صفحه قبل

روزنامه صمت شماره ۱۷۹

صفحه بعد

روزنامه صمت شماره 179

روزنامه صمت شماره 179

‫حرکت بورس صعودي شد‬ ‫نخستین روزنامه تخصصی صبح ایران‬ ‫پنجشنبه‬ ‫‪ 21‬اسفند ‪1393‬‬ ‫‪ 21‬جمادی االول‪1436‬‬ ‫‪ 12‬مارس‪2015‬‬ ‫سال بیست‌وپنجم دوره جدید شماره ‪ 179‬پیاپی ‪ 32 1497‬صفحه قیمت‪ 1000 :‬تومان ‪www.smtonline.ir‬‬ ‫‪www.smtnews.ir -‬‬ ‫آخرين بررسي‬ ‫حضور ایران در روسیه اوج می‌گیرد‬ ‫صادرات پرثمر‬ ‫به سرزمین سرما‬ ‫برخي از کارشناسان عقيده دارند شايد تا چند ماه‬ ‫گذشته از مثبت شدن مذاکرات هسته‌اي به عنوان‬ ‫موت��ور مح��رک اقتصادي ياد مي‌ش��د اما درحال‬ ‫حاضر به يک ضرورت تبديل شده است‪ .‬همچنین‬ ‫ش��اخص کل در روز گذشته روند افزايشي را طي‬ ‫ک��رد و با رش��د ‪ 217‬واحدي‪ ،‬دوب��اره وارد مدار‬ ‫‪ 64‬هزار واحدي شد و حجم و ارزش معامالت نيز‬ ‫افزايش يافت‪ .‬بازگشايي نمادهاي پااليشگاهي در‬ ‫هفته آينده و اميد به باز ش��دن قفل‌ها و به دنبال‬ ‫آن کاهش ريسک نقدش��وندگي بازار سرمايه‪ ،‬در‬ ‫اين ميزان افزايش دخيل بوده است‪.‬‬ ‫‪20‬‬ ‫از تحوالت خريد و فروش در سال ‪۹۳‬‬ ‫رونق به بازار خودرو بازگشت‬ ‫‪7‬‬ ‫ورودسیمانایرانبهپاکستان‬ ‫براساسضوابطاست‬ ‫‪4‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪ 17‬ایراد شورای نگهبان‬ ‫به الیحه حمایت از تولید‬ ‫‪29‬‬ ‫سالم‌های نوروز‬ ‫از جعبه جادویی تلویزیون‬ ‫بازار؛ باز هم آرام‬ ‫شبیه‌سازهایایرانی‬ ‫برتر از نمونه‌های آلمانی‬ ‫‪22‬‬ ‫در بازار طال‬ ‫خوشاقبالبوديم‬ ‫‪8‬‬ ‫‪11‬‬ ‫بودجه‌ريزي استاني‬ ‫و تحقق اقتصاد بدون نفت‬ ‫نفت خام صرف واردات‬ ‫کاالهای مصرفی شد‬ ‫ابراهیم رزاقی‬ ‫اقتصاددان‬ ‫‪14‬‬ ‫‪3‬‬ ‫سيدحامد عاملي‬ ‫رييس سازمان‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اردبيل‬ ‫‪13‬‬ ‫جناب آقای دکتر اسماعیل هلل‌گانی‬ ‫مدیرعامل محترم بانک صادرات ایران‬ ‫انتخاب شایسته حضرتعالی به‌عنوان مدیر برتر بانکداری را به جنابعالی تبریک می‌گوییم‪.‬‬ ‫کارکنان روزنامه گسترش‬ ‫جناب آقای علی رستگار‬ ‫مدیرعامل محترم بانک ملت‬ ‫انتص�اب شایس�ته حضرتعالی را به‌عن�وان مدیرعامل بانک ملت‬ ‫تبریک می‌گوییم‪.‬‬ ‫کارکنان روزنامه گسترش‬ ‫جناب آقای مهندس امیر صفری‬ ‫مدیر محترم روابط عمومی بانک صادرات ایران‬ ‫کس�ب نشان مدیریت روابط عمومی خالق و نوآور را به جنابعالی‬ ‫تبریک می‌گوییم‪.‬‬ ‫کارکنان روزنامه گسترش‬ ‫توليد صادرات‌محور از‬ ‫الزامات اقتصاد مقاومتي‬ ‫مطالبات معوق‬ ‫استارت قطعه‌سازی‬ ‫علی منتظری‬ ‫رییس سازمان‬ ‫صنعتمعدنوتجارتاستانگیالن‬ ‫عبدالمجيد شريفي‬ ‫‪10‬‬ ‫مديرعامل فوالد خوزستان‬ ‫‪28‬‬ ‫‪ ١٢٠‬میلیون تن محصول‬ ‫پتروشیمی در راه است‬ ‫مرضیه شاهدایی‬ ‫مدیر طرح‌های شرکت‬ ‫ملی صنایع پتروشیمی ایران‬ ‫‪31‬‬
‫کوتاه از سراسر جهان‬ ‫ش��یخ اک��رم الکعبی‪ ،‬دبیر کل جنب��ش النجباء‬ ‫عراق از آزادس��ازی کامل ش��هر تکریت از چنگال‬ ‫تروریست‌های داعشی خبر داد‪.‬‬ ‫بیس��تمین جلس��ه پارلمان لبنان ویژه انتخاب‬ ‫رییس‌جمه��وری جدید این کش��ور که ق��رار بود‬ ‫چهارش��نبه برگزار شود به حد نصاب نرسید و این‬ ‫انتخاب به جلسه بیس��ت‌ویکم مجلس موکول شد‬ ‫تا درهای بعبدا (کاخ ریاس��ت‌جمهوری) همچنان‬ ‫بسته بماند‪.‬‬ ‫س��رگئی الوروف‪ ،‬وزیر امور خارجه روس��یه بر‬ ‫اجرای کامل مفاد توافقنامه مینس��ک برای حل و‬ ‫فصل سیاسی بحران اوکراین تاکید کرد‪.‬‬ ‫ش��به نظامیان رژیم آل‌خلیفه با چهره پوش��یده‬ ‫و س��ر ت��ا پا مس��لح از نیمه ش��ب تا س��پیده دم‬ ‫(چهارشنبه) عملیات یورش و تعقیب گسترده‌ای را‬ ‫انجام دادند که در آن ‪ 16‬جوان بحرینی را بازداشت‬ ‫کردند که بیشتر آنها از منطقه المالکیه بودند‪.‬‬ ‫نیروهای عراقی در ‪ 5‬روز گذش��ته ‪ 9‬منطقه در‬ ‫ناحیه الکرمه در اس��تان االنبار در غرب عراق را در‬ ‫عملیاتی به نام ش��هید نجم السودانی آزاد کردند و‬ ‫‪ 434‬تروریست داعش را به هالکت رسانده و ‪217‬‬ ‫نفر دیگر از آنها را زخمی کردند‪.‬‬ ‫نقش زالندنو در جاسوسی برای امریکا در کمیته‬ ‫امنی��ت و اطالعات پارلمان این کش��ور بررس��ی و‬ ‫سرپرست جدید س��ازمان جاسوسی زالندنو مدعی‬ ‫شد این امر قانونی انجام شده است‪.‬‬ ‫سرویس‌های جاسوسی و اطالعاتی امریکا‪ ،‬اردن‪،‬‬ ‫عربس��تان و ترکیه احتمال نمی‌دادند ارتش سوریه‬ ‫بتواند با کمک نیروه��ای مردمی و محور مقاومت‪،‬‬ ‫تروریس��ت‌های تکفیری تا بن دندان مس��لح را در‬ ‫‪ 6‬جبهه به طورهمزمان شکس��ت دهد و پیش‌روی‬ ‫کند‪.‬‬ ‫مقام‌های عراقی در استان االنبار اعالم کردند که‬ ‫ب��ه منظور حفاظت از غیرنظامیان و مردم‪ ،‬مقررات‬ ‫منع رفت وآمد در الرمادی به اجرا گذاشته می‌شود‪.‬‬ ‫ریی��س کمیته امور قوم��ی و مذهبی کنفرانس‬ ‫مشورتی خلق چین‪ ،‬از «داالیی الما» رهبر معنوی‬ ‫جدایی طلبان تبت خواست رفتارهای «شیطانی»‬ ‫و «شر» را کنار بگذارد و به سوی «خیر» بازگردد‪.‬‬ ‫تش��کیالت خودگ��ردان فلس��طین از دادگاه‬ ‫رس��یدگی به جنایات بین‌الملل خواس��ت تا حکم‬ ‫بازداش��ت افیگ��دور لیبرم��ن وزیر خارج��ه رژیم‬ ‫صهیونیس��تی را صادر کند زیرا وی فلسطینی‌های‬ ‫س��اکن مناطق اشغال ش��ده را در س��ال ‪1948‬م‬ ‫تهدید کرد که با تبر سرشان را قطع خواهد کرد‪.‬‬ ‫زائور دادایف‪ ،‬معاون سابق فرمانده گردان نیروی‬ ‫داخلی وزارت کش��ور روسیه موسوم به گردان سور‬ ‫(مس��تقر در جمهوری چچن) که متهم اصلی قتل‬ ‫بوریس نمتسوف رهبر مخالفان دولت روسیه است‬ ‫خود را بیگناه خواند و اعالم کرد که برای جلوگیری‬ ‫از دس��تگیری دوس��ت خود چنین دروغی را گفته‬ ‫است‪.‬‬ ‫توکی��و و پاریس‪ ،‬برای گس��ترش همکاری‌های‬ ‫دفاعی و مبارزه با تروریس��ت‌ها در منطقه س��احل‬ ‫افریقا‪ ،‬با یکدیگر هم��کاری خواهند کرد و وزیران‬ ‫دفاع و خارجه فرانسه نیز برای هماهنگی بیشتر در‬ ‫این زمینه‪ ،‬عازم ژاپن می‌شوند‪.‬‬ ‫س��خنگوی استاندار هلمند افغانستان اعالم کرد‬ ‫که ‪ 7‬نفر در حمله انتحاری در این اس��تان کشته و‬ ‫‪ 18‬نفر دیگر نیز زخمی شدند‪.‬‬ ‫وزارتخانه‌ه��ای کش��ور و دف��اع افغانس��تان‬ ‫ب��ا انتش��ار بیانیه‌ه��ای جداگانه از کش��ته ش��دن‬ ‫‪ 40‬عض��و گ��روه طالب��ان در عملی��ات نیروه��ای‬ ‫ارت��ش و پلی��س در مناط��ق مختلف این کش��ور‬ ‫خبر دادند‪.‬‬ ‫ویکتوریا نوالند‪ ،‬دستیار وزیر امور خارجه امریکا‬ ‫گفت‪ :‬روس��یه مسبب برقراری حکومت وحشت در‬ ‫ش��به‌جزیره کریمه و بخش‌هایی از ش��رق اوکراین‬ ‫است‪.‬‬ ‫ابراهی��م جعف��ری‪ ،‬وزی��ر خارجه ع��راق گفت‪:‬‬ ‫نمی‌دانی��م منظ��ور س��عود الفیصل وزی��ر خارجه‬ ‫عربستان از مستولی شدن ایران بر عراق چیست‪.‬‬ ‫فرمان��ده کل ارت��ش و نیروه��ای مس��لح لیبی‬ ‫خواس��تار توقف تالش‌های بین‌المللی برای آشتی‬ ‫در لیبی و به جای آن برداش��تن تحریم تسلیحاتی‬ ‫از طرف شورای امنیت سازمان ملل برای مبارزه با‬ ‫تروریسم شد‪.‬‬ ‫عبدالمل��ک الحوث��ی‪ ،‬رهب��ر جنب��ش انصاراهلل‬ ‫کش��ورهای عربی حاش��یه خلیج‌ف��ارس را حامی‬ ‫تس��لیحاتی و مالی گروه‌های تروریستی ‪ -‬تکفیری‬ ‫از جمل��ه القاع��ده و ایج��اد محیطی مناس��ب در‬ ‫بخش جنوبی این کش��ور برای رشد این گروه‌های‬ ‫تروریستی دانست‪.‬‬ ‫دول��ت چین پس از گذش��ت ‪ 4‬س��ال از تعلیق‬ ‫صدور مجوز برای س��اخت نیروگا ‪‎‬ه‌های هسته‌ای‪ ،‬با‬ ‫س��اخت بخش دوم یک نیروگاه هسته‌ای موافقت‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫پنجشنبه ‪ 21‬اسفند ‪ 21 - 1393‬جمادی االول ‪ 12 -1436‬مارس ‪ -2015‬شماره ‪ -179‬پیاپی ‪1497‬‬ ‫خبر‬ ‫‪public@smtnews.ir‬‬ ‫در کنفرانس خبری روسای جمهوری اسالمی ایران و ترکمنستان اعالم شد‬ ‫کریدورعمان‪،‬ایران‪،‬ترکمنستانوازبکستانفعالمی‌شود‬ ‫روس��ای جمهوری اس�لامی ایران و ترکمنس��تان روز‬ ‫چهارشنبه در نشستی با خبرنگاران از گسترش بیش از‬ ‫پیش همکاری‌های تهران ـ عشق‌آباد در عرصه‌های مورد‬ ‫عالقه حمایت کردند و این نکته را مورد تاکید قرار دادند‬ ‫که فصل تازه‌ای در روابط دو کشور شروع شده است‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش پایگاه اطالع‌رس��انی ریاس��ت‌جمهوری‪،‬‬ ‫حسن روحانی در این نشست خبری که پس از نشست‬ ‫مشترک هیات‌های عالی‌رتبه ایران و ترکمنستان برگزار‬ ‫شده بود‪ ،‬با ابراز خوشحالی از فرصت دیدار رسمی خود‬ ‫از کشور دوس��ت و همسایه ترکمنس��تان گفت‪ :‬روابط‬ ‫تهران و عش��ق‌آباد روابطی معمولی و عادی نیست بلکه‬ ‫روابطی ج��اری در طول قرن‌ها بوده و ریش��ه در عمق‬ ‫تاریخ دارد‪.‬‬ ‫رییس‌جمهوری با اش��اره به همکاری‌های دو کشور در‬ ‫لو‌نقل و احداث خطوط‬ ‫تو‌گاز‪ ،‬ب��رق‪ ،‬حم ‌‬ ‫عرصه‌های نف ‌‬ ‫ریل��ی و جاده‌ای مش��ترک‪ ،‬تصریح ک��رد‪ :‬در دیدارها و‬ ‫مذاکرات امروز تصمی��م گرفتیم تا حجم مبادالت ریلی‬ ‫بین دو کش��ور ‪ 3‬برابر و حجم مبادالت جاده‌ای بین دو‬ ‫کشور به دو برابر افزایش یافته و در یک فرصت ‪ 10‬ساله‬ ‫حجم مجموع روابط اقتصادی دو کشور را از ‪ 3/7‬میلیارد‬ ‫دالر امروز ب��ه ‪ ۶۰‬میلیارد دالر افزای��ش دهیم‪ ،‬که این‬ ‫ارقام با امکانات و ظرفیت‌های دو کش��ور و اراده سیاسی‬ ‫موجود نزد رهبران دو کشور در دسترس و تحقق یافتنی‬ ‫است‪.‬‬ ‫روحانی با اش��اره ب��ه اینکه جمهوری اس�لامی ایران‬ ‫آم��اده ارائه خدمات فن��ی و تامین کااله��ای مورد نیاز‬ ‫ترکمنس��تان در زمینه‌های مختلف اس��ت‪ ،‬خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬ایران و ترکمنس��تان دریای خ��زر را دریای صلح‪،‬‬ ‫دوس��تی و برادری می‌دانند و به لحاظ حقوقی نیز برای‬ ‫بهره‌ب��رداری از مناب��ع مختلف دریای خ��زر و نیز فعال‬ ‫کردن بنادر و کش��تیرانی در این دری��ا آماده همه گونه‬ ‫همکاری با هم هستند‪.‬‬ ‫رییس‌جمه��وری همکاری در زمین��ه حفاظت موثرتر‬ ‫از محیط‌زیس��ت‪ ،‬توس��عه گردش��گری و ارتقای سطح‬ ‫همکاری‌های علمی و فناوری را از دیگر موارد‪ ،‬مطرح در‬ ‫مذاکرات دو کش��ور برای افزایش همکاری‌های دوجانبه‬ ‫ذکر کرد و ادامه داد‪ :‬دو کش��ور مصمم هستند‪ ،‬کریدور‬ ‫جنوب به ش��مال از مس��یر عمان‪ ،‬ایران و ترکمنستان و‬ ‫ازبکس��تان را برای تامین منافع همه کشورهای منطقه‬ ‫بیش از پیش فعال کنند‪.‬‬ ‫روحانی با اشاره به بررسی مسائل منطقه در مذاکرات‬ ‫مقامات دو کش��ور اظهار کرد‪ :‬در این مذاکرات مشکالت‬ ‫و ظرفیت‌های منطقه و مسائلی که باید در همکاری‌های‬ ‫مش��ترک دو کش��ور و مس��ائل بین‌المللی مورد نظر دو‬ ‫افزايش همکاري‌ها براي ايجاد آرامش در منطقه‬ ‫عل��ی الريجاني‪ ،‬رييس مجلس ش��وراي‬ ‫اسالمي با امير قطر ديدار و گفت‌وگو کرد‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگ��زاري خانه ملت‪ ،‬علي‬ ‫الريجاني رييس مجلس ش��وراي اسالمي‬ ‫دي��روز در کاخ امي��ر قطر حض��ور يافت و‬ ‫با ش��يخ تميم بن‌حم��د بن‌خليفه آل ثاني‬ ‫دي��دار و گفت‌وگو ک��رد‪ .‬الريجاني در اين‬ ‫ديدار درباره افزايش روابط اقتصادي ميان‬ ‫دو کش��ور و حل مسائل منطقه به بحث و‬ ‫تو‌گو پرداخت‪ .‬همچنين در اين ديدار‬ ‫گف ‌‬ ‫امير قطر گف��ت‪ :‬از ابتداي پيروزي انقالب‬ ‫اسالمي هرگز ايران براي ما مشکلي ايجاد‬ ‫نکرده و روابط دو کشور بسيار خوب است‪،‬‬ ‫متاس��فانه بعضي از کش��ورهاي منطقه از‬ ‫صدام حمايت کردند و موجب بروز جنگي‬ ‫ش��د که به ضرر هر دو ملت عراق و ايران‬ ‫ش��د‪ .‬وي ادامه داد‪ :‬اکن��ون نيز ما طرفدار‬ ‫گفت‌وگ��و ب��راي رف��ع مش��کالت منطقه‬ ‫هس��تيم‪ .‬رييس مجلس شوراي اسالمي با‬ ‫اش��اره به س��ابقه رابطه پايدار ايران و قطر‬ ‫گفت‌‪ :‬ب��ا توجه ب��ه بحران‌هاي گس��ترده‬ ‫موجود در منطق��ه‪ ،‬بايد در زمينه افزايش‬ ‫همکاري‌ها براي ايجاد آرامش تالش کنيم‪.‬‬ ‫همچنين علي الريجاني در ديدار با محمد‬ ‫مب��ارک الخليفي‪ ،‬رييس مجلس ش��وراي‬ ‫ملي قطر با اش��اره به نقش کشور قطر در‬ ‫ايج��اد آرامش در منطقه گف��ت‪ :‬ما عالقه‌‬ ‫داريم که همکاري‌هاي دو پارلمان ايران و‬ ‫پیگیری جدی برای‬ ‫بازگشایی سفارت انگلیس‬ ‫وزیر امور خارجه کابینه در سایه انگلیس‪ ،‬با بیان‬ ‫اینکه به فوریت و با جدیت بازگشایی سفارت انگلیس‬ ‫را در ای��ران پیگی��ری می‌کند‪ ،‬اف��زود‌‪ :‬این موضوع‬ ‫ربطی به مس��ائل هس��ته‌ای ایران ندارد‪ .‬به گزارش‬ ‫خبرگ��زاری خانه مل��ت‪ ،‬عباس��علی منصوری‌آرانی‬ ‫رییس گروه دوس��تی پارلمانی جمهوری اس�لامی‬ ‫ای��ران و انگلیس ب��ا داگالس الکس��اندر وزیر امور‬ ‫خارجه کابینه در س��ایه انگلی��س دیدار و گفت‌وگو‬ ‫ک��رد‪ .‬منصوری‌آرانی نیز در این نشس��ت با اش��اره‬ ‫ب��ه تاریخ روابط دو کش��ور و اقدام��ات انگلیس در‬ ‫س��ال‌های گذش��ته و به ویژه روی کار آوردن رژیم‬ ‫پهل��وی و نق��ش انگلی��س در کودت��ای ‪ 28‬مرداد‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬ملت ایران ذهنی��ت مثبتی از تاریخ روابط با‬ ‫انگلیس ندارد ام��ا در عین حال ما نیز نمی‌خواهیم‬ ‫در گذش��ته باقی بمانیم‪ .‬عباس��علی منصوری‌آرانی‬ ‫افزود‪ :‬عالقه‌مندیم با بهره‌گیری از تجارب گذشته و‬ ‫براساس حفظ منافع ملی روابط و همکاری مشترک‬ ‫داشته باشیم‪ .‬عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست‬ ‫خارجی مجلس ش��ورای اس�لامی گفت‪ :‬جمهوری‬ ‫اس�لامی ایران به‌وی��ژه در منطقه مه��م خاورمیانه‬ ‫ی و ظرفیت‌های فراوانی اس��ت که‬ ‫دارای توانمن��د ‌‬ ‫هیچ کشوری نمی‌تواند نقش و جایگاه آن را نادیده‬ ‫بگیرد‪ .‬وی با اش��اره به حمایت‌ه��ا و نقش غرب در‬ ‫ب��ه وجود آمدن گروه‌های افراطی و تروریس��تی در‬ ‫منطقه اظهار داش��ت‪ :‬اینها با کمک س��رویس‌های‬ ‫اطالعاتی غرب به وجود آمده‌اند و امروز به تهدیدی‬ ‫برای کل جهان تبدیل شده‌اند‪.‬‬ ‫قطر گس��ترش يابد‪ .‬رييس مجلس شوراي‬ ‫اسالمي با بيان اينکه کشور قطر در منطقه‬ ‫نقش مهمي دارد‪ ،‬افزود‌‪ :‬بايد همکاري‌هاي‬ ‫پارلمان��ي و همکاري‌ه��اي اقتصادي ميان‬ ‫دو کش��ور ايران و قطر گسترش پیدا کند‪.‬‬ ‫الريجان��ي با تاکي��د بر ضرورت اس��تفاده‬ ‫از تجربي��ات ميان دو کش��ور ايران و قطر‬ ‫تصريح ک��رد‌‪ :‬امي��دوارم اين س��فر باعث‬ ‫یکشنبه‬ ‫دور جدید مذاکرات هسته‌ای‬ ‫س��خنگوی وزارت ام��ور‬ ‫خارج��ه درب��اره ادام��ه‬ ‫گفت‌وگوهای هسته‌ای ایران‬ ‫و سایر طرف‌ها در هفته آینده‬ ‫گف��ت‪ :‬دور جدی��د مذاکرات‬ ‫هسته‌ای از روز یکشنبه آینده آغاز می‌شود‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگزاری صداوس��یما به نقل از اداره‬ ‫کل دیپلماس��ی رس��انه‌ای‪ ،‬خانم افخم افزود‪ :‬دکتر‬ ‫ظریف عصر یکش��نبه در لوزان سوئیس با وزیر امور‬ ‫خارجه امریکا مذاکرات هسته‌ای را دنبال می‌کند‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬همچنین برای دوش��نبه نشس��ت‬ ‫دیگری در چارچوب رایزن��ی با وزیران امور خارجه‬ ‫کشورهای اروپایی عضو ‪( 5+1‬شامل آلمان‪ ،‬انگلیس‬ ‫و فرانس��ه) با حضور خانم فدریکا موگرینی‪ ،‬مسئول‬ ‫سیاس��ت خارجی اتحادیه اروپا در بروکسل تنظیم‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫افخم اف��زود‪ :‬گفت‌وگوه��ای ایران و گ��روه ‪5+1‬‬ ‫در س��طوح مدیران سیاس��ی و کارشناس��ان از روز‬ ‫یکش��نبه در ل��وزان آغاز می‌ش��ود و ادام��ه خواهد‬ ‫داشت و وزیر امور خارجه کشورمان پس از مذاکره‬ ‫با وزرای خارجه ‪ 3‬کش��ور اروپایی و خانم موگرینی‬ ‫در بروکس��ل دوباره برای ادامه مذاکرات به سوئیس‬ ‫بازمی‌گردد‪.‬‬ ‫سخنگوی وزارت امور خارجه درباره ترکیب هیات‬ ‫ایران در دور آتی مذاکرات اظهار کرد‪ :‬ترکیب هیات‬ ‫ایرانی مانند دو دور اخیر مذاکرات خواهد بود‪.‬‬ ‫رش��د همکاري‌هاي اقتص��ادي و پارلماني‬ ‫و همچنين س��اير حوزه‌ها ميان دو کشور‬ ‫شود‪ .‬وي ادامه داد‪ :‬من فکر مي‌کنم ايران‬ ‫و قط��ر در ايجاد امني��ت پايدار در منطقه‬ ‫نقش مهمي دارند‪ .‬الريجاني گفت‪ :‬در‌حال‬ ‫حاض��ر در منطقه بحران‌هاي زيادي وجود‬ ‫دارد و ني��از ب��ه همکاري هم��گان دارد تا‬ ‫بتواني��م آرام��ش را برق��رار کني��م‪ .‬وي با‬ ‫اش��اره به نگاه مثبت امير قطر‪ ،‬گفت‪ :‬باید‬ ‫زمينه رشد و همکاري‌هاي ميان دو کشور‬ ‫اي��ران و قطر را بيش از پيش فراهم کنيم‪.‬‬ ‫رييس مجلس شوراي اسالمي همچنين با‬ ‫دع��وت از همتاي قطري خود براي حضور‬ ‫در کش��ورمان گفت‪ :‬پارلمان قطر تاکنون‬ ‫همکاري خوبي با ايران داش��ته است‪ .‬علي‬ ‫الريجان��ي در ديدار با خال��د العطيه وزير‬ ‫خارجه قطر با اش��اره ب��ه ديدار با امير اين‬ ‫کش��ور‪ ،‬گفت‪ :‬جمه��وري اس�لامي ايران‬ ‫نظرات امير قطر را در باره مس��ائل منطقه‬ ‫مثبت ارزيابي مي‌کند‪.‬‬ ‫نامه سناتورها‬ ‫اعتبارشان را از بین برد‬ ‫وزیر ام��ور خارجه س��ابق امریکا نام��ه اخیر ‪۴۷‬‬ ‫س��ناتور را درب��اره مذاکرات هس��ته‌ای با جمهوری‬ ‫اس�لامی ایران محکوم کرد و گفت‪ :‬این نامه به هر‬ ‫دلیلی که نوش��ته ش��ده‪ ،‬ضربه‌ای به اوباما و از بین‬ ‫برنده اعتبار سناتورهاس��ت‪ .‬ب��ه گزارش خبرگزاری‬ ‫صداوس��یما‪ ،‬هی�لاری کلینتون که برای ش��رکت‬ ‫در نشس��ت‌های جانب��ی پنج��اه و نهمین اجالس‬ ‫کمیس��یون مق��ام زن‪ ،‬در مقر س��ازمان ملل متحد‬ ‫حضور داش��ت‪ ،‬در جمع خبرنگاران افزود‪ :‬در حالی‬ ‫ک��ه رییس‌جمهور امریکا و تیم او در حال مذاکرات‬ ‫فش��رده با ایران هس��تند و هدف آنها یافتن راه‌حل‬ ‫دیپلماتیک براى حل برنامه هس��ته‌ای ایران است‪،‬‬ ‫برخى می‌خواهند رس��یدن به این توافق و ش��رایط‬ ‫الزم ب��راى ای��ن تواف��ق و تبع��ات آن را به چالش‬ ‫بکشند‪ .‬نامزد احتمالی حزب دموکرات امریکا برای‬ ‫انتخابات بعدی ریاس��ت‌جمهوری این کشور‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫نامه اخیر سناتورهاى جمهوریخواه امریکا‪ ،‬به دور از‬ ‫عرف و روال همیشگى اداره این کشور بود‪ .‬هیالری‬ ‫کلینتون گفت‪ :‬باید از خود بپرسیم هدف آنها از این‬ ‫اقدام چه بوده اس��ت و در پاسخ دو راه‌حل منطقى‬ ‫به ذهن می‌رس��د‪ ،‬یکی اینکه یا این س��ناتورها در‬ ‫بحبوح��ه ای��ن گفت‌وگوهاى حس��اس دیپلماتیک‬ ‫می‌خواس��تند به ایران کمک کنند یا می‌خواستند‬ ‫ب��ه رییس‌جمهور خود ضرر بزنن��د‪ .‬وی افزود‪ :‬اگر‬ ‫هرکدام از این دالیل‪ ،‬علت نوش��تن این نامه باشد‪،‬‬ ‫بى‌اعتبارى را براى سناتورهاى امضاکننده این نامه‬ ‫به همراه خواهد داشت‪.‬‬ ‫کشور قرار گیرد‪ ،‬به بحث و تبادل نظر گذاشته شد‪.‬‬ ‫رییس‌جمهوری مواضع و نظرات دو کش��ور در مسائل‬ ‫بین‌المللی را مشابه و نزدیک توصیف و خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫ایران ندای جهان عاری از خش��ونت را در جهان سر داد‬ ‫که همه کش��ورها به آن پیوستند و ترکمنستان در این‬ ‫زمینه نظرات مش��ابه و مش��ترکی با جمهوری اسالمی‬ ‫ایران دارد‪ .‬ایران ش��عار و ندای اعتدال‪ ،‬اس�لام رحمانی‬ ‫و صلح و دوس��تی را دنبال می‌کند و در این راستا حامی‬ ‫سیاست‌های کشور دوست و همسایه خود‪ ،‬ترکمنستان‬ ‫در زمینه صلح و بی‌طرفی است‪.‬‬ ‫روحانی با ابراز امیدواری نس��بت ب��ه اینکه کنفرانس‬ ‫صلح و دوستی ترکمنستان در پایان سال جاری میالدی‬ ‫با شکوهمندی برگزار شود‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬امیدوارم همواره‬ ‫در منطقه ش��اهد صلح‪ ،‬دوس��تی و برادری باشیم و این‬ ‫س��فر نیز ش��روع تازه‌ای برای گسترش همکاری‌های دو‬ ‫کشور در عرصه‌های مختلف باشد‪.‬‬ ‫قربانقلی بردی محمد‌اف‪ ،‬رییس‌جمهوری ترکمنستان‬ ‫نی��ز در این کنفرانس خبری با مفید و س��ازنده توصیف‬ ‫کردن مذاکرات مقامات دو کش��ور گفت‪ :‬ترکمنس��تان‬ ‫اهمیت زیادی برای توافقات انجام‌شده در نشست امروز‬ ‫قائل اس��ت و معتقدم اس��ناد امضا ش��ده امروز می‌تواند‬ ‫صفحات جدیدی در تاریخ روابط دو کشور بگشاید‪.‬‬ ‫ای��ران و ترکمنس��تان ب��ه دنبال نشس��ت مش��ترک‬ ‫هیات‌های عالی‌رتبه دو کش��ور‪ ۱۷ ،‬س��ند همکاری در‬ ‫عرصه‌های مختلف اقتصادی‪ ،‬فرهنگی‪ ،‬سیاسی‪ ،‬حقوقی‪،‬‬ ‫علمی و فناوری امضا کردند‪.‬‬ ‫ویژه‬ ‫برخورد جدي‬ ‫با پديده پولشويي‬ ‫رحمان��ي فضلي انتظار جدي جمهوري اس�لامي‬ ‫اي��ران از نهادهاي نظارتي س��ازمان ملل را برخورد‬ ‫جدي کش��ورهاي عض��و و به ويژه گ��روه اروپايي و‬ ‫امريکاي اين کش��ور‌ها با پديده پولشويي و گردش‬ ‫پول‌هاي کثيف ناشي از قاچاق مواد مخدر ب ‌ر شمرد‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگزاري صدا و س��يما‪ ،‬دبير کل ستاد‬ ‫مب��ارزه با مواد مخ��در در ديدار ريي��س و معاونان‬ ‫هي��ات بين‌المللي کنترل مواد مخدر س��ازمان ملل‬ ‫(آي‌ان‌س��ي‌بي) در وي��ن اف��زود‪ :‬کش��ورهاي غربي‬ ‫ب��ا توجه ب��ه امکان��ات و تجهيزات خ��ود به راحتي‬ ‫مي‌توانند با گردش مالي ناشي از قاچاق مقابله کنند‪.‬‬ ‫بهره‌برداری‬ ‫از کارخانه تولید الیاف کربن‬ ‫کارخانه تولی��د الیاف کربن ت��ی‌‪ 300‬با ظرفیت‬ ‫‪۱۵۰‬تن در س��ال با حضور وزیر دفاع و پش��تیبانی‬ ‫نیروهای مس��لح به بهره‌برداری رس��ید‪ .‬به گزارش‬ ‫خبرگزاری صدا و س��یما‪ ،‬سردار سرتیپ دهقان در‬ ‫مراسم افتتاح این خط تولیدی در جمع خبرنگاران‬ ‫با اش��اره به راهبرد وزارت دفاع در تولید مواد اولیه‬ ‫پیش��رفته موردنی��از صنایع‪ ،‬تصریح ک��رد‪ :‬افزایش‬ ‫تولید این محصول راهبردی عالوه بر تامین نیازهای‬ ‫صنای��ع دفاعی‪ ،‬بخش‌ه��ای عم��ده‌ای از نیازهای‬ ‫غیرنظامی کش��ور را تامین می‌کند‪ .‬وی گفت‪ :‬این‬ ‫کارخانه تولیدی که در اج��رای تدابیر رهبر معظم‬ ‫انقالب و سیاس��ت‌های دول��ت در چارچوب اقتصاد‬ ‫مقاومت��ی و با س��رمایه‌گذاری مش��ترک س��ازمان‬ ‫گسترش و نوس��ازی صنایع و وزارت دفاع تاسیس‬ ‫شده اس��ت‪ ،‬گام بلندی در زمینه س��رریز دانش و‬ ‫فناوری‌های دفاعی در عرصه تولیدات صنعتی کشور‬ ‫به شمار می‌رود‪ .‬سردار دهقان افزود‪ :‬الیاف کربن در‬ ‫صنایعی همچون خودروس��ازی‪ ،‬س��کوهای دریایی‬ ‫برای حفاری‪ ،‬استخراج نفت و گاز‪ ،‬واگن‌های قطار‪،‬‬ ‫پ��ره توربین‌های بادی‪ ،‬لوازم ورزش��ی مانند قایق و‬ ‫دوچرخه‪ ،‬مقاوم‌سازی بافت‌های فرسوده ساختمانی‬ ‫و تقویت بتن و مصالح ساختمانی کاربرد دارد‪.‬‬ ‫بازداشت ‪ ۳۰۰‬کارچاق کن‬ ‫رييس کل دادگس��تري استان تهران از بازداشت‬ ‫‪ ۳۰۰‬دالل‪ ،‬کارچ��اق ک��ن و افرادي ک��ه به ناحق‬ ‫قضات را بدنام مي‌کردند در ‪ 8‬ماه اخير خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگزاري صداوس��يما‪ ،‬غالمحس��ين‬ ‫اسماعيلي در شوراي مديران دادگستري کل استان‬ ‫تهران گفت‪ :‬اين افراد در اطراف دادگستري اقدام به‬ ‫دالل بازي‪ ،‬کارچاق کني و ناهنجاري مي‌کردند که‬ ‫هيچ ارتباطي با دس��تگاه قضا نداشتند اما به ناحق‬ ‫قضات ما را بدنام مي‌کردند که همه آنان بازداش��ت‬ ‫شدند و در اين زمينه پاکسازي به موقعی انجام شد‪.‬‬
‫پنجشنبه ‪ 21‬اسفند ‪ 21 - 1393‬جمادی االول ‪ 12 -1436‬مارس ‪ -2015‬شماره ‪ -179‬پیاپی ‪1497‬‬ ‫‪industry@smtnews.ir‬‬ ‫صنعت‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪29‬‬ ‫‪30‬‬ ‫رونق به بازار خودرو بازگشت‬ ‫‪ 17‬ایراد شورای نگهبان به الیحه حمایت از تولید‬ ‫تجهیزات پزشکی ایرانی زیر تیغ واردات‬ ‫‪3‬‬ ‫کارشناسان از الزامات حمایت از تولید صادرات‌محور می‌گویند‬ ‫تولید کنندگان جهانی بیاندیشند‬ ‫فرش�ته فری�ادرس‪ -‬گ�روه صنعت‪ :‬پس‬ ‫از مط��رح ش��دن اقتصاد مقاومت��ی که جز با‬ ‫افزایش صادرات غیرنفتی محقق نمی‌ش��ود‪،‬‬ ‫تولی��د صادرات‌مح��ور ب��ه عنوان نخس��تین‬ ‫اولویت اقتصادی کش��ور مطرح شد‪ .‬توجه به‬ ‫این ش��رایط نش��ان می‌دهد که این موضوع‬ ‫از اهمی��ت باالیی برخوردار ب��وده و تولیدات‬ ‫صادرات‌محور نباید تنها کاالهایی نظیر نفت‪،‬‬ ‫کلوخه‌های معدنی و مواردی از این دس��ت را‬ ‫دربرگیرد‪ ،‬بلکه بای��د تولیداتی با فناوری‌های‬ ‫جدی��د و روز جهان��ی را مح��ور توج��ه قرار‬ ‫دهد‪ ،‬ب��ه نحوی ک��ه تولی��دات در بازارهای‬ ‫بین‌الملل��ی حرفی برای گفتن و امکان رقابت‬ ‫در بازارهای جهانی داش��ته باش��د‪ .‬اما با این‬ ‫ح��ال و با تاکید انجام ش��ده در چند س��ال‬ ‫اخیر هنوز تولیدکنندگان موفق به تولیدی با‬ ‫چنین مش��خصه‌هایی نشده‌اند و هدف بیشتر‬ ‫تولید‌کنندگان‪ ،‬تنها بازارهای داخلی اس��ت‪.‬‬ ‫اما در این میان پرسش��ی که مطرح می‌شود‪،‬‬ ‫این است که با تاکیدهای انجام شده مبنی بر‬ ‫تولید صادرات‌محور‌‪ ،‬این دسته از تولیدات باید‬ ‫دارای چه پیش‌شرط‌هایی باشند تا بتوانند در‬ ‫بازارهای داخلی و خارجی عرض اندام کرده و‬ ‫توانایی رقابت با کاالهای تولید دیگر کشورها‬ ‫را داشته باشند‪ .‬از این رو تالش کردیم که در‬ ‫گفت‌وگو با کارشناسان به واکاوی این مسئله‬ ‫بپردازیم‪.‬‬ ‫‹ ‹پیش‌ش�رط‌های الزم ب�رای ورود ب�ه‬ ‫بازارهای جهانی‬ ‫محمدحسین برخوردار‪،‬‬ ‫ریی��س مجم��ع عالی‬ ‫واردات‪ ،‬در پاس��خ ب��ه‬ ‫س��والی مبنی بر اینکه‬ ‫یک��ی از مولفه‌ه��ای‬ ‫تحق��ق اقتصاد مقاومتی تولی��د صادرات‌محور‬ ‫اس��ت‪ ،‬از این رو تولیدکنن��دگان برای اینکه‬ ‫بتوانن��د در بازاره��ای بین‌المللی حرفی برای‬ ‫گفت��ن و ام��کان رقابت در بازاره��ای جهانی‬ ‫داش��ته باش��ند‪ ،‬نیازمن��د رعای��ت چ��ه‬ ‫گفت‪ :‬در‬ ‫پیش‌ش��رط‌هایی هستند‪ ،‬به‬ ‫مرحله نخس��ت تولیدکنن��دگان باید خطوط‬ ‫تولیدی خود را ب��ه فناوری‌های جدید وصل‬ ‫کنند تا قدرت رقابت با محصوالت خارجی را‬ ‫داش��ته باش��ند‪ .‬وی با اش��اره به اینکه تولید‬ ‫داخ��ل باید ازکیفیت باالیی برخوردار باش��د‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬برای اینکه تولیدات از لحاظ ش��کلی و‬ ‫کیفی در وضعیت مطلوب قرار گیرد‪ ،‬مدیران‬ ‫بای��د آموزش‌ه��ای الزم را ببینن��د‪ .‬از این رو‬ ‫دیدن دوره‌‌های مدیریت��ی خاص صادراتی یا‬ ‫استفاده از اس��تادانی که مدیران را برای وارد‬ ‫شدن به بازارهای جهانی آماده می‌کنند‪ ،‬یکی‬ ‫از پیش شرط‌های الزم برای ورود به بازارهای‬ ‫جهانی اس��ت‪ .‬برخوردار ب��ا گالیه از اینکه در‬ ‫این چند س��ال اخیر تولی��دات صادرات‌محور‬ ‫نبوده است‪ ،‬گفت‪ :‬در سال‌های گذشته هدف‬ ‫تولیدکنندگان تولیدات صادرات‌محور نبوده و‬ ‫تنها صادرات محصوالت خاصی که وابسته به‬ ‫مش��تقات نفتی بوده‌اند‪ ،‬در دس��تور کار قرار‬ ‫گرفت��ه اس��ت‪ .‬بنابرای��ن آنچ��ه در این میان‬ ‫اهمیت دارد این اس��ت ک��ه نباید دلخوش به‬ ‫صادرات میعان��ات گازی و پتروش��یمی بود‪،‬‬ ‫چراکه افزای��ش صادرات غیرنفت��ی می‌تواند‬ ‫فرص��ت خ��وب ی باش��د ت��ا از ما‌به‌التفاوت‬ ‫ارزش‌اف��زوده به نفع صادرکنندگان اس��تفاده‬ ‫شود‪ .‬رییس مجمع عالی واردات با بیان اینکه‬ ‫در چند س��ال گذش��ته با آزمون و خطا جلو‬ ‫رفتیم و نتوانس��ته‌ایم به درستی از تجربیات‬ ‫گذشته استفاده کنیم‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬اکنون در‬ ‫ش��رایطی که به‌دلیل تحریم‪ ،‬تولید و تجارت‬ ‫رون��ق ن��دارد‪ ،‬افزای��ش قیم��ت ارز می‌تواند‬ ‫فرصتی در جهت افزایش صادرات باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹اعطای تسهیالت با سود اندک‬ ‫برخ��وردار با تاکید بر اینک��ه درحال‌حاضر‬ ‫تولیدات داخل��ی به دلیل نداش��تن کیفیت‬ ‫و همچنی��ن قیم��ت مناس��ب‪ ،‬نمی‌توان��د‬ ‫ی تولید‬ ‫صادرات‌محور باشد‪ ،‬در تشریح ویژگ ‌‬ ‫صادرات‌محور‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬محصوالت تولید‬ ‫داخل بای��د از لحاظ کیفیت‪ ،‬مش��ابه همان‬ ‫محصولی باشد که کش��ورهای رقیب نسبت‬ ‫به صادرات اقدام می‌کنن��د‪ .‬به‌طور مثال اگر‬ ‫یو‬ ‫می‌خواهی��م یخچال صادر کنی��م‪ ،‬فناور ‌‬ ‫کیفیت این محصول نباید از کشورهای رقیب‬ ‫عقب باش��د‪ .‬وی افزود‪ :‬البته سرمایه‌گذاری‬ ‫مولف ‌ه مهمی اس��ت که باید برای تولیدکننده‬ ‫به صرفه باش��د‪ ،‬همچنین الزم است وام‌های‬ ‫بانکی کم بهره در اختیار تولیدکنندگان قرار‬ ‫گی��رد تا بتوانند نس��بت ب��ه تجهیز خطوط‬ ‫تولی��دی خ��ود ب��ا فناوری‌ه��ای روز اق��دام‬ ‫کنن��د‪ .‬برخوردار همچنین در پاس��خ به این‬ ‫س��وال که برای س��ال ‪ ۹۴‬چه سیاستی باید‬ ‫در پی��ش گرفت��ه ش��ود که تولی��دات جنبه‬ ‫صادرات��ی پی��دا کنن��د‪ ،‬تصریح ک��رد‪ :‬برای‬ ‫تحقق این هدف الزم اس��ت تسهیالت ریالی‬ ‫در اختی��ار تولیدکنندگان ق��رار گیرد‪ .‬ضمن‬ ‫اینک��ه در حال حاضر براس��اس م��اده ‪۱۳۸‬‬ ‫قانون مالیات‌ها‪ ،‬برای کارخانه‌هایی که طرح‬ ‫توس��عه‌ای ایجاد می‌کنن��د‪ ،‬معافیت مالیاتی‬ ‫در نظر گرفته خواهد ش��د اما این معافیت از‬ ‫‪۱۰۰‬درصد به ‪ ۵۰‬درصد کاهش یافته است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬ای��ن در حال��ی اس��ت که در‬ ‫قانون هم به صراحت اعالم ش��ده که وزارت‬ ‫صنعت‪،‬مع��دن و تجارت مس��ئول تایید این‬ ‫مسئله است اما وزارت اقتصاد و امور دارایی با‬ ‫صدور دستورالعمل‌های مختلف‪ ،‬معافیت‌های‬ ‫مالیات��ی واحدهای تولیدی را تایید نمی‌کند‪.‬‬ ‫بنابرای��ن ب��رای دس��تیابی ب��ه تولی��دات‬ ‫صادرات‌محور باید بر اساس قانون عمل کنیم‪.‬‬ ‫برخوردار با بی��ان اینکه هم‌اکنون در ایران‬ ‫چنانچهتولیداتداخل‬ ‫ازکیفیتالزموقیمت‬ ‫مناسببرخوردارنباشند‪،‬‬ ‫نمی‌توانندصادرات‌محور‬ ‫باشندوامکانرقابتی‌شدن‬ ‫آنفراهمنخواهدبود‪.‬این‬ ‫درحالیاستکهصادرات‬ ‫نیازتولیداست‪،‬یعنیاگر‬ ‫بخواهیمتولیدباکیفیتی‬ ‫داشتهباشیم‪،‬بایدبازار‬ ‫بزرگیدراختیارداشته‬ ‫باشیم‪.‬چراکهدرصورت‬ ‫داشتنبازارمی‌توانیم‪،‬‬ ‫تیراژتولیداتخودرا‬ ‫افزایشدهیم‬ ‫به ای��ن دلیل که دولت نمی‌تواند مالیات‌های‬ ‫خود را از اف��رادی که فعالیت‌های غیرمولد و‬ ‫واسطه‌گری انجام می‌دهند‪ ،‬اخذ کند‪ ،‬معموال‬ ‫بیشترین فشار بر تولیدکنندگان است‌‪ ،‬اظهار‬ ‫ک��رد‪ :‬از این‌رو زمانی ک��ه قانونگذار قانونی را‬ ‫ب��ه نفع تولی��د وضع می‌کن��د‪ ،‬برخی تالش‬ ‫می‌کنند‪ ،‬ب��رای تامی��ن درآمده��ای دولت‬ ‫تبصره‌هایی را خلق کنند که این روند به ضرر‬ ‫تولید خواهد بود‪ .‬رییس مجمع عالی واردات‬ ‫ادامه داد‪ :‬در حالی که بس��یاری از کارخانه‌ها‬ ‫ورشکست ش��ده‌اند‪ ،‬نمی‌توان از یک اقتصاد‬ ‫بدون تولید‪ ،‬انتظار صادرات داش��ت‪ .‬بنابراین‬ ‫در ش��رایط کنون��ی دول��ت بای��د در جهت‬ ‫تش��ویق تولیدکنندگان گام بردارد و فرصتی‬ ‫فراهم کند تا تولیدکننده به میدان بیاید‪ .‬در‬ ‫غیراین‌صورت کاالیی برای صادرات نخواهیم‬ ‫داش��ت‪ ،‬جز آنچه از دل طبیعت بیرون آمده‬ ‫در این‌صورت ص��ادرات نفتی عرصه تولید را‬ ‫فع��ال نخواهد ک��رد‪ .‬برخوردار یادآور ش��د‪:‬‬ ‫توليد دستگاه‌هاي همودياليز ايراني‬ ‫ايس�نا‌‪ :‬معاون صنايع پيش��رفته س��ازمان گسترش و‬ ‫نوس��ازي صنايع ايران از توليد دس��تگاه همودياليز با‬ ‫سرمايه‌گذاري اين سازمان خبر داد‪ .‬صادق‌زاده‪ ،‬با بيان‬ ‫اينکه اين طرح با دوره اجراي دو ساله در سال گذشته‬ ‫در دس��تور کار ايدرو قرار گرف��ت‪ ،‬گفت‪ 49 :‬درصد از‬ ‫سهام شرکت توليدکننده اين محصول در اختيار ايدرو و‬ ‫‪ 51‬درصد آن متعلق به بخش خصوصي است‪ .‬وي افزود‪:‬‬ ‫به اين ترتيب مديريت اين شرکت نيز در اختيار بخش‬ ‫خصوصي خواهد بود در همين حال س��ازمان گسترش‬ ‫و نوسازي صنايع ايران هدف انتفاعي از اين پروژه‌ها را‬ ‫دنبال نمي‌کند بلکه پس از اتمام توس��عه اين شرکت‪،‬‬ ‫بخش مربوط به ايدرو از طريق سازمان خصوصي سازي‬ ‫واگذار خواهد ش��د‪ .‬معاون صنايع پيش��رفته س��ازمان‬ ‫گس��ترش و نوس��ازي صنايع ايران با بيان اينکه حجم‬ ‫س��رمايه‌گذاري ايدرو در اين پروژه ‪ 21/6‬ميليارد ريال‬ ‫بوده است‪ ،‬اظهار کرد‌‪ :‬ظرفيت توليد اين شرکت ‪750‬‬ ‫دس��تگاه در سال اس��ت که درحال حاضر نيز تعدادي‬ ‫از دس��تگاه‌هاي توليد شده در کش��ور درحال استفاده‬ ‫هس��تند‪ .‬به گفته صادق‌زاده پيش از اين دستگاه‌هاي‬ ‫همودياليز از خارج وارد مي‌شد که هزينه گزافي درپي‬ ‫داش��ت‪ .‬وي همچنين گفت که اين س��ازمان به دنبال‬ ‫ايجاد خط توليد دس��تگاه‌هاي همودياليز همراه است‬ ‫که به صورت کوله پش��تي همراه بيمار باش��د و نياز به‬ ‫حضور مستمر بيمار در بيمارستان نباشد‪.‬‬ ‫دولت می‌توان��د با یک دیپلماس��ی فعال در‬ ‫این میان نقش مهمی ایفا کند‪ .‬این در حالی‬ ‫اس��ت که هم‌اکنون نیز تمام تالش‌هایی که‬ ‫در سیاس��ت خارجی انجام می‌شود در جهت‬ ‫رونق اقتصادی کش��ور است‪ .‬بنابراین داشتن‬ ‫ی��ک دیپلماس��ی فعال در حوزه سیاس��ت و‬ ‫اقتص��اد منجر به کاه��ش تحریم و در نهایت‬ ‫افزایش صادرات غیرنفتی خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹صادرات‪ ،‬نیاز تولید است‬ ‫همچنی��ن حمیدرضا‬ ‫عض��و‬ ‫صالح��ی‪،‬‬ ‫کمیسیون صنایع اتاق‬ ‫بازرگان��ی و صنایع و‬ ‫مع��ادن ای��ران‪ ،‬ب��ه‬ ‫گف��ت‪ :‬چنانچ��ه تولی��دات داخل از‬ ‫کیفی��ت الزم و قیم��ت مناس��ب برخ��وردار‬ ‫نباش��ند‪ ،‬نمی‌توانند صادرات‌محور باش��ند و‬ ‫امکان رقابتی‌شدن آن فراهم نخواهد بود‪ .‬این‬ ‫در حالی اس��ت که صادرات نیاز تولید است‪،‬‬ ‫یعن��ی اگر بخواهیم تولید با کیفیتی داش��ته‬ ‫باش��یم‪ ،‬باید ب��ازار بزرگی در اختیار داش��ته‬ ‫باش��یم‪ .‬چرا ک��ه در ص��ورت داش��تن بازار‬ ‫می‌توانی��م‪ ،‬تی��راژ تولیدات خ��ود را افزایش‬ ‫دهیم ک��ه به دنبال افزایش تولید‪ ،‬قیمت نیز‬ ‫کاهش می‌یابد‪ .‬وی افزود‪ :‬متاس��فانه فضای‬ ‫کس��ب‌وکار در ایران نظیر فضای کسب‌وکار‬ ‫دیگر کش��ورها نیست چراکه هزینه تولید در‬ ‫ایران به مراتب باالتر از دیگر کشورهاست که‬ ‫اصلی‌ترین دلیل آن نرخ تورم ‪25‬درصدی در‬ ‫ایران اس��ت و این در حالی است که این نرخ‬ ‫در دیگ��ر کش��ورها ح��دود ‪۴‬درصد اس��ت‪.‬‬ ‫همچنی��ن نرخ تس��هیالت ب��االی ‪۲۵‬درصد‬ ‫است‪.‬این در حالی است که نرخ تسهیالت در‬ ‫دیگر کش��ورها بین ‪ ۲‬تا ‪ ۳‬درصد اس��ت که‬ ‫توجه به این محدودیت‌ها و همچنین بررسی‬ ‫فضای کسب‌وکار نشان می‌دهد شرایط برای‬ ‫تولیدکنندگان مساعد نیست‪.‬‬ ‫‹ ‹ایجاد فضای مناسب کسب‌وکار‬ ‫صالحی گفت‪ :‬همه این موارد دست به‌دست‬ ‫هم می‌دهد تا فضای مساعد برای بخش تولید‬ ‫فراهم نشود‪ .‬برای اینکه تولید صادرات‌محور و‬ ‫رقابتی شود‪ ،‬باید فضای کسب‌وکار در کشور‬ ‫مساعد باشد به‌طور مثال در ‪۲۰‬سال گذشته‬ ‫حدود ‪۲۰‬میلیارد دالر صادرات خدمات فنی‬ ‫مهندسی انجام شد که باید بیش از ‪۷۰‬درصد‬ ‫کاال از ایران صادر می‌ش��د اما ب��ه دلیل باال‬ ‫ب��ودن قیم��ت تم��ام ش��ده کاالی ایران��ی‪،‬‬ ‫پیمانکاران ترجیح داده‌اند از دیگر کش��ورها‬ ‫ب��رای پروژه‌های خ��ود کاال صادر کنند‪ .‬وی‬ ‫با بی��ان اینکه از این رقم تنه��ا حدود کمتر‬ ‫از یک میلیارد دالر صادرات کاال داش��ته‌ایم‪،‬‬ ‫تصریح ک��رد‪ :‬این موضوع نش��ان‌دهند ‌ه این‬ ‫اس��ت که کاالها از مزیت رقابت��ی برخوردار‬ ‫نبودن��د که پیمانکاران از ای��ن نوع کاالها در‬ ‫پروژه‌های خود استفاده کنند به همین دلیل‬ ‫قیمت باالی کاالها س��بب شده که بسیاری‬ ‫از پیمان��کاران در مناقصات بین‌المللی برنده‬ ‫نش��وند‪ .‬عضو هیات نماین��دگان اتاق ایران با‬ ‫تاکید بر کاهش قیمت تمام‌شده تولید داخل‬ ‫تصریح کرد‪ :‬برای اینکه کاالها صادرات‌محور‬ ‫باشد‪ ،‬باید اقدامات اساسی انجام شود به این‬ ‫معنا که تولید برای داخل به صرفه باش��د تا‬ ‫بازار داخل از بین نرود چراکه در این صورت‬ ‫تیراژ تولیدات کاهش یافته و هزینه تمام‌شده‬ ‫افزایش می‌یابد‪ .‬صالحی معتقد اس��ت برای‬ ‫اینکه بازار داخل حفظ ش��ود‪ ،‬باید به میزانی‬ ‫که تولی��د تابعی از نرخ تورم اس��ت‪ ،‬ارز هم‬ ‫تابع��ی از ن��رخ تورم باش��د‌به ای��ن معنا که‬ ‫واقعی‌س��ازی نرخ ارز رخ ده��د نه اینکه نرخ‬ ‫ارز را ب��ه صورت مصنوع��ی پایین نگه داریم‬ ‫تا یارانه به سمت تولیدکننده خارج از کشور‬ ‫برود‪ .‬این کار س��بب می‌شود تولیدکنندگان‬ ‫داخل��ی به‌راحت��ی بتوانند اقدام ب��ه فروش‬ ‫کاالی خود در داخل کشور کنند که این امر‬ ‫به تولید داخل ضربه خواهد زد‪.‬‬ ‫‹ ‹امتیازات و مشوق‌های صادراتی‬ ‫صالح��ی تاکی��د ک��رد‪ :‬بای��د امتی��ازات و‬ ‫مشوق‌های صادراتی در اختیار تولیدکنندگان‬ ‫داخل��ی ق��رار دهیم ت��ا تولیدکنن��دگان در‬ ‫مناقصه‌ه��ای بین‌المللی که خارج از کش��ور‬ ‫ش��رکت می‌کنند‪ ،‬بتوانند ب��ا کاهش قیمت‬ ‫محص��والت خود برنده این مناقصه‌ها ش��وند‬ ‫ک��ه البته تحق��ق این امر ب��ه کاهش هزینه‬ ‫تولید در کشور برمی‌گردد‪ .‬وی با بیان اینکه‬ ‫زمانی تولی��دات داخلی صادرات‌محور خواهد‬ ‫ش��د که مطابق با اس��تانداردهای بین‌المللی‬ ‫باشد‪ ،‬گفت‪ :‬برای افزایش کیفیت محصوالت‬ ‫داخلی باید هزینه کنیم و این اتفاق دستوری‬ ‫و سفارشی رخ نمی‌دهد‪ .‬همچنین محصوالت‬ ‫تولید داخل باید قیمت مناسب داشته باشند‬ ‫ت��ا بتوانن��د در بازارهای جهان��ی رقابت‌پذیر‬ ‫باش��ند که برای این‌کار نیاز به نشان تجاری‬ ‫معتب��ر داریم که براس��اس اس��تانداردهای‬ ‫بین‌المللی باشد‪ .‬براساس این گزارش به نظر‬ ‫می‌رس��د که تحقق تولی��دات صادرات‌محور‬ ‫نیازمن��د حمای��ت همه‌جانب��ه اس��ت ک��ه‬ ‫بخش��ودگی مالیات��ی‪ ،‬تس��هیالت گمرکی‪،‬‬ ‫‌تامین منابع بانکی‪ ،‬حمایت فرهنگی‪ ،‬رسانه‌‪،‬‬ ‫پرداخ��ت جوایز صادراتی به تولی��دات و‪ ...‬از‬ ‫جمله حمایت‌هایی است که می‌تواند ما را به‬ ‫هدف اصلی خود که تحقق تولیدات مدرن و‬ ‫صادرات‌محور است‪ ،‬نزدیک کند‪.‬‬ ‫توانمندي کامل صنايع لوازم خانگي در تامين نياز بازار‬ ‫راديو اقتصاد‪ :‬دبير انجمن توليد‌کنندگان لوازم خانگي‬ ‫تاکيد کرد‪ :‬ميزان توليد محصوالت در آن بخش مي‌تواند‬ ‫ني��از بازار داخلي را تامين کن��د و هيچ نيازي به واردات‬ ‫نداريم و از لحاظ کيفيت هم با توليد‌کنندگان برتر رقابت‬ ‫مي‌کنيم‪ .‬حبيب‌اله انصاري تاکيد کرد‪ :‬توليد ما به حدي‬ ‫است که عالوه بر پاس��خگويي کامل به مصرف‌کنندگان‬ ‫داخل��ي ظرفيت صادرات��ي هم داريم‪ .‬وي اف��زود‪ :‬توليد‬ ‫يخچال و فريزر در سال جاري در مقايسه با مدت مشابه‬ ‫پارس��ال ‪22‬درصد و توليد ماشين لباسشويي ‪32‬درصد‬ ‫و ان��واع تلويزيون‌هاي ال‌اي‌دي و ال‌س��ي‌دي ‪32‬درصد‬ ‫افزايش يافته اس��ت‪ .‬انصاري با بي��ان اينکه خريد لوازم‬ ‫خانگي محدود به بازار شب عيد نمي‌شود و در اين دوره‬ ‫با تراکم تقاضا روبه‌رو نيس��تيم‪ ،‬گفت‪ :‬قيمت‌ها نيز تغيير‬ ‫ندارد و البته ممکن است نوسان اندکي مشاهده شود که‬ ‫جدي نيس��ت‪ .‬وي افزود‪ :‬تراکم بازار خريد در شب عيد‬ ‫در حوزه لوازم خانگي نداريم و خوشبختانه هموطنان به‬ ‫محص��والت داخلي اعتماد و اطمين��ان دارند‪ .‬انصاري با‬ ‫اشاره به نمايشگاه بين‌المللي لوازم خانگي که دي‌ماه در‬ ‫تهران برگزار ش��د‪ ،‬گفت‪ :‬هموطنان توان رقابت‌پذيري و‬ ‫کيفيت محصوالت داخلي را در برابر محصوالت خارجي‬ ‫مش��اهده کردند و به توليدات داخلي و ملي اعتماد پيدا‬ ‫کردن��د‪ .‬وي افزود‪ :‬از نظر فني و کيفيت هم رتبه برتري‬ ‫داريم وکاالهایی مانند آبگرمن‪ ،‬اجاق گاز و بخاري و ديگر‬ ‫کاالهاي ريز و درشت به اروپا نيز صادر مي‌شود‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫نفت خام صرف‬ ‫واردات کاالهای‬ ‫مصرفی شد‬ ‫ابراهیم رزاقی‬ ‫اقتصاددان‬ ‫نظ��ام س��رمایه‌داری طی ‪۲۰۰‬س��ال از ابتدای‬ ‫شروع فعالیت صنایع ماشین‌س��ازی نیاز به مواد‬ ‫اولی��ه ارزان و تولی��دی ا‌ف��زون بر مص��رف را در‬ ‫دس��تور کار خود قرار داده اس��ت‪ .‬به گونه‌ای که‬ ‫در ب��ازار بین‌الملل��ی دخالت می‌‌کن��د و از این‌رو‬ ‫همیشه عرضه بر تقاضا فزونی دارد که نمونه بارز‬ ‫آن عرض��ه نفت ارزان بی��ش از نیاز بازار با کمک‬ ‫عربس��تان بود‪ .‬به این معنا که سیاست کلی این‬ ‫کشورها این است که کش��ورهای دیگر نیازهای‬ ‫خود را از کش��ورهای صنعتی خریداری کنند که‬ ‫در اثر اتخاذ چنین سیاستی هیچ کشور مستقلی‬ ‫وجود ندارد‪ .‬چرا که از نظر کشورهای غربی حقی‬ ‫برای استقالل اقتصادی نداریم‪.‬‬ ‫به گونه‌ای ک��ه می‌بینیم امریکا و کش��ورهای‬ ‫غربی جهانی‌سازی اقتصادی را سرلوحه اقدامات‬ ‫خود ق��رار داده‌اند‪ ،‬تا بازارهای جهانی تحت تاثیر‬ ‫تصمیمات این کش��ورها قرار گیرند‪ .‬یعنی تالش‬ ‫دارند که همه کش��ورها به س��مت خام‌فروش��ی‬ ‫حرک��ت کنند‪ .‬ب��ا چنین وضعیتی بای��د دید که‬ ‫صنعت در کشورهایی نظیر کشور ما چه وضعیتی‬ ‫خواهد داش��ت و چنانچ��ه بتوانی��م در اقتصاد و‬ ‫صنعت خودکفا باش��یم این کشورها چگونه قادر‬ ‫به فروش تولیدات خود خواهند بود؟‬ ‫البته در پی چنین سیاس��ت‌هایی ش��رایطی به‬ ‫وجود آمد که لزومی ب��رای اینکه تمامی مراحل‬ ‫تولی��د در یک مکان انج��ام گیرد‪ ،‬از بین رفت‪ .‬از‬ ‫ای��ن رو قطعات و مواد اولیه م��ورد نیاز تولید در‬ ‫مکان‌های مختلفی ساخته و در مکانی دیگر این‬ ‫مواد با یکدیگر ترکیب و به محصول نهایی تبدیل‬ ‫می‌ش��وندکه نمونه آن ایران اس��ت‪ .‬به‌طوری که‬ ‫هم‌اکنون ش��اهد واردات برخی از قطعات صنایع‬ ‫مختلف هس��تیم که پس از ورود مونتاژ می‌شوند‬ ‫که در صورت توقف واردات این قطعات‪ ،‬صنعت با‬ ‫چالشی جدی مواجه خواهد شد‪ .‬این در شرایطی‬ ‫است که درحال‌حاضر سیاست تعدیل ساختاری‬ ‫بر این اس��اس اس��ت که نفت را ب��ه صورت خام‬ ‫فروخته تا نس��بت به تامی��ن نیازهای خود اقدام‬ ‫کنیم که این روند نش��ان از وابس��تگی صنایع به‬ ‫خارج از کشور دارد‪ .‬هرچند که در طی این مدت‬ ‫بسیاری از صنایع نسبت به کاهش وابستگی اقدام‬ ‫کرده‌اند اما یکی از صنایعی که در این س��ال‌ها به‬ ‫خودکفایی کامل دست‌یافته‪ ،‬صنایع دفاعی است‪.‬‬ ‫این روند در حالی است که فراموش کرده‌ایم اگر‬ ‫ای��ن تجارب در صنایع غیردفاعی به بهترین وجه‬ ‫به کار گرفته شود‪ ،‬می‌توان در بسیاری از صنایع‬ ‫خودکفا بود‪ .‬به این معنا که هم‌اکنون تولید فوالد‬ ‫در کشور انجام می‌شود اما فوالد تولیدی‪‌،‬بیشتر‬ ‫صرف ساختمان‌سازی ش��ده است‪ .‬درست است‬ ‫که ظرفیت تولیدات پتروش��یمی از ‪۳‬میلیون تن‬ ‫به ‪ ۳۰‬میلیون تن رس��یده اما با این حال ش��اهد‬ ‫ص��ادرات این م��واد به صورت خام هس��تیم که‬ ‫پس از اعمال تغییرات در آن دوباره وارد کش��ور‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬این در حالی اس��ت که با وجود ایجاد‬ ‫صنایع کوچک به میزان زیادی در کشور اما با این‬ ‫حال هنوز هم برای تامین برخی از مواد وابس��ته‬ ‫به خارج از کش��ور هستیم‪ .‬اتفاق مهم دیگری که‬ ‫هم‌اکنون شاهد وقوع آن در اقتصاد ایران هستیم‪،‬‬ ‫افزایش اهمی��ت فعالیت‌ه��ای بازرگانی به دلیل‬ ‫سود باالی آنهاست‪.‬‬ ‫اختص��اص دالر ارزان‪ ،‬ش��رایطی را ب��ه وجود‬ ‫آورده که واردات افزایش یابد‪ .‬زیرا هر کاالیی که‬ ‫از خارج وارد ش��ود ارزان‌ت��ر از تولید داخل تمام‬ ‫خواهد ش��د چراک��ه تولید داخل ب��ا وجود تورم‬ ‫موجود‪ ،‬ش��اهد تاثیرپذیری بر قیمت تمام‌ش��ده‬ ‫محص��والت خواهد بود این درحالی اس��ت که بر‬ ‫تولید خارج تاثیری نخواهد داش��ت‪ .‬این شرایط‬ ‫در حالی اس��ت که در اثر سیاس��ت‌های لیبرالی‬ ‫این طرز فکر ایجاد ش��د که انس��ان عاقل‪ ،‬فردی‬ ‫اس��ت که به دنبال حداکثر س��ود‪ ،‬لذت و ثروت‬ ‫باشد و آزاد از هر محدودیتی خواهد بود و منافع‬ ‫ملی چندان اهمیتی برای او ندارد‪ .‬براین اس��اس‬ ‫اشاعه تفکرات لیبرالی سبب شد که سود واردات‬ ‫‪۵۰۰‬درصد و س��ود مغازه‌داری ‪۱۰۰‬درصد باشد‪.‬‬ ‫از این‌رو بس��یاری از افراد به جای سرمایه‌گذاری‬ ‫در فعالیت‌های تولیدی و مولد‪ ،‬وارد فعالیت‌های‬ ‫داللی و واس��طه‌گری ش��دند‪ ،‬این در حالی است‬ ‫که س��ود تولیدکننده ‪۲۰‬درصد است و در چنین‬ ‫شرایطی اگر فردی بخواهد به تولید بپردازد‪ ،‬باید‬ ‫منافع ملی برای او معنا داش��ته باشد در غیراین‬ ‫صورت وارد س��رمایه‌گذاری در این حوزه نخواهد‬ ‫شد‪.‬‬
‫خودروسازان‬ ‫همچنان نیازمند حمایت‬ ‫دیدگاه‬ ‫‪4‬‬ ‫پنجشنبه ‪ 21‬اسفند ‪ 21 - 1393‬جمادی االول ‪ 12 -1436‬مارس ‪ -2015‬شماره ‪ -179‬پیاپی ‪1497‬‬ ‫ناصر عاشوری‬ ‫روی خط خبر‬ ‫رادی�و اقتص�اد‪ :‬افش��ین محب��ی‪ ،‬یک��ی از فعاالن‬ ‫صنعت خودروس��ازی تاکید کرد‪ :‬ای��ن صنعت در داخل‬ ‫کش��ور بعد از صنعت نفت و گاز و پتروش��یمی بزرگترین‬ ‫صنعت محس��وب می‌ش��ود و از دولت انتظار داریم مانند‬ ‫همه دولت‌ها و کش��ورهای پیشرفته از این صنعت به طور‬ ‫جدی حمایت کند‪ .‬وی افزود‪ :‬مدیریت واردات نیاز جدی‬ ‫صنعت است و نباید اجازه دهیم قدرت خرید داخلی و بازار‬ ‫مصرف کش��ور به راحتی در اختیار خارجیان قرار گیرد و‬ ‫باید به ج��ای واردات خودرو‪ ،‬خودروس��از و فناوری وارد‬ ‫کنیم و برای واردات قطعات خودرو هم برنامه هوشمند و‬ ‫هدفمند داش��ته باشیم‪ .‬محبی گفت‪ :‬از لحاظ تامین مواد‬ ‫اولیه در کش��ور مزیت‌های زی��ادی داریم و با توجه به نیاز‬ ‫کش��ور و نیاز بازارهای منطقه‌ای می‌توانیم با ساماندهی‬ ‫تس��هیالت و تامین منابع مالی به راحت��ی از این صنعت‬ ‫حمایت کنی��م و قدرت رقابت‌پذی��ری آن را در منطقه و‬ ‫جهان به نمایش بگذاریم‪.‬‬ ‫عصرخ�ودرو‪ :‬علی علیل��و‪ ،‬رییس هی��ات تحقیق و‬ ‫تفح��ص از صنعت خودرو درب��اره واردات قطعات تقلبی‬ ‫صنع��ت خودرو گفت‪ :‬مجلس آنچه توانس��ت انجام دهد‬ ‫تحقی��ق و تفح��ص از صنعت خودرو بود ک��ه انجام داد و‬ ‫با دع��وت از وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت به کمیس��یون‬ ‫صنای��ع و معادن پیگیر اجرای تمام مفاد تفحص اس��ت‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬خواس��ته نمایندگان م��ردم در خانه ملت رفع‬ ‫مش��کالت مطرح ش��ده در این تحقیق و تفحص ازجمله‬ ‫واردات لوازم یدکی تقلبی از مبادی رس��می و غیررسمی‬ ‫و ترتیب اثر دادن به مفاد آن است و تاکنون نیز تقریبا ‪۵۰‬‬ ‫درصد از مفاد این تفحص به سرانجام رسیده است‪.‬‬ ‫موج‪ :‬نخس��تین خودروی الکترونیکی در ایران تولید‬ ‫ش��د‪ .‬درحالی که در جهان به‌ویژه در اروپا ش��رکت‌های‬ ‫بزرگ اتومبیل‌س��ازی تالش می‌کنن��د مدل‌های بهتر و‬ ‫ارزان‌ت��ر از خودروهای الکترونیک��ی ارائه کنند ایران نیز‬ ‫گام‌هایی را در زمینه خودرو‌های برقی برداش��ته اس��ت‬ ‫ک��ه می‌توان به طرح‌های اولیه‌ای که تنها در دانش��گاه‌ها‬ ‫محدود می‌ش��ود یا طرح‌های بزرگ‌تر اشاره کرد‪ .‬اکنون‬ ‫ایران گام بلند‌تر و بهتری را برداش��ته است که دو نیرو نام‬ ‫دارد‪ .‬دو نیرو محصولی اس��ت که می‌تواند با برق یا بنزین‬ ‫کار کند‪ .‬خری��داران این خودرو می‌توانند تا ‪ ۸۰‬کیلومتر‬ ‫بدون مصرف هیچ بنزینی س��فر کنند و حتی در مواردی‬ ‫اگر مکانی برای ش��ارژ دوباره موتور برقی وجود نداش��ته‬ ‫باشد‪ ،‬می‌توانند از یک موتور اضطراری استفاده کنند‪.‬‬ ‫از تحوالت خريد و فروش در سال ‪۹۳‬‬ ‫رونق به بازار خودرو بازگشت‬ ‫عضو کمیسیون اقتصادی‬ ‫مجلس شورای اسالمی‬ ‫هم‌اکن��ون بخش عظیمی از اش��تغال موجود در‬ ‫کش��ور در خودروس��ازی‌ها مدیریت می‌ش��ود‪ .‬به‬ ‫همین منظور برای حفظ اشتغال در این بخش باید‬ ‫حمایت مستمری از این صنعت انجام شود‪.‬‬ ‫البته خودروس��ازان ب��ا وجود ش��رایط بحرانی و‬ ‫دش��واری که به‌واس��طه تحریم‌ها داشتند‪ ،‬اقدامات‬ ‫زیادی در جهت رش��د کمی و کیفی در این صنعت‬ ‫انجام داده‌اند که حاصل آن رش��د تولید در امسال‬ ‫بوده اما واقعیت این اس��ت که کیفیت خودروهای‬ ‫داخلی آن گونه که باید در این سال‌ها رشد نیافته و‬ ‫حتی در برخی مواقع برخی از محصوالت ضعیف‌تر‬ ‫از سال‌های قبل تولید و عرضه می‌شود‪.‬‬ ‫در چنین ش��رایطی مسئوالن به دنبال برون‌رفت‬ ‫از ش��رایط موج��ود و ایج��اد س��از و کارهای��ی بر‬ ‫اس��اس الگوی‌های علمی و مورد اس��تفاده در سایر‬ ‫کشورهای دنیا هستند تا ش��رایط موجود هموار و‬ ‫پش��ت سر گذاش��ته ش��ود که بر این اساس شاهد‬ ‫بوده‌ایم که با وجود مش��کالت موجود خوشبختانه‬ ‫خودروس��ازان در یکی دو س��ال اخیر و در جریان‬ ‫نوس��انات نرخ ارز و افزایش ن��رخ حامل‌های انرژی‬ ‫و تغییر دستمزد و سایر هزینه‌ها به خوبی مقاومت‬ ‫کرده و با پشت سر گذاشتن مشکالت توانسته‌اند در‬ ‫مسیر خودکفایی گام‌های مثبتی بردارند‪ .‬هرچند با‬ ‫این حال به نظر می‌رس��د که خودروسازان باید در‬ ‫زمینه اجرای اقتصاد مقاومتی تالش بیشتری کنند‬ ‫ت��ا به لحاظ کمی و کیفی روی پای خود ایس��تاده‬ ‫و به دنبال راهکارهایی فراتر از اس��تفاده و تکیه بر‬ ‫منابع دولتی باشند‪ .‬در این شرایط مصرف‌کنندگان‬ ‫نیز باید از تولیدات داخلی حمایت کنند و همزمان‬ ‫خودروسازان نیز در جهت ارتقای کیفیت و کمیت‬ ‫ت�لاش کنند و ضمن پاس��خگویی به نی��از داخل‪،‬‬ ‫تولیداتی قابل رقابت با محصوالت خارجی داش��ته‬ ‫باش��ند‪ .‬بر این اساس در شرایط کنونی باید صنعت‬ ‫خودرو به جهت تاثیر باالی آن در توس��عه و حفظ‬ ‫اش��تغال کش��ور مورد حمایت جدی قرار گیرد‪ .‬از‬ ‫س��وی دیگر خودروس��ازان نیز در صورت داش��تن‬ ‫بازاریابی مناسب‪ ،‬باید نسبت به تنظیم قراردادهایی‬ ‫اقدام کنند که در این صورت بی‌شک تولید خودرو‬ ‫رونق بیشتری خواهد یافت‪.‬‬ ‫آخرين بررسي‬ ‫خودرو‬ ‫‪industry@smtnews.ir‬‬ ‫حسين عليزاده ‪ -‬گروه صنعت‪ :‬سرانجام‬ ‫رونق به بازار خودرو بازگش��ت‪ .‬اين درحالي‬ ‫اس��ت که در سال‌هاي گذش��ته اين رونق‪،‬‬ ‫خود را از ماه يازدهم هر سال نشان مي‌داد‬ ‫که اين ش��رايط در امسال به دليل کاهش‬ ‫قدرت خريد و نح��وه قيمت‌گذاري خودرو‬ ‫به‌گون��ه‌اي ديگر رقم خورد‪ .‬با اين حال دير‬ ‫ي��ا زود بازار ش��ب عيد امس��ال رنگ رونق‬ ‫را ب��ه خود دي��د و افزايش تقاض��ا در اين‬ ‫روزه��ا‪ ،‬افزايش قيمت برخ��ي خودروهاي‬ ‫داخل��ي را رقم زد‪ .‬اما در اين ميان با توجه‬ ‫به ميزان رش��د توليد خودرو در س��ال ‪۹۳‬‬ ‫به‌نظر نمي‌رس��د وقف��ه‌اي در ميزان عرضه‬ ‫اي��ن محص��ول در بازاره��ا پدي��د آيد که‬ ‫بتواند به يکي از نق��اط قوت بازار خودرو و‬ ‫تعديل قيمت‌ها پس از شوک حبابي هجوم‬ ‫خريداران به اين بازار تبديل شود‪.‬‬ ‫ريي��س اتحادي��ه نمايش��گاه‌داران و‬ ‫فروشندگان خودروي تهران در گفت‌وگويي‬ ‫با‬ ‫ضمن تاييد بازگشت رونق به بازار‬ ‫خ��ودرو اظهار ک��رد‪ :‬به‌نظر مي‌رس��د روند‬ ‫رونق هر‌چه به روزهاي پاياني سال نزديک‬ ‫مي‌شويم‪ ،‬شدت بيشتري به خود بگيرد‪.‬‬ ‫غالمحسين قاسميان‬ ‫با اشاره به اينکه اقبال‬ ‫از بازار داخلي‌ها و بازار‬ ‫خودروهاي وارداتي به‬ ‫يک اندازه است‪‌،‬افزود‪:‬‬ ‫در اي��ن بي��ن افزايش قيم��ت چنداني در‬ ‫خودروهاي وارداتي و داخلي ديده نش��ده و‬ ‫نوس��ان قيمتي در ب��ازار داخلي‌ها بيش از‬ ‫‪ ۲۰۰‬هزار تومان کاهش ي��ا افزايش نبوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وي پيش‌بيني بازار خودروی س��ال آينده‬ ‫را با وضعيت موجود بس��يار س��خت عنوان‬ ‫ک��رد و گفت‪ :‬با اين حال نگاه‌ها به س��مت‬ ‫دهه نخس��ت فروردي��ن و نتايج توافق‌هاي‬ ‫هس��ته‌اي اس��ت که در صورت ب��ه نتيجه‬ ‫رسيدن‪ ،‬با کاهش قيمت‌ها در سايه کاهش‬ ‫ارز مواجه خواهيم بود که اين امر بيشتر در‬ ‫ميان خودروهاي وارداتي و به‌صورت پلکاني‬ ‫رخ خواهد داد‪.‬‬ ‫در ادامه با نگاه��ي به آخرين قيمت‌هاي‬ ‫موج��ود در ب��ازار خودروه��اي داخل��ي و‬ ‫وارداتي‌ها تغييرات محسوسي در قيمت اين‬ ‫خودروها نس��بت به هفته گذشته مشاهده‬ ‫مي‌شود که بيشتر در خودروهاي بين ‪ ۳۵‬تا‬ ‫‪ ۴۵‬ميليون تومان است‪ .‬از اين رو در جريان‬ ‫معامالت بازار خودرو در روز چهارشنبه ‪۲۰‬‬ ‫اسفند‪ ،‬تغييرات قيمتي هفته گذشته يعني‬ ‫‪ ۱۴‬اسفند مقايسه ش��د و اين تغييرات در‬ ‫قيمت خودروهاي توليد داخل و وارداتي‌ها‬ ‫در ‪ ۵‬گ��روه تفکيک ش��د که به ش��رح زير‬ ‫‪ ۲۰۱۴‬ـ ‪ ۲‬ايرب��گ) با قيمت ‪ ۱۲۸‬ميليون‬ ‫تومان‪ ،‬کيا اسپورتيج ‪ ۲۰۰۰‬با قيمت ‪۱۳۷‬‬ ‫ميليون تومان‪ ،‬تويوتا پرادو‪ -‬جي‌ايکس (دو‬ ‫در آف��رود ‪ ۹‬ايربگ) با قيمت ‪ ۲۸۹‬ميليون‬ ‫تومان در گروه خودروهاي وارداتي هستند‬ ‫که قيمت آنها نسبت به هفته گذشته ثابت‬ ‫مانده و تغيير پيدا نکرده‌اند‪.‬‬ ‫‹ ‹رونق بازار نسبت به ماه‌هاي گذشته‬ ‫است‪:‬‬ ‫‹ ‹خودروه�اي ب�ا قيم�ت ‪ ۱۸‬ت�ا ‪۲۵‬‬ ‫ميليون تومان‬ ‫در گ��روه قيمتي خودروه��اي بين ‪ ۱۸‬تا‬ ‫‪ ۲۵‬ميلي��ون توم��ان‪ ،‬پراي��د‪ ۱۱۱‬اس‌اي با‬ ‫افزاي��ش قيمت ‪ ۲۰۰‬هزار توماني نس��بت‬ ‫به هفته گذش��ته‪ ۲۰ ،‬ميليون و ‪ ۹۰۰‬هزار‬ ‫تومان به فروش رس��يد‪ .‬همچنين افزايش‬ ‫قيم��ت در ديگر اعضاي خانواده س��ايپا نيز‬ ‫اتفاق افتاد و پرايد ‪ ۱۳۱‬اس‌اي با افزايش��ي‬ ‫‪ ۲۰۰‬هزار توماني‪ ۲۰ ،‬ميليون و ‪ ۵۰۰‬هزار‬ ‫تومان و پرايد ‪ ۱۳۲‬اس‌اي‪ ،‬با افزايش قيمت‬ ‫‪ ۲۰۰‬ه��زار توماني ‪ ۲۰‬ميليون و ‪ ۶۰۰‬هزار‬ ‫تومان در بازارها به فروش رسيدند‪.‬‬ ‫‹ ‹خودروه�اي ب�ا قيم�ت ‪ ۲۵‬ت�ا ‪۳۵‬‬ ‫ميليون تومان‬ ‫در اين گروه قيمتي پژو ‪ ۴۰۵‬جي‌ال‌ايکس‬ ‫با افزاي��ش قيمت ‪ ۲۰۰‬ه��زار توماني‪۲۸ ،‬‬ ‫ميليون و ‪ ۲۰۰‬ه��زار تومان و رانا ال‌ايکس‬ ‫ب��ا افزايش ‪ ۳۰۰‬هزار توماني‪ ۳۲ ،‬ميليون و‬ ‫‪ ۹۰۰‬ه��زار تومان در بازار خودرو به فروش‬ ‫رس��يدند‪.‬در اين ميان پژو پارس س��ال‪ ،‬با‬ ‫کاه��ش ‪ ۲۰۰‬ه��زار توماني ب��ا قيمت ‪۳۴‬‬ ‫ميليون و ‪ ۸۰۰‬هزار تومان و س��مند اس‌اي‬ ‫(ت��ک ايربگ) با کاهش قيم��ت ‪ ۱۰۰‬هزار‬ ‫تومان��ي ‪ ۲۶‬ميلي��ون و ‪ ۶۰۰‬هزار تومان به‬ ‫فروش رس��يدند‪ .‬اما قيم��ت تيبا اس‌ايکس‬ ‫(ي��ورو ‪ )۴‬ثابت ماند و ب��ا همان قيمت ‪۲۴‬‬ ‫ميليون و ‪ ۶۰۰‬ه��زار تومان در بازار عرضه‬ ‫شد‪.‬‬ ‫‹ ‹خودروه�اي ب�ا قيم�ت ‪ ۳۵‬ت�ا ‪۴۵‬‬ ‫ميليون تومان‬ ‫در گروه قيمتي ‪ ۳۵‬تا ‪ ۴۵‬ميليون تومان‪،‬‬ ‫نگاه‌ها به سمت‬ ‫دهه نخست فروردين‬ ‫و نتايج توافق‌هاي‬ ‫هسته‌اي است‬ ‫که در صورت‬ ‫به نتيجه رسيدن‬ ‫با کاهش قيمت‌ها‬ ‫در سايه کاهش ارز‬ ‫مواجه خواهيم بود‬ ‫که اين امر‬ ‫بيشتر در ميان‬ ‫خودروهاي وارداتي‬ ‫و به‌صورت پلکاني‬ ‫رخ خواهد داد‬ ‫تندر ‪ - ۹۰‬اي‌‪ ۲‬با کاهش قيمت ‪ ۲۰۰‬هزار‬ ‫تومان��ي ‪ ۴۱‬ميليون و ‪ ۱۰۰‬ه��زار تومان و‬ ‫پژو پارس ال‌ايکس نيز با کاهش ‪ ۱۰۰‬هزار‬ ‫تومان��ي به قيمت ‪۳۸‬ميلي��ون و ‪ ۸۰۰‬هزار‬ ‫تومان در بازارها به فروش رس��يدند‪ .‬اما در‬ ‫اي��ن ميان پژو ‪ ۲۰۶‬تي��پ ‪ ۵‬کد (‪)۲۶۸۱۵‬‬ ‫ب��ا افزايش قيم��ت ‪ ۲۰۰‬ه��زار توماني ‪۳۶‬‬ ‫ميلي��ون و ‪ ۶۰۰‬هزار توم��ان همچنين پژو‬ ‫‪ ۲۰۶‬اس‪.‬دي ‪ -‬وي‌‪ ۸‬ک��د (‪ )۲۷۴۳۰‬ب��ا‬ ‫افزاي��ش ‪ ۳۰۰‬ه��زار توماني ب��ا قيمت ‪۳۸‬‬ ‫ميلي��ون توم��ان و ام‌وي‌ام ‪ ۵۳۰‬با افزايش‬ ‫قيم��ت ‪ ۳۰۰‬هزار توماني نس��بت به هفته‬ ‫گذش��ته با قيمت ‪ ۴۲‬ميليون و ‪ ۲۰۰‬هزار‬ ‫تومان به فروش رسيدند‪.‬‬ ‫‹ ‹خودروه�اي ب�ا قيم�ت ‪ ۴۵‬ت�ا ‪۵۰‬‬ ‫ميليون تومان‬ ‫در اين گ��روه‪ ،‬قيمت خ��ودروي جک ‪-‬‬ ‫جي‌‪ ۵‬نس��بت به هفته گذش��ته با افزايش‬ ‫قيمت ‪ ۵۰۰‬هزار توماني ‪ ۵۰‬ميليون و ‪۲۰۰‬‬ ‫هزار تومان در بازار خودرو به فروش رسيد‪.‬‬ ‫‹ ‹خودروه�اي ب�ا قيمت باالت�ر از ‪۵۵‬‬ ‫ميليون تومان‬ ‫در اين گروه قيمتي‪ ،‬قيمت مزدا ‪ - ۳‬تيپ‬ ‫‪ ،۴‬با کاهش قيمت ‪ ۲‬ميليون توماني نسبت‬ ‫ب��ه هفته گذش��ته با قيم��ت ‪ ۱۴۷‬ميليون‬ ‫تومان به فروش رس��يد‪ .‬در اين ميان ليفان‬ ‫ايکس‌‪ ۶۰‬با افزاي��ش ‪ ۳۰۰‬هزار توماني ‪۶۰‬‬ ‫ميليون توم��ان و همچني��ن جک‪ -‬جي‌‪۵‬‬ ‫(اتوماتيک) نيز با ‪ ۵۰۰‬هزار تومان افزايش‬ ‫‪ ۶۰‬ميلي��ون و ‪ ۳۰۰‬ه��زار تومان به فروش‬ ‫رسيدند‪ .‬با اين حال خودروي مزدا ‪ - ۳‬تيپ‬ ‫‪ ۳‬ب��ا قيمت ‪ ۱۱۸‬ميلي��ون تومان همچنان‬ ‫نسبت به هفته گذشته ثابت مانده است‪.‬‬ ‫براس��اس اين گزارش؛ قيمت بسياري از‬ ‫خودروهاي وارداتي نسبت به هفته گذشته‬ ‫کمي افزايش يافته اس��ت که در اين ميان‬ ‫تويوت��ا کمري‪ -‬جي‌ال‌ايکس ب��ا افزايش ‪۳‬‬ ‫ميليون توماني قيمت ‪ ۱۷۵‬ميليون تومان و‬ ‫همچنين هيونداي سانتافه ‪ ۲۴۰۰‬با افزايش‬ ‫‪ ۳‬ميلي��ون توماني با قيم��ت ‪ ۱۷۴‬ميليون‬ ‫تومان به فروش رس��يدند‪ .‬در اين بين کيا‬ ‫سراتو ‪ )۲۰۱۴(۱۶۰۰‬وارداتي ‪ ۱۰۳‬ميليون‬ ‫تومان‪ ،‬هيونداي توسان‪ -‬اي‌ايکس‪( ۳۵‬مدل‬ ‫‪ ۲۰۱۴‬ـ دو ايرب��گ) ‪ ۱۴۷‬ميلي��ون تومان‪،‬‬ ‫تويوتا کمري‪ -‬اس‌اي با قيمت ‪ ۱۳۸‬ميليون‬ ‫توم��ان‪ ،‬کيا س��ورنتو (‪ ۲‬ايرب��گ) با قيمت‬ ‫‪ ۱۹۵‬ميليون تومان‪ ،‬هيونداي سوناتا (مدل‬ ‫خودروسازان‬ ‫سرپرست معاونت مالی‬ ‫و اقتصادی سایپا منصوب شد‬ ‫س�ایپانیوز‪ :‬ط��ی حکم��ی از س��وی مدیرعامل گروه‬ ‫خودروسازی سایپا‪ ،‬سرپرست معاونت مالی و اقتصادی‬ ‫گروه سایپا منصوب ش��د‪ .‬سعید مدنی مدیرعامل گروه‬ ‫خودروسازی سایپا طی حکمی ابراهیم آقاپور را به سمت‬ ‫سرپرس��ت معاونت مالی و اقتصادی گروه خودروسازی‬ ‫سایپا منصوب کرد‪ .‬مدیرعامل گروه سایپا در این حکم با‬ ‫تاکید بر سرلوحه قراردادن ارزش‌های سازمانی و تعامل‬ ‫و مشارکت با سایر شرکت‌های گروه‪ ،‬بهره‌مندی از تمام‬ ‫امکانات و فرصت‌ه��ای در اختیار به‌منظور انجام امور و‬ ‫وظایف محوله را خواستار شده است‪ .‬همچنین تاکید بر‬ ‫تالش بیشتر مبنی بر ارتقای سطح کیفی‪ ،‬عملکردی و‬ ‫انضباط مالی و اقتصادی گروه از دیگر نکاتی اس��ت که‬ ‫در این حکم آمده اس��ت‪ .‬آقاپور‪ ،‬دانش‌آموخته دانشگاه‬ ‫امام صادق(ع) بوده و دارای فوق‌لیسانس مدیریت مالی‬ ‫اس��ت‪ .‬وی دارای بیش از ‪۲۰‬س��ال تجربه حرفه‌ای در‬ ‫ام��ور مالی و اقتصادی اس��ت ک��ه از آن جمله می‌توان‬ ‫به ‪۶‬سال حس��ابرس ارشد س��ازمان حسابرسی‪۶ ،‬سال‬ ‫معاونت مالی ش��رکت مگاموتور‪ ،‬دو سال مدیریت مالی‬ ‫شرکت ایران‌خودرو و ‪ ۵‬سال قائم‌مقامی معاونت مالی و‬ ‫اقتصادی گروه خودروسازی سایپا اشاره کرد‪.‬‬ ‫زنگ صنعت در دانشگاه شریف‬ ‫س�ایپا نیوز‪ :‬نخس��تین س��ری از مجموعه جلسات‬ ‫دانش��جویی با ن��ام زنگ صنع��ت به همت دانش��گاه‬ ‫صنعتی شریف و با همکاری گروه خودروسازی سایپا‬ ‫در محل دانشکده مهندسی صنایع برگزار شد و مورد‬ ‫استقبال اساتید و دانشجویان قرار گرفت‪.‬‬ ‫عشقی‪ ،‬رییس دانش��کده مهندسی صنایع دانشگاه‬ ‫ش��ریف گف��ت‪ :‬امروز میزبان کس��انی هس��تیم که با‬ ‫کوله‌باری از تجربه در عرصه صنعت کش��ور در اینجا‬ ‫حض��ور دارند و قطع��ا در جهت تبادل‌نظ��ر و انتقال‬ ‫تجربی��ات مفید خود به دانش��جویان ب��ا ما همکاری‬ ‫خواهند کرد و امیدواریم برگزاری این جلس��ات تداوم‬ ‫پیدا کند‪.‬‬ ‫در ادامه این نشس��ت‪ ،‬داود کاغذگ��ران مدیرعامل‬ ‫شرکت لیزینگ رایان سایپا در رابطه با مدیریت منابع‬ ‫انس��انی در یک سازمان‪ ،‬یکی از راه‌های موثر مدیریت‬ ‫منابع انس��انی و ایجاد رضایت پرسنل را رعایت بعضی‬ ‫اصول دانست و افزود‪ :‬برای اداره‌کردن و مدیریت یک‬ ‫مجموعه باید به بعضی اصول دقت کرد‪.‬‬ ‫یکی از این موارد ارتقای سیستم رفاهی و انگیزشی‬ ‫در تمام رده‌های س��ازمانی است‪ .‬وی یکی از معضالت‬ ‫موجود در س��ازمان‌ها را عدم ارتباط تنگاتنگ مدیران‬ ‫و پرس��نل دانس��ت و گفت‪ :‬یک مدیر باید تالش کند‬ ‫تا چنانچه حقوق مدی��ران میانی زیرمجموعه خود را‬ ‫افزایش می‌دهد قطعا به همان نسبت حقوق کارگران‬ ‫را نی��ز افزای��ش دهد ت��ا موجب نارضایت��ی و کاهش‬ ‫راندمان و انگیزش کاری پرس��نل نش��ود و بی‌ش��ک‬ ‫رعایت کرامت انسانی موجب برقراری ارتباط دو سویه‬ ‫با افراد می‌شود‪.‬‬ ‫ی را یکی از‬ ‫ت آی‌‪.‬ت ‌‬ ‫مدیرعامل رایان س��ایپا مدیری�� ‌‬ ‫مباحث تاثیر‌گذار دانس��ت و افزود‪ :‬ما باید در سازمان‬ ‫سیس��تمی فکر کنیم و به جای کار یدی از سیس��تم‬ ‫مکانیزه استفاده کنیم‪.‬‬ ‫باید از چیزهایی که اختراع ش��ده اس��ت استفاده و‬ ‫آنها را کاربردی کرده و در راس��تای اهداف درازمدت‬ ‫سازمانی از آنها بهره جوییم‪.‬‬ ‫کاغذگران در این نشس��ت با اش��اره به بحث خرید‬ ‫لیزینگ��ی خودرو در دنیا گف��ت‪ :‬وقتی خرید و فروش‬ ‫لیزینگ��ی افزایش پی��دا می‌کند‪ ،‬یعن��ی اینکه قدرت‬ ‫خرید مردم کاهش یافته است‪.‬‬ ‫در ایران مردم فکر می‌کنند خرید لیزینگی بد است‬ ‫در صورت��ی که در امری��کا ‪۸۵‬درصد و در اروپا چیزی‬ ‫در حدود ‪۷۰‬درص��د خرید و فروش خودرو به صورت‬ ‫لیزینگی انجام می‌شود‪.‬‬ ‫در اي��ن بين يک کارش��ناس بازار خودرو‬ ‫با اش��اره به اينکه هم‌اکنون تغيير چنداني‬ ‫در قيمت‌هاي خودروهاي وارداتي و داخلي‬ ‫انجام نش��ده‪ ،‬از رونق بازار خ��ودرو در اين‬ ‫روزها خبر داد‪.‬‬ ‫حسن زماني افشار در‬ ‫با‬ ‫گفت‌وگ��و با‬ ‫تاکي��د بر اينک��ه اين‬ ‫رونق البته با سال‌هاي‬ ‫گذشته متفاوت است‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬به عبارتي رونق فعلي تنها نسبت به‬ ‫هفته‌ها و ماه‌هاي گذش��ته و به دليل خريد‬ ‫ش��ب عيد مردم اس��ت و قابل مقايس��ه با‬ ‫سال‌هاي گذشته نيست که دليل اصلي آن‬ ‫کاهش قدرت خريد مردم است‪ .‬وي تصريح‬ ‫کرد‪ :‬قيمت‌هاي فعلي خودروها منطقي و از‬ ‫اين رو زمان فعلي بهترين وقت براي خريد‬ ‫خودرو اس��ت‪ .‬زماني افش��ار ورود خودرو از‬ ‫طري��ق نمايندگي‌هاي رس��مي را نکته‌اي‬ ‫مثبت اعالم کرد و افزود‪ :‬وقتي خودرويي از‬ ‫طريق نمايندگي وارد مي‌ش��ود با توجه به‬ ‫شماره روي شاس��ي خودرو‪ ،‬آپشن‌هاي آن‬ ‫نيز مش��خص اس��ت و به عبارت��ي خودرو‬ ‫شناسنامه‌دار خواهد بود‪ .‬اما وقتي خودرو از‬ ‫طريق واردکنندگان متفرقه وارد مي‌ش��ود‬ ‫بيش��تر آپش��ن‌ها تغيير پيدا مي‌کند که به‬ ‫ض��رر مصرف‌کنن��ده تم��ام مي‌ش��ود‪ .‬وي‬ ‫پيش‌بيني سال آينده بازار خودرو را دشوار‬ ‫عن��وان کرد و افزود‪ :‬تمام��ي اين فرآيندها‬ ‫بس��تگي به کاهش ارز در سايه توافق‌هاي‬ ‫هس��ته‌اي دارد‪ .‬بنابراين به جرات مي‌توان‬ ‫گفت رکود نسبي بازار خودرو در چند سال‬ ‫گذشته متاثر از تحريم‌ها و تاثيرات ناشي از‬ ‫آن بوده که خود را در همه بخش‌ها به اين‬ ‫ش��کل نشان داده و چش��م خريداران را به‬ ‫نتيجه مذاکره ايران با ‪ ۵+۱‬که البته محدود‬ ‫به بازار خودرو نمي‌شود‪‌،‬در انتظار گذاشته‬ ‫‪ ،‬اگر چه رونق بازار‬ ‫اس��ت‪ .‬به گزارش‬ ‫خودرو در س��ال ‪ ۹۳‬در مقايسه با سال‌هاي‬ ‫گذشته اندک بوده اما نبايد فراموش کنيم‬ ‫بازاري رونق مي‌گيرد که به ميزان تقاضاي‬ ‫خود پاسخ در خور دهد‪ .‬اين درحالي است‬ ‫که افت توليد سال‌هاي گذشته هم تاثير بر‬ ‫قيمت خودروها گذاشت و هم کفه عرضه را‬ ‫پايين‌تر از تقاضا نگه داشت‪.‬‬ ‫ویژه‬ ‫رشد ‪۳۳‬درصدی تولید‬ ‫انواع خودرو در بهمن ماه‬ ‫شاتا‪ :‬در بهمن امسال‬ ‫می��زان تولی��د ان��واع‬ ‫خودرو ب��ه ‪ ۱۰۷‬هزار‬ ‫و ‪ ۴۸۷‬دستگاه رسید‬ ‫که نس��بت ب��ه بهمن‬ ‫ماه سال گذشته رشد‬ ‫‪۳۳‬درص��دی یافت��ه‬ ‫اس��ت‪.‬در بهمن ماه امس��ال میزان تولی��د خودروی‬ ‫س��واری ‪ ۹۰‬هزار و ‪ ۳۰۵‬دس��تگاه اعالم شده که در‬ ‫مقایسه با بهمن سال ‪ ۹۲‬رشد ‪ ۳۲/۴‬درصدی را نشان‬ ‫می‌دهد‪ .‬همچنین در یازدهمین ماه سال میزان تولید‬ ‫وانت بی��ش از ‪ ۱۴‬هزار و ‪ ۵۷۳‬دس��تگاه‪ ،‬مینی‌بوس‬ ‫‪ ۳۰‬دس��تگاه‪ ،‬اتوبوس ‪ ۶۰‬دستگاه و کامیون به تعداد‬ ‫‪ ۲‬هزار و ‪ ۵۱۹‬دس��تگاه تولید ش��ده است‪.‬برپایه این‬ ‫گ��زارش‪ ،‬در بهمن امس��ال عمده‌تری��ن خودروهای‬ ‫سواری تولید شده شامل پژو پارس به تعداد ‪ ۱۴‬هزار‬ ‫و ‪ ۹۷۹‬دس��تگاه‪ ،‬پژو ‪ ۴۰۵‬ب��ه تعداد ‪ ۱۳‬هزار و ‪۱۰۴‬‬ ‫دس��تگاه‪ ،‬پژو ‪ ۲۰۶‬به تعداد ‪ ۱۰‬هزار و ‪ ۹۶۳‬دستگاه‪،‬‬ ‫پراید نس��یم و صبا به تعداد ‪ ۹‬هزار و ‪ ۸۴۵‬دس��تگاه؛‬ ‫تیبا به تعداد ‪ ۷‬هزار و ‪ ۹۴۰‬دستگاه بود‪.‬‬
‫معدن‬ ‫پنجشنبه ‪ 21‬اسفند ‪ 21 - 1393‬جمادی االول ‪ 12 -1436‬مارس ‪ -2015‬شماره ‪ -179‬پیاپی ‪1497‬‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪28‬‬ ‫صنايع معدني‪ ،‬گوش به زنگ توافقات هسته‌اي‬ ‫ورود سیمان ایران به پاکستان براساس ضوابط است‬ ‫فروش آنالین آهن‪ ،‬راهی برای شفاف‌سازی قیمت‌ها‬ ‫‪5‬‬ ‫صدور بیمه‌نامه‌‌های معدن سال‪ 93‬را در مقایسه با سال گذشته بررسی کرد‬ ‫رشد‪ 80‬درصدی بیمه‌نامه‌‌های اکتشافی معدن‬ ‫حامد ش�ایگان‪-‬گروه مع�دن‪ :‬ص��دور بیمه‌نامه‌‌های‬ ‫بخش معدن برای برخورداری از تسهیالت بانکی در سال‬ ‫‪ 93‬نسبت به س��ال گذشته در بخش اکتشاف ‪80‬درصد‬ ‫رش��د ارزش��ی داش��ته اس��ت و از نظر تعدادی به‌دلیل‬ ‫اجرای سیاس��ت حمایت از معدنکاری بزرگ‌مقیاس رشد‬ ‫نداش��ته و بیشتر کیفی شده اس��ت‪ ،‬همچنین در بخش‬ ‫بیمه‌نامه‌‌های اعتباری نیز در سال ‪ 93‬رشدی ‪12‬برابری‬ ‫رخ داده است‪.‬‬ ‫‹ ‹رشد کیفی اکتشافات معدنی‬ ‫کاهش ریسک س��رمایه‌گذاری در‬ ‫بخ��ش مع��دن ب��ا حمای��ت از‬ ‫محدوده‌ه��ای معدن��ی از طری��ق‬ ‫تضمی��ن فعالیت س��رمایه‌گذاران‬ ‫اقدامی اس��ت ک��ه ب��رای جذب‬ ‫سرمایه‌گذاری و توسعه اکتشافات در مناطق جدید کشور‬ ‫اثر‌گذار اس��ت‪ .‬مدیرکل اکتشاف وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫درباره ش��رایط صدور‬ ‫تج��ارت در گفت‌وگ��و ب��ا‬ ‫بیمه‌نامه‌‌ه��ای اکتش��اف معدنی گفت‪ :‬براس��اس اجرایی‬ ‫ش��دن مالک‌های صالحی��ت فنی و مالی ک��ه در قانون‬ ‫مع��ادن آمده و مورد تاکید اس��ت‪ ،‬تعدادی از معادنی که‬ ‫تاکنون پروانه اکتشاف اخذ می‌کردند و طرح پیشنهادی‬ ‫را اج��را نمی‌کردند و به نوعی نیمه‌فع��ال یا راکد بودند‪،‬‬ ‫حذف ش��ده‌اند ب��ه همین دلیل ش��اهد کاه��ش تعداد‬ ‫بیمه‌نامه‌‌های صادر شده در یک سال اخیر بوده‌ایم اما در‬ ‫مقابل با توس��عه اکتش��افات در محدوده‌ه��ا و پهنه‌های‬ ‫بزرگ معدنی اکتش��افات از نظر کیفی رشد خوبی داشته‬ ‫ک��ه به تبع افزای��ش ارزش صدور بیمه‌نامه‌‌ه��ا را در پی‬ ‫داشته است‪.‬‬ ‫اس��داهلل کشاورز با بیان اینکه صدور بیمه‌نامه‌‌ها پس از‬ ‫اجرای ‪30‬درصد فعالیت اکتشافی انجام خواهد شد‪ ،‬ادامه‬ ‫داد‪ :‬از آنجایی که معدنکاران در سیاس��ت کنونی پس از‬ ‫پیش��برد ‪30‬درصد از طرح اکتش��افی ب��ه صندوق بیمه‬ ‫س��رمایه‌گذاری برای صدور ضمانتنامه معرفی می‌شوند‪،‬‬ ‫به‌ط��ور قطع ب��ر تع��داد ضمانتنامه‌های صادر ش��ده اثر‬ ‫گذاشته است‪ .‬این ضمانتنامه‌ها بیشتر برای معادن فلزی‬ ‫و‪ ...‬در نظر گرفته ش��ده و برخی معادن مانند سنگ‌های‬ ‫تزئینی مشمول آن نمی‌شوند‪ .‬او درباره معادنی که مورد‬ ‫حمایت صن��دوق بیمه س��رمایه‌گذاری معادن در بخش‬ ‫اکتش��اف هس��تند‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬طبق قانون محدوده‌های‬ ‫اکتش��افی جدید مشمول حمایت بیمه‌نامه‌‌های اکتشافی‬ ‫هس��تند‪ .‬از این‌رو در یک سال اخیر صدور بیمه‌نامه‌‌ها در‬ ‫پهنه‌های بزرگ معدنی عالوه بر اینکه پهنه‌های دولتی را‬ ‫مورد حمایت قرار داده‪ ،‬باعث ش��ده برای سرمایه‌گذاران‬ ‫بخش خصوصی که در فراخوان محدوده‌های بزرگی را در‬ ‫اختیار گرفته‌اند‪ ،‬ضمانتنامه صادر شود‪.‬‬ ‫‹ ‹رشد صدور بیمه‌نامه‌‌های بخش معدنی‬ ‫عض��و هی��ات مدی��ره صن��دوق‬ ‫س��رمایه‌گذاری بیم��ه مع��ادن با‬ ‫اشاره به اینکه صدور بیمه‌نامه‌‌های‬ ‫اکتشافی در یک سال گذشته در‬ ‫مقایس��ه ب��ا س��ال قبل رش��دی‬ ‫گف��ت‪ :‬با توجه به‬ ‫‪80‬درصدی داش��ته اس��ت‪ ،‬به‬ ‫اینکه سیاس��ت دولت حمایت از معدنکاری تخصصی با‬ ‫فعال ک��ردن محدوده‌های بزرگ معدنی اس��ت‪ ،‬از نظر‬ ‫صدور تعداد بیمه‌نام ‌ه نس��بت به سال گذشته پیشرفتی‬ ‫نداشته اما از نظر ارزش��ی سیر صعودی گرفته است‪ .‬به‬ ‫گونه‌ای که در سال گذشته ‪ 55‬بیمه‌نام ‌ه اکتشافی صادر‬ ‫ش��ده بود که امس��ال تاکنون ‪ 40‬مورد صادر ش��ده که‬ ‫پیش‌بینی می‌ش��ود به آمار آن تا پایان سال افزوده شود‪.‬‬ ‫مه��رداد احمد ش��عربافی با بی��ان اینک��ه بیمه‌نامه‌‌های‬ ‫اعتب��اری رش��دی ‪12‬درص��دی داش��ته‌اند‪ ،‬اف��زود‪:‬‬ ‫رييس هيات عامل ايميدرو تاکيد کرد‬ ‫تاخير در اجراي پروژه‌هاي معدني با مصوبه اخير مجلس‬ ‫رييس هيات‌مديره س��ازمان توس��عه و نوس��ازي‬ ‫مع��ادن و صنايع معدني (ايمي��درو) ضمن انتقاد از‬ ‫مصوب��ه اخير مجلس مبني‌بر اينک��ه ايميدرو تمام‬ ‫درآمد ناش��ي از واگذاري پ��روژه را به خزانه دولت‬ ‫واري��ز و دولت بودجه اجراي پروژه‌ها را تامين کند‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬اين تصميم از س��وي مجلس گرفته ش��د و‬ ‫ما ني��ز موافق اين امر نبوديم‪ ،‬چرا که اين مس��ئله‬ ‫موجب تاخير در پروژه‌ها و توقف تحرک ايميدرو به‬ ‫عنوان يک سازمان توس��عه‌اي مي‌شود‪ .‬مهدي کرباسيان‪ ،‬معاون وزير‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در گفت‌وگو با ايسنا‪ ،‬با بيان اينکه طرح توسعه‬ ‫ايميدرو به طور کامل به تصويب س��ازمان برنامه و بودجه مي‌رس��د و‬ ‫نظ��ارت دقيقي بر آن وجود دارد‪ ،‬اظهار اميدواري کرد؛ تمام بودجه‌اي‬ ‫ک��ه دولت تصويب مي‌کند به ايميدرو بازگ��ردد‪ ،‬چراکه اگر اين اتفاق‬ ‫محقق نش��ود‪ ،‬بايد بگوييم طرح‌هاي توس��عه‌ای سازمان ممکن است‬ ‫دچار مشکل شود‪.‬‬ ‫وي ب��ا ابراز اميدواري از اجرايي ش��دن مصوبات بعد از ابالغ بودجه‬ ‫گفت‪ :‬ايميدرو به عنوان يک سازمان توسعه‌اي موظف است پروژه‌هاي‬ ‫جديد ارائه کند که در اين زمينه نيز با توجه به سياس��ت‌هاي موجود‬ ‫براي حمايت از بخش صنعت و معدن اميدواريم مشکلي ايجاد نشود‪.‬‬ ‫ن زمینه هنوز قانون‬ ‫کرباسيان درباره بهره مالکانه معادن گفت‪ :‬در اي ‌‬ ‫از مجلس ابالغ نشده و با توجه به اينکه بايد بعد از اين مرحله مصوبه‬ ‫به شوراي نگهبان ابالغ ش��ود‪ ،‬تا زمان تصويب قانون قطعي نمي‌توان‬ ‫نظري درب��اره اين موضوع داد‪ .‬معاون وزير صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با‬ ‫بي��ان اينکه در مجلس و کميس��يون تلفيق به‌طور ج��دي درباره اين‬ ‫موضوع بحث ش��ده است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬قرار بر اين شده که ضمن حفظ‬ ‫منافع‪ ،‬دولت شرکت‌ها را مورد حمايت قرار دهد‪.‬‬ ‫وي با بيان اينکه اين مصوبه تا چند روز آينده ابالغ مي‌ش��ود‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫در طبقه‌بندي که پيشنهاد ش��ده‪ ،‬براي مراکزي که‬ ‫کنس��انتره و گندله توليد مي‌کنند‪ ،‬تخفيف بيشتري‬ ‫در نظر گرفته مي‌شود‪.‬‬ ‫‹‬ ‫‹آغاز تدوين طرح جامع زغال‌سنگ‬ ‫همچنی��ن معاون وزير صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت از‬ ‫آغ��از تدوين ط��رح جامع زغال‌س��نگ و ارائه آن در‬ ‫آينده‌اي نزدي��ک خبر داد و با عنوان اینکه مطالعات‬ ‫طرح جامع زغال‌س��نگ از سال ‪ 93‬آغاز شده‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫طرح جامع زغال‌سنگ نيز مانند طرح جامع فوالد درحال تدوين است‬ ‫و براي تهيه آن يک شرکت ايراني‪ ،‬لهستاني و انگليسي مشارکت دارد‪.‬‬ ‫رييس هيات عامل ايميدرو افزود‪ :‬قرار اس��ت در يک سال آينده اين‬ ‫ش��رکت‌ها گزارش‌هايي را به دس��ت ما برس��انند تا از آن اطالعات در‬ ‫گ کشور بهره‌مند شويم‪.‬‬ ‫ن زغال‌سن ‌‬ ‫معاد ‌‬ ‫او ب��ا بيان اينک��ه بايد بخش خصوصي به معادن زغال‌س��نگ توجه‬ ‫بيش��تري داش��ته باش��د‪ ،‬گفت‪ :‬فعاالن معادن زغال‌س��نگ از قيمت‬ ‫تمام‌ش��د ‌ه توليد خود رضايت ندارن��د و نمي‌توانند با درآمد حاصل از‬ ‫ف��روش خود تجهي��زات ايمني معادن را ارتقا دهن��د‪ .‬به همين دليل‬ ‫طرح جامع زغال‌س��نگ براي کمک و ارتقاي اين حوزه مي‌تواند موثر‬ ‫واقع شود‪.‬‬ ‫براساس اين گزارش‪ ،‬با امضاي يادداشت تفاهمي بين سازمان توسعه‬ ‫و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران (ايميدرو) و شرکت چند مليتی‬ ‫ای‌ان‌سی‪ ،‬قرار است اين شرکت در ايران سرمايه‌گذاري مي‌کند‪.‬‬ ‫در اين يادداشت تفاهم موافقت شده که شرکت ای‌ان‌سی در احداث‬ ‫کارخانجات فرآوري زغال‌س��نگ و توليد کک در معدن زغال‌س��نگ‬ ‫طبس به ظرفيت ‪ 600‬هزار تن و نيز احداث کارخانه‌هاي توليد فوالد‬ ‫متناسب با تامين مواد اوليه‪ ،‬زغال‌سنگ‪ ،‬کک و سنگ‌آهن با ايميدرو‬ ‫همکاري داشته باشد‪.‬‬ ‫در ‪ 11‬ماه امسال‬ ‫توليد نفلين سينيت کليبر ‪ 20‬درصد افزايش يافت‬ ‫توليد واحد نفلين س��ينيت کليبر در ‪11‬‬ ‫ماه امسال ‪ 20‬درصد افزايش يافت‪.‬‬ ‫‪ ،‬واحد نفلين س��ينيت‬ ‫به گ��زارش‬ ‫کليبر ب��ه عنوان يک��ي از واحدهاي معدني‬ ‫زيرپوشش شرکت تهيه و توليد مواد معدني‬ ‫وابس��ته به ايميدرو‪ ،‬از ابت��داي فروردين تا‬ ‫پايان بهمن س��ال‌جاري‪ 9 ،‬هزار و ‪ 548‬تن‬ ‫محصول توليد کرد‪ .‬اما ميزان نفلين سينيت‬ ‫توليد ش��ده در مدت مشابه س��ال گذشته‪،‬‬ ‫‪ 7‬هزار و ‪ 926‬تن بود‪.‬‬ ‫همچنين ميزان استخراج ماده معدني اين‬ ‫واحد در ‪ 11‬ماه امسال‪ 79 ،‬هزار و ‪ 844‬تن‬ ‫بود که در مقايس��ه با ميزان استخراج مدت‬ ‫مشابه سال گذش��ته (‪ 30‬هزار و ‪ 515‬تن)‪،‬‬ ‫رشد ‪ 162‬درصدي را نشان مي‌دهد‪.‬‬ ‫مع��دن نفلين س��ينيت کليب��ر بزرگترين‬ ‫توده نفلين‌دار اکتش��اف شده در کشور بوده‬ ‫و ذخيره قطعي آن ‪ 96‬ميليون تن است‪ .‬اين‬ ‫واحد معدني کارخانه‌اي به ظرفيت ‪ 52‬هزار‬ ‫تن کنس��انتره دارد که در استان آذربايجان‬ ‫ش��رقي واقع ش��ده است‪ .‬کنس��انتره نفلين‬ ‫ع کاشي‪ ،‬سراميک‪ ،‬چيني‪،‬‬ ‫سينيت در صناي ‌‬ ‫شيشه‪ ،‬رنگ‌سازي و‪ ...‬استفاده مي‌شود‪.‬‬ ‫بیمه‌نامه‌‌های این بخش به دو دسته تقسیم می‌شوند‪ .‬به‬ ‫گونه‌ای که در یک س��ال گذش��ته معادنی که برای اخذ‬ ‫تسهیالت از سوی صندوق س��رمایه‌گذاری بیمه معادن‬ ‫مورد کارشناسی و بررسی قرار می‌گرفتند‪ ،‬در صورتی که‬ ‫ش��رایط الزم را داش��تند‪ ،‬ب��رای آنه��ا ضمانتنامه صادر‬ ‫می‌ش��د‪ ،‬از این‌رو تعداد صدور این بیمه‌نامه‌‌ها نسبت به‬ ‫س��ال گذشته ‪10‬درصد رشد داشته است‪ .‬از سوی دیگر‬ ‫در س��ال ‪ 93‬برای نخس��تین‌بار برای پیمانکاران معدنی‬ ‫نزدیک به ‪165‬میلیارد تومان اعتبارنامه صادر شده است‬ ‫ک��ه در این بخش نس��بت به س��ال گذش��ته رش��دی‬ ‫‪11‬درصدی داشته‌ایم‪ .‬حال اگر بیمه‌نامه‌‌های پیمانکاران‬ ‫را در زمره بیمه‌نامه‌‌های اعتباری محاس��به کنیم‪ ،‬رش��د‬ ‫ص��دور این بیمه‌نام ‌ه به ‪ 12‬برابر افزایش خواهد یافت‪ .‬با‬ ‫این احتس��اب به نظر می‌رس��د تا پایان سال رشد صدور‬ ‫بیمه‌نامه‌‌های اعتباری به ‪ 15‬برابر برسد‪ .‬او با بیان اینکه‬ ‫می��زان س��رمایه و بودجه صندوق س��رمایه‌گذاری بیمه‬ ‫معادن رشد نداشته است‪ ،‬ادامه داد‌‪ :‬سرمایه جدیدی به‬ ‫این صندوق در سال جاری تخصیص پیدا نکرده است در‬ ‫بخش بودجه نیز نسبت به س��ال ‪ 92‬کاهش داشته‌ایم‪،‬‬ ‫به‌ط��وری که طب��ق م��اده ‪ 20‬اصالح قان��ون معادن تا‬ ‫‪ 5‬درص��د از حقوق دولتی مش��مول این صندوق خواهد‬ ‫ش��د که ب��رای س��ال ‪ 93‬می��زان آن ب��رای ‪5‬درصد به‬ ‫‪90‬میلیارد تومان می‌رس��د در حالی که تنها ‪11‬میلیارد‬ ‫تومان در بودجه مصوب ش��ده بود‪ .‬از این میزان حقوق‬ ‫دولتی تخصیصی تنها ‪10‬درصد آن محقق شده که برابر‬ ‫با یک‌میلی��ارد و ‪100‬میلیون تومان اس��ت‪ .‬ش��عربافی‬ ‫تصریح کرد‌‪ :‬در سال جاری برای پیمانکاران معادن فلزی‬ ‫و بزرگ همچون گل‌گهر‪ ،‬سنگون‪ ،‬انگوران‪ ،‬سرچشمه و‬ ‫جالل‌آباد بیمه‌نامه صادر شده است‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫اکتشاف راهبردی‬ ‫همسو با‬ ‫اقتصاد مقاومتی‬ ‫بهروز برنا‬ ‫معاون اکتشاف سازمان زمین‌شناسی‬ ‫در الگوی اقتصاد مقاومتی‪ ،‬اکتش��اف مواد معدنی‬ ‫راهبردی برای توسعه اقتصادی کشور است‪ ،‬چراکه‬ ‫ای��ن مفهوم به معنای ریاضت نیس��ت بلکه مفهوم‬ ‫بکارگیری س��ریع‌ترین راهکارها برای برون‌رفت از‬ ‫بح��ران اقتصادی را دربرمی‌گیرد‪ .‬از این‌رو با تامین‬ ‫اعتبارات می‌توان نقشه راه بخش معدن را با پیشبرد‬ ‫اکتش��افات اجرا کرد‪ .‬برای نمونه در یک سال اخیر‬ ‫‪ 5‬گواهی کش��ف از س��وی س��ازمان زمین‌شناسی‬ ‫صادر ش��ده که در مقایسه با ‪10‬سال گذشته رشد‬ ‫خوبی داش��ته اس��ت‪ ،‬حال از آن ‪ 24‬گواهی کشف‬ ‫صادر ش��ده و معادنی با ارزش ‪7‬هزار میلیارد تومان‬ ‫به‌دست آمده که نش��ان دهنده اهمیت معدنکاری‬ ‫اس��ت‪ .‬از س��وی دیگر در این مدت چندین معدن‬ ‫دیگر نیز کش��ف ش��ده ب��ود که برای فعال ش��دن‬ ‫بخش خصوصی واگذار شده است‪ .‬بنابراین حمایت‬ ‫از بخش معدن در ثروت‌آفرینی برای کش��ور نقش‬ ‫موثری دارد‪ .‬در واقع س��ازمان زمین‌شناسی گواهی‬ ‫کشف را برای تبدیل شدن به معادنی داده است که‬ ‫بخ��ش خصوصی در ادامه کار از نظر فنی مش��کل‬ ‫داشته است‪.‬‬ ‫از آنجای��ی ک��ه ب��رای س��ال آین��ده بودجه‌ای‬ ‫‪108‬میلیارد تومانی برای س��ازمان زمین‌شناس��ی‬ ‫در نظر گرفته ش��ده پیش‌بینی می‌ش��ود با توسعه‬ ‫تجهیزات موردنی��از ژئوفیزیک هوایی فعالیت‌های‬ ‫این بخش اثرگذارتر پیگیری ش��ود‪ .‬از سوی دیگر‬ ‫این س��ازمان با همکارهایی که ب��ا معاونت معدنی‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬س��ازمان ایمیدرو‬ ‫و س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان‌ها دارد‪،‬‬ ‫همس��و با حاکمیت ب��ه دنبال کمک ب��ه افزایش‬ ‫فعالیت‌های بخش خصوصی در اکتش��افات معدنی‬ ‫اس��ت ت��ا از این طریق ب��ه بهره‌ب��رداری از ذخایر‬ ‫معدنی کش��ف شده س��رعت داده شود و گامی در‬ ‫جهت خروج س��ریع‌تر از رکود اقتصادی با تکیه بر‬ ‫ذخایر معدنی کش��ور باش��د‪ ،‬چراکه تاکنون بخش‬ ‫اکتشاف در کش��ور مورد توجه قرار نگرفته بود‪ ،‬با‬ ‫وجود اینکه ای��ران ذخایر خوبی از مواد معدنی در‬ ‫خود جای داده است‪.‬‬
