صفحه قبل

روزنامه صمت شماره ۱۷۳

صفحه بعد

روزنامه صمت شماره 173

روزنامه صمت شماره 173

‫سالم بر حضرت فاطمه (س) ام ابیها‬ ‫پیکر پاکش در خاک آرمید‪ ،‬غریبانه‪ ،‬نام مبارکش جهانگیر شد‪ ،‬عاشقانه‪ ،‬از هجرانش سوگواریم‪ ،‬جاودانه‬ ‫مديرعامل بورس کاالي ايران تشريح کرد‬ ‫نخستین روزنامه تخصصی صبح ایران‬ ‫نقش بورس کاال‬ ‫در تامين مالي بخش توليد‬ ‫پنجشنبه‬ ‫‪ 14‬اسفند ‪1393‬‬ ‫‪ 14‬جمادی االول‪1436‬‬ ‫‪ 5‬مارس‪2015‬‬ ‫سال بیست‌وپنجم دوره جدید شماره ‪ 173‬پیاپی ‪ 32 1491‬صفحه قیمت‪ 1000 :‬تومان ‪www.smtonline.ir‬‬ ‫مدیرعامل پارس خودرو از تمرکز سایپا بر طراحی خودروهای با فناوری باال خبر داد‬ ‫تعامل صنعت و افراد نخبه‬ ‫در آذربایجان شرقی‬ ‫طراحان جهانیدرصنعتخودرو‬ ‫بسته‌بنديهوشمندانه‬ ‫روشي مدرن در صنعت غذا‬ ‫جواز ترخيص دارو‬ ‫در دست بازار‬ ‫‪www.smtnews.ir -‬‬ ‫کارکرده��اي ب��ورس کاال در اقتص��اد مل��ي‪،‬‬ ‫بکارگيري ابزارهاي نوين در تامين مالي بخش‬ ‫توليد‪ ،‬توس��عه مناسبات بين‌المللي و نقش اين‬ ‫بورس در بهبود فضاي کس��ب‌و‌کار کش��ور در‬ ‫س��ال ‪ ۹۳‬مهم‌ترين موضوعاتي بود که حسين‬ ‫پناهي��ان مديرعام��ل بورس کاالي کش��ور در‬ ‫ت��االر صادراتي اين بورس در منطقه آزاد کيش‬ ‫مطرح کرد‪.‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪29‬‬ ‫جشنواره بین‌المللی طراحی خودرو با حضور متخصصان آ سیایی و اروپایی در پردیس دانشگاه تهران آغاز به کار کرد‬ ‫‪7‬‬ ‫‪4‬‬ ‫تفاوت ‪ 40‬درصدی هزینه جابه‌جایی کاال در سمنان‬ ‫هزینه سنگین حمل‌ونقل‬ ‫روی دوش صنعتگران‬ ‫رقابت دریا و کویر‬ ‫بر سر فوالد‬ ‫‪23‬‬ ‫در کنار هم قرار گرفتن افراد‬ ‫نخبه در کن��ار ظرفیت‌های‬ ‫صنعتی استان آذربایجان‬ ‫ش��رقی رم ‌ز موفقیت‬ ‫اس��تان اس��ت‪ .‬این‬ ‫در حال��ی اس��ت‬ ‫ک��ه فق��ط صنایع‬ ‫بزرگ توان استفاده از دانش افراد نخبه را در صنعت‬ ‫دارند و اس��تفاده از این مزیت در سایر صنایع استان‬ ‫آذربایجان شرقی امکانپذیر نیست چراکه توان تامین‬ ‫مناب��ع مالی الزم در واحدهای کوچک و یا متوس��ط‬ ‫وجود ندارد‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫دبیر مراسم روز ملی صنعت و معدن خبر داد‬ ‫‪6‬‬ ‫چشمالکترونیک‬ ‫جایگزین چشم انسان‬ ‫‪ 10‬برابر شدن دخل و خرج‬ ‫صنعت بیمه در دهه اخیر‬ ‫امسال واحدهای نمونه‬ ‫واقعی را معرفی می‌کنیم‬ ‫‪11‬‬ ‫مهارغرش«شیر»‬ ‫‪19‬‬ ‫در نظ��ر داری��م واحده��ای نمون��ه واقع��ی را‬ ‫معرف��ی کنیم ب��ه همین دلی��ل ترجیح می‌دهیم‬ ‫عملک��رد واحدهای صنعتی و معدنی را براس��اس‬ ‫کیفیت بررس��ی کنی��م نه کمیت‪ .‬براین اس��اس‬ ‫اگ��ر الزم باش��د از فاکت��ور کمی��ت خواهی��م‬ ‫کاست‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪8‬‬ ‫طراحی خودرو سرفصل‌‬ ‫دروس دانشگاهی‬ ‫رشد کمی و کیفی‬ ‫بخش معدن‬ ‫بندبازي «روي»‬ ‫بر طناب اقتصاد جهاني‬ ‫لزوم تشکیل‬ ‫اتحادیه صنعت آسانسور‬ ‫کارشناستحقیقاتپارس‌خودرو‬ ‫مدیرکلنظارتبرامورمعدنی‬ ‫وزارت صنعت‪،‬معدنوتجارت‬ ‫مديرعامل شرکت توسعه معادن‬ ‫روي ايران‬ ‫رییس سندیکای صنایع آسانسور‬ ‫و پله‌برقی ایران‬ ‫مهدي کوهي‬ ‫عباسعلی ایروانی‬ ‫امیرحسین مومن‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫فرید کوروس‬ ‫‪6‬‬ ‫تالش براي ادامه تحريم‌ها‬ ‫ناکام خواهد ماند؟‬ ‫محمود خاقاني‬ ‫‪30‬‬ ‫کارشناس بين‌المللي انرژي‬ ‫«انا هلل و انا اليه راجعون»‬ ‫سرکار خانم سارا اصغري‬ ‫با نهايت تاس��ف درگذش��ت پ��در گرامي‌تان را خدمت ش��ما و خانواده محترم تس��ليت عرض نم��وده و از درگاه خداوند منان‬ ‫علو درجات براي آن مرحوم و صبر و شکيبايي براي شما و بازماندگان محترم مسئلت مي‌نماييم‪.‬‬ ‫ناصر بزرگمهر و همکاران شما در روزنامه گسترش‬ ‫‪31‬‬
‫کوتاه از سراسر جهان‬ ‫چين بار ديگر با تاکيد بر دستيابي به توافق جامع‬ ‫هس��ته‌اي ابراز اميدواري کرد که ايران و گروه ‪5+1‬‬ ‫فرصت تاريخي به دست آمده را از دست ندهند‪.‬‬ ‫«داين فينس��تاين» س��ناتور دموکرات و يهودي‬ ‫ايال��ت کاليفرني��ا از بي‌محت��وا بودن اظه��ارات روز‬ ‫گذش��ته (سه‌ش��نبه) بنيامين نتانياهو‪ ،‬نخست وزير‬ ‫رژيم صهيونيستي درکنگره امريکا انتقاد کرد‪.‬‬ ‫هماهنگ‌کننده سياس��ت خارجي اتحاديه اروپا با‬ ‫بيان اينکه مذاکرات اتمي به نتيجه نزديک مي‌شود‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬از همه دس��ت‌اندرکاران دعوت مي‌کنم براي‬ ‫تس��هيل گفت‌وگوه��ا گام بردارن��د و تالش‌ه��اي‬ ‫ديپلماتيک را به مخاطره نيندازند‪.‬‬ ‫همزم��ان ب��ا س��خنراني سه‌شنبه‌ش��ب بنيامين‬ ‫نتانياهو نخس��ت وزير رژيم صهيونيس��تي در کنگره‬ ‫امري��کا‪ ،‬اتحادي��ه اروپا تاکيد کرد ک��ه ايجاد نگراني‬ ‫درباره توافق هسته‌اي با ايران سودي ندارد‪.‬‬ ‫الم��ار محمد ياروف‪ ،‬وزير ام��ور خارجه جمهوري‬ ‫آذربايجان در ديدار با ابراهيم رحيم‌پور‪ ،‬معاون آسيا‬ ‫و اقيانوس��يه وزارت امور خارجه جمهوري اس�لامي‬ ‫ايران در باکو خواهان گس��ترش همکاري‌هاي ميان‬ ‫دو کشور در زمينه‌هاي مختلف شد‪.‬‬ ‫ارت��ش ع��راق و نيروهاي مردم��ي در دومين روز‬ ‫عمليات آزادس��ازي تکريت در شمال اين کشور‪ ،‬در‬ ‫آستانه ورود به مرکز اين شهر هستند‪.‬‬ ‫محمد نواز‌ش��ريف‪ ،‬نخس��ت وزير پاکستان براي‬ ‫پنجمين بار از آغاز نخس��ت وزيري خود (در کمتر از‬ ‫دو سال اخير) و بنا به دعوت رسمي ملک سلمان بن‬ ‫عبدالعزيز پادش��اه جديد عربستان سعودي‪ ،‬در صدر‬ ‫هيات عالي رتبه سياسي ‪ -‬اقتصادي عازم رياض شد‪.‬‬ ‫در اقدام��ي بي‌س��ابقه در ي��ک ق��رن گذش��ته‪،‬‬ ‫ريي��س کميت��ه صل��ح نوب��ل به‌دلي��ل انتخاب‌هاي‬ ‫جنجال‌برانگيزي همچون باراک اوباما رييس‌جمهوري‬ ‫امري��کا و اتحاديه اروپا به عنوان برندگان جايزه صلح‬ ‫نوبل‪ ،‬از سمت خود کنار گذاشته شد‪.‬‬ ‫محف��وظ صاب��ر‪ ،‬وزير دادگس��تري مص��ر گفت‪:‬‬ ‫ب��ا توجه به اينک��ه نام جنبش حم��اس در مصر در‬ ‫فهرست گروه‌هاي تروريستي قرار داده شده‪ ،‬تمامي‬ ‫اعضاي حماس در مصر دستگير و همه اموال آنها نيز‬ ‫مصادره مي‌شود‪.‬‬ ‫فرانس��وا اوالن��د رييس‌جمهوري فرانس��ه ماه می‬ ‫(ارديبهشت)‪ ،‬به عنوان نخستين رييس‌جمهوري اين‬ ‫کشور‪ ،‬به کوبا سفر مي‌کند‪.‬‬ ‫مسئول س��ابق وزارت خارجه امريکا در مذاکرات‬ ‫‪‌6‬جانبه هسته‌اي با پيونگ يانگ مدعي شد که روند‬ ‫در پيش‌گرفته ش��ده از سوي کره‌شمالي‪ ،‬اين کشور‬ ‫را منزوي‌تر مي‌کند‪.‬‬ ‫خيزش مردم��ي و درخواس��ت مطالبات حقوقي‬ ‫ب��راي مش��ارکت در تعيين سرنوش��ت در بحرين با‬ ‫گذشت بيش از ‪ 4‬سال از آغاز قيام مردمي‪ ،‬موازي با‬ ‫تشديد سرکوب و فشارهاي رژيم آل‌خليفه‪ ،‬همچنان‬ ‫با مقاومت و همصدايي رس��اتر م��ردم انقالبي ادامه‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫موس��ي ابوم��رزوق عض��و دفتر سياس��ي جنبش‬ ‫حم��اس‪ ،‬از محم��ود عب��اس ريي��س تش��کيالت‬ ‫خودگردان فلسطين خواست‪ ،‬برنامه زمانبندي براي‬ ‫برگ��زاري انتخابات عمومي را تعيين کند و نهادهاي‬ ‫تش��کيالت فعلي زمينه را براي اجراي اين انتخابات‬ ‫آماده کنند‪.‬‬ ‫بازرس ارشد براي بازسازي افغانستان‪ ،‬در گزارشي‬ ‫به کنگ��ره امريکا‪ ،‬گف��ت که پنتاگون آم��ار دقيقي‬ ‫از نيروه��اي مس��لح افغانس��تان ن��دارد و نمي‌تواند‬ ‫گزارش‌ه��اي مالي خود را از اي��ن پس به‌طور علني‬ ‫منتشر کند‪.‬‬ ‫س��ي‌ونهمين اج�لاس «گروه کاري کش��ورهاي‬ ‫س��احلي خزر» به‌منظ��ور تدوين کنوانس��يون رژيم‬ ‫حقوق��ي اين دري��ا‪ ،‬چهارش��نبه در باک��و‪ ،‬پايتخت‬ ‫جمهوري آذربايجان آغاز بکار کرد‪.‬‬ ‫مارتين دمپسي‪ ،‬رييس ستاد مشترک ارتش امريکا‬ ‫با پيوس��تن به شماري از مقامات ارشد امريکايي که‬ ‫به دنبال مداخله جدي‌تر واشنگتن در درگيري‌هاي‬ ‫اوکراين ب��ه بهانه جنگ با جدايي‌طلبان ش��رق اين‬ ‫کشور هس��تند‪ ،‬با ارس��ال سالح بس��يار کشنده به‬ ‫اوکراين موافقت کرد‪.‬‬ ‫يک روزنامه امريکايي در گزارشي نوشت‪ :‬چند ماه‬ ‫پس از ائتالف بورس ش��انگهاي با بورس هنگ‌کنگ‬ ‫و ش��کل‌گيري بزرگترين بازار س��هام آس��يا‪ ،‬اکنون‬ ‫خبرهاي��ي از ائت�لاف بورس‌هاي ژاپن‪ ،‬س��نگاپور و‬ ‫تايوان منتشر مي‌شود‪.‬‬ ‫س��خنان «وندي شرمن» معاون سياسي وزير امور‬ ‫خارجه امريکا‪ ،‬خش��م جمعي از مردم شهر «سئول»‬ ‫پايتخت ک��ره جنوبي را برانگيخ��ت و آنان با حضور‬ ‫در خيابان‌ها به س��خنان اين مقام امريکايي اعتراض‬ ‫کردند و خواستار عذرخواهي مقامات واشنگتن شدند‪.‬‬ ‫ش��عبه دوم مجمع عالي قضات و دادس��تان‌هاي‬ ‫ترکي��ه با محاکمه دو دادس��تان و يک قاضي پيگير‬ ‫فس��اد مال��ي دس��تگاه‌هاي دولتي ترکيه در س��ال‬ ‫‪2013‬م موافقت کرد‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫پنجشنبه ‪ 14‬اسفند ‪ 14 - 1393‬جمادی االول ‪ 5 -1436‬مارس ‪ -2015‬شماره ‪ -173‬پیاپی ‪1491‬‬ ‫خبر‬ ‫‪public@smtnews.ir‬‬ ‫رييس‌جمهوري‪:‬‬ ‫فقط یک رژیم متجاوز از این مذاکرات عصبانی است‬ ‫رييس جمهوري ب��ا تاکيد بر اينک��ه در مذاکرات به‬ ‫دنبال توافقي هس��تيم که به نفع ايران‪ ،‬منطقه و همه‬ ‫جهان باش��د‪ ،‬تصريح کرد‪ :‬اميدواريم که با آينده‌نگري‬ ‫و درنظرگرفت��ن مناف��ع ملت‌ها و ثبات منطقه بس��يار‬ ‫حساس خاورميانه‪ ،‬شاهد رويکرد منطقي از طرف ‪5+1‬‬ ‫در مذاکرات باشيم‪.‬‬ ‫حسن روحاني ديروز در جلسه هيات دولت گفت‪ :‬دنيا‬ ‫از پيشرفت در مذاکرات ميان ايران و ‪ ۵+1‬خرسند است‬ ‫چرا که ثمره اين پيشرفت و توافق به نفع منطقه‪ ،‬جهان‬ ‫لو‌فصل‬ ‫و به نفع توسعه‪ ،‬تجارت‪ ،‬اقتصاد و فرهنگ و ح ‌‬ ‫معضالت و تهديداتي اس��ت که ام��روز افراطي‌گري در‬ ‫منطقه و جهان به‌وجود آورده است ‪.‬‬ ‫رييس‌جمهوري اظهار کرد‪ :‬اما در اين ميان فقط يک‬ ‫رژيم متجاوز و اشغالگر که بقاي خود را در سايه جنگ‬ ‫و تج��اوز مي‌بيند‪ ،‬از اين مذاک��رات عصباني و ناراحت‬ ‫است‪.‬‬ ‫روحان��ي با تاکيد بر اينکه اين رژيم پيوس��ته از صلح‬ ‫و ثبات منطقه‌اي نگران اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬شما مي‌بينيد که‬ ‫گروهک تروريستي النصره با اين همه جناياتي که انجام‬ ‫مي‌دهد‪ ،‬مورد حمايت اين رژيم جنايتکار است‪.‬‬ ‫رييس‌جمهوري تصريح ک��رد‪ :‬آنهايي که آينده بهتر‬ ‫را ب��راي منطقه و جهان مي‌خواهن��د‪ ،‬بايد بدانند براي‬ ‫توس��عه و پيشرفت منطقه‪ ،‬مسيري جز استقرار ثبات و‬ ‫امنيت وجود ندارد‪ ،‬ضمن اينکه براي مس��ئله هسته‌اي‬ ‫هيچ راهي جز مذاکره وجود ندارد‪.‬‬ ‫روحاني جهان امروز را عصر اطالعات دانست و افزود‪:‬‬ ‫م��ردم جهان و همچنين مردم امريکا هوش��يارتر از آن‬ ‫هستند که رژيمي که همواره کارش آتش‌افروزي بوده‪،‬‬ ‫ح��اال بخواهد با زب��ان نصيحت صحبت کن��د‪ .‬آن هم‬ ‫رژيمي که برخالف مقررات بين‌المللي و دور از چش��م‬ ‫ناظران بين‌المللي به‌دنبال تس��ليحات اتمي بوده‪ ،‬بمب‬ ‫اتم توليد ک��رده‪ ،‬تعداد زيادي بمب اتم را ذخيره کرده‬ ‫و با امضا نکردن معاهده منع گسترش تسليحات اتمي‬ ‫(ان‪.‬پي‪.‬تي)‪ ،‬به بازرس��ان آژانس بين‌المللي انرژي اتمي‬ ‫هم اجازه نمي‌دهد از تاسيسات اتمي‌اش بازديد کنند‪.‬‬ ‫رييس جمهوري تاکيد کرد‪ :‬ايران اسالمي همواره در‬ ‫س��ازمان ملل متحد به دنبال طرح خاورميانه عاري از‬ ‫تسليحات اتمي بوده و هست ‪.‬‬ ‫روحاني اف��زود‪ :‬اتهامات عليه ايران از س��وي رژيمي‬ ‫مطرح مي‌ش��ود ک��ه در طول س��ال‪ ،‬باره��ا و بارها به‬ ‫کشورهاي همس��ايه‌اش تجاوز مي‌کند‪ ،‬مردم بي‌گناه را‬ ‫به خاک و خون مي‌کش��د و رژيمي که در غزه کودکان‬ ‫را ه��دف گلول��ه قرار مي‌ده��د‪ .‬اين رژي��م که خودش‬ ‫جنايتکارترين و درواقع يک دولت تروريس��تي اس��ت‪،‬‬ ‫ویژه‬ ‫پاسخ الریجانی به نتانیاهو؛‬ ‫اگرمی‌خواهیداسرائیلرارویویلچرتحویلبگیریداقدامنظامیکنید‬ ‫رییس مجلس ش��ورای اس�لامی گفت‪:‬‬ ‫اگر اس��رائیل مایل اس��ت یا کنگره امریکا‬ ‫عالقه‌مند اس��ت فرزند ناخلف خود را روی‬ ‫ویلچر تحویل بگیرد اق��دام نظامی کند تا‬ ‫پاسخ کوبنده و همه‌جانبه نیروهای مسلح‬ ‫ایران را لمس کند‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایرنا‪ ،‬علی الریجانی در نطق‬ ‫پی��ش از دس��تور دیروز مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی با اش��اره به حضور نخس��ت‌وزیر‬ ‫رژیم صهیونیس��تی در امریکا و سخنرانی‬ ‫او در آیپ��ک و کنگ��ره که ب��ا تبلیغات و‬ ‫اظهارنظره��ای رس��انه‌ای زی��ادی همراه‬ ‫ب��ود‪ ،‬گف��ت‪ :‬صحنه‌ه��ای این ماج��را در‬ ‫کنگره امریکا با حضور نخس��ت‌وزیر رژیم‬ ‫صهیونیستی چند نکته را دربر داشت‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬کل این ماجرا به صورت‬ ‫یک ش��وی سیاسی در کنگره اجرا شد که‬ ‫نشانگر اس��تخدام کنگره یک کشور بزرگ‬ ‫که داعیه مدیریت جهانی دارد در دس��ت‬ ‫یک رژیم پوش��الی است‪ .‬در این‬ ‫هم��ه س��ر و ص��دا و تبلیغات و‬ ‫اختالف کاخ س��فید با این ماجرا‬ ‫و ح��رف و نقده��ای زی��اد چه‬ ‫حرف مهمی در سخنان نتانیاهو‬ ‫بود؟ یک س��اعت شعار تکراری و کف‌زدن‬ ‫نمایندگان وابسته کنگره چه حرف مهمی‬ ‫داشت؟ واقعا تعجب‌آور بود‪ .‬رییس مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی ادام��ه داد‪ :‬نکت��ه دوم‬ ‫اضطراب��ی ب��ود که در این رژی��م دروغین‬ ‫به‌وجود آمده اس��ت‪ .‬کل استدالل نتانیاهو‬ ‫در این بود که ایران در ش��رایط فعلی که‬ ‫تحریم را تحمل می‌کند تاثیرگذار است و‬ ‫کش��ورهایی را نام برد که تحت تاثیر ایران‬ ‫هستند و گفت اگر توافق هسته‌ای رخ دهد‬ ‫قدرت اقتصادی ایران نیز افزایش می‌یابد و‬ ‫همه خاورمیانه را تحت تاثیر قرار می‌دهد‪.‬‬ ‫الریجانی اضافه کرد‪ :‬کاری به ش��یطنت‬ ‫گفت��اری او نداری��م که ای��ران هیچگاه به‬ ‫افخم‪ :‬توافق‬ ‫در يک مرحله انجام مي‌شود‬ ‫س��خنگوي وزارت ام��ور خارج��ه گف��ت‪ :‬توافق‬ ‫در‌يک مرحله انجام می‌ش��ود و هم��ه موضوعات را‬ ‫شامل خواهد شد‪ .‬به گزارش ايرنا‪ ،‬مرضيه افخم در‬ ‫نشس��ت هفتگي با نمايندگان رس��انه‌هاي داخلي و‬ ‫خارج��ي‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬درباره هم��ه موضوعات مورد‬ ‫تو‌گ��و ش��امل غني‌س��ازي‪ ،‬فعاليت س��ايت‌ها‪،‬‬ ‫گف ‌‬ ‫تحقيق و توس��عه‪ ،‬تحريم‌ها و موارد متعدد ديگر که‬ ‫مذاکره‌کنندگان در دس��تور‌کار دارند‪ ،‬در‌حال بحث‬ ‫تو‌گو هس��تیم‪ .‬وي افزود‪ :‬طرف‌ها در‌حال کار‬ ‫و گف ‌‬ ‫روي ابعاد فني و حقوقي هستند‪ ،‬همچنين در حوزه‬ ‫موضوعات سياس��ي بحث‌هايي در‌حال انجام است‪.‬‬ ‫وي تاکي��د کرد‪ :‬ايران اعالم ک��رده ما خواهان رفع‬ ‫همه تحريم‌ها هس��تيم و در اين بحث موضع ايران‬ ‫صريح و روشن است و همواره نيز آن را اعالم کرده‬ ‫اس��ت‪ .‬وي در پاسخ به سوالي درباره روند مذاکرات‬ ‫اي��ران و ‪ 5+1‬در مونترو س��وئيس‪ ،‬گفت‪ :‬مذاکرات‬ ‫فش��رده‌اي در جريان اس��ت‪ .‬گفت‌وگوه��ا با حضور‬ ‫وزراي خارجه ايران و امريکا‪ ،‬رييس س��ازمان انرژي‬ ‫اتمي کش��ورمان و وزير انرژي امري��کا و همچنين‬ ‫در س��طح معاون��ان ادامه دارد‪ .‬افخم افزود‪ :‬ش��اهد‬ ‫مذاک��رات متعددي هس��تيم ک��ه طرف‌هاي حاضر‬ ‫تالش دارند از اين فرصت بيشترين استفاده را ببرند‬ ‫تا امکان يافتن راه‌حل فراهم شود‪ .‬سخنگوي وزارت‬ ‫خارجه يادآور شد‪ :‬به هر‌حال بايد مذاکرات را دنبال‬ ‫ک��رد‪ .‬هنوز براي قضاوت درب��اره مذاکرات و ميزان‬ ‫پيشرفت آن زود است‪.‬‬ ‫دنبال امپراطوری‌س��ازی نبوده و‬ ‫نیس��ت بلکه آرمان‌ه��ای انقالبی‬ ‫ضدس��لطه قدرت‌های ب��زرگ و‬ ‫ضداس��رائیل غاص��ب دل‌ه��ای‬ ‫مس��لمانان را امی��دوار ک��رد اما‬ ‫همی��ن گفتار او عجز و نگرانی این رژیم را‬ ‫نش��ان می‌دهد و باید هم نگران باشد چرا‬ ‫که در ‪ 3‬دهه اخیر هر روز قدرت این رژیم‬ ‫کاهش یافته است‪.‬‬ ‫رییس مجلس ش��ورای اسالمی تصریح‬ ‫کرد‪ :‬چنین استداللی از این رژیم پوسیده‬ ‫نش��ان می‌دهد مس��ئله‪ ،‬موضوع هسته‌ای‬ ‫ایران و ایجاد هراس پیرامون آن نیس��ت‪.‬‬ ‫هراس اصلی او نفود تفکر انقالب اس�لامی‬ ‫در منطقه است‪.‬‬ ‫رییس مجلس شورای اسالمی ادامه داد‪:‬‬ ‫س��ومین نکته تالش نتانیاه��و برای ایجاد‬ ‫ترس در کنگ��ره امریکا ب��ود از اینکه اگر‬ ‫توافق شود ایران با همین تعداد سانتریفیوژ‬ ‫هدف‪ ،‬رسیدن‬ ‫به پیشرفت بزرگتری است‬ ‫معاون وزیر خارجه ایران گفت‪ :‬هدف امریکا و ایران‬ ‫حصول پیش��رفتی بزرگتر از آنچه که در آخرین دور‬ ‫مذاکرات در زمینه برنامه هسته‌ای ایران حاصل شده‬ ‫بود‪ ،‬اس��ت‪ .‬به گزارش واحد مرک��زی خبر‪ ،‬عراقچی‬ ‫ب��ه خبرگزاری اس��پوتنیک گفت‪« :‬آخری��ن بار (در‬ ‫ژنو) ما به یک پیش��رفت رسیدیم‪ .‬ما تالش می‌کنیم‬ ‫پیشرفت‌های بیش��تری حاصل شود‪ .‬اما اکنون برای‬ ‫گفت��ن این حرف خیلی زود اس��ت‪ ».‬وزیران خارجه‬ ‫ایران و امریکا ش��امگاه ش��ب سه‌ش��نبه به سومین‬ ‫دور مذاک��رات خود در مونترو س��وئیس پایان دادند‬ ‫و نشس��ت فنی صالحی و مونیز تا پاسی ازشب ادامه‬ ‫داشت‪ .‬س��ید عباس عراقچی و مجید تخت روانچی‬ ‫معاونان وزی��ر خارجه ایران و وندی ش��رمن معاون‬ ‫وزی��ر خارجه امری��کا به همراه هلگا اش��مید معاون‬ ‫هماهنگ‌کننده مس��ئول سیاس��ت خارجی اتحادیه‬ ‫اروپ��ا نیز نشس��تی دیگر برگ��زار کردن��د‪ .‬مذاکرات‬ ‫هس��ته‌ای بین ای��ران و امریکا از صبح دیروز از س��ر‬ ‫گرفته ش��د‪ .‬مذاکرات هس��ته‌ای امروز‪ ،‬پنج‌شنبه با‬ ‫حضور سایر نمایندگان کشورهای ‪ 5+1‬ادامه می‌یابد‪.‬‬ ‫امروز دم از صلح و خط��رات آينده مي‌زند‪ .‬درحالي که‬ ‫ايجادکننده بزرگترين خطر براي منطقه بوده است‪.‬‬ ‫روحاني گفت‪ :‬اين‌گونه حرف‌ها هيچ تاثيري در اراده‬ ‫ملت‌ها و دولت‌ها نخواهد داش��ت‪ .‬اساس مذاکرات ما با‬ ‫دنيا برمبناي حس��ن نيت در برابر حسن نيت‪ ،‬صداقت‬ ‫در برابر صداقت‪ ،‬اطمينان در برابر اطمينان و اعتماد در‬ ‫برابر اعتماد است‪.‬‬ ‫رييس جمهوري با تاکيد بر اينکه ما دنبال يک توافق‬ ‫ب��رد – ب��رد‪ ،‬متوازن و پايدار هس��تيم و اي��ن را دنبال‬ ‫خواهيم کرد‪ ،‬گفت‪ :‬چني��ن توافقي با اين ويژگي‌ها به‬ ‫نفع منطقه و جهان است‪.‬‬ ‫روحاني با اش��اره به اينک��ه ‪ 5+1‬به خوبي مي‌داند دو‬ ‫گزين��ه پي��ش‌رو دارد‪ ،‬گفت‪ 5+1 :‬يا باي��د با جمهوري‬ ‫اسالمي ايران در چارچوب منطق و مقررات بين‌المللي‬ ‫ب��ه توافق و تفاهم برس��د که اين کار هر چه س��ريع‌تر‬ ‫انجام بگيرد به نفع همه خواهد بود؛ يا اينکه دنبال انکار‬ ‫واقعيت باشد که در آن شرايط نيز ناگزير بايد پيشرفت‬ ‫سريع‌تر برنامه صلح‌آميز هسته‌اي ايران را شاهد باشد‪.‬‬ ‫رييس جمهوري افزود‪:‬گزينه دوم‪ ،‬گزينه‌اي است که‬ ‫ديده‌اند تحريم و فش��ار در س��ال‌هاي گذشته‪ ،‬تاثيري‬ ‫نداش��ته و ما راه خودمان را به‌خوبي ادامه داده‌ايم‪ .‬اگر‬ ‫مبناي اين مذاکرات ش��فافيت بيشتر باشد ما شفافيت‬ ‫بيش��تر را مي‌پذيريم اما اگر مذاکرات به دنبال آن باشد‬ ‫که ملت ايران را از حق مس��لم خود‪ ،‬يعني پيشرفت در‬ ‫علم و فناوري باز دارد‪ ،‬خيلي طبيعي است که ايران زير‬ ‫بار چنين تفاهم و توافقي نخواهد رفت‪.‬‬ ‫موجود می‌تواند به سالح هسته‌ای برسد و‬ ‫این ب��رای منطقه خطرناک اس��ت‪ .‬جالب‬ ‫اس��ت کس��ی این نگرانی را اعالم می‌کند‬ ‫که سال‌هاست روی بیش از ‪ 200‬کالهک‬ ‫هسته‌ای تکیه زده اما می‌گوید ایران بالقوه‬ ‫این ت��وان را دارد و قبل از عمل باید علیه‬ ‫ایران موضع گرفت‪ .‬آیا این فضاحت صحنه‬ ‫زورگویی بین‌المللی نیست‪.‬‬ ‫الریجان��ی در ادامه گف��ت‪ :‬از حرف‌های‬ ‫مضحک این نخس��ت‌وزیر نگون‌بخت این‬ ‫اس��ت که مکررا ای��ران را به دلیل حمایت‬ ‫از ح��زب‌اهلل و حماس‪ ،‬طرفدار تروریس��ت‬ ‫معرف��ی می‌ک��رد‪ .‬ای��ن ح��رف را رژیمی‬ ‫می‌زند که ش��هره به ترور در دنیاس��ت و‬ ‫صده��ا ترور در دهه‌ه��ای اخیر نظیر ترور‬ ‫شهید فتحی‌شقاقی‪ ،‬عماد مغنیه‪ ،‬شهادت‬ ‫رهب��ران حم��اس و فتح و یاس��ر عرفات‪،‬‬ ‫ترور دانشمندان هسته‌ای ایران و شکنجه‬ ‫هزاران فلسطینی در کارنامه اوست‪.‬‬ ‫‪ 248‬ايراني تحت تعقيب‬ ‫مراجع قضايي بين‌المللي‬ ‫رييس اينترپل نيروي انتظامي گفت‪ :‬س��ازمان ملل‬ ‫سال گذشته(‪ 248 ،)1392‬اتباع ايراني را تحت تعقيب‬ ‫مراج��ع قضايي بين‌الملل اعالم کرد ک��ه از اين تعداد‬ ‫‪ 135‬نف��ر داراي اعالن قرمز بوده‌ان��د‪ .‬به گزارش ايرنا‪،‬‬ ‫س��ردار مسعود رضواني ديروز در نشست خبري افزود‪:‬‬ ‫سازمان ملل سال گذشته حدود ‪ 13‬هزار اعالن صادر‬ ‫کرد ک��ه از اين تعداد ‪ 8‬هزار اعالن قرمز بوده اس��ت‪.‬‬ ‫وي در تعري��ف اعالن قرمز گفت‪ :‬اعالن قرمز ش��امل‬ ‫افرادي اس��ت که تح��ت تعقيب پلي��س بين‌الملل از‬ ‫طريق مقامات قضايي کشورها قرار مي‌گيرند‪ .‬رضواني‬ ‫ادام��ه داد‪ :‬از بين ‪ 135‬نفر از اتباع ايراني تحت‌تعقيب‬ ‫اع�لان قرمز‪ ،‬بي��ش از ‪ 50‬نفر در ترکي��ه‪ 20 ،‬نفر در‬ ‫امارات متحده عربي و ‪ 12‬نفر در عراق بوده‌اند‪ .‬سردار‬ ‫مس��عود رضواني درباره آخرين وضعيت رس��يدگي به‬ ‫پرون��ده محمود خاوري‪ ،‬مديرعامل فراري بانک ملي و‬ ‫از عوام��ل اصلي اختالس ‪ 3‬ه��زار ميلياردي در دولت‬ ‫قب��ل‪ ،‬گفت‪ :‬پليس اوتاواي کان��ادا به ما اعالم کرد که‬ ‫پرونده خاوري از مبادي قضايي به انتها رس��يده است‬ ‫و در آخري��ن پيام خود نيز به ما گفتند که با توجه به‬ ‫قوانين اين کش��ور بايد رس��يدگي به پرونده از طريق‬ ‫مرج��ع قضايي اين کش��ور انجام ش��ود‪ .‬وي همچنين‬ ‫خبر دس��تگيري عبدالستار ريگي‪ ،‬از سرکردگان گروه‬ ‫تروريستي جيش‌العدل را نيز تاييد کرد و گفت‪ :‬از سال‬ ‫‪ 88‬پيگي��ر اين موضوع بودي��م در حال حاضر نيز اين‬ ‫فرد دس��تگير شده و ما مدارک استرداد را به پاکستان‬ ‫تحويل داده‌ايم‪.‬‬ ‫جهانگيري‪:‬‬ ‫مبارزه با فساد هزینه دارد‬ ‫معاون اول رييس‌جمهوري گفت‪ :‬نبايد در مبارزه‬ ‫با فس��اد کمترين ترديدي ب��ه خود راه دهيم‪ .‬وقتي‬ ‫پرونده‌اي نظير بابک زنجاني مطرح مي‌ش��ود بايد با‬ ‫جديت در مقابل آن بايس��تيم و حقوق بيت‌المال را‬ ‫بازپس بگيريم‪ .‬معاون اول رييس‌جمهوري با تاکيد‬ ‫بر اينکه در مبارزه با مفاسد اقتصادي نبايد کمترين‬ ‫تردي��دي به خ��ود راه دهيم‪ ،‬گفت‪ :‬وقت��ي پرونده‬ ‫يک تخلف اقتصادي مطرح مي‌ش��ود‪ ،‬عده‌اي سعي‬ ‫مي‌کنند با تبليغات منفي خود موجي در جامعه راه‬ ‫بيندازند تا مسئوالن را وادار به عقب‌نشيني کنند اما‬ ‫بايد توجه داش��ته باشيم که اگر در مقابل اين افراد‬ ‫عقب‌نشيني کنيم‪ ،‬به نظام جمهوري اسالمي آسيب‬ ‫خواهند زد‪ .‬به گزارش ايرنا‪ ،‬از پايگاه اطالع‌رس��اني‬ ‫معاون اول رييس‌جمهوري‪ ،‬اس��حاق جهانگيري در‬ ‫جلس��ه ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي با‬ ‫بيان اينکه مبارزه با فس��اد هزين��ه دارد و بايد پاي‬ ‫آن ايستاد‪ ،‬افزود‪ :‬وقتي پرونده‌اي نظير پرونده بابک‬ ‫زنجاني مطرح مي‌شود‪ ،‬يا بايد در مقابل آن سکوت‬ ‫کنيم يا بپذيريم ک ‌ه بي‌سابقه‌ترين فسادها رخ داده و‬ ‫با جديت در مقابل آن بايستيم و حقوق بيت‌المال را‬ ‫باز پس گيريم‪ .‬وي افزود‪ :‬هم‌اکنون سامانه‌اي توسط‬ ‫دبيرخانه س��تاد مبارزه با مفاسد اقتصادي و معاون‬ ‫دبير ش��وراي امني��ت ملي ايجاد ش��ده که موضوع‬ ‫پيشگيري فساد را با جديت در دستور‌کار خود قرار‬ ‫داده اس��ت‪ .‬محمدرضا باهن��ر‪ ،‬نايب‌رييس مجلس‬ ‫شوراي اس�لامي نيز در اين نشست‪ ،‬مبارزه با فساد‬ ‫را از اصلي‌ترين وظايف نظام برش��مرد و افزود‪ :‬براي‬ ‫مبارزه با فساد بايد بهترين روش که کمترين هزينه‬ ‫را دربرداش��ته و حداقل آس��يب را به امنيت رواني‬ ‫جامع��ه وارد می‌کند‪ ،‬در پيش گيري��م و به‌گونه‌اي‬ ‫عمل کني��م که مطمئن باش��يم بهتري��ن نتايج را‬ ‫دربرخواهد داش��ت‪ .‬همچنين س��يد‌محمود علوي‪،‬‬ ‫وزير اطالعات با تاکيد بر اينکه نحوه برخورد با فساد‬ ‫و مديري��ت تخلف بايد با محاس��بات دقيقي همراه‬ ‫باش��د‪ ،‬خاطرنش��ان کرد‪ :‬بايد در کنار برخوردهاي‬ ‫موردي و مديريت تخلف��ات‪ ،‬اصالح فرآيندها را نيز‬ ‫دنبال کنيم و در اين مسير امنيت رواني جامعه نيز‬ ‫بايد مدنظر قرار گيرد‪ .‬جعفري دولت‌آبادي‪ ،‬دادستان‬ ‫تهران نيز ب��ا بيان اينکه همواره پيش��گيري داراي‬ ‫هزينه‌هاي کمتري نس��بت به برخورد است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫متخلفان و سوءاس��تفاده‌کنندگان اقتصادي همواره‬ ‫حامياني دارند و چنانچه بخواهيم به‌صورت ريشه‌اي‬ ‫با مفاس��د برخورد کنيم‪ ،‬بايد به دنبال شناس��ايي و‬ ‫برخورد جدي با حاميان مفسدان اقتصادي باشيم‪.‬‬ ‫در اين جلس��ه نماين��دگان وزارتخانه‌ه��اي راه و‬ ‫شهرسازي و جهاد کش��اورزي گزارشاتي از آخرين‬ ‫وضعيت برخي پرونده‌هاي مرتبط با تصرف و تغيير‬ ‫کارب��ري اراضي ارائه کردند و راهکارهاي مديريت و‬ ‫برخورد با اي��ن پرونده‌ها مورد بح��ث و تبادل نظر‬ ‫قرار گرفت‪.‬‬
‫پنجشنبه ‪ 14‬اسفند ‪ 14 - 1393‬جمادی االول ‪ 5 -1436‬مارس ‪ -2015‬شماره ‪ -173‬پیاپی ‪1491‬‬ ‫‪industry@smtnews.ir‬‬ ‫صنعت‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪29‬‬ ‫‪30‬‬ ‫طراحان آسیایی و اروپایی در صنعت خودرو‬ ‫بسته‌بندي هوشمندانه روشي مدرن در صنعت غذا‬ ‫تشکیل کارگروه نظارت طراحی و مونتاژ آسانسور‬ ‫‪3‬‬ ‫دبیر مراسم بزرگداشت روز ملی صنعت و معدن خبر داد‬ ‫امسال واحدهای نمونه واقعی را معرفی می‌کنیم‬ ‫ملیحه خورده‌پ�ا ـ گروه صنعت‪ :‬کمیته‬ ‫برگزاری چهاردهمین مراسم بزرگداشت روز‬ ‫ملی صنعت و معدن تش��کیل شد‌‪ .‬این خبر‬ ‫نشانگر آغاز فعالیت‌ها برای برگزاری هر‌چه‬ ‫بهتر این مراسم در روز ملی صنعت و معدن‬ ‫از س��وی وزارت صنع��ت‪‌،‬مع��دن و تجارت‬ ‫است اما جالب‌ترین نکته برای برگزاری این‬ ‫مراس��م این اس��ت که تالش‌ها برای تغییر‬ ‫مالک‌های انتخاب واحدهای نمونه صنعتی‬ ‫و معدنی در س��ال ‪ ۹۴‬نس��بت به سال‌های‬ ‫قبل تغییرات جدی و فاحش��ی داشته است‬ ‫که این امر می‌تواند بیانگر سرفصل جدیدی‬ ‫در انتخ��اب واحده��ای نمونه ب��ا معیارها و‬ ‫استانداردهای جدید باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹انتخاب واحدهای نمونه واقعی‬ ‫نادعل��ی اس��ماعیلی‪،‬‬ ‫مش��اور معاون نیروی‬ ‫انس��انی و ام��ور‬ ‫اس��تان‌های وزارت‬ ‫صنع��ت‪‌ ،‬مع��دن و‬ ‫تج��ارت و دبی��ر برگ��زاری چهاردهمی��ن‬ ‫همای��ش روز مل��ی صنع��ت و مع��دن در‬ ‫پیرام��ون دالیل تغییر‬ ‫گفت‌وگو ب��ا‬ ‫معیارهای انتخاب واحدهای نمونه صنعتی و‬ ‫معدنی برای س��ال آینده گفت‪ :‬از سال قبل‬ ‫به دنب��ال تغییرات��ی در معیارهای انتخاب‬ ‫واحدهای نمونه صنعتی و معدنی بودیم اما‬ ‫ب��ه دلیل کمبود وقت موفق ب��ه اعمال این‬ ‫تغییرات در فرم‌های ارس��الی برای استان‌ها‬ ‫نشدیم‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینک��ه فرم‌ه��ای تعیی��ن‬ ‫واحده��ای نمونه صنعتی و معدنی همراه با‬ ‫ایراداتی بود‪ ،‬افزود‪ :‬در نخس��تین گام تالش‬ ‫کردیم تا فرم‌ها را به روزرس��انی و ایراداتی‬ ‫که در معیارهای انتخ��اب واحدهای نمونه‬ ‫وجود داشت را برطرف کنیم‪.‬‬ ‫مش��اور مع��اون نی��روی انس��انی و امور‬ ‫اس��ت‌ان‌های وزارت صنعت‪‌،‬معدن و تجارت‬ ‫اذعان کرد‪ :‬یکی از دالیلی که ما را به تغییر‬ ‫معیارهای انتخاب واحدهای نمونه صنعتی‬ ‫و معدنی واداشت این بود که تالش داریم تا‬ ‫واحده��ای نمونه واقعی انتخاب و به جامعه‬ ‫معرفی شوند‪.‬‬ ‫دبیر مراس��م بزرگداشت روز ملی صنعت‬ ‫و معدن تصریح کرد‪ :‬تالش داریم آن دسته‬ ‫از واحدهای صنعت��ی و معدنی را به عنوان‬ ‫واحدهای نمونه معرفی کنیم که به واقع در‬ ‫میان تمام واحدها سرآمد و برتر باشند و در‬ ‫نظ��ر داریم در این انتخ��اب عدالت را کامل‬ ‫رعایت کنیم‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه به طور حتم در دوره‌های‬ ‫قبلی برگزاری بزرگداش��ت روز ملی صنعت‬ ‫و مع��دن نی��ز اقدامات موثری انجام ش��ده‬ ‫اس��ت‪ ،‬خاطرنش��ان کرد‪‌:‬از آنجا که در نظر‬ ‫داری��م واحده��ای نمونه واقع��ی را معرفی‬ ‫کنیم ب��ه همی��ن دلیل ترجی��ح می‌دهیم‬ ‫عملک��رد واحده��ای صنعت��ی و معدنی را‬ ‫براس��اس کیفیت بررس��ی کنیم نه کمیت‪.‬‬ ‫براین اساس اگر الزم باشد از فاکتور کمیت‬ ‫خواهیم کاست‪.‬‬ ‫اسماعیلی یادآور شد‪ :‬در برگزاری مراسم‬ ‫بزرگداش��ت چهاردهمین روز ملی صنعت و‬ ‫معدن تالش داریم تا آن دسته از واحدهایی‬ ‫که نوآوری‪‌،‬خالقیت‪ ،‬ابتکار و ابداع در مسیر‬ ‫تولید داش��ته‌اند را به عنوان واحدهای برتر‬ ‫معرف��ی کنیم زی��را وزارت صنع��ت‪‌،‬معدن‬ ‫و تج��ارت به دنب��ال این اس��ت که ضمن‬ ‫بزرگداش��ت روز ملی صنع��ت و معدن‌؛ آن‬ ‫دسته از واحدهایی که نمونه واقعی بوده و با‬ ‫معیارهای عادالنه انتخاب شده‌اند را معرفی‬ ‫کن��د‪ .‬دبی��ر مراس��م بزرگداش��ت روز ملی‬ ‫صنعت و معدن ابراز کرد‪ :‬ما در فرم انتخاب‬ ‫واحدهای نمونه صنعتی و معدنی تغییراتی‬ ‫را اعمال و ای��ن فرم‌ها را برای کارگروه‌های‬ ‫بخش صنعت و معدن در اس��تان‌ها ارس��ال‬ ‫کرده‌ایم‪.‬‬ ‫‹ ‹روند ثابت ‪ 8‬س�اله فرم‌های انتخاب‬ ‫واحدهای نمونه‬ ‫گفتنی اس��ت‌؛ گلناز‬ ‫نصرالله��ی‪ ،‬مدیرکل‬ ‫دفتر صنایع نساجی و‬ ‫وزارت‬ ‫پوش��اک‬ ‫صنع��ت‪‌ ،‬مع��دن و‬ ‫درباره‬ ‫تج��ارت نی��ز در گفت‌وگو ب��ا‬ ‫تغییر فرم‌ها و معیارهای انتخاب واحدهای‬ ‫نمون��ه صنعت��ی و معدن��ی ب��رای مراس��م‬ ‫بزرگداش��ت روز ملی صنعت و معدن گفت‪:‬‬ ‫هنوز ف��رم نهایی برای انتخ��اب واحدهای‬ ‫نمونه قطعی نشده است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬فرم انتخ��اب واحدهای نمونه‬ ‫صنعت��ی و معدنی از ‪ ۸‬س��ال پیش روندی‬ ‫ثابت داشت اما مسئوالن خانه‌های صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت اس��تان‌ها‪‌،‬روسای سازمان‬ ‫صنعت‌‪‌،‬معدن و تجارت استان‌ها و همچنین‬ ‫واحدهای صنعتی و معدنی و انجمن‌ها مکرر‬ ‫درخواست تغییر فرم‌ها و معیارهای انتخاب‬ ‫واحده��ای نمونه صنعت��ی و معدنی را ارائه‬ ‫می‌دادن��د و همین امر موجب ش��د تا بحث‬ ‫تغیی��ر فرم‌ه��ای انتخاب واحده��ای نمونه‬ ‫صنعتی و معدنی در دستور کار قرار بگیرد‪.‬‬ ‫مدی��رکل دفتر صنایع نس��اجی و پوش��اک‬ ‫وزارت صنع��ت‪‌،‬معدن و تج��ارت ادامه داد‪:‬‬ ‫ب��ا توجه به درخواس��ت مک��رر انجمن‌ها و‬ ‫نصراللهی‪ :‬مکرر‬ ‫درخواست تغییر فرم‌ها‬ ‫و معیارهای انتخاب‬ ‫واحدهای نمونه صنعتی‬ ‫و معدنی را ارائه می‌دادند‬ ‫و همین امر موجب شد‬ ‫تا بحث تغییر فرم‌های‬ ‫انتخاب واحدهای نمونه‬ ‫صنعتی و معدنی در‬ ‫دستور کار قرار بگیرد‬ ‫خانه‌ه��ای صنعت و مع��دن و‪ ...‬برای تغییر‬ ‫ف��رم انتخ��اب واحدهای نمون��ه صنعتی و‬ ‫معدنی مقرر ش��د تا تغیی��رات الزم در این‬ ‫فرم‌ها انجام ش��ود ام��ا از آنجایی که زمان‬ ‫و فرص��ت کافی برای اعم��ال این تغییرات‬ ‫نداشتیم به همین دلیل با معیارهایی قبلی‪،‬‬ ‫اقدام ب��ه انتخاب واحدهای نمونه صنعتی و‬ ‫معدنی کردیم‪.‬‬ ‫نصراللهی اذعان ک��رد‪ :‬با تغییراتی که در‬ ‫فرم‌ه��ای انتخاب واحده��ای نمونه صنعتی‬ ‫و معدنی اعمال ش��د مقرر ش��د که در گام‬ ‫نخس��ت این فرم‌ها ساده‌س��ازی ش��ود و از‬ ‫س��وی دیگر تالش کنیم ت��ا تمام آمارهایی‬ ‫ک��ه در ارزیابی‌ها به‌دس��ت می‌آید‪ ،‬قابلیت‬ ‫کمی‌سازی و کیفی‌سازی داشته باشد‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به تغییراتی که در فرم‌های‬ ‫انتخ��اب واحده��ای نمون��ه صنعت��ی و‬ ‫معدن��ی اعمال ش��ده اس��ت‌؛ خاطرنش��ان‬ ‫ک��رد‪ :‬هر چن��د تغییرات��ی در فرم‌ها اعمال‬ ‫کرده‌ای��م ام��ا هنوز ای��ن تغیی��رات قطعی‬ ‫نشده است‪.‬‬ ‫مدیرکل دفتر صنایع نس��اجی و پوشاک‬ ‫وزارت صنعت‪‌،‬معدن و تجارت یادآور ش��د‪:‬‬ ‫فرم‌های انتخاب واحدهای نمونه صنعتی و‬ ‫معدنی در س��تاد اصلی تدوین و تصویب و‬ ‫به س��تادهای صنعتی و معدنی در استان‌ها‬ ‫ارسال ش��ده اس��ت و به طورقطع باید این‬ ‫تغییرات تا پایان سال نهایی و مصوب شود‪.‬‬ ‫‹ ‹تغیی�ر معی�ار انتخ�اب واحده�ای‬ ‫معدنی نمونه‬ ‫گفتنی اس��ت؛ ‌حمید دواچی‪ ،‬کارشناس‬ ‫مس��ئول امور معادن وزارت صنعت‌‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت نیز در گفت‌‌وگو با خبرنگار‬ ‫اظه��ار کرد‪ :‬برای انتخ��اب واحدهای نمونه‬ ‫صنعتی و معدنی در س��ال آینده پیش��نهاد‬ ‫تغییر معیارهای انتخاب این واحدها مطرح‬ ‫ش��د که هم‌اکنون این پیشنهادات در حال‬ ‫بررسی است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬پیش��نهاد تغیی��ر معیارهای‬ ‫انتخاب واحدهای نمون��ه صنعتی و معدنی‬ ‫به کارگروه‌های اس��تانی ارائه شده اما هنوز‬ ‫این تغییرات نهایی نشده است و الزم است‬ ‫این تغییرات در س��تاد اصلی تایید شود که‬ ‫جزئیات آن در سایت وزارتخانه پس از تایید‬ ‫نهایی اعالم خواهد شد‪.‬‬ ‫کارش��ناس مس��ئول امور مع��ادن وزارت‬ ‫صنع��ت‌‪ ،‬معدن و تج��ارت اذعان کرد‌‪ :‬یکی‬ ‫از معیارهای��ی که برای انتخ��اب واحدهای‬ ‫معدن��ی نمونه پیش��نهاد تغیی��ر آن مطرح‬ ‫ش��ده‌؛ معیار مربوط به تسهیالت اکتشافات‬ ‫است‪.‬‬ ‫ب��ه گفت��ه دواچی؛ پی��ش از ای��ن میزان‬ ‫تس��هیالتی که ب��رای اکتش��اف واحدهای‬ ‫معدن��ی اعطا می‌ش��د براس��اس ن��وع ماده‬ ‫معدنی اکتش��افی بود که براساس بخشنامه‬ ‫جدید مقررش��ده نحوه تسهیالت‌دهی برای‬ ‫اکتش��اف معادن تغییر کن��د بنابراین معیار‬ ‫انتخ��اب واحدهای نمونه معدنی براس��اس‬ ‫میزان تس��هیالت دریافتی نی��ز باید تغییر‬ ‫کند‪.‬‬ ‫‹ ‹معیارهای انتخ�اب واحدهای نمونه‬ ‫صنعتی و معدنی‬ ‫براس��اس این گزارش‪ ،‬مراسم بزرگداشت‬ ‫روز مل��ی صنعت و معدن از ‪ ۱۳‬س��ال قبل‬ ‫با هدف معرف��ی واحدهای نمونه صنعتی و‬ ‫معدنی برگزار ش��ده و از صاحبان واحدهای‬ ‫نمونه صنعتی و معدنی تجلیل به‌عمل آمده‬ ‫است‪.‬‬ ‫براس��اس ای��ن گ��زارش‪ ،‬ب��رای انتخاب‬ ‫واحده��ای نمون��ه صنعت��ی و معدن��ی‬ ‫ش��اخص‌هایی در نظر گرفته ش��ده اس��ت‬ ‫و در اس��تان‌ها در زمینه‌ه��ای مختلف��ی از‬ ‫جمل��ه معرفی پیشکس��وتان نمونه صنعتی‬ ‫و معدن��ی‪ ،‬فع��االن بخ��ش تحقیقات��ی و‬ ‫پژوهش��ی‪ ،‬واحدهای رعایت‌کننده مس��ائل‬ ‫زیس��ت‌محیطی‪ ،‬مدیران مهرورز‪ ،‬واحدهای‬ ‫فع��ال صادراتی صاحب��ان واحدهای نمونه‬ ‫صنعتی و معدنی انتخاب‌هایی انجام می‌شود‪.‬‬ ‫همچنین در مراسم بزرگداشت از واحدهای‬ ‫صنعتی و معدنی نمونه هر س��ال از مدیران‬ ‫سرمایه‌گذار‪ ،‬مدیران نوآور و فناوری‪ ،‬نخبگان‬ ‫و مخترع��ان نوج��وان و ج��وان همچنی��ن‬ ‫واحده��ای برتر کار آفری��ن تجلیل به‌عمل‬ ‫می‌آید‪.‬‬ ‫همچنی��ن واحدهای��ی ک��ه در دریاف��ت‬ ‫تس��هیالت و بازپرداخ��ت آن ب��ه بانک‌ه��ا‬ ‫خوش‌حس��اب بوده‌اند نیز مورد تجلیل قرار‬ ‫می‌گیرند و در بخش معدن نیز از واحدهای‬ ‫معدنی که در زمینه فرآوری معدن پیشگام‬ ‫ب��وده و همچنی��ن از پیشکس��وتان معدنی‬ ‫تقدیر ب��ه عمل خواهد آم��د‪ .‬البته تاکنون‬ ‫نیز می��زان اش��تغالزایی واحدهای صنعتی‬ ‫و معدن��ی و ارائه خدمات پ��س از فروش و‬ ‫نشان(برند)سازی از دیگر معیارهای انتخاب‬ ‫واحدهای نمونه صنعتی و معدنی بوده است‪.‬‬ ‫تسهیالت ‪ ۳۰‬درصدی بانک‌ها هم گره صنعت را باز نکرد‬ ‫مدت زیادی اس��ت که بنگاه‌های صنعتی کش��ور هر‬ ‫روز از کمب��ود نقدینگ��ی گالیه‌مند هس��تند و حتی با‬ ‫اختصاص ‪ ۳۰‬درصد از تس��هیالت بانکی به این بخش‪،‬‬ ‫هنوز گره‌ای از کار آنها گشوده نشده است این درحالی‬ ‫است که وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت تاکید دارد نباید‬ ‫در ارائه تسهیالت به صنایع سختگیری شود ضمن آنکه‬ ‫تسویه کامل بدهی تسهیالت قبلی برای ارائه تسهیالت‬ ‫جدید‪ ،‬قانونی نادرست است‪.‬‬ ‫با ش��کل‌گیری رکود و تورم در کش��ور در س��ال‌های‬ ‫اخیر‪ ،‬ترکش اصل��ی این اتفاق‌ها به پیکر صنعت خورد‬ ‫و واحدهای تولیدی را روز به روز بیش��تر تضعیف کرد‪.‬‬ ‫البته دریک س��ال اخیر با کاهش تورم و تغییر نس��بی‬ ‫رکود اقتصادی کش��ور‪ ،‬تا حدودی ش��رایط آنها بهبود‬ ‫یافت��ه اما صاحبان صنای��ع معتقدند که هنوز بیش��تر‬ ‫واحدهای تولیدی کش��ور با ظرفیت کمتر از ‪ ۵۰‬درصد‬ ‫کار می‌کنند‪.‬‬ ‫در کنار کمبود نقدینگی‪ ،‬تورم و رکود س��بب ش��ده‬ ‫تولیدکنندگان عالوه بر مشکالت تولید با معضل بزرگی‬ ‫چون یافتن بازار فروش نیز مواجه باش��ند‪ .‬براین اساس‬ ‫در ش��رایطی که قدرت خرید کاهش یافته‪ ،‬رکود باعث‬ ‫افت بازار فروش تولیدکنندگان ش��ده اس��ت‪ .‬از سوی‬ ‫دیگ��ر با وضع تحریم‌ه��ا علیه ایران‪ ،‬راه ص��ادرات نیز‬ ‫ت��ا اندازه زیادی برای ایران بس��ته ش��د؛ به گونه‌ای که‬ ‫بس��یاری از تولیدکنندگان به دلیل نبود توان باز کردن‬ ‫ال‌س��ی‪ ،‬ریس��ک فروش محصوالت خود به کشورهای‬ ‫منطق��ه را نمی‌پذیرند‪ ،‬چراکه به گفت��ه آنها تضمینی‬ ‫برای بازگشت پول وجود ندارد‪ .‬درحال‌حاضر ‪ 2‬مشکل‬ ‫اصلی صنایع و واحدهای تولیدی باعث شد این واحدها‬ ‫توان پرداخت مالیات خود را نیز نداش��ته باش��ند یا به‬ ‫عبارت بهتر ترجیح بدهند در این ش��رایط‪ ،‬فعال مالیات‬ ‫پرداخت نکنند‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬در ادامه این زنجیره‪ ،‬نظام اقتصادی‬ ‫کش��ور با فرار مالیاتی ضربه می‌خورد و از سوی دیگر با‬ ‫کاهش تولید‪ ،‬اقتصاد کش��ور آس��یب می‌بیند؛ بنابراین‬ ‫به نظر می‌رس��د به همین دلیل است که وزیر صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت بر اختصاص هر چه بیشتر منابع بانکی‬ ‫به بخش تولید تاکید دارد‪.‬‬ ‫او پی��ش از ای��ن گفته بود که س��هم بخش صنعت و‬ ‫معدن از تس��هیالت بانکی حدود ‪ ۳۰‬درصد اس��ت اما‬ ‫انتظار داریم که این رقم به ‪ ۴۰‬درصد افزایش یابد‪‌،‬این‬ ‫در حالی اس��ت که تسهیالت ارائه شده از سوی بانک‌ها‬ ‫نیز امسال به طور کلی افزایش پیدا کرده است‪.‬‬ ‫مهندس نعمت‌زاده در روزهای اخیر دوباره اعالم کرد‬ ‫که بانک‌ها از جمله بانک صنعت و معدن نباید در ارائه‬ ‫تسهیالت به افراد خوش حساب‪ ،‬سختگیری کنند‪.‬‬ ‫وی در عین حال پرداخت نش��دن تسهیالت تا زمان‬ ‫تس��ویه کامل بده��ی تس��هیالت قبلی را نی��ز قانونی‬ ‫نادرس��ت خوانده است‪ .‬البته در عین حال معتقد است‬ ‫یادداشت‬ ‫واحدهای بزرگ را‬ ‫انتخاب نکنید‬ ‫احمد پورفالح‬ ‫رییس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی‬ ‫انتخ��اب واحدهای نمونه صنعت��ی و معدنی هر‬ ‫س��ال همزمان ب��ا روز ملی صنع��ت و معدن انجام‬ ‫می‌شود اما نکته مهم در این مسیر چگونگی انتخاب‬ ‫این واحدها اس��ت‪ .‬به نظر می‌رسد بی‌شک انتخاب‬ ‫ای��ن واحدها با خطای کمتر از ‪ ۴۰‬درصد‪‌،‬می‌تواند‬ ‫انگی��زه افزایش بهره‌وری را در میان تولیدکنندگان‬ ‫و صنعتگران افزایش دهد‪ .‬اما اگر درصد خطاها در‬ ‫انتخاب واحده��ای نمونه صنعتی و معدنی بیش از‬ ‫این میزان باشد نه‌تنها اقتصاد را به رشد و شکوفایی‬ ‫نمی‌رساند بلکه منجر به افزایش یأس و ناامیدی در‬ ‫می��ان فعاالن اقتصادی ش��ده و بهره‌وری در بخش‬ ‫تولید را کاهش می‌دهد‪.‬‬ ‫انتخاب تعدادی از واحدهای صنعتی و معدنی که‬ ‫هرسال به عنوان واحدهای نمونه معرفی می‌شوند‪،‬‬ ‫براس��اس معیارهایی اس��ت که بخش دولتی برای‬ ‫انتخاب واحده��ای نمونه تعیین کرده اس��ت‪ .‬این‬ ‫در ش��رایطی اس��ت که باور داریم بخش خصوصی‬ ‫بای��د متول��ی برگزاری روز ملی صنع��ت و معدن و‬ ‫انتخاب واحدهای نمونه این بخش‌ها باشد و بخش‬ ‫خصوص��ی متولی اج��را و تعیین‌کنن��ده واحدهای‬ ‫نمون��ه صنعتی و معدنی باش��د که ای��ن اتفاق در‬ ‫س��ال‌های اخیر به خانه صنعت‌‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫واگذار ش��ده اس��ت‪ .‬اما اتاق بازرگانی و حتی رؤسا‬ ‫و نواب روس��ای کمیس��یون‌های صنعت اتاق‌های‬ ‫بازرگانی ایران و تهران در س��تاد اصلی برگزاری و‬ ‫انتخاب واحدهای نمون��ه صنعتی حضور ندارند در‬ ‫حالی‌که این امر حق صددرصد اتاق بازرگانی است‪،‬‬ ‫زیرا الزم اس��ت بخش خصوصی در کنار مسئوالن‬ ‫دولتی مسئول برگزاری بزرگداشت روز ملی صنعت‬ ‫و معدن و انتخاب واحدهای نمونه باشد‪.‬‬ ‫پی��ش از این انتخ��اب واحده��ای نمونه صنعتی‬ ‫و معدنی به صورت س��لیقه‌ای و براس��اس نزدیکی‬ ‫عملک��رد واحدهای نمونه با تفک��رات دولتی انجام‬ ‫می‌ش��د که ح��ال با توجه ب��ه اقدام اخی��ر وزارت‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت مبنی ب��ر تغییر در نحوه‬ ‫تعیین واحدها و معیارهای انتخاب این واحدها الزم‬ ‫و ضروری بود به همین جهت وزارت صنعت‪‌،‬معدن‬ ‫و تجارت باید در مس��یر تغیی��ر معیارهای انتخاب‬ ‫واحدهای نمونه گام برمی‌داشت که به نظر می‌رسد‬ ‫این اقدام برای سال جدید نهایی شده است‪.‬‬ ‫البت��ه نبای��د از این نکته غفلت ک��رد که انتخاب‬ ‫واحده��ای نمون��ه صنعت��ی و معدن��ی نه‌تنها باید‬ ‫براس��اس معیارهای وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫باش��د‪ ،‬بلکه الزم اس��ت از حضور تشکل‌ها و بخش‬ ‫خصوصی در انتخاب ای��ن واحدها بهره‌گیری الزم‬ ‫ش��ود زیرا تش��کل‌های مرتبط با صنع��ت و معدن‬ ‫می‌توانن��د نقش موثری در انتخاب واحدهای نمونه‬ ‫صنعتی و معدنی واقعی داشته باشند‪.‬‬ ‫بح��ث تغیی��ر پارامتره��ای انتخ��اب واحدهای‬ ‫نمونه صنعتی و معدنی برای س��ال آینده از س��وی‬ ‫وزارتخانه مطرح شده که این تغییرات باید بنیادین‬ ‫و موثر باش��د و کمترین خطا در معیارهای انتخاب‬ ‫واحدهای نمونه وجود داش��ته باشد زیرا اگر میزان‬ ‫خطاه��ای انتخ��اب واحدهای نمون��ه از ‪ ۳۰‬تا ‪۴۰‬‬ ‫درصد بیشتر ش��ود منجر به ایجاد یأس و ناامیدی‬ ‫در فضای اقتصادی کشور می‌شود و میزان بهره‌وری‬ ‫واحدها را کاهش می‌دهد‪ .‬بر این اس��اس معتقدیم‬ ‫ک��ه برای انتخاب واحدهای صنعتی و معدنی نمونه‬ ‫واقعی در گام نخس��ت باید این فرآیند را به بخش‬ ‫خصوص��ی واگ��ذار ک��رده و در گام دوم از انتخاب‬ ‫واحده��ای ب��زرگ اجتناب کنیم‪ ،‬چ��را که این امر‬ ‫ب��ه طور قطع منجر به کاهش انگیزه‌های واحدهای‬ ‫کوچک برای رقابت خواهد شد‪.‬‬ ‫ويژه‬ ‫سخنگوي وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت تعيين شد‬ ‫تصوی��ب و ابالغ الیحه حمایت از تولی��د که اکنون در‬ ‫شورای نگهبان در حال بررسی است‪ ،‬می‌تواند به بهبود‬ ‫وضعیت تولید کمک کند‪.‬‬ ‫هرچند آمار نش��ان می‌دهد که به طور کلی وضعیت‬ ‫صنایع و واحدهای تولیدی کشور از سال گذشته تاکنون‬ ‫کمی بهبود یافته اس��ت اما مسئله اصلی همچنان باقی‬ ‫می‌ماند‪ ،‬که مشکل واقعی بخش تولید کمبود تسهیالت‬ ‫بانکی‪ ،‬پرداخت نشدن س��هم آنها از درآمد هدفمندی‬ ‫یارانه‌ها‪ ،‬مشکالت سیاست خارجی و تحریم‌هاست یا به‬ ‫دیگر مشکالت جانبی برمی‌گردد؟‬ ‫ش�اتا‪ :‬مهندس نعمت‌زاده‪ ،‬س��خنگوي رس��مي‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت را تعيين کرد‪.‬‬ ‫در جلس��ه ش��وراي معاونان وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت در روز دوش��نبه ‪ ۱۱‬اس��فند‌ماه‪ ،‬وزي��ر‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬مجتبي خس��روتاج را به‬ ‫عنوان سخنگوي رسمي اين وزارتخانه تعیین کرد‪.‬‬ ‫خسروتاج هم‌اکنون قائم‌مقام وزير در امور تجارت و‬ ‫معاون توسعه بازرگاني داخلي است‪.‬‬
