صفحه قبل

روزنامه صمت شماره ۱۷۵

صفحه بعد

روزنامه صمت شماره 175

روزنامه صمت شماره 175

‫فوالد خوزستان‪ ،‬شرکت‬ ‫بهره‌ور در صنایع معدنی‬ ‫کشور اعالم شد‬ ‫نخستین روزنامه تخصصی صبح ایران‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 17‬اسفند ‪1393‬‬ ‫‪ 17‬جمادی االول‪1436‬‬ ‫‪ 8‬مارس‪2015‬‬ ‫سال بیست‌وپنجم دوره جدید شماره ‪ 175‬پیاپی ‪ 32 1493‬صفحه قیمت‪ 1000 :‬تومان ‪www.smtonline.ir‬‬ ‫معدن در بهره‌وری دوم شد‬ ‫گزارش‬ ‫کاهش شدید طال‪ ،‬سکه و ارز‬ ‫در یک روز‬ ‫کام بازار‬ ‫شيرين است‬ ‫سنگ پرتقالی طبس‬ ‫باالتر از طال نشست‬ ‫‪www.smtnews.ir -‬‬ ‫در س��ومین همای��ش جای��زه به��ره‌وری‬ ‫مع��ادن و صنایع معدنی ای��ران در تهران‬ ‫ک��ه با حض��ور دکت��ر محمدباق��ر نوبخت‬ ‫معاون ریاس��ت‌جمهوری و رییس سازمان‬ ‫مدیری��ت و برنامه‌ری��زی برگ��زار ش��د‪ ،‬از‬ ‫شرکت فوالد خوزس��تان به‌عنوان شرکت‬ ‫به��ره‌ور در صنایع معدن��ی تقدیر به عمل‬ ‫آمد‪.‬‬ ‫‪28‬‬ ‫‪14‬‬ ‫از سومین همایش جایزه بهره‌وری در بخش معدن و صنایع معدنی‬ ‫محمدباقر نوبخت‪ :‬ایمیدرو در برنامه ششم نقش موثری دارد‬ ‫‪8‬‬ ‫استاندار آذربایجان غربی‪:‬‬ ‫تهیه کود پتاس‬ ‫از نمک دریاچه ارومیه‬ ‫همین که نام آذربایجان غربی به میان می‌آید‪ ،‬تصویری‬ ‫از خشکیدن دریاچه ارومیه جلوی چشم جان می‌گیرد‪.‬‬ ‫تصاویری که به توفان‌های نمکی منجر می‌ش��ود‪ .‬خطر‬ ‫توفان‌ه��ای نمک��ی که ب��ه گفته کارشناس��ان تا چند‬ ‫اس��تان آن‌طرف‌تر را فرا می‌گیرد‪ ،‬مس��ئوالن اس��تان‬ ‫آذربایج��ان غربی را برآن داش��ت تا‬ ‫چ��اره‌ای بیندیش��ند‪ .‬قربانعلی‬ ‫سعادت‪ ،‬اس��تاندار این استان‬ ‫نیز با پیگی��ری طرح احداث‬ ‫کارخانه کودپت��اس اقدامی‬ ‫عملی در این باره را‬ ‫به ثمر رساند‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪28‬‬ ‫چشم يزدي‌ها‬ ‫به سرب و روي روشن شد‬ ‫‪23‬‬ ‫احیای صنعت نرم‌افزار‬ ‫با آنتی‌ویروس کپی رایت‬ ‫‪30‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪4‬‬ ‫وقتی که آمارها‬ ‫نامهربانند‬ ‫محمدرضا مودودی‬ ‫مشاوروزیرصنعت‪،‬معدنوتجارت‬ ‫‪2‬‬ ‫نخبگاناقتصادی‬ ‫مشارکت کنند‬ ‫تنظیم بازار با سپردن‬ ‫کار مردم به دست مردم‬ ‫توليد بيش از‬ ‫‪ ۱۶‬هزار نرم‌افزار‬ ‫مجتبی خسروتاج‬ ‫رییساتاقاصنافکشور‬ ‫علی فاضلی‬ ‫رييسسنديکايتوليد‌کنندگان‬ ‫نرم‌افزار‌هايتلفنهمراه‬ ‫قائم‌مقام وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی سیگاری‬ ‫بازار ‪ 250‬ميليارد توماني‬ ‫خودکار در ايران‬ ‫سیاست‌های غلتان‬ ‫در صنعت خودرو‬ ‫عدد بازی شورای‬ ‫پول و اعتبار باصنعت‬ ‫متاسفانه در ش��رایط کنونی شاهد بی‌توجهی نسبت‬ ‫به بخش تولید هس��تیم تا جای��ی که حمایت‌های ما‬ ‫از بخش تولی��د تنها در حد صدور مصوبه‌های تامین‬ ‫مناب��ع مال��ی باقی مان��ده و البته هیچ ن��وع ضمانت‬ ‫اجرایی ندارد‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫استاندارد هم‬ ‫بومی‌سازی می‌شود‬ ‫سعيد رسول اف‬ ‫داود کوخانی‬ ‫‪30‬‬ ‫کارشناس ارشد حوزه حفاری صنعت نفت‬ ‫‪31‬‬
‫یادداشت‬ ‫وقتی که آمارها‬ ‫نامهربانند (‪)1‬‬ ‫محمدرضا مودودی‬ ‫مشاوروزیرصنعت‪،‬معدنوتجارت‬ ‫برخ�لاف دنیای غرب‪ ،‬ک��ه به گفته پُل وال��ری «در یک‬ ‫چیز خالصه ش��ده و آن به کارگیری حداکثرهاست!» ما از‬ ‫معرفتی که در بنیان تفکر جمعی ریشه دارد‪ ،‬غافل بوده‌ایم‬ ‫و شاهد آن‪ ،‬ش��اخص‌هایی است که روند نامطلوب ناشی از‬ ‫وجود و رشد این پارادایم ذهنی را نمایان‌تر می‌سازد‪.‬‬ ‫به‌عن��وان مثال در بُعد ش��اخص‌های کالن اقتصادی که‬ ‫به ما تصوی��ری گویا از وضعیت موج��ود می‌دهد‪ ،‬می‌توان‬ ‫ص «رقابت‌پذیری» اش��اره کرد ک��ه از مهم‌ترین‬ ‫به ش��اخ ‌‬ ‫مش��خصه‌های توفیق یا توفیق نداش��تن یک اقتصاد است‪.‬‬ ‫ایران در ش��اخص فضای کس��ب‌وکار با کسب رتبه ‪ 152‬در‬ ‫میان ‪ 189‬کش��ور و در ش��اخص رقابت‌پذیری نیز با کسب‬ ‫رتبه ‪ 82‬در بین ‪ 148‬کش��ور در سال ‪2013‬میالدی‪ ،‬یکی‬ ‫از نامطلوب‌تری��ن رتبه‌ه��ا را داش��ته؛ در ش��اخص «رونق‬ ‫اقتصادی» نیز رتبه ایران در میان ‪ 142‬کشور مورد مطالعه‬ ‫دراین سال‪ 101 ،‬اعالم ش��ده است و از لحاظ «بسته بودن‬ ‫اقتصاد» و وجود موانع پیش روی ف ّعاالن اقتصادی که آن را‬ ‫با شاخص «آزادی اقتصادی» می‌سنجند‪ ،‬نیز ایران در میان‬ ‫‪ 178‬کشور ارزیابی شده‪ ،‬حائز رتبه ‪ 173‬شده بود‪.‬‬ ‫س��هم «نف��ت» در بودجه دول��ت نیز ک��ه می‌تواند رژیم‬ ‫ب پذیرش‬ ‫تک‌محصولی اقتصاد ایران را به یکی از نقاط آسی ‌‬ ‫تبدی��ل کند‪ ،‬ش��اخص مالی دیگری اس��ت ک��ه وضعیتی‬ ‫نگران‌کننده داشته است‪ .‬آنچه باعث شده تا «صندوق‌های‬ ‫ثروت حکومت��ی» که در ایران با عن��وان «صندوق ذخیره‬ ‫ارزی» و «صندوق توس��عه ملی» شناخته می‌شوند‪ ،‬ایجاد‬ ‫گردند‪ ،‬آن اس��ت که ارز حاصل از درآمدهای نفتی را با نگاه‬ ‫ب��ه آینده‪ ،‬ذخیره و مدیریت کنند‪ .‬با این وصف واقعیت یک‬ ‫ده��ه اخیر حکایت از این دارد که از س��ال ‪ 1383‬تا ‪،1392‬‬ ‫(به جز سال ‪ 1390‬که اندکی بهبود داشته) نسبت شاخص‬ ‫برداش��ت و هزینه از محل این صن��دوق‪ ،‬باالتر از ‪40‬درصد‬ ‫بوده اس��ت‪ .‬در بخش جذب س��رمایه‌گذاری خارجی نیز با‬ ‫توجه به س��هم ایران در تولید ناخالص جه��ان و با توجه به‬ ‫محرومیت بخش‌های غیرنفتی از این امر در طول سال‌های‬ ‫گذش��ته‪ ،‬از مجموع کل س��رمایه‌گذاری مستقیم خارجی‬ ‫(اف‌دی‌آی) در جهان که معادل ‪1450‬میلیارد دالر برآورد‬ ‫شده‪ ،‬می‌باید حداقل ‪ 2‬درصد به بخش‌های غیرنفتی ایران‬ ‫اختصاص پی��دا می‌کرد (چی��زی در ح��دود ‪ 5/8‬میلیارد‬ ‫دالر) که براس��اس گزارش سال ‪2014‬م کنفرانس تجارت‬ ‫و توسعه سازمان ملل (آنکتاد)‪ ،‬میزان جذب سرمایه‌گذاری‬ ‫مستقیم خارجی توسط ایران در طول سال ‪2013‬م حدود‬ ‫‪3/5‬میلیارد دالر اعالم ش��ده که از این منظر‪ ،‬رتبه ایران در‬ ‫بین ‪ 202‬کشور جهان‪ 59 ،‬اُم است‪ .‬شاخص «نرخ پس‌انداز‬ ‫و س��رمایه‌گذاری» نی��ز از دیگ��ر نماگرهای مهمی اس��ت‬ ‫ک��ه قدرت و ظرفیت رش��د اقتصادی یک کش��ور را نمایان‬ ‫می‌کند؛ چراک��ه کاهش نرخ پس‌ان��داز در نهایت منجر به‬ ‫کاهش س��رمایه‌گذاری مولّد‪ ،‬و در نتیجه استهالک ذخایر‬ ‫س��رمایه‌ای کشور و به تبع آن توقف پویایی اقتصاد می‌شود‬ ‫که فرار سرمایه‌ها‪ ،‬فرار مغزها و تضعیف توان رقابت در مقابل‬ ‫حریفان بین‌المللی از تبعات آن است‪.‬‬ ‫ن��رخ پس‌ان��داز ‪ 50‬درصدی چی��ن‪ ،‬حت��ی در برابر نرخ‬ ‫‪17‬درصدی پس‌ان��داز امریکایی‌ها‪ ،‬در دهه‌های اخیر و نیز‬ ‫نرخ پس‌انداز سایر کشورهای مدعی توسعه نظیر سنگاپور‪،‬‬ ‫هند و مال��زی که ارقامی بی��ش از‪ 30‬و ‪40‬درصدی دارند‪،‬‬ ‫نشان می‌دهد که اقتصاد مقاوم تا چه حد به این شاخص‌های‬ ‫مالی و نماگرهای اقتصادی وابسته است‪.‬‬ ‫گزارشات «صندوق بین‌المللی پول» حکایت از این دارند‬ ‫که در حالی که نرخ پس‌انداز در ایران از سال ‪ 2008‬تاکنون‬ ‫در ح��دود ‪40‬درصد متغی��ر بوده‪ ،‬نرخ س��رمایه‌گذاری در‬ ‫همین دوره – به استثنای سال ‪2012‬م‪ -‬در حدود ‪27‬درصد‬ ‫ثابت مانده است و معنای آن‪ ،‬این است که یا بازارهای مالی‬ ‫و س��رمایه‌ای کش��ور از کارآیی الزم ب��رای تبدیل پس‌انداز‬ ‫به س��رمایه‌گذاری مولّ��د برخوردار نمی‌باش��ند و یا بخش‬ ‫عمده‌ای از پس‌انداز اشخاص با انگیزه حفظ ارزش ثروت و یا‬ ‫گرایش به سفته‌بازی‪ ،‬معطوف به بازارهای ارز‪ ،‬مسکوکات و‬ ‫مسکن شده است‪ .‬در حقیقت‪ ،‬این تائیدی است بر قضاوت‬ ‫س��یاح فرانسوی ژان شاردن که سال‌ها قبل درباره ایرانی‌ها‬ ‫گفته بود‪« :‬ایرانی‌ها به داللی بس��یار عالقه دارند!» میراثی‬ ‫فرهنگی از گذش��ته دور که به دالیل بس��یار– از جمله نبود‬ ‫قطعیت نسبت به ثبات شرایط در آینده– سرمایه‌دار را دچار‬ ‫ترس از مشهود کردن سرمایه‪ ،‬در قالب سرمایه‌گذاری ثابت‬ ‫ک��رده و بنابراین ما را از آرمان‌ه��ای تاریخی‌مان دور کرده‬ ‫اس��ت و گرچه هم��واره ظرفیت الزم‪ ،‬ب��رای تغییر و اصالح‬ ‫وج��ود دارد‪ ،‬اما در این بیابان عقل منطق‌باف‪ ،‬ترجیح بر این‬ ‫بوده که جز سراب‪ ،‬حاصلی به‌دست نیاید‪ .‬این در حالی است‬ ‫که صدرنش��ینان جدول شاخص‌های اقتصادی‪ ،‬در رقابتی‬ ‫فشرده‪ ،‬جنگی تمام‌عیار را در بازارهای یکدیگر دارند و برای‬ ‫آنان به گفته سوسیالیس��ت‌ها‪« :‬این «پیکار» اس��ت که نام‬ ‫زندگی به خود گرفته است!» و «تنازعی» که بزرگان آلمان‬ ‫در نظریه‌های فلسفی خود آنها را «الزمه و قانون پیشرفت»‬ ‫می‌نامیدن��د‪ ،‬در حقیقت بازت��اب «روحیه غالب مردم» آن‬ ‫سرزمین‌هاست که در البالی کلمات کانت و در عمق فلسفه‬ ‫هگل تجلی یافته است‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫یکشنبه ‪ 17‬اسفند ‪ 17 - 1393‬جمادی االول ‪ 8 -1436‬مارس ‪ -2015‬شماره ‪ -175‬پیاپی ‪1493‬‬ ‫خبر‬ ‫‪public@smtnews.ir‬‬ ‫احتمال موفقیت در مذاکرات را بیش از شکست می‌دانم‬ ‫وزیر امورخارجه کش��ورمان در پاسخ به این پرسش‬ ‫که احتمال موفقیت و امضای توافق جامع چند درصد‬ ‫اس��ت؟ گفت‪ :‬من احتمال موفقیت را بیش از احتمال‬ ‫شکست می‌دانم‪.‬‬ ‫تو‌گویی‬ ‫به گزارش ایرن��ا‪ ،‬محمدجواد ظریف در گف ‌‬ ‫در پاسخ به این سوال که آخرین گزارش‌ها که چندین‬ ‫روزنام��ه امریکای��ی هم روی آن مان��ور دادند حکایت‬ ‫از آن دارد ک��ه طرفی��ن در مذاکرات هس��ته‌ای روی‬ ‫ع��دد ‪6‬هزار و ‪ 500‬س��انتریفیوژ ب��ا یکدیگر به توافق‬ ‫رسیده‌اند‪ ،‬ش��ما این موضوع را تایید می‌کنید؟ افزود‪:‬‬ ‫این توافق مجموعه‌ای از قطعات است و تا این قطعات‬ ‫کنار هم چیده نشود هیچ تصویر واقعی وجود ندارد‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬ب��ه همی��ن دلیل ه��م در توافق ژنو‬ ‫گفته شد تا زمانی که روی همه‌چیز توافق نشود روی‬ ‫هیچ‌چیز توافق نشده است‪.‬‬ ‫وزیر امورخارجه گفت‪ :‬بحث غنی‌سازی مجموعه‌ای‬ ‫از اقدامات مختلف است که در مقاطع گوناگون شکل‬ ‫می‌گیرد؛ هیچ ی��ک از قطعات این مجموعه نمی‌تواند‬ ‫تعیین‌کننده ش��کل کلی مجموعه باش��د لذا تا شکل‬ ‫کلی ترس��یم نش��ده و توافقی نش��ود که هنوز شکل‬ ‫نگرفته‪ ،‬شما نمی‌توانید راجع به هیچ یک از جزئیاتش‬ ‫سخن بگویید یا در رابطه با آن قسمت جزئی اظهارنظر‬ ‫کنی��د‪ .‬ظری��ف همچنی��ن در بخش دیگ��ری از این‬ ‫تا زمانی که روی همه‌چیز توافق نشود روی هیچ‌چیز توافق نشده است‬ ‫تو‌گو در پاس��خ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا قرار‬ ‫گف ‌‬ ‫اس��ت توافق نهایی به صورت ی��ک معاهده بین‌المللی‬ ‫ثبت ش��ود که در آینده ط��رف غربی نتواند وعده‌های‬ ‫خود را زیر پا بگذارد؟ اظهار کرد‪ :‬برداشتن تحریم‌های‬ ‫شورای امنیت پیچیدگی ندارد و تنها به اراده سیاسی‬ ‫وابسته است‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬پیچیدگی حقوق��ی هم وجود ندارد‪،‬‬ ‫پیچیدگی حقوقی در تحریم‌های گذش��ته هم توسط‬ ‫دولت‌های غربی ایجاد ش��ده است یعنی مثال در مورد‬ ‫تحریم‌ه��ای عراق‪ ،‬امریکایی‌ه��ا تصمیمی گرفتند که‬ ‫حقوقی نبود اما براساس آن عمل کردند‪.‬‬ ‫رییس دستگاه دیپلماسی گفت‪ :‬این توافقی است که‬ ‫در یک قطعنامه فصل هفتمی منشور ملل متحد مورد‬ ‫تایید قرار می‌گیرد و در نتیجه به یک توافق بین‌المللی‬ ‫رفع بن‌بست‌های فنی در مذاکرات اخیر ‬ ‫نمايشگاه بين‌المللي نقش‌آفريني زنان‬ ‫رییس س��ازمان انرژی اتمی از رفع بن‌بست‌های‬ ‫فنی در مذاکرات هسته‌ای اخیر با ‪ 5+۱‬خبر داد‪.‬‬ ‫علی‌اکب��ر صالحی در مصاحبه با خبرگزاری صدا‬ ‫و س��یما با تبیین روند دو دور مذاکره فنی در ژنو‬ ‫و مونتروی س��وئیس گفت‪ :‬ما در مذاکرات فنی با‬ ‫نوعی بن‌بس��ت مواجه بودیم و تش��خیص مقامات‬ ‫باالت��ر نظ��ام بر این بود که بنده ش��خصا در مذاکرات حض��ور یابم و در جزئیات‬ ‫مسائل نیز با باالترین مقام طرف مقابل که وزیر انرژی امریکاست‪ ،‬وارد گفت‌وگو‬ ‫ش��وم‪ .‬وی افزود‪ :‬خوش��بختانه در این دو جلس��ه‪ ،‬مذاکرات بس��یار مثمر بود و‬ ‫قدم‌های خوبی برداشتیم‪ .‬صالحی با بیان اینکه نمی‌تواند جزئیات این مذاکرات را‬ ‫بیان کند‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬در این مذاکرات درباره غنی‌سازی رآکتور تحقیقاتی اراک‪،‬‬ ‫موضوع تحقیق و توسعه‪ ،‬موضوع فردو و برخی مسائل کوچک‌تر گفت‌وگو کردیم‪.‬‬ ‫معاون رییس‌جمهوری گفت‪ :‬در موضوعات مربوط به غنی‌سازی و رآکتور اراک‬ ‫قدم‌های بسیار خوبی برداشتیم و توانستیم دغدغه‌ها و نگرانی‌های ساختگی آنها‬ ‫را با پیش��نهاد فنی که ارائه کردیم‪ ،‬برطرف کنیم و از منافع ملی و اصل صنعت‬ ‫هس��ته‌ای نیز به عنوان دس��تاورد عظیم س��ازمان انرژی اتمی و عزیزانی که در‬ ‫این س��ازمان کار می‌کنند‪ ،‬دفاع کردیم‪ .‬صالحی افزود‪ :‬در مجموع این مذاکرات‬ ‫متوازن بود و به اعتبار اینکه هم س��ابقه فعالیت داش��تم و هم در زمینه علمی و‬ ‫فنی آش��نایی دارم‪ ،‬حضورم خیلی کمک کرد و می‌توان گفت در این دو جلس��ه‬ ‫بن‌بست‌های فنی برطرف شد‪.‬‬ ‫مش��اور وزير صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اعالم‬ ‫کرد‪ :‬دومين نمايش��گاه و همايش بين‌المللي‬ ‫نقش‌آفريني زنان در توسعه پايدار شهريورماه‬ ‫سال آينده برگزار مي‌شود‪.‬‬ ‫به گزارش «شاتا» دکترعلي‌محمد گودرزي‬ ‫ب��ا اعالم اين خبر گفت‪ :‬در جهان معاصر زنان‬ ‫نقش ماندگاري در توسعه پايدار ايفا مي‌کنند‪.‬‬ ‫رييس ش��وراي سياس��ت‌گذاري همايش افزود‪ :‬زنان در هر حوزه‌اي که‬ ‫کارآفرين��ي کنند الگوي موثري ب��راي ايجاد انگيزش و اميد براي جوانان‬ ‫خواهند شد‪.‬‬ ‫ريي��س مرک��ز روابط عموم��ي و اطالع‌رس��اني وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت ادامه داد‪ :‬جمهوري اسالمي ايران در حوزه مشارکت زنان يکي از‬ ‫سرآمدترين الگوهاي جهاني است‪.‬‬ ‫گ��ودرزي اضاف��ه ک��رد‪ :‬در اي��ن هماي��ش‪ ،‬جاي��زه جهان��ي زن��ان‬ ‫کارآفرين نيز توس��ط مقامات ارش��د ايران به زنان پيش��گام اهدا خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫گفتني اس��ت دومين نمايشگاه و همايش بين‌المللي نقش‌آفريني زنان‬ ‫در توسعه پايدار شهريورماه سال آينده با حضور بانوان کارآفرين‪ ،‬بازرگان‪،‬‬ ‫صنعتگر و معدنکار کشور در محل نمايشگاه‌هاي بين‌المللي تهران برگزار‬ ‫مي‌شود‪.‬‬ ‫کليات نظام پااليش ارتباطات اينترنتي به تصويب رسيد‬ ‫ريي��س پژوهش��گاه ارتباطات و فن��اوري اطالعات‬ ‫از تنظي��م نظام پااليش ارتباط��ات اينترنتي در اين‬ ‫مجموعه خبر داد و گفت‪ :‬کليات آن در کميس��يون‬ ‫عالي امنيت ش��وراي عالي فضاي مجازي به تصويب‬ ‫تو‌گو با ايرنا‪ ،‬اظهار‬ ‫رسيد‪ .‬محمد خوانس��اري در گف ‌‬ ‫کرد‪ :‬مس��ير اجرايي نظام پااليش ارتباطات اينترنتي‬ ‫را ب��ه دقت دنبال مي‌کنيم تا م��ردم با امنيت کامل‬ ‫و طيب خاط��ر از فضاي مجازي همچ��ون اينترنت‬ ‫استفاده صحيح کنند‪.‬‬ ‫وي ب��ا اش��اره ب��ه اينک��ه دول��ت باي��د ابزارها و‬ ‫زيرس��اخت‌هاي الزم را ب��راي حفاظ��ت و صيان��ت‬ ‫فرهنگي اجتماعي اقشار مختلف جامعه فراهم کند‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬اي��ن مجموعه به دنبال تحقق اين هدف‬ ‫مهم‪ ،‬اقدام به تدوين نظام پااليش ارتباطات اينترنتي‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫خوانس��اري اج��راي مناس��ب هوشمند‌س��ازي‬ ‫فيلترين��گ يا صيان��ت فرهنگ��ي و اجتماعي مردم‬ ‫در فضاي مج��ازي را نيازمند الزام��ات قانوني‪ ،‬ابعاد‬ ‫فناورانه و هماهنگي تمامي متوليان دانست و افزود‪:‬‬ ‫در اين زمينه تمايلي به اس��تفاده از کارهاي س��لبي‬ ‫نداريم‪ .‬وي با اش��اره به اينکه سياست دهه ‪ 80‬ورود‬ ‫اينترنت به کش��ور به‌صورت متمرک��ز بود‪ ،‬ادامه داد‪:‬‬ ‫پااليش��ي که در اينترنت شکل‌گرفته پااليش مبتني‬ ‫بر آدرس بود و به روش‌هاي هوشمند و محتوا محور‬ ‫توجه چنداني نشده است‪.‬‬ ‫وي با اش��اره ب��ه اينکه هدف ما اين اس��ت که در‬ ‫‪ 5‬ح��وزه بتوانيم به صورت هوش��مند س��اماندهي و‬ ‫پاالي��ش محت��وي را انجام دهيم‪ ،‬اف��زود‪ :‬محتويات‬ ‫متني‪ ،‬تصويرها‪ ،‬ويدئوها و پروفايل‌ها از‌جمله مواردي‬ ‫است که بايد پااليش شود‪.‬‬ ‫کوتاه از جهان‬ ‫نیروه��ای ارتش و الحش��د الش��عبی ع��راق برای‬ ‫محاصره کامل ش��هر البوعجیل‪ ،‬در حال پیشروی به‬ ‫س��مت این منطقه در شرق تکریت هستند و درعین‬ ‫حال ش��هرالعلم در ش��مال تکریت به محاصره کامل‬ ‫درآمده است‪.‬‬ ‫بشار جعفری نماینده دائم سوریه در سازمان ملل‬ ‫با بیان اینکه زمان آن رس��یده ک��ه غرب بپذیرد که‬ ‫دولت بش��ار اسد در س��وریه برقرار است‪ ،‬گفت‪ :‬تنها‬ ‫راه بازگش��ت صلح و اتحاد به سوریه‪ ،‬حضور اسد در‬ ‫قدرت است‪.‬‬ ‫دبیرکل س��ازمان ملل روز جمعه با صدور بیانیه‌ای‬ ‫درباره تصمیم روز پنجش��نبه س��ازمان آزادی بخش‬ ‫فلسطین مبنی بر توقف هماهنگی‌های امنیتی میان‬ ‫دولت خودگردان فلسطینی و رژیم صهیونیستی ابراز‬ ‫نگرانی کرد‪.‬‬ ‫نیروهای امنیتی عربس��تان س��عودی به ش��هرک‬ ‫العوامیه واقع در شرق عربستان به منظور دستگیری‬ ‫نویسندگان‪ ،‬شعرا و فعاالن سیاسی که پس از صدور‬ ‫فهرست ‪ 23‬نفره دس��تگاه امنیتی عربستان از انظار‬ ‫متواری شده‌اند‪ ،‬یورش بردند‪.‬‬ ‫فیصل مقداد معاون وزیر خارجه سوریه‪ ،‬ژاپن را به‬ ‫همکاری بیشتر با دمشق برای مقابله با تروریست‌های‬ ‫داعش و تهدیدهای این گروه علیه ش��هروندان ژاپنی‬ ‫فراخواند‪.‬‬ ‫گروهک تروریس��تی داعش برای دومین بار ظرف‬ ‫چند ماه ش��اکر الحمدانی وال��ی خودخوانده خود در‬ ‫موصل را در شمال این شهر از دست داد‪.‬‬ ‫ویتالی چورکین نماینده دائم روس��یه در سازمان‬ ‫مل��ل متح��د روز جمع��ه درب��اره عواق��ب خطرناک‬ ‫مداخله‌های واش��نگتن از جمله اع��زام ‪ 300‬نظامی‬ ‫امریکای��ی به اس��تان ل��ووف واقع در غ��رب اوکراین‬ ‫هشدار داد‪.‬‬ ‫توکی��و و تایپه برای اصالح ق��راردا ِد ماهیگیری در‬ ‫جزایری که مالکیت آن مورد اختالف ‪ 3‬کش��ور ژاپن‪،‬‬ ‫چین و تایوان است‪ ،‬به توافق رسیدند‪.‬‬ ‫ریی��س جمهوری چین اعالم کرد‪ :‬کس��انی که در‬ ‫آلودگی هوا و محیط زیس��ت نقش داش��ته باشند‪ ،‬با‬ ‫«مشت آهنین» مواجه خواهند شد‪.‬‬ ‫پدرو مورنس وزیر دفاع اسپانیا در سفر غیرمنتظره‬ ‫دو ساعته به بغداد با نظامیان اسپانیایی گروه ائتالف‬ ‫بین‌المللی مس��تقر در عراق برای مبارزه علیه داعش‬ ‫دیدار کرد‪.‬‬ ‫الکس��اندر بورتنیکوف ریی��س اداره امنیت فدرال‬ ‫روس��یه از بازداش��ت دو مظن��ون در ارتب��اط با قتل‬ ‫بوریس نمتسوف رهبر مخالفان این کشور‪ ،‬خبر داد‪.‬‬ ‫س��خنگوی وزارت امور خارجه هند‪ ،‬خواس��تار راه‬ ‫حل صلح آمیز و دوس��تانه برای رفع مشکالت مربوط‬ ‫به ماهیگیری با سریالنکا شد‪.‬‬ ‫بانک مرکزی روس��یه از کاه��ش ‪ 16‬میلیارد دالری‬ ‫ذخایر طال و ارز خارجی این کش��ور در ماه فوریه خبر‬ ‫داد‪.‬‬ ‫کش��ته ش��دن یک نوجوان سیاهپوس��ت غیرمس��لح‬ ‫امریکایی به دست پلیس ایالت ویسکانسین‪ ،‬به اعتراضات‬ ‫گسترده مردمی در محل تیراندازی‪ ،‬منجر شد‪.‬‬ ‫و الزام‌آور برای همه دولت‌ها تبدیل می‌شود‪.‬‬ ‫ظریف در پاسخ به پرسش دیگر مبنی بر اینکه قرار‬ ‫اس��ت تا آخر مارس حتما مذاکرات به نتیجه برس��د؟‬ ‫یعنی توافق کامل حاصل می‌شود یا شکست مذاکرات؟‬ ‫تو‌گوها ادامه‬ ‫افزود‪ :‬خی��ر‪ ،‬چنین چیزی نیس��ت‪ .‬گف ‌‬ ‫دارد و تا زمانی که بر س��ر همه جزئیات توافق نش��ده‬ ‫احتمال شکست مذاکرات وجود دارد‪.‬‬ ‫وی همچنین در پاس��خ به این پرس��ش که احتمال‬ ‫موفقی��ت و امض��ای توافق جامع چند درصد اس��ت؟‬ ‫تصریح کرد‪ :‬م��ن احتمال موفقیت را بیش از احتمال‬ ‫شکست می‌دانم‪.‬‬ ‫رییس تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای کشورمان با بیان‬ ‫اینکه احتمال توافق بیش از ‪ 50‬درصد اس��ت‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫احس��اس می‌کنم هر دو طرف اعتق��اد دارند موفقیت‬ ‫و رس��یدن به توافق مفیدتر از شکست مذاکرات است؛‬ ‫نرس��یدن تفاهم‪ ،‬پایان دنیا نیس��ت ام��ا هر دو طرف‬ ‫زم��ان و حیثیت سیاس��ی خود را ب��رای موفقیت این‬ ‫تو‌گوها هزینه کرده‌اند‪.‬‬ ‫گف ‌‬ ‫ظریف درب��اره آخرین دوره مذاک��رات ژنو با حضور‬ ‫صالحی و مونیتز نیز افزود‪ :‬در این دور پیش��رفت‌هایی‬ ‫حاصل شده و این پیشرفت هم از سوی دو طرف انجام‬ ‫شده اس��ت‪ .‬از س��وی دو طرف تصمیمات مثبتی در‬ ‫حوزه فنی گرفته شد‪.‬‬ ‫ویژه‬ ‫سفر تیم آژانس به تهران‬ ‫معاون و س��خنگوی س��ازمان انرژی اتمی گفت‪:‬‬ ‫دو موض��وع اخیر از مرحله س��وم همکاری‌ها میان‬ ‫جمهوری اس�لامی ایران و آژانس بین‌المللی انرژی‬ ‫اتمی در س��فر دوش��نبه هفته جاری کارشناسان و‬ ‫مسئوالن این سازمان به تهران پیگیری خواهد شد‪.‬‬ ‫«بهروز کمالون��دی» در گفت‌وگوی اختصاصی با‬ ‫ایرنا روند همکاری‌ها میان جمهوری اسالمی ایران‬ ‫و آژان��س بین‌المللی انرژی اتم��ی را خوب توصیف‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫وی خاطرنش��ان کرد‪ :‬سفر تیم آژانس بین‌المللی‬ ‫ان��رژی اتمی به تهران دو روزه خواهد بود که برنامه‬ ‫آنان مذاکرات با مس��ئوالن و کارشناس��ان سازمان‬ ‫انرژی اتمی اس��ت و در راس این تیم معاون آژانس‬ ‫بین‌المللی انرژی اتمی قرار دارد‪.‬‬ ‫تی��م آژانس بین‌المللی انرژی اتمی فردا به تهران‬ ‫س��فر می‌کنند و ب��ا مس��ئوالن ایران��ی در تهران‬ ‫گفت‌وگو خواهند کرد‪.‬‬ ‫کمالوندی گفت‪ :‬آژان��س بین‌المللی انرژی اتمی‬ ‫تنه��ا در تحلیل اطالعات ارس��ال ش��ده از س��وی‬ ‫جمهوری اس�لامی ایران درباره دو موضوع اخیر از‬ ‫مرحله سوم همکاری‌ها تاخیر دارد‪.‬‬ ‫معاون راهب��ردی و امور مجلس س��ازمان انرژی‬ ‫اتم��ی گف��ت‪ :‬یکی از این م��وارد «ارائ��ه اطالعات‬ ‫مربوط م��ورد توافق و توضیحات مرب��وط به مقاله‬ ‫منتشرش��ده در ایران در رابطه ب��ا ترابرد نوترون و‬ ‫مدل‌سازی‌ها و محاسبات مربوط و استفاده ادعایی‬ ‫از آنها در مواد فشرده» بود که توضیحات ارائه شده‬ ‫از س��وی ما کافی بوده اس��ت و بیش��تر از این نیز‬ ‫توضیح خاصی ندارد‪ .‬کمالوندی اظهارکرد‪ :‬موضوع‬ ‫دیگر در رابطه با ادع��ای آنان مبنی بر انفجارهایی‬ ‫در مریوان بوده که ما اعالم کردیم که اگر شما فکر‬ ‫می‌کنید انفجاراتی رخ داده‪ ،‬مکان آن را مش��خص‬ ‫کنید تا ما به شما دسترسی (مدیریت شده) بدهیم‪.‬‬ ‫وی خاطرنش��ان کرد‪ :‬طرح همکاری‌های گام به‬ ‫گام ای��ران و آژانس بین‌الملل��ی انرژی اتمی بر این‬ ‫فرض استوار است که پس از نهایی شدن موضوعات‬ ‫مختلف هر گامی‪ ،‬می‌توانیم س��راغ گام‌های بعدی‬ ‫برویم بنابراین تا این دو موضوع نهایی نش��ود سراغ‬ ‫گام‌های بعدی نخواهیم رفت‪ .‬س��خنگوی س��ازمان‬ ‫انرژی اتمی با بیان اینکه « منتظر هس��تیم آژانس‬ ‫نظ��ر خود را درباره دو موض��وع باقیمانده از مرحله‬ ‫س��وم همکاری‌ها اعالم کند»‪ ،‬گفت‪ :‬گزارش اخیر‬ ‫آژانس بین‌الملل��ی انرژی اتمی مبهم بود و مطلوب‬ ‫ما نبود چراکه ما توضیحات قانع‌کننده ارائه کردیم‬ ‫ام��ا در گزارش اخی��ر دبیرکل ب��ه خوبی منعکس‬ ‫نشده بود‪.‬‬
‫یکشنبه ‪ 17‬اسفند ‪ 17 - 1393‬جمادی االول ‪ 8 -1436‬مارس ‪ -2015‬شماره ‪ -175‬پیاپی ‪1493‬‬ ‫‪industry@smtnews.ir‬‬ ‫صنعت‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪29‬‬ ‫‪30‬‬ ‫سیاست‌های غلتان در صنعت خودرو‬ ‫خودکفایی در صنعت چای تا ‪ 10‬سال آینده‬ ‫احیای صنعت نرم‌افزار با آنتی‌ویروس «کپی رایت»‬ ‫‪3‬‬ ‫دالیل کمبود تزریق منابع مالی صنعت با وجود مصوبات حمایتی شورای پول و اعتبار را بررسی می‌کند‬ ‫عدد بازی شورای پول و اعتبار باصنعت‬ ‫ملیح�ه خورده‌پا‪-‬گروه صنع�ت‪ :‬تامین‬ ‫مناب��ع مورد نیاز واحده��ای صنعتی بزرگ‪،‬‬ ‫کوچ��ک و متوس��ط و پرداخت تس��هیالت‬ ‫بانکی به این واحدها با هدف ارتقای تولید و‬ ‫افزایش ظرفیت یکی از جدی‌ترین مباحثی‬ ‫اس��ت که از سال ‪ ۸۸‬و پس از اجرای قانون‬ ‫هدفمن��دی یارانه‌ها بارها م��ورد تاکید قرار‬ ‫گرفت��ه اس��ت‪ .‬با اج��رای این قان��ون یارانه‬ ‫واحده��ای صنعتی قطع و مقرر ش��د از این‬ ‫واحدها در قالب پرداخت تس��هیالت با سود‬ ‫ان��دک و همچنین کمک به نوآوری و بهبود‬ ‫فناوری حمایت ش��ود‪ .‬در این ش��رایط باید‬ ‫‪ ۱۲۰۰‬میلیارد تومان منابع حاصل از اجرای‬ ‫قانون هدفمندی یارانه‌ها در قالب تسهیالت‬ ‫بانکی به واحدهای صنعتی پرداخت می‌شد‬ ‫اما متاسفانه نه‌تنها تاکنون این امر رخ نداده‬ ‫بلکه س��هم تولید از منابع بانکی نیز کاهش‬ ‫یافته اس��ت‪ .‬در سال ‪ 1388‬سهم واحدهای‬ ‫تولی��دی و صنعتی از تس��هیالت بانکی ‪۳۶‬‬ ‫درصد بود که این رقم در س��ال گذش��ته به‬ ‫‪ ۲۹‬درصد کاهش یافت و پس از تالش‌های‬ ‫دول��ت در س��ال ج��اری‪ ،‬س��هم واحدهای‬ ‫صنعتی از تس��هیالت بانکی ب��ه ‪ ۳۲‬درصد‬ ‫رسید‪‌،‬اما آنچه مسلم است این است که اگر‬ ‫میزان تس��هیالت بانک��ی واحدهای صنعتی‬ ‫افزایش نیابد‪ ،‬باید در انتظار کاهش ظرفیت‬ ‫تولی��د و حت��ی تعطیل��ی آنه��ا و درنهایت‬ ‫افزایش بیکاری در کشور باشیم‪ .‬این نگرانی‬ ‫ب��ه جایی رس��یده که مهن��دس محمدرضا‬ ‫نعمت‌زاده وزیر صنعت‪‌ ،‬معدن و تجارت نیز‬ ‫این روزها نگرانی خود از پایین‌بودن س��هم‬ ‫واحده��ای صنعت��ی از تس��هیالت بانکی را‬ ‫مطرح کرده زیرا هنوز با وجود پیگیری‌های‬ ‫متعدد این وزارتخانه س��هم ‪ ۱۲۰۰‬میلیارد‬ ‫تومان��ی بخ��ش صنعت از درآم��د حاصل از‬ ‫اجرای قانون هدفمن��دی یارانه‌ها در اختیار‬ ‫آنها قرار نگرفته است‪.‬‬ ‫وی معتقد اس��ت ‌در صورت تامین‌نشدن‬ ‫منابع مالی واحده��ای تولیدی و صنعتی از‬ ‫طریق تخصیص تس��هیالت بانک��ی به آنها‪،‬‬ ‫بعی��د اس��ت بتوانیم ب��ه رون��ق مطلوب در‬ ‫بخش تولی��دات صنعتی‪ ،‬معدنی و صادراتی‬ ‫نائل ش��ویم‪ .‬بنابراین در نخس��تین قدم باید‬ ‫س��رمایه بانک‌ه��ای خصوص��ی و دولتی در‬ ‫کش��ور افزایش یابد‪ ،‬زیرا سرمایه بانک‌های‬ ‫دولت��ی در ‪ ۱۰‬س��ال ثابت ب��وده و با وجود‬ ‫تورم��ی که طی این س��ال‌ها به‌وجود آمده‪،‬‬ ‫س��رمایه بانک‌ها نیز افزایشی نداشته است؛‬ ‫بدین معنا که کفایت سرمایه بانک‌ها از بین‬ ‫رفته و مانند کاسبی است که سرمایه ندارد‪.‬‬ ‫به گفت��ه وزیر صنعت‪‌،‬مع��دن و تجارت‪‌،‬‬ ‫برای رفع این مشکالت در الیحه رفع موانع‬ ‫تولید رقابت‌پذیر نیز افزایش سرمایه بانک‌ها‬ ‫مورد بررسی قرار گرفته و تصمیماتی در این‌‬ ‫رابطه اتخاذ ش��ده اما این تنه��ا آب باریکه‬ ‫بود و کافی نیس��ت؛ بنابراین اگر برای مدتی‬ ‫درآمد حاصل از نفت را به افزایش س��رمایه‬ ‫بانک‌ه��ا اختصاص دهیم‪ ،‬ب��ه طور قطع این‬ ‫روند می‌تواند مفید واقع شود‪.‬‬ ‫‹ ‹مصوبات�ی ک�ه فق�ط دلخوش�ی‌آور‬ ‫است‬ ‫در همین حال احمد‬ ‫پورف�لاح ریی��س‬ ‫کمیسیون صنایع اتاق‬ ‫بازرگان��ی ای��ران و‬ ‫مش��اور وزیر صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت نیز همانند نعمت‌زاده نگران‬ ‫ش��رایط بنگاه‌ه��ا و واحده��ای تولی��دی و‬ ‫صنعتی به‌ویژه واحدهای کوچک و متوسط‬ ‫است‪.‬‬ ‫درب��اره علت‬ ‫وی در گفت‌وگ��و ب��ا‬ ‫تامین نش��دن منابع مالی واحدهای تولیدی‬ ‫و صنعتی از سوی بانک‌ها گفت‪ :‬در سال‌های‬ ‫اخیر س��قف بودج��ه و اعتبارات��ی که برای‬ ‫کمک به بخش صنعت اختصاص داده شده‪،‬‬ ‫بسیار پایین بوده است اما همه مشکل بخش‬ ‫تولید در پایین بودن میزان اعتبارات نیست‬ ‫بلک��ه ام��روزه واحدهای تولی��دی با چالش‬ ‫جدی‌تری مواجه هستند‪.‬‬ ‫پورفالح افزود‪‌ :‬متاس��فانه هدایت ش��دن‬ ‫بخ��ش عم��ده‌ای از منابع مالی به س��مت‬ ‫بنگاه‌ه��ای ب��زرگ موجب ش��ده واحدهای‬ ‫کوچک و متوس��ط با مس��ائل و مش��کالت‬ ‫جدی‌تری مواجه شوند‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬البت��ه نبای��د از این نکته‬ ‫غفلت کرد که دولت برای تامین منابع مالی‬ ‫واحدهای تولیدی و صنعتی مصوباتی داشته‬ ‫ام��ا هیچ‌گاه این مصوبات از س��وی مجریان‬ ‫اجرای��ی نش��ده و مصوب��ات نیز به ش��کل‬ ‫صحیحی به اجرا درنیامده است‪.‬‬ ‫رییس کمیسیون صنایع اتاق ایران اذعان‬ ‫کرد‪ :‬بانک‌ه��ا به هیچ عن��وان عالقه‌مند به‬ ‫پرداخت تس��هیالت به واحده��ای تولیدی‬ ‫کوچک و متوس��ط نیس��تند و مصوبه سال‬ ‫‪ ۸۹‬دول��ت دهم نی��ز برای پرداخت‌نش��دن‬ ‫تس��هیالت به واحدهایی ک��ه صاحبان آنها‬ ‫حت��ی یک چ��ک برگش��تی داش��ته‌اند نیز‬ ‫ب��ه بانک‌ها کم��ک کرد به ش��کل قانونی از‬ ‫پرداخت تس��هیالت به واحدهای کوچک و‬ ‫متوس��ط س��ر باز بزنند و در واقع آن مصوبه‬ ‫دولت‪ ،‬همراهی با خواسته بانک‌ها بود‪.‬‬ ‫ای��ن فع��ال اقتص��ادی تصریح ک��رد‪ :‬در‬ ‫س��ال‌های اخیر به دلیل ش��رایط اقتصادی‪،‬‬ ‫شاهد بروز مشکالت اقتصادی برای واحدهای‬ ‫کوچک و متوس��ط بوده‌ایم بنابراین بیش��تر‬ ‫این واحدها به دلیل داش��تن چک برگشتی‬ ‫از دریافت تس��هیالت بانکی و دسترس��ی به‬ ‫منابع بانکی محروم شدند اما در این شرایط‪،‬‬ ‫دس��تیابی واحدهای صنعتی بزرگ به منابع‬ ‫مالی به دلیل داشتن ذخیره‌های قوی مالی‬ ‫و داش��تن البی با مدیران بانکی و نداش��تن‬ ‫مشکل چک برگشتی نیز انجام شده است‪.‬‬ ‫پورفالح در پاس��خ به این س��وال که چرا‬ ‫مصوبات دولت و ش��ورای پ��ول و اعتبار در‬ ‫رابطه با تامین منابع مالی واحدهای تولیدی‬ ‫و صنعتی از سوی بانک‌ها به اجرا در نمی‌آید‪،‬‬ ‫خاطرنش��ان کرد‪ :‬همگان به خوبی می‌دانند‬ ‫در سال‌های اخیر که شرایط اقتصادی کشور‬ ‫خوب نب��وده‪‌،‬به دلیل تحریم‌ه��ا با کاهش‬ ‫صادرات نفتی و غیرنفتی مواجه بوده‌ایم که‬ ‫این روند میزان درآمدهای کش��ور را کاهش‬ ‫داده است به همین علت کاهش منابع مالی‬ ‫تخصیص��ی ب��ه بخش تولی��دی و صنعتی و‬ ‫سایر بخش‌ها امری کاملا طبیعی است‪.‬‬ ‫وی اذعان کرد‪ :‬متاسفانه یکی از مشکالت‬ ‫ج��دی این اس��ت که برای جبران کس��ری‬ ‫بودجه کش��ور به جای اینک��ه نیم‌نگاهی به‬ ‫جبران منابع مالی بخش‌های مختلف داشته‬ ‫باش��یم‪ ،‬تمام توجه دولت به کاهش س��هم‬ ‫بخش صنعت و تولید از بودجه معطوف شده‬ ‫اس��ت‪ .‬پورفالح درباره مصوبات��ی که دولت‬ ‫برای تامی��ن منابع مالی بنگاه‌ها صادر کرده‬ ‫اما هیچ‌گاه اجرایی نش��ده اس��ت نیز متذکر‬ ‫ش��د‪ :‬این مصوبات تنها بازی با اعداد اس��ت‬ ‫زیرا شرایط مناسبی تا قبل از برداشته‌شدن‬ ‫تحریم‌ها و به نتیجه رسیدن مذاکرات برای‬ ‫تامی��ن منابع مالی کش��ور نداریم به همین‬ ‫دلیل این مصوبات تنها برای ایجاد دلخوشی‬ ‫در میان تولیدکنندگان بوده و به نوعی بازی‬ ‫با اعداد محسوب می‌شود‪.‬‬ ‫‹ ‹رش�د بی�کاری نتیج�ه بی‌توجه�ی به‬ ‫تولید‬ ‫همچنی��ن مجیدرضا‬ ‫حری��ری ریی��س‬ ‫کمیس��یون واردات‬ ‫اتاق بازرگانی ایران در‬ ‫گفت‌وگ��و ب��ا‬ ‫پیرام��ون تامین منابع مالی مورد نیاز بخش‬ ‫تولی��د گفت‪ :‬متاس��فانه در ش��رایط کنونی‬ ‫ش��اهد بی‌توجهی نس��بت به بخ��ش تولید‬ ‫هستیم تا جایی که حمایت‌های ما از بخش‬ ‫تولید تنه��ا در حد صدور مصوبه‌های تامین‬ ‫مناب��ع مالی باق��ی مانده و البت��ه هیچ نوع‬ ‫ضمانت اجرایی ندارد‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان این مطلب ک��ه باید مصوبات‬ ‫حمایت از تولید و تامین منابع مالی بنگاه‌ها‬ ‫ضمانت اجرایی داش��ته باشد‪ ،‬افزود‪ :‬بانک‌ها‬ ‫بخ��ش صنع��ت و تولی��د را رقیب��ی جدی‬ ‫ب��رای خ��ود می‌دانن��د بنابرای��ن تمایلی به‬ ‫تقوی��ت بخش تولید ندارن��د به همین علت‬ ‫از تخصی��ص تس��هیالت ب��ه بخ��ش تولید‬ ‫خودداری می‌کنند‪.‬‬ ‫این فعال اقتصادی ادام��ه داد‪ :‬البته برای‬ ‫این کار چک برگش��تی و مطالبات معوق را‬ ‫بهانه می‌کنن��د در حالی‌ک��ه بانک‌ها منابع‬ ‫خ��ود را به بنگاه‌ها نمی‌دهند تا خود بتوانند‬ ‫به س��هولت در بخش‌ه��ای کاذب اقتصادی‬ ‫سرمایه‌گذاری کنند‪.‬‬ ‫رییس کمیس��یون واردات ات��اق بازرگانی‬ ‫ای��ران با انتق��اد از نبود نظ��ارت بر عملکرد‬ ‫بانک‌ها نسبت به تامین منابع مالی بنگاه‌های‬ ‫اقتصادی تصری��ح کرد‪‌:‬در حال‌حاضر بخش‬ ‫تولی��د و صنعت حال و روز چندان خوش��ی‬ ‫نداشته و اگر اقدامی عاجل نسبت به تامین‬ ‫منابع مالی آنها نش��ود به طور قطع باید در‬ ‫انتظار کاه��ش ظرفیت تولید و تعطیلی آنها‬ ‫باشیم‪.‬‬ ‫حری��ری ب��ا بی��ان اینک��ه بنگاه‌ه��ای‬ ‫ب��زرگ در تامی��ن مناب��ع مال��ی و دریافت‬ ‫تسهیالت مش��کلی ندارند‪ ،‬خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫اجرایی‌نش��دن مصوبات تامی��ن منابع مالی‬ ‫بخ��ش صنع��ت می‌تواند آس��یبی جدی به‬ ‫بنگاه‌های کوچک و متوس��ط بزند و به طور‬ ‫قط��ع تداوم ای��ن روند و تعطیل‌ش��دن آنها‬ ‫می‌تواند زمینه افزایش بیکاری در جامعه را‬ ‫مهی��ا کند و البته نباید از این موضوع غفلت‬ ‫کنیم که یکی از مش��کالت دول��ت تدبیر و‬ ‫امی��د بحث بی��کاری و ورود جوان��ان کار و‬ ‫تحصیلکرده به بازار کار است که اگر بیکاری‬ ‫حاص��ل از تعطیلی واحدهای تولیدی نیز به‬ ‫آن افزوده ش��ود این امر می‌تواند به معضلی‬ ‫جدی برای کشور تبدیل شود‪.‬‬ ‫‹ ‹ضع�ف اعتب�ارات بانک�ی در مقاب�ل‬ ‫توسعه اقتصادی‬ ‫براس��اس گ��زارش بانک جهانی در س��ال‬ ‫‪ ۲۰۰۰‬میالدی نس��بت اعتبار بانک به تولید‬ ‫ناخالص ملی در کشور ‪ ۳۶‬درصد و در ترکیه‬ ‫‪ ۳۸‬درصد بود که براس��اس آخرین آمار در‬ ‫س��ال ‪۲۰۱۰‬م این نسبت در ایران از ‪ ۳۶‬به‬ ‫‪ ۱۸‬درصد کاهش یافت در حالیکه در ترکیه‬ ‫از ‪ ۳۸‬به ‪ ۷۰‬درصد افزایش یافت که این امر‬ ‫نشان‌دهنده ضعف اعتبارات بانکی نسبت به‬ ‫توس��عه اقتصادی کش��ور بوده که طی چند‬ ‫سال گذش��ته روند نزولی داشته است‪ .‬الزم‬ ‫به ذکر اس��ت همچنین رتبه کش��ور از نظر‬ ‫س��هولت دسترس��ی بنگاه‌ها به تس��هیالت‬ ‫بانک��ی ‪ ۱۳۶‬و نزدی��ک به خط آخر اس��ت‪،‬‬ ‫درحال��ی ک��ه ترکیه رتب��ه ‪ ۶۴‬را در اختیار‬ ‫‪ ،‬در ح��ال حاضر‬ ‫دارد‪ .‬ب��ه گ��زارش‬ ‫اعتب��ارات و تس��هیالت ‪ ۱۰‬درصد صادرات‬ ‫غیرنفتی را پوشش داده است‪.‬‬ ‫در حالی که متوس��ط جهان��ی ‪ ۶۰‬درصد‬ ‫اس��ت ای��ن در حالی اس��ت ک��ه در اواخر‬ ‫سال گذش��ته برآورد شده بود امسال بخش‬ ‫صنعت برای ‪ ۶۰۰‬هزار میلیارد تومان ارزش‬ ‫کاالهای قابل فروش ب��ه ‪ ۱۵۰‬هزار میلیارد‬ ‫تومان تسهیالت بانکی نیاز دارد در حالی که‬ ‫این میزان با وجود پیگیری‌های انجام‌ش��ده‬ ‫پرداخت نش��د و براساس آمار بانک مرکزی‬ ‫هم در ‪ 8‬ماه امسال برای بخش صنعت تنها‬ ‫‪ ۶۶‬ه��زار میلیارد تومان تس��هیالت در نظر‬ ‫گرفته ش��ده این درحالی اس��ت که حداقل‬ ‫‪ ۵۰‬درص��د از مبلغ ‪ ۶۶‬ه��زار میلیارد تومان‬ ‫مربوط به اس��تمهال مطالب��ات و بدهی‌های‬ ‫موجود بنگاه‌ها بوده است؛ به بیان دیگر تنها‬ ‫‪ ۳۰‬تا ‪ ۳۵‬میلیارد تومان تزریق نقدینگی به‬ ‫این بخش داشته‌ایم‪.‬‬ ‫در جمع مدیران صندوق‌های زیرمجموعه وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت تاکید شد‬ ‫صندوق‌های سرمایه‌گذاری نیازمند مقررات‌زدایی‬ ‫گروه صنعت‪ :‬به منظور افزایش تعامالت صندوق‌های‬ ‫توس��عه‌ای در جهت ارتقای همکاری‌ه��ا و بهره‌مندی‬ ‫بیش��تر از ظرفیت‌ها برای پوش��ش بنگاه‌های کوچک‪،‬‬ ‫تفاهمنامه همکاری بین صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری‬ ‫تع��اون و صن��دوق ضمان��ت س��رمایه‌گذاری صنای��ع‬ ‫کوچ��ک ب��ه امض��ای مدیران عام��ل ه��ر دو صندوق‬ ‫رس��ید‪ .‬مدیرعام��ل صن��دوق ضمانت س��رمایه‌گذاری‬ ‫صنایع کوچک در دومین نشس��ت شورای صندوق‌های‬ ‫توس��عه‌ای و حمایتی کشور که به میزبانی این صندوق‬ ‫برگزار شد‪ ،‬با اشاره به امضای این تفاهمنامه گفت‪ :‬این‬ ‫تفاهمنامه در راس��تای تحقق اصل‪ ۴۴‬قانون اساسی و‬ ‫حمای��ت از تولید‪ ،‬بهره‌گی��ری و هم‌افزایی ظرفیت‌ها و‬ ‫امکانات موجود و توس��عه کارآفرینی به امضا رس��یده‬ ‫است‪ .‬علی تعقلی با تاکید بر اینکه‌برای توسعه فعالیت‬ ‫صندوق‌های سرمایه‌گذاری نیاز به مقررات‌زدایی داریم‪،‬‬ ‫اف��زود‪ :‬صندوق‌های س��رمایه‌گذاری باید تقویت ش��ود‬ ‫تا دیگ��ر برای تامی��ن منابع مالی واحده��ای تولیدی‬ ‫نیاز چندانی به بانک‌ها نداش��ته باش��یم‪ .‬وی از انتخاب‬ ‫صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک به‌عنوان‬ ‫دبیرخان��ه ش��ورای صندوق‌های توس��عه‌ای و حمایتی‬ ‫کش��ور خب��ر داد و گفت‪ :‬ب��ا جدیت به دنب��ال تحقق‬ ‫اه��داف و برنامه‌ه��ا خواهیم بود‪ .‬عل��ی وحدت‪ ،‬رییس‬ ‫هیات‌مدیره صندوق حمایت از تحقیقات الکترونیک نیز‬ ‫با بیان اینکه دولت و مجلس شناخت دقیق و صحیحی‬ ‫از عل��ت تش��کیل صندوق‌های س��رمایه‌گذاری ندارند‪،‬‬ ‫اذعان ک��رد‪ :‬برای تبیی��ن علت فعالی��ت صندوق‌های‬ ‫س��رمایه‌گذاری الزم است ابتدا ماموریت این صندوق‌ها‬ ‫به درستی مشخص ش��ود‪ .‬شاهرخ فریدوند‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫صن��دوق پژوهش و فناوری دانش��گاه تهران نیز با بیان‬ ‫اینکه برای صندوق‌های س��رمایه‌گذاری ماموریت‌های‬ ‫مناس��بی تعیین شده اس��ت‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬متاسفانه در‬ ‫قوانی��ن‪ ،‬هیچ راه��کاری برای حمای��ت از صندوق‌های‬ ‫سرمایه‌گذاری لحاظ نشده است‪ .‬گفتنی است‌؛ حسین‬ ‫ابراهیم‌زاده‌فاضل‪ ،‬مدیرعامل صندوق توسعه دریایی نیز‬ ‫با بیان این مطلب که بانک‌ها حاضر نیستند سرمایه خود‬ ‫را در اختیار تولیدکنندگان ق��رار دهند‪ ،‬گفت‪ :‬بانک‌ها‬ ‫بیش��تر تمایل دارند س��رمایه خود را در بخش‌هایی که‬ ‫مدنظر خودش��ان است‪ ،‬س��رمایه‌گذاری کنند بنابراین‬ ‫بانک‌ها کمتر تمایل به تامین سرمایه پروژه‌های بخش‬ ‫تولید دارند‪ .‬رضا زرنوخی‪ ،‬مدیرعامل صندوق توس��عه‬ ‫فناوری ایران نیز با تاکید بر افزایش پوش��ش ریس��ک‬ ‫واحده��ای تولیدی و صنعتی کوچ��ک اذعان کرد‪ :‬باید‬ ‫تامین سرمایه آن دسته از واحدهای صنعتی که بانک‌ها‬ ‫در آن عرصه هنوز وارد نشده و یا تمایلی برای ورود به‬ ‫آن بخش ندارند را به عهده بگیریم‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫راهکاری برای کاهش‬ ‫‪ 30‬هزار میلیارد تومانی‬ ‫بار صنعت‬ ‫محسن حاجی‌بابا‬ ‫نایب‌رییس کمیسیون تامین سرمایه و‬ ‫منابع مالی اتاق ایران‬ ‫تامی��ن مناب��ع مال��ی بنگاه‌ه��ا و واحده��ای‬ ‫تولی��دی یک��ی از ضروری��ات توس��عه اقتصادی‬ ‫به‌وی��ژه در ش��رایط کنونی اس��ت زی��را درحال‬ ‫حاض��ر تم��ام واحده��ای صنعت��ی ای��ران ب��ا‬ ‫مس��ئله و چال��ش تامی��ن مناب��ع مال��ی مواجه‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫هم‌اکنون عمده‌ترین مس��ئله‌ای که واحدهای‬ ‫تولی��دی با آن مواجه هس��تند‪ ،‬هدایت نش��دن‬ ‫تس��هیالت به بخش تولید واقعی است که همین‬ ‫امر باعث ش��ده بس��یاری از واحده��ای صنعتی‬ ‫کش��ور با چالش تعطیلی و حتی کاهش ظرفیت‬ ‫تولی��د مواجه ش��وند‪ .‬هرچند از س��وی دولت و‬ ‫ش��ورای‌عالی پ��ول و اعتبار مصوب��ات گوناگونی‬ ‫برای تامی��ن مالی بنگاه‌ها صادر می‌ش��ود اما با‬ ‫این حال شاهدیم که هیچ‌گاه این مصوبات‪ ،‬رنگ‬ ‫و بوی اجرایی‌ش��دن به خ��ود نمی‌گیرند زیرا از‬ ‫یکسو بانک‌ها از پرداخت تسهیالت به واحدهای‬ ‫صنعتی کوچک و متوس��ط س��ر باز می‌زنند و از‬ ‫س��وی دیگر اقدام به ارائ��ه آمارهای غیرواقعی از‬ ‫پرداخت تسهیالت به بخش تولید و صنعت کشور‬ ‫می‌کنند‪.‬‬ ‫در روزه��ای اخیر وزیر صنعت‪‌،‬معدن و تجارت‬ ‫آمار ارائه تس��هیالت بانکی به بنگاه‌های تولیدی‬ ‫را ‪ ۳۵‬میلی��ارد توم��ان اع�لام و از ای��ن میزان‬ ‫پرداخ��ت تس��هیالت ب��ه بخش صنع��ت‪ ،‬گالیه‬ ‫کرده اس��ت این درحالی اس��ت ک��ه گفته‌های‬ ‫قائم‌مق��ام رییس کل بان��ک مرکزی حاکی از آن‬ ‫اس��ت که میزان تس��هیالت پرداختی به بخش‬ ‫صنع��ت ب��ه مرات��ب کمت��ر از این می��زان بوده‬ ‫اس��ت‪ ،‬زی��را بانک‌ها در آماری که از تس��هیالت‬ ‫پرداخت��ی به بخ��ش تولید ارائ��ه کرده‌اند‪ ،‬تمام‬ ‫تس��هیالت پرداختی که معوق و س��پس تمدید‬ ‫ش��ده اس��ت را در آمارهای پرداختی خود لحاظ‬ ‫کرده‌اند‪.‬‬ ‫بنابراین ب��دون تردید میزان آمار تس��هیالت‬ ‫پرداختی به بخش تولید و صنعت کش��ور کمتر‬ ‫از ‪ ۳۵‬میلی��ارد توم��ان خواهد بود‪ .‬این ش��رایط‬ ‫در حالی اس��ت ک��ه در ش��رایط کنون��ی اقدام‬ ‫بانک‌ها در پرداخت تس��هیالت ب��ه بخش تولید‬ ‫و صنعت کش��ور منجر به بروز مش��کالت جدی‬ ‫برای واحدهای صنعتی کوچک و متوس��ط شده‬ ‫اس��ت زیرا این واحدها دسترس��ی به تسهیالت‬ ‫بانکی ندارند ام��ا به طور قطع تامین منابع مالی‬ ‫برای واحدهای صنعتی بزرگ که بیش��تر دولتی‬ ‫یا خصولتی هس��تند به هیچ عنوان کار سخت و‬ ‫مشکلی نیست‪.‬‬ ‫در این ش��رایط و با توجه به شرایط سیاسی و‬ ‫اقتصادی کشور در عرصه بین‌المللی و مسائلی که‬ ‫ب��رای تامین منابع مالی بنگاه‌های تولیدی وجود‬ ‫دارد اگ��ر به فکر چاره‌ای ب��رای تامین نقدینگی‬ ‫بنگاه‌ه��ای کوچک نباش��یم به‌ط��ور حتم تمام‬ ‫واحدهای کوچک و متوسط صنعتی کشور نابود‬ ‫خواهند ش��د تا جایی‌که در‌حال‌حاضر نیز شاهد‬ ‫تعطیلی بنگاه‌های کوچک و متوس��ط که تعداد‬ ‫کارگران آنها کمتر از ‪ ۳۰۰‬نفر هستند به صورت‬ ‫هفتگی‪ ،‬هستیم که با تداوم این روند در آینده‌ای‬ ‫نه‌چن��دان دور ب��ه بح��ران بی��کاری برخواهیم‬ ‫خورد‪.‬‬ ‫ب��ر این اس��اس و با توجه به این ش��رایط یکی‬ ‫از بهتری��ن راهکاره��ا ب��رای تامی��ن منابع مالی‬ ‫واحده��ای تولیدی و صنعتی یافتن راهی به غیر‬ ‫از شبکه بانکی برای تامین منابع مالی واحدهای‬ ‫تولیدی است‪ .‬این درحالی است که پیش از این‬ ‫طرح‌های��ی از‌جمل��ه اوراق مش��ارکت مخصوص‬ ‫واحده��ای تولی��دی مط��رح ش��د ک��ه البته به‬ ‫ضمانت بانکی و دولتی ختم می‌ش��د که اگر پای‬ ‫هرک��دام از آنها به واحدهای تولیدی می‌رس��ید‬ ‫به طور قط��ع باید منتظر از بی��ن رفتن واحدها‬ ‫می‌ش��دیم‪ .‬هم‌اکنون بخ��ش خصوصی راهکاری‬ ‫در قل��ب الیحه رف��ع موانع تولی��د رقابت‌پذیر با‬ ‫هدف رفع این مش��کل ارائه کرد ‌ه که بر اس��اس‬ ‫آن‪ ،‬افراد حقیقی و حقوقی می‌توانند به واحدهای‬ ‫تولیدی خصوصی‪ ،‬تسهیالتی با نرخ سود سپرده‬ ‫مدت‌دار پرداخت کنند که البته مدت بازپرداخت‬ ‫این تس��هیالت حداقل دو س��ال خواهد بود که‬ ‫هم‌اکنون این پیشنهاد در قالب الیحه رفع موانع‬ ‫تولید ارائه‌شده در صحن علنی مجلس به تصویب‬ ‫رس��یده و در انتظار تایید نهایی شورای نگهبان‬ ‫اس��ت که در صورت مصوب شدن این پیشنهاد‬ ‫به‌طور قطع می‌تواند ‪۲۰‬تا ‪ ۳۰‬هزار میلیارد تومان‬ ‫از بار مالی شبکه بانکی کاهش دهد‪.‬‬
‫روی خط خبر‬ ‫افزایش تولید‬ ‫با ادغام‬ ‫قطعه‌سازان همگن‬ ‫رضا رضایی‬ ‫عضو هیات مدیره انجمن قطعه‌سازان‬ ‫قطعه‌س��ازان در حال‌حاضر همچون دیگر صنایع‬ ‫مرتب��ط و غیرمرتبط با خودروس��ازی در ش��رایط‬ ‫تحری��م‪ ،‬همچنان ب��ا وضعیتی انقباض��ی به تولید‬ ‫مشغول هستند‪ .‬این در حالی است که در شرایطی‬ ‫که این بخش نیاز شدیدی به تامین نقدینگی دارد‪،‬‬ ‫تالش‌های��ی ب��رای پرداخت مطالبات قطعه‌س��ازان‬ ‫انجام ش��ده اما با این حال همچنان ش��رایط برای‬ ‫قطعه‌س��ازان راضی‌کننده نیست و بهتر است دولت‬ ‫امکانات بیش��تری را برای تامی��ن نقدینگی در این‬ ‫بخش از صنعت اختصاص دهد‪ .‬در چند س��ال اخیر‬ ‫قطعه‌س��ازان با تمام مشکالتی که بر سر راه فعالیت‬ ‫آنه��ا وجود داش��ت‪ ،‬رون��د خوب��ی را در تولید طی‬ ‫کردند اما همچنان مش��کالت نقدینگی در بخش��ی‬ ‫از شرکت‌ها وجود دارد که امید است مشکالت آنها‬ ‫نیز در آینده نزدیک برطرف شود‪.‬‬ ‫با ای��ن حال مهم‌تری��ن گزینه در ایجاد ش��رایط‬ ‫نامطلوب تولید اثرات ناش��ی از تحریم‌ها اس��ت؛ به‬ ‫عبارت��ی موانع موج��ود در ارتباط��ات بانکی و بروز‬ ‫مشکالتی در ارسال نقدینگی و از سویی ورود نیافتن‬ ‫فناوری جدید به‌واسطه تحریم‌ها در سال‌های اخیر‬ ‫باعث بیماری و رکودی کلی در تولید شده است که‬ ‫با تدبیر دولت یازدهم این ش��رایط به‌تدریج در حال‬ ‫تغییر است‪.‬‬ ‫اما در س��ال ‪ ۹۳‬ب��ا همت و تالش ش��رکت‌های‬ ‫خودروساز و مساعدت وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫تولی��د خ��ودرو افزایش بی��ش از ‪ ۵۰‬درصدی را در‬ ‫مقایس��ه با سال قبل داش��ته است‪ .‬این در شرایطی‬ ‫اس��ت که با وجود اعمال تحریم‌ها و محدودیت‌های‬ ‫موج��ود و همچنی��ن حمای��ت مس��ئوالن و تالش‬ ‫مدیران ش��رکت‌های خودروس��از و از سویی حضور‬ ‫پررنگ قطعه‌س��ازان‪ ،‬تولید خودرو در امس��ال رشد‬ ‫قابل توجهی داش��ته اس��ت‪ .‬به‌طور مسلم بهبود در‬ ‫روند فعالیت قطعه‌سازان باعث افزایش تولید در این‬ ‫بخش از صنعت ش��ده اس��ت در حال��ی که افزایش‬ ‫کیفیت به خاطر تاثیر تحریم‌ها در اختیار خودروساز‬ ‫و قطعه‌ساز نیس��ت بنابراین تاکنون تغییرات جدی‬ ‫به لح��اظ کیفیت و فناوری در این بخش از صنعت‬ ‫ایجاد نشده است‪ .‬البته علت اصلی مشکالت بسیاری‬ ‫از واحدهای قطعه‌س��ازی کوچک ادغام نشدن این‬ ‫شرکت‌ها در یکدیگر است که چنانچه این اتفاق رخ‬ ‫داده و قطعه‌سازان همگن در یکدیگر ادغام شوند و‬ ‫همزمان دولت بس��تر الزم را فراهم کرده و مدیران‬ ‫قطعه‌سازی نیز کمک و حمایت کنند‪ ،‬حرکت بسیار‬ ‫اثربخش و موثری در توس��عه و رش��د دانش فنی و‬ ‫فناوری قطعه‌س��ازان رخ خواهد داد‪ .‬بر این اس��اس‬ ‫در صورت تحقق این امر و ادغام ش��رکت‌ها ظرفیت‬ ‫تولید قطعه‌سازان نیز افزایش یافته و در این زمینه‬ ‫سودآوری باالتری نصیب شرکت‌های قطعه‌ساز و به‬ ‫دنبال آن خودروسازان خواهد شد‪.‬‬ ‫بين‌الملل‬ ‫سرانه خودرو در ايران‬ ‫‪ ۴‬برابر افريقا و يک‌سوم اروپا‬ ‫تسنيم‪ :‬انجمن بين‌المللي سازندگان وسايل نقليه‬ ‫موتوري از تردد ‪ ۱۲‬ميليون و ‪ ۷۴۰‬هزار خودرو در‬ ‫ايران خبر داد و برخورداري ايراني‌ها از خودروهاي‬ ‫ش��خصي و تجاري را ‪ ۴‬براب��ر افريقايي‌ها و حدود‬ ‫يک‌س��وم اروپايي‌ها اعالم ک��رد‪ .‬انجمن بين‌المللي‬ ‫س��ازندگان وس��ايل نقليه موتوري با بررس��ي‌آمار‬ ‫مربوط به سرانه خودرو در ‪ ۱۴۱‬کشور جهان که بر‬ ‫پايه سال ‪۲۰۱۳‬م تهيه شده است تعداد خودروهاي‬ ‫ش��خصي و تجاري موجود در اي��ران را ‪ ۱۲‬ميليون‬ ‫و ‪ ۷۴۰‬هزار دس��تگاه اعالم ک��رد که ‪ ۱۱‬ميليون و‬ ‫‪ ۴۰۰‬هزار دستگاه از اين رقم مربوط به خودروهاي‬ ‫ش��خصي موجود در ايران بوده است‪ .‬بر اساس اين‬ ‫گزارش ايران از نظر س��رانه خ��ودرو در جهان رتبه‬ ‫‪ ۷۹‬را به خود اختصاص داده و به عبارتي ‪ ۷۸‬کشور‬ ‫در جهان س��رانه خودروي کمتري نسبت به ايران‬ ‫دارن��د‪ .‬به ازاي هر ‪ ۱۰۰۰‬نفر ‪ ۱۶۴‬خودرو در ايران‬ ‫وجود دارد ک��ه اين رقم کمتر از متوس��ط جهاني‬ ‫است‪.‬‬ ‫اين در‌حالي اس��ت که س��رانه خ��ودرو در جهان‬ ‫‪ ۱۷۴‬دس��تگاه به ازاي هر ‪ ۱۰۰۰‬نفر برآورد ش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬متوسط سرانه خودرو در اروپا ‪ ۴۵۱‬دستگاه‬ ‫و اتحاديه اروپا ‪ ۵۶۴‬دس��تگاه‪ ،‬آس��يا ‪ ۹۳‬دستگاه و‬ ‫افريقا ‪ ۴۳‬دس��تگاه به ازاي ه��ر ‪ ۱۰۰۰‬نفر عنوان‬ ‫شده که بر اين اساس سرانه خودرو در ايران تقريبا‬ ‫‪ ۴‬برابر افريقا و يک س��وم اروپا برآورد ش��ده است‪.‬‬ ‫باالترين س��رانه خودرو در جهان به کش��ور امريکا‬ ‫اختصاص دارد‪ .‬به ازاي هر ‪ ۱۰۰۰‬نفر ‪ ۷۹۰‬دستگاه‬ ‫خودرو در اين کشور وجود دارد‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫یکشنبه ‪ 17‬اسفند ‪ 17 - 1393‬جمادی االول ‪ 8 -1436‬مارس ‪ -2015‬شماره ‪ -175‬پیاپی ‪1493‬‬ ‫خودرو‬ ‫‪industry@smtnews.ir‬‬ ‫مسئوالن با تاکید بر هماهنگی سند چشم‌انداز با شرایط روز مطرح کردند‬ ‫سیاست‌های غلتان در صنعت خودرو‬ ‫حسین علیزاده‪ -‬گروه صنعت‪ :‬شرایط‬ ‫ایجاد شده در صنعت خودرو در سال‌های‬ ‫گذشته و موانع مختلفی که در سال‌های‬ ‫اخیر به‌دلیل تحریم‌ها در این حوزه ایجاد‬ ‫ش��د‌‪ ،‬نش��ان داد که این صنعت بدون در‬ ‫نظ��ر گرفتن برنامه‌ه��ای کوتاه‌مدت قادر‬ ‫به عملیاتی کردن شرایط تعیین شده در‬ ‫اهداف کالن س��ند چش��م‌انداز نیست‪ .‬به‬ ‫عبارتی‪ ،‬عوامل متعددی همچون تحریم‌ها‬ ‫و همچنی��ن همکاری مح��دود بانک‌ها و‬ ‫ش��رایط نامناسب کس��ب‌وکار در کشور‪،‬‬ ‫بس��تر تولید را به گونه‌ای با نوسان مواجه‬ ‫کرد که اگر خودروس��ازان بخواهند با این‬ ‫ش��رایط و با نگاه کالن سیاست‌های سند‬ ‫چشم‌انداز رو به جلو حرکت کنند‪ ،‬به طور‬ ‫قطع با مشکل مواجه خواهند شد‪ .‬بر این‬ ‫اساس برنامه‌های دو ساله یا سیاست‌های‬ ‫غلتان برای اصالح خودروسازی و تطبیق‬ ‫با شرایط روز کشور می‌تواند خودروسازی‬ ‫را از ش��رایط انقباضی پیش‌بینی نش��ده‬ ‫مص��ون نگه دارد‪ .‬این در حالی اس��ت که‬ ‫با روی کار آمدن دول��ت یازدهم و تغییر‬ ‫سیاس��ت‌های کالن در ح��وزه صنعت و‬ ‫به‌ویژه خودروس��ازی‪ ،‬ش��اهد رشد تولید‬ ‫در س��ال‪ ۹۳‬نسبت به س��ال‌های گذشته‬ ‫بودی��م که خود بهترین نمون��ه از تدوین‬ ‫سیاست‌ها و اس��تراتژی‌های زودبازده در‬ ‫حوزه تولید بوده اس��ت‪ .‬بر این اساس به‬ ‫نظر می‌رس��د خودروسازان بهتر است در‬ ‫کنار برنامه‌های متداول خود برای آینده‪،‬‬ ‫بس��ته‌هایی از جنس اقتص��اد مقاومتی یا‬ ‫بس��ترهایی برای بکارگیری سیاست‌های‬ ‫غلت��ان در نظ��ر گیرند ت��ا بتوانند در هر‬ ‫ش��رایطی با میزان از پیش تعیین‌ش��ده‪،‬‬ ‫تیراژ تولید خودرو را به میزان مش��خصی‬ ‫برسانند‪.‬‬ ‫در همی��ن ح��ال‬ ‫مدی��رکل صنای��ع‬ ‫حمل‌ونقل س��ازمان‬ ‫گسترش و نوسازی‬ ‫صنای��ع ای��ران در‬ ‫با تاکید بر اینکه الزمه‬ ‫گفت‌وگو با‬ ‫تمام��ی برنامه‌ه��ای بلندم��دت تدوی��ن‬ ‫برنامه‌های کوتاه‌مدت است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در‬ ‫حال‌حاض��ر تا رس��یدن به اهداف س��ند‬ ‫چش��م‌انداز خ��ودرو ‪ ۱۰‬س��ال باقی‌مانده‬ ‫اس��ت و در این بین خودروس��ازان نیز با‬ ‫توجه به اهداف کالن باید برنامه‌های یک‪،‬‬ ‫دو یا چند ساله تدوین کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹تدوین برنامه س�ال ‪ 94‬در دی ماه‬ ‫‪93‬‬ ‫سیدرضا نشاط‌مفیدی با اشاره به اینکه‬ ‫اس��تراتژی هیات‌مدیره خودروس��ازی‌ها‬ ‫و بخش‌ه��ای مختلف ای��ن صنعت باید با‬ ‫نگاه به برنامه ‪۱۰‬س��اله نسبت به تدوین‬ ‫برنامه کوتاه‌مدت باش��د‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬در‬ ‫این میان خودروسازان با توجه به اهداف‬ ‫برنامه‌های صنعت خودرو و سیاس��ت‌های‬ ‫‪ ۱۴۰۴‬برنامه‌های س��االنه خود را تدوین‬ ‫می‌کنن��د که در حال‌حاضر نیز در دی‌ماه‬ ‫‪ ۹۳‬برنامه‌های سال‪ ۹۴‬را تدوین کرده‌اند‪.‬‬ ‫با این حال برنامه‌های تدوین شده با توجه‬ ‫ب��ه ش��رایط روز به‌صورت غلت��ان اصالح‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫وی در ادامه افزود‪ :‬در این راستا کمیته‬ ‫اس��تراتژی در ایدرو هر ماه تشکیل شده‬ ‫و برنامه‌ه��ای خودروس��ازان را به صورت‬ ‫غلتان اصالح می‌کند‪.‬‬ ‫نش��اط مفیدی سیاس��ت‌های کلی در‬ ‫صنعت خودرو را پیگیری اهداف از طریق‬ ‫تعامل دانس��ت و تصریح کرد‪ :‬باور داریم‬ ‫صنعت خودرو در گوش��ه‌گیری و نداشتن‬ ‫تعامل با خودروس��ازان ب��زرگ‪ ،‬به جایی‬ ‫نخواه��د رس��ید بلکه در س��ایه همکاری‬ ‫با ش��رکای قبلی و تازه‌وارده��ا به عرصه‬ ‫خودروس��ازی داخل��ی به رش��د و تحول‬ ‫دست می‌یابد‪.‬‬ ‫‹ ‹تحق�ق اه�داف کالن ب�ه موازات‬ ‫اقتصاد مقاومتی‬ ‫در ای��ن می��ان برخی متولی��ان صنعت‬ ‫خ��ودرو معتقدند‪ ،‬سیاس��ت‌های اقتصاد‬ ‫مقاومت��ی و م��وارد کالن آن همچ��ون‬ ‫افزای��ش قابلیت‌های ص��ادرات غیرنفتی‬ ‫می‌تواند به صورت موازی با اهداف س��ند‬ ‫چشم‌انداز حرکت کرده و خودروساز را به‬ ‫شرایط تعیین شده نزدیک کند‪ .‬همچنین‬ ‫در شرایطی که قرار باشد خودروسازان به‬ ‫تولید خودرو ب��ا همکاری بزرگان صنعت‬ ‫خودرو تحت لیس��انس و بدون در دست‬ ‫داش��تن بازارهای صادراتی دس��ت بزنند‪،‬‬ ‫بهتر اس��ت روی توان خود حساب کرده‬ ‫و با طراحی و س��اخت خودروی جدید و‬ ‫توس��عه محصول مطابق با ش��رایط بازار‬ ‫دنیا‪ ،‬دست به صادرات بزنند‪.‬‬ ‫در همین حال مش��اور خودرویی وزیر‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با اشاره به اینکه‬ ‫برنامه اقتصاد‬ ‫‌‌‬ ‫در برنامه‌های کالن کشور‪،‬‬ ‫مقاومت��ی مح��ور خواهد ب��ود‪ ،‬به‬ ‫گف��ت‪ :‬در واق��ع این برنامه ش��امل حال‬ ‫خودروسازان نیز خواهد شد به‌طوری که‬ ‫آنها در قالب این برنامه‪ ،‬نسبت به تدوین‬ ‫برنامه‌های خود اقدام می‌کنند‪ .‬از س��وی‬ ‫دیگر با توجه به نیاز بازار‪ ،‬خودروس��ازان‬ ‫ناگزیر به توسعه محصول هستند‪.‬‬ ‫بی��وک علی‌مرادلو با‬ ‫اش��اره به ض��رورت‬ ‫افزای��ش قابلیت‌های‬ ‫صادرات غیرنفتی که‬ ‫یک��ی از م��وارد مهم‬ ‫اقتصاد مقاومتی به‌ش��مار می‌رود‪ ،‬افزود‪ :‬در‬ ‫ای��ن می��ان خودروس��ازان نیز بای��د توجه‬ ‫ویژه‌ای به بازارهای صادراتی داشته باشند‪،‬‬ ‫در نتیجه برنامه‌های خودروسازان می‌تواند‬ ‫همس��و با برنامه‌های تدوین ش��ده در سند‬ ‫چش��م‌انداز صنعت خودرو تا ‪ ۱۴۰۴‬حرکت‬ ‫کند‪ .‬وی با بیان اینکه ممکن است در مقوله‬ ‫تعداد خودرو‪ ،‬نوس��ان وجود داشته باشد و‬ ‫همان عدد اعالم ش��ده نباشد‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫در این میان بنگاه‌ها باید با توجه به اهداف‬ ‫سند چشم‌انداز دست به نشان (برند)سازی‬ ‫زده و نسبت به توسعه محصول اقدام کنند‬ ‫و س��هم فروش خود را در بح��ث بازارهای‬ ‫صادراتی افزایش دهند‪ .‬علی‌مرادلو در پاسخ‬ ‫به این پرسش که اصل رقابت‌پذیری نیاز به‬ ‫کیفی‌س��ازی و تنوع محصول دارد که برای‬ ‫تحقق این هدف باید با خودروسازان بزرگ‬ ‫همکاری کرد و آیا با ش��رایط حال حاضر و‬ ‫مبه��م ب��ودن آین��ده تحریم‌ه��ا ای��ن امر‬ ‫امکان‌پذیر خواهد بود؟ اظهار کرد‪ :‬باید دید‬ ‫بنگاه‌ه��ای خودروس��ازی چه هم��کاری با‬ ‫خودروس��ازان خارجی خواهند داشت و آیا‬ ‫همچ��ون گذش��ته در نظ��ر دارن��د تحت‬ ‫لیسانس به تولید خودرو ادامه دهند یا خیر‪.‬‬ ‫زیرا در چنین ش��رایطی ک��ه مقوله اقتصاد‬ ‫مقاومتی در اولویت اس��ت‪ ،‬تحت لیسانس‬ ‫ب��ودن‪ ،‬محدودی��ت صادرات��ی محصوالت‬ ‫خودروس��ازان را دربرخواهد داشت‪ .‬وی با‬ ‫تاکید بر اینکه خودروس��ازان بدون حضور‬ ‫بزرگان صنع��ت خودرو دنی��ا می‌توانند به‬ ‫توس��عه محصول اقدام کنند‪ ،‬افزود‪ :‬در این‬ ‫ش��رایط بهتر است خودروس��ازان به‌دنبال‬ ‫طراحی و تولید مس��تقل پلتفرم‌های جدید‬ ‫رفت��ه و س��عی کنن��د محصوالت خ��ود را‬ ‫براس��اس بازارهای صادراتی تنظیم کرده و‬ ‫به بازارهای هدف صادر کنند‪.‬‬ ‫به گ��زارش‬ ‫‪ ،‬ب��ا ش��رایطی که به‬ ‫واس��طه تحریم‌ه��ا و موان��ع مختل��ف در‬ ‫س��ال‌های اخیر برای صنعت خودرو ایجاد‬ ‫ش��ده ضرورت دارد تا برنامه‌ای کوتاه‌مدت‬ ‫برای صنعت خودرو تدوین و عملیاتی شود‪.‬‬ ‫نوس��ان قیمت خودرو در دو سال گذشته و‬ ‫کاهش توان مالی مصرف‌کنندگان نیز باعث‬ ‫افت تقاضا در بازار خودرو ش��ده اس��ت‪ ،‬به‬ ‫همین منظور برای تدوین راهکاری موثر در‬ ‫این شرایط باید اهداف و استراتژی صنعت‬ ‫خودرو مورد بازنگری قرار گرفته و براساس‬ ‫ش��رایط و واقعیات ام��روز تدوین و اجرایی‬ ‫ش��ود‪ .‬در چنین ش��رایطی بای��د برنامه‌ای‬ ‫کوتاه‌م��دت تدوین ش��ود که ب��ا اهداف و‬ ‫اس��تراتژی‌های قبلی خودروس��ازان فاصله‬ ‫داش��ته و براس��اس نیاز و ش��رایط کنونی‬ ‫صنعت خودرو باشد‪.‬‬ ‫ه��ر چند تدوین هرگونه اس��تراتژی باید‬ ‫با ه��دف ارتقای کیفیت خودروهای داخلی‬ ‫و با همکاری و مش��ارکت مراکز تحقیقاتی‬ ‫و دانش��گاهی انجام ش��ود‪ ،‬چنانچه این امر‬ ‫محقق نش��ود موان��ع و مش��کالت کنونی‬ ‫صنعت خودرو نه‌‌تنها رفع نشده‪ ،‬بلکه تداوم‬ ‫خواهد داشت‪ .‬بر این اساس در صورتی که‬ ‫هدف و اس��تراتژی دقیقی در خودروسازی‬ ‫کش��ور وجود نداش��ته باش��د بی‌شک این‬ ‫صنعت با شکس��ت مواجه خواهد ش��د‪ .‬از‬ ‫این‌رو بر ارتباط نزدیک‌تر صنعت و دانشگاه‬ ‫به‌منظ��ور تدوین اهداف و توس��عه صنعت‬ ‫خ��ودرو تاکید الزم ب��وده و به‌طور قطع در‬ ‫ش��رایط کنونی این ارتباط و تدوین برنامه‬ ‫و استراتژی بلندمدت می‌تواند راهکار خوب‬ ‫و موث��ری در جهت حل مش��کالت صنعت‬ ‫خودرو باشد‪.‬‬ ‫مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا اعالم کرد‪:‬‬ ‫پیگیری کنترل قیمت و افزایش کیفیت در سال ‪۹۴‬‬ ‫مدیرعامل گروه خودروس��ازی س��ایپا گفت‪ :‬در چند س��ال اخیر شرایط‬ ‫خاصی بر گروه خودروس��ازی س��ایپا حاکم ش��ده بود و تولید به یک پنجم‬ ‫خودرو رسیده بود بنابراین احتیاج به عملیات اورژانسی برای نجات این گروه‬ ‫خودروس��از الزم بود‪ ،‬بر همین اساس با کمک شبکه نمایندگی‌ها و همدلی‬ ‫در ف��روش و خدمات پس از فروش‪ ،‬زنجیره تامی��ن قطعات و حمایت‌های‬ ‫دولت تدبیر و امید‪ ،‬از نابودی کامل گروه سایپا جلوگیری به‌عمل آمد‪.‬‬ ‫س��عید مدنی در نشست س��الیانه سراس��ری نمایندگی‌های فروش و‬ ‫خدم��ات پس از فروش س��ایپا اف��زود‪ :‬در این برهه ت�لاش این بود که‬ ‫تولی��د افزایش یاب��د بنابراین نیاز به نقدینگی محس��وس بود و در این‬ ‫رابطه نمایندگی‌ها در تامین نقدینگی نقش بس��یار مهمی داشتند‪ .‬وی‬ ‫تصریح کرد‪ :‬خودروسازی نقش بسیار پررنگی در اقتصاد و صنعت کشور‬ ‫دارد و رش��د شاخص کش��ور بر عهده خودروس��ازی بوده و باعث شده‬ ‫ش��اخص اقتصادی به عدد ‪ ۶‬برسد‪ .‬مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا‬ ‫اس��تراتژی سایپا را مش��تمل بر ‪ ۵‬فاکتور مهم دانست و گفت‪ :‬افزایش‬ ‫تولید‪ ،‬توس��عه محصول‪ ،‬توس��عه صادرات‪ ،‬فروش دارایی‌های غیرالزم و‬ ‫جلوگیری از فعالیت سیاس��ی در گروه س��ایپا را در این چند س��ال به‬ ‫ش��دت دنبال کردیم و از س��ال آینده مس��ئله کنترل قیمت و افزایش‬ ‫کیفیت را به‌عنوان دو موضوع اصلی دنبال می‌کنیم تا در جهت افزایش‬ ‫رضایتمندی مش��تریان گامی برداشته باش��یم چرا که در شرکت سایپا‬ ‫ه��م محصول پراید برای مردم قدیمی ش��ده و هم خطوط تولید دچار‬ ‫ن رابطه برنامه‌ریزی شود‪.‬‬ ‫فرسودگی شده بنابراین باید در ای ‌‬ ‫مدیرعام��ل گروه خودروس��ازی س��ایپا برنامه توس��عه محصول گروه‬ ‫س��ایپا را برنامه‌ای منسجم دانس��ت و گفت‪ :‬این پروژه در ‪ 3‬دوره زمانی‬ ‫کوتاه‌مدت‪ ،‬میان‌مدت و بلندمدت تعریف شده است‪ ،‬در کوتاه‌مدت انجام‬ ‫پروژه‌های��ی که نیمه‌کاره بوده و با س��رعت کمی در ح��ال انجام بود در‬ ‫دس��تور کار قرار گرفت و به سرعت‌دهی در انجام آنها پرداخته شد‪ .‬وی‬ ‫تصریح کرد‪ :‬در پروژه میان‌مدت‪ ،‬اقدام به استفاده از ظرفیت‌های گروه و‬ ‫ایجاد تنوع در سبد محصوالت با همکاری شرکت‌های برلیانس و چانگان‬ ‫شد و در پروژه بلندمدت نیز بزرگترین پروژه صنعت خودرو یعنی تولید‬ ‫پلتفرم کاملا ایرانی توسط کارشناسان و متخصصان ایرانی انجام خواهد‬ ‫شد که این پلتفرم با عنوان ‪ SP ۱۰۰‬و از سال ‪ ۹۵‬با همکاری مشاوران‬ ‫خارجی و قطعه‌س��ازان داخلی تولید ش��ده و در طول دو سال ‪ ۴‬خودرو‬ ‫به بازار عرضه خواهد ش��د‪ .‬مدنی وضعیت گروه سایپا در حوزه صادرات‬ ‫را مناسب دانس��ت و گفت‪ :‬گروه سایپا همواره ‪ ۷۰‬تا ‪۸۰‬درصد صادرات‬ ‫خودروی کش��ور را به عهده دارد و امس��ال نیز نس��بت به سال گذشته‬ ‫بیش از ‪۱۰۰‬درصد رش��د داش��ته‌ایم و با توجه به ‪ ۱۳‬کش��ور همس��ایه‬ ‫ایران و بازار ‪۴۰۰‬میلیون نفری باید برنامه‌ریزی در جهت این بازار ش��ود‬ ‫و لذا نمایندگی‌های��ی که امکان صادرات محصول را دارند در این رابطه‬ ‫ش��روع به فعالیت کنند و س��ایپا نیز در این رابطه همکاری خواهد کرد‪.‬‬ ‫مدنی خاطرنشان کرد‪ :‬همواره برای افزایش درجه رضایتمندی مشتری‬ ‫نیاز به هزینه نداریم چراکه برخورد مناس��ب و رعایت کرامت انس��انی با‬ ‫مش��تریان باعث باال رفتن حدود ‪ ۳۰‬درصدی رضایت مشتری می‌شود و‬ ‫آموزش چگونگی رفتار با مشتری و اصول مشتری‌مداری هزینه‌ای ندارد‬ ‫و در این رابطه به ما کمک خواهد کرد‪ .‬مدیرعامل گروه س��ایپا با تاکید‬ ‫بر اینک��ه نمایندگی‌ها باید درباره خ��روج از انحصار موضع‌گیری کنند‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬انجمن‌های خودروس��ازان و قطعه‌سازان در این مورد موضع‌گیری‬ ‫و نظرات خود را مط��رح کرده‌اند‪ ،‬نمایندگی‌ها و انجمن‌های صنفی آنها‬ ‫نی��ز در رابطه با خروج از انحصار باید نظ��رات خود را بیان کنند چراکه‬ ‫خروج از انحصار تنها راه نجات خودروسازان است و در بازار باید براساس‬ ‫عرضه و تقاضا قیمت محصول را مش��خص کرد‪ .‬وی افزود‪ :‬این ش��رایط‬ ‫به معنای افزایش قیمت نیس��ت و در طوالنی‌مدت باعث کاهش قیمت‬ ‫نیز می‌ش��ود‪ ،‬عالوه بر این حذف قوانین دست‌وپاگیر باعث ایجاد سرعت‬ ‫در روند مراودات خواهد ش��د و خوشبختانه وزیر محترم صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت خود ش��خصا در این رابطه وارد عمل ش��ده و موارد را پیگیری‬ ‫می‌کند و بسیاری از این قوانین تاکنون اصالح شده‌اند‪.‬‬ ‫در این مراس��م قائم‌مقام مدیرعامل گروه توس��عه‬ ‫محص��ول و مدیرعامل ش��رکت پارس‌خودرو نیز با‬ ‫اشاره به ایجاد سبد متنوع محصول در سایپا گفت‪:‬‬ ‫در گذش��ته تمرکز سایپا بر ساخت خودروی پراید‬ ‫بود و از دوسال گذشته با هدف پاسخگویی به نیاز‬ ‫مش��تریان سیاس��ت ایج��اد تن��وع محصول را دنب��ال کرده‌ای��م‪ .‬ناصر‬ ‫آقامحمدی افزود‪ :‬از دو س��ال گذشته بر کاهش تولید خودروی پراید و‬ ‫افزایش تولید تیبا و ایجاد تنوع در محصوالت تمرکز کرده‌ایم و بر همین‬ ‫اساس ‪ ۳‬خط تولید پراید کم شده و تولید تیبا افزایش یافته است عالوه‬ ‫بر این تیبا‪ ۲‬که محصول جدیدی اس��ت از محبوبی��ت خاصی در بازار‬ ‫برخوردار ش��ده اس��ت‪ .‬وی از آغاز طراحی ‪ ۳‬پلتف��رم جدید خبر داد و‬ ‫تصریح کرد‪ :‬نخس��تین پلتفرم داخلی در مرحله قالب‌س��ازی است و در‬ ‫سال ‪ ۹۶‬روی دو مدل اس‌پی و اس‌پی‪ ۱‬در دو کالس بی و سی‪ ۶‬خودرو‬ ‫تولید خواهد شد و به زودی گروه سایپا به‌عنوان یکی از تولید‌کنندگان‬ ‫خودرو در کالس سی حضوری فعال خواهد داشت‪.‬‬
‫معدن‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪28‬‬ ‫ یکشنبه ‪ 17‬اسفند ‪ 17 - 1393‬جمادی االول ‪ 8 -1436‬مارس ‪ -2015‬شماره ‪ -175‬پیاپی ‪1493‬‬ ‫معدن سه چاهون‪ ،‬یک گام تا رفع کسری گندله‬ ‫تاخت‌وتاز آلومينيوم جوان در سال جدید‬ ‫سنگ پرتقالی طبس باالتر از طال نشست‬ ‫‪5‬‬ ‫معدن در بهره‌وری دوم شد‬ ‫گزارش‬ ‫از سومین همایش جایزه بهره‌وری در بخش معدن و صنایع معدنی‬ ‫حامدشایگان‪-‬گروه معدن‪ :‬در همایش جایزه صنایع معدنی برگزار شد‪ ،‬بار دیگر بر اهمیت‬ ‫به�ره‌وری بخ�ش معدن ک�ه روز گذش�ته با ‌به�ره‌وری در رش�د اقتص�ادی کش�ور تاکید‬ ‫حضور مدیران ش�رکت‌های ب�زرگ معدنی و شد‪.‬‬ ‫در این همایش جایگاه بخش معدن در کنار به‌عنوان پیشران اقتصادی (پس از مخابرات)‬ ‫نفت و ل�زوم توج�ه و س�رمایه‌گذاری در آن ‌دومی�ن جای�گاه را در به�ره‌وری کس�ب‬ ‫م�ورد تاکید قرار گرف�ت‪ ،‬چراکه بخش معدن کرده است‪.‬‬ ‫نقش موثر ایمیدرو در برنامه ششم بودجه‬ ‫س��ومین همایش جایزه به��ره‌وری در بخش معدن‬ ‫و صنای��ع معدنی با حضور س��خنگوی دولت و رییس‬ ‫س��ازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کش��ور‪ ،‬رییس هیات‬ ‫عامل ایمیدرو و رییس سازمان ملی بهره‌وری به همراه‬ ‫جمعی از مدیران ش��رکت‌های بزرگ معدنی و صنایع‬ ‫معدنی در شرکت ملی فوالد ایران برگزار شد‪.‬‬ ‫معاون رییس‌جمهوری با اش��اره به اهمیت بهره‌وری‬ ‫در رش��د اقتص��ادی گفت‪ :‬هفته گذش��ته پیش‌نویس‬ ‫سیاس��ت‌های کلی برنامه شش��م از سوی رهبر معظم‬ ‫انقالب به مجمع تش��خیص مصلحت نظام ابالغ ش��ده‬ ‫و ب��رای س��ومین بار دس��تیابی به رش��د ‪3‬درصدی از‬ ‫به��ره‌وری خودنمایی می‌کرد‪ .‬ای��ن ابالغیه طبق اصل‬ ‫‪ 110‬قانون اساس��ی برای ش��روع برنامه‌ها پس از نگاه‬ ‫مصلحتی و کارشناس��ی به تایید رهب��ر معظم انقالب‬ ‫رس��یده و به دستگاه‌های اجرایی ارجاع می‌شود‪ .‬تکرار‬ ‫بهره‌وری در برنامه‌های پیشین و تاکید بر سیاست‌های‬ ‫اقتصاد مقاومتی برای قرار گرفتن در جایگاه نخس��ت‬ ‫اقتصاد برتر منطقه از ضروریات است‪.‬‬ ‫محمدباقر نوبخت با بیان اینکه امروز معدن می‌تواند‬ ‫در کنار نفت جایگاه باالیی داش��ته باشد‪ ،‬ادامه داد‪ :‬در‬ ‫سیاس��ت‌های اقتصاد مقاومتی بخ��ش معدن ظرفیت‬ ‫باالی��ی دارد‪ .‬از این رو باید در کن��ار نفت به آن توجه‬ ‫و در آن س��رمایه‌گذاری ش��ود‪ .‬از این رو نقش سازمان‬ ‫ایمیدرو در موفقیت این بخش موثر بوده است‪.‬‬ ‫ریی��س س��ازمان مدیری��ت و برنام��ه ب��ا نگاهی به‬ ‫دالیل دس��ت نیافتن به رش��د اقتصادی تعیین ش��ده‬ ‫در برنام��ه پنجم اضافه کرد‪ :‬رش��د اقتص��ادی برآیند‬ ‫بهره‌وری و سرمایه‌گذاری است‪ .‬حال دلیل اینکه رشد‬ ‫رییس س��ازمان ملی به��ره‌وری نیز در‬ ‫این همایش با اش��اره ب��ه اینکه بهره‌وری‬ ‫در بخ��ش مع��دن پ��س از مخاب��رات در‬ ‫جایگاه دوم ق��رار دارد‪ ،‬گف��ت‪ :‬بهره‌وری‬ ‫بخش معدن از پایه ‪ 100‬در س��ال ‪ 83‬به‬ ‫‪ 140‬ارتقا یافته اس��ت‪ .‬به عبارت دیگر در‬ ‫مدت ‪ 9‬سال بهره‌وری بخش معدن بیش‬ ‫از ‪40‬درصد رش��د داش��ته اس��ت‪ .‬گرچه‬ ‫سال‌هایی بوده که به دلیل تحریم‌ها تاثیر‬ ‫منفی رش��د اقتصادی به بخش معدن نیز‬ ‫منتقل ش��ده است‪ ،‬به گونه‌ای که در سال‬ ‫‪ 92‬بهره‌وری از ‪ 169‬به ‪ 140‬رسیده است‪.‬‬ ‫روی��ا طباطبای��ی‬ ‫ی��زدی ب��ا تاکید بر‬ ‫افزایش بهره‌وری در‬ ‫سال ‪ 93‬اضافه کرد‪:‬‬ ‫طب��ق آماره��ا و‬ ‫معدن‪ ،‬پیشران رشد اقتصادی‬ ‫رییس هیات عامل ایمیدرو با تاکید بر اینکه س��هم‬ ‫بخش معدن در تولی��د ناخالص ملی می‌تواند افزایش‬ ‫یاب��د‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬ت��ا امروز نتوانس��ته‌ایم ب��ه اهداف‬ ‫چش��م‌انداز ‪ 1404‬ک��ه دس��تیابی به رش��د اقتصادی‬ ‫‪8‬درصد است‪ ،‬دس��ت یابیم‪ .‬حال با توجه به اینکه در‬ ‫کشور سهم بخش معدن از تولید ناخالص ملی ‪6‬درصد‬ ‫اس��ت و در مقایسه با کشورهای دارای جایگاه معدنی‬ ‫که س��همی بیش از ‪ 16‬درصد دارند‪ ،‬عقب هس��تیم‪،‬‬ ‫به همین دلیل بای��د با حمایت‌های الزم از این بخش‬ ‫به‌عنوان یکی از پیش��ران‌های رش��د اقتصادی س��هم‬ ‫بیش��تری به‌دس��ت آورد‪ .‬چراکه نزدیک به ‪ 700‬هزار‬ ‫میلیارد دالر ذخیره معدنی در کشور وجود دارد‪.‬‬ ‫مه��دی کرباس��یان درباره فعالیت‌های��ی که در یک‬ ‫س��ال اخیر انجام شده اس��ت‪ ،‬ادامه داد‪ :‬از دی‌ماه ‪92‬‬ ‫اکتش��اف ‪200‬هزار کیلومتر مربع آغاز شد که تاکنون‬ ‫پایان یافته و نتایج آن تا سال ‪ 95‬مشخص خواهد شد‪.‬‬ ‫‪12/2‬درصدی در برنامه محقق نشده است‪ ،‬با نامطلوب‬ ‫بودن فضای کسب‌وکار توجیه خواهد شد‪ .‬در سال‌های‬ ‫گذش��ته بهره‌وری رشد منفی داش��ته است به گونه‌ای‬ ‫که در س��ال‌های ‪ 91‬و ‪ 92‬به ترتیب رشد منفی ‪ 6/8‬و‬ ‫‪ 1/9‬را تجربه کرده‌ایم‪ .‬با رشد منفی به طور قطع در دو‬ ‫بخش بهره‌وری و س��رمایه‌گذار نیز رشد منفی خواهیم‬ ‫داش��ت‪ .‬بنابراین بهره‌وری یعنی اینکه با منابع محدود‬ ‫به تقاضاهای نامحدود پاسخ داده شود‪.‬‬ ‫او با اش��اره به اینکه در بخش پژوهش در مقایسه با‬ ‫س��ال گذشته رشدی ‪ 34‬درصدی داشته‌ایم‪ ،‬افزود‪ :‬در‬ ‫بودجه امسال پیش‌بینی اعتبار ‪ 9‬هزار و ‪ 400‬میلیارد‬ ‫تومانی شده که نسبت به سال گذشته ‪ 34‬درصد رشد‬ ‫داشته است‪ .‬از این رو با توجه به حمایت‌های پژوهشی‬ ‫و تاکید بر بهره‌وری باید تالش الزم انجام شود‪ .‬سازمان‬ ‫ایمیدرو در هر دو عرصه بودجه و برنامه ششم توانسته‬ ‫است موفق عمل کند‪.‬‬ ‫در این برنامه‌های اکتشافی نزدیک به ‪200‬میلیون تن‬ ‫س��نگ‌آهن و ‪120‬میلیون تن زغال شناسایی شده که‬ ‫نشان‌دهنده ظرفیت ایران در این بخش است‪.‬‬ ‫مع��اون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت با بیان اینکه‬ ‫س��ازمان‌های توس��عه‌ای جایگاه ویژه‌ای دارند‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫در ابت��دای دول��ت یازدهم ‪ 30‬ط��رح معدنی متوقف‬ ‫یا راک��د را تحویل گرفتیم که تا ام��روز این ‪ 30‬طرح‬ ‫کامل ش��ده‌اند‪ .‬از این رو ایمیدرو به عنوان س��ازمانی‬ ‫توس��عه‌ای مکلف به همراهی با بخش خصوصی است‪،‬‬ ‫بس��یاری از مع��ادن در مناطق محروم ق��رار دارند که‬ ‫توس��عه آنها فقرزدایی و اس��تقرار زیرس��اخت را برای‬ ‫کش��ور ب��ه ارمغ��ان خواه��د آورد‪ .‬بنابراین س��ازمان‬ ‫ایمی��درو تکلیف خود می‌داند که به‌جز ارتقای فناوری‬ ‫س��رمایه‌گذاری در این مناطق را در دس��تور کار خود‬ ‫قرار دهد‪.‬‬ ‫او با تاکید بر اهمیت ایجاد بهره‌وری در بخش معدن‬ ‫تصریح کرد‪ :‬در سال‌های گذشته استخدام‌های بی‌رویه‬ ‫منجر به کاهش بهره‌وری در بخش‌های مختلف ش��ده‬ ‫ب��ود‪ ،‬چراکه تولید فوالد در دنی��ا به ازای هر نفر ‪625‬‬ ‫کیلو اس��ت‪ .‬این در حالی اس��ت که در ایران کمتر از‬ ‫‪ 300‬کیل��و اس��ت‪ .‬در واقع ایران در س��ال‌های ‪ 91‬و‬ ‫‪ 92‬کمت��ر از ‪ 200‬ه��زار تن صادرات فوالد داش��ته و‬ ‫امس��ال این میزان به ‪ 2/5‬میلیون تن رسیده است که‬ ‫نشان‌دهنده رشد بهره‌وری در این بخش است‪ .‬از طرف‬ ‫دیگر ایمیدرو در ‪ 2‬حوزه بهره‌وری و آموزش در بخش‬ ‫معدن کار خود را آغاز کرده اس��ت تا با اختصاص ‪12‬‬ ‫میلی��ارد تومان در بخش آم��وزش و پژوهش از منابع‬ ‫انسانی موجود استفاده بهینه را ببرد‪.‬‬ ‫هدایت سرمایه‌هادر مسیر معادن ارزشمند‬ ‫ش��واهد موجود به��ره‌وری کار و نیروی‬ ‫انس��انی در ای��ن بخش وضعی��ت بهتری‬ ‫کسب کرده است‪ ،‬چراکه ما نتوانسته‌ایم‬ ‫از فناوری‌ه��ای روز دنیا اس��تفاده کنیم‪.‬‬ ‫حال اگر بهره‌وری ارتقا یابد و دستمزدها‬ ‫باال برود‪ ،‬انگیزه افراد کارآمد برای ورود به‬ ‫این بخش بیشتر خواهد شد‪.‬‬ ‫او ب��ا نگاهی ب��ه به��ره‌وری بخش‌های‬ ‫معدنی دیگر کشورهای دنیا افزود‪ :‬از سال‬ ‫‪2000‬م بهره‌وری معادن اس��ترالیا س��یر‬ ‫نزول��ی گرفته اس��ت‪ .‬همچنین بهره‌وری‬ ‫معادن زغال‌سنگ امریکا و طالی افریقای‬ ‫جنوبی در سال‌های گذشته کاهش یافته‬ ‫اس��ت‪ .‬حال باید با بررس��ی به نیاز آینده‬ ‫دنیا س��رمایه‌ها ب��ر پای��ه برنامه‌ریزی‌ها‬ ‫در مس��یر مع��ادن ارزش��مند هدای��ت‬ ‫شود‪.‬‬ ‫‹ ‹بهبود ارتقاپذیری بخش معدن‬ ‫همچنی��ن در ای��ن‬ ‫همای��ش مع��اون‬ ‫آم��وزش‪ ،‬پژوهش و‬ ‫فن��اوری س��ازمان‬ ‫ایمیدرو نی��ز درباره‬ ‫ش��اخص‌های به��ره‌وری اظه��ار کرد که‬ ‫بهب��ود ارتقاپذی��ری بخ��ش مع��دن در‬ ‫بنگاه‌ه��ا ب��ه عن��وان س��ربازان عرص��ه‬ ‫تولید از ش��اخص‌های مورد نظر اس��ت‬ ‫چراک��ه اقتصاد ای��ران از مبتنی بودن بر‬ ‫نی��روی انس��انی در حال‌گذار به س��مت‬ ‫اقتص��اد مبتنی بر کارآیی اس��ت که گام‬ ‫بع��دی آن اقتص��اد مبتن��ی ب��ر فناوری‬ ‫است‪.‬‬ ‫سیدش��مس‌الدین سیاس��ی‌راد با بیان‬ ‫اینکه این جایزه تاییدیه مشروط سازمان‬ ‫به��ره‌وری را دارد‪ ،‬افزود‪ :‬جایزه بهره‌وری‬ ‫ایمیدرو به بخش معدن و صنایع معدنی‬ ‫معتبرترین جایزه این بخش است که در‬ ‫حال حاضر تاییدیه مشروط سازمان ملی‬ ‫به��ره‌وری را دریافت ک��رده و امیدواریم‬ ‫تا س��ال آین��ده تاییدیه نهای��ی دریافت‬ ‫شود‪.‬‬ ‫در ای��ن همای��ش از ش��رکت ف��والد‬ ‫خوزستان‪ ،‬فوالد مبارکه‪ ،‬شرکت فسفات‬ ‫اس��فوردی‪ ،‬مجتمع سنگ‌آهن سنگان و‬ ‫چادرملو به عنوان شرکت‌های بهره‌ور در‬ ‫این بخش تقدیر شد‪.‬‬ ‫معاون معدني وزير صنعت‪ ،‬معدن و تجارت خبر داد‬ ‫جزئيات طرح ويژه دولت براي معادن‬ ‫معاون وزير صنعت‪ ،‬معدن و تجارت از دو سياست‬ ‫جديد دولت براي حماي��ت از بخش معدن خبرداد‬ ‫و گف��ت‪ :‬حمايت از اکتش��اف‌کنندگان و معدنکاران‬ ‫فع��ال در بخش زغال‌س��نگ در دس��تور کار دولت‬ ‫ق��رار گرفت��ه و ب��رای آن طرح��ي در دس��ت تهيه‬ ‫است‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬جعفر سرقيني درباره وضعيت رشد‬ ‫معدني در س��ال ‪ 94‬گفت‪ :‬براساس برنامه‌ريزي‌هاي‬ ‫انجام‌ش��ده از س��وي دولت و وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت بخش معدن کش��ور ب��ا توجه به مجموعه‬ ‫ظرفيت‌هايي که دارد‪ ،‬تا ‪ 15‬درصد جاي رشد دارد؛‬ ‫اين درحالي اس��ت که هم‌اکنون رشد بخش معدن‬ ‫‪ 10/5‬درصد است‪.‬‬ ‫معاون وزي��ر صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت افزود‪ :‬اگر‬ ‫ق��دری بيش��تر کار کني��م و معدن��کاران نيز تالش‬ ‫بيش��تري کنند‪ ،‬به رش��د ‪ 15‬درصدي بخش معدن‬ ‫در سال ‪ 94‬خواهيم رسيد‪.‬‬ ‫وي‪ ،‬سياس��ت معدن��ي وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت در س��ال ‪ 94‬را حماي��ت از بخش خصوصي‬ ‫براي حضور در اکتش��افات معدني دانست و تصريح‬ ‫کرد‪ :‬حمايت از بخش خصوصي‪ ،‬حضور بيش��تر اين‬ ‫بخ��ش در اکتش��اف و نيز رون��ق در صنايع معدني‬ ‫سياس��ت جدي وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت در‬ ‫سال ‪ 94‬است‪ ،‬اين درحالي است که به تناسب اين‬ ‫سياس��ت‌ها‪ ،‬حمايت‌هاي مالي و تس��هيالتي نيز از‬ ‫معادن خواهد شد‪.‬‬ ‫به گفته سرقيني‪ ،‬معدن همچون ساير بخش‌هاي‬ ‫توليدي از تمامي تسهيالت بانکي و صندوق توسعه‬ ‫ملي مي‌تواند استفاده کند اما دولت به‌طو ‌ر مشخص‬ ‫براي بخش اکتشافات کمک ویژه‌ای براي معدنکاران‬ ‫در نظ��ر گرفته که طرح ويژه‌اي نیز براي اين بخش‬ ‫در دست تهيه است‪.‬‬ ‫وي اظهار کرد‪ :‬همچني��ن دولت براي معدنکاران‬ ‫فع��ال در معادن زغال‌س��نگ حمايت‌ه��اي ويژه‌اي‬ ‫تدارک ديده است که به‌زودي اطالع‌رساني مي‌شود‪،‬‬ ‫چراک��ه منتظر تعيين تکليف نهاي��ي حقوق دولتي‬ ‫مع��ادن بوده‌ايم و بنابر رقمي که براي حقوق دولتي‬ ‫در نظر گرفته مي‌شود‪ ،‬اين حمايت‌ها تعريف و آغاز‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫مع��اون معدن��ي وزير صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫خاطرنش��ان کرد‪ :‬در قانون پيش‌بيني شده است که‬ ‫‪ 65‬درصد از حقوق دولتي به توسعه معادن برگردد‬ ‫که نمايندگان تالش کرده‌اند براي سال بعد بتوانيم‬ ‫اي��ن را محق��ق کنيم‪ ،‬ام��ا اگر نتوانيم ب��ه اين رقم‬ ‫برسيم‪ ،‬حتما تا سقف ‪ 40‬درصد از حقوق دولتي را‬ ‫در سال ‪ 94‬به توسعه معادن اختصاص خواهيم داد‪.‬‬ ‫وي اظه��ار کرد‪ :‬در س��ال‌جاري تنه��ا ‪ 22‬درصد‬ ‫از حق��وق دولت��ي معادن در بخش توس��عه معدني‬ ‫سرمايه‌گذاري ش��د که اميدواريم براي سال آينده‪،‬‬ ‫بيشتر شود‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫رقابت‌‌پذيري صنايع‬ ‫و معادن در انتظار‬ ‫يارانه توليد‬ ‫بيژن پناهي‌زاده‬ ‫معاون معدني خانه صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت ايران‬ ‫بحث يارانه توليد از همان ابتداي هدفمندي يارانه‌ها‬ ‫مطرح شد و قرار بود مابه‌التفاوت افزايش قيمت انرژي‬ ‫و‪ ...‬ب��ا اين عنوان به توليدکنندگان داده ش��ود‪ .‬از اين‬ ‫رو ‪ 3‬س��ال پيش به بعضي از واحدهاي بزرگ صنايع‬ ‫معدني همچون آلومينيوم‪ ،‬فوالد و س��يمان داده شد‬ ‫ام��ا پس از آن ديگر پرداخت نش��د‪ .‬چراکه در س��ود‬ ‫تس��هيالت زود ب��ازده واحدهاي توليدي ق��رار بود ‪3‬‬ ‫درصد از س��وي دولت به بانک‌ها پرداخت ش��ود اما از‬ ‫آنجايي که دولت با کمبود منابع مالي روبه‌رو شد پولي‬ ‫پرداخت نش��د و موضوع حمايت يارانه توليد از محل‬ ‫سود تسهيالت بانکي منتفي شد‪.‬‬ ‫بانک‌ها نه‌تنها براس��اس مصوبه تعيين ش��ده بانکي‬ ‫سود دريافت مي‌کنند بلکه در صورتي که در پرداخت‬ ‫اقس��اط تاخيري ايجاد شود جريمه تاخير نيز دريافت‬ ‫مي‌کنند‪ .‬هرچند در زمان يارانه توليد نيز اين مس��ئله‬ ‫بود که صورت تاخير در پرداخت اقساط سود يارانه‌اي‬ ‫توليدکننده حذف ش��ود‪ .‬با اين حال به نظر مي‌رس��د‬ ‫يارانه توليد در بخش‌هاي صنعتي و معدني از اهميت‬ ‫بااليي برخوردار اس��ت‪ ،‬زيرا هر چقدر هزينه انرژي و‬ ‫‪ ...‬افزاي��ش يابد به همان ميزان در قيمت تمام‌ش��ده‬ ‫محصوالت توليدي اثر‌گذار است و در‌نهايت فشار روي‬ ‫مصرف‌کننده‌ها خواهد بود‪.‬‬ ‫با توجه به اينکه ماش��ين‌آالت و تجهيزات فرسوده‬ ‫صنايع و معادن س��رانه مصرف بااليي در انرژي دارند‪،‬‬ ‫اعطاي س��وخت با قيمت دولتي نيز چندان نمي‌تواند‬ ‫موثر باش��د‪ ،‬زيرا با همين قيمت ني��ز از رقابت‌پذيري‬ ‫توليدات اين بخش کاس��ته خواهد ش��د‪ .‬با نگاهي به‬ ‫افزايش قيمت برق شاهد اثرات بخش انرژي در توليد‬ ‫صنايع و‪ ...‬خواهيم بود‪ ،‬چراکه در سال‌هاي اخير قيمت‬ ‫ب��رق بدون اينکه يارانه‌اي به آن تخصيص داده ش��ود‬ ‫افزاي��ش يافته و اين موضوع ب��ه کاهش رقابت‌پذيري‬ ‫قيمت محصوالت توليدي دامن زده است‪.‬‬ ‫داخل پرانتز‬ ‫عضو کميسيون عمران مجلس شورای اسالمي‪:‬‬ ‫معادن کشور بايد براي رشد‬ ‫با هم رقابت کنند‬ ‫عض��و کميس��يون عم��ران‬ ‫مجلس شوراي اسالمي گفت‪:‬‬ ‫ام��روز مع��ادن کش��ور بايد با‬ ‫يکديگر رقابت داشته باشند تا‬ ‫به رشد برسند‪.‬‬ ‫به گ��زارش دني��اي معدن‪،‬‬ ‫عليرضا خسروي صبح دیروز درجمع معدنکاران استان‬ ‫س��منان‪ ،‬ضمن بيان اينکه مع��ادن يکي از مهمترين‬ ‫ش��اخصه‌هاي صنعت در کشور هستند که بايد به آنها‬ ‫توجه ويژه‌اي داشت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در ايران معادن براي‬ ‫باقي‌مان��دن در عرصه صنع��ت و چرخه اقتصادي بايد‬ ‫با يکديگ��ر رقابت کنند؛ در غير اي��ن صورت‪ ،‬معادن‬ ‫ضعيف‌تر از چرخه صنعت خارج خواهند شد‪.‬‬ ‫رييس مجمع نمايندگان اس��تان سمنان با اشاره به‬ ‫اينکه در اس��تان سمنان معادن خوبي داريم و سمنان‬ ‫استاني معدني اس��ت‪ ،‬ادامه داد‪ :‬بايد از تمام ظرفيت‬ ‫معدني استان سمنان به‌درستي استفاده شود تا چرخه‬ ‫اقتصادي به‌خوبي در جريان باش��د و مشکالت عمده‬ ‫اين اس��تان مانند بيکاري برطرف شود‪ .‬وي همچنين‬ ‫ب��ا بيان اينکه معادن گچ در اس��تان س��منان يکي از‬ ‫اصلي‌ترين و مهمترين معادن اين اس��تان محس��وب‬ ‫مي‌ش��ود و در اي��ن زمينه نه‌تنها نياز ب��ازار داخلي را‬ ‫تامين کرده اس��ت بلکه استان س��منان صادرات گچ‬ ‫هم دارد‪ ،‬افزود‪ :‬توليدکنندگان گچ در اس��تان سمنان‬ ‫مش��کالتي دارند که بايد با کمک مس��ئوالن اس��تان‬ ‫هرچ��ه س��ريع‌تر رفع ش��ود و در اين عرص��ه بتوانيم‬ ‫س��رمايه‌گذاران بيش��تري را جذب کني��م و درنتيجه‬ ‫توليدات بيش��تري نيز داشته باشيم‪ .‬خسروي با اشاره‬ ‫ب��ه اينکه امکانات خوبي در اختيار معدنداران اس��تان‬ ‫سمنان قرار داده ش��ده است و بايد به حمايت از آنها‬ ‫ادامه داد‪ ،‬تصريح کرد‪ :‬بايد زيرس��اخت‌هاي الزم براي‬ ‫اس��تخراج بيش��تر از معادن و صادرات در اين زمينه‬ ‫را در اس��تان س��منان فراهم کنيم تا ب��ا توجه به اين‬ ‫ظرفي��ت الهي ب��ه رونق اقتصادي برس��يم‪ .‬وي گفت‪:‬‬ ‫درباره اس��تخراج از معادن‪ ،‬متخصصان داخلي خوبي‬ ‫در استان و سطح کشور داريم که بايد از تخصص آنها‬ ‫به بهترين شکل ممکن استفاده شود تا بومي‌سازي در‬ ‫اين صنعت به صددرصد برسد‪ .‬نماينده مردم سمنان‪،‬‬ ‫مهدي ش��هر و سرخه در مجلس ش��وراي اسالمي با‬ ‫اش��اره به اينکه ب��راي جذب س��رمايه‌گذاران داخلي‬ ‫و خارجي به اس��تان س��منان باي��د برنامه‌ريزي‌هاي‬ ‫کارشناسانه انجام شود‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬بايد زيرساخت‌هاي‬ ‫الزم و امکانات و مزاياي موردنياز آنها در تمام زمينه‌ها‬ ‫به‌طور کامل در اختيار سرمايه‌گذاران قرارگيرد‪.‬‬