‫یادداشت‬ ‫هزينه کوتاه‌مدت‬ ‫يا سرمايه‌گذاري‬ ‫بلندمدت‬ ‫هوشنگ سيوندي‬ ‫مدير ايمني‪ ،‬بهداشت و محيط‌زيست‬ ‫منطقه ويژه خليج‌فارس‬ ‫گذش��ت زمان مش��خص کرده که آثار س��وء توليد‬ ‫در صناي��ع به‌وی��ژه صناي��ع معدن��ي ص��رف نظر از‬ ‫مسئوليت‌هاي زيست‌محيطي و اجتماعي‪ ،‬کارشناسان‬ ‫و دلسوزان محيط‌زيس��ت را در جهان بر آن داشته تا‬ ‫تجديد نظر جدي در سياست‌هاي اقتصادي و توليدي‬ ‫بنگاه‌ها و دولت‌ها را خواس��تار شوند‪ .‬نتيجه اين نياز‪،‬‬ ‫حرکت جه��ان صنعت به س��وي خل��ق فناوري‌هاي‬ ‫دوستدار محيط‌زيست شد هزينه اوليه اين فناوري‌ها‬ ‫گاه در بلندم��دت عوايد اقتص��ادي و اجتماعي زيادي‬ ‫را ب��راي س��رمايه‌گذاران و صاحب��ان صناي��ع خواهد‬ ‫داشت که شرط دس��تيابي به توسعه پايدار‪ ،‬حفاظت‬ ‫محيط‌زيس��ت‪ ،‬احي��ای بخش‌ه��اي آس��يب‌ديده‬ ‫محيط‌زيست و توجه به مسئوليت‌هاي زيست‌محيطي‬ ‫و اجتماع��ي بنگاه‌ها به‌ش��مار مي‌رود‪ .‬س��ازمان‌هايی‬ ‫ک��ه درپي رش��د اقتصادي باش��ند اما توج��ه آنها به‬ ‫محيط‌زيس��ت‪ ،‬توجهي سيستمي‪ ،‬دقيق و خردمندانه‬ ‫نباشد‪ ،‬محکوم به شکست هستند‪.‬‬ ‫در اس��تفاده از فناوري‌هاي جديد يکي از مهم‌ترين‬ ‫اصول که نقش مهمي در موفق شدن يا موفق نشدن‬ ‫بنگاه دارد‪ ،‬نحوه انتقال فناوري اس��ت‪ ،‬شرکت‌ها بايد‬ ‫ي تمام مس��ائل مرتبط با آن‬ ‫همزم��ان با انتقال فناور ‌‬ ‫را مدنظ��ر قراردهن��د و کارکن��ان متخصص و متعهد‬ ‫ب��ه اس��تفاده از اي��ن فناوري‌ها را نيز تامي��ن کنند و‬ ‫ي که نگهداري از اين فناوري‌ها‪ ،‬س��رويس و‬ ‫درصورت�� ‌‬ ‫تعميرات آنها و ديگر موارد مهم مرتبط با اس��تفاده از‬ ‫اين فناوري‌ها به‌طور دقيق انجام نشود‪ ،‬در بلند مدت‬ ‫اين فناوري‌ها کارآيي نخواهد داشت و در بعضي موارد‬ ‫آثار سوء آنها بيشتر خواهد بود‪.‬‬ ‫ب��دون تربيت ني��روي متخص��ص و کارآم��د براي‬ ‫اس��تفاده از اي��ن فناوري‌ها‪ ،‬فناوري‌ه��اي نوين تاثير‬ ‫مثبت چنداني نخواهند داشت و در بلندمدت کارآيي‬ ‫خود را از دست خواهند داد‪.‬‬ ‫به‌ط��ور مث��ال فن��اوري ميدرک��س در توليد آهن‬ ‫اس��فنجي را در نظر بگيريم؛ اين فرآيند در گذش��ته‬ ‫با کوره‌هاي بلند و س��وخت فس��يلي انجام مي‌شد که‬ ‫آثار س��وء زيادي بر محيط‌زيس��ت وارد مي‌کرد اما در‬ ‫س��ال‌هاي اخير واحدهاي توليد آهن کشور از فناوري‬ ‫جديد اس��تفاده مي‌کنند که عالوه‌بر نداشتن آثار سوء‬ ‫زيس��ت‌محيطي باال‪ ،‬مصرف ان��رژي کمتري نيز دارند‬ ‫ک��ه خود به حفاظت از محيط‌زيس��ت کمک مي‌کند‪.‬‬ ‫حال در همين واحدها اگر سيس��تم‌هاي فيلتراسيون‬ ‫ب��ه خوبي نگه��داري نش��وند‪ ،‬پس از مدت��ي کارآيي‬ ‫آنه��ا کاه��ش يافته و ضم��ن کاهش به��ره‌وري‪ ،‬آثار‬ ‫زيست‌محيطي نامطلوب نيز خواهند داشت‪.‬‬ ‫از طرف ديگر محيط‌زيس��ت گاه در اين سيس��تم‌ها‬ ‫به صورت يک مقوله مجزا در نظر گرفته مي‌ش��ود‪ ،‬در‬ ‫صورتي‌که حفاظت از محيط‌زيست وظيفه يک شخص‬ ‫يا واحد نيست و باید س��ازمان به‌صورت يک سيستم‬ ‫يکپارچه در اين راستا حرکت کند‪.‬‬ ‫يکپارچگي کامل يا بلوغ کامل‪ ،‬باالترين سطح بلوغ‬ ‫است که در آن مديريت ارشد سازمان متوجه مي‌شود‬ ‫براي درس��ت عمل ک��ردن‪ ،‬بايد آن به‌ط��ور کامل در‬ ‫کارکردها و فرآيند‌هاي اصلي س��ازمان ادغام ش��ود و‬ ‫مقبوليت همه‌جانبه از سوي همه کارکنان و ذي‌نفعان‬ ‫به دس��ت آید‪ .‬همچنين مديريت پسماند و ضايعات‪،‬‬ ‫يکي از راهکارهاي دوس��تدار محيط‌زيس��ت است که‬ ‫بايد مديران صنايع معدني با رعايت مراحل مديريتي‬ ‫مواجهه با پسماند که عبارت است از‪ :‬اجتناب‪ ،‬کاهش‪،‬‬ ‫اس��تفاده دوباره‪ ،‬بازيافت‪ ،‬گرفت��ن انرژي از ضايعات و‬ ‫زمين‌ه��اي دفع زباله‪ ،‬کمک بزرگي به محيط‌زيس��ت‬ ‫کنند چراکه هزينه واقعي ضايعات ‪ 10‬برابر بيش��تر از‬ ‫هزينه انهدام آنهاست‪.‬‬ ‫مواد ارگانيک پسماند گازهايي شامل دی‌اکسید‌کربن‬ ‫و مت��ان را توليد مي‌کند که اث��رات گلخانه‌اي بااليي‬ ‫دارند و متان نس��بت به دي اکس��يد کرب��ن ‪ 23‬برابر‬ ‫اث��ر گلخانه‌اي قوي‌ت��ري دارد‪ .‬همچني��ن وجود اين‬ ‫گازها موجب انفجار در محل دفع پس��ماند می‌ش��ود‬ ‫و ش��يرآبه‌هاي فاضالب با ورود به آب‌هاي زيرزميني‬ ‫سميت آب را در پي خواهد داشت‪.‬‬ ‫توليد با پس��ماند صفر يکي از اهداف توليد‌کنندگان‬ ‫و مديران صنايع معدني اس��ت که با رويکرد توس��عه‬ ‫متوازن‪ ،‬توليد پايدار و مصرف پايدار منجر به توس��عه‬ ‫پايدار می‌شود‪.‬‬ ‫با توجه به س��طح باالي نبود قطعيت در پيش‌بيني‬ ‫آس��يب‌هاي زيس��ت‌محيطي‪ ،‬رويک��رد محتاطانه اين‬ ‫است که مديران از ريسک اجتناب کرده و سياست‌ها‬ ‫و اقداماتي که نتايجي ناپايدار يا اثرات زيست‌محيطي‬ ‫منفي پايداري دارد را کنار گذاش��ته يا رد کنند و در‬ ‫تمام پروژه‌ها و فعاليت‌هاي��ي که به‌طور بالقوه ممکن‬ ‫است به محيط‌زيست آسيب وارد کنند‪ ،‬حاشيه خطاي‬ ‫مناسبي در نظر بگيرند‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫پنجشنبه ‪ 21‬اسفند ‪ 21 - 1393‬جمادی االول ‪ 12 -1436‬مارس ‪ -2015‬شماره ‪ -179‬پیاپی ‪1497‬‬ ‫صنایع معدنی‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫آثار احتمالی توافقات هسته‌ای را بر صنایع فوالد و آلومینیوم بررسی کرد‬ ‫صنايع معدني‪ ،‬گوش به زنگ توافقات هسته‌اي‬ ‫محبوب�ه ناط�ق ‪ -‬گ�روه مع�دن‪ :‬تاثي��ر توافقات‬ ‫احتمالي هس��ته‌اي در س��ال جدید‪ ،‬صنايع معدني و‬ ‫مع��ادن را گوش به زنگ ب��راي اتفاقاتي خوب کرده‬ ‫اس��ت‪ ،‬البته در ش��رايط کنوني تحرکات چنداني از‬ ‫صنايع معدني که نشان از آمادگي براي مثبت شدن‬ ‫توافقات باش��د‪ ،‬ديده نمي‌ش��ود اما آنچه مسلم است‬ ‫مع��ادن و صنايع معدني‪ ،‬با ش��اخک‌هاي تيز مترصد‬ ‫فرصت‌ه��اي خوبي ب��راي توس��عه و رونق بخش��ي‬ ‫زيرمجموعه خود هس��تند‪ .‬در اين ميان صنعت فوالد‬ ‫و آلوميني��وم ب��ه عنوان صنايع ش��اخص و برتر مادر‬ ‫در کش��ور از اهميت بيش��تري برخوردارند و هرگونه‬ ‫اتفاق خوب و خوش‌آيندي هرچند با کندي‪ ،‬مي‌تواند‬ ‫موج��ب رونق اقتصادي در بخش وس��يعي از صنايع‬ ‫زيردستي کشور ش��ود و هوايي تازه نيز براي آنان به‬ ‫ارمغان آورد‪.‬‬ ‫‹ ‹تاثير بر توسعه صنايع آلومينيوم‬ ‫کارشناسان معتقدند اگرچه در يک‌سال اخير فضاي‬ ‫کسب‌وکار تغيير کرده و جو رواني حاکم بر اقتصاد و مي‌کند‪ :‬با اين حال رون��ق صنعت آلومينيوم ارتباط‬ ‫صنايع مثبت‌تر ش��ده اما بسياري از فعاالن اقتصادي مس��تقيمي با صنايع پايين‌دستي و به‌ويژه در آخرين‬ ‫تو‌ساز دارد‪ ،‬درحال حاضر با‬ ‫چشم به راه تغييرات عملي‌تري هستند تا به اين باور حلقه مصرف يعني ساخ ‌‬ ‫تو‌ساز در کشورهاي بازي‌هاي جام‌جهاني‬ ‫رونق ساخ ‌‬ ‫برسند که اميدواري‌شان بيهوده نبوده است‪.‬‬ ‫علي‌اکب��ر گل��کار‪ ،‬عض��و روسيه و قطر وضعيت آلومينيوم بهتر خواهد شد‪ .‬وي‬ ‫هيات‌مديره آلوميني��وم ايرالکو در پاس��خ به اين سوال که آیا توافق احتمالي موجب‬ ‫به اثرات افزايش ظرفيت توليد با استفاده از واردات مواد اوليه‬ ‫در گفت‌‌وگو ب��ا‬ ‫مثب��ت توافق��ات احتمال��ي بر آلومينيوم خواهد ش��د يا نه مي‌گويد‪ :‬مي‌تواند چنين‬ ‫صنايع آلومينيوم اشاره مي‌کند باشد به اين شرط که برق مورد نياز صنعت آلومينيوم‬ ‫و مي‌گويد‪ :‬در دو بخش اثرات محسوسي بر آلومينيوم تامين شود چراکه اين صنايع مانند زنجيره‌اي به هم‬ ‫خواهد داش��ت ک��ه مهم‌ترين آن ام��کان همکاري با متصل هس��تند و به‌طور قطع رون��ق در يک صنعت‬ ‫موجب رشد صنايع ديگر مي‌شود‪.‬‬ ‫مراکز علمي‌دنيا براي رش��د موثر‬ ‫وي ادامه مي‌دهد‪ :‬درحال حاضر‬ ‫فناوري‌ه��اي نوي��ن در صنع��ت‬ ‫احمد دنیانور‪ :‬يکي‬ ‫بخش��ي از ظرفي��ت نص��ب ش��ده‬ ‫آلومينيوم است‪.‬‬ ‫از مهم‌ترين تاثيرات‬ ‫آلوميني��وم به دليل نبود برق کافي‬ ‫وي مي‌افزاي��د‪ :‬ب��ا اس��تفاده از‬ ‫فناوري‌ه��اي نوي��ن مي‌تواني��م بالقوه و بالفعل توافقات در مدار توليد قرار نگرفته است‪ .‬در‬ ‫هسته‌اي درصورت‬ ‫صورتي که صنايع ب��رق ما بتوانند‬ ‫زنجي��ره ارزش‌اف��زوده را تکميل‬ ‫پولي‬ ‫وقوع‪ ،‬مبادالت‬ ‫قطعات‌ش��ان را به موق��ع آورده و‬ ‫کني��م و ارزش‌اف��زوده آلومينيوم‬ ‫است‬ ‫تجهي��زات خ��ود را اورهال کنند و‬ ‫تولي��دي کش��ور را در داخ��ل به‬ ‫تعميرات اساس��ي انج��ام دهند تا‬ ‫دست آوريم ضمن آنکه با استفاده‬ ‫ظرفي��ت توليد برق خود را افزايش‬ ‫بهين��ه از آلوميني��وم مي‌تواني��م‬ ‫با برخي مش��کالت ناش��ي از تحريم‌ها مقابله بهتري دهند‪ ،‬صنايع آلومينيوم مي‌توانند با آمادگي بيشتري‬ ‫داشته باش��يم‪ .‬وي ادامه مي‌دهد‪ :‬از جمله مي‌توانيم تم��ام ظرفيت نصب ش��ده را وارد مدار توليد کرده و‬ ‫م��واد اوليه خود را ارزان‌ت��ر بخريم و با خريد ارزان و ديگ‌ها را به بهره‌برداري برس��انند‪ .‬درحقيقت هرچه‬ ‫به قيمت‪ ،‬قيمت تمام‌ش��ده محصوالت‌مان را کاهش برق بيش��تري توليد ش��ود آلومينيوم بيشتري چه با‬ ‫داده و در صحن��ه رقابت جهان��ي و در نظام ‪ WTO‬اس��تفاده از ظرفيت‌هاي تولي��د داخل و چه از طریق‬ ‫واردات توليد مي‌ش��ود و حتي زمينه‌ساز توسعه اين‬ ‫موفق باشيم‪.‬‬ ‫گلکار با اشاره به دومين اثر مثبت توافقات هسته‌اي صنعت خواه��د بود‪ .‬عض��و هيات‌مدي��ره آلومينيوم‬ ‫بر صنايع معدني مي‌گويد‪ :‬در مرحله ديگر مي‌توانيم ايرالکو در ادامه گفت‪ :‬با تامين زيرساخت‌هاي انرژي‬ ‫آلومينيوم را با قيمت مناس��ب‌تري توزيع کنيم‪ .‬اين براي تولي��د آلوميني��وم‪ ،‬س��رمايه‌گذاران عالقه‌مند‬ ‫ام��ر با تاثير در تمامی صنايع مي‌تواند به فروش بهتر بيشتري به اين بخش ورود پيدا مي‌کنند چنانچه در‬ ‫جانمايي‌هاي انجام‌شده در بندرعباس براي آلومينيوم‬ ‫آلومينيوم کمک کند‪.‬‬ ‫وي ب��ا بي��ان اينکه درح��ال حاضر خوش��بختانه‪ ،‬المه��دي و هرمزآل ک��ه در زمان مديري��ت من بود‬ ‫صنعت آلومينيوم با معضل دپو روبه‌رو نيست‪ ،‬اضافه امکان توليد یک ميليون تن آلومينيوم فراهم شد‪.‬‬ ‫بر اساس آمار وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪:‬‬ ‫‹ ‹گشايش در مبادالت پولي‬ ‫اعتقاد کارشناس��ان بر اين اس��ت که اگ��ر توافقي‬ ‫حاصل ش��ود تاثي��رات رواني مثبت خ��ود را بر بازار‬ ‫خواهد داش��ت و تا حدودي تاثيرات منفي را جبران‬ ‫خواه��د کرد اگرچه اين تاثير در کوتاه‌مدت به‌ويژه بر‬ ‫صنايع فوالد آنچناني نخواهد بود‪.‬‬ ‫احم��د دنيانور‪ ،‬مديرعامل فوالد‬ ‫جنوب ب��ا بيان اي��ن مطلب به‬ ‫مي‌گويد‪ :‬با اين حال يکي‬ ‫از مهم‌تري��ن تاثي��رات بالقوه و‬ ‫بالفع��ل توافق��ات هس��ته‌اي‬ ‫درصورت وقوع‪ ،‬مبادالت پولي است‪.‬‬ ‫وي اضافه مي‌کن��د‪ :‬درحال حاضر مبادالت پولي و‬ ‫ارزي‪ ،‬يکي از معضالت اساس��ي تج��ارت خارجي ما‬ ‫محس��وب مي‌ش��ود که صنايع فوالد را هم به طريق‬ ‫اولي‪ ،‬تحت‌تاثير خود قرار داده است‪ 10 .‬تا ‪ 15‬درصد‬ ‫صنعت فوالد ما در حوزه تجهيزات وابس��ته به خارج‬ ‫از کشور اس��ت‪ ،‬در عين حال داراي ظرفيت اساسي‬ ‫در ص��ادرات اقالم فوالدي هس��تيم و ب��ازار آماده‌اي‬ ‫ب��راي واردات برخي فوالدهاي خ��اص و ويژه داریم‬ ‫که شرايط تحريم يکي از موانع اصلي توسعه صنعت‬ ‫فوالد و توسعه بازارهاي فوالدي محسوب مي‌شود که‬ ‫توافقات هسته‌اي مي‌تواند در اين زمينه گره‌گشا باشد‬ ‫و دسترس��ي صنعت پويا و جوان فوالد را به بازارهاي‬ ‫جهان به‌ویژه صادرات مقاطع فوالدي به کش��ورهاي‬ ‫مجاور فراهم کرد‪.‬‬ ‫دنيانور ادامه مي‌دهد‪ :‬توافق هسته‌اي مي‌تواند امکان‬ ‫واردات تجهیزات مدرن‌تر براي توليد فوالدهاي خاص‬ ‫و محص��والت خاص فراهم کن��د که اين تجهيزات از‬ ‫ضريب مصرف انرژي کمتري برخوردار است و تقريبا‬ ‫مي‌تواند به بهره‌وري کارخانه کمک کند و حلقه‌هاي‬ ‫مفق��وده صنعت فوالد از جمله حوزه س��رمايه‌گذاري‬ ‫در بخش سنگ‌آهن‪ ،‬کنس��انتره و گندله را با توسعه‬ ‫کارخانجات براي ما پر کند‪.‬‬ ‫در بهمن‌ماه انجام شد‬ ‫گروه معادن بيشترين اشتغال را ايجاد کرد‬ ‫رشد ‪ 7‬درصدي شمش آلومينيوم‬ ‫گروه‌هاي معدني در ‪ 10‬ماه امسال در بين ‪ 33‬گروه صنعتي بيشترين سهم‬ ‫اشتغال را از طرح‌هاي در دست اجرا به خود اختصاص دادند‪.‬‬ ‫گزارش آماري وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در بررس��ي‬ ‫به گزارش‬ ‫اشتغال طرح‌هاي در دست اجرا به تفکيک گروه فعاليت صنعتي نشان مي‌دهد‬ ‫ک��ه در گروه‌هاي «س��اير محصوالت کاني غيرفل��زي»‪« ،‬محصوالت غذايي و‬ ‫آشاميدني‌ها»‪« ،‬ساخت فلزات اساسي»‪« ،‬ساخت مواد و محصوالت شيميايي»‬ ‫و «س��اخت منس��وجات» به ترتي��ب باالترين ميزان اش��تغال در طرح‌هاي با‬ ‫پيشرفت فيزيکي ‪ 80‬تا ‪ 100‬درصد پيش‌بيني شده است‪ .‬پس از آن گروه‌هاي‬ ‫«کک و فرآورده‌هاي حاصل از نفت»‪« ،‬محصوالت فلزي فابريکي»‪« ،‬محصوالت‬ ‫لو‌نقل» و «ساخت ماشين‌آالت‬ ‫از الستيک و پالستيک»‪« ،‬ساير تجهيزات حم ‌‬ ‫و تجهيزات» به ترتيب در رتبه‌هاي شش��م تا ده��م از لحاظ پيش‌بيني ايجاد‬ ‫اشتغال قرار گرفته‌اند‪.‬‬ ‫بر اين اس��اس برخي از کارشناس��ان معتقدند با توجه به برنامه دولت براي‬ ‫افزايش اش��تغال صنعتي در س��ال آينده‪ ،‬منابع مالي بايد با توجه به اهميت‬ ‫طرح‌هاي صنعتي در دست اجرا و روند پيشرفت فيزيکي آنها تزريق شود‪.‬‬ ‫بر‌اس��اس آمار از ميان ‪ 33‬گروه فعال صنعتي‪ ،‬گروه «ساير محصوالت کاني‬ ‫غيرفلزي» باالترين سهم را از لحاظ ايجاد فرصت شغل در اختيار دارد‪ .‬در اين‬ ‫گروه در طرح‌هاي با پيش��رفت فيزيکي صفر ت��ا ‪ 20‬درصد براي ‪ 309‬هزار و‬ ‫‪ 134‬نفر‪ ،‬در طرح‌هاي با پيش��رفت فيزيکي ‪ 20‬تا ‪ 40‬درصد براي ‪ 43‬هزار و‬ ‫‪ 537‬نفر‪ ،‬در طرح‌هاي با پيش��رفت فيزيکي ‪ 40‬تا ‪ 60‬درصد براي ‪ 25‬هزار و‬ ‫‪ 243‬نفر‪ ،‬در طرح‌هاي با پيش��رفت فيزيکي ‪ 60‬تا ‪ 80‬درصد براي ‪ 24‬هزار و‬ ‫‪ 303‬نفر و در نهايت در طرح‌هاي با پيشرفت فيزيکي ‪ 80‬تا ‪ 100‬درصد براي‬ ‫‪ 31‬هزار و ‪ 313‬نفر فرصت شغلي پيش‌بيني شده است‪.‬‬ ‫ش��رکت‌هاي بزرگ توليد‌کننده‬ ‫آلوميني��وم در م��اه بهمن ‪ 7‬درصد‬ ‫بيش��تر ش��مش تولي��د کردن��د‪.‬‬ ‫‪ 3 ،‬ش��رکت‬ ‫ب��ه گ��زارش‬ ‫توليد‌کنن��ده آلوميني��وم ش��امل‬ ‫آلومينيوم ايران (ايرالکو)‪ ،‬المهدي‬ ‫و هرمزآل در ماه بهمن امس��ال ‪30‬‬ ‫هزار و ‪ 577‬تن ش��مش آلومينيوم‬ ‫توليد کردند‪ .‬اين در حالي اس��ت که ميزان توليد ش��مش در مدت مشابه‬ ‫س��ال گذش��ته ‪ 28‬هزار و ‪ 522‬تن بود‪ .‬همچنين مي��زان توليد هيدرات‬ ‫آلومينيوم‪ ،‬پودر آلومينا و آهک به‌عنوان مواد اوليه توليد شمش آلومينيوم‬ ‫ب��ه ترتي��ب ‪ 36‬هزار و ‪ 627‬تن‪ 2 ،‬ه��زار و ‪ 545‬تن و ‪ 11‬هزار و ‪ 843‬تن‬ ‫بود که در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته‪ ،‬بيش از يک درصد افزايش‬ ‫نشان مي‌دهد‪ .‬ميزان توليد شمش آلومينيوم از سوي شرکت‌هاي ايرالکو‪،‬‬ ‫المهدي و هرمزآل در ‪ 11‬ماه امسال به ‪ 324‬هزار و ‪ 174‬تن رسيد که در‬ ‫مقايسه با ميزان توليد مدت مشابه سال ‪ 321( 92‬هزار و ‪ 224‬تن)‪ ،‬بيش‬ ‫از ‪ 2900‬تن افزايش نشان مي‌دهد‪.‬‬ ‫در اين ميان‪ ،‬ش��رکت ايرالکو ‪ 166‬هزار و ‪ 443‬تن‪ ،‬المهدي ‪ 87‬هزار و‬ ‫‪ 124‬ت��ن و هرمزآل ‪ 70‬هزار و ‪ 605‬تن ش��مش آلومينيوم توليد کردند‪.‬‬ ‫اف��زون بر اين در ماه اخير‪ 392 ،‬هزار و ‪ 875‬تن هيدرات آلومينيوم‪231 ،‬‬ ‫هزار و ‪ 103‬تن پودر آلومينا و ‪ 137‬هزار و ‪ 497‬تن آهک توليد ش��د که‬ ‫در مقايس��ه با مدت مش��ابه سال گذش��ته به ترتيب ‪ 2 ،2‬و ‪ 7‬درصد رشد‬ ‫نشان مي‌دهد‪.‬‬ ‫يکي از نکات بس��يار ب��ا اهميت توافق هس��ته‌اي‬ ‫حضور س��رمايه‌گذاراني اس��ت که ‪ 10‬س��ال پشت‬ ‫دره��اي بس��ته ايران بودن��د و منتظر فراهم ش��دن‬ ‫امکانات براي س��رمايه‌گذاري در بخش‌هاي مختلف‬ ‫کشور از جمله صنايع معدني و به طور عمده صنعت‬ ‫پرظرفيت فوالد چه در حوزه صنايع باالدستي مانند‬ ‫آه��ن‪ ،‬کنس��انتره و گندله‌س��ازي و چ��ه در صنايع‬ ‫پايين‌دس��تي مانند مقاطع و ورق‌هاي فوالدي بودند‪.‬‬ ‫مديرعام��ل فوالد جنوب ادامه مي‌دهد‪ :‬صنعت فوالد‬ ‫اي��ران داراي مزيت‌ه��اي غيرقاب��ل ان��کاري به‌ویژه‬ ‫زيرس��اخت‌هاي مناس��ب مانند انرژي‪ ،‬حمل و نقل‪،‬‬ ‫مواد اوليه‪ ،‬فناوري و دان��ش فني و نيروهاي متبحر‬ ‫و زبده اس��ت که مي‌تواند از اين ارزش‌افزوده چه در‬ ‫ب��ازار داخل و چ��ه صادرات اس��تفاده کند و حداقل‬ ‫کشورهاي همس��ايه ايران فاقد این مزیت‌ها هستند‪.‬‬ ‫وي با اش��اره به اينکه تاثير توافق احتمالي هسته‌اي‬ ‫اي��ران بر صنايع فوالدي‪ ،‬آني و س��ريع نخواهد بود‪،‬‬ ‫مي‌گوي��د‪ :‬صنعت فوالد در ح��ال حاضر دچار رکود‬ ‫اس��ت و اي��ن روند در آينده و در فض��اي بين‌المللي‬ ‫ادام��ه خواه��د داش��ت و از طرف ديگ��ر پيش‌بيني‬ ‫مي‌ش��ود‪ ،‬تقاضا براي فوالد با کاهش مواجه ش��ود‪.‬‬ ‫دني��ا نور ادامه مي‌دهد‪ :‬با اينکه س��هم صنايع فوالد‬ ‫در تولي��د ناخالص داخلي رقم اس��تخراج ش��ده‌اي‬ ‫نيس��ت ولي با اطمينان مي‌توان گفت افزايش سهم‬ ‫تولي��د ناخالص ملي به دنبال توس��عه ناش��ي از رفع‬ ‫تحريم‌ه��ا قطعي خواهد بود‪ .‬اگر چ��ه تعريف توليد‬ ‫ناخال��ص ملي گاه اثرات تم��ام فعاليت‌هاي تجاري و‬ ‫اقتصادي را ش��امل مي‌ش��ود و در تعريفي ديگر تنها‬ ‫اثرات ناش��ي از توليد در تعيي��ن توليد ناخالص ملي‬ ‫محاس��به مي‌ش��ود با اين حال مدير انجمن دوستي‬ ‫ايران و فنالند هس��تم که ريي��س آن آقاي عراقچي‬ ‫اس��ت و از نزديک ش��اهد تالش‌هاي وي و وزير امور‬ ‫خارجه در مذاکرات هس��ته‌اي هس��تم و همين‌جا از‬ ‫اين مجموعه تشکر مي‌کنم‪.‬‬ ‫عضو هیات‌مدیره انجمن قطعه‌سازان اعالم کرد‬ ‫مشکالت صنعتگران با افزایش تعرفه فوالد‬ ‫ی��ک عضو هیات‌مدیره انجمن قطعه‌س��ازان با بیان اینک��ه هم‌اکنون تعرفه‬ ‫واردات کاالهای س��اخته ش��ده فوالدی ‪ ۱۵‬درصد اما م��واد اولیه این کاالها‬ ‫‪ ۲۰‬درصد تعیین ش��ده اس��ت‪،‬گفت‪ :‬با ابالغ این مصوبه داخلی‌س��ازی برخی‬ ‫از قطعات به صرفه نیس��ت‪ .‬محمدرضا نجفی منش در گفت‌وگو با تس��نیم‪ ،‬با‬ ‫اش��اره به اینکه افزایش ‪ 20‬درصدی تعرفه واردات فوالد واحدهای صنعتی را‬ ‫با مش��کالتی روبه‌رو می‌س��ازد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬به‌تازگی دولت با ابالغ بخشنامه‌ای‬ ‫تعرفه واردات ‪ 114‬قلم فوالد را افزایش داده اس��ت درحالی که بعضی از این‬ ‫فوالدها در صنعت خودروسازی استفاده و ساخت داخل ندارد‪.‬‬ ‫وی ب��ا اعالم اینک��ه پیش از این تعرف��ه واردات فوالد ‪4‬درص��د بود‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫هم‌اکنون تعرفه واردات کاالهای ساخته شده فوالدی ‪ 15‬درصد اما مواد اولیه‬ ‫این کاالها ‪ 20‬درصد تعیین شده است‪.‬‬ ‫این عضو هیات‌مدیره انجمن قطعه‌سازان اضافه کرد‪ :‬به عنوان نمونه قطعات‬ ‫ف��والد آلیاژی یا فنری در داخل کش��ور تولید می‌ش��وند اما ب��ه صرفه بودن‬ ‫واردات کاالی س��اخته شده این قطعات در مقایس��ه با واردات مواد اولیه آنها‬ ‫باعث می‌ش��ود تا توجیه داخلی‌س��ازی آنها از بین برود‪ .‬نجفی‌منش در ادامه‬ ‫صحبت‌های خود از مسئوالن مربوط درخواست کرد تا تجدیدنظرهای الزم را‬ ‫در این مصوبه اعمال کنند‪.‬‬ ‫براس��اس این گزارش‪ ،‬در مصوبه اخیر دولت‪ ،‬تعرفه واردات ش��مش فوالد‬ ‫‪ 10‬درص��د‪ ،‬تعرفه واردات ورق ‪ 15‬درصد و تعرف��ه واردات میلگرد و تیرآهن‬ ‫‪ 20‬درصد تعیین ش��ده است‪ .‬در این مصوبه فقط برخی از انواع آهن‌آالت که‬ ‫امکان تولید آنها در داخل وجود ندارد‪ ،‬مش��مول تعرفه نخواهند بود اما برخی‬ ‫از قطعات فوالدی که در داخل تولید نمی‌ش��وند نیز مش��مول افزایش تعرفه‬ ‫واردات شده‌اند‪.‬‬
‫پنجشنبه ‪ 21‬اسفند ‪ 21 - 1393‬جمادی االول ‪ 12 -1436‬مارس ‪ -2015‬شماره ‪ -179‬پیاپی ‪1497‬‬ ‫روي خط خبر‬ ‫تشکيل‪ ۱۲۰۰‬پرونده ‪۳۴‬‬ ‫ميليارد ريالي قاچاق‬ ‫ريي��س س��ازمان حماي��ت مصرف‌کنن��دگان و‬ ‫توليد‌کنن��دگان گفت‪ :‬با بازرس��ي‌هاي انجام‌ش��ده و‬ ‫کشف کاالي قاچاق توس��ط بازرسان استان‌ها ‪۱۲۸۷‬‬ ‫م��ورد پرونده قاچاق ب��ه ارزش ‪ ۳۴‬ميليارد ريال براي‬ ‫واحدهاي متخلف تشکيل شده است‪ .‬به گزارش شاتا‪،‬‬ ‫س��يد محمود نواب��ي افزود‪ :‬در اين م��دت از تعداد ‪۳۱‬‬ ‫هزار و ‪ ۷۳۱‬مورد بازرسي بيشترين تعداد کشف کاالي‬ ‫قاچاق در اس��تان مازندران با ‪ ۵۵۳۰‬مورد و بيشترين‬ ‫تع��داد پرونده تخلفات��ي در اس��تان آذربايجان غربي‬ ‫با ‪ ۱۵۰‬پرونده بوده اس��ت و اس��تان خراس��ان‌‌رضوي‬ ‫باالتري��ن ارزش ريال��ي کش��فيات کاالي قاچاق را به‬ ‫ارزش ‪ 16/7‬ميليارد ريال داش��ته است‪ .‬به گفته نوابي‬ ‫در بين گروه‌هاي کااليي باالترين ارزش ريالي کاالهاي‬ ‫قاچاق مکش��وف به ترتيب مربوط به پارچه و البس��ه‬ ‫‪15/9‬ميليارد ريال‪ ،‬م��واد خوراکي ‪ ۶/۵‬ميليارد ريال‪،‬‬ ‫سوخت ‪ ۵/۵‬ميليارد ريال و دخانيات ‪ ۲/۵‬ميليارد ريال‬ ‫بوده است‪ .‬معاون وزير صنعت‪ ،‬معدن و تجارت تصريح‬ ‫کرد‪ :‬در اين ماه ‪ ۱۷‬هزار و ‪ ۵۶۴‬مورد گشت مشترک با‬ ‫ديگرسازمان‌هاي ذي‌ربط نظير ناجا‪ ،‬گمرک‪ ،‬تعزيرات‬ ‫حکومتي‪ ،‬س��ازمان ملي استاندارد‪ ،‬دانشگاه‌هاي علوم‬ ‫پزش��کي و اماکن انجام شده اس��ت‪ .‬همچنين در اين‬ ‫م��دت ‪ ۷۴‬جلس��ه هماهنگ��ي و ‪ ۱۸‬دوره آموزش��ي‬ ‫کوتاه‌مدت در م��وارد مرتبط با مبارزه با قاچاق کاال در‬ ‫سطح عرضه در استان‌ها برگزار شده است‪.‬‬ ‫بخشنامه معاون اول‬ ‫رييس‌جمهوري درباره ترانزيت کاال‬ ‫مع��اون اول رييس‌جمهوري با ابالغ بخش��نامه‌اي‪،‬‬ ‫دس��تگاه‌هاي اجراي��ي را مل��زم ب��ه هماهنگ��ي ب��ا‬ ‫ش��وراي‌عالي هماهنگي ترابري در زمينه ترانزيت کاال‬ ‫کرد‪ .‬به گزارش مهر‪ ،‬در اين بخشنامه آمده است‪ :‬نظر به‬ ‫ضرورت تحقق اهداف مقرر در برنامه‌هاي بلندمدت در‬ ‫زمينه خدمات عبور کاال از کشور (ترانزيت) و به منظور‬ ‫جلوگي��ري از تحميل هزينه‌هاي احتمالي سياس��ي و‬ ‫اقتصادي ناش��ي از اتخاذ تصميمات و مقررات‌بخشي‬ ‫در اي��ن رابطه و در زمينه اج��راي بند ‪ ۲۹‬تصويب نامه‬ ‫ش��ماره ‪/۳۵۹۸۵‬ت ‪۲۰۰۳۵‬ه مورخ ‪ ۱۳۷۷/۵/۲۱‬و با‬ ‫هدف ايجاد هماهنگي بيش��تر در تصميمات و مقررات‬ ‫مربوط در اين زمينه‪ ،‬مقتضي است همه دستگاه‌هايي‬ ‫ک��ه مطابق قوانين و مق��ررات‪ ،‬اختيار تصميم‌گيري و‬ ‫مقررات‌گذاري در زمينه عبور کاال از کشور (ترانزيت)‬ ‫را دارند‪ ،‬قبل از ابالغ تصميمات يا مقررات اتخاذش��ده‪،‬‬ ‫هماهنگ��ي الزم را با ش��وراي‌عالي هماهنگي ترابري‬ ‫کش��ور به‌عمل آورند‪ .‬اس��حاق جهانگيري معاون اول‬ ‫رييس‌جمهوري‪ ،‬اين بخش��نامه را در ‪ ۱۱‬اسفند براي‬ ‫اج��را به وزارتخانه‌ها‪ ،‬س��ازمان‌ها‪ ،‬موسس��ات دولتي‪،‬‬ ‫نهادهاي انقالب اسالمي و استانداري‌ها ابالغ کرد‪.‬‬ ‫ظرفيت ‪ ۲۵‬ميليارد دالري‬ ‫صادرات خدمات فني‌ـ‌‌‌مهندسي‬ ‫عضو هيات‌مديره انجمن فني ـ مهندسي ايران گفت‪:‬‬ ‫اگر آيين‌نامه مصوب صدور خدمات فني ـ مهندس��ي‬ ‫تس��هيل ش��ود‪ ،‬مي‌توانيم صادرات را ب��ه ‪ ۲۵‬ميليون‬ ‫دالر افزاي��ش دهيم‪ .‬ب��ه گزارش واح��د مرکزی خبر‬ ‫محم��د اميرزاده با بيان اينک��ه ظرفيت خدمات فني ـ‬ ‫مهندسي در کشورهاي منطقه بسيار زياد است‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬کش��ورهاي عراق‪ ،‬امارات‪ ،‬قطر‪ ،‬عربستان‪ ،‬هند و‬ ‫قزاقستان ظرفيت بسيار زيادي دارند‪ .‬در اين کشورها‬ ‫پروژه‌ه��اي ميليارد دالري وج��ود دارد‪ .‬وي ادامه داد‪:‬‬ ‫ش��رکت‌هاي ايراني به دليل مسائل و محدوديت‌هايي‬ ‫که هس��ت‪ ،‬ناچارند در حد ظرفيت‌هايي که در زمينه‬ ‫ارائه ضمانتنامه و تدارکات و تجهيزات کارگاه‌ها دارند‪،‬‬ ‫در اين کش��ورها س��رمايه‌گذاري کنند‪ .‬متاس��فانه ما‬ ‫براي ارائه ضمانتنامه مشکل داريم‪ .‬در برخي کشورها‬ ‫مانند الجزاير مجبور شديم ضمانتنامه نقدي بگذاريم‪.‬‬ ‫ش��رکت‌هاي فني ـ مهندسي بس��ياري از کشورها دو‬ ‫درص��د به عنوان ضمانتنامه مي‌پردازند‪ ،‬اما ما ناچاریم‬ ‫در برخ��ي مواقع ‪ ۱۰۰‬درصد تضمي��ن بدهيم که اين‬ ‫مش��کل فضا را به نفع ش��رکت‌هاي چيني‪ ،‬ترکيه‌اي و‬ ‫لهس��تاني پيش مي‌برد‪ .‬به گفت��ه وي‪ ،‬اگر مذاکرات به‬ ‫نتيجه برس��د‪ ،‬اميدواري زيادي براي صادرات خدمات‬ ‫فني ـ مهندس��ي وجود دارد که با صدور اين خدمات‪،‬‬ ‫س��اير بخش‌ها هم رشد مي‌کنند و پويا مي‌شوند که در‬ ‫نتيجه وضعيت اشتغال هم بهبود خواهد يافت‪.‬‬ ‫‪trade@smtnews.ir‬‬ ‫تجارت‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪7‬‬ ‫بازار؛ باز هم آرام‬ ‫تجارت در انتظار روزهای آرام‌تر‬ ‫الهه طبیعت راهنمای دیجیتالی شما‬ ‫حضور ایران در روسیه اوج می‌گیرد‬ ‫‹ ‹ایجاد تسهیالت برای روادید رانندگان‬ ‫عضو هیات‌مدیره اتاق مشترک ایران و روسیه با تاکید‬ ‫بر اینکه اتفاق‌های خوبی در شرف رخ دادن است‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬در نشس��ت‌های اخیر با طرف روس��ی‪ ،‬قرار ش��د‬ ‫تمهیدات و تس��هیالتی برای صدور روادید رانندگان و‬ ‫امکانات تردد سریع آنها فراهم شود‪ .‬فاطمه مقیمی در‬ ‫با اشاره به اینکه هنوز تفاهم جدیدی‬ ‫گفت‌وگو با‬ ‫ایجاد نش��ده‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬بستر سازی‌های الزم فراهم‬ ‫ش��ده ضمن اینکه روس‌ها اع�لام کردند که خریدهای‬ ‫خوبی از ایران خواهند داش��ت‪ .‬وی ادام��ه داد‪ :‬به‌طور‬ ‫کلی‪ ،‬درحال‌حاضر محصوالت کش��اورزی‪ ،‬مواد غذایی‬ ‫به صورت کنسرو و بسته‌بندی و محصوالت شیالتی به‬ ‫روس��یه صادر می‌شود و چوب و مواد اولیه تولید هم از‬ ‫این کش��ور وارد می‌کنیم‪ .‬مقیمی با بیان اینکه روابط‬ ‫روس��یه با ترکیه در س��طح خوبی ق��رار دارد؛ گفت‪ :‬ما‬ ‫هن��وز با توجه ب��ه توانمندی‌هایی ک��ه داریم و فرصت‬ ‫برابری که با ترکیه داریم نتوانستیم در جایگاه مطلوبی‬ ‫با روس��یه قرار بگیریم‪ .‬به گفت��ه عضو هیات‌مدیره اتاق‬ ‫مش��ترک ایران و روس��یه‪ ،‬پیش‌بینی می‌شود در سال‬ ‫آینده سطح روابط ایران وروسیه رونق گیرد‪ .‬با تشکیل‬ ‫کمیسیون‌های مش��ترک بین دو کشور و البته نشست‬ ‫کش��ورهای حوزه دریای خزر ـ آی‌سی‌بی‌سی ‪ -‬که در‬ ‫اردیبهش��ت برگزار می‌ش��ود‪ ،‬می‌توانیم شاهد افزایش‬ ‫س��طح تجاری با این کش��ور باش��یم‪ .‬وی اف��زود‪ :‬اگر‬ ‫مش��کالت بانکی و پروازهای مس��تقیم ایران و روسیه‬ ‫برطرف شود به‌طور قطع شاهد اتفاق‌های خوبی در این‬ ‫زمینه خواهیم بود‪.‬‬ ‫‹ ‹داروهای ایرانی در مسیر روسیه‬ ‫عالوه‌بر محصوالت کشاورزی اعم از میوه‪ ،‬سبزیجات‬ ‫و همچنین محصوالت ش��یالت و دام��ی‪ ،‬دارو نیز جزو‬ ‫اقالمی است که در برنامه صادرات به روسیه قرار دارد‪.‬‬ ‫از همی��ن‌رو مدیر بازرگانی ش��رکت توفی��ق دارو برای‬ ‫نخس��تین بار از آغاز صادرات داروهای موثر و با ارزش‬ ‫افزوده باال از نیمه دوم سال ‪ ۹۴‬به روسیه خبر داد‪.‬‬ ‫روح‌اله هدایتی در گفت‌و گو با پایگاه اطالع رس��انی‬ ‫س��ازمان توس��عه تجارت‪ ،‬درب��اره ص��ادرات داروهای‬ ‫های‌تک اظهار کرد‪ :‬صنعت داروسازی شامل دو بخش‬ ‫اصل��ی تولی��د مواد موثر و قس��مت نهای��ی تولید دارو‬ ‫اس��ت‪ .‬ما روی تولید مواد با ارزش‌اف��زوده باال و حجم‬ ‫پایین ب��رای درمان بیماری‌های خ��اص مانند ام‪.‬اس و‬ ‫ضدس��رطان فعالی��ت می‌کنیم‪ .‬وی ادام��ه داد‪ :‬درحال‬ ‫‌حاضر در دنیا ‪ 3‬شرکت می‌تواند چنین داروهایی تولید‬ ‫کند‪ .‬این محصوالت شامل داروهای نوظهور است که به‬ ‫تازگی وارد بازارهای جهانی ش��ده است‪ .‬مدیر بازرگانی‬ ‫شرکت توفیق دارو تصریح کرد‪ :‬بخش استاندارد دارویی‬ ‫س��ازمان بهداشت جهانی و س��ازمان استاندارد دارویی‬ ‫اروپا از امکانات ما بازدید کرده و تاییدیه‌های بین‌المللی‬ ‫به محص��والت نوظهور ما داده‌اند؛ البته اش��کاالتی هم‬ ‫وجود دارد که باید رفع ش��ود ت��ا گواهی‌های موردنظر‬ ‫را دریاف��ت کنی��م‪.‬وی درباره بازاره��ای هدف پیش‌رو‬ ‫برای ص��ادرات محصوالت ب��ا ارزش‌افزوده ب��اال افزود‪:‬‬ ‫بر‌اس��اس برنامه‌ریزی‌ه��ای انجام ش��ده بن��ا داریم به‬ ‫کشورهای امریکای التین‪ ،‬ترکیه و روسیه مواد دارویی‬ ‫با ارزش‌افزوده باال صادر کنیم‪ .‬روسیه صنعت داروسازی‬ ‫بزرگی دارد‪ .‬این کش��ور تا سال ‪۲۰۲۰‬م سرمایه‌گذاری‬ ‫زی��ادی ب��رای تولید محص��والت دارویی کرده اس��ت‪.‬‬ ‫رایزنی‌ه��ای زی��ادی با طرف‌ه��ای تجاری در روس��یه‬ ‫داش��ته‌ایم تا محصوالت موثر دارویی ای��ران را معرفی‬ ‫کنی��م‪ .‬هدایتی با بیان اینکه ب��رای ثبت محصوالت در‬ ‫روسیه اقدام کرده‌ایم‪ ،‬یادآور شد‪ :‬ایران در کشور روسیه‬ ‫رای��زن بازرگانی ن��دارد‪ .‬حضور رایزنان ب��رای ورود به‬ ‫بازارهای خارجی بس��یار اهمیت دارد‪ ،‬چراکه رایزنان با‬ ‫اطالعاتی که در اختیار بخش خصوصی قرار می‌دهند‪،‬‬ ‫به موفقیت تاجران ایران��ی کمک می‌کنند‪ .‬وی از آغاز‬ ‫صادرات داروه��ای با ارزش افزوده باال در زمینه درمان‬ ‫بیماری‌های ام‪.‬اس و س��رطان به روس��یه از نیمه دوم‬ ‫س��ال ‪ ۹۴‬خبر داد و گف��ت‪ :‬این نوع داروه��ا به دلیل‬ ‫فناوری باارزش��ی که دارند‪ ،‬گران‌قیمت هستند‪ .‬تالش‬ ‫می‌کنیم از نیمه دوم س��ال ‪ ۹۴‬رون��د فروش داروهای‬ ‫با ارزش افزوده باال را به روس��یه آغاز کنیم‪ .‬بر اس��اس‬ ‫توافق‌ه��ای صورت‌گرفته در زمینه بیم��اری ام‪.‬اس دو‬ ‫قلم دارو به روسیه صادر خواهد شد‪ .‬اخیرا هم صادرات‬ ‫محصوالت ضدس��رطان را آغاز کرده‌ایم‪.‬مدیر بازرگانی‬ ‫شرکت توفیق دارو درباره بازار عراق یادآور شد‪ :‬صنایع‬ ‫عراق ش��رایط نامناس��بی دارد‪ .‬عراق صنعت داروسازی‬ ‫پیشرفته‌ای ندارد‪ ،‬بنابراین نمی‌تواند بازار هدف صادرات‬ ‫داروهای موثر باشد‪ .‬در مذاکرات انجام‌شده در نمایشگاه‬ ‫اختصاص��ی بغداد قرار ش��ده در زمینه ارائه دانش فنی‬ ‫برای س��اخت و تولید ش��هرک دارویی با آنها همکاری‬ ‫کنی��م‪ .‬به‌طور قطع در س��ال‌های آتی ع��راق هم بازار‬ ‫خوبی برای صادرات داروهای موثر و محصوالت با ارزش‬ ‫افزوده باال خواهد بود‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه به‌دنب��ال ورود به بازارهای ترکیه و‬ ‫پاکستان هستیم‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬ما با ترکیه روابط تجاری‬ ‫داریم و آنها محصوالت ما را پذیرفته‌اند‪ .‬پاکس��تان هم‬ ‫صنایع دارویی دارد‪ ،‬اما نه به وس��عت صنایع روس��یه و‬ ‫ترکیه‪ .‬ما به دنبال صادرات محصوالت نوظهور در زمینه‬ ‫درمان دیابت هس��تیم که معتقدم گام مثبتی در جهت‬ ‫افزایش صادرات ایران خواهد بود‪.‬‬ ‫‹ ‹صدور محصوالت دریایی‬ ‫پیش��تر نیز اسداهلل عس��گراوالدی‪ ،‬رییس اتاق ایران‬ ‫و روس��یه از آغاز صادرات محص��والت دریایی ایران به‬ ‫روس��یه خبر داد و گفت‪ :‬پروت��کل صادرات محصوالت‬ ‫دریایی به روسیه آغاز شده و میگو‪ ،‬خاویار و انواع ماهی‬ ‫به این کشور صادر می‌شود‪.‬وی درباره ایجاد بانک ایرانی‬ ‫روسی برای مبادالت ‪ ۲‬کشور به‌صورت روبل و ریال نیز‬ ‫گفت‪ :‬پیگیری‌های زی��ادی در این زمینه کرده‌ایم و از‬ ‫بانک مرکزی خواهش کرده‌ایم تا هرچه زودتر موانع را‬ ‫برطرف کرده تا موضوع به نتیجه برسد‪.‬‬ ‫ای��ن در‌حالی اس��ت ک��ه دو روز گذش��ته نیز صدای‬ ‫روس��یه اعالم کرد‪ :‬بخ��ش دوم ص��ادرات آبزیان ایران‬ ‫ش��امل ‪ ۲۰‬تن میگو و ماهی از طریق زمینی به روسیه‬ ‫می‌رود‪ .‬براساس این گزارش‪ ،‬دومین محموله بار شامل‬ ‫میگو‪ ،‬ماهی قزل آال و برخی دیگر از ماهی‌های خوراکی‬ ‫و غیرخوراکی از ایران به بازار روس��یه وارد شد که وزن‬ ‫کلی این محموله هم حدود ‪ ۲۰‬تن است‪.‬‬ ‫به گفته مقامات روس��ی‪ ،‬محصوالت دریایی ایران در‬ ‫هم��ان حجمی به بازار روس��یه وارد ش��د که قبال نروژ‬ ‫وارد می‌کرد‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬تنوع محصوالت ایرانی بسیار‬ ‫بیش��تر است‪ .‬به عنوان نمونه‪ ،‬ایران انواع ماهی قزل آال‬ ‫با وزن بین ‪ ۳۰۰‬تا ‪ ۵۰۰‬گرم از نوع غیرپرورش��ی صادر‬ ‫ک��رده به همین دلیل کیفیت محصول بهتر اس��ت‪ .‬در‬ ‫اداره نظارت بر محصوالت روسیه این عقیده وجود دارد‬ ‫ک��ه حجم واردات می‌تواند بیش��تر ش��ود و امکانات دو‬ ‫طرف ای��ن اجازه را می‌دهد اما این در‌حالی اس��ت که‬ ‫لو‌فصل‬ ‫برخی مس��ائل تجاری بی��ن دو طرف نیاز به ح ‌‬ ‫دارند‪.‬‬ ‫فراخوان ‪ 2‬وزارتخانه برای «جایزه پوستر زمین سبز»‬ ‫ایس�نا‪ :‬دو وزارتخان�� ‌ه صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت و فرهنگ و ارش��اد اسالمی با اعالم‬ ‫فراخوان��ی‪ ،‬طراحان گرافیک ای��ران را به‬ ‫طراحی پوستر با موضوع «چشم‌اندازهای‬ ‫اکسپوی میالن ‪ »٢٠١۵‬دعوت کرده‌اند‪.‬‬ ‫«جایزه پوستر زمین س��بز» عنوان این‬ ‫مسابقه ملی اس��ت که کیانوش غریب‌پور‪،‬‬ ‫دبیر هنری آن اس��ت و هیات انتخاب آثار‬ ‫و داوری را فرزاد ادیب��ی‪ ،‬ابراهیم حقیقی‪،‬‬ ‫بیژن صیفوری‪ ،‬س��اعد مشکی و کیانوش‬ ‫غریب‌پور برعهده دارند‪.‬‬ ‫اکسپو‪ ،‬س��ومین رویداد مهم دنیا پس از‬ ‫مس��ابقات جام‌جهانی فوتبال و بازی‌های‬ ‫المپیک اس��ت که به‌دلیل اهمیت بس��یار‬ ‫ب��االی آن‪ ،‬ب��ه «المپیک فرهن��گ ملل»‬ ‫ش��هرت دارد و هر ‪5‬س��ال یک‌ب��ار در یک‬ ‫کشور برگزار می‌شود‪.‬‬ ‫در س��ال ‪٢٠١۵‬م میزبان اکس��پو‪ ،‬شهر‬ ‫میالن ایتالیاس��ت‪ .‬اکسپوی ‪ ٢٠١۵‬میالن‬ ‫با موض��وع «تغذی��ه زمین‪ ،‬ان��رژی برای‬ ‫حیات» از اردیبهش��ت ت��ا آبان‌ماه ‪١٣٩۴‬‬ ‫میزبان کشورهای جهان است و جمهوری‬ ‫اسالمی ایران هم در آن حضور دارد‪.‬‬ ‫به‌دلیل اهمیت این روی��داد جهانی‪ ،‬دو‬ ‫وزارتخانه صنعت‪ ،‬معدن‌و تجارت و فرهنگ‬ ‫و ارشاد اسالمی «جایزه پوستر زمین سبز»‬ ‫را س��اماندهی کرده‌اند‪ ،‬ت��ا با تکیه بر نقش‬ ‫رس��انه‌ای پوس��تر در تبلیغات فرهنگی ‪-‬‬ ‫اجتماعی‪ ،‬زمینه شناساندن آن به مردم را‬ ‫فراه��م آورند و با نمایش آث��ار برگزیده در‬ ‫اکس��پو میالن‪ ،‬نگرش هنرمندان ایرانی را‬ ‫به اطالع جهانیان برسانند‪.‬‬ ‫هدف اساس��ی ای��ن فراخ��وان تاکید بر‬ ‫ش��عار اصلی اکسپو با‌عنوان «حال و آینده‬ ‫بش��ریت و زمین‪ ،‬بازنمایی تأکید باورهای‬ ‫دینی ایرانی��ان در احترام به غ��ذا و منابع‬ ‫طبیع��ی و معرفی رویداد اکس��پو به‌عنوان‬ ‫گردهمای��ی ب��زرگ تمدن‌ه��ای جهان و‬ ‫نقش آن در توس��عه» است‪« .‬تغذیه زمین‪،‬‬ ‫انرژی برای حیات‪ ،‬سفره جهانی و فرهنگ‬ ‫ایران��ی» موض��وع اصلی فراخ��وان جایزه‬ ‫پوس��تر زمین س��بز است‪.‬س��فر به میالن‬ ‫و ش��رکت در اکس��پو ‪ ٢٠١٥‬هدیه ویژه و‬ ‫اصلی این مس��ابقه اس��ت که پس از آن به‬ ‫‪ 5‬نفر نخس��ت از یک تا ‪7‬میلیون تومان به‬ ‫عالوه تندیس و دیپلم‌افتخار تعلق خواهد‬ ‫گرفت‪ .‬ضمن اینکه همه شرکت‌کنندگان‬ ‫گواهی شرکت دریافت می‌کنند‪.‬‬ ‫محمود بازاری‬ ‫مدیرکل دفتر توسعه صادرات کاال‬ ‫سازمان توسعه تجارت‬ ‫صادرات پرثمر به سرزمین سرما‬ ‫زه�را آراس�ته ‪ -‬گ�روه تج�ارت‪ :‬زمانی ک��ه اروپا‬ ‫تحریم‌هایی را علیه روس��یه اعمال ک��رد فرصتی برای‬ ‫ای��ران به‌وجود آمد که با توجه به توانمندی خود‪ ،‬از آن‬ ‫ب��ه عنوان فرصتی طالیی اس��تفاده کند‪ .‬درواقع تمایل‬ ‫روس��یه به عنوان س��رزمینی یخی که حج��م باالیی از‬ ‫واردات محصوالت کشاورزی و مواد غذایی را در جهان‬ ‫دارد‪ ،‬ب��رای افزایش مبادالت تجاری با ایران دو چندان‬ ‫ش��د‪ .‬این درحالی اس��ت که در چندماه اخیر به دلیل‬ ‫وجود تعرفه‌های باالی واردات و صادرات در این کشور‪،‬‬ ‫نبود خط پروازی و دریایی بین ایران و روسیه و متفاوت‬ ‫بودن اس��تاندارد برای ص��ادرات محصوالتی مانند انواع‬ ‫دام‪ ،‬ماهی‪ ،‬میوه و س��بزی‌ها رفت‌وآمده��ا برای ایجاد‬ ‫تفاهمنامه مش��ترک و امضای پروتکل هنوز به س��طح‬ ‫مطلوبی دس��ت نیافته‌ایم‪ .‬ضمن اینکه برخی کش��ورها‬ ‫از جمله ترکیه تا حد زیادی بازار روس��یه را در دس��ت‬ ‫گرفته‌‌ان��د‪ .‬اما به گفته کارشناس��ان و مس��ئوالن امر‪،‬‬ ‫خبرهای خوش��ی در راه است و با مذاکراتی که درحال‬ ‫انجام است س��ال آینده محصوالت بسیاری از کشور ‪۴‬‬ ‫فصل یعنی ایران به سرزمین سرما صادر خواهد شد که‬ ‫مورد استقبال بسیار روس‌ها هم است‪.‬‬ ‫چهره ها و نظر ها‬ ‫صادرات‬ ‫‪ ۲۴۹‬میلیون دالری برق‬ ‫عالقه‌مندان می‌توانن��د برگه ثبت‌نام را‬ ‫از س��ایت «هنرآنالی��ن» دریافت و پس از‬ ‫تکمیل‪ ،‬هم��راه فایل آثار خود به نش��انی‬ ‫‪Poster.expomilan@gmail.‬‬ ‫‪ Com‬ارس��ال کنند‪ .‬دبیرخان��ه برای هر‬ ‫ش��رکت‌کننده و در پاسخ ایمیل او‪ ،‬پیامی‬ ‫خواهد فرس��تاد مبنی بر تایی��د و دریافت‬ ‫ثبت‌نام و آثار ارسال‌ش��ده‪ .‬ش��رکت‌کننده‬ ‫اگر در مدت ‪۴۸‬س��اعت ایمیل��ی دریافت‬ ‫نکرده باش��د‪ ،‬به این معنی است که ایمیل‬ ‫او برای ش��رکت در مسابقه دریافت نشده و‬ ‫باید دوباره اقدام کند‪ .‬حداکثر آثار ارسالی‬ ‫‪ ۵‬طرح از هر هنرمند اس��ت‪ .‬مهلت ارسال‬ ‫آثار تا ‪ ۱۷‬فروردین ماه س��ال ‪ ۱۳۹۴‬است‬ ‫و داوری آث��ار در تاری��خ ‪ ۲۰‬فروردی��ن ماه‬ ‫‪ ۱۳۹۴‬خواهد بود‪.‬‬ ‫ای��ران در حالی در تولید برق رتبه نخس��ت منطقه‬ ‫و چهارده��م جهان را دارد که س��هم ص��ادرات کاال و‬ ‫تجهیزات برق در ‪ ۱۰‬س��ال گذش��ته به طور متوسط‬ ‫فقط یک درصد کل صادرات کش��ور بوده و الزم است‬ ‫به این بخش توجه ویژه‌ای ش��ود‪ .‬ارزش صادرات برق‬ ‫و تجهیزات در ‪ ۱۰‬ماه س��ال ‪ ۹۳‬نسبت به مدت مشابه‬ ‫سال گذش��ته ‪ ۱۱‬درصد رشد داش��ته و بیش از ‪۲۴۹‬‬ ‫میلیون دالر ش��ده اس��ت اما با توجه ب��ه مزایای باالی‬ ‫صنعت برق‪ ،‬ایران قابلیت تبدیل شدن به هاب انرژی در‬ ‫منطقه را دارد‪ .‬ما در تولید برق در رتبه نخس��ت منطقه‬ ‫و چهاردهم جهان هس��تیم و قابلی��ت افزایش تولید و‬ ‫ب��اال بردن ظرفیت از طریق انواع نیروگاه‌های حرارتی‪،‬‬ ‫برق‌آبی و انرژی‌های نو را داریم و از فناوری‌های روز دنیا‪،‬‬ ‫منابع معدنی غنی‪ ،‬انرژی ارزان‪ ،‬دانش فنی مناس��ب و‬ ‫نیروهای متخصص و تجارت کار صادراتی برخورداریم‪.‬‬ ‫صنعت برق در کش��ور ما از مرز ‪ ۹۵‬درصد خودکفایی‬ ‫عبور کرده و این درحالی است که کشورهای همسایه‪،‬‬ ‫منطق��ه و دنیا نیاز مبرمی به برق و انرژی دارند و حدود‬ ‫ی��ک میلی��ارد و ‪ ۲۰۰‬میلون نفر در دنی��ا از انرژی برق‬ ‫بی‌بهره‌ان��د‪ .‬همچنین‪ ،‬تجهیزات و ماش��ین‌آالت خط‬ ‫تولید ش��امل انواع الکتروموتورها‪ ،‬دستگاه‌های جوش‬ ‫و ترانسفورماتورها‪ ،‬تجهیزات برق شامل ترانس‪ ،‬کلید‬ ‫ق��درت‪ ،‬تابلوی برق‪ ،‬رله و فیوز‪ ،‬انواع لوازم و تجهیزات‬ ‫صنعتی‪ ،‬شامل یو‪.‬پی‪.‬اس و تجهیزات روشنایی شامل‬ ‫انواع باتری‪ ،‬المپ و چ��راغ از جمله حوزه‌های صنعت‬ ‫برق اس��ت‪ .‬در ‪ ۱۰‬ماه نخس��ت امس��ال در بخش‌های‬ ‫سیم‌وکابل‪ ،‬تابلو و تجهیزات‪ ،‬انواع سوئیچ و تجهیزات‬ ‫و انواع روش��نایی به تفکی��ک ‪ ۱۲۴‬میلیون دالر‪۱۰۴ ،‬‬ ‫میلی��ون دالر‪ ۱۴ ،‬میلی��ون دالر و ‪ 6/7‬میلی��ون دالر‬ ‫صادرات داش��ته‌ایم که این ارق��ام در مجموع ‪ ۲‬درصد‬ ‫ص��ادرات بخ��ش صنعت را ب��ه خود اختص��اص داده‬ ‫است‪ .‬عراق‪ ،‬افغانس��تان‪ ،‬سوریه‪ ،‬ترکمنستان‪ ،‬ترکیه‪،‬‬ ‫پاکس��تان‪ ،‬افریقای جنوبی‪ ،‬س��ودان‪ ،‬جمهوری کره‪،‬‬ ‫چی��ن‪ ،‬امارات و عربس��تان بازارهای ه��دف ایران در‬ ‫صادرات برق و تجهیزات به ش��مار می‌روند‪ .‬براس��اس‬ ‫آمار س��ال ‪۲۰۱۳‬م ایران در صادرات سیم و کابل رتبه‬ ‫‪ ،۹۸‬در ص��ادرات تابلو و تجهیزات ب��رق صنعتی رتبه‬ ‫‪ ،۹۲‬در صادرات انواع س��وئیچ و تجهیزات رتبه ‪ ۹۶‬و در‬ ‫صادرات انواع روش��نایی رتبه ‪ ۸۸‬را دارا است‪ .‬مشکل‬ ‫تامی��ن منابع مال��ی در بازارهای ه��دف از جمله بازار‬ ‫عراق‪ ،‬ضعف بنیه مالی شرکت‌ها به دلیل وصول نشدن‬ ‫مطالبات‪ ،‬برخی مش��کالت صدور روادید‪ ،‬نرخ س��ود‬ ‫تس��هیالت و محدودیت مناب��ع مالی صندوق ضمانت‬ ‫صادرات ایران از جمله مش��کالت پیش روی صادرات‬ ‫برق و تجهیزات وابسته است‪.‬‬ ‫کشف ‪ 3‬محموله‬ ‫ميلياردي طالي قاچاق‬ ‫حبيب‌اهلل حقيقي‬ ‫رييس ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز‬ ‫امسال ‪ 3‬محموله بزرگ قاچاق طال در استان‌هاي‬ ‫هرم��زگان‪ ،‬آذربايج��ان غرب��ي و بوش��هر کش��ف و‬ ‫جمع‌آوري ش��د که خوش��بختانه تمام اين ‪ 3‬پرونده‬ ‫به نتيجه قطعي رس��يد‪ .‬اي��ن محموله‌هاي قاچاق به‬ ‫ارزش ‪ ۳۸۲‬ميليارد و ‪ ۹۵۸‬ميليون و ‪ ۲۳۴‬هزار ريال‬ ‫با تالش کارگروه حقوقي و قضايي اين ستاد با عنوان‬ ‫پرونده‌ه��اي ملي و مهم منجر به نتيجه رس��يدن و‬ ‫صدور حکم ‪ 3‬پرونده مهم قاچاق طال شد‪ .‬مهم‌ترين‬ ‫پرونده قاچاق طال مربوط به کشف ‪ ۲۱۴‬کيلو و ‪۱۲۳‬‬ ‫گرم و ‪ ۴۹‬ميلي‌گرم طال در اس��تان هرمزگان است‪،‬‬ ‫اين ميزان قاچاق شامل يک هزار و ‪ ۹۱۱‬قطعه سکه‬ ‫تم��ام بهار آزادي‪ ۵۰ ،‬قطعه نيم س��که بهار آزادي و‬ ‫‪ ۱۴۹‬قطع��ه ربع بهار آزادي ب��ه ارزش ‪ ۳۲۳‬ميليارد‬ ‫و ‪ ۶۶۸‬ميليون و ‪ ۲۳۴‬هزار و ‪ ۲۷۰‬ريال بوده اس��ت‪.‬‬ ‫متهم اين پرونده قصد داشت اين ميزان طالي قاچاق‬ ‫را با اس��تفاده از لنجي زيرپوشش بار سيب‌زميني به‬ ‫امارات متحده عربي انتقال دهد که توس��ط سربازان‬ ‫گمنام در آب‌هاي خليج‌فارس کش��ف و ضبط ش��د‪.‬‬ ‫اين پرونده در دادگاه انقالب شهرس��تان بندرعباس‬ ‫رس��يدگي و متهم به پرداخ��ت ‪ ۶۴۷‬ميليارد و ‪۳۳۶‬‬ ‫ميليون ري��ال جزاي نقدي محکوم و طالي کش��ف‬ ‫شده نيز به نفع دولت ضبط شد‪ .‬پرونده ديگر مربوط‬ ‫ب��ه قاچاق ميلياردي طال به ارزش حدود ‪ ۲۹‬ميليارد‬ ‫و ‪ ۳۵‬ميليون ريال اس��ت که در شعبه قوه‌قضاييه در‬ ‫استان بوشهر مطرح‪ ،‬رسيدگي و منتج به‌صدور حکم‬ ‫شد‪ .‬اين پرونده مربوط به فردي است که قصد داشت‬ ‫از طريق ام��ارات متحده عربي اق��دام به قاچاق ‪۲۴‬‬ ‫کيلو و ‪ ۲۰۸‬گرم و ‪ ۷۵۰‬ميلي‌گرم طال و با اس��تفاده‬ ‫از شگرد چمداني به کش��ور کند که توسط ماموران‬ ‫فرودگاه بوشهر شناسايي و کشف شد‪.‬‬
‫ویژه‬ ‫قائم‌مقام وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪:‬‬ ‫سهمفروشگاه‌هایزنجیره‌ایاز‬ ‫نظامتوزیعراضی‌کنندهنیست‬ ‫قائم‌مق��ام وزی��ر صنع��ت‪،‬‬ ‫معدن و تج��ارت گفت‪ :‬برای‬ ‫روانت��ر ک��ردن نظ��ام توزیع‬ ‫و بهب��ود کیفیت و بازرس��ی‬ ‫و راحت��ی مصرف‌کنن��ده در‬ ‫ح��ال توس��عه فروش��گاه‌های ب��زرگ و زنجیره‌ای‬ ‫هس��تیم‪ .‬مجتبی خسروتاج با بیان سهم ‪۵‬درصدی‬ ‫فروش��گاه‌های زنجیره‌ای از نظام توزیع کاال گفت‪:‬‬ ‫فروش��گاه‌های ب��زرگ و زنجیره‌ای در کش��ورهای‬ ‫پیش��رفته ‪ ۶۰‬تا ‪۸۰‬درصد از نظام توزیع را برعهده‬ ‫دارند و ما در کش��ور به ازای هر ‪ ۴۰‬نفر یک واحد‬ ‫صنفی داریم در حالی‌که در کشورهای پیشرفته به‬ ‫ازای هر ‪ ۲۰۰‬نفر یک واحد صنفی وجود دارد‪.‬‬ ‫خس��روتاج ب��ا بی��ان اینک��ه یک��ی از وظایف ما‬ ‫در وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت این اس��ت‬ ‫ک��ه با فض��ای انحصار مقابل��ه کنیم تاکی��د کرد‪:‬‬ ‫بهترین مکانیس��م برای کنت��رل قیمت‌ها و حقوق‬ ‫مصرف‌کننده این اس��ت که فضای رقابتی به وجود‬ ‫آید‪.‬به گفته وی ضوابط میزان سودی که می‌توانند‬ ‫واحدهای صنفی بر روی کاال بگیرند مصوب ش��ده‬ ‫و در زمینه گروهی از کاالی اساس��ی مردم قیمت‬ ‫را دولت تعیی��ن می‌کند و بخش اعظمی از کاالها‬ ‫را براس��اس ضواب��ط‪ ،‬خود واحد صنفی مش��خص‬ ‫می‌کند‪.‬‬ ‫خسروتاج با اشاره به برگزاری نمایشگاه‌های بهاره‬ ‫گف��ت‪ :‬از ماه دی و بهمن در نشس��ت با تش��کل‌ها‬ ‫سعی شده با برگزاری نمایشگاه کاالهایی که امسال‬ ‫بیش از ‪ ۲۰۰‬نمایشگاه بوده در استان‌های مختلف‬ ‫با عرضه بیش��تر زمینه فراوانی کاال فراهم ش��ود و‬ ‫قیمت‌ه��ا باال نرود و در این ایام مس��ائلی که مردم‬ ‫بیشتر با آن درگیر هس��تند سازمان حمایت آماده‬ ‫است نظارت و کنترل کند‪ .‬اکنون واحدهای صنفی‬ ‫برای فروش مشکل دارند نه کمبود کاال و از طریق‬ ‫صادرات غیرنفتی س��عی داریم ب��رای کاالها تقاضا‬ ‫ایجاد کنیم‪.‬‬ ‫واحده��ای تولیدی اگر ش��رایط ب��ازار را اینطور‬ ‫ببینند ممکن اس��ت به فروش‌شان لطمه بخورد به‬ ‫همی��ن دلیل صادرات غیرنفتی بای��د به بازار رونق‬ ‫بدهد خس��روتاج با بیان این مطل��ب ادامه داد‪ :‬در‬ ‫زمینه کاال کمبودی نداریم و ظرفیت‌س��ازی برای‬ ‫کاالهای اساس��ی انجام شده و تنظیم بازار و تولید‬ ‫و تجارت بر عهده وزارت جهاد کش��اورزی است اما‬ ‫بنابر تجربه ما کاالهای مصرفی و خوراکی اتاق‌های‬ ‫صنفی و اتحادیه‌ه��ا در این زمینه کمک می‌کنند‪.‬‬ ‫به گفته خسروتاج نمایش��گاهای کشور باید مجوز‬ ‫از وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت داش��ته باش��ند و‬ ‫هر نمایشگاهی غیراز این باشد مورد قبول نیست‪.‬‬ ‫خس��روتاج تصریح کرد‪ :‬نمایش��گاه‌های بهاره اگر‬ ‫با مش��ارکت اتاق‌های اصن��اف و اتحادیه‌ها برگزار‬ ‫ش��ود س��ازماندهی ش��ده و بخش��ی از واحدهای‬ ‫صنوف تولیدی س��عی در جبران مشکالت خواهند‬ ‫داش��ت‪ .‬وی اضافه کرد‪ :‬یک��ی از برنامه‌هایی که با‬ ‫اتحادیه‌ه��ای صنف��ی داریم این اس��ت که چگونه‬ ‫می‌توان س��طح کیفیت را باال برد و بدین منظور از‬ ‫ابتدای امسال در جلساتی با اتاق‌ها و اتحادیه‌ها باید‬ ‫دستورالعمل و آیین‌نامه ارائه کاال و خدمات را برای‬ ‫مصرف‌کننده نهایی کنیم‪ .‬خس��روتاج آموزش‌های‬ ‫قبل از اخذ مجوز را از نیازهای واحدهای صنفی در‬ ‫کشور دانست و عنوان کرد‪ :‬امروز تمامی رسته‌های‬ ‫صنفی در کشورهای پیشرفته قبل از گرفتن مجوز‬ ‫در قالب دوره‌های تخصصی ویژه آموزش می‌بینند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫از دستفروشان غذا نخريد‬ ‫ريي��س اتحاديه چلوکباب و چلو‌خورش��ت تهران‬ ‫اعالم کرد‪ :‬در صورت مش��اهده دستفروش��ان غذا‬ ‫که به‌صورت غيربهداش��تي و ب��ا پخش تراکت‌هاي‬ ‫مجهول‌المکان که تنها داراي يک خط تلفن است‪،‬‬ ‫اقدام به تهيه و توزيع غذا مي‌کنند به ش��دت با آنها‬ ‫برخورد خواهد شد‪.‬‬ ‫ناصر حسيني‌تبريزي با بيان اين مطلب که تهيه‬ ‫و توزيع غ��ذا تنها منوط به اخذ مج��وز از اتحاديه‬ ‫و وزارت بهداش��ت اس��ت‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬در بسياري‬ ‫از م��وارد اف��راد بع��د از مص��رف اين غذاه��ا دچار‬ ‫مس��موميت‌هاي ش��ديد ش��ده‌اند‪ ،‬چراکه ايمني و‬ ‫بهداشت کافي در طبخ اين غذا‌ها رعايت نمي‌شود‪.‬‬ ‫وي از مردم در‌خواست کرد به هيچ عنوان اقدام به‬ ‫خريد غذا از دستفروش��ان خياباني نکنند و تصريح‬ ‫کرد‪ :‬از مردم تقاضا داریم در صورت مش��اهده اين‬ ‫دستفروش��ان با اتحاديه چلوکباب و چلو‌خورش��ت‬ ‫تماس گرفته و ما را در جريان قرار دهند تا نس��بت‬ ‫به برخورد با آنها اقدام شود‪.‬‬ ‫‪8‬‬ ‫پنجشنبه ‪ 21‬اسفند ‪ 21 - 1393‬جمادی االول ‪ 12 -1436‬مارس ‪ -2015‬شماره ‪ -179‬پیاپی ‪1497‬‬ ‫به�روز فتاحي ‪ -‬گروه تج�ارت‪ :‬حال‬ ‫و ه��واي ش��ب عيد و ش��لوغي ب��ازار و‬ ‫مردمي ک��ه در تکاپوي خري��د مايحتاج‬ ‫خ��ود هس��تند‪ ،‬ه��ر کس��ي را بي‌اختيار‬ ‫وادار به گش��ت و‌ گذار در ب��ازار مي‌کند‪.‬‬ ‫چه قصد خريد داشته چه نداشته باشي‪،‬‬ ‫رنگين‌کم��ان ب��ازار چش��مانت را خيره‬ ‫مي‌کن��د‪ .‬از ب��ازار خوردني‌ه��ا گرفته تا‬ ‫بازار پوش��اک و لوازم خانگي‪ ،‬اين‌ روزها‬ ‫ن انداختن نيست‪ .‬چهر‌ه آدم‌ها‬ ‫جاي سوز ‌‬ ‫و دس��تان پر و خالي‌ آنها نش��ان مي‌دهد‬ ‫از وضعي��ت بازار راض��ي بوده‌اند يا اينکه‬ ‫خرجشان با دخلشان همخواني نداشته و‬ ‫مجبور ش��دند با يک خريد جزئي از چند‬ ‫دس��ت‌فروش و خريد مقدار کمي آجيل‬ ‫و ميوه نه‌چندان با کيفيت‪ ،‬به اس��تقبال‬ ‫نوروز بروند‪.‬‬ ‫اصناف‬ ‫‪trade@smtnews.ir‬‬ ‫بازار شب عيد در روزهاي پاياني اسفند‪ ،‬زيرذره‌بين‬ ‫بازار؛ باز هم آرام‬ ‫‹ ‹نظارت راهکار کنترل بازار‬ ‫بدون ترديد يکي از‬ ‫ن��کات مهم��ي ک��ه‬ ‫مي‌توان��د تاثي��ر‬ ‫بسزايي در وضعيت‬ ‫ب��ازار ش��ب عي��د و‬ ‫مي��زان رضايت و نارضايتي مردم داش��ته‬ ‫باش��د‪ ،‬نظارت ارگان‌هاي مسئول در اين‬ ‫زمينه اس��ت که با کنترل و بازرسي‌هاي‬ ‫مداوم مي‌توانند از سوء‌استفاده سودجويان‬ ‫جلوگي��ري‌کنند؛ موضوع��ي که از همان‬ ‫روزهاي نخست اس��فند ماه مطرح شد و‬ ‫روز گذش��ته نيز‪ ،‬محمود نواب��ي‪ ،‬معاون‬ ‫وزي��ر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با تش��ريح‬ ‫جزئيات برنامه ويژه بازرس��ي از بازار شب‬ ‫عي��د در گفت‌وگ��و ب��ا مهر گف��ت‪ :‬بازار‬ ‫ن��وروزي را در کنترل داريم و در روزهاي‬ ‫ابتدايي نوروز‪ ،‬کنترل‌ها با شدت بيشتري‬ ‫انج��ام خواه��د ش��د‪ .‬وي از برنامه ويژه‬ ‫س��ازمان حماي��ت مصرف‌کنن��دگان و‬ ‫توليدکنندگان براي پايش بازار شب عيد‬ ‫خب��ر داد و تاکي��د ک��رد که بر اس��اس‬ ‫برنامه‌ريزي‌ه��اي انجام‌ش��ده‪ ،‬بازرس��ان‬ ‫صنف��ي‪ ،‬س��ازمان حماي��ت و ناظ��ران‬ ‫افتخاري‪ ،‬بازار شب عيد را کنترل خواهند‬ ‫کرد و بدون شک بازار به لحاظ کم‌فروشي‪،‬‬ ‫گران‌فروشي و تخلفاتي همچون احتکار و‬ ‫ساير مسائل‪ ،‬به شدت کنترل خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹بازرسي از نحوه ارائه خدمات‬ ‫به نظر مي‌رس��د نياز به نظارت بر روند‬ ‫خري��د و ف��روش در بازار نباي��د منحصر‬ ‫ب��ه روزهاي پاياني س��ال باش��د‪ ،‬چراکه‬ ‫بسياري از سودجويان‪ ،‬روزهاي نخستين‬ ‫سال را بهترين فرصت براي سوءاستفاده‬ ‫مي‌دانند‪ ،‬اما به گفته معاون وزير صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت حتي در روزهاي ابتدايي‬ ‫س��ال ن��و نيز ک��ه برخ��ي اف��راد امکان‬ ‫سوءاس��تفاده از فض��اي تعطيلي ميادين‬ ‫مي��وه و تره‌ب��ار و برخ��ي فروش��گاه‌هاي‬ ‫ب��زرگ را دارند‪ ،‬از این‌رو بازار به ش��دت‬ ‫کنترل خواهد ش��د و عالوه‌بر بازرس��ان‬ ‫س��ازمان حمايت و کشيک‌هاي نوروزي‪،‬‬ ‫مردم هم مي‌توانند تخلفات را با س��امانه‬ ‫‪ ۱۲۴‬در ميان بگذارند تا در اس��رع وقت‬ ‫به شکايات رسيدگي شود‪ .‬درواقع طرح‬ ‫پايش بازار ش��ب عيد که از ‪ 15‬اس��فند‬ ‫سال‌جاري آغاز ش��ده تا ‪ 18‬فروردين به‬ ‫صورت ويژه ادام��ه مي‌يابد‪ ،‬اين درحالي‬ ‫اس��ت که هم‌اکنون هيچ‌گونه کااليي در‬ ‫ب��ازار با کمبود مواجه نيس��ت و مردم به‬ ‫راحتي مي‌توانند مايحتاج شب عيد خود‬ ‫را تامي��ن کنند‪ .‬وي تاکيد کرده اس��ت‬ ‫که کاالهاي اساس��ي و اقالم پرطرفدار در‬ ‫خريدهاي ن��وروزي زير ذره‌بين نظارت‌ها‬ ‫قرار دارد و بر اين اساس اقالمي همچون‬ ‫کيف‌و‌کف��ش‪ ،‬آجي��ل و خش��کبار‪ ،‬انواع‬ ‫مي��وه و صيفي‪ ،‬ش��يريني‪ ،‬لبنيات‪ ،‬مواد‬ ‫پروتئيني و قند و شکر در اولويت نظارت‬ ‫قرار گرفته‌اند‪ .‬نکته قابل توجه اين اس��ت‬ ‫که بر‌اس��اس اعالم مع��اون وزير صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تج��ارت‪ ،‬عالوه‌بر ب��ازار کاالها‪،‬‬ ‫ارائ��ه خدمات نيز زیرنظارت قرار دارد؛ به‬ ‫نحوي که دفاتر آژانس‌ه��اي هواپيمايي‪،‬‬ ‫حمل‌و‌نقل برون‌ش��هري‪ ،‬اماکن تفريحي‪،‬‬ ‫س��ياحتي‪ ،‬زيارت��ي‪ ،‬واحده��اي اقامتي‪،‬‬ ‫اغذيه‌فروشي‌ها‪ ،‬خشکش��ويي‪ ،‬قاليشويي‬ ‫و ميادين مي��وه و تره‌بار نيز در قالب اين‬ ‫طرح کنترل مي‌شوند‪.‬‬ ‫‹ ‹طرح پايش بازار کاال‬ ‫در بس��ياري از‬ ‫کش��ورها از جمل��ه‬ ‫ايران‪ ،‬فروش��ندگان‬ ‫براي روزهاي پاياني‬ ‫سال تخفيف‌هايي را‬ ‫قائل مي‌ش��وند که اگرچه موجب جذب‬ ‫مش��تري و در نتيج��ه ف��روش بيش��تر‬ ‫مي‌شود‪ ،‬اما در مواردي نيز به دليل نبود‬ ‫نظ��ارت کافي يا س��ودجويي يک واحد‬ ‫صنفي‪ ،‬تخلف‌هايی نيز انجام مي‌شود که‬ ‫درنهايت خريدار و مصرف‌کننده متضرر‬ ‫مي‌ش��وند‪ .‬مع��اون س��ازمان حمايت از‬ ‫مصرف‌کنندگان و توليدکنندگان در اين‬ ‫مورد مي‌گويد‪ :‬بناب��ر قانون نظام صنفي‬ ‫جدي��د که س��ال گذش��ته ب��ه تصويب‬ ‫مجلس رسيد‪ ،‬مسئوليت نظارت بر بازار‬ ‫برعهده اتحاديه‌ها و تش��کل‌هاي صنفي‬ ‫اس��ت و در اين حوزه ط��رح پايش بازار‬ ‫کاال و خدم��ات وي��ژه ايام ن��وروز انجام‬ ‫مي‌شود‪.‬‬ ‫به گفته مجتب��ي فراهاني‪ ،‬طرح پايش‬ ‫بازار کاال و خدم��ات ويژه ايام عيد نوروز‬ ‫با وجود سرانه باالي‬ ‫توليد آجيل در ايران‬ ‫مصرف آجيل در ايران‬ ‫نسبت به ديگر کشورها از‬ ‫جمله امريکا بسيار کمتر‬ ‫است‪ ،‬براي مثال در حالي‬ ‫که امريکا بخش عمده‬ ‫آجيل توليدي خود را به‬ ‫مصرف داخل مي‌رساند ما‬ ‫بيشترين ميزان صادرات‬ ‫آجيل را داريم‬ ‫با مش��ارکت ‪ 3000‬نف��ر نيروي بازرس و‬ ‫حدود ‪ 22‬هزار ني��روي بازرس افتخاري‬ ‫از نيمه اس��فند آغاز ش��ده و بازرسان به‬ ‫صورت نامحسوس بازار را تا ‪ 15‬فروردين‬ ‫‪ 94‬رصد و کنت��رل مي‌کنند‪ .‬وي با بيان‬ ‫اينک��ه ب��ا اجراي اي��ن ط��رح از افزايش‬ ‫غيرمنطق��ي قيمت‌ه��ا ي��ا کمبوده��اي‬ ‫احتمالي جلوگيري مي‌ش��ود‪ ،‬مي‌افزايد‪:‬‬ ‫براي اجراي اين طرح س��ازمان تعزيرات‬ ‫حکومتي‪ ،‬اداره اس��تاندارد‪ ،‬اتاق اصناف‪،‬‬ ‫اتحاديه‌ها و ساير تشکل‌هايي که به نوعي‬ ‫با اين موض��وع ارتباط دارند با س��ازمان‬ ‫حمايت مصرف‌کنندگان و توليدکنندگان‬ ‫همکاري مي‌کنن��د و در اين ميان آجيل‬ ‫و خش��کبار‪ ،‬ميوه‪ ،‬ش��يريني‪ ،‬پوش��اک‪،‬‬ ‫کيف‌و‌کف��ش‪ ،‬لبنيات‪ ،‬م��واد پروتئيني و‬ ‫قند و ش��کر از‌جمله مواردي هستند که‬ ‫در اولويت اين طرح قرار دارند‪.‬‬ ‫‹ ‹نمايشگاه‌هاي بهاره‬ ‫همانند س��ال‌هاي گذشته در نمايشگاه‬ ‫به��اره امس��ال‪ ،‬قيم��ت کاالهاي س��بد‬ ‫مصرف��ي خان��وار از جمله گوش��ت‪ ،‬مرغ‬ ‫و برن��ج حداقل ‪ ۵‬تا ‪ ۱۰‬درص��د ارزان‌تر‬ ‫از واحدهاي س��طح ش��هر ارائه ش��ده و‬ ‫همچن��ان اين روند ادام��ه دارد عالوه بر‬ ‫اينکه توليدات داخلي همچون پوش��اک‪،‬‬ ‫کيف‌و‌کفش و لوازم بهداش��تي با حداقل‬ ‫‪ ۱۵‬درص��د ت��ا حداکث��ر ‪ ۴۰‬درص��د‬ ‫تخفيف عرضه مي‌ش��وند و آن دس��ته از‬ ‫کاالهاي��ي که تولي��د داخل��ي ندارند‪ ،‬بر‬ ‫مبناي قيمت‌هاي وارداتي‪ ،‬قيمت‌گذاري‬ ‫شده‌اند‪ .‬ش��ايد يکي از عوامل مهمي که‬ ‫شهروندان را براي خريد از نمايشگاه‌هاي‬ ‫بهاره ترغي��ب مي‌کند‪ ،‬همين قيمت‌هاي‬ ‫مناس��ب باش��د؛ قيمت‌هايي که از سوي‬ ‫ات��اق اصن��اف مصوب و ب��ه اتحاديه‌هاي‬ ‫صنفي ابالغ شده اس��ت‪ .‬به نظر مي‌رسد‬ ‫مهم‌تري��ن کااليي ک��ه در اولويت خريد‬ ‫خانوارها‪ ،‬به غي��راز موادغذايي قرار دارد‪،‬‬ ‫پوش��اک اس��ت که امس��ال در نمايشگاه‬ ‫پوشاک بهاره نيز به وفور عرضه شد‪.‬‬ ‫وجود برند(نش��ان)هاي معتب��ر ايراني‬ ‫در نمايش��گاه به��اره امس��ال نش��ان از‬ ‫بهبود اوض��اع و فراهم‌بودن زمينه حضور‬ ‫توليدکنندگان ايراني داشت که کاالهاي‬ ‫خود را با قيمت‌ مناسب و کيفيت مطلوب‬ ‫عرضه کرده‌اند‪.‬‬ ‫ريي��س اتحادي��ه‬ ‫پوش��اک تهران در‬ ‫اين زمينه به‬ ‫مي‌گويد‪ :‬ب��ا هدف‬ ‫خدم��ات‬ ‫ارائ��ه‬ ‫مطل��وب ب��ه مش��تريان فرم‌ه��اي ويژه‬ ‫ارزشيابي در واحد‌هاي صنفي در اختيار‬ ‫مشتريان قرار مي‌گيرد که بر اساس اين‬ ‫فرم‌ها جوايز مختلفي به واحدهاي صنفي‬ ‫شرکت‌کننده در جشنواره ارائه مي‌شود‪.‬‬ ‫به گفته ابوالقاسم شيرازي درحال حاضر‬ ‫وضعي��ت صن��ف پوش��اک در رک��ود و‬ ‫کس��ادي اس��ت‪ .‬تعداد واحدهاي صنفي‬ ‫پوشاک بسيار زياد است به طوري که در‬ ‫ش��هر تهران ‪ 17‬هزار واحد عرضه‌کننده‬ ‫فعاليت مي‌کنند‪ .‬قيمت نهايي کاالها نيز‬ ‫بر اس��اس قيمت تمام شده ‪ 20 +‬درصد‬ ‫س��ود و تاييد نهايي توس��ط کارشناسان‬ ‫اتحاديه انجام مي‌شود‪.‬‬ ‫‹ ‹مشتريان راضي يا ناراضي‬ ‫اگرچه نمايشگاه بهاره در همان روزهاي‬ ‫نخس��ت ممل��و از جمعي��ت ب��ود‪ ،‬اما به‬ ‫داليلي با نزديک شدن به روزهاي پاياني‬ ‫س��ال حج��م بازديدکنندگان ني��ز رو به‬ ‫کاهش است‪ .‬دليل اين امر را مي‌توان در‬ ‫دو مورد بررسي کرد؛ يا اينکه خريد‌هاي‬ ‫م��ردم به پايان رس��يده و افراد در همان‬ ‫روزهاي نخس��ت برپايي نمايشگاه‪ ،‬همه‬ ‫مايحت��اج خ��ود را خري��داري کرده‌ان��د‬ ‫ي��ا اينکه کيفي��ت و قيم��ت محصوالت‬ ‫ارائه‌شده‪ ،‬رضايت مشتريان نمايشگاه‌هاي‬ ‫بهاره را به خود جلب نکرده است‪ .‬بررسي‬ ‫ميدان��ي نش��ان مي‌دهد تنه��ا ‪ 50‬تا ‪60‬‬ ‫درص��د از بازديدکنندگان‪ ،‬از نمايش��گاه‬ ‫راض��ي بوده‌ان��د و مابقي اف��راد قيمت‌ها‬ ‫و کيفيت‌ محصوالت را چندان مناس��ب‬ ‫خريد نديده‌اند‪ .‬اما به هر حال مشاهدات‬ ‫نشان مي‌دهد بيش��ترين استقبال مردم‬ ‫از عرضه‌کنن��دگان مواد غذاي��ي به ويژه‬ ‫گوش��ت مرغ منجمد‪ ،‬گوش��ت گوساله و‬ ‫برنج بوده است‪.‬‬ ‫‹ ‹تخفيف‌ه�ا‪،‬‬ ‫مشتريان‬ ‫جاذب�ه‌اي‬ ‫ب�راي‬ ‫محم��د آقاطاه��ر‪ ،‬ريي��س اتحادي��ه‬ ‫بنکداران مواد غذايي در مورد نمايشگاه‬ ‫امسال مي‌گويد‪ :‬مواد غذايي در نمايشگاه‬ ‫ب��ا تخفيف ‪ 5‬ت��ا ‪ 35‬درص��دي عرضه‬ ‫مي‌ش��ود و تخفي��ف ‪ 35‬درصدي براي‬ ‫محصوالت سلولزي و کنسروجات است‪.‬‬ ‫برنج‌هاي ايراني و خارجي نيز با تخفيف‬ ‫‪ 10‬تا ‪ 15‬درصدي عرضه مي‌ش��وند‪ .‬به‬ ‫گفته وي اعضاي صنف بنکداران بيشتر‬ ‫اقالمي مثل برنج‪ ،‬حبوبات‪ ،‬کنسروجات‪،‬‬ ‫رب‪ ،‬ت��ن ماه��ي‪ ،‬زيت��ون و محصوالت‬ ‫سلولزي در نمايش��گاه عرضه مي‌کنند‪.‬‬ ‫همچنين تقاضاي بنکداران براي فروش‬ ‫روغن در نمايش��گاه خيلي کم بود چون‬ ‫روغن سود چنداني ندارد که بخواهد در‬ ‫نمايشگاه و با تخفيف عرضه شود‪.‬‬ ‫وي درب��اره نح��وه نظ��ارت اتحاديه بر‬ ‫ف��روش کااله��ا در نمايش��گاه‌هاي بهاره‬ ‫مي‌گويد‪ :‬بازرس��ان و کارشناسان اتحاديه‬ ‫در طول برگ��زاري نمايش��گاه از غرفه‌ها‬ ‫بازدي��د مي‌کنن��د و چنانچه ب��ا تخلفي‬ ‫برخ��ورد کنن��د اقدامات قانون��ي الزم را‬ ‫انج��ام خواهن��د داد‪ .‬از س��وي ديگ��ر از‬ ‫تمام اقالمي که اعض��اي اتحاديه در اين‬ ‫نمايشگاه‌ها عرضه مي‌کنند‪ ،‬نمونه‌برداري‬ ‫شده و بعد از بررسي کيفيت و استاندارد‬ ‫آنه��ا‪ ،‬مجوز ش��رکت در نمايش��گاه داده‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬وي اس��تقبال مردم از اين‬ ‫نمايش��گاه را تا امروز بس��يار چش��مگير‬ ‫عنوان مي‌کند‪.‬‬ ‫‹ ‹خارج از گود نمايشگاه بهاره‬ ‫ام��ا در اين ميان باال ب��ودن بيش از حد‬ ‫قيمت انواع آجيل و خش��کبار‪ ،‬بازار ش��ب‬ ‫عيد آجيل‌فروش��ان را امس��ال نس��بت به‬ ‫سال گذش��ته کس��ادتر کرده به‌طوري که‬ ‫تنه��ا بخش کم��ي از مردم که از ش��رايط‬ ‫و وضعي��ت اقتصادي بهت��ري برخوردارند‪،‬‬ ‫س��راغ خريد آجيل مي‌روند تا س��فره‌هاي‬ ‫خ��ود را با چيدن اين تنق�لات گرانقيمت‬ ‫در ش��ب عيد تزئي��ن و از مهمان��ان خود‬ ‫پذيراي��ي کنند‪ .‬با گش��ت‌وگذاري در بازار‬ ‫آجيل و خشکبار مي‌توان از نزديک افزايش‬ ‫قيمت‌هاي چند برابري نرخ‌ها را نس��بت به‬ ‫س��ال گذشته مش��اهده کرد که همين امر‬ ‫س��بب شده اقشار متوسط و ضعيف جامعه‬ ‫ک��ه درآمد کمتر و بني��ه مالي ضعيف‌تري‬ ‫نسبت به اقش��ار مرفه جامعه دارند‪ ،‬امکان‬ ‫خري��د انواع آجيل ک��ه اصلي‌ترين تنقالت‬ ‫س��فره‌هاي عيد اس��ت را نداش��ته باشند‪.‬‬ ‫ب��ه گفته برخي از توليدکنندگان‪ ،‬امس��ال‬ ‫به دلي��ل س��رمازدگي‪ ،‬وزش بادهاي گرم‬ ‫و کمب��ود مناب��ع آبي‪ ،‬بخش��ي از باغ‌های‬ ‫فن��دق و اراضي توليد هندوانه از بين رفت‬ ‫و همي��ن امر باعث کاه��ش توليد فندق و‬ ‫تخمه هندوانه و در نتيجه افزايش نرخ اين‬ ‫محصوالت نسبت به ديگر آجيل‌ها شد‪.‬‬ ‫‹ ‹نوسان بازار آجيل‬ ‫برخ��ي از کارشناس��ان صناي��ع غذايي‬ ‫نيز مي‌گويند با وجود س��رانه باالي توليد‬ ‫آجيل در ايران نس��بت به ديگر کشورها‪،‬‬ ‫اما مصرف آجيل در ايران نسبت به ديگر‬ ‫کش��ورها از جمل��ه امريکا بس��يار کمتر‬ ‫اس��ت‪ ،‬براي مث��ال در حالي ک��ه امريکا‬ ‫بخش عم��ده آجيل توليدي خ��ود را به‬ ‫مص��رف داخل مي‌رس��اند ما بيش��ترين‬ ‫مي��زان صادرات آجي��ل را داريم‪ .‬يکي از‬ ‫مصرف‌کنن��دگان آجي��ل و خش��کبار در‬ ‫رابطه با اينکه آيا توان مالي خريد آجيل‬ ‫ب��راي ايام نوروز را دارد يا خير‪ ،‬مي‌گويد‪:‬‬ ‫در دو س��ال گذش��ته چندين‌ب��ار قيمت‬ ‫انواع آجيل افزايش داشته‪ ،‬ضمن آنکه از‬ ‫ابتداي امس��ال تاکنون هر بار براي خريد‬ ‫انواع خشکبار به آجيل‌فروشي‌هاي سطح‬ ‫ش��هر مراجعه کردم متوجه ت��داوم روند‬ ‫افزايشي قيمت‌ها ش��ده و اين رشدها به‬ ‫حدي ب��وده که برخي از ان��واع آن حتي‬ ‫نس��بت به ابتداي س��ال‌جاري ‪ 30‬تا ‪40‬‬ ‫درصد گران‌تر شده است‪.‬‬ ‫آجيل‌فروش��ان نيز مي‌گوين��د‪ :‬قيمت‬ ‫خشکبار برحسب کيفيت و تقاضا تعيين‬ ‫مي‌ش��ود اما تع��دد قيمت‌ه��اي موجود‬ ‫خش��کبار در ب��ازار که بخ��ش عمده آن‬ ‫در داخل کش��ور توليد و تامين مي‌شود‪،‬‬ ‫متناس��ب با کيفيت محصوالت نيست و‬ ‫تنها تعداد محدودي آجيل‌فروشي داراي‬ ‫نش��ان‌(برند) در سطح ش��هر تا حدودي‬ ‫قيمت‌ها را برحس��ب کيفيت محصوالت‬ ‫خ��ود عرض��ه مي‌کنن��د‪ .‬در اي��ن زمينه‬ ‫مصطفي احمدي رييس اتحاديه آجیل و‬ ‫خشکبار تهران مي‌گويد‪ :‬آجيل و خشکبار‬ ‫داراي قيم��ت مص��وب دولتي نيس��تند‬ ‫و برحس��ب عرض��ه و تقاض��ا قيمت‌هاي‬ ‫ش��ناور دارند که م��ا بر اس��اس فاکتور‪،‬‬ ‫کيفيت محصوالت را در آجيل‌فروش��ي‌ها‬ ‫قيمت‌گذاري مي‌کنيم‪ .‬وي معتقد است‪،‬‬ ‫طبق قانون‪ ،‬آجيل‌فروشان مي‌توانند روي‬ ‫فاکتور خري��د محصوالت فرآوري‌ش��ده‬ ‫‪ 10‬درصد س��ود لحاظ کنند‪ ،‬ضمن آنکه‬ ‫ام��کان دريافت س��ود ‪ 10‬درصدي روي‬ ‫فاکت��ور محص��والت خام ب��راي آنان نيز‬ ‫وج��ود دارد‪ .‬به روزهاي پاياني س��ال ‪93‬‬ ‫نزديک مي‌ش��ویم و اي��ن اميد براي همه‬ ‫م��ردم ايران وج��ود دارد که بازار س��ال‬ ‫آين��ده براي همه اقش��ار جامع��ه قابليت‬ ‫ورود و خريد داشته باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹‪ ۳۹۰‬نمایشگاه عرضه کاال‬ ‫رییس ات��اق اصناف‬ ‫ایران گفت‪ :‬در ‪۲۰۰‬‬ ‫ش��هر کش��ور ‪۳۹۰‬‬ ‫نمایش��گاه را در سال‬ ‫‪ ۹۳‬برگزار کردیم که‬ ‫رضایت مردم را به دنبال داش��ته اس��ت‪ .‬به‬ ‫‪ ،‬علی فاضل��ی بیان کرد‪ :‬به‬ ‫گ��زارش‬ ‫دلیل حضور فعال س��ازمان‌های نظارتی به‬ ‫ویژه بازرسان اصناف‪ ،‬نمایشگاه‌های امسال‬ ‫از نظر کمی و کیفی با سال‌های قبل بسیار‬ ‫متفاوت بود‪ .‬وی ادامه داد‪ ۳۶۱ :‬اتاق اصناف‬ ‫کشور عزم خود را جزم کردند تا به بهترین‬ ‫نحو کاالها با قیمت و کیفیت مناس��ب در‬ ‫اختیار مردم قرار بگیرند‪ ،‬زیرا وضعیت بازار‬ ‫به گونه‌ای نیس��ت که برای کاالیی کمبود‬ ‫وجود داشته باشد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬مطابق نظر بازرسان اصناف‬ ‫امس��ال کاالها هم با کیفی��ت بهتر و هم با‬ ‫قیم��ت مناس��ب‌تری به مردم عرضه ش��د‬ ‫و مصرف‌کنن��دگان نی��ز به صورت نس��بی‬ ‫رضایت بیشتری نس��بت به سال‌های قبل‬ ‫داش��تند‪ .‬وی اف��زود‪ :‬بی��ش از ‪۲‬میلیون و‬ ‫‪۱۷۳‬ه��زار واحد صنفی ب��ا پروانه و حدود‬ ‫‪۸۵۰‬هزار واحد صنفی بدون پروانه در کشور‬ ‫فعالیت می‌کنند که کنترل و نظارت بر آنها‬ ‫س��خت اس��ت اما با این وجود دستگاه‌های‬ ‫نظارتی توانس��تند بازار را به خوبی کنترل‬ ‫و از افزای��ش قیمت‌ه��ای غیرمنطق��ی‬ ‫جلوگیری کنن��د‪ .‬فاضلی ادام��ه داد‪ :‬برای‬ ‫ایجاد تس��هیالت بیشتر دو کار را در برنامه‬ ‫گذاش��تیم؛ برگزاری نمایشگاه‌های فصلی و‬ ‫فروش‌های فوق‌الع��اده از طریق واحدهای‬ ‫صنفی که مطابق قانون انجام می‌شود‪.‬‬ ‫فاضلی درباره حراج‌های واقعی و غیرواقعی‬ ‫در بازار توضیح داد‪ :‬براس��اس قانون‪ ،‬بخش‬ ‫زی��ادی از کاالها از طریق فروش فوق‌العاده‬ ‫انجام می‌ش��ود ام��ا برخی واحده��ا بدون‬ ‫هماهنگی ب��ا اتحادیه مربوط��ه خود اقدام‬ ‫به ح��راج می‌کنن��د که حراج آنه��ا واقعی‬ ‫نیست‪.‬‬