‫ویژه‬ ‫جلسه مشترک وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت با شورای رقابت‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت از برگزاری جلس��ه‬ ‫مش��ترک وزارتخان��ه متبوع��ش با ش��ورای رقابت بر‬ ‫س��ر خودروهای وارداتی خبرداد و گف��ت‪ :‬مردم تنها‬ ‫از نمایندگی‌ه��ای مجاز خودروه��ای خارجی‪ ،‬خرید‬ ‫کنند‪ .‬مهن��دس محمدرض��ا نعمت‌زاده در حاش��یه‬ ‫اجالس کمیس��یون مش��ترک همکاری‌های ایران و‬ ‫بالروس در جم��ع خبرنگاران گف��ت‪ :‬معاونان وزارت‬ ‫صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت با ش��ورای رقابت جلس��ه‬ ‫مش��ترکی در مورد واردات خودرو برگ��زار کرده‌اند تا‬ ‫قانون واردات خودرو‪ ،‬هرچه س��ریعتر عملیاتی شود‪،‬‬ ‫بنابرای��ن وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت مش��کلی با‬ ‫ش��ورای رقابت ندارد‪ .‬وی افزود‪ :‬براساس دستورالعمل‬ ‫واردات خودرو‪ ،‬هر واردکننده خودرو براس��اس قانون‬ ‫بای��د امکانات و توانمن��دی تعمیر‪ ،‬نگه��داری و ارائه‬ ‫خدمات پس از فروش به مش��تریان را داش��ته باشد و‬ ‫قطعات یدکی خودرو را نیز تامین کند‪ .‬وی تصریح کرد‪:‬‬ ‫متاسفانه در سال‌های گذش��ته‪ ،‬اجرای قانون واردات‬ ‫خودرو کمرنگ بوده و البته دلیل آن را هم شاید بتوان‬ ‫تحریم‌ها دانس��ت‪ ،‬به نحوی که هر فردی خود به‌طور‬ ‫مستقل ش��روع به واردات خودرو کرده و خدمات پس‬ ‫از فروش آن را نیز متضمن نشده‪ ،‬در حالی که شکایات‬ ‫زی��ادی به وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت رس��یده که‬ ‫با بررس��ی آنها مشخص ش��د قانون باید اجرا شود‪ .‬به‬ ‫گفته نعمت‌زاده‪ ،‬به دلیل اینکه ش��رایط کش��ور ویژه‬ ‫اس��ت‪ ،‬وزارت صنعت‪‌،‬معدن و تجارت اعالم کرده که‬ ‫براس��اس قان��ون‪ ،‬نمایندگی‌های مج��ازی که امکان‬ ‫تعمیر و نگهداری دارند‪ ،‬خودرو وارد کنند و کسانی که‬ ‫از نظر ارائه خدمات پ��س از فروش با این نمایندگی‌ها‬ ‫ق��رارداد منعقد کنن��د‪ ،‬مجاز به واردات هس��تند‪ .‬وی‬ ‫به م��ردم توصیه کرد تا از نمایندگان رس��می واردات‬ ‫خودرو‪ ،‬خودروهای وارداتی را خریداری کرده و نسبت‬ ‫به خدمات پس از فروش آن اطمینان حاصل کنند‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫طراحی خودرو‬ ‫ل دروس‬ ‫سرفص ‌‬ ‫دانشگاهی‬ ‫امیرحسین مومن‬ ‫کارشناس تحقیقات پارس‌خودرو‬ ‫فرآین��د طراحی تا تولید و تجاری ش��دن در صنعت‬ ‫خودرو فرآین��دی طوالنی و ویژه اس��ت و به‌طور قطع‬ ‫طراحی یک خ��ودروی مفهومی(کانس��پت) منجر به‬ ‫تولید انبوه نخواهد ش��د‪ .‬شاید خودروهای عرضه شده‬ ‫در نمایش��گاه‌های خودرو بخشی از رگه‌های خودروی‬ ‫کانس��پت را در خود داشته یا اینکه حامل دی‌ان‌ای در‬ ‫طراحی خودروی پیش تولید ش��ده که شامل خطوط‬ ‫طراح��ی یا تکرار ف��رم جلو پنجره یک خودرو اس��ت‪،‬‬ ‫باش��د‪ ،‬اما در نهایت خودرویی که در ابتدا طراحی شده‬ ‫با خودرویی که به‌صورت انبوه تولید می‌ش��ود‪ ،‬متفاوت‬ ‫خواهد بود‪ .‬خودروی کانس��پت ماکت اولیه یک خودرو‬ ‫اس��ت که با گل درس��ت و ش��کل داده ش��د ‌ه است و با‬ ‫خودروی��ی که قرار اس��ت به تولید انبوه برس��د‪ ،‬فاصله‬ ‫زیادی دارد‪ .‬در ش��رایطی که خودروس��از در نظر دارد‬ ‫خودرویی با تولی��د انبوه و نظر آکادمیک طراحی کند‪،‬‬ ‫مستلزم آشنایی این طراح با فرآیند تولید انبوه است تا‬ ‫بتواند س��ود و زیان طرح خودروی ارائه شده را تحلیل‬ ‫کن��د‪ .‬همچنین باید خان��واده محصوالتی که روی آن‬ ‫نظر می‌دهد را در شرایطی که تمام قطعات یک خودرو‬ ‫جدید نیس��ت‪ ،‬بشناس��د‪ .‬برای نمونه پروژه سی‌ام‌اس‬ ‫که خودروس��ازی نیس��ان بر روی آن مان��ور می‌دهد‪،‬‬ ‫قرار است تا س��ال ‪۲۰۱۶‬م به میزان ‪۸۰‬درصد قطعات‬ ‫خ��ود را به صورت یکس��ان تولید کند‪ .‬در این ش��رایط‬ ‫در طراح��ی اجرایی خودرو‪ ،‬از تم��ام قطعات همچون‬ ‫صندلی‪ ،‬کلید و تجهیزات الکترونیکی و موتور به‌صورت‬ ‫مشترک استفاده ش��ده و با چهره‌ای جدید و متفاوت‪،‬‬ ‫خودرویی دیگر تولید می‌ش��ود‪ .‬در این شرایط به‌دلیل‬ ‫آنک��ه در ایران طراحی خودرو در دانش��گاه‌ها تدریس‬ ‫نش��ده و تنها به طراحی صنعتی و مهندس��ی مکانیک‬ ‫پرداخته می‌ش��ود‪ ،‬هیچ‌کدام ج��ای آموزش تخصصی‬ ‫طراحی خودرو را نخواهد گرفت‪ .‬این در حالی است که‬ ‫هم‌اکنون ش��ناخت طراحی صنعتی یا ظاهری خودرو‬ ‫به تنهایی کافی نیست و یک طراح باید شناخت کافی از‬ ‫اندازه‌ها و تاثیر قطعات روی یکدیگر در شرایط حرکت‬ ‫داشته باشد‪ .‬در هر حال برگزاری جشنواره‌هایی از این‬ ‫دست با ایجاد ارتباط بیشتر میان خودروساز و دانشگاه‪،‬‬ ‫آشنایی با سالیق بازار را در بر خواهد داشت ‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫پنجشنبه ‪ 14‬اسفند ‪ 14 - 1393‬جمادی االول ‪ 5 -1436‬مارس ‪ -2015‬شماره ‪ -173‬پیاپی ‪1491‬‬ ‫خودرو‬ ‫‪industry@smtnews.ir‬‬ ‫مدیرعامل پارس خودرو از تمرکز سایپا بر طراحی خودروهای با فناوری باال خبر داد‬ ‫طراحان آسیایی و اروپایی در صنعت خودرو‬ ‫حس�ین علیزاده‪ -‬گروه صنعت‪ :‬خودروس��از ش��دن‬ ‫در ش��رایطی محقق می‌ش��ود که س��ازنده خودرو تمامی‬ ‫ش��اخص‌های آن را در نظ��ر گرفته و فرآین��د طراحی تا به‬ ‫تولید رسیدن محصول را رعایت کند‪ .‬در این میان طراحی‬ ‫خودرو مقوله‌ای است که سال‌ها در میان خودروسازان رنگ‬ ‫باخته بود‪ ،‬اما در چند سال گذشته توجه ویژه‌ای به این مهم‬ ‫ش��ده که اهم آن برگزاری جشنواره‌ها و مسابقات طراحی‬ ‫استایل خودرو است‪ .‬از این رو روز گذشته دومین جشنواره‬ ‫بین‌المللی طراحی خودرو س��ایپا با حضور کارشناس��ان و‬ ‫متخصص��ان داخل��ی و خارجی در ح��وزه طراحی در تاالر‬ ‫ش��هید آوینی پردیس هنره��ای زیبای دانش��گاه تهران‬ ‫آغاز ب��ه کار کرد‪.‬مدیرعامل پارس خودرو در حاش��یه این‬ ‫جش��نواره با بیان اینکه دومین جش��نواره طراحی خودرو‬ ‫با توجه به زمینه‌هایی که ش��رکت خودروس��ازی سایپا به‬ ‫تازگی در طراحی محصوالت جدید در پیش گرفته‪ ،‬برگزار‬ ‫ش��د‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬بر این اساس این جشنواره با هدف کشف‬ ‫اس��تعدادهای جدید در زمینه طراح��ی داخلی و خارجی‬ ‫خودرو بر اس��اس فن��اوری خودروهای جدید برگزار ش��د‬ ‫همچنین در این جش��نواره طرح‌ها و مفاهیم جدیدی که‬ ‫اساتید و دانشجویان ارائه می‌کنند‪ ،‬دریافت شده و با توجه‬ ‫به این طرح‌ها در محصوالت آینده کار خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹عرضه ساینا به بازار در سال آینده‬ ‫ناصر آقامحمدی اف��زود‪ :‬اعتقاد بر‬ ‫این است که دانشگاه‌ها می‌توانند با‬ ‫توجه به دان��ش طراحی صنعتی و‬ ‫به��ره گرفتن از ظرفیت اس��اتید و‬ ‫دانش��جویان‪ ،‬مدل‌ه��ای جدی��د‬ ‫خودروهای داخلی را طراحی کنند و با فناوری جدید و روز‬ ‫تطبیق دهند‪ .‬این در حالی اس��ت ک��ه ما روی خودروهای‬ ‫برقی (الکتریکال) و خورشیدی (سوالر) تمرکز کرده‌ایم که‬ ‫امیدواریم در اردیبهش��ت س��ال آینده بتوانیم جمع‌بندی‬ ‫مناس��بی از ایده‌های طراحی خودرو که به این جش��نواره‬ ‫ارائه می‌ش��وند‪ ،‬داش��ته باش��یم‪.‬وی با تاکید ب��ر اینکه در‬ ‫سال‌های اخیر سعی کردیم روی ضعف طراحی خودرو کار‬ ‫کنیم که شروع آن کار کردن روی پلتفرم جدید بود‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫بر این اساس با عرضه خودروی ‪ ۱۵۱‬در اواخر سال گذشته‬ ‫همچنین ارائه خودروی س��اینا در سال آینده به بازار‪ ،‬برای‬ ‫جبران این نقایص سعی کردیم‪ .‬قائم‌مقام مدیرعامل گروه‬ ‫خودروسازی سایپا تاکید کرد‪ :‬تمامی محصوالت تولیدی‬ ‫جاری س��ایپا اس��تانداردهای ایمنی و محیط زیس��تی را‬ ‫پوش��ش می‌دهند‪ ،‬با این حال در خودروهایی که در آینده‬ ‫طراحی و تولید می‌شود‪ ،‬توجه ویژه‌ای به این نکات خواهیم‬ ‫کرد‪.‬آقامحمدی گفت‪ :‬گروه خودروس��ازی سایپا نسبت به‬ ‫طراحی و اس��تفاده از دو پلتفرم جدید اقدام کرده و بر روی‬ ‫این پلتفرم‌ها ‪ ۳‬مدل خودروی هاچ‌بک‪ ،‬کراس‌اور و س��دان‬ ‫را تولی��د و ب��ه بازار عرض��ه خواهد ک��رد‪ .‬وی در این باره از‬ ‫طراحی پلتفرم در ‪ ۲‬کالس بی و س��ی در س��ایپا خبر داد و‬ ‫افزود‪ :‬روی این ‪ ۲‬پلتفرم ‪ 3‬مدل هاچ‌بک‪ ،‬کراس و سدان در‬ ‫جمع ‪ ۶‬مدل خودرو تولید خواهد ش��د که اواخر سال ‪ ۹۵‬و‬ ‫اوایل س��ال ‪ ۹۶‬ای��ن محصوالت به بازار عرضه می‌ش��وند‪.‬‬ ‫آقامحمدی در تشریح این ‪ ۲‬پلتفرم عنوان کرد‪ :‬روی پلتفرم‬ ‫س��ی خودروهایی را در حال طراحی و قالب‌سازی داریم و‬ ‫البته پلتفرم بی نیز توس��ط مرکز تحقیقات س��ایپا در حال‬ ‫طراحی مفهومی اس��ت‪ .‬وی همچنی��ن از تولید محصول‬ ‫جدید سایپا خبرداد و تصریح کرد‪ :‬خودروی ساینا از سوی‬ ‫مرکز تحقیقات گروه خودروسازی سایپا طراحی شده و در‬ ‫ارائه تقاضای سود بیشتر از طرف واردکنندگان‬ ‫خودرو به سازمان حمایت‬ ‫رییس س��ازمان حمایت مصرف‌کنن��دگان و تولیدکنندگان با بی��ان اینکه قیمت‌گذاری‬ ‫خودروه��ای وارداتی براس��اس حق��وق ورودی و مالیات پرداختی و س��ود ‪ ۷‬درصدی انجام‬ ‫می‌ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬البته واردکنندگان تقاضای س��ود بیشتری را مطرح کردند که وزیر صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت و این س��ازمان با آن موافقت نکرده زیرا از نظر ما این س��ود‪ ،‬قابل قبول است‪.‬‬ ‫سیدمحمود نوابی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران‪ ،‬با اشاره به نحوه نظارت سازمان حمایت‬ ‫مصرف‌کنندگان بر قیمت‌گذاری خودروهای وارداتی اظهار کرد‪ :‬این س��ازمان شاخص‌هایی‬ ‫ک��ه باید بر مبنای آن قیمت خودرو تعیین ش��ود را ابالغ کرده و بر این قیمت‌گذاری‪ ،‬نظارت‬ ‫کاملی انجام می‌دهد‪.‬وی افزود‪ :‬اینگونه نیست که تنها به شکایات مربوط به قیمت خودروی‬ ‫وارداتی رس��یدگی شود بلکه بازرس��ان ما و حوزه معاونت کاالی سرمایه‌ای سازمان حمایت‬ ‫مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان بررسی الزم برای اینکه خودرویی که به کشور وارد می‌شود‬ ‫با ش��اخص‌هایی که این س��ازمان ابالغ کرده به فروش رفته یا خیر را انجام خواهند داد‪.‬نوابی‬ ‫تصریح کرد‪ :‬هم‌اکنون می‌توان براس��اس ضوابط اعالم ش��ده قیمت نهایی خودروی وارداتی‬ ‫را مش��خص کرد اما ب��ه دلیل اینکه خودروها و نش��ان(برند)ها متفاوت اس��ت‪ ،‬این امر را به‬ ‫واردکنندگان واگذار کرده‌ایم‪.‬‬ ‫برگزاري نشست سراسري نمايندگي‌هاي سايپا‬ ‫س�ايپا ني�وز‪ :‬نشس��ت سراس��ري نمايندگي‌هاي ف��روش و خدمات پس از ف��روش گروه‬ ‫خودروسازي سايپا با حضور مديرعامل‪ ،‬معاونان و مديران ارشد اين گروه با استقبال گسترده‬ ‫نمايندگي‌هاي سراسري سايپا برگزار شد‪ .‬در جريان اين نشست مشکالت و موانع موجود در‬ ‫حوزه‌هاي فروش و خدمات پس از فروش توسط حاضران مورد بحث و تبادل‌نظر قرار گرفت‬ ‫و راهکارهاي حل آن و همچنين برنامه‌هاي اجرايي س��ال آينده تشريح شد‪ .‬در اين همايش‬ ‫کاغذگران‪ ،‬مديرعامل شرکت ليزينگ رايان سايپا و مهندس پناهي‪ ،‬مديرعامل امداد‌خودرو‬ ‫برنامه‌هاي ليزينگ و امدادي گروه در س��ال ‪ ۹۴‬را تش��ريح کردند‪ .‬همچنين در اين همايش‬ ‫تشکيل کميته‌هاي تخصصي از نمايندگي‌هاي سايپا‪ ،‬نياز به همکاري نمايندگي‌ها در جذب‬ ‫نقدينگي براي توليد‪ ،‬ارائه خدمات کارت نارنجي‪ ،‬توجه جدي به حوزه خودروهاي آپش��نال‪،‬‬ ‫نحوه فعاليت نمايندگي‌ها در بخش عرضه خودروهاي دس��ت دوم و برخي موارد ديگر مورد‬ ‫بحث و تبادل‌نظر قرار گرفت‪.‬‬ ‫ایران هجدهمین خودروساز جهان شد‬ ‫تس�نیم‪ :‬تولید خودروی ایران با افزایش ‪۴۶/۷‬درصدی در س��ال ‪۲۰۱۴‬م به یک میلیون و‬ ‫‪ ۹۰‬هزار و ‪ ۸۴۶‬دس��تگاه رسید‪.‬سازمان بین‌المللی سازندگان وسایل نقلیه موتوری با انتشار‬ ‫آمار تولید خودروی جهان در سال ‪۲۰۱۴‬م اعالم کرد که تولید خودروی ایران در این سال به‬ ‫باالی یک میلیون دس��تگاه رسیده است‪.‬تولید خودروی سواری ایران در این سال ‪ ۹۲۵‬هزار‬ ‫و ‪ ۹۷۵‬دستگاه است‪ .‬ایران در این سال همچنین ‪ ۱۶۴‬هزار و ‪ ۸۷۱‬دستگاه خودروی تجاری‬ ‫تولید کرده اس��ت‪.‬در میان کشورهای خودروساز جهان‪ ،‬ایران رتبه ‪ ۱۸‬را در سال ‪۲۰۱۴‬م به‬ ‫خود اختصاص داده است‪ .‬چین با تولید ‪ ۲۳‬میلیون و ‪ ۷۲۲‬هزار دستگاه بزرگترین خودروساز‬ ‫جهان در این سال بوده است و امریکا با ‪ ۱۱‬میلیون و ‪ ۶۶۰‬هزار دستگاه در رتبه دوم و ژاپن با‬ ‫‪ ۹‬هزار و ‪ ۷۷۴‬هزار دستگاه در رتبه سوم قرار گرفته‌اند‪ .‬به لحاظ میزان رشد تولید خودرو در‬ ‫سال ‪۲۰۱۴‬م‪ ،‬رتبه دوم جهان به ایران رسیده است‪ .‬ایران از نظر تولید خودروهای سواری در‬ ‫رتبه ‪ ۱۶‬و از نظر تولید خودروهای تجاری در رتبه ‪ ۱۹‬جهان جای گرفته است‪.‬‬ ‫حال تولید آزمایش��ی اس��ت و اوایل سال ‪ ۹۴‬به بازار عرضه‬ ‫خواهد شد‪ .‬این خودرو به صورت کامل از طراحی تا تولید‪،‬‬ ‫داخلی بوده و طراحی آن در مرکز تحقیقات و نوآوری سایپا‬ ‫انجام شده و روی پلتفرم ایکس ‪ ۲۰۰‬که در سایپا کاشان به‬ ‫تولید می‌رسد‪ ،‬انجام شده که بر این اساس در مرحله اولیه‬ ‫‪ ۱۵‬هزار دستگاه آن به بازار عرضه خواهد شد‪ .‬آقامحمدی‬ ‫درباره اس��تفاده از طراحان خارجی در طراحی خودروهای‬ ‫جدید این گروه خودروس��ازی توضی��ح داد‪ :‬عالوه بر اینکه‬ ‫باید از استعدادهای داخلی استفاده کنیم‪ ،‬سایپا استفاده از‬ ‫فناوری روز دنیا را نیز در دستور کار قرار داده و بر این اساس‬ ‫ب��ا طراحان کره‌ای و آلمانی و نیز مراکز تحقیقات اروپایی و‬ ‫آسیایی مذاکراتی را انجام داده است‪.‬‬ ‫‹ ‹صنعت خودرو نیازمند طراحی مستقل ایرانی‬ ‫همچنی��ن در ای��ن مراس��م وحید‬ ‫چوپانکاره رییس دانشکده طراحی‬ ‫صنعتی دانشگاه تهران نیز صنعت‬ ‫خودروسازی را گل سرسبد صنایع‬ ‫دانس��ت و گف��ت‪ :‬ای��ن صنعت با‬ ‫دربرگی��ری ‪ ۶۰‬صنعت دیگ��ر‪ ،‬نقش بس��یار عمده‌ای در‬ ‫اقتصاد و اشتغال کشور داشته و به عنوان لکوموتیو صنایع‪،‬‬ ‫وظیف��ه خطی��ری را بر عهده دارد‪ .‬وی افزود‪ :‬در کش��ور ما‬ ‫ﺑﺎﺭﻛﺪ ‪ 18412553‬ﺁﮔﻬﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﺣﻤﻞ ﻭ ﻧﻘﻞ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﻰ ﺟﺎﺩﻩ ﺍﻯ ﻭ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻰ‬ ‫ﻛﺸﺘﻴﺮﺍﻧﻰ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺑﺎﺭ ﻫﻮﺍﻳﻰ ﺟﻬﺎﻥ ﺗﺮﺍﺑﺮﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺑﻪ ﺵ ﺙ ‪ 18071‬ﻭ‬ ‫ﺵ ﻡ ‪ 10100623823‬ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﻣﻮﺭﺥ‬ ‫‪ 93/10/23‬ﻭ ﻣﺠﻮﺯ ﺵ ‪ 11/42470‬ﻣﻮﺭﺥ ‪ 93/10/27‬ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻛﻞ ﺣﻤﻞ ﻭ ﻧﻘﻞ ﻭ ﭘﺎﻳﺎﻧﻪ‬ ‫ﻫﺎﻯ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺫﻳﻞ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷﺪ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﻣﻈﻔﺮﻯ ﺩﺍﻧﺎ ﺵ‪.‬ﻡ ‪0042149721‬‬ ‫ﺑﺎ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ‪ 1/500/000/000‬ﺭﻳﺎﻝ ﺍﺯ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﻪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﻴﺰﺍﻥ‬ ‫‪ 1/500/000/000‬ﺭﻳﺎﻝ ﻛﺎﻫﺶ ﺩﺍﺩ ﻭ ﺭﺍﺣﻠﻪ ﻣﻈﻔﺮﻯ ﺩﺍﻧﺎ ﺵ‪.‬ﻡ ‪0451302346‬‬ ‫ﺑﺎ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ‪ 125/000/000‬ﺭﻳﺎﻝ ﺍﺯ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﻪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ‬ ‫ﻣﻴﺰﺍﻥ‪ 12/500/000‬ﺭﻳﺎﻝ ﻛﺎﻫﺶ ﺩﺍﺩ ﻭ ﺭﻳﺤﺎﻧﻪ ﻣﻈﻔﺮﻯ ﺩﺍﻧﺎ ﺵ‪ .‬ﻡ ‪0450257673‬‬ ‫ﺑﺎ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ‪ 125/000/000‬ﺭﻳﺎﻝ ﺍﺯ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﻪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ‬ ‫ﻣﻴﺰﺍﻥ‪ 12/500/000‬ﺭﻳﺎﻝ ﻛﺎﻫﺶ ﺩﺍﺩ ﻭ ﻣﻬﺴﺎ ﻣﻈﻔﺮﻯ ﺩﺍﻧﺎ ﺵ‪ .‬ﻡ ‪0079423361‬‬ ‫ﺑﺎ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ‪ 125/000/000‬ﺭﻳﺎﻝ ﺍﺯ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﻪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ‬ ‫ﻣﻴﺰﺍﻥ‪ 12/500/000‬ﺭﻳﺎﻝ ﻛﺎﻫﺶ ﺩﺍﺩ ﻭ ﻣﻬﻴﺎﺭ ﻣﻈﻔﺮﻯ ﺩﺍﻧﺎ ﺑﺎ ﺵ‪.‬ﻡ ‪0453564380‬‬ ‫ﺑﺎ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ‪ 125/000/000‬ﺭﻳﺎﻝ ﺍﺯ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﻪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ‬ ‫ﻣﻴﺰﺍﻥ‪ 12/500/000‬ﺭﻳﺎﻝ ﻛﺎﻫﺶ ﺩﺍﺩ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﺍﺯ ﻣﺒﻠﻎ ‪2/200/000/000‬‬ ‫ﺭﻳﺎﻝ ﺑﻪ ‪ 200/000/000‬ﺭﻳﺎﻝ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﻣﺎﺩﻩ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺩﺭ ﺍﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺍﺻﻼﺡ ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ‬ ‫ﻟﻴﺴﺖ ﺷﺮﻛﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻛﺎﻫﺶ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺑﺪﻳﻦ ﺷﺮﺡ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﻣﻈﻔﺮﻯ ﺩﺍﺭﺍﻯ ﻣﺒﻠﻎ‬ ‫‪ 150/000/000‬ﺭﻳﺎﻝ ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﻪ ﺭﺍﺣﻠﻪ ﻣﻈﻔﺮﻯ ﺩﺍﻧﺎ ﺩﺍﺭﺍﻯ ﻣﺒﻠﻎ ‪12/500/000‬‬ ‫ﺭﻳﺎﻝ ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﻪ ﺭﻳﺤﺎﻧﻪ ﻣﻈﻔﺮﻯ ﺩﺍﻧﺎ ﺩﺍﺭﺍﻯ ﻣﺒﻠﻎ ‪ 12/500/000‬ﺭﻳﺎﻝ ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﻪ‬ ‫ﻣﻬﺴﺎ ﻣﻈﻔﺮﻯ ﺩﺍﻧﺎ ﺩﺍﺭﺍﻯ ﻣﺒﻠﻎ ‪ 12/500/000‬ﺭﻳﺎﻝ ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﻪ ﻣﻬﻴﺎﺭ ﻣﻈﻔﺮﻯ ﺩﺍﻧﺎ ﺩﺍﺭﺍﻯ‬ ‫ﻣﺒﻠﻎ ‪ 12/500/000‬ﺭﻳﺎﻝ ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﻪ‬ ‫‪ 153040‬ﻡ ﺍﻟﻒ‬ ‫ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﻛﺸﻮﺭ‬ ‫ﺑﺎﺭﻛﺪ ‪ 18412971‬ﺁﮔﻬﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﺳﺘﺎﺭﻩ ﺻﻨﻌﺖ ﺭﺍﺑﻴﻦ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺑﻪ‬ ‫ﺵ ﺙ ‪ 462569‬ﻭ ﺵ ﻡ ‪ 14004499899‬ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ‬ ‫ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﻣﻮﺭﺥ ‪ 93/10/25‬ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺫﻳﻞ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷﺪ ﻣﺎﺩﻩ ‪ 14‬ﺍﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻪ‬ ‫ﺷﺮﺡ ﺫﻳﻞ ﺍﺻﻼﺡ ﮔﺮﺩﻳﺪ ﻛﻠﻴﻪ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻭ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺑﻬﺎﺩﺍﺭ ﻭ ﺗﻌﻬﺪ ﺁﻭﺭ ﺷﺮﻛﺖ ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ ﭼﻚ ﺳﻔﺘﻪ‬ ‫ﺑﺮﻭﺍﺕ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎ ﻭ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﺳﻼﻣﻰ ﺑﺎ ﺍﻣﻀﺎﻯ ﺑﻪ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﻭ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ‬ ‫ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﻣﻬﺮ ﺷﺮﻛﺖ ﻭ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻋﺎﺩﻯ ﻭ ﺍﺩﺍﺭﻯ ﺑﺎ ﺍﻣﻀﺎ ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﻣﻬﺮ ﺷﺮﻛﺖ‬ ‫ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ‪.‬‬ ‫‪ 153041‬ﻡ ﺍﻟﻒ‬ ‫ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﻛﺸﻮﺭ‬ ‫ﺑﺎﺭﻛﺪ ‪ 18376171‬ﺁﮔﻬﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎﺭ ﮔﺴﺘﺮ ﻛﻮﻫﺴﺎﺭﺍﻥ ﻣﺎﺳﺎﻝ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ‬ ‫ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺑﻪ ﺵ ﺙ‪ 423200‬ﻭ ﺵ ﻡ ‪ 10320745014‬ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺠﻤﻊ‬ ‫ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﻣﻮﺭﺥ ‪ 93/10/24‬ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺫﻳﻞ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷﺪ ﺁﻗﺎﻯ ﻣﻬﺪﻯ ﻧﻮﺭﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺗﻀﻰ ﻣﺘﻮﻟﺪ ‪ 68/3/02‬ﺵ ﺵ ‪ 3920033922‬ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﻣﻼﻳﺮ ﺑﺎ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ‬ ‫‪ 500/000‬ﺭﻳﺎﻝ ﺑﻪ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﺯﻣﺮﻩ ﺷﺮﻛﺎ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﺩﺭ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﺍﺯ‬ ‫ﻣﺒﻠﻎ ‪ 1/500/000‬ﺭﻳﺎﻝ ﺑﻪ ‪ 2/000/000‬ﺭﻳﺎﻝ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ ﺩﺭ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﺎﺩﻩ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ‬ ‫ﺩﺭ ﺍﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺍﺻﻼﺡ ﮔﺮﺩﻳﺪ ﺍﺳﺎﻣﻰ ﺷﺮﻛﺎ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺫﻳﻞ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﺁﻗﺎﻯ ﺩﺍﻭﻭﺩ ﺍﻳﻤﺎﻧﭙﻮﺭ ﻣﻐﺎﻧﻠﻮ‬ ‫ﺵ ﻡ ‪ 5049876291‬ﺩﺍﺭﺍﻯ ‪ 500/000‬ﺭﻳﺎﻝ ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﻪ ﺁﻗﺎﻯ ﻣﺮﺗﻀﻰ ﻓﺮﺍﻫﺎﻧﻰ‬ ‫ﺵ ﻡ ‪ 3932769661‬ﺩﺍﺭﺍﻯ ‪ 500/000‬ﺭﻳﺎﻝ ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﻪ ﺁﻗﺎﻯ ﺭﺍﻣﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺱ‬ ‫ﺵ ﻡ ‪ 2678533530‬ﺩﺍﺭﺍﻯ ‪ 500/000‬ﺭﻳﺎﻝ ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﻪ ﺁﻗﺎﻯ ﻣﻬﺪﻯ ﻧﻮﺭﻯ ﺩﺍﺭﺍﻯ‬ ‫‪ 500/000‬ﺭﻳﺎﻝ ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﻪ ﺍﻋﻀﺎ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺍﺯ ‪ 3‬ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ‪ 4‬ﻧﻔﺮ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ ﻭ‬ ‫ﻣﺎﺩﻩ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺩﺭ ﺍﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺍﺻﻼﺡ ﮔﺮﺩﻳﺪ ‪.‬‬ ‫‪ / 153926‬ﻡ ﺍﻟﻒ‬ ‫ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﻛﺸﻮﺭ‬ ‫ﺑﺎﺭﻛﺪ ‪ 18424564‬ﺁﮔﻬﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺳﻴﻤﺎﻯ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﻛﻬﻦ ﺑﻪ ﺵ ‪ 34933‬ﻭ ﺵ ﻡ‬ ‫‪ 14004537653‬ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﻣﻮﺭﺥ ‪93/10/27‬‬ ‫ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺫﻳﻞ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷﺪ ﻣﺤﻞ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﻭﺍﺣﺪ ﺛﺒﺘﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﻧﺠﺎﺕ ﺍﻟﻠﻬﻰ‪ ,‬ﻛﻮﭼﻪ‬ ‫ﺍﻳﻠﻮﺭﭼﻰ‪ ,‬ﭘﻼﻙ ‪ 4‬ﻭﺍﺣﺪ ‪ ,21‬ﻛﺪ ﭘﺴﺘﻰ ‪ 1599913943‬ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﻣﺎﺩﻩ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺩﺭ‬ ‫ﺍﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﻓﻮﻕ ﺍﺻﻼﺡ ﮔﺮﺩﻳﺪ ‪.‬‬ ‫‪ / 153927‬ﻡ ﺍﻟﻒ‬ ‫ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﻛﺸﻮﺭ‬ ‫ﺑﺎﺭﻛﺪ ‪ 18375168‬ﺁﮔﻬﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻰ ﻧﺠﻮﺍ ﻣﻬﺮ ﭘﺎﺭﺳﻴﺎﻥ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ‬ ‫ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺑﻪ ﺵ ﺙ ‪ 437098‬ﻭ ﺵ ﻡ ‪ 14003421991‬ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺠﻤﻊ‬ ‫ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﻣﻮﺭﺥ ‪ 93/10/25‬ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺫﻳﻞ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷﺪ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ‬ ‫ﻓﻮﻕ ﻣﻨﺤﻞ ﺍﻋﻼﻡ ﮔﺮﺩﻳﺪ ﻭ ﺁﻗﺎﻯ ﺑﻬﺮﺍﻡ ﺻﺎﻟﺤﻰ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺪﻳﺮ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻭ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﻣﺤﻞ‬ ‫ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺑﻪ ﺁﺩﺭﺱ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻰ ﺑﻴﻦ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﻣﻔﺘﺢ ﻭ ﻣﻴﺮﻋﻤﺎﺩ ﭘﻼﻙ ‪ 12‬ﻭﺍﺣﺪ‬ ‫‪ 7‬ﻛﺪ ﭘﺴﺘﻰ ‪ 1587854443‬ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ‪.‬‬ ‫‪ / 153928‬ﻡ ﺍﻟﻒ‬ ‫ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﻛﺸﻮﺭ‬ ‫ﺑﺎﺭﻛﺪ ‪ 18375691‬ﺁﮔﻬﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﻧﮕﻴﻦ ﺩﺷﺖ ﻗﺎﺋﻢ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺑﻪ ﺵ‬ ‫ﺙ ‪ 293058‬ﻭ ﺵ ﻡ ‪ 10103314126‬ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻓﻮﻕ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﻣﻮﺭﺥ ‪ 93/10/24‬ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺫﻳﻞ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷﺪ ﺁﻗﺎﻯ ﻣﺮﺗﻀﻰ ﻋﺎﻣﺮﻯ ﻣﻮﻏﺎﺭﻯ ﺵ ﻡ‬ ‫‪ 0076174565‬ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﻭ ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺧﺎﻧﻢ ﺯﻳﻨﺐ ﻣﻴﺮﺯﺍﻳﻰ ﺵ ﻡ‬ ‫‪ 0066834791‬ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺑﺮﺍﻯ ﻣﺪﺕ ﻧﺎﻣﺤﺪﻭﺩ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮔﺮﺩﻳﺪﻧﺪ ﺣﻖ‬ ‫ﺍﻣﻀﺎ ﻛﻠﻴﻪ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻭ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺑﻬﺎﺩﺍﺭ ﻭ ﺗﻌﻬﺪ ﺁﻭﺭ ﺷﺮﻛﺖ ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ ﭼﻚ ﺳﻔﺘﻪ ﺑﺮﻭﺍﺕ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎ‬ ‫ﻭ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﺳﻼﻣﻰ ﻭ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻋﺎﺩﻯ ﻭ ﺍﺩﺍﺭﻯ ﺑﺎ ﺍﻣﻀﺎ ﺁﻗﺎﻯ ﻣﺮﺗﻀﻰ ﻋﺎﻣﺮﻯ ﻣﻮﻏﺎﺭﻯ )ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻣﻞ (‬ ‫ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻰ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﻣﻬﺮ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫‪ / 153929‬ﻡ ﺍﻟﻒ‬ ‫ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﻛﺸﻮﺭ‬ ‫استفاده از اقتصاد نفتی الگو شده در حالی‌که باید به سمت‬ ‫و س��وی تولید ملی حرکت کرد که ایف��ای این نقش برای‬ ‫دانش��گاه‌ها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است‪ .‬چوپانکاره با‬ ‫اشاره به جایگاه ایران در بین خودروسازان برتر جهان گفت‪:‬‬ ‫رتبه ایران در بین خودروسازان جهان هفدهم است و ایران‬ ‫تنها کش��وری اس��ت که امروز در منطقه خاورمیانه‪ ،‬از این‬ ‫صنعت بهره‌مند است و می‌تواند جایگاه بهتری پیدا کند و‬ ‫دانشگاه‌ها با تربیت نیروی متخصص می‌توانند به این مهم‬ ‫کمک شایانی کنند‪ .‬وی افزود‪ :‬خودروسازی با مونتاژ شروع‬ ‫ش��د و در ادامه با داخلی‌سازی قطعات شکل گرفت و امروز‬ ‫نی��از به طراحی مس��تقل ایرانی و ملی مطرح اس��ت که با‬ ‫اس��تفاده از ظرفیت داخلی می‌توان به این فناوری دس��ت‬ ‫یافت‪ .‬وی اظهار کرد‪ :‬در مس��ئله طراحی‪ ،‬آیتم‌هایی وجود‬ ‫دارد که باید به آن دقت بیش��تری کرد و در طراحی رعایت‬ ‫مبح��ث فرهنگ‪ ،‬رفتارها و نوع تعامالت کاربران قابل دقت‬ ‫و توجه اس��ت‪ .‬رییس دانش��کده طراحی صنعتی دانشگاه‬ ‫تهران خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬طراحان خودرو ام��روز به مثابه‬ ‫س��تارگان فوتب��ال هس��تند و امیدواریم ش��روع این نوع‬ ‫جش��نواره‌ها باعث جذب نخبگان و یافتن اس��تعداد‌های‬ ‫جدید در این حوزه شود‪.‬‬ ‫‹ ‹تمرکز ژاپنی‌ها بر خودروهای هیدروژنی‬ ‫در این مراس��م عض��و هیات علمی‬ ‫دپارتم��ان طراح��ی محص��ول و‬ ‫طراحی روش��نایی دانشکده کوبه‬ ‫دیزای��ن ژاپن نیز با اش��اره به اینکه‬ ‫درحال‌حاضر تمرکز خودروسازان‬ ‫ژاپنی بر تولید خودروهای هیدروژنی اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬این در‬ ‫شرایطی است که هدف‌گذاری شده تا این خودروها ظرف‬ ‫‪ ۱۰‬س��ال آینده وارد بازارهای جهانی شود‪ .‬پروفسور ایزاوا‬ ‫تاکاش��ی با اعالم اینکه ق��رن ‪ ۲۱‬در ژاپن با نام قرن محیط‬ ‫زیست نامیده شده است‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬این در شرایطی است‬ ‫که س��ازندگان چراغ‌ه��ای «ال‌ای‌دی» خ��ودرو در ژاپن‬ ‫موظف ش��دند تا بر اساس شاخص‌هایی همچون طراحی‪،‬‬ ‫ایمنی‪ ،‬محیط زیست و قیمت‪ ،‬محصوالت خود را طراحی‪،‬‬ ‫تولید و به بازار عرضه کنند‪.‬‬ ‫ﺑﺎﺭﻛﺪ ‪ 18375482‬ﺁﮔﻬﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﻧﮕﻴﻦ ﺩﺷﺖ ﻗﺎﺋﻢ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺑﻪ ﺵ‬ ‫ﺙ ‪ 293058‬ﻭ ﺵ ﻡ ‪ 10103314126‬ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻓﻮﻕ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﻣﻮﺭﺥ ‪ 93/10/24‬ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺫﻳﻞ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷﺪ ﺁﻗﺎﻯ ﻣﺮﺗﻀﻰ ﻋﺎﻣﺮﻯ ﻣﻮﻏﺎﺭﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ‬ ‫ﺭﺿﺎ ﺕ‪ .‬ﺕ ‪ 63/07/03‬ﺵ ﺵ ‪ 4272‬ﺵ ﻡ ‪ 0076174565‬ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑﺎ‬ ‫ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ‪ 2/000/500/000‬ﺭﻳﺎﻝ ﺑﻪ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﺯﻣﺮﻩ ﺷﺮﻛﺎ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﺧﺎﻧﻢ ﺯﻳﻨﺐ‬ ‫ﻣﻴﺮﺯﺍﻳﻰ ﺯﻧﺠﺎﻧﺒﺮ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺣﺴﻴﻦ ﺕ‪.‬ﺕ ‪ 55/5/08‬ﺵ‪.‬ﺵ ‪ 3615‬ﺵ ﻡ ‪0066834791‬‬ ‫ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑﺎ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ‪ 2/500/000/000‬ﺭﻳﺎﻝ ﺑﻪ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﺯﻣﺮﻩ‬ ‫ﺷﺮﻛﺎ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﺍﺯ ﻣﺒﻠﻎ ‪ 400/000/000‬ﺭﻳﺎﻝ ﺑﻪ ‪5/400/000/000‬‬ ‫ﺭﻳﺎﻝ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﻣﺎﺩﻩ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺩﺭ ﺍﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﻓﻮﻕ ﺍﺻﻼﺡ ﮔﺮﺩﻳﺪ ‪ .‬ﻟﻴﺴﺖ‬ ‫ﺷﺮﻛﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺁﻗﺎﻯ ﺣﺴﻦ ﺭﻭﺩﺑﺎﺭﻯ ﺵ‪.‬ﻡ ‪ 4329342435‬ﺩﺍﺭﺍﻯ‬ ‫‪ 200/000/000‬ﺭﻳﺎﻝ ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﻪ ﺁﻗﺎﻯ ﺭﺣﻤﺖ ﺍﻟﻪ ﺭﻭﺩ ﺑﺎﺭﻯ ﺵ‪.‬ﻡ ‪4321603838‬‬ ‫ﺩﺍﺭﺍﻯ ‪ 100/000/000‬ﺭﻳﺎﻝ ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﻪ ﺁﻗﺎﻯ ﻣﺴﻠﻢ ﺭﻭﺩ ﺑﺎﺭﻯ ﺵ‪.‬ﻡ ‪4323922825‬‬ ‫ﺩﺍﺭﺍﻯ ‪ 100/000/000‬ﺭﻳﺎﻝ ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﻪ ﺁﻗﺎﻯ ﻣﺮﺗﻀﻰ ﻋﺎﻣﺮﻯ ﻣﻮﻏﺎﺭﻯ ﺵ ﻡ‬ ‫‪ 0076174565‬ﺩﺍﺭﺍﻯ ‪ 2/500/000/000‬ﺭﻳﺎﻝ ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﻪ ﺧﺎﻧﻢ ﺯﻳﻨﺐ ﻣﻴﺮﺯﺍﻳﻰ‬ ‫ﺯﻧﺠﺎﻧﺒﺮ ﺵ ﻡ ‪ 0066834791‬ﻯ ‪ 2/500/000/000‬ﺭﻳﺎﻝ ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﻪ ﻣﺤﻞ ﺷﺮﻛﺖ‬ ‫ﺑﻪ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺍﻧﻘﻼﺏ ‪ ,‬ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﺟﻨﻮﺑﻰ‪ ,‬ﻛﻮﭼﻪ ﭘﺸﻦ‪ ,‬ﭘﻼﻙ ‪ ,19‬ﻭﺍﺣﺪ ‪ , 2‬ﻛﺪ ﭘﺴﺘﻰ‬ ‫‪ 1315753961‬ﺑﺎ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﻣﺎﺩﻩ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺩﺭ ﺍﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺍﺻﻼﺡ ﮔﺮﺩﻳﺪ ﺍﻋﻀﺎ ﻫﻴﺌﺖ‬ ‫ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺍﺯ ‪ 3‬ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ‪ 2‬ﻧﻔﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﻣﺎﺩﻩ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺩﺭ ﺍﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺍﺻﻼﺡ ﮔﺮﺩﻳﺪ ‪.‬‬ ‫‪ / 153930‬ﻡ ﺍﻟﻒ‬ ‫ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﻛﺸﻮﺭ‬ ‫ﺑﺎﺭﻛﺪ ‪ 18374897‬ﺁﮔﻬﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻮﺍﻥ ﺳﺒﺰ ﻛﻮﻫﺴﺘﺎﻥ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺤﺪﻭﺩ‬ ‫ﺑﻪ ﺵ ﺙ ‪ 188927‬ﻭ ﺵ ﻡ ‪ 101023039397‬ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺠﻤﻊ‬ ‫ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﻣﻮﺭﺥ ‪ 93/08/04‬ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺫﻳﻞ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷﺪ ﺧﺎﻧﻢ ﺳﺤﺮ ﻛﻴﺎﻧﻰ ﺵ ﻡ‬ ‫‪ 0083847995‬ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﻭ ﺁﻗﺎﻯ ﺍﺑﻮﺍﻟﻔﻀﻞ ﻛﺎﻇﻤﻰ ﻧﺴﺐ ﺵ ﻡ ‪006122560‬‬ ‫ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻭ ﺁﻗﺎﻯ ﺳﻌﻴﺪ ﻣﻬﺪﻟﻮﺋﻰ ﺵ‪.‬ﻡ ‪ 1533928312‬ﺑﻪ ﺳﻤﺖ‬ ‫ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺑﺮﺍﻯ ﻣﺪﺕ ﻧﺎﻣﺤﺪﻭﺩ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮔﺮﺩﻳﺪﻧﺪ ﻛﻠﻴﻪ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻭ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺑﻬﺎﺩﺍﺭ ﻭ‬ ‫ﺗﻌﻬﺪ ﺁﻭﺭ ﻭ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻋﺎﺩﻯ ﻭ ﺍﺩﺍﺭﻯ ﺑﺎ ﺍﻣﻀﺎ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ )ﺁﻗﺎﻯ ﺍﺑﻮﺍﻟﻔﻀﻞ ﻛﺎﻇﻤﻰ ﻧﺴﺐ‬ ‫( ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻰ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﻣﻬﺮ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﻭ ﻣﺎﺩﻩ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺩﺭ ﺍﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺍﺻﻼﺡ ﮔﺮﺩﻳﺪ ‪.‬‬ ‫‪ / 153931‬ﻡ ﺍﻟﻒ‬ ‫ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﻛﺸﻮﺭ‬ ‫ﺑﺎﺭﻛﺪ ‪ 18427364‬ﺁﮔﻬﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﭘﻴﺸﮕﺎﻣﺎﻥ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺭﻭﺷﻦ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺤﺪﻭﺩ‬ ‫ﺑﻪ ﺵ ﺙ ‪ 430706‬ﻭ ﺵ ﻡ ‪ 14003026591‬ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ‬ ‫ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﻣﻮﺭﺥ ‪ 93/10/20‬ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺫﻳﻞ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷﺪ ﻣﺤﻞ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻪ ﺁﺩﺭﺱ ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺍﻧﻘﻼﺏ‪ ,‬ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺑﻬﺎﺭ ﺟﻨﻮﺑﻰ‪ ,‬ﺑﺮﺝ ﺑﻬﺎﺭ ‪ ,‬ﻃﺒﻘﻪ ‪ 4‬ﻭﺍﺣﺪ ‪ 593‬ﻛﺪ ﭘﺴﺘﻰ ‪1561636553‬‬ ‫ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻳﺎﻓﺖ ﻣﺎﺩﻩ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺩﺭ ﺍﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺍﺻﻼﺡ ﮔﺮﺩﻳﺪ ‪.‬‬ ‫‪ / 153932‬ﻡ ﺍﻟﻒ‬ ‫ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﻛﺸﻮﺭ‬ ‫ﺑﺎﺭﻛﺪ ‪ 18374901‬ﺁﮔﻬﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻮﺍﻥ ﺳﺒﺰ ﻛﻮﻫﺴﺘﺎﻥ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺑﻪ‬ ‫ﺵ ﺙ ‪ 188927‬ﻭ ﺵ ﻡ ‪ 10102309397‬ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻓﻮﻕ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﻣﻮﺭﺥ ‪ 93/08/04‬ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺫﻳﻞ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷﺪ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺍﻋﻀﺎ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺍﺯ ‪ 4‬ﻧﻔﺮ ﺑﻪ‬ ‫‪ 3‬ﻧﻔﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﻣﺎﺩﻩ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺩﺭ ﺍﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺍﺻﻼﺡ ﮔﺮﺩﻳﺪ ‪.‬‬ ‫‪ / 153933‬ﻡ ﺍﻟﻒ‬ ‫ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﻛﺸﻮﺭ‬ ‫ﺑﺎﺭﻛﺪ ‪ 18399189‬ﺗﺎﺳﻴﺲ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻏﻴﺮ ﺗﺠﺎﺭﻯ ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ ﻫﻨﺮﻯ ﻫﻨﺮ ﺣﺮﻛﺖ ﺍﻳﺮﺍﻧﻴﺎﻥ ﺩﺭ‬ ‫ﺗﺎﺭﻳﺦ ‪ 93/11/15‬ﺑﻪ ﺵ ﺛﺒﺖ ‪ 35409‬ﺑﻪ ﺵ ﻡ ‪ 14004714430‬ﺛﺒﺖ ﻭ ﺍﻣﻀﺎ ﺫﻳﻞ ﺩﻓﺎﺗﺮ‬ ‫ﺗﻜﻤﻴﻞ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻛﻪ ﺧﻼﺻﻪ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﺟﻬﺖ ﺍﻃﻼﻉ ﻋﻤﻮﻡ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﻮﺳﺴﻪ‬ ‫ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻯ ﺗﺎﻟﻴﻒ ﺗﺪﻭﻳﻦ ﻣﻘﺎﻻﺕ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﺘﻮﻥ ﻭ ﻛﺘﺎﺏ ﺑﻪ ﺯﺑﺎﻧﻬﺎﻯ ﺧﺎﺭﺟﻰ ﻭ ﻳﺎ ﺑﺎﻟﻌﻜﺲ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ‬ ‫ﺩﺭ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﻯ ﻫﻤﺎﻳﺶ ﺳﻤﻴﻨﺎﺭﻫﺎ ﻭ ﻫﻤﻜﺎﺭﻯ ﺩﺭ ﺑﺮﭘﺎﻳﻰ ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎﻩ ﻭ ﺟﺸﻨﻮﺍﺭﻩ ﻫﺎﻯ ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ‬ ‫ﻫﻨﺮﻯ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﻭ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺩﺭ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﻭ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎﻯ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻭ‬ ‫ﺍﺟﺮﺍ ﻯ ﻃﺮﺡ ﻫﺎﻯ ﭘﮋﻭﻫﺸﻰ ﻭ ﺍﺟﺮﺍﻳﻰ ﺗﺎﺳﻴﺲ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻬﻴﻪ ﻭ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺁﺛﺎﺭ ﺻﻮﺗﻰ ﻭ ﺷﻨﻴﺪﺍﺭﻯ‬ ‫ﻃﺮﺍﺣﻰ ﻭ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﻯ ﺩﻭﺭﻩ ﻫﺎﻯ ﺁﻣﻮﺯﺷﻰ ﻣﻬﺎﺭﺗﻰ ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ ﻫﻨﺮﻯ ﺗﻬﻴﻪ ﻓﻴﻠﻢ ﻫﺎﻯ ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮﻧﻰ‬ ‫ﻭﻳﺪﺋﻮﻳﻰ ﺍﻧﻴﻤﻴﺸﻦ ﻭ ﺭﺍﻳﺎﻧﻪ ﺍﻯ ﺑﻠﻨﺪ ﻭ ﻛﻮﺗﺎﻩ ﺍﻋﻢ ﺍﺯ ﺩﺍﺳﺘﺎﻧﻰ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺁﻣﻮﺯﺷﻰ ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ ﻫﻨﺮﻯ‬ ‫ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻭ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻃﺮﺍﺣﻰ ﻭ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﻧﻈﺎﻡ ﻫﺎﻯ ﺍﻃﻼﻉ ﺭﺳﺎﻧﻰ‬ ‫ﻃﺮﺍﺣﻰ ﺳﺎﻳﺖ ﺑﺎﻧﻜﻬﺎﻯ ﺍﻃﻼﻋﺎﺗﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻫﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎﻯ ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ ﻫﻨﺮﻯ‬ ‫ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺧﺬ ﻣﺠﻮﺯ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎﻯ ﺧﺎﺹ ﻣﺼﻮﺏ ﺍﺯ ﻣﺮﺍﺟﻊ ﺫﻳﺮﺑﻂ ﻭ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﻫﻴﺌﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ‬ ‫ﻣﺠﺎﺯ ﺑﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎﻯ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ‪ .‬ﻣﺪﺕ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺛﺒﺖ ﺑﻤﺪﺕ ﻧﺎﻣﺤﺪﻭﺩ‬ ‫ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻣﺒﻠﻎ ‪ 20/000/000‬ﺭﻳﺎﻝ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﻭﻟﻴﻦ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺁﻗﺎﻯ ﻣﺮﺗﻀﻰ‬ ‫ﻣﺮﺗﻀﻮﻯ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺵ ﻡ ‪ 0490962300‬ﺩﺍﺭﻧﺪﻩ‪ 4/000/000‬ﺭﻳﺎﻝ‬ ‫ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﻪ ﻭ ﻓﺮﺣﻨﺎﺯ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻗﺮﺍﺩﺍﻏﻰ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﻭ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺵ‬ ‫ﻡ ‪ 0057795207‬ﺩﺍﺭﻧﺪﻩ‪ 12/000/000‬ﺭﻳﺎﻝ ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﻪ ﻭ ﻧﻮﺫﺭ ﻣﺮﺗﻀﻮﻯ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ‬ ‫ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺑﻪ ﺵ‪.‬ﻡ ‪ 0053048644‬ﺩﺍﺭﻧﺪﻩ ‪ 4/000/000‬ﺭﻳﺎﻝ ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﻪ‬ ‫ﺑﺮﺍﻯ ﻣﺪﺕ ‪ 5‬ﺳﺎﻝ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮔﺮﺩﻳﺪﻧﺪ ﺩﺍﺭﻧﺪﮔﺎﻥ ﺣﻖ ﺍﻣﻀﺎ ﻛﻠﻴﻪ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻭ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺑﻬﺎﺩﺍﺭ ﻭ ﺗﻌﻬﺪ‬ ‫ﺁﻭﺭ ﺑﺎ ﺍﻣﻀﺎ ﻓﺮﺣﻨﺎﺯ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻗﺮﺍﺩﺍﻏﻰ ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﻭ ﻣﻤﻬﻮﺭ ﺑﻪ ﻣﻬﺮ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ ﻭ ﻫﻨﺮﻯ‬ ‫ﻫﻨﺮ ﺣﺮﻛﺖ ﺍﻳﺮﺍﻧﻴﺎﻥ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻜﺎﺗﺒﺎﺕ ﺑﺎ ﺍﻣﻀﺎ ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ‬ ‫ﺷﺪ ‪ .‬ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﻃﺒﻖ ﺍﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻣﺠﻮﺯ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻭ ﺍﺭﺷﺎﺩ ﺍﺳﻼﻣﻰ ﺑﻪ‬ ‫ﺵ ‪ 75/93/150191‬ﻣﻮﺭﺥ ‪ 93/10/28‬ﺁﮔﻬﻰ ﮔﺮﺩﻳﺪ ‪.‬‬ ‫‪ / 153936‬ﻡ ﺍﻟﻒ‬ ‫ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﻛﺸﻮﺭ‬
‫پنجشنبه ‪ 14‬اسفند ‪ 14 - 1393‬جمادی االول ‪ 5 -1436‬مارس ‪ -2015‬شماره ‪ -173‬پیاپی ‪1491‬‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫معدن‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪28‬‬ ‫رقابت دریا و کویر بر سر فوالد‬ ‫مناطق ویژه اقتصادی ایران همتراز با صحار عمان‬ ‫ايران‪ ،‬يکه‌تاز توليد «يد» در خاورميانه‬ ‫‪5‬‬ ‫از ارزیابی عملکرد ساالنه بخش معدن گزارش می‌دهد‬ ‫تکمیل زنجیر ‌ه تولید و تسهیل امور معدنی‬ ‫حامدش�ایگان‪ -‬گروه معدن‪ :‬عصر سه‌شنبه در نشست‬ ‫ارزیاب��ی عملکرد س��االنه بخش معدن که از س��وی خانه‬ ‫معدن ایران و با حضور جمعی از مس��ئوالن و کارشناسان‬ ‫دول��ت و بخش معدن برگزار ش��د‪ ،‬ضم��ن تاکید بر اینکه‬ ‫تدوی��ن برنامه راهب��ردی باید با نظر کارشناس��ان بخش‬ ‫خصوصی ارائه شود‪ ،‬رکود یک سال گذشته را مانعی برای‬ ‫رش��د اقتصادی معدن دانس��تند‪ ،‬هر چند وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت با تعریف پهنه‌های بزرگ مقیاس‪ ،‬تکمیل‬ ‫زنجیره فوالد‪ ،‬اتوماس��یون اداری‪ ،‬کاداست و‪ ...‬برنامه‌های‬ ‫توسعه این بخش را دنبال کرده است‪.‬‬ ‫افزای��ش بهره‌برداری از مواد معدنی ب��ه منظور تکیه بر‬ ‫توان داخل��ی از برنامه‌هایی بوده که ب��ا آغاز به کار دولت‬ ‫یازدهم برای خروج از رکود اقتصادی و افزایش درآمدهای‬ ‫مل��ی م��ورد تاکید ق��رار گرفته اس��ت‪ .‬از ای��ن رو بخش‬ ‫خصوص��ی نیز همگام با دول��ت در این بخش فعالیت‌های‬ ‫خود را افزایش داد‪.‬‬ ‫‹ ‹توسعه معادن بزرگ مقیاس‬ ‫مع��اون معدنی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در رابطه با‬ ‫برنامه‌ه��ای بخش معدن در یک‌س��ال گذش��ته به‬ ‫گفت‪ :‬معادن بزرگ بر مبنای تناژ و عیار مش��خص شده و‬ ‫به همه بهره‌برداران اعالم شد چه محدوده‌هایی کوچک و‬ ‫چه محدوده‌های بزرگ هستند‪ .‬متاسفانه بخش خصوصی‬ ‫واقع��ی آنگونه که انتظار می‌رفت در پهنه‌ها حضور نیافت‪.‬‬ ‫این مس��ئله در بخش معدن یک ضعف بود شاید به دلیل‬ ‫توان پایین تحمل ریس��ک این س��رمایه‌گذاران در معادن‬ ‫بزرگ اس��ت‪ .‬دلیل دیگر این است که این سرمایه‌گذاران‬ ‫تاکنون محدوده بزرگی را کشف نکرده و باور نداشتند که‬ ‫در اختی��ار آنه��ا گذاش��ته ش��ود که ای��ن مس��ئله باید‬ ‫فرهنگ‌سازی شود‪ .‬به همین دلیل عمده پهنه‌های بزرگ‬ ‫در اختیار شرکت‌های نیمه‌دولتی و بانک‌ها قرار گرفت‪.‬‬ ‫جعفر س��رقینی با بیان اینکه پهنه‌های معدنی در تمام‬ ‫اس��تان‌ها به یک اندازه تعریف نشده‪ ،‬ادامه داد‪ :‬در بعضی‬ ‫از اس��تان‌ها پهنه‌های کوچکتر و زیر ‪ 1000‬کیلومترمربع‬ ‫تعریف ش��ده و مورد اس��تقبال قرار گرفتند‪ .‬با این حال از‬ ‫بعض��ی از این پهنه‌ها معادن ب��زرگ به وجود خواهد آمد‪.‬‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت برای محدوده‌های بزرگ‬ ‫مقیاس با قائل شدن تس��هیالت و‪ ...‬از این سرمایه‌گذاران‬ ‫حمایت می‌کند‪ .‬از طرف دیگر تعیین امتیاز ‪ 200‬برای این‬ ‫از مرحله اکتشاف تا فرآوری را به مورد اجرا‌گذارد‪ .‬واقعیت‬ ‫این اس��ت که به منظور تح��ول در حوزه معدن‪ ،‬نمی‌توان‬ ‫تم��ام انتظارات را از دولت داش��ت بلک��ه بخش خصوصی‬ ‫قادر اس��ت در ای��ن ح��وزه تحول‌آفرین باش��د‪ .‬آمارهای‬ ‫رس��می وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت حاکی اس��ت که‬ ‫ایران ‪ 5400‬معدن فعال دارد که در سال ‪ 1392‬به میزان‬ ‫‪ 420‬میلیون تن مواد معدنی از آنها استخراج کرد‪ .‬ایران از‬ ‫نظر تنوع مواد معدنی دربین ‪ 10‬کشور شاخص جهان جا‬ ‫دارد و از نظر میزان ذخیره شناسایی‌شده جایگاه پانزدهم‬ ‫جهانی را از آن خود ساخته است‪.‬‬ ‫‹ ‹چشم‌انداز روشنی برای سنگ‌آهن نیست‬ ‫محدوده‌ها کمک می‌کند شرکت‌ها در تجمیع تجربیات به‬ ‫س��مت هلدینگ ش��دن حرکت کنند‪ ،‬چراکه فعالیت‌های‬ ‫کوچ��ک مقیاس باید تجمع یابد تا برنام��ه آنها اثرگذاری‬ ‫بیشتری داشته باشد‪.‬‬ ‫او درباره اقدامات اکتش��افی در یک سال گذشته اضافه‬ ‫کرد‪ :‬در اکتش��اف ‪ 200‬هزار کیلومتری س��ازمان ایمیدرو‬ ‫اگر آیین‌نامه در هیات عامل این س��ازمان تصویب شود در‬ ‫مرحله اکتش��افات عمومی و تفصیلی‪ ،‬ایمیدرو می‌تواند با‬ ‫مش��ارکت بخش خصوصی فعالیت‌های خود را انجام دهد‪.‬‬ ‫سال ‪ 93‬از نظر معدنکاران راضی‌کننده بوده گرچه انتظار‬ ‫وزیر و معاونت معدنی بیش از آن اس��ت که در سال آینده‬ ‫دنبال خواهد شد‪.‬‬ ‫س��رقینی با اش��اره به انجام فعالیت‌هایی برای تسهیل‬ ‫امور معدنکاری در کش��ور افزود‪ :‬طرح کاداس��ت از شنبه‬ ‫هفته آینده راه اندازی خواهد شد که پس از ثبت اینترنتی‬ ‫س��رمایه‌گذار باید حضوری مراجعه کند‪ .‬از دیگر اقدامات‬ ‫راه‌اندازی اتوماس��یون اداری اس��ت که س��ال‌ها در بخش‬ ‫مع��دن وجود نداش��ته و هم‌اکنون فعال ش��ده و به دنبال‬ ‫ارتقای سطح آن هس��تیم‪ .‬همچنین در طرح جامع فوالد‬ ‫سرمایه‌گذاران را تشویق کردیم تا فضای خالی این زنجیره‬ ‫تکمیل ش��ود‪ .‬چراکه امس��ال ‪ 8/5‬میلیون تن گندله وارد‬ ‫ش��ده و انتظار می‌رود در سال آینده میزان واردات کاهش‬ ‫یابد‪.‬‬ ‫‹ ‹تدوین راهبرد معدنی با حضور تشکل‌ها‬ ‫نایب‌رییس خانه معدن ایران نیز ش��امگاه سه‌ش��نبه در‬ ‫نشس��ت ارزیابی عملکرد س��االنه بخش معدن که به‌طور‬ ‫مش��ترک با تشکل‌های اقتصادی در هتل الله برگزار شده‬ ‫بود‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬تشکل‌ها در روند فعالیت اقتصادی خود به‬ ‫مسئولیت‌های اجتماعی به ویژه مسئله مهم محیط‌زیست‬ ‫رییس هیات عامل ایمیدرو‪:‬‬ ‫مشکل بازنشستگان فوالد‪ ،‬باید ساختاری حل شود‬ ‫ریی��س هیات عامل ایمیدرو گفت‪ :‬مش��کل پرداخت‬ ‫صندوق بازنشستگان فوالد باید ساختاری حل شود‪.‬‬ ‫‪ ،‬مهدی کرباسیان با بیان این مطلب‬ ‫به گزارش‬ ‫اظهار کرد‪ :‬در دولت قبل‪ ،‬سهام تعدادی از شرکت‌های‬ ‫زیرمجموع��ه ایمی��درو از جمل��ه س��نگ‌آهن مرکزی‪،‬‬ ‫ذوب‌آهن اصفهان‪ ،‬المهدی هرمزآل‪ ،‬زغال‌سنگ کرمان‪،‬‬ ‫ایرالکو و‪ ...‬به صندوق بازنشس��تگان فوالد و پس از آن‬ ‫هم این صندوق ب��ه وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی‬ ‫واگذار ش��د‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬دولت فعلی در مهر ‪ 92‬این‬ ‫تصمی��م را تنفیذ کرد که براس��اس آن حدود ‪ 12‬هزار‬ ‫میلی��ارد تومان از ام��وال دولت در قال��ب رد دیون به‬ ‫صندوق کمک ش��د تا این صندوق بتواند تعهدات خود‬ ‫را در قبال بازنشستگان و بیمه‌شدگان انجام دهد‪.‬‬ ‫رییس هیات عامل ایمیدرو با اش��اره به مشکل تاخیر‬ ‫در پرداخت مطالبات بازنشستگان فوالد گفت‪ :‬مشکالت‬ ‫صندوق بازنشس��تگی فوالد تا زمانی که به‌شکل اصولی‬ ‫و ن��ه از طریق واگ��ذاری و فروش اموال و در نهایت جز‬ ‫ب��ا ایجاد تعادل بین هزین��ه و درآمد صندوق قابل حل‬ ‫نیست و به همین شکل تداوم خواهد یافت‪ ،‬گفت‪ :‬اکنون‬ ‫میزان پرداختی بیمه‌ش��دگان صندوق به س��مت صفر‬ ‫سوق می‌یابد و اعضای آن یا بازنشستگی پیش از موعد‬ ‫گرفته‌اند یا بازنشسته ش��ده‌اند بنابراین منابع صندوق‬ ‫کاهش یافته و این مس��ئله باعث نبود تعادل در هزینه‬ ‫و درآمدهای صندوق ش��ده اس��ت‪ .‬وی اظهار کرد‪ :‬اگر‬ ‫تعداد بیمه‌ش��دگان صندوق بازنشستگی فوالد افزایش‬ ‫نیابد یا این صندوق در یکی از صندوق‌های بازنشستگی‬ ‫موجود کشور ادغام نش��ود‪ ،‬مشکل آن با پرداخت پول‬ ‫و در قالب واگذاری‌ها حل نخواهد ش��د‪1200 .‬میلیارد‬ ‫تومان برای واحدهای احیای مستقیم طرح‌های فوالدی‬ ‫تزریق شد‪ .‬رییس هیات عامل ایمیدرو گفت‪ :‬واحدهای‬ ‫احیای مستقیم طرح‌های فوالدی از سال ‪ 94‬به تدریج‬ ‫وارد مرحله راه‌اندازی می‌شوند‪ .‬کرباسیان گفت‪ :‬در سال‬ ‫جاری‪ 1200 ،‬میلیارد تومان در بخش احیای مستقیم‬ ‫طرح‌های فوالدی تزریق ش��ده و پیش‌بینی می‌شود‪3 ،‬‬ ‫تا ‪ 4‬واحد احیای مستقیم در سال آینده به بهره‌برداری‬ ‫برس��د‪ .‬رییس هی��ات عامل ایمیدرو خاطرنش��ان کرد‪:‬‬ ‫گش��ایش اعتب��ار ‪ 7‬طرح فوالدی انجام ش��ده و هیاتی‬ ‫برای روان‌س��ازی مبادالت مالی به چین اعزام می‌شوند‬ ‫تا طرح‌ها در موعد مقرر راه‌اندازی شوند‪.‬‬ ‫توجه جدی دارند‪ .‬امروز راهبرد اصلی کش��ور در چارچوب‬ ‫سیاست اقتصاد مقاومتی گذر از تحریم است که معدن به‬ ‫عن��وان مهم‌ترین بخش می‌تواند به ایف��ای نقش بپردازد‪.‬‬ ‫در واقع سیاس��ت‌ها و برنامه‌ه��ای دولت یازدهم فضاهایی‬ ‫را برای ورود س��رمایه ب��زرگ در بخش معدن فراهم کرده‬ ‫ام��ا همچنان برای ایجاد احس��اس امنیت و جلب و جذب‬ ‫سرمایه‌ها به این بخش باید تالش کرد‪.‬‬ ‫محمدرض��ا بهرامن گفت‪ :‬تدوین راهبرد الزم برای هدایت‬ ‫سرمایه‌های بزرگ بخش خصوصی به سمت بخش معدن‬ ‫یک نیاز اس��ت و هنگامی که سرمایه‌گذار احساس امنیت‬ ‫کند‪ ،‬وارد این عرصه می‌ش��ود‪ .‬از این‌رو پیشنهاد تشکیل‬ ‫یک تیم منسجم و متش��کل از تمام صاحب‌نظران جامعه‬ ‫معدنی کش��ور با مطالعه دقیق الگوه��ای موفق در جهان‬ ‫معدن و معدنکاری‪ ،‬سند راهبرد توسعه معدنی که قابلیت‬ ‫اجرایی داش��ته باش��د را برای س��ال ‪ 1394‬مدون سازند‪.‬‬ ‫امروز نقش تش��کل‌ها را در عرصه‌ه��ای مختلف اقتصادی‬ ‫باید جدی گرفت و از نظرات آنها در تدوین سند مزبور باید‬ ‫بهره‌گی��ری ش��ود زی��را با ارائ��ه آمار و اطالع��ات صحیح‬ ‫می‌توانند مشاور دولت‌ها در پیاده‌سازی نقشه راه باشند‪.‬‬ ‫وی تصری��ح کرد‪ :‬بخش خصوصی کش��ور ب��ا توجه به‬ ‫توانمندی و عالقه‌مندی که دارد در معادن بزرگ می‌تواند‬ ‫منش��أ اثر باشد و در کشورهای منطقه نیز عملیات معدنی‬ ‫یک عض��و هیات‌مدیره خانه معدن‬ ‫ایران درباره فعالیت‌های معدنی در‬ ‫گفت‪ :‬در‬ ‫یک س��ال اخیر به‬ ‫س��ال ‪ 93‬وضعی��ت بخ��ش معدن‬ ‫خیل��ی خوب نب��ود به‌ط��وری که‬ ‫بس��یاری از معادن به دلیل رک��ود و کاهش قیمت جهانی‬ ‫مواد معدنی بسته ش��دند‪ .‬درواقع توسعه در معدن آنگونه‬ ‫که انتظ��ار می‌رفت اتفاق نیفتاد مگر اینکه در س��ال ‪94‬‬ ‫دولت ب��ا توجه ب��ه برنامه‌ه��ای تش��کل‌ها و انجمن‌های‬ ‫خصوص��ی به ارتقای بخش معدن کمک کرده و فضایی را‬ ‫برای بهبود تولیدات مواد معدنی فراهم کند‪ .‬گرچه با توجه‬ ‫ب��ه قیمت‌های جهانی که پیش‌بینی س��یر صعودی ندارد‬ ‫شاید کمتر این اتفاق بیفتد‪.‬‬ ‫بهرام شکوری با اش��اره به وضعیت تولید سنگ‌آهن در‬ ‫کشور گفت‪ :‬چش��م‌انداز خیلی روشنی برای سنگ‌آهن با‬ ‫توجه به شرایط جهانی و نرخ رشد اقتصادی چین نیست و‬ ‫پیش‌بینی‌ها برای س��ال ‪2017‬م این است که بهبود اتفاق‬ ‫بیفتد‪.‬‬ ‫او درب��اره برنامه‌های دول��ت در رونق بخش معدن برای‬ ‫س��ال آینده کشور تصریح کرد‪ :‬بخشی از ارتقای معدن به‬ ‫برنامه‌های دولت و ارتباط آن با بهبود وضعیت مناس��بات‬ ‫کشور‌های خارجی وابسته است که خوشبختانه مذاکرات‬ ‫‪ 5+1‬به سمت و سویی سوق پیدا می‌کند که ندای مثبتی‬ ‫می‌دهد‪ .‬به هرحال بنگاه‌ها باید در تمام مراحل استخراج‪،‬‬ ‫‌اکتشاف و فرآوری تالش کنند تا بخشی از این سرمایه‌ها را‬ ‫در این حوزه‌ها فعال کنیم و دولت نیز می‌تواند تسهیالتی‬ ‫را ایج��اد کند به‌طوری که قوانین و مق��ررات آیین‌نامه‌ها‬ ‫را به نحوی تصویب کند که هیچ طنابی به دس��ت و پای‬ ‫معدنکاران نباشد تا بتوانند اوضاع و شرایط تولید را بهبود‬ ‫بخش��ند‪ .‬مجلس بای��د قوانینی را وضع کند که در س��ایه‬ ‫آن تنها نگاه درآمدی به حوزه معدن نباش��د و اجازه دهد‬ ‫معدن توسعه پیدا کند و بعد از آن درآمد حاصل شود‪ .‬اگر‬ ‫این ن��گاه در حوزه معدن در مجلس و دولت ایجاد ش��ود‬ ‫می‌توان گام‌های موثری را در این حوزه برداشت‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران پیشنهاد کرد‬ ‫ایجاد مرکز خدمات پس از فروش ماشین‌آالت معدنی‬ ‫بالروس در کرمان‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ملی صنایع مس ایران با اشاره‬ ‫ب��ه فعالیت‌های گس��ترده معدنی در کرم��ان و یزد‬ ‫به وزی��ر صنایع بالروس پیش��نهاد داد تا یک مرکز‬ ‫خدم��ات پس از فروش ماش��ین‌آالت معدنی در این‬ ‫منطقه ایجاد شود‪.‬‬ ‫به گ��زارش بورس ‪ ،24‬ویتالی میخایلوویچ ووک ‪-‬‬ ‫وزیر صنایع بالروس ‪ -‬در راس یک هیات اقتصادی به‬ ‫همراه سفیر این کشور در ایران‪ ،‬با احمد مرادعلیزاده‬ ‫دیدار کردند‪.‬‬ ‫مرادعلیزاده در این دیدار با اشاره به برنامه توسعه‬ ‫ش��رکت مل��ی صنایع مس ای��ران با ه��دف افزایش‬ ‫ظرفی��ت تولید به ‪ 400‬هزار تن مس محتوا در چند‬ ‫س��ال آینده‪ ،‬گفت‪ :‬شرکت مس به این منظور حدود‬ ‫‪ 2‬میلیارد یورو سرمایه‌گذاری خواهد کرد که فرصت‬ ‫مناسبی برای همکاری با شرکت‌های خارجی است‪.‬‬ ‫وی با اش��اره ب��ه وجود معادن مس و س��نگ‌آهن‬ ‫در اس��تان کرم��ان و ی��زد گف��ت‪ :‬تعداد زی��ادی از‬ ‫ماشین‌آالت معدنی س��اخت بالروس در این منطقه‬ ‫توس��ط ش��رکت‌های مختل��ف و در مع��ادن مس و‬ ‫سنگ‌آهن مشغول به‌کار است که پیشنهاد می‌کنیم‬ ‫طرف بالروسی برای توس��عه همکاری‌ها‪ ،‬مرکز ارائه‬ ‫خدمات پس از فروش در منطقه کرمان یا رفسنجان‬ ‫ایجاد کند‪.‬‬ ‫ویتالی میخایلوویچ ووک‪ ،‬وزیر صنایع بالروس نیز‬ ‫در این دیدار ضمن استقبال از پیشنهاد شرکت ملی‬ ‫صنایع مس ایران‪ ،‬بر گسترش همکاری‌ها تاکید کرد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه بالروس کش��وری اس��ت که در‬ ‫زمینه منابع طبیعی و معادن دارای محدودیت است‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬بالروس صاح��ب دانش فنی در بس��یاری از‬ ‫رش��ته‌ها و تجهیزات صنعتی است که آمادگی دارد‬ ‫در این زمینه با ش��رکت‌های ایران��ی همکاری کند‪.‬‬ ‫همچنین این کشور سازنده الکتروموتورهای صنعتی‬ ‫است که در فرآیند ساخت آنها نیازمند مس است‪.‬‬ ‫وی با استقبال از پیشنهاد مدیرعامل شرکت مس‬ ‫برای ایجاد مرکز خدمات پس از فروش ماشین‌آالت‬ ‫معدنی در کرمان‪ ،‬خواستار ارائه پیش‌نویس این طرح‬ ‫از سوی شرکت مس شد‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫رشد کمی و کیفی‬ ‫بخش معدن‬ ‫عباسعلی ایروانی‬ ‫مدیرکل نظارت بر امور معدنی وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫رشد بخش معدن از دو جنبه کمی و کیفی حائز‬ ‫اهمیت است‪ .‬در بخش کمی آمار استخراج و تولید‬ ‫موردنظر است که ش��اهد افزایش رشد تولید مواد‬ ‫معدنی و ایجاد واحدهای صنایع معدنی به ویژه در‬ ‫بخش فوالد بوده‌ایم‪ .‬در جنبه کیفی بخش نظارت‬ ‫بر مسائل ایمنی و فنی مدنظر بوده که تقویت شده‬ ‫و دانش فنی و مهندسی ارتقا یافته است‪ .‬براساس‬ ‫آخرین آم��ار در ش��رکت‌کنندگان انتخابات نظام‬ ‫مهندس��ی معدن که امسال برگزار شد‪ ،‬رشدی ‪40‬‬ ‫درصدی داشتیم‪.‬‬ ‫در واگذاری‌ها و اصل ‪ 44‬که سیاس��ت درس��تی‬ ‫اس��ت‪ ،‬در برخ��ی از بخش‌های معدن به درس��تی‬ ‫عمل نش��ده و منجر به تعطیلی آنها ش��ده اس��ت‪.‬‬ ‫به همین دلیل روش‌ه��ای واگذاری در این بخش‬ ‫مهم اس��ت‪ .‬در معادن زغال‌س��نگ نیز توان فنی و‬ ‫مهندس��ی اهمیت بیش��تری دارد و معادنی موفق‬ ‫خواهند بود که این نکات را رعایت کنند‪.‬‬ ‫در بخش اکتش��اف عناصر خاص همچون عناصر‬ ‫نادر بخ��ش خصوصی و دانش��گاه در حال فعالیت‬ ‫هس��تند ام��ا اگر ای��ن عناصر شناس��ایی ش��وند‪،‬‬ ‫اس��تحصال و جدای��ی از باطله‌های آنه��ا نیازمند‬ ‫فناوری روز اس��ت که در حال حاضر مشکالتی در‬ ‫ای��ن بخش وجود دارد و بای��د برای رفع آن تالش‬ ‫شود‪ .‬همچنین در بخش ایمنی نکات مورد نیاز به‬ ‫معدن��کاران یادآوری ش��ده و از آنجایی که ممکن‬ ‫اس��ت منجر به حادثه و آسیب ش��ود‪ ،‬زمانی برای‬ ‫رف��ع آن تعیین ش��ده که اگر برطرف ش��ود اجازه‬ ‫فعالیت دوباره به معادن داده می‌ش��ود‪ .‬به عبارتی‬ ‫حوادث معدنی در یک سال گذشته نزدیک به ‪40‬‬ ‫درصد در مقایس��ه با س��ال‌های قبل کاهش یافته‬ ‫اس��ت‪ .‬در این زمینه به معدنکاران زغال‌س��نگ در‬ ‫بخش آماده‌س��ازی تجهیزات ایمنی و ماشین‌آالت‬ ‫تسهیالت ارائه ش��ده و مانورهای ایمنی به صورت‬ ‫پیوسته انجام شد تا در نهایت کاهش آسیب‌ها را به‬ ‫همراه داشته باشد‪ .‬هم‌اکنون ارتقای ایمنی معادن‬ ‫ب��زرگ و کوچک در دس��ت اجراس��ت‪ ،‬در معادن‬ ‫بزرگ ایمنی را راحت‌تر می‌توان موردبررس��ی قرار‬ ‫داد زی��را در این معادن س��اختارهای ایمنی وجود‬ ‫دارد اما در معادن کوچک وجود ندارد‪.‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫بخش خصوصی توانمند‬ ‫می‌تواند بهره‌وری معادن را‬ ‫ارتقا دهد‬ ‫اس��تاد دانش��گاه عالم��ه‬ ‫طباطبایی گفت‪ :‬برخورد علمی‬ ‫و کارشناسی با مشکالت بخش‬ ‫مع��دن‪ ،‬افزایش بهره‌وری را به‬ ‫دنبال دارد‪.‬‬ ‫‪ ،‬مهدی‬ ‫ب��ه گ��زارش‬ ‫پازوکی با بیان این مطلب و با اشاره به پایین بودن‬ ‫بهره‌وری در اقتصاد ایران اظهار کرد‪ :‬برای افزایش‬ ‫به��ره‌وری در حوزه‌ه��ای اقتص��ادی مانند بخش‬ ‫مع��دن و صنایع معدنی‪ ،‬باید روش‌های س��نتی را‬ ‫کن��ار گذاش��ت و در دو حوزه «نیروی انس��انی» و‬ ‫«س��رمایه»‪ ،‬از دانش و دس��تاوردهای بشری نوین‬ ‫به‌ویژه فناوری‌های جدید بومی شده استفاده بهینه‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬در تفکر س��نتی‪ ،‬بهره‌وری جایی‬ ‫ن��دارد و نمی‌ت��وان هزینه‌ه��ا را در تولید محصول‬ ‫کاهش داد‪ .‬استاد دانشگاه عالمه طباطبایی با اشاره‬ ‫به اینکه بخش معدن ایران به دلیل برخورداری از‬ ‫منابع غنی خدادادی و موقعیت سوق‌الجیش��ی‪ ،‬در‬ ‫صورت برخورد علمی و کارشناسی‪ ،‬آینده مطلوبی‬ ‫خواهد داش��ت‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬برای ارتقای بهره‌وری‬ ‫در ای��ن بخ��ش‪ ،‬باید ب��ا مولفه‌های نی��روی کار و‬ ‫س��رمایه به شکل علمی و کارشناسی برخورد و در‬ ‫عین حال‪ ،‬از فناوری‌های روز دنیا نیز استفاده کرد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬سطح علمی و تحصیالت دانشگاهی‬ ‫نیروی انسانی در سال‌های پس از انقالب در حوزه‬ ‫معدن باال رفته و در صورت س��اماندهی و استفاده‬ ‫بهینه از آن‪ ،‬می‌توان بخش��ی از درآمدهای کشور‬ ‫و اش��تغالزایی جوانان را با توسعه این حوزه تامین‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫به گفت��ه پازوکی‪ ،‬معادن بای��د در اختیار بخش‬ ‫خصوصی توانمن��د قرار گیرد تا ب��ا تمرکز فعاالن‬ ‫متخص��ص این بخش بر روش‌ه��ای بهینه‪ ،‬نوین و‬ ‫درنتیجه افزایش به��ره‌وری در بخش‌های مختلف‬ ‫اس��تخراج تا تولید محصول‪ ،‬این بخش در مس��یر‬ ‫توسعه واقعی قرار گیرد‪.‬‬
‫یادداشت‬ ‫بندبازي «روي»‬ ‫بر طناب‬ ‫اقتصاد جهاني‬ ‫مهدي کوهي‬ ‫مديرعامل شرکت توسعه معادن‬ ‫روي ايران‬ ‫رون��د تقاض��اي جهان��ي روي در آين��ده بهبود‬ ‫خواهد يافت‪ .‬نگاهي به گذش��ته نشان مي‌دهد در‬ ‫‪ 10‬س��ال گذش��ته روند قيمت روي بسيار مطلوب‬ ‫و قابل‌توجه بوده و باوجود نوس��انات قيمت نفت و‬ ‫کاني‌هايي مانند مس و سنگ آهن‪ ،‬که اوضاع خوبي‬ ‫ندارن��د همواره رو به باال حرکت کرده اس��ت‪ .‬البته‬ ‫در س��ال‌های اخير ممکن است تحت تاثير کاهش‬ ‫قيمت‌هاي ناش��ي از رکود جهان��ي‪ ،‬افزايش نيافته‬ ‫باش��د و فراز و فرودهاي اندکي را تجربه کرده باشد‬ ‫اما توانسته خود را نگه‌دارد‪ .‬موجودي انبارهاي روي‬ ‫در دنيا به ش��دت درحال کاهش اس��ت و داستان‬ ‫دامپينگ که در گذشته تهديدي براي ما محسوب‬ ‫مي‌ش��د رو به نزول اس��ت و ديگر ج��زو تهديد‌ها‬ ‫به‌شمار نمي‌رود‪.‬‬ ‫پيش‌بيني مي‌شود در سال‌هاي آينده نيز برخالف‬ ‫بس��ياري از م��واد معدني ک��ه آينده روش��ني در‬ ‫بو‌کار و توسعه در رشته خود نمي‌بينند‪ ،‬اوضاع‬ ‫کس ‌‬ ‫و احوال اين رش��ته بس��يار خوب ب��وده و مي‌تواند‬ ‫به عنوان يکي از مزيت‌ه��اي انکارناپذير در اقتصاد‬ ‫مقاومتي باشد‪.‬‬ ‫ام��ا درب��اره اينکه مع��ادن مي‌توانن��د جايگزين‬ ‫نفت باش��ند معتقدم درب��اره ف��والد‪ ،‬آلومينيوم و‬ ‫مس به عنوان ظواهر بومي‌س��ازي ازس��وي دولت‬ ‫س��رمايه‌گذاري‌هاي زي��ادي انجام ش��ده به‌طوري‬ ‫ک��ه براي راه‌ان��دازي فوالد مبارک��ه در زمان خود‪،‬‬ ‫يک س��تاد راهبردي تش��کيل ش��د که رييس آن‪،‬‬ ‫رييس‌جمه��وري ب��ود و روس��اي بان��ک مرکزي و‬ ‫رييس کل گمرک براي پروژه‌هاي بزرگ اينچنيني‬ ‫تصميم‌گيري مي‌کردند اما امروزه اين‌کار به بخش‬ ‫خصوصي واگذار شده است‪.‬‬ ‫بنابراين براي اينکه بتوانيم معادني در سطح نفت‬ ‫داش��ته باش��يم که درآمد آن بتواند جايگزين نفت‬ ‫شود و شاهد پيشرفتي در بخش معدن باشيم‪ ،‬نه به‬ ‫اندازه اختيارات رييس‌جمهوري يا رييس کل بانک‬ ‫مرکزي ولي در حدي که الزم اس��ت به انجمن‌ها و‬ ‫تشکل‌ها اختيارات و قدرت اجرايي بدهيم‪ .‬برخالف‬ ‫م��س و فوالد‪ ،‬بخش عم��ده‌اي از فعاليت در حوزه‬ ‫س��رب و روي در اختي��ار بخش خصوصي اس��ت و‬ ‫توجه دولت به تشکل‌ها و انجمن‌هاي سرب و روي‬ ‫مي‌تواند کم��ک زيادي به اين معادن بکند تا نقش‬ ‫خود را در اقتصاد مقاومتي ايفا کنند‪.‬‬ ‫اين بخش اس��تعداد اين را دارد که سطح اشتغال‬ ‫را حفظ کرده و با پروژه‌هاي جديد ظرفيت توليد را‬ ‫باال برده و به دنبال آن اشتغالزايي کند‪.‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫بهره‌برداري از ‪ 40‬معدن‬ ‫در خراسان‌رضوي‬ ‫ريي��س س��ازمان صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت‬ ‫خراس��ان‌رضوي گفت‪ :‬در ‪ ۱۱‬ماه امسال ‪ ۴۰‬معدن‬ ‫ب��ا ‪ ۵‬ميلي��ون تن ذخي��ره در خراس��ان‌رضوي به‬ ‫بهره‌برداري رسيد‪.‬‬ ‫به گزارش ماي��ن نيوز‪ ،‬راضي��ه عليرضايي اظهار‬ ‫کرد‪ :‬در ‪ 11‬ماه امس��ال ‪ 40‬مع��دن جديد با ‪523‬‬ ‫ميليون تن ذخيره مواد معدني با ‪ 162‬ميليارد ريال‬ ‫س��رمايه‌گذاري بخش خصوصي در خراسان‌رضوي‬ ‫بهره‌ب��رداري ش��د‪ .‬وي گفت‪ :‬م��واد معدني معادن‬ ‫فوق ش��امل تراورتن‪ ،‬خاک صنعتي‪ ،‬س��نگ آهک‪،‬‬ ‫نو‌ماسه‪،‬‬ ‫سنگ الشه‪ ،‬گچ خاکي‪ ،‬مرمر‪ ،‬مرمريت‪ ،‬ش ‌‬ ‫منگنز‪ ،‬بنتونيت‪ ،‬س��نگ‌آهن‪ ،‬خاک رس‪ ،‬کروميت‪،‬‬ ‫باريت‪ ،‬سيليس‪ ،‬کائولن و سنگ نمک صنعتي است‪.‬‬ ‫بيکاري ‪ 50‬درصدي‬ ‫فارغ‌التحصيالن معدن‬ ‫عضو کميته دانشجويي معدن با اشاره به بيکاري‬ ‫بخش عمده‌اي از فارغ‌التحصيالن بخش معدن در‬ ‫کشور تصريح کرد‪ :‬براساس آخرين آمار مرکز آمار‬ ‫موسس��ه پژوهش‌هاي وزارت علوم از سال ‪1385‬‬ ‫تا ‪ 1391‬در مقطع کارداني ‪ 6921‬نفر و در مقطع‬ ‫کارشناس��ي ‪ 4420‬نفر در رش��ته معدن تحصيل‬ ‫کرده‌اند اما بخ��ش اندکي از آنها توانس��ته‌اند در‬ ‫رش��ته مرتبط با تحصيالت خود ج��ذب بازار کار‬ ‫شوند‪.‬‬ ‫به گزارش ايس��نا‪ ،‬دارابي در نشستي اظهار کرد‪:‬‬ ‫اين ميزان براس��اس برآوردها کمت��ر از ‪ 50‬درصد‬ ‫تعداد دانش آموختگان بخش‌هاي معدني اس��ت و‬ ‫اين طبيعي است که براي توسعه بخش معدن نياز‬ ‫به برنامه‌ريزي دقيق و استفاده از نيروي کار توانمند‬ ‫وجود دارد تا به کارشناس��ان خارجي در اين رشته‬ ‫نيازي وجود نداشته باشد‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫صنایع معدنی‬ ‫پنجشنبه ‪ 14‬اسفند ‪ 14 - 1393‬جمادی االول ‪ 5 -1436‬مارس ‪ -2015‬شماره ‪ -173‬پیاپی ‪1491‬‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫از مزایای جانمای مناسب در احداث کارخانه‌های فوالدی گزارش می‌دهد‬ ‫رقابت دریا و کویر برسر فوالد‬ ‫محبوب�ه ناطق‪-‬گ�روه مع�دن‪ :‬بع��د از‬ ‫رونمای��ی از ط��رح جامع فوالد و مش��خص‬ ‫شدن سواحل جنوبی کشور به‌عنوان بهترین‬ ‫گزین��ه جانمای��ی در اح��داث کارخانه‌های‬ ‫فوالدی‪ ،‬برخی از کارشناس��ان و نمایندگان‬ ‫مجلس نسبت به این موضوع واکنش نشان‬ ‫داده و معتق��د بودند که در ایجاد کارخانه و‬ ‫واحدهای فرآوری زنجی��ره فوالد از آنجایی‬ ‫ک��ه تامین م��واد اولیه از مع��ادن مهم‌ترین‬ ‫بخش را تش��کیل داده و فاصله کارخانه‌ها از‬ ‫معادن مستلزم هزینه حمل‌ونقل برای تامین‬ ‫مواد اولیه اس��ت‪ ،‬بنابراین اح��داث کارخانه‬ ‫ف��رآوری در کنار مع��ادن از صرف اقتصادی‬ ‫بیش��تری برخوردار بوده و ب��ه جای انتقال‬ ‫کارخانه بهتر اس��ت نس��بت به تامین سایر‬ ‫زیرس��اخت‌های الزم همچ��ون آب‪ ،‬انرژی و‬ ‫بس��تر حمل‌ونق��ل محص��والت تولیدی به‬ ‫محل مصرف اقدام کرد‪ .‬البته این اظهارنظر‬ ‫در حالی از س��وی برخ��ی از گروه‌ها مطرح‬ ‫می‌ش��ود که کارشناس��ان و فع��االن حوزه‬ ‫ف��والد کش��ور معتقدند اح��داث پروژه‌های‬ ‫فوالدی در مناطق کویری‪ ،‬اقدامی در جهت‬ ‫منافع منطقه‌ای اس��ت و قرارگیری کارخانه‬ ‫ف��والدی در نزدیک��ی مناب��ع آب و انرژی و‬ ‫همچنین دسترس��ی آس��ان به آب‌های آزاد‬ ‫به‌منظ��ور بهره‌گیری از مب��ادالت تجاری با‬ ‫س��ایر کش��ورها از مزیت باالی��ی برخوردار‬ ‫اس��ت‪ ،‬به گونه‌ای که مزیت‌ه��ای اقتصادی‬ ‫زیرساخت‌های تولید هزینه‌های اندک تامین‬ ‫مواد اولیه را پوشش خواهد داد‪.‬‬ ‫‹ ‹ فوالدسازی در استان‌های معدن‌خیز‬ ‫به‌صرفه‌تر است‬ ‫محمدرض��ا تاب��ش‪،‬‬ ‫نماین��ده اردکان در‬ ‫مجل��س ش��ورای‬ ‫اس�لامی یک��ی از‬ ‫نمایندگانی اس��ت که‬ ‫ب��ر حض��ور فوالدس��ازی در اس��تان‌های‬ ‫معدن‌خیز تاکید می‌کند‪ .‬شهرستان اردکان‬ ‫یکی از شهرهای شمالی استان یزد است که‬ ‫س��ایت‌های معدنی بزرگی مانند سنگ‌آهن‬ ‫چادرملو را در خود دارد‪.‬‬ ‫ب��ر حض��ور‬ ‫وی در گفت‌وگ��و ب��ا‬ ‫فوالدسازی در اس��تان‌های معدنخیز تاکید‬ ‫می‌کند و می‌گوید‪ :‬تولید فوالد در استان‌های‬ ‫دارای معادن س��نگ‌آهن به‌صرفه‌تر از تولید‬ ‫فوالد در اس��تان‌های همجوار دریاست‪ .‬وی‬ ‫با اش��اره به اینکه تولید ف��والد در کنار دریا‬ ‫ممکن اس��ت صرفه اقتصادی داش��ته باشد‬ ‫اما مشکالت محیط‌زیس��تی زیادی را ایجاد‬ ‫می‌کن��د‪ ،‬می‌افزای��د‪ :‬طرح جام��ع فوالد در‬ ‫حالی بر بهتری��ن جانمایی طرح‌های جدید‬ ‫فوالد در س��واحل جنوبی تاکید می‌کند که‬ ‫وجود فوالدس��ازی در کنار دریا مش��کالت‬ ‫محیط‌زیس��تی بس��یار زی��ادی نس��بت به‬ ‫پروژه‌های فوالدی کنار معادن دارند و بر این‬ ‫موضوع نه در مقام یک نماینده مجلس برای‬ ‫تامین دیدگاه‌های منطقه‌ای‪ ،‬بلکه با استناد‬ ‫به دالیل فنی و زیس��ت‌محیطی تاکید دارم‪.‬‬ ‫وی که دکترای تخصصی محیط‌زیست دارد‪،‬‬ ‫اضافه می‌کند‪ :‬انتق��ال طرح‌های فوالدی را‬ ‫از منظر اقتصادی مورد بررس��ی قرار دادیم‬ ‫و به این نتیجه رس��یدیم ک��ه انتقال آب به‬ ‫پروژه‌های فوالدی در کویر یک‌س��وم هزینه‬ ‫انتقال سنگ‌آهن به جنوب است‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینک��ه اح��داث پروژه‌های‬ ‫ف��والدی در کن��ار دریا س�لامت م��ردم را‬ ‫ب��ه خطر می‌ان��دازد‪ ،‬ادامه می‌ده��د‪ :‬از نظر‬ ‫زیس��ت‌محیطی نیز دپوی باطله‌های معدنی‬ ‫احمد دنیانور‪ :‬به‌طور‬ ‫اصولی تمام واحدهای‬ ‫فوالدسازی دنیا در کنار‬ ‫آب احداث می‌شوند‬ ‫چون آب نقش مهم و‬ ‫تعیین‌کننده‌ای در تولید‬ ‫فوالد دارد‬ ‫در محل معدن بس��یار مناس��ب‌تر است‪ ،‬در‬ ‫حالی ک��ه باطله‌های معدن��ی را در صورت‬ ‫ف��رآوری در کنار دریا در کج��ا می‌خواهند‬ ‫دفن یا دپو کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹تامینآبمهم‌ترینفاکتورفوالدسازی‬ ‫دنیان��ور‪،‬‬ ‫احم��د‬ ‫مدیرعام��ل ف��والد‬ ‫جن��وب نی��ز در‬ ‫گفت‌وگ��و ب��ا‬ ‫درباره مزیت اقتصادی‬ ‫اح��داث کارخانه‌های ف��والدی در کنار دریا‬ ‫می‌گوی��د‪ :‬به‌ط��ور اصولی تم��ام واحدهای‬ ‫فوالدسازی دنیا در کنار آب احداث می‌شوند‬ ‫چ��ون آب نقش مه��م و تعیین‌کننده‌ای در‬ ‫تولید فوالد دارد‪.‬‬ ‫وی اضافه می‌کند‪ :‬دو فاکتور اساس��ی در‬ ‫تشويق شرکت‌هاي معدني به خروج از خام فروشي‬ ‫اگر منظور از طراحي اين پيشنهاد اين بوده که‬ ‫حق��وق دولت را اخ��ذ کنند و به آنچ��ه از آن به‬ ‫عنوان انفال یاد می‌ش��ود‪ ،‬عوارضي وضع شود در‬ ‫قانون معدن نيز اين نکته ذکر ش��ده به اين نحو‬ ‫که حقوق دولتي که همه ساله در وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تج��ارت در چارچوب مصوبات ش��وراي‬ ‫عال��ي معادن تصوي��ب و ابالغ مي‌ک��رد‪ ،‬زير نظر‬ ‫سازمان‌هاي صنايع اس��تان از تمام معادن کشور‬ ‫به‌ويژه معادن ش��ناخته شده که فعاليت جدي و‬ ‫بزرگ داشتند‪ ،‬وصول مي‌شد‪.‬‬ ‫دريافت حق انتفاع از اساس محل اشکال است‬ ‫اما آنچه که به تصويب رس��يده بهتر و شفاف‌تر از‬ ‫مصوبه سال گذشته است‪.‬‬ ‫به گزارش س��نا‪ ،‬محمد جالل‌مآب‪ ،‬مدير عامل‬ ‫شرکت معدني گل گهر با بيان مطلب فوق درباره‬ ‫مزاياي مصوبه جديد نماين��دگان مجلس درباره‬ ‫ع��وارض بهره مالکانه ش��رکت‌هاي معدني گفت‪:‬‬ ‫در اي��ن قانون پايه ع��ددي کاهش پيدا کرد و در‬ ‫حقيقت به س��مت عددي منطقي پيش رفت که‬ ‫در آن ‪ 30‬درصد فروش به ‪ 25‬درصد فروش تنزل‬ ‫يافت و در زنجيره توليد اين عدد را لحاظ کردند‬ ‫که هر ش��رکتي که ماده خام معدن��ي را به ماده‬ ‫فرآوري ش��ده تبديل کند‪ ،‬مي‌تواند کمتر از اين‬ ‫درصدهاي ذکر شده پرداخت کند‪.‬‬ ‫وي ادام��ه داد‪ :‬ب��ا درج اي��ن فرص��ت‪ ،‬در‌واقع‬ ‫شرکت‌ها را تشويق کردند که به جاي خام‌فروشي‬ ‫در ح��وزه معدني‪ ،‬تاسيس��ات و س��از و کارهايي‬ ‫فرآوري ايجاد کنند تا ماده معدني با ارزش‌افزوده‬ ‫باالتري را توليد کنند‪.‬‬ ‫جالل‌مآب خاطرنش��ان س��اخت‪ :‬در اين قانون‬ ‫پيش‌بيني شده که از کنسانتره ‪ 21/5‬درصد و از‬ ‫گندله ‪ 18‬درصد عوارض اخذ شود اما ديگر مزيت‬ ‫اين طرح اين بود که فعاليت‌هاي معدني توس��عه‬ ‫ياب��د و س��رمايه‌گذاري‌هاي جديد در اين صنعت‬ ‫انجام شود که به همين ترتيب‪ ،‬به ازاي ‪ 10‬درصد‬ ‫س��رمايه‌گذاري‌هاي جديد که در آن س��ال انجام‬ ‫شود از حق انتفاع کاسته مي‌شود‪.‬‬ ‫وي در بخش ديگر از سخنان خود با بيان اينکه‬ ‫اص��ل حق انتفاع يک مقررات غيرفني و ناعادالنه‬ ‫است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬ما در کشور قانون جامع معدن‬ ‫داريم که همه موارد و فعاليت‌هاي معدني در آن‬ ‫ذکر ش��ده اس��ت‪ .‬بنابراين اينکه در قانون بودجه‬ ‫س��االنه پيشنهاد دهيم که يک مورد جديد به نام‬ ‫حق انتفاع اضافه ش��ود‪ ،‬با توج��ه به وجود قانون‬ ‫جامع معادن کش��ور‪ ،‬موضوعي غيرفني محسوب‬ ‫مي‌شود‪.‬‬ ‫وي با اشاره به اين قانون اظهار کرد‪ :‬اگر نيازمند‬ ‫اي��ن بوديم که عوارض را اص�لاح کنيم و در اين‬ ‫اصالحات جديد مبلغي به عنوان حقوق بيت‌المال‬ ‫به خزانه واريز شود (که در قانون معادن از آن به‬ ‫عنوان حق��وق دولتي ياد مي‌کنند) پس الزم بود‬ ‫در چارچوب شوراي عالي معادن به تصويب برسد‬ ‫و در اي��ن چارچوب و مقررات‪ ،‬وض��ع عوارض را‬ ‫به‌روزرساني کنند‪.‬‬ ‫تولی��د فوالد‪ ،‬آب و برق اس��ت‪ ،‬تولید فوالد‬ ‫به آب زی��ادی نیاز دارد و ب��ه این دلیل در‬ ‫کنار آب احداث می‌ش��وند ت��ا نیروگاه‌های‬ ‫تولید برق مورد نیاز واحدهای فوالدس��ازی‬ ‫را از آب تامی��ن کنن��د‪ .‬وی ادام��ه می‌دهد‪:‬‬ ‫از طرف دیگر حمل‌ونقل س��نگ‌آهن‪ ،‬فوالد‬ ‫و محص��والت فوالدی به دلیل س��نگینی از‬ ‫طری��ق دریا مقرون به صرفه‌تر اس��ت و دنیا‬ ‫پ��ی برده به خاطر این ‪ 3‬عامل‪ ،‬بهتر اس��ت‬ ‫فوالدسازی‌ها در کنار دریا احداث شوند‪.‬‬ ‫دنیان��ور در رابط��ه ب��ا اینک��ه واحدهای‬ ‫فوالدس��ازی را در کنار دری��ا احداث کنیم‬ ‫ی��ا آب را به کوی��ر ببریم تا آب م��ورد نیاز‬ ‫واحدها تامین ش��ود‪ ،‬می‌افزای��د‪ :‬میزان آب‬ ‫مورد نی��از واحدهای فوالدس��ازی غیرقابل‬ ‫کنترل و محدود اس��ت و از این‌رو نیاز است‬ ‫آب به‌وف��ور و با ن��رخ ارزان در اختیار واحد‬ ‫فوالدس��ازی باش��د‪ ،‬این در حالی است که‬ ‫م��واد اولیه و حمل‌ونق��ل آن قابل مدیریت‬ ‫اس��ت‪ .‬وی با اش��اره به معدن س��نگ‌آهن‬ ‫گل‌گه��ر که به‌تازگی تصمی��م گرفته تولید‬ ‫ارزش‌اف��زوده را در مح��ل مع��دن تکمیل و‬ ‫واحد کنسانتره‌سازی و فوالدسازی را احداث‬ ‫کند‪ ،‬می‌گوی��د‪ :‬زمانی که این پروژه احداث‬ ‫می‌ش��د‪ ،‬فکر نمی‌کردند با مش��کل کم‌آبی‬ ‫مواجه ش��وند ولی در ادامه س��عی کردند با‬ ‫دس��ت درازی به س��فره‌های آب زیرزمینی‬ ‫مش��کل آب را حل کنند چنانچ��ه این کار‬ ‫را هم کردند و زمین‌های کش��اورزی منطقه‬ ‫دچار خشکسالی شد‪.‬‬ ‫دنیان��ور ادام��ه می‌دهد‪ :‬با ای��ن حال ممکن‬ ‫اس��ت در حال حاض��ر چاره‌ای ج��ز انتقال آب‬ ‫از خلیج‌ف��ارس برای معدن��ی مانند گل‌گهر که‬ ‫از مع��ادن ب��زرگ و قابل توجه کش��ور اس��ت‪،‬‬ ‫نباش��د اما ب��رای پروژه‌های دیگ��ر یا طرح‌های‬ ‫توس��عه‌ای چ��اره‌ای ج��ز آوردن ای��ن طرح‌ها‬ ‫ب��ه کنار آب نیس��ت‪ .‬وی با بی��ان اینکه پروژه‬ ‫آبرس��انی ب��ه گل‌گهر ب��ا ‪ 350‬کیلومتر طول و‬ ‫حجم سرمایه‌گذاری بیش از ‪800‬میلیارد تومان‬ ‫مقرون به صرفه نیس��ت‪ ،‬تصریح می‌کند‪ :‬با این‬ ‫هزینه می‌ت��وان یک واحد مش��ابه در کنار آب‬ ‫احداث کرد‪ .‬با این حال شرایط به گونه‌ای است‬ ‫که در حال حاضر در مقابل کار انجام شده قرار‬ ‫گرفته‌ایم و چاره‌ای جز انتقال آب از خلیج‌فارس‬ ‫نیست‪ .‬اما برنامه‌ریزی برای افق پیشنهادی‪ ،‬باید‬ ‫به صرفه‌های اقتصادی اولویت بدهد‪.‬‬ ‫وی درباره وضعیت باطله‌های فوالدسازی‬ ‫در کن��ار دریا می‌گوید‪ :‬اگ��ر این باطله‌ها در‬ ‫دریا آلودگی زیست‌محیطی به وجود می‌آورد‬ ‫به‌طور قطع بار آلودگی زیس��ت‌محیطی‌اش‬ ‫در خش��کی و زمین‌های کش��اورزی بیشتر‬ ‫اس��ت‪ .‬فوالدس��ازی در کویر ساالنه ‪15‬هزار‬ ‫مترمکعب آالینده را به مردم و محیط‌زیست‬ ‫تحمیل می‌کند‪ ،‬ضمن اینکه انتقال باطله‌ها‬ ‫از طریق دریا به خشکی‌هایی که ‪ 10‬کیلومتر‬ ‫از س��احل دورند ارزان‌تر است و امری است‬ ‫که دنیا دارد آن را تجربه می‌کند‪.‬‬ ‫وی اضافه می‌کند‪ :‬این ادعا که انتقال آب‬ ‫ارزان‌ت��ر از انتقال و حمل‌ونقل س��نگ‌آهن‬ ‫اس��ت‪ ،‬درس��ت نیس��ت‪ ،‬چرا که در انتقال‬ ‫آب س��رمایه‌گذاری‌های کالنی برای شیرین‬ ‫کردن آب و کنترل و نگهداری آن نیاز است‪،‬‬ ‫ضم��ن آنکه در تمام دنیا به س��مت احداث‬ ‫واحده��ای ف��والدی در کن��ار آب رفته‌اند‪.‬‬ ‫مدیرعامل فوالد جن��وب می‌افزاید‪ :‬گروهی‬ ‫ک��ه از اح��داث ای��ن واحده��ا در دل کویر‬ ‫حمایت می‌کنند‪ ،‬کس��انی هس��تند که در‬ ‫وس��ط کویر س��رمایه‌گذاری کرده‌اند و حاال‬ ‫سرمایه‌های خود را در خطر می‌بینند‪.‬‬ ‫کمربند طال‪ ،‬دور کاشمر‬ ‫مس��ئول نمايندگ��ي اداره صنع��ت‪ ،‬مع��دن‬ ‫و تج��ارت کاش��مر گفت‪ :‬کاش��مر در کمربند‬ ‫فلززايي طال و کائولن قرار دارد‪.‬‬ ‫به گزارش ايسنا‪ ،‬جواد خزاعي افزود‪ :‬براساس‬ ‫نقشه‌هاي زمين شناسي و مطالعات ژئوفيزيکي‪،‬‬ ‫اکتشافي و همچنين براساس نقشه‌هاي هوايي‬ ‫در شهرس��تان کاشمر و توابع آن‪ ،‬ظرفيت‌هاي‬ ‫معدن��ي نظير مس‪ ،‬ط�لا‪ ،‬فلدس��پات‪ ،‬جيوه‪،‬‬ ‫تنگستن‪ ،‬مرمر‪ ،‬آهک و کائولن در کاشمر وجود‬ ‫دارد ضمن اينکه بهترين «آنومالي‌هاي لیتیوم»‬ ‫در جنوب کاشمر است و عالوه‌بر آن‪ ،‬انبوهي از‬ ‫ذخاير خاک صنعتي در منطقه کوهسرخ وجود‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫مس��ئول نمايندگ��ي اداره صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫تج��ارت کاش��مر ادام��ه داد‪ :‬گزارش‌ها حاکي‬ ‫از وج��ود عناصر ارزش��مند و کميابي همچون‬ ‫تنگس��تن‪ ،‬موليبدن و آنتيموان در اين منطقه‬ ‫اس��ت‪ .‬در گس��ل درونه‪ ،‬فلزات زي��ادي يافت‬ ‫مي‌ش��ود‪ .‬مع��ادن م��س بهاريه نيز به س��مت‬ ‫بردس��کن و غرب ادام��ه مي‌ياب��د بنابراين در‬ ‫مجم��وع مي‌توان جايگاه وي��ژه‌اي براي معادن‬ ‫و صنايع معدني در شهرس��تان کاشمر ترسيم‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫خزاع��ي با اذعان ب��ه گس��ترش نيافتن اين‬ ‫ظرفيت اقتصادي در منطقه خاطرنش��ان کرد‪:‬‬ ‫متاس��فانه خطرپذيري باالي سرمايه‌گذاري در‬ ‫اين بخ��ش و نبود امکانات براي اکتش��افات و‬ ‫پرهزينه بودن آن مانع از گسترش اين صنعت‬ ‫در منطقه کاشمر و توابع آن شده است‪.‬‬ ‫مس��ئول شهرک صنعتي کاش��مر با تاکيد بر‬ ‫لزوم ايجاد صنايع پايين‌دستي مربوط به معادن‬ ‫در اين شهرستان تصريح کرد‪ :‬متاسفانه علمي‬ ‫نبودن معدنکاري در اي��ران ازجمله در منطقه‬ ‫کاش��مر که علت اصل��ي آن کمبود منابع مالي‬ ‫اس��ت‪ ،‬باعث شده معدن‌کاري فقط به حرفه‌اي‬ ‫براي فروش مواد معدني به صورت خام تبديل‬ ‫ش��ود‪ ،‬اين درحالي اس��ت که تولي��د ثروت و‬ ‫ارزش‌اف��زوده در اي��ن بخش فق��ط در گروی‬ ‫گس��ترش صنايع پايين‌دستي معدن و فرآوري‬ ‫محصوالت معدني است‪.‬‬ ‫خزاعي به مهم‌ترين مش��کالت بخش معدن‬ ‫اش��اره کرد و گف��ت‪ :‬کمبود يا نب��ود اعتبارات‬ ‫خاص اين بخش با توج��ه به هزينه‌هاي باالي‬ ‫معدني‪ ،‬اطالع نداش��تن مع��دن کاران از قانون‬ ‫معادن و اس��تفاده از تسهيالت موجود‪ ،‬کمبود‬ ‫ماشين‌آالت بخش معدن با توجه به هزينه‌هاي‬ ‫س��نگين آن ازجمله مشکالت است‪ .‬لزوم بيمه‬ ‫کردن معادن با توجه به خطرپذيري باالي اين‬ ‫بخش و ايج��اد هماهنگ��ي و رايزني‌هاي الزم‬ ‫براي فروش مواد استحصالي از معادن‪ ،‬از جمله‬ ‫نيازهاي بخش معدن اس��ت بنابراين مسئوالن‬ ‫ذي‌رب��ط در دول��ت و مجلس باي��د براي حل‬ ‫اين مش��کالت و تامين نيازه��اي معدن کاران‬ ‫اقدامات الزم را انجام دهند‪.‬‬
‫پنجشنبه ‪ 14‬اسفند ‪ 14 - 1393‬جمادی االول ‪ 5 -1436‬مارس ‪ -2015‬شماره ‪ -173‬پیاپی ‪1491‬‬ ‫قطع جايزه صادراتي‬ ‫يک اشتباه تاريخي بود‬ ‫نظرگاه‬ ‫محمدرضا انصاري‬ ‫رييس انجمن صادرکنندگان خدمات‬ ‫فني و مهندسي ايران‬ ‫براس��اس برآورده��ا و محاس��بات انج��ام ش��ده‪،‬‬ ‫توانمن��دي و ظرفيت ص��ادرات ‪ ۲۵‬ميليارد دالري‬ ‫در بخش خدمات فني و مهندس��ي ايران وجود دارد‬ ‫ک��ه اگر حمايت‌هاي الزم از اين بخش انجام ش��ود‪،‬‬ ‫مي‌توان در مدت ‪ 5‬س��ال به اين هدف دس��ت پيدا‬ ‫کرد‪ .‬از س��وي ديگر‪ ،‬بيشترين ميزان صادرات ايران‬ ‫در اي��ن بخش‪ ۴ ،‬ميلي��ارد و ‪ ۳۰۰‬ميليون دالر بوده‬ ‫ک��ه در س��ال ‪ ۹۰‬رقم خورد اما از س��ال ‪ ۹۰‬به بعد‬ ‫با تاثير قابل توجه تحريم‌ها و همچنين قطع ش��دن‬ ‫جاي��زه صادراتي روند کاهش��ي در صادرات خدمات‬ ‫فن��ي و مهندس��ي ايجاد ش��د به‌طوري ک��ه به نظر‬ ‫مي‌رس��د‪ ،‬امس��ال بيش از يک ميليارد دالر در اين‬ ‫بخش صادرات نخواهيم داش��ت بنابراين شايد بتوان‬ ‫گف��ت که قطع جايزه صادراتي يک اش��تباه تاريخي‬ ‫در اين بخش ب��ود‪ .‬اين در‌حالي اس��ت که برقراري‬ ‫دوباره جوايز صادراتي و حل مشکل ضمانتنامه بانکي‬ ‫دو ابزار حمايتي اس��ت که مي‌تواند اصلي‌ترين موانع‬ ‫صادرات اين بخش را از س��ر راه بردارد‪ .‬از س��ال ‪۹۰‬‬ ‫با افزايش فش��ار تحريم‌ها ميزان ص��ادرات خدمات‬ ‫فني و مهندس��ي روبه کاهش گذاشت به‌طوري که‬ ‫از ‪ ۴‬ميلي��ارد و ‪ ۳۰۰‬ميلي��ون دالر ب��ه ‪ ۲‬ميليارد و‬ ‫‪ ۳۰۰‬ميليون دالر در س��ال ‪ ۹۱‬و يک‌ميليارد و ‪۲۰۰‬‬ ‫ميليون دالر در سال ‪ ۹۲‬رسيد‪ .‬از سال ‪ ۸۱‬که جايزه‬ ‫صادرات��ي مورد تصويب قرار گرفت‪ ،‬تا س��ال ‪ ۹۰‬که‬ ‫فشار تحريم‌ها بيشتر ش��د‪ ،‬صادرات خدمات فني و‬ ‫مهندسي با ش��يب ‪ ۴۵‬درصدي در هر سال افزايش‬ ‫يافت درحالي که تا پيش از برقراري جايزه صادراتي‪،‬‬ ‫آهنگ رشد صادرات اين بخش ‪ ۱۲‬درصد بود‪ .‬حال‬ ‫پيش‌بيني مي‌شود امسال نيز حجم صادرات خدمات‬ ‫فني و مهندسي در حدود يک ميليارد دالر باشد در‬ ‫حال��ي که اگر دولت با حمايت‌هاي خود وارد ميدان‬ ‫ش��ود‪ ،‬مي‌توان در مدت يک‌سال حجم صادرات در‬ ‫اين بخ��ش را به ‪ 4‬ميلي��ارد دالر رس��اند‪ .‬صادرات‬ ‫خدم��ات فني و مهندس��ي به غيراز دس��تاوردهاي‬ ‫کيفي و کمي که دارد‪ ۴۵۰ ،‬صنعت را به دنبال خود‬ ‫فعال خواهد کرد‪ ،‬به همين دليل اهميت اين بخش‬ ‫در کالم مورد تاييد مقامات قرار دارد‪.‬‬ ‫چين‪ ،‬بزرگترين‬ ‫واردکننده پسته‬ ‫از ايران‬ ‫محمدمهدي طباطبايي‬ ‫عضو هيات مديره اتحاديه‬ ‫صادرکنندگان خشکبار‬ ‫کش��ور چي��ن را مي‌ت��وان ب��ه عن��وان بزرگترين‬ ‫وارد‌کننده پس��ته از ايران معرفي کرد‪ .‬درحال‌حاضر‬ ‫پ��س از چين‪ ،‬کش��ورهاي عرب��ي‪ ،‬ش��مال افريقا و‬ ‫روسيه بيش��ترين حجم واردات خشکبار ايران را به‬ ‫خود اختص��اص داده‌اند‪ ،‬ضمن اينکه حجم صادرات‬ ‫خش��کبار ايران ‪ ۲/۵‬ميليارد دالر در س��ال اس��ت و‬ ‫در صورتي که ش��رايط بهبود ياب��د‪ ،‬ميزان صادرات‬ ‫خش��کبار مي‌توان��د ‪ ۳۰‬تا ‪ ۴۰‬درص��د افزايش يابد‪.‬‬ ‫‪ ۲۵۰‬هزار تن پس��ته در سال در ايران توليد مي‌شود‬ ‫که در خوش��بيناته‌ترين حال��ت‪ ۳۵ ،‬هزار تن آن به‬ ‫مصرف داخلي رس��يده و مازاد آن صادر مي‌شود که‬ ‫البته ميزان مصرف امس��ال کمتر از ‪ ۳۵‬هزارتن بوده‬ ‫است چراکه به دليل قدرت پايين خريد مردم‪ ،‬مصرف‬ ‫پس��ته در ايران کم است‪ .‬بايد تاکيد کرد که قيمت‬ ‫پسته و خشکبار نه‌تنها در ايران بلکه در دنيا افزايش‬ ‫پيدا ک��رده که بايد مبن��اي اين قضي��ه را پيگيري‬ ‫ک��رد‪ .‬بحث خري��د تضميني به‌ويژه براي کش��مش‬ ‫که امس��ال اتفاق افتاد‪ ،‬موجب شد تا بزرگترين بازار‬ ‫فصلي از دس��ت برود که اين امر به کاهش صادرات‬ ‫منجر ش��د و در مقابل‪ ،‬ترکي��ه از اين فرصت نهايت‬ ‫به��ر ‌ه را برد‪ .‬صادرات خش��کبار مي‌تواند براي ايران‬ ‫مزاياي بس��ياري داشته باشد‪ ،‬از آنجا که مواد غذايي‬ ‫جزو موارد تحريمي عليه ايران محس��وب نمي‌شود‪،‬‬ ‫صادرات خش��کبار به دليل آنکه از زيرمجموعه‌هاي‬ ‫مواد غذايي اس��ت‪ ،‬مي‌تواند براي کش��ور در شرايط‬ ‫تحريم ارزآوري به همراه داشته باشد‪ .‬درواقع عرضه‬ ‫و تقاضاي خش��کبار داخلي به مي��زان قدرت خريد‬ ‫مردم مربوط مي‌شود و اتحاديه صادر‌کنندگان نقشي‬ ‫در قيمت خشکبار داخلي ندارد‪.‬‬ ‫‪trade@smtnews.ir‬‬ ‫تجارت‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪7‬‬ ‫مهار غرش «شیر»‬ ‫دانمارک؛ کشور راضی‌ها‬ ‫زيستن با هارموني طبيعت‬ ‫به دنبال اعالم دپوی حجم زیاد در گمرک‪‌،‬‬ ‫ولی‌اهلل افخمی‌راد‬ ‫رییس سازمان توسعه تجارت‬ ‫ بررسی می‌کند‬ ‫جواز ترخيص دارو در دست بازار‬ ‫گروه تجارت‪ :‬دارو در حالي يکي از اقالم اس��تراتژيک‬ ‫مورد نياز مردم محس��وب مي‌ش��ود ک��ه دولت يازدهم‬ ‫عالوه‌ب��ر روان‌س��ازي واردات اي��ن بخ��ش و ترخیص‬ ‫کاالهای��ی که در دولت قبل در انبارها باقي‌مانده بودند‪،‬‬ ‫ورود دارو به کش��ور را نيز با برنامه‌ريزي الزم و تقويت‬ ‫ت��وان توليد داخل‪ ،‬کنترل کرد‪ .‬اين در‌حالي اس��ت که‬ ‫ل حاضر هم روند کاري وزارت بهداشت به گونه‌اي‬ ‫درحا ‌‬ ‫اس��ت که اگر بازار تامين باشد اجازه ترخيص دارويي را‬ ‫از گمرک نمي‌دهد‪.‬‬ ‫برهمين اس��اس ب��ود که ماه گذش��ته دکترحس��ن‬ ‫قاضي‌زاده هاش��مي‪ ،‬وزير بهداشت کاهش واردات دارو‬ ‫در امس��ال را ج��زو افتخارات دانس��ت و گف��ت‪ :‬اجازه‬ ‫نمي‌دهم که ب��ه بهانه کاهش واردات م��ردم در رنج و‬ ‫ع��ذاب قرار بگيرند‪ .‬وي تصريح کرد‪ :‬هرچند سياس��ت‬ ‫ما حمايت از توليد داخل اس��ت اما زماني که پزش��ک‬ ‫دارويي را تجويز مي‌کند ما مس��ئول آن هستيم که آن‬ ‫داروي وارداتي را در کشور براي آن بيمار تامين کنيم‪.‬‬ ‫هاشمي همچنين معتقد است‪ :‬در حوزه صادرات به‌ويژه‬ ‫دارو تقريبا کاري انجام نشده است و حاال فرصت خوبي‬ ‫براي پيش��رفت صنعت داروس��ازي در ح��وزه صادرات‬ ‫ايجاد شده است‪ .‬ضمن اينکه متاسفانه رقم صادرات ما‬ ‫در مقابل توانمندي‌هاي‌مان ناچيز است‪ .‬وي ادامه داد‪:‬‬ ‫به‌طوري که ترکيه در ‪ ۱۰‬س��ال گذش��ته حجم زيادي‬ ‫دارو و تجهيزات پزشکي به عراق فروخته است اما ايران‬ ‫تنها ‪ ۱۵‬ميليون دالر دارو و تجهيزات به عراق فروخته‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹مجوز مي‌دهند اما ترخيص‪...‬‬ ‫زماني که مسعود کرباس��يان در دولت يازدهم حکم‬ ‫رياس��ت دروازه‌هاي ورودي و خروجي کشور را دريافت‬ ‫کرد‪ ،‬گمرکات کش��ور به انبار کااليي تبديل شده بودند‬ ‫ک��ه رييس کل گمرک با اس��تفاده از اختي��ارات خود‬ ‫دس��توراتي براي ترخي��ص کاالهاي اساس��ي و دارو از‬ ‫گمرک صادر کرد که هدف از اين امر‪ ،‬ايجاد تسهيل در‬ ‫روند تجارت کشور و بهبود فضاي کسب‌وکار اعالم شد‪.‬‬ ‫درحال‌حاضر نيز اجازه واردات دارو را وزارت بهداشت‬ ‫مي‌دهد اما اگر موجودي يک دارو در بازار کافي باش��د‬ ‫به آن دارو مجوز ترخيص از گمرک را نمي‌دهد‪ .‬رييس‬ ‫اتحادي��ه واردکنندگان دارو از دپ��وي داروهاي وارداتي‬ ‫در گمرک خب��ر داد و گفت‪ :‬اجراي نظام قيمت‌گذاري‬ ‫مشابه براي انواع داروها سبب مي‌شود تا انگيزه افزايش‬ ‫کيفي��ت دارو در داخل چندان به وج��ود نيايد‪ ،‬همين‬ ‫وضعيت باعث مي‌ش��ود که صادرات داروي کش��ور نيز‬ ‫نتواند به حد مطلوبي برسد‪.‬‬ ‫ناص��ر رياح��ي در گفت‌وگو ب��ا فارس با بي��ان اينکه‬ ‫درحال‌حاضر حجم زيادي دارو در گمرک‌هاي کش��ور‬ ‫دپو ش��ده و به آنها اجازه ترخيص داده نمي‌شود‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫از یکسو دپوي دارو در گمرک‌ها هزينه انبارداري زيادي‬ ‫را به واردکنندگان دارو تحميل مي‌کند و از سوي ديگر‬ ‫دقيقا مشخص نيس��ت که دارو در انبارهاي گمرک در‬ ‫چه ش��رايطي نگهداري مي‌شود‪ .‬اساس��ا دارو بايد براي‬ ‫نگه��داري طوالني‪ ،‬در انبارهاي معتب��ر و داراي امکان‬ ‫کنترل دما و ش��رايط محيطي ذخيره شود که انبارهاي‬ ‫گم��رک چنين ش��رايطي را ندارن��د‪ .‬وي تصريح کرد‪:‬‬ ‫روي��ه وزارت بهداش��ت درحال‌حاضر اين اس��ت که به‬ ‫واردات دارو مج��وز مي‌دهد ام��ا اگر موجودي يک دارو‬ ‫در بازار کافي باشد به آن دارو مجوز ترخيص از گمرک‬ ‫را نمي‌ده��د که همين باعث تحميل هزين ‌ه و ريس��ک‬ ‫زيادي ب��رای واردکنندگان مي‌ش��ود‪ .