‫روی خط خبر‬ ‫فعاليت‪ 600‬معدن در‬ ‫عرصه‌هايمنابعطبيعيسيرجان‬ ‫ريي��س مناب��ع طبيع��ي س��يرجان از وج��ود و‬ ‫فعالي��ت ‪ 600‬معدن در عرصه‌ه��اي منابع طبيعي‬ ‫اين شهرس��تان خبر داد‪ .‬به گزارش فارس‪ ،‬مهران‬ ‫ميرشاهي در مراسم گراميداش��ت روز درختکاري‬ ‫اظهار کرد‪ :‬اين شهرس��تان در عرصه‌هاي صنعتي‪،‬‬ ‫علم��ي و اقتصادي گام‌ه��اي بلندي برداش��ته‪ ،‬اما‬ ‫تاکنون بيش از ‪ 50‬هزار هکتار از عرصه‌هاي منابع‬ ‫طبيعي براي احداث کارخانه‌هاي صنعتي و معدني‬ ‫ص يافته اس��ت‪ .‬وي افزود‪ :‬بر‌اس��اس قانون‬ ‫اختصا ‌‬ ‫هر واح��د معدني يا صنعتي باي��د از فضاي واگذار‬ ‫ش��ده‪ 20 ،‬درصد را به فضاي س��بز اختصاص دهد‬ ‫که متاسفانه هيچ اقدامي نشده است‪ .‬رييس منابع‬ ‫طبيعي سيرجان از وجود و فعاليت ‪ 600‬معدن در‬ ‫عرصه‌هاي منابع طبيعي خب��ر داد و افزود‌‪ :‬اگرچه‬ ‫فعالي��ت اين معادن قانوني و ب��راي رونق اقتصادي‬ ‫خوب است‪ ،‬اما حاشيه فعاليت‌هاي معادن به‌منابع‬ ‫طبيعي شهرستان لطمه مي‌زند‪.‬‬ ‫سال آينده‪ 33‬ميليون تن‬ ‫موادمعدنيجابه‌جاخواهيمکرد‬ ‫ميزان محموله‌هاي سنگ‌آهن‪ ،‬کنسانتره و گندله‬ ‫توس��ط ناوگان ريلي‪ ،‬تا پايان س��ال به ‪ 21‬ميليون‬ ‫ت��ن رس��يده و پيش‌بيني‌ها براي س��ال ‪ 94‬حمل‬ ‫‪ 33‬ميليون تن خواهد بود‪.‬‬ ‫مهندس علي احمدي‪ ،‬مديرکل بازرگاني و روابط‬ ‫عموم��ي راه‌آهن در گفت‌‌وگو ب��ا معدن‪ 24‬با اعالم‬ ‫اين مطلب گفت‪ :‬راه‌آهن جمهوري اس�لامي ايران‬ ‫درصدد تنظيم برنامه سال ‪ 94‬است و بر اين اساس‪،‬‬ ‫راه‌آهن درصدد فعال‌س��ازي م��رز اينچه برون بوده‬ ‫و بدين منظور نشس��تي مرزي ب��ا ترکمن‌ها براي‬ ‫آماده‌سازي و تسهيل حمل ريلي از اين مرز را دارد‪.‬‬ ‫وي افزود‪ :‬قرار اس��ت از اين مرز غالت‪ ،‬مازوت و‬ ‫آهن‌آالت از کشورهاي منطقه به ايران وارد شده و‬ ‫به اين کشورها‪ ،‬کلينکر و سيمان صادر شود‪ .‬برنامه‬ ‫راه‌آهن‪ ،‬حمل ساالنه ‪ 3‬ميليون تن کاالي صادراتي‬ ‫و وارداتي از اين مرز در دو س��ال است که چنانچه‬ ‫زيرساخت‌ها فراهم باش��د در سال نخست نيز اين‬ ‫ميزان حمل خواهد ش��د‪ .‬احمدي گفت‪ :‬همچنين‬ ‫راه‌آه��ن درح��ال برنامه‌ريزي حم��ل ‪ 50‬ميليون‬ ‫ت��ن کاالي داخلي ش��امل موادمعدني‪ ،‬محصوالت‬ ‫ف��والدي‪ ،‬کااله��اي اساس��ي‪ ،‬نفتي و س��اختماني‬ ‫براي س��ال ‪ 94‬اس��ت‪ ،‬البته تحقق اين رقم‪ ،‬منوط‬ ‫به توان ناوگان ريلي و ظرفيت‌هاي ش��بکه اس��ت‪.‬‬ ‫درب��اره تحقق اين رقم‪ ،‬به گفته مس��ئوالن راه‌آهن‬ ‫ش��اهد ش��تاب حمل ريلي ‪ 2‬برابري در مقايسه با‬ ‫س��ال ‪ 93‬خواهيم ب��ود‪ .‬حمل ريلي در س��ال ‪93‬‬ ‫نس��بت به سال گذشته رش��د ‪ 9‬درصدي داشته و‬ ‫تالش راه‌آهن رسيدن به رشد حداقل ‪ 18‬درصدي‬ ‫در س��ال ‪ 94‬خواهد بود‪ .‬مدير بازرگاني و بازاريابي‬ ‫راه‌آهن جمهوري اسالمي ايران‪ ،‬گفت راه‌آهن پس‬ ‫از يک دهه‪ ،‬در س��ال ‪ 93‬به رشد حدود ‪ 9‬درصدي‬ ‫رسيد که در نوع خود يک رکورد محسوب مي‌شود‪.‬‬ ‫وي گفت‪ :‬در تالش��يم تا در سال آينده به رشد دو‬ ‫رقمي برسيم‪.‬‬ ‫افتتاحکارخانهسيمانمنددشتي‬ ‫در سال ‪۹۴‬‬ ‫نماينده مردم شهرس��تان‌هاي دشتي و تنگستان در‬ ‫مجلس ش��وراي اسالمي از افتتاح کارخانه سيمان‌مند‬ ‫دش��تي در س��ال ‪ 94‬خب��ر داد‪ .‬ب��ه گ��زارش فارس‪،‬‬ ‫س��يدمحمدمهدي پورفاطم��ي در جم��ع خبرنگاران‬ ‫اظه��ار کرد‪ :‬کارخانه س��يمان مند دش��تي در س��ال‬ ‫آين��ده افتتاح مي‌ش��ود و اميدواريم ب��ا راه‌اندازي اين‬ ‫مجتمع اش��تغال افراد جوياي کار شهرس��تان فراهم‬ ‫ش��ود‪ .‬نماينده مردم دش��تي و تنگس��تان در مجلس‬ ‫ش��وراي اس�لامي افزود‪ :‬شهرس��تان دش��تي هم‌مرز‬ ‫با شهرس��تان‌هاي دشتس��تان‪ ،‬بوش��هر و دير است و‬ ‫مي‌تواند براي آموزش‌ه��اي فني‌وحرفه‌اي‪ ،‬کارآموزان‬ ‫بيش��تري را جذب کن��د‪ .‬پورفاطمي يادآور ش��د‪ :‬در‬ ‫گذشته اگر فردي نياز به آموزش فني‌وحرفه‌اي داشت‪،‬‬ ‫بايد در مدت ‪ 3‬تا ‪ 4‬ماه به شيراز مي‌رفت‪ ،‬ولي امروزه‬ ‫با راه‌ان��دازي مراکز فني‌‌وحرفه‌اي در شهرس��تان‌هاي‬ ‫اس��تان بوشهر خانواده‌ها دغدغه بعد مسافت را ندارند‬ ‫و مي‌توانند از مراکز فني و حرفه‌اي در شهرستان‌هاي‬ ‫اس��تان بهره‌من��د ش��وند‪ .‬وي تاکيد کرد‪ :‬ب��ا افتتاح‬ ‫خوابگاه فني‌وحرفه‌اي شهرس��تان دش��تي مي‌توان‬ ‫مهارت بسياري را به جوانان آموزش داد و بنده نيز‬ ‫با همکاري فرمانداري شهرس��تان آمادگي هر نوع‬ ‫کمک را دارم‪ .‬نماينده مردم شهرس��تان‌هاي دش��تي‪،‬‬ ‫تنگستان در مجلس ش��وراي اسالمي گفت‪ :‬اميدواريم‬ ‫خدمات نظام جمهوري اسالمي براي همه مردم به‌ويژه‬ ‫اين مناطق که از امکانات الزم برخوردار نيستند‪ ،‬به‌طور‬ ‫عادالنه تقسيم شود‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫یکشنبه ‪ 17‬اسفند ‪ 17 - 1393‬جمادی االول ‪ 8 -1436‬مارس ‪ -2015‬شماره ‪ -175‬پیاپی ‪1493‬‬ ‫صنایع معدنی‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫با افتتاح واحد گندله‌سازی سه چاهون صورت خواهد گرفت‬ ‫معدن سه چاهون‪ ،‬یک گام تا رفع کسری گندله‬ ‫محبوب�ه ناطق‪ -‬گ�روه مع�دن‪ :‬احداث‬ ‫دومین واحد گندله‌س��ازی معادن سنگ‌آهن‬ ‫مرک��زی واق��ع در باف��ق ی��زد ب��ر اس��اس‬ ‫تامی��ن خ��وراک م��ورد نی��از آن از دو واحد‬ ‫کنسانتره‌‌س��ازی س��نگ‌آهن مرک��زی ایران‬ ‫در حال��ی کلید خ��ورد که یک��ی از دو واحد‬ ‫کنسانتره‌س��ازی هنوز کلید نخورده و تنها در‬ ‫برنامه‌های توسعه‌ای این شرکت قرار دارد‪.‬‬ ‫کش��ور ای��ران ب��ا ‪ 4/6‬میلیارد ت��ن ذخیره‬ ‫شناخته‌ش��ده به عن��وان یازدهمی��ن دارنده‬ ‫کانسارهای سنگ‌آهن در دنیا شناخته می‌شود‬ ‫و س��االنه ‪ 24‬میلیون تن فوالد تولید می‌کند‬ ‫که به‌تازگی با اعالم طرح جامع فوالد باید آن‬ ‫را تا افق ‪ 1404‬به ‪ 55‬میلیون تن برس��اند‪ .‬با‬ ‫این حال آنچه از گذش��ته تاکنون خط تولید‬ ‫ارزش ف��والد را در ای��ران رنج��ور ک��رده بود‬ ‫توسعه نامتوازن خط ارزش تبدیل سنگ‌آهن‬ ‫به کنس��انتره‪ ،‬تبدیل کنس��انتره ب��ه گندله‪،‬‬ ‫تبدیل گندله به آهن اسفنجی و سپس فوالد‬ ‫بوده اس��ت‪ ،‬به طوری که در حال حاضر برای‬ ‫رسیدن به این افق شاهد بیشترین کمبود در‬ ‫واحدهای کنسانتره‌سازی‪ ،‬گندله‌سازی و آهن‬ ‫اسفنجی هستیم‪.‬‬ ‫در حقیقت تاس��یس و احداث هر کارخانه‬ ‫کنسانتره‌س��ازی و گندله‌سازی می‌تواند ما را‬ ‫به اف��ق ‪ 1404‬نزدیک کن��د بنابراین وزارت‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬معادن س��نگ‌آهن‬ ‫ای��ران را تش��ویق ب��ه اح��داث کارخانه‌های‬ ‫فرآوری و پرعیارسازی سنگ‌آهن و جلوگیری‬ ‫از خام‌فروش��ی آن کرده اس��ت‪ .‬احداث واحد‬ ‫‪ 5‬تنی گندله‌س��ازی سه‌چاهون واقع در بافق‬ ‫نی��ز در همین زمینه ش��کل گرفته اس��ت و‬ ‫این در حالی اس��ت که هم‌اکنون تولید آهن‬ ‫اسفنجی در کشور ‪ 20‬میلیون تن‪ ،‬گندله ‪22‬‬ ‫میلیون تن و کنسانتره سنگ‌آهن ‪ 31‬میلیون‬ ‫تن اس��ت که ب��ا توجه به آماره��ای موجود‪،‬‬ ‫هم‌اکنون کس��ری آهن اسفنجی ‪ 1/3‬میلیون‬ ‫و گندل��ه ‪ 8/6‬میلیون تن اس��ت‪ ،‬بنابراین با‬ ‫احداث این کارخانه گندله‌س��ازی حدود ‪60‬‬ ‫درصد از کسری کشور به گندله مرتفع خواهد‬ ‫ش��د‪ ،‬البته برنده مناقصه این واحد متشکل از‬ ‫دو شرکت ایرانی و یک شرکت چینی هستند‬ ‫که از س��ال ‪ 92‬مشخص شد ‌ه و اکنون که در‬ ‫انتهای سال ‪ 93‬قرار داریم به تازگی وضعیت‬ ‫ساخت و احداث این واحد آغاز شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹ گام بلند سه چاهون‬ ‫شهرس��تان بافق واقع در استان یزد دارای‬ ‫‹ ‹تجهیزات اروپایی و اجرای چینی‬ ‫معادن سنگ‌آهن بسیار غنی است که ذخایر‬ ‫شناخته‌ش��ده آن بالغ بر یک میلیارد و ‪700‬‬ ‫میلیون تن اس��ت‪ .‬این مع��ادن که مهم‌ترین‬ ‫آنه��ا چغ��ارت و ‪ 38‬آنومال��ی دیگر اس��ت با‬ ‫عن��وان س��نگ‌آهن مرکزی ایران هس��تند و‬ ‫قدم��ت بهره‌ب��رداری از این معدن به س��ال‬ ‫‪ 1350‬برمی‌گردد‪.‬‬ ‫در س��ایت رس��می این ش��رکت آمده‪ :‬در‬ ‫راس��تای اکتش��افات مقدمات��ی و تکمیل��ی‪،‬‬ ‫مع��دن س��نگ‌آهن چادرملو نیز ب��ه عنوان‬ ‫یک��ی از معادن آهن‌دار ناحیه بافق ش��ناخته‬ ‫ش��ده بود که پ��س از تصمیم‌گیری مبنی بر‬ ‫تجهی��ز مع��دن چادرملو‪ ،‬معدن ذکر ش��ده‬ ‫از این ش��رکت منفک و با تش��کیل ش��رکت‬ ‫صنعت��ی و معدنی چادرمل��و‪ ،‬عملیات تجهیز‬ ‫و بهره‌ب��رداری از آن به ش��رکت فوق واگذار‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬محمدعلی رحیمی‌پور‪ ،‬مشاور‬ ‫معدنی شرکت س��نگ‌آهن مرکزی ایران که‬ ‫پیش از این معاون معدنی این شرکت بود در‬ ‫گفت‌وگو با‬ ‫می‌گوی��د‪ :‬چندین معدن‬ ‫خ��وراک‪ ،‬دو واح��د فعال و در ح��ال احداث‬ ‫کنسانتره‌س��ازی و واحد گندله‌س��ازی ما را‬ ‫تامین می‌کنند‪ ،‬از جمله معدن س��ه چاهون‬ ‫که یکی از معادن متعلق به این شرکت است‬ ‫و بی��ش از ‪ 90‬میلیون ت��ن ذخیره باقیمانده‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫وی می‌افزای��د‪ :‬همچنین معدن چغارت به‬ ‫عن��وان مهم‌ترین معدن ای��ن منطقه با عیار‬ ‫‪ 54‬درص��د‪ ،‬بیش از ‪ 53‬میلی��ون تن ذخیره‬ ‫واحد گندله‌سازی‬ ‫سه‌چاهون با هدف تولید‬ ‫سالیانه ‪ 5‬میلیون تن‬ ‫گندله با سرمایه‌گذاری‬ ‫‪ 187‬میلیون یورو قرار‬ ‫است در مدت ‪ 36‬ماه به‬ ‫بهره‌برداری برسد‬ ‫باقیمانده و آنومالی ‪ 12‬که تقریبا جزو معدن‬ ‫س��ه چاهون تلقی می‌شود با ‪ 28‬میلیون تن‬ ‫ذخی��ره باقیمانده خوراک این س��ه واحد را‬ ‫تامین می‌کنند‪.‬‬ ‫وی اضافه می‌کند‪ :‬بلوک مرکزی بافق ‪1/7‬‬ ‫میلیارد تن ذخیره شناخته‌ش��ده سنگ‌آهن‬ ‫دارد و ب��ا اکتش��افات تکمیل��ی انجام‌ش��ده‪،‬‬ ‫آنومال��ی ش��مالی واق��ع در ‪ 17‬کیلومت��ری‬ ‫چغ��ارت نیز ب��ا عی��ار ‪ 33‬درصد ب��ا ذخیره‬ ‫‪ 81‬میلی��ارد ت��ن وجود دارد که از متوس��ط‬ ‫عی��ار پایین‌ت��ری برخوردار اس��ت ولی برای‬ ‫کنسانتره‌س��ازی مناسب اس��ت‪ .‬سه‌چاهون‬ ‫نی��ز با عی��ار ‪ 37‬درصد و با خ��ط فرآوری‌ای‬ ‫روی همی��ن درصد‪ ،‬س��االنه ‪ 3/2‬میلیون تن‬ ‫کنس��انتره تولید می‌کن��د؛ البته ‪ 1/6‬میلیون‬ ‫تن خوراک خود را از سه چاهون و بقیه را از‬ ‫معدن چغارت می‌گیرد‪.‬‬ ‫وی اظه��ار م��ی‌دارد‪ :‬ب��رای ‪ 2‬میلیون تن‬ ‫کنس��انتره س��نگ‌آهن افزون بر ‪ 4/5‬میلیون‬ ‫رييس هيات‌مديره انجمن صنفي کارفرمايان صنعت سيمان‪:‬‬ ‫توليد سيمان سال آينده سهميه‌بندي مي‌شود‬ ‫رييس هيات‌مديره انجم��ن صنفي کارفرمايان‬ ‫صنعت س��يمان کش��ور از چالش‌هاي پيش‌روي‬ ‫صنعت س��يمان کشور در سال آينده مي‌گويد؛ او‬ ‫معتقد است سال آينده بايد کارخانه‌هاي سيمان‬ ‫توليد خود را کاهش دهند‪.‬‬ ‫به گزارش صداي اقتصاد‪ ،‬سيدمحمد اتابک در‬ ‫پاس��خ به وضعيت توليد سيمان در سال آينده با‬ ‫توجه به رکود حاکم بر کشور گفت‪ :‬بحث سيمان‬ ‫از منظ��ر کااليي که به عنوان خميرمايه توس��عه‬ ‫کش��ور شناخته مي‌شود به دو عامل بستگي دارد‬ ‫تو‌س��از مس��کن در کش��ور‬ ‫که اولي ميزان ساخ ‌‬ ‫اس��ت که به‌ص��ورت ميانگين ‪ 65‬ت��ا ‪ 75‬درصد‬ ‫توليد را دربرمی‌گیرد و آن قسمت‌هاي باقيمانده‬ ‫ه��م به‌طور معمول در بخش‌ه��اي عمراني صرف‬ ‫مي‌ش��ود‪ .‬وي درباره اينکه هم‌اکنون نيز وضعيت‬ ‫ساخت‌وساز مسکن و پروژه‌هاي عمراني در کشور‬ ‫از رون��ق برخوردار نيس��ت‪ ،‬اف��زود‪ :‬بودجه دولت‬ ‫امسال انقباضي است و بودجه‌هاي عمراني کشور‬ ‫افزاي��ش پيدا نکرده و همين بودجه به طرح‌هايي‬ ‫اختص��اص پيدا کرده اس��ت ک��ه نيمه‌تمام باقي‬ ‫مانده‌اند و ‪ 80 ،70‬درصد پيش��رفت کار داشته‌اند‬ ‫و درواقع دوره س��يمان برایشان تمام شده است‪،‬‬ ‫بنابراي��ن مي‌توانيم بگوييم که ما در س��ال آينده‬ ‫نمي‌تواني��م ب��راي برنامه‌هاي عمران��ي و مصرف‬ ‫سيمان در اين پروژه‌ها اقدام خاصي انجام دهيم‪.‬‬ ‫در بحث مس��کن هم امسال در شهرهاي مختلف‬ ‫ازجمل��ه تهران با افت ش��ديد جوازه��اي صادره‬ ‫روب��ه‌رو بوده‌ايم که اين در تهران ‪ 53‬درصد بوده‬ ‫اس��ت و اين را در ش��رايطي در نظ��ر بگيريد که‬ ‫عمده مصرف س��يمان ما در بخش مس��کن است‬ ‫و خود اين افت نش��ان مي‌دهد که چش��م‌انداز ما‬ ‫در ماه‌هاي ابتدايي سال و حداقل تا ‪ 6‬ماه نخست‬ ‫نمي‌تواند روشن باشد‪.‬‬ ‫اتابک درباره برنامه س��يماني‌ها در س��ال آينده‬ ‫گف��ت‪ :‬تصميم اصلي ما اين اس��ت که کنترل را‬ ‫روی تولي��د بگذاريم زيرا س��يمان و توليدات آن‬ ‫ثروت ملي است و وقتي ما مي‌گويیم با ‪ 17‬تا ‪18‬‬ ‫ميليون تن سيمان توليدشده و روي زمين مانده‬ ‫رو‌به‌رو هس��تيم يعني اينکه توليد ‪ 4‬ماه فروخته‬ ‫نش��ده و از س��وي ديگر س��رمايه در گردشي که‬ ‫ني��از داري روي زمين اس��ت؛ پس تصميم اصلي‬ ‫ما کاهش توليد و س��هميه‌بندي اس��ت‪ ،‬البته به‬ ‫ميزان��ي که نه به توليد ثروت ملي ضرر بزند و نه‬ ‫به کارخانه‌هاي توليدی و در اين ش��رايط بانک‌ها‬ ‫و دولت نيز بايد از صنعت سيمان حمايت کنند‪.‬‬ ‫تن خوراک نیاز دارد‪.‬‬ ‫رحیمی‌پ��ور ادامه می‌ده��د‪ :‬در کنار این‬ ‫واح��د کنسانتره‌س��ازی‪ ،‬واح��د دیگری با‬ ‫ظرفیت ‪ 2‬میلیون تن در دس��تور س��اخت‬ ‫داری��م که میزان کنس��انتره را در مجموع‬ ‫ب��ه ‪ 5/5‬میلیون می‌رس��اند و ای��ن میزان‪،‬‬ ‫خوراک مورد نیاز گندله‌س��ازی ما خواهد‬ ‫بود‪ .‬واحد ‪ 5‬تنی گندله‌سازی این مجموعه‬ ‫نیز براس��اس خوراک تولیدش��ده توس��ط‬ ‫کنسانتره‌سازی یاد شده‪ ،‬احداث می‌شود و‬ ‫تقریبا درصد استحصال کنسانتره به گندله‬ ‫در این واحد باالی ‪ 90‬درصد است و تقریبا‬ ‫پرت ن��دارد و لذا با خ��وراک ‪ 5/5‬میلیون‬ ‫تن��ی دو واحد کنسانتره‌س��ازی‪ ،‬این واحد‬ ‫گندله‌س��ازی تامین مواد اولیه می‌شود‪ .‬به‬ ‫این ش��کل ‪ 100‬درصد خ��وراک مورد نیاز‬ ‫این واحد از معادن سنگ‌آهن مرکزی ایران‬ ‫تامین می‌ش��ود و نقش مهمی در توس��عه‬ ‫مع��ادن ایفا می‌کند و ما را یک گام بلند به‬ ‫اهداف‌مان در این منطقه که توسعه پایدار‬ ‫منطقه اس��ت نزدیک می‌کن��د‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫آنومالی چاه‌گز واقع در منطقه س��نگ‌آهن‬ ‫مرکزی با انجام عملیات اکتش��اف تکمیلی‬ ‫آن توس��ط سازمان توسعه معادن و صنایع‬ ‫معدنی که درحقیق��ت متعلق به خود این‬ ‫س��ازمان اس��ت ‪ 90‬میلیون تن به ذخیره‬ ‫مع��ادن این ش��رکت افزوده اس��ت‪ .‬ضمن‬ ‫اینک��ه ایمی��درو مالک ‪ 28‬درصد س��هام‬ ‫سنگ‌آهن مرکزی ایران است‪.‬‬ ‫برای احداث واحد گندله‌سازی سه چاهون‬ ‫طبق روال عادی مناقصه‌ای برگزار ش��د و در‬ ‫سال ‪ 89‬برنده آن که دو شرکت ایرانی انرژی‬ ‫گستر نصیر‪ ،‬کاروان دز دشت و شرکت چینی‬ ‫ام‌سی‌س��ی بودند مشخص ش��ده و اقدامات‬ ‫اولیه ش��امل‌ کارهای مهندس��ی و طراحی و‬ ‫تعیین نوع محصول و نوع س��ازه انجام ش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬در این رابطه مدیر سایت گندله‌سازی‬ ‫س��ه‌چاهون با بیان این مطل��ب در گفت‌وگو‬ ‫می‌گوید‪ :‬بع��د از اینکه فاینانس ما‬ ‫ب��ا‬ ‫ب��ا چینی‌ها ب��ه نتیجه‌ای نرس��ید و در عین‬ ‫حال ناچار به ادامه ق��رارداد با برنده مناقصه‬ ‫بودیم‪ ،‬تصمی��م به تهیه تجهیزات بخش‌های‬ ‫مختلف کارخانه گندله‌س��ازی س��ه چاهون‬ ‫از ش��رکت‌های معتبر اروپای��ی گرفتیم و در‬ ‫این رابطه ب��ا تامین مالی از محل درآمدهای‬ ‫خود ش��رکت‪ ،‬تجهیزات بخش سنگ‌ش��کن‬ ‫را از آلمان‪ ،‬تجهیزات انباش��ت و برداش��ت را‬ ‫از اس��پانیا و س��ایر تجهیزات نظیر میکسر و‬ ‫س��رندها را از ایتالیا خریداری کردیم که این‬ ‫بخش‌ها با نوار نقاله به هم متصل می‌ش��وند‪.‬‬ ‫امیر معینی با بیان اینکه کار مهندسی سایت‬ ‫توسط سه شرکت یادش��ده به اتمام رسیده‪،‬‬ ‫می‌افزاید‪ :‬همچنین ‪ 90‬درصد دیس��ک‌هایی‬ ‫که گندله‌س��ازی را به عهده دارد یک شرکت‬ ‫ایرانی انجام می‌دهد‪ .‬محمدجواد عس��کری‪،‬‬ ‫مدیرعامل شرکت س��نگ‌آهن مرکزی ایران‬ ‫نی��ز در این‌باره می‌گوید‪ :‬واحد گندله‌س��ازی‬ ‫س��ه‌چاهون با هدف تولید سالیانه ‪ 5‬میلیون‬ ‫تن گندله با سرمایه‌گذاری ‪ 187‬میلیون یورو‬ ‫قرار اس��ت در مدت ‪ 36‬ماه ب��ه بهره‌برداری‬ ‫برس��د و در این راه با نصب روزش��مار پروژه‪،‬‬ ‫تمام س��عی‌مان بهره‌ب��رداری از این پروژه در‬ ‫زمان ذکر شده است‪ .‬این طرح عالوه بر اینکه‬ ‫زنجیره اتصال س��نگ‌آهن به فوالد کوره بلند‬ ‫است‪ ،‬اشتغال بسیار خوبی هم خواهد داشت‪.‬‬ ‫وی می‌افزاید‪ :‬معدن چادرملو با اضافه شدن‬ ‫گندله‪ ،‬توانست ‪ ۱۲۸۰‬میلیارد تومان به سود‬ ‫خود اضافه کند و این تنها به این دلیل است‬ ‫که اکنون این معدن‪ ،‬میوه چندین سال صبر‬ ‫و همدلی را می‌چیند‪ .‬م��ا نیز باید این زمان‬ ‫‌گذار را طی کنیم تا آینده روشنی پیش روی‬ ‫صنعت و معدن این شهر و به تبع آن ارتقای‬ ‫س��طح رفاه زندگی مردم داش��ته باشیم‪ .‬این‬ ‫آینده روش��ن‪ ۳۶ ،‬ت��ا ‪ ۴۰‬ماه صبر و تالش و‬ ‫همدلی می‌طلبد‪.‬‬ ‫عضو هيات‌مديره اتحاديه توليدکنندگان و صادرکنندگان مواد معدني ايران خبر داد‬ ‫کنفدراسيونمعدنفرصتيبرايهم‌صداییخصوصي‌ها‬ ‫ي تخصصي مي‌تواند به‬ ‫تش��کيل کنفدراسيون‌ها ‌‬ ‫هم‌صدا ب��ودن و متحدبودن انجمن‌هاي تخصصي‬ ‫کمک مي‌کند‪ .‬تش��کيل کنفدراسيون معدني نيز‬ ‫مي‌تواند در حل مش��کالت موجود اين بخش موثر‬ ‫باش��د و به متحد ش��دن بخش دولتي و خصوصي‬ ‫کم��ک خواهد ک��رد‪ .‬عضو هيات مدي��ره اتحاديه‬ ‫توليدکنن��دگان و صادرکنن��دگان م��واد معدن��ي‬ ‫ايران در گفت‌‌وگو با دنياي معدن درباره تش��کيل‬ ‫کنفدراسيون معدني‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در بحث تشکيل‬ ‫کنفدراس��يون مع��دن تم��ام تالش ما ب��ه عنوان‬ ‫عضوي از بخش معدن بر اين اس��ت که با تشکيل‬ ‫کنفدراس��يون معدني تش��کل‌هاي موجود در اين‬ ‫بخش به هم‌صدايي برس��ند‪ .‬درحال حاضر با بروز‬ ‫يک مش��کل در بخش معدن هر انجمن و تشکلي‬ ‫نظرات ش��خصي خود را مطرح مي‌کند‪ .‬به عنوان‬ ‫مث��ال در موضوع حق انتفاع و يا وضع عوارض هر‬ ‫انجم��ن به‌صورت جداگانه نظ��رات خود را مطرح‬ ‫مي‌ک��رد درواق��ع هر انجمن تنها ب��ه نفع خود در‬ ‫اي��ن زمينه اقدام مي‌کرد‪ .‬فرزان��ه معصومي افزود‪:‬‬ ‫وقتي به س��بک تشکلي با مشکالت برخورد کنيم‬ ‫ديگر هم‌صدايي و اتحاد ميان افراد فعال در بخش‬ ‫معدن ديده نمي‌ش��ود‪ .‬اما در کنفدراسيون معدن‬ ‫از ه��ر انجمن نماينده‌اي حضور خواهد داش��ت و‬ ‫هيات‌مديره پس از بررسي مشکالت درباره برخورد‬ ‫با آنها يا ارائه راهکار تصميم خواهد گرفت‪ .‬در‌واقع‬ ‫کنفدراسيون براس��اس نظرات کلي انجمن‌ها وارد‬ ‫عمل مي‌ش��ود‪ .‬وي ادامه داد‪ :‬متاسفانه در ‪10‬سال‬ ‫گذشته شاهد بوديم که انجمن‌ها در برابر مشکالت‬ ‫و تصميمات دولت��ي عکس‌العمل‌هاي متفاوتي از‬ ‫خود نش��ان مي‌دهند‪ .‬اما امروز ما معتقد هس��تيم‬ ‫بخش معدن براي توس��عه و حل مش��کالت خود‬ ‫نيازمند هم‌صدايي و اتحاد اس��ت‪ .‬به همين دليل‬ ‫در اين کنفدراس��يون گروه‌هاي مختلفي در حوزه‬ ‫مهندس��ي‪ ،‬بازرگاني و‪ ...‬بايد حضور داشته باشند‬ ‫ت��ا تصميم‌گيري‌ها با در نظ��ر گرفتن تمامي ابعاد‬ ‫موجود در بخش معدن انجام شود‪ .‬وي درباره تاثير‬ ‫کنفدراس��يون در تجارت مواد معدني و حضور در‬ ‫بازار بين‌الملل نيز اظهار کرد‪ :‬عملکرد کنفدراسيون‬ ‫در حوزه تجارت بستگي به تدوين اساسنامه دارد‪،‬‬ ‫زيرا تجارت مواد معدني با يکديگر متفاوت اس��ت‪،‬‬ ‫به عن��وان مثال فروش س��نگ آهن با س��رب در‬ ‫بازارهاي جهاني تفاوت بس��ياري با يکديگر دارند‪.‬‬ ‫ب��ه همين دليل کنفدراس��يون در موضوع تجارت‬ ‫مي‌تواند در مس��ائلي که ميان انجمن‌ها مش��ترک‬ ‫است‪ ،‬وارد شود‪.‬‬
‫یکشنبه ‪ 17‬اسفند ‪ 17 - 1393‬جمادی االول ‪ 8 -1436‬مارس ‪ -2015‬شماره ‪ -175‬پیاپی ‪1493‬‬ ‫لزوم مدیریت خاص‬ ‫کشور در شرایط‬ ‫توافقات هسته‌ای‬ ‫نظرگاه‬ ‫یحیی آل اسحاق‬ ‫رییس اتاق بازرگانی تهران‬ ‫چه مشکالت کشور با جامعه جهانی حل شود و چه‬ ‫حل نش��ود‪ ،‬مدیریت اقتصادی در هر دو حالت بعد از‬ ‫مذاکرات‪ ،‬مدیریت خاصی اس��ت که سختی‌های ویژه‬ ‫خود را دارد‪ .‬هم‌اکنون در برهه‌ای از شرایط بین‌المللی‬ ‫هستیم که در صورت توافق هسته‌ای یا توافق نکردن‬ ‫یا تمامی مشکالت‌مان در حوزه جهانی حل می‌شود یا‬ ‫وضع‌مان س��خت‌تر می‌شود‪ ،‬برهمین اساس از دیدگاه‬ ‫من وضع اقتصادی و دیدگاه جهانی به گونه‌ای اس��ت‬ ‫ک��ه دوطرف چاره‌ای ندارند جز اینکه مس��ائل را حل‬ ‫کنند‪ .‬اگر تدبیر و مدیریت مناسب نباشد‪ ،‬وضع بسیار‬ ‫س��ختی در هر دو صورت خواهیم داش��ت اما در این‬ ‫ش��رایط بخشی که می‌تواند مدیریت بهتری در فضای‬ ‫اقتصادی داش��ته باشد‪ ،‬بخش خصوصی است‪ ،‬چرا که‬ ‫ضریب تاثیر آن در حوزه کالن اقتصاد‪ ،‬تولید و توزیع‪،‬‬ ‫روابط خارجی و داخلی به گونه‌ای باال رفته اس��ت که‬ ‫باالترین مقام‌های کش��ور مهم‌ترین مشکل اقتصادی‬ ‫را کمرنگ ب��ودن حضور بخش خصوصی و نیز دولتی‬ ‫بودن اقتصاد اعالم می‌کنند‪ .‬این در حالی است که در‬ ‫گذشته‌ای نه چندان دور به تفکر سرمایه‌داری و تولید‬ ‫در کش��ور به عنوان یک نگرش انحرافی نگاه می‌شد و‬ ‫البته امروز می‌بینید که تفکر انحرافی ضد س��رمایه و‬ ‫تولید به جایی نرسید ‌ه است‪ .‬این تفکر جای خود را به‬ ‫ذهنیت و نگرش حمایت از تولید و کار اقتصادی داده‬ ‫است‪ .‬در این میان‪ ،‬بخش خصوصی جایگاه ویژه‌ای در‬ ‫اقتصاد کش��ور دارد و انتظاری که از بخش خصوصی‬ ‫می‌رود این اس��ت که براساس بسترهای موجود و نیز‬ ‫ب��ا توجه به نی��از بنگاه‌های اقتص��ادی‪ ،‬برنامه‌ریزی و‬ ‫حرکت منس��جم و هماهنگی را ب��رای حرکت اقتصاد‬ ‫ملی به س��مت برون‌رفت از مش��کالت فعلی تدوین و‬ ‫اجرایی کند‪ .‬از سویی دیگر با توجه به مشکل بیکاری‬ ‫و وضعیت معیشتی مردم به عنوان دو دغدغه مهم در‬ ‫کش��ور‪ ،‬دولت به تنهایی از عهده رفع معضل بیکاری‬ ‫بر‌نمی‌آی��د بنابراین حل این مش��کل ب��ه عزم ملی و‬ ‫حضور جدی بخش خصوصی نیاز دارد‪.‬‬ ‫کوتاه از تجارت‬ ‫‪ :‬محم��د گرکاني‌نژاد‪ ،‬رييس مرکز توس��عه‬ ‫تجارت الکترونيکي و دبير شوراي سياستگذاري گواهي‬ ‫الکترونيکي کش��ور از برگزاري جلسه نوزدهم شوراي‬ ‫سياس��تگذاري گواه��ي الکترونيکي کش��ور با حضور‬ ‫مهندس محمدرض��ا نعمت‌زاده‪ ،‬وزير صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت به عنوان رييس ش��ورا خبر داد‪ .‬وي با اشاره به‬ ‫مفاد من��درج در بند ب ماده ‪ ۳‬آيين‌نامه اجرايي ماده‬ ‫‪ ۳۲‬قان��ون تجارت الکترونيک گفت‪ :‬يکي از مهم‌ترين‬ ‫موارد قابل بررس��ي در اين جلسه سياست‌هاي گواهي‬ ‫الکترونيکي و دستورالعمل اجرايي مراکز صدور گواهي‬ ‫الکترونيکي بانکي است‪ .‬اين شورا فردا برگزار مي‌‌شود‪.‬‬ ‫گمرک‪ :‬مسعود کرباسيان‪ ،‬رييس کل گمرک ايران‬ ‫اظهار کرد‪ :‬مهم‌ترين برنامه گمرک در سال ‪ ۱۳۹۴‬اين‬ ‫اس��ت که ارباب رجوع حضوري ب��ه گمرک نيايد‪ .‬وي‬ ‫افزود‪ :‬براي اجراي برنامه‌هاي گمرک در س��ال آينده‬ ‫موظف به پياده‌س��ازي پنجره واح��د تجارت فرامرزي‬ ‫در گمرک هستيم و ‪ ۶‬مصوبه براي پياده‌سازي پنجره‬ ‫واحد تجارت فرامرزي در گمرک به تصويب رسيده که‬ ‫مهم‌ترين آنها اليحه حمايت از توليد اس��ت و براساس‬ ‫اليحه يادش��ده گمرک مس��ئول اجراي پنجره واحد‬ ‫تجارت فرامرزي تعيين شده است‪.‬‬ ‫تسنيم‪ :‬جديدترين آمار منتشر شده از سوي پايگاه‬ ‫خبري کميس��يون اروپا (يورو استات) نشان مي‌دهد‬ ‫مبادالت تجاري ايران و ايتاليا در سال ‪۲۰۱۴‬م به ‪۱/۶‬‬ ‫ميليارد يورو رس��يده است‪ .‬مبادالت تجاري دو کشور‬ ‫در سال ‪۲۰۱۴‬م با رش��د ‪ ۳۳‬درصدي نسبت به سال‬ ‫قبل از آن مواجه شده است‪ .‬واردات ايتاليا از ايران در‬ ‫سال ميالدي گذشته رش��د قابل‌توجه ‪ ۲۲۱‬درصدي‬ ‫داشته و به ‪ ۴۴۰‬ميليون يورو رسيده است‪.‬‬ ‫ايس�نا‪ :‬ش��رکت‌هاي ايراني خصوص��ي حدود ‪۸۵‬‬ ‫هزار تن گندم از اتحاديه اروپا و منطقه درياي س��ياه‬ ‫خريداري کردند که نخستين خريدشان در چند هفته‬ ‫گذش��ته بود‪ .‬رويترز ب��ه نقل از معامله‌گ��ران اروپايي‬ ‫نوش��ت‪ :‬اين گندم که براي تحوي��ل در مارس معامله‬ ‫شده شامل ‪ ۶۰‬هزار تن گندم از آلمان و منطقه درياي‬ ‫بالتي��ک و ‪ ۲۵‬ه��زار تن ديگر از منطقه درياي س��ياه‬ ‫است‪.‬‬ ‫‪trade@smtnews.ir‬‬ ‫تجارت‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪26‬‬ ‫کام بازار شيرين است‬ ‫بریکس؛ اتحاد با هدف بهبود اقتصاد‬ ‫مدرن مثل انعکاس باکو‬ ‫‪7‬‬ ‫سال ‪ ،۹۴‬زمانی برای تحقق اهداف اقتصادی‬ ‫قد تجارت بلند می‌شود‬ ‫زه�را طهران�ی ـ گ�روه تج�ارت‪ :‬ن��گاه دولتی‌ها و‬ ‫خصوصی‌ها به مذاکرات ‪ ۵+۱‬درحالی مثبت اس��ت که از‬ ‫نگاهی دیگر اگر هم نتایج دلخواه حاصل نش��د‪ ،‬می‌توان‬ ‫اقتصاد و به‌ویژه تجارت را از کسادی مطلق درآورد چراکه‬ ‫تاکنون هم بخش��ی از این برنامه اجرایی شده است‪ .‬سال‬ ‫‪ ۹۴‬به گفته کارشناس��ان عالوه‌بر اینکه س��ال س��ختی‬ ‫خواهد بود‪ ،‬سال خبرهای خوش تجاری هم نام می‌گیرد‬ ‫چ��ون اگر مذاکرات به نتیجه برس��د و تحریم‌های بانکی‬ ‫نیز برطرف ش��ود‪ ،‬صادرات و واردات با سهولت و شدت و‬ ‫حدت بیشتری انجام می‌ش��ود‪ .‬این مسیر گذر از مرحله‬ ‫سنگین رکود و کاهش صادرات و افزایش بی‌رویه واردات‬ ‫را دولت یازدهم با رفع محدودیت‌های تجاری‪ ،‬روانسازی‬ ‫ت وآمد با کش��ورهای دیگر‬ ‫مق��ررات داخل��ی و حتی رف ‌‬ ‫ترس��یم کرد که هنوز هم راه بسیار است برای رسیدن به‬ ‫نقطه ایده‌‌آل اقتصادی ایران در جهان‪.‬‬ ‫‹ ‹از کسادی مطلق خارج می‌شویم‬ ‫ب��ه اعتق��اد ریی��س کمیس��یون‬ ‫صادرات ات��اق بازرگانی ایران نیز‪،‬‬ ‫در س��ال ‪ ۹۴‬هرچند سال سختی‬ ‫خواهیم داشت اما امیدوار به نتایج‬ ‫مثب��ت مذاک��رات ‪ ۵+۱‬هس��تیم‪.‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬اگر‬ ‫اسداهلل عسگراوالدی در گفت‌وگو با‬ ‫سال ‪ ۹۴‬تحریم‌ها به‌ویژه تحریم‌های بانکی برداشته شود‬ ‫می‌ت��وان ش��اهد رون��ق تجارت کش��ور بود ام��ا اگر هم‬ ‫نتیج��ه‌ای نداد می‌توان با تالش بیش��تر مس��یر رش��د‬ ‫اقتصادی و تجاری کش��ور را ادامه داد‪ .‬به گفته وی‪ ،‬سال‬ ‫آینده تجارت از کس��ادی مطلق خارج می‌شود و می‌توان‬ ‫گفت تا اواخر بهار خبرهای خوشی در این حوزه به گوش‬ ‫برسد‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکید بر اینک��ه اگر مذاکرات به نتیجه برس��د‬ ‫به‌ط��ور قطع فضای تجاری تغیی��ر می‌کند‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫درحال‌حاضر هم راه صادرات به اروپا بس��ته نیست بلکه‬ ‫کم��ی محدود اس��ت که فقط پ��ول صادرات ب��ه اروپا را‬ ‫نمی‌توانیم به کش��ور بیاوریم‪ .‬رییس کمیسیون صادرات‬ ‫اتاق بازرگانی ایران گفت‪ :‬از نظر مقررات مشکلی دررابطه‬ ‫ب��ا صادرات به اروپا نداریم حتی صادرات به کانادا هم باز‬ ‫است اما پول را نمی‌توان وارد کشور کرد‪ .‬اگر تحریم‌های‬ ‫بانکی حل شود قطعا روابط با تمام دنیا گسترش می‌یابد‪.‬‬ ‫‹ ‹ارز مبادالتی واردات حذف شود‬ ‫نایب‌رییس کنفدراسیون صادرات‬ ‫ای��ران نیز ب��ا بیان اینک��ه ارز دو‬ ‫نرخ��ی منش��اء ران��ت در تجارت‬ ‫اس��ت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬احتمال اینکه‬ ‫واردات و ص��ادرات به یک باالنس‬ ‫برسد و تجارت خارجی کشور در این دو بخش برابر شود‪،‬‬ ‫بسیار زیاد است‪ .‬بنابراین برای از بین بردن این رانت‪ ،‬باید‬ ‫سیس��تم بانکی ب��ه طور کلی ف��روش ارز مبادله‌ای برای‬ ‫واردات را متوقف کند و فقط نرخ مبادله‌ای برای کاالهای‬ ‫اساسی که جزو مایحتاج عمومی است‪ ،‬استفاده شود و ارز‬ ‫مازادی که در دس��ت دولت می‌ماند برای مدیریت کردن‬ ‫نرخ ارز آزاد در بازار استفاده شود‪.‬‬ ‫تصریح کرد‪:‬‬ ‫محم��د الهوت��ی در گفت‌وگو ب��ا‬ ‫فاصل��ه میان نرخ رس��می و آزاد ارز ب��رای واردکنندگان‬ ‫جذابیت بیش��تری ایجاد می‌کند‪ .‬اگرچه در شرایط فعلی‬ ‫امکان تک‌نرخی‌کردن ارز فراهم نیس��ت ام��ا امیدواریم‬ ‫دولت سیاس��تگذاری خود در س��ال آینده را به س��مت‬ ‫تک‌نرخی‌شدن ارز و ازبین‌بردن این فاصله رانتی هدایت‬ ‫کند‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬در چنین شرایطی تقاضا برای واردات‬ ‫به س��مت ارزهای صادراتی گرایش پی��دا می‌کند و بعد‬ ‫افزایش صادرات نیز فراهم می‌شود‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬تعرفه واردات چینی ‪ ۸۰‬تا ‪ ۹۰‬درصد‬ ‫اس��ت که مناسب و قابل قبول است اما یکی از مهم‌ترین‬ ‫مش��کالت در این زمینه کم‌اظهاری است که باید نظارت‬ ‫بیش��تری در این زمینه شود تا سودجویان نتوانند از این‬ ‫راه به اهداف خود برسند‪.‬‬ ‫دولت با توجه به ارز مازادی که در اختیار دارد می‌تواند به‬ ‫راحتی نرخ ارز را مدیریت کند و اجازه باال‌رفتن از میزان‬ ‫واقعی نرخ ارز را ندهد‪.‬‬ ‫نایب‌ریی��س کنفدراس��یون ص��ادرات ای��ران در مورد‬ ‫نقل‌وانتق��ال ارز صادرات��ی در ش��رایط تحری��م گف��ت‪:‬‬ ‫نقل‌وانتقال ارز صادراتی از زمانی که تحریم‌ها شدت پیدا‬ ‫کرده به‌ویژه از زمانی که بانک مرکزی تحریم شده‪ ،‬بسیار ‹ ‹قانون صادراتی کم داریم‬ ‫سید محمد جاللی‌پروین عضو اتاق بازرگانی تهران نیز‬ ‫پرهزینه و پرریسک است‪.‬‬ ‫الهوت��ی با بی��ان اینکه اگر مذاکرات به نتیجه برس��د‪ ،‬معتقد اس��ت‪ :‬در بخش بازرگانی در بس��یاری از موارد با‬ ‫شاهد رش��د و شتاب بیشتری در توسعه تجارت خواهیم خأل قانونی مواجه هس��تیم؛ به عنوان نمونه برای واردات‪،‬‬ ‫ب��ود‪ ،‬گفت‪ :‬در ای��ن صورت قدرت چانه‌زن��ی تاجران در همه نوع قانون��ی وجود دارد ولی ب��رای صادرات‪ ،‬جایی‬ ‫دنیا افزایش می‌یابد و با برطرف ش��دن تحریم‌ها‪ ،‬نگرانی برای رصد بازار پس از آنکه کاال صادر ش��د‪ ،‬وجود ندارد‬ ‫تا بتوان مزیت‌های رقابتی خود را در‬ ‫کشورهای دیگر درباره ارتباط با ما از‬ ‫دنیا برآورد و نق��اط ضعف را برطرف‬ ‫بین می‌رود‪.‬‬ ‫اگر سال ‪ ۹۴‬تحریم‌ها‬ ‫ک��رد‪ .‬وی اظه��ار کرد‪ :‬در کش��ور ما‬ ‫آینده‪،‬‬ ‫س��ال‬ ‫اینکه‬ ‫بر‬ ‫تاکید‬ ‫وی با‬ ‫به‌ویژه تحریم‌های‬ ‫بیش��تر قوانی��ن در رابطه ب��ا واردات‬ ‫سال رونق تجاری خواهد بود‪ ،‬تصریح‬ ‫بانکی برداشته شود‬ ‫اس��ت و درواق��ع می‌ت��وان گفت به‬ ‫کرد‪ :‬اگر هم مذاکرات به نتیجه نرسد‬ ‫رونق‬ ‫شاهد‬ ‫‌توان‬ ‫ی‬ ‫م‬ ‫ان��دازه‌ای ک��ه ب��رای واردات قانون و‬ ‫یا در همین س��طح باقی بماند‪ ،‬روند‬ ‫رش��د اقتصادی متوقف نخواهد شد تجارت کشور بود اما اگر ضابط��ه داریم برای ص��ادرات نداریم‬ ‫چون براساس تجربه نیز در سال‌های هم نتیجه‌ای نداد می‌توان و این یک��ی از موضوعاتی اس��ت که‬ ‫با تالش بیشتر مسیر‬ ‫باید به آن توجه ش��ود‪ .‬جاللی‌پروین‬ ‫اوج تحری��م توانس��تیم امس��ال را با‬ ‫کاهش ت��ورم و بهبود نس��بی رکود رشد اقتصادی و تجاری ادامه داد‪ :‬کارشناس��ان کاهش قیمت‬ ‫نفت را از س��ال‌های گذش��ته هشدار‬ ‫اقتصادی و از همه مهم‌تر رش��د ‪۲۲‬‬ ‫کشور را ادامه داد‬ ‫داده بودند و این جالب نیست که هر‬ ‫درصدی صادرات غیرنفتی پشت‌سر‬ ‫زمان به مشکلی برمی‌خوریم از بخش‬ ‫بگذاریم‪.‬‬ ‫‹ ‹ایجاد ظرفیت‌های جدید صادراتی‬ ‫خصوصی درخواس��ت کنیم که وارد ش��ود و مشکالت را‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬با جذب س��رمایه‌گذاران خارجی عمال حل کند‪ ،‬بلک��ه دولت باید در جهت خصوصی‌س��ازی و‬ ‫بحث رونق تولید و افزایش کیفیت‪ ،‬ش��رایط را برای ورود کوچک کردن س��ازمان‌های مربوط به خود حرکت کرده‬ ‫به بازارهای جدید آسان کرده و دستاوردهای بسیاری به و بخش خصوصی را تقویت کند و قدرت عمل بیش��تری‬ ‫همراه خواهد داشت‪ .‬بنابراین اگر تحریم‌ها برداشته شوند به این بخش بدهد‪.‬‬ ‫باید به افزایش تولید و درآمدهای ملی خوش‌بین باشیم‪‹ ‹ .‬اقتصاد مقاومتی مغایرتی با واردات ندارد‬ ‫وی با اشاره به نقش مهم بخش خصوصی در رسیدن به‬ ‫نایب‌رییس کنفدراسیون صادرات ایران ادامه داد‪ :‬عالوه‌بر‬ ‫ای��ن خوش‌بینی‪ ،‬این موضوع را باید در نظر داش��ت که اهداف اقتصاد مقاومتی اظهار کرد‪ :‬بدیهی است که کشور‬ ‫درحال‌حاضر نرخ بهره بانکی و تس��هیالت قابل استفاده ما نیاز به واردات بخش��ی از م��واد اولیه دارد و این تفکر‬ ‫در داخل کشور‪ ،‬تعرفه‌های ترجیحی‪ ،‬عوارض مواد اولیه و اشتباهی اس��ت که عنوان ش��ود با ورود هرگونه واردات‬ ‫نیمه‌ساخته که مواد واسطه‌ای تولید هستند‪ ،‬فاکتورهایی باید ممانعت ش��ود‪ ،‬چ��ون برخی این تفک��ر را دارند که‬ ‫اس��ت که حتی با ورود س��رمایه‌گذاران خارجی و جدید اقتصاد مقاومتی یعنی جلوگی��ری از واردات؛ در صورتی‬ ‫کماکان وجود دارد‪ .‬در مورد این مشکالت نیز باید فکر و که اقتصاد مقاومتی مغایرتی با واردات ندارد‪ ،‬بلکه موضوع‬ ‫تدبیر جدی ش��ود که موانع تولید از میان برداشته شود‪ .‬اصلی بحث واردات کاالهای لوکس اس��ت و این در حالی‬ ‫الهوتی اف��زود‪ :‬اگر در عمل ای��ن اتفاق‌ها رخ دهد قطعا است که واردات مواد اولیه و واسطه‌ای که منجر به تولید‬ ‫شاهد رش��د صادرات‪ ،‬رشد تولید‪ ،‬رش��د درآمد سرانه و و رونق بازار می‌شود‪ ،‬نتایج بسیار مطلوبی را نیز به همراه‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫افزایش درآمد در اقتصاد ملی خواهیم بود‪.‬‬ ‫جالل��ی پروین تصریح ک��رد‪ :‬با تقوی��ت و توان بخش‬ ‫‹ ‹مهمترین مشکل‪ ،‬تبادالت مالی‬ ‫یک صادرکننده نمونه مهم‌ترین مشکل صادرکنندگان خصوصی تغییرات��ی در روند تجارت‪ ،‬نظ��ام بانکداری و‬ ‫را تبادالت مالی و مش��کالت بانکی عن��وان کرد و گفت‪ :‬گمرکات به وجود می‌آی��د‪ ،‬چراکه این‌گونه موانع جلوی‬ ‫وج��وه ارزی کاالهای صادراتی نمی‌تواند به کش��ور وارد جهش مدیریت جهادی را گرفته است‪.‬‬ ‫ش��ود و این موضوع یکی از مهم‌ترین مشکالتی است که ‹ ‹در آخر اینکه‪...‬‬ ‫در نهایت اینکه ش��رایط فعلی اقتصاد کشور به گونه‌ای‬ ‫صادرکنندگان با آن مواجه هس��تند‪ .‬مسعود قصایی‪ ،‬در‬ ‫گفت‌وگو با ایس��نا اظهار ک��رد‪ :‬حوزه صادرات جدا از کل اس��ت که در صورت نتیجه ندادن مذاکرات نیز با مشکل‬ ‫اقتصاد نیس��ت؛ بنابراین باید اقتص��اد را پویا کنیم‪ .‬البته حادی مواجه نخواهد ش��د‪ ،‬چراکه در تمام این س��ال‌ها‬ ‫ای��ن‌کار در دولت یازدهم ش��روع ش��ده ول��ی اقتصاد ما هرچند سخت اما توانستیم تا حدودی اقتصاد را سرپا نگه‬ ‫درحال‌حاضر توام با رکود و تورم اس��ت‪ .‬از س��وی دیگر داریم‪ .‬این درحالی است که کاهش تورم به محدوده ‪۱۶‬‬ ‫درصد‪ ،‬خروج از نرخ رش��د منفی و قرار گرفتن در مسیر‬ ‫قیمت نفت نیز کاهش یافته است‪.‬‬ ‫عضو اتحادیه تولیدکنندگان ظروف چینی و بلور تاکید رشد مثبت اقتصادی و همچنین رشد بیش از ‪۲۰‬درصدی‬ ‫کرد‪ :‬بحث تحریم‪ ،‬مش��کالتی را ب��رای همه بخش‌ها به صادرات غیرنفتی و کنترل واردات مصداق این امر اس��ت‬ ‫وج��ود آورده ک��ه اگر تحریم‌ه��ا برطرف ش��ود طبیعی که توانس��ته‌ایم تاکن��ون گام‌های موث��ری در این زمینه‬ ‫اس��ت مش��کالت بانکی برای تبادالت پول��ی و مالی نیز برداریم و بنابراین با به نتیجه نرسیدن مذاکرات نیز روند‬ ‫حل و محدودیت‌ها برطرف می‌ش��ود که با برطرف‌شدن رو به رشد کنونی متوقف نخواهد شد‪ ،‬ضمن اینکه نگاه‌ها‬ ‫محدودیت‌ها‪ ،‬راه برای تعامل بیش��تر با دیگر کش��ورها و به توافقات ‪ 5+1‬مثبت ارزیابی می‌‌شود‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫نخبگان اقتصادی‬ ‫در تدوین سیاست‌ها‬ ‫مشارکت کنند‬ ‫مجتبی خسروتاج‬ ‫قائم‌مقام وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫هر می��زان که اتاق‌ه��ا محل حض��ور نخبگان و‬ ‫فعاالن اقتصادی صاحب‌نظر باش��د‪ ،‬کش��ورمان در‬ ‫تدوی��ن و اتخاذ سیاس��ت‌های اقتص��ادی صحیح‪،‬‬ ‫توفی��ق بیش��تری خواهد داش��ت‪ .‬ای��ن در حالی‬ ‫اس��ت که موفقیت امروز کش��ورهای پیش��رفته و‬ ‫توس��عه‌یافته مره��ون تبادل‌نظ��ر و تعام��ل فکری‬ ‫صاحب‌نظ��ران اقتصادی از بنگاه‌ها و ش��رکت‌های‬ ‫تولی��دی و تجاری اس��ت که با مس��ئوالن دولتی‬ ‫انجام می‌ش��ود‪ .‬اعضای اتاق‌ها باید باطرح مس��ائل‬ ‫و مش��کالت س��ر راه تولید و تجارت و ارائه راه‌حل‪،‬‬ ‫سیاس��تگذاران دولتی را در اصالح مقررات و بهبود‬ ‫فضای کس��ب‌وکار یاری دهند‪ .‬ضمن اینکه دغدغه‬ ‫همه فعاالن اقتصادی کش��ور را داش��ته و نماینده‬ ‫آنها باش��ند و حقوق و خواس��ته آنه��ا را در جایگاه‬ ‫اتاق‌ها دنبال کنن��د‪ ،‬درواقع تعقیب منافع ملی که‬ ‫برخاس��ته از نظ��رات فعاالن اقتصادی اس��ت‪ ،‬باید‬ ‫س��رلوحه دیدگاه‌های هیات نمایندگان قرار گیرد‪.‬‬ ‫امروز حل مشکل بیکاری به‌عنوان یکی از مهم‌ترین‬ ‫دغدغه‌های مردم در دست فعاالن اقتصادی بخش‬ ‫خصوصی است و هیات نمایندگان منتخب باید در‬ ‫این‌باره چاره‌اندیش��ی کنند‪ .‬باید در نظر داشت که‬ ‫توس��عه صادرات غیرنفتی‪ ،‬رقابت برای تولید کاال با‬ ‫کیفیت بهتر و قیمت پایین‌تر‪ ،‬از موضوعاتی اس��ت‬ ‫که در ش��رکت‌های تولیدی و تجاری مطرح است و‬ ‫دستگاه‌های دولتی هم باید بستر حرکت صحیح و‬ ‫درست را با تدوین قوانین و مقررات مناسب فراهم‬ ‫کنند‪ .‬فردا ش��اهد رقابت ‪ ۱۶۵۰‬نفر در کل کش��ور‬ ‫برای ورود به هیات نماین��دگان اتاق‌های بازرگانی‬ ‫شهرس��تان‌ها (از جمله ته��ران) خواهیم بود که از‬ ‫این تعداد کاندی��دای نمایندگی‪ ۵۳۵ ،‬نفر انتخاب‬ ‫خواهند شد که به‌طور میانگین در کل کشور شانس‬ ‫هر نفر برای انتخاب ‪ ۳۲/۴‬درصد اس��ت‪ .‬همچنین‬ ‫از کل ‪ ۱۶۵۰‬نام��زد انتخابات در کش��ور ‪ ۶۳۴‬نفر‬ ‫در بخ��ش بازرگان��ی‪ ۵۴۸ ،‬نف��ر در بخش صنعت‪،‬‬ ‫‪ ۲۰۲‬نف��ر در بخ��ش معدن و ‪ ۲۶۶‬نف��ر در بخش‬ ‫کشاورزی ثبت‌نام کرده‌اند‪ .‬در تهران از تعداد ‪۱۱۱‬‬ ‫نفر نامزد ثبت‌نام ش��ده در بخش بازرگانی حداکثر‬ ‫اف��راد انتخابی ‪ ۱۶‬نفر خواه��د بود‪ ،‬از ‪ ۸۹‬نفر نامزد‬ ‫ثبت‌نامی در بخش صنعت حداکثر ‪ ۱۴‬نفر انتخاب‬ ‫خواهند ش��د و ‪ ۲۱‬نفر نیز در بخش معدن در اتاق‬ ‫تهران کاندیدای انتخاباتی شده‌اند که حداکثر ‪ ۴‬نفر‬ ‫انتخاب می‌شوند و در بخش کشاورزی از ‪ ۳۰‬نامزد‬ ‫ثبت‌نام شده در تهران فقط ‪ ۶‬نفر انتخاب می‌شوند‬ ‫و انتخابات در روز دوش��نبه ‪ ۹۳/۱۲/۱۸‬از ساعت ‪۸‬‬ ‫صبح تا ‪ ۶‬بعد از ظهر خواهد بود و در صورت نیاز و‬ ‫تشخیص هیات‌های نظارت برای حداکثر ‪ ۳‬ساعت‬ ‫قابل تمدید اس��ت‪۲۴ .‬س��اعت قبل از انتخابات (از‬ ‫ساعت ‪ ۸‬صبح امروز) تبلیغات نامزدها ممنوع است‬ ‫و هیات نظارت می‌تواند در صورت مشاهده تخلف‪،‬‬ ‫آرای ف��رد خاط��ی را باطل کند و طب��ق آیین‌نامه‬ ‫اجرایی اقدام خواهد شد‪.‬‬ ‫از س��ویی دیگ��ر‪ ،‬در روز رأی دادن‪ ،‬دارن��دگان‬ ‫کارت عضوی��ت ی��ا بازرگان��ی با حداقل یک‌س��ال‬ ‫س��ابقه عضویت قبلی (در ص��ورت نیاز می‌توانند از‬ ‫روی س��امانه اتاق هر شهرستان یا اتاق ایران درباره‬ ‫اینکه می‌توانند رأی دهند و کارت معتبر نیز داشته‬ ‫باشند‪ ،‬اس��م خود را شناسایی کنند) و با به همراه‬ ‫داشتن کارت هوشمند معتبر رای دهند‪.‬‬ ‫رأی دادن اش��خاص حقیق��ی و حقوق��ی فقط با‬ ‫حض��ور دارن��ده کارت عضویت امکانپذیر اس��ت و‬ ‫هیچ‌گون��ه وکالتنامه‌ای قابل پذیرش نیس��ت‪ .‬ارائه‬ ‫کارت هوش��مند معتبر باس��ابقه بیش از یکس��ال‬ ‫الزامی است‪.‬‬ ‫همچنی��ن هیات‌ه��ای نظ��ارت مکلفن��د در روز‬ ‫رأی‌گی��ری نس��بت ب��ه نص��ب یکنواخت اس��امی‬ ‫داوطلبان پذیرفته شده ملحق به عکس آنان با ذکر‬ ‫حقیقی یا نماینده شخصیت حقوقی بودن داوطلب‬ ‫به تفکیک بخش‌ه��ای بازرگانی‪ ،‬صنعتی‪ ،‬معدنی و‬ ‫کشاورزی و به ترتیب حروف الفبا به نحوی که قابل‬ ‫رویت رأی‌دهندگان باش��د‪ ،‬اق��دام کنند‪ .‬ورقه‌های‬ ‫رأی متحدالش��کل بوده‪ ،‬اس��امی تمامی داوطلبان‬ ‫انتخابات هر شهرس��تان روی آنها ب��ه تفکیک هر‬ ‫بخش چاپ ش��ده‪ ،‬و با توجه به اینکه شمارش آراء‬ ‫به‌صورت ماش��ینی و الکترونیک��ی خواهد بود‪ ،‬هر‬ ‫رأی‌دهنده کافی اس��ت مربع مقابل اسم کاندیدای‬ ‫م��ورد نظر خود را با خودکار مش��کی یا آبی کامل‬ ‫پ��ر کند‪ .‬ه��ر گاه در ورقه رأی بی��ش از حد مقرر‬ ‫مربع‌های جلوی اس��م‌ها پر شده باش��د‪ ،‬رأی افراد‬ ‫اضافی در انتهای فهرست هر بخش از درجه اعتبار‬ ‫س��اقط و به‌وس��یله ماش��ین خوانده نخواهد شد‪،‬‬ ‫همچنین تردد اعضای نامزدها و اش��خاص مرتبط‬ ‫در محل حوزه رأی‌گیری ممنوع است‪.‬‬
‫تنظیم بازار‬ ‫با سپردن کار مردم‬ ‫به دست مردم‬ ‫نظرگاه‬ ‫‪8‬‬ ‫یکشنبه ‪ 17‬اسفند ‪ 17 - 1393‬جمادی االول ‪ 8 -1436‬مارس ‪ -2015‬شماره ‪ -175‬پیاپی ‪1493‬‬ ‫اصناف‬ ‫‪trade@smtnews.ir‬‬ ‫علی فاضلی‬ ‫رییس اتاق اصناف کشور‬ ‫به طور معمول در آخرین روزهای هر س��ال حجم‬ ‫نقدینگی موجود در بازار بیش از همیش��ه می‌ش��ود‬ ‫چراک��ه با نزدیک ش��دن به نوروز درخواس��ت بیش‬ ‫از ح��د معمول مردم و افزای��ش خرید و فروش‌‪ ،‬پول‬ ‫زی��ادی وارد ب��ازار می‌ش��ود و برای آنکه ای��ن امر با‬ ‫مش��کلی روبه‌رو نش��ود‪ ،‬تمام نهاد‌ها از جمله دولت‪،‬‬ ‫بانک مرکزی‪ ،‬اتحادیه‌های صنفی و… همگی دست‬ ‫به کار می‌ش��وند که خللی در تبادالت بازار رخ ندهد‪.‬‬ ‫بازار نوروزی امسال نیز از این قاعده مستثنا نیست و‬ ‫حتی می‌توان به جرات گفت که به دلیل تالش دولت‬ ‫و اصناف وضع از س��ال‌های قبل بهتر است به طوری‬ ‫که امس��ال با تالش دولت و اتاق اصناف کش��ور چند‬ ‫اقدام ویژه انجام ش��ده اس��ت‪ .‬در حال حاضر بیش از‬ ‫‪ ۳۹۰‬نمایشگاه بهاره در کش��ور برقرار شده است که‬ ‫در تمام این ‪ ۳۹۰‬نمایش��گاه بهاره کاالهای مورد نیاز‬ ‫عمومی با تخفیف ‪30‬درصد به مردم عرضه می‌ش��ود‪.‬‬ ‫اقدام دیگ��ری که برای تعدیل بازار ش��ب عید انجام‬ ‫ش��ده‪ ،‬فعال شدن فروشگاه‌هایی است که در این ایام‬ ‫به ص��ورت فوق‌العاده و ب��ا قیمت‌هایی کمتر از عرف‬ ‫ب��ازار فروش می‌کنند‪ .‬در حال حاضر فقط در س��طح‬ ‫ش��هر تهران تعداد ‪ ۳‬هزار بنگاه تولیدی و فروش��گاه‬ ‫ب��ا هماهنگی‌های انجام ش��ده به ص��ورت فوق‌العاده‬ ‫ب��ا حداقل ‪ ۲۰‬درص��د کاهش قیم��ت کاالهای خود‬ ‫را به فروش می‌رس��انند که ش��رایط بازار را تا حدی‬ ‫رقابتی‌ت��ر و از افزایش سرس��ام‌آور قیمت‌ه��ا در بازار‬ ‫جلوگیری می‌کند‪ .‬به این ترتیب امس��ال وضع تامین‬ ‫زیرس��اخت‌های الزم برای مش��ارکت بنگاه‌ها بهتر از‬ ‫س��ال گذشته اس��ت اما هنوز این بخش نیازمند کار‬ ‫اس��ت‪ .‬در بحث نظ��ارت بر بازار نی��ز ‪ ۳‬بخش اکنون‬ ‫نظارت ویژه و مستقیم بر بازار اعمال می‌کنند که این‬ ‫امر تخلفات و گرانفروشی را تاحد زیادی کاهش داده‬ ‫است‪ .‬این نظارت‌ها هم بر نمایشگاه‌های بهاره و هم بر‬ ‫بازار اس��ت‪ ۱۸۶۰ .‬بازرس اتاق اصناف‪ ۳ ،‬هزار بازرس‬ ‫س��ازمان حمایت مصرف‌کنن��دگان و تولیدکنندگان‪،‬‬ ‫همچنین برخورد‌های قانونی و رس��یدگی س��ازمان‬ ‫تعزی��رات حکومتی امس��ال تخلفات ب��ازار را تا حد‬ ‫زیادی زیرکنترل خود درآورد و از این بابت اطمینان‬ ‫خاطری در بازار ش��ب عید امس��ال حاکم شده است‪.‬‬ ‫به‌طور کلی بازار نوروزی امس��ال بازاری بسیار آرام و‬ ‫کم‌تنش نسبت به چند سال اخیر است و به‌جز دو قلم‬ ‫کاال افزایش قیمت نابجا در هیچ کاالیی دیده نش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬گوشت مرغ و پرتقال تنها کاالهایی بود که در‬ ‫این ‪ 3‬ماه جنجال برانگیز شد اما خوشبختانه با تالش‬ ‫دول��ت و اصناف قیمت ای��ن دو کاال نیز به زودی در‬ ‫تمام کشور تعدیل می‌شود و مشکلی از بابت آن پیش‬ ‫نخواهد آمد‪ .‬ناگفته نماند امسال با توجه ویژه دولت و‬ ‫اصناف به کاالی ایرانی یک ش��عار قدیمی به حقیقت‬ ‫تبدیل شده است‪ .‬امسال در تمام نمایشگاه‌های کشور‬ ‫تا حد ممکن کاالها از نوع باکیفیت ایرانی هس��تند و‬ ‫هیچ غرفه نمایش��گاهی حق فروش کاالی نامرغوب و‬ ‫غیرایران��ی ندارد‪ .‬با وجود این برای س��ال‌های آینده‬ ‫برنامه‌های ویژه‌تری در نظ��ر داریم که گرچه زمان‌بر‬ ‫است اما تحقق آنها تمام مشکالت بازار نوروزی را رفع‬ ‫خواهد کرد‪ .‬تنظیم بازار با سپردن کار مردم به دست‬ ‫مردم برای س��ال‌های آین��ده از مهم‌ترین برنامه‌های‬ ‫دولت اس��ت که نشان می‌دهد راه درازی تا تحقق آن‬ ‫پیش رو داریم‪.‬‬ ‫وضعيت قنادي‌ها در آستانه سال جديد زير ذره‌بين‬ ‫زه�را فريدزادگان‪-‬گ�روه تج�ارت‪:‬‬ ‫ش��يريني به عنوان يکي از اقالم ضروري و‬ ‫مورد نياز براي پذيرايي از مهمانان نوروزي‪،‬‬ ‫در فرهنگ ايراني نهادينه ش��ده اس��ت‪ .‬از‬ ‫آنجايي که ايراني��ان به صفت مهمان‌‌نوازي‬ ‫ش��هره هس��تند و مهم��ان را حبيب خدا‬ ‫مي‌دانن��د و ورودش ب��ه من��زل را به مثابه‬ ‫ورود برک��ت و روزي قلم��داد مي‌کنند‪ ،‬از‬ ‫اين رو با پذيرايي تمام و کمال از مهمان با‬ ‫انواع و اقسام خوردني‌ها مانند ميوه‪ ،‬چايي‪،‬‬ ‫شربت و شيريني سنگ‌تمام مي‌گذارند‪ .‬اين‬ ‫منش ايراني‪ ،‬در روزهاي ويژه س��ال مانند‬ ‫نوروز‪ ،‬رنگ و بوي خاصي به خود مي‌گيرد‬ ‫و مردمان هر کدام از شهرهاي ايران‪ ،‬بسته‬ ‫به نوع فرهنگ بومي منطقه ش��يريني‌هاي‬ ‫متنوعي را ب��راي پذيراي��ي از مهمان‌هاي‬ ‫ن��وروزي تهيه و خريداري مي‌کنند‪ .‬ش��ايد‬ ‫همين س��نت‌هاي ديرينه باشد که در گذر‬ ‫زم��ان صنف بزرگ��ي مانند صن��ف قنادان‬ ‫را تش��کيل داد و امروزه وج��ود واحدهاي‬ ‫صنفي قنادي با انواع و اقسام شيريني‌هاي‬ ‫خوش‌طعم و متنوع‪ ،‬ش��يريني آغاز سال نو‬ ‫را دوچندان مي‌کند‪.‬‬ ‫‹ ‹وضعيت بازار شب عيد‬ ‫با افزايش نسبي قيمت برخي اقالم مورد‬ ‫ني��از واحد‌ه��اي صنفي شيريني‌فروش��ي‪،‬‬ ‫اي��ن انتظ��ار مي‌رفت که نرخ ش��يريني در‬ ‫پايان س��ال و در آس��تانه سال نو با افزايش‬ ‫قيم��ت مواجه ش��ود؛ موضوعي که منجربه‬ ‫نگران��ي خانوارها براي تهيه ش��يريني عيد‬ ‫شد و اين س��وال را در ذهن ايجاد کرد که‬ ‫اتحاديه صنف قنادان براي بازار ش��ب عيد‬ ‫چ��ه برنامه‌هايي را در نظر دارد تا با رعايت‬ ‫حقوق مصرف‌کنند‌گان‪ ،‬توليدات واحد‌هاي‬ ‫صنفي قنادي‪ ،‬ب��ا کيفيت مطلوب و قيمت‬ ‫مناس��ب به دس��ت مش��تريان برس��د و از‬ ‫س��وي ديگر رضايت قنادان از فروش شب‬ ‫عيد جلب ش��ود‪ .‬با گش��ت و‌گذار کوتاهي‬ ‫در چند شيريني‌‌فروش��ي و پ��رس و جو از‬ ‫کام بازار شيرين است‬ ‫کس��اني که براي خريد شب عيد‪ ،‬يخچال‬ ‫قنادي‌ه��ا را ب��ا دقت نظ��اره مي‌کنند‪ ،‬اين‬ ‫نکت��ه عايدمان مي‌ش��ود که بيش��تر مردم‬ ‫تمايل به خريد ش��يريني‌های خش��ک و با‬ ‫اندازه کوچک دارند و در توضيح اين مطلب‬ ‫مي‌گويند‪ :‬نگهداري شيريني‌هاي خشک به‬ ‫ي تَر و بزرگ‬ ‫مراتب راحت‌تر از ش��يريني‌ها ‌‬ ‫اس��ت و تا پايان تعطيالت نوروز مي‌توان به‬ ‫براي ايام عيد نوروز‪،‬‬ ‫قيمت‌ها هيچ‌گونه افزايشي‬ ‫نداشته و بر‌اساس‬ ‫تصميم کميسيون فني و‬ ‫قيمت‌گذاري اتاق اصناف‬ ‫به واحد‌هاي صنفي ابالغ‬ ‫شده است‬ ‫خوبي از آن نگهداري ک��رد‪ ،‬عالوه‌بر اينکه‬ ‫ش��يريني‌هاي خامه‌اي گران‌تر است و براي‬ ‫پذيراي��ي از مهمانان عيد چندان مناس��ب‬ ‫نيست‪.‬‬ ‫‹ ‹تخلف برخي واحد‌هاي صنفي‬ ‫ع��ده‌اي از مش��تريان مغازه‌‌ه��ا ني��ز از‬ ‫تفاوت قيمت‌ه��ا و افزايش قيمت برخي از‬ ‫انواع ش��يريني‌ها گاليه‌مندند و مي‌گويند‪:‬‬ ‫فروش��ندگان در توجي��ه افزاي��ش قيمت‬ ‫برخ��ي اقالم خود‪ ،‬گراني مواد اوليه را بهانه‬ ‫مي‌کنن��د و معتقدن��د باقي‌ماندن قيمت‌ها‬ ‫به هم��ان ميزان س��ابق‪ ،‬موجب ضرردهي‬ ‫واح�� ‌د صنفي‌ش��ان مي‌ش��ود‪ .‬ب��ا توجه به‬ ‫اهميت رعاي��ت حق��وق مصرف‌کننده که‬ ‫در دول��ت يازدهم به‌طور ج��د بر آن تاکيد‬ ‫ش��ده اس��ت‪ ،‬اهميت توجه به اين موضوع‪،‬‬ ‫در روزه��اي پاياني س��ال که ب��ازار تقاضا‬ ‫بس��يار پرتکاپو اس��ت‪ ،‬بيش از گذش��ته به‬ ‫نظر مي‌‌رس��د‪ .‬علي بهرمند‪ ،‬رييس اتحاديه‬ ‫‪ ،‬افزايش‬ ‫قنادان تهران در گفت‌وگو با‬ ‫قيمت خودسرانه برخي واحد‌هاي صنفي را‬ ‫غير‌قانوني مي‌داند و مي‌گويد‪ :‬براي ايام عيد‬ ‫نوروز‪ ،‬قيمت‌ها هيچ‌گونه افزايشي نداشته و‬ ‫قيمتي که بر‌اساس تصميم کميسيون فني‬ ‫و قيمت‌گ��ذاري اتاق اصن��اف به واحد‌هاي‬ ‫صنفي ابالغ ش��ده اس��ت‪ ،‬قيمتي بر اساس‬ ‫رعاي��ت حقوق مصرف‌کننده و جلوگيري از‬ ‫زيان فروش��نده اس��ت و هيچ واحد صنفي‬ ‫مجاز به افزايش قيمت اقالم خود نيست‪.‬‬ ‫‹ ‹بازرسي‌هاي مستمر از سوي اتحاديه‬ ‫ب��ه گفت��ه وي در کنار موارد ذکر ش��ده‪،‬‬ ‫بازرس��ان اتحادي��ه ب��ه ط��ور مس��تمر از‬ ‫واحد‌ه��اي صنف��ي بازديد مي‌کنن��د و در‬ ‫صورت مشاهده تخلف از سوي فروشندگان‪،‬‬ ‫در مرحله نخست با دادن تذکر و در صورت‬ ‫بي‌توجهي‪ ،‬ب��ا دادن اخط��ار‪ ،‬واحد صنفي‬ ‫را از ادام��ه تخل��ف منع و در ش��رايطي که‬ ‫فروش��نده مصر به ادامه تخلف خود باش��د‪،‬‬ ‫مراتب را به اداره تعزيرات گزارش مي‌دهند‬ ‫ت��ا با واحد متخلف برخورد قانوني ش��ود‪ .‬با‬ ‫توج��ه به گفته‌هاي ريي��س اتحاديه قنادان‬ ‫ته��ران‪ ،‬باي��د ديد چه م��واردي در افزايش‬ ‫قيم��ت ش��يريني در واحد‌ه��اي صنف��ي‬ ‫تاثيرگذار است‪ .‬بهرمند معتقد است‪ :‬قيمت‬ ‫م��واد اوليه م��ورد نياز شيريني‌فروش��ي‌ها‬ ‫چندان افزايش چش��مگيري نداش��ته است‬ ‫ک��ه واحد‌هاي صنفي را مجب��ور به افزايش‬ ‫قيمت محصوالت خ��ود کند اما هزينه‌هاي‬ ‫س��رباري که واحد‌هاي صنفي با آن مواجه‬ ‫هستند‪ ،‬قيمت محصوالت را تحت‌تاثير قرار‬ ‫مي‌دهد؛ هزينه‌هايی ش��امل برق‪ ،‬آب‪ ،‬گاز‪،‬‬ ‫هزينه کارکنان‪ ،‬ماليات‪ ،‬دارايی‪ ،‬اجاره محل‬ ‫و‪ ....‬که بي��ش از هزينه مواد اوليه در ميزان‬ ‫افزايش يا کاهش قيمت شيريني تاثيرگذار‬ ‫است اما تاکنون ب ‌ه جز يک مورد که در ماه‬ ‫مبارک مقداري شکر سهميه‌اي به قنادي‌ها‬ ‫داده شد‪ ،‬ديگر تسهيالتي از اين قبيل داده‬ ‫نشده است و برنامه‌اي هم براي اين موضوع‬ ‫نيست‪.‬‬ ‫‹ ‹گراني به واسطه جعبه‌هاي مقوايي‬ ‫يک��ي از مهم‌تري��ن گاليه‌هاي م��ردم از‬ ‫خريد ش��يريني‪ ،‬چه در ايام پاياني س��ال و‬ ‫چ��ه در روزهاي ديگر‪ ،‬عرضه ش��يريني در‬ ‫جعبه‌هاي مقوايي بي‌کيفيت و از نظر وزني‪،‬‬ ‫سنگين اس��ت‪ ،‬چراکه به اعتقاد خريداران‪،‬‬ ‫اين‌کار گران‌فروش��ي و نوعي تخلف است و‬ ‫اتحادي��ه صنف قنادان ملزم به مقابله با اين‬ ‫تخلفات اس��ت‪ .‬موضوعي که بهرمند درباره‬ ‫آن مي‌گويد‪ :‬س��ال گذش��ته در اين زمينه‬ ‫مش��کالتي وج��ود داش��ت و گزارش‌هايي‬ ‫از س��وي م��ردم به گ��وش ما رس��يد‪ ،‬اما‬ ‫خوشبختانه با پيگيري‌هاي اداره استاندارد‬ ‫اين مش��کالت نيز برطرف و در نهايت اين‬ ‫تصمي��م گرفته ش��د ت��ا وزن جعبه‌ها نيز‬ ‫استانداردس��ازي ش��ود‪ .‬بنابراين امس��ال‪،‬‬ ‫اس��تاندارد جعبه‌ها به اتحاديه اعالم شد و‬ ‫اتحاديه نيز اين اس��تاندارهاي تعيين شده‬ ‫را در نرخ‌نام��ه وارد و تببي��ن و ب��ه اعضاي‬ ‫صنف نيز اعالم کرد که بر اس��اس آن اقدام‬ ‫ب��ه عرضه ش��يريني کنند‪ .‬از س��وي ديگر‬ ‫قرار ش��ده که جعبه‌سازان نيز اين جعبه‌ها‬ ‫را استاندارد ش��ده به قنادان تحويل دهند‪.‬‬ ‫اکن��ون اس��تاندارد وزن جعبه ب��راي يک‬ ‫کيلوگ��رم ش��يريني ‪ 125‬گرم‪ ،‬ب��راي ‪1/5‬‬ ‫کیلو شيريني ‪ 170‬گرم و جعبه ‪ 2‬کيلويي‬ ‫ش��يريني ‪ 210‬گرم تعيين ش��ده است تا‬ ‫هزينه جعبه در خريد از يک رقم باالتر نرود‪.‬‬ ‫به‌طور کلي‪ ،‬مش��تريان شيريني‌فروشي‌ها‪،‬‬ ‫اين‌روزه��ا رضايت قاب��ل توجه��ي از بازار‬ ‫ش��يريني دارند و ج��ز چند م��ورد جزئي‬ ‫مابقي خريداران دست پر از قنادي‌ها بيرون‬ ‫مي‌آيند‪ .‬مصداق اين ادعا‪ ،‬گفته‌هاي بهرمند‬ ‫اس��ت که وي نيز با اظه��ار رضايتمندي از‬ ‫وضعي��ت صنف قنادان‪ ،‬از واحد‌هاي صنفي‬ ‫و مردم ‪ 2‬تقاضاي مهم دارد‪ :‬نخست اينکه‬ ‫براي جلوگيري از سوء‌اس��تفاده واحد‌هاي‬ ‫صنفي بدون مج��وز از مردم مي‌خواهد که‬ ‫از قنادي‌ه��اي معتبر و داراي جواز کس��ب‬ ‫مايحتاج خود را خريداري کنند‪ .‬از س��وي‬ ‫ديگ��ر به واحد‌هاي صنف��ي توصيه مي‌کند‬ ‫ب��ا ارائه محص��والت با کيفي��ت و با قيمت‬ ‫مناسب‪ ،‬هواي مشتريان و مصرف‌کنندگان‬ ‫را داشته باشند‪.‬‬ ‫طبق مصوبه اتحاديه‪ ،‬نرخ شيريني‌هاي پرمصرف براي سال جديد اعالم شد‬ ‫هر کيلو‬ ‫قيمت‌ها‬ ‫کيک يزدي‬ ‫‪ 8‬هزار تومان‬ ‫شيريني دانمارکي‬ ‫‪ 9‬هزار و ‪ 600‬تومان‬ ‫زبان ‪ -‬برنجي و پاپيوني‬ ‫‪10‬هزار و ‪ 500‬تومان‬ ‫شيريني‌تر و خامه‌اي درجه يک‬ ‫‪ 12‬هزار و ‪ 500‬تومان‬ ‫براس��اس اين مصوبه اگر ش��يريني با قيمتي بيش از اين رقم فروخته شود يا آن قنادي از‬ ‫مواد خاص‌تري در توليد شيريني استفاده کند‪ ،‬بايد به تاييد کميسيون فني اتحاديه برسد‬ ‫يا به واس��طه تخلف در نرخ‌گذاري در بازرس��ي‌ها برخورد خواهد شد‪ .‬اگر کسي نسبت به‬ ‫ي هم اعتراضي داشته باش��د مي‌تواند با شماره ‪ 124‬يا با شماره‬ ‫قيمت و کيفيت ش��يرين ‌‬ ‫اتحاديه تماس بگيرد که در اسرع وقت به شکايت آن فرد رسيدگي خواهد شد‪.‬‬ ‫لغو قانون حدود صنفی دردسرساز شد‬ ‫قیمت رسمی کل ‌ه و پاچه اعالم شد‬ ‫الزامافزایشمالیاتواردکنندگانپوشاک‬ ‫هشدار برای استفاده از ظروف یکبار مصرف‬ ‫رییس اتحادیه خشکشویی و لباسشویی با‬ ‫ارزیاب��ی منفی از س��ال ‪۱۳۹۳‬برای صنف‬ ‫متبوع خود گفت‪ :‬باید گفت امس��ال برای‬ ‫صنف ما سال مساعدی نبود‪ .‬رعایت حدود‬ ‫صنف��ی در برخی صنوف یک امتیاز و یک‬ ‫نیاز اس��ت به همین خاطر با لغو قانون حدود صنفی‪ ،‬مشکالت‬ ‫عدیده‌ای برای اعضای صنف خشکش��ویی و لباسش��ویی ایجاد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫ابوالفض��ل رجب‌زاده‪ ،‬باال ب��ودن هزینه‌های‬ ‫ب��ه گزارش‬ ‫انرژی را از دیگر مش��کالت اعضای صنف خود برشمرد و اظهار‬ ‫کرد‪ :‬از طرف دیگر باال بودن هزینه‌های انرژی و محاسبه آن با‬ ‫تعرف��ه تجاری بیش از پیش به لحاظ اقتصادی اعضای صنف را‬ ‫در فشار قرار داده و آنها را با مشکالت عدیده‌ای مواجه ساخته‬ ‫اس��ت‪ .‬رجب‌زاده با بیان این مطلب که تعرفه انرژی واحدهای‬ ‫صنفی خشکشویی و لباسشویی باید به صورت صنعتی محاسبه‬ ‫ش��ود‪ ،‬تاکید ک��رد‪ :‬از آنجایی که تعرفه صنعتی برای مش��اغل‬ ‫انرژی‌بر مثل خشکش��ویی‌ها و لباسش��ویی‌ها مناسب‌تر است‪،‬‬ ‫نامه‌نگاری‌هایی در این‌باره با اتاق اصناف تهران انجام ش��ده که‬ ‫امید می‌رود موثر واقع ش��ود و بحث آزادسازی قیمت‌ها نیز از‬ ‫جمله مسائلی است که در دستور کار اتحادیه قرار گرفته است‪.‬‬ ‫رییس اتحادیه طباخ��ان تهران از کاهش‬ ‫قیمت خرید کل��ه و پاچه برای واحدهای‬ ‫صنفی خبر داد و فروش هر دس��ت کله و‬ ‫پاچه به قیمت باالت��ر از ‪۴۰‬هزار تومان را‬ ‫تخلف عنوان کرد‪.‬‬ ‫به گفته حس��ین رواسی براس��اس برنامه‌ریزی‌های انجام شده‬ ‫واحده��ای صنف��ی م��ا باید هر دس��ت کله و پاچ��ه مرغوب و‬ ‫باکیفی��ت را هزار تومان ارزان‌تر از کش��تارگاه‌ها یا مراکز خرید‬ ‫تهی��ه کنند ک��ه مذاکرات و اقدام��ات الزم در این زمینه انجام‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش‬ ‫‪ ،‬وی گفت‪ :‬واحدهای صنفی تقاضای افزایش‬ ‫قیمت را داده بودند و برای اینکه مصرف‌کننده ش��اهد افزایش‬ ‫قیمت‌ها نباشد‪ ،‬برنامه‌ریزی کردیم که واحدهای صنفی بتوانند‬ ‫کله و پاچه مورد نیاز خود را از کش��تارگاه‌ها هزار تومان کمتر‬ ‫از قیمت خرید و فاکتور ش��ده تهی��ه کنند و البته کاهش هزار‬ ‫تومانی نیز در دی‌ماه اجرایی شد‪.‬‬ ‫رواس��ی با بی��ان اینکه قیمت فروش کل ‌ه و پاچه براس��اس نوع‬ ‫س��رویس‌دهی‪ ،‬مکان پذیرای��ی و موارد دیگر متفاوت اس��ت‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬هر دست کله و پاچه باکیفیت در تهران در نهایت‬ ‫باید ‪۴۰‬هزار تومان باشد نه بیشتر‪.‬‬ ‫ریی��س اتحادیه پیراهن‌دوزان گفت‪ :‬بهترین‬ ‫راه ب��رای جلوگی��ری از متض��رر ش��دن‬ ‫تولیدکنن��دگان داخلی تعیی��ن مالیات‌های‬ ‫سنگین برای واردکنندگان است ‪ .‬به گزارش‬ ‫ایلن��ا جواد درودیان درب��اره افزایش واردات‬ ‫پوشاک به کشور گفت‪ :‬افراد سودجو در هر پست و مقامی به دنبال‬ ‫منافع ش��خصی خود هس��تند ک��ه این موضوع ضربه س��ختی به‬ ‫تولیدات داخل زده است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬هر چند مس��ئوالن بلندپایه کشور همواره بر اهمیت‬ ‫تولیدات داخل تاکید دارند اما متاسفانه گوش شنوایی وجود ندارد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینک��ه میزان تولیدات داخل تا ‪ ۸۰‬درصد کاهش پیدا‬ ‫کرده اس��ت‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬با واردات پوشاک از کشورهای همسایه‬ ‫و برگزاری شوهای لباس ترکیه‌ای در حوزه دوخت کت و شلوار و‬ ‫پیراهن‌های مردانه و زنانه با کاهش تولید مواجه شده‌ایم‪.‬‬ ‫وی اظه��ار ک��رد‪ :‬در صورتی که دول��ت از تولیدکنندگان حمایت‬ ‫کند با ارائه تسهیالت به تولیدکنندگان آنها می‌توانند ماشین‌های‬ ‫نساجی پیشرفته را وارد کنند‪.‬‬ ‫درودیان افزود‪ :‬به جرات می‌توان گفت ما از تولیدکنندگان پوشاک‬ ‫ایتالیایی و ترکیه‌ای چیزی کم نداریم و تنها موضوع عقب‌افتادگی‬ ‫ما درباره فناوری روز و ماشین‌آالت است‪.‬‬ ‫رییس اتحادیه س��ازندگان و فروش��ندگان‬ ‫مصنوعات پالستیک تهران گفت‪ :‬شهروندان‬ ‫بای��د از مضرات اس��تفاده از ظ��روف یکبار‬ ‫مصرف کاغذی که مواد اولی��ه آنها وارداتی‬ ‫اس��ت‪ ،‬آگاه باش��ند ب��ه دلی��ل اینک��ه این‬ ‫محصوالت ‪ 100‬درصد غیربهداش��تی هستند‪ .‬به گفته سیدرحیم‬ ‫مقیمی‌اص��ل‪ ،‬لیوان‌های یکبار مصرف کاغ��ذی موجود در بازار به‬ ‫خوبی انگل‌زدایی و اس��ترلیزه نش��ده و به همین دلیل بهداش��تی‬ ‫نیس��تند و می‌توانند عامل انتقال انواع بیماری باشند‪ .‬وی تصریح‬ ‫ک��رد‪ :‬تولید ظ��روف یکبار مص��رف کاغذی مراحل��ی دارد که در‬ ‫تولیدات فعلی رعایت نمی‌ش��ود و به همین دلیل این تولیدات در‬ ‫مکان‌های مرطوب (نقاط شرجی) کپک می‌زند و نکته قابل توجه‬ ‫اینجاست که در الیه داخلی لیوان‌های‌کاغذی از پالستیک استفاده‬ ‫ش��ده است‪ .‬مقیمی افزود‪ :‬استفاده از ظروف یکبار مصرف کاغذی‬ ‫در طوالنی‌مدت موجب ایجاد امراض پوس��تی و ریزش مو خواهد‬ ‫ش��د و در ای��ن باره توصیه‌های الزم از س��وی اتحادی��ه به وزارت‬ ‫بهداش��ت شده اس��ت‪ .‬وی خاطرنش��ان کرد‪ :‬ظروف یکبار مصرف‬ ‫پالس��تیکی تا زمانی که تا دمای ‪ 80‬درجه گرم نش��وند‪ ،‬سرطانزا‬ ‫نیستند و اگر مایعات داغ باالتر از ‪ 80‬درجه در این ظروف ریخته‬ ‫شود‪ ،‬به‌طور قطع برای سالمت افراد خطر خواهد داشت‪.‬‬
‫یکشنبه ‪ 17‬اسفند ‪ 17 - 1393‬جمادی االول ‪ 8 -1436‬مارس ‪ -2015‬شماره ‪ -175‬پیاپی ‪1493‬‬ ‫در گفت‌‌وگوی اختصاصی‬ ‫‪states@smtnews.ir‬‬ ‫استان‌ها‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪9‬‬ ‫تلخی بدهی در کام کارخانه قند لرستان‬ ‫چشم يزدي‌ها به بهره‌برداري از معدن سرب و روي روشن شد‬ ‫خیز خراسان شمالی برای مشارکت در طرح‌های بزرگ‬ ‫با استاندار آذربایجان غربی مطرح شد‬ ‫تهیه کود پتاس از نمک دریاچه ارومیه‬ ‫زین�ب عبدی ـ گ�روه اس�تان‌ها‪ :‬همین که ن�ام آذربایج�ان غربی به‬ ‫می�ان می‌آی�د‪ ،‬تصوی�ری از خش�کیدن دریاچه ارومیه جلوی چش�م‬ ‫ج�ان می‌گیرد‪ .‬تصاویری که به توفان‌های نمکی منجر می‌ش�ود‪ .‬خطر‬ ‫توفان‌های نمکی که به گفته کارشناسان تا چند استان آن‌طرف‌تر را فرا‬ ‫می‌گیرد‪ ،‬مس�ئوالن اس�تان آذربایجان غربی را برآن داشت تا چاره‌ای‬ ‫بیندیش�ند‪ .‬قربانعلی سعادت‪ ،‬استاندار این استان نیز با پیگیری طرح‬ ‫اح�داث کارخانه کودپتاس اقدامی عملی در این باره را به ثمر رس�اند‪.‬‬ ‫اکنون تالش‌های اس�تاندار آذربایجان غربی ب�رای جلوگیری از پخش‬ ‫€ €چه مش�وق‌هایی برای جذب سرمایه‌گذاران و‬ ‫حمایت از بخش خصوصی در آذربایجان غربی در‬ ‫نظر گرفته‌اید؟‬ ‫برای جذب سرمایه‌گذار و حضور آنها در بخش صنعت‬ ‫آذربایج��ان غربی مرکز جذب س��رمایه‌گذاری با عنوان‬ ‫پنجره واحد تاس��یس ش��ده است که س��رمایه‌گذاران‬ ‫داخلی و خارجی در این مس��یر برای کسب مجوزهای‬ ‫الزم به آس��انی اقدام می‌کنند‪ .‬تاکنون عمده مش��کل‬ ‫آنه��ا در راه‌اندازی طرح‌های صنعت��ی مربوط به تامین‬ ‫آب و زمی��ن ب��وده که با پیگیری‌های انجام ش��ده این‬ ‫زیرساخت‌ها تامین شده است‪.‬‬ ‫البته شهرداری آذربایجان غربی نیز در بخش تجاری‬ ‫شهر ارومیه سرمایه‌گذاری‌های مناسبی را شروع کرده‬ ‫که با حمایت از س��رمایه‌گذاران تح��ول زیادی در این‬ ‫زمینه به وجود آمده است‪.‬‬ ‫€ €چ�ه طرح‌ه�ای س�رمایه‌گذاری در اس�تان‬ ‫آذربایجان غربی در حال پیگیری است؟‬ ‫مس��یر سرمایه‌گذاری در این اس��تان روشن و شفاف‬ ‫است‪ ،‬س��رمایه‌گذاران متعددی با مطالعات انجام شده‬ ‫در زمینه پتروش��یمی و ذوب‌آه��ن ورود پیدا کرده‌اند‪.‬‬ ‫همچنی��ن پ��گاه آذربایجان غربی در کش��ت و صنعت‬ ‫سلماس س��رمایه‌گذاری بزرگی با اش��تغالزایی مناسب‬ ‫انجام داده اس��ت که می‌تواند جایگزین مناس��بی برای‬ ‫اش��تغال در ش��هرهای اط��راف دریاچه ارومیه باش��د‬ ‫زی��را بای��د کش��اورزی در آن منطقه توس��عه یافته و‬ ‫بخ��ش صنعت غیرآب‌ب��ر ایجاد ش��ود‪ .‬در منطقه ماکو‬ ‫نیز س��رمایه‌گذاری برای س��اخت زیربنا‌ه��ا در بخش‬ ‫کشت و صنعت آغاز شده اس��ت‪ .‬البته تفاهمنامه‌ای با‬ ‫س��رمایه‌گذارانی از ترکیه و عراق برای انجام پروژه‌های‬ ‫مس��کونی‪ ،‬تجاری و گردش��گری در مهاباد امضا شده‬ ‫اس��ت‪ .‬بنابراین امیدواریم اعتماد بخش خصوصی را در‬ ‫انجام سرمایه‌گذاری‌های صنعتی و تجاری جلب کنیم‪.‬‬ ‫€ €با وجود خشک شدن بخش وسیعی از دریاچه‬ ‫ارومیه آی�ا امکان تغییر کاربری زمین‌های اطراف‬ ‫آن و ایجاد صنایع در اطراف دریاچه ارومیه وجود‬ ‫ش�دن ذرات نمک دریاچه ارومیه در ش�رف به نتیجه رس�یدن اس�ت‬ ‫چراکه طرح اح�داث کارخانه تهیه کود پت�اس از نمک اطراف دریاچه‬ ‫ارومیه در حال کس�ب مجوز‌های الزم از سازمان زمین‌شناسی است و‬ ‫اداره کل حفاظت محیط‌زیس�ت ارومیه نیز با انجام آن مخالفتی ندارد‪.‬‬ ‫احداث این کارخانه می‌تواند ‪ 2/5‬میلیون تن کود پتاس�ی که ساالنه به‬ ‫کشور وارد می‌شود را تامین کند‪ .‬البته این همه ماجرا نیست و هدایت‬ ‫صنای�ع آب بر از اطراف دریاچه ارومیه به س�مت منطقه آزاد ماکو نیز‬ ‫در حال اجراس�ت همچنین تغییر کشاورزی سنتی به کشاورزی مدرن‬ ‫با مش�ارکت ‪ 85‬درصدی دولت از دیگ�ر برنامه‌ها برای مقابله با پدیده‬ ‫ذرات نمک اس�ت که قربانعلی س�عادت بر آن تاکید کرد و نقش مردم‪،‬‬ ‫ج�ذب س�رمایه‌گذاران و حمایت از آنها را در ایج�اد صنایع غیرآب بر‬ ‫در اطراف دریاچه و کاهش س�هم آب مصرفی کشاورزی را بسیار مهم‬ ‫دانست و ابراز امیدواری کرد که این مسیر با مشارکت برجسته مردم و‬ ‫تو‌گوی‬ ‫حمایت بانک‌ها بتواند به ثمر برسد‪ .‬آنچه در زیر می‌خوانید گف ‌‬ ‫با قربانعلی س�عادت‪ ،‬استاندار آذربایجان غربی‬ ‫خبرنگار اعزامی‬ ‫است‪:‬‬ ‫موافقت کرده است‪.‬‬ ‫دارد؟‬ ‫ب��ا توج��ه ب��ه اینک��ه س��االنه‬ ‫باید توجه داش��ت که تمام صنایع‬ ‫‪ 2/5‬میلی��ون ت��ن ک��ود پتاس به‬ ‫آب‌ب��ر نیس��تند و می‌ت��وان صنایع‬ ‫کش��ور وارد می‌ش��ود ب��ا راه‌اندازی‬ ‫آب بر را در اط��راف دریاچه ارومیه‬ ‫این طرح در آذربایجان غربی عالوه‬ ‫ایج��اد ک��رد ک��ه نق��ش مهمی در‬ ‫بر جلوگی��ری از پخش ذرات نمک‬ ‫اشتغال و جلوگیری از پخش ذرات‬ ‫دریاچه‪ ،‬تولی��د کود پتاس نیز برای‬ ‫نمک دریاچه دارد البته در شرایطی‬ ‫احداث کارخانه‬ ‫بخش کشاورزی این استان و حتی‬ ‫که بخش کش��اورزی منطقه نیز از‬ ‫سودپتاس عالوه بر‬ ‫کشور اهمیت بس��یاری دارد ضمن‬ ‫حالت سنتی خارج شده و به سمت‬ ‫آنکه از واردات ساالنه‬ ‫آنکه از صنایع غیرآب بر است‪.‬‬ ‫واقع‬ ‫مدرن و مکانیزه سوق یابد‪ .‬در‬ ‫‪ 2/5‬میلیونن تن پتاس‬ ‫سرمایه‌گذاری در امر آبیاری نوین‬ ‫صنای��ع آب بر را به س��مت منطقه‬ ‫جلوگیری می‌کند‪ ،‬مانع‬ ‫کش��اورزی برای اص�لاح زمین‌های‬ ‫آزاد ماکو که دارای آب فراوان است‬ ‫ذرات‬ ‫شدن‬ ‫پراکنده‬ ‫زراع��ی و باغ‌ه��ا ب��ا مش��ارکت ‪15‬‬ ‫هدایت کرده‌ایم‪.‬‬ ‫ب��ه عنوان مثال طرح اس��تحصال نمک دریاچه ارومیه نیز درص��دی م��ردم و ‪ 85‬درص��دی‬ ‫می‌شود‬ ‫دول��ت نیز در حال انجام اس��ت که‬ ‫کود پتاس از نم��ک دریاچه ارومیه‬ ‫با تحقق آن میزان تولید محصوالت‬ ‫در ح��ال اقدامات ابتدایی و کس��ب‬ ‫مجوزهای الزم از سازمان زمین‌شناسی است‪ .‬اداره کل کش��اورزی افزایش یافته و به تب��ع آن صنایع تبدیلی‬ ‫محیط زیست اس��تان آذربایجان غربی نیز با انجام آن کش��اورزی رونق می‌گی��رد‪ .‬البته هر مق��دار از اراضی‬ ‫زراع��ی و باغ��داری در آذربایجان غربی ک��ه تبدیل به‬ ‫سیستم آبیاری قطره‌ای و بارانی شود در احیای دریاچه‬ ‫ارومی��ه تاثیر‌گ��ذار اس��ت و ‪ 70‬درص��د در میزان آب‬ ‫مصرفی‪ ،‬صرفه‌جویی می‌شود‪.‬‬ ‫€ €با وجود آنکه فعالیت‌ه�ای بازارچه‌های مرزی‬ ‫در اس�تان آذربایجان غربی کمرنگ ش�ده است‬ ‫برای حفظ اش�تغال و میزان تج�ارت کاال در این‬ ‫منطقه چه برنامه‌ای دارید؟‬ ‫فعالیت‌ه��ای تجاری در مناط��ق آزاد و مناطق ویژه‬ ‫اقتصادی‪ ،‬بهترین جایگزین ب��رای بازارچه‌های مرزی‬ ‫است‪ .‬در استان‌آذربایجان غربی فقط یک منطقه آزاد‬ ‫ب��ه نام ماکو با ‪ 5‬ه��زار کیلومتر مس��احت وجود دارد‬ ‫ام��ا با توجه به نقش و اهمیت مناطق آزاد در توس��عه‬ ‫فعالیت‌ه��ای تج��اری و اش��تغالزایی ب��رای ایجاد یک‬ ‫منطقه ویژه اقتصادی در نوار مرزی خوی درخواس��ت‬ ‫داده‌ای��م که در ش��ورای عالی مناط��ق آزاد به تصویب‬ ‫رس��یده است و بعد از آن نیز تالش داریم تا در بیشتر‬ ‫شهرهای مرزی آذربایجان غربی مناطق ویژه اقتصادی‬ ‫ایجاد شود‪.‬‬ ‫بازارچه‌های مرزی در گذش��ته ابزار مناس��بی برای‬ ‫تجارت بود که اس��تفاده مناس��بی از آنها می‌ش��د اما‬ ‫اکنون کش��ورهای همسایه مکانیزم بازارچه‌های مرزی‬ ‫را قبول ندارند بنابراین با ایجاد مناطق ویژه اقتصادی‪،‬‬ ‫می��زان تجارت کاال و صادرات مرزی توس��ط جوانان و‬ ‫اهالی شهرهای مرزی توسعه می‌یابد‪.‬‬ ‫€ €عملکرد صنایع تبدیل�ی در آذربایجان غربی‬ ‫چگونه است؟‬ ‫اکن��ون صنای��ع تبدیل��ی در ارومیه پیش��رفت قابل‬ ‫توجهی داش��ته است‪ .‬زمانی بود که س��یب ارومیه در‬ ‫باغ‌ها می‌ماند و مش��تری نداش��ت اما اکنون با ساخت‬ ‫سردخانه‌ها و ایجاد صنایع آبمیوه و کنسانتره شاهد آن‬ ‫هس��تیم که این صنایع حتی سیب زیردرختی باغ‌ها را‬ ‫نیز خریداری می‌کنند‪ .‬امیدواریم مسیر توسعه صنایع‬ ‫و سرمایه‌گذاری در استان آذربایجان غربی با مشارکت‬ ‫برجسته مردم و حمایت بانک‌ها بتواند به ثمر برسد‪.‬‬ ‫افتتاح کارخانه آب معدني در اردبيل‬ ‫ظرفیتصنعتپسماندگلستان‬ ‫کاشت نهال در شهرک تخصصی روی‬ ‫گ�روه اس�تان‌ها‪ :‬ي��ک کارخانه آب‬ ‫معدني در اردبيل‪ ،‬افتتاح شد‪ .‬کارخانه‬ ‫توليد آب معدني مهرآب‌بهش��ت با نام‬ ‫تج��اري دي‌دي به‌ط��ور رس��مي آغاز‬ ‫به‌کار کرد‪ .‬براي س��اخت اين کارخانه‬ ‫در زميني به مساحت ‪ 42‬هزار و ‪438‬‬ ‫مترمرب��ع و زيربن��اي ‪ 3‬ه��زار و ‪602‬‬ ‫مترمربع در ش��هرک تخصصي آب شهرس��تان نير‪ 167 ،‬هزار و ‪ 262‬ميليون‬ ‫ريال هزينه شده که ظرفيت توليد آن ‪110‬هزار تن در سال است‪.‬‬ ‫حس��ين ابويي مهريزي‪ ،‬معاون طرح و برنامه وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫در اين مراسم گفت‪ :‬وقتي زحمات بخش خصوصي به نتيجه مي‌رسد‪ ،‬به لحاظ‬ ‫وظايف و مس��ئوليت س��ازماني براي حمايت از آنها‪ ،‬حضور در اين جمع باعث‬ ‫خوشحالي است و با توجه به اظهارات هيات‌مديره اين واحد که مجموع درآمد‬ ‫و سود حاصله‪ ،‬صرف کار خير مي‌شود و در بهترين راه ممکن کمک به هم نوع‬ ‫و داشتن نقش در فعاليت‌هاي اجتماعي است اهميت آن را دوچندان مي‌کند‪.‬‬ ‫رييس س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تان اردبيل در حاشيه افتتاح اين‬ ‫واحد در مصاحبه‌اي با اش��اره به کيفيت باال و اس��تانداردهاي الزم آب معدني‬ ‫توليدي در اين کارخانه اظهار کرد‪ :‬محصول کارخانه آب معدني مهرآب‌بهشت‬ ‫زيرنظ��ر وزارت بهداش��ت و درمان توليد ش��ده و عالوه‌بر عرض��ه در ايران به‬ ‫کش��ورهاي ديگر نيز صادر خواهد ش��د و با بهره‌برداري از اين کارخانه زمينه‬ ‫اشتغال ‪ 37‬نفر به‌طور مستقيم و ‪ 150‬نفر به‌طور غيرمستقيم فراهم شد‪ .‬سيد‬ ‫حامد عاملي با اش��اره به بيانات رهبر معظم انقالب درباره اينکه سرمايه‌گذاران‬ ‫و کارآفرينان‪ ،‬جهادگران اقتصادي هس��تند و همه ما وظيفه داريم براي هموار‬ ‫کردن مس��ير فعاليت اين جهادگران تالش کنيم‪ .‬گف��ت‪ :‬راه‌اندازي واحدهاي‬ ‫توليدي صنعتي در منطقه و فراهم کردن زمينه‌هاي اشتغال براي جوانان جزو‬ ‫وظايف و اولويت‌هاي اساسي ماست‪.‬‬ ‫گروه استان‌ها‪ :‬مدیرعامل سازمان پسماند شهرداری‌های‬ ‫اس��تان گلستان گفت‪ :‬ظرفیت‌های س��رمایه‌گذاری صنعت‬ ‫پس��ماند گلس��تان به بخش خصوصی معرفی ش��د‪ .‬احمد‬ ‫س��ردار زاده‪ ،‬در گفت‌وگو با رس��انه‌های اس��تان گلستان‪،‬‬ ‫درباره نخستین همایش ملی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در‬ ‫صنع��ت بازیافت که هفته گذش��ته در گرگان برگزار ش��د‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬تبیین مفاهیم مدیریت پس��ماند و فرهنگ‌س��ازی‬ ‫برای کاهش زباله و تفکیک از مبدا با همکاری تش��کل‌های‬ ‫غیردولت��ی‪ ،‬دانش‌آموزان و دانش��جویان و اصحاب رس��انه‬ ‫از اه��داف ای��ن همایش بود‪ .‬وی خاطرنش��ان کرد‪ :‬بس��ته‬ ‫پیشنهادی ش��امل ‪ ۲۰‬فرصت قابل س��رمایه‌گذاری بخش‬ ‫خصوصی در صنعت بازیافت به اقتضای اس��تان گلس��تان‬ ‫به صورت مکت��وب و در کتابچه‌ای در اختیار حاضران قرار‬ ‫گرفت‪ .‬سردارزاده سپس درباره برگزاری کارگاه‌های علمی‬ ‫بیان کرد‪ :‬دو کارگاه علمی با دس��تور اس��تحصال انرژی از‬ ‫مکان‌های لندفیل و س��رمایه‌گذاری در پروژه تولید انرژی‬ ‫از پس��ماندها با هدف ارتقای س��طح علمی ش��هرداری‌ها و‬ ‫استادان و دانش��جویان فعال در این بخش برگزار شد‪ .‬وی‬ ‫س��پس درباره برگزاری نمایشگاه در همایش ملی فرصت‌ها‬ ‫و اس��تقبال مردم گفت‪ :‬این نمایشگاه تخصصی شامل ‪۱۵‬‬ ‫غرفه برای انعکاس دس��تاوردهای فعاالن بخش خصوصی و‬ ‫س��رمایه‌گذاران در صنعت بازیافت برگزار شد که استقبال‬ ‫خوب��ی از آن ش��د‪ .‬وی تصری��ح کرد‪ :‬نشس��ت مدیریتی با‬ ‫حضور تصمیم‌گیران‪ ،‬شهرداران و مدیران مرتبط اجرایی و‬ ‫دست‌اندرکاران اجرایی موثر استانی برای توجه و دقت نظر‬ ‫ویژه در این بخش انجام شد‪.‬‬ ‫‪ :‬همزما ن با روز درختکاري در‬ ‫شهرک تخصصي روي استان زنجان‬ ‫‪ 700‬نهال کاشته شد‪ .‬ناصر فغفوري‬ ‫ريي��س س��ازمان صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت اس��تان زنجان که در مراسم‬ ‫درخت��کاري ش��هرک تخصصي روي‬ ‫حضور يافته بود‪ ،‬گفت‪ :‬توسعه فضاي‬ ‫سبز و توجه به مسائل زيست محيطي از اجزاي اصلي برنامه راهبردي توسعه‬ ‫صنعتي اس��تان است‪ .‬وي به تجربه مفيد حضور فعاالن صنعت سرب و روي‬ ‫در برگزاري روز هواي پاک و پاک‌س��ازي حاش��يه زنجان رود اش��اره کرد و‬ ‫گفت‪ :‬در دومين قدم از مشارکت واحدهاي صنعتي و معدني استان در برنامه‬ ‫فرهنگي و اجتماعي ش��هر‪ ،‬واحدهاي مستقر در شهرک تخصصي روي اقدم‬ ‫به غرس ‪ 10‬هزار نهال در طول س��ال ‪ 94‬و در داخل اماکن و معابر عمومي‬ ‫ش��هرک تخصصي روي خواهند کرد‪ .‬برگزاري جلسات مشترک با سازمان‬ ‫جهاد کش��اورزي‪ ،‬محيط زيست و شهرداري براي انتخاب گونه گياه مناسب‬ ‫جهت کاشت در شهرک تخصصي روي از ديگر مباحثي بود که فغفوري آن‬ ‫را به عنوان يک اقدام کارشناسي شده اعالم کرده و داراي اهميت برشمرد‪.‬‬ ‫وي کارخانه‌هاي مس��تقر در ش��هرک تخصصي روي را با توجه به ميزان‬ ‫س��رمايه‌گذاري‪ ،‬اش��تغالزايي و مي��زان ايج��اد ارزش‌افزوده مه��م ارزيابي و‬ ‫خاطر‌نش��ان ک��رد‪ :‬مزاي��اي اس��تقرار اين صنعت در اس��تان زنج��ان نبايد‬ ‫تحت‌شعاع بی‌توجهی و بی‌دقتی تعداد محدودي از توليد‌کنندگان به قوانين‬ ‫و دس��تورالعمل‌هاي زيست‌محيطي باشد‪ .‬رييس س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت استان زنجان از تشديد نظارت بر فعاليت واحدهاي مستقر در شهرک‬ ‫تخصصي روي در سال ‪ 94‬خبر داد و اظهار کرد‪ :‬متاسفانه بي‌توجهي تعداد‬ ‫محدودي از واحدها به ضوابط زيس��ت‌محيطي‪ ،‬به حيثيت و فعاليت مطلوب‬ ‫واحدهاي ديگر ضربه مي‌زند که با آنها به شدت برخورد خواهد شد‌‪.‬‬ ‫اخبار استان‌ها‬ ‫برای ایجاد قطب الکترونیک‬ ‫زنجان از دالالن زمین نمی‌خریم‬ ‫گروه اس�تان‌ها‪ :‬اس��تاندار زنجان گفت‪ :‬دولت برای‬ ‫توسعه استان و ایجاد قطب آی‌تی و الکترونیک و برق‬ ‫در زنجان از دالالن زمین نمی‌خرد‪.‬‬ ‫جمشید انصاری در نشست کارگروه میراث فرهنگی‬ ‫و گردشگری ابراز کرد‪ :‬از زمان سفر رییس‌جمهور که‬ ‫درخواست ش��د در زنجان قطب آی‌تی و الکترونیک‬ ‫و ب��رق ایجاد ش��ود یک عده فرصت‌طلب و س��ودجو‬ ‫از کیلومت��ر ‪ 19‬زنج��ان اق��دام به خری��د زمین‌ها از‬ ‫کشاورزان آن منطقه کرده و اطراف آن را فنس‌کشی‬ ‫کرده‌ان��د ت��ا در زمان ایجاد ش��هرک صنعتی در این‬ ‫منطقه با قیم��ت باال به دولت بفروش��ند‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫دولت برای توسعه اس��تان به دالالن پول نمی‌دهد و‬ ‫کار توس��عه را به جایی می‌بریم که ارزان باشد و این‬ ‫قط��ب را در کیلومتر ‪ 35‬زنجان ایج��اد می‌کنیم که‬ ‫البته این موضوع ضرری به مردم زنجان است ولی در‬ ‫این رابطه مردم باید با دالالن کنار بیایند‪.‬‬ ‫عرضه ‪ ۳۰۰‬تن پرتقال شب عید‬ ‫در ورامین‬ ‫مهر‪ :‬رییس جهاد کشاورزی شهرستان ورامین گفت‪:‬‬ ‫بی��ش از ‪ ۳۰۰‬تن پرتقال برای تامین بازار ش��ب عید‬ ‫در نظر گرفته ش��ده که این میزان بر اساس تقاضای‬ ‫ش��هروندان قابل افزایش خواهد بود‪ .‬محمدحس��ین‬ ‫تاجیک با اش��اره به برگزاری جلس��ات متعدد س��تاد‬ ‫تنظیم بازار شهرستان ورامین در مدت گذشته اظهار‬ ‫کرد‪ :‬س��تاد تنظیم بازار شهرستان ورامین به منظور‬ ‫تسهیل در خرید همشهریان ورامینی همزمان با سال‬ ‫جدید‪ ،‬برنامه‌های ویژه‌ای را تدارک دیده است‪ .‬وی با‬ ‫اشاره به این نکته که میوه به اندازه کافی برای عرضه‬ ‫در روزهای پایانی س��ال در شهرستان ورامین وجود‬ ‫دارد‪ ،‬ادامه داد‪ :‬اگرچه برخی س��ودجویان در روزهای‬ ‫پایانی س��ال تالش می‌کنند تا ب��دون در نظر گرفتن‬ ‫مناف��ع و حق��وق مصرف‌کنندگان‪ ،‬در ب��ازار اختالل‬ ‫ایجاد کنند اما ستاد تنظیم بازار با تمامی توان تالش‬ ‫می‌کند تا ش��رایط الزم را ب��رای خرید بدون دغدغه‬ ‫ش��هروندان فراهم آورد‪ .‬تاجیک اضافه کرد‪ :‬در زمینه‬ ‫تامین میوه شب عید در سطح شهرستان ورامین هیچ‬ ‫مشکلی وجود ندارد‪.‬‬ ‫ضرورت احداث تصفیه‌خانه‬ ‫فاضالب شهرک صنعتی اهر‬ ‫مهر‌‪ :‬فرماندار شهرستان اهر گفت‪ :‬احداث تصفیه‌خانه‬ ‫فاضالب شهرک صنعتی شهرستان اهر الزم و ضروری‬ ‫است‪ .‬سیدمحمد عابدی ظهر جمعه در جمع مدیران‬ ‫واحده��ای تولی��دی مس��تقر در ش��هرک صنعت��ی‬ ‫شهرس��تان اهر افزود‪ ۱۵ :‬واحد تولیدی در ش��هرک‬ ‫صنعتی شهرس��تان اهر فعال اس��ت و باید سیس��تم‬ ‫فاضالب برای این شهرک احداث شود‪ .‬وی با تاکید بر‬ ‫اینکه ‪ ۱۵‬واحد صنعتی دیگر در ش��هرک صنعتی اهر‬ ‫در حال احداث است‪ ،‬ادامه داد‪ :‬در آینده نزدیک چند‬ ‫واحد تولیدی مهم نیز افتتاح می‌ش��ود که امیدواریم‬ ‫مسئوالن در زمینه احداث تصفیه‌خانه عنایت ویژه‌ای‬ ‫داشته باشند‪ .‬وی همچنین صدور سند برای شهرک‬ ‫صنعتی شهرس��تان اه��ر را گام مهمی ب��رای جذب‬ ‫س��رمایه‌گذاران دانس��ت و افزود‪ :‬با حل مشکل سند‪،‬‬ ‫س��رمایه‌گذاران می‌توانند برای اخذ تسهیالت بانکی‬ ‫این س��ند را ب��ه عنوان ضمانت به بان��ک ارائه دهند‪.‬‬ ‫فرماندار شهرس��تان اهر با اشاره به اینکه برای تامین‬ ‫آب مصرف��ی ش��هرک صنعتی شهرس��تان اهر برای‬ ‫‪ ۲۰‬س��ال آینده لوله‌های انتقال آب این ش��هرک را‬ ‫تعویض می‌کنیم‪ ،‬گفت‪ :‬در شهرک صنعتی شهرستان‬ ‫اهر بیشتر زیرساخت‌ها آماده است و برای آماده‌سازی‬ ‫سایر زیرساخت‌ها نیز باید تالش‌شود‪.‬‬ ‫کوتاه از استان‌ها‬ ‫‪ :‬س��یدحامد عاملی‪ ،‬رییس سازمان صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت استان اردبیل پس از افتتاح نمایشگاه‬ ‫بهاره عرضه کاال گفت‪ :‬نمایش��گاه به��اره از پانزدهم‬ ‫تا بیست‌وپنجم اسفند س��ال جاری شامل غرفه‌های‬ ‫پوش��اک‪ ،‬آجیل‪ ،‬خش��کبار‪ ،‬کی��ف و کف��ش‪ ،‬برنج‪،‬‬ ‫روغن‌نبات��ی‪ ،‬گوش��ت مرغ منجمد‪ ،‬گوش��ت منجمد‬ ‫قرمز و‪ ...‬در محل نمایش��گاه دائمی‪ ،‬هر روز از ساعت‬ ‫‪ 15‬تا ‪ 22‬برپاست که در صورت استقبال مدت زمان‬ ‫آن تمدید خواهد شد‪.‬‬ ‫‪ :‬هفتمین نمایش��گاه عرضه مستقیم کاالی‬ ‫بهاره در استان زنجان افتتاح شد‪ .‬این نمایشگاه دارای‬ ‫‪ 11‬ه��زار مترمربع فضای مس��قف و ‪ 4600‬مترمربع‬ ‫فضای غرفه‌س��ازی شده اس��ت‪ .‬انواع پوشاک‪ ،‬کیف و‬ ‫کفش‪ ،‬آجیل و خش��کبار‪ ،‬ش��یرینی و شکالت‪ ،‬مواد‬ ‫غذایی و پروتئینی‪ ،‬لوازم آرایش��ی و بهداشتی و لوازم‬ ‫خانگی از کاالهای عرضه‌ش��ده در نمایش��گاه بوده و‬ ‫تمامی اقالم عرضه‌ش��ده ‪ 10‬تا ‪ 15‬درصد زیر قیمت‬ ‫بازار عرضه می‌شود‪.‬‬