‫پنجشنبه ‪ 21‬اسفند ‪ 21 - 1393‬جمادی االول ‪ 12 -1436‬مارس ‪ -2015‬شماره ‪ -179‬پیاپی ‪1497‬‬ ‫‪states@smtnews.ir‬‬ ‫استان‌ها‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪24‬‬ ‫فرش قرمز گیالنی‌ها برای خودروسازان خارجی‬ ‫رنگ رونق بر جان بافت بلوچ ایرانشهر‬ ‫طالی یزدی‪ ،‬خوشه‌بندی می‌شود‬ ‫‪9‬‬ ‫بازگشت رونق به بازار صادراتی محصول انار با ایجاد سردخانه‬ ‫گونه‌های یاقوت ساوه سرخ‌تر شد‬ ‫فرانک میرزایی‪-‬گروه اس�تان‌ها‪ :‬رونق��ی که در دهه‬ ‫اخیر از بازار صادرات یاقوت س��رخ ساوه رخت برکنده بود‬ ‫بار دیگر بر تن این میوه بهش��تی کش��یده ش��د‪ .‬گواه این‬ ‫حرف‪ ،‬خبر مدیر جهاد کشاورزی این شهرستان در رابطه‬ ‫با فراهم‌ش��دن زمینه صادرات میوه انار این شهرس��تان به‬ ‫روسیه و کش��ورهای استقالل‌یافته از آن است‪ ،‬که موجی‬ ‫از امی��د را در دل باغداران��ی ک��ه بس��یاری از آنها حتی‬ ‫زمین‌ه��ای خود را رها کرده‌بودن��د‪ ،‬زنده کرد‪ .‬جدا از آن‬ ‫خبر س��رمایه‌گذاری‌های جدید در زمین��ه ایجاد چندین‬ ‫س��ردخانه با ظرفیت نزدیک به ‪15‬هزار ت��ن‪ ،‬این امید را‬ ‫دوچندان کرده است‪.‬‬ ‫شهرس��تان س��اوه با ‪10‬هزار هکتار س��طح زیرکش��ت‪،‬‬ ‫نخس��تین شهرستان در کشور اس��ت که بیشترین سطح‬ ‫کش��ت انار را به خ��ود اختصاص داده اس��ت‪ .‬اقتصاد این‬ ‫شهرستان وابستگی خاصی به این محصول دارد چرا که در‬ ‫فصل برداشت نزدیک به ‪80‬درصد مردم این شهرستان از‬ ‫تولید و صادرات این محصول معیشت خود را می‌گذرانند‪.‬‬ ‫آن‌طور که حس��ن ش��ریفی مدیر جهاد کشاورزی ساوه به‬ ‫بیان می‌کند‪ ،‬میزان تولید س��االنه این محصول در‬ ‫ساوه بیش از ‪150‬هزار تن است که ‪90‬هزار تن آن قابلیت‬ ‫صادرات دارد‪ .‬در سال‌هایی که هنوز تحریم بر کشور سایه‬ ‫نینداخته بود این شهرستان با صادرات ساالنه ‪20‬هزار تن‬ ‫انار به ‪ 28‬کش��ور جهان ارزآوری باالیی برای کشور فراهم‬ ‫می‌کرد اما تحریم‌ها در س��ال‌های اخیر باعث شد این رقم‬ ‫به ‪5‬ه��زار تن کاهش پی��دا کند‪ .‬اخبار جدی��د اما حاکی‬ ‫از رون��ق بازار صادرات��ی این محصول اس��ت‪ .‬مدیر جهاد‬ ‫کشاورزی س��اوه از فراهم‌ش��دن زمینه صادرات میوه انار‬ ‫این شهرستان به روس��یه و کشورهای استقالل‌یافته خبر‬ ‫می‌دهد‪ .‬به گفته حسن شریفی ساالنه حدود پنج هزار تن‬ ‫انار از این شهرستان به ‪ 18‬کشور اروپایی و آسیایی صادر‬ ‫می‌ش��ود که این میزان صادرات دو برابر انار صادر شده در‬ ‫سال گذشته است‪.‬‬ ‫با توجه به اینکه انار ساوه مرغوب‌ترین و شناخته‌شده‌ترین‬ ‫انار کشور به‌شمار می‌رود و آوازه آن به خارج از مرزها نیز‬ ‫راه یافته‪ ،‬س��االنه بخشی از انارهای سرخ و رسیده ساوه به‬ ‫اروپا و امریکا و کش��ورهای آسیایی و حاشیه خلیج‌فارس‬ ‫صادر می‌شود‪ .‬آمار جهاد کشاورزی نشان می‌دهد متوسط‬ ‫برداش��ت انار در باغ‌های شهرستان ساوه چیزی در حدود‬ ‫‪ 15‬تن در هکتار اس��ت‪ .‬از حدود ‪11‬ه��زار هکتار باغ انار‬ ‫موجود در این شهرس��تان‪9 ،‬هزار هکتار آن بارده هستند‬ ‫که بیش��ترین سطح باغ‌های انار در کشور است‪ .‬از مجموع‬ ‫باغ‌های بارده انار س��اوه حدود ‪130‬هزار تن انار برداش��ت‬ ‫می‌ش��ود که به گفته کارشناس��ان در صورت فراهم‌بودن‬ ‫بازار‪ ،‬قابلیت صادرات بیش از ‪40‬هزار تن را نیز دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹لزوم ایجاد فرآوری انار‬ ‫انار س��اوه از مرغوب‌ترین و ش��ناخته شده‌ترین انارهای‬ ‫کشور و جهان به ش��مار می‌رود که معروف‌ترین انواع آن‬ ‫ملس ترش‪ ،‬ملس تبریزی‪ ،‬یوسف‌خانی‪ ،‬رباب نی‌ریز است‪.‬‬ ‫عالوه بر میوه ان��ار‪ ،‬فرآورده‌هایی از قبیل رب انار‪ ،‬آب انار‬ ‫و کنس��انتره نیز در این شهرستان تولید می‌شود که تنها‬ ‫صادرات محصوالت غیرنفتی است‪ .‬در این بین‪ ،‬میوه انار با‬ ‫داش��تن ظرفیت صادراتی باال و ارزآوری مطلوب‪ ،‬می‌تواند‬ ‫یکی از همین محصوالت صادرات‌محور غیرنفتی از استان‬ ‫و البته کشور باشد‪ .‬آصفری با بیان اینکه انار به‌عنوان یک‬ ‫محصول کش��اورزی جهانی مانند پسته و زعفران از ایران‬ ‫شناخته می‌شود که شناس��اندن آن به‌عنوان نشان (برند)‬ ‫کش��اورزی باید در دس��تور کار قرار بگیرد‪ ،‬می‌گوید‪ :‬برای‬ ‫ای��ن کار بای��د از اقدام��ات بی‌فای��ده مانن��د برگ��زاری‬ ‫جشنواره‌های انار که هیچ خروجی برای صادرات این میوه‬ ‫ندارد‪ ،‬اجتناب ک��رد و در مقابل برنامه‌های هدفمند برای‬ ‫برپایی نمایش��گاه و شرکت در نمایش��گاه‌های بین‌المللی‬ ‫برای شناساندن این محصول تدارک دید‪.‬‬ ‫‹ ‹کمبود سردخانه‌ها‬ ‫در ش��هرهای دیگر عرضه می‌شود‪ ،‬این در حالی است که‬ ‫ب��ا ایجاد واحدهای فرآوری و صنایع تبدیلی در این بخش‬ ‫می‌ت��وان به افزایش ص��ادرات این محص��ول و همچنین‬ ‫ارزآوری بسیار باالتر دست یافت‪.‬‬ ‫ای��ن امر در مورد انار تمام کش��ور صدق می‌کند چراکه‬ ‫ایران با داشتن ‪۶۰‬هزار هکتار سطح زیر کشت و ‪۶۷۰‬هزار‬ ‫ت��ن انار در س��ال از لحاظ تولید و صادرات مقام نخس��ت‬ ‫جه��ان را دارد‪ ،‬ب��ا این حال س��ود خوبی از ف��رآوری این‬ ‫محصول به دس��ت نمی‌آید و بعد از صدور به کش��ورهای‬ ‫دیگر‪ ،‬به فرآوری می‌رس��د‪ .‬آن‌طور که نماینده مردم اراک‬ ‫در مجلس ش��ورای اسالمی به‬ ‫می‌گوید‪ ،‬شهرستان‬ ‫س��اوه و البته کش��ور یکی از تولیدکنندگان بزرگ انار در‬ ‫جهان اس��ت اما بی‌توجهی مسئوالن مربوط در این حوزه‬ ‫س��بب ش��ده گام‌های موثری در ص��ادرات این محصول‬ ‫برداش��ته نش��ود‪ .‬به عقیده محمدحس��ن آصفری یکی از‬ ‫دالی��ل بهره‌مند نش��دن از تمام ظرفیت‌ه��ای صادراتی‪،‬‬ ‫ضعف در فرآوری میوه انار است‪ .‬استان مرکزی نتوانسته با‬ ‫توج��ه به میزان حجم تولید انار‪ ،‬واحدهای صنایع تبدیلی‬ ‫برای این محص��ول احداث کند‪ .‬آصف��ری اظهار می‌کند‪:‬‬ ‫شهرستان ساوه باوجود تولید ساالنه بیش از ‪130‬هزار تن‬ ‫انار‪ ،‬نتوانس��ته اس��تفاده مطلوبی از تولید این میوه داشته‬ ‫باش��د‪ .‬به این معنی که این میوه اغلب به ش��کل خام به‬ ‫فروش می‌رس��د و دلیل اصلی آن هم بی‌توجهی مسئوالن‬ ‫بر ایجاد صنایع تبدیلی بخش کشاورزی است‪.‬‬ ‫آن‌طور که مدیر جهاد کش��اورزی‬ ‫س��اوه می‌گوید‪ ،‬جدا از چند سالی‬ ‫ک��ه تحریم‌ها تاثیر س��وئی بر تمام‬ ‫فعالیت‌ه��ای صادرات��ی کش��ور‬ ‫گذاش��ت‪ ،‬ح��دود ‪ 35‬واحد صنایع‬ ‫تبدیلی در اس��تان مرکزی وجود داش��تند که برای تولید‬ ‫کنس��انتره انار و ص��ادرات آن از این شهرس��تان انار تهیه‬ ‫می‌کردند اما مش��کالت اخیر باعث ش��د روند صادرات به‬ ‫ش��دت کاهش پیدا کند‪ .‬ش��ریفی بی��ان می‌کند‪ :‬در حال‬ ‫صنایع‌دستی استان قزوین رتبه دوم کشور را کسب کرد‬ ‫گ�روه اس�تان‌ها‪ :‬س��ازمان‬ ‫میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع‌دس��تی‬ ‫و گردش��گری استان قزوین در‬ ‫توسعه و ترویج صادرات صنایع‬ ‫دس��تی و حمای��ت از تولیدات‬ ‫این بخش رتبه دوم کش��ور را‬ ‫از‬ ‫کس��ب کرده اس��ت‪ .‬به گزارش خبرنگار‬ ‫قزوین‪ ،‬جواد حضرتی‌ها‪ ،‬مدیرکل میراث فرهنگی‪،‬‬ ‫صنایع دس��تی و گردشگری اس��تان قزوین گفت‪:‬‬ ‫‪ 35‬اثر برجس��ته قزوین آماده بازدید گردش��گران‬ ‫و مسافران نوروزی است‪ .‬همچنین برای نخستین‬ ‫بار مس��ابقات چ��وگان که بیش از ‪ 350‬س��ال به‬ ‫فراموش��ی سپرده شده بود در این شهر در معرض‬ ‫دید مس��افران خواهد بود‪ .‬وی سال آینده قزوین‬ ‫را س��ال چوگانی نام برد و گف��ت‪ :‬چندین برنامه‬ ‫و مس��ابقه در رابطه با چوگان در طول سال آینده‬ ‫در ای��ن ش��هر برگزار خواه��د ش��د‪ .‬حضرتی‌ها‬ ‫بابیان اینکه میراث فرهنگی اس��تان قزوین سعی‬ ‫دارد م��ردم را با فرهنگ اصیل ایرانی آش��نا کند‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬در راس��تای این هدف برگزاری جشن‌های‬ ‫موسیقایی در آب انبارهای‬ ‫قزوی��ن‪ ،‬اج��رای روزان��ه‬ ‫موس��یقی در عمارت عالی‬ ‫قاپ��و و همچنی��ن اج��رای‬ ‫زن��ده ب��ا دهل و س��رنا که‬ ‫نماد موس��یقی سنتی است‬ ‫در دولتخان��ه قزوین از جمله برنامه‌های س��ازمان‬ ‫میراث فرهنگی اس��ت‪ .‬وی خاطرنشان کرد‪120 :‬‬ ‫راهنمای فعال آموزش دیده در مکان‌های تاریخی‬ ‫مس��تقرند و ب��ه معرفی آثار و فرهن��گ غنی این‬ ‫ش��هر تاریخی می‌پردازند‪ .‬وی گفت‪ :‬برای اسکان‬ ‫مس��افران عالوه بر آمادگ��ی ‪ 800‬کالس مدارس‬ ‫‪ 750‬تخت اقامتی نیز برای مس��افران پیش‌بینی‬ ‫ش��ده‪ ،‬همچنین ‪ 110‬مجتمع بین‌راهی‪ 8 ،‬هتل و‬ ‫‪ 15‬مهمانپذیر در سطح شهر قزوین آماده پذیرایی‬ ‫از مسافران نوروزی است‪.‬‬ ‫حضرتی‌ه��ا با اش��اره به افتتاح خان��ه رئوفی به‬ ‫عنوان خانه صنایع دس��تی دراستان گفت‪ :‬قزوین‬ ‫ششمین استانی است که خانه صنایع دستی در آن‬ ‫افتتاح می‌شود‪.‬‬ ‫حاضر سه واحد صنایع تبدیلی در استان فعال هستند که‬ ‫در فصل برداشت انار‪ ،‬اقدام به تولید آبمیوه و کنسانتره انار‬ ‫می‌کنن��د‪ .‬وی درباره می��زان ظرفیت تولید س��االنه این‬ ‫واحدها می‌گوید‪ :‬واحد مهد طیبات با ‪30‬هزار تن ظرفیت‬ ‫تولید‪ ،‬واحد تبدیلی عالی‌فر با ‪15‬هزار تن و واحد صنعتی‬ ‫نارایران نیز با ‪20‬هزار تن به فرآوری انار می‌پردازند‪.‬‬ ‫‹ ‹برنامه مشخصی نیست‬ ‫نماین��ده م��ردم اراک در مجل��س‬ ‫شورای اس�لامی یکی از مشکالت‬ ‫صادرات انار را نبود بس��ته‌بندی با‬ ‫کیفیت این محصول عنوان می‌کند‬ ‫و می‌افزاید‪ :‬اگرچه شهرستان ساوه‬ ‫به عنوان یکی از قطب‌های تولید انار ش��ناخته می‌شود اما‬ ‫از بسته‌بندی مطلوبی برخوردار نیست‪ .‬در صورتی که این‬ ‫امر محقق ش��ود‪ ،‬ارزآوری باالی��ی از این محصول حاصل‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬آصفری دلیل اصلی این مش��کل را نبود برنامه‬ ‫منظم از سوی سازمان جهاد کشاورزی و سازمان صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت اس��تان بی��ان می‌کند و می‌گوید‪ :‬در حال‬ ‫حاض��ر بس��یاری از تولیدکنندگان انار ب��ه دلیل حمایت‬ ‫نشدن از سوی دولت مجبور به رها کردن باغ‌های انار خود‬ ‫شده‌اند‪ .‬بسیاری از آنها به خاطر مسائل مربوط به فروش و‬ ‫وام‌های دریافتی با مش��کل روبه‌رو شده‌اند‪ .‬در صورتی که‬ ‫این حمایت ایجاد شود‪ ،‬راه برای تولید و به‌طبع آن افزایش‬ ‫صادرات فراهم می‌شود‪ .‬حدود ‪ 80‬تا ‪90‬درصد مردم ساوه‬ ‫در فصل برداشت انار با برداشت و تهیه فرآورده‌های آن در‬ ‫ارتباط هس��تند‪ ،‬تولید ساالنه انار در س��اوه ‪150‬هزار تن‬ ‫است که اگر این محصول دارای نشان (برند) جهانی شود‬ ‫می‌تواند ارزآوری بیش��تری را هم برای شهرس��تان و هم‬ ‫برای کشور به همراه داشته باشد‪ .‬به عقیده کارشناسان‪ ،‬در‬ ‫صورت فراهم ش��دن ش��رایط برای صادرات بیش��تر این‬ ‫محصول‪ ،‬ساوه می‌تواند حداقل ‪100‬هزار تن انار را به سایر‬ ‫کش��ورهای دنیا صادر کند‪ .‬به گفته این نماینده مجلس‪،‬‬ ‫یک��ی از برنامه‌های��ی که روی آن تاکید می‌ش��ود تکیه بر‬ ‫معرفی ‪ 30‬واحد نمونه البرزی‬ ‫ش�اتا‪ :‬رییس انجمن حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان‬ ‫البرز در دومین همایش استانی اعطای گواهینامه رعایت‬ ‫حقوق آنها در این اس��تان گفت‪ :‬به‪ 30‬واحد منتخب که‬ ‫همه صالحیت‌های الزم را ب��رای دریافت این گواهینامه‬ ‫داش��تند‪ ،‬مدرک اعطا شد‪.‬ش��ریف حمیدون��د افزود‪ :‬در‬ ‫ترویج مصرف کاالی داخلی که همواره مورد تاکید بوده‪،‬‬ ‫خود تولیدکنندگان نیز با ارتقای س��طح کیفی کاالهای‬ ‫مورد عرضه نق��ش بی‌بدیلی را ایف��ا می‌کنند‪ .‬حمیدوند‬ ‫تاکید ک��رد‪ :‬در راس��تای ایفاد حق��وق مصرف‌کنندگان‬ ‫بای��د جایگاه و نوع نگاه به نقش انجمن حمایت از حقوق‬ ‫مصرف‌کنندگان م��ورد بازبینی قرار گی��رد‪ .‬ایرج موفق‪،‬‬ ‫رییس س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان البرز نیز‬ ‫گفت‪ :‬قوت و انسجام بخش خصوصی در قالب تشکل‌های‬ ‫قانونی فرصت مطالبه‌گری و پیگیری حقوق ش��هروندان‬ ‫را در همه امور فراهم می‌س��ازد‪ .‬وی در ادامه با اشاره به‬ ‫برخی آمار صنفی و صنعتی استان البرز گفت‪ :‬خوشبختانه‬ ‫اس��تقبال خوبی از سوی س��رمایه‌گذاران در بخش تولید‬ ‫اس��تان وجود دارد که با سوق دادن آنها به سمت صنایع‬ ‫مورد نیاز ملی و اس��تانی در آینده نزدیک ش��اهد ارتقای‬ ‫خوبی در این بخش در سطح استان خواهیم بود‪.‬‬ ‫نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسالمی یکی دیگر‬ ‫از مش��کالت پیش روی صادرات انار را کمبود سردخانه‌ها‬ ‫بیان می‌کن��د و می‌گوید‪ :‬نبود س��ردخانه به میزان کافی‬ ‫باعث می‌ش��ود بس��یاری از انارهای کاشته‌ش��ده به دلیل‬ ‫نگهداری نش��دن در محیط مناسب فاس��د شود و میزان‬ ‫دورری��ز آن افزایش پی��دا کند‪ .‬به گفته آصفری‪ ،‬آس��یب‬ ‫دیگری که نبود س��ردخانه به تولیدکنن��دگان انار می‌زند‬ ‫این اس��ت که آنها محصول را به محض تولید و برداشت‪،‬‬ ‫صادر می‌کنند در صورتی که اگر در سردخانه‌ها نگهداری‬ ‫و خارج از فصل صادر ش��ود می‌توان آن را با قیمت بسیار‬ ‫باالت��ر از فصل ص��ادر کرد‪ .‬وی می‌افزاید‪ :‬ای��ن امر نیاز به‬ ‫حمایت دول��ت دارد‪ .‬دولت باید با تامین زیرس��اخت‌ها و‬ ‫اعط��ای تس��هیالت الزم به بخش خصوص��ی‪ ،‬آنها را وارد‬ ‫زنجیره تولید یا خود اقدام به احداث سردخانه کند‪.‬‬ ‫مدیر جهاد کش��اورزی شهرس��تان س��اوه در این باره از‬ ‫راه‌ان��دازی س��ردخانه ‪10‬هزار تنی نگه��داری محصوالت‬ ‫کش��اورزی در س��اوه به‬ ‫خبر می‌دهد و می‌گوید‪ :‬با‬ ‫توجه به اینکه انار یک محصول کش��اورزی است که برای‬ ‫صادرات باید در محیط مناسب سردخانه‌ای نگهداری شود‪،‬‬ ‫یکی از مش��کالت این شهرستان در امر صادرات انار بحث‬ ‫کمبود س��ردخانه بود که در سال‌های اخیر سرمایه‌گذاری‬ ‫مطلوبی در این زمینه شده است‪.‬‬ ‫به گفته ش��ریفی‪ ،‬نبود س��ردخانه در سال‌های گذشته‬ ‫باعث می‌ش��د این محصول به اس��تان‌های همجوار مانند‬ ‫تهران‪ ،‬همدان و قزوین ارسال و از آنجا صادر شود‪ .‬در حال‬ ‫حاضر چهار س��ردخانه در این شهرس��تان به بهره‌برداری‬ ‫رسیده که بزرگترین آن راه‌اندازی سردخانه‌ای ‪10‬هزار تنی‬ ‫اس��ت؛ مدیر جهاد کشاورزی ساوه بیان می‌کند‪ :‬همچنین‬ ‫‪ 3‬سردخانه دیگر نیز با ظرفیت‌های ‪3‬هزار تنی‪ ،‬هزار تنی‬ ‫و ‪ 700‬تنی راه‌اندازی ش��د ‌ه است که با بهره‌مندی از آنها‬ ‫این امکان وجود دارد که امس��ال این محصول به ‪15‬هزار‬ ‫تن برس��د‪ .‬ش��ریفی با بیان اینکه هدف از سرمایه‌گذاری‬ ‫برای ایجاد س��ردخانه این اس��ت که شهرستان در زمینه‬ ‫انبار محصول با محدودیتی مواجه نباشد‪ ،‬می‌افزاید‪ :‬عالوه‬ ‫بر این‪ ،‬س��رمایه‌گذاری الزم برای ایجاد ‪ 5‬واحد سردخانه‬ ‫نیز در حال انجام اس��ت و در صورت دریافت تس��هیالت‪،‬‬ ‫احداث می‌شوند‪.‬‬ ‫راه‌اندازی‪2‬سامانهالکترونیکی‬ ‫تسنیم‪ :‬مدیرکل گمرک اس��تان سمنان از راه‌اندازی‬ ‫دو سامانه الکترونیکی ملی در این اداره کل خبر داد‪.‬‬ ‫علی س��عدالدین گفت‪ :‬این س��امانه‌ها شامل سامانه‬ ‫درب خ��روج واردات و درب خروج ص��ادرات و صدور‬ ‫قب��ض انبار الکترونیکی و اتصال باس��کول با انبارهای‬ ‫عموم��ی در ش��بکه گم��رکات کش��ور و نیز س��امانه‬ ‫«ای‪.‬پی‪.‬ال» اس��ت که از امروز مورد استفاده کاربران‬ ‫ق��رار می‌گیرد‪ .‬به گفته وی‪ ،‬توزین الکترونیکی ورود و‬ ‫خروج کاالها در ش��بکه داخلی گمرکات سراسر کشور‬ ‫در گمرک سمنان‪ ،‬یکی دیگر از امتیازات سامانه درب‬ ‫خروج واردات و درب خروج صادرات و س��امانه صدور‬ ‫بیجک(قبض انبار)الکترونیکی و متصل شدن باسکول‬ ‫با انبار‌های عمومی در ش��بکه داخلی گمرکات سراسر‬ ‫کشور است‪ .‬سعدالدین بیان کرد‪ :‬این سامانه به منظور‬ ‫تسریع در امورمراجعه کنندگان راه‌اندازی شده است‪.‬‬ ‫در اجرای این س��امانه‪ ،‬مراجعه کنندگان به‌واسطه نام‬ ‫کارب��ری و رمز عبوری که از گمرک اس��تان س��منان‬ ‫دریافت می‌کنند در هر س��اعت از ش��بانه‌روز و در هر‬ ‫مکانی می‌توانند به سرور گمرک استان متصل شده و‬ ‫اظهار الکترونیکی را انجام دهند‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫ايجاد پايانه صادراتي‬ ‫انار در ساوه‬ ‫عباس خليلي‬ ‫رييس اداره صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫شهرستان ساوه‬ ‫صادرات انار ساوه با مشکالتي روبه‌رو است که بخش‬ ‫زيادي از آن قابليت شناسايي و رفع ندارد‪ .‬دليل اين امر‬ ‫اين اس��ت که بسياري از توليدکنندگان محصول خود‬ ‫را از گمرک اس��تان‌هاي ديگر صادر مي‌کنند و اين‌کار‬ ‫نه‌تنه��ا آمار دقيق��ي از ميزان صادرات انار ب ‌ه دس��ت‬ ‫نمي‌دهد بلکه شناسايي مشکالت را هم دشوار مي‌کند‪.‬‬ ‫ب��ا اين وجود يکي از مش��کالت در بخش صادرات انار‬ ‫ساوه اين است که توليدکنندگان نمي‌توانند محصول‬ ‫خود را با نشان‌(برند) شهرستان صادر کنند‪ .‬البته براي‬ ‫برندس��ازي اقداماتي در شهرستان درحال انجام است‬ ‫که با انجام آن بخش��ي از مشکل حل مي‌شود‪ .‬در اين‬ ‫زمينه کارگروهي در اس��تان تشکيل شده که در آن از‬ ‫همکاران اس��تاني و کش��ور در حوزه وزارتخانه دعوت‬ ‫به عمل آورده ش��ده اس��ت‪ .‬در اين کار گروه اقدامات‬ ‫اوليه براي ايجاد برندسازي(نشان‌س��ازی) انجام‌ش��ده‬ ‫اس��ت که درباره ايجاد اين برند(نشان)‪ ،‬انار مرغوب و‬ ‫باکيفيت س��اوه با نام خود اين شهرستان بسته‌بندي‬ ‫و به کش��ورهاي هدف صادر مي‌ش��ود‪ .‬البته اين روند‬ ‫در ط��ول زم��ان ممکن مي‌ش��ود‪ .‬مش��کالت ديگري‬ ‫که در مس��ير صادرات اين محصول وج��ود دارد اين‬ ‫است که اغلب توليدکنندگان اين شهرستان منسجم‬ ‫عم��ل نمي‌کنند و توليدات خود را به واس��طه‌ها با هر‬ ‫قيمتي به فروش مي‌رس��انند و آنه��ا محصول را با نام‬ ‫اس��تان خود صادر مي‌کنند‪ .‬اين مس��ئله سبب شد تا‬ ‫ايجاد پايانه محصوالت باغي در دستور کار شهرستان‬ ‫س��اوه قرار بگيرد‪ .‬با ايج��اد اين پايانه تمام محصوالت‬ ‫باغي س��اوه به اين مرکز ارس��ال و پس از سورتينگ‬ ‫و بس��ته‌بندي‪ ،‬آم��اده ص��ادرات مي‌ش��ود‪ .‬از آنجا که‬ ‫اين پايانه به همت تعاوني باغداران شهرس��تان س��اوه‬ ‫در حال ايجاد اس��ت‪ ،‬توليدکنندگان بانيان اصلي آن‬ ‫مي‌ش��وند‪ ،‬به همين دليل اين گسستگي در فروش از‬ ‫بي��ن مي‌رود و توليدکنندگان خ��ود را ملزم به عرضه‬ ‫محصول به اين پايان��ه براي صادرات مي‌کنند‪ .‬به‌طور‬ ‫حتم پايان��ه محصوالت باغي تاثير بس��ياري بر ايجاد‬ ‫نشان‌(برند)‪ ،‬افزايش صادرات و ارزآوري و البته اشتغال‬ ‫در اين شهرستان مي‌گذارد‪.‬‬ ‫کوتاه‌از استان‌ها‬ ‫تس�نیم‪ :‬محمود نعمتی‪ ،‬مدیرکل دفتر هماهنگی‬ ‫امور اقتصادی اس��تانداری مرکزی گفت‪ :‬سهم سنتی‬ ‫اس��تان مرکزی از دریافت تسهیالت صنعتی در کشور‬ ‫‪۲‬درصد بوده که تا امروز با توجه به تسهیالت پرداختی‬ ‫این س��هم به ‪4/2‬درصد رسیده است‪ .‬وی اظهار کرد‪:‬‬ ‫کل اعتبارات کش��ور برای اعطای تس��هیالت ‪2‬هزار و‬ ‫‪400‬میلیارد تومان است که استان مرکزی از این مبلغ‬ ‫توانسته بیش از ‪102‬میلیارد تومان عقد قرارداد کند‪.‬‬ ‫ایس�نا‪ :‬علیرضا اطلس‌باف‪ ،‬دبیر کمیته فنی پسته‬ ‫قزوین اعالم کرد‪ :‬س��طح زیرکشت پس��ته در استان‬ ‫قزوی��ن ‪4‬هزار هکتار بارور و غیرب��ارور و میزان تولید‬ ‫پس��ته ‪2‬ه��زار و ‪ 500‬تن اس��ت‪ .‬وی ای��ن کمیته را‬ ‫فرصت مناسبی برای تعامل و تبادل‌نظر بین باغداران‪،‬‬ ‫کارشناسان برای شناسایی مسائل و مشکالت و یافتن‬ ‫راه‌حل‌های مناسب برای توسعه باغات پسته در استان‬ ‫عنوان کرد و گفت‪ :‬گس��ترش باغات پسته با توجه به‬ ‫تولید اقتصادی محصوالت کش��اورزی می‌تواند عالوه‬ ‫بر ایجاد اش��تغال به اقتصاد خانوارهای کشاورزی نیز‬ ‫کمک شایانی کند‪.‬‬ ‫ایس�نا‪ :‬عیس��ی رضایی‪ ،‬مدیرکل میراث فرهنگی‪،‬‬ ‫صنایع‌دس��تی و گردشگری اس��تان قم با بیان اینکه‬ ‫بیشتر گردشگرانی که به قم سفر می‌کنند از وضعیت‬ ‫هتل‌های اقامتی این اس��تان ناراضی هس��تند گفت‪:‬‬ ‫س��االنه ‪ 20‬ت��ا ‪24‬میلی��ون زائر و گردش��گر ایرانی و‬ ‫خارجی وارد قم می‌ش��ود و از ابتدای سال ‪ 93‬تاکنون‬ ‫یک میلیون و ‪700‬هزار زائر از کشور عراق وارد استان‬ ‫قم ش��ده‌اند بنابراین یکی از نیازهای ش��دید اس��تان‬ ‫داشتن هتل‌های ‪ 4‬ستاره و ‪ 5‬ستاره است‪.‬‬ ‫ف�ارس‪ :‬حمیدرضا غالمی‪ ،‬مدیر جهاد کش��اورزی‬ ‫الیگودرز از آغاز کاش��ت گل محمدی برای نخس��تین‬ ‫بار در شهرستان الیگودرز خبر داد و با اشاره به اینکه‬ ‫کاشت گل محمدی در سطح ‪ 75‬هکتار و در روستای‬ ‫کهریز س��رخ انجام می‌گیرد‪ ،‬افزود‪ :‬این س��ایت عالوه‬ ‫بر ایجاد اش��تغال نقش بسزایی در تقویت گردشگری‬ ‫منطقه دارد‪.‬‬ ‫ایسنا‪ :‬س��یدطاهر نوربخش‪ ،‬مدیرباغبانی سازمان‬ ‫جهادکشاورزی چهارمحال و بختیاری از تولید ساالنه‬ ‫‪5‬ه��زار تن قارچ دکمه‪‎‬ای در اس��تان خبرداد و گفت‪:‬‬ ‫چهارمحال و بختیاری کس��ب رتبه پنجم تولید قارچ‬ ‫دکم��ه‌ای درکش��ور را به خود اختصاص داده اس��ت‪.‬‬ ‫هم‪‎‬اکن��ون ‪ 22‬کارگاه صنعت��ی و ‪ 70‬واح��د کارگاه‬ ‫خانگی قارچ دکمه‪‎‬ای در این استان فعال هستند‪.‬‬
‫یادداشت‬ ‫‌مطالبات معوق‬ ‫استارت قطعه‌سازی‬ ‫علی منتظری‬ ‫رییس سازمان صنعت‬ ‫معدن و تجارت استان گیالن‬ ‫تمامی ‪ 30‬واحد قطعه‌س��ازی خودرو در استان‬ ‫گیالن که برای ‪ 2‬هزار و ‪ 200‬نفر اش��تغال ایجاد‬ ‫کرده است در تامین نیاز خودروسازان داخلی نیز‬ ‫تاکنون موفق عمل کرده‌اند اما وجود منطقه آزاد‬ ‫انزلی ک��ه از معافیت‌های ویژه برخوردار اس��ت و‬ ‫همه شهرهای مهم استان را دربرمی‌گیرد موجب‬ ‫اشتیاق سرمایه‌گذاران در مشارکت با خودروسازان‬ ‫خارجی ش��ده اس��ت تا واحدهای خودروس��ازی‬ ‫از کش��ورهای ایتالیا و چین را به اس��تان گیالن‬ ‫کشانده و این صنعت در گیالن توسعه یابد‪.‬‬ ‫اکنون نیز معافیت تردد در شعاع ‪ 50‬کیلومتری‬ ‫منطق��ه آزاد انزلی موجب ش��ده ت��ا خودروهای‬ ‫بس��یاری به استان گیالن وارد شوند و تردد کنند‬ ‫اما وجود واحدهای قطعه‌س��ازی بزرگ مهم‌ترین‬ ‫دلی��ل در اش��تیاق س��رمایه‌گذاران ب��رای ایجاد‬ ‫واحدهای خودروسازی در استان گیالن است‪.‬‬ ‫مهمترین مش��کلی که فعالیت قطعه‌س��ازان را‬ ‫ب��ا اختالل مواجه می‌کند مطالب��ات معوق آنها از‬ ‫خودروسازان داخلی است که مربوط به سال‌های‬ ‫گذشته بوده اما اکنون با پیگیری‌های شخص وزیر‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت ای��ن مطالبات معوق در‬ ‫حال پرداخت اس��ت و تا ح��دودی پیامدهای این‬ ‫مش��کالت در واحدهای قطعه‌س��ازی کمتر شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫تامین م��واد اولیه که عمده آن وارداتی اس��ت‬ ‫نیز مش��کل دیگر قطعه‌سازان استان گیالن است‬ ‫که در تامین آن با مش��کل مواجهند؛ محصوالتی‬ ‫مانند فوالد‪ ،‬آلومینیوم و مس‪ ،‬مواد پالس��تیکی و‬ ‫شیمیایی که نهایت تالش را داریم تا این مشکالت‬ ‫نیز به حداقل ممکن برسد‪.‬‬ ‫به قطعه‌س��ازانی که در ص��ادرات تاکنون موفق‬ ‫عم��ل کرده‌ان��د توصیه می‌کنیم برای مش��ارکت‬ ‫در تاس��یس واحدهای خودروس��ازی خارجی در‬ ‫استان گیالن با توجه به تعامالت تجاری که دارند‬ ‫تالش کنن��د چرا که احداث ش��رکت‌های جدید‬ ‫خودروس��ازی در تنوع محصوالت و میزان فروش‬ ‫آنها نیز موثر خواهد بود‪.‬‬ ‫کوتاه از استان‌ها‬ ‫‪ :‬محمدرض��ا صائین��ی‪ ،‬ریی��س مرک��ز‬ ‫بهداش��ت اس��تان زنجان گف��ت‪ :‬در اجرای طرح‬ ‫نوروزی‪ ،‬از ‪ 3‬هزار و ‪ 811‬مرکز تهیه و توزیع مواد‬ ‫غذایی در زنجان توسط ماموران این مرکز بازرسی‬ ‫به عمل آمد‪ .‬بیش از یک هزار و ‪ 350‬مکان صنفی‬ ‫و ‪230‬م��کان خدماتی عمومی نی��ز در این مدت‬ ‫مورد بازرسی قرار گرفته است‪.‬‬ ‫فارس‪ :‬حس��ین حس��ن‪‎‬پور‪ ،‬مدیرکل تعزیرات‬ ‫حکومتی گلس��تان از کش��ف ‪ 11‬کارت س��وخت‬ ‫جامانده در جایگاه‪‎‬ه��ای فروش بنزین با یک‪‎‬هزار‬ ‫و ‪ 100‬لیتر نفت‪‎‬گاز در اس��تان خب��ر داد‪ .‬از یک‬ ‫کارگر خاطی در یکی از جایگاه‪‎‬های فروش بنزین‪،‬‬ ‫‪ 11‬کارت س��وخت جامانده با ‪ 2‬هزار و ‪ 521‬لیتر‬ ‫نفت‪‎‬گاز کش��ف ش��د‪ .‬از ابتدای امس��ال تاکنون‬ ‫متهمان اس��تان گلس��تان در زمینه قاچاق تلفن‬ ‫‪‎‬همراه به پرداخت بیش از ‪ 45‬میلیون ریال جزای‬ ‫نقدی در حق دولت محکوم شدند‪.‬‬ ‫ایسنا‪ :‬حسین پیرموذن‪ ،‬رییس اتاق بازرگانی‪،‬‬ ‫صنایع‪ ،‬معادن و کش��اورزی استان اردبیل گفت‪:‬‬ ‫دولت تدبیر و امید در حمایت از بخش خصوصی‬ ‫موفق عمل کرده است‪ .‬وی با تاکید بر ارائه خدمات‬ ‫ب��ه بخش خصوصی در قالب ایج��اد پنجره واحد‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬با ایجاد پنج��ره واحد به راحتی می‌توان از‬ ‫سرمایه‌گذاران حمایت کرد و باید فضایی به وجود‬ ‫آید که تس��هیالت با بهره کم اما س��ود بیشتر در‬ ‫اختیار سرمایه‌گذاران قرار گیرد‪.‬‬ ‫مهر‪ :‬داود بهبودی‪ ،‬معاون برنامه‌ریزی استاندار‬ ‫آذربایج��ان‌ش��رقی از تش��کیل ات��اق بازرگانی‬ ‫مش��ترک آذربایجان‌شرقی و تاتارستان به دنبال‬ ‫سفر هیات اقتصادی این جمهوری به تبریز خبر‬ ‫داد و گفت‪ :‬امکان توس��عه صنعت گردشگری به‬ ‫ن شرقی و جمهوری‬ ‫ش��کل عملیاتی در آذربایجا ‌‬ ‫تاتارستان از طریق ظرفیت‌های تبریز برای جذب‬ ‫گردش��گران علمی‪ ،‬فرهنگی و پزشکی تاتارستان‬ ‫وج��ود دارد که ای��ن امر می توان��د فرصت‌های‬ ‫اقتصادی و تجارت چمدانی دو طرفه را نیز ایجاد‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫مهر‪ :‬رضا خدایی‪ ،‬مدیرکل پشتیبانی امور دام‬ ‫آذربایجان ش��رقی گفت‪ :‬در زمینه تصمیم دولت‬ ‫مبنی‌بر اعالم مرحله س��وم سبد حمایتی غذایی‬ ‫رای��گان‪ ،‬توزیع گوش��ت و مرغ منجم��د در این‬ ‫استان آغاز شد‪.‬‬ ‫‪10‬‬ ‫پنجشنبه ‪ 21‬اسفند ‪ 21 - 1393‬جمادی االول ‪ 12 -1436‬مارس ‪ -2015‬شماره ‪ -179‬پیاپی ‪1497‬‬ ‫استان‌ها‬ ‫‪states@smtnews.ir‬‬ ‫تاسیس نخستین واحدهای تولیدی لوازم یدکی خودرو در استان گیالن به‌عنوان قطب قطعه‌سازی کشور زمینه‌ساز شد‬ ‫فرش قرمز گیالنی‌ها برای خودروسازان خارجی‬ ‫زینب عبدی‪ -‬گروه اس�تان‌ها‪ :‬صادرات ‪10‬میلیون‬ ‫دالری قطعات خودرو از اس��تان گیالن در سال‌جاری‬ ‫و وجود بیش از ‪ 30‬واحد قطعه‌س��ازی در گیالن این‬ ‫اس��تان را به رتبه‌ای رسانده که کارشناسان می‌گویند‬ ‫گیالن به قطب خودرو‌سازی کشور تبدیل شده و این‬ ‫در حالی است که تاکنون هیچ کارخانه خودروسازی در‬ ‫استان گیالن تاسیس نشده است‪ .‬نخستین واحدهای‬ ‫تولی��دی و صنعتی قطعه‌س��ازی و لوازم یدکی خودرو‬ ‫بیش از ‪ 50‬س��ال پیش در استان گیالن تاسیس شده‬ ‫است‪ .‬به همین دلیل مسئوالن استانی تالش کردند تا‬ ‫زمینه حضور ش��رکت‌های خودروسازی خارجی را در‬ ‫گیالن فراهم کنند ضم��ن آنکه هنوز هم از راه‌اندازی‬ ‫واحده��ای جدید خودروس��ازی حمای��ت می‌کنند‪ .‬با‬ ‫این حال تولید‌کنندگان قطع��ات خودرو در گیالن از‬ ‫مش��کالت تامین مواد اولی��ه‌ای می‌گویند که وارداتی‬ ‫است و تولید آن در کشور به میزان کافی نیست که در‬ ‫روند تولید دردسرس��از است‪ .‬این تولید‌کنندگان تنها‬ ‫به حضور در بازارهای داخلی کش��ور و تامین قطعات‬ ‫مورد نیاز خودروس��ازان داخلی بس��نده نکرده‌اند و در‬ ‫روند تولید‪ ،‬چش��م‌انداز حضور در بازارهای خارجی و‬ ‫مشارکت با خودروسازان خارجی را سر لوحه کار خود‬ ‫قرار داده‌اند‪.‬‬ ‫عبدالغف��ار نجفی‪ ،‬مدیر کارخانه‬ ‫امی��د گی�لان و عض��و انجم��ن‬ ‫قطعه‌سازان در گفت‌وگو با‬ ‫از تامین بازار داخلی لوازم یدکی‬ ‫در داخل کش��ور می‌گوید که با‬ ‫وجود نمایندگی‌هایی در عراق و افغانستان به صادرات‬ ‫غیرمس��تقیم نیز می‌پردازد اما مواد اولی��ه وارداتی را‬ ‫عمده مش��کل قطعه‌س��ازان خودرو در استان گیالن‬ ‫عنوان می‌کند‪.‬‬ ‫او به‌عن��وان نخس��تین تاس��یس‌کننده کارخان��ه‬ ‫اگزوز‌س��ازی در ای��ران از س��ال ‪ ،43‬ادام��ه می‌دهد‪:‬‬ ‫کارخانه‌ه��ای بزرگ قطعه‌س��ازی در گی�لان پیش از‬ ‫انقالب ایجاد ش��ده و توانس��ته‌اند با حفظ کیفیت در‬ ‫تولیدات در افزایش میزان فروش کاال به کارخانه‌های‬ ‫خودرو‌سازی فعالیت خود را حفظ کرده و توسعه دهند‬ ‫اما اکنون ای��ن کارخانه‌ها در تامین م��واد اولیه مورد‬ ‫نیاز خود با مشکل مواجهند به عنوان مثال مواد اولیه‬ ‫لوله‌های آلومینا که در داخل تولید نمی‌شود و وارداتی‬ ‫اس��ت با وجود شرایط بین‌المللی ناشی از تحریم‌ها به‬ ‫سختی تامین می‌شود‪.‬‬ ‫نجف��ی هزینه باالی عوام��ل تولی��د را عامل اصلی‬ ‫کاهش حاشیه سود قطعه‌س��ازان می‌داند که مختص‬ ‫اس��تان گیالن نبوده و مشکل عمومی قطعه‌سازان در‬ ‫کش��ور اس��ت و عنوان می‌کند که از مسئوالن انتظار‬ ‫داریم حمایت از قطعه‌سازان به‌‌ویژه در اجرای قانون به‬ ‫معنای واقعی انجام ش��ود ضمن آنکه تامین مواد اولیه‬ ‫و به‌‌ویژه فوالد در بخش تولید خودرو و لوازم و قطعات‬ ‫یدکی بسیار تاثیر‌گذار است‪.‬‬ ‫وجود بیش از ‪ 30‬واحد قطعه‌سازی در استان گیالن‬ ‫که برخی از آنها قدمت بیش از ‪50‬ساله دارند از دالیلی‬ ‫اس��ت که مدی��ر کارخانه امید گی�لان و عضو انجمن‬ ‫قطعه‌س��ازان رمز موفقیت اس��تان گی�لان در تبدیل‬ ‫شدن به قطب تولید قطعات خودرو در کشور می‌داند و‬ ‫می‌گوید‪ :‬اکنون حدود ‪6‬هزار نفر به صورت مستقیم در‬ ‫واحد‌های قطعه‌سازی خودروی استان گیالن مشغول‬ ‫به کار هس��تند‪ .‬موقعیت مناسب جغرافیایی و منطقه‬ ‫آزاد انزلی و معافیت‌ه��ای تردد خودرو در این منطقه‬ ‫و عوامل دیگر موجب ش��د تا س��رمایه‌گذارانی از نقاط‬ ‫دیگر کشور برای ایجاد این کارخانه‌های قطعه‌سازی و‬ ‫توسعه آن در استان گیالن تالش کنند‪.‬‬ ‫محمدحس��ین اصغریان‪ ،‬معاون‬ ‫برنامه‌ریزی اس��تاندار گیالن از‬ ‫ورود ش��رکت‌های خودرو‌سازی‬ ‫خارجی برای ایجاد کارخانه‌های‬ ‫خودروس��ازی در استان گیالن‬ ‫خبر داد و تاکید کرد‪ :‬با وجود منطقه آزاد در استان و‬ ‫حتی نزدیک��ی و خط آهن همچنین وجود واحد‌های‬ ‫قطعه‌س��ازی خودرو ظرفیت ایج��اد این کارخانه‌های‬ ‫خودروسازی در اس��تان فراهم است که ما نیز با آنها‬ ‫وارد مذاک��ره ش��ده‌ایم و با انعق��اد قراردادها اقدامات‬ ‫ابتدایی در حال انجام اس��ت‪ .‬در واقع چشم‌انداز ما در‬ ‫حمای��ت از واحد‌های قطعه‌س��ازی خ��ودرو‪ ،‬هدایت‬ ‫ش��رکت‌های خارج��ی ب��رای ایج��اد کارخانه‌ه��ای‬ ‫خودروس��ازی در گیالن اس��ت چراکه خودروس��ازان‬ ‫داخلی در نقاط دیگر کشور موفق عمل کرده‌اند و در‬ ‫بخش تامین لوازم یدکی در بازارهای داخلی و خارجی‬ ‫از خودروسازان داخلی حمایت می‌شود‪.‬‬ ‫او با صحه گذاش��تن بر اینکه اس��تان گیالن قطب‬ ‫تولید قطعات خودرو در کش��ور است‪ ،‬ادامه می‌دهد‪:‬‬ ‫با توجه ب��ه نیاز ب��ازار داخلی و توانای��ی صادرات به‬ ‫کش��ورهای اروپایی بازهم فرصت برای سرمایه‌گذاری‬ ‫جدید در ای��ن حوزه وجود دارد به‌طوری‌که س��االنه‬ ‫‪10‬میلی��ون دالر قطعه از این اس��تان ب��ه اروپا صادر‬ ‫می‌ش��ود بنابراین به‌منظور حمایت از صنعت و حفظ‬ ‫اشتغال استان از سرمایه‌گذاری‌های جدید نیز حمایت‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫اصغری��ان واردات مواد اولیه مورد نیاز قطعه‌س��ازان‬ ‫را عامل کاهش حاش��یه سود و باال رفتن قیمت تمام‬ ‫ش��ده در تولید قطعات و لوازم یدکی خودرو دانس��ته‬ ‫و به قطعه‌س��ازان توصیه می‌کند برای جبران حاشیه‬ ‫سود کم‪ ،‬حضور محصوالت خود را در بازارهای جهانی‬ ‫توس��عه دهند که از طرف مسئوالن دولتی نیز حضور‬ ‫خودروس��ازان خارجی در استان گیالن برای افزایش‬ ‫فروش واحدهای قطعه‌سازی دنبال می‌شود‪.‬‬ ‫او می‌افزاید‪ :‬کش��ورهای همسایه می‌توانند بهترین‬ ‫بازار برای ص��ادرات تولیدات واحدهای قطعه‌س��ازی‬ ‫خودروی اس��تان باش��ند به‌طوری‌که در س��ال‌جاری‬ ‫ع�لاوه بر رفع نی��از صنایع خودروس��ازی داخلی این‬ ‫خطه از شمال ایران بیش از ‪10‬میلیون دالر صادرات‬ ‫قطعات خودرو از استان گیالن انجام شد‪.‬‬ ‫معاون برنامه‌ریزی اس��تاندار گیالن اظهار می‌کند‪:‬‬ ‫اکنون ‪ ۳۰‬واحد قطعه‌ساز در استان گیالن وجود دارد‬ ‫که درص��د قابل توجهی از نیاز صنایع خودروس��ازی‬ ‫کش��ور را تامی��ن می‌کند‪ .‬قطعاتی مانن��د کمک فنر‪،‬‬ ‫دیس��ک‪ ،‬صفحه کالچ‪ ،‬ترموس��تات‪ ،‬دینام‪ ،‬استارت و‬ ‫دیگر لوازم خودرو در این واحدها تولید می‌ش��ود‪ .‬این‬ ‫شرکت‌های قطعه‌ساز عالوه بر تولید‪ ،‬اشتغالزایی قابل‬ ‫توجهی نیز برای استان ایجاد کرده اند‪.‬‬ ‫تبريز و قازان خواهرخوانده مي‌شوند‬ ‫گروه استان‌ها‪ :‬رييس‌جمهوري تاتارستان در راس هيات تجاري و دولتي‬ ‫براي تقويت و توس��عه روابط بين آذربايجان شرقي و تاتارستان در همايش‬ ‫مشترکي با مسئوالن و بازرگانان آذربايجان شرقي در تبريز ديدار کرد‪.‬‬ ‫از تبریز رستم مينيخانوف‬ ‫به گزارش خبرنگار‬ ‫گفت‪ :‬تاتارستان با اس��تخراج ساالنه ‪ 33‬ميليون تن‬ ‫نف��ت ‪ 60‬درص��د س��رانه توليد داخلي مل��ي نفت و‬ ‫پتروش��يمي روس��يه را به خ��ود اختص��اص داده و‬ ‫همچني��ن س��االنه ‪ 22‬ميلي��ون تن گاز ني��ز در این‬ ‫منطقه پااليش مي‌شود‪.‬‬ ‫رييس‌جمه��وري اف��زود‪ :‬تالش خواهيم ک��رد روابط دوجانب��ه به الگوي‬ ‫مناس��بي براي روابط ايران و فدراس��يون روس��يه تبديل ش��ود‪ .‬تعامالت‬ ‫خوبي در حوزه‌هاي صنعت‪ ،‬آموزش و دانش��گاه‌ها داش��تيم و نيز مي‌توانيم‬ ‫گردشگري را در بين دو منطقه تقويت کنيم‌‪.‬‬ ‫او با اش��اره به گس��ترش همکاري‌هاي ايران و روسيه در زمينه استخراج‬ ‫نفت و پتروش��يمي و انتقال فناوري گفت‪« :‬شرکت کازندکس» تاتارستان‬ ‫به توليد الستيک ماشين‌آالت صنايع هواپيمايي مي‌پردازد و در نظر داريم‬ ‫با راه‌اندازي پارک‌هاي صنعتي ش��رايط الزم براي توس��عه تجارت را فراهم‬ ‫آوريم‪.‬‬ ‫مينيخانوف اظهار کرد‪ :‬در زمينه توليد هواپيماهاي جنگي و مس��افربري‪،‬‬ ‫هليکوپتر‪ ،‬صنايع‪ ،‬کشتي‌س��ازي‪ ،‬توليدات کامپوزيت صنايع هواپيماسازي‪،‬‬ ‫فناوري نانو و ربات پيشرفت‌هاي مطلوبي داشته‌ايم‪.‬‬ ‫وي ادام��ه داد‪ :‬باتوليد س��االنه ‪ 3‬ميليون تن غالت ب��ه ارزش ‪ 4‬ميليارد‬ ‫دالر و س��االنه ‪ 330‬هزار ماشين باري توانس��ته‌ايم با اين ظرفيت در سال‬ ‫‪ 2013‬حجم محصوالت توليد شده صنايع نفت‪ ،‬پتروشيمي‪ ،‬برق‪ ،‬مخابرات‬ ‫و کشاورزي تاتارستان را به ‪ 42‬ميليارد دالر برسانيم‪.‬‬ ‫وي افزود‪ :‬ميزان گردش تجاري ايران و جمهوري تاتارستان در‌حال حاضر‬ ‫‪ 10‬ميليون دالر اس��ت و مي‌توانيم با روابط مناس��ب و فعال آن را محکم‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫اسماعيل جبارزاده اس��تاندار آذريجان شرقي نيز در‬ ‫اين ديدار با اشاره به شباهت‌هاي فرهنگي‪ ،‬تاريخي و‬ ‫جمعيتي بين تاتارستان وآذربايجان شرقي گفت‪ :‬اين‬ ‫نقاط مش��ترک باعث مي‌شود که راه توسعه تعامالت‬ ‫في‌مابين هموار‌شود‪.‬‬ ‫وی با اشاره به جمعيت ‪ 3‬ميليون و ‪ 700‬هزار نفري تاتارستان که تقريبا‬ ‫آذربايجان‌شرقي نيز همين تعداد جمعيت را در خود جاي داده و همچنين‬ ‫جمهوري تاتارس��تان که يکي از جمهوري‌هاي صنعتي پيش��رفته و داراي‬ ‫قدرت علمي باال از فدراسيون روسيه است اظهار کرد‪ :‬آذربايجان‌شرقي و در‬ ‫راس آن تبريز نيز يکي از قطب‌هاي صنعتي جمهوري اسالمي ايران است‪.‬‬ ‫جب��ارزاده گفت‪ :‬با توجه ب ‌ه وجود صنايع س��نگين ماش��ين‌آالت‪ ،‬صنعت‬ ‫پتروش��يمي و صناي��ع غذايي و داروي��ي در تبري��ز همکاري‌هاي صنعتي‬ ‫بس��يار مطلوبي بين دو منطقه قابل تصور اس��ت که با همت مس��ئوالن و‬ ‫فع��االن بخش خصوصي ه��ر دو طرف مي‌توان رواب��ط اقتصادي و تجاري‬ ‫مفيدي داش��ته باشيم و همچنين با توليدات مش��ترک هم در ايران و هم‬ ‫در تاتارس��تان به‌ویژه در زمينه‌هاي کشاورزي مي‌توان بخشي از بازار بزرگ‬ ‫فدراس��يون روس��يه و تاتارس��تان را تامين کرد و بيش��تر نگاه ما به کسب‬ ‫بازارهاي بزرگتر و حضور پررنگ‌تر در بازارهاي هدف است‪.‬‬ ‫وي ب��ا بيان اينکه از نظ��ر فرهنگي آذربايجان ش��رقي داراي ‪ 204‬هزار‬ ‫دانش��جو و ‪ 3‬هزار و ‪ 700‬هيات علمي در دانش��گاه‌ها است‪ ،‬دانشگاه تبريز‬ ‫را پس از دانش��گاه تهران قديمي‌ترين دانشگاه کشور دانست و خاطرنشان‬ ‫کرد که دانش��گاه علوم پزش��کي تبري��ز نيز به تربيت پزش��کان با باالترين‬ ‫اس��تانداردهاي روز دنيا مي‌پ��ردازد و مي‌توان همکاري‌هاي مش��ترکي در‬ ‫زمينه تبادل استاد و دانشجو بين آذربايجان‌شرقي و تاتارستان برقرار کرد‪.‬‬ ‫اس��تاندار آذربايجان‌ش��رقي اضافه کرد که با توجه به مراکز گردش��گری‬ ‫اس��تان مي‌توان در زمينه جذب گردش��گر اقدامات مش��ترکي براي ايجاد‬ ‫شرکت‌هاي گردش��گری در هر دو منطقه انجام دادو همچنين منطقه آزاد‬ ‫صنعتي تجاري ارس نيز ظرفيت ديگري اس��ت ک��ه مي‌تواند زمينه روابط‬ ‫دوجانبه خوبي را فراهم کند‪ .‬وي در ادامه افزود‪ :‬اکنون حجم مبادالت کم‬ ‫اس��ت و مي‌توانيم در بخش‌هاي صنعت‪ ،‬توليدات کش��اورزي و لبني با يک‬ ‫برنامه‌ري��زي دقيق و با حضورفعاالن بخش خصوصي فضاي بس��يار خوبي‬ ‫براي س��رمايه‌گذاري در توليدات و صادرات داشته باشيم و اين يک فرصت‬ ‫طاليي هم براي سرمايه‌گذاران و صادرکنندگان است‪.‬‬ ‫جبارزاده با اشاره به سفر شهردار تبريز به قازان‪ ،‬اعالم خواهرخواندگي دو‬ ‫شهر تبريز و قازان و همچنين برگزاري هفته فرهنگي تبريز در قازان گفت‪:‬‬ ‫چنين همکاري‌هايي بين شهرداران دو شهر بايد در زمينه‌هاي شهرسازي‪،‬‬ ‫گردش��گري‪ ،‬صنعت و توليدات تداوم داشته باشد و زمينه آشنايي مردم دو‬ ‫منطقه با يکديگر را بيشتر فراهم کنند‪.‬‬ ‫بهره برداری از ‪ 687‬پروژه عمرانی در اردبیل‬ ‫ایرن�ا‪ :‬معاون امور عمرانی اس��تاندار اردبیل با تاکید‬ ‫بر رونق س��اخت و س��از و اجرایی ش��دن بسیاری از‬ ‫پروژه‌ه��ای عمران��ی نیمه‌تمام از افتت��اح ‪ 687‬پروژه‬ ‫عمرانی طی سال‌جاری در این استان خبر داد‪.‬‬ ‫عل��ی آذرنژاد گفت‪ :‬این تع��داد پروژه در حوزه‌های‬ ‫مختلف عمرانی با اعتبار ‪ 5‬هزار و ‪ 70‬میلیارد ریال در‬ ‫مناسبت‌های مختلف در سال ‪ 1393‬افتتاح شده و به‬ ‫بهره‌برداری رسیده است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬هم‌اکن��ون ‪ 2‬هزارو ‪ 81‬پ��روژه عمرانی‬ ‫در س��طح اس��تان درحال اجراس��ت که در سال‌های‬ ‫‪ 1391‬و ‪ 92‬به دلیل کمبود اعتبارات غیرفعال بودند‬ ‫ام��ا با تخصیص به موقع اعتبارات بخش��ی‬ ‫از پروژه‌ه��ای عمرانی اس��تان افتتاح ش��د‬ ‫و برخ��ی نیز از حالت رک��ود خارج و فعال‬ ‫شده‌اند‪.‬‬ ‫وی در ادامه به س��فر رییس‌جمهوری به‬ ‫اس��تان اردبیل اشاره کرد و گفت‪ :‬در جریان این سفر‬ ‫‪ 3‬ه��زار و ‪ 210‬میلیارد ری��ال به ‪ 76‬پروژه اختصاص‬ ‫یافت که پیش‌تر به دلیل نبود تخصیص‪ ،‬راکد بودند‪.‬‬ ‫معاون امور عمرانی استاندار اردبیل افزود‪ :‬همچنین‬ ‫در سفر رییس‌جمهوری یک میلیارد دالر از محل مهار‬ ‫آب‌های مرزی برای اجرای پروژه پایاب سد خداآفرین‬ ‫به میزان ‪ 83‬هزار هکتار اختصاص یافت‪.‬‬ ‫آذرنژاد اضافه کرد‪ :‬اتمام این پروژه بزرگ‬ ‫که می‌تواند تحول قابل‌توجهی در س��یمای‬ ‫اقتصاد و اش��تغال اس��تان ایجاد کند‪ ،‬در ‪4‬‬ ‫س��ال اجرا خواهد شد و س��االنه برای آن ‪7‬‬ ‫ه��زار و ‪ 500‬میلیارد هزینه می‌ش��ود که معادل ‪7/5‬‬ ‫برابر اعتبار کل استان اردبیل است‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر اینکه سیاس��ت مجموعه استانداری‬ ‫جلوگیری از طوالنی ش��دن روند اج��رای پروژه‌های‬ ‫عمرانی اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬به منظور دستیابی به بهره‌وری‬ ‫مورد نظر از اجرای پروژه‌ها‪ ،‬دس��ت کم ‪ 40‬درصد از‬ ‫مجموع اعتبارات مورد نیاز هر پروژه در سال نخست‬ ‫تامین می‌شود‪.‬‬ ‫آذرنژاد اولویت فعالیت‌های عمرانی در سطح استان‬ ‫را تکمی��ل پروژه‌های با پیش��رفت فیزیکی ‪ 50‬تا ‪60‬‬ ‫درصد عنوان کرد‪.‬‬ ‫وی ب��ه پروژه‌ه��ای اثرگ��ذار در رون��ق اقتصادی و‬ ‫اش��تغال اس��تان اش��اره کرد و گفت‪ :‬پروژه‌های سد‬ ‫گیوی‪ ،‬س��د عم��ارت‪ ،‬اراضی پایاب س��د خداآفرین‬ ‫و همچنی��ن تکمیل اتوبان اردبیل ‪ -‬مش��کین ش��هر‬ ‫ازجمل��ه پروژه‌هایی اس��ت که در دو س��ال آینده به‬ ‫بهره‌برداری می‌رسند‪.‬‬
‫پنجشنبه ‪ 21‬اسفند ‪ 21 - 1393‬جمادی االول ‪ 12 -1436‬مارس ‪ -2015‬شماره ‪ -17179‬پیاپی ‪1497‬‬ ‫‪report@smtnews.ir‬‬ ‫گزارش‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪22‬‬ ‫قصه‌های عیدانه و خاطره‌های ماندگار‬ ‫دایره‌های گچی!‬ ‫سالم‌های نوروز از جعبه جادویی تلویزیون‬ ‫‪11‬‬ ‫بازار شبیه‌سازها در ایران و جهان را بررسی می‌کند‬ ‫شبیه‌سازهای ایرانی برتر از نمونه‌های آلمانی‬ ‫مژگان عس�گری‪-‬گروه گزارش‪ :‬س�وانح رانندگی در جهان ساالنه‬ ‫موجب کشته شدن یک میلیون و‪ 200‬هزار نفر و مجروح شدن ‪50‬‬ ‫میلیون نفر می‌ش�ود‪ 2/5 .‬درصد تصادفات رانندگی جهان نیز در‬ ‫ایران رخ می‌دهد در صورتی که کش�ور ما تنها یک درصد جمعیت‬ ‫جهان را داراست‪ .‬براساس آمارهای رسمی در حال حاضر روزانه ‪70‬‬ ‫نفر و هر ساعت بیش از ‪ 3‬نفر در ایران در اثر سوانح رانندگی جان‬ ‫بومی‌سازی فناوری‌های نوین و استراتژیک‬ ‫همواره جزو مهم‌ترین اهداف کش��ورها برای‬ ‫دس��تیابی به استقالل و وابس��تگی نداشتن‬ ‫است‪ .‬از طرفی انجام آموزش‌های مخاطره‌آمیز‬ ‫نظی��ر پ��رواز‪ ،‬عملی��ات پلیس��ی‪ ،‬راهب��ری‬ ‫نیروگاه‌ه��ا و به‌ویژه آموزش‌ه��ای نظامی و‬ ‫تجهیزات جنگ��ی امروزه بدون اس��تفاده از‬ ‫فناوری‌ه��ای نوین مبتنی بر واقعیت مجازی‬ ‫که ترکیبی پیچیده از نرم‌افزار‪ ،‬س��خت‌افزار‪،‬‬ ‫مکاترونیک و س��ایر علوم و تخصص‌هاست‪،‬‬ ‫ام��ری ناممکن ب��ه نظر می‌رس��د‪ .‬در جهان‬ ‫کنونی‪ ،‬صنعت شبیه‌سازی به عنوان فناوری‬ ‫روز دنی��ا در جهت خدمت ب��ه آموزش‌های‬ ‫پرخط��ر و پرهزین��ه‪ ،‬به‌وی��ژه آموزش‌ه��ای‬ ‫نظام��ی و کاربری ادوات جنگی ق��رار دارد‪.‬‬ ‫شبیه‌س��ازهای خودرویی‪ ،‬پ��روازی‪ ،‬تانک و‬ ‫نفربر‪ ،‬تیراندازی‪ ،‬توپخانه‪ ،‬راهبری نیروگاه‌ها‪،‬‬ ‫راهب��ری پاالیش��گاه‌ها و‪ ...‬نمونه‌های��ی از‬ ‫محصوالت این صنعت اس��ت‪ .‬شبیه‌س��ازها‬ ‫جزئ��ی جدایی‌ناپذی��ر از آموزش‌های مذکور‬ ‫ی که س��طوح‬ ‫تلق��ی می‌ش��وند‪ ،‬دانش��ی فن ‌‬ ‫باالی آن تنها در اختیار چند کش��ور جهان‬ ‫ق��رار دارد‪ .‬اهمی��ت این موضوع در ش��رایط‬ ‫تحریم بسیار پررنگ‌تر خواهد بود به‌ویژه در‬ ‫بخش نظامی که به دلیل اس��تراتژیک بودن‬ ‫شبیه‌سازهای آموزشی نظامی‪ ،‬وابستگی آنها‬ ‫به خارج از کشور مخاطرات زیادی را در پی‬ ‫دارد‪ .‬حتی در ش��رایطی ک��ه تحریم مطرح‬ ‫نباشد‪ ،‬وابس��تگی نداشتن به خارج از کشور‬ ‫در این صنعت اس��تراتژیک از اهمیت بسیار‬ ‫باالیی برخوردار است‪.‬‬ ‫خوش��بختانه چندی اس��ت که بستر فنی‬ ‫خود را از دست می‌دهند و آمار تلفات انسانی ناشی از تصادفات در‬ ‫کشور ما بیش از ‪ 10‬برابر استاندارد جهانی است‪ .‬بر اساس مطالعات‬ ‫پژوهشکده حمل و نقل‪ ،‬هزینه تصادفات جاده‌ای در ایران در سال‬ ‫‪ 84‬بیش از‪ 9/5‬هزار میلیارد تومان (معادل ‪7‬درصد تولید ناخالص‬ ‫ملی در آن سال) بوده است‪.‬‬ ‫در به وجود آمدن حوادث رانندگی در ایران س�هم عامل انسانی‬ ‫ای��ن فناوری در داخل کش��ور فراهم ش��ده‬ ‫و محص��والت مختلف نظام��ی و غیرنظامی‬ ‫در این ش��اخه به تولید رس��یده ک��ه دارای‬ ‫کیفیت��ی کاملا قاب��ل رقابت ب��ا محصوالت‬ ‫کشورهای پیش��گام نظیر امریکا بوده ضمن‬ ‫آنک��ه قیمت تمام ش��ده ای��ن محصوالت به‬ ‫طور متوس��ط کمت��ر از یک‌چهارم مش��ابه‬ ‫خارجی اس��ت‪ .‬خدمات فروش در دسترس‪،‬‬ ‫امکان انجام تغییرات مطابق نیازهای بومی‪،‬‬ ‫ام��کان شبیه‌س��ازی ش��رایط اقلیمی بومی‬ ‫کش��ور‪ ،‬امکان صدور محصوالت این صنعت‬ ‫و قطع وابس��تگی به خارج از کشور در زمینه‬ ‫آموزش‌های استراتژیک از مهم‌ترین مزایای‬ ‫استفاده از شبیه‌سازهای تولید داخل است‪.‬‬ ‫‹ ‹نق�ش شبیه‌س�ازها در آم�وزش‬ ‫مهارت‌های رانندگی‬ ‫امروزه سیستم‌های شبیه‌ساز نقش مهمی‬ ‫را به عنوان فناوری روز دنیا در زمینه آموزش‬ ‫و تحقیقات ایفا می‌کنند‪ .‬در واقع شبیه‌سازها‬ ‫ای��ن امکان را فراهم می‌کنن��د تا بتوان روند‬ ‫شبیه‌س��ازی ش��ده را در محیط��ی مجازی‬ ‫و کام�لا تح��ت کنترل تجربه ک��رد‪ .‬یکی از‬ ‫پرمخاطره‌تری��ن و مهم‌ترین این فرآیندهای‬ ‫آموزشی که تاثیر بس��یار زیادی در سالمت‬ ‫عمومی جامعه و کاهش مشکالت ترافیکی و‬ ‫آسیب‌های مالی‪ ،‬روانی جامعه دارد‪ ،‬آموزش‬ ‫رانندگ��ی خودرو اس��ت‪ .‬بس��یاری از تلفات‬ ‫حادثه‌های رانندگی در اثر نقص در سیستم‬ ‫آموزش فعلی و آگاهی نداشتن راننده نسبت‬ ‫به نحوه عکس‌العمل در ش��رایط خطرناک و‬ ‫تجربه نداش��تن وی در شرایط مختلف آب و‬ ‫هوایی و جاده‌ای به وجود می‌آیند‪.‬‬ ‫تنها تولید‌کننده شبیه‌س��ازهای رانندگی‬ ‫کشور در گفت‌وگو با‬ ‫راجع به طرزکار‬ ‫این دس��تگاه‌ها گف��ت‪ :‬شبیه‌س��از رانندگی‬ ‫مجموعه‌ای مکاترونیکی و نرم‌افزاری است که‬ ‫با شبیه‌سازی مکانیکی و نرم‌افزاری عملکرد‬ ‫بخش‌های مختلف یک خودرو مانند سیستم‬ ‫فرمان‪ ،‬سیستم انتقال قدرت‪ ،‬سیستم تعلیق‪،‬‬ ‫سیس��تم ترمز و‪ ...‬محیطی مش��ابه خودروی‬ ‫واقعی برای کاربر فراهم کرده و به وی اجازه‬ ‫می‌دهد تمامی مهارت‌های رانندگی و به‌ویژه‬ ‫رفتار در شرایط خطرناک و نامساعد را بارها‬ ‫در محیط��ی مجازی و ام��ن و بدون مصرف‬ ‫سوخت‪ ،‬بدون اس��ترس و بدون ایجاد خطر‬ ‫برای خود و اطرافیان تمرین کرده و فرا گیرد‪.‬‬ ‫در شبیه‌س��ازهای رانندگی‪ ،‬کاربر با استفاده‬ ‫از رابط‌ه��ای مکانیکی خودرو مانند دس��ته‬ ‫دنده‪ ،‬فرمان و پدال‌ها با سیس��تم در ارتباط‬ ‫است‪ .‬هس��ته پردازشگر شبیه‌ساز با توجه به‬ ‫اطالعات دریافتی از ای��ن رابط‌ها‪ ،‬دینامیک‬ ‫حرکتی خودرو را شبیه‌س��ازی می‌کند و در‬ ‫نهای��ت تصاوی��ر و صداها به گون��ه‌ای تولید‬ ‫می‌شوند که احساس رانندگی مشابه واقعیت‬ ‫را در محیط��ی س��ه‌بعدی به کارب��ر منتقل‬ ‫می‌کند‪.‬ب��ر این اس��اس ام��کان رانندگی در‬ ‫ش��رایط مختلف آب و هوایی و شبیه‌س��ازی‬ ‫ای��ن ش��رایط مانند یخبن��دان‪ ،‬م��ه و انواع‬ ‫بارندگی‪ ،‬امکان رانندگی در شرایط مختلف‬ ‫جغرافیایی و شب و روز‪ ،‬شبیه‌سازی سیستم‬ ‫کنترل��ی ترافیک ب��رای ت��ردد اتومبیل‌های‬ ‫اطراف و ترافیک شهری را به کاربر می‌دهد‪،‬‬ ‫ضمن اینکه مجهز بودن به کنس��ول کنترل‬ ‫مربی و امتیازدهی خودکار و ثبت خطاها نیز‬ ‫از امکانات این سیستم‌هاست‪.‬‬ ‫کامبی��ز جالیریان‪ ،‬در‬ ‫پاس��خ به این پرسش‬ ‫که در چ��ه بخش‌ها و‬ ‫از‬ ‫س��ازمان‌هایی‬ ‫شبیه‌سازهای رانندگی‬ ‫اس��تفاده می‌ش��ود؟ گفت‪ :‬به طور کلی این‬ ‫دستگاه‌ها می‌تواند در بخش‌های آموزشی و‬ ‫فرهنگ��ی و تحقیقات��ی مورد اس��تفاده قرار‬ ‫گیرد‪ .‬در ایران نیز اس��تفاده از شبیه‌سازهای‬ ‫رانندگی در آموزشگاه‌های رانندگی عالوه بر‬ ‫کاهش اس��ترس مربی و هنرج��و‪ ،‬می‌تواند‬ ‫صرفه‌جوی��ی اقتصادی چش��مگیری را برای‬ ‫صاحبان آموزش��گاه‌ها به همراه داشته باشد‪،‬‬ ‫(خطا‪ ،‬تخلف‪ ،‬مهارت نداشتن‪ ،‬آگاهی نداشتن‪ ،‬توجه نداشتن و‪) ...‬‬ ‫‪ 70‬درصد گزارش شده است‪ .‬این در حالی است که استاندارد زمان‬ ‫آموزش رانندگی در اروپا ‪ 120‬س�اعت بوده و در کشور ما این زمان‬ ‫تنها ‪ 20‬س�اعت است‪ ،‬ضمن اینکه با توجه به مشکالت ترافیکی و‬ ‫مصرف سوخت و آلودگی هوا و هزینه آموزش‪ ،‬افزایش اجباری این‬ ‫زمان به سادگی میسر نیست‪.‬‬ ‫ضمن اینکه با توجه به کارکرد دس��تگاه‌های‬ ‫شبیه‌ساز بدون استفاده از بنزین‪ ،‬صرفه‌جویی‬ ‫ارزی فراوان��ی به دلیل کاهش مصرف بنزین‬ ‫آموزشگاه‌های رانندگی به وجود خواهد آمد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬حدود ‪ 1800‬آموزشگاه رانندگی‬ ‫در ای��ران فعال اس��ت‪ ،‬از ای��ن میان بیش از‬ ‫‪ 250‬آموزش��گاه رانندگی در تهران فعالیت‬ ‫می‌کنند که با در نظر گرفتن حدود‪ 20‬هزار‬ ‫خ��ودروی آموزش��ی که در اختی��ار مجموع‬ ‫آموزش��گاه‌های رانندگی کش��ور ق��رار دارد‪،‬‬ ‫چنانچ��ه هر خودروی آموزش��ی در س��اعت‬ ‫‪ 40‬کیلومتر مس��افت را طی کند ـ با فرض‬ ‫مصرف ‪ 7/5‬درص��دی بنزین برای خودروی‬ ‫پراید ـ مصرف بنزین در هر س��اعت برای هر‬ ‫خودروی آموزش��ی به طور متوس��ط ‪ 3‬لیتر‬ ‫خواه��د بود‪ .‬ب��ر این اس��اس حداقل مصرف‬ ‫س��االنه بنزی��ن خودروهای آموزش��گاه‌های‬ ‫رانندگی در ازای ‪ 8‬ساعت کار در روز حدود‬ ‫‪150‬میلی��ون لیتر محاس��به می‌ش��ود که با‬ ‫توجه به قیمت ‪ 1000‬تومانی هر لیتر بنزین‬ ‫آزاد رقمی معادل ‪ 150‬میلیارد تومان خواهد‬ ‫شد‪ .‬ضمن اینکه این ارقام با فرض تخصیص‬ ‫ندادن س��اعات کارکرد بیش از ‪ 8‬س��اعت به‬ ‫ه��ر خودرو و نیز اس��تفاده از خودروی پراید‬ ‫در تمام ‪ 20‬هزار خودرو است که در واقعیت‬ ‫فرض صحیحی محس��وب نمی‌شود‪ .‬بنابراین‬ ‫میزان و هزینه بنزین مصرفی در عمل بسیار‬ ‫باالتر از این ارقام اس��ت‪ ،‬این در حالی است‬ ‫که ساعات آموزش عملی رانندگی در کشور‬ ‫ما ‪ 100‬س��اعت کمتر از اس��تاندارد جهانی‬ ‫اس��ت و حتی کش��ورهای عربی نیز از زمان‬ ‫آموزش عمل��ی ‪ 80‬س��اعتی برخوردارند‪ .‬از‬ ‫طرفی افزایش س��اعات آموزش‪ ،‬هزینه‌های‬ ‫ناش��ی از مص��رف س��وخت‪ ،‬ترافی��ک و‪ ...‬را‬ ‫افزایش می‌دهد که باعث شده تصمیم‌گیری‬ ‫در این باره با کندی مواجه شود‪.‬‬ ‫در محاس��بات ف��وق‪ ،‬هزینه‌ه��ای س��ربار‬ ‫جامع��ه (مالی‪ ،‬زمان��ی‪ ،‬بهداش��تی و روانی‪،‬‬ ‫محیط‌زیس��ت و‪ )...‬و س��ایر هزینه‌هایی که‬ ‫به دلیل بروز مش��کالت ترافیکی و تصادفات‬ ‫ناش��ی از تردد رانندگان مبتدی خودروهای‬ ‫آموزش��ی و رانندگان فاقد مهارت کافی ـ به‬ ‫دلیل کمبود س��طح آموزش ـ ایجاد می‌شود‬ ‫در نظر گرفته نش��ده است‪ .‬بنابراین در عمل‬ ‫میزان هزینه‌های تحمیل ش��ده به مدیریت‬ ‫ش��هری و اقتصاد کشور بس��یار باالتر از این‬ ‫رقم خواهد بود‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت «پژوهش رایان شبیه‌ساز»‬ ‫درب��اره قیم��ت شبیه‌س��ازهای رانندگی در‬ ‫بازارهای کشور گفت‪ :‬شبیه‌سازهای رانندگی‬ ‫در انواع مختلفی تولید می‌شوند که بر همین‬ ‫اساس از قیمت‌های متفاوتی نیز برخوردارند‪.‬‬ ‫با تالش‌های انجام شده هم‌اکنون با پرداخت‬ ‫مبالغ��ی از ‪ 18‬تا ‪35‬میلی��ون تومان می‌توان‬ ‫یکی از دس��تگاه‌های شبیه‌س��از رانندگی این‬ ‫شرکت را خریداری کرد که هزینه‌ای نزدیک‬ ‫به یک خودروی معمولی است‪ .‬در صورتی که‬ ‫حتی ارزان‌ترین نمونه‌ه��ای اروپایی که فاقد‬ ‫امکان��ات بومی مورد نیاز آم��وزش و نیز فاقد‬ ‫خدمات پس از فروش هس��تند به قیمت ‪40‬‬ ‫هزار یورو (حدود ‪ 156‬میلیون تومان) عرضه‬ ‫می‌ش��ود‪ ،‬ضمن اینکه نمونه‌های وارداتی این‬ ‫دستگاه‌ها به دلیل نبود مشتری‪ ،‬در بازارهای‬ ‫کشور وجود ندارد‪.‬‬ ‫جالیری��ان درب��اره میزان اس��تقبال از این‬ ‫دس��تگاه‌ها اظهار کرد‪ :‬به‌ط��ور کلی در ‪8 ،7‬‬ ‫سال گذشته که این دستگاه‌ها در ایران مورد‬ ‫اس��تفاده قرار گرفته‪ ،‬آموزشگاه‌های رانندگی‬ ‫به دلیل نگرانی‌های ناش��ی از مشخص نبودن‬ ‫قوانین برای استفاده از این دستگاه‌ها‪ ،‬استقبال‬ ‫چندانی از دستگاه‌های شبیه‌ساز نکرده‌اند‪ .‬در‬ ‫این چند س��ال‪ ،‬به‌طور عمده نهادهای نظامی‬ ‫خواه��ان اس��تفاده از ای��ن دس��تگاه‌ها برای‬ ‫آموزش به پرس��نل خود بوده‌اند‪ ،‬ضمن آنکه‬ ‫بس��یاری از پارک‌های آموزش ترافیک کشور‬ ‫برای آم��وزش ترافیک به کودکان و نوجوانان‬ ‫و فرهنگ‌سازی ترافیکی از شبیه‌سازهای این‬ ‫ش��رکت اس��تفاده کرده‌اند‪ ،‬اما در میان چند‬ ‫صد آموزش��گاه رانندگی در کش��ور که بالقوه‬ ‫مصرف‌کنندگان اصلی این دستگاه‌ها هستند‪،‬‬ ‫تنها ‪ 4‬آموزش��گاه تاکنون مبادرت به استفاده‬ ‫از این دس��تگاه کرده‌اند‪ .‬در این میان پیشگام‬ ‫بودن سازمان تاکسیرانی تهران در استفاده از‬ ‫ای��ن فناوری به‌منظور ارتقای س��طح آموزش‬ ‫رانندگان تاکس��ی شایس��ته تقدیر اس��ت‪ .‬به‬ ‫نظر می‌رسد در صورت همکاری پلیس راهور‬ ‫در ص��دور مجوز اس��تفاده از شبیه‌س��از‌های‬ ‫کمک‌آموزش��ی در آموزش��گاه‌ها‪ ،‬با توجه به‬ ‫نیاز جامعه به افزایش س��اعات آموزش عملی‬ ‫و کافی نبودن آموزش فعلی‪ ،‬آموزش��گاه‌های‬ ‫رانندگی کشور به اس��تفاده از این دستگاه‌ها‬ ‫گرایش بیشتری پیدا کنند‪.‬‬ ‫دانستنی‬ ‫تاريخچه شبيه‌سازي رانندگي‬ ‫ايده آموزش با شبيه‌ساز ابتدا براي آموزش پرواز‬ ‫شکل گرفت‪ .‬دستگاه آموزش پرواز (‪)Link Trainer‬‬ ‫را در س��ال ‪۱۹۲۷‬م ف��ردي به‌ن��ام ادوین‪.‬آ‪.‬لین��ک‬ ‫اخت��راع ک��رد‪ .‬اين دس��تگاه آموزش��ي‪ ،‬کوچک و‬ ‫غيرمتح��رک بود و ب��راي تمرين‌ه��اي حياتي در‬ ‫کنترل‌هاي ضروري هواپيما به‌کار مي‌رفت‪.‬‬ ‫آموزش با دس��تگاه مزبور باع��ث صرفه‌جويي در‬ ‫ميليون‌ه��ا دالر و کاه��ش تلفات جاني ش��ده بود‬ ‫که در آموزش با هواپيما احتمال داش��ت رخ دهد‪.‬‬ ‫امروزه‪ ،‬سيستم‌هاي پيش��رفته در اين زمينه به‌کار‬ ‫گرفته مي‌شود‪.‬‬ ‫نخستین شبيه‌س��ازهاي رانندگي ‪ ۸۵‬سال پيش‬ ‫با آزمون پاسخگويي منستربرگ به‌وجود آمد‪ .‬از آن‬ ‫تاريخ به بعد‪ ،‬به‌تدريج روش‌هاي متعدد شبيه‌سازي‬ ‫توس��عه يافت‪ .‬در اين آزم��ون توانايي‌هاي مختلف‬ ‫فرد ارزيابي مي‌ش��ود‪ .‬براي مثال‪ ،‬شرکت‌کنندگان‬ ‫با ظاهر ش��دن حروفي خاص روي تسمه متحرک‬ ‫حام��ل‪ ،‬دکمه‌اي را فش��ار مي‌دادن��د‪ .‬چنين روش‬ ‫شبيه‌س��ازي در ده��ه ‪۱۹۷۰‬م مورد اس��تفاده قرار‬ ‫مي‌گرفت و از آن براي بررسي علل عمده تصادفات‬ ‫استفاده مي‌شد‪.‬‬ ‫در دهه ‪۱۹۴۰‬م نيز برخي شبيه‌سازهاي رانندگي‬ ‫ساخته شد که براساس واکنش‌هاي اجزاي مکانيکي‬ ‫که در تعامل با يکديگ��ر بودند‪ ،‬واقعيتي مجازي را‬ ‫پديد مي‌آورد‪ .‬اجزاي اين شبيه‌سازها شامل کابين‬ ‫خودرو‪ ،‬پ��رده س��ينمايي‪ ،‬ادوات مکانيکي از قبيل‬ ‫چرخ‌دن��ده و ميله‌ه��اي رابط و ماکت��ي از جاده و‬ ‫فض��اي اط��راف آن بود‪ .‬با حرک��ت چرخ‌دنده‌ها در‬ ‫ماک��ت ج��اده‪ ،‬تصوير ماک��ت با پرژکت��ور به پرده‬ ‫نمايش مي‌افتاد که راننده با هدايت اتومبيل در اين‬ ‫فضاي ايجاد شده حرکت مي‌کرد‪.‬‬ ‫در س��ال ‪۱۹۷۶‬م مفه��وم اصلي شبيه‌س��ازهاي‬ ‫مس��ابقه در تمام دنيا ش��ناخته ش��ده بود‪ .‬در اين‬ ‫س��ال‌ها بازي‌ه��اي ويدئوي��ي که به ب��ازار مي‌آمد‬ ‫تنه��ا دان��ش موج��ود در زمينه شبيه‌س��ازي بود‪.‬‬ ‫در هم��ان زمان ش��رکتي آلماني درصدد س��اخت‬ ‫شبيه‌س��از رانندگي بود و س��عي داشت سخت‌افزار‬ ‫و نرم‌افزاري نظام‌مند تهيه کند که براي محاس��به‬ ‫ديناميک‪ ،‬حرکت‪ ،‬ترافيک‪ ،‬فهرست کنترل و توليد‬ ‫تصوير کارآيي داشته باشد‪ .‬نتايج اين تالش‌ها انواع‬ ‫شبيه‌سازهاي کنوني است که مورد بهره‌برداري قرار‬ ‫مي‌گيرد‪.‬‬ ‫ش��رکت‌هاي مختلف در سراس��ر دني��ا به‌تدريج‬ ‫به اي��ن عل��م عالقه‌مند ش��دند و شبيه‌س��ازهاي‬ ‫مختلف��ی را طراح��ي کردند‪ .‬در س��ال ‪۱۹۹۵‬م در‬ ‫کشور اس��تراليا‪ ،‬با وجود بهبود قابل توجه در رفتار‬ ‫ترافيک��ي رانندگان‪ ،‬رانندگان جوان��ي که بين ‪۱۸‬‬ ‫تا ‪ ۲۵‬س��ال سن داش��تند‪ ،‬دچار تصادفات جاده‌اي‬ ‫مي‌شدند‪ .‬تحقيقات آن زمان نشان داد که فراگيري‬ ‫مهارت رانندگ��ي نکته قابل‌توجه و تعيين‌کننده‌اي‬ ‫در کاهش تصادفات شديد است‪ .‬شناخت و مهارت‬ ‫در مباحث��ي نظير دقت و کنترل‪ ،‬موقعيت‌هايي که‬ ‫انجام دادن عملي ريسک بااليي دارد و نشان دادن‬ ‫عکس‌العمل در زمان‌هاي الزم و‪ ...‬که اين مهارت‌ها‬ ‫اکتس��ابي اس��ت و در ش��رايط جاده‌اي و در طول‬ ‫چندين سال تجربه کسب مي‌شود‪ .‬متاسفانه تعداد‬ ‫زيادي از رانندگان جوان‪ ،‬قبل از کس��ب اين تجربه‬ ‫کشته یا زخمي مي‌ش��وند‪ .‬در اين سال کميسيون‬ ‫ح��وادث ج��اده‌اي مس��ئول طراحي و س��اخت دو‬ ‫شبيه‌ساز رانندگي شد‪.‬‬ ‫يکي از شبيه‌س��ازها در مرکز تحقيقات حوادث‪،‬‬ ‫طراح��ي ش��د و م��ورد بهره‌ب��رداري ق��رار گرفت‪.‬‬ ‫شبيه‌س��از دوم رانندگي در دانش��گاه موناش براي‬ ‫تحقي��ق و جمع‌آوري اطالع��ات رانندگي رانندگان‬ ‫جوان مورد استفاده قرار گرفت‪.‬‬ ‫امروزه در دنيا اس��تفاده از شبيه‌س��از در آموزش‬ ‫رانندگي متداول ش��ده اس��ت‪ .‬کشورهاي پيشرفته‬ ‫ترافيک��ي دنيا ضمن آموزش افراد با وس��ائط نقليه‬ ‫آموزش��ي‪ ،‬هنرج��و را ب��ا شبيه‌س��از ني��ز آموزش‬ ‫مي‌دهن��د‪ .‬در برخي کش��ورها حت��ي آزمون براي‬ ‫صدور مجوز رانندگي به‌وس��یله شبيه‌س��از گرفته‬ ‫مي‌شود و براساس نتيجه اين آزمون مجوز رانندگي‬ ‫صادر مي‌شود‪.‬‬
‫نگاه ویژه‬ ‫تهران‪ ،‬ماشین دودی‬ ‫و روزگار دور‬ ‫تهرانی‌ها که معموال آبا و اجدادش��ان از جای دیگری‬ ‫آمده‌اند و حاال در تهران ماندگار ش��ده‌اند‪ ،‬از مردمان‬ ‫دیگر ش��هر‌ها خاطرات خوش��ی را تعری��ف می‌کنند‪،‬‬ ‫خاطرات��ی از مردم��ان مازندران دارن��د و حتی برای‬ ‫رفتن به ش��مال و تن س��اییدن به آب‌شور دریا چند‬ ‫روزی را در آن منطق��ه س��ر کرده‌ان��د‪ .‬خاطراتی هم‬ ‫از مش��هدی‌ها و رفاقت‌ش��ان‪ ،‬دوستی‌ش��ان و طب��ق‬ ‫گفته‌ها خویش��اوند سازی‌ش��ان‪ ،‬اگر خوب نگاه کنید‬ ‫بین تهرانی‌ها و اهالی مش��هد مقدس ازدواج پس��ر و‬ ‫دختر کم‌صورت نگرفته‪ ،‬غال��ب تهرانی‌ها‪ ،‬معموال در‬ ‫فرصت‌های نوروز و تابستان راهی شهرهایی می‌شوند‬ ‫که در آنجا آش��نا و فامیل زی��ادی دارند‪( ،‬اینهم یک‬ ‫دلیل برای تهرانی اصیل بودن) بیشتر هم به شهرهای‬ ‫آذری زیبا و خوش آب و هوا می‌روند‪ .‬اما بس��یاری از‬ ‫ف این س��رزمین زندگی‬ ‫مردم که در ش��هرهای مختل ‌‬ ‫می‌کنند‪ ،‬در فرصت‌هایی راهی تهران می‌شوند و حتما‬ ‫هم س��ری به ب��اال و پایین این کالنش��هر می‌زنند‪ .‬به‬ ‫ش��هر ری می‌روند برای زی��ارت و به میدان توپخانه و‬ ‫الله‌زار و مخبرالدوله و فردوس��ی ه��م می‌روند‪ ،‬و این‬ ‫مطلب می‌تواند دیدگاهی باش��داز دیدار آنان به‌ویژه از‬ ‫الله‌زار‪ .‬درس��ت در جایی که انتظار می‌رود در س��ایه‬ ‫س��ار درختان بلند و تبریزی‌ها و چنار‌های ماندگار از‬ ‫تاریخ بیشتر از ‪ 200‬س��ال عمر شهر تهران در مقابل‬ ‫چشمان گردشگران و تماشاگران این کالنشهر جلوی‬ ‫چش��مانت قرار بگیرند و لذت باغ و راغ و سبزینه‌های‬ ‫گیاهی را لمس کنی‪ ،‬ناگهان احساس می‌کنی زمانه و‬ ‫تاریخ هم به تو دروغ می‌گویند‪ .‬نامش الله‌زار اس��ت‪،‬‬ ‫خیابانی که از میدان توپخانه منشعب شده و انتهایش‬ ‫به انقالب گره می‌خورد و به قول مش قاسم دایی‌جان‬ ‫ناپلئ��ون امان از اینکه یک درخت چش��مت را نوازش‬ ‫کن��د‪ .‬نه حاال که طبق نش��ان از عکس‌ها و فیلم‌های‬ ‫قدیمی که از این خیابان خوش‌نگار و نام موجود است‪،‬‬ ‫هرگ��ز در هیچ زمانه‌ای نه گیاه و ن��ه درختی در این‬ ‫باریکه خیابان وجود داش��ته است و همه تاریخ گول‬ ‫خورده‪ .‬الله‌زار یادآور بخش��ی مهم از تاریخ شهری به‬ ‫شمار می‌آید‪ ،‬جایی که هر از چندی متعلق به گروهی‬ ‫از مردم تهران بوده اس��ت‪ .‬بار نخست گردشگاه بوده‪،‬‬ ‫گردشگاه آدم‌های متجددی که تازه به استخدام دولت‬ ‫درآمده بودند و عصرهای‌شان را همراه نامزد یا همسر‬ ‫و به‌ط��ور خالصه خان��واده برای گ��ردش و تفریح از‬ ‫جنوب تهران راهی این خیابان باریک و بلند می‌شدند‬ ‫و فروش��گاه‌های مش��هور‪ ،‬کوچه‌هایی ک��ه به خیابان‬ ‫س��عدی و فردوس��ی وصل می‌ش��دند و در هر کوچه‪،‬‬ ‫فروش��گاهی و محلی برای نشس��تن و دمی آس��ودن‬ ‫وجود داشت و در وسط خیابان تراموایی بود که توسط‬ ‫اسب کشیده می‌شد‪ ،‬اسب بیچاره باید یک سر باالیی‬ ‫را با مسافر می‌رفت و یک سر پایینی را هم برمی‌گشت‬ ‫و جماعت تازه به دوران رسیده و رادیو دیده با نهایت‬ ‫لذت س��وار می‌ش��دند و باالی خیابان و کوچه‌های به‬ ‫نام برلن‪ ،‬از فروشگاه‌ها خرید می‌کردند‪ .‬این نخستین‬ ‫دوره بکارگیری واردات پوش��اک بود‪ ،‬لباس‌های مدل‬ ‫جدید فرانسوی و انگلیس��ی و آلمانی و فروشنده‌های‬ ‫ت��ازه کار و کارمندان وزارتخان��ه نفت وحقوق بگیران‬ ‫دولتی‪ ،‬با هم کنار می‌آمدند تا ش��کل تهران را عوض‬ ‫کنند و به سوی نوگرایی بروند‪ ،‬بی‌توجه به حضور انبوه‬ ‫مهاجران روس��تایی و شهرس��تانی که در پایین‌ترین‬ ‫نقطه ته��ران در جایی مثل دروازه غار و پش��ت انبار‬ ‫گن��دم و صابون‌پزخانه و میدان ش��وش و کارگاه‌های‬ ‫س��نگ‌بری زندگی س��ختی را می‌گذراندند و در این‬ ‫میان‪ ،‬وقتی به نزدیک «گار ماش��ین دودی» درس��ت‬ ‫آغاز خیابان خراسان به میدان خراسان و در میانه یک‬ ‫پارک بوس��تان می‌رس��ی‪ ،‬همانجا که مسافران داخل‬ ‫س��الن جمع می‌ش��دند و آجیل و آب نبات فروش‌ها‬ ‫متاع‌ش��ان را عرض��ه می‌کردند همان‌جا که «مرش��د‬ ‫بلقیس» زنی الغر اندام با چش��مانی بی‌فروغ روز‌های‬ ‫سه‌ش��نبه تا جمعه برای‌ش��ان اش��عار خاص عزاداری‬ ‫می‌خواند و دختر و پس��ری کوچ��ک اندام در کنارش‬ ‫راه می‌رفتن��د و به وقت الزم در دو کاس��ه یک قرانی‬ ‫و دو قران��ی دریافت می‌کردن��د‪ .‬همانجایی که در آن‬ ‫س��وی دیوار روی خط آهن‪ ،‬جایی که بلژیکی‌ها قطار‬ ‫بین تهران‪-‬ش��ه ‌ر ری را راه‌ان��دازی کردند‪ .‬واگن‌های‬ ‫ب��ی‌در و پیکر و ب��ه قولی تابس��تانی را برای جماعت‬ ‫تهرانی و به دس��تور شاه قاجار روی خط گذاشتند که‬ ‫همین اهالی تهران آن را ماش��ین دودی نام نهادند و‬ ‫روز‌های جمعه و تعطیل از سروکولش باال می‌رفتند و‬ ‫امروزه فقط آتش��خانه و یک دودک��ش و یک واگن از‬ ‫آن باقی‌مانده که خیلی‌ها با آن عکس می‌گیرند‪ .‬حاال‬ ‫ش��اید هم تهرانی‌های قدیمی‌تر و هم اهالی شهرهای‬ ‫دور و نزدی��ک با یادآوری خاط��رات آن روز همزمان‬ ‫روح ناصر‌الدین‌شاه قاجار و اطرافیانش را می‌بینند که‬ ‫در همان بار نخس��ت وقتی ماشین دودی حرکت کرد‬ ‫همگی از قط��ار پایین پریدند و گفتند‪ ...‬بس اس��ت‪،‬‬ ‫ی حضرت قرار است‬ ‫کار در دارالخالفه زیاد است و اعل ‌‬ ‫در کاخ گلستان با تفنگ اهدایی بلژیکی‌ها‪ ،‬گنجشک‬ ‫و کبوت ‌ر ش��کار کنند‪ ،‬گرچه همان بلژیکی‌ها خود در‬ ‫واگن اول نشس��تند تا ش��اه قدر قدرت از سفر به شاه‬ ‫عبدالعظیم نترسد و به جای چهار ساعت‪ ،‬نیم ساعته‬ ‫به ش��هر ری برس��د‪ .‬و تهران که پستخانه مبارکه‌اش‬ ‫هنوز هس��ت و موزه پس��ت‌اش که در میدان قدیمی‬ ‫ی دورتر‬ ‫توپخانه است و موزه مردم‌شناسی‌اش که کم ‌‬ ‫از میدان حس��ن‌آباد باغ چهار گوش��واره‌اش بازسازی‬ ‫شده با همه خاطراتش هست که باید به آن پرداخت‪.‬‬ ‫‪12‬‬ ‫پنجشنبه ‪ 21‬اسفند ‪ 21 - 1393‬جمادی االول ‪ 12 -1436‬مارس ‪ -2015‬شماره ‪ -179‬پیاپی ‪1497‬‬ ‫گزارش‬ ‫‪report@smtnews.ir‬‬ ‫با نگاهی دیگر‪...‬‬ ‫قصه‌های عیدانه و خاطره‌های ماندگار‬ ‫محمدعلی عرفی‌نژاد ‪ -‬گروه گزارش‪ :‬به دالیلی ناگفتنی مدت‌ها‪ ،‬تنهایی خود خواس��ته را تحمل کردم‪ ،‬روز‌ها‬ ‫قبل از آماده ش��دن برای خروج از خانه فس��قلی‪ ،‬در س��کوت گوش آزار‪ ،‬برای خودم بساط صبحانه برپا می‌کردم‪،‬‬ ‫بش��قابی این س��وی میز کوچک با دس��تمال س��فره و قاش��ق و چنگال و کارد تیز برای برش پنیر و ‪ ‌2‬نان تس��ت‬ ‫می‌گذاشتم و به عادت روز‌های زندگی بشقابی هم آنسوی میز با مخلفات قرار می‌دادم‪ ،‬گویا منتظر یک مهمان بودم‪.‬‬ ‫این تصویر هر روزه‌ام بود تا یک روز وقتی می‌خواس��تم در لیوانم چای بریزم به لیوان خالی کنار بش��قاب مثال مهمان خیره‬ ‫ش��دم‪ ،‬تصمی ‌م گرفتم با چش��م‌انداز روز‌های پرس��روصدای گذش��ته‪ ،‬لیوانش را پر از چای کنم‪ ،‬همان قطره‌های نخس��تین را‬ ‫می‌ریختم که چند تقه به در خورد‪ ...‬گوش‌هایم س��نگین نبود‪ ،‬چون با دومین تقه‪ ،‬قوری را روی س��ه‌پایه و شمع روشن وسط‬ ‫آن گذاشتم و ناباورانه گفتم‪:‬‬ ‫کیه این وقت صبح؟‬ ‫و صدایی همچون ریزش آبشاری دور آمد‬ ‫مهمان نمی‌خواهی‪...‬‬ ‫شیش��ه تنهاییم شکس��ت‪ ،‬چای درون لیوان‌ها گرم‌گرم بود و بوی نان تازه تست شده اتاقم را پر کرد و صدای گنجشک‌های‬ ‫لبه پنجره موسیقی خانه‌ام شد‪ ،‬در را باز کردم و گفتم‪:‬‬ ‫ـ سالم‪.‬‬ ‫به رنگ واقعیت‬ ‫م��ن که گفته بودم‪ ،‬یادت هس��ت! از یک دایره کوچک‪،‬‬ ‫وسط چند هکتار زمین با کلنگ خوشگل و دسته چوبی از‬ ‫تنه «آبنوس» و روبان صورتی رنگی که باید بریده می‌شد‬ ‫ت��ا صدها نیروی کارگر‪ ،‬مش��غول کار ش��وند‪ ،‬نان به خانه‬ ‫ببرند‪ ،‬مادرها و پدرهای خوش��حال در نبود این کارگرها‪،‬‬ ‫گوش��ه اتاق نشسته بر تخته پوست سفید و قهوه‌ای‪ ،‬کنار‬ ‫سماور نیکالی جهیزیه مادربزرگ‪ ،‬چشم بدوزند به صفحه‬ ‫جام جهان‌نما‪ ،‬و چای دست‌ساز خوش‌طعم بخورند‪.‬‬ ‫باید این چند هکتار زمین با چمن س��بز خودرو تبدیل‬ ‫شود به یک منطقه بزرگ که از زمینش اقتصاد می‌روید‪.‬‬ ‫دریا‪ ،‬پالژها‌‪ ،‬آب خروشان‪ ،‬ماهی و‪...‬‬ ‫بدتری��ن نوع نگهداری از محیط‌زیس��ت و توجه نکردن‬ ‫ب��ه واقعیت گردش��گری‪ ،‬فراوانی بطری‌های پالس��تیکی‪،‬‬ ‫کیسه‌های نایلکس‪ ،‬ماهی مرده‪ ،‬خودکشی ماهی‌ها پس از‬ ‫عبور از رودخانه و پیوستن به دریا‪ ،‬ماهی‌‌ها و الک‌پشت‌ها‬ ‫می‌دانند تا دو کیلومتری س��احل همه چیز کثیف و آلوده‬ ‫اس��ت‪ .‬بدتر از همه پوس��ت هندوانه و خربزه که توس��ط‬ ‫گروه‌های دانش‌آموزی بر ماسه‌های سفید ریخته می‌شود‬ ‫و آلودگی با موضوع اس��ب‌هایی که ب��ه بچه‌ها و بزرگترها‬ ‫س��واری می‌دهند‪‌،‬هیچ‌کس ب��ه فکر فضاهای توریس��تی‬ ‫نیس��ت‪ .‬با هواپیما س��فر می‌کنید‪ ،‬پس راه ‪ 12‬س��اعته را‬ ‫ک ساعته طی می‌کنید‪.‬‬ ‫ی ‌‬ ‫فس��ت‌فود می‌خرید با کارت بانکی روی یک نیمکت در‬ ‫بوس��تانی نزدیک می‌نشینید و شیشه آب در دست دارید‪.‬‬ ‫زمان ‪ 2‬ساعته را به ‪ 10‬دقیقه تقلیل می‌دهید‪.‬‬ ‫با اس��تفاده از اتوبان‌ها‪ ،‬ساعت‌ها ماندن در میانه شهر و‬ ‫ترافیک را کسر می‌کنید‪.‬‬ ‫کار ارتباطی س��ریع دارید‪ ،‬گوش��ی همراه در جیب بغل‬ ‫شماست‪ .‬در میان سفری یک ساعته باز هم حوصله‌تان سر‬ ‫می‌رود! آنقدر برنام ‌ه و بازی و سرگرمی در تبلت همراهتان‬ ‫دارید که گذر زمان را احساس نکنید‪ .‬با این همه تسهیالت‪،‬‬ ‫دیگر هیچ عالقه‌ای به عشق‌‪ ،‬زندگی جمعی‪ ،‬تماشای فیلم‬ ‫همراه یک دوس��ت نزدیک در سینمایی تروتمیز و شیک‬ ‫و‪ ...‬ندارید‪ .‬حتی اگر احتیاج به تماش��ای کوه‪ ،‬دریا‪ ،‬اقامت‬ ‫در یک هتل بین‌المللی ‪ 5‬س��تاره‪ ،‬اس��کی روی برف‌های‬ ‫س��فید و تماش��ای چند اجرای بزرگ در بزرگ‌ترین هال‬ ‫موسیقی‪ ،‬تئاتر و مسابقات ورزشی دارید‪ ،‬شما بنشینید به‬ ‫صورت ویژه و تخیلی همه چیز در اختیار شماست‪.‬‬ ‫تصویر‪ ،‬صدا و‪ ...‬حرکت‪...‬‬ ‫صنعتگران کوچه‌های بن‌بست‬ ‫نمونه‌ها‪:‬‬ ‫آبنبات‌س��ازی ب��ا اس��تفاده از حداقل ساخت‌وس��از و‬ ‫برنامه‌ری��زی‪ ،‬ب��رای تولید‪ ،‬اش��تغال و بکارگی��ری افراد‬ ‫دورمانده از کار و درآمد‪ ...‬بیش��ترین محل حضورشان در‬ ‫کوچه عرب‌های انتهای بازار تهران است‪.‬‬ ‫بیشترین استفاده و فروش؛ در قنادی‌های روستایی‪ ،‬در‬ ‫جمع راننده‌های اتوبوس‌های بین‌شهری‪ ،‬شاگرد راننده‌ها‬ ‫و مسافران بزرگ و کوچک خانوادگی در جهت جنباندن‬ ‫ده��ان و ف��رو دادن مزه‌های ترش و ش��یرین‪ ،‬در جهت‬ ‫خودداری از دود سیگار و آلودگی فضا‪ ...‬آبنباتی‌های گرد‬ ‫و مربع‪ ،‬بیش��تر از هزاران خان��واده کارگری را در صنعت‬ ‫ساخت ماشین‌های کوچک و متوسط تامین می‌کند‪.‬‬ ‫‹ ‹«برس»‪ ،‬فرچه مویی شست‌وشو و‪...‬‬ ‫در همان اطراف کوچه‌پس‌کوچه‌های منشعب از پامنار و‬ ‫یا بازار‪ ،‬در خروجی بازار تهران به بازارچه سیداسماعیل و‬ ‫خیابان حیرت‌انگیز مولوی‪ ،‬ماشین‌های کوچک دستی‌ساز‬ ‫و دس��ت پر کار نوجوانان‪ ،‬جوانان و س��المندان در حال‬ ‫س��اخت و تولید انواع برس‌های س��ر‪ ،‬فرچه‌های کوچک‬ ‫و بزرگ برای پاک کردن و شس��تن ظروف‪ ،‬سینک‌های‬ ‫آشپزخانه و هزاران هزار جاروی دستی کوچک است که‬ ‫در مقابل جاروبرقی‌های نش��ان (برند)های معروف اروپا و‬ ‫به‌ویژه چینی و نمونه‌های همس��ایه خوش‌خوراک یعنی‬ ‫ترکیه قد علم کرده‌اند‪...‬‬ ‫‹ ‹جاروی دست‌ساز‬ ‫آن کارخانه‌ه��ای تولیدکنن��ده جاروبرقی و یخچال و‬ ‫فری��زر اروپایی کجا و ای��ن دکه‌های مکانیکی زیرپله‌ای‬ ‫محل‌های ارزانقیمت کجا؟ اولی‌ها ب��رای زندگی و رفاه‬ ‫و دس��ت به دهان رس��یده‌ها کار می‌کنن��د و دومی‌ها‪،‬‬ ‫برای خانواده‌ای قناعت‌پیش��ه و درس��ت کردن جهیزیه‬ ‫دخترکان خانواده‌های روس��تایی و نیز افغانی‌های مقیم‬ ‫ایران دس��ت به کار ش��ده‌اند‪ .‬به هر حال توجه به اینکه‬ ‫می‌شود با در اختیار قرار دادن وام‌های کوچک‪ ،‬بسیاری‬ ‫از خانواده‌ه��ا را به درآمدس��ازی و خ��وردن نان حالل‬ ‫تش��ویق و ترغیب کرد‪ .‬یادمان باش��د نان حرام‌خورها‪،‬‬ ‫کیف‌قاپ‌ه��ا‪ ،‬قمه‌کش‌ه��ا و خریداران و فروش��ندگان‬ ‫موادمخدر صنعتی و مصرف‌کننده‌ه��ا‪ ،‬فرزندان همین‬ ‫خانواده‌های معمولی و زحمتکش اما نگران هستند که‬ ‫طب��ق ادبیات رایج و اعتقادات به آن س��وی زندگی هم‬ ‫چشم‌انداز خداپرستانه‌ای دارند‪ ،‬بنابراین می‌توان با ایجاد‬ ‫یک راهکار مناسب ارائه وام خوداشتغالی‪ ،‬قبل از نابودی‬ ‫و انهدام عقاید و واقعیت‌ها‪ ،‬آنها را با ایجاد همین صنایع‬ ‫کوچک خیابانی و نهادینه‌شده در کوچه پس‌کوچه‌های‬ ‫جنوب شهر‪ ،‬به زندگی و سالمت اندیشه رهنمون شویم‪.‬‬ ‫به قول یکی از سردمداران اصلی صنایع بزرگ‪ ،‬که برای‬ ‫هزاران خانواده کار و سرپناه و سفر و زندگی فراهم آورده‪،‬‬ ‫همین صنایع کوچک عامل به وجود آمدن صنایع بزرگ‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫بررس��ی‌های موشکافانه در زمینه به وجود آمدن رفاه‬ ‫صنعت��ی و ش��ناخت نیروهای مبتکر و خ�لاق از میان‬ ‫همین جوانان تحصیلکرده و دست‌اندرکار تولید صنعت‪،‬‬ ‫عامل اصلی تولیدات خوداشتغالی است‪.‬‬ ‫بفرمایید‪ ...‬مصنوعی زندگی کنید‪...‬‬ ‫حاال یک لیوان کاغذی بردارید‪ ،‬آب جوش بریزید با یک‬ ‫چای کیس��ه‌ای‪ ،‬بهترین چای را فراهم کنید‪ .‬برای شیرین‬ ‫کردن هم کافی اس��ت یک قرص ریز در فنجان بیندازید‪.‬‬ ‫بنش��ینید روی مبل تخت‌خواب‌شوی چینی و لذت ببرید‪.‬‬ ‫ش��ما س��رعت نور را برای همه‌چیز دراختیار دارید! اینجا‬ ‫ایران است‪‌،‬همان گربه‌ای که روی نقشه می‌بینید‪ .‬و اینجا‬ ‫همه ایران اس��ت‪ ،‬با مردمی س��ختکوش‪ ،‬عاشق خانواده‪،‬‬ ‫ه��ر روز در خانه‌ها میهمانی اس��ت‪ .‬میهمانی در اتاق ویژه‬ ‫میهمان‪ ،‬شب‌چره در حیاط و زیر داربست مو‪ ،‬کنار حوض‬ ‫آب‪ ،‬که نور چراغ‌ها را منعکس می‌کند‪ .‬اینجا ایران است‪،‬‬ ‫با خانه‌های نزدیک هم‪ ،‬که هر حادثه و اتفاقی را چه خوب‬ ‫و چه بد‪ ،‬به س��رعت می��ان همس��ایه‌های دور و نزدیک‪،‬‬ ‫منتش��ر می‌کند‪ .‬در این خانه‌ها‌‪ ،‬همه اهالی در ماه رمضان‬ ‫چراغ اتاق‌های‌شان را برای خوردن سحری روشن می‌کنند‬ ‫و زیر همان نور روی سجاده‌های‌شان نماز صبح می‌خوانند‪.‬‬ ‫ما معتقدیم همیشه خدا هست‪ ،‬حتی وقتی ما نباشیم‪.‬‬ ‫با قطار شب و روز‬ ‫وقتي به راهروي منتهي به قطار مترو رسيدم‪ ،‬تنها‬ ‫چند ثانيه وقت الزم بود براي سوار شدن‪ ،‬گام نخست‬ ‫به دوم در بس��ته و س��وت معروف کش��يده شد‪ ،‬من‬ ‫بودم‪ ،‬راهروي بلند و دراز و قطاري که مي‌رفت‪.‬‬ ‫فکر به س��رم هج��وم آورد که اگر تنه��ا يک پله را‬ ‫زودتر رد کرده بودم‪ ،‬االن سوار قطار بودم‪ ،‬اگر جواب‬ ‫س�لام ش��اگرد الکتريکي را با صبر نمي‌دادم‪ ،‬رسيده‬ ‫ب��ودم‪ ،‬اگر براي رس��يدن به آنس��وي خيابان صبر را‬ ‫کنار گذاش��ته بودم و همراه بقيه عابران سريع از الي‬ ‫ماشين‌ها رد مي‌شدم‪ ،‬اگر آن خانم جوان که آدرسي‬ ‫را از من پرسيد‪ ،‬اين کار را نمي‌کرد‪ ،‬يا من بي‌خود و‬ ‫بي‌جهت دنبال آدرس نمي‌گش��تم‪ ،‬آن هم بي‌حاصل‪،‬‬ ‫حاال جايي در مترو داش��تم‪ ،‬اگر وقتي گوشي‌ا ‌م زنگ‬ ‫زد‪ ،‬آدرس و اسم آن‌طرف را روي مانيتور نمي‌خواندم‪،‬‬ ‫همين ي��ک دقيقه به نفع��م بود‪ .‬هنوز داش��تم فکر‬ ‫مي‌ک��ردم به آن چندثانيه پرارزش که س��ري جديد‬ ‫مس��افر‌ها رس��يدند و لب خط زرد ايستادند‪ .‬مسئول‬ ‫نظ��ارت و مجري پاي ميکروفن وقت‌گير آورده بود و‬ ‫داش��ت حرف مي‌زد‪ .‬حرفش هم تکراري بود‪ ،‬از خط‬ ‫زرد جلوتر نياييد‪ ،‬عجله نداش��ته باشيد‪ ،‬دير رسيدن‬ ‫بهتر از هرگز نرسيدن است و‪...‬‬ ‫اما هم��ه حرف‌ها و افکار درون��ي در اطراف همان‬ ‫چند ثانيه يا دقيقه‌اي مي‌گذش��ت که اگر تلف نکرده‬ ‫بودم االن سوار قطار مترو شده بودم‪...‬‬ ‫راس��تي اگر به موقع س��وار ش��ده بودم چه اتفاقي‬ ‫مي‌افت��اد؟ و صداي بوق ممت��د قطار بعدي همه را از‬ ‫صندلي‌ها بلند کرد‪.‬‬ ‫حاال چي؟! با اين جمعيت مي‌توان سوار شد؟‬ ‫‹ ‹تاجران امروزی‬ ‫و اگر‪ ...‬زیر بال و پر صنعتگران و شاگردهای پایگاه‌های‬ ‫صنعتگری خیابانی را بگیریم‪ ،‬در آینده‪ ،‬ضمن کاستن از‬ ‫بزهکاران اتفاقی‪ ،‬بر تعداد خوداشتغالی‌ها خواهیم افزود‪.‬‬ ‫اینها‪ ،‬آغازی است بر بسترسازی و فعالیت‌های مربوط به‬ ‫تولیدات صنعتی با کد شناسایی «یک لقمه نان حالل» و‬ ‫توجه به هر که نان از عمل خویش خورد‪ ...‬و باقی قضایا‪...‬‬ ‫فکر کنیم انواع متل و هتل‌های خوش طرح و نقش��ه س��اخته ش��ود‪،‬‬ ‫از طبقه نخس��ت تا طبقه ‪ ،70‬اتاق به اتاق و س��وییت به س��وییت‪ ،‬پر از‬ ‫جمعیت فعال‪ ،‬مهمانداری کنند‪.‬‬ ‫ش برس��د‪ ،‬آنس��وی این جزی��ره آرامش‪،‬‬ ‫صدای موس��یقی آرام به گو ‌‬ ‫ویال‌ه��ا و آپارتمان‌ها ش��کل بگیرد‪ ،‬جامعه گردش��گران همه عالم که به‬ ‫خاطر امنیت خاطر و بهره‌گیری از راحتی و آس��ایش اتاق‌ها‪ ،‬سوییت‌ها‪،‬‬ ‫آپارتمان‌ه��ا و آالچیق‌های س��احلی خود را به این منطقه رس��انیده‌اند‪،‬‬ ‫خاصیت کار و تالش و زندگی را تعریف می‌کنند‪.‬‬ ‫این تنها بخش کوچکی از س��رزمین ایران است با مردمی مهمان‌نواز و‬ ‫دوست‌داشتنی‪ ،‬که همه توان خود را گذاشته‌اند برای اعتالی به حق‪ ،‬آب‬ ‫و خاک قابل ستایش ایران و ایرانی‪...‬‬ ‫در ای��ن ثانی��ه ب��ه ثانیه زمان ارزش��مند‪ ،‬ج��دا از بوی آش��نای نفت‪،‬‬ ‫دریای بیکران‪ ،‬کش��تی‌های عظیم که زندگی می‌آورند و فرش دوس��تی‬ ‫خوب نگاه کنیم‬ ‫می‌گس��ترانند‪ ،‬س��وی کویر می‌رویم و میانه کویر جایی به نام کاش��ان‪،‬‬ ‫عم��ارت خاطره‌انگی��ز فی��ن و آب زالل الماس‌گون که ی��ک تاریخ را به‬ ‫نمایش می‌گذارد و کمی آنسوتر باغ‌های یکسر گل‌محمدی که بویش هم‬ ‫مست می‌کند و هم عشق می‌آفریند و کوچه باغ‌های قمصر که زیبا‌ترین‬ ‫کوچه‌های زیبای عالم را به تحسین وامی‌دارد‪ ،‬کوچه‌های پر از قصه‌های‬ ‫آرامبخش و اش��عار خاطره‌انگیز همه پیر شاعران میان باغ‌های صورتی و‬ ‫س��رخ و س��فید و دختران قالیباف که دل از کف داده‪ ،‬زده‌اند به بته‌های‬ ‫بزرگ گل‌های پ��ر از راز و رمز در صبح‌های زود و غروب‌های ماندگار تا‬ ‫قط��ره گالب‌ه��ا را از پرده کعبه و خانه خدا گرفته و تا آنس��وی عالم در‬ ‫کنار مع��ادن طال و الماس و برلیان‪ ،‬اقتصاد جهان��ی را به مبارزه دعوت‬ ‫کند‪.‬‬ ‫همه آس��مان و زمین این س��یاره کوچک را از این سمت نگاه کنیم تا‬ ‫به ‪ ....‬خدا برسیم‪!...‬‬