‬در اين ش��رايط‬ ‫وزارت بهداش��ت مي‌تواند حداقل مجوز ترخيص دارو را‬ ‫بده��د اما براي کنترل بازار مج��وز توزيع را در فواصل‬ ‫زمان��ي موردنظر خود بدهد که صاحب کاال از ش��رايط‬ ‫نگهداري آن دارو در محيط استاندارد مطمئن شود‪.‬‬ ‫رياح��ي تاکيد کرد‪ :‬منط��ق اقتصاد ام��روز دنيا اين‬ ‫اس��ت که س��رمايه‌گذاري بايد ب��راي س��رمايه‌گذاران‬ ‫جذاب و مناس��ب باش��د و به همين دلي��ل براي اينکه‬ ‫صنعت داروسازي کش��ور براي شرکت‌هاي معتبر دنيا‬ ‫جذاب ش��ود بايد نظام قيمت‌گذاري دارو اصالح شود‪.‬‬ ‫درحالي که ش��رکت‌هاي دارويي بسياري عالقه‌مند به‬ ‫س��رمايه‌گذاري و احداث کارخانه تولي��د دارو در ايران‬ ‫هس��تند به دليل نظام قيمت‌گذاري کش��ور از اين‌کار‬ ‫خودداري مي‌کنند‪ ،‬به عبارت ديگر نظام قيمت‌گذاري‬ ‫فعلي ضد س��رمايه‌گذاري خارجي است‪ .‬رييس اتحاديه‬ ‫واردکنن��دگان دارو تصريح کرد‪ :‬ايج��اد رقابت در بازار‬ ‫دارو عالوه‌بر اينکه باعث رش��د کيفيت داروهاي توليد‬ ‫داخل مي‌ش��ود‪ ،‬موجب کاهش قيمت تمام ش��ده نیز‬ ‫خواهد شد که اين به‌نفع مصرف‌کنندگان است‪.‬‬ ‫‹ ‹صرفه‌جويي ‪ ۳۰۰‬ميليون دالري‬ ‫از سويي ديگر‪ ،‬معاون وزير بهداشت‪ ،‬درمان و آموزش‬ ‫چهره‌ها و نظرها‬ ‫اعزام و پذیرش‬ ‫‪ ۱۰۳‬هیات بازرگانی‬ ‫در طول ‪ 2‬سال‬ ‫پزشکي و رييس سازمان غذا و داروي کشور اظهار کرد‪:‬‬ ‫امسال با وجود اينکه ارز کافي در اختيار اين وزارتخانه‬ ‫بود اما بدون ايجاد مش��کل در تامين داروي مورد نياز‬ ‫بيم��اران‪ ۳۰۰ ،‬ميلي��ون دالر دراين بخش صرفه‌جويي‬ ‫ش��د‪ .‬رس��ول ديناروند افزود‪ :‬وزارت بهداشت‪ ،‬درمان و‬ ‫آموزش پزش��کي ارز مورد نياز براي تامين دارو و لوازم‬ ‫و تجهيزات پزش��کي را همواره با قيد اولويت در اختيار‬ ‫دارد و تاکن��ون در تامين کاالهاي س�لامت مش��کلي‬ ‫نداشته‌ايم‪.‬‬ ‫وي تصريح کرد‪ :‬با وجود در اختيار داش��تن ارز کافی‬ ‫به دليل مديريت صحيح و تامين داروهاي مورد نياز از‬ ‫طريق فعال کردن صنعت داروسازي در کشور‪ ،‬مصرف‬ ‫ارزي ب��راي تامين دارو و تجهيزات پزش��کي در دولت‬ ‫جدي��د کاهش يافته اس��ت‪ .‬ديناروند ادام��ه داد‪ :‬يکي‬ ‫از ابعاد طرح تحول س�لامت‪ ،‬تامي��ن دارو و تجهيزات‬ ‫پزش��کي در بيمارستان‌هاس��ت ک��ه از ابتداي امس��ال‬ ‫مردم براي تامين دارو و لوازم پزشکي در بيمارستان‌ها‬ ‫مش��کلي ندارند اين درحالي اس��ت که در گذشته دارو‬ ‫و لوازم پزش��کي مورد نيازش��ان را بايد از بيرون تامين‬ ‫مي‌کردند‪.‬‬ ‫‹ ‹در آخر اینکه ‪...‬‬ ‫برهمين اس��اس به نظر مي‌رس��د دولت بايد عالوه بر‬ ‫کنترل واردات دارو و تقويت بنيه توليد داخلي در بخش‬ ‫دارو‪ ،‬اگر مجوز واردات دارو را مي‌دهد با تدبير و برنامه‬ ‫مشخص باشد تا اگر هم بازار از همه لحاظ تامين است‬ ‫مجب��ور به اجازه ندادن ترخيص دارو از گمرک نباش��د‬ ‫چرا که دولت قبل نيز همين مش��کل دپوی کاال و دارو‬ ‫در گم��رکات را در کارنامه خود داش��ت که البته دولت‬ ‫يازده��م مدبران��ه آن را حل کرد‪ .‬ضم��ن اينکه صنعت‬ ‫داروي داخل در حال رش��د است و چه بسا در آينده‌اي‬ ‫نزديک ش��اهد صادرات مناس��ب و کيفي دارو به ديگر‬ ‫کشورها باشيم‪.‬‬ ‫صادرات چمدانی ‪ ۷۴‬میلیون دالری‬ ‫کاهش قابل‌توجه قاچاق سوخت‬ ‫در ‪ ۱۱‬ماه سال ‪ ۹۳‬حدود ‪۵۷۷۴۱‬‬ ‫هزار یورو (معادل ‪ ۷۴۳۸۳‬هزار دالر)‬ ‫و در هر روز به‌طور متوسط ‪۲۲۱‬هزار‬ ‫دالر کاال از طریق تجارت چمدانی از‬ ‫گمرکات مرزی به کشورهای مستقل‬ ‫مش��ترک‌المنافع ارس��ال شده است‬ ‫به گزارش تس��نیم‪ ،‬در ‪ ۱۱‬ماه سال‬ ‫‪ ۹۳‬ح��دود ‪ ۷۴۳۸۳‬ه��زار دالر و در‬ ‫ه��ر روز به طور متوس��ط ‪ ۲۲۱‬هزار‬ ‫دالر کاال از طریق تجارت چمدانی از‬ ‫گمرکات مرزی به کشورهای مستقل‬ ‫مشترک‌المنافع ارسال شده است که‬ ‫این رقم تنه��ا در حدود ‪23‬درصد از‬ ‫ارزش کل صادرات کش��ور را تشکیل می‌دهد‪ .‬براساس آمار گمرکات ایران در‬ ‫‪ ۱۱‬ماه سال ‪ ،۹۲‬صادرات به طریق تجارت چمدانی‪ ،‬حدود ‪ ۹۳۹۴۱‬هزار دالر‬ ‫بوده اس��ت که معادل ‪ ۰/۳۳‬درصد از ارزش کل صادرات کش��ور در ‪ 11‬ماهه‬ ‫سال ‪ ۹۲‬را شامل شده است‪ .‬مقایسه ارزش صادرات در مدت زمان مورد نظر‪،‬‬ ‫حاکی از کاهش ‪۲۰/۸۲‬درصدی ارزش تجارت چمدانی در ‪ 11‬ماهه سال ‪۹۳‬‬ ‫نسبت به مدت مش��ابه سال ‪ ۹۲‬است‪ .‬همچنین در این مدت‪ ،‬گمرک آستارا‬ ‫با اختصاص ‪ ۲۲۸۱۰‬هزار دالر یا ‪ ۳/۶۷‬درصد ارزش تجارت چمدانی در رتبه‬ ‫اول‪ ،‬گمرک بیله س��وار با اختصاص ‪ ۱۱۷۲۵‬هزار دالر با ‪76/15‬درصد ارزش‬ ‫تج��ارت چمدانی در رتبه دوم و گمرک باجگی��ران با اختصاص ‪ ۱۰۶۶۷‬هزار‬ ‫دالر یا ‪ ۱۴/۳۴‬درصد ارزش تجارت چمدانی در رتبه سوم قرار دارد‪.‬‬ ‫رییس س��تاد مرکزی مبارزه با‬ ‫قاچاق کاال و ارز گفت‪ :‬هم‌اکنون‬ ‫چن��د پرونده کالن پولش��ویی و‬ ‫قاچ��اق ارز در این س��تاد مطرح‬ ‫ش��ده و در حال بررس��ی است‪.‬‬ ‫حبی��ب‌اهلل حقیقی در حاش��یه‬ ‫جلسه ستاد مبارزه با قاچاق کاال‬ ‫و ارز اف��زود‪ :‬درباره این پرونده‌ها‬ ‫چون از نظر ع��ددی ادعاهایی از‬ ‫طرف مته��م وجود دارد مبنی بر‬ ‫اینکه در بعضی موارد مجوز دارد‪،‬‬ ‫در مراح��ل دیگر ای��ن موضوع را‬ ‫اطالع‌رس��انی خواهی��م کرد‪ .‬وی‬ ‫تصری��ح کرد‪ :‬قاچاق ارز با قاچاق کاال از نظر ش��کل و محتوا متفاوت اس��ت‬ ‫و م��ا در حوزه مبارزه با قاچاق ارز آسیب‌شناس��ی‌ها را انجام دادیم که یکی‬ ‫از آنها مصداق پولش��ویی و تبدیل پول کثیف به کاالی قاچاق اس��ت‪ .‬رییس‬ ‫س��تاد مبارزه با قاچاق ارز و کاال گفت‪ :‬در جلسه اخیر ستاد‪ ،‬گزارش قرارگاه‬ ‫مبارزه با قاچاق سوخت و اقدامات این قرارگاه در دو تا سه ماه اخیر ارائه شد‬ ‫که در یک مورد مجموعه لنج‌های ‪۳۵‬گانه قاچاق سوخت با حدود ‪ 2‬میلیون‬ ‫لیتر گازوئیل قاچاق کش��ف و تجهیزات آن جمع‌آوری شد‪ .‬حقیقی افزود‪ :‬در‬ ‫سطح کالن در مبارزه با قاچاق سوخت به گونه‌ای عمل کردیم که در مقایسه‬ ‫با سال گذش��ته این قاچاق کاهش قابل توجهی داشته که جزئیات آن را در‬ ‫گزارش پایان سال اطالع‌رسانی خواهیم کرد‪.‬‬ ‫امس��ال و س��ال گذش��ته در حال��ی ‪ ۱۰۳‬هیات‬ ‫بازرگان��ی اعزام و پذیرش ش��ده‌اند‪ ،‬ک��ه برگزاری‬ ‫نمایش��گاه‌های بین‌المللی ـ تخصصی‪ ،‬مشارکت در‬ ‫نمایش��گاه‌های جهانی و همچنین اعزام و پذیرش‬ ‫هیات‌های تج��اری ـ بازاریابی دو اب��زار مهم برای‬ ‫تحق��ق اقتص��اد غیرنفت��ی و برون‌رفت از ش��رایط‬ ‫خاص اقتصادی کش��ور است‪ .‬هیات‌های اعزامی در‬ ‫س��ال‌های ‪ ۹۲‬و امسال‪ ۴۶ ،‬هیات بوده است که در‬ ‫ای��ن زمان بیش از ‪ ۸۰۰‬تاجر و ب��ازرگان ایرانی در‬ ‫قالب این هیات‌ها با مجوز رس��می سازمان توسعه‬ ‫تجارت ایران به ‪ ۲۰‬کش��ور دنیا س��فر کردند‪ .‬این‬ ‫‪ ۴۶‬هی��ات‪ ،‬جدا از هیات‌هایی اس��ت که از س��وی‬ ‫اتاق‌ه��ای بازرگانی‪ ،‬صنایع‪ ،‬معادن و کش��اورزی و‬ ‫اتحادیه‌ها و انجمن‌های صادراتی اعزام شده است و‬ ‫در صورت اضافه شدن آمار هیات‌های سایر نهادها و‬ ‫سازمان‌ها‪ ،‬شاهد ارقام بزرگتری خواهیم بود‪.‬‬ ‫تاجران و بازرگان در قالب اعزام هیات‌های تجاری‬ ‫ضمن آش��نایی ب��ا توانمندی‌ه��ا و نیازمندی‌های‬ ‫بازارهای هدف‪ ،‬مذاکرات تجاری مفیدی با همتایان‬ ‫خارجی خود انجام داده و ش��ناخت و آمادگی الزم‬ ‫برای افزای��ش صادرات محصوالت خود را کس��ب‬ ‫کرده‌اند‪ .‬همچنین درسال‌های ‪ 92‬و ‪ ۵۷ ،93‬هیات‬ ‫با ‪ 2100‬تاجر و فعال اقتصادی پذیرش شده است‪.‬‬ ‫کیفی‌س��ازی اعزام و پذیرش هیات‌های تجاری و‬ ‫بازرگانی ضرورتی محس��وب می‌شود که باید تمام‬ ‫ت�لاش را برای تحقق این امر به کار برد‪ .‬از س��وی‬ ‫دیگر توج��ه ویژه به اع��زام و پذی��رش هیات‌های‬ ‫تج��اری‪ ،‬بازاریابی و س��رمایه‌گذاری از اولویت‌های‬ ‫س��ازمان توس��عه تجارت ایران اس��ت و در همین‬ ‫زمین��ه از بنگاه‌های تولیدی‌ـ‌صادراتی می‌خواهیم‬ ‫ب��ه این دو ابزار مه��م بازاریابی توجه ویژه داش��ته‬ ‫باش��ند و از این طریق ماندگاری خود در بازارهای‬ ‫هدف را تضمین کنند‪.‬‬ ‫پذی��رش هیات‌ه��ای تج��اری ـ بازاریاب��ی و‬ ‫س��رمایه‌گذاری همزمان با رویداده��ای بین‌المللی‬ ‫تج��اری اثرگذار از قبیل نمایش��گاه‌های بین‌المللی‬ ‫ـ تخصص��ی در تهران و شهرس��تان‌ها نیز از جمله‬ ‫برنامه‌های کلیدی س��ازمان توس��عه تجارت ایران‬ ‫در سال ‪ ۱۳۹۴‬محس��وب می‌شود که در این مهم‬ ‫خواستار توجه ویژه و جدی فعاالن تجاری کشور به‬ ‫این مقوله اثرگذار هستیم‪.‬‬ ‫قشم پل ارتباطی ایران‬ ‫با آسیای مرکزی‬ ‫فرشید احمدی‬ ‫مدیر امور بازاریابی و کارگزاری‬ ‫صندوق ضمانت صادرات‬ ‫صن��دوق ضمانت ص��ادرات براس��اس تفاهمنامه‬ ‫منعقد ش��ده با دبیرخانه ش��ورای‌عالی مناطق آزاد‬ ‫کش��ور‪ ،‬از صادرات محصوالت غیرنفتی به خارج از‬ ‫کش��ور از طریق مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور‬ ‫ازجمله منطقه آزاد قشم‪ ،‬حمایت می‌کند و این در‬ ‫حالی اس��ت که قش��م پل ارتباطی ایران در زمینه‬ ‫تحق��ق اهداف اقتصاد مقاومت��ی از طریق صادرات‬ ‫محصوالت غیرنفتی بین کش��ورهای هند‪ ،‬چین و‬ ‫آسیای میانه است‪.‬‬ ‫ب��ا توجه به قرار گرفتن قش��م در خلیج‌فارس و‬ ‫دسترسی آسان از طریق این جزیره به آب‌های آزاد‬ ‫و بین‌المللی‪ ،‬قش��م می‌تواند به عنوان پل ارتباطی‬ ‫ایران در زمینه صدور محصوالت غیرنفتی بر اساس‬ ‫اج��رای سیاس��ت‌های اقتصاد مقاومت��ی مورد نظر‬ ‫رهبر معظ��م انقالب با کش��ورهای مختلف‪ ،‬ایفای‬ ‫نقش کند‪.‬‬ ‫منطقه آزاد قش��م از ظرفیت باال در حوزه صدور‬ ‫تولیدات داخلی کش��ور با حمای��ت این صندوق به‬ ‫کش��ورهای خارج��ی برخ��وردار خواهد ش��د‪ .‬این‬ ‫صن��دوق براس��اس تفاهمنامه امضا ش��ده‪ ،‬بس��تر‬ ‫امنی را برای توس��عه ص��ادرات و تضمین مطالبات‬ ‫صادرکنن��دگان ایران��ی از خری��داران خارج��ی یا‬ ‫کارآفرینان کش��ورهای مورد معامله‪ ،‬فراهم خواهد‬ ‫کرد‪ .‬از س��ویی دیگ��ر؛ تفاهمنامه منعقد ش��ده به‬ ‫عنوان یکی از محورهای اصلی تحقق اهداف اقتصاد‬ ‫مقاومت��ی در دس��تور کار قرار گرفت��ه و اجرای آن‬ ‫نقش مهمی در رش��د و توسعه صادرات محصوالت‬ ‫غیرنفت��ی از طری��ق مناطق آزاد و وی��ژه اقتصادی‬ ‫کشور دارد‪ .‬ضمن اینکه در همین زمینه‪ ،‬نخستین‬ ‫نشست مس��ئوالن صندوق ضمانت صادرات کشور‬ ‫در راس��تای تحقق اهداف تفاهمنامه منعقد شده با‬ ‫دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی‪،‬‬ ‫در منطقه آزاد قش��م با حضور مدیرعامل و معاونان‬ ‫این سازمان‪ ،‬برگزار شد‪.‬‬
‫روی خط خبر‬ ‫فروش شکر به قیمت پارسال‬ ‫به دلیل انباشتگی‬ ‫ایس�نا‪ :‬بهم��ن دانای��ی‪ ،‬دبی��ر انجم��ن صنفی‬ ‫کارخانه‌ه��ای قند و ش��کر از بی‌نیازی کش��ور از‬ ‫واردات ش��کر تا ابتدای پاییز س��ال آینده خبر داد‬ ‫و گفت‪ :‬با وجود اینکه قیمت ش��کر برای امس��ال‬ ‫کیلویی ‪ 2100‬تومان مصوب و اعالم شد‪ ،‬به دلیل‬ ‫انباش��تگی این محصول‪ ،‬هر کیلو ش��کر به قیمت‬ ‫پارسال (‪ 1950‬تا ‪ 1970‬تومان) فروخته می‌شود‪.‬‬ ‫به گفته وی امس��ال از نظر تولید‪ ،‬یکی از بهترین‬ ‫ش��رایط را داش��تیم؛ به گونه‌ای که تا پایان بهمن‌‬ ‫یک میلیون و ‪ 224‬هزار تن ش��کر از منابع داخلی‬ ‫تولید شد و با توجه به در دست تولید بودن حدود‬ ‫‪ 75‬هزار تن دیگر تا پایان سال‪ ،‬پیش‌بینی می‌شود‬ ‫میزان تولید ش��کر در س��ال جاری به حدود یک‬ ‫میلیون و ‪ 300‬هزار تن برسد که در تاریخ صنایع‬ ‫قند این رکورد بی‌سابقه است‪.‬‬ ‫دلیل افزایش قیمت‬ ‫گوشت برزیلی اعالم شد‬ ‫ی ج��وان‪ ،‬رییس اتحادیه‬ ‫ایس�نا‪ :‬علی خندان‌رو ‌‬ ‫تهیه و توزیع گوشت گاوی استان تهران از افزایش‬ ‫‪ 10‬تا ‪ 12‬درصدی قیمت گوش��ت منجمد برزیلی‬ ‫خبر داد و گفت‪ :‬در چند روز اخیر به دلیل کمبود‬ ‫گوشت منجمد برزیلی در بازار‪ ،‬قیمت آن افزایش‬ ‫یافته و طبیعی اس��ت که در این ایام میزان تقاضا‬ ‫برای این محصول افزایش یابد‪ .‬وی افزود‪ :‬در حال‬ ‫حاض��ر در نمایش��گاه‌های بهاره گوش��ت منجمد‬ ‫برزیلی ‪ 10‬درصد کمتر از نرخ بازار عرضه می‌شود‬ ‫و همین موضوع از دالیل مهمی اس��ت که موجب‬ ‫کمبود و افزایش قیمت آن در بازار ش��ده اس��ت‪.‬‬ ‫خندان‌روی‌جوان در ادامه گفت‪ :‬گوشت منجمدی‬ ‫که حدود ‪ 19‬تا ‪ 20‬هزار تومان به فروش می‌رسید‬ ‫ب��ه کیلویی ‪ 23‬ه��زار تومان افزای��ش یافته و در‬ ‫زمینه افزایش واردات آن‪ ،‬ش��رکت پشتیبانی امور‬ ‫دام مسئول است‪.‬‬ ‫امسال سال اصناف بود‬ ‫محس��ن طاقدار‪ ،‬رییس اتحادی��ه صنف وانت‌بار‬ ‫و پی��ک موتوری ته��ران با بیان اینکه س��ال ‪۹۳‬‬ ‫س��ال اصناف ب��ود‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬س��ال ‪ ۹۳‬اصناف‬ ‫برای نخس��تین‌بار در تصمیم‌سازی‌های مرتبط با‬ ‫خودشان دخیل ش��دند‪ .‬وی با اشاره به مهم‌ترین‬ ‫رخ��داد اتحادیه متب��وع خود در س��ال‪ ۹۳‬گفت‪:‬‬ ‫تم��ام تالش هیات‌مدی��ره اتحادیه درجهت جذب‬ ‫مش��ارکت واحدهای صنفی تابع��ه‪ ،‬ارائه خدمات‬ ‫بیش��تر و حمای��ت از حقوق آنه��ا در جاهایی بود‬ ‫که حقوق‌ش��ان تضییع می‌ش��د‪ .‬وی تصریح کرد‪:‬‬ ‫ش��رکت‌های بزرگی در تهران وج��ود دارند که با‬ ‫فعالیت در قالب واحدهای صنفی حاضر نیس��تند‬ ‫تن به قان��ون داده و عضو اتحادیه ش��وند که این‬ ‫رون��د خالف قانون نظام صنفی را با حمایت کامل‬ ‫اتاق اصناف تهران پیگیری کردیم و به‌طور حتم در‬ ‫سال آینده نتیجه نهایی طبق قانون حاصل خواهد‬ ‫ش��د‪ .‬طاقدار با تاکید ب��ر اینکه راه‌ان��دازی پیک‬ ‫اتحادیه هم با هدف نش��ان (برند)سازی و تقویت‬ ‫جای��گاه زحمتکش��ان این صنف انجام می‌ش��ود‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬راه‌ان��دازی پیک اتحادیه برای تس��هیل در‬ ‫ارتباط با مش��تریان برنامه دیگری بود که اجرایی‬ ‫ش��د؛ اما تا رس��یدن به نتیجه نهایی راه درازی در‬ ‫پیش داریم‪.‬‬ ‫‪8‬‬ ‫پنجشنبه ‪ 14‬اسفند ‪ 14 - 1393‬جمادی االول ‪ 5 -1436‬مارس ‪ -2015‬شماره ‪ -173‬پیاپی ‪1491‬‬ ‫به�روز فتاحي ‪ -‬گروه تج�ارت‪ :‬در دو‪،‬‬ ‫سه س��ال گذش��ته و پس از اجراي طرح‬ ‫هدفمن��دي يارانه‌ها و حذف يارانه ش��ير‬ ‫از توليد و مصرف‪ ،‬مصرف س��رانه شير در‬ ‫کش��ور ‪ 22‬درصد در مقايس��ه با سال‌هاي‬ ‫پي��ش از آن کاهش يافت‪ .‬اي��ن در حالي‬ ‫است که بر اس��اس تحقيقات کارشناسان‬ ‫تغذي��ه ‪ 90‬درص��د مردم اي��ران با کمبود‬ ‫کلسيم و ‪ 80‬درصد آنها با کمبود ويتامين‬ ‫دی ب��ه عنوان عام��ل ج��ذب حداکثري‬ ‫کلسيم مواجه هس��تند‪ .‬گزارش‌هاي ارائه‬ ‫ش��ده از افزاي��ش بيماري‌هايي که ناش��ي‬ ‫از کمبود مصرف ش��ير اس��ت‪ ،‬دولت دهم‬ ‫را برآن داش��ت تا با هدف افزايش س��رانه‬ ‫مصرف ش��ير برنامه‌هاي��ي را در اين حوزه‬ ‫اجراي��ي کند ک��ه در عمل نه‌تنه��ا تغيير‬ ‫مثبت��ي در کاهش قيم��ت لبنيات به ويژه‬ ‫ش��ير ايجاد نش��د‪ ،‬بلکه افزايش روزبه‌روز‬ ‫قيمت آن‪ ،‬اين ماده غذايي مهم را از سبد‬ ‫خانوارها حذف کرد‪.‬‬ ‫اصناف‬ ‫‪trade@smtnews.ir‬‬ ‫به دنبال نوسان قيمت فرآورده‌هاي لبني در چند روز گذشته‪،‬‬ ‫بررسي مي‌کند‬ ‫مهار غرش «شیر»‬ ‫‹ ‹ل�زوم هماهنگي کارخان ‌ه‌هاي لبني‬ ‫براي افزايش قيمت‬ ‫‹ ‹مسیر پرپیچ و خم افزايش قيمت‬ ‫شير‬ ‫اما از ماه‌هاي نخس��تين امسال‪ ،‬لبنيات‬ ‫و به‌ويژه ش��ير‪ ،‬مس��ير پر پي��چ و خمي را‬ ‫س��پري کرده اس��ت‪ .‬در تيرماه اعالم شد‬ ‫قيمت ش��ير و لبني��ات ‪ 15‬درصد افزايش‬ ‫مي‌يابد و پس از اعمال اين افزايش قيمت‪،‬‬ ‫برخ��ي از برند(نش��ان)هاي معتبر صنايع‬ ‫لبني ب��دون توجه به ميزان تعيين‌ش��ده‬ ‫افزايش قيمت ش��ير‪ ،‬مبلغي مازاد را براي‬ ‫فروش اي��ن فرآورده لبني روي بطري‌هاي‬ ‫ش��ير درج کردند و با وجود هش��دار مکرر‬ ‫سازمان حمايت براي بازگشت قيمت‌هاي‬ ‫ش��ير به حالت قبل‪ ،‬برخي توليدکنندگان‬ ‫صنايع لبني‪ ،‬ش��ير پرچ��رب را با افزايش‬ ‫ح��دود ‪ 40‬درص��دي و ش��ير کم‌چرب را‬ ‫ب��ا افزايش حدود ‪ 50‬درصدي نس��بت به‬ ‫ابتداي س��ال عرضه کردند‪ .‬توليدکنندگان‬ ‫در پاسخ به هش��دارهاي سازمان حمايت‬ ‫اي��ن افزايش قيمت را هم��ان افزايش ‪15‬‬ ‫درص��دي مصوب ابت��داي امس��ال عنوان‬ ‫مي‌کنند که به داليل اقتصادي‪ 15 ،‬درصد‬ ‫مص��وب را اعم��ال نکرده بودن��د و اکنون‬ ‫قيمت‌هايش��ان را افزايش داده‌ان��د‪ ،‬اما با‬ ‫بررس��ي قيمت‌هاي س��ابق و کنوني شير‬ ‫ب و کتاب س��اده سرانگشتي‬ ‫و يک حس��ا ‌‬ ‫مي‌توان دريافت که برخي از برند‌(نش��ان)‬ ‫هاي لبن��ي در دومين مرحل��ه از افزايش‬ ‫قيم��ت خ��ود‪ ،‬پ��ا را از مجوز صادر‌ش��ده‬ ‫فراتر گذاشته‌اند؛ مصداق اين گفته آماري‬ ‫است که از مقايس��ه رقمي قيمت شير در‬ ‫ابت��داي امس��ال و اکنون به دس��ت آمده‬ ‫است‪.‬‬ ‫در ابتداي امس��ال قيمت هر بطري شير‬ ‫کم‌چرب ‪ 1600‬تومان و ش��ير پرچرب هر‬ ‫بط��ری ‪ 2000‬تومان بود که با احتس��اب‬ ‫‪ 15‬درص��د مجوز افزاي��ش از دهم تيرماه‪،‬‬ ‫قيمت هر بطري ش��ير کم‌چرب در نهايت‬ ‫بايد ‪ 1840‬تومان و هر بطري شير پرچرب‬ ‫باي��د ‪ 2300‬توم��ان مي‌ش��د ام��ا برخي‬ ‫کارخانه‌هاي لبني در همان ابتدا به پيشواز‬ ‫ثبات قیمت آجیل و خشکبار تا پایان سال‬ ‫رییس اتحادیه خش��کبار و آجیل‌فروش��ان‬ ‫تهران اعالم کرد‪ :‬با وج��ود افزایش تقاضا در‬ ‫این ایام‪ ،‬قیمت انواع خش��کبار تا پایان سال‬ ‫تغییری نمی‌کن��د و واحد‌های صنفی در دی‬ ‫و بهمن‌‌م��اه اجناس خود را تهی��ه کرده‌اند و‬ ‫مشکلی در این زمینه وجود ندارد‪ .‬به گزارش‬ ‫ایسنا‪ ،‬مصطفی احمدی از کاهش قیمت انواع‬ ‫مغز بادام از جمله بادام‌زمینی‪ ،‬بادام هندی و‬ ‫ب��ادام درختی خبر داد و گف��ت‪ :‬قیمت انواع‬ ‫ب��ادام ح��دود هزار ت��ا ‪ 1500‬توم��ان در هر‬ ‫کیلوگ��رم کاهش یافته و تخمه کدو نیز از اقالمی بوده که کاهش قیمت داش��ته اس��ت‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه در بازار کمبودی وجود ندارد‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬توصیه ما به مردم این اس��ت‬ ‫که آجیل و خش��کبار مورد نیاز خود را از واحدهایی که جواز اتحادیه را دارند‪ ،‬تهیه کنند‬ ‫چراکه عده‌ای سودجو در روزهای پایانی سال محصوالت مانده عرضه می‌کنند‪ .‬احمدی با‬ ‫بی��ان اینکه به‌طور معم��ول زمانی که حجم تقاضا افزایش می‌یابد‪ ،‬جو روانی برای افزایش‬ ‫قیمت نیز به وجود می‌آید‪ ،‬گفت‪ :‬امسال این جو روانی را شاهد نبودیم و قیمت‌ها تغییری‬ ‫نخواهد کرد‪ .‬رییس اتحادیه خشکبار و آجیل‌فروشان تهران افزود‪ :‬واحد‌های صنفی ما در‬ ‫حال حاضر یکی از پرفروش‌ترین ایام خود را س��پری می‌کنند و در روزهای پایانی س��ال‬ ‫از س��اعات ابتدایی صبح تا آخر ش��ب‪ ،‬فروش دارند‪ .‬وی در عین حال تاکید کرد‪ :‬بازرسان‬ ‫اتحادی��ه نیز در روزهای پایانی س��ال بر فروش واحدهای صنفی نظ��ارت کامل می‌کنند‬ ‫و در کنار بازرس��ان اتحادیه‪ ،‬بازرس��ان اتاق اصناف و س��ازمان حمایت مصرف‌کنندگان و‬ ‫تولیدکنندگان بازار را رصد می‌کنند‪.‬‬ ‫ک��ه لبنيات جزو صنايع رقابتي اس��ت که‬ ‫افزاي��ش و کاهش قيم��ت محصوالت آن‬ ‫بي‌دليل و بدون در نظر گرفتن حاشيه‌هاي‬ ‫سود و زيان انجام نمي‌شود‪ .‬از سوي ديگر‬ ‫اگر قرار اس��ت با بي‌توجه��ي کارخانه‌هاي‬ ‫لبني نس��بت به افزايش قيمت شير‪ ،‬همه‬ ‫توافقات سازمان حمايت با صنايع لبني لغو‬ ‫شود‪ ،‬پس چرا مواقعي که توليدکنندگان‪،‬‬ ‫قيم��ت فرآورده‌ه��اي خ��ود را کاه��ش‬ ‫مي‌دهند‪ ،‬مورد تش��ويق يا حمايت بيشتر‬ ‫سازمان قرار نمي‌گيرند!‬ ‫ب��ه گفت��ه وي‪ ،‬نظ��ام عرض��ه و تقاضا‬ ‫تعيين‌کنن��ده قيمت کاال در حوزه تجارت‬ ‫و بازار اس��ت بنابراين س��قف سود و زيان‬ ‫يک کارخانه تعيين‌کننده ميزان افزايش و‬ ‫کاهش قيمت يک محصول است‪ ،‬اما نبايد‬ ‫فراموش کرد که توليدکننده نيز در صورت‬ ‫هشدار يا تذکر س��ازمان حمايت‪ ،‬ملزم به‬ ‫ارائ��ه ادله و مس��تندات الزم براي افزايش‬ ‫قيمت کاالهاي خود است‪.‬‬ ‫افزايش قيمت شير رفتند و هر بطري شير‬ ‫کم‌چرب را به ‪ 2000‬تومان و شير پرچرب‬ ‫را به ‪ 2500‬توم��ان افزايش دادند‪ .‬حال و‬ ‫پس از گذش��ت ‪ 8‬ماه‪ ،‬کارخانه‌هاي لبني‬ ‫دوباره قيمت ش��ير را در بس��ته‌بندي‌هاي‬ ‫مختل��ف افزاي��ش دادند؛ به گون��ه‌اي که‬ ‫قيم��ت هر بطري ش��ير پرچ��رب ‪2800‬‬ ‫تومان و هر بطري شير کم‌چرب به ‪2400‬‬ ‫تا ‪ 2500‬تومان افزايش يافته است‪.‬‬ ‫‹ ‹لغو توافقنامه‌ها در صورت‬ ‫بي‌توجهي‬ ‫عليرضا رفيعي‪ ،‬معاون‬ ‫س��ازمان حماي��ت‬ ‫مصرف‌کنن��دگان و‬ ‫توليد‌کنندگان هفته‬ ‫گذشته اعالم کرد که‬ ‫تذکرهاي الزم به کارخانه‌هاي صنايع لبني‬ ‫داده ش��ده و در ص��ورت بي‌توجهي‪ ،‬با آنها‬ ‫برخورد قانوني مي‌ش��ود و همه توافقات اين‬ ‫س��ازمان با صنايع لبني لغو خواهد شد‪ .‬در‬ ‫همين زمينه‪ ،‬خبرگزاري ايس��نا نوشت‪ :‬اگر‬ ‫صنايع لبن��ي بي��ش از ‪ 15‬درصد مصوب‪،‬‬ ‫قيمت محصوالت خود را افزايش داده‌اند از‬ ‫دستگاه‌هاي نظارتي مانند سازمان حمايت و‬ ‫تعزيرات انتظار مي‌رود جدي‌تر به بازار ورود‬ ‫کرده و با برند(نش��ان)هاي متخلف برخورد‬ ‫کنند‪ ،‬چراکه اين افزايش قيمت سوءاستفاده‬ ‫ق گرفتن بازار در آس��تانه‬ ‫از تب و تاب و رون ‌‬ ‫سال نو است‪.‬‬ ‫ازس��وي ديگ��ر‪ ،‬روز گذش��ته محمدرضا‬ ‫اسماعيلي‪ ،‬مديرعامل اتحاديه فرآورده‌هاي‬ ‫لبني در گفت‌وگو با ایس��نا ب��ا بيان اينکه‬ ‫هيچ مصوبه‌اي براي افزايش قيمت ش��ير‬ ‫صادر نش��ده‪ ،‬گفت‪ :‬افزايش قيمت شير از‬ ‫سوي کارخانه‌هاي زير نظر انجمن صنايع‬ ‫ش��ير و به طور خود‌س��رانه اتف��اق افتاده‬ ‫است که پس از بررسي مشخص شد‪ ،‬اين‬ ‫کارخانه‌ه��ا زير نظر اتحاديه نيس��تند‪ .‬به‬ ‫گفته وي برخي کارخانه‌هاي صنايع لبني‬ ‫جزو صنايع ش��ير ايران و دولتي‌اند‪ ،‬برخي‬ ‫عضو انجمن و برخي هم آزادند‪ ،‬بنابراين از‬ ‫نظر قانوني نظارت بر آنها برعهده اتحاديه‬ ‫نيست‪.‬‬ ‫‹ ‹پاس‌کاري علت افزايش قيمت شير‬ ‫سال گذشته صنايع لبني هر کيلوگرم‬ ‫ش��يرخام را ب��ه قيم��ت ‪ 1110‬توم��ان‬ ‫خري��داري مي‌کرد که دول��ت در تيرماه‬ ‫نظام عرضه و تقاضا‬ ‫تعيين‌کننده قيمت‬ ‫کاال در حوزه تجارت‬ ‫و بازار است بنابراين‬ ‫سقف سود و زيان يک‬ ‫کارخانه تعيين‌کننده‬ ‫ميزان افزايش و کاهش‬ ‫قيمت يک محصول‬ ‫است‬ ‫امس��ال نرخ خريد ش��يرخام از دامداران‬ ‫را ‪ 1440‬تومان مصوب کرد و از آنجايي‬ ‫ک��ه افزايش قيمت تمام‌ش��ده ش��ير به‬ ‫صالح نيس��ت و موج��ب کاهش مصرف‬ ‫مي‌شود‪ ،‬مقرر ش��د‪ ،‬کارخانه‌ها شير را با‬ ‫قيمت ‪ 1250‬تومان خريداري کنند و به‬ ‫ازاي آن ‪ 15‬درصد قيمت محصوالتشان‬ ‫را افزاي��ش دهن��د‪ .‬اما تع��داد محدودي‬ ‫کارخانه که زير نظر انجمن صنايع لبني‬ ‫هس��تند‪ ،‬عالوه بر آن ‪ 15‬درصد‪ ،‬باز هم‬ ‫اقدام به افزاي��ش قيمت کرده‌اند که اين‬ ‫اقدام آنها قانوني نيست و هيچ مصوبه‌اي‬ ‫براي افزايش قيمت صادر نش��ده اس��ت‪.‬‬ ‫کاهش تولید پرتقال واقعی است‬ ‫علی امامی‪ ،‬س��خنگوی اتحادیه بارفروشان در واکنش به اظهارنظر وزیر جهادکشاورزی‬ ‫درب��اره غیرواقعی بودن دالیل افزایش قیمت پرتقال‪ ،‬گفت‪ :‬س��رمازدگی باغ‌های ش��مال‬ ‫موجب شده میزان ورودی بار پرتقال به میدان مرکزی نسبت به سال گذشته نصف شود و‬ ‫این یک موضوع واقعی است‪ .‬وی با بیان اینکه قیمت فعلی هر کیلو پرتقال در میدان میوه‬ ‫و تره‌بار ‪ ۳۰۰۰‬تومان تا ‪ ۳۲۰۰‬تومان اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬سرمازدگی باغ‌های شمال موجب شد‬ ‫تا قیمت پرتقال امسال به دو برابر سال گذشته در چنین روز‌هایی برسد‪ .‬وی افزود‪ :‬میزان‬ ‫ورودی ب��ار ای��ن میوه به میدان مرکزی میوه و تره‌بار تهران به ‪ ۲۰۰‬تن در هر روز کاهش‬ ‫یافته‪ ،‬در حالی که این رقم در س��ال گذشته ‪ ۴۰۰‬تن در روز بود‪ .‬امامی با تاکید بر اینکه‬ ‫قیمت پرتقال از نرخ‌های فعلی بیشتر نخواهد شد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬با ذخیره‌سازی‌های گسترده‬ ‫وزارت جهاد کشاورزی و توزیع آن از بیستم اسفند به بعد‪ ،‬قیمت پرتقال در روزهای پایانی‬ ‫سال افزایش نمی‌یابد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬اینکه گفته می‌ش��ود طرح مسئله س��رمازدگی باغ‌های شمال دستاویزی‬ ‫برای باال نگه داشتن قیمت است‪ ،‬کاملا بی‌اساس است و موید این مطلب نیز میزان ورودی‬ ‫بار پرتقال به میدان مرکزی اس��ت‪ .‬به گزارش آنا‪ ،‬وزیر جهادکش��اورزی چند روز پیش با‬ ‫بیان اینکه به اندازه کافی میوه در داخل کش��ور وجود دارد‪ ،‬گفته بود‪ :‬سال گذشته برخی‬ ‫با ایجاد جنگ روانی و اعمال فشار بر وزارت جهادکشاورزی به دنبال واردات پرتقال بودند‪.‬‬ ‫همچنین در پی بارش برف در بهمن ماه سال گذشته عده‌ای مدعی شدند تمام محصوالت‬ ‫پرتقال اس��تان‌های شمالی در اثر س��رمازدگی از بین رفته است‪ ،‬در حالی که همان سال‬ ‫بخش عمده‌ای از تولید پرتقال کشور به دلیل نبود خریدار به ضایعات تبدیل شد‪ .‬محمود‬ ‫حجتی اضافه کرد‪ :‬برخی س��عی دارند همین فضای رس��انه‌ای را در بهمن و اسفندماه نیز‬ ‫ایج��اد کنند‪ ،‬ول��ی ما باید با توجه به تولید بیش از نیاز‪ ،‬به جای واردات‪ ،‬دغدغه چگونگی‬ ‫مصرف و صادرات محصوالت کشاورزی را داشته باشیم‪.‬‬ ‫اينکه يک ارگان عل��ت افزايش يک کاال‬ ‫را به گ��ردن ارگان ديگ��ري مي‌اندازد و‬ ‫را مسئول‬ ‫اين ارگان‪ ،‬افراد ديگري‬ ‫اتفاقات پيش‌آم��ده در افزايش يا کاهش‬ ‫قيمت‌ه��ا مي‌دان��د‪ ،‬درنهاي��ت دردي از‬ ‫مصرف‌کنن��ده نهاي��ي دوا نمي‌کند‪ .‬اين‬ ‫موض��وع در م��ورد قيمت ش��ير مصداق‬ ‫کامل��ي پي��دا مي‌کند‪ ،‬چراک��ه درنهايت‬ ‫هنوز مش��خص نيست چه کسي مسئول‬ ‫گران‌شدن قيمت برخي برند(نشان)هاي‬ ‫لبنياتي در کشور است‪.‬‬ ‫‹ ‹حاشيه‌هاي سود و زيان‬ ‫فرآورده‌هاي لبني‬ ‫رض��ا باک��ري‪ ،‬دبير‬ ‫انجم��ن اتحادي��ه‬ ‫فرآورده‌هاي لبني در‬ ‫اي��ن زمينه با رد اين‬ ‫ادع��ا ک��ه انجم��ن‬ ‫فرآوده‌هاي لبني مقصر گراني شير است و‬ ‫به‌صورت خودس��رانه قيمت اي��ن فرآورده‬ ‫لبن��ي را افزاي��ش داده اس��ت‪ ،‬ب��ه‬ ‫مي‌گوي��د‪ :‬ب��ه ط��ور معم��ول بنگاه‌هاي‬ ‫اقتصادي بر اساس قانون و با احتساب سود‬ ‫و زيان‌ه��اي خود در طول س��ال مجاز به‬ ‫قيمت‌گذاري محصوالت خود هس��تند‪ .‬از‬ ‫سوي ديگر سازمان حمايت از مصرف‌کننده‬ ‫نيز وظيفه نظارت بر قيمت‌هاي ارائه‌ش��ده‬ ‫را دارد‪ .‬حال اگر بنگاهي خودس��رانه اقدام‬ ‫به افزايش قيمت محص��والت خود کرد و‬ ‫س��ازمان حمايت در اين زمينه اخطار داد‪،‬‬ ‫بنگاه اقتصادي موظف است با ارائه اسناد و‬ ‫مدارک الزم علت افزايش قيمت محصول‬ ‫خ��ود را ب��راي س��ازمان حماي��ت تبيين‬ ‫کن��د‪ .‬وي معتق��د اس��ت بس��ياري از‬ ‫کارخانه‌هاي لبني به دليل نوس��ان شرايط‬ ‫اقتصادي کش��ور در برهه‌اي از زمان دچار‬ ‫ضرر و زيان مي‌ش��وند‪ ،‬اين در‌حالي است‬ ‫ش��ير کاالي بسيار‬ ‫مهم��ي در س��بد‬ ‫خان��واده محس��وب‬ ‫مي‌ش��ود که با توجه‬ ‫به نظر کارشناس��ان‬ ‫تغذيه مبني بر کمبود کلسيم مردم ايران‪،‬‬ ‫بايد در اولويت سبد غذايي شهروندان قرار‬ ‫گي��رد‪ .‬اي��ن موض��وع را محمدحس��ن‬ ‫نکويي‌مه��ر‪ ،‬ريي��س س��ازمان حماي��ت‬ ‫مصرف‌کنن��دگان و توليدکنن��دگان در‬ ‫مط��رح مي‌کن��د و‬ ‫گفت‌وگ��و ب��ا‬ ‫مي‌افزايد‪ :‬افزايش خودسرانه قيمت شير از‬ ‫س��وي کارخانه‌ه��اي لبن��ي‪ ،‬ب��ه مفهوم‬ ‫هماهنگي‌نک��ردن اي��ن بخش با س��ازمان‬ ‫حماي��ت ب��راي افزايش ي��ا کاهش قيمت‬ ‫فرآورده‌ه��اي لبني اس��ت چراکه هرگونه‬ ‫تغيير در قيم��ت محصوالت غذايي بايد با‬ ‫هماهنگي س��ازمان انجام شود در غيراين‬ ‫صورت سازمان حمايت با ابزارهاي قانوني‬ ‫که در اختيار دارد‪ ،‬در اين زمينه ورود پيدا‬ ‫کرده و با افرادي که بدون هماهنگي اقدام‬ ‫به افزايش قيمت محصوالت خود کرده‌اند‪،‬‬ ‫مقابله مي‌کند‪.‬‬ ‫وي درب��اره لغو توافق‌نامه‌هاي س��ازمان و‬ ‫اتحاديه‌ه��اي صنايع لبني ک��ه در صورت‬ ‫بي‌توجهي اتحاديه‌ها به اخطارهاي سازمان‬ ‫حماي��ت انج��ام مي‌ش��ود‪ ،‬مي‌گوي��د‪ :‬به‬ ‫هرح��ال بايد به نحوي با افرادي که حقوق‬ ‫مصرف‌کننده را در نظر نمي‌گيرند برخورد‬ ‫ش��ود و اين اق��دام تنه��ا در جهت حفظ‬ ‫حق��وق مصرف‌کنن��ده و تنه��ا در صورت‬ ‫بي‌توجه��ي اتحاديه‌ها ب��ه اخطار‌ها انجام‬ ‫مي‌ش��ود‪ .‬نکويي‌مهر‪ ،‬ضم��ن اینکه هيچ‬ ‫افزايش قيمت��ي را در بخش صنايع لبني‬ ‫تا پايان س��ال پيش‌بين��ي نمي‌کند معتقد‬ ‫اس��ت‪ .‬قيمت فرآورده‌هاي لبن��ي بايد در‬ ‫توان خريد خانوارها باشد‪ ،‬وی لزوم نظارت‬ ‫بازرسان س��ازمان از بازار را بيش از پيش‬ ‫عنوان مي‌کند‪.‬‬ ‫تبلیغات پیامکی تایید صالحیت قالیشویان نیست‬ ‫حمید محمدی‌کم‌س��رخ‪ ،‬ریی��س اتحادیه‬ ‫قالیش��ویان ته��ران ب��ا تاکی��د ب��ر اینک��ه‬ ‫قالیش��ویی‌هایی که از طریق تراکت و پیامک‬ ‫تبلی��غ می‌کنند‪ ،‬فاقد اعتبار هس��تند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫م��ردم می‌توانند ب��رای حص��ول اطمینان از‬ ‫قالیش��ویی‌های معتبر به پایگاه اطالع‌رسانی‬ ‫اتحادی��ه مراجعه کنن��د‪ .‬وی با بی��ان اینکه‬ ‫قیمت خدمات قالیش��ویی در آذرماه امس��ال‬ ‫با ‪۲۰‬درصد افزایش نس��بت به س��ال گذشته‬ ‫همراه بوده اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬براساس این میزان‬ ‫تو‌ش��وی هر متر مربع فرش ماشینی ‪ ۳۵۰۰‬تومان و فرش دستباف به‬ ‫افزایش‪ ،‬نرخ شس ‌‬ ‫ازای هر متر مربع ‪ ۶۰۰۰‬تا ‪ ۹۷۰۰‬تومان تعیین شده است‪ .‬وی افزود‪ :‬البته در صورتی که‬ ‫خدماتی نظیر قرار دادن فرش در پوش��ش پالستیکی(کاور)‪ ،‬لکه‌برداری و رنگ‌برداری هم‬ ‫به مجموع خدمات شست‌وشو فرش اضافه شود‪ ،‬قیمت‌ها به‌صورت توافقی تعیین خواهند‬ ‫شد‪ .‬محمدی با بیان اینکه واحدهای قالیشویی موظفند ‪ ۲‬تا ‪ ۳‬روز پس از بردن فرش برای‬ ‫شست‌وشو آن را تحویل دهند‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬اکثریت قریب به اتفاق قالیشویان دارای مجوز از‬ ‫اتحادیه مجهز به گرمخانه هستند که بر این اساس فرش در کوتاه‌ترین زمان ممکن خشک‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬رییس اتحادیه قالیش��ویان با بیان اینکه در حال حاضر ‪ ۳۰۰‬قالیشویی معتبر و‬ ‫دارای مجوز در تهران فعال هستند‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬اسامی تمامی واحدهای قالیشویی معتبر‬ ‫روی پایگاه اطالع‌رسانی اتحادیه قالیشویان به نشانی ‪ eght1351.ir‬یا اتحادیه قالیشویان‬ ‫تهران قرار داده ش��ده اس��ت که مردم می‌توانند برای کسب اطالعات بیشتر به این پایگاه‬ ‫مراجعه کنند‪.‬‬
‫پنجشنبه ‪ 14‬اسفند ‪ 14 - 1393‬جمادی االول ‪ 5 -1436‬مارس ‪ -2015‬شماره ‪ -173‬پیاپی ‪1491‬‬ ‫در گفت‌وگوی‬ ‫‪states@smtnews.ir‬‬ ‫استان‌ها‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪9‬‬ ‫نبود امکان اکتشاف عمقی؛ مشکل جویندگان طال در خراسان رضوی‬ ‫هزینه سنگین حمل‌ونقل روی دوش صنعتگران‬ ‫فرآوری‪ ،‬دوای درد صادرات سنگ نشد‬ ‫با مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران مطرح شد‬ ‫تعامل صنعت و افراد نخبه در آذربایجان شرقی‬ ‫مجتب�ی کرمان�ی‌زاده‪ -‬گ�روه اس�تان‌ها‪ :‬کمبود‬ ‫نقدینگی و مالیات بر ارزش‌افزوده جدای از مش��کالت‬ ‫دیگ��ر در رون��د تولید واحده��ای صنعتی در اس��تان‬ ‫آذربایجان ش��رقی نی��ز دامنگیر تولید‌کنندگان ش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬اما ب��از هم در این ش��رایط صنعتگران اس��تان‬ ‫آذربایجان شرقی در کس��ب رتبه‌های ممتاز نسبت به‬ ‫استان‌های دیگر پیشرو هستند چراکه در مقابل شرایط‬ ‫تحریم‌ها و نبود نقدینگی دست از تالش بر نداشته و با‬ ‫اس��تفاده از امکانات در دسترس همچنان به امر تولید‬ ‫پرداخته‌ان��د و تالش کرده‌اند تا چرخ صنعت در صنایع‬ ‫استان آذربایجان شرقی در گردش باشد به‌طوری‌که به‬ ‫گفته مس��ئوالن در کنار هم قرار گرفتن افراد نخبه در‬ ‫کنار ظرفیت‌های صنعتی استان آذربایجان شرقی رمز‌‬ ‫موفقیت استان است‪ .‬این در حالی است که فقط صنایع‬ ‫بزرگ توان اس��تفاده از دان��ش افراد نخبه را در صنعت‬ ‫دارند و اس��تفاده از این مزیت در س��ایر صنایع استان‬ ‫آذربایجان ش��رقی امکانپذیر نیست چراکه توان تامین‬ ‫مناب��ع مال��ی الزم در واحدهای کوچک و یا متوس��ط‬ ‫وجود ندارد که باید از سوی مسئوالن مورد حمایت قرار‬ ‫بگیرد تا تعامل صنعت و افراد نخبه در استان آذربایجان‬ ‫شرقی محقق شود‪.‬‬ ‫س��یدمحمدعلی سیدابریش��می‪،‬‬ ‫مع��اون وزی��ر صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫تج��ارت و مدیرعام��ل س��ازمان‬ ‫صنای��ع کوچک و ش��هرک‌های‬ ‫صنعت��ی ایران در گف��ت و گو با‬ ‫درب��اره ارتب��اط دانش��گاه و صنعت در اس��تان‬ ‫آذربایجان ش��رقی می‌گوید که نقط��ه مثبت در جهت‬ ‫فعال‌س��ازی واحد‌های صنعتی‪ ،‬صنایع کوچک در این‬ ‫اس��تان هس��تند‪ .‬آنچه در ادامه می‌خوانید گفت‌وگوی‬ ‫با او در حاش��یه برگ��زاری چهارمین‬ ‫خبرن��گار‬ ‫همای��ش س��االنه معاون��ان صنای��ع کوچک ش��رکت‬ ‫شرکت‌های صنعتی سراسر کشور در تبریز است‪:‬‬ ‫€ €چگونه می‌توان تعامل صنعت و افراد متخصص‬ ‫را در صنایع آذربایجان شرقی تقویت کرد؟‬ ‫رتبه دوم آذربایجان شرقی در نحوه عملکرد واحدهای‬ ‫صنایع کوچک درواقع حمایت از فعالیت‌های واحدهای‬ ‫مس��تقر در ش��هرک‌ها اس��ت‪ .‬بهتری��ن ش��هرک‌های‬ ‫فناوری به همراه بزرگترین س��رمایه‌گذاری‌ها در استان‬ ‫آذربایجان شرقی وجود دارد که یک مزیت برای صنایع‬ ‫این اس��تان محسوب می‌شود‪ .‬همین امر در جذب نیرو‬ ‫متخصص تاثیرگذار است که صنایع می‌توانند با تقویت‬ ‫ارتباط با دانشگاه‌ها از دانش فنی افراد نخبه در فرآیند‬ ‫تولی��د بهره ببرند ت��ا در تولید محص��والت بهتر عمل‬ ‫کنن��د‪ .‬مراکز خدمات فناوری تخصصی و ش��رکت‌های‬ ‫فناوری که در حال ایجاد هستند می‌تواند محل تالقی‬ ‫نیاز‌های صنعتگران و افرادی باش��د که فناور هس��تند‬ ‫و دانش دارن��د و آنها می‌توانند به‌صورت ش��رکت‌های‬ ‫آر اند دی و مهندسی مشاور و همچنین آزمایشگاه‌های‬ ‫مرجع در آن مراکز مستقر بشوند و ارتباط نزدیک بین‬ ‫تولیدکنندگان و دانشگاهیان برقرار کنند‪.‬‬ ‫€ €صنایع کوچک در اس�تان آذربایجان ش�رقی‬ ‫امکان استفاده از توان افراد نخبه را ندارند!‬ ‫البته این امکانات برای واحد‌های صنتعی بزرگ وجود‬ ‫دارد اما واحدهای کوچکی که به‌طور متوس��ط ‪ 22‬نفر‬ ‫درآن مش��غول به کار هس��تند باید در تجهیز امکانات‬ ‫م��ورد حمای��ت قرار بگیرن��د چراکه ج��دای از کمبود‬ ‫امکان��ات برای دریافت ‪50‬میلیون تومان تس��هیالت به‬ ‫دستگاه‌های مختلف مراجعه متعدد دارند‪.‬‬ ‫بنابرای��ن هدف‌گذاری‌های س��ازمان صنایع کوچک‬ ‫و ش��هرک‌های صنعتی ایران به حمای��ت از واحدهای‬ ‫کوچک س��وق یافته ت��ا راهنمایی‌ه��ای الزم و تامین‬ ‫امکانات برای این صنایع کوچک هدایت ش��ود که برای‬ ‫تحقق آن از منابع و سپرده‌های بانکی سازمان در سال‬ ‫آینده بهره می‌بریم هرچند که رقم آن اندک اس��ت اما‬ ‫قسمتی از مش��کالت واحدهای صنعتی کوچک را رفع‬ ‫می‌کند‪.‬‬ ‫€ €برای حل مش�کالت واحد‌های صنعتی به‌ویژه‬ ‫آنهایی که در شهرک‌های صنعتی مستقر هستند‬ ‫چه چاره‌ای اندیشیده‌اید؟‬ ‫در حال حاضر نقدینگی بزرگترین مش��کل واحدهای‬ ‫صنعتی در اس��تان آذربایجان شرقی و سایر استان‌های‬ ‫کش��ور اس��ت که راهکار‌ه��ای برون‌رف��ت از آن مورد‬ ‫بررس��ی قرار گرفته و پیش��نهاداتی نیز ب��رای حل آنها‬ ‫مطرح ش��ده اس��ت اما امیداوار هس��تیم تا با حمایت‬ ‫همکاران‪ 3 ،‬مشکل اساسی واحدهای صنعتی که تامین‬ ‫نقدینگی‪ ،‬حل مش��کالت مالیاتی و حل مشکالت اداره‬ ‫شهرک‌ها ست حل شود‪.‬‬ ‫€ €مش�کل اصل�ی واحدهای صنعتی چیس�ت و‬ ‫برای رفع آن چه برنامه‌ای دارید؟‬ ‫حمای��ت از واحد‌ه��ای صنعتی‪ ،‬کمک ب��ه واحد‌های‬ ‫صنایع کوچک‪ ،‬همچنین برنامه‌ریزی برای س��ال آینده‬ ‫هدف اصلی ش��رکت ش��هرک‌های صنعتی ایران است‪.‬‬ ‫البته مشکل نقدینگی مشکل عمده در اغلب واحدهای‬ ‫صنعتی اس��ت اما در حال حاضر شهرک صنعتی راکد‬ ‫در کش��ور وجود ندارد همچنین ‪ 734‬شهرک صنعتی‬ ‫در حال واگذاری اس��ت و نی��ز واحدهای صنعتی‌ای در‬ ‫داخل شهرک‌ها وجود دارد که در پی مشکالتی متوقف‬ ‫شده‌اند اما در تالشیم تا با کمک معاونان صنایع کوچک‬ ‫در رابط��ه با حل و فصل مش��کالت واحدهای متوقف و‬ ‫فعال کردن بیشتر واحدهای صنعتی بکوشیم‪.‬‬ ‫€ €در رف�ع مش�کالت مالی�ات ب�ر ارزش‌افزوده‬ ‫واحدهای صنعتی چه چاره‌ای اندیشیده‌اید؟‬ ‫در بررس��ی‌های انجام ش��ده به این نتیجه رسیدیم‬ ‫که باید برای رفع مش��کل نقدینگی واحدهای صنعتی‬ ‫‪10‬ه��زار میلیارد تومان در ‪3‬س��ال آین��ده منابع مالی‬ ‫تامین ش��ود که با وجود اعتبارات مالی در حال حاضر‬ ‫امکان تامین آن وجود ندارد‪ .‬اما با وجود مصوبه مجلس‬ ‫می‌توانیم منابع مالی خود را در بانک‌ها س��پرده‌گذاری‬ ‫کرده و با حمایت بانک‌ها در تامین مشکالت نقدینگی‬ ‫گام برداری��م‪ .‬همچنی��ن امیدواریم در رفع مش��کالت‬ ‫مربوط ب��ه مالیات واحدهای صنعتی ب��ا توجه به ماده‬ ‫‪ 38‬قانون مالیات بر ارزش‌افزوده و حمایت‌های مجلس‬ ‫بتوانی��م گام‌های مفیدی برداریم‪ .‬س��همی نیز در ارائه‬ ‫خدماتی که از عهده ش��هرداری خارج اس��ت در داخل‬ ‫ش��هرک‌های صنعتی اختصاص دهیم‪ .‬البته امکان آن‬ ‫هست که این حمایت‌ها در س��ال‪ 94‬اجرایی نشود اما‬ ‫امیدواریم با قوانین حمایتی مجلس و ش��ورای نگهبان‬ ‫بتوانی��م بار برخی مش��کالت را از دوش ش��هرک‌های‬ ‫صنعتی برداریم‪.‬‬ ‫انعقاد ‪ 150‬فقره قرارداد در شهرک صنعتي مياندوآب‬ ‫فارس‪ :‬مدير‌عامل ش��رکت شهرک‌هاي‬ ‫صنعتي آذربايجان غرب��ي گفت‪ :‬تا پايان‬ ‫آذر امس��ال تعداد قراردادهاي منعقده در‬ ‫ش��هرک صنعتي مياندوآب به ‪ 150‬فقره‬ ‫رس��يد‪ .‬علي‌اکبر عس��کري‪ ،‬به بيشترين‬ ‫تع��داد قرارداده��اي منعق��د ش��ده در‬ ‫شهرک‌ها و نواحي صنعتي در استان اشاره‬ ‫و اظهار کرد‪ :‬ش��هرک صنعتي مياندوآب‪،‬‬ ‫شهرک صنعتي سلماس‪ ،‬شهرک صنعتي‬ ‫بوکان‪ ،‬شهرک صنعتي اروميه ‪ ،3‬شهرک‬ ‫صنعتي شاهين‌دژ و شهرک صنعتي نقده‬ ‫بيش��ترين تعداد قراردادهاي منعقده در‬ ‫ش��هرک‌ها و نواحي صنعتي استان را به‬ ‫خود اختصاص دادن��د‪ .‬وي با بيان اينکه‬ ‫تا پايان آذر امس��ال تع��داد قراردادهاي‬ ‫منعقده در ش��هرک صنعتي مياندوآب به‬ ‫‪ 150‬فقره رس��يد‪ ،‬ادامه داد‪ :‬تا پايان آذر‬ ‫امس��ال ‪ 122‬قرارداد در شهرک صنعتي‬ ‫سلماس‪ 118 ،‬قرارداد در شهرک صنعتي‬ ‫ب��وکان‪ 94 ،‬قرارداد در ش��هرک صنعتي‬ ‫اروميه ‪ 61/3‬قرارداد در ش��هرک صنعتي‬ ‫ش��اهين‌دژ و ‪ 53‬ق��رارداد در ش��هرک‬ ‫صنعتي نقده منعقد شده است‪ .‬عسکري‬ ‫در بخ��ش ديگ��ري از س��خنان خود به‬ ‫تعداد ش��هرک‌ها و نواحي صنعتي داراي‬ ‫شرکت خدماتي در اس��تان اشاره کرد و‬ ‫گف��ت‪ :‬در اين زمینه از بین ‪ 14‬ش��هرک‬ ‫و ناحيه صنعتي تا پايان آذر ماه امس��ال‬ ‫‪ 12‬ش��هرک و ناحيه صنعتي واگذار شده‬ ‫اس��ت‪ .‬مدير‌عامل ش��رکت ش��هرک‌هاي‬ ‫صنعتي آذربايجان غربي تعداد جوازهاي‬ ‫تاسيس در اس��تان را تا پايان آذر امسال‬ ‫‪ 299‬فق��ره عن��وان کرد و متذکر ش��د‪:‬‬ ‫متوسط س��رمايه‌گذاري هر جواز تاسيس‬ ‫حدود ‪ 29‬ميليارد ريال بوده است‪ .‬وي به‬ ‫اولويت‌هاي ش��رکت شهرک‌هاي صنعتي‬ ‫صادرات دخانیات سقز به عراق‬ ‫تس�نیم‪ :‬رییس دخانیات شهرس��تان سقز‬ ‫گفت‪ :‬هم‌اکنون ی��ک کارخانه مدرن تولید‬ ‫س��یگار در دخانیات س��قز در مراحل نصب‬ ‫اولیه اس��ت که با راه‌اندازی این خط تولید‪،‬‬ ‫در ‪ ۳‬ش��یفت فعالی��ت آن آغاز می‌ش��ود و‬ ‫محصوالت آن به عراق صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫امجد ربانی اظهار ک��رد‪ :‬با راه اندازی این‬ ‫خط تولید که در ‪ 3‬ش��یفت فعالیت خود را‬ ‫آغاز خواهد کرد‪ ،‬برای نیروی کار منطقه نیز‬ ‫ایجاد شغل می شود‪.‬‬ ‫وجود ش��رکت دخانیات در شهرس��تان‬ ‫س��قز فرصتی برای تولید سیگارهای داخلی‬ ‫و خارج��ی فراه��م می‌کن��د و تولیدات این‬ ‫ش��رکت ع�لاوه بر تامی��ن بخش��ی از بازار‬ ‫داخلی‪ ،‬به کشورهای همسایه ازجمله عراق‬ ‫نی��ز صادر خواهد ش��د‪ .‬وی با بی��ان اینکه‪،‬‬ ‫س��یگارهای خارجی که به‌ط��ور قاچاق و با‬ ‫قیمت‌های باال وارد کش��ور می‌ش��ود ضمن‬ ‫خروج ارز از کشور‪ ،‬برای سالمتی نیز بسیار‬ ‫مضر بوده‪ ،‬چون از بدترین توتون اس��تفاده‬ ‫می‌کنن��د‪ .‬وی گف��ت‪ :‬این ش��رکت در این‬ ‫شهرس��تان در س��ال زراعی جدید اقدام به‬ ‫صدور مجوز کش��ت توتون کرده و برنامه‌ای‬ ‫نی��ز برای پرداخت تس��هیالت ب��ا کم‌ترین‬ ‫به��ره را ب��رای کش��اورزان فراه��م خواهد‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫سیگارهای خارجی موجود در بازار ایران‬ ‫در نگاه نخس��ت دارای یک بسته‌بندی زیبا‬ ‫هس��تند ولی در عی��ن ح��ال بی‌کیفیت و‬ ‫برای س�لامتی بس��یار مضر اس��ت‪ .‬ربانی با‬ ‫اشاره به اینکه‪ ،‬کش��ت توتون آب بیشتری‬ ‫نس��بت به س��ایر تولیدات کش��اورزی نیاز‬ ‫دارد افزود‪ :‬ب��ا بهره‌گیری از روش‌های نوین‬ ‫تالش ش��ده از توتون‌های استفاده شود که‬ ‫میزان مصرف آب آنها به مراتب کمتر است‪.‬‬ ‫ریی��س دخانیات شهرس��تان س��قز اضافه‬ ‫ک��رد‪ :‬توتون‌های تولیدی کش��اورزان هم با‬ ‫قیمت خوب و ب��ا تضمین از آنان خریداری‬ ‫خواهد شد‪ .‬مجتمع دخانیات سقز در زمینی‬ ‫به مس��احت ‪ 4/5‬هکتار در ش��هر سقز قرار‬ ‫دارد و راه‌اندازی این کارخانه گام مهمی در‬ ‫ایجاد اش��تغال برای مردم شهرستان خواهد‬ ‫بود‪.‬‬ ‫اس��تان اشاره و تصريح کرد‪ :‬به‌طور عمده‬ ‫ت�لاش و اولويت ش��رکت ش��هرک‌هاي‬ ‫صنعتي اس��تان ب��ر اين اس��ت با نگرش‬ ‫علمي و تغيير نگرش‌ها وضعيت اقتصادي‬ ‫و توليد به سمت توسعه و رونق اقتصادي‬ ‫هداي��ت ش��ود‪ .‬اين مس��ئول در پايان بر‬ ‫خدمات‌رس��اني مطلوب و درخور شأن به‬ ‫ش��هرک‌هاي صنعتي اس��تان تاکيد کرد‬ ‫و متذکر شد‪ :‬ش��هرک‌هاي صنعتي بايد‬ ‫با ارتق��اي کيفي زمينه را ب��راي فعاليت‬ ‫صنعتگران فراهم کند و خدمات در خور‬ ‫شأن در اختيار واحدها قرار گيرد‪.‬‬ ‫کاهش‪ 14‬درصدی فروش گندم در گیالن‬ ‫ایس�نا‪ :‬مدیرعامل شرکت غله و خدمات‬ ‫بازرگانی منطقه ‪ 7‬کشور گفت‪ :‬فروش گندم‬ ‫در گیالن نسبت به مدت مشابه سال گذشته‬ ‫کم شده است‪ .‬رمضان کامران‌پی اظهار کرد‪:‬‬ ‫ب��ا باال رفتن قیمت نان‪ ،‬فروش گندم ‪ 10‬تا‬ ‫‪14‬درصد در گیالن کاهش یافته است‪ .‬وی‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬در ایام ورود پیک مسافران‬ ‫به گیالن‪ ،‬به ط��ور معمول فروش گندم به‬ ‫کارخانه‌ه��ای آرد به ‪26‬هزار تن می‌رس��د‪.‬‬ ‫امسال پس از افزایش قیمت نان این میزان‬ ‫به ‪22‬هزار تن رسیده است‪ .‬کامران پی بیان‬ ‫کرد‪ :‬واحدهای نانوایی در سراس��ر اس��تان‬ ‫کش��یک‌های نوروزی دارند و هیچ مشکلی‬ ‫در این رابطه وجود ندارد‪.‬‬ ‫تجربه نش��ان داده اس��ت که مصرف نان‬ ‫در هفت��ه اول عی��د‪ ،‬کم اس��ت و در هفته‬ ‫دوم بیش��تر می‌شود‪ .‬همچنین به نانوایی‌ها‬ ‫ذخیره آرد هم داده می‌شود تا بدون دغدغه‬ ‫به ارائه خدمات به مشتریان بپردازند‪.‬‬ ‫وی درب��اره میزان ف��روش گندم به مردم‬ ‫برای تولید س��بزه گفت‪ :‬شرکت غله منطقه‬ ‫‪ ،7‬فق��ط گن��دم را ب��ه کارخانه‌ه��ای آرد‬ ‫می‌فروشد‪ .‬به‌طور معمول مردم‪ ،‬گندم مورد‬ ‫نیازش��ان را ب��رای تولید س��بزه از مغازه‌ها‬ ‫می‌خرند و ای��ن گندم‌ها از قبل در مغازه‌ها‬ ‫موجود است‪.‬‬ ‫روي خط خبر‬ ‫برگزاري نمايشگاه‌هاي بهاره‬ ‫در مازندران‬ ‫‪ :‬رييس سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان‬ ‫مازندران گفت‪ :‬در ‪ 10‬شهرس��تان مازندران نمايشگاه‬ ‫بهاره عرضه مستقيم کاال برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫به گ��زارش روابط عمومي س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت مازندران‪ ،‬محم��د محمدپور عمران با اعالم‬ ‫مطل��ب فوق افزود‪ :‬تع��داد ‪ 838‬غرفه توزيعي و ‪445‬‬ ‫غرف��ه توليدي در اين نمايش��گاه‌ها حض��ور خواهند‬ ‫داش��ت‪ .‬وي مح��ل برگ��زاري نمايش��گاه‌هاي عرضه‬ ‫مس��تقيم کاال را شهر‌هاي بهشهر‪ ،‬س��اري‪ ،‬قائمشهر‪،‬‬ ‫فريدونکن��ار‪ ،‬بابلس��ر‪ ،‬بابل‪ ،‬آمل‪ ،‬تنکاب��ن‪ ،‬عباس‌آباد‬ ‫و رامس��ر اعالم و تصريح کرد‪ :‬به تناوب اين ش��هر‌ها‬ ‫زمان برگزاري نمايش��گاه از تاريخ ‪ 12‬تا ‪ 28‬اسفندماه‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫صدور پروانه‬ ‫براي معادن شن‌و‌ماسه‬ ‫‪ :‬ن��ادر اصغرپ��ور‪ ،‬مع��اون برنامه‌ري��زي و‬ ‫سرمايه‌گذاري سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان‬ ‫آذرباجان ش��رقي گفت‪ :‬براي تس��هيل امور‪ ،‬منسجم‬ ‫و ضابطه‌مندش��دن اين واحد‌ها طبق بخش��نامه‌هاي‬ ‫موجود پروانه طوالني‌مدت ‪ 3‬ساله صادر خواهد شد و‬ ‫سازمان تالش مي‌کند معدنکاران در کارهاي جاري به‬ ‫مشکل برخورد نکنند‪.‬‬ ‫به گ��زارش روابط عمومي س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت اس��تان آذربايجان شرقي‪ ،‬وي افزود‪ :‬تعيين‬ ‫قيمت واحد براي تمام شهرس��تان‌ها غيرکارشناس��ي‬ ‫ب��وده و اي��ن کيفي��ت و قيمت تمام‌ش��ده اس��ت که‬ ‫نو‌ماسه خواهد بود‪.‬‬ ‫تعيين‌کننده قيمت تمام‌شده ش ‌‬ ‫نو‌ماس��ه در‬ ‫وي با اش��اره به تعداد ‪ 250‬واحدي ش ‌‬ ‫اس��تان گفت‪ :‬وجود واحدهايي که کيفيت محصوالت‬ ‫تولي��دي را لحاظ نکنند مورد حماي��ت قرار نگرفته و‬ ‫ازطريق مراج��ع قانوني مورد پيگرد ق��رار گرفته و از‬ ‫طرفي باعث بهم خوردن عرضه و تقاضا ش��ده و ضرر‬ ‫و زيان‌هاي ناش��ي از آن متوج��ه فعاالن واقعي بخش‬ ‫نو‌ماسه مي‌شود‪.‬‬ ‫ش‌‬ ‫کوتاه از استان‌ها‬ ‫‪ :‬امکان ثبت محدوده‌هاي اکتشافي در استان‬ ‫زنجان به‌صورت دس��تي از روز چهارشنبه ‪ 13‬اسفند‬ ‫ماه تا زمان راه‌اندازي س��امانه کاداستر معادن‪ ،‬متوقف‬ ‫شد‪ .‬در ضمن براي دريافت هرگونه اطالعات پيرامون‬ ‫سامانه مذکور به سايت ‪ mcs.mimt.gov.ir‬مراجعه‬ ‫کني��د‪ .‬راه‌ان��دازي و ثبت محدوده (از طريق س��امانه‬ ‫مذکور) در س��ايت اين سازمان به آدرس ‪http://znj.‬‬ ‫‪ mimt.gov.ir‬اطالع‌رساني خواهد شد و تمامي ثبت‬ ‫درخواست‌ها منبعد از طريق اين سامانه خواهد بود‪.‬‬ ‫‪ :‬مزدک قبادي‪ ،‬رييس اداره صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت شهرس��تان سوادکوه شمالي گفت‪ :‬انتخابات ‪7‬‬ ‫اتحاديه صنفي در شهرستان سوادکوه شمالي از تاريخ‬ ‫‪ 18‬تا ‪ 25‬اس��فندماه برگزار خواهد شد‪ .‬در اين تاريخ‬ ‫انتخابات اتحاديه مصالح ساختماني‪ ،‬مشاورين امالک‪،‬‬ ‫عکاس��ان‪ ،‬قصابان‪ ،‬ميوه و تره‌بار‪ ،‬پوش��اک‪ ،‬خواربار و‬ ‫لبنيات و درودگران برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫‪ :‬محس��ن خ��ادم ع��رب باغ��ي‪ ،‬مدير‌عامل‬ ‫س��ازمان منطقه آزاد تجاري صنعتي ارس از پيوستن‬ ‫منطقه آزاد ارس به عنوان نخستين منطقه آزاد کشور‬ ‫با امضاي تفاهمنامه‌اي به فدراس��يون جهاني مناطق‬ ‫آزاد (فم��وزا) خب��ر داد و گف��ت‪ :‬فدراس��يون جهاني‬ ‫مناط��ق آزاد‪ ،‬عملکرد مناطق آزاد جهان را براس��اس‬ ‫قوانين و اس��تانداردهاي بين‌المللي نظارت و بررس��ي‬ ‫مي‌کند؛ عضويت در اين فدراس��يون براي رسيدن به‬ ‫استانداردهاي جهاني مفيد خواهد بود‪.‬‬ ‫فارس‪ :‬موسي احمدي‪ ،‬رييس اداره صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت شهرس��تان دماوند از نظارت ‪ 8‬گروه بازرسي‬ ‫بر واحد‌هاي صنفي در راس��تاي تنظيم بازار آخر سال‬ ‫در اين شهرس��تان خبر داد و گفت‪ :‬درصدد هس��تيم‬ ‫ت��ا بتواني��م ش��کايت‌هاي مردمي را در کمت��ر از نيم‬ ‫ساعت رسيدگي کنيم‪ .‬همچنين دوشنبه‌بازار يکي از‬ ‫فعاليت‌هايي است که در اين شهرستان انجام مي‌شود؛‬ ‫ام��ا واحدهاي صنف��ي آن از حومه دماوند حضور پيدا‬ ‫مي‌کنند و ما به دنبال اين هستيم تا واحدهاي صنفي‬ ‫شهرس��تان دماوند در دوشنبه‌بازار مش��ارکت داشته‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫فارس‪ :‬اس��ماعيل مس��لمي‪ ،‬ريي��س اداره نظارت‬ ‫و بازرس��ي اداره کل صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تان‬ ‫زنج��ان گفت‪ :‬نظ��ارت ب��ر واحدهاي صنفي اس��تان‬ ‫زنج��ان از تاريخ ‪ 15‬اس��فندماه جاري آغاز مي‌ش��ود‪.‬‬ ‫ب��ه منظور هدفمند کردن مقررات‪ ،‬خريدهاي نوروزي‬ ‫و افزايش تقاضا همانند س��نوات گذش��ته طرح پايش‬ ‫قيم��ت و نظارت ب��ر واحدهاي صنفي اس��تان زنجان‬ ‫انجام مي‌ش��ود‪ .‬نظارت بر اصناف در قالب گشت‌هاي‬ ‫مش��ترک با اداره کل تعزيرات حکومتي‪ ،‬بهداش��ت و‬ ‫استاندارد انجام مي‌شود‪.‬‬