‫روی خط خبر‬ ‫انتقاد استاندار البرز‬ ‫از نبود برون سپاري‬ ‫‪ :‬اس��تاندار البرز با بيان‬ ‫اينک��ه برون‌س��پاري خدمات‬ ‫جزو تاکي��دات دولت اس��ت‪،‬‬ ‫از نبود برون‌س��پاري خدمات‬ ‫از س��وي برخي دس��تگاه‌هاي‬ ‫اجرايي انتقاد کرد‪.‬‬ ‫س��يد حمي��د طهايي اظه��ار کرد‪ :‬دس��تگاه‌هاي‬ ‫اجراي��ي بايد خدمات خود را با مس��اوات به دفاتر‬ ‫پيش��خوان دولت واگذار کنن��د‪ .‬وي عنوان کرد‪:‬‬ ‫هرچ��ه امکانات و ابزار ارائ��ه خدمات هماهنگ‌تر‬ ‫باش��د‪ ،‬خدمات به نحو مطلوب‌تري به مردم ارائه‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫طهايي‪ ،‬با اش��اره ب��ه اينکه خدم��ات قابل برون‬ ‫س��پاري بايد احصا شود‪ ،‬گفت‪ :‬ايجاد پنجره واحد‬ ‫ارائه خدمات دس��تگاه‌هاي اجرايي مي‌تواند زمينه‬ ‫ارائه خدمات سريع و مناسب را فراهم آورد‪.‬‬ ‫اس��تاندار البرز در ادامه بر فعاليت مطلوب‌تر دفاتر‬ ‫پيشخوان دولت در استان تاکيد کرد و يادآور شد‪:‬‬ ‫بايد ارزيابي از نحوه فعاليت دفاتر پيشخوان دولت‬ ‫در روستاهاي استان انجام شود‪.‬‬ ‫وي توس��عه دولت الکترونيک را براي تس��هيل‬ ‫ارائه خدمات به مردم و رضايتمندي ارباب رجوع‪،‬‬ ‫يک تحول اساسي خواند‪.‬‬ ‫امنيت سرمايه‌ای‬ ‫براي رونق گردشگري‬ ‫‪ :‬مدي��رکل ميراث فرهنگي‪ ،‬صنايع‌دس��تي‬ ‫و گردش��گري اس��تان قزوي��ن تامي��ن امنيت را‬ ‫بزرگترين س��رمايه در بازار گردش��گري کش��ور‬ ‫دانست که در شرايط کنوني مي‌تواند به رونق اين‬ ‫صنعت کمک موثري کند‪.‬‬ ‫محمدعل��ي حضرت��ي ب��ا اش��اره ب��ه تالش‌هاي‬ ‫مجموعه نيروي انتظامي اس��تان در برقراري نظم‬ ‫و امنيت عمومي در جامعه اظهار کرد‪ :‬با توجه به‬ ‫آمار ورودي گردشگران خارجي به کشور مشخص‬ ‫مي‌شود که در س��ال ‪ ۹۳‬آمار گردشگران ورودي‬ ‫به ايران به‌طور تقريبي ‪ 4‬برابر رشد داشته است‪.‬‬ ‫وي ادامه داد‪ :‬علت اين افزايش ناگهاني نيز ناامني‬ ‫بازار گردشگري کشورهاي رقيب از‌جمله سوريه‪،‬‬ ‫عراق‪ ،‬مصر و تونس و امنيت ايران اس��ت که آنها‬ ‫را به س��وي بازار غني گردشگري کشورمان سوق‬ ‫مي‌دهد و اين امنيت در سايه جايگاه رهبر معظم‬ ‫انق�لاب و همه نيروهاي خ��دوم اين جامعه ايجاد‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫طرح نظارت بر اصناف لرستان‬ ‫آغاز شد‬ ‫‪ :‬رييس س��ازمان صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫استان لرستان از آغاز طرح نظارتي ايام نوروز اين‬ ‫سازمان خبر داد‪.‬‬ ‫قدرت‌اهلل ولدي پيش از ظهر شنبه در حاشيه آغاز‬ ‫طرح نظارتي ايام نوروز س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت لرس��تان در گفت‌‌وگو با خبرنگاران اظهار‬ ‫کرد‪ :‬گشت‌هاي مش��ترک سازمان صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت لرس��تان و همچنين تعزيرات حکومتي‬ ‫طرح نظارتي خود را در ايام نوروز آغاز کردند‪.‬‬ ‫وي با اش��اره ب��ه همکاري دس��تگاه‌هاي مختلف‬ ‫لرس��تان به‌وي��ژه تعزي��رات حکومتي اس��تان در‬ ‫اجراي اين طرح عنوان کرد‪ :‬اين طرح با همکاري‬ ‫تعزيرات حکومتي‪ ،‬ات��اق اصناف‪ ،‬نيروي انتظامي‬ ‫و دس��تگاه‌هاي مرتبط با اين حوزه اجرا مي‌شود‪.‬‬ ‫رييس س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت لرستان‬ ‫يادآور ش��د‪ :‬ط��رح نظارتي مش��ترک بي��ن اين‬ ‫س��ازمان و همچنين تعزيرات حکومتي لرستان از‬ ‫‪ ۱۵‬اس��فند تا ‪ ۱۵‬فروردين‌ماه سال آينده اجرايي‬ ‫مي‌شود‪.‬‬ ‫ولدي با اش��اره به نظارت گش��ت‌هاي مش��ترک‬ ‫اين دو س��ازمان و اداره‌کل در ايام پاياني س��ال و‬ ‫همچنين عرضه مستقيم کاال و خدمات در استان‬ ‫افزود‪ :‬اين گش��ت‌ها در زمينه‌هاي مختلف عرضه‬ ‫کاال‪ ،‬احتکار‪ ،‬کم‌فروش��ي‪ ،‬درج نکردن قيمت و‌‪...‬‬ ‫ورود پي��دا ک��رده و در صورت مش��اهده هر‌گونه‬ ‫تخلف با افراد متخلف برخورد خواهند کرد‪.‬‬ ‫کوتاه از استان‌ها‬ ‫‪ :‬نمايش��گاه‌هاي بهاره لرس��تان در قالب‬ ‫‪ ۶۵۷‬غرفه راه‌اندازي شد‪ .‬در مجموع ‪ ۱۱‬نمايشگاه‬ ‫بهاره و فروش��گاه فوق‌العاده عرضه کاال در سطح‬ ‫اين اس��تان برپ��ا ش��ده و از اين تع��داد ‪ 8‬مورد‬ ‫نمايش��گاه‌هاي بهاره و دو مورد نيز فروشگاه‌هاي‬ ‫فوق‌العاده عرضه کاال هس��تند‪ .‬گفتني اس��ت دو‬ ‫فروش��گاه فوق‌العاده عرضه کاال در شهرستان‌هاي‬ ‫اليگودرز و نورآباد در نظر گرفته شده‌اند‪.‬‬ ‫‪10‬‬ ‫یکشنبه ‪ 17‬اسفند ‪ 17 - 1393‬جمادی االول ‪ 8 -1436‬مارس ‪ -2015‬شماره ‪ -175‬پیاپی ‪1493‬‬ ‫استان‌ها‬ ‫‪states@smtnews.ir‬‬ ‫ناتوانی در پرداخت مطالبات بانک‌ها و چغندرکاران سبب شد‬ ‫تلخی بدهی درکام کارخانه قند لرستان‬ ‫مری�م نظری ـ گروه اس�تان‌ها‪ 21 :‬ه��زار و ‪800‬‬ ‫تن ش��کر‪ ،‬این روزها در کیس��ه‌هایی س��فید رنگ در‬ ‫کارخانه قند لرس��تان روی هم انبار شده‌اند تا بدهی‬ ‫‪ 18‬میلی��ارد تومان��ی به چغن��درکاران لرس��تانی‪ ،‬به‬ ‫نام کارخانه‌ای ثبت ش��ود که تنها تولید‌کننده ش��کر‬ ‫کارب��ردی در صنعت داروس��ازی کش��ور اس��ت‪ .‬این‬ ‫اعداد و ارقام از زبان ماشاءاهلل نعمتی‪ ،‬فرماندار دورود‬ ‫درباره کارخانه قند در شهرس��تان دورود نقل ش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬اعداد و ارقامی که س��بب شده رییس سازمان‬ ‫جهادکش��اورزی اس��تان لرس��تان به هم��راه اعضای‬ ‫ش��ورای کشاورزی شهرس��تان دورود در این کارخانه‬ ‫تش��کیل جلس��ه دهند‪ .‬آنطور که نعمت��ی می‌گوید‪،‬‬ ‫واردات بی‌رویه ش��کر به کشور س��بب شده است که‬ ‫ش��کر این کارخانه به فروش نرس��د و کشاورزانی که‬ ‫دس��ترنج خود را نس��یه به کارخانه فروخته بودند‪ ،‬به‬ ‫حاصل آن نرس��ند و کام‌شان از برداشت چغندر قند‪،‬‬ ‫شیرین نشود‪.‬‬ ‫واردات شکر در پی سیاستگذاری‌های نادرست در‬ ‫دولت‌ه��ای نهم و دهم بالی ج��ان کارخانه‌های قند‬ ‫کش��ور شده اس��ت‪ .‬کارشناس��ان پیش از این اعالم‬ ‫ک��رده بودند که قیمت هر تن چغندر قند در س��ال‬ ‫‪ 93‬نس��بت به سال گذش��ته از ‪ 165‬هزار تومان به‬ ‫‪ 240‬هزار تومان رسیده است و این یعنی ‪ 40‬درصد‬ ‫افزایش قیمت! اما از س��وی دیگر در حالی که قیمت‬ ‫تمام ش��ده هر کیلو ش��کر ‪ 2200‬تومان اس��ت‪ ،‬این‬ ‫محصول با قیمت ‪ 1900‬تومان وارد کش��ور ش��ده و‬ ‫با قیمت ‪ 2100‬تومان عرضه می‌شود‪ .‬آنها مشکالت‬ ‫کارخانه قند لرس��تان را ناشی از مشکالت بازار و به‬ ‫فروش نرس��یدن ش��کر تولیدی آن می‌دانند‪ .‬تا آنجا‬ ‫ک��ه مدیران این کارخانه ب��ه صراحت اعالم کرده‌اند‬ ‫به دلیل به فروش نرس��یدن محصوالت این کارخانه‬ ‫در س��ال جاری با مش��کل نقدینگی مواجه بوده‌اند‪.‬‬ ‫گذش��ته از آن تسهیالت اعالم شده برای سرمایه در‬ ‫گ��ردش‪ ،‬تاکنون به این کارخان��ه اختصاص نیافته و‬ ‫این در حالی اس��ت که وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫چندی پیش با بیان اینکه موجودی ش��کر در انبارها‬ ‫باالس��ت و به همین دلیل واردات آن ممنوع ش��ده‬ ‫است‪ ،‬اعالم کرد‪ :‬باوجود ابالغیه دولت‪ ،‬اجازه واردات‬ ‫ش��کر و برنج را نداده‌ایم و تنها گن��دم و روغن وارد‬ ‫ش��ده اس��ت‪ ،‬البته بخش خصوصی اگر نی��از بداند‬ ‫می‌توان��د واردات انجام دهد و البته تا زمانی که وزیر‬ ‫جهادکشاورزی اجازه ندهد‪ ،‬هیچ ثبت سفارشی برای‬ ‫واردات کاالهای اساسی انجام نخواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹روایت نخست‬ ‫از تحویل محصول خود هنوز طلب‬ ‫لرستان‬ ‫استان‬ ‫کشاورز‬ ‫دبیر خانه‬ ‫خود را دریافت نکرده‌اند‪ .‬طلب هر‬ ‫به گفته علی‬ ‫از پرداخت نش��دن مطالبات ‪3‬هزار‬ ‫کش��اورز از این کارخانه حدود ‪۱۰‬‬ ‫زارع‌قمقانی‪ ،‬بانک‬ ‫چغندرکار لرس��تانی خبر می‌دهد‬ ‫میلیون تومان است‪ ،‬البته کارخانه‬ ‫در‬ ‫پذیرفته‬ ‫کشاورزی‬ ‫ک��ه البت��ه به ج��ز کارخان��ه قند‬ ‫قن��د نیز دچار مش��کالتی اس��ت‬ ‫لرستان‪ ،‬عده‌ای از آنها چغندرهای‬ ‫قبال تسهیالت اعطایی و مس��ئوالن ای��ن کارخان��ه‪ ،‬دلیل‬ ‫بخشی از ‪ 21‬هزار و‬ ‫خود را ب��ه کارخانه‌هایی در خارج‬ ‫پرداخت نشدن مطالبات کشاورزان‬ ‫از اس��تان نیز فروخته‌اند‪ .‬به گفته ‪ 800‬تن شکر انبار شده را مان��دن ش��کرهای تولی��دی در‬ ‫را بردارد تا بر اساس‬ ‫مرتض��ی هادی‌پ��ور‪ ،‬گرچ��ه ‪۲۵‬‬ ‫انبار اع�لام کرده‌اند‪ .‬انتظار می‌رود‬ ‫بانک‌ها با گشایش اعتبار و پرداخت‬ ‫درص��د س��هم ارزش اف��زوده در آن بخشی از مطالبات‬ ‫تس��هیالت به ای��ن کارخانه زمینه‬ ‫این اس��تان‪ ،‬همچنی��ن ‪ 20‬درصد کشاورزان چغندرکار‬ ‫اشتغال لرس��تان مربوط به بخش استان لرستان پرداخت پرداخت مطالبات این کش��اورزان‬ ‫کش��اورزی اس��ت اما کش��اورزان‬ ‫چغندرکار را فراهم کنند‪.‬سیروس‬ ‫شود‬ ‫آنط��ور ک��ه بای��د از ت�لاش خود‬ ‫جافریان‪ ،‬مدیر کش��اورزی کارخانه‬ ‫بهره‌ای نمی‌برن��د‪ .‬او با بیان اینکه‬ ‫قند لرس��تان نیز پی��ش از این در‬ ‫یکی از محصوالت اساس��ی و استراتژیک کشور شکر س��خنانی اصلی‌ترین مشکل حال حاضر چغندرکاران‬ ‫است‪ ،‬گفت مصرف س��االنه شکر در کشور ‪ 2‬میلیون اس��تان را طلب آ‌نه��ا از کارخانه قند لرس��تان عنوان‬ ‫ت��ن بوده که ب��رای تامین این میزان ش��کر باید یک و بی��ان کرد‪ :‬در صورت ف��روش رفتن محصوالت دپو‬ ‫میلیون ت��ن از خارج از کش��ور وارد کنیم‪ .‬هادی‌پور شده در انبارهای این کارخانه‪ ،‬کشاورزان می‌توانند به‬ ‫به مش��کالت چغندرکاران لرستان پرداخت و تصریح بخشی از مطالبات‌شان دست پیدا کنند‪.‬‬ ‫کرد‪ :‬کارخانه قند چاالنچ��والن برای فعالیت نیازمند ‹ ‹روایت دوم‬ ‫‪ 1500‬ت��ن چغندر قند اس��ت که این میزان توس��ط‬ ‫مش��کالت چغن��درکاران لرس��تانی‪ ،‬مدی��ر عامل‬ ‫‪3‬هزار کشاورز لرستانی تولید می‌شود‪.‬‬ ‫کارخان��ه قن��د لرس��تان را به جلس��ه بررس��ی این‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینک��ه س��طح زندگی کش��اورزان از مش��کالت در کمیس��یون کش��اورزی اتاق خرم‌آباد‬ ‫صنعتگران پایین‌تر اس��ت‪ ،‬یادآور ش��د‪ :‬این در حالی کش��اند‪ .‬به گفته علی زارع‌قمقانی‪ ،‬بانک کش��اورزی‬ ‫اس��ت که چغندرکاران لرستانی باوجود گذشت ‪ 6‬ماه پذیرفته در قبال تس��هیالت اعطایی بخش��ی از ‪21‬‬ ‫کشاورزي در جنوب البرز به صرفه نيست‬ ‫مهر‪ :‬مديرکل منابع طبيعي و آبخيزداري استان البرز با اشاره به‬ ‫مواجه شدن البرز با بحران خشکسالي‪ ،‬کشاورزي در جنوب استان‬ ‫را فاقد توجيه اقتصادي خواند و گفت‪ :‬پيش��نهاد داديم در اراضي‬ ‫جنوبي به زراعت چوب بپردازيم‪ .‬حس��ين ميررجبي با اش��اره به‬ ‫اينکه در طول ‪ 30‬س��ال اخير ‪ 500‬هکتار جنگل دست‌کاشت در‬ ‫البرز اضافه شد که نيازمند توسعه است‪ ،‬افزود‪ 900 :‬هکتار از اين‬ ‫س��طح در ‪ 4‬سال اخير بوده و عمده آن در سال ‪ 93‬کاشته شده‬ ‫زيرا در س��ال‌هاي گذشته اعتبارات خوبي براي توسعه جنگل‌ها و‬ ‫فعاليت‌هاي آبخيزداري اختصاص داده نشده بود‪ .‬به گفته وي در‬ ‫قالب ‪ 2‬پروژه با عنوان تثبيت حاکميت و مالکيت دولت بر عرصه‬ ‫منابع طبيعي دامنه جنوبي البرز و پروژه توس��عه جنگل‌کاري به‬ ‫اجرا درآمده است‪ .‬ميررجبي پروژه جنگلکاري دامنه جنوبي البرز‬ ‫در منطقه شلمزار از توابع شهرستان ساوجبالغ در محدوده‌اي ‪54‬‬ ‫هکتاري و جنگل‌کاري در محور کرج – چالوس در بخش آس��ارا‬ ‫را از جمل��ه اين پروژه‌ها نام برد‪ .‬اين مس��ئول توس��عه طرح‌هاي‬ ‫جنگل‌کاري را از ‪ 2‬جنبه جذب آالينده‌ها و توليد اکس��يژن مورد‬ ‫بررس��ي ق��رار داد و اظهار کرد‪ :‬خاک پ��س از اصالح کمک قابل‬ ‫توجه��ي ب��ه توليد آب مي‌کن��د ‪ .‬خاک مرتع��ي و جنگلي آب را‬ ‫جذب مي‌کند و اين امر موجب تغذيه س��فره‌هاي آب زيرزميني‬ ‫شده و در ذخيره‌سازي آب تاثير‌گذار است‪ .‬مديرکل منابع طبيعي‬ ‫و آبخيزداري اس��تان البرز با اشاره به مواجه شدن البرز با بحران‬ ‫خشکسالي و کم‌آبي‪ ،‬کش��اورزي در جنوب استان را فاقد توجيه‬ ‫اقتص��ادي خوان��د و تصريح کرد‪ :‬به علت کم‌آبي‪ ،‬قس��مت عمده‬ ‫اراضي کش��اورزي جنوب استان از پساب فاضالب تغذيه مي‌شود‬ ‫که ممکن است نگراني‌هايي را در ميان مردم به وجود آورد‪.‬‬ ‫آغاز نمایشگاه بهاره در آستانه اشرفیه‬ ‫رییس اداره صنعت‪ ،‬معدن و تجارت شهرس��تان آستانه اشرفیه‬ ‫از برپای��ی‪ 50‬مورد ف��روش فوق‌العاده با ه��دف کنترل قیمت و‬ ‫جلوگیری از افزایش بی‌رویه قیمت‌ها در س��طح این شهرس��تان‬ ‫خب��ر داد‪ .‬محمدرضا حامیان تصریح کرد‪ :‬به منظور تنظیم بازار و‬ ‫کنترل قیمت‌ها و جلوگی��ری از ایجاد قیمت‌های کاذب در بازار‪،‬‬ ‫فروش‌های فوق‌العاده از ‪ 15‬تا ‪ 25‬اس��فند به قیمت‌های کمتر از‬ ‫نرخ مرسوم بازار در خدمت شهروندان قرار می‌گیرد‪ .‬وی با اشاره‬ ‫به نزدیک ش��دن ایام عید ن��وروز و افزایش تقاضای عمومی برای‬ ‫تهیه بسیاری از کاالها بر لزوم نصب برچسب قیمت در فروشگاه‌ها‬ ‫و واحد‌ه��ای عرضه‌کنن��ده کاال و خدمات تاکی��د کرد و گفت‪ :‬بر‬ ‫وضعی��ت بازار کاال و عرض��ه خدمات‪ ،‬در این شهرس��تان به‌طور‬ ‫مستمر نظارت می‌ش��ود‪ .‬حامیان از اجرای طرح تشدید بازرسی‬ ‫و نظارت بر کاال و خدمات از ‪ ۱۵‬اس��فند‪ 93‬لغایت ‪ ۱۵‬فروردین‬ ‫‪ 94‬خبر داد و افزود‪ :‬تمامی فروش��گاه‌ها و عرضه‌کنندگان کاال و‬ ‫خدمات باید برچس��ب قیمت را روی کاال و خدمات مورد عرضه‪،‬‬ ‫نص��ب کنن��د‪ .‬رییس اداره صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت شهرس��تان‬ ‫آس��تانه اشرفیه با تاکید بر لزوم رعایت سود قانونی در عرضه کاال‬ ‫و خدمات‪ ،‬از عموم مردم خواس��ت در صورت مش��اهده هر گونه‬ ‫تخلف اقتصادی در زمینه گرانفروش��ی‪ ،‬کم‌فروش��ی‪ ،‬درج نکردن‬ ‫قیم��ت بر روی کاال یا درج نکردن نرخ‌نامه خدمات‪ ،‬صادر نکردن‬ ‫فاکت��ور‪ ،‬عرضه و فروش کاالی قاچ��اق و موارد دیگر مراتب را به‬ ‫س��امانه ‪ 124‬ستاد خبری اداره صنعت‪ ،‬معدن و تجارت یا شماره‬ ‫‪ 42137030‬بازرسی اتاق اصناف شهرستان آستانه اشرفیه اطالع‬ ‫دهند‪.‬‬ ‫هزار و ‪ 800‬تن شکر انبار شده را بردارد تا بر اساس‬ ‫آن بخشی از مطالبات کش��اورزان چغندرکار استان‬ ‫لرستان پرداخت شود‪ .‬او همچنین گفت‪ :‬اگر کارخانه‬ ‫ق��ادر به فروش محصوالتش نباش��د‪ ،‬نمی‌تواند برای‬ ‫س��ال بعد برنامه‌ریزی کند‪ .‬قمقان��ی افزود‪ :‬با وجود‬ ‫محدودیت‌هایی که وزارت نیرو درزمینه کش��ت این‬ ‫محصول در بخش‌هایی از اس��تان اعمال کرده‪ ،‬هنوز‬ ‫هم کمتر اس��تان دیگری ش��رایط ممتاز لرستان را‬ ‫برای کش��ت چغندرقند دارد‪ .‬او در این جلسه گفت‪:‬‬ ‫ش��رکت سهامی عام قند لرس��تان در واقع متعلق به‬ ‫ت‬ ‫بخ��ش خصوصی اس��ت که بنا ب��ر تصمیمات هیا ‌‬ ‫مدیره در سال ‪ 84‬فاز افزایش ظرفیت آن در دستور‬ ‫کار ق��رار گرفت و در س��ال ‪ 85‬توانس��تیم ‪ 35‬هزار‬ ‫تن چغندرقند جذب کنیم‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬متاس��فانه‬ ‫واردات بی‌روی ‌ه ش��کر و نوسانات مربوط به آن باعث‬ ‫ش��د تولید داخلی از گردون ‌ه رقاب��ت به صورت کلی‬ ‫خارج ش��ود و با گذش��ت س��ال‌ها هنوز وضعیت به‬ ‫همان منوال باقی مانده اس��ت‪ .‬زار ‌ع قمقانی تصریح‬ ‫کرد‪ :‬در شرایطی که واردات شکر با ارزهای ترجیحی‬ ‫و مرجع انجام می‌ش��ود‪ ،‬هزینه‌های تولید ش��کر هم‬ ‫باال رفته که کارخانه‌داران را با مشکل مواجه ساخته‬ ‫است‪.‬‬ ‫مدیرعامل کارخانه قند لرس��تان با تاکید بر کیفیت‬ ‫و کمیت قند و ش��کر تولیدی این کارخانه در کش��ور‬ ‫اظهار کرد‪ :‬در مقایس��ه با باال رفتن هزینه‌های تولید‪،‬‬ ‫قیمت ش��کر تنها ‪ 10‬درصد افزایش یافت که البته با‬ ‫هزینه‌های متحمل شده برابری نمی‌کند‪.‬‬ ‫‹ ‹صادرات شکر‬ ‫در حالی که کارشناس��ان اس��تانی‪ ،‬شکر لرستان را‬ ‫تنها ش��کر تولید شده در کش��ور می‌دانند که امکان‬ ‫مص��رف آن در مص��ارف دارویی وج��ود دارد‪ ،‬قیمت‬ ‫تمام‌ش��ده آن همچ��ون مانع��ی بر س��ر راه صادرات‬ ‫عمل ک��رده و جلوی رقابت این محصول با نمونه‌های‬ ‫خارج��ی را می‌گیرد‪ .‬ح��ال آنکه باوجود فرس��ودگی‬ ‫فناوری کارخانه شکر لرس��تان‪ ،‬کیفیت این محصول‬ ‫قاب��ل رقابت با انواع خارجی آن اس��ت‪ .‬ب��ا این همه‪،‬‬ ‫چه کیفیت باال باش��د چه پایین‪ 21 ،‬هزار و ‪ 800‬تن‬ ‫ش��کر‪ ،‬این روزها در کیسه‌های س��فید رنگ تا سقف‬ ‫انبار چیده ش��ده‌ تا ش��اید به ازای پرداخت تسهیالت‬ ‫به بانک کشاورزی تحویل شود؛ راه‌حلی که قرار است‬ ‫ه��م کارخان��ه را از بدهی میلی��اردی برهاند و هم در‬ ‫روزهای پایانی اسفند‪ ،‬کام چغندرکاران لرستانی را با‬ ‫پرداخت طلب‌شان شیرین کند‪.‬‬ ‫رفع مشکالت واحدهاي توليدي سمنان‬ ‫گروه استان‌ها‪ :‬اس��تاندار سمنان با اشاره‬ ‫به اي��ن مطلب که در اين اس��تان تعامل و‬ ‫هم��کاري خوبي بين دس��تگاه‌هاي اجرايي‬ ‫وج��ود دارد و هم��ه در خدم��ت تولي��د و‬ ‫صنعت هس��تند‪ ،‬افزود‪ :‬براي رفع مشکالت‬ ‫واحدهاي توليدي تالش مي‌شود‪.‬‬ ‫محم��د وکيل��ي در نشس��تي ب��ا فعاالن‬ ‫صنعت و معدن در استانداري سمنان ضمن‬ ‫بيان اينکه‪ ،‬بيش از ‪ ۹۵‬درصد مش��کالت را‬ ‫توانس��تيم در ش��وراي گفت وگوي استان‬ ‫رفع کني��م‪ ،‬افزود‪ :‬البته بانک‌هاي اس��تان‬ ‫هم هم��کاري خوب��ي دارند‪ .‬وي با اش��اره‬ ‫ب��ه اين مطلب که س��عي کردي��م نيازها و‬ ‫امکانات واحدهاي توليدي را که به صورت‬ ‫فعال و با تکميل ظرفيت مش��غول فعاليت‬ ‫هستند تامين کنيم‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬مشکالت‬ ‫واحده��اي توليدي ک��ه پايين‌تر از ظرفيت‬ ‫مشغول فعاليت هس��تند را بررسي کرديم‪.‬‬ ‫اس��تاندار س��منان تصريح کرد‪ :‬مش��کالت‬ ‫واحدهاي توليدي تعطيل هم مشخص شده‬ ‫و ب��راي رفع آن در تالش هس��تيم‪ .‬وکيلي‬ ‫بح��ث نقدينگي و س��رمايه در گردش را از‬ ‫جمله مش��کالت واحدهاي توليدي دانست‬ ‫و اف��زود‪ :‬بايد به اين مش��کالت نگاه جدي‬ ‫داشته باشيم‪.‬وي خواستار مطالعه تحقيقي‬ ‫در زمينه معادن استان سمنان شد و افزود‪:‬‬ ‫اي��ن مطالعات مي‌تواند به صورت مس��تند‬ ‫درآي��د‪ ،‬اين مه��م موجب توس��عه معدني‬ ‫و کم��ک مالي ب��ه دولت مي‌ش��ود‪ .‬وکيلي‬ ‫افزايش هزينه توليد و باال بودن نرخ س��ود‬ ‫بانکي را از ديگر مش��کالت بخش صنعت و‬ ‫معدن عنوان کرد‪.‬‬ ‫نماينده مردم شهرس��تان‌هاي س��منان‪،‬‬ ‫مهديش��هر و س��رخه در مجلس ش��وراي‬ ‫اس�لامي ني��ز حرکت ب��ه س��مت توليد را‬ ‫ض��روري دانس��ت و گفت‪ :‬اقتص��اد ما بايد‬ ‫توليدمحور باش��د نه تجارت‌محور‪ .‬عليرضا‬ ‫خس��روي ضمن بيان اينکه وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تج��ارت‪ ،‬ترکيب��ي از ‪ 3‬وزارتخانه‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس��ت‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫بخش صنعت و معادن با مش��کالت زيادي‬ ‫مواج��ه اس��ت‪ .‬وي ضمن اش��اره ب��ه اين‬ ‫مطلب که افرادي هس��تند که مي‌خواهند‬ ‫در ش��هرک صنعتي س��منان در اين بخش‬ ‫س��رمايه‌گذاري کنند‪ ،‬خواستار کمک وزير‬ ‫ش��د و گفت‪ :‬بايد قدم به ق��دم جلو رفته و‬ ‫مش��کالت را رفع کنيم‪ .‬خس��روي با اشاره‬ ‫به بازديد وزير از ش��هرک طال در س��منان‬ ‫گفت‪ :‬ش��هر سمنان داراي قابليت‌هاي ويژه‬ ‫ف��رودگاه و آزادراه حرم تا حرم اس��ت و ما‬ ‫مي‌خواهيم يک نگاه ويژه به اين شهرستان‬ ‫داشته باشيد‪.‬‬
‫یکشنبه ‪ 17‬اسفند ‪ 17 - 1393‬جمادی االول ‪ 8 -1436‬مارس ‪ -2015‬شماره ‪ -175‬پیاپی ‪1493‬‬ ‫‪report@smtnews.ir‬‬ ‫گزارش‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪11‬‬ ‫فرآوري ميوه‪ ،‬صنعتی روبه‌رشد‬ ‫در باجگيران‪ ،‬باج مي‌گيرند‪!...‬‬ ‫طاووس‌ها در آید وان رنگ‌ها برآید‬ ‫‪ 80‬درصد نیاز بازار خودکار کشور از طریق واردات تامین می‌شود‬ ‫بازار ‪ 250‬ميليارد توماني خودکار در ايران‬ ‫گروه گزارش‪ :‬ساالنه حدود ‪ 500‬ميليون‬ ‫خودکار در کش��ور مصرف مي‌ش��ود‪ .‬اين‬ ‫درحالي اس��ت که توليد خودکار در ايران‬ ‫در خوشبينانه‌ترين حالت به ‪ 100‬ميليون‬ ‫عدد مي‌رس��د که ‪ 20‬درصد تقاضاي بازار‬ ‫را جوابگ��و بوده و ‪ 80‬درصد نياز بازارهاي‬ ‫داخلي نيز از طريق واردات تامين مي‌شود‪.‬‬ ‫با توجه به اينکه حداقل قيمت هر خودکار‬ ‫در کشور‪ 500‬تومان است‪ ،‬حداقل گردش‬ ‫مالي ب��ازار خودکار در کش��ور نيز حدود‬ ‫‪250‬ميليارد تومان مي‌شود‪.‬‬ ‫‹ ‹واردات س�االنه ‪ 400‬ميلي�ون عدد‬ ‫خودکار‬ ‫رييس اتحادي��ه لوازم‌التحرير تهران در‬ ‫در پاس��خ‬ ‫گفت‌وگوي اختصاصي با‬ ‫به اين سوال که چند کارخانه توليد‌کننده‬ ‫خ��ودکار در کش��ور وج��ود دارد‪ ،‬گف��ت‪:‬‬ ‫درح��ال حاض��ر ‪ 3‬کارخان��ه توليد‌کننده‬ ‫خ��ودکار در کش��ور وج��ود دارد که يک‬ ‫کارخانه فعال و دو کارخانه ديگر به شکل‬ ‫نيمه‌فعال مشغول به‌کار هستند‪.‬‬ ‫عب��اس هدايتي��ان با بي��ان اينکه توليد‬ ‫س��االنه خودکار در کشور به ‪ 100‬ميليون‬ ‫عدد مي‌رس��د‪ ،‬اف��زود‪ :‬اگ��ر کارخانه‌هاي‬ ‫موج��ود به ص��ورت ‪ 3‬ش��يفت کار کنند‪،‬‬ ‫توليد ب��ه ‪ 100‬ميليون خ��ودکار خواهد‬ ‫رس��يد که اين ميزان تولي��د بيش از ‪20‬‬ ‫درصد نياز بازار را تامين مي‌کند‪ .‬نياز کلي‬ ‫کش��ور به خودکار درحال حاضر به حدود‬ ‫‪ 500‬ميليون عدد مي‌رس��د که با توجه به‬ ‫ميزان توليد کش��ور در ح��دود ‪ 80‬درصد‬ ‫نياز بازار از طريق واردات تامين مي‌شود‪.‬‬ ‫وي اظهار کرد‪ :‬بيش��تر مصرف‌کنندگان‬ ‫خودکار در کشور محصالن و متخصصان‪،‬‬ ‫کارمندان اداره‌ها و همچنين درصد اندکي‬ ‫از عامه مردم هستند‪.‬‬ ‫ريي��س اتحاديه ل��وازم التحري��ر تهران‬ ‫در ادام��ه ب��ا بي��ان اينکه در‌ح��ال حاضر‬ ‫خودکاره��اي موج��ود در بازار نس��بت به‬ ‫س��اير خودکارهايي که در گذش��ته توليد‬ ‫مي‌ش��د‪ ،‬کيفي��ت بهتري دارند و بس��يار‬ ‫روا ن‌تر‬ ‫مي‌نويس��ند‪ ،‬گفت‪ :‬جوه��ر خودکارهاي‬ ‫جدي��د ژله‌اي اس��ت ک��ه در مقايس��ه با‬ ‫خودکاره��اي قديمي جوهر بهتري دارند‪.‬‬ ‫اين امر س��بب شده اس��ت که کاربران از‬ ‫خودکارهاي ژله‌اي بيشتر از خودکارهاي‬ ‫معمولي موجود در بازار استفاده کنند‪.‬‬ ‫هدايتي��ان درب��اره واردات خ��ودکار‬ ‫به کش��ور اظهار ک��رد‪ :‬در اي��ن زمينه از‬ ‫کش��ورهاي چي��ن و هن��د واردات انجام‬ ‫مي‌ش��ود چون اين دو کش��ور نس��بت به‬ ‫کش��ورهاي ديگر در اولويت هستند‪ .‬البته‬ ‫از کش��ور کره ه��م واردات خودکار داريم‬ ‫که در مقايس��ه با کشورهاي هند و چين‬ ‫کمتر است‪ .‬واردات خودکار از کشورهاي‬ ‫اروپاي��ي به‌ن��درت انجام مي‌ش��ود چون‬ ‫لو‌نقل آن به صرفه نيس��ت‪.‬‬ ‫هزين��ه حم ‌‬ ‫کارخانه‌ه��اي توليد خودکار م��واد اوليه‬ ‫م��ورد نياز خود را ني��ز به‌طور عمده از دو‬ ‫کش��ور هند و چين‬ ‫وارد مي‌کنن��د‪ .‬در اي��ن زمين��ه قاچاق به‬ ‫کش��ور وجود ندارد چون قاچاق اين کاال‬ ‫صرفه اقتصادي ندارد‪.‬‬ ‫وي در ادام��ه با اش��اره ب��ه اينکه ميزان‬ ‫مصرف خ��ودکار در کش��ور ‪ 500‬ميليون‬ ‫عدد است‪ ،‬گفت‪ :‬اگر به‌طور متوسط قيمت‬ ‫هر عدد خ��ودکار در کش��ور ‪ 500‬تومان‬ ‫باشد‪ ،‬گردش مالي بازار خودکار در کشور‬ ‫برابر با‪250‬ميليارد تومان خواهد بود‪.‬‬ ‫هدايتي��ان ب��ا اش��اره ب��ه مش��کالت‬ ‫توليدکنن��دگان داخلي افزود‪ :‬مس��ئوالن‬ ‫باي��د توليد داخلي را حمايت کنند و براي‬ ‫تهيه مواد اولي��ه‪ ،‬ارز مبادله‌اي در اختيار‬ ‫توليدکنندگان قرار دهند‪ .‬بايد در کش��ور‬ ‫شرايطي به وجود بيايد که توليد‌کنندگان‬ ‫خودکار با توجه به نيازهاي داخلي بتوانند‬ ‫ب��ه فعاليت خ��ود ادامه دهند‪ .‬مس��ئوالن‬ ‫مي‌توانن��د ب��ا ايج��اد تعرفه‌ه��اي اندک‬ ‫واردات مواد اولي��ه و همچنين تعرفه‌هاي‬ ‫س��نگين براي واردات محص��والت کامل‪،‬‬ ‫توليدکنندگان را مورد حمايت قرار دهند‪.‬‬ ‫‹ ‹سرنوشت خودکار در ايران‬ ‫اواخر دهه ‪ 30‬شمس��ي که کم‌کم مردم‬ ‫داش��تند به نوش��تن ب��ا خ��ودکار عادت‬ ‫مي‌کردند و فروش اين کاال گسترش پيدا‬ ‫کرده و مصرف خودکار در بازار داخلي به‬ ‫حدي افزايش يافته بود که توليد اين کاال‬ ‫در ايران توجيه اقتصادي داش��ته باش��د‪،‬‬ ‫خانواده رفوگران به تاسيس کارخانه توليد‬ ‫خودکار در سال ‪ 1342‬اقدام کردند‪.‬‬ ‫رضا اميدي��ان‪ ،‬مدير بخش لوازم‌التحرير‬ ‫تو‌گ��وي‬ ‫ی��ک ش��رکت تولی��دی در گف ‌‬ ‫در اين‌باره گفت‪ :‬پس‬ ‫اختصاصي با‬ ‫از تاس��يس کارخانه در سال ‪ ،1342‬قالب‬ ‫بدنه خ��ودکار از ميالن ايتاليا و ماش��ين‬ ‫تزريق پالس��تيک متناسب با ظرفيت آن‬ ‫قالب از نورنبرگ آلمان خريداري و به این‬ ‫ترتيب این شرکت صنعتي راه‌اندازي شد‪.‬‬ ‫البت��ه ‪ 3‬ماه طول کش��يد تا نخس��تین‬ ‫محصول توليد ش��ده وارد بازار شود چون‬ ‫بخشي از توليدات بايد به فرانسه فرستاده‬ ‫مي‌شد تا پس از تاييد شرکت مادر نسبت‬ ‫به کيفي��ت محصول‪ ،‬وارد بازار ش��ود که‬ ‫اي��ن‌کار حدود ‪3‬م��اه زمان مي‌ب��رد‪ .‬وي‬ ‫افزود‪ :‬به مرور آمار فروش شرکت باال رفت‬ ‫و از ‪ 500‬هزار خودکار در س��ال ‪ 1341‬به‬ ‫بيش از ‪ 100‬ميليون افزايش يافت‪.‬‬ ‫وي اظهار کرد‪ :‬در س��ال‌هاي گذش��ته‬ ‫تصميم بر آن ش��د که تولي��د خودکار در‬ ‫داخل کارخانه انجام نش��ود بلکه توليدات‬ ‫اين شرکت توسط ساير کارخانه‌هايي که با‬ ‫ش��رکت قرارداد‬ ‫دارند‪ ،‬انجام شود‪ ،‬ضمن اينکه مقداري از‬ ‫م��واد اوليه توليد خودکار در داخل تامين‬ ‫شده و مقداري را هم وارد مي‌کنيم‪ .‬مدير‬ ‫بخش لوازم‌التحرير این ش��رکت در ادامه‬ ‫با بيان اينکه در حدود دو س��ال است که‬ ‫زير‌س��اخت‌هاي الزم براي تولي��د دوباره‬ ‫خودکار در اين ش��رکت ايجاد شده است‪،‬‬ ‫اف��زود‪ :‬ب��ا صحبت‌هايي که با مس��ئوالن‬ ‫شرکت در فرانس��ه انجام شده است‪ ،‬قرار‬ ‫ش��د توليد خودکار بار ديگ��ر زير‌نظر اين‬ ‫شرکت در داخل انجام شود‪.‬‬ ‫وي تصري��ح ک��رد‪ :‬اگر ش��رايط تقاضا‬ ‫به ش��کل مطلوب ادامه پي��دا کند‪ ،‬تنوع‬ ‫بيش��تري در محصوالت اين ش��رکت به‬ ‫وج��ود خواهد آمد‪ .‬هر چند اين ش��رکت‬ ‫زير‌نظر ش��رکت مادر (فرانسه) قرار دارد‬ ‫اما پيشنهاد‌هايي ارائه شده تا بتوان توليد‬ ‫اين محصول را چه در بسته‌بندي و چه در‬ ‫نوع شکل ايراني آن انجام داد‪.‬‬ ‫مدي��ر بخ��ش لوازم‌التحرير ش��رکت با‬ ‫بي��ان تنوع بي��ش از ‪ 150‬ن��وع خودکار‬ ‫در بازارهاي کش��ور‪ ،‬گف��ت‪ :‬نوع چيدمان‬ ‫فروش��گاه‌هاي لوازم‌التحرير بسيار قديمي‬ ‫ش��ده اس��ت و بايد راهکار جديدي براي‬ ‫اين امر پيدا کرد‪ .‬درحال حاضر مش��تري‬ ‫دوس��ت دارد نمونه خودکار را در دس��ت‬ ‫بگيرد و آن را آزمايش کند‪ .‬بر اين اساس‬ ‫فروش��گاه‌هايي موفق‌تر هستند که اجازه‬ ‫انتخاب را به مشتريان خود بدهند‪.‬‬ ‫نگاهي به نوآوري‌ها در بازار لوازم‌‌تحرير‬ ‫خودکار ‪‌3‬بعدي‪ ،‬محصولي جديد و نوظهور‬ ‫خودکار س��ه‌بعدي که براي‬ ‫نخس��تين‌‌بار در انگلس��تان عرضه‬ ‫شده بود‪ ،‬اکنون در بازار داخلي کشور نيز‬ ‫در رنگ‌هاي مختلف آماده ارائه اس��ت‪ .‬خودکار‬ ‫سه‌بعدي با قابليت ترشح و تزريق پالستيک مي‌تواند‬ ‫امکان ايجاد اشکال سه‌بعدي را براي افراد فراهم کند‪.‬‬ ‫اي��ن خودکار بزرگت��ر از خودکار معمولي اس��ت که با‬ ‫داش��تن نوک گرمايشي‪ ،‬پالس��تيک موجود در جوهر را‬ ‫گرم کرده و براساس فرمان کاربر به بيرون ترشح مي‌کند‪.‬‬ ‫اين پالس��تيک که در دماي معمولي به س��رعت خشک‬ ‫مي‌شود براي کاربر اين امکان را فراهم مي‌کند که بتواند‬ ‫با استفاده از آن به‌راحتي اقدام به ايجاد اشکال سه بعدي‬ ‫کند‪ .‬اين خودکار همچنين مي‌تواند براي تعميرات جزئي‬ ‫اش��يا‪ ،‬طراحي ظاهر وسايل شخصي مانند پوشش تلفن‬ ‫هم��راه و فعاليت‌هاي مش��ابه مورد اس��تفاده قرار گيرد‪.‬‬ ‫کاربران مي‌توانند خودکار ‪3‬بعدي را براي تمام س��طوح‬ ‫از‌جمله پالس��تيک مورد اس��تفاده قرار دهن��د‪ .‬افزايش‬ ‫خالقي��ت و ن��وآوري در دانش‌آموزان‪ ،‬ايج��اد طرح‌هاي‬ ‫مبتکرانه توس��ط دکوراتورها‪ ،‬ارائ��ه طرح‌هاي هنري به‬ ‫وس��یله دانش��جويان و هنرمن��دان‬ ‫رش��ته‌هاي هنري‪ ،‬قابل استفاده در‬ ‫تمامی رشته‌هاي مهندسي‪ ،‬ورزش‬ ‫فک��ري در اوقات فراغ��ت و به‌طور‬ ‫قط��ع کاربري صنعتي قس��متي از‬ ‫کاربرد‌های اين محصول جديد و نوظهور است‪.‬‬ ‫‹ ‹نوآوري در روکش‌هاي لوازم‌تحرير‬ ‫اغلب بچه‌ها با ش��خصيت‌هاي انيميشني انس دارند به‬ ‫گونه‌اي که حتي اين شخصيت‌ها براي آنها حکم قهرمان‬ ‫را پيدا مي‌کند‪ .‬بر اين اس��اس بسياري از توليدکنندگان‬ ‫و فروشندگان لوازم‌‌تحرير به دنبال طرح‌هايي هستند که‬ ‫با اس��تفاده از آنها بتوانند محص��والت خود را به راحتي‬ ‫به فروش برس��انند‪ .‬مدير بازاريابي يکي از ش��رکت‌هاي‬ ‫توليد‌کننده طرح‌هاي انيميشن در گفت‌‌وگوي اختصاصي‬ ‫در پاسخ به اين سوال که «طرح‌هاي انيميشن در‬ ‫با‬ ‫فروش لوازم‌تحرير تا چه اندازه موفق بوده است؟» گفت‪:‬‬ ‫ما در اين زمينه تا حدودي موفق بوده‌ايم و توانس��ته‌ايم‬ ‫ب��ا ارائ��ه طرح‌هاي خ��ود ب��ه ش��رکت‌هاي توليد‌کننده‬ ‫لوازم‌‌تحرير نظر آنها را نسبت به اين طرح‌ها جلب کنيم‪.‬‬ ‫مهدي اشرفي گودرزي‪ ،‬در رابطه با استفاده از طرح‌هاي‬ ‫ارائه شده در لوازم‌‌تحرير مانند رستم و سهراب اظهارکرد‪:‬‬ ‫يکي از توليد‌کنندگان تمايل داشت روي خودکار همين‬ ‫ط��رح را انجام دهد‪ ،‬مي‌خواهيم اين‌کار را انجام دهيم اما‬ ‫هنوز زمان آن نرس��يده و فعاليت و دغدغه اصلي‪ ،‬اکران‬ ‫انيميش��ن‌هاي توليدش��ده در اين ش��رکت است و هنوز‬ ‫فرصتي براي ارائه طرح‌هاي پيشنهادي به توليدکنندگان‬ ‫لوازم‌تحرير به وجود نيامده است‪.‬‬ ‫مدير بازاريابي این ش��رکت شرایط موفقيت در اين کار‬ ‫را اينگونه بيان کرد‪ :‬ش��رکت ما طرح انيميش��ن رس��تم‬ ‫و س��هراب را در اختي��ار توليد‌کنندگان ق��رار مي‌دهد تا‬ ‫در تولي��د لوازم‌تحرير و وس��ايل کمک آموزش��ي از اين‬ ‫طرح‌ها اس��تفاده کنند‪ .‬اغلب بچه‌ها با اين شخصيت‌هاي‬ ‫انيميش��ني انس مي‌گيرند و اين ش��خصيت‌ها براي آنها‬ ‫حکم قهرمان را پيدا مي‌کند و در نتيجه اين ش��خصيت‬ ‫پردازي‌ها ب��ه فروش محصول کم��ک مي‌کند‪ .‬گودرزي‬ ‫گفت‪ :‬تالش مي‌کنيم در اين زمينه صادرات هم داش��ته‬ ‫باشيم‪ .‬بخش کوچکي از اين‌کار به افغانستان صادر شده‬ ‫و اميدواريم محصوالت ما به ساير کشورهاي فارسي زبان‬ ‫هم صادر شود‪.‬‬ ‫دانستنی‬ ‫از پر تا خودکار‬ ‫قلم (ریش��ه التین پینا به معنای پر) وس��یله‌ای‬ ‫بلند‪ ،‬باریک و مدور اس��ت که برای نشاندن جوهر‬ ‫روی سطح (معموال کاغذی) به هدف نوشتاری یا‬ ‫ترسیمی مورد استفاده قرار می‌گیرد‪.‬‬ ‫ساکنان هندوستان کهن نخستین کسانی بودند‬ ‫که از قلم اس��تفاده کردند‪ .‬بنابر نوشته‌ای قدیمی‬ ‫نخستین قلم‌ها در هند از پر پرندگان‪ ،‬چوب بامبو‬ ‫و ‪ ...‬ساخته شده بود‪ .‬حدود ‪ 500‬سال قبل از میالد‬ ‫مس��یح (ع) برای نگارش ادبی��ات کهن پوراناس‪،‬‬ ‫رامایانا و ماهابارتا از این نوع قلم‌ها اس��تفاده شده‬ ‫بود‪ .‬مصریان قدیم برای نگارش نسخه‌های خطی‬ ‫روی رول‌های پاپیروس‪ ،‬از برس‌های جنس نی یا‬ ‫قلم‌های نی دریایی استفاده می‌کردند‪.‬‬ ‫ح��دود ‪ 3000‬س��ال قبل از میالد مس��یح (ع)‬ ‫برای نوش��تن روی پوست‪ ،‬احتماال از قلم‌های نی‬ ‫استفاده می‌شده است‪ .‬این قلم‌ها تا قرون وسطی‬ ‫کاربرد داش��ته‌اند و از قرن هفت��م‪ ،‬قلم‌های پر به‬ ‫آرامی جایگزین قلم نی ش��دند‪ .‬قلم نی معموال از‬ ‫گیاه بامبو ساخته می‌شد و امروزه نیز در بعضی از‬ ‫نواحی پاکس��تان دانش‌آموزان جوان برای نگارش‬ ‫روی تخته‌ه��ای ن��ازک چوب��ی از آنها اس��تفاده‬ ‫می‌کنند‪.‬‬ ‫حدود ‪ 100‬س��ال قبل از میالد مس��یح (ع) در‬ ‫کومران جودا برای نگارش متون از قلم پر استفاده‬ ‫می‌ش��د‪ .‬این متون به زبان هبرو به‌وسیله قلم پر‬ ‫پرندگان نگارش می‌شد‪ .‬بعد از سقوط امپراطوری‬ ‫روم‪ ،‬تهیه قلم نی برای اروپاییان س��خت ش��د و‬ ‫به اس��تفاده از قلم پر روی آوردند‪ .‬در نوشته‌های‬ ‫س��ن ایزیدور سویل (قرن هفتم میالدی) اشاراتی‬ ‫به استفاده از قلم پر شده است‪ .‬استفاده از قلم پر‬ ‫تا ق��رن ‪18‬م ادامه یافت و قانون اساس��ی ایاالت‬ ‫متحده امریکا در س��ال ‪1787‬م با همین نوع قلم‬ ‫نوشته و امضا شد‪.‬‬ ‫در خرابه‌های پمپی نوک مس��ی یافت ش��ده و‬ ‫نش��ان‌دهنده این اس��ت که در آن دوران از نوک‬ ‫فلزی اس��تفاده می‌ش��ده‪ .‬در خاطرات آگوس��ت‬ ‫‪1663‬م ساموئل پیپس نیز اشاراتی وجود دارد‪ .‬در‬ ‫س��ال ‪1803‬م اختراع یک قلم نوک فلزی به ثبت‬ ‫رس��ید اما این ثبت از نظر تجاری به بهره‌برداری‬ ‫نرسید‪ .‬در سال ‪1822‬م جان میچل اهل بیرمنگام‬ ‫تولی��د انبوه قلم نوک فل��زی را آغاز کرد و پس از‬ ‫آن کیفی��ت نوک‌های ف��والدی به ان��دازه کافی‬ ‫بهبود یافته ب��ود تا این قلم‌ها (که به درون ظرف‬ ‫جوهر فرو برده می‌شدند) به صورت عمومی مورد‬ ‫استفاده قرار گیرند‪.‬‬ ‫قدیمی‌تری��ن ثبت تاریخی قل��م دارای محفظه‬ ‫جوهر به قرن دهم میالدی باز می‌گردد‪ .‬در س��ال‬ ‫‪953‬م معاد المعز‪ ،‬خلیفه فاطمی مصر خواس��تار‬ ‫قلمی ش��د که دست و لباسش را کثیف نمی‌کرد‪.‬‬ ‫قلمی به او ارائه ش��د ک��ه جوهر از داخل محفظه‬ ‫ب��ه نوک می‌رس��ید‪ .‬احتم��اال این ن��وع قلم‪ ،‬یک‬ ‫خودنویس بوده ولی مکانیس��م آن نامعلوم است و‬ ‫تنها یک بار از آن نام برده ش��ده‪ .‬در سال ‪1636‬م‬ ‫مدل دیگری از قلم محفظه‌دار ارائه ش��د‪ .‬مخترع‬ ‫آلمانی‪ ،‬دنیل ش��ونتر در کتاب ریاضی – فیزیک‬ ‫خود قلمی را توصیف می‌کند که از دو قلم تشکیل‬ ‫شده و یک قلم به‌عنوان محفظه جوهر داخل قلم‬ ‫دیگر بود‪ .‬جوهر توسط یک چوب پنبه داخل قلم‬ ‫محبوس بود و از س��وراخ ریزی از نوک قلم بیرون‬ ‫می‌آم��د‪ .‬در س��ال ‪1809‬م بارتولومئو فولش حق‬ ‫قلم دارای محفظه جوهر را به نام خود ثبت کرد‪.‬‬ ‫ب��ا اینکه دانش��جویی در پاریس به ن��ام پونارو‬ ‫خودنوی��س را اختراع ک��رد‪ ،‬دولت فرانس��ه این‬ ‫اخت��راع را ب��ه نام خ��ود در س��ال ‪1827‬م ثبت‬ ‫ک��رد‪ .‬حق اخت��راع و تولی��د خودنوی��س به‌ویژه‬ ‫خودنویس‌ه��ای ف��والدی ج��ان میچ��ل در دهه‬ ‫‪1850‬م افزایش یافت‪.‬‬ ‫ادوارد پنکاال اهل کرواسی به‌خاطر ساخت مداد‬ ‫مکانیکی (که در س��ال ‪1906‬م م��داد اتوماتیک‬ ‫نامیده می‌ش��د) و نخس��تین خودنویس با جوهر‬ ‫سخت مشهور ش��د (‪1907‬میالدی)‪ .‬با همکاری‬ ‫با کارآفرینی به نام ادموند موستر‪ ،‬شرکت پنکاالـ‬ ‫موس��تر را تاس��یس کرد و کارخان��ه تولید قلم و‬ ‫مداد را راه‌اندازی ک��رد‪ .‬این کارخانه در آن زمان‬ ‫بزرگترین کارخانه مداد و قلم دنیا بود‪ .‬این شرکت‬ ‫هم‌اکن��ون به توز ـ پنکاال تغیی��ر نام داده و هنوز‬ ‫فعال اس��ت‪ .‬توز مخفف ‪ 3‬کلمه به زبان کرواسی‬ ‫است به معنای کارخانه مداد زاگرب‪.‬‬ ‫در دو دوره جرج و ویکتوریا در انگلستان‪ ،‬از قلم‬ ‫و جوهر بیش��تر برای طراحی‌های سریع استفاده‬ ‫می‌ش��د‪ .‬ج��رج رومنی چن��د اثر هن��ری جالب‬ ‫توجه از ام��ا همیلتون خلق کرده بود که به‌خاطر‬ ‫صرفه‌جوی��ی در اس��تفاده از خط��وط مورد توجه‬ ‫اس��ت‪ .‬اثری که تنها با ترسیم چند خط به‌وجود‬ ‫آمده و چهره‌ه��ا و اندام‌ها کاملا قابل تش��خیص‬ ‫است‪.‬‬
‫دانستنی‬ ‫فرآوری میوه و خواص آن‬ ‫مصرف روزانه ‪ 3‬تا ‪ 4‬واحد میوه به تمام گروه‌های‬ ‫س��نی توصیه می‌ش��ود‪ .‬البته خیلی‌ه��ا به خوردن‬ ‫میوه تازه چندان عالقه‌ای ندارند یا بر اثر مشکالت‬ ‫فیزیولوژی��ک‪ ،‬مصرف‌ش��ان را مح��دود می‌کنند و‬ ‫انواع خش��ک‪ ،‬کمپ��وت یا پوره‌ش��ده آن را ترجیح‬ ‫می‌دهن��د‪ ،‬در حال��ی که هیچ‌یک ج��ای میوه تازه‬ ‫را نمی‌گی��رد‪ ،‬بنابراین مصرف میوه تازه بیش��تر از‬ ‫هر فرآوری دیگری توصیه می‌ش��ود که منبع انواع‬ ‫ویتامین‌ها‪ ،‬م��واد معدنی و‌ترکیب‌هایی با خاصیت‬ ‫آنتی‌اکس��یدانی اس��ت‪ ،‬به‌ویژه برای کسانی که در‬ ‫ش��هری زندگی می‌کنند که هوای بس��یار آلوده‌ای‬ ‫دارن��د‪ .‬در ادامه تف��اوت انواع روش‌ه��ای فرآوری‬ ‫میوه‌ها توضیح داده می‌شود‪.‬‬ ‫‪12‬‬ ‫یکشنبه ‪ 17‬اسفند ‪ 17 - 1393‬جمادی االول ‪ 8 -1436‬مارس ‪ -2015‬شماره ‪ -175‬پیاپی ‪1493‬‬ ‫گزارش‬ ‫‪report@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹فریز کردن‬ ‫از این روش بیش��تر برای نگهداری میوه‌هایی که‬ ‫در دس��ترس نیس��تند‪ ،‬استفاده می‌ش��ود‪ .‬با اینکه‬ ‫از س��ایر روش‌ها کم‌آسیب‌تر اس��ت اما انجماد آب‬ ‫موجود در بافت‪ ،‬به تخریب دیواره سلولی می‌انجامد‬ ‫و می‌تواند باعث از بین رفتن مواد مغذی موجود در‬ ‫آنها به مرور زمان ش��ود‪ .‬فقط روش‌های سریع فریز‬ ‫کردن توصیه می‌ش��ود‪ .‬پس از خارج شدن میوه از‬ ‫حال��ت انجماد‪ ،‬دوباره نباید آن را منجمد کرد‪ ،‬زیرا‬ ‫ب��ا این کار از بین رفتن م��واد مغذی بیش از پیش‬ ‫خواهد بود‪ .‬البته بسته‌بندی‌های مناسب می‌توانند‬ ‫این ضایعات را به حداقل ممکن برسانند‪.‬‬ ‫‹ ‹کمپوت کردن‬ ‫در این روش ک��ه به‌طور معمول با هدف افزایش‬ ‫قابلیت هضم میوه‌ها انجام می‌ش��ود‪ ،‬میوه به‌دلیل‬ ‫حرارت دی��دن‪ ،‬مقداری از ویتامین‌های حس��اس‬ ‫به حرارت خود را از دس��ت می‌ده��د‪ ،‬بنابراین اگر‬ ‫هدف ش��ما از خوردن کمپوت‪ ،‬تامین ویتامین‌های‬ ‫تقویت‌کننده سیس��تم دفاعی بدن است‪ ،‬با این کار‬ ‫فقط مقداری فیبر و کمی هم شکر به عنوان منبع‬ ‫انرژی دریافت می‌کنید‪.‬‬ ‫‹ ‹آبگیری‬ ‫وقت��ی پ��ای بیم��اری و تقویت کردن ب��ه میان‬ ‫می‌آی��د‪ ،‬همه به یاد ی��ک لی��وان آب پرتقال تازه‬ ‫می‌افتند و ممکن اس��ت به‌تدریج عادت به خوردن‬ ‫آبمیوه جای خوردن میوه ت��ازه را بگیرد‪ ،‬در حالی‬ ‫که با کوچکترین فرآیندی ک��ه روی میوه‌ها انجام‬ ‫می‌ش��ود‪ ،‬ارزش تغذیه‌ای خود را (ک��م یا زیاد) از‬ ‫دست می‌دهند‪ .‬فیبر میوه بعد از آبگیری تقریبا به‬ ‫صفر می‌رس��د و آب‪ ،‬امالح و ویتامین‌های محلول‬ ‫در آن باق��ی می‌مانند‪ ،‬از این‌رو اگر هدف از خوردن‬ ‫آبمیوه‪ ،‬دریافت فیبر اس��ت‪ ،‬تصور اشتباهی است‪،‬‬ ‫زی��را فقط آب‪ ،‬مقداری ویتامین و امالح محلول در‬ ‫آن موجود است‪.‬‬ ‫‹ ‹مرباگیری‬ ‫برای تهیه مربا‪ ،‬همیش��ه میو ‌ه را به مدت طوالن ‌‬ ‫ی‬ ‫حرارت می‌دهند و به آن ش��کر زی��ادی می‌افزایند‬ ‫پس خوردن مربا هرگز جای میو ‌ه خام را نمی‌گیرد‬ ‫و فقط ی��ک منبع انرژی با حداقل فیبر اس��ت‪ .‬در‬ ‫ضمن ش��کر موجود در آن می‌توان��د برای بیماران‬ ‫مبتال به دیابت مشکل‌س��از باشد و میوه را که یک‬ ‫انتخاب مناسب برای تنظیم قند خون است‪ ،‬به یک‬ ‫افزایش‌دهنده این عامل تبدیل می‌کند‪.‬‬ ‫‹ ‹خشک کردن‬ ‫در بیش��تر میوه‌های خشک‌شده‪ ،‬ویتامینی وجود‬ ‫ندارد و فقط فیبر و امالحی نظیر پتاسیم و منیزیم‬ ‫در آنها باقی می‌مانند‪ .‬بنابراین اگر هدف از خوردن‬ ‫میوه‌های خش��ک‪ ،‬دریافت ی��ک میان‌وعده مغذی‬ ‫ب��رای کنترل فش��ارخون و دیابت ن��وع ‪ ،2‬آن هم‬ ‫به جای گ��روه تنقالت و شیرینی‌هاس��ت‪ ،‬انتخاب‬ ‫میوه‌های خشک اقدامی مناسب به‌شمار می‌رود‪.‬‬ ‫‹ ‹پوره کردن‬ ‫برخی افراد به دلیل مش��کالت گوارشی‪ ،‬میوه را‬ ‫به‌صورت پوره یا رنده‌شده مصرف می‌کنند‪ .‬در این‬ ‫روش فقط ش��کل فیزیکی می��وه تغییر می‌کند اما‬ ‫چون س��طح آن افزایش می‌یابد‪ ،‬امکان دارد در اثر‬ ‫مان��دن طوالنی پوره در معرض ه��وا‪ ،‬ویتامین‌های‬ ‫خود (به‌‌ویژه ویتامین سی) را بر اثر اکسید شدن از‬ ‫دس��ت بدهد‪ ،‬بنابراین پوره را باید تازه به تازه تهیه‬ ‫کرد و تا آنجا که امکان دارد آن را حرارت نداد‪.‬‬ ‫در گفت‌وگو با کارشناسان بررسی کرد‬ ‫س�ارا اصغري ‪ -‬گروه گ�زارش‪ :‬زنجيره‬ ‫تامين فرآوري محصوالت کش��اورزي طيف‬ ‫وس��يعي از محصوالت ميوه و س��بزيجات‬ ‫بس��ته‌بندي ش��ده‪ ،‬خشک‌ش��ده‪ ،‬آجي��ل‪،‬‬ ‫زعفران‪ ،‬چاي و ‪ ...‬را دربرمي‌گيرد‪.‬‬ ‫دستگا ‌ه خشک‌کن فرآوري ميوه ازجمله‬ ‫وس��ايلي اس��ت که براي ف��رآوري ميوه در‬ ‫کارخانه‌ها و توليدهاي مختلف کاربرد دارد‪.‬‬ ‫اين دستگاه‌ها در داخل کشور‪ ،‬مشابه نمونه‬ ‫خارجي توليد مي‌شود که توليد داخلي آن‬ ‫با کيفيتي برابر نمونه‌هاي خارجي مي‌تواند‬ ‫بسيار به‌صرفه‌تر باشد‪.‬‬ ‫منص��ور عم��ادزاده‪ ،‬مديرعام��ل یکی از‬ ‫ش��رکت‌های فرآوری می��وه و توليدکننده‌‬ ‫يک��ي از اين دس��تگاه‌هاي خش��ک‌کن در‬ ‫درباره‬ ‫گفت‌وگ��وي اختصاص��ي ب��ا‬ ‫فرآوري ميوه‪ ،‬صنعتی روبه‌ رشد‬ ‫س��اخت اي��ن دس��تگا ‌ه گف��ت‪ :‬طراحي و‬ ‫س��اخت دستگاه‌هاي خش��ک‌کن در داخل‬ ‫انجام مي‌ش��ود و بيشتر فناوري ساخت اين‬ ‫دستگاه‌ها نيز بومي ش��ده است‪ .‬وي ادامه‬ ‫داد‪ :‬البت��ه در موارد بس��يار محدود برخي‬ ‫قطعات الکترونيکي و کنترلي از کره‌جنوبي‬ ‫و برخي الکتروموتورها از چين يا ترکيه وارد‬ ‫مي‌شود‪.‬‬ ‫عم��ادزاده درب��اره ميزان تولي��دات اين‬ ‫دستگاه‌ها خاطرنشان کرد‪ :‬ما توانايي توليد‬ ‫و تامين نياز داخل��ي را داريم‪ ،‬حتي برخي‬ ‫از محصوالت‌مان را به برخي کش��ورها مثل‬ ‫ترکيه و تاجيکس��تان نيز ص��ادر مي‌کنيم‪.‬‬ ‫مديرعامل ش��رکت فن��اوران درب��اره انواع‬ ‫ن براي‬ ‫خش��ک‌کن‌ها توضيح داد‪ :‬خشک‌ک ‌‬ ‫تمام صنايع مي‌تواند کاربرد داش��ته باشد‪.‬‬ ‫سرانه‌‪ ۱۰‬ليتري مصرف آبميوه ايرانيان‬ ‫آبميوه يکي ديگر از فرآورده‌هاي ميوه به ش��مار مي‌رود که س��رانه‪۱۰‬‬ ‫ليت��ري مصرف آبميوه ايرانيان بيانگ��ر نياز ‪ ۸۰۰‬ميليون ليتري بازار اين‬ ‫محصول در کش��ور اس��ت که با در نظر گرفتن متوس��ط قيمت ‪ 3‬هزار‬ ‫توماني هر ليتر آبميوه گردش مالي ‪۲۴۰‬ميليارد توماني را براي اين بازار‬ ‫رقم زده است‪.‬‬ ‫دبير انجمن صنايع کنسانتره و آبميوه ايران در گفت‌وگوي اختصاصي‬ ‫در پاس��خ به اين س��وال ک��ه آبميوه صنعتي به‌عن��وان يکي از‬ ‫با‬ ‫فرآورده‌ه��اي ميوه چه ميزان در ايران توليد مي‌ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬قبل از هر‬ ‫چيز بايد يادآور ش��وم که بسياري از کس��اني که از آبميوه‌هاي صنعتي‬ ‫اس��تفاده مي‌کنند‪ ،‬بر اي��ن باورند که اين توليدات آبميوه نيس��تند‪ .‬اگر‬ ‫مردم به يک س��ري نکات توجه کنند اين اش��تباهات به وجود نخواهد‬ ‫آمد‪ .‬نخس��ت اينکه اگر مصرف‌کنن��ده قيمت هزار توم��ان را براي يک‬ ‫آبميوه ‪ ۲۰۰‬سي‌س��ي پرداخت مي‌کند‪ ،‬نبايد انتظار داشته باشد که يک‬ ‫آبمي��وه خالص طبيعي را مصرف کند‪ .‬چون با مطالعه روي پاکت آبميوه‬ ‫خريداري شده‪ ،‬متوجه مي‌شود روي آن کلمه «نوشيدني ميوه‌اي» درج‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬البته اين کلمه به اين معنا نيست که آن نوشيدني آبميوه‬ ‫نيس��ت بلکه بيانگر اين اس��ت که درصد آن کمتر است و بايد آبميوه را‬ ‫با نوش��يدني ميوه‌اي از هم جدا کنند‪ .‬س��رانه مصرف آبميوه و نوشيدني‬ ‫ميوه‌اي در ايران بدون در نظر گرفتن آمار امس��ال به داليل اقتصادي و‬ ‫کاهش قدرت خريد عموم‪ ،‬در سال گذشته براي هر نفر ‪ 10/5‬ليتر بوده‬ ‫است که امسال افت مصرف داشته‌ايم‪.‬‬ ‫ولي‌اهلل داودآبادي در پاس��خ به اين سوال که ساالنه چه ميزان واردات‬ ‫آبميوه داريم‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬آمار دقيقي از ميزان واردات آبميوه نداريم ولي‬ ‫متاسفانه با وجود کارخانه‌هاي توليد آبميوه در ايران واردات اين محصول‬ ‫را داري��م‪ .‬کم ش��دن واردات آبميوه به مس��ئوالن و توليدکنندگان اين‬ ‫محصول صنعتي برمي‌گردد‪ .‬به اين شکل که با تالش تمامي مجموعه‌هاي‬ ‫ذي‌ربط در بخش‌هاي تحقيقاتي و فعاليت هرچه بيشتر کارخانه‌ها براي‬ ‫توليد آبميوه‌ها با تنوع بيش��تر‪ ،‬بر آن شديم تا محصوالت خود را به بازار‬ ‫‹ ‹یادآوری‬ ‫‪ .1‬برای هریک از این روش‌ها از میوه‌های س��الم‬ ‫و تازه استفاده ش��ود‪ ،‬زیرا در این صورت بیشترین‬ ‫مقدار مواد مغذی را خواهد داشت‪.‬‬ ‫‪ .2‬هریک از این روش‌ها بهتر است در مدت زمان‬ ‫کوتاهی انجام ش��ود‪ ،‬برای مثال کمپوت کردن در‬ ‫حداقل زمان و خشک کردن در زمان بسیار کوتاهی‬ ‫انجام شود تا افت ویتامینی کمتر باشد‪.‬‬ ‫‪ .3‬آنچ��ه از فرآیند میوه‌ها به دس��ت می‌آید‪ ،‬در‬ ‫زمان کوتاهی نیز باید به مصرف برسد‪ ،‬زیرا هر چه‬ ‫بیشتر بماند‪ ،‬ضایعات مواد مغذی نیز بیشتر خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫خش��ک‌کن‌هاي کابيني و قفس��ه‌اي براي‬ ‫س��بزيجات‪ ،‬ميوه و گياهان دارويي کاربرد‬ ‫دارد‪ .‬خش��ک‌کن‌هاي تونل��ي ني��ز ب��راي‬ ‫س��بزيجات‪ ،‬ميوه و گياه��ان دارويي براي‬ ‫ظرفيت‌ه��اي باالي ‪ 10‬ت��ا ‪ 15‬تن در روز‬ ‫کاربرد دارد‪ .‬خشک‌کن‌هاي پيوسته نواري‬ ‫و چن��د طبقه نيز براي م��واد گرانوله مثل‬ ‫خ��وراک طي��ور و دام و مواد ش��يميايي و‬ ‫معدني استفاده مي‌شوند‪ .‬ساير خشک‌کن‌ها‬ ‫نيز چون خشک‌کن‌هاي استوانه‌اي دوار و‪...‬‬ ‫کاربردهاي خاص خ��ود را دارند‪ .‬عمادزاده‬ ‫درب��اره نمونه‌ه��اي خارجي دس��تگاه‌هاي‬ ‫خش��ک‌کن خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬نمونه‌هاي‬ ‫خارجي دس��تگاه‌هاي خش��ک‌کن در بازار‬ ‫بس��يار کم است چراکه قيمت برخي از اين‬ ‫دس��تگاه‌ها ‪ 5‬ت��ا ‪ 10‬برابر از دس��تگاه‌هاي‬ ‫داخلي گران‌تر تمام مي‌ش��ود‪ .‬اين در‌حالي‬ ‫است که از نظر کيفيت دستگاه‌هاي داخلي‬ ‫اگ��ر مزيت خاصي نس��بت ب��ه نمونه‌هاي‬ ‫خارجي نداشته باش��ند‪ ،‬ضعف خاصي هم‬ ‫ندارند و ب��ا نمونه خارجي برابري مي‌کنند‪.‬‬ ‫وي افزود‪ :‬البته الزم به يادآوري اس��ت که‬ ‫س��اخت دس��تگاه‌هاي داخلي ب��ا توجه به‬ ‫محص��والت داخلي و بومي ش��ده اس��ت و‬ ‫اين يکي از مزيت‌هاي دس��تگاه‌هاي داخلي‬ ‫به‌ش��مار م��ي‌رود‪ .‬به‌عالوه اينک��ه آموزش‪،‬‬ ‫نص��ب و راه‌ان��دازي دس��تگاه‌هاي داخلي‬ ‫راحت‌تر‪ ،‬س��ريع‌تر و ارزان‌تر تمام مي‌شود‪.‬‬ ‫عم��ادزاده درب��اره قيمت اين دس��تگاه‌ها‬ ‫تصريح کرد‪ :‬دامنه قيمت‌ها متفاوت است‪،‬‬ ‫از ‪ 20‬ميلي��ون تا ‪300‬ميلي��ون تومان‪ ،‬اين‬ ‫تفاوت قيمت به چشم مي‌خورد‪.‬‬ ‫عرضه کنيم‪ .‬دبير انجمن صنايع کنسانتره و آبميوه ايران در پاسخ به اين‬ ‫س��وال که اين صنعت با چه مش��کالتي مواجه است‪ ،‬بيان کرد‪ :‬در وهله‬ ‫نخست کمبود ميوه صنعتي داريم‪ .‬حتي نامه‌اي از وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت داش��ته‌ايم که از ما خواس��ته‌اند تعرفه کنسانتره چند نوع ميوه‬ ‫ک��ه در داخل توليد نداريم را پايين بياوريم‪ .‬نبود اين محصول و واردات‬ ‫آن‪ ،‬يک مشکل براي توليد آبميوه صنعتي است‪ .‬وي در جواب اين سوال‬ ‫که به چ��ه دليل توليد ميوه‌هاي صنعتي کاهش يافته اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬در‬ ‫اين‌باره وزارت کش��اورزي بايد عنايت بيش��تري مي‌کرد‪ .‬البته در برخي‬ ‫باغ‌ها درختان پرتقال از بين رفت و به‌جاي آن درخت کيوي کاشته شد‬ ‫و در برخ��ي باغ‌ها هم به‌جاي توليد پرتقال آبدار‪ ،‬پرتقال‌هاي مجلس��ي‬ ‫مانند تامسون کشت مي‌شود و باغداري بزرگ به وجود نيامد و بسياري‬ ‫از باغداران با تغيير کاربري باغ‌هاي خود به س��اختمان و ويال‪ ،‬موجبات‬ ‫کمبود ميوه به‌ويژه ميوه صنعتي را ايجاد کردند‪.‬‬ ‫مدير اين ش��رکت توليدي درباره مشکالت‬ ‫اين بازار گفت‪ :‬نياز بازار داخلي باالس��ت اما‬ ‫مشکل خريدار داخلي پول نقد است‪ .‬در يکي‬ ‫دو سال گذش��ته که گرفتن تسهيالت بانکي‬ ‫بسيار سخت شده و بازار به‌طور کلي در حالت‬ ‫رکود به‌سر مي‌برد‪ ،‬بازار اين ماشين‌آالت نيز‬ ‫دچار رکود ش��د‪ .‬وي توضيح داد‌‪ :‬کساني که‬ ‫تمايل ب��ه راه‌اندازي چني��ن کارخانه‌هايي با‬ ‫چنين دستگاه‌هايي داشته باشند براي تامين‬ ‫کاالی خود نيازمند تسهيالت بانکي هستند‬ ‫که اس��تفاده از اين تسهيالت بسيار سخت و‬ ‫همراه با ريسک بااليي است‪ .‬عمادزاده تاکيد‬ ‫کرد‪ :‬هم نياز بازار در سطح بااليي است و هم‬ ‫فناوري‪ ،‬قطعات و کارگر وجود دارد‪ ،‬تنها نبود‬ ‫سرمايه اس��ت که اين بازار را به حالت رکود‬ ‫درآورده است‪.‬‬ ‫ساخت خشک‌کن ميوه با بازدهی باال‬ ‫و مصرف انرژي پايين‬ ‫يک ش��رکت دانش‌بنيان‪ ،‬دستگاهي براي خشک کردن ميوه ساخت که‬ ‫ب��ا راندمان باال و انرژي مصرفي پايي��ن مي‌تواند ‪ 150‬کيلو ميوه را در روز‬ ‫خش��ک کند‪ .‬به گزارش مهر‪ ،‬جواد خندقي‪ ،‬مديرعامل شرکت دانش‌بنيان‬ ‫در پ��ارک فناوري پردي��س گفت‪ :‬طبق آمار وزارت جهاد کش��اورزي‪30 ،‬‬ ‫درصد ميوه‌هاي باغ‌ها و زمين‌هاي کشاورزي ضايعات محسوب مي‌شوند از‬ ‫اين رو به فکر توليد دستگاهي با عنوان خشک‌کن ميوه افتاديم‪.‬‬ ‫وي عنوان کرد‪ :‬خش��ک کن‌هاي کوچک ميوه به صورتي طراحي ش��ده‬ ‫که مي‌تواند روزانه ‪ 150‬کيلو ميوه را طوري خشک کند که پروتئين ميوه‬ ‫اصال از بين نرود‪.‬‬ ‫خندقي با بيان اينکه اين خشک‌کن‌ها براي بکارگيري ميوه‌هاي درجه ‪2‬‬ ‫و ‪ 3‬بوده اس��ت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬اين خشک کن‌ها در دو سايز بزرگ و کوچک‬ ‫س��اخته ش��ده و مي‌تواند براي سفارش��ات متفاوت در اندازه‌هاي مختلف‬ ‫ساخته شود‪ .‬وي يادآور شد‪ :‬اين دستگاه عالوه‌بر قابليت ميوه خشک‌کني‪،‬‬ ‫قابليت لواشک‌سازي با ميوه به شکل بهداشتي را نيز دارد و سيستم کنترل‬ ‫پيشرفته براي انواع ميوه‌ها طراحي شده تا کيفيت خود را از دست ندهند‪.‬‬ ‫خندقي اذعان کرد‪ :‬اکنون اين خش��ک‌کن‌ها در کشور تجاري‌سازي و به‬ ‫کشورهاي ارمنستان‪ ،‬گرجستان و تاجيکستان عرضه شده است‪.‬‬ ‫وي فناوري‌هاي به کار گرفته شده در خشک‌کن‌ها را مهم دانست و اعالم‬ ‫کرد‪ :‬سعي شده تا در توليد دستگاه خشک کن ميوه‪ ،‬فناوري طوري به‌کار‬ ‫گرفته شود که با راندمان باال و مصرف انرژي پاييني کار کند‪.‬‬ ‫وي با بيان اينکه منبع تغذيه اين خشک‌کن‌هاي ميوه‪ ،‬گاز شهري است‪،‬‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬مقدار مصرفي انرژي هريک از خشک‌کن‌ها ماهانه ‪20‬هزار‬ ‫تومان گاز شهري است‪.‬‬ ‫خندقي ساخت خش��ک‌کن‌هاي ميوه را از آن جهت ضروري دانست که‬ ‫مي‌توان��د در تولي��د گياهان دارويي نيز مفيد واقع ش��ود و در ادامه تاکيد‬ ‫کرد‪ :‬يکي از پيشنهادهاي ما به وزارت جهاد کشاورزي براي توليد گياهان‬ ‫دارويي استفاده از همين خشک‌کن‌هاست‪.‬‬ ‫فرآيند خشک‌ کردن ميوه‌ها به‌صورت صنعتي‬ ‫خش��ک‌کردن ميوه در کش��ورهايي مانند ايران‪ ،‬س��وريه‪ ،‬مصر‪ ،‬عراق و‬ ‫ترکي��ه‪ ،‬قدمتي ديرين��ه دارد‪ .‬تاريخچه توليد ميوه‌هاي خش��ک به ‪۱۷۰۰‬‬ ‫س��ال پيش از ميالد مس��يح برمي‌گردد‪ .‬در آن زم��ان‪ ،‬مردمان مديترانه و‬ ‫خاورميانه‪ ،‬ميوه‌هاي تابستاني را خشک و آذوقه زمستان‌شان مي‌کردند‪.‬‬ ‫خرم��ا‌‪ ،‬انگور‪ ،‬زردآلو‪ ،‬انجير‪ ،‬س��يب‪ ،‬هلو و حت��ي گالبي‪ ،‬جزو ميوه‌هايي‬ ‫ک کردن آنها دانسته يا ندانسته‪ ،‬مواد آبي‌شان را‬ ‫بودند که قديمي‌ها با خش ‌‬ ‫پايين و طول مدت ماندگاري‌شان را باال مي‌بردند‪ .‬اين روزها هم که آجيل‬ ‫و ميوه‌هاي خش��ک‪ ،‬طرفداران بس��ياري در سراس��ر دنيا از يونان و ايتاليا‬ ‫گرفته تا امريکا و روسيه دارد‪.‬‬ ‫در صنعت به‌طور معمول از خش��ک‌کن‌هاي صنعتي ب��ا هواي داغ براي‬ ‫خش��ک کردن ميوه‌ها استفاده مي‌شود‪ .‬البته در مورد برخي از محصوالت‬ ‫مانند کشمش‪ ،‬خرما و انجير روش خشک‌کردن در آفتاب‪ ،‬کاربرد بيشتري‬ ‫ک کردن ب��ه روش تصعيدي ب��راي برخي‬ ‫دارد‪ .‬ناگفت��ه نمان��د که خش�� ‌‬ ‫محصوالت لوکس انجام مي‌‌شود و البته قيمت چنين محصوالتي نسبت به‬ ‫ک شده‌اند‪ ،‬بيشتر است‪ .‬کشمش‪ ،‬خرما‬ ‫محصوالتي که با ساير روش‌ها خش ‌‬ ‫و آلو خشک نمونه‌هايي از اينها هستند‪ .‬ساير ميوه‌هايي که مي‌توان آنها را‬ ‫خشک کرد شامل‪ :‬سيب‪ ،‬زردآلو‪ ،‬موز‪ ،‬توت‪ ،‬کيوي‪ ،‬انجير‪ ،‬انبه‪ ،‬هلو‪ ،‬گالبي‪،‬‬ ‫آنان��اس‪ ،‬توت فرنگي‪ ،‬گوجه فرنگي و خرمالو اس��ت‪ .‬ميوه‌هاي خش��ک را‬ ‫مي‌توان براي مدت زمان طوالني نگهداري کرد‪ ،‬بنابراين جايگزين مناسبي‬ ‫براي ميوه تازه در خارج از فصل آن است‪ ،‬مثل مصرف آلو يا آلبالو خشک‬ ‫در زمس��تان‪ .‬خش��ک کردن ميوه‪ ،‬راه مناسبي براي نگهداري آن در خارج‬ ‫از يخچال است‪.‬‬ ‫بايد ميوه‌هاي خش��ک بسته‌بندي ش��ده‌اي را که روي بسته آنها پروانه‬ ‫ساخت وزارت بهداشت‪ ،‬نشان استاندارد و تاريخ توليد و مصرف درج‌شده‬ ‫باش��د‪ ،‬خريداري و مصرف کرد‪ .‬با توجه به اينکه ميوه‌هاي خشک‌ش��ده‬ ‫در صورت مناس��ب بودن کيفيت‪ ،‬ه��م ارزش تغذيه‌اي به مراتب باالتري‌‬ ‫از چيپ��س و پف��ک دارند و هم خواص حس��ي ج��ذاب و مقبولي از نظر‬ ‫مصرف‌کنن��ده (به‌خصوص بچه‌ها)‪ ،‬مي‌توان ميوه‌هاي خش��ک را آرام‌آرام‬ ‫جايگزين چيپس و پفک (در ش��رايطي که به‌طور گهگاه مصرف‌ش��وند)‬ ‫کرد‪.‬‬
‫یکشنبه ‪ 17‬اسفند ‪ 17 - 1393‬جمادی االول ‪ 8 -1436‬مارس ‪ -2015‬شماره ‪ -175‬پیاپی ‪1493‬‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪20‬‬ ‫روزهای خوش در انتظار صنعت بیمه‬ ‫تسهیالت ارزی بانک‌ها سه برابر سپرده‌های ارزی‬ ‫سرگردانی در تاالر حافظ‬ ‫‪13‬‬ ‫کارشناسان از شیوه مدیریت صحیح اقتصادی در شرایط پس از رفع تحریم‌ها می‌گویند‬ ‫حمایت از تولید‪ ،‬اولویت سیاستگذاری‬ ‫سمانه گالب ‪ -‬گروه اقتصاد‪« :‬مذاکرات روند مثبتی دارد و احتمال‬ ‫رسیدن به توافق باالست»‪ ،‬این جمله‌ای است که در یک ماه گذشته‬ ‫در رس�انه‌های مختلف داخلی و خارجی تکرار می‌شود‪ .‬صحبت با‬ ‫کارشناس�ان حوزه اقتصاد سیاست نیز نشان می‌دهد امیدها برای‬ ‫به نتیجه رس�یدن مذاکرات افزایش یافته است‪ .‬در صورتی که این‬ ‫اتفاق خجس�ته بیفتد یک ش�وک مثبت اقتصادی بر کش�ور وارد‬ ‫خواهد شد‪ .‬این شوک از یک طرف امیدها را به آینده فعالیت‌های‬ ‫‹ ‹سازوکار تحریم چه بود‬ ‫اقتصادی در ایران افزایش می‌دهد و از طرف دیگر با تسهیل کردن‬ ‫ش�رایط مبادالت‪ ،‬باع�ث کاهش هزینه‌های تولید خواهد ش�د‪ .‬اما‬ ‫آنچه از ای�ن نتایج برای اقتصاد ما بیش�تر اهمیت دارد‪ ،‬چگونگی‬ ‫بهره‌برداری از فرصت‌های ایجاد‌شده پس از رفع تحریم است‪ .‬اگر‬ ‫همین امروز هم تحریم‌های اقتصادی علیه کش�ور برداش�ته شود‪،‬‬ ‫ما به ش�رایط سال‌های دهه ‪ 80‬بازمی‌گردیم‪ .‬اگرچه شرایط اقتصاد‬ ‫در آن دوره به نس�بت ش�رایط پس از تحریم مطلوب‌تر بود اما در‬ ‫نگاه��ی به تاریخچ��ه تحریم‌ها پس از انقالب نش��ان‬ ‫می‌دهد نخس��تین تحریم‌های امریکا علیه ایران پس از‬ ‫تس��خیر سفارت امریکا در ایران در سال ‪ 1358‬رخ داد‬ ‫که پ��س از آزادی گروگان‌ها اغلب این تحریم‌ها حذف‬ ‫ش��د‪ .‬البته پی��ش از آن و در زمان دکتر محمد مصدق‬ ‫نیز بریتانی��ا به منظور واکنش در برابر نخس��ت‌وزیری‬ ‫نامب��رده‪ ،‬ایران را تحریم کرد اما در س��ال‌های پس از‬ ‫انقالب نخس��تین تحریم به موضوع تسخیر سفارت باز‬ ‫می‌گردد‪.‬‬ ‫پس از این اتفاق در دهه ‪1980‬م و نیمه نخست دهه‬ ‫‪1990‬م تحریم‌ها به س��مت ممانعت از سرمایه‌گذاری‬ ‫در صنعت نفت ایران از س��وی امریکا رفت‪ .‬از اواس��ط‬ ‫دهه ‪1990‬م تحریم‌های امریکا بیشتر به دنبال محدود‬ ‫کردن برنامه‌های هسته‌ای ایران بود و در سال ‪1996‬م‬ ‫با تصویب قانون تحریم ایران و لیبی که بعدها به قانون‬ ‫تحریم ایران تغییر نام داد‪ ،‬وارد فاز جدیدی شد‪.‬‬ ‫در مارس ‪ 2007‬دومین مجموعه تحریم‌های شورای‬ ‫امنیت ش��امل تحریم‌های مالی و تس��لیحاتی بر کشور و اینترنتی برای س��رکوب مخالفان را در اختیار ایران و‬ ‫ما اعمال ش��د و بر مبنای آن دارایی ‪28‬گروه‪ ،‬ش��رکت سوریه قرار می‌دهند‪ ،‬امضا کرد‪ .‬در ‪ 10‬آگوست ‪،2012‬‬ ‫و ف��رد از جمله بانک س��په مورد تحریم ق��رار گرفت‪ .‬اوباما «قانون کاهش تهدید ایران و حقوق بش��ر سوریه‬ ‫س��ومین قطعنامه در مارس ‪ 2008‬به تصویب رس��ید ‪2012‬م» را ابالغ کرد‪ .‬در این قانون بخش انرژی ایران‬ ‫و محدودیت‌ه��ای مس��افرتی و مال��ی را افزایش داد و به عنوان «منطقه نگران‌کننده گس��ترش س�لاح‌های‬ ‫دادوس��تد کاالهایی ب��ا کاربردهای دوگان��ه (نظامی و هس��ته‌ای» ش��ناخته ش��د‪ .‬همچنین محدودیت‌های‬ ‫غیرنظامی) با ایران محدود شد‪.‬‬ ‫موج��ود در قان��ون تحریم‌ه��ای ای��ران (آی‌اس‌آ) ب��ه‬ ‫قطعنام��ه ‪ 1929‬ک��ه در ‪ 9‬ژوئ��ن ‪ 2010‬به تصویب لحاظ ش��مول و حجم تشدید ش��د‪ .‬براساس این قانون‬ ‫شورای امنیت رس��ید‪ ،‬به رابطه بین درآمدهای حاصل سرمایه‌گذاری و حمایت از تولیدات صنایع پتروشیمی‬ ‫از ف��روش نفت و بودجه فعالیت‌های هس��ته‌ای اش��اره ایران نیز در حجم‌هایی مشمول تحریم شد‪ .‬ماده ‪504‬‬ ‫داش��ت و تحریم‌های��ی را علیه کش��ور در زمینه ایجاد ای��ن قانون که در ‪ 6‬فوریه ‪ 2013‬عملی ش��د‪ ،‬منجر به‬ ‫ش��عب جدی��د بانک‌ها اعم��ال می‌کرد‪ .‬قان��ون جامع دسترسی نداشتن ایران به دارایی ارزی حاصل از فروش‬ ‫تحریم ای��ران‪ ،‬مس��ئولیت‌پذیری و‬ ‫نفت شد‪.‬‬ ‫جوالی‬ ‫منع س��رمایه‌گذاری در اول‬ ‫ش��ورای اتحادیه اروپ��ا در تاریخ‬ ‫‪:‬‬ ‫جهرمی‬ ‫حمیدیان‬ ‫‪ 2010‬به تصویب نهایی رسید‪ .‬این‬ ‫‪ 15‬اکتبر ‪ 2012‬در تصمیم‌نامه‌ای‪،‬‬ ‫قانون که تکمیل‌کننده قانون تحریم اگر زیرساخت‌های تولید خری��د‪ ،‬واردات و حمل‌ونق��ل گاز‬ ‫قبلی بود‪ ،‬محدودیت‌های بیش��تری‬ ‫طبیعی ای��ران و نی��ز ارائه خدمات‬ ‫و صنعت در اقتصاد‬ ‫تحمیل‬ ‫را بر سرمایه‌گذاری در ایران‬ ‫قوی شود‪ ،‬بنیه تولیدی مرتب��ط از جمله تامین مالی و بیمه‬ ‫ک��رد و دامنه تحریم‌ها را به خرید و‬ ‫حمل‌ونقل آن را ممنوع کرد‪ .‬فروش‬ ‫اقتصاد ما باال می‌رود‬ ‫فروش هر نوع کاال و خدمات شامل‬ ‫و تامین گرافیت و فلزات نیم‌ساخته‬ ‫که این مهم‪ ،‬در راستای‬ ‫بیم��ه‌ای‪ ،‬مالی و تضمینی در حجم‬ ‫مانند ف��والد و آلومینی��وم‪ ،‬فروش‬ ‫اهداف اقتصاد مقاومتی‬ ‫س��ال‬ ‫بی��ش از یک میلیون دالر در‬ ‫کش��تی‌های ذخیره‌س��ازی نفت و‬ ‫دارد‬ ‫قرار‬ ‫نیز‬ ‫گسترش داد‪.‬‬ ‫تجهی��زات و فناوری‌های مربوط به‬ ‫در ‪ 25‬اکتبر‪ ،‬اتحادیه اروپا قانونی‬ ‫کشتی‌س��ازی و تعمی��ر و نگهداری‬ ‫تصویب کرد که بیمه و بیمه اتکایی‬ ‫کش��تی‌ها تحریم ش��د‪ .‬ب��ه عالوه‌‪،‬‬ ‫اعالم‬ ‫ممنوع‬ ‫آن‪،‬‬ ‫به‬ ‫برای دولت ایران و نهادهای وابسته‬ ‫نهادهای مالی تحت اختیارات قضایی کش��ورهای عضو‬ ‫شد و صادرات و واردات کاالها و خدمات‪ ،‬و انتقال وجوه اتحادی��ه اروپا از هرگونه معامله با بانک مرکزی ایران و‬ ‫محدود شد‪.‬‬ ‫سایر اجزای سیستم مالی ایران منع شدند‪.‬‬ ‫‹ ‹موج جدید تحریم‌ها‬ ‫در ‪ 2‬ژانوی��ه ‪ ،2013‬اوباما قانون اختیارات دفاع ملی‬ ‫در سال ‪2011‬م با گزارش‌هایی که آژانس بین‌المللی س��ال مالی ‪2013‬م یا قانون آزادی و مقابله با گسترش‬ ‫ان��رژی اتم��ی در رابطه با فعالیت‌های ای��ران داد‪ ،‬موج تسلیحات ایران را امضا کرد‪ .‬طبق این قانون تحریم‌های‬ ‫جدیدی از تحریم‌ها علیه کش��ور اعمال شد و بر اساس گس��ترده برون‌مرزی علیه هر نهاد دخیل در معامالت‬ ‫آن قانون اختیارات دفاع ملی به تصویب رسید و دولت مربوط به بخش‌های انرژی‌‪ ،‬کش��تیرانی و کشتی‌سازی‬ ‫امریکا ملزم ش��د اج��ازه ندهد بانک‌هایی ک��ه با بانک اعمال ش��د‪ .‬ف��روش‪ ،‬عرضه یا انتقال فل��زات گرانبها و‬ ‫مرکزی ایران مبادله دارند‪ ،‬در امریکا حس��اب باز کنند‪ .‬همچنین گرافیت‪ ،‬زغال‌س��نگ و نرم‌افزارهای صنعتی‬ ‫بانک‌های مرکزی کشورهایی که معامالت نفتی با ایران از ایران مش��مول تحریم‌ها ش��دند‪.‬در ‪ 3‬ژوئن ‪‌،2013‬‬ ‫داشتند هم مشمول این تحریم‌ها شدند‪.‬‬ ‫رییس‌جمهوری امریکا با امض��ای فرمان اجرایی اعالم‬ ‫خود‬ ‫نشس��ت‬ ‫در ‪ 23‬ژانوی��ه ‪ 2012‬اتحادیه اروپا در‬ ‫کرد که همه موسس��ات و مراکز مالی غیرامریکایی که‬ ‫تصمی��م گرفت ق��رارداد جدیدی برای خری��د نفت از با ریال ایران سپرده‌گذاری و معامله کنند‪ ،‬مورد تحریم‬ ‫ای��ران نبندد و ت��ا اول جوالی ‪ 2012‬ب��ه قراردادهای ق��رار خواهند گرفت‪ .‬همچنی��ن تعامل با بخش خودرو‬ ‫موجود پای��ان دهد‪ .‬در ‪ 6‬فوریه ‪ 2012‬رییس‌جمهوری ایران نیز در شمول تحریم قرار گرفت‪.‬‬ ‫امریکا فرمان اجرایی را صادر کرد که در آن موسس��ات ‹ ‹توجه به زیر ساخت‌های صنعتی‬ ‫مال��ی امریکا ملزم به توقیف ام��وال و دارایی‌های بانک‬ ‫نگاهی به این تحریم‌ها نشان می‌دهد که نقطه اصابت‬ ‫مرکزی ایران شدند‪ .‬در ‪ 17‬مارس ‪ 2012‬هم سوئیفت آنها بیشتر در حوزه انرژی و انسداد دارایی‌های ایران و‬ ‫ب��ه همکاری خود با ‪ 18‬بان��ک ایرانی پایان داد‪ .‬در ‪ 24‬در این اواخر محدود کردن مبادالت پولی بوده اس��ت و‬ ‫آوری��ل ‪ ،2012‬رییس‌جمهوری امریکا فرمان اجرایی با رفع تحریم‌ها نیز بیشتر در این ‪ 3‬حوزه می‌تواند کارگشا‬ ‫هدف تحریم افراد و ش��رکت‌هایی که فناوری مخابراتی باش��د‪ .‬اما چگونه می‌توان از این موقعیت استفاده و آن‬ ‫همان دوران نیز دستاوردهای اقتصادی ما چشمگیر نبود و متوسط‬ ‫رش�د اقتصادی به کمتر از ‪5‬درصد می‌رس�ید‪ .‬حال پرسش اصلی‬ ‫اینجاس�ت که اگر تحریم‌ها علیه اقتصاد ایران برداشته شود‪ ،‬باید‬ ‫چه مدیریتی در اقتصاد اعمال ش�ود که بتوان بهترین اس�تفاده را‬ ‫از وضعیت پس از تحریم برد‪ .‬برای پاسخ به این پرسش الزم است‬ ‫نگاه�ی به تاریخچه تحریم‌ها علیه ای�ران و هدفگذاری اصلی آنها‬ ‫داشته باشیم‪.‬‬ ‫به اولویت تقویت زیرس��اخت‌های تولیدی در ش��رایط‬ ‫پس از تحریم‪ ،‬در حالی است که استاد اقتصاد دانشگاه‬ ‫تهران هم معتقد اس��ت مدیریت اقتصاد در شرایط پس‬ ‫از تحریم باید با محوریت حمایت از تولید باشد‪.‬‬ ‫آلب��رت بغزی��ان در گفت‌وگ��و با‬ ‫تصری��ح کرد‪ :‬باید دید که‬ ‫تحریم‌ه��ا در چ��ه زمینه‌های��ی‬ ‫سبک می‌ش��ود‪ .‬در این میان به‬ ‫نظر می‌رس��د نخستین چانه‌زنی‬ ‫در ح��وزه تحری��م بای��د در ح��وزه برداشته‌ش��دن‬ ‫محدودیت‌های بانکی باش��د تا با نقل و انتقال س��هل‌تر‬ ‫پول‪ ،‬هزینه‌های تولید در داخل کشور کاهش یابد‪.‬‬ ‫وی گام دوم را مرب��وط به تحریم‌های نفتی دانس��ت‬ ‫و اف��زود‪ :‬در مرحل��ه بعدی باید تحریم‌ه��ای مربوط به‬ ‫صادرات نفت برداش��ته شود تا محدودیت‌های درآمدی‬ ‫ک��ه از این مجرا بر کش��ور حاکم ش��ده‪ ،‬کمتر ش��ود‪.‬‬ ‫عالوه بر این در ش��رایطی که قیمت نفت کاهش یافته‬ ‫اس��ت ما باید تمام تالش خ��ود را برای حفظ بازارهای‬ ‫صادراتی‌مان به کار گیری��م که رفع تحریم‌ها در حوزه‬ ‫را مدیریت کرد؟‬ ‫عضو کمیسیون اقتصاد کالن اتاق بازرگانی در پاسخ به نفتی می‌تواند به این مهم کمک کند‪ .‬بغزیان ادامه داد‪:‬‬ ‫می‌گوید‪ :‬به نظر می‌رسد آسان‌ترین در مقابل توج��ه به تولید و صنع��ت داخلی باید حتی‬ ‫این پرسش‬ ‫اتفاقی که در مسیر رفع تحریم‌ها در انتظار کشور است‪ ،‬در ش��رایط اقتص��ادی پ��س از تحریم ه��م در اولویت‬ ‫س��هولت در نقل و انتقاالت پولی اس��ت که به تبع آن سیاستگذاری اقتصادی مسئوالن باشد که این موضوع‬ ‫با هدف اقتصاد مقاومتی نیز نزدیکی دارد‪.‬‬ ‫مبادالت تجاری شکل جدیدی به خود می‌گیرد‪.‬‬ ‫استاد دانشگاه تهران با اشاره به ضعف‌های بخش تولید‬ ‫محمدص��ادق حمیدیان جهرمی‬ ‫در ای��ن رابطه توضیح داد‪ :‬زمانی و صنعت کشور ما در گذشته‪ ،‬افزود‪ :‬زمانی که تحریم‌ها‬ ‫که ای��ن توافق��ات انجام ش��ود‪ ،‬بر اقتصاد کشور حاکم شد بسیاری از بخش‌های تولیدی‬ ‫راحت‌ترین تحریمی که می‌تواند با مش��کل مواجه ش��دند که البته کم‌کم توانستند این‬ ‫رفع ش��ود‪ ،‬آزادش��دن مبادالت مش��کالت را حل کنند و وابس��تگی خ��ود را به واردات‬ ‫پولی و خرید و فروش برخی کاالها مثل طال اس��ت‪ .‬اما واسطه‌ای کاهش دهند به همین دلیل باید این فرصت‬ ‫را ب��ه صنایع داخل��ی داد تا این روند‬ ‫در مقابل س��خت‌ترین تحریمی که‬ ‫جایگزینی را تکمیل کند‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫به اقتصاد ما آس��یب زده اس��ت و‬ ‫بغزیان‪:‬‬ ‫البت��ه تولید داخل هم بای��د خود را‬ ‫احتماال مقاومت‌ها در برابر رفع این‬ ‫تحریم‌ها هم زیاد اس��ت‪ ،‬مربوط به توجه به تولید و صنعت ب��ا اس��تانداردهای جهان��ی مطابقت‬ ‫ده��د و کیفیت تولیدات کش��ور باید‬ ‫محدودیت‌هایی اس��ت که توس��عه‬ ‫داخلی باید حتی در‬ ‫افزای��ش یاب��د اما تا رس��یدن به این‬ ‫زیرس��اخت‌های صنعتی کش��ور را‬ ‫شرایط اقتصادی پس‬ ‫از تحریم هم در اولویت هدف الزم اس��ت یک فرصت زمانی‬ ‫هدف قرار داده‌اند‪.‬‬ ‫به بخش تولید بدهی��م که بتواند به‬ ‫‌ترین‬ ‫ت‬ ‫س��خ‬ ‫اینکه‬ ‫وی با بی��ان‬ ‫سیاستگذاری اقتصادی‬ ‫این استانداردها دست یابد و نباید با‬ ‫تحری��م علی��ه ای��ران‪ ،‬تحریم‌های‬ ‫مسئوالن باشد که این‬ ‫برداشته‌ش��دن تحریم‌ها دوباره تولید‬ ‫اتحادی��ه اروپ��ا ب��ود‪ ،‬اف��زود‪ :‬این‬ ‫اقتصاد‬ ‫تحریم‌ها‪ ،‬زیرس��اخت‌های تولید ما موضوع با هدف‬ ‫داخلی را مغلوب محصوالت خارجی‬ ‫را هدف قرار داد و تولید کش��ور را مقاومتی نیز نزدیکی دارد کرد‪.‬‬ ‫این اس��تاد دانش��گاه ب��ا تاکید بر‬ ‫متاث��ر کرد و بزرگتری��ن کاری که‬ ‫اینکه حتی پس از رسیدن به توافق‪،‬‬ ‫سیاس��تگذاران ما باید انجام دهند‬ ‫این اس��ت که ش��رایط را برای رفع این تحریم‌ها آماده برداشته‌ش��دن تحریم‌ه��ا نیازمن��د زمان اس��ت‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫کنند‪ .‬حمیدی��ان جهرمی با بیان اینکه باید تالش کرد با توجه به این اولویت‌بندی باید برای برداش��ته ش��دن‬ ‫فاصله زمانی بین رفع تحریم‌های پولی و برداشته‌شدن تحریم‌ها اقدامات الزم را انجام داد‪.‬‬ ‫تحریم‌ها برای س��رمایه‌گذاری در زیرس��اخت‌ها کمتر ‹ ‹سخن آخر‪...‬‬ ‫برداشته ش��دن تحریم‌ها تا حدودی می‌تواند شرایط‬ ‫شود‪ ،‬افزود‪ :‬اگر فاصله زمانی بین این دو فرآیند کاهش‬ ‫یابد‪ ،‬بخشی از موانع توسعه زیرساخت‌های صنعتی در پی��ش روی اقتصاد کش��ور را بهبود ده��د و به خروج‬ ‫کشور برداشته می‌شود و این بزرگترین اتفاقی است که کش��ور از رکود اقتصادی کم��ک کند‪ .‬با این حال نباید‬ ‫می‌تواند در شرایط رفع تحریم به کمک اقتصاد ما بیاید‪ .‬این طور تصور کرد که با برداش��ته شدن تحریم‌ها همه‬ ‫وی با بیان اینکه‌این رویکرد به تحقق اقتصاد مقاومتی مش��کالت اقتص��ادی حل ش��ده اس��ت‪ .‬همان‌طور که‬ ‫نیز کمک خواهد کرد‪ ،‬افزود‪ :‬اگر زیرساخت‌های تولید و اقتصاد کش��ور در ش��رایط تحریم‪ ،‬نیاز به یک مدیریت‬ ‫صنعت در اقتصاد قوی شود‪ ،‬بنیه تولیدی اقتصاد ما باال اقتصادی متناسب با این شرایط داشت‪ ،‬در شرایط پس‬ ‫می‌رود که این مهم‪ ،‬در راستای اهداف اقتصاد مقاومتی از تحریم نیز سیاس��تگذاری‌ها باید ب��ا توجه به اهداف‬ ‫نیز قرار دارد‪ .‬حمیدیان جهرمی در پاسخ به این پرسش بلندم��دت و امکانات و محدودیت‌های پیش رو باش��د‪.‬‬ ‫ک��ه آیا این زیرس��اخت‌ها محدود ب��ه حوزه‌های نفتی باید در نظر داشت آنچه می‌تواند اقتصاد ما را در مقابل‬ ‫می‌ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬خیر‪ ،‬هدف ما این اس��ت که اقتصاد را تکانه‌ه��ای خارجی از قبیل تحریم یا نوس��انات قیمت‬ ‫از نف��ت نجات دهیم‪ ،‬به همین دلیل نباید روی تقویت نفت‪ ،‬محافظت کن��د‪ ،‬توانمندکردن بخش تولید و اتکا‬ ‫زیرساخت‌های نفتی متمرکز شد‪ ،‬بلکه باید تالش کرد ب��ه بخش مولد اس��ت‪ .‬با توجه به همی��ن موضوع باید‬ ‫زیرساخت‌های تولیدی مستقل از نفت گسترش یابد تا مدیری��ت اقتصادی در ش��رایط پ��س از تحریم هم در‬ ‫راس��تای ارتقای تولید داخل باش��د که این موضوع از‬ ‫بخش مولد در اقتصاد ایران پای بگیرد‪.‬‬ ‫دو مجرای «افزایش س��رمایه‌گذاری در زیرساخت‌های‬ ‫‹ ‹تولید داخل را حمایت کنیم‬ ‫تاکید این عضو کمیس��یون اقتص��اد کالن اتاق ایران صنعتی» و «حمایت از تولید داخل» اتفاق می‌افتد‪.‬‬ ‫بازار کار‬ ‫‪83‬درصد جمعیت کشور‬ ‫در سن کار قرار دارند‬ ‫بر اس��اس یافته‌های مرکز آمار ایران‪ ،‬از جمعیت‬ ‫آماده به کار ‪ ۱۰‬س��اله و بیشتر‪ ۸۳ ،‬درصد در سن‬ ‫کار ق��رار دارند و وجود ‪ 22/5‬میلیون خانوار ایرانی‬ ‫در کشور ثبت شده است‪.‬‬ ‫مرک��ز آمار ایران تازه‌تری��ن یافته‌های خود را در‬ ‫موضوعات مختلف‪ ،‬از جمله آمار جمعیت کش��ور‪،‬‬ ‫می��زان تحصیالت‪ ،‬مهاجرت‪ ،‬وض��ع فعالیت و نرخ‬ ‫مشارکت اقتصادی به شرح زیر اعالم کرد‪:‬‬ ‫جمعیت کش��ور ‪ 75‬میلیون و ‪ 706‬هزار و ‪898‬‬ ‫نفر برآورد شده است که ‪ 12‬میلیون و ‪ 351‬هزار و‬ ‫‪ 12‬نفر از آنها ‪ 9‬سال و کمتر و ‪ 63‬میلیون و ‪355‬‬ ‫هزار و ‪ 885‬نفر ‪ 10‬سال و بیشتر سن داشته‌اند‪.‬‬ ‫به عبارتی ‪ 83/7‬درصد از جمعیت کل کش��ور در‬ ‫سن کار (‪ 10‬ساله و بیشتر) هستند‪ .‬به لحاظ جنس‬ ‫‪50/1‬درصد مرد و ‪ 49/9‬درصد زن بوده اس��ت که‬ ‫نسبت جنسی ‪ 1/1‬به دست می‌آید‪ .‬به عبارت دیگر‬ ‫در مقاب��ل ه��ر ‪ 100‬نفر زن ‪ 101‬نف��ر مرد وجود‬ ‫داشته است‪.‬‬ ‫مطاب��ق نتایج به دس��ت آمده‪ ،‬در س��ال ‪،1392‬‬ ‫ن��رخ مش��ارکت اقتصادی در جمعیت ‪ 10‬س��اله و‬ ‫بیش��تر در کل کش��ور ‪ 37/6‬درصد بوده است‪ .‬نرخ‬ ‫مش��ارکت اقتصادی نش��ان می‌دهد‪ ،‬چند درصد از‬ ‫جمعیت در س��ن کار‪ ،‬فعال یعنی ش��اغل یا بیکار‬ ‫هس��تند‪ .‬این ش��اخص در بین مردان ‪ 63/0‬درصد‬ ‫و در بین زنان ‪ 12/4‬درصد محاس��به ش��ده است‪.‬‬ ‫همچنین نتایج نشان می‌دهد‪ ،‬درصد جمعیت فعال‬ ‫‪ 10‬س��اله و بیشتر در نقاط روستایی بیشتر از نقاط‬ ‫ش��هری است‪ ،‬به طوری که نرخ مشارکت اقتصادی‬ ‫در نقاط روس��تایی ‪ 39/7‬درصد و در نقاط شهری‬ ‫‪ 36/9‬درصد بوده است‪.‬‬ ‫در صورتی که جمعیت ‪ 15‬ساله و بیشتر‪ ،‬جمعیت‬ ‫در س��ن کار فرض شود‪ ،‬نرخ مش��ارکت اقتصادی‬ ‫در کل کش��ور ‪ 41/1‬درصد به دس��ت می‌آید‪ .‬این‬ ‫ش��اخص در بین مردان ‪ 69/0‬درصد و در بین زنان‬ ‫‪ 13/4‬درص��د‪ ،‬در نق��اط ش��هری ‪40/1‬درصد و در‬ ‫نقاط روستایی ‪ 43/8‬درصد به دست می‌آید‪.‬‬ ‫مقایس��ه نرخ مش��ارکت اقتص��ادی در گروه‌های‬ ‫س��نی نش��ان می‌دهد‪ ،‬بیش��ترین نرخ مش��ارکت‬ ‫اقتص��ادی (‪ 55/9‬درصد) در گروه س��نی ‪34‬ـ‪30‬‬ ‫ساله بوده است‪ .‬این امر برای زنان و مردان متفاوت‬ ‫است‪ ،‬به نحوی که مردان گروه سنی ‪39‬ـ‪ 35‬ساله‬ ‫با ‪ 94/4‬درصد و زنان گروه س��نی ‪29‬ـ‪ 25‬س��اله با‬ ‫‪ 20/1‬درصد بیشترین نرخ مشارکت اقتصادی را به‬ ‫خود اختصاص داده‌اند‪.‬‬ ‫همچنین در س��ال ‪ 92‬از مجم��وع ‪ 23‬میلیون و‬ ‫‪ 196‬هزار و ‪ 772‬نفر جمعیت فعال ‪64‬ـ‪ 15‬س��اله‪،‬‬ ‫‪ 89/3‬درصد شاغل بوده‌اند‪ .‬از مجموع این شاغالن‪،‬‬ ‫‪12/2‬درصد مربوط به گروه س��نی ‪24‬ـ‪ 15‬س��اله‪،‬‬ ‫‪ 62/1‬درصد مربوط به گروه س��نی ‪44‬ـ‪ 25‬س��اله‬ ‫و ‪ 25/5‬درصد مربوط به گروه س��نی ‪64‬ـ‪ 45‬ساله‬ ‫بوده است‪.‬‬ ‫این نسبت‌ها برای مردان به ترتیب ‪ 12/5‬درصد‪،‬‬ ‫‪61/5‬درصد و ‪ 26/0‬درصد و برای زنان ‪11/6‬درصد‪،‬‬ ‫‪ 65/8‬درصد و ‪ 22/6‬درصد بوده است‪.‬‬ ‫در ای��ن س��ال‪ 10/7 ،‬درص��د از جمعی��ت فعال‬ ‫‪64‬ـ‪ 15‬س��اله را بی��کاران تش��کیل می‌داده‌اند‪ .‬از‬ ‫مجم��وع تعداد این بیکاران‪ 32/7 ،‬درصد مربوط به‬ ‫گروه س��نی ‪24‬ـ‪ 15‬س��اله‪ 60/1 ،‬درصد مربوط به‬ ‫گروه س��نی ‪44‬ـ‪ 25‬س��اله و ‪ 7/2‬درصد مربوط به‬ ‫گروه سنی ‪64‬ـ‪ 45‬س��اله بوده است‪ .‬این نسبت‌ها‬ ‫ب��رای مردان به ترتیب ‪ 32/4‬درصد‪ 57/9 ،‬درصد و‬ ‫‪ 9/8‬درص��د و برای زنان ‪ 33/3‬درصد‪ 65/0 ،‬درصد‬ ‫و ‪ 1/7‬درصد بوده است‪.‬‬ ‫در سال ‪ ،1392‬از ‪ 23‬میلیون و ‪ 834‬هزار و ‪552‬‬ ‫نفر جمعیت فعال ‪ 10‬س��اله و بیشتر ‪ 10/4‬درصد‬ ‫بیکار بوده‌اند‪ .‬باالترین نرخ بیکاری مربوط به گروه‬ ‫سنی ‪24‬ـ‪ 20‬ساله با ‪ 25/4‬درصد و پایین‌ترین نرخ‬ ‫بیکاری مربوط به گروه س��نی ‪ 65‬ساله و بیشتر با‬ ‫‪ 1/2‬درصد بوده اس��ت‪ .‬نرخ بیکاری در بین مردان‬ ‫‪ 8/6‬درصد و در بین زنان ‪ 19/8‬درصد بوده اس��ت‪.‬‬ ‫همچنین این نرخ در نقاط ش��هری ‪ 11/8‬درصد و‬ ‫در نقاط روستایی ‪ 7‬درصد به دست آمده است‪.‬‬ ‫از جمعی��ت ش��اغل ‪ 10‬س��اله و بیش��تر‪20/1 ،‬‬ ‫درصد را «صنعتگران و کارکنان مش��اغل مربوط»‪،‬‬ ‫‪ 15/9‬درصد را «کارگران س��اده» و ‪ 15/2‬درصد را‬ ‫«کارکنان ماهر کشاورزی‪ ،‬جنگلداری و ماهیگیری»‬ ‫تشکیل می‌داده‌اند‪.‬‬ ‫در س��ال ‪ ،1392‬از جمعیت ش��اغل ‪ 10‬س��اله و‬ ‫بیش��تر ‪ 82/9‬درصد را کارکن��ان بخش خصوصی‬ ‫(کارفرمایان‪ ،‬کارکنان مستقل‪ ،‬مزد و حقوق‌بگیران‬ ‫بخش خصوصی و تعاون��ی‪ ،‬کارکنان فامیلی بدون‬ ‫مزد) و ‪ 17/1‬درص��د را مزد و حقوق‌بگیران بخش‬ ‫عمومی تشکیل می‌داده‌اند‪ .‬این نسبت‌ها در جامعه‬ ‫مردان به ترتی��ب ‪ 84/5‬درصد و ‪ 15/5‬درصد و در‬ ‫جامعه زنان ‪73/6‬درصد و ‪ 26/4‬درصد بوده است‪.‬‬