‫پنجشنبه ‪ 21‬اسفند ‪ 21 - 1393‬جمادی االول ‪ 12 -1436‬مارس ‪ -2015‬شماره ‪ -179‬پیاپی ‪1497‬‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪20‬‬ ‫در بازار طال خوش اقبال بوديم‬ ‫توسعه کشور در گرو حمایت از صنعت و معدن‬ ‫حرکت بورس صعودي شد‬ ‫‪13‬‬ ‫کاهش مخارج غیر ضروری کلید دستیابی به انضباط بودجه‌ای‬ ‫درآمدمالیاتیبرایتامین«هزینه»کافیاست‬ ‫س�مانه گالب‪ -‬گ�روه اقتصاد‪ :‬پرونده بودجه س��ال‬ ‫‪ ،94‬تقریبا بس��ته ش��ده است‪ .‬اگرچه ش��ورای نگهبان‬ ‫ایراداتی ب��ه بودجه مصوب وارد کرده ام��ا این ایرادات‬ ‫کلیات بودجه را مدنظر ندارد و به نظر می‌رس��د بودجه‬ ‫با همان چارچوبی که در مجلس تعیین شد‪ ،‬به تصویب‬ ‫نهایی برس��د‪ .‬مهم‌ترین موضوعی که بودجه سال آینده‬ ‫را دچار چالش کرده است‪ ،‬کاهش چشمگیر قیمت نفت‬ ‫در بازارهای جهانی است‪ .‬این موضوع باعث شد دولت از‬ ‫یک ط��رف به فکر جایگزین کردن درآمدهای نفتی در‬ ‫بودجه باشد و از طرف دیگر فشارها برای کاهش مخارج‬ ‫نیز افزایش یابد‪.‬‬ ‫البته به دلیل چس��بندگی که در حوزه مخارج به‌ویژه‌‬ ‫هزینه‌های عمومی در بودج��ه وجود دارد‪ ،‬این کاهش‬ ‫هزینه‌ها یا عملی نمی‌شود یا دولت بیشتر روی کاهش‬ ‫مخ��ارج عمرانی که قابلی��ت انعطاف بیش��تری دارند‪،‬‬ ‫متمرکز می‌ش��ود‪ .‬یک قانون نانوش��ته در بودجه‌ریزی‬ ‫ایران این است که هر زمان دولت در تحقق درآمدهایش‬ ‫با مشکل مواجه می‌شود‪ ،‬با کاهش بودجه‌های عمرانی‬ ‫بخشی از کس��ری را جبران می‌کند‪ .‬این موضوع باعث‬ ‫ش��ده از یک طرف عملکرد بودجه‌های عمرانی هر سال‬ ‫کمتر از مصوب باش��د و از طرف دیگر به دلیل کاهش‬ ‫اعتبارات‪ ،‬حجم پروژه‌های مع��وق افزایش یابد که این‬ ‫رویه مش��کالتی را در سطح کالن برای اقتصاد ایران به‬ ‫وجود آورده است‪.‬‬ ‫این رویکرد در تعیین دخل و خرج هر سال انتقادات‬ ‫بس��یاری را متوجه دولتمردان کرده است‪ .‬کارشناسان‬ ‫معتقدند دولت حاضر نیس��ت هزینه کاهش درآمدها را‬ ‫ب��ا کاهش مخارج بپردازد و به این دلیل یا به کس��ری‬ ‫بودج��ه تن می‌دهد یا با افزای��ش مالیات‌ها هزینه‌های‬ ‫فزاینده خود را به مردم تحمیل می‌کند‪ .‬عالوه بر این در‬ ‫صورت کس��ری بودجه نیز دولت در ساده‌ترین روش از‬ ‫بانک مرکزی استقراض می‌کند که در نتیجه آن تورم بر‬ ‫اقتصاد حاکم می‌شود و بازهم این مردم هستند که باید‬ ‫بار مخ��ارج فزاینده دولت را تحمل کنند‪ .‬این انتقادات‬ ‫تقریبا هر س��ال تکرار می‌ش��وند اما درنهایت تغییرات‬ ‫خاصی در بودجه‌ریزی کشور اتفاق نمی‌افتد‪.‬‬ ‫ب��ه نظر می‌رس��د در ح��ال حاضر ک��ه از یک طرف‬ ‫کش‌وقوس‌ه��ا برای تصویب بودجه به پایان رس��یده و‬ ‫دولت نیز تا زمان برنامه‌ریزی برای تعیین دخل و خرج‬ ‫و ارائه بودجه س��ال ‪ 95‬فرصت کافی دارد‪ ،‬زمان خوبی‬ ‫اس��ت که این انتقادات را از نظر کارشناس��ان بازبینی‬ ‫کنیم تا ش��اید برای س��ال‌های بعد راهکارهایی جهت‬ ‫کاهش این مشکالت ارائه شود‪.‬‬ ‫‹ ‹ مالیات‌گیری به اندازه ظرفیت‌هاست‬ ‫این انتقاد که چرا دولت هر زمان با کاهش درآمدهای‬ ‫نفت��ی مواجه اس��ت‪ ،‬به فک��ر گرفتن مالی��ات از مردم‬ ‫می‌افتد‪ ،‬موضوعی بود که آن را با رییس س��ازمان امور‬ ‫مالیاتی در میان گذاشتیم‪.‬‬ ‫علی عس��کری در پاس��خ به این‬ ‫ب��ا بی��ان اینکه‬ ‫پرس��ش‬ ‫سیاس��ت‌های مالیات‌ستانی در‬ ‫کش��ور ما بر اساس ظرفیت‌های‬ ‫اقتصادی موجود در کشور است‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬نفت در اقتصاد ما یک متغیر برونزاس��ت و‬ ‫براس��اس برنامه‌های چهارم و پنجم توس��عه‪ ،‬قرار بود‬ ‫هزینه‌های جاری دولت از محل مالیات‌ها تامین شود‬ ‫و درآمده��ای نفتی تنها برای س��رمایه‌گذاری در امور‬ ‫عمرانی مورد اس��تفاده قرار گیرد ام��ا هنوز این اتفاق‬ ‫نیفتاده است‪.‬‬ ‫پازوک��ی ادام��ه داد‪ :‬راه‌حل رس��یدن ب��ه این هدف‬ ‫استفاده از تجربیات جهانی برای مبارزه با فرار مالیاتی‬ ‫است‪ .‬در این میان یکی از اقدامات جدی و مهم کاهش‬ ‫دادن قدرت نفوذ برخی گروه‌ها در بودجه کشور است‪.‬‬ ‫‹ ‹عدالت در پرداخت حقوق رعایت شود‬ ‫نوسانات زیادی دارد و از این‌رو میزان درآمدهای نفتی‬ ‫که س��االنه نصیب کشور می‌شود‪ ،‬در اختیار ما نیست‪.‬‬ ‫در مقاب��ل آن بخش از درآمدهای بودجه‌ای که دولت‬ ‫می‌توان��د کنترل کند‪ ،‬مربوط ب��ه درآمدهای مالیاتی‬ ‫است که عملکرد سازمان نشان می‌دهد در چند سال‬ ‫گذشته هر سال درآمدهای مالیاتی اضافه شده است و‬ ‫ای��ن موضوع محدود به س��ال جاری ک��ه قیمت نفت‬ ‫پایین آمده‪ ،‬نمی‌شود‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه بر اس��اس ظرفیت‌های ایجاد شده‬ ‫در س��ازمان امور مالیاتی‪ ،‬موضوع شناسایی مودیان با‬ ‫دقت و کنترل بیشتری انجام شده است‪ ،‬افزود‪ :‬افزایش‬ ‫درآمدهای مالیاتی در سال‌های اخیر بر مبنای افزایش‬ ‫نرخ‌ه��ا نب��وده و حت��ی در برخی م��وارد در نرخ‌‌های‬ ‫مالیاتی تعدیل‌هایی هم انجام ش��ده اس��ت‪ .‬در مقابل‬ ‫سازمان امور مالیاتی تالش داشته از گروه‌هایی که در‬ ‫گذش��ته کمتر مالیات می‌دادند‪ ،‬مالیات‌های قانونی را‬ ‫دریافت کند و از این طریق س��هم درآمدهای مالیاتی‬ ‫را باال ببرد‪.‬‬ ‫‹ ‹کاهش مخارج با اولویت تصدی‌ها‬ ‫عس��کری با بی��ان اینکه دولت نیز باید متناس��ب با‬ ‫درآمده��ا مخارج خ��ود را کاهش ده��د‪ ،‬افزود‪ :‬دولت‬ ‫یازده��م تالش داش��ته از دس��ت‌ودلبازی‌هایی که در‬ ‫گذشته وجود داشت‪ ،‬جلوگیری کند‪ ،‬اما باید پذیرفت‬ ‫که اداره کش��ور بزرگی مانند ایران‪ ،‬خرج دارد‪ .‬با این‬ ‫ح��ال دولت هم باید در هزینه‌های خود انعطاف ایجاد‬ ‫کند تا اگ��ر به دالیلی درآمدها کاهش یافت‪ ،‬هزینه‌ها‬ ‫نیز قابلیت کنترل داشته باشند‪.‬‬ ‫وی با بی��ان اینکه باید بین فعالیت‌های تصدی‌گری‬ ‫و حاکمیت��ی دول��ت تفاوت قائل ش��د‪ ،‬اف��زود‪ :‬زمانی‬ ‫ک��ه از کوچک کردن دولت صحبت می‌ش��ود‪ ،‬منظور‬ ‫فعالیت‌های حاکمیتی نیس��ت‪ .‬فعالیت‌های حاکمیتی‬ ‫دول��ت مانن��د مالیات‪ ،‬ثب��ت‪ ،‬آموزش و بهداش��ت نه‬ ‫تنه��ا نباید کم ش��ود بلکه باید به نس��بت مقتضیات‬ ‫زم��ان افزای��ش یابد‪ .‬اما دولت بای��د تالش کند حجم‬ ‫تصدی‌گری‌ها را که به فعالیت‌های شرکت‌داری ارتباط‬ ‫دارد‪ ،‬کاهش دهد‪.‬‬ ‫دریچه‬ ‫نایب رییس کمیس��یون برنامه و بودجه مجلس گفت‪ :‬امسال دو قانون‬ ‫خوب در بودجه ‪ 94‬تقریبا نهایی ش��ده که یکی الیحه تنظیم بخش��ی از‬ ‫مقررات مالی و دیگری الیحه خروج غیرتورمی از رکود است و در هر دو‬ ‫الیحه‪ ،‬پیش‌بینی‌های خوبی برای دو بخش مولد اقتصادی یعنی صنعت‬ ‫و کشاورزی درنظر گرفته شده است‪.‬‬ ‫تو‌گو با ایرنا‪ ،‬با اش��اره ب��ه تحلیل برخی‬ ‫علی‌محم��د احم��دی در گف ‌‬ ‫اقتصاددانان از الیحه بودجه س��ال ‪ ،94‬گفت‪ :‬بودجه از دو بخش تشکیل‬ ‫ش��ده؛ یکی بخ��ش احکام و دیگ��ری بحث ردیف‌های بودجه اس��ت که‬ ‫مهم‌ترین جزء بودجه نیز احکام است اما به نظر می‌رسد تلقی و برداشت‬ ‫اقتصاددانان نسبت به ردیف‌های بودجه باشد‪ .‬وی افزود‪ :‬با توجه به اینکه‬ ‫در این ردیف‌ها‪ ،‬س��هم دس��تگاه‌هایی مانند وزارت بهداش��ت و ورزش و‬ ‫جوانان و امثال اینها بیشتر دیده شده و اعتبارات جاری دستگاه‌هایی مثل‬ ‫صنعت و کشاورزی کمتر بوده‪ ،‬در نتیجه این دیدگاه‌ها با در نظر گرفتن‬ ‫این ردیف‌ها مطرح شده است‪.‬‬ ‫نماینده مردم دهلران در مجلس ش��ورای اسالمی افزود‪ :‬دولت یازدهم‬ ‫توجه خاصی به بحث س�لامت دارد و این مقوله را در اولویت برنامه‌های‬ ‫عس��کری ب��ا بی��ان اینکه در ح��ال حاض��ر حجم‬ ‫فعالیت‌ه��ای تصدی‌گری دول��ت در ایران س��ه برابر‬ ‫فعالی��ت حاکمیت��ی اس��ت‪ ،‬ادام��ه داد‪ :‬عم��ده کار‬ ‫شرکت‌های دولتی‪ ،‬کار اقتصادی است و اگر قرار است‬ ‫دولت کوچک شود‪ ،‬باید حجم فعالیت‌های تصدی‌گری‬ ‫کاهش یابد‪.‬‬ ‫وی در پاس��خ به این پرسش ک ‌ه با جلوگیری از فرار‬ ‫مالیاتی چه میزان درآمد برای کش��ور ایجاد می‌شود‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬ما پیش‌بینی می‌کنیم ‪ 20‬ت��ا ‪25‬درصد تولید‬ ‫ناخال��ص داخلی به قیم��ت جاری زیر چت��ر مالیاتی‬ ‫نیس��تند‪ .‬در صورتی ک��ه این بخش از تولید کش��ور‬ ‫مالیات بدهند‪ ،‬برآورد می‌کنیم حدود ‪ 15‬تا ‪20‬میلیارد‬ ‫دالر درآمد مالیاتی برای کش��ور ایجاد شود که میزان‬ ‫ریال��ی آن ب��ا دالر ‪3000‬تومانی‪ ،‬بی��ن ‪ 45‬تا ‪60‬هزار‬ ‫میلیارد تومان خواهد شد‪.‬‬ ‫این اس��تاد دانش��گاه با تاکید بر اینک��ه‪ ،‬اگر دولت‬ ‫می‌خواهد تورم را کنترل کند و همراه آن ش��کوفایی‬ ‫اقتصادی را به وجود آورد‪ ،‬باید انضباط پولی و مالی را‬ ‫رعایت کند‪ ،‬افزود‪ :‬انضباط پولی به عهده بانک مرکزی‬ ‫و انضباط مالی به عهده دولت و وابسته به بودجه است‪.‬‬ ‫پازوکی با بیان اینکه در دولت قبل سیستم مدیریت‬ ‫اقتصاد کشور دچار مش��کالت زیادی شد‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫براس��اس قانون‪ ،‬اختالف بین حداقل و حداکثر حقوق‬ ‫نباید بیش��تر از ‪7‬برابر باش��د‪ ،‬در حالی که در بسیاری‬ ‫از ش��رکت‌های دولتی این قانون رعایت نشده است و‬ ‫هزینه‌های بس��یاری صرف پرداخت به این حقوق‌های‬ ‫باال می‌شود که ارتباطی هم با توانایی‌های افراد ندارد‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکید بر اینکه حقوق‌های ‪20‬میلیون تومانی‬ ‫در برخی شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها طبیعی شده‬ ‫است‪ ،‬افزود‪ :‬این در حالی است که یک معلم با ‪20‬سال‬ ‫سابقه کار حداکثر یک‌میلیون و ‪800‬هزار تومان حقوق‬ ‫دارد که این اختالف با عدالت سازگار نیست‪.‬‬ ‫پازوکی با بیان اینکه بس��یاری از این مش��کالت در‬ ‫دولت قبل ایجاد شد و منبع فساد گسترده‌ای را ایجاد‬ ‫کرد‪ ،‬افزود‪ :‬متاس��فانه در دول��ت یازدهم هنوز اقدامی‬ ‫عملی و جدی برای جلوگیری از این رویه انجام نشده‬ ‫است و دولت باید به مشکل توجه کند چراکه مقابله با‬ ‫این معضل در کاهش هزینه‌های دولت نیز موثر است‪.‬‬ ‫ب��ا توجه به اینکه در الیحه بودجه س��ال ‪ ،94‬دولت‬ ‫‪46‬هزار میلیارد تومان کسری تراز عملیاتی (درآمدها‬ ‫منه��ای هزینه‌ه��ا) داش��ته‪ ،‬اگ��ر این می��زان درآمد‬ ‫مالیاتی تحقق یابد‪ ،‬می‌توان امید داش��ت که دست‌کم‬ ‫هزینه‌ه��ای جاری دولت از طریق مالیات و درآمدهای‬ ‫مشابه (درآمدهای ناشی از مالکیت‪ ،‬جرایم و متفرقه)‬ ‫تامین ش��ود‪ .‬این موضوعی اس��ت که یک کارشناس‬ ‫سازمان برنامه و بودجه هم بر آن تاکید می‌کند‪.‬‬ ‫مه��دی پازوک��ی در گفت‌وگو با‬ ‫با بیان اینکه کش��ور ما به‬ ‫لح��اظ ف��رار مالیات��ی یک��ی از‬ ‫باالترین رتبه‌ها را در جهان دارد‪،‬‬ ‫اظه��ار ک��رد‪ :‬ف��رار مالیات��ی را‬ ‫نمی‌توان به صفر رساند اما می‌توان آن را تا حد زیادی‬ ‫کاهش داد‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه هر کس در این کش��ور درآمدی‬ ‫کس��ب می‌کند‪ ،‬وابس��ته به هر نهادی که باش��د‪ ،‬باید‬ ‫مالی��ات بدهد‪ ،‬افزود‪ :‬منبع اصلی درآمدهای دولت در‬ ‫تمام کش��ورهایی که به ص��ادرات مواد طبیعی متکی‬ ‫نیس��تند‪ ،‬براس��اس مالیات‌هاس��ت‪ .‬در کش��ور ما نیز‬ ‫توجه به اظهار نظرهای دو کارش��ناس اقتصادی در‬ ‫کش��ور که البته هر دو دس��تی در امور بودجه‌ریزی و‬ ‫تعیین درآمد و هزینه دولت دارند‪ ،‬نش��ان می‌دهد در‬ ‫صورتی که یک س��اختار دقیق مالیات‌ستانی در کشور‬ ‫به وجود آید‪ ،‬می‌توان به تدریج دس��ت‌کم هزینه‌های‬ ‫ج��اری دولت را از طریق درآمده��ای غیرنفتی تامین‬ ‫کرد اما ای��ن ظرفیت به معنای آن نیس��ت که دولت‬ ‫نباید به تغییر در ساختار هزینه‌ای خود بی‌توجه باشد‪.‬‬ ‫با برق��راری انضباط مالی در ح��وزه هزینه‌ها می‌توان‬ ‫بخ��ش مهم��ی از هزینه‌های غیرض��روری را کم کرد‬ ‫و آنه��ا را به ام��وری اختصاص داد که رف��اه جامعه را‬ ‫افزایش می‌ده��د‪ .‬در عین حال دولت باید تالش کند‬ ‫از حجم فعالیت‌های تصدی‌گری خود نیز کم کند و از‬ ‫این طریق هم درآمد برای خود به وجود آورد و هم به‬ ‫بخش خصوصی واقعی در اقتصاد اجازه فعالیت بدهد‪.‬‬ ‫ب��دون انجام این اصالحات‪ ،‬تغییر مهمی در س��اختار‬ ‫بودجه‌ریزی کش��ور رخ نمی‌دهد و هرس��ال اگرچه بر‬ ‫ث و اظهار نظر می‌شود اما در نهایت‬ ‫سر این کلیات بح ‌‬ ‫مجل��س و دولت به برخی تغیی��رات جزئی در بودجه‬ ‫قانع می‌شوند و این روند باطل ادامه می‌یابد‪.‬‬ ‫‹ ‹بودجه جاری بر مبنای مالیات‌ها‬ ‫دو قانون خوب در الیحه بودجه ‪94‬‬ ‫خود ق��رار داده و احتماال بودجه ای��ن بخش اجتماعی را‬ ‫بیشتر از یک بخش تولیدی دیده که تصمیم درستی است‬ ‫چرا که بحث س�لامت جامعه در میان‌مدت و بلندمدت به‬ ‫عنوان یک بحث کلیدی مطرح می‌شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬امروزه در دنیا نیز بس��یاری از کشورها محور‬ ‫توس��عه پایدار را انس��ان س�لامت می‌دانن��د و معتقدند‬ ‫اصلی‌ترین مولفه توس��عه‪ ،‬انسان س��الم است و اگر ما هم‬ ‫با همین رویکرد به موضوع نگاه کنیم‪ ،‬نگاه دولت را در این زمینه مثبت‬ ‫ارزیاب��ی می‌کنیم ام��ا اگر صرفا ردیف‌ه��ای جاری دس��تگاه‌هایی مانند‬ ‫کش��اورزی‪ ،‬صنعت و حقوق و دستمزد‪ ،‬ماموریت و مخارج آنها را در نظر‬ ‫بگیریم‪ ،‬از این باب‪ ،‬تحلیل اقتصاددانان را درست فرض می‌کنیم‪.‬‬ ‫ای��ن نماینده مجل��س همچنین در رابطه با تحلیل‌ه��ای اقتصادی که‬ ‫نسبت به غیرمولد بودن برخی ارگان‌ها و نهادها مطرح می‌شود نیز گفت‪:‬‬ ‫این نهادها در اوایل انقالب با اهداف بیش��تر اجتماعی تاس��یس شدند و‬ ‫مول��د بودن یا نبودن آنها ب��ه این اهداف برمی‌گردد ح��ال اگر بخواهیم‬ ‫مولدب��ودن را فقط در بخش‌های اقتصادی و تولیدی تعریف کنیم‪ ،‬با این‬ ‫‹ ‹ سخن آخر‪...‬‬ ‫مالک‪ ،‬تحلیل آنها درس��ت اس��ت اما چنانچه به اهداف‬ ‫اجتماعی تاس��یس آنه��ا توجه کنیم‪ ،‬اثر آنه��ا کمتر از‬ ‫تولیدات بخش کشاورزی نیست‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬حال اگر این نهادها و دس��تگاه‌ها در مس��یر‬ ‫فعالیت خود در س��ال‌های گذشته فربه ش��ده و یا وارد‬ ‫مس��ائل تصدی‌گری بیش از اندازه ش��ده‌اند‪ ،‬باید با یک‬ ‫مهندسی ساختار آنها را اصالح کنیم تا اهداف حاکمیتی‬ ‫را دنبال کنند و حتی می‌توان با ارزیابی بودجه آنها‪ ،‬نس��بت به کارآمدتر‬ ‫ک��ردن این نهادها و ارگان‌ها اقدام کرد‪ .‬عضو کمیس��یون برنامه و بودجه‬ ‫مجل��س افزود‪ :‬به عنوان مثال‪ ،‬هم‌اکنون صدا و س��یما ش��روع به تعدیل‬ ‫نیروی انس��انی و چابک‌سازی کرده که حرکت خوبی است و دستگاه‌هایی‬ ‫مانند بنیاد مسکن‪ ،‬بنیاد مستضعفان‪ ،‬کمیته امداد و امثال اینها‪ ،‬چنانچه از‬ ‫اهداف اصلی خود منحرف نشده و برنامه‌های اجتماعی که هدف تاسیس‬ ‫آنها بوده را دنبال‌کنند‪ ،‬مشکلی برای ادامه کار نخواهند داشت اما با توجه‬ ‫به کاهش درآمدهای ارزی‪ ،‬دولت ناچار است سیاست‌های انقباضی بودجه‬ ‫را دنبال کرده و در بودجه این نهادها و دستگاه‌ها تجدیدنظر کند‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫بودجه‌ريزي استاني‬ ‫گامي براي تحقق‬ ‫اقتصاد بدون نفت‬ ‫سيدحامد عاملي‬ ‫رييس سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫اردبيل‬ ‫بسياري از مشکالت اقتصادي در ايران از وابستگي‬ ‫اقتصاد به نفت نشات مي‌گيرد‪ .‬اين وابستگي چنان در‬ ‫تاروپود اقتصاد ايران ريش��ه کرده که جدا کردن اين‬ ‫اتصال در کوتاه‌م��دت با چند برنامه جزئي امکانپذير‬ ‫نيس��ت و بايد در س��اختارها تغييرات اساسي ايجاد‬ ‫کرد‪ .‬با اين وجود اگر بخواهیم يک اولويت‌بندي براي‬ ‫اصالح س��اختار اقتصاد نفت��ي در نظر بگيريم‪ ،‬ايجاد‬ ‫تغييرات اساس��ي در نظام بودجه‌ريزي دولت يکي از‬ ‫اولويت‌هاست‪ .‬براي تحقق اقتصاد بدون نفت‪ ،‬یکی از‬ ‫راه‌ها این اس��ت که نظام هزين��ه – درآمد به صورت‬ ‫اس��تاني تعيين ش��ود‪ .‬برای ايجاد چنين نظامي‪ ،‬هر‬ ‫اس��تان بايد تمام تالش خود را براي کاهش هزينه‌ها‬ ‫و افزايش درآمدهاي خود به‌کار گيرد‪.‬‬ ‫در این حالت بين استان‌ها براي خالقيت‪ ،‬نو‌آوري‪،‬‬ ‫بهره‌ب��رداري اصولي‌تر از ثروت‌ه��اي نهفته‪ ،‬مديريت‬ ‫صحيح و علمي منابع رقابت ايجاد مي‌شود و اين امر‬ ‫ارتقاي وضعيت جامعه را سبب خواهد شد‪.‬‬ ‫اين تالش و رقابت ملي براي کش��ور ثمرات مهمی‬ ‫خواهد داشت که به چند مورد آن اشاره مي‌کنم‪.‬‬ ‫‪ )1‬تغييراتي در س��اختار اداري و مديريتي کش��ور‬ ‫اتف��اق خواهد افتاد‪ .‬اين س��اختار خود را به س��مت‬ ‫ساده‌س��ازي و حمايت از فضاي کس��ب‌وکار س��وق‬ ‫خواهد داد‪.‬‬ ‫‪ )2‬امکان ارزيابي مديران اجرايي در س��طح کشور‬ ‫و اس��تان‌ها فراهم می‌شود‪ .‬چون سهم سازمان‌ها هم‬ ‫برمبناي تامين درآمد اس��ت بنابراين همه باید براي‬ ‫ارتقاي آن تالش کنند و از اين منظر قابل ارزيابي‌اند‪.‬‬ ‫‪ )3‬تمام تالش‌ها معطوف به بهره‌گيري از انس‌ان‌ها‬ ‫و نيروهاي توانمند خواهد بود‌‪ .‬مديران بايد توانمندي‬ ‫و مهارت‌ه��ا و دان��ش الزم براي مديريت را داش��ته‬ ‫باش��ند‪ ،‬در غير اين صورت توفيقي در تحقق اهداف‬ ‫نخواهند داشت‪.‬‬ ‫‪ )4‬تمام تالش‌ها براي بهره‌برداري درس��ت و کامل‬ ‫از ظرفيت‌ه��اي اس��تاني و درنتيج��ه ظرفيت‌ه��اي‬ ‫مل��ي معط��وف خواهد ش��د‌‪ .‬مثال اس��تاني ب��ه اين‬ ‫نتيجه مي‌رس��د که بايد براي کس��ب درآمد و تامين‬ ‫هزينه‌هاي خود ظرفيت گردش��گري‌اش را احيا کند‬ ‫يا از ظرفيت مرزي بودن بهره‌برداري بيشتري داشته‬ ‫باش��د يا مع��ادن خ��ود را فعال کن��د‪ .‬در اين حالت‬ ‫ظرفيت‌هاي نهفته و بی‌استفاده تبديل به ثروت ملي‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫‪ )5‬هر اس��تاني براي ش��کوفايي ظرفيت‌هاي خود‬ ‫تمام تالشش را به رفع موانع سرمايه‌گذاري معطوف‬ ‫خواهدکرد‪ .‬براي شکوفايي آنها نظام جامعي طراحي‬ ‫و ابداع خواهدکرد و س��اختار ملي از اين پيشنهادها‬ ‫حمايت و صيانت مي‌کند‪ .‬مثال ممکن اس��ت به اين‬ ‫نتيجه برسند که در منطقه‌اي نظام مديريتي ويژه‌اي‬ ‫بايد طراحي و مس��تقر ش��ود تا بهره‌وري بيش��تري‬ ‫به‌دست آيد‪.‬‬ ‫‪ )6‬استفاده از علم‪ ،‬عالم‪ ،‬دانش و انديشمند مفهوم‬ ‫پيدا خواهد ک��ر ‌د چرا‌که بدون مديريت علمي منابع‬ ‫هدرخواهد رف��ت ولي با بهره‌گي��ري از فنون علمي‬ ‫امکان ارتقاي منابع فراهم مي‌آيد‪.‬‬ ‫‪ )7‬هرچه خالقيت و نوآوري بيشتر باشد‪ ،‬در ميدان‬ ‫رقابت پيشروي بيشتر خواهد بود بنابراين به ابداع و‬ ‫نوآوري‪ ،‬نظام پيش��نهادها و ارائه راهکارهاي جديد و‬ ‫موثر ارج نهاده مي‌شود‪.‬‬ ‫‪ )8‬در اي��ن روش موض��وع مه��م « توجيه فني و‬ ‫اقتص��ادي پروژه‌ه��ا» معني و مفهوم پي��دا مي‌کند‪.‬‬ ‫در‌حال حاضر دسترس��ي به ثروت نفت باعث ش��ده‬ ‫اجراي بس��ياري از پروژه‌ها براس��اس سليقه باشد و‬ ‫هيچ حس��اب و کتابي هم انجام نمي‌ش��ود اما وقتي‬ ‫موضوع درآمد غيرنفتي پيش آمد‪ ،‬بايد ثروت جامعه‬ ‫به س��مت پروژه‌هاي داراي توجي��ه فني و اقتصادي‬ ‫جريان يابد‪.‬‬ ‫‪ )9‬بيان اين نکته هم ضروري است که تا پول نفت‬ ‫ت چون در‬ ‫هس��ت دخالت همه در کار یکدیگر اس�� ‌‬ ‫اين اقتصاد رانتي‪ ،‬همه س��همي را به خود اختصاص‬ ‫داده‌ان��د اما وقتي مبنا بر تامين درآمد از کار و تالش‬ ‫ق��رار گرفت ديگر رانتي براي وسوس��ه‌انگيزي وجود‬ ‫نخواهد داشت و هر کسي در جايگاه خود خواهد بود‪.‬‬ ‫اما انتقادي که شايد به اين طرح وارد شود آن است‬ ‫که در اين وضعيت بين استان‌هاي توانمند و محروم‬ ‫ش��کاف بيشتر مي‌شود‪ .‬پاسخ به اين انتقاد اين است‬ ‫ک��ه در اين وضعيت دولت از اس��تان‌هاي محروم به‬ ‫صورت عادالنه حمايت مي‌‌کند و همچنين تجربيات‬ ‫هريک را به کل ساختار منتقل خواهد کرد تا زمينه‬ ‫رقابت عادالنه و پيش‌رونده فراهم شود‪.‬‬ ‫به نظر مي‌رس��د با اس��تاني کردن نظ��ام درآمد ـ‬ ‫هزينه يکي از زمينه‌هاي اساسي تحقق اقتصاد بدون‬ ‫نفت فراهم خواهد شد‪.‬‬
‫باجه خبر‬ ‫انتخاب علی رستگار به‌عنوان‬ ‫مدیرعامل بانک ملت‬ ‫هیات‌مدیره بانک ملت پس از پذیرش‬ ‫استعفای محمدرضا س��اروخانی‪ ،‬علی‬ ‫رس��تگار را به‌عنوان مدیرعامل جدید‬ ‫این بانک انتخاب کرد‪ .‬در جلس��ه هیات‌مدیره این‬ ‫بان��ک‪ ،‬اعضای هیات‌مدیره با قدردانی از زحمات و‬ ‫خدمات ارزنده مدیریتی محمدرضا س��اروخانی‪ ،‬با‬ ‫استعفای ایشان موافقت و همزمان علی رستگار را‬ ‫به‌عنوان مدیرعامل جدید این بانک انتخاب کردند‪.‬‬ ‫براساس این گزارش‪ ،‬رستگار عضویت هیات‌مدیره‬ ‫بانک ملت را در کارنامه خویش دارد و پیش از این‬ ‫نیز در رده‌های مختلف مدیریتی این بانک فعالیت‬ ‫داشته است‪.‬‬ ‫انتشار اوراق مشارکت شهرداری‬ ‫تبریزازطریقبانکشهر‬ ‫ف��روش اوراق مش��ارکت ط��رح قطار‬ ‫ش��هری ش��هرداری تبری��ز به‌ص��ورت‬ ‫الکترونیکی از طریق تمامی شعب بانک‬ ‫ش��هر انجام می‌ش��ود‪ .‬فروش اوراق مشارکت طرح‬ ‫قطار ش��هری تبریز به ارزش ‪2‬هزار میلیارد ریال‪ ،‬با‬ ‫نرخ س��ود علی‌الحس��اب ‪22‬درصد س��االنه و دوره‬ ‫پرداخت س��ود ‪3‬ماه��ه تا تاری��خ ‪ 1393/12/20‬از‬ ‫طریق شعب بانک شهر انجام خواهد شد‪ .‬همچنین‬ ‫الزم به توضیح اس��ت که معامالت ثانویه این اوراق‬ ‫در بازار سرمایه امکانپذیر خواهد بود‪.‬‬ ‫طرح سپرده ياس سپه‬ ‫براي رضایت مشتريان‬ ‫س��پرده ي��اس در قال��ب يک س��پرده‬ ‫س��رمايه‌گذاري‌کوتاه م��دت با حداقل‬ ‫بيس��ت ميليون ري��ال (‪20/000/000‬‬ ‫ري��ال) به صورت متمرکز (عاب��ر بانک) و با قابليت‬ ‫واريز و برداش��ت‪ ،‬براي اشخاص حقيقي (انفرادي ـ‬ ‫مش��ترک) و حقوق��ي افتت��اح مي‌ش��ود و چنانچه‬ ‫مشتري به حفظ حداقل موجودي تعيين شده اقدام‬ ‫کند‪ ،‬متناس��ب با دوره ماندگاري سپرده و بر‌اساس‬ ‫حداقل مانده روزانه‪ ،‬مشمول دريافت سود براساس‬ ‫نرخ‌هاي مصوب بانک خواهد شد‪.‬‬ ‫در اين طرح به منظور افزايش رضايت مشتريان‪،‬‬ ‫با ورود به س��ال‌هاي بعد‪ ،‬در صورت بس��ته نبودن‬ ‫حس��اب‪ ،‬حفظ شرايط و ادامه آن‪ ،‬مشتريان از نرخ‌‬ ‫س��ود علي الحساب مص ّوب بانک بهره مند خواهند‬ ‫شد‪ .‬س��پرده‌گذاران با توجه به بند ج ماده ‪ ۶‬قانون‬ ‫عملي��ات بانک��ي ب��دون ربا ع�لاوه بر م��وارد فوق‬ ‫مي‌توانن��د از مزاياي اولويت دريافت تس��هيالت و‬ ‫بعد از گذش��ت حداقل ‪ 3‬ماه از زمان افتتاح حساب‬ ‫استفاده کنند‪.‬‬ ‫رتبه چهارم بانک مهر اقتصاد در‬ ‫ميانسازمان‌هايدانشيبرتر‬ ‫بان��ک مهر اقتص��اد در چهارمي��ن دوره‬ ‫ارزيابي جايزه جهاني سازمان‌هاي دانشي‬ ‫برتر (‪ )MAKE‬اي��ران رتبه چهارم این‬ ‫س��ازمان را از آن خ��ود ک��رد‪ .‬بانک مه��ر اقتصاد در‬ ‫چهارمي��ن دوره ارزياب��ي جايزه جهاني س��ازمان‌هاي‬ ‫دانش��ي برت��ر (‪ )MAKE‬ايران که ب��ا حضور معاون‬ ‫علمي و فناوري رياست‌جمهوري‪ ،‬رييس شوراي عالي‬ ‫س��ازمان‌هاي دانش��ي برتر در ايران و رييس دانشگاه‬ ‫صنعتي ش��ريف در س��الن همايش‌هاي صدا و سيما‬ ‫برگزار شد‪ ،‬رتبه چهارم سازمان دانشي برتر کشور را از‬ ‫آن خود کرد‪ .‬بر‌اس��اس اين گزارش‪ ،‬دانشگاه صنعتي‬ ‫شريف نماينده رسمي برگزاري ارزيابي جهاني سازمان‌‬ ‫دانش��ي برتر در چهارمين دوره ارزيابي خود براساس‬ ‫بي��ش از ‪ 150‬ش��اخص بين‌المللي بني��اد ‪،MAKE‬‬ ‫بانک مهر اقتصاد را به عنوان يکي از ‪ 5‬سازمان دانشي‬ ‫برتر کشور معرفي کرد‪.‬‬ ‫بانک انصار در رواج بانکداري‬ ‫اسالمي نقش موثري دارد‬ ‫همايش سراس��ري س��االنه مدي��ران و‬ ‫کارشناس��ان حقوق��ي بانک ب��ا حضور‬ ‫مديرعامل و مديرکل حقوقي و مسئوالن‬ ‫حقوقي استان‌ها برگزار شد‪ .‬در اين همايش‪ ،‬آيت‌اهلل‬ ‫موح��دي کرمان��ي‪ ،‬ام��ام جمع��ه موقت ته��ران به‬ ‫س��خنراني پرداخ��ت و پيرامون اهمي��ت اقتصاد در‬ ‫اسالم و نقش بانک‌ها در آن سخن گفت‪ .‬وي به نقش‬ ‫موثر بانک انصار در حفظ س�لامت اقتصادي و رواج‬ ‫بانکداري اس�لامي اش��اره کرد و گفت‪ :‬ش��ما بايد با‬ ‫آموزش به مردم ياد بدهيد که اين پولي که مي‌گذارند‬ ‫در بان��ک به‌ص��ورت يک��ي از عق��ود اس�لامي‪ ،‬عقد‬ ‫مضاربه‌اي يا عقد شرکتي يا عقد وکالتي باشد‪.‬‬ ‫‪14‬‬ ‫پنجشنبه ‪ 21‬اسفند ‪ 21 - 1393‬جمادی االول ‪ 12 -1436‬مارس ‪ -2015‬شماره ‪ -179‬پیاپی ‪1497‬‬ ‫بانک و بیمه‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫رييس اتحاديه طال و جواهر با توجه به روند متفاوت بازار طال و سکه در روزهاي پاياني سال ‪ 93‬نسبت به سال‌های گذشته تاکيد کرد‬ ‫زه�ره محسنی‌ش�اد‪-‬گروه اقتصاد‪:‬‬ ‫درحال��ي کمت��ر از دو هفت��ه ب��ه پايان‬ ‫س��ال ‪ ۹۳‬باقي‌مانده ک��ه انتظار مي‌رفت‬ ‫با نزديک ش��دن به اي��ام نوروز و افزايش‬ ‫تقاضا براي خريد طال و سکه و همچنين‬ ‫باال رفتن حجم س��فرهاي خارجي‪ ،‬بازار‬ ‫طال و ارز بنا به تجربه سال‌هاي گذشته با‬ ‫رشد قيمت‌ها و التهاب دراين بازار مواجه‬ ‫باشد‪ ،‬اما آنطور که رييس اتحاديه طال و‬ ‫جواهر مي‌گويد‪ :‬امسال برخالف سال‌هاي‬ ‫گذش��ته‌‪ ،‬قيمت‌ها دراين ب��ازار هيجاني‬ ‫نبوده و ش��اهد رشد قيمت‌ها نيستيم‌‪ ،‬به‬ ‫طوري که در يک هفته گذش��ته قيمت‬ ‫سکه کاهشي حدود ‪ ۳۵‬تا ‪ ۴۰‬هزارتومان‬ ‫را تجربه کرد و هر گرم طالي ‪ ۱۸‬عيار از‬ ‫ب��االي ‪ ۱۰۰‬هزارتومان به ‪ ۹۵‬هزارتومان‬ ‫نزول کرد ک��ه در روزهاي پاياني س��ال‬ ‫بعيد به نظر مي‌رسيد‪.‬‬ ‫‹ ‹ عوام�ل موث�ر در کاه�ش قيمت‬ ‫طال و سکه‬ ‫محمد کش��تي آراي معتقد اس��ت اين‬ ‫انتظار وجود داش��ت قيمت‌ه��ا به دليل‬ ‫باال رفتن حجم تقاضا‪ ،‬افزايش��ي ش��ود‪،‬‬ ‫ام��ا فضاي مثب��ت مذاکرات از يک س��و‬ ‫و کاه��ش قيمت ارز و ط�لاي جهاني از‬ ‫سوي ديگر‪ ،‬سبب شد که ما گران شدن‬ ‫قيمت‌ها را در اين مقطع از زمان نداشته‬ ‫باشيم‪.‬‬ ‫وي از اين مجموعه رويدادها‪ ،‬به عنوان‬ ‫خ��وش اقبالي بازار طال و س��که ياد کرد‬ ‫به تش��ريح اين‬ ‫و در گفت‌وگ��و با‬ ‫موضوع پرداخت و گفت‪ :‬براساس تجربه‬ ‫سال‌هاي گذشته‪ ،‬بانزديک شدن به ايام‬ ‫نوروز و باال رفتن حجم تقاضاها‪ ،‬ما شاهد‬ ‫رشد قيمت‌ها در بازار طال و سکه بوديم‪،‬‬ ‫اما امس��ال برخالف س��ال‌های گذشته‪،‬‬ ‫هيچگون��ه الته��اب ي��ا رش��د هيجاني‬ ‫قيمت‌ها را تجربه نکرديم‪ .‬او نخس��تين‬ ‫دليل را کاهش قيم��ت ارز در هفته‌هاي‬ ‫اخير دانس��ت و گفت‪ :‬از آنجا که قيمت‬ ‫طال وس��که در داخل کشور ضمن اينکه‬ ‫از تغيي��رات قيم��ت جهاني ط�لا تاثير‬ ‫مي‌گيرد‪ ،‬نوسان قيمت ارز هم بر نرخ اين‬ ‫فلز زرد رنگ تاثير مي‌گذارد از اين رو‪ ،‬با‬ ‫کاهش قيمت ارز در هفته‌هاي اخير اين‬ ‫امر س��بب شد که قيمت طال و سکه نيز‬ ‫با افت قيمت‌ها مواجه شود‪ .‬کشتي‌آراي‪،‬‬ ‫دربازارطالخوشاقبالبوديم‬ ‫در ادامه تصريح کرد‪ :‬در س��ال‌هاي قبل‬ ‫به دليل قرار‌گيري در روزهاي نزديک به‬ ‫س��ال جديد و باال رفتن حجم سفرهاي‬ ‫خارجي به دليل تعطي�لات‪ ،‬نرخ دالر با‬ ‫رش��د مواجه مي‌ش��د اما امس��ال قيمت‬ ‫ارز به دليل اخبار خوش��ي که از گوش��ه‬ ‫و کن��ار از روند مثبت مذاکرات به گوش‬ ‫مي‌رس��د‪ ،‬مدتي است روندي کاهشي در‬ ‫پيش گرفته‪ ،‬و همين موضوع س��بب شد‬ ‫دراين مقطع از سال‪ ،‬اين امر عاملي براي‬ ‫توقف رش��د قيمت‌ها در بازار طال و سکه‬ ‫ش��ود‪ .‬او همچنين اف��ت قيمت جهاني‬ ‫طال را عامل ديگري براي کاهش التهاب‬ ‫بازار دانس��ت و افزود‪ :‬قيمت جهاني طال‬ ‫به داليل مختلفي ب��ا افت قيمت مواجه‬ ‫بوده به ط��وري که اونس جهاني در يک‬ ‫هفته کاهش��ي ح��دود ‪ ۵۰‬دالر را تجربه‬ ‫کرد که همين امر سبب شد قيمت‌ها در‬ ‫بازار داخل ارزان شود‪.‬‬ ‫‹ ‹افزاي�ش ناچي�ز قيمت س�که‌هاي‬ ‫کوچک مقطعي است‬ ‫وي در ادام��ه تصريح کرد‪ :‬البته دراين‬ ‫بي��ن‪ ،‬برخي از انواع س��که همچون يک‬ ‫گرم��ي‪ ،‬رب��ع و نيم ب��ه دلي��ل تقاضاي‬ ‫بس��يار بااليي که براي آن وجود دارد‪ ،‬از‬ ‫قيمت اصلي خ��ود فاصله گرفته‌اند اما با‬ ‫اين حال‪ ،‬خب��ري از قيمت‌هاي هيجاني‬ ‫نيست و اين روند‪ ،‬فقط به دليل تقاضاي‬ ‫روند بازارداخل با توجه‬ ‫به تقاضايي که وجود دارد‬ ‫طبيعي است‪ ،‬و اگر خوش‬ ‫اقبالنبوديموقيمت‬ ‫طالي جهاني و ارز کاهش‬ ‫نمي‌يافت‪،‬دراينمقطع‬ ‫از زمان بايد شاهد رشد‬ ‫بيشترقيمت‌هابوديم‬ ‫بااليي اس��ت که براي اين نوع س��که‌ها‬ ‫وجود دارد‪.‬‬ ‫وي افزود‪ :‬ب��ه عنوان مثال اگر چندماه‬ ‫پيش س��که تمام بهار آزادي يک ميليون‬ ‫تومان به فروش مي‌رس��يد و نيم س��که‬ ‫‪ ۵۰۰‬هزارتوم��ان قيمت‌گذاري مي‌ش��د‪،‬‬ ‫ام��ا درح��ال‌ حاضر با وجودي که س��که‬ ‫تمام بهارآزادي ‪ ۹۵۵‬ه��زار تومان مورد‬ ‫معامله قرار مي‌گیرد اما ‪ ۵۰۸‬هزار تومان‬ ‫به فروش مي‌رس��د‪ .‬درحال��ي که قيمت‬ ‫اين نوع سکه بايد ‪ ۴۸۰‬هزار تومان باشد‬ ‫که اين نش��ان مي‌دهد ‪ ۲۸‬هزارتومان با‬ ‫قيمت واقعي خود فاصله دارد‪.‬‬ ‫رييس اتحاديه ط�لا و جواهر در ادامه‬ ‫باتاکي��د براين ک��ه درحال‌حاضر قيمت‬ ‫تمام س��که به��ار آزادي و هر گرم طالي‬ ‫‪ ۱۸‬عي��ار مطاب��ق ب��ا تغييرات ن��رخ ارز‬ ‫و قيم��ت جهان��ي طال حرک��ت مي‌کند‬ ‫تصري��ح ک��رد‪ :‬البته اين حب��اب قيمت‬ ‫که در س��که‌هاي کوچکتر همچون ربع‪،‬‬ ‫ني��م و گرمي وجود دارد‪ ،‬مقطعي اس��ت‬ ‫و پ��س از تعطيالت ايام ن��وروز قيمت‌ها‬ ‫واقعي مي‌شود چرا که جو موجود از بين‬ ‫خواه��د رفت‪ .‬او البته به اين موضوع هم‬ ‫تاکيد کرد که اين روند قيمتي در بازار با‬ ‫توجه به تقاضايي که وجود دارد طبيعي‬ ‫است‪ ،‬و اگر خوش اقبال نبوديم و قيمت‬ ‫طالي جهاني و ارز کاهش نمي‌يافت‪ ،‬در‬ ‫اين مقطع از زمان بايد شاهد رشد بيشتر‬ ‫قيمت‌ها بوديم‪.‬‬ ‫‹ ‹رشد شدید قیمت‌ها متوقف شد‬ ‫کش��تي آراي البته ب��ه موضوع ديگري‬ ‫ک��ه باعث متوقف ش��دن رش��د ش��ديد‬ ‫قيمت‌ها در اين بازار ش��ده اش��اره کرد‬ ‫وگفت‪ :‬نکته‌اي که دراين بين وجود دارد‬ ‫اين اس��ت که‪ ،‬مردم همچون س��ال‌هاي‬ ‫گذش��ته‪ ،‬ديگر تمايلي براي خريد سکه‬ ‫و طال ب��ه عنوان يک کاالی س��رمايه‌ای‬ ‫ندارن��د و فقط ب��راي نيازهاي ضروري و‬ ‫مناس��بت‌ها‪ ،‬اقدام به خريد مي‌کنند که‬ ‫همين امر س��بب شده تقاضاها نسبت به‬ ‫وزیر امور اقتصادی و دارایی عنوان کرد‬ ‫پرداخت ‪ 230‬هزار میلیارد تومان تسهیالت بانکی در سال جاری‬ ‫وزیر امور اقتصادی و دارایی با اعالم اینکه پارس��ال‬ ‫بانک‌ه��ا ‪ 230‬هزار میلیارد تومان تس��هیالت دادند‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬در ‪ 10‬ماه امس��ال ح��دود ‪ 270‬هزار میلیارد‬ ‫تومان تس��هیالت داده شد که تا پایان سال به ‪320‬‬ ‫هزار میلیارد تومان می‌رسیم‪.‬‬ ‫علی طیب‌نیا ضمن بیان این مطلب گفت‪ :‬سیاست‬ ‫دول��ت این نیس��ت که فقط ب��ه بنگاه‌ه��ای بزرگ‬ ‫تسهیالت اعطا ش��ود و بخش عمده‌ای از تسهیالتی‬ ‫که اعطا می‌ش��ود حالت اس��تمهال و تقسیط دارد‪،‬‬ ‫چون بنگاه‌های ما در شرایط نامناسبی قرار داشتند و‬ ‫نمی‌توانستند بدهی‌ها را بازپرداخت کنند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬بس��یاری از ای��ن بنگاه‌ه��ا‪ ،‬بنگاه‌هایی‬ ‫هس��تند که سابقه بدحس��ابی ندارند بلکه به دالیل‬ ‫شرایط خاصی که در کشور به وجود آمده و رکودی‬ ‫که حاصل ش��ده ب��ود‪ ،‬مش��کل بازپرداخ��ت دیون‬ ‫داشتند‪ ،‬بنابراین شبکه بانکی باید با آنها مدارا کند و‬ ‫فرقی نمی‌کند بدهکاران شرکت‌های بزرگ باشند یا‬ ‫تولید‌کنندگان کوچک و متوسط‪.‬‬ ‫طیب‌نیا اظهار کرد‪ :‬ارتقای تسهیالت از ‪ 230‬هزار‬ ‫میلی��ارد تومان ب��ه ‪ 320‬هزار میلیارد تومان نش��ان‬ ‫می‌دهد نظام بانکی تالش زیادی را برای فعالیت‌های‬ ‫اقتصادی انجام داده است‪.‬‬ ‫طیب‌نی��ا تاکید ک��رد‪ :‬حت��ی اولویت م��ا اعطای‬ ‫تسهیالت برای س��رمایه‌گذاری نیست‪ ،‬وقتی اقتصاد‬ ‫در ش��رایط رکود باشد به این معناس��ت که از تمام‬ ‫ت��وان و ظرفیت تولید اس��تفاده نمی‌ش��ود‪ ،‬در این‬ ‫شرایط شما اگر س��رمایه‌گذاری جدیدی کنید تاثیر‬ ‫معنی‌داری روی تولید نمی‌گذارد ‪.‬‬ ‫وزی��ر اقتصاد گفت‪ :‬وقتی اقتصاد در رکود اس��ت و‬ ‫از ظرفیت‌های موجود استفاده نمی‌کند‪ ،‬اولویت این‬ ‫اس��ت که از ظرفیت موجود خود کاملا استفاده شود‬ ‫و مشکل این بنگاه‌ها غیراز سرمایه در گردش نیست‪،‬‬ ‫بناب��ر این اولوی��ت دولت تامین س��رمایه در گردش‬ ‫بنگاه‌های اقتصادی است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬به نظام بانکی اعالم ش��د ‪ 60‬درصد‬ ‫تسهیالت اعطایی سرمایه در گردش باشد و بر اساس‬ ‫آم��ار بانک مرکزی ‪ 56.9‬درصد تس��هیالت اعطایی‬ ‫سرمایه در گردش بوده است‪.‬‬ ‫طیب‌نیا خاطرنشان کرد‪ :‬در بخش صنعت و معدن‪،‬‬ ‫‪ 80‬درصد تس��هیالت اعطایی از جنس س��رمایه در‬ ‫گردش بوده و ش��بکه بانکی در افزایش تس��هیالت‬ ‫اعطایی و هم سرمایه در گردش بنگاه‌ها نقش بسیار‬ ‫موثری ایفا کرده است‪ .‬وزیر اقتصاد گفت‪ :‬در ‪ 10‬ماه‬ ‫نخس��ت سال جاری رش��د نقدینگی در کشور ‪15/6‬‬ ‫درصد بوده که از این مقدار رش��د نقدینگی سهمی‬ ‫که پایه پولی دارد ‪ 0/6‬درصد و سهم افزایش ضریب‬ ‫فزاینده ‪ 15‬درصد بوده و به این معنی است که دولت‬ ‫پول بدون پشتوانه چاپ نکرده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در دو ماه انتهایی سال رشد پایه پولی از‬ ‫ای��ن ‪ 0/6‬درصد یک مقدار باالتر می‌رود که اجتناب‬ ‫ناپذیراس��ت؛ اما نش��ان‌دهنده انضباط مالی و پولی‬ ‫است که دولت به کار می‌گیرد‪.‬‬ ‫طیب‌نیا درباه عل��ت افزایش نقدینگی گفت‪ :‬وقتی‬ ‫ضریب فزاینده افزایش پیدا می‌کند به این معناست‬ ‫که بانک‌ها توانس��تند تسهیالت بیش��تری بدهند و‬ ‫در تامین مالی فعالیت اقتصادی نقش بیش��تری ایفا‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬در ادبی��ات اقتص��ادی افزایش ضریب‬ ‫فزاینده نش��انه‌ای از توس��عه مالی محسوب می‌شود‬ ‫ک��ه این آمار حاکی از انضباط پولی و مالی اس��ت و‬ ‫این که بانک‌ها توانس��ته‌اند نقش موثرتری در تامین‬ ‫مالی فعالیت‌های اقتصادی ایفا کنند اگرچه ما هنوز‬ ‫مش��کالت اصل��ی بانک‌ها را حل و فص��ل نکردیم و‬ ‫امیدواریم با همکاری مجلس بتوانیم مشکل بانک‌ها‬ ‫یعنی مش��کل کمبود سرمایه بانک‌ها را حل کنیم و‬ ‫هر یک واحدی که ما به سرمایه بانک‌ها اضافه کنیم‬ ‫ح��دود ‪ 12‬برابر قدرت اعطای تس��هیالت بانک‌ها را‬ ‫افزایش می‌دهد که نی��از ضروری برای اقتصاد ایران‬ ‫است‪.‬‬ ‫س��ال‌هاي گذشته کمتر شود و ديگر اين‬ ‫بازار تب و تاب گذشته را نداشته باشد‪.‬‬ ‫او با اشاره به اتفاقات سال‌هاي گذشته‬ ‫در بازار طال و سکه‪ ،‬به اين موضوع تاکيد‬ ‫کرد که نوس��ان ش��ديد قيمت��ي در آن‬ ‫سال‌ها باعث شد افرادي که براي کسب‬ ‫سود بيشتر در کوتاه‌ترين زمان وارد اين‬ ‫بازار ش��دند با ضررهاي هنگفتي مواجه‬ ‫ش��وند که همين امر ريسک اين بازار را‬ ‫براي س��رمايه‌گذاران باال برد و سبب شد‬ ‫که افراد چندان تمايل به سرمايه‌گذاري‬ ‫دراين بازار نداشته باشند‪.‬‬ ‫به گفت��ه کش��تي آراي‪ ،‬درحال‌حاضر‬ ‫دارن��دگان س��رمايه‪ ،‬تماي��ل دارن��د‬ ‫س��رمايه‌هاي هرچند کوچک‌ش��ان را در‬ ‫جايي س��رمايه‌گذاري کنند که از سود و‬ ‫اصل پول‌ش��ان اطمينان داشته باشند و‬ ‫از اي��ن رو بانک‌ها به عنوان مطمئن‌ترين‬ ‫ب��ازار براي س��رمايه‌گذاري که ريس��ک‬ ‫بس��يار پاييني دارد‪ ،‬توانسته است‪ ،‬حجم‬ ‫زي��ادي از نقدينگي‌ها را به س��مت خود‬ ‫جل��ب کند که اين امر ب��راي اقتصاد هم‬ ‫مي‌تواند بسيار مفيد باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹ تغيير نرخ س�ود‪ ،‬تاثي�ري بر بازار‬ ‫طال ندارد‬ ‫رييس اتحاديه طال و جواهر‪ ،‬در پاس��خ‬ ‫به اين پرس��ش که بحث تغيير نرخ سود‬ ‫بانک��ي در بانک مرکزي اي��ن روزها وارد‬ ‫ف��از جدي‌تري ش��ده‪ ،‬ب��ه نظر ش��ما با‬ ‫کاهش نرخ س��ود بانکي آيا اين احتمال‬ ‫وج��ود دارد که س��رمايه‌ها بار ديگر وارد‬ ‫بازار طال و س��که ش��وند افزود‪ :‬همانطور‬ ‫که گفته ش��د‪ ،‬به دليل پر ريسک بودن‬ ‫بازار طال و س��که‪ ،‬و تجربه تلخ سال‌هاي‬ ‫اخير براي سرمايه‌گذاران اين بازار‪ ،‬حتي‬ ‫درباره کاهش نرخ س��ود بانکي‪ ،‬بعيد به‬ ‫نظر مي‌رس��د که س��رمايه‌ها دوباره وارد‬ ‫بازار طال و سکه شود‪ .‬وي معتقد است در‬ ‫چنين ش��رايطي بازهم افراد تمايل دارند‬ ‫که منابع‌شان را در بانک‌ها سپرده‌گذاري‬ ‫کنند‪ ،‬هرچند س��ود کمتري عايدش��ان‬ ‫ش��ود که البته با کاهش ن��رخ تورم اين‬ ‫اتفاق هم نخواهد افتاد‪ .‬چرا‌که در نهايت‬ ‫بازهم نرخ س��ود بانکي باالتر از نرخ تورم‬ ‫تعيين خواهد ش��د و اين ب��ه نفع مردم‬ ‫است‪.‬‬ ‫نگاه روز‬ ‫بانک‌ها به بنگاهداري خود‬ ‫پايان دهند‬ ‫عضو هيات رييس��ه‬ ‫کميس��يون اقتصادي‬ ‫مجلس گفت‪ :‬با توجه‬ ‫به وضعيت نامناس��ب‬ ‫ح��وزه توليد و صنايع‬ ‫و اينکه بيشتر بانک‌ها‬ ‫به جاي انجام رسالت‬ ‫اصلي خود و بانکداري‬ ‫به بنگاهداري مشغول هستند بعيد به نظر مي‌رسد‬ ‫که بتوانيم رش��د اقتصادي ‪ 2/5‬درصدي در س��ال‬ ‫آينده را شاهد باشيم‪.‬‬ ‫سيدناصر موس��وي الرگاني با بیان مطالب فوق‪،‬‬ ‫در رابط��ه با اظه��ارات رييس س��ازمان مديريت و‬ ‫برنامه‌ري��زي کش��ور مبني‌بر رش��د ‪ 2/5‬درصدي‬ ‫اقتص��اد در س��ال ‪ 1394‬و با تاکي��د براينکه هنوز‬ ‫به ايجاد اش��تغال پايدار دس��ت پي��دا نکرده‌ايم و‬ ‫بايد دراين راس��تا تالش‌ها افزايش يابد اظهار کرد‪:‬‬ ‫در‌حال حاضر ظرفيت فعاليت واحدهاي صنعتي و‬ ‫تولي��دي به ‪ 60‬تا ‪ 70‬درصد افزايش يافته اس��ت‪،‬‬ ‫درحالي که بايد براي حفظ اش��تغال موجود تالش‬ ‫ش��ود‪ ،‬اما متاس��فانه همت الزم ب��راي حمايت از‬ ‫صناي��ع وجود ندارد‪ .‬وي تامين س��رمايه درگردش‬ ‫م��ورد نياز واحدهاي تولي��دي و صنعتي را يکي از‬ ‫راهکاره��اي حماي��ت از اين واحده��اي اقتصادي‬ ‫عنوان ک��رد و گفت‪ :‬اما متاس��فانه توجهي به اين‬ ‫مباحث نمی‌شود‪.‬‬
‫بازار معامالت روزانه‬ ‫پنجشنبه ‪ 21‬اسفند ‪ 21 - 1393‬جمادی االول ‪ 12 -1436‬مارس ‪ -2015‬شماره ‪ -179‬پیاپی ‪1497‬‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫بورس‬ ‫‪15‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪15‬‬ ‫قیمت ارز‬ ‫قیمت سکه‬ ‫ارز‬ ‫خرید ‪Buy /‬‬ ‫فروش ‪Sell /‬‬ ‫دالر امریکا‬ ‫‪33450‬‬ ‫‪33590‬‬ ‫یورو‬ ‫‪35680‬‬ ‫‪36040‬‬ ‫پوند انگلیس‬ ‫‪51390‬‬ ‫‪51680‬‬ ‫‪27040‬‬ ‫‪27230‬‬ ‫‪9240‬‬ ‫‪26430‬‬ ‫عنوان‬ ‫قیمت خرید‬ ‫قیمت فروش‬ ‫سکه یک گرمی‬ ‫‪1,770,000‬‬ ‫‪1,850,000‬‬ ‫سکه ربع‬ ‫‪2,750,000‬‬ ‫‪2,800,000‬‬ ‫سکه نیم‬ ‫‪5,050,000‬‬ ‫‪5,120,000‬‬ ‫دالر کانادا‬ ‫سکه امامی‬ ‫‪9,410,000‬‬ ‫‪9,440,000‬‬ ‫درهم امارت‬ ‫‪9150‬‬ ‫سکه بهار آزادی‬ ‫‪9,350,000‬‬ ‫‪9,440,000‬‬ ‫دالر استرالیا‬ ‫‪26200‬‬ ‫سکه ربع ( زير ‪) 86‬‬ ‫‪2,320,000‬‬ ‫‪2,390,000‬‬ ‫فرانک سوئیس‬ ‫‪3330‬‬ ‫‪34500‬‬ ‫لیر تر کیه‬ ‫‪12970‬‬ ‫‪13080‬‬ ‫سکه نيم ( زير ‪) 86‬‬ ‫‪4,650,000‬‬ ‫‪4,740,000‬‬ ‫ریال عربستان‬ ‫‪8920‬‬ ‫‪9040‬‬ ‫سکه امامي ( زير ‪)86‬‬ ‫‪9,310,000‬‬ ‫‪9,380,000‬‬ ‫رینگت مالزی‬ ‫‪9590‬‬ ‫‪9710‬‬ ‫‪ 1‬گرم طال‬ ‫‪940,700‬‬ ‫‪958,400‬‬ ‫یوآن چین‬ ‫‪5330‬‬ ‫‪5440‬‬ ‫ین ژاپن‬ ‫‪285‬‬ ‫‪295‬‬ ‫‪ 1‬مثقال طال‬ ‫‪4,130,000‬‬ ‫‪4,150,000‬‬ ‫دینار عراق‬ ‫‪25‬‬ ‫‪29‬‬ ‫فرابورس‬ ‫بورس‬ ‫بیشترین حجم معامالت‬ ‫بیشترین رشد قیمت‬ ‫نام شرکت‬ ‫حجم معامالت‬ ‫قيمت پاياني‬ ‫نام شرکت‬ ‫قيمت پاياني‬ ‫درصد تغيير‬ ‫بانك تجارت‬ ‫‪39707850‬‬ ‫‪808‬‬ ‫ت‪-‬سيمان كرمان‬ ‫‪1698‬‬ ‫‪7.26‬‬ ‫‪17931351‬‬ ‫‪2012‬‬ ‫ت‪-‬گسترش نفت و گاز پارسيان‬ ‫‪1713‬‬ ‫‪6.33‬‬ ‫‪15404814‬‬ ‫‪2524‬‬ ‫‪9733113‬‬ ‫‪1925‬‬ ‫بانك صادرات ايران‬ ‫‪21161436‬‬ ‫بانك ملت‬ ‫‪15582298‬‬ ‫گروه بهمن‬ ‫ايران خودرو‬ ‫سرمايه گذاري غدير‬ ‫فوالد مباركه اصفهان‬ ‫‪10205448‬‬ ‫‪739‬‬ ‫‪1977‬‬ ‫‪3072‬‬ ‫ت‪-‬سخت آژند‬ ‫توليد مواد اوليه داروئي البرز بالک‬ ‫مرجان كار‬ ‫سيمان سبزوار‬ ‫گروه كارخانه هاي نورد آلومينيوم‬ ‫‪2467‬‬ ‫‪4987‬‬ ‫‪4837‬‬ ‫‪674‬‬ ‫‪8141‬‬ ‫بیشترین ارزش معامالت‬ ‫‪7.12‬‬ ‫‪4.99‬‬ ‫‪4.97‬‬ ‫‪4.01‬‬ ‫‪4‬‬ ‫بیشترین افت قیمت‬ ‫نام شرکت‬ ‫قيمت پاياني‬ ‫ارزش معامله‬ ‫نام شرکت‬ ‫قيمت پاياني‬ ‫درصد تغيير‬ ‫پتروشيمي مارون‬ ‫‪34800‬‬ ‫‪149185509700‬‬ ‫ت‪-‬گروه صنعتي بارز‬ ‫‪3200‬‬ ‫‪-57.33‬‬ ‫ايران خودرو‬ ‫‪2524‬‬ ‫‪38877487525‬‬ ‫ت‪-‬سرمايه گذاري توكا فوالد‬ ‫‪258‬‬ ‫‪-5.15‬‬ ‫سرمايه گذاري آتيه دماوند‬ ‫‪4155‬‬ ‫‪32546284617‬‬ ‫قند نقش جهان‬ ‫‪9350‬‬ ‫‪-4.46‬‬ ‫سرمايه گذاري غدير‬ ‫‪3072‬‬ ‫‪31350524577‬‬ ‫قند هگمتان‬ ‫‪2199‬‬ ‫‪-3.72‬‬ ‫نفت سپاهان‬ ‫گروه بهمن‬ ‫بانك تجارت‬ ‫‪9586‬‬ ‫‪2012‬‬ ‫‪808‬‬ ‫‪42305207811‬‬ ‫ت‪-‬لعابيران‬ ‫‪36069115168‬‬ ‫ت‪-‬بيمه دي‬ ‫‪32068242166‬‬ ‫قطعات اتومبيل ايران‬ ‫‪920‬‬ ‫‪260‬‬ ‫‪3257‬‬ ‫‪-8‬‬ ‫‪-4.76‬‬ ‫‪-3.98‬‬ ‫شاخص های بورس‬ ‫نام شاخص‬ ‫مقدار شاخص‬ ‫درصد تغییر‬ ‫زراعت‪01-‬‬ ‫‪6882‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ذغال سنگ‪10-‬‬ ‫‪781.2‬‬ ‫‪1.997649824‬‬ ‫استخراجنفتجزکشف‪11‬‬ ‫‪728.4‬‬ ‫‪0‬‬ ‫کانه فلزی‪13-‬‬ ‫‪11904.1‬‬ ‫‪-1.268961856‬‬ ‫سایر معادن‪14-‬‬ ‫‪3590.4‬‬ ‫‪3.490617704‬‬ ‫منسوجات‪17-‬‬ ‫‪1133.6‬‬ ‫‪0.044126732‬‬ ‫محصوالت چرمی‪19-‬‬ ‫‪662.8‬‬ ‫‪0‬‬ ‫محصوالت چوبی‪20-‬‬ ‫‪17296.1‬‬ ‫‪-0.277326138‬‬ ‫محصوالت کاغذ‪21-‬‬ ‫‪5880.5‬‬ ‫‪-0.234124493‬‬ ‫انتشار و چاپ‪22-‬‬ ‫‪47646.1‬‬ ‫‪3.826307142‬‬ ‫فراورده نفتی‪23-‬‬ ‫‪294962.5‬‬ ‫‪0.00657754‬‬ ‫الستیک‪25-‬‬ ‫‪19188.8‬‬ ‫‪-0.011463707‬‬ ‫فلزات اساسی‪27-‬‬ ‫‪26597.4‬‬ ‫‪0.249139695‬‬ ‫محصوالت فلزی‪28-‬‬ ‫‪21249.3‬‬ ‫‪0.210330729‬‬ ‫ماشین آالت‪29-‬‬ ‫‪10387.9‬‬ ‫‪0.143642148‬‬ ‫دستگاههای برقی‪31-‬‬ ‫‪295469.8‬‬ ‫‪-0.337134401‬‬ ‫وسایل ارتباطی‪32-‬‬ ‫‪2607.5‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ابزار پزشکی‪33-‬‬ ‫‪1826.5‬‬ ‫‪0‬‬ ‫خودرو‪34-‬‬ ‫‪11713.2‬‬ ‫‪0.417506108‬‬ ‫حمل و نقل‪35-‬‬ ‫‪1125.2‬‬ ‫‪0‬‬ ‫مبلمان‪36-‬‬ ‫‪272.7‬‬ ‫‪0‬‬ ‫قند و شکر‪38-‬‬ ‫‪3111.5‬‬ ‫‪-1.597090449‬‬ ‫چند رشته ای ص‪39-‬‬ ‫‪6236.8‬‬ ‫‪0.433179278‬‬ ‫غذایی بجز قند‪42-‬‬ ‫‪2361.5‬‬ ‫‪-0.626998822‬‬ ‫مواد دارویی‪43-‬‬ ‫‪4494.7‬‬ ‫‪0.111366016‬‬ ‫شیمیایی‪44-‬‬ ‫‪4184.2‬‬ ‫‪1.233910771‬‬ ‫پیمانکاری‪45-‬‬ ‫‪919.7‬‬ ‫‪0‬‬ ‫کاشی و سرامیک‪49-‬‬ ‫‪1860.5‬‬ ‫‪-0.160987389‬‬ ‫سیمان‪53-‬‬ ‫‪702.3‬‬ ‫‪-0.113781823‬‬ ‫کانی غیرفلزی‪54-‬‬ ‫‪1679.6‬‬ ‫‪-0.053555489‬‬ ‫سرمایه گذاریها‪56-‬‬ ‫‪1491.3‬‬ ‫‪0.026829432‬‬ ‫بانکها‪57-‬‬ ‫‪593.1‬‬ ‫‪0.491358861‬‬ ‫سایرمالی‪58-‬‬ ‫‪1760.5‬‬ ‫‪0.6‬‬ ‫حمل و نقل‪60-‬‬ ‫‪2929.7‬‬ ‫‪0.143565203‬‬ ‫رادیویی‪64-‬‬ ‫‪535.3‬‬ ‫‪0‬‬ ‫مالی‪65-‬‬ ‫‪124748‬‬ ‫‪0.38626195‬‬ ‫بیمه و بازنشسته‪66‬‬ ‫‪3369‬‬ ‫‪-0.319545535‬‬ ‫انبوه سازی‪70-‬‬ ‫‪806.7‬‬ ‫‪-0.111441308‬‬ ‫رایانه‪72-‬‬ ‫‪3982.2‬‬ ‫‪0.03014318‬‬ ‫فنی مهندسی‪74-‬‬ ‫‪616.4‬‬ ‫‪0.999508438‬‬ ‫شاخص آزاد شناور‬ ‫‪72911.5‬‬ ‫‪0.296439969‬‬ ‫شاخص بازار دوم‬ ‫‪124393.9‬‬ ‫‪0.629694496‬‬ ‫شاخص ‪ 30‬شرکت بزرگ‬ ‫‪2862.2‬‬ ‫‪0.392844616‬‬ ‫شاخص‪50‬شرکت فعالتر‬ ‫‪2607.2‬‬ ‫‪0.412093202‬‬ ‫شاخص صنعت‬ ‫‪53612.4‬‬ ‫‪0.333306509‬‬ ‫شاخص بازار اول‬ ‫‪47444.6‬‬ ‫‪0.227306335‬‬ ‫شاخص کل‬ ‫‪64070.7‬‬ ‫‪0.341253633‬‬ ‫شاخص قیمت ‪ 50‬شرکت‬ ‫‪125999.9‬‬ ‫‪0.13144249‬‬ ‫شاخص کل فرابورس‬ ‫‪718.5‬‬ ‫‪0.630252101‬‬ ‫بازار اول فرابورس‬ ‫‪198‬‬ ‫‪0.303951368‬‬ ‫بازار دوم فرابورس‬ ‫‪334‬‬ ‫‪0.723763571‬‬ ‫شاخص کل (هم وزن)‬ ‫‪9730.1‬‬ ‫‪0.006166812‬‬ ‫شاخص قیمت(وزنی‪-‬ارزشی)‬ ‫‪27834.4‬‬ ‫‪0.341387975‬‬ ‫شاخص قیمت (هم وزن)‬ ‫‪8932.2‬‬ ‫‪0.006717721‬‬
‫‪16‬‬ ‫پنجشنبه ‪ 21‬اسفند ‪ 21 - 1393‬جمادی االول ‪ 12 -1436‬مارس ‪ -2015‬شماره ‪ -179‬پیاپی ‪1497‬‬ ‫نام شرکت‬ ‫بورس و بازار‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫نام شرکت‬ ‫آخرین قیمت‬ ‫درصد تغییر‬ ‫حجم معامالت‬ ‫ارزش معامله‬ ‫تعداد دفعات معامله‬ ‫ذغالسنگ نگین طبس‬ ‫‪2039‬‬ ‫‪2.00‬‬ ‫‪139,690‬‬ ‫‪289078593‬‬ ‫‪35‬‬ ‫مسكن مرداد ‪92‬‬ ‫تسهیالت‬ ‫نگین طبس‬ ‫امتیازسنگ‬ ‫ذغال‬ ‫تامین ماسه ریختهگري‬ ‫‪5705‬‬ ‫‪3.50‬‬ ‫‪229,521‬‬ ‫‪1309396920‬‬ ‫‪86‬‬ ‫گري آبان ماه ‪91‬‬ ‫مسكن‬ ‫امتیازتسهیالت‬ ‫ریخته‬ ‫تامین ماسه‬ ‫معدني و صنعتي گل گهر‬ ‫‪3806‬‬ ‫‪-2.61‬‬ ‫‪1,652,439‬‬ ‫‪6202002753‬‬ ‫‪133‬‬ ‫مسكنگهرآذر ماه ‪92‬‬ ‫امتیازتسهیالت‬ ‫صنعتي گل‬ ‫معدني و‬ ‫توسعه معادن روي ایران‬ ‫‪1589‬‬ ‫‪281,952‬‬ ‫‪449507305‬‬ ‫‪53‬‬ ‫ایراناردیبهشت ‪92‬‬ ‫مسكن‬ ‫امتیازتسهیالتروي‬ ‫توسعه معادن‬ ‫باما‬ ‫‪8195‬‬ ‫معدنيوصنعتيچادرملو‬ ‫معادن بافق‬ ‫معادنمنگنزایران‬ ‫استخراج ذغال سنگ‬ ‫استخراج سایر معادن‬ ‫استخراج کانه هاي فلزي‬ ‫‪443,728‬‬ ‫‪3466‬‬ ‫‪-0.60‬‬ ‫‪3547‬‬ ‫‪-0.06‬‬ ‫‪32,930‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪0.10‬‬ ‫‪6,550‬‬ ‫‪0.13‬‬ ‫‪0.04‬‬ ‫‪31,448‬‬ ‫‪758‬‬ ‫‪2528688‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪11234034071‬‬ ‫‪1364‬‬ ‫توسعه معدني و صنعتي صبانور‬ ‫‪3474‬‬ ‫شهر سازي و خانه سازي باغمیشه‬ ‫‪2629‬‬ ‫‪-2.63‬‬ ‫‪4,272,919‬‬ ‫سرمایه گذاري مسكن تهران‬ ‫‪2451‬‬ ‫‪-1.25‬‬ ‫‪1,571,213‬‬ ‫سرمایه گذاري شاهد‬ ‫‪1363‬‬ ‫‪116573684‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪257892090‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫انبوه سازي‪ ،‬امالك و مستغالت‬ ‫‪13715700‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1,366,294‬‬ ‫‪1862803325‬‬ ‫‪261‬‬ ‫‪-0.33‬‬ ‫‪1,437,897‬‬ ‫‪2620181694‬‬ ‫‪224‬‬ ‫‪2.37‬‬ ‫‪295,706‬‬ ‫‪1853182696‬‬ ‫‪-0.65‬‬ ‫‪634,115‬‬ ‫‪2481‬‬ ‫‪2.65‬‬ ‫‪2467‬‬ ‫‪7.12‬‬ ‫سرمایهگذاري مسكن زاینده رود‬ ‫‪3767‬‬ ‫‪1.37‬‬ ‫سرمایهگذاريتوسعهآذربایجان‬ ‫‪2438‬‬ ‫‪-0.25‬‬ ‫‪14,281‬‬ ‫سخت آژند‬ ‫‪4228‬‬ ‫‪0.19‬‬ ‫‪30,319‬‬ ‫سرمایه گذاري مسكن شمال شرق‬ ‫‪1822‬‬ ‫س‪ .‬توسعه وعمران استان کرمان‬ ‫‪6267‬‬ ‫سرمایه گذاري ساختمانایران‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪1486826667‬‬ ‫‪77‬‬ ‫‪2788‬‬ ‫‪0.18‬‬ ‫شرکت سرمایه گذاري مسكن شمالغرب‬ ‫‪3297‬‬ ‫‪0.98‬‬ ‫آ‪.‬س‪.‬پ‬ ‫‪1265‬‬ ‫‪-1.17‬‬ ‫سرمایهگذاري مسكن‬ ‫عمرانوتوسعهفارس‬ ‫‪1534‬‬ ‫سامان گستراصفهان‬ ‫‪1596‬‬ ‫بینالملليتوسعهساختمان‬ ‫‪1567‬‬ ‫ح ‪ .‬سخت آژند‬ ‫عمران و توسعه شاهد‬ ‫توسعهشهريتوسگستر‬ ‫‪2159‬‬ ‫‪2834‬‬ ‫‪1.92‬‬ ‫‪589,532‬‬ ‫‪412,974‬‬ ‫‪522560600‬‬ ‫‪84‬‬ ‫‪252,292‬‬ ‫‪625966504‬‬ ‫‪262,745‬‬ ‫‪648135518‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪163,095‬‬ ‫‪614334137‬‬ ‫‪0.98‬‬ ‫‪171,560‬‬ ‫‪14,698‬‬ ‫بانك صادرات ایران‬ ‫‪739‬‬ ‫‪0.54‬‬ ‫‪648099770‬‬ ‫‪70‬‬ ‫‪630268236‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪370358715‬‬ ‫‪51‬‬ ‫‪40130646‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪33629277‬‬ ‫‪55‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪129208850‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪41,752‬‬ ‫‪515945649‬‬ ‫‪38‬‬ ‫‪21,161,436‬‬ ‫‪15641408238‬‬ ‫‪1630‬‬ ‫‪39,707,850‬‬ ‫‪32068242166‬‬ ‫انتشار‪ ،‬چاپ و تكثیر‬ ‫افست‬ ‫‪966853466‬‬ ‫‪102‬‬ ‫‪72‬‬ ‫‪-0.89‬‬ ‫‪12357‬‬ ‫‪162‬‬ ‫‪1943458876‬‬ ‫‪406,053‬‬ ‫‪-0.21‬‬ ‫‪2064488104‬‬ ‫‪183‬‬ ‫‪122‬‬ ‫‪409,588‬‬ ‫‪3.82‬‬ ‫امتیاز تسهیالت مسكن بهمنماه ‪93‬‬ ‫‪740,524‬‬ ‫‪3851093850‬‬ ‫‪245‬‬ ‫بانكها و موسسات اعتباري‬ ‫‪819757‬‬ ‫‪-0.77‬‬ ‫‪16,398‬‬ ‫‪1977‬‬ ‫‪0.10‬‬ ‫‪15,582,298‬‬ ‫‪30806075146‬‬ ‫امتیاز تسهیالت مسكن دي ماه‪93‬‬ ‫‪817495‬‬ ‫‪-0.62‬‬ ‫‪3,801‬‬ ‫‪3107296888‬‬ ‫‪374‬‬ ‫امتیازتسهیالت مسكن آبانماه‪93‬‬ ‫‪817376‬‬ ‫‪-0.49‬‬ ‫‪2471745562‬‬ ‫‪302‬‬ ‫‪1582‬‬ ‫‪0.19‬‬ ‫بانك تجارت‬ ‫بانك ملت‬ ‫بانك حكمت ایرانیان‬ ‫امتیازتسهیالت مسكن آذرماه ‪93‬‬ ‫بانك انصار‬ ‫بانك پاسارگاد‬ ‫‪808‬‬ ‫‪1127‬‬ ‫‪817148‬‬ ‫‪2200‬‬ ‫‪2.41‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪3,882,365‬‬ ‫‪-0.54‬‬ ‫‪4,150‬‬ ‫‪0.14‬‬ ‫‪2,502,716‬‬ ‫‪3,024‬‬ ‫‪1,415,361‬‬ ‫‪2327901615‬‬ ‫‪1,052,739‬‬ ‫‪1692028254‬‬ ‫‪166‬‬ ‫‪633‬‬ ‫‪516174505‬‬ ‫‪98‬‬ ‫امتیاز تسهیالت مسكن مردادماه‪93‬‬ ‫‪816865‬‬ ‫‪-0.46‬‬ ‫‪1,241‬‬ ‫امتیازتسهیالت مسكن شهریورماه‪93‬‬ ‫‪816610‬‬ ‫‪-0.31‬‬ ‫‪1,019‬‬ ‫بانك کارآفرین‬ ‫‪2138‬‬ ‫‪1.38‬‬ ‫بانك گردشگري‬ ‫امتیاز تسهیالت مسكن تیرماه‪93‬‬ ‫‪1607‬‬ ‫‪815442‬‬ ‫‪-1.00‬‬ ‫امتیاز تسهیالت مسكن خردادماه‪93‬‬ ‫‪812517‬‬ ‫‪-1.58‬‬ ‫‪531‬‬ ‫امتیاز تسهیالت مسكن اردیبهشت‪93‬‬ ‫‪811703‬‬ ‫‪-1.17‬‬ ‫‪434‬‬ ‫امتیاز تسهیالت مسكن اسفندماه‪92‬‬ ‫‪810213‬‬ ‫‪-0.98‬‬ ‫امتیاز تسهیالت مسكن فروردین ‪93‬‬ ‫‪814461‬‬ ‫امتیاز تسهیالت مسكن بهمنماه ‪92‬‬ ‫امتیازتسهیالت مسكن آذر ماه ‪91‬‬ ‫امتیاز تسهیالت مسكن تیرماه ‪92‬‬ ‫‪814171‬‬ ‫‪812619‬‬ ‫‪824942‬‬ ‫‪5508868025‬‬ ‫‪260‬‬ ‫‪188‬‬ ‫امتیازتسهیالت مسكن مهرماه‪93‬‬ ‫‪1.39‬‬ ‫‪3391163699‬‬ ‫‪334‬‬ ‫‪1,531,870‬‬ ‫‪815338‬‬ ‫بانك دي‬ ‫‪4376648000‬‬ ‫‪428‬‬ ‫‪2437869575‬‬ ‫‪-0.55‬‬ ‫‪1645‬‬ ‫‪539‬‬ ‫‪678‬‬ ‫‪257‬‬ ‫‪1,675‬‬ ‫‪1.11‬‬ ‫‪13442372234‬‬ ‫‪1336‬‬ ‫‪1365691235‬‬ ‫‪1013729529‬‬ ‫‪832125481‬‬ ‫‪195‬‬ ‫‪180‬‬ ‫‪152‬‬ ‫‪1,197,478‬‬ ‫‪2625741254‬‬ ‫‪94‬‬ ‫‪532‬‬ ‫‪433139136‬‬ ‫‪90‬‬ ‫‪-0.33‬‬ ‫‪681‬‬ ‫‪553393616‬‬ ‫‪1.01‬‬ ‫‪898‬‬ ‫‪-0.98‬‬ ‫‪-0.88‬‬ ‫‪494‬‬ ‫‪447‬‬ ‫آخرین قیمت‬ ‫درصد تغییر‬ ‫حجم معامالت‬ ‫ارزش معامله‬ ‫‪810292‬‬ ‫‪2039‬‬ ‫‪-0.32‬‬ ‫‪2.00‬‬ ‫‪493‬‬ ‫‪139,690‬‬ ‫‪399473775‬‬ ‫‪289078593‬‬ ‫‪70‬‬ ‫‪35‬‬ ‫‪511895798‬‬ ‫‪1309396920‬‬ ‫‪431666150‬‬ ‫‪68‬‬ ‫‪86‬‬ ‫امتیازتسهیالت مسكن فروردین ‪92‬‬ ‫‪810499‬‬ ‫امتیازتسهیالت مسكن آبان ماه ‪92‬‬ ‫‪807857‬‬ ‫امتیاز تسهیالت مسكن دي ماه ‪92‬‬ ‫مسكن مهرماه ‪92‬‬ ‫امتیاز‬ ‫تسهیالتچادرملو‬ ‫معدنيوصنعتي‬ ‫تسهیالت مسكن خرداد ‪92‬‬ ‫امتیاز‬ ‫معادن بافق‬ ‫امتیازتسهیالت مسكن دي ماه ‪91‬‬ ‫باما‬ ‫معادنسینا‬ ‫بانك‬ ‫منگنزایران‬ ‫صبانورماه ‪91‬‬ ‫صنعتيبهمن‬ ‫امتیازتسهیالتو مسكن‬ ‫توسعه معدني‬ ‫امتیازتسهیالت مسكن اسفندماه‪91‬‬ ‫اقتصادنوین‬ ‫خانه سازي باغمیشه‬ ‫بانك سازي و‬ ‫شهر‬ ‫مسكن شهریور ‪92‬‬ ‫امتیاز‬ ‫تسهیالتشاهد‬ ‫سرمایه گذاري‬ ‫سرمایهبانك‬ ‫پست‬ ‫ایرانمسكن تهران‬ ‫گذاري‬ ‫سرمایهایران‬ ‫بانك‬ ‫زمینمسكن شمال شرق‬ ‫گذاري‬ ‫سرمایه گذاري ساختمانایران‬ ‫بیمه دانا‬ ‫س‪ .‬توسعه وعمران استان کرمان‬ ‫بیمه دي‬ ‫شرکت سرمایه گذاري مسكن شمالغرب‬ ‫بیمه البرز‬ ‫سرمایهگذاري مسكن‬ ‫بیمه میهن‬ ‫آ‪.‬س‪.‬پ‬ ‫بیمه آسیا‬ ‫عمرانوتوسعهفارس‬ ‫ح ‪ .‬بیمه دي‬ ‫سامان گستراصفهان‬ ‫بیمه سامان‬ ‫ح ‪ .‬سخت آژند‬ ‫بیمه اتكایي ایرانیان‬ ‫بینالملليتوسعهساختمان‬ ‫بیمه پارسیان‬ ‫سرمایهگذاري مسكن زاینده رود‬ ‫بیمه ملت‬ ‫عمران و توسعه شاهد‬ ‫بیمه پاسارگاد‬ ‫سرمایهگذاريتوسعهآذربایجان‬ ‫توسعهشهريتوسگستر‬ ‫مهندسي ساختمان تاسیسات راه آهن‬ ‫سخت آژند‬ ‫کشتیراني دریاي خزر‬ ‫افست‬ ‫ح‪ .‬توکاریل‬ ‫بانك صادرات ایران‬ ‫کشتیراني جمهوري اسالمي ایران‬ ‫امتیاز تسهیالت مسكن بهمنماه ‪93‬‬ ‫توکاریل‬ ‫بانك تجارت‬ ‫توسعه خدمات دریایي وبندري سینا‬ ‫بانك ملت‬ ‫حمل و نقل بین المللي خلیج فارس‬ ‫بانك حكمت ایرانیان‬ ‫حمل و نقل پتروشیمي( سهامي عام‬ ‫امتیاز تسهیالت مسكن دي ماه‪93‬‬ ‫حملونقلتوکا‬ ‫تایدواترخاورمیانهمسكن آذرماه ‪93‬‬ ‫امتیازتسهیالت‬ ‫امتیازتسهیالت مسكن آبانماه‪93‬‬ ‫انصار(سهامي عام)‬ ‫بانك مپنا‬ ‫گروه‬ ‫کنترلپاسارگاد‬ ‫بانك‬ ‫خوردگيتكینکو‬ ‫امتیازتسهیالت مسكن مهرماه‪93‬‬ ‫بانك دي‬ ‫بهمن‬ ‫گروه‬ ‫امتیاز تسهیالت مسكن مردادماه‪93‬‬ ‫سایپا‬ ‫گردشگري‬ ‫بانك‬ ‫ایران خودرو‬ ‫امتیازتسهیالت مسكن شهریورماه‪93‬‬ ‫زامیاد‬ ‫تسهیالت مسكن تیرماه‪93‬‬ ‫امتیاز دیزل‬ ‫سایپا‬ ‫‪811255‬‬ ‫‪1589‬‬ ‫‪811627‬‬ ‫‪3547‬‬ ‫‪826627‬‬ ‫‪8195‬‬ ‫‪1232‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪1904‬‬ ‫‪2629‬‬ ‫‪814461‬‬ ‫‪1363‬‬ ‫‪1476‬‬ ‫‪2451‬‬ ‫‪2399‬‬ ‫‪1822‬‬ ‫‪817376‬‬ ‫‪2200‬‬ ‫‪6959‬‬ ‫‪1582‬‬ ‫‪12101‬‬ ‫‪815338‬‬ ‫‪1645‬‬ ‫‪2012‬‬ ‫‪816865‬‬ ‫‪1304‬‬ ‫‪1607‬‬ ‫‪2524‬‬ ‫‪816610‬‬ ‫‪1499‬‬ ‫‪815442‬‬ ‫‪995‬‬ ‫‪2138‬‬ ‫‪2290‬‬ ‫‪352279276‬‬ ‫‪86‬‬ ‫مسكن اردیبهشت‪93‬‬ ‫تسهیالت‬ ‫امتیاز‬ ‫گريایران‬ ‫صنایعریخته‬ ‫‪400245226‬‬ ‫‪81‬‬ ‫تسهیالت مسكن اسفندماه‪92‬‬ ‫امتیاز‬ ‫مهرکامپارس‬ ‫‪810213‬‬ ‫‪1800‬‬ ‫مسكن فروردین ‪93‬‬ ‫تسهیالت‬ ‫امتیاز‬ ‫نصیرماشین‬ ‫مهندسي‬ ‫‪814461‬‬ ‫‪3673‬‬ ‫‪740798131‬‬ ‫‪364064033‬‬ ‫‪82‬‬ ‫‪74‬‬ ‫‪73‬‬ ‫مشهدمسكن تیرماه ‪92‬‬ ‫تسهیالت‬ ‫امتیاز‬ ‫رینگسازي‬ ‫‪1.56‬‬ ‫‪0.04‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.10‬‬ ‫‪424‬‬ ‫‪31,448‬‬ ‫‪530,865‬‬ ‫‪6,550‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪-2.63‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪1.23‬‬ ‫‪-1.25‬‬ ‫‪0.33‬‬ ‫‪-0.33‬‬ ‫‪141,231‬‬ ‫‪4,272,919‬‬ ‫‪268‬‬ ‫‪1,366,294‬‬ ‫‪2,937,537‬‬ ‫‪1,571,213‬‬ ‫‪99,036‬‬ ‫‪1,437,897‬‬ ‫بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامین اجتماعي‬ ‫‪740,524‬‬ ‫‪0.18‬‬ ‫‪2788‬‬ ‫‪445,374‬‬ ‫‪0.07‬‬ ‫‪1372‬‬ ‫‪295,706‬‬ ‫‪2.37‬‬ ‫‪6267‬‬ ‫‪586,892‬‬ ‫‪1.10‬‬ ‫‪1379‬‬ ‫‪589,532‬‬ ‫‪0.98‬‬ ‫‪3297‬‬ ‫‪565,423‬‬ ‫‪-0.52‬‬ ‫‪1148‬‬ ‫‪634,115‬‬ ‫‪-0.65‬‬ ‫‪1534‬‬ ‫‪288,595‬‬ ‫‪-0.63‬‬ ‫‪2064‬‬ ‫‪412,974‬‬ ‫‪-1.17‬‬ ‫‪1265‬‬ ‫‪187,764‬‬ ‫‪-0.40‬‬ ‫‪1232‬‬ ‫‪252,292‬‬ ‫‪2.65‬‬ ‫‪2481‬‬ ‫‪626,000‬‬ ‫‪-4.76‬‬ ‫‪260‬‬ ‫‪406,053‬‬ ‫‪1.92‬‬ ‫‪1596‬‬ ‫‪167,762‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪1794‬‬ ‫‪262,745‬‬ ‫‪7.12‬‬ ‫‪2467‬‬ ‫‪126,933‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪1949‬‬ ‫‪409,588‬‬ ‫‪-0.89‬‬ ‫‪1567‬‬ ‫‪49,150‬‬ ‫‪-0.15‬‬ ‫‪2008‬‬ ‫‪163,095‬‬ ‫‪1.37‬‬ ‫‪3767‬‬ ‫‪99,724‬‬ ‫‪-0.35‬‬ ‫‪1993‬‬ ‫‪171,560‬‬ ‫‪0.98‬‬ ‫‪2159‬‬ ‫‪29,861‬‬ ‫‪0.03‬‬ ‫‪3923‬‬ ‫‪14,281‬‬ ‫‪-0.25‬‬ ‫‪2438‬‬ ‫پیمانكاري صنعتي‬ ‫‪14,698‬‬ ‫‪-0.21‬‬ ‫‪2834‬‬ ‫‪333,446‬‬ ‫‪1.13‬‬ ‫‪9077‬‬ ‫‪30,319‬‬ ‫‪0.19‬‬ ‫‪4228‬‬ ‫حمل و نقل آبي‬ ‫انتشار‪ ،‬چاپ و تكثیر‬ ‫‪102,810‬‬ ‫‪-0.08‬‬ ‫‪7664‬‬ ‫‪41,752‬‬ ‫‪3.82‬‬ ‫‪12357‬‬ ‫حمل ونقل‪ ،‬انبارداري و ارتباطات‬ ‫بانكها و موسسات اعتباري‬ ‫‪1,588,945‬‬ ‫‪-1.96‬‬ ‫‪802‬‬ ‫‪21,161,436‬‬ ‫‪0.54‬‬ ‫‪739‬‬ ‫‪780,166‬‬ ‫‪0.19‬‬ ‫‪3104‬‬ ‫‪16,398‬‬ ‫‪-0.77‬‬ ‫‪819757‬‬ ‫‪439,362‬‬ ‫‪-0.71‬‬ ‫‪2091‬‬ ‫‪39,707,850‬‬ ‫‪2.41‬‬ ‫‪808‬‬ ‫‪89,251‬‬ ‫‪0.84‬‬ ‫‪35576‬‬ ‫‪15,582,298‬‬ ‫‪0.10‬‬ ‫‪1977‬‬ ‫‪247,751‬‬ ‫‪-3.03‬‬ ‫‪1534‬‬ ‫‪3,882,365‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪1127‬‬ ‫‪38,643‬‬ ‫‪0.33‬‬ ‫‪2414‬‬ ‫‪3,801‬‬ ‫‪-0.62‬‬ ‫‪817495‬‬ ‫‪203,758‬‬ ‫‪1.17‬‬ ‫‪2257‬‬ ‫‪4,150‬‬ ‫‪-0.54‬‬ ‫‪817148‬‬ ‫‪23,322‬‬ ‫‪-0.37‬‬ ‫‪5082‬‬ ‫‪811703‬‬ ‫‪3815‬‬ ‫ایرانماه ‪91‬‬ ‫مسكن آذر‬ ‫امتیازتسهیالت‬ ‫خودرو‬ ‫سرمایهگذاري‬ ‫گسترش‬ ‫‪-0.38‬‬ ‫‪0.13‬‬ ‫‪-0.57‬‬ ‫‪-0.06‬‬ ‫‪471‬‬ ‫‪281,952‬‬ ‫‪464‬‬ ‫‪32,930‬‬ ‫‪348‬‬ ‫‪-0.04‬‬ ‫‪813547‬‬ ‫‪758‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪3474‬‬ ‫امالك و مستغالت ‪376‬‬ ‫‪ 804341‬انبوه سازي‪-0.33،‬‬ ‫‪93‬‬ ‫بهمنماه ‪92‬‬ ‫تسهیالترنا(مسكن‬ ‫امتیاز‬ ‫هلدینگ‬ ‫سرمایهگذاري‬ ‫‪-1.21‬‬ ‫سایر معادن‬ ‫استخراج‬ ‫‪476‬‬ ‫‪636‬‬ ‫‪-1.19‬‬ ‫‪804868‬‬ ‫‪229,521‬‬ ‫‪3.50‬‬ ‫‪5705‬‬ ‫کانه هاي فلزي ‪531‬‬ ‫‪ 812931‬استخراج‪0.09‬‬ ‫‪524‬‬ ‫‪-0.64‬‬ ‫‪810491‬‬ ‫‪1,652,439‬‬ ‫‪-2.61‬‬ ‫‪3806‬‬ ‫‪368‬‬ ‫‪-0.13‬‬ ‫‪811900‬‬ ‫‪443,728‬‬ ‫‪-0.60‬‬ ‫‪3466‬‬ ‫بانك کارآفرین‬ ‫تولیدمحورخودرو‬ ‫خودرودیزلمسكن خردادماه‪93‬‬ ‫امتیاز تسهیالت‬ ‫ایران‬ ‫‪431446602‬‬ ‫‪-0.76‬‬ ‫ذغال سنگ‬ ‫استخراج‬ ‫‪586‬‬ ‫‪812517‬‬ ‫‪740‬‬ ‫‪814171‬‬ ‫‪1104‬‬ ‫‪812619‬‬ ‫‪2639‬‬ ‫‪824942‬‬ ‫‪2282‬‬ ‫‪-0.49‬و مهندسي ‪3,024‬‬ ‫خدمات فني‬ ‫‪2,502,716‬‬ ‫‪0.14‬‬ ‫‪3,252,859‬‬ ‫‪1.00‬‬ ‫‪1,531,870‬‬ ‫‪0.19‬‬ ‫‪140,793‬‬ ‫‪1.52‬‬ ‫ساخت قطعات ‪1,675‬‬ ‫خودرو و‪-0.55‬‬ ‫‪1.11‬‬ ‫‪2.34‬‬ ‫‪-0.46‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪1.39‬‬ ‫‪0.80‬‬ ‫‪-0.31‬‬ ‫‪0.07‬‬ ‫‪-1.00‬‬ ‫‪-0.10‬‬ ‫‪1.38‬‬ ‫‪0.93‬‬ ‫‪1,415,361‬‬ ‫‪17,931,351‬‬ ‫‪1,241‬‬ ‫‪4,626,309‬‬ ‫‪1,052,739‬‬ ‫‪15,404,814‬‬ ‫‪1,019‬‬ ‫‪6,482,937‬‬ ‫‪633‬‬ ‫‪5,932,559‬‬ ‫‪1,197,478‬‬ ‫‪2,089,646‬‬ ‫‪474952532‬‬ ‫‪384540083‬‬ ‫‪424697494‬‬ ‫‪6202002753‬‬ ‫‪298779282‬‬ ‫‪1486826667‬‬ ‫‪382101348‬‬ ‫‪449507305‬‬ ‫‪376594887‬‬ ‫‪116573684‬‬ ‫‪350490038‬‬ ‫‪257892090‬‬ ‫‪652877066‬‬ ‫‪13715700‬‬ ‫‪283114527‬‬ ‫‪2528688‬‬ ‫‪302432083‬‬ ‫‪271104214‬‬ ‫‪11234034071‬‬ ‫‪218275459‬‬ ‫‪1862803325‬‬ ‫‪4335863378‬‬ ‫‪3851093850‬‬ ‫‪237582400‬‬ ‫‪2620181694‬‬ ‫‪2064488104‬‬ ‫‪611121714‬‬ ‫‪1853182696‬‬ ‫‪809128618‬‬ ‫‪1943458876‬‬ ‫‪643529749‬‬ ‫‪966853466‬‬ ‫‪595575205‬‬ ‫‪522560600‬‬ ‫‪227868570‬‬ ‫‪625966504‬‬ ‫‪162760000‬‬ ‫‪648099770‬‬ ‫‪300899362‬‬ ‫‪648135518‬‬ ‫‪247414666‬‬ ‫‪630268236‬‬ ‫‪96245210‬‬ ‫‪614334137‬‬ ‫‪193843258‬‬ ‫‪370358715‬‬ ‫‪117134420‬‬ ‫‪33629277‬‬ ‫تعداد دفعات معامله‬ ‫‪73‬‬ ‫‪69‬‬ ‫‪63‬‬ ‫‪63‬‬ ‫‪133‬‬ ‫‪61‬‬ ‫‪77‬‬ ‫‪59‬‬ ‫‪53‬‬ ‫‪58‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪56‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪504‬‬ ‫‪491‬‬ ‫‪43‬‬ ‫‪42‬‬ ‫‪1364‬‬ ‫‪37‬‬ ‫‪261‬‬ ‫‪28‬‬ ‫‪245‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪224‬‬ ‫‪183‬‬ ‫‪132‬‬ ‫‪162‬‬ ‫‪98‬‬ ‫‪122‬‬ ‫‪63‬‬ ‫‪102‬‬ ‫‪45‬‬ ‫‪84‬‬ ‫‪37‬‬ ‫‪72‬‬ ‫‪32‬‬ ‫‪70‬‬ ‫‪32‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪55‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪51‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪40130646‬‬ ‫‪3026588368‬‬ ‫‪129208850‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪225‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪787964890‬‬ ‫‪515945649‬‬ ‫‪44‬‬ ‫‪38‬‬ ‫‪1273803207‬‬ ‫‪15641408238‬‬ ‫‪2438729748‬‬ ‫‪13442372234‬‬ ‫‪918866647‬‬ ‫‪32068242166‬‬ ‫‪3175181827‬‬ ‫‪30806075146‬‬ ‫‪376991759‬‬ ‫‪4376648000‬‬ ‫‪94579688‬‬ ‫‪3107296888‬‬ ‫‪460245112‬‬ ‫‪3391163699‬‬ ‫‪114207834‬‬ ‫‪170‬‬ ‫‪1630‬‬ ‫‪146‬‬ ‫‪1336‬‬ ‫‪72‬‬ ‫‪678‬‬ ‫‪55‬‬ ‫‪539‬‬ ‫‪32‬‬ ‫‪428‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪374‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪334‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪5508868025‬‬ ‫‪22636511747‬‬ ‫‪2437869575‬‬ ‫‪1703729073‬‬ ‫‪260‬‬ ‫‪255‬‬ ‫‪257‬‬ ‫‪144‬‬ ‫‪2327901615‬‬ ‫‪36069115168‬‬ ‫‪1013729529‬‬ ‫‪6032205925‬‬ ‫‪188‬‬ ‫‪1420‬‬ ‫‪180‬‬ ‫‪971‬‬ ‫‪2471745562‬‬ ‫‪1365691235‬‬ ‫‪1692028254‬‬ ‫‪38877487525‬‬ ‫‪832125481‬‬ ‫‪9714916388‬‬ ‫‪516174505‬‬ ‫‪5900193989‬‬ ‫‪2625741254‬‬ ‫‪4784768630‬‬ ‫‪302‬‬ ‫‪195‬‬ ‫‪166‬‬ ‫‪893‬‬ ‫‪152‬‬ ‫‪797‬‬ ‫‪98‬‬ ‫‪446‬‬ ‫‪94‬‬ ‫‪366‬‬ ‫‪-1.58‬‬ ‫‪-0.13‬‬ ‫‪-0.98‬‬ ‫‪0.55‬‬ ‫‪531‬‬ ‫‪3,239,347‬‬ ‫‪532‬‬ ‫‪2,706,063‬‬ ‫‪431446602‬‬ ‫‪2397818164‬‬ ‫‪433139136‬‬ ‫‪2987827880‬‬ ‫‪93‬‬ ‫‪264‬‬ ‫‪90‬‬ ‫‪207‬‬ ‫‪-0.33‬‬ ‫‪0.34‬‬ ‫‪681‬‬ ‫‪436,204‬‬ ‫‪553393616‬‬ ‫‪1152535861‬‬ ‫‪82‬‬ ‫‪97‬‬ ‫‪1.01‬‬ ‫‪-2.06‬‬ ‫‪898‬‬ ‫‪443,443‬‬ ‫‪-1.17‬‬ ‫‪-1.19‬‬ ‫‪-0.98‬‬ ‫‪-0.72‬‬ ‫‪-0.88‬‬ ‫‪-3.57‬‬ ‫‪434‬‬ ‫‪526,714‬‬ ‫‪494‬‬ ‫‪264,272‬‬ ‫‪447‬‬ ‫‪118,974‬‬ ‫‪352279276‬‬ ‫‪2009425826‬‬ ‫‪86‬‬ ‫‪187‬‬ ‫‪400245226‬‬ ‫‪475673636‬‬ ‫‪81‬‬ ‫‪96‬‬ ‫‪364064033‬‬ ‫‪436425894‬‬ ‫‪73‬‬ ‫‪740798131‬‬ ‫‪1011929368‬‬ ‫‪74‬‬ ‫‪83‬‬
‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫رادیاتور ایران‬ ‫نام شرکت‬ ‫شرق‬ ‫سنگخودرو‬ ‫الكتریك‬ ‫بس‬ ‫نگین ط‬ ‫ذغال‬ ‫آخرین قیمت‬ ‫درصد تغییر‬ ‫حجم معامالت‬ ‫ارزش معامله‬ ‫‪1621‬‬ ‫‪2039‬‬ ‫‪-0.73‬‬ ‫‪2.00‬‬ ‫‪348,090‬‬ ‫‪139,690‬‬ ‫‪564079930‬‬ ‫‪289078593‬‬ ‫‪5658‬‬ ‫استخراج‬ ‫ذغال سنگ ‪202,660‬‬ ‫‪-0.47‬‬ ‫بورس و بازار‬ ‫تعداد دفعات معامله‬ ‫‪1146638407‬‬ ‫‪62‬‬ ‫‪346608903‬‬ ‫‪47‬‬ ‫پنجشنبه ‪ 21‬اسفند ‪ 21 - 1393‬جمادی االول ‪ 12 -1436‬مارس ‪ -2015‬شماره ‪ -179‬پیاپی ‪1497‬‬ ‫نام شرکت‬ ‫‪56‬‬ ‫‪35‬‬ ‫سبزوارطبس‬ ‫سنگ نگین‬ ‫ذغال‬ ‫سیمان الر‬ ‫تراکتورسازي ایران‬ ‫ریختهگري‬ ‫ماسه ریختهگري‬ ‫تامین‬ ‫‪2372‬‬ ‫‪5705‬‬ ‫‪-1.33‬‬ ‫‪3.50‬‬ ‫‪132,700‬‬ ‫‪229,521‬‬ ‫‪311972291‬‬ ‫‪1309396920‬‬ ‫‪46‬‬ ‫‪86‬‬ ‫ماسهکرمان‬ ‫تامینسیمان‬ ‫ح‪.‬‬ ‫ریختهگري‬ ‫خودرو‬ ‫محورسازان‬ ‫گهر‬ ‫ایرانگل‬ ‫صنعتي‬ ‫معدني و‬ ‫تراکتورسازيایران‬ ‫موتورسازان‬ ‫وصنعتيچادرملو‬ ‫معدني‬ ‫‪2763‬‬ ‫‪3806‬‬ ‫‪0.07‬‬ ‫‪-2.61‬‬ ‫‪-0.22‬‬ ‫‪-0.60‬‬ ‫‪104,768‬‬ ‫‪1,652,439‬‬ ‫‪26,903‬‬ ‫‪443,728‬‬ ‫‪289560438‬‬ ‫‪6202002753‬‬ ‫‪71911607‬‬ ‫‪1486826667‬‬ ‫‪46‬‬ ‫‪133‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪77‬‬ ‫سرمایه گذاري اعتبار ایران‬ ‫ایرکا پارت صنعت‬ ‫فنرسازيزر‬ ‫معادن روي ایران‬ ‫توسعه‬ ‫بافقخاور‬ ‫فنرسازي‬ ‫معادن‬ ‫نیرو محرکه‬ ‫باما‬ ‫‪1580‬‬ ‫‪5058‬‬ ‫‪2708‬‬ ‫‪3466‬‬ ‫‪1987‬‬ ‫‪1589‬‬ ‫‪2698‬‬ ‫‪3547‬‬ ‫‪1821‬‬ ‫‪8195‬‬ ‫چرخشگر‬ ‫منگنزایران‬ ‫معادن‬ ‫اتومبیلو ایران‬ ‫صنعتي صبانور‬ ‫قطعات معدني‬ ‫توسعه‬ ‫‪2083‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪3257‬‬ ‫‪3474‬‬ ‫پارسیان‬ ‫شهرتجارت‬ ‫ح‪.‬‬ ‫باغمیشه‬ ‫الكترونیكسازي‬ ‫سازي و خانه‬ ‫شاهدکیش‬ ‫گذاري ایران‬ ‫سرمایهاعتباري‬ ‫کارت‬ ‫‪1572‬‬ ‫‪2629‬‬ ‫‪2821‬‬ ‫‪1363‬‬ ‫پردازي‬ ‫داده‬ ‫ایرانمسكن تهران‬ ‫گذاري‬ ‫سرمایه‬ ‫پارسیان‬ ‫الكترونیك‬ ‫تجارت‬ ‫شمال شرق‬ ‫مسكن‬ ‫سرمایه گذاري‬ ‫‪1609‬‬ ‫‪2451‬‬ ‫‪2895‬‬ ‫‪1822‬‬ ‫افرانت‬ ‫شرکت سرمایه گذاري مسكن شمالغرب‬ ‫ایرانارقام‬ ‫سرمایهگذاري مسكن‬ ‫‪4042‬‬ ‫‪3297‬‬ ‫‪2511‬‬ ‫‪1534‬‬ ‫بینالملليتوسعهساختمان‬ ‫شیشه همدان‬ ‫سرمایهگذاري مسكن زاینده رود‬ ‫فراورده هاي نسوزایران‬ ‫عمران و توسعه شاهد‬ ‫بازرگاني و تولیدي مرجان کار‬ ‫سرمایهگذاريتوسعهآذربایجان‬ ‫شیشه و گاز‬ ‫توسعهشهريتوسگستر‬ ‫پشمشیشهایران‬ ‫سخت آژند‬ ‫ح ‪ .‬پارس سرام‬ ‫‪1567‬‬ ‫‪5315‬‬ ‫‪3767‬‬ ‫‪9392‬‬ ‫‪2159‬‬ ‫‪4837‬‬ ‫‪2438‬‬ ‫‪3976‬‬ ‫‪2834‬‬ ‫‪6161‬‬ ‫‪4228‬‬ ‫‪1592‬‬ ‫کارخانجاتتولیديشیشهرازي‬ ‫بانك صادرات ایران‬ ‫‪9944‬‬ ‫‪739‬‬ ‫انفورماتیك‬ ‫ساختمانایران‬ ‫خدمات گذاري‬ ‫سرمایه‬ ‫سیستم‬ ‫همكاران‬ ‫س‪ .‬توسعه وعمران استان کرمان‬ ‫آ‪.‬س‪.‬پ‬ ‫صنایع آذرآب‬ ‫عمرانوتوسعهفارس‬ ‫المیران‬ ‫سامان گستراصفهان‬ ‫صنعتي آما‬ ‫ح ‪ .‬سخت آژند‬ ‫پارس سرام‬ ‫افست‬ ‫صنایعخاكچینيایران‬ ‫‪11294‬‬ ‫‪2788‬‬ ‫‪3974‬‬ ‫‪6267‬‬ ‫‪1265‬‬ ‫‪2860‬‬ ‫‪2481‬‬ ‫‪2921‬‬ ‫‪1596‬‬ ‫‪4631‬‬ ‫‪2467‬‬ ‫‪3425‬‬ ‫‪12357‬‬ ‫‪8884‬‬ ‫امتیاز تسهیالت مسكن بهمنماه ‪93‬‬ ‫لیزینگ رایان سایپا‬ ‫بانك تجارت‬ ‫لیزینگصنعتومعدن‬ ‫بانك ملت‬ ‫لیزینگخودروغدیر‬ ‫بانك حكمت ایرانیان‬ ‫شرکت بهمن لیزینگ‬ ‫امتیاز تسهیالت مسكن دي ماه‪93‬‬ ‫لیزینگ ایرانیان‬ ‫امتیازتسهیالت مسكن آذرماه ‪93‬‬ ‫لیزینگایران‬ ‫امتیازتسهیالت مسكن آبانماه‪93‬‬ ‫‪819757‬‬ ‫‪1881‬‬ ‫‪808‬‬ ‫‪1790‬‬ ‫‪1977‬‬ ‫‪2455‬‬ ‫‪1127‬‬ ‫‪2386‬‬ ‫‪817495‬‬ ‫‪1764‬‬ ‫‪817148‬‬ ‫‪2212‬‬ ‫‪817376‬‬ ‫مسكن مهرماه‪93‬‬ ‫امتیازتسهیالتسایپا‬ ‫سرمایهگذاري‬ ‫‪815338‬‬ ‫‪1092‬‬ ‫‪1645‬‬ ‫‪1298‬‬ ‫بانك انصار‬ ‫سرمایه گذاري آتیه دماوند‬ ‫بانك‬ ‫پاسارگاد صنعت بیمه‬ ‫سرمایه گذاري‬ ‫بانك‬ ‫سرمایهديگذاري خوارزمي‬ ‫مسكن مردادماه‪93‬‬ ‫امتیاز‬ ‫تسهیالتسپه‬ ‫سرمایهگذاري‬ ‫گردشگري‬ ‫بانك‬ ‫سرمایه گذاري ایرانیان‬ ‫گسترش‬ ‫امتیازتسهیالتنیرومسكن شهریورماه‪93‬‬ ‫سرمایهگذاري‬ ‫تسهیالتملتمسكن تیرماه‪93‬‬ ‫امتیاز‬ ‫سرمایهگذاري‬ ‫بانك‬ ‫کارآفرین توسعه صنعتي ایران‬ ‫سرمایه گذاري‬ ‫مسكن خردادماه‪93‬‬ ‫امتیاز‬ ‫تسهیالتپردیس‬ ‫سرمایه گذاري‬ ‫مليبهمنماه ‪92‬‬ ‫مسكن‬ ‫امتیاز‬ ‫تسهیالتتوسعه‬ ‫سرمایهگذاري‬ ‫اردیبهشت‪93‬‬ ‫امتیاز‬ ‫مسكناعتالء البرز‬ ‫تسهیالتگذاري‬ ‫شرکت سرمایه‬ ‫بهشهرایران آذر ماه ‪91‬‬ ‫امتیازتسهیالت مسكن‬ ‫گروهصنایع‬ ‫اسفندماه‪92‬‬ ‫تسهیالت مسكن‬ ‫امتیاز‬ ‫بانك‬ ‫بازنشستگي کارکنان‬ ‫صندوق‬ ‫س‪.‬‬ ‫مسكن تیرماه ‪92‬‬ ‫امتیاز‬ ‫تسهیالتبهمن‬ ‫سرمایهگذاري‬ ‫فروردین ‪93‬‬ ‫مسكنوخوزستان‬ ‫تسهیالتفارس‬ ‫امتیازتدبیرگران‬ ‫س‪.‬‬ ‫‪2200‬‬ ‫‪4155‬‬ ‫‪1582‬‬ ‫‪1092‬‬ ‫‪816865‬‬ ‫‪1686‬‬ ‫‪1607‬‬ ‫‪1151‬‬ ‫‪816610‬‬ ‫‪1294‬‬ ‫‪815442‬‬ ‫‪572‬‬ ‫‪2138‬‬ ‫‪980‬‬ ‫‪812517‬‬ ‫‪934‬‬ ‫‪814171‬‬ ‫‪1817‬‬ ‫‪811703‬‬ ‫‪1733‬‬ ‫‪812619‬‬ ‫‪1999‬‬ ‫‪810213‬‬ ‫‪1098‬‬ ‫‪824942‬‬ ‫‪1558‬‬ ‫‪814461‬‬ ‫‪1973‬‬ ‫استخراج‪1.02‬سایر معادن ‪218,406‬‬ ‫‪ -0.26‬هاي فلزي ‪105,044‬‬ ‫استخراج کانه‬ ‫‪-0.95‬‬ ‫‪0.13‬‬ ‫‪1.09‬‬ ‫‪-0.06‬‬ ‫‪104,830‬‬ ‫‪281,952‬‬ ‫‪53,288‬‬ ‫‪32,930‬‬ ‫‪-0.22‬‬ ‫‪0.04‬‬ ‫‪-0.48‬‬ ‫‪0.10‬‬ ‫‪79,150‬‬ ‫‪31,448‬‬ ‫‪71,510‬‬ ‫‪6,550‬‬ ‫‪-3.08‬‬ ‫‪-2.63‬‬ ‫‪-2.35‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪1,491,791‬‬ ‫‪4,272,919‬‬ ‫‪539,869‬‬ ‫‪1,366,294‬‬ ‫‪0.28‬‬ ‫‪0.18‬‬ ‫‪1.46‬‬ ‫‪2.37‬‬ ‫‪132,393‬‬ ‫‪740,524‬‬ ‫‪19,152‬‬ ‫‪295,706‬‬ ‫‪835,685‬‬ ‫‪-3.98‬‬ ‫‪758‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫مستغالتآن‬ ‫امالك ووابسته به‬ ‫فعالیتهاي‬ ‫رایانه‬ ‫انبوه وسازي‪،‬‬ ‫‪0.75‬‬ ‫‪-1.25‬‬ ‫‪-0.55‬‬ ‫‪-0.33‬‬ ‫‪-0.46‬‬ ‫‪-0.94‬‬ ‫‪1.39‬‬ ‫‪-1.54‬‬ ‫‪-0.31‬‬ ‫‪3.03‬‬ ‫‪-1.00‬‬ ‫‪1.06‬‬ ‫‪1.38‬‬ ‫‪-0.31‬‬ ‫‪-1.58‬‬ ‫‪-0.21‬‬ ‫‪-0.98‬‬ ‫‪1.40‬‬ ‫‪-1.17‬‬ ‫‪-0.40‬‬ ‫‪205766328‬‬ ‫‪449507305‬‬ ‫‪147874200‬‬ ‫‪116573684‬‬ ‫‪143034000‬‬ ‫‪257892090‬‬ ‫‪147232012‬‬ ‫‪13715700‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪164‬‬ ‫سیمان کارون‬ ‫وصنعتيچادرملو‬ ‫معدني‬ ‫تهران روي ایران‬ ‫سیمان معادن‬ ‫توسعه‬ ‫‪4967‬‬ ‫‪3466‬‬ ‫سیمانوسپاهان‬ ‫صنعتي گل گهر‬ ‫معدني‬ ‫کرمان‬ ‫سیمانبافق‬ ‫معادن‬ ‫سیمان داراب‬ ‫باما‬ ‫سیمانشاهرود‬ ‫منگنزایران‬ ‫معادن‬ ‫هگمتانو صنعتي صبانور‬ ‫سیمان معدني‬ ‫توسعه‬ ‫‪2345159189‬‬ ‫‪11234034071‬‬ ‫‪1523084989‬‬ ‫‪1862803325‬‬ ‫‪338‬‬ ‫‪1364‬‬ ‫‪178‬‬ ‫‪261‬‬ ‫‪1519795742‬‬ ‫‪2064488104‬‬ ‫‪76111783‬‬ ‫‪1853182696‬‬ ‫‪46‬‬ ‫‪183‬‬ ‫‪31‬‬ ‫‪162‬‬ ‫سرمایه ایالم‬ ‫سیمان‬ ‫گذاري ساختمانایران‬ ‫کردستان‬ ‫سیمان‬ ‫وعمران استان کرمان‬ ‫توسعه‬ ‫س‪.‬‬ ‫سیمان بهبهان‬ ‫‪490,263‬‬ ‫‪1,571,213‬‬ ‫‪472,733‬‬ ‫‪1,437,897‬‬ ‫‪59,540‬‬ ‫‪589,532‬‬ ‫‪67,584‬‬ ‫‪634,115‬‬ ‫‪240658869‬‬ ‫‪1943458876‬‬ ‫‪166241299‬‬ ‫‪966853466‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪122‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪102‬‬ ‫‪630268236‬‬ ‫‪1596028204‬‬ ‫‪614334137‬‬ ‫‪792781666‬‬ ‫‪370358715‬‬ ‫‪947922489‬‬ ‫‪33629277‬‬ ‫‪388296980‬‬ ‫‪40130646‬‬ ‫‪688108341‬‬ ‫‪129208850‬‬ ‫‪85829269‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪87‬‬ ‫‪55‬‬ ‫‪74‬‬ ‫‪51‬‬ ‫‪67‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪53‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪48‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪26‬‬ ‫سرمایهگذاريتوسعهآذربایجان‬ ‫صندوق س‪ .‬پاداش سهامداري توسعه‪1‬‬ ‫توسعهشهريتوسگستر‬ ‫صندوق سرمایهگذاري اطلس‪-‬سهام‬ ‫سخت آژند‬ ‫صندوق سرمایهگذاري صنوین‪-‬مختلط‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1630‬‬ ‫تولید برق عسلویه مپنا‬ ‫بانك صادرات ایران‬ ‫‪1,675‬‬ ‫‪3,227,892‬‬ ‫‪1,415,361‬‬ ‫‪2,226,693‬‬ ‫‪1,241‬‬ ‫‪548,439‬‬ ‫‪1,052,739‬‬ ‫‪1,338,933‬‬ ‫‪1,019‬‬ ‫‪653,480‬‬ ‫‪633‬‬ ‫‪749,148‬‬ ‫‪1,197,478‬‬ ‫‪294,121‬‬ ‫‪531‬‬ ‫‪190,177‬‬ ‫‪532‬‬ ‫‪187,582‬‬ ‫‪434‬‬ ‫‪174,843‬‬ ‫‪522560600‬‬ ‫‪6750460954‬‬ ‫‪625966504‬‬ ‫‪76320295‬‬ ‫‪648099770‬‬ ‫‪13347000‬‬ ‫‪648135518‬‬ ‫‪6436500‬‬ ‫‪515945649‬‬ ‫‪26428380‬‬ ‫‪5185107‬‬ ‫‪15641408238‬‬ ‫سرمایه شمال‬ ‫سیمان‬ ‫گذاري مسكن تهران‬ ‫سرمایهغرب‬ ‫سیمان‬ ‫گذاري مسكن شمال شرق‬ ‫سیمانخاش‬ ‫سرمایه گذاري مسكن شمالغرب‬ ‫شرکت‬ ‫سیمان بجنورد‬ ‫سرمایهگذاري مسكن‬ ‫سیمان دورود‬ ‫آ‪.‬س‪.‬پ‬ ‫عمرانوتوسعهفارس‬ ‫سرمایهگذاريغدیر(هلدینگ‬ ‫سامان گستراصفهان‬ ‫سرمایه گذاري گروه توسعه ملي‬ ‫ح ‪ .‬سخت آژند‬ ‫سرمایهگذاريصندوقبازنشستگي‬ ‫بینالملليتوسعهساختمان‬ ‫گروه مدیریت سرمایه گذاري امید‬ ‫سرمایهگذاري مسكن زاینده رود‬ ‫سرمایهگذاريغدیر(هلدینگ‬ ‫عمران و توسعه شاهد‬ ‫صندوق سرمایهگذاري آسام‪-‬مختلط‬ ‫افست‬ ‫‪13442372234‬‬ ‫‪4655128763‬‬ ‫‪32068242166‬‬ ‫‪4161671713‬‬ ‫‪30806075146‬‬ ‫‪2243597290‬‬ ‫‪4376648000‬‬ ‫‪1278354451‬‬ ‫‪3107296888‬‬ ‫‪1530746040‬‬ ‫‪3391163699‬‬ ‫‪233511048‬‬ ‫‪2471745562‬‬ ‫‪1336‬‬ ‫‪268‬‬ ‫‪678‬‬ ‫‪218‬‬ ‫‪539‬‬ ‫‪153‬‬ ‫‪428‬‬ ‫‪118‬‬ ‫‪374‬‬ ‫‪75‬‬ ‫‪334‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪302‬‬ ‫امتیاز تسهیالت مسكن بهمنماه ‪93‬‬ ‫سرمایهگذاري صنعت نفت‬ ‫بانك تجارت‬ ‫نفت بهران‬ ‫بانك ملت‬ ‫نفت ایرانول‬ ‫بانك حكمت ایرانیان‬ ‫نفت سپاهان‬ ‫امتیاز تسهیالت مسكن دي ماه‪93‬‬ ‫نفت پاسارگاد‬ ‫امتیازتسهیالت مسكن آذرماه ‪93‬‬ ‫نفت پارس‬ ‫امتیازتسهیالت مسكن آبانماه‪93‬‬ ‫‪1365691235‬‬ ‫‪3523740147‬‬ ‫‪2327901615‬‬ ‫‪2892148013‬‬ ‫‪195‬‬ ‫‪260‬‬ ‫‪188‬‬ ‫‪245‬‬ ‫مسكن مهرماه‪93‬‬ ‫امتیازتسهیالتاصفهان‬ ‫فوالد مبارکه‬ ‫‪5508868025‬‬ ‫‪32546284617‬‬ ‫‪2437869575‬‬ ‫‪2101325068‬‬ ‫‪1013729529‬‬ ‫‪909927739‬‬ ‫‪1692028254‬‬ ‫‪1540513155‬‬ ‫‪832125481‬‬ ‫‪845575602‬‬ ‫‪516174505‬‬ ‫‪428673772‬‬ ‫‪2625741254‬‬ ‫‪287248535‬‬ ‫‪431446602‬‬ ‫‪176714796‬‬ ‫‪433139136‬‬ ‫‪340864669‬‬ ‫‪352279276‬‬ ‫‪303035518‬‬ ‫‪-0.33‬‬ ‫‪-0.10‬‬ ‫‪-0.98‬‬ ‫‪-0.36‬‬ ‫‪681‬‬ ‫‪114,514‬‬ ‫‪494‬‬ ‫‪268,756‬‬ ‫‪-0.88‬‬ ‫‪1.23‬‬ ‫‪447‬‬ ‫‪9,531‬‬ ‫‪364064033‬‬ ‫‪18805270‬‬ ‫‪898‬‬ ‫‪44,382‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪38‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪740798131‬‬ ‫‪68686162‬‬ ‫‪260‬‬ ‫‪724‬‬ ‫‪257‬‬ ‫‪323‬‬ ‫‪180‬‬ ‫‪166‬‬ ‫‪166‬‬ ‫‪137‬‬ ‫‪152‬‬ ‫‪94‬‬ ‫‪98‬‬ ‫‪92‬‬ ‫‪94‬‬ ‫‪80‬‬ ‫‪93‬‬ ‫‪72‬‬ ‫‪90‬‬ ‫‪56‬‬ ‫‪86‬‬ ‫‪55‬‬ ‫بانك انصار‬ ‫ملي صنایع مس ایران‬ ‫پاسارگادهلدینگ‬ ‫بانكتوکافوالد(‬ ‫ح‪.‬‬ ‫بانك دي‬ ‫کالسیمین‬ ‫خاورمیانه‪93‬‬ ‫معدني مردادماه‬ ‫تسهیالت مسكن‬ ‫امتیاز‬ ‫هلدینگ صنایع‬ ‫گردشگري‬ ‫بانكآلومینیوم‬ ‫نورد‬ ‫مسكن شهریورماه‪93‬‬ ‫امتیازتسهیالت‬ ‫صنعت روي زنگان‬ ‫مسكن تیرماه‪93‬‬ ‫تسهیالت‬ ‫سازيایران‬ ‫امتیازوماشین‬ ‫لوله‬ ‫بانك‬ ‫کارآفرینتوکافوالد(هلدینگ‬ ‫سرمایهگذاري‬ ‫ایرانمسكن خردادماه‪93‬‬ ‫تسهیالت‬ ‫امتیاز آلیاژي‬ ‫فوالد‬ ‫یزد بهمنماه ‪92‬‬ ‫مسكن‬ ‫تسهیالت‬ ‫امتیاز‬ ‫آلیاژي‬ ‫صنایع فوالد‬ ‫ارفعاردیبهشت‪93‬‬ ‫مسكن‬ ‫امتیاز‬ ‫تسهیالتفوالد‬ ‫شرکت آهن و‬ ‫‪82‬‬ ‫‪39‬‬ ‫‪81‬‬ ‫‪35‬‬ ‫تسهیالت مسكن اسفندماه‪92‬‬ ‫امتیاز‬ ‫آلومینیومایران‬ ‫‪73‬‬ ‫‪8‬‬ ‫ایران فروردین ‪93‬‬ ‫موادمعدنيمسكن‬ ‫فرآوريتسهیالت‬ ‫امتیاز‬ ‫‪74‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪1212‬‬ ‫‪3806‬‬ ‫‪-0.41‬‬ ‫‪-2.61‬‬ ‫‪201,863‬‬ ‫‪1,652,439‬‬ ‫‪242219872‬‬ ‫‪6202002753‬‬ ‫‪52‬‬ ‫‪133‬‬ ‫سیمان فارس و خوزستان‬ ‫خزرو خانه سازي باغمیشه‬ ‫سیمانسازي‬ ‫شهر‬ ‫سرمایه فارس‬ ‫سیمان‬ ‫گذارينوشاهد‬ ‫‪84‬‬ ‫‪557‬‬ ‫‪72‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪70‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪1698‬‬ ‫‪5705‬‬ ‫‪7.26‬‬ ‫‪3.50‬‬ ‫‪2,011,450‬‬ ‫‪229,521‬‬ ‫‪3415596833‬‬ ‫‪1309396920‬‬ ‫‪138‬‬ ‫‪86‬‬ ‫‪1818‬‬ ‫‪2722002794‬‬ ‫‪2528688‬‬ ‫‪118‬‬ ‫‪245‬‬ ‫‪90‬‬ ‫‪224‬‬ ‫‪2039‬‬ ‫‪674‬‬ ‫‪2.00‬‬ ‫‪4.01‬‬ ‫‪139,690‬‬ ‫‪1,358,742‬‬ ‫‪289078593‬‬ ‫‪915209519‬‬ ‫‪35‬‬ ‫‪164‬‬ ‫سرمایه گذاري توسعه صنایع سیمان‬ ‫‪131‬‬ ‫‪553393616‬‬ ‫‪228256817‬‬ ‫‪400245226‬‬ ‫‪291358856‬‬ ‫‪1.01‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪53‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪15‬‬ ‫آخرین قیمت‬ ‫درصد تغییر‬ ‫حجم معامالت‬ ‫ارزش معامله‬ ‫تعداد دفعات معامله‬ ‫‪1500‬‬ ‫‪788735942‬‬ ‫‪3851093850‬‬ ‫‪1364480302‬‬ ‫‪2620181694‬‬ ‫‪-0.07‬‬ ‫‪0.98‬‬ ‫‪-1.06‬‬ ‫‪-0.65‬‬ ‫ساخت محصوالت فلزي‬ ‫‪412,974‬‬ ‫‪-1.17‬‬ ‫‪2,360,571‬‬ ‫‪1.10‬‬ ‫‪252,292‬‬ ‫‪2.65‬‬ ‫‪26,983‬‬ ‫‪-0.61‬‬ ‫‪406,053‬‬ ‫‪1.92‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-0.06‬‬ ‫‪262,745‬‬ ‫‪7.12‬‬ ‫سایر محصوالت کاني غیرفلزي‬ ‫‪409,588‬‬ ‫‪-0.89‬‬ ‫‪300,269‬‬ ‫‪-1.43‬‬ ‫‪163,095‬‬ ‫‪1.37‬‬ ‫‪84,409‬‬ ‫‪0.97‬‬ ‫‪171,560‬‬ ‫‪0.98‬‬ ‫‪195,959‬‬ ‫‪4.97‬‬ ‫‪14,281‬‬ ‫‪-0.25‬‬ ‫‪98,015‬‬ ‫‪-1.56‬‬ ‫‪14,698‬‬ ‫‪-0.21‬‬ ‫‪111,696‬‬ ‫‪3.65‬‬ ‫‪30,319‬‬ ‫‪0.19‬‬ ‫‪53,928‬‬ ‫‪-2.93‬‬ ‫انتشار‪ ،‬چاپ و تكثیر‬ ‫‪1,900‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪41,752‬‬ ‫‪3.82‬‬ ‫‪3,036‬‬ ‫‪-0.09‬‬ ‫بانكها و موسسات اعتباري‬ ‫‪543‬‬ ‫‪-0.02‬‬ ‫‪21,161,436‬‬ ‫‪0.54‬‬ ‫سایر واسطه گریهاي مالي‬ ‫‪16,398‬‬ ‫‪-0.77‬‬ ‫‪2,475,184‬‬ ‫‪0.80‬‬ ‫‪39,707,850‬‬ ‫‪2.41‬‬ ‫‪2,324,738‬‬ ‫‪3.77‬‬ ‫‪15,582,298‬‬ ‫‪0.10‬‬ ‫‪913,839‬‬ ‫‪-0.12‬‬ ‫‪3,882,365‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪535,720‬‬ ‫‪1.02‬‬ ‫‪3,801‬‬ ‫‪-0.62‬‬ ‫‪867,646‬‬ ‫‪-2.60‬‬ ‫‪4,150‬‬ ‫‪-0.54‬‬ ‫‪104,777‬‬ ‫‪0.59‬‬ ‫‪3,024‬‬ ‫‪-0.49‬‬ ‫سرمایه گذاریها‬ ‫‪2,502,716‬‬ ‫‪0.14‬‬ ‫‪7,832,341‬‬ ‫‪2.09‬‬ ‫‪1,531,870‬‬ ‫‪0.19‬‬ ‫‪1,924,879‬‬ ‫‪0.46‬‬ ‫‪-0.55‬‬ ‫‪-1.97‬‬ ‫‪1.11‬‬ ‫‪0.08‬‬ ‫‪531298660‬‬ ‫‪46‬‬ ‫‪17‬‬ ‫مسكن آذر ماه ‪91‬‬ ‫امتیازتسهیالت‬ ‫وروي ایران‬ ‫ملي سرب‬ ‫آسیامسكن تیرماه ‪92‬‬ ‫تسهیالت‬ ‫امتیازمعدن‬ ‫زرین‬ ‫‪2543‬‬ ‫‪1589‬‬ ‫‪4470‬‬ ‫‪3547‬‬ ‫‪1752‬‬ ‫‪8195‬‬ ‫‪3620‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫سنگ‬ ‫ذغال و گچ‬ ‫استخراج آهك‬ ‫سیمان‪،‬‬ ‫استخراج‪0.00‬سایر معادن ‪935,001‬‬ ‫‪ -0.71‬هاي فلزي ‪418,371‬‬ ‫استخراج کانه‬ ‫‪0.30‬‬ ‫‪-0.60‬‬ ‫‪0.08‬‬ ‫‪0.13‬‬ ‫‪-0.53‬‬ ‫‪-0.06‬‬ ‫‪-0.40‬‬ ‫‪0.04‬‬ ‫‪0.17‬‬ ‫‪0.10‬‬ ‫‪-0.10‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪90,465‬‬ ‫‪443,728‬‬ ‫‪375,888‬‬ ‫‪281,952‬‬ ‫‪69,750‬‬ ‫‪32,930‬‬ ‫‪48,990‬‬ ‫‪31,448‬‬ ‫‪33,361‬‬ ‫‪6,550‬‬ ‫‪6,315‬‬ ‫‪758‬‬ ‫‪4057‬‬ ‫‪3474‬‬ ‫امالك و مستغالت ‪594‬‬ ‫‪ 32857‬انبوه سازي‪-0.10،‬‬ ‫‪9,256‬‬ ‫‪-0.21‬‬ ‫‪4324‬‬ ‫‪4,272,919‬‬ ‫‪-2.63‬‬ ‫‪2629‬‬ ‫‪5708‬‬ ‫‪1363‬‬ ‫‪2284‬‬ ‫‪2451‬‬ ‫‪4132‬‬ ‫‪1822‬‬ ‫‪7394‬‬ ‫‪2788‬‬ ‫‪2009‬‬ ‫‪6267‬‬ ‫‪7962‬‬ ‫‪3297‬‬ ‫‪-0.11‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪-1.25‬‬ ‫‪0.07‬‬ ‫‪-0.33‬‬ ‫‪-0.03‬‬ ‫‪0.18‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪2.37‬‬ ‫‪0.03‬‬ ‫‪0.98‬‬ ‫‪4,400‬‬ ‫‪1,366,294‬‬ ‫‪8,300‬‬ ‫‪1,571,213‬‬ ‫‪2,850‬‬ ‫‪1,437,897‬‬ ‫‪1,146‬‬ ‫‪740,524‬‬ ‫‪519‬‬ ‫‪295,706‬‬ ‫‪400‬‬ ‫‪589,532‬‬ ‫‪227‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪5017‬‬ ‫‪634,115‬‬ ‫‪-0.65‬‬ ‫‪1534‬‬ ‫‪83‬‬ ‫‪-0.01‬‬ ‫‪13781‬‬ ‫‪412,974‬‬ ‫‪-1.17‬‬ ‫‪1265‬‬ ‫شرکتهاي چند رشته اي صنعتي‬ ‫‪252,292‬‬ ‫‪2.65‬‬ ‫‪2481‬‬ ‫‪10,205,448‬‬ ‫‪1.12‬‬ ‫‪3072‬‬ ‫‪406,053‬‬ ‫‪1.92‬‬ ‫‪1596‬‬ ‫‪1,704,213‬‬ ‫‪-0.08‬‬ ‫‪4833‬‬ ‫‪262,745‬‬ ‫‪7.12‬‬ ‫‪2467‬‬ ‫‪863,651‬‬ ‫‪-0.37‬‬ ‫‪2413‬‬ ‫‪409,588‬‬ ‫‪-0.89‬‬ ‫‪1567‬‬ ‫‪6,446‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪2337‬‬ ‫‪163,095‬‬ ‫‪1.37‬‬ ‫‪3767‬‬ ‫‪29,000,000‬‬ ‫‪0.99‬‬ ‫‪3068‬‬ ‫‪171,560‬‬ ‫‪0.98‬‬ ‫‪2159‬‬ ‫صندوق سرمایه گذاري قابل معامله‬ ‫‪14,281‬‬ ‫‪-0.25‬‬ ‫‪2438‬‬ ‫‪3,953,398‬‬ ‫‪-0.05‬‬ ‫‪10005‬‬ ‫‪14,698‬‬ ‫‪-0.21‬‬ ‫‪2834‬‬ ‫‪39,305‬‬ ‫‪1.35‬‬ ‫‪8609‬‬ ‫‪30,319‬‬ ‫‪0.19‬‬ ‫‪4228‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪0.25‬‬ ‫‪11258‬‬ ‫انتشار‪ ،‬چاپ و تكثیر‬ ‫‪1,170‬‬ ‫‪0.19‬‬ ‫‪10971‬‬ ‫‪41,752‬‬ ‫‪3.82‬‬ ‫‪12357‬‬ ‫عرضه برق‪ ،‬گاز‪ ،‬بخاروآب گرم‬ ‫بانكها و موسسات اعتباري‬ ‫‪152,099‬‬ ‫‪0.37‬‬ ‫‪11095‬‬ ‫‪21,161,436‬‬ ‫‪0.54‬‬ ‫‪739‬‬ ‫فراورده هاي نفتي‪ ،‬کك و سوخت هسته اي‬ ‫‪16,398‬‬ ‫‪-0.77‬‬ ‫‪819757‬‬ ‫‪1,597,618‬‬ ‫‪1.59‬‬ ‫‪2880‬‬ ‫‪39,707,850‬‬ ‫‪2.41‬‬ ‫‪808‬‬ ‫‪157,609‬‬ ‫‪-0.52‬‬ ‫‪12622‬‬ ‫‪15,582,298‬‬ ‫‪0.10‬‬ ‫‪1977‬‬ ‫‪286,358‬‬ ‫‪0.99‬‬ ‫‪12925‬‬ ‫‪3,882,365‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪1127‬‬ ‫‪4,413,008‬‬ ‫‪0.98‬‬ ‫‪9586‬‬ ‫‪3,801‬‬ ‫‪-0.62‬‬ ‫‪817495‬‬ ‫‪61,084‬‬ ‫‪2.08‬‬ ‫‪15453‬‬ ‫‪4,150‬‬ ‫‪-0.54‬‬ ‫‪817148‬‬ ‫‪1,188‬‬ ‫‪-0.01‬‬ ‫‪13721‬‬ ‫‪3,024‬‬ ‫‪-0.49‬‬ ‫‪817376‬‬ ‫فلزات اساسي‬ ‫‪2,502,716‬‬ ‫‪0.14‬‬ ‫‪2200‬‬ ‫‪3,838,669‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪1698‬‬ ‫‪1,531,870‬‬ ‫‪0.19‬‬ ‫‪1582‬‬ ‫‪4,562,303‬‬ ‫‪-5.15‬‬ ‫‪258‬‬ ‫‪815338‬‬ ‫‪1925‬‬ ‫‪1645‬‬ ‫‪2625‬‬ ‫‪816865‬‬ ‫‪3878‬‬ ‫‪1607‬‬ ‫‪8141‬‬ ‫‪816610‬‬ ‫‪1830‬‬ ‫‪815442‬‬ ‫‪1197‬‬ ‫‪2138‬‬ ‫‪1336‬‬ ‫‪812517‬‬ ‫‪2207‬‬ ‫‪814171‬‬ ‫‪2903‬‬ ‫‪811703‬‬ ‫‪2128‬‬ ‫‪812619‬‬ ‫‪1081‬‬ ‫‪810213‬‬ ‫‪6817‬‬ ‫‪824942‬‬ ‫‪2637‬‬ ‫‪814461‬‬ ‫‪2727‬‬ ‫‪-0.55‬‬ ‫‪0.79‬‬ ‫‪1.11‬‬ ‫‪-1.09‬‬ ‫‪-0.46‬‬ ‫‪0.13‬‬ ‫‪1.39‬‬ ‫‪4.00‬‬ ‫‪-0.31‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪-1.00‬‬ ‫‪-0.42‬‬ ‫‪1.38‬‬ ‫‪-0.45‬‬ ‫‪-1.58‬‬ ‫‪-0.27‬‬ ‫‪-0.98‬‬ ‫‪-1.39‬‬ ‫‪-1.17‬‬ ‫‪-0.28‬‬ ‫‪1,675‬‬ ‫‪9,733,113‬‬ ‫‪1,415,361‬‬ ‫‪632,690‬‬ ‫‪1,241‬‬ ‫‪784,846‬‬ ‫‪1,052,739‬‬ ‫‪328,882‬‬ ‫‪1,019‬‬ ‫‪176,876‬‬ ‫‪633‬‬ ‫‪231,033‬‬ ‫‪1,197,478‬‬ ‫‪265,499‬‬ ‫‪531‬‬ ‫‪115,014‬‬ ‫‪532‬‬ ‫‪100,357‬‬ ‫‪434‬‬ ‫‪65,698‬‬ ‫‪1402545923‬‬ ‫‪742696320‬‬ ‫‪449527295‬‬ ‫‪1486826667‬‬ ‫‪956661708‬‬ ‫‪449507305‬‬ ‫‪307197020‬‬ ‫‪116573684‬‬ ‫‪84128637‬‬ ‫‪257892090‬‬ ‫‪121576187‬‬ ‫‪13715700‬‬ ‫‪24761260‬‬ ‫‪2528688‬‬ ‫‪18804925‬‬ ‫‪39109213‬‬ ‫‪11234034071‬‬ ‫‪24284500‬‬ ‫‪1862803325‬‬ ‫‪19114154‬‬ ‫‪3851093850‬‬ ‫‪12119500‬‬ ‫‪2620181694‬‬ ‫‪8137746‬‬ ‫‪2064488104‬‬ ‫‪1001151‬‬ ‫‪1853182696‬‬ ‫‪3279600‬‬ ‫‪1943458876‬‬ ‫‪1093459‬‬ ‫‪966853466‬‬ ‫‪1098173‬‬ ‫‪522560600‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪77‬‬ ‫‪33‬‬ ‫‪53‬‬ ‫‪29‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪104‬‬ ‫‪91‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1364‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪261‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪245‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪224‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪183‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪162‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪122‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪102‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪84‬‬ ‫‪625966504‬‬ ‫‪31350524577‬‬ ‫‪648099770‬‬ ‫‪8234971794‬‬ ‫‪648135518‬‬ ‫‪2054433016‬‬ ‫‪630268236‬‬ ‫‪14464824‬‬ ‫‪614334137‬‬ ‫‪88972000000‬‬ ‫‪370358715‬‬ ‫‪12836000‬‬ ‫‪515945649‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪38‬‬ ‫‪33629277‬‬ ‫‪39554708600‬‬ ‫‪40130646‬‬ ‫‪338396120‬‬ ‫‪129208850‬‬ ‫‪281460000‬‬ ‫‪1687600633‬‬ ‫‪15641408238‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪136‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪131‬‬ ‫‪1630‬‬ ‫‪13442372234‬‬ ‫‪4601144205‬‬ ‫‪32068242166‬‬ ‫‪1948601803‬‬ ‫‪30806075146‬‬ ‫‪3701281365‬‬ ‫‪4376648000‬‬ ‫‪42305207811‬‬ ‫‪3107296888‬‬ ‫‪943919549‬‬ ‫‪3391163699‬‬ ‫‪15651900‬‬ ‫‪2471745562‬‬ ‫‪1336‬‬ ‫‪365‬‬ ‫‪678‬‬ ‫‪118‬‬ ‫‪539‬‬ ‫‪75‬‬ ‫‪428‬‬ ‫‪69‬‬ ‫‪374‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪334‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪302‬‬ ‫‪1365691235‬‬ ‫‪18739237920‬‬ ‫‪2327901615‬‬ ‫‪1655675383‬‬ ‫‪195‬‬ ‫‪235‬‬ ‫‪188‬‬ ‫‪145‬‬ ‫‪5508868025‬‬ ‫‪6520524972‬‬ ‫‪2437869575‬‬ ‫‪1176739542‬‬ ‫‪1013729529‬‬ ‫‪3043555559‬‬ ‫‪1692028254‬‬ ‫‪2677416942‬‬ ‫‪832125481‬‬ ‫‪323632394‬‬ ‫‪516174505‬‬ ‫‪275825301‬‬ ‫‪2625741254‬‬ ‫‪351827665‬‬ ‫‪431446602‬‬ ‫‪250235572‬‬ ‫‪433139136‬‬ ‫‪291371104‬‬ ‫‪352279276‬‬ ‫‪139827652‬‬ ‫‪-0.33‬‬ ‫‪-0.55‬‬ ‫‪-0.98‬‬ ‫‪-0.26‬‬ ‫‪681‬‬ ‫‪163,803‬‬ ‫‪494‬‬ ‫‪34,866‬‬ ‫‪-0.88‬‬ ‫‪-0.04‬‬ ‫‪447‬‬ ‫‪11,425‬‬ ‫‪364064033‬‬ ‫‪31060725‬‬ ‫‪1.01‬‬ ‫‪1.35‬‬ ‫‪83‬‬ ‫‪72‬‬ ‫‪945‬‬ ‫‪70‬‬ ‫‪274‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪76‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪55‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪51‬‬ ‫‪553393616‬‬ ‫‪175427876‬‬ ‫‪400245226‬‬ ‫‪234007885‬‬ ‫‪898‬‬ ‫‪49,096‬‬ ‫‪156‬‬ ‫‪740798131‬‬ ‫‪129458739‬‬ ‫‪260‬‬ ‫‪424‬‬ ‫‪257‬‬ ‫‪392‬‬ ‫‪180‬‬ ‫‪104‬‬ ‫‪166‬‬ ‫‪98‬‬ ‫‪152‬‬ ‫‪63‬‬ ‫‪98‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪94‬‬ ‫‪58‬‬ ‫‪93‬‬ ‫‪54‬‬ ‫‪90‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪86‬‬ ‫‪38‬‬ ‫‪82‬‬ ‫‪34‬‬ ‫‪81‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪74‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪73‬‬ ‫‪6‬‬