‫یادداشت‬ ‫راهکارهای توسعه‬ ‫صادرات‬ ‫خراسان رضوی‬ ‫غالمرضا کاملان‬ ‫معاون بازرگانی سازمان صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت خراسان رضوی‬ ‫در حال حاضر ‪۶۵‬درصد صادرات ریلی کشور به‬ ‫آس��یای میانه‪ ،‬از خراسان رضوی انجام می‌شود اما‬ ‫مش��کالت حمل‌‌‌ونقل ریلی و جاده‌‌ای‪ ،‬از مهم‌ترین‬ ‫موانع صادرات این اس��تان هس��تند‪ ،‬در این راستا‬ ‫نیازمن��د تخصی��ص اعتب��اری ویژه برای توس��عه‬ ‫حمل‌ونق��ل ریل��ی و جاده‌ای هس��تیم ت��ا هزینه‌‬ ‫حم��ل کاالهای صادراتی به کش��ورهای آس��یای‬ ‫میانه و افغانس��تان کاهش یاب��د‪ .‬در ماه‌های اخیر‬ ‫راه‌‌آهن جمهوری اسالمی ایران به عضویت شورای‬ ‫حمل‌ونقل ریلی کشورهای آسیای میانه درآمد که‬ ‫این مسئله باعث شد شرایط سیر واگن‌های ایرانی‬ ‫در مس��یر کشورهای آس��یای‌میانه تا حدی تغییر‬ ‫کرده و اندکی از مش��کالت حمل‌ونقل ریلی استان‬ ‫کاسته شود‪.‬‬ ‫نبود ایس��تگاه دائمی بارگیری و گمرک کاال در‬ ‫راه‌‌آهن استان‪ ،‬از مشکالت صادراتی استان است و‬ ‫برای راه‌اندازی این ایستگاه اعتبار فوری و ویژه‌ای‬ ‫نیاز اس��ت‪ ،‬البت��ه در حال حاضر از یک ایس��تگاه‬ ‫موقت استفاده می‌ش��ود که بارها به ما اعالم شده‬ ‫باید فعالیت آن متوقف ش��ود اما معتقدیم تا زمانی‬ ‫که اعتبار ایستگاه دائم فراهم و آن ایستگاه ساخته‬ ‫نشود‪ ،‬ایستگاه موقت باید به فعالیتش ادامه دهد‪.‬‬ ‫به نظر می‌رسد احداث بزرگراه‌های ویژه برای‬ ‫ترانزیت کاال‪ ،‬راهکار مناسبی برای کاهش موانع‬ ‫صادراتی اس��تان باشد‪ .‬از س��وی دیگر‪ ،‬با ایجاد‬ ‫دو منطقه آزاد تجاری مش��ترک در ترکمنستان‬ ‫و افغانس��تان‪ ،‬می‌ت��وان گام موثری برای تقویت‬ ‫صادرات خراسان رضوی برداشت‪ .‬اگرچه درحال‬ ‫‌حاضر منطقه ویژه اقتصادی س��رخس در استان‬ ‫فعال اس��ت اما با ایجاد این مناطق آزاد‪ ،‬عملکرد‬ ‫بهت��ری در ح��ل مش��کالت صادرات��ی خواهیم‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫یکی دیگر از مش��کالت صادرات استان‪ ،‬دریافت‬ ‫ع��وارض متقاب��ل ‪۱۵۰‬دالری در م��رز ای��ران و‬ ‫افغانستان است‪ ،‬بهتر آن است که به جای دریافت‬ ‫این ع��وارض‪ ،‬از کامیون‌های ایرانی حمایت ش��ود‬ ‫ت��ا صادرکنن��دگان بتوانن��د برخ��ی از هزینه‌های‬ ‫حمل‌ونقل خود را جبران کنند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫ظرفیت باالی‬ ‫معادن زغال‌سنگ‬ ‫در خراسان جنوبی‬ ‫‪ :‬رییس س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫خراسان جنوبی گفت‪ :‬شهرستان طبس ظرفیت‬ ‫بسیار خوبی در کانسارهای غیرفلزی به‌ویژه مرمر‬ ‫و معادن زغال‌سنگ داشته که حداکثر در ‪ 5‬سال‬ ‫آینده ب��ه عنوان قطب زغال‌س��نگ و یک ایالت‬ ‫زغال‌سنگی در کشور معرفی می‌شود‪.‬‬ ‫سیدنعمت‌اله حقیقی اظهار کرد‪ :‬در اکتشافات‬ ‫اخیر در شهرس��تان طبس کانسارهای غیرفلزی‬ ‫به‌وی��ژه مرمرهای بس��یار بی‌نظی��ری در منطقه‬ ‫عش��ق‌آباد شناسایی ش��ده که در ‪ 2‬سال آینده‪،‬‬ ‫صنایع پایین دست فرآوری سنگ مرمر در استان‬ ‫و شهرس��تان ایجاد خواهد شد‪ .‬حقیقی افزود‪ :‬با‬ ‫ایجاد صنایع پایین‌دست ش��رایط اشتغال بسیار‬ ‫ویژه‌ای برای شهرس��تان و استان ایجاد می‌شود‬ ‫که امیدواریم با کمک مس��ئوالن بتوانیم توسعه‬ ‫صنعت و صنایع پایین‌دس��ت معادن را س��رعت‬ ‫بخشیم‪.‬‬ ‫وی اظه��ار ک��رد‪ :‬شهرس��تان طب��س دارای‬ ‫قابلیت‌ها و مزیت‌هایی اس��ت که باید متناس��ب‬ ‫با ای��ن ظرفی��ت معرف��ی خوبی از شهرس��تان‬ ‫طبس داشته باش��یم‪ .‬حقیقی ادامه داد‪ :‬صنایع‬ ‫پایین‌دس��ت مرمر را می‌توانیم ت��ا ارزش افزوده‬ ‫یک کیلو س��نگ به احجام سنگی تبدیل کنیم‪،‬‬ ‫طبس تمام ش��رایط صنعتی ش��دن را داش��ته و‬ ‫ظرفیت‌های باارزش��ی از مواد معدنی دارد‪ .‬وی با‬ ‫اشاره به اکتشافات انجام شده در عشق‌آباد گفت‪:‬‬ ‫اکتش��افاتی در شمال اس��تان به‌ویژه در منطقه‬ ‫عشق‌آباد انجام شده که موجب کشف کانسارهای‬ ‫فلزی خوبی مثل سرب و روی نیز شده است‪.‬‬ ‫‪10‬‬ ‫پنجشنبه ‪ 14‬اسفند ‪ 14 - 1393‬جمادی االول ‪ 5 -1436‬مارس ‪ -2015‬شماره ‪ -173‬پیاپی ‪1491‬‬ ‫در بررسی‬ ‫استان‌ها‬ ‫‪states@smtnews.ir‬‬ ‫از موانع بهره‌برداری از معادن عمیق در خراسان رضوی مطرح شد‬ ‫نبود امکان اکتشاف عمقی؛ مشکل جویندگان طال در خراسان رضوی‬ ‫اکرم امین�ی ـ گروه اس�تان‌ها‪ :‬جویندگان طال‬ ‫همچنان در زیر زمین به دنبال طال می‌گردند‪.‬آن‌ها‬ ‫این بار به سمت خراسان رضوی سرازیر شده‌اند که‬ ‫از نظ��ر برخورداری از ذخایر طال‌‪ ،‬رتبه س��وم را در‬ ‫ایران دارد‪ .‬تب طال خراس��ان رضوی را فراگرفته اما‬ ‫مش��کل نبود تجهیزات و دشواری استخراج عمیق‪،‬‬ ‫‌جویندگان را وادار می‌کند معادن را سطحی بکاوند؛‬ ‫خاک‌ها را بیشتر بگردند و کمتر طال پیدا کنند‪.‬‬ ‫خراس��ان رضوی پ��س از اس��تان‌های اصفهان و‬ ‫آذربایج��ان غربی‪ ،‬رتبه س��وم را از نظر برخورداری‬ ‫ذخای��ر ط�لا در ای��ران دارد اما تاکنون نتوانس��ته‬ ‫بهره‌ب��رداری بهینه‌ای از این ذخایر داش��ته باش��د‪.‬‬ ‫معدنکاران بخش خصوصی توان مالی باالیی ندارند‬ ‫ک��ه اکتش��افات پرهزین��ه عمقی را انج��ام دهند و‬ ‫س��ازمان زمین‌شناس��ی نیز به دلیل کمبود بودجه‪،‬‬ ‫نمی‌تواند اکتش��اف همه ذخایر معدنی کش��ور را به‬ ‫عهده بگیرد‪.‬‬ ‫در حال حاضر در معادن طالی خراس��ان رضوی‪،‬‬ ‫حدود ‪ 100‬نفر مش��غول کارن��د‪ .‬آنگونه که رییس‬ ‫سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان می‌گوید‪ ،‬از‬ ‫‪ 5‬معدن طالی کشف‌ش��ده در استان‪ 3 ،‬معدن در‬ ‫تربت‌حیدریه‪ ،‬کاشمر و نیشابور گواهی بهره‌برداری‬ ‫و دو معدن در کاشمر و تربت حیدریه گواهی کشف‬ ‫دارند‪.‬‬ ‫‹ ‹نبود امکانات حفاری در عمق‬ ‫به گفته رییس س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫خراس��ان رض��وی‪ ،‬رگه‌های طالی کشف‌ش��ده در‬ ‫این استان بس��یار عمیق‌اند و به دلیل تحریم‪ ،‬فعال‬ ‫فناوری پیش��رفته برای اس��تحصال عمقی طال در‬ ‫مع��ادن وجود ن��دارد و به همین دلیل‪ ،‬اس��تخراج‬ ‫عمقی انجام نمی‌ش��ود‪ .‬این را جمال روش��ن‌روان‪،‬‬ ‫رییس مرکز زمین‌شناسی و اکتشاف معدنی منطقه‬ ‫یادآوری‬ ‫ش��مال ش��رق نیز در گفت‌‌وگو ب��ا‬ ‫می‌کند‪.‬‬ ‫وی می‌افزاید‪ :‬عملیات اکتش��اف عمقی در بخش‬ ‫خصوصی اس��تان چندان فعال نیس��ت و اکتش��اف‬ ‫مع��ادن زیرزمینی ب��ه دلیل عمقی‌ب��ودن‪ ،‬به‌ندرت‬ ‫انجام ش��ده اس��ت‪ .‬به گفته روش��ن‌روان‪ ،‬علت این‬ ‫مناطق بردسکن‪ ،‬کوه زر تربت حیدریه‪ ،‬تاریک دره‬ ‫و اولنگ فیروزک��وه تربت‌جام و ‪ 1300‬کیلوگرم در‬ ‫منطقه ارغش قرار دارد‪.‬‬ ‫به اعتقاد روشن‌روان‪ ،‬در حال حاضر سرمایه‌گذاری‬ ‫در زمینه اکتش��اف معادن‪ ،‬مهم‌ترین نیاز در حوزه‬ ‫استخراج طال در خراسان رضوی است‪.‬‬ ‫‹ ‹ظرفیت اش�تغالزایی در اکتشاف و فرآوری‬ ‫طال‬ ‫مس��ئله‪ ،‬هزینه زیادی اس��ت که‬ ‫او‪ ،‬از‌آنجا ک��ه ذخایر معادن طال‬ ‫اکتشافات عمقی دارد و به همین از ‪ 5‬محدوده ذخایر طالی کم هس��تند‪ ،‬خارجی‌ها چندان از‬ ‫دلی��ل‪ ،‬معموال بخ��ش خصوصی‬ ‫آنها اس��تقبال نمی‌کنند‪ ،‬هرچند‬ ‫موجود در خراسان‬ ‫عالقه‌ای ب��ه س��رمایه‌گذاری در‬ ‫آنط��ور که او می‌گوی��د‪ ،‬در حال‬ ‫رضوی‪ ،‬دو محدوده‬ ‫معادن فلزی که در عمق هستند‪،‬‬ ‫حاض��ر س��رمایه‌گذارانی از چین‬ ‫معدنی فعال هستند که‬ ‫ندارد و بیش��تر از معادن سطحی‬ ‫تمای��ل دارن��د در مع��ادن طالی‬ ‫میلیارد‬ ‫‪50‬‬ ‫مجموع‪،‬‬ ‫در‬ ‫اس��تقبال می‌کنند که هزینه‌های‬ ‫استان سرمایه‌گذاری کنند‪.‬‬ ‫معدن‬ ‫دو‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫تومان‬ ‫کمتری دارد‪.‬‬ ‫به گفته روش��ن‌روان‪ ،‬با اجرای‬ ‫‹ ‹چینی‌ه�ا در راه مع�ادن توسط بخش خصوصی طرح‌های اکتش��افی مواد معدنی‪،‬‬ ‫ایران‬ ‫سرمایه‌گذاری شده است تاکنون ‪ 11‬هزار و ‪ 500‬کیلو گرم‬ ‫دولتی‬ ‫بخش‬ ‫این‬ ‫است‬ ‫معتقد‬ ‫او‬ ‫ذخایر معدنی طال در این اس��تان‬ ‫اس��ت که باید به طور گسترده‌تر‬ ‫شناس��ایی ش��ده اس��ت‪ .‬آخرین‬ ‫وارد عرصه اکتشاف ذخایر عمقی از جمله طال شود‪ ،‬کشف ذخایر معدنی در خراسان رضوی در محدوده‬ ‫یعنی شناسایی مواد زیرزمینی را باید بخش دولتی کاشمر‪ ،‬ش��امل ‪ 889‬هزار تن کانسنگ طال با عیار‬ ‫انجام دهد و سپس آن را به بخش خصوصی واگذار میانگین یک گرم در هر تن است‪.‬‬ ‫کند‪.‬‬ ‫آنطور که رییس مرکز زمین‌شناس��ی و اکتش��اف‬ ‫روش��ن‌روان می‌گوید‪ ،‬س��ازمان زمین‌شناسی در معدنی منطقه ش��مال ش��رق می‌گوی��د‪ ،‬از مجموع‬ ‫خراسان رضوی در مناطقی از جمله طرقبه و ارغش ذخایر کش��ف شده اس��تان‪ ،‬تاکنون حدود ‪ 6/5‬تن‬ ‫نیشابور به ذخایر طال رسیده‪ ،‬این مناطق به سازمان در اختیار بخش خصوص��ی قرار گرفته که در حال‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان سپرده شده تا برای بهره‌برداری یا انجام مقدمات کار بهره‌‌برداری است‪،‬‬ ‫اس��تخراج به بخش خصوصی واگذار شود‪ .‬به گفته ‪ 5‬تن از ذخایر واگذار ش��ده به بخش خصوصی در‬ ‫نظارت بر عرضه ميوه و تره‌بار در سيستان‌و‌بلوچستان‬ ‫‪ :‬محمد رفيع س��لطانزاده‪ ،‬مدير بازرسي و نظارت‬ ‫نو‌بلوچستان‬ ‫س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت سيستا ‌‬ ‫نو‌بلوچستان با دارا بودن ‪ 2‬درصد‬ ‫گفت‪ :‬اس��تان سيستا ‌‬ ‫از کل اراضي زراعي و باغي کش��ور ح��دود ‪ 2/4‬درصد‬ ‫محصوالت کشاورزي کشور را توليد مي‌کند‪ .‬وي افزود‪:‬‬ ‫در زمينه نظارت بر عرضه ميوه و تره‌بار‪ ،‬بازرس��ان همه‬ ‫روزه از س��اعت ‪ 5:30‬صب��ح به ميادين مي��وه و تره‌بار‬ ‫مراجع��ه مي‌کنند که با همکاري اتحاديه‌ها نس��بت به‬ ‫کنترل قيمت‌هاي اعالمي از سوي اتحاديه‪ ،‬حجره‌داران‬ ‫و غرفه‌داران را از نظر قيمت و صدور فاکتور معتبر درج‬ ‫قيمت‌هاي فروش کنترل مي‌کنند و اگر موارد مشکوکي‬ ‫در بح��ث فاکتور‌ه��اي ارائه ش��ده از‌س��وي غرفه‌داران‬ ‫مش��اهده ش��ود‪ ،‬براي بررسي و اس��تعالم با استان‌هاي‬ ‫مبدا مکاتبه مي‌شود و درباره تاييد نشدن توسط استان‬ ‫مربوط‪ ،‬برخورد قانوني با فرد متخلف انجام مي‌شود‪.‬‬ ‫ب��ه گفته وي‪ ،‬در بين غرفه‌داران‪ ،‬دالالن و واس��طه‌ها‬ ‫ني��ز اقدام به خريد و فروش انواع ميوه و تره‌بار مي‌کنند‬ ‫ک��ه اين عمل مي‌توان��د يکي از دالي��ل افزايش قيمت‬ ‫ثبت اينترنتي محدوده‌هاي اکتشافي و معدني‬ ‫ميوه باش��د که تعداد آنها نامشخص است و بدون هيچ‬ ‫ضابطه‌اي اقدام به اين کار مي‌کنند‪ .‬س��لطان‌زاده افزود‪:‬‬ ‫در بحث مقايسه‌اي انواع صيفي‌جات و ميوه‌هاي وارداتي‬ ‫از ديگر اس��تان‌ها‪ ،‬م��ا افزايش قيم��ت چنداني نداريم‪،‬‬ ‫تنها مي‌توان به بعد مس��افت و هزينه‌هاي حمل‌ونقل و‬ ‫درصد‌هاي س��ود عمده و خرده اشاره کرد که در بعضي‬ ‫مواقع با افزايش اندکي در قيمت‌ها مواجه هستيم‪.‬‬ ‫ب��ه گفته وي‪ ،‬تع��داد واحدهاي صنف��ي خرده‌فروش‬ ‫سطح ش��هر زاهدان (ميوه و تره‌بار‌) ‪ 100‬تا ‪ 120‬واحد‬ ‫اس��ت که از اي��ن تعداد‪ 60 ،‬واحد داراي پروانه کس��ب‬ ‫و بقيه فاقد پروانه کس��ب هس��تند‪ ،‬در اين ميان وجود‬ ‫در حال حاضر از ‪ 5‬محدوده ذخایر طالی موجود‬ ‫در خراسان رضوی‪ ،‬دو محدوده معدنی فعال هستند‬ ‫ک��ه در مجموع‪ 50 ،‬میلیارد تومان در هر دو معدن‬ ‫توسط بخش خصوصی سرمایه‌گذاری شده است‪.‬‬ ‫این را مهدی اعتمادی‌مق��دم‪ ،‬معاون امور معادن‬ ‫سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت خراسان رضوی در‬ ‫می‌گوید و می‌افزاید‪ :‬در خراسان‬ ‫گفت‌‌وگو با‬ ‫رضوی وضعیت اکتش��اف طال مناسب است و افراد‬ ‫زی��ادی برای اس��تخراج این ماده معدن��ی با ارزش‬ ‫صف کش��یده‌اند؛ این ویژگی نش��ان‌دهنده ظرفیت‬ ‫اش��تغالزایی معادن طالی استان نیز است‪ ،‬به گفته‬ ‫او‪ ‌،‬در دو معدن طالی فعال اس��تان در حال حاضر‬ ‫برای ‪ 10‬تا ‪ 15‬نفر اش��تغالزایی شده اما این رقم به‬ ‫راحتی می‌تواند تا ‪ 200‬نفر افزایش یابد‪.‬‬ ‫اعتمادی مقدم معتقد اس��ت ب��ا راه‌اندازی صنایع‬ ‫ف��رآوری ط�لا‪ ،‬رقم اش��تغال در حوزه اکتش��اف و‬ ‫فرآوری طال می‌تواند تا ‪ 500‬نفر افزایش یابد‪.‬‬ ‫به گفته معاون امور معادن سازمان صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت خراس��ان رضوی در ح��ال حاضر فرآوری‬ ‫ط�لا وضعی��ت مناس��بی در اس��تان دارد و طال به‬ ‫صورت ش��مش و سکه تولید می‌ش��ود و در همین‬ ‫زمینه س��ال گذش��ته حدود ‪ 70‬کیلو طالی خالص‬ ‫در استان تولید شد‪.‬‬ ‫با توجه به آنچه فعاالن صنعت و تجارت خراسان‬ ‫رض��وی درباره ظرفیت‌ها و مش��کالت اکتش��اف و‬ ‫حفاری طال در خراس��ان رضوی می‌گویند‪ ،‬به نظر‬ ‫می‌رسد با حضور سرمایه‌گذارانی با بنیه قوی مالی‪،‬‬ ‫بس��تر مناسبی برای حفاری عمقی در معادن طال و‬ ‫بهره‌گیری بهینه از این سرمایه‌های ارزشمند فراهم‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫فروش��ندگان دوره‌گرد و وانت‌بارها نيز باعث افزايش يا‬ ‫کاهش قيمت انواع ميوه و تره‌بار مي‌شود‪.‬‬ ‫جذب ‪ 9‬ميليارد دالر سرمايه‌گذاري در منطقه ويژه خليج‌فارس‬ ‫‪ :‬رييس س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت هرمزگان گفت‪ :‬ثبت محدوده‌هاي اکتش��افي و معدني اينترنتي‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫خليل قاس��مي افزود‪ :‬به دنبال سياست‌ها و برنامه‌هاي اجرايي وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت مبني‌بر عملياتي‬ ‫شدن پروژه «کاداستر معادن» اين سامانه از ‪ 16‬اسفند سال‌جاري در استان هرمزگان آغاز به‌کار خواهد کرد‪ .‬وي‬ ‫تصريح کرد‪ :‬سامانه کاداستر معادن به عنوان بخشي از طرح ايجاد سامانه اطالعات مکاني وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت در کشور عملياتي شده است‪ .‬قاسمي افزود‪ :‬در زمينه شفاف‌سازي فعاليت‌هاي معدني تمامي محدوده‌هاي‬ ‫معدني کش��ور براي رويت عموم در سامانه کاداس��تر معدن بارگذاري مي‌شود و با اجرايي شدن اين سامانه تمام‬ ‫روال‌هاي کاغذي در فرآيندهاي صدور مجوزهاي بخش معدن حذف می‌شود و سامانه به‌صورت مکانيزه اقدام به‬ ‫صدور پروانه اکتش��اف‌‪ ،‬گواهي کش��ف و پروانه بهره‌برداري در قالب فرم‌هاي جديد و تک‌برگي خواهد کرد که از‬ ‫ضريب امنيتي بااليي برخوردارند‪ .‬وي در ادامه افزود‪ :‬براس��اس قانون و بخش��نامه‌هاي مربوط و براي شفاف‌سازي‬ ‫و چابک ش��دن س��يکل‪ ،‬درخواست صدور پروانه‌هاي اکتش��اف و صدور مجوزهاي معدني اين طرح درحال انجام‬ ‫اس��ت‪ .‬وي با اشاره به سياست‌هاي برنامه توس��عه معدني کشور تصريح کرد‪ :‬در تهيه طرح کاداستر اصول ايمني‬ ‫رعايت شده است‪.‬‬ ‫ايرنا‪ :‬مديرعامل منطقه ويژه اقتصادي صنايع معدني و فلزي خليج‌فارس با اشاره به اهميت کارکرد مناطق ويژه‬ ‫اقتصادي گفت‪ :‬منطقه ويژه خليج‌فارس در يک دهه اخير حدود ‪ 9‬ميليارد دالر س��رمايه‌گذاري داخلي و خارجي‬ ‫جذب کرده است‪.‬‬ ‫مس��عود هنديان اظهار کرد‪ 3 :‬ميليارد و ‪ 200‬ميليون دالر آن در قالب طرح‌هاي سرمايه‌گذاري به بهره‌برداري‬ ‫رس��يده و تعدادي طرح ديگر به ارزش ‪ 5‬ميليارد و ‪ 600‬ميليون دالر نيز درحال اجراس��ت درحالي که مذاکرات‬ ‫الزم براي اجراي چند طرح توليدي به ارزش ‪ 2‬ميليارد دالر درحال نهايي شدن است‪.‬‬ ‫وي اضافه کرد‪ :‬وجود ‪ 4‬مجتمع فوالد‌س��ازي‪ 2 ،‬مجتمع توليد ش��مش آلومينيوم‪ 3 ،‬پست اسکله مواد معدني و‬ ‫نفتي با ظرفيت ‪ 27‬ميليون تن‪ 2 ،‬مجتمع گندله‌س��ازي و يک پس��ت برق فعال به همراه ‪ 2‬مجتمع گندله‌سازي‬ ‫ديگ��ر و ‪ 2‬نيروگاه توليد برق اختصاصي و ده‌ها طرح دردس��ت اجرا اين منطقه را ب��ه قطب برتر صنايع انرژي‌بر‬ ‫کشور تبديل کرده است‪.‬‬ ‫هندی��ان ادامه داد‪ :‬منطق��ه ويژه اقتصادي صنايع معدني و فلزي خليج‌فارس با هدف ايجاد ش��رايط الزم براي‬ ‫جذب س��رمايه‌گذاران داخلي و خارجي به‌منظور ايج��اد واحدهاي صنعتي و معدني با محوريت صنايع انرژي‌بر و‬ ‫همچنين صادرات و واردات مواد فله معدني و مواد نفتي با استفاده از اسکله‌هاي اختصاصي تاسيس شده است‪.‬‬ ‫نقش توسعه گردشگري در پويايي اقتصاد کرمان‬ ‫قيمت گوشت تحت تاثير عرضه و تقاضا است‬ ‫مهر‪ :‬ش��هردار کرمان با اش��اره به لزوم توس��عه صنعت گردش��گري در کرمان گفت‪ :‬در اين‌باره کرمان به شهري‬ ‫توسعه‌يافته برمبناي ظرفيت‌هاي عيني تبديل خواهد شد‪.‬‬ ‫ابوالقاسم سيف‌الهي افزود‪ :‬هم‌اکنون وضعيت بازار کرمان نسبت به گذشته بسيار تغيير کرده و به مکان بهتري‬ ‫براي گردش��گران تبديل شده اس��ت و در‌واقع گردشگران با فراغ خيال بيش��تری مي‌توانند از اين مکان تاريخي‬ ‫بازديد کنند‪ .‬وي تصریح کرد‪ :‬کرمان ش��هري تاريخي اس��ت و تعداد زيادي بناي ثبت ملي دارد‪ .‬اين امر در کنار‬ ‫محدوديت‌هايي که ايجاد کرده فرصت‌هاي بي‌نظيري را در زمينه تبديل کرمان به‌محور گردشگري به وجود آورده‬ ‫که بايد جدي گرفته ش��ود‪ .‬در‌واقع با پويا ش��دن گردشگري در کرمان‪ ،‬شهر نيز توسعه مي‌يابد و اين شهر بايد بر‬ ‫همين مبنا توسعه يابد‪ .‬شهردار کرمان افزود‪ :‬بازسازي و مرمت بناهاي تاريخي رها شده و تعيين تکليف بناهاي‬ ‫تاريخي از مهم‌ترين اقداماتي است که بايد انجام شود که در اين‌باره بازسازي‪ ،‬استحکام‌بخشي و تغيير کاربري در‬ ‫استفاده از اين بناها براي توسعه شهري مورد توجه است‪.‬‬ ‫فارس‪ :‬رييس اتحاديه گوش��ت مش��هد با بيان اينکه درحال حاضر نرخ گوش��ت در مشهد از ساير شهرها ارزان‌تر‬ ‫اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬قيمت گوش��ت در بيشتر موارد تحت‌‌تاثير عرضه و تقاضاست‪ .‬علي احدي اظهار کرد‪ :‬نرخ گوشت در‬ ‫مش��هد از ساير ش��هرها ارزان‌تر است و درحال حاضر قيمت اين کاال از کش��تارگاه صنعتي اين شهر کيلويي ‪28‬‬ ‫هزار تومان در بازار عرضه مي‌شود‪ .‬وي ادامه داد‪ :‬بخشي از گراني گوشت ناشي از کاهش عرضه و تقاضا و سردي‬ ‫هواس��ت و از س��وي ديگر بايد اين نکته را هم مد نظر قرار داد که همه س��اله در روزهاي پاياني سال نرخ گوشت‬ ‫افزايش پيدا مي‌کند‪ .‬احدي از افزايش ‪ 4‬برابري کشتار دام در نوروز ‪ 94‬خبر داد و افزود‪ :‬به احتمال زياد همزمان‬ ‫با ايام نوروز ‪ 94‬کش��تار دام بين ‪ 3‬تا ‪ 4‬برابر در مش��هد افزايش پيدا می‌کند‪ .‬رييس اتحاديه گوشت مشهد عنوان‬ ‫کرد‪ :‬هم‌اکنون هيچ مشکل و کمبودي در ارتباط با عرضه گوشت در مشهد وجود نداشته و درحال حاضر گوشت‬ ‫به ميزان الزم در بازار عرضه مي‌ش��ود‪ .‬وي با اعالم اينکه ش��هروندان مي‌توانند ش��کایت‌های خود را با ما در ميان‬ ‫بگذارند‪ ،‬افزود‪ :‬اين اتحاديه همواره با داشتن تيم‌هاي بازرسي وضعيت بازار گوشت را رصد مي‌کند‪.‬‬
‫پنجشنبه ‪ 14‬اسفند ‪ 14 - 1393‬جمادی االول ‪ 5 -1436‬مارس ‪ -2015‬شماره ‪ -173‬پیاپی ‪1491‬‬ ‫‪report@smtnews.ir‬‬ ‫گزارش‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪22‬‬ ‫تعطیلی ‪ 65‬درصد شرکت‌های خدماتی در دولت دهم‬ ‫آستاراي چمدان به‌دست‪!...‬‬ ‫نقش‌ هنر ايراني در اقتصاد کشور‬ ‫‪11‬‬ ‫رشد تولید دوربین‌های مدار بسته‬ ‫تالش همه‌جانبه مسئوالن و تولیدکنندگان را می‌طلبد‬ ‫چشم الکترونیک‬ ‫جایگزین چشم انسان‬ ‫عبدالرحم�ن رحیم�ی‪ -‬گ�روه گ�زارش‪ :‬دوربین‬ ‫‌مداربس�ته علاوه بر اس�تفاده در سیس�تم‌های‬ ‫حفاظتی‪ ،‬در زمینه‌های پلیس�ی‪ ،‬نظامی‪ ،‬فضایی‪،‬‬ ‫صنعتی‪ ،‬کنت�رل ترافیک‪ ،‬ارتباط�ات ویدیوئی و‬ ‫تصویربرداری نامحس�وس نیز مورد استفاده قرار‬ ‫می‌گی�رد‪ .‬آخری�ن تحقیقات آماری از ش�هر‌های‬ ‫‹ ‹کاه�ش قاچ�اق از طری�ق نص�ب‬ ‫تجهیزات و دوربین‌ها در مرزها‬ ‫اتحادی��ه‬ ‫ریی��س‬ ‫سراس��ری شرکت‌های‬ ‫فن��ی و مهندس��ی‬ ‫حفاظت الکترونیک و‬ ‫ش��بکه‌های ایمنی در‬ ‫گف��ت‪ :‬واردات قاچ��اق‬ ‫گفت‌وگ��و ب��ا‬ ‫تجهیزات حفاظتی به کش��ور دو برابر واردات‬ ‫رسمی این تجهیزات است‪.‬‬ ‫مس��عود شنتیایی با اش��اره به اینکه حوزه‬ ‫حفاظ��ت از سیس��تم‌های ایمنی در کش��ور‬ ‫نوپاس��ت و ش��رکت‌های فع��ال در این عرصه‬ ‫نی��از به حمایت دارند‪ ،‬اف��زود‪ :‬حوزه امنیت و‬ ‫حفاظت‪ ،‬حساسیت‌های ویژه خود را دارد و در‬ ‫چند سال اخیر که صحبت از افشای اطالعات‬ ‫و سوء اس��تفاده احتمالی از آن به میان آمده‪،‬‬ ‫بومی‌سازی تولید تجهیزات برای امنیت بیشتر‬ ‫کشور و استفاده از ظرفیت صادراتی آن بسیار‬ ‫اهمیت یافته است‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬در صورتی‬ ‫که دولت از این صنعت حمایت کند‪ ،‬ظرفیت‬ ‫خوب��ی در صادرات خدمات فنی مهندس��ی و‬ ‫ایمنی برای بازار ‪ 400‬میلیون نفری کشورهای‬ ‫اطراف وجود دارد‪ .‬ش��نتیایی با ابراز تاسف از‬ ‫اینک��ه آمار مش��خصی ب��رای واردات قطعات‬ ‫مورد نیاز این صنعت وجود ندارد‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫آمارهای ضمنی اتحادیه در سال جاری نشان‬ ‫می‌دهد که حدود ‪ 500‬میلیون دالر تجهیزات‬ ‫حفاظتی وارد کش��ور ش��ده که بخشی از آن‬ ‫می‌تواند مورد اس��تفاده بخ��ش تولید و عامل‬ ‫ایجاد ارزش افزوده باشد‪ .‬وی با تاکید بر اینکه‬ ‫واردات این تجهیزات به دلیل اهمیت‪ ،‬نیاز به‬ ‫مجوزهای خاص دارد‪ ،‬افزود‪ :‬متاس��فانه بیش‬ ‫از آمار رس��می واردات ش��اهد ورود تجهیزات‬ ‫امنیتی و حفاظتی به صورت قاچاق هستیم که‬ ‫به فعاالن رسمی این عرصه ضرر وارد کرده و با‬ ‫توجه به حیاتی بودن این کاالها‪ ،‬امنیت کشور‬ ‫را نی��ز مختل می‌کن��د‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬نصب‬ ‫تجهی��زات و دوربین‌های با فناوری باال مربوط‬ ‫به کنترل مرزه��ا‪ ،‬می‌تواند حجم قاچاق را به‬ ‫میزان بس��یار زیادی کاهش دهد‪ .‬شنتیایی با‬ ‫بیان اینکه قاچاق کاال از طریق مرزها در حال‬ ‫افزایش اس��ت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬می‌توان با استفاده‬ ‫از ای��ن سیس��تم‌ها و تجهی��زات محافظتی از‬ ‫جمل��ه نص��ب دوربین‌های مدار بس��ته‪ ،‬برای‬ ‫کاه��ش واردات کاالهای قاچ��اق اقدام کرد و‬ ‫کاالهایی که به صورت قاچاق وارد می‌ش��وند‬ ‫یا از طریق مبادی مجاز و با س��وء اس��تفاده از‬ ‫اس��ناد و مدارک غیرقانونی صورت گیرد یا از‬ ‫مبادی غیررسمی انجام می‌شود را کنترل و از‬ ‫بزرگ امریکا و انگلیس نشان می‌دهد بعد از نصب‬ ‫دوربین‌های مداربس�ته در پارکینگ‌ها ‪ 51‬درصد‬ ‫از تعداد جرایم کاس�ته شده است‪ .‬در فرودگاه‌ها‬ ‫میزان کاهش جرایم ‪ 23‬درصد و در س�ایر مراکز‬ ‫عمومی روی هم رفته این مقدار ‪ 7‬درصد بوده است‪.‬‬ ‫در ای�ران نیز با توجه به پیش�رفت در زمینه‌های‬ ‫واردات آنها جلوگیری کرد‪ .‬وی افزود‪ :‬باید ساز‬ ‫وکار جدی برای این موضوع داشته باشیم و در‬ ‫این زمینه با مسئوالن مرتبط مذاکره کرده‌ایم‬ ‫که برای برخی از مرزهای ورودی که ترددهای‬ ‫غیرقانونی در آن زیاد است‪ ،‬این گونه پروژه‌ها‬ ‫را تعری��ف و تجهیزات مرتبط را در آنجا نصب‬ ‫کنیم تا منجر به کاهش فعالیت‌های غیرمجاز‬ ‫ش��ود‪ .‬وی با اش��اره به اینک ‌ه ای��ن تجهیزات‬ ‫می‌تواند امکان کنترل و هشدار به موقع را در‬ ‫زمانی که کاالهای قاچاق از طریق مرزهای آبی‬ ‫و زمینی وارد کشور می‌شود فراهم کند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫در ای��ن زمینه با مراکز انتظامی که مس��ئول‬ ‫کنت��رل مرزها هس��تند صحبت‌هایی ش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬وی با پیش‌بینی اینکه در سال جاری‬ ‫‪ 500‬میلی��ون دالر ارزش تجهیزات و واردات‬ ‫در ای��ن بخش خواهد بود‪ ،‬گفت‪ :‬گردش مالی‬ ‫بازار سیس��تم‌های اطفای حریق در هر یک از‬ ‫کش��ورهای در حال توسعه بیش از ‪ 2‬میلیارد‬ ‫دالر اس��ت‪ .‬هم‌اکنون بهتری��ن ظرفیت برای‬ ‫ص��ادرات محصوالت تولید ش��ده این صنعت‬ ‫در کش��ور وج��ود دارد و ش��رکت‌های ایرانی‬ ‫نیز بهتر اس��ت به جای اینک��ه قطعات مورد‬ ‫نیاز را وارد و مونتاژ کنند به س��مت تولید این‬ ‫محصوالت بروند‪ .‬ش��نتیایی با تاکید بر امکان‬ ‫متاسفانه بیش از آمار‬ ‫رسمی واردات شاهد‬ ‫ورود تجهیزات امنیتی و‬ ‫حفاظتی به صورت قاچاق‬ ‫هستیم که به فعاالن رسمی‬ ‫این عرصه ضرر وارد کرده‬ ‫و با توجه به حیاتی بودن‬ ‫این کاالها‪ ،‬امنیت کشور را‬ ‫نیز مختل می‌کند‬ ‫استفاده از سیستم‌های امنیتی در مجتمع‌های‬ ‫مس��کونی‪ ،‬افزود‪ :‬حوزه حفاظت الکترونیک و‬ ‫تجهی��زات آن مبحث جدیدی بوده و س��ابقه‬ ‫زی��ادی ن��دارد‪ .‬ابتدا درحوزه‌ه��ای انتظامی و‬ ‫نظامی و سازمان‌های دولتی ضرورت استفاده‬ ‫از این سیس��تم‌ها و تجهیزات احساس شد و‬ ‫این صنعت رش��د اساس��ی خود را زمانی آغاز‬ ‫کرد که تجهیزات حفاظتی و امنیتی با صنعت‬ ‫الکترونیک و فناوری اطالعات ادغام ش��د‪.‬وی‬ ‫با تاکید بر اینک��ه نرم‌افزارهای موجود در این‬ ‫سیس��تم‌ها حتی‌االمکان باید داخلی باش��د یا‬ ‫الاق��ل‪ ،‬نرم‌افزارهای خارجی که در این زمینه‬ ‫مورد اس��تفاده قرار می‌گیرند باید بومی‌سازی‬ ‫ش��وند‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬دولت باید از این صنعت‬ ‫و‬ ‫علم�ی‬ ‫صنعت�ی‪ ،‬تولید‬ ‫این محصول ضرورتی‬ ‫اجتناب‌ناپذی�ر ب�ه حس�اب‬ ‫می‌آی�د که تلاش همه‌جانبه از‬ ‫سوی مسئوالن امر و تولیدکنندگان را می‌طلبد‪.‬‬ ‫حمای��ت کند و امکان��ات برای ص��ادرات نیز‬ ‫ایجاد ش��ود‪ .‬از طرف��ی باید ای��ن اطمینان را‬ ‫در مصرف‌کنن��دگان خارجی ایج��اد کرد که‬ ‫محصوالت تولی��د ایران نیز دارای کیفیتی در‬ ‫سطح جهانی است‪.‬‬ ‫‹ ‹صنایع الکترونیک را در اولویت قرار‬ ‫دهید‬ ‫تولی��د محص��والت الکترونی��ک ضرورت��ی‬ ‫اجتناب‌ناپذی��ر برای تمام کش��ورها به‌منظور‬ ‫پیشرفت اقتصادی است‪ .‬نایب رییس اتحادیه‬ ‫تولیدکنن��دگان و تعمیرات ل��وازم الکترونیک‬ ‫در‬ ‫ته��ران در گفت‌وگوی اختصاصی با‬ ‫پاسخ به این س��وال که «چند کارخانه تولید‬ ‫دوربین‌های مدار بس��ته حفاظتی در کش��ور‬ ‫مشغول به فعالیت هس��تند؟» اظهار کرد‪ :‬در‬ ‫حال حاضر تعداد اندکی در این حیطه مشغول‬ ‫به فعالیت هستند که عمده آنها مونتاژ قطعات‬ ‫وارداتی را بر عهده دارند‪.‬‬ ‫صادق فی��ض آبادی با‬ ‫بی��ان اینکه حدود ‪20‬‬ ‫درصد این محصوالت‬ ‫در داخ��ل تولید و ‪80‬‬ ‫درص��د باقیمان��ده به‬ ‫شکل‌های مختلف وارد کشور می‌شود‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫تامی��ن نیاز بازارهای داخ��ل از طریق واردات‬ ‫رسمی یا قاچاق انجام می‌شود‪ .‬برای شناسایی‬ ‫کاالهای قاچاق و نامرغوب نیز «طرح شبنم»‬ ‫بس��یار عالی بود اگرچه در اج��رای این طرح‬ ‫نقص‌های��ی وج��ود داش��ت ام��ا نواق��ص با‬ ‫بررس��ی‌های کارشناس��ی قابل رفع بود و این‬ ‫طرح می‌توانست جای خود را در میان کاالها‬ ‫باز کند تا اصل و قاچاق بودن آن کاال تشخیص‬ ‫داده شود که متاسفانه رها شد‪ .‬وی با گالیه از‬ ‫نب��ود حمایت از طرف مس��ئوالن امر‪ ،‬تصریح‬ ‫کرد‪ :‬در بخش تولید‪ ،‬تقسیم‌بندی‌هایی انجام‬ ‫ش��د که اولویت را به برخی از تولیدات دادند‬ ‫ولی بخش الکترونیک و تجهیزات وابس��ته که‬ ‫در بیش��تر کش��ورهای پیش��رفته یا در حال‬ ‫توس��عه به عنوان یک��ی از بخش‌های مهم در‬ ‫صنای��ع تولیدی و راهبردی به ش��مار می‌آید‪،‬‬ ‫متاس��فانه از درجه اولویت خارج ش��د‪ .‬نایب‬ ‫رییس اتحادیه تولیدکنندگان و تعمیرات لوازم‬ ‫الکترونیک تهران با تاکید بر سامان‌دهی بخش‬ ‫صدور پروانه کسب و همچنین اجازه نصب به‬ ‫متخصصان‪ ،‬افزود‪ :‬تمام کس��انی که در زمینه‬ ‫نصب دوربین‌های مداربس��ته در حال فعالیت‬ ‫هس��تند باید از اتحادیه مربوط مجوز داش��ته‬ ‫باش��ند چون طبق دس��تور معاونت نظارت بر‬ ‫اماکن عمومی فرماندهی ناجا‪ ،‬تمام کسانی که‬ ‫برای نصب و راه اندازی دوربین‌های مدار بسته‬ ‫اق��دام می‌کنن��د باید دارای کارت شناس��ایی‬ ‫معتبر و مورد تایید اتحادیه باش��ند تا از انجام‬ ‫تخلفات جلوگیری شود‪ .‬البته امیدوار هستیم‬ ‫که کس��انی که ب��ه هر دلیلی اق��دام به نصب‬ ‫دوربین‌ه��ای حفاظتی در ح��وزه کاری خود‬ ‫می‌کنند به ن��کات ایمنی در این زمینه توجه‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹تولیدکنندگان کوچک‪ ،‬گشایندگان‬ ‫معبر تولید‬ ‫ش��رکت‌های کوچک و تولیدکنندگان خرد‬ ‫بخ��ش صنعت در واقع معبرهای تولید را‬ ‫برای کارخانه‌های بزرگتر و تولید بیشتر باز‬ ‫می‌کنند‪.‬‬ ‫ریی��س هی��ات مدیره‬ ‫«ش��رکت فر ایرانیان‬ ‫اص��ل پاس��ارگاد» در‬ ‫گفت‌وگوی اختصاصی‬ ‫در پاس��خ به‬ ‫با‬ ‫این س��وال که «چند س��ال در زمینه تولید و‬ ‫تجهیز دوربین‌های مدار بسته فعالیت دارید؟»‬ ‫گفت‪ :‬از س��ال ‪ 1370‬وارد این صنعت شده و‬ ‫در سال ‪ 1391‬نیز محصوالت تولیدی خود را‬ ‫ب��رای ص��ادرات مهی��ا کردی��م‪ .‬فرش��ید‬ ‫جهان‌بخشی‪ ،‬تولید در زمینه دوربین را در ‪3‬‬ ‫بخش «آنالوگ»‪« ،‬آی‌پی» و «اچ‌تی‌س��ی‌آی»‬ ‫ذکر کرد و افزود‪ :‬پ��س از وارد کردن قطعات‬ ‫دستگاه‌های «دی وی آر»‪ ،‬آنها را مونتاژ کرده‬ ‫و با برنامه‌ها و نرم‌افزار‌های بومی‌س��ازی شده‪،‬‬ ‫به بازار عرضه می‌کنیم‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه ب��ا بی��ان اینک��ه برن��د‬ ‫(نش��ان) س��ازی‌هایی در رابط��ه ب��ا تولی��د‬ ‫دوربین‌ه��ای حفاظت��ی تولید داخ��ل انجام‬ ‫ش��ده است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬توافقاتی با دو شرکت‬ ‫«ال‌جی» کره جنوب��ی و «داهوآی» چین در‬ ‫زمین��ه تبادل اطالعات انجام ش��ده اس��ت تا‬ ‫بتوانی��م در زمینه نرم‌افزاری و س��خت‌افزاری‬ ‫تولید دوربین‌های مدار بس��ته و لوازم جانبی‬ ‫به خودکفایی برس��یم‪ .‬ریی��س هیات مدیره‬ ‫ش��رکت فر ایرانیان اصل پاسارگاد با تاکید بر‬ ‫تولید برخ��ی از تجهیزات جانبی دوربین‌های‬ ‫حفاظتی در داخل‪ ،‬گفت‪ :‬به علت نبود فناوری‬ ‫تولید دوربین‌های مدار بس��ته در کش��ور در‬ ‫ح��ال حاضر فق��ط مونتاژ آن انجام می‌ش��ود‬ ‫و امیدواری��م در آین��ده‌ای نه چن��دان دور‪ ،‬با‬ ‫حمایت مسئوالن امر جزو تولیدکنندگان این‬ ‫محصول صنعتی باشیم‪.‬‬ ‫جهان‌بخش��ی با ابراز نارضایت��ی از عملکرد‬ ‫مس��ئوالن امر‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬متاس��فانه در این‬ ‫زمین��ه هیچ گون��ه حمایتی انجام نمی‌ش��ود‬ ‫حت��ی در پ��اره‌ای مواقع وج��ود قوانین ابالغ‬ ‫ش��ده اج��ازه فعالی��ت در زمینه تولی��د را از‬ ‫تولیدکنن��دگان می‌گی��رد‪ .‬وی تاکی��د کرد‪:‬‬ ‫زیر ساخت‌های تولید و فناوری در این بخش‬ ‫تمام��ا توس��ط تولیدکنن��دگان فراهم ش��ده‬ ‫است‪ .‬وی با بیان اینکه بسیاری از محصوالت‬ ‫تولی��د ش��ده صنعتی در زمین��ه دوربین‌های‬ ‫حفاظت��ی ی��ا «دی‌وی‌آر» در کش��ور ک��د‬ ‫«آی‌سیک» نداشته است‪ ،‬افزود‪ :‬با تالش‌هایی‬ ‫که از س��وی تولیدکنندگان این صنعت انجام‬ ‫ش��د‪ ،‬این تجهیزات دارای کدهای شناس��ایی‬ ‫ش��ده و با ثبت در س��ایت «بهین یاب» قابل‬ ‫رهگی��ری هس��تند‪ .‬وی خارج ش��دن دولت‬ ‫از عرص��ه تولید ب��ه ویژه برای پیش��رفت در‬ ‫زمینه‌ه��ای صنعتی را بهتری��ن راهکار عنوان‬ ‫کرد و افزود‪ :‬دولت باید مناطق و شهرک‌های‬ ‫صنعت��ی را در اختی��ار س��رمایه‌گذاران و‬ ‫تولیدکنندگان قرار دهد ت��ا این افراد بتوانند‬ ‫در تم��ام زمینه‌ها محصوالت خود را با قدرت‬ ‫تولی��د کنند‪ .‬وی همچنین خواس��تار حضور‬ ‫مس��ئوالن امر در نشس��تی با تولیدکنندگان‬ ‫و س��رمایه‌گذاران بخش صنعت برای بررسی‬ ‫چالش‌ها و راهکار‌های برون‌رفت از مش��کالت‬ ‫در تم��ام زمینه‌ه��ای تولی��د محص��والت‬ ‫الکترونیک شد‪.‬‬ ‫‹ ‹حمای�ت ناج�ا از ش�رکت‌های تولید‬ ‫تجهیزات ایمنی‬ ‫امنی��ت از جمل��ه ملزومات آرام��ش در هر‬ ‫جامعه‌ای به حس��اب می‌آید‪ ،‬ب��ه گونه‌ای که‬ ‫از ه��ر ابزاری ب��رای تامین آس��ایش عمومی‬ ‫اس��تفاده می‌ش��ود‪ .‬به گزارش مه��ر‪ ،‬رییس‬ ‫پلیس آگاهی ناجا چندی پیش با بیان اینکه‪،‬‬ ‫به توانمندی‌های باال در حوزه تولید تجهیزات‬ ‫ایمنی و انتظامی توجه ویژه ای داریم‪ ،‬گفت‪ :‬از‬ ‫طریق دفتر مطالعات و تحقیقات پلیس آگاهی‬ ‫از محصوالت تولیدی ش��رکت‌های فعال این‬ ‫ح��وزه حمایت خواهیم ک��رد‪ ،‬منوط به اینکه‬ ‫این تجهیزات در زمینه تامین و ارتقای سطح‬ ‫ایمنی مردم و جامعه باشد‪.‬‬ ‫س��ردار محمدرض��ا‬ ‫مقیم��ی با اش��اره به‬ ‫کاه��ش‪ 40‬درص��دی‬ ‫س��رقت در کش��ور به‬ ‫دلی��ل اس��تفاده از‬ ‫فناوری‌ه��ای روز دنیا از جمل��ه دوربین‌های‬ ‫مداربس��ته‪ ،‬از رویکرد نی��روی انتظامی برای‬ ‫کاهش آمار سرقت‌ها خبر داد و افزود‪ :‬ممکن‬ ‫است قیمت برخی از ابزار ضد سرقت باال باشد‬ ‫اما اگر قرار اس��ت پول و اشیای گران بهایی را‬ ‫در منزل یا مغازه نگهداری کرد‪ ،‬صرف هزینه‬ ‫مثال ‪ 500‬ه��زار تومانی ب��رای ایمنی چنین‬ ‫اموال��ی‪ ،‬خرج اضافه به حس��اب نمی‌آید‪ .‬وی‬ ‫وضعیت امنیتی کشور را مطلوب ارزیابی کرد‬ ‫و گف��ت‪ :‬امنی��ت ایران در مقایس��ه با س��ایر‬ ‫کش��ورهای منطقه و حتی برخی کشورهای‬ ‫اروپای��ی مثال زدنی اس��ت و حت��ی از جهت‬ ‫س��رقت‌ها‪ ،‬در وضعی��ت امنیت��ی بهتری قرار‬ ‫داریم‪.‬‬ ‫دانستنی‬ ‫تاريخچه دوربين‌هاي‬ ‫مدار بسته‬ ‫نخس��تين سيس��تم مداربسته در س��ال ‪1942‬م‬ ‫توس��ط ش��رکت زيمنس آلمان ب ‌ه منظور مشاهده‬ ‫پرتاب موش��ک‌هاي وی‪ 2‬نصب ش��د‪ .‬يک مهندس‬ ‫آلماني به‌نام «والتر بروچ» مسئول نصب اين سيستم‬ ‫بود‪.‬‬ ‫در امريکا نخس��تين تبليغ دوربين مداربس��ته در‬ ‫س��ال ‪1949‬م مربوط به محصولي با نام «وريکون»‬ ‫بود که در تبليغات گفته مي‌ش��د ب��ه مجوز دولتي‬ ‫ني��ازي ندارد‪.‬از آن پس سيس��تم‌هاي ضبط تصاوير‬ ‫دوربين مداربسته در برخي پايگاه‌هاي فضايي بزرگ‬ ‫براي ضبط تصاوير پرتاب موشک‌ها به‌کار گرفته شد‬ ‫و خيلي زود روي موش��ک‌ها نصب ش��د تا جايي که‬ ‫تصاوير را همراه با صدا به زمين ارسال کرد‪.‬‬ ‫نخس��تين رونمايي از دوربين مداربسته در اماکن‬ ‫عمومي امريکا در س��ال ‪1973‬م ب��ود‪ .‬زماني که در‬ ‫مي��دان تايمز نيويورک اولين دوربين مداربس��ته به‬ ‫منظور جلوگيري از جرائم در محدوده نصب شد اما‬ ‫نقش چشمگيري در کاهش جرائم ايفا نکرد‪ .‬تا اينکه‬ ‫در س��ال ‪1980‬م دوربين‌هاي مداربس��ته در سطح‬ ‫گسترده‌اي در سراسر امريکا به‌ويژه در مراکز عمومي‬ ‫به‌کار گرفته ش��د‪ .‬به نظر مي‌آمد استفاده از دوربين‬ ‫مداربس��ته راهي ارزان‌تر در مقايس��ه ب��ا بکارگيري‬ ‫نيروهاي پليس براي شناسايي جرائم باشد‪.‬‬ ‫به‌تدريج برخي از حرفه‌ها و مشاغل به‌ويژه آنهايي‬ ‫که بيش��تر در معرض س��رقت قرار داش��تند نيز به‬ ‫دوربي��ن مداربس��ته روي آوردند‪ .‬در س��ال ‪1990‬م‬ ‫دس��تگاه‌هاي ضبط تصاوير دوربين‌ها تنها با قابليت‬ ‫«ضبط بعد از شناسايي حرکت» وارد بازار شدند که‬ ‫اس��تفاده از دوربين مداربسته را در اين کشور بسيار‬ ‫بيشتر کرد‪ .‬تا قبل از آن‪ ،‬دستگاه‌هاي ضبط تصاوير‬ ‫ت��ا حد زيادي از نظر ميزان حجم ذخيره و قابليت‌ها‬ ‫بس��يار محدود بود‪ .‬از نيمه دوم سال ‪1990‬م پليس‬ ‫دوربين‌هاي زيادي را در سطح شهرها به‌ويژه مراکز‬ ‫عمومي‪ ،‬مدارس و پروژه‌هاي ساختماني نصب کرد‪.‬‬ ‫در انگلیس نيز استفاده از دوربين مداربسته بسيار‬ ‫متداول ش��د‪ .‬ش��هر «نورفولک» انگلیس نخس��تين‬ ‫جايي در اين کش��ور بود که دوربين‌ها در آن نصب‬ ‫ش��دند‪ .‬به‌طور کلي در دهه مي�لادي بين ‪ 1990‬تا‬ ‫‪ 2000‬استفاده از دوربين‌هاي مداربسته در بسياري‬ ‫از کشورها رواج يافت‪.‬‬ ‫انواع دوربين مداربسته‬ ‫‹ ‹دوربين‌هاي آنالوگ‬ ‫اين دوربين‌ها نسل ابتدايي دوربين‌هاي مداربسته‬ ‫مي‌باش��ند که براي دريافت و ارس��ال اطالعات صدا‬ ‫و تصوي��ر از امواج آنالوگ اس��تفاده مي‌کنند‪ .‬صدا و‬ ‫تصوير اين دوربين‌ها هر يک توسط کابل دورشته‌اي‬ ‫جداگانه منتقل مي‌ش��وند که يک رش��ته از سيم‌ها‬ ‫نقش جلوگيري از نويز بر سيم اصلي را ايفا مي‌کند‪.‬‬ ‫کاب��ل متداول ب��راي تصوي��ر اي��ن دوربين‌ها کابل‬ ‫کواکس��يال آر‌جی‪ 59‬اس��ت گرچه ارتب��اط تصوير‬ ‫اين دوربين‌ه��ا با کابل‌هاي مختلف بر حس��ب نياز‬ ‫امکانپذير است‪.‬‬ ‫کيفيت اي��ن دوربين‌ها همان‌گونه که از نام‌ش��ان‬ ‫پيداس��ت تابعي از امواج آنالوگ است‪ .‬امواج آنالوگ‬ ‫همواره در معرض نويز ق��رار دارد‪ .‬نويز‌هاي مختلف‬ ‫الکترومغناطيس��ي و نويز‌ه��اي ناش��ي از نوس��انات‬ ‫ب��رق هم��واره يک��ي از تهديدات جدي ب��ر کيفيت‬ ‫دوربين‌هاي مداربس��ته آنالوگ مي‌باشند‪ .‬به همين‬ ‫دليل اس��تفاده از کابل‌ه��ا و تجهيزات با کيفيت باال‬ ‫روي کيفي��ت تصوي��ر در اين ن��وع دوربين‌ها تاثير‬ ‫بسزايي دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹دوربين‌هاي آي‌پي تحت شبکه‬ ‫دوربين‌ه��اي آی‌پ��ی نس��ل جدي��د دوربين‌هاي‬ ‫مداربس��ته هس��تند‪ .‬امروزه بازارهاي جهاني تمايل‬ ‫زيادي به دوربين‌هاي ديجيتال نش��ان داده اس��ت‪.‬‬ ‫اين دوربين‌ه��ا از امواج کاملا ديجيتال براي تحليل‬ ‫و ارس��ال داده‌هاي تصوير و صدا اس��تفاده مي‌کنند‪.‬‬ ‫يعن��ي برخالف دوربين‌هاي آنال��وگ‪ ،‬اين دوربين‌ها‬ ‫از هم��ان ابتداي دريافت تصاوي��ر امواج را ديجيتال‬ ‫مي‌کنن��د‪ .‬ضمن بکارگيري از ام��واج ديجيتال‪ ،‬آنها‬ ‫تحت بس��تر ش��بکه کنترل و مرتبط مي‌ش��وند‪ .‬هر‬ ‫دوربين همانند يک وس��يله در شبکه عمل مي‌کند‬ ‫و به وس��يله شناسه شبکه آی‌پی و در قالب الگوها و‬ ‫قوانين شبکه به مرکز کنترل متصل مي‌شود‪.‬‬ ‫‹ ‹دوربين‌هاي دومنظوره‬ ‫اين دوربين‌ها درواقع دوربين‌هاي آنالوگي هستند‬ ‫که پرت خروجي شبکه نيز در آنها تعبيه شده است‪.‬‬ ‫کيفيت آنها آنالوگ اس��ت و امکان اس��تفاده از آنها‬ ‫به‌ص��ورت دوربي��ن آنالوگ يا دوربين تحت ش��بکه‬ ‫وجود دارد‪ .‬اس��تفاده از اي��ن دوربين‌ها تنها زماني‬ ‫توصيه مي‌شود که سيستم مداربسته از نوع آنالوگ‬ ‫بوده اما اتصال يک يا چند دوربين به‌صورت مستقيم‬ ‫به شبکه مورد نياز است‪.‬‬