‫باجه خبر‬ ‫آغاز فروش اقساطی بیمه‌نامه‬ ‫شخص ثالث انفرادی اتومبیل‬ ‫بیم��ه ایران ف��روش اقس��اطی بیمه نامه‬ ‫ش��خص ثالث انفرادی اتومبیل را به طور‬ ‫رس��می در سراس��ر کش��ور آغاز کرد‪ .‬به‬ ‫گزارش ایس��نا‪ ،‬مدیر بیمه‌ه��ای اتومبیل بیمه ایران با‬ ‫بیان اینکه این طرح برای نخستین بار در این مجموعه‬ ‫اجرایی می‌شود‪ ،‬گفت‪ :‬در حال حاضر برای بسیاری از‬ ‫بیمه‌گ��ذاران خری��د بیمه نامه ش��خص ثالث انفرادی‬ ‫اتومبیل به صورت نقد امکانپذیر نیس��ت یا برای تهیه‬ ‫آن ب��ه زحم��ت می‌افتند‪ .‬عباس فراش��یانی‪ ،‬افزود‪ :‬بر‬ ‫همین اس��اس و برای بهره‌مندی اقش��ار آس��یب‌پذیر‬ ‫جامع��ه از خدمات مناس��ب بیمه نامه ش��خص ثالث‬ ‫تصمیم گرفتیم آن را به صورت اقس��اطی عرضه کنیم‬ ‫تا بیمه‌گذاران به س��هولت به این بیمه نامه دسترسی‬ ‫پیدا کنند‪ .‬وی در پاسخ به این سوال که بیمه ایران با‬ ‫چه ش��رایطی این بیمه‌نام��ه را در اختیار بیمه‌گذاران‬ ‫خود قرار می‌دهد‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬بیمه‌گذار در این طرح‬ ‫‪ 40‬درص��د حق بیمه را به ص��ورت نقدی می‌پردازد و‬ ‫مابقی را در ‪ 4‬قس��ط به ش��رکت پرداخت و حق بیمه‬ ‫نامه را تس��ویه می‌کند‪ .‬مدیر بیمه‌های اتومبیل بیمه‬ ‫ایران با اش��اره به آمادگی سراسری شبکه فروش این‬ ‫مجموعه برای عرضه این بیمه نامه‪ ،‬اظهار کرد‌‪ :‬قرارداد‬ ‫بیمه یک عقد دوطرفه اس��ت و ما به اعتبار نمایندگان‬ ‫و واحده��ای صدور خ��ود عرضه ای��ن بیمه‌نامه را به‬ ‫صورت سراسری در کشور آغاز کردیم و هیچ مشکلی‬ ‫برای بازگشت حق بیمه وجود ندارد‪.‬‬ ‫اعطاي نشان زرين نوآوري‬ ‫به بانک سرمايه‬ ‫در سيزدهمين اجالس س��ران و مديران‬ ‫معتبرتري��ن ش��رکت‌ها و س��ازمان‌هاي‬ ‫عال��ي رتبه ايراني (میتک ‪ )۲۰۱۵‬نش��ان‬ ‫زرين نوآوري در طراحي و تامين خدمات مدرن بانکي‬ ‫در س��ال ‪ ۹۳‬و نش��ان اس��تاندارد بين‌المللي مديريت‬ ‫خالق و موفق در صنعت بانکداري‪ ،‬از س��وي اتحاديه‬ ‫اروپا‪ ،‬به مدير‌عامل بانک سرمايه اهدا شد‪.‬‬ ‫در حاش��يه اين همايش خيراله بيرانوند‪ ،‬مدير‌عامل‬ ‫بانک س��رمايه‪ ،‬در مصاحبه با «ش��بکه مرکزي خبر»‬ ‫ضمن تاکيد بر اهميت برگزاري چنين نشست‌هايي و‬ ‫ضرورت هم‌انديشي ميان فعاالن حوزه صنعت‪ ،‬تجارت‬ ‫و اقتصاد‌در بخش‌هاي خصوصي و دولتي‪ ،‬برخي اهداف‬ ‫و برنامه‌هاي آينده بانک سرمايه به‌ویژه در زمينه ارائه‬ ‫خدمات بانکي به اقشار فرهنگي جامعه را تشريح کرد‪.‬‬ ‫وي اظهار کرد‪ :‬خوش��بختانه اين بانک به عنوان بانکي‬ ‫خوش��نام با ش��عار هوش��مندانه «بانک خوب سرمايه‬ ‫اس��ت» پا به عرصه وجود گذاشته و توانسته است در‬ ‫دوره‌اي ‪ 10‬س��اله‪ ،‬با عملکردي مثبت و روبه‌رش��د‪ ،‬از‬ ‫جايگاه ويژه‌اي در بين مش��تريان و س��هامداران خود‬ ‫برخوردار ش��ود‪ .‬او افزود‪ :‬با توجه ب��ه برنامه عملياتي‬ ‫بانک س��رمايه در سال ‪ 1394‬و تصميمات ويژه‌اي که‬ ‫به‌وسیله تيم مديريتي و کارشناسان مجرب اين بانک‬ ‫اتخاذ شده است‌‪ ،‬بنا داريم سمت و سو و مسير جامعه‬ ‫هدف‌مان را بيش از پيش براي ارائه بهترين‪ ،‬کامل‌ترين‬ ‫و جديد‌تري��ن خدمات بانکي به‌ويژه به جامعه بزرگ و‬ ‫فرهيخته فرهنگيان کشور‪ ،‬هدايت کنيم‪.‬‬ ‫دو خدمت جديد خودپردازهاي‬ ‫بانک سپه‬ ‫رييس اداره‌کل خدمات فناوري اطالعات‬ ‫و توسعه بانکداري نوين بانک سپه‪ ،‬از ارائه‬ ‫دو خدم��ت جدي��د روي دس��تگاه‌هاي‬ ‫خودپرداز اين بانک خبرداد‪ .‬حسين صلواتي‪ ،‬در تشريح‬ ‫سرويس واريز به سازمان‌ها (با شناسه) گفت‪ :‬سرويس‬ ‫مربوط در صفحه نخست منوي دستگاه‌هاي خودپرداز‬ ‫و ب��ا ايجاد ام��کان واريز وجوه به س��ازمان‌هاي طرف‬ ‫قرارداد‪ ،‬براي مشتريان بانک و همچنين کاربران شبکه‬ ‫ش��تاب قابل اس��تفاده اس��ت‪ .‬همچنين ب��ا توجه به‬ ‫قراردادهاي موجود‪ ،‬این سرويس براي سازمان تامين‬ ‫اجتماعي فعال ش��ده اس��ت‪ .‬وي با وجود بس��ترهاي‬ ‫موج��ود از ام��کان توس��عه س��رويس نام‌ب��رده براي‬ ‫سازمان‌هايي که تعامل مالي گسترده‌اي با بانک دارند‪،‬‬ ‫خبرداد و گفت‪ :‬امکان درج لوگوي حداکثر ‪ 6‬سازمان‬ ‫(بدون نياز به واردکردن شماره کارت سازمان و فقط با‬ ‫وارد کردن شناس��ه پرداخت) فراهم بوده و براي ساير‬ ‫سازمان‌ها نيز بدون محدوديت در تعداد سازمان‌ها (با‬ ‫وارد کردن شماره کارت س��ازمان و شناسه پرداخت)‬ ‫قابل استفاده است‪.‬‬ ‫صلواتي در تشريح س��رويس نيکوکاري (کمک‌هاي‬ ‫مردمي) اظهار کرد‪ :‬با توجه به تفاهمنامه‌هاي موجود‪،‬‬ ‫سرويس واريز به موسس��ات خيريه محک‪ ،‬کهريزک‪،‬‬ ‫بنياد خيريه سپهر و ستاد بازسازي عتبات عاليات (در‬ ‫فاز نخست براي مش��تريان بانک) فعال شده و در فاز‬ ‫بعدي‪ ،‬این س��رويس براي مشتريان شبکه شتاب نيز‬ ‫قابل استفاده خواهد بود‪.‬‬ ‫‪14‬‬ ‫یکشنبه ‪ 17‬اسفند ‪ 17 - 1393‬جمادی االول ‪ 8 -1436‬مارس ‪ -2015‬شماره ‪ -175‬پیاپی ‪1493‬‬ ‫بانک و بیمه‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫فعاالن بیمه‌ای به آینده این بازار امیدوارند‬ ‫روزهای خوش در انتظار صنعت بیمه‬ ‫ش�یرین حس�ینی – گروه اقتصاد‪ :‬این روزها صنعت‬ ‫بیمه مانند س��ایر بخش‌ه��ای اقتص��ادی‪ ،‬منتظر نتیجه‬ ‫اقدامات دیپلماتیک دولت در جریان مذاکرات هس��ته‌ای‬ ‫اس��ت‪ .‬صاحب‌نظران حوزه صنعت بیمه‪ ،‬توافق هسته‌ای‬ ‫ای��ران با گروه ‪ ۵+۱‬را اقدامی مثبت در توس��عه و بهبود‬ ‫فضای کسب‌وکار این صنعت می‌دانند‪ .‬به اعتقاد آنها‪ ،‬اثر‬ ‫تحریم‌ها بر صنعت بیمه کش��ور از دو کانال قابل بررسی‬ ‫و محاس��به است‪ .‬نخس��تین کانال یا اثر مستقیم تحریم‬ ‫ب��ر صنعت‪ ،‬از اعم��ال محدودیت بر واگ��ذاری اتکایی به‬ ‫ش��رکت‌های خارج��ی و اعمال محدودی��ت در ارتباط با‬ ‫ش��رکت‌های خارجی بر صنعت بیمه کش��ور است که با‬ ‫رفع تحریم‌ها می‌توان امیدوار بود با ش��رایط س��هل‌تری‬ ‫ریسک‌های بزرگ را بیمه‌های اتکایی خارجی تقبل کنند‪.‬‬ ‫دومین کان��ال اثرگذاری غیرمس��تقیم تحریم بر صنعت‬ ‫بیمه‪ ،‬از طریق فش��ار ب��ر متغیرهای کالن اقتصادی و در‬ ‫نتیجه‪ ،‬تاثیرپذیری صنعت بیمه داخل از این متغیر‌هاست‬ ‫که رفع تحریم‌ها چون به بهبود فضای اقتصادی کش��ور‬ ‫می‌انجامد‪ ،‬بدون شک روی صنعت بیمه نیز تاثیر خواهد‬ ‫گذاشت و رونق این بخش را نیز فراهم خواهد کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹توزیع ریسک بیمه و سوددهی شرکت‌ها‬ ‫در این رابطه حسین نصراله‌زاده‪ ،‬معاون مدیر بیمه‌های‬ ‫با بیان‬ ‫آتش‌س��وزی بیمه الب��رز در گفت‌وگو ب��ا‬ ‫اینک��ه لغو تحریم‌ها ب��رای صنعت بیم��ه می‌تواند اتفاق‬ ‫مثبتی به‌ش��ما ‌ر آید‪ ،‬نخس��تین پیامد مثبت این اتفاق را‬ ‫واگذاری ریسک‌های سنگین به شرکت‌های بیمه اتکایی‬ ‫خارجی دانس��ت و گفت‪ :‬وقتی تحریم‌ها شکس��ته شود‪،‬‬ ‫دیگر نگرانی برای بیمه کردن س��رمایه‌های مردم با ارقام‬ ‫باال وجود ندارد و این امر به راحتی ممکن خواهد شد‪.‬‬ ‫نص��راهلل زاده توزیع ریس��ک را یکی از دس��تاوردهای‬ ‫لغ��و احتمالی تحریم‌ها در صنعت بیمه دانس��ت و گفت‪:‬‬ ‫مشارکت ش��رکت‌های بیمه خارجی با شرکت‌های بیمه‬ ‫داخلی‪ ،‬می‌تواند باعث شود ش��رکت‌های بیمه در داخل‬ ‫جان تازه‌ای بگیرند و ش��ریکی به نام شرکت‌های اتکایی‬ ‫برای پوش��ش ریسک‌های س��نگین و فاجعه‌آمیز داشته‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫وی در ادامه با تاکید بر اینکه رفع تحریم‌ها با توجه به‬ ‫روند مثبت مذاکرات باعث می‌ش��ود بخش‌های اقتصادی‬ ‫از رونق الزم برخوردار ش��وند که آثار این رونق بر صنعت‬ ‫بیم��ه هم تاثیر مثبت خواهد داش��ت‪ ،‬افزود‪ :‬به‌طور قطع‬ ‫شرکت‌های بیمه‌ای به همان نس��بت که اقتصاد از رشد‬ ‫برخ��وردار می‌ش��ود‪ ،‬رونق خواهد گرفت و از س��وددهی‬ ‫الزم برخوردار خواهد ش��د‪ .‬این کارشناس صنعت بیمه‪،‬‬ ‫معتقد اس��ت که مش��کالت اقتصادی س��بب شده است‬ ‫اف��راد و بنگاه‌های اقتص��ادی در س��ال‌های اخیر‪ ،‬خرید‬ ‫پوش��ش‌های بیمه را در اولویت آخر قرار دهند و تمایلی‬ ‫به خرید پوش��ش بیمه نداشته باشند که به طور حتم با‬ ‫رون��ق اقتصادی و باال رفتن ق��درت خرید مردم و فعاالن‬ ‫اقتصادی‪ ،‬این امر منجر به رشد صنعت بیمه خواهد شد‬ ‫و خری��د بیمه افزایش خواهد یافت‪ .‬به گفته او باال رفتن‬ ‫س��وددهی ش��رکت‌های بیمه و همچنین افزایش ضریب‬ ‫نفوذ بیمه از جمله دستاورد‌های مثبت لغو تحریم‌هاست‪.‬‬ ‫‹ ‹ورود شرکت‌های بیمه‌ای خارجی‬ ‫نصراله‌زاده درباره ورود شرکت‌های بیمه‌ای خارجی که‬ ‫یک��ی از اه��داف بیمه مرکزی به ش��مار می‌آید و با روند‬ ‫مثب��ت مذاکرات و از بین رفتن تحریم‌ها محتمل خواهد‬ ‫ب��ود‪ ،‬تصریح ک��رد‪ :‬در چنین فضایی ش��رایط برای ورود‬ ‫ش��رکت‌های بیمه خارجی به کش��ور فراهم خواهد شد‬ ‫و این موضوع س��بب می‌شود که رقابت بین شرکت‌های‬ ‫بیمه‌ای ایجاد شود‪.‬‬ ‫این کارش��ناس صنع��ت بیمه‪ ،‬به اقدامات��ی که باید با‬ ‫لغو تحریم‌ها از س��وی صنعت بیمه انجام ش��ود اش��اره‬ ‫کرد و گفت‪ :‬برای اینکه صنعت بیمه از جایگاه مناس��بی‬ ‫برخوردار ش��ود باید ساختار ش��رکت‌های بیمه‌ای تغییر‬ ‫کند و تالش ش��ود که محص��والت و خدمات جدید وارد‬ ‫این صنعت ش��ود تا مش��تریان براساس نیازشان اقدام به‬ ‫خرید بیمه‌نامه کنند‪.‬‬ ‫وی همچنین توس��عه بیمه‌های عمر و زندگی را مورد‬ ‫اشاره قرار داد و گفت‪ :‬بیمه مرکزی و شرکت‌های بیمه‌ای‬ ‫باید تالش کنن��د که بیمه‌های عمر و زندگی از جذابیت‬ ‫الزم برخوردار شوند تا تمایل به خرید این نوع بیمه‌ها در‬ ‫کشور افزایش یابد‪ .‬آگاه‌س��ازی و اطالع‌رسانی از مزایای‬ ‫بیمه‌های عمر و زندگی یکی دیگر از راه‌های توس��عه این‬ ‫نوع بیمه‌نامه است‪.‬‬ ‫ب��ه گفته نصرال��ه‌زاده‪ ،‬به‌طور حتم با رف��ع تحریم‌ها و‬ ‫انجام برخی اقدامات برای رفع موانع بر سر راه این بخش‬ ‫می‌توان امیدوار بود که صنعت بیمه از رشد و رونق کافی‬ ‫برخوردار شود‪.‬‬ ‫‹ ‹برق�راري ارتب�اط بي�ن ش�رکت‌هاي خارجي و‬ ‫داخلي‬ ‫عليرضا کسراييان‪ ،‬کارشناس ارشد صنعت بيمه هم در‬ ‫با بيان اينک��ه تحريم‌هاي غرب عليه‬ ‫گفت‌وگ��و با‬ ‫ايران در س��ال‌هاي گذش��ته‪ ،‬محدوديت‌ها و مش��کالت‬ ‫کاهش شدید طال‪ ،‬سکه و ارز در یک روز‬ ‫گ�روه اقتصاد‪ :‬طالی جهانی ک��ه در روزهای اخیر با‬ ‫نوسانات قیمتی همراه شده بود اما در آخرین روز کاری‬ ‫هفته‪ ،‬با س��قوط قیمت مواجه شد و بر مرز ‪1167‬دالر‬ ‫جا خوش کردکه این بزرگترین س��قوط روزانه این بازار‬ ‫در بیش از یک س��ال گذش��ته بوده است و سبب شد‪،‬‬ ‫همه رش��د قیمت خود از ابتدای س��ال جاری میالدی‬ ‫تاکنون را از دس��ت بدهد‪ .‬این اف��ت قیمت که پس از‬ ‫انتشار گزارش قوی‌تر از انتظار مشاغل امریکا در بخش‬ ‫غیرکش��اورزی که گمانه‌زنی‌ها درباره افزایش زودتر از‬ ‫موعد نرخ بهره بانکی از س��وی فدرال رزرو را تش��دید‬ ‫ک��رد‪ ،‬رخ داد‪ ،‬باعث ش��د ک��ه افزای��ش ارزش دالر به‬ ‫باالترین رقم در ‪ 11‬س��ال و نیم اخیر برس��د و قیمت‬ ‫طال ح��دود ‪ 3‬درصد از ارزش خود را از دس��ت بدهد‪.‬‬ ‫به هر ح��ال در ادامه این روندک��ه در بازار‌های جهانی‬ ‫حاکم ش��د‪ ،‬بازار داخل نیز به تبعی��ت از این جریان با‬ ‫افت قیمت‌ها مواجه شد و سکه تمام بهار آزادی با افت‬ ‫‪ 22‬هزارتومانی به نرخ ‪ 953‬هزارتومان نزدیک شد و هر‬ ‫گرم طالی ‪ 18‬عیار از مرز ‪ 100‬هزارتومان پایین آمد و‬ ‫با نرخ ‪ 97‬هزارو ‪ 400‬تومان فروخته شد‪.‬‬ ‫همچنین در یک روز‪ ،‬نیم س��که ‪ 12‬هزارتومان افت‬ ‫را تجربه کرد و به نرخ ‪ 496‬هزارتومان رسید و ربع سکه‬ ‫نی��ز به تبعیت از این روند‪ ،‬با ‪ 2‬هزارتومان کاهش‪ ،‬رقم‬ ‫‪ 272‬هزارتومان را به ثبت رساند‪ .‬سکه یک گرمی هم از‬ ‫این قاعده مستثنا نبوده و با افت ‪ 3‬هزارتومانی قیمت‪ ،‬با‬ ‫‪ 180‬هزارتومان در بازار به فروش رفت‪.‬‬ ‫البته این افت قیمت‌ها فقط مختص بازار طال و سکه‬ ‫نبوده اس��ت و بازار ارز هم برخالف تقویت قیمت‌ها در‬ ‫بازارهای جهانی‪ ،‬در بازار داخل با کاهش قیمت مواجه‬ ‫ش��د و سبب ش��د که هر دالر امریکا در این روز‪ ،‬با نرخ‬ ‫‪ 3412‬توم��ان مورد معامله قرار گی��رد‪ .‬البته این افت‬ ‫قیمت فقط شامل حال دالر نبوده است و سایر ارز‌های‬ ‫معتبر همچون یورو و پوند نیز در این مس��یر با کاهش‬ ‫نرخ مواجه شدند‪ ،‬به طوری که صرافی‌های بازار‪ ،‬یورو را‬ ‫با نرخ ‪ 3727‬تومان و پوند را ‪ 5220‬تومان به متقاضیان‬ ‫فروختند‪.‬‬ ‫جزئیات استقرار نظام ارجاع داخلی تامین اجتماعی‬ ‫سهم ‪ 94‬درصدی تسهیالت از سپرده‌های بانکی‬ ‫مدیرکل درمان مس��تقیم س��ازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه فاز دوم پایلوت طرح‬ ‫نظام ارجاع داخلی به احتمال زیاد از نیمه دوم فروردین یا اوایل اردیبهشت کلید می‌خورد‬ ‫گفت‪ :‬پس از پایان پایلوت‪ ،‬این طرح به صورت سراسری از نیمه دوم سال آینده در سراسر‬ ‫کشور اجرا می‌شود‪ .‬مهدی درخشان در گفت‌وگو با ایسنا‪ ،‬درباره جزئیات اجرای طرح نظام‬ ‫ارجاع داخلی در بیمارس��تان‌های ملکی تامین اجتماعی اظهار کرد‪ :‬چندی پیش پایلوت‬ ‫این طرح در ‪ 5‬استان کشور شامل خراسان رضوی‪ ،‬قزوین‪ ،‬زنجان‪ ،‬کرمانشاه و گیالن آغاز‬ ‫شد و هم‌اکنون ادامه دارد‪ .‬وی افزود‪ :‬این طرح نیازمند مقدماتی بود و مدتی است که روی‬ ‫بسترس��ازی و فراهم کردن این مقدمات کار می‌کنیم‪ .‬مدیرکل درمان مس��تقیم سازمان‬ ‫تامین اجتماعی با بیان اینکه گام اول ثبت‌نام بیماران قلبی‪ ،‬فش��ار خون‪ ،‬اعصاب و روان‬ ‫و تنفس��ی اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬تا به حال بیش از ‪ 97‬هزار پرونده برای این بیماران تشکیل شده‬ ‫و در مرحله بعد این اطالعات در بس��تر الکترونیکی ثبت می‌شوند و بانک اطالعاتی شکل‬ ‫می‌گیرد‪.‬درخشان افزود‪ :‬برای این بیماران کارت دارویی صادر شده و دیگر نیاز نیست در‬ ‫صف تهیه دارو بایستند و با این کارت داروهایشان را دریافت می‌کنند‪.‬‬ ‫درخشان اعالم کرد‪ :‬پس از پایان پایلوت‪ ،‬این طرح به صورت سراسری از نیمه دوم سال‬ ‫آینده در سراسر کشور اجرا می‌شود‪.‬‬ ‫از مجم��وع س��پرده‌گذاری‌های انج��ام ش��ده در بانک‌ها حدود ‪ 94‬درص��د در قالب‬ ‫تس��هیالت پرداخت شده اس��ت‪.‬به گزارش ایس��نا‪ ،‬آخرین آمارها از مانده تسهیالت و‬ ‫س��پرده‌های بانکی نشان می‌دهد که تا پایان آبان‌ماه امسال مانده سپرده‌های بانکی به‬ ‫‪ 763‬هزار و ‪ 888‬میلیارد تومان افزایش یافته است‪ .‬این در حالی است که با توجه به‬ ‫الزام بانک‌ها به قرار دادن س��پرده نزد بانک مرکزی‪ ،‬از حدود ‪ 763‬هزار میلیارد تومان‬ ‫حدود ‪ 85‬هزار میلیارد تومان در قالب سپرده‌های قانونی کسر شده است‪ .‬بنابراین‪ ،‬از‬ ‫‪ 678‬هزار و ‪ 512‬میلیارد تومان مانده س��پرده‌های بانک‌ها و موسس��ه اعتباری توسعه‬ ‫حدود ‪ 640‬هزار و ‪ 134‬هزار میلیارد تومان تس��هیالت پرداخت ش��ده که نزدیک به‬ ‫‪ 94‬درصد آن را تش��کیل می‌دهد‪ .‬اما طبق روال گذش��ته‪ ،‬بیش��ترین سپرده‌گذاری و‬ ‫تس��هیالت پرداختی مربوط به اس��تان تهران اس��ت به گونه‌ای که مانده سپرده ثبت‬ ‫شده در این استان حدود ‪ 465‬هزار و ‪ 900‬میلیارد تومان و مانده تسهیالت پرداختی‬ ‫به حدود ‪ 400‬هزار میلیارد تومان می‌‌رس��د که س��هم عم��ده‌ای از مجموع را به خود‬ ‫اختصاص داده اس��ت‪ .‬مانده تسهیالت بانکی درحالی از ‪ 640‬هزار میلیارد تومان عبور‬ ‫کرد که برای س��ال جاری بی��ش از ‪ 270‬هزار میلیارد تومان تس��هیالت در ‪ 10‬ماهه‬ ‫امسال پرداخت شده است‪.‬‬ ‫فراواني را براي فعاالن اين بخش به وجود آورده است که‬ ‫با توجه به روند مثبت مذاکرات و رفع احتمالي تحريم‌ها‪،‬‬ ‫اي��ن امر مي‌تواند اتفاق بس��يار مثبتي براي صنعت بيمه‬ ‫به‌ش��مار آيد و فرصت خوبي را براي توس��عه اين صنعت‬ ‫فراهم کند‪ ،‬گفت‪ :‬هرچند که در اين س��ال‌ها با توجه به‬ ‫تحريم‌هاي س��ختي که بر بخش‌ه��اي مختلف اقتصاد و‬ ‫همچنين صنعت بيمه اعمال ش��د اما ش��رکت‌هاي بيمه‬ ‫در بحث اتکايي همچنان تمايل داش��تند با ش��رکت‌هاي‬ ‫بيمه‌اي داخلي همکاري الزم را داشته باشند که به دليل‬ ‫وج��ود محدوديت‌ها از بابت تحريم‌ه��ا‪ ،‬اين امکان فراهم‬ ‫نبود‪.‬‬ ‫کس��راييان با بيان اينکه در اين س��ال‌ها عالوه‌بر اينکه‬ ‫تحريم‌ه��اي کلي بر اين صنعت اعمال ش��د و باعث لغو‬ ‫همکاري ش��رکت‌هاي بيمه‌اي خارجي با داخلي شد‪ ،‬در‬ ‫کنار آن نام برخي ش��رکت‌هاي بيمه‌اي نيز به‌طور خاص‬ ‫در فهرس��ت تحريم‌ها قرار گرفت که اين خود محدوديت‬ ‫ديگري براي اين تعداد شرکت‌هاي بيمه شد‪.‬‬ ‫اين کارش��ناس ادامه داد‪ :‬به هرحال تمامي اين شرايط‬ ‫سبب شد که شکوفايي صنعت بيمه با کندي پيش برود‬ ‫و ارتباط ش��رکت‌هاي داخلي با خارجي قطع شود که با‬ ‫رفع تحريم‌ها اين اميدواري وجود دارد‪ ،‬اين ارتباط دوباره‬ ‫برقرار ش��ود و ش��رکت‌هاي بيمه‌اي بتوانند در پوش��ش‬ ‫ريسک‌هاي بزرگ و س��نگين‪ ،‬با واگذاري اين ريسک‌ها‪،‬‬ ‫از وضعيت بهتري برخوردار ش��وند‪ .‬به گفته کس��راييان‪،‬‬ ‫هرچن��د که رفع تحريم‌ها مي‌تواند اين ش��رايط را فراهم‬ ‫کند که اين ارتباط تقويت شود اما اقدامي که شرکت‌هاي‬ ‫بيمه‌اي داخلي بايد در اين فرصت انجام‌دهند‪ ،‬اين است‬ ‫که تا جايي که ممکن اس��ت‪ ،‬توانمندي‌شان را افزايش و‬ ‫توس��عه دهند تا اتکا به ش��رکت‌هاي بيمه‌اي خارجي در‬ ‫انتقال ريسک را به حداقل برسانند‪.‬‬ ‫او با بيان اينکه صنعت بيمه ما ظرفيت‌هاي بااليي دارد‬ ‫که مي‌تواند به جاي اتکا به ش��رکت‌هاي بيمه‌اي اروپايي‬ ‫اق��دام به قبول اتکايي خارجي نیز کن��د و اين امکان در‬ ‫غرب آسيا براي شرکت‌هاي بيمه‌اي داخلي فراهم است‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬به ه��ر حال ش��رکت‌هاي بيمه‌اي باي��د با برخي‬ ‫اصالحات و اقدامات‪ ،‬زمينه رش��د صنعت بيمه را فراهم‬ ‫کنند و باعث توسعه اين بخش شوند که اين امر در زمان‬ ‫لغو تحريم‌ها آسان‌تر خواهد شد‪ .‬به گفته اين کارشناس‪،‬‬ ‫فراهم کردن اين ش��رايط ب��ا مديريت صحيح در صنعت‬ ‫بيمه ممکن خواهد شد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫کاهش مطالبات معوق بانک‌ها‬ ‫نیاز به عزم ملی دارد‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت س��اماندهی مطالبات معوق‬ ‫اعتق��اد دارد ک��ه آسیب‌شناس��ی مبح��ث افزایش‬ ‫مطالب��ات روزافزون بانک‌ها نی��از به عزم ملی دارد‪.‬‬ ‫حل این موضوع دیگر از توان یک گروه کارش��ناس‬ ‫و بانک خارج است‪.‬‬ ‫سعید آریان‌پور‪ ،‬مدیرعامل این شرکت‪ ،‬با اشاره به‬ ‫فعالیت مستمر این شرکت و احیای بخش زیادی از‬ ‫این مطالبات توسط آن اظهار کرد‪« :‬مطالبات معوق‬ ‫ب��زرگ با رقم‌های چند میلیارد ب��ه باال نیاز به یک‬ ‫عزم ملی برای احیای آن دارد و امکان ندارد بانکی‬ ‫بتواند به تنهایی آن را وصول کند‪».‬‬ ‫آریان‌پور با تاکید بر افزایش روافزون این مطالبات‬ ‫بیان کرد‪« :‬اگر ما با همین روش ادامه دهیم ش��ک‬ ‫نداشته باشید که مطالبات معوق نه تنها کاهش پیدا‬ ‫نمی‌کند بلکه هر روز بر حجم آن افزوده می‌شود‪».‬‬ ‫به گفته وی در س��ال ‪ 1387‬زمانی که ش��رکت‬ ‫س��اماندهی مطالبات معوق تأسیس شد‪ ،‬مطالبات‬ ‫معوق حداکثر ‪ 35‬هزار میلی��ارد تومان بود‪ ،‬اما در‬ ‫ح��ال حاضر به گفته بانک مرکزی حداقل ‪ 85‬هزار‬ ‫میلیارد تومان مطالبات معوق بانکی داریم‪.‬‬ ‫آریان پ��ور همچنین اف��زود‪« :‬در فضایی که هم‬ ‫مجل��س و هم دول��ت اراده کرده‌اند ک��ه مطالبات‬ ‫کاهش پیدا کند باید دید چ��را این ارقام همچنان‬ ‫افزایشی است؟»‬ ‫وی تصری��ح کرد‪«:‬باید درباره ای��ن مطالبات که‬ ‫تاکنون به وجود آمده تحقیق انجام ش��ود که ریشه‬ ‫این مطالبات چیس��ت و چن��د درصد از آن حاصل‬ ‫شرایط بحرانی و اقتصاد کالن مملکت است؟ درباره‬ ‫مابقی این مطالبات آیا اعتبارس��نجی درست انجام‬ ‫نش��ده؟ آیا وثایق کافی و کامل نبوده؟ آیا شناسایی‬ ‫و ارزش‌گذاری وثایق اش��تباه ب��وده؟ هر یک از این‬ ‫س��واالت می‌تواند در ادامه مسیر از افزایش بیشتر‬ ‫این مطالبات پیشگیری کند‪».‬‬
‫بازار معامالت روزانه‬ ‫یکشنبه ‪ 17‬اسفند ‪ 17 - 1393‬جمادی االول ‪ 8 -1436‬مارس ‪ -2015‬شماره ‪ -175‬پیاپی ‪1493‬‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫بورس‬ ‫‪15‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪15‬‬ ‫قیمت ارز‬ ‫قیمت سکه‬ ‫ارز‬ ‫خرید ‪Buy /‬‬ ‫فروش ‪Sell /‬‬ ‫دالر امریکا‬ ‫‪34020‬‬ ‫‪34120‬‬ ‫یورو‬ ‫‪37000‬‬ ‫‪37270‬‬ ‫پوند انگلیس‬ ‫‪51400‬‬ ‫‪52200‬‬ ‫‪27500‬‬ ‫‪27600‬‬ ‫‪9330‬‬ ‫‪27080‬‬ ‫عنوان‬ ‫قیمت خرید‬ ‫قیمت فروش‬ ‫سکه یک گرمی‬ ‫‪1,730,000‬‬ ‫‪1,800,000‬‬ ‫سکه ربع‬ ‫‪2,650,000‬‬ ‫‪2,720,000‬‬ ‫سکه نیم‬ ‫‪4,890,000‬‬ ‫‪4,960,000‬‬ ‫دالر کانادا‬ ‫سکه امامی‬ ‫‪9,550,000‬‬ ‫‪9,580,000‬‬ ‫درهم امارت‬ ‫‪9280‬‬ ‫سکه بهار آزادی‬ ‫‪9,450,000‬‬ ‫‪9,530,000‬‬ ‫دالر استرالیا‬ ‫‪26730‬‬ ‫سکه ربع ( زير ‪) 86‬‬ ‫‪2,360,000‬‬ ‫‪2,420,000‬‬ ‫فرانکسوئیس‬ ‫‪34900‬‬ ‫‪35800‬‬ ‫لیر ترکیه‬ ‫‪13150‬‬ ‫‪13380‬‬ ‫سکه نيم ( زير ‪) 86‬‬ ‫‪4,720,000‬‬ ‫‪4,790,000‬‬ ‫ریال عربستان‬ ‫‪9050‬‬ ‫‪9240‬‬ ‫سکه امامي ( زير ‪)86‬‬ ‫‪9,450,000‬‬ ‫‪9,510,000‬‬ ‫‪ 1‬گرم طال‬ ‫‪956,700‬‬ ‫‪974,500‬‬ ‫‪ 1‬مثقال طال‬ ‫‪4,200,000‬‬ ‫‪4,220,000‬‬ ‫یوآن چین‬ ‫‪5390‬‬ ‫‪5530‬‬ ‫ماشین آالت‪29-‬‬ ‫‪10541‬‬ ‫‪-0.686835188‬‬ ‫ین ژاپن‬ ‫‪285‬‬ ‫‪295‬‬ ‫دستگاههای برقی‪31-‬‬ ‫‪293742.6‬‬ ‫‪1.613261427‬‬ ‫وسایل ارتباطی‪32-‬‬ ‫‪2607.5‬‬ ‫‪0‬‬ ‫دینار عراق‬ ‫‪25‬‬ ‫‪29‬‬ ‫بانك ملت‬ ‫‪98111436‬‬ ‫‪1988‬‬ ‫ت‪-‬بيسكويت گرجي‬ ‫‪762‬‬ ‫ايران خودرو ديزل‬ ‫‪765‬‬ ‫‪4.65‬‬ ‫‪44774484‬‬ ‫‪803‬‬ ‫افرانت‬ ‫‪21501776‬‬ ‫‪290‬‬ ‫‪4110‬‬ ‫صندوق سرمايهگذاري آساس‬ ‫‪7362‬‬ ‫كارتن ايران‬ ‫‪3550‬‬ ‫‪3.95‬‬ ‫‪21188492‬‬ ‫‪1041‬‬ ‫‪16325794‬‬ ‫‪1187‬‬ ‫توليد محور خودرو‬ ‫‪3746‬‬ ‫‪2033‬‬ ‫بیشترین ارزش معامالت‬ ‫بانك ملت‬ ‫پذيره نويسي اوراق اجاره شركت واسط مالي فروردين‬ ‫‪1988‬‬ ‫ارزش معامله‬ ‫‪195030031960‬‬ ‫زرين معدن آسيا‬ ‫‪2745‬‬ ‫‪-5.77‬‬ ‫‪803‬‬ ‫‪35971828254‬‬ ‫گروه بهمن‬ ‫‪2032‬‬ ‫‪1418‬‬ ‫‪26886033619‬‬ ‫سرمايه گذاري شاهد‬ ‫بیشترین افت قیمت‬ ‫نام شرکت‬ ‫‪30774930942‬‬ ‫صنايع آذر آب‬ ‫‪3.94‬‬ ‫قيمت پاياني‬ ‫گروه سرمايه گذاري ميراث فرهنگي و گردشگري ايران‬ ‫‪2969‬‬ ‫‪4‬‬ ‫درصد تغيير‬ ‫‪7739‬‬ ‫بانك تجارت‬ ‫‪4.98‬‬ ‫‪4.6‬‬ ‫صنايع ريخته گري ايران‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪37261955864‬‬ ‫‪27348912030‬‬ ‫فراورده نفتی‪23-‬‬ ‫‪295407.9‬‬ ‫‪-0.080873474‬‬ ‫رینگت مالزی‬ ‫‪2314‬‬ ‫‪39570000000‬‬ ‫انتشار و چاپ‪22-‬‬ ‫‪48843‬‬ ‫‪-2.833452364‬‬ ‫‪9770‬‬ ‫‪15.7‬‬ ‫نام شرکت‬ ‫محصوالت کاغذ‪21-‬‬ ‫‪6157.4‬‬ ‫‪0.343855418‬‬ ‫‪9860‬‬ ‫نام شرکت‬ ‫قيمت پاياني‬ ‫محصوالت چوبی‪20-‬‬ ‫‪17885.5‬‬ ‫‪0.015098307‬‬ ‫محصوالت فلزی‪28-‬‬ ‫حجم معامالت‬ ‫گروه صنعتي رنا‬ ‫محصوالت چرمی‪19-‬‬ ‫‪664.2‬‬ ‫‪21437.7‬‬ ‫قيمت پاياني‬ ‫سرمايه گذاري شاهد‬ ‫منسوجات‪17-‬‬ ‫‪1132.8‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-0.165338945‬‬ ‫‪-0.767008897‬‬ ‫نام شرکت‬ ‫‪18964621‬‬ ‫سایر معادن‪14-‬‬ ‫‪3329.9‬‬ ‫‪2.549967663‬‬ ‫الستیک‪25-‬‬ ‫بیشترین حجم معامالت‬ ‫‪1418‬‬ ‫کانه فلزی‪13-‬‬ ‫‪12220.2‬‬ ‫‪-0.102185127‬‬ ‫فلزات اساسی‪27-‬‬ ‫بیشترین رشد قیمت‬ ‫سايپا ديزل‬ ‫استخراجنفتجزکشف‪11‬‬ ‫‪728.4‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪26530‬‬ ‫قيمت پاياني‬ ‫ت‪-‬بيمه دي‬ ‫ذغال سنگ‪10-‬‬ ‫‪748.7‬‬ ‫‪-3.654613306‬‬ ‫‪19314.5‬‬ ‫فرابورس‬ ‫بانك صادرات ايران‬ ‫زراعت‪01-‬‬ ‫‪7268.6‬‬ ‫‪-0.601701173‬‬ ‫‪-0.40170376‬‬ ‫بورس‬ ‫‪30453618‬‬ ‫نام شاخص‬ ‫مقدار شاخص‬ ‫درصد تغییر‬ ‫‪-0.437205637‬‬ ‫درصد تغيير‬ ‫بانك تجارت‬ ‫شاخص های بورس‬ ‫ت‪-‬پارس سرام‬ ‫بيمه سامان‬ ‫بيمه ميهن‬ ‫نفت پاسارگاد‬ ‫ت‪-‬بيمه دي‬ ‫قند شيروان‪ ،‬قوچان و بجنورد‬ ‫‪1704‬‬ ‫‪1770‬‬ ‫‪2035‬‬ ‫‪15408‬‬ ‫‪290‬‬ ‫‪2099‬‬ ‫‪-4.8‬‬ ‫‪-4.74‬‬ ‫‪-4.42‬‬ ‫‪-4.39‬‬ ‫‪-4.29‬‬ ‫‪-4.11‬‬ ‫ابزار پزشکی‪33-‬‬ ‫‪1826.5‬‬ ‫‪0‬‬ ‫خودرو‪34-‬‬ ‫‪12014.1‬‬ ‫‪-0.156238313‬‬ ‫حمل و نقل‪35-‬‬ ‫‪1125.2‬‬ ‫‪0‬‬ ‫مبلمان‪36-‬‬ ‫‪272.7‬‬ ‫‪0‬‬ ‫قند و شکر‪38-‬‬ ‫‪3220.4‬‬ ‫‪-0.706070977‬‬ ‫چند رشته ای ص‪39-‬‬ ‫‪6115.4‬‬ ‫‪-0.604622436‬‬ ‫غذایی بجز قند‪42-‬‬ ‫‪2418‬‬ ‫‪0.008271983‬‬ ‫مواد دارویی‪43-‬‬ ‫‪4491.1‬‬ ‫‪-0.046737292‬‬ ‫شیمیایی‪44-‬‬ ‫‪4102.5‬‬ ‫‪-0.598468695‬‬ ‫پیمانکاری‪45-‬‬ ‫‪919.7‬‬ ‫‪0‬‬ ‫کاشی و سرامیک‪49-‬‬ ‫‪1908.3‬‬ ‫‪-0.785068109‬‬ ‫سیمان‪53-‬‬ ‫‪707.6‬‬ ‫‪-0.169300226‬‬ ‫کانی غیرفلزی‪54-‬‬ ‫‪1698.7‬‬ ‫‪0.241945002‬‬ ‫سرمایه گذاریها‪56-‬‬ ‫‪1491‬‬ ‫‪-0.280898876‬‬ ‫بانکها‪57-‬‬ ‫‪594‬‬ ‫‪-0.15128593‬‬ ‫سایرمالی‪58-‬‬ ‫‪1809.3‬‬ ‫‪-0.778722237‬‬ ‫حمل و نقل‪60-‬‬ ‫‪2829.8‬‬ ‫‪2.399131536‬‬ ‫رادیویی‪64-‬‬ ‫‪539.9‬‬ ‫‪-0.074032945‬‬ ‫مالی‪65-‬‬ ‫‪125008.9‬‬ ‫‪-0.193132499‬‬ ‫بیمه و بازنشسته‪66‬‬ ‫‪3389.9‬‬ ‫‪-0.379099565‬‬ ‫انبوه سازی‪70-‬‬ ‫‪829.4‬‬ ‫‪1.097025841‬‬ ‫رایانه‪72-‬‬ ‫‪3965‬‬ ‫‪-0.173720386‬‬ ‫فنی مهندسی‪74-‬‬ ‫‪611.5‬‬ ‫‪3.015498652‬‬ ‫شاخص آزاد شناور‬ ‫‪73084.3‬‬ ‫‪-0.256577179‬‬ ‫شاخص بازار دوم‬ ‫‪123125.5‬‬ ‫‪-0.311633676‬‬ ‫شاخص ‪ 30‬شرکت بزرگ‬ ‫‪2858.5‬‬ ‫‪-0.306908939‬‬ ‫شاخص‪50‬شرکت فعالتر‬ ‫‪2594.6‬‬ ‫‪-0.223042609‬‬ ‫شاخص صنعت‬ ‫‪53435‬‬ ‫‪-0.156580491‬‬ ‫شاخص بازار اول‬ ‫‪47471.4‬‬ ‫‪-0.103323829‬‬ ‫شاخص کل‬ ‫‪63911.1‬‬ ‫‪-0.16214975‬‬ ‫شاخص قیمت ‪ 50‬شرکت‬ ‫‪126278.1‬‬ ‫‪-0.081025158‬‬ ‫شاخص کل فرابورس‬ ‫‪719.5‬‬ ‫‪-0.208044383‬‬ ‫بازار اول فرابورس‬ ‫‪201.3‬‬ ‫‪-0.148809524‬‬ ‫بازار دوم فرابورس‬ ‫‪333.1‬‬ ‫‪-0.239592692‬‬ ‫شاخص کل (هم وزن)‬ ‫‪9818.8‬‬ ‫‪-0.102758193‬‬ ‫شاخص قیمت(وزنی‪-‬ارزشی)‬ ‫‪27819.6‬‬ ‫‪-0.162211823‬‬ ‫شاخص قیمت (هم وزن)‬ ‫‪9033.7‬‬ ‫‪-0.102841977‬‬
‫‪16‬‬ ‫بورس و بازار‬ ‫یکشنبه ‪ 17‬اسفند ‪ 17 - 1393‬جمادی االول ‪ 8 -1436‬مارس ‪ -2015‬شماره ‪ -175‬پیاپی ‪1493‬‬ ‫نام شرکت‬ ‫آخرین قیمت درصد تغییر‬ ‫حجم معامالت‬ ‫ارزش معامله‬ ‫تعداد دفعات معامله‬ ‫‪322,350‬‬ ‫‪629852869‬‬ ‫‪101‬‬ ‫استخراج ذغال سنگ‬ ‫ذغالسنگ نگین طبس‬ ‫‪1954‬‬ ‫تامین ماسه ریختهگري‬ ‫‪5291‬‬ ‫‪-3.65‬‬ ‫استخراج سایر معادن‬ ‫‪62,000‬‬ ‫‪2.56‬‬ ‫‪332630000‬‬ ‫‪11‬‬ ‫استخراج کانه هاي فلزي‬ ‫توسعه معادن روي ایران‬ ‫‪1595‬‬ ‫‪-0.13‬‬ ‫‪274,842‬‬ ‫‪437337726‬‬ ‫‪83‬‬ ‫معدنيوصنعتيچادرملو‬ ‫‪3513‬‬ ‫‪-0.31‬‬ ‫‪260,729‬‬ ‫‪886274645‬‬ ‫‪81‬‬ ‫معادن بافق‬ ‫‪3662‬‬ ‫‪3.59‬‬ ‫‪288,450‬‬ ‫‪1056290880‬‬ ‫‪75‬‬ ‫باما‬ ‫‪8468‬‬ ‫‪-0.41‬‬ ‫‪29,278‬‬ ‫‪246142062‬‬ ‫‪13‬‬ ‫انبوه سازي‪ ،‬امالك و مستغالت‬ ‫ح ‪ .‬سخت آژند‬ ‫‪2190‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪3,451,435‬‬ ‫‪7558642665‬‬ ‫‪1481‬‬ ‫شهر سازي و خانه سازي باغمیشه‬ ‫‪2828‬‬ ‫‪0.93‬‬ ‫‪2,160,103‬‬ ‫‪6108843884‬‬ ‫‪390‬‬ ‫سرمایه گذاري مسكن تهران‬ ‫‪2606‬‬ ‫‪0.04‬‬ ‫‪2,547,643‬‬ ‫‪6640282372‬‬ ‫‪353‬‬ ‫سرمایه گذاري شاهد‬ ‫‪1418‬‬ ‫‪2.90‬‬ ‫‪18,964,621‬‬ ‫‪26886033619‬‬ ‫‪303‬‬ ‫سرمایهگذاري مسكن‬ ‫‪1592‬‬ ‫‪0.57‬‬ ‫‪1,652,009‬‬ ‫‪2629745993‬‬ ‫‪291‬‬ ‫بینالملليتوسعهساختمان‬ ‫‪1567‬‬ ‫‪0.38‬‬ ‫‪1,749,057‬‬ ‫‪2741042003‬‬ ‫‪227‬‬ ‫توریستي ورفاهي آبادگران ایران‬ ‫‪2460‬‬ ‫‪1.36‬‬ ‫‪1,122,402‬‬ ‫‪2760629597‬‬ ‫‪226‬‬ ‫س‪ .‬توسعه وعمران استان کرمان‬ ‫‪6400‬‬ ‫‪0.76‬‬ ‫‪348,668‬‬ ‫‪2231412276‬‬ ‫‪183‬‬ ‫سرمایهگذاريتوسعهآذربایجان‬ ‫‪2535‬‬ ‫‪2.51‬‬ ‫‪1,554,915‬‬ ‫‪3941202968‬‬ ‫‪174‬‬ ‫سرمایه گذاري مسكن شمال شرق‬ ‫‪1896‬‬ ‫‪0.11‬‬ ‫‪1,206,288‬‬ ‫‪2286862130‬‬ ‫‪149‬‬ ‫عمران و توسعه شاهد‬ ‫‪2277‬‬ ‫‪1.11‬‬ ‫‪666,931‬‬ ‫‪1518822700‬‬ ‫‪114‬‬ ‫شرکت سرمایه گذاري مسكن شمالغرب‬ ‫‪3411‬‬ ‫‪1.01‬‬ ‫‪840,374‬‬ ‫‪2866235831‬‬ ‫‪91‬‬ ‫سرمایهگذاري مسكن زاینده رود‬ ‫‪3778‬‬ ‫‪0.19‬‬ ‫‪199,494‬‬ ‫‪753764381‬‬ ‫‪83‬‬ ‫آ‪.‬س‪.‬پ‬ ‫‪1311‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪281,539‬‬ ‫‪369202349‬‬ ‫‪57‬‬ ‫سرمایه گذاري ساختمانایران‬ ‫‪2991‬‬ ‫‪3.57‬‬ ‫‪3,876,843‬‬ ‫‪11597044153‬‬ ‫‪47‬‬ ‫سامان گستراصفهان‬ ‫‪1682‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪89,513‬‬ ‫‪150668640‬‬ ‫‪26‬‬ ‫سخت آژند‬ ‫‪4096‬‬ ‫‪0.02‬‬ ‫‪2,561‬‬ ‫‪10677564‬‬ ‫‪5‬‬ ‫توسعهشهريتوسگستر‬ ‫‪2960‬‬ ‫‪-0.03‬‬ ‫‪2,172‬‬ ‫‪6174996‬‬ ‫‪2‬‬ ‫افست‬ ‫‪12668‬‬ ‫انتشار‪ ،‬چاپ و تكثیر‬ ‫‪-2.83‬‬ ‫‪95,485‬‬ ‫‪1209584694‬‬ ‫‪80‬‬ ‫بانكها و موسسات اعتباري‬ ‫‪803‬‬ ‫‪-3.14‬‬ ‫‪44,774,484‬‬ ‫‪35971828254‬‬ ‫‪4223‬‬ ‫بانك تجارت‬ ‫‪811917‬‬ ‫‪-0.61‬‬ ‫‪25,131‬‬ ‫‪20404275146‬‬ ‫‪2008‬‬ ‫‪762‬‬ ‫‪-1.04‬‬ ‫‪30,453,618‬‬ ‫‪23217073530‬‬ ‫‪1961‬‬ ‫امتیاز تسهیالت مسكن دي ماه‪93‬‬ ‫‪810277‬‬ ‫‪-0.55‬‬ ‫‪4,506‬‬ ‫‪3651106131‬‬ ‫‪572‬‬ ‫امتیازتسهیالت مسكن آذرماه ‪93‬‬ ‫‪809786‬‬ ‫‪-0.62‬‬ ‫‪4,216‬‬ ‫‪3414056324‬‬ ‫‪440‬‬ ‫بانك حكمت ایرانیان‬ ‫‪1160‬‬ ‫‪-1.11‬‬ ‫‪4,455,681‬‬ ‫‪5167606281‬‬ ‫‪394‬‬ ‫بانك دي‬ ‫‪1671‬‬ ‫‪-1.12‬‬ ‫‪3,194,640‬‬ ‫‪5337422071‬‬ ‫‪393‬‬ ‫بانك پاسارگاد‬ ‫‪1579‬‬ ‫‪-0.88‬‬ ‫‪5,217,271‬‬ ‫‪8220817420‬‬ ‫‪358‬‬ ‫بانك گردشگري‬ ‫‪1633‬‬ ‫‪0.93‬‬ ‫‪3,412,405‬‬ ‫‪5573220743‬‬ ‫‪353‬‬ ‫امتیازتسهیالت مسكن آبانماه‪93‬‬ ‫‪809011‬‬ ‫‪-0.77‬‬ ‫‪2,521‬‬ ‫‪2039516797‬‬ ‫‪306‬‬ ‫بانك ملت‬ ‫‪1988‬‬ ‫‪2.00‬‬ ‫‪98,111,436‬‬ ‫‪1.9503E+11‬‬ ‫‪226‬‬ ‫امتیاز تسهیالت مسكن مردادماه‪93‬‬ ‫‪806291‬‬ ‫‪-0.70‬‬ ‫‪1,157‬‬ ‫‪932878569‬‬ ‫‪223‬‬ ‫امتیازتسهیالت مسكن مهرماه‪93‬‬ ‫‪809339‬‬ ‫‪-0.37‬‬ ‫‪1,947‬‬ ‫‪1575783667‬‬ ‫‪211‬‬ ‫امتیازتسهیالت مسكن شهریورماه‪93‬‬ ‫‪806734‬‬ ‫‪-0.57‬‬ ‫‪1,604‬‬ ‫‪1294001404‬‬ ‫‪202‬‬ ‫‪1473‬‬ ‫‪-0.74‬‬ ‫‪1,569,494‬‬ ‫‪2312517469‬‬ ‫‪163‬‬ ‫‪805599‬‬ ‫‪-0.66‬‬ ‫‪929‬‬ ‫‪748401791‬‬ ‫‪140‬‬ ‫بانك سینا‬ ‫‪1222‬‬ ‫‪0.91‬‬ ‫‪1,974,112‬‬ ‫‪2434192649‬‬ ‫‪140‬‬ ‫امتیازتسهیالت مسكن اردیبهشت ‪92‬‬ ‫‪800105‬‬ ‫‪0.43‬‬ ‫‪849‬‬ ‫‪679289500‬‬ ‫‪127‬‬ ‫امتیازتسهیالت مسكن فروردین ‪92‬‬ ‫‪794998‬‬ ‫‪0.59‬‬ ‫‪692‬‬ ‫‪550138528‬‬ ‫‪118‬‬ ‫امتیاز تسهیالت مسكن خردادماه‪93‬‬ ‫‪807176‬‬ ‫‪-0.50‬‬ ‫‪631‬‬ ‫‪509327826‬‬ ‫‪111‬‬ ‫امتیازتسهیالت مسكن آبان ماه ‪91‬‬ ‫‪791410‬‬ ‫‪-0.26‬‬ ‫‪618‬‬ ‫‪489091366‬‬ ‫‪105‬‬ ‫امتیاز تسهیالت مسكن بهمنماه ‪92‬‬ ‫‪803706‬‬ ‫‪0.19‬‬ ‫‪554‬‬ ‫‪445252968‬‬ ‫‪101‬‬ ‫‪1720‬‬ ‫‪0.06‬‬ ‫‪4,206,795‬‬ ‫‪7235838158‬‬ ‫‪99‬‬ ‫امتیاز تسهیالت مسكن بهمنماه ‪93‬‬ ‫بانك صادرات ایران‬ ‫پست بانك ایران‬ ‫امتیاز تسهیالت مسكن تیرماه‪93‬‬ ‫بانك خاورمیانه‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫نام شرکت‬ ‫حجم معامالت‬ ‫ارزش معامله‬ ‫تعداد دفعات معامله‬ ‫آخرین قیمت درصد تغییر‬ ‫‪646‬‬ ‫‪322,350‬‬ ‫‪520190986‬‬ ‫‪629852869‬‬ ‫‪94‬‬ ‫‪101‬‬ ‫‪492915763‬‬ ‫‪93‬‬ ‫‪506‬‬ ‫‪62,000‬‬ ‫‪404943113‬‬ ‫‪332630000‬‬ ‫‪89‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪352173964‬‬ ‫‪82‬‬ ‫ایرانآذر ماه ‪92‬‬ ‫مسكن‬ ‫امتیازتسهیالتروي‬ ‫توسعه معادن‬ ‫‪802456‬‬ ‫‪1595‬‬ ‫‪-0.14‬‬ ‫‪-0.13‬‬ ‫‪527‬‬ ‫‪274,842‬‬ ‫‪422894299‬‬ ‫‪437337726‬‬ ‫‪78‬‬ ‫‪83‬‬ ‫مسكن مرداد ‪92‬‬ ‫امتیاز‬ ‫تسهیالتچادرملو‬ ‫معدنيوصنعتي‬ ‫‪797403‬‬ ‫‪3513‬‬ ‫‪0.60‬‬ ‫‪-0.31‬‬ ‫‪426‬‬ ‫‪260,729‬‬ ‫‪339693500‬‬ ‫‪886274645‬‬ ‫‪73‬‬ ‫‪81‬‬ ‫تسهیالت مسكن مهرماه ‪92‬‬ ‫امتیاز‬ ‫معادن بافق‬ ‫‪801927‬‬ ‫‪3662‬‬ ‫‪0.87‬‬ ‫‪3.59‬‬ ‫‪443‬‬ ‫‪288,450‬‬ ‫‪355253655‬‬ ‫‪1056290880‬‬ ‫‪72‬‬ ‫‪75‬‬ ‫امتیاز تسهیالت مسكن تیرماه ‪92‬‬ ‫باما‬ ‫‪802824‬‬ ‫‪8468‬‬ ‫‪-0.01‬‬ ‫‪-0.41‬‬ ‫‪524‬‬ ‫‪29,278‬‬ ‫‪420679940‬‬ ‫‪246142062‬‬ ‫‪72‬‬ ‫‪13‬‬ ‫امتیاز تسهیالت مسكن شهریور ‪92‬‬ ‫امالك و مستغالت‪622‬‬ ‫‪ 803990‬انبوه سازي‪1.32،‬‬ ‫‪500081805‬‬ ‫‪71‬‬ ‫امتیازتسهیالت مسكن اسفندماه‪91‬‬ ‫ح ‪ .‬سخت آژند‬ ‫‪793297‬‬ ‫‪2190‬‬ ‫‪-0.10‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪595‬‬ ‫‪3,451,435‬‬ ‫‪472011868‬‬ ‫‪7558642665‬‬ ‫‪71‬‬ ‫‪1481‬‬ ‫باغمیشه‪91‬‬ ‫سازيبهمن ماه‬ ‫امتیازتسهیالتخانهمسكن‬ ‫شهر سازي و‬ ‫‪801531‬‬ ‫‪2828‬‬ ‫‪0.42‬‬ ‫‪0.93‬‬ ‫‪433‬‬ ‫‪2,160,103‬‬ ‫‪347062794‬‬ ‫‪6108843884‬‬ ‫‪70‬‬ ‫‪390‬‬ ‫خرداد ‪92‬‬ ‫امتیاز‬ ‫مسكنتهران‬ ‫تسهیالتمسكن‬ ‫سرمایه گذاري‬ ‫‪801334‬‬ ‫‪2606‬‬ ‫‪-0.32‬‬ ‫‪0.04‬‬ ‫‪471‬‬ ‫‪2,547,643‬‬ ‫‪377428559‬‬ ‫‪6640282372‬‬ ‫‪67‬‬ ‫‪353‬‬ ‫مسكن آذر ماه ‪91‬‬ ‫امتیازتسهیالتشاهد‬ ‫سرمایه گذاري‬ ‫‪796319‬‬ ‫‪1418‬‬ ‫‪0.71‬‬ ‫‪2.90‬‬ ‫‪594‬‬ ‫‪18,964,621‬‬ ‫‪473013636‬‬ ‫‪26886033619‬‬ ‫‪64‬‬ ‫‪303‬‬ ‫‪1893‬‬ ‫‪1592‬‬ ‫‪0.05‬‬ ‫‪0.57‬‬ ‫‪248,725‬‬ ‫‪1,652,009‬‬ ‫‪475194903‬‬ ‫‪2629745993‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪291‬‬ ‫دي ماه ‪91‬‬ ‫توسعهمسكن‬ ‫امتیازتسهیالت‬ ‫ساختمان‬ ‫بینالمللي‬ ‫‪796803‬‬ ‫‪1567‬‬ ‫‪0.25‬‬ ‫‪0.38‬‬ ‫‪319‬‬ ‫‪1,749,057‬‬ ‫‪254180159‬‬ ‫‪2741042003‬‬ ‫‪42‬‬ ‫‪227‬‬ ‫کارآفرین‬ ‫بانك‬ ‫ورفاهي آبادگران ایران‬ ‫توریستي‬ ‫‪2090‬‬ ‫‪2460‬‬ ‫‪0.38‬‬ ‫‪1.36‬‬ ‫‪742,985‬‬ ‫‪1,122,402‬‬ ‫‪1574545373‬‬ ‫‪2760629597‬‬ ‫‪42‬‬ ‫‪226‬‬ ‫ایران زمین‬ ‫وعمران استان کرمان‬ ‫بانكتوسعه‬ ‫س‪.‬‬ ‫‪2391‬‬ ‫‪6400‬‬ ‫‪0.17‬‬ ‫‪0.76‬‬ ‫‪108,800‬‬ ‫‪348,668‬‬ ‫‪260114858‬‬ ‫‪2231412276‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪183‬‬ ‫سرمایهگذاريتوسعهآذربایجان‬ ‫اجتماعي‬ ‫بازنشستگي به جزتامین‬ ‫بیمه‬ ‫‪1,554,915‬‬ ‫‪2535‬وصندوق ‪2.51‬‬ ‫‪3941202968‬‬ ‫‪174‬‬ ‫بیمه دي‬ ‫ح‪.‬‬ ‫سرمایه‬ ‫گذاري مسكن شمال شرق‬ ‫‪290‬‬ ‫‪1896‬‬ ‫‪-4.29‬‬ ‫‪0.11‬‬ ‫‪21,501,776‬‬ ‫‪1,206,288‬‬ ‫‪6225128299‬‬ ‫‪2286862130‬‬ ‫‪1199‬‬ ‫‪149‬‬ ‫بیمه‬ ‫ديتوسعه شاهد‬ ‫عمران و‬ ‫‪1302‬‬ ‫‪2277‬‬ ‫‪-3.48‬‬ ‫‪1.11‬‬ ‫‪2,235,978‬‬ ‫‪666,931‬‬ ‫‪2911013434‬‬ ‫‪1518822700‬‬ ‫‪271‬‬ ‫‪114‬‬ ‫ح‪.‬‬ ‫پارسیانگذاري مسكن شمالغرب‬ ‫بیمه سرمایه‬ ‫شرکت‬ ‫‪830‬‬ ‫‪3411‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪1.01‬‬ ‫‪10,967,646‬‬ ‫‪840,374‬‬ ‫‪9103146180‬‬ ‫‪2866235831‬‬ ‫‪225‬‬ ‫‪91‬‬ ‫میهن‬ ‫بیمه‬ ‫گذاري مسكن زاینده رود‬ ‫سرمایه‬ ‫‪2035‬‬ ‫‪3778‬‬ ‫‪-4.42‬‬ ‫‪0.19‬‬ ‫‪476,037‬‬ ‫‪199,494‬‬ ‫‪968566889‬‬ ‫‪753764381‬‬ ‫‪102‬‬ ‫‪83‬‬ ‫آسیا‬ ‫آ‪.‬بیمه‬ ‫س‪.‬پ‬ ‫‪1247‬‬ ‫‪1311‬‬ ‫‪-1.89‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪615,310‬‬ ‫‪281,539‬‬ ‫‪760126169‬‬ ‫‪369202349‬‬ ‫‪91‬‬ ‫‪57‬‬ ‫بیمه‬ ‫البرزگذاري ساختمانایران‬ ‫سرمایه‬ ‫‪1148‬‬ ‫‪2991‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪3.57‬‬ ‫‪287,532‬‬ ‫‪3,876,843‬‬ ‫‪329649035‬‬ ‫‪11597044153‬‬ ‫‪53‬‬ ‫‪47‬‬ ‫بیمه‬ ‫سامانداناگستراصفهان‬ ‫‪1404‬‬ ‫‪1682‬‬ ‫‪-0.28‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪177,893‬‬ ‫‪89,513‬‬ ‫‪248955482‬‬ ‫‪150668640‬‬ ‫‪41‬‬ ‫‪26‬‬ ‫اتكایي ایرانیان‬ ‫بیمه‬ ‫سخت آژند‬ ‫‪1949‬‬ ‫‪4096‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.02‬‬ ‫‪301,080‬‬ ‫‪2,561‬‬ ‫‪586807444‬‬ ‫‪10677564‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪5‬‬ ‫توسعهسامان‬ ‫بیمه‬ ‫شهريتوسگستر‬ ‫‪1770‬‬ ‫‪2960‬‬ ‫‪-4.74‬‬ ‫‪-0.03‬‬ ‫‪45,833‬‬ ‫‪2,172‬‬ ‫‪81139469‬‬ ‫‪6174996‬‬ ‫‪182‬‬ ‫بیمه پاسارگاد‬ ‫‪3883‬‬ ‫چاپ و تكثیر ‪38,684‬‬ ‫انتشار‪0.00،‬‬ ‫‪150209972‬‬ ‫‪18‬‬ ‫افستپارسیان‬ ‫بیمه‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪12668‬‬ ‫‪26,670‬‬ ‫‪95,485‬‬ ‫‪52987718‬‬ ‫‪1209584694‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪80‬‬ ‫بیمه ملت‬ ‫‪2001‬‬ ‫‪71552000‬‬ ‫‪11‬‬ ‫بانك تجارت‬ ‫‪803‬‬ ‫‪35971828254‬‬ ‫‪4223‬‬ ‫‪1609877860‬‬ ‫‪20404275146‬‬ ‫‪123‬‬ ‫‪2008‬‬ ‫‪23217073530‬‬ ‫‪1961‬‬ ‫‪1082797860‬‬ ‫‪3651106131‬‬ ‫‪59‬‬ ‫‪572‬‬ ‫‪3414056324‬‬ ‫‪440‬‬ ‫تایدواترخاورمیانه‬ ‫ایرانیان‬ ‫بانك حكمت‬ ‫‪5186‬‬ ‫‪1160‬‬ ‫‪2.98‬‬ ‫‪-1.11‬‬ ‫‪1,630,841‬‬ ‫‪4,455,681‬‬ ‫‪8457501007‬‬ ‫‪5167606281‬‬ ‫‪495‬‬ ‫‪394‬‬ ‫توسعهديخدمات دریایي وبندري سینا‬ ‫بانك‬ ‫‪34364‬‬ ‫‪1671‬‬ ‫‪-2.06‬‬ ‫‪-1.12‬‬ ‫‪249,991‬‬ ‫‪3,194,640‬‬ ‫‪8590696161‬‬ ‫‪5337422071‬‬ ‫‪398‬‬ ‫‪393‬‬ ‫بانكتوکاریل‬ ‫ح‪.‬‬ ‫پاسارگاد‬ ‫‪927‬‬ ‫‪1579‬‬ ‫‪-0.96‬‬ ‫‪-0.88‬‬ ‫‪3,790,257‬‬ ‫‪5,217,271‬‬ ‫‪3513502581‬‬ ‫‪8220817420‬‬ ‫‪256‬‬ ‫‪358‬‬ ‫توکاریل‬ ‫گردشگري‬ ‫بانك‬ ‫‪2210‬‬ ‫‪1633‬‬ ‫‪0.87‬‬ ‫‪0.93‬‬ ‫‪880,500‬‬ ‫‪3,412,405‬‬ ‫‪1945801333‬‬ ‫‪5573220743‬‬ ‫‪183‬‬ ‫‪353‬‬ ‫ایران‬ ‫اسالمي‬ ‫جمهوري‬ ‫کشتیراني‬ ‫آبانماه‪93‬‬ ‫مسكن‬ ‫امتیازتسهیالت‬ ‫‪2981‬‬ ‫‪809011‬‬ ‫‪2.40‬‬ ‫‪-0.77‬‬ ‫‪2,072,584‬‬ ‫‪2,521‬‬ ‫‪6273707111‬‬ ‫‪2039516797‬‬ ‫‪123‬‬ ‫‪306‬‬ ‫ملتتوکا‬ ‫حملونقل‬ ‫بانك‬ ‫‪2311‬‬ ‫‪1988‬‬ ‫‪-0.60‬‬ ‫‪2.00‬‬ ‫‪243,342‬‬ ‫‪98,111,436‬‬ ‫‪562327856‬‬ ‫‪1.9503E+11‬‬ ‫‪57‬‬ ‫‪226‬‬ ‫مردادماهعام‬ ‫مسكن سهامي‬ ‫پتروشیمي(‬ ‫امتیازو نقل‬ ‫حمل‬ ‫‪93‬‬ ‫تسهیالت‬ ‫‪2541‬‬ ‫‪806291‬‬ ‫‪3.59‬‬ ‫‪-0.70‬‬ ‫‪184,833‬‬ ‫‪1,157‬‬ ‫‪471388429‬‬ ‫‪932878569‬‬ ‫‪35‬‬ ‫‪223‬‬ ‫امتیازتسهیالت مسكن مهرماه‪93‬‬ ‫‪ 809339‬خدمات فني‬ ‫‪-0.37‬و مهندسي ‪1,947‬‬ ‫‪1575783667‬‬ ‫‪211‬‬ ‫سهامي عام‬ ‫گروه مپنا (‬ ‫مسكن)شهریورماه‪93‬‬ ‫امتیازتسهیالت‬ ‫‪6901‬‬ ‫‪806734‬‬ ‫‪3.02‬‬ ‫‪-0.57‬‬ ‫‪2,400,036‬‬ ‫‪1,604‬‬ ‫‪16563145983‬‬ ‫‪1294001404‬‬ ‫‪292‬‬ ‫‪202‬‬ ‫ایرانتكینکو‬ ‫خوردگي‬ ‫کنترلبانك‬ ‫پست‬ ‫‪12732‬‬ ‫‪1473‬‬ ‫‪3.11‬‬ ‫‪-0.74‬‬ ‫‪346,386‬‬ ‫‪1,569,494‬‬ ‫‪4410332824‬‬ ‫‪2312517469‬‬ ‫‪258‬‬ ‫‪163‬‬ ‫امتیاز تسهیالت مسكن تیرماه‪93‬‬ ‫ساخت قطعات ‪929‬‬ ‫‪ 805599‬خودرو و‪-0.66‬‬ ‫‪748401791‬‬ ‫‪140‬‬ ‫دیزل‬ ‫سایپا سینا‬ ‫بانك‬ ‫‪1041‬‬ ‫‪1222‬‬ ‫‪-0.95‬‬ ‫‪0.91‬‬ ‫‪21,188,492‬‬ ‫‪1,974,112‬‬ ‫‪22048727556‬‬ ‫‪2434192649‬‬ ‫‪1288‬‬ ‫‪140‬‬ ‫گروهبهمن‬ ‫امتیازتسهیالت مسكن اردیبهشت ‪92‬‬ ‫‪2032‬‬ ‫‪800105‬‬ ‫‪2.47‬‬ ‫‪0.43‬‬ ‫‪15,145,472‬‬ ‫‪849‬‬ ‫‪30774930942‬‬ ‫‪679289500‬‬ ‫‪1200‬‬ ‫‪127‬‬ ‫هلدینگ‬ ‫سرمایهگذاري‬ ‫فروردین ‪92‬‬ ‫امتیازتسهیالترنا(مسكن‬ ‫‪1187‬‬ ‫‪794998‬‬ ‫‪0.42‬‬ ‫‪0.59‬‬ ‫‪16,325,794‬‬ ‫‪692‬‬ ‫‪19373757004‬‬ ‫‪550138528‬‬ ‫‪1089‬‬ ‫‪118‬‬ ‫زامیاد تسهیالت مسكن خردادماه‪93‬‬ ‫امتیاز‬ ‫‪1592‬‬ ‫‪807176‬‬ ‫‪-2.33‬‬ ‫‪-0.50‬‬ ‫‪12,487,738‬‬ ‫‪631‬‬ ‫‪19882998076‬‬ ‫‪509327826‬‬ ‫‪929‬‬ ‫‪111‬‬ ‫سایپا‬ ‫امتیازتسهیالت مسكن آبان ماه ‪91‬‬ ‫‪1316‬‬ ‫‪791410‬‬ ‫‪-1.42‬‬ ‫‪-0.26‬‬ ‫‪9,269,633‬‬ ‫‪618‬‬ ‫‪12199184381‬‬ ‫‪489091366‬‬ ‫‪686‬‬ ‫‪105‬‬ ‫مسكنایران‬ ‫تسهیالتگذاري‬ ‫گسترشسرمایه‬ ‫خودرو‪92‬‬ ‫بهمنماه‬ ‫امتیاز‬ ‫‪2691‬‬ ‫‪803706‬‬ ‫‪-2.18‬‬ ‫‪0.19‬‬ ‫‪3,366,688‬‬ ‫‪554‬‬ ‫‪9059719928‬‬ ‫‪445252968‬‬ ‫‪460‬‬ ‫‪101‬‬ ‫خودرودیزل‬ ‫ایران خاورمیانه‬ ‫بانك‬ ‫‪765‬‬ ‫‪1720‬‬ ‫‪4.65‬‬ ‫‪0.06‬‬ ‫‪10,382,892‬‬ ‫‪4,206,795‬‬ ‫‪7946423138‬‬ ‫‪7235838158‬‬ ‫‪287‬‬ ‫‪99‬‬ ‫رینگسازيمشهد‬ ‫‪2388‬‬ ‫‪3.56‬‬ ‫‪1,357,969‬‬ ‫‪3243302005‬‬ ‫‪239‬‬ ‫امتیاز تسهیالت مسكن دي ماه ‪92‬‬ ‫‪802904‬‬ ‫مسكن اسفندماه‪92‬‬ ‫تسهیالت‬ ‫نگین طبس‬ ‫امتیازسنگ‬ ‫ذغال‬ ‫‪805249‬‬ ‫‪1954‬‬ ‫امتیاز تسهیالت مسكن اردیبهشت‪93‬‬ ‫‪804104‬‬ ‫گري آبان ماه ‪92‬‬ ‫مسكن‬ ‫امتیازتسهیالت‬ ‫ریخته‬ ‫تامین ماسه‬ ‫‪800283‬‬ ‫‪5291‬‬ ‫امتیاز تسهیالت مسكن فروردین ‪93‬‬ ‫کانه هاي فلزي ‪436‬‬ ‫‪ 807738‬استخراج‪-0.14‬‬ ‫بانك‬ ‫اقتصادنوینمسكن‬ ‫سرمایهگذاري‬ ‫بهمنماهراه‪93‬آهن‬ ‫تاسیسات‬ ‫ساختمان‬ ‫مهندسي‬ ‫مسكن‬ ‫تسهیالت‬ ‫امتیاز‬ ‫بانك صادرات ایران‬ ‫‪9189‬‬ ‫‪811917‬‬ ‫‪762‬‬ ‫‪0.36‬ذغال سنگ ‪689‬‬ ‫استخراج‬ ‫‪-0.38‬‬ ‫‪-3.65‬‬ ‫سایر معادن ‪613‬‬ ‫‪-0.75‬‬ ‫استخراج‬ ‫‪-0.39‬‬ ‫‪2.56‬‬ ‫‪-0.05‬‬ ‫‪-2.83‬‬ ‫موسسات اعتباري ‪35,900‬‬ ‫بانكها و ‪0.00‬‬ ‫پیمانكاري‬ ‫‪ -3.14‬صنعتي ‪44,774,484‬‬ ‫‪-0.18‬‬ ‫‪-0.61‬‬ ‫‪175,201‬‬ ‫‪25,131‬‬ ‫حمل و‬ ‫‪-1.04‬نقل آبي ‪30,453,618‬‬ ‫‪-1.63‬‬ ‫‪-0.55‬‬ ‫‪146,816‬‬ ‫‪4,506‬‬ ‫دریاي خزر‬ ‫کشتیراني‬ ‫مسكن دي ماه‪93‬‬ ‫تسهیالت‬ ‫امتیاز‬ ‫‪7375‬‬ ‫‪810277‬‬ ‫امتیازتسهیالت مسكن آذرماه ‪93‬‬ ‫انبارداري و ارتباطات‬ ‫‪4,216‬‬ ‫‪809786‬حمل ونقل‪-0.62 ،‬‬ ‫‪553200612‬‬ ‫‪99‬‬
‫بورس و بازار‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫نام شرکت‬ ‫تولیدمحورخودرو‬ ‫ایران‬ ‫بس‬ ‫گري ط‬ ‫ریختهنگین‬ ‫صنایعسنگ‬ ‫ذغال‬ ‫آخرین قیمت درصد تغییر حجم معامالت‬ ‫‪3.94‬ذغال سنگ ‪1,478,857‬‬ ‫استخراج‬ ‫‪2033‬‬ ‫‪3005793509‬‬ ‫‪2.92‬سایر معادن ‪643,071‬‬ ‫استخراج‬ ‫‪817,607‬‬ ‫‪-3.82‬‬ ‫‪3801346388‬‬ ‫‪629852869‬‬ ‫‪153‬‬ ‫‪101‬‬ ‫صنعتبسومعدن‬ ‫گذاري‬ ‫نگین ط‬ ‫سرمایهسنگ‬ ‫ذغال‬ ‫‪1486‬‬ ‫‪1954‬‬ ‫‪1564545782‬‬ ‫‪138‬‬ ‫‪46,948‬‬ ‫‪355721501‬‬ ‫‪81‬‬ ‫پردیس‬ ‫گري‬ ‫گذاريریخته‬ ‫سرمایهماسه‬ ‫تامین‬ ‫‪948‬‬ ‫‪5291‬‬ ‫محورسازانایرانخودرو‬ ‫‪3746‬‬ ‫‪1954‬‬ ‫‪2820‬‬ ‫پارسریختهگري‬ ‫مهرکامماسه‬ ‫تامین‬ ‫‪1914‬‬ ‫‪5291‬‬ ‫‪2.56‬‬ ‫‪62,000‬‬ ‫مهندسي صنعتي روان فن آور‬ ‫‪7577‬‬ ‫‪0.61‬‬ ‫موتورسازانتراکتورسازيایران‬ ‫‪2718‬‬ ‫‪-3.48‬‬ ‫‪1858‬‬ ‫‪-2.16‬‬ ‫‪365,762‬‬ ‫‪-3.45‬‬ ‫‪346,809‬‬ ‫‪-0.73‬‬ ‫‪241,233‬‬ ‫نیرو محرکه‬ ‫معدنيوصنعتيچادرملو‬ ‫الكتریك خودرو شرق‬ ‫معادن بافق‬ ‫سرمایه گذاري اعتبار ایران‬ ‫باما‬ ‫چرخشگر‬ ‫قطعات اتومبیل ایران‬ ‫آژند‬ ‫ح‪.‬‬ ‫سختایران‬ ‫رادیاتور‬ ‫استخراج کانه هاي فلزي‬ ‫‪-0.13‬‬ ‫‪3513‬‬ ‫‪-0.31‬‬ ‫‪3662‬‬ ‫‪3.59‬‬ ‫‪8468‬‬ ‫‪2068‬‬ ‫‪-0.41‬‬ ‫‪1.08‬‬ ‫‪1734‬‬ ‫‪1627‬‬ ‫‪251,555‬‬ ‫‪274,842‬‬ ‫‪332630000‬‬ ‫‪683754003‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪71‬‬ ‫س‪.‬صندوق بازنشستگي کارکنان بانك‬ ‫‪1092‬‬ ‫گسترش سرمایه گذاري ایرانیان‬ ‫‪1237‬‬ ‫شرکت سرمایه گذاري اعتالء البرز‬ ‫‪1776‬‬ ‫گروهصنایعبهشهرایران‬ ‫‪2034‬‬ ‫‪886274645‬‬ ‫‪81‬‬ ‫معدنيوصنعتيچادرملو‬ ‫‪288,450‬‬ ‫‪1056290880‬‬ ‫‪75‬‬ ‫معادن بافق‬ ‫‪292,918‬‬ ‫‪605765256‬‬ ‫‪246142062‬‬ ‫‪45‬‬ ‫‪13‬‬ ‫سرمایهگذارينیرو‬ ‫باما‬ ‫‪482396316‬‬ ‫‪40‬‬ ‫س‪ .‬تدبیرگران فارس وخوزستان‬ ‫‪29,278‬‬ ‫‪679696121‬‬ ‫‪601434388‬‬ ‫‪391603035‬‬ ‫‪54‬‬ ‫‪51‬‬ ‫خانه سازي باغمیشه‬ ‫شهر‬ ‫سازي وصنعت‬ ‫ایرکا پارت‬ ‫‪2828‬‬ ‫‪5142‬‬ ‫‪0.93‬‬ ‫‪-2.48‬‬ ‫‪3,451,435‬‬ ‫‪193,591‬‬ ‫‪2,160,103‬‬ ‫‪195,657‬‬ ‫‪7558642665‬‬ ‫‪1142572659‬‬ ‫‪1481‬‬ ‫‪36‬‬ ‫سخت‬ ‫ح‪.‬‬ ‫آژندبهمن‬ ‫گذاري‬ ‫سرمایه‬ ‫فنرسازيزر‬ ‫گذاري مسكن تهران‬ ‫سرمایه‬ ‫‪2064‬‬ ‫‪2606‬‬ ‫‪-0.67‬‬ ‫‪0.04‬‬ ‫‪134,990‬‬ ‫‪2,547,643‬‬ ‫‪277155978‬‬ ‫‪6640282372‬‬ ‫‪1.12‬‬ ‫‪0.57‬‬ ‫‪124,900‬‬ ‫‪1,652,009‬‬ ‫‪6108843884‬‬ ‫‪1006073000‬‬ ‫‪390‬‬ ‫‪35‬‬ ‫‪1898‬‬ ‫سرمایه گذاري توسعه صنعتي ایران‬ ‫‪437337726‬‬ ‫‪65‬‬ ‫‪1320‬‬ ‫‪999‬‬ ‫‪83‬‬ ‫‪260,729‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪-1.02‬‬ ‫‪1813345201‬‬ ‫‪153‬‬ ‫سرمایهگذاري مليایران‬ ‫توسعه معادن روي ایران‬ ‫امالك و مستغالت‬ ‫‪141,059‬‬ ‫‪ 3414‬انبوه سازي‪2.74،‬‬ ‫‪2190‬‬ ‫‪5902‬‬ ‫نام شرکت‬ ‫آخرین قیمت درصد تغییر حجم معامالت‬ ‫‪201‬‬ ‫‪4.00‬‬ ‫‪-3.65‬‬ ‫توسعه معادن روي ایران‬ ‫یکشنبه ‪ 17‬اسفند ‪ 17 - 1393‬جمادی االول ‪ 8 -1436‬مارس ‪ -2015‬شماره ‪ -175‬پیاپی ‪1493‬‬ ‫سرمایه گذاري خوارزمي‬ ‫‪1,014,778‬‬ ‫‪322,350‬‬ ‫‪1595‬‬ ‫ارزش معامله‬ ‫تعداد دفعات معامله‬ ‫‪1595‬‬ ‫‪3513‬‬ ‫‪-0.31‬‬ ‫‪260,729‬‬ ‫‪3662‬‬ ‫‪3.59‬‬ ‫‪8468‬‬ ‫‪1179‬‬ ‫‪-0.41‬‬ ‫‪0.26‬‬ ‫‪2190‬‬ ‫‪1561‬‬ ‫‪34‬‬ ‫‪353‬‬ ‫صنایع سیمان‬ ‫سرمایه گذاري توسعه‬ ‫مسكن تهران‬ ‫‪18‬‬ ‫‪291‬‬ ‫سبزوار‬ ‫سرمایه الر‬ ‫سیمان‬ ‫مسكن‬ ‫گذاري‬ ‫‪1906‬‬ ‫‪1418‬‬ ‫‪721‬‬ ‫‪1592‬‬ ‫‪-2.70‬‬ ‫‪0.57‬‬ ‫توریستي ورفاهي آبادگران ایران‬ ‫‪2460‬‬ ‫‪1.36‬‬ ‫س‪ .‬توسعه وعمران استان کرمان‬ ‫‪6400‬‬ ‫‪348,668‬‬ ‫‪2231412276‬‬ ‫‪183‬‬ ‫سرمایهگذاريتوسعهآذربایجان‬ ‫‪2535‬‬ ‫‪1,554,915‬‬ ‫‪3941202968‬‬ ‫‪174‬‬ ‫سرمایهگذاريتوسعهآذربایجان‬ ‫سرمایه گذاري مسكن شمال شرق‬ ‫‪1896‬‬ ‫‪1,206,288‬‬ ‫‪2286862130‬‬ ‫‪149‬‬ ‫سرمایه گذاري مسكن شمال شرق‬ ‫‪1896‬‬ ‫تجارت و توسعه‬ ‫عمران‬ ‫شاهدپارسیان‬ ‫الكترونیك‬ ‫‪2277‬‬ ‫‪2991‬‬ ‫‪1.11‬‬ ‫‪0.47‬‬ ‫‪666,931‬‬ ‫‪334,411‬‬ ‫‪1518822700‬‬ ‫‪1005756983‬‬ ‫‪114‬‬ ‫‪141‬‬ ‫توسعه شاهد‬ ‫عمران و‬ ‫سیمانغرب‬ ‫‪2277‬‬ ‫‪4053‬‬ ‫‪3778‬‬ ‫‪1657‬‬ ‫‪0.19‬‬ ‫‪-1.02‬‬ ‫افرانت‬ ‫سرمایه گذاري ساختمانایران‬ ‫‪4110‬‬ ‫‪2991‬‬ ‫سختارقام‬ ‫ایران‬ ‫آژند‬ ‫‪2531‬‬ ‫‪4096‬‬ ‫گروه صنعتي ملي (هلدینگ‬ ‫ح‪.‬تجارت الكترونیك پارسیان‬ ‫مسكن شمالغرب‬ ‫گذاريکیش‬ ‫سرمایهایران‬ ‫شرکتاعتباري‬ ‫کارت‬ ‫آ‪.‬س‪.‬پ‬ ‫همكاران سیستم‬ ‫‪1311‬‬ ‫‪3991‬‬ ‫خدماتانفورماتیك‬ ‫گستراصفهان‬ ‫سامان‬ ‫توسعهشهريتوسگستر‬ ‫کشاورزي ودامپروي مگسال‬ ‫افست‬ ‫صنایع آذرآب‬ ‫المیران‬ ‫بانك تجارت‬ ‫صنعتي آما‬ ‫‪226‬‬ ‫توریستي ورفاهي آبادگران ایران‬ ‫‪2460‬‬ ‫س‪ .‬توسعه وعمران استان کرمان‬ ‫‪6400‬‬ ‫‪2535‬‬ ‫‪2.51‬‬ ‫‪0.11‬‬ ‫‪0.76‬‬ ‫رایانه و فعالیتهاي وابسته به آن‬ ‫‪1778‬‬ ‫‪3411‬‬ ‫‪3044‬‬ ‫گذاريایرانمسكن زاینده رود‬ ‫سرمایه‬ ‫پردازي‬ ‫داده‬ ‫‪174617184‬‬ ‫‪2741042003‬‬ ‫‪4,172‬‬ ‫‪11103‬‬ ‫‪1682‬‬ ‫‪2960‬‬ ‫‪30449‬‬ ‫‪12668‬‬ ‫‪2969‬‬ ‫‪0.11‬‬ ‫‪2.01‬‬ ‫‪315,068‬‬ ‫‪560081287‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪-0.52‬‬ ‫‪281,539‬‬ ‫‪179,852‬‬ ‫‪369202349‬‬ ‫‪717868394‬‬ ‫‪57‬‬ ‫‪78‬‬ ‫‪4.98‬‬ ‫‪3.57‬‬ ‫‪-0.08‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪63,564‬‬ ‫‪3,876,843‬‬ ‫‪261248040‬‬ ‫‪11597044153‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪47‬‬ ‫‪401‬‬ ‫‪2,561‬‬ ‫‪1022630‬‬ ‫‪10677564‬‬ ‫‪51‬‬ ‫مدیریت سرمایه گذاري امید‬ ‫گروه‬ ‫سخت آژند‬ ‫‪77,244‬‬ ‫‪89,513‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.02‬‬ ‫زراعت و خدمات وابسته‬ ‫‪-0.03‬‬ ‫‪2,172‬‬ ‫‪-0.60‬‬ ‫‪2,670‬‬ ‫انتشار‪ ،‬چاپ و تكثیر‬ ‫ساخت محصوالت فلزي‬ ‫‪-2.83‬‬ ‫‪-3.07‬‬ ‫‪95,485‬‬ ‫‪762‬‬ ‫‪4220‬‬ ‫‪849973692‬‬ ‫‪150668640‬‬ ‫‪6174996‬‬ ‫‪78778057‬‬ ‫‪1209584694‬‬ ‫‪24,000‬‬ ‫‪68896890‬‬ ‫‪44,774,484‬‬ ‫صندوق شاخص‪ 30‬شرکت فیروزه‪ -‬سهام‬ ‫‪9817‬‬ ‫‪762‬‬ ‫‪10000‬‬ ‫‪30,453,618‬‬ ‫‪365,225‬‬ ‫‪4,216‬‬ ‫‪318,403‬‬ ‫‪3414056324‬‬ ‫‪1767890834‬‬ ‫‪572‬‬ ‫‪117‬‬ ‫‪440‬‬ ‫‪91‬‬ ‫آسام‪-‬ماه‪93‬‬ ‫مسكن دي‬ ‫امتیاز‬ ‫مختلط‬ ‫تسهیالتگذاري‬ ‫صندوق سرمایه‬ ‫امتیازتسهیالت مسكن آذرماه ‪93‬‬ ‫‪235716088‬‬ ‫‪5337422071‬‬ ‫‪35‬‬ ‫‪393‬‬ ‫‪25‬‬ ‫کارخانجاتتولیديشیشهرازي‬ ‫‪9819‬‬ ‫بازرگاني و تولیدي مرجان کار‬ ‫امتیازتسهیالت مسكن آبانماه‪93‬‬ ‫‪4866‬‬ ‫‪809011‬‬ ‫‪-0.77‬‬ ‫بانك ملت‬ ‫‪1988‬‬ ‫‪2.00‬‬ ‫‪98,111,436‬‬ ‫امتیاز تسهیالت مسكن مردادماه‪93‬‬ ‫‪806291‬‬ ‫‪-0.70‬‬ ‫‪1,157‬‬ ‫امتیازتسهیالت مسكن مهرماه‪93‬‬ ‫‪809339‬‬ ‫‪-0.37‬‬ ‫مسكن شهریورماه‪93‬‬ ‫امتیازتسهیالت‬ ‫خودروغدیر‬ ‫لیزینگ‬ ‫‪806734‬‬ ‫‪2528‬‬ ‫‪-0.57‬‬ ‫‪-1.48‬‬ ‫تسهیالت مسكن تیرماه‪93‬‬ ‫امتیاز‬ ‫لیزینگایران‬ ‫‪805599‬‬ ‫‪2208‬‬ ‫‪-0.66‬‬ ‫‪-0.09‬‬ ‫مسكنبیمه‬ ‫امتیازتسهیالتصنعت‬ ‫سرمایه گذاري‬ ‫اردیبهشت ‪92‬‬ ‫‪1139‬‬ ‫‪800105‬‬ ‫‪-0.87‬‬ ‫‪0.43‬‬ ‫‪138,352‬‬ ‫‪3,194,640‬‬ ‫‪3651106131‬‬ ‫‪844435756‬‬ ‫‪74‬‬ ‫‪394‬‬ ‫مپنا‬ ‫عسلویه‬ ‫تولید برق‬ ‫ایرانیان‬ ‫حكمت‬ ‫بانك‬ ‫بانك دي‬ ‫‪12668‬‬ ‫‪803‬‬ ‫انتشار‪ ،‬چاپ و تكثیر‬ ‫‪-2.83‬‬ ‫‪4.60‬‬ ‫‪-0.74‬‬ ‫‪811917‬‬ ‫‪11250‬‬ ‫‪-0.61‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪25,131‬‬ ‫‪1,199‬‬ ‫‪20404275146‬‬ ‫‪13488750‬‬ ‫‪810277‬‬ ‫‪10850‬‬ ‫‪-0.55‬‬ ‫‪-1.91‬‬ ‫‪4,506‬‬ ‫‪130‬‬ ‫‪11362‬‬ ‫‪1160‬‬ ‫‪1.65‬‬ ‫‪-1.11‬‬ ‫‪196,796‬‬ ‫‪4,455,681‬‬ ‫‪-0.90‬‬ ‫‪-1.04‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪2,521‬‬ ‫‪2039516797‬‬ ‫‪306‬‬ ‫امتیازتسهیالت مسكن آبانماه‪93‬‬ ‫‪809011‬‬ ‫‪-0.77‬‬ ‫‪1.9503E+11‬‬ ‫‪226‬‬ ‫بانك ملت‬ ‫‪1988‬‬ ‫‪2.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫سایر واسطه گریهاي مالي‬ ‫‪6490310‬‬ ‫‪932878569‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪-4.39‬‬ ‫‪0.15‬‬ ‫‪43,794‬‬ ‫‪98,111,436‬‬ ‫‪1846974954‬‬ ‫‪86‬‬ ‫‪421265695‬‬ ‫‪58‬‬ ‫‪1.9503E+11‬‬ ‫‪226‬‬ ‫‪211‬‬ ‫امتیازتسهیالت مسكن مهرماه‪93‬‬ ‫‪809339‬‬ ‫امتیازتسهیالت مسكن شهریورماه‪93‬‬ ‫نورد آلومینیوم‬ ‫‪806734‬‬ ‫‪8138‬‬ ‫‪-0.57‬‬ ‫‪0.67‬‬ ‫‪1,604‬‬ ‫‪871,641‬‬ ‫‪1294001404‬‬ ‫‪7093666886‬‬ ‫‪202‬‬ ‫‪292‬‬ ‫مسكن تیرماه‪93‬‬ ‫تسهیالت ایران‬ ‫امتیازصنایع مس‬ ‫ملي‬ ‫‪805599‬‬ ‫‪1696‬‬ ‫‪-0.66‬‬ ‫‪-0.06‬‬ ‫‪748401791‬‬ ‫‪1748601515‬‬ ‫‪140‬‬ ‫‪227‬‬ ‫ح ‪ .‬توکافوالد(‬ ‫هلدینگ اردیبهشت ‪92‬‬ ‫امتیازتسهیالت مسكن‬ ‫‪340‬‬ ‫‪800105‬‬ ‫‪-1.45‬‬ ‫‪0.43‬‬ ‫‪-0.74‬‬ ‫‪-0.82‬‬ ‫‪1,569,494‬‬ ‫‪153,354‬‬ ‫‪2312517469‬‬ ‫‪292370562‬‬ ‫‪2434192649‬‬ ‫‪140‬‬ ‫‪4487784639‬‬ ‫‪550138528‬‬ ‫‪454‬‬ ‫‪118‬‬ ‫‪5,434,266‬‬ ‫‪849‬‬ ‫‪2,521‬‬ ‫‪119,870‬‬ ‫‪2039516797‬‬ ‫‪306‬‬ ‫‪-0.37‬‬ ‫‪163‬‬ ‫‪49‬‬ ‫‪6189791091‬‬ ‫‪679289500‬‬ ‫‪284,060‬‬ ‫‪3632086451‬‬ ‫‪106‬‬ ‫‪1,947‬‬ ‫‪-2.79‬‬ ‫سرمایه‬ ‫‪0.91‬گذاریها ‪1,974,112‬‬ ‫‪12786‬‬ ‫‪-1.14‬‬ ‫‪299,169‬‬ ‫‪3798056501‬‬ ‫‪136‬‬ ‫‪1575783667‬‬ ‫‪1,159,061‬‬ ‫‪929‬‬ ‫‪27,488‬‬ ‫‪0.93‬‬ ‫‪3,412,405‬‬ ‫‪5573220743‬‬ ‫‪353‬‬ ‫‪223‬‬ ‫‪2868984824‬‬ ‫‪748401791‬‬ ‫‪60199669‬‬ ‫‪-2.26‬‬ ‫‪-0.88‬‬ ‫‪4,407,187‬‬ ‫‪5,217,271‬‬ ‫امتیاز تسهیالت مسكن مردادماه‪93‬‬ ‫‪253‬‬ ‫‪1,604‬‬ ‫‪1,831,955‬‬ ‫‪5337422071‬‬ ‫‪393‬‬ ‫‪806291‬‬ ‫‪5,298,172‬‬ ‫‪1294001404‬‬ ‫‪4631295125‬‬ ‫‪2236037936‬‬ ‫‪5167606281‬‬ ‫‪165‬‬ ‫‪394‬‬ ‫‪-0.70‬‬ ‫‪10388022177‬‬ ‫‪1,947‬‬ ‫نفت سپاهان‬ ‫‪3414056324‬‬ ‫‪440‬‬ ‫‪3651106131‬‬ ‫‪1410500‬‬ ‫‪572‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪13145846411‬‬ ‫‪8220817420‬‬ ‫‪12831‬‬ ‫‪9496‬‬ ‫‪23217073530‬‬ ‫‪50000000‬‬ ‫‪1961‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪835‬‬ ‫‪358‬‬ ‫‪-0.66‬‬ ‫‪15408‬‬ ‫‪5939500‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1,157‬‬ ‫‪471‬‬ ‫‪1575783667‬‬ ‫نفت پاسارگاد‬ ‫‪30,453,618‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫کك و سوخت هسته اي‬ ‫‪3,194,640‬‬ ‫فراورده هاي نفتي‪-1.12،‬‬ ‫‪1671‬‬ ‫‪3,412,405‬‬ ‫‪-2.62‬‬ ‫‪605‬‬ ‫‪ -0.62‬بخاروآب گرم‪4,216‬‬ ‫‪ 809786‬عرضه برق‪ ،‬گاز‪،‬‬ ‫‪5573220743‬‬ ‫‪110165811‬‬ ‫‪24,684‬‬ ‫‪247636107‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪53,694‬‬ ‫‪395316200‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪2008‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪353‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪95,485‬‬ ‫‪1209584694‬‬ ‫‪80‬‬ ‫‪-3.14‬‬ ‫بانك گردشگري‬ ‫نفت ایرانول‬ ‫‪40,120‬‬ ‫‪340600200‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪44,774,484‬‬ ‫‪1633‬‬ ‫‪119,012‬‬ ‫‪49,710,328‬‬ ‫‪4.97103E+11‬‬ ‫‪35971828254‬‬ ‫‪28‬‬ ‫‪358‬‬ ‫‪1168534853‬‬ ‫‪6174996‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4223‬‬ ‫پاسارگادصنعت نفت‬ ‫سرمایهگذاري‬ ‫بانك‬ ‫نفت بهران‬ ‫‪2786323761‬‬ ‫‪150668640‬‬ ‫‪108‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪933‬‬ ‫بانكها و موسسات اعتباري‬ ‫‪2983‬‬ ‫‪1579‬‬ ‫‪22,638‬‬ ‫‪202‬‬ ‫‪244‬‬ ‫‪140‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪710‬‬ ‫‪127‬‬ ‫دماوند‬ ‫تسهیالتآتیه‬ ‫سرمایه گذاري‬ ‫خردادماه‪93‬‬ ‫مسكن‬ ‫امتیاز‬ ‫‪582‬‬ ‫‪794998‬‬ ‫‪3994‬‬ ‫‪807176‬‬ ‫‪-3.48‬‬ ‫‪0.59‬‬ ‫‪7,716,420‬‬ ‫‪692‬‬ ‫‪2,699,716‬‬ ‫‪631‬‬ ‫‪10783906238‬‬ ‫‪509327826‬‬ ‫امتیازتسهیالت مسكن آبان ماه ‪91‬‬ ‫‪791410‬‬ ‫‪-0.26‬‬ ‫‪618‬‬ ‫‪489091366‬‬ ‫‪105‬‬ ‫امتیاز تسهیالت مسكن بهمنماه ‪92‬‬ ‫‪803706‬‬ ‫‪0.19‬‬ ‫‪554‬‬ ‫‪445252968‬‬ ‫‪101‬‬ ‫‪-0.35‬‬ ‫‪-0.50‬‬ ‫ص‪.‬س‪.‬زمین و ساختمان نسیم‬ ‫‪10032‬‬ ‫‪23217073530‬‬ ‫‪1541294740‬‬ ‫‪1633‬‬ ‫امتیازتسهیالتملت‬ ‫سرمایهگذاري‬ ‫مسكن فروردین ‪92‬‬ ‫صندوق سرمایهگذاري آساس‪-‬سهام‬ ‫‪7362‬‬ ‫‪1961‬‬ ‫‪167‬‬ ‫‪0.93‬‬ ‫بانك سینا‬ ‫صندوق سرمایهگذاري اطلس‪-‬سهام‬ ‫بانك‬ ‫ایرانشاخص کاردان سهام‬ ‫صادراتتجارت‬ ‫صندوق س‬ ‫‪1,155,736‬‬ ‫‪89,513‬‬ ‫صندوق سرمایه گذاري قابل معامله‬ ‫‪2,172‬‬ ‫‪-0.03‬‬ ‫‪2960‬‬ ‫‪8490‬‬ ‫‪20404275146‬‬ ‫‪1,563‬‬ ‫‪2337‬‬ ‫‪4096‬‬ ‫‪-0.09‬‬ ‫‪0.02‬‬ ‫‪103,371‬‬ ‫‪2,561‬‬ ‫‪232618283‬‬ ‫‪10677564‬‬ ‫‪34‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2410‬‬ ‫‪1682‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪-0.79‬‬ ‫‪2008‬‬ ‫‪6964728‬‬ ‫‪2964‬‬ ‫‪2991‬‬ ‫‪-1.33‬‬ ‫‪3.57‬‬ ‫‪3,628,035‬‬ ‫‪3,876,843‬‬ ‫‪10755263842‬‬ ‫‪11597044153‬‬ ‫صندوق س‪ .‬پاداش سهامداري توسعه‪1‬‬ ‫افست‬ ‫‪753764381‬‬ ‫‪59845500‬‬ ‫‪83‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪638‬‬ ‫‪47‬‬ ‫‪10000‬‬ ‫بهمنماه ‪93‬‬ ‫امتیاز‬ ‫مختلط‬ ‫مسكنصنوین‪-‬‬ ‫تسهیالتگذاري‬ ‫صندوق سرمایه‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3778‬‬ ‫‪13784‬‬ ‫‪0.19‬‬ ‫‪-0.50‬‬ ‫‪199,494‬‬ ‫‪4,500‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪35971828254‬‬ ‫‪6600‬‬ ‫‪1579‬‬ ‫‪1222‬‬ ‫توسعهشهريتوسگستر‬ ‫‪4223‬‬ ‫‪-0.57‬‬ ‫‪-0.88‬‬ ‫‪-1.11‬‬ ‫صندوقبازنشستگي‬ ‫سرمایهگذاري‬ ‫گستراصفهان‬ ‫سامان‬ ‫بانك تجارت‬ ‫‪41,580‬‬ ‫‪5,217,271‬‬ ‫‪-0.50‬‬ ‫‪80‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪273171910‬‬ ‫‪8220817420‬‬ ‫‪1704‬‬ ‫‪1671‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9,210,594‬‬ ‫نسوزایران‬ ‫فراورده هاي‬ ‫حكمت ایرانیان‬ ‫بانك‬ ‫‪-4.80‬‬ ‫‪-1.12‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪27348912030‬‬ ‫‪9443‬‬ ‫‪1160‬‬ ‫‪809786‬‬ ‫‪5552‬‬ ‫‪-0.62‬‬ ‫‪3.80‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪1172‬‬ ‫بانكها و موسسات اعتباري‬ ‫‪-3.14‬‬ ‫‪83‬‬ ‫‪134‬‬ ‫گذاري مسكن زاینده رود‬ ‫سرمایه دورود‬ ‫سیمان‬ ‫هلدینگ‬ ‫گذاريغدیر(‬ ‫سرمایهگذاري‬ ‫ایران‬ ‫ساختمان‬ ‫‪-1.82‬‬ ‫‪-1.11‬‬ ‫ایران‬ ‫لیزینگبانك‬ ‫پست‬ ‫ایرانیان‬ ‫‪1.11‬‬ ‫‪0.12‬‬ ‫آ‪.‬س‪.‬پ‬ ‫‪-1.04‬‬ ‫‪1.44‬‬ ‫‪1473‬‬ ‫‪1932‬‬ ‫‪1.01‬‬ ‫‪-0.02‬‬ ‫‪1749‬‬ ‫‪141246120‬‬ ‫‪28‬‬ ‫‪281,539‬‬ ‫‪0.00‬رشته اي صنعتي‬ ‫‪ 1311‬شرکتهاي چند‬ ‫‪52,669‬‬ ‫‪4,455,681‬‬ ‫شرکت بهمن لیزینگ‬ ‫‪0.69‬‬ ‫‪79,323‬‬ ‫‪4601‬‬ ‫‪530562193‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪369202349‬‬ ‫‪4640‬‬ ‫‪2475‬‬ ‫‪-2.00‬‬ ‫‪115,319‬‬ ‫‪746140185‬‬ ‫‪31‬‬ ‫‪57‬‬ ‫‪199,494‬‬ ‫‪618,403‬‬ ‫‪753764381‬‬ ‫‪1024461898‬‬ ‫‪497037621‬‬ ‫‪5167606281‬‬ ‫لیزینگ رایان سایپا‬ ‫‪666,931‬‬ ‫‪12,649‬‬ ‫‪1518822700‬‬ ‫‪51827210‬‬ ‫‪114‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪3607‬‬ ‫‪-0.63‬‬ ‫‪206,886‬‬ ‫‪0.76‬‬ ‫‪1.01‬‬ ‫‪-2.84‬‬ ‫‪-0.02‬‬ ‫‪1961‬‬ ‫‪1,206,288‬‬ ‫‪2286862130‬‬ ‫‪149‬‬ ‫‪2231‬‬ ‫‪-3.84‬‬ ‫‪477,188‬‬ ‫‪1064373470‬‬ ‫‪38‬‬ ‫‪840,374‬‬ ‫‪568,734‬‬ ‫تسهیالت مسكن دي ماه‪93‬‬ ‫امتیاز‬ ‫سایپاشیشه‬ ‫پارس سرام‬ ‫‪1,554,915‬‬ ‫‪3941202968‬‬ ‫‪174‬‬ ‫‪0.08‬‬ ‫‪2866235831‬‬ ‫‪1731356218‬‬ ‫‪2959‬‬ ‫‪3273‬‬ ‫‪348,668‬‬ ‫‪2231412276‬‬ ‫‪183‬‬ ‫‪1223‬‬ ‫‪194,715‬‬ ‫‪238393684‬‬ ‫‪43‬‬ ‫‪91‬‬ ‫‪137‬‬ ‫‪810277‬‬ ‫‪1572‬‬ ‫بانك گردشگري‬ ‫سیمان داراب‬ ‫‪1.36‬‬ ‫‪1,122,402‬‬ ‫‪2760629597‬‬ ‫‪226‬‬ ‫سرمایه گذاري مسكن شمالغرب‬ ‫شرکت‬ ‫سیمان کرمان‬ ‫‪-0.55‬‬ ‫‪-2.72‬‬ ‫ایران‬ ‫بانكشیشه‬ ‫پشم‬ ‫پاسارگاد‬ ‫سیمان خزر‬ ‫‪1567‬‬ ‫‪2741042003‬‬ ‫‪3411‬‬ ‫‪4543‬‬ ‫‪4,506‬‬ ‫‪537,081‬‬ ‫پارس سرام‬ ‫ح‪.‬‬ ‫بانك دي‬ ‫‪160‬‬ ‫سیمانشاهرود‬ ‫‪2537‬‬ ‫‪0.48‬‬ ‫‪0.38‬‬ ‫‪428,236‬‬ ‫‪1,749,057‬‬ ‫‪1089934457‬‬ ‫‪78‬‬ ‫‪227‬‬ ‫‪413,828‬‬ ‫‪1,652,009‬‬ ‫‪298308243‬‬ ‫‪2629745993‬‬ ‫‪88‬‬ ‫‪291‬‬ ‫‪840,374‬‬ ‫‪2,400‬‬ ‫امتیاز تسهیالت مسكن بهمنماه ‪93‬‬ ‫امتیازتسهیالت مسكن آذرماه ‪93‬‬ ‫شیشه همدان‬ ‫‪5‬‬ ‫سیمان شمال‬ ‫‪-0.57‬‬ ‫‪2.90‬‬ ‫‪296,275‬‬ ‫‪18,964,621‬‬ ‫‪548593308‬‬ ‫‪26886033619‬‬ ‫‪96‬‬ ‫‪303‬‬ ‫‪2866235831‬‬ ‫‪10633500‬‬ ‫‪-0.61‬کاني غیرفلزي‪25,131‬‬ ‫‪ 811917‬سایر محصوالت‬ ‫صادرات ایران‬ ‫بانك‬ ‫شیشه و گاز‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6108843884‬‬ ‫‪390‬‬ ‫‪915‬‬ ‫‪-0.50‬‬ ‫‪803‬‬ ‫‪1,225,707‬‬ ‫‪2,547,643‬‬ ‫‪1839084415‬‬ ‫‪6640282372‬‬ ‫‪138‬‬ ‫‪353‬‬ ‫‪1500‬‬ ‫‪2606‬‬ ‫‪1,122,402‬‬ ‫‪2.51‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪-0.06‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪227‬‬ ‫‪21170820‬‬ ‫‪31854438‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪3,451,435‬‬ ‫‪9,574‬‬ ‫سیمان تهران‬ ‫توسعهساختمان‬ ‫بینالمللي‬ ‫دباغي‪ ،‬پرداخت چرم و ساخت انواع پاپوش‬ ‫‪246142062‬‬ ‫‪7558642665‬‬ ‫‪14361000‬‬ ‫‪203,339‬‬ ‫‪18,964,621‬‬ ‫‪738‬‬ ‫‪29,278‬‬ ‫‪71,428‬‬ ‫‪85177738‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪36109032‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪1481‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪456948236‬‬ ‫‪26886033619‬‬ ‫‪14907800‬‬ ‫‪288,450‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.04‬‬ ‫‪2760629597‬‬ ‫‪5271‬‬ ‫‪0.05‬‬ ‫‪17,604‬‬ ‫‪169457688‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪1056290880‬‬ ‫شهر سازي و خانه سازي باغمیشه‬ ‫مهندسينصیرماشین‬ ‫ساختمان‬ ‫بینالملليتوسعه‬ ‫‪-0.17‬‬ ‫‪-0.95‬‬ ‫‪95,418‬‬ ‫‪333481779‬‬ ‫‪39‬‬ ‫‪75‬‬ ‫امالك و مستغالت‪15,990‬‬ ‫‪ 1992‬انبوه سازي‪1.74،‬‬ ‫‪4041‬‬ ‫‪1567‬‬ ‫سازه پویش‬ ‫‪-0.40‬‬ ‫‪2828‬‬ ‫سیمانسپاهان‬ ‫‪399691201‬‬ ‫‪43‬‬ ‫‪886274645‬‬ ‫‪269,568‬‬ ‫‪0.93‬آهك و گچ ‪2,160,103‬‬ ‫سیمان‪،‬‬ ‫خوزستان‬ ‫سرمایه فارس‬ ‫سیمان‬ ‫گذاريو شاهد‬ ‫‪508242462‬‬ ‫‪51‬‬ ‫‪81‬‬ ‫‪-0.64‬‬ ‫‪21025‬‬ ‫‪0.46‬‬ ‫‪361,849‬‬ ‫‪374239476‬‬ ‫‪332630000‬‬ ‫‪73‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪2385114774‬‬ ‫‪92‬‬ ‫‪-0.13‬‬ ‫‪43,724‬‬ ‫‪1,749,057‬‬ ‫‪-0.07‬‬ ‫‪0.30‬‬ ‫استخراج کانه هاي فلزي‬ ‫‪508,407‬‬ ‫‪2453486832‬‬ ‫‪629852869‬‬ ‫‪171‬‬ ‫‪101‬‬ ‫‪274,842‬‬ ‫تراکتورسازي ایران‬ ‫سرمایهگري‬ ‫ریخته‬ ‫گذاري شاهد‬ ‫‪0.38‬‬ ‫‪0.32‬‬ ‫‪2.56‬‬ ‫‪394,189‬‬ ‫‪62,000‬‬ ‫‪0.11‬سایر معادن ‪1,255,220‬‬ ‫استخراج‬ ‫‪3617562796‬‬ ‫‪264‬‬ ‫‪437337726‬‬ ‫‪2249‬‬ ‫‪1418‬‬ ‫خاور مسكن‬ ‫فنرسازيگذاري‬ ‫سرمایه‬ ‫‪-0.07‬‬ ‫‪-3.65‬‬ ‫‪1,651,263‬‬ ‫‪322,350‬‬ ‫ارزش معامله‬ ‫تعداد دفعات معامله‬ ‫‪83‬‬ ‫‪-1.19‬‬ ‫‪2.90‬‬ ‫‪2621‬‬ ‫‪1592‬‬ ‫‪-1.42‬ذغال سنگ ‪2,759,200‬‬ ‫استخراج‬ ‫‪32‬‬ ‫‪303‬‬ ‫‪329300100‬‬ ‫‪2629745993‬‬ ‫‪17‬‬ ‫نفت پارس‬ ‫مبارکهایران‬ ‫پست بانك‬ ‫اصفهان‬ ‫فوالد‬ ‫سینا‬ ‫بانك‬ ‫کالسیمین‬ ‫سرمایهگذاري‬ ‫هلدینگ‪92‬‬ ‫توکافوالد(فروردین‬ ‫امتیازتسهیالت مسكن‬ ‫‪13723‬‬ ‫‪1473‬‬ ‫‪1901‬‬ ‫‪1222‬‬ ‫‪2775‬‬ ‫‪-0.01‬‬ ‫فلزات اساسي‬ ‫‪-0.74‬‬ ‫‪-1.14‬‬ ‫‪0.91‬‬ ‫‪-0.22‬‬ ‫‪1,053‬‬ ‫‪932878569‬‬ ‫‪223‬‬ ‫‪211‬‬ ‫‪13874328‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1,569,494‬‬ ‫‪2,136,010‬‬ ‫‪2312517469‬‬ ‫‪3991508384‬‬ ‫‪1,974,112‬‬ ‫‪1,067,800‬‬ ‫‪2434192649‬‬ ‫‪2963392450‬‬ ‫‪140‬‬ ‫‪201‬‬ ‫‪2,102,936‬‬ ‫‪849‬‬ ‫‪714022078‬‬ ‫‪679289500‬‬ ‫‪170‬‬ ‫‪127‬‬ ‫‪929‬‬ ‫‪1,032,232‬‬ ‫‪163‬‬ ‫‪253‬‬ ‫‪276‬‬ ‫‪111‬‬ ‫تسهیالتفوالد‬ ‫شرکت آهن و‬ ‫ارفعخردادماه‪93‬‬ ‫مسكن‬ ‫امتیاز‬ ‫‪1380‬‬ ‫‪794998‬‬ ‫‪2198‬‬ ‫‪807176‬‬ ‫‪-0.43‬‬ ‫‪0.59‬‬ ‫‪570,980‬‬ ‫‪692‬‬ ‫‪197,863‬‬ ‫‪631‬‬ ‫‪434836651‬‬ ‫‪509327826‬‬ ‫امتیازتسهیالت مسكن آبان ماه ‪91‬‬ ‫‪791410‬‬ ‫‪-0.26‬‬ ‫‪618‬‬ ‫‪489091366‬‬ ‫‪105‬‬ ‫امتیاز تسهیالت مسكن بهمنماه ‪92‬‬ ‫‪803706‬‬ ‫‪0.19‬‬ ‫‪554‬‬ ‫‪445252968‬‬ ‫‪101‬‬ ‫‪-3.04‬‬ ‫‪-0.50‬‬ ‫‪786364866‬‬ ‫‪550138528‬‬ ‫‪92‬‬ ‫‪118‬‬ ‫‪78‬‬ ‫‪111‬‬
‫‪18‬‬ ‫بورس و بازار‬ ‫یکشنبه ‪ 17‬اسفند ‪ 17 - 1393‬جمادی االول ‪ 8 -1436‬مارس ‪ -2015‬شماره ‪ -175‬پیاپی ‪1493‬‬ ‫نام شرکت‬ ‫آخرین قیمت درصد تغییر حجم معامالت‬ ‫ارزش معامله‬ ‫‪2984‬‬ ‫ذغال سنگ ‪145,067‬‬ ‫‪-1.78‬‬ ‫استخراج‬ ‫‪1114‬‬ ‫هلدینگ صنایع معدني خاورمیانه‬ ‫‪3983‬‬ ‫‪-0.80‬سایر معادن ‪423,760‬‬ ‫استخراج‬ ‫‪316,936‬‬ ‫‪-0.25‬‬ ‫‪1262305748‬‬ ‫صنعت روي زنگان‬ ‫‪1885‬‬ ‫‪-2.58‬‬ ‫‪114,629‬‬ ‫‪216093270‬‬ ‫‪2745‬‬ ‫‪-5.77‬‬ ‫‪6898‬‬ ‫‪-0.17‬‬ ‫فرآوريموادمعدنيایران‬ ‫‪2754‬‬ ‫‪0.29‬‬ ‫فوالد امیرکبیرکاشان‬ ‫‪10960‬‬ ‫‪-0.25‬‬ ‫گروهصنعتيسپاهان‬ ‫امالك و مستغالت‪10,220‬‬ ‫‪ 5023‬انبوه سازي‪-0.20،‬‬ ‫صنایع فوالد آلیاژي یزد‬ ‫تعداد دفعات معامله‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫نام شرکت‬ ‫‪432836397‬‬ ‫‪78‬‬ ‫سازيطایران‬ ‫لوله‬ ‫بس‬ ‫وماشیننگین‬ ‫ذغالسنگ‬ ‫‪1221‬‬ ‫‪1954‬‬ ‫‪0.58‬‬ ‫‪-3.65‬‬ ‫‪672,265‬‬ ‫‪322,350‬‬ ‫‪820614365‬‬ ‫‪629852869‬‬ ‫‪72‬‬ ‫‪101‬‬ ‫سویچ نگین طبس‬ ‫پارسسنگ‬ ‫ذغال‬ ‫‪2.56‬‬ ‫‪62,000‬‬ ‫‪44‬‬ ‫‪40‬‬ ‫نیروترانس‬ ‫ماسه ریختهگري‬ ‫تامین‬ ‫ملي سربوروي ایران‬ ‫تامین ماسه ریختهگري‬ ‫زرین معدن آسیا‬ ‫‪5291‬‬ ‫توسعه معادن روي ایران‬ ‫‪1595‬‬ ‫معدنيوصنعتيچادرملو‬ ‫‪3513‬‬ ‫آلومینیومایران‬ ‫معادن بافق‬ ‫باما‬ ‫فوالد آلیاژي ایران‬ ‫ح ‪ .‬سخت‬ ‫نوردوقطعاتآژندفوالدي‬ ‫‪3662‬‬ ‫‪8468‬‬ ‫‪2289‬‬ ‫استخراج کانه هاي فلزي‬ ‫‪-0.13‬‬ ‫‪72,110‬‬ ‫‪472018938‬‬ ‫‪332630000‬‬ ‫‪197959550‬‬ ‫‪46‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪35‬‬ ‫آخرین قیمت درصد تغییر حجم معامالت‬ ‫کارخانجات تولیدي شهید قندي‬ ‫‪1541‬‬ ‫‪3750‬‬ ‫‪1954‬‬ ‫‪4946‬‬ ‫صنایعجوشكابیزد‬ ‫فیبر ایران‬ ‫‪8428‬‬ ‫‪5291‬‬ ‫‪3467‬‬ ‫‪-0.31‬‬ ‫‪260,729‬‬ ‫‪886274645‬‬ ‫‪81‬‬ ‫معدنيوصنعتيچادرملو‬ ‫‪3513‬‬ ‫‪-0.31‬‬ ‫‪3.59‬‬ ‫‪288,450‬‬ ‫‪1056290880‬‬ ‫‪75‬‬ ‫معادن بافق‬ ‫‪3662‬‬ ‫‪3.59‬‬ ‫‪29,278‬‬ ‫‪102,455‬‬ ‫‪246142062‬‬ ‫‪226323095‬‬ ‫‪136‬‬ ‫گسترش نفت و گاز پارسیان‬ ‫باما‬ ‫‪8468‬‬ ‫‪2731‬‬ ‫‪-0.41‬‬ ‫‪49383040‬‬ ‫‪6‬‬ ‫ح‪ .‬گسترش نفت و گاز پارسیان‬ ‫‪53,819‬‬ ‫‪34,910‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪-0.41‬‬ ‫‪-0.52‬‬ ‫‪368962880‬‬ ‫‪97394344‬‬ ‫‪116039000‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪7‬‬ ‫سرمایهگذاري صنایع پتروشیمي‬ ‫‪1775‬‬ ‫س‪ .‬نفت و گاز و پتروشیمي تأمین‬ ‫‪2072‬‬ ‫سازي باغمیشه‬ ‫سازي و‬ ‫شهر‬ ‫خاورمیانه‬ ‫خانهمعدني‬ ‫صنایع‬ ‫هلدینگ‬ ‫‪2828‬‬ ‫‪4000‬‬ ‫سازي و خانه سازي باغمیشه‬ ‫شهراکریل‬ ‫پلي‬ ‫‪2828‬‬ ‫‪1339‬‬ ‫فروسیلیس‬ ‫ایرانمسكن تهران‬ ‫گذاري‬ ‫سرمایه‬ ‫‪2554‬‬ ‫‪2606‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.04‬‬ ‫‪900‬‬ ‫‪2,547,643‬‬ ‫‪2206800‬‬ ‫‪6640282372‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪353‬‬ ‫گذاريپارس‬ ‫سرمایهصنعتي‬ ‫دوده‬ ‫مسكن تهران‬ ‫‪3018‬‬ ‫‪2606‬‬ ‫سرمایه گذاري شاهد‬ ‫‪1418‬‬ ‫‪18,964,621‬‬ ‫‪26886033619‬‬ ‫‪303‬‬ ‫‪1,749,057‬‬ ‫‪427554352‬‬ ‫‪2741042003‬‬ ‫‪65‬‬ ‫‪0.93‬‬ ‫‪0.18‬‬ ‫‪ 2.90‬شكر‬ ‫قند و‬ ‫فراوردههاي غذایي وقند چهارمحال‬ ‫‪1032‬‬ ‫‪1592‬‬ ‫‪-2.92‬‬ ‫‪0.57‬‬ ‫‪1567‬‬ ‫‪0.38‬‬ ‫توریستي ورفاهي آبادگران ایران‬ ‫‪2460‬‬ ‫‪1.36‬‬ ‫س‪ .‬توسعه وعمران استان کرمان‬ ‫‪6400‬‬ ‫‪0.76‬‬ ‫سرمایهگذاريتوسعهآذربایجان‬ ‫‪2535‬‬ ‫‪2.51‬‬ ‫سرمایه گذاري مسكن شمال شرق‬ ‫‪1896‬‬ ‫‪0.11‬‬ ‫توسعه شاهد‬ ‫عمران و‬ ‫لرستان‬ ‫قند‬ ‫‪2277‬‬ ‫‪16373‬‬ ‫‪1.11‬‬ ‫‪1.48‬‬ ‫‪3778‬‬ ‫‪2970‬‬ ‫‪0.19‬‬ ‫‪-1.33‬‬ ‫شهد‬ ‫سرمایه گذاري ساختمانایران‬ ‫‪6458‬‬ ‫‪2991‬‬ ‫سخت آژند‬ ‫‪4096‬‬ ‫کارخانجات قند قزوین‬ ‫شكرشاهرود‬ ‫قند شیروان قوچان و بجنورد‬ ‫فرآوردههايغدایيوقندپیرانشهر‬ ‫‪1248‬‬ ‫‪2099‬‬ ‫‪3599‬‬ ‫سرمایه گذاري مسكن شمالغرب‬ ‫شرکت‬ ‫مرودشت‬ ‫قند‬ ‫‪3411‬‬ ‫‪2237‬‬ ‫آ‪.‬قندس‪.‬پ‬ ‫شیرین خراسان‬ ‫‪1311‬‬ ‫‪3949‬‬ ‫گذاري مسكن زاینده رود‬ ‫سرمایه‬ ‫قنداصفهان‬ ‫قندهكمتان‬ ‫گستراصفهان‬ ‫سامان‬ ‫چیني ایران‬ ‫‪2314‬‬ ‫‪1682‬‬ ‫‪1,122,402‬‬ ‫‪2760629597‬‬ ‫‪226‬‬ ‫گروه صنعتي پاکشو‬ ‫توریستي ورفاهي آبادگران ایران‬ ‫‪9514‬‬ ‫‪2460‬‬ ‫‪0.92‬‬ ‫‪1.36‬‬ ‫‪1,122,402‬‬ ‫‪2760629597‬‬ ‫‪226‬‬ ‫‪348,668‬‬ ‫‪2231412276‬‬ ‫‪183‬‬ ‫س‪ .‬توسعه وعمران استان کرمان‬ ‫‪6400‬‬ ‫‪348,668‬‬ ‫‪2231412276‬‬ ‫‪183‬‬ ‫‪1,554,915‬‬ ‫‪3941202968‬‬ ‫‪174‬‬ ‫سرمایهگذاريتوسعهآذربایجان‬ ‫‪2535‬‬ ‫‪1,554,915‬‬ ‫‪3941202968‬‬ ‫‪174‬‬ ‫‪1,206,288‬‬ ‫‪2286862130‬‬ ‫‪149‬‬ ‫سرمایه گذاري مسكن شمال شرق‬ ‫‪1896‬‬ ‫‪1,206,288‬‬ ‫‪2286862130‬‬ ‫‪149‬‬ ‫‪666,931‬‬ ‫‪11,457‬‬ ‫‪1518822700‬‬ ‫‪192248460‬‬ ‫‪114‬‬ ‫‪22‬‬ ‫شیرازشاهد‬ ‫پتروشیميتوسعه‬ ‫عمران و‬ ‫‪2277‬‬ ‫‪3377‬‬ ‫‪83‬‬ ‫‪18‬‬ ‫مسكن زاینده رود‬ ‫گذاري‬ ‫سرمایه‬ ‫شازند‬ ‫پتروشیمي‬ ‫کرمانشاه‬ ‫پتروشیمي‬ ‫صنایع‬ ‫ایران‬ ‫ساختمان‬ ‫سرمایه گذاري‬ ‫‪7049‬‬ ‫‪2991‬‬ ‫آژند خارك‬ ‫پتروشیمي‬ ‫سخت‬ ‫‪1.01‬‬ ‫‪-0.27‬‬ ‫‪485878453‬‬ ‫‪185291057‬‬ ‫‪196217243‬‬ ‫‪134141046‬‬ ‫‪162270796‬‬ ‫‪52‬‬ ‫‪41‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪39‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪-3.54‬‬ ‫‪281,539‬‬ ‫‪108,699‬‬ ‫‪369202349‬‬ ‫‪427295769‬‬ ‫‪57‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪-0.02‬‬ ‫‪3.57‬‬ ‫‪493‬‬ ‫‪3,876,843‬‬ ‫‪3104073‬‬ ‫‪11597044153‬‬ ‫‪474‬‬ ‫‪2,561‬‬ ‫‪10677564‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪199,494‬‬ ‫‪61,682‬‬ ‫‪2,157‬‬ ‫‪89,513‬‬ ‫‪0.02‬سرامیك‬ ‫کاشي و‬ ‫کاشي وسرامیك حافظ‬ ‫‪3334‬‬ ‫بانك تجارت‬ ‫‪227‬‬ ‫‪840,374‬‬ ‫‪21,814‬‬ ‫‪-0.21‬‬ ‫‪-0.03‬‬ ‫‪-3.09‬‬ ‫‪-2.83‬‬ ‫پتروشیمي جم‬ ‫پتروشیمي پردیس‬ ‫کربن ایران‬ ‫‪7264‬‬ ‫‪16192‬‬ ‫‪2550‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪3.57‬‬ ‫‪37,290‬‬ ‫‪3,876,843‬‬ ‫‪16088‬‬ ‫‪4096‬‬ ‫‪-0.04‬‬ ‫‪0.02‬‬ ‫‪17,218‬‬ ‫‪2,561‬‬ ‫‪273578671‬‬ ‫‪10677564‬‬ ‫‪195‬‬ ‫‪2960‬‬ ‫‪-0.03‬‬ ‫‪2,172‬‬ ‫‪6174996‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪9730‬‬ ‫‪1682‬‬ ‫‪272,657‬‬ ‫‪389910125‬‬ ‫‪47‬‬ ‫پتروشیمي آبادان‬ ‫‪10,853‬‬ ‫‪71274954‬‬ ‫‪11‬‬ ‫معدني امالح ایران‬ ‫‪10991‬‬ ‫بانكها و موسسات اعتباري‬ ‫‪4979‬‬ ‫‪2136‬‬ ‫‪12668‬‬ ‫‪-3.14‬‬ ‫‪44,774,484‬‬ ‫‪35971828254‬‬ ‫تسهیالت مسكن بهمنماه ‪93‬‬ ‫امتیاز‬ ‫کاشي سعدي‬ ‫‪811917‬‬ ‫‪2567‬‬ ‫‪-0.61‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪25,131‬‬ ‫‪1,001‬‬ ‫‪20404275146‬‬ ‫‪2502466‬‬ ‫‪23217073530‬‬ ‫‪2008‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1961‬‬ ‫بهمنماه ‪93‬‬ ‫تسهیالتپگاهمسكن‬ ‫امتیاز‬ ‫خراسان‬ ‫شیرپاستوریزه‬ ‫‪811917‬‬ ‫‪6144‬‬ ‫تسهیالت مسكن دي ماه‪93‬‬ ‫امتیازتایر‬ ‫ایران‬ ‫‪810277‬‬ ‫‪3705‬‬ ‫‪-0.55‬‬ ‫‪-3.04‬‬ ‫‪3651106131‬‬ ‫‪1114449170‬‬ ‫‪572‬‬ ‫‪148‬‬ ‫شرق‪93‬‬ ‫مسكنمینودي ماه‬ ‫امتیاز‬ ‫تسهیالتغذایي‬ ‫شرکت صنایع‬ ‫‪810277‬‬ ‫‪5272‬‬ ‫‪46‬‬ ‫‪394‬‬ ‫پگاه‬ ‫آذربایجانغربي‬ ‫ایرانیان‬ ‫بانك حكمت‬ ‫‪1109‬‬ ‫‪1160‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪358‬‬ ‫بهنوش ایران‬ ‫بانك‬ ‫پاسارگاد‬ ‫‪4351‬‬ ‫‪1579‬‬ ‫بانك صادرات ایران‬ ‫امتیازتسهیالت مسكن آذرماه ‪93‬‬ ‫پالسكوکار‬ ‫سهند‬ ‫الستیكيایرانیان‬ ‫صنایعحكمت‬ ‫بانك‬ ‫‪7,500‬‬ ‫‪-1.04‬پالستیك ‪30,453,618‬‬ ‫الستیك و‬ ‫‪4,506‬‬ ‫‪300,785‬‬ ‫‪809786‬‬ ‫‪1282‬‬ ‫‪-0.62‬‬ ‫‪-2.58‬‬ ‫‪4,216‬‬ ‫‪1,010,871‬‬ ‫‪6023‬‬ ‫‪1671‬‬ ‫‪0.02‬‬ ‫‪-1.12‬‬ ‫‪74,113‬‬ ‫‪3,194,640‬‬ ‫‪3414056324‬‬ ‫‪1295704292‬‬ ‫‪440‬‬ ‫‪123‬‬ ‫‪447053813‬‬ ‫‪5337422071‬‬ ‫‪39‬‬ ‫‪393‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪72,499‬‬ ‫‪4,455,681‬‬ ‫‪353946441‬‬ ‫‪5167606281‬‬ ‫‪14530‬‬ ‫‪2.81‬‬ ‫‪-0.88‬‬ ‫‪130,475‬‬ ‫‪5,217,271‬‬ ‫‪438693440‬‬ ‫‪8220817420‬‬ ‫‪0.93‬‬ ‫‪809011‬‬ ‫‪-0.77‬‬ ‫‪1988‬‬ ‫‪2.00‬‬ ‫امتیاز تسهیالت مسكن مردادماه‪93‬‬ ‫‪806291‬‬ ‫‪-0.70‬‬ ‫امتیازتسهیالت مسكن مهرماه‪93‬‬ ‫‪809339‬‬ ‫‪-0.37‬‬ ‫‪1,947‬‬ ‫شهریورماه‪93‬‬ ‫مسكنتوشه‬ ‫امتیازتسهیالتپارس‬ ‫سرمایه گذاري‬ ‫‪806734‬‬ ‫‪2311‬‬ ‫‪-0.57‬‬ ‫‪-1.28‬‬ ‫‪1,604‬‬ ‫‪205,864‬‬ ‫تسهیالت مسكن تیرماه‪93‬‬ ‫امتیازآفرین‬ ‫سرما‬ ‫‪805599‬‬ ‫‪3126‬‬ ‫‪-0.66‬‬ ‫‪-1.76‬‬ ‫‪929‬‬ ‫‪70,768‬‬ ‫پارس خزر‬ ‫امتیازتسهیالت مسكن اردیبهشت ‪92‬‬ ‫‪7519‬‬ ‫‪800105‬‬ ‫‪-0.08‬‬ ‫‪0.43‬‬ ‫صنعتي بارز‬ ‫گروه‬ ‫بانك دي‬ ‫تهران‬ ‫درخشان‬ ‫بانك‬ ‫پاسارگاد‬ ‫کویر تایر‬ ‫بانك گردشگري‬ ‫ایرانیاساتایرورابر‬ ‫امتیازتسهیالت مسكن آبانماه‪93‬‬ ‫بانك ملت‬ ‫کمباین سازي ایران‬ ‫تكنوتار‬ ‫تراکتورسازيایران‬ ‫آبسالبانك ایران‬ ‫پست‬ ‫سازي ایران‬ ‫پمپ‬ ‫بانك سینا‬ ‫‪4900‬‬ ‫‪1160‬‬ ‫‪3362‬‬ ‫‪1579‬‬ ‫‪1633‬‬ ‫‪4316‬‬ ‫‪1034‬‬ ‫‪1748‬‬ ‫‪4413‬‬ ‫‪1473‬‬ ‫‪3294‬‬ ‫‪3001‬‬ ‫‪1222‬‬ ‫‪-0.93‬‬ ‫‪-1.11‬‬ ‫‪24060000‬‬ ‫‪0.22‬‬ ‫‪-0.53‬‬ ‫‪3‬‬ ‫بهشهرایران‬ ‫صنعتيصادرات‬ ‫بانك‬ ‫مسكن آذرماه ‪93‬‬ ‫امتیازتسهیالتگرجي‬ ‫ح ‪ .‬بیسكویت‬ ‫‪-0.15‬‬ ‫‪-2.83‬‬ ‫‪-0.38‬‬ ‫‪803‬‬ ‫‪29,422‬‬ ‫‪10,072‬‬ ‫‪95,485‬‬ ‫بانكها و موسسات اعتباري‬ ‫‪9,200‬‬ ‫‪-0.61‬‬ ‫‪-3.73‬‬ ‫‪809786‬‬ ‫‪2314‬‬ ‫‪-0.55‬‬ ‫‪-0.75‬‬ ‫‪-0.62‬‬ ‫‪15.70‬‬ ‫‪4,506‬‬ ‫‪100,793‬‬ ‫‪0.54‬‬ ‫‪-1.11‬‬ ‫‪762‬‬ ‫‪7509‬‬ ‫‪-1.04‬‬ ‫‪0.85‬‬ ‫‪30,453,618‬‬ ‫‪419,811‬‬ ‫‪23217073530‬‬ ‫‪3152429911‬‬ ‫‪4,216‬‬ ‫‪855,277‬‬ ‫‪3414056324‬‬ ‫‪1979436840‬‬ ‫‪440‬‬ ‫‪64‬‬ ‫‪299,910‬‬ ‫‪4,455,681‬‬ ‫‪333534208‬‬ ‫‪5167606281‬‬ ‫‪47‬‬ ‫‪394‬‬ ‫‪2,521‬‬ ‫‪2039516797‬‬ ‫‪306‬‬ ‫امتیازتسهیالت مسكن آبانماه‪93‬‬ ‫‪809011‬‬ ‫‪1.9503E+11‬‬ ‫‪226‬‬ ‫بانك ملت‬ ‫‪1988‬‬ ‫‪2.00‬‬ ‫‪98,111,436‬‬ ‫‪-2.45‬‬ ‫‪12,698,332‬‬ ‫‪3.86‬‬ ‫‪1,542,946‬‬ ‫‪2696370363‬‬ ‫‪208‬‬ ‫شهد ایران‬ ‫‪1,584,104‬‬ ‫‪6991094816‬‬ ‫‪1,157‬‬ ‫‪932878569‬‬ ‫‪223‬‬ ‫‪1575783667‬‬ ‫‪211‬‬ ‫‪1294001404‬‬ ‫‪469886161‬‬ ‫‪202‬‬ ‫‪52‬‬ ‫‪2039516797‬‬ ‫‪306‬‬ ‫‪1.9503E+11‬‬ ‫‪226‬‬ ‫‪932878569‬‬ ‫‪223‬‬ ‫‪1575783667‬‬ ‫‪211‬‬ ‫‪1294001404‬‬ ‫‪6193350‬‬ ‫‪202‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪175,554‬‬ ‫‪42,138‬‬ ‫‪30,210‬‬ ‫‪0.15‬‬ ‫‪20,565‬‬ ‫‪6,711‬‬ ‫‪19396270‬‬ ‫امتیازتسهیالت مسكن شهریورماه‪93‬‬ ‫گلوکوزان‬ ‫‪806734‬‬ ‫‪43001‬‬ ‫‪-0.57‬‬ ‫‪-0.02‬‬ ‫تسهیالت مسكن تیرماه‪93‬‬ ‫امتیاز‬ ‫کارتن ایران‬ ‫‪805599‬‬ ‫‪3550‬‬ ‫امتیازتسهیالت مسكن اردیبهشت ‪92‬‬ ‫‪800105‬‬ ‫‪9,876‬‬ ‫‪1,974,112‬‬ ‫‪29063683‬‬ ‫‪2434192649‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪140‬‬ ‫‪550138528‬‬ ‫‪118‬‬ ‫صنایعسینا‬ ‫بانك‬ ‫کاغذسازيکاوه‬ ‫‪1222‬‬ ‫‪14274‬‬ ‫‪-1.50‬‬ ‫‪1,157‬‬ ‫محصوالت کاغذي ‪1,569,494‬‬ ‫‪-0.74‬‬ ‫‪929‬‬ ‫‪-0.66‬‬ ‫‪533,960‬‬ ‫‪3.95‬‬ ‫‪0.91‬‬ ‫‪-3.72‬‬ ‫مخابرات‬ ‫‪0.43‬‬ ‫‪1,974,112‬‬ ‫‪70,204‬‬ ‫‪849‬‬ ‫‪158727000‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪358‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2312517469‬‬ ‫‪163‬‬ ‫‪748401791‬‬ ‫‪1895680117‬‬ ‫‪140‬‬ ‫‪110‬‬ ‫‪2434192649‬‬ ‫‪1002103181‬‬ ‫‪140‬‬ ‫‪87‬‬ ‫‪679289500‬‬ ‫‪127‬‬ ‫امتیازترانسفو‬ ‫ایران‬ ‫تسهیالت مسكن خردادماه‪93‬‬ ‫‪8099‬‬ ‫‪807176‬‬ ‫‪2.40‬‬ ‫‪-0.50‬‬ ‫‪1,049,219‬‬ ‫‪631‬‬ ‫‪8497586198‬‬ ‫‪509327826‬‬ ‫‪277‬‬ ‫‪111‬‬ ‫مسكنایران‬ ‫ارتباطات سیار‬ ‫خردادماه‪93‬‬ ‫شرکتتسهیالت‬ ‫امتیاز‬ ‫‪2522‬‬ ‫‪794998‬‬ ‫‪30161‬‬ ‫‪807176‬‬ ‫‪0.32‬‬ ‫‪0.59‬‬ ‫‪-0.44‬‬ ‫‪-0.50‬‬ ‫‪74,674‬‬ ‫‪631‬‬ ‫امتیازتسهیالت مسكن آبان ماه ‪91‬‬ ‫‪791410‬‬ ‫‪-0.26‬‬ ‫‪618‬‬ ‫‪489091366‬‬ ‫‪105‬‬ ‫امتیازتسهیالت مسكن آبان ماه ‪91‬‬ ‫‪791410‬‬ ‫‪-0.26‬‬ ‫‪618‬‬ ‫‪489091366‬‬ ‫امتیاز تسهیالت مسكن بهمنماه ‪92‬‬ ‫‪803706‬‬ ‫‪0.19‬‬ ‫‪554‬‬ ‫‪445252968‬‬ ‫‪101‬‬ ‫امتیاز تسهیالت مسكن بهمنماه ‪92‬‬ ‫‪803706‬‬ ‫‪0.19‬‬ ‫‪554‬‬ ‫‪445252968‬‬ ‫امتیازتسهیالت مسكن فروردین ‪92‬‬ ‫مخابرات ایران‬ ‫امتیازتسهیالت مسكن فروردین ‪92‬‬ ‫‪1473‬‬ ‫‪146736970‬‬ ‫‪41030000‬‬ ‫‪1,604‬‬ ‫‪150‬‬ ‫‪2890‬‬ ‫‪189895250‬‬ ‫‪-0.53‬‬ ‫امتیازتسهیالت مسكن مهرماه‪93‬‬ ‫‪1967‬‬ ‫‪1404610085‬‬ ‫‪34,258‬‬ ‫‪809339‬‬ ‫‪1,569,494‬‬ ‫‪122,663‬‬ ‫‪794998‬ماشین آالت و‪0.59‬دستگاههاي برقي‪692‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪-0.37‬‬ ‫‪2312517469‬‬ ‫‪407363823‬‬ ‫‪1,300‬‬ ‫‪849‬‬ ‫‪5573220743‬‬ ‫‪353‬‬ ‫‪1,947‬‬ ‫‪163‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪9391200‬‬ ‫‪679289500‬‬ ‫‪4685‬‬ ‫‪-1.23‬‬ ‫‪83519460‬‬ ‫‪8220817420‬‬ ‫امتیاز تسهیالت مسكن مردادماه‪93‬‬ ‫پست بانك ایران‬ ‫‪1‬‬ ‫‪127‬‬ ‫‪4997‬‬ ‫‪0.31‬‬ ‫‪19,040‬‬ ‫‪5,217,271‬‬ ‫‪242803351‬‬ ‫‪5337422071‬‬ ‫‪806291‬‬ ‫‪164‬‬ ‫‪748401791‬‬ ‫‪216374886‬‬ ‫‪4484‬‬ ‫‪0.93‬‬ ‫‪78,713‬‬ ‫‪3,194,640‬‬ ‫‪3651106131‬‬ ‫‪531420858‬‬ ‫‪572‬‬ ‫‪102‬‬ ‫‪33‬‬ ‫‪393‬‬ ‫‪-0.70‬‬ ‫ح ‪ .‬بهنوش ایران‬ ‫‪140‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪8001‬‬ ‫‪0.16‬‬ ‫‪-0.88‬‬ ‫‪1457659435‬‬ ‫‪157‬‬ ‫‪1961‬‬ ‫‪111‬‬ ‫‪-0.77‬‬ ‫‪13130410679‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪25,131‬‬ ‫‪458,083‬‬ ‫‪2,521‬‬ ‫‪98,111,436‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪80‬‬ ‫‪20404275146‬‬ ‫‪2814478733‬‬ ‫‪3,412,405‬‬ ‫کشت و صنعت چین چین‬ ‫‪17‬‬ ‫‪2008‬‬ ‫‪134‬‬ ‫‪1200‬‬ ‫‪-1.96‬‬ ‫‪1,214,395‬‬ ‫‪5573220743‬‬ ‫‪28,314‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪-3.14‬‬ ‫‪353‬‬ ‫‪119196459‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪44,774,484‬‬ ‫بانك گردشگري‬ ‫‪19‬‬ ‫‪97951685‬‬ ‫‪83‬‬ ‫‪41‬‬ ‫‪35971828254‬‬ ‫شیرپاستوریزهپگاهاصفهان‬ ‫کشتوصنعتپیاذر‬ ‫‪33161200‬‬ ‫‪1209584694‬‬ ‫‪114‬‬ ‫‪45‬‬ ‫‪4223‬‬ ‫‪1633‬‬ ‫‪91,770‬‬ ‫‪314790682‬‬ ‫‪150668640‬‬ ‫‪61291817‬‬ ‫‪-2.33‬‬ ‫‪1461‬‬ ‫‪-0.13‬‬ ‫‪0.91‬‬ ‫‪-0.37‬‬ ‫انتشار‪ ،‬چاپ و تكثیر‬ ‫‪753764381‬‬ ‫‪314395007‬‬ ‫‪33,491‬‬ ‫‪3,412,405‬‬ ‫لبنیات پاك‬ ‫‪-0.74‬‬ ‫‪3.13‬‬ ‫‪1.30‬‬ ‫‪1518822700‬‬ ‫‪1426360995‬‬ ‫‪171077127‬‬ ‫‪3136‬‬ ‫‪1671‬‬ ‫ماشین آالت و تجهیزات‬ ‫‪-1.23‬‬ ‫‪0.60‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪-0.76‬‬ ‫‪-1.12‬‬ ‫‪1333420960‬‬ ‫مینو‬ ‫پارسدي‬ ‫بانك‬ ‫‪32,065‬‬ ‫‪89,513‬‬ ‫محصوالت غذایي و آشامیدني به جز قند و شكر‬ ‫‪4223‬‬ ‫لبنیاتکالبر‬ ‫‪57‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪263187038‬‬ ‫‪11597044153‬‬ ‫‪3416‬‬ ‫‪31,582‬‬ ‫‪840,374‬‬ ‫‪25,538‬‬ ‫‪2866235831‬‬ ‫‪356175020‬‬ ‫‪91‬‬ ‫‪44‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪47‬‬ ‫آ‪.‬س‪.‬‬ ‫صنایعپشیمیایيایران‬ ‫‪1311‬‬ ‫‪6368‬‬ ‫‪280,394‬‬ ‫‪277732108‬‬ ‫‪4,936,941‬‬ ‫‪12587490161‬‬ ‫‪56‬‬ ‫‪281,539‬‬ ‫‪38,871‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫افست‬ ‫‪1009163464‬‬ ‫‪56‬‬ ‫‪369202349‬‬ ‫‪247401433‬‬ ‫‪3778‬‬ ‫‪5303‬‬ ‫‪305311191‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1.80‬‬ ‫‪0.11‬‬ ‫‪748421508‬‬ ‫‪66‬‬ ‫‪0.19‬‬ ‫‪-0.13‬‬ ‫‪74‬‬ ‫‪1209584694‬‬ ‫‪-0.20‬‬ ‫‪63,432‬‬ ‫‪2.51‬‬ ‫‪374394434‬‬ ‫‪73‬‬ ‫‪199,494‬‬ ‫‪61,029‬‬ ‫لعابیران‬ ‫‪80‬‬ ‫‪-0.12‬‬ ‫‪103,031‬‬ ‫‪0.76‬‬ ‫گذاري مسكن شمالغرب‬ ‫سرمایه‬ ‫شرکت‬ ‫زاگرس‬ ‫پتروشیمي‬ ‫‪568,178‬‬ ‫‪6174996‬‬ ‫‪-0.13‬‬ ‫‪126,161‬‬ ‫‪3411‬‬ ‫‪14727‬‬ ‫توسعهشهريتوسگستر‬ ‫‪178,352‬‬ ‫‪1705728760‬‬ ‫‪86‬‬ ‫‪1.11‬‬ ‫‪-0.59‬‬ ‫‪1343391214‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪-0.96‬‬ ‫‪0.57‬‬ ‫‪1.01‬‬ ‫‪-0.14‬‬ ‫گلتاش گستراصفهان‬ ‫سامان‬ ‫‪239,689‬‬ ‫‪1,652,009‬‬ ‫‪1708966916‬‬ ‫‪2629745993‬‬ ‫‪89‬‬ ‫‪291‬‬ ‫‪666,931‬‬ ‫‪431,952‬‬ ‫‪174‬‬ ‫‪95,485‬‬ ‫‪-0.54‬‬ ‫‪4798011‬‬ ‫‪150668640‬‬ ‫‪262‬‬ ‫پاکسان‬ ‫‪2970‬‬ ‫صنایع شیمیایي فارس‬ ‫‪2,172‬‬ ‫انتشار‪ ،‬چاپ و تكثیر‬ ‫‪753764381‬‬ ‫‪178939480‬‬ ‫خراسان‬ ‫پتروشیمي‬ ‫شرکت‬ ‫مسكن‬ ‫سرمایهگذاري‬ ‫‪7130‬‬ ‫‪1592‬‬ ‫بانك تجارت‬ ‫‪762‬‬ ‫‪3.07‬‬ ‫‪0.04‬‬ ‫‪350,911‬‬ ‫‪2,547,643‬‬ ‫‪1058946723‬‬ ‫‪6640282372‬‬ ‫‪145‬‬ ‫‪353‬‬ ‫بینالملليتوسعهساختمان‬ ‫‪2866235831‬‬ ‫‪47685968‬‬ ‫صنایع کاشي و سرامیك سینا‬ ‫‪803‬‬ ‫‪2,160,103‬‬ ‫‪1,248,312‬‬ ‫‪6108843884‬‬ ‫‪1671500225‬‬ ‫‪390‬‬ ‫‪164‬‬ ‫تولیدمواداولیهوالیافمصنوعي‬ ‫‪674622580‬‬ ‫‪2629745993‬‬ ‫‪91‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪9022‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪-1.08‬‬ ‫‪1567‬‬ ‫‪-0.94‬‬ ‫‪-1.51‬‬ ‫افست‬ ‫‪0.93‬‬ ‫‪-2.19‬‬ ‫‪3,451,435‬‬ ‫‪331,209‬‬ ‫‪7558642665‬‬ ‫‪3214938967‬‬ ‫‪1481‬‬ ‫‪186‬‬ ‫‪3776‬‬ ‫‪45,936‬‬ ‫کاشي پارس‬ ‫‪-0.73‬‬ ‫‪0.38‬‬ ‫‪-4.11‬‬ ‫‪6778‬‬ ‫‪2563084981‬‬ ‫‪248‬‬ ‫‪29,278‬‬ ‫‪246142062‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪-2.48‬‬ ‫‪63,903‬‬ ‫تولیديگرانیتبهسرام‬ ‫‪1,070,032‬‬ ‫‪2871224797‬‬ ‫‪260‬‬ ‫‪188,733‬‬ ‫‪1,749,057‬‬ ‫‪-1.19‬‬ ‫‪1441‬‬ ‫‪12668‬‬ ‫‪-0.14‬‬ ‫‪1,876,459‬‬ ‫‪3878934475‬‬ ‫‪378‬‬ ‫‪288,450‬‬ ‫‪1056290880‬‬ ‫‪75‬‬ ‫‪2741042003‬‬ ‫‪160,033‬‬ ‫‪1078‬‬ ‫‪-2.90‬‬ ‫‪7,188,803‬‬ ‫‪12762337435‬‬ ‫‪636‬‬ ‫‪712598479‬‬ ‫‪-1.26‬‬ ‫‪1.41‬‬ ‫‪260,729‬‬ ‫‪886274645‬‬ ‫‪81‬‬ ‫‪88‬‬ ‫‪227‬‬ ‫‪89,582‬‬ ‫توسعهشهريتوسگستر‬ ‫‪274,842‬‬ ‫‪437337726‬‬ ‫‪3872‬‬ ‫‪1418‬‬ ‫‪-1.64‬‬ ‫‪2364‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪-2.69‬‬ ‫‪2.90‬‬ ‫‪476,375‬‬ ‫‪-3.63‬‬ ‫‪3540000‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪272,302‬‬ ‫‪18,964,621‬‬ ‫‪222,819‬‬ ‫‪-0.04‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪2190‬‬ ‫‪9923‬‬ ‫‪240804300‬‬ ‫‪332630000‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪430312896‬‬ ‫‪54‬‬ ‫‪1054251018‬‬ ‫‪26886033619‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪291‬‬ ‫نیروکلر گذاري شاهد‬ ‫سرمایه‬ ‫محصوالت شیمیایي‬ ‫‪1584818954‬‬ ‫‪629852869‬‬ ‫‪111‬‬ ‫‪101‬‬ ‫‪114‬‬ ‫‪303‬‬ ‫‪653,995‬‬ ‫‪1,652,009‬‬ ‫‪-1.69‬‬ ‫‪2960‬‬ ‫تولیدي کاشي تكسرام‬ ‫‪2,160,103‬‬ ‫‪120,000,000‬‬ ‫‪6108843884‬‬ ‫‪4.8E+11‬‬ ‫‪390‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪-0.13‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1803057185‬‬ ‫‪180‬‬ ‫‪83‬‬ ‫امالك و مستغالت‬ ‫‪1,621,436‬‬ ‫‪ 1581‬انبوه سازي‪-1.06،‬‬ ‫‪2190‬‬ ‫‪3936‬‬ ‫‪2113‬‬ ‫‪0.03‬‬ ‫‪274,842‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪-0.10‬‬ ‫قند ثابت خراسان‬ ‫استخراج کانه هاي فلزي‬ ‫‪437337726‬‬ ‫‪3,451,435‬‬ ‫‪3,281‬‬ ‫بینالملليتوسعهساختمان‬ ‫محصوالت چوبي‬ ‫‪83‬‬ ‫‪7558642665‬‬ ‫‪12412023‬‬ ‫‪1020‬‬ ‫‪2.56‬‬ ‫‪62,000‬‬ ‫‪-0.06‬سایر معادن ‪51,060‬‬ ‫استخراج‬ ‫‪48,160‬‬ ‫‪0.98‬‬ ‫توسعه معادن روي ایران‬ ‫‪1481‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1919‬‬ ‫‪3.59‬‬ ‫‪-3.65‬‬ ‫‪422,587‬‬ ‫‪322,350‬‬ ‫‪1595‬‬ ‫سخت آژند‬ ‫ح‪.‬‬ ‫پتروشیمي خلیج فارس‬ ‫صنایع‬ ‫نیشابور‬ ‫قند‬ ‫گذاري مسكن‬ ‫سرمایه‬ ‫ذغال سنگ ‪1,170,360‬‬ ‫‪-0.58‬‬ ‫استخراج‬ ‫ارزش معامله‬ ‫تعداد دفعات معامله‬ ‫‪1,357,247‬‬ ‫‪692‬‬ ‫‪3443924157‬‬ ‫‪550138528‬‬ ‫‪157‬‬ ‫‪118‬‬ ‫‪105‬‬ ‫‪101‬‬ ‫‪2218487010‬‬ ‫‪509327826‬‬ ‫‪131‬‬ ‫‪111‬‬