‫‪18‬‬ ‫پنجشنبه ‪ 21‬اسفند ‪ 21 - 1393‬جمادی االول ‪ 12 -1436‬مارس ‪ -2015‬شماره ‪ -179‬پیاپی ‪1497‬‬ ‫نام شرکت‬ ‫حجم معامالت‬ ‫ارزش معامله‬ ‫آخرین قیمت‬ ‫‪2.00‬شكر‬ ‫قند و‬ ‫‪139,690‬‬ ‫‪289078593‬‬ ‫قزوین‬ ‫ماسه قند‬ ‫کارخانجات‬ ‫گري‬ ‫ریخته‬ ‫تامین‬ ‫‪1950‬‬ ‫‪5705‬‬ ‫‪-2.50‬‬ ‫‪3.50‬‬ ‫‪151,613‬‬ ‫‪229,521‬‬ ‫وقند چهارمحال‬ ‫غذایي‬ ‫فراوردههاي‬ ‫گل گهر‬ ‫صنعتي‬ ‫معدني و‬ ‫‪1730‬‬ ‫‪3806‬‬ ‫‪1985‬‬ ‫‪3466‬‬ ‫‪-2.15‬‬ ‫‪-2.61‬‬ ‫‪104,371‬‬ ‫‪1,652,439‬‬ ‫‪60,733‬‬ ‫‪443,728‬‬ ‫هلدینگ صنایع معدني خاورمیانه‬ ‫‪4037‬‬ ‫قند ثابت خراسان‬ ‫‪993‬‬ ‫ذغالسنگ نگین طبس‬ ‫قند نیشابور‬ ‫چادرملوبجنورد‬ ‫وصنعتيقوچان و‬ ‫شیروان‬ ‫قند‬ ‫معدني‬ ‫قنداصفهان‬ ‫معادن روي ایران‬ ‫توسعه‬ ‫شكرشاهرود‬ ‫معادن بافق‬ ‫قندهكمتان‬ ‫باما‬ ‫‪2039‬‬ ‫‪997‬‬ ‫‪2851‬‬ ‫‪1589‬‬ ‫‪1218‬‬ ‫‪3547‬‬ ‫غدایيوقندپیرانشهر‬ ‫فرآوردههاي‬ ‫منگنزایران‬ ‫معادن‬ ‫‪2199‬‬ ‫‪8195‬‬ ‫‪3416‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫قندنقش‬ ‫جهانخانه سازي باغمیشه‬ ‫سازي و‬ ‫شهر‬ ‫شهد‬ ‫سرمایه گذاري شاهد‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2629‬‬ ‫‪6437‬‬ ‫‪1363‬‬ ‫توسعهمرودشت‬ ‫قند‬ ‫معدني و صنعتي صبانور‬ ‫قند لرستان‬ ‫سرمایه گذاري مسكن تهران‬ ‫سرمایهسعدي‬ ‫کاشي‬ ‫گذاري مسكن شمال شرق‬ ‫گذاريتكسرام‬ ‫تولیدي کاشي‬ ‫ساختمانایران‬ ‫سرمایه‬ ‫کاشي پارس‬ ‫س‪ .‬توسعه وعمران استان کرمان‬ ‫صنایع کاشي و سرامیك سینا‬ ‫شرکت سرمایه گذاري مسكن شمالغرب‬ ‫کاشي وسرامیك حافظ‬ ‫سرمایهگذاري مسكن‬ ‫چیني ایران‬ ‫آ‪.‬س‪.‬پ‬ ‫عمرانوتوسعهفارس‬ ‫پالسكوکار‬ ‫سامان گستراصفهان‬ ‫ح ‪ .‬گروه صنعتي بارز‬ ‫ح ‪ .‬سخت آژند‬ ‫ایرانیاساتایرورابر‬ ‫بینالملليتوسعهساختمان‬ ‫ایران تایر‬ ‫سرمایهگذاري مسكن زاینده رود‬ ‫صنایع الستیكي سهند‬ ‫عمران و توسعه شاهد‬ ‫گروه صنعتي بارز‬ ‫سرمایهگذاريتوسعهآذربایجان‬ ‫توسعهشهريتوسگستر‬ ‫کمباین سازي ایران‬ ‫سخت آژند‬ ‫ماشینسازينیرومحرکه‬ ‫پتروشیمي مارون‬ ‫افست‬ ‫آبسال‬ ‫تراکتورسازيایران‬ ‫بانك صادرات ایران‬ ‫تكنوتار‬ ‫امتیاز تسهیالت مسكن بهمنماه ‪93‬‬ ‫سرمایه گذاري پارس توشه‬ ‫بانك تجارت‬ ‫سرما آفرین‬ ‫بانك ملت‬ ‫گسترشصنایعوخدماتکشاورزي‬ ‫بانك حكمت ایرانیان‬ ‫پمپ سازي ایران‬ ‫امتیاز تسهیالت مسكن دي ماه‪93‬‬ ‫امتیازتسهیالت مسكن آذرماه ‪93‬‬ ‫کارخانجات تولیدي شهید قندي‬ ‫مسكن آبانماه‪93‬‬ ‫امتیازتسهیالت‬ ‫جوشكابیزد‬ ‫صنایع‬ ‫پارسانصار‬ ‫بانك‬ ‫سویچ‬ ‫پاسارگاد‬ ‫بانك‬ ‫ایران ترانسفو‬ ‫امتیازتسهیالت مسكن مهرماه‪93‬‬ ‫نیروترانس‬ ‫موتوژندي‬ ‫بانك‬ ‫امتیاز تسهیالت مسكن مردادماه‪93‬‬ ‫‪2451‬‬ ‫‪2553‬‬ ‫‪1822‬‬ ‫‪1057‬‬ ‫‪2788‬‬ ‫‪2200‬‬ ‫‪3610‬‬ ‫‪1582‬‬ ‫‪8269‬‬ ‫‪815338‬‬ ‫‪4996‬‬ ‫‪1645‬‬ ‫‪5473‬‬ ‫‪816865‬‬ ‫خردادماه‪93‬‬ ‫مسكن‬ ‫امتیاز‬ ‫پارسیان‬ ‫تسهیالتگاز‬ ‫گسترش نفت و‬ ‫‪812517‬‬ ‫‪2831‬‬ ‫‪814171‬‬ ‫‪3311‬‬ ‫‪815442‬‬ ‫‪2084‬‬ ‫‪2138‬‬ ‫‪1713‬‬ ‫اردیبهشت‪93‬‬ ‫امتیاز‬ ‫مسكنپتروشیمي‬ ‫تسهیالتصنایع‬ ‫سرمایهگذاري‬ ‫‪811703‬‬ ‫‪1669‬‬ ‫‪812619‬‬ ‫‪1350‬‬ ‫فارس ‪92‬‬ ‫خلیجتیرماه‬ ‫پتروشیميمسكن‬ ‫صنایعتسهیالت‬ ‫امتیاز‬ ‫‪824942‬‬ ‫‪10320‬‬ ‫امتیازتسهیالت مسكن آذر ماه ‪91‬‬ ‫پلياکریل‬ ‫تسهیالت مسكن اسفندماه‪92‬‬ ‫امتیازایران‬ ‫کربن‬ ‫‪810213‬‬ ‫‪2511‬‬ ‫فروردین ‪93‬‬ ‫پتروشیميمسكن‬ ‫شرکتتسهیالت‬ ‫امتیاز‬ ‫خراسان‬ ‫‪814461‬‬ ‫‪7096‬‬ ‫‪35‬‬ ‫مصنوعي‬ ‫تولیدمواداولیه‬ ‫والیافبس‬ ‫نگین ط‬ ‫ذغالسنگ‬ ‫‪3624‬‬ ‫‪2039‬‬ ‫‪-2.16‬‬ ‫‪2.00‬‬ ‫‪113,299‬‬ ‫‪139,690‬‬ ‫‪409286485‬‬ ‫‪289078593‬‬ ‫‪291523535‬‬ ‫‪1309396920‬‬ ‫‪77‬‬ ‫‪86‬‬ ‫دوده‬ ‫پارسگري‬ ‫صنعتيریخته‬ ‫تامین ماسه‬ ‫‪2774‬‬ ‫‪5705‬‬ ‫‪-2.73‬‬ ‫‪3.50‬‬ ‫‪122,607‬‬ ‫‪229,521‬‬ ‫‪180527788‬‬ ‫‪6202002753‬‬ ‫‪120554441‬‬ ‫‪1486826667‬‬ ‫‪42‬‬ ‫‪133‬‬ ‫‪36‬‬ ‫‪77‬‬ ‫معدني وشیمیایي‬ ‫صنایع‬ ‫ایرانگهر‬ ‫صنعتي گل‬ ‫پردیس‬ ‫پتروشیمي‬ ‫چادرملو‬ ‫وصنعتي‬ ‫معدني‬ ‫‪6337‬‬ ‫‪3806‬‬ ‫‪-0.17‬‬ ‫‪-2.61‬‬ ‫‪0.04‬‬ ‫‪-0.60‬‬ ‫‪133,866‬‬ ‫‪1,652,439‬‬ ‫‪50,578‬‬ ‫‪443,728‬‬ ‫‪1.00925E+11‬‬ ‫سایر معادن ‪523,045‬‬ ‫‪-0.60‬‬ ‫استخراج‬ ‫‪519535965‬‬ ‫‪81‬‬ ‫‪ -1.68‬هاي فلزي ‪368,788‬‬ ‫استخراج کانه‬ ‫‪365856044‬‬ ‫‪-1.78‬‬ ‫‪-0.60‬‬ ‫‪-0.73‬‬ ‫‪0.13‬‬ ‫‪-0.49‬‬ ‫‪-0.06‬‬ ‫‪-3.72‬‬ ‫‪0.04‬‬ ‫‪0.15‬‬ ‫‪0.10‬‬ ‫‪-0.05‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪32,587‬‬ ‫‪281,952‬‬ ‫‪60,319‬‬ ‫‪32,930‬‬ ‫‪-100.00‬‬ ‫‪-2.63‬‬ ‫‪-0.06‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪232,220‬‬ ‫‪31,448‬‬ ‫‪46,335‬‬ ‫‪6,550‬‬ ‫‪1,200‬‬ ‫‪4,272,919‬‬ ‫‪1,200‬‬ ‫‪1,366,294‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪11234034071‬‬ ‫‪7440000‬‬ ‫‪1862803325‬‬ ‫کاشي و‬ ‫‪-1.25‬سرامیك ‪1,571,213‬‬ ‫‪1,527,268‬‬ ‫‪-1.88‬‬ ‫‪1,437,897‬‬ ‫‪-0.33‬‬ ‫‪208,319‬‬ ‫‪-1.77‬‬ ‫‪740,524‬‬ ‫‪0.18‬‬ ‫‪6,901‬‬ ‫‪295,706‬‬ ‫‪3,942‬‬ ‫‪589,532‬‬ ‫‪600‬‬ ‫‪634,115‬‬ ‫‪245,058‬‬ ‫‪412,974‬‬ ‫‪0.14‬‬ ‫‪-1.34‬‬ ‫‪0.19‬‬ ‫‪-0.18‬‬ ‫‪-0.55‬‬ ‫‪-0.32‬‬ ‫‪1.11‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪2,502,716‬‬ ‫‪61,444‬‬ ‫‪1,531,870‬‬ ‫‪28,086‬‬ ‫‪1,675‬‬ ‫‪26,992‬‬ ‫‪1,415,361‬‬ ‫‪400‬‬ ‫‪-0.46‬‬ ‫محصوالت چوبي‬ ‫‪1,052,739‬‬ ‫‪1.39‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪-0.27‬‬ ‫‪-0.31‬شیمیایي ‪1,019‬‬ ‫محصوالت‬ ‫‪-1.00‬‬ ‫‪1.61‬‬ ‫‪1.38‬‬ ‫‪6.33‬‬ ‫‪-1.58‬‬ ‫‪3.21‬‬ ‫‪-0.98‬‬ ‫‪3.02‬‬ ‫‪90041647‬‬ ‫‪449507305‬‬ ‫‪71557833‬‬ ‫‪116573684‬‬ ‫‪510716270‬‬ ‫‪257892090‬‬ ‫‪158700400‬‬ ‫‪13715700‬‬ ‫‪-0.34‬‬ ‫‪6713‬‬ ‫‪2.37‬‬ ‫‪6267‬‬ ‫‪-0.19‬‬ ‫‪8483‬‬ ‫‪0.98‬‬ ‫‪3297‬‬ ‫‪-0.03‬‬ ‫‪3311‬‬ ‫‪-0.65‬‬ ‫‪1534‬‬ ‫‪2.34‬‬ ‫‪2277‬‬ ‫‪-1.17‬‬ ‫‪1265‬‬ ‫الستیك و پالستیك‬ ‫‪252,292‬‬ ‫‪2.65‬‬ ‫‪2481‬‬ ‫‪386,736‬‬ ‫‪0.17‬‬ ‫‪1213‬‬ ‫‪406,053‬‬ ‫‪1.92‬‬ ‫‪1596‬‬ ‫‪235,559‬‬ ‫‪-57.33‬‬ ‫‪3200‬‬ ‫‪262,745‬‬ ‫‪7.12‬‬ ‫‪2467‬‬ ‫‪118,854‬‬ ‫‪-0.25‬‬ ‫‪4399‬‬ ‫‪409,588‬‬ ‫‪-0.89‬‬ ‫‪1567‬‬ ‫‪27,237‬‬ ‫‪0.23‬‬ ‫‪3442‬‬ ‫‪163,095‬‬ ‫‪1.37‬‬ ‫‪3767‬‬ ‫‪12,358‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪4693‬‬ ‫‪171,560‬‬ ‫‪0.98‬‬ ‫‪2159‬‬ ‫‪26,358‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪6028‬‬ ‫‪14,281‬‬ ‫‪-0.25‬‬ ‫‪2438‬‬ ‫ماشین آالت و تجهیزات‬ ‫‪14,698‬‬ ‫‪-0.21‬‬ ‫‪2834‬‬ ‫‪5,235,580‬‬ ‫‪-0.10‬‬ ‫‪1029‬‬ ‫‪30,319‬‬ ‫‪0.19‬‬ ‫‪4228‬‬ ‫‪795,295‬‬ ‫‪3.80‬‬ ‫‪2212‬‬ ‫انتشار‪ ،‬چاپ و تكثیر‬ ‫‪4,286,945‬‬ ‫‪0.93‬‬ ‫‪34800‬‬ ‫‪41,752‬‬ ‫‪3.82‬‬ ‫‪12357‬‬ ‫‪205,902‬‬ ‫‪-1.03‬‬ ‫‪3271‬‬ ‫بانكها و موسسات اعتباري‬ ‫‪183,445‬‬ ‫‪0.71‬‬ ‫‪4274‬‬ ‫‪21,161,436‬‬ ‫‪0.54‬‬ ‫‪739‬‬ ‫‪428,900‬‬ ‫‪0.80‬‬ ‫‪1641‬‬ ‫‪16,398‬‬ ‫‪-0.77‬‬ ‫‪819757‬‬ ‫‪149,212‬‬ ‫‪0.09‬‬ ‫‪2286‬‬ ‫‪39,707,850‬‬ ‫‪2.41‬‬ ‫‪808‬‬ ‫‪36,643‬‬ ‫‪-0.88‬‬ ‫‪3161‬‬ ‫‪15,582,298‬‬ ‫‪0.10‬‬ ‫‪1977‬‬ ‫‪3,670‬‬ ‫‪-0.27‬‬ ‫‪9092‬‬ ‫‪3,882,365‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪1127‬‬ ‫‪6,885‬‬ ‫‪-0.17‬‬ ‫‪2955‬‬ ‫‪3,801‬‬ ‫‪-0.62‬‬ ‫‪817495‬‬ ‫ماشین آالت و دستگاههاي برقي‬ ‫‪4,150‬‬ ‫‪-0.54‬‬ ‫‪817148‬‬ ‫‪873,232‬‬ ‫‪-3.28‬‬ ‫‪1446‬‬ ‫‪3,024‬‬ ‫‪-0.49‬‬ ‫‪817376‬‬ ‫‪26,269‬‬ ‫‪-0.57‬‬ ‫‪8221‬‬ ‫گردشگري‬ ‫بانكایران‬ ‫فیبر‬ ‫امتیازتسهیالت مسكن شهریورماه‪93‬‬ ‫پاکسانتسهیالت مسكن بهمنماه ‪92‬‬ ‫امتیاز‬ ‫استخراج‬ ‫ذغال سنگ ‪25,000,000‬‬ ‫‪4.23‬‬ ‫تعداد دفعات معامله‬ ‫‪1,241‬‬ ‫‪633‬‬ ‫‪6,537,288‬‬ ‫‪1,197,478‬‬ ‫‪3,582,282‬‬ ‫‪531‬‬ ‫‪3,398,519‬‬ ‫‪532‬‬ ‫‪962,403‬‬ ‫‪4308096‬‬ ‫‪2528688‬‬ ‫‪1702000‬‬ ‫‪3851093850‬‬ ‫‪3899270682‬‬ ‫‪2620181694‬‬ ‫‪215193527‬‬ ‫‪2064488104‬‬ ‫‪44761145‬‬ ‫‪1853182696‬‬ ‫‪61‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪53‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪164‬‬ ‫‪61‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪40130646‬‬ ‫‪5389209079‬‬ ‫‪129208850‬‬ ‫‪1758923648‬‬ ‫‪72‬‬ ‫‪79‬‬ ‫‪70‬‬ ‫‪65‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪55‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪51‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪95‬‬ ‫‪38‬‬ ‫‪81‬‬ ‫‪789298018‬‬ ‫‪15641408238‬‬ ‫‪704004925‬‬ ‫‪13442372234‬‬ ‫‪341526327‬‬ ‫‪32068242166‬‬ ‫‪112479210‬‬ ‫‪30806075146‬‬ ‫‪32123510‬‬ ‫‪4376648000‬‬ ‫‪19571194‬‬ ‫‪3107296888‬‬ ‫‪71‬‬ ‫‪1630‬‬ ‫‪67‬‬ ‫‪1336‬‬ ‫‪57‬‬ ‫‪678‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪539‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪428‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪374‬‬ ‫‪5508868025‬‬ ‫‪218075761‬‬ ‫‪2437869575‬‬ ‫‪223367958‬‬ ‫‪260‬‬ ‫‪29‬‬ ‫‪257‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪1365691235‬‬ ‫‪133677048‬‬ ‫‪2327901615‬‬ ‫‪2102000‬‬ ‫‪1013729529‬‬ ‫‪1692028254‬‬ ‫‪39000000‬‬ ‫‪832125481‬‬ ‫‪516174505‬‬ ‫‪13622813296‬‬ ‫‪2625741254‬‬ ‫‪6136499154‬‬ ‫‪431446602‬‬ ‫‪9642455547‬‬ ‫‪433139136‬‬ ‫‪3186272452‬‬ ‫‪334‬‬ ‫‪135‬‬ ‫‪302‬‬ ‫‪34‬‬ ‫‪195‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪188‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪180‬‬ ‫‪166‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪152‬‬ ‫‪98‬‬ ‫‪955‬‬ ‫‪94‬‬ ‫‪490‬‬ ‫‪93‬‬ ‫‪482‬‬ ‫‪90‬‬ ‫‪282‬‬ ‫‪681‬‬ ‫‪1,513,691‬‬ ‫‪553393616‬‬ ‫‪2043888447‬‬ ‫‪82‬‬ ‫‪187‬‬ ‫‪1.01‬‬ ‫‪1.41‬‬ ‫‪898‬‬ ‫‪674,636‬‬ ‫‪740798131‬‬ ‫‪7008467376‬‬ ‫‪74‬‬ ‫‪138‬‬ ‫‪-0.88‬‬ ‫‪1.47‬‬ ‫‪494‬‬ ‫‪617,392‬‬ ‫‪447‬‬ ‫‪2,162,002‬‬ ‫‪352279276‬‬ ‫‪1599879836‬‬ ‫‪400245226‬‬ ‫‪1550578414‬‬ ‫‪364064033‬‬ ‫‪15341525184‬‬ ‫توسعهصنعتي‬ ‫گروه‬ ‫پاکشوایران‬ ‫معادن روي‬ ‫لعابیرانبافق‬ ‫معادن‬ ‫گلتاش‬ ‫باما‬ ‫پتروشیمي کرمانشاه‬ ‫صنایعمنگنزایران‬ ‫معادن‬ ‫زاگرس‬ ‫پتروشیمي‬ ‫صنعتي صبانور‬ ‫معدني و‬ ‫توسعه‬ ‫پتروشیمي خارك‬ ‫‪32‬‬ ‫‪183‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪162‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪663‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪114‬‬ ‫‪3391163699‬‬ ‫‪1262597875‬‬ ‫‪2471745562‬‬ ‫‪214404687‬‬ ‫ح ‪ .‬لعابیران‬ ‫شیمیایي فارس‬ ‫صنایع‬ ‫ساختمانایران‬ ‫سرمایه گذاري‬ ‫صنایعشیمیایي‬ ‫سینااستان کرمان‬ ‫وعمران‬ ‫س‪ .‬توسعه‬ ‫‪245‬‬ ‫‪45‬‬ ‫‪224‬‬ ‫‪32166720‬‬ ‫‪1943458876‬‬ ‫‪1908000‬‬ ‫‪966853466‬‬ ‫‪558025279‬‬ ‫‪522560600‬‬ ‫‪1.49186E+11‬‬ ‫‪515945649‬‬ ‫‪673511244‬‬ ‫پتروشیمي شازند‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1364‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪261‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪122‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪102‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪84‬‬ ‫‪625966504‬‬ ‫‪469280809‬‬ ‫‪648099770‬‬ ‫‪753810412‬‬ ‫‪648135518‬‬ ‫‪522348240‬‬ ‫‪630268236‬‬ ‫‪94610793‬‬ ‫‪614334137‬‬ ‫‪58025750‬‬ ‫‪370358715‬‬ ‫‪158681080‬‬ ‫‪33629277‬‬ ‫پتروشیمي جم‬ ‫سازيپارس‬ ‫محصوالت‬ ‫شهرالمللي‬ ‫بین‬ ‫باغمیشه‬ ‫سازي و خانه‬ ‫پتروشیمي‬ ‫آبادانشاهد‬ ‫گذاري‬ ‫سرمایه‬ ‫‪-1.17‬‬ ‫‪1.09‬‬ ‫‪-0.33‬‬ ‫‪-2.67‬‬ ‫‪-0.98‬‬ ‫‪1.74‬‬ ‫‪434‬‬ ‫‪958,828‬‬ ‫نام شرکت‬ ‫آخرین قیمت‬ ‫درصد تغییر‬ ‫حجم معامالت‬ ‫ارزش معامله‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2,029‬‬ ‫‪2190‬‬ ‫‪758‬‬ ‫‪3474‬‬ ‫امالك و مستغالت ‪100‬‬ ‫‪ 16837‬انبوه سازي‪0.01 ،‬‬ ‫‪1607‬‬ ‫‪3353‬‬ ‫‪816610‬‬ ‫تیرماه‪93‬‬ ‫تسهیالت مسكن‬ ‫تأمین‬ ‫پتروشیمي‬ ‫امتیازنفت و گاز و‬ ‫س‪.‬‬ ‫کارآفرین‬ ‫نفت و گاز پارسیان‬ ‫بانكگسترش‬ ‫ح‪.‬‬ ‫درصد تغییر‬ ‫بورس و بازار‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫پتروشیمي‬ ‫شیرازمسكن تهران‬ ‫گذاري‬ ‫سرمایه‬ ‫ایران‬ ‫امالح‬ ‫معدني‬ ‫سرمایه گذاري مسكن شمال شرق‬ ‫ح‪ .‬گسترش نفت و گاز پارسیان‬ ‫شرکت سرمایه گذاري مسكن شمالغرب‬ ‫پتروشیميفارابي‬ ‫سرمایهگذاري مسكن‬ ‫آ‪.‬س‪.‬پ‬ ‫توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ‬ ‫عمرانوتوسعهفارس‬ ‫پگاهآذربایجانغربي‬ ‫سامان گستراصفهان‬ ‫شرکت صنایع غذایي مینو شرق‬ ‫ح ‪ .‬سخت آژند‬ ‫پارس مینو‬ ‫بینالملليتوسعهساختمان‬ ‫شیرپاستوریزهپگاهخراسان‬ ‫سرمایهگذاري مسكن زاینده رود‬ ‫صنعتي بهشهر‬ ‫عمران و توسعه شاهد‬ ‫کشتوصنعتپیاذر‬ ‫سرمایهگذاريتوسعهآذربایجان‬ ‫شیرپاستوریزهپگاهاصفهان‬ ‫توسعهشهريتوسگستر‬ ‫لبنیات پاك‬ ‫سخت آژند‬ ‫بیسكویت گرجي‬ ‫کشت و صنعت چین چین‬ ‫افست‬ ‫شهد ایران‬ ‫تولیديمهرام‬ ‫بانك صادرات ایران‬ ‫توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ‬ ‫امتیاز تسهیالت مسكن بهمنماه ‪93‬‬ ‫بانك تجارت‬ ‫کارتن ایران‬ ‫بانك ملت‬ ‫صنایعکاغذسازيکاوه‬ ‫بانك حكمت ایرانیان‬ ‫امتیاز تسهیالت مسكن دي ماه‪93‬‬ ‫مخابرات ایران‬ ‫امتیازتسهیالت مسكن آذرماه ‪93‬‬ ‫شرکت ارتباطات سیار ایران‬ ‫امتیازتسهیالت مسكن آبانماه‪93‬‬ ‫نساجيانصار‬ ‫بانك‬ ‫بروجرد‬ ‫پاسارگاد‬ ‫بانك‬ ‫ایران مرینوس‬ ‫امتیازتسهیالت مسكن مهرماه‪93‬‬ ‫بانك دي‬ ‫داروسازي امین‬ ‫مردادماه‪93‬‬ ‫مسكن‬ ‫امتیاز‬ ‫هلدینگ‬ ‫تسهیالتالبرز(‬ ‫سرمایه گذاري‬ ‫بانك‬ ‫گردشگري دارو‬ ‫داروسازي تولید‬ ‫شهریورماه‪93‬‬ ‫مسكن تامین‬ ‫امتیازتسهیالتدارویي‬ ‫سرمایه گذاري‬ ‫تسهیالت مسكن تیرماه‪93‬‬ ‫امتیاز‬ ‫داروسازي کوثر‬ ‫بانك‬ ‫کارآفرینسي‬ ‫شرکت کي بي‬ ‫حیان خردادماه‪93‬‬ ‫جابرابنمسكن‬ ‫تسهیالت‬ ‫امتیاز‬ ‫داروسازي‬ ‫تسهیالت مسكن بهمنماه ‪92‬‬ ‫امتیاز‬ ‫دارویي لقمان‬ ‫‪7337‬‬ ‫‪5270‬‬ ‫‪920‬‬ ‫‪15918‬‬ ‫‪3466‬‬ ‫‪9413‬‬ ‫‪1589‬‬ ‫‪2048‬‬ ‫‪3547‬‬ ‫‪9957‬‬ ‫‪8195‬‬ ‫‪7052‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪14600‬‬ ‫‪3474‬‬ ‫‪6039‬‬ ‫‪2629‬‬ ‫‪3372‬‬ ‫‪1363‬‬ ‫‪3358‬‬ ‫‪2451‬‬ ‫‪10998‬‬ ‫‪1822‬‬ ‫‪ -8.00‬هاي فلزي ‪2,000,000‬‬ ‫استخراج کانه‬ ‫‪-0.16‬‬ ‫‪0.13‬‬ ‫‪-0.73‬‬ ‫‪-0.06‬‬ ‫‪-0.36‬‬ ‫‪0.04‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.10‬‬ ‫‪85,602‬‬ ‫‪281,952‬‬ ‫‪55,690‬‬ ‫‪32,930‬‬ ‫‪93,464‬‬ ‫‪31,448‬‬ ‫‪84,215‬‬ ‫‪6,550‬‬ ‫‪2.77‬‬ ‫‪-2.63‬‬ ‫‪-0.47‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪-0.12‬‬ ‫‪-1.25‬‬ ‫‪-0.01‬‬ ‫‪-0.33‬‬ ‫‪63,959‬‬ ‫‪4,272,919‬‬ ‫‪29,317‬‬ ‫‪1,366,294‬‬ ‫‪81,825‬‬ ‫‪1,571,213‬‬ ‫‪10,075‬‬ ‫‪1,437,897‬‬ ‫‪-0.18‬‬ ‫‪4987‬‬ ‫‪0.18‬‬ ‫‪2788‬‬ ‫‪-0.01‬‬ ‫‪7176‬‬ ‫‪2.37‬‬ ‫‪6267‬‬ ‫‪188,033,557‬‬ ‫‪-5.65‬‬ ‫‪1520‬‬ ‫‪589,532‬‬ ‫‪0.98‬‬ ‫‪3297‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪-0.06‬‬ ‫‪8100‬‬ ‫‪634,115‬‬ ‫‪-0.65‬‬ ‫‪1534‬‬ ‫محصوالت غذایي و آشامیدني به جز قند و شكر‬ ‫‪412,974‬‬ ‫‪-1.17‬‬ ‫‪1265‬‬ ‫‪1,726,784‬‬ ‫‪-1.04‬‬ ‫‪1991‬‬ ‫‪252,292‬‬ ‫‪2.65‬‬ ‫‪2481‬‬ ‫‪1,079,331‬‬ ‫‪-2.50‬‬ ‫‪1207‬‬ ‫‪406,053‬‬ ‫‪1.92‬‬ ‫‪1596‬‬ ‫‪208,735‬‬ ‫‪-2.16‬‬ ‫‪5153‬‬ ‫‪262,745‬‬ ‫‪7.12‬‬ ‫‪2467‬‬ ‫‪142,952‬‬ ‫‪-0.95‬‬ ‫‪3126‬‬ ‫‪409,588‬‬ ‫‪-0.89‬‬ ‫‪1567‬‬ ‫‪177,403‬‬ ‫‪-2.45‬‬ ‫‪5857‬‬ ‫‪163,095‬‬ ‫‪1.37‬‬ ‫‪3767‬‬ ‫‪174,032‬‬ ‫‪-0.52‬‬ ‫‪7334‬‬ ‫‪171,560‬‬ ‫‪0.98‬‬ ‫‪2159‬‬ ‫‪67,780‬‬ ‫‪1.39‬‬ ‫‪4665‬‬ ‫‪14,281‬‬ ‫‪-0.25‬‬ ‫‪2438‬‬ ‫‪30,294‬‬ ‫‪-0.52‬‬ ‫‪8092‬‬ ‫‪14,698‬‬ ‫‪-0.21‬‬ ‫‪2834‬‬ ‫‪53,520‬‬ ‫‪-1.15‬‬ ‫‪4483‬‬ ‫‪30,319‬‬ ‫‪0.19‬‬ ‫‪4228‬‬ ‫‪14,328‬‬ ‫‪-0.23‬‬ ‫‪3401‬‬ ‫انتشار‪ ،‬چاپ و تكثیر‬ ‫‪5,500‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪4959‬‬ ‫‪41,752‬‬ ‫‪3.82‬‬ ‫‪12357‬‬ ‫‪6,462‬‬ ‫‪0.05‬‬ ‫‪1969‬‬ ‫بانكها و موسسات اعتباري‬ ‫‪2,018‬‬ ‫‪-0.05‬‬ ‫‪8169‬‬ ‫‪21,161,436‬‬ ‫‪0.54‬‬ ‫‪739‬‬ ‫‪7,597,873‬‬ ‫‪-3.98‬‬ ‫‪1932‬‬ ‫‪16,398‬‬ ‫‪-0.77‬‬ ‫‪819757‬‬ ‫محصوالت کاغذي‬ ‫‪39,707,850‬‬ ‫‪2.41‬‬ ‫‪808‬‬ ‫‪88,360‬‬ ‫‪-0.33‬‬ ‫‪3292‬‬ ‫‪15,582,298‬‬ ‫‪0.10‬‬ ‫‪1977‬‬ ‫‪13,538‬‬ ‫‪-0.12‬‬ ‫‪14114‬‬ ‫‪3,882,365‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪1127‬‬ ‫مخابرات‬ ‫‪3,801‬‬ ‫‪-0.62‬‬ ‫‪817495‬‬ ‫‪1,921,257‬‬ ‫‪-0.04‬‬ ‫‪2521‬‬ ‫‪4,150‬‬ ‫‪-0.54‬‬ ‫‪817148‬‬ ‫‪42,757‬‬ ‫‪0.07‬‬ ‫‪29673‬‬ ‫‪3,024‬‬ ‫‪-0.49‬‬ ‫‪817376‬‬ ‫منسوجات‬ ‫‪2200‬‬ ‫‪2507‬‬ ‫‪1582‬‬ ‫‪11018‬‬ ‫‪0.14‬‬ ‫‪0.04‬‬ ‫‪0.19‬‬ ‫‪0.05‬‬ ‫‪5,822‬‬ ‫‪740,524‬‬ ‫‪306‬‬ ‫‪295,706‬‬ ‫‪2,502,716‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,531,870‬‬ ‫‪657‬‬ ‫محصوالت دارویي ‪1,675‬‬ ‫‪ 815338‬مواد و ‪-0.55‬‬ ‫‪1,415,361‬‬ ‫‪1.11‬‬ ‫‪1645‬‬ ‫‪279,666‬‬ ‫‪-3.56‬‬ ‫‪2765‬‬ ‫‪1,241‬‬ ‫‪-0.46‬‬ ‫‪816865‬‬ ‫‪330,749‬‬ ‫‪-0.51‬‬ ‫‪3704‬‬ ‫‪1607‬‬ ‫‪8883‬‬ ‫‪816610‬‬ ‫‪4503‬‬ ‫‪815442‬‬ ‫‪4444‬‬ ‫‪2138‬‬ ‫‪5327‬‬ ‫‪812517‬‬ ‫‪8161‬‬ ‫‪814171‬‬ ‫‪4114‬‬ ‫‪86‬‬ ‫‪275‬‬ ‫تسهیالت مسكن اردیبهشت‪93‬‬ ‫امتیاز البرز‬ ‫پخش‬ ‫‪81‬‬ ‫‪173‬‬ ‫اسفندماه‪92‬‬ ‫تسهیالت‬ ‫مسكن بالك‬ ‫دارویي البرز‬ ‫امتیازاولیه‬ ‫مواد‬ ‫تسهیالت مسكن تیرماه ‪92‬‬ ‫امتیازدارو‬ ‫ایران‬ ‫‪810213‬‬ ‫‪4987‬‬ ‫فارابيمسكن فروردین ‪93‬‬ ‫تسهیالت‬ ‫امتیاز‬ ‫داروسازي‬ ‫‪824942‬‬ ‫‪5732‬‬ ‫‪814461‬‬ ‫‪9719‬‬ ‫‪73‬‬ ‫‪125‬‬ ‫سایر معادن ‪83,852‬‬ ‫‪-0.19‬‬ ‫استخراج‬ ‫‪102,738‬‬ ‫‪-0.24‬‬ ‫‪758‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫امالك و مستغالت‪65,533‬‬ ‫‪ 16089‬انبوه سازي‪-0.01،‬‬ ‫‪811703‬‬ ‫‪3583‬‬ ‫‪812619‬‬ ‫‪6303‬‬ ‫مسكن آذر ماه ‪91‬‬ ‫امتیازتسهیالتسبحان‬ ‫گروه دارویي‬ ‫استخراج‪1.90‬ذغال سنگ ‪1,145,800‬‬ ‫‪1.39‬‬ ‫‪2.42‬‬ ‫‪-0.31‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪-1.00‬‬ ‫‪1.35‬‬ ‫‪1.38‬‬ ‫‪-0.02‬‬ ‫‪-1.58‬‬ ‫‪0.38‬‬ ‫‪-0.98‬‬ ‫‪-1.93‬‬ ‫‪1,052,739‬‬ ‫‪110,960‬‬ ‫‪1,019‬‬ ‫‪421,595‬‬ ‫‪633‬‬ ‫‪166,822‬‬ ‫‪1,197,478‬‬ ‫‪62,773‬‬ ‫‪531‬‬ ‫‪98,395‬‬ ‫‪532‬‬ ‫‪76,544‬‬ ‫‪-1.17‬‬ ‫‪-0.14‬‬ ‫‪-0.33‬‬ ‫‪0.06‬‬ ‫‪681‬‬ ‫‪32,073‬‬ ‫‪1.01‬‬ ‫‪2.23‬‬ ‫‪898‬‬ ‫‪101,645‬‬ ‫‪-0.98‬‬ ‫‪4.99‬‬ ‫‪-0.88‬‬ ‫‪-0.29‬‬ ‫‪434‬‬ ‫‪33,991‬‬ ‫‪494‬‬ ‫‪55,750‬‬ ‫‪447‬‬ ‫‪14,678‬‬ ‫‪8406221108‬‬ ‫تعداد دفعات معامله‬ ‫‪86‬‬ ‫‪72‬‬ ‫‪35‬‬ ‫‪427989354‬‬ ‫‪66‬‬ ‫‪1840000000‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪336423177‬‬ ‫‪1309396920‬‬ ‫‪839168391‬‬ ‫‪6202002753‬‬ ‫‪808865644‬‬ ‫‪1486826667‬‬ ‫‪802948958‬‬ ‫‪449507305‬‬ ‫‪111454575‬‬ ‫‪116573684‬‬ ‫‪930615180‬‬ ‫‪257892090‬‬ ‫‪594117872‬‬ ‫‪13715700‬‬ ‫‪48‬‬ ‫‪86‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪133‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪77‬‬ ‫‪36‬‬ ‫‪53‬‬ ‫‪35‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪31‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪314‬‬ ‫‪1469750377‬‬ ‫‪2528688‬‬ ‫‪1054107248‬‬ ‫‪291‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪266156330‬‬ ‫‪3851093850‬‬ ‫‪110714725‬‬ ‫‪2620181694‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪245‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪224‬‬ ‫‪390853449‬‬ ‫‪11234034071‬‬ ‫‪95368201‬‬ ‫‪1862803325‬‬ ‫‪28167446‬‬ ‫‪2064488104‬‬ ‫‪2108340‬‬ ‫‪1853182696‬‬ ‫‪2.85811E+11‬‬ ‫‪1943458876‬‬ ‫‪7800000‬‬ ‫‪966853466‬‬ ‫‪522560600‬‬ ‫‪3431955466‬‬ ‫‪625966504‬‬ ‫‪1302445863‬‬ ‫‪648099770‬‬ ‫‪1075642566‬‬ ‫‪648135518‬‬ ‫‪443547224‬‬ ‫‪630268236‬‬ ‫‪1039124702‬‬ ‫‪614334137‬‬ ‫‪1267365301‬‬ ‫‪370358715‬‬ ‫‪319004806‬‬ ‫‪33629277‬‬ ‫‪243821838‬‬ ‫‪40130646‬‬ ‫‪237148561‬‬ ‫‪129208850‬‬ ‫‪47604946‬‬ ‫‪27298400‬‬ ‫‪515945649‬‬ ‫‪12889894‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪1364‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪261‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪183‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪162‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪122‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪102‬‬ ‫‪84‬‬ ‫‪249‬‬ ‫‪72‬‬ ‫‪151‬‬ ‫‪70‬‬ ‫‪122‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪57‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪54‬‬ ‫‪55‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪51‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪38‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪16231665‬‬ ‫‪15641408238‬‬ ‫‪14679090636‬‬ ‫‪13442372234‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1630‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1336‬‬ ‫‪3107296888‬‬ ‫‪4840096287‬‬ ‫‪3391163699‬‬ ‫‪1274849870‬‬ ‫‪2471745562‬‬ ‫‪374‬‬ ‫‪255‬‬ ‫‪334‬‬ ‫‪91‬‬ ‫‪302‬‬ ‫‪32068242166‬‬ ‫‪290181823‬‬ ‫‪30806075146‬‬ ‫‪190734117‬‬ ‫‪4376648000‬‬ ‫‪678‬‬ ‫‪29‬‬ ‫‪539‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪428‬‬ ‫‪5508868025‬‬ ‫‪2606000‬‬ ‫‪2437869575‬‬ ‫‪7523964‬‬ ‫‪260‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪257‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2327901615‬‬ ‫‪773273043‬‬ ‫‪1013729529‬‬ ‫‪1215417246‬‬ ‫‪188‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪180‬‬ ‫‪88‬‬ ‫‪1365691235‬‬ ‫‪1692028254‬‬ ‫‪985603998‬‬ ‫‪832125481‬‬ ‫‪1898470674‬‬ ‫‪516174505‬‬ ‫‪741419447‬‬ ‫‪2625741254‬‬ ‫‪334393131‬‬ ‫‪431446602‬‬ ‫‪804667961‬‬ ‫‪433139136‬‬ ‫‪311377792‬‬ ‫‪195‬‬ ‫‪166‬‬ ‫‪65‬‬ ‫‪152‬‬ ‫‪57‬‬ ‫‪98‬‬ ‫‪56‬‬ ‫‪94‬‬ ‫‪46‬‬ ‫‪93‬‬ ‫‪33‬‬ ‫‪90‬‬ ‫‪31‬‬ ‫‪352279276‬‬ ‫‪121803059‬‬ ‫‪553393616‬‬ ‫‪203067006‬‬ ‫‪86‬‬ ‫‪29‬‬ ‫‪82‬‬ ‫‪28‬‬ ‫‪740798131‬‬ ‫‪582588016‬‬ ‫‪74‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪400245226‬‬ ‫‪278025250‬‬ ‫‪364064033‬‬ ‫‪139683457‬‬ ‫‪81‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪73‬‬ ‫‪22‬‬
‫بازار مالی‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫پنجشنبه ‪ 21‬اسفند ‪ 21 - 1393‬جمادی االول ‪ 12 -1436‬مارس ‪ -2015‬شماره ‪ -179‬پیاپی ‪1497‬‬ ‫‪625‬هزار میلیارد ریال و ‪11‬درصد رشد حاصل ارزش‌افزوده صنایع و معادن در ‪ 6‬ماه‪93‬‬ ‫‪19‬‬ ‫توسعه کشور در گرو حمایت از صنعت و معدن‬ ‫قاس�م دهق�ان‪ -‬گروه اقتص�اد‪ :‬حدود‬ ‫دو س��ال پیش بود که مردم ای��ران برای‬ ‫نخستین مرتبه با این اصطالح آشنا شدند‬ ‫و بدون ش��ک‪ ،‬هنوز پس از دو س��ال هم‬ ‫بس��یاری از ما مردم‪ ،‬از ماهیت آن و البته‬ ‫تاثی��ر و پیامدهای ناش��ی از آن کمترین‬ ‫اطالع را داریم‪.‬‬ ‫«رکود تورمی» وضعیت جدیدی بود که‬ ‫ب��ر فضای اقتصاد ایران حاکم ش��ده بود و‬ ‫تا چندی پیش نه نام آن به گوش کس��ی‬ ‫رس��یده بود (البته س��وای کارشناس��ان و‬ ‫سایر دس��ت‌اندرکاران حوزه اقتصاد) و نه‬ ‫کوچکترین تصوری از آن در ذهن ما نقش‬ ‫بس��ته بود‪ ،‬ه��ر چند که هم��ه پیامدهای‬ ‫مخرب و س��نگین آن مش��غول اثرگذاری‬ ‫در زندگ��ی و وجودمان بود و بخش اعظم‬ ‫فش��ارهای مختلف��ی که در این س��ال‌ها‬ ‫متحم��ل ش��ده‌ایم‪ ،‬ناش��ی از تاثیر همین‬ ‫همدستی نامبارک تورم و رکود بوده است‪.‬‬ ‫البته درباره یکی از این دو عارضه منفی‬ ‫اقتصادی تازه هم‌پیمان ش��ده یعنی تورم‪،‬‬ ‫کسی نیست که چوب آن را نخورده باشد‬ ‫ام��ا پس از آنکه رکود ه��م به تورم افزوده‬ ‫ش��د‪ ،‬ع��وارض ناش��ی از آن را می‌توانیم‬ ‫نظاره‌گر باش��یم‪ .‬رش��د اقتص��ادی منفی‬ ‫بارزترین پیام��د آن در ابعاد کالن اقتصاد‬ ‫کشورمان محسوب می‌شود و در کنار آن‪،‬‬ ‫افزایش نرخ بی��کاری به‌عنوان زیانبارترین‬ ‫تاثیر فراگیر در کل کش��ورمان محس��وب‬ ‫می‌ش��وند‪ .‬البته درباره معض��ل اول یعنی‬ ‫نرخ رش��د منفی اقتصاد کشور چندماهی‬ ‫اس��ت که ش��رایط بهتری حاکم شده و از‬ ‫محدوده منفی و زیرصفر خارج ش��ده ایم‬ ‫اما وضعیت اشتغال به‌ویژه با افزایش مداوم‬ ‫شدید جمعیت جوان و جویای کار کشور‪،‬‬ ‫همچنان هشداردهنده و نامناسب است و‬ ‫این شرایط البته‪ ،‬برای مجموعه حاکمیت‬ ‫و مس��ئوالن ارش��د و رده‌باالی کشورمان‬ ‫کاملا مشخص و روشن است‪.‬‬ ‫اما درباره رش��د اقتصادی کش��ور که بر‬ ‫پایه ش��اخص تولید ناخالص داخلی شکل‬ ‫می‌گیرد‪ ،‬آمار و نشانه‌ها‪ ،‬در مجموع حاکی‬ ‫از حرک��ت رو ب��ه جل��وی موت��ور محرکه‬ ‫اقتصاد ایران است که شامل بخش تولید و‬ ‫نیروه��ای پویا و مولد مربوط به این بخش‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫صنع��ت و مع��دن‪ ،‬کش��اورزی‪ ،‬نفت و‬ ‫خدمات ‪ 4‬حوزه اصلی محس��وب می‌شوند‬ ‫که تولید ناخالص داخلی بر پایه آنها ایجاد‬ ‫ش��ده و ارزش‌اف��زوده تولید ش��ده در این‬ ‫‪ 4‬ح��وزه حیاتی و کالن اس��ت که مقدار‬ ‫نهای��ی تولیدات ناخال��ص داخلی و میزان‬ ‫تغییرات و رشد این شاخص را‪ -‬که همان‬ ‫رشد اقتصادی اس��ت‪ -‬در هر دوره زمانی‬ ‫مشخص می‌کند‪.‬‬ ‫در بین ‪ 4‬ح��وزه کش��اورزی‪ ،‬صنعت و‬ ‫مع��دن‪ ،‬خدم��ات و نفت اما ب��دون تردید‬ ‫آنک��ه می‌توان��د و بای��د نقش‌آفرین اصلی‬ ‫باش��د و کشورمان را وارد جمع کشورهای‬ ‫توسعه‌یافته و پیشرفته کند‪ ،‬حوزه صنعت‬ ‫و معدن اس��ت و به همین دلیل‪ ،‬بیشترین‬ ‫توجه و تمرکز به آن الزامی و بدیهی است‪.‬‬ ‫‹ ‹ارزش‌افزوده صنعت و معدن‬ ‫نتای��ج حرکت پیکره اقتصاد کش��ور که‬ ‫عبده‌تبريزي‪:‬‬ ‫حاص��ل ارزش‌افزوده بخش‌ه��ای نامبرده‬ ‫اس��ت‪ ،‬درحال حاضر تا پایان ‪6‬ماه نخست‬ ‫س��ال‌جاری (‪ )93‬محاس��به و به واس��طه‬ ‫نش��ریه فصلنامه «نماگره��ای اقتصادی»‬ ‫بانک مرکزی اعالم شده است‪.‬‬ ‫ارقام نهایی مربوط ب��ه ارزش‌افزوده این‬ ‫حوزه‌ه��ای چهارگانه بیانگ��ر این واقعیت‬ ‫اس��ت که ارزش‌افزوده حوزه مهم صنعت‬ ‫و معدن در ‪ 3‬ماه نخس��ت امسال به ‪289‬‬ ‫ه��زار و ‪ 757‬میلیارد ریال و در ‪ 3‬ماه دوم‬ ‫سال نیز به ‪335‬هزار و ‪467‬میلیارد ریال‬ ‫رسید که مقادیر یادش��ده برای دو مقطع‬ ‫‪3‬م��اه اول و دوم س��ال‪ 93‬در مقایس��ه با‬ ‫دوره‌ه��ای زمانی مش��ابه در س��ال‪ 92‬به‬ ‫ترتیب ‪10/9‬درصد و ‪11/2‬درصد رش��د را‬ ‫نشان می‌‌دهند‪.‬‬ ‫ب��ر همین اس��اس‪ ،‬مش��خص می‌ش��ود‬ ‫که ح��وزه صنعت و معدن کش��ورمان در‬ ‫‪6‬ماه نخس��ت س��ال‌جاری ارزش‌افزوده‌ای‬ ‫به می��زان ‪625‬ه��زار و ‪224‬میلیارد ریال‬ ‫برای اقتصاد کش��ورمان ایجاد کرده است‬ ‫که ‪11‬درصد بیشتر از مقدار مشابه آن در‬ ‫‪6‬ماه نخست سال‪ 92‬بود‪.‬‬ ‫در سال ‪ 92‬ارزش‌افزوده صنعت و معدن‬ ‫کش��ور در ‪ 3‬ماه نخست س��ال ‪ 240‬هزار‬ ‫و ‪ 901‬میلیارد ریال‪ ،‬در ‪ 3‬ماه دوم س��ال‬ ‫‪ 291‬ه��زار و ‪ 349‬میلیارد ری��ال و برای‬ ‫‪ 6‬م��اه فروردی��ن ت��ا ش��هریورماه ‪ 92‬نیز‬ ‫معادل ‪ 532‬ه��زار و ‪ 250‬میلی��ارد ریال‬ ‫اعالم ش��ده بود که در مقایسه با ‪ 3‬مقطع‬ ‫زمانی همسان خود در سال ‪ 91‬به ترتیب‬ ‫رش��دهایی مع��ادل ‪ 11/4‬درص��د‪11/6 ،‬‬ ‫درصد و ‪ 11/5‬درصد را کسب کرده بودند‪.‬‬ ‫در س��ال ‪ 1391‬نیز حاص��ل کار حوزه‬ ‫صنع��ت و معدن در فصل بهار و تابس��تان‬ ‫به ترتیب منتهی ب��ه نتایجی معادل ‪178‬‬ ‫ه��زار و ‪ 189‬میلیارد ری��ال و ‪ 220‬هزار و‬ ‫ارزش‌افزوده‬ ‫‪ 882‬میلیارد ری��ال به عنوان ‌‌‬ ‫این حوزه ش��د که برای بهار ‪ 91‬رش��دی‬ ‫‪ 11/5‬درص��دی و برای تابس��تان ‪ 91‬نیز‬ ‫رشدی ‪ 12/2‬درصدی را به دنبال داشت‪.‬‬ ‫‹ ‹ ارزش‌اف�زوده س�ایر حوزه‌ه�ای‬ ‫اقتصاد‬ ‫جدای از بخش صنایع و معادن کش��ور‬ ‫به عنوان پراهمیت‌ترین بخش اقتصاد‪ ،‬باید‬ ‫تاثیرگذاری سایر بخش‌های فعال کشور را‬ ‫مدیر کل نشر ریالی بانک مرکزی‪:‬‬ ‫نی��ز مورد توجه قرار داد و از ‪ 3‬بخش مهم‬ ‫باقیمانده‪ ،‬بخش خدمات همواره بیشترین‬ ‫مق��دار عددی ارزش‌اف��زوده را به نام خود‬ ‫ثبت کرده است‪ .‬در س��ال ‪ 1393‬نیز این‬ ‫روال ادامه داش��ته و نتیج��ه فعالیت این‬ ‫بخش منته��ی به کس��ب ارزش‌افزوده‌ای‬ ‫ب��ه میزان یک میلیون و ‪ 406‬هزار و ‪195‬‬ ‫میلیارد ریال در ‪ 3‬ماه نخس��ت امس��ال و‬ ‫مبلغی معادل ی��ک میلیون و ‪ 429‬هزار و‬ ‫‪ 153‬میلی��ارد ریال برای ‪ 3‬ماه دوم س��ال‌‬ ‫جاری شده است که ‪ 3‬ماه نخست رشدی‬ ‫‪ 53/1‬درص��دی و ‪ 3‬ماه دوم نیز رش��دی‬ ‫‪ 47/6‬درصدی را در مقایس��ه با دو مقطع‬ ‫‪ 3‬ماه مش��ابه خود در سال گذشته کسب‬ ‫کرده‌ان��د‪ ،‬پس از صنعت و معدن به عنوان‬ ‫مهمترین و خدمات به عن��وان بزرگترین‬ ‫بخش‌ه��ای ایج��اد کنن��ده ارزش‌افزوده‪،‬‬ ‫بی‌تردید باید بخش کشاورزی کشورمان را‬ ‫مدنظر قرار داد که درهر شرایطی‪ ،‬جایگاه‬ ‫پراهمیت و کلیدی آن تردید ناپذیر است‪.‬‬ ‫اما جای تاس��ف است که این بخش تقریبا‬ ‫به ص��ورت دائم��ی دارای کمترین میزان‬ ‫ارزش‌اف��زوده و تاثیرگ��ذاری در ش��اخص‬ ‫تولی��د ناخالص داخلی کش��ورمان بوده و‬ ‫هنوز نیز هس��ت‪ .‬چنانکه براساس آخرین‬ ‫آم��ار موجود نیز بخش کش��اورزی‪ 3 ،‬ماه‬ ‫نخس��ت س��ال ‪ 93‬را با ارزش‌افزوده‌ای به‬ ‫می��زان ‪ 234‬ه��زار و ‪ 975‬میلیارد ریال و‬ ‫‪ 3‬ماه دوم س��ال را نیز با ‪ 506‬هزار و ‪183‬‬ ‫میلیارد ریال به پایان برد که در مقایسه با‬ ‫سال ‪ ،92‬رشدی ‪ 8/9‬درصدی برای ‪ 3‬ماه‬ ‫نخست سال و رشدی ‪ 16/8‬درصدی برای‬ ‫‪ 3‬ماه دوم سال‌جاری را به دنبال داشت‪.‬‬ ‫عملکرد حوزه نفت نیز در سال‌جاری به‬ ‫این شکل بود که ارزش‌افزوده آن در فصل‬ ‫بهار به ‪ 509‬ه��زار و ‪ 179‬میلیارد ریال و‬ ‫رشدی ‪ 19/2‬درصدی رسید و در تابستان‬ ‫امس��ال نی��ز ‪ 472‬ه��زار و ‪ 888‬میلیارد‬ ‫ری��ال ارزش‌افزوده این بخش ‪ 15/7‬درصد‬ ‫بیش��تر از مقدار مش��ابه آن در تابس��تان‬ ‫سال ‪ 92‬بود‪.‬‬ ‫معاون بانک و بیمه وزارت اقتصاد عنوان کرد‬ ‫امکانخريدمسکن‬ ‫با کاهش نرخ سود فراهم مي‌شود‬ ‫حجم اسکناس و مسکوک تا پایان سال‬ ‫به‪ ۳۹‬هزار میلیارد تومان می‌رسد‬ ‫فروپاشیاقتصادباادامهروندفعلی‬ ‫نرخ سود و تامین مالی‬ ‫مشاور مديريت و تامين مالي وزارت‬ ‫راه‌وشهرس��ازي تاکيد کرد که دولت‬ ‫بايد چاره‌اي براي نرخ‌هاي سود بانکي‬ ‫بينديش��د تا براي مردم امکان خريد‬ ‫مسکن به وجود آيد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش فارس به نق��ل از پايگاه‬ ‫خب��ري وزارت راه و شهرس��ازي‪،‬‬ ‫حسين عبده‌‌تبريزي درباره لزوم حل‬ ‫مسائل مربوط به سود بانکي تسهيالت‬ ‫مسکن توسط دولت تاکيد کرد‪ :‬سود بانکي نرخ بااليي دارد و براي حل‬ ‫اين مس��ئله‪ ،‬دولت بايد براي خريد مس��کن ما‌به‌التفاوت‌هايي پرداخت‬ ‫کن��د‪ .‬البته ما اين تفاوت‌ها را در قالب مس��کن حمايتي تعريف کرديم؛‬ ‫طرح��ي که طبق آن مردمي ک��ه يک واحد مس��کوني تهيه مي‌کنند‪،‬‬ ‫مي‌توانند اقس��اطي بازپرداخت کنند اما توان بازپرداخت وام با بهره ‪28‬‬ ‫درصد را ندارند‪ .‬به همين دليل است که دولت بايد بخشي از درصد سود‬ ‫را تقبل و از طريق بودجه عمومي به خانه‌دار شدن مردم کمک کند‪.‬‬ ‫وي به يک واگرايي بين نرخ تورم و نرخ بانکي اشاره کرد و گفت‪ :‬اگر‬ ‫تورم به ‪ 17‬درصد برسد‪ ،‬سود بانکي نبايد ‪ 22‬درصد باشد‪ ،‬بلکه بايد به‬ ‫‪ 18‬درصد برسد اما اکنون اين وضعيت در کشور وجود دارد‪ ،‬مالک نرخ‬ ‫سودي که مردم براي سپرده‌هاي‌شان در صندوق‌هاي زمين و ساختمان‬ ‫دريافت مي‌کنند‪ ،‬همان نرخ و درصدي از سپرده است که در بازار رايج‬ ‫است‪ .‬بازار رهن کارآمد‪ ،‬بازاري است که در آن متقاضيان وام بلندمدت‬ ‫خريد مس��کن با اقس��اطي که قابل تحمل براي هم��ه بوده و همچنين‬ ‫وديعه اوليه پاييني دارد‪ ،‬دريافت مي‌کنند‪.‬‬ ‫عضو شوراي‌عالي بورس با بيان اينکه در واقع ضعف نظام بانکي است‬ ‫که در طول ‪ 36‬سال انقالب نتوانست اين نوع وام را مستقر کند؛ دليل‬ ‫اصلي اين اتفاق را تورم دانس��ت و گفت‪ :‬صندوق پس‌انداز مسکن براي‬ ‫تقويت بازار مسکن در نظر گرفته شده و اعالم کرديم تفاوت سود براي‬ ‫تقويت بازار رهن پرداخت ش��ود‪ .‬هر پيش��نهادي هم که مطرح کرديم‬ ‫براي تقويت اين بازار بوده است‪.‬‬ ‫مدیرکل نش��ر ریال��ی بانک مرکزی‬ ‫میزان اس��کناس و مسکوک در کشور‬ ‫تا پایان امس��ال را حداکث��ر ‪ ۳۹‬هزار‬ ‫میلیارد تومان برآورد کرد‪.‬‬ ‫بهزاد قیاسوند در گفت‌وگو با فارس‪،‬‬ ‫ب��ا اش��اره به می��زان افزای��ش حجم‬ ‫اس��کناس و مس��کوک در یک‌س��ال‬ ‫اخیر‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬مجموع اس��کناس و‬ ‫مسکوک در دست اش��خاص تا پایان‬ ‫اسفند امسال حداکثر (با ‪ 17/5‬درصد رشد) به ‪ 39‬هزار میلیارد تومان‬ ‫می‌رس��د‪ .‬وی افزود‪ :‬این حجم از اس��کناس با احتس��اب نیاز مردم به‬ ‫پول نقد و عرضه بیش��تر اسکناس و مسکوک به بازار در روزهای پایان‬ ‫س��ال محاسبه شده اس��ت‪ .‬مدیر کل نش��ر ریالی بانک مرکزی‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫بانک مرکزی به دو دلیل اسکناس منتشر می‌کند‪ ،‬دلیل اول جایگزینی‬ ‫اس��کناس نو با اسکناس‌های فرسوده امحا ش��ده و دلیل دوم اسکناس‬ ‫جدیدی است که به بازار عرضه می‌شود‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬عنصر تعیین‌کننده برای حجم اسکناس و مسکوک‪،‬‬ ‫میزان مراجعه مردم به نظام بانکی است؛ بانک‌ها وقتی متقاضی اسکناس‬ ‫از بانک مرکزی می‌ش��وند که مردم از آنها چنین تقاضایی دارند و بانک‬ ‫مرکزی هم باید به تقاضای بانک‌ها و مردم پاسخ دهد‪.‬‬ ‫قیاس��وند اضافه کرد‪ :‬بانک مرکزی به‌طور معمول ترکیب اسکناس و‬ ‫مس��کوک را اصالح می‌کند‪ ،‬گفت‪ :‬بانک‌ها در طول سال تقاضای کمی‬ ‫برای اس��کناس ‪ 10‬هزار ریالی و ‪ 20‬هزار ریال��ی دارند‪ ،‬اما در روزهای‬ ‫پایانی س��ال به دلیل تقاض��ای مردم (پرداخت عی��دی) میزان این دو‬ ‫اسکناس در بانک‌ها را افزایش می‌دهیم‪.‬‬ ‫حجم اس��کناس و مسکوک در سال ‪ 88‬رقم ‪ 19‬هزار و ‪ 231‬میلیارد‬ ‫تومان‪ ،‬س��ال ‪ 89‬با ‪ 17‬درصد افزای��ش ‪ 22‬هزار و ‪ 515‬میلیارد تومان‪،‬‬ ‫سال ‪ 90‬با ‪ 16/9‬درصد رشد ‪ 26‬هزار و ‪ 320‬میلیارد تومان‪ ،‬سال ‪ 91‬با‬ ‫‪ 25/4‬درصد افزایش ‪ 33‬هزار و ‪ 16‬میلیارد تومان‪ ،‬سال ‪ 92‬هم با رشد‬ ‫اندک ‪ 1/6‬درصد به ‪ 33‬هزار و ‪ 529‬میلیارد تومان رسید‪.‬‬ ‫معاون بانک و بیم��ه وزارت اقتصاد‬ ‫اثر منف��ی بازار غیرمتش��کل پولی را‬ ‫بزرگترین آفت دانست و گفت‪ :‬تردید‬ ‫نکنید که این نرخ سود و شیوه تامین‬ ‫مالی فعلی به فروپاشی اقتصاد خواهد‬ ‫انجامید‪.‬‬ ‫پاریزی در مراس��م تودیع و معارفه‬ ‫مدیرعام��ل بانک مل��ت ب��ا انتقاد از‬ ‫نرخ‌های باالی س��ودی ک��ه با وجود‬ ‫ساماندهی اخیر همچنان نیازمند تغییر و تناسب‌سازی با تورم هستند‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬در صورتی که تورم کاهش می‌یابد اگر نرخ س��ود متناس��ب‬ ‫با آن تغییری نکند با افزایش هزینه تامین مالی چگونه می‌توان کس��ب‬ ‫و کار راه انداخت!‬ ‫وی اف��زود‪ :‬هم‌اکنون حداقل نرخ‌های س��ود تس��هیالت به ‪ 25‬تا ‪26‬‬ ‫درصد می‌رسد که نمی‌تواند برای تامین مالی بخش‌های تولیدی آن هم‬ ‫در شرایطی که نیازمند رشد اقتصادی هستیم مفید باشد‪.‬‬ ‫پاریزی در ادامه به دغدغه دولت و مجلس برای ساماندهی نظام بانکی‬ ‫اشاره کرد و گفت‪ :‬مجلس از ما خواسته تا برای تغییر و تحول در نظام‬ ‫بانکی طرح و یا الیحه ارائه کنیم‪ ،‬این درحالی است که اخیرا با دستور‬ ‫وزیر امور اقتصادی و دارایی پروژه تحول بانکی را آغاز کرده‌ایم‪.‬‬ ‫مع��اون بان��ک و بیمه وزارت اقتص��اد با بیان اینکه بان��ک خوب باید‬ ‫بتوان��د بنگاه‌های اقتصادی را به خوبی اداره کرده و به مطالبات کش��ور‬ ‫به درس��تی پاسخ دهد‪ ،‬یادآور شد‪ :‬در این حالت سه‌راه وجود دارد که‬ ‫در مرحله اول نمی‌توان س��طح توقع و پاسخگویی بانک‌ها را کاهش داد‬ ‫چراکه در این مورد بین بانک‌های خصوصی و دولتی فرقی وجود ندارد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬راه دوم این اس��ت که منابع کاهش یابد‪ ،‬اما با توجه به‬ ‫اینکه رش��د اقتصادی ‪8‬درصد از اهداف اقتصادی کشور است با کاهش‬ ‫منابع و تسهیالت مغایر با این موضوع عمل می‌شود بنابراین راه سوم و‬ ‫بهترین راه افزایش کارآیی بانک‌ها است که این بزرگترین انتظار دولت‬ ‫از نظر بانکی است‪.‬‬ ‫خبرخوان‬ ‫سيستم جامع بيمه ايران‬ ‫با همکاري بانک تجارت‬ ‫سيس��تم جام��ع دريافت حق بيم��ه و پرداخت‬ ‫خس��ارت بيمه ايران با پشتيباني فني بانک تجارت‬ ‫و با حضور مديران ارشد شرکت بيمه ايران و بانک‬ ‫تجارت رونمايي شد‪.‬‬ ‫امراللهي‪ ،‬مديرعامل شرکت بيمه ايران با اشاره به‬ ‫تعامل خوب بيمه اي��ران و بانک تجارت به‌ویژه در‬ ‫حوزه راه‌اندازي سيس��تم جامع دريافت و پرداخت‬ ‫بيم��ه اي��ران گفت‪ :‬تاکي��د ما بر جبران خس��ارت‬ ‫آس��يب‌ديدگان در کمترين زمان ممکن است‪ .‬اين‬ ‫روند را موجب ارتقاي پرتفوي بيمه ايران مي‌دانيم‬ ‫و در اين مسير با بانک تجارت همکاري داريم‪.‬‬ ‫مق��دم‪ ،‬مديرعامل بان��ک تج��ارت در ادامه اين‬ ‫مراس��م با اشاره به همکاري اس��تراتژيک و ديرينه‬ ‫بان��ک تجارت و بيمه ايران اظهار کرد‪ :‬گس��تردگي‬ ‫و تعداد زياد ش��عب بانک تجارت در سراسر کشور‬ ‫توانس��ته کار را براي ارائه خدم��ات به بيمه‌گذاران‬ ‫تس��هيل کند و اين تشابه همچون گذشته مي‌تواند‬ ‫ضم��ن هم‌افزايي بانک و بيمه به ارائه خدمات نوين‬ ‫بانکي و رفع نيازهاي بيمه ايران کمک کند‪.‬‬ ‫ارتقاي رتبه بانک دي‬ ‫در حمايت از صادرکنندگان‬ ‫بان��ک دي در زمینه حماي��ت از صادرکنندگان و‬ ‫توليدکنندگان در بين بانک‌هاي کش��ور با يک پله‬ ‫صع��ود در رده س��وم قرار گرف��ت‪ .‬رييس صندوق‬ ‫ضمانت ص��ادرات در جلس��ه‌اي با حض��ور رييس‬ ‫س��ازمان توس��عه تجارت و مدير عام��ل بانک دي‪،‬‬ ‫ضمن اعالم اين خب��ر از تالش‌هاي بانک دي براي‬ ‫کمک به صادرات کشور قدرداني کرد‪.‬‬ ‫طاهر شه‌حامد اظهار کرد‪ :‬بانک دي که در طول‬ ‫چند ماه گذش��ته تالش مناس��بي برای حمايت از‬ ‫صادر‌کنندگان و توليد‌کنندگان صادرات‌گرا داشته‬ ‫در بين بانک‌هاي کشور که با اين صندوق همکاري‬ ‫دارند از رتبه چهارم به سوم ارتقا يافته است‪.‬‬ ‫احمد شفيع‌زاده‪ ،‬مديرعامل بانک دي نيز در اين‬ ‫نشس��ت با تاکيد بر گسترش خدمات بانک دي به‬ ‫بخش‌هاي تولي��د و صادرات از همکاري س��ازمان‬ ‫توسعه تجارت‪ ،‬صندوق ضمانت و صادرکنندگان با‬ ‫بانک دی ابراز خرسندي کرد‪.‬‬ ‫همچنين ولي‌اله افخمي‪ ،‬رييس س��ازمان توسعه‬ ‫تجارت از بررسي مسائل و مشکالت صادرکنندگان‬ ‫از نظ��ر تامين مال��ي و نيز خدم��ات بانکي در يک‬ ‫کارگروه مش��ترک خبر داد و تاکيد کرد‪ :‬جلس��ات‬ ‫بين مديران بانک دي و س��ازمان توسعه تجارت از‬ ‫اين به بعد با حض��ور صادرکنندگان برگزار خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫پيامدهاي رقابت بانک‌ها‬ ‫با موسسات مالي غيرمجاز‬ ‫تو‌گوي روز» با موضوع هش��دار‬ ‫در ميزگرد «گف ‌‬ ‫بانک مرکزي به موسسات اعتباري غيرمجاز‪ ،‬عنوان‬ ‫ش��د‪ :‬موسس��ات مالي و بانک‌ها به جاي رقابت در‬ ‫کاهش نرخ س��ود و افزايش کيفيت خدمات‪ ،‬براي‬ ‫افزايش نرخ سود رقابت مي‌کنند‪.‬‬ ‫به گزارش فارس‪ ،‬در اين گفت‌‌وگو‪ ،‬غالم حس��ن‬ ‫تقي‌نت��اج‪ ،‬مديرعام��ل بان��ک مهر اقتصاد ريش��ه‬ ‫ساماندهي موسسات پولي و بانکي را مربوط به سال‬ ‫‪ 83‬عنوان کرد و گفت‪ :‬اش��کاالت موسسات پولي و‬ ‫بانکي مجاز به مراتب بيش��تر اس��ت‪ ،‬به‌گونه‌اي که‬ ‫فس��ادهاي چند ميلياردي در همين بانک‌ها اتفاق‬ ‫افتاده اس��ت‪ .‬وي افزود‪ :‬هم‌اکنون از توس��عه شعب‬ ‫موسس��ات پولي و بانکي جلوگیری ش��ده و مراجع‬ ‫ذي‌ربط با شدت و جديت اين بحث را مهار کرده‌اند‪.‬‬ ‫نتاج ريش��ه به وجود آمدن چنين موسس��اتي را‬ ‫ايجاد هزاران صندوق قرض‌الحس��نه پيش از قانون‬ ‫تنظيم بازار غيرمتش��کل پولي دانست و گفت‪ :‬اگر‬ ‫بخواهي��م اين غده‌هاي س��رطاني را ب��ا برخوردي‬ ‫چکشي درمان کنيم‪ ،‬امکانپذير نيست‪ ،‬چراکه اين‬ ‫موسسات ريشه‌اي چندساله دارند‪.‬‬ ‫وي مردم را متضرر اصلي براندازي اين موسسات‬ ‫دانس��ت و افزود‪ :‬اين امر در حال ساماندهي است و‬ ‫مراکز ذي‌ربط استاني بايد زمينه‌اي را فراهم کنند‬ ‫ت��ا بانک مرکزي با کمتري��ن جراحت اين پديده را‬ ‫س��امان دهد‪ .‬تقي نت��اج ادام��ه داد‪ :‬بانک مرکزي‬ ‫به‌صورت تک ش��عبه به صندوق‌هاي قرض‌الحسنه‬ ‫اج��ازه فعالي��ت داده‪ ،‬بنابراي��ن بس��ياري از اي��ن‬ ‫صندوق‌ها خواهند توانس��ت ب��ا دريافت مجوز کار‬ ‫خود را ادامه دهند‪ .‬وي با تاکيد بر آنکه نمي‌توانيم‬ ‫مالکي��ت خصوصي را زير پ��ا بگذاريم‪ ،‬تصريح کرد‪:‬‬ ‫با حفظ حرمت مالکيت خصوص��ي‪ ،‬بايد اجازه داد‬ ‫محوريت کار با بانک مرکزي باشد‪ ،‬راهنمايي بانک‬ ‫مرکزي مي‌تواند در مجاز ش��دن اين موسس��ات و‬ ‫جلوگيري از خسارت‌ها بسيار کمک کند‪.‬‬
‫اخبار روز‬ ‫محرمانه بودن اطالعات مردم‬ ‫در بورس کاال‬ ‫مديرعام��ل ب��ورس کاالي ايران با اع�لام اينکه‬ ‫اطالعات مردم در بورس کاال محرمانه است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫اين بورس براس��اس دستورالعمل افشاي اطالعات‪،‬‬ ‫اطالعات خود را در اختيار دستگاه‌هاي دولتي قرار‬ ‫مي‌‌دهد‪ .‬به گزارش مهر‪ ،‬حس��ين پناهيان در پاسخ‬ ‫به اين سوال که رييس سازمان امور مالياتي عنوان‬ ‫کرده اس��ت که يکي از ابزارهاي شناسايي موديان‬ ‫مالياتي و شفاف‌سازي درآمدهاي مالياتي‪ ،‬معامالت‬ ‫ب��ورس کاال اس��ت‪ ،‬آي��ا قرار اس��ت ک��ه اطالعات‬ ‫معامالت و نرم افزاري بورس کاال در اختيار سازمان‬ ‫مالياتي ق��رار گي��رد؟ گفت‪ :‬بورس کاال براس��اس‬ ‫مقررات عم��ل مي‌کند‪ .‬مديرعام��ل بورس کاالي‬ ‫ايران با بيان اينکه يکسري اطالعات محرمانه است‬ ‫و بورس کاال براساس دستورالعمل افشاي اطالعات‬ ‫و در چارچوب آن عمل مي‌کند‪ ،‬افزود‪ :‬اگر مقررات‬ ‫به ما اجازه افش��اي اطالعات را داده باش��د‪ ،‬ما هم‬ ‫اطالعات مردم را افشا مي‌کنيم‪ .‬وي در پاسخ به اين‬ ‫مطلب که گفته ش��ده اين اطالعات فقط در اختيار‬ ‫مس��ئوالن دولتي قرار مي‌گيرد نه افرادي که فعال‬ ‫اقتصادي هس��تند‪ ،‬عنوان ک��رد‪ :‬خير‪ ،‬دولتي‌ها هم‬ ‫نمي‌توانند اطالعات را داش��ته باشند‪ ،‬زيرا اطالعات‬ ‫مردم است‪ .‬اين اطالعات مربوط به کساني است که‬ ‫ي��ک دارايي و کااليي را خري��د و فروش کرده‌اند و‬ ‫قرار نيست در اختيار کسي قرار گيرد‪.‬‬ ‫پناهي��ان همچنين در پاس��خ به اين س��وال که‬ ‫آيا اطالعات فقط در اختي��ار بورس کاال به صورت‬ ‫محرمانه است يا با سيستم‌ها و نرم افزارهاي بانکي‬ ‫لينک اس��ت و مي‌تواند در اختي��ار آنها قرار گيرد‪،‬‬ ‫بيان کرد‪ :‬خير‪ .‬اطالعات فقط در اختيار بورس کاال‬ ‫است‪.‬‬ ‫بازگشایی نمادهای پاالیشی‬ ‫در اوایل هفته آینده‬ ‫معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران سازمان بورس‪،‬‬ ‫زم��ان و برنامه‌ه��ای مدنظر برای بازگش��ایی ‪ ۶‬نماد‬ ‫پاالیشگاه بورسی و فرابورسی را اعالم کرد‪ .‬به گزارش‬ ‫بورس پرس‪ ،‬حسن امیری‪ ،‬معاون نظارت بر بورس‌ها‬ ‫و ناش��ران سازمان بورس‪ ،‬در رابطه با آخرین وضعیت‬ ‫‪ ۶‬پاالیشگاه اصفهان‪ ،‬بندرعباس‪ ،‬تبریز‪ ،‬تهران‪ ،‬الوان‬ ‫و شیراز و انتشار اطالعات و بازگشایی نماد اظهار کرد‪:‬‬ ‫درحالی س��ازمان بورس برای اعالم قیمت خوراک و‬ ‫فرآورده‌های نفتی به پاالیشگاه پیگیری‌های روزانه و‬ ‫مستمری را انجام داد که روز گذشته ابالغیه قیمت‌ها‬ ‫به همه ش��رکت‌ها ارسال شد‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬همزمان‬ ‫با این رویداد‪ ،‬س��ازمان بورس از ‪ ۶‬پاالیشگاه پذیرفته‬ ‫شده در بورس و فرابورس خواست تا آخرین اطالعات‬ ‫مربوط به تولید و فروش امس��ال را منتش��ر کنند تا‬ ‫همگان در جریان باش��ند‪ .‬از س��وی دیگر به مدیران‬ ‫این ش��رکت‌ها اعالم شد تا با لحاظ کردن قیمت‌های‬ ‫اعالمی‪ ،‬صورت‌های مالی امسال و بودجه ‪ ۹۴‬را تهیه‬ ‫کنند‪ .‬این مقام مس��ئول با بیان اینکه کارشناس��ان و‬ ‫مدیران س��ازمان بورس تالش ویژه و بسیج روزانه‌ای‬ ‫را برای نهایی ش��دن گزارش‌های دریافتی انجام داده‬ ‫و در روزهای آینده ه��م ادامه خواهند داد‪ ،‬افزود‪ :‬در‬ ‫صورت مس��اعدت شرکت‌ها در ارائه صورت‌های مالی‬ ‫در ‪ 2‬روز آینده‪ ،‬نماد این ش��رکت‌ها ش��نبه آینده یا‬ ‫حداکثر یکش��نبه ‪ ۲۴‬اسفند در بورس و فرابورس باز‬ ‫خواهند ش��د تا س��هامداران این گروه بعد از چندین‬ ‫ماه ق��ادر به معامل��ه و تصمیم‌گیری باش��ند‪ .‬امیری‬ ‫در برابر این پرس��ش که آیا نماد‌های این ش��رکت به‬ ‫صورت گروهی در یک روز باز خواهند ش��د؟ توضیح‬ ‫داد‪ :‬ترجیح س��ازمان بورس این اس��ت که به منظور‬ ‫نهای��ی کردن بازگش��ت نماد ‪ ۶‬پاالیش��گاه و تصمیم‬ ‫مناسب سهامداران و حل شدن این موضوع‪ ،‬نماد هر‬ ‫‪ ۶‬پاالیش��گاه در یک روز (ش��نبه یا حداکثر یکشنبه‬ ‫آینده) باز ش��ود‪ .‬وی در واکنش ب��ه این نکته مبنی‬ ‫بر اینکه مدیران برخی شرکت‌های پاالیشگاهی اعالم‬ ‫کرده‌ان��د که باید گ��زارش حسابرس��ی را ارائه کنند‬ ‫ک��ه زمانب��ر بوده و ب��ه ‪ ۷‬تا ‪ ۱۰‬روز زم��ان نیاز دارد‪،‬‬ ‫توضیح داد‪ :‬با توجه به اینکه لحاظ کردن قیمت‌های‬ ‫اعالم��ی در آم��ار تولید و فروش محص��والت‪ ،‬مقوله‬ ‫جدیدی نبوده و گزارش‌های حسابرس��ی هم مربوط‬ ‫ب��ه این موارد نمی‌ش��ود‪ ،‬در وهله نخس��ت نیازی به‬ ‫ارائه گزارش‌های حسابرس��ی ش��ده صورت‌های مالی‬ ‫میان‌دوره‌ای پاالیشگاه‌ها نیست‪.‬‬ ‫‪20‬‬ ‫پنجشنبه ‪ 21‬اسفند ‪ 21 - 1393‬جمادی االول ‪ 12 -1436‬مارس ‪ -2015‬شماره ‪ -179‬پیاپی ‪1497‬‬ ‫بازگشت شاخص کل به کانال ‪ 64‬هزار واحد‬ ‫حرکت بورس صعودي شد‬ ‫کيمي�ا بامداديان ‪ -‬گروه اقتص�اد‪ :‬يک هفته ديگر‬ ‫تا پايان س��ال‌جاري مانده اما در س��ومين هفته اسفند‬ ‫بازار س��رمايه تح��رک چنداني نداش��ته و تنها در روز‬ ‫گذشته ش��اهد افزايش حجم و ارزش معامالت بوديم‪.‬‬ ‫برخي از کارشناسان بر اين باورند که احتمال بازگشايي‬ ‫نمادهاي پااليشگاهي در هفته آينده و اميد به باز شدن‬ ‫قفل‌ها و به دنبال آن کاهش ريس��ک نقدشوندگي بازار‬ ‫س��رمايه‪ ،‬در اين ميزان افزايش دخيل بوده است‪ .‬البته‬ ‫بايد روي ديگر سکه را هم ديد؛ زيرا برخي ديگر عقيده‬ ‫دارن��د هنگامي که نمادهاي پااليش��گاهي بازگش��ايي‬ ‫ش��وند‪ ،‬س��رمايه‌گذاراني که مدت‌ها دارايي‌هاي‌ش��ان‬ ‫قفل ش��ده اس��ت‪ ،‬به فروش آن اق��دام مي‌کنند و بايد‬ ‫در انتظار ريزش بازار س��رمايه در هفته آينده باش��يم‪.‬‬ ‫درحال حاضر رکود در همه بخش‌هاي اقتصادي حاکم‬ ‫اس��ت و نه‌تنها بازار سرمايه بلکه ديگر بازارهاي موازي‬ ‫مانند س��که‪ ،‬ارز و طال نيز به خواب فرو رفته‌اند‪ .‬اکنون‬ ‫همه نگاه‌ها به س��وي آينده و نتيجه مذاکرات هسته‌اي‬ ‫خيره ش��ده و به نظر مي‌رسد گره اقتصادي کشور تنها‬ ‫به دست دولتمردان و سياس��تمداران کشور بازخواهد‬ ‫شد‪ ،‬زيرا برخي از کارشناسان عقيده دارند شايد تا چند‬ ‫ماه گذشته از مثبت شدن مذاکرات هسته‌اي به عنوان‬ ‫موتور محرک اقتصادي ياد مي‌شد اما درحال حاضر به‬ ‫يک ضرورت تبديل ش��ده است‪ .‬همچنین شاخص کل‬ ‫در روز گذشته روند افزايشي را طي کرد و با رشد ‪217‬‬ ‫واحدي‪ ،‬دوباره وارد مدار ‪ 64‬هزار واحدي ش��د و حجم‬ ‫و ارزش معامالت نيز افزايش يافت‪.‬‬ ‫‹ ‹نگاهي به آمار‬ ‫بورس‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫از تاالر حافظ در معامالت‬ ‫به گزارش خبرنگار‬ ‫روز گذشته‪ ،‬شاخص‌کل برخالف روند روزهاي گذشته‬ ‫افزايش يافت و با ‪ 217‬واحد رشد‪ ،‬به عدد ‪ ۶4‬هزار و ‪70‬‬ ‫رس��يد‪ .‬سرمايه‌گذاران در اين روز‪ ،‬بيش از ‪506‬ميليون‬ ‫برگه و حق تقدم در بازار دست‌به‌دست کردند که ارزش‬ ‫اي��ن مبادالت بيش از يک‌هزار و ‪23‬ميليارد ريال بود و‬ ‫در ‪ 28‬هزار نوبت معامالتي انجام شد‪.‬‬ ‫شاخص‌کل با افزايشي که داشت‪ ،‬معادل ‪۰/34‬درصد‬ ‫افزايش پيدا کرد و ش��اخص بازار نخس��ت هم با رشد‬ ‫س��هم به ارزش ‪ 285‬ميليارد ريال در صدر بيش��ترين‬ ‫حجم معام�لات و ارزش معامالت قرار گرفت و پس از‬ ‫آن بانک تجارت با معامالتي به حجم ‪ 39‬ميليون سهم‬ ‫و معامل��ه بلوکي س��رمايه‌گذاري غدير ب��ا معامالتي به‬ ‫حجم ‪ 29‬ميليون سهم در جايگاه‌هاي دوم و سوم قرار‬ ‫گرفتند‪ .‬همچنين معامالت بلوکي سرمايه‌گذاري غدير‬ ‫به ارزش ‪88‬ميليارد ريال و نفت سپاهان با معامالتي به‬ ‫ارزش ‪ 42‬ميليارد ريال در جايگاه‌‌هاي بيشترين ارزش‬ ‫معامالت قرار گرفتند‪.‬‬ ‫‹ ‹فرابورس‬ ‫‪ 107‬واح��دي معادل ‪۰/۲۳‬درصد و ش��اخص بازار دوم‬ ‫نيز با افزايش ‪ 778‬واحدي روبه‌رو ش��د و معادل ‪۰/63‬‬ ‫درصد رش��د پيدا کرد‪ .‬ش��اخص قيمت (ه��م وزن) و‬ ‫ش��اخص کل ( هم وزن) نيز ب��ا کاهش ‪ ۰/01‬درصدي‬ ‫روبه‌رو ش��دند و ش��اخص قيمت (وزني‪-‬ارزشي) هم با‬ ‫‪ 94‬واحد افزايش‪ ،‬از رشد ‪۰/34‬درصدي برخوردار شد‪.‬‬ ‫در روز گذشته نماد صنايع پتروشيمي خليج‌فارس با‬ ‫افزايش ‪79/۲6‬واحدي‪ ،‬گسترش نفت و گاز پارسيان با‬ ‫رشد ‪ 59/۰3‬واحدي‪ ،‬س‪.‬نفت و گاز و پتروشيمي تامين‬ ‫با افزايش ‪ 32/1‬واحدي‪ ،‬س��رمايه‌گذاري غدير با رش��د‬ ‫‪ 27/37‬واحدي‪ ،‬بانک تجارت با افزايش ‪ 19/42‬واحدي‬ ‫و فوالد مبارکه اصفهان با رش��د ‪ 16/77‬واحدي داراي‬ ‫ص کل بودند‪ .‬همچنين‬ ‫بيش��ترين تاثير مثبت بر شاخ ‌‬ ‫معدن��ي و صنعت��ي گل‌گهر با کاه��ش ‪ 41/05‬واحدي‬ ‫داراي بيش��ترين تاثير منفي بر مهم‌ترين متغير بورسي‬ ‫بود و مانع رشد بيشتر شاخص کل شد‪.‬‬ ‫همچني��ن در آخري��ن روز معامالت��ي هفت��ه ن��ورد‬ ‫آلومينيوم‪ ،‬داروس��ازي سينا‪ ،‬افست‪ ،‬ماشين‌سازي نيرو‬ ‫محرکه‪ ،‬ليزينگ صنعت و معدن‪ ،‬پش��م شيش��ه ايران‬ ‫و تامي��ن ماس��ه ريخته‌گري بيش��ترين افزايش قيمت‬ ‫را تجربه کردند‪ .‬بيش��ترين کاهش قيم��ت نيز در اين‬ ‫روز متعل��ق به قند نقش جهان‪ ،‬قطعات اتومبيل ايران‪،‬‬ ‫قن��د هکمتان‪ ،‬مهندس��ي نصير ماش��ين‪ ،‬داروس��ازي‬ ‫امين‪ ،‬کارخانه‌هاي توليدي ش��هيد قندي و حمل‌و‌‌نقل‬ ‫بين‌الملل��ي خليج‌ف��ارس بود و اين نماده��ا در انتهاي‬ ‫جدول معامالت قرار گرفتند‪.‬‬ ‫در اي��ن روز س��رمايه‌گذاران طوالني‌تري��ن صف‌هاي‬ ‫خري��د را ب��راي توليد مح��ور خودرو‪ ،‬س��رمايه‌گذاري‬ ‫س��اختمان اي��ران‪ ،‬چين��ي اي��ران‪ ،‬بان��ک کار‌آفرين‪،‬‬ ‫س��رمايه‌گذاري توس��عه صنايع س��يمان‪ ،‬گروه مپنا و‬ ‫افس��ت تش��کيل دادند‪ .‬در مقابل نمادهاي پتروشيمي‬ ‫فناوران‪ ،‬حفاري ش��مال‪ ،‬تايدواتر خاورميانه‪ ،‬س��يمان‬ ‫دورود‪ ،‬داروسازي س��ينا‪ ،‬توسعه معدني و صنعتي صبا‬ ‫نور و نفت پارس با سنگين‌ترين صف‌هاي فروش به کار‬ ‫خود پايان دادند‪ .‬گفتني اس��ت در روز گذشته معامله‬ ‫بلوکي ح‪ .‬گس��ترش نفت و گاز پارسيان با ‪188‬ميليون‬ ‫همچني��ن در روز گذش��ته ‪ 216‬ميليون و ‪ 580‬هزار‬ ‫ورقه بهادار در ‪ 11‬هزار و ‪ 675‬نوبت داد و س��تد ش��د‬ ‫و در آن ارزش کل معام�لات ب��ازار فرابورس به ‪ 3‬هزار‬ ‫و ‪ 422‬ميليارد و ‪150‬ميليون ريال رس��يد‪ .‬پتروشيمي‬ ‫مارون با معامله ‪ 4‬ميليون و ‪ 290‬هزار س��هم به ارزش‬ ‫‪ 194‬ميلي��ارد و ‪ 190‬ميليون ريال بيش��ترين حجم و‬ ‫ارزش معامالت ديروز را به نام خود ثبت کرد‪.‬‬ ‫درحالي که در روز گذش��ته‪ ،‬شرکت‌هاي البرز بالک‪،‬‬ ‫مرجان کار و س��يمان الر س��بزوار بيش��ترين افزايش‬ ‫ت نيرو س��رمايه‪ ،‬حق تقدم بيمه دي و‬ ‫قيمت و ش��رک ‌‬ ‫پتروش��يمي اميرکبير بيشترين کاهش قيمت را تجربه‬ ‫کردند‪ ،‬ش��اخص فرابورس با افزايش ‪ 4‬واحدي به ‪718‬‬ ‫واحد رس��يد‪ .‬در بازار اوراق با درآمد ثابت‪ 279 ،‬هزار و‬ ‫‪ 680‬ورقه اجاره ‪ 3‬ماه پارس معامله ش��د و بيش��ترين‬ ‫حجم معام�لات صندوق‌هاي قابل معامل��ه به خريد و‬ ‫فروش ‪ 39‬هزار و ‪ 305‬س��هم صندوق س��رمايه‌گذاري‬ ‫اطل��س اختصاص ياف��ت‪ .‬همچنين در آخري��ن روز از‬ ‫پذيره‌نويس��ي اوراق اجاره ‪ 3‬ماه رايتل‪ ،‬در بازار سوم ‪2‬‬ ‫ميلي��ون و ‪ 450‬هزار ورقه ب��ه ارزش ‪ 2‬ميليارد و ‪454‬‬ ‫ميليون و ‪ 270‬هزار ريال پذيره نويس��ي ش��د‪ .‬گفتني‬ ‫اس��ت نماد معامالتي شرکت بيمه اتکايي ايرانيان براي‬ ‫برگزاري مجمع عمومي عادي ساالنه صاحبان سهام در‬ ‫روز يکشنبه ‪ 24‬اسفند ‪ ،1393‬در پايان معامالت ديروز‬ ‫متوقف ش��د‪ .‬الزم به ذکر است که عرضه سهام شرکت‬ ‫مول��د نيروگاهي تجارت فارس در بازار س��وم فرابورس‬ ‫ايران به يکشنبه ‪ 24‬اسفند موکول شد‪.‬‬ ‫تاالر نمایندگی کارگزاران بورس کاال افتتاح شد‬ ‫راه‌اندازی بستر تامين مالي و پوشش ريسک صنايع شمال‌غرب کشور‬ ‫بورس کاال تصميم دارد‪ ،‬تجارت را براي نقاط مختلف کش��ور تسهيل کند؛‬ ‫از اين‌رو‪ ،‬با ايجاد دفاتر نمايندگي در بخش‌ها و مناطق مختلف کشور تالش‬ ‫دارد تا ش��رایط دسترس��ي متقاضيان اقتصادي کش��ور را به عرضه‌کنندگان‬ ‫فراهم کند و بعد مس��افت را در تج��ارت از بين ببرد؛ در حقيقت بورس کاال‬ ‫با توس��عه اين دفاتر بازارهاي پراکنده را به هم متصل و زمينه کشف قيمت‬ ‫شفاف را فراهم مي‌کند‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش روابط عموم��ي ب��ورس کاال‪ ،‬محمدمهدي امين��ي‪ ،‬قائم‌مقام‬ ‫مديرعامل بورس کاالي ايران در مراس��م افتتاح ت��االر نمايندگي کارگزاران‬ ‫ب��ورس کاالي ايران در تبريز با اش��اره به اينکه ب��ا راه‌اندازي تاالر نمايندگي‬ ‫کارگزاران بورس کاالي ايران در تبريز‪ ،‬بورس کاالي ايران بستر تامين مالي‬ ‫و پوشش ريسک صنايع شمال‌غرب کشور مي‌شود‪ ،‬به تشريح انتظارات بزرگ‬ ‫فعاالن اقتصادي از اين بورس پرداخت‪.‬‬ ‫بر‌اساس اين گزارش‪ ،،‬قائم‌مقام مديرعامل بورس کاالي ايران با بيان اينکه‬ ‫فعاالن اقتصادي و صنايع‪ 4 ،‬انتظار بزرگ از بورس کاالي ايران دارند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫ي که فعاالن‬ ‫نخس��تين مورد به کش��ف قيمت محصوالت برمي‌گردد‪ .‬به‌طور ‌‬ ‫اقتصادي از بورس کاال انتظار دارند که با ايجاد مکانیسمي رقابتي و در تقابل‬ ‫عرضه و تقاضا کشف نرخ انجام شود‪.‬‬ ‫امين��ي افزود‪ :‬در اين زمينه ب��ورس کاال در قال��ب آيين‌نامه معامالت که‬ ‫مصوبه شوراي‌عالي بورس اس��ت‪ ،‬فعاليت مي‌کند و براساس ضوابط سازمان‬ ‫ملي اس��تاندارد‪ ،‬کاالها در بورس پذيرش مي‌شوند و خريداران و فروشندگان‬ ‫ني��ز در ت��االر فيزيکي به صورت ح��راج حضوري به رقابت و کش��ف قيمت‬ ‫مي‌پردازند‪.‬‬ ‫به گفته وي‪ ،‬کش��ف رقابتي قيمت‌ها در بورس کاالي ايران باعث ش��ده تا‬ ‫امروز بازارهاي منطقه‌اي به قيمت محصوالتي همچون قير که از طريق تاالر‬ ‫صادراتي بورس کاال به بازارهاي جهاني صادر مي‌شود‪ ،‬استناد کنند‪ .‬صادرات‬ ‫مطلوب سنگ‌آهن از بورس کاال نيز در جريان بوده و اکنون قيمت‌هاي درج‬ ‫ش��ده بر تابلوي بورس کاال به مرجع قيمتي در نش��ريات و سايت‌هاي معتبر‬ ‫بين‌المللي تبديل شده است‪.‬‬ ‫اميني به کارکرد دوم بورس کاال که از توقعات فعاالن اقتصادي است‪ ،‬اشاره‬ ‫کرد و گفت‪ :‬پوش��ش ريس��ک دومين کارکرد بورس کاالي ايران است و در‬ ‫سال‌هاي اخير با توسعه ابزارهاي مشتقه کااليي بورس کاالي ايران با جديت‬ ‫به دنبال پوشش ريسک توليدکنندگان و واحدهاي صنعتي بوده است‪.‬‬ ‫وي اظه��ار کرد‪ :‬در اين زمينه هم‌اکنون معامالت قراردادهاي آينده س��که‬ ‫طال با حجم و ارزش��ي باال در جريان بوده و معامالت قراردادهاي آينده زيره‬ ‫س��بز نيز در امس��ال راه‌اندازي شده و راه‌اندازي معامالت آتي کنجاله سويا و‬ ‫ميلگرد نيز در دستورکار قرار دارد‪.‬‬ ‫قائم‌مق��ام مديرعامل ب��ورس کاالي ايران س��ومين انتظار ب��زرگ فعاالن‬ ‫اقتص��ادي از بورس کاالي ايران را ايجاد ابزارهاي��ي براي تامين مالي عنوان‬ ‫کرد و گفت‪ :‬دغدغه امروز اقتصاد ما‪ ،‬تامين مالي توليدکنندگان و واحدهاي‬ ‫صنعتي اس��ت که در همين راستا امس��ال قرارداد سلف موازي استاندارد در‬ ‫بورس کاالي ايران راه‌اندازي ش��د و ش��رکت گل‌گهر از طريق پيش فروش‬ ‫يکس��اله سنگ‌آهن خود توانست در چند روز ‪ ۸۳‬ميليارد تومان جذب منابع‬ ‫کند؛ همچنين ارزش معامالت ثانويه اوراق س��لف موازي اس��تاندارد‪۱۸۸۱ ،‬‬ ‫ميليارد ريال بوده و از ديگر برنامه‌هاي بورس کاالي ايران‪ ،‬راه‌اندازي قرارداد‬ ‫سلف موازي استاندارد بر روي شمش فوالد است‪.‬‬ ‫قائم‌مق��ام مديرعامل بورس کاالي ايران در م��ورد چهارمين انتظار فعاالن‬ ‫اقتصادي از بورس کاالي ايران گفت‪ :‬گس��ترش ش��بکه کارگزاري و سهولت‬ ‫دسترس��ي فعاالن اقتصادي به معامالت ش��فاف بورس کاالي ايران از ديگر‬ ‫مواردي است که در سال‌هاي اخير مورد توجه اين بورس قرار گرفته است‪.‬‬ ‫امين��ي گفت‪ :‬افتت��اح ت��االر نمايندگي کارگ��زاران ب��ورس کاالي ايران‪،‬‬ ‫دس��تاوردهاي خوب��ي هم ب��راي منطقه و هم ب��راي اقتصاد مل��ي به دنبال‬ ‫خواهد داش��ت و ما اميدواريم بتوانيم با توسعه معامالت داخلي‪ ،‬در بازارهاي‬ ‫منطقه‌اي نيز تاثير‌گذار باشيم‪.‬‬ ‫عضو هيات‌مديره سازمان بورس و اوراق بهادار نيز در اين مراسم با اشاره به‬ ‫اينکه فعاليت‌هاي بورس کاالي ايران در سال‌هاي اخير باعث شده تا اين نهاد‬ ‫در اقتصاد ايران خوش بدرخشد و به موتور محرک در اقتصاد رقابتي تبديل‬ ‫ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬بورس کاالي ايران‪ ،‬اين امکان را به صنايع پايين‌دستي مي‌دهد‬ ‫تا تحت‌تاثير قيمت‌هاي دس��توري نباشند که اين امر به شفافيت اقتصادي و‬ ‫رانت‌زدايي کمک ش��اياني مي‌کند‪ .‬به گفته وي‪ ،‬فعاالن اقتصادي شمال‌غرب‬ ‫کش��ور از طريق تاالر نمايندگي کارگزاران تبريز به بازارهاي مختلف داخلي‬ ‫و خارجي دسترس��ي خواهند يافت و همگام با بورس کاال در راستاي توسعه‬ ‫اقتصاد ملي گام برخواهند داشت‪.‬‬ ‫فهيمي به مزيت‌هاي تاالر نمايندگي کارگزاران بورس کاالي ايران در تبريز‬ ‫اشاره کرد و گفت‪ :‬اين اتفاق باعث حضور نهادهاي مالي عظيم در اين منطقه‬ ‫اقتصادي کشور خواهد شد و بورس کاالي ايران‪ ،‬جاي خالي صنعت مالي در‬ ‫استان آذربايجان شرقي را پر خواهد کرد‪ .‬عضو هيات‌مديره سازمان بورس و‬ ‫اوراق بهادار گفت‪ :‬صاحبان صنايع با حضور اين بورس در تبريز ديگر س��راغ‬ ‫بازارهاي مسموم و نامطمئن نخواهند رفت‪.‬‬ ‫همچنين در ادامه اين مراسم‪ ،‬روح‌اهلل ميرصانعي‪ ،‬دبير کل کانون کارگزاران‬ ‫ب��ورس اوراق بهادار گفت‪ :‬افتت��اح تاالر تبريز نقطه عطفي براي فراهم کردن‬ ‫دسترس��ي صنعتگران و مردم ش��مال غرب کش��ور به خريد و فروش کاال و‬ ‫سرمايه‌گذاري خواهد بود‪.‬‬ ‫وي اف��زود‪ :‬کارگزاران‪ ،‬حلقه اتصال ميان س��رمايه‌گذاران و بازار س��رمايه‬ ‫هستند‪ .‬از اين‌رو اگر مي‌خواهيم بازار سرمايه در بخش اوراق و کاال رشد پيدا‬ ‫کند‪ ،‬نيازمند تجهيز و توسعه صنعت کارگزاري هستيم‪.‬‬ ‫رییس سازمان امور اقتصادی و دارایی استان آذربایجان شرقی نیز با اشاره‬ ‫ب��ه اینکه افتتاح تاالر نمایندگی کارگ��زاران بورس کاالی ایران از برنامه‌های‬ ‫کلیدی اس��تان آذربایجان شرقی در س��ال‌های اخیر بوده است‪ ،‬گفت‪ :‬کشور‬ ‫روس��یه درصدد اس��ت بخش اعظمی از مواد غذایی مورد نیازش را از ایران‬ ‫تامی��ن کند ولی بازار ای��ران تا به حال قادر به تامین ای��ن بازار ‪ ۴۶‬میلیارد‬ ‫ی جای ما‬ ‫دالری روسیه نشده و کشورهای همسایه و برخی کشورهای اروپای ‌‬ ‫را گرفته‌اند‪ .‬در این بین می‌توانیم با بها دادن به بورس کاالی ایران‪ ،‬صادرات‬ ‫مواد غذایی به روسیه را شروع کنیم‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش روابط عمومی ب��ورس کاالی ایران‪ ،‬رضا حس��ینی با بیان این‬ ‫مطل��ب اظهارکرد‪ :‬افتتاح ت��االر نمایندگی کارگزاران ب��ورس کاالی ایران از‬ ‫برنامه‌های کلیدی اس��تان آذربایجان شرقی در سال‌های اخیر بوده که امروز‬ ‫پس از ماه‌ها تالش مستمر به این مهم رسیدیم‪.‬‬ ‫وی ب��ا اش��اره به اینک��ه دول��ت می‌تواند از طری��ق ب��ورس کاالی ایران‪،‬‬ ‫مش��ارکت بخش خصوصی را در ابعاد مختلف اقتصادی بیش��تر کند‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫اگر از ظرفیت‌های بورس کاالی ایران به درس��تی در اقتصاد استفاده کنیم‪،‬‬ ‫می‌توانی��م در مس��یر اقتصاد مقاومتی و همچنین سیاس��ت‌های دولت برای‬ ‫خروج از رکود گام برداریم‪.‬‬ ‫رییس س��ازمان امور اقتصادی و دارایی اس��تان آذربایجان شرقی افزود‪ :‬با‬ ‫افتت��اح تاالر تبریز‪ ،‬هدف‌گذاری تنظیم و مدیریت بازار کاالی ش��مال غرب‬ ‫ایران انجام می‌ش��ود و از س��وی دیگ��ر‪ ،‬با توجه به اینک��ه بخش اعظمی از‬ ‫تجارت داخلی ایران از س��وی تاجران خوش‌نام آذربایجانی در جریان است‪،‬‬ ‫امیدواری��م ب��ا ورود این تاجران و همچنین حمایت‌های مس��ئوالن دولتی و‬ ‫مجلس‪ ،‬بتوانیم از طریق بورس کاالی ایران به بازارهای صادراتی جهان نفوذ‬ ‫کنیم و بازارهای منطقه‌ای را تحت تاثیر قرار دهیم‪.‬‬