‫نگاه ویژه‬ ‫خانه‌تکانی‪ ،‬سنتی کهن‬ ‫خانه‌تکان��ی س��نتی اس��ت ک��ه از دیر ب��از در‬ ‫ماه‌های پایانی سال برای اس��تقبال از بهار انجام‬ ‫می‌شود و برگرفته از تازگی و نو شدن است‪ .‬افراد‬ ‫خانه‌های خود را از گردوخاک پاک می‌کنند ولی‬ ‫نباید فراموش ش��ود که خانه‌تکانی اصلی تغییر و‬ ‫تحول در رفتارها‪ ،‬پاک ش��دن دل‌ه��ا از کینه‌ها‬ ‫وکدورت‌هاس��ت‪ .‬ایرانیان از دیرباز این سنت زیبا‬ ‫را به‌پا می‌دارند‪ .‬آنها بر این باورند که دور ریختن‬ ‫وس��ایل قدیمی و کهنه و جایگزین کردن وسایل‬ ‫نو به زندگی طراوت و شادابی خاصی می‌دهد که‬ ‫با نو شدن سال و آمدن فصل زیبا و با طراوت بهار‬ ‫همراه خواهد شد و روحیه سرزندگی را به همراه‬ ‫خواهد داش��ت‪ .‬برخ��ی روانشناس��ان در تحلیل‬ ‫کارکردهای این سنت پس��ندیده معتقد هستند‬ ‫خانه‌تکان��ی به افراد جرات رهایی از وابس��تگی‌ها‬ ‫را می‌ده��د و فرصت دور ریختن خاطرات بدی را‬ ‫که در ذهن خود بایگانی کرده‌اند‪ ،‬ایجاد می‌کند‪.‬‬ ‫خانه تکانی‪ ،‬نخس��تین مش��خصه نزدیک ش��دن‬ ‫به س��ال نو و روزهایی دیگر اس��ت‪ ،‬سالی که در‬ ‫آن باید همراه با تمی��ز کردن پلیدی‌های مادی‪،‬‬ ‫پلیدی‌های روحی را نیز دور کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹تاثیر خانه‌تکانی و احساس شادمانی‬ ‫پاکیزگ��ی پی��ش از آنکه اهمیت جس��مانی و‬ ‫س�لامت برای جسم و بدن انس��ان داشته باشد‪،‬‬ ‫روی روح و روان انس��ان موثر اس��ت‪ .‬خانه‌تکانی‬ ‫بیش��تر به شس��تن و تمیز کردن لوازم خانه مثل‬ ‫فرش و لباس و همچنین خریدن وس��یله‌های نو‬ ‫و تعمیر کردن وس��ایل مربوط می‌شود‪ .‬کوشش‬ ‫خانواده برای تمیز کردن وسایل خانه یک فعالیت‬ ‫دس��ته جمعی است و آنها را سالی یکبار به بهانه‬ ‫جشن سال نو و تمیز کردن اسباب خانه دور هم‬ ‫جمع می‌کن��د‪ .‬خانه‌تکانی از جمله س��نت‌هایی‬ ‫اس��ت که در طول سالیان س��ال در جامعه کهن‬ ‫ایران��ی باق��ی مانده اس��ت و عالوه ب��ر اعتقادات‬ ‫مذهبی‪ ،‬هویت ملی ما را نش��ان می‌دهد‪ .‬کارکرد‬ ‫خانه‌تکانی عامل مهمی اس��ت که در طول تاریخ‬ ‫این سنت را پا برجا نگه داشته و از محو شدن آن‬ ‫جلوگیری کرده اس��ت‪ .‬در شهرهای بزرگی مثل‬ ‫تهران در طول یک سال آلودگی زیادی بر وسایل‬ ‫زندگی می‌نش��یند و اگر خانه‌تکانی ساالنه که با‬ ‫دقت و وس��واس خاصی انجام می‌گیرد‪ ،‬نباش��د‪،‬‬ ‫خان��ه رنگ تمیزی و پاکیزگ��ی نمی‌بیند‪ .‬این در‬ ‫حالی اس��ت که در خانه تمیز‪ ،‬احساس شادمانی‬ ‫به‌وج��ود می‌آی��د‪ ،‬به‌ط��وری که اف��راد آن خانه‬ ‫احساس می‌کنند پس از یک سال کار و خستگی‬ ‫مداوم آرامش تازه‌ای را به دست آورده‌اند‪.‬‬ ‫‹ ‹نیاز به نظم و انضباط‬ ‫انباشتگی بیش از حد وسایل زندگی‪ ،‬بالتکلیفی‬ ‫و فشار در ذهن افراد به‌وجود می‌آورد و بی‌نظمی‬ ‫نی��ز آنها را آش��فته ک��رده و دچ��ار خمودگی و‬ ‫افس��ردگی می‌کند‪ .‬ذهن انس��ان به‌طور طبیعی‬ ‫ط��وری خلق ش��ده که پیوس��ته می‌خواهد نظم‬ ‫و انضب��اط به خود بدهد و انس��ان در محیط‌های‬ ‫منظم کارآمدی بیش��تر و مفیدت��ر دارد‪ .‬به‌ویژه‬ ‫اینکه دیده می‌ش��ود افراد در محیط‌های ش��لوغ‬ ‫احساس کالفگی و افس��ردگی بیشتری احساس‬ ‫می‌کنند‪ .‬انس��ان وقتی که محیط خود را تکراری‬ ‫و پ��ر از رخوت ببیند‪ ،‬س��عی می‌کند با تحوالتی‬ ‫جدی��د در زندگ��ی‪ ،‬این احس��اس را از خود دور‬ ‫کند‪ .‬بنابراین تغییر دکوراس��یون خانه و اقدام به‬ ‫پاکیزگی و خانه‌تکانی از جمله س��نت‌هایی است‬ ‫ک��ه افراد برای ایجاد تح��والت روحی و روانی در‬ ‫خود و خانواده‌شان انجام می‌دهند‪ .‬خانه‌تکانی به‬ ‫آدم‌ها روحیه تازگی و طراوت می‌دهد و تردیدی‬ ‫نیست که از دیدی نو و تازه به بیرون نگاه کردن‪،‬‬ ‫به انسان آرامش و دلگرمی می‌دهد‪ .‬این سنت به‬ ‫عنوان یکی از مراحل جش��ن نوروز در هیچ جای‬ ‫دنیا به تا این حد پررنگ نیس��ت‪ .‬از این رو است‬ ‫که بزرگداش��ت آیین‌های ملی و احترام به هویت‬ ‫مل��ی و فرهنگی ما با انجام این س��نت پررنگ‌تر‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫‹ ‹همبستگی خانواده در خانه‌تکانی‬ ‫خانه‌تکانی روحیه کار دس��ته‌جمعی را در میان‬ ‫اف��راد ی��ک خانه باال می‌ب��رد و به آنه��ا آموزش‬ ‫می‌ده��د خانه‌تکان��ی و مس��ئولیت پاکی��زه نگه‬ ‫داش��تن خانه نباید تنها بر دوش یک نفر باش��د‬ ‫و بهتر اس��ت سایر اعضای خانواده با هم همکاری‬ ‫کرده و به‌طور دس��ته‌جمعی خانه‌تکانی کنند‪ .‬در‬ ‫این صورت یک نفر احساس خستگی و نارضایتی‬ ‫نخواه��د کرد‪ .‬وقتی که تمام خان��واده با یکدیگر‬ ‫همکاری می‌کنند‪ ،‬جو صمیمانه‌ای پدید می‌آید‪.‬‬ ‫حتی مادران و همس��ران بای��د از اعضای خانواده‬ ‫بخواهن��د تا خود ات��اق و وسایل‌ش��ان را تمیز و‬ ‫مرت��ب کنند‪ .‬در این صورت افراد به‌ویژه کودکان‬ ‫مس��ئولیت‌پذیری را فراخواهند گرفت و احساس‬ ‫مشارکت برای آنها درونی می‌شود‪.‬‬ ‫‪12‬‬ ‫گزارش‬ ‫پنجشنبه ‪ 14‬اسفند ‪ 14 - 1393‬جمادی االول ‪ 5 -1436‬مارس ‪ -2015‬شماره ‪ -173‬پیاپی ‪1491‬‬ ‫‪report@smtnews.ir‬‬ ‫هم اکنون ‪ 800‬مرکز خدماتی مجاز در تهران فعالیت دارند‬ ‫تعطیلی ‪ 65‬درصد شرکت‌های خدماتی در دولت دهم‬ ‫س�ارا اصغری ‪-‬گروه گزارش‪ :‬ش��رکت‌هاي‬ ‫خدمات��ي ک��ه زيرنظ��ر وزارت تع��اون‪ ،‬کار و‬ ‫رف��اه اجتماعي مش��غول به فعاليت هس��تند‪،‬‬ ‫ب��راي تامي��ن نيروه��اي خدمات��ي ب��ه روش‬ ‫مناقص��ه ب��ه نهاده��اي مختل��ف دولت��ي‬ ‫واگذار مي‌شوند‪.‬‬ ‫مدي��ر ی��ک مرک��ز خدمات��ی در گفت‌وگوي‬ ‫اظهار کرد‪ :‬ش��رکت‌هاي‬ ‫اختصاصي ب��ا‬ ‫خدمات��ي تابع قان��ون مقررات کار هس��تند و‬ ‫زي��ر نظ��ر وزارت تعاون‪ ،‬کار و رف��اه اجتماعي‬ ‫و اداره کار در هر اس��تاني ش��کل گرفته‌اند‪ .‬در‬ ‫واقع نظارت حاکميتي بر اين شرکت‌ها زيرنظر‬ ‫وزارتخانه است‪.‬‬ ‫محمد انتظامي ادامه داد‪ :‬شرکت‌هاي خدماتي‬ ‫به عضوي��ت انجمن‌ها درمي‌آين��د و انجمن‌ها‬ ‫نظارت مستقيم بر عملکرد اين شرکت‌ها دارند‪.‬‬ ‫وي افزود‪ :‬ح��دود ‪ 1700‬ش��رکت خدماتي‬ ‫در سراس��ر ايران‪ ،‬قبل از دول��ت دهم فعاليت‬ ‫داش��ت ک��ه در دول��ت دهم ‪ 60‬ت��ا ‪65‬درصد‬ ‫اين ش��رکت‌ها تعطيل ش��دند‪ .‬البته چون اين‬ ‫کارگرها سواد بااليي ندارند‪ ،‬سازمان استخدام‬ ‫کش��وري نتوانس��ت اين نيروها را جذب دولت‬ ‫کند‪.‬‬ ‫انتظام��ي ادامه داد‪ :‬هم‌اکنون ‪ 800‬ش��رکت‬ ‫مجاز در س��طح شهر تهران مشغول به فعاليت‬ ‫هس��تند و هيچ ش��رکت غيرمجازي در تهران‬ ‫وجود ندارد‪ .‬این شرکت‌ها از طريق مناقصه‌اي‬ ‫که برگزار مي‌ش��ود‪ ،‬ج��ذب نهادهاي مختلف‬ ‫مي‌ش��وند و برن��ده داراي صالحي��ت باالتري‬ ‫از س��وي وزارت تع��اون‪ ،‬کار و رف��اه اجتماعي‬ ‫است‪.‬‬ ‫قيمت‌ها براس��اس مصوبه ش��وراي‌عالي کار‬ ‫به‌صورت ساالنه اعالم مي‌شود و براساس تحليل‬ ‫ش��رکت‌ها و طبق نظر کارفرما با توجه در نظر‬ ‫گرفتن ‪ 20‬عامل مختلف شغلي‪ ،‬قيمت‌ها مصوب‬ ‫مي‌شود‪.‬‬ ‫انتظامی با اشاره به رونق فعالیت شرکت‌های‬ ‫خدمات نظافتی در ایام پایانی سال اظهار کرد‪:‬‬ ‫شرکت‌هایي که کارگر به منازل اعزام مي‌کنند‬ ‫در‌واقع شرکت‌هاي خونه‌شور هستند که بهمن‬ ‫و اس��فند کار مي‌کنند و قيمت کارگر خانم و‬ ‫آقا متفاوت است‪.‬‬ ‫چون اين کارگرها در اين ‪ 2‬ماه از سال کار‬ ‫مي‌کنند تاب��ع مقررات قانون کار‬ ‫نيس��تند‪ .‬اين شرکت‌ها‬ ‫براي ممانع��ت از تخلف‬ ‫در کار باي��د صالحي��ت کار‬ ‫دريافت کنند و بای��د اين صالحيت تاييد‬ ‫شود‪.‬‬ ‫انجمن مربوطه هر س��ال ب��رای اينکه حق و‬ ‫حقوق‪ ،‬بيمه و عيدي کارگرها داده شده است‪،‬‬ ‫عملکرد ش��رکت را بررس��ي مي‌کند‪ ،‬از اين‌رو‬ ‫معموال شرکت‌هاي خدماتي حق‌وحقوق کارگر‬ ‫را مي‌دهند‪.‬‬ ‫خانه‌تکانی بی‌خطر‬ ‫خانه‌های‌تان را ارزان بتکانید‬ ‫خانه‌تکانی رسمی اس��ت که هرساله خانواده‌های ایرانی‬ ‫در آخرین ماه س��ال آن را انجام داده و حساسیت خاصی‬ ‫نی��ز روی آن دارن��د‪ .‬خانه‌تکانی مراح��ل مختلفی دارد‬ ‫که ش��امل شست‌وش��وی دیوارها‪ ،‬شست‌وشوی فرش‌ها‪،‬‬ ‫تمیز کردن و لکه‌گیری کابینت و لوس��ترها‪ ،‬جرم‌گیری‬ ‫و شست‌وش��وی س��رویس‌های بهداش��تی و‪ ...‬می‌ش��ود‪.‬‬ ‫هزینه‌ه��ای خانه‌تکان��ی یکی از موضوعاتی اس��ت که با‬ ‫نزدیک ش��دن به پایان سال با دیگر هزینه‌های اقتصادی‬ ‫خانواده همراه می‌ش��ود‪ ،‬از این‌رو بای��د همه گزینه‌ها را‬ ‫کنار هم گذاشت تا بهترین نتیجه حاصل شود‪ .‬از آنجایی‬ ‫که بس��یاری به‌دنب��ال قیمت‌های روز ب��رای خانه‌تکانی‬ ‫هس��تند‪ ،‬ش��ما را با آخرین هزینه‌های ی��ک خانه‌تکانی‬ ‫ساده آشنا می‌کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹هزینه‌ مواد شوینده‬ ‫پرکارترین مواد اسفندماه‪ ،‬شوینده‌های مختلف هستند‪.‬‬ ‫با فرا رس��یدن ایام خانه‌تکانی‪ ،‬ب��ازار این مواد به‌گونه‌ای‬ ‫اساسی پررونق می‌شود‪ .‬با توجه به میزان استفاده از مواد‬ ‫شوینده در سطح کش��ور می‌توان رشد چشمگیر فروش‬ ‫ای��ن مواد را در بازار حدس زد و ش��اید بت��وان آنها را از‬ ‫پرفروش‌ترین کاالهای این روزها نامید‪.‬‬ ‫حداقل قیمت انواع مواد شوینده در بازار‬ ‫انواع شوینده‬ ‫وزن‬ ‫قیمت به تومان‬ ‫پودر دستی‬ ‫‪ 500‬گرمی‬ ‫‪1250‬‬ ‫پودر ماشین‬ ‫‪ 500‬گرمی‬ ‫‪2050‬‬ ‫مایع ظرف‌شویی‬ ‫یک لیتری‬ ‫‪3080‬‬ ‫مایع لباسشویی‬ ‫یک لیتری‬ ‫‪6600‬‬ ‫مایع تمیز‌کننده‬ ‫یک لیتری‬ ‫‪2200‬‬ ‫پودر رخشا‬ ‫‪ 500‬گرمی‬ ‫‪1100‬‬ ‫وایتکس‬ ‫‪ 800‬گرمی‬ ‫‪1500‬‬ ‫وایتکس‬ ‫‪ 4‬لیتری‬ ‫‪6000‬‬ ‫جوهرنمک‬ ‫یک لیتری‬ ‫‪1980‬‬ ‫مایع دستشویی‬ ‫‪ 500‬گرمی‬ ‫‪3325‬‬ ‫صابون‬ ‫بسته بندی ‪ 6‬تایی‬ ‫‪7500‬‬ ‫‹ ‹نرخ‌های متفاوت در مناطق مختلف‬ ‫می��زان دس��تمزدی که ش��رکت‌های خدم��ات نظافت‬ ‫منازل در ازای انج��ام خدمات در ایام خانه‌تکانی دریافت‬ ‫می‌کنن��د‪ ،‬به ش��رایط مکانی من��زل مورد نظ��ر و زمان‬ ‫درخواس��ت بس��تگی دارد‪ .‬رض��ا نوروزی‪ ،‬مدی��ر یکی از‬ ‫گفت‪ :‬در نواحی مختلف‬ ‫ش��رکت‌های خدماتی‪ ،‬به‬ ‫شهر‪ ،‬دستمزد دریافتی شرکت‌های نظافتی متفاوت است‪.‬‬ ‫برای مثال در بخش‌ه��ای جنوبی و مرکزی تهران این‬ ‫شرکت‌ها برای ‪ 8‬ساعت در اختیار‌گذاردن کارگران خود‪،‬‬ ‫بی��ن ‪45‬تا ‪ 50‬ه��زار تومان و در مناط��ق مرکزی به باال‬ ‫و غ��رب بین ‪ 50‬تا ‪ 60‬ه��زار تومان دریاف��ت می‌کنند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬مناس��بت‌ها نیز در مبلغ دریافتی شرکت‌های‬ ‫نظافتی تاثیرگذار اس��ت‪ ،‬به‌طوری‌ که در ایام پایان سال‬ ‫ک��ه ب��ازار خانه‌تکانی گرم می‌ش��ود‪ ،‬نرخ دس��تمزد این‬ ‫ش��رکت‌های خدمات نظافت��ی حدود ‪ 20‬ت��ا ‪30‬درصد‬ ‫افزایش پیدا می‌کند‪.‬‬ ‫منشی یکی از شرکت‌های خدماتی نیز به‬ ‫گفت‪:‬‬ ‫ن��رخ خدمات کارگ��ر زن‪60‬هزار تومان و م��رد ‪‌50‬هزار‬ ‫تومان برای ‪ 8‬س��اعت کار (از س��اعت ‪ 9‬صبح تا ‪ 5‬عصر)‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹قیمت قالیشویی‬ ‫شست‌وش��وی فرش نی��ز یکی دیگر از هزینه‌ها اس��ت‬ ‫رییس اتحادیه قالیش��ویان تهران از افزایش ‪20‬درصدی‬ ‫نرخ خدمات قالیش��ویی در دو ماه اخیر خبر داد و ضمن‬ ‫اعالم جدیدترین نرخ شست‌وش��وی انواع فرش و موکت‪،‬‬ ‫نس��بت به فعالی��ت واحدهای جعلی و ب��دون مجوز نیز‬ ‫هش��دار داد‪ .‬حمید محمدی اظهار ک��رد‪ :‬در‌حال حاضر‬ ‫حدود ‪ 300‬واحد مجوزدار قالیش��ویی در تهران داریم و‬ ‫تعدادی نیز به شکل غیرمجاز فعالیت می‌کنند که شاهد‬ ‫پخش تراکت‌های تبلیغاتی از س��وی ای��ن افراد بی‌نام و‬ ‫نشان در سطح شهر هستیم‪.‬‬ ‫رییس اتحادیه قالیش��ویان ته��ران در عین حال بیان‬ ‫کرد‪ :‬شست‌وشوی فرش‌های کهنه و عتیقه‪ ،‬تمام ابریشم‬ ‫و صادراتی‪ ،‬شست‌وشو به همراه رنگ‌برداری و لک‌برداری‬ ‫انواع فرش‌های دستباف‪ ،‬شست‌وشو به همراه لک‌برداری‬ ‫فرش‌های ماشینی و موکت با توافق دو طرف است‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬کرایه رفت‌ و برگشت در سراسر تهران‬ ‫بابت هر چند تخته فرش برای هر خانوار ‪ 12‬هزار تومان‬ ‫اس��ت‪ .‬اگرچه نرخ برخ��ی خدمات مورد نیاز ش��ب عید‬ ‫از جمله قالیش��ویی از س��وی اتحادیه تعیین می‌شود اما‬ ‫تبلیغات و فعالیت واحدهای صنفی غیرمجاز موجب شده‬ ‫اغل��ب متقاضیان از ک��م و کیف و قیم��ت ارائه این‌گونه‬ ‫خدمات یا فهرست مراکز مجاز اطالع نداشته باشند‪.‬‬ ‫به گفت��ه این فعال صنفی‪ ،‬هر متر فرش گل ابریش��م‬ ‫و ک��رک دس��تباف برای ش��ب عید امس��ال ب��ه صورت‬ ‫معمول��ی با نرخ ‪ ۵۲۵۰‬تومان‪ ،‬شامپوش��ور ‪ ۶۹۰۰‬تومان‬ ‫و شامپوش��ور درج��ه ی��ک ‪ ۸۱۰۰‬توم��ان شست‌وش��و‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬محمدی درباره قیمت شست‌وشوی فرش‌های‬ ‫عتیق��ه و تج��اری تصری��ح ک��رد‪ :‬قیمت شست‌وش��وی‬ ‫ه��ر مت��ر از فرش‌های عتیق��ه و تج��اری توافقی تعیین‬ ‫می‌شود‪ .‬رییس اتحادیه صنف قالیشویان یادآور شد‪ :‬نرخ‬ ‫رنگ‌بری‪ ،‬لکه‌بری در شست‌وش��وی فرش‌های دستباف‬ ‫نیز به صورت توافق بین مش��تری و واحدهای قالیشویی‬ ‫تعیین می‌شود‪.‬‬ ‫آخرین نرخ خدمات قالیشویی در تهران‬ ‫ردیف‬ ‫نوع کار (هر مترمربع)‬ ‫ب��رای اینکه در ایام پایانی س��ال خانه‌تکانی با کمترین‬ ‫خطرات احتمالی همراه باشد به نکات زیر باید توجه کرد‪:‬‬ ‫ از شلوغ‌کردن پله‌ها و کف اتاق‌ها حتی در زمانی‬‫که مشغول تمیز کردن هستید‪ ،‬خودداری کنید‪.‬‬ ‫ وس��ایل بس��یار بزرگ را که جلوی دید ش��ما را‬‫می‌گیرند‪ ،‬بلند نکنید‪.‬‬ ‫‪ -‬اگر از پله‌ها اس��تفاده می‌کنید‪ ،‬حتما یک دست‬ ‫معمولی (تومان)‬ ‫شامپورشور (تومان)‬ ‫درجه یک (تومان)‬ ‫‪1‬‬ ‫شست‌وشوی موکت معمولی‬ ‫‪700‬‬ ‫‪1100‬‬ ‫‪1250‬‬ ‫‪2‬‬ ‫شست‌وشوی موکت پرزدار و گل‌برجسته‬ ‫‪1000‬‬ ‫‪1400‬‬ ‫‪1600‬‬ ‫‪3‬‬ ‫شست‌وشوی انواع فرش ماشینی‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪3000‬‬ ‫‪3500‬‬ ‫‪4‬‬ ‫شست‌وشوی فرش دستباف‬ ‫‪3200‬‬ ‫‪5000‬‬ ‫‪6000‬‬ ‫‪5‬‬ ‫شست‌وشوی فرش دستباف روشن اعال (کاشان ـ اردکان)‬ ‫‪3500‬‬ ‫‪5500‬‬ ‫‪6500‬‬ ‫‪6‬‬ ‫شست‌وشوی فرش گل ابریشم‬ ‫‪5300‬‬ ‫‪8300‬‬ ‫‪9700‬‬ ‫خ��ود را آزاد نگه داری��د تا بتوانید نرده را با دس��ت‬ ‫بگیرید و از پله‌ها نیفتید‪.‬‬ ‫ از ب��ازی ک��ردن فرزن��دان خردس��ال در اطراف‬‫س��طل‌های بزرگ پر از آب جلوگی��ری کنید‪ ،‬چون‬ ‫خطر خفه‌شدن در آب آنها را تهدید می‌کند‪.‬‬ ‫‹ ‹مواد شوینده‬ ‫ از تجهی��زات و ل��وازم حفاظت��ی مثل ماس��ک و‬‫دستکش استفاده کنید‪.‬‬ ‫ هرگز مواد شیمیایی را با هم ترکیب نکنید‪.‬‬‫ هنگام اس��تفاده از موادی که روی آنها برچس��ب‬‫سمی یا خطرناک است‪ ،‬احتیاط کرده و وقتی به آنها‬ ‫نی��از ندارید آنها را در یک محفظه قرار داده و در آن‬ ‫را قفل کنید‪.‬‬ ‫ برای دسترسی به نقاط مرتفع و تمیز کردن آنها‪،‬‬‫از نردبان‌های استاندارد استفاده کنید‪.‬‬ ‫ هرگ��ز از بنزی��ن به‌عنوان یک م��اده پاک‌کننده‬‫اس��تفاده نکنید و هرگ��ز آن را داخل منزل نگهداری‬ ‫نکنید‪.‬‬ ‫نکاتی پزشکی درباره خانه‌تکانی‬ ‫برای پیش��گیری از وارد آمدن آس��یب به ستون‬ ‫فقرات و دیس��ک کم��ر بهتر اس��ت‪ ،‬خانه‌تکانی و‬ ‫جابه‌جای��ی اش��یای س��نگین به مرور زم��ان و تا‬ ‫حد امکان جابه‌جایی وس��ایل س��نگین باید چند‬ ‫نفری انجام ش��ود‪.‬به گزارش سایت پزشکان ایران‪،‬‬ ‫هرگونه بلند کردن اجس��ام سنگین‪ ،‬احتمال وارد‬ ‫آوردن آسیب جدی به ستون فقرات و دیسک کمر‬ ‫را به همراه دارد‪.‬‬ ‫در انج��ام خانه‌تکانی نوروز‪ ،‬الزم اس��ت به نکات‬ ‫ایمنی در جابه‌جایی وس��ایل س��نگین توجه شود‪.‬‬ ‫بلند کردن اجسام سنگین به گونه‌ای که کمر خم‬ ‫شده باشد به شدت خطرناک و آسیب‌رسان است‪.‬‬ ‫برای بلند کردن اجس��ام سنگین باید زانوها خم‬ ‫شود و ابتدا نشسته و دست‌ها را زیر جسم قرار داده‬ ‫و در حالی که کمر صاف اس��ت با کمک پاها بلند‬ ‫شویم‪.‬‬ ‫همچنی��ن توصی��ه می‌ش��ود تا حد‬ ‫امکان اجسام س��نگین چند نفری‬ ‫و ب��ا کم��ک گرفت��ن از دیگران‬ ‫بلن��د ش��ود؛ زیرا بلن��د کردن‬ ‫جسم س��نگین به‌تنهایی‬ ‫و به‌ص��ورت غیراصول��ی‬ ‫موج��ب جابه‌جای��ی‬ ‫مهره‌ه��ای کم��ر و‬ ‫آس��یب به دیسک‬ ‫می‌شود که جبران‬ ‫این صدمات بسیار مشکل است‪.‬‬ ‫ایس��تاده کار ک��ردن بهتر از نشس��ته کار کردن‬ ‫است و برخالف تصور‪ ،‬آسیبی که در حالت نشسته‬ ‫به کمر وارد می‌شود بیشتر از حالت ایستاده است‪.‬‬ ‫همچنی��ن هنگام ایس��تاده کار ک��ردن‪ ،‬توصیه‬ ‫می‌ش��ود ی��ک چه��ار پایه ب��ه ارتفاع ح��دود ‪۱۰‬‬ ‫س��انتی‌متر در نزدیک��ی خود ق��رار داده و پاها را‬ ‫به تناوب روی چه��ار پایه قرار دهید‪ .‬با این روش‬ ‫فش��ار کمتری به کمر وارد می‌شود‪ .‬همچنین اگر‬ ‫دست‌ها بیش از حد به سمت باال نگه داشته شوند‬ ‫و س��طح کار باالتر از گردن باشد موجب درد کتف‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫در چنین حالتی توصیه می‌ش��ود یک چهار پایه‬ ‫و ی��ا صندلی زیر پاها قرار گیرد تا اختالف س��طح‬ ‫کار با گردن کاهش یابد‪ .‬پیش از انجام خانه‌‌تکانی‪،‬‬ ‫بدن را گرم کرده و حرکات نرمشی انجام شود تا‬ ‫بدن آمادگی انجام کارهای سنگین را داشته‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫الزم است کارهای خانه به مرور انجام‬ ‫شود تا به بدن فشار وارد نشود‪.‬‬ ‫انجام کارهای سنگین در یک روز‬ ‫کار درستی نیست و آسیب‌رسان‬ ‫اس��ت‪ .‬اس��تراحت ک��ردن در‬ ‫فواصل میان انج��ام کارها نیز‬ ‫بسیار مفید خواهد بود‪.‬‬
‫پنجشنبه ‪ 14‬اسفند ‪ 14 - 1393‬جمادی االول ‪ 5 -1436‬مارس ‪ -2015‬شماره ‪ -173‬پیاپی ‪1491‬‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪20‬‬ ‫بانک‌ها در اقتصاد توانمند ظاهر شوند‬ ‫‪ 10‬برابر شدن دخل و خرج صنعت بیمه در دهه اخیر‬ ‫نقش بورس کاال در تامين مالي بخش توليد‬ ‫‪13‬‬ ‫انتقاد کارشناسان به افزايش هزينه‌هاي غيرضروری در بودجه‬ ‫همراهي دولت و مجلس براي نظم بخشيدن به هزينه‌ها‬ ‫گ�روه اقتص�اد‪ -‬س�مانه گالب‪ :‬س��رانجام و پ��س از‬ ‫بررس��ي‌هاي طوالني اليح��ه بودجه در مجلس ش��وراي‬ ‫اسالمي‪ ،‬بهارستان‌نشينان ماده واحده بودجه سال آينده را‬ ‫به تصويب رساندند و بر اين اساس سند دخل و خرج سال‬ ‫آت��ی با حدود ‪ 7‬هزار ميليارد تومان بيش��تر از رقم اليحه‪،‬‬ ‫مصوب ش��د‪ .‬از زماني که دول��ت يازدهم اليحه بودجه را‬ ‫تقديم مجلس کرد‪ ،‬کارشناسان برخي انتقادهاي کليدي را‬ ‫بر برنامه مالي دولت وارد مي‌دانستند و اعالم مي‌کردند که‬ ‫مجلس بايد برای کاه��ش اين ايرادات گام بردارد‪ .‬يکي از‬ ‫مهم‌ترين انتقاداتي که در اين مدت به بودجه وارد مي‌شد‪،‬‬ ‫س��هم باالي نهادهاي غيرتوليدي و غيرپاسخگو در بودجه‬ ‫و پايين بودن سهم توليد بود و کارشناسان اعتقاد داشتند‬ ‫مجلس بايد اين روند را اصالح کند‪.‬‬ ‫عضو هيات علمي دانش��گاه عالمه‬ ‫طباطبایی از جمل��ه اين منتقدان‬ ‫بود‪ .‬محمدقلي يوسفي در گفت‌وگو‬ ‫با اش��اره به شرايط رکود‬ ‫با‬ ‫تورمي که کش��ور درگير آن است‪،‬‬ ‫اظه��ار کرد‪ :‬در اين ش��رايط اين انتظار وجود داش��ت که‬ ‫دولت توجه بيشتري به بخش‌هاي توليدي داشته باشد اما‬ ‫متاس��فانه چنين رويکردي در بودجه ارائه ش��ده از سوي‬ ‫دولت وجود ندارد‪ .‬وي ادامه داد‪ :‬دولت براي مبارزه با رکود‬ ‫بايد س��هم بيش��تر مخارج را به حوزه صنعت و کشاورزي‬ ‫ل حاضر اين س��هم بيش��تر به‬ ‫اختص��اص ده��د اما درحا ‌‬ ‫بخش‌هايي اختصاص داده شده که نقشي در توليد ندارند‬ ‫و بيش��تر مخارج آنها در حوزه هزينه‌هاي جاري است که‬ ‫مي‌تواند تشديدکننده تورم نيز باشد‪ .‬يوسفي افزود‪ :‬بودجه‬ ‫وزارت علوم در اليحه امس��ال تنها ‪۷‬درصد رشد داشت و‬ ‫وزارت جهاد کش��اورزي نيز تنها ‪۹‬درص��د افزايش بودجه‬ ‫پيدا کرد درحالي ک��ه وزارت اطالعات ‪ ۳۵‬درصد افزايش‬ ‫بودجه داش��ته است‪ .‬اين کارش��ناس اقتصادي به بودجه‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت نيز اش��اره و اظهار کرد‪:‬‬ ‫بودجه اين وزارتخانه رش��د ‪۲۸‬درصدي را تجربه کرد اما با‬ ‫وجود اين رشد‪ ،‬هنوز سهم اين وزارتخانه در بودجه دولت‬ ‫از وزارت ارش��اد کمتر بود و از وزارت ورزش و جوانان تنها‬ ‫به ميزان اندکي بيشتر شد‪.‬‬ ‫‹ ‹بودجه‪ ،‬مقاومتي نيست‬ ‫نق��د ديگري که بر اليحه ارائه‌ش��ده توس��ط دولت وارد‬ ‫مي‌شد‪ ،‬فاصله اين اليحه با اهداف اقتصاد مقاومتي بود‪.‬‬ ‫غالمرضا مصباحي‌مقدم‪ ،‬عضو کميس��يون برنامه و بودجه‬ ‫از جمله اين منتقدان معتقد اس��ت‪ :‬بودجه خالف اهداف‬ ‫اقتصاد مقاومتي تهيه ش��ده و استفاده حداکثري از فروش‬ ‫نفت به وضوح در بودجه ‪ 94‬ديده مي‌شد‪ .‬وي يکي ديگر‬ ‫از الزامات بودجه را توجه به اصالح الگوي مصرف دانس��ته‬ ‫ب��ود و در اين رابطه گفت‪ :‬اکنون بخش دولتي هزينه‌هاي‬ ‫زيادي دارد که بسياري از آنها قابل اجتناب است‪ ،‬به طور‬ ‫مث��ال مي‌توان ‪ 5‬هزار ميليارد يا ‪ 10‬هزار ميليارد تومان از‬ ‫هزينه‌هاي دولتي را کاهش داد‪.‬‬ ‫‹ ‹بودجه‌هاي غيرضرور افزايش يافت‬ ‫اي��ن دو انتق��اد که از دو موضع متف��اوت بر بودجه وارد‬ ‫مي‌ش��ود روي ي��ک موضوع تاکي��د دارن��د و آن‪ ،‬کاهش‬ ‫هزينه‌اي غيرضرور در بودجه اس��ت‪ .‬حال پرس��ش اصلي‬ ‫اينجاست که آيا تغييرات ایجاد شده در مجلس در زمينه‬ ‫رفع اين نارسايي‌ها بوده است يا خير؟‬ ‫مهدي پازوکي اقتصاددان و استاد‬ ‫دانشگاه‪ ،‬به اين سوال‪ ،‬پاسخ منفي‬ ‫مي‌دهد‪.‬‬ ‫با بيان‬ ‫وي در گفت‌وگو با‬ ‫اينکه بودجه س��ال آينده نسبت به‬ ‫بودجه س��ال‌هاي قبل تفاوت ماهوي نکرده اس��ت‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬مجلس ش��وراي اس�لامي در مراحل تصويب اليحه‪،‬‬ ‫بودجه نهادهاي غيرپاس��خگو را افزايش داده است که اين‬ ‫روند‪ ،‬مناس��ب نيست و نشان مي‌دهد مجلس براي تحقق‬ ‫اقتصاد مقاومتي در بودجه سال آينده حرکت نکرده است‪.‬‬ ‫پازوک��ي يک��ي از اهداف اقتص��اد مقاومت��ي را کاهش‬ ‫وابس��تگي به نفت و اتکاي بيش��تر به درآمدهاي مالياتي‬ ‫دانس��ت و اف��زود‪ :‬ب��راي اي��ن کار‪ ،‬الزم اس��ت خرج‌هاي‬ ‫غيرضرور در بودجه حذف ش��ود که البته به نظر مي‌رسد‬ ‫براي اين منظور اراده‌اي در دولت و مجلس وجود ندارد‪.‬‬ ‫وي يک��ي از درخواس��ت‌هاي کارشناس��ان اقتصادي از‬ ‫مجلس ب��راي اصالح اليحه بودجه را حذف منابع عمومي‬ ‫که به اين نهادها داده مي‌ش��ود‪ ،‬دانست و گفت‪ :‬متاسفانه‬ ‫مجلس نه‌تنها اين‌کار را نکرد‪ ،‬بلکه بودجه اين نهادها را از‬ ‫‪17‬درصد تا ‪ 90‬درصد افزايش داد‪.‬‬ ‫‹ ‹توپ را به زمين مجلس نيندازيم‬ ‫اما پاسخ نمايندگان مجلس به اين‬ ‫انتقادها چيس��ت؟ سيدعبدالکريم‬ ‫هاش��مي نخ��ل ابراهيم��ي‪ ،‬عضو‬ ‫کميس��يون برنامه و بودجه در اين‬ ‫ارتب��اط مي‌گوي��د‪ :‬يک��ي از‬ ‫تحليل‌هاي��ي ک��ه درباره روند تصوي��ب بودجه در مجلس‬ ‫وجود دارد‪ ،‬اين است که قوه‌مقننه نبايد به صورت بنيادي‬ ‫اليحه بودجه را تغيير دهد چراکه اليحه بودجه توازن دارد‬ ‫و اي��ن تغييرات بزرگ دس��ت دولت را در اجراي درس��ت‬ ‫بودجه مي‌بندد و مشکالتي ايجاد مي‌کند‪ .‬به همين دليل‬ ‫نيز نمي‌توان انتظار داشت که مجلس يک تغيير بنيادي در‬ ‫اليحه بودجه به وجود آورد‪ .‬وي در پاسخ به اين انتقاد که‬ ‫چرا مجلس بودجه نهادهاي غيرپاس��خگو و فعال در حوزه‬ ‫فرهنگ��ي را افزاي��ش داده اس��ت‪ ،‬گف��ت‪ :‬اي��ن نهاده��ا‪،‬‬ ‫فعاليت‌ه��اي فرهنگي مي‌کنند و برخ��ي از آنها حتي در‬ ‫خارج از کشور هم فعاليت دارند و نمي‌توان به يکباره‪ ،‬همه‬ ‫بودج��ه آنها را قطع کرد‪ .‬نماينده مردم ميناب در مجلس‬ ‫اف��زود‪ :‬مجل��س نمي‌توان��د ب��دون آنک��ه اس��تدالل‌ها و‬ ‫صحبت‌هاي اين نهادها را بش��نود‪ ،‬به يکباره بودجه آنها را‬ ‫قط��ع يا کم کند و اگر مجلس به اين عمل دس��ت مي‌زد‬ ‫انتقاده��ا از منظر ديگري بر مجلس وارد بود‪ .‬وي کاهش‬ ‫يکباره بودجه نهادها را اقدامي غيرکارشناس��انه دانست و‬ ‫گفت‪ :‬اين تصميم‌ها به نماينده دولت و کميسيون فرهنگي‬ ‫واگذار شده است اما بايد توجه کرد تغيير در اين بودجه‌ها‬ ‫آس��ان نيست‪ .‬هاش��مي به موضوع قطع يارانه ثروتمندان‬ ‫اش��اره و تصریح کرد‪ :‬دولت بارها اعالم کرده که نمي‌تواند‬ ‫ياران��ه افراد پردرآمد را حذف کن��د چراکه در طول زمان‪،‬‬ ‫توقع��ي از دريافت يارانه ايجاد ش��ده و حتي حذف يارانه‬ ‫خانوارهايي که بسيار ثروتمند هستند آسان نيست‪ .‬با اين‬ ‫توصي��ف چگونه مي‌توان به يکباره درآمد برخي نهادها که‬ ‫در کش��ور فعاليت دارن��د‪ ،‬را حذف ک��رد؟ وي ادامه داد‪:‬‬ ‫همان‌طور که حذف يارانه ثروتمندان با پيامدهايي مواجه‬ ‫است‪ ،‬حذف بودجه نهادها با پيامدهاي بسياري همراه بود‬ ‫و اگر قرار اس��ت بودجه اين نهادها حذف شود بايد دولت‪،‬‬ ‫مجلس و وزارت ارشاد با هم تصميم‌گيري کنند و نبايد بار‬ ‫اين اقدام روي دوش يک نهاد باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹سخن آخر‪...‬‬ ‫دولت در س��ند بودج��ه‪ ،‬اولويت‌هاي هزين��ه‌اي خود را‬ ‫مش��خص مي‌کند‪ .‬در اين راس��تا هرچه هزينه‌هاي دولت‬ ‫بيش��تر در سمت و س��وي رونق اقتصادي باشد‪ ،‬مي‌تواند‬ ‫به خروج از رکود کمک کند‪ .‬در مقابل اگر سهم هزينه‌اي‬ ‫غيرضروري در بودجه باال باش��د‪ ،‬نه تنها کمکي به خروج‬ ‫از رک��ود نمي‌کند‪ ،‬بلکه امکان اتالف منابع را هم به وجود‬ ‫م��ي‌آورد‪ .‬با اين ح��ال حذف هزينه‌ه��اي غيرضروری در‬ ‫بودجه کار آس��اني نيست‪ .‬بس��ياري از فعاليت‌ها با اتکا به‬ ‫همين بودجه‌ها ش��کل گرفته‌اند و بديهي است در مقابل‬ ‫حذف اين منابع درآمدي واکنش نشان مي‌دهند‪ .‬به همين‬ ‫دليل اگر دولت و مجلس اراده‌اي براي نظم بخش��يدن به‬ ‫اين نوع هزينه‌ها دارند بايد در يک برنامه مش��ترک دست‬ ‫به اين اقدام بزنن��د و نبايد هزينه‌هاي اين کار را به دوش‬ ‫يکديگر بيندازند‪.‬‬ ‫دریچه‬ ‫فساد مانع اقتصاد مقاومتی است‬ ‫عباس ش��اکری‪ ،‬فرش��اد مومن��ی‪ ،‬داوود‬ ‫دانش‌جعف��ری و حس��ین صمصام��ی ‪۴‬‬ ‫اقتصاددان��ی بودن��د که در ی��ک میزگرد ‪۴‬‬ ‫س��اعته به پیش‌زمینه‌ها و راهکارهای تحقق‬ ‫اقتصاد مقاومتی پرداختند‪.‬‬ ‫به گ��زارش ف��ارس‪ ،‬دومین روز نشس��ت‬ ‫تخصص��ی اقتص��اد مقاومتی در دانش��کده‬ ‫اقتصاد دانش��گاه عالم��ه طباطبایی با حضور‬ ‫عباس ش��اکری‪ ،‬رییس دانش��کده‪ ،‬فرش��اد‬ ‫مومن��ی‪ ،‬داوود دانش‌جعف��ری و حس��ین‬ ‫صمصام��ی برگزار ش��د‪ .‬در ابتدای جلس��ه‪،‬‬ ‫دانش‌جعف��ری ب��ا بیان اینکه ه��ر اقتصادی‬ ‫اهداف��ی دارد و مهم‌ترین هدف اقتصاد ایران‬ ‫این اس��ت که اقتصاد در مسیری هموار قرار‬ ‫گیرد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬رشد اقتصادی در ایران در‬ ‫‪ 20‬سال گذشته‪ ،‬نوسان بسیار زیادی داشته‬ ‫و اقتصاد مقاومتی به دنبال آن اس��ت که این‬ ‫روند هموار ش��ود و اقتصاد در مس��یری قرار‬ ‫گیرد که رشد پایدار اقتصادی به‌وجود بیاید‬ ‫و راه‌هایی برای رفع ناهمواری‌های اقتصادی‬ ‫پی��دا کند‪ .‬عضو مجمع تش��خیص مصلحت‬ ‫نظ��ام اف��زود‌‪ :‬یکی از مش��کالت در این بین‬ ‫ش��وک تحریم اس��ت؛ از ابتدای انقالب این‬ ‫مس��ئله وجود داش��ت اما از سال ‪ 91‬تشدید‬ ‫شد و اقتصاد ایران را با چالش مواجه کرد‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‌‪ :‬در س��ال‌های گذش��ته که‬ ‫‪65‬درصد بودجه کش��ور به نفت متکی بود و‬ ‫درآمدهای ارزی بیشتر از طریق نفت تامین‬ ‫می‌ش��د با اعمال تحریم‌ها می��زان تولید به‬ ‫یک میلیون بش��که در روز کاهش یافت و از‬ ‫ل مش��کل به‬ ‫ل پو ‌‬ ‫طرفی دیگر در نقل و انتقا ‌‬ ‫وجود آمد؛ هم‌اکنون هم قیمت نفت به شدت‬ ‫کاهش یافته به طوری که در همین چند ماه‬ ‫گذشته از باالی ‪72‬دالر به ‪ 49‬دالر رسیده و‬ ‫همین امر درآمد دولت و صندوق توسعه ملی‬ ‫را در مجم��وع ‪23‬هزار میلیارد تومان کاهش‬ ‫داده اس��ت‪ .‬دانش‌جعف��ری گف��ت‪ :‬بنابراین‬ ‫اقتصاد ایران از ناحیه نوس��انات قیمت نفت‬ ‫آسیب‌پذیر است و هدف اقتصاد مقاومتی این‬ ‫اس��ت که تکانه‌های نفتی اقتص��اد ایران را با‬ ‫چالش مواجه نکند‪.‬‬ ‫‹ ‹اقدام‌هایی برای مقابله با فساد‬ ‫در ادامه جلسه عباس شاکری‪ ،‬اقتصاددان‬ ‫و ریی��س دانش��کده اقتصاد دانش��گاه عالمه‬ ‫طباطبایی با بیان اینک��ه اقتصاد ایران موانع‬ ‫مختلف��ی دارد که به نظر من مهم‌ترین مانع‬ ‫آن فساد است‪ ،‬اظهار کرد‌‪ :‬بحث فساد عمیق‬ ‫است و دس��تگاه‌های مختلف دولت‪ ،‬مجلس‬ ‫و قوه قضاییه در این زمینه مس��ئول هستند‬ ‫و باید یکس��ری اقدامات الزم را انجام دهند‬ ‫ام��ا برای اینکه روند توزیع و تخصیص منابع‬ ‫مشخص شود و کسی را متهم نکنیم باید در‬ ‫حوزه نظام پولی و مالی شفافیت ایجاد شود‪.‬‬ ‫این اقتص��اددان اضافه ک��رد‪ :‬هم‌اکنون این‬ ‫شفافیت وجود ندارد‪ ،‬به‌عنوان مثال مشخص‬ ‫نیس��ت که چه میزان از تسهیالت استمهال‬ ‫ش��ده و چه میزان در قالب تسهیالت دوباره‬ ‫ب��وده اس��ت‪ .‬هم‌اکنون مش��تریان اول نظام‬ ‫بانکی سازندگان برج‌های تجاری هستند‪ .‬وی‬ ‫گفت‪ :‬بحث بعدی مالیات اس��ت؛ در مجلس‬ ‫برخی مطرح می‌کنند که باید سهم نفت در‬ ‫بودجه را حذف کنی��م بنابراین باید به جای‬ ‫درآمد نفت درآم��د مالیاتی را افزایش دهیم‬ ‫که این مس��ئله هم تنها با افزایش مالیات‌ها‬ ‫محقق نمی‌ش��ود‪ .‬این کارش��ناس اقتصادی‬ ‫تصریح کرد‪ :‬دولت ب��ه‌ازای خدماتی که ارائه‬ ‫می‌دهد باید از مردم مالیات دریافت کند زیرا‬ ‫هرگونه خدمات زیرساختی که انجام می‌شود‬ ‫نفع آن به همه مردم می‌رسد و در واقع کسی‬ ‫که مالیات نمی‌دهد حق‌الناس را پایمال کرده‬ ‫است‪ .‬شاکری مسئله بعدی را واردات عنوان‬ ‫کرد و گفت‪ :‬از سال ‪ 79‬که قانون برنامه سوم‬ ‫توس��عه تصویب شد تقریبا واردات آزاد شد و‬ ‫نخستین اثر آن از بین رفتن چای شمال در‬ ‫سال ‪ 81‬و ‪ 82‬بود و در سال‌های بعد هم که‬ ‫درآمد نفتی افزایش یافت در دولت‌های نهم‬ ‫و دهم واردات بازهم رش��د کرد و امروز گفته‬ ‫می‌ش��ود پرتقال خارجی بازار ش��مال را هم‬ ‫گرفته اس��ت‪ .‬این اقتصاددان با اشاره به لزوم‬ ‫ساماندهی مناسب بازار ارز اظهار کرد‪ :‬خرید‬ ‫و ف��روش ارز باید تنه��ا از طریق صرافی‌های‬ ‫مجاز و با نظارت بانک مرکزی انجام ش��ود و‬ ‫بانک مرکزی باید به‌طور کامل با سیستم‌های‬ ‫الکترونیک��ی بر عملکرد آنها نظارت داش��ته‬ ‫باش��د؛ این کار در تمام دنیا انجام می‌ش��ود‪.‬‬ ‫اینکه عده‌ای بیرون از صرافی خرید و فروش‬ ‫ارز کنند هیچ معنایی ندارد‪.‬‬ ‫‹ ‹پراکندگی درباره یک مفهوم‬ ‫در ادام��ه جلس��ه نوبت به فرش��اد مومنی‬ ‫رس��ید‪ .‬وی با بیان اینکه به عدد کسانی که‬ ‫درباره اقتص��اد مقاومتی صحب��ت کرده‌اند‪،‬‬ ‫نظ��ر و دیدگاه متفاوت راج��ع به مفهوم آن‬ ‫وج��ود دارد‪ ،‬اظهار ک��رد‪ :‬تلخ‌ترین اظهارنظر‬ ‫ای��ن بود که یک��ی از مس��ئوالن دولت‪ ،‬آزاد‬ ‫ک��ردن واردات کاالی لوکس را در راس��تای‬ ‫اقتصاد مقاومتی عنوان ک��رد‪ .‬مومنی تاکید‬ ‫ک��رد‪ :‬اقتص��اد مقاومتی نیاز ب��ه یک مفهوم‬ ‫غیرقابل تغییر دارد تا برداش��ت‌های شخصی‬ ‫به آن آس��یب وارد نکند‪ .‬ای��ن اقتصاددان با‬ ‫اشاره به مفهوم اقتصاد مقاومتی‪ ،‬گفت‪ :‬موتور‬ ‫برنامه‌ریزی و ارتقای خدمات سیس��تم‌های‬ ‫اقتصادی و اجتماعی برای واکنش به موقع در‬ ‫برابر شوک‌هاست؛ برای اینکه قدرت از درون‬ ‫ایجاد ش��ود یک‌س��ری برنامه‌های مشخص‬ ‫باید تعریف ش��ود تا امکان تفاس��یر شخصی‬ ‫نباشد‪ .‬این کارش��ناس اقتصادی گفت‪ :‬باید‬ ‫اقتصاد را ب��ر مبنای تولید مولد قرار دهیم و‬ ‫بعد یک اجماع ملی نس��بت به حذف سلطه‬ ‫رب��ا و اقتصاد ربوی ایجاد کنیم؛ با این دو کار‬ ‫می‌توانیم قدم رو به جلو برداریم‪.‬‬ ‫‹ ‹مشکل از دانشگاه‌هاست‬ ‫در ادامه این نشس��ت‪ ،‬حس��ین صمصامی‬ ‫استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی‬ ‫با بیان اینکه یکی از مش��کالت اقتصاد ایران‬ ‫وابس��تگی به درآمدهای نفتی اس��ت‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬از س��ال ‪ 1327‬ت��ا ‪ 1394‬دولت‌ها در‬ ‫ایران ب��ه دنبال کاهش ات��کا بودجه به نفت‬ ‫بودن��د‪ ،‬مذاک��رات مجلس ش��ورای ملی در‬ ‫س��ال ‪ 27‬را بخوانید‪ ،‬یکی از ایرادات مطرح‬ ‫در هنگام بررس��ی بودجه همین سهم باالی‬ ‫نف��ت در بودجه و س��هم ‪70‬درصدی بودجه‬ ‫ج��اری در مقابل ‪30‬درصدی عمرانی بود‪ .‬اما‬ ‫امروز که الیحه بودجه س��ال ‪ 94‬به تصویب‬ ‫می‌رس��د‪ ،‬س��هم بودج��ه ج��اری ‪73‬درصد‬ ‫و عمران��ی ‪27‬درصد اس��ت و وابس��تگی به‬ ‫درآمدهای نفتی همچنان پا بر جاست‪.‬‬ ‫صمصام��ی تصریح کرد‪ :‬م��ا نباید بگوییم‬ ‫دول��ت هش��تم‪ ،‬نهم و دهم؛ مش��کل همین‬ ‫دانش��گا ‌ه اس��ت چون همین افراد به دولت‬ ‫می‌رون��د‪ .‬اگر ‪ 100‬س��ال هم بگ��ذرد و در‬ ‫همین چارچ��وب عمل کنی��م‪ ،‬راه به جایی‬ ‫نخواهیم برد‪.‬‬ ‫نظرگاه‬ ‫نفت در خدمت‬ ‫توسعه باشد‬ ‫بهنام ملکی‬ ‫اقتصاددان‬ ‫نفت یک موهبت الهی اس��ت که در اختیار کشور ما‬ ‫قرار گرفته و باید این س��رمایه صرف توسعه‪ ،‬گسترش‬ ‫تولی��د‪ ،‬کارآفرینی و خالقی��ت در بخش‌های مدرن و‬ ‫پیشتاز ش��ود‪ .‬برای رس��یدن به این هدف دولت باید‬ ‫نفت را وارد صندوق توسعه ملی کند تا از بودجه جدا‬ ‫ش��ود‪ .‬برای این منظور باید یک هدفگذاری بلندمدت‬ ‫داشت و حداقل سالی ‪ 10‬درصد از وابستگی بودجه به‬ ‫نفت کاس��ته شود‪ .‬با این حال به نظر می‌رسد که این‬ ‫وابس��تگی به نفت در دولت‌های مختلف رش��د داشته‬ ‫است‪ .‬مقابله با مشکل تاریخی وابستگی به نفت زمانی‬ ‫امکانپذیر اس��ت که نظام بخش عمومی و دولت‪ ،‬این‬ ‫حجم بزرگ تصدی‌گری را کم کند و فضا را در اختیار‬ ‫بخش خصوصی مولد و کارآفرین قرار دهد‪ .‬به عبارت‬ ‫دیگ��ر اگر بخواهیم نف��ت را در خدمت توس��عه قرار‬ ‫دهی��م‪ ،‬دولت باید تمام توان خود را در جهت حمایت‬ ‫از نوآوران‪ ،‬مخترع��ان‪ ،‬مبتکران و تولیدکنندگان فکر‬ ‫به‌کار گیرد‪ .‬بیوتکنولوژی‪ ،‬نانوتکنولوژی‪ ،‬فناوری‌های‬ ‫نوین پزش��کی‪ ،‬فناوری اطالعات‪ ،‬نرم‌اف��زار و اینگونه‬ ‫حوزه‌ها باید به صورت ش��فاف‪ ،‬منطق��ی‪ ،‬هدفمند و‬ ‫جهت‌دار مورد حمایت پولی‪ ،‬مالی‪ ،‬بودجه‌ای‪ ،‬گمرکی‬ ‫و فرهنگی دولت قرار گیرند‪ .‬اگر این کار انجام ش��ود‪،‬‬ ‫ب��رای «تولیدکنندگان فکر»‪ ،‬باصرف��ه خواهد بود که‬ ‫س��رمایه فکری خود را در خدمت اقتصاد کشور به‌کار‬ ‫گیرند و به این وسیله نه تنها از فرار مغزها و سرمایه‌ها‬ ‫جلوگیری می‌ش��ود بلکه از مدارهای توس��عه‌نیافتگی‬ ‫خارج خواهیم شد‪ .‬برای اینکه ساختار اقتصادی کشور‬ ‫متحول ش��ود‪ ،‬هزینه‌های غیرتوسعه‌ای و مصرفی باید‬ ‫تبدی��ل به هزینه‌ه��ای توس��عه‌ای و صادراتی آن هم‬ ‫در زمینه تولیدات دانش‌بنیان ش��ود‪ .‬اگ��ر این اتفاق‬ ‫بیفتد‪ ،‬یک برون‌رفت خوب برای رهایی از وابس��تگی‬ ‫به درآمد نفتی پی��دا خواهیم کرد و می‌توانیم نفت را‬ ‫در خدمت توس��عه قرار دهیم‪ ،‬در غیراین صورت نفت‬ ‫در جهت‌های غیرتوس��عه‌ای نقش‌آفرینی خواهد کرد‪.‬‬ ‫چنانچه نف��ت را وارد بودجه‪ ،‬بخش مصرف و مواردی‬ ‫از این قبیل کنیم‪ ،‬طبیعی اس��ت که به نسل‌های آتی‬ ‫بدهکار ش��ده‌ایم و اقتصاد کشور را نفت زده کرده‌ایم‬ ‫و از این رهگذر در اقتصاد نفتی‪ ،‬فس��اد‪ ،‬رانت و خیلی‬ ‫اتفاقات دیگر رخ می‌دهد که زیبنده کش��وری که نیم‬ ‫میلیون ش��هید داده‪ ،‬نیس��ت‪ .‬باید توجه داش��ت که‬ ‫بخش عمده‌ای از مسائل کش��ور ناشی از رانت و پول‬ ‫نفت اس��ت‪ ،‬هنگامی که پول نفت وارد س��اختارهای‬ ‫اقتصادی ش��ود‪ ،‬رانت اتفاق می‌افتد و اینجاس��ت که‬ ‫دولت‪ ،‬مجلس و س��ایر نهادهای ق��درت باید کارنامه‬ ‫مثبتی از خود ارائه دهند‪ .‬برای حل معضل وابس��تگی‬ ‫به نفت و غلبه بر مش��کالت الگوی توسعه نفت‌محور‪،‬‬ ‫برنامه توسعه اقتصاد سیاسی ایران باید به نحوی باشد‬ ‫که از شکل‌گیری و پویا شدن مکانیزم‌های اقتصادی‪،‬‬ ‫سیاس��ی‪ ،‬اجتماع��ی و فرهنگی توس��عه رانت‌محور و‬ ‫گسترش ساختار اقتصاد سیاسی رانتی جلوگیری کند‪.‬‬ ‫بحث رهایی از اقتصاد نفتی به یک اراده سیاس��ی در‬ ‫کش��ور بستگی دارد و اگر چنین اراده‌ای وجود داشته‬ ‫باشد‪ ،‬به‌طور حتم جدایی از نفت امکانپذیر خواهد بود‬ ‫اما این جدایی به معنی دور انداختن نفت نیست بلکه‬ ‫به معنی رهایی از وابس��تگی ش��کننده به نفت است‪.‬‬ ‫اداره کش��ور با پول نفت‪ ،‬خام‌فروشی و معدن فروشی‬ ‫درس��ت نیست چراکه دولتمردان باید به آیندگان نیز‬ ‫پاس��خگو باش��ند و به این بیندیش��ند که روزی نسل‬ ‫آینده‪ ،‬نسل فعلی را تحسین کنند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫اعتباریارانهنقدی‪ 3000‬میلیارد‬ ‫تومانکاهشیافت‬ ‫س��رانجام موضوع بحث‌برانگیز و چالشی تبصره ‪21‬‬ ‫اجرای قانون هدفمن��دی و حذف یارانه پردرآمدها به‬ ‫پایان رسید و اعتبار یارانه نقدی ‪ 3000‬میلیارد تومان‬ ‫کاهش یافت‪ .‬براین اس��اس نمایندگان تصویب کردند‬ ‫تا مبل��غ ‪ 39‬هزار میلیارد تومان ب��ه منظور پرداخت‬ ‫نقدی و غیرنقدی موضوع ماده ‪ 7‬قانون هدفمند کردن‬ ‫یارانه‌ها هزینه ش��ود‪ .‬پیش از این با پیش��نهاد برخی‬ ‫نمایندگان به ‪ 30‬هزار میلیارد تومان کاهش یافته بود‬ ‫که با درخواست دولت به کمیسیون تلفیق ارجاع شد‪.‬‬ ‫این در حالی است که دولت ‪ 42‬هزار میلیارد تومان‬ ‫اعتب��ار پرداخت یارانه نق��دی و غیرنقدی را در الیحه‬ ‫مش��خص کرده بود که در حال حاضر ‪ 3000‬میلیارد‬ ‫آن برای س��ال آینده کم ش��ده و به ‪ 39‬هزار میلیارد‬ ‫تومان رسیده است‪.‬‬ ‫ام��ا درباره امکان اجرایی ش��دن ای��ن کاهش مبلغ‬ ‫یارانه پرداخت��ی‪ ،‬علی الریجانی‪ ،‬رییس مجلس گفت‪:‬‬ ‫دول��ت اعالم کرده که در حال حاضر ‪ 800‬هزار نفر را‬ ‫می‌تواند از یارانه نقدی حذف کند‪.‬‬