‫بازار مالی‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫یکشنبه ‪ 17‬اسفند ‪ 17 - 1393‬جمادی االول ‪ 8 -1436‬مارس ‪ -2015‬شماره ‪ -175‬پیاپی ‪1493‬‬ ‫عملکرد بانک‌های کشور در دو بخش سپرده‌ها و تسهیالت ریالی و ارزی در ‪ 8‬ماهه‌ امسال نشان می‌دهد‬ ‫‪19‬‬ ‫تسهیالتارزی بانک‌هاسهبرابرسپرده‌هایارزی‬ ‫قاس�م دهقان‪ -‬گروه اقتص�اد‪ :‬تا آنجا که‬ ‫ام��کان مراجعه به آم��ار و اطالعات مربوط به‬ ‫فعالیت‌های شبکه بانکی وجود دارد‪ ،‬مجموعه‬ ‫بانک‌های کشورمان در پایان ‪ 8‬ماه سال‌جاری‬ ‫ب��ه ازای ‪ 641‬ه��زار و ‪ 81‬میلی��ارد توم��ان‬ ‫سپرده‌ای که از بخش غیردولتی جذب کرده‬ ‫و به ذخایر خ��ود افزوده‌اند‪ ،‬رقمی نزدیک به‬ ‫‪ 551‬ه��زار و ‪ 404‬میلیارد تومان تس��هیالت‬ ‫مختلف به مشتریان خود پرداخت کرده‌اند‪.‬‬ ‫ام��ا با مراجع��ه به آخرین گ��زارش موجود‬ ‫از مان��ده س��پرده‌های ریال��ی و ارزی بانک‌ها‬ ‫و همچنی��ن مانده نهایی تس��هیالت ریالی و‬ ‫ارزی پرداخت ش��ده توسط آنها که مربوط به‬ ‫انتهای آبان‌ماه ‪ 93‬اس��ت‪ ،‬مالحظه می‌کنیم‬ ‫که مجموع س��پرده‌های ریالی و ارزی شبکه‬ ‫بانکی تا مقطع زمانی یادشده به بیش از ‪678‬‬ ‫و ‪ 512‬میلیارد تومان رسیده و به این ترتیب‬ ‫از کل ای��ن س��پرده‌ها‪ 94/5 ،‬درصد در قالب‬ ‫سپرده‌های بخش خصوصی و به شکل ریالی‬ ‫وارد منابع بانک‌ها شده و مابقی آن یعنی ‪37‬‬ ‫هزار و ‪ 431‬میلیارد تومان معادل ‪ 5/5‬درصد‬ ‫دیگر‪ ،‬سپرده‌هایی برپایه ارز‌های خارجی و غیر‬ ‫از ریال ایران محس��وب می‌شود‪ .‬سهم بخش‬ ‫ارزی تسهیالت شبکه بانکی در پایان آبان‌ماه‬ ‫‪ 93‬یک س��روگردن (شاید بهتر است بگوییم‬ ‫دوسروگردن) باالتر از سهم سپرده‌هایی است‬ ‫که به صورت ارزی جذب شبکه بانکی شده و‬ ‫به س��ه برابر سپرده‌های ارزی می‌رسد به این‬ ‫ترتیب که‪ ،‬براس��اس گزارش گزیده آمار‌های‬ ‫اقتصادی‪ ،‬ش��بکه بانکی کشور تا پایان ‪ 8‬ماه‬ ‫س��ال‌جاری ‪ 551‬هزار و ‪ 404‬میلیارد تومان‬ ‫تسهیالت به ش��کل ریالی پرداخت کرده و تا‬ ‫همین زم��ان مانده تس��هیالت ریالی و ارزی‬ ‫بانک‌ه��ا به ‪ 640‬ه��زار و ‪ 135‬میلیارد تومان‬ ‫رس��یده و بر این اساس‪ 86 ،‬درصد تسهیالت‬ ‫بانک‌ها به صورت ریالی و ‪ 14‬درصد مابقی آن‬ ‫نیز به صورت ارزی پرداخت شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹ خدمات بانکی ریالی و ارزی‬ ‫سیس��تم بانکی کش��ور جدای از خدمات و‬ ‫تس��هیالتی که در داخل مرز‌ها و برای عموم‬ ‫ایرانی��ان بر مبن��ای واحد پول رس��می ایران‬ ‫یعنی ریال (تومان) ارائه می‌دهد‪ ،‬بخش��ی از‬ ‫عملکرد خ��ود را چه در زمین��ه جذب منابع‬ ‫و چه درباره پرداخت تس��هیالت و اعتبارات‪،‬‬ ‫برپایه ارز‌ه��ای بین‌المللی (به‌طور عمده یورو‬ ‫و دالر) به انجام می‌رس��اند و هنگام انتش��ار‬ ‫گزارش عملکرد ش��بکه بانکی از س��وی نهاد‬ ‫بانک مرک��زی‪ ،‬نتیجه فعالیت‌ه��ا و عملکرد‬ ‫بانک‌ه��ای کش��ور در گزارش‌های��ی مج��زا‬ ‫منعکس می‌ش��ود به این‌صورت که ماحصل‬ ‫فعالی��ت بانک‌ها درباره جذب انواع س��پرده و‬ ‫پرداخ��ت وام و تس��هیالت مرب��وط به داخل‬ ‫کش��ور و برپایه ری��ال در گزارش‌هایی مانند‬ ‫ماهانه گزیده آمار‌ه��ای اقتصادی و فصلنامه‬ ‫نماگر‌های اقتصادی درج و منتش��ر می‌شود و‬ ‫در گ��زارش جداگانه و به‌صورت ماهانه‪ ،‬مانده‬ ‫س��پرده‌های ارزی و ریالی جذب شده ازسوی‬ ‫ش��بکه بانک��ی و همچنین مانده تس��هیالت‬ ‫ریالی و ارزی بانک‌ها در پایان هر ماه منتش��ر‬ ‫می‌شود‪ .‬نکته‌ای که درباره گزارش‌های بخش‬ ‫دوم یعنی عملکرد ارزی و ریالی شبکه بانکی‬ ‫در چند ماه اخیر جای تامل دارد این است که‬ ‫حتی در دوره مدیریت پیش��ین بانک مرکزی‬ ‫که انتشار مرتب شاخص‌های کالن‌اقتصادی‪،‬‬ ‫پولی و بانکی کشور به فراموشی سپرده شده‬ ‫بود‪ ،‬گزارش عملکرد ماهانه ش��بکه بانکی در‬ ‫زمین��ه جذب س��پرده و پرداخت تس��هیالت‬ ‫ریالی و ارزی تقریبا به‌صورت مرتب منتش��ر‬ ‫می‌ش��د‪ .‬اما ش��روع دوره اخیر مدیریت بانک‬ ‫مرکزی با وجود تالشی که درباره انتشار آمار‬ ‫اقتصادی و پولی و بانکی انجام ش��ده‪ ،‬به نظر‬ ‫می‌رس��د جدیت و پیگیری سال‌های گذشته‬ ‫که برای انتش��ار عملکرد ریالی و ارزی شبکه‬ ‫بانکی انجام می‌ش��د درحال حاضر آن‌طور که‬ ‫باید الزم به‌نظر نمی‌رسد‪ .‬گواه این نیز انتشار‬ ‫گزارش‌های بانک مرکزی اس��ت که در بخش‬ ‫ریالی آن حتی بخش��ی از عملکرد دی‌ماه ‪93‬‬ ‫نیز اعالم ش��ده درحالی که گزارش سپرده‌ها‬ ‫و تس��هیالت ریال��ی و ارزی ش��بکه بانک��ی‬ ‫مدت‌هاست که در مقطع آبان‌ماه ‪ 93‬متوقف‬ ‫مانده است‪.‬‬ ‫‹ ‹ عملکرد شبکه بانکی در مقاطع زمانی‬ ‫مشابه قبل‬ ‫م��رور آم��ار قدیمی‌ت��ر بان��ک مرکزی در‬ ‫رابطه با ش��اخص‌هایی که ش��رح داده شد‪،‬‬ ‫نحوه تغییر نس��بت‌های مربوط به سپرده‌ها‬ ‫و تس��هیالت برپای��ه ریالی و س��ایر ارز‌های‬ ‫خارج��ی را تاحدودی مش��خص‌تر می‌کند‪.‬‬ ‫برای مثال س��هم ‪ 94/5‬درصدی سپرده‌های‬ ‫ریالی بانک‌ها در پایان آبان‌ماه ‪ ،93‬هنگامی‬ ‫ک��ه ‪ 8‬م��اه ب��ه عق��ب برمی‌گردی��م و آمار‬ ‫عملک��رد بانک‌ه��ا در پایان س��ال ‪ 1392‬را‬ ‫مرور می‌کنی��م‪ ،‬به ‪ 92/3‬درصد کاهش پیدا‬ ‫می‌کند‪ .‬زیرا برپای��ه گزارش‌های موجود در‬ ‫انتهای اسفندماه ‪ 92‬مانده نهایی سپرده‌های‬ ‫ریال��ی و ارزی ج��ذب ش��ده در بانک‌ه��ای‬ ‫کشورمان به حدود ‪ 608‬هزار و ‪ 111‬میلیارد‬ ‫تومان رسیده بود و از این مبلغ‪ ،‬رقمی بالغ بر‬ ‫‪ 561‬هزار و ‪ 255‬میلیارد تومان منابع ریالی‬ ‫که قالب س��پرده‌هایی مانند قرض‌الحس��نه‪،‬‬ ‫دیداری و انواع س��پرده‌های س��رمایه‌گذاری‬ ‫مدت‌دار جذب شبکه بانکی کشورمان شده و‬ ‫به این ترتیب در مقابل سهم ‪ 92/3‬درصدی‬ ‫منابع ریالی سپرده‌های بانک‌ها در پایان سال‬ ‫گذشته‪ 7/7 ،‬درصد یا ‪ 46‬هزار و ‪ 855‬میلیارد‬ ‫تومان از س��پرده‌های شبکه بانک‌ها ایران به‬ ‫ش��کل ارزی جذب ش��ده اس��ت‪ .‬در بخش‬ ‫پرداخت تس��هیالت بانکی نیز همان‌طور که‬ ‫در جدول متن این گزارش می‌توان مشاهده‬ ‫کرد تا پایان س��ال ‪ 92‬در مجموع ‪ 571‬هزار‬ ‫و ‪ 926‬میلیارد تومان تسهیالت اعم از ریالی‬ ‫و ارزی توس��ط بانک‌ه��ای کش��ور پرداخت‬ ‫ش��ده که ‪ 499‬ه��زار و ‪ 671‬میلیارد تومان‬ ‫آن (مع��ادل ‪ 87/4‬درصد) در قالب‌های رایج‬ ‫داخل��ی و برپایه واحد پول کش��ورمان ریال‬ ‫پرداخ��ت ش��ده و ‪ 72‬ه��زار و ‪ 255‬میلیارد‬ ‫تومان نیز تسهیالتی بوده که به‌صورت ارزی‬ ‫و در قالب‌های��ی همچ��ون اعتبار اس��نادی‪،‬‬ ‫فاینانس وامثال آنان پرداخت ش��ده و ‪12/6‬‬ ‫درص��د از تس��هیالت بانک‌ها تا پایان س��ال‬ ‫گذشته را تشکیل می‌دهد‪.‬‬ ‫آمار سپرده‌ها و تسهیالت ریالی و ارزی شبکه بانکی‬ ‫عنوان شاخص‬ ‫سپرده‌های جذب‌شده‬ ‫تسهیالت‌پرداخت‌شده‬ ‫آبان ‪93‬‬ ‫اسفند ‪92‬‬ ‫آبان ‪92‬‬ ‫اسفند ‪91‬‬ ‫آبان ‪91‬‬ ‫اسفند ‪90‬‬ ‫‪6788121‬‬ ‫‪6081109‬‬ ‫‪5563278‬‬ ‫‪4403691‬‬ ‫‪4103538‬‬ ‫‪3438339‬‬ ‫‪6410809‬‬ ‫‪5612555‬‬ ‫‪5027599‬‬ ‫‪4276772‬‬ ‫‪3986596‬‬ ‫‪3258378‬‬ ‫سهم سپرده‌های ریالی از کل سپرده‌ها ‪ 94/5‬درصد‬ ‫‪ 92/3‬درصد‬ ‫‪ 90/4‬درصد‬ ‫‪ 97/1‬درصد‬ ‫‪ 97‬درصد‬ ‫‪ 94/8‬درصد‬ ‫‪6401348‬‬ ‫‪5719260‬‬ ‫‪5233575‬‬ ‫‪4390642‬‬ ‫‪4112945‬‬ ‫‪3803718‬‬ ‫‪5514038‬‬ ‫‪4996707‬‬ ‫‪4582497‬‬ ‫‪4067591‬‬ ‫‪3785900‬‬ ‫‪3458157‬‬ ‫‪ 86/1‬درصد‬ ‫‪ 87/4‬درصد‬ ‫‪ 87/5‬درصد‬ ‫‪ 92/6‬درصد‬ ‫‪ 92‬درصد‬ ‫‪ 90/9‬درصد‬ ‫ریالی و ارزی‬ ‫ریالی‬ ‫ریالی و ارزی‬ ‫ریالی‬ ‫سهم تسهیالت ریالی از کل تسهیالت‬ ‫منبع‪:‬گزارش‌های بانک مرکزی‬ ‫دریچه‬ ‫واحد ارقام‪ :‬میلیارد ریال‬ ‫معاون اقتصادي بانک مرکزي‪:‬‬ ‫زيرسوال بردن آمارهاي رسمي کشور يک بازي خطرناک است‬ ‫معاون اقتصادي بانک مرکزي‪ ،‬شفافيت در آمارهاي اقتصادي کشور‬ ‫را الزمه مديريت صحيح اقتصادي و اجراي اقتصاد مقاومتي دانس��ت‬ ‫و تاکيد کرد که بانک مرکزي هيچگاه آمارهاي س��اختگي ارائه نکرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫پيمان قرباني اعتبار و جايگاه بانک مرکزي در زمينه انتش��ار آمار و‬ ‫ارقام اقتصادي در کش��ور را بس��يار مهم و با ارزش خواند و با اشاره به‬ ‫گذش��ت بيش از ‪ 50‬س��ال س��ابقه فعاليت اين بانک در کشور‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫قدمت‪ ،‬سالمت نظام آماري و تخصصي بودن از ويژگي‌هاي مهم بانک‬ ‫مرکزي است‪.‬‬ ‫قربان��ي در عين ح��ال تصريح کرد‪ :‬در حوزه انتش��ار آم��ار و ارقام‬ ‫اقتصادي هرگاه اين آمار به مذاق مسئوالن و دولتمردان خوش نيامده‬ ‫است‪ ،‬درنهايت انتشار آمار متوقف شده و به تعويق افتاده است‪.‬‬ ‫معاون اقتص��ادي بانک مرکزي درباره بحث رش��د اقتصادي نيز که‬ ‫برخي ش��بهاتي به آن وارد مي‌کنند با اش��اره به وجود ‪ 8‬فصل متوالي‬ ‫رشد اقتصادي منفي در سال‌هاي ‪ 1391‬و ‪ ،1392‬گفت‪ :‬اقتصاد کشور‬ ‫از ابتداي س��ال‌جاري به فضل خدا رش��د مثبت را تجربه کرده و اين‬ ‫موضوع کاملا مشهود است‪.‬‬ ‫قرباني اظهار کرد‪ :‬در ادبيات اقتصادي گفته مي‌ش��ود‪ ،‬کش��وري که‬ ‫پس از چند فصل رش��د منف��ي اقتصادي‪ ،‬در دو فصل متوالي رش��د‬ ‫اقتصادي مثبت را تجربه کند‪ ،‬از رکود خارج شده؛ با وجود اين دولت‬ ‫حت��ي با احتياط اعالم کرده که اقتصاد کش��ور مس��ير خروج از رکود‬ ‫را آغاز کرده اس��ت‪ .‬وي درباره ادعاي برخي مبني‌بر اينکه اين رش��د‬ ‫اقتص��ادي براي مردم ملموس نيس��ت‪ ،‬اين امر را به دليل پر نش��دن‬ ‫چاله‌هاي ‪ 8‬فصل روند نزولي رش��د اقتصادي بسيار طبيعي دانست و‬ ‫با بيان اينکه‪ ،‬معيار و س��نجش آخرين شرايط مطلوب اقتصادي براي‬ ‫مردم به سال ‪ 1390‬باز مي‌گردد‪ ،‬افزود‪ :‬اين دو فصل مثبت اقتصادي‬ ‫هنوز صدمات وارده و چاله قبلي را پر نکرده و ما هنوز به شرايط سال‬ ‫‪ 1390‬نرسيده‌ايم‪.‬‬ ‫مع��اون اقتصادي بانک مرکزي با بيان اينکه‪ ،‬براي محاس��به رش��د‬ ‫اقتص��ادي‪ ،‬توليد ناخالص داخلي در ‪ 6‬ماهه س��ال ‪ 1393‬را به مدت‬ ‫مش��ابه سال ‪ 1392‬تقس��يم می‌کنیم و نه س��ال ‪ ،1390‬گفت‪ :‬نبايد‬ ‫انتظار داشت صدمه‌اي که بر اثر ‪ 8‬فصل رشد منفي به توليد ناخالص‬ ‫داخلي کش��ور وارد شده در يک نيمسال جبران شده و احساس رشد‬ ‫اقتصادي فراگير و همه‌جانبه را به س��رعت ش��اهد باشيم‪ .‬بايد تالش‬ ‫کنيم رشد اقتصادي مثبت استمرار يافته و تقويت شود تا هرچه بيشتر‬ ‫ثمرات آن در جامعه نمايان شود‪.‬‬ ‫وي با بيان اينکه‪ ،‬ما در س��ال گذش��ته غيراز بخش کش��اورزي در‬ ‫ساير بخش‌هاي اقتصادي از جمله صنعت‪ ،‬نفت و خدمات با رشدهاي‬ ‫اقتصادي منفي مواجه بوده‌ايم‪ ،‬گفت‪ :‬در س��ال ‪ 1393‬رشد اقتصادي‬ ‫در ‪ 3‬بخش منفي نيز مثبت ش��د‪ ،‬ضم��ن اينکه ايجاد آرامش در بازار‬ ‫ارز و کاهش فعاليت‌هاي سفته بازي نيز در اين رشد اقتصادي از تاثير‬ ‫بسزايي برخوردار بوده است‪.‬‬ ‫اين مقام مسئول افزود‪ :‬با توجه به بهبود تعامالت بين‌المللي‪ ،‬صادرات‬ ‫نفت افزايش پيدا کرد و در اقتصاد ‪ 60‬درصد و در بخش صنعت نيز‪80‬‬ ‫درصد تس��هيالت به س��رمايه در گردش واحدهاي توليدي اختصاص‬ ‫پيدا کرده به طوري که در ‪ 10‬ماه سال‌جاري ‪ 270‬هزار ميليارد تومان‬ ‫تسهيالت از سوي بانک‌هاي کشور اعطا و بخش عمده آن (‪ 60‬درصد)‬ ‫به سمت فعال کردن ظرفيت‌هاي موجود هدايت شده است‪.‬‬ ‫مع��اون اقتص��ادي بانک مرک��زي‪ ،‬يکي از داليل تح��رک در بخش‬ ‫صنعت را تزريق سرمايه در گردش‪ ،‬ثبات در بازار ارز و تامين و واردات‬ ‫کاالهاي واسطه سرمايه‌اي مورد نياز بخش صنعت عنوان کرد‪.‬‬ ‫قربان��ي درب��اره انتقادات برخي به کاهش نیافت��ن حجم بيکاري در‬ ‫کش��ور‪ ،‬با بيان اينکه البته نرخ بيکاري در س��ال‌هاي ‪ 1392‬و ‪1393‬‬ ‫نسبت به سال‌هاي گذش��ته کمتر بوده است‪ ،‬گفت‪ :‬طبق اعالم مرکز‬ ‫آمار ايران نرخ بيکاري در سال ‪ 1389‬برابر با ‪ 13/5‬درصد‪ 1390 ،‬برابر‬ ‫‪ 12/3‬درصد و در سال ‪ 1391‬برابر با ‪ 12/2‬درصد بوده است‪.‬‬ ‫دریچه‬ ‫راغفر تاکید کرد‬ ‫لزوم جراحی نظام بانکی‬ ‫کشور‬ ‫استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا نظام بانکی کشور‬ ‫را به یک بیمار س��رطانی که باید جراحی ش��ود‪،‬‬ ‫تش��بیه کرد و تحقق توس��عه اقتصادی کش��ور‬ ‫را تنه��ا با اصالح نظام مالیاتی‪ ،‬سیس��تم بانکی‪،‬‬ ‫کاهش هزینه‌های دولت و رش��د صنعت میس��ر‬ ‫دانست‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬حس��ین راغفر در نشس��ت‬ ‫هم‌اندیش��ی حمای��ت از تولید ملی در دانش��گاه‬ ‫اصفهان تاکید کرد‪ :‬حتی اگر تحریم‌ها برداش��ته‬ ‫ش��ود و منابع پول��ی و مطالبات ای��ران بازگردد‪،‬‬ ‫ب��ا وضعیت فعلی باز هم آن مبالغ مانند ‪8‬س��ال‬ ‫گذشته در مسیر توسعه قرار نخواهد گرفت‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه نظ��ام بانکی مثل یک بیمار‬ ‫س��رطانی ش��ده که بای��د جراحی ش��ود‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫نهاده��ای قدرت‪ ،‬بانک��دار ش��ده‌اند و این تعداد‬ ‫زیاد بان��ک باید در هم ادغام ش��وند زیرا فضای‬ ‫کس��ب‌وکار را از بخش خصوصی گرفته و اعتبار‬ ‫مالی به آنها نمی‌دهند‪.‬‬ ‫‹ ‹چه کسی یارانه می‌خواهد؟‬ ‫وی درب��اره اصالح س��اختار هزینه‌های دولت‬ ‫تصریح ک��رد‪ :‬در حال حاضر ح��دود ‪76‬میلیون‬ ‫نفر یارانه می‌گیرند‪ ،‬اما در واقع حداکثر‪40‬درصد‬ ‫جامع��ه به این رقم نیاز دارند‪ ،‬نه ش��خصی که ‪5‬‬ ‫باب مغازه دارد و ماشین لوکس سوار می‌شود‪.‬‬ ‫با حذف ‪60‬درص��د پرداخت یارانه‌ها به جامعه‬ ‫می‌ت��وان بیش از ‪42‬میلیارد تومان برای حمایت‬ ‫از تولی��د کش��ور ذخیره ک��رد‪ ،‬اما ای��ن تصمیم‬ ‫اشتباه دولت قبلی‪ ،‬در حال حاضر به‌دلیل برخی‬ ‫ملاحظات سیاس��ی لغو نمی‌ش��ود و مجلس هم‬ ‫به‌دلیل تصویب آن هرگ��ز با اجرای آن مخالفت‬ ‫نخواهد کرد‪.‬‬ ‫راغفر ادامه داد‪ :‬در طول ‪60‬س��ال اخیر حدود‬ ‫‪56‬درصد درآمدهای ارزی در اختیار دولت نهم و‬ ‫دهم قرار گرفت که طرفداران آن مدعی هستند‬ ‫با ارزش ارقام دالر امروزی این عدد کمتر اس��ت‪،‬‬ ‫اما باز هم با محاس��به قیمت دالر سال ‪2001‬م‬ ‫این ع��دد ‪38‬درصد منابع کل م��دت زمان ذکر‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬وی با بیان اینکه این عدد نیز رقم‬ ‫بس��یار زیادی است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬متاسفانه در این‬ ‫‪8‬سال کشورمان با داشتن ثروت بی‌نظیر یاد شده‬ ‫به ورشکس��تگی و بیکاری رس��ید چراکه توسعه‬ ‫فقط با رشد صنعت میسر است‪.‬‬ ‫‹ ‹س�ود ‪170‬درص�دی موسس�ات مال�ی و‬ ‫اعتباری‬ ‫راغفر گفت‪ :‬تجربه نشان داده که هر وقت قیمت‬ ‫نفت رشد داشته‪ ،‬کشور نیز در بخش‌های مختلف‬ ‫رشدی آرام نشان داده و به همین ترتیب با بروز‬ ‫الیه‌ای از فساد مواجه شده‌ایم چراکه دولت‌ها هر‬ ‫جور که می‌خواس��تند خرج می‌کردند و پاسخگو‬ ‫نبودند‪ .‬وی اظهار کرد‪ :‬در دولت‌های نهم و دهم‬ ‫بی‌سابقه‌ترین درآمد نفتی را به دست آوردیم اما‬ ‫دچار رکود و فساد زیادی شدیم چراکه کسی به‬ ‫تولید اهمیت نداد و در عوض موسس��ات مالی و‬ ‫اعتباری ایجاد ش��د که تا ‪170‬درصد سود کسب‬ ‫کردند! این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد‪ :‬فقط‬ ‫با بخ��ش کمی از ای��ن میزان پول غارت ش��ده‬ ‫می‌توانس��تیم مطابق قانون آم��وزش و پرورش و‬ ‫دانش��گاه‌ها را مجانی کنیم‪ ،‬اما در عوض مدارس‬ ‫ظاهرا غیرانتفاعی ش��ده و هر که پول بیش��تری‬ ‫بدهد‪ ،‬امکانات تحصیلی بیش��تری خواهد داشت‬ ‫یعنی برخالف عدالت و برابری اجتماعی!‬ ‫بانک ملی‪۱۸‬هزار میلیارد‬ ‫ریالوامقرض‌الحسنه‬ ‫پرداختکرد‬ ‫وي همچنين با اش��اره به وضعيت ش��اخص فالکت در کشور که از‬ ‫مجموع نرخ تورم و نرخ بيکاري حاصل مي‌شود و نشانگر ميزان درجه‬ ‫نامطلوب بودن ش��رايط اقتصادي اس��ت نيز گفت‪ :‬اي��ن نرخ در نيمه‬ ‫نخست سال ‪ 1392‬برابر با ‪ 50/5‬درصد بوده و از مجموع نرخ بيکاري‬ ‫‪ 10/4‬درصدي و تورم ‪ 40/1‬درصدي در نيمه س��ال ‪ 1392‬به دس��ت‬ ‫آمده است‪.‬‬ ‫قرباني تصريح کرد‪ :‬اين درحالي اس��ت که شاخص فالکت در ‪ 9‬ماه‬ ‫س��ال ‪ 1393‬به عدد ‪ 27/7‬درصد کاهش پي��دا کرده که از جمع نرخ‬ ‫بيکاري ‪ 10/5‬درصدي و نرخ تورم ‪ 17/2‬درصدي در پايان آذر س��ال‬ ‫جاري استخراج شده است‪.‬‬ ‫قرباني با بيان اينکه‪ ،‬نرخ تورم در نيمه نخست سال ‪ 1392‬در پايان‬ ‫شهريور و شروع مهرماه ‪ 40/1‬درصد بوده‪ ،‬ادامه داد‪ :‬درحال حاضر اين‬ ‫نرخ به ‪ 15/8‬درصد رسيده است‪.‬‬ ‫وي همچنين ميزان حجم نقدينگي کش��ور تا پايان دي سال‌جاري‬ ‫را ‪ 688‬ه��زار ميليارد تومان عنوان کرد و گفت‪ :‬اين حجم نس��بت به‬ ‫ي سال گذشته ‪ 22/7‬درصد رشد داشته است‪.‬‬ ‫‪ 12‬ماه منتهي به د ‌‬ ‫بانک ملی ایران از ابتدای سال تا نیمه اسفندماه‬ ‫ج��اری‪ ،‬تع��داد ‪969‬ه��زار و ‪ 823‬فق��ره ان��واع‬ ‫تسهیالت قرض‌الحس��نه به مبلغ حدود ‪18‬هزار‬ ‫و ‪70‬میلیارد ریال پرداخت کرد‪ .‬به گزارش روابط‬ ‫عموم��ی بانک مل��ی‪ ،‬از مجم��وع ‪ 18‬هزار و ‪70‬‬ ‫میلیارد ریال تس��هیالت قرض‌الحسنه پرداختی‬ ‫این بانک‪ ،‬بیش��ترین تس��هیالت ای��ن بخش در‬ ‫س��ال جاری مرب��وط ب��ه ازدواج و تهیه جهیزیه‬ ‫بود که ‪302‬هزار و ‪ 91‬نفر‪ ،‬تس��هیالتی به ارزش‬ ‫‪9‬هزار و ‪463‬میلیارد و ‪312‬میلیون ریال دریافت‬ ‫کردند‪ .‬بانک ملی ای��ران در این مدت همچنین‬ ‫ح��دود ‪3‬ه��زار و ‪850‬میلیارد ریال تس��هیالت‬ ‫قرض‌الحس��نه کارگش��ایی‪ ،‬نزدیک ب��ه ‪2‬هزار و‬ ‫‪525‬میلیارد ریال تس��هیالت قرض‌الحسنه خود‬ ‫اش��تغالی‪ ،‬بیش از ‪968‬میلیارد ریال تس��هیالت‬ ‫رفع احتیاج��ات ضروری و ح��دود ‪345‬میلیارد‬ ‫ریال تسهیالت مشاغل خانگی پرداخت کرد‪.‬‬
‫اخبار روز‬ ‫واگذاری سهام ‪ ۷‬شرکت دولتی‬ ‫در هفته سوم اسفند‬ ‫س��هام ‪ ۷‬ش��رکت دولتی در هفته سوم اسفندماه از‬ ‫طریق مزایده واگذار می‌ش��ود‪ .‬به گزارش س��نا‪ ،‬تعداد‬ ‫‪۸۳‬میلی��ون و ‪۲۱۶‬هزار س��هم ش��رکت مقره‌س��ازی‬ ‫ای��ران به ارزش کل پایه ‪۱۷۳‬میلی��ارد و ‪۴۲۴‬میلیون‬ ‫ریال‪ ۲۸۰۰ ،‬سهم ش��رکت کشت ذرت به ارزش کل‬ ‫پای��ه ‪۱۱۰‬میلی��ارد و ‪۸۲۴‬میلیون ری��ال‪ ،‬دارایی‌های‬ ‫ط��رح آلومینیوم هرم��زآل به قیم��ت کل پایه ‪۵‬هزار‬ ‫و ‪۹۳۵‬میلی��ارد و ‪۴۷۴‬میلی��ون ری��ال‪ ،‬یک‌میلیارد و‬ ‫‪۲۵۲‬میلیون سهم شرکت مجتمع آلومینیوم به قیمت‬ ‫کل پای��ه ‪۲۹۰۷‬میلیارد و ‪۴۹۹‬میلی��ون ریال و تعداد‬ ‫‪۱۷۶‬هزار س��هم ش��رکت تولیدی ادوات کش��اورزی‬ ‫اراک(تاکا) به قیمت کل پایه ‪۸‬میلیارد و ‪۱۷۱‬میلیون‬ ‫ریال در هجدهمین روز اس��فندماه امس��ال از طریق‬ ‫مزایده واگذار می‌ش��ود‪ .‬براس��اس این گزارش‪ ،‬امالک‬ ‫و دارایی‌های دو باش��گاه اس��تقالل و پرسپولیس نیز‬ ‫هریک به ارزش کل پایه ‪۲۹۰۰‬میلیارد ریال به‌صورت‬ ‫نقد و اقس��اط در ‪ ۱۹‬اسفند به مزایده گذاشته خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫عرضه تختال فوالد خوزستان‬ ‫در بورس کاال‬ ‫روز گذش��ته‪ 40 ،‬هزار تن تختال ‪ C‬ش��رکت فوالد‬ ‫خوزستان با قیمت پایه ‪ 14‬هزار و ‪ 500‬ریال در تاالر‬ ‫محصوالت صنعتی و معدنی بورس کاالی ایران عرضه‬ ‫ش��د‪ .‬به گزارش روابط عمومی ب��ورس کاال‪ ،‬تاالر ذکر‬ ‫ش��ده همچنین ش��اهد عرضه ‪ 950‬تن سبد میلگرد‬ ‫‪ 20,22,25-A3‬و ‪ 160‬ت��ن میلگ��رد ‪18,20-A3‬‬ ‫شرکت ذوب آهن اصفهان بود‪.‬‬ ‫عالوه بر این‪ 10 ،‬کیلوگرم انواع شمش طالی معدن‬ ‫موت��ه روی تابلوی تاالر محص��والت صنعتی و معدنی‬ ‫رف��ت‪ .‬دیروز در تاالر محصوالت کش��اورزی‪ 32 ،‬هزار‬ ‫و ‪ 200‬ت��ن ذرت دانه‌ای‪ 24 ،‬ه��زار و ‪ 750‬تن نخود‬ ‫متوس��ط و ‪ 3‬هزار تن انواع برنج عرضه شد‪ .‬همچنین‬ ‫‪ 44‬ه��زار و ‪ 700‬تن انواع قیر راهی تاالر فرآورده‌های‬ ‫نفتی و پتروش��یمی می‌ش��ود‪ 9326 .‬تن ان��واع مواد‬ ‫ش��یمیایی و ‪ 2‬هزار تن انواع گوگ��رد نیز روی تابلوی‬ ‫عرضه رفت‪ .‬گفتنی اس��ت‪ ،‬تاالر صادراتی نیز ش��اهد‬ ‫عرضه ‪ 9400‬تن انواع قیر بود‪.‬‬ ‫اوراق ‪ ۳۰0۰‬میلیارد ریالی‬ ‫رایتل در راه فرابورس‬ ‫پس از اس��تقبال از انتش��ار‬ ‫اوراق رایتل در س��ال گذشته‬ ‫از س��وی س��رمایه‌گذاران‪ ،‬در‬ ‫امسال نیز اوراق اجاره رایتل از‬ ‫سوی این اپراتور تلفن همراه به‬ ‫عنوان بزرگترین اوراق اجاره صکوک منتشر می‌شود‪.‬‬ ‫به گزارش سنا‪ ،‬مدیرعامل شرکت تامین سرمایه امین‬ ‫به انتش��ار ‪ ۳۰۰‬میلیارد توم��ان اوراق اجاره رایتل در‬ ‫س��ال گذشته اش��اره کرد و گفت‪ :‬این اوراق به عنوان‬ ‫بزرگترین اوراق اجاره صکوک در دی‌ماه سال گذشته‬ ‫صورت گرفت‪ .‬علی س��نگینیان اظهارکرد‪ :‬با توجه به‬ ‫ای��ن تجربه موفق و اس��تقبال س��رمایه‌گذاران از این‬ ‫اوراق‪ ،‬در هجدهم اس��فندماه امسال نیز ‪ ۳۰۰‬میلیارد‬ ‫تومان اوراق اج��اره رایتل به منظور تامین منابع الزم‬ ‫برای خرید تجهیزات س��ایت‌های مخابراتی از س��وی‬ ‫شرکت خدمات ارتباطی رایتل در بازار سوم فرابورس‬ ‫منتشر می‌شود‪ .‬به گفته وی؛ پذیره‌نویسی این اوراق‬ ‫از هجدهم اس��فندماه آغاز و تا بیس��تم اس��فندماه به‬ ‫م��دت دو روز ادام��ه دارد‪ .‬مدیرعامل ش��رکت تامین‬ ‫س��رمایه امین مبلغ اس��می هر ورقه رایت��ل را ‪۱۰۰‬‬ ‫هزار تومان ذکر کرد و درب��اره ویژگی‌های این اوراق‪،‬‬ ‫ابرازک��رد‪ :‬این اوراق س��ه ماهه ‪ ۲۲‬درصد با نام و قابل‬ ‫معامله در فرابورس اس��ت‪ .‬س��نگینیان با بیان اینکه‬ ‫انتشار اوراق اجاره به عنوان یک مسیر در تأمین مالی‬ ‫از طریق بازار س��رمایه از سوی ناشرانی انجام می‌شود‬ ‫که از دارایی‌های قاب��ل‌مالحظه‌ای برای وثیقه‌‌گذاری‬ ‫برخوردارند‪ ،‬از ش��رکت واس��ط مالی اردیبهشت دوم‬ ‫به عنوان ناش��ر و از شرکت خدمات ارتباطی رایتل به‬ ‫عنوان بانی این اوراق نام برد‪ .‬وی از شرکت‌های تامین‬ ‫س��رمایه امین و لوتوس پارسیان به عنوان متعهد این‬ ‫پذیره‌نویس��ی و بانک رفاه کارگران ب��ه عنوان ضامن‬ ‫اوراق ن��ام برد و اضافه کرد‪ :‬معامالت دس��ت دوم این‬ ‫اوراق پس از اتمام پذیره‌نویسی‪ ،‬در بازار ابزارهای نوین‬ ‫مالی فرابورس آغاز می‌شود‪.‬‬ ‫‪20‬‬ ‫یکشنبه ‪ 17‬اسفند ‪ 17 - 1393‬جمادی االول ‪ 8 -1436‬مارس ‪ -2015‬شماره ‪ -175‬پیاپی ‪1493‬‬ ‫بورس‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫شاخص کل روز گذشته ‪ 103‬واحد کاهش یافت‬ ‫سرگردانی در تاالر حافظ‬ ‫کیمیا بامدادیان‪ -‬گروه اقتصاد‪ :‬رسیدن به توافق در‬ ‫مذاکرات هس��ته‌ای موجب خروج بورس و معامله‌گران‬ ‫از س��رگردانی خواهد ش��د‪ ،‬با این حال نباید از اصالح‬ ‫مولفه‌ه��ای کالن اقتصادی کش��ور که در س��ودآوری‬ ‫شرکت‌ها اثرگذارند‪ ،‬غافل شد‪.‬‬ ‫تمدید مذاکرات در س��وم آذرماه و در پی آن واکنش‬ ‫هیجانی برخی سهامداران موجب نزول و افت چند هزار‬ ‫واحدی ش��اخص و نیز ریزش قیمت‌ها ش��د‪ .‬در هفته‬ ‫گذشته تعادل نسبی به معامالت بازار سرمایه بازگشت‬ ‫ک��ه دلی��ل اصلی آن را می‌ت��وان به ش��رایط مذاکرات‬ ‫هس��ته‌ای ایران با گروه ‪ 5+۱‬که وارد مسائل جزئی‌تر و‬ ‫سرنوشت‌ساز همراه با امیدواری شده‌اند‪ ،‬مرتبط دانست‪.‬‬ ‫در این میان باید یادآور ش��د که عوامل بس��یاری بر‬ ‫روند بازار سرمایه اثرگذار هستند و نکته مهم و اساسی‬ ‫بازار س��رمایه این است که همه مشکالت کنونی بورس‬ ‫به مذاکرات هس��ته‌ای مرتبط نیست و مشکالت کالن‬ ‫اقتصاد کش��ور را نباید بی‌اثر در مشکالت بورس تصور‬ ‫کرد که ریزش ‪ 103‬واحدی شاخص کل در روز گذشته‬ ‫گواهی بر این مدعاست‪.‬‬ ‫کارشناس��ان عقیده دارند که هر چند نتایج مذاکرات‬ ‫هس��ته‌ای برای بنگاه‌ها و اقتصاد کش��ور بسیار مهم و‬ ‫اثرگذار اس��ت‪ ،‬با ای��ن حال باید مولفه‌ه��ای اقتصادی‬ ‫کش��ور و نیز مجموعه قوانین و مق��ررات را به گونه‌ای‬ ‫تصویب کرد که چش��م‌انداز مثبت و سودآوری را پیش‬ ‫روی شرکت‌ها قرار دهد‪.‬‬ ‫‹ ‹نگاهی به آمار‬ ‫از تاالر حافظ در معامالت‬ ‫به گزارش خبرنگار‬ ‫روز گذش��ته‪ ،‬شاخص کل کاهش یافت و با ‪ ۱۰۳‬واحد‬ ‫افت‪ ،‬به عدد ‪ ۶۳‬هزار و ‪ ۹۱۱‬رس��ید‪ .‬سرمایه‌گذاران در‬ ‫این روز‪ ،‬بیش از ‪۴۹۸‬میلیون برگه و حق تقدم در بازار‬ ‫دست‌به‌دس��ت کردند که ارزش ای��ن مبادالت بیش از‬ ‫یک ه��زار و ‪ ۳۰۲‬میلیارد ریال بود و در ‪ ۴۰‬هزار نوبت‬ ‫معامالتی انجام شد‪.‬‬ ‫شاخص کل با کاهشی که داشت‪ ،‬معادل ‪۰/۱۶‬درصد‬ ‫اف��ت پیدا کرد و ش��اخص بازار اول ه��م با کاهش ‪۴۹‬‬ ‫واح��دی معادل ‪۰/۱۰‬درصد و ش��اخص بازار دوم نیز با‬ ‫اف��ت ‪۳۸۴‬واحدی روبه‌رو ش��د و مع��ادل ‪ ۰/۳۱‬درصد‬ ‫کاهش پیدا کرد‪ .‬ش��اخص قیمت (هم‌وزن) و ش��اخص‬ ‫‪۱۹۵‬میلی��ارد ریال و بانک تجارت با معامالتی به ارزش‬ ‫‪ ۳۵‬میلیارد ریال در جایگاه‌های دوم و سوم قرار گرفتند‪.‬‬ ‫‹ ‹فرابورس‬ ‫کل (هم‌وزن) نیز با کاهش ‪ ۰/۱۰‬درصدی روبه‌رو شدند‬ ‫و شاخص قیمت (وزنی‪-‬ارزشی) هم با ‪ ۴۵‬واحد کاهش‪،‬‬ ‫از افت ‪۰/۱۶‬درصدی برخوردار شد‪.‬‬ ‫در روز گذش��ته نماد صنایع پتروشیمی خلیج فارس‬ ‫با کاهش ‪۵۹/۷۷‬واحدی‪ ،‬سرمایه‌گذاری غدیر با کاهش‬ ‫‪ ۳۲/۱۵‬واح��دی‪ ،‬بانک تجارت با افت ‪ ۲۶/۵۳‬واحدی و‬ ‫فوالد مبارکه اصفه��ان با کاهش ‪ ۲۴/۵۶‬واحدی دارای‬ ‫بیشترین تاثیر منفی بر ش��اخص کل بودند‪ .‬همچنین‬ ‫گروه مپنا با افزایش ‪ ۴۵/۱‬واحدی‪ ،‬بانک ملت با رش��د‬ ‫‪ ۳۴/۸۳‬واحدی و کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران با‬ ‫افزایش ‪ ۲۵/۶۲‬واحدی دارای بیش��ترین تاثیر مثبت بر‬ ‫مهم‌ترین متغیر بورسی بودند‪.‬‬ ‫همچنی��ن در آخری��ن روز معامالت��ی هفت��ه ایران‬ ‫خ��ودرو دیزل‪ ،‬صنایع ریخته‌گری ای��ران‪ ،‬کارتن ایران‪،‬‬ ‫تولی��د محور خودرو‪ ،‬تکنوتار‪ ،‬شیش��ه همدان و معادن‬ ‫بافق بیشترین افزایش قیمت را تجربه کردند‪ .‬بیشترین‬ ‫کاهش قیمت نیز در این روز متعلق به س��یمان شمال‪،‬‬ ‫مهرکام پارس‪ ،‬ش��یر پاس��توریزه پگاه خراسان‪ ،‬صنایع‬ ‫کاغذسازی کاوه‪ ،‬ذغال‌سنگ نگین طبس‪ ،‬چینی ایران‬ ‫و قند ش��یرین خراس��ان بود و این نماده��ا در انتهای‬ ‫جدول معامالت قرار گرفتند‪.‬‬ ‫همچنین در ای��ن روز س��رمایه‌گذاران طوالنی‌ترین‬ ‫صف‌های خرید را برای داروسازی کوثر‪ ،‬سرمایه‌گذاری‬ ‫توس��عه صنایع سیمان‪ ،‬س��رمایه‌گذاری ش��اهد‪ ،‬ایران‬ ‫مرین��وس‪ ،‬کش��تیرانی جمه��وری اس�لامی ای��ران‪،‬‬ ‫س��رمایه‌گذاری توس��عه صنایع سیمان و س��ایپا دیزل‬ ‫تش��کیل دادن��د‪ .‬در مقاب��ل نمادهای حفاری ش��مال‪،‬‬ ‫پتروش��یمی فن��اوران‪ ،‬س��یمان دورود‪ ،‬س��یمان قائن‪،‬‬ ‫سیمان ایالم‪ ،‬پارس الکتریک و توسعه معدنی و صنعتی‬ ‫صبانور با س��نگین‌ترین صف‌های ف��روش به کار خود‬ ‫پایان دادند‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت در روز گذشته بانک ملت با ‪۹۸‬میلیون‬ ‫س��هم در صدر بیش��ترین حجم معامالت قرار گرفت و‬ ‫پس از آن صندوق س‪.‬پاداش س��هامداری توس��عه ‪ ۱‬با‬ ‫معامالتی ب��ه حجم ‪ ۴۹‬میلیون س��هم و بانک تجارت‬ ‫ب��ا معامالتی به حجم ‪۴۴‬میلیون س��هم در جایگاه‌های‬ ‫بع��دی ق��رار گرفتند‪ .‬همچنی��ن صن��دوق س‪.‬پاداش‬ ‫س��هامداری توسعه‪ ۱‬با معامالتی به ارزش ‪۴۹۷‬میلیارد‬ ‫ریال در جایگاه نخس��ت بیشترین ارزش معامالت قرار‬ ‫گرف��ت و پ��س از آن بانک ملت ب��ا معامالتی به ارزش‬ ‫جزئیات جدید از سهام عدالت کارگران‬ ‫رییس اتحادیه کش��وری س��هام عدالت از آخرین وضعیت مشموالن سهام عدالت‬ ‫کارگران س��اختمانی و دیگر مش��اغل خبر داد و گفت‪ :‬این کارگران س��هام ثبت‌نام‬ ‫ش��ده خود را دریافت کردند‪ ،‬اما مابقی افراد به‌دلیل اش��کال نرم‌افزاری در س��ازمان‬ ‫خصوصی‌سازی امکان ثبت‌نام مجدد ندارند‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش فارس‪ ،‬داریوش پاک‌بین با اش��اره به اینکه در کل کش��ور ‪2‬میلیون و‬ ‫‪800‬هزار خانوار کارگران س��اختمانی در دو مرحله برگه‌های ثبت‌نامی سهام عدالت‬ ‫دریاف��ت کرده‌اند‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در ابتدا ‪3‬میلی��ون و ‪200‬هزار نفر ثبت‌نام کرده بودند‬ ‫که ‪2‬میلیون و ‪800‬هزار نفر تایید ش��دند‪ ،‬چرا ک��ه مابقی از روش‌های دیگر ثبت‌نام‬ ‫شده بودند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬بخش��ی از کارگران س��اختمانی که عمدتا از ش��هر تهران هستند‪ ،‬برای‬ ‫دریافت برگه‌های ثبت‌نامی سهام عدالت به تعاونی‌های سراسر کشور مراجعه نکردند‬ ‫و تعاونی‌ها از طریق تلفن و پیامک اطالع‌رسانی می‌کنند‪.‬‬ ‫پاک‌بی��ن از اف��رادی که تاکنون نس��بت به ثبت‌نام س��هام عدالت اق��دام کرده‌اند‪،‬‬ ‫درخواست کرد‪ ،‬تا از تعاونی‌ها برگه‌های سهام خود را دریافت کنند‪.‬‬ ‫رییس اتحادیه کش��وری س��هام عدالت با تاکید بر اینکه ‪ 200‬ت��ا ‪300‬هزار خانوار‬ ‫برگه‌های ثبت‌نامی س��هام عدالت را دریافت نکرده‌اند‪ ،‬گفت‪ :‬این افراد به تعاونی‌های‬ ‫سهام عدالت مراجعه کردند‪ ،‬اما برگه‌های سهام را تاکنون دریافت نکر ‌ده‌اند‪.‬‬ ‫پاک‌بین با تاکید بر اینکه یکی از مهم‌ترین مش��کالت در حوزه س��هام عدالت ارائه‬ ‫نکردن اطالعات دقیق از س��وی نهادهای ثبت‌نام‌کنن��ده بود‪ ،‬گفت‪ :‬این موضوع تنها‬ ‫مربوط به کارگران ساختمانی نیست بلکه بازنشستگان‪ ،‬فرهنگیان‪ ،‬خبرنگاران و دیگر‬ ‫قشرهای مختلف در مرحله ثبت‌نام به دقت اطالعات را تکمیل نکردند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در کنار این برخی از افراد فرزند جدیدی به خانواده‌ش��ان اضافه ش��ده یا‬ ‫اینک��ه ازدواج کرده‌اند‪ ،‬بنابراین می‌توان گفت از ‪45‬میلیون نفری که ثبت‌نام کرده‌اند‬ ‫حدود ‪10‬درصد تعیین تکلیف نشده‌اند‪.‬‬ ‫رییس اتحادیه کشوری سهام عدالت با اشاره به اینکه فرصت جدیدی برای ثبت‌نام‬ ‫افراد باقیمانده از سوی سازمان خصوصی‌سازی تعیین نشده است‪ ،‬گفت‪ :‬شرکت‌های‬ ‫تعاونی به‌دلیل تخصیص نیافتن کامل سهام عدالت امکان ثبت‌نام مجدد ندارند‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه ‪ 28‬ش��رکت از مجموع ش��رکت‌های س��رمایه‌گذاری سهام‬ ‫عدالت در س��ازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رس��یده‌اند‪ ،‬گفت‪ :‬یکی از مهم‌ترین‬ ‫پیش‌ش��رط‌های معامالتی شدن س��هام عدالت در بورس‪ ،‬آزاد شدن آن خواهد بود‪،‬‬ ‫بنابراین تا آزاد شدن سهام عدالت امکان معامل ‌ه شدن آن در بورس وجود ندارد‪.‬‬ ‫پاک‌بین تاکید کرد‪ :‬دولت از مبالغی که به‌عنوان س��ود س��هام که ناش��ی از درآمد‬ ‫س��هام عدالت بوده‪ ،‬دریافت کرده نس��بت به آزادسازی س��هام عدالت برخالف قانون‬ ‫اقدام نکرده است‪ ،‬یعنی طبق قانون دولت به میزانی که سود سهام دریافت می‌کند‪،‬‬ ‫باید آن را از وثیقه خود خارج و آزاد کند‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬تنها ‪ 2‬دهک درآمدی پایین که شامل ‪4‬میلیون و ‪600‬هزار نفر می‌شوند‪،‬‬ ‫حدود ‪ 20‬تا ‪21‬هزارمیلیارد تومان از مبالغ آن آزاد ش��ده‪ ،‬به طوری که ‪50‬درصد از‬ ‫هزینه س��هام عدالت از طریق هدیه و مابقی تا سال ‪ 91‬معادل ‪7‬هزار و ‪300‬میلیارد‬ ‫تومان تسویه شده است‪.‬‬ ‫پاک‌بین افزود‪ :‬هم‌اکنون هم س��ازمان خصوصی‌س��ازی ‪6‬هزار میلیارد تومان سود‬ ‫س��هام عدالت دریافت می‌کن��د بنابراین باید از مجموع ‪28‬ه��زار میلیارد تومانی که‬ ‫به سهام عدالت تخصیص داده شد بین ‪ 20‬تا ‪20‬هزار میلیارد تومان آن آزاد شود‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکید ب��ر اینکه باید س��ازمان خصوصی‌س��ازی ‪45‬هزار میلی��ارد تومان با‬ ‫ش��رکت‌های س��رمایه‌گذاری قرارداد س��هام عدالت امضا می‌کرد‪ ،‬گفت‪ :‬از این میزان‬ ‫تنه��ا ‪28‬هزار میلیارد توم��ان از آن تخصیص داده ش��ده و مابقی هنوز تحت تملک‬ ‫دولت قرار دارد‪.‬‬ ‫رییس اتحادیه کش��وری س��هام عدالت افزود‪ :‬با این حال از همین ‪28‬هزار میلیارد‬ ‫تومان باید ‪21‬هزار میلیارد تومان آزاد می‌ش��د که این اتفاق تاکنون رخ نداده اس��ت‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬س��ازمان خصوصی‌سازی باید مابقی س��هام عدالت تخصیص داده نشده را‬ ‫قیمت‌گذاری می‌کرد‪ ،‬اما تاکنون کار قیمت‌گذاری انجام نشده است‪.‬‬ ‫پاک‌بین یکی از مش��کالت موجود بر سر راه معامالتی شدن سهام عدالت را اشکال‬ ‫نرم‌افزاری سیستم‌های سازمان خصوصی‌سازی عنوان کرد و گفت‪ :‬برخی از تعاونی‌ها‬ ‫اق��دام به ثبت‌نام افرادی کردند که اطالعات آن در س��ازمان خصوصی‌س��ازی وجود‬ ‫ندارد؛ این اطالعات به‌صورت آنالین بین شرکت‌های تعاونی و سازمان خصوصی‌سازی‬ ‫منتقل می‌ش��ود و برخی از اطالعات به‌دلیل اشکال نرم‌افزار سازمان خصوصی‌سازی‬ ‫در دسترس نیست‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬برخی افراد از ‪ 2‬تعاونی ‪ 2‬برگه س��هام عدالت دریافت کرده‌اند‪ ،‬در حالی‬ ‫که س��ازمان خصوصی‌س��ازی اطالعات کاملی از آنها ندارد؛ این مشکل به دلیل جدا‬ ‫بودن سیستم‌های نرم‌افزاری تعاونی‌ها با سازمان خصوصی‌سازی به وجود آمده است‪.‬‬ ‫ارزش معامالت فرابورس ایران در روز گذشته به بیش‬ ‫از یک هزار و ‪ ۳۶۹‬میلیارد ریال رسید‪.‬‬ ‫در پایان معامالت نخس��تین روز هفته ‪ ۲۷۶‬میلیون‬ ‫و ‪ ۵۳۰‬ه��زار ورق��ه به��ادار در ‪ ۱۵‬ه��زار و ‪ ۳۰۸‬نوبت‬ ‫دست‌به‌دس��ت ش��د و ارزش آن ب��ه یک ه��زار و ‪۳۶۹‬‬ ‫میلیارد و ‪ ۸۹۰‬میلیون ریال رسید‪ .‬حق تقدم بیمه دی‬ ‫با معامله ‪ ۲۱‬میلیون و ‪ ۵۰۰‬هزار سهم بیشترین حجم‬ ‫و گروه س��رمایه‌گذاری میراث فرهنگی بیشترین ارزش‬ ‫معامالت را به خود اختصاص داد و شاخص فرابورس با‬ ‫اندکی کاهش به رقم ‪ ۷۱۹‬واحد رسید‪.‬‬ ‫بیشترین افزایش قیمت مربوط به سهام شرکت‌های‬ ‫افرانت‪ ،‬سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی و سرمایه‌گذاری‬ ‫تدبیرگران فارس و خوزستان و بیشترین کاهش قیمت‬ ‫از آن ش��رکت‌های زری��ن معدن آس��یا‪ ،‬نیرو س��رمایه‬ ‫و صنعت��ی مینو بوده اس��ت‪ .‬در نخس��تین روز هفته‪،‬‬ ‫ب��ازار اوراق ب��ا درآمد ثابت ش��اهد معامل��ه ‪ ۴۷‬هزار و‬ ‫‪ ۵۷۰‬ورقه اج��اره ماهانه رایتل بود و بیش��ترین حجم‬ ‫معامالت صندوق‌های قاب��ل معامله در اختیار صندوق‬ ‫س��رمایه‌گذاری اس��اس با معامله ‪ ۵۳‬هزار و ‪ ۶۹۴‬سهم‬ ‫ب��ود‪ .‬همچنین اوراق تس��هیالت مس��کن دیروز ضمن‬ ‫کاه��ش قیمت در بازه قیمت��ی ‪ ۷۹۱‬تا ‪ ۸۱۰‬هزار ریال‬ ‫خرید و فروش ش��د‪ .‬در روز گذشته ش��اهد بازگشایی‬ ‫نماد معامالتی ش��رکت پتروش��یمی مارون پس از ارائه‬ ‫اطالعات پیش‌بینی‪ ،‬با محدودیت دامنه نوسان قیمت تا‬ ‫سقف ‪ ۵۰‬درصد‪ ،‬نماد معامالتی اوراق مشارکت شرکت‬ ‫هلدینگ توس��عه مع��ادن و صنایع معدن��ی خاورمیانه‬ ‫پس از پرداخت س��ود علی‌الحساب ماهانه اوراق و نماد‬ ‫معامالتی اوراق مشارکت شرکت عمران و نوسازی مجد‬ ‫مشهد پس از پرداخت سودعلی‌الحساب سه ماهه اوراق‬ ‫بودیم‪ .‬همچنین نماد معامالتی شرکت گسترش تجارت‬ ‫و س��رمایه ایرانیان برای برگزاری مجمع عمومی عادی‬ ‫به‌طور فوق‌العاده صاحبان س��هام در روز دوشنبه مورخ‬ ‫‪ ۱۸‬اس��فند و نماد معامالتی شرکت کی‌بی‌سی با توجه‬ ‫به فروش تمامی حق تقدم اس��تفاده نشده این شرکت‪،‬‬ ‫در پایان معامالت دیروز متوقف شد‪.‬‬ ‫دریچه‬ ‫ابداع جدید در بازار سرمایه‬ ‫مدیر مرکز مالی ایران گفت‪ :‬صندوق «سپاس» از‬ ‫ابداعات جدید بازار س��رمایه است که جذابیت‌‌های‬ ‫زیادی ب��رای س��هامداران داش��ته و می‌تواند برای‬ ‫س��هامدارانی که ریس��ک‌پذیری پایینی دارند‪ ،‬موثر‬ ‫باشد‪ .‬به گزارش ایسنا‪ ،‬علی نقوی در رابطه با عرضه‬ ‫عمومی واحدی‌های این صندوق توضیح داد‪ :‬صندوق‬ ‫توسعه با مدیریت مرکز مالی ایران برای نخستین‌بار‬ ‫در بازار س��رمایه اقدام به انتشار اوراق اختیار تبعی‬ ‫کرده ک��ه در جریان آن بخش��ی از دارایی صندوق‬ ‫توس��عه به مبلغ ‪۱۰۰‬میلیارد تومان به این صندوق‬ ‫واگذار می‌ش��ود‪ .‬بنابراین به پش��توانه ای��ن دارایی‬ ‫اختیار تبعی منتشر ش��ده و هر یک از واحدی‌های‬ ‫صن��دوق در تاری��خ ‪ 30‬فروردی��ن ‪ ۱۳۹۵‬به قیمت‬ ‫‪ ۱۳۰۰‬تومان اعمال می‌شود‪ .‬وی راه‌اندازی صندوق‬ ‫س��پاس را یک ابداع جدید در بازار سرمایه دانست‬ ‫و عن��وان کرد‪ :‬در گذش��ته اوراق اختیار تبعی روی‬ ‫تک‌س��هم منتشر می‌شد‪ ،‬اما اکنون روی پرتفویی از‬ ‫س��هام منتشر می‌ش��ود که این عرضه عمومی یک‬ ‫روزه ب��وده و در صورت نیاز قابل تمدید اس��ت‪ .‬وی‬ ‫در پاسخ به این سوال که آیا قیمت ‪ ۱۳۰۰‬تومانی با‬ ‫توجه به ش��رایط بازار در زمان سررسید قابل اعمال‬ ‫است‪ ،‬گفت‪ :‬صندوق توسعه تعهد کرده است که در‬ ‫تاریخ سررس��ید هر ی��ک از واحدهای صندوق را به‬ ‫قیمت ‪ ۱۳۰۰‬تومان اعمال کند‪ .‬بنابراین هر کس��ی‬ ‫واحده��ای صندوق را ت��ا ‪ 30‬فروردین‌ماه نگهداری‬ ‫کند‪ ،‬به ازای هر هزار تومان از واحد‌های این صندوق‬ ‫در تاریخ اعمال‪ ۱۳۰۰ ،‬تومان دریافت می‌کند‪ .‬نقوی‬ ‫با بی��ان اینکه هدف از راه‌اندازی این صندوق کمک‬ ‫به پوشش ریسک سهامداران خرد است‪ ،‬خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬این صن��دوق از جذابیت‌های زیادی برخوردار‬ ‫اس��ت بنابراین امیدواریم به بازار کمک کرده و برای‬ ‫س��هامدارانی که ریس��ک‌پذیری پایینی دارند موثر‬ ‫باش��د‪ .‬در بازار دیروز بورس تهران برای نخستین‌بار‬ ‫واحدهای سرمایه‌گذاری عادی قابل معامله صندوق‬ ‫س��رمایه‌گذاری پ��اداش س��هامداری توس��عه یکم‬ ‫از طریق ب��ورس اوراق بهادار ته��ران به روش ثبت‬ ‫سفارش عرضه شد‪.‬‬
‫گزارش‬ ‫‪report@smtnews.ir‬‬ ‫یکشنبه ‪ 17‬اسفند ‪ 17 - 1393‬جمادی االول ‪ 8 -1436‬مارس ‪ -2015‬شماره ‪ -175‬پیاپی ‪1493‬‬ ‫نگاهی به مرز اقتصادي باجگيران در شمال شرقي کشور‬ ‫‪21‬‬ ‫در باجگيران‪ ،‬باج نمي‌گيرند‬ ‫حسن فرازمند ‪ -‬گروه گزارش‪ :‬برخي از‬ ‫اهالي با ذوق و شوخ بخش مرزي باجگيران‪،‬‬ ‫گاه��ي حکايت��ي را تعري��ف مي‌کنن��د و‬ ‫مي‌گويند س��ال‌ها پيش وقتي يک بخش��دار غيربومي‬ ‫براي منطقه منصوب ش��د و قصد داش��ت به اين نقطه‬ ‫بيايد‪ ،‬مادرش او را قس��م داد و گفت‪« :‬شيرم را حاللت‬ ‫نمي‌کنم اگر بخواهي لب اين مرز از کسي باج‌بگيري!»‬ ‫بخش��دار مادر مهربانش را در آغوش گرفته و بوسيد و‬ ‫قس��م خورد که هرگز اين‌کار را نخواهد کرد اما براي او‬ ‫توضيح داد و گفت‪ :‬مادرجان اين منطقه فقط اس��مش‬ ‫باجگيران است‪ ،‬به کسي هم زور نمي‌گويند از کسي هم‬ ‫پ��ول زور نمي‌گيرند‪ ،‬فقط کاميون‌هايي که به ايران بار‬ ‫مي‌آورند يا به ترکمنستان بار مي‌برند بايد يک عوارض‬ ‫بار بپردازند‪ ،‬همين!‬ ‫مادر آقاي بخشدار که گويا قانع نشده بود‪ ،‬گفت‪ :‬اگر‬ ‫اين اس��ت که اشکال ندارد‪ ،‬ولي اگر مي‌تواني همين را‬ ‫هم نگير‪ ،‬بگذار شوفر کاميون‌ها دعايت کنند!‬ ‫اين حکايت البته به شکل‌هاي ديگري هم گاهي ميان‬ ‫اهالي بخش باجگيران و نيز برخي از رانندگان که از اين‬ ‫نقطه مرزي تردد مي‌کنند ب��ه زبان مي‌آيد اما واقعيت‬ ‫اين اس��ت که اين مرز‪ ،‬داراي يکي از غني‌ترين اسامي‬ ‫اقتصادي ايران است و براس��اس تعاريف جالبي که در‬ ‫فرهنگ‌نامه‌ه��اي دي��روز و امروز از کلم��ه «باج» آمده‬ ‫است‪ ،‬ش��ايد ديگر نتوان براي دريافت عوارض گمرکي‬ ‫از محل تردد اقتصادي‪ ،‬نامي زيباتر از «باج» پيدا کرد‪.‬‬ ‫براساس تعريفي که مرحوم عالم ‌ه دهخدا در لغت‌نامه‬ ‫فارس��ي داده‪ ،‬باج ب��ه معناي ع��وارض و ماليات از دير‬ ‫زم��ان در ادبيات اقتصادي ايران رايج بوده اس��ت (مگر‬ ‫آن که کس��ي قصد گرفتن باج اضافه داش��ته باشد) و‬ ‫ب��ه اين دلي��ل کلمه «باج» ب��ا خيل��ي از واژگان ديگر‬ ‫ترکيب ش��د و با معاني زيبا در ادبيات باستاني و حتي‬ ‫امروزي ما به‌کار برده شده يا به‌کار مي‌رود به‌طور مثال‬ ‫«اس��بيدباج» که نام نوعی آبگوش��ت است که ما به آن‬ ‫«ش��وربا» هم مي‌گوييم‪« ،‬باج‌قلي» که نام مسکوکات و‬ ‫طالي دولت عثماني بوده اس��ت‪« .‬باج خانه» که معني‬ ‫محل وصول ع��وارض را مي‌دهد که از آن گمرک خانه‬ ‫ج خوست» که قریه‌اي است‪،‬‬ ‫هم تعبير ش��ده است‪« ،‬با ‌‬ ‫«باج س��بيل» به معني پول ناحق گرفتن‪« ،‬باج قپان»‬ ‫باجگيران عهد قاجار‬ ‫باجگي��ران ش��هري اس��ت در‬ ‫اس��تان خراس��ان رض��وي در‬ ‫ش��رق ايران‪ ،‬اين ش��هر در بخش‬ ‫باجگيران شهرس��تان قوچان قرار‬ ‫دارد و نقطه صفر مرزي بين ايران‬ ‫و ترکمنستان است‪.‬‬ ‫شهر باجگيران در شمال غربي‬ ‫ک��وه َس��مخُ ل (مرتفع‌ترين قله ـ‬ ‫‪ 2260‬متر) واقع اس��ت‪ .‬دره‌هاي‬ ‫ک��وه َس��مخُ ل داراي مرغ��زار و‬ ‫جنگل اس��ت و در ‪ 78‬کيلومتري‬ ‫ش��مال ش��هر قوچان و ‪ 2‬کيلومت��ري جنوب م��رزي اي��ران و جمهوري‬ ‫ترکمنستان قرار دارد‪ .‬بيشتر مردم آن از ُکرمانج‌هاي تيره سيوکانلو هستند‬ ‫که از ش��رق ترکيه به اين منطقه مهاج��رت کرده‌اند‪ .‬زبان‌هاي متداول در‬ ‫ش��هر بيشتر کرمانجي‪ ،‬ترکي و فارسي اس��ت‪ .‬مذهب تمامي اهالي‪ ،‬شيعه‬ ‫‪ 12‬امامي است‪.‬‬ ‫‹ ‹ باج‌گيري قاجار‌ها‬ ‫محل اين ش��هر در قديم زمس��تانگاه کرد‌هاي تيره کيالنلو بود‪ .‬گمرکات‬ ‫ايران زماني که در دوره قاجار به بلژيکي‌ها واگذار ش��ده بود‪ ،‬براي گرفتن‬ ‫س��هم دولت از کاال‌هايي که از مرز عشق‌آباد خارج مي‌شد‪ ،‬باجگير‌هايي را‬ ‫ن کار استخدام کرد‪ .‬اين افراد باج‌گير‬ ‫که اس��ب و تفنگ داش��تند‪ ،‬براي اي ‌‬ ‫نخست در روس��تا‌ي بردر (در ‪ 8‬کيلومتري باختر باجگيران) جاي گرفتند‬ ‫و بعد که اين گروه به محل کنوني ش��هر باجگيران انتقال يافتند‪ ،‬نام آنها‬ ‫(باجگيران) به محل جديد داده شد‪ .‬محل گمرک نخست ساختمان حاتم‬ ‫ک بود‪ ،‬سپس به کاروانسراي حاجي قربان و پس از آن به محل فعلي که‬ ‫بي ‌‬ ‫با کمک آلماني‌ها ساخته شده است‪ ،‬منتقل شد‪.‬‬ ‫يعني اس��م کس��ي که کاليي را قپان يا وزن مي‌کرده‬ ‫اس��ت‪« ،‬باج گزار» به معني باج‌دهن��ده‪« ،‬باج نامه» به‬ ‫معني کاغذي که درآن ميزان باج داده ش��ده مشخص‬ ‫و نوش��ته شده است‪« ،‬باج کردن» يعني مرتعي را براي‬ ‫«جب‌ب��اج» به معني جامه‌اي که‬ ‫احش��ام اجاره کردن‪ُ ،‬‬ ‫پادش��اهان در نوروز بر تن کنند‪« ،‬خرده باج» به معني‬ ‫عوارض متفرقه‪« ،‬باجي» يعن��ي آبجی يا خواهر‪« ،‬اين‬ ‫باجه»‪ ،‬که نام ابوبکر محمدبن يحيي فيلس��وف مشهور‬ ‫قرن شش��م در آندلس بوده است‪« ،‬اج‌باج» يعني محل‬ ‫کاش��تن درخت‌هاي خرما‪« ،‬امير دوباج» که نام مظفر‬ ‫سلطان از قبيله اسحاقيان گيالن بود‪« ،‬ان‌باج» دهي از‬ ‫دهس��تان بخش افجه شهرستان تهران است‪« ،‬باجان»‬ ‫يعني داراي روح و ج��اده‪« ،‬باجدار» يعني جمع‌کننده‬ ‫باج‪« ،‬باجرا» که قلعه‌اي مشهور است‪« ،‬باجناق» يعني‬ ‫هم زلف ش��دن در نکاح ودرآوردن دو مرد دوخواهر را‪،‬‬ ‫«باجمال» از فقيهان شجاع صفويه بوده است‪« ،‬دوباج»‬ ‫دهي از بخش خمام شهرس��تان رشت‪« ،‬ديباج» يعني‬ ‫اس��م جمع ديبا يا هم��ان دیبای ليف روم��ي (حرير)‬ ‫اس��ت‪« ،‬شاه باجي» در ترکي به معني خواهر يا خواهر‬ ‫بزرگتر‪« ،‬باج��ه» يعني محلي کوچک براي گرفتن باج‬ ‫يا بليت‪« ،‬مالباجي» اس��م مسئول مکتب خانه دختران‬ ‫و‪ ...‬و البته اس��امي مرکب با واژه «باج» در ادبيات ايران‬ ‫فراوان اس��ت که در اين مقدم��ه نمي‌گنجد اما اينها را‬ ‫ب��ه آن دليل آوردم که ش��ما را متقاعد س��ازم که حق‬ ‫با مس��ئوالن اقتصادي خراسان جنوبي است که حاضر‬ ‫نيستند نام اين «مرز» را عوض کنند‪ ،‬زيرا تمام شواهد‬ ‫نش��ان مي‌دهد که ن��ام باجگيران يک��ي از زيباترين و‬ ‫غني‌ترين اس��امي اقتصادي در فرهنگ ايراني اس��ت و‬ ‫ح��اال با آوردن اين همه دلي��ل و برهان‪ ،‬اميدواريم هم‬ ‫ي آن بخش��دار عزيز (که هر کجا هست خدایا‬ ‫مادرگرام ‌‬ ‫به سالمت دارش) راضي ش��ده باشد و هم بخشداراني‬ ‫که در س��ال‌هاي اخير به عنوان بخشدار لب مرزي اين‬ ‫مسئوليت را قبول کرده‌اند و هم مسئول محترم گمرک‬ ‫م کس��اني که به تيتر نخست اين صفحه‬ ‫باجگيران و ه ‌‬ ‫ايراد دارند!! با اين وصف حتما به ما اجازه مي‌دهيد که‬ ‫س��راغ اين بخ��ش از گمرکات مرزي کش��ور رفته و در‬ ‫چن��د بخش کوچک در اين صفح��ه اين گمرک مرزي‬ ‫را بررسي کنيم‪.‬‬ ‫سالی پر بار برای باجگيران‬ ‫پارس��ال براي مرز باجگيران يکي از سال‌هاي‬ ‫خ��وب و پربار در عرصه باج‌گيري بود و اين مرز‬ ‫در تجارت چمداني در نيمه نخس��ت س��ال در‬ ‫مقايسه با مدت مشابه سال قبل از آن (‪)1391‬‬ ‫افزايش ‪ 15/23‬درصدی داشته است‪.‬‬ ‫آمار‌ه��ا نيز حکايت از آن دارن��د که در نيمه‬ ‫نخس��ت س��ال ‪ 92‬حدود ‪ 45008‬دالر کاال از‬ ‫طريق تج��ارت چمداني از گم��رکات مرزي به‬ ‫کشور‌های «سی‌ال‌اس» ارسال شده که اين رقم‬ ‫تنه��ا در حدود ‪ 0/31‬درصد ارزش کل صادرات‬ ‫کشور را تشکيل مي‌دهد که در مقايسه با مدت‬ ‫مشابه سال قبل (‪ )1391‬افزايش ‪ 15/23‬درصدی داشته است‪.‬‬ ‫گزارش‌هاي مطرح ش��ده در نش��ريات محل��ي مي‌گويند‪ :‬گمرک‬ ‫باجگيران در اين مدت ب��ا اختصاص ‪ 18421‬دالر یا ‪ 40/93‬درصد‬ ‫از ارزش تج��ارت چمداني رتبه نخس��ت‪ ،‬گمرک آس��تارا با س��هم‬ ‫‪ 20/38‬درصد و اختصاص ‪ 9871‬دالر رتبه دوم و گمرک پُلدش��ت‬ ‫ب��ا اختصاص ‪ 4007‬دالر ي��ا ‪ 8/9‬درص��د از ارزش تجارت چمداني‬ ‫رتبه س��وم را به خود اختصاص داده‌اند‪ .‬صادرات چمداني از گمرک‬ ‫باجگيران‪ ،‬پلدش��ت‪ ،‬منطق��ه آزاد بندر انزلي‪ ،‬جلفا‪ ،‬نوردوز‪ ،‬س��رو‪،‬‬ ‫لطف‌آباد‪ ،‬س��رخس و پيله‌س��وار نس��بت به مدت مش��ابه سال قبل‬ ‫افزايش داشته است‪ .‬مرز امروز باجگيران همان مرزي است که سال‬ ‫‪ 85‬ب��ا حضور رييس دولت نهم و نيز رييس‌جمهوري ترکمنس��تان‬ ‫در مراس��مي گشايش يافت و آن روز «صفرنيازاُف» رييس‌جمهوري‬ ‫ترکمنس��تان درب��اره آن گفت‪ :‬هر دو کش��ور به ش��دت به اين مرز‬ ‫اقتصادي نيازمنديم‪.‬‬ ‫گمرک مرزي جديد باجگيران در مراس��مي افتتاح ش��د و در اين‬ ‫مراسم دو دختر نوجوان ترکمني با لباس محلي‬ ‫و دو پيرم��رد با لباس محلي به رييس‌جمهوري‬ ‫وقت ايران نان و نمک تعارف کردند و سپس با‬ ‫رييس‌جمهوري به سمت ساختمان پايانه رفته‬ ‫و هر دو پايانه باجگيران و هودان به بهره‌برداري‬ ‫رسيد و پرده‌‌برداري از لوح تهيه شده توسط دو‬ ‫رييس‌جمهوري انجام و از آن پس پايانه مرزي‬ ‫باجگيران مهم‌ترين گ��ذرگاه تجارت و ترانزيت‬ ‫ميان ايران و ترکمنستان شد‪.‬‬ ‫مرکز بخش باجگيران جزو دهستان دولتخانه‬ ‫از شهرس��تان قوچان است که در شمال شرقي‬ ‫اس��تان خراس��ان‌رضوي‪ ،‬در نقطه صفر مرزي ايران و ترکمنستان و‬ ‫فاصله تقريبي ‪ 30‬کيلومتري عشق‌آباد (مرکز ترکمنستان) قرار دارد‪.‬‬ ‫با توجه به افزايش تردد مسافر و کاال در مرز ايران و ترکمنستان‪،‬‬ ‫موضوع ساخت پايانه مرزي باجگيران در نقطه صفر مرزي دو کشور‬ ‫در کميس��يون مش��ترک اقتصادي و همکاري‌هاي دوجانبه مطرح و‬ ‫تصويب شد که عمليات عمراني احداث اين پايانه از سال ‪ 80‬آغاز و‬ ‫با صرف حدود ‪ 42‬ميليارد ريال اعتبار به پايان رسيد‪.‬‬ ‫اي��ن پايانه به تاسيس��ات زيربنايي ش��امل ش��بکه گرمايش��ي و‬ ‫سرمايش��ي‪ ،‬تامين برق اضطراري و انش��عاب‌هاي مورد نياز‪ ،‬اعالم و‬ ‫اطفاي حريق‪ ،‬بازرس��ي‌هاي گمرکي‪ ،‬سيس��تم‌هاي يارانه‌اي‪ ،‬تلفن‬ ‫مرکزي و باسکول مجهز شده است‪.‬‬ ‫کارکرد اصلي اين پايانه مرزي‪ ،‬تس��هيل و تس��ريع در جابه‌جايي‬ ‫کاال و رفت‌وآمد ميان دو کش��ور اس��ت و به عنوان دروازه‌هاي ورود‬ ‫به کش��ور‪ ،‬نمادي از شرايط فرهنگي‪ ،‬اجتماعي‪ ،‬سياسي و اقتصادي‬ ‫کشور محسوب مي‌شود‪.‬‬ ‫قصه کمبود واگن‌ها در باجگيران‬ ‫اگرچه مس��ئوالن خراس��ان رضوي بيش از ‪ 6‬سال‬ ‫است که تالش مي‌کنند تمام مشکالت تردد بار مسافر‬ ‫را در اي��ن نقطه م��رزي به حداقل برس��انند اما هنوز‬ ‫بس��ياري از مش��کالت صادرکنندگان و واردکنندگان‬ ‫را رنج مي‌دهد‪ ،‬آنچنان ک��ه مديرکل امريکا و اروپاي‬ ‫سازمان توسعه تجارت ايران اواخر مرداد امسال به‌طور‬ ‫رسمي از مس��ئوالن محلی خراسان گله کرد و گفت‪:‬‬ ‫ن دو مانع اصلي صادرات‬ ‫ترافيک سنگين و نبودن واگ ‌‬ ‫کاال از گمرک مرزي باجگيران به ترکمنس��تان است‪،‬‬ ‫اس��ديان يادآور ش��د که مجوز هيات دولت در زمينه‬ ‫تعامل جمهوري اسالمي ايران با ترکمنستان و ارتباط‬ ‫تجاري بيشتر با اين کشور همسايه صادر شده است‪.‬‬ ‫او ميزان صادرات ايران به ترکمنس��تان را در س��ال‬ ‫قب��ل حدود ‪ 857‬ميليون دالر اعالم کرد و افزود‪ :‬آمار‬ ‫صادرات ايران به اين کش��ور در ‪ 10‬سال اخير به ‪10‬‬ ‫براب��ر افزايش يافت��ه و اين درحالي اس��ت که ميزان‬ ‫واردات ترکمنس��تان به ايران در سال قبل حدود ‪77‬‬ ‫ميليون دالر بوده است‪.‬‬ ‫ب��ه گفته وی‪ ،‬ميزان صادرات ايران به ترکمنس��تان‬ ‫حدود دو برابر ميزان صادرات کشورمان به کشور‌هاي‬ ‫افريقايي است‪.‬‬ ‫وي محدوديت کاري در باجگيران‪ ،‬ترافيک سنگين‬ ‫خودرويي و نبود واگن را مهم‌ترين موانع تاجران ايران‬ ‫براي صادرات کاال از مرز باجگيران در خراسان شمالي‬ ‫به ترکمنس��تان اعالم کرد و گف��ت‪ :‬راه‌اندازي رايزني‬ ‫بازرگاني در سفارت ايران در ترکمنستان‪ ،‬نهايي کردن‬ ‫طرح بازگشايي بازارچه پرسه‌سو در مرز خراسان‌شمالي‬ ‫با ترکمنس��تان‪ ،‬تشکيل شوراي مش��ترک بازرگاني و‬ ‫پرداخت هزينه تاجران ايران در نمايشگاه عشق‌آباد از‬ ‫برنامه‌هاي سازمان توسعه خارجي ايران و ترکمنستان‬ ‫است‪ ،‬البته برخي اختالف‌ها در اجراي مفاد آيين‌نامه‬ ‫دو طرف ايران و ترکمنس��تان گاهي در مرز باجگيران‬ ‫اختالالت��ي به وج��ود مي‌آورد مثل مش��کالتي که در‬ ‫آذرماه امس��ال پيش آمد و موجب بس��ته ش��دن اين‬ ‫مرز از س��وي دولت ترکمنستان شد که البته مديرکل‬ ‫حمل‌ونقل و پايانه‌هاي خراس��ان رض��وي در اين‌باره‬ ‫گفته اس��ت‪ :‬باوجود سرمايه‌گذاري هنگفت و امکانات‬ ‫مناس��ب در پايانه مرزي باجگيران‪ ،‬دولت ترکمنستان‬ ‫اين پايانه را غيرفعال کرده است‪.‬‬ ‫ج��واد وحدتي‌ف��رد در ش��وراي حمل‌ونقل اس��تان‬ ‫خراس��ان رضوي گفته که روزانه فقط ‪ 8‬تا ‪ 9‬دستگاه‬ ‫از ن��اوگان باري اجازه تردد از اين پايانه مرزي را دارند‬ ‫و دولت ترکمنس��تان در هرک��دام از پايانه‌هاي مرزي‬ ‫لطف‌آباد و س��رخس نيز تنها ب��ا ورود و خروج روزانه‬ ‫‪ 200‬خودرو موافقت کرده است‪.‬‬ ‫او ب��ا ابراز نارضايتي از توقف ن��اوگان حمل‌ونقل در‬ ‫پايانه‌هاي مرزي ايران با ترکمنستان گفته است دولت‬ ‫ترکمنس��تان علت موافق��ت نکردن ب��ا افزايش تردد‬ ‫خودرو‌ه��ا را نبود ظرفيت کافي و پ��اره‌اي ملاحظات‬ ‫امنيتي مي‌داند واميدواريم با سرمايه‌گذاري‌هاي خوبي‬ ‫که دولت ترکمنس��تان در پايانه‌هاي مرزي خود انجام‬ ‫داده شاهد افزايش تردد ناوگان حمل‌ونقل باشيم‪.‬‬ ‫وي اظهار ک��رد‪ :‬در اين زمينه بار‌ها از طريق وزارت‬ ‫امور‌خارجه و مجرا‌هاي ديپلماتيک اعالم کر ‌ده‌ايم که‬ ‫‪ 24‬ساعته آماده ارائه خدمات در مرز‌هاي‌مان هستيم‬ ‫ولي دولت ترکمنستان نپذيرفته است‪.‬‬ ‫به همين س��بب گاه��ي ‪ 1300‬تا ‪ 1400‬دس��تگاه‬ ‫خودرو در دو مرز لطف‌آباد و س��رخس با ترکمنستان‬ ‫متوقف مي‌مانند‪ .‬البته اين اختالل يکي دو ماه بيشتر‬ ‫طول نکش��يد و در ‪ 28‬بهمن‌ماه امسال اعالم شد که‬ ‫ب��ه زودي محدوديت تردد کاميون‌ها از مرز باجگيران‬ ‫رفع مي‌شود‪.‬‬ ‫دانستنی‬ ‫از باجگيران تا عشق‌آباد!‬ ‫ت ترکمنستان)‬ ‫از باجگيران تا عش��ق‌آباد (پايتخ ‌‬ ‫فقط ‪ 30‬کيلومتر راه است‪ ،‬اين را تمام کساني که در‬ ‫تو‌آمد کرده‌اند‪ ،‬مي‌گويند و‬ ‫اين مسير سال‌هاست رف ‌‬ ‫احساس نمي‌کنند از مرز ايران چندان دور شده‌اند‪.‬‬ ‫سيدمحمود معلمي که مقاله‌اي قصه‌دار از چگونگي‬ ‫سفر مسافران از اين مرز به سوي عشق‌آباد نوشته و‬ ‫شرايط س��فر را نقطه به نقطه تشريح کرده‪ ،‬در اين‬ ‫زمينه يادآور شده است‪:‬‬ ‫شايد زن‌هاي ترکمن هيچ‌گاه فکر نمي‌کردند روزي‬ ‫در مرز باجگي��ران بتوانند براي خود يک امپراتوري‬ ‫قدرتمند تش��کيل دهند و کارتل حمل‌ونقل و فرش‬ ‫و کفش براي خود دست‌وپا کنند‪.‬‬ ‫ام��روز آنه��ا در اين ب��ازار مرزي به بقيه دس��تور‬ ‫مي‌دهند و به کارگران خود امر و نهي مي‌کنند و از‬ ‫ت کردن آنها مي‌توان واژه‌‌هاي «ببر آن‬ ‫ش��يوه صحب ‌‬ ‫را» و «بگو چند» را فهميد‪.‬‬ ‫اين نویسنده در توصيف صحنه‌هاي موجود دراين‬ ‫بازارچه اضافه کرده اس��ت‪ :‬کارگران هم به س��رعت‬ ‫درح��ال جابه‌جايي ف��رش‪ ،‬کارتن کف��ش‪ ،‬موکت‪،‬‬ ‫اجناس پالستيکي‪ ،‬جعبه‌هاي چوبي ميوه و سبزي‬ ‫از وانت‌ه��اي ايراني ب��ه کاميون‌هاي ترکمنس��تان‬ ‫هستند‪ .‬کارگران اين زن‌ها که بيشتر زنان و دختران‬ ‫ترکمن هس��تند با هر جابه‌جايي کاال يادداشتي در‬ ‫دفتر خود مي‌نويسند تا حق‌الزحمه خود را در پايان‬ ‫روز از رييس خود دريافت کنند‪.‬‬ ‫ب��ه نوش��ته اي��ن روزنامه‌ن��گار محلي‪ ،‬اي��ران با‬ ‫ترکمنس��تان ‪ 4‬گ��ذرگاه رس��مي زمين��ي دارد؛‬ ‫مرز باجگيران‪ ،‬س��رخس و لطف‌آباد در خراس��ان‬ ‫رضوي و م��رز «اينچه‌ب��رون» در گلس��تان که از‬ ‫راه‌هاي مواصالتي رس��مي ايران و همسايه شمالي‬ ‫به‌ش��مار م��ي‌رود و بازارچه م��رزي باجگيران در‬ ‫‪ 195‬کيلومتري مش��هد در مرز مش��ترک ايران و‬ ‫ترکمنستان است‪.‬‬ ‫بازارچ��ه باجگيران ديرزمان��ي از مهم‌ترين مراکز‬ ‫تب��ادالت تج��اري اي��ران و ترکمن‌ها ب��ود و انواع‬ ‫پارچه‌کت��ان و پنب��ه‪ ،‬لوازم خان��ه و تزئينات از اين‬ ‫م��رز به اي��ران وارد و ميوه‪ ،‬تره‌ب��ار‪ ،‬فرش‪ ،‬کفش و‬ ‫مواد غذايي به ترکمنس��تان صادر مي‌شد اما اکنون‬ ‫باجگيران رونق گذشته را ندارد‪.‬‬ ‫براي رسيدن به باجگيران بايد از جاده مواصالتي‬ ‫قوچان ـ درگز در س��ه‌راهي درگز ـ باجگيران عبور‬ ‫کرد‪ .‬اين گذرگاه بين‌المللي که جمهوري اس�لامي‬ ‫اي��ران آن را اح��داث ک��رده راه مواصالتي ترانزيتي‬ ‫برخي از کش��ور‌هاي حاش��يه جنوب��ي خليج‌فارس‬ ‫نيز هس��ت و کاال‌ه��اي ترانزيتي اين کش��ور‌ها که‬ ‫بيشتر خودروي استوک (دست دوم) است‪ ،‬از مبدأ‬ ‫کش��ور‌هاي عربي ب��ه مقصد ترکمنس��تان ترانزيت‬ ‫مي‌شود‪.‬‬ ‫گم��رک مرزي باجگي��ران يکي از پرس��ابقه‌ترين‬ ‫گمرک‌های خراسان و کشور با قدمتي بيش از يک‬ ‫ت ترانزيت بوده‬ ‫قرن است و همواره مورد توجه صنع ‌‬ ‫و از مزيت‌هاي تجاري ممتازي برخودار است‪.‬‬ ‫پس از هماهنگي با پليس مرزي ايران و نيز پليس‬ ‫م��رزي ترکمن‌ه��ا‪ ،‬وارد «گ��ودان» بازارچه مرزي‬ ‫بخش ترکمنستان مي‌ش��ويد‪ .‬اجازه تصويربرداري‬ ‫و حت��ي گفت‌وگو ب��ا غرفه‌داران و تاج��ران را هم‬ ‫نداري��د و بايد فقط به ديدن اکتف��ا کنيد و احيانا‬ ‫به شنيده‌ها!‬ ‫در چند قدمي حدفاصل بازارچه مرزي مش��ترک‬ ‫ايران و ترکمنس��تان‪ ،‬آنجا که کاميون‌هاي قديمي‬ ‫پالک کش��ور ترکمنس��تان درحال بارگيري فرش‪،‬‬ ‫موکت‪ ،‬کفش و لوازم پالستيکي آشپزخانه هستند‪،‬‬ ‫توجه من به ‪ 3‬زن ميانس��الي جلب مي‌ش��ود که با‬ ‫صداي بلن��د درحال امر و نهي ب��ه بيش از ‪ 50‬زن‌‬ ‫ترکمن هستند‪.‬‬ ‫مي‌ش��نوم که باجگيران تا ‪ 3‬سال پيش مهم‌ترين‬ ‫گ��ذرگاه تج��اري ايران و ترکمنس��تان ب��وده زيرا‬ ‫باجگيران تا عش��ق‌آباد مرکز جمهوري ترکمنستان‬ ‫فقط ‪ 30‬کيلومتر فاصله زميني دارد‪ .‬صادرات روزانه‬ ‫بيش از ‪ 700‬تن ميوه و تره‌بار در قلب تعداد زیادی‬ ‫کانتينر ‪ 22‬تني فقط يکي از اقالم صادراتي ايران به‌‬ ‫اين کشور بوده که برخي مواقع اين رقم به کمتر از‬ ‫‪ 70‬تن در روز رسيده است‪.‬‬ ‫‹ ‹ باجگيران براي ديگران‬ ‫در مس��ير قوچان به باجگيران به کمرش��کن‌هاي‬ ‫حمل خودرو با پالک ترکمنس��تان برخورد مي‌کنم‬ ‫ک��ه درحال حم��ل خودرو‌هاي دس��ت دوم از مبدأ‬ ‫دوبي و ش��ارجه در امارات به ترکمنستان هستند و‬ ‫باجگيران مرز مواصالتي و ترانزيتي اين تريلي‌‌هاست‪.‬‬ ‫ن و حجم ترانزيت‬ ‫براي عبور اين خودرو‌ها و کمرشک ‌‬ ‫خودروي اس��توک کشور‌هاي عربي به آن سوي مرز‬ ‫محدوديتي وجود ندارد زيرا در نقطه صفر مرزي که‬ ‫محل صدور مجوز ورود به ترکمنس��تان است‪ ،‬هيچ‬ ‫کمرش��کني ديده نمي‌ش��ود و در کوتاه‌ترين مدت‬ ‫مجوز عبور از مرز داده مي‌شود‪.‬‬
‫دریچه هنر‬ ‫مطالعه اقتصادي‬ ‫کاالهاي فرهنگي و هنري‬ ‫ياس�مين سهرابي‪ :‬با پي‌گرفتن سلسله مقاالتي که‬ ‫درباره اقتصاد هنر داش��تيم و درباره‌شان خوانده‌ايم‪،‬‬ ‫بحث ارتباط ميان اقتصاد و هنر را تنها به جنبه‌هاي‬ ‫اقتص��ادي مانند توليد‪ ،‬س��تانده‪ ،‬اش��تغال و عايدي‬ ‫کاالهاي فرهنگ��ي مربوط نمي‌داني��م بلکه توجه ما‬ ‫ب��ه جنبه‌هاي اجتماعي آن چ��ون تقاضاي فرهنگي‪،‬‬ ‫دسترسي‪ ،‬انتخاب‌هاي ذوقي و ترجيح مصرف‌کننده‬ ‫ني��ز معط��وف مي‌ش��ود‪ .‬از اي��ن‌رو در برنامه‌ري��زي‬ ‫اجتماع��ي و مباحث توس��عه فرهنگي باي��د به‌طور‬ ‫وي��ژه‌اي به تعام��ل اقتصاد و هن��ر پرداخت و ضمن‬ ‫مطالعه اقتصادي کاالهاي فرهنگي و هنري به پاسخ‬ ‫اين پرس��ش دس��ت‌يافت که مالک ي��ک اثر هنري‬ ‫کيست‪.‬‬ ‫مطالع��ه اقتص��ادي کااله��اي فرهنگ��ي و هنري‬ ‫مي‌تواند در دو س��طح معمول اقتص��اد خرد و کالن‬ ‫انجام شود‪:‬‬ ‫‪1‬ـ از منظ��ر اقتص��اد کالن‪ ،‬س��ازمان هنري‪ ،‬نهاد‬ ‫اقتصادي کوچکي است که همواره در معرض تغييرات‬ ‫کالن است‪ .‬سطح کالن هر اقتصادي با مسائلي چون‬ ‫ف��راز کل��ي قيمت ها‪ ،‬تورم و نرخ بيکاري س��ر و کار‬ ‫دارد‪ .‬هرگونه حرکت اقتصادي در س��طح کالن مانند‬ ‫ب��اال و پايين رفتن نرخ بهره ي��ا درآمد ناخالص ملي‬ ‫بر اقتصاد هنر موثر اس��ت‪ .‬در مفهوم اقتصاد جهاني‪،‬‬ ‫فعاليت ب��ازار هنر بخش��ي از بازار بزرگت��ري به نام‬ ‫صنعت س��رگرمي و فراغت اس��ت که مبادالت کالن‬ ‫را شامل مي‌شود‪ .‬همچنين مسائلي چون بودجه‌هاي‬ ‫دولتي‪ ،‬يارانه‌ها‪ ،‬سياست‌هاي وام براي تزريق سرمايه‬ ‫به بازار هنر و سياس��ت‌هاي مالياتي از جمله مباحث‬ ‫مطرح در سطح کالن اقتصاد هنر است‪.‬‬ ‫‪2‬ـ از منظر اقتصاد خرد با مسائل بازار هنر مواجهيم‬ ‫يعن��ي ش��رايط توليدکنن��دگان هن��ر‪ ،‬درآمدزاي��ي‬ ‫بنگاه‌هاي کوچک هنري‪ ،‬فرآين��د قيمت‌گذاري آثار‬ ‫هنري‪ ،‬قدرت خريد مخاطب‪ ،‬س��بد مصرف فرهنگي‬ ‫مخاطب و همچنين مسائلي چون واسطه‌هاي فروش‬ ‫(گالري‌داران)‪ ،‬حراجي‌ها‪ ،‬کلکس��يونرها‪ ،‬بيمه تامين‬ ‫اجتماع��ي هنرمندان و‪ ...‬که در اين حوزه مورد بحث‬ ‫قرار مي‌گيرد‪.‬‬ ‫دس��ته‌بندي نظري خ��رد و کالن‌‪ ،‬اگرچه به جهت‬ ‫نظري ش��ناخت روش��ني ارائه مي‌دهد ام��ا رويکرد‬ ‫راهبردي مناس��بي ب��راي برنامه‌ري��زي اجتماعي در‬ ‫اقتصاد کاالهاي فرهنگي و هنري فراهم نمي‌کند‪ .‬از‬ ‫اين‌رو ديدگاه‌هاي ديگري مطرح اس��ت که به تلفيق‬ ‫دو سطح خرد و کالن مي‌پردازند‪ ،‬مانند‪:‬‬ ‫‪1‬ـ ديدگاه درآمدزايي فعاليت‌هاي هنري‬ ‫‪2‬ـ شناخت الگوي بازار هنر‬ ‫‪3‬ـ بررسي سياست‌هاي دولتي‬ ‫‪4‬ـ برنامه تنظيم بازار‬ ‫اما با توجه به درهم پيچيدگي اقتصاد با حوزه‌هاي‬ ‫سياس��ت و اجتم��اع‪ ،‬برخ��ي تش��خيص و ترجي��ح‬ ‫مي‌دهن��د‪ ،‬فارغ از دس��ته‌بندي‌هاي نظ��ري‪ ،‬به‌طور‬ ‫مستقیم به مسائل و مشکالت اقتصاد فرهنگ و هنر‬ ‫بپردازند؛ به‌ويژه مس��ائلي که معطوف به س��هم زياد‬ ‫س��رمايه‌گذاري‪ ،‬حمايت و سياستگذاري‌هاي دولتي‬ ‫در بخش فرهنگ است‪ ،‬مانند‪:‬‬ ‫‪1‬ـ دفاع از حقوق صنفي پديد آورندگان‬ ‫‪2‬ـ سياست‌هاي مالياتي مناسب‬ ‫‪3‬ـ ايجاد صندوق اعتباري و بيمه‌اي‬ ‫‪4‬ـ سياست‌هاي ارزي و بازرگاني براي تشکيل بازار‬ ‫بين‌المللي هنر‬ ‫‌‪5‬ـ توزيع مناس��ب مناب��ع و امکانات ب��راي رونق‬ ‫سرمايه‌گذاري در بخش فرهنگ‬ ‫‪6‬ـ برنامه‌هاي حمايت از نهادهاي اقتصادي بخش‬ ‫فرهنگ مانند موسسات و آموزش��گاه‌ها؛ اگرچه اين‬ ‫مس��ائل ف��ارغ از رويکرده��اي نظري قاب��ل توضيح‬ ‫نيستند‪.‬‬ ‫‹ ‹مالک اثر هنري کيست؟‬ ‫نيمروز شنبه ‪ 9‬اس��فند علي‌معلم دامغاني‪ ،‬رييس‬ ‫فرهنگستان هنر‪ ،‬در تهران سخناني با موضوع اقتصاد‬ ‫هنر ايراد کرد‪.‬‬ ‫وي ب��ا ط��رح اين پرس��ش ک��ه مالک اث��ر هنري‬ ‫کيس��ت؟ افزود‪ :‬مالکيت حقيق��ي هنر متعلق به چه‬ ‫کسي است؟ کس��ي که توليد مي‌کند؟ دالل هنري؟‬ ‫صاحب نمايش��گاه؟ صاحب موزه؟‪ ...‬آيا هنرمند تماما‬ ‫فرديت محض اس��ت که تمام مالکيت از آن اوست؟‬ ‫يا نه؛ يکي از افراد اجتماع اس��ت که يک بخش از اثر‬ ‫هنري متعلق به هنرمند اس��ت و بخش مهم‌تر آن به‬ ‫مردم اختصاص دارد و چون اين بخش ناديده گرفته‬ ‫شده در نتيجه حق فردي هنرمند هم زير پا گذاشته‬ ‫شده است‪ .‬قدر مسلم اينکه رسيدگي به اين مباحث‬ ‫مطرح شده و پاسخ به اين سواالت مرتبط به اقتصاد‬ ‫هنر‪ ،‬گوياي تکاپويي است که در اقتصاد هنر رخ داده‬ ‫است و پيگيري و مداومت در اعتالي اين علم تحول‬ ‫چش��مگيري را در روند و پيشرفت هنر در آينده در‬ ‫بر خواهد داشت‪.‬‬ ‫‪22‬‬ ‫یکشنبه ‪ 17‬اسفند ‪ 17 - 1393‬جمادی االول ‪ 8 -1436‬مارس ‪ -2015‬شماره ‪ -175‬پیاپی ‪1493‬‬ ‫گزارش‬ ‫اقتصاد هنر‬ ‫‪report@smtnews.ir‬‬ ‫با موضوع همايش ملي اقتصاد هنر در شيراز‬ ‫طاووس‌ها درآید وان رنگ‌ها برآید‬ ‫مري�م ابراهيم�ي ـ گ�روه‬ ‫گ�زارش‪ :‬اقتصاد هن��ر يکي از‬ ‫علوم مهمي است که بر شناخت‬ ‫مناسبات و تعامالت بين حوزه‌هاي آفرينش‬ ‫(تولي��د) و مصرف و تجارت کاالهاي هنري‬ ‫نظارت دارد‪ .‬اين دانش با اس��تفاده از نظام‬ ‫آم��اري و جم��ع‌آوري و پ��ردازش داده‌ها‪،‬‬ ‫مي‌تواند دول��ت را در تخصي��ص و تجهيز‬ ‫اعتب��ارات فرهنگي از مح��ل منابع عمومي‬ ‫ي��اري کند‪ .‬همچنين اي��ن دانش در اتخاذ‬ ‫ش��يوه‌هاي حمايت��ي و هدايتي مناس��ب‬ ‫به‌منظور تش��ويق و ترغيب مشارکت بخش‬ ‫غيردولتي در فعاليت‌هاي هنري و فرهنگي‬ ‫و افزاي��ش س��هم س��رمايه‌گذاري اف��راد و‬ ‫بنگاه‌هاي هنري در توليد و عرضه کاالها و‬ ‫خدمات فرهنگي در حوزه سياس��تگذاري و‬ ‫برنامه‌ري��زي کمک‌کنن��ده و هدايت‌کننده‬ ‫است‪.‬‬ ‫در بخ��ش اول گزارش‪ ،‬پس از س��خنان‬ ‫دبير اجرايي نخستين همايش ملي اقتصاد‬ ‫هنر در ش��يراز‪ ،‬س��خنراني وزير فرهنگ و‬ ‫ارش��اد اس�لامي و نظرات دکت��ر غالمرضا‬ ‫خلي��ل ارجمندي‪( ،‬رييس صندوق حمايت‬ ‫از هنرمن��دان) مطرح ش��د‪ .‬اين س��خنان‬ ‫درباره موضوعات مختلفي چون نظام بانکي‬ ‫و سياست‌هاي وام براي گردش سرمايه در‬ ‫بازار هن��ر‪ ،‬درآمدزاي��ي بنگاه‌هاي کوچک‬ ‫هنري (کارگاه‌ها‪ ،‬نگارخانه‌ها‪ ،‬آموزشگاه‌ها)‪،‬‬ ‫ب��ازار کارآفرین��ان و توليدکنن��دگان هنر‬ ‫(اش��تغالزايي‪ ،‬کارآفريني‪ ،‬نظام معيش��ت)‪،‬‬ ‫واس��طه‌هاي فروش‪ ،‬نمايش��گاه‌گردان‌ها و‬ ‫کلکس��يونرها در بازار هن��ر‪ ،‬صنايع خالق‬ ‫و اقتص��اد هنر بني��ان‪ ،‬کپي‌رايت و الزامات‬ ‫تج��ارت جهاني هن��ر مطرح ش��د‪ .‬در اين‬ ‫بخش از گزارش س��خنان پروفسور ابينگ‪،‬‬ ‫استاد دانشگاه رتردام هلند و سخنران ويژه‬ ‫همايش اقتصاد هنر آورده مي‌ش��و ‌د که در‬ ‫اين همايش سخنران اصلي بود‪.‬‬ ‫پروفسور «هانس ابينگ» عکاس‪ ،‬نقاش و‬ ‫استاد هنر دانشکده فرهنگ و هنر دانشگاه‬ ‫اراسموس رتردام و مولف کتاب مشهور«چرا‬ ‫هنرمن��دان فقيرن��د؟ درآمدي ب��ه اقتصاد‬ ‫اس��تثنايي هنر» است که در سال ‪1995‬م‬ ‫جايزه (‪ )werkbeurs‬را از بنياد هنرهاي‬ ‫زيباي هلند براي کارهاي نقاش��ي و جايزه‬ ‫(‪ )basisstipendium‬بني��اد هنره��اي‬ ‫تجس��مي را ب��راي کاره��اي عکاس��ي‌اش‬ ‫دريافت کرده است‪.‬‬ ‫پروفس��ور ابينگ در همايش اقتصادهنر‬ ‫ب��ه رابطه ميان ميزان درآم��د هنرمندان با‬ ‫تصديق و تاييد نهادهاي جهاني هنر اشاره‬ ‫کرد و آن را رابطه‌اي مس��تقيم برشمرد که‬ ‫نصيب تعداد معدودي از هنرمندان مي‌شود‪.‬‬ ‫‹ ‹درآمد هنرمن�دان با تاييد نهادهاي‬ ‫جهاني رابطه مستقيم دارد‬ ‫پروفس��ور «هان��س ابين��گ»‪ ،‬در اي��ن‬ ‫هماي��ش ب��ه تبيين ن��گاه خ��ود در کتاب‬ ‫«چرا هنرمندان فقيرند؟» پرداخت و گفت‪:‬‬ ‫ش��ايد تجربه هنرمن��دان در ايران متفاوت‬ ‫از تجربي��ات هنرمندان در اروپا باش��د‪ ،‬در‬ ‫اين‌ب��اره عالقه‌مندم تا اي��ن تجربيات را از‬ ‫زبان آنها بشنوم‪.‬‬ ‫وي سپس به بررس��ي وضعيت معيشتي‬ ‫هنرمن��دان پرداخت و گف��ت‪ :‬از حدود دو‬ ‫قرن پيش ب��اوري مبني‌بر اينکه هنرمندان‬ ‫افراد فقيري هستند و بايد متحمل سختي‬ ‫شوند‪ ،‬ش��کل گرفت‪ .‬اين مسئله که بيشتر‬ ‫ريش��ه‌هاي مذهبي و سنتي داشت‪ ،‬بر اين‬ ‫تصور بود که هنر ش��غل نيس��ت‪ ،‬بلکه يک‬ ‫الهام است‪.‬‬ ‫اي��ن اس��تاد دانش��گاه به تناس��ب ميان‬ ‫تقاضا و اش��تغال‌پذيري اشاره کرد و افزود‪:‬‬ ‫بايد تناس��بي ميان تقاضا و اشتغال‌پذيري‬ ‫وجود داشته باشد‪ ،‬شايد وضعيت اقتصادي‬ ‫که در ‪ 50‬س��ال اخير در اروپا اتفاق افتاده‪،‬‬ ‫به گونه‌اي بوده که آنها را به س��مت خريد‬ ‫آثار هنري کشانده و رفته‌رفته با گستردگي‬ ‫حجم بازارها رو به افول گذاشته است‪ .‬اين‬ ‫هنرمند عکاس‪ ،‬ميانگين درآمد هنرمندان‬ ‫نسبت به کل جامعه را بسيار پايين دانست‬ ‫و افزود‪ :‬درآمد متوسط هنرمندان نسبت به‬ ‫ميانگين جامعه بس��يار کم است و نيمي از‬ ‫بودن هميش��ه مورد ش��ک قرار گيرد‪ .‬اين‬ ‫اس��تاد و هنرمند معتقد اس��ت‪ :‬هنرمندان‬ ‫منابع پاداش��ي دارند که عبارتند از‪ :‬درآمد‪،‬‬ ‫س��تايش ديگران‪ ،‬صداي هنرمند و رضايت‬ ‫ش��غلي‪ .‬او مهم‌تري��ن عامل��ي را که باعث‬ ‫مي‌ش��ود مي‌ش��ود تا هنرمن��دان کار خود‬ ‫را ره��ا نکنند‪ ،‬س��تايش از س��وي ديگران‬ ‫ش��مرد و يادآور شد‪ :‬مسئله‌اي که بسياري‬ ‫از هنرمندان دوستدار آن هستند‪ ،‬ستايش‬ ‫از س��وي مردم يا نهادهاي هنري است که‬ ‫ممکن است براي اکثريت آنها اتفاق نيفتد‪.‬‬ ‫ممکن است برخي از هنرمندان حتي مورد‬ ‫شناس��ايي نهادهاي هنري ق��رار نگيرند اما‬ ‫همچنان به کار خود ادامه دهند‪.‬‬ ‫اين پژوهشگر در عرصه اقتصاد هنر افزود‪:‬‬ ‫ميزان درآم��د هنرمندان با تصديق و تاييد‬ ‫نهادهاي جهاني هنر رابطه‌اي مستقيم دارد‬ ‫و هرچه يک هنرمند بيش��تر م��ورد تاييد‬ ‫نهاده��اي جهاني يا مردم قرار بگيرد درآمد‬ ‫بيش��تري خواهد داش��ت‪ .‬اما اين پاداش‌ها‬ ‫نصي��ب تع��داد مع��دودي از هنرمن��دان‬ ‫مي‌ش��ود‪ .‬وي رضايت ش��غلي هنرمندان را‬ ‫هنرمندان زير خط فقر زندگي‌مي‌کنند‪.‬‬ ‫«ابينگ» به شمار هنرمنداني که به شغل‬ ‫دوم نياز دارند‪ ،‬اش��اره ک��رد و افزود‪ :‬بيش‌‬ ‫از ‪ 70‬تا ‪ 80‬درص��د از هنرمندان درآمدي‬ ‫براي امرار مع��اش ندارند و بايد به کار دوم‬ ‫اشتغال داشته باشند‪ .‬برخي اوقات نيز اين‬ ‫درآمد ب��ه زير صفر مي‌رس��د و هنرمندان‬ ‫بايد از اندوخته خود استفاده کنند و از اين‬ ‫ميان فقط تعداد اندکي از آنها داراي درآمد‬ ‫باال بوده و ثروتمند محس��وب مي‌ش��وند و‬ ‫همين امر موجب مي‌شود بسياري از مردم‬ ‫تصور کنن��د که هنرمندان افراد ثروتمندي‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫وي ب��ه تف��اوت تعريف هنر در گذش��ته‬ ‫و ام��روز پرداخت و تصريح ک��رد‪ :‬در قرون‬ ‫‪ 15‬و ‪ 16‬می�لادی ب��ه کس��اني در عرصه‬ ‫نقاش��ي هنرمند گفته مي‌شد که به سبک‬ ‫رئاليس��ت کار کند اما امروزه کسي که اين‬ ‫سبک را داشته باشد‪ ،‬اصال هنرمند به‌شمار‬ ‫نم��ي‌رود‪ .‬امروز برخ�لاف حرفه‌هاي ديگر‪،‬‬ ‫هي��چ مرزي براي ورود به دنياي هنر وجود‬ ‫ندارد و هرکس مي‌تواند بگويد من هنرمند‬ ‫آماتور يا حرفه‌اي هستم و برخالف مشاغل‬ ‫ديگر نيازي به مدرک دانش��گاهي نداش��ته‬ ‫باش��د‪ ،‬براي همين ممکن اس��ت هنرمند‬ ‫در ارتباط مس��تقيم با آزادي‪ ،‬ابراز عقيده و‬ ‫درک خويشتن دانست و گفت‪ :‬وقتي درآمد‬ ‫هنرمندان کم است و شغل دوم‪ ۹۰ ،‬درصد‬ ‫وق��ت آنها را مي‌گي��رد‪ ،‬آزادي زيادي براي‬ ‫هنرمن��دان وجود ندارد و برخالف باور اکثر‬ ‫اقتصاددانان‪ ،‬بسياري از هنرمندان رضايت‬ ‫بيش‌ از ‪ 70‬تا ‪ 80‬درصد از‬ ‫هنرمندان درآمدي براي‬ ‫امرار معاش ندارند و بايد‬ ‫به کار دوم اشتغال داشته‬ ‫باشند‪ .‬برخي اوقات نيز اين‬ ‫درآمد به زير صفر مي‌رسد‬ ‫و هنرمندان بايد از اندوخته‬ ‫خود استفاده کنند‬ ‫شغلي ندارند‪.‬‬ ‫ب��ه گفته اي��ن اس��تاد دانش��گاه رتردام‪،‬‬ ‫ب��اور عمومي اقتصاددانان بر اين اس��ت که‬ ‫هنرمندان چون خانواده‌هاي بهتري هستند‬ ‫و تحصيالت بااليي دارند‪ ،‬بنابراين مي‌توانند‬ ‫وضعيت خودشان را انتخاب کنند يا جهان‬ ‫هنر را ترک و حرفه ديگري را انتخاب کنند‬ ‫و زمان بيش��تري را به ش��غل دوم بپردازند‬ ‫اما اقتصاددانان مس��ئله را به درستي درک‬ ‫نمي‌کنند‪.‬‬ ‫اين هنرمن��د تصريح ک��رد‪ :‬اقتصاددانان‬ ‫درک مي‌کنند که هنر براي جوانان جذابيت‬ ‫زيادي دارد و آنها جذب فعاليت‌هاي هنري‬ ‫مي‌ش��وند اما نمي‌توانن��د درک کنند چرا‬ ‫وقتي از ش��غل خود ناراضي هس��تند آن را‬ ‫ترک نمي‌کنن��د‪ .‬به باور ابين��گ‪ ،‬به دليل‬ ‫من��ش جهان هنر‪ ،‬هنرمن��د گزينه ديگري‬ ‫براي انتخاب ندارد و چون تمايل ش��خصي‬ ‫به هنرمندب��ودن دارد از انتخاب‌هاي ديگر‬ ‫جلوگي��ري مي‌کن��د و با ب��اور «همه چيز‬ ‫براي هن��ر»‪ ،‬فدا ک��ردن همه چي��ز براي‬ ‫هنر خود را پس��نديده مي‌داند‪ .‬وي عنوان‬ ‫کرد اگ��ر هنرمند کارش را بفروش��د پولي‬ ‫درياف��ت مي‌کن��د‪ ،‬اما اگ��ر در گالري‌هاي‬ ‫دولتي آثار خ��ود را به نمايش بگذارد پولي‬ ‫به او نمي‌دهند و نهادهاي هنري مدعي‌اند‬ ‫اي��ن‌کار به نفع هنر اس��ت ام��ا در اين بين‬ ‫هنرمندان آس��يب مي‌بينند‪ .‬اين پروفسور‬ ‫دانش��گاه رتردام تصريح ک��رد اين نوع نگاه‬ ‫هنرمندان به‌تازگي ضعيف‌تر ش��ده است و‬ ‫آنها با تاس��يس وب‌سايت‌هايي به بازاريابي‬ ‫آث��ار خ��ود مي‌پردازن��د و ب ‌ه اي��ن نتيجه‬ ‫رس��يده‌اند که تعص��ب و اص��رار مفرط بر‬ ‫خودمختاري در کار آنها مفيد نيست‪.‬‬ ‫به باور ابين��گ‪ ،‬گفتمان فعاالنه و مذاکره‬ ‫بر وس��واس متعصبانه ب��راي خودمختاري‬ ‫ترجي��ح دارد و هنرمن��دان بايد بيش��تر به‬ ‫مصرف‌کننده خودشان روي بياورند‪.‬‬ ‫‹ ‹نقط�ه پای�ان همای�ش اقتص�اد هن�ر‬ ‫ایران‬ ‫همايش با س��خن پايان��ي دبير همايش؛‬ ‫دکت��ر محمدرض��ا مريدي به انتها رس��يد‪.‬‬ ‫او پس از س��پاس از مش��ارکت‌‌کنندگان و‬ ‫حضور مهمان��ان در هماي��ش اقتصاد هنر‬ ‫ايران درباره این همايش ملي گفت‪ :‬مبحث‬ ‫اقتصاد هنر همواره نگراني از کااليي‌ش��دن‬ ‫هن��ر و ش��ي‌وارگي آثار هن��ري را در خود‬ ‫دارد؛ نظ��ام بازار و مب��ادالت که همه‌چيز‬ ‫را ب��ه کااليي براي مبادل��ه تبديل مي‌کند‬ ‫و ارزش‌ه��اي زيباش��ناختي را ب��ه ارزيابي‬ ‫قيم��ت تقليل مي‌دهد هن��ر را نيز در خود‬ ‫مي‌بلعد‪ .‬از سوي ديگر انديشه رومانتيسمي‬ ‫نيز هنرمن��د را از اقتص��اد و مبادالت هنر‬ ‫دور مي‌داند و برح��ذر مي‌کند‪ .‬با اين حال‬ ‫رابطه هنر و بازار رابطه عشق و نفرت است‪.‬‬ ‫نظام معيشتي‪ ،‬هنرمند را به بازار هنر وارد‬ ‫مي‌کند و اين البته رويداد خوبي اس��ت که‬ ‫اثر هنرمند ديده ش��ود‪ ،‬خريداري شود و به‬ ‫خانه‌ها و زندگي م��ردم راه باز کند‪ .‬برخي‬ ‫با ش��يفتگي به ارقام باالي فروش مي‌نگرند‬ ‫و برخ��ي با نگران��ي از قدرت‌نمايي پول در‬ ‫ساحت هنر صحبت مي‌کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹جنبه‌های اقتصادی و اجتماعی هنر‬ ‫اقتص��اد هن��ر از يکس��و ب��ه جنبه‌ه��اي‬ ‫اقتصادي همچون توليد‪ ،‬ستانده‪‌،‬اشتغال و‬ ‫عايدي کاالهاي فرهنگ��ي و هنري مربوط‬ ‫است و از سوي ديگر به جنبه‌هاي اجتماعي‬ ‫مانن��د تقاض��اي فرهنگ��ي‪ ،‬دسترس��ي‪،‬‬ ‫انتخاب‌ه��اي ذوقي و ترجيح مصرف‌کننده‪.‬‬ ‫از اين رو در برنامه‌ريزي اجتماعي و مباحث‬ ‫توس��عه فرهنگي باي��د به‌طور وي��ژه‌اي به‬ ‫تعام��ل اقتصاد و هنر پرداخ��ت‪ .‬مطالعه و‬ ‫مرور عنوان‌ه��ا و چکيده‌هاي ارسال‌ش��ده‬ ‫به دبيرخانه همايش نش��ان مي‌دهد اغلب‬ ‫عنوان‌ها درپي اثب��ات اقتصادي بودن هنر‬ ‫هستند‪ ،‬يعني درپي تثبيت موجوديت بحث‬ ‫اقتصاد هنر در ايران و اين نشان مي‌دهد که‬ ‫در آغاز راه هستيم و همچنان هنر ايران نياز‬ ‫به تبيين اقتصادي دارد‪ .‬اينکه نويسندگان‬ ‫از ش��هرها و استان‌هاي مختلف در همايش‬ ‫مش��ارکت کردن��د و اينک��ه از رش��ته‌هاي‬ ‫مختلف اقتصادي‪ ،‬هنري‪ ،‬مديريتي و علوم‬ ‫اجتماعي به اين موضوع پرداختند‪ ،‬نش��ان‬ ‫مي‌دهد که اقتصاد هنر دغدغه‌اي فراگير و‬ ‫ملي است‪ .‬این همايش‪ ،‬مجوزهاي الزم را‬ ‫مبني‌بر ملي بودن و آموزشي بودن دريافت‬ ‫کرده است که براساس آن مي‌تواند گواهي‬ ‫آموزش��ي به ش��رکت‌کنندگان ارائ��ه داد‪.‬‬ ‫همچنين در پايگاه اسنادي جهان اسالم با‬ ‫رتبه آی‌اس‌سی ثبت ش��ده است‪ .‬مریدی‬ ‫اظهار امیدواری کرد که برنامه نشست‌هاي‬ ‫تخصصي پ��س از روزه��اي همايش ادامه‬ ‫يابد و در قالب گروه پژوهش��ي اقتصاد هنر‬ ‫ايران نهادينه شود‪ .‬آدرس اينترنتي همايش‬ ‫(‪ )www.arteconomocs.ir‬به پايگاه‬ ‫دائمي اطالع‌رساني رويدادها و گزارش‌هاي‬ ‫علم��ي اقتصاد هنر اي��ران درخواهد آمد تا‬ ‫پيوس��تگي مطالعات در اي��ن زمينه ادامه‬ ‫ياب��د‪ .‬او در پاي��ان ابراز امي��دواري کرد که‬ ‫بتوانند دومين هماي��ش اقتصاد هنر ايران‬ ‫را س��ال آينده نيز برگزار کنند‪ .‬بي‌ترديد‪،‬‬ ‫انع��کاس و اعت�لاي دانش و عل��وم اقتصاد‬ ‫هنر در نشست‌ها و همايش‌هاي بين‌المللي‬ ‫مي‌تواند در سرنوشت هنر و هنرمندان اين‬ ‫ن موثر باشد و درنهايت جهان هنر‬ ‫س��رزمي ‌‬ ‫و هنرمن��د از نعمات م��ادي و معنوي آثار‬ ‫ارزشمند هنري بهره‌مند شود‪.‬‬