‫‪report@smtnews.ir‬‬ ‫گذری به اوضاع صنعت و معدن گچ در جهان و ایران‬ ‫گزارش‬ ‫پنجشنبه ‪ 21‬اسفند ‪ 21 - 1393‬جمادی االول ‪ 12 -1436‬مارس ‪ -2015‬شماره ‪ -179‬پیاپی ‪1497‬‬ ‫دایره‌های گچی!‬ ‫حسن فرازمند‪ -‬گروه گزارش‪:‬‬ ‫قدیمی‌ترها به گچ‪ ،‬اس��م دیگری‬ ‫داده بودند و به آن «س��نگ ماپا»‬ ‫می‌گفتن��د‪ .‬تحقیقات نش��ان می‌دهد که گچ‬ ‫یک ماده معدنی فراوان است که از میلیون‌ها‬ ‫سال پیش به دلیل تبخیر دریاچه‌های شور و‬ ‫دریاه��ای س��طحی و کم‌عم��ق ب��ه صورت‬ ‫الیه‌های رسوبی تشکیل شده و نیز شواهدی‬ ‫نش��ان می‌دهد که قدمت برخی از آثار گچی‬ ‫به‌جا مانده در فالت آناتولی و کشور سوریه به‬ ‫‪ ۹۰۰۰‬سال قبل باز می‌گردد‪ .‬همچنین ثابت‬ ‫شده که تمدن‌های سومری‪ ،‬آشوری‪ ،‬مصری‪،‬‬ ‫یونانی و رومی که در سرزمین‌های نزدیک به‬ ‫ه��م حکوم��ت می‌کردن��د و به ط��ور قطع با‬ ‫یکدیگر تعامل داش��ته‌اند نیز از آن به عنوان‬ ‫مصالح ساختمانی استفاده می‌کرده‌اند‪.‬‬ ‫مع��روف تری��ن و مهم‌تری��ن م��وارد کاربرد‬ ‫س��نگ گچ در آن دوران‪ ،‬ساخت زیورآالت و‬ ‫مجسمه‌هایی از جنس «آلبسترون» بوده که‬ ‫نوعی سنگ گچ نیمه شفاف است و احتماال نام‬ ‫آن از نام شهر آالبسترون مصر گرفته شد‪ .‬در‬ ‫تمدن‌های کهن نیز نوعی گچ استفاده می‌شد‬ ‫که ام��روزه م��ا آن را «آالباس��تر» می‌نامیم‪.‬‬ ‫تندیس‌های بزرگ گاوه��ای بالدار متعلق به‬ ‫تمدن آش��ور که امروزه در موزه ش��هر لندن‬ ‫موجود اس��ت از همین سنگ ساخته شده‌اند‪.‬‬ ‫یونانی‌ه��ا نیز ظ��روف و قوری‌های کوچک از‬ ‫گچ ساخته‌اند‪ .‬براساس آنچه در متون تاریخی‬ ‫آمده است‪ ،‬استفاده بشر از سنگ گچ به عنوان‬ ‫اندود گچی و برای سفیدکاری دیواره مقبره‌ها‬ ‫به بیش از ‪ 5000‬س��ال پیش در کشور مصر‬ ‫می‌رسد که با حرارت دادن سنگ گچ در کنار‬ ‫آتش‪ ،‬آن را به پودر تبدیل کرده و س��پس با‬ ‫مخلوط کردن پودر حاصل با آب‪ ،‬برای روکش‬ ‫آجر و سنگ استفاده می‌کردند‪.‬‬ ‫‹ ‹گچ‌های مصری‌ها و یونانی‌ها‬ ‫مصری‌ها ‪ ۱۵۰۰‬س��ال قبل نیز از گچ برای‬ ‫پوشاندن سطوح داخلی دیوارهای اهرام ثالثه‬ ‫اس��تفاده کرده‌ان��د‪ .‬درون اه��رام مصر روی‬ ‫س��طوح صاف و سفید گچی‪ ،‬دیوارنگاری‌های‬ ‫شکوهمندی با نقش سربازان مصری‪ ،‬ارابه‌های‬ ‫جنگی‪ ،‬خدای��ان‪ ،‬حیوانات و پرندگان موجود‬ ‫اس��ت‪ .‬مصری‌ها در ‪ ۶۰۰‬س��ال قب��ل هاون‬ ‫گچی نیز داش��ته‌اند‪ .‬یونانی‌ها همچنین نامی‬ ‫به س��نگ گچ داده‌اند که از دو کلمه با معانی‬ ‫زمین و پختن تش��کیل ش��ده است‪ .‬آنها فرم‬ ‫خاصی از سنگ گچ را که حالت شیشه‌ای دارد‬ ‫برای پنجره‌ها اس��تفاده و به‌ویژه این سنگ‌ها‬ ‫را وقف معبدهای الهه ماه می‌کرده‌اند‪ .‬س��نگ‬ ‫گچ شیش��ه‌ای را که به این شیوه سنتی مورد‬ ‫استفاده قرار می‌گرفته‪ ،‬یونانی‌ها «سلنیت» یا‬ ‫«س��نگ ماه» می‌نامیده‌اند‪ .‬رومی‌ها نیز راجع‬ ‫به سنگ گچ می‌دانستند که چه کاربردهایی‬ ‫در حرفه و پیش��ه آنها می‌تواند داش��ته باشد‪.‬‬ ‫نش��انه این اطالعات مجسمه‌های بدن انسان‬ ‫اس��ت ک��ه در اروپ��ای غرب��ی با م�لات گچ‬ ‫درست ش��ده و امروزه نیز در دسترس است‪.‬‬ ‫آالباسترهای خوب در نواحی میانی انگلستان‬ ‫به‌ویژه در ناتنگهام به ش��کل مجسمه‌هایی با‬ ‫فرم‌های مختلف که توسط استادکاران قرون‬ ‫‪ ۱۴‬و ‪ ۱۵‬میالدی حکاکی ش��ده‌اند پیدا شد‬ ‫که بعدها این دست‌ساخته‌های گچی مشهور‬ ‫ش��د و با تولید انبوه به سراسر اروپا فرستاده‬ ‫شد‪ .‬این آالباسترها را ما در موزه‌های عمومی‬ ‫می‌توانی��م ببینی��م‪ .‬آالباس��تر همچنی��ن در‬ ‫برخی از آرامگاه‌ها‪ ،‬نقوش کلیس��اها و س��ایر‬ ‫س��اختمان‌های تاریخ��ی به کار رفته اس��ت‪.‬‬ ‫زمانی که سقف و دیوارهای خانه‌ها توسط نی‬ ‫و تَرکه درس��ت می‌ش��د‪ ،‬مردم برای پرکردن‬ ‫ش��کاف بین آنها نیاز به یک ان��دود پرکننده‬ ‫داش��تند و در بیش��تر مناطق اروپ��ای غربی‬ ‫خانه‌ها به این شکل ساخته می‌شده است‪ .‬این‬ ‫کار ابتدا با گل رس انجام می‌شد‪ .‬سپس بناها‬ ‫نوعی مالت آهکی یافتند که س��طوح سخت‬ ‫و س��فید ایجاد می‌کرد‪ .‬بعدها با دستیابی به‬ ‫س��نگ گچ‪ ،‬این عمل با بکارگیری مالت گچ‬ ‫انجام شد‪.‬‬ ‫بناه��ا مالت گ��چ را به علت س��رعت زیاد‬ ‫خش��ک شدن و نبود ت ََرک بعد از آن به مالت‬ ‫آهک ترجی��ح می‌دادند‪ .‬امروز مالت آهک به‬ ‫میزان جزئی مورد اس��تفاده قرار می‌گیرد‪ .‬به‬ ‫هر حال بیش��ترین مصرف گچ برای س��طوح‬ ‫‪21‬‬ ‫داخلی ساختمان بود ولی از قرن ‪ ۱۶‬میالدی‬ ‫ب��ه بعد گچ‌کارها مهارت‌های خود را توس��عه‬ ‫دادند و در زمینه دکورسازی و کارهای هنری‬ ‫با گچ توانایی‌های ارزش��مندی پی��دا کردند‪.‬‬ ‫آنها توانس��تند روی س��طوح گچی‪ ،‬دیوارها و‬ ‫س��قف‌ها‪ ،‬نقش‌های زیبایی از ان��واع گل ها‪،‬‬ ‫ش��اخه‌های درخت��ان‪ ،‬میوه‌ه��ا و حتی طرح‬ ‫آالت موسیقی را ایجاد کنند‪ .‬برخی از بهترین‬ ‫نمونه‌های این طرح‌ها توس��ط «گچ استاکو»‬ ‫در خانه‌ه��ای جورجی��ان در جمهوری ایرلند‬ ‫کار ش��ده اس��ت‪ .‬طرح‌های گچی روی سقف‬ ‫خیلی قدیمی نیستند اگر چه هنوز در برخی‬ ‫خانه‌های قدیمی نوارهای گچی برجسته دور‬ ‫تا دور سقف یا طرح‌هایی به دور چراغ مرکزی‬ ‫س��قف دیده می‌شود ولی این آثار عمر خیلی‬ ‫بلندی ندارند‪.‬‬ ‫ذخیره‌های گچی جهان‬ ‫کاوش‌های معدن‌شناس��ی نش��ان‌می‌دهد در کشورهای‬ ‫دنیا معادن سنگ گچ معموال به صورت زیرزمینی هستند‬ ‫ولی در ایران غالب معادن سنگ گچ به شکل سطحی و با‬ ‫روش‌های روباز استخراج می‌شوند‪ .‬سنگ گچ مانند اغلب‬ ‫سنگ‌های مصرفی دیگر با روش چالزنی و انفجار استخراج‬ ‫می‌ش��ود و چنانک��ه ذخی��ره به ش��کل تپه یا کوه باش��د‬ ‫و الیه‌های گچ در امتداد افق پیوس��ته باش��ند‪ ،‬استخراج‬ ‫سنگ گچ توسط ماشین‌های استخراج پیوسته امکان‌پذیر‬ ‫اس��ت‪ .‬به جرأت می‌توان گفت ذخایر س��نگ گچ در تمام‬ ‫قاره‌های دنیا وجود دارد ولی ذخایر بزرگ س��نگ گچ در‬ ‫قاره‌های امریکا‪ ،‬آسیا و کشور استرالیا وجود دارد‪ .‬در اروپا‬ ‫نیز معادن سنگ گچ به شکل سطحی استخراج می‌شوند‪.‬‬ ‫در امریکای ش��مالی معادن سنگ گچ سطحی است و در‬ ‫انواع سنگ گچ و دانه‌هاي گچي‬ ‫گچ هم مانند بس��ياري از مواد معدني انواع زيادي دارد‬ ‫که چند رقم آن تاکنون شناخته شده است‪ .‬از جمله‪:‬‬ ‫س�نگ گچ بلوري‪ :‬اين س��نگ‌ها يا از برگ‌هاي نازک‬ ‫هيدروس��ولفات کلسيم که به همديگر چسبيده‌اند (سنگ‬ ‫گچ اليه‌اليه) يا از تارهاي بلوري هيدروسولفات‌کلسيم که‬ ‫به هم مي‌چسبند (سنگ گچ ابريشمي) درست شده‌اند‪.‬‬ ‫س�نگ گچ غيربل�وري‪ :‬س��نگ‌هاي گ��چ غيربلوري‬ ‫فراوانند و کاربرد گچ‌پزي دارند‪.‬‬ ‫س�نگ گچ مرمري‪ :‬اين س��نگ مصرف گچ‌پزي ندارد‬ ‫و جنبه تزئيني دارد و از آن براي س��اختن پايه چراغ‪ ،‬زير‬ ‫س��يگاري و وسايل زينتي استفاده مي‌کنند‪ .‬کف سرسرا و‬ ‫تاالر و پلکان و س��تون‌هاي کاخ الل��ه‌زار تهران در خيابان‬ ‫س��عدي‪ ،‬با س��نگ گچ مرمري آهار س��اخته شده است‪.‬‬ ‫هم‌اکنون در مش��هد و قم با س��نگ گچ مرمري‪ ،‬مجسمه‪،‬‬ ‫ستون‪ ،‬کاسه‪ ،‬بشقاب‪ ،‬قاب عکس و مانند اينها مي‌سازند‪.‬‬ ‫س�نگ گچ‌هاي خالص‪ :‬اين س��نگ گچ بي‌رنگ بوده‬ ‫و چنانچ��ه در ترکيب آن زغال باش��د رنگش خاکس��تري‬ ‫و هرگاه هيدروکسيد‌آهن باش��د بر حسب نوع اکسيد‪ ،‬به‬ ‫رنگ‌هاي زرد روشن‪ ،‬کبود يا سرخ خواهد بود‪ .‬بهترين گچ‬ ‫ساختماني گچ کبود است که رنگ آن به آبي بزند‪.‬‬ ‫‹ ‹اندازه دانه‌هاي گچ‬ ‫پ��س از آنکه گچ را از کوره بيرون مي‌آورند به آس��ياب‬ ‫ب��رده و با آس��ياب‌هاي س��اچمه‌اي و‪ ...‬آن را خرد کرده و‬ ‫به صورت پودر درمي‌آورن��د و براي مصرف به بازار عرضه‬ ‫مي‌کنند‪ .‬بديهي اس��ت هر قدر دانه‌هاي گچ ريزتر باش��د‬ ‫گچ مرغوب‌تر است و براي کارهاي ظريف‌تر مورد استفاده‬ ‫قرار مي‌گيرد‪ .‬گچ دانه درشت براي استفاده در مالت بهتر‬ ‫اس��ت؛ به طور مثال ساس��اني‌ها براي ساخت مالت از گچ‬ ‫نيم‌پخته و نيم‌کوب استفاده مي‌کردند‪ .‬گچ اگر در مجاورت‬ ‫آهن‪،‬روي و س��رب قرار بگيرد با آن ترکيب ش��ده و توليد‬ ‫س��ولفات مي‌کند و در نتيجه موجب ضعيف ش��دن قطعه‬ ‫به‌کار رفته مي‌شود‪ .‬در ساختمان‌ها به‌ويژه ساختمان‌هايي‬ ‫که اس��کلت آن فلزي است و س��قف تاق ضربي باشد بايد‬ ‫حتم��ا روي تمام قطعات فلزي قبل از اجراي تاق ضربي و‬ ‫مصرف هرگونه گچ با ي��ک اليه رنگ روغن مخصوص که‬ ‫به آن ضدزنگ مي‌گويند پوش��انده شود تا بدين وسيله از‬ ‫زنگ‌زدگي آهن جلوگيري شود‪.‬‬ ‫بیابان‌های «یوتا» ذخایر سنگ گچی به شکل پودر وجود‬ ‫دارد‪ .‬در ایران نیز در بیشتر مناطق ذخایر سنگ گچ وجود‬ ‫دارد‪ .‬ذخایر س��نگ گچ ایران دارای کیفیت‌های مختلف و‬ ‫با شرایط گوناگون زمین‌شناس��ی است‪ .‬ذخایر سنگ گچ‬ ‫شناسایی شده در جهان افزون بر ‪ ۳/۳‬میلیارد تن تخمین‬ ‫زده شده‌اند‪.‬‬ ‫میزان ذخایر س��نگ گچ در ای��ران ‪ ۹۰۰‬میلیون تن‪ ،‬در‬ ‫اروپ��ا ‪ ۸۰۰‬میلی��ون تن‪ ،‬در امری��کا ‪ ۷۳۰‬میلیون تن‪ ،‬در‬ ‫کانادا ‪ ۴۵۰‬میلیون تن‪ ،‬در آسیا (بدون ایران) ‪ ۱۰۰‬میلیون‬ ‫ت��ن‪ ،‬در مکزیک ‪ ۷۰‬میلیون ت��ن‪ ،‬در امریکای جنوبی ‪۷۰‬‬ ‫میلی��ون تن‪ ،‬در افریقا ‪ ۷۰‬میلیون تن‪ ،‬در اقیانوس��یه ‪۷۰‬‬ ‫میلیون تن‪ ،‬در س��ایر کش��ورهای امری��کای مرکزی ‪۲۰‬‬ ‫میلیون تن و در مجموع ‪ ۳۳۰۰‬میلیون تن موجود اس��ت‪.‬‬ ‫خاصيت‌ها و ضدخاصيت‌هاي گچ‬ ‫گ��چ خواص زي��ادي دارد که باع��ث نقش‌آفريني اين‬ ‫ماده در تمام مراحل ساختمان‌س��ازي مي‌شود‪ ،‬نخست‬ ‫اينکه خيلي زود مي‌گيرد‪ .‬مالت گچ از جمله مالت‌هايي‬ ‫است که بسيار زود گير بوده و در حدود ‪10‬دقيقه سخت‬ ‫مي‌شود‪ .‬با توجه به اين مزيت از گچ در تاق‌زني و ساخت‬ ‫تيغه‌ه��اي نازک ک��ه بايد قبل از چي��دن هر رديف آجر‬ ‫(رديفي که قبال چيده شده است) سخت شده و در جاي‬ ‫خود ايستا شود؛ استفاده مي‌کنند‪.‬‬ ‫ديگر اينکه گچ تنها مالتي اس��ت که در موقع س��خت‬ ‫ش��دن ازدياد حجم پيدا کرده و پس از خش��ک ش��دن‬ ‫تقليل حجم پيدا نمي‌کن��د؛ اين خاصيت گچ موجب پر‬ ‫ش��دن تمام خل��ل در گچ و در نتيج��ه باعث جلوگيري‬ ‫از ت��رک خوردن اليه گچ و النه‌س��ازي حش��رات در آن‬ ‫ش ه��م از جمله خواص‬ ‫مي‌ش��ود‪ .‬مقاوم��ت در برابر آت ‌‬ ‫گچ اس��ت‪ .‬گچ سخت شده مانند س��نگ گچ داراي دو‬ ‫مولک��ول آب تبلور اس��ت ک��ه اگر اليه گ��چ در مقابل‬ ‫حرارت ناشي از آتش‌س��وزي قرار بگيرد‪ ،‬اين آب تبلور‬ ‫در برابر حرارت دوباره از گچ جدا ش��ده و به شکل يک‬ ‫اليه نازک از آب در مقابل آتش قرار مي‌گيرد و براي ‪2‬‬ ‫تا ‪ 3‬ساعت مي‌تواند در مقابل سرايت آتش به فضاهاي‬ ‫ديگ��ر مقاومت کند‪ .‬خاصيت اکوس��تيک بودن گچ نيز‬ ‫جالب است‪ .‬گچ در مقابل ارتعاشات صوتي رفتار مطلوبي‬ ‫دارد‪ ،‬به‌صورتي که ‪ 60‬تا ‪ 75‬درصد اين ارتعاش��ات را به‬ ‫خود جذب کرده و مانع از انعکاس آن مي‌شود‪ .‬خاصيت‬ ‫پالس��تيک بودن هم از خواص گچ اس��ت که نتيجه اين‬ ‫خاصي��ت‪ ،‬ش��کل‌پذيري گچ به ش��کل‌ها و نق��وش زيبا‬ ‫به‌وس��يله هنر گچبري اس��ت‪ .‬گچ پس از خشک شدن‬ ‫سفيد رنگ مي‌شود و جلوه زيبايي به ساختمان مي‌دهد‪.‬‬ ‫همچنين گچ پس از خشک شدن به‌طور تقريبي هر نوع‬ ‫رنگي را به خود مي‌گيرد و مي‌تواند با انواع رنگ‌ها اعم از‬ ‫معدني يا گياهي ترکيب شود‪.‬‬ ‫‹ ‹ سخت شدن گچ‬ ‫پودر گچ داراي ‪ 0/5‬مولکول آب تبلور اس��ت که اگر‬ ‫در مجاورت آب قرار گيرد ‪ 1/5‬مولکول ديگر آب جذب‬ ‫کرده و با دو مولکول آب تبلور س��خت شده و به سنگ‬ ‫گچ تبديل مي‌ش��ود که البته به سختي سنگ گچ اوليه‬ ‫نيس��ت ولي اين مقدار سختي براي استفاده‌هايي که از‬ ‫گچ مي‌شود‪ ،‬کافي است‪ .‬مقاومت گچ در مقابل نيرو‌هاي‬ ‫فش��اري ‪ 30‬کيلوگرم و در مقابل نيرو‌هاي کشش��ي ‪5‬‬ ‫کيلوگرم اس��ت که براي استفاده در س��اختمان کافي‬ ‫اس��ت و نيز گچ از لحاظ فراوان��ي در طبيعت در رديف‬ ‫پنج��م ق��رار دارد و در تمام نق��اط روي زمين به وفور‬ ‫ديده مي‌شود‪.‬‬ ‫‹ ‹ نقاط ضعف گچ‬ ‫البت��ه اين گچ با اين توصيف‪ ،‬نقاط ضعفي هم دارد از‬ ‫جمله اينکه در مقابل آب و رطوبت بسيار ضعيف است‪.‬‬ ‫اليه‌هاي س��فيدکاري گچ در مقابل رطوبت طبله کرده‬ ‫و به صورت جدا از هم در ديوار ظاهر مي‌ش��وند و پس‬ ‫از آنک��ه رطوبت از بين رفت و محل خش��ک ش��د‪ ،‬گچ‬ ‫طبله‌شده به حالت اوليه باز نمي‌گردد‪ ،‬به همين علت از‬ ‫بکار بردن گچ در مکان‌هايي که با آب در تماس هستند‬ ‫مانند سرويس بهداشتي‪ ،‬حمام و آشپزخانه و همچنين‬ ‫در مناطق ش��مالي که از رطوبت بااليي برخوردار است‪،‬‬ ‫بايد خودداري کرد‪.‬‬ ‫البته راه‌هايي براي مقاوم کردن گچ در مقابل رطوبت‬ ‫وج��ود دارد‪ .‬به عنوان مثال براي اينکه گچ را در مقابل‬ ‫آب مق��اوم کني��م بايد گچ ب��دون آب تبل��ور (انيدريد‬ ‫‪ )caso4‬را به‌ط��ور کام��ل پودر کرده و ب��ا محلول زاج‬ ‫خمير بع��د دوب��اره آن را به کوره برده ت��ا‪ 500‬درجه‬ ‫ح��رارت دهيم و پس از آن آس��ياب کرده و به گرد گچ‬ ‫تبديل کنيم‪ ،‬اين گچ در نماي س��اختمان‪ ،‬س��رويس‪،‬‬ ‫حمام‌ها و آشپزخانه قابليت استفاده دارد‪.‬‬ ‫در بعضي موارد در فضاهايي از آپارتمان که در معرض‬ ‫رطوبت يا بخار آب قرار مي‌گيرد مانند س��قف حمام‌ها‪،‬‬ ‫سرويس يا آشپزخانه براي آنکه بخار آب به گچ آسيبي‬ ‫نرس��اند روي آن را ب��ا يک ي��ا چند الي��ه رنگ روغن‬ ‫مي‌پوش��انند تا بدين وس��يله مقاومت آن در مقابل آب‬ ‫و به‌ويژه بخار آب زيادتر شود ولي رنگ روغن نمي‌تواند‬ ‫ب��ه طورکامل گچ را در مقاب��ل آب مقاوم کند و پس از‬ ‫مدتي گچ طبله مي‌کند‪.‬‬ ‫البت��ه آخرین به‌روز‌رس��انی ای��ن آمار مربوط به دس��امبر‬ ‫‪ ۲۰۱۲‬است‪ .‬نقش��ه‌های گچی نشان داده که کشور چین‬ ‫با ظرفیت تولید ‪ ۴۵‬میلیون تن بزرگترین تولید‌کننده گچ‬ ‫در جهان به شمار می‌آید‪ .‬ایران با ظرفیت ‪ ۱۳‬میلیون تن‬ ‫مقام دوم بزرگترین تولید‌کننده گچ در جهان را داراس��ت‬ ‫و پس از ایران کش��ورهای اسپانیا و ایاالت متحده امریکا‪،‬‬ ‫تایلند‪ ،‬ژاپن‪ ،‬مکزیک‪ ،‬ایتالیا‪ ،‬کانادا و اس��ترالیا قرار دارند‬ ‫که جزو ‪ ۱۰‬کشور برتر تولید‌کننده گچ در جهان هستند‪.‬‬ ‫نکته بس��یار مهم درباره صنعت گچ ایران این است که در‬ ‫آمار منتش��ر شده در س��ال ‪۲۰۱۲‬م کل تولید گچ جهان‬ ‫رقم��ی درحدود ‪ ۱۵۲‬میلیون تن ب��وده که ظرفیت تولید‬ ‫‪ ۱۳‬میلی��ون تن در ای��ران معادل ‪ 9‬درص��د از کل تولید‬ ‫جهان است‪.‬‬ ‫روزگار گچی ایران‬ ‫در ای��ران گ��چ رابط��ه نزدیک��ی ب��ا صنع��ت‬ ‫ساختمان‌س��ازی داش��ته و از ‪ 2500‬سال پیش‬ ‫یک��ی از مصالح س��اختمانی س��نتی ای��ران بوده‬ ‫است‪ .‬گچ در پوش��ش قوسی کانال‌ها در قسمتی‬ ‫از بناه��ای تخت‌جمش��ید از دوره هخامنش��ی به‬ ‫یادگار مانده اس��ت‪ .‬مالت گچ در دوره ساسانیان‬ ‫در اسکلت‌سازی بناها و همچنین نماسازی کاربرد‬ ‫فراوان داشته است‪.‬‬ ‫یکی از پدیده‌های هنری در معماری بی‌همتای‬ ‫ای��ران‪ ،‬هن��ر گچبری اس��ت ک��ه در کاوش‌های‬ ‫باستان‌شناس��ی نمونه‌ه��ا و نش��انه‌هایی از رواج‬ ‫این هنر در روزگار ساس��انی به دست آمده است‪.‬‬ ‫به‌طور کلی آثار گچب��ری را در دوره‌های مختلف‬ ‫ایران می‌توان مش��اهده کرد‪ .‬برای نمونه در دوره‬ ‫سلجوقی به مس��جد جامع ساوه و مسجد علویان‬ ‫در هم��دان‪ ،‬در دوره ایلخان��ی ب��ه بقع��ه بایزید‬ ‫بس��طامی در بس��طام‪ ،‬در دوره تیم��وری به بقعه‬ ‫ش��یخ احمد جامی در تربت‌جام‪ ،‬در دوره صفویه‬ ‫ب��ه کاخ عالی‌قاپو در اصفه��ان‪ ،‬در دوره زندیه به‬ ‫عمارت کاله فرنگی در ش��یراز و در دوره قاجار به‬ ‫کاخ گلستان در تهران می‌توان اشاره کرد‪.‬‬ ‫گ��چ از جمل��ه مصالحی اس��ت ک��ه در صنایع‬ ‫ساختمان‌سازی از اهمیت خاصی برخوردار است‬ ‫و به علت ویژگی‌هایی که دارد‪ ،‬از زمان‌های قدیم‬ ‫در امر س��اخت مسکن مورد اس��تفاده قرار‌گرفته‬ ‫است‪ .‬در بسیاری از ساختمان‌های قدیمی به‌ویژه‬ ‫دوران صفویه که آنها در اصفهان موجود هستند‪،‬‬ ‫گ��چ نقش موثری داش��ته و گچبری‌های بس��یار‬ ‫زیبایی از آن دوران باقی مانده اس��ت‪ .‬گچ به علت‬ ‫خواص خود از نخس��تین ق��دم در ایجاد یک بنا‬ ‫که پیاده کردن حدود زمین باش��د و به اصطالح‬‫برای ریختن رنگ اطراف زمین‪ -‬مورد نیاز بوده و‬ ‫همچنین تا آخرین مراحل کار شامل سفیدکاری‬ ‫و نصب س��نگ‪ ،‬باز هم مورد نیاز است و حتی در‬ ‫نقاشی ساختمان هم از آن استفاده می‌کنند‪.‬‬ ‫دانستنی‬ ‫لطفا گچ‌کار نشوید‬ ‫س��عی نکنید که هن��گام تعمی��رات بخش‌هایی از‬ ‫خانه‌تان خودتان دس��ت به کار ش��وید و گچ درست‬ ‫کنی��د‪ ،‬این کار فق��ط از کارگرهای ماهر و اس��تادان‬ ‫گچ‌کار برمی‌آید و شما هرچه هم تالش کنید‪ ،‬بیهوده‬ ‫اس��ت‪ .‬با این ح��ال می‌توانید در اینجا ب��ا چگونگی‬ ‫ساختن مالت و گچ کمی آشنا شوید‪:‬‬ ‫ابتدا قدری آب درون استانبولی می‌ریزند (حداکثر‬ ‫نصف حجم استانبولی‪ ،‬چون اگر در ساخت مالت گچ‪،‬‬ ‫میزان آب زیادتر از حد الزم باشد؛ گچ کشته می‌شود‪).‬‬ ‫س��پس گچ یا مخلوط گ��چ و خ��اک را درون آب به‬ ‫اندازه‌ای می‌ریزند که سطح گچ یا گچ و خاک از سطح‬ ‫آب باالت��ر بیاید و تقریبا آب دیده نش��ود‪ .‬آن‌گاه این‬ ‫مخلوط را تقریبا ‪ 5‬تا ‪ 6‬دقیقه به‌حال خود گذاش��ته‬ ‫و بعد مالت را هم زده و از آن اس��تفاده می‌کنند‪ .‬اما‬ ‫برای ساختن سایر مالت‌ها آب را روی ماده می‌پاشند‪.‬‬ ‫(علت پاشیدن گچ و خاک درون آب آن است که تمام‬ ‫ذرات گچ در مجاورت آب قرار گیرد‪).‬‬ ‫گ��چ در موق��ع مالت‌س��ازی تقریبا تا ح��دود ‪15‬‬ ‫تا‪ 20‬درجه گرم‌تر از محیط کارگاه می‌ش��ود بنابراین‬ ‫از لح��اظ تئوری می‌ت��وان آن‌را در دماهای زیر صفر‬ ‫نی��ز مصرف کرد ولی عم�لا در کارگاه باید از این کار‬ ‫خ��ودداری کرده و مالت گچ را در دماهای کمتر از ‪5‬‬ ‫یا ‪ 6‬درجه باالی صفر مصرف نکنیم‪.‬‬ ‫گچ بعد از پختن به ‪ 2‬صورت به‌کارمی رود‪:‬‬ ‫‪1‬ـ به صورت زنده‬ ‫‪2‬ـ به‌صورت گچ کش��ته‪ :‬به علت زودگیر بودن گچ‬ ‫زنده مالت آن را بسیار کم درست می‌کنند‪ ،‬بنابراین‬ ‫نمی‌توان سطوح زیادی را با آن سفید و کاملا صیقلی‬ ‫کرد‪ .‬از گچ کش��ته روی اندود اس��تفاده می‌کنند؛ تا‬ ‫بتوان س��طحی وس��یع و کاملا صیقلی به‌دست آورد‪.‬‬ ‫گچ کش��ته مالت گچی است که س��خت نمی‌شود و‬ ‫تا قبل از خش��ک ش��دن حالت پالستیسیته خود را‬ ‫از دس��ت نمی‌دهد‪ .‬البته باید توجه کرد که ضخامت‬ ‫گچ کش��ته حداکثر نباید از یک میلی‌متر تجاوز کند‬ ‫زیرا در غیر این‌صورت پوس��ته پوسته شده و از سطح‬ ‫کار جدا می‌شود‪ .‬رنگ‌آمیزی معموال روی گچ کشته‪،‬‬ ‫انجام می‌شود‪.‬‬ ‫‹ ‹ساختن گچ کشته‬ ‫برای س��اختن م�لات گچ کش��ته‪ ،‬ابتدا گ��چ را از‬ ‫الک‌های بس��یار ریز رد می‌کنند؛ آن��گاه آن را مانند‬ ‫مالت معمولی گچ می‌س��ازند‪ .‬ول��ی بالفاصله پس از‬ ‫آنک��ه دانه‌ه��ای گ��چ را داخل آب ریختند با دس��ت‬ ‫آن‌را مالش داده و مانع س��خت ش��دن آن می‌شوند‪.‬‬ ‫بدی��ن طریق پس از ‪ 10‬تا ‪ 12‬دقیقه که مالت گچ را‬ ‫مالش دادند؛ این مالت س��خت نمی‌شود که به آن در‬ ‫اصطالح بنایی‪« ،‬گچ‌کش��ته» می‌گویند‪ .‬مالت کشته‬ ‫به علت آنکه س��خت نمی‌ش��ود به کارگ��ران گچ‌کار‬ ‫فرصت می‌دهد تا س��طوح وس��یعی را به‌وسیله ماله‬ ‫کاملا صیقلی کنند‪ .‬در بعضی از مناطق ایران به‌جای‬ ‫گچ کش��ته‪ ،‬روی قش��ر نهایی را گچ نظر می‌کشیدند‬ ‫ک��ه نتیج��ه‌اش زیاد مطل��وب نبود و پ��س از مدتی‬ ‫گچ پوس��ته پوسته می‌ش��د‪ .‬معموال وقتی از گچ نظر‬ ‫اس��تفاده می‌کردند که س��طح زیرین کار گل و ریگ‬ ‫بود‪ .‬این روش بیش��تر در مناطق مرکزی مانند استان‬ ‫یزد و کرمان معمول اس��ت‪ .‬مالت گچ در قسمت‌های‬ ‫مختلف ساختمان به ‪ 2‬گونه مصرف می‌شود‪:‬‬ ‫‪1‬ـ مالت گچ وخاک‪:‬‬ ‫مالت گچ جزو مالت‌های زود گیراس��ت‪.‬خاک مورد‬ ‫مصرف در این مالت خاک رس اس��ت که باید َس َرند‬ ‫(الک) شده و به نسبت ‪ 50‬درصد با گچ مخلوط شود‪.‬‬ ‫به نسبت زودگیر یا دیرگیرتر بودن گچ ممکن است‬ ‫درصد خاک بیشتر یا کمتر از ‪ 50‬درصد باشد‪ .‬هر قدر‬ ‫گچ زودگیرتر باشد یا به اصطالح کارگاهی هر قدر گچ‬ ‫تیزتر باش��د باید درصد خاک مورد مصرف در مالت‬ ‫گچ و خاک بیش��تر باش��د‪ .‬وجود خاک در مالت گچ‬ ‫وخاک نخس��ت مالت را پالستیک‌تر می‌کند در ثانی‬ ‫مالت را دیرگیرتر می‌کند و باالخره از لحاظ اقتصادی‬ ‫نسبت به مالت گچ به‌صرفه‌تر است‪.‬‬ ‫‪2‬ـ مالت گچ‪:‬‬ ‫اگ��ر در محلی از س��اختمان به مالتی نیاز داش��ته‬ ‫باش��یم که از مالت گچ وخاک زودگیرتر باشد و رنگ‬ ‫س��فید مالت گچ برای ما مطرح باش��د؛ از مالت گچ‬ ‫استفاده می‌کنند؛ مانند سفیدکاری اتاق‌ها و همچنین‬ ‫در محل‌هایی که احتیاج ب��ه تکیه‌گاه موقت داریم و‬ ‫می‌خواهیم آجر را با یک تکیه‌گاه نه چندان محکم به‬ ‫دیوار متصل کنیم (به‌اصطالح به آجری که به‌وس��یله‬ ‫گچ به سطح عمودی دیوار چسبانده می‌شود پکفته یا‬ ‫پاکوفته می‌گویند)‪ .‬در بس��یاری موارد روی گچ‌کاری‬ ‫را رنگ نمی‌کردند‪ ،‬چون سفید را مقبول می‌دانستند‪.‬‬ ‫‹ ‹زمان گرفتن مالت گچ‬ ‫گچ س��اختمانی باید زود شروع به گرفتن و سخت‬ ‫ش��دن کند و سخت ش��دن آن نیز باید زود به پایان‬ ‫برسد‪ .‬گچ ساختمانی مرغوب آن است که شروع زمان‬ ‫گرفت��ن آن زودتر از ‪ 8‬دقیقه و بیش��تر از ‪ 25‬دقیقه‬ ‫نباش��د و پایان سخت شدن‌اش زودتر از ‪ 20‬دقیقه و‬ ‫دیرتر از یک ساعت نباشد‪.‬‬
‫خبرهای نوروزی‬ ‫مجموعه های تلویزیونی‬ ‫در نوروز ‪94‬‬ ‫‪22‬‬ ‫پنجشنبه ‪ 21‬اسفند ‪ 21 - 1393‬جمادی االول ‪ 12 -1436‬مارس ‪ -2015‬شماره ‪ -179‬پیاپی ‪1497‬‬ ‫اقتصاد هنر‬ ‫‪report@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹پخش فیلم از شبکه «آی‌فیلم» در نوروز ‪94‬‬ ‫«ش��ب شیشه‌ای» از ‪ 19‬اس��فندماه جایگزین‬ ‫سریال در حال پخش «خوش رکاب» شد‪.‬‬ ‫«ش��ب شیشه‌ای» هر شب س��اعت ‪ 18:30‬از‬ ‫ش��بکه آی‌فیلم روی آنتن می‌رود‪ .‬این مجموعه‬ ‫تلویزیونی محصول شبکه ‪ 3‬سیماست که احمد‬ ‫نجفی‪ ،‬کامران تفتی‪ ،‬مهدی س��لوکی‪ ،‬ش��هرام‬ ‫عبدلی و س��ارا خوئینی‌ها از بازیگران اصلی این‬ ‫مینی‌سریال هستند‪.‬‬ ‫همچنین «ستاره حیات» از دیگر مجموعه‌های‬ ‫شبکه س��وم سیماس��ت که از ‪ 17‬اسفندماه هر‬ ‫شب ساعت ‪ 19:30‬پخش می‌شود‪ .‬ثریا قاسمی‪،‬‬ ‫حس��ین محجوب‪ ،‬بهزاد فراهانی‪ ،‬نیما رییس��ی‪،‬‬ ‫فرخ نعمتی‪ ،‬فریبا متخص��ص‪ ،‬کامران تفتی و‪...‬‬ ‫بازیگران��ی هس��تند که در ای��ن مجموعه ایفای‬ ‫نقش داشتند‪.‬‬ ‫سریال «مدینه» به کارگردانی سیروس مقدم‬ ‫نیز از ‪ 24‬اسفندماه هر شب ساعت ‪ 20:30‬روی‬ ‫آنتن ش��بکه «آی‌فیلم» خواه��د رفت‪« .‬مدینه»‬ ‫ماه رمض��ان ‪ 93‬از ش��بکه اول روی آنتن رفت‪.‬‬ ‫همچنین «روزهای زندگی» از دیگر سریال‌های‬ ‫س��یروس مق��دم اس��ت که ق��رار اس��ت از ‪21‬‬ ‫اسفندماه(امش��ب)‪ ،‬هر شب س��اعت ‪ 21:30‬از‬ ‫همین شبکه روی آنتن برود‪.‬‬ ‫مجید مظفری‪ ،‬کتایون ریاحی‪ ،‬داوود رشیدی‪،‬‬ ‫اسماعیل ش��نگله‪ ،‬داریوش ارجمند‪ ،‬رضا بابک‪،‬‬ ‫ژاله علو‪ ،‬افسانه بایگان و‪ ...‬از بازیگران «روزهای‬ ‫زندگی» هستند‪.‬‬ ‫از می��ان س��ریال‌های ن��ام ب��رده‪ ،‬پخ��ش‬ ‫س��ریال «مدینه» و «روزگار زندگ��ی» تا اواخر‬ ‫فروردین‌ماه ‪ 94‬از شبکه «آی‌فیلم» ادامه خواهد‬ ‫داش��ت‪ .‬همچنین سریال در حال پخش «اولین‬ ‫انتخاب» تا پایان ایام نوروز از ش��بکه «آی‌فیلم»‬ ‫ادامه دارد‪.‬‬ ‫ش��بکه «آی‌فیلم»‪ ،‬دو‪ -‬سه سریال دیگر را هم‬ ‫برای ایام نوروز انتخاب خواهد کرد که به زودی‬ ‫پخش قطعی‌شان اعالم خواهد شد‪.‬‬ ‫در بخ��ش فیلم‌ه��ای تلویزیونی و س��ینمایی‪،‬‬ ‫آث��اری همچون «مادر»‪« ،‬آپارتمان ش��ماره ‪،»13‬‬ ‫«بوسیدن روی ماه»‪« ،‬آزمایشگاه»‪« ،‬بیا از گذشته‬ ‫ح��رف بزنیم»‪« ،‬قدمگاه»‪ 33« ،‬روز» و چندین اثر‬ ‫س��ینمایی دیگر برای پخش در ایام نوروز از شبکه‬ ‫«آی‌فیل��م» در نظر گرفته ش��ده‌اند که هریک در‬ ‫زمان مناسب خود پخش خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹ سایر شبکه‌ها‬ ‫شبکه ‪ 2‬که س��ریال «کیمیا» (جواد افشار) را‬ ‫همچنان با افزایش ناگهانی قس��مت‌ها در دست‬ ‫تولی��د دارد(!) هن��وز به هیچ گزین��ه مهم و در‬ ‫دسترسی برای پخش در نوروز نرسیده است‪.‬‬ ‫حتی س��ریال «گاهی به پش��ت سر نگاه کن»‬ ‫ب��ه کارگردان��ی مازیار می��ری نیز ک��ه مراحل‬ ‫پایانی تصویربرداری را س��پری می‌کند‪ ،‬به‌دلیل‬ ‫آنک��ه برای پخش در بیش از ‪ 20‬قس��مت آماده‬ ‫می‌ش��ود‪ ،‬جای��ی در گزینه‌های ن��وروزی ندارد‪.‬‬ ‫سریال «س��ال‌های ابری» مهدی کرمپور‪ ،‬دیگر‬ ‫س��ریال آماده پخش ش��بکه ‪ 2‬اس��ت که طبق‬ ‫برنامه‌ریزی‌های انجام ش��ده از هفته آینده روی‬ ‫آنتن خواهد رفت‪.‬‬ ‫از سوی دیگر‪ ،‬شبکه ‪ 4‬در تالش است سریال‬ ‫«یادداشت‌های یک زن خانه دار» به کارگردانی‬ ‫مسعود کرامتی و تهیه‌کنندگی اسماعیل عفیفه‬ ‫را در ایام نوروز روی آنتن ببرد‪ .‬مدیران این شبکه‌‬ ‫قصد داشتند تعداد قسمت‌های این سریال را به‬ ‫‪ 20‬قسمت برسانند که ظاهرا به دالیل مشکالت‬ ‫مالی این امکان فراهم نشده‌است‪.‬‬ ‫این سریال ‪ 6‬بازیگر اصلی دارد که نقش اصلی‬ ‫آن را ش��قایق دهقان بازی می‌کن��د‪ .‬دهقان در‬ ‫این سریال ش��یوا نام دارد که با همسرش فرزاد‬ ‫زندگی می‌کند‪ ،‬نقش همس��ر ش��یوا را امیررضا‬ ‫دالوری به عهده دارد‪.‬‬ ‫ش��یوا زنی اس��ت که در رش��ته روان‌شناسی‬ ‫تحصیل‌ک��رده و تصمیم می‌گیرد در ش��رایطی‬ ‫که امکان تاس��یس کلینیک برایش وجود ندارد‪،‬‬ ‫اطالع��ات و تجربیات��ش را در دنیای مجازی در‬ ‫اختیار عالقه‌مندان ق��رار دهد و به همین دلیل‬ ‫هر بار با ماجراهای تازه‌ای روبه‌رو می‌شود‪.‬‬ ‫پخش سریال های پلیسی و فیلم‌های سینمایی روز جهان از شبکه‌های تلویزیونی در سال جدید‬ ‫سالم‌های نوروز از جعبه جادویی تلویزیون‬ ‫مری�م ابراهیمی‪-‬گ�روه‬ ‫گ�زارش‪ :‬آنچ��ه از خبرهای‬ ‫داغ و به‌روز ش��بکه‌های سیما‬ ‫می‌توان نوش��ت‪ ،‬گفته‌های مدیر ش��بکه‬ ‫یک س��یما درب��اره برنامه‌ه��ای نوروزی‬ ‫اس��ت‪ .‬ب��ه گفت��ه محم��د احس��انی‬ ‫‪ 60‬تا‪70‬درص��د از کاره��ای اولیه برای‬ ‫پخ��ش فیلم‌های نوروزی از ش��بکه‌های‬ ‫مختل��ف تلویزی��ون انجام ش��ده‌ و فقط‬ ‫توزیع آنها در ش��بکه‌ها باقی‌مانده که آن‬ ‫هم به‌زودی انجام خواهد شد‪.‬‬ ‫ظاه��را ‪ 3‬فیل��م از تولی��دات تلویزیونی‬ ‫و تع��دادی فیلم‌ه��ای ایران��ی و خارجی‬ ‫خریداری ش��ده ک��ه قرار اس��ت در ایام‬ ‫نوروز روی آنتن بروند‪.‬‬ ‫خبر دیگ��ری که از مدیر ش��بکه یک‬ ‫داریم‪ ،‬پخ��ش تعدادی فیلم‌ س��ینمایی‬ ‫خارج��ی و ج��ذاب اس��ت که از س��یما‬ ‫خریداری ش��ده و قرار اس��ت به نمایش‬ ‫درآید‪.‬‬ ‫‹ ‹نبود برنامه‌های طنز در تلویزیون‬ ‫به‌دلیل ایام فاطمیه‬ ‫تع��دادی از برنامه‌های ن��وروز در بهار‬ ‫‪ 94‬غیرنمایش��ی هستند و دلیل آن هم‬ ‫مناس��بت ایام فاطمیه در آن روزهاست‬ ‫و ب��ه همین دلی��ل بعض��ی برنامه‌ها از‬ ‫نظ��ر موضوعی به این مناس��بت نزدیک‬ ‫هستند‪ .‬به‌عنوان مثال‪ ،‬برخی مستندها و‬ ‫فیلم‌هایی که برای پخش در نوروز آماده‬ ‫شده‌ است‪ ،‬با مضمون مادر ساخته شده‬ ‫و مقام زن را خیلی برجس��ته کرده‌است‬ ‫که به ترتیب به روی آنتن خواهد رفت‪.‬‬ ‫ب��ه نظ��ر می‌رس��د مدی��ران جدی��د‬ ‫تلویزیون ک��ه در مدت زم��ان کوتاهی‬ ‫تا نوروز ‪ 94‬س��کان هدایت را در دست‬ ‫گرفته‌اند‪ ،‬ب��رای گریز از بحران‪ ،‬تصمیم‬ ‫دارند آثار در ح��ال تولیدی که آخرین‬ ‫مراحل س��اخت را س��پری می‌کنند‪ ،‬در‬ ‫کنداکتور ن��وروز قرار دهند‪ .‬هرچند این‬ ‫آثار هیچ‌گونه تناسب و ارتباط مضمونی‬ ‫با عید و آیین‌های آن نداشته باشند‪.‬‬ ‫‹ ‹شبکه یک و سریال‌های پلیسی‬ ‫ش��بکه یک‪ ،‬دو س��ریال «میکائیل» و‬ ‫«قورباغ��ه و قناری» را برای پخش آماده‬ ‫می‌کن��د‪ .‬مجموعه‌هایی که بن��ا بود در‬ ‫هفته نیروی انتظامی روی آنتن ش��بکه‬ ‫ی��ک روند‪ ،‬اما ب��ه دالیلی چون توقف به‬ ‫خاطر نرس��یدن بودجه و تعویق در زمان‬ ‫ش��روع تصویرب��رداری‪ ،‬نمای��ش آنها در‬ ‫زمان یادشده ممکن نشد‪.‬‬ ‫میکائی��ل را س��یروس مق��دم ب��ه‬ ‫تهیه‌کنندگی همس��رش اله��ام غفوری‬ ‫براس��اس فیلمنامه س��عید نعمت‌اهلل از‬ ‫اواخ��ر مهرم��اه جل��وی دوربی��ن برد و‬ ‫تاکن��ون نیم��ی از تصویرب��رداری آن به‬ ‫پایان رسیده اس��ت‪ .‬گروه‪ ،‬این روزها در‬ ‫جزیره قشم مشغول کار هستند و بدون‬ ‫ش��ک ضبط تصاویر با توجه به س��رعت‬ ‫باالی مق��دم و گروهش اواخر ماه جاری‬ ‫تمام می‌شود‪.‬‬ ‫پیش‌بین��ی می‌ش��د مق��دم دو پروژه‬ ‫«پایتخ��ت ‪ »4‬و «علی‌الب��دل» را در‬ ‫فرص��ت باقیمانده برای عید ‪ 94‬بس��ازد‬ ‫که به خاطر مضمون طنز هر دو‪ ،‬ساخت‬ ‫و پخش هر دو در س��ال ج��اری منتفی‬ ‫شده‌است‪ .‬در این سریال که با مشارکت‬ ‫ناجی هنر تولید می‌ش��ود‪ ،‬کامبیز دیرباز‬ ‫نق��ش ی��ک پلی��س را دارد ک��ه ب��رای‬ ‫ماموریت از تهران عازم قش��م می‌ش��ود‪.‬‬ ‫بهنوش طباطبای��ی‪ ،‬کامران تفتی‪ ،‬کاوه‬ ‫سماک‌باش��ی‪ ،‬مجی��د واش��قانی‪ ،‬عل��ی‬ ‫دهکردی‪ ،‬متین ستوده‪ ،‬مجید مشیری‪،‬‬ ‫علی صالح��ی‪ ،‬مهدی صبایی‪ ،‬حس��ین‬ ‫توشه‪ ،‬مجید س��عیدی‪ ،‬مریم خدارحمی‬ ‫و (ب��ا حض��ور) علیرضا خمس��ه و پرویز‬ ‫پورحس��ینی دیگر بازیگران این س��ریال‬ ‫هس��تند‪ .‬به نظر می‌رسد اگر پخش این‬ ‫سریال در نوروز ‪ 94‬قطعی شود‪ ،‬در ‪15‬‬ ‫قس��مت ‪ 60‬دقیقه‌ای روی آنتن خواهد‬ ‫رفت‪.‬‬ ‫دیگر دارایی ش��بکه یک ب��رای نوروز‪،‬‬ ‫سریال در دست تولید «قورباغه و قناری»‬ ‫اس��ت که آن هم مضمونی پلیسی دارد‪.‬‬ ‫این سریال نیمه مرداد امسال کلید خورد‬ ‫تا به پخ��ش در هفته نیروی انتظامی در‬ ‫مهر ماه برس��د‪ ،‬اما مشکل کمبود بودجه‬ ‫در دو مقط��ع مهر و آبان ماه‪ ،‬روند تولید‬ ‫س��ریال را متوقف کرد‪ .‬مهدی فخیم‌زاده‬ ‫کارگردانی این س��ریال را با فیلمنامه‌ای‬ ‫به نظر می‌رسد مدیران‬ ‫جدید تلویزیون که در‬ ‫مدت زمان کوتاهی تا‬ ‫نوروز ‪ 94‬سکان هدایت‬ ‫را در دست گرفته‌اند‪،‬‬ ‫برای گریز از بحران‪،‬‬ ‫تصمیم دارند آثار در حال‬ ‫تولیدی که آخرین مراحل‬ ‫ساخت را سپری می‌کنند‪،‬‬ ‫در کنداکتور نوروز قرار‬ ‫دهند‬ ‫از حس��ین تراب‌نژاد برعهده دارد و خود‬ ‫نی��ز نقش اصلی را ایف��ا می‌کند‪ .‬تاکنون‬ ‫نیم��ی از قس��مت‌های این س��ریال ‪12‬‬ ‫قس��متی جل��وی دوربین رفته اس��ت و‬ ‫سازندگان همچنان در تهران مشغول کار‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫فخیم‌زاده در این سریال دو نقش مقابل‬ ‫یکدیگر به نام‌های س��رهنگ نصراللهی و‬ ‫ناص��ر پاپتی را ب��ازی می‌کند که همین‬ ‫مس��ئله در کنار مس��ئولیت کارگردانی‬ ‫احتماال جریان تولید را کند کرده است‪.‬‬ ‫هر چند این مجموعه تلویزیونی با هدف‬ ‫نح��وه پیش��گیری و برخورد ب��ا عاملین‬ ‫فروش م��واد مخ��در و همچنین آگاهی‬ ‫بخش��یدن به خانواده‌ها درباره چگونگی‬ ‫نف��وذ تولیدکنن��دگان و پخش‌کنندگان‬ ‫م��واد مخ��در در بی��ن جوانان س��اخته‬ ‫می‌ش��ود‪ ،‬اما وجود گونه‌ای طنز خفیف‬ ‫حاکم بر فضای کارهای فخیم‌زاده‪ ،‬شاید‬ ‫عنصری باش��د که ش��انس پخش آن را‬ ‫در ن��وروز ‪ 94‬به‌دلی��ل همزمان��ی با ایام‬ ‫شهادت کمرنگ کند‪.‬‬ ‫حبیب دهقان‌نس��ب‪ ،‬بی��وک میرزایی‪،‬‬ ‫فریبا کوثری‪ ،‬ش��قایق فراهان��ی‪ ،‬رامین‬ ‫راستاد‪ ،‬امیر محمدزند‪ ،‬مهدی کاسه‌ساز‪،‬‬ ‫گلن��از خالص��ی‪ ،‬حمید قلی‌خان��ی‪ ،‬رانا‬ ‫قیصرنژاد‪ ،‬مهدی محمودی‌نژاد‪ ،‬حکیمه‬ ‫وثاقتی‪ ،‬س��اناز بندان��ی و محمد صادقی‬ ‫از دیگ��ر بازیگران این مجموع ‌ه پلیس��ی‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫‹ ‹شبکه ‪« 3‬آمین»‬ ‫س��ریال پلیس��ی «آمی��ن» ه��م در‬ ‫کنداکت��ور نوروز ش��بکه ‪ 3‬ق��رار دارد‪،‬‬ ‫قسمت‌های این س��ریال در نوروز ‪ 94‬از‬ ‫‪ 18‬یا ‪ 24‬قس��مت به حدود ‪ 15‬قسمت‬ ‫کاه��ش خواه��د یافت‪ .‬همین مس��ئله‪،‬‬ ‫مشکل کمبود زمان را برای تولید مرتفع‬ ‫خواهد کرد‪.‬‬ ‫این س��ریال با حض��ور اغلب بازیگران‬ ‫قبل��ی از جمله داریوش فرهنگ‪ ،‬امین‬ ‫حیایی‪ ،‬آشا محرابی‪ ،‬سودابه بیضایی‪،‬‬ ‫کاظم بلوچ��ی‪ ،‬هادی س��اعی‪ ،‬بهناز‬ ‫جعفری‪ ،‬ش��اهرخ اس��تخری‪ ،‬خاطره‬ ‫حاتم��ی‪ ،‬محمدرض��ا داود ن��ژاد و‪...‬‬ ‫پیگیری خواهد شد‪ .‬البته گویا یوسف‬ ‫تیم��وری که هیچ‌گاه جل��وی دوربین‬ ‫هادی نرفت و فقط تست گریم شد‪ ،‬در‬ ‫آغاز تصویربرداری جای خود را به چهره‬ ‫دیگری خواهد داد‪.‬‬ ‫این سریال پلیس��ی با مشارکت سیما‬ ‫فیل��م و ناج��ی هنر و به تهی��ه کنندگی‬ ‫ج��واد نوروز بیگی در گروه س��ریال‌های‬ ‫تلویزیون��ی ش��بکه ‪ 3‬تولی��د می‌ش��ود‪.‬‬ ‫نویس��ندگی آن را نیز زامیاد سعدوندیان‬ ‫بر عهده دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹افتتاح اف�ق و برنامه‌های نوروزی‬ ‫‪94‬‬ ‫شبکه افق روز جمعه هشتم اسفندماه‬ ‫با پخ��ش وی��ژه برنامه افتتاح رس��می‪،‬‬ ‫فعالیت خود را به‌طور رس��می آغاز کرد‪.‬‬ ‫ای��ن مجموعه ک��ه به‌تازگ��ی فعالیتش‬ ‫را ش��روع کرده‪ ،‬با پخش مس��تندهایی‬ ‫متف��اوت‪ ،‬توانس��ته مخاطبان��ی ویژه را‬ ‫جذب کند‪.‬‬ ‫از برنامه‌ه��ای ن��وروزی ای��ن ش��بکه‬ ‫پخ��ش مجموع��ه تلویزیونی «آس��مان‬ ‫من» اس��ت‪ .‬در این سریال حامد بهداد‪،‬‬ ‫دانیال حکیمی‪ ،‬حسن پورشیرازی‪ ،‬آتیال‬ ‫پسیانی‪ ،‬حمید عطایی‪ ،‬امین حیایی و‪...‬‬ ‫ایفای نقش می‌کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹فیلم‌ها در شبکه نمایش‬ ‫این ش��بکه نیز فیلم‌ها و س��ریال‌های‬ ‫متنوع و س��رگرم‌کننده جدیدی را برای‬ ‫نوروز ‪ 94‬پیش‌بینی کرده است‪.‬‬ ‫به گفته محمد حس��ام‌پور‪ ،‬مدیر تامین‬ ‫برنامه ش��بکه نمایش‪ ،‬در ایام نوروز ‪،94‬‬ ‫شبکه نمایش در ساعات ‪ 23 ،20 ،17‬و‬ ‫‪ 1‬بامداد فیلم س��ینمایی پخش می‌کند‪.‬‬ ‫موضوع اکثر فیلم‌های س��ینمایی شبکه‬ ‫نمایش در نوروز خانوادگی‪ ،‬سرگرم‌کننده‬ ‫و با نظر به سینمای شرق است‪.‬‬ ‫حس��ام‌پور‪ ،‬فیلم‌ه��ای ش��اخصی از‬ ‫س��ینمای ژاپ��ن‪ ،‬چی��ن‪ ،‬کره‌جنوبی به‬ ‫نام‌های آس��مان و زمی��ن‪ ،‬کارگاه نمونه‬ ‫(با بازی جت لی)‪ ،‬س��ه‌گانه شمشیر زن‬ ‫دوره‌گرد‪ ،‬به دنبال رونی‪ ،‬سامورایی رامن‬ ‫فروش‪ ،‬ماموریت غیرممکن س��امورایی‪،‬‬ ‫کوهس��تان تس��ویاکی‪ ،‬خلب��ان اب��دی‪،‬‬ ‫ش��نای بدون نفس‪ ،‬در راه خانه‪ ،‬داستان‬ ‫پلیس��ی ‪( 3‬با بازی جکی چان) و کارگاه‬ ‫خصوصی را از جمل��ه فیلم‌های نوروزی‬ ‫شبکه نمایش عنوان کرد‪.‬‬ ‫وی همچنی��ن از پخش دو فیلم بازیگر‬ ‫مشهور آلمانی در نقش «دیدی» (با بازی‬ ‫دی‌تر هالروردن) ب��ه نام‌های «ویلی» و‬ ‫«آخرین مسابقه» برای اولین بار از شبکه‬ ‫نمایش در ایام نوروز خبر داد‪.‬‬ ‫فیلم «ویلی» در ژانر کمدی و محصول‬ ‫‪1980‬م ب��وده‪ ،‬ول��ی فیل��م «آخری��ن‬ ‫مس��ابقه» در ژانر ملودرام و خانوادگی و‬ ‫محصول ‪2013‬م آلمان است‪.‬‬ ‫دی‌تر هالروردن در این فیلم در نقشی‬ ‫کام�لا متفاوت ب��ا کاره��ای قبلی خود‬ ‫بازی کرده اس��ت‪ .‬فیلمی احساس��ی در‬ ‫رثای وفاداری دو زوج تا آخرین لحظات‬ ‫زندگی‪.‬‬ ‫فیلم‌های آخری��ن روزهای مریخ‪ ،‬آدل‬ ‫بالنکس (س��اخته لوک بس��ون)‪ ،‬قلمرو‬ ‫حیوانات‪ ،‬الکس ک��راس و آتش در برابر‬ ‫آت��ش از دیگر فیلم‌های نورزوی ش��بکه‬ ‫نمایش هستند‪.‬‬ ‫فیل��م «بان��و کایوالن��ی» از فیلم‌های‬ ‫تاریخی اس��ت که به اس��تعمار و اشغال‬ ‫کش��ور هاوای��ی توس��ط امریکایی‌ه��ا‬ ‫می‌پردازد‪ ،‬که در نوروز از ش��بکه نمایش‬ ‫پخش خواهد شد‪.‬‬ ‫مدی��ر تامین برنامه ش��بکه نمایش به‬ ‫عالقه‌مندان فیلم‌ه��ای هندی نیز وعده‬ ‫داد؛ فیلم‌ه��ای هن��دی در جدول پخش‬ ‫نوروزی شبکه نمایش لحاظ شده است و‬ ‫گفت‪ :‬فیلم‌های هندی جدیدی همچون‬ ‫یکی پیدا ش��د‪ ،‬س��فر س��ی‌قدمی‪ ،‬پسر‬ ‫س��ردار‪ ،‬بازی‌سازان و دیوار در ایام نوروز‬ ‫از شبکه نمایش پخش خواهد شد‪.‬‬ ‫حسام‌پور همچنین از پخش فیلم‌های‬ ‫دنباله‌دار «داستان بی‌پایان ‪ 1‬و ‪ 2‬و ‪ »3‬و‬ ‫سه‌گانه «بچه‌ها را کوچک کردم‪ ،‬بچه را‬ ‫بزرگ ک��ردم و آب رفتیم» در ایام نوروز‬ ‫خبر داد‪.‬‬ ‫برنامه سینما کالسیک که مورد توجه‬ ‫عالقه‌من��دان و مخاطب��ان خ��اص قرار‬ ‫گرفته اس��ت‪ ،‬در نوروز هم تداوم خواهد‬ ‫داش��ت‪ .‬خبری دیگ��ر از پخش مجموعه‬ ‫فیلم‌های کالس��یک «شرلوک هولمز» با‬ ‫بازی (باس��یل رافبون) در باکس سینما‬ ‫کالس��یک نوروز ش��نیدیم که به‌تازگی‬ ‫توس��ط آق��ای ناص��ر طهماس��ب دوبله‬ ‫ش��ده و از نس��خه‌های دیجیتال هستند‪.‬‬ ‫فریدون جیرانی نیز به‌عنوان کار‌ش��ناس‬ ‫ب��رای معرف��ی س��ینمای کالس��یک‬ ‫هندوس��تان در ادامه ای��ن برنامه حضور‬ ‫خواهد داشت‪.‬‬ ‫به گ��زارش رواب��ط عموم��ی معاونت‬ ‫س��یما و ب��ه گفت��ه مدیر تامی��ن برنامه‬ ‫ش��بکه نمایش؛ ‪4‬س��ریال‌ ن��وروزی در‬ ‫جدول پخش این شبکه لحاظ شده و به‬ ‫عالقه‌مندان سریال‌های شرقی وعده داده‬ ‫ش��ده که بازپخش س��ریال «جنگجویان‬ ‫کوهس��تان» با کیفیت تصویری مناسب‬ ‫و همچنی��ن س��ریال جدی��د «خان��واده‬ ‫کیمچی» در جدول پخش نوروزی شبکه‬ ‫نمایش قرار گیرد‪.‬‬
‫استان‌ها‬ ‫‪states@smtnews.ir‬‬ ‫پنجشنبه ‪ 21‬اسفند ‪ 21 - 1393‬جمادی االول ‪ 12 -1436‬مارس ‪ -2015‬شماره ‪ -179‬پیاپی ‪1497‬‬ ‫با حمایت دولت یازدهم انجام می‌شود‬ ‫‪23‬‬ ‫رنگ رونق بر جان بافت بلوچ ایرانشهر‬ ‫اک�رم امین�ی ‪ -‬گروه اس�تان‌ها‪ :‬از ‪۴‬‬ ‫سالن کارخانه بافت بلوچ‪ ،‬این روزها تنها‬ ‫یک س��الن ریس��ندگی فعال است‪ ،‬بیش‬ ‫از ‪2‬ه��زار کارگ��ر بیکار ش��ده این واحد‬ ‫صنعتی‪ ،‬این روزها دلتنگ و چشم انتظار‬ ‫اوق��ات خوش دوب��اره ب��رای کارخانه‌ای‬ ‫هس��تند که زمان��ی یک��ی از بزرگترین‬ ‫اهرم‌ه��ای اقتص��ادی و صنعتی منطقه و‬ ‫اس��تان سیستان و بلوچس��تان بود اما از‬ ‫سال ‪ 81‬قدم در دوران رکود گذاشت‪.‬‬ ‫کارخانه بافت بلوچ ایرانشهر که در سال‬ ‫‪ 55‬تاس��یس شد‪ ،‬در س��ال ‪ 69‬افزون بر‬ ‫‪3‬هزار کارگر داش��ت ام��ا در حال حاضر‪،‬‬ ‫ح��دود ‪ 200‬کارگ��ر در آن مش��غول به‬ ‫کارند‪ .‬به دلیل مش��کالت اقتصادی‪ ،‬این‬ ‫کارخانه در نیمه دوم سال ‪ 88‬در شرایطی‬ ‫به سازمان گسترش و نوسازی واگذار شد‬ ‫که به گفته معاون سرمایه‌گذاری صنعتی‬ ‫ایدرو‪ ،‬سالن ریسندگی با ‪30‬هزار مترمربع‬ ‫فضا و هزار و ‪ 170‬دس��تگاه ماشین‌آالت‪،‬‬ ‫در اثر آتش‌سوزی از بین رفته بود‪ .‬آن‌طور‬ ‫که عبدالناصر امیریان عضو شورای شهر‬ ‫ایرانش��هر می‌گوی��د‪ ،‬بحران‌ه��ای مالی‬ ‫در س��ال ‪ ۸۶‬منج��ر ب��ه اج��رای «طرح‬ ‫بازخرید کارکنان» ش��د‪ ،‬از س��وی دیگر‬ ‫مش��کالت اقتصادی سبب ش��د کارگران‬ ‫ای��ن کارخانه در س��ال ‪ 91‬به اس��تاندار‬ ‫وق��ت‪ ،‬نام��ه بنویس��ند و از وضعیت بد‬ ‫کارگ��ران‌‪ ،‬بازخرید اجباری‪ ،‬فروش اموال‬ ‫و مس��تغالت کارخانه و مشکالت‌شان در‬ ‫زمینه بیمه و حقوق سخن بگویند‪.‬‬ ‫‹ ‹ پیگیری دولت یازدهم برای حل‬ ‫مشکل‬ ‫در اواخ��ر دول��ت ده��م مصوب��ه‌ای به‬ ‫تصویب رس��ید که در آن‪ ،‬کارخانه بافت‬ ‫‌بلوچ به بانک مس��کن واگذار شد اما بعد‬ ‫از سفر رییس‌جمهور در اوایل سال جاری‬ ‫به سیستان و بلوچس��تان‪ ،‬این واگذاری‬ ‫منتف��ی و کارخانه به ای��درو بازگردانده‬ ‫ش��د‪ .‬یازدهمین مصوبه اس��تانی س��فر‬ ‫ریاست‌جمهوری به سیستان و بلوچستان‬ ‫به این ش��رح است‪« :‬ش��رکت بافت بلوچ‬ ‫مجددا تحت پوش��ش ایدرو ق��رار بگیرد‬ ‫و کارخان��ه در زمین��ه نس��اجی و س��ایر‬ ‫فعالیت‌های تولیدی و خدماتی در جهت‬ ‫ایجاد چند هزار ش��غل مول��د در منطقه‬ ‫احیا شود‪».‬‬ ‫به نظر می‌رسد واگذاری به ایدرو که در‬ ‫قالب ای��ن مصوبه اتفاق افتاد‪ ،‬گام مهمی‬ ‫در جهت حل مشکالت کارخانه بافت بلوچ‬ ‫ایرانشهر بوده است‪ .‬در اردیبهشت امسال‬ ‫بود که غالمرضا کرامتی‌فرد‪ ،‬معاون سابق‬ ‫س��رمایه‌گذاری صنعت��ی ای��درو از پایان‬ ‫عملیات نوسازی بافت بلوچ با عنوان تازه‬ ‫«شرکت گسترش صنایع بلوچ» با سرمایه‬ ‫این س��ازمان خب��ر داد و از قطعی بودن‬ ‫س��وددهی کارخانه در سال‌جاری سخن‬ ‫گفت‪ .‬به گفته او‪ ،‬نوس��ازی شرکت بافت‬ ‫بلوچ با هزینه ‪130‬میلیارد ریالی سازمان‬ ‫گس��ترش و نوس��ازی صنایع ایران انجام‬ ‫و عالوه بر خط ریس��ندگی‪ ،‬خط چاپ و‬ ‫جابه‌جايي بار بدون بارنامه‬ ‫ايس�نا‪ :‬مدير‌کل حمل و نقل و پايانه‌هاي اس��تان اصفهان‬ ‫ب��ا بيان اينکه طرح تخصيص س��وخت براس��اس پيمايش‬ ‫جاده‌اي از ارديبهش��ت س��ال آينده در سراسر کشور اجرا‬ ‫خواهد شد‪ ،‬گفت‪ :‬حدود ‪ 40‬درصد بار استان اصفهان بدون‬ ‫بارنام ‌ه جابه‌جا مي‌شود و با اجراي اين طرح‪ ،‬جلوي بسياري‬ ‫از ای��ن نوع تخلفات گرفته مي‌ش��ود‪ .‬داريوش اماني اظهار‬ ‫کرد‪ :‬خدمات سفرهاي نوروزي از ‪ 15‬اسفندماه جاری آغاز‬ ‫و تا ‪ 25‬فروردين ‪ 94‬ادامه خواهد يافت و فروش بليط‌‌هاي‬ ‫ن��وروزي به‌ص��ورت غيرحض��وري از ‪ 10‬اس��فند و فروش‬ ‫حضوري و اينترنتي از ‪ 17‬اسفندماه آغاز شده است‪ .‬وي به‬ ‫لو‌نقل جاده‌ای اشاره کرد و افزود‪200 :‬‬ ‫ارتقاي ناوگان حم ‌‬ ‫دس��تگاه انواع خودرو به ناوگان جاده‌اي استان اضافه شده‬ ‫است‪ .‬همچنين خودروهايي مانند تويوتا کمري و جيلي نيز‬ ‫لو‌نقل و‬ ‫لو‌نقل اضافه ش��ده‌اند‪ .‬مديرکل حم ‌‬ ‫به ناوگان حم ‌‬ ‫پايانه‌هاي اس��تان اصفهان ادام��ه داد‪ :‬خريد و فروش بليط‬ ‫از طريق سيس��تم‌عامل اندرويد گوش��ي‌هاي همراه در ‪10‬‬ ‫شرکت مسافربري انجام مي‌شود و تا پايان س‌ال‌جاري‪ ،‬تمام‬ ‫شرکت‌ها به اين سيستم مجهز خواهند شد‪ .‬اماني به حضور‬ ‫عوامل پليس در پايانه‌هاي کاوه و صفه اشاره و اضافه کرد‪:‬‬ ‫استان اصفهان در ايام نوروز سال گذشته‪ ،‬وضعيت مناسبي‬ ‫داش��ت و اين نتيجه تالش تمام دستگاه‌هاي ذي‌ربط بوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫رنگرزی این ش��رکت نیز راه‌اندازی شده‬ ‫اس��ت‪ .‬به گفته کرامتی‌ف��رد‪ ،‬با توجه به‬ ‫کاه��ش ارزش تولی��د ش��رکت فراگیر‪،‬‬ ‫زیان انباش��ته ‪170‬میلی��ارد ریال‪ ،‬بدهی‬ ‫‪200‬میلیارد ریال و مش��کالت کارگری‪،‬‬ ‫این ش��رکت در وضعیت نامناس��بی قرار‬ ‫داش��ت اما با اقدامات انجام ش��ده توسط‬ ‫ایدرو‪ ،‬میزان تولید ش��رکت در سال ‪90‬‬ ‫نس��بت به س��ال قبل‪33 ،‬درصد رشد و‬ ‫مشکل فرش دستباف خراسان‌شمالي‬ ‫مهر‪ :‬رييس س��ازمان صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت خراسان ش��مالي موانع تجاری و‬ ‫نب��ود بازاريابي را دو چالش مهم در حوزه‬ ‫فرش دستباف اين استان عنوان کرد‪.‬‬ ‫يحيي نيکدل با اش��اره به ظرفيت‌هاي‬ ‫توسعه‌اي خراسان ش��مالي در حوزه‌هاي‬ ‫مختل��ف‪ ،‬اظه��ار ک��رد‪ :‬اين اس��تان در‬ ‫بخش‌ها و حوزه‌هاي مختلف ظرفيت‌های‬ ‫بااليي دارد و فرش دس��تباف تنها يکي از‬ ‫ظرفيت‌هاي خوب استان است‪.‬‬ ‫وي تنوع فرش دستباف خراسان‌شمالي‬ ‫را هنر قوميت‌هاي مختلف استان برشمرد‬ ‫و اف��زود‪ :‬در‌حال حاضر ‪ ۱۰‬نقش کردي و‬ ‫‪ ۹‬نقش ترکمن در حوزه فرش دس��تباف‬ ‫استان وجود دارد‪.‬‬ ‫نيکدل با اش��اره به اينکه رفع مشکالت‬ ‫و دغدغه‌هاي بافندگان فرش اس��تان بايد‬ ‫مورد توجه قرار گي��رد‪ ،‬تصريح کرد‪ :‬بايد‬ ‫به س�لامت محي��ط کار‪ ،‬بيمه‪ ،‬س�لامت‬ ‫بافندگان و‪ ...‬توجه بيش��تري شود تا آنها‬ ‫بدون دغدغه و نگراني اين هنر ارزش��مند‬ ‫زمان افتتاح فاز دوم قطار شهري مشهد‬ ‫فارس‪ :‬مديرعامل شرکت بهره‌برداري‬ ‫قطار ش��هري مش��هد گفت‪ :‬فاز دوم‬ ‫خط ي��ک قطار ش��هري مش��هد در‬ ‫ص��ورت خريد ب��ه موق��ع تجهيزات‬ ‫ت��ا تيرماه س��ال ‪ 94‬ب��ه بهره‌برداري‬ ‫مي‌رسد‪ .‬کيانوش کيامرز اظهار کرد‪ :‬براي توسعه خط‬ ‫يک قطار ش��هري ‪ 70‬ميليارد توم��ان در نظر گرفته‬ ‫ش��ده که در زمينه احداث ساختماني آن ‪ 20‬ميليارد‬ ‫توم��ان ديگر نياز اس��ت‪ .‬وي افزود‪ :‬مش��کل ما بحث‬ ‫واردات تجهيزات اين خط اس��ت که درحال حاضر به‬ ‫دنبال رايزني براي واردات تجهيزات هس��تیم‪ .‬به‌طور‬ ‫پیگیری‌های استاندار‬ ‫و مکاتبات انجام شده‬ ‫به این نتیجه رسیده که‬ ‫کارخانه دوباره به ایدرو‬ ‫برگردد تا به عنوان یکی‬ ‫از سازمان‌های بزرگ‬ ‫محور توسعه استان به‬ ‫چرخه اشتغالزایی وارد‬ ‫شود‬ ‫فروش آن ‪60‬درصد افزایش داشته است‪.‬‬ ‫به گفته او این روند در سال ‪ 91‬نیز ادامه‬ ‫داشته و فروش شرکت در این سال بیش‬ ‫از ‪60‬درصد رشد داشته است‪.‬‬ ‫مس��عود محمدزاده‪ ،‬مش��اور اس��تاندار‬ ‫سیستان و بلوچستان و مسئول پیگیری‬ ‫مصوبات سفر هیات دولت به این استان‪،‬‬ ‫تو‌گ��و ب��ا‬ ‫در گف ‌‬ ‫درب��اره آخرین‬ ‫وضعیت پیگیری مصوبه س��فر در رابطه‬ ‫با کارخانه بافت بلوچ‪ ،‬از س��ابقه پیگیری‬ ‫ب��رای احیای این کارخانه از س��ال ‪ 92‬از‬ ‫سوی استانداری سخن می‌گوید‪.‬‬ ‫محمدزاده می‌افزاید‪ :‬با توجه به تبعات‬ ‫تعطیل��ی کارخانه و مش��کالت بیکاری‪،‬‬ ‫نهادهای امنیتی اس��تان نی��ز پیگیر این‬ ‫مس��ئله هس��تند‪ ،‬در این رابطه استاندار‬ ‫سیستان و بلوچستان مکاتباتی با معاون‬ ‫اول رییس‌جمهور داشته و از سوی دیگر‬ ‫برای مباحث مال��ی با وزارت امور اقتصاد‬ ‫و دارایی تعامالتی انجام ش��ده است و در‬ ‫حال حاضر این مسئله در روند اداری قرار‬ ‫دارد‪ .‬او یادآوری می‌کند که اس��تانداری‬ ‫قطع دو ايس��تگاه باقيمان��ده تا تيرماه‬ ‫به بهره‌ب��رداري مي‌رس��د‪ .‬مديرعامل‬ ‫شرکت قطارش��هري مشهد بيان کرد‪:‬‬ ‫در بودجه س��ال ‪ 94‬شهرداري مشهد‬ ‫مبلغ ‪ 260‬ميلي��ارد تومان براي خط‬ ‫‪ 3‬قطارشهري مش��هد در نظر گرفته است‪ ،‬همچنين‬ ‫براي خط دو قطار ش��هري ني��ز ‪ 643‬ميليارد تومان‬ ‫اعتبار تعيين شده است‪ .‬کيامرز بيان کرد‪ :‬اين بودجه‬ ‫از طريق بودجه نقدي شهرداري مشهد‪ ،‬بودجه نقدي‬ ‫کمک‌ه��اي دولتي‪ ،‬بودجه صندوق‌ه��اي ارزي‪ ،‬اوراق‬ ‫مشارکت‪ ،‬بانک توسعه ملي و صکوک دريافت مي‌شود‪.‬‬ ‫را در استان حفظ کنند و به نسل‌هاي بعد‬ ‫انتقال دهند‪.‬‬ ‫وي اف��زود‪ :‬اگ��ر دس��تگاه‌هاي اجرايي‬ ‫تعام��ل و هم��کاري خوب��ي با س��ازمان‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تان داش��ته‬ ‫باشند بسياري از مشکالت فرش دستباف‬ ‫خراسان‌شمالي رفع و اين صنعت ارزشمند‬ ‫احياء مي‌ش��ود‪ .‬نيکدل اظهار کرد‪ :‬فرش‬ ‫دوروي ترکمن روستاي دويدخ شهرستان‬ ‫راز و ج��رگالن تنها نمونه‌اي از هنر فرش‬ ‫دستباف خراسان‌شمالي است که در بحث‬ ‫جذب‪ ،‬بازاريابي و صادرات آن بايد تالش‬ ‫شود‪.‬‬ ‫ب��ا تعامل با مجمع نمایندگان‪ ،‬پیگیر این‬ ‫مصوبه است‪.‬‬ ‫از س��وی دیگر‪ ،‬نادر میرش��کار‪ ،‬رییس‬ ‫سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت سیستان‬ ‫و بلوچس��تان نی��ز در گفت‌وگو با صمت‬ ‫ی��ادآوری می‌کند ک��ه اگرچ��ه کارخانه‬ ‫باف��ت بل��وچ در فهرس��ت واگ��ذاری به‬ ‫بخش خصوصی قرار گرف��ت اما درعمل‬ ‫کس��ی برای خرید پیشقدم نشده و برای‬ ‫همین تصمیم گرفته ش��د که دوباره این‬ ‫کارخانه زیرمجموعه ایدرو قرار بگیرد‪ .‬او‬ ‫تاکید می‌کند که پیگیری‌های اس��تاندار‬ ‫و مکاتب��ات انج��ام ش��ده با مع��اون اول‬ ‫رییس‌جمهور و معاون وزیر اقتصاد‪ ،‬به این‬ ‫نتیجه رسیده که کارخانه دوباره به ایدرو‬ ‫برگردد تا به عنوان یکی از س��ازمان‌های‬ ‫ب��زرگ محور توس��عه اس��تان و کاهش‬ ‫محرومیت منطقه‪ ،‬به چرخه اش��تغالزایی‬ ‫وارد شود و در اقتصاد منطقه موثر باشد‪.‬‬ ‫به گفته میرش��کار‪ ،‬با رسیدگی‌های اخیر‬ ‫ایدرو و تجهیز دوباره بخش��ی از کارخانه‪،‬‬ ‫‪ 200‬نفر به کار بازگشته‌اند اما با بازسازی‬ ‫کام��ل و راه‌اندازی کام��ل خطوط تولید‪‌،‬‬ ‫امکان اش��تغال تا ‪ 3‬شیفت برای بیش از‬ ‫‪2‬هزار نف��ر در این کارخانه فراهم خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫در هفت��ه ج��اری‪ ،‬جلس��ه‌ای در‬ ‫پایتخ��ت ب��رای پیگیری مصوبات س��فر‬ ‫ریاست‌جمهوری به سیستان و بلوچستان‬ ‫برگزار ش��د‪ .‬بهروز ریاحی‪ ،‬مش��اور وزیر‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در این جلس��ه‪،‬‬ ‫گفت که احیای کارخانه بافت بلوچ نباید‬ ‫درگیر نامه‌ن��گاری و مح��دود به مکاتبه‬ ‫ش��ود و پیگیری‌ه��ای اس��تاندار در این‬ ‫می��ان‪ ،‬جایگاه ویژه‌ای دارد‪ .‬او خواس��تار‬ ‫اقدام جدی‌تر اس��تانداری ب��رای احیای‬ ‫بافت بلوچ ایرانش��هر ش��د و از س��ازمان‬ ‫خصوصی‌سازی خواس��ت این کارخانه را‬ ‫به ایدرو بازگرداند‪.‬‬ ‫توسعه ترمينال فرودگاه بيرجند‬ ‫تس�نيم‪ :‬مدير فرودگاه بين‌المللي خراسان‌جنوبي از احداث‬ ‫طرح توس��عه ترمينال ف��رودگاه بين‌المللي بيرجند در س��ال‬ ‫آينده خبر داد‪.‬‬ ‫هادي سالمي اظهار کرد‪ :‬ساخت ترمينال بين‌المللي فرودگاه‬ ‫بيرجند از ‪ 5‬هزار مترمربع به ‪ 10‬هزار مترمربع وس��عت مورد‬ ‫تصويب ش��رکت فرودگاه‌هاي کش��ور قرار گرفته اس��ت‪ .‬وي‬ ‫در ادام��ه بيان کرد‪ :‬با هماهنگ��ي و همکاري معاونت عمراني‬ ‫استانداري در سال آينده برای توسعه اين ترمينال کلنگ‌زني‬ ‫مي‌ش��ود‪ .‬نماينده اداره کل راه و شهرس��ازي خراسان‌جنوبي‬ ‫نيز اظهار ک��رد‪ :‬در ايام نوروز ‪ 17‬اکيپ ن��وروزي با ‪ 140‬نفر‬ ‫راهدار در ‪ 35‬محور به مساحت ‪ 2‬هزار ‪ 200‬کيلومتر به مردم‬ ‫خدمات‌رس��اني مي‌کنند‪ .‬مهدي آرزومندان بيان کرد‪ :‬در اين‬ ‫ايام ‪ 24‬اکيپ راهداري‪ 22 ،‬راهدارخانه و ‪ 28‬گش��ت‌راهداري‬ ‫مجهز به جي‌پي‌اس در جاده‌هاي اس��تان مستقر هستند‪ .‬وي‬ ‫افزود‪ :‬امس��ال نيز با تمهيداتي که انجام شد خراسان جنوبي‬ ‫با ‪ 20‬درصد کاهش تصادفات رتبه نخس��ت کش��ور را در اين‬ ‫راهو‌شهرس��ازي‬ ‫زمينه کس��ب کرده اس��ت‪ .‬نماينده اداره کل ‌‌‬ ‫خراس��ان‌جنوبي تصريح کرد‪ 25 :‬تابل��و جاده‌اي نيز در زمينه‬ ‫شناس��ايي و اطالع‌رس��انی به گردشگران و مس��افران ازسوی‬ ‫اي��ن نهاد با اعتب��اري افزون‌بر ‪ 50‬ميليون تومان آماده ش��ده‬ ‫که ميراث فرهنگي در زمينه نصب آنها در مس��يرهاي مدنظر‬ ‫اقدام مي‌کند‪.‬‬ ‫اجراي طرح ضربتي پلمب واحدهاي متخلف در زرند‬ ‫فارس‪ :‬ط��رح ضربتي پلمب واحدهاي‬ ‫صنف��ي متخلف در شهرس��تان زرند با‬ ‫حضور رييس ستاد پيشگيري از وقوع‬ ‫جرم و همچنين ريي��س تعزيرات اين‬ ‫شهرس��تان آغاز ش��د‪ .‬در اي��ن زمينه‬ ‫اعضاي س��تاد پيش��گيري از وقوع جرم در آستانه ايام‬ ‫ن��وروز به‌طور س��رزده از کارگاه‌هاي توليد ش��يريني و‬ ‫رستوران‌هاي زرند بازديد کردند‪ .‬مهدي جعفري‪ ،‬رييس‬ ‫دادگستري شهرستان زرند‪ ،‬بکارگيري اتباع خارجي در‬ ‫فروشگاه‌هاي عرضه مواد غذايي را تهديدي جدي عليه‬ ‫بهداش��ت عمومي دانس��ت و افزود‪ :‬همه مجموعه‌هاي‬ ‫قضايي‌‪ ،‬اجرایی و بهداش��تي مصمم در‬ ‫برخورد قانوني با متخلفان هستند‪ .‬وي‬ ‫يادآور ش��د‪ :‬اکنون ض��رورت تنظيم و‬ ‫کنترل بازار بيش از گذش��ته احساس‬ ‫مي‌ش��ود و بايد ب��ا جدي��ت و کنترل‬ ‫بيش��تري بر بازار نظارت کرد تا شهروندان هيچ نگراني‬ ‫نداشته باش��ند‪ .‬يوس��ف عليزاده‪ ،‬رييس اداره صنعت‌‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت زرن��د گفت‪ :‬بازاريان باي��د اجناس را‬ ‫براس��اس قيمت‌هاي پايه و مصوب به مردم بفروشند و‬ ‫در غير اين صورت طبق دستورالعمل‌هاي قانوني با آنها‬ ‫برخورد جدي و قانوني مي‌شود‪.‬‬ ‫اخبار استان‌ها‬ ‫اعضای جدید هیات نمایندگان‬ ‫اتاق بازرگانی زاهدان‬ ‫‪ :‬ریی��س هی��ات نظارت ب��ر انتخاب��ات اتاق‬ ‫بازرگانی صنایع‪ ،‬معادن و کش��اورزی زاهدان گفت‪:‬‬ ‫ب��ا توجه به پایان ش��مارش آرای هش��تمین دوره‬ ‫انتخابات اتاق بازرگانی صنایع‪ ،‬معادن و کش��اورزی‬ ‫زاهدان‪ ،‬اعضای جدید مشخص شدند‪.‬‬ ‫در بخش بازرگانی‪ ،‬امان‌اهلل شهنوازی با ‪ 328‬رای‪،‬‬ ‫عل��ی ریگی میرج��اوه با ‪ 312‬رای‪ ،‬محمد ش��ریف‌‬ ‫ریگی با ‪ 311‬رای‪ ،‬ام��ان‌اهلل کهرازهی با ‪ 300‬رای‬ ‫و عل��ی عظیم زاده با ‪ 266‬رای‪ ،‬انتخاب ش��دند‪ .‬در‬ ‫بخ��ش صنعتی‪ ،‬عبدالحکیم ریگی میرجاوه با ‪335‬‬ ‫رای‪ ،‬لعل محمد بلوچ زهی با ‪ 320‬رای‪ ،‬محمدعلی‬ ‫نشاطی با ‪ 314‬رای‪ ،‬محمود تهیدست با ‪ 307‬رای‬ ‫و محمد خدابخش��ی گنگان با ‪ 307‬رای‪ ،‬به‌عنوان‬ ‫اعضای جدید معرفی شدند‪ .‬در بخش معدن‪ ،‬غالم‬ ‫س��رور نوتی‌زهی با ‪ 309‬رای و عبدالرحمن ریگی‬ ‫ب��ا ‪ 299‬رای معرفی ش��دند‪ .‬در بخش کش��اورزی‬ ‫نیز فرش��ید ریگی با ‪ 305‬رای‪ ،‬س��مت‌اهلل ریگی با‬ ‫‪ 301‬رای و محمد شهنوازی با ‪ 301‬رای‪ ،‬به‌عنوان‬ ‫اعضای هیات نمایندگان اتاق برای به مدت ‪5‬س��ال‬ ‫انتخاب شدند‪.‬‬ ‫احداث سردخانه محصوالت‬ ‫کشاورزي در جنوب کرمان‬ ‫ف�ارس‪ :‬معاون صنعتي س��ازمان صنع��ت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت جنوب کرمان گفت‪ :‬اح��داث بزرگترين‬ ‫س��ردخانه محصوالت کش��اورزي در جنوب کرمان‬ ‫آغاز شده است‪.‬‬ ‫حس��ين س��عيدي اظهار کرد‪ :‬در گزارش ‪ 10‬ماه‬ ‫وزارتخانه‪ ،‬جنوب کرمان هم در زمينه صنعت و هم‬ ‫صدور جواز و پروانه بهره‌برداري رتبه نخست و دوم‬ ‫را در کشور کسب کرده و جايگاه بااليي را نسبت به‬ ‫ساير استان‌هاي به‌دست آورده است‪ .‬معاون صنعتي‬ ‫سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت جنوب کرمان بيان‬ ‫کرد‪ :‬در يک سال و نيم اخير‪ 44 ،‬درصد اين طرح‌ها‬ ‫انجام و ‪ 151‬جواز صادر ش��ده اس��ت‪ .‬وي تصريح‬ ‫ک��رد‪ :‬با توجه به اينکه دام‌ها به اس��تان‌هاي مجاور‬ ‫ترانزيت مي‌ش��د‪ ،‬طرح احداث کش��تارگاه صنعتي‬ ‫دام و طيور در شهرستان‌هاي جيرفت و رودبار آغاز‬ ‫شده اس��ت‪ .‬احداث بزرگترين سردخانه محصوالت‬ ‫کشاورزي در جنوب کرمان آغاز شده و يک کارخانه‬ ‫نئوپان در شهرستان عنبرآباد درحال احداث است‪.‬‬ ‫تحقق ‪ 127‬درصدی‬ ‫تعهد اشتغال در فردوس‬ ‫فارس‪ :‬ريي��س اداره تع��اون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعي‬ ‫ف��ردوس از تحقق ‪ 127‬درصدي تعهد اش��تغال در‬ ‫اين شهرستان خبر داد‪.‬‬ ‫عبداهلل عرب‌نژاد اظهار کرد‪ :‬از ابتداي سال‌جاري‬ ‫تاکن��ون بي��ش از ‪ 11‬جلس��ه کميت��ه اش��تغال و‬ ‫س��رمايه‌گذاري ب��ه ش��کل ماهان��ه و منظ��م در‬ ‫شهرس��تان فردوس برگزارشده که در اين جلسات‬ ‫موض��وع اش��تغال تعه��دي شهرس��تان پيگيري و‬ ‫مورد بررس��ي قرار گرفت‪ .‬وي تعهد اشتغال امسال‬ ‫شهرس��تان ف��ردوس را هزار و ‪ 8‬نف��ر اعالم کرد و‬ ‫گف��ت‪ :‬در س��ال‌جاري تعداد يک‌ه��زار و ‪ 287‬نفر‬ ‫توسط دستگاه‌هاي اجرايي در سامانه رصد ثبت‌نام‬ ‫ش��ده‌اند‪ .‬رييس اداره تع��اون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعي‬ ‫فردوس افزود‪ :‬ميراث فرهنگي با ايجاد اشتغال براي‬ ‫‪ 64‬نف��ر بيش��ترين درصد و اداره گاز ني��ز با ايجاد‬ ‫اش��تغال براي ‪ 2‬نفر کمترين ميزان تعهد اش��تغال‬ ‫شهرستان را به خود اختصاص داده‌اند‪.‬‬ ‫کوتاه از استان‌ها‬ ‫‪ :‬محم��د جعف��ري‪ ،‬مديرعام��ل ش��رکت‬ ‫ش��هرک‌هاي صنعتي اس��تان اصفهان از غرس ‪50‬‬ ‫هزار اصل��ه نهال درخت و درختچه در ش��هرک‌ها‬ ‫و نواحي صنعتي اس��تان اصفهان همزمان با هفته‬ ‫مناب��ع طبيعي خب��ر داد‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬ش��رکت‬ ‫ش��هرک‌هاي صنعتي استان توجه فراواني به فضاي‬ ‫سبز و لزوم حفاظت از منابع طبيعي استان دارد‪.‬‬ ‫‪ :‬کارکنان سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫اس��تان سيستان‌و‌‌بلوچس��تان با حضور در سازمان‬ ‫انتقال خون اس��تان و اهداي خ��ون به کمک افراد‬ ‫نيازمند شتافتند‪.‬‬ ‫‪ :‬رض��ا بمان��ي‪ ،‬مدي��ر جهاد کش��اورزي‬ ‫شهرستان رفسنجان از س��اماندهي و پالک‌گذاري‬ ‫تراکتوره��اي ب��ا کارکرد کمتر از ‪ 13‬س��ال در اين‬ ‫شهرس��تان خبر داد‪ .‬به اين منظور گروهي متشکل‬ ‫از يک افسر راهنمايي و رانندگي از استان‪ ،‬نماينده‬ ‫سازمان جهاد کشاورزي اس��تان‪ ،‬نماينده مديريت‬ ‫جهاد کش��اورزي شهرستان رفس��نجان و نماينده‬ ‫مرکز خدمات مربوط‪ ،‬از تراکتورهاي موجود‪ ،‬بازديد‬ ‫کردند‪.‬‬
‫یادداشت‬ ‫طالی یزدی در پیچ و خم بازار‬ ‫محمدرض�ا قدی�رزاده ‪-‬عض�و هیات‌مدی�ره‬ ‫اتحادیه طال اس�تان یزد‪ :‬خوش��ه طالی یزد به‬ ‫پیش��نهاد اتحادیه طال و شرکت شهرک‌های استان‬ ‫یزد و با هماهنگی استانداری و با توجه به موفقیت‬ ‫دیگر خوش��ه‌های صنعتی ایجاد شده است‪ .‬صنعت‬ ‫طالی یزد همواره مطرح بوده است‪.‬‬ ‫عامل توس��عه خوش��ه طالی یزد نیز با توجه به‬ ‫برنامه‌ه��ای در نظر گرفته ش��ده‪ ،‬انتخاب ش��ده و‬ ‫قرار اس��ت از فروردین‌ماه سال ‪ 94‬تحقیقات روی‬ ‫نقاط ضعف و قوت صنعت طالسازی در استان یزد‬ ‫مشخص شود‪.‬‬ ‫همچنین یافتن راهکارهای مش��کالت موجود و‬ ‫راه‌های توس��عه این خوشه مانند توسعه بازار هدف‬ ‫برای ص��ادرات‌‪ ،‬به‌روز کردن دس��تگاه‌ها و فناوری‬ ‫مورد اس��تفاده در صنعت طالس��ازی اس��تان یزد‪،‬‬ ‫اطالع‌رس��انی و آموزش صنعتکاران طالی یزدی و‬ ‫ارتباط بین صنعت و دانشگا ‌ه از اهداف پروژه توسعه‬ ‫خوشه طال هستند‪.‬‬ ‫‪95‬درصد از طالی تولید ش��ده در استان یزد به‬ ‫استان‌های اصفهان‪ ،‬تهران‪ ،‬فارس و خراسان رضوی‬ ‫ارسال می‌شود‪.‬‬ ‫عی��ار ب��االی ط�لای ی��زدی نش��انگر درس��تی‬ ‫صنعتکاران یزدی اس��ت‪ .‬در میان صنعتکاران یزد‪،‬‬ ‫افراد هنرمندی در حوزه طالسازی وجود دارند که‬ ‫با پشتکار و تعهد تالش می‌کنند تا باعث پیشرفت‬ ‫این صنعت شوند‪.‬‬ ‫‹ ‹نقاط ضعف طالی یزد؛ ارتباط نداشتن طال‬ ‫با دانشگاه‬ ‫صنعت طال اگر با دانشگاه ارتباط داشت و اطالعات‬ ‫صنعتکاران طالی اس��تان یزد به‌روز و پیشرفته بود‬ ‫اکنون ش��رایط بهتری داشتیم‪ .‬صنعتکارانی که در‬ ‫ی��زد کار می‌کنن��د هنوز با آزمون و خطا و س��بک‬ ‫س��نتی قدیمی خ��ود فعالیت می‌کنن��د‪ .‬تعدادی‬ ‫نی��ز هس��تند که فعالیت خ��ود را ب��ه‌روز کرده‌اند‪.‬‬ ‫نداش��تن ماشین‌آالت به‌روز دنیا‪ ،‬شرکت نکردن در‬ ‫نمایش��گاه‌های مختلف دنیا از جمله مشکالت این‬ ‫صنعت است‪.‬‬ ‫دانشگاه علمی ‪-‬کاربردی یزد درصدد است برای‬ ‫س��ال آینده یک رشته دانشگاهی طال برای کسانی‬ ‫که در هنرستان طالس��ازی یزد تحصیل می‌کنند‪،‬‬ ‫برپ��ا کند تا آنها بتوانن��د به تحصیالت خود در این‬ ‫رشته ادامه دهند‪.‬‬ ‫در خوشه طالی یزد اگر همکاری شده و پشتکار‬ ‫وجود داش��ته باش��د‪ ،‬تمام مش��کالت صنعت رفع‬ ‫می‌شود‪ .‬در مورد طراحی صنعت نیز استادان خبره‬ ‫و ماه��ر ما در داخ��ل و خارج از کش��ور دوره‌های‬ ‫آموزشی برای صنعتکاران و طراحان طال در استان‬ ‫یزد برگزار کرده‌اند و حتی با هزینه خودشان به آنها‬ ‫آموزش می‌دهند‪.‬‬ ‫در حوزه بازار‪ ،‬مهم‌ترین معضل ارزش‌افزوده است‬ ‫با کار کارشناس��ی که ش��ده و ارزش‌افزوده‌ای که‬ ‫‪8‬درص��د از ارزش ط�لا اجرت گرفته می‌ش��ود در‬ ‫آینده از این هم بدتر می‌شود‪.‬‬ ‫خوش��ه طال از ماه آینده توس��ط علی کریمی که‬ ‫یکی از مخترعان و مبتکران یزدی اس��ت قرار است‬ ‫کار خود را شروع کند‪ .‬از طرف شرکت شهرک‌های‬ ‫صنعتی استان یزد از وی آزمون گرفته شده و نمره‬ ‫قبولی گرفته است‪.‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫نتايج انتخابات اتاق بازرگاني‬ ‫کرمانشاه اعالم شد‬ ‫مه�ر‪ :‬انتخابات ات��اق بازرگاني‪ ،‬صناي��ع‪ ،‬معادن و‬ ‫کش��اورزي اس��تان کرمانشاه برگزار ش��د و در آن‬ ‫اعضاي هيات رييس��ه ات��اق در بخش‌هاي صنعت‪،‬‬ ‫معدن‪ ،‬بازرگاني و کشاورزي مشخص شدند‪.‬‬ ‫در بخ��ش صنعت‪ ،‬کيوان کاش��في ب��ا ‪ ۴۸۷‬راي‬ ‫مع��ادل ‪ ۲/۸۵‬درصد آرا به عن��وان نفر اول انتخاب‬ ‫ش��د و بعد از آن ابراهيم امي��دي‪ ،‬برهان حيدري‪،‬‬ ‫باب��ک ترابي و عبداهلل سخن‌س��نج به عنوان نفرات‬ ‫دوم تا پنجم برگزيده شدند‪.‬‬ ‫همچنين در بخش بازرگاني‪ ،‬رضا سليم ساساني‬ ‫ب��ا ‪ ۴۷۶‬راي به عنوان نفر اول انتخاب ش��د و بعد‬ ‫از وي جمشيد رستمي‪ ،‬نلسون حضرتي‪ ،‬عبدالرضا‬ ‫زردويي و غالمرضا اميري ب��ه عنوان نفرات دوم تا‬ ‫پنجم حائز اکثريت آرا شدند‪.‬‬ ‫در بخش کش��اورزي ني��ز ش��هريار باوندپوري با‬ ‫‪ ۳۵۶‬راي نفر اول و حيدر کديور و ناصر مرادي نيز‬ ‫منتخبان دوم و سوم لقب گرفتند‪.‬‬ ‫در بخ��ش مع��دن‪ ،‬محد ع��ارف ابراهيمي با ‪۴۴۹‬‬ ‫راي نف��ر اول و ابراهيم خميس��ي نيز نفر دوم ش��د‪.‬‬ ‫گفتني اس��ت مجموع کل آرا ‪ ۵۷۱‬راي بود که بعد‬ ‫از راي‌گيري کانديداهاي ليس��ت موس��وم به ائتالف‬ ‫بزرگ حائز اکثريت آرا براي بخش‌هاي اتاق بازرگاني‪،‬‬ ‫صنايع‪ ،‬معادن و کشاورزي استان کرمانشاه شدند‪.‬‬ ‫‪24‬‬ ‫پنجشنبه ‪ 21‬اسفند ‪ 21 - 1393‬جمادی االول ‪ 12 -1436‬مارس ‪ -2015‬شماره ‪ -179‬پیاپی ‪1497‬‬ ‫استان‌ها‬ ‫طالی یزدی‪ ،‬خوشه‌بندی می‌شود‬ ‫صب�ا رضایی‪ -‬گروه اس�تان‌ها‪ :‬س��لیقه‬ ‫بازار‪ ،‬طالس��ازهای یزدی را به فکر واداشته‬ ‫اس��ت تا طرح‌هایی از زی��ورآالت را بر طال‬ ‫بنش��انند ک��ه ه��م اف��راد بیش��تری آن را‬ ‫بپس��ندند و هم اس��تفاده از مقدار کمتری‬ ‫ط�لا در ه��ر قطعه‪ ،‬از قیم��ت آن بکاهد تا‬ ‫نه‌تنه��ا ایرانی‌ها بلکه خارجی‌ها هم بتوانند‬ ‫طالی یزدی بخرند‪ .‬همین اس��ت که طرح‬ ‫توسعه خوش��ه طالی یزد در این استان به‬ ‫وجود آمده است تا عالوه بر ایجاد تغییراتی‬ ‫در طراحی و ساخت طال‪ ،‬میان صنعتکاران‬ ‫طال در استان یزد روحیه تعاون و همکاری‬ ‫ایج��اد کرده و ح��س اعتم��اد را میان آنها‬ ‫افزایش دهد‪ .‬همچنین مسئوالن و عامالن‬ ‫ای��ن پروژه قص��د دارند تا دان��ش فعاالن و‬ ‫نیروی انسانی صنعت طالسازی‪ ،‬فناوری و‬ ‫ماشین‌آالت مورد اس��تفاده در این صنعت‬ ‫را ارتق��ا داده و ب��ه روز کنند‪ .‬خرید طالی‬ ‫ی��زدی به دلی��ل دارا ب��ودن وزن باال برای‬ ‫بس��یاری از مردم مق��رون به صرفه نبوده و‬ ‫طراحی آن نیز با س��لیقه بازار تغییر نکرده‬ ‫اس��ت‪ .‬به همین جهت بازار طال در استان‬ ‫یزد با مشکالتی مواجه شده است‪ .‬مسئوالن‬ ‫اس��تان یزد معتقدند طالی یزدی به‌دلیل‬ ‫عیار باال‪ ،‬کیفیت مناسب و اعتبار و شهرتی‬ ‫که پیدا کرده‪ ،‬توانای��ی رقابت در بازارهای‬ ‫بین‌المللی را دارد و طرح توس��عه خوش��ه‬ ‫طالی یزد قصد دارد زیرس��اخت‌های الزم‬ ‫برای صادرات این محصول را فراهم کند‪.‬‬ ‫همچنین خوشه توسعه صنعت طالسازی‬ ‫در اس��تان یزد قصد دارد تا شبکه‌ای برای‬ ‫اش��خاص ذی‌نفع در ای��ن صنعت به وجود‬ ‫آورد ت��ا نیازه��ا و فعالیت‌های خ��ود را به‬ ‫صورت گروهی انجام دهند‪.‬‬ ‫‹ ‹افزایش توان رقابت�ی طالی یزدی‬ ‫در بازار داخلی‬ ‫محمد دهقان‪ ،‬رییس‬ ‫گروه توسعه صنعتی‬ ‫و فن��اوری ش��رکت‬ ‫شهرک‌های صنعتی‬ ‫اس��تان یزد به‬ ‫می‌گوید‪ :‬صنعت طالی یزد قدمتی دیرینه‬ ‫داش��ته و همواره مش��تریان زی��ادی را از‬ ‫سراس��ر کش��ور به خود جلب کرده است‪.‬‬ ‫طالی یزد نش��ان(برند) معتبری بوده و به‬ ‫عیار ب��اال و کیفیت س��اخت منحصربه‌فرد‬ ‫معروف است‪ ،‬اما با توجه به تغییرات زیادی‬ ‫که در س��ال‌های اخی��ر در بازارهای ملی و‬ ‫جهانی در صنعت طال و جواهر ایجاد ش��ده‬ ‫اس��ت‪ ،‬صنعت طالی یزد نیاز به نوسازی و‬ ‫توانمندس��ازی خود همگام با این تغییرات‬ ‫دارد‪ .‬در نظ��ر گرفتن س��لیقه مش��تریان‪،‬‬ ‫افزایش ت��وان رقابتی طالس��ازان یزدی با‬ ‫دیگ��ر رقبای داخلی و طاله��ای وارداتی از‬ ‫ترکیه و ایتالیا از مهم‌ترین اهداف به وجود‬ ‫آمدن توسعه خوشه طالی یزد است‪.‬‬ ‫او درباره مشکالت موجود در حوزه صنعت‬ ‫ط�لا عن��وان می‌کند‪ :‬مش��کالت متعددی‬ ‫وج��ود دارد و این پروژه ب��ه منظور یافتن‬ ‫راهکارهای��ی برای رفع آنه��ا به وجود آمده‬ ‫اس��ت‪ .‬پس از مطالعات اولیه امکان سنجی‬ ‫خوش��ه طالی یزد و جلسات برگزار شده با‬ ‫کارشناس��ان این صنعت به این جمع‌بندی‬ ‫رسیدیم که صنعت طالی یزد به‌عنوان یکی‬ ‫از فعالیت‌های اقتص��ادی پراهمیت قابلیت‬ ‫باالیی جهت توس��عه و ارتقا داش��ته و باید‬ ‫همگام با پیش��رفت‌های روز دنیا ارتقا یابد‪.‬‬ ‫این صنعت س��هم بسزایی در اشتغالزایی به‬ ‫ویژه در حوزه کسب‌وکارهای خانگی در یزد‬ ‫را به خ��ود اختصاص داده و در س��ال‌های‬ ‫اخی��ر گرای��ش تبدیل کارگاه‌های س��نتی‬ ‫به واحده��ای صنعتی و تولی��د مصنوعات‬ ‫ط�لا نیز گس��ترش یافته و احتم��ال دارد‬ ‫یک ش��هرک تخصص��ی تولی��د مصنوعات‬ ‫طال در آینده در اس��تان یزد احداث ش��ود‪.‬‬ ‫همچنین این محصول جنبه گردش��گری و‬ ‫صنایع‌دس��تی نیز دارد و همواره مسافران و‬ ‫گردشگران داخلی و خارجی‪ ،‬طالی یزد را‬ ‫به‌عنوان سوغات خریداری می‌کنند‪.‬‬ ‫از مهم‌ترین مشکالت‬ ‫موجود در حوزه‬ ‫صنعت طالسازی‬ ‫در استان یزد‪،‬‬ ‫نبود شبکه‌های‬ ‫ارتباطی‪ ‌،‬محرمانه‬ ‫بودن فعالیت‌های‬ ‫کارگاه‌های طالسازی‬ ‫و بحث‌های امنیتی‬ ‫است‬ ‫دهق��ان درباره نقاط ضع��ف صنعت طال‬ ‫خاطر نش��ان می‌کند‪ :‬طبق مطالعات اولیه‬ ‫انجام ش��ده‪ ،‬نقاط ضعف عمده شناس��ایی‬ ‫ش��ده در صنعت ط�لای یزد ش��امل ارائه‬ ‫نش��دن خدمات تخصصی مانن��د طراحی‪،‬‬ ‫بازاریابی و آموزش‪ ،‬نبود آموزش‌های علمی‪،‬‬ ‫به روز نبودن فناوری مورد اس��تفاده‪ ،‬نبود‬ ‫طراحی متناسب با س��لیقه بازار‪ ،‬ارتباطات‬ ‫کم و فعالیت‌های مش��ارکتی اندک‪ ،‬ضعف‬ ‫در فروش و بازاریابی‪ ،‬س��هم اندک طراحان‬ ‫و س��ازندگان در ارزش افزوده ایجاد ش��ده‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫او درباره راهکارهای رفع مشکالت خوشه‬ ‫طال عن��وان می‌کند‪ :‬برای رفع مش��کالت‬ ‫و تقوی��ت ویژگی‌ه��ای مثب��ت صنع��ت‬ ‫طالس��ازی‪ ،‬برنامه‌های عملیاتی در راستای‬ ‫اس��تراتژی‌های خوش��ه تدوین ش��ده و در‬ ‫طول ‪ 3‬سال به اجرا گذاشته می‌شود‪ .‬گرچه‬ ‫هنوز مطالعات جامع خوشه طال آغازنشده‬ ‫اما نتایج مطالعات امکان‌سنجی اولیه بیانگر‬ ‫این اس��ت ک��ه در ‪ 3‬حوزه توس��عه منابع‬ ‫انس��انی‪ ،‬آموزش‌های مهارت��ی و مدیریتی‪،‬‬ ‫توس��عه دانش فنی به روز و ارتقای س��طح‬ ‫فناوری و توس��عه ب��ازار و بازاریابی در یک‬ ‫فضای همگرا و مشارکتی می‌توان اقدامات‬ ‫خوشه طال را تعریف کرد‪.‬‬ ‫دهق��ان درب��اره تغییرات��ی که خوش��ه‬ ‫می‌توان��د ایجاد کند خاطرنش��ان می‌کند‪:‬‬ ‫مهم‌ترین تغیی��ری که تمام��ی پروژه‌های‬ ‫توسعه خوش��ه‌ای در پی آن هستند؛ ایجاد‬ ‫فرهنگ کار گروهی اس��ت ک��ه ذی‌نفعان‬ ‫خوش��ه را در فضایی همگ��را به همکاری با‬ ‫یکدیگر ترغی��ب می‌کند‪ .‬جلوگیری از هدر‬ ‫رفتن منابع انس��انی‪ ،‬مالی و تکنولوژیک و‬ ‫باال بردن بهره‌وری و حاشیه سود ذی‌نفعان‬ ‫خوشه می‌تواند از دس��تاوردهای هم‌افزایی‬ ‫و مش��ارکت ذی‌نفعان خوش��ه ب��ا یکدیگر‬ ‫باش��د‪ .‬امیدواریم با ایجاد فضای همکاری و‬ ‫مشارکت در این خوشه بتوانیم حمایت‌های‬ ‫الزم برای بهب��ود وضعیت فن��اوری‪ ،‬بازار‪،‬‬ ‫فروش‪ ،‬منابع انسانی‪ ،‬طراحی و صادرات را‬ ‫ایجاد کنیم‪.‬‬ ‫به عقیده او خوشه‌ها در طول زمان شکل‬ ‫می‌گیرند اما نیاز به توسعه و توانمندسازی‬ ‫آنها همیش��ه وج��ود خواهد داش��ت و این‬ ‫منجر می‌شود که دولت‌ها و مقامات محلی‬ ‫و منطقه‌ای برای رشد و توانمندسازی آنها‬ ‫وارد عمل ش��ده و حمایت‌ه��ای خود را در‬ ‫قالب برنامه‌های توسعه خوشه‌ای اجرا کنند‪.‬‬ ‫خوشه‌ها طی س��ال‌های طوالنی و براساس‬ ‫مزیت‌های نس��بی یک منطق��ه جغرافیایی‬ ‫یا س��ایر عوامل دیگر به‌ص��ورت تجمعی از‬ ‫تقدير استاندار از اعضای اداره کل منابع طبيعي و آبخيزداري‬ ‫فريب�ا آذرمهر ـ گروه اس�تان‌ها‪ :‬در مراس��مي که با‬ ‫حضور استاندار‪ ،‬معاونان استاندار‪ ،‬شهردار‪ ،‬رييس شوراي‬ ‫شهر ايالم‪ ،‬مديرکل شرکت شهرک‌هاي صنعتي‪ ،‬مديرکل‬ ‫منابع طبيعي و آبخيزداري اس��تان‪ ،‬رييس منابع طبيعي‬ ‫شهرس��تان ايالم‪ ،‬جمعي از کارکنان شرکت شهرک‌هاي‬ ‫صنعت��ي و مديران واحدهاي صنعتي برگزار ش��د‪ ،‬تعداد‬ ‫‪ 1000‬اصله نهال در محوطه شرکت شهرک‌های صنعتی‬ ‫ایالم غرس ش��د‪ .‬محمدرضا مرواريد‪ ،‬استاندار ايالم گفت‪:‬‬ ‫برگزاري چنين مراس��مي در محل ش��رکت شهرک‌هاي‬ ‫صنعتي را نشان‌دهنده پي‌بردن صنعت به اهميت موضوع‬ ‫منابع طبيعي دانس��ت و گفت‪ :‬فعاليت‌هاي انجام ش��ده‬ ‫در ح��وزه منابع طبيعي و آبخيزداري در اس��تان بس��يار‬ ‫چش��مگير بوده و من به نوبه خود از مديرکل و کارکنان‬ ‫منابع طبيعي اس��تان تش��کر و قدرداني مي‌کنم‪ .‬مرتضي‬ ‫دارايي‪ ،‬مديرکل شرکت شهرک‌هاي صنعتي استان گفت‪:‬‬ ‫درخت ريش��ه در فرهنگ کهن ايران دارد‪ ،‬همانگونه که‬ ‫درخت س��رو در فرهنگ ايراني جايگاه ويژه‌اي داش��ته و‬ ‫از هزاران س��ال پيش تاکنون مورد عالقه ايرانيان بوده و‬ ‫گراميداش��ت آن با گس��ترش آئين‌مهر در ايران در پيوند‬ ‫اس��ت‪ .‬وي ادامه داد‪ :‬همان‌طور ک��ه رهبر معظم انقالب‬ ‫مي‌فرمايند مس��ئله محيط‌زيس��ت و حفظ منابع طبيعي‬ ‫ب��راي ما مس��ئله‌اي تجمالت��ي و درجه دو نيس��ت‪ ،‬يک‬ ‫مسئله حياتي اس��ت‪ .‬آذرکردار‪ ،‬مديرکل منابع طبيعي و‬ ‫آبخيزداري اس��تان گفت‪ :‬وظيف��ه منابع طبيعي حفاظت‬ ‫و حمايت از آب‪ ،‬خاک و پوش��ش گياهي اس��ت و حوزه‬ ‫زاگرس در ‪ 70‬س��ال گذش��ته ‪ 12‬ميليون هکتار جنگل‬ ‫داش��ته که اکنون اين س��طح به ‪ 6‬ميليون هکتار کاهش‬ ‫يافته است‪ .‬ميزان آب‌هاي زيرزميني نيز به همين ترتيب‬ ‫رو ب��ه زوال اس��ت‪ ،‬جلوگيري از تخري��ب جنگل‪ ،‬مرتع و‬ ‫پوش��ش‌هاي گياه��ي راه‌هاي موثر براي ذخيره‌س��ازي و‬ ‫تقويت س��فره‌هاي آب زيرزميني و عاملي براي جلوگيري‬ ‫از بروز س��يالب و هرزآب‌ها مي‌باش��د‪ .‬به طوري که يک‬ ‫هکتار پوش��ش گياهي (مرتع خوب) قادر است ‪ 70‬درصد‬ ‫از بارش‌ه��ا را در خ��ود جذب کند‪ .‬در پايان مراس��م نيز‬ ‫اس��تاندار و حاضري��ن اق��دام به غرس نه��ال در محوطه‬ ‫شرکت شهرک‌هاي صنعتي کردند‪.‬‬ ‫واحدهای تولیدی شکل می‌گیرند‪.‬‬ ‫‹ ‹فعالی�ت محرمان�ه کارگاه‌ه�ای‬ ‫طالسازی از مهم‌ترین مشکالت موجود‬ ‫در صنعت طالسازی یزد‬ ‫علی کریم��ی‪ ،‬عامل‬ ‫خوشه توسعه طالی‬ ‫ی��زد ب��ه‬ ‫می‌گوی��د‪ :‬توس��عه‬ ‫خوشه صنعت طالی‬ ‫یزد از فروردین ‪ 94‬آغاز به کار می‌کند‪ .‬این‬ ‫خوش��ه ‪ 3‬س��اله اس��ت‪ .‬در بحث مطالعات‬ ‫ش��ناختی‪ ،‬طرح‌ه��ا و برنامه‌های الزم برای‬ ‫توس��عه صنعت طال در استان یزد مشخص‬ ‫می‌شوند‪ .‬عملیات مطالعات شناختی در ‪3‬‬ ‫ماه نخست این طرح انجام می‌شوند و نقاط‬ ‫استراتژیک‪ ،‬نقاط قوت و ضعف در این مدت‬ ‫مشخص می‌شوند‪.‬‬ ‫به گفته او برای اعتبار تخصیص یافته به‬ ‫خوشه طالی یزد نیز صحبت‌هایی با شرکت‬ ‫شهرک‌های صنعتی استان یزد انجام شده و‬ ‫در حال طی کردن مراحل اداری برای اخذ‬ ‫تایید است‪.‬‬ ‫کریم��ی عن��وان می‌کن��د‪ :‬از مهم‌تری��ن‬ ‫مشکالت موجود در حوزه صنعت طالسازی‬ ‫در اس��تان یزد‪ ،‬نبود ش��بکه‌های ارتباطی‪‌،‬‬ ‫محرمان��ه ب��ودن فعالیت‌ه��ای کارگاه‌های‬ ‫طالس��ازی و بحث‌های امنیتی اس��ت‪ .‬باید‬ ‫تفکر امنیت��ی حاکم بر این صنعت برچیده‬ ‫شده‪ ،‬منافع همکاری کردن با یکدیگر برای‬ ‫فعاالن صنعت طال مشخص شود و شبکه‌ای‬ ‫برای انجام فعالیت‌های حوزه خرید و فروش‬ ‫ایجاد شود‪ .‬همچنین بحث‌های تکنولوژیک‬ ‫از دیگ��ر معضالتی اس��ت ک��ه در صنعت‬ ‫طالسازی یزد باآن مواجه هستیم‪.‬‬ ‫به عقیده او اکث��ر تولید‌کنندگان صنعت‬ ‫ط�لا س��نتی فعالی��ت ک��رده و براس��اس‬ ‫تجربیاتی که در کارگاه‌ها به‌دست آورده‌اند‪،‬‬ ‫کارگاه خود را راه‌اندازی کرده و هم از لحاظ‬ ‫‪states@smtnews.ir‬‬ ‫تکنولوژیکی و هم از لحاظ مدیریتی سنتی‬ ‫کار می‌کنند‪.‬‬ ‫کریم��ی می‌افزاید‪ :‬قص��د داریم صنعت‬ ‫طالی یزدی را علمی کرده و شبکه فناوری‬ ‫ایج��اد کنیم‪ .‬همچنین قصد داریم با ایجاد‬ ‫ش��بکه‌های کوچک در مباح��ث مدیریتی‪،‬‬ ‫س��خت‌افزاری و نرم‌اف��زاری صنعت طال را‬ ‫گس��ترش دهی��م و آن را از حالت س��نتی‬ ‫ب��ا بازدهی کم‪ ،‬ارتق��ا داده و به روز کنیم‪.‬‬ ‫در ح��ال حاض��ر بس��یاری از کارگاه‌های‬ ‫طالس��ازی در یزد در حال تعطیل ش��دن‬ ‫هس��تند‪ .‬ه��دف م��ا این اس��ت ک��ه با به‬ ‫روز ک��ردن نرم‌افزاره��ا‪ ،‬س��خت‌افزار‌ها و‬ ‫فناوری‌های صنعت طالسازی برای فعاالن‬ ‫صنعت طالسازی توجیه اقتصادی مناسبی‬ ‫ایجاد کنیم‪.‬‬ ‫او در ادامه بیان می‌کند‪ :‬در سال نخست‬ ‫باید مشکالت اساسی صنعت طال رفع شده‬ ‫و س��پس به ایجاد تغیی��رات در طراحی و‬ ‫ساخت طال بپردازیم‪ .‬همچنین با برگزاری‬ ‫دوره‌های آموزش��ی قصد دایم تا طالی یزد‬ ‫را به س��لیقه‌های بازار نزدیک کرده و وزن‬ ‫طالی س��اخته ش��ده را کاه��ش دهیم تا‬ ‫خریداران قدرت خرید آن را پیدا کنند‪.‬‬ ‫همچنین قصد داریم دوره‌های آموزش��ی‬ ‫برگزار کرده تا فعاالن این حوزه با تهدیدها‬ ‫آش��نا ش��ده و راهکارهای مناسب مقابله با‬ ‫آن را بیاموزند‪ .‬کریمی خاطرنشان می‌کند‪:‬‬ ‫طالی یزد به طالی ‪ 20‬معروف است‪ .‬الزمه‬ ‫صادرات این است که نوع محصوالت استان‬ ‫یزد متناسب با سلیقه‌های روز مردم باشد‪.‬‬ ‫به گفته کارشناس��ان و مسئوالن استان‬ ‫یزد‪ ،‬با ایجاد خوش��ه طال می‌توان اعتماد و‬ ‫همکاری را در بین فعاالن صنعت طالسازی‬ ‫در این اس��تان ایج��اد و دان��ش‪ ،‬فناوری‪،‬‬ ‫طراحی و س��اخت طالی یزدی را مطابق با‬ ‫س��لیقه بازار به روز ک��رده و این صنعت را‬ ‫ارتقا داد‪.‬‬ ‫اعضای جدید‌اتاق بازرگانی همدان انتخاب شدند‬ ‫‪ :‬رییس هیات نظ��ارت بر انتخابات ات��اق بازرگانی‬ ‫هم��دان از اعالم منتخب��ان انتخابات این اتاق در اس��تان‬ ‫هم��دان خبر داد‪ .‬حمیدرض��ا متین گف��ت‪ :‬در حالی که‬ ‫در سطح اس��تان تعداد ‪ 279‬نفر از فعاالن اقتصادی برای‬ ‫حضور در رای‌گیری حائز شرایط بودند‪ ،‬در بخش بازرگانی‬ ‫و صنعت هر کدام ‪ 5‬نفر‪ ،‬در بخش معدن ‪ 2‬نفر و در بخش‬ ‫کش��اورزی ‪ 3‬نفر مجوز حضور در اتاق بازرگانی اس��تان را‬ ‫به مدت ‪ 4‬س��ال دریافت کردند‪ .‬متین ادامه داد‪ :‬در بخش‬ ‫صنعت رقابت بین ‪ 12‬نفر آغاز ش��د اما یکی از کاندیداها‬ ‫انصراف داد و ‪ 11‬کاندیدا خود را در معرض انتخاب فعاالن‬ ‫اقتصادی قرار دادند که در نتیجه ترتیب حداکثر کسب آرا‬ ‫سیدمجید مختارموس��وی با ‪ 153‬رای‪ ،‬حمیدرضا رهبر با‬ ‫‪102‬رای‪ ،‬مسعود توتونچیان با ‪92‬رای‪ ،‬رضا کاویانی‌تبار با‬ ‫‪ 81‬رای و مومنعل��ی خزائی با ‪ 76‬رای به اتاق بازرگانی راه‬ ‫یافتن��د‪ .‬وی افزود‪ :‬در بخش کش��اورزی نیز رقابت بین ‪6‬‬ ‫کاندیدا آغاز شد که در نهایت منوچهر رضایی با ‪ 108‬رای‪،‬‬ ‫ابراهی��م علی‌پناهی با ‪ 107‬رای و امیر اس�لامیه همدانی‬ ‫ب��ا ‪ 87‬رای به عضویت اتاق بازرگان��ی درآمدند‪ .‬متین در‬ ‫پایان سخنان‌اش تاکید کرد‪ :‬در بخش معدن نیز ‪ 5‬کاندیدا‬ ‫حضور داش��تند که در نهایت علی‌اصغر زبردس��ت با ‪129‬‬ ‫رای و عبدالحمی��د ایزدی با ‪ 115‬رای به اتاق بازرگانی راه‬ ‫یافتند‪.‬‬ ‫انتخابات هيات نمايندگان اتاق بوشهر‬ ‫‪ :‬سيدحس��ين حس��يني محمدي‪ ،‬رييس سازمان‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تان بوش��هر گفت‪ :‬هشتمين‬ ‫دوره انتخاب��ات هيات نمايندگان ات��اق بازرگاني‪ ،‬صنايع‪،‬‬ ‫معادن و کش��اورزي بندر بوش��هر با حض��ور ‪ 32‬کانديدا‬ ‫همزمان با سراسر کشور برگزار شد‪.‬‬ ‫وي نتيج��ه هش��تمين دوره انتخاب��ات تعيي��ن هيات‬ ‫نماين��دگان ات��اق بازرگاني‪ ،‬صنايع‪ ،‬معادن و کش��اورزي‬ ‫بن��در بوش��هر را ب��ه اين ش��رح اع�لام ک��رد‪ :‬در بخش‬ ‫بازرگاني؛ خورش��يد گزدرازي ‪ 275‬راي‪ ،‬علي‌اکبر شريف‬ ‫پور بوش��هري با ‪ 267‬راي‪ ،‬حس��ين مع��روف ‪ 266‬راي‪،‬‬ ‫عبدالرسول ابراهيمي ‪ 217‬راي و حسين باباخاني با ‪193‬‬ ‫راي انتخاب شدند‪.‬‬ ‫دربخش صنعت؛ سيدحس��ن فرحي ب��زرگ ‪ 250‬راي‪،‬‬ ‫عبدالمجيد کاردان��ي ‪ 236‬راي‪ ،‬محمد عبادي ‪ 226‬راي‪،‬‬ ‫مرتضي کاظمي ‪ 216‬راي ‌و امير ش��هرياري با ‪ 199‬راي‬ ‫برگزيده ش��دند‪ .‬در بخش کش��اورزي؛ مختار قاسمي با‬ ‫‪ 338‬راي‪ ،‬مجيد مرندي خانشان ‪ 208‬راي و علي محمد‬ ‫صميم��ي ‪ 206‬راي انتخ��اب ش��دند و در بخش معدن؛‬ ‫سيروس دهقاني ‪ 259‬راي و حسين حيدري با ‪ 238‬راي‬ ‫منتخب اين دوره بودند‬