‫باجه خبر‬ ‫کاهش بدهی بانک‬ ‫ایران زمین به بانک مرکزی‬ ‫مدیرعامل بان��ک ایران زمین گفت‪ :‬در‬ ‫روزه��ای اخیر تالش زیادی به‌وس��یله‬ ‫مدیران و همکاران انجام شده و بدهی‬ ‫ما به بانک مرکزی رو به کاهش است‪.‬‬ ‫س��یدکمال س��یدعلی در همایش بازرسان که با‬ ‫حضور رییس امور بازرس��ی و تمامی بازرس��ان این‬ ‫بانک از سراس��ر کش��ور‪ ،‬با هدف انتق��ال تجارب‪،‬‬ ‫ارتقای س�لامت اداری‪ ،‬بهبود س��طح بازرسی‌ها و‬ ‫آموزش برگزار ش��د ب��ا تاکید بر ض��رورت توجه و‬ ‫حساس��یت به مطالبی که به‌عنوان گزارش بازرسی‬ ‫نوش��ته می‌ش��ود‪ ،‬اظهار کرد‪« :‬بازرسان باید تقوای‬ ‫قلم را حفظ کنن��د زیرا اگر قلم یک مقدار کوچک‬ ‫اضافه‌تر رفته باشد یا کمتر‪ ،‬هر دو ظلم است‪».‬‬ ‫سیدعلی با تاکید بر اهمیت نظارت و بازرسی در‬ ‫بانک گفت‪ :‬نظارت و بازرس��ی شرط تحقق اهداف‬ ‫است و بازرسان چشم و گوش ارکان بانک هستند‪،‬‬ ‫به همین دلیل بازرسان نقش��ی کلیدی در ارتقای‬ ‫س�لامت اداری و جلوگی��ری از تخلفات و باالبردن‬ ‫سطح کارآیی کارکنان برعهده دارند‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل بان��ک ایران زمی��ن اف��زود‪ :‬وظیفه‬ ‫ب��ازرس نظارت بر حس��ن اج��رای بخش��نامه‌ها و‬ ‫دس��تورالعمل‌های ص��ادره اس��ت و کار بازرس��ی‬ ‫از لحظ��ه ص��دور بخش��نامه‌ها آغ��از می‌ش��ود‪ ،‬تا‬ ‫سیاس��ت‌هایی که برای پیشبرد اهداف بانک اتخاذ‬ ‫شده‪ ،‬ضمانت اجرایی درست و کاملی داشته باشد‪.‬‬ ‫وی با اشاره به کاهش بدهی بانک ایران زمین به‬ ‫بان��ک مرکزی افزود‪ :‬در روزهای اخیر تالش زیادی‬ ‫به‌وس��یله مدیران و همکاران انجام شده و بدهی ما‬ ‫ب��ه بانک مرک��زی رو به کاهش اس��ت و امیدواریم‬ ‫به‌زودی شاهد برداشته شدن محدودیت‌های اعمال‬ ‫شده باشیم‪.‬‬ ‫بانک سامان گواهینامه کیفیت‬ ‫بانکداری الکترونیک گرفت‬ ‫بانک سامان در چهارمین دوره جایزه‬ ‫مل��ی کیفیت ارتباط��ات و فناوری در‬ ‫ح��وزه ارائ��ه خدم��ات بانک��داری‬ ‫الکترونیک‪ ،‬گواهینامه اهتمام به کیفیت را دریافت‬ ‫کرد‪ .‬مهدی قرهی‪ ،‬معاون اجرایی بانک س��امان با‬ ‫اعالم این خبر اظهار کرد‪ :‬در مراس��م پایانی جایزه‬ ‫مل��ی کیفیت ارتباطات و فن��اوری اطالعات که با‬ ‫حضور جمع��ی از مقامات و مدیران ارش��د حوزه‬ ‫ارتباط��ات و فن��اوری اطالع��ات کش��ور در هتل‬ ‫المپی��ک تهران برگزار ش��د‪ ،‬گواهینامه اهتمام به‬ ‫کیفی��ت در ارائه خدمات بانک��داری الکترونیک با‬ ‫امضا و تایید وزی��ر ارتباطات و فناوری اطالعات و‬ ‫ریی��س ش��ورای سیاس��تگذاری به بانک س��امان‬ ‫اعطا شد‪.‬‬ ‫معاون اجرایی بانک س��امان درب��اره اهمیت این‬ ‫جای��زه گف��ت‪ :‬در این دوره از جای��زه ملی کیفیت‬ ‫ارتباطات و فناوری‪ 55 ،‬شرکت دولتی و خصوصی‬ ‫ثبت‌ن��ام کرده بودند که تنها ‪ 20‬ش��رکت موفق به‬ ‫کس��ب امتیازهای الزم برای رتبه‌بندی در س��طوح‬ ‫جایزه شدند‪.‬‬ ‫امضای تفاهم‌نامه همکاری‬ ‫بین پست‌بانک ایرا ن و بیمه آسیا‬ ‫ب��ه منظور ارائه خدم��ات بیمه‌ای بیمه‬ ‫آس��یا از طری��ق دفاتر خدم��ات بانکی‬ ‫پس��ت‌بانک ایران با حضور مدیرعامل‪،‬‬ ‫اعضای هیات مدیره پس��ت‌بانک و بیمه‌آسیا و تنی‬ ‫چن��د از مدیران دو مجموعه تفاهم‌‌نامه همکاری به‬ ‫امضا رسید‪.‬‬ ‫براس��اس این تفاهم‌نامه مقرر ش��د انواع خدمات‬ ‫بیمه‌ای بیمه آس��یا از طری��ق دفاتر خدمات بانکی‬ ‫پس��ت‌بانک ایران در سراسر کشور با رعایت ضوابط‬ ‫و مق��ررات ش��ورای عالی بیم��ه و بیم��ه مرکزی‬ ‫جمهوری اس�لامی ایران و موضوع اعالمی از سوی‬ ‫بیمه آسیا ارائه شود‪ .‬حسن‌زاده رییس هیأت‌مدیره‬ ‫و مدیرعام��ل بانک در این مراس��م با اس��تقبال از‬ ‫فراهم‌ش��دن هم��کاری با بیمه آس��یا گف��ت‪ :‬ارائه‬ ‫خدمات متنوع بیمه‌ای در دفاتر پس��ت‌بانک سهم‬ ‫بس��یار زیادی در ایجاد اشتغال و توسعه خدمات به‬ ‫هموطنان دارد‪.‬‬ ‫ابراهیم کاردگر‪ ،‬مدیرعامل بیمه آسیا نیز در این‬ ‫مراس��م با ابراز خرس��ندی از همکاری دو مجموعه‬ ‫گف��ت‪ :‬با توجه به گس��تردگی دفاتر خدمات بانکی‬ ‫ای��ن هم��کاری کار بزرگ��ی در جه��ت خدمت به‬ ‫هموطنان اس��ت و بیمه‌آس��یا تمام تیم خود را در‬ ‫اختیار بانک برای تعام��ل‪ ،‬همکاری و آموزش‌های‬ ‫مس��تمر و برگزاری جلسات کاری در این زمینه در‬ ‫جهت خدمت‌رس��انی به هموطنان و ایجاد اشتغال‬ ‫قرار می‌دهد‪.‬‬ ‫‪14‬‬ ‫بانک و بیمه‬ ‫پنجشنبه ‪ 14‬اسفند ‪ 14 - 1393‬جمادی االول ‪ 5 -1436‬مارس ‪ -2015‬شماره ‪ -173‬پیاپی ‪1491‬‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫اقدامات نظام پولي کشور در روزهاي پس از تحريم‬ ‫بانک‌ها در اقتصاد توانمند ظاهر شوند‬ ‫ش�يرين حس�يني ‪ -‬گ�روه اقتص�اد‪ :‬همزمان‬ ‫باجدي‌تر شدن بحث مذاکرات هسته‌اي ايران و ‪ 5+1‬و‬ ‫در شرايطي که اين مذاکرات به مرحله بسيار حساس‬ ‫و تعيين‌کننده‌اي رسيده است‪ ،‬خبر‌ها از گوشه و کنار‪،‬‬ ‫از مثبت بودن روند اين مذاکرات حکايت دارد و حتي‬ ‫برخي از منابع خبري از رس��يدن ب��ه توافق جامع در‬ ‫آين��ده نزديک خبر مي‌دهند‪ .‬در ش��رايطي که حضور‬ ‫در بازار‌ه��اي جهاني در س��ال‌هاي قبل ب��راي ايران و‬ ‫بنگاه‌هاي اقتصادي و توليدکنن��دگان ايراني به امري‬ ‫دشوار مبدل شده اس��ت و اين دشواري زماني به اوج‬ ‫خود رس��يد که عمال امکان اتصال بانک‌هاي ايراني به‬ ‫نظام بانکي دنيا به حداقل ممکن رس��يد و حتي براي‬ ‫يک دوره قطع ش��د‪ ،‬خبر‌هايي که از گوش��ه و کنار به‬ ‫گوش مي‌رسد‪ ،‬نويد بخش روزهاي خوشي است که در‬ ‫آينده نه‌چندان دور مي‌توان منتظر آن بود‪.‬‬ ‫ب��ه هر ح��ال در مي��ان تحريم‌هايي که از س��اليان‬ ‫گذشته فضاي اقتصاد را ملتهب کرده‪ ،‬تحريم بانک‌ها‬ ‫بيش از ديگر تحريم‌ها فعاليت‌هاي اقتصادي و به‌ویژه‬ ‫فعالي��ت بخش خصوصي را تحت‌ش��عاع ق��رار داد‪ ،‬به‬ ‫ط��وري که در اين س��ال‌ها نياز به نقدينگي ازس��وي‬ ‫بخش‌ه��اي توليد و صنعتي ني��ز به‌تبع همين جريان‬ ‫افزاي��ش يافت و اين امر مش��کالت اين بخش را بيش‬ ‫از گذش��ته تشديد کرد‌‪ .‬قطع ش��دن ارتباط بانک‌هاي‬ ‫ايران��ي با جامعه جهاني‪ ،‬افزاي��ش موانع نقل‌وانتقاالت‬ ‫مالي و همچني��ن افزايش هزينه اي��ن نقل‌وانتقاالت‪،‬‬ ‫س��خت شدن تامين مالي بخش توليد و کاهش حجم‬ ‫تجارت خارجي به تبع مش��کالت به وج��ود آمده در‬ ‫بخش بانکي کش��ور از تبعات منفي دیگری بود که از‬ ‫بابت اعمال تحريم‌هاي بانکي‪ ،‬بر بخش پولي و اقتصاد‬ ‫ايران تحميل ش��د‪ .‬حال باتوجه به اينکه اخبار مربوط‬ ‫به روند مذاکرات نشان مي‌دهد قطار سياست خارجي‬ ‫ايران در امور هسته‌اي به نزديکي‌هاي مقصد رسيده و‬ ‫به‌زودي پيام‌هاي خوبي در اين حوزه شنيده مي‌شود‪،‬‬ ‫کارشناس��ان اقتص��ادي معتقدند که با لغ��و احتمالي‬ ‫تحريم‌ها اين مهم مي‌تواند آثار بس��يار مثبتي با خود‬ ‫به همراه داش��ته باشد اما به ش��رطي که مسئوالن و‬ ‫سياستگذاران اقتصادي‪ ،‬اقداماتي را در دستورکار قرار‬ ‫دهند که در نهايت بهترين دس��تاوردها از نظام بانکي‬ ‫کشور ‪ ،‬نصيب اقتصاد شود‪.‬‬ ‫‹ ‹ تش�ويق بانک‌ه�اي خارج�ي ب�راي ورود‬ ‫به ايران‬ ‫شاهين ش��ايان آراني‪ ،‬يکي از کارشناسان اقتصادي‬ ‫در اين‌ب��اره در گفت‌وگ��و ب��ا‬ ‫ب��ا بي��ان اينکه‬ ‫نظام بانکي کش��ور در دوره تحريم‌ها‪ ،‬با مش��کالت و‬ ‫محدوديت‌هاي بسياري مواجه شده است که رفع اين‬ ‫تحريم‌ها مي‌تواند گام مثبتي براي اين نظام به‌ش��مار‬ ‫بيايد‪ ،‬گفت‪ :‬اما موضوعي که وجود دارد‪ ،‬براي فعاليت‬ ‫بهتر نظام بانکي کش��ور پس از رفع اين محدوديت‌ها‪،‬‬ ‫باي��د اقدامات و اصالحاتي در اين بخش انجام ش��ود‪.‬‬ ‫وي ب��ا بيان اينکه نظام بانکي نيازمند تحول اساس��ي‬ ‫اس��ت و بايد ارائه خدمات بانک‌ها با استاندارد‌هاي روز‬ ‫دني��ا مطابقت کند‪ ،‬در ادامه ب��ه بهره‌گيري از مديران‬ ‫شايس��ته و توانمند در ش��بکه پولي کشور تاکید کرد‬ ‫و گف��ت‪ :‬بانکي مي‌تواند موفق باش��د ک��ه از مديران‬ ‫شايس��ته‪ ،‬ابزارهاي متنوع و امکانات و ظرفيت موجود‬ ‫خود در زمين��ه موفقیت مجموعه بهره‌مند ش��ود‪ .‬به‬ ‫گفت��ه وي مدي��ران بانک‌ه��ا بايد توانايي تش��خيص‬ ‫فرصت‌هاي جديد بازار را داشته باشند و براي رسيدن‬ ‫ب��ه اين توان‪ ،‬باي��د کارشناس��ان و متخصصان ويژه و‬ ‫حرفه‌اي در خدمت مجموعه باش��ند‪ .‬اين کارش��ناس‬ ‫اقتص��ادي با بي��ان اينکه اگر مذاکرات س��رعت گيرد‬ ‫و ب��ه نتيجه مطلوب برس��د‪ ،‬اين ام��ر مي‌تواند زمينه‬ ‫ورود بانک‌ه��اي خارجي را نيز به کش��ور فراهم کند‬ ‫گفت‪ :‬ورود بانک‌هاي خارجي به کش��ور در کنار اینکه‬ ‫مي‌تواند زمينه حمايت از بخش‌هاي اقتصادي کشور را‬ ‫فراهم کند‪ ،‬مي‌تواند باعث ورود فناوری‌های مديريتي‬ ‫و اب��زاري در حوزه بانکداري که ضعف داريم ش��ود‪ ،‬از‬ ‫اي��ن رو بايد اقدمات��ي در زمینه تش��ويق اين بانک‌ها‬ ‫برای ورود به کشور انجام شود‪ .‬به گفته شايان آراني‪،‬‬ ‫انحصار بايد در سيس��تم بانکي کشور شکسته شود و‬ ‫اي��ن نيازمند رقب��اي قدرتمندي همچ��ون بانک‌هاي‬ ‫خارجي اس��ت که مي‌توان بعد از توافقات هس��ته‌اي‬ ‫با تسهيل برخي ش��رايط‪ ،‬زمينه ورودشان به کشور را‬ ‫فراهم کرد ‪ .‬اين کارشناس اقتصادي با تاکيد بر اينکه‬ ‫اي��ن امر مي‌توان��د باعث به‌روز ک��ردن خدمات بانکي‬ ‫ش��ود که هم به نفع مردم و هم اقتصاد کش��ور است‪،‬‬ ‫اف��زود‪ :‬ضمن اينکه رفع تحريم‌ها مي‌تواند ش��رايط را‬ ‫براي کاهش نرخ تورم و کاهش هزينه‌هاي تامين مالي‬ ‫ایجاد کند و هم از التهابات بازار ارز و س��که بکاهد که‬ ‫اي��ن موضوع هم مي‌تواند به نفع بانک‌ها باش��د‪ ،‬چون‬ ‫زمينه حرکت نقدينگي‌ها را بيش از گذشته به سمت‬ ‫بانک‌ها فراهم خواهد کرد‪.‬‬ ‫او همچني��ن تصريح کرد که با مثبت ش��دن نتيجه‬ ‫مذاک��رات و رفع تحريم‌ه��ا مي‌توان ش��رايط را براي‬ ‫عملياتي کردن يکسان‌س��ازي ن��رخ ارز فراهم کرد که‬ ‫آثار بسيار مثبتي به همراه خواهد داشت‌‪.‬‬ ‫‹ ‹تسهيل تامين مالي بخش توليد‬ ‫بيژن صفوي يکي ديگر از کارشناسان اقتصادي در‬ ‫خبر‬ ‫قیمت جهانی طال نوسان دارد‬ ‫صورت‌های مالی بانک صادرات‬ ‫با آثار مثبت به پایان می‌رسد‬ ‫ادامه افت قیمت‌ها در بازار طال و ارز‬ ‫گروه اقتصاد‪ :‬قیمت طال که دو س��ه روزی اس��ت با‬ ‫نوسان همراه شده و تا نرخ ‪ 1209‬دالر در روز سه‌شنبه‬ ‫پی��ش رفته بود‪ ،‬در ادامه این تغییرات قیمتی با کاهش‬ ‫مواجه ش��د و به نرخ ‪ 1202‬دالر رس��ید اما در نهایت‬ ‫کمی تقویت شد و بر ‪ 1205‬دالر جاخوش کرد‪ .‬هرچند‬ ‫که اونس جهانی طال با رشد مواجه شد اما این امر باعث‬ ‫نش��د که از کمترین س��طح خود در یک هفته گذشته‬ ‫فاصله چندانی بگیرد‪.‬‬ ‫این نوس��انات قیمتی در حالی بر بازار طالی جهانی‬ ‫حاکم بود که بازار داخل نیز حرکت به س��مت کاهش‬ ‫قیمت‌ها را در پیش گرفت و نرخ تمام سکه بهار آزادی‬ ‫ب��ا ‪ 2‬هزار تومان افت به ‪ 978‬هزارتومان رس��ید و نیم‬ ‫س��که هزار تومان ارزان ش��د و با نرخ ‪ 509‬هزار تومان‬ ‫م��ورد معامل��ه قرار گرف��ت‪ .‬در این روز ربع س��که هم‬ ‫بیشترین کاهش را داشت به طوری که این نوع سکه با‬ ‫‪ 5‬هزار تومان افت قیمت از ‪ 282‬هزار تومان سه‌شنبه‪،‬‬ ‫ب��ر نرخ ‪ 277‬هزارتومان جاخوش کرد‪ .‬س��که‌های یک‬ ‫گرمی هم از قافله عقب نماند و با یک‌هزارتومان کاهش‪،‬‬ ‫با نرخ ‪ 183‬هزارتومان دادوستد شد‪.‬‬ ‫در این جری��ان‪ ،‬بازار ارز هم در ادامه روند کاهش��ی‬ ‫قیمت‌ها در روزهای گذش��ته‪ ،‬دیروز هم با افت نس��بی‬ ‫قیمت‌ها مواجه ش��د و به این ترتی��ب دالر با ‪ 2‬تومان‬ ‫کاه��ش به نرخ ‪ 3420‬رس��ید و یورو هم با افتی حدود‬ ‫‪ 38‬تومانی تجربه ک��رد و بر نرخ ‪ 3840‬جاخوش کرد‪.‬‬ ‫پون��د هم در ادامه این روند‪ 20 ،‬تومان ارزان ش��د و با‬ ‫قیمت ‪ 5280‬تومان مورد معامله قرار گرفت‪.‬‬ ‫جزئیات پرداخت وام ضروری به بازنشستگان‬ ‫معاون اقتصادی و برنامه‌ریزی سازمان تامین اجتماعی ضمن اعالم جزئیات‬ ‫وام ضروری به بازنشستگان‪ ،‬گفت‪ :‬پرداخت وام متوقف نشده است‪.‬‬ ‫نج��ات امینی در گفت‌وگ��و با مهر اف��زود‪ :‬وام‌های ض��روری پرداختی به‬ ‫بازنشس��تگان زیر پوش��ش تامین اجتماعی همچنان ادام��ه دارد و این افراد‬ ‫می‌توانن��د به ش��عب بان��ک رفاه ب��رای دریاف��ت وام مراجعه کنن��د و هیچ‬ ‫محدودیت��ی در این باره وجود ن��دارد‪ .‬وی گفت‪ :‬اعتبار وام بازنشس��تگان و‬ ‫بیمه‌ش��دگان از وجوه اداره شده س��ازمان تامین اجتماعی تامین می‌شود و‬ ‫ربطی به بانک رفاه ندارد به‌طوری‌که ضوابط پرداخت آن از س��وی س��ازمان‬ ‫تعیین می‌ش��ود و فقط این بانک به عنوان بانک عامل پول را در قالب وام به‬ ‫دس��ت بازنشستگان می‌رساند‪ .‬امینی تاکید کرد‪ :‬شعب بانک رفاه نمی‌توانند‬ ‫به بازنشس��تگان بگویند ک��ه اعتبار کافی برای پرداخ��ت وام نداریم به‌دلیل‬ ‫اینکه اعتبارات س��ازمان برای پرداخت وام کافی است و مشکلی وجود ندارد‬ ‫به‌طوری‌که تا پایان سال ادامه خواهد داشت‪ .‬امینی از اختصاص ‪ ۸۰‬میلیارد‬ ‫تومان اعتبار برای وام ضروری بازنشس��تگان خبر داد و گفت‪ :‬از ابتدای سال‬ ‫تاکنون حدود ‪ ۴۰‬هزار نفر این وام را دریافت کرده‌اند‪.‬‬ ‫با توجه ب��ه نقش مهم بانک‌ها در‬ ‫تو‌گ��و با‬ ‫گف ‌‬ ‫تجهيز و تخصيص منابع‪ ،‬اعمال تحريم‌ها در سال‌هاي‬ ‫گذشته را باعث به وجود آمدن برخي محدوديت‌ها در‬ ‫اين فرآيند دانس��ت و گفت‪ :‬بانک به عنوان يک بنگاه‬ ‫اقتصادي و با توجه به وظيفه‌اي که برعهده‌اش نهاده‬ ‫ش��ده‪ ،‬در تالش است تا با اعمال برخي سياست‌هاي‬ ‫تشويقي‪ ،‬نقدينگي‌ها را از سطح جامعه جمع و آن را‬ ‫به بخش‌هاي مختلف اقتصادي هدايت کند‌‪ .‬بنابراين‬ ‫يکي از وظايف مهم بانک‌ها واسطه‌گري وجوه است‌‪.‬‬ ‫وي ب��ا تاکيد بر اينک��ه در س��ال‌هاي اخير اعمال‬ ‫تحريم‌ها بر بخش اقتصاد و نظام پولي کش��ور‪ ،‬باعث‬ ‫شده است بانک‌ها وظايف‌شان را به نحو مطلوب انجام‬ ‫ندهند که این امر انتق��اد بخش‌هاي اقتصادي را که‬ ‫در اين سال‌ها نياز‌شان به نقدينگي افزايش يافته‪ ،‬به‬ ‫همراه داشته اس��ت تصريح کرد‪ :‬بنابراين با توجه به‬ ‫اين شرايط به نتيجه رسيدن مذاکرات مي‌تواند فضاي‬ ‫آرامي را براي فعاليت بانک‌هاي کش��ور فراهم کند تا‬ ‫بتوانن��د در بخش تامين مال��ي بخش‌هاي اقتصادي‬ ‫عملکرد بهتري داشته باشند‪.‬‬ ‫به گفته او‪ ،‬در چنين شرايطي بانک‌ها مي‌توانند در‬ ‫فعاليت‌هاي اقتصادي و حوزه تجارت خارجي حمايت‬ ‫بيش��تري را اعمال کنند‪ ،‬ضمن اينک��ه زمينه رونق‬ ‫سرمايه‌گذاري خارجي را در کشور فراهم کنند‪.‬‬ ‫صف��وي براين باور اس��ت که با رف��ع محدوديت‌ها‬ ‫بانک‌ه��ا ب��ه عن��وان واس��طه‌هاي مال��ي‪ ،‬مي‌توانند‬ ‫وس��يله‌اي براي نق��ل و انتقاالت پول��ي و همچنين‬ ‫تحرک س��رمايه‌گذاري در کش��ور باش��ند و بيش از‬ ‫گذش��ته در بخش اقتصادي کشور کارآمد و توانمند‬ ‫ظاهر ش��وند‌‪ .‬اين کارش��ناس اقتصادي‪ ،‬روان‌س��ازي‬ ‫فعاليت‌ه��اي پولي و مالي و به تب��ع آن فعاليت‌هاي‬ ‫اقتصادي را از آثار مثبت رفع تحريم‌ها دانست و گفت‪:‬‬ ‫بنابراين با توجه به تبعات مثبتي که مي‌توان روزهاي‬ ‫پ��س از تحريم براي بخش پولي و اقتصادي کش��ور‬ ‫متصور ش��د‪ ،‬ضرورت دارد شبکه بانکي کشور هم در‬ ‫اين مدت اقدام به چابک‌س��ازي و تغيير ساختارهای‬ ‫اساسي در اين نظام کند‪ .‬ضمن اينکه ترميم و اصالح‬ ‫قوانين پولي و بانکي‪ ،‬با توجه به شرايطي که در آينده‬ ‫نزديک برای اين نظام پيش‌بيني مي‌ش��ود بايد مورد‬ ‫توجه سياستگذاران و مس��ئوالن بانکي باشد‌‪ .‬به‌طور‬ ‫حتم در چنين ش��رايطی بانک‌ها مي‌توانند به عنوان‬ ‫واسطه‌گران مالي در بخش اقتصاد کشور نقش‌آفريني‬ ‫مطلوبي داشته باشند‌‪.‬‬ ‫آن‌طور که فعاالن این بازار می‌گویند‪ ،‬بازار ارز نسبت‬ ‫به گذش��ته‪ ،‬روزهای آرامی را سپری می‌کند و این افت‬ ‫قیمت‌ها در این بازار ناش��ی از انتظار معامله‌گران برای‬ ‫مشخص شدن نتیجه مذاکرات هسته‌ای است‪ .‬به گفته‬ ‫فع��االن بازار‪ ،‬با توج��ه به روند مثب��ت مذاکرات که از‬ ‫گوشه و کنار به گوش می‌رسد‪ ،‬کاهش بیشتر قیمت‌ها‬ ‫در آینده نزدی��ک‪ ،‬دور از انتظار نیس��ت‪ ،‬بنابراین باید‬ ‫منتظر نتیجه مذاکرات ماند‪.‬‬ ‫رشد تولید‪ ،‬نشانه خروج از رکود است‬ ‫رییس کمیس��یون اقتص��ادی مجلس در واکنش به س��خنان اخیر رییس‬ ‫کل بانک مرکزی در حاش��یه مراسم بزرگداشت هشتادمین سالگرد تاسیس‬ ‫دانشگاه تهران‌‪ ،‬مبنی بر اینکه رشد اقتصادی کشور نشان دهنده خروج کامل‬ ‫اقتصاد از رکود اس��ت‪ ،‬ضمن رد ای��ن ادعا گفت‪ :‬خروج کامل از این وضعیت‬ ‫زمانی قابل قبول اس��ت که تمام واحدهای تولیدی و کارخانه‌های کش��ور با‬ ‫ظرفی��ت بیش از ‪ 30‬درصد فعالیت کنند و میزان تولید آنها با رش��د همراه‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫ارس�لان فتحی‌پور در گفت‌وگو با خانه ملت تصریح کرد‪ :‬کنترل و خروج‬ ‫صددرص��دی از ت��ورم قابل قبول اس��ت همچنانکه رییس‌جمه��وری نیز در‬ ‫صحبت‌های اخیر خود اعالم کردند نرخ تورم کنترل ش��ده است اما همچنان‬ ‫در رکود قرار داریم‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬ما قبول داریم که نرخ تورم کاهش یافته و‬ ‫در حال کنترل است اما درباره خروج کامل از رکود افرادی که چنین ادعایی‬ ‫دارند باید ش��اخص‌های مشخصی در این باره به ما ارائه کنند تا بررسی شود‬ ‫در کدامیک از مراکز و ش��هرک‌های صنعتی و تولیدی چنین رش��دی وجود‬ ‫داشته است که از رکود خارج شده ایم‪.‬‬ ‫​همای��ش ام��ور مالی‬ ‫ش��بکه بانک ص��ادرات‬ ‫ایران با حضور هلل‌گانی‪،‬‬ ‫مدیرعام��ل بان��ک‪،‬‬ ‫اعضای هی��ات مدیره‪،‬‬ ‫مدیران و کارشناس��ان‬ ‫مالی ای��ن بانک برگزار‬ ‫ش��د‪ .‬لـله‌گان��ی‪ ،‬مدیرعام��ل بان��ک ص��ادرات در‬ ‫ای��ن همایش با اش��اره به اهمی��ت مباحث مالی و‬ ‫حس��ابداری در موسس��ات مالی گفت‪ :‬امور مالی و‬ ‫مباحث حس��ابداری در یک بان��ک بزرگ که دارای‬ ‫عملیات بانکداری گس��ترده‌ای اس��ت‪ ،‬مقوله بسیار‬ ‫مه��م‪ ،‬حس��اس و تعیین‌کنن��ده اس��ت‪ .‬بانک یک‬ ‫مجموع��ه‌ای اس��ت که رویک��رد اقتص��ادی دارد و‬ ‫عالوه بر مدیریت نقدینگی و اعتباری باید مدیریت‬ ‫اقتصادی گسترده‌ای را در سطح جامعه داشته باشد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬بانک یک واحد بزرگ اقتصادی اس��ت و‬ ‫بر اساس مدیریت پروژه در یک برنامه‌ریزی خطی‪،‬‬ ‫اهداف‪ ،‬امکانات و محدودیت‌ها مش��خص می‌ش��ود‬ ‫و با توج��ه به این محدودیت‌ه��ا و امکانات باید به‬ ‫اهداف تعیین ش��ده برس��یم‪ .‬یک��ی از اهداف مهم‪،‬‬ ‫عالوه بر نظم و انضباط مالی‪ ،‬رسیدن به سودآوری‬ ‫مناسب است‪ .‬باید در مقابل ذی‌نفعان و سهامداران‬ ‫پاسخگوی عملکرد بانک باش��یم‪ .‬هلل‌گانی با اشاره‬ ‫به اجرای سامانه سیس��تم یکپارچه حسابداری در‬ ‫بانک گفت‪ :‬برای تکمیل و رفع اشکاالت این سامانه‬ ‫نظ��ر بدهید و با تجزیه و تحلیل‪ ،‬آن را به س��امانه‬ ‫موفقی تبدیل کنید تا تمام موارد به شکل یکپارچه‬ ‫و سیس��تمی درآید‪ .‬آمارها باید صحیح و به موقع و‬ ‫دربرگیرنده شاخص‌های مدنظر مدیریت باشد‪ .‬آمار‬ ‫و اطالعات باید شفاف‪ ،‬مشخص‪ ،‬کلیدی و به موقع‬ ‫و نشان‌دهنده وضعیت کلی بانک باشد‪.‬‬
‫بازار معامالت روزانه‬ ‫پنجشنبه ‪ 14‬اسفند ‪ 14 - 1393‬جمادی االول ‪ 5 -1436‬مارس ‪ -2015‬شماره ‪ -173‬پیاپی ‪1491‬‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫بورس‬ ‫‪15‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪15‬‬ ‫قیمت ارز‬ ‫قیمت سکه‬ ‫ارز‬ ‫خرید ‪Buy /‬‬ ‫فروش ‪Sell /‬‬ ‫دالر امریکا‬ ‫‪34090‬‬ ‫‪34200‬‬ ‫یورو‬ ‫‪38290‬‬ ‫‪38480‬‬ ‫پوند انگلیس‬ ‫‪52550‬‬ ‫‪52800‬‬ ‫‪27610‬‬ ‫‪27710‬‬ ‫‪9350‬‬ ‫‪27280‬‬ ‫عنوان‬ ‫قیمت خرید‬ ‫قیمت فروش‬ ‫سکه یک گرمی‬ ‫‪1,740,000‬‬ ‫‪1,830,000‬‬ ‫سکه ربع‬ ‫‪2,710,000‬‬ ‫‪2,770,000‬‬ ‫سکه نیم‬ ‫‪5,030,000‬‬ ‫‪5,090,000‬‬ ‫دالر کانادا‬ ‫سکه امامی‬ ‫‪9,775,000‬‬ ‫‪9,805,000‬‬ ‫درهم امارت‬ ‫‪9260‬‬ ‫سکه بهار آزادی‬ ‫‪9,720,000‬‬ ‫‪9,780,000‬‬ ‫دالر استرالیا‬ ‫‪27120‬‬ ‫سکه ربع ( زير ‪) 86‬‬ ‫‪2,430,000‬‬ ‫‪2,490,000‬‬ ‫فرانکسوئیس‬ ‫‪34900‬‬ ‫‪35800‬‬ ‫لیر ترکیه‬ ‫‪13560‬‬ ‫‪13660‬‬ ‫سکه نيم ( زير ‪) 86‬‬ ‫‪4,860,000‬‬ ‫‪4,910,000‬‬ ‫ریال عربستان‬ ‫‪9050‬‬ ‫‪9240‬‬ ‫سکه امامي ( زير ‪)86‬‬ ‫‪9,720,000‬‬ ‫‪9,770,000‬‬ ‫رینگت مالزی‬ ‫‪9770‬‬ ‫‪9860‬‬ ‫‪ 1‬گرم طال‬ ‫‪985,100‬‬ ‫‪1,003,400‬‬ ‫یوآن چین‬ ‫‪5390‬‬ ‫‪5530‬‬ ‫بت تایلند‬ ‫‪1040‬‬ ‫‪1140‬‬ ‫‪ 1‬مثقال طال‬ ‫‪4,325,000‬‬ ‫‪4,345,000‬‬ ‫ین ژاپن‬ ‫‪285‬‬ ‫‪295‬‬ ‫فرابورس‬ ‫بورس‬ ‫بیشترین حجم معامالت‬ ‫بیشترین رشد قیمت‬ ‫بیشترین ارزش معامالت‬ ‫بیشترین افت قیمت‬ ‫شاخص های بورس‬ ‫نام شاخص‬ ‫مقدار شاخص‬ ‫درصد تغییر‬ ‫زراعت‪01-‬‬ ‫‪7312.6‬‬ ‫‪-0.034175883‬‬ ‫ذغال سنگ‪10-‬‬ ‫‪777.1‬‬ ‫‪-0.486618005‬‬ ‫استخراجنفتجزکشف‪11‬‬ ‫‪728.4‬‬ ‫‪0‬‬ ‫کانه فلزی‪13-‬‬ ‫‪12232.7‬‬ ‫‪-0.115132116‬‬ ‫سایر معادن‪14-‬‬ ‫‪3247.1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫منسوجات‪17-‬‬ ‫‪1132.8‬‬ ‫‪0‬‬ ‫محصوالت چرمی‪19-‬‬ ‫‪665.3‬‬ ‫‪-3.383677026‬‬ ‫محصوالت چوبی‪20-‬‬ ‫‪17882.8‬‬ ‫‪-0.288271209‬‬ ‫محصوالت کاغذ‪21-‬‬ ‫‪6136.3‬‬ ‫‪0.186125488‬‬ ‫انتشار و چاپ‪22-‬‬ ‫‪50267.3‬‬ ‫‪0.011340666‬‬ ‫فراورده نفتی‪23-‬‬ ‫‪295647‬‬ ‫‪0.056010275‬‬ ‫الستیک‪25-‬‬ ‫‪19392.4‬‬ ‫‪0.701552139‬‬ ‫فلزات اساسی‪27-‬‬ ‫‪26646.5‬‬ ‫‪0.048435059‬‬ ‫محصوالت فلزی‪28-‬‬ ‫‪21603.4‬‬ ‫‪0.526283951‬‬ ‫ماشین آالت‪29-‬‬ ‫‪10613.9‬‬ ‫‪0.382087294‬‬ ‫دستگاههای برقی‪31-‬‬ ‫‪289079‬‬ ‫‪-0.149975891‬‬ ‫وسایل ارتباطی‪32-‬‬ ‫‪2607.5‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ابزار پزشکی‪33-‬‬ ‫‪1826.5‬‬ ‫‪0‬‬ ‫خودرو‪34-‬‬ ‫‪12032.9‬‬ ‫‪1.599189429‬‬ ‫حمل و نقل‪35-‬‬ ‫‪1125.2‬‬ ‫‪0‬‬ ‫مبلمان‪36-‬‬ ‫‪272.7‬‬ ‫‪0‬‬ ‫قند و شکر‪38-‬‬ ‫‪3243.3‬‬ ‫‪-1.173136693‬‬ ‫چند رشته ای ص‪39-‬‬ ‫‪6152.6‬‬ ‫‪0.174213191‬‬ ‫غذایی بجز قند‪42-‬‬ ‫‪2417.8‬‬ ‫‪0.099362424‬‬ ‫مواد دارویی‪43-‬‬ ‫‪4493.2‬‬ ‫‪0.008903134‬‬ ‫شیمیایی‪44-‬‬ ‫‪4127.2‬‬ ‫‪-0.745514886‬‬ ‫پیمانکاری‪45-‬‬ ‫‪919.7‬‬ ‫‪0‬‬ ‫کاشی و سرامیک‪49-‬‬ ‫‪1923.4‬‬ ‫‪-0.501784698‬‬ ‫سیمان‪53-‬‬ ‫‪708.8‬‬ ‫‪0.11299435‬‬ ‫کانی غیرفلزی‪54-‬‬ ‫‪1694.6‬‬ ‫‪-0.206112714‬‬ ‫سرمایه گذاریها‪56-‬‬ ‫‪1495.2‬‬ ‫‪0.167481744‬‬ ‫بانکها‪57-‬‬ ‫‪594.9‬‬ ‫‪0.033630402‬‬ ‫سایرمالی‪58-‬‬ ‫‪1823.5‬‬ ‫‪2.334586677‬‬ ‫حمل و نقل‪60-‬‬ ‫‪2763.5‬‬ ‫‪2.317745937‬‬ ‫رادیویی‪64-‬‬ ‫‪540.3‬‬ ‫‪0.502232143‬‬ ‫مالی‪65-‬‬ ‫‪125250.8‬‬ ‫‪0.097579532‬‬ ‫بیمه و بازنشسته‪66‬‬ ‫‪3402.8‬‬ ‫‪-0.231624007‬‬ ‫انبوه سازی‪70-‬‬ ‫‪820.4‬‬ ‫‪-0.206787495‬‬ ‫رایانه‪72-‬‬ ‫‪3971.9‬‬ ‫‪-0.027686886‬‬ ‫فنی مهندسی‪74-‬‬ ‫‪593.6‬‬ ‫‪0.746775289‬‬ ‫شاخص آزاد شناور‬ ‫‪73272.3‬‬ ‫‪0.2235022‬‬ ‫شاخص بازار دوم‬ ‫‪123510.4‬‬ ‫‪-0.174013968‬‬ ‫شاخص ‪ 30‬شرکت بزرگ‬ ‫‪2867.3‬‬ ‫‪0.104737632‬‬ ‫شاخص‪50‬شرکت فعالتر‬ ‫‪2600.4‬‬ ‫‪-0.015379883‬‬ ‫شاخص صنعت‬ ‫‪53518.8‬‬ ‫‪0.017193177‬‬ ‫شاخص بازار اول‬ ‫‪47520.5‬‬ ‫‪0.109757228‬‬ ‫شاخص کل‬ ‫‪64014.9‬‬ ‫‪0.029533096‬‬ ‫شاخص قیمت ‪ 50‬شرکت‬ ‫‪126380.5‬‬ ‫‪0.113516459‬‬ ‫شاخص کل فرابورس‬ ‫‪721‬‬ ‫‪0.264219163‬‬ ‫بازار اول فرابورس‬ ‫‪201.6‬‬ ‫‪0.198807157‬‬ ‫بازار دوم فرابورس‬ ‫‪333.9‬‬ ‫‪0.300390508‬‬ ‫شاخص کل (هم وزن)‬ ‫‪9828.9‬‬ ‫‪0.231486203‬‬ ‫شاخص قیمت(وزنی‪-‬ارزشی)‬ ‫‪27864.8‬‬ ‫‪0.022255246‬‬ ‫شاخص قیمت (هم وزن)‬ ‫‪9043‬‬ ‫‪0.192784967‬‬
‫‪16‬‬ ‫بورس و بازار‬ ‫پنجشنبه ‪ 14‬اسفند ‪ 14 - 1393‬جمادی االول ‪ 5 -1436‬مارس ‪ -2015‬شماره ‪ -173‬پیاپی ‪1491‬‬ ‫نام شرکت‬ ‫آخرین قیمت‬ ‫درصد تغییر‬ ‫حجم معامالت‬ ‫ارزش معامله‬ ‫تعداد دفعات معامله‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫آخرین قیمت‬ ‫درصد تغییر‬ ‫حجم معامالت‬ ‫ارزش معامله‬ ‫تعداد دفعات معامله‬ ‫امتياز‌تسهيالت‌مسكن‌دي‌ماه‌‪92‬‬ ‫‪800032‬‬ ‫‪0.07‬‬ ‫استخراج‌ذغال‌سنگ‌‬ ‫‪415‬‬ ‫‪332013211‬‬ ‫‪96‬‬ ‫امتيازتسهيالت‌مسكن‌اسفندماه‪91‬‬ ‫ذغال‌سنگ‌‌نگين‌‌ط‌بس‌‬ ‫‪794117‬‬ ‫‪2028‬‬ ‫‪0.45‬‬ ‫‪-0.49‬‬ ‫‪628‬‬ ‫‪36,643‬‬ ‫‪498705613‬‬ ‫‪72385626‬‬ ‫‪93‬‬ ‫‪27‬‬ ‫امتياز‌تسهيالت‌مسكن‌ارديبهشت‪93‬‬ ‫‪810210‬‬ ‫‪1.08‬‬ ‫استخراج‌كانه‌هاي‌فلزي‌‬ ‫‪466‬‬ ‫‪377558034‬‬ ‫‪89‬‬ ‫‪10,705,053‬‬ ‫‪17090794244‬‬ ‫‪160‬‬ ‫امتياز‌تسهيالت‌مسكن‌بهمنماه‌‪92‬‬ ‫توسعه‌‌معادن‌‌روي‌‌ايران‌‬ ‫‪802179‬‬ ‫‪1597‬‬ ‫‪0.67‬‬ ‫‪2.11‬‬ ‫‪474‬‬ ‫‪10,705,053‬‬ ‫‪380233003‬‬ ‫‪17090794244‬‬ ‫‪85‬‬ ‫‪160‬‬ ‫‪18555748015‬‬ ‫‪93‬‬ ‫امتياز‌تسهيالت‌مسكن‌مرداد‌‪92‬‬ ‫معدني‌وصنعتي‌چادرملو‬ ‫‪792680‬‬ ‫‪3524‬‬ ‫‪-0.25‬‬ ‫‪-0.48‬‬ ‫‪299‬‬ ‫‪5,266,171‬‬ ‫‪237011356‬‬ ‫‪18555748015‬‬ ‫‪75‬‬ ‫‪93‬‬ ‫‪37‬‬ ‫امتياز‌تسهيالت‌مسكن‌اسفندماه‪92‬‬ ‫معادن‌‌بافق‌‬ ‫‪357‬‬ ‫‪1.04‬‬ ‫‪808314‬‬ ‫‪130,727‬‬ ‫‪3.06‬‬ ‫‪3535‬‬ ‫‪459‬‬ ‫‪0.95‬‬ ‫‪798216‬‬ ‫‪22,910‬‬ ‫‪-0.01‬‬ ‫‪8503‬‬ ‫‪405‬‬ ‫‪0.78‬‬ ‫‪802897‬‬ ‫‪317‬‬ ‫‪-0.02‬‬ ‫‪9511‬‬ ‫‪631‬‬ ‫‪-0.01‬‬ ‫‪790711‬‬ ‫انبوه‌سازي‪‌،‬امالك‌و‌مستغالت‌‬ ‫‪88,735‬‬ ‫‪0.05‬‬ ‫‪1892‬‬ ‫‪2,059,585‬‬ ‫‪0.64‬‬ ‫‪2190‬‬ ‫‪385‬‬ ‫‪-3.44‬‬ ‫‪803442‬‬ ‫‪4,150,779‬‬ ‫‪-3.67‬‬ ‫‪5384‬‬ ‫‪460‬‬ ‫‪-0.51‬‬ ‫‪793502‬‬ ‫‪5,345,731‬‬ ‫‪0.66‬‬ ‫‪1378‬‬ ‫‪285‬‬ ‫‪-0.35‬‬ ‫‪794777‬‬ ‫‪1,696,145‬‬ ‫‪-0.43‬‬ ‫‪2802‬‬ ‫‪164,880‬‬ ‫‪-0.79‬‬ ‫‪2387‬‬ ‫‪2,209,344‬‬ ‫‪-0.16‬‬ ‫‪1894‬‬ ‫‪139,809‬‬ ‫‪1.06‬‬ ‫‪1719‬‬ ‫‪1,668,272‬‬ ‫‪0.04‬‬ ‫‪2605‬‬ ‫‪57,390‬‬ ‫‪0.05‬‬ ‫‪2082‬‬ ‫‪1,175,703‬‬ ‫‪1.23‬‬ ‫‪2888‬‬ ‫‪17,200,000‬‬ ‫‪1.74‬‬ ‫‪1987‬‬ ‫‪1,532,123‬‬ ‫‪-1.74‬‬ ‫‪2427‬‬ ‫بيمه‌وصندوق‌بازنشستگي‌به‌جزتامين‌اجتماعي‌‬ ‫‪1,459,758‬‬ ‫‪-0.13‬‬ ‫‪1583‬‬ ‫‪41,226,382‬‬ ‫‪-4.11‬‬ ‫‪303‬‬ ‫‪1,001,897‬‬ ‫‪2.84‬‬ ‫‪3771‬‬ ‫‪1,577,778‬‬ ‫‪-0.30‬‬ ‫‪1349‬‬ ‫‪255,103‬‬ ‫‪1.40‬‬ ‫‪6352‬‬ ‫‪10,570,000‬‬ ‫‪6.14‬‬ ‫‪830‬‬ ‫‪658,237‬‬ ‫‪-0.95‬‬ ‫‪1561‬‬ ‫‪1,099,100‬‬ ‫‪-2.29‬‬ ‫‪1408‬‬ ‫‪288568209‬‬ ‫‪463603756‬‬ ‫‪70‬‬ ‫‪37‬‬ ‫استخراج‌ذغال‌سنگ‌‬ ‫‪36,643‬‬ ‫‪-0.49‬‬ ‫‪72385626‬‬ ‫‪27‬‬ ‫ذغال‌سنگ‌‌نگين‌‌ط‌بس‌‬ ‫‪2028‬‬ ‫توسعه‌‌معادن‌‌روي‌‌ايران‌‬ ‫‪1597‬‬ ‫‪2.11‬‬ ‫معدني‌وصنعتي‌چادرملو‬ ‫‪3524‬‬ ‫‪-0.48‬‬ ‫‪5,266,171‬‬ ‫معادن‌‌بافق‌‬ ‫‪3535‬‬ ‫‪3.06‬‬ ‫‪130,727‬‬ ‫‪463603756‬‬ ‫باما‬ ‫‪8503‬‬ ‫‪-0.01‬‬ ‫‪22,910‬‬ ‫‪194738820‬‬ ‫‪11‬‬ ‫معدني‌‌دماوند‬ ‫‪9511‬‬ ‫‪-0.02‬‬ ‫‪317‬‬ ‫‪2895161‬‬ ‫‪2‬‬ ‫استخراج‌كانه‌هاي‌فلزي‌‬ ‫انبوه‌سازي‪‌،‬امالك‌و‌مستغالت‌‬ ‫ح‌‪‌.‬سخت‌‌آژند‬ ‫‪2190‬‬ ‫‪0.64‬‬ ‫‪2,059,585‬‬ ‫‪4510180545‬‬ ‫‪887‬‬ ‫نوسازي‌وساختمان‌تهران‌‬ ‫‪5384‬‬ ‫‪-3.67‬‬ ‫‪4,150,779‬‬ ‫‪22349184420‬‬ ‫‪808‬‬ ‫سرمايه‌‌گذاري‌‌شاهد‬ ‫‪1378‬‬ ‫‪0.66‬‬ ‫‪5,345,731‬‬ ‫‪7366666340‬‬ ‫‪475‬‬ ‫شهر‌سازي‌و‌خانه‌سازي‌باغميشه‬ ‫‪2802‬‬ ‫‪-0.43‬‬ ‫‪1,696,145‬‬ ‫‪4752767916‬‬ ‫‪339‬‬ ‫سرمايه‌گذاري‌مسكن‌شمال‌شرق‬ ‫‪1894‬‬ ‫‪-0.16‬‬ ‫‪2,209,344‬‬ ‫‪4184261917‬‬ ‫‪304‬‬ ‫سرمايه‌گذاري‌مسكن‌تهران‬ ‫‪2605‬‬ ‫‪0.04‬‬ ‫‪1,668,272‬‬ ‫‪4345970919‬‬ ‫‪280‬‬ ‫سرمايه‌‌گذاري‌‌ساختمان‌ايران‌‬ ‫‪2888‬‬ ‫‪1.23‬‬ ‫‪1,175,703‬‬ ‫‪3395208133‬‬ ‫‪213‬‬ ‫توريستي‌ورفاهي‌آبادگران‌ايران‬ ‫‪2427‬‬ ‫‪-1.74‬‬ ‫‪1,532,123‬‬ ‫‪3718976475‬‬ ‫‪204‬‬ ‫سرمايه‌گذاري‌‌مسكن‌‬ ‫‪1583‬‬ ‫‪-0.13‬‬ ‫‪1,459,758‬‬ ‫‪2310792715‬‬ ‫‪186‬‬ ‫سرمايه‌گذاري‌مسكن‌زاينده‌رود‬ ‫‪3771‬‬ ‫‪2.84‬‬ ‫‪1,001,897‬‬ ‫‪3778588207‬‬ ‫‪149‬‬ ‫س‪‌.‬توسعه‌وعمران‌استان‌كرمان‬ ‫‪6352‬‬ ‫‪1.40‬‬ ‫‪255,103‬‬ ‫‪1620373854‬‬ ‫‪146‬‬ ‫بين‌المللي‌توسعه‌ساختمان‬ ‫‪1561‬‬ ‫‪-0.95‬‬ ‫‪658,237‬‬ ‫‪1019526704‬‬ ‫‪121‬‬ ‫نام شرکت‬ ‫امتيازتسهيالت‌مسكن‌بهمن‌ماه‌‪91‬‬ ‫باما‬ ‫امتياز‌تسهيالت‌مسكن‌تيرماه‌‪92‬‬ ‫معدني‌‌دماوند‬ ‫امتيازتسهيالت‌مسكن‌آذر‌ماه‌‪91‬‬ ‫بانك‌اقتصادنوين‌‬ ‫ح‌‪‌.‬سخت‌‌آژند‬ ‫امتيازتسهيالت‌مسكن‌آبان‌ماه‌‪92‬‬ ‫نوسازي‌وساختمان‌تهران‌‬ ‫امتياز‌تسهيالت‌مسكن‌شهريور‌‪92‬‬ ‫سرمايه‌‌گذاري‌‌شاهد‬ ‫امتيازتسهيالت‌مسكن‌دي‌ماه‌‪91‬‬ ‫شهر‌سازي‌و‌خانه‌سازي‌باغميشه‬ ‫بانك‌ايران‌زمين‬ ‫سرمايه‌گذاري‌مسكن‌شمال‌شرق‬ ‫بانك‌خاورميانه‬ ‫سرمايه‌گذاري‌مسكن‌تهران‬ ‫بانك‌‌كارآفرين‌‬ ‫سرمايه‌‌گذاري‌‌ساختمان‌ايران‌‬ ‫بانك‌ملت‬ ‫توريستي‌ورفاهي‌آبادگران‌ايران‬ ‫سرمايه‌گذاري‌‌مسكن‌‬ ‫ح‌‪‌.‬بيمه‌دي‬ ‫سرمايه‌گذاري‌مسكن‌زاينده‌رود‬ ‫بيمه‌‌دي‬ ‫س‪‌.‬توسعه‌وعمران‌استان‌كرمان‬ ‫ح‪.‬بيمه‌پارسيان‬ ‫بيمه‌داناي‌توسعه‌ساختمان‬ ‫بين‌الملل‬ ‫‪366381094‬‬ ‫‪194738820‬‬ ‫‪325173173‬‬ ‫‪2895161‬‬ ‫‪498938841‬‬ ‫‪69‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪67‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪67‬‬ ‫‪171678450‬‬ ‫‪4510180545‬‬ ‫‪309325068‬‬ ‫‪22349184420‬‬ ‫‪365010886‬‬ ‫‪7366666340‬‬ ‫‪226511513‬‬ ‫‪4752767916‬‬ ‫‪393609585‬‬ ‫‪4184261917‬‬ ‫‪240288925‬‬ ‫‪4345970919‬‬ ‫‪122166000‬‬ ‫‪3395208133‬‬ ‫‪34169600000‬‬ ‫‪3718976475‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪887‬‬ ‫‪59‬‬ ‫‪808‬‬ ‫‪53‬‬ ‫‪475‬‬ ‫‪52‬‬ ‫‪339‬‬ ‫‪35‬‬ ‫‪304‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪280‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪213‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪204‬‬ ‫‪2310792715‬‬ ‫‪12491510548‬‬ ‫‪3778588207‬‬ ‫‪2128064449‬‬ ‫‪1620373854‬‬ ‫‪8773100000‬‬ ‫‪186‬‬ ‫‪2923‬‬ ‫‪149‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪146‬‬ ‫‪166‬‬ ‫‪1097551236‬‬ ‫‪461987547‬‬ ‫‪72‬‬ ‫‪75‬‬ ‫‪67‬‬ ‫‪34‬‬ ‫‪1019526704‬‬ ‫‪1548062623‬‬ ‫‪121‬‬ ‫‪98‬‬ ‫شركت‌سرمايه‌گذاري‌مسكن‌شمالغرب‬ ‫‪3377‬‬ ‫‪0.30‬‬ ‫‪325,022‬‬ ‫‪1097551236‬‬ ‫‪72‬‬ ‫شركت‌سرمايه‌گذاري‌مسكن‌شمالغرب‬ ‫بيمه‌البرز‬ ‫‪3377‬‬ ‫‪1148‬‬ ‫‪0.30‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪325,022‬‬ ‫‪402,612‬‬ ‫آ‪.‬س‪.‬پ‬ ‫‪1311‬‬ ‫‪-0.61‬‬ ‫‪553,287‬‬ ‫‪725449418‬‬ ‫‪67‬‬ ‫آ‪.‬س‪.‬پ‬ ‫بيمه‌ميهن‬ ‫‪1311‬‬ ‫‪2129‬‬ ‫‪-0.61‬‬ ‫‪4.16‬‬ ‫‪553,287‬‬ ‫‪168,561‬‬ ‫‪725449418‬‬ ‫‪358906831‬‬ ‫عمران‌و‌توسعه‌شاهد‬ ‫‪2252‬‬ ‫‪1.30‬‬ ‫‪59,175‬‬ ‫‪133276703‬‬ ‫‪35‬‬ ‫عمران‌و‌توسعه‌شاهد‬ ‫بيمه‌پاسارگاد‬ ‫‪2252‬‬ ‫‪3883‬‬ ‫‪1.30‬‬ ‫‪-0.10‬‬ ‫‪59,175‬‬ ‫‪186,936‬‬ ‫‪133276703‬‬ ‫‪725964960‬‬ ‫‪35‬‬ ‫‪32‬‬ ‫سامان‌‌گستراصفهان‌‬ ‫‪1682‬‬ ‫‪-0.65‬‬ ‫‪176,655‬‬ ‫‪295822577‬‬ ‫‪32‬‬ ‫‌‌گستراصفهان‌‬ ‫سامان‬ ‫بيمه‌پارسيان‬ ‫‪1682‬‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪-0.65‬‬ ‫‪-0.15‬‬ ‫‪176,655‬‬ ‫‪51,618‬‬ ‫‪295822577‬‬ ‫‪102194424‬‬ ‫‪32‬‬ ‫‪28‬‬ ‫سرمايه‌گذاري‌توسعه‌آذربايجان‌‬ ‫‪2473‬‬ ‫‪3.99‬‬ ‫‪213,311‬‬ ‫‪527518103‬‬ ‫‪25‬‬ ‫بيمه‌اتكايي‌ايرانيانه‌آذربايجان‌‬ ‫سرمايه‌گذاري‌توسع‬ ‫‪2473‬‬ ‫‪1949‬‬ ‫‪3.99‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪213,311‬‬ ‫‪220,918‬‬ ‫‪527518103‬‬ ‫‪430606882‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪19‬‬ ‫سخت‌‌آژند‬ ‫‪4095‬‬ ‫‪0.02‬‬ ‫‪36,071‬‬ ‫‪147905100‬‬ ‫‪7‬‬ ‫سخت‌‌آژند‬ ‫بيمه‌سامان‬ ‫‪4095‬‬ ‫‪1858‬‬ ‫‪0.02‬‬ ‫‪3.74‬‬ ‫‪36,071‬‬ ‫‪112,407‬‬ ‫‪147905100‬‬ ‫‪208836234‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪17‬‬ ‫توسعه‌شهري‌توس‌گستر‬ ‫‪2961‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪28430‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‌شهري‌توس‌گستر‬ ‫توسعه‬ ‫بيمه‌آسيا‬ ‫‪2961‬‬ ‫‪1271‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.08‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪40,659‬‬ ‫‪28430‬‬ ‫‪52142009‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪14‬‬ ‫بيمه‌ملت‬ ‫‪2001‬‬ ‫‪-0.05‬‬ ‫انتشار‪‌،‬چاپ‌و‌تكثير‌‬ ‫‪138,047‬‬ ‫‪275915623‬‬ ‫‪11‬‬ ‫افست‌‬ ‫‪13037‬‬ ‫افست‌‬ ‫‪13037‬‬ ‫پيمانكاري‌صنعتي‌‬ ‫‪0.01‬‬ ‫‪93,933‬‬ ‫‪1224623503‬‬ ‫‪107‬‬ ‫مهندسي‌ساختمان‌تاسيسات‌راه‌آهن‬ ‫‪9206‬‬ ‫بانكها‌و‌موسسات‌اعتباري‌ ‪122,924‬‬ ‫‪-0.31‬‬ ‫‪1131682351‬‬ ‫‪83‬‬ ‫‪770‬‬ ‫‪0.13‬‬ ‫‪103,000,982‬‬ ‫‪79269624314‬‬ ‫‪3784‬‬ ‫بانك‌صادرات‌ايران‬ ‫‪770‬‬ ‫حمل‌و‌نقل‌آبي‌‬ ‫‪0.13‬‬ ‫‪103,000,982‬‬ ‫‪79269624314‬‬ ‫‪3784‬‬ ‫‪816864‬‬ ‫‪0.97‬‬ ‫‪30,713‬‬ ‫‪25088350180‬‬ ‫‪1927‬‬ ‫كشتيراني‌درياي‌خزر‬ ‫امتياز‌تسهيالت‌مسكن‌بهمنماه‌‪93‬‬ ‫‪7497‬‬ ‫‪816864‬‬ ‫‪-0.50‬‬ ‫‪0.97‬‬ ‫‪109,855‬‬ ‫‪30,713‬‬ ‫‪823576126‬‬ ‫‪25088350180‬‬ ‫‪67‬‬ ‫‪1927‬‬ ‫بانك‌تجارت‬ ‫‪829‬‬ ‫‪-0.60‬‬ ‫‪15,743,971‬‬ ‫‪13054484366‬‬ ‫‪903‬‬ ‫بانك‌تجارت‬ ‫حمل‌ونقل‪‌،‬انبارداري‌و‌ارتباطات‌‬ ‫‪15,743,971‬‬ ‫‪-0.60‬‬ ‫‪829‬‬ ‫‪13054484366‬‬ ‫‪903‬‬ ‫بانك‌ملت‬ ‫‪1949‬‬ ‫‪-0.20‬‬ ‫‪6,879,277‬‬ ‫‪13407058798‬‬ ‫‪512‬‬ ‫توكاريل‬ ‫ح‪‌.‬‬ ‫بانك‌ملت‬ ‫‪2,850,776‬‬ ‫‪6,879,277‬‬ ‫‪2666440429‬‬ ‫‪13407058798‬‬ ‫‪352‬‬ ‫‪512‬‬ ‫بانك‌حكمت‌‌ايرانيان‬ ‫‪1173‬‬ ‫‪0.69‬‬ ‫‪5,663,679‬‬ ‫‪6642204831‬‬ ‫‪510‬‬ ‫بانك‌دي‬ ‫‪1690‬‬ ‫‪2.05‬‬ ‫‪5,080,315‬‬ ‫‪8583845882‬‬ ‫‪489‬‬ ‫‪814772‬‬ ‫‪0.63‬‬ ‫‪3,631‬‬ ‫‪2958436532‬‬ ‫‪447‬‬ ‫پست‌بانك‌ايران‬ ‫‪1484‬‬ ‫‪3.41‬‬ ‫‪4,176,808‬‬ ‫‪6197207205‬‬ ‫‪435‬‬ ‫بانك‌سينا‬ ‫‪1211‬‬ ‫‪-2.81‬‬ ‫‪5,020,746‬‬ ‫‪6082183832‬‬ ‫‪413‬‬ ‫بانك‌‌پاسارگاد‬ ‫‪1593‬‬ ‫‪0.89‬‬ ‫‪24,854,333‬‬ ‫‪39601504919‬‬ ‫‪362‬‬ ‫امتيازتسهيالت‌مسكن‌مهرماه‪91‬‬ ‫‪740647‬‬ ‫‪-3.82‬‬ ‫‪1,305‬‬ ‫‪966544318‬‬ ‫‪330‬‬ ‫انتشار‪‌،‬چاپ‌و‌تكثير‌‬ ‫‪93,933‬‬ ‫‪0.01‬‬ ‫‪1224623503‬‬ ‫‪107‬‬ ‫بانكها‌و‌موسسات‌اعتباري‌‬ ‫بانك‌صادرات‌ايران‬ ‫امتياز‌تسهيالت‌مسكن‌بهمنماه‌‪93‬‬ ‫‪935‬‬ ‫‪1949‬‬ ‫‪3.66‬‬ ‫‪-0.20‬‬ ‫توسعه‌خدمات‌دريايي‌وبندري‌سينا‬ ‫بانك‌حكمت‌‌ايرانيان‬ ‫تايدواترخاورميانه‬ ‫بانك‌دي‬ ‫توكاريل‬ ‫امتياز‌تسهيالت‌مسكن‌دي‌ماه‪93‬‬ ‫كشتيراني‌جمهوري‌اسالمي‌ايران‬ ‫پست‌بانك‌ايران‬ ‫حمل‌و‌نقل‌بين‌المللي‌خليج‌فارس‬ ‫بانك‌سينا‬ ‫حمل‌و‌نقل‌پتروشيمي(‌سهامي‌عام‬ ‫بانك‌‌پاسارگاد‬ ‫حمل‌ونقل‌توكا‬ ‫امتيازتسهيالت‌مسكن‌مهرماه‪91‬‬ ‫‪35086‬‬ ‫‪1173‬‬ ‫‪5036‬‬ ‫‪1690‬‬ ‫‪2191‬‬ ‫‪814772‬‬ ‫‪2911‬‬ ‫‪1484‬‬ ‫‪1621‬‬ ‫‪1211‬‬ ‫‪2453‬‬ ‫‪1593‬‬ ‫‪2325‬‬ ‫‪740647‬‬ ‫امتيازتسهيالت‌مسكن‌آذرماه‌‪93‬‬ ‫‪814836‬‬ ‫‪1.05‬‬ ‫‪2,713‬‬ ‫‪2210650936‬‬ ‫‪291‬‬ ‫امتيازتسهيالت‌مسكن‌فروردين‌‪92‬‬ ‫‪790320‬‬ ‫‪0.64‬‬ ‫‪2,260‬‬ ‫‪1786124127‬‬ ‫‪253‬‬ ‫امتيازتسهيالت‌مسكن‌آبانماه‪93‬‬ ‫‪815264‬‬ ‫‪1.35‬‬ ‫‪1,675‬‬ ‫‪1365567422‬‬ ‫‪224‬‬ ‫امتيازتسهيالت‌مسكن‌آذرماه‌‪93‬‬ ‫گروه‌مپنا‌(سهامي‌عام)‬ ‫امتيازتسهيالت‌مسكن‌فروردين‌‪92‬‬ ‫كنترل‌خوردگي‌تكين‌كو‬ ‫امتيازتسهيالت‌مسكن‌آبانماه‪93‬‬ ‫‪814836‬‬ ‫‪6699‬‬ ‫‪790320‬‬ ‫‪12348‬‬ ‫‪815264‬‬ ‫امتيازتسهيالت‌مسكن‌مهرماه‪93‬‬ ‫‪812354‬‬ ‫‪0.71‬‬ ‫‪1,495‬‬ ‫‪1214469072‬‬ ‫‪215‬‬ ‫‪1618‬‬ ‫‪0.75‬‬ ‫‪2,034,584‬‬ ‫‪3292170396‬‬ ‫‪206‬‬ ‫امتياز‌تسهيالت‌مسكن‌مردادماه‪93‬‬ ‫‪811997‬‬ ‫‪1.15‬‬ ‫‪1,055‬‬ ‫‪856656533‬‬ ‫‪152‬‬ ‫امتياز‌تسهيالت‌مسكن‌خردادماه‪93‬‬ ‫‪811197‬‬ ‫‪1.16‬‬ ‫‪1,035‬‬ ‫‪839588489‬‬ ‫‪144‬‬ ‫امتياز‌تسهيالت‌مسكن‌تيرماه‪93‬‬ ‫‪810982‬‬ ‫‪1.30‬‬ ‫‪863‬‬ ‫‪699877197‬‬ ‫‪143‬‬ ‫امتيازتسهيالت‌مسكن‌شهريورماه‪93‬‬ ‫‪811326‬‬ ‫‪1.04‬‬ ‫‪1,006‬‬ ‫‪816193941‬‬ ‫امتيازتسهيالت‌مسكن‌شهريورماه‪93‬‬ ‫سايپا‬ ‫‪811326‬‬ ‫‪1335‬‬ ‫‪1.30‬‬ ‫‪3.05‬‬ ‫‪1,495‬‬ ‫‪33,155,860‬‬ ‫‪2,034,584‬‬ ‫‪23,190,929‬‬ ‫‪1,055‬‬ ‫‪13,667,345‬‬ ‫‪1,035‬‬ ‫‪21,302,965‬‬ ‫‪135‬‬ ‫امتيازتسهيالت‌مسكن‌مهرماه‪93‬‬ ‫گروه‌بهمن‌‬ ‫بانك‌گردشگري‬ ‫زامياد‬ ‫امتياز‌تسهيالت‌مسكن‌مردادماه‪93‬‬ ‫ايران‌‌خودرو‬ ‫امتياز‌تسهيالت‌مسكن‌خردادماه‪93‬‬ ‫سايپا‌ديز ‌ل‬ ‫امتياز‌تسهيالت‌مسكن‌تيرماه‪93‬‬ ‫سرمايه‌گذاري‌‌رنا(هلدينگ‌‬ ‫‪812354‬‬ ‫‪1983‬‬ ‫‪1618‬‬ ‫‪1630‬‬ ‫‪811997‬‬ ‫‪2633‬‬ ‫‪811197‬‬ ‫‪1051‬‬ ‫‪810982‬‬ ‫‪1182‬‬ ‫‪1.81‬‬ ‫‪0.69‬‬ ‫‪3.86‬‬ ‫‪2.05‬‬ ‫‪3.64‬‬ ‫‪0.63‬‬ ‫‪2.28‬‬ ‫‪3.41‬‬ ‫‪-3.97‬‬ ‫‪-2.81‬‬ ‫‪1.32‬‬ ‫‪0.89‬‬ ‫‪2.38‬‬ ‫‪-3.82‬‬ ‫خدمات‌فني‌و‌مهندسي‌‬ ‫‪1.05‬‬ ‫‪0.72‬‬ ‫‪0.64‬‬ ‫‪3.99‬‬ ‫‪1.35‬‬ ‫خودرو‌و‌ساخت‌قطعات‌‬ ‫‪0.71‬‬ ‫‪3.39‬‬ ‫‪0.75‬‬ ‫‪3.56‬‬ ‫‪1.15‬‬ ‫‪0.96‬‬ ‫‪1.16‬‬ ‫‪3.85‬‬ ‫امتياز‌تسهيالت‌مسكن‌دي‌ماه‪93‬‬ ‫بانك‌گردشگري‬ ‫‪312‬‬ ‫‪510‬‬ ‫‪277‬‬ ‫‪489‬‬ ‫‪266‬‬ ‫‪447‬‬ ‫‪201‬‬ ‫‪435‬‬ ‫‪128‬‬ ‫‪413‬‬ ‫‪83‬‬ ‫‪362‬‬ ‫‪51‬‬ ‫‪330‬‬ ‫‪136,836‬‬ ‫‪5,663,679‬‬ ‫‪1,095,724‬‬ ‫‪5,080,315‬‬ ‫‪965,796‬‬ ‫‪3,631‬‬ ‫‪2,386,745‬‬ ‫‪4,176,808‬‬ ‫‪1,191,169‬‬ ‫‪5,020,746‬‬ ‫‪208,811‬‬ ‫‪24,854,333‬‬ ‫‪286,422‬‬ ‫‪1,305‬‬ ‫‪4800977232‬‬ ‫‪6642204831‬‬ ‫‪5518581976‬‬ ‫‪8583845882‬‬ ‫‪2115783958‬‬ ‫‪2958436532‬‬ ‫‪7023366584‬‬ ‫‪6197207205‬‬ ‫‪1931184798‬‬ ‫‪6082183832‬‬ ‫‪512118575‬‬ ‫‪39601504919‬‬ ‫‪665812667‬‬ ‫‪966544318‬‬ ‫‪2,713‬‬ ‫‪852,360‬‬ ‫‪2,260‬‬ ‫‪52,925‬‬ ‫‪1,675‬‬ ‫‪2210650936‬‬ ‫‪5740527552‬‬ ‫‪1786124127‬‬ ‫‪653517900‬‬ ‫‪1365567422‬‬ ‫‪291‬‬ ‫‪197‬‬ ‫‪253‬‬ ‫‪29‬‬ ‫‪224‬‬ ‫‪1214469072‬‬ ‫‪65731834217‬‬ ‫‪3292170396‬‬ ‫‪37806136625‬‬ ‫‪856656533‬‬ ‫‪35987153970‬‬ ‫‪839588489‬‬ ‫‪22390372866‬‬ ‫‪215‬‬ ‫‪1888‬‬ ‫‪206‬‬ ‫‪1737‬‬ ‫‪152‬‬ ‫‪1210‬‬ ‫‪144‬‬ ‫‪1111‬‬ ‫‪143‬‬ ‫‪961‬‬ ‫‪1.04‬‬ ‫‪1.83‬‬ ‫‪863‬‬ ‫‪15,408,842‬‬ ‫‪1,006‬‬ ‫‪9,181,103‬‬ ‫‪699877197‬‬ ‫‪18210150158‬‬ ‫‪816193941‬‬ ‫‪12258007813‬‬ ‫‪135‬‬ ‫‪776‬‬ ‫امتيازتسهيالت‌مسكن‌آبان‌ماه‌‪91‬‬ ‫‪793445‬‬ ‫‪-0.26‬‬ ‫‪1,054‬‬ ‫‪836291476‬‬ ‫‪118‬‬ ‫‪91‬‬ ‫امتيازتسهيالت‌مسكن‌آبان‌ماه‌‬ ‫‌خودرو‬ ‫گسترش‌سرمايه‌گذاري‌ايران‬ ‫‪793445‬‬ ‫‪2751‬‬ ‫‪-0.26‬‬ ‫‪3.42‬‬ ‫‪1,054‬‬ ‫‪1,518,375‬‬ ‫‪836291476‬‬ ‫‪4177128799‬‬ ‫‪118‬‬ ‫‪308‬‬ ‫امتياز‌تسهيالت‌مسكن‌خرداد‌‪92‬‬ ‫‪803945‬‬ ‫‪1.50‬‬ ‫‪1,184‬‬ ‫‪951871496‬‬ ‫‪114‬‬ ‫امتياز‌تسهيالت‌مسكن‌خرداد‌‪92‬‬ ‫ق‬ ‫الكتريك‌‌خودرو‌شر ‌‬ ‫‪803945‬‬ ‫‪1796‬‬ ‫‪1.50‬‬ ‫‪1.70‬‬ ‫‪1,184‬‬ ‫‪1,315,030‬‬ ‫‪951871496‬‬ ‫‪2361333405‬‬ ‫‪114‬‬ ‫‪179‬‬ ‫امتيازتسهيالت‌مسكن‌ارديبهشت‌‪92‬‬ ‫‪796715‬‬ ‫‪1.09‬‬ ‫‪970‬‬ ‫‪772813962‬‬ ‫‪112‬‬ ‫امتيازتسهيالت‌مسكن‌ارديبهشت‌‪92‬‬ ‫مهندسي‌صنعتي‌روان‌فن‌آور‬ ‫‪796715‬‬ ‫‪7531‬‬ ‫‪1.09‬‬ ‫‪1.47‬‬ ‫‪970‬‬ ‫‪133,422‬‬ ‫‪772813962‬‬ ‫‪1004816710‬‬ ‫‪112‬‬ ‫‪146‬‬ ‫امتياز‌تسهيالت‌مسكن‌مهرماه‌‪92‬‬ ‫‪795025‬‬ ‫‪0.47‬‬ ‫‪663‬‬ ‫‪527101383‬‬ ‫‪109‬‬ ‫امتياز‌تسهيالت‌مسكن‌مهرماه‌‪92‬‬ ‫ايركا‌پارت‌صنعت‬ ‫‪795025‬‬ ‫‪5273‬‬ ‫‪0.47‬‬ ‫‪2.55‬‬ ‫‪663‬‬ ‫‪326,326‬‬ ‫‪527101383‬‬ ‫‪1720679266‬‬ ‫‪109‬‬ ‫‪103‬‬ ‫امتياز‌تسهيالت‌مسكن‌فروردين‌‪93‬‬ ‫‪808853‬‬ ‫‪0.66‬‬ ‫‪685‬‬ ‫‪554064516‬‬ ‫‪103‬‬ ‫امتياز‌تسهيالت‌مسكن‌فروردين‌‪93‬‬ ‫صنايع‌ريخته‌گري‌ايران‌‬ ‫‪808853‬‬ ‫‪3602‬‬ ‫‪0.66‬‬ ‫‪3.09‬‬ ‫‪685‬‬ ‫‪677,697‬‬ ‫‪554064516‬‬ ‫‪2440977802‬‬ ‫‪103‬‬ ‫‪100‬‬ ‫امتيازتسهيالت‌مسكن‌آذر‌ماه‌‪92‬‬ ‫‪803614‬‬ ‫‪0.76‬‬ ‫‪744‬‬ ‫‪597889080‬‬ ‫‪100‬‬ ‫امتيازتسهيالت‌مسكن‌آذر‌ماه‌‪92‬‬ ‫محورسازان‌ايران‌خودرو‬ ‫‪803614‬‬ ‫‪2740‬‬ ‫‪0.76‬‬ ‫‪2.81‬‬ ‫‪744‬‬ ‫‪721,884‬‬ ‫‪597889080‬‬ ‫‪1977966748‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪88‬‬
‫بورس و بازار‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫نام شرکت‬ ‫‪17‬‬ ‫پنجشنبه ‪ 14‬اسفند ‪ 14 - 1393‬جمادی االول ‪ 5 -1436‬مارس ‪ -2015‬شماره ‪ -173‬پیاپی ‪1491‬‬ ‫آخرین قیمت‬ ‫درصد تغییر‬ ‫حجم معامالت‬ ‫ارزش معامله‬ ‫تعداد دفعات معامله‬ ‫نيرو‌محركه‌‬ ‫‪1899‬‬ ‫‪0.80‬‬ ‫استخراج‌ذغال‌سنگ‌‬ ‫‪372,741‬‬ ‫‪707973746‬‬ ‫‪75‬‬ ‫شركت‌سرمايه‌گذاري‌اعتالء‌البرز‬ ‫رادياتور‌ايران‌‬ ‫‌‌نگين‌‌ط‌بس‌‬ ‫ذغال‌سنگ‬ ‫‪5963‬‬ ‫‪2028‬‬ ‫‪1.67‬‬ ‫‪-0.49‬‬ ‫‪233,101‬‬ ‫‪36,643‬‬ ‫‪1390058798‬‬ ‫‪72385626‬‬ ‫‪71‬‬ ‫‪27‬‬ ‫سرمايه‌گذاري‌توسعه‌صنعتي‌ايران‬ ‫ذغال‌سنگ‌‌نگين‌‌ط‌بس‌‬ ‫‪996‬‬ ‫‪2028‬‬ ‫سرمايه‌گذاري‌اعتبار‌ايران‬ ‫‪1639‬‬ ‫استخراج‌كانه‌هاي‌فلزي‌ ‪271,696‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪445219310‬‬ ‫‪71‬‬ ‫سرمايه‌‌گذاري‌‌صنعت‌‌ومعدن‌‬ ‫‪1487‬‬ ‫‌‌ايران‌‬ ‫‌‌اتومبيل‬ ‫قطعا‬ ‫‌‌ايران‌‬ ‫‌‌روي‬ ‫توسعهت‌‌معادن‬ ‫‪3323‬‬ ‫‪1597‬‬ ‫‪3.52‬‬ ‫‪2.11‬‬ ‫‪263,968‬‬ ‫‪10,705,053‬‬ ‫‪877218825‬‬ ‫‪17090794244‬‬ ‫‪55‬‬ ‫‪160‬‬ ‫‌نيروي‌‌ايران‌‬ ‫‌گذارني‌‌رو‬ ‫سرمايهه‌‌معاد‬ ‫توسع‬ ‫‪1176‬‬ ‫‪1597‬‬ ‫‪-0.17‬‬ ‫‪2.11‬‬ ‫‌چادرملوي‌‌ايران‌‬ ‫‌‌تراكتورساز‬ ‫ريختهي‌گري‬ ‫‌وصنعتي‬ ‫معدن‬ ‫‪2276‬‬ ‫‪3524‬‬ ‫‪0.93‬‬ ‫‪-0.48‬‬ ‫‪229,379‬‬ ‫‪5,266,171‬‬ ‫‪522105077‬‬ ‫‪18555748015‬‬ ‫‪53‬‬ ‫‪93‬‬ ‫‌بهشهرايران‌‬ ‫‌صنايع‬ ‫گرو‬ ‫‌چادرملو‬ ‫‌وصنعتي‬ ‫معدنهي‬ ‫‪2033‬‬ ‫‪3524‬‬ ‫‪0.10‬‬ ‫‪-0.48‬‬ ‫‪22,058‬‬ ‫‪5,266,171‬‬ ‫ي‌مشهد‬ ‫رين‬ ‫‌سازق‌‬ ‫معادگن‌‌باف‬ ‫‪2306‬‬ ‫‪3535‬‬ ‫‪1.32‬‬ ‫‪3.06‬‬ ‫‪226,502‬‬ ‫‪130,727‬‬ ‫‪522409191‬‬ ‫‪463603756‬‬ ‫‪53‬‬ ‫‪37‬‬ ‫‌گذاري‌بهمن‌‬ ‫سرماينه‌‌بافق‌‬ ‫معاد‬ ‫‪1562‬‬ ‫‪3535‬‬ ‫‪-0.19‬‬ ‫‪3.06‬‬ ‫‪39,875‬‬ ‫‪130,727‬‬ ‫‪59952125‬‬ ‫‪463603756‬‬ ‫مهندسي‌نصيرماشين‌‬ ‫معدني‌‌دماوند‬ ‫فنرسازي‌خاور‬ ‫‪110,670‬‬ ‫‪0.97‬‬ ‫‪317‬‬ ‫‪-0.02‬‬ ‫‪114,341‬‬ ‫‪-1.67‬‬ ‫انبوه‌سازي‪‌،‬امالك‌و‌مستغالت‌‬ ‫‪125,192‬‬ ‫‪0.35‬‬ ‫‪1990‬‬ ‫‪2,059,585‬‬ ‫‪0.64‬‬ ‫‪2190‬‬ ‫‪87,019‬‬ ‫‪-0.31‬‬ ‫‪1956‬‬ ‫‪4,150,779‬‬ ‫‪-3.67‬‬ ‫‪5384‬‬ ‫‪1,864,708‬‬ ‫‪0.05‬‬ ‫‪2078‬‬ ‫‪5,345,731‬‬ ‫‪0.66‬‬ ‫‪1378‬‬ ‫‪52,435‬‬ ‫‪-0.07‬‬ ‫‪2816‬‬ ‫‪1,696,145‬‬ ‫‪-0.43‬‬ ‫‪2802‬‬ ‫‪2,100‬‬ ‫‪-0.21‬‬ ‫‪21040‬‬ ‫‪2,209,344‬‬ ‫‪-0.16‬‬ ‫‪1894‬‬ ‫دباغي‪‌،‬پرداخت‌چرم‌و‌ساخت‌انواع‌پاپوش‌‬ ‫‪1,668,272‬‬ ‫‪0.04‬‬ ‫‪2605‬‬ ‫‪83,894‬‬ ‫‪-3.39‬‬ ‫‪5280‬‬ ‫‪1,175,703‬‬ ‫‪1.23‬‬ ‫‪2888‬‬ ‫رايانه‌و‌فعاليت‌هاي‌وابسته‌به‌آن‌‬ ‫‪1,532,123‬‬ ‫‪-1.74‬‬ ‫‪2427‬‬ ‫‪635,986‬‬ ‫‪1.70‬‬ ‫‪1674‬‬ ‫‪1,459,758‬‬ ‫‪-0.13‬‬ ‫‪1583‬‬ ‫‪168,546‬‬ ‫‪-0.47‬‬ ‫‪2977‬‬ ‫‪1,001,897‬‬ ‫‪2.84‬‬ ‫‪3771‬‬ ‫‪253,460‬‬ ‫‪2.78‬‬ ‫‪3915‬‬ ‫‪255,103‬‬ ‫‪1.40‬‬ ‫‪6352‬‬ ‫‪155,397‬‬ ‫‪0.75‬‬ ‫‪4012‬‬ ‫‪658,237‬‬ ‫‪-0.95‬‬ ‫‪1561‬‬ ‫‪150,926‬‬ ‫‪-1.91‬‬ ‫‪1743‬‬ ‫باما‪‌.‬تدبيرگران‌فارس‌وخوزستان‬ ‫س‬ ‫‪1958‬‬ ‫‪8503‬‬ ‫‪-4.25‬‬ ‫‪-0.01‬‬ ‫‪8,357‬‬ ‫‪22,910‬‬ ‫‪16365562‬‬ ‫‪194738820‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪11‬‬ ‫معدني‌‌دماوند‬ ‫سرمايه‌گذاري‌توسعه‌صنايع‌سيمان‬ ‫‪9511‬‬ ‫‪1500‬‬ ‫‪2895161‬‬ ‫‪2972697413‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪141‬‬ ‫سيمان‌‌تهران‌‬ ‫ح‌‪‌.‬سخت‌‌آژند‬ ‫سيمان‌‌خزر‬ ‫نوسازي‌وساختمان‌تهران‌‬ ‫سيمان‌الر‌سبزوار‬ ‫سرمايه‌‌گذاري‌‌شاهد‬ ‫سيمان‌فارس‌و‌خوزستان‬ ‫شهر‌سازي‌و‌خانه‌سازي‌باغميشه‬ ‫سيمان‌سپاهان‌‬ ‫سرمايه‌گذاري‌مسكن‌شمال‌شرق‬ ‫سيمان‌‌كارون‌‬ ‫سرمايه‌گذاري‌مسكن‌تهران‬ ‫سيمان‌‌كرمان‌‬ ‫سرمايه‌‌گذاري‌‌ساختمان‌ايران‌‬ ‫سيمان‌هگمتان‌‬ ‫توريستي‌ورفاهي‌آبادگران‌ايران‬ ‫سيمان‌‌شما ‌ل‬ ‫سرمايه‌گذاري‌‌مسكن‌‬ ‫سيمان‌‌داراب‌‬ ‫سرمايه‌گذاري‌مسكن‌زاينده‌رود‬ ‫سيمان‌غرب‌‬ ‫س‪‌.‬توسعه‌وعمران‌استان‌كرمان‬ ‫سيمان‌اروميه‌‬ ‫بين‌المللي‌توسعه‌ساختمان‬ ‫سيمان‌خاش‌‬ ‫شركت‌سرمايه‌گذاري‌مسكن‌شمالغرب‬ ‫سيمان‌شاهرود‬ ‫‪2525‬‬ ‫‪2190‬‬ ‫‪4695‬‬ ‫‪5384‬‬ ‫‪741‬‬ ‫‪1378‬‬ ‫‪1917‬‬ ‫‪2802‬‬ ‫‪1222‬‬ ‫‪1894‬‬ ‫‪5000‬‬ ‫‪2605‬‬ ‫‪4544‬‬ ‫‪2888‬‬ ‫‪4083‬‬ ‫‪2427‬‬ ‫‪2320‬‬ ‫‪1583‬‬ ‫‪1737‬‬ ‫‪3771‬‬ ‫‪4048‬‬ ‫‪6352‬‬ ‫‪6093‬‬ ‫‪1561‬‬ ‫‪7967‬‬ ‫‪3377‬‬ ‫‪3630‬‬ ‫‪3308832255‬‬ ‫‪4510180545‬‬ ‫‪1958989030‬‬ ‫‪22349184420‬‬ ‫‪351623031‬‬ ‫‪7366666340‬‬ ‫‪530495356‬‬ ‫‪4752767916‬‬ ‫‪306499753‬‬ ‫‪4184261917‬‬ ‫‪211421496‬‬ ‫‪4345970919‬‬ ‫‪737645861‬‬ ‫‪3395208133‬‬ ‫‪992933128‬‬ ‫‪3718976475‬‬ ‫‪86582032‬‬ ‫‪2310792715‬‬ ‫‪44920430‬‬ ‫‪3778588207‬‬ ‫‪89679792‬‬ ‫‪1620373854‬‬ ‫‪111220200‬‬ ‫‪1019526704‬‬ ‫‪20645500‬‬ ‫‪126‬‬ ‫‪887‬‬ ‫‪99‬‬ ‫‪808‬‬ ‫‪97‬‬ ‫‪475‬‬ ‫‪73‬‬ ‫‪339‬‬ ‫‪57‬‬ ‫‪304‬‬ ‫‪34‬‬ ‫‪280‬‬ ‫‪31‬‬ ‫‪213‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪204‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪186‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪149‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪146‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪121‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪72‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪35‬‬ ‫‪3‬‬ ‫چرخشگر‬ ‫باما‬ ‫مهركام‌پارس‌‬ ‫ح‌‪‌.‬سخت‌‌آژند‬ ‫توليدمحورخودرو‬ ‫نوسازي‌وساختمان‌تهران‌‬ ‫فنرسازي‌زر‬ ‫سرمايه‌‌گذاري‌‌شاهد‬ ‫موتورسازان‌تراكتورسازي‌ايران‌‬ ‫شهر‌سازي‌و‌خانه‌سازي‌باغميشه‬ ‫سازه‌‌پويش‌‬ ‫سرمايه‌گذاري‌مسكن‌شمال‌شرق‬ ‫سرمايه‌گذاري‌مسكن‌تهران‬ ‫گروه‌‌صنعتي‌‌ملي‌‌(هلدينگ‌‬ ‫سرمايه‌‌گذاري‌‌ساختمان‌ايران‌‬ ‫‪2046‬‬ ‫‪8503‬‬ ‫‪4067‬‬ ‫‪9511‬‬ ‫‪2592‬‬ ‫‪-0.78‬‬ ‫‪-0.01‬‬ ‫توريستي‌ورفاهي‌آبادگران‌ايران‬ ‫داده‌پردازي‌ايران‌‬ ‫سرمايه‌گذاري‌‌مسكن‌‬ ‫تجارت‌الكترونيك‌‌پارسيان‬ ‫سرمايه‌گذاري‌مسكن‌زاينده‌رود‬ ‫افرانت‬ ‫س‪‌.‬توسعه‌وعمران‌استان‌كرمان‬ ‫همكاران‌‌سيستم‬ ‫بين‌المللي‌توسعه‌ساختمان‬ ‫ح‪.‬تجارت‌الكترونيك‌پارسيان‬ ‫شركت‌سرمايه‌گذاري‌مسكن‌شمالغرب‬ ‫كارت‌اعتباري‌ايران‌كيش‬ ‫‪3377‬‬ ‫‪3133‬‬ ‫‪1311‬‬ ‫‪2531‬‬ ‫‪-0.61‬‬ ‫‪0.20‬‬ ‫عمران‌و‌توسعه‌شاهد‬ ‫خدمات‌انفورماتيك‌‬ ‫‪2252‬‬ ‫‪11112‬‬ ‫‪1.30‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫آ‪.‬ايراس‪.‬نپ‬ ‫‌ارقام‌‬ ‫‪242,382‬‬ ‫‪22,910‬‬ ‫‪495933627‬‬ ‫‪194738820‬‬ ‫‪450173645‬‬ ‫‪2895161‬‬ ‫‪292914151‬‬ ‫‪46‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪31‬‬ ‫‪250018442‬‬ ‫‪4510180545‬‬ ‫‪169249368‬‬ ‫‪22349184420‬‬ ‫‪3875440445‬‬ ‫‪7366666340‬‬ ‫‪147452000‬‬ ‫‪4752767916‬‬ ‫‪42506100‬‬ ‫‪4184261917‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪887‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪808‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪475‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪339‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪304‬‬ ‫‪4345970919‬‬ ‫‪440192318‬‬ ‫‪3395208133‬‬ ‫‪280‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪213‬‬ ‫‪3718976475‬‬ ‫‪1064853042‬‬ ‫‪2310792715‬‬ ‫‪493962291‬‬ ‫‪3778588207‬‬ ‫‪992321286‬‬ ‫‪1620373854‬‬ ‫‪623517363‬‬ ‫‪1019526704‬‬ ‫‪263016587‬‬ ‫‪204‬‬ ‫‪105‬‬ ‫‪186‬‬ ‫‪67‬‬ ‫‪149‬‬ ‫‪65‬‬ ‫‪146‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪121‬‬ ‫‪56‬‬ ‫‪67‬‬ ‫‪24‬‬ ‫آ‪.‬س‪.