‫استان‌ها‬ ‫‪states@smtnews.ir‬‬ ‫یکشنبه ‪ 17‬اسفند ‪ 17 - 1393‬جمادی االول ‪ 8 -1436‬مارس ‪ -2015‬شماره ‪ -175‬پیاپی ‪1493‬‬ ‫فعاليت بزرگترين معدن خاورميانه پس از گذشت ‪ 60‬سال‬ ‫‪23‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫رشد صادرات محصوالت نباتی‬ ‫چشم يزدي‌ها به بهره‌برداري از معدن سرب و روي روشن شد‬ ‫رضا صباحی ـ‌ گروه اس�تان‌ها‪ :‬پس از ‪ 60‬س�ال از آغاز به‌کارمعدن‬ ‫س�رب و روي مهدي‌آب�اد مهريز‪ ،‬تنها ‪ ۱۰‬ميليون ت�ن باطله از اين‬ ‫معدن برداشت شده است‪ ،‬برداشتي که ارزش افزوده‌اي را نيز براي‬ ‫مهريزي‌ها به همراه نداش�ته چرا‌که سال‌هاست اين معدن تعطيل‬ ‫ش�ده اس�ت‪ .‬اکنون پس از ‪ ۳۶‬س�ال تالش و پيگي�ري براي رفع‬ ‫مشکالت اين معدن‪ ،‬بارديگر عمليات باطله‌برداري از آن آغاز شده‬ ‫است‪ .‬در گذشته دو سهامدار خارجي اين معدن خواستار آن بودند‬ ‫ک�ه در مقابل مبلغ�ي که در معدن س�رب و روي مهدي‌آباد مهريز‬ ‫سرمايه‌گذاري کرده بودند‪ ،‬معدن به آنها واگذار شود و دولت با اين‬ ‫امر مخالفت‌کرد؛ به همين دليل بهره‌برداري از اين معدن به تعويق‬ ‫افتاد‪ .‬اکنون سرمايه‌گذاران داخلي در اين پروژه مشارکت کرده‌اند‬ ‫و مش�کالت مربوط به ناهماهنگی با س�رمايه‌گذاران خارجي رفع‬ ‫ش�ده است‪ .‬قرار است ‪ ۱۸۰‬ميليون تن باطله‌‌برداري توسط مجتمع‬ ‫سرب و روي و باريت مهدي‌آباد بهادران مهريز انجام شود‪.‬‬ ‫از برنامه‌هاي در نظر گرفته شده براي اين معدن مي‌توان به ايجاد‬ ‫يک واحد کنس�انتره با ظرفيت ‪ ۱۰۰‬هزار تن اشاره کرد که طبق آن‬ ‫براي ‪ 1300‬نفر در اس�تان یزد به طور مستقيم اشتغالزايي مي‌شود‬ ‫که از اين تعداد ‪ ۲۵۰‬نفر به‌طور مستقيم در معدن و بقیه در کارخانه‬ ‫توليد کنس�انتره به فعاليت خواهند پرداخت‪.‬آنطور که مس�ئوالن‬ ‫اس�تانی می‌گویند اولويت اس�تخدام نيروي انس�اني با دهس�تان‬ ‫بهادران‪ ،‬روس�تاهاي آن و مهريز خواهد بود و ساير نيروهاي مورد‬ ‫ني�از اين مجموعه از افراد غيربومي تامين مي‌ش�ود‪ .‬همچنين يک‬ ‫ش�رکت فرآوري روي در ‪ 3‬سال آينده همجوار اين معدن تاسيس‬ ‫مي‌شود‪.‬‬ ‫مع��دن س��رب و روي مهدي‌آباد در دهس��تان بهادران‬ ‫مهري��ز و در فاصله ‪ ۴۵‬کيلومتري از ش��هر مهريز و ‪۱۰۰‬‬ ‫کيلومتري از مرکز استان يزد قرار دارد‪ .‬اين معدن با ‪۲۰۰‬‬ ‫ميلي��ون تن ذخي��ره معدني که ش��امل ‪ ۷۰‬درصد روي و‬ ‫‪ ۳۰‬درصد سرب است‪ ،‬يکي از بزرگترين معادن خاورميانه‬ ‫به‌شمار مي‌رود‪.‬‬ ‫نداشته است‪.‬‬ ‫او در مراس��م آغاز به‌کار عملي��ات باطله‌‌برداري مجتمع‬ ‫س��رب و روي و باري��ت مهدي‌‌آباد به��ادران مهريز گفت‪:‬‬ ‫این مجتم��ع قرار اس��ت ‪ ۱۸۰‬ميليون ت��ن باطله‌‌برداري‬ ‫کند‪ .‬همچنين در مدت ‪ 3‬س��ال‪ ،‬شرکت فرآوري روي نيز‬ ‫همجوار اين معدن تاسيس مي‌شود‪.‬‬ ‫رستگاري تاکيد کرد‪ :‬اولويت در استخدام نيروي انساني‪،‬‬ ‫دهس��تان بهادران‪ ،‬روس��تاهاي آن و مهريز بوده و سپس‬ ‫س��اير نيروهاي مورد نياز اين مجموع��ه از افراد غيربومي‬ ‫تامين مي‌شود‪.‬‬ ‫‹ ‹استفاده از سرمايه‌گذاران داخلي‬ ‫بخش خصوصي درخواس��ت‌هايي‬ ‫براي فعاليت روي ايجاد حلقه‌هاي‬ ‫تکميلي ف��رآوري اين ماده معدني‬ ‫داده و دو درخواست پذيرفته شده‬ ‫که يک��ي از آنها به تازگي و به‌طور‬ ‫رسمی فعاليت خود را آغاز کرده است‪ .‬اين گفته محمدرضا‬ ‫بابايي‪ ،‬معاون برنامه‌ريزي استاندار يزد است که در مراسم‬ ‫آغ��از به‌کار عمليات باطله‌‌برداري مجتمع س��رب و روي و‬ ‫باريت مهدي‌آباد عنوان شده است‪.‬‬ ‫او در اي��ن مراس��م اظه��ار ک��رد‪ :‬معدن س��رب و روي‬ ‫مهدي‌آباد يکي از بزرگتري��ن معادن خاورميانه با بيش از‬ ‫‪ ۲۰۰‬ميليون تن ذخيره معدني است که ‪ ۷۰‬درصد ذخيره‬ ‫اين معدن روي و ‪ ۳۰‬درصد باقیمانده سرب است‪.‬‬ ‫باباي��ي در باره دليل به تعويق افتادن فعاليت اين معدن‬ ‫عنوان کرد‪ :‬معدن س��رب و روي مهدي‌آباد مهريز سال‌ها‬ ‫پيش آغاز به‌کار کرد‪ .‬در گذش��ته دو سهامدار خارجي اين‬ ‫معدن به دليل سرمايه‌اي که در معدن تزريق کرده بودند‪‌،‬‬ ‫خواهان واگذاري اين معدن به آنها بودند اما دولت معتقد‬ ‫بود که اين معدن قابل واگذاري نيست‪.‬‬ ‫وی خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬اکنون بخش��ي از اين مش��کل‬ ‫رفع ش��ده و علت طوالني ش��دن فرآيند بهره‌‌ب��رداري از‬ ‫مع��دن س��رب و روي مهدي‌آب��اد مهري��ز‪ ،‬ناهماهنگي با‬ ‫سرمايه‌گذاران خارجي بود‪ .‬درحال حاضر اين مشکل رفع‬ ‫‹ ‹جلوگيري از خام‌فروشي‬ ‫ش��ده و براي بهره‌برداري از اين معدن از س��رمايه‌گذاران‬ ‫داخلي استفاده مي‌شود‪.‬‬ ‫به گفته بابايي مطالعات زيست‌محيطي اين معدن به‌طور‬ ‫کامل انجام ش��ده و به دليل فاصل��ه زياد مجموعه معدن‬ ‫سرب و روي مهدي‌آباد مهريز با مناطق مسکوني‪ ،‬مشکلي‬ ‫در حوزه زيست‌محيطي وجود ندارد‪.‬‬ ‫‹ ‹احداث يک واحد کنسانتره‬ ‫در اين مجموعه قرار است یک واحد کنسانتره با ظرفيت‬ ‫‪ ۱۰۰‬هزار تن ايجاد شود و بر‌اساس برنامه زمان‌‌بندي شده‪،‬‬ ‫اميدواريم اين پروژه در مدت ‪ 3‬سال آينده به بهره‌برداري‬ ‫برسد‪ .‬اين سخن را رضا قطب يکي از سرمايه‌‌گذاران بخش‬ ‫خصوصي اين طرح در مراسم عنوان کرده است‪.‬‬ ‫او ک��ه براي اجراي اين ط��رح افزون‌بر يک ميليارد دالر‬ ‫س��رمايه‌گذاري کرده است‪ ،‬افزود‪ :‬با اجراي اين طرح براي‬ ‫‪ 1300‬نفر به‌طور مس��تقيم اشتغالزايي مي‌شود که از اين‬ ‫تع��داد ‪ ۲۵۰‬نفر به‌طور مس��تقيم در مع��دن و مابقي در‬ ‫کارخانه توليد کنسانتره به فعاليت خواهند پرداخت‪.‬‬ ‫‹ ‹اولويت استخدام با مردم بومي‬ ‫به گفته محمد رستگاري‪ ،‬فرماندار‬ ‫مهري��ز در ‪ 60‬س��ال گذش��ته که‬ ‫بزرگتري��ن مع��دن س��رب و روي‬ ‫خاورميانه فعاليت داشته‪ ،‬تنها ‪۱۰‬‬ ‫ميلي��ون ت��ن باطل��ه از اين معدن‬ ‫برداش��ت شده است‪ .‬با اينکه اين معدن از سال ‪ ۱۳۲۹‬کار‬ ‫خود را آغاز کرده‪ ،‬فعاليت جدي در اين معدن انجام نشده‬ ‫و باطله‌‌برداري‌‌هاي انجام شده نيز هيچ سودي براي مهريز‬ ‫مع��دن س��رب و روي مهدي‌آب��اد‬ ‫مهري��ز بزرگترين معدن س��رب و‬ ‫روي خاورميان��ه اس��ت و ‪۲۰۰‬‬ ‫ميليون تن ذخيره دارد‪ ،‬س��ال‌هاي‬ ‫طوالني اين معدن از سوي عده‌اي‬ ‫س��ودجو به ش��رکت‌هاي خارجي فروخته ش��د‪ .‬اين نظر‬ ‫دخيل عباس زارع‌زاده‪ ،‬نماينده مردم ابرکوه‪ ،‬بافق‪ ،‬بهاباد‪،‬‬ ‫خاتم و مهريز در مجلس که در مراسم آغاز به‌کار عمليات‬ ‫باطله‌برداري مجتمع سرب و روي و باريت مهدي‌آباد بيان‬ ‫ش��د‪ .‬زارع‌زاده اف��زود‪ :‬تالش‌هاي��ي ب��راي خارج ش��دن‬ ‫س��رمايه‌گذاران خارجي از اين معدن انجام شده و در‌حال‬ ‫حاضر ‪ 3‬س��رمايه‌گذار داخلي وارد عرصه شده‌اند‪ .‬او عنوان‬ ‫کرد‪ :‬ما با همکاري مس��ئوالن استاني براي تامين خوراک‬ ‫واحدهايي که قرار اس��ت در جوار اين معدن ايجاد ش��ود‬ ‫تالش و از فروش مواد خام اين معدن جلوگيري مي‌کنيم‪.‬‬ ‫به اعتقاد زارع‌زاده اين معدن کمک بس��ياري به توس��عه‪،‬‬ ‫رونق اقتصادي و اش��تغال منطقه خواهد کرد و تالش‌ها و‬ ‫پيگيري‌هاي انجام ش��ده اکنون پس از ‪ ۳۶‬سال به نتيجه‬ ‫رسيده است‪.‬‬ ‫بارگذاری محدوده‌های معدنی فارس در سامانه کاداستر‬ ‫‪ :‬معاون امور معادن و صنایع معدنی‬ ‫س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تان‬ ‫ف��ارس از بارگ��ذاری تم��ام محدوده‌های‬ ‫معدنی اس��تان در س��امانه کاداس��تر خبر‬ ‫داد و گف��ت‪ :‬در راس��تای شفاف‌س��ازی‬ ‫فعالیت‌های معدنی و پس از به‌روزرس��انی‬ ‫اطالع��ات‪ ،‬تمام��ی محدوده‌ه��ای معدنی‬ ‫استان و کشور برای رویت عموم در سامانه‬ ‫کاداستر معدن بارگذاری شده است‪.‬‬ ‫علیرض��ا جوکاری با اش��اره به اینکه کل‬ ‫فرآین��د محدوده‌ه��ای معدن��ی به‌صورت‬ ‫مکانی��زه عملیاتی ش��د اف��زود‪ :‬در جهت‬ ‫شفاف‌س��ازی فعالیت‌های معدنی و پس از‬ ‫به‌روزرس��انی اطالعات‌‪ ،‬همه محدوده‌های‬ ‫معدن��ی اس��تان ب��رای رویت عم��وم در‬ ‫س��امانه کاداس��تر معدن بارگذاری ش��ده‬ ‫است به‌گونه‌ای که اطالعات محدوده‌های‬ ‫معدن��ی از طریق اینترنت قابل دس��ترس‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫مع��اون امور مع��ادن و صنای��ع معدنی‬ ‫س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تان‬ ‫فارس گف��ت‪ :‬از این پس ب��ه همراه ثبت‬ ‫درخواس��ت‌های جدی��د محدوده‌ه��ای‬ ‫معدنی‪ ،‬تمام اقدامات کارشناسان سازمان‬ ‫در فرآینده��ای ص��دور پروانه اکتش��اف‪،‬‬ ‫گواهی کش��ف و پروانه بهره‌برداری نیز از‬ ‫طریق سامانه کاداستر معادن انجام خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫جوکاری در رابطه ب��ا اهداف کیفی این‬ ‫س��امانه گفت‪ :‬جذب س��رمایه به س��مت‬ ‫بخش مع��دن‪ ،‬ایجاد گ��ردش کار روان و‬ ‫قابل اطمین��ان به‌منظور ثب��ت محدوده‪،‬‬ ‫ایجاد اعتماد و اطمینان در نقل و انتقاالت‬ ‫محدوده‌های معدنی‪ ،‬یکس��ان‌کردن روال‬ ‫انجام کار در سراسر استان و کشور‪ ،‬عدالت‬ ‫در ارائ��ه اطالعات معدنی ب��ه متقاضیان‪،‬‬ ‫ام��کان دسترس��ی سراس��ری حت��ی در‬ ‫منزل‪ ،‬قابلیت انعطاف‌پذی��ری باال‪ ،‬امکان‬ ‫مدیری��ت مرک��زی و گزارش‌گیری‌ه��ای‬ ‫متنوع به‌منظور پیگیری امور‪ ،‬صرفه‌جویی‬ ‫در وقت هم برای کارشناس��ان س��ازمان و‬ ‫هم ب��رای متقاضیان بخش مع��دن و باال‬ ‫بردن دقت در ثب��ت محدوده‌های معدنی‬ ‫به لحاظ جغرافیایی با اس��تفاده از فناوری‬ ‫روز از اهداف کیفی اجرای این پروژه است‪.‬‬ ‫مع��اون امور مع��ادن و صنای��ع معدنی‬ ‫س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تان‬ ‫ی و توس��عه‬ ‫فارس به ض��رورت برنامه‌ریز ‌‬ ‫بخش مع��دن در این رابطه اش��اره کرد و‬ ‫گفت‪ :‬ب��ا توجه به نیاز مب��رم به اطالعات‬ ‫یکپارچ��ه و هماهن��گ و نیز رس��یدن به‬ ‫نظام��ی دقی��ق‪ ،‬س��اده و قابل‌انعطاف در‬ ‫زمین ‌ه ثب��ت محدوده‌ه��ای معدنی‪ ،‬طرح‬ ‫ثب��ت مکانی��زه محدوده‌ه��ای معدنی به‬ ‫برنامه‌ری��زی مدون نیاز دارد‪ .‬جوکاری در‬ ‫پای��ان تصریح کرد‪ :‬عالوه بر این اطالعات‪،‬‬ ‫‪ ۱۵‬میلیون دالر مواد غذایی از همدان به روسیه صادر شد‌‬ ‫‪ :‬حمیدرضا متین با اش��اره به اینکه در‬ ‫ک سال گذش��ته ارتباط بین ایران و روسیه‬ ‫ی ‌‬ ‫توس��عه مناسبی داش��ته اس��ت‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫این ارتباط به اس��تان‪‎‬های این دو کش��ور نیز‬ ‫رسیده و همدان‌با سوردلفسک روسیه ارتباط‬ ‫مناسبی را در زمینه تجارت فراهم کرده است‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه چندین س��فر به‌وس��یله‬ ‫مقامات‪ ،‬تاجران و بازرگانان روس��ی به استان‬ ‫همدان انجام ش��ده اس��ت‪ ،‬اف��زود‪ :‬همچنین‬ ‫هیاتی از استان همدان به سرپرستی استاندار‬ ‫همدان به اس��تان سووردلفسک روسیه سفر‬ ‫کرده و با ظرفیت‪‎‬های این شهر آشنا شدند‪.‬‬ ‫متین با بیان اینکه اس��تان همدان توانایی‬ ‫حضور مس��تمر در بازار مواد غذایی روسیه را‬ ‫دارد‪ ،‬عن��وان کرد‪ :‬برای یکی از صنایع غذایی‬ ‫اس��تان همدان تنها یک میلیون دالر سهمیه‬ ‫ص��ادرات در نظر گرفته ش��ده ب��ود که به ‪5‬‬ ‫میلیون دالر افزایش یافته و در نهایت نیز ‪15‬‬ ‫میلیون دالر مواد غذایی از همدان به روس��یه‬ ‫صادر شد‪.‬‬ ‫وی ب��ا اش��اره ب��ه اینکه کش��مش یکی از‬ ‫محصوالت صادراتی اس��تان همدان به روسیه‬ ‫است‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬هنوز در صادرات کشمش‬ ‫به روسیه با مشکل روبه‪‎‬رو هستیم و عمده این‬ ‫لو‌نقل مربوط می‪‎‬شود‪.‬‬ ‫مشکالت به بحث حم ‌‬ ‫ریی��س س��ازمان صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫هم��دان ب��ا تصری��ح ب��ر اینک��ه هزینه‪‎‬های‬ ‫لو‌نقل روی صادرات کشمش تاثیر منفی‬ ‫حم ‌‬ ‫داشته است‪ ،‬بیان کرد‪ :‬همین امر سبب شده‬ ‫‌صادرات کش��مش از استان همدان به روسیه‬ ‫توجیه اقتصادی موردنظر را نداشته و حاشیه‬ ‫سود مطمئن حاصل نشود‪.‬‬ ‫ریی��س س��ازمان صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫همدان با بیان اینکه در گذش��ته س��همی در‬ ‫صادرات به روس��یه نداش��تیم‪ ،‬عن��وان کرد‪:‬‬ ‫ن س��ال‌ها نزدیک ب��ه ‪ 17‬میلیون‬ ‫در بهتری�� ‌‬ ‫دالر صادرات به روس��یه انجام ش��ده بود ولی‬ ‫در‌حال حاضر تنها در حوزه مواد غذایی شاهد‬ ‫صادرات ‪ 15‬میلیون دالری هستیم‪.‬‬ ‫متین بی��ان کرد‪ :‬همچنین ارتباط اس��تان‬ ‫همدان با اس��تان سووردلفس��ک روس��یه در‬ ‫زمینه ریلی در حال توس��عه بوده و قرار است‬ ‫‪ 2‬دس��تگاه ریل‪‎‬گذار از این کش��ور به‌وسیله‬ ‫کارخانه بتن بریس همدان خریداری شود که‬ ‫موافقتنامه آن تبادل شده است‪.‬‬ ‫سیس��تم اطالعات تکمیل��ی دیگری چون‬ ‫ژئوفیزی��ک‪ ،‬ژئوش��یمی و زمین‌شناس��ی‬ ‫اراض��ی موج��ود و همچنی��ن اطالع��ات‬ ‫راه‌ه��ای ارتباط��ی و رودها ک��ه می‌توانند‬ ‫برای متقاض��ی مفید باش��ند برای کمک‬ ‫ب��ه کاربر در زمین ‌ه ش��ناخت منطقه مورد‬ ‫نظر به‌منظور انجام اکتشاف در اختیار وی‬ ‫ق��رار می‌گیرند به‌گونه‌ای ک��ه تمامی این‬ ‫اطالعات به‌ص��ورت تصوی��ری و با نمایی‬ ‫مناسب‪ ،‬ساده و زیبا در محیط اینترنت در‬ ‫اختیار کاربر قرار داده می‌شوند‪.‬‬ ‫اجرای طرح نظارتی ویژه نوروز ‪94‬‬ ‫‪ :‬مدی��ر بازرس��ی و نظارت‬ ‫اصناف اس��تان ایالم از آغاز طرح‬ ‫نظارت��ی وی��ژه ن��وروز خب��ر داد‪.‬‬ ‫ج��واد رئوف��ی در این‌ب��اره اظهار‬ ‫کرد‪ :‬با توجه به ایام پایانی س��ال‬ ‫و فرا رس��یدن تعطیالت نوروزی‪،‬‬ ‫تقاضا برای اقالمی مانند پوشاک‪،‬‬ ‫خواروبار‪ ،‬میوه و تره‌بار و‪ ...‬افزایش‬ ‫می‌یاب��د و ب��ه همی��ن دلیل الزم‬ ‫است که نظارت بر اقالم پرمصرف‬ ‫خانوارها تشدید شود‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬ط��رح ویژه نوروز‬ ‫به‌وس��یله بازرس��ان اصناف از ‪15‬‬ ‫اس��فند تا ‪ 15‬فروردی��ن به مدت‬ ‫یک‌م��اه در س��طح اس��تان اجرا‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫مدی��ر بازرس��ی اصناف اس��تان‬ ‫ایالم خاطرنش��ان کرد‪ :‬بازرس��ان‬ ‫در ‪ 2‬ش��یف صب��ح و عص��ر برای‬ ‫دریاف��ت گ��زارش تخلفات صنفی‬ ‫ازجمله گرانفروش��ی‪ ،‬کم‌فروش��ی‬ ‫و تقلب‪ ،‬آماده خدمات‌رس��انی به‬ ‫همشهریان عزیز می‌باشند‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اجرای گشت‌های‬ ‫مش��ترک‪ ،‬اظه��ار ک��رد‪ :‬عالوه‌بر‬ ‫بازدی��د منظ��م روزانه بازرس��ان‬ ‫ای��ن مرک��ز از مراک��ز عرضه کاال‬ ‫و خدم��ات در س��طح اس��تان‪،‬‬ ‫گش��ت‌های مش��ترکی ب��ا حضور‬ ‫بازرسان سازمان صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت‪ ،‬سازمان تعزیرات حکومتی‬ ‫در دستور‌کار قرار دارد‪.‬‬ ‫جواد رئوفی ابراز امیدواری کرد‪:‬‬ ‫کس��به و بازاری��ان عزی��ز همانند‬ ‫گذش��ته در این زمین��ه همکاری‬ ‫الزم را به عمل آورند‪.‬‬ ‫فارس‪ :‬مدیرکل گمرکات اس��تان کرمانشاه از رشد‬ ‫‪ 45‬درص��دی صادرات محص��والت نباتی از طریق‬ ‫گمرکات اس��تان در ‪ 11‬ماه س��ال‌جاری خبر داد‪.‬‬ ‫محس��ن مصطفایی اظهار کرد‪ :‬صادرات محصوالت‬ ‫نباتی از طریق گمرکات اس��تان کرمانش��اه با رشد‬ ‫‪ 45‬درص��دی مواج��ه بوده اس��ت‪ .‬ب��ه گفته وی‪،‬‬ ‫‪ 516‬ه��زار و ‪ 156‬تن محص��والت نباتی به ارزش‬ ‫‪ 190‬میلی��ون و ‪ 506‬ه��زار و ‪ 587‬دالر در ‪ 11‬ماه‬ ‫س��ال‌جاری از گمرکات استان کرمانشاه صادر شد‪.‬‬ ‫مدیرکل گمرکات اس��تان کرمانشاه بیان کرد‪ :‬این‬ ‫میزان نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر ارزش‬ ‫‪ 45‬درصد و از حیث وزن ‪ 43‬درصد رش��د داش��ته‬ ‫اس��ت‪ .‬مصطفایی افزود‪ :‬در همین مدت ‪ 99‬هزار و‬ ‫‪ 503‬تن مواد پالس��تیکی و اشیای ساخته شده از‬ ‫این مواد به ارزش ‪ 239‬میلیون و ‪ 840‬هزار و ‪866‬‬ ‫دالر از طریق گمرکات استان صادر شده است‪ .‬وی‬ ‫خاطرنش��ان کرد‪ :‬این میزان نسبت به مدت مشابه‬ ‫س��ال گذشته از نظر ارزش با رشد ‪ 28‬درصدی و از‬ ‫حیث وزن با افزایش ‪ 53‬درصدی مواجه بوده است‪.‬‬ ‫اشتغالزایی در کرمانشاه‬ ‫تس�نیم‪ :‬مدی��ر مرک��ز خدم��ات س��رمایه‌گذاری‬ ‫اس��تان کرمانش��اه گفت‪ :‬با حمایت مرکز خدمات‬ ‫س��رمایه‌گذاری‪ ۴۰۰‬نف��ر برای اج��رای طرح‌هایی‬ ‫در بخش‌ه��ای کش��اورزی‪ ،‬صنعت��ی و خدمات��ی‬ ‫کرمانش��اه از م��رداد ماه امس��ال تاکنون مش��غول‬ ‫فعالیت ش��ده‌اند‪ .‬س��میه حیدری اظهار کرد‪ :‬مرکز‬ ‫خدمات سرمایه‌گذاری اس��تان کرمانشاه در جذب‬ ‫س��رمایه‌گذار و عملی ش��دن طرح‌هایی که دارای‬ ‫ارزش��ی افزون بر ‪ 400‬میلیارد ریال هستند‪ ،‬تالش‬ ‫کرده اس��ت‪ .‬مدی��ر مرکز خدمات س��رمایه‌گذاری‬ ‫اس��تان کرمانشاه با اش��اره به اینکه این مرکز بستر‬ ‫مناس��ب را برای حض��ور ش��رکت‌های خارجی در‬ ‫استان کرمانشاه فراهم کرده است‪ ،‬افزود‪ :‬شناسایی‬ ‫و گ��ردآوری فرصت‌ه��ای جدی��د در حوزه‌ه��ای‬ ‫بهداشت و درمان‪ ،‬برگزاری نشست با مراکز رشد به‬ ‫منظور حمایت و تسهیل مسیر تجاری‌سازی ایده‌ها‬ ‫از دیگر فعالیت‌های مرکز خدمات س��رمایه‌گذاری‬ ‫اس��تان کرمانش��اه اس��ت‪ .‬حیدری با بی��ان اینکه‬ ‫رش��د تولید داخلی و ص��ادرات غیرنفتی به عنوان‬ ‫ارکان اقتصاد مقاومتی محس��وب می‌شوند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫نقش‌آفرینی م��ردم از دیگر ارکان اقتصاد مقاومتی‬ ‫است و در این میان سرمایه‌گذاری نقش حیاتی در‬ ‫پیشبرد اهداف این اقتصاد دارد‪ .‬وی مرکز خدمات‬ ‫سرمایه‌گذاری را حمایت‌کننده و تسهیل‌کننده امور‬ ‫مربوط به سرمایه‌گذاری اعالم و بیان کرد‪ :‬این مرکز‬ ‫کانون مراجعه س��رمایه‌گذاران برای اجرای طرح‌ها‪،‬‬ ‫مرجع هماهنگی استان با سازمان سرمایه‌گذاری و‬ ‫صدور مجوز سرمایه‌گذاری در استان است‪ .‬حیدری‬ ‫بازاریابی را عاملی ب��رای نفوذ در دنیای بین‌المللی‬ ‫دانس��ت و اف��زود‪ :‬برای جذب س��رمایه‌گذاری‌های‬ ‫جدید افزایش س��هم استان از اینترنت باید افزایش‬ ‫یاب��د و برای حضور هلدینگ‌های س��رمایه‌گذار در‬ ‫استان کرمانشاه برنامه‌ریزی شده است‪.‬‬ ‫نا امنی دریا‬ ‫برای صیادان متخلف‬ ‫مهر‪ :‬فرماندار شهرستان دیر گفت‪ :‬چند سالی است‬ ‫که صیادان بندر دیر از صید غیرقانونی ترال توسط‬ ‫برخی صی��ادان غیربومی در آب‌ه��ای خلیج‌فارس‬ ‫گالی��ه دارند‪ .‬حمزه اعتماد اف��زود‪ :‬صید غیرقانونی‬ ‫ت��رال که خارج از فص��ل در صیدگاه‌های بندر دیر‬ ‫انجام می‌شود‪ ،‬نس��ل آبزیان دریایی را به نابودی و‬ ‫مخاطره کشانده است‪ .‬اعتماد اضافه کرد‪ :‬مشکالت‬ ‫صیادان بارها با مقامات استان و مرکز کشور مطرح‬ ‫ش��ده و برای مقابله ب��ا روش غیرقانونی صید ترال‬ ‫اقدامات خوبی انجام ش��ده است ولی این اقدامات‬ ‫کافی نیس��ت‪ .‬فرماندار شهرستان دیر تصریح کرد‪:‬‬ ‫متاسفانه صید ترال همچنان توسط برخی صیادان‬ ‫متخلف در دریا تکرار می‌شود‪.‬‬
‫اخبار‬ ‫خراسان‌رضوي‪ ،‬رتبه نخست‬ ‫المپياد فرش کشور‬ ‫‪ :‬رييس اداره فرش س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت خراس��ان‌رضوي گفت‪ :‬خراسان‌رضوي رتبه‬ ‫نخس��ت المپياد فرش کش��ور را کسب کرد‪ .‬سعيد‬ ‫کاظمي با بيان اينکه نهمين المپياد ملي فرش ايران‬ ‫در شهر کرمان برگزار شد اظهار کرد‪ :‬اين المپياد با‬ ‫حضور ‪ 139‬ش��رکت‌کننده در مقاطع دانشجويي و‬ ‫دانش‌آموزي از ‪ 17‬اس��تان در گرايش‌هاي طراحي‪،‬‬ ‫رنگرزي‪ ،‬بافت و مرمت برگزار و به نفرات برتر جوايز‬ ‫نقدي اهدا ش��د‪ .‬وي هدف از برگزاري اين المپياد‬ ‫را ايجاد رابطه بين آموزش‪ ،‬کس��ب‌وکار و شناخت‬ ‫نخبگان اين رشته دانس��ت و خاطرنشان کرد‪ :‬اين‬ ‫رقابت‌ها در ‪ 12‬و ‪ 13‬اسفند امسال به مدت دو روز‬ ‫به‌ص��ورت تئوري و عملي برگزار ش��د که در پايان‬ ‫در بخش دانش‌آموزي گرايش بافت‪ ،‬س��يده ناهيد‬ ‫هاش��مي‌نژاد از هنرس��تان کيميا و فاطمه‌السادات‬ ‫موسي‌آبادي از هنرس��تان صديقه کبري گلبهار به‬ ‫ترتي��ب رتبه‌ه��اي اول و دوم و در گرايش طراحي‪،‬‬ ‫سارا خوشرو از هنرس��تان همت مردم رتبه دوم را‬ ‫کسب کردند‪.‬‬ ‫تحقق ‪ ۸۶‬درصد‬ ‫تعهدات اشتغالزايي کرمان‬ ‫مه�ر‪ :‬فرماندار کرمان از انج��ام ‪ ۸۶‬درصد تعهدات‬ ‫اش��تغالزايي شهرس��تان کرم��ان تا پاي��ان بهمن‬ ‫س��ال‌جاري خبر داد‪ .‬محمدعل��ي توحيدي اظهار‬ ‫کرد‪ :‬در س��ال ‪ ۹۳‬حدود ‪ 5‬ميليون تومان اعتبارات‬ ‫عمراني براي بخش ش��هداد درنظر گرفته ش��ده و‬ ‫نگاه ما به اعتبارات بخش ش��هداد مانند اعتبار يک‬ ‫شهرستان اس��ت‪ .‬وي افزود‪ :‬در سال‌جاري از محل‬ ‫اعتبارات مناطق روستايي ‪ 1/7‬ميليارد تومان به ‪۳۰‬‬ ‫پروژه و ‪ ۳۲‬روس��تاي بخش شهداد اختصاص داده‬ ‫شده و مردم از منافع اين طرح‌ها بهره‌مند مي‌شوند‪.‬‬ ‫فرماندار کرم��ان در ادامه با بيان اينکه تاکنون ‪۱۰‬‬ ‫جلسه مثلث توسعه شهرستان کرمان با ‪ ۹۴‬مصوبه‬ ‫برگزار شده اس��ت‪ ،‬يادآور شد‪ :‬بيش از ‪ ۵۰‬مورد از‬ ‫واحدهاي توليدي و صنعتي شهرستان کرمان مانند‬ ‫ق��ارچ کارمانيا و چندين واح��د مرغداري و کرمان‬ ‫تابلو و‪ ...‬مورد بررسي قرار گرفته است‪.‬‬ ‫مهم‌ترين مشکل‬ ‫فرش دستباف خراسان‌شمالي‬ ‫‌ايسنا‪ :‬مديرکل امور اقتصادي استانداري خراسان‬ ‫ش��مالي در جمع توليدکنندگان و مسئوالن فرش‬ ‫دس��تباف خراسان ش��مالي گفت‪ :‬خراسان شمالي‬ ‫داراي ‪ 10‬نق��ش کردي و ‪ 9‬نقش ترکمن در فرش‬ ‫دس��تباف اس��ت و ‪ 9‬نقش فرش دس��تباف در اين‬ ‫اس��تان به ثبت يونس��کو رسيده اس��ت‪ .‬محمدرضا‬ ‫موفق با ذکر اينکه خراسان‌ش��مالي داراي‪ 23‬هزار‬ ‫بافنده فرش دس��تباف و ‪ 5‬صادر کننده است‪ ،‬ادامه‬ ‫داد‪ :‬ح��دود ‪ 400‬هزار مترمربع که معادل ‪ 9‬درصد‬ ‫فرش توليدي در کش��ور اس��ت‪ ،‬در خراسان‌شمالي‬ ‫بافته مي‌شود اما هنوز با مشکالت متعددي مواجه‬ ‫هس��تيم که يکي از آنها نداشتن نشان (برند) براي‬ ‫فرش دستباف در اين استان است‪ .‬وي با بيان اينکه‬ ‫نداشتن تبليغات رس��انه‌اي و نرخ باالي تسهیالت‬ ‫بانکي از ديگر مشکالت اين هنر صنعت است‪ ،‬بيمه‬ ‫قاليباف��ان را از ديگر مش��کالت ذکر کرد و توضيح‬ ‫داد‪ :‬تا س��ال گذش��ته براي ‪ 6‬هزار نفر بيمه‌ش��ده‬ ‫قاليبافي تامين اعتبار ش��د‪ ،‬اما امس��ال اين ميزان‬ ‫بودجه به نصف رسيد‪.‬‬ ‫نظارت نوروزي‬ ‫در سيستان‌وبلوچستان‬ ‫ت بر نحوه توزيع‬ ‫‪ :‬ب��ا هدف تنظيم بازار‪ ،‬نظار ‌‬ ‫کاالهاي تاثيرگذار در س��بد خان��وار‪ ،‬جلوگيري از‬ ‫افزايش قيمت‌ها و برخورد با س��ودجويان اقتصادي‬ ‫براي ايام عيد نوروز‪ ،‬در س��طح اس��تان طرح ويژه‬ ‫نظارتي درحال اجراس��ت‪ .‬مدير بازرس��ي و نظارت‬ ‫سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان گفت‪ :‬طرح‬ ‫وي��ژه نظارتي ايام نوروز در قالب ‪ 70‬تيم بازرس��ي‪،‬‬ ‫برق��راري گش��ت‌هاي مش��ترک با هم��کاري اداره‬ ‫تعزي��رات حکومت��ي و تعداد ‪ 300‬ناظ��ر افتخاري‬ ‫دربازه زماني ‪ 15‬اسفند سال‌جاري شروع شده و تا‬ ‫‪ 15‬فروردين ‪ 94‬ادامه خواهد داشت و ستاد خبري‬ ‫بازرس��ي و نظارت سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫استان از طريق س��امانه تلفني ‪ 124‬آماده دريافت‬ ‫پيش��نهادات‪ ،‬گزارش��ات و رس��يدگي به ش��کايت‬ ‫مردمي است‪ .‬محمد رفيع سلطانزاده افزود‪ :‬در طرح‬ ‫ويژه نظارتي عيد نوروز‪ ،‬تمرکز بازرسي‌ها بر اقالمي‬ ‫ازجمل��ه پوش��اک‪ ،‬کيف‪ ،‬کفش‪ ،‬آجيل‪ ،‬ش��يريني‪،‬‬ ‫ميوه و م��واد پروتئيني و در حوزه خدمات‪ ،‬نظارت‬ ‫بر نح��وه ارائه خدمات خياطان‪ ،‬حمل‌ونقل درون و‬ ‫برون‌شهري و ساير خدمات است‪.‬‬ ‫‪24‬‬ ‫یکشنبه ‪ 17‬اسفند ‪ 17 - 1393‬جمادی االول ‪ 8 -1436‬مارس ‪ -2015‬شماره ‪ -175‬پیاپی ‪1493‬‬ ‫استان‌ها‬ ‫‪states@smtnews.ir‬‬ ‫با کلنگ‌زنی بزرگترین پاالیشگاه بنزین یورو‪ 4‬در شیروان انجام می‌شود‬ ‫خیزخراسانشمالیبرایمشارکتدرطرح‌هایبزرگ‬ ‫امی�ن اکرمی ـ گ�روه اس�تان‌ها‪ :‬کلنگ س��اخت‬ ‫بزرگترین پاالیش��گاه تولید بنزین یورو‪ 4‬در ش��یروان‬ ‫در حال��ی به زمین خورد که ب��ه گفته وزیر تعاون‪ ،‬کار‬ ‫و رف��اه اجتماعی‪ ،‬بانک رفاه کارگران در فاز نخس��ت‪،‬‬ ‫‪ 1200‬میلی��ارد ریال اعتبار برای س��اخت آن مصوب‬ ‫کرده است‪ .‬اشتغالزایی برای ‪ 500‬نفر به طور مستقیم‬ ‫و غیرمستقیم از مهم‌ترین مزایای احداث این پاالیشگاه‬ ‫در خراس��ان شمالی است؛ پاالیش��گاهی که قرار است‬ ‫روزانه ‪6‬هزار بشکه بنزین یورو‪ 4‬تولید کند‪.‬‬ ‫کلنگ پروژه ساخت بزرگترین پاالیشگاه تولید بنزین‬ ‫یورو‪ 4‬در شرق کشور با مشارکت شرکت شستا‪ ،‬وابسته‬ ‫به س��ازمان تامین اجتماعی در زمینی به مساحت ‪10‬‬ ‫هکتار و زیربنای ‪ 3/5‬هکتار‪ ،‬روز گذش��ته در ش��هرک‬ ‫صنعتی ش��یروان به زمین خورد و عل��ی ربیعی‪ ،‬وزیر‬ ‫تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی مهمان ویژه این کلنگ‌زنی‬ ‫بود‪.‬‬ ‫ربیعی در حاشیه کلنگ‌زنی این‬ ‫پروژه گف��ت‪ :‬مطالعات راه‌اندازی‬ ‫پاالیش��گاه بنزین ی��ورو‪ 4‬انجام‬ ‫ش��ده و امیدواریم ب��ا ایجاد این‬ ‫پاالیش��گاه بخش��ی از مشکالت‬ ‫س��وخت حل شود‪ .‬آن‌طور که ربیعی اشاره کرد‪ ،‬ایجاد‬ ‫پاالیش��گاه بنزین ی��ورو‪ 4‬در مجم��وع نیازمند ‪ 2‬هزار‬ ‫میلی��ارد ریال هزینه اس��ت‪ ،‬او درباره روش‌های تامین‬ ‫این سرمایه اظهار کرد‪ :‬بانک رفاه کارگران از ایجاد این‬ ‫پاالیش��گاه حمایت کرده و در مرحله نخس��ت ‪1200‬‬ ‫میلی��ارد ریال ب��رای تامین اعتبار س��اخت این پروژه‬ ‫مصوب کرده است‪.‬‬ ‫وزیر تعاون‪‌،‬کار و رفاه اجتماعی معتقد است‪ ،‬صنایع‬ ‫نفت و گاز با هر ‪ 25‬هزار میلیارد ریال یک شغل ایجاد‬ ‫می‌کند‪ ،‬عالوه بر این‪ ،‬مشاغل جانبی اعم از حمل‌ونقل‬ ‫و هتلداری با ایجاد تعاونی کوچک در کنار آن ش��کل‬ ‫می‌گیرد‪ .‬به گفته ربیعی‪ ،‬ظرفیت اسمی این طرح تولید‬ ‫روزانه ‪ 6‬هزار بش��که بنزین یورو‪ 4‬است و مجری طرح‬ ‫متعهد ش��ده آن را در م��دت ‪ 36‬ماه تکمیل کند‪ .‬این‬ ‫پاالیشگاه برای ‪ 500‬نفر به‌طور مستقیم و غیرمستقیم‬ ‫اشتغالزایی می‌کند‪.‬‬ ‫ربیع��ی ای��ن را ه��م گف��ت که خراس��ان ش��مالی‬ ‫دچ��ار عقب‌ماندگی‌ه��ای مختلف��ی اس��ت‪ ،‬همچنین‬ ‫عقب‌ماندگی‌های شهرستان ش��یروان در طول سال‌ها‬ ‫به دالیل مختلف‪ ،‬کارخانه‌ها و صنایع آن را به تعطیلی‬ ‫کشانده و عقب‌ماندگی آن مضاعف شده است‪.‬‬ ‫وزی��ر تعاون‪‌،‬کار و رف��اه اجتماعی در بخش دیگری‬ ‫از س��خنانش‪ ،‬تاکید کرد که نباید آمار دروغ در دولت‬ ‫به مردم ارائه ش��ود‪ ،‬بلکه حرکت دولت باید به س��ویی‬ ‫باش��د که توس��عه اخالقی در جامعه گسترش یابد‪ .‬او‬ ‫یادآوری کرد که یکی از مباحث سیاس��ت رفاهی‪ ،‬فقر‬ ‫مس��کن بود که دولت‌های گذش��ته ه��م آن را نادیده‬ ‫نگرفت ‌ه‪‎‬اند اما نباید حاشیه‌نش��ینی جدید شهری ایجاد‬ ‫ش��ود‪ .‬او با یادآوری اینکه تعاونی‌ه��ا در دولت یازدهم‬ ‫متحول ش��دند‪ ،‬گفت‪ :‬تعاونی‌ها باید با پول‌های خرد و‬ ‫آورده‌های ش��خصی ایجاد شود‪ .‬او با بیان این نکته که‬ ‫س��ودهای بانکی باید کنترل شود زیرا برخی از بانک‌ها‬ ‫تخلف می‌کنند‪ ،‬ادامه داد‪ :‬باید آرام‌آرام سودهای بانکی‬ ‫کاهش پیدا کند و این اس��تراتژی شورای پولی کشور‬ ‫است‪ 40 .‬سال است که اقتصاد ایران آرزو دارد نرخ تک‬ ‫رقمی تورم را مشاهده کند‪ ،‬ربیعی این را گفت و اظهار‬ ‫امی��دواری کرد که تا پایان دول��ت یازدهم تک رقمی‬ ‫شدن نرخ تورم را مشاهده کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹اشتغالزایی مستقیم برای ‪ 76‬نفر‬ ‫محمدعلی یوس��فی‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫ش��رکت ش��هرک‌های صنعت��ی‬ ‫خراس��ان ش��مالی نیز در آیین‬ ‫افتتاح این پاالیشگاه‪ ،‬اعالم کرد‬ ‫که اعتبار اولیه اجرای این طرح‪،‬‬ ‫هزار و ‪ 660‬میلیارد ریال بوده اس��ت‪ .‬او گفت‪ :‬تولیدات‬ ‫این پاالیشگاه شامل بنزین یورو‪ ،4‬گازوئیل و گاز مایع‬ ‫اس��ت‪ .‬وی این طرح را نخستین نمونه در نوع خود در‬ ‫استان خراسان ش��مالی دانست و افزود‪ :‬با ساخت این‬ ‫پاالیشگاه‪ ،‬که به‌طور مستقیم برای ‪ 76‬نفر اشتغالزایی‬ ‫خواه��د کرد‪ ،‬تحوالت مثبتی در عرصه انرژی اس��تان‬ ‫ایجاد خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹اجرای طرح در مدت ‪ 3‬سال‬ ‫احداث نخستین پاالیشگاه بنزین یورو‪ 4‬شرق کشور‬ ‫در ش��یروان‪ ،‬حاصل وحدت و همدلی مس��ئوالن این‬ ‫شهرس��تان اس��ت‪ ،‬این را عبدالرضا عزی��زی‪ ،‬نماینده‬ ‫ش��یروان و رییس کمیس��یون اجتماع��ی مجلس در‬ ‫حاش��یه کلنگ‌زنی این پروژه گف��ت‪ .‬او افزود‪ :‬پیگیری‬ ‫و موافقت با این طرح در ش��یروان به مدت ‪ 3‬س��ال به‬ ‫طول انجامیده است‪.‬‬ ‫به گفته عزیزی‌‪ ،‬پاالیشگاه بنزین‬ ‫یورو‪ 4‬با مش��ارکت وزارت نفت‪،‬‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬شرکت‬ ‫ش��هرک‌های صنعتی‪ ،‬بانک رفاه‬ ‫کارگ��ران و س��رمایه‌گذاری دو‬ ‫س��رمایه‌گذار از اصفهان راه‌اندازی می‌شود‪ .‬او یادآوری‬ ‫کرد که تولید بنزین یورو‪ 4‬در این پاالیشگاه‪ ،‬با انتقال‬ ‫هیدروکربن از عس��لویه انجام خواهد ش��د‪ .‬آن‌طور که‬ ‫عزیزی عنوان کرد‪ ،‬این پروژه بزرگ قرار اس��ت در یک‬ ‫بازه زمانی ‪ 3‬ساله در شیروان به بهره‌برداری برسد‪.‬‬ ‫به گفته عزیزی‪ ،‬ش��یروان با ‪ 157‬هزار نفر جمعیت‪،‬‬ ‫دومین شهرس��تان پرجمعیت خراسان شمالی است و‬ ‫بیش��ترین آمار بیکاری این استان را دارد‪ .‬این نماینده‬ ‫ی‪‎‬های الزم در‬ ‫مجلس اضافه ک��رد‪ :‬با توجه به هماهنگ ‌‬ ‫بخش محیط‌زیس��ت امیدوارم‪ ،‬محیط‌زیست استان در‬ ‫این پروژه محیط ایس��ت نباش��د و به وظایف خود در‬ ‫این حوزه عم��ل کند‪ .‬عزیزی اف��زود‪ :‬امیدواریم بیش‬ ‫از ‪ 80‬درص��د کارکنان پاالیش��گاه بنزین یورو‪ 4‬نیز در‬ ‫بخش‌های مورد نیاز از نیروهای بومی باشند‪.‬‬ ‫‹ ‹اجرای چن�د طرح بزرگ دیگر در خراس�ان‬ ‫شمالی‬ ‫یحیی نیکدل‪ ،‬رییس سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫خراس��ان شمالی نیز در حاش��یه کلنگ‌زنی این طرح‪،‬‬ ‫از اجرای چند طرح بزرگ دیگر در خراس��ان ش��مالی‬ ‫کرمان‪ ،‬میزبان نهمین دوره المپیاد فرش کشوری‬ ‫ایمان دادگر‪-‬گروه استان‌ها‪ :‬نهمین دوره المپیاد کشوری فرش در‬ ‫کرمان برگزار ش��د و در دو بخش دانش‌آموزی و دانشجویی‪ ،‬با حضور‬ ‫اس��تادان و داوران و چهره‌های نامی فرش دس��تباف ایران‪ ،‬به مدت ‪3‬‬ ‫روز ادام��ه یافت‪ .‬در بخش دانش‌آموزی این المپیاد ش��رکت‌کنندگان‬ ‫در ‪ 3‬گرایش رنگرزی‪ ،‬بافت‪ ،‬طراحی و در بخش دانش��جویی عالوه بر‬ ‫رشته‌های فوق‪ ،‬در رشته گرایش مرمت نیز خود را محک زدند‪ .‬گفتنی‬ ‫است در بخش دانشجویی‪ ،‬دانشجویان رشته فرش از دانشگاه‌ها و مراکز‬ ‫آموزش عالی سراس��ر کشور حضور داشتند‪ .‬المپیاد فرش همه‌ساله به‬ ‫منظور انگیزه‌بخش��ی به نوجوانان و جوانان عالقه‌مند به هنر‪ -‬صنعت‬ ‫فرش دستباف و آشنایی هرچه بیشتر با این رشته برگزار می‌شود‪.‬‬ ‫س��خن گفت‪ ،‬او درباره اجرای طرح توسعه پتروشیمی‬ ‫در استان گفت‪ :‬طرح «پلی پروپیلن» یکی از طرح‌های‬ ‫مورد حمایت ماس��ت و با اجرایی ش��دن آن‪ ،‬در عمل‪،‬‬ ‫‪ 300‬ت��ا ‪ 330‬صنعت پایین‌دس��تی از محصوالت آن‬ ‫استفاده می‌کنند‪.‬‬ ‫نیکدل با اش��اره ب��ه اینکه البته‬ ‫سرمایه‌گذار (شرکت پتروشیمی)‬ ‫برای اجرای ای��ن طرح به دنبال‬ ‫برخی مشوق‌هاست‪ ،‬اضافه کرد‪:‬‬ ‫دولت در الیحه بودجه سال ‪،94‬‬ ‫پیش��نهاد کرده تمام واحدهایی که در شهرک صنعتی‬ ‫ی��ا مناطق ویژه اقتصادی مس��تقر می‌ش��وند از برخی‬ ‫معافیت‌ها برخوردار شوند‪ ،‬اگر این پیشنهاد به تصویب‬ ‫برس��د‪ ،‬کمک بزرگ��ی به س��رمایه‌گذاران محس��وب‬ ‫می‌شود‪ .‬او ادامه داد‪ :‬بر این اساس شرکت پتروشیمی‬ ‫درخواس��ت کرده ت��ا زمین جانمایی ش��ده در حوالی‬ ‫زمین‌های این شرکت‪ ،‬به عنوان منطقه ویژه اقتصادی‬ ‫مصوب شود‪.‬‬ ‫رییس س��ازمان صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت خراس��ان‬ ‫ش��مالی یادآوری کرد ک��ه موافقت‌هایی در این زمینه‬ ‫به دس��ت آمده اس��ت اما هنوز واگ��ذاری مدیریت آن‬ ‫به شرکت پتروشیمی یا ش��رکت شهرک‌های صنعتی‬ ‫قطعی نش��ده اس��ت‪ .‬به گفت��ه او‪ ،‬اینک��ه منطقه ویژه‬ ‫اقتص��ادی به زمی��ن موردنظر در حوالی پتروش��یمی‬ ‫منتقل شود یا به‌عنوان لکه و زیرمجموعه‌ای از منطقه‬ ‫ویژه اقتصادی فعالیت کند نیز در حال بررسی است‪ .‬به‬ ‫گفت��ه نیکدل‪ ،‬راه‌اندازی و ایجاد منطقه ویژه اقتصادی‬ ‫فرصتی برای همه سرمایه‌گذاری‌های جدید است‪.‬‬ ‫‹ ‹اح�داث پاالیش�گاه بنزین ی�ورو‪ 4‬درگیر امور‬ ‫اداری نشود‬ ‫در مراس��م کلنگ‌زنی بزرگترین‬ ‫پاالیش��گاه بنزین یورو‪ 4‬ش��رق‬ ‫کش��ور‪ ،‬حس��ین کوث��ری‪ ،‬امام‬ ‫جمع��ه ش��یروان نی��ز حض��ور‬ ‫داش��ت‪‌،‬او تاکید کرد ک��ه نباید‬ ‫عملیات احداث این مجموعه درگیر امور اداری شود تا‬ ‫مبادا مردم به نظام بی‌اعتماد ش��وند‪ ،‬مردم مسئوالن را‬ ‫محرم خود دانس��ته و چشم امید به این پروژه دارند تا‬ ‫زمانی که تحقق پیدا کند‪ .‬کوثری افزود‪ :‬امیدواریم این‬ ‫پاالیش��گاه هرچه سریع‌تر به‌منظور ایجاد اشتغال برای‬ ‫جوانان این منطقه راه‌‌اندازی شود‪.‬‬ ‫او ادام��ه داد‪ :‬کارخان��ه الیاف در ای��ن منطقه فعال‬ ‫ب��ود و ‪ 100‬خانوار نیز از محل این کارخانه معیش��ت‬ ‫می‌گذراندند اما با تعطیلی این کارخانه این مردم دیگر‬ ‫ش��غلی ندارند و امیدش��ان به راه‌اندازی این پاالیشگاه‬ ‫است‪.‬‬
‫‪trade@smtnews.ir‬‬ ‫تجارت بین‌الملل‬ ‫یکشنبه ‪ 17‬اسفند ‪ 17 - 1393‬جمادی االول ‪ 8 -1436‬مارس ‪ -2015‬شماره ‪ -175‬پیاپی ‪1493‬‬ ‫بریکس؛ اتحاد با هدف بهبود اقتصاد‬ ‫سعيد شمس – گروه تجارت‪« :‬بريکس»‬ ‫گروه��ي اس��ت اقتص��ادي که ب��ا تالش ‪۵‬‬ ‫اقتصاد نوظهور تش��کيل ش��ده تا بلکه مانع‬ ‫از يکه‌ت��ازي غرب و امريکا ش��ود‪ .‬روس��يه‪،‬‬ ‫چين‪ ،‬هند‪ ،‬برزيل و افريقاي جنوبي گردهم‬ ‫آمده‌ان��د بلک��ه فضاي��ي را پدي��د بياورند تا‬ ‫فرص��ت پيش��رفت اقتصادي‪ ،‬ب��دون حضور‬ ‫و تاثي��ر غ��رب و امريکا را ب��ه عنوان هدفي‬ ‫محق��ق ببينند‪ .‬اين گروه البته بعد از تحريم‬ ‫روسيه از سوي غرب‪ ،‬فضايي پر از چالش را‬ ‫تجربه کرد و حت��ي احتمال خروج برزيل و‬ ‫روس��يه هم در چند ماه گذشته پررنگ بود‬ ‫ت��ا با ترديد ب�� ‌ه آينده بريکس نگاه ش��ود و‬ ‫پرسش‌هايي با اين مضمون که «آيا بريکس‬ ‫مي‌تواند سيطره تجاري و مالي غرب و امريکا‬ ‫و نظم مسلط فعلي را با چالشي جدي مواجه‬ ‫کند» يا «نهادهاي در دس��ت احداث توسط‬ ‫بريک��س چطور با بانک‌ه��اي مطرح جهاني‬ ‫رقابت کنند» و‪ ...‬در اذهان طرح شود‪.‬‬ ‫تاثير مثبت کار گروهي و دس��تاوردي‬ ‫ک��ه عضويت در بريکس ب��راي ‪ ۵‬عضو‬ ‫اين گروه دارد‪ ،‬کش��ورهاي ديگر را هم‬ ‫مجاب کرده است تا رايزني‌هاي الزم را‬ ‫براي پيوستن به اين گروه شروع کنند‪.‬‬ ‫هم‌اکنون کش��ورهاي اندونزي و ترکيه‬ ‫به عن��وان کاندي��داي عضوي��ت کامل‬ ‫اين گ��روه ظرفيت مورد نظ��ر را دارند‬ ‫و کش��ورهاي آرژانتي��ن‪ ،‬مص��ر‪ ،‬ايران‪،‬‬ ‫نيجريه و س��وريه خواهان پيوس��تن به‬ ‫اين گروه هستند‪.‬‬ ‫‹ ‹هدف غرب؛ تحديد بريکس‬ ‫‹ ‹سهم بريکس در اقتصاد جهاني‬ ‫بريکس تا س��ال ‪۲۰۱۴‬میالدی‪ ،‬جمعيتي‬ ‫افزون‌ب��ر ‪ 3‬ميليارد نفر را در خود جاي داده‬ ‫ب��ود ک��ه ‪ ۴۰‬درصد از کل جمعي��ت دنيا را‬ ‫شامل مي‌شود‪ .‬ارزش توليد ناخالص داخلي‬ ‫اين کشورها برابر با ‪ ۱۶۰۳۹‬ميليارد دالر بود‬ ‫که ‪ ۲۰‬درص��د از توليد ناخالص داخلي دنيا‬ ‫را به خود اختص��اص مي‌دهد‪ .‬ارزش ذخاير‬ ‫خارجي اين کشورها در سال ‪۲۰۱۴‬میالدی‬ ‫برابر با ‪۴‬هزار ميليارد دالر اعالم شده است‪.‬‬ ‫ش��رح اين شرايط نش��انگر اين است که اگر‬ ‫عضوها بتوانند قوانيني مدون را تدوين کنند‬ ‫و همچنين بتوانند برنامه‌هاي تعيين شده را‬ ‫آنطور که بايد‪ ،‬اجراي��ي کنند هم مي‌توانند‬ ‫مشکالت داخلي خود را به طور چشمگيري‬ ‫کاه��ش بدهند و ه��م اينکه ب��ا همکاري و‬ ‫همراهي با يکديگر‪ ،‬جايگاهي شاخص و مهم‬ ‫را در عرصه اقتصاد جهاني به‌دست بياورند‪.‬‬ ‫‹ ‹همکاري‌هاي گروهي‬ ‫گ درون گروهي‬ ‫همکاري و تعامل تنگاتن ‌‬ ‫اصل��ي اصولي براي رس��يدن ب��ه هدف‌هاي‬ ‫تعيين ش��ده محس��وب مي‌ش��ود‪ .‬به همين‬ ‫دليل کش��ورهاي عضو بريکس تالش دارند‬ ‫تا با توس��عه همکاري‌ه��اي اقتصادي و داد‬ ‫و س��تدهاي تجاري در جهت بيش��تر شدن‬ ‫قدرت نفوذ بريک��س در معادالت اقتصادي‬ ‫قدم‌ه��اي الزم را بردارن��د و تاس��يس بانک‬ ‫توس��عه بريکس هم ب��ه همي��ن منظور به‬ ‫تصويب رس��يد تا با س��رمايه ‪ ۱۰۰‬ميليارد‬ ‫دالري شروع به کار کند‪ .‬بانک جديد توسعه‬ ‫براي تامين س��رمايه پروژه‌هاي زيربنايي در‬ ‫کش��ورهاي عض��و «بريکس» و کش��ورهاي‬ ‫در حال رش��د تاسيس مي‌شود‪ .‬کارشناسان‬ ‫به اي��ن نکته اش��اره مي‌کنند که س��اختار‬ ‫جدي��د گزينه صن��دوق بين‌الملل��ي پول و‬ ‫بان��ک جهاني خواهد بود ک��ه تحت کنترل‬ ‫امريکا ق��رار دارند و به‌تدري��ج نفوذ خود را‬ ‫ازدس��ت مي‌دهد‪ .‬ش��ايان ذکر است که در‬ ‫فعاليت بانک «بريکس» ب��ه آن پروژه‌هايي‬ ‫بيشتر توجه خواهد شد که از اين بنيادهاي‬ ‫مال��ي کم��ک درياف��ت نکردن��د‪ .‬همچنين‬ ‫امض��اي قراردادهاي تس��هيل تج��ارت بين‬ ‫اعضا و کاه��ش هزينه‌ه��اي گمرکي هم از‬ ‫طرح‌هاي ديگري بود که اعضاي بريکس آن‬ ‫را به تصويب رس��اندند که در نتيجه همين‬ ‫توافق بود که در اکتبر س��ال ‪ ،۲۰۱۴‬برزيل‬ ‫نگهداري اوراق قرض��ه و اوراق مالي دولتي‬ ‫امري��کا را ب��ه ‪ ۲۶۱/۷‬ميلي��ارد دالر تقليل‬ ‫داد همچنين هند اين ش��اخص را به ‪۷۷/۵‬‬ ‫ميلي��ارد دالر‪ ،‬چين ب��ه ‪ ۱/۲۵‬هزار ميليارد‬ ‫دالر و افريقاي جنوبي به ‪ ۱۰/۳‬ميليارد دالر‬ ‫تقليل داد‪.‬‬ ‫‹ ‹چرا بريکس مهم است؟‬ ‫نکت��ه قابل توجه کش��ورهاي بريکس‬ ‫پرجمعيت ب��ودن آنها از ي��ک طرف و‬ ‫از ط��رف ديگر داش��تن مناب��ع طبيعي‬ ‫و وس��عت قابل توجه است و همچنين‬ ‫آنها داراي باالترين رش��د اقتصادي بين‬ ‫ساير کش��ورهاي جهان هستند‪ .‬درباره‬ ‫چرايي اع�لام موجوديت گروهي به نام‬ ‫بريک��س بايد اين را در نظ��ر گرفت؛ از‬ ‫زماني که کشورها با مازاد توليد مواجه‬ ‫‪25‬‬ ‫بريک��س (‪ )BRICS‬ن��ام گروه��ي به رهب��ري قدرت‌هاي‬ ‫اقتصادي نوظهور اس��ت که از به هم پيوس��تن حرف نخست‬ ‫نام انگليس��ي کشورهاي عضو برزيل‪ ،‬روس��يه‪ ،‬هند‪ ،‬چين و‬ ‫افريقاي جنوبي تشکيل شده‌اس��ت‪ .‬در ابتدا اين گروه بريک‬ ‫نام داش��ت اما پس از پيوس��تن افريقاي جنوبي‪ ،‬به بريکس‬ ‫تغيير نام يافت‪ .‬هرچند اعضاي گروه بريکس همگي به غيراز‬ ‫روس��يه در رده کش��ورهاي در حال توسعه يا اقتصادهاي در‬ ‫حال ظهور هستند اما به واسطه اقتصادهايي با رشد پرشتاب‬ ‫و فراگير و نفوذ تاثيرگذار بر امور جهاني و منطقه‌اي از ديگر‬ ‫کش��ورها متمايز مي‌شوند‪ .‬بريکس نمايانگر نيمي از جمعيت‬ ‫جهان اس��ت و ‪۲۸‬درصد قدرت اقتصادي دني��ا را در اختيار‬ ‫دارد‪ .‬ايده شکل‌گيري گروهي به نام بريک‪ ،‬در سال ‪۲۰۰۱‬م‬ ‫شده‌اند تجارت نقش ممتازي در روابط‬ ‫کش��ورها ايجاد کرده اس��ت و اساسا بر‬ ‫اس��اس تئوري نس��بي ري��کاردو گاهي‬ ‫کش��وري در تولي��د کااليي ب��ه چنان‬ ‫مهارت��ي رس��يده که کش��ورهاي ديگر‬ ‫درصورتي که بخواهند آن کاال را توليد‬ ‫کنن��د بايد هزينه‌اي چند برابر پرداخت‬ ‫کنن��د و برعک��س ممکن اس��ت کاالي‬ ‫ديگر در کشوري مش��ابه چنين نقشي‬ ‫را بازي کند‪ .‬اينجاس��ت ک��ه تجارت و‬ ‫اس��تفاده از مزيت نسبي کشورها امري‬ ‫پس��نديده و مق��رون به صرفه اس��ت‪.‬‬ ‫از س��وي ديگ��ر ب��ه‌دليل تن��وع توليد‬ ‫کااله��ا و خدم��ات و توس��ع ‌ه يافتگ��ي‬ ‫کش��ورها‪ ،‬امکان ايج��اد ظرفيت خالي‬ ‫ازس��وي موسسه س��رمايه‌گذاري گلدمن‌س��اکس‪ ،‬به منظور‬ ‫پيش‌بين��ي وضعي��ت اقتصادي جهان و قدرت‌ه��اي برتر آن‬ ‫در نيم قرن آينده مطرح ش��د‪ .‬جيم اونيل نخس��تين بار نام‬ ‫مخف��ف اين گ��روه را در تيتر يک روزنام��ه اقتصادي به کار‬ ‫برد‪ .‬در ش��صت و يکمي��ن اجالس مجمع عمومي س��ازمان‬ ‫ملل متح��د وزراي امورخارجه کش��ورهاي برزيل‪ ،‬روس��يه‪،‬‬ ‫هن��د و چي��ن گفت‌وگوهاي مقدماتي را آغ��از کردند‪ .‬بعد از‬ ‫اين اجالس‪ ،‬رهبران ارش��د بريک‪ ،‬در ‪ ۴‬نشست ديپلماتيک‬ ‫ديگ��ر (يکاترينبورگ‪ ،‬س��ائوپائولو‪ ،‬ژاپن و لن��دن) به منظور‬ ‫محکم ساختن پايه‌هاي شکل‌گيري اين گروه شرکت کردند‪.‬‬ ‫همچنين با اضافه شدن افريقاي جنوبي‪ ،‬اين جمع ‪ ۴‬عضوي‪،‬‬ ‫‪ ۵‬ضلعي شد و از بريک به بريکس تغيير نام داد‪.‬‬ ‫در کش��ورهاي توس��عه‌‌يافته بسيار کم‬ ‫بوده در نتيجه برخي از اين کش��ورهاي‬ ‫ب��ه‌دنب��ال بازاره��اي جديد هس��تند‪.‬‬ ‫کشورهاي در حال توسعه ظرفيت خالي‬ ‫براي توليد و مص��رف فراوان دارند ولي‬ ‫به‌دليل کمبود امکانات زيرس��اختي نه‬ ‫فرصت س��رمايه‌گذاري براي آنها ايجاد‬ ‫مي‌ش��ود و ن��ه تولي��د انب��وه و مصرف‬ ‫انبوه‪ .‬در اين بين کشورهاي جديدي با‬ ‫عنوان کش��ورهاي نوظهور با بکارگيري‬ ‫همه ظرفيت‌هاي سياس��ي‪ ،‬مديريتي و‬ ‫اقتصادي توانس��ته‌اند از س��اير کشورها‬ ‫فاصله بگيرند و با تجربه کردن نرخ‌هاي‬ ‫رش��د اقتصادي دورقمي‪ ،‬همه نگاه‌ها را‬ ‫به سوي خود جلب کنند‪ .‬چين از جمله‬ ‫اين کشورهاس��ت که توانس��ته‌ در چند‬ ‫سال گذشته ابتدا کشور آلمان و سپس‬ ‫در سال گذشته ژاپن را پشت سر بگذارد‬ ‫و ام��روز جايگاه دومين اقتصاد جهان را‬ ‫پس از امريکا کسب کند‪ .‬البته با چنين‬ ‫روند و رش��د ش��تاباني ب��ه‌‌زودي چين‪،‬‬ ‫امريکا را نيز پشت‌س��ر خواهد گذاشت‪.‬‬ ‫پ��س از چين‪ ،‬هند‪ ،‬روس��يه و برزيل و‬ ‫در نهاي��ت افريقاي‌جنوب��ي نيز چنين‬ ‫وضعيتي دارند؛ يعني با رشد شتابان در‬ ‫حال نزديک‌شدن به کشورهاي ثروتمند‬ ‫جهان هس��تند‪ .‬اين کشورها اتحادي به‬ ‫نام گروه بريکس تشکيل داده‌اند‪.‬‬ ‫‹ ‹کش�ورهاي خواهان پيوس�تن به‬ ‫بريکس‬ ‫مخالفت با گروهي ک��ه هدفي غير از‬ ‫مقابل��ه با س��لطه‌گري در اقتصاد ندارد‪،‬‬ ‫ام��ري طبيع��ي به ش��مار م��ي‌رود‪ .‬به‬ ‫همين دليل در اين چند س��ال مشاهده‬ ‫شده اس��ت که تصميم‌گيران اقتصادي‬ ‫کشورهاي توسعه‌يافته اقداماتي را براي‬ ‫منح��ل کردن يا حداق��ل خنثي کردن‬ ‫بريکس در دستور کار قرار دادند‪ .‬از اين‬ ‫دست‪ ،‬مي‌توان به بحران اوکراين اشاره‬ ‫کرد‪ .‬بحران کريمه ريشه در تالش غرب‬ ‫ب��راي محدود کردن اعض��اي اين گروه‬ ‫داش��ت‪ .‬همچني��ن مي‌توان ب��ه اخراج‬ ‫روس��يه از گروه هش��ت اش��اره کرد‪ .‬با‬ ‫اين حال بريکس همچنان با رشد قابل‬ ‫توجهي در حال س��ير در مسير رسيدن‬ ‫به اهداف اس��ت و به نظر نمي‌رس��د که‬ ‫تح��رکات مخالف��ان اين گ��روه‪ ،‬راه به‬ ‫جايي ببرد‪.‬‬ ‫‹ ‹ايران و بريکس‬ ‫تج��ارت يک��ي از مولفه‌ه��اي اصل��ي‬ ‫پيش��رفت در اقتصاد اس��ت و به همين‬ ‫دلي��ل تالش براي تعامل با کش��ورها و‬ ‫همچنين ائتالف‌ه��ا‪ ،‬يکي از برنامه‌هاي‬ ‫اصل��ي هر کش��وري به ش��مار مي‌رود‪.‬‬ ‫ايران در شرايطي که تحت تحريم غرب‬ ‫قرار دارد‪ ،‬همکاري با کش��ورهاي عضو‬ ‫بريکس را يکي از اولويت‌هاي اقتصادي‬ ‫خود مي‌دان��د و درحال‌حاضر هم يکي‬ ‫از گزينه‌هاي جدي براي رفتن به جمع‬ ‫اي��ن گروه اس��ت‪ .‬با اين ح��ال ايران با‬ ‫اعضاي اين گروه به ط��ور جداگانه داد‬ ‫و س��تدي جدي دارد‪ .‬طبق آمار رسمي‬ ‫گمرک در پايان يازدهمين ماه از س��ال‬ ‫‪ ،۱۳۹۳‬با چي��ن نزديک به ‪ ۱۲‬ميليارد‬ ‫دالر در بحث واردات و حدود ‪ ۹‬ميليارد‬ ‫دالر صادرات داش��ته اس��ت‪ .‬همچنين‬ ‫واردات اي��ران از برزي��ل ‪ ۳۲۰‬ميليون‬ ‫دالر‪ ،‬هندوس��تان ي��ک ميلي��ارد دالر‪،‬‬ ‫افريق��اي جنوبي ‪ ۲۵‬ميلي��ون دالر و از‬ ‫روسيه حدود ‪ 600‬ميليون دالر است‪ .‬در‬ ‫بخش صادرات هم ايران به هندوس��تان‬ ‫‪ ۶۵‬ميلي��ون دالر‪ ،‬به برزيل ‪ ۳۰‬ميليون‬ ‫دالر‪ ،‬ب��ه افريق��اي جنوب��ي ‪۱۷‬ميليون‬ ‫دالر و به روس��يه هم به نزديک به ‪۲۷۰‬‬ ‫ميليون دالر به‌عنوان شريکي جدي کاال‬ ‫فروخته اس��ت‪ .‬آمار اعالم ش��ده نشان‬ ‫مي‌دهد که اي��ران فقط با چين تعاملي‬ ‫جدي دارد و اگر پيوس��تنش به بريکس‬ ‫عملي ش��ود مي‌تواند با ‪ ۴‬کش��ور ديگر‬ ‫هم در حد قابل‌توجهي شراکت تجاري‬ ‫را تجربه کند‪.‬‬ ‫‹ ‹چشم‌انداز‬ ‫اهداف ‪ ۵‬کشور عضو بريکس‬ ‫هند‪ :‬هند با ايجاد اتحادي در بين ‪ ۵‬کشور با تبادل تجربيات‪،‬‬ ‫توانسته به نتايج و پيشرفت‌هاي خوبي برسد و اکنون به عنوان‬ ‫يک قطب فناوري اقتصادي جهان در حال قدرت است‪.‬‬ ‫چين‪ :‬چين به عنوان کش��وري در حال توس��عه‪ ،‬به دنبال‬ ‫ش��رکاي جديد براي خود مي‌باشد‪ .‬کشوري که امريکا و اروپا‬ ‫رقيب آن هستند و سعي دارند به نوعي توسعه‌اش را مديريت‬ ‫کنن��د‪ .‬به همين خاطر چين به دنبال ش��رکايي در راس��تاي‬ ‫ارتباطات خود مي‌شود تا بتواند توسعه پيدا کند‪.‬‬ ‫افريقاي جنوبي‪ :‬افريقاي جنوبي به دنبال توس��عه‌يافتگي‬ ‫اس��ت و در شرايط فعلي س��عي دارد در راستاي منافع ملي‪،‬‬ ‫توليد ناخالص داخلي و رش��د اقتصادي‪ ،‬خود را توس��عه داده‬ ‫و در صحنه بين‌المللي حضور داش��ته باش��د‪ .‬افريقاي جنوبي‬ ‫آخرين عضو گروه بريکس اس��ت‪ .‬يعن��ي با توجه به موفقيت‬ ‫کشورهاي بريکس در صحنه بين‌المللي و توسع ‌ه کشور خود‪،‬‬ ‫افريقاي جنوبي مايل به عضويت در اين گروه بود و با شرايطي‬ ‫که در افريقا داشت‪ ،‬توانست در اين گروه عضو شود‪.‬‬ ‫روس�يه‪ :‬بعد از فروپاش��ي شوروي س��ابق‪ ،‬روسيه بدترين‬ ‫وضعيت اقتصادي را از نظر توليد داخلي داشت‪ .‬مسکو از نظر‬ ‫جهاني و رقابت با اروپايي‌‌ها و فش��ار اقتصاد جهاني بر روسيه‪،‬‬ ‫يک دهه مش��کالت داش��ت اما با تشکيل س��ازمان بريکس‬ ‫و عضويت ‪ ۵‬قطبي کش��ورها‪ ،‬روس��يه جان ت��ازه‌اي گرفت و‬ ‫توانست اين مشکالت را به‌تدريج کنار بگذارد‪.‬‬ ‫برزي�ل‪ :‬برزي��ل تا ‪ ۳۰‬س��ال پي��ش يک��ي ازبدهکارترين‬ ‫کش��ورهاي جهان بود اما اکنون برزيل قدرت شش��م اقتصاد‬ ‫جهان اس��ت‪ .‬با توجه به سياس��ت‌هايي حزب کارگر برزيل و‬ ‫مديريت دولت داس��يلوا (رييس‌جمه��وري قبلي برزيل)‪ ،‬اين‬ ‫کش��ور تبديل به يکي از کش��ورهاي صنعت��ي و برتر اقتصاد‬ ‫جهان شد‪.‬‬ ‫طبق مطالعات س��ال ‪ ۲۰۱۴‬میالدی‪،‬‬ ‫در صورت��ي ک��ه کش��ورهاي عضو اين‬ ‫سازمان تا سال ‪ ۲۰۳۵‬م با نرخي مشابه‬ ‫نرخ رش��د اقتصادي سال ‪ ۲۰۱۳‬م رشد‬ ‫کنند‪ ،‬يعني متوسط نرخ رشد اقتصادي‬ ‫آنها افزون‌بر ‪ ۵‬درصد باش��د‪ ،‬در س��ال‬ ‫‪ ۲۰۳۵‬م ارزش اقتصادي اين کش��ورها‬ ‫برابر با کش��ورهاي گروه ‪ 7‬مي‌ش��ود و‬ ‫مي‌توانند جايگاهي مش��ابه کش��ورهاي‬ ‫گروه ‪ 7‬در اقتصاد دنيا داش��ته باش��ند‪.‬‬ ‫همچنين در صورت تداوم رش��د کنوني‬ ‫اقتص��اد چين تا س��ال ‪ ۲۰۲۷‬میالدی‪،‬‬ ‫ارزش اقتصاد اين کشور از امريکا بيشتر‬ ‫خواهد بود و تا سال ‪ ۲۰۱۷‬میالدی هند‬ ‫مي‌تواند با پش��ت س��ر گذاشتن فرانسه‬ ‫ب��ه پنجمين اقتصاد ب��زرگ دنيا تبديل‬ ‫شود‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫‌ظرفيت‌هاي‬ ‫بريکس‬ ‫بهرام اميراحمديان‬ ‫کارشناس روسيه‬ ‫بريکس براي مقابله با گروه ‪ ۸‬و ‪ ۲۰‬تش��کيل شده‬ ‫اس��ت تا بلکه اعضاي اين گروه بتوانن��د از يکه‌تازي‬ ‫غرب و امريکا در فض��اي اقتصادي جهان جلوگيري‬ ‫کنن��د و از اين طريق در مناس��بات مالي بين‌الملل‪،‬‬ ‫حرف‌ه��اي بيش��تر و جدي‌تري براي گفتن داش��ته‬ ‫باشند‪ .‬در‌واقع اينها مخالف يکجانبه‌گرايي غرب و به‬ ‫طور مش��خص امريکا هستند و عالقه‌مند به تشکيل‬ ‫جهان��ي چند قطبي‌اند و به همي��ن دليل ائتالفي را‬ ‫ب��ه وج��ود آورده‌اند تا ب��ا همراهي يکديگ��ر بتوانند‬ ‫مطالب��ه جدي خ��ود را به امري محق��ق بدل کنند‪.‬‬ ‫آن هم در ش��رايطي که چين‪ ،‬روسيه‪ ،‬هند‪ ،‬برزيل و‬ ‫افريقاي‌جنوبي س��اختاري ناهمگون دارند و بايدها و‬ ‫نبايدهاي اقتصادي و حتي نظام سياسي‌شان شباهتي‬ ‫به‌ه��م ندارد اما با اين وج��ود گردهم آمده‌اند تا بلکه‬ ‫بتوانن��د نظام جهاني اقتصاد را از س��لطه قدرت‌هاي‬ ‫برتر خارج کنند‪ .‬درب��اره احتمال موفقيت اين گروه‬ ‫بايد يادآور ش��د که آنه��ا هم‌اکنون نيمي از جمعيت‬ ‫جه��ان را زير نظر خود مي‌بينن��د و همچنين منابع‬ ‫غن��ي طبيعي که در اين ‪ ۵‬کش��ور وج��ود دارد‪ ،‬اين‬ ‫ذهنيت را در اذهان اقتص��ادي به وجود مي‌آورد که‬ ‫«بريکس» درباره برنامه‌ريزي کارشناسي و همچنين‬ ‫اجرايي ش��دن صحيح آنها مي‌تواند نس��بت به موفق‬ ‫ش��دن اميد زيادي داش��ته باش��د و فض��اي اقتصاد‬ ‫جهاني را به ش��کلي درآورد تا ديگر ادعاهاي غرب و‬ ‫امري��کا مبني ب��ر پدرخواندگي اقتص��اد رنگ ببازد‬ ‫تا بلک��ه از اي��ن طري��ق اقتصادهاي ريز و درش��ت‬ ‫در ش��رايطي برابر ب��ا هم به تعام��ل بپردازند و هيچ‬ ‫گزينه‌اي نس��بت به گزينه‌هاي ديگر برتري نداش��ته‬ ‫باش��د‪ ،‬چراک��ه تماي��ز در موقعيت کش��ورها باعث‬ ‫ل منفعت و سودآوري به‌طور مساوي‬ ‫مي‌ش��ود احتما ‌‬ ‫نباشد‪.‬‬ ‫روي خط بين‌الملل‬ ‫مبارزه با فساد در چين‬ ‫ايرنا‪ :‬راهبرد اصلي س��ال ‪۲۰۱۵‬م حزب کمونيس��ت‬ ‫چين مبارزه جدي و بدون چشم‌پوش��ي با فس��اد در‬ ‫جنبه‌ه��اي مختلف به‌ويژه اقتص��ادي و نقطه آغاز آن‬ ‫هم از س��ران اين کش��ور اعالم ش��د‪ .‬رييس‌جمهوري‬ ‫چين با تاکيد بر اينکه مبارزه با فساد اقتصادي يکي از‬ ‫محوري‌ترين برنامه‌هاي دولت در سال ‪۲۰۱۵‬م است‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬مبارزه با فساد‪« ،‬جنگ با ببرها و مگس‌هاست»‬ ‫به اين معنا که دس��ت‌هاي قوي در کشور وجود دارد‬ ‫که باندهاي فساد را هدايت مي‌کنند و بايد قطع شوند‪.‬‬ ‫به گزارش ايرنا‪ ،‬شي جين پينگ که روز جمعه در يکي‬ ‫از کارگروه‌هاي کنگره ملي خلق چين سخن مي‌گفت‪،‬‬ ‫بار ديگر از همه دس��تگاه‌هاي قضاي��ي و امنيتي اين‬ ‫کش��ور خواست با ش��دت هرچه بيشتر با پديده فساد‬ ‫اقتص��ادي مبارزه کنند‪ .‬وي تاکيد ک��رد که مبارزه با‬ ‫فس��اد اقتصادي و بررس��ي در اين زمینه بايد ابتدا از‬ ‫نهادها و موسس��ات دولتي ش��روع شود و کوچکترين‬ ‫س��هل‌انگاري در اين رابطه از سوي نهادهاي ذي‌ربط‬ ‫پذيرفتني نيست‪ .‬عالي‌ترين مقام کشور چين افزود‪ :‬ما‬ ‫به عنوان اعضاي حزب کمونيست بايد ابتدا از خودمان‬ ‫شروع کنيم‪ ،‬بنابراين در امر نظارت بر نهادهاي حزبي‬ ‫و دولت��ي حتي يک لحظه س��هل‌انگاري قابل اغماض‬ ‫نيست‪ .‬رييس‌جمهوري چين همچنين مبارزه با فساد‬ ‫اقتصادي را به درخت فاس��دي تشبيه کرد که بايد از‬ ‫ريشه کنده شود‪.‬‬ ‫تالش براي نجات اقتصاد اروپا‬ ‫ف�ارس‪ :‬رييس کل بان��ک مرکزي اتحادي��ه اروپا از‬ ‫تزري��ق ‪ 1/14‬هزار ميليارد يورو ب��ه اقتصاد اتحاديه‬ ‫اروپا در ماه‌ه��اي آينده خبر داد‪ .‬اين اقدام در زمينه‬ ‫جلوگي��ري از بازگش��ت اروپا به رکود ش��ديد انجام‬ ‫س کل بان��ک مرکزي‬ ‫مي‌ش��ود‪ .‬ماري��و درگ��ي‪ ،‬ريي ‌‬ ‫اتحادي��ه اروپا از آغاز طرح تزريق ‪ ۱/۱۴‬هزار ميليارد‬ ‫يورو ب��ه اقتصاد اتحاديه اروپا خب��ر داد‪ .‬اين طرح با‬ ‫خريد اوراق قرض��ه دولت‌هاي اروپاي��ي و همچنين‬ ‫خري��د دارايي‌ه��اي بخ��ش خصوص��ي در س��طح‬ ‫اتحاديه اروپا انجام خواهد ش��د‪ .‬براس��اس گفته اين‬ ‫مقام اقتصادي اروپايي‪ ،‬براس��اس اي��ن طرح ماهانه‬ ‫‪۶۰‬ميلي��ارد ي��ورو به اقتص��اد اتحاديه اروپ��ا تزريق‬ ‫خواهد ش��د‪ .‬اج��راي اي��ن ط��رح در روز ‪ ۲۲‬ژانويه‬ ‫امس��ال از س��وي مقامات بانک مرکزي اتحاديه اروپا‬ ‫تصميم‌گيري شده است‪ .‬بنابر اعالم درگي‪ ،‬اين طرح‬ ‫تا ماه سپتامبر سال ‪ ۲۰۱۶‬ادامه خواهد يافت‪ .‬درحال‬ ‫‌حاضر کاهش تورم در س��طح اتحاديه اروپا و نگراني‬ ‫مقامات نسبت به ورود دوباره اقتصاد اين اتحاديه به‬ ‫رکود شديد‪ ،‬بانک مرکزي اين اتحاديه را بر آن داشته‬ ‫اس��ت تا چنين حجم بااليي از پ��ول را وارد اقتصاد‬ ‫آن کند‪.‬‬
‫اخبار نمایشگاهی‬ ‫مهمان ویژه نمایشگاه کتاب‬ ‫تهران مشخص شد‬ ‫مهر‪ :‬قائم‌مقام بیست‌وهش��تمین نمایشگاه بین‌المللی‬ ‫کت��اب تهران‪ ،‬عم��ان را به‌عن��وان مهم��ان ویژه این‬ ‫نمایشگاه معرفی کرد‪ .‬امیرمسعود شهرام‌نیا‪ ،‬قائم‌مقام‬ ‫بیست‌وهش��تمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران با‬ ‫اشاره به دیدار با مقامات عمانی گفت‪ :‬روز چهارشنبه‬ ‫‪ ۱۳‬اس��فند جلس��ه‌ای به هم��راه محمود آم��وزگار با‬ ‫قائم‌مقام وزیر اطالع‌رسانی کشور عمان برگزار شد‪.‬‬ ‫ب��ه گفته وی در این دیدار نامه دعوت وزیر فرهنگ‬ ‫و ارشاد اس�لامی و رییس بیست‌وهشتمین نمایشگاه‬ ‫کت��اب ته��ران درباره مهم��ان ویژه ش��دن عمان در‬ ‫نمایش��گاه کتاب س��ال ‪ ،۱۳۹۴‬تقدیم مقامات عمانی‬ ‫شد‪ .‬وی افزود‪ :‬قائم‌مقام وزیر اطالع‌رسانی عمان ضمن‬ ‫اس��تقبال و پذیرش این دعوت از آمادگی کش��ورش‬ ‫برای حضور در نمایشگاه کتاب تهران خبر داد‪.‬‬ ‫همچنین وی اعالم کرد که کارگروهی متش��کل از‬ ‫‪ 3‬وزارتخانه اطالع‌رس��انی‪ ،‬وزارت فرهنگ و میراث و‬ ‫وزارت اوق��اف عمان برای حضور در نمایش��گاه کتاب‬ ‫تهران پیگیری و برنامه‌ریزی الزم را انجام خواهند داد‪.‬‬ ‫نمایشگاه کتاب تهران از ‪ ۱۶‬تا ‪ ۲۶‬اردیبهشت ‪۱۳۹۴‬‬ ‫در مصالی بزرگ امام خمینی(ره) برگزار می‌شود‪.‬‬ ‫معرفی جشن نوروز‬ ‫در مدارس سراسر انگلیس‬ ‫ایرنا‪ :‬موسس��ه «بریتیش کانس��یل» روز پنجش��نبه‬ ‫همزمان با برپایی نمایش��گاه عک��س «روح نوروز» در‬ ‫لندن‪ ،‬اعالم کرد برای نخس��تین‌بار یک بس��ته جدید‬ ‫آموزش��ی به منظ��ور معرفی فرهنگ اصی��ل ایرانی و‬ ‫جشن باس��تانی نوروز در اختیار مدارس انگلیس قرار‬ ‫داده است‪ .‬دنی وایتهد‪ ،‬مدیر موسسه بریتیش کانسیل‬ ‫(موسس��ه بین‌الملل��ی روابط فرهنگ��ی و فرصت‌های‬ ‫آموزش��ی) در گفت‌وگو با ایرنا گفت‪ :‬این بسته جدید‬ ‫آموزش��ی از پنجش��نبه در مدارس انگلیس رونمایی‬ ‫شده اس��ت‪ .‬وی افزود‪ :‬در این بس��ته آموزشی تالش‬ ‫شده با معرفی فرهنگ غنی ایرانی در فضای آموزشی‬ ‫انگلیس‪ ،‬مدارس و معلمان انگلیسی را نسبت به درک‬ ‫بهتر این فرهنگ کمک کنیم‪.‬‬ ‫موسسه بریتیش کانسیل در همین ارتباط با انتشار‬ ‫بیانیه‌ای با اش��اره به اینک��ه میلیون‌ها نفر در انگلیس‬ ‫ازمجموع ‪300‬میلیون نفر در سراس��ر جهان‪ ،‬نوروز را‬ ‫جش��ن می‌گیرند‪ ،‬اعالم کرد‪ :‬در آس��تانه فرا رسیدن‬ ‫عید باس��تانی نوروز‪ ،‬این موسس��ه از بس��ته آموزشی‬ ‫فرهن��گ ایران��ی رونمایی ک��رد ک��ه در آن‪ ،‬فرهنگ‬ ‫اصیل ایرانی برای مدارس ابتدایی و معلمان انگلیسی‬ ‫معرفی و تنظیم شده است‪ .‬دنی وایتهد‪ ،‬مدیر موسسه‬ ‫«بریتیش کانس��یل» در این بیانی��ه مطبوعاتی اعالم‬ ‫ک��رد‪ :‬امیدوارم این بس��ته آموزش��ی بتواند تصویری‬ ‫صحیح از فرهنگ‌های بین‌المللی که الزمه زندگی در‬ ‫قرن بیست‌ویکم هستند‪ ،‬ارائه کند‪.‬‬ ‫براس��اس بیانی��ه بریتی��ش کانس��یل‪ ،‬این بس��ته‬ ‫آموزشی شامل طرح‌های آموزش��ی‪ ،‬تکالیف روزانه و‬ ‫موضوعاتی برای جلسات اجتماعات درون آموزشی در‬ ‫زمینه ش��ناخت فرهنگ ایرانی‪ ،‬موس��یقی‪ ،‬هنر و ایام‬ ‫ملی ایران اس��ت‪ .‬در این بیانیه همچنین با اش��اره به‬ ‫محبوبیت ایران در منطقه تصریح ش��ده است‪ :‬اگرچه‬ ‫این کش��ور در سال‌های اخیر با تحریم مواجه بوده اما‬ ‫بزرگترین اقتصاد منطقه خاورمیانه را در دست دارد‪.‬‬ ‫بریتیش کانس��یل در این بیانی��ه تصریح کرد‪ :‬ایران‬ ‫امن‌ترین و پایدارترین کش��ور در خاورمیانه است و به‬ ‫همین منظور برای انگلیس از اهمیت ویژه‌ای برخوردار‬ ‫اس��ت؛ این کش��ور از فرهنگ غنی‪ ،‬ادبیات با ارزش و‬ ‫به‌‌ویژه از استاندارد باالی علمی برخوردار است‪.‬‬ ‫بریتیش کانسیل پیش��تر اعالم کرده بود در زمینه‬ ‫اجرای «پروژه فرهنگی ایران و بریتانیا» که از س��وی‬ ‫این موسس��ه مدیریت می‌شود قرار است در شهرهای‬ ‫لن��دن در طول س��ال‌جاری میالدی و تا م��اه آوریل‬ ‫جش��نواره‌هایی با عناوین و موضوعات مختلف هنری‪،‬‬ ‫معماری و فرهنگی برگزار شود‪.‬‬ ‫ه��دف از این جش��نواره‌ها که از س��وی «بریتیش‬ ‫کانس��یل» برگزار خواهد شد‪ ،‬تقویت ارتباط فرهنگی‬ ‫میان دو کشور و ارتقای آگاهی شهروندان انگلیسی از‬ ‫تاریخ کهن ایران زمین‪ ،‬عنوان شده است‪.‬‬ ‫بریتی��ش کانس��یل همچنین اقدام ب��ه برپایی یک‬ ‫نمایش��گاه عکس با عنوان «روح نوروز» در محل این‬ ‫موسسه در قلب لندن کرد‪.‬‬ ‫در ای��ن نمایش��گاه که تا ‪ 15‬ماه م��ی‌ادامه خواهد‬ ‫داش��ت‪ ،‬عکس‌ها و تصاویر دیجیتالی از مراسم جشن‬ ‫نوروز در کش��ورهای ای��ران‪ ،‬افغانس��تان‪ ،‬آذربایجان‪،‬‬ ‫عراق‪ ،‬قزاقس��تان‪ ،‬پاکس��تان و ازبکس��تان به نمایش‬ ‫گذاشته شده است‪.‬‬ ‫موسس��ه بریتیش کانس��یل همچنین با اش��اره به‬ ‫برگزاری جش��ن نوروز در انگلیس گفته است‪ ،‬درحال‬ ‫حاضر این جش��ن به‌عن��وان بخش��ی از رویدادهای‬ ‫فصل��ی فرهنگ��ی ای��ران ‪ -‬انگلیس در این کش��ور‬ ‫شناخته می‌شود‪.‬‬ ‫‪26‬‬ ‫یکشنبه ‪ 17‬اسفند ‪ 17 - 1393‬جمادی االول ‪ 8 -1436‬مارس ‪ -2015‬شماره ‪ -175‬پیاپی ‪1493‬‬ ‫اکسپو‬ ‫‪trade@smtnews.ir‬‬ ‫اکسپوتوگرافي؛ جمهوري آذربايجان‬ ‫مدرن‬ ‫مثل انعکاس باکو‬ ‫گروه تجارت‪ :‬از ميان حدود ‪ ۵۰‬کش��وري‬ ‫که براي اکس��پوی ميالن آماده مي‌شوند تا‬ ‫ام��روز ما تنها موفق به بررس��ي ‪ ۱۰‬مورد از‬ ‫آنها شده‌ايم‪ .‬اين بدان معناست که هنوز راه‬ ‫زي��ادي داريم تا بتوانيم ي��ک پرونده تمام و‬ ‫کمال از اکس��پوی ميالن به مخاطبان خود‬ ‫ارائه کني��م‪ .‬با نگاهي گذرا ب��ه جدول بلند‬ ‫باالي کش��ورهاي حاضر در شهرک اکسپو‪،‬‬ ‫مي‌توان از هر گوشه اين کره خاکي‪ ،‬کشوري‬ ‫را به عنوان نماينده پيدا کرد که مسئوالن و‬ ‫متوليان نمايشگاهي آن قصد دارند‪ ،‬با حضور‬ ‫در ايتالي��ا و ساخت‌وس��ازي منحصر‌به‌فرد‪،‬‬ ‫چهره‌اي متفاوت از خودش��ان نشان بدهند‪.‬‬ ‫در اين گزارش به سراغ جمهوري آذربايجان‬ ‫رفتيم‪ .‬کشوري آسيايي که آن را پل فرهنگي‬ ‫آسيا با ديگر قاره‌هاي جهان مي‌دانند‪.‬‬ ‫‹ ‹هر روز نزديک‌تر به کمال اقتصادي‬ ‫جمه��وري آذربايج��ان پرجمعيت‌تري��ن‬ ‫کش��ور در ميان جمهوري‌هاي قفقاز است‪.‬‬ ‫در س��ال ‪۲۰۱۴‬م جمعي��ت آن ب��ه ‪9/3‬‬ ‫ميليون نفر رس��يد‪ .‬از اين ميزان‪ ۵۳ ،‬درصد‬ ‫شهرنش��ين و ‪ ۴۷‬درصد در روستاها زندگي‬ ‫مي‌کنند‪ .‬حدود ‪ ۹۳‬درصد از مردم جمهوري‬ ‫آذربايجان مس��لمان (به‌طور عمده شيعه)‪،‬‬ ‫‪ 2/5‬درص��د ارتدوک��س روس و باق��ي آنها‬ ‫تو‌گاز‪،‬‬ ‫مسيحي هس��تند‪ .‬درحال ‌حاضر نف ‌‬ ‫يک��ي از مهم‌ترين منابع درآمد این کش��ور‬ ‫را تش��کيل مي‌دهد‪.‬اما مقامات اين کش��ور‬ ‫قص��د ندارند که اقتصاد خ��ود را تنها دربند‬ ‫درآمدهاي نفتي نگ��ه دارند‪ .‬اين طرز تفکر‬ ‫سبب شده تا جمهوری آذربايجان از ابتداي‬ ‫سال ‪ ۲۰۰۰‬ميالدي تالش‌هاي گسترده‌اي‬ ‫را آغ��از کن��د و به کس��ب درآم��د از منابع‬ ‫غيرنفتي نيز اهميت ويژه‌اي قائل شود‪.‬‬ ‫براساس آمار ارائه ش��ده از‌سوي نهادهاي‬ ‫دولتي کشور آذربايجان‪ ،‬درآمدهاي غيرنفتي‬ ‫این کش��ور در نیمه نخست س��ال ‪۲۰۱۴‬م‬ ‫بي��ش از ‪ 7‬درص��د افزايش داش��ته اس��ت‪.‬‬ ‫در ص��در بخش‌ه��اي درآم��د‌زاي جمهوری‬ ‫آذربايجان‪ ،‬توليد پوشاک‪ ،‬مصالح ساختماني‪،‬‬ ‫فرآورده‌ه��اي چوبي و دام��داري قرار دارند‪.‬‬ ‫تالش‌ه��اي مختلف ب��راي افزايش صادرات‬ ‫غيرنفتي سبب شده تا جمهوري آذربايجان‬ ‫در نيم��ه نخس��ت س��ال ‪۲۰۱۴‬م موفق به‬ ‫کسب درآمدي به ارزش ‪ ۲۸‬ميليارد و ‪۷۰۰‬‬ ‫ميليون يورو شود که در حدود ‪ 56/3‬درصد‬ ‫آن صادرات غيرنفتي است‪.‬‬ ‫تمام قسمت‌هاي پاويون‬ ‫جمهوری آذربايجان داراي‬ ‫جذابيت‌هاي بصري است‪.‬‬ ‫گذشته از شکل طراحي‬ ‫داخلي که به عقيده ما بسيار‬ ‫جذاب‌تر از فضاي بيروني‬ ‫است و نشان از ذوق و‬ ‫سليقه‌اي تما ‌م عيار دارد‪،‬‬ ‫سازندگان سعي کرده‌اند‬ ‫تا همه‌چيز شکل و شمايلي‬ ‫فناورانه به خودش بگيرد‬ ‫‹ ‹تنوع براي آيندگان‬ ‫«حفظ مواد غذايي و تنوع زيس��تي براي‬ ‫آين��دگان» ش��عاري اس��ت ک��ه جمهوري‬ ‫آذربايج��ان براي پاويون کش��ورش انتخاب‬ ‫کرده اس��ت‪ .‬شبيه اين ش��عار را کشورهاي‬ ‫زيادي دارند‪ .‬با توجه به شعار جمعي اکسپو‬ ‫ميالن انتظار مي‌رود که برنامه تمام کشورها‬ ‫بر اين مبنا تعريف شود اما مردم این کشور‬ ‫غيراز اينکه شعارخود را بر مبناي برنامه‌هاي‬ ‫اصلي اکس��پوی ‪ 2015‬انتخاب کرده‌اند‪ ،‬به‬ ‫معن��اي واقعي کلمه به آن وف��ادار بودند و‬ ‫تنوع زيس��تي خودش��ان را به‌صورت تمام‬ ‫و کمال ب��ه ميالن خواهن��د آورد‪ .‬آن‌گونه‬ ‫ک��ه از تصاوير کانس��پت اي��ن پاويون قابل‬ ‫برداشت است‪ ،‬گونه‌هاي مختلف گياهي در‬ ‫فضاي��ي قابل توجه به نماي��ش در مي‌آيند‪.‬‬ ‫جمه��وری آذربايجان غير اينک��ه تمرکز و‬ ‫توجه ويژه‌اي روي ترويج فرهنگي و تاريخي‬ ‫کشورش دارد‪ ،‬برنامه‌ريزي‌هاي گسترده‌اي‬ ‫را نيز در بحث گردش��گر دنبال مي‌کند‪ .‬بر‬ ‫همين اس��اس در گوش��ه گوش��ه سازه اين‬ ‫کش��ور مي‌ت��وان نمايش��گرهاي کوچک و‬ ‫بزرگي را مشاهده کرد که اطالعات مختلف‬ ‫گردش��گري را در اختي��ار بازديدکنندگان‬ ‫مي‌گذارن��د‪ .‬توجه به بحث ذخي��ره انرژي‪،‬‬ ‫استفاده از انرژي‌هاي پاک و ترويج و توسعه‬ ‫فرهنگ بازيافت از‌جمله سرفصل‌هايي است‬ ‫ک��ه اين کش��ور در تقويم ‪ 6‬ماه کش��ورش‬ ‫تعريف خواهد کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹يک پاويون پيچيده‬ ‫‪ 3‬ش��رکت مختل��ف و البت��ه ش��ناخته‬ ‫ش��ده معماري‪ ،‬کارهاي مرب��وط به پاويون‬ ‫اين کش��ور را پيگيري مي‌کنند‪ .‬اس��توديو‬ ‫‪ AG&P‬با همکاري س��يمتريک نت‌وورک‬ ‫(مرک��ز تحقيقات��ي مرتب��ط ب��ا امني��ت‬ ‫سيستم‌هاي س��اختماني) و ارس سوسايتي‬ ‫آرشيتکز طراحي غرفه کشور آذربايجان را بر‬ ‫عهده دارند‪ .‬اگر چه اين ‪3‬کمپاني در عرصه‬ ‫جهان��ي فعال هس��تند اما همگ��ي اصالتي‬ ‫آذربايجاني داشته و از اين رو مي‌توان تمام‬ ‫گام‌ه��اي آنها را در اي��ن زمينه انحصاري و‬ ‫داخلي دانست‪ .‬اين پروژه معماري از ساختار‬ ‫ک و منطبق‬ ‫ُمدوالر (داراي‌قسمت‌‌هاي کوچ ‌‬ ‫بر برنامه‌ريزي مجموع��ه‌اي) بهره مي‌گيرد‬ ‫که ش��کل طراحي آن در نگاه نخست شلوغ‬ ‫و نامنظم به نظر مي‌رس��د‪ .‬الوارهاي چوبي‬ ‫افقي و انعطاف‌پذير پوش��ش س��اختمان را‬ ‫تش��کيل داده و با توجه به شکل قرارگيري‪،‬‬ ‫نور طبيعي براي نمايشگاه فراهم مي‌کنند‪.‬‬ ‫ي ای مي‌توان��د مصرف انرژي‬ ‫چني��ن طراح ‌‬ ‫را در پاوي��ون به حداقل برس��اند‪ .‬مهمانان‬ ‫از طري��ق يک راه��روي ب��زرگ وارد غرفه‬ ‫مي‌ش��وند که فضايي وسيع دارد‪ .‬همچنين‬ ‫در ادام��ه راه‌پله‌ه��ا ب��ه ‪ 3‬طبقه مج��زا راه‬ ‫مي‌يابند که هر طبقه فضاي منحصر به فرد‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫در طبقه نخس��ت موقعيت جغرافيايي‬ ‫بو‌هواي��ی کش��ور‬ ‫از‌جمل��ه ش��رايط آ ‌‬ ‫آذربايجان و در طبقه دوم باغ و باغچه‬ ‫و پوش��ش گياهي توجه مخاطبان را‬ ‫جلب مي‌کنن��د‪ .‬در باالترين طبقه‬ ‫نيز يک رس��توران و ت��راس براي‬ ‫اس��تراحت وجود دارد‪ .‬برنامه‌هاي‬ ‫کش��ور آذربايجان در رس��توران‬ ‫نيز جذابيت‌هاي خود را دارد‪ .‬شکل طراحي‬ ‫اين بخش برگرفته از چايخانه‌هاي سنتي و‬ ‫زيباي اين کش��ور است و قرار است بيش از‬ ‫‪ ۵۰‬نوع غذاي محلي و‌ويژه از اين کشور در‬ ‫آن ارائه ش��ود‪ .‬برخالف بسياري از کشورها‬ ‫که بح��ث ف��روش غذاهاي مختل��ف را در‬ ‫برنامه خود دارند‪ ،‬پاويون کش��ور آذربايجان‬ ‫به احتمال قوي به ص��ورت رايگان اقدام به‬ ‫پذيرايي از مهمانانش خواهد کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹‪ 3‬طبقه انرژي مثبت‬ ‫تم��ام قس��مت‌هاي پاوي��ون جمه��وری‬ ‫آذربايجان داراي جذابيت‌هاي بصري است‪.‬‬ ‫گذشته از شکل طراحي داخلي که به عقيده‬ ‫ما بس��يار جذاب‌تر از فضاي بيروني است و‬ ‫نش��ان از ذوق و س��ليقه‌اي تما ‌م عيار دارد‪،‬‬ ‫سازندگان س��عي کرده‌اند تا همه‌چيز شکل‬ ‫و شمايلي فناورانه به خودش بگيرد‪ .‬بنابراين‬ ‫روي ديوارها‪ ،‬س��قف‪ ،‬زمي��ن و هرجايي که‬ ‫فضا اج��ازه داده‪ ،‬سيس��تم‌هاي هوش��مند‬ ‫ب��راي ارائ��ه توضيحات ب��ه مخاطبان نصب‬ ‫ش��ده است‪ .‬نکته جالب در اين زمينه‪ ،‬نحوه‬ ‫طراحي نمايشگرهاست که بسته به شرايط و‬ ‫با نوع طراحي محيط همسان‌سازي شده‌اند‪.‬‬ ‫رنگ‌هاي زنده و اش��کال متنوع طراحي‪،‬‬ ‫ش��رايطي را به وجود آورده‌اند که مخاطب‬ ‫در بازديد از اين پاويون س��رزنده و ش��اداب‬ ‫خواهد شد‪ .‬با توجه به اينکه قرار است پس‬ ‫از اکس��پوي ‪ ۲۰۱۵‬ميالن اين س��اختمان‬ ‫ب��ه باک��و منتق��ل ش��ود‪ ،‬بنابراي��ن بايد از‬ ‫مقاوم��ت خوبي در براب��ر تکان‌ها و ضربات‬ ‫پيش‌بيني نشده برخوردار باشد‪ .‬طبق گفته‬ ‫ک و سازگار‬ ‫س��ازندگان‪ ،‬اين سازه کاملا سب ‌‬ ‫با محيط‌زيست طراحي شده است‪.‬‬ ‫نکت��ه مه��م در اي��ن بخ��ش ديواره��اي‬ ‫موزيکال اس��ت! اين يک اي��ده جديد براي‬ ‫کس��اني اس��ت که مي‌خواهند از در و ديوار‬ ‫براي‌شان جذابيت ببارد‪ .‬روي ديوارها نقش‬ ‫و نگارهايي از نت‌ه��ا و ادوات نواختن انواع‬ ‫اصوات موس��يقي وج��ود دارد که با نزديک‬ ‫ش��دن به آنها متوجه مي‌ش��ويد به شکلي‬ ‫مالي��م و ب��ا صداي ک��م مش��غول نواختن‬ ‫موسيقي هس��تند و اين‌طور به نظر مي‌آيد‬ ‫که ديوارها براي شما مي‌نوزاند‪ .‬شايد چنين‬ ‫کاري انتقاداتي را براي تيم سازنده پاويون به‬ ‫ارمغ��ان بياورد‪ .‬اينکه در بخش‌هاي مختلف‬ ‫يک سازه مدام موسيقي پخش شود‪ ،‬ممکن‬ ‫اس��ت آرامش و تمرکز را از مخاطبان بگيرد‬ ‫اما سازندگان قول داده‌اند که چنين اتفاقي‬ ‫رخ نخواهد داد و پخش موس��يقي در همه‬ ‫بخش‌هاي آن کنترل خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹زيست کره‌هاي حیرت‌انگیز‬ ‫در بخش‌ه��اي مختلف س��ازه آذربايجان‪،‬‬ ‫‪ 3‬جاي��گاه م��درن باعنوان زيس��ت کره‌ها‬ ‫تعبيه شده اس��ت‪ .‬اين زيست‌کره‌ها درواقع‬ ‫مانيتوره��اي دوار و بزرگ��ي هس��تند که با‬ ‫کيفي��ت اولت��را اچ‌دی تصاوي��ر مختلف را‬ ‫پخ��ش مي‌کنند‪ .‬زيس��ت‌کره ش��ماره يک‬ ‫مخصوص نمايش اطالعات تاريخي اس��ت‪.‬‬ ‫در اين گوي نمايش��گر عظي��م تاريخچه‌اي‬ ‫از فرهن��گ و تمدن آذربايجان از ش��رق به‬ ‫غرب و از ش��مال به جنوب براي مخاطبان‬ ‫نمايش داده مي‌ش��ود‪ .‬در زيست‌کره شماره‬ ‫‪ 2‬تن��وع زيس��تي و بيولوژيکي اين کش��ور‬ ‫قابل مشاهده است‪ .‬انواع مختلف گونه‌هاي‬ ‫بو‌هواي��ی‬ ‫گياه��ي و جان��وري‪ ،‬ش��رايط آ ‌‬ ‫در مناط��ق مختل��ف و محصوالت��ي که در‬ ‫هر ش��هر و منطقه از اين کش��ور مي‌رويد‪،‬‬ ‫به‌ص��ورت تايم‌الين (رواي��ت تاريخي) قابل‬ ‫دس��ترس خواهد بود‪ .‬گفته مي‌شود که در‬ ‫اي��ن بخش‪ ،‬برنامه‌اي نيز ب��ه عنوان «پرتره‬ ‫آذربايجان»گنجانده شده که در آن نژادهاي‬ ‫مختل��ف آذري به ص��ورت ‪ 3‬بعدي نمايش‬ ‫داده مي‌شود‪.‬‬ ‫درنهاي��ت زيس��ت‌کره س��وم را داريم که‬ ‫قرار اس��ت برنامه‌هاي آينده آذربايجان را در‬ ‫حوزه‌هاي مختلف به تصوير بکش��د‪ .‬تلفيق‬ ‫س��نت و مدرنيت��ه چیزی اس��ت که خيلي‬ ‫از کش��ورها قصد دارن��د روي آن کار کنند‪.‬‬ ‫نمايش��ي از آنچه مي‌توان از گذش��ته الهام‬ ‫گرف��ت و به آين��ده الحاق کرد ت��ا آيندگان‬ ‫زندگي راحتي را تجربه کنند در برنامه‌هاي‬ ‫این کش��ور وج��ود دارد‪ .‬بنابراين در مانيتور‬ ‫‪ ۳۶۰‬درجه سوم قرار است به شکلي شفاف‬ ‫و البت��ه در قالب فيل��م و عکس‌هاي متنوع‬ ‫برنامه‌هاي آينده آنها را ش��اهد باشيم‪ .‬گفته‬ ‫مي‌ش��ود که در اين ‪ ۳‬زيس��ت‌کره همه‌چيز‬ ‫به صورت ‪ 3‬بعدي و با طراحي چش��م‌نواز و‬ ‫خيره‌کننده به تصوير کش��يده مي‌ش��ود که‬ ‫قابليت لمس و انتخ��اب بخش‌هاي مختلف‬ ‫آن نيز برعهده مخاطبان است‪.‬‬ ‫‹ ‹انعکاس باکو!‬ ‫اين فناوري را پيش از اين‌جايي نديده‌ايد‪.‬‬ ‫يک اي��ده بي‌نظير که در نگاه نخس��ت يک‬ ‫آينه با حاشيه‌هاي چوبي به نظر مي‌رسد اما‬ ‫درواقع يک فناوري فوق مدرن است که قصد‬ ‫دارد در آينده‪ ،‬سيس��تم‌هاي تعاملي مبتني‬ ‫بر حرکت را در زندگي بش��ر گسترش دهد‪.‬‬ ‫مخاطب با قرار گرفت��ن در مقابل «انعکاس‬ ‫باک��و» چهره خ��ودش را در قال��ب يک فرد‬ ‫آذري مشاهده مي‌کند‪ .‬نحوه کار اين سيستم‬ ‫اين‌طور که به‌نظر مي‌رس��د‪ ،‬ب��ر مبناي يک‬ ‫سنس��ور آنالي ُزر است که چهره و اندام انسان‬ ‫را اس��کن کرده و برنامه‌هاي از پيش تعيين‬ ‫ش��ده‪ ،‬از جمله لباس و شکل کلي آرايش را‬ ‫ب��ه آن اضافه مي‌کند‪ .‬در اين ش��رايط فرد با‬ ‫قرار گرفتن در جلوي آينه قدي‪ ،‬خودش را با‬ ‫شرايطي جديد مشاهده مي‌کند‪ .‬اين سيستم‬ ‫پيش��رفته درحال حاضر در ابعادي س��اده‌تر‬ ‫براي کنسول‌هاي بازي ازجمله ايکس‌باکس‬ ‫‪ ۳۶۰‬و ايک��س باک��س وان ب��ا ن��ام تجاري‬ ‫«کينکت» استفاده مي‌شود‪.‬‬ ‫بر اس��اس اطالعاتي که دبيرخانه س��تاد‬ ‫اکسپو در جمهوری آذربايجان منتشر کرده‪،‬‬ ‫ت��ا اين لحظه حدود ‪ 80‬درص��د از کارهاي‬ ‫اجرايي اين پاويون به پايان رس��يده و تنها‬ ‫بخش‌هايي از نماهاي داخلي و دکوراسيون‬ ‫آن باقي‌مان��ده اس��ت‪ .‬ب��ه نظ��ر مي‌رس��د‬ ‫در اکس��پوی ‪ 2015‬مي‌ت��وان ن��ام پاويون‬ ‫جمهوري آذربايج��ان را در ميان برترين‌ها‪،‬‬ ‫ه��م از نظر توجه به ش��کل ظاهري‪ ،‬هم از‬ ‫نظر اهميت‌س��نجي در حوزه‌ه��اي فناورانه‬ ‫و همچني��ن نمايش��ي کام��ل از باوره��ا و‬ ‫سنت‌هاي مذهبي گنجاند‪.‬‬ ‫ترجمه‪ :‬ميالد محمدي‬ ‫‪www.archello.com‬‬ ‫‪www.expo2015‌. org‬‬ ‫‪www.milanexpotours.com‬‬ ‫‪www.simmetrico.it‬‬