‫تجارت بین‌الملل‬ ‫‪trade@smtnews.ir‬‬ ‫پنجشنبه ‪ 21‬اسفند ‪ 21 - 1393‬جمادی االول ‪ 12 -1436‬مارس ‪ -2015‬شماره ‪ -179‬پیاپی ‪1497‬‬ ‫نگاهی به فضای اقتصادی ایران و انگلستان‬ ‫‪25‬‬ ‫تجارت در انتظار روزهای آرام‌تر‬ ‫سعید شمس – گروه تجارت‪ :‬تجارت ایران‬ ‫و انگلس��تان در ش��رایطی این روزها از س��ر‬ ‫گرفته ش��ده است که تنازع سیاسی همچنان‬ ‫پررنگ اس��ت و با وجود اینکه در س��ال‌های‬ ‫اخیر تالش انگلس��تان‪ ،‬لطمه‌ه��ای زیادی به‬ ‫اقتصاد ایران وارد کرده است‪ ،‬به نظر می‌رسد‬ ‫دو کشور قرار را بر این گذاشته‌اند تا جایی که‬ ‫امکان دارد‪ ،‬دادوستد با هم را گسترش دهند‪.‬‬ ‫به همین دلیل طبق آمار گمرک ایران‪ ،‬سطح‬ ‫تجارت غیرنفتی ایران و انگلستان در ماه‌های‬ ‫گذشته روندی خالف سطح روابط سیاسی دو‬ ‫کش��ور را به خود دیده‪ ،‬به طوری که واردات‬ ‫و صادرات در ‪ 11‬ماه امس��ال رش��دهای قابل‬ ‫توجهی را تجربه کرده اس��ت‪ .‬بر این اس��اس‬ ‫در پایان بهمن ماه امس��ال‪ ،‬انگلستان دهمین‬ ‫کش��ور عمده صادرکننده کاال ب��ه ایران بود‪.‬‬ ‫واردات ایران از این کشور در این مدت کمی‬ ‫بی��ش از ‪ ۵۴۰‬میلیون دالر ب��ود و همچنین‬ ‫ای��ران ‪ ۷۰‬میلی��ون دالر ب��ه انگلس��تان کاال‬ ‫فروخته اس��ت‪ .‬البت��ه انگلس��تان بزرگترین‬ ‫شریک تجاری ایران در حوزه واردات در اروپا‬ ‫در ‪11‬ماه امس��ال نبود و کشورهای سوئیس‪،‬‬ ‫آلمان‪ ،‬هلند و ایتالیا باالتر از این کش��ور قرار‬ ‫گرفتند‪.‬‬ ‫‹ ‹چالش با اتحادیه اروپا‬ ‫هر چند انگلیس عضوی��ت اتحادیه اروپا را‬ ‫دارد‪ ،‬اما ش��هروندان آن مخالف پیوس��تن به‬ ‫اتحادیه پولی اروپایی و پذیرش پول مشترک‬ ‫یورو هستند‪ .‬از آنجایی که ‪۱۰‬درصد از تولید‬ ‫ناخالص داخلی توس��ط تولیدات انرژی تامین‬ ‫می‌ش��ود‪ ،‬بین قیم��ت ان��رژی و ارزش پوند‬ ‫اس��ترلینگ رابطه همبس��تگی مثبتی دیده‬ ‫می‌شود‪ .‬انگلیس درحال‌حاضر از لحاظ اجرای‬ ‫سیاس��ت‌های پولی و مالی موفق عمل کرده‬ ‫و یک��ی از اقتصادهای اصل��ی اتحادیه اروپا به‬ ‫حس��اب می‌آید‪ .‬سیاس��ت پولی درباره دلیل‬ ‫پیوستن به یورو یا پذیرش نشدن آن به دقت‬ ‫بررس��ی شده اس��ت و اکثریت کسانی که در‬ ‫نظرس��نجی و رای‌گیری شرکت کرده بودند‪،‬‬ ‫دلیلی ب��رای پیوس��تن انگلیس ب��ه اتحادیه‬ ‫پول��ی اروپا و پذیرش پول مش��ترک «یورو»‬ ‫نمی‌دیدند‪ ،‬به‌ویژه اس��تقبال نک��ردن از پول‬ ‫مشترک اروپایی زمانی که کشورهای منطقه‬ ‫یورو با مشکالتی در زمینه اجرای یک سیاست‬ ‫پولی واحد برخورد کردند‪ ،‬بیش��تر نمود پیدا‬ ‫کرد‪ .‬به ط��ور کلی می‌توان چالش‌هایی را که‬ ‫انگلیس در ارتباط با بحث اتحادیه اروپا با آنها‬ ‫روبه‌رو اس��ت‪ ،‬به ‪ ۵‬دسته عمده تفکیک کرد؛‬ ‫آینده چارچوب س��ازمانی اتحادیه اروپا‪ ،‬بحث‬ ‫گس��ترش اتحادیه‪ ،‬چارچوب مال��ی اتحادیه‪،‬‬ ‫اصالح��ات اقتصادی‪ -‬اجتماع��ی و همچنین‬ ‫مس��ائل پناهندگی و مهاجرت‪ .‬ب��ا این حال‬ ‫این کش��ور تالش می‌کند نق��ش فعال‌تری را‬ ‫در تعیین سیاس��ت‌ها و جهت‌گیری‌ها به‌ویژه‬ ‫در حوزه سیاست خارجی و موضوعات دفاعی‬ ‫– امنیتی اتحادیه ایفا کند‪ .‬اگرچه دولت‌های‬ ‫انگلیس همواره ب��ر آن بوده‌اند تا با عنایت به‬ ‫ملاحظات یورو ‪ -‬آتالنتیکی‪ ،‬فاصله خود را با‬ ‫اتحادیه حفظ کرده و از درگیر ش��دن بیش از‬ ‫حد در مسائل و چالش‌های داخلی آن به‌ویژه‬ ‫در حوزه‌های پولی و اقتصادی اجتناب کنند‪.‬‬ ‫با تبیی��ن و تحلیل نگ��رش و رویکرد احزاب‬ ‫سیاس��ی این کشور نس��بت به اتحادیه اروپا‪،‬‬ ‫پیچیدگی‌های موجود در مناس��بات انگلیس‬ ‫با اتحادیه نمایان می‌شود‪.‬‬ ‫‹ ‹رکورد در تجارت‬ ‫رش��د ش��دید تج��ارت غیرنفتی ای��ران و‬ ‫انگلستان در حالی در‪ 11‬ماه اخیر رقم خورده‬ ‫ک��ه دو کش��ور هم‌اکن��ون دارای پایین‌ترین‬ ‫سطح روابط سیاسی هس��تند‪ .‬در هشتم آذر‬ ‫سال ‪ ۱۳۹۰‬در پی حوادث رخ داده که سخن‬ ‫درباره آن در این مقوله نمی‌گنجد‪ ،‬س��فارت‬ ‫بریتانیا در تهران تعطیل ش��د و همین اتفاق‬ ‫نیز برای س��فارت ایران در این کشور اروپایی‬ ‫رخ داد‪ .‬اگرچ��ه دو کش��ور در مراحل بعدی‬ ‫تواف��ق کردند که دفتر حاف��ظ منافع خود را‬ ‫در دو کش��ور عمان برای ایران و س��وئد برای‬ ‫بریتانی��ا ایج��اد کنند ام��ا پ��س از انتخابات‬ ‫ریاس��ت‌جمهوری ‪ ،۱۳۹۲‬روابط سیاسی بین‬ ‫ایران و انگلس��تان به نسبت رو به بهبود بوده‬ ‫است‪ .‬همچنین جک استراو‪ ،‬وزیر امور خارجه‬ ‫پیشین بریتانیا در سفری به ایران در دیدار با‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت و رییس اتاق‬ ‫بازرگانی ایران بر لغو هرچه سریع‌تر تحریم‌ها‬ ‫علی��ه ایران تاکید کرد‪ .‬بای��د دید آیا عالوه بر‬ ‫رش��د روابط تج��اری بین ایران و انگلس��تان‬ ‫هیات‌های��ی از س��رمایه‌گذاران بریتانیایی نیز‬ ‫ب��رای س��رمایه‌گذاری به ای��ران خواهند آمد‬ ‫یا خیر‪ .‬به نظر می‌رس��د یک��ی از اولویت‌های‬ ‫ش��رکت‌های بریتانیای��ی س��رمایه‌گذاری در‬ ‫صنایع نفت و گاز ایران باشد‪ .‬اگرچه نمی‌توان‬ ‫مع��دن و صنای��ع معدنی را نی��ز از ذهن دور‬ ‫نگه داش��ت‪ .‬علی‌نقی خاموش��ی‪ ،‬رییس اتاق‬ ‫بازرگان��ی مش��ترک ایران و انگلی��س نیز در‬ ‫رشد تجارت ایران و انگلیس‬ ‫رش��د تنها ‪ ۲۵‬درصدی مبادالت ایران و انگلس��تان در س��ال ‪۲۰۱۴‬م در حالی اس��ت که‬ ‫مبادالت دو کشور در سال ‪۲۰۱۳‬م نسبت به سال قبل از آن نصف شده بود‪ .‬ایران و انگلیس‬ ‫در سال ‪۲۰۱۲‬م افزون بر ‪ ۲۵۵‬میلیون یورو مبادله تجاری داشتند‪ .‬بر اساس این گزارش‪،‬‬ ‫انگلیس در س��ال میالدی گذشته ‪ ۱۱۳‬میلیون یورو کاال به ایران صادر و ‪ ۳۹‬میلیون یورو‬ ‫کاال از ایران وارد کرده است‪ .‬صادرات انگلیس به ایران در سال ‪۲۰۱۴‬م با رشد ‪ ۲۷‬درصدی‬ ‫و واردات از ایران با رشد ‪ ۲۱‬درصدی نسبت به سال قبل از آن مواجه شده است‪ .‬این کشور‬ ‫در س��ال ‪۲۰۱۳‬م افزون بر ‪ ۸۹‬میلیون یورو کاال به ای��ران صادر و ‪ ۳۲‬میلیون یورو کاال از‬ ‫ایران وارد کرده بود‪ .‬تجارت ‪ ۱۵۲‬میلیون یورویی انگلیس با ایران در سال ‪۲۰۱۴‬م معادل‬ ‫‪ ۲‬درص��د کل مبادالت تجاری ایران با اتحادیه اروپا بوده اس��ت‪ .‬ارزش کل تجارت ایران و‬ ‫‪ ۲۸‬کش��ور اروپایی در س��ال ‪۲۰۱۴‬م افزون بر ‪ 7/5‬میلیارد یورو اعالم شده است‪ .‬مبادالت‬ ‫تجاری ایران و اتحادیه اروپا در سال ‪۲۰۱۴‬م با رشد ‪۲۰‬درصدی نسبت به سال قبل از آن‬ ‫مواجه ش��ده است‪ .‬ارزش تجارت دو طرف در سال ‪۲۰۱۳‬م با افت ‪۴۷‬درصدی مواجه شده‬ ‫و به ‪ 6/283‬میلیارد یورو رسیده بود‪.‬‬ ‫کشورهای اروپایی برای توسعه روابط خود با‬ ‫ایران خیز برمی‌دارند‪ .‬اما در نگاهی کالن باید‬ ‫گفت درباره چشم‌انداز اقتصادی این دو کشور‬ ‫نمی‌توان پیش‌بینی خاصی داشت چراکه نگاه‬ ‫ای��ران و انگلیس به هم به گونه‌ای اس��ت که‬ ‫احتمال وقوع هر اتفاقی همیش��ه هست و به‬ ‫همی��ن دلیل در صورت رون��ق همکاری‌های‬ ‫تجاری‪ ،‬ب��از هم باید منتظر پایین کش��یدن‬ ‫فتیله تعامل باش��یم‪ ،‬چراک��ه اختالفات آنها‬ ‫به‌راحتی قابل حل نیست‪.‬‬ ‫گفت‌وگ��و ب��ا «اقتصادنیوز» با بی��ان اینکه از‬ ‫بع��د از انجام مذاکرات بی��ن دولت یازدهم و‬ ‫کش��ورهای گروه ‪ 5+1‬روند تج��اری بین دو‬ ‫کشور تس��هیل یافته است‪ ،‬بیان کرد‪ :‬تجارت‬ ‫در حال گسترش است و به‌‌ویژه بعد از حضور‬ ‫هیات تجاری انگلیسی در ایران اوضاع بهبود‬ ‫بیشتری یافته است‪ .‬البته روابط بین دولت‌ها‬ ‫همچنان به روال س��ابق است و توسعه روابط‬ ‫تنها متوجه بخش خصوصی دو کش��ور است‪.‬‬ ‫خاموشی با بیان اینکه روابط تجاری بین این‬ ‫دو کشور به زودی بهبود می‌یابد‪ ،‬گفت‪ :‬تاجران‬ ‫دو کش��ور خواهان توس��عه تجارت پرسود با‬ ‫یکدیگر هستند‪ .‬رییس اتاق بازرگانی مشترک‬ ‫ایران و انگلیس با اشاره به اینکه توسعه روابط‬ ‫بین دو کشور از اهمیت باالیی برخوردار است‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬اگر این روابط بهبود یابد‪ ،‬س��ایر‬ ‫‹ ‹امیدواری برای رفع سوءتفاهم‬ ‫فیلی��پ هامون��د‪ ،‬وزیرخارج��ه انگلیس با‬ ‫ابرازخرسندی ازسفر هیات پارلمانی جمهوری‬ ‫اس�لامی ایران به این کشور‪ ،‬این سفر را مهم‬ ‫خوان��د و ابراز امی��دواری کرد که این س��فر‬ ‫باعث پیشبرد تعامل و همکاری هرچه بیشتر‬ ‫دو کش��ور در هم��ه زمینه‌ه��ا از جمله روابط‬ ‫پارلمان��ی ش��ود‪.‬وزیر خارج��ه انگلیس اضافه‬ ‫کرد‪ :‬ه��ر کاری بتوانیم انجام می‌دهیم تا بعد‬ ‫از سال‌ها سوءتفاهم و وجود برخی مشکالت‪،‬‬ ‫مناس��بات خوبی میان ته��ران و لندن برقرار‬ ‫ش��ود‪ .‬فیلیپ هاموند اضافه کرد‪ :‬امیدواریم با‬ ‫گذر از چالش‌های موجود بتوانیم همکاری‌ها‬ ‫وسیعی در همه زمینه‌ها با هم داشته باشیم‪.‬‬ ‫‹ ‹در انتظار پایان تحریم‬ ‫ای��ران و انگلیس همچن��ان اوضاع کج‌دار و‬ ‫مریز را تجربه می‌کنند و این در حالی اس��ت‬ ‫که مذاکرات هس��ته‌ای امیدوار‌‌کننده شده و‬ ‫به همین دلیل مناس��بات ایران با اروپا ترمیم‬ ‫شده است‪ .‬البته فضای تجاری ایران و اروپا از‬ ‫جمله انگلستان در انتظار این است جمهوری‬ ‫اس�لامی با ‪ 5+1‬توافق نهایی را عملی کند تا‬ ‫بازار قاره س��بز با بازار شریک آسیایی و البته‬ ‫مهم خ��ود‪ ،‬وارد همکاری تجاری و تعامل در‬ ‫دادوس��تد شود‪ .‬در چنین ش��رایطی هم آنها‬ ‫می‌توانن��د از ظرفیت‌ه��ای این کش��ور مهم‬ ‫خاورمیانه اس��تفاده کنند و ه��م اینکه ایران‬ ‫می‌تواند بعد از یک دهه‪ ،‬فضای مناسبی برای‬ ‫حضور در عرصه تجارت غرب داش��ته باشد تا‬ ‫از این طریق اهداف اقتصادی را محقق ببیند‪.‬‬ ‫‹ ‹چشم‌انداز‬ ‫هم ایران می‌تواند برای انگلس��تان کش��ور‬ ‫مهمی باش��د و هم انگلیس می‌تواند گزینه‌ای‬ ‫مناس��ب برای فضای تجاری شریک آسیایی‬ ‫خود باش��د که باید گف��ت در چنین حالتی‪،‬‬ ‫تعامل هدفی مهم اس��ت که بای��د در جهت‬ ‫تحقق آن تالش زیادی شود‪.‬‬ ‫گفت و گو‬ ‫مهدي مطهرنيا در گفت‌وگو با‬ ‫‪:‬‬ ‫تجارت ايران و انگليس به هم نياز دارند‬ ‫گ�روه تجارت‪ :‬رش��د ‪ ۲۵‬درصدي مب��ادالت تجاري‬ ‫اي��ران و انگلیس را مي‌توان يکي از اتفاق‌هاي مهم نظام‬ ‫اقتصادي جهان قلمداد کرد‪ ،‬چراکه رش��د اقتصادي در‬ ‫ش��رايطي اس��ت که رکود در سياست همچنان به قوت‬ ‫خود باقيمانده است‪.‬‬ ‫مه��دي مطهرني��ا‪ ،‬کارش��ناس‬ ‫بين‌المل��ل فض��اي موج��ود را‬ ‫فضايي مطلوب براي همکاري ‪۲‬‬ ‫کش��ور مي‌دان��د و مي‌گوي��د‪:‬‬ ‫افزايش همکاري‌هاي اقتصادي‬ ‫ايران و انگلیس و همچنين تمايل ش��ديد کش��ورهاي‬ ‫اروپاي��ي و حتي اياالت‌متح��ده امريکا براي هدفگذاري‬ ‫اقتصادي مي‌تواند نش��انه‌اي از ترميم فضاي اقتصادي و‬ ‫همچنين سياس��ي قلمداد ش��ود‪ .‬درواقع هرچقدر که‬ ‫کش��ورها کنش و واکنش بيشتري با هم داشته باشند‪،‬‬ ‫احتم��ال هم��کاري را ب��ه احتمالي قاب��ل تحقق بدل‬ ‫مي‌کنند و زمينه گسترده شدن همکاري‌هاي تنگاتنگ‬ ‫با اين‬ ‫اقتصادي را فراهم مي‌کنن��د‪ .‬گفت‌وگوي‬ ‫اس��تاد دانش��گاه درباره بايدها و نبايدهايي اس��ت که‬ ‫مي‌توان��د فضا را براي همکاري اي��ران و انگليس فراهم‬ ‫کند‪.‬‬ ‫€ €با وج�ود پاي�داري فاصله سياس�ي در رابطه‬ ‫اي�ران و انگلی�س‪ ،‬فضاي تج�اري در حال ترميم‬ ‫ش�دن اس�ت‪ .‬اين اتفاق ريش�ه در چه مسئله‌اي‬ ‫دارد؟‬ ‫تجارت يک امر بين‌المللي اس��ت‪ ،‬به‌ط��وري که امروز‬ ‫ديگ��ر نمي‌توان اين ام��ر را در محدوده‌هاي جغرافيايي و‬ ‫اراده‌ه��اي دولت‌ها محصور کرد‪ .‬مفهوم اس��تقالل ديگر‬ ‫به معناي ايجاد فضاي بس��ته متکي ب��ر خود در توليد و‬ ‫بازتوليد تمام نيازها نيست‪ .‬زماني اين مفهوم به بي‌نيازي‬ ‫مطلق از ديگران ارجاع مي‌ش��د‪ ،‬اما امروز به پيوس��تگي‬ ‫روزاف��زون جامعه جهان��ي در توليد و ب��ازار توليد بهينه‬ ‫اقتصاد و محصوالت اقتصادي راي مي‌دهد‪ .‬به همين دلیل‬ ‫هر کش��ور بايد توانايي‌هاي مستعد خود را براي دستيابي‬ ‫اقتصادي پويا در نظر بگيرد و همچنين در جايگاه تعريف‬ ‫شده خود براي ايجاد استقالل معنادار و هدفمند و البته‬ ‫منطبق با موقعيت کنوني در پيوس��تگي جهان پيراموني‬ ‫معناپذير س��ازد‪ .‬بنابراين با وجود اختالفات سياس��ي که‬ ‫بسياري از کشورها با يکديگر دارند‪ ،‬پيوندهاي اقتصادي‬ ‫قطع نمي‌ش��ود و شروع تحرکات سياس��ي براي کاهش‬ ‫فاصله‌هاي سياس��ي در بيش��تر اوقات ب��ا در هم پيوندي‬ ‫اقتصادي شکل مي‌گيرد‪.‬‬ ‫€ €با اين شرايط پررنگ شدن فضاي تجاري ايران‬ ‫و انگلیس را بايد امري دانست که بر اساس واقعيت‬ ‫فضاي سياسي و اقتصادي جهان است‪.‬‬ ‫همين‌طور اس��ت‪ .‬افزايش همکاري‌هاي اقتصادي ايران‬ ‫و انگلیس و همچنين تمايل ش��ديد کش��ورهاي اروپايي‬ ‫و حتي اياالت‌متح��ده امريکا براي هدف‌گذاري اقتصادي‬ ‫مي‌تواند نش��انه‌اي از ترميم فضاي اقتصادي و همچنين‬ ‫سياس��ي قلمداد ش��ود‪ .‬درواق��ع اي��ران و انگلیس تالش‬ ‫می‌کنند ت��ا با تجارت متقابل‪ ،‬ه��م در بخش صادرات و‬ ‫هم در بخ��ش واردات همکاري تنگاتنگي با هم داش��ته‬ ‫باش��ند تا از اين طريق بتوانند کاهش بخشي از مشکالت‬ ‫را محقق کنند‪.‬‬ ‫€ €آيا ايران و انگلیس فض�ا را براي تعامل تجاري‬ ‫مناسب مي‌دانند؟‬ ‫واقعي��ت موجود نش��ان مي‌دهد که اقتص��اد پديده‌اي‬ ‫سياس��ت زده اس��ت و به همين دلي��ل در چارچوب‌هاي‬ ‫متفاوت و با هدف‌هاي مختلفي در زمینه همکاري تجاري‬ ‫دو کشور تحرکاتي هم در ايران و هم در انگليس مشاهده‬ ‫مي‌ش��ود‪ .‬اما آنچه حقیقت دارد‪ ،‬اين است که واقعيت‌ها‬ ‫خود را ب��ه اراده بازيگران سياس��ي تحميل مي‌کنند‪ .‬به‬ ‫همين دليل بايد گفت که رابطه ايران و انگليس با وجود‬ ‫مانع تراشي‌ها‪ ،‬اتفاقي است که خواهد افتاد و زمينه‌هاي‬ ‫تعامل فراهم خواهد ش��د‪ .‬در اين مس��ير کنش‌گراني که‬ ‫مبنا را بر مخالفت گذاش��ته‌اند‪ ،‬باي��د به‌گونه‌اي مديريت‬ ‫ش��وند که تبعات منفي را به پايين‌ترين حد ممکن خود‬ ‫برسانند‪.‬‬ ‫€ €اين بحث چقدر قابليت اجرايي دارد؟‬ ‫با توجه به شرايط اقتصادي در دنيا‪ ،‬کشورها در مناطق‬ ‫مختلف به ش��دت به تعامل در عرصه تجارت جهاني نياز‬ ‫دارن��د و به همين دليل س��عي می‌کنند ت��ا به هر طريق‬ ‫ممکن ش��رايط را براي داد و س��تد فراهم کنند‪ .‬ايران و‬ ‫انگلی��س هم براس��اس همي��ن واقعيت موج��ود ترجيح‬ ‫مي‌دهند که بتوانند در بحث واردات و صادرات با يکديگر‬ ‫همکاري کنند‪.‬‬ ‫€ €بحران اروپا و تحري�م ايران چقدر در باال بودن‬ ‫انگيزه ايران و انگليس سهم دارد؟‬ ‫انگلیس هر چن��د کم‪ ،‬اما به هرحال تحت‌تاثير بحراني‬ ‫که چند س��ال اس��ت اروپا را درگير خود کرده‪ ،‬مشکالت‬ ‫زيادي را در حوزه اقتصاد تجربه مي‌کند و به همين دليل‬ ‫تمايل زيادي براي خريد و فروش با ايران دارد‪ .‬ايران هم‬ ‫در ش��رايطي قرار دارد که رابطه خود با فضاي بين‌الملل‬ ‫را نس��بت به چند سال گذش��ته بهبود يافته مي‌بيند‪ ،‬به‬ ‫همين دليل ارتباط اقتصادي با اروپا و به طور مش��خص‬ ‫انگليس را فرصتي ب��راي کاهش محدودیت‌های خود در‬ ‫عرصه اقتص��اد مي‌داند‪ .‬پس مي‌توان اينطور نتيجه‌گيري‬ ‫کرد که در ش��رايط روز انگلیس به تعامل تجاري با ايران‬ ‫ني��از دارد و اي��ران هم رابطه با اين کش��ور را راهي براي‬ ‫رسيدن به آرامش در بخش اقتصاد مي‌بيند‪.‬‬ ‫€ €شرح اين شرايط چقدر باعث مي‌شود تا تعامل‬ ‫برقرار شود؟‬ ‫آمار نش��انگر اين اس��ت ک��ه حرکت ب��راي همکاري‬ ‫تنگاتنگ ش��روع شده و اگر دو کش��ور بتوانند مانع‌هاي‬ ‫موجود را از پيش‌رو بردارن��د‪ ،‬مي‌توانند در بحث تجارت‬ ‫مکمل‌هاي تاثيرگذاري براي همديگر باشند‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫منفعت دوجانبه‬ ‫ايران و انگليس‬ ‫سميرا فرخ‌منش‬ ‫کارشناس بين‌الملل‬ ‫از زمان��ي ک��ه تير پي��کان بحران اقتص��ادي در‬ ‫اروپا‪ ،‬اغلب کش��ورهاي قاره س��بز را هدف گرفته‪،‬‬ ‫انگليس نيز از اين قاعده مس��تثنا نبوده اس��ت‪ .‬اما‬ ‫در دو سال اخير اين کشور توانست به نسبت ديگر‬ ‫همسايگان خود خطر آسيب‌ديدگي اقتصادي را از‬ ‫خ��ود دور کند‪ .‬با هم��ه تالش‌هايي که انگليس در‬ ‫حوزه واردات و صادرات خود انجام مي‌دهد‪ ،‬س��ايه‬ ‫خطرآميز اين بحران همه‌گير هميشه در کمين اين‬ ‫کشور نشسته است‪.‬‬ ‫همين احس��اس نگراني از دچار ش��دن به مهلکه‬ ‫چندس��ال اخير قاره اروپا‪ ،‬عامل مهمي در سماجت‬ ‫آن در تب��ادالت اقتصادي با ديگر کشورهاس��ت‪ .‬به‬ ‫ويژه کش��ورهاي واقع در خاورميانه که کاالي مورد‬ ‫عالق��ه انگليس را به مقدار زياد در بازار خود دارند‪.‬‬ ‫تمايل انگليس به سرمايه‌گذاري در حوزه نفت و گاز‬ ‫سبب شده تعامالت اقتصادي اين کشور با دارندگان‬ ‫منابع ان��رژي از اولويت‌هاي سياس��ت خارجي آن‬ ‫به‌شمار رود‪.‬‬ ‫در اي��ن ميان اي��ران يک��ي از قاب��ل توجه‌ترين‬ ‫بازيگران��ي اس��ت که گرچ��ه سال‌هاس��ت پيکره‬ ‫تعام��ل ديپلماتيک با انگليس و ب��ه تبع آن روابط‬ ‫اقتص��ادي آنها دچار آس��يب جدي ش��ده اما پس‬ ‫از اج��راي رويکرده��اي نوي��ن خارج��ي دولت در‬ ‫زمينه تنش‌زدايي‌ه��ا از روابط بين‌المللي‪ ،‬تحوالت‬ ‫خوش��بينانه‌اي ميان دو کشور رخ داده که در کنار‬ ‫بهبود افق‌هاي سياسي‪ ،‬بي‌شک مطلوب حوزه‌هاي‬ ‫اقتصادي ايران و انگليس نيز است‪.‬‬ ‫در همين زمينه با توجه به روند روشن مذاکرات‬ ‫هس��ته‌اي اي��ران با کش��ورهاي ‪ 5+1‬ک��ه انگليس‬ ‫ازجمله اعضاي تاثيرگذار آن است‪ ،‬مي‌توان توسعه‬ ‫سياس��ي را معلول اجراي توسعه اقتصادي دانست‪.‬‬ ‫به زباني ديگر‪ ،‬تالشي که درحال‌حاضر ميان ايران‬ ‫و دولت‌ه��اي غربي به منظور رس��يدن به افق‌هاي‬ ‫مشترک در جريان است‪ ،‬بي‌ترديد هم به سود ايران‬ ‫اس��ت و هم منافع انگليس را دربرمي‌گيرد؛ چراکه‬ ‫اعتماد‌سازي نسبي سياس��ي ميان دو کشوري که‬ ‫س��ال‌هاي پرمجادله‌اي را از سرگذرانده‌اند‪ ،‬بي‌شک‬ ‫مي‌تواند موجب ش��کل‌گيري فضاي آماده‌اي براي‬ ‫افزاي��ش واردات و ص��ادرات تجاري ش��ود‪ .‬گرچه‬ ‫نمي‌ت��وان ناديده گرفت که انگلي��س خود يکي از‬ ‫تدوين‌کنندگان اصلي بخشي از تحريم‌ها عليه ايران‬ ‫بود اما شکي نيست در صورت بهبود روابط‪ ،‬منفعت‬ ‫قاب��ل مالحظه‌اي را از تجارت در حوزه خصوصي با‬ ‫ايران به‌دس��ت خواهد آورد‪ .‬بنابراين ش��رايط امروز‬ ‫ايران و انگليس‪ ،‬موقعيتي دوجانبه است که درباره‬ ‫ادامه رون��د مثبت تحوالت ديپلماتي��ک‪ ،‬گره‌هاي‬ ‫اقتصادي چشمگيري را از دو کشور باز خواهد کرد‪.‬‬ ‫روي خط بين‌الملل‬ ‫توافقنامه يمن و ايران‬ ‫فارس‪ :‬س��خنگوي رس��مي رهبر انصاراهلل يمن‬ ‫از امض��اي چن��د توافقنامه مش��ارکت اقتصادي‬ ‫جمه��وري يمن با ايران به منظ��ور رفع نيازهاي‬ ‫ضروري کشور در زمينه برق و نفت خبر داد‪.‬‬ ‫به نوشته «المساءپرس»‪ ،‬محمد عبدالسالم گفت‪:‬‬ ‫چندين توافقنامه در چارچوب مشارکت اقتصادي‬ ‫جامع ميان جمهوري يمن و جمهوري اس�لامي‬ ‫ايران بر پايه نيازهاي اساسي کشور امضا شد‪.‬‬ ‫کاهش ارزش يورو‬ ‫فارس‪ :‬اعالم آغاز اجراي طرح افزايش نقدينگي‬ ‫در س��طح کش��ورهاي اتحاديه اروپا و حوزه يورو‬ ‫ارزش يورو را به پايين‌ترين س��طح خود در برابر‬ ‫دالر در ‪ 11‬سال گذشته رساند‪.‬‬ ‫بر همين اس��اس ارزش يورو به ‪ 1/08‬به ازاي هر‬ ‫دالر کاهش يافته است که از سال ‪ ۲۰۰۳‬بي‌سابقه‬ ‫بوده است‪ .‬در روزهاي اخير بانک مرکزي اتحاديه‬ ‫اروپا اعالم کرده اس��ت با هدف افزايش تورم در‬ ‫اين کشور‪ ،‬بهبود ش��رايط اقتصادي و همچنين‬ ‫جلوگيري از ورود دوباره اروپا به رکود اقتصادي‪،‬‬ ‫‪ 1/14‬ه��زار ميليارد يورو از طري��ق خريد اوراق‬ ‫قرضه دولت��ي و همچني��ن دارايي‌ه��اي بخش‬ ‫خصوصي به اقتص��اد اين اتحاديه و به‌ویژه حوزه‬ ‫يورو تزريق خواهد کرد‪.‬‬ ‫اين ط��رح طي ‪ ۲۱‬م��اه و با تزري��ق ماهانه ‪۶۰‬‬ ‫ميلي��ارد يورو به اقتصاد اروپ��ا در روزهاي آينده‬ ‫آغاز خواهد ش��د‪ .‬از ديگر دالي��ل کاهش ارزش‬ ‫يورو‪ ،‬نگراني‌ها نس��بت به سياست‌هاي اقتصادي‬ ‫دولت جديد يونان اس��ت که با ادامه اجراي طرح‬ ‫رياضت اقتص��ادي اتحاديه اروپ��ا مخالفت کرده‬ ‫است‪.‬‬
‫اخبار نمایشگاهی‬ ‫افتتاح نمایشگاه نوآوری‬ ‫هند و افغانستان در هرات‬ ‫تس�نیم‪ :‬نخس��تین حض��ور اقتص��ادی تاج��ران و‬ ‫س��رمایه‌گذاران هن��د با حض��ور ‪ ۲۰‬ش��رکت معتبر‬ ‫هندی درقالب نمایش��گاه توانمندی‌های اقتصادی در‬ ‫والیت هرات افتتاح ش��د‪ .‬س��ومین نمایشگاه نوآوری‬ ‫افغانس��تان و هند با حضور تاجران و س��رمایه‌گذاران‬ ‫برای ارتقای س��طح فعالیت‌های اقتصادی دو کش��ور‬ ‫و با مش��ارکت ‪ 46‬ش��رکت افغان و خارجی در هرات‬ ‫ب��ه م��دت دو روز به کار خ��ود ادامه خواه��د داد‪ .‬در‬ ‫مراس��م افتتاحی��ه این نمایش��گاه عالوه ب��ر مقامات‬ ‫محلی افغان‪ ،‬سرکنس��ول هند نیز ش��رکت کرده بود‪.‬‬ ‫براس��اس گفت�� ‌ه برگزارکنندگان ه��دف از راه‌اندازی‬ ‫این نمایش��گاه تبادل افکار و تج��ارب تجارتی هند و‬ ‫افغانستان است‪ .‬سرپرست والیت هرات نیز درجریان‬ ‫افتتاح این نمایشگاه گفت‪ :‬حضور و مشارکت تاجران‬ ‫هن��دی در والیت هرات باعث تقوی��ت روابط تجاری‬ ‫دوکشور خواهد شد‪ .‬س��عد خطیبی‪ ،‬رییس اتاق‌های‬ ‫تجارت هرات نی��ز اظهار کرد‪ :‬در این نمایش��گاه ‪20‬‬ ‫شرکت معتبر هندی و ‪ 26‬شرکت تولیدی افغانستانی‬ ‫مش��ارکت کرده‌اند تا توانمندی‌های اقتصادی خود را‬ ‫به نمایش بگذارند‪ .‬به گفته مس��ئوالن افغان‪ ،‬بیش از‬ ‫‪2‬هزار نفر از تاجران و س��رمایه‌گزاران دو کشور از این‬ ‫نمایش��گاه بازدید خواهند کرد‪ .‬این نخس��تین حضور‬ ‫تاجران هندی با مش��ارکت همکاران افغانستانی خود‬ ‫در هرات است‪.‬‬ ‫ناشران برتر سال ‪93‬‬ ‫معرفی می‌شوند‬ ‫ایس�نا‪ :‬همزم��ان ب��ا برگ��زاری بیست‌وهش��تمین‬ ‫نمایش��گاه بین‌المللی کتاب تهران‪ ،‬ناشران برتر سال‬ ‫‪ 1393‬از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی معرفی‬ ‫می‌شوند‪ .‬به همین منظور شرایط انتخاب ناشران برتر‬ ‫سال ‪ 1393‬از سوی دبیرخانه انتخاب ناشر برتر اعالم‬ ‫ش��ده است‪ .‬بنا بر اعالم دبیرخانه‪ ،‬این اقدام به منظور‬ ‫تشویق و ترغیب ناشران تاثیرگذار در ارتقای سطح و‬ ‫توسعه نشر حرفه‌ای‪ ،‬ایجاد خالقیت‪ ،‬الگوسازی برای‬ ‫انتش��ار آثار ارزش��مند فرهنگی و همچنین مشارکت‬ ‫در اعتالی س��طح فرهنگ عمومی جامعه و در جهت‬ ‫اجرای بن��د ‪ 10‬ماده ‪ 14‬مصوبه ‪ 660‬ش��ورای عالی‬ ‫انقالب فرهنگی و به اس��تناد بندهای ‪ 12‬و ‪ 13‬ماده‬ ‫‪ 2‬قان��ون اه��داف و وظایف وزارت فرهنگ و ارش��اد‬ ‫اسالمی انجام می‌شود‪ .‬برابر آیین‌نامه مربوطه ناشرانی‬ ‫که واجد شرایط ذیل باشند قادر به شرکت در بخش‬ ‫ناش��ر نمونه سال ‪ 1393‬هس��تند‪ .‬براساس آیین‌نامه‬ ‫تدوین‌شده‪ ،‬شرایط ش��رکت ناشران در این بخش به‬ ‫این قرار است‪:‬‬ ‫‪ -1‬تع��داد عنوان‏‌ه��ای تالیف��ی چ��اپ اول اع�لام‬ ‫‌وصول‌ش��ده‪ ،‬با در نظر گرفتن تعداد صفحات و قطع‬ ‫کتاب (هر عنوان حداکثر یک امتیاز)‬ ‫‪ -2‬تع��داد عنوان‌‏ه��ای ترجم��ه چ��اپ اول اع�لام‬ ‫وصول‌ش��ده‪ ،‬با در نظر گرفت��ن تعداد صفحات و قطع‬ ‫کتاب (هر عنوان حداکثر نیم امتیاز)‬ ‫‪ -3‬تع��داد عنوان‌‏های��ی که ناش��ر حق نش��ر آن را‬ ‫براس��اس ق��رارداد معتبر به یکی از ناش��ران خارجی‬ ‫واگ��ذار کرده اس��ت‪ .‬اعتبار قرارداد از س��وی داوران‬ ‫ارزیابی خواهد شد‪( .‬هر عنوان حداکثر ‪ 5‬امتیاز)‬ ‫‪ -4‬تناس��ب کتاب‏‌های ناش��ر با نیازه��ای علمی و‬ ‫فرهنگی جامعه‪.‬‬ ‫‪ -5‬کیفیت ارائه آثار از حیث امور فنی‪ ،‬ویراستاری‪،‬‬ ‫حروفچینی‪ ،‬صفحه‌آرایی و‪...‬‬ ‫‪ -6‬تع��داد کتاب‌های��ی ک��ه به عنوان کتاب س��ال‬ ‫جمه��وری اس�لامی ای��ران و جایزه ج�لال آل‌احمد‬ ‫برگزیده شده‌‏اند (هر عنوان حداکثر ‪ 20‬امتیاز)‬ ‫‪ -7‬تع��داد کتاب‌هایی که در جش��نواره‌های معتبر‬ ‫داخلی جایزه گرفته‌‏اند‪ ،‬مانند کتاب سال دانشجویی‪،‬‬ ‫کتاب س��ال والیت‪ ،‬جش��نواره کانون‪‌،‬جشنواره رشد‬ ‫(هر عنوان حداکثر ‪ 5‬امتیاز)‬ ‫‪ -8‬نوآوری و ابتکارات مرتبط با توسعه نشر کشور‬ ‫‪ -9‬پاسداری از زبان فارسی به‌ویژه در آثار ترجمه‬ ‫‪-10‬برپایی غرفه در نمایش��گاه‌های معتبر خارجی‬ ‫و م��ورد تایید معاونت امور فرهنگ��ی با هدف ترویج‬ ‫ارزش‌ه��ای ایرانی‪ -‬اس�لامی و حض��ور در بازارهای‬ ‫جهانی با هزینه شخصی‬ ‫‪ -11‬انتشار کتاب‌های ارزشمند‪ ،‬بدیع و نوآورانه‬ ‫‪-12‬بهره‌من��دی از گروه‌های کارشناس��ی یا هیات‬ ‫علمی‬ ‫‪-13‬فعالی��ت تخصصی موثر در ی��ک یا چند حوزه‬ ‫موضوعی مشخص‬ ‫‪-14‬انتش��ار آث��ار علمی ب��ه زبان س��اده در جهت‬ ‫گسترش دانش عمومی‬ ‫‪ -15‬در بخ��ش ک��ودک و نوج��وان‪ ،‬تع��داد‬ ‫عناوی��ن کتاب‌ه��ای تصویرگ��ری و هن��ری چ��اپ‬ ‫اول اع�لام وصول‌ش��ده ب��ا ن��گاه فرهن��گ ایرانی‪-‬‬ ‫اسالمی‬ ‫‪ -16‬طراحی جلد کتاب‌های بزرگساالن‪.‬‬ ‫‪26‬‬ ‫پنجشنبه ‪ 21‬اسفند ‪ 21 - 1393‬جمادی االول ‪ 12 -1436‬مارس ‪ -2015‬شماره ‪ -179‬پیاپی ‪1497‬‬ ‫اکسپو‬ ‫‪trade@smtnews.ir‬‬ ‫اکسپوتوگرافی؛ مصر‬ ‫الهه طبیعت راهنمای دیجیتالی شما‬ ‫گروه تجارت‪ :‬مصر یکی از کش��ورهای‬ ‫اس��رارآمیز روی ای��ن کره خاکی اس��ت‪.‬‬ ‫از دیرباز در تمام افس��انه‌ها و روایت‌های‬ ‫تاریخ��ی رد پ��ای مصری��ان ب��ه چش��م‬ ‫می‌خورد‪ .‬بدون شک شما هم وصف خیر‬ ‫و ش��ر فراعنه‪ ،‬اه��رام ثالثه و تمدن کهن‬ ‫این سرزمین را در تمام دنیا شنیده‌اید و‬ ‫تمدن کهن آن را کم و بیش می‌شناسید‪‹ ‹ .‬ایسیس؛ ‌الهه طبیعت‬ ‫مص��ر در گردهمای��ی ب��زرگ ایتالیا با‬ ‫می‌ت��وان گف��ت مص��ر ج��زو مع��دود‬ ‫کش��ورهای متمدن عرب زبان اس��ت که یک س��ازه یک طبقه و به نسبت کوچک‬ ‫تاریخ و س��نت‌های هزاران ساله آن باعث حضور خواهد داش��ت‪ .‬آن‌گونه که از نام‬ ‫به‌وجود آم��دن مردمی مدبر و اهل تفکر این پاویون به نظر می‌رس��د قرار اس��ت‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬در گفت‌وگویی که چندی تاری��خ طوالنی و پر ماجرای تکامل زمین‬ ‫قب��ل ب��ا کارشناس��ان داش��تیم‪ ،‬متوجه در راهروه��ای س��ازه مصر روایت ش��ود‪.‬‬ ‫شدیم این کش��ور یکی از فعال‌ترین‌های منظور از تکامل دقیقا بررس��ی گونه‌های‬ ‫عرصه نمایش��گاهی در قاره افریقاس��ت‪ .‬مختلف گیاهی و جانوری در این کش��ور‬ ‫اگرچ��ه در قاره س��یاه‪ ،‬نقش این صنعت به‌نس��بت خش��ک و بیابان��ی اس��ت که‬ ‫بسیار کمرنگ است اما مصر جزو معدود برخالف زمین‌های بی‌بار و برش‪ ،‬تاریخی‬ ‫کشورهایی اس��ت که برای نمایشگاه‌های غنی و پر بار دارد‪.‬‬ ‫برنامه‌ه��ای فرهنگی مص��ر در اولویت‬ ‫تخصصی ارزش و احترام قائل است‪.‬‬ ‫این کشور تاریخی با جمعیت ‪۸۲‬میلیون ق��رار دارد‪ .‬در ‪ ۶‬م��اه حضور این کش��ور‬ ‫نفری یکی از کشورهای پرجمعیت جهان در اکس��پوی میالن قرار اس��ت ایسیس؛‬ ‫به حس��اب می‌آید‪ .‬کشوری که البته این ‌اله��ه طبیع��ت و ب��اروری روایتگ��ر و در‬ ‫روزها دستخوش ناآرامی‌های کمرشکنی واق��ع راهنم��ای مخاطبان باش��د‪ .‬دقیقا‬ ‫شده اس��ت‪ .‬برنامه‌های اقتصادی ناتمام‪ ،‬مش��خص نیس��ت که نحوه روایت در هر‬ ‫زیرس��اخت‌های اقتصادی آس��یب‌دیده و بخش چگونه است اما به نظر می‌رسد که‬ ‫رکود شدید صنعت گردشگری نشانه‌هایی ایس��یس در واقع یک نرم‌افزار سخنگوی‬ ‫از اقتصاد مصر هستند که امروز و دو سال هوشمند است که در هر بخش با توجه به‬ ‫پس از ناآرامی‌های سیاس��ی این کشور را موضوع و دسته‌بندی‌های مختلف به ارائه‬ ‫آمارها و اطالعات کلی می‌‌پردازد‪.‬‬ ‫در سراشیبی سقوط قرار داده‌اند‪.‬‬ ‫در طراح��ی داخل��ی پاوی��ون مص��ر‬ ‫اگرچه این کش��ور تالش می‌کند چهره‬ ‫ضعی��ف و بی‌رم��ق خ��ود را در عرص��ه اث��ری از دکورهای باس��تانی و کهنی که‬ ‫جهانی ش��اداب و س�لامت نش��ان بدهد معموال مردم در فیلم‌ها می‌ش��ود‪ ،‬نیست‬ ‫اما س��وءمدیریت در تمام بخش‌های این و مس��ئوالن تصمی��م ندارند با اجس��اد‬ ‫کشور باعث بروز ناهماهنگی‌های بی‌شمار مومیای��ی یا اه��رام ثالثه توج��ه مردم را‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬یک��ی از ای��ن تالش‌های‬ ‫حضور مصر در اکس��پوی میالن اس��ت‪.‬‬ ‫در اکس��پوتوگرافی ای��ن هفته به س��راغ‬ ‫پاوی��ون مصر رفتیم تا ب��ه عنوان یکی از‬ ‫کشورهای حاضر در شهرک اکسپو از زیر‬ ‫و بم فعالیت‌هایش با خبر شویم‪ .‬با‬ ‫همراه باشید‪:‬‬ ‫جلب کنند‪ .‬گفته می‌ش��ود ک��ه یکی از‬ ‫نقاط ق��وت پاویون مصر‪ ،‬ات��کای آنها بر‬ ‫بحث غذا و خوراکی‌های متنوعی اس��ت‬ ‫که با حضور تیم حرفه‌ای سرآش��پزهای‬ ‫مصری در رس��توران س��نتی این کشور‬ ‫طبخ خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹همه چیز درباره مدیترانیوم‬ ‫مصر عض��وی از کش��ورهای حاش��یه‬ ‫این فضای مشترک‬ ‫نشان‌دهنده محل تالقی‬ ‫‪ ۱۱‬کشور با ‪ ۱۱‬فرهنگ‬ ‫مختلف است که قصد‬ ‫دارند در مدت زمان ‪۶‬ماه‬ ‫حضور خود در اکسپوی‬ ‫میالن حرف‌های مشترکی‬ ‫را با محوریت دریای‬ ‫مدیترانه بیان کنند‬ ‫مدیترانه اس��ت‪ .‬تم��ام کش��ورهای قرار‬ ‫گرفت��ه در مج��اورت این دریا ک��ه اتفاقا‬ ‫در اکس��پو نیز حضور دارند‪ ،‬یک خوش��ه‬ ‫زیس��تی منحصر به فرد را در اکس��پو با‬ ‫عنوان مدیترانیوم رق��م خواهند زد‪ .‬این‬ ‫کش��ورها در اقدام��ی متحدالش��کل و با‬ ‫شعار میراث زیستی مدیترانه‪ ،‬سعی دارند‬ ‫فرهن��گ صحیح تعامل ب��ا طبیعت را در‬ ‫پاویون‌های کشور خود توسعه دهند‪.‬‬ ‫فرهن��گ مدیترانه‌ای قدمت��ی بیش از‬ ‫‪۴‬هزار س��ال دارد که کش��ورهایی چون‬ ‫یونان‪ ،‬لبنان‪ ،‬مصر‪ ،‬لیبی‪ ،‬الجزایر‪ ،‬تونس‪،‬‬ ‫صربستان‪ ،‬مالت‪ ،‬سان مارینو‪ ،‬مونته نگرو‬ ‫و آلبان��ی حیات و زیس��ت طوالنی‌مدت‬ ‫خ��ود را مدی��ون آن هس��تند‪ .‬ای��ن ‪۱۱‬‬ ‫کشور گذشته از تقسیم‌بندی‌های قاره‌ای‬ ‫خود فضای مش��ترکی را فراهم کرده‌اند‬ ‫که نش��ان می‌ده��د‪ ،‬برای آین��ده دریای‬ ‫مدیتران��ه نگران هس��تند و قص��د دارند‬ ‫سالمت آن را در س��ال‌های آینده تامین‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫این فضای مش��ترک نشان‌دهنده محل‬ ‫تالقی ‪ ۱۱‬کش��ور با ‪ ۱۱‬فرهنگ مختلف‬ ‫اس��ت که قصد دارند در مدت زمان ‪۶‬ماه‬ ‫حضور خود در اکسپوی میالن حرف‌های‬ ‫مش��ترکی را با محوریت دریای مدیترانه‬ ‫بی��ان کنن��د‪ .‬مصر به‌عنوان یک��ی از این‬ ‫‪ ۱۱‬کش��ور عضو مدیترانی��وم قصد دارد‬ ‫برنامه‌ه��ای متنوعی را ارائ��ه دهد که از‬ ‫این میان می‌توان به معرفی خوراکی‌های‬ ‫لذی��ذ دریایی با هش��دار در م��ورد خطر‬ ‫انقراض انواع آبزیان اش��اره کرد‪ .‬در واقع‬ ‫مس��ئوالن به همراه غذاه��ای دریایی که‬ ‫در پاویون مصر معرفی می‌کنند‪ ،‬س��عی‬ ‫دارن��د کاتالوگی از ن��وع آبزی موردنظر و‬ ‫شرایط زیستی آن نیز به مردم ارائه کنند‬ ‫تا بدین ترتیب تمام م��ردم را در جریان‬ ‫خطراتی ک��ه آبزیان دری��ای مدیترانه را‬ ‫تهدید می‌کنند‪ ،‬قرار دهند‪.‬‬ ‫سال گذشته بود که رسانه‌های مختلف‬ ‫نس��بت به از بین رفتن گونه‌های مختلف‬ ‫آبزی��ان در دریای مدیترانه هش��دار داده‬ ‫بودند‪ .‬به‌تازگی ش��نیده شده که یک نوع‬ ‫علف دریایی س��بز به نام پوس��یدونیا در‬ ‫سواحل جنوب فرانسه دستخوش نابودی‬ ‫است‪ .‬این گیاهان به‌دلیل اشباع شدن از‬ ‫آب‌های آلوده می‌میرن��د و برخی از آنها‬ ‫با لنگر کش��تی‌ها ریشه‌کن ش��ده‌اند‪ .‬در‬ ‫‪ ۱۰۰‬س��ال اخیر بی��ش از ‪۳۰‬درصد این‬ ‫گیاه��ان دریایی از بی��ن رفته و با چنین‬ ‫روندی در ‪ ۵۰‬س��ال آینده چیزی از آنها‬ ‫باقی نخواهد ماند‪ .‬این گیاهان از خانواده‬ ‫جلبک دریایی نیس��تند اما منبع غذایی‬ ‫و بس��تر مناس��بی برای یک اکوسیستم‬ ‫دریایی گوناگون و غنی هستند‪.‬‬ ‫‹ ‹سیاحت در پاویون نامرئی مصر!‬ ‫تمام آنچه از پاویون مصر در سایت‌های‬ ‫رسمی و حتی غیررس��می قابل دریافت‬ ‫است‪ ،‬اطالعاتی ابتدایی از برنامه‌های این‬ ‫کشور اس��ت و پیدا کردن مطالب مرتبط‬ ‫با خ��ود س��ازه و س��ازندگان آن مقدور‬ ‫نبود‪ .‬حتی موفق نش��دیم تصاویری گویا‬ ‫و کارآمد از این پایون به‌دس��ت بیاوریم‪.‬‬ ‫آنچه مسلم است هیچ پایگاه اطالع‌رسانی‬ ‫رس��می برای اکسپوی میالن در مصر در‬ ‫نظر گرفته نشده و با توجه به ناآرامی‌های‬ ‫ای��ن کش��ور نبای��د انتظ��ار داش��ت که‬ ‫مسئوالن به موقع بتوانند کارهای مربوط‬ ‫به ساخت‌وساز را به پایان برسانند‪.‬‬ ‫س��ازه یک طبقه مص��ر ‪ ۳۷۵‬متر مربع‬ ‫مس��احت داش��ته و ظاهرا پیچیدگی در‬ ‫آن وج��ود ندارد‪ .‬اله��ه طبیعت و باروری‬ ‫که در مورد آن صحبت ش��د‪ ،‬نکته قوت‬ ‫ای��ن پاویون اس��ت و براس��اس اطالعات‬ ‫غیررسمی ممکن است یک بخش کوچک‬ ‫نیز برای نمایش ظروف و صنایع‌دس��تی‬ ‫این کش��ور در نظر گرفته ش��ده باش��د‪.‬‬ ‫در پایان می‌توان گف��ت برنامه‌های مصر‬ ‫با شعار «س��فر نیمه تمام برای دانه‌های‬ ‫پرنده‪ ».‬به معرض نمایش در خواهد آمد‪.‬‬ ‫ترجمه‪ :‬میالد محمدی‬ ‫‪www.biomediterraneo.com‬‬ ‫‪www.expo۲۰۱۵.org‬‬ ‫‪www.swide.com‬‬ ‫مثبت اکسپو‬ ‫تور مجازی ایتالیا برای مهمانان سایبری‬ ‫گ�روه تج�ارت‪ :‬چن��د س��الی اس��ت ک��ه بحث‬ ‫نمایش��گاه‌های مج��ازی در کش��ورهای مختل��ف‬ ‫داغ ش��ده و س��ایت‌های بزرگ نمایشگاهی معموال‬ ‫تورهای مجازی را نیز برای مناس��بت‌های مختلف‬ ‫خ��ود در نظ��ر می‌گیرند‪ .‬کش��ورهای آلمان و هند‬ ‫در این زمینه پیش��رو بوده و به عنوان بنیانگذاران‬ ‫نمایش��گاه‌های مجازی در جهان شناخته می‌شوند‪.‬‬ ‫این دو کشور تقریبا در کنار هر نمایشگاه معمولی‪،‬‬ ‫یک تور مجازی هم برای بازدیدکنندگان س��ایبری‬ ‫خ��ود در نظ��ر می‌گیرند ک��ه اگرچ��ه هزینه‌های‬ ‫به‌نس��بت باالی��ی را ب��ه آنه��ا تحمی��ل می‌کند و‬ ‫بازدهی مال��ی هم ندارد اما ی��ک تبلیغ همه‌جانبه‬ ‫برای کشورش��ان محسوب می‌ش��ود‪ .‬اکنون به نظر‬ ‫می‌رس��د ایتالیا نیز قص��د دارد گامی بزرگ در این‬ ‫زمینه بردارد‪.‬‬ ‫تور مجازی اکس��پوی میالن به‌زودی کار خودش‬ ‫را آغاز خواهد کرد‪ .‬نرم‌افزاری جامع و هوش��مند از‬ ‫زمان آغاز به‌کار این گردهمایی بین‌المللی در سایت‬ ‫رسمی بارگذاری خواهد شد‪ .‬در این نرم‌افزار‪ ،‬تمام‬ ‫بخش‌های مختلف ش��هرک اکس��پو از جمله محل‬ ‫قرارگی��ری پاویون‌ه��ا‪ ،‬اس��تقرار باجه‌های مختلف‬ ‫اطالعاتی‪ ،‬اس��تراحتگاه‌ها‪ ،‬رس��توران‌ها و فضاهای‬ ‫مختل��ف برای تفریح به صورت س��ه‌بعدی و آنالین‬ ‫قابل دسترسی است‪.‬‬ ‫نرم‌افزار اکس��پوی مج��ازی به گون��ه‌ای طراحی‬ ‫شده که مخاطب از دریچه دستگاه دیجیتالی خود‬ ‫می‌تواند قدم به قدم به تمام بخش‌های شهرک سر‬ ‫زده و در ص��ورت نیاز اطالع��ات تخصصی خود را‬ ‫نیز کس��ب کند‪ .‬نحوه کار بدین صورت اس��ت که‬ ‫از روی نقش��ه پیش‌فرض می‌توان ب��ه پاویون‌های‬ ‫مختلف س��ر زد و با کلیک روی بخش‌های مختلف‬ ‫اطالعات آن را مطالعه کرد‪ .‬در این شرایط مخاطب‬ ‫ضمن دسترس��ی ‪ ۳۶۰‬درجه به محتوای ش��هرک‬ ‫اکس��پو می‌تواند از دریافت ص��دا و اطالعات متنی‬ ‫نیز بهره‌مند شود‪.‬‬ ‫برای مثال ممکن است مخاطبی از ایران بخواهد‬ ‫از طری��ق ت��ور مجازی به پاویون ایران س��ر بزند و‬ ‫ضم��ن اط�لاع از موقعیت قرارگیری کش��ورش در‬ ‫اکس��پوی میالن‪ ،‬برنامه‌های مختلف آن را در طول‬ ‫‪ ۶‬ماه مورد ارزیابی قرار دهد‪ .‬در این ش��رایط کافی‬ ‫اس��ت تا با چند کلیک س��اده خودش را به جلوی‬ ‫درب ورودی محل قرارگیری پاویون ایران رس��انده‬ ‫و ب��ا ورود ب��ه بخش‌ه��ای مختلف آن ب��ه صورت‬ ‫مجازی تم��ام اطالعات م��ورد نی��ازش را دریافت‬ ‫کن��د‪ .‬نکته مهم و منحصربه‌ف��رد در این زمینه آن‬ ‫اس��ت که اطالعات به صورت روزانه و س��اعتی به‬ ‫روز می‌ش��ود یعنی اگر در روزی که مخاطب برای‬ ‫بازدید از پاویون‌ها به اینترنت متصل می‌ش��ود یک‬ ‫جش��ن مل��ی در جریان باش��د‪ ،‬چند س��اعت بعد‪،‬‬ ‫این اکس��پوی مج��ازی به روز ش��ده و اطالعات و‬ ‫تصاویر مربوط به جش��ن در اختی��ار او قرار خواهد‬ ‫گرفت‪.‬‬ ‫در این تور مجازی همچنین اطالعاتی مبس��وط‬ ‫و کارآم��د درب��اره مس��ئوالن برگزاری هر کش��ور‬ ‫و طراح��ان و س��ازندگان پاویون‌ها ارائه می‌ش��ود‬ ‫ک��ه می‌تواند بس��یار کارآمد باش��د‪ .‬در این بخش‬ ‫همچنی��ن اطالعات اصلی و رزومه کاری کمیس��ر‬ ‫ژنرال هر پاویون (رییس و نماینده اصلی هر کشور‬ ‫در میالن) برای مشاهده بارگذاری شده و می‌تواند‬ ‫یکی از جذاب‌ترین بخش‌های این تور مجازی باشد‪.‬‬ ‫از دیگ��ر قابلیت‌های این تور مجازی دسترس��ی‬ ‫آسان به آن است که با مرورگرهای مختلف از جمله‬ ‫اینترنت اکس��پلور‪ ،‬فایر فاکس‪ ،‬کروم و سافاری به‬ ‫راحتی قابل دس��ترس بوده و نیازی هم به اینترنت‬ ‫چندان پرس��رعت ندارد‪ .‬همچنین قابلیت مشاهده‬ ‫برخی عکس‌ها و فیلم‌ه��ای باکیفیت به صورت به‬ ‫روز و در لحظه از برنامه‌های مختلف اکسپو در این‬ ‫نرم‌افزار هوشمند است‪.‬‬ ‫هنوز مش��خص نیست که اکسپوی مجازی دقیقا‬ ‫از چه تاریخی کار رس��می خود را آغاز خواهد کرد‬ ‫اما به نظر می‌رسد این نرم‌افزار شانس بزرگی برای‬ ‫کسانی اس��ت که به هر دلیلی از بازدید جامانده‌اند‬ ‫یا می‌خواهند بدون ص��رف هزینه از تمام زیر و بم‬ ‫آن باخبر شوند‪.‬‬
‫معدن بین‌الملل‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫پنجشنبه ‪ 21‬اسفند ‪ 21 - 1393‬جمادی االول ‪ 12 -1436‬مارس ‪ -2015‬شماره ‪ -179‬پیاپی ‪1497‬‬ ‫در پی اعالم واردات بدون تعرفه سیمان به پاکستان‬ ‫‪27‬‬ ‫ورود سیمان ایران به پاکستان براساس ضوابط است‬ ‫کتایون ملکی‪ -‬گروه معدن‪ :‬تولیدکنندگان سیمان‬ ‫در پاکس��تان این روزها ادعا می‌کنن��د صادرات بدون‬ ‫تعرفه س��یمان ایرانی منجر به کاهش صادرات سیمان‬ ‫این کشور شده اس��ت‪ .‬در واقع آنها علت ضعف حضور‬ ‫خود در بازارهای منطقه را صادرات سیمان ایران به این‬ ‫کش��ور می‌دانند‪ .‬این درحالی است که تنها دو کارخانه‬ ‫ایرانی نزدیک مرز پاکستان صادر‌کننده سیمان به این‬ ‫کشور هستند و در نتیجه حجم صادرات سیمان ایران به‬ ‫پاکستان رقم بسیار کمی خواهد بود اما فعاالن صنعت‬ ‫س��یمان ایران معتقدند این ادعا داستان تکراری است‬ ‫که هر چند وقت یکبار از سوی تولیدکنندگان سیمان‬ ‫پاکستان مطرح می‌شود‪ .‬در صورت صحت این ادعا باید‬ ‫توجه داشت که واردات سیمان ایران به پاکستان باعث‬ ‫اش��باع بازار این محصول ش��ده و در نتیجه باید شاهد‬ ‫افزایش صادرات س��یمان پاکستان باشیم‪ .‬موضوعی که‬ ‫بررسی‌ها از اجرایی نشدن آن خبر می‌دهد‪.‬‬ ‫درصد هم نمی‌رس��د‪ .‬پاکس��تان در حال حاضر خود‬ ‫تولیدکننده و صادر‌کننده سیمان در منطقه محسوب‬ ‫می‌شود که در بازار افغانستان و عراق نیز حضور دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹ادعای پاکستان نادرست است‬ ‫‹ ‹کاهش صادرات سیمان پاکستان‬ ‫فروش سیمان پاکستان در ‪8‬ماه سال مالی ‪2015-2014‬‬ ‫این کش��ور به ‪22/78‬میلیون تن رسید که در مقایسه‬ ‫با ‪21/59‬میلیون تن مدت مش��ابه سال گذشته با رشد‬ ‫‪5/5‬درصدی همراه بوده است‪.‬‬ ‫ب��ا این وجود میزان صادرات س��یمان پاکس��تان در‬ ‫فاصله جوالی س��ال ‪ 2014‬تا فوری��ه ‪ 2015‬به میزان‬ ‫‪5/52‬درصد کاهش یافت و به ‪5‬میلیون تن در مقایس��ه‬ ‫با ‪5/292‬میلیون تن در مدت مشابه سال گذشته رسید‪.‬‬ ‫همچنی��ن می��زان مص��رف داخل��ی در همین مدت‬ ‫‪ 17/782‬میلی��ون ت��ن بود که در مقایس��ه با ‪16/296‬‬ ‫میلیون تن مدت مش��ابه س��ال پیش ‪9/12‬درصد رشد‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫اما نکته جالب این اس��ت ک��ه انجمن تولیدکنندگان‬ ‫س��یمان پاکس��تان‪ ،‬ایران را مقصر این اتفاق دانسته و‬ ‫اظهار کرده‌اند حجم عظیمی از س��یمان ایران که بدون‬ ‫تعرفه وارد شده بر صنعت داخلی این کشور تاثیر منفی‬ ‫گذاشته است‪.‬‬ ‫‹ ‹داستان تکراری پاکستانی‌ها‬ ‫در واقع مس��ئوالن انجمن سیمان پاکستان معتقدند‬ ‫س��یمان ایران بدون تعرف��ه و به‌صورت قاچاق وارد این‬ ‫کشور می‌شود‪.‬‬ ‫دبیر انجمن کارفرمایان سیمان‬ ‫ای��ران در گفت‌وگ��و ب��ا‬ ‫درباره ای��ن موضوع اظهار کرد‪:‬‬ ‫قبل از اینکه بخواهیم وضعیت‬ ‫صنعت سیمان و نقش ایران در‬ ‫بازار این کش��ور را بررس��ی کنیم باید بگویم با ورود‬ ‫حجم زیادی از س��یمان صادراتی ایران به پاکستان‬ ‫بازار‌های این کشور با افزایش عرضه مواجه شده و در‬ ‫نتیجه سیمان تولید شده در این کشور باید از طریق‬ ‫صادرات وارد بازارهای دیگر ش��ود‪ .‬اگر حتی ادعای‬ ‫انجمن تولیدکنندگان س��یمان پاکس��تان را درست‬ ‫ف��رض کنیم در پی این اتفاق باید صادرات س��یمان‬ ‫پاکستان با افزایش همراه شود‪.‬‬ ‫عبدالرضا ش��یخان گفت‪ :‬مطرح شدن این موضوع‬ ‫از سوی پاکس��تان‪ ،‬داستانی قدیمی و تکراری است‪.‬‬ ‫تولیدکنن��دگان س��یمان در این کش��ور هر ‪6 ،5‬ماه‬ ‫یکبار با افزایش قیمت زغال‌س��نگ و افزایش برخی‬ ‫ترکيه واردات آهن قراضه را کاهش داد‬ ‫تعرفه‌ها این داس��تان را مط��رح می‌کنند و به نوعی‬ ‫ایران را مقصر می‌دانند و این درحالی است که ایران‬ ‫حضور چندان پررنگی در بازارهای پاکستان ندارد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬صادرات س��یمان ایران به پاکستان‬ ‫از گذش��ته تا به امروز تنها به کویته این کشور انجام‬ ‫می‌گرفت‪ .‬در واقع س��یمان ایران تنها در کویته این‬ ‫کشور بازار فروش داشته و صادرات به این منطقه هم‬ ‫به میزان قابل توجهی نبوده اس��ت‪ .‬مصرف‌کنندگان‬ ‫س��یمان در کویته به‌دلیل نبود کارخانه س��یمان در‬ ‫نزدیکی خود ترجیح می‌دهند نیاز خود به س��یمان‬ ‫را از طری��ق ایران تامین کنن��د‪ .‬به‌طور کلی حضور‬ ‫صادرکنندگان س��یمان ایران در بازارهای پاکستان‬ ‫بسیار کمرنگ است‪.‬‬ ‫ش��یخان با اش��اره به آمار صادرات س��یمان ایران‬ ‫اظهار کرد‪ :‬صنعت سیمان ایران حدود ‪18/5‬میلیون‬ ‫تن صادرات داش��ته که از ای��ن رقم میزان اندکی به‬ ‫پاکستان صادر شده اس��ت که آمار آن حتی به یک‬ ‫عض��و هیات‌رییس��ه انجم��ن‬ ‫کارفرمای��ان س��یمان نی��ز در‬ ‫درب��اره این‬ ‫گفت‌وگ��و با‬ ‫موض��وع بی��ان ک��رد‪ :‬در حال‬ ‫حاضر تنها دو ش��رکت ایرانی با‬ ‫توجه به نزدیک بودن به مرز پاکس��تان به این کشور‬ ‫سیمان صادر می‌کنند و نیاز سیمان کویته پاکستان‬ ‫همیش��ه از طری��ق ای��ن دو کارخانه ایران��ی تامین‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬نبود کارخانه س��یمان در کویته منجر به‬ ‫صادرات س��یمان ایران به این کشور شده است زیرا‬ ‫هزینه حمل س��یمان از سایر ش��هرهای پاکستان به‬ ‫ای��ن منطقه ب��اال ب��وده و مصرف‌کنن��دگان ترجیح‬ ‫می‌دهند سیمان را از ایران وارد کنند‪.‬‬ ‫نادر غفاری ادامه داد‪ :‬واردات س��یمان به پاکستان‬ ‫بدون تعرفه ادعای درس��تی نیس��ت و ورود سیمان‬ ‫به این کش��ور طبق ضوابط گمرکی پاکس��تان و در‬ ‫چارچوب قوانین و از مرزهای قانونی انجام می‌شود‪.‬‬ ‫وی درب��اره این موضوع که برخ��ی تولیدکنندگان‬ ‫س��یمان در پاکس��تان اظهار می‌کنند سیمان ایران‬ ‫به‌طور قاچاق وارد این کشور می‌شود‪ ،‬افزود‪ :‬صادرات‬ ‫سیمان ارزش چندانی ندارد درنتیجه قاچاق در این‬ ‫حوزه مفهومی نخواهد داشت‪ .‬از سوی دیگر اگر این‬ ‫ادعا از س��وی انجمن سیمان پاکس��تان هم درست‬ ‫باش��د‪ ،‬واردات بدون تعرفه سیمان ایران به پاکستان‬ ‫باید ب��ر بازار داخلی س��یمان این کش��ور تاثیر‌گذار‬ ‫باش��د یعنی اگر پاکس��تان بگوید صادرات س��یمان‬ ‫ای��ران در ب��ازار کویته اثر‌گذار بوده‪ ،‬حرف درس��تی‬ ‫زده اما اینکه صادرات سیمان ایران منجر به کاهش‬ ‫صادرات س��یمان این کشور ش��ده ادعایی نادرست‬ ‫است‪.‬‬ ‫غفاری تاکید کرد‪ :‬در ح��ال حاضر عمده صادرات‬ ‫سیمان پاکس��تان به افغانستان است‪ .‬البته از طریق‬ ‫مس��یر دریایی نیز ب��ه کش��ورهای افریقایی و عراق‬ ‫صادرات کمی دارد‪.‬‬ ‫پيش‌بيني ريوتينتو از کندتر شدن تعطيلي معادن سنگ‌آهن‬ ‫همچنين بررسي‌ها نشان مي‌دهد ترکيه درحال توسعه صنايع فوالدي خود است و شرکت ژاپني تويوتا‬ ‫ي در‬ ‫تسوش��و يک واحد فرآوري ورق‌هاي الکتريکي فوالدي با عن��وان «فرآيند تکنوترکيه» يا تي‌اس‌پي‌ت ‌‬ ‫منطقه آزاد تجاري بورس��ا در نزديکي استانبول احداث کرده است ‪.‬بر اين اساس قرار بود فرآوري تجاري‬ ‫ورق‌هاي الکتريکي آغاز ش��ود که از اواسط فوريه امس��ال در ترانسفورمرهاي نيروگاه‌ها استفاده مي‌شود‪.‬‬ ‫محصوالت اين شرکت در ترکيه و کشورهاي همسايه و به‌طور عمده در اروپا فروخته خواهد شد‌‪ .‬سرمايه‬ ‫احداث اين واحد ‪ 10/6‬ميليون دالر است‪.‬‬ ‫شرکت معدني ريوتينتو انتظار دارد حدود ‪ 85‬ميليون تن ظرفيت سنگ‌آهن به دليل قيمت‌هاي پايين‬ ‫در سال ‪2015‬م از بازار جهاني خارج شود‪.‬‬ ‫اندرو هاردينگ‪ ،‬رييس بخش س��نگ‌آهن ريوتينتو اظهار کرد‪ :‬معادن چيني بيشتر اين کاهش را جذب‬ ‫خواهند کرد‪ ،‬با اين همه بخش��ي از اين کاهش با آغاز فعاليت معدن روي هيل اس��تراليا در س��ال جاري‬ ‫جبران خواهد شد‪.‬‬ ‫وي در کنفرانس��ي در پرث اس��تراليا اظهار کرد‪ :‬اين شرکت برآورد مي‌کند عالوه‌بر ‪ 125‬ميليون تن در‬ ‫سال گذشته‪ ،‬امسال ‪ 85‬ميليون تن از توليد کنوني از بازار خارج مي‌شود‪.‬‬ ‫غول‌هاي معدني ريوتينتو‪ ،‬بي‌اچ‌پي بيليتون و واله مقاومت معدنکاران چيني پرهزينه که حاضر به ترک‬ ‫بازار نيستند را عامل ريزش قيمت سنگ‌آهن مي‌دانند‪.‬‬ ‫تحليلگران مي‌گويند معدنکاران بزرگ به منظور بيرون کردن توليدکنندگان پرهزينه و کوچکتر از بازار‪،‬‬ ‫اقدام به افزايش توليد کرده‌اند‪.‬‬ ‫پيش‌بيني هاردينگ درحالي انجام شده که سنگ‌آهن به دليل افزايش اشباع عرضه در بازار و همزمان‬ ‫شدن آن با ضعيف شدن تقاضاي فوالدسازان چيني‪ ،‬به رکورد جديدي سقوط کرده است‪.‬‬ ‫گروه س��يتي پيش‌بيني کرده اس��ت قيمت س��نگ‌آهن در کوتاه‌‌مدت به دليل ضعيف ش��دن تقاضاي‬ ‫فوالدس��ازان چيني به حدود ‪ 50‬دالر در هر تن کاهش خواهد يافت و متوس��ط قيمت در سال‌جاري ‪58‬‬ ‫دالر خواهد بود‪.‬‬ ‫برنامه ملي شيلي براي افزايش بهره‌وري صنعت معدن‬ ‫بازار روي‪ ،‬آينده چندان مطلوبي ندارد‬ ‫بزرگتري��ن واردکننده آهن قراضه در جهان ترکيه اس��ت که از مي��زان واردات آهن قراضه آن از امريکا‬ ‫در س��ال گذشته ‪ 22/7‬درصد کاسته شده و فقط ‪ 3/9‬ميليون تن از اين کاال را از فروشندگان پيرامونش‬ ‫يعني روسيه و اوکراين وارد کرده است‪ .‬به گزارش ايميدرو و به نقل از سايت پالتز‪ ،‬مقايسه واردات از اين‬ ‫دو کش��ور قابل توجه است به‌طوري که واردات از روسيه با ‪ 37‬درصد افزايش به ‪ 2/8‬ميليون تن در سال‬ ‫گذش��ته رس��يد در‌حالي که واردات آن از اکراين با ‪ 212‬درصد افزايش به ‪ 849‬هزار و ‪ 192‬تن بالغ شد‪.‬‬ ‫س��ال گذش��ته مجموع واردات ترکيه با ‪ 3‬درصد کاهش به ‪19/1‬ميليون تن رسيد که البته ميزان توليد‬ ‫فوالد خام نيز کاهش پيدا کرد‪.‬‬ ‫براس��اس گزارش انجمن جهاني فوالد (دبليواس‌آ) توليد فوالد خام آن س��ال گذشته با ‪ 2‬درصد کاهش‬ ‫نسبت به سال ‪2013‬م به ‪34/05‬ميليون تن رسيد‪.‬‬ ‫‹ ‹راه اندازي واحد فرآوري ورق الکتريکي‬ ‫سازمان توس��عه اقتصادي ش��يلي برنامه ويژه‌اي را‬ ‫براي ش��رکت‌هاي معدن��ي‪ ،‬تامين‌کنن��دگان‪ ،‬اعضاي‬ ‫آکادم��ي و دولت به اجرا گذاش��ته تا ب��ه چالش‌هاي‬ ‫کنوني بهره‌وري از‌جمله مسئله نيرو‪ ،‬فقدان نوآوري و‬ ‫هزينه‌هاي فزاينده در صنعت معدن اين کشور بپردازد‪.‬‬ ‫کلودي��و مگي‪ ،‬مدي��ر دپارتمان توس��عه رقابتي اين‬ ‫س��ازمان به ماينينگ اظهار کرد‪ :‬يکي از اهداف اصلي‬ ‫اين برنامه توس��عه‪ ،‬پيگيري يک اس��تراتژي در سطح‬ ‫ملي به منظور گسترش توانمندي‌هاي فناوري صنعت‬ ‫معدن است‪.‬‬ ‫ش��يلي درحال حاضر حدود ‪ 76‬درصد از محصوالت‬ ‫م��ورد نياز صنعت معدن خود را وارد و تنها ‪ 17‬درصد‬ ‫آنها را توليد مي‌کند اما دولت در تالش اس��ت صنعت‬ ‫مع��دن تا س��ال ‪2035‬م خدماتي مبتن��ي بر دانش و‬ ‫فناوري معدني به ارزش ‪ 10‬ميليارد دالر صادر کند‪.‬‬ ‫همچني��ن از هم‌اکنون تا س��ال ‪2018‬م گروه‌هاي‬ ‫حاضر در اين استراتژي ملي براي شناسايي شکاف‌هاي‬ ‫موجود و تعريف تدابير عيني براي رس��يدن به اهداف‬ ‫مورد توافق‪ ،‬همکاري خواهند کرد‪.‬‬ ‫يکي از نخس��تين اقداماتي ک��ه در اين زمينه انجام‬ ‫ش��ده‪ ،‬ترويج استفاده از انر ‌ژي‌هاي تجديدپذير به‌ويژه‬ ‫انرژي خورشيدي در ميان معدنکاران بوده است‪.‬‬ ‫در زمين��ه توليد معدني هم اين برنامه اس��تراتژيک‬ ‫ه��دف افزايش تولي��د مس به ‪ 130‬ت��ا ‪ 150‬ميليون‬ ‫ت��ن تا س��ال ‪2035‬م را در نظر گرفته ک��ه به ميزان‬ ‫قابل‌توجه��ي باالتر از ‪ 6‬ميليون تن پيش‌بيني ش��ده‬ ‫براي امسال است‪.‬‬ ‫کارشناس��ان شرايط چندان مطلوبي را براي بهبود‬ ‫ب��ازار روي پيش‌بيني نمي‌کنن��د و معتقدند کمبود‬ ‫روي تا س��ال ‪2017‬م با تعطيل��ي متعدد معادن در‬ ‫جه��ان به رک��ورد بااليي صعود خواهد کرد و رش��د‬ ‫عرضه اين فلز تا چند سال آينده تقريبا صفر مي‌شود‪.‬‬ ‫در اين‌باره تحليلگران ب��ازار پيش‌بيني کردند اين‬ ‫کمبود امسال دو برابر شده و به ‪ 584‬هزار تن خواهد‬ ‫رس��يد و در س��ال ‪2017‬م به ‪ 2‬ميليون تن افزايش‬ ‫پيدا مي‌کند‪.‬‬ ‫کارشناس��ان متال بولتن معتقدند که بخش بزرگ‬ ‫روي خروجي از انبار بيانگر تقاضاي واقعي آن نيست‪.‬‬ ‫از طرف��ي هزينه‌ه��اي تس��ويه کنس��انتره روي‬ ‫(تي‌سي‌اس) همچنان رو به افزايش است بنابراين به‬ ‫دليل کاهش عرضه‪ ،‬بازار روي بهبودي نخواهد داشت‪.‬‬ ‫پيش‌بيني مي‌ش��ود که هزينه‌هاي «تي‌سي‌اس» در‬ ‫سال‌جاري افزايش پيدا کند و نه کاهش‪.‬‬ ‫با وجود بس��ته ش��دن معدن بزرگ س��نچري در‬ ‫اس��تراليا در اواخر اين س��ال‪ ،‬اين افزايش هزينه رخ‬ ‫مي‌دهد‪.‬‬ ‫اين اتفاق يک هشدار براي سرمايه‌گذاران است که‬ ‫چندان نسبت به بازار روي خوش بين نباشند‪.‬‬ ‫روي از ژويي��ه ‪ 16‬درصد ن��زول کرد و قيمت‌هاي‬ ‫پايين اين فلز موجب شد معدنکاران توليد آن را که‬ ‫براي محکم کردن فوالد اس��تفاده مي‌شود‪ ،‬محدود‬ ‫کنند‪ .‬حدود نيمي از تقاضا براي روي از سوي صنعت‬ ‫ساخت‌وساز و زيرساخت و حدود ‪ 25‬درصد از سوي‬ ‫لو‌نقل است‪.‬‬ ‫صنعت حم ‌‬ ‫یادداشت‬ ‫جذب سرمایه‌گذار‬ ‫نیازمند حمایت‌های‬ ‫دولتی است‬ ‫سید احمد مشکانی‬ ‫استاد دانشگاه‬ ‫س��رمایه‌گذاری یک��ی از اصلی‌تری��ن رکن‌ه��ای‬ ‫توس��عه در بخش معدن محس��وب می‌ش��ود‪ .‬این‬ ‫س��رمایه‌گذاری گاه از طریق سرمایه‌گذاران داخلی‬ ‫و گاه خارج��ی تامین می‌ش��ود‪ .‬بخش معدن ایران‬ ‫دارای مزیت‌های فراوانی برای جذب س��رمایه‌گذار‬ ‫اس��ت‪ .‬به عنوان مث��ال معادن مصالح س��اختمان‬ ‫فرص��ت خوبی برای ج��ذب س��رمایه‌گذاران عربی‬ ‫به‌ش��مار می‌رون��د‪ .‬افزای��ش س��اخت و س��از در‬ ‫کش��ور‌های عرب��ی حاش��یه خلیج‌ف��ارس فرصتی‬ ‫مناس��ب برای معادن ایران اس��ت که می‌تواند این‬ ‫سرمایه‌گذاران را به سوی خود جذب کند‪ .‬اما نکته‬ ‫مهم برای جذب س��رمایه‌گذار در هر کشوری ایجاد‬ ‫بستر‌های الزم‪ ،‬امنیت سیاسی و اقتصادی و فضای‬ ‫کسب و کار مناسب اس��ت‪ .‬درواقع سرمایه‌گذاران‬ ‫معدنی کش��ورهایی را برای سرمایه‌گذاری انتخاب‬ ‫می‌کنن��د ک��ه فاکتورهای ذکرش��ده در آنها وجود‬ ‫داشته باش��ند‪ .‬به‌عنوان مثال برخی سرمایه‌گذاران‬ ‫خارجی به‌دنبال مشخص‌ش��دن نتیج��ه مذاکرات‬ ‫هسته‌ای هستند تا پس از آن با اطمینان از شرایط‬ ‫وارد بخش معدن ایران شوند‌‪ .‬البته در سویی دیگر‬ ‫از این ماجرا‪ ،‬س��رمایه‌گذاران براساس ارزیابی بازار‬ ‫و قیمت محصوالت معدنی اقدام به س��رمایه‌گذاری‬ ‫می‌کنن��د‪ ،‬البته این فاکت��ور در اولویت‌های بعدی‬ ‫س��رمایه‌گذاران جای می‌گیرد‪ .‬اصلی‌ترین موضوع‬ ‫برای س��رمایه‌گذاری بسترس��ازی و ایج��اد امنیت‬ ‫اقتص��ادی اس��ت‪ .‬اگر نگاهی کل��ی در این موضوع‬ ‫داش��ته باشیم خواهیم دید س��رمایه‌گذاران بیشتر‬ ‫تمایل ب��ه حضور در کش��ورهایی را دارند که تورم‬ ‫آنها بین ‪ 2‬تا ‪3‬درصد اس��ت‪ .‬درواق��ع اگر به‌دنبال‬ ‫جذب سرمایه‌گذار خارجی در بخش معدن هستیم‬ ‫باید بس��تر‌های الزم برای ورود س��رمایه‌گذار را در‬ ‫کن��ار امنیت اقتصادی ایجاد کنیم‪ .‬از س��ویی دیگر‬ ‫حفظ سرمایه‌گذار در بخش معدن نیازمند حمایت‬ ‫بخش دولتی اس��ت‪ .‬سرمایه‌گذاران برای حضور در‬ ‫بخش‌های اقتصادی نیازمند اطالعات دقیق از بازار‬ ‫و نح��وه تولید و‪ ...‬هس��تند که ای��ن اطالعات باید‬ ‫از س��وی بخش دولتی در اختیار آنه��ا قرار بگیرد‪.‬‬ ‫مجموعه‌ای از این اقدامات عالوه بر افزایش حضور‬ ‫سرمایه‌گذاران به توسعه بخش‌های مختلف ازجمله‬ ‫بخش معدن کمک خواهد کرد‪.‬‬ ‫اخبار روز‬ ‫کاهش تلفات‬ ‫معدنکاري زغال‌سنگ چين‬ ‫سوانحي که سال گذش��ته در معادن زغال‌سنگ‬ ‫چين اتفاق افتاد ‪ 931‬کش��ته بر جاي گذاشت که‬ ‫ادامه کاهش تلفات را در سايه بهبود استانداردهاي‬ ‫ايمني نشان داد‪.‬‬ ‫چي��ن بزرگترين توليدکننده زغال‌س��نگ جهان‬ ‫است و بروز سوانح در صنعت اين کشور که مديران‬ ‫فاسد براي سودآوري بيشتر ايمني کارگران‌شان را‬ ‫ناديده مي‌گيرند‪ ،‬متداول است‪.‬‬ ‫با اين همه مدير س��ازمان دولتي ايمني کار چين‬ ‫در حاش��يه نشست س��االنه کنگره خلق اين کشور‬ ‫گفت؛ وضعيت بسيار بهبود يافته است‪ .‬آمار تلفات‬ ‫س��ال ‪2014‬م به ميزان ‪ 11‬درصد نسبت به هزار و‬ ‫‪ 49‬نفر در س��ال ‪2013‬م کاهش نشان مي‌دهد اما‬ ‫بعض��ي از گروه‌هاي مداف��ع معتقدند آمار واقعي به‬ ‫دليل گزارش ندادن بعضي از ش��رکت‌هاي معدني‬ ‫بسيار باالتر است‪.‬‬ ‫مصرف زغال‌سنگ در چين‬ ‫کمتر مي‌شود‬ ‫چي��ن به منظور کاهش س��طح آلودگي هوا قصد‬ ‫دارد مصرف زغال‌س��نگ حرارتي را تا چند س��ال‬ ‫ديگر کاهش دهد که ضربه ديگري براي معدنکاران‬ ‫استراليايي خواهد بود‪.‬‬ ‫اين خبر در حالي اعالم مي‌ش��ود که زغال‌سنگ‬ ‫نتوانست به پيشروي ادامه دهد و از قيمت ‪ 80‬دالر‬ ‫در هر تن که در فوريه به آن صعود کرده بود به ‪68‬‬ ‫دالر نزول کرد‪.‬‬ ‫افزايش قيمت زغال‌سنگ بر مبناي اين پيش‌بيني‬ ‫که تقاضاي چين براي زغال‌سنگ استرالياي پاک‌تر‬ ‫افزاي��ش پيدا خواهد کرد‪ ،‬کاه��ش صادرات امريکا‬ ‫و تولي��د گلنکور و همچني��ن افزايش ‪ 30‬درصدي‬ ‫قيمت نفت روي داده بود‪.‬‬ ‫اما اين پيش‌بيني درست از آب درنيامد و کنگره‬ ‫خلق چين بر برنامه‌هاي کاهش مصرف زغال‌سنگ‬ ‫حرارتي به ميزان ‪ 160‬ميليون تن در مدت ‪ 5‬سال‬ ‫آينده تاکيد کرد‪.‬‬
‫دریچه‬ ‫منابع غنی ترکیه‬ ‫و واردات گسترده سنگ‌آهن‬ ‫ترکیه س��االنه حجم باالیی آهن قراضه وارد می‌کند‬ ‫ام��ا این کش��ور ذخایر معدنی قابل توجه س��نگ‌آهن‬ ‫و ک��روم دارد‪ .‬ب��ا توجه به اینکه بخ��ش اعظم صنایع‬ ‫فوالدس��ازی ای��ن کش��ور از روش کوره‌ه��ای قوس‬ ‫الکتریکی اس��تفاده می‌کند‪ ،‬این صنعت به ش��دت به‬ ‫آهن قراضه وابس��ته است‪ .‬تولید فوالد خام این کشور‬ ‫در ماه‌های ژانویه‪ -‬سپتامبر سال‌جاری به ‪25‬میلیون و‬ ‫‪ 720‬هزار تن رس��ید که در مقایسه با دوره مشابه آن‬ ‫در س��ال گذشته ‪0/3‬درصد افزایش داشت‪ .‬توازن بین‬ ‫تولید کوره قوسی و کوره بلند اندکی تغییر کرده است‪،‬‬ ‫به طوری که تولید کوره قوس��ی با ‪1/9‬درصد کاهش‬ ‫ب��ه ‪18‬میلیون و ‪120‬هزار تن در همان ‪9‬ماه رس��یده‬ ‫و تولی��د کوره بلند با ‪6‬درص��د افزایش به ‪7/6‬میلیون‬ ‫تن رسیده است‪ .‬بنا بر گزارش انجمن تولیدکنندگان‬ ‫فوالد ترکیه (تی‌س��ی‌یو‌دی) در طی این دوره نسبت‬ ‫بی��ن تولید محصوالت طوی��ل و تخت نیمه نهایی نیز‬ ‫تغییر کرده اس��ت‪ ،‬به‌طوری‌که تولید ش��مش (بیلت)‬ ‫ب��ا ‪ 4/2‬درصد کاهش به ‪18‬میلی��ون و ‪720‬هزار تن‬ ‫رس��یده‪ ،‬در حالی تولید تختال (اسلب) با ‪14/6‬درصد‬ ‫افزایش تقریبا به ‪7‬میلیون تن رسیده است‪.‬‬ ‫‹ ‹تولیدکنندگان داخلی‬ ‫ش��رکت ارمع��دن(‪ )Ermadan‬وابس��ته به گروه‬ ‫ش��رکت اردمی��ر‪ ،‬بزرگترین تولیدکننده س��نگ‌آهن‬ ‫داخلی این کش��ور اس��ت‪ .‬تولید س��نگ‌آهن و گندله‬ ‫در نیمه نخس��ت س��ال‌جاری به ‪1/21‬میلیون تن در‬ ‫ارمعدن رسید که اندکی از ‪1/19‬میلیون تن تولیدشده‬ ‫در همین مدت در سال قبل بیشتر است‪.‬‬ ‫کل تولید سنگ‌آهن ترکیه به‌طور میانگین ساالنه ‪4‬‬ ‫تا ‪4/5‬میلیون تن اس��ت؛ اما میزان تقاضای سنگ‌آهن‬ ‫کنونی این کش��ور برای تولید فوالد ‪10‬میلیون تن در‬ ‫سال است‪ ،‬بنابراین کمتر از نیمی از میزان سنگ‌آهن‬ ‫م��ورد نیاز آن از طریق منابع داخلی تامین می‌ش��ود‬ ‫و باقیمانده همان‌گونه که در باال بدان اش��اره ش��د از‬ ‫طریق واردات تامین می‌شود‪.‬‬ ‫‹ ‹ذخایر سنگ‌آهن‬ ‫جمع ذخایر کشف شده سنگ‌آهن ترکیه به ‪113/3‬‬ ‫میلیون تن می‌رس��د‪ .‬ترکیه ساالنه حدود یک میلیارد‬ ‫دالر س��نگ‌آهن وارد می‌کن��د و باید ب��رای تغلیظ یا‬ ‫کنس��انتره کارخانه‌ه��ای پرهزین��ه‌ای را ایجاد کند تا‬ ‫عیار س��نگ نامرغوب خود را افزای��ش دهد‪ .‬عالوه بر‬ ‫ای��ن ترکیه دارای ی��ک میلیارد تن منابع یا کانس��ار‬ ‫س��نگ‌آهن با عیار متوسط ‪19/45‬درصد است که در‬ ‫حسن چلبی‪ ،‬ماالتیا قرار دارند‪.‬‬ ‫‹ ‹واردات سنگ‌آهن‬ ‫در ماه آگوس��ت واردات س��نگ‌آهن ترکیه به دلیل‬ ‫تقاضای بیشتر کوره‌بلندها به شدت افزایش پیدا کرد‪.‬‬ ‫بن��ا بر گزارش مرکز آمار ترکیه کوره‌بلندها ‪ 951‬هزار‬ ‫و ‪ 741‬تن در ماه آگوس��ت سنگ‌آهن وارد کردند که‬ ‫‪ 51/42‬درصد بیشتر از ماه مشابه آن در سال گذشته‬ ‫و ‪ 78/59‬درصد بیشتر از ماه ژوئیه بود‪ .‬ارزش واردات‬ ‫ماه آگوس��ت ‪109/94‬میلیون دالر بود که نس��بت به‬ ‫مدت مشابه آن در سال قبل ‪ 26/98‬درصد رشد نشان‬ ‫می‌دهد‪ .‬در این ماه واردات سنگ‌آهن به طور میانگین‬ ‫از نظ��ر ارزش هر تن س��ی‌اف‌آر ‪ 115/51‬دالر بود که‬ ‫اندکی باالتر از ماه ژوئیه بود‪.‬‬ ‫‹ ‹فروآلیاژها‬ ‫به اس��تثنای تولی��د قابل توج��ه فروک��روم‪ ،‬تولید‬ ‫فروآلی��اژ ترکی��ه اندک اس��ت‪ ،‬به‌طوری‌ک��ه میزان‬ ‫مح��دودی فروس��یلیکون و فروس��یلیکوکروم تولید‬ ‫می‌کند‪ .‬در نتیجه ترکیه به ش��دت به واردات فروآلیاژ‬ ‫برای پاسخگویی به تقاضای خود وابسته است‪ .‬واردات‬ ‫فروآلیاژ این کش��ور به ‪283‬ه��زار و ‪ 658‬تن در دوره‬ ‫ژانویه – آگوس��ت رسید که ‪4/1‬درصد باالتر از همان‬ ‫دوره در سال گذشته بود‪ .‬منطق ساخت کارخانه‌های‬ ‫فروکروم در ترکیه استخراج سنگ کروم فراوان در این‬ ‫کشور اس��ت که پس از فرآوری آن را با ارزش افزوده‬ ‫باالتر به جای سنگ‌آهن خام می‌فروشند‪.‬‬ ‫‹ ‹آهن قراضه‬ ‫ب��ا توجه به اینک��ه آهن قراض��ه معروف‌ترین منبع‬ ‫تامین مواد اولیه برای تولید فوالد در ترکیه است‪ ،‬این‬ ‫کشور به دلیل نداشتن منابع الزم و کافی آهن قراضه‬ ‫مقدار زیادی از این کاال را از خارج وارد می‌کند که آن‬ ‫را به بزرگترین وارکننده آهن قراضه در جهان تبدیل‬ ‫ک��رده اس��ت‪ .‬واردات آهن قراضه ترکی��ه در ماه‌های‬ ‫ژانویه تا آگوست امس��ال بیش از ‪ 13/01‬میلیون تن‬ ‫ش��د که طبق گزارش مرکز آمار این کشور نسبت به‬ ‫مدت مش��ابه آن در سال گذشته ‪ 4/14‬درصد افزایش‬ ‫نش��ان می‌ده��د‪.‬کل مص��رف قراضه ترکیه در س��ال‬ ‫‪2013‬م به ‪30/4‬میلیون تن رسید که ‪6/1‬درصد کمتر‬ ‫از س��ال قبل آن بود‪ .‬واردات قراضه به ‪ 19/72‬میلیون‬ ‫تن رس��ید که ‪12‬درصد نس��بت به مدت مشابه سال‬ ‫قبل آن کاهش نشان می‌دهد حال آنکه عرضه قراضه‬ ‫داخلی کش��ور با ‪7/4‬درصد افزایش نس��بت به مدت‬ ‫مشابه سال قبل آن به ‪10/68‬میلیون تن رسید‪.‬‬ ‫مترجم‪ :‬علی غفوری‬ ‫‪28‬‬ ‫پنجشنبه ‪ 21‬اسفند ‪ 21 - 1393‬جمادی االول ‪ 12 -1436‬مارس ‪ -2015‬شماره ‪ -179‬پیاپی ‪1497‬‬ ‫چشم‌انداز معدنی‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫در پی آغاز به کار سامانه فروش اینترنتی محصوالت فوالدی مطرح شد‬ ‫فروشآنالینآهن‪،‬راهیبرایشفاف‌سازیقیمت‌ها‬ ‫نرگس قیص�ری‪ -‬گروه مع�دن‪ :‬فروش‬ ‫محصوالت آهن و فوالد به‌صورت اینترنتی‬ ‫کار خود را آغاز کرد‪ .‬عبدالحس��ین وفایی‪،‬‬ ‫مدیرعامل س��امانه فروش اینترنتی آهن از‬ ‫آغ��از به کار مجموعه تح��ت مدیریت خود‬ ‫خبر داده و معتقد اس��ت با رشد ارتباطات‬ ‫در جامعه امروز ش��یوه‌های خرید و فروش‬ ‫تغییر کرده و از آنجایی‌که تاکنون معامالت‬ ‫در بازار آهن به صورت سنتی انجام می‌شد‬ ‫و مش��کالت زیادی را برای فع��االن ایجاد‬ ‫کرده بود نیاز به فروش اینترنتی احس��اس‬ ‫می‌ش��د که این س��امانه با خری��د آهن به‬ ‫صورت مس��تقیم از کارخانه‌ه��ا و بنکداران‬ ‫اقدام به فروش بدون واس��طه محصوالت به‬ ‫متقاضیان می‌کند‪ .‬وفایی همچنین با عنوان‬ ‫اینک��ه این س��امانه از ‪ 3‬س��ال پیش و به‬ ‫صورت آزمایش��ی فعالیت خود را آغاز کرد‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬این س��امانه می‌تواند نظام مشخصی‬ ‫برای بازار آهن ایجاد کند و تولیدکننده هم‬ ‫با ضمانت کااله��ا را تولید کرده و از طریق‬ ‫این س��امانه به فروش برس��اند‪ .‬در رابطه با‬ ‫این س��امانه کارشناس��ان معتقدند فروش‬ ‫محصوالت به صورت اینترنتی ضمن حذف‬ ‫واس��طه‌گری موجبات شفاف‌سازی و ثبات‬ ‫قیمت‌ها را نیز فراهم خواهد کرد‪ .‬حال باید‬ ‫منتظر شد و دید آیا این سامانه قادر خواهد‬ ‫ب��ود فضای معامالت س��نتی ب��ازار فروش‬ ‫محصوالت آهن و فوالد را تغییر دهد؟‬ ‫‹ ‹تاثیر سامانه در آینده تولید محصوالت‬ ‫آهنی‬ ‫حمیدرضاطاهری‌زاده‪،‬‬ ‫نایب‌ریی��س انجم��ن‬ ‫فوالد نی��ز در رابطه با‬ ‫راه‌ان��دازی س��امانه‬ ‫ف��روش اینترنت��ی‬ ‫محصوالت آهنی و تاثیر آن روی بازار و تولید‬ ‫می‌گوید‪ :‬تاکنون‬ ‫محصوالت فوالدی به‬ ‫چندی��ن س��امانه اینترنت��ی ب��رای فروش‬ ‫محصوالت فلزی در کش��ور راه‌اندازی ش��ده‬ ‫است اما به دلیل اینکه بازار فروش محصوالت‬ ‫بیشتر به شکل سنتی است از این‌رو پیشرفتی‬ ‫در این حوزه حاصل نشده است‪.‬‬ ‫و تجارت در راس��تای درآمدزایی و رش��د و‬ ‫توسعه اقتصاد کش��ور است‪ ،‬چراکه درحال‬ ‫حاض��ر با توج��ه به تغییراتی ک��ه در بهای‬ ‫نفت وجود دارد باید راه‌هایی برای کس��ب‬ ‫در‌آمدهای مالیاتی ایجاد کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹راه‌اندازی رس�می س�امانه اینترنتی‬ ‫بعد از ‪ 3‬سال‬ ‫وی در ادام��ه ب��ه ایج��اد تعام��ل بی��ن‬ ‫تولیدکنندگان فوالد و مدیران این سایت‌ها‬ ‫اش��اره ک��رد و گف��ت‪ :‬ف��روش محصوالت‬ ‫به‌صورت اینترنتی باعث شفافیت در قیمت‬ ‫شده و از این طریق و با افزایش فروش تاثیر‬ ‫بسزایی در میزان تولید خواهد داشت‪.‬‬ ‫طاهری‌زاده معتقد اس��ت که هم‌اکنون‬ ‫نمی‌ت��وان پیش‌بین��ی دقیق��ی از میزان‬ ‫تاثی��ر راه‌ان��دازی س��امانه اینترنتی روی‬ ‫تولید فوالد برآورد ک��رد‪ .‬اما به‌طور قطع‬ ‫فروش بیش��تر محصوالت در این سامانه‬ ‫تاثیر خود را بر افزایش تولید فوالد کشور‬ ‫خواهد گذاشت‪.‬‬ ‫‹ ‹تجربه نیاز اصلی راه‌اندازی سامانه‬ ‫علی‌اصغ��ر بهرامی‪،‬‬ ‫کارش��ناس ب��ازار‬ ‫فل��زات در رابط��ه با‬ ‫راه‌ان��دازی س��امانه‬ ‫اینترنتی فروش آهن‬ ‫در کش��ور و اینکه چ��ه تاثیراتی روی بازار‬ ‫می‌گوید‪ :‬راه‌اندازی‬ ‫خواهد داشت به‬ ‫سیس��تم اینترنت��ی ف��روش محصوالت��ی‬ ‫همچون آهن مدت‌هاس��ت مطرح ش��ده‬ ‫است‪ ،‬اما نکته‌ای که وجود دارد در اختیار‬ ‫داش��تن دانش و تجربه کاف��ی برای انجام‬ ‫اینگونه فعالیت‌هاست‪ ،‬چرا‌که الزمه اجرای‬ ‫این طرح‌ها تس��لط داش��تن ب��ه قوانین و‬ ‫ضوابط است تا بتوان این اقدام را به نتیجه‬ ‫رساند‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه ب��ه مزیت‌ه��ای این طرح‬ ‫اش��اره ک��رد و افزود‪ :‬نکته‌ای ک��ه درمورد‬ ‫راه‌ان��دازی س��امانه اینترنتی وج��ود دارد‬ ‫دسترس��ی اف��راد از نقاط مختلف کش��ور‬ ‫به قیمت‌هاس��ت که به‌صورت ش��فاف در‬ ‫اختیار آنها ق��رار می‌گیرد‪ .‬درواقع می‌توان‬ ‫گفت با راه‌اندازی این س��امانه واسطه‌گری‬ ‫به حداقل رس��یده و در نتیجه شاهد ثبات‬ ‫قیمت‌ها خواهیم بود‪.‬‬ ‫بهرامی معتقد اس��ت این سیستم عالوه‬ ‫بر ایج��اد یک قیمت مش��خص برای آهن‬ ‫می‌توان��د روی صنایعی که از این محصول‬ ‫اس��تفاده می‌کنند نیز تاثیر‌گذار باش��د که‬ ‫از نمونه‌ه��ای بارز آن می‌ت��وان به صنعت‬ ‫ساخت‌وس��از اش��اره کرد‪ ،‬به ای��ن ترتیب‬ ‫ک��ه کاه��ش قیمت آه��ن موج��ب پایین‬ ‫آمدن هزینه‌های ساخت‌وس��از ش��ده و به‬ ‫ای��ن ترتی��ب باعث کاهش قیمت مس��کن‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫مديرعامل فوالد خوزستان‪:‬‬ ‫توليد صادرات‌محور از الزامات اقتصاد مقاومتي است‬ ‫توليد صادرات‌مح��ور از الزمات اقتصاد مقاومتي براي‬ ‫هم��ه صنعتگران داخلي اس��ت و همه م��ا موظفيم با‬ ‫استفاده از توان و تخصص داخلي و به جاي خام‌فروشي‪،‬‬ ‫محصوالت با ارزش افزوده باالتر را توليد و صادر کنيم‪.‬‬ ‫عبدالمجي��د ش��ريفي‪ ،‬مديرعام��ل ش��رکت ف��والد‬ ‫خوزس��تان در گفت‌‌وگو با دنياي معدن ضمن بيان اين‬ ‫مطلب گفت‪ :‬در برنامه رش��د اقتصادي کش��ور‪ ،‬س��هم‬ ‫بهره‌وري حدود ‪ 30‬درصد تعيين ش��ده است‪ .‬بنابراين‬ ‫در ش��رکت فوالد خوزس��تان به دليل همين نگاه ويژه‬ ‫و با اس��تفاده بهينه از منابع انس��اني ارزشمند و ارتقاي‬ ‫کيفيت محص��والت اهتمام خاصي به موضوع بهره‌وري‬ ‫وجود داشته و دارد‪ .‬بر‌همين اساس شاهد حضور موفق‬ ‫شمش توليدي فوالد خوزس��تان در بازارهاي صادراتي‬ ‫بين‌المللي هستیم‪.‬‬ ‫مديرعامل شرکت فوالد خوزستان افزود‪ :‬در سال ‪93‬‬ ‫پس از اخذ مجوزات الزم توانستيم حدود ‪ 600‬هزار تن‬ ‫محصول را به ‪ 8‬کشور جهان صادر کنيم که در مرحله‬ ‫نخس��ت پس از يک دوره وقف��ه‪ ،‬موفقيت بزرگي براي‬ ‫بخش صادرات بود و اميدواريم اين رقم در سال آتي به‬ ‫يک ميليون تن افزايش يابد‪.‬‬ ‫مديرعامل فوالد خوزستان همچنين از تصميم درست‬ ‫دولت براي افزايش تعرفه واردات فوالد خبرداد و گفت‪:‬‬ ‫با توجه به ش��رايط خاصي که درح��ال حاضر بازارهاي‬ ‫ف��والدي در تمام دني��ا دارند‪ ،‬برخي از کش��ورها براي‬ ‫جلوگيري از دامپينگ کشوري مانند چين‪ ،‬تعرفه‌هايي‬ ‫وضع کردند که متاس��فانه در کش��ور م��ا تاکنون اين‬ ‫تعرفه‌ها بس��يار پايين بود اما خوشبختانه نخستین گام‬ ‫برداشته شد و تصميم جديد دولت براي افزايش تعرفه‬ ‫واردات فوالد از ‪ 9‬اس��فند س��ال‌جاري اجرايي شد که‬ ‫بر اس��اس اين مصوبه‪ ،‬تعرفه ش��مش ‪ 10‬درصد‪ ،‬تعرفه‬ ‫مقاطع تخ��ت فوالدي ‪ 15‬درص��د و مقاطع طولي ‪20‬‬ ‫درصد تعيين شده است‪.‬‬ ‫شريفي در ادامه افزود‪ :‬البته اقدامات انجام شده دولت‬ ‫تنه��ا به‌منظور ايجاد انگيزه براي توليدکنندگان داخلي‬ ‫بوده اما مشکل اصلي بخش توليد فوالد‪ ،‬اين است که به‬ ‫واسطه رکود بازار مسکن و تخصيص بودجه عمراني به‬ ‫ايج��اد پروژه‌هاي جديد‪ ،‬هيچ تقاضايي بابت محصوالت‬ ‫فوالدي از س��مت پروژه‌هاي عمراني به توليدکنندگان‬ ‫فوالد نمي‌شود‪.‬‬ ‫وي گف��ت‪ :‬ب��ا توجه به بهبود ش��رايط ب��ازار به نظر‬ ‫مي‌رس��د در س��ال آتي اين موض��وع مي‌تواند محرک‬ ‫خوبي براي بازار باش��د و مانع ورود محصوالت فوالدي‬ ‫به کشور شود‪ ،‬ولي شايد فقط اين کافي نباشد اما براي‬ ‫گام نخست خوب است‪.‬‬ ‫شريفي درباره طرح فوالد شادگان که در سال‌جاري‬ ‫‪ 65‬درصد س��هام آن را فوالد خوزستان خريداري کرده‬ ‫و تکميل سريع آن در دستور کار قرار دارد‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫خوش��بختانه تا به االن پيشرفت پروژه خوب بوده و در‬ ‫اين زمينه کارگاه فعال شده و تجهيزات خارجي در‌حال‬ ‫وارد ش��دن اس��ت و ما اميدوار هس��تيم که بتوانيم در‬ ‫سال ‪ 1394‬به‌ویژه در ‪ 6‬ماه نخست سال بخش احيای‬ ‫مستقيم اين پروژه را راه‌اندازي کنيم‪.‬‬ ‫به اي��ن ترتيب ف��والد ش��ادگان نخس��تين طرح از‬ ‫طرح‌ه��اي هفتگان��ه فوالده��اي اس��تاني اس��ت که با‬ ‫بهره‌گي��ري از تجارب فوالد خوزس��تان به بهره‌برداري‬ ‫مي‌رسد‪.‬‬ ‫‹ ‹گسترش فروش محصوالت آهنی‬ ‫بهرامی ب��ه اهمیت بکارگی��ری نیروهای‬ ‫متخصص با شناخت کافی از بازار اشاره کرد‬ ‫و گفت‪ :‬ایجاد اطمینان و جلب اعتماد افراد‬ ‫برای ورود به این سامانه و خرید محصوالت‬ ‫آهنی از جمله موارد مهمی اس��ت که باید‬ ‫مورد توجه ق��رار گیرد‪ .‬به این ترتیب که با‬ ‫دریافت محصوالت باکیفیت و س��اماندهی‬ ‫آن بر مبنای فعالیت می‌توان تاثیر بسزایی‬ ‫در جذب متقاضی داش��ت‪ .‬درواقع داشتن‬ ‫یک ضمانت برای مشتری و مدیریت کردن‬ ‫این م��وارد می‌تواند به نفع صنعت کش��ور‬ ‫تمام شود و به نوعی ادامه‌دهنده راه بورس‬ ‫کاال باشد‪.‬‬ ‫وی معتق��د اس��ت راه‌ان��دازی ط��رح‬ ‫س��اماندهی باع��ث گس��ترش فعالیت‌ها و‬ ‫ف��روش محصوالت خواهد ش��د و می‌توان‬ ‫گف��ت که ط��رح موفقی ب��وده و کمکی به‬ ‫ش��فافیت خری��د و فروش‌ه��ا خواهد کرد‪.‬‬ ‫درواقع در این س��امانه الزم است ضمانتی‬ ‫برای افراد وجود داش��ته باش��د ت��ا به این‬ ‫ترتیب زمینه فعالیت برای آنها فراهم شود‪.‬‬ ‫بهرامی اف��زود‪ :‬تمامی تالش اقتصاددانان‬ ‫ی مختل��ف بازرگانی‬ ‫و فع��االن در حوزه‌ها ‌‬ ‫عبدالحس��ین وفایی‪ ،‬مدیر‌عامل س��امانه‬ ‫اینترنت��ی بازارآه��ن ب��ا بی��ان اینکه این‬ ‫طرح از ‪ 3‬س��ال پیش به‌صورت آزمایشی‬ ‫فعالیت خ��ود را آغاز ک��رده‪ ،‬گفت‪ :‬یکی‬ ‫از مزایای این س��امانه در دس��ترس‌بودن‬ ‫قیم��ت محص��والت به‌ص��ورت لحظه‌ای‬ ‫اس��ت‪ .‬وی افزود‪ :‬از دیگر ویژگی‌های این‬ ‫طرح می‌توان به خرید مس��تقیم آهن از‬ ‫بنکداران و کارخانه‌ها توس��ط این سامانه‬ ‫اش��اره ک��رد و ای��ن درحال��ی اس��ت که‬ ‫قیم��ت محصوالت در این س��امانه کمتر‬ ‫از بازار خواهد بود‪ .‬درواقع این س��امانه با‬ ‫ایجاد نظامی مش��خص ب��رای محصوالت‬ ‫فوالدی و ارتباط مستقیم با کارخانه‌های‬ ‫تولیدکننده زمینه افزایش تولید را فراهم‬ ‫کرده و ب��ا تغییر در نوع معام�لات‪ ،‬بازار‬ ‫س��نتی را به بازاری مدرن تبدیل خواهد‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫مدیرعامل سامانه فروش اینترنتی آهن‬ ‫گف��ت‪ :‬طیف وس��یعی از محص��والت با‬ ‫نشان‌(برند)های مختلف در این سامانه و‬ ‫در دسترس بودن آنها از دیگر مزیت‌های‬ ‫این س��امانه اس��ت که افراد می‌توانند با‬ ‫مراجعه به آن نس��بت ب��ه خرید محصول‬ ‫موردنظر خود اق��دام کرده و کمتر از ‪24‬‬ ‫س��اعت محص��ول را در محل م��ورد نظر‬ ‫دریافت کنند‪.‬‬ ‫همچنین با توجه به اینکه نقل و انتقال‬ ‫وجه کاال از طریق بانک انجام خواهد شد‬ ‫و تا زمان تحوی��ل کاال و تایید آن به فرد‬ ‫متقاض��ی وجوه مورد نظ��ر در بانک باقی‬ ‫خواهد ماند تضمینی برای انجام معامالت‬ ‫خواهد ب��ود‪ .‬ضمن اینک��ه حداقل میزان‬ ‫تعیین‌ش��ده ب��رای خرید ‪ 22‬ت��ن بوده و‬ ‫سقفی برای خرید وجود ندارد‪.‬‬ ‫افزايش‪ ۸۰‬درصدي استخراج زغال‌سنگ در طبس‬ ‫مديرعامل ش��رکت زغال‌سنگ پروده طبس گفت‪:‬‬ ‫از ابت��داي س��ال تاکن��ون بيش از ي��ک ميليون تن‬ ‫زغال‌سنگ خام استخراج شده که رشد ‪ ۸۰‬درصدي‬ ‫نس��بت به س��ال گذش��ته داشته اس��ت‪ .‬به گزارش‬ ‫ف��ارس‪ ،‬رمضان کريتي‌ثان��ي اظهار ک��رد‪ :‬در ‪ 3‬ماه‬ ‫پاياني سال‌جاري تا ‪ 15‬اس��فند ‪ 1393‬مقدار توليد‬ ‫زغال‌سنگ خام و کنسانتره در اين شرکت به ترتيب‬ ‫‪ 255‬هزار تن و ‪ 95‬هزار تن بوده است‪.‬‬ ‫مديرعامل ش��رکت زغال‌سنگ پروده طبس گفت‪:‬‬ ‫توليد تجميعي اين دو محصول از ابتداي سال‌جاري‬ ‫تاکنون به بيش از يک ميليون تن زغال‌س��نگ خام‬ ‫و ح��دود ‪ 412‬هزار تن کنس��انتره رس��يده اس��ت‪.‬‬ ‫پيش‌بيني مي‌شود افزايش توليد تا پايان سال به يک‬ ‫ميلي��ون و ‪ 140‬هزار تن محص��ول خام و ‪ 430‬هزار‬ ‫تن کنسانتره برسد و توليدات شرکت در سال‌جاري‬ ‫فراتر از اهداف برنامه خواهد بود‪.‬‬ ‫وي اضاف��ه کرد‪ :‬در س��ال‌جاري افزاي��ش بيش از‬ ‫‪ 80‬درصدي اس��تخراج زغال‌س��نگ خام و رشد ‪34‬‬ ‫درصدي توليد کنس��انتره در مقايسه با سال گذشته‬ ‫را داش��ته‌ايم و رسیدن به اين اهداف و موفقيت‌ها را‬ ‫حاصل تالش جمعي مديران و کارکنان پرتالش اين‬ ‫شرکت مي‌دانم‪ .‬مديرعامل شرکت زغال‌سنگ پروده‬ ‫طبس خاطرنش��ان کرد‪ :‬مي��زان حفريات زيرزميني‬ ‫انجام ش��ده در تونل و مسيرهاي معدني در ‪ 3‬ماهه‬ ‫انتهايي سال‌جاري نيز تا اين تاريخ يک هزار و ‪231‬‬ ‫متر و در مجموع از ابتداي س��ال افزون‌بر ‪ 5‬کيلومتر‬ ‫بوده اس��ت که پيش‌بيني مي‌ش��ود اين رقم تا پايان‬ ‫سال‌جاري به ‪ 5‬هزار و ‪ 300‬متر افزايش يابد‪.‬‬ ‫‹افزایش مشارکت ایمیدرو‬ ‫در سرمایه شرکت صنایع معدنی و فلزی خلیج‌فارس‬ ‫مع��اون اول رییس‌جمهوری مصوبه هیات وزیران را‬ ‫مبنی بر مجوز مش��ارکت س��ازمان توسعه و نوسازی‬ ‫مع��ادن و صنایع معدنی ایران (ایمی��درو) در افزایش‬ ‫سرمایه ش��رکت سهامی منطقه ویژه صنایع معدنی و‬ ‫فلزی خلیج‌فارس ابالغ کرد‪ .‬به گزارش ایرنا‪ ،‬اس��حاق‬ ‫جهانگیری این مصوبه را در ‪ 17‬اسفند ‪ 93‬برای اجرا به‬ ‫وزارتخانه‌های صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬امور اقتصادی‬ ‫و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ابالغ‬ ‫کرد‪ .‬سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی‬ ‫ایران (ایمیدرو) مجاز است در افزایش سرمایه شرکت‬ ‫سهامی منطقه ویژه صنایع معدنی و فلزی خلیج‌فارس‬ ‫از مبل��غ یک‌هزار و ‪ 132‬میلیارد ریال به مبلغ ‪ 3‬هزار‬ ‫و ‪ 500‬میلی��ارد ریال از محل مطالبات و آورده نقدی‬ ‫با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط مشارکت کند‪.‬‬
‫صنعت‬ ‫‪industry@smtnews.ir‬‬ ‫پنجشنبه ‪ 21‬اسفند ‪ 21 - 1393‬جمادی االول ‪ 12 -1436‬مارس ‪ -2015‬شماره ‪ -179‬پیاپی ‪1497‬‬ ‫‪29‬‬ ‫‪ 17‬ایراد شورای نگهبان به الیحه حمایت از تولید‬ ‫ملیحه خورده‌پا‪-‬گروه صنعت‪ :‬دولت تدبیر و امید از زمانی که س�کان‬ ‫اجرایی کش�ور را به‌دس�ت گرفت هم�واره تالش کرد ت�ا جدی‌ترین‬ ‫چال�ش اقتصاد ک�ه همان تورم و رک�ود بود را مهار ک�رده و در بخش‬ ‫تولید رونق افزایی کند‪ .‬اگر بخش تولید به رش�د و رونق برسد به‌طور‬ ‫قطع می‌توان نس�بت به رفع بس�یاری از مش�کالت ج�دی اقتصاد از‬ ‫جمل�ه بیکاری اطمینان حاصل کرد به همین دلی�ل اقدام اولیه دولت‬ ‫یازده�م برای بهبود وضعیت تولید تدوی�ن آیین‌نامه ‪ ۳۵‬ماده‌ای برای‬ ‫رفع موانع تولید بود‪ .‬گفتنی است؛ این اقدامات به همین جا ختم نشد‬ ‫بلکه دول�ت تالش کرد تا با تدوین سیاس�ت‌های خروج غیرتورمی از‬ ‫رک�ود ابتدا گامی در راس�تای کنترل تورم انجام داده و س�پس زمینه‬ ‫ایجاد رونق در اقتصاد را مهیا کند‪ .‬بنابراین در بس�ته سیاستی خروج‬ ‫غیرتورمی از رکود آن دس�ته از اقداماتی ک�ه نیاز به قانون و تصویب‬ ‫خزانه اس�لامی فق��ط از طریق بورس و یا ب��ازار خارج‬ ‫از بورس موض��وع قانون بازار اوراق به��ادار ایران انجام‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫همچنین یکی دیگر از ایرادات ش�ورای نگهبان‬ ‫به ماده ‪ ۱۰‬الیحه رفع موانع تولید نس�بت به عدم‬ ‫تعریق اوراق مرابحه است‪.‬‬ ‫براساس این گزارش؛ در بند «ب» ماده دو الیحه رفع‬ ‫موانع تولید آمده است‪ :‬همه ساله به میزان مابه‌التفاوت‬ ‫مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و‬ ‫تعاونی از دولت و ش��رکت‌های دولت��ی و بدهی قطعی‬ ‫شده آنان به دولت و شرکت‌های دولتی در الیحه بودجه‬ ‫س��االنه‪ ،‬انتش��ار اوراق صکوک اجاره را پیش‌بینی کند‪.‬‬ ‫اوارق مزبور قابل معامله در بازار ثانویه اس��ت‪ .‬آیین‌نامه‬ ‫این گزارش می‌افزای��د‪ :‬در ماده ‪ ۱۵‬الیحه رفع موانع‬ ‫اجرایی نحوه انتشار اوراق صکوک اجاره‪ ،‬بازپرداخت سود‬ ‫و تضمین آن حس��ب مورد توسط دولت و شرکت‌های تولید آمده اس��ت‪‌:‬به وزارتخانه‌های نفت و نیرو و سایر‬ ‫دولت��ی ذی‌ربط ظ��رف ‪ 3‬ماه از تاریخ اب�لاغ این قانون وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه و وابسته به‬ ‫به پیش��نهاد معاونت برنامه‌ریزی رییس‌جمهور‪‌،‬وزارت آنها حس��ب مورد اجازه داده می‌شود تا با رعایت قانون‬ ‫اقتصاد و بانک مرکزی ای��ران به تصویب هیات وزیران اجرای سیاس��ت‌های کلی اصل‪ ۴۴‬قانون اساس��ی و تا‬ ‫س��قف مبالغی که با پیشنهاد وزارتخانه‌های مربوطه در‬ ‫رسید‪.‬‬ ‫ت شورای نگهبان به بند «ب» ماده قوانین بودجه س��نواتی درج می‌شود با استفاده از انواع‬ ‫یکی از ایرادا ‌‬ ‫دو الیحه رفع موانع تولید اس�ت‪ .‬شورای نگهبان روش‌های س��رمایه‌گذاری از جمله بیع متقابل‪ ،‬ساخت‪،‬‬ ‫آورده اس�ت؛ در بن�د«ب» م�اده ‪ ،۲‬بای�د اوراق ‌بهره‌برداری و تامین منابع مالی‪ ،‬ساخت و بهره‌برداری‪،‬‬ ‫صک�وک اجاره تعریف ش�ود ت�ا اظهارنظر ممکن طرح و س��اخت کلید در دست س��اخت‌‪ ،‬بهره‌برداری و‬ ‫مالکیت و س��ایر روش‌های مصرح در قوانین و مقررات‬ ‫شود‪.‬‬ ‫در موارد ذیل ک��ه به افزایش تولید و یا ارتقای‌کیفیت‬ ‫همچنین در بند«پ» ماده دو قانون رفع موانع تولید ی��ا صرفه‌جویی در مص��رف کاال یا خدمت ی��ا زمان یا‬ ‫آمده‌؛ در صورت درخواس��ت اشخاص حقیقی و حقوقی بهب��ود محیط‌زیس��ت می‌انجام��د با س��رمایه‌گذاران و‬ ‫خصوص��ی و تعاونی‪‌،‬مطالبات خ��ود از آنان را با بدهی تولیدکنن��دگان خارجی و بخ��ش غیردولتی داخلی‪ ،‬با‬ ‫ش��رکت‌های دولتی به آنها تهاتر کند‪ .‬ش��رکت دولتی اولویت بخش خصوصی و یا تعاونی حسب مورد قرارداد‬ ‫که به ای��ن ترتیب جایگزین بدهکار می‌ش��ود‪‌،‬موظف ارزی یا ریالی منعقد و یا مجوز سرمایه‌گذاری برای آنها‬ ‫است مبلغ بدهی تس��ویه شده را به درآمد عمومی نزد صادر کند‪.‬‬ ‫ش�ورای نگهب�ان در ایراد وارده ب�ه این ماده از‬ ‫خزانه‌داری کل کشور واریز کند‪.‬‬ ‫اما ش�ورای نگهبان نس�بت به ای�ن بند الیحه الیح�ه رفع موان�ع تولی�د آورده اس�ت‪ :‬در ماده‬ ‫رف�ع موان�ع تولید نیز ای�راد وارد کرده اس�ت‪ .‬از ‪ ،۱۵‬در م�واردی که معادل فارس�ی واژگانی نظیر‬ ‫س�وی ش�ورای نگهبان آم�ده اس�ت‌؛ «بند «پ» «س�وآپ» و‪ ...‬وج�ود دارد ذک�ر ش�ود وا ّ‬ ‫ال مغایر‬ ‫ماده دو الیحه رف�ع موانع تولید‪ ،‬از این جهت که اصل ‪ ۱۵‬قانون اساسی است‪ .‬همچنین اطالق ماده‬ ‫تکلی�ف وجوهی ک�ه مربوط به واگذاری س�هام و درباره تامین منابع مال�ی خارجی پس از انقضای‬ ‫سهم‌الش�رکه و‪ ...‬موضوع سیاست‌های کلی اصل تاریخ مذک�ور در بند (الف) ماده ‪ ۸۲‬قانون برنامه‬ ‫‪ ۴۴‬قانون اساسی اس�ت را مشخص نکرده است‪ ،‬پنجم توس�عه مصوب مجمع تش�خیص مصلحت‬ ‫ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد‪ .‬نظام‪ ،‬خالف موازین شرع شناخته شد‪.‬‬ ‫ب�ه عالوه اطالق تبصره ‪ ۲‬این م�اده‪ ،‬مغایر جزء ‪۲‬‬ ‫همچنی��ن در تبصره ‪ ۳‬ماده ‪ ۱۵‬الیحه رفع موانع تولید‬ ‫بن�د (د) سیاس�ت‌های کلی اصل چه�ل و چهارم‬ ‫(‪ )۴۴‬قانون اساسی و بالنتیجه مغایر بند یک اصل آمده است که تعهد بازپرداخت اصل و سود سرمایه‌گذاری‬ ‫طرح‌ه��ای موضوع این ماده در مواردی که عواید و منابع‬ ‫‪ ۱۱۰‬قانون اساسی است‪».‬‬ ‫حاص��ل از اجرای آنها به حس��اب درآم��د عمومی واریز‬ ‫گفتن��ی اس��ت‌؛ در ف��راز دوم جزء ‪ ۱‬تبص��ره ‪ ۴‬بند می‌ش��ود و یا به صرفه‌جویی در مصرف سوخت و کاهش‬ ‫«پ» م��اده ‪ ۸‬الیحه رفع موانع تولید آمده اس��ت‪« :‬در هزینه‌های عمومی می‌انجامد در س��قف و ترتیبی که به‬ ‫صورت درخواس��ت واح��د بدهکار تولیدکنن��ده کاال و تصویب ش��ورای اقتصاد می‌رس��د به عهده دولت است و‬ ‫خدم��ات و موافقت بانک یا موسس��ه مال��ی و اعتباری وزارت نفت موظف اس��ت منابع ناشی از افزایش تولید یا‬ ‫تس��هیالت‌دهنده با انعقاد توافقنامه به بازار فرابورس و صرفه‌جویی نفت خام‪‌،‬میعانات گازی و گاز و فرآورده‌های‬ ‫یا کارش��ناس و کارشناس��ان مرضی‌الطرفین‪ ،‬مراجعه و نفتی را از محل افزایش درآمد یا کاهش واردات حس��ب‬ ‫ام��وال و دارایی واحد تس��هیالت‌گیرنده‪‌،‬قیمت‌گذاری مورد به قیمت‌های صادراتی و وارداتی(برای سوخت) و در‬ ‫می‌ش��ود و بانک یا موسسه مالی و اعتباری از نقش یک س��ایر موارد به قیمت‌های غیریارانه‌ای به‌صورت مستقیم‬ ‫ظرف تسهیالت‌دهنده با مبادله طلب خود با سهام واحد یا از طریق شرکت دولتی تابع ذی‌ربط براساس قرارداد به‬ ‫تسهیالت گیرنده‪‌،‬به‌عنوان شریک تغییر نقش می‌دهد‪ .‬سرمایه‌گذار که به روش‌های رقابتی انتخاب شده پرداخت‬ ‫در صورت��ی که ت��داوم بنگاهداری و یا س��هام داری در کنیم و همزمان به حساب بدهکار دولت(خزانه‌داری کل‬ ‫واحد تولیدی مغایر با دس��تورالعمل‌های ابالغی شورای کشور)منظور و تسویه حساب کند‪.‬‬ ‫اما ش�ورای نگهبان ب�اور دارد که تبص�ره ‪ ۳‬این‬ ‫پول و اعتبار و یا بانک مرکزی باشد‪ ،‬بانک و یا موسسه‬ ‫مالی و اعتباری مکلف اس��ت حداکثر تا س��قف زمانی م�اده‪ ،‬از جهت رعایت نش�دن اصل نب�ود تضمین‬ ‫اعالم شده در دستورالعمل‪ ،‬نسبت به کاهش سهم و یا بازگشت تعهدات ایجاد شده دولت‪ ،‬مغایر اصل ‪۱۱۲‬‬ ‫قانون اساسی است‪ .‬مضافا بر این تصویب آیین‌‌نامه‬ ‫واگذاری مالکیت خود در آن واحد اقدام کند‪».‬‬ ‫ش�ورای نگهبان به فراز دوم جزء ‪ ۱‬تبصره ‪ ۴‬بند اجرای�ی بند الحاقی به این ماده از س�وی ش�ورای‬ ‫(پ) ماده ‪ ۸‬موضوع الح�اق تبصره مزبور به ماده اقتصاد‪ ،‬مغایر اصل ‪ ۱۳۸‬قانون اساسی شناخته شد‪.‬‬ ‫‪ ۳۴‬قانون ثبت اسناد و امالک کشور آورده است؛‬ ‫براس��اس این گزارش؛‌در م��اده ‪ ۲۱‬الیحه رفع موانع‬ ‫تکلیف بدهکار به نحو مرقوم اشکال دارد‪ ،‬اگر قید‬ ‫شود در صورتی که خریدار در ضمن عقد مناقصه تولید آمده که صندوق ضمانت س��رمایه‌گذاری صنایع‬ ‫ش�رط کند‪ ،‬اشکال مرتفع می‌ش�ود‪ .‬همچنین در کوچک‪ ،‬صندوق حمایت از تحقیقات و توس��عه صنایع‬ ‫فراز دوم ج�زء ‪ ،۲‬الزام بدهکار به قبول حکم این الکترونی��ک‪ ،‬صنای��ع دریای��ی و بیمه س��رمایه‌گذاری‬ ‫فراز به نحو مذکور خالف موازین ش�رع اس�ت‪ .‬به فعالیت‌ه��ای معدن��ی و صن��دوق حمای��ت از توس��عه‬ ‫عالوه در ذی�ل این فراز‪ ،‬پرداخ�ت مبلغ مازاد بر س��رمایه‌گذاری در بخش کش��اورزی‪ ،‬به جزء ‪ ۱۱‬ماده‬ ‫طلب ظرف ‪ 3‬س�ال و در ‪ 3‬قس�ط توس�ط بانک‪ ۱۲( ،‬قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوبه ‪۱۳۸۷/۲/۱۷‬‬ ‫خالف موازین شرع شناخته شد‪ .‬مضافا بر این دو و تبصره ماده ‪ )۴۴۵‬قانون مالیات‌های مس��تقیم اضافه‬ ‫فراز اخیر این جزء نیز مبنی ًا بر ایرادات باال اشکال و از ش��مول م��واد (‪ )۴۱( ،)۴۰( ،)۳۹‬و (‪ )۷۶‬قان��ون‬ ‫محاسبات عمومی کشور مصوب ‪ ۱۳۶۶/۶/۱‬و اصالحات‬ ‫دارند و باید حذف شوند‪.‬‬ ‫بعدی مستثنا می‌شود‪.‬‬ ‫در الیح��ه رفع موانع تولید در ماده ‪ ۱۰‬آمده اس��ت؛‌‬ ‫ش�ورای نگهبان در ایراد به این م�اده از الیحه‬ ‫تمامی معامالت ثانویه اوراق مش��ارکت و س��ایر اوراق رفع موان�ع تولید آورده که در م�اده ‪ ،۲۱‬معافیت‬ ‫بهادار اس�لامی (صکوک) از قبیل اوراق مرابحه و اسناد مالیاتی صندوق حمایت از توس�عه سرمایه‌گذاری‬ ‫مجلس نداشت در قالب آیین‌نامه به سازمان‌ها و دستگاه‌های ذی‌ربط‬ ‫اعلام کرد ‪.‬همچنین دولت آن دس�ته از اصالحاتی ک�ه نیاز به قانون‬ ‫داش�ت را در قالب الیحه یک فوریتی به مجلس ارس�ال کرد که پس‬ ‫از تصویب این الیحه از س�وی مجلس به ش�ورای نگهبان ارس�ال شد‬ ‫و پس از مدتی ش�ورای نگهبان نظرات خود را درباره این الیحه اعالم‬ ‫و ایرادات وارده این الیحه را در قالب ‪ ۱۳‬ایراد و ‪ ۴‬تذکر عنوان کرد‪.‬‬ ‫در بخش کش�اورزی از آنجا که ب�ه تقلیل در آمد‬ ‫عمومی می‌انجامد‪ ،‬مغایر اصل ‪ ۷۵‬قانون اساس�ی‬ ‫شناخته شد‪.‬‬ ‫یکی دیگر از ایرادات ش��ورای نگهبان به ماده الحاقی‬ ‫‪ ۲۰‬اس��ت که در این م��اده الحاقی آم��ده‌؛ لغو‪ ،‬تغییر‪،‬‬ ‫توقف‪ ،‬یا عطف‌به‌ماس��بق کردن هر ی��ک از قراردادها و‬ ‫تعهدات و توافقات منعقد شده و واگذاری‌ها و مجوزها و‬ ‫پروانه‌های قانونی صادر شده توسط دستگاه‌های اجرایی‬ ‫موضوع ماده (‪ )۵‬قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده‬ ‫(‪ )۵‬قانون محاس��بات عمومی و ش��رکت‌ها و موسسات‬ ‫انتفاعی وابسته به دولت و مستلزم ذکر یا تصریح نام با‬ ‫اش��خاص حقیقی یا حقوقی خصوصی و تعاونی یا برای‬ ‫آنها که دارای آثار درآمدی‪ ،‬هزینه‌ای‪ ،‬اقتصادی‪ ،‬ملی و‬ ‫تجاری است‪ ،‬در صورت جبران خسارت یا جلب رضایت‬ ‫اشخاص یادشده‪ ،‬مجاز است‪.‬‬ ‫اما ش�ورای نگهبان باور دارد که در ماده الحاقی‬ ‫‪ ،۲۰‬از این حیث که مش�خص نیس�ت این مجوز‪،‬‬ ‫شامل مواردی که براساس قرارداد یا قانون اجازه‬ ‫ب�ه هم زدن را ندارند نیز می‌ش�ود ی�ا خیر؟ ابهام‬ ‫دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد‪.‬‬ ‫همچنین یکی دیگر از ایرادات شورای نگهبان به ماده‬ ‫‪ ۲۲‬الیحه رفع موانع تولید است که در این الیحه آمده؛‬ ‫ماده‌الحاقی ‪ ۲۲‬ـ تمامی پاالیش��گاه‌های کشور مشروط‬ ‫به پرداخت و تس��ویه وجوه نف��ت خام و میعانات گازی‬ ‫خریداری ش��ده تحویلی به قیمت هر بش��که نود‌وپنج‬ ‫درصد(‪ )%95‬فوب خلیج‌فارس (تحویل روی کشتی) و‬ ‫به‌صورت نقدی به ش��رکت دولتی ذی‌ربط تابعه وزارت‬ ‫نفت‪ ،‬مجازن��د فرآورده‌های نفتی مازاد بر نیاز داخلی را‬ ‫راسا صادر کنند‪ .‬این پاالیشگاه‌ها مشمول احکام مربوط‬ ‫ب��ه پرداخ��ت س��همی از ارزش ص��ادرات فرآورده‌های‬ ‫تولیدی خود به حساب صندوق توسعه ملی نمی‌باشند‪.‬‬ ‫همچنی��ن در تبصره ‪ ۱‬ماده ‪ ۲۲‬الیحه رفع موانع تولید‬ ‫آمده که استفاده از سازوکارهای بورس انرژی در خرید‬ ‫و فروش نفت خام و میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی‬ ‫و انرژی برق در اولویت قرار دارد‪.‬‬ ‫الزم به ذکر اس��ت در تبصره ‪ ۲‬م��اده ‪ ۲۲‬این الیحه‬ ‫ذکر شده که ش��رکت دولتی ذی‌ربط تابعه وزارت نفت‬ ‫مجاز است قیمت نفت خام و میعانات گازی عرضه شده‬ ‫در بورس را حداکث��ر دو درصد کمتر از نودوپنج‌درصد‬ ‫قیمت فوب خلیج‌فارس تعیین کند‪.‬‬ ‫گفتنی اس�ت براس�اس دیدگاه اعضای شورای‬ ‫نگهبان قس�مت اخیر م�اده الحاق�ی ‪ ،۲۲‬درباره‬ ‫فرآورده‌های صادراتی مغایر ‪ ۲۲-۱‬سیاس�ت‌های‬ ‫کلی برنامه پنجم توسعه و بالنتیجه مغایر بند یک‬ ‫اصل ‪ ۱۱۰‬قانون اساسی است‪.‬‬ ‫همچنین یکی دیگر از ایرادات شورای نگهبان به فراز‬ ‫اول تبصره ‪ ۳‬ماده الحاقی ‪ ۲۴‬اس��ت که در این تبصره‬ ‫از الیحه رفع موانع تولید آمده اس��ت‪ :‬تبصره ‪ -۳‬تمامی‬ ‫مراجعی که مجوز کس��ب‌وکار صادر می‌کنند موظفند‬ ‫نوع‪ ،‬ش��رایط و فرآیند صدور‪ ،‬تمدی��د و لغو مجوزهایی‬ ‫که ص��ادر می‌کنند را به همراه مبان��ی قانونی مربوطه‬ ‫ظ��رف یک‌ماه پس از ابالغ این قانون‪ ،‬تهیه و به «هیات‬ ‫مقررات‌زدایی و تس��هیل صدور مجوزهای کسب‌وکار»‪،‬‬ ‫مس��تقر در وزارت ام��ور اقتصادی ودارای��ی به صورت‬ ‫الکترونی��ک و پ��س از تایی��د نماین��ده تام‌االختیار یا‬ ‫باالترین مقام دس��تگاه اجرایی ارسال کنند‪ .‬این هیات‬ ‫هر ماه حداقل یک بار به ریاس��ت وزیر امور اقتصادی و‬ ‫دارایی و با حضور نمایندگان تام‌االختیار دادس��تان کل‬ ‫کشور‪ ،‬رییس سازمان بازرسی کل کشور‪ ،‬رییس دیوان‬ ‫محاسبات کش��ور‪ ،‬دو نماینده مجلس شورای اسالمی‪،‬‬ ‫نماینده ات��اق بازرگان��ی‪ ،‬صنایع‪ ،‬معادن و کش��اورزی‬ ‫ای��ران‪ ،‬نماینده اتاق تعاون مرکزی جمهوری اس�لامی‬ ‫ایران‪ ،‬نماینده اتاق اصناف کشور و حسب مورد نماینده‬ ‫دستگاه اجرایی ذی‌ربط موضوع ماده(‪ )۵‬قانون مدیریت‬ ‫خدمات کش��وری و ماده (‪ )۵‬قانون محاسبات عمومی‬ ‫کش��ور و دارن��دگان ردی��ف و عنوان در قان��ون بودجه‬ ‫سنواتی مربوط‪ ،‬تشکیل می‌شود‪ .‬این هیات موظف است‬ ‫حداکثر تا ‪‌3‬ماه پس از ابالغ این قانون‪ ،‬شرایط و مراحل‬ ‫صدور مجوزهای کس��ب‌وکار در مقررات‪ ،‬بخش��نامه‌ها‪،‬‬ ‫آیین‌نامه‌ها و مانند اینها را به نحوی تس��هیل و تسریع‬ ‫کن��د و هزینه‌های آن را به نحوی تقلیل دهد که صدور‬ ‫مجوز کس��ب‌وکار در کش��ور با حداقل هزینه و مراحل‬ ‫آن ترجیح��ا به صورت آنی و غیرحض��وری و راه‌اندازی‬ ‫آن کس��ب‌وکار در کمترین زمان ممکن صورت پذیرد‪.‬‬ ‫مصوبه هی��ات مذکور پ��س از تایی��د رییس‌جمهور یا‬ ‫نماینده وی��ژه وی برای تمامی مراجع صدور مجوزهای‬ ‫کس��ب‌وکار و تمامی دس��تگاه‌ها و نهادها که در صدور‬ ‫مجوزهای کسب‌وکار نقش دارند الزم‌االجرا است‪.‬‬ ‫فعالی��ت این هیات پس از انجام تکالیف یادش��ده نیز‬ ‫اس��تمرار یافت��ه و در صورتی‌که تحقق ای��ن اهداف به‬ ‫اصالح قوانین نیاز داش��ته باشد‪ ،‬هیات یادشده موظف‬ ‫است پیشنهادهای الزم برای اصالح قوانین را تهیه و به‬ ‫مراج��ع مربوطه ارائه کند و اصالح آنها را پیگیری کند‪.‬‬ ‫هیات یادش��ده موظف است با مطالعه قوانین و مقررات‬ ‫ذی‌ربط ‪ 10‬کش��ور اول دنی��ا در رتبه‌بندی‌های معتبر‬ ‫ش��اخص‌‌های کسب‌وکار‪ ،‬زمینه تسهیل و تسریع صدور‬ ‫مجوزها را برای بهبود فضای کس��ب‌وکار و ارتقای رتبه‬ ‫کمتر از بیست را برای جمهوری اسالمی ایران حداکثر‬ ‫تا ‪ 10‬سال پس از تصویب این قانون فراهم کند‪.‬‬ ‫براس�اس ایرادات وارده از سوی شورای نگهبان‬ ‫به این بخش از الیحه رف�ع موانع تولید آمده؛ در‬ ‫ف�راز اول تبص�ره ‪ ۳‬ماده الحاق�ی ‪ ،۲۴‬از آنجا که‬ ‫براس�اس قانون اساسی تغییر و تصویب آیین‌‌نامه‬ ‫ب�ا وزیر یا هی�ات وزیران اس�ت؛ همچنین صدور‬ ‫تصویب‌نام�ه با هیات وزیران اس�ت‪‌،‬لذا واگذاری‬ ‫ای�ن اختیارات به هیات مقررات‌زدائی و تس�هیل‬ ‫صدور مجوزهای کس�ب و کار‪‌،‬مغایر اصول ‪ ۱۳۴‬و‬ ‫‪ ۱۳۸‬قانون اساس�ی شناخته شد‪ .‬به عالوه تعیین‬ ‫نماینده از سوی رییس‌جمهور و اظهارنظر نماینده‬ ‫یادش�ده درخص�وص اینگونه مصوب�ات‪ ،‬با توجه‬ ‫به نظری�ه تفس�یری ش�ماره ‪ ۷۹/۲۱/۷۳۷‬مورخ‬ ‫‪ ۱۳۷۹/۵/۳۰‬این شورا از اصل ‪ ۱۲۷‬قانون اساسی‪،‬‬ ‫مغایر اصل مرقوم است‪ .‬همچنین در فراز دوم این‬ ‫تبصره‪ ،‬مقصود از واژه «پیگیری» روش�ن نیست‪،‬‬ ‫پ�س از رفع ابه�ام اظهارنظر خواهد ش�د‪ .‬مضافا‬ ‫بر اینک�ه این فراز‪ ،‬مغایر اصل ‪ ۶۰‬قانون اساس�ی‬ ‫اس�ت‪ ،‬مغایر اصل ‪ ۷۵‬قانون اساسی نیز شناخته‬ ‫ش�د‪ .‬در ف�راز دوم تبص�ره ‪ ۶‬ای�ن م�اده‪ ،‬صدور‬ ‫مجوز دس�تورالعمل توسط هیات یادشده چون از‬ ‫امور اجرایی اس�ت‪‌،‬مغایر اصل ‪ ۶۰‬قانون اساس�ی‬ ‫ش�ناخته شد‪ .‬عالوه بر این اطالق تعیین ضوابط و‬ ‫نحوه برخورد با متخلفان‪‌،‬از آنجا که جنبه تقنینی‬ ‫و در مواردی جنبه آیین‌‌نامه‌ای دارد‪‌،‬مغایر اصول‬ ‫‪ ۸۵‬و ‪ ۱۳۸‬قانون اساسی است‪.‬‬ ‫از دیگ�ر اصالحیه‌های ش�ورای نگهب�ان درباره‬ ‫الیحه رفع موانع تولید مربوط به ماده الحاقی ‪۲۵‬‬ ‫اس�ت که در ماده الحاقی ‪ ،۲۵‬نظر به اینکه ستاد‬ ‫یادشده براساس مصوبه الزم‌االجرای شورای‌عالی‬ ‫امنیت ملی تش�کیل و وظیفه و نحوه اقدامات آن‬ ‫را ش�ورای مرقوم تعیین کرده‪‌،‬لذا بر اساس اصل‬ ‫‪ ۱۷۶‬قانون اساسی اقدامات و تصمیمات ستاد باید‬ ‫زیر نظر شورای مذکور انجام پذیرد‪.‬‬ ‫همچنین در تبصره ‪ ۲‬ماده الحاقی ‪ ،۲۶‬منظور از‬ ‫عبارت‌های بخشی از منابع سازمان بورس و اوراق‬ ‫بهادار و همچنین سایر منابع مالی روشن نیست‪،‬‬ ‫‌پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد‪.‬‬ ‫الزم به ذکر است‌؛ براساس اعالم شورای نگهبان‬ ‫بند «پ» ماده الحاق�ی ‪ ،۲۸‬مغایر اصل ‪ ۵۳‬قانون‬ ‫اساس�ی شناخته ش�د‪ .‬همچنین در بند «چ» این‬ ‫م�اده‪‌،‬معادل فارس�ی واژه مونتاژ ذکر ش�ود و ا ّ‬ ‫ال‬ ‫مغایر اصل ‪ ۱۵‬قانون اساسی است‪.‬‬ ‫الزم ب�ه ذک�ر اس�ت‌؛ یک�ی دیگ�ر از ای�رادات‬ ‫ش�ورای نگهبان به م�اده الحاق�ی ‪ ۲۹‬الیحه رفع‬ ‫موانع تولید اس�ت زیرا در ماده الحاقی ‪ ،۲۹‬چون‬ ‫مشخص نیست سود متعلقه در چه قالبی پرداخت‬ ‫می‌ش�ود‪ ،‬ابهام دارد‪ ،‬پس از رف�ع ابهام اظهارنظر‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫این گزارش می‌افزاید؛ از س�وی شورای نگهبان‬ ‫م�اده الحاق�ی ‪ ،۳۴‬مغایر اص�ول ‪ ۵۲‬و ‪ ۷۵‬قانون‬ ‫اساسی شناخته شد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫تنظیم روابط ایران و چین‬ ‫براساس منافع دوجانبه‬ ‫رییس هیات عامل س��ازمان گس��ترش و نوس��ازی‬ ‫صنایع ایران در دیدار با سفیر چین بر لزوم تالش برای‬ ‫برطرف ساختن موانع ارتقای همکاری‌های صنعتی و‬ ‫تجاری دو کشور تاکید کرد‪ .‬دکتر سیدرضا نوروززاده‬ ‫در این دیدار با اش��اره ب��ه دیدار خود با جیانگ زمین‬ ‫رییس‌جمهوری س��ابق چین اظهار کرد‪ :‬در آن زمان‬ ‫که رییس کمیس��یون صنایع و مع��ادن مجلس بودم‬ ‫و هنوز تحریم‌ها وجود نداش��ت‪ ،‬ب��ه رییس‌جمهوری‬ ‫وقت چین توضیح دادم ایران انقالبی عالقه‌مند اس��ت‬ ‫مناس��بات خود را با کش��ور انقالبی چین توسعه دهد‬ ‫اما این به شرطی امکانپذیر است که ارتباطات بر پایه‬ ‫منافع دو طرف بنا شود و نگاه چین به بازار ایران‪ ،‬یک‬ ‫نگاه بلند مدت باش��د‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬نگاه چین به بازار‬ ‫ایران نباید کوتاه‌مدت و بر مبنای فروش کاال باش��د و‬ ‫بانک‌ه��ای چینی باید همکاری با ش��رکت‌های ایرانی‬ ‫را ب��ه صورتی روان انجام دهن��د‪ .‬معاون وزیر صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت یادآور ش��د‪ ،‬الزم اس��ت صدور ویزا‬ ‫برای نمایندگان ش��رکت‌های ایرانی تسریع و تسهیل‬ ‫شود و واس��طه‌ها از روابط شرکت‌های ایرانی و چینی‬ ‫حذف شوند‪ .‬دکتر نوروززاده همچنین گفت‪ :‬به‌عنوان‬ ‫بخش دولت��ی عالقه‌مند به ایجاد روابط طوالنی مدت‬ ‫با چین هس��تیم و پروژه‌های متعددی همچون پروژه‬ ‫عظیم س��اخت واح��د تولی��د گاز به ف��رآورده و نیز‬ ‫پاالیش��گاه‌های کوچک‪ ،‬جک آپ حفاری‪ ،‬طرح ایجاد‬ ‫کارخانج��ات تایرس��ازی ‪۵۰‬هزار تنی و ط��رح تولید‬ ‫الیاف شیش��ه‪ ،‬در دست اجرا داریم که آماده همکاری‬ ‫با ش��رکت‌های چینی برای تامین منابع مالی‪ ،‬انتقال‬ ‫دان��ش فنی و تامین تجهیزات هس��تیم‪ .‬رییس هیات‬ ‫عامل سازمان گسترش ابراز امیدواری کرد سفیر چین‬ ‫مش��کالت موجود در مس��یر ارتقای همکاری‌های دو‬ ‫کشور را به دولت متبوع خود منتقل کند و اظهارکرد‪:‬‬ ‫س��رمایه‌گذاری در ای��ران س��ودآوری باالی��ی دارد و‬ ‫ن��گاه طرف چینی بای��د به بازار ای��ران‪ ،‬فروش کاال و‬ ‫سرمایه‌گذاری به‌صورت همزمان باشد‪ .‬دکتر نوروززاده‬ ‫خاطرنشان کرد‪ ،‬کش��ور ایران با وجود‪ ،‬مشکالت و ‪۸‬‬ ‫س��ال جنگ تحمیلی به همه تعهدات مالی خود عمل‬ ‫ک��رده و این جزو اصول اخالقی ملت ایران اس��ت که‬ ‫سرمایه بزرگی به‌ش��مار می‌رود‪ .‬در این دیدار «پانگ‬ ‫سِ ��ن» سفیر چین نیز ضمن ابراز خرسندی از مالقات‬ ‫ب��ا ریی��س هیات عام��ل س��ازمان گس��ترش‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫درحال‌حاض��ر پیش��رفت‌های چش��مگیری به‌ویژه در‬ ‫تجاری دو کش��ور به وجود آمده و هدف من از‬ ‫روابط گپ‬ ‫این دیدار‪ ،‬توس��عه این روابط و ارتقای آن به سطحی‬ ‫باالتر اس��ت‪ .‬وی با بیان اینکه س��ال گذشته تبادالت‬ ‫تجاری ای��ران و چین ب��ه ‪ ۵۰‬میلیارد دالر رس��یده‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬نظرات و پیش��نهادهای شما را برای رفع موانع‬ ‫همکاری‌ه��ا‪ ،‬به دولت خود منتقل خواهم کرد و تمام‬ ‫توان سفارت چین و بخش بازرگانی آن را برای بهبود‬ ‫رواب��ط بکار خواهیم گرفت‪ .‬س��فیر چین تصریح کرد‪:‬‬ ‫ایران و چین به‌عنوان دو کشور مهم در جاده ابریشم‪،‬‬ ‫منافع مشترک بسیاری دارند و امیدواریم با همکاری‬ ‫عملی‪ ،‬روابط راهبردی دو کشور ارتقا یابد‪.‬‬ ‫بيشترين رشد اقتصادي‬ ‫در صنعت خودرو‬ ‫موج‪ :‬رييس س��رمايه‌گذاري و تامين مالي اتاق تهران‬ ‫با اش��اره ب��ه اينکه رکود صناي��ع و واحدهاي کوچک‬ ‫توليدي س��بب افزايش نرخ بيکاري شده است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫‪9/6‬درصد از رشد اقتصادي کشور در سال‌جاري مربوط‬ ‫به صنايع خودروسازي است‪ .‬محمدمهدي رييس‌زاده‪،‬‬ ‫نايب‌رييس کميس��يون حقوقي قضاي��ي اتاق تهران با‬ ‫تاکيد بر اينک��ه اختالف ميزان واردات و صادرات کاال‬ ‫در سال ‪ 93‬بالغ بر يک ميليارد دالر بوده است‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬صنايع مادر مثل نساجي و خودروسازي در کشور‬ ‫حتي با وجود رکود هم مي‌توانند به حيات خود ادامه‬ ‫دهند اما واحدهاي تولي��دي کوچک در صورت ادامه‬ ‫وضعي��ت فعلي رکود‪ ،‬روزب��ه‌روز از ميزان فعاليت آنها‬ ‫کم مي‌ش��ود و نهايتا با تعطيلي روبه‌رو خواهند ش��د‪.‬‬ ‫دبيرکل انجمن صنايع نساجي ايران با اشاره به اينکه‬ ‫ظرفيت صنايع مختلف به منظور ايجاد شغل در کشور‬ ‫بيش��تر از وضعيت فعلي است‪ ،‬بيان کرد‪ :‬به‌طور مثال‬ ‫در صنعت نس��اجي ظرفيتي معادل ‪288‬هزار ش��غل‬ ‫وجود دارد و اين در حالي است که تنها ‪40‬هزار شغل‬ ‫تا به امروز در اين صنعت ايجاد ش��ده است‪ .‬وي بيان‬ ‫کرد‪ :‬مهم‌ترين مش��کل صنايعي که تعطيل مي‌شوند‪،‬‬ ‫افزايش ن��رخ بيکاري در جامعه اس��ت که همين امر‬ ‫موجب ايجاد فقر و فساد در بين مردم مي‌شود‪.‬‬
‫یادداشت‬ ‫لزوم تشکيل‬ ‫اداره کل تجهيزات‬ ‫پزشکي‬ ‫علي‌محمد امراللهي‬ ‫عضو هيات‌مديره اتحاديه توليدکنندگان‬ ‫تجهيزات پزشکي‬ ‫تجهیزات پزشکی ایرانی زیر تیغ واردات‬ ‫محمدحسن س�یدزاده – گروه صنعت‪:‬‬ ‫پیش��رفت صنای��ع دانش‌بنی��ان طی چند‬ ‫س��ال اخیر باعث شده پیشرفت‌های خوبی‬ ‫در زمین��ه صنع��ت تجهی��زات پزش��کی و‬ ‫آزمایش��گاهی به وجود بیای��د به نحوی که‬ ‫حدود ‪ ۵‬سال از زمانی که این صنعت وارد‬ ‫صادرات ش��ده می‌گذرد و تقریبا هم‌اکنون‬ ‫قادری��م تمام تجهی��زات اتاق عم��ل را در‬ ‫داخل کشور تولید کنیم‪ ،‬به‌طوری‌که حدود‬ ‫‪۴۰‬درصد اق�لام تجهیزات پزش��کی و این‬ ‫صنعت از طریق تولید داخل تامین می‌شود‪.‬‬ ‫اما با این حال و با وجود چنین توانمندی و‬ ‫همچنین قیمت مناسب تولیدات؛ هم‌اکنون‬ ‫وزارت بهداشت بیش��تر نیاز‌های خود را از‬ ‫خارج کش��ور وارد می‌کند‪ .‬بنابراین ش��اید‬ ‫مهم‌ترین معضل ای��ن روز‌های این صنعت‬ ‫را بت��وان نبود حمایت وزارت بهداش��ت از‬ ‫تولیدات داخلی عنوان کرد‪.‬‬ ‫محمدرض��ا کمپانی‪،‬‬ ‫دبی��رکل اتحادی��ه‬ ‫تو لید ‌کنن��د گا ن‬ ‫تجهیزات پزشکی در‬ ‫گفت‌وگ��و ب��ا‬ ‫درباره وضعیت صنعت تجهیزات پزش��کی‬ ‫کشور گفت‪ :‬بخش تجهیزات پزشکی شامل‬ ‫دندانپزشکی‪ ،‬آزمایشگاهی و پزشکی است‬ ‫که بخش��ی را تجهیزات و بخ��ش دیگر را‬ ‫اقالم مصرفی تش��کیل می‌دهند که بیشتر‬ ‫مربوط به بخش آزمایشگاهی می‌شود که به‬ ‫اندازه کافی تولید‌کننده در این زمینه وجود‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه به‌طور کلی ‪۴۰‬درصد‬ ‫اقالم م��ورد نیاز از داخل تامین می‌ش��ود‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬در حال‌حاضر حدود ‪۶۰‬درصد‬ ‫نی��از از طری��ق واردات انجام می‌ش��ود که‬ ‫س��االنه رقمی حدود یک میلی��ارد دالر را‬ ‫دربر می‌گیرد که این روند نش��ان می‌دهد‪،‬‬ ‫زمینه سرمایه‌گذاری برای واردات تجهیزات‬ ‫پزشکی مناسب اس��ت‪ .‬بنابراین اگر قوانین‬ ‫تولید و تضمین‌های خرید وزارت بهداشت‬ ‫عملیات��ی ش��ود و از تولید حمایت ش��ود‪،‬‬ ‫‌به‌ط��ور قطع با فراهم‌بودن زمینه مناس��ب‬ ‫س��رمایه‌گذاری و تولی��د و همچنین وجود‬ ‫دانش فنی و نیروه��ای متخصص‪ ،‬در تمام‬ ‫زمینه‌ها توانایی‌های خود را ثابت کرده‌ایم‪.‬‬ ‫‹ ‹ واردات‪ ،‬تفک�ر حاک�م ب�ر وزارت‬ ‫بهداشت‬ ‫کمپان��ی با تاکی��د بر اینک��ه مهم‌ترین‬ ‫مش��کل تولید در کشور نبود حمایت دولت‬ ‫از جنس‌های داخلی اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬واردات‬ ‫در حال نابودکردن تولید داخل است و اگر‬ ‫این وضعیت ادامه داشته باشد تولید از بین‬ ‫می‌رود‪ .‬بنابراین به‌عنوان تولید‌کننده توقع‬ ‫پیش��رفت چندانی نداریم و اگر تنها همین‬ ‫وضعیت حفظ ش��ود‪ ،‬تولیدکنندگان راضی‬ ‫خواهند بود‪ .‬وی با اشاره به اینکه تفکر حاکم‬ ‫در وزارت بهداش��ت تامین نیازها از طریق‬ ‫خارج از کش��ور است‪ ،‬افزود‪ :‬تولیدکننده‌ها‬ ‫در این زمینه مشکالت زیادی دارند‪ ،‬این در‬ ‫حالی است که مهم‌ترین متقاضی و مشتری‬ ‫این بازار‪ ،‬وزارت بهداشت است اما متاسفانه‬ ‫تم��ام تجهیزات از خارج کش��ور خریداری‬ ‫ش��ده و به هیچ‌وجه از تولید داخل حمایت‬ ‫نمی‌شود‪.‬‬ ‫‹ ‹ص�ادرات ‪ 33‬میلی�ون دالری‬ ‫تجهیزات پزشکی به ‪ ۴۰‬کشور‬ ‫دبیرکل اتحادیه تولید‌کنندگان تجهیزات‬ ‫پزشکی در زمینه صادرات صنعت تجهیزات‬ ‫پزش��کی نیز اظهار کرد‪ :‬در بخش صادرات‬ ‫نیز گم��رک ایران ح��دود ‪۱۳‬میلیون دالر‬ ‫تفکر حاکم در وزارت‬ ‫بهداشت تامین نیازها‬ ‫از طریق خارج از کشور‬ ‫است‪ .‬مهم‌ترین متقاضی‬ ‫و مشتری این بازار‪،‬‬ ‫وزارت بهداشت است اما‬ ‫متاسفانه تمام تجهیزات‬ ‫از خارج کشور خریداری‬ ‫شده و به هیچ‌وجه‬ ‫از تولید داخل حمایت‬ ‫نمی‌شود‬ ‫خروج تجهیزات پزشکی را به‌طور مستقیم‬ ‫ب��ه ثبت رس��انده ام��ا به واس��طه خطوط‬ ‫تولی��دی که در خارج از کش��ور وجود دارد‬ ‫به‌طور غیرمس��تقیم حدود ‪۲۰‬میلیون دالر‬ ‫تجهیزات صادر ش��ده اس��ت‪ .‬بر این اساس‬ ‫تع��داد کش��ورهایی ک��ه صادرات ب��ه آنها‬ ‫انجام می‌ش��ود حدود ‪ ۴۰‬کش��ور است که‬ ‫می‌توان به آلم��ان‪ ،‬ایتالیا و امریکای التین‬ ‫ب��ه عنوان نمونه‌ای از کش��ور‌های متقاضی‬ ‫محصوالت تجهیزات پزش��کی ایران اشاره‬ ‫ک��رد‪ .‬همچنین در ب�لاروس خط تولیدی‬ ‫ایران��ی وجود دارد که بازار خوبی هم ایجاد‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬از آنجایی ک��ه در ابتدای راه‬ ‫هس��تیم به دلیل کیفی��ت و قیمت خوب‬ ‫به‌طور قط��ع می‌توانیم جایگاه بهتری را به‬ ‫خود اختصاص دهیم‪ .‬این در حالی اس��ت‬ ‫که صنعت تجهیزات پزشکی حدود ‪ ۱۷‬الی‬ ‫‪ ۱۸‬سال است به این شکل فعالیت می‌کند‬ ‫و حدود ‪ ۵‬سال است که صادرات آن به‌طور‬ ‫رسمی انجام می‌شود‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به تاکی��دات وزیر صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت در جلسه چند ماه گذشته‬ ‫صنعتگ��ران این حوزه مبنی بر برند‌س��ازی‬ ‫و ص��ادرات دانش فن��ی گفت‪ :‬خطوط فنی‬ ‫ک��ه در کش��ور‌های مختلف احداث ش��ده‬ ‫در راس��تای صادرات دانش فنی تجهیزات‬ ‫پزشکی است‪ ،‬از سوی دیگر این صنعت در‬ ‫زمینه هرگونه انتقال دانش فنی و فناوری به‬ ‫داخل نیز آمادگی کامل دارد‪ .‬اما کشورهایی‬ ‫که صاحب فناوری هستند‪ ،‬دانش فنی خود‬ ‫را در اختیار ایران نمی‌گذارند‪ ،‬شاید به این‬ ‫بهانه فعالیت‌های اقتصادی داش��ته باش��ند‬ ‫ام��ا هیچگاه فناوری و دان��ش فنی خود را‬ ‫در اختی��ار نمی‌گذارند و هیچ‌گاه قراردادی‬ ‫مبنی بر واگذاری دانش فنی به ایران منعقد‬ ‫نش��ده و هر چه امروز وج��ود دارد حاصل‬ ‫توانمندی‌های داخلی است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬در همین زمینه در تالش��یم‬ ‫آگهی اعمال جانشینی‬ ‫دفترچ��ه ق��رارداد حق بهره‌ب��رداری به ش��ماره ‪ 11018‬م��ورخ ‪ 83/12/22‬متعلق‬ ‫به ش��رکت توس��عه ش��یرفرآوران زنجان مطابق مصوب��ه هیات وزیران به ش��ماره‬ ‫‪/156/31266‬ه م��ورخ ‪ 69/5/9‬طی قرارداد ش��ماره ‪ 13762‬م��ورخ ‪ 93/11/27‬به‬ ‫نام بانک کش��اورزی زنجان اعمال جانشینی گردیده است و دفترچه قرارداد شماره‬ ‫‪ 11018‬مورخ ‪ 83/12/22‬متعلق به ش��رکت توس��عه ش��یرفرآوران زنجان از درجه‬ ‫اعتبار ساقط می‌باشد‪.‬‬ ‫شرکت شهرکهای صنعتی استان زنجان‬ ‫ت��ا روی ام‪.‬آر‪.‬آی و اس��کن از طریق همین‬ ‫قرارداد‌ه��ا به دس��تاورد‌هایی برس��یم اما‬ ‫تاکن��ون بازخورد مناس��بی از کش��ور‌های‬ ‫خارجی دریافت نکرده‌ایم‪.‬‬ ‫‹ ‹ل�زوم پیون�د مراک�ز تحقیقات�ی ب�ا‬ ‫صنعت‬ ‫کمپانی با اش��اره به مشکالت ساختاری‬ ‫پیوند نداش��تن مراک��ز تحقیقاتی با صنایع‬ ‫گف��ت‪ :‬در حال‌حاضر ‪ ۱۸۰‬مرکز تحقیقاتی‬ ‫وج��ود دارد ک��ه باید با صنای��ع در ارتباط‬ ‫باش��ند‪ .‬ای��ن در حالی اس��ت ک��ه بار‌ها به‬ ‫وزارت علوم‪ ،‬وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫و معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری‬ ‫اعالم کرده‌ایم که یک بار در قالب همایش‬ ‫ی��ا س��میناری ‪۱۸۰‬مرک��ز تحقیقات��ی را‬ ‫دور ه��م جمع کنیم تا صنع��ت تجهیزات‬ ‫پزشکی به‌عنوان یکی از صاحبان کرسی در‬ ‫تشکل‌های دانش‌بنیان دور هم جمع شوند‬ ‫تا به این نتیجه برس��یم که در این صنعت‬ ‫چگون��ه می‌توان همکاری الزم را انجام داد‪.‬‬ ‫این در حالی اس��ت که هم‌اکنون در امریکا‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬مرک��ز تحقیقات��ی وج��ود دارد که‬ ‫پروژه‌ه��ا را تعریف کرده و مراکز تحقیقاتی‬ ‫ن را بر عهده می‌گیرند و تمام امور‬ ‫انج��ام آ ‌‬ ‫به س��رعت طی می‌ش��ود اما متاسفانه این‬ ‫ارتباط در داخل وجود ندارد که الزم اس��ت‬ ‫سازمانی پا پیش گذاشته و صنایع و مراکز‬ ‫تحقیقاتی را دور هم جمع کند‪.‬‬ ‫دبیرکل اتحادیه تولید‌کنندگان تجهیزات‬ ‫پزش��کی با اش��اره به دس��تور معاون امور‬ ‫صنایع وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت در‬ ‫جلسه هم‌اندیشی صنایع تجهیزات پزشکی‬ ‫مبنی بر جلوگیری از ثبت سفارش کاالهای‬ ‫پزش��کی که در داخل تولید می‌ش��وند نیز‬ ‫گفت‪ :‬مس��ئوالن وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت در این زمینه س��عی کر ‌ده‌اند که در‬ ‫برخ��ی موارد اعم��ال و در برخی موارد هم‬ ‫مش��روط‪ ،‬اعمال شده اس��ت‪ .‬به گفته وی‪،‬‬ ‫ب��ه طور کلی تفکر حمای��ت از تولید داخل‬ ‫در وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت وجود‬ ‫دارد که توانس��ته تا حدودی به این صنعت‬ ‫کمک کند اما مابقی موارد در دست وزارت‬ ‫بهداشت است و اگر مسئله‌ای اعمال نشده‬ ‫به احتمال نتوانس��ته‌اند وزارت بهداشت را‬ ‫متقاع��د کنند زیرا ای��ن وزارتخانه در حال‬ ‫‌حاض��ر طرح تحول س�لامت را در دس��ت‬ ‫دارد و در هی��ات دول��ت و در می��ان دیگر‬ ‫وزارتخانه‌ها از امتیاز خاصی برخوردار است‪.‬‬ ‫وی در ادامه افزود‪ :‬البته در بخشی‪ ،‬بابت‬ ‫این تفکر به وزارت بهداش��ت حق می‌دهیم‬ ‫ک��ه نتواند از تولی��د داخل اس��تفاده کند‬ ‫ک��ه آن هم به رکود اقتصادی و مش��کالت‬ ‫اقتصادی که بر تولید حاکم ش��ده و ممکن‬ ‫است وزارت بهداش��ت را نگران کند که به‬ ‫موقع نیازش تامین نش��ود ام��ا باید توجه‬ ‫داش��ت که زنجیره اقتصاد بهم متصل است‬ ‫و اگر بانک‌ها و دیگر ارگان‌ها حمایت نکنند‬ ‫نمی‌توان رضای��ت مصرف‌کننده که وزارت‬ ‫بهداش��ت اس��ت را جلب ک��رد‪ .‬کمپانی با‬ ‫اش��اره به اعالم نیاز کشور ونزوئال در زمینه‬ ‫تجهیزات پزشکی گفت‪ :‬اعالم نیاز‌ها معموال‬ ‫از طری��ق نمایندگانی که در آن کش��ور‌ها‬ ‫حضور دارند و یا از طریق خرید مس��تقیم‬ ‫یا از طری��ق خطوط تولید اعالم می‌ش��ود‬ ‫اما اعالم نیاز کش��ور ونزوئال بیشتر از سوی‬ ‫دولت مطرح شده و سیاسی است‪.‬‬ ‫‹ ‹تبدیل ایران به بازار آزاد تجهیزات‬ ‫پزشکی‬ ‫دبیرکل اتحادیه تولید‌کنندگان تجهیزات‬ ‫پزش��کی نیز با اش��اره به اینک��ه هم‌اکنون‬ ‫قاچ��اق تجهیزات پزش��کی در کش��ور به‬ ‫در بخش صادرات‬ ‫نیز گمرک ایران حدود‬ ‫‪۱۳‬میلیون دالر خروج‬ ‫تجهیزات پزشکی را‬ ‫به‌طور مستقیم به ثبت‬ ‫رسانده اما به واسطه‬ ‫خطوط تولیدی که در‬ ‫خارج از کشور وجود‬ ‫دارد به‌طور غیرمستقیم‬ ‫حدود ‪۲۰‬میلیون دالر‬ ‫قطعات صادر شده است‬ ‫شدت انجام می‌شود‪ ،‬گفت‪ :‬آمار دقیقی در‬ ‫این زمینه در دس��ت نیس��ت اما در زمینه‬ ‫تعرفه‌های ورودی با مشکل مواجه هستیم‬ ‫زیرا در حال‌حاض��ر میانگین تعرفه واردات‬ ‫تجهیزات پزشکی حدود ‪۸/۸‬درصد است که‬ ‫با احتساب ارز مبادالتی که به وارد‌کنندگان‬ ‫اعطا می‌شود‪ ،‬حدود ‪۷‬درصد خواهد شد‪ .‬در‬ ‫برخی از کاالها نیز ش��اهد تعرفه ‪۴‬درصدی‬ ‫هس��تیم که با احتساب ارز مبادالتی حدود‬ ‫‪۲‬درصد می‌شود که این امر به این معناست‬ ‫ک��ه ایران ب��ه ب��ازار آزاد واردات تجهیزات‬ ‫پزشکی تبدیل شده است‪.‬‬ ‫مهدی‌رضا گلس��تانی‪،‬‬ ‫عض��و هیات‌مدی��ره‬ ‫اتحادیه تولید‌کنندگان‬ ‫تجهیزات پزشکی نیز‬ ‫در زمین��ه وضعی��ت‬ ‫گفت‪:‬‬ ‫تجهیزات اتاق عمل در ایران به‬ ‫مش��کل تولید در داخل به عنوان یک محور‬ ‫توسعه به رسمیت شناخته نشده و وقتی پول‬ ‫نفت وج��ود دارد واردات در این حوزه انجام‬ ‫می‌شود اما زمانی که منابع مالی کافی وجود‬ ‫نداشته باشد‪ ،‬تولید مورد توجه قرار می‌گیرد‬ ‫که این مس��ئله مرب��وط ب��ه وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت نمی‌شود چراکه این وزارتخانه‬ ‫در چارچ��وب وظایف خ��ود از تولید حمایت‬ ‫می‌کند اما حمایت از تولید به یک وزارتخانه‬ ‫برنمی‌گردد بلکه شرایط باید به گونه‌ای باشد‬ ‫که به تولید بها داده شود‪.‬‬ ‫‹ ‹تولید داخلی تجهیزات اتاق عمل‬ ‫گلس��تانی با اعالم اینکه درحال‌حاضر تمام‬ ‫اج��زای به کار گرفته ش��ده در اتاق عمل در‬ ‫داخل تولید می‌ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬قس��مت عمده‬ ‫تجهی��زات اتاق عم��ل توس��ط تولید‌کننده‬ ‫داخلی تامین می‌‌ش��ود‪ ،‬به‌ط��ور مثال تخت‬ ‫ات��اق عمل‪ ،‬چراغ اتاق عم��ل‪ ،‬مانیتور و‪ ...‬در‬ ‫داخل تولید می‌ش��ود‪ .‬وی درباره دانش فنی‬ ‫و فناوری‌های��ی ک��ه در تجهیزات اتاق عمل‬ ‫ب��ه کار گرفته می‌ش��ود نیز اظه��ار کرد‪ :‬در‬ ‫ای��ن زمینه می‌ت��وان گفت تقریب��ا به دانش‬ ‫فن��ی و فن��اوری روز دنیا مجهز هس��تیم اما‬ ‫محدودیت‌هایی در این زمینه وجود دارد که‬ ‫اگ��ر بخواهیم کاالیی مطاب��ق بهترین جنس‬ ‫خارجی تولید کنیم قیم��ت آن ‪ 5‬برابر تمام‬ ‫می‌ش��ود که این باعث شده شرکت‌ها نتوانند‬ ‫سرمایه‌گذاری مناسبی انجام دهند‪.‬‬ ‫‹ ‹ آسیب ‪ 50‬درصدی تحریم‌ها‬ ‫عضو هیات‌مدیره اتحادی��ه تولیدکنندگان‬ ‫تجهیزات پزش��کی با اشاره به اینکه تحریم‌ها‬ ‫تاثی��ر زیادی بر این صنعت داش��ته‪ ،‬گفت‪ :‬با‬ ‫اعم��ال تحریم‌ها برای انتقال قطع��ات و‪ ...‬با‬ ‫مشکالت زیادی مواجه هستیم که تقریبا ‪۵۰‬‬ ‫درصد در هزینه‌ها و زمان تولید تاثیر داش��ته‬ ‫اس��ت‪ .‬وی درب��اره رویکرد وزارت بهداش��ت‬ ‫در خرید تجهیزات از خارج از کش��ور گفت‪:‬‬ ‫مشکل این است که در وزارت صنعت‌‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت اداره کل تجهیزات پزش��کی وجود‬ ‫ندارد البته این وزارتخانه همیشه در راستای‬ ‫کمک به صنعت قدم برداشت ‌ه اما متولی برای‬ ‫آن مش��خص نیست تا بس��یاری از مشکالت‬ ‫حل ش��ود‪ .‬وزارت بهداشت نیز متولی صنعت‬ ‫نیست و ماموریت دیگری دارد اما حمایت از‬ ‫این صنعت باید محقق ش��ود ک��ه این امر با‬ ‫توافق می��ان وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫و وزارت بهداش��ت حل خواهد شد‪ .‬بر اساس‬ ‫این گزارش‪ ،‬با توجه به سیاس��ت‌های اقتصاد‬ ‫مقاومتی ابالغی از سوی رهبر معظم انقالب‪،‬‬ ‫لزوم تغییر رویکرد وزارت بهداشت به عنوان‬ ‫مش��تری اصلی به صنعت تجهیزات پزشکی‬ ‫به ش��دت احساس می‌ش��ود‪ .‬در همین حال‬ ‫صنع��ت تجهیزات پزش��کی به‌عن��وان یکی‬ ‫از صنای��ع دانش‌بنی��ان نیازمن��د حمای��ت‬ ‫همه‌جانب��ه از س��وی تمام ارگان‌هاس��ت تا‬ ‫ظرفی��ت ایجادش��ده در ای��ن صنعت حفظ‬ ‫ش��ود و پیشرفت‌هایی که در ‪ ۵‬سال گذشته‬ ‫در زمینه صادرات انجام ش��ده حفظ ش��ده و‬ ‫گسترش یابد‪.‬‬ ‫آگهی فراخوان مناقصه عمومی خدمات حجمی اسفندماه ‪1393‬‬ ‫نوبت دوم‬ ‫ش�رکت ش�هرکهای صنعتی اس�تان زنجان (مناقصه‌گزار) در اجرای قانون برگزاری مناقصات در نظر دارد فعالیتهای مش��روح در جدول ذیل را با مش��خصات و شرایط تعیین شده‬ ‫از طریق مناقصه عمومی (یک مرحله‌ای) به ش��رکتهای خدماتی دارای صالحیت و مجوز از اداره کار و امور اجتماعی واگذار نماید‪ .‬لذا از کلیه ش��رکتهایی که تمایل به ش��رکت در این‬ ‫مناقصه را دارند دعوت می‌گردد جهت خرید اس��ناد مناقصه از تاریخ ‪ 93/12/19‬تا تاریخ ‪ 93/12/25‬در س��اعات اداری روز‌های غیرتعطیل به واحد قرارداد‌های این شرکت مراجعه نموده‬ ‫و پیش��نهادات خود را نیز از تاریخ ‪ 93/12/26‬تا پایان وقت اداری مورخ ‪ 94/01/19‬به واحد دبیرخانه این ش��رکت تس��لیم و رسید اخذ نمایند‪ .‬ضمنا زمان بازگشایی پاکات روز پنجشنبه‬ ‫ساعت ‪ 10‬صبح مورخ ‪ 94/01/20‬می‌باشد‪.‬‬ ‫ردیف‬ ‫صنعت تجهيزات پزش��کي در اي��ران با توجه‬ ‫به رشدي که در س��ال‌هاي گذشته تجربه کرده‬ ‫اس��ت روزهاي خوبي را س��پري مي‌کن��د اما از‬ ‫آنج��ا که واردات و قاچاق در اين حوزه به صورت‬ ‫غيرش��فاف انجام می‌ش��ود و مي��زان تامين نياز‬ ‫بازار به‌وس��یله اين صنعت ش��فاف نيس��ت‪ ،‬تنها‬ ‫توانسته نياز بخش��ي از بازار را متناسب با تقاضا‬ ‫رفع کند‪.‬‬ ‫در حال حاضر وضعيت توليد در اقالم مصرفي‬ ‫در اي��ن صنع��ت نظي��ر دس��تکش‌هاي جراحي‬ ‫و معاينه‪ ،‬باند‪ ،‬س��رنگ و‪ ...‬به گونه‌اي اس��ت که‬ ‫تمام نياز بازار را پوش��ش مي‌دهد اما واردات اين‬ ‫محصوالت باعث شده تا بخشي از بازار اشباع شده‬ ‫و تقاضا براي توليد داخل وجود نداشته باشد که‬ ‫همين مس��ئله منجر به توقف فعاليت بسياري از‬ ‫واحدهاي توليدي ش��ده است‪ .‬اين درحالي است‬ ‫که توليدات توليدکنندگان داخلي از بعد کيفيت‬ ‫و همچنين کمي��ت نه‌تنها از جنس‌هاي وارداتي‬ ‫پايين‌تر نيستند بلکه از نظر استاندارد‌ها وضعيت‬ ‫بسيار بهتري دارند‪.‬‬ ‫درح��ال‌حاضر در اين صنعت بيش از ‪ ۳۵۰‬تا‬ ‫‪ ۴۰۰‬واحد صنعتي درحال فعاليت بوده که همه‬ ‫به‌صورت فعال در پي توليد هس��تند اما هر کدام‬ ‫به گونه‌اي زیرفشار واردات قرار دارند‪ .‬اين شرايط‬ ‫درحالي اس��ت ک��ه صنايع مبتني‌ب��ر فناوري به‬ ‫گونه‌اي است که با وجود رشد و پيشرفت در هر‬ ‫رش��ت ‌ه مرتبط و دستيابي به کيفيت مطلوب بايد‬ ‫ش��اهد اس��تقبال بازار از آن و توليد انبوه در اين‬ ‫زمينه باش��يم اما متاسفانه هم‌اکنون اين شرايط‬ ‫در صنعت تجهيزات پزشکي وجود ندارد‪.‬‬ ‫زي��را وقتي نياز ب��ازار محدود ب��وده و آن هم‬ ‫از طري��ق واردات تامي��ن مي‌ش��ود‪ ،‬انبار‌ها پر از‬ ‫محصول خواهد شد که درحال حاضر شاهد اين‬ ‫اتفاق در صنعت تجهيزات پزشکي هستيم‪.‬‬ ‫هم‌اکن��ون در صورت کمبود در اين بازار‪ ،‬نياز‌‬ ‫از طريق واردات رس��مي يا قاچاق تامين مي‌شود‬ ‫که اين مس��ئله باعث ش��ده امکان فعاليت واحد‬ ‫تولي��دي از دس��ت برود اما از بعد رش��د فناوري‬ ‫واحد‌ه��ا ش��اهد پيش��رفت قاب��ل مالحظ��ه‌اي‬ ‫بوده‌ايم‪.‬‬ ‫در زمين��ه ص��ادرات اي��ن صنعت ب��ه ويژه در‬ ‫اق�لام مصرفي ني��ز آمار دقيقي وج��ود ندارد اما‬ ‫براساس آمار اعالمي از سوي گمرک‪ ،‬رقم بسيار‬ ‫کم��ي در مقابل واقعيت اس��ت زيرا کش��ور‌هاي‬ ‫همس��ايه نياز‌ه��اي خ��ود را بيش��تر از طري��ق‬ ‫بازارچه‌هاي م��رزي تهيه مي‌کنند و آمار خاصي‬ ‫به ثبت نمي‌رس��د و چون سيس��تم بانکي فعالي‬ ‫در کش��ور‌هايي همچون عراق و افغانستان براي‬ ‫گشايش اعتبار و‪ ...‬وجود ندارد‪ ،‬آماري هم در اين‬ ‫زمينه وجود ندارد‪.‬‬ ‫ام��ا واقعيت اين اس��ت هرگاه خري��دار داخلي‬ ‫بي‌مه��ري کرده و واردات را ب��ه توليدات داخلي‬ ‫ترجيح دهد کاالهايي که روي دست توليد‌کننده‬ ‫مي‌مان��د از طري��ق بازارچه‌ه��اي م��رزي وارد‬ ‫کشور‌هاي ديگر مي‌شود و متاسفانه در آمار‌هاي‬ ‫رسمي ثبت و ضبط نمي‌شود‪.‬‬ ‫ام��ا يکي از مباح��ث مهم اي��ن صنعت تمايل‬ ‫وزارت بهداش��ت ب��ر واردات تجهيزات پزش��کي‬ ‫است که اين تمايل به سابقه تاريخي اين صنعت‬ ‫بر مي‌گردد‪.‬‬ ‫زيرا حدود ‪۲۰‬سال قبل به ويژه در دوران دفاع‬ ‫مقدس امکان توليد وجود نداشت و در آن زمان‬ ‫بناي اين صنعت بر واردات گذاشته شد و کم کم‬ ‫پ��س از اين دوران واحد‌هاي صنعتي به س��متي‬ ‫حرکت کردند تا بخشي از نياز بازار را توليد کنند‬ ‫ام��ا همچنان تامين نياز از طري��ق واردات حتي‬ ‫روي کاالهايي که ‪ 100‬درصد توان داخلي وجود‬ ‫دارد‪ ،‬سايه افکنده است‪.‬‬ ‫بنابراين دولت بايد به توليد اهميت دهد و نياز‬ ‫خود را ب��ه توليدکننده اعالم کند تا توليد‌کننده‬ ‫به هر ش��کل ممکن نسبت به تامين نياز او اقدام‬ ‫کند که اين مس��ئله مستلزم تقويت رابطه دولت‬ ‫و توليد‌کننده است‪ .‬يکي از مشکالت اين صنعت‬ ‫نبود متولي مش��خص اس��ت زيرا وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت که متولي صنعت کش��ور است‪،‬‬ ‫اداره کل��ي در زمينه تجهيزات پزش��کي ندارد و‬ ‫اداره کل تجهيزات پزش��کي وزارت بهداشت نيز‬ ‫به عنوان مصرف‌کنن��ده نقش بازي مي‌کند و به‬ ‫دنب��ال راحت‌ترين راه براي تامين نياز اس��ت و‬ ‫توليد داخ��ل و واردات فرقي براي اين وزارتخانه‬ ‫ندارد‪.‬‬ ‫‪30‬‬ ‫پنجشنبه ‪ 21‬اسفند ‪ 21 - 1393‬جمادی االول ‪ 12 -1436‬مارس ‪ -2015‬شماره ‪ -179‬پیاپی ‪1497‬‬ ‫صنعت‬ ‫‪industry@smtnews.ir‬‬ ‫عنوان‬ ‫مبلغ برآورد (ریال)‬ ‫قیمت اسناد (ریال)‬ ‫منبع تامین اعتبار‬ ‫مبلغ تضمین شرکت در مناقصه (ریال)‬ ‫مدت پیمان‬ ‫‪1‬‬ ‫امور حمل‌ونقل‪ ،‬ارائه خدمات عمومی‪ ،‬نظافت و نگهداری فضای سبز شهرکهای صنعتی استان‬ ‫و ساختمان مرکزی به‌صورت حجمی‬ ‫‪5/402/673/408‬‬ ‫‪500/000‬‬ ‫داخلی‬ ‫‪378/000/000‬‬ ‫‪ 12‬ماه‬ ‫‌* ضمنا نوع تضمین ش��رکت در مناقصه به صورت ضمانتنامه بانکی یا واریز نقدی (که ش��رح بازپرداخت آن در اس��ناد مناقصه آمده اس��ت‪ ).‬و یا اوراق مشارکت به مبالغ اشاره شده قابل‬ ‫قبول می‌باشد‪.‬‬ ‫‌* جهت خرید اسناد بایستی قیمت اسناد به شماره حساب ‪ 2567250591‬با شناسه ‪ 190003 0685‬بانک ملت شعبه خیابان خرمشهر (قابل پرداخت در کلیه شعب بانک ملت) بنام‬ ‫شرکت شهرکهای صنعتی استان زنجان واریز و با در دست داشتن فیش بانکی و معرفی‌نامه به واحد قرارداد‌های امور فنی و اجرایی مراجعه فرمایید‪.‬‬ ‫‌* مبلغ ‪ 8‬درصد ارزش‌افزوده در مبلغ برآورد در نظر گرفته شده است‪.‬‬ ‫* هزینه آگهی از برنده مناقصه دریافت خواهد شد‪.‬‬ ‫* نشانی مناقصه‌گزار‪ :‬زنجان ـ خیابان خرمشهر ـ باالتر از میدان هنرستان ـ روبه‌روی پارک میثم ـ تلفن تماس‪4 :‬ـ‌‪33770023‬‬ ‫مدیر توسعه منابع انسانی و امور اداری شرکت شهرکهای صنعتی استان زنجان‬
‫انرژی‬ ‫‪public@smtnews.ir‬‬ ‫پنجشنبه ‪ 21‬اسفند ‪ 21 - 1393‬جمادی االول ‪ 12 -1436‬مارس ‪ -2015‬شماره ‪ -179‬پیاپی ‪1497‬‬ ‫درپي ایجاد پتروشیمی مکران با هدف توسعه صنعت سیستان و بلوچستان مطرح شد‬ ‫‪31‬‬ ‫منابع آبی اولویت احداث واحد‌های پتروشیمی‬ ‫عرفانه تاجيکي ‪ -‬گ�روه انرژي‪ :‬به مرور زمان معناي‬ ‫برخ��ي واژه‌ها به دليل همراهی در بس��یاری از موارد به‬ ‫یکدیگر نزدیک می‌ش��وند‪ ،‬به دنبال وجود چنین امکانی‬ ‫در ادبيات فارسي‪ ،‬خوشبختانه يا متاسفانه طي يک دوره‬ ‫سياس��ي خاص‪ ،‬واژه توسعه و اشتغالزايي با احداث واحد‬ ‫پتروش��يمي توام ش��د! به اين معنا که هرگاه صحبت از‬ ‫توسعه به ميان مي‌آمد‪ ،‬پيشنهاد احداث واحد پتروشيمي‬ ‫نيز مطرح مي‌ش��د‪ .‬تا جايي که ب��ه جرات مي‌توان گفت‬ ‫بيش��ترين مجوزها براي احداث واحدهاي پتروشيميايي‬ ‫در س��فرهاي اس��تاني دول��ت پیش��ین صادر ش��د‪ .‬اين‬ ‫همراهی ش��ايد به ظاهر به نفع اقتصاد کش��ور باشد‪ ،‬اما‬ ‫در حقيقت اگر کارشناس��انه با آن برخورد نشود مي‌تواند‬ ‫مخرب‌تري��ن آثار را درپي داش��ته باش��د‪ .‬همان‌طور که‬ ‫مي‌دانيد براي راه‌اندازي هر صنعتي در هر نقطه از کشور‬ ‫بايد شرايط آمايش��ي مورد نياز آن صنعت به طور دقيق‬ ‫و موشکافانه بررسي ش��ود‪ .‬صنعت پتروشيمي به عنوان‬ ‫صنعت��ي با ارزش‌اف��زوده کالن و دارن��ده باالترين حجم‬ ‫ص��ادرات غيرنفت��ي‪ ،‬بايد در منطقه‌اي احداث ش��ود که‬ ‫امکان دسترس��ي ب��ه بازارهاي مصرف جهاني را داش��ته‬ ‫باش��د‪ .‬از طرفي نخس��تين نياز اين صنع��ت پس از گاز‪،‬‬ ‫ضرورت دسترس��ی به حجم زیاد آب به منظور اس��تفاده‬ ‫در بويلرها براي توليد بخار با فشار باال و همچنين خنک‬ ‫ک��ردن تجهيزات خود اس��ت‪ .‬به اين ترتي��ب واحدهای‬ ‫پتروشیمی بايد به منابع تامين‌کننده آب نزديک باشد‪ .‬از‬ ‫سويي ديگر دسترسي مجتمع‌های پتروشيمي به خوراک‬ ‫مورد مصرف‌ش��ان بايد نخستين محور براي تعيين مکان‬ ‫احداث در نظر گرفته شود‪ .‬محورهاي ذکر شده مهمترين‬ ‫و ابتدايي‌ترين محورهايي هس��تند که بايد براي احداث‬ ‫يک واحد پتروشيمي به آن توجه شود‪ .‬با در نظر گرفتن‬ ‫چنين ويژگي‌هايي براي راه‌اندازي مجتمع پتروش��يمي‬ ‫متوجه خواهيم شد که بهترين مکان براي تاسيس چنين‬ ‫صنعتي مناطق س��احلي کشور است‪ .‬البته اين به معناي‬ ‫ناتواني در احداث مجتمع پتروش��يمي نيس��ت‪ ،‬بلکه در‬ ‫هر نقطه‌اي به جز نقاط جنوبي و ش��مالي کش��ور‪ ،‬واحد‬ ‫پتروش��يمي تاس��يس ش��ود‪ ،‬هزينه کالني را بايد براي‬ ‫لو‌نقل و مهم‌تر از همه استخراج آب‬ ‫تامين خوراک‪ ،‬حم ‌‬ ‫از سفره‌هاي زير‌زميني صرف کنيم چراکه ايران کشوري‬ ‫گرم و خش��ک با منابع آبي محدود محس��وب مي‌شود و‬ ‫ب��راي تامين آب مناطق مرکزي و خش��ک آن مجبور به‬ ‫حفر چاه‌هاي زير‌زميني هس��تيم‪ .‬اين در حالي است که‬ ‫اس��تفاده از آب‌هاي زير‌زميني به سختي پاسخگوي نياز‬ ‫آب آش��اميدني است و ايران همواره در خطر خشکسالي‬ ‫قرار دارد‪.‬‬ ‫اين درحالي است که بهروز رياحي‪ ،‬معاون وزير صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت از احداث بزرگترين مجموعه پتروشيمي‬ ‫ب��ا عنوان نگين مکران خب��رداد و گفت‪ :‬اين پروژه با ‪20‬‬ ‫ميليارد دالر س��رمايه‌گذاري خارجي تا سال ‪16 ،1404‬‬ ‫نو‌بلوچستان ايجاد مي‌کند‬ ‫هزار شغل در اس��تان سیستا ‌‬ ‫و به گونه‌اي اس��تان را متحول خواهد کرد‪ ،‬اما متاسفانه‬ ‫با يک گزارش اش��تباه با گره کور محيط‌زيس��ت مواجه‬ ‫ش��ده که اميدواريم برطرف ش��ود‪.‬از سويي ديگر محمود‬ ‫رضا موثقي‌نيا‪ ،‬مديرعامل ش��رکت توس��عه نگين مکران‬ ‫(مجموعه پتروش��يمي) گفت‪ :‬تا امروز ‪ 11‬س��رمايه‌گذار‬ ‫داخلي و ‪ 2‬سرمايه‌گذار خارجي جذب کرده‌ايم‪.‬‬ ‫وي ادامه داد‪ :‬به دليل دسترسي به آب‌هاي آزاد درياي‬ ‫عمان و با ايجاد خط لوله مستقيم مي‌توان هزينه سوخت‬ ‫پتروش��يمي را کاهش داد و درحالي که مردم چابهار گاز‬ ‫ندارند‪ ،‬ايجاد چنين صنعت پتروش��يمي مي‌تواند بسيار‬ ‫موثر باشد‪ .‬موثقي‌نیا تصريح کرد‪ :‬ساالنه ‪ 2/5‬ميليون تن‬ ‫ات��ان نياز داريم که هنوز نتوانس��ته‌ايم تخصيص آن را از‬ ‫وزارت نفت بگيريم‪.‬‬ ‫‹ ‹آب‪ ،‬آب و آب‬ ‫در همين حال محمد پارسا‪ ،‬رييس‬ ‫فدراس��يون صادرات انرژي با بيان‬ ‫نو‌بلوچس��تان منطقه‬ ‫اينکه سيستا ‌‬ ‫بسيار کم‌آبي بوده و استخراج آب از‬ ‫سفره‌هاي زير‌زميني براي مصارف‬ ‫صنعت��ي درحالي ک��ه به لحاظ تامين آب آش��اميدني با‬ ‫مشکل روبه‌رو هستيم امري غيرمنطقي به نظر مي‌رسد‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬با در نظر گرفتن چنين شرايطي احداث‬ ‫به‬ ‫مجتمع پتروش��يمي به هيچ عنوان صرفه اقتصادي ندارد‬ ‫چراکه بي‌ش��ک به محيط‌زيس��ت و آماي��ش اين منطقه‬ ‫آسيب مي‌رساند‪.‬‬ ‫وي ادامه داد‪ :‬پيشنهادي که در اين زمينه مطرح شده‬ ‫فعالیت پتروشیمی دوشادوش وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫شانا‪ :‬عباس ش��عری‌مقدم‪ ،‬معاون وزیر نفت در امور‬ ‫پتروشیمی گفت‪ :‬با توجه به مصوبه اخیر هیات‌مدیره‬ ‫شرکت ملی صنایع پتروشیمی در حوزه صنایع پایین‬ ‫دست‪ ،‬از این پس دوشادوش وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت در این زمینه فعالیت خواهیم داشت‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر اینکه صنعت پتروش��یمی به خوبی‬ ‫می‌توان��د تاثیر نوس��ان‌های قیمت نفت خ��ام را بر‬ ‫درآمدهای ارزی کشور خنثی کند‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬بازار‬ ‫پتروشیمی خیلی تحت تاثیر قیمت جهانی نفت خام‬ ‫نیست و تغییرات قیمت محصوالت در این صنعت به‬ ‫نسبت یک به یک با قیمت نفت خام نیست‪ .‬شعری‬ ‫مق��دم با اش��اره به کاهش ‪٥٠‬درص��دی قیمت نفت‬ ‫خ��ام در بازارهای جهانی گف��ت‪ :‬هم‌اکنون با وجود‬ ‫ای��ن کاهش قیمت به‌عنوان مثال با توجه به افزایش‬ ‫مصرف ک��ود اوره‪ ،‬قیمت این محصول افزایش یافته‬ ‫است‪ .‬به اعتقاد معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی‬ ‫نیاز کشورهای درحال توسعه به محصوالت پلیمری‬ ‫و پتروش��یمی پیوس��ته در حال افزایش اس��ت‪ ،‬این‬ ‫موضوع سبب شده قیمت محصوالت پتروشیمی در‬ ‫حد قیمت نفت خام کاه��ش یابد‪ .‬وی با بیان اینکه‬ ‫ب��ورس کاالی ای��ران تحت تاثیر یکس��ری تبلیغات‬ ‫اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬آنچه در ب��ورس در زمینه محصوالت‬ ‫صنعت پتروش��یمی رخ می‌دهد تحت تاثیر تبلیغات‬ ‫بوده و بر اساس واقعیات بازارهای جهانی و تحوالت‬ ‫سیاسی و اقتصادی نیست‪ .‬شعری‌مقدم تصریح کرد‪:‬‬ ‫با توجه به نبود آگاهی کافی در بخش خصوصی برای‬ ‫توس��عه صنایع تکمیلی ش��رکت صنایع پتروشیمی‬ ‫به‌عن��وان ی��ک مش��اور و راهنم��ا در بخ��ش فنی‪،‬‬ ‫اطالعاتی و گاهی زیرس��اختی در بخش پایین‌دستی‬ ‫صنعت پتروشیمی نقش‌آفرینی خواهد کرد‪ .‬براساس‬ ‫این گزارش‪١١ ،‬درصد ذخایر نفتی و ‪١٧‬درصد ذخایر‬ ‫گازی از منابع هیدروکربنی دنیا در ایران وجود دارد‬ ‫ک��ه ذخایر یادش��ده می‌تواند ده‌ها س��ال خوراک و‬ ‫انرژی صنایع گوناگون را تامین کند‪ ،‬از این رو امروزه‬ ‫افزایش جذابیت سرمایه‌گذاری در صنعت پتروشیمی‬ ‫به عنوان نخس��تین صنعت ارزش‌آفرین کش��ور باید‬ ‫بدون تردید م��ورد توجه قرار گی��رد‪ .‬این صنعت با‬ ‫استفاده از ‪5‬درصد منابع هیدروکربوری‪٤٠ ،‬میلیون‬ ‫ت��ن محصول به ارزش ‪٢٠‬میلی��ارد دالر ایجاد کرده‬ ‫اس��ت که اگر این ‪5‬درصد ب��ه صددرصد (‪ 20‬برابر)‬ ‫افزای��ش یابد‪ ،‬عای��دی حاصل ب��دون درنظر گرفتن‬ ‫صنای��ع تکمیلی به ‪ ٤٠٠‬میلیارد دالر بالغ می‌ش��ود‬ ‫و ای��ن در حالی اس��ت که برآوردها نش��ان می‌دهد‬ ‫اگر ‪٤٠٠‬میلیون مترمکع��ب از منابع هیدروکربوری‬ ‫(گاز) به قیمت ‪ ٤٠‬س��نت برای هرمترمکعب و نفت‬ ‫به میزان ‪3‬میلیون بش��که در روز با قیمت ‪ ١٠٠‬دالر‬ ‫فروخته ش��ود‪ ،‬عایدی حاصل از این اقدامات تنها به‬ ‫‪١٦٧‬میلیارد دالر بالغ می‌شود‪.‬‬ ‫است‪ ،‬اين بود که در مسير خط لوله انتقالي گاز به منطقه‬ ‫نو‌بلوچستان يک واحد پتروشيمي نيز احداث شده‬ ‫سيستا ‌‬ ‫تا معضل اشتغال در اين اس��تان حل شود‪ .‬براي احداث‬ ‫پتروشيمي در چنين منطقه‌اي بايد هزينه استخراج آب‬ ‫را در نظر داش��ته باشيم‪ .‬به نظر مي‌رس��د احداث واحد‬ ‫پتروشيمي در نزديکي ساحل خزر منطقي‌تر باشد و براي‬ ‫توسعه‌يافتگي استان‌هاي دورافتاده که از توسعه کمتري‬ ‫بهره برده‌ان��د بايد طرح‌هاي صنعتي ديگ��ري را در نظر‬ ‫داشت تا کمترين آسيب به محيط‌زيست آن منطقه وارد‬ ‫شود‪.‬‬ ‫‹ ‹احساساتي نباشيد‪ ،‬منطقي تصميم بگيريد‬ ‫در ادام��ه اين بررس��ي حميدرضا‬ ‫صالح��ي‪ ،‬دبي��ر کل فدراس��يون‬ ‫ص��ادرات ان��رژي ضم��ن تاکيد بر‬ ‫اينکه براي احداث هر خط توليد و‬ ‫راه‌ان��دازي هر صنعتي‪ ،‬هزينه‌هايي‬ ‫که براي آن صرف مي‌ش��ود بر قيمت تمام ش��ده کاالي‬ ‫گفت‪:‬‬ ‫نهاي��ي تاثير مي‌گ��ذارد‪ ،‬در گفت و گ��و با‬ ‫صنعت پتروشيمي به نيروي انساني‪ ،‬خوراک مناسب‪ ،‬آب‬ ‫لو‌نقل آس��ان و نزديکي ب��ه آب‌هاي آزاد به‬ ‫فراوان‪ ،‬حم ‌‬ ‫منظور صادرات بيشتر و ارزان‌تر‪ ،‬نيازدارد‪ .‬چراکه ازجمله‬ ‫مهم‌ترين برنامه‌هاي اصلي اين صنعت تصرف بازار جهاني‬ ‫محصوالت پتروش��يمي اس��ت‪ .‬ب��ه اين ترتي��ب احداث‬ ‫مجتمع پتروشيمي در منطقه‌اي که دسترسي به چنين‬ ‫عواملي را دش��وار کند ب��ه هيچ عن��وان منطقي به نظر‬ ‫نمي‌رسد‪ .‬وي ادامه داد‪ :‬در شرايطي که قرار بر اين باشد‬ ‫نو‌بلوچس��تان مجتمع پتروشيمي‬ ‫که در اس��تان سيستا ‌‬ ‫احداث ش��ود‪ ،‬اين واحد به‌طور حتم بايد در منطقه آزاد‬ ‫چابهار تاس��يس ش��ود‪ ،‬زيرا‪ ،‬اين منطقه به آب‌هاي آزاد‬ ‫درياي عمان دسترس��ي داشته و از طرفي تقريبا به محل‬ ‫تامين خوراک گازي نزديک اس��ت‪ .‬تاس��يس ‪ 12‬واحد‬ ‫پتروشيمي در غرب کشور معروف به پروژه باختر موجب‬ ‫شد تا خط لوله گازي از منطقه جنوب کشور به کرمانشاه‬ ‫به منظور تغذيه واحدهاي پتروشيمي آن منطقه احداث‬ ‫ش��ود‪ .‬احداث اين خط لوله هزينه‌هاي نه چندان کمي را‬ ‫درپي داش��ت که در نتيجه بايد محصول توليد ش��ده در‬ ‫اين منطقه را به منظور صادرات به جنوب کش��ور انتقال‬ ‫دهيم‪ .‬در ش��رايطي که اگر اين واحدها در منطقه جنوب‬ ‫تاسيس مي‌شد هزينه‌هاي آن به طور قابل‌توجهي کاهش‬ ‫مي‌يافت‪.‬‬ ‫صالحي تصريح کرد‪ :‬در برخي از مناطق کشور به علت‬ ‫ش��رايط مناس��ب آمايش��ي‪ ،‬واحد‌هاي صنعتي بيشتري‬ ‫احداث شده و در نتيجه اشتغالزايي بيشتري شکل گرفته‬ ‫اس��ت‪ .‬اين روند از گذش��ته تاکنون ادامه داش��ته است‪.‬‬ ‫چنانچه که مي‌بينيد بزرگترين واحدهاي پتروش��يميايي‬ ‫کشور در منطقه جنوبي ايران احداث شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹نرخ خوراک همچنان در هاله ابهام‬ ‫دبير کل فدراس��يون صادرات انرژي با بيان اينکه نبايد‬ ‫تحت تاثير تصميمات سياس��ي دس��ت به تاسيس واحد‬ ‫پتروش��يمي بزنيم‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬نمايندگان هر استان تنها‬ ‫به مشکالت و معضالت اقتصادي استان خود توجه دارند‬ ‫درحال��ي که بايد کالن‌نگر بود‪ .‬به ه��ر حال نرخ بيکاري‬ ‫موجب مش��غوليت فکري نمايندگان استان مي‌شود‪ ،‬اما‬ ‫براي حل چنين مش��کلي بايد متناس��ب ب��ا ويژگي‌هاي‬ ‫منطق��ه تصميم‌گي��ري ش��ود‪ .‬س��رمايه‌گذاري در ه��ر‬ ‫منطقه‌اي نبايد به‌گونه‌اي باشد که پس از سرمايه‌گذاري‬ ‫موجبات پش��يماني از آن س��رمايه‌گذاري را فراهم آورد‪.‬‬ ‫وي در زمينه نرخ خوراک پتروش��يمي‌ها گفت‪ :‬همچنان‬ ‫صحبت‌هاي زيادي پيرامون قيمت خوراک پتروشيمي‌ها‬ ‫وجود دارد‪ ،‬درخواس��ت فعاالن صنعت برق اين است که‬ ‫خ��وراک خود را ب��ه نرخ خوراک پتروش��يمي‌ها دريافت‬ ‫کنند‪ .‬براس��اس اين گزارش دريافتيم که معناي توسعه‬ ‫مقارن با احداث واحد پتروش��يمي نيست چراکه احداث‬ ‫کوچکترين واحد اقتصادي و صنعتي نيازمند بررسي‌هاي‬ ‫موشکافانه به لحاظ منطقه‌اي‪ ،‬آمايشي و تامين مواد اوليه‬ ‫است و نمي‌توان صرف برطرف کردن يک مشکل هزاران‬ ‫مش��کل ديگر به وجود آورد‪ .‬براس��اس اظه��ارات بهروز‬ ‫ریاحی‪ ،‬معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در نشس��ت‬ ‫خبری که با حضور حس��ن روحانی‪ ،‬رئیس جمهور کشور‬ ‫برگزار ش��د‪ ،‬قرار بر این است که طرح پتروشیمی مکران‬ ‫در منطقه چابهار احداث ش��ود تا عالوه براشتغالزایی به‬ ‫توس��عه این صنعت نیز آسیبی وارد نشود‪ .‬به این ترتیب‬ ‫اش��تباه گذش��تگان اصالح و به بهترین حال��ت اجرایی‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫ایران قطب تولید متانول و پروپیلن منطقه‬ ‫ش�انا‪ :‬حسن پیوندی‪ ،‬معاون مدیرعامل شرکت ملی‬ ‫صنایع پتروش��یمی گف��ت‪ :‬چنان که در نقش��ه راه‬ ‫توس��عه صنعت پتروشیمی دیده شده‪ ،‬بخش زیادی‬ ‫از متانول تولید شده در فاز دو منطقه ویژه اقتصادی‬ ‫پارس به پروپیلن بدل می‌شود‪ .‬وی با تاکید بر اینکه‬ ‫طرح‌ه��ای موجود در فاز ی��ک و دو پارس جنوبی با‬ ‫توجه به نزدیکی به خوراک و آب‌های آزاد در بهترین‬ ‫نقطه ق��رار گرفته‌اند‪ ،‬گفت‪ :‬هم‌اکنون ش��رکت ملی‬ ‫صنایع پتروش��یمی در حد توان خود از این طرح‌ها‬ ‫حمایت کامل را انجام می‌دهد‪.‬‬ ‫پیوندی ب��ا تاکید بر اینکه فاز دو پتروش��یمی در‬ ‫منطقه پارس جنوبی به لحاظ ساختار دو تا سه برابر‬ ‫فاز یک این منطقه اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬بیش��تر طرح‌های‬ ‫موج��ود در ای��ن منطقه واحده��ای متان��ول‪ ،‬اوره‪،‬‬ ‫آمونیاک و الفین‌ها هستند‪.‬‬ ‫معاون مدیرعامل ش��رکت ملی صنایع پتروشیمی‬ ‫ادام��ه داد‪ :‬در س��ال‌های گذش��ته به دلی��ل ظهور‬ ‫پدیده منابع فاینانس چین و از س��وی دیگر خرید ‪٧‬‬ ‫الیس��نس و دانش فنی مربوط به طرح‌های متانول و‬ ‫اوره و آمونیاک پیش از تشدید تحریم‌های بین‌المللی‬ ‫بر ضد ایران‪ ،‬سرمایه‌گذاری جهشی در تولید متانول‬ ‫در کشورمان رخ داده است؛ البته پایین بودن قیمت‬ ‫خوراک هم در این زمینه موثر است‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به داده ش��دن اختیارات بیشتر به‬ ‫دفتر توس��عه صنایع تکمیلی ش��رکت ملی صنایع‬ ‫پتروش��یمی گف��ت‪ :‬جانمایی برای توس��عه صنایع‬ ‫تکمیلی به‌عنوان مثال پتروش��یمی ش��هر یکی از‬ ‫وظایف اصلی این دفتر اس��ت‪ ،‬ب��ه عنوان مثال در‬ ‫آین��ده نزدیک در اس��تان‌های غرب��ی ایران حجم‬ ‫زی��ادی پلی‌اتیل��ن تولی��د می‌ش��ود و در صورت‬ ‫یادداشت‬ ‫‪ ١٢٠‬میلیون تن‬ ‫محصول پتروشیمی‬ ‫در راه است‬ ‫مرضیه شاهدایی‬ ‫مدیر طرح‌های شرکت ملی صنایع‬ ‫پتروشیمی ایران‬ ‫براساس قانون باید ‪٧٠‬درصد از منابع مالی حاصل‬ ‫از فروش مجتمع‌های پتروشیمی به بخش خصوصی‬ ‫برای س��رمایه‌گذاری در طرح‌های ت��ازه در اختیار‬ ‫شرکت پتروش��یمی قرار می‌گرفت اما متاسفانه در‬ ‫س��ال‌های گذش��ته همه این منابع به خزانه واریز‬ ‫ش��ده و هیچ پولی به این ش��رکت بازنگشته است‪.‬‬ ‫البت��ه مجتمع‌های تولیدی پتروش��یمی بدهکاری‬ ‫خود در زمینه واگذاری این مجتمع‌ها را طبق قانون‬ ‫باید پرداخت کنند و در این موضوع ش��کی نیست‪.‬‬ ‫این در حالی اس��ت که براساس مصوبه هیات‌مدیره‬ ‫شرکت ملی صنایع پتروش��یمی و در صورت تایید‬ ‫هیات‌مدیره ش��رکت ملی نفت ایران‪ ،‬به طرح‌های‬ ‫پتروش��یمی واگذار شده به بخش خصوصی فرصت‬ ‫داده می‌شود‪ ،‬پس از بهره‌برداری از طرح‌های خود‪،‬‬ ‫بده��کاری خود را به خزانه دول��ت پرداخت کنند‪،‬‬ ‫ضمن آنکه به��ره این بدهکاری ب��رای مدت زمان‬ ‫فرصت داده ش��ده باید از س��وی س��هامداران این‬ ‫طرح‌ه��ا نیز پرداخته ش��ود‪ .‬از طرفی ب��رای تداوم‬ ‫نقش حاکمیتی و توس��عه‌ای ش��رکت ملی صنایع‬ ‫پتروش��یمی‪ ،‬این ش��رکت تقاضا دارد وزارت نفت‬ ‫اجازه جذب و آموزش س��رمایه انسانی جدید برای‬ ‫طرح‌های تازه در دس��ت س��اخت را به این شرکت‬ ‫بدهد‪ .‬بد نیس��ت بدانی��د که هم‌اکن��ون ‪ ٦٠‬طرح‬ ‫پتروشیمی نیمه‌کاره با پیشرفت‌های فیزیکی از یک‬ ‫تا ‪ ٩٨‬درصد در صنعت پتروش��یمی در دست اجرا‬ ‫اس��ت و بر اس��اس برنامه‌ریزی‌های انجام شده این‬ ‫طرح‌ها برای اجرا بر اس��اس میزان پیش��رفت خود‬ ‫اولویت‌بندی شده‌اند‪ .‬در این میان‪ ١٥ ،‬طرح با بیش‬ ‫از ‪٦٠‬درصد پیشرفت مورد حمایت و نظارت بیشتر‬ ‫شرکت ملی پتروشیمی قرار دارند‪ .‬سرمایه مورد نیاز‬ ‫برای اجرای ‪ ٦٠‬طرح نیمه‌کاره صنعت پتروشیمی‬ ‫کشور ‪۳۳/۴‬میلیارد دالر است که با بهره‌برداری از‬ ‫این طرح‌ها ظرفیت تولید محصوالت پتروش��یمی‬ ‫ای��ران از ‪٦٠‬میلی��ون تن کنونی ب��ه ‪١٢٠‬میلیون‬ ‫تن می‌رس��د‪ .‬همچنین بدیهی اس��ت که تا پایان‬ ‫س��ال آینده ‪ ۷‬طرح از طرح‌های اولویت نخس��ت‬ ‫صنعت پتروش��یمی ب��ه بهره‌برداری می‌رس��د‪ ،‬با‬ ‫بهره‌ب��رداری از ای��ن طرح‌ها ‪۲/۷‬میلی��ون تن به‬ ‫ظرفیت تولید پتروشیمی کش��ور افزوده می‌شود‪.‬‬ ‫در این می��ان بعضی طرح‌های نیم��ه‌کاره صنعت‬ ‫پتروش��یمی در کمیس��یون لغو مجوزهای شرکت‬ ‫ملی صنایع پتروش��یمی به‌دلیل مش��خص نبودن‬ ‫وضع س��رمایه‌گذار و پیش��رفت اندک آنها‪ ،‬تحت‬ ‫بررس��ی قرار دارد و تاکنون به سرمایه‌گذاران ‪١٠‬‬ ‫تا ‪ ١٢‬طرح برای تسریع در روند پروژه اخطار و ‪٣‬‬ ‫تا ‪ ٦‬ماه فرصت برای بهبود ش��رایط پیشرفت خود‬ ‫به آنها داده شده اس��ت‪ .‬براساس برنامه‌ریزی‌های‬ ‫انجام شده در نقشه راه توسعه صنعت پتروشیمی‬ ‫‪ ٣٦‬طرح تازه براس��اس میزان خوراک موجود در‬ ‫مناطق چابهار‪ ،‬جاس��ک‪ ،‬قشم و پارسیان طراحی‬ ‫ش��ده است که با راه‌اندازی این طرح‌ها ‪٦٠‬میلیون‬ ‫تن دیگر به ظرفیت تولید پتروشیمی کشور افزوده‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫روي خط خبر‬ ‫چاره‌اندیش��ی در زمینه اس��تفاده از آن در صنایع‬ ‫تکمیل��ی به ناچار باید از آن برای صادرات دوباره با‬ ‫کامیون به سواحل خلیج‌فارس فرستاده شود‪.‬‬ ‫بر اس��اس این گزارش‪ ،‬امسال و بعد از یک وقفه ‪٨‬‬ ‫ساله‪ ،‬تولید روزانه گاز شیرین ایران از محل فازهای‬ ‫اولوی��ت نخس��ت (‪ ١٥ ،١٢‬و ‪ ١٦‬و ‪ ١٧‬و ‪ )١٨‬حدود‬ ‫‪١٠٠‬میلیون مترمکعب در روز افزایش یافت؛ بسیاری‬ ‫از کارشناسان صنعت نفت ایران معتقدند تحقق این‬ ‫ام��ر می‌تواند تحولی ب��زرگ در همه بخش‌ها به‌ویژه‬ ‫تامین خوراک مجتمع‌های پتروش��یمی کشور ایجاد‬ ‫کن��د‪ ،‬مجتمع‌هایی که هم‌اکنون ب��ه دلیل کمبود‬ ‫خ��وراک با حداکثر ظرفی��ت کار نمی‌کنند‪ ،‬به گفته‬ ‫عباس ش��عری مق��دم‪ ،‬مع��اون وزیر نف��ت در امور‬ ‫پتروش��یمی درحال‌حاض��ر ای��ران از ظرفیت تولید‬ ‫س��االنه ‪٦٠‬میلیون ت��ن محصوالت پتروش��یمیایی‬ ‫برخوردار است که به دالیل مختلف از جمله کمبود‬ ‫خوراک‪ ،‬تنها از حدود ‪٧٠‬درصد این ظرفیت استفاده‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫‪ :‬محمود ب��ازاري‪ ،‬مديرکل دفتر توس��عه‬ ‫صادرات کاالی س��ازمان توس��عه تج��ارت با بيان‬ ‫اينک��ه ايران در توليد برق در رتبه نخس��ت منطقه‬ ‫و چهاردهم جهان اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬اين درحالي است‬ ‫که س��هم ص��ادرات کاال و تجهيزات ب��رق در ‪۱۰‬‬ ‫سال گذش��ته به طور متوسط تنها يک درصد کل‬ ‫صادرات کشور بوده و الزم است به اين بخش توجه‬ ‫ويژه‌اي شود‪.‬‬ ‫ش�انا‪ :‬منص��ور معظم��ي‪ ،‬معاون وزي��ر نفت از‬ ‫نهايي ش��دن س��ند جامع انرژي در دولت خبر داد‬ ‫و گف��ت‪ :‬پيش‌نوي��س احکام تدوين برنامه شش��م‬ ‫توس��عه ب��ه‌زودي در وزارت نفت نهايي مي‌ش��ود‪.‬‬ ‫وي ب��ا بيان اينکه وزارت نفت در ه��ر کدام از اين‬ ‫‪ ٢‬س��ناريو برنامه‌هاي مختلفي را لحاظ کرده است‪،‬‬ ‫اف��زود‪ :‬وزارت نفت در اين ‪ ٢‬س��ناريو تالش کرده‬ ‫اس��ت برنامه را بر اس��اس واقعيت‌هاي موجود و به‬ ‫دور از بلندپروازي برنامه پنجم توسعه تدوين کند‪.‬‬ ‫معاون برنامه‌ريزي و نظارت بر منابع هيدروکربوري‬ ‫وزارت نف��ت تصريح ک��رد‪ :‬بلندپروازي‌هايی که در‬ ‫برنامه پنجم توس��عه وجود داش��ته است سبب شد‬ ‫درصد کم��ي از اهداف وزارت نف��ت در اين برنامه‬ ‫محقق شود‪.‬‬ ‫ايرنا‪ :‬س��خنگوي س��ازمان ملي تنظيم مقررات‬ ‫برق پاکس��تان (نپ��را) (‪ )NEPRA‬اعالم کرد که‬ ‫اين س��ازمان با نگاه مثبت درحال انجام مطالعات و‬ ‫بررسي‌هاي الزم براي نهايي کردن تصميم افزايش‬ ‫واردات برق از ايران است‪.‬‬
‫صاحب امتیاز‪:‬‬ ‫پنجشنبه ‪ 21‬اسفند ‪ 21 - 1393‬جمادی االول ‪ 12 -1436‬مارس ‪ -2015‬شماره ‪ -179‬پیاپی ‪1497‬‬ ‫سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫ربگآخر‬ ‫مناجات باخدا‬ ‫مولوی‪:‬‬ ‫ای در زمین ما را قمر ای نیم شب ما را سحر‬ ‫ای در خطر ما را سپر ای ابر شکر بار من‬ ‫‬ ‫خوش می‌روی در جان من خوش می‌کنی درمان من‬ ‫ای دین و ای ایمان من ای بحر گوهردار من‬ ‫‬ ‫در حوالی امروز‬ ‫حسنک کجایی؟!‬ ‫محبوب�ه ناطق‪ :‬این روزها س��رم خیلی‬ ‫ش��لوغ اس��ت‪ .‬یک فهرس��ت بلند باال از‬ ‫کارهایی که انجام نداده‌ام چسبانده‌ام به‬ ‫در یخچال تا هی ببین��م و وجدان‌درد بگیرم از انجام‬ ‫ندادن‌ش��ان‪ 20 .‬اس��فند ش��د و من هنوز گندم برای‬ ‫س��بزه عید نخیس��انده‌ام‪ ،‬هنوز پرده‌های آشپزخانه و‬ ‫اتاق خواب‌ها را باز نکرده‌ام و به خشکش��ویی نداده‌ام‪.‬‬ ‫فقط فرش‌ها به قالیش��ویی رفته‌اند و لوله شده‪ ،‬گوشه‬ ‫هال منتظر دس��ت معجزه‌گری هستند تا آنها را پهن‬ ‫کند البته قبل از آن در و دیوار را کفی کند و بش��وید‬ ‫و خانه که بوی تاید و وایتکس گرفت‪ ،‬فرش‌ها را پهن‬ ‫کن��د تا با ب��وی ش��وینده‌های فرش دره��م آمیزد و‬ ‫سمفونی بو و رنگ‌های تمیز راه بیندازد‪.‬‬ ‫کتابخانه راه‌راه س��یاهم با قیاف��ه‌ای عبوس و درهم‬ ‫کش��یده از اینکه ت��ا خرخره کتاب ب��ارش کرده‌ایم و‬ ‫کاغذهایی که الزم داش��تیم جلوی چش��ممان باشد‬ ‫همین‌ط��وری ب��االی کتاب‌ها رها کرده‌ای��م دارد زیر‬ ‫لب غر می‌زند که کس��ی نیس��ت شیش��ه‌ها و درهای‬ ‫م��را تمیز کند؟ اتاق خواب بچه‌ها اما هیچ دلخوری از‬ ‫مرتب نشدن‌شان ندارند؛ اسباب‌بازی‌ها برای خودشان‬ ‫وس��ط اتاق جش��ن گرفته‌اند و ولو ش��ده در کف اتاق‬ ‫ل��ذت می‌برند‪ .‬بقیه‌ش��ان هم در قفس��ه‌ها آش��فته و‬ ‫درهم نشس��ته‌اند و منتظر کسی که آنها را بردارد و به‬ ‫نامرئی‌ترین قسمت اتاق پرت‌شان کند‪ ،‬هستند‪.‬‬ ‫کابینت‌های آش��پزخانه استرس گرفته‌اند که این‌‬ ‫هم��ه چربی و س��یاهی‌های آش��پزی قرار اس��ت با‬ ‫کدامین س��یم و اس��کاچ زبر از تن‌شان زدوده شود‪،‬‬ ‫داخل کابینت‌ها هم همهمه‌ای از شلختگی برپاست؛‬ ‫دل‌شان برای ترتیب و نظم و تمیزی ‪9‬ماه پیش که‬ ‫س��رکار نمی‌رفتم تنگ ش��ده‪ .‬االن وس��ایل و در و‬ ‫دیوار خانه‌ام مانند حیوانات مزرعه حسنک‪ ،‬صدایم‬ ‫می‌زنند‪ :‬کدبانو‪...‬کجایی! و من حواله‌ش��ان می‌دهم‬ ‫به ‪ 25‬اس��فند و قول می‌دهم تا ‪ 27‬که قرار اس��ت‬ ‫مسافرت برویم همه‌شان را برق بیندازم و تمیز کنم‬ ‫این‬ ‫و مرتب سرجای‌شان بگذارم‪ .‬چون اهالی‬ ‫روزها همه مثل من نشسته در دفتر و با آخرین توان‬ ‫باقیمانده از سال صفحات روزنامه و ویژه‌نامه عید و‬ ‫ویژه‌نامه‌های سفر را می‌بندند‪ .‬قرار است تعطیل که‬ ‫ش��دیم به امید خدا‪ ،‬ظ��رف ‪ 2‬روز به هفت‌تیر بروم‬ ‫و دو پادری مخصوص حمام و دستش��ویی بخرم‪ ،‬به‬ ‫مولوی ب��روم و یک پرده حمام ت��ازه انتخاب کنم‪،‬‬ ‫فرچه‌های تازه برای‌شان تهیه کنم‪ ،‬رژیم سبزیجات‬ ‫بگیرم ت��ا دم عید کمی جمع‌وجور بش��وم و بتوانم‬ ‫هم��ان وزن را در دی��د و بازدید عی��د بدون عذاب‬ ‫وج��دان اضافه کنم و به هیچ آجیل و ش��یرینی نه‬ ‫نگویم‪ .‬زنگ بزنم به یک سمس��اری و شاید هم یک‬ ‫خیریه و از دس��ت تیر و تخته اضافه راحت ش��وم‪،‬‬ ‫به ب��ازار بروم و برای عی��دی بچه‌های فامیل لباس‬ ‫بگیرم‪ ،‬برای س��ارافون دختری یک جوراب شلواری‬ ‫و زیرس��ارافونی بگی��رم و کف��ش هم‌رن��گ با کاله‬ ‫ماهوتش‪.‬‬ ‫برای پسری هم یک شلوار لی کمر کش بگیرم و یک‬ ‫پولی��ور بهاری که با کفش‌های طرح پومای چینی‌اش‬ ‫که از پیاده‌روهای امین اکرم خریدم ست شود‪.‬‬ ‫سری هم به نمایشگاه مد لباس بزنم و ببینم مانتوی‬ ‫اداری تابستانه به درد بخوری پیدا می‌کنم برای سال‬ ‫آین��ده یا نه؟ س��بزی قورمه‌س��بزی و گوش��ت‌ها هم‬ ‫آالرم پایان را دارند اع�لام می‌کنند و من هنوز اینجا‬ ‫نشسته‌ام و دارم ستون عیدانه می‌نویسم‪.‬‬ ‫خیلی کار دارم‪ ،‬نمی‌دانم به تمام کارهایم می‌رس��م‬ ‫یا نه‪ ،‬اما بهار را دوس��ت دارم با تمام این گرفتاری‌ها و‬ ‫شلوغی‌ها‪ ،‬با تمام این خریدها و راه رفتن‌های ناتمامی‬ ‫ک��ه پا درد و کم��ر درد می‌آورد‪ .‬بهار را دوس��ت دارم‬ ‫برای س��فره هفت‌س��ین‌اش و بوی لباس‌ها و کیف و‬ ‫کفش نواش‪.‬‬ ‫بهار را برای جوانه زدن ش��اخه‌های درختان دوست‬ ‫دارم و ناله‌های پر از غمزه و ناز گربه‌های محله‪.‬‬ ‫سردبیر‪ :‬مسعود دهشور‬ ‫معاون سردبیر‪ :‬عاطفه خسروی‬ ‫قائم مقام مدیرمسئول در اداری ‪،‬مالی‪ ،‬بازرگانی‪:‬‬ ‫خلیل محمودی‬ ‫مدیر تحریریه‪ :‬مهدی اسحاقیان‬ ‫مدیر فنی و هنری‪ :‬مهدی نجفی‬ ‫مدیر فناوری‪ :‬علی‌رضا فخرآبادی‬ ‫مدیر آموزش‪ :‬مینو بدیعی‬ ‫مدیر روابط عمومی‪ :‬فاطمه پیرانی‬ ‫مدیر سازمان آگهی ها ‪ :‬مهرداد بیات‬ ‫مدیر چاپ‪ :‬بیژن بهادری‬ ‫مدیر اداری‪ :‬محسن امید شندی‬ ‫مدیر توزیع‪ :‬حمید رجبی‬ ‫دبیر گروه گزارش‪ :‬رامین نعمتی‬ ‫دبیر گروه صنعت‪ :‬میترا ممسنی‬ ‫دبیر گروه معدن‪ :‬شهریار خدیوفرد‬ ‫دبیر گروه تجارت‪ :‬زهرا فریدزادگان‬ ‫دبیر گروه اقتصاد‪ :‬مهدیه انوشه‬ ‫دبیر گروه گفتگو‪ :‬محمود مقدسی‬ ‫دبیر گروه استان‌ها‪ :‬مریم نظری‬ ‫دبیر ویرایش و تصحیح‪ :‬حسین شیرازی‬ ‫تلفن‪82190 :‬‬ ‫فکس‪88713730 :‬‬ ‫پیامک‪300082190 :‬‬ ‫پیامگیر صوتی‪88105304 :‬‬ ‫تلفن سازمان آگهی‌ها‪88722732-3 :‬‬ ‫فکس سازمان آگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪88722735 :‬‬ ‫روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان‌ها‪88724211 :‬‬ ‫نشانی‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‬ ‫کوچه آزادگان شماره ‪26‬‬ ‫کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫وب سایت‪www.smtnews.ir :‬‬ ‫پست الکترونیکی‪info@smtnews.ir :‬‬ ‫روابط عمومی‪PR@smtnews.ir:‬‬ ‫آگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپ‪ :‬انتخاب رسانه‪44905300-2 :‬‬ ‫ردرپتوکالمنور‬ ‫اميرمومنان حضرت علي عليه‌السالم مي‌فرمايند‪:‬‬ ‫قناعت مالي است که تمام نمي‌شود‪.‬‬ ‫زبان فارسی‬ ‫دومین شاخص هویت کشور‬ ‫رییس مرکز تحقیقات اس��تراتژیک‬ ‫مجمع تش��خیص مصلحت نظام گفت‪:‬‬ ‫زبان فارس��ی پ��س از مذهب تش��یع‬ ‫دومین شاخص هویت ملی ما ایرانیان‬ ‫است‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایرنا‪ ،‬علی‌اکبر والیتی در‬ ‫جلس��ه ‪ 178‬کمیت��ه فرهنگ و تمدن‬ ‫اس�لام و ایران ش��ورای عال��ی انقالب‬ ‫فرهنگی افزود‪ :‬بزرگان تمدن اس�لامی‬ ‫و در رأس آنها زکریای رازی نگاش��تن‬ ‫آثار علمی به زبان فارسی را آغاز کردند‬ ‫و ابوریح��ان بیرونی بعد از یک قرن به‬ ‫‪ 5‬رس��اله علمی نگاشته‌ش��ده به زبان‬ ‫فارسی توسط رازی اشاره کرده است‪.‬‬ ‫عضو ش��ورای عالی انقالب فرهنگی‬ ‫ادامه داد‪ :‬ش��یخ‌الرییس ابن‌سینا کتاب‬ ‫مهم دانشنامه عالیی را به زبان فارسی‬ ‫نگاشته و یک‌س��وم آثار سهروردی نیز‬ ‫به زبان فارس��ی اس��ت‪ .‬رییس کمیته‬ ‫فرهنگ و تمدن اس�لام و ایران گفت‪:‬‬ ‫در کن��ار توجه به زبان فارس��ی‪ ،‬زبان‬ ‫عرب��ی به‌عن��وان زبان فراگیر و ش��ایع‬ ‫در تمدن اسالمی نیز مورد توجه بوده‬ ‫اس��ت‪ .‬والیتی گفت‪ :‬امروز هم به‌رغم‬ ‫برخ��ی تالش‌های نافرجام که در صدد‬ ‫جدای��ی انداختن بین زبان فارس��ی و‬ ‫دولت به نفع بخش خصوصي کنار برود‬ ‫مع��اون مطبوعات��ي‬ ‫وزارت فرهنگ و ارش��اد‬ ‫اس�لامي گفت‪ :‬وظيفه‬ ‫دول��ت اين نيس��ت که‬ ‫خ��ودش مهره‌ه��ا را‬ ‫بچيند؛ بهتر است دولت‬ ‫به نف��ع بخش خصوص��ي و همچنين‬ ‫صنوف عقب‌نش��يني کند‪ .‬به گزارش‬ ‫مه��ر‪ ،‬حس��ين انتظام��ي در همايش‬ ‫«بررسي مس��ائل مطبوعات کودکان و‬ ‫نوج��وان» به نق��ش و تاثير مطبوعات‬ ‫کودک در سياستگذاري‌هاي وزارتخانه‬ ‫متبوعش اش��اره و بيان کرد‪ :‬نشريات‬ ‫کودک و نوجوان‪ ،‬چه آنها که براي اين‬ ‫گروه سني منتشر مي‌شود و چه آنهايي‬ ‫ک��ه درباره کودک و نوجوان اس��ت از‬ ‫اولويت‌ه��اي مه��م وزارت فرهن��گ و‬ ‫ارشاد است‪ .‬معاون مطبوعاتي وزارت‬ ‫فرهنگ و ارش��اد با ابراز خوشحالي از‬ ‫ش��کل‌گيري انجمن صنف��ي مديران‬ ‫مطبوع��ات ک��ودک و نوج��وان گفت‪:‬‬ ‫امي��دوارم اي��ن تش��کل دچ��ار آفت‬ ‫انجمن‌هاي صنفي ديگر نش��ود چراکه‬ ‫گمان‌مان اين است که‬ ‫نهادس��ازي يعني ‪ ۴‬نفر‬ ‫دور ه��م جمع ش��وند‪،‬‬ ‫انتخابات��ي برگزار کنند‪،‬‬ ‫ي��ک نف��ر ب��ه عن��وان‬ ‫ريي��س هيات‌مدي��ره‬ ‫تعيين و چن��د همايش برگزار ش��ود‬ ‫بعد هم خبري از تش��کل صنفي باقي‬ ‫نمان��د درحالي ک��ه نهادس��ازي اين‬ ‫نيست‪ .‬معاون مطبوعاتي ارشاد گفت‪:‬‬ ‫نحوه ورود افراد در تش��کل‌ها هم بايد‬ ‫اصولي باشد و نبايد مهندسي شود به‬ ‫عبارتي من نوعي نبايد تعيين کنم چه‬ ‫کساني به گروه بيايند که صدارت من‬ ‫حفظ ش��ود‪ .‬وي همچني��ن بيان کرد‪:‬‬ ‫تش��کل‌هاي صنفي نبايد به سياس��ت‬ ‫توجه کنند‪ .‬سياس��ت ب��ه جاي خود‬ ‫خوب اس��ت ام��ا هر چي��ز آداب ویژه‬ ‫خود را دارد‪ .‬يک پزش��ک مي‌تواند به‬ ‫فوتبال عالقه‌مند باش��د اما با يونيفرم‬ ‫پزش��کي خود نمي‌تواند فوتبال بازي‬ ‫کند به عبارتي با قوانين فيفا نمي‌توان‬ ‫طبابت کرد‪.‬‬ ‫برگی از تاریخ اقتصادی اروپا‬ ‫فرانسه در اشغال(‪)12‬‬ ‫دولت در مقابله با بازار سیاه‬ ‫نویسنده‪ :‬هانری آمورو‬ ‫ترجمه‪ :‬مسعود دهشور‬ ‫در قس��مت دوازدهم فرانسه در اشغال می‌خوانیم با‬ ‫وجودی که دولت با همه توانایی خود به مقابله با بازار‬ ‫سیاه پرداخت اما مشکالت مربوط به تامین ارزاق برای‬ ‫مردم بسیار زیاد بود‪ ،‬دنباله پاورقی را پی می‌گیریم‪:‬‬ ‫اسالم هس��تند‪ ،‬هنوز هم زبان فارسی‬ ‫در تمدن اس�لامی دارای نقش فراوانی‬ ‫اس��ت‪ .‬وی افزود‪ :‬نفوذ تمدن اسالمی‬ ‫و زبان فارس��ی در کش��ورهایی مانند‬ ‫افغانس��تان مرهون تالش‌های ایران در‬ ‫سال‌های اخیر است‪.‬‬ ‫رییس مرکز تحقیقات اس��تراتژیک‬ ‫مجمع تش��خیص مصلحت نظام ادامه‬ ‫داد‪ :‬اینکه رییس‌جمهوری افغانس��تان‬ ‫در مراسم سوگند خود به زبان فارسی‬ ‫سخن می‌گوید مایه مباهات است‪.‬‬ ‫عضو ش��ورای عالی انقالب فرهنگی‬ ‫گف��ت‪ :‬دش��منان اس�لام در ای��ن‬ ‫منطقه برای رس��یدن ب��ه اهداف خود‬ ‫هم��واره ب��ا زب��ان فارس��ی دش��منی‬ ‫داشته‌اند‪.‬‬ ‫مرمت پل باستانی دزفول‬ ‫ریی��س اداره میراث‬ ‫فرهنگی‪ ،‬صنایع‌دستی‬ ‫و گردش��گری دزف��ول‬ ‫گفت‪ 2/5 :‬میلیارد ریال‬ ‫اعتبار ب��رای مرمت پل‬ ‫باس��تانی دزفول جذب‬ ‫ش��ده؛ اما برای تکمیل مرمت این پل‬ ‫افزون بر ‪40‬میلی��ارد ریال اعتبار نیاز‬ ‫است‪ .‬به گزارش ایرنا‪ ،‬غالمعلی باغبان‬ ‫کوچک افزود‪ :‬برای مرمت این پل که‬ ‫مربوط به دوره ساسانی است و حدود‬ ‫‪ 30‬درصد پیشرفت داشته‪ ،‬تاکنون ‪8‬‬ ‫میلیارد ریال هزینه ش��ده اس��ت‪ .‬وی‬ ‫یادآور ش��د‪ :‬اعتبار ‪2/5‬میلیارد ریالی‬ ‫برای مرم��ت پل باس��تانی دزفول‪ ،‬از‬ ‫محل تملک دارایی‌ها تامین شد‪.‬‬ ‫باغبان کوچک با اش��اره ب��ه اینکه‬ ‫بازس��ازی این پ��ل از س��ال ‪ 88‬آغاز‬ ‫ش��ده‪ ،‬گف��ت‪ :‬پیش‌بینی می‌ش��ود تا‬ ‫پایان تیرماه سال آینده بخش دیگری‬ ‫از عملیات مرمت پل باس��تانی دزفول‬ ‫ش��امل عرش��ه‪ ،‬آجرف��رش و ح��ذف‬ ‫الحاقات اضافی اجرا شود‪.‬‬ ‫ریی��س اداره می��راث‬ ‫فرهنگی‪ ،‬صنایع‌دستی‬ ‫و گردشگری شهرستان‬ ‫دزفول اف��زود‪ :‬تاکنون‬ ‫بخش��ی از عملی��ات‬ ‫آجرف��رش و دیوارهای‬ ‫ج��ان پن��اه پل اج��را و ب��ا همکاری‬ ‫ش��هرداری حدود ‪ 100‬متر از مس��یر‬ ‫عابر پیاده پل نیز حذف شده و مرمت‬ ‫ستون‌ها و تاق‌های پل در دستور کار‬ ‫قرار گرفته است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬درص��ورت تامی��ن این‬ ‫اعتب��ار طرح بازس��ازی پل باس��تانی‬ ‫دزفول سال ‪ 95‬به پایان می‌رسد‪.‬‬ ‫وی دلیل طوالنی شدن روند مرمت‬ ‫پل باس��تانی دزفول را تامین نش��دن‬ ‫اعتبار و مشکالت جانبی عنوان کرد‪.‬‬ ‫پ��ل قدیم دزفول به‌عن��وان یک راه‬ ‫ارتباطی بین جندی شاپور و سرزمین‬ ‫بین النهرین در س��ال ‪ 263‬میالدی‪،‬‬ ‫حدود ‪ 1700‬س��ال پیش به دس��تور‬ ‫شاپور اول ساس��انی بر روی رودخانه‬ ‫دز احداث شد‪.‬‬ ‫نمایش سریال مهران مدیری در نوروز‬ ‫مجموعه جدید مهران مدیری که پیش‬ ‫از این «اتاق عمل» نام داش��ت‪ ،‬به «مرکز‬ ‫حاشیه» تغییر نام داد‪.‬‬ ‫به گزارش فارس‪ ،‬تصویربرداری مجموعه‬ ‫تلویزیون��ی جدی��د مهران مدی��ری مدتی‬ ‫است از س��ر گرفته ش��ده و احتمال دارد‬ ‫این س��ریال در ن��وروز ‪ 94‬به جای پخش‬ ‫از ش��بکه تهران‪ ،‬از شبکه سه سیما پخش‬ ‫شود که با این تغییر‪ ،‬شبکه پخش سریال‬ ‫فعلی یعنی ش��بکه پنج نی��ز تغییر خواهد‬ ‫ک��رد‪ .‬مه��ران مدیری داس��تان‌های مرکز‬ ‫حاش��یه را به خش��ایار الوند و امیرمهدی‬ ‫ژوله س��پرده تا به همراهی الهه زارع‌نژاد‪،‬‬ ‫امیر وفایی‪ ،‬امیر برادران و امیرعباس پیام‬ ‫ماجراهای اتاق عمل را رقم بزنند‪.‬‬ ‫بازیگران این س��ریال س��یامک انصاری‪،‬‬ ‫س��پند امیرس��لیمانی‪ ،‬علی اوج��ی‪ ،‬لیال‬ ‫ایران��ی‪ ،‬پوریا ایرایی‪ ،‬ش��راره ارمغانی‪ ،‬تینا‬ ‫اس��دی‪ ،‬بهن��از توس��لی‪ ،‬فرزانه تفرش��ی‪،‬‬ ‫فالمک جنیدی‪ ،‬جوانه دلش��اد‪ ،‬سیدجواد‬ ‫رضویان‪ ،‬آذی��ن رئوف‪ ،‬س��حر زکریا‪ ،‬نادر‬ ‫س��لیمانی‪ ،‬ماندانا سوری‪ ،‬شادان شهیدی‪،‬‬ ‫یوس��ف صیادی‪ ،‬الیکا عبدالرزاقی‪ ،‬گل‌ناز‬ ‫عباسی‪ ،‬مهران غفوریان‪ ،‬رضا فیض‌نوروزی‪،‬‬ ‫نیم��ا ف�لاح‪ ،‬ش��بنم فرش��ادجو‪ ،‬ع��ارف‬ ‫لرس��تانی‪ ،‬علی لک‌پوریان‪ ،‬مهران مدیری‪،‬‬ ‫دریا مرادی‌دش��ت‪ ،‬رضا نیکخ��واه‪ ،‬رامین‬ ‫ناصرنصی��ر‪ ،‬س��ام نوری‪ ،‬س��حر ولدبیگی‪،‬‬ ‫محمدرضا هدایتی‪ ،‬فاطمه هاشمی و ساعد‬ ‫هدایتی هستند‪.‬‬ ‫عکس‌روز‬ ‫استان گلستان(ترکمن صحرا)‬ ‫آماده‌باش مراکز درمانی‬ ‫در نوروز ‪94‬‬ ‫عکاس‪ :‬محمد نسایی‬ ‫مدی��رکل درم��ان تامی��ن اجتماعی اس��تان تهران‬ ‫از آماده‌ب��اش مراکز درمانی تامین اجتماعی اس��تان‬ ‫تهران در نوروز‪ 94‬خبرداد‪ .‬به گزارش مهر؛ محمدتقی‬ ‫خس��روانی مقدم گفت‪ :‬امسال در ایام نوروز واحدهای‬ ‫مختلف درمانی تابعه اداره کل درمان اس��تان تهران‪،‬‬ ‫براس��اس برنامه‌ریزی‌ه��ای از پی��ش تعیی��ن ش��ده‬ ‫برنامه‌های گسترده و متنوعی را ویژه مسافران نوروزی‬ ‫برای پذیرش بیماران احتمالی و خدمات‌رسانی هرچه‬ ‫مطلوب‌تر به بیمه‌ش��دگان سطح استان تهران در این‬ ‫ایام ت��دارک دیده‌اند‪ .‬مدیرکل درمان اس��تان تهران‬ ‫افزود‪ :‬س��ایر مراکز درمانی همچ��ون پلی‌کلینیک‌ها‬ ‫و درمانگاه‌های وابس��ته نیز براس��اس روال معمول به‬ ‫ارائه خدمات درمانی مورد نیاز بیماران و بیمه شدگان‬ ‫خواهند پرداخت‪.‬‬ ‫دول��ت با تمام قوا به مقابله با بازار س��یاه و آش��فته‬ ‫بازار کاال برخاس��ت و بدین منظور چندین کار اساسی‬ ‫انجام داد؛ نخست اینکه به‌تدریج خود جایگزین عوامل‬ ‫واس��طه‌ای از قبیل «س��لف‌خر»‪« ،‬حمل‌ونقل‌کننده»‪،‬‬ ‫«پخش و توزیع‌کننده» و‪ ...‬ش��د یا اینکه در بعضی از‬ ‫موارد کنترل ش��دیدی بر آنها اعمال کرد‪ .‬از طرفی به‬ ‫منظور جلوگیری از احتکار کاال یا دزدیده شدن آن در‬ ‫مسیر تولید تا توزیع‪ ،‬اقدام به اجرای سیاست «تعقیب‬ ‫سایه‌به‌سایه» کرد و حمل‌ونقل هرگونه محموله غذایی‬ ‫را بدون مجوز یا بارنامه اکیدا ممنوع کرد‪.‬‬ ‫ولی باوج��ود همه این کنترل‌ها و مقررات س��خت‪،‬‬ ‫همه روزه گروه‌های جدید خرید و واردات و توزیع و‪...‬‬ ‫مانند قارچ می‌روییدند و دولت را با مشکالت متعددی‬ ‫روبه‌رو می‌‌کردند‪ ،‬به‌طور مسلم کنترل و نظارت دقیق‬ ‫و اجرای سیاس��ت «تعقیب سایه‌به‌سایه» نیز گاهی با‬ ‫اش��کاالتی مواجه ش��ده و منجر به ه��رج و مرج‪ ،‬فلج‬ ‫اقتصادی و اسراف‌های بیهوده می‌شد‪ .‬در اوایل اجرای‬ ‫سیاس��ت جدید دولت در امر نظارت بر تولید و توزیع‬ ‫کاال ناهماهنگی‌های زیادی به وجود آمد؛ به‌طور مثال‬ ‫در آگوست ‪ 1941‬برای شهر ‪ 3‬هزار نفری «آردن» ‪40‬‬ ‫جعبه ش��راب به عنوان سهمیه ارسال شد در حالی‌که‬ ‫برای ش��هر ‪ 700‬نفری «نغمانیل» نیز به همان میزان‬ ‫س��همیه در نظر گرفته ش��ده بود‪ .‬یا اینک��ه در ژانویه‬ ‫همان‌سال برای ش��هر ‪ 135‬هزار نفری «هاور» تعداد‬ ‫‪ 279‬راس گاو‪ 23 ،‬راس گوس��اله‪ 3 ،‬راس گوس��فند و‬ ‫‪ 91‬راس خوک به عنوان س��همیه مواد گوشتی ارسال‬ ‫شد و این میزان به قدری غیرمتناسب با جمعیت شهر‬ ‫بود که مس��ئول تقس��یم از چگونگی س��همیه‌بندی و‬ ‫توزیع آن حیران ماند ولی برای شهر «روئن» که خیلی‬ ‫کمتر از «هاور» جمعیت داشت‪ ،‬تعداد ‪ 555‬راس گاو‪،‬‬ ‫‪ 302‬راس گوساله و ‪ 365‬راس خوک ارسال شد!‬ ‫گذش��ته از ای��ن ناهماهنگی‌ها‪ ،‬مس��ئله کاغذبازی‬ ‫و افزای��ش کارکن��ان دولت نیز یک��ی از تبعات اجرای‬ ‫سیاس��ت جدید ش��ده بود‪ .‬مثال تنها در شهر «هاور»‬ ‫کارمن��دان وزارت آذوق��ه ک��ه در اول آوری��ل ‪1941‬‬ ‫بیش از ‪ 50‬نفر نبودن��د‪ ،‬در ‪ 16‬فوریه ‪ 1943‬به ‪140‬‬ ‫نف��ر افزایش یافتند‪ .‬همچنین ب��ه تعداد نیروی پلیس‬ ‫و مام��وران گمرک نی��ز افزوده ش��د‪ ،‬چراکه به خاطر‬ ‫رش��د‪ ،‬کنترل و اعمال نظارت بیشتر‪ ،‬سیستم کنترل‬ ‫از مرحله منطقه‌ای پا را فراتر نهاده و به مرحله کنترل‬ ‫محله به محله و کوچه به کوچه رسیده بود‪.‬‬ ‫براس��اس آمار در ح��دود ‪ 40‬میلیون فرانس��وی در‬ ‫زم��ان جن��گ دارای کارت س��همیه‌بندی بوده‌اند و از‬ ‫جمله مش��هورترین آنها «ژن��رال فیلیپ پتن» بود که‬ ‫کارت س��همیه‌بندی‌اش با شماره (‪ )‌ T50084‬به ثبت‬ ‫رسیده بود‪.‬‬ ‫درباب قناعت‬ ‫بخل و خست‬ ‫حکايت ‪ 22‬در باب فضيلت قناعت گلس��تان سعدي‬ ‫اين‌گونه به نگارش درآمده است‪:‬‬ ‫مال��داري را ش��نيدم که به بُخل چن��ان معروف بود‬ ‫که حات��م طايي در کرم‌‪ .‬ظاهر حال��ش به نعمت دنيا‬ ‫آراسته و خست نفس جبلي در وي همچنان متمکن‪،‬‬ ‫تا به‌جاي��ي که ناني به جاني از دس��ت ندادي و گربه‌‬ ‫بوهريره را به لقمه‌اي ننواختي و س��گ اصحاب‌الکهف‬ ‫را اس��تخواني نينداختي‪ .‬في‌الجمل��ه‪ ،‬خانه او را کس‬ ‫نديدي درگشاده و سفره‌ي او را سرگشاده‪.‬‬ ‫درويش به‌جز بوى طعامش نشنيدى‬ ‫مرغ از پس نان خوردن او ريزه نچيدى‬ ‫شنيدم که به درياي مغرب اندر‪ ،‬راه مصر را برگرفته‬ ‫بود و خيال فرعوني در سر؛ حتي اذا ادرکه الغرق‪ ،‬بادي‬ ‫مخالف کشتي برآمد‪.‬‬ ‫با طبع ملولت چه کند هر که نسازد؟‬ ‫شرطه همه وقتى نبود اليق کشتى‬

آخرین شماره های روزنامه صمت

روزنامه صمت شماره 1353

روزنامه صمت شماره 1353

شماره : ۱۳۵۳
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۸
روزنامه صمت شماره 1352

روزنامه صمت شماره 1352

شماره : ۱۳۵۲
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۷
روزنامه صمت شماره 1351

روزنامه صمت شماره 1351

شماره : ۱۳۵۱
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۶
روزنامه صمت شماره 1350

روزنامه صمت شماره 1350

شماره : ۱۳۵۰
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۳
روزنامه صمت شماره 1349

روزنامه صمت شماره 1349

شماره : ۱۳۴۹
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۲
روزنامه صمت شماره 1348

روزنامه صمت شماره 1348

شماره : ۱۳۴۸
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۰
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!