‬‬ ‫پ‌‌بهبهان‌‬ ‫سيمان‬ ‫‪1097551236‬‬ ‫‪456214819‬‬ ‫‪0.30‬‬ ‫‪-0.29‬‬ ‫‪325,022‬‬ ‫‪145,937‬‬ ‫‪553,287‬‬ ‫‪29,777‬‬ ‫‪725449418‬‬ ‫‪76224103‬‬ ‫‪49‬‬ ‫‪11‬‬ ‫نام شرکت‬ ‫‪72‬‬ ‫‪33‬‬ ‫آخرین قیمت‬ ‫درصد تغییر‬ ‫حجم معامالت‬ ‫ارزش معامله‬ ‫تعداد دفعات معامله‬ ‫‪1793‬‬ ‫‪0.39‬‬ ‫استخراج‌ذغال‌سنگ‌‬ ‫‪184,568‬‬ ‫‪330853430‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪-0.10‬‬ ‫‪-0.49‬‬ ‫‪171,303‬‬ ‫‪36,643‬‬ ‫‪170324855‬‬ ‫‪72385626‬‬ ‫‪47‬‬ ‫‪27‬‬ ‫استخراج‌كانه‌هاي‌فلزي‌ ‪308,323‬‬ ‫‪0.20‬‬ ‫‪461736384‬‬ ‫‪42‬‬ ‫‪203,825‬‬ ‫‪10,705,053‬‬ ‫‪239139136‬‬ ‫‪17090794244‬‬ ‫‪41‬‬ ‫‪160‬‬ ‫‪45422482‬‬ ‫‪18555748015‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪93‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪37‬‬ ‫سيمان‪‌،‬آهك‌و‌گچ‌‬ ‫‪317‬‬ ‫‪-0.02‬‬ ‫‪1,981,723‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫انبوه‌سازي‪‌،‬امالك‌و‌مستغالت‌‬ ‫‪1,310,636‬‬ ‫‪0.20‬‬ ‫‪2,059,585‬‬ ‫‪0.64‬‬ ‫‪417,270‬‬ ‫‪3.99‬‬ ‫‪4,150,779‬‬ ‫‪-3.67‬‬ ‫‪474,572‬‬ ‫‪-0.13‬‬ ‫‪5,345,731‬‬ ‫‪0.66‬‬ ‫‪283,497‬‬ ‫‪-0.47‬‬ ‫‪1,696,145‬‬ ‫‪-0.43‬‬ ‫‪251,764‬‬ ‫‪-0.24‬‬ ‫‪2,209,344‬‬ ‫‪-0.16‬‬ ‫‪42,098‬‬ ‫‪0.32‬‬ ‫‪1,668,272‬‬ ‫‪0.04‬‬ ‫‪162,277‬‬ ‫‪0.04‬‬ ‫‪1,175,703‬‬ ‫‪1.23‬‬ ‫‪243,186‬‬ ‫‪3.84‬‬ ‫‪1,532,123‬‬ ‫‪-1.74‬‬ ‫‪36,823‬‬ ‫‪0.17‬‬ ‫‪1,459,758‬‬ ‫‪-0.13‬‬ ‫‪25,166‬‬ ‫‪0.29‬‬ ‫‪1,001,897‬‬ ‫‪2.84‬‬ ‫‪21,811‬‬ ‫‪0.35‬‬ ‫‪255,103‬‬ ‫‪1.40‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪0.18‬‬ ‫‪658,237‬‬ ‫‪-0.95‬‬ ‫‪2,630‬‬ ‫‪-0.06‬‬ ‫‪325,022‬‬ ‫‪0.30‬‬ ‫‪8,933‬‬ ‫‪0.08‬‬ ‫‪1097551236‬‬ ‫‪32959530‬‬ ‫‪1311‬‬ ‫‪34128‬‬ ‫‪-0.61‬‬ ‫‪-0.93‬‬ ‫‪553,287‬‬ ‫‪5,091‬‬ ‫‪59,175‬‬ ‫‪3,058‬‬ ‫‪133276703‬‬ ‫‪33821080‬‬ ‫‪35‬‬ ‫‪7‬‬ ‫عمران‌و‌توسعه‌شاهد‬ ‫سيمان‌فارس‌نو‬ ‫‪2252‬‬ ‫‪5751‬‬ ‫‪1.30‬‬ ‫‪-0.12‬‬ ‫‪59,175‬‬ ‫‪12,500‬‬ ‫‪133276703‬‬ ‫‪70991060‬‬ ‫سامان‌‌گستراصفهان‌‬ ‫‪1682‬‬ ‫زراعت‌و‌خدمات‌وابسته‌ ‪176,655‬‬ ‫‪-0.65‬‬ ‫‪295822577‬‬ ‫‪32‬‬ ‫‌‌گستراصفهان‌‬ ‫سامان‬ ‫سيمان‌‌كرمان‌‬ ‫ح‌‪‌.‬‬ ‫‪1682‬‬ ‫‪5300‬‬ ‫‪-0.65‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪176,655‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪295822577‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪32‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‌آذربايجان‌‬ ‫‌گذاري‬ ‫سرمايه‬ ‫‌توسعيه‌‌مگسا ‌ل‬ ‫‌‌ودامپرو‬ ‫كشاورزي‬ ‫‪2473‬‬ ‫‪30634‬‬ ‫‪3.99‬‬ ‫‪-0.03‬‬ ‫‪213,311‬‬ ‫‪150‬‬ ‫‪527518103‬‬ ‫‪4427500‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‌توسعه‌آذربايجان‌‬ ‫سرمايه‌گذاري‬ ‫سيمان‌كردستان‬ ‫‪2473‬‬ ‫‪2009‬‬ ‫‪3.99‬‬ ‫‪-0.05‬‬ ‫‪213,311‬‬ ‫‪1,631‬‬ ‫‪527518103‬‬ ‫‪3147830‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سخت‌‌آژند‬ ‫‪4095‬‬ ‫‪0.02‬‬ ‫ساخت‌محصوالت‌فلزي‌‬ ‫‪36,071‬‬ ‫‪147905100‬‬ ‫‪7‬‬ ‫سيماتن‌‌آژند‬ ‫سخ‬ ‫‌‌دورود‬ ‫‪4095‬‬ ‫‪13853‬‬ ‫‪0.02‬‬ ‫‪-0.01‬‬ ‫‪36,071‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪147905100‬‬ ‫‪665000‬‬ ‫‪71‬‬ ‫‌‌آذرآيب‌‌توس‌گستر‬ ‫توسععه‌شهر‬ ‫صناي‬ ‫‪2961‬‬ ‫‪3063‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪2.24‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪15,847,327‬‬ ‫‪28430‬‬ ‫‪48533555203‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3754‬‬ ‫توسعه‌شهري‌توس‌گستر‬ ‫شركتهاي‌چند‌رشته‌اي‌صنعتي‌ ‪10‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪2961‬‬ ‫‪28430‬‬ ‫‪1‬‬ ‫جام‌دارو‬ ‫‪12011‬‬ ‫‪-0.19‬‬ ‫انتشار‪‌،‬چاپ‌و‌تكثير‌‬ ‫‪7,838‬‬ ‫‪93363400‬‬ ‫‪15‬‬ ‫سرمايه‌گذاري‌غدير(هلدينگ‌‬ ‫‪3004‬‬ ‫‪0.17‬‬ ‫انتشار‪‌،‬چاپ‌و‌تكثير‌‬ ‫‪1,218,813‬‬ ‫‪3671968153‬‬ ‫‪270‬‬ ‫ت‌ن‌‬ ‫الميرا‬ ‫افس‬ ‫‪2974‬‬ ‫‪13037‬‬ ‫‪-0.23‬‬ ‫‪0.01‬‬ ‫‪14,749‬‬ ‫‪93,933‬‬ ‫‪42881640‬‬ ‫‪1224623503‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪107‬‬ ‫ت‌ه‌گذاري‌صندوق‌بازنشستگي‌‬ ‫سرماي‬ ‫افس‬ ‫‪2410‬‬ ‫‪13037‬‬ ‫‪1.01‬‬ ‫‪0.01‬‬ ‫‪6,674,572‬‬ ‫‪93,933‬‬ ‫‪16083841624‬‬ ‫‪1224623503‬‬ ‫‪223‬‬ ‫‪107‬‬ ‫گروه‌مديريت‌سرمايه‌گذاري‌اميد‬ ‫‪2339‬‬ ‫‪374347800‬‬ ‫‪39‬‬ ‫سايپاشيشه‌‬ ‫بانك‌صادرات‌ايران‬ ‫‪1616‬‬ ‫‪770‬‬ ‫‪-2.30‬‬ ‫‪0.13‬‬ ‫‪1,178,280‬‬ ‫‪103,000,982‬‬ ‫‪1904615492‬‬ ‫‪79269624314‬‬ ‫‪184‬‬ ‫‪3784‬‬ ‫سرمايه‌گذاري‌گروه‌توسعه‌ملي‬ ‫بانك‌صادرات‌ايران‬ ‫‪4693‬‬ ‫‪770‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.13‬‬ ‫‪900,000‬‬ ‫‪103,000,982‬‬ ‫‪4223700000‬‬ ‫‪79269624314‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3784‬‬ ‫‪6638‬‬ ‫‪816864‬‬ ‫‪0.17‬‬ ‫‪0.97‬‬ ‫‪237,537‬‬ ‫‪30,713‬‬ ‫‪1576737901‬‬ ‫‪25088350180‬‬ ‫‪115‬‬ ‫‪1927‬‬ ‫گروه‌مديريت‌سرمايه‌گذاري‌اميد‪93‬‬ ‫امتياز‌تسهيالت‌مسكن‌بهمنماه‌‬ ‫‪2342‬‬ ‫‪816864‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.97‬‬ ‫‪5,000,000‬‬ ‫‪30,713‬‬ ‫‪11710000000‬‬ ‫‪25088350180‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1927‬‬ ‫بانك‌تجارت‌‌نسوزايران‌‬ ‫فراورده‌‌هاي‬ ‫‪9618‬‬ ‫‪829‬‬ ‫‪1.60‬‬ ‫‪-0.60‬‬ ‫‪252,779‬‬ ‫‪15,743,971‬‬ ‫‪2431234809‬‬ ‫‪13054484366‬‬ ‫‪115‬‬ ‫‪903‬‬ ‫بانك‌تجارت‬ ‫صندوق‌سرمايه‌گذاري‌قابل‌معامله‌‬ ‫‪15,743,971‬‬ ‫‪-0.60‬‬ ‫‪829‬‬ ‫‪13054484366‬‬ ‫‪903‬‬ ‫بانك‌ملتي‌نسوزآذر‬ ‫فرآورده‌ها‬ ‫‪3404‬‬ ‫‪1949‬‬ ‫‪-3.19‬‬ ‫‪-0.20‬‬ ‫‪280,037‬‬ ‫‪6,879,277‬‬ ‫‪953292239‬‬ ‫‪13407058798‬‬ ‫‪111‬‬ ‫‪512‬‬ ‫صندوق‌سرمايه‌گذاري‌اطلس‪-‬سهام‬ ‫بانك‌ملت‬ ‫‪28,903‬‬ ‫‪6,879,277‬‬ ‫‪247353027‬‬ ‫‪13407058798‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪512‬‬ ‫‪2210650936‬‬ ‫‪28408702143‬‬ ‫‪1786124127‬‬ ‫‪28051295678‬‬ ‫‪1365567422‬‬ ‫‪16249168138‬‬ ‫‪1214469072‬‬ ‫‪2018888335‬‬ ‫‪3292170396‬‬ ‫‪3937789863‬‬ ‫‪856656533‬‬ ‫‪291‬‬ ‫‪1641‬‬ ‫‪253‬‬ ‫‪1112‬‬ ‫‪224‬‬ ‫‪642‬‬ ‫‪215‬‬ ‫‪274‬‬ ‫‪206‬‬ ‫‪201‬‬ ‫‪152‬‬ ‫‪144‬‬ ‫‪1366‬‬ ‫امتيازتسهيالت‌مسكن‌آذرماه‌‪93‬‬ ‫نفت‌‌بهران‌‬ ‫امتيازتسهيالت‌مسكن‌فروردين‌‪92‬‬ ‫نفت‌ايرانول‬ ‫امتيازتسهيالت‌مسكن‌آبانماه‪93‬‬ ‫نفت‌سپاهان‬ ‫امتيازتسهيالت‌مسكن‌مهرماه‪93‬‬ ‫سرمايه‌گذاري‌‌صنعت‌‌نفت‌‬ ‫بانك‌گردشگري‬ ‫نفت‌پاسارگاد‬ ‫امتياز‌تسهيالت‌مسكن‌مردادماه‪93‬‬ ‫نفت‌‌پارس‌‬ ‫امتياز‌تسهيالت‌مسكن‌خردادماه‪93‬‬ ‫‪143‬‬ ‫‪549‬‬ ‫‪135‬‬ ‫‪374‬‬ ‫امتياز‌تسهيالت‌مسكن‌تيرماه‪93‬‬ ‫فوالد‌مباركه‌اصفهان‬ ‫ساير‌محصوالت‌كاني‌غيرفلزي‌‬ ‫بانكها‌و‌موسسات‌اعتباري‌‬ ‫پشم‌شيشه‌ايران‌‬ ‫امتياز‌تسهيالت‌مسكن‌بهمنماه‌‪93‬‬ ‫‪65,095‬‬ ‫‪5,663,679‬‬ ‫‪66,043‬‬ ‫‪5,080,315‬‬ ‫‪42,031‬‬ ‫‪3,631‬‬ ‫‪44,706‬‬ ‫‪4,176,808‬‬ ‫‪40,894‬‬ ‫‪5,020,746‬‬ ‫‪11,214‬‬ ‫‪24,854,333‬‬ ‫‪104,720‬‬ ‫‪1,305‬‬ ‫بازرگاني‌و‌توليدي‌مرجان‌كار‬ ‫بانك‌حكمت‌‌ايرانيان‬ ‫شيشه‌‌و‌گاز‬ ‫بانك‌دي‬ ‫شيشه‌‌همدان‌‬ ‫امتياز‌تسهيالت‌مسكن‌دي‌ماه‪93‬‬ ‫كارخانجات‌توليدي‌شيشه‌رازي‌‬ ‫پست‌بانك‌ايران‬ ‫پارس‌‌سرام‌‬ ‫بانك‌سينا‬ ‫صنايع‌خاك‌چيني‌ايران‌‬ ‫بانك‌‌پاسارگاد‬ ‫ح‌‪‌.‬پارس‌‌سرام‌‬ ‫امتيازتسهيالت‌مسكن‌مهرماه‪91‬‬ ‫‪4997‬‬ ‫‪1173‬‬ ‫‪4160‬‬ ‫‪1690‬‬ ‫‪5349‬‬ ‫‪814772‬‬ ‫‪9868‬‬ ‫‪1484‬‬ ‫‪3273‬‬ ‫‪1211‬‬ ‫‪8955‬‬ ‫‪1593‬‬ ‫‪1790‬‬ ‫‪740647‬‬ ‫امتيازتسهيالت‌مسكن‌آذرماه‌‪93‬‬ ‫شركت‌بهمن‌ليزينگ‬ ‫امتيازتسهيالت‌مسكن‌فروردين‌‪92‬‬ ‫ليزينگ‌رايان‌‌سايپا‬ ‫امتيازتسهيالت‌مسكن‌آبانماه‪93‬‬ ‫ليزينگ‌خودروغدير‬ ‫امتيازتسهيالت‌مسكن‌مهرماه‪93‬‬ ‫ليزينگ‌ايران‌‬ ‫بانك‌گردشگري‬ ‫ليزينگ‌ايرانيان‬ ‫امتياز‌تسهيالت‌مسكن‌مردادماه‪93‬‬ ‫‪814836‬‬ ‫‪2546‬‬ ‫‪790320‬‬ ‫‪1983‬‬ ‫‪815264‬‬ ‫‪2566‬‬ ‫‪812354‬‬ ‫‪2210‬‬ ‫‪1618‬‬ ‫‪1948‬‬ ‫‪811997‬‬ ‫امتياز‌تسهيالت‌مسكن‌خردادماه‪93‬‬ ‫سرمايه‌‌گذاري‌‌صنعت‌‌بيمه‌‬ ‫امتياز‌تسهيالت‌مسكن‌تيرماه‪93‬‬ ‫سرمايه‌گذاري‌‌سپه‌‬ ‫‪811326‬‬ ‫‪4008‬‬ ‫‪1.30‬‬ ‫‪1.36‬‬ ‫‪839588489‬‬ ‫‪11320581720‬‬ ‫امتيازتسهيالت‌مسكن‌شهريورماه‪93‬‬ ‫سرمايه‌‌گذاري‌‌آتيه‌‌دماوند‬ ‫‪811197‬‬ ‫‪1149‬‬ ‫‪810982‬‬ ‫‪2235‬‬ ‫‪3.29‬‬ ‫‪0.69‬‬ ‫‪0.43‬‬ ‫‪2.05‬‬ ‫‪0.36‬‬ ‫‪0.63‬‬ ‫‪-1.42‬‬ ‫‪3.41‬‬ ‫‪0.68‬‬ ‫‪-2.81‬‬ ‫‪0.10‬‬ ‫‪0.89‬‬ ‫‪-4.69‬‬ ‫‪-3.82‬‬ ‫ساير‌واسطه‌گريهاي‌مالي‌‬ ‫‪2,713‬‬ ‫‪1.05‬‬ ‫‪11,156,202‬‬ ‫‪4.39‬‬ ‫‪2,260‬‬ ‫‪0.64‬‬ ‫‪14,148,570‬‬ ‫‪3.82‬‬ ‫‪1,675‬‬ ‫‪1.35‬‬ ‫‪6,333,004‬‬ ‫‪3.80‬‬ ‫‪1,495‬‬ ‫‪0.71‬‬ ‫‪913,444‬‬ ‫‪3.03‬‬ ‫‪2,034,584‬‬ ‫‪0.75‬‬ ‫‪2,021,104‬‬ ‫‪-0.15‬‬ ‫‪1,055‬‬ ‫‪1.15‬‬ ‫سرمايه‌گذاريها‌‬ ‫‪1,035‬‬ ‫‪1.16‬‬ ‫‪9,853,170‬‬ ‫‪3.23‬‬ ‫‪1.04‬‬ ‫‪0.33‬‬ ‫‪1,006‬‬ ‫‪2,267,906‬‬ ‫‪816193941‬‬ ‫‪9089022928‬‬ ‫‪863‬‬ ‫‪11,228,259‬‬ ‫‪325257774‬‬ ‫‪6642204831‬‬ ‫‪275721198‬‬ ‫‪8583845882‬‬ ‫‪226241413‬‬ ‫‪2958436532‬‬ ‫‪433729260‬‬ ‫‪6197207205‬‬ ‫‪136228365‬‬ ‫‪6082183832‬‬ ‫‪100917372‬‬ ‫‪39601504919‬‬ ‫‪187434500‬‬ ‫‪966544318‬‬ ‫‪699877197‬‬ ‫‪25095989369‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪510‬‬ ‫‪29‬‬ ‫‪489‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪447‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪435‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪413‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪362‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪330‬‬ ‫صندوق‌سرمايه‬ ‫‌گذاري‌آساس‪-‬سهام‬ ‫بانك‌حكمت‌‌ايرانيان‬ ‫ص‪.‬س‪.‬زمين‌و‌ساختمان‌نسيم‬ ‫بانك‌دي‬ ‫صندوق‌شاخص‪‌30‬شركت‌فيروزه‪‌-‬سهام‬ ‫امتياز‌تسهيالت‌مسكن‌دي‌ماه‪93‬‬ ‫صندوق‌سرمايه‌گذاري‌صنوين‪-‬مختلط‬ ‫پست‌بانك‌ايران‬ ‫صندوق‌س‌تجارت‌شاخص‌كاردان‌سهام‬ ‫بانك‌سينا‬ ‫بانك‌‌پاسارگاد‬ ‫توليد‌برق‌عسلويه‌مپنا‬ ‫امتيازتسهيالت‌مسكن‌مهرماه‪91‬‬ ‫‪8558‬‬ ‫‪1949‬‬ ‫بانكها‌و‌موسسات‌اعتباري‌ ‪165,842‬‬ ‫‪-0.13‬‬ ‫‪0.04‬‬ ‫‪-0.20‬‬ ‫‪725449418‬‬ ‫‪168359370‬‬ ‫‪3,760‬‬ ‫‪1.38‬‬ ‫‪7038‬‬ ‫‪5,663,679‬‬ ‫‪0.69‬‬ ‫‪1173‬‬ ‫‪3,300‬‬ ‫‪-0.91‬‬ ‫‪10107‬‬ ‫‪5,080,315‬‬ ‫‪2.05‬‬ ‫‪1690‬‬ ‫‪920‬‬ ‫‪-1.38‬‬ ‫‪9906‬‬ ‫‪3,631‬‬ ‫‪0.63‬‬ ‫‪814772‬‬ ‫‪900‬‬ ‫‪0.27‬‬ ‫‪11250‬‬ ‫‪4,176,808‬‬ ‫‪3.41‬‬ ‫‪1484‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪10000‬‬ ‫‪5,020,746‬‬ ‫‪-2.81‬‬ ‫‪1211‬‬ ‫عرضه‌برق‪‌،‬گاز‪‌،‬بخاروآب‌گرم‌‬ ‫‪24,854,333‬‬ ‫‪0.89‬‬ ‫‪1593‬‬ ‫‪287,479‬‬ ‫‪0.08‬‬ ‫‪11178‬‬ ‫‪1,305‬‬ ‫‪-3.82‬‬ ‫‪740647‬‬ ‫فراورده‌هاي‌نفتي‪‌،‬كك‌و‌سوخت‌هسته‌اي‌‬ ‫‪2,713‬‬ ‫‪1.05‬‬ ‫‪814836‬‬ ‫‪1,024,039‬‬ ‫‪0.40‬‬ ‫‪12916‬‬ ‫‪2,260‬‬ ‫‪0.64‬‬ ‫‪790320‬‬ ‫‪842,780‬‬ ‫‪2.11‬‬ ‫‪12933‬‬ ‫‪1,675‬‬ ‫‪1.35‬‬ ‫‪815264‬‬ ‫‪146,819‬‬ ‫‪0.65‬‬ ‫‪9482‬‬ ‫‪1,495‬‬ ‫‪0.71‬‬ ‫‪812354‬‬ ‫‪4,947,420‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪3052‬‬ ‫‪2,034,584‬‬ ‫‪0.75‬‬ ‫‪1618‬‬ ‫‪14,800‬‬ ‫‪-0.12‬‬ ‫‪16115‬‬ ‫‪1,055‬‬ ‫‪1.15‬‬ ‫‪811997‬‬ ‫‪1,100‬‬ ‫‪-0.01‬‬ ‫‪13725‬‬ ‫‪1,035‬‬ ‫‪1.16‬‬ ‫‪811197‬‬ ‫فلزات‌اساسي‌‬ ‫‪863‬‬ ‫‪1.30‬‬ ‫‪810982‬‬ ‫‪8,454,428‬‬ ‫‪0.63‬‬ ‫‪1923‬‬ ‫‪39601504919‬‬ ‫‪3213350463‬‬ ‫‪966544318‬‬ ‫‪362‬‬ ‫‪153‬‬ ‫‪330‬‬ ‫‪2210650936‬‬ ‫‪13226891329‬‬ ‫‪1786124127‬‬ ‫‪10899894584‬‬ ‫‪1365567422‬‬ ‫‪1408777234‬‬ ‫‪1214469072‬‬ ‫‪15101524270‬‬ ‫‪3292170396‬‬ ‫‪234015757‬‬ ‫‪856656533‬‬ ‫‪14495800‬‬ ‫‪839588489‬‬ ‫‪291‬‬ ‫‪180‬‬ ‫‪253‬‬ ‫‪155‬‬ ‫‪224‬‬ ‫‪106‬‬ ‫‪215‬‬ ‫‪37‬‬ ‫‪206‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪152‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪144‬‬ ‫‪699877197‬‬ ‫‪16256744805‬‬ ‫‪143‬‬ ‫‪1142‬‬ ‫‪1,054‬‬ ‫‪1,948,873‬‬ ‫‪836291476‬‬ ‫‪3263018227‬‬ ‫‪118‬‬ ‫‪232‬‬ ‫‪951871496‬‬ ‫‪8854344899‬‬ ‫‪114‬‬ ‫‪214‬‬ ‫‪112‬‬ ‫‪121‬‬ ‫‪1.04‬‬ ‫‪-0.86‬‬ ‫‪1,006‬‬ ‫‪5,906,215‬‬ ‫‪26464250‬‬ ‫‪6642204831‬‬ ‫‪33352000‬‬ ‫‪8583845882‬‬ ‫‪9113705‬‬ ‫‪2958436532‬‬ ‫‪10125000‬‬ ‫‪6197207205‬‬ ‫‪1000000000‬‬ ‫‪6082183832‬‬ ‫‪67‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪816193941‬‬ ‫‪2035468534‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪510‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪489‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪447‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪435‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪413‬‬ ‫‪135‬‬ ‫‪317‬‬ ‫امتيازتسهيالت‌مسكن‌آبان‌ماه‌‪91‬‬ ‫سرمايه‌گذاري‌خوارزمي‬ ‫‪793445‬‬ ‫‪1339‬‬ ‫‪-0.26‬‬ ‫‪0.07‬‬ ‫‪1,054‬‬ ‫‪22,983,215‬‬ ‫‪836291476‬‬ ‫‪30763176430‬‬ ‫‪118‬‬ ‫‪260‬‬ ‫امتيازتسهيالت‌مسكن‌شهريورماه‪93‬‬ ‫ح‌‪‌‌.‬توكافوالد(هلدينگ‌‬ ‫امتيازتسهيالت‌مسكن‌آبان‌ماه‌‪91‬‬ ‫ملي‌‌صنايع‌‌مس‌‌ايران‌‬ ‫‪811326‬‬ ‫‪345‬‬ ‫‪793445‬‬ ‫‪1697‬‬ ‫‪-0.26‬‬ ‫‪-0.70‬‬ ‫امتياز‌تسهيالت‌مسكن‌خرداد‌‪92‬‬ ‫سرمايه‌گذاري‌ملت‌‬ ‫‪803945‬‬ ‫‪603‬‬ ‫‪1.50‬‬ ‫‪2.20‬‬ ‫‪1,184‬‬ ‫‪3,438,307‬‬ ‫‪951871496‬‬ ‫‪2072146822‬‬ ‫‪114‬‬ ‫‪244‬‬ ‫امتياز‌تسهيالت‌مسكن‌خرداد‌‪92‬‬ ‫كالسيمين‌‬ ‫‪803945‬‬ ‫‪2781‬‬ ‫‪1.50‬‬ ‫‪1.50‬‬ ‫‪1,184‬‬ ‫‪3,183,853‬‬ ‫امتيازتسهيالت‌مسكن‌ارديبهشت‌‪92‬‬ ‫گسترش‌سرمايه‌گذاري‌ايرانيان‬ ‫‪796715‬‬ ‫‪1242‬‬ ‫‪1.09‬‬ ‫‪0.08‬‬ ‫‪970‬‬ ‫‪1,579,215‬‬ ‫‪772813962‬‬ ‫‪1960850068‬‬ ‫‪112‬‬ ‫‪143‬‬ ‫امتيازتسهيالت‌مسكن‌ارديبهشت‌‪92‬‬ ‫سرمايه‌گذاري‌توكافوالد(هلدينگ‬ ‫‪796715‬‬ ‫‪1386‬‬ ‫‪1.09‬‬ ‫‪-1.77‬‬ ‫‪970‬‬ ‫‪876,363‬‬ ‫‪772813962‬‬ ‫‪1214893459‬‬ ‫امتياز‌تسهيالت‌مسكن‌مهرماه‌‪92‬‬ ‫صندوق‌بازنشستگي‌كاركنان‌بانك‬ ‫س‪.‬‬ ‫‪795025‬‬ ‫‪1087‬‬ ‫‪0.47‬‬ ‫‪-2.34‬‬ ‫‪663‬‬ ‫‪835,017‬‬ ‫‪527101383‬‬ ‫‪897949501‬‬ ‫‪109‬‬ ‫‪96‬‬ ‫امتياز‌تسهيالت‌مسكن‌مهرماه‌‪92‬‬ ‫نورد‌آلومينيوم‌‬ ‫‪795025‬‬ ‫‪8084‬‬ ‫‪0.47‬‬ ‫‪3.93‬‬ ‫‪663‬‬ ‫‪374,765‬‬ ‫‪527101383‬‬ ‫‪3029466363‬‬ ‫‪109‬‬ ‫‪93‬‬ ‫امتياز‌تسهيالت‌مسكن‌فروردين‌‪93‬‬ ‫سرمايه‌گذاري‌‌ملي‌ايران‌‬ ‫‪808853‬‬ ‫‪1896‬‬ ‫‪0.66‬‬ ‫‪0.21‬‬ ‫‪685‬‬ ‫‪1,059,185‬‬ ‫‪554064516‬‬ ‫‪2013779535‬‬ ‫‪103‬‬ ‫‪69‬‬ ‫هلدينگ‌صنايع‌‌معدني‌خاورميانه‪93‬‬ ‫امتياز‌تسهيالت‌مسكن‌فروردين‌‬ ‫‪808853‬‬ ‫‪3993‬‬ ‫‪0.66‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪685‬‬ ‫‪291,069‬‬ ‫‪554064516‬‬ ‫‪1162322992‬‬ ‫‪103‬‬ ‫‪90‬‬ ‫امتيازتسهيالت‌مسكن‌آذر‌ماه‌‪92‬‬ ‫سرمايه‌گذاري‌پرديس‬ ‫‪803614‬‬ ‫‪945‬‬ ‫‪0.76‬‬ ‫‪0.53‬‬ ‫‪744‬‬ ‫‪413,699‬‬ ‫‪597889080‬‬ ‫‪391310988‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪63‬‬ ‫امتيازتسهيالت‌مسكن‌آذر‌ماه‌‪92‬‬ ‫لوله‌وماشين‌سازي‌ايران‌‬ ‫‪803614‬‬ ‫‪1214‬‬ ‫‪0.76‬‬ ‫‪1.17‬‬ ‫‪744‬‬ ‫‪573,863‬‬ ‫‪597889080‬‬ ‫‪696919417‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪69‬‬
‫‪18‬‬ ‫بورس و بازار‬ ‫پنجشنبه ‪ 14‬اسفند ‪ 14 - 1393‬جمادی االول ‪ 5 -1436‬مارس ‪ -2015‬شماره ‪ -173‬پیاپی ‪1491‬‬ ‫نام شرکت‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫آخرین قیمت‬ ‫درصد تغییر‬ ‫حجم معامالت‬ ‫ارزش معامله‬ ‫تعداد دفعات معامله‬ ‫صنايع‌فوالد‌آلياژي‌يزد‬ ‫‪3038‬‬ ‫‪2.05‬‬ ‫استخراج‌ذغال‌سنگ‌‬ ‫‪225,296‬‬ ‫‪684470300‬‬ ‫‪66‬‬ ‫فيبر‌ايران‌‬ ‫شركت‌آهن‌و‌فوالد‌ارفع‬ ‫ذغال‌سنگ‌‌نگين‌‌ط‌بس‌‬ ‫‪2267‬‬ ‫‪2028‬‬ ‫‪-1.69‬‬ ‫‪-0.49‬‬ ‫‪153,694‬‬ ‫‪36,643‬‬ ‫‪348490911‬‬ ‫‪72385626‬‬ ‫‪61‬‬ ‫‪27‬‬ ‫ذغال‌سنگ‌‌نگين‌‌ط‌بس‌‬ ‫‪2028‬‬ ‫ملي‌‌سرب‌وروي‌‌ايران‌‬ ‫‪1123‬‬ ‫استخراج‌كانه‌هاي‌فلزي‌ ‪272,961‬‬ ‫‪-0.62‬‬ ‫‪305569380‬‬ ‫‪50‬‬ ‫سرمايه‌گذاري‌صنايع‌پتروشيمي‌‬ ‫‪1828‬‬ ‫استخراج‌كانه‌هاي‌فلزي‌ ‪7,167,138‬‬ ‫‪3.69‬‬ ‫صنعت‌روي‌زنگان‬ ‫ي‌‌ايران‌‬ ‫توسعه‌‌معادن‌‌رو‬ ‫‪1935‬‬ ‫‪1597‬‬ ‫‪-2.22‬‬ ‫‪2.11‬‬ ‫‪110,101‬‬ ‫‪10,705,053‬‬ ‫‪213046319‬‬ ‫‪17090794244‬‬ ‫‪47‬‬ ‫‪160‬‬ ‫نفت‌و‌گاز‌و‌پتروشيمي‌تأمين‬ ‫س‪‌.‬‬ ‫توسعه‌‌معادن‌‌روي‌‌ايران‌‬ ‫‪2075‬‬ ‫‪1597‬‬ ‫‪-0.14‬‬ ‫‪2.11‬‬ ‫‪2,131,294‬‬ ‫‪10,705,053‬‬ ‫‪4415168274‬‬ ‫‪17090794244‬‬ ‫آلومينيوم‌ايرا‬ ‫‌وصنعتن‌ي‌چادرملو‬ ‫معدني‬ ‫‪6910‬‬ ‫‪3524‬‬ ‫‪-0.40‬‬ ‫‪-0.48‬‬ ‫‪100,281‬‬ ‫‪5,266,171‬‬ ‫‪689012227‬‬ ‫‪18555748015‬‬ ‫‪37‬‬ ‫‪93‬‬ ‫گسترش‌نفت‌و‌گاز‌پارسيان‬ ‫معدني‌وصنعتي‌چادرملو‬ ‫‪2751‬‬ ‫‪3524‬‬ ‫‪-0.79‬‬ ‫‪-0.48‬‬ ‫‪11,630,064‬‬ ‫‪5,266,171‬‬ ‫‪31996893914‬‬ ‫‪18555748015‬‬ ‫‪343‬‬ ‫‪93‬‬ ‫‌موادمعدني‌ايران‌‬ ‫فرآورني‌‌بافق‌‬ ‫معاد‬ ‫‪2746‬‬ ‫‪3535‬‬ ‫‪-0.04‬‬ ‫‪3.06‬‬ ‫‪39,961‬‬ ‫‪130,727‬‬ ‫‪109656399‬‬ ‫‪463603756‬‬ ‫‪56454664‬‬ ‫‪194738820‬‬ ‫‪6.6E+11‬‬ ‫‪2895161‬‬ ‫‪4018595‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪37‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫گسترش‌نفت‌‌و‌گاز‌پارسيان‬ ‫ح‪‌.‬‬ ‫معادن‌‌بافق‌‬ ‫‪1598‬‬ ‫‪3535‬‬ ‫‪-0.31‬‬ ‫‪3.06‬‬ ‫‪2,293,988‬‬ ‫‪130,727‬‬ ‫‪3664937234‬‬ ‫‪463603756‬‬ ‫‪290‬‬ ‫‪37‬‬ ‫پلباماي‌اكريل‌‬ ‫صنايع‌پتروشيمي‌خليج‌فارس‬ ‫معدني‌‌دماوند‬ ‫صنايع‌شيميايي‌ايران‌‬ ‫‪1369‬‬ ‫‪8503‬‬ ‫‪10031‬‬ ‫‪9511‬‬ ‫‪6368‬‬ ‫‪1.18‬‬ ‫‪-0.01‬‬ ‫‪1,540,587‬‬ ‫‪22,910‬‬ ‫‪2109620906‬‬ ‫‪194738820‬‬ ‫‪224‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪14600000‬‬ ‫‪4510180545‬‬ ‫‪1348600‬‬ ‫‪22349184420‬‬ ‫‪1054900‬‬ ‫‪7366666340‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪887‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪808‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪475‬‬ ‫‪4752767916‬‬ ‫‪1672340953‬‬ ‫‪4184261917‬‬ ‫‪1125678757‬‬ ‫‪4345970919‬‬ ‫‪371270723‬‬ ‫‪3395208133‬‬ ‫‪367129651‬‬ ‫‪3718976475‬‬ ‫‪232502742‬‬ ‫‪2310792715‬‬ ‫‪99985427‬‬ ‫‪3778588207‬‬ ‫‪78094250‬‬ ‫‪1620373854‬‬ ‫‪221830421‬‬ ‫‪1019526704‬‬ ‫‪379872600‬‬ ‫‪339‬‬ ‫‪287‬‬ ‫‪304‬‬ ‫‪157‬‬ ‫‪280‬‬ ‫‪77‬‬ ‫‪213‬‬ ‫‪73‬‬ ‫‪204‬‬ ‫‪28‬‬ ‫‪186‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪149‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪146‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪121‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪72‬‬ ‫‪15‬‬ ‫پتروشيمي‌شازند‬ ‫ح‌‪‌.‬سخت‌‌آژند‬ ‫توليدمواداوليه‌والياف‌مصنوعي‌‬ ‫نوسازي‌وساختمان‌تهران‌‬ ‫نيروكلر‬ ‫سرمايه‌‌گذاري‌‌شاهد‬ ‫گروه‌صنعتي‌پاكشو‬ ‫شهر‌سازي‌و‌خانه‌سازي‌باغميشه‬ ‫پتروشيمي‌جم‬ ‫سرمايه‌گذاري‌مسكن‌شمال‌شرق‬ ‫پتروشيمي‌پرديس‬ ‫سرمايه‌گذاري‌مسكن‌تهران‬ ‫دوده‌‌صنعتي‌‌پارس‌‬ ‫سرمايه‌‌گذاري‌‌ساختمان‌ايران‌‬ ‫كربن‌‌ايران‌‬ ‫توريستي‌ورفاهي‌آبادگران‌ايران‬ ‫پاكسان‌‬ ‫سرمايه‌گذاري‌‌مسكن‌‬ ‫شركت‌پتروشيمي‌خراسان‬ ‫سرمايه‌گذاري‌مسكن‌زاينده‌رود‬ ‫پتروشيمي‌‌خارك‌‬ ‫س‪‌.‬توسعه‌وعمران‌استان‌كرمان‬ ‫لعابيران‌‬ ‫بين‌المللي‌توسعه‌ساختمان‬ ‫صنايع‌پتروشيمي‌كرمانشاه‬ ‫شركت‌سرمايه‌گذاري‌مسكن‌شمالغرب‬ ‫پتروشيمي‌شيراز‬ ‫‪5310‬‬ ‫‪2190‬‬ ‫‪3872‬‬ ‫‪5384‬‬ ‫‪3979‬‬ ‫‪1378‬‬ ‫‪9427‬‬ ‫‪2802‬‬ ‫‪7273‬‬ ‫‪1894‬‬ ‫‪16224‬‬ ‫‪2605‬‬ ‫‪2928‬‬ ‫‪2888‬‬ ‫‪2505‬‬ ‫‪2427‬‬ ‫‪2974‬‬ ‫‪1583‬‬ ‫‪7199‬‬ ‫‪3771‬‬ ‫‪16094‬‬ ‫‪6352‬‬ ‫‪2144‬‬ ‫‪1561‬‬ ‫‪7049‬‬ ‫‪3377‬‬ ‫‪3397‬‬ ‫‪0.30‬‬ ‫‪0.24‬‬ ‫‪-0.61‬‬ ‫‪0.82‬‬ ‫‪553,287‬‬ ‫‪67,284‬‬ ‫هلدينگ‌صنايع‌‌معدني‌خاورميانه‬ ‫معدني‌‌دماوند‬ ‫فوالد‌خراسان‬ ‫‪2301‬‬ ‫‪8503‬‬ ‫‪4000‬‬ ‫‪9511‬‬ ‫‪6294‬‬ ‫فوالد‌آلياژي‌ايران‬ ‫باما‬ ‫زرين‌معدن‌آسيا‬ ‫ح‌‪‌.‬سخت‌‌آژند‬ ‫فروسيليس‌‌ايران‌‬ ‫نوسازي‌وساختمان‌تهران‌‬ ‫فوالد‌اميركبيركاشان‬ ‫سرمايه‌‌گذاري‌‌شاهد‬ ‫‪2913‬‬ ‫‪2190‬‬ ‫‪2554‬‬ ‫‪5384‬‬ ‫‪10988‬‬ ‫‪1378‬‬ ‫شهر‌سازي‌و‌خانه‌سازي‌باغميشه‬ ‫فراوردههاي‌غذايي‌وقند‌چهارمحال‬ ‫سرمايه‌گذاري‌مسكن‌شمال‌شرق‬ ‫قند‌ثابت‌‌خراسان‌‬ ‫سرمايه‌گذاري‌مسكن‌تهران‬ ‫قند‌شيروان‌قوچان‌و‌بجنورد‬ ‫سرمايه‌‌گذاري‌‌ساختمان‌ايران‌‬ ‫قند‌نيشابور‬ ‫توريستي‌ورفاهي‌آبادگران‌ايران‬ ‫كارخانجات‌‌قند‌قزوين‌‬ ‫سرمايه‌گذاري‌‌مسكن‌‬ ‫شكرشاهرود‬ ‫سرمايه‌گذاري‌مسكن‌زاينده‌رود‬ ‫قنداصفهان‌‬ ‫س‪‌.‬توسعه‌وعمران‌استان‌كرمان‬ ‫قند‌مرودشت‌‬ ‫بين‌المللي‌توسعه‌ساختمان‬ ‫فرآورده‌هاي‌غدايي‌وقندپيرانشهر‬ ‫شركت‌سرمايه‌گذاري‌مسكن‌شمالغرب‬ ‫قندهكمتان‌‬ ‫‪2802‬‬ ‫‪1952‬‬ ‫‪1894‬‬ ‫‪1037‬‬ ‫‪2605‬‬ ‫‪2189‬‬ ‫‪2888‬‬ ‫‪1063‬‬ ‫‪2427‬‬ ‫‪2140‬‬ ‫‪1583‬‬ ‫‪1263‬‬ ‫‪3771‬‬ ‫‪3010‬‬ ‫‪6352‬‬ ‫‪2243‬‬ ‫‪1561‬‬ ‫‪3633‬‬ ‫‪3377‬‬ ‫‪2315‬‬ ‫آ‪.‬س‪.‬پ‬ ‫قند‌لرستان‌‬ ‫‪25,522‬‬ ‫‪-0.13‬‬ ‫‪22,910‬‬ ‫‪-0.01‬‬ ‫‪165,000,000‬‬ ‫‪0.18‬‬ ‫‪317‬‬ ‫‪-0.02‬‬ ‫‪665‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫انبوه‌سازي‪‌،‬امالك‌و‌مستغالت‌‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪0.03‬‬ ‫‪2,059,585‬‬ ‫‪0.64‬‬ ‫‪550‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪4,150,779‬‬ ‫‪-3.67‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪5,345,731‬‬ ‫‪0.66‬‬ ‫قند‌و‌شكر‌‬ ‫‪1,696,145‬‬ ‫‪-0.43‬‬ ‫‪856,950‬‬ ‫‪-3.60‬‬ ‫‪2,209,344‬‬ ‫‪-0.16‬‬ ‫‪1,085,956‬‬ ‫‪-2.90‬‬ ‫‪1,668,272‬‬ ‫‪0.04‬‬ ‫‪169,634‬‬ ‫‪0.64‬‬ ‫‪1,175,703‬‬ ‫‪1.23‬‬ ‫‪347,244‬‬ ‫‪-1.39‬‬ ‫‪1,532,123‬‬ ‫‪-1.74‬‬ ‫‪109,778‬‬ ‫‪-0.97‬‬ ‫‪1,459,758‬‬ ‫‪-0.13‬‬ ‫‪79,815‬‬ ‫‪-0.24‬‬ ‫‪1,001,897‬‬ ‫‪2.84‬‬ ‫‪26,483‬‬ ‫‪-0.40‬‬ ‫‪255,103‬‬ ‫‪1.40‬‬ ‫‪100,047‬‬ ‫‪-1.02‬‬ ‫‪658,237‬‬ ‫‪-0.95‬‬ ‫‪104,496‬‬ ‫‪0.19‬‬ ‫‪325,022‬‬ ‫‪0.30‬‬ ‫‪197,830‬‬ ‫‪-3.42‬‬ ‫‪1097551236‬‬ ‫‪457392884‬‬ ‫‪3466‬‬ ‫‪-0.29‬‬ ‫استخراج‌ذغال‌سنگ‌‬ ‫‪16,000‬‬ ‫‪54160300‬‬ ‫‪6‬‬ ‫محصوالت‌شيميايي‌‬ ‫‪-0.49‬‬ ‫‪36,643‬‬ ‫‪72385626‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪13097966688‬‬ ‫‪654‬‬ ‫‪423‬‬ ‫‪160‬‬ ‫‪6709634924‬‬ ‫‪2895161‬‬ ‫‪64892759308‬‬ ‫‪121‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪93‬‬ ‫‪690023891‬‬ ‫‪4510180545‬‬ ‫‪1081288208‬‬ ‫‪22349184420‬‬ ‫‪951628010‬‬ ‫‪7366666340‬‬ ‫‪1089361569‬‬ ‫‪4752767916‬‬ ‫‪406792848‬‬ ‫‪4184261917‬‬ ‫‪3735888938‬‬ ‫‪4345970919‬‬ ‫‪434240170‬‬ ‫‪3395208133‬‬ ‫‪562160676‬‬ ‫‪3718976475‬‬ ‫‪666623513‬‬ ‫‪2310792715‬‬ ‫‪29522418784‬‬ ‫‪3778588207‬‬ ‫‪513794542‬‬ ‫‪1620373854‬‬ ‫‪213481287‬‬ ‫‪1019526704‬‬ ‫‪656327789‬‬ ‫‪1097551236‬‬ ‫‪34999981820‬‬ ‫‪87‬‬ ‫‪887‬‬ ‫‪84‬‬ ‫‪808‬‬ ‫‪84‬‬ ‫‪475‬‬ ‫‪81‬‬ ‫‪339‬‬ ‫‪77‬‬ ‫‪304‬‬ ‫‪74‬‬ ‫‪280‬‬ ‫‪63‬‬ ‫‪213‬‬ ‫‪59‬‬ ‫‪204‬‬ ‫‪53‬‬ ‫‪186‬‬ ‫‪46‬‬ ‫‪149‬‬ ‫‪42‬‬ ‫‪146‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪121‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪72‬‬ ‫‪39‬‬ ‫‪35‬‬ ‫‪12‬‬ ‫عمران‌و‌توسعه‌شاهد‬ ‫ح‌‪‌.‬لعابيران‌‬ ‫‪2252‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1.30‬‬ ‫‪-100.00‬‬ ‫‪59,175‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪133276703‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪35‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‌‌گستراصفها‬ ‫ساما‬ ‫‌‌فارن‌س‌‬ ‫صنايعن‌‌شيميايي‬ ‫‪1682‬‬ ‫‪4915‬‬ ‫‪-0.65‬‬ ‫‪0.16‬‬ ‫‪176,655‬‬ ‫‪15,800‬‬ ‫‪295822577‬‬ ‫‪78290810‬‬ ‫‪32‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪2473‬‬ ‫‪3421‬‬ ‫‪3.99‬‬ ‫‪-0.15‬‬ ‫‪213,311‬‬ ‫‪10,771‬‬ ‫‪527518103‬‬ ‫‪35544352‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪0.02‬‬ ‫‪-0.20‬‬ ‫‪36,071‬‬ ‫‪3,020‬‬ ‫‪147905100‬‬ ‫‪23560140‬‬ ‫‪74‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1,697‬‬ ‫‪28430‬‬ ‫‪24016894‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪16250000000‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6966980‬‬ ‫‪1224623503‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪107‬‬ ‫‪20020000000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪79269624314‬‬ ‫‪3784‬‬ ‫‪7446‬‬ ‫‪816864‬‬ ‫‪2.24‬‬ ‫‪0.97‬‬ ‫‪470,997‬‬ ‫‪30,713‬‬ ‫‪3507088311‬‬ ‫‪25088350180‬‬ ‫‪160‬‬ ‫‪1927‬‬ ‫‪1.05‬‬ ‫‪-0.60‬‬ ‫‪770,101‬‬ ‫‪15,743,971‬‬ ‫‪4090443194‬‬ ‫‪13054484366‬‬ ‫‪133‬‬ ‫‪903‬‬ ‫‪-3.39‬‬ ‫‪-0.20‬‬ ‫‪410,564‬‬ ‫‪6,879,277‬‬ ‫‪-0.97‬‬ ‫‪2.05‬‬ ‫‪-3.42‬‬ ‫‪0.63‬‬ ‫‪-0.32‬‬ ‫‪3.41‬‬ ‫‪-2.19‬‬ ‫‪-2.81‬‬ ‫‪-3.88‬‬ ‫‪0.89‬‬ ‫‪0.48‬‬ ‫‪-3.82‬‬ ‫‪0.52‬‬ ‫‪1.05‬‬ ‫‪1.49‬‬ ‫‪0.64‬‬ ‫‪0.11‬‬ ‫‪1.35‬‬ ‫‪-0.04‬‬ ‫‪0.71‬‬ ‫‪0.26‬‬ ‫‪0.75‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪1.15‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪1.16‬‬ ‫محصوالت‌كاغذي‌‬ ‫‪1.30‬‬ ‫‪0.12‬‬ ‫‪754,873‬‬ ‫‪5,663,679‬‬ ‫‪668,607‬‬ ‫‪5,080,315‬‬ ‫‪234,026‬‬ ‫‪3,631‬‬ ‫‪20,773‬‬ ‫‪4,176,808‬‬ ‫‪139,007‬‬ ‫‪5,020,746‬‬ ‫‪129,442‬‬ ‫‪24,854,333‬‬ ‫‪11,609‬‬ ‫‪1,305‬‬ ‫‪39,336‬‬ ‫‪2,713‬‬ ‫‪5,639‬‬ ‫‪2,260‬‬ ‫‪2,845‬‬ ‫‪1,675‬‬ ‫‪620‬‬ ‫‪1,495‬‬ ‫‪31,000‬‬ ‫‪2,034,584‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪1,055‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪1,035‬‬ ‫‪1297236302‬‬ ‫‪13407058798‬‬ ‫‪832836782‬‬ ‫‪6642204831‬‬ ‫‪818555177‬‬ ‫‪8583845882‬‬ ‫‪1493499880‬‬ ‫‪2958436532‬‬ ‫‪88964700‬‬ ‫‪6197207205‬‬ ‫‪1138729140‬‬ ‫‪6082183832‬‬ ‫‪654829086‬‬ ‫‪39601504919‬‬ ‫‪96817810‬‬ ‫‪966544318‬‬ ‫‪177505700‬‬ ‫‪2210650936‬‬ ‫‪16547380‬‬ ‫‪1786124127‬‬ ‫‪13887911‬‬ ‫‪1365567422‬‬ ‫‪5022000‬‬ ‫‪1214469072‬‬ ‫‪62000000‬‬ ‫‪3292170396‬‬ ‫‪4196000000‬‬ ‫‪856656533‬‬ ‫‪1032250‬‬ ‫‪839588489‬‬ ‫‪111‬‬ ‫‪512‬‬ ‫‪863‬‬ ‫‪191,240‬‬ ‫‪699877197‬‬ ‫‪653034824‬‬ ‫‪143‬‬ ‫‪57‬‬ ‫‪1,054‬‬ ‫‪836291476‬‬ ‫‪118‬‬ ‫‪951871496‬‬ ‫‪14714219710‬‬ ‫‪114‬‬ ‫‪95‬‬ ‫‪112‬‬ ‫‪79‬‬ ‫‪325,022‬‬ ‫‪10,302,562‬‬ ‫‪1311‬‬ ‫‪16135‬‬ ‫‪-0.61‬‬ ‫‪-2.20‬‬ ‫عمران‌و‌توسعه‌شاهد‬ ‫قند‌شيرين‌‌خراسان‌‬ ‫‪2252‬‬ ‫‪4094‬‬ ‫‪1.30‬‬ ‫‪-3.99‬‬ ‫‪59,175‬‬ ‫‪115,274‬‬ ‫‪133276703‬‬ ‫‪471931756‬‬ ‫شهدن‌‌گستراصفهان‌‬ ‫ساما‬ ‫‪1682‬‬ ‫‪6459‬‬ ‫‪-0.65‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪176,655‬‬ ‫‪1,600‬‬ ‫‪295822577‬‬ ‫‪10368000‬‬ ‫‪32‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سرمايه‌گذاري‌توسعه‌آذربايجان‌‬ ‫‪2473‬‬ ‫‪3.99‬‬ ‫كاشي‌و‌سراميك‌‬ ‫‪213,311‬‬ ‫‪527518103‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‌توسعه‌آذربايجان‌‬ ‫‌گذاري‬ ‫سرمايه‬ ‫‌‌آبادان‌‬ ‫پتروشيمي‬ ‫ت‌‌آژند‬ ‫سخ‬ ‫‌‌ايران‬ ‫چيني‬ ‫‪4095‬‬ ‫‪2453‬‬ ‫‪0.02‬‬ ‫‪2.76‬‬ ‫‪36,071‬‬ ‫‪930,351‬‬ ‫‪147905100‬‬ ‫‪2282004093‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪230‬‬ ‫سخت‬ ‫‌‌آژند‌فارابي‌‬ ‫پتروشيمي‬ ‫‪4095‬‬ ‫‪8105‬‬ ‫‌‌سعديي‌‌توس‌گستر‬ ‫توسعيه‌شهر‬ ‫كاش‬ ‫‪2961‬‬ ‫‪2567‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪-3.97‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1,055,265‬‬ ‫‪28430‬‬ ‫‪2709253993‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪70‬‬ ‫پتروشيمي‌زاگرس‌گستر‬ ‫توسعه‌شهري‌توس‬ ‫‪2961‬‬ ‫‪14748‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪-0.01‬‬ ‫توليدي‌‌كاشي‌‌تكسرام‌‬ ‫‪1063‬‬ ‫‪0.38‬‬ ‫انتشار‪‌،‬چاپ‌و‌تكثير‌‬ ‫‪208,568‬‬ ‫‪222779751‬‬ ‫‪55‬‬ ‫پتروشيمي‌پرديس‬ ‫‪16250‬‬ ‫‪-0.52‬‬ ‫انتشار‪‌،‬چاپ‌و‌تكثير‌‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫ت‌ي‌گرانيت‌بهسرام‌‬ ‫توليد‬ ‫افس‬ ‫‪1487‬‬ ‫‪13037‬‬ ‫‪-0.73‬‬ ‫‪0.01‬‬ ‫‪68,386‬‬ ‫‪93,933‬‬ ‫‪99070796‬‬ ‫‪1224623503‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪107‬‬ ‫صنايت‌ع‌شيميايي‌سينا‬ ‫افس‬ ‫‪7181‬‬ ‫‪13037‬‬ ‫‪-0.06‬‬ ‫‪0.01‬‬ ‫‪1,010‬‬ ‫‪93,933‬‬ ‫كاشي‌‌پارس‌‬ ‫‪6815‬‬ ‫بانكها‌و‌موسسات‌اعتباري‌ ‪22,250‬‬ ‫‪-1.03‬‬ ‫‪148093442‬‬ ‫‪18‬‬ ‫گسترش‌نفت‌و‌گاز‌پارسيان‬ ‫‪2800‬‬ ‫‌‌و‌سراميك‌‌سينا‬ ‫صنايع‌‌كاشي‬ ‫بانك‌صادرات‌ايران‬ ‫‪9160‬‬ ‫‪770‬‬ ‫‪-0.94‬‬ ‫‪0.13‬‬ ‫‪19,896‬‬ ‫‪103,000,982‬‬ ‫‪176647688‬‬ ‫‪79269624314‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪3784‬‬ ‫بانك‌صادرات‌ايران‬ ‫محصوالت‌غذايي‌و‌آشاميدني‌به‌جز‌قند‌و‌شكر‌‬ ‫‪103,000,982‬‬ ‫‪0.13‬‬ ‫‪770‬‬ ‫‪1883‬‬ ‫‪816864‬‬ ‫‪-0.16‬‬ ‫‪0.97‬‬ ‫‪9,542‬‬ ‫‪30,713‬‬ ‫‪17280562‬‬ ‫‪25088350180‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1927‬‬ ‫صنعتي‌‌بهشهر‬ ‫امتياز‌تسهيالت‌مسكن‌بهمنماه‌‪93‬‬ ‫‌‌وسراميك‌‌حافظ‌‬ ‫كاشي‬ ‫بانك‌تجارت‬ ‫‪3341‬‬ ‫‪829‬‬ ‫‪-0.06‬‬ ‫‪-0.60‬‬ ‫‪2,275‬‬ ‫‪15,743,971‬‬ ‫‪7302750‬‬ ‫‪13054484366‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪903‬‬ ‫شركت‌صنايع‌غذايي‌مينو‌شرق‬ ‫بانك‌تجارت‬ ‫‪5312‬‬ ‫‪829‬‬ ‫بانك‌ملت‬ ‫‪1949‬‬ ‫الستيك‌و‌پالستيك‌‬ ‫‪-0.20‬‬ ‫‪6,879,277‬‬ ‫‪594,293‬‬ ‫‪5,663,679‬‬ ‫‪192,853‬‬ ‫‪5,080,315‬‬ ‫‪180,446‬‬ ‫‪3,631‬‬ ‫‪122,196‬‬ ‫‪4,176,808‬‬ ‫‪14,717‬‬ ‫‪5,020,746‬‬ ‫‪98,747‬‬ ‫‪24,854,333‬‬ ‫‪13407058798‬‬ ‫‪781970009‬‬ ‫‪6642204831‬‬ ‫‪736861038‬‬ ‫‪8583845882‬‬ ‫‪892498807‬‬ ‫‪2958436532‬‬ ‫‪534168232‬‬ ‫‪6197207205‬‬ ‫‪213374168‬‬ ‫‪6082183832‬‬ ‫‪601811131‬‬ ‫‪39601504919‬‬ ‫‪512‬‬ ‫‌‌مينو‬ ‫پارس‬ ‫بانك‌ملت‬ ‫‪3160‬‬ ‫‪1949‬‬ ‫‪1,305‬‬ ‫‪9,780,848‬‬ ‫‪2,713‬‬ ‫‪1,133,081‬‬ ‫‪2,260‬‬ ‫‪437,716‬‬ ‫‪1,675‬‬ ‫‪484,253‬‬ ‫‪1,495‬‬ ‫‪198,216‬‬ ‫‪2,034,584‬‬ ‫‪94,018‬‬ ‫‪1,055‬‬ ‫‪13,998‬‬ ‫‪1,035‬‬ ‫‪1,586‬‬ ‫‪966544318‬‬ ‫‪10362896242‬‬ ‫‪2210650936‬‬ ‫‪1906843171‬‬ ‫‪1786124127‬‬ ‫‪1397931318‬‬ ‫‪1365567422‬‬ ‫‪2163642847‬‬ ‫‪1214469072‬‬ ‫‪462929586‬‬ ‫‪3292170396‬‬ ‫‪294719414‬‬ ‫‪856656533‬‬ ‫‪42587164‬‬ ‫‪839588489‬‬ ‫‪14411359‬‬ ‫‪330‬‬ ‫‪2332‬‬ ‫‪291‬‬ ‫‪193‬‬ ‫‪253‬‬ ‫‪165‬‬ ‫‪224‬‬ ‫‪120‬‬ ‫‪215‬‬ ‫‪47‬‬ ‫‪206‬‬ ‫‪43‬‬ ‫‪152‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪144‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪816193941‬‬ ‫‪135‬‬ ‫پالسكوكار‬ ‫بانك‌حكمت‌‌ايرانيان‬ ‫ايران‌‌تاير‬ ‫بانك‌دي‬ ‫صنايع‌‌الستيكي‌‌‌سهند‬ ‫امتياز‌تسهيالت‌مسكن‌دي‌ماه‪93‬‬ ‫ايران‌ياساتايرورابر‬ ‫پست‌بانك‌ايران‬ ‫كوير‌‌تاير‬ ‫بانك‌سينا‬ ‫گروه‌‌صنعتي‌‌بارز‬ ‫بانك‌‌پاسارگاد‬ ‫‪1316‬‬ ‫‪1173‬‬ ‫‪3821‬‬ ‫‪1690‬‬ ‫‪4946‬‬ ‫‪814772‬‬ ‫‪4339‬‬ ‫‪1484‬‬ ‫‪14498‬‬ ‫‪1211‬‬ ‫‪6022‬‬ ‫‪1593‬‬ ‫امتيازتسهيالت‌مسكن‌مهرماه‪91‬‬ ‫كمباين‌‌سازي‌‌ايران‌‬ ‫امتيازتسهيالت‌مسكن‌آذرماه‌‪93‬‬ ‫تكنوتار‬ ‫امتيازتسهيالت‌مسكن‌فروردين‌‪92‬‬ ‫آبسا ‌ل‬ ‫امتيازتسهيالت‌مسكن‌آبانماه‪93‬‬ ‫تراكتورسازي‌ايران‌‬ ‫امتيازتسهيالت‌مسكن‌مهرماه‪93‬‬ ‫سرمايه‌‌گذاري‌‌پارس‌‌توشه‌‬ ‫بانك‌گردشگري‬ ‫سرما‌آفرين‌‬ ‫امتياز‌تسهيالت‌مسكن‌مردادماه‪93‬‬ ‫پمپ‌‌سازي‌‌ايران‌‬ ‫امتياز‌تسهيالت‌مسكن‌خردادماه‪93‬‬ ‫گسترش‌صنايع‌وخدمات‌كشاورزي‌‬ ‫امتياز‌تسهيالت‌مسكن‌تيرماه‪93‬‬ ‫پارس‌‌خزر‬ ‫‪740647‬‬ ‫‪1060‬‬ ‫‪814836‬‬ ‫‪1683‬‬ ‫‪790320‬‬ ‫‪3194‬‬ ‫‪815264‬‬ ‫‪4468‬‬ ‫‪812354‬‬ ‫‪2341‬‬ ‫‪1618‬‬ ‫‪3182‬‬ ‫‪811997‬‬ ‫‪3005‬‬ ‫‪811197‬‬ ‫‪9416‬‬ ‫‪810982‬‬ ‫‪7525‬‬ ‫‪1.30‬‬ ‫‪-0.03‬‬ ‫امتيازتسهيالت‌مسكن‌شهريورماه‪93‬‬ ‫‪0.77‬‬ ‫‪0.69‬‬ ‫‪0.79‬‬ ‫‪2.05‬‬ ‫‪3.60‬‬ ‫‪0.63‬‬ ‫‪2.46‬‬ ‫‪3.41‬‬ ‫‪0.06‬‬ ‫‪-2.81‬‬ ‫‪0.22‬‬ ‫‪0.89‬‬ ‫ماشين‌آالت‌و‌تجهيزات‌‬ ‫‪-3.82‬‬ ‫‪1.53‬‬ ‫‪1.05‬‬ ‫‪3.31‬‬ ‫‪0.64‬‬ ‫‪-2.89‬‬ ‫‪1.35‬‬ ‫‪1.27‬‬ ‫‪0.71‬‬ ‫‪-0.21‬‬ ‫‪0.75‬‬ ‫‪-2.09‬‬ ‫‪1.15‬‬ ‫‪0.13‬‬ ‫‪1.16‬‬ ‫‪-0.11‬‬ ‫‪863‬‬ ‫‪370‬‬ ‫ماشين‌آالت‌و‌دستگاه‌هاي‌برقي‌ ‪1,006‬‬ ‫‪1.04‬‬ ‫‪811326‬‬ ‫‪699877197‬‬ ‫‪2673620‬‬ ‫‪67‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪68‬‬ ‫‪510‬‬ ‫‪62‬‬ ‫‪489‬‬ ‫‪57‬‬ ‫‪447‬‬ ‫‪53‬‬ ‫‪435‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪413‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪362‬‬ ‫‪143‬‬ ‫‪1‬‬ ‫پ‬ ‫س‪.‬ش‌‬ ‫آ‪.‬گلتا‬ ‫‪1311‬‬ ‫‪9672‬‬ ‫‪673,453‬‬ ‫‪-1.46‬‬ ‫‪317‬‬ ‫‪-0.02‬‬ ‫‪10,191,198‬‬ ‫‪0.11‬‬ ‫انبوه‌سازي‪‌،‬امالك‌و‌مستغالت‌‬ ‫‪134,404‬‬ ‫‪-0.34‬‬ ‫‪2,059,585‬‬ ‫‪0.64‬‬ ‫‪279,227‬‬ ‫‪1.23‬‬ ‫‪4,150,779‬‬ ‫‪-3.67‬‬ ‫‪239,149‬‬ ‫‪1.07‬‬ ‫‪5,345,731‬‬ ‫‪0.66‬‬ ‫‪115,290‬‬ ‫‪0.17‬‬ ‫‪1,696,145‬‬ ‫‪-0.43‬‬ ‫‪55,933‬‬ ‫‪0.79‬‬ ‫‪2,209,344‬‬ ‫‪-0.16‬‬ ‫‪232,834‬‬ ‫‪-0.68‬‬ ‫‪1,668,272‬‬ ‫‪0.04‬‬ ‫‪147,666‬‬ ‫‪3.03‬‬ ‫‪1,175,703‬‬ ‫‪1.23‬‬ ‫‪224,147‬‬ ‫‪3.86‬‬ ‫‪1,532,123‬‬ ‫‪-1.74‬‬ ‫‪224,144‬‬ ‫‪-0.47‬‬ ‫‪1,459,758‬‬ ‫‪-0.13‬‬ ‫‪4,100,930‬‬ ‫‪0.53‬‬ ‫‪1,001,897‬‬ ‫‪2.84‬‬ ‫‪32,207‬‬ ‫‪-0.05‬‬ ‫‪255,103‬‬ ‫‪1.40‬‬ ‫‪101,646‬‬ ‫‪-1.65‬‬ ‫‪658,237‬‬ ‫‪-0.95‬‬ ‫‪92,945‬‬ ‫‪0.03‬‬ ‫‪553,287‬‬ ‫‪91,067‬‬ ‫كاشي‌‌الوند‬ ‫امتياز‌تسهيالت‌مسكن‌بهمنماه‌‪93‬‬ ‫‪725449418‬‬ ‫‪1469349175‬‬ ‫نام شرکت‬ ‫آخرین قیمت‬ ‫درصد تغییر‬ ‫حجم معامالت‬ ‫ارزش معامله‬ ‫تعداد دفعات معامله‬ ‫پگاه‌آذربايجان‌غربي‌‬ ‫بانك‌حكمت‌‌ايرانيان‬ ‫لبنيات‌كالبر‬ ‫بانك‌دي‬ ‫شيرپاستوريزه‌پگاه‌خراسان‌‬ ‫امتياز‌تسهيالت‌مسكن‌دي‌ماه‪93‬‬ ‫بهنوش‌‌ايران‌‬ ‫پست‌بانك‌ايران‬ ‫شيرپاستوريزه‌پگاه‌اصفهان‌‬ ‫بانك‌سينا‬ ‫كشت‌‌و‌صنعت‌‌چين‌‌چين‬ ‫بانك‌‌پاسارگاد‬ ‫توليدي‌مهرام‌‬ ‫امتيازتسهيالت‌مسكن‌مهرماه‪91‬‬ ‫كشت‌وصنعت‌پياذر‬ ‫امتيازتسهيالت‌مسكن‌آذرماه‌‪93‬‬ ‫ح‌‪‌.‬بهنوش‌‌ايران‌‬ ‫امتيازتسهيالت‌مسكن‌فروردين‌‪92‬‬ ‫لبنيات‌‌پاك‌‬ ‫امتيازتسهيالت‌مسكن‌آبانماه‪93‬‬ ‫دشت‌‌مرغاب‌‬ ‫امتيازتسهيالت‌مسكن‌مهرماه‪93‬‬ ‫شهد‌ايران‌‬ ‫بانك‌گردشگري‬ ‫توسعه‌‌صنايع‌‌بهشهر(هلدينگ‬ ‫امتياز‌تسهيالت‌مسكن‌مردادماه‪93‬‬ ‫گلوكوزان‌‬ ‫امتياز‌تسهيالت‌مسكن‌خردادماه‪93‬‬ ‫‪1103‬‬ ‫‪1173‬‬ ‫‪1224‬‬ ‫‪1690‬‬ ‫‪6382‬‬ ‫‪814772‬‬ ‫‪4344‬‬ ‫‪1484‬‬ ‫‪8192‬‬ ‫‪1211‬‬ ‫‪5059‬‬ ‫‪1593‬‬ ‫‪8173‬‬ ‫‪740647‬‬ ‫‪4470‬‬ ‫‪814836‬‬ ‫‪2934‬‬ ‫‪790320‬‬ ‫‪4710‬‬ ‫‪815264‬‬ ‫‪8423‬‬ ‫‪812354‬‬ ‫‪1964‬‬ ‫‪1618‬‬ ‫‪2098‬‬ ‫‪811997‬‬ ‫‪43009‬‬ ‫‪811197‬‬ ‫امتياز‌تسهيالت‌مسكن‌تيرماه‪93‬‬ ‫كارتن‌‌ايران‌‬ ‫‪810982‬‬ ‫‪3415‬‬ ‫بانكها‌و‌موسسات‌اعتباري‌ ‪7,150,000‬‬ ‫‪0.97‬‬ ‫‪-1.61‬‬ ‫‪0.69‬‬ ‫‪1.04‬‬ ‫‪0.28‬‬ ‫‪1,006‬‬ ‫‪6,140‬‬ ‫‪725449418‬‬ ‫‪651746326‬‬ ‫‪816193941‬‬ ‫‪92100000‬‬ ‫‪67‬‬ ‫‪34‬‬ ‫‪108‬‬ ‫‪510‬‬ ‫‪104‬‬ ‫‪489‬‬ ‫‪57‬‬ ‫‪447‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪435‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪413‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪362‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪330‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪291‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪253‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪224‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪215‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪206‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪152‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪144‬‬ ‫‪135‬‬ ‫‪10‬‬ ‫كارخانجات‌توليدي‌شهيد‌قندي‪91‬‬ ‫امتيازتسهيالت‌مسكن‌آبان‌ماه‌‬ ‫‪793445‬‬ ‫‪1550‬‬ ‫‪-0.26‬‬ ‫‪-3.25‬‬ ‫‪1,054‬‬ ‫‪1,850,927‬‬ ‫‪836291476‬‬ ‫‪2868016143‬‬ ‫‪118‬‬ ‫‪217‬‬ ‫امتيازتسهيالت‌مسكن‌شهريورماه‪93‬‬ ‫صنايع‌كاغذسازي‌كاوه‌‬ ‫امتيازتسهيالت‌مسكن‌آبان‌ماه‌‪91‬‬ ‫‪811326‬‬ ‫‪14825‬‬ ‫‪793445‬‬ ‫‪-0.26‬‬ ‫مخابرات‌‬ ‫امتياز‌تسهيالت‌مسكن‌خرداد‌‪92‬‬ ‫صنايع‌جوشكاب‌يزد‬ ‫‪803945‬‬ ‫‪8433‬‬ ‫‪1.50‬‬ ‫‪-0.72‬‬ ‫‪1,184‬‬ ‫‪65,919‬‬ ‫‪951871496‬‬ ‫‪555923005‬‬ ‫‪114‬‬ ‫‪50‬‬ ‫امتياز‌تسهيالت‌مسكن‌خرداد‌‪92‬‬ ‫مخابرات‌ايران‬ ‫‪803945‬‬ ‫‪2514‬‬ ‫‪1.50‬‬ ‫‪0.12‬‬ ‫‪1,184‬‬ ‫‪5,853,265‬‬ ‫امتيازتسهيالت‌مسكن‌ارديبهشت‌‪92‬‬ ‫ايران‌‌ترانسفو‬ ‫‪796715‬‬ ‫‪7909‬‬ ‫‪1.09‬‬ ‫‪0.01‬‬ ‫‪970‬‬ ‫‪29,743‬‬ ‫‪772813962‬‬ ‫‪235586863‬‬ ‫‪112‬‬ ‫‪33‬‬ ‫امتيازتسهيالت‌مسكن‌ارديبهشت‌‪92‬‬ ‫شركت‌ارتباطات‌سيار‌ايران‬ ‫‪796715‬‬ ‫‪30293‬‬ ‫‪1.09‬‬ ‫‪0.88‬‬ ‫‪970‬‬ ‫‪3,060,909‬‬ ‫‪772813962‬‬ ‫‪92725200902‬‬ ‫امتياز‌تسهيالت‌مسكن‌مهرماه‌‪92‬‬ ‫پارس‌سويچ‌‬ ‫‪795025‬‬ ‫‪3620‬‬ ‫‪0.47‬‬ ‫‪0.14‬‬ ‫‪663‬‬ ‫‪41,782‬‬ ‫‪527101383‬‬ ‫‪151707075‬‬ ‫‪109‬‬ ‫‪18‬‬ ‫امتياز‌تسهيالت‌مسكن‌مهرماه‌‪92‬‬ ‫‪795025‬‬ ‫‪0.47‬‬ ‫مواد‌و‌محصوالت‌دارويي‌‬ ‫‪663‬‬ ‫‪527101383‬‬ ‫‪109‬‬ ‫امتياز‌تسهيالت‌مسكن‌فروردين‌‪93‬‬ ‫موتوژن‌‬ ‫‪808853‬‬ ‫‪5549‬‬ ‫‪0.66‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪685‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪554064516‬‬ ‫‪1065600‬‬ ‫‪103‬‬ ‫‪1‬‬ ‫امتياز‌تسهيالت‌مسكن‌فروردين‌‪93‬‬ ‫شركت‌كي‌بي‌سي‬ ‫‪808853‬‬ ‫‪5529‬‬ ‫‪0.66‬‬ ‫‪3.10‬‬ ‫‪685‬‬ ‫‪295,247‬‬ ‫‪554064516‬‬ ‫‪1632433015‬‬ ‫‪103‬‬ ‫‪176‬‬ ‫امتيازتسهيالت‌مسكن‌آذر‌ماه‌‪92‬‬ ‫‪803614‬‬ ‫‪0.76‬‬ ‫محصوالت‌چوبي‌‬ ‫‪744‬‬ ‫‪597889080‬‬ ‫‪100‬‬ ‫امتيازتسهيالت‌مسكن‌آذر‌ماه‌‪92‬‬ ‫سرمايه‌‌گذاري‌‌البرز(هلدينگ‌‬ ‫‪803614‬‬ ‫‪3703‬‬ ‫‪0.76‬‬ ‫‪0.79‬‬ ‫‪744‬‬ ‫‪1,446,326‬‬ ‫‪597889080‬‬ ‫‪5355953178‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪98‬‬
‫بازار مالی‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫پنجشنبه ‪ 14‬اسفند ‪ 14 - 1393‬جمادی االول ‪ 5 -1436‬مارس ‪ -2015‬شماره ‪ -173‬پیاپی ‪1491‬‬ ‫از سال ‪ 82‬تا دی ماه ‪ 93‬حق بیمه تولیدی و خسارت پرداختی بازار بیمه رشدی نزدیک به هم داشتند‬ ‫‪19‬‬ ‫‪ 10‬برابر شدن دخل و خرج صنعت بیمه در دهه اخیر‬ ‫گ�روه اقتصاد‪ :‬بررس��ی عملکرد بازار بیم��ه ایران در‬ ‫‪ 10‬س��ال گذشته و ‪ 10‬ماهه س��ال جاری رشد تقریبا‬ ‫یکنواخت دو شاخص تعیین کننده این بازار را به تصویر‬ ‫کشیده است‪ .‬مقدار حق بیمه تولید شده و نقطه مقابل‬ ‫آن‪ ،‬میزان خس��ارت پرداختی بیمه‌گران به زیاندیدگان‬ ‫دو شاخصی اس��ت که چکیده فعالیت حرفه بیمه‌گری‬ ‫به شمار می‌رود و مانده نهایی این دو شاخص در پایان‬ ‫هر س��ال مالی و کس��ر آنها از یکدیگر‪ ،‬در نهایت نشان‬ ‫می‌ده��د که درآمدزایی هر ش��رکت بیمه در طول یک‬ ‫س��ال کاری به چ��ه میزان بوده اما ای��ن خالص درآمد‬ ‫به معنی س��ود خالص ش��رکت بیمه نب��وده و از محل‬ ‫آن الزام��ا چندین مورد هزینه مجزا کس��ر می‌ش��ود و‬ ‫در گزارش‌های س��االنه صنعت بیمه و اطالعات منتشر‬ ‫شده از س��وی بیمه مرکزی‪ ،‬رقم مجموع آنها با عنوان‬ ‫«هزینه‌های بیمه‌ای» درج می‌شود‪.‬‬ ‫خالصه اطالعات ش��رکت‌های بیمه در سال‌های ‪،90‬‬ ‫‪ 92 ،91‬آخری��ن نمون��ه از این مجموع��ه گزارش‌های‬ ‫س��االنه به ش��مار می‌رود که امکان دسترس��ی به آن‬ ‫وج��ود دارد و برپایه همین خالصه گزارش‪ ،‬و با نگاهی‬ ‫به عملکرد کلی صنعت بیمه کش��ور در دوره ‪ 10‬ساله‬ ‫حد فاصل س��ال‌های ‪ 1383‬تا ‪ ،1392‬خواهیم دید که‬ ‫مجم��وع حق بیمه تولی��دی بازار از یک ه��زار و ‪732‬‬ ‫میلیارد تومان در س��ال نخس��ت این دوره و با ش��تاب‬ ‫رش��دی نه چندان زیاد ‪‌7‬س��ال کم نوس��ان را سپری‬ ‫کرده و در نهایت‪ ،‬در پایان س��ال ‪ 1389‬مقدار کل حق‬ ‫بیمه‌های فروخته ش��ده به وسیله شرکت‌های فعال در‬ ‫بازار بیمه ‪ 4‬هزار و ‪ 184‬میلیارد تومان بیشتر شده و به‬ ‫‪ 5‬هزار و ‪ 916‬میلیارد تومان می‌رسد‪ .‬بنابراین اگر نرخ‬ ‫رشد فروش بیمه‌نامه‌ها در سال‌های بعد از سال ‪ 89‬و تا‬ ‫به اکنون همانند رشد آهسته سال‌های پیش‌تر می‌بود‪،‬‬ ‫بس��یار بعید بود که تولید حق بیمه توس��ط بیمه‌گران‬ ‫کشورمان به نزدیکی ‪ 10‬هزار میلیارد تومان هم برسد‪.‬‬ ‫اما با ش��روع دهه ‪ 90‬خورش��یدی گویا موتور محرکه‬ ‫حوزه فروش بیمه‌نامه برای کل بازار بیمه داخل کش��ور‪،‬‬ ‫تازه روی دور افت��اده و جنب و جوش فعالیت‌ها در این‬ ‫بخش به یکباره شتابی قابل قبول پیدا کرده و نتیجه آن‬ ‫در سه سال نخست دهه ‪ 90‬منتهی شد به رشد ‪ 2‬هزار و‬ ‫‪ 700‬میلیارد تومانی حق بیمه‌های تولیدی در پایان سال‬ ‫‪ 1390‬و رس��یدن به رقم ‪ 8‬ه��زار و ‪ 609‬میلیارد تومان‬ ‫به عنوان کل حق بیمه تولیدی بازار بیمه در پایان این‬ ‫س��ال‪ .‬سپس در ادامه این حرکت شتاب گرفته‪ ،‬مجموع‬ ‫حق بیمه‌های جذب ش��ده از سوی بیمه‌گران داخلی با‬ ‫رش��دی تقریبا دو برابر رشد س��ال پیش از آن (یعنی ‪4‬‬ ‫هزار و ‪ 547/5‬میلیارد تومان رش��د فروش در سال ‪)91‬‬ ‫در انتهای اسفندماه این سال به ‪ 13‬هزار و ‪ 157‬میلیارد‬ ‫تومان رس��ید‪ .‬در طول سال گذش��ته (سال ‪ )‌ 1392‬نیز‬ ‫ش��اهد تداوم این حرکت هستیم و مشاهده می‌کنیم که‬ ‫اس��تقبال مردم از خدمات بیمه‌ای بیش��تر شده و حجم‬ ‫ح��ق بیمه‌های به فروش رس��یده در بازار بیمه در طول‬ ‫دوره یک س��اله ‪ 1392‬افزون بر ‪ 3‬ه��زار و ‪ 51‬میلیارد‬ ‫تومان رشد کرده و نتیجه آن برای شرکت‌های بیمه‌ای‪،‬‬ ‫مبلغی به میزان ‪ 16‬هزار و ‪ 208‬میلیارد تومان حق بیمه‬ ‫تولید ش��ده بوده که در آخرین روز س��ال قبل و به نام‬ ‫عملکرد بازار بیمه در سال ‪ 92‬در دفاتر حسابداری بیمه‬ ‫مرکزی ثبت شده اس��ت‪ .‬در طول ‪ 10‬ماهی که از سال‬ ‫جاری س��پری شد و براساس اعداد و ارقام اعالم شده‌‪ ،‬از‬ ‫آن شدت گرفتن رش��د فروش بیمه‌نامه‌ها در بازار بیمه‬ ‫کشور در ‪ 3‬سال ابتدایی دهه ‪ 90‬خبری نیست و فروش‬ ‫‪ 16‬ه��زار و ‪ 290‬میلی��ارد تومان حق بیم��ه در ‪ 10‬ماه‬ ‫سال ‪ 93‬به معنی رشد ‪ 694‬میلیارد تومانی فروش حق‬ ‫بیمه‌ها در بازار داخل کش��ور است و با نرخ رشد ‪ 3‬سال‬ ‫پیش از خود به هیچ‌وجه قابل مقایس��ه نیست‪ .‬عالوه بر‬ ‫همه مواردی که اش��اره شد‪‌،‬عملکرد بازار بیمه در بخش‬ ‫تولید حق بیمه در یک دهه اخیر و به طور مش��خص از‬ ‫سال ‪ 83‬تا پایان سال ‪ 92‬تقریبا ‪ 10‬برابر شده و از یک‬ ‫ه��زار و ‪ 732‬میلیارد توم��ان به ‪ 16‬هزار و ‪ 208‬میلیارد‬ ‫تومان رس��یده که از این مبلغ ‪ 56/5‬درصد سهم بخش‬ ‫غیردولت��ی و ‪ 43/5‬درصد نیز به بخش دولتی اختصاص‬ ‫دارد‪ .‬همچنین از کل حق بیمه تولیدی بازار‪