‫معدن بین‌الملل‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫یکشنبه ‪ 17‬اسفند ‪ 17 - 1393‬جمادی االول ‪ 8 -1436‬مارس ‪ -2015‬شماره ‪ -175‬پیاپی ‪1493‬‬ ‫وضعیت تولید و بازار آلومينيوم را بررسي کرد‬ ‫‪27‬‬ ‫تاخت‌وتاز آلومينيوم جوان در سال جدید‬ ‫کتاي�ون ملکي ‪ -‬گ�روه معدن‪ :‬آلومينيوم س��ومين‬ ‫فلز صنعتي پرمصرف جهان محس��وب مي‌ش��ود که در‬ ‫بازار‌ه��اي جهاني به‌ويژه بورس فلزات لندن با تغييراتي‬ ‫در سال ‪2014‬م روبه‌رو بود‪ .‬بدون شک اين تغييرات بر‬ ‫بازار ايران که بخش��ي از مواد اوليه خود را وارد مي‌کند‬ ‫تاثير‌گ��ذار خواهد بود‪ .‬فلز آلوميني��وم بعد از فلز فوالد‬ ‫بيشترين مصرف جهاني را به خود اختصاص داده است‪.‬‬ ‫در نتيجه ايران با توسعه اين صنعت در کشور مي‌تواند‬ ‫جايگاه خوبي را در بازارهاي بين‌المللي به‌دس��ت آورد‪.‬‬ ‫بي‌توجه��ي به صنع��ت آلوميني��وم باعث ش��ده ايران‬ ‫بازار منطقه را به کش��ورهاي عرب��ي واگذار کند‪ .‬امروز‬ ‫امارات يک��ي از توليدکنن��دگان اصل��ي آلومينيوم در‬ ‫حاش��يه خليج‌فارس محس��وب مي‌ش��ود که مشتريان‬ ‫خوبي را براي فروش محصوالت خود پيدا کرده اس��ت‪.‬‬ ‫توليدکنندگان ايراني با بررسي بازار جهاني اين صنعت‬ ‫مي‌توانند برنامه‌ريزي‌هاي الزم را براي کسب بازار‌هاي‬ ‫جديد در سال آينده تدوين کنند‪.‬‬ ‫با توجه به اينکه فلز آلومينيوم انرژي‌بر اما پاک است‬ ‫و قابليت بازيافت ‪ 95‬درص��دي انرژي را دارد درنتيجه‬ ‫اي��ران با داش��تن ذخاير گاز طبيع��ي مي‌تواند عالوه‌بر‬ ‫توس��عه اين صنعت‪ ،‬مزيتي براي جذب سرمايه‌گذاران‬ ‫خارجي باشد‪ .‬اين درحالي است که توسعه آينده توليد‬ ‫آلومينيوم جهان در مراکز انرژي مستقر رخ خواهد داد‬ ‫و نه در مراکز معدني داراي بوکس��يت (بوکسيت سنگ‬ ‫معدني آلومينيوم اس��ت که ابتدا در پااليشگاه به پودر‬ ‫آلومينا تبديل و س��پس از اين پودر در واحدهاي ذوب‪،‬‬ ‫فلز توليد مي‌ش��ود) چراکه بوکسيت در جهان فراوان و‬ ‫براي توليد اقتصادي حداقل ‪ 300‬س��ال فلز آلومينيوم‬ ‫کافي است‪.‬‬ ‫همچنين آلوميناي توليدي از بوکس��يت امکان حمل‬ ‫و نقل دارد پس شرکت‌هاي آلومينيوم کم‌وبيش هزينه‬ ‫يکس��اني را براي آلومينا مي‌پردازند درحالي که انرژي‬ ‫يا برق‪ ،‬کااليي منطقه‌اي اس��ت و با سهم بااليي که در‬ ‫توليد شمش دارد مي‌تواند هزينه‌هاي توليد آلومينيوم‬ ‫را رقابتي يا غيررقابتي کنند بنابراين استفاده حداکثري‬ ‫از اي��ن مزي��ت خ��دادادی و افزای��ش ظرفی��ت تولید‬ ‫آلومینیوم کش��ور براي توس��عه توليد و رشد اقتصادي‬ ‫از اولويت‌هاي کشور است به‌طوري که بتوانيم همچون‬ ‫ديگر کشورهاي حوزه خليج‌فارس به جايگاهي شايسته‬ ‫در باشگاه توليدکنندگان اين فلز در دنيا دست‌يابيم‪.‬‬ ‫‹ ‹بندرعباس‪ ،‬منطقه‌اي براي توسعه آلومينيوم‬ ‫عضو هيات‌مديره آلومينيوم ايران‬ ‫(ايرالکو) با اشاره به وجود ذخاير‬ ‫کاف��ي از گاز طبيعي و توس��عه‬ ‫صنعت آلومينيوم به‬ ‫گفت‪:‬‬ ‫اگر بخواهيم صنع��ت آلومينيوم‬ ‫ايران را از ديدگاه جذب س��رمايه‌گذاري بررسي کنيم‪،‬‬ ‫بايد گفت بس��تر‌هاي خوبي براي جذب سرمايه‌گذار به‬ ‫ويژه سرمايه‌گذار خارجي در کشور وجود دارد‪ .‬در واقع‬ ‫منطق��ه خاورميانه داراي مزيت‌هاي فراواني براي توليد‬ ‫آلومينيوم است‪ .‬صنعت آلومينيوم به عنوان يک صنعت‬ ‫انرژي‌بر در دنيا ش��ناخته مي‌شود درنتيجه مناطقي که‬ ‫‹ ‹صنعت و معدن‪ ،‬راه نجات اقتصاد تک‌محصولي‬ ‫اما کاه��ش قيمت نفت نيز تاثيرات بس��ياري بر ميزان‬ ‫تولي��د و قيمت فلزات مختلف ازجمله آلومينيوم داش��ته‬ ‫است‪ .‬گلکار درباره اين موضوع‌اظهار کرد‪ :‬بدون شک اگر‬ ‫اقتصادي برپايه نفت باش��د نوسان قيمتي اين ماده تاثير‬ ‫فراوان��ي بر توليد و بازار صنايع مختلف ازجمله آلومينيوم‬ ‫خواهد داش��ت‪ .‬زماني که اقتصاد ما متکي به نفت باشد‪،‬‬ ‫کاهش قيمت اين ماده بر قلب کش��ور يعني بودجه تاثير‬ ‫گذاش��ته و از سويي ديگر ش��ريان‌هاي متصل به قلب يا‬ ‫صنايع ني��ز دچار تغيير مي‌ش��وند‪ .‬وي ادامه داد‪ :‬در‌حال‬ ‫حاضر تاکيد مي‌ش��ود که بودج��ه از تک‌محصولي خارج‬ ‫شود تا در آينده وابستگي‌هاي اقتصادي ما به نفت کاهش‬ ‫يابد‪ .‬اگر خواس��تار اقتصاد غيرنفتي هس��تيم بدون شک‬ ‫معدن و صنايع معدني نخستين بخش براي اجرايي شدن‬ ‫اين ه��دف خواهند بود‪ .‬در اين ميان توليد فلز آلومينيوم‬ ‫ني��ز مي‌تواند نقش مهمي در تحق��ق اين هدف ايفا کند‪.‬‬ ‫به‌طور کلي توس��عه صنعت فوالد‪ ،‬آلومينيوم و مس نقش‬ ‫مهمي در اقتصاد کش��ور دارد و مي‌تواند ما را از مشکالت‬ ‫ناشي از بودجه نفتي نجات دهد‪.‬‬ ‫‹ ‹هزينه توليد گران است‬ ‫داراي ذخاي��ر س��وخت‌هاي فس��يلي هس��تند فرصت‬ ‫بيشتري براي توسعه در اختيار دارند‪ .‬برق سهم ويژه‌اي‬ ‫در تولي��د آلومينيوم و قيمت تمام‌ش��ده دارد در نتيجه‬ ‫کش��ور ما ب��ا در اختيار داش��تن ذخاير خوب فس��يلي‬ ‫مي‌تواند س��رمايه‌گذاري خوبي در اين صنعت داشته و‬ ‫شاهد افزايش ارزش افزوده در صنعت آلومينيوم باشد‪.‬‬ ‫علي‌اکب��ر گلکار اظهار کرد‪ :‬جنوب کش��ور ما به‌ويژه‬ ‫منطقه بندرعباس مزيت‌هاي خوبي براي توسعه صنعت‬ ‫آلومينيوم در اختيار دارد‪.‬‬ ‫دسترس��ي به مس��ير‌هاي بين‌المللي و نزديک بودن‬ ‫به گمرک‌هاي کش��ور مي‌تواند مزيتي براي رش��د اين‬ ‫صنع��ت در منطقه بندرعباس باش��د‪ .‬از س��ويي ديگر‬ ‫توسعه صنعت آلومينيوم در اين منطقه مي‌تواند ارتباط‬ ‫با بازارهاي جهاني را آسان‌تر از زمان فعلي کند بنابراين‬ ‫بر زمين خوردن کلنگ احداث دو بلوک ‪ 500‬مگاواتي‬ ‫برق توس��ط گروه س��رمايه‌گذاري غدير‪ ،‬شرکت مپنا و‬ ‫آلومينيوم المهدي فرصتي مناس��ب براي رشد توسعه‬ ‫صنعت آلومينيوم در جنوب کشور است‪.‬‬ ‫وي با اش��اره به اينک��ه فلز آلومينيوم پ��س از فوالد‬ ‫پرمصرف‌ترين فلز جهان اس��ت‌‪ ،‬اف��زود‪ :‬فلز آلومينيوم‬ ‫جوان‌ترين فلز در ميان فلزات اس��تراتژيک اس��ت اما با‬ ‫وجود عمر ‪120‬س��اله‪ ،‬اين فلز جاي��گاه خوبي در بازار‬ ‫مصرف کسب کرده است‪.‬‬ ‫گلکار درباره بازار اين فلز در س��ال ‪2014‬م بيان کرد‪:‬‬ ‫سال گذشته س��ال خوبي براي صنعت آلومينيوم نبود‪.‬‬ ‫قيمت اين فلز توس��ط بورس لندن تعيين مي‌شود و ما‬ ‫وضعيت خوبي را در اين بازار مش��اهده نکرديم‪ .‬به‌طور‬ ‫کلي بازار در س��ال ميالدي گذش��ته رون��ق چنداني را‬ ‫تجربه نکرد اما س��ال ‪2015‬م را مي‌توان س��ال همراه‬ ‫با رش��د براي آلومينيوم چ��ه در توليد و چه در قيمت‬ ‫پيش‌بيني کرد زيرا ساخت‌وسازها براي المپيک روسيه‬ ‫کنترل استخراج غیرقانونی خاک‌های نادر‬ ‫‪ 8‬سازمان دولتی چین که در راس آنها وزارت صنعت و فناوری اطالعات قرار‬ ‫دارد‪ ،‬بخش��نامه‌ای را برای تنبیه فعالیت‌های غیرقانونی در صنعت خاک‌های‬ ‫نادر منتشر کردند‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش چایناماینینگ‪ ،‬این بخش��نامه زمانی صادر ش��د که ‪ 4‬گروه‪ ،‬از‬ ‫تولیدات و فعالیت‌های تجاری در ‪ 7‬اس��تان بازدیدی داشتند و سپس اقدام به‬ ‫صدور بخش��نامه کردند‪ .‬این بررسی نشان داده که شرکت‌ها به‌طور غیرقانونی‬ ‫اق��دام به تجارت و تولید محصوالت خاک‌های نادر توس��ط بازیافت می‌‌کنند‪.‬‬ ‫تحلیلگران می‌گویند‪ :‬دولت مصمم است بهره‌برداری غیرقانونی را متوقف کرده‬ ‫و قیمت‌ه��ای خاک‌های نادر را افزایش داده و بازار این محصوالت را گرم نگه‬ ‫دارد‪ .‬ع�لاوه بر این‪ ،‬دولت در نظر دارد این معادن پراکنده را یکپارچه کرده و‬ ‫آنها را به ‪ 6‬گروه اصلی تقسیم‌بندی کند‪ .‬این ‪ 6‬گروه می‌توانند بهتر اکتشاف و‬ ‫تولید کرده و نیز بازاریابی بهتری داشته باشند‪ .‬بین سال‌های ‪ 2011‬و ‪2014‬م‬ ‫س��ود چین از خاک‌های نادر ب��ا بیش از ‪ 3‬برابر افزایش ب��ه ‪44‬میلیارد یوان‬ ‫(‪7/15‬میلیارد دالر) رسید‪ .‬با حذف سیستم سهمیه‌بندی‪ ،‬به تعداد شرکت‌های‬ ‫صادرکننده افزوده و در نتیجه رقابت سخت‌تر خواهد شد‪.‬‬ ‫و قطر مي‌تواند فرصتي خ��وب براي رونق بازار اين فلز‬ ‫باشد‪ .‬با افزايش ساخت‌وساز‌ها و افزايش استفاده از اين‬ ‫فلز به افزايش توليد و رونق واحدهاي توليدي نيز کمک‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫صنعت آلومينيوم مشابه اين اتفاق را در المپيک لندن‬ ‫تجربه کرده است‪ .‬در پي ساخت و ساز‌ها براي المپيک‬ ‫پکن‪ ،‬قيمت آلومينيوم به يکباره با افزايش همراه شد‪.‬‬ ‫‹ ‹رويدادهاي بين‌المللي ورزش�ی‪ ،‬فرصتي براي‬ ‫توليدکنندگان آلومينيوم‬ ‫به گفته عضو هيات‌مدي��ره آلومينيوم ايران (ايرالکو)‬ ‫در س��ال ‪2014‬م در چندين نوبت ب��ازار آلومينيوم با‬ ‫افزايش قيمت مواجه ش��د اما اين موارد بسيار کم بود‬ ‫زي��را توليد آلومينيوم در چين با رکود مواجه ش��د‪ .‬به‬ ‫دليل ارسال نشدن بوکسيت از سوي اندونزي به چين‪،‬‬ ‫توليدکنندگان آلومينا مي��زان توليدات خود را کاهش‬ ‫دادن��د در نتيجه قيمت جهاني آلومين��ا افزايش يافت‪.‬‬ ‫به‌طور کلي در س��ال ‪2014‬م از نظر قيمت‪ ،‬آلومينيوم‬ ‫معدل خوبي کسب نکرده است‪.‬‬ ‫گلکار ادامه داد‪ :‬تحوالت ورزشي در سطح بين‌المللي‬ ‫مانن��د المپيک و اس��تفاده از فلز آلوميني��وم به دليل‬ ‫سبکي‪ ،‬ايمني و زيبايي منجربه افزايش توليد و افزايش‬ ‫قيمت در اين بازار خواهد ش��د درنتيجه گمان مي‌رود‬ ‫صنعت آلومينيوم در س��ال‌هاي آينده در توليد و بورس‬ ‫لندن با رشد خوبي مواجه شود‪ .‬درواقع افزايش مصرف‪،‬‬ ‫فاکتور مهمی براي افزايش توليد خواهد بود که در پي‬ ‫آن مي‌توان افزايش قيمت را نيز پيش‌بيني کرد‪.‬‬ ‫با توجه به گفته اين کارش��ناس آلومينيوم برگزاري‬ ‫جام‌جهان��ی در روس��يه و قطر مي‌توان��د فرصتي براي‬ ‫حض��ور موفق توليدکنندگان آلومينيوم و توس��عه اين‬ ‫صنعت چ��ه در بخش توليد و چ��ه در بخش صادرات‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫بازار سنگ‌آهن‪ ،‬باز هم در کف‬ ‫قیم��ت نقدی در بازار س��نگ‌آهن چین به پایین‌ترین قیمت ‪ ٦‬س��ال اخیر‬ ‫نزدیک ش��ده است‪ .‬مصرف فوالد و در نتیجه تقاضای آن در چین کم است از‬ ‫این‌رو سنگ‌آهن نیز خریدار ندارد‪ .‬به گزارش ماین‌نیوز‪ ،‬فوالدسازان چینی فعال‬ ‫دست از خرید سنگ‌آهن برداشته‌اند چراکه پس از تعطیالت ‪ ١٨‬تا ‪ ٢٤‬فوریه‬ ‫مجبور شدند تولید را پایین‌تر بیاورند چون تقاضا نیست‪ .‬شاخص قیمت استیل‬ ‫ایندکس برای سنگ‌آهن خلوص ‪٦٢‬درصد اخیر ‪0/03‬درصد افت داشته و ‪٦٢‬‬ ‫دالر و ‪ ٨٠‬سنت هر تن سی اف‌آر شنیده شده است‪ .‬شاخص این قیمت سال‬ ‫‪٢٠١٤‬م حدود ‪٤٧‬درصد و در سال‌جاری تاکنون ‪١٢‬درصد افت داشته و اوایل‬ ‫ی سال ‪ ٢٠٠٩‬بی‌سابقه بوده‬ ‫فوریه به ‪ ٦١‬دالر و ‪ ١٠‬س��نت رس��ید که از ماه م ‌‬ ‫اس��ت‪ .‬برخی از فوالدس��ازان چینی انتظار دارند در ماه مارس قیمت بیش از‬ ‫این کاهش یابد از این‌رو به دنبال محموله‌های تحویل فوری هس��تند‪ .‬احتماال‬ ‫اج�لاس اخیر در چین به تصمیمات جدیدی ب��رای مقابله با آالینده‌ها منجر‬ ‫می‌شود که موجب تعطیلی خطوط تولید فوالد بیشتری خواهد شد در نتیجه‬ ‫تقاضای سنگ‌آهن از این میزان کمتر می‌شود‪ .‬از طرفی بازار چین به تصمیم‬ ‫اخیر بانک مرکزی برای کاهش نرخ بهره واکنش��ی نشان نداده ولی این نشان‬ ‫می‌دهد برای بهبود قیمت مطمئنا فاکتور تقاضا بسیار مهم است‪.‬‬ ‫ريي��س هيات‌مديره س��نديکاي آلومينيوم اي��ران نيز‬ ‫درباره وضعيت تولي��د و بازار فلز‬ ‫تو‌گ��و ب��ا‬ ‫در گف ‌‬ ‫آلومينيوم‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬قيمت آلومينيوم در سالي که رو به‬ ‫پايان است و طبق دستوري که از سوي وزارتخانه تعيين‬ ‫شده بود رقابت در بورس را آزاد کرد در نتيجه خريداران‬ ‫در بورس توانس��تند با يکديگر ب��ه رقابت بپردازند‪ .‬در پي‬ ‫اي��ن موضوع نرخ رقابت به بيش از ‪15‬درصد افزايش پيدا‬ ‫کرد و اين درحالي بود که توليدات آلومينيوم در کش��ور‬ ‫کمت��ر از ميزان تقاضا بود‪ .‬از س��وي ديگ��ر نرخ صادرات‬ ‫شمش آلومينيوم بسيار کمتر از بازار داخلي بود به همين‬ ‫دليل توليد در داخل کش��ور گران‌تر از محصوالت مشابه‬ ‫خارجي انجام ش��د‪ ،‬درنتيجه مصرف‌کنندگان به واردات‬ ‫محصوالت مورد نياز روي آوردند‪.‬‬ ‫‹ ‹نياز بازار آلومينيوم به تمهيدات جديد‬ ‫هوش��نگ گ��ودرزي در ادامه بيان‬ ‫کرد‪ :‬در بازار بين‌المللي نيز قيمت‬ ‫بورس لندن نسبت به سال گذشته‬ ‫کاهش داش��ته اما با توجه به اين‬ ‫موضوع که قيمت توليدات داخلي‬ ‫باالت��ر از قيمت جهاني بود در عم��ل بازارهاي موجود در‬ ‫کش��ورهاي همس��ايه همچون عراق و افغانستان از دست‬ ‫رفت‪ ،‬زي��را قيمت م��واد اوليه ب��راي تولي��د محصوالت‬ ‫آلوميني��وم باال ب��وده و اين موضوع قيمت تمام ش��ده را‬ ‫افزايش مي‌ده��د درنتيجه رقابت‌پذي��ري را در بازارهاي‬ ‫بين‌الملل��ي کاهش مي‌دهد‪ .‬وي درباره بازار س��ال آينده‬ ‫تصريح کرد‪ :‬اگر تمهيدات جديد براي س��ال آينده گرفته‬ ‫نش��ود وضعيت مانند س��ال جاري خواهد بود‪ .‬اگر قيمت‬ ‫ش��مش‌هاي داخلي ب��ر مبناي قيمت بين‌المللي نباش��د‬ ‫رقابت بسيار سخت مي‌شود‪ .‬گران بودن قيمت مواد اوليه‪،‬‬ ‫هزين��ه تولي��د را افزايش مي‌دهد درنتيج��ه اگر قيمت‌ها‬ ‫براس��اس قيمت‌هاي بين‌المللي نباش��د بازار رقابتي براي‬ ‫توليدکنندگان وجود نخواهد داشت‪.‬‬ ‫کمبود نیکل و افزایش قیمت‌ها در بازار‬ ‫ش��رکت وال��ه برزیل پیش‌بینی می‌کن��د که بازار از ش��رایط عرضه مازاد به‬ ‫شرایط کمبود‪ ،‬تغییر وضعیت خواهد داد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش متال بولتن‪ ،‬واله می‌گوید‪ :‬انتظار م��ی‌رود که قیمت‌ها در طول‬ ‫س��ال ‪2015‬م افزایش پیدا کند‪ .‬این ش��رکت معدنی انتظار تقاضای بیشتری‬ ‫را برای نیکل دارد چون دس��ت‌اندرکاران ب��ازار چین پس از تعطیالت به بازار‬ ‫برمی‌گردند و تقاضای چین برای نیکل افزایش قابل توجهی خواهد داشت‪.‬‬ ‫در س��ال ‪2014‬م ک��ه اندون��زی مانع صادرات س��نگ نیکل ش��د‪ ،‬چین از‬ ‫موجودی انبارهای خود استفاده و کمبود را جبران کرد‪.‬‬ ‫ام��ا موجودی انبارهای چین تقریبا به انتها رس��یده اس��ت‪ .‬واله پیش‌بینی‬ ‫می‌کن��د که کاهش موجودی س��نگ پرعیار نی��کل منتج ب��ه افزایش تولید‬ ‫کم‌عیار خواهد ش��د که بازار را به س��مت کاهش تولید سوق خواهد داد‪ .‬واله‬ ‫در س��ال ‪2014‬م بزرگترین تولیدکننده نیکل در جه��ان بود و کل تولید آن‬ ‫به ‪275‬هزار تن رس��ید که باالترین تولید از سال ‪2008‬م است‪ .‬زمانی شرکت‬ ‫‪‌Norilsk Nickel‬روس��یه بزرگترین تولیدکننده بود که در س��ال ‪2014‬م‬ ‫حدود ‪274‬هزار تن تولید داشت‪.‬‬ ‫اخبار بین الملل‬ ‫ترکیه به دنبال راه‌اندازی‬ ‫قرارداد آتی قراضه‬ ‫خبر‌ه��ا حاک��ی از آن اس��ت ک��ه بورس س��هام‬ ‫اس��تانبول ترکی��ه از دوم آوریل س��ال‌جاری یک‬ ‫قرارداد آتی قراضه آهن راه‌اندازی خواهد کرد‪.‬‬ ‫از آنجای��ی که بازار در حال حاضر پر نوس��ان و‬ ‫شکننده است‪ ،‬شفاف‌س��ازی قیمت‌ها و ایجاد یک‬ ‫سیس��تم ش��اخص قیمت برای این ب��ازار مطلوب‬ ‫اس��ت‪ .‬بدی��ن ترتیب فع��االن بازار داخل��ی ترکیه‬ ‫فرصت��ی برای هجین��گ در بازار قراض��ه خواهند‬ ‫داش��ت و فرصت دسترس��ی به فع��االن بازارهای‬ ‫بین‌المللی نیز داده می‌شود‪.‬‬ ‫ش��اخص‪ ،‬قراضه س��نگین کالس ‪ ١‬و‪ ٢‬خلوص‬ ‫‪ ٨٠-٢٠‬و قیمت س��ی‌اف‌آر خواه��د بود و حداقل‬ ‫وزن ب��رای ق��رارداد فوق ‪ ١٠‬تن و به دالر اس��ت‪.‬‬ ‫شاخص قیمت موسسه اس��تیل ایندکس به‌عنوان‬ ‫مرجع اس��تفاده می‌ش��ود‪ .‬قابل ذکر اس��ت بورس‬ ‫ترکی��ه در س��ال‌های آینده ب��ه دنب��ال راه‌اندازی‬ ‫قرارداد بیلت نیز هست‪.‬‬ ‫بازار قراضه ایتالیا رو به پایین‬ ‫قیمت قراضه در ب��ازار داخلی ایتالیا پس از افت‬ ‫‪ ٥‬ت��ا ‪ ١٥‬یورویی فوریه‪ ،‬در ماه مارس نیز نزولی به‬ ‫نظر می‌رس��د‪ .‬برآورد ش��ده افت قیمت ماه مارس‬ ‫مشابه فوریه باشد‪.‬‬ ‫در م��اه فوریه میانگین قیمت فروش قراضه خرد‬ ‫ش��ده در ایتالیا ‪ ٢٥٠‬تا ‪ ٢٥٥‬ی��ورو هر تن بوده و‬ ‫شاید این ماه ‪ ٥‬تا ‪ ١٠‬یورو ارزانتر شود‪.‬‬ ‫بازار ورق اروپا در ثبات‬ ‫آخرین قیم��ت ورق گرم در بازار نقدی ش��مال‬ ‫غرب اروپا باثبات و ‪ ٤١٢‬یورو هر تن درب کارخانه‬ ‫ثبت شده اس��ت‪ .‬کارخانه‌ها دیگر دست از افزایش‬ ‫قیمت برداش��ته‌اند و معامالت بی��ن ‪ ٤١٠‬تا ‪٤١٢‬‬ ‫یورو هر تن ثبت شده است‪.‬‬ ‫ورق گرم چین در مواردی ‪ ١٠‬تا ‪ ١٥‬دالر افزایش‬ ‫قیمت داش��ته و ‪ ٣٩٠‬دالر هر تن فوب شنیده شد‬ ‫ولی مورد قبول خریداران اروپایی واقع نشده است‪.‬‬ ‫افت قیمت ورق در چین‬ ‫پایی��ن بودن س��طح فروش ورق گ��رم در چین‬ ‫عرضه‌کننده‌ها را مجبور کرده قیمت پیش��نهادی‬ ‫را کم��ی پایین بیاورند و نخس��تین افت قیمت ماه‬ ‫مارس ثبت شود‪ .‬از اوایل فوریه قیمت باثبات بوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫ورق گ��رم در بازار نقدی ش��انگهای ‪ ٢‬دالر افت‬ ‫داش��ته و ‪ ٤٠٤‬ت��ا ‪ ٤٠٨‬دالر هر ت��ن با ‪ ١٧‬درصد‬ ‫مالیات بر ارزش‌افزوده ثبت ش��د‪ .‬پس از تعطیالت‬ ‫س��ال نو چینی‪ ،‬تقاض��ای بخش‌های مصرف‌کننده‬ ‫ورق در این کش��ور هنوز بهتر نشده است‪ .‬در این‬ ‫بین برخی از فعاالن بازار به جلس��ات اخیر سومین‬ ‫اجالس دوازدهمین دور کنفرانس مشورت سیاسی‬ ‫خلق چین و احتمال حمایت از پروژه‌های زیربنایی‬ ‫خوشبین‌اند‪ .‬ولی هر افزایش قیمتی محدود برآورد‬ ‫شده و از ‪ ١٦‬دالر باالتر نخواهد بود چون موجودی‬ ‫ورق بازار چین باالست‪.‬‬ ‫رشد قیمت میلگرد صادراتی‬ ‫ترکیه با وجود رکود‬ ‫با رش��د جزئی قیمت قراضه‪ ،‬میلگ��رد صادراتی‬ ‫ترکی��ه ‪ ٥‬ت��ا ‪ ١٠‬دالر ب��اال رفت��ه اس��ت‪ .‬قیمت‬ ‫پیش��نهادی قبلی کارخانه‌ها اغل��ب ‪ ٤٣٥‬تا ‪٤٤٠‬‬ ‫دالر هر تن فوب بوده اس��ت‪ .‬در امارات خریداران‬ ‫میلگرد ترکیه به دنبال ‪ ٤٣٥‬دالر هر تن سی‌اف‌آر‬ ‫بودن��د که مع��ادل ‪ ٤٢٨‬دالر هر تن فوب اس��ت و‬ ‫دیگر کس��ی نمی‌تواند پایین‌تر از این قیمت خرید‬ ‫کند‪.‬متوس��ط قیمت فعلی میلگرد صادراتی ترکیه‬ ‫‪ ٤٣٢‬دالر و ‪ ٥٠‬سنت هر تن فوب است و در اغلب‬ ‫بازارهای هدف خریداری ندارد‪.‬‬ ‫صعود اندک بیلت سی‌آی‌اس‬ ‫جدیدتری��ن قیم��ت بیل��ت در ب��ازار صادرات‬ ‫س��ی‌آی‌اس ی��ک دالر هر تن باال رفت��ه به ‪٣٥٢‬‬ ‫دالر هر تن فوب رسیده است‪ .‬قیمت پیشنهادی‬ ‫کارخانه‌ه��ا بین ‪ ٣٥٥‬ت��ا ‪ ٣٧٠‬دالر هر تن فوب‬ ‫اس��ت و فع�لا معامله جدی��دی انجام نش��ده و‬ ‫خری��داران نس��بت به پذیرش افزای��ش قیمت‌ها‬ ‫تردید دارند‪.‬‬ ‫کارخانه اوراز قیمت پیش��نهادی را ‪ ١٥‬دالر باال‬ ‫ب��رده و ‪ ٣٧٠‬دالر هر تن ف��وب قیمت می‌دهد و‬ ‫کارخان��ه بی‌ام زد بالروس ‪ ٣٦٥‬دالر هر تن فوب‬ ‫عرضه داشته است‪ .‬در اوکراین متینوست در بازار‬ ‫نیست و عرضه بیلت کم شده است‪.‬‬
‫نگاه روز‬ ‫سنگ‌های قیمتی مازندران‬ ‫مهجور مانده است‬ ‫گوهرش��ناس و محق��ق س��نگ‌های قیمت��ی و‬ ‫نیمه‌قیمت��ی با اع�لام اینکه س��نگ‌های قیمتی‬ ‫مازندران مهجور مانده است‪ ،‬گفت‪ :‬نخستین رشته‬ ‫جرم‌شناسی کانی و جواهر ایران را در پارک علم و‬ ‫فناوری مازندران راه‌اندازی کردیم‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ف��ارس‪ ،‬پویا کرمی اف��زود‪ :‬در روند‬ ‫تحقیقات متوجه شدیم مازندران دارای ‪ 15‬سنگ‬ ‫نیمه‌قیمتی اس��ت ک��ه از آنها فلوری��ن با ‪ 3‬رنگ‬ ‫بی‌رنگ‪ ،‬س��بز و بنفش است اما چون بررسی‌های‬ ‫دقیقی روی آنها انجام نشده است‪ ،‬مهجور مانده‌اند‬ ‫و بس��یاری اف��راد آنه��ا را در طبیع��ت مش��اهده‬ ‫می‌کنن��د ام��ا تش��خیص نمی‌دهن��د‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫تحقیقات خ��ود را روی این نمونه‌ها آغاز کردیم و‬ ‫قس��متی از بهسازی که در بیست‌ودومین همایش‬ ‫کانی‌شناسی ش��یراز ارائه دادیم‪ ،‬از این تحقیقات‬ ‫بود‪ .‬این محقق گوهرشناس��ی با اشاره به اینکه ما‬ ‫علم کافی برای بررس��ی و تغییر این س��نگ‌ها را‬ ‫داریم اما به یک زمین‌ش��ناس نیاز داریم تا رگه‌ها‬ ‫را پیدا کند‪ ،‬ادامه داد‪ :‬در مرحله بعدی اس��ت که‬ ‫گوهرشناس��ان وارد عمل می‌ش��وند‪ .‬کرمی گفت‪:‬‬ ‫از مس��ئوالن و عالقه‌مندان به کانی و س��نگ‌های‬ ‫قیمتی که تمایل به س��رمایه‌گذاری در این زمینه‬ ‫دارند‪ ،‬تقاضا می‌کنیم که در این بخش وارد شوند‬ ‫تا بتوانیم قطب تراش و فروش سنگ‌های قیمتی و‬ ‫نیمه‌قیمتی را در مازندران ایجاد کنیم‪.‬‬ ‫وی با اعالم اینکه عقیق دریایی و مولداویت‌های‬ ‫مازن��دران بی‌نظیر اس��ت‪ ،‬اظهار ک��رد‪ :‬این بخش‬ ‫زمینه سرمایه‌گذاری بسیار خوبی دارد‪.‬‬ ‫کرم��ی با اش��اره ب��ه اینک��ه در ق��دم دوم باید‬ ‫کارش��ناس منابع موجود در بخش‌های باالدس��ت‬ ‫سنگ‌های قیمتی و نیمه‌قیمتی را تشخیص دهند‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬اس��تان‌های دیگر به ص��ورت متعصبانه در‬ ‫زمینه منابع خود تحقیق می‌کنند اما در مازندران‬ ‫این اتفاق رخ نداده است‪.‬‬ ‫ای��ن محق��ق مازندران��ی با بی��ان اینک��ه برای‬ ‫نخس��تین‌بار در ایران رش��ته‌ای به نام فراکاوی و‬ ‫جرم‌شناس��ی جواهرات را در اواخر س��ال ‪ 92‬در‬ ‫مازن��دران عملیات��ی کردیم‪ ،‬گفت‪ :‬ای��ن طرح در‬ ‫پارک علم و فناوری مازندران اجرا ش��د و به دنبال‬ ‫ثبت آن هستیم‪.‬‬ ‫‪28‬‬ ‫یکشنبه ‪ 17‬اسفند ‪ 17 - 1393‬جمادی االول ‪ 8 -1436‬مارس ‪ -2015‬شماره ‪ -175‬پیاپی ‪1493‬‬ ‫در پی کشف معدن سنگ مرمر کمیاب در خراسان جنوبی‬ ‫سنگپرتقالیطبسباالترازطالنشست‬ ‫نرگ�س قیصری‪ -‬گروه مع�دن‪ :‬زمانی که‬ ‫وارد مکان‌ه��ای مذهب��ی همچ��ون معبد و‬ ‫مس��جد می‌شویم نخس��تین چیزی که مورد‬ ‫توجه قرار می‌گیرد‪ ،‬سنگ‌های زیبای مرمری با رنگ‌های‬ ‫متنوع و زیبایی همچون مرمرهای س��بز و زرد اس��ت‪ .‬در‬ ‫واقع این س��نگ خاص به‌دلیل ویژگی‌های آرامش‌بخشی‬ ‫که دارد برای تزئین مورد اس��تفاده قرار می‌گیرد‪ .‬در ایران‬ ‫نیز که سرش��ار از ذخیره‌های معدنی همچون سنگ‌های‬ ‫تزئینی اس��ت به تازگی ذخی��ره‌ای ‪100‬هزار تنی از مرمر‬ ‫پرتقالی کش��ف ش��ده و این در حالی اس��ت ک��ه ذخایر‬ ‫مح��دودی از آن در دنیا وجود دارد‪ .‬حال با توجه به اینکه‬ ‫س��نگ‌های مرمرین فرآوری‌شده بازار مصرفی مناسبی در‬ ‫کشورهای اروپایی دارد‪ ،‬می‌توان با سرمایه‌گذاری روی این‬ ‫بخش و تولید اس��لب‌های سنگی ارزآوری قابل توجهی را‬ ‫برای اقتصاد کشور به ارمغان آورد‪.‬‬ ‫نعمت‌اهلل حقیقی‪ ،‬رییس س��ازمان‬ ‫صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت اس��تان‬ ‫خراسان جنوبی درباره معدن سنگ‬ ‫مرمر پرتقالی در این استان و میزان‬ ‫می‌گوی��د‪:‬‬ ‫ذخای��ر آن ب��ه‬ ‫فعالیت‌های انجام‌شده در این محدوده در مرحله اکتشافی‬ ‫اس��ت و طبق مطالعات زمین‌شناسی میزان ذخایر موجود‬ ‫این معدن افزون بر ‪ 100‬هزار تن برآورد شده است‪.‬‬ ‫در واقع می‌توان گفت که عشق‌آباد طبس یکی از مناطق‬ ‫مس��تعد برای اکتشاف س��نگ‌های تزئینی مرمر اونیگس‬ ‫معرفی ش��ده اس��ت و در آینده نه‌چن��دان دور به یکی از‬ ‫مناطق مستعد معدنی تبدیل خواهد شد‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه ب��ا اش��اره به اینک��ه عناص��ر موجود در‬ ‫س��نگ‌های مرمر باعث به وجود آمدن طیف رنگی در این‬ ‫س��نگ‌ها می‌شود‪ ،‬افزود‪ :‬وجود عناصری همچون آهن در‬ ‫میان این س��نگ‌ها سبب شده مرمرهایی زیبا با رنگ‌های‬ ‫متنوع همچون س��بز و پرتقالی داشته باشیم‪ .‬اما نکته‌ای‬ ‫دیگر درباره محدوده‌های معدنی منطقه عش��ق‌آباد امکان‬ ‫وجود ذخایر دیگری از این کانی در ‪ 5‬محدوده اکتش��افی‬ ‫پرتقالی به مراتب بیش��تر از معادن طال است‪ ،‬چراکه برای‬ ‫دس��تیابی به ط�لای موجود در معادن به ان��رژی‪ ،‬زمان و‬ ‫هزینه‌های بس��یار نیاز اس��ت و از هر تن طال در ش��رایط‬ ‫ای��ده‌آل تنها بین ‪ 7‬تا ‪ 10‬گرم طال به دس��ت خواهد آمد‪،‬‬ ‫ای��ن درحالی اس��ت که در معادن س��نگ هر ت��ن از این‬ ‫محصول با رقم نس��بتا مناسبی در حدود ‪4‬میلیون تومان‬ ‫به‌صورت خام به فروش می‌رس��د که با فرآوری این میزان‬ ‫تا چندین برابر قابل افزایش است‪.‬‬ ‫‹ ‹مرمر سنگ تزئینی است‬ ‫است‪ ،‬به این ترتیب که در آینده با سرمایه‌گذاری در این‬ ‫بخش زمینه برای بهره‌برداری فراهم خواهد شد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬س��نگ‌های مرمر موج��ود در این منطقه از‬ ‫ارزش باالیی برخوردار هس��تند و این در حالی است که با‬ ‫فرآوری ارزش‌اف��زوده آن افزایش پیدا خواهد کرد‪ .‬از این‬ ‫رو یک��ی از برنامه‌هایی که برای فرآوری س��نگ‌ها وجود‬ ‫دارد این اس��ت که بتوان با ایجاد واحدهای س��نگ‌بری و‬ ‫س��اخت احجام س��نگین و فرآوری زمینه را برای افزایش‬ ‫پیدا کردن ارزش‌افزوده حاصل از این محصول فراهم کرد‪.‬‬ ‫ارزش‌افزوده چندین برابری اسلب‌های مرمری‬ ‫محم��د رس��ا‪ ،‬کارش��ناس و فعال‬ ‫معدنی نی��ز درباره ذخایر س��نگ‬ ‫مرم��ر پرتقالی عش��ق‌آباد طبس و‬ ‫ارزش اف��زوده حاص��ل از آن ب��ه‬ ‫می‌گوی��د‪ :‬با وج��ود اینکه‬ ‫سنگ مرمرپرتقالی خام از ارزش باالیی برخوردار است اما‬ ‫فوالد خوزستان‬ ‫شرکت بهره‌ور در صنایع معدنی کشور اعالم شد‬ ‫در س��ومین همایش جای��زه بهره‌وری مع��ادن و صنایع معدنی‬ ‫ای��ران در ته��ران که ب��ا حضور دکت��ر محمدباقر نوبخ��ت معاون‬ ‫ریاس��ت‌جمهوری و رییس س��ازمان مدیریت و برنامه‌ریزی برگزار‬ ‫شد‪ ،‬از ش��رکت فوالد خوزستان به‌عنوان شرکت بهره‌ور در صنایع‬ ‫معدنی تقدیر به عمل آمد‪.‬‬ ‫به گزارش خبرنگار ما‪ ،‬در این همایش که در محل ش��رکت ملی‬ ‫ف��والد ایران در تهران برگزار ش��د‪ ،‬مهندس عبدالمجید ش��ریفی‬ ‫مدیرعامل‪ ،‬لوح تقدیر ش��رکت بهره‌ور را به نام فوالد خوزس��تان از‬ ‫معاون ریاست‌جمهوری دریافت کرد‪.‬‬ ‫دکتر کرباس��یان ریاست هیات عامل س��ازمان توسعه و نوسازی‬ ‫معادن و صنایع معدنی ایران نیز که در این همایش به‌عنوان متولی‬ ‫اصلی حضور داشت‪ ،‬ضمن تقدیر از شرکت‌های پیشگام در ارتقای‬ ‫بهره‌وری ازجمله فوالد خوزس��تان‪ ،‬حضور معاون ریاست‌جمهوری‬ ‫در این مراسم را باتوجه به تراکم امور‬ ‫چشم‌انداز معدنی‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫اجرایی دولت در هفته‌های پایانی س��ال‪ ،‬نش��انگر اهمیت موضوع‬ ‫به��ره‌وری در صنایع معدنی و معادن و اهتمام ویژه دولت محترم‬ ‫تدبیر و امید در این خصوص ارزیابی کرد‪.‬‬ ‫این گزارش حاکیس��ت‪ ،‬جایزه بهره‌وری معادن و صنایع معدنی‬ ‫ایران‪ ،‬امس��ال برای س��ومین دوره متوالی برگزار ش��د و به‌عقیده‬ ‫کارشناس��ان‪ ،‬با ابالغ و آغاز اجرای سیاس��ت‌های اقتصاد مقاومتی‬ ‫از س��وی رهبر معظم انقالب در س��ال گذشته‪ ،‬این جایزه در سال‬ ‫جاری با اولویت و اهمیت ویژه‌ای دنبال شده است‪.‬‬ ‫به گزارش خبرنگار ما‪ ،‬بنابر اعالم دکتر تقوی س��خنگوی کمیته‬ ‫داوران‪ ،‬جایزه یاد ش��ده‪ ،‬در فرآیند امس��ال ب��ه ‪5‬بنگاه لوح تقدیر‬ ‫جایزه بهره‌وری اعطا شد که در حوزه صنایع معدنی بزرگ‪ ،‬شرکت‬ ‫فوالد خوزستان انتخاب شد‪.‬‬ ‫این گزارش می‌افزاید‪ :‬در دوره پیش��ین جایزه نیز‪ ،‬شرکت فوالد‬ ‫خوزس��تان رتبه بهره‌وری کل عوامل تولید را در این حوزه به خود‬ ‫اختصاص داده بود‪.‬‬ ‫ف��رآوری این محصول ارزش‌اف��زوده آن را تا چندین برابر‬ ‫افزایش می‌دهد‪.‬‬ ‫حال با وجود اینکه در ایران ذخایر فراوانی از س��نگ‌های‬ ‫مرمر که از تن��وع باال و رنگ‌های مختلف نیز برخوردارند‪،‬‬ ‫وجود دارد اما تعداد محدودی کارخانه امکان فرآوری این‬ ‫محص��ول را ب��ا کیفیت باال دارند‪ .‬این در حالی اس��ت که‬ ‫می‌توان با کمی برنامه‌ریزی و توجه به این بخش نس��بت‬ ‫به فرآوری این محصول و تولید اسلب که در واقع به نوعی‬ ‫قالب‌های بزرگ س��نگی گفته می‌شود‪ ،‬اقدام کرده و سهم‬ ‫کشور را در بازارهای جهانی افزایش داد‪.‬‬ ‫رس��ا معتقد است س��رمایه‌گذاری در س��نگ‌های مرمر‬ ‫پرتقال��ی عش��ق‌آباد و همچنین تولید اس��لب و محصول‬ ‫فرآوری‌ش��د ‌ه در صورتی ک ‌ه از ظرفی��ت باالیی برخوردار‬ ‫باش��د می‌تواند زمینه ص��ادرات و ارزآوری باالیی را برای‬ ‫کش��ور به همراه داشته باش��د‪ .‬در واقع می‌توان به جرات‬ ‫گفت که سودآوری معادن سنگ مرمر به‌ویژه معادن مرمر‬ ‫وی با بیان اینکه س��نگ مرمر بیشتر به‌عنوان یک سنگ‬ ‫تزئینی ش��ناخته می‌ش��ود‪ ،‬اف��زود‪ :‬س��نگ‌ها کاربردهای‬ ‫متنوع��ی دارند ام��ا در برخی موارد به‌دلی��ل برخورداری از‬ ‫ویژگی‌های خاص‪ ،‬اس��تفاده از آنها در ی��ک بخش‪ ،‬میزان‬ ‫باالتری را به خود اختصاص می‌دهد‪ .‬رس��ا معتقد است که‬ ‫ذخایر س��نگ‌های مرمرین که از تن��وع رنگی نیز برخوردار‬ ‫هس��تند‪ ،‬سرمایه‌ای بزرگ به‌شمار می‌آیند‪ .‬به این ترتیب با‬ ‫تکی��ه بر ذخایر فراوان موجود در ایران‪ ،‬فعاالن این حوزه با‬ ‫ایجاد «برندینگ» و معرفی محصوالت خود به کش��ورهای‬ ‫مصرف‌کننده می‌توانند ارزآوری باالیی داشته باشند‪ .‬چرا که‬ ‫در حال حاضر بسیاری از کشورها با ایجاد یک نشان(برند)‬ ‫و کددار کردن محصوالت خود توانس��ته‌اند به‌عنوان یکی از‬ ‫تولیدکنندگان سنگ‌های تزئینی شناخته شوند‪.‬‬ ‫‹ ‹نشان‌سازی زمینه‌ساز صادرات بیشتر‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬زمان��ی که ذخایر س��نگی با ویژگی‌های‬ ‫خاص همچ��ون رنگ‪ ،‬کیفیت و خ��واص فیزیکی در یک‬ ‫محدوده معدنی یافت می‌ش��ود‪ ،‬صاحبان این س��رمایه با‬ ‫تمرکز کردن روی آن و ایجاد یک نش��ان (برند) خاص آن‬ ‫را به دیگر کش��ورها معرفی کرده و نسبت به فروش اقدام‬ ‫می‌کنند‪ .‬به این ترتیب زمانی که محصولی مشخص با نام‬ ‫تولید‌کننده این محصول در دنیا شناخته شده و با داشتن‬ ‫نشان (برند) مش��خص که به‌عنوان شناسنامه محصول به‬ ‫شمار می‌آید باعث به وجود آمدن اطمینان برای خریداران‬ ‫ش��ود‪ ،‬زمینه را برای صادرات محص��ول و ارزآوری فراهم‬ ‫خواهد کرد‪.‬‬ ‫استفاده از فضوالت گاو در کارخانه فوالد کره‌جنوبی‬ ‫کارخانه فوالدس��ازی هیوندای کره جنوبی‬ ‫ب��رای تولید انرژی پاک از پِهن گاو اس��تفاده‬ ‫می‌کند‪.‬‬ ‫به گزارش مای��ن نیوز‌‪ ،‬یکی از کارخانه‌های‬ ‫تولید فوالد در کره جنوبی موفق ش��ده است‬ ‫از په��ن گاو برای تولید انرژی پاک اس��تفاده‬ ‫کند و با افزایش بازدهی مصرف انرژی در خط‬ ‫تولید‪ ،‬مصرف سوخت را کاهش دهد‪.‬‬ ‫پهن گاو بیش��تر ب��ه عنوان ک��ود حیوانی‬ ‫استفاده می‌ش��ود اما کارخانه فوالد هیوندای‬ ‫در س��ئول کره جنوبی از آن سوخت زیستی‬ ‫تهی��ه کرده اس��ت که در مقایس��ه ب��ا دیگر‬ ‫سوخت‌ها مانند زغال‌سنگ‪ ،‬بازدهی بیشتر و‬ ‫آالیندگی کمتری دارد‪.‬‬ ‫«کی��م بیون��گ چ��ول»‪ ،‬ریی��س بخ��ش‬ ‫تحقیقات و توس��عه این کارخانه می‌گوید‪ :‬ما‬ ‫با فرآیندهایی مانند تف‌جوشی پهن و افزایش‬ ‫بازدهی احتراق‪ ،‬استفاده از انواع سوخت‌های‬ ‫کمک��ی را در تولی��د ف��والد شبیه‌س��ازی‬ ‫کردی��م و متوجه ش��دیم که په��ن گاو برای‬ ‫اس��تفاده در کوره‌های بلند از همه مناسب‌تر‬ ‫است‪.‬‬ ‫به گفته کیم‪ ،‬فض��والت گاو در کل فرآیند‬ ‫تولی��د فوالد‪ ،‬کارب��رد دارد‪ .‬اس��تفاده از پهن‬ ‫به جای پ��ودر کربن به عنوان س��وخت الزم‬ ‫ب��رای ذوب کردن آه��ن‪ ،‬می‌توان��د بازدهی‬ ‫احت��راق را بیش از ‪ 30‬درص��د افزایش دهد‪.‬‬ ‫از س��وی دیگر اس��تفاده از منابع تازه انرژی‬ ‫به جای زغال‌س��نگ نیز نه تنه��ا به افزایش‬ ‫دما در فرآین��د تولید فوالد منجر می‌ش��ود‪،‬‬ ‫بلک��ه هزینه مواد اولی��ه را نیز کاهش خواهد‬ ‫داد‪.‬‬ ‫ای��ن مقام کارخانه فوالد هیوندای می‌گوید‪:‬‬ ‫زمانی‌ک��ه فض��والت گاو را در کوره‌های بلند‬ ‫می‌سوزانیم‪ ،‬این ماده در مدت زمان کوتاهی‬ ‫به مرحله اشتعال می‌رسد؛ با این کار همچنین‬ ‫می‌توان از جمع ش��دن پسماندهای نیمسوز‬ ‫زغال‌سنگ در کوره‌های بلند جلوگیری کرد‪.‬‬ ‫م��ا تاکنون ‪ 75‬ت��ن پهن گاو را به س��وخت‬ ‫تبدیل کرده‌ایم که می‌توان برای ‪ 6‬س��اعت از‬ ‫آن در کوره‌ها اس��تفاده کرد‪ .‬احتماال به ‪100‬‬ ‫هزار تن سوخت دیگر برای تامین انرژی خود‬ ‫در کل سال نیاز خواهیم داشت‪.‬‬ ‫آمارها نشان می‌دهد کره جنوبی قادر است‬ ‫س��االنه از ‪ 3‬میلیون و ‪ 500‬هزار تن پهن گاو‬ ‫به عنوان س��وخت کمکی اس��تفاده کند؛ این‬ ‫به معنای کاهش مصرف زغال‌سنگ به میزان‬ ‫ی��ک میلیون و ‪ 750‬هزار ت��ن و صرفه‌جویی‬ ‫‪ 200‬میلیون دالری برای این کش��ور خواهد‬ ‫بود‪.‬‬ ‫ظرفیت کشور برای تبدیل به قطب فوالد خام‬ ‫عضو هیات رییسه س��ندیکای تولیدکنندگان‬ ‫لوله و پروفیل فوالدی بابیان اینکه سرمایه‌گذاری‬ ‫در صنایع��ی که در آنه��ا دارای مزی��ت رقابتی‬ ‫هس��تیم مانع هدررفت منابع کش��ور می‌ش��ود‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬یکی از مهم‌ترین این صنایع‪ ،‬صنعت فوالد‬ ‫در تمامی مراحل باال و پایین‌دس��تی اس��ت‪ .‬به‬ ‫گزارش ماین نیوز‪ ،‬مهدی ابویی مهریزی با تاکید‬ ‫بر اینکه ایران با داشتن ذخایر عظیم سنگ‌آهن‪،‬‬ ‫زغال‌سنگ و گاز طبیعی‪ ،‬ظرفیت مناسبی برای‬ ‫تبدیل شدن به یکی از بزرگترین تولیدکنندگان‬ ‫فوالد خ��ام در جه��ان را دارد‪ ،‬ادامه داد‪ :‬بخش‬ ‫اعظم دانش فنی تولید فوالد در داخل کشورمان‬ ‫بومی ش��ده و عم��ده تجهی��زات و قطعات این‬ ‫صنعت در داخل کشور منطبق با استانداردهای‬ ‫روز دنیا ساخته می‌شود‪ .‬عضو هیات نمایندگان‬ ‫اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اینکه با وجود تمام‬ ‫مش��کالت حضور و س��رمایه‌گذاری‪ ،‬این صنعت‬ ‫مورد توج��ه بخش خصوصی اس��ت‪ ،‬اظهارکرد‪:‬‬ ‫ای��ن در حالی اس��ت ک��ه همچن��ان ضعف‌ها و‬ ‫نگرانی‌ه��ای اساس��ی در تقویت س��اختار بازار‬ ‫داخلی و نیز حفظ انس��جام در بازارهای مصرف‬ ‫خارج��ی موجود از س��وی گروه‌ه��ای صنعتی و‬ ‫بازرگانی ایران بیش از پیش احس��اس می‌شود‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬توسعه پایدار صنعتی و استراتژیک‬ ‫فوالد کش��ور نیازمند شکل‌گیری صنایع جانبی‬ ‫و وابس��ته متناس��ب با گس��ترش صنع��ت پایه‬ ‫فوالدس��ازی کشور اس��ت تا در آینده‌ای نزدیک‬ ‫ایران از بزرگترین واردکننده فوالد خاورمیانه به‬ ‫یکی از بزرگتری��ن تولیدکنندگان فوالد خام در‬ ‫جهان تبدیل ش��ود‪ .‬ابویی ب��ا بیان اینکه به رغم‬ ‫همه مزیت ها‪ ،‬صنعت فوالد کش��ور با تهدیداتی‬ ‫هم مواجه است‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬سرمایه‌گذاری‌های‬ ‫صرفا دولتی‪ ،‬وابسته بودن سرمایه‌گذاری صنعت‬ ‫فوالد ب��ه درآمدهای نفتی‪ ،‬بی‌ثبات��ی در اتخاذ‬ ‫سیاس��ت‌های دولتی‪ ،‬وجود رقب��ای توانمند در‬ ‫بازار صادراتی‪ ،‬بهره‌وری پایین‪ ،‬ش��بکه نامناسب‬ ‫حمل‌ونقل‪ ،‬نبود اس��تراتژی مناسب برای توسعه‬ ‫و فقدان امکانات زیربنایی مناسب‪ ،‬صنعت فوالد‬ ‫کشور را با مشکالت جدی مواجه کرده است‪.‬‬
‫صنعت‬ ‫‪industry@smtnews.ir‬‬ ‫یکشنبه ‪ 17‬اسفند ‪ 17 - 1393‬جمادی االول ‪ 8 -1436‬مارس ‪ -2015‬شماره ‪ -175‬پیاپی ‪1493‬‬ ‫فعاالن صنعت چای با تاکید بر قابلیت‌های کشت چای اعالم کردند‬ ‫‪29‬‬ ‫خودکفایی در صنعت چای تا ‪ 10‬سال آینده‬ ‫گ�روه صنعت‪ :‬این روزها اخبار زیادی درباره‬ ‫نابسامانی‌های صنعت چای به گوش می‌رسد‪.‬‬ ‫اخباری که در دو س��وی یک طیف هستند و‬ ‫دیدگاه‌های زیادی را به عنوان موافق و مخالف‬ ‫ب��ا خود به همراه دارند‪ .‬در همین حال رییس‬ ‫ش��ورای بازرگانان ایران و هن��د‪ ،‬به تازگی از‬ ‫افزای��ش میزان واردات چ��ای هندی به ایران‬ ‫خب��ر داده که ای��ن میزان افزایش بر اس��اس‬ ‫مذاکرات میان دو کش��ور ایجاد ش��ده است‪.‬‬ ‫اما در مقاب��ل برخی از فع��االن صنعت چای‬ ‫معتقدند که هم‌اکنون ب��ه دلیل اجازه ندادن‬ ‫صادرات‪‌،‬برخی از انبارهای صنعت چای دچار‬ ‫انباشت محصول هس��تند‪ .‬این درحالی است‬ ‫ک��ه برخی نظر دیگری دارند و اعالم می‌کنند‬ ‫ک��ه این صنعت به دلیل ناتوانی در تامین نیاز‬ ‫مصرف‌کنندگان ناگزیر از واردات است‪.‬‬ ‫بر این اس��اس عض��و اتحادیه چای��کاران و‬ ‫عضو ش��ورای عالی خانه کشاورز در گفت‌وگو‬ ‫با تاکید بر اینکه به علت توجه اندک‬ ‫با‬ ‫دول��ت به چای و چایکاران‪ ،‬میزان تولید چای‬ ‫در کشور به حداقل رس��یده است‌‪ ،‬گفت‪ :‬اگر‬ ‫به اعتبار واردات چای خارجی بخواهیم نقش‬ ‫کش��اورز‪ ،‬چایکار و چایکاری ایران را کمرنگ‬ ‫کنی��م‪ ،‬جنایت��ی در قب��ال ‪ 60‬ه��زار خانوار‬ ‫کشاورز انجام داده‌ایم‪.‬‬ ‫ایرج هوس��می با بیان اینک��ه هم‌اکنون به‬ ‫علت کاهش میزان تولید چای‪ ،‬نیاز به واردات‬ ‫مق��داری چای خارجی داریم اما این امر نباید‬ ‫دلیلی برای کاهش تولید چای در داخل کشور‬ ‫به شمار رود‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬در گذشته ‪ 70‬هزار‬ ‫ت��ن تولید چای در کش��ور انجام می‌ش��د اما‬ ‫ب��ه دلیل بی‌توجهی افراد فع��ال در این حوزه‬ ‫که اطالعاتی ق��وی درباره این صنعت ندارند‪،‬‬ ‫میزان تولید چای داخلی کاهش یافته است‪.‬‬ ‫وی با اشاره به نقش حمایتی دولت در تولید‬ ‫چ��ای و تقویت این صنع��ت تصریح کرد‪ :‬اگر‬ ‫دولت به چای��کار اعتماد و در حوزه چایکاری‬ ‫سرمایه‌گذاری الزم را انجام دهد‪‌،‬این توانایی‬ ‫وجود دارد که در مدت ‪ 10‬س��ال آینده بتوان‬ ‫کشور را از واردات چای خارجی بی‌نیاز کرد‪.‬‬ ‫عض��و اتحادیه چایکاران همچنین با اش��اره‬ ‫ب��ه ویژگی‌های چ��ای طبیعی اف��زود‪ :‬چایی‬ ‫که هم‌اکنون در ایران تولید می‌ش��ود‪ ،‬چایی‬ ‫طبیع��ی و با کیفیتی اس��ت که طبیعت به ما‬ ‫ارزانی داشته اما چای‌های خارجی و وارداتی‪،‬‬ ‫حاوی م��واد افزودنی مضر و زی��ان‌آور بوده و‬ ‫به اعتقاد بس��یاری از صاحب‌نظران‪ ،‬سرطان‌زا‬ ‫است‪.‬‬ ‫هوس��می با تاکید بر اینکه چ��ای خارجی‬ ‫آلوده به مواد رنگی و ش��یمیایی است‪ ،‬تصریح‬ ‫کرد‪ :‬با این حال‪ ،‬نتوانس��ته‌ایم دس��تگاه‌های‬ ‫ﺑﻤﻮﺟﺐ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ ‪ 1043/1153/93‬ﺩﺭ ﺷﻌﺒﻪ ‪ 1153‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺟﺰﺍﻳﻲ‬ ‫ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻣﺤﻤﺪﻗﻠﻲ ﻋﻠﻴﺰﺍﺩﻩ ﻧﻴﻜﻮﺋﻲ ﺑﺎﺗﻬﺎﻡ ﺗﺮﻙ ﺍﻧﻔﺎﻕ ﺗﺤﺖ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻛﻴﻔﺮﻱ ﻣﻲ‬ ‫ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺭﻭﺯ ‪ 94/1/22‬ﺳﺎﻋﺖ ‪ 8/30‬ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻛﻪ ﺑﻌﻠﺖ‬ ‫ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﻣﺘﻬﻢ ﻃﺒﻖ ﻣﺎﺩﻩ ‪ 180-115‬ﻕ ﺁﺩﻙ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻲ‬ ‫ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻲ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﻛﻪ ﻧﺎﻣﺒﺮﺩﻩ ﺩﺭ ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻘﺮﺭ ﻓﻮﻕ ﺟﻬﺖ‬ ‫ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﺎﺗﻬﺎﻡ ﺧﻮﺩ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮﺩ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻋﺪﻡ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ‬ ‫ﻏﻴﺎﺑﺎ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻧﻤﻮﺩ‬ ‫‪/156426‬ﻡ ﺍﻟﻒ ﻣﻨﺸﻲ ﺷﻌﺒﻪ ‪ 1153‬ﺟﺰﺍﻳﻲ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻬﻴﺪ ﻣﻄﻬﺮﻱ ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫ﺍﺣﻀﺎﺭ ﻣﺘﻬﻢ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ ‪ 930836‬ﺩﺭ ﺷﻌﺒﻪ ‪ 2‬ﺑﺎﺯﭘﺮﺳﻲ ﺩﺍﺩﺳﺮﺍﻱ‬ ‫ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﻧﺎﺣﻴﻪ ‪ 18‬ﺷﻬﻴﺪ ﻣﻄﻬﺮﻱ ﻣﻬﺪﻱ ﺭﻣﻀﺎﻧﻲ ﻭﺭﺯﻧﻪ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺭﺿﺎ ﺗﺒﻌﻪ‬ ‫ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﺎﺗﻬﺎﻡ ﺧﻴﺎﻧﺖ ﺩﺭ ﺍﻣﺎﻧﺖ ﺗﺤﺖ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﻇﺮﻑ ﻳﻜﻤﺎﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ‬ ‫ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻲ ﻣﻌﻴﻦ ﻣﻲ ﮔﺮﺩﺩ ﻛﻪ ﺑﻌﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﻣﺘﻬﻢ ﻃﺒﻖ ﻣﺎﺩﻩ ‪ 115‬ﻕ‬ ‫ﺁﺩﻙ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻜﻨﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻲ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﻛﻪ ﻧﺎﻣﺒﺮﺩﻩ ﺩﺭ‬ ‫ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻘﺮﺭ ﻓﻮﻕ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺑﺎﺯﭘﺮﺳﻲ ﺟﻬﺖ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻭ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﺯ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺍﻧﺘﺴﺎﺑﻲ ﺑﺨﻮﺩ ﺣﺎﺿﺮ‬ ‫ﺷﻮﺩ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻋﺪﻡ ﺣﻀﻮﺭ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺧﻮﺍﻫﺪﺷﺪ‬ ‫‪/156427‬ﻡ ﺍﻟﻒ‬ ‫ﺑﺎﺯﭘﺮﺱ ﺷﻌﺒﻪ ‪ 2‬ﺩﺍﺩﺳﺮﺍﻱ ﻧﺎﺣﻴﻪ ‪ 18‬ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﻛﻼﺳﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ‪ 931675‬ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ‪ 501044‬ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺻﺪﻭﺭ ‪93/11/21‬‬ ‫ﻣﺮﺟﻊ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﺷﻌﺒﻪ ‪ 1040‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺷﺎﻛﻰ ‪ :‬ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻛﺎﺭ ﻣﺘﻬﻢ‬ ‫‪ :‬ﻣﺤﻤﻮﺩ ﻋﺒﺎﻳﻲ ﺑﻨﺸﺎﻧﻰ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﺗﻬﺎﻡ ‪ :‬ﺑﻜﺎﺭﮔﻴﺮﻱ ﻏﻴﺮﻣﺠﺎﺯ ﺍﺗﺒﺎﻉ ﺑﻴﮕﺎﻧﻪ‬ ‫ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺑﺎ ﺑﺮﺭﺳﻰ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺧﺘﻢ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺭﺍ ﺍﻋﻼﻡ ﻭ ﻣﺒﺎﺩﺭﺕ ﺑﺼﺪﻭﺭ ﺭﺍﻯ‬ ‫ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺭﺍﻯ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﻋﺒﺎﻳﻲ ﺍﻫﻞ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻭ ﺳﺎﻛﻦ ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫ﺩﺍﻳﺮ ﺑﺮ ﺑﻜﺎﺭﮔﻴﺮﻱ ﻏﻴﺮﻣﺠﺎﺯ ﺍﺗﺒﺎﻉ ﺑﻴﮕﺎﻧﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﮕﺰﺍﺭﺵ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻛﺎﺭ ﺍﺳﺘﺎﻥ‬ ‫ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻋﺪﻡ ﺣﻀﻮﺭ ﻣﺘﻬﻢ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﺳﺮﺍ ﻭ ﺩﻓﺎﻋﻴﺎﺕ ﺑﻼﻭﺟﻪ ﻭﻱ ﺩﺭ ﺟﻠﺴﻪ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ‬ ‫ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻭ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻜﻴﻔﺮ ﺧﻮﺍﺳﺖ ﺗﻨﻈﻴﻤﻲ ﺍﺯ ﺩﺍﺩﺳﺮﺍﻱ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺳﻪ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻭ ﺳﺎﻳﺮ‬ ‫ﻗﺮﺍﺋﻦ ﻭ ﺍﻣﺎﺭﺍﺕ ﻣﻨﻌﻜﺲ ﺩﺭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺑﺰﻫﻜﺎﺭﻱ ﻧﺎﻣﺒﺮﺩﻩ ﺭﺍ ﻣﺤﺮﺯ ﻭ ﻣﺴﻠﻢ ﺩﺍﻧﺴﺘﻪ ﻭ‬ ‫ﺑﺎﺳﺘﻨﺎﺩ ﺑﻤﺎﺩﻩ ‪ 181‬ﺍﺯ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻛﺎﺭ ﻭ ﺑﺎ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﻣﺎﺩﻩ ‪ 37‬ﻕ ﻡ ﺍ ﻣﺸﺎﺭﺍﻟﻴﻪ ﺭﺍ ﺑﭙﺮﺩﺍﺧﺖ‬ ‫ﺳﻲ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺭﻳﺎﻝ ﺟﺰﺍﻱ ﻧﻘﺪﻱ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻭ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺭﺍﻯ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﻏﻴﺎﺑﻰ ﻇﺮﻑ‬ ‫‪ 10‬ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﺑﻼﻍ ﻗﺎﺑﻞ ﻭﺍﺧﻮﺍﻫﻰ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻭ ﺳﭙﺲ ﻇﺮﻑ ‪ 20‬ﺭﻭﺯ ﻗﺎﺑﻞ‬ ‫ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺣﻮﺍﻫﻰ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ‬ ‫‪ /156428‬ﻡ ﺍﻟﻒ‬ ‫ﺭﻳﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ ‪ 1040‬ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﻬﻴﺪ ﻗﺪﻭﺳﻲ ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﺷﺎﻛﻰ ‪ :‬ﻣﻌﺎﻭﻥ ﻗﻀﺎﻳﻲ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺘﻬﻢ ‪ :‬ﺣﺎﻣﺪ ﺍﻣﻦ ﺯﺍﺩﻩ ﺑﻨﺸﺎﻧﻰ ﻣﺠﻬﻮﻝ‬ ‫ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﻫﺎ ‪-1 :‬ﺟﻌﻞ ‪-2‬ﺳﻮﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻬﺮ ﺍﻣﻀﺎء ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺑﺎ ﺑﺮﺭﺳﻰ‬ ‫ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺧﺘﻢ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺭﺍ ﺍﻋﻼﻡ ﻭ ﻣﺒﺎﺩﺭﺕ ﺑﺼﺪﻭﺭ ﺭﺍﻯ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺭﺍﻯ‬ ‫ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻣﻌﺎﻭﻥ ﻗﻀﺎﻳﻲ ﻭ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﺭﻳﻴﺲ ﻛﻞ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻫﺎﻱ‬ ‫ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺮﺩﻱ ﺑﻨﺎﻡ ﺣﺎﻣﺪ ﺍﻣﻴﻦ ﺯﺍﺩﻩ ﻛﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﺑﻴﺸﺘﺮﻱ ﺍﺯ‬ ‫ﻭﻱ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﮕﺮﺩﻳﺪﻩ ﺩﺍﻳﺮ ﺑﺮ ﺟﻌﻞ ﻣﻬﺮ ﻭ ﺑﺮگ ﺍﺣﻀﺎﺭﻳﻪ ﻗﻀﺎﻳﻲ ﻭ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺳﻨﺪ‬ ‫ﻣﺠﻌﻮﻝ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻭ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻣﻌﺎﻭﻧﺖ ﻗﻀﺎﻳﻲ ﻭ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺑﻌﻤﻞ‬ ‫ﺁﻣﺪﻩ ﻭ ﻋﺪﻡ ﺣﻀﻮﺭ ﻣﺘﻬﻢ ﺟﻬﺖ ﺩﻓﺎﻉ ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﺍﺧﻄﺎﺭ ﻭ ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻲ ﻭ ﺳﺎﻳﺮ ﺩﻻﻳﻞ ﻭ‬ ‫ﻗﺮﺍﺋﻦ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺑﺰﻩ ﺍﻧﺘﺴﺎﺑﻲ ﺛﺎﺑﺖ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍ ﺑﻤﻮﺍﺩ ‪ 525-523‬ﻕ ﻡ ﺍ‬ ‫ﻣﺼﻮﺏ ‪ 75‬ﻭ ﻣﺎﺩﻩ ‪ 134‬ﻕ ﻡ ﺍ ﻣﺼﻮﺏ ‪ 91/2/1‬ﺗﻌﺪﺩ ﺟﺮﻡ ﻣﺘﻬﻢ ﻣﻮﺻﻮﻑ ﺭﺍ ﺑﺘﺤﻤﻞ‬ ‫ﺩﻭ ﻓﻘﺮﻩ ﺩﻩ ﺳﺎﻝ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺭﺍﻱ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﻏﻴﺎﺑﻲ ﻇﺮﻑ ‪ 10‬ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺑﻼﻍ‬ ‫ﻗﺎﺑﻞ ﻭﺍﺧﻮﺍﻫﻲ ﻭ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﻣﺠﺪﺩ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺍﺳﺖ‬ ‫‪/156429‬ﻡ ﺍﻟﻒ‬ ‫ﺭﻳﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ ‪ 1032‬ﺟﺰﺍﻳﻲ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻬﻴﺪ ﻗﺪﻭﺳﻲ ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ ‪ 9309980244301007‬ﺷﻌﺒﻪ ‪ 1165‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺟﺰﺍﻳﻲ‬ ‫ﻣﺘﻬﻢ ‪ :‬ﺳﻴﺪ ﺭﺣﻴﻢ‬ ‫‪ 9309972180501151‬ﺷﺎﻛﻰ ‪ :‬ﻋﺒﺎﺱ ﺣﺒﻴﺒﻲ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻭﻟﻲ ﺍﻟﻪ‬ ‫ﺷﻤﺲ ﺑﻨﺸﺎﻧﻰ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﺗﻬﺎﻡ ‪ :‬ﺗﻮﻫﻴﻦ ﺑﻪ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﻋﺎﺩﻱ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺑﺎ ﺑﺮﺭﺳﻰ‬ ‫ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺧﺘﻢ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺭﺍ ﺍﻋﻼﻡ ﻭ ﻣﺒﺎﺩﺭﺕ ﺑﺼﺪﻭﺭ ﺭﺍﻯ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺭﺍﻯ‬ ‫ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺳﻴﺪ ﺭﺣﻴﻢ ﺷﻤﺲ ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ ﺗﻮﻫﻴﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺷﻜﺎﻳﺖ‬ ‫ﻋﺒﺎﺱ ﺣﺒﻴﺒﻲ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻭ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻭ ﺷﻜﺎﻳﺖ ﺷﺎﻛﻲ ﻭ‬ ‫ﮔﺰﺍﺭﺷﺎﺕ ﻣﺮﺟﻊ ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﻲ ﻭ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺑﻌﻤﻞ ﺁﻣﺪﻩ ﻭ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﺠﺮﻣﻴﺖ ﻭ ﻛﻴﻔﺮ ﺧﻮﺍﺳﺖ‬ ‫ﺻﺎﺩﺭﻩ ﻭ ﻋﺪﻡ ﺣﻀﻮﺭ ﻣﺘﻬﻢ ﻭ ﺳﺎﻳﺮ ﺷﻮﺍﻫﺪ ﻭ ﻗﺮﺍﺋﻦ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺑﺰﻩ ﺍﻧﺘﺴﺎﺑﻲ‬ ‫ﺑﻪ ﻣﺘﻬﻢ ﻧﺰﺩ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺤﺮﺯ ﻭ ﻣﺴﻠﻢ ﺍﺳﺖ ﻋﻠﻴﻬﺬﺍ ﺑﺎﺳﺘﻨﺎﺩ ﻣﺎﺩﻩ ‪ 608‬ﻕ ﻡ ﺍ ﺣﻜﻢ ﺑﺮ‬ ‫ﻣﺤﻜﻮﻣﻴﺖ ﻣﺘﻬﻢ ﺑﻪ ﺗﺤﻤﻞ ﺩﻩ ﺿﺮﺑﻪ ﺷﻼﻕ ﺗﻌﺰﻳﺮﻱ ﺻﺎﺩﺭ ﻭ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﻲ ﮔﺮﺩﺩ ﺭﺍﻯ‬ ‫ﺻﺎﺩﺭﻩ ﻏﻴﺎﺑﻰ ﻇﺮﻑ ‪ 10‬ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﺑﻼﻍ ﻗﺎﺑﻞ ﻭﺍﺧﻮﺍﻫﻰ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻭ‬ ‫ﺳﭙﺲ ﻇﺮﻑ ‪ 20‬ﺭﻭﺯ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺣﻮﺍﻫﻰ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ‬ ‫‪ /156430‬ﻡ ﺍﻟﻒ‬ ‫ﺭﻳﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ ‪ 1165‬ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﻗﺪﺱ ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫ذی‌ربط تصمیم‌گیرن��ده را قانع کنیم که این‬ ‫چای‌ها مفید حال مملکت نیست‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬حال که کش��اورزان استعداد‬ ‫تولید چای دارند و این توانایی وجود دارد که‬ ‫در تولید چای به مرز خودکفایی برسیم‪ ،‬الزم‬ ‫است دولت نسبت به سرمایه‌گذاری معنوی و‬ ‫حمایت‌های الزم اقدام کند‪.‬‬ ‫عضو ش��ورای عالی خانه کش��اورز‪ ،‬واردات‬ ‫چای برای واردکنندگان این محصول را بسیار‬ ‫س��ودآور اعالم و تصریح ک��رد‪ :‬با توان داخلی‬ ‫موجود در زمینه تولید این محصول الزم است‬ ‫در آینده واردات چای به کشور کمتر و تولید‬ ‫داخلی افزایش یابد که ب��رای تحقق این امر‪،‬‬ ‫نیازمن��د همت ب��وده و باید اج��ازه دهیم که‬ ‫چایکاران ایده‌های خود را بیان کنند و به آنها‬ ‫میدان ابراز عقیده بدهیم‪.‬‬ ‫او تاکی��د ک��رد‪ :‬بهت��ر اس��ت به گذش��ته‬ ‫نه‌چن��دان‌دور برگردیم که در کن��ار واردات‪،‬‬ ‫تولید چای هم انجام می‌ش��د‪ .‬بر این اساس‪،‬‬ ‫تولید چ��ای را در آینده افزای��ش دهیم و در‬ ‫کنار آن‪ ،‬چای‌های س��الم را زیر نظر سازمان‬ ‫چای وارد کشور کنیم و بخشی از چای خالص‬ ‫خارجی‪ ،‬بخشی چای خالص داخلی و بخشی‬ ‫را از مخل��وط این دو نوع چای به بازار مصرف‬ ‫عرضه کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹تولید چای‪ ،‬یک پنجم واردات‬ ‫بر اس��اس اطالعات کسب ش��ده از فعاالن‬ ‫عرصه چای‪ ،‬تولید چای در کشور به اندازه‌ای‬ ‫اندک است که کفاف نیاز بازار را نمی‌دهد‪ .‬به‬ ‫ط��وری که تولید چای در کش��ور‪ ،‬یک پنجم‬ ‫میزان مصرف است‪ .‬به این معنا که اگر مصرف‬ ‫چای‪ 5 ،‬کیلو باشد‪،‬میزان تولید یک پنجم این‬ ‫مق��دار‪ ،‬خواهد بود که بر این اس��اس نیاز به‬ ‫واردات چ��ای از خارج کش��ور وجود دارد‪ .‬در‬ ‫ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ ‪ 9309980245500551‬ﺷﻌﺒﻪ ‪ 1165‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺟﺰﺍﻳﻲ‬ ‫‪ 9309972180501176‬ﺷﺎﻛﻰ ‪ :‬ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺍﻋﺮﺍﺑﻲ ﭘﻮﺭ ﺑﺎ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﻋﺒﺪﺍﻟﻮﺣﻴﺪ ﺯﺭﮔﺮﻱ‬ ‫ﻣﺘﻬﻢ ‪ :‬ﺑﻴﮋﻥ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻤﻲ ﺑﻨﺸﺎﻧﻰ‬ ‫ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻭﻟﻲ ﻭ ﻋﻤﺮﺍﻥ ﻣﺤﻤﺪﻱ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺍﺳﺪﺍﻟﻪ‬ ‫ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﺗﻬﺎﻡ ‪ :‬ﺧﻴﺎﻧﺖ ﺩﺭ ﺍﻣﺎﻧﺖ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺑﺎ ﺑﺮﺭﺳﻰ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺧﺘﻢ‬ ‫ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺭﺍ ﺍﻋﻼﻡ ﻭ ﻣﺒﺎﺩﺭﺕ ﺑﺼﺪﻭﺭ ﺭﺍﻯ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺭﺍﻯ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ‬ ‫ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺑﻴﮋﻥ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻤﻲ ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ ﺧﻴﺎﻧﺖ ﺩﺭ ﺍﻣﺎﻧﺖ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺷﻜﺎﻳﺖ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺍﻋﺮﺍﺑﻲ ﭘﻮﺭ‬ ‫ﺑﺎ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﻋﺒﺪﺍﻟﻮﺣﻴﺪ ﺯﺭﮔﺮﻱ ﻭ ﻋﻤﺮﺍﻥ ﻣﺤﻤﺪﻱ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻭ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ‬ ‫ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻭ ﺷﻜﺎﻳﺖ ﺷﺎﻛﻲ ﻭ ﮔﺰﺍﺭﺷﺎﺕ ﻣﺮﺟﻊ ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﻲ ﻭ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺑﻌﻤﻞ ﺁﻣﺪﻩ ﻭ ﻗﺮﺍﺭ‬ ‫ﻣﺠﺮﻣﻴﺖ ﻭ ﻛﻴﻔﺮﺧﻮﺍﺳﺖ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﻭ ﻋﺪﻡ ﺣﻀﻮﺭ ﻣﺘﻬﻢ ﻭ ﺳﺎﻳﺮ ﺷﻮﺍﻫﺪ ﻭ ﻗﺮﺍﺋﻦ‬ ‫ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺑﺰﻩ ﺍﻧﺘﺴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻣﺘﻬﻢ ﻧﺰﺩ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺤﺮﺯ ﻭ ﻣﺴﻠﻢ ﺍﺳﺖ ﻋﻠﻴﻬﺬﺍ‬ ‫ﺑﺎﺳﺘﻨﺎﺩ ﻣﺎﺩﻩ ‪ 674‬ﻕ ﻡ ﺍ ﺣﻜﻢ ﺑﺮ ﻣﺤﻜﻮﻣﻴﺖ ﻣﺘﻬﻢ ﺑﻪ ﺗﺤﻤﻞ ﺳﻪ ﺳﺎﻝ ﺣﺒﺲ ﺗﻌﺰﻳﺮﻱ‬ ‫ﺻﺎﺩﺭ ﻭ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﻲ ﮔﺮﺩﺩ ﺭﺍﻯ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﻏﻴﺎﺑﻰ ﻇﺮﻑ ‪ 10‬ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﺑﻼﻍ ﻗﺎﺑﻞ‬ ‫ﻭﺍﺧﻮﺍﻫﻰ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻭ ﺳﭙﺲ ﻇﺮﻑ ‪ 20‬ﺭﻭﺯ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺣﻮﺍﻫﻰ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ‬ ‫ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ‬ ‫‪ /156431‬ﻡ ﺍﻟﻒ‬ ‫ﺭﻳﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ ‪ 1165‬ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﻗﺪﺱ ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ ‪ 9309980244500412‬ﺷﻌﺒﻪ ‪ 1165‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺟﺰﺍﻳﻲ‬ ‫ﻣﺘﻬﻢ‬ ‫‪ 9309972180501174‬ﺷﺎﻛﻰ ‪ :‬ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻛﺎﺭ ﻭ ﺍﻣﻮﺭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫‪ :‬ﺟﻤﺸﻴﺪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺑﻨﺸﺎﻧﻰ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﺗﻬﺎﻡ ‪ :‬ﺑﻜﺎﺭﮔﻴﺮﻱ ﻏﻴﺮﻣﺠﺎﺯ ﺍﺗﺒﺎﻉ ﺑﻴﮕﺎﻧﻪ‬ ‫ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺑﺎ ﺑﺮﺭﺳﻰ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺧﺘﻢ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺭﺍ ﺍﻋﻼﻡ ﻭ ﻣﺒﺎﺩﺭﺕ ﺑﺼﺪﻭﺭ ﺭﺍﻯ‬ ‫ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺭﺍﻯ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺟﻤﺸﻴﺪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ ﺑﻜﺎﺭﮔﻴﺮﻱ‬ ‫ﻏﻴﺮﻣﺠﺎﺯ ﺍﺗﺒﺎﻉ ﺑﻴﮕﺎﻧﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻭ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻭ ﺷﻜﺎﻳﺖ ﺷﺎﻛﻲ‬ ‫ﻭ ﮔﺰﺍﺭﺷﺎﺕ ﻣﺮﺟﻊ ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﻲ ﻭ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺑﻌﻤﻞ ﺁﻣﺪﻩ ﻭ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﺠﺮﻣﻴﺖ ﻭ ﻛﻴﻔﺮ ﺧﻮﺍﺳﺖ‬ ‫ﺻﺎﺩﺭﻩ ﻭ ﻋﺪﻡ ﺣﻀﻮﺭ ﻣﺘﻬﻢ ﻭ ﺳﺎﻳﺮ ﺷﻮﺍﻫﺪ ﻭ ﻗﺮﺍﺋﻦ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺑﺰﻩ ﺍﻧﺘﺴﺎﺑﻲ‬ ‫ﺑﻪ ﻣﺘﻬﻢ ﻧﺰﺩ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺤﺮﺯ ﻭ ﻣﺴﻠﻢ ﺍﺳﺖ ﻋﻠﻴﻬﺬﺍ ﺑﺎﺳﺘﻨﺎﺩ ﻣﺎﺩﻩ ‪ 181‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻛﺎﺭ ﺣﻜﻢ‬ ‫ﺑﺮ ﻣﺤﻜﻮﻣﻴﺖ ﻣﺘﻬﻢ ﺑﻪ ﺗﺤﻤﻞ ﻧﻮﺩ ﻭ ﻳﻚ ﺭﻭﺯ ﺣﺒﺲ ﺗﻌﺰﻳﺮﻱ ﺻﺎﺩﺭ ﻭ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﻲ ﮔﺮﺩﺩ‬ ‫ﺭﺍﻯ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﻏﻴﺎﺑﻰ ﻇﺮﻑ ‪ 10‬ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﺑﻼﻍ ﻗﺎﺑﻞ ﻭﺍﺧﻮﺍﻫﻰ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ‬ ‫ﻭ ﺳﭙﺲ ﻇﺮﻑ ‪ 20‬ﺭﻭﺯ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺣﻮﺍﻫﻰ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ‬ ‫‪ /156432‬ﻡ ﺍﻟﻒ‬ ‫ﺭﻳﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ ‪ 1165‬ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﻗﺪﺱ ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ ‪ 9309982155600239‬ﺷﻌﺒﻪ ‪ 1165‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺟﺰﺍﻳﻲ‬ ‫ﻣﺘﻬﻢ ‪ :‬ﻣﺤﻤﺪ‬ ‫‪ 9309972180501175‬ﺷﺎﻛﻰ ‪ :‬ﺟﻤﺸﻴﺪ ﻓﺮﺝ ﺯﺍﺩﻩ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺁﻗﺎﺟﺎﻥ‬ ‫ﺧﺸﻨﻮﺩ ﺑﻨﺸﺎﻧﻰ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﻫﺎ ‪-1 :‬ﺍﻓﺘﺮﺍ ‪-2‬ﻣﺰﺍﺣﻤﺖ ﺗﻠﻔﻨﻲ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺑﺎ‬ ‫ﺑﺮﺭﺳﻰ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺧﺘﻢ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺭﺍ ﺍﻋﻼﻡ ﻭ ﻣﺒﺎﺩﺭﺕ ﺑﺼﺪﻭﺭ ﺭﺍﻯ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ‬ ‫ﺭﺍﻯ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺸﻨﻮﺩ ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ ﻣﺰﺍﺣﻤﺖ ﺗﻠﻔﻨﻲ ﻣﻮﺿﻮﻉ‬ ‫ﺷﻜﺎﻳﺖ ﺟﻤﺸﻴﺪ ﻓﺮﺝ ﺯﺍﺩﻩ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻭ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻭ ﺷﻜﺎﻳﺖ‬ ‫ﺷﺎﻛﻲ ﻭ ﮔﺰﺍﺭﺷﺎﺕ ﻣﺮﺟﻊ ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﻲ ﻭ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺑﻌﻤﻞ ﺁﻣﺪﻩ ﻭ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﺠﺮﻣﻴﺖ ﻭ ﻛﻴﻔﺮ‬ ‫ﺧﻮﺍﺳﺖ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﻋﺪﻡ ﺣﻀﻮﺭ ﻣﺘﻬﻢ ﻭ ﺳﺎﻳﺮ ﺷﻮﺍﻫﺪ ﻭ ﻗﺮﺍﺋﻦ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ‬ ‫ﺑﺰﻩ ﺍﻧﺘﺴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻣﺘﻬﻢ ﻧﺰﺩ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺤﺮﺯ ﻭ ﻣﺴﻠﻢ ﺍﺳﺖ ﻋﻠﻴﻬﺬﺍ ﺑﺎﺳﺘﻨﺎﺩ ﻣﺎﺩﻩ ‪ 641‬ﻕ‬ ‫ﻡ ﺍ ﺣﻜﻢ ﺑﺮ ﻣﺤﻜﻮﻣﻴﺖ ﻣﺘﻬﻢ ﺑﻪ ﺗﺤﻤﻞ ﻧﻮﺩ ﻭ ﻳﻚ ﺭﻭﺯ ﺣﺒﺲ ﺗﻌﺰﻳﺮﻱ ﺻﺎﺩﺭ ﻭ ﺍﻋﻼﻡ‬ ‫ﻣﻲ ﻛﮕﺮﺩﺩ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﻣﺘﻬﻢ ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ ﺍﻓﺘﺮﺍ ﻧﻈﺮ ﺑﺎﻳﻨﻜﻪ ﺍﻓﺘﺮﺍ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻠﻔﻦ‬ ‫ﻣﺰﺍﺣﻤﺖ ﺗﻠﻔﻨﻲ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻣﻲ ﮔﺮﺩﺩ ﻭ ﻟﺬﺍ ﺟﺮﻡ ﻣﺴﺘﻘﻠﻲ ﻧﻴﺴﺖ ﻭ ﻧﻈﺮ ﺑﺎﻳﻨﻜﻪ ﺍﺻﻞ ﺑﺮ‬ ‫ﺑﺮﺍﺋﺖ ﺍﺳﺖ ﻋﻠﻴﻬﺬﺍ ﺑﺎﺳﺘﻨﺎﺩ ﺑﻪ ﺍﺻﻞ ‪ 37‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﻲ ﺣﻜﻢ ﺑﺮ ﺑﺮﺍﺋﺖ ﻣﺘﻬﻢ ﺻﺎﺩﺭ ﻭ‬ ‫ﺍﻋﻼﻡ ﻣﻲ ﮔﺮﺩﺩ ﺭﺍﻯ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﻏﻴﺎﺑﻰ ﻇﺮﻑ ‪ 10‬ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﺑﻼﻍ ﻗﺎﺑﻞ ﻭﺍﺧﻮﺍﻫﻰ‬ ‫ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻭ ﺳﭙﺲ ﻇﺮﻑ ‪ 20‬ﺭﻭﺯ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺣﻮﺍﻫﻰ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ‬ ‫ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ‬ ‫‪ /156433‬ﻡ ﺍﻟﻒ‬ ‫ﺭﻳﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ ‪ 1165‬ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﻗﺪﺱ ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ ‪ 9309980244500413‬ﺷﻌﺒﻪ ‪ 1165‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺟﺰﺍﻳﻲ‬ ‫ﻣﺘﻬﻢ‬ ‫‪ 9309972180501178‬ﺷﺎﻛﻰ ‪ :‬ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻛﺎﺭ ﻭ ﺍﻣﻮﺭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫‪ :‬ﻧﺎﺻﺮ ﺩﺭﻳﺎﻱ ﻟﻌﻞ ﺑﻨﺸﺎﻧﻰ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﺗﻬﺎﻡ ‪ :‬ﺑﻜﺎﺭﮔﻴﺮﻱ ﺍﺗﺒﺎﻉ ﺧﺎﺭﺟﻲ ﻓﺎﻗﺪ‬ ‫ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﻛﺎﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺑﺎ ﺑﺮﺭﺳﻰ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺧﺘﻢ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺭﺍ ﺍﻋﻼﻡ ﻭ ﻣﺒﺎﺩﺭﺕ‬ ‫ﺑﺼﺪﻭﺭ ﺭﺍﻯ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺭﺍﻯ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﻧﺎﺻﺮ ﺩﺭﻳﺎﻱ ﻟﻌﻞ ﻣﺒﻨﻲ‬ ‫ﺑﺮ ﺑﻜﺎﺭﮔﻴﺮﻱ ﻏﻴﺮﻣﺠﺎﺯ ﺍﺗﺒﺎﻉ ﺑﻴﮕﺎﻧﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻭ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻭ‬ ‫ﺷﻜﺎﻳﺖ ﺷﺎﻛﻲ ﻭ ﮔﺰﺍﺭﺷﺎﺕ ﻣﺮﺟﻊ ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﻲ ﻭ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺑﻌﻤﻞ ﺁﻣﺪﻩ ﻭ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﺠﺮﻣﻴﺖ‬ ‫ﻭ ﻛﻴﻔﺮ ﺧﻮﺍﺳﺖ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﻭ ﻋﺪﻡ ﺣﻀﻮﺭ ﻣﺘﻬﻢ ﻭ ﺳﺎﻳﺮ ﺷﻮﺍﻫﺪ ﻭ ﻗﺮﺍﺋﻦ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ‬ ‫ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺑﺰﻩ ﺍﻧﺘﺴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻣﺘﻬﻢ ﻧﺰﺩ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺤﺮﺯ ﻭ ﻣﺴﻠﻢ ﺍﺳﺖ ﻋﻠﻴﻬﺬﺍ ﺑﺎﺳﺘﻨﺎﺩ ﻣﺎﺩﻩ‬ ‫‪ 181‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻛﺎﺭ ﺣﻜﻢ ﺑﺮ ﻣﺤﻜﻮﻣﻴﺖ ﻣﺘﻬﻢ ﺑﻪ ﺗﺤﻤﻞ ﻧﻮﺩ ﻭ ﻳﻚ ﺭﻭﺯ ﺣﺒﺲ ﺗﻌﺰﻳﺮﻱ‬ ‫ﺻﺎﺩﺭ ﻭ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﻲ ﮔﺮﺩﺩ ﺭﺍﻯ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﻏﻴﺎﺑﻰ ﻇﺮﻑ ‪ 10‬ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﺑﻼﻍ ﻗﺎﺑﻞ‬ ‫ﻭﺍﺧﻮﺍﻫﻰ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻭ ﺳﭙﺲ ﻇﺮﻑ ‪ 20‬ﺭﻭﺯ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺣﻮﺍﻫﻰ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ‬ ‫ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ‬ ‫‪ /156434‬ﻡ ﺍﻟﻒ‬ ‫ﺭﻳﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ ‪ 1165‬ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﻗﺪﺱ ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫همین حال برخی فعاالن عرصه چای معتقدند‬ ‫عده‌ای به دنبال این هستند که مانع از واردات‬ ‫چای به کش��ور ش��وند این امر بازار چای را با‬ ‫کمبود مواجه خواهد کرد‪.‬‬ ‫از سوی دیگر‪ ،‬برخی خبرها حاکی از واردات‬ ‫بی‌رویه چای به کشور است به طوری که این‬ ‫میزان واردات‪ ،‬مشکالت زیادی برای چایکاران‬ ‫به وجود آورده اس��ت‪ .‬در این میان یکی دیگر‬ ‫از مش��کالتی ک��ه صنعت چای ب��ا آن مواجه‬ ‫است‪‌،‬صادرات اس��ت چرا که هم‌اکنون اجازه‬ ‫صادرات این محصول داده نمی‌ش��ود و همین‬ ‫امر باعث انباشت محصول و غیرقابل استفاده‬ ‫ب��ودن این محصول در انبارهای دولتی ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫ای��ن اظهارات در حالی اس��ت ک��ه یکی از‬ ‫فعاالن صنعت چ��ای در گفت‌وگو با‬ ‫با‬ ‫ارائ��ه اطالعاتی در این ب��اره اظهار کرد که در‬ ‫کنار این مشکالت‌‪ ،‬چای‌های انباشته شده در‬ ‫انبارها موضوع دیگری است که به چالش‌های‬ ‫صنعت چای افزوده است‪ .‬هرچند که از تولید‬ ‫امس��ال‪‌،‬میزان چش��مگیری باق��ی نمان��ده و‬ ‫تمام چ��ای تولیدی مصرف ش��ده و آنچه که‬ ‫باقی‌مانده قابلیت مصرف ندارد‪.‬‬ ‫‪ ،‬دیدگاه‌ه��ای متعددی‬ ‫به گ��زارش‬ ‫درب��اره واردات چ��ای از هند ب��ه ایران وجود‬ ‫دارد‪ .‬از می��ان ای��ن دیدگاه‌ه��ا برخی مخالف‬ ‫واردات و برخی موافق آن هس��تند و هرکدام‬ ‫برای این اظهارنظر و دیدگاه‌ها‪ ،‬دالیلی دارند‪.‬‬ ‫با این حال انتظار می‌رود‪ ،‬در چنین شرایطی‬ ‫که اختالف‌نظرهایی بر سر این موضوع وجود‬ ‫دارد‪ ،‬دولت‪ ،‬بهترین سیاست را اتخاذ کرده تا‬ ‫هر دو طرف ماج��را‪ ،‬بازار مصرف و چایکاران‪،‬‬ ‫کمترین خسارت را متحمل شوند و بیشترین‬ ‫سود را از تصمیم اتخاذ شده به دست آورند‪.‬‬ ‫ﺑﺎﺭﻛﺪ‪18670580‬ﺗﺎﺳﻴﺲ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺁﺭﻳﻦ ﺷﻴﻤﻰ ﺁﻭﺍ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ ‪ 93/11/25‬ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ‬ ‫‪ 468112‬ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ ‪ 14004731817‬ﺛﺒﺖ ﻭ ﺍﻣﻀﺎ ﺫﻳﻞ ﺩﻓﺎﺗﺮ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻛﻪ ﺧﻼﺻﻪ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ‬ ‫ﺟﻬﺖ ﺍﻃﻼﻉ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ‪.‬ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺷﺮﻛﺖ‪ :‬ﺗﻮﻟﻴﺪ‪.‬ﺧﺮﻳﺪ‪ .‬ﻓﺮﻭﺵ‪.‬ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ‪ .‬ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ‪ .‬ﻛﻠﻴﻪ ﻛﺎﻻﻫﺎﻯ ﻣﺠﺎﺯ‪ .‬ﻣﻮﺍﺩ‬ ‫ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻰ ﻣﺠﺎﺯ‪ .‬ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻗﺼﺎﺗﻮ ﻣﺰﺍﺩﻳﻪ ﺩﻭﻟﺘﻰ ﻭ ﺧﺼﻮﺻﻰ‪ .‬ﺍﺧﺬ ﻭﺍﻡ ﻭ ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍﺯ ﺑﺎﻧﻜﻬﺎ ﻭﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﺩﻭﻟﺘﻰ ﻭ‬ ‫ﺧﺼﻮﺻﻰ ﻭ ﺍﻣﻮﺭ ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎﺭﻯ ﺩﺭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﭘﻮﺷﺸﻬﺎﻯ ﺻﻨﻌﻨﻰ ﻭ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻰ ﻭ ﺁﺑﻨﺪﻯ ﻭ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺧﺬ ﻣﺠﻮﺯﻫﺎﻯ‬ ‫ﻻﺯﻡ ﺍﺯ ﻣﺮﺍﺟﻊ ﺫﻳﺼﻼﺡ‪ .‬ﻣﺪﺕ ﺷﺮﻛﺖ‪ :‬ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺛﺒﺖ ﺑﻬﻤﺪﺕ ﻧﺎﻣﺤﺪﻭﺩ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﺻﻠﻰ ﺷﺮﻛﺖ‪ :‬ﺗﻬﺮﺍﻥ‪-‬ﺥ ﻣﺮﺯﺩﺍﺭﺍﻥ‪-‬‬ ‫ﺥ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻤﻰ ﻙ ﺍﻟﻮﻧﺪ ‪ 4‬پ ‪ 21‬ﻭﺍﺣﺪ ‪ 5‬ﻛﺪﭘﺴﺘﻰ ‪1463667385‬ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺷﺮﻛﺖ‪ :‬ﻣﺒﻠﻎ ‪ 10000000‬ﺭﻳﺎﻝ ﻣﻰ‬ ‫ﺑﺎﺷﺪ ﺍﻭﻟﻴﻦ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﺷﺮﻛﺖ‪-1 :‬ﺁﻗﺎﻯ ﺳﻌﻴﺪ ﻛﺴﺎﻳﻰ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻰ ‪051335247‬‬ ‫ﺩﺍﺭﻧﺪﻩ ‪ 5000000‬ﺭﻳﺎﻝ ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﻪ ﻭ‪ -2‬ﺧﺎﻧﻢ ﭘﺮﻳﺎ ﻫﺮﺍﻧﺮ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﻭ ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ‬ ‫ﻣﻠﻰ‪0062621254‬ﺩﺍﺭﻧﺪﻩ ‪ 5000000‬ﺭﻳﺎﻝ ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﻪ ﺑﺮﺍﻯ ﻣﺪﺕ ﻧﺎﻣﺤﺪﻭﺩ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮔﺮﺩﻳﺪﻧﺪ‪..‬ﺩﺍﺭﻧﺪﮔﺎﻥ ﺣﻖ‬ ‫ﺍﻣﻀﺎء‪ :‬ﺍﻣﻀﺎء ﻛﻠﻴﻪ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻭ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺑﻬﺎﺩﺍﺭ ﻭ ﺗﻌﻬﺪ ﺁﻭﺭﺷﺮﻛﺖ ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ ﭼﻚ‪-‬ﺳﻔﺘﻪ‪-‬ﺑﺮﻭﺍﺕ‪-‬ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎ‪ -‬ﻋﻘﻮﺩ ﺍﺳﻼﻣﻰ‬ ‫ﻭ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻋﺎﺩﻯ ﻭ ﺍﺩﺍﺭﻯ ﺑﺎ ﺍﻣﻀﺎء ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺍﻋﻀﺎﻯ ﻫﻴﺎﺕ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﻣﻬﺮ ﺷﺮﻛﺘﻤﻌﺘﺒﺮ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ‪:‬‬ ‫ﻃﺒﻖ ﺍﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ )ﺛﺒﺖ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﺍﺧﺬ ﻭ ﺻﺪﻭﺭ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻧﻤﻰ ﺑﺎﺷﺪ(‬ ‫ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﻛﺸﻮﺭ‪-‬ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﺗﺠﺎﺭﻯ ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫‪/155114‬ﻡ‪/‬ﺍﻟﻒ‬ ‫ﺑﺎﺭﻛﺪ‪18684810‬ﺗﺎﺳﻴﺲ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﻣﻬﻨﺪﺳﻰ ﺩﺍﻧﺶ ﺭﺍﻫﺒﺮﺩﻯ ﺳﭙﻨﺪﺍﺭ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ ‪93/11/25‬‬ ‫ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ ‪ 468150‬ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ ‪ 14004732350‬ﺛﺒﺖ ﻭ ﺍﻣﻀﺎ ﺫﻳﻞ ﺩﻓﺎﺗﺮ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻛﻪ ﺧﻼﺻﻪ‬ ‫ﺁﻥ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﺟﻬﺖ ﺍﻃﻼﻉ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ‪.‬ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺷﺮﻛﺖ‪ :‬ﭘﮋﻭﻫﺶ ﻫﺎﻯ ﻛﺎﺭﺑﺮﻯ ‪.‬ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺍﻯ ﻭ ﺑﻨﻴﺎﺩﻯ‪.‬‬ ‫ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺗﺨﺼﺼﻰ ﻭ ﻣﺸﺎﻭﺭﻩ ﺍﻯ ‪ .‬ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺑﺎ ﻓﻨﺎﻭﺭﻯ ﻫﺎﻯ ﻧﻮﻳﻦ‪ .‬ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻧﻈﺎﺭﺗﻰ ﻛﻪ ﺑﺼﻮﺭﺕ‬ ‫ﻣﺸﺨﺺ ﺗﺮ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﻨﺪﻫﺎﻯ ﺯﻳﺮ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ‪.‬ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ )ﺷﺒﻜﻪ ‪.‬ﺯﻳﺮ ﺳﺎﺧﺖ‪.‬ﺳﺨﺖ ﺍﻓﺰﺍﺭ‪.‬ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎﻯ ﻫﻤﺮﺍﻩ‪.‬ﻃﺮﺍﺣﻰ ﻭ‬ ‫ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭﻫﺎﻯ ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ( ﻓﻨﺎﻭﺭﻯ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ)ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻓﻨﺎﻭﺭﻯ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ‪.‬ﻃﺮﺍﺣﻰ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭﻫﺎ‪ .‬ﻃﺮﺍﺣﻰ‬ ‫ﻓﺮﺁﻳﻨﺪﻯ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﺎﻯ ﻳﻜﭙﺎﺭﭼﻪ‪ .‬ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻭ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺤﺘﻮﺍ‪ .‬ﺑﺎﺯﺍﺭﻳﺎﺑﻰ ﻣﺒﺘﻨﻰ ﺑﺮ ﻓﻨﺎﻭﺭﻯ ﻭ ﻓﻨﺎﻭﺭﻯ ﻫﻤﺮﺍﻩ‪ .‬ﺁﻣﻮﺯﺵ‬ ‫ﻣﺒﺘﻨﻰ ﺑﺮ ﻓﻨﺎﻭﺭﻯ ﻭ ﻓﻨﺎﻭﺭﻯ ﻫﻤﺮﺍﻩ‪ (.‬ﻣﻬﻨﺪﺳﻰ ﺻﻨﺎﻳﻊ)ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﻳﺰﻯ‪ .‬ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺮﻭژﻩ‪ ،‬ﻣﻬﻨﺪﺳﻰ ﻭ ﻣﻌﻤﺎﺭﻯ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻰ‪،‬‬ ‫ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻓﺮ ﺁﻳﻨﺪﻫﺎ ﻭ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎﻯ ﻳﻜﭙﺎﺭﭼﻪ‪ ،‬ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻰ‪ ،‬ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤﺮﺍﻥ( ﻭ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻭ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭ‬ ‫ﺧﺮﻳﺪ ﻭﻓﺮﻭﺵ ﻛﻠﻴﻪ ﻛﺎﻻﻫﺎﻯ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻰ ﻭ ﻋﻘﺪ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﻣﺸﺎﻭﺭﻩ ﻭ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﺑﺎ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺣﻘﻴﻘﻰ ﻭ ﺣﻘﻮﻗﻰ ‪ ،‬ﺍﺧﺬ ﻭ‬ ‫ﺍﻋﻄﺎء ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻰ ﻭ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺷﻌﺐ ﺍﺯ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎﻯ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺩﺍﺧﻠﻰ ﻭ ﺧﺎﺭﺟﻰ‪ ،‬ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻗﺼﺎﺕ ﻭ ﻣﺰﺍﻳﺪﺍﺕ ﻭ ﺍﺧﺬ ﻭﺍﻡ ﻭ‬ ‫ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍﺭﺯﻯ ﻭ ﺭﻳﺎﻟﻰ ﺍﺯ ﺑﺎﻧﻜﻬﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻣﺎﻟﻰ ﻭ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻯ ﺩﺍﺧﻞ ﻭ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﻛﺸﻮﺭ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺿﺮﻭﺭﺕ‬ ‫ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺧﺬ ﻣﺠﻮﺯﻫﺎﻯ ﻻﺯﻡ ﻣﺪﺕ ﺷﺮﻛﺖ‪ :‬ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺛﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ﻧﺎﻣﺤﺪﻭﺩ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﺻﻠﻰ ﺷﺮﻛﺖ‪:‬‬ ‫ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻛﺎﺭﮔﺮ ﺷﻤﺎﻟﻰ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﻫﻴﺌﺖ‪ .‬ﻧﺒﺶ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﮔﺮﺩﺁﻓﺮﻳﺪ‪.‬ﭘﻼﻙ ‪15‬ﻛﺪﭘﺴﺘﻰ ‪1411893171‬ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺷﺮﻛﺖ‪:‬‬ ‫ﻣﺒﻠﻎ ‪ 100000000‬ﺭﻳﺎﻝ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﻭﻟﻴﻦ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﺷﺮﻛﺖ‪-1 :‬ﺁﻗﺎﻯ ﻋﻠﻰ ﺣﻜﻴﻢ ﺟﻮﺍﺩﻯ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺖ‬ ‫ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻰ ‪ 5599789446‬ﺩﺍﺭﻧﺪﻩ ‪ 15000000‬ﺭﻳﺎﻝ ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﻪ ﻭ‪ -2‬ﺁﻗﺎﻯ ﺁﺭﻣﺎﻥ ﺳﺎﺟﺪﻯ‬ ‫ﻧﮋﺍﺩ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﻭ ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻰ‪3255375851‬ﺩﺍﺭﻧﺪﻩ ‪ 15000000‬ﺭﻳﺎﻝ‬ ‫ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﻪ ﻭ ﺧﺎﻧﻢ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻛﺮﻳﻤﻰ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻧﺎﻳﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻰ ‪ 0059240326‬ﺩﺍﺭﻧﺪﻩ‬ ‫‪15000000‬ﺭﻳﺎﻝ ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﻪ ﺑﺮﺍﻯ ﻣﺪﺕ ﻧﺎﻣﺤﺪﻭﺩ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮔﺮﺩﻳﺪﻧﺪ‪..‬ﺩﺍﺭﻧﺪﮔﺎﻥ ﺣﻖ ﺍﻣﻀﺎء‪ :‬ﻛﻠﻴﻪ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻭ‬ ‫ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺑﻬﺎﺩﺍﺭ ﻭ ﺗﻌﻬﺪ ﺁﻭﺭ ﺷﺮﻛﺖ ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ ﭼﻚ‪،‬ﺳﻔﺘﻪ‪،‬ﺑﺮﻭﺍﺕ‪،‬ﻋﻘﺪﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎ ﻭ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﺳﻼﻣﻰ ﻭ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﻯ ﻋﺎﺩﻯ ﻭ‬ ‫ﺍﺩﺍﺭﻯ ﻣﻜﺎﺗﺒﺎﺕ ﺑﺎ ﺍﻣﻀﺎء ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﻭ ﺭﻳﻴﺲ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎﻣﻬﺮ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﻫﻴﺌﺖ‬ ‫ﻣﺪﻳﺮﻩ‪ :‬ﻃﺒﻖ ﺍﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ )ﺛﺒﺖ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﺍﺧﺬ ﻭ ﺻﺪﻭﺭ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻧﻤﻰ ﺑﺎﺷﺪ(‬ ‫ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﻛﺸﻮﺭ‪-‬ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﺗﺠﺎﺭﻯ ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫‪/155115‬ﻡ‪/‬ﺍﻟﻒ‬ ‫ﺑﺎﺭﻛﺪ‪18754377‬ﺗﺎﺳﻴﺲ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻥ ﻓﻮﻻﺩ ﻣﺎﺩ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ ‪ 93/11/26‬ﺑﻪ‬ ‫ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ ‪ 468220‬ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ ‪ 14004735196‬ﺛﺒﺖ ﻭ ﺍﻣﻀﺎ ﺫﻳﻞ ﺩﻓﺎﺗﺮ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻛﻪ ﺧﻼﺻﻪ‬ ‫ﺁﻥ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﺟﻬﺖ ﺍﻃﻼﻉ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ ‪ .‬ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺷﺮﻛﺖ‪ :‬ﻃﺮﺍﺣﻰ‪،‬ﻣﻮﻧﺘﺎژ‪،‬ﺧﺮﻳﺪ‪،‬ﻓﺮﻭﺵ‪،‬ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭ‬ ‫ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ‪:‬ﻓﻮﻻﺩﻫﺎﻯ ﺁﻟﻴﺎژﻯ‪،‬ﻓﻠﺰﺍﺕ ﺗﺮﻛﻴﺒﻰ‪،‬ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻫﺎ ﻗﻄﻌﺎﺕ ﻭ ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﺻﻨﻌﺘﻰ‪-‬ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻭﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﻛﻠﻴﻪ‬ ‫ﻛﺎﻻﻫﺎﻯ ﻣﺠﺎﺯﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻰ‪ ،‬ﻋﻘﺪﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺑﺎ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻭ ﺣﻘﻴﻘﻰ‪،‬ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﻣﺰﺍﻳﺪﺍﺕ ﻭﻣﻨﺎﻗﺼﺎﺕ ﺩﻭﻟﺘﻰ ﻭ‬ ‫ﺧﺼﻮﺻﻰ‪-‬ﺍﺧﺬ ﻭﺍﻡ ﻭ ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍﺯ ﻛﻠﻴﻬﺒﺎﻧﻚ ﻫﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻣﺎﻟﻰ ﻭ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻯ ﺩﻭﻟﺘﻰ ﻭ ﺧﺼﻮﺻﻰ)ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺿﺮﻭﺭﺕ‬ ‫ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺧﺬ ﻣﺠﻮﺯﻫﺎﻯ ﻻﺯﻡ( ﻣﺪﺕ ﺷﺮﻛﺖ ‪ :‬ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺛﺒﺖ ﺑﻤﺪﺕ ﻧﺎ ﻣﺤﺪﻭﺩ‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﺻﻠﻰ ﺷﺮﻛﺖ‪ :‬ﺗﻬﺮﺍﻥ‪-‬ﻧﺎﺭﻣﻚ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺩﻛﺘﺮ ﺁﻳﺖ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺷﻬﻴﺪ ﺩﺍﺭﻳﻮﺵ ﻣﻼﻳﺮﻯ ﭘﻼﻙ ‪ 20‬ﺯﻧﮓ ‪4‬ﻛﺪﭘﺴﺘﻰ‬ ‫‪1646884415‬ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺷﺮﻛﺖ‪ :‬ﻣﺒﻠﻎ ‪ 300000000‬ﺭﻳﺎﻝ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﻭﻟﻴﻦ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﺷﺮﻛﺖ‪-1 :‬ﺁﻗﺎﻯ ﺣﺴﻴﻦ‬ ‫ﺍﺧﮕﺮﻯ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻰ ‪ 5279528056‬ﺩﺍﺭﻧﺪﻩ ‪15000000‬ﺭﻳﺎﻝ ﺳﻬﻢ‬ ‫ﺍﻟﺸﺮﻛﻪ ﻭ‪ -2‬ﺧﺎﻧﻢ ﻣﻨﻴﺮﻩ ﺯﺭﻧﮕﺎﺭﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻧﺎﺋﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻰ ‪ 4569378854‬ﺩﺍﺭﻧﺪﻩ‬ ‫‪ 270000000‬ﺭﻳﺎﻝ ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﻪ ﻭ ﺁﻗﺎﻯ ﻣﺤﻤﺪ ﺯﺍﺩﻩ ﺗﻴﺰﻭﻳﺮ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻭ ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻪ‬ ‫ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻰ ‪ 1375741802‬ﺩﺍﺭﻧﺪﻩ ‪ 15000000‬ﺭﻳﺎﻝ ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﻪ‪.‬ﺑﺮﺍﻯ ﻣﺪﺕ ﻧﺎﻣﺤﺪﻭﺩ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮔﺮﺩﻳﺪﻧﺪ‪..‬‬ ‫ﺩﺍﺭﻧﺪﮔﺎﻥ ﺣﻖ ﺍﻣﻀﺎء‪ :‬ﻛﻠﻴﻪ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻭ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺑﻬﺎﺩﺍﺭ ﻭ ﺗﻌﻬﺪ ﺁﻭﺭ ﺷﺮﻛﺖ ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ ﭼﻚ‪-‬ﺳﻔﺘﻪ‪-‬ﺑﺮﻭﺍﺕ‪-‬ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎ‪-‬‬ ‫ﻋﻘﻮﺩ ﺍﺳﻼﻣﻰ ﺑﺎ ﺍﻣﻀﺎء ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻣﻞ ) ﻣﻨﻔﺮﺩﺍً( ﺩﺭ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻳﺸﺎﻥ ﺑﺎ ﺍﻣﻀﺎﻯ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﻣﻬﺮﺷﺮﻛﺖ‬ ‫ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ‪ :‬ﻃﺒﻖ ﺍﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ )ﺛﺒﺖ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﺍﺧﺬ ﻭ ﺻﺪﻭﺭ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ‬ ‫ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻧﻤﻰ ﺑﺎﺷﺪ(‬ ‫ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﻛﺸﻮﺭ‪-‬ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﺗﺠﺎﺭﻯ ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫‪/155116‬ﻡ‪/‬ﺍﻟﻒ‬ ‫ﺑﺎﺭﻛﺪ‪18750470‬ﺗﺎﺳﻴﺲ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺷﻤﺸﺎﺩ ﺳﺮﺍﻯ ﻛﻮﻫﭙﺎﻳﻪ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ ‪ 93/11/26‬ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ‬ ‫ﺛﺒﺖ ‪ 468224‬ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ ‪ 14004735260‬ﺛﺒﺖ ﻭ ﺍﻣﻀﺎ ﺫﻳﻞ ﺩﻓﺎﺗﺮ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻛﻪ ﺧﻼﺻﻪ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ‬ ‫ﺯﻳﺮ ﺟﻬﺖ ﺍﻃﻼﻉ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ ‪ .‬ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺷﺮﻛﺖ‪:‬ﭘﺮﻭﺭﺵ ﮔﻞ ﻭ ﮔﻴﺎﻩ ﺑﺮﭘﺎﻳﻰ ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎﻩ ﮔﻞ ﻭ ﮔﻴﺎﻩ ﻋﺮﺿﻪ ﻭ ﺗﻮﺯﻳﻊ‬ ‫ﺍﻧﻮﺍﻉ ﮔﻠﻬﺎﻯ ﺁﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻧﻰ ﻭ ﻓﻀﺎﻯ ﺑﺎﺯ ﻃﺮﺍﺣﻰ ﻭ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﻓﻀﺎﻯ ﺳﺒﺰ ﺳﻤﭙﺎﺷﻰ ﻭ ﻫﺮﺱ ﻛﺮﺩﻥ)ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺧﺬ ﻣﺠﻮﺯﻫﺎﻯ ﻻﺯﻡ‬ ‫ﺍﺯ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻬﺎﻯ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ(‪-‬ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻛﻠﻴﻪ ﻛﺎﻻﻫﺎﻯ ﻣﺠﺎﺯ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻰ – ﺍﺧﺬ ﻭﺍﻡ ﻭ ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﺭﻳﺎﻟﻰ ﻭ ﺍﺭﺯﻯ ﺍﺯ ﻛﻠﻴﻪ‬ ‫ﺑﺎﻧﻜﻬﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻣﺎﻟﻰ ﻭ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻯ ﺩﺍﺧﻠﻰ ﻭ ﺧﺎﺭﺟﻰ‪ -‬ﺗﺮﺧﻴﺺ ﻛﺎﻻ ﺍﺯ ﮔﻤﺮﻛﺎﺕ ﻛﺸﻮﺭ)ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺿﺮﻭﺭﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺍﻧﺠﺎﻡ‬ ‫ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺧﺬ ﻣﺠﻮﺯﻫﺎﻯ ﻻﺯﻡ ﻣﺪﺕ ﺷﺮﻛﺖ ‪ :‬ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺛﺒﺖ ﺑﻤﺪﺕ ﻧﺎ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﺻﻠﻰ ﺷﺮﻛﺖ‪ :‬ﺗﻬﺮﺍﻥ‪-‬‬ ‫ﻓﻠﻜﻪ ﺩﻭﻡ ﺻﺎﺩﻗﻴﻪ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻃﻼ ﻃﺒﻘﻪ ‪ 5‬ﻭﺍﺣﺪ ‪505‬ﻛﺪﭘﺴﺘﻰ ‪1451726748‬ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺷﺮﻛﺖ‪ :‬ﻣﺒﻠﻎ ‪ 1000000‬ﺭﻳﺎﻝ‬ ‫ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﻭﻟﻴﻦ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﺷﺮﻛﺖ‪-1 :‬ﺁﻗﺎﻯ ﺣﺴﻦ ﻗﺮﺑﺎﻧﻰ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﻭ ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻰ‬ ‫‪ 6319955341‬ﺩﺍﺭﻧﺪﻩ ‪500000‬ﺭﻳﺎﻝ ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﻪ ﻭ‪ -2‬ﺁﻗﺎﻯ ﺣﺴﻴﻦ ﻗﺮﺑﺎﻧﻰ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺑﻪ‬ ‫ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻰ ‪ 6319940387‬ﺩﺍﺭﻧﺪﻩ ‪ 500000‬ﺭﻳﺎﻝ ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﻪ‪.‬ﺑﺮﺍﻯ ﻣﺪﺕ ﻧﺎﻣﺤﺪﻭﺩ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮔﺮﺩﻳﺪﻧﺪ‪..‬ﺩﺍﺭﻧﺪﮔﺎﻥ‬ ‫ﺣﻖ ﺍﻣﻀﺎء‪ :‬ﻛﻠﻴﻪ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻭ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺑﻬﺎﺩﺍﺭ ﻭ ﺗﻌﻬﺪ ﺁﻭﺭ ﺷﺮﻛﺖ ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ ﭼﻚ‪-‬ﺳﻔﺘﻪ‪-‬ﺑﺮﻭﺍﺕ‪-‬ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎ‪ -‬ﻋﻘﻮﺩ ﺍﺳﻼﻣﻰ )‬ ‫ﻣﻨﻔﺮﺩﺍً( ﺑﺎ ﺍﻣﻀﺎء ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻣﻞ)ﺣﺴﻦ ﻗﺮﺑﺎﻧﻰ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﻣﻬﺮﺷﺮﻛﺖ ﻭ ﻛﻠﻴﻪ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻋﺎﺩﻯ ﻭ ﺍﺩﺍﺭﻯ ﻣﻨﻔﺮﺩﺍ ﺑﺎ ﺍﻣﻀﺎء ﺣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻣﻞ‬ ‫)ﺣﺴﻦ ﻗﺮﺑﺎﻧﻰ( ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﻣﻬﺮ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ‪ :‬ﻃﺒﻖ ﺍﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ )ﺛﺒﺖ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺑﻪ‬ ‫ﻣﻨﺰﻟﻪ ﺍﺧﺬ ﻭ ﺻﺪﻭﺭ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻧﻤﻰ ﺑﺎﺷﺪ(‬ ‫ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﻛﺸﻮﺭ‪-‬ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﺗﺠﺎﺭﻯ ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫‪/155117‬ﻡ‪/‬ﺍﻟﻒ‬ ‫ﺑﺎﺭﻛﺪ ‪ 18688295‬ﺁﮔﻬﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺘﻦ ﺧﺎﻙ ﻭﻃﻦ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ ‪ 455250‬ﻭ ﺷﻨﺎﺳﻪ‬ ‫ﻣﻠﻰ ‪14004107289‬ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻋﺎﺩﻯ ﺑﻄﻮﺭ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﻣﻮﺭﺥ ‪ 1393/11/11‬ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ‬ ‫ﺫﻳﻞ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷﺪ ‪ :‬ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺧﻠﺞ ﺑﻪ ﻙ ﻡ ‪ 0068024879‬ﺑﺴﻤﺖ ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﻭ ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻭ ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ ﻧﺎﺩﺭﻯ ﺑﻪ‬ ‫ﻙ ﻡ ‪ 3341455086‬ﺑﺴﻤﺖ ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻭ ﻧﻮﻳﺪ ﺣﻴﺪﺭﻭﻧﺪ ﭘﻮﺭ ﺑﺴﻤﺖ ﻧﺎﺋﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻭ ﺍﺣﺴﺎﻥ‬ ‫ﺑﻴﺮﺍﻧﻮﻧﺪ ﺑﻪ ﻙ ﻡ ‪ 40724319900‬ﺑﺴﻤﺖ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺑﺮﺍﻯ ﻣﺪﺕ ‪ 2‬ﺳﺎﻝ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮔﺮﺩﻳﺪﻧﺪ‪ .‬ﺍﻣﻀﺎء ﻛﻠﻴﻪ‬ ‫ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺑﻬﺎﺩﺍﺭ ﻭ ﺗﻌﻬﺪﺁﻭﺭ ﺷﺮﻛﺖ ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ ﭼﻚ‪ ،‬ﺳﻔﺘﻪ ﻭ ﺑﺮﻭﺍﺕ ﻭ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎﻯ ﻋﻘﻮﺩﺍﺳﻼﻣﻰ ﻭ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻋﺎﺩﻯ ﻭ‬ ‫ﺍﺩﺍﺭﻯ ﺑﺎ ﺍﻣﻀﺎﻯ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﻣﻬﺮ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻯ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﻛﺸﻮﺭ‬ ‫‪/156634‬ﻡ ﺍﻟﻒ‬ ‫یادداشت‬ ‫پاسخگوی نیاز‬ ‫مصرف‌کنندگان چای‬ ‫نیستیم‬ ‫شمس‌علی هادی‌زاده معلم‬ ‫رییس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران‬ ‫امروزه تولید چای به بحثی اس��تراتژیک تبدیل شده‬ ‫اس��ت که در ص��ورت توجه و س��رمایه‌گذاری در این‬ ‫بخش می‌توان بهترین چای را تولید کرد اما بی‌توجهی‬ ‫به عمل‌آوری و صنایع تبدیلی بخش چای باعث ش��ده‬ ‫که نتوانیم پاس��خگوی نی��از مصرف‌کنندگان از لحاظ‬ ‫ذائقه و کیفیت در بازار داخلی باشیم که این امر راه را‬ ‫برای عده‌ای باز کرده است تا از این سفره‪ ،‬برخورداری‬ ‫نامناسبی کنند‪ .‬بنابراین مهم‌ترین مشکل این صنعت‬ ‫عمل‌آوری و صنایع تبدیلی اس��ت که نمی‌تواند ذائقه‬ ‫مصرف‌کنن��ده را در داخ��ل و خارج تامی��ن کند تا از‬ ‫لحاظ کیفی توان صادراتی داشته باشیم و این مشکلی‬ ‫است که امروزه دیگر صنایع نیز با آن دست به گریبان‬ ‫هس��تند‪ .‬این در حالی است که در بحث کمیت تولید‬ ‫نی��ز چایکاران با مش��کالت متعددی مواجه هس��تند‪.‬‬ ‫یک��ی از راهکاره��ای بهبود وضعیت حاض��ر‪ ،‬حمایت‬ ‫از چای��کاران خواهد بود‪ ،‬البته ای��ن حمایت‌ها باید به‬ ‫اندازه‌ای باشد که بتواند ضمن تامین مصرف داخل‪ ،‬به‬ ‫مرحله صادرات رس��یده و محصول را در بازار خارجی‬ ‫به فروش برسانیم‪.‬‬ ‫بنابرای��ن آنچه در عمل باید انجام ش��ود این اس��ت‬ ‫که توزیع و تولیدی در صنعت چای داش��ته باش��یم تا‬ ‫جوابگ��وی مصرف داخلی باش��د؛ در این صورت دیگر‬ ‫نی��ازی به واردات نخواهیم داش��ت‪ .‬همچنین از دیگر‬ ‫راهکاره��ای بهبود وضعیت چای��کاران که می‌توان به‬ ‫آن اشاره کرد‪ ،‬اقدام‌های وزارت جهاد کشاورزی است‪.‬‬ ‫ای��ن وزارتخانه باید با برنامه‌ریزی دقیق و با هماهنگی‬ ‫انجام ش��ده با چایکاران و اتحادیه‌های مرتبط‪ ،‬نسبت‬ ‫به برنامه‌ری��زی دقیق اقدام کند ت��ا حمایت خوبی از‬ ‫چایکاران شود‪.‬‬ ‫راهکار دیگری که برای بهبود وضعیت صنعت چای‬ ‫کش��ور مطرح می‌ش��ود این اس��ت که از چایکاران به‬ ‫عن��وان متخصص��ان و افراد فعال این حوزه پیش��نهاد‬ ‫و ایده اخذ ش��ود‪ .‬در همین ح��ال نقش مصرف‌کننده‬ ‫در تصمیمات��ی که برای صنعت چای گرفته می‌ش��ود‬ ‫نیز از اهمیت باالیی برخوردار است‪ .‬پیشنهاد می‌شود‬ ‫در تصمیم‌گی��ری ب��رای ص��ادرات و واردات چ��ای از‬ ‫مصرف‌کننده‪ ،‬چایکار و اتحادیه چایکاران کمک گرفته‬ ‫شود‪.‬‬ ‫ﺑﺎﺭﻛﺪ‪18753897‬ﺗﺎﺳﻴﺲ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﻧﻮﺍﻧﺪﻳﺸﺎﻥ ﭘﻮﻳﺎ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﻛﻴﺎﻥ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ ‪ 93/11/26‬ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ‬ ‫ﺛﺒﺖ ‪ 468218‬ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ ‪ 14004735177‬ﺛﺒﺖ ﻭ ﺍﻣﻀﺎ ﺫﻳﻞ ﺩﻓﺎﺗﺮ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻛﻪ ﺧﻼﺻﻪ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ‬ ‫ﺯﻳﺮ ﺟﻬﺖ ﺍﻃﻼﻉ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ ‪ .‬ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺷﺮﻛﺖ‪:‬ﺗﻬﻴﻪ ﻭ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻭ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻇﺮﻭﻑ ﻳﻜﺒﺎﺭ ﻣﺼﺮﻑ ﻭ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪﻯ ﻭ‬ ‫ﻟﻮﺍﺯﻡ ﺗﻮﻟﺪ ﻭ ﺗﺰﺋﻴﻨﻰ ﻭ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻰ ﻭ ﻛﺎﻏﺬﻯ – ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻭ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﻛﻠﻴﻪ ﻛﺎﻻﻫﺎﻯ ﻣﺠﺎﺯ ﺑﺎﺯﺭﮔﻨﻰ – ﺍﺧﺬﻭﺍﻡ ﺍﺯ‬ ‫ﺑﺎﻧﻜﻬﺎﻯ ﺩﻭﻟﺘﻰ ﻭ ﺧﺼﻮﺻﻰ‪ -‬ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻬﺎﻯ ﺩﺍﺧﻠﻰ ﻭ ﺧﺎﺭﺟﻰ‪-‬ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﻭ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺩﻭﻟﺘﻰ ﻭ ﺧﺼﻮﺻﻰ‬ ‫)ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺿﺮﻭﺭﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺧﺬ ﻣﺠﻮﺯﻫﺎﻯ ﻻﺯﻡ( ﻣﺪﺕ ﺷﺮﻛﺖ ‪ :‬ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺛﺒﺖ ﺑﻤﺪﺕ‬ ‫ﻧﺎ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﺻﻠﻰ ﺷﺮﻛﺖ‪ :‬ﺗﻬﺮﺍﻥ‪-‬ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﻣﻄﻬﺮﻯ –ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﻻﺭﺳﺘﺎﻥ‪ -‬ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﻋﺒﺪ‪-‬ﭘﻼﻙ ‪ -29‬ﻭﺍﺣﺪ‪ 5‬ﻛﺪﭘﺴﺘﻰ‬ ‫‪1595916316‬ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺷﺮﻛﺖ‪ :‬ﻣﺒﻠﻎ ‪10000000‬ﺭﻳﺎﻝ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﻭﻟﻴﻦ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﺷﺮﻛﺖ‪:‬ﺧﺎﻧﻢ ﺳﻮﺩﺍﺑﻪ ﺻﻤﺪﺍﻧﻰ‬ ‫ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﻭ ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻰ ‪ 1818151219‬ﺩﺍﺭﻧﺪﻩ ‪5100000‬ﺭﻳﺎﻝ ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﻪ‬ ‫ﻭ‪ -2‬ﺁﻗﺎﻯ ﺍﺣﺴﺎﻥ ﺻﻤﺪﺍﻧﻰ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻰ ‪ 1818329281‬ﺩﺍﺭﻧﺪﻩ ‪ 4900000‬ﺭﻳﺎﻝ‬ ‫ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﻪ‪.‬ﺑﺮﺍﻯ ﻣﺪﺕ ﻧﺎﻣﺤﺪﻭﺩ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮔﺮﺩﻳﺪﻧﺪ‪..‬ﺩﺍﺭﻧﺪﮔﺎﻥ ﺣﻖ ﺍﻣﻀﺎء‪ :‬ﻛﻠﻴﻪ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻭ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺑﻬﺎﺩﺍﺭ ﻭ ﺗﻌﻬﺪ ﺁﻭﺭ‬ ‫ﺷﺮﻛﺖ ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ ﭼﻚ‪-‬ﺳﻔﺘﻪ‪-‬ﺑﺮﻭﺍﺕ‪-‬ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎ‪ -‬ﻋﻘﻮﺩ ﺍﺳﻼﻣﻰ ﺑﺎ ﺍﻣﻀﺎء ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﻭﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻣﻨﻔﺮﺩﺍً‬ ‫ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﻣﻬﺮﺷﺮﻛﺖ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ‪ :‬ﻃﺒﻖ ﺍﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ )ﺛﺒﺖ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﺍﺧﺬ ﻭ‬ ‫ﺻﺪﻭﺭ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻧﻤﻰ ﺑﺎﺷﺪ(‬ ‫ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﻛﺸﻮﺭ‪-‬ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﺗﺠﺎﺭﻯ ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫‪/155118‬ﻡ‪/‬ﺍﻟﻒ‬ ‫ﺑﺎﺭﻛﺪ‪ 18688509‬ﺁﮔﻬﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺘﻦ ﺧﺎﻙ ﻭﻃﻦ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ ‪ 455250‬ﻭ ﺷﻨﺎﺳﻪ‬ ‫ﻣﻠﻰ ‪ 14004107289‬ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻋﺎﺩﻯ ﺑﻄﻮﺭ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﻣﻮﺭﺥ ‪ 1393/11/11‬ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ‬ ‫ﺫﻳﻞ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷﺪ ‪ :‬ﻧﻮﻳﺪ ﺣﻴﺪﺭ ﻭﻧﺪ ﭘﻮﺭ ﺑﻪ ﻙ ﻡ ‪ 4859915542‬ﺑﺎ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ‪470000‬ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺼﻨﺪﻭﻕ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﺭﺩﻳﻒ‬ ‫ﺷﺮﻛﺎ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖ‪ .‬ﺍﺣﺴﺎﻥ ﺑﻴﺮﺍﻧﻮﻧﺪ ﺑﻪ ﻙ ﻡ ‪ 4072431990‬ﺑﺎ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ ‪530000‬ﺭﻳﺎﻝ ﺑﻪ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ‬ ‫ﺭﺩﻳﻒ ﺷﺮﻛﺎ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﺍﺯ ‪2000000‬ﺭﻳﺎﻝ ﺑﻪ ‪3000000‬ﺭﻳﺎﻝ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﻣﺎﺩﻩ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺩﺭ‬ ‫ﺍﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺑﺸﺮﺡ ﻣﺬﻛﻮﺭﺍﺻﻼﺡ ﮔﺮﺩﻳﺪ‪ .‬ﺍﻋﻀﺎﻯ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺍﺯ ‪ 2‬ﺑﻪ ‪ 4‬ﻧﻔﺮ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﻣﺎﺩﻩ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺍﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ‬ ‫ﺍﺻﻼﺡ ﮔﺮﺩﻳﺪ‪ .‬ﺍﺳﺎﻣﻰ ﺷﺮﻛﺎ‪ :‬ﺣﺎﻣﺪ ﻛﻴﺎﻥ ﺑﻪ ﻙ ﻡ ‪ 4898603068‬ﺩﺍﺭﺍﻯ‪ 500000‬ﺭﻳﺎﻝ ﻭ ﺍﺑﻮﺍﻟﺤﺴﻦ ﺍﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﻳﺎﺭ‬ ‫ﺑﻪ ﻙ ﻡ ‪ 2919933558‬ﺩﺍﺭﺍﻯ‪ 500000‬ﺭﻳﺎﻝ ﻭ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺧﻠﺞ ﺑﻪ ﻙ ﻡ ‪ 0068024879‬ﺩﺍﺭﺍﻯ‪ 500000‬ﺭﻳﺎﻝ ﻭ‬ ‫ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ ﻧﺎﺩﺭﻯ ﺑﻪ ﻙ ﻡ ‪ 3341455086‬ﺩﺍﺭﺍﻯ‪ 500000‬ﺭﻳﺎﻝ ﻭ ﻧﻮﻳﺪ ﺣﻴﺪﺭﻭﻧﺪ ﭘﻮﺭ ﺩﺍﺭﺍﻯ‪ 470000‬ﺭﻳﺎﻝ ﻭ ﺍﺣﺴﺎﻥ‬ ‫ﺑﻴﺮﺍﻧﻮﻧﺪ ﺩﺍﺭﺍﻯ‪ 530000‬ﺭﻳﺎﻝ ﻭ ﺁﺩﺭﺱ ﺷﺮﻛﺖ‪ :‬ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺷﻬﺮﻙ ﻏﺮﺏ ﺑﻠﻮﺍﺭ ﻓﺮﺣﺰﺍﺩﻯ ﺍﻧﺘﻬﺎﻯ ﺥ ﺳﭙﻬﺮ ﮔﻠﺒﺮگ ‪ 3‬ﮔﻠﺴﺘﺎﻥ‬ ‫ﺩﻭﻡ ﻏﺮﺏ پ‪ 135‬ﻭﺍﺣﺪ‪ 4‬ﻛﺪﭘﺴﺘﻰ‪ 1468773387‬ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﻣﺎﺩﻩ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺍﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺍﺻﻼﺡ ﮔﺮﺩﻳﺪ‪ .‬ﺷﻌﺒﻪ‬ ‫ﺷﺮﻛﺖ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﻟﺮﺳﺘﺎﻥ ﺧﺮﻡ ﺁﺑﺎﺩ ﺥ ﺭﺍﺯﻯ ﺑﻠﻮﺍﺭ ﭘﮋﻭﻫﻨﺪﻩ ﻧﺒﺶ ﻳﺎﺳﻤﻦ ‪ 3‬پ‪ 1‬ﻛﺪﭘﺴﺘﻰ‪ 681688135‬ﺗﺎﺳﻴﺲ‬ ‫ﮔﺮﺩﻳﺪ ﻭ ﻣﺎﺩﻩ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ ﺍﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺍﺻﻼﺡ ﮔﺮﺩﻳﺪ‪.‬‬ ‫ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻯ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﻛﺸﻮﺭ‬ ‫‪/156632‬ﻡ ﺍﻟﻒ‬ ‫ﺑﺎﺭﻛﺪ ‪ 18704355‬ﺁﮔﻬﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺁﻳﻨﻪ ﺟﺎﺩﻭ ﺧﻴﺎﻝ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ ‪ 22715‬ﻭ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ‬ ‫‪10103638054‬ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻋﺎﺩﻯ ﺑﻄﻮﺭ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﻣﻮﺭﺥ ‪ 1393/10/11‬ﻭ ﻣﺠﻮﺯ ﻭﺯﺍﺭﺕ‬ ‫ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻭ ﺍﺭﺷﺎﺩ ﺑﺸﻤﺎﺭﻩ ‪ 154/93/115‬ﻣﻮﺭﺥ ‪ 93/10/13‬ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺫﻳﻞ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷﺪ ‪ :‬ﻣﺤﻞ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺑﻪ ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﻭﻟﻴﻌﺼﺮ‪-‬ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺍﺯ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻰ‪-‬ﺑﻦ ﺑﺴﺖ ﻛﻮﺯﻩ ﮔﺮ ﭘﻼﻙ‪ 3‬ﻭﺍﺣﺪ‪ 4‬ﻛﺪﭘﺴﺘﻰ‪ 1511733765‬ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ‬ ‫ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻭ ﻣﺎﺩﻩ ﺍﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺑﺸﺮﺡ ﻓﻮﻕ ﺍﺻﻼﺡ ﮔﺮﺩﻳﺪ‪.‬‬ ‫ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻯ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﻛﺸﻮﺭ‬ ‫‪/156633‬ﻡ ﺍﻟﻒ‬ ‫ﺑﺎﺭﻛﺪ ‪ 18694079‬ﺁﮔﻬﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﺍﻳﻤﻦ ﺳﺎﺯﺍﻥ ﻛﻴﺎﻥ ﺳﻔﻴﺮ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ ‪430734‬‬ ‫ﻭ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ ‪14003033726‬ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻋﺎﺩﻯ ﺑﻄﻮﺭ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﻣﻮﺭﺥ ‪1393/07/30‬‬ ‫ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺫﻳﻞ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷﺪ ‪ :‬ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺷﺮﻛﺖ‪ :‬ﺗﻌﻤﻴﺮ ﻭ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻯ ﻓﻨﻰ ﺳﺨﺖ ﺍﻓﺰﺍﺭ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ﻭ ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮﻥ ﻧﺼﺐ‬ ‫ﻭ ﺗﻌﻤﻴﺮ ﻭ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻯ ﻓﻨﻰ ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﻧﻴﺮﻭﮔﺎﻫﻰ ﻭ ﭘﺎﻻﻳﺸﮕﺎﻫﻰ ﻃﺮﺍﺣﻰ ﻭ ﺳﺎﺧﺖ ﻗﻄﻌﺎﺕ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﻭ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺫﻳﻞ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻉ‬ ‫ﺷﺮﻛﺖ ﺍﻟﺤﺎﻕ ﮔﺮﺩﻳﺪ ﻭ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭ ﻋﻤﺮﺍﻧﻰ ﺣﻔﻆ ﻭ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻯ ﺗﺎﺳﻴﺴﺎﺕ ﻭ ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﺁﺏ‬ ‫ﻭﻓﺎﺿﻼﺏ ﺗﺎﺳﻴﺴﺎﺕ ﺑﺮﻗﻰ ﻭ ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻰ ﺣﻔﻆ ﻭ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻯ ﻣﻌﺎﺑﺮ ﻭ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭ ﺧﺼﻮﺻﻰ ﺟﻤﻊ ﺁﻭﺭﻯ ﺯﺑﺎﻟﻪ ﻭ‬ ‫ﺿﺎﻳﻌﺎﺕ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﻭ ﻏﻴﺮﺻﻨﻌﺘﻰ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻛﻠﻴﻪ ﻭﻇﺎﻳﻒ ﻭﺍﻣﻮﺭ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻯ ﻭ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﭘﺎﺭﻛﻴﻨﮕﻬﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭ ﺧﺮﻳﺪ ﻓﺮﻭﺵ‬ ‫ﺧﻮﺩﺭﻭ ﻣﻴﻮﻩ ﻭ ﺗﺮﻩ ﺑﺎﺭ ﻧﺼﺐ ﻭ ﺭﺍﻩ ﺍﻧﺪﺍﺯﻯ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﺯﻳﺮﺑﻨﺎﻳﻰ ﻭ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺍﺭﺍﻳﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﻣﺨﺎﺑﺮﺍﺕ‬ ‫ﻭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ ﺷﺒﻜﻪ ﻭ ﻓﻨﺎﻭﺭﻯ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺣﻔﻆ ﻭ ﺗﻌﻤﻴﺮ ﻭ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻯ ﺍﺯ ﺗﺎﺳﺴﺎﺕ ﻭ ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﻭ ﻏﻴﺮﺻﻨﻌﺘﻰ‬ ‫ﺧﺮﻳﺪ ﻓﺮﻭﺵ ﺗﻬﻴﻪ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻣﻮﺍﺩ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻰ ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺭﻧﮓ ﺭﺯﻳﻦ ﻣﻮﺍﺩ ﺷﻮﻳﻨﺪﻩ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻰ ﺟﻬﺖ‬ ‫ﻣﺼﺎﺭﻑ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎﻯ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﻭ ﻧﻴﻤﻪ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﻭ ﺩﺍﺭﻭﺋﻰ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬﺍﺭﻯ ﻭ ﺍﺧﺬ ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﺑﺎﻧﻜﻰ ﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﺗﺤﻘﻖ ﺍﻫﺪﺍﻑ‬ ‫ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎﻯ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎﻯ ﺧﺪﻣﺎﺗﻰ ﻭ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻰ ﺩﺭ ﺭﺍﺳﺘﺎﻯ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻭ ﺁﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﻯ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻧﻴﺎﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ‬ ‫ﺍﺧﺬ ﻣﺠﻮﺯﻫﺎﻯ ﻻﺯﻡ‬ ‫ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻯ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﻛﺸﻮﺭ‬ ‫‪/156635‬ﻡ ﺍﻟﻒ‬ ‫ﺑﺎﺭﻛﺪ ‪ 18699094‬ﺁﮔﻬﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻰ ﺭﻫﻴﺎﻓﺖ ﺣﺴﺎﺏ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ ‪ 12190‬ﻭ ﺷﻨﺎﺳﻪ‬ ‫ﻣﻠﻰ ‪10100474104‬ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻋﺎﺩﻯ ﺑﻄﻮﺭ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﻣﻮﺭﺥ ‪ 1393/05/19‬ﻭ‬ ‫ﺗﺎﺋﻴﺪﻳﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪ 93/80079‬ﻣﻮﺭﺥ ‪ 93/5/22‬ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺣﺴﺎﺑﺪﺍﺭﺍﻥ ﺭﺳﻤﻰ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺫﻳﻞ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷﺪ ‪:‬‬ ‫ﻏﻼﻣﻌﻠﻰ ﺧﺴﺮﻭﻯ ﺑﻪ ﻙ ﻡ ‪ 1229774726‬ﺑﺎ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺒﻠﻐﻰ ﺑﻪ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﻪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ‬ ‫‪ 25/000/000‬ﺭﻳﺎﻝ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺩﺍﺩ‪ .‬ﻋﺒﺪﺍﻟﻪ ﺗﻤﺪﻧﻰ ﺟﻬﺮﻣﻰ ﺑﻪ ﻙ ﻡ‪ 2471109330‬ﺑﺎ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺒﻠﻐﻰ ﺑﻪ‬ ‫ﺻﻨﺪﻭﻕ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﻪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ‪ 25/000/000‬ﺭﻳﺎﻝ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺩﺍﺩ‪.‬ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻴﻦ ﺗﻮﻛﻠﻰ ﺑ??
‫‪30‬‬ ‫یادداشت‬ ‫توليد بيش از‬ ‫‪ ۱۶‬هزار نرم‌افزار‬ ‫سعيد رسول اف‬ ‫رييس سنديکاي توليد‌کنندگان‬ ‫نرم‌افزار‌هاي تلفن همراه‬ ‫خوشبختانه همزمان با توسعه ابزار‌هاي هوشمند‬ ‫شامل تلفن‌هاي همراه‪ ،‬تبلت و گجت‌هاي مختلف‬ ‫شاهد حرکت خوبي در توليد نرم‌افزار‌ها و سرويس‬ ‫کاربردي در اين زمينه بوده‌ايم‪ .‬درحال‌حاضر بيش‬ ‫از ‪ 4‬هزار نفر ش��امل اشخاص حقيقي و حقوقي در‬ ‫اين عرصه فعال هس��تند که البته بيشتر اين افراد‪،‬‬ ‫افراد حقيقي ب��وده که در قالب فردي يا گروه‌هاي‬ ‫چند نف��ره فعاليت مي‌کنند که ي��ا خود به‌صورت‬ ‫مس��تقيم محصول را عرضه مي‌کنند يا بستري را‬ ‫براي عرضه آن فراهم مي‌کنند‪ .‬در حال‌حاضر حدود‬ ‫‪ ۵۰‬شرکت عضو سنديکاي توليد‌کنندگان نرم‌افزار‬ ‫تلفن همراه هس��تند که سرمايه‌گذاري‌هاي بزرگي‬ ‫در اي��ن زمينه انج��ام داده‌اند‪ .‬عم��ده محصوالتي‬ ‫ک��ه هم‌اکنون در اي��ران توليد مي‌ش��ود‪ ،‬ابزار‌هاي‬ ‫کاربردي هس��تند که با اه��داف مختلفي همچون‬ ‫بو‌هوا و‪ ...‬توليد مي‌شوند‪ .‬در‬ ‫حسابداري شخصي‪ ،‬آ ‌‬ ‫همين حال نرم‌افزارهايي که محتوا محور هس��تند‬ ‫نيز مورد اس��تقبال س��رمايه‌گذار‌ها قرار مي‌گيرند‪.‬‬ ‫درح��ال حاض��ر آمار دقيق��ي در زمين��ه توليدات‬ ‫نرم‌اف��زار تلفن همراه وجود ندارد اما مي‌توان توليد‬ ‫حدود ‪ ۱۶‬تا ‪ ۲۰‬هزار نرم‌افزار تلفن همراه ايراني را‬ ‫تخمين زد‪ .‬البته بحث بر‌سر اين موضوع زياد است‬ ‫که کدام‌يک از اين محصوالت را مي‌توان به عنوان‬ ‫يک اپليکيشن قلمداد کرد چراکه برخي از آنها در‬ ‫حد ي��ک ترجمه يا محتواي مختصر هس��تند‪ .‬اما‬ ‫در‌حال حاضر نرم‌افزار‌هاي ايراني که توليد مي‌شود‪،‬‬ ‫بيش��تر به‌صورت رايگان ارائه مي‌شود و درآمد اين‬ ‫توليدات از راه‌هاي مختلف کس��ب مي‌شود؛ به‌طور‬ ‫معم��ول عرضه‌کننده‌ها از اين نرم‌افزار‌ها براي ارائه‬ ‫و معرفي خدمات خود اس��تفاده می‌کنند و برخي‬ ‫ديگر نيز از طريق تبليغات درون برنامه‌اي و نمايش‬ ‫آگهي‌ها و تعداد کليکي که روي تبليغات مي‌شود‪،‬‬ ‫کسب درآمد مي‌کنند‪ .‬گروه سوم نيز برنامه‌نويسان‬ ‫جواني هس��تند که به دنبال کسب رزومه و شهرت‬ ‫هستند‪ .‬اما تعدادي از نرم‌افزار‌ها نيز با توجه اينکه‬ ‫پرداخت درون‌برنامه‌اي امکانپذير شده‪ ،‬نسخه اوليه‬ ‫آن را به ش��کل محدود ارائه مي‌کنند و کاربر براي‬ ‫استفاده بيش��تر از امکانات بايد مبلغي را پرداخت‬ ‫کند اما اين مس��ئله نيازمند فرهنگ‌س��ازي است‬ ‫که اميدواريم کم‌کم اي��ن فرهنگ در بين کاربران‬ ‫جا بيفتد که براي درياف��ت يک نرم‌افزار باکيفيت‬ ‫بايد هزينه پرداخت کنند تا ش��رکت‌ها با دلگرمي‬ ‫بيش��تري فعاليت کنند‪ .‬شرکت‌هاي توليد نرم‌افزار‬ ‫در اي��ران مح��دوده فعاليت خوبي داش��ته‌اند‪ ،‬در‬ ‫همين حال ص��ادرات در اين صنع��ت نيز درحال‬ ‫انجام است اما از آنجايي که کل مراحل يک فرآيند‬ ‫الکترونيک است و برگه سبز گمرک صادر نمي‌شود‪،‬‬ ‫در آمار صادرات کش��ور قيد نمي‌شود‪ .‬به‌طور مثال‬ ‫شرکت ژوبين از سال ‪ ۱۳۸۹‬با شرکت سامسونگ‬ ‫قراردادي منعقد کرد که درحال حاضر براساس آن‬ ‫تفاهمنامه محصوالت متعددي براي اين ش��رکت‬ ‫توس��ط توليد‌کننده داخلي س��اخته مي‌ش��ود که‬ ‫ارزآوري خوب��ي هم به همراه داش��ته اس��ت‪ .‬يکي‬ ‫از مهم‌ترين دغدغه‌هاي توس��عه‌دهندگان صنعت‬ ‫نرم‌افزار کش��ور بحث کپي‌رايت است‪ ،‬البته وزارت‬ ‫فرهنگ و ارش��اد اس�لامي اقداماتي انجام داده اما‬ ‫هنوز به مرحله‌اي نرسيده است که بتوان از حقوق‬ ‫توليد‌کننده صيانت کرد‪ .‬مش��کل ديگر اين صنعت‬ ‫اين اس��ت که وقتی نرم‌افزار‌ها از طريق اپراتور‌هاي‬ ‫تلفن همراه ارائه مي‌شود‪ ،‬تسهيم درآمد‌ها به شکل‬ ‫ناعادالن��ه‌اي انجام ش��ده و باعث مي‌ش��ود درصد‬ ‫بس��يار کم��ي از مجموع ف��روش ب��ه توليد‌کننده‬ ‫اختص��اص يابد‪ .‬يکي ديگ��ر از نکاتي که در زمينه‬ ‫نيروي متخصص اين صنعت مطرح مي‌ش��ود‪ ،‬اين‬ ‫اس��ت که امروز تع��داد فعاالن اي��ن صنعت رو به‬ ‫افزايش بوده اما آم��وزش کافي در اين زمينه داده‬ ‫نشده و به نظر مي‌رسد فاصله زيادي با آموزش‌هاي‬ ‫داده ش��ده در دانش��گاه و بازار کار وجود دارد که‬ ‫باعث مي‌شود‪ ،‬محصولي که ارائه مي‌شود از کيفيت‬ ‫قابل قبولي برخوردار نب��وده و کاربران از برخي از‬ ‫اين محصوالت زده شوند‪.‬‬ ‫یکشنبه ‪ 17‬اسفند ‪ 17 - 1393‬جمادی االول ‪ 8 -1436‬مارس ‪ -2015‬شماره ‪ -175‬پیاپی ‪1493‬‬ ‫صنعت‬ ‫‪industry@smtnews.ir‬‬ ‫با تاکید بر تکليف دولت در زمينه تشويق توليد و تسهيل صادرات خدمات فنی و مهندسی مطرح شد‬ ‫احیایصنعتنرم‌افزارباآنتی‌ویروس«کپیرایت»‬ ‫محمدحس�ن سيدزاده ‪ -‬گروه صنعت‪ :‬دنياي فناوري‬ ‫اطالعات با پيش��رفت لحظه‌به‌لحظه خود در دنيا توانسته‬ ‫فضاي گسترده‌اي را پيش‌روي صنعت نرم‌افزار باز کرده و‬ ‫با وجود سرمايه اندک‪ ،‬ارزش‌افزوده بسياري را توليد کند‪.‬‬ ‫در اين ش��رايط صنعتگران اين ح��وزه در ايران نيز از اين‬ ‫قافله پرس��ود عقب نماند ‌ه و توانسته‌اند تاکنون حدود ‪۳۰‬‬ ‫هزار نرم‌افزار را در وزارت ارش��اد اسالمي به ثبت برسانند‬ ‫اما اجرايي نشدن قانون حمايت از پديدآورندگان نرم‌افزار‬ ‫باعث شده آن‌گونه که بايد‪ ،‬نتوانند در عرصه جهاني وارد‬ ‫ش��وند که اين امر صنعتگران اين حوزه را دچار مش��کل‬ ‫کرده است‪ .‬اما هفته گذشته در جلسه شوراي‌عالي فضاي‬ ‫مجازي که به رياس��ت رييس‌جمهوري و با حضور رييس‬ ‫مجلس‌برگزار شد‪ ،‬راهکارهاي توس��عه صادرات نرم‌افزار‬ ‫و طرح جامع توس��عه فضاي مجازي س��الم‪ ،‬مفيد و ايمن‬ ‫مورد بحث و بررس��ي قرار گرفت و مصوب شد که دولت‬ ‫مکلف اس��ت در زمينه تش��ويق توليد نرم‌افزار و تسهيل‬ ‫ص��ادرات نرم‌اف��زار و خدمات فني و مهندس��ي در حوزه‬ ‫فضاي مج��ازي و ارائه آموزش‌ه��اي الزم در موارد مزبور‬ ‫در چارچ��وب سياس��ت‌هاي ش��وراي‌عالي فضاي مجازي‬ ‫اق��دام الزم را به‌عم��ل آورد و در مدت يک‌س��ال نتيجه‬ ‫اقدامات را به ش��وراي‌عالي فضاي مج��ازي گزارش دهد‪.‬‬ ‫در بيست‌ودومين جلسه شوراي‌عالي فضاي مجازي‪ ،‬مرکز‬ ‫ملي فضاي مجازي مکلف ش��د براساس تعريف و اهداف‬ ‫مصوب ش��ورا چارچوب اقدام��ات‪ ،‬ضواب��ط و معيارهاي‬ ‫خدمات و محتواي مربوط به «طرح جامع توس��عه فضاي‬ ‫مجازي س��الم‪ ،‬مفيد و ايمن» را طراحي کند و به تصويب‬ ‫ش��وراي‌عالي فضاي مج��ازي برس��اند و به‌طور س��االنه‬ ‫چارچ��وب‪ ،‬ضوابط و معيارهاي خدمات و محتواي مربوط‬ ‫به آن را به‌روزرساني کرده و گزارشي از چگونگي پيشرفت‬ ‫اين مصوبه را به ش��وراي‌عالي فضاي مج��ازي ارائه کند‪.‬‬ ‫اين مصوبه نش��ان از اين دارد که دولت نيز به اهميت اين‬ ‫صنع��ت پي برده و با حمايت‌هايي که قرار اس��ت در اين‬ ‫زمينه انجام گيرد‪ ،‬ش��ايد بتوان افق‌هاي روش��ني را براي‬ ‫اين صنعت متصور شد‪.‬‬ ‫‹ ‹صنعتی سبز با ارز‌آوری باال‬ ‫در همين حال محمدرضا طاليي‪،‬‬ ‫رييس اتحادي��ه توليد‌کنندگان و‬ ‫صادرکنندگان نرم‌افزار که چندي‬ ‫پيش خواس��تار تدوين نقش��ه راه‬ ‫تولي��د و صادرات نرم‌افزار کش��ور‬ ‫درب��اره چالش‌هاي‬ ‫ش��ده ب��ود در گفت‌وگ��و ب��ا‬ ‫پيش‌روي صنعت نرم‌افزار گفت‪ :‬اين صنعت به عنوان يک‬ ‫صنعت س��بز با کمک نيروهاي متخص��ص خود مي‌تواند‬ ‫تاثير زيادي در ارزآوري کشور داشته باشد اما متاسفانه به‬ ‫دليل اجرايي نش��دن دقيق و کامل قانون حمايت از پديد‬ ‫آورن��دگان نرم‌افزار‪ ،‬امنيت س��رمايه‌گذاري در اين حوزه‬ ‫کاهش پيدا کرده است‪.‬‬ ‫وي با بيان اينکه محصوالتي که در کشور توليد مي‌شود‬ ‫م��ورد حمايت اين قان��ون قرار نمي‌گي��رد‪ ،‬گفت‪ :‬بخش‬ ‫دولتي هنوز نتوانسته اين قانون را به شکل کامل و جامع‬ ‫به اجرا در بياورد‪ .‬اين درحالي است که اگر از اين صنعت‬ ‫حمايت شود‪ ،‬اشتغالزايي با س��رمايه‌گذاري اندک تحقق‬ ‫گروه صنعت‪ :‬رییس انجمن تولیدکنندگان‬ ‫صنایع چین��ی بازنگ��ری در برخی قوانین‬ ‫ضدتولی��د را الزمه دس��تیابی ب��ه جایگاه‬ ‫مناسب در صنعت کش��ور دانست و گفت‪:‬‬ ‫ایجاد اقتصاد آزاد در کش��ور باعث افزایش‬ ‫کیفیت تولیدات و کاهش قیمت محصوالت‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬عباس��علی قصاع��ی در حاش��یه‬ ‫رونمای��ی از مرغوب‌ترین چینی دنیا اظهار‬ ‫ک��رد‪ :‬درحال‌حاضر س��االنه بی��ش از ‪۵۰‬‬ ‫هزار ت��ن ظروف چینی در کش��ور تولید و‬ ‫حدود ‪ ۱۰‬هزار تن آن به کش��ورهای دیگر‬ ‫ص��ادر می‌ش��ود‪ .‬وی ادام��ه داد‪ :‬همچنین‬ ‫س��االنه ح��دود ‪ ۷‬ت��ا ‪ ۸‬هزار ت��ن ظروف‬ ‫چینی به کش��ور وارد می‌شود و با توجه به‬ ‫ايران در بزرگترين رويداد‌ آي‌سي‌تي دنيا در هانوفر آلمان‬ ‫بود که بنا بود ايران در آن غرفه داش��ته باشد اما با وجود‬ ‫حمايت‌هاي اتاق بازرگاني‪ ،‬بخش‌هاي مختلف دولتي اعم‬ ‫از معاونت علمي رياست‌جمهوري‪ ،‬سازمان توسعه تجارت‬ ‫و وزارت فرهن��گ و ارش��اد اس�لامي هيچ‌گونه حمايتي‬ ‫از توليد‌کنندگان نرم‌افزار نداش��تند ک��ه به همين دليل‬ ‫نتوانستيم در اين رويداد بزرگ شرکت کنيم‌‪.‬‬ ‫‹ ‹ل�زوم رعای�ت قان�ون کپی‌رای�ت ب�رای نجات‬ ‫صنعت‬ ‫خواهد يافت‪ ،‬عالوه‌بر اين باعث رشد و توسعه ساير صنايع‬ ‫ني��ز خواهد ش��د‪ ،‬چراکه اين صنعت تاثير مس��تقيمي بر‬ ‫صنايع ديگر ازجمله صنايع پزشکي‪ ،‬گردشگري‪ ،‬بانکداري‬ ‫و تمام رشته‌هاي اقتصادي کشور خواهد داشت‪.‬‬ ‫‹ ‹تولید ‪ 30‬هزار نرم‌افزار در کشور‬ ‫طاليي با اشاره به اينکه اجرايي نشدن اين قانون باعث‬ ‫شده تا سرمايه‌گذاري مناسبي در اين صنعت انجام نشود‪،‬‬ ‫تصريح کرد‪ :‬با توجه به آماري که وزارت فرهنگ و ارشاد‬ ‫اس�لامي از محصوالتي که به ثبت رسيده اعالم مي‌کند‪،‬‬ ‫حدود ‪ ۳۰‬هزار محصول نرم‌افزاري در کش��ور توليد شده‬ ‫اما اينکه آيا تمام محصوالت کيفيت و استاندارد‌هاي الزم‬ ‫را دارند تا در عرصه‌هاي بين‌المللي عرضه شود جاي سوال‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫رييس اتحادي��ه توليد‌کنندگان نرم‌افزار ب��ا بيان اينکه‬ ‫دولت بايد با مطالعه وضعيت کش��ور‌ها به بررس��ي نحوه‬ ‫اس��تفاده کش��ور‌ها از اين صنع��ت بپ��ردازد‪ ،‬گفت‪ :‬تمام‬ ‫کش��ور‌هاي پيش��رفته دنيا نه‌تنها به‌طور مستقيم از اين‬ ‫صنع��ت ارزآوري دارد‪ ،‬بلکه در توس��عه صنايع ديگر نيز‬ ‫از اي��ن صنعت به��ره برده‌ان��د‪ .‬به‌طور مث��ال در صنعت‬ ‫گردش��گري‪ ،‬تجارت و‪ ...‬اس��تفاده‌هاي بسياري از صنعت‬ ‫فن��اوري اطالعات مي‌ش��ود‪ .‬وي در ادامه اف��زود‪ :‬اگر اين‬ ‫صنع��ت را به عنوان محور توس��عه اقتص��ادي ببينيم و با‬ ‫اي��ن ديدگاه نگاه کنيم به‌طور حتم مي‌توانيم باعث جذب‬ ‫س��رمايه‌هاي س��رگردان در کشور ش��ده و محصوالت با‬ ‫کيفيت‌تري توليد کنيم‪.‬‬ ‫طاليي درباره جزئيات قانون حمايت از پديدآورندگان‬ ‫نرم‌افزار اظهار کرد‪ :‬قانون حمايت از پديدآورندگان نرم‌افزار‬ ‫در س��ال ‪ ۷۹‬به تصويب مجلس رسيده و در سال ‪۱۳۸۳‬‬ ‫نيز آيين‌نامه اجرايي آن در هيات وزيران مصوب شده اما‬ ‫تاکنون به‌طور جامع اين قانون اجرا نش��ده است‪ ،‬درحالي‬ ‫که اين قانون بايد از حقوق پديدآورندگان نرم‌افزار حمايت‬ ‫و حق مالکيت محصول را براي توليد‌کننده محافظت‌کند‪.‬‬ ‫‹ ‹‪ 400‬میلیون دالر صادرات صنعت نرم‌افزار‬ ‫ريي��س اتحاديه توليد‌کنن��دگان نرم‌افزار با اش��اره به‬ ‫مش��کالت صادرات نرم‌افزار در کشور گفت‪ :‬با وجود آنکه‬ ‫ص��ادرات در حوزه صنعت نرم‌افزار ح��دود ‪ ۴۰۰‬ميليون‬ ‫دالر است اما درحال‌حاضر گمرک و سازمان امور مالياتي‬ ‫ب��ا نحوه ص��ادرات اين نرم‌افزار آش��نايي ندارن��د‪ .‬با ديد‬ ‫کااليي همچون فرش و پس��ته به محصوالت اين صنعت‬ ‫نگاه مي‌کنند که ب��ا ادامه اين روند نمي‌توانيم به جايگاه‬ ‫مناسبي در اين حوزه دست‌يابيم‪.‬‬ ‫وي ب��ا تاکيد ب��ر اينکه اين صنعت به س��رمايه‌گذاري‬ ‫اندکي نی��از دارد‪ ،‬افزود‪ :‬براي ايجاد يک فرصت ش��غلي‬ ‫در ه��ر صنع��ت حداق��ل بين ‪ ۸‬ت��ا ‪ ۱۲‬ميلي��ون تومان‬ ‫س��رمايه‌گذاري مورد نياز اس��ت اما ب��راي ايجاد فرصت‬ ‫ش��غلي در حوزه فناوري اطالع��ات حدود ‪ ۱۰‬درصد اين‬ ‫مبل��غ مورد نياز اس��ت‪ ،‬يعني رقمي ح��دود ‪ ۸۰۰‬تا يک‬ ‫ميلي��ون و ‪ ۲۰۰‬ه��زار تومان که اين مس��ئله جاي تامل‬ ‫دارد که با سرمايه‌گذاري در اين حوزه چه اندازه مي‌توان‬ ‫به اشتغالزايي کمک کرد‪.‬‬ ‫طاليي با اش��اره به اينکه صنعت نرم‌افزار در دو بخش‬ ‫نرم‌افزار‌هاي کاربردي و سفارشي فعاليت مي‌کند‪ ،‬تصريح‬ ‫کرد‪ :‬با توجه به نيروي متخصصي که در اين زمينه وجود‬ ‫دارد‪ ،‬محصوالت با کيفيت مناس��بي در‌حال توليد است‬ ‫و ظرفي��ت خوبي در کش��ور وجود دارد‪ .‬ام��ا برنامه‌هاي‬ ‫حمايتي چه به صورت معنوي و چه مادي در اين صنعت‬ ‫قطع شده و شاهد هستيم که قوانين دست و پا گير مانع‬ ‫از رش��د اين بخش ش��ده‌اند که نمونه اين مسئله‪ ،‬حضور‬ ‫لزوم بازنگری در قوانین ضد تولید‬ ‫محدودیت‌ه��ای ارزی و قانونی در گمرک‬ ‫طی ‪ ۱۰‬سال گذش��ته‪ ،‬واردات زیاد ظروف‬ ‫چینی به کشور انجام شده است‪ .‬وی تصریح‬ ‫کرد‪ :‬واردات محصوالت چینی به کش��ور از‬ ‫پارو و س��نگ قبر گرفته ت��ا ظروف چینی‪،‬‬ ‫باعث آس��یب دیدن تولید داخل می‌ش��ود‪.‬‬ ‫ب��ه گفته قصاع��ی‪ ،‬درحال‌حاض��ر به دلیل‬ ‫ن در ایران و نیروی‬ ‫برخورداری از انرژی ارزا ‌‬ ‫کار ارزان‌تر نسبت به کش��ورهای اروپایی‪،‬‬ ‫تولی��دات ایران��ی از قابلی��ت رقابت‌پذیری‬ ‫باالیی برخوردار هستند‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکید ب��ر اینکه ب��ه همین دلیل‬ ‫واردات چین��ی مرغوب به کش��ور گران‌تر‬ ‫از تولیدات داخلی تمام می‌ش��ود و بیش��تر‬ ‫واردات به چینی‌ه��ای نامرغوب اختصاص‬ ‫دارد‪ ،‬تصریح ک��رد‪ :‬اگر بخواهیم به جایگاه‬ ‫مناسبی در صنعت دنیا برسیم باید قوانین‬ ‫کش��ور که اغلب ضد تولید هس��تند‪ ،‬مورد‬ ‫بازنگ��ری قرار گیرند‪ .‬ب��ه گفته وی‪ ،‬اصالح‬ ‫قوانینی مانند قان��ون مالیات‌ها‪ ،‬قوانین کار‬ ‫و تأمین اجتماعی‪ ،‬قوانین بانکی و گمرکی‬ ‫برای رشد صنعت کشور ضروری است‪.‬‬ ‫ریی��س انجم��ن تولیدکنن��دگان صنایع‬ ‫چین��ی در ادامه با بی��ان اینکه اعتقادی به‬ ‫طالي��ي درباره آس��يب‌هايي که اين صنع��ت از رعايت‬ ‫نش��دن قانون کپي‌رايت متحمل مي‌ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬زماني‬ ‫که محصولي توس��ط يک گروه متخصص توليد مي‌شود‬ ‫اگر مورد حمايت قانون قرار نگيرد‪ ،‬س��رمايه‌گذار عالوه‌بر‬ ‫اينکه بازگشت سرمايه خود را از دست مي‌دهد‪ ،‬انگيزه‌اي‬ ‫براي تولي��د محصول جديد نیز نخواهد داش��ت که اين‬ ‫موضوع باعث ش��ده محصوالت اي��ن صنعت از کيفيت و‬ ‫اس��تاندارد بين‌المللي برخوردار نباش��د و در نتيجه براي‬ ‫حضور در مجامع بين‌المللي دچار مشکل شويم در‌حالي‬ ‫که هم‌اکنون در اي��ن صنعت اين ظرفيت وجود دارد که‬ ‫آمار صادراتي افزايش يابد‪.‬‬ ‫وي همچنين درب��اره کيفيت محصوالت نرم‌افزار ايران‬ ‫ني��ز تصريح ک��رد‪ :‬ني��روي متخصصي ک��ه در ايران کار‬ ‫مي‌کند در خ��ارج از ايران نيز با ش��رکت‌هاي اروپايي و‬ ‫امريکاي��ي همکاري مي‌کن��د بنابراين از نظ��ر فناوري و‬ ‫دان��ش فني از دنيا کم نداريم و درباره حمايت‪ ،‬مي‌توانيم‬ ‫محصوالت توليدي کشور را در دنيا عرضه کنيم‪.‬‬ ‫طاليي با اشاره به حضور شرکت‌هاي ايراني در مجامع‬ ‫بين‌المللي با وجود تحريم‌ها گف��ت‪ :‬تحريم‌ها تاثير خود‬ ‫را در اين صنعت داش��ته ام��ا از آنجا که اين صنعت جزو‬ ‫صناي��ع هاي‌تک به ش��مار مي‌رود‪ ،‬پي��ش‌ از تحريم‌ها از‬ ‫جنبه‌هاي ديگر طعم تحريم‌ها را چش��يد ‌ه است اما با اين‬ ‫وجود‪ ،‬ش��رکت‌هاي ايراني در مجام��ع بين‌المللي حضور‬ ‫خوبي داشته‌اند و توانسته‌اند‪ ،‬تحريم‌ها را دور بزنند‪.‬‬ ‫ريي��س اتحاديه توليد‌کنن��دگان نرم‌افزار با اش��اره به‬ ‫توانايي ايران در تولي��د بازي‌هاي رايانه‌اي نيز گفت‪ :‬اين‬ ‫بخش چند سالي است رشد مناسبي داشته و شرکت‌هاي‬ ‫زي��ادي در اين زمينه فعاليت مي‌کنن��د که درباره توجه‬ ‫بيشتر مي‌توان حرف‌هاي بيشتري در اين زمينه داشت‪.‬‬ ‫‪ ،‬صنعت نرم‌افزار س��نگري اس��ت که‬ ‫به گزارش‬ ‫در س��ال‌هاي گذش��ته دش��منان با تحريم‌هاي مختلف‬ ‫نرم‌افزاري و فناوري اطالعات سعي در آسيب رساندن به‬ ‫کشور و محروم‌کردن مردم از فناوري‌هاي روز داشته‌اند‪.‬‬ ‫به‌ط��ور قطع تقويت اين ح��وزه و خودکفايي در توليدات‬ ‫ان��واع نرم‌افزار‌ها مي‌تواند آس��يب‌پذيري ايران را در اين‬ ‫زمينه کاهش دهد که هم‌اکنون با تالش‌هاي صنعتگران‬ ‫اين حوزه بخش وس��يعي از آن محقق شده اما با تدوين‬ ‫قوانين درس��ت و رعاي��ت قانون کپي‌راي��ت به‌طور قطع‬ ‫دس��تاورد‌هاي اين عرصه حفظ خواهد ش��د که تصميم‬ ‫دولت در شوراي‌عالي فضاي مجازي نيز در همين زمینه‬ ‫خواهد ب��ود و اميد مي‌رود با طرح جامع توس��عه فضاي‬ ‫مجازي سالم‪ ،‬مفيد و ايمن مشکالت فراروي اين صنعت‬ ‫نيز برطرف شود‪.‬‬ ‫پرداخت یارانه به بخش تولید نداریم‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫اقتصاد کش��ور باید رقابتی باش��د‪ ،‬زیرا این‬ ‫نوع اقتص��اد باعث افزایش کیفیت تولیدات‬ ‫و کاهش قیم��ت محصوالت می‌ش��ود که‬ ‫درحال‌حاض��ر صنع��ت چین��ی از چنی��ن‬ ‫قابلیتی برخوردار است‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینک��ه برای تولی��د چینی‬ ‫مرغوب در کش��ور نیازمن��د واردات خاک‬ ‫چین��ی مرغ��وب و همچنین ماش��ین‌آالت‬ ‫تولید هس��تیم‪ ،‬افزود‪ :‬اف‌دی‌سی به عنوان‬ ‫یک��ی از دس��تاوردهای صنع��ت داخ��ل‪،‬‬ ‫مرغوب‌ترین چینی دنیا به‌شمار می‌رود که‬ ‫از باالترین درجه سپیدی‪ ،‬بیشترین سختی‬ ‫و بیش��ترین میزان ش��فافیت و نورگذاری‬ ‫برخوردار است‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت چینی زرین توضیح‬ ‫داد‪ :‬ب��رای انجام کار پژوهش��ی این پروژه‬ ‫حدود ‪ ۴۰۰‬هزار یورو سرمایه‌گذاری شده و‬ ‫این محصول به‌تدریج جایگزین محصوالت‬ ‫فعلی این کارخانه خواهد شد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه مرغوب‌ترین چینی دنیا‬ ‫به کش��ورهایی مانند ترکیه و اسپانیا صادر‬ ‫خواهد شد‪ ،‬گفت‪ :‬برای تولید مرغوب‌ترین‬ ‫چینی کشور که به عنوان یک دستاورد در‬ ‫اقتصاد مقاومتی محسوب می‌شود‪ ۱۰ ،‬سال‬ ‫کار تحقیقاتی انجام شده است‪.‬‬ ‫بارفروشان‪ ،‬میدان‌داران و فروشندگان محترم میوه‌وتره‌بار‬ ‫آیا می‌دانید از ابتدای سال ‪ 94‬ملزم به استفاده از سامانه صندوق فروش هستید و در صورت عدم استفاده از سامانه مذکور از هرگونه معافیت‬ ‫مالیاتی محروم خواهید شد؟‬ ‫‪ 1822‬مرکز ارتباط مردمی سازمان امور مالیاتی کشو ر‬ ‫روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور‬ ‫م‌الف ‪4184‬‬
‫انرژی‬ ‫‪public@smtnews.ir‬‬ ‫یکشنبه ‪ 17‬اسفند ‪ 17 - 1393‬جمادی االول ‪ 8 -1436‬مارس ‪ -2015‬شماره ‪ -175‬پیاپی ‪1493‬‬ ‫در پی پیشنهاد تدوین استاندارد جامع صنعت حفاری نفت مطرح شد‬ ‫‪31‬‬ ‫استقالل وزارت نفت از استانداردهای امریکایی‬ ‫عرفانه تاجیکی‪ -‬گروه انرژی‪ :‬پیش�رفت یک صنعت زمانی رخ می‌دهد‬ ‫که تمامی اجزای آن از کمترین تا کالن‌ترین‪ ،‬همسو با آن توسعه‌یافتگی‬ ‫را تجرب�ه کنند‪ .‬به عبارتی دیگر نمی‌ت�وان با اجزایی ناقص و نامطمئن‬ ‫ب�ه هدفی متعالی رس�ید‪ .‬چنین روندی در تمامی صنایع صادق اس�ت‬ ‫به همین دلیل اس�ت که تمام�ی اجزا باید مورد تایید اس�تانداردهای‬ ‫بین‌المللی قرار بگیرند‪ .‬این اجزا می‌تواند کوچکترین بخش یک صنعت‬ ‫یا بزرگترین بخش آن باش�د‪ .‬در این میان صنع�ت نفت به عنوان یک‬ ‫صنعت عظیم از بخش‌های متفاوتی تشکیل می‌شود که تمامی بخش‌ها‬ ‫باید زیر نظارت دقیق باش�ند‪ .‬یکی از این بخش‌ها‪ ،‬بخش حفاری است‬ ‫در همین ب��اره علی‬ ‫اب��اذری‪ ،‬مع��اون‬ ‫برنامه‌ریزی س��ازمان‬ ‫ملی استاندارد با بیان‬ ‫اینکه اس��تانداردهای‬ ‫مورد نیاز این صنعت همواره وجود داشته و‬ ‫این صنعت همواره براس��اس استانداردهای‬ ‫موج��ود عمل ک��رده اس��ت‪ ،‬در گفت‌وگو با‬ ‫گفت‪ :‬نکته‌ای که درباره استانداردها‬ ‫چه در ایران و چ��ه در خارج از ایران وجود‬ ‫دارد‪ ،‬این اس��ت که این استانداردها به‌طور‬ ‫دائم باید به‌روزرس��انی شده و تغییر کند‪ .‬از‬ ‫این‌رو نمی‌توان استاندارد‌های یک سال را با‬ ‫سال گذش��ته مقایسه کرد چرا که با توسعه‬ ‫علم و فناوری‪ ،‬اصالحاتی در زمینه استاندارد‬ ‫انجام می‌شود که غیرقابل اجتناب است‪.‬‬ ‫وی همچنی��ن ادام��ه داد‪ :‬اس��تاندارد‌ها‬ ‫مطابق با آخرین دستاوردهای علمی و فنی‬ ‫روز باید به‌روز‌رسانی شوند‪ .‬منظور از تدوین‬ ‫ی��ک اس��تاندارد جامع برای ح��وزه حفاری‬ ‫نف��ت‪ ،‬تهیه آخرین اس��تانداردهای روز دنیا‬ ‫برای این صنعت اس��ت‪ .‬ب��ه این ترتیب باید‬ ‫بسیاری از مفاد استانداردهای حفاری کشور‬ ‫اصالح و بهینه‌س��ازی شود‪ .‬البته این اصالح‬ ‫مختص به صنعت حفاری نیس��ت و ش��امل‬ ‫تمامی حوزه‌های صنعت می‌شود‪.‬‬ ‫‹ ‹ایستا یا پویا؟‬ ‫اب��اذری با اع�لام اینکه علم ه��ر روزه به‬ ‫یافته‌های جدیدی دسترس��ی پیدا می‌کند‪،‬‬ ‫ک�ه خود از اجزای متفاوتی تش�کیل می‌ش�ود‪ .‬از آن جایی که صنعت‬ ‫نفت از حساس�یت ویژه‌ای برخوردار اس�ت‪ ،‬بخش‌های مختلف آن نیز‬ ‫باید زیر نظارت و بررس�ی دقیق‌تری باش�ند‪ .‬بر این اساس در نشست‬ ‫تخصصی زمان از دس�ت رفته در عملیات حفاری ناش�ی از مش�کالت‬ ‫حفاری در دومین کنگره ملی صنعت حفاری ایران‪ ،‬پیش�نهادی مبنی‬ ‫بر تهیه استاندارد جامعی برای این صنعت از سوی محمدرضا اردکانی‪،‬‬ ‫کارشناس ارش�د مدیریت اکتشاف ش�رکت ملی نفت ایران ارائه شد‪.‬‬ ‫ح�ال نکته‌ای که در این میان مطرح می‌ش�ود این اس�ت که آیا حوزه‬ ‫حفاری نفت تاکنون براس�اس اس�تاندارد ویژه‌ای عمل نمی‌کرده و اگر‬ ‫بر اساس استانداردهای تعیین شده به فعالیت خود می‌پرداخته‪ ،‬علت‬ ‫تدوی�ن اس�تاندارد جامع برای ای�ن صنعت چیس�ت؟ اردکانی معتقد‬ ‫اس�ت از جمله چالش‌ه�ای کاالی س�اخت داخل‪ ،‬تامین م�واد خام از‬ ‫منابع غیرمعتبر‪ ،‬نبود اس�تاندارد جامع تولی�د در بخش حفاری‪ ،‬نبود‬ ‫سیس�تم کنترل کیفی مدرن و نادیده گرفتن آن براساس نوع چاه‌های‬ ‫تولی�دی داخل و نبود انگیزه می�ان تولیدکنندگان برای بهبود کیفیت‬ ‫تولید به جهت نبود رقیب خارجی اس�ت‪ .‬البته بخشی از این مشکالت‬ ‫را می‌توان حاصل تحریم این صنعت و دسترس�ی نداش�تن به فناوری‬ ‫روز دنیا دانست‪.‬‬ ‫تبریزی تاکی��د کرد‪:‬‬ ‫صنعت حفاری کشور‬ ‫از‬ ‫هم��واره‬ ‫استاندار‌دهای موجود‬ ‫پی��روی ک��رده و‬ ‫می‌کند‪ ،‬اما از آن جایی که این مقوله‌ نیاز به‬ ‫بروزرس��انی داشته و در حال‌حاضر نیز کشور‬ ‫در تحری��م به س��ر می‌ب��رد‪ ،‬بهترین تصمیم‬ ‫می‌تواند بومی‌سازی و داخلی‌سازی محورهای‬ ‫الزم ب��رای تدوین اس��تاندارد باش��د‪ .‬به این‬ ‫ترتی��ب حتی پس از لغو تحریم‌ها نیز صنعت‬ ‫کشور با مشکلی رو‌به‌رو نخواهد شد و هر دو‬ ‫استاندارد داخلی و خارجی مورد تایید وزارت‬ ‫نفت کشور است‪.‬‬ ‫تاکید کرد‪ :‬نمی‌توان استانداردها را مقوله‌ای‬ ‫ایس��تا پنداشت چرا که هر روزه با دسترسی‬ ‫علم به نکت��ه جدید‪ ،‬اس��تاندارد‌ها نیز باید‬ ‫تغییر کنن��د‪ .‬معاون برنامه‌ریزی س��ازمان‬ ‫ملی اس��تاندارد افزود‪ :‬اس��تانداردهای ایران‬ ‫ط��ی دوره حداکث��ر ‪۵‬س��اله دوب��اره مورد‬ ‫بررس��ی دقیق قرارگرفته و آخرین تغییرات‬ ‫روز دنیا در آن اعمال می‌شود‪ ،‬البته این بازه‬ ‫زمانی دقیق نبوده و ممکن اس��ت در برخی‬ ‫صنایع و بس��ته به توس��عه‌یافتگی آن حوزه‬ ‫در مدت زمان کمتر از ‪ ۵‬س��ال استانداردها‬ ‫به روزرس��انی ش��وند‪ .‬دایره صنعت حفاری‬ ‫بس��یار گس��ترده بوده و تنها ش��امل بخش‬ ‫صنعت نفت نمی‌ش��ود‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬برخی‬ ‫از صنای��ع براس��اس اس��تانداردهای معتبر‬ ‫دنیا عم��ل می‌کنند و بعض��ی دیگر خود را‬ ‫با اس��تاندارد‌های داخلی و بومی‌سازی شده‬ ‫تطبی��ق می‌دهن��د‪ .‬اس��تاندارد تع��دادی از‬ ‫صنای��ع نیز پژوهش‌محور بوده و مس��تقل و‬ ‫به روز عمل می‌کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹وقتی استاندارد بومی می‌شود‬ ‫محمود تبریزی‪ ،‬عضو هیات‌رییس��ه انجمن‬ ‫س��ازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران نیز‬ ‫با تاکید بر اینکه استاندار‌دهای صنعت نفت‬ ‫براس��اس اینچ ب��وده و متریک نیس��ت‪ ،‬به‬ ‫گفت‪ :‬صنعت نفت کشور از استاندارد‬ ‫جهان��ی ‪ API‬که محصول ای��االت متحده‬ ‫امری��کا و مورد پذی��رش تمام��ی صاحبان‬ ‫صنایع دنیاست‪ ،‬پیروی می‌کرده اما به علت‬ ‫تحریم‌های موجود صنعت حفاری کش��ور از‬ ‫دستیابی به این استاندارد محروم ماند‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬پ��س از اینک��ه از ورود‬ ‫اس��تاندارد ‪ API‬به کش��ور جلوگیری شد‪،‬‬ ‫وزارت نف��ت به‌عن��وان متولی ام��ر تصمیم‬ ‫ب��ه طراحی و تدوین اس��تاندارد مورد قبول‬ ‫صاحبان داخل��ی این صنعت گرفت‪ ،‬این در‬ ‫حالی اس��ت که تدوین یک استاندارد جامع‬ ‫در حوزه حفاری کشور به منظور بومی‌سازی‬ ‫ای��ن اس��تاندارد خواهد بود‪ .‬ب��ه این ترتیب‬ ‫می‌توان گفت استاندارد صنعت نفت مستقل‬ ‫ش��ده و محصوالت تولیدی این صنعت را با‬ ‫استاندارد داخلی آن تطبیق می‌دهند‪.‬‬ ‫ايران صادرکننده سوخت مايع مي‌شود‬ ‫ش�انا‪ :‬س��يدناصر س��جادي‪ ،‬مديرعام��ل ش��رکت ملي‬ ‫پخش فرآورده‌ه��اي نفتي ايران با اعالم اينکه س��اخت‬ ‫انبارهاي جديد نفت به ظرفيت کلي ‪ ٥٥٠‬ميليون ليتر‪،‬‬ ‫ذخيره‌س��ازي انواع فرآورده‌های نفتي کش��ور را در حد‬ ‫مطلوبي افزايش داده اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬از س��ال‌هاي گذشته‬ ‫تاکنون با س��اخت انبارها و مخ��ازن در مناطق مختلف‬ ‫کش��ور‪ ،‬ظرفيت ذخيره‌سازي فرآورده‌هاي نفتي (بنزين‪،‬‬ ‫نفت س��فيد‪ ،‬نفت کوره و نفت گاز) بيش از ‪۱/۳‬ميليارد‬ ‫ليتر افزايش يافته است‪ .‬وي ذخيره سوختي در انبار نفت‬ ‫بزرگ ماهشهر را ‪ ٣٠٠‬ميليون ليتر‪ ،‬در انبار نفت شيراز‬ ‫‪ ١٧٠‬ميليون ليت��ر و در انبار نفت مالير نيز ‪ ٧٠‬ميليون‬ ‫ليتر اعالم کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹‪ ٢٣٠‬ميليون ليتر ذخيره‌سازي با ساخت دو انبار‬ ‫جديد‬ ‫س��جادي همچنين از ايجاد انباره��ا و مخازن ديگري‬ ‫ب��راي افزايش ظرفيت انواع فرآورده‌های نفتي در س��ال‬ ‫آين��ده خب��ر داد و گفت‪ :‬س��اخت يک انب��ار با ظرفيت‬ ‫‪ ١٣٠‬ميلي��ون ليتر در اروميه و يک انبار با ظرفيت ‪١٠٠‬‬ ‫ميليون ليت��ر در بيرجند از برنامه‌هاي س��ال آينده اين‬ ‫شرکت است‪.‬‬ ‫مديرعامل ش��رکت ملي پخ��ش فرآورده‌ه��اي نفتي‬ ‫اي��ران درباره بدهي ش��رکت‌هاي هواپيمايي نيز تصریح‬ ‫کرد‪ :‬بدهي اين ش��رکت‌ها به شرکت ملي پخش مدتي‬ ‫اس��ت که در س��قف ‪ ٧٥٠‬ميليارد توم��ان ثابت مانده و‬ ‫افزايش نيافته اس��ت‪ .‬وي پرداخت وجه سوخت از سوي‬ ‫شرکت‌هاي هواپيمايي در چند ماه گذشته را دليل ثابت‬ ‫ماندن سقف بدهي ايرالين‌ها اعالم کرد‪ .‬سجادي با بيان‬ ‫اينکه تعدادي از ايرالين‌ها براي پرداخت بدهي پيشقدم‬ ‫ی از بدهي آنها‬ ‫ش��ده‌اند‪ ،‬گفت‪ :‬با توافق انجام‌شده‪ ،‬بخش ‌‬ ‫به‌صورت چک وصول ش��ده اس��ت‪ .‬مديرعامل ش��رکت‬ ‫ملي پخ��ش فرآورده‌هاي نفتي ايران ب��ا تاکيد بر اينکه‬ ‫نمي‌ش��ود سوخت‌رس��اني به هواپيمايي کش��ور را قطع‬ ‫کرد‪ ،‬تصريح کرد‪ :‬هدف ما اين است که بدون تنش اين‬ ‫مبادله (سوخت‌رساني) انجام شود‪ .‬وي همکاري مطلوب‬ ‫س��ازمان تعزيرات و شوراي امنيت را براي حصول بدهي‬ ‫ايرالين‌ها مهم برشمرد‪.‬‬ ‫‹ ‹تلاش ب�راي سوخت‌رس�اني مطلوب ب�ه همه‬ ‫بخش‌ها‬ ‫‹ ‹تحریم فرصتی برای خودنمایی‬ ‫‪ ،‬از آنجای��ی تحریم‌ها‬ ‫ب��ه گ��زارش‬ ‫تنه��ا به ضرر کش��ور نب��وده و توانس��ته در‬ ‫خالل س��ختی‌های ایجاد شده‪ ،‬اس��تفاده از‬ ‫توان داخلی را توس��عه دهد‪ ،‬بخش استاندارد‬ ‫صنایع کش��ور به‌ویژه صنعت نفت که ارتباط‬ ‫مس��تقیمی ب��ا ح��وزه بین‌المل��ل دارد نی��ز‬ ‫بومی‌سازی شده اس��ت‪ .‬به این ترتیب ایران‬ ‫هم مانند بس��یاری از شرکت‌های بزرگ دنیا‬ ‫همچون ش��یل اوی��ل‪ ،‬اس��تاندارد ویژه خود‬ ‫را تدوی��ن می‌کن��د‪ .‬در چنی��ن حالتی ایران‬ ‫ع�لاوه بر اینکه نیازی به تایید و اس��تفاده از‬ ‫اس��تانداردهای امریکایی و اروپایی ندارد‪ ،‬در‬ ‫زمینه به‌روزرس��انی آن نیز قادر است به‌طور‬ ‫مستقل عمل کند‪.‬‬ ‫شده اس��ت‪ .‬وي افزود‪ :‬امسال ‪ ۲/۸‬ميليارد ليتر نفت‌گاز‬ ‫و ‪ ۹/۸‬ميليارد ليتر نفت‌کوره به نيروگاه‌ها تحويل ش��ده‬ ‫است درحالي که اين مقادير در مدت مشابه سال گذشته‬ ‫با ‪ ٣٠‬درصد و ‪ ٣٣‬درصد کاهش به ترتيب ‪ ۱۱/۶‬و ‪۱۴/۷‬‬ ‫ميليارد ليتر بوده است‪.‬‬ ‫‹ ‹از اسفند امسال صادر‌کننده سوخت مايع شديم‬ ‫مديرعامل ش��رکت ملي پخ��ش فرآورده‌ه��اي نفتي‬ ‫اي��ران درباره مصرف انواع فرآورده نفتي ‪ ١١‬ماه امس��ال‬ ‫ني��ز گفت‪ :‬در اين بازه زمان��ي روزانه ‪ ۶۹/۲‬ميليون ليتر‬ ‫بنزين در سراس��ر کش��ور عرضه و مصرف ش��د درحالي‬ ‫که اين ميزان در مدت مش��ابه پارسال‪ ٦٨ ،‬ميليون ليتر‬ ‫بوده اس��ت که از رش��د ‪ ۱/۸‬درص��دي آن حکايت دارد‪.‬‬ ‫وي افزايش ناوگان حمل‌ونقل عمومي‪ ،‬مديريت مصرف‬ ‫و استفاده بيشتر از سي‌ان جي را عامل اين کاهش چند‬ ‫درصدي در س��ال‌جاری نس��بت به سال‌هاي قبل عنوان‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫مديرعامل ش��رکت ملي پخ��ش فرآورده‌ه��اي نفتي‬ ‫با بيان اينکه از ابتداي اس��فند امس��ال ب��ه صادرکننده‬ ‫سوخت مايع (به‌جز بنزين) تبديل شده‌ايم‪ ،‬گفت‪ :‬بخشي‬ ‫از اي��ن ص��ادرات در قالب فروش مرزي‪ ،‬بخش��ي نيز از‬ ‫طريق انتقال فرآورده به کشورهاي همسايه نظير عراق‪،‬‬ ‫افغانستان و پاکستان و بخشي هم از طريق دريا به ساير‬ ‫کش��ورها انجام خواهد ش��د‪ .‬به گفته اين مقام‌مسئول با‬ ‫راه‌اندازي پااليشگاه س��تاره خليج‌فارس‪ ،‬صادرات بنزين‬ ‫نيز در دستور کار وزارت نفت قرار خواهد گرفت‪.‬‬ ‫س��جادي با بيان اينکه امس��ال بي��ش از ‪ ٤٦‬ميليارد‬ ‫مترمکعب گاز به نيروگاه‌ها تحويل ش��ده اس��ت‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫اين ميزان در سال گذشته ‪ ۳۳/۶‬ميليارد مترمکعب بود‬ ‫بنابراين امسال سوخت مايع کمتري به نيروگاه‌ها ارسال‬ ‫ناصر سجادي با بيان اينکه تا اول بهمن امسال بنزين‬ ‫در کش��ور به ‪ 3‬ن��رخ ‪ ٧٠٠ ،١٠٠٠‬و ‪ ٤٠٠‬توماني عرضه‬ ‫مي‌ش��د‪ ،‬اف��زود‪ :‬تاکنون از کل بنزين فروخته ش��ده در‬ ‫کشور‪ ٣٦ ،‬درصد بنزين ‪ ١٠٠٠‬توماني‪ ٥٥ ،‬درصد ‪٧٠٠‬‬ ‫توماني و ‪ ٩‬درصد ‪ ٤٠٠‬توماني بوده است‪.‬‬ ‫‹ ‹کاه�ش ‪ ۸/۳‬ميلي�ارد ليت�ر سوخت‌رس�اني ب�ه‬ ‫نيروگاه‌ها‬ ‫‹ ‹فروش بنزین ‪ 3‬نرخی‬ ‫روی خط خبر‬ ‫ایرن�ا‪ :‬رکن‌الدین ج��وادی‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫ش��رکت ملی نفت ای��ران با بی��ان اینکه‬ ‫قیمت جهان��ی نفت دیر ی��ا زود افزایش‬ ‫پیدا می‌کند‪ ‌،‬گفت‪ :‬برای کاهش چشمگیر‬ ‫قیم��ت نف��ت در بازاره��ای جهان��ی دو‬ ‫تعبی��ر وجود دارد که یک��ی میزان عرضه‬ ‫و تقاض��ای این محص��ول و دیگری ناظر‬ ‫ب��ر سیاس��ت‌های برخ��ی از کش��ورهای‬ ‫تولید‌کننده نفت مانند عربستان در قبال‬ ‫ایران و روسیه است‪.‬‬ ‫ایس�نا‪ :‬حمید چیت‌چی��ان‪ ،‬وزیر نیرو‬ ‫از نب��ود تصمیم‌گیری در م��ورد افزایش‬ ‫تعرفه آب خبر داد و گفت‪ :‬میزان افزایش‬ ‫تعرف��ه ب��رق اگرچ��ه تکاف��وی نیازها را‬ ‫یادداشت‬ ‫استاندارد هم‬ ‫بومی‌سازی می‌شود‬ ‫داود کوخانی‬ ‫کارشناس ارشد حوزه حفاری صنعت‬ ‫نفت‬ ‫مقول��ه اس��تاندارد هم��واره در تمامی صنایع‬ ‫کش��ور مطرح و اجرایی‌شده است‪ ،‬با این تفاوت‬ ‫ک��ه خ�لاق و پدیدآورن��ده اس��تاندارد نبوده‌ایم‬ ‫و اس��تانداردهایی ک��ه در صنایع خود اس��تفاده‬ ‫کردی��م‪ ،‬از غرب وارد کش��ور ش��ده‌اند‪ .‬از این‌رو‬ ‫خالق و مبدع اصول اس��تاندارد‪ ،‬محورهای مورد‬ ‫تایی��د خ��ود را در این اصول گنجانده اس��ت‪ .‬بر‬ ‫اساس این اصول چارچوبی را برای بررسی کیفی‬ ‫و عملکردی ابزار و تجهیزات صنعت نفت معرفی‬ ‫کردند که شامل حوزه حفاری و صنعت نفت نیز‬ ‫می‌شود‪ .‬درحال‌حاضر حوزه حفاری صنعت نفت‬ ‫به دو بخش حفاری سطحی و حفاری درون‌چاهی‬ ‫تقسیم می‌شود‪ .‬حفاری در هر کدام از این حوزه‌ها‬ ‫متف��اوت اس��ت‪ ،‬به‌طوری‌که حف��اری در بخش‬ ‫درون‌چاهی متاثر از رفتار چاه اس��ت و این رفتار‬ ‫هرسال و براس��اس تغییرات داخلی مخزن نفتی‬ ‫تغییر می‌کن��د‪ .‬همان‌طور ک��ه می‌دانید حفاری‬ ‫در هر جغرافیایی متفاوت اس��ت‪ .‬بخش��ی که در‬ ‫حوزه تعیین اس��تاندارد حفاری پیشرو محسوب‬ ‫می‌ش��ود‪ ،‬اصول اولیه استاندارد حفاری را تعریف‬ ‫می‌کند‪ .‬این استاندارد با عنوان ‪ API‬مورد قبول‬ ‫اکثریت فعاالن این حوزه قرار گرفت‪ .‬در این میان‬ ‫برخی از شرکت‌ها نظیر شیل اویل استانداردهای‬ ‫متفاوت‌ت��ری را ب��رای خ��ود تعیی��ن کردند که‬ ‫در بس��یاری از محور‌ه��ا دامنه گس��ترده‌تری از‬ ‫اس��تانداردهای معمول را پوشش می‌داد‪ .‬به این‬ ‫معنا که اگر یکی از محورهای مورد آزمایش برای‬ ‫تایید صالحیت ابزار مورد نظر‪ ،‬تحمل ‪ ۱۰۰‬درجه‬ ‫گرماست‪ ،‬اس��تاندارد شرکت ش��یل اویل معتقد‬ ‫اس��ت که ابزار باید دم��ای ‪ ۱۲۰‬درجه را تحمل‬ ‫کند تا محصولی استاندارد محسوب شود‪ .‬به‌طور‬ ‫تقریبی می‌توان گفت که استاندارد شرکت شیل‬ ‫اوی��ل ‪۲۵‬درصد از مجموع اس��تانداردهای ‪API‬‬ ‫دشوارتر است‪ .‬در پی تدوین محورهای استاندارد‬ ‫از س��وی شرکت ش��یل اویل تمامی شرکت‌هایی‬ ‫ک��ه ناگزیر ب��ه معامله با این ش��رکت بودند باید‬ ‫مورد تایید استانداردهای آن قرار می‌گرفتند‪ .‬در‬ ‫این رابطه ش��رکت ملی نفت ای��ران هم در حوزه‬ ‫پروژه‌های سطح زمینی اس��تانداردی را با عنوان‬ ‫آی‌پ��ی‌اس تعریف ک��رد که به نوعی اس��تاندارد‬ ‫بومی و داخلی محس��وب می‌ش��د‪ .‬به این ترتیب‬ ‫اگر قرار بر اجرای پروژه س��طح زمینی باشد‪ ،‬باید‬ ‫تاییدیه این اس��تاندارد را داشته باشید‪ .‬متاسفانه‬ ‫در زمینه حفاری چنین استانداردی وجود ندارد‬ ‫و حداق��ل اصولی ک��ه باید در زمینه اس��تاندارد‬ ‫حفاری در ایران رعایت ش��ود‪ ،‬داشتن استاندارد‬ ‫بین‌المللی ‪ API‬اس��ت که به‌دلی��ل تحریم‌های‬ ‫موجود دسترس��ی به آن غیرممکن ش��ده است‪.‬‬ ‫چرا که با توجه به رش��د و توس��عه روزافزون علم‬ ‫و فناوری روز‪ ،‬اصول اس��تاندارد باید به‌روزرسانی‬ ‫شود‪ .‬بهترین شیوه‌ای که می‌توان با کمک گرفتن‬ ‫از آن اصول مورد نیاز اس��تاندارد داخلی را تدوین‬ ‫کرد‪ ،‬شبیه‌س��ازی ش��رایط حفاری است‪ .‬اجرایی‬ ‫ش��دن چنین امری گرچه با دشواری‌هایی همراه‬ ‫است اما به دور از ذهن نیست‪ .‬با استفاده از پمپ‬ ‫می‌توان فش��ار مایعات درون‌چاهی را شبیه‌سازی‬ ‫ک��رد‪ .‬در رابطه ب��ا اص��ول اولیه اس��تاندارد نیز‬ ‫می‌توانی��م‪ ،‬از اص��ول اولیه اس��تانداردهای اروپا‬ ‫اس��تفاده کنیم اما محورهای آن را باید مطابق با‬ ‫آنچه مدنظر اس��ت‪ ،‬تطبیق دهیم‪ .‬به این ترتیب‬ ‫ع�لاوه بر اینکه اس��تانداردهای مورد نظر خود را‬ ‫داریم‪ ،‬از وابستگی صنعت کشور به اروپا و امریکا‬ ‫می‌کاهی��م ک��ه متول��ی چنین ام��وری می‌تواند‬ ‫پژوهش��گاه صنعت نفت و شرکت ملی استاندارد‬ ‫باشد تا با همکاری یکدیگر اصولی معتبر‪ ،‬جامع و‬ ‫داخلی تدوین کنند‪.‬‬ ‫خبر ويژه‬ ‫نخواهد داد اما قدمی اس��ت که امیدواریم‬ ‫یاری‌دهنده باش��د‪ .‬وی همچنین در مورد‬ ‫افزایش تعرفه برق خانگی و کشاورزی به‬ ‫می��زان ‪۱۰‬درصد و برق صنعتی به میزان‬ ‫‪۲۰‬درص��د اظهار کرد‪ :‬ای��ن تعدیل تعرفه‬ ‫در چارچ��وب قوانین موجود و براس��اس‬ ‫قانون بودجه س��ال ‪ ۹۳‬انجام شده است‪.‬‬ ‫چیت‌چیان تصریح کرد‪ :‬اگرچه براس��اس‬ ‫قان��ون‪ ،‬اجازه افزایش بیش��تر تعرفه داده‬ ‫شده بود اما فعال دولت همین قدر تصمیم‬ ‫گرفت تعرفه برق را افزایش دهد‪.‬‬ ‫ش�انا‪ :‬پنجمین دکل حفاری س��نگین‬ ‫خشکی ناوگان شرکت ملی حفاری ایران‬ ‫در موقعی��ت بخش جنوب��ی میدان نفتی‬ ‫یاران مس��تقر و به زودی در مدار عملیات‬ ‫قرار می‌گیرد‪ .‬نصراهلل عباسی‪ ،‬مدیر پروژه‬ ‫حف��اری میدان یاران جنوبی در ش��رکت‬ ‫مل��ی حفاری ایران در این‌باره گفت‪ :‬دکل‬ ‫حف��اری ‪ ٣٧‬فتح هم‌اکنون در حال نصب‬ ‫روی موقعیت برای حفاری یک حلقه چاه‬ ‫توسعه‌ای است‪.‬‬ ‫رویت�رز‪ :‬شرکت بیکر هیوز در گزارش‬ ‫هفتگی خود اعالم کرد که شمار دکل‌های‬ ‫حفاری نفت در امریکا با ‪٥٠‬درصد کاهش‬ ‫نس��بت به دو هفته گذشته به پایین‌ترین‬ ‫س��طح از ماه آوریل سال ‪ ٢٠١١‬میالدی‬ ‫تاکنون رس��ید‪ .‬به گفته بیکر هیوز‪ ،‬شمار‬ ‫دکل‌ه��ای حفاری نف��ت در امریکا هفته‬ ‫گذش��ته با ‪ ٦٤‬عدد کاهش به ‪ ٩٢٢‬دکل‬ ‫رسید‪.‬‬ ‫ایس�نا‪ :‬علی مروی‪ ،‬رییس کمیسیون‬ ‫انرژی مجل��س گفت‪ :‬نش��انه‌هایی وجود‬ ‫دارد ک��ه حاک��ی اس��ت قیم��ت نفت در‬ ‫س��ال آینده روند افزایشی خواهد داشت‪.‬‬ ‫وی اظهار ک��رد‪ :‬درحال‌حاضر بودجه ‪۹۴‬‬ ‫به‌صورت دو س��قفه بسته شده است و در‬ ‫واقع درآمد پیش��نهادی دولت از نفت در‬ ‫سال آینده کاهش یافت و مجلس مصوب‬ ‫ک��رد در صورتی که قیم��ت نفت افزایش‬ ‫پی��دا کند مابه‌التفاوت ای��ن رقم را دولت‬ ‫بتواند استفاده کند‪.‬‬ ‫ایرن�ا‪ :‬مه��دی یوس��فی‪ ،‬مدیرعام��ل‬ ‫س��ازمان منطقه وی��ژه اقتص��ادی انرژی‬ ‫پارس‪ ،‬گفت‪ :‬از مجموع تولید روزانه گاز از‬ ‫میدان مش��ترک پارس جنوبی‪۳۳ ،‬درصد‬ ‫آن در یک س��ال و نی��م اخیر و در دولت‬ ‫تدبیر و امید محقق شده است‪ .‬وی اضافه‬ ‫ک��رد‪ :‬درآمد حاصل از ص��ادرات میعانات‬ ‫گازی و کااله��ای غیرنفتی از منطقه ویژه‬ ‫پارس نقشی بسیار مهم در افزایش تولید‬ ‫ناخال��ص ملی دارد و ب��ه همین منظور با‬ ‫ه��دف جلوگیری از خام‌فروش��ی و تولید‬ ‫ارزش اف��زوده ب��رای کش��ور ‪ ۳۰‬مجتمع‬ ‫پتروشیمی در این منطقه پیش‌بینی شده‬ ‫اس��ت که از این تعداد اکنون ‪ ۱۲‬مجتمع‬ ‫پتروشیمی به بهره‌برداری رسیده است‪.‬‬ ‫خاورميانه‪ ،‬بازار هدف ايران‬ ‫ايس�نا‪ :‬مديرعامل گروه مپنا در مورد وظيفه‌اي‬ ‫که وزي��ر نيرو در زمين��ه افزايش ص��ادرات برق‬ ‫برعهده اين ش��رکت گذاش��ته‪ ،‬گفت‪ :‬کشورهاي‬ ‫اطراف ايران بيش��تر از سوخت مايع در نيروگاه‌ها‬ ‫استفاده مي‌کنند‪‌،‬بنابراين بازار هدف صادرات برق‬ ‫ايران هس��تند‪ .‬عباس علي‌آبادي با اشاره به اينکه‬ ‫نيروگاه‌هايي که از س��وخت گاز استفاده مي‌کنند‬ ‫راندمان بهتري دارند‪ ،‬گفت‪ :‬قيمت س��وخت گاز‬ ‫نيز نس��بت به سوخت مايع کمتر است‪ .‬همچنين‬ ‫س��وخت گاز قابل حمل نيست و براي انتقال بايد‬ ‫مايع‌س��ازي ش��ود که هزينه بااليي دارد بنابراين‬ ‫س��وخت گاز به ش��کل طبيعي و فشرده‌نش��ده از‬ ‫سوخت مايع ارزان‌تر است‪.‬‬
‫صاحب امتیاز‪:‬‬ ‫یکشنبه ‪ 17‬اسفند ‪ 17 - 1393‬جمادی االول ‪ 8 -1436‬مارس ‪ -2015‬شماره ‪ -175‬پیاپی ‪1493‬‬ ‫سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫ربگآخر‬ ‫مناجات باخدا‬ ‫شهریار‪:‬‬ ‫تو از دریچ��ه دل می‌روی و می‌آیی‬ ‫ولی نمی‌شنود کس صدای پای تو را‬ ‫غبار فقر و فنا توتیای چش��مم کن‬ ‫که خضر راه شوم چشمه بقای تو را‬ ‫هوای س��یر گل و س��از بلبلم دادی‬ ‫که بنگرم به گل و سر کنم ثنای تو را‬ ‫ز جور خلق به پیش تو آورم ش��کوه‬ ‫بگو که با که برم شرح ماجرای تو را‬ ‫شبانی‌ام هوس است و طواف کعب ‌ه طور‬ ‫مگر به گوش دلی بشنوم صدای تو را‬ ‫به استقبال بهار‬ ‫گلدوزی آفاق‬ ‫مینو بدیعی‪ :‬آفاق زمانی که به همسری‬ ‫س��عید در آمد ‪ 16‬سال بیش��تر نداشت‪،‬‬ ‫س��عید یک پس��ر خجالتی روس��تایی از‬ ‫ش��مال ایران و او هم ‪ 20‬س��اله بود‪ .‬با همان سن کم‬ ‫تکاور دریایی شده و غواصی را به تمامی فراگرفته بود‪.‬‬ ‫ازدواج آنها بس��یار س��اده با حضور دو خانواده داماد و‬ ‫عروس و اعضای فامیل نزدیک برپا ش��د‪ .‬مادر آفاق که‬ ‫همس��رش فوت کرده از س��عید قول گرفت که مراقب‬ ‫این دختر باشد‪ ،‬چون‌که او را در یتیمی بزرگ کرده و‬ ‫پرورده ب��ود هیچ‌ک��س در آن زمان نمی‌‌دانس��ت که‬ ‫جنگی در کش��ور ب��ه راه می‌افتد و س��عید به عنوان‬ ‫فرمان��ده یک گ��روه از تکاوران دریای��ی به جبهه‌های‬ ‫جنگ اع��زام می‌ش��ود و‪ ...‬روز وداع؛ آف��اق به تمامی‬ ‫گریست و به سعید قول داد که همیشه و همواره به او‬ ‫وفادار بماند‪ ،‬سعید گفت‪ :‬خیلی زود برمی‌گردد و حتما‬ ‫موقع به��ار و زمانی که گل‌های پامچال ش��کفته‌‌اند و‬ ‫درخت‌ها شکوفه داده‌اند‪ .‬آفاق اندیشید‪ :‬چقدر دیر‪...‬‬ ‫خبره��ای جنگ اما در روزهای اول بس��یار بد بود و‬ ‫خرمشهر اشغال شده و س��عید به سختی می‌توانست‬ ‫ب��ا آفاق تم��اس بگیرد اما هربار ک��ه تماس می‌گرفت‬ ‫آفاق می‌گفت‪ :‬نوروز حتما می‌آیی نه! س��عید با لحنی‬ ‫بغض‌آلود اما مقتدران��ه می‌گفت‪ :‬حتما می‌آیم عزیزم!‬ ‫آن س��ال باران ش��دیدی در همه ش��هرهای ش��مالی‬ ‫می‌بارید و گاهی بارش ب��رف همه ارتباطات تلفنی را‬ ‫قطع می‌کرد‪ .‬آفاق با کارهای مختلف خود را س��رگرم‬ ‫می‌ک��رد؛ با کارهای دس��تی و گل��دوزی و گاهی هم‬ ‫نقاش��ی‪ ،‬روزی قطعه‌ای پارچه سفید را که می‌توانست‬ ‫به یک تابلوی گلدوزی ش��ده تبدیل ش��ود خریداری‬ ‫کرد‪ ،‬روی این پارچه‪ ،‬همه گل‌های بهاری را که دوست‬ ‫داش��ت مثل گل پامچال کش��ید و با خود زمزمه کرد‪:‬‬ ‫گل پامچ��ال‪ ،‬گل پامچال‪ /‬بیرون بمو (بیا) فصل بهاره‬ ‫‪ /‬جانم موقع کاره‪ ...‬بعد ش��روع به دوختن این گل‌های‬ ‫رنگارنگ کرد‪ ،‬گل‌هایی به درخش��ش رنگ‌های بهار‪...‬‬ ‫هر روز مادر آفاق می‌پرسید‪ :‬خسته نشدی دخترم‪...‬‬ ‫آفاق س��ری تکان می‌داد و از ورای پشت‌دری‌ها که‬ ‫کش��یده بود به حیاط می‌نگریست که درخت‌های آن‬ ‫رها ش��ده از سرمای زمس��تان آرام‌آرام جوانه می‌‌زدند‬ ‫و ش��کوفه می‌دادند‪ .‬مادر آفاق می‌گفت‪ :‬س��عید حتما‬ ‫واسه عید میاد‪ ،‬غصه نخور دخترم‪ .‬دیگر روزهای آخر‬ ‫اسفند بود و چیزی به چهارشنبه سوری نمانده‪ ،‬صدای‬ ‫ترقه‌هایی که بچه‌های مدرس��ه در کوچه می‌ترکاندند‬ ‫شنیده می‌شد و‪...‬‬ ‫هرب��ار که تلفن زنگ می‌زد آف��اق از جا می‌پرید اما‬ ‫س��عید نب��ود و او با اندوه س��راغ گلدوزیش می‌رفت و‬ ‫مشغول دوختن می‌شد‪ ،‬گاهی قطره‌های اشکش همه‬ ‫مت��ن پارچه گلدوزی ش��ده را پر می‌ک��رد اما عجیب‬ ‫ی ش��د ت��ازه جلوه‬ ‫ب��ود اصال ای��ن گلدوزی کثیف نم ‌‬ ‫دیگری هم می‌یافت و‪ ...‬تلویزیون پیوس��ته از اخبار و‬ ‫رویدادهای جنگ می‌گفت و اینکه رزمندگان اسالم در‬ ‫همه جا به ش��دت با نیروهای متجاوز دشمن مشغول‬ ‫نبرد بودند‪ .‬آفاق ومادرش هر روز س��ر نماز رزمندگان‬ ‫را دعا می‌کردند و صدای هق هق گریه‌ش��ان ش��نیده‬ ‫می‌ش��د‪ ...‬تا ی��ک روز که ابرهای غمن��اک آخرین ماه‬ ‫زمستان انگار پشت شیشه‌های پنجره آن خانه زیبای‬ ‫روستایی را پوشانده و بام سفالین گویی سمفونی باران‬ ‫را می‌نواخ��ت‪ ،‬تلفن زنگ زد و چن��د لحظه بعد مادر‬ ‫وآف��اق پای تلفن یخ‌زده و اندوهگی��ن وگریان برجای‬ ‫مانده بودند‪ .‬پیکر آن جوان رش��ید و خوش س��یما که‬ ‫از جبهه‌ها رس��ید‪ ،‬آفاق صورت همس��رش را گشود و‬ ‫همه گل‌های پامچال و گل‌های بهاری را بر روی چهره‬ ‫همس��رش قرارداد و گفت‪ :‬خوش اومدی سعید جان‪،‬‬ ‫عیدت مبارک!‬ ‫سردبیر‪ :‬مسعود دهشور‬ ‫معاون سردبیر‪ :‬عاطفه خسروی‬ ‫قائم مقام مدیرمسئول در اداری ‪،‬مالی‪ ،‬بازرگانی‪:‬‬ ‫خلیل محمودی‬ ‫مدیر تحریریه‪ :‬مهدی اسحاقیان‬ ‫مدیر فنی و هنری‪ :‬مهدی نجفی‬ ‫مدیر فناوری‪ :‬علی‌رضا فخرآبادی‬ ‫مدیر آموزش‪ :‬مینو بدیعی‬ ‫مدیر روابط عمومی‪ :‬فاطمه پیرانی‬ ‫مدیر سازمان آگهی ها ‪ :‬مهرداد بیات‬ ‫مدیر چاپ‪ :‬بیژن بهادری‬ ‫مدیر اداری‪ :‬محسن امید شندی‬ ‫مدیر توزیع‪ :‬حمید رجبی‬ ‫دبیر گروه گزارش‪ :‬رامین نعمتی‬ ‫دبیر گروه صنعت‪ :‬میترا ممسنی‬ ‫دبیر گروه معدن‪ :‬شهریار خدیوفرد‬ ‫دبیر گروه تجارت‪ :‬زهرا فریدزادگان‬ ‫دبیر گروه اقتصاد‪ :‬مهدیه انوشه‬ ‫دبیر گروه گفتگو‪ :‬محمود مقدسی‬ ‫دبیر گروه استان‌ها‪ :‬مریم نظری‬ ‫دبیر ویرایش و تصحیح‪ :‬حسین شیرازی‬ ‫تلفن‪82190 :‬‬ ‫فکس‪88713730 :‬‬ ‫پیامک‪300082190 :‬‬ ‫پیامگیر صوتی‪88105304 :‬‬ ‫تلفن سازمان آگهی‌ها‪88722732-3 :‬‬ ‫فکس سازمان آگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪88722735 :‬‬ ‫روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان‌ها‪88724211 :‬‬ ‫نشانی‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‬ ‫کوچه آزادگان شماره ‪26‬‬ ‫کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫وب سایت‪www.smtnews.ir :‬‬ ‫پست الکترونیکی‪info@smtnews.ir :‬‬ ‫روابط عمومی‪PR@smtnews.ir:‬‬ ‫آگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپ‪ :‬انتخاب رسانه‪44905300-2 :‬‬ ‫امیر مومنان‪ ،‬حضرت علی (ع) می‌فرمایند‪:‬‬ ‫علم با عمل مقرون است پس هر که می‌داند باید عمل کند‪ ،‬و علم عمل را صدا زند‪ ،‬اگر او پاسخش را نداد از نزد او برود‪.‬‬ ‫ترجمهسخناننوروزي‬ ‫رهبرمعظمانقالببه‪3‬زبان‬ ‫مدي��ر امور زائران غيرايراني آس��تان‬ ‫قدس رض��وي اعالم کرد‪ :‬س��خنراني‬ ‫نوروزي رهبر معظ��م انقالب به‌صورت‬ ‫همزمان به ‪ 3‬زبان انگليس��ي‪ ،‬عربي و‬ ‫اردو ترجمه مي‌شود‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش واح��د مرک��زي خبر‬ ‫س��يدمحمدجواد هاش��مي‌نژاد افزود‪:‬‬ ‫هر س��ال در روز نخس��ت نوروز مشهد‬ ‫مق��دس و حرم مطهر رض��وي ميزبان‬ ‫رهبر معظم انقالب است که در همين‬ ‫زمين��ه س��خنراني ايش��ان به‌ص��ورت‬ ‫همزم��ان ب��راي زائ��ران غيرايراني به‬ ‫‪ 3‬زبان انگليسي‪ ،‬عربي و اردو در فضاي‬ ‫مجازي ترجمه خواهد شد‪.‬‬ ‫وي ب��ا بي��ان اينک��ه در س��خنان‬ ‫رهب��ر معظ��م انقالب در روز نخس��ت‬ ‫فروردين‌م��اه سياس��ت‌هاي کلي نظام‬ ‫و راهکاره��اي عمليات��ي نظ��ام مطرح‬ ‫مي‌ش��ود‪ ،‬اظه��ار کرد‪ :‬س��خنان رهبر‬ ‫معظ��م انق�لاب در جوار ح��رم مطهر‬ ‫رضوي مورد توجه س��اير کشورها قرار‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫وي به برنامه‌هاي تدوين ش��ده براي‬ ‫ايام نوروز اش��اره و خاطرنش��ان کرد‪:‬‬ ‫همزمان ب��ا نهایی‌ش��دن پرونده نوروز ب��ا امضای‬ ‫نماین��دگان تام‌االختیار ‪ 12‬کش��ور عضو‪ ،‬این پرونده‬ ‫ب��ه زودی راهی مرکز می��راث ناملموس جهانی برای‬ ‫ثبت جهانی می‌شود‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایرنا‪ ،‬محمدحس��ن طالبی��ان‪ ،‬معاون‬ ‫میراث فرهنگ��ی‪ ،‬فرهاد نظری مدی��رکل دفتر ثبت‬ ‫آث��ار‪ ،‬حفظ و احیای میراث معنوی طبیعی به همراه‬ ‫ی��داهلل پرمون مدی��ر مرکز می��راث ناملموس جهانی‬ ‫در ته��ران در کن��ار نماین��دگان ‪ 11‬کش��ور ترکیه‪،‬‬ ‫آذربایجان‪ ،‬هند‪ ،‬پاکس��تان‪ ،‬ازبکس��تان‪ ،‬قرقیزستان‪،‬‬ ‫قزاقس��تان‪ ،‬تاجیکستان‪ ،‬افغانس��تان‪ ،‬ترکمنستان و‬ ‫عراق‪ ،‬پس از بررسی ‪4‬روزه؛ پرونده چندملیتی نوروز‬ ‫را نهای��ی کردند‪ .‬محمدحس��ن طالبیان‪ ،‬در مراس��م‬ ‫اختتامیه نشس��ت نهایی تدوی��ن پرونده چند ملیتی‬ ‫ن��وروز موضوع نوروز را مبحث مهمی دانس��ت که بر‬ ‫برگی از تاریخ اقتصادی اروپا‬ ‫فرانسه در اشغال (‪)8‬‬ ‫کمیسریای عمومی آذوقه‬ ‫نویسنده‪ :‬هانری آمورو‬ ‫ترجمه‪ :‬مسعود دهشور‬ ‫سلسله جلس��ات سخنراني با محوريت‬ ‫سياس��ت‌هاي نظام و بي��ان روش‌هاي‬ ‫تبليغي از برنامه‌هاي تدوين ش��ده ايام‬ ‫ن��وروز براي زائ��ران غيرايراني در حرم‬ ‫رضوي است‪.‬‬ ‫هاشمي‌نژاد با بيان اينکه حرم رضوي‬ ‫نوروز جهانی می‌شود‬ ‫پایه صلح و ش��ادمانی قرار دارد‪ .‬وی نشس��ت نهایی‬ ‫تدوین پرونده چند ملیتی نوروز در تهران را اجالسی‬ ‫ماندگار معرفی کرد که اس��امی ‪ 12‬کشور عضو برای‬ ‫همیشه در تاریخ ماندگار خواهد شد‪.‬‬ ‫طالبی��ان در ادامه تخریب ش��هر باس��تانی نمرود‬ ‫ع��راق توس��ط نیروهای داع��ش را محک��وم کرد و‬ ‫گفت‪ :‬ش��اهد اتفاق��ات ناگواری در منطقه هس��تیم‪،‬‬ ‫ميزبان زائران مس��لمان از کش��ورهاي‬ ‫مختل��ف اس��ت‪ ،‬ادام��ه داد‪ :‬همچنين‬ ‫ح��رم رض��وي در طول س��ال ميزبان‬ ‫گردش��گران غيرمس��لمان اس��ت که‬ ‫از مراک��زي چون موزه آس��تان قدس‬ ‫رضوي بازديد به‌عمل آورده‌اند‪.‬‬ ‫امیدواری��م همکاری کش��ورها در پرونده نوروز عامل‬ ‫همکاری‌های دیگر در جهت حفظ میراث ملموس و‬ ‫ناملموس باش��د‪ .‬وی تاکید کرد که کشورهای حوزه‬ ‫نوروز به جز آیین نوروز مش��ترکات فرهنگی بسیاری‬ ‫دارند و می‌توانند در پرونده‌های دیگر به‌طور مشترک‬ ‫فعالی��ت کنند‪ .‬مع��اون میراث فرهنگی با اش��اره به‬ ‫اینکه پرونده‌های بین‌المللی که به‌صورت مش��ترک با‬ ‫کش��ورهای مختلف انجام می‌شود به پایداری فرهنگ‬ ‫جهان��ی و صل��ح جهان��ی می‌انجامد‪ ،‬ب��ه نمایندگان‬ ‫کش��ورهای حاضر در مراس��م اختتامیه نشست نهایی‬ ‫تدوی��ن پرونده چند ملیتی نوروز پیش��نهاد کرد برای‬ ‫پرونده مش��ترک دیگر‪ ،‬آمادگی خ��ود را اعالم کنند‪.‬‬ ‫نشس��ت نهایی تدوین پرونده چندملیتی نوروز‪ 12 ،‬تا‬ ‫‪ 15‬اس��فندماه جاری با حضور ‪ 12‬کشور عضو پرونده‬ ‫در هتل الله تهران برگزار شد‪.‬‬ ‫معرفی کتاب‬ ‫خاطراتهاشمیرفسنجانیدرنمایشگاهبین‌المللیکتابتهران‬ ‫کت��اب کارنام��ه و خاط��رات س��ال‬ ‫‪ 1371‬هاش��می رفس��نجانی با عنوان‬ ‫رونق س��ازندگی در اردیبهش��ت سال‬ ‫آین��ده در نمایش��گاه بین‌المللی کتاب‬ ‫تهران رونمایی می‌شود‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش ایلن��ا‪ ،‬عماد هاش��می‬ ‫«مدیرعامل دفتر نشر معارف انقالب»‬ ‫گفت‪ :‬در ادامه انتشار سلسله خاطرات‬ ‫روزنوش��ت هاشمی‌رفس��نجانی‪ ،‬کتاب‬ ‫جدیدی حاوی کارنامه و خاطرات سال‬ ‫‪ ،1371‬آخرین مراحل چاپ و صحافی‬ ‫را می‌گذران��د که ب��ه زودی وارد بازار‬ ‫خواهد شد‪ .‬وی افزود‪ :‬سال ‪ 1371‬سال‬ ‫مهمی اس��ت‪ .‬در این س��ال‪ ،‬نخستین‬ ‫انتخاب��ات مجلس ش��ورای اس�لامی‬ ‫پ��س از درگذش��ت بنیانگ��ذار کبی��ر‬ ‫انقالب اس�لامی برگزار ش��د و ترکیب‬ ‫مجل��س کاملا تغییر یاف��ت‪ .‬در کتاب‬ ‫خاطرات سال ‪ ،1371‬موارد مربوط به‬ ‫ردصالحیت‌ها و تالش هاش��می برای‬ ‫کاهش تنش میان جناح‌های سیاس��ی‬ ‫آورده ش��ده اس��ت‪ .‬وی افزود‪ :‬در سال‬ ‫‪ ،1371‬درحالیکه ش��کوفه‌های درخت‬ ‫س��ازندگی به‌ب��ار نشس��ته و ب��ا رونق‬ ‫سازندگی‪ ،‬نخستین میوه‌های آن‪ ،‬کام‬ ‫مردم را ش��یرین کرده است‪ ،‬اختالفات‬ ‫فرصت‌س��وز داخلی‪ ،‬وارد ف��از دیگری‬ ‫می‌ش��ود و ب��ا تلخ��ی ادام��ه می‌یابد‪.‬‬ ‫در ای��ن س��ال با درای��ت و خردمندی‬ ‫مس��ئوالن کش��ور‪ ،‬پیروزی‌های��ی در‬ ‫زمینه‌ه��ای مختل��ف ازجمل��ه عرصه‬ ‫دیپلماس��ی بین‌المللی‪ ،‬اقتصاد داخلی‪،‬‬ ‫جذب س��رمایه‌های خارجی‪ ،‬تثبیت و‬ ‫توسعه مناطق آزاد تجاری و عرصه‌های‬ ‫فرهنگی و اجتماعی حاصل شده است‪.‬‬ ‫هاشمی‌رفس��نجانی در بخش��ی از‬ ‫مقدمه این کتاب نوش��ته اس��ت‪« :‬در‬ ‫ماه‌ه��ای اول س��ال ‪ ،1371‬بحث‌ها و‬ ‫تبلیغ��ات و اختالفات عجی��ب افراد و‬ ‫گروه‌ها در انتخابات مجلس را داشتیم‪.‬‬ ‫دول��ت کار و س��ازندگی‪ ،‬نخس��تین‬ ‫انتخاب��ات خود را برگ��زار می‌کرد؛ من‬ ‫که به شدت گرفتار امور اقتصاد و وضع‬ ‫بحرانی منطقه بودم‪ ،‬در گرداب انتخابات‬ ‫هم بخش مهمی از وقت و توانم‪ ،‬صرف‬ ‫مهار و حل و فصل اختالفات آزاردهنده‬ ‫و فرصت‌سوز می‌شد که در برخی موارد‬ ‫به جهت تندروی و بی‌توجهی طرفین‬ ‫ب��ه مصلحت کش��ور و نظ��ام‪ ،‬چندان‬ ‫نتیجه‌بخش نبود‪.‬‬ ‫کتاب «هاشمی رفسنجانی؛ کارنامه‬ ‫و خاط��رات ‪ :1371‬رونق س��ازندگی»‬ ‫در ‪ 800‬صفح��ه در قط��ع وزیری و با‬ ‫استفاده از ده‌ها عکس و سند تاریخی‪،‬‬ ‫در نمایش��گاه بین‌المللی کتاب تهران‬ ‫رونمایی می‌شود‪.‬‬ ‫روزگار جنگ جهانی دوم و اش��غال فرانسه روزگار‬ ‫بسیار دشوار و س��ختی به لحاظ اقتصادی برای مردم‬ ‫ب��ود‪ .‬احتکار کااله��ا‪ ،‬گرانفروش��ی‪ ،‬کمب��ود اجناس‬ ‫ضروری‪ ،‬طمع اش��غالگران ب��رای مصرف زیاد‪ ،‬فعالیت‬ ‫ش��دید دالالن بازار س��یاه عمال مردم را در تنگناهای‬ ‫جدی ق��رار داده بود‪ .‬در این ش��رایط ب��ود که دولت‬ ‫وقت فرانس��ه تصمیم گرفت ترتیب��ات خاصی را برای‬ ‫پاس��خگویی به نیازهای مردمی و تامین آذوقه و ارزاق‬ ‫م��ورد نیاز آنها اتخ��اذ کند و به همی��ن دلیل بود که‬ ‫کمیس��ریای عمومی آذوقه به وسیله رییس‌جمهوری‬ ‫وفت فرانسه تشکیل شد‪ .‬دنباله این پاورقی را بخوانید‪.‬‬ ‫ب��ه دنبال ارائه گزارش��ي که در تاري��خ ‪ 18‬ژوئن به‬ ‫رييس‌جمه��ور تس��ليم ش��د‪ .‬وي اق��دام به تش��کيل‬ ‫«کميس��رياي عمومي آذوقه» ک��رد‪ .‬اما در ابتداي کار‬ ‫و شکل‌گيري «کميس��ريا» اختالالت و بي‌نظمي‌هايي‬ ‫در س��طح ش��هر و روس��تا بروز کرد که رفته‌رفته و با‬ ‫گذش��ت زمان و کسب تجربه اين تش��کيالت جايگاه‬ ‫واقعي خود را در اقتصاد فرانس��ه بازيافت‪ .‬البته مردم‬ ‫نيز به علت ناآش��نا بودن با شرايط جديد به‌طور مرتب‬ ‫دچ��ار تش��ويش و نگراني مي‌ش��دند‪ ،‬چراکه هنگامي‬ ‫که ش��هردار «بوردو» مردم را به کم‌ک��ردن مخارج و‬ ‫صرفه‌جويي در مصرف دعوت کرد‪ ،‬بازار از حالت عادي‬ ‫خ��ود خارج ش��د و تاجران و فروش��ندگان کاال از آن‬ ‫موقعيت سوءاس��تفاده کرده و دست خود را در توزيع‬ ‫يا احت��کار اجناس بازتر ديدند‪ .‬ب��ه هر حال برقراری‬ ‫ماليات‌هاي جدي��د‪ ،‬ايجاد ممنوعيت‌ه��اي مختلف و‬ ‫گذاشتن محدوديت و شرط‌های گوناگون‪ ،‬نه‌تنها باعث‬ ‫بهبود توزيع کاال نشد بلکه برعکس روحيه انبار کردن‬ ‫کاال و ح��رص و طمع در مردم را از يک‌س��و و گراني‬ ‫و احتکار آنها توس��ط تاجران و واس��طه‌ها را از سوي‬ ‫ديگر به دنبال داش��ت‪ .‬مردم ب��دون اينکه احتياج به‬ ‫کااليي داشته باشند آن را مي‌خريدند‪ .‬چراکه مطمئن‬ ‫نبودن��د روز آينده قادر باش��ند آن را در بازار بيابند يا‬ ‫اگر وجود داش��ت به‌طور مسلم به چندين برابر قيمت‬ ‫کنون��ي آن باید پول مي‌پرداختن��د‪ .‬براي اينکه بتوان‬ ‫بهتر و روش��ن‌تر در جري��ان آن روزها ق��رار گرفت و‬ ‫متوجه شد که تش��کيل «کميسرياي عمومي آذوقه»‬ ‫جه بازتاب‌هاي اقتصادي سياس��ي و رواني ‪ -‬اجتماعي‬ ‫داش��ته به چند مثال بسنده مي‌کنيم؛ براساس آماري‬ ‫که در س��ال ‪ 1942‬از روستا‌هاي منطقه «الند» تهيه‬ ‫ش��ده‪ ،‬مق��دار ‪ 85‬ت��ن جگر غ��از و اردک ب��ه فروش‬ ‫رس��يده که اين مقدار جگ��ر از ‪ 125‬هزار اردک و غاز‬ ‫به وزن يک هزار تن به‌دس��ت آمده است‪ .‬اما هنگامي‬ ‫که «کميس��ريا» آمار خريد غازي را که در طول سال‬ ‫يادش��ده توانسته بود از مناطق مزبور تهيه و خريداري‬ ‫کند منتشر کرد‪ ،‬رقمي در حدود ‪ 7‬تن را نشان مي‌داد!‬ ‫به تعبير ديگر روس��تاييان مق��دار ‪ 993‬تن از غاز‌ها و‬ ‫اردک‌هاي خود را به «کميسر‌يا» نفروخته‌اند که به‌طور‬ ‫مسلم از بازار سياه سردرآورده است‪.‬‬ ‫تک خبر‬ ‫عکس‌روز‬ ‫رونق بازارهای گل در آستانه سال نو‬ ‫ردرپتوکالمنور‬ ‫حضورپزشکانمتخصصدرایامنوروز‬ ‫عکس‪ :‬سعید خلیلی‬ ‫وزیر بهداش��ت گفت‪ :‬در ایام نوروز به تعداد مورد‬ ‫نیاز پزش��ک متخصص در بیمارس��تان‌های کشور‬ ‫حضور خواهند داش��ت‪ .‬به گ��زارش واحد مرکزی‬ ‫خبر‪ ،‬هاشمی با اشاره به حضور موثر و فعال مراکز‬ ‫اورژان��س در ایام ن��وروز‪ ،‬ابراز امی��دواری کرد‪ :‬در‬ ‫س��ال‌های آینده با همکاری سازمان نظام پزشکی‬ ‫به س��متی پیش روی��م که برای حضور پزش��کان‬ ‫متخص��ص در بیمارس��تان‌ها در ای��ام تعطیالت با‬ ‫روزهای دیگر تفاوتی نباشد‪.‬‬ ‫وی همچنی��ن‪ ،‬بر همکاری بخ��ش خصوصی با‬ ‫وزارت بهداش��ت و س��ازمان نظام پزش��کی در ایام‬ ‫ن��وروز و تعطی�لات عید ب��ه منظ��ور جلوگیری از‬ ‫آس��یب‌های بهداش��تی و درمانی تاکید کرد‪ .‬وزیر‬ ‫بهداش��ت‪ ،‬درمان و آموزش پزش��کی گفت‪ :‬امید‬ ‫اس��ت این برنامه بتواند باعث آرامش خاطر مردم و‬ ‫کاهش ابتال به بیماری‌ها در ایام نوروز شود‪.‬‬ ‫نمايش مردي که اسب شد‬ ‫براي نوروز‬ ‫فيلم «مردي که اس��ب شد» برنده جايزه ويژه هنر‬ ‫و تجربه در جش��نواره فجر از ‪ 23‬اسفند براي اکران‬ ‫نوروزي نمايش داده مي‌ش��ود‪ .‬به گزارش همشهري‬ ‫آنالين «مردي که اسب ش��د» ساخته «اميرحسين‬ ‫ثقفي»‪ ،‬در تجربه ديگر خود داستان پدر و دختري را‬ ‫که يک اس��ب دارند‪ ،‬روايت مي‌کند‪ .‬اين اسب يادگار‬ ‫مادر اين دختر اس��ت و او را بس��يار دوست دارد‪ .‬اما‬ ‫اس��ب بيمار اس��ت و زماني که از بين م��ي‌رود اين‬ ‫م��رد به دليل وابس��تگي و تعلق خاطري که خودش‬ ‫و دخت��رش به اس��ب دارند جاي اس��ب را مي‌گيرد‪.‬‬ ‫اين فيلم توانست در جشنواره امسال مورد استقبال‬ ‫هيات داوران بخش هنر و تجربه قرار گيرد‪ .‬در فيلم‬ ‫«مردي که اسب شد» که در يک فضاي باراني اتفاق‬ ‫مي‌افتد بازيگراني همچون؛ «لووان هفتوان»‪« ،‬مزدک‬ ‫ميرعابديني» و «مليسا ذاکري» حضور دارند‪.‬‬

آخرین شماره های روزنامه صمت

روزنامه صمت شماره 1353

روزنامه صمت شماره 1353

شماره : ۱۳۵۳
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۸
روزنامه صمت شماره 1352

روزنامه صمت شماره 1352

شماره : ۱۳۵۲
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۷
روزنامه صمت شماره 1351

روزنامه صمت شماره 1351

شماره : ۱۳۵۱
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۶
روزنامه صمت شماره 1350

روزنامه صمت شماره 1350

شماره : ۱۳۵۰
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۳
روزنامه صمت شماره 1349

روزنامه صمت شماره 1349

شماره : ۱۳۴۹
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۲
روزنامه صمت شماره 1348

روزنامه صمت شماره 1348

شماره : ۱۳۴۸
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۰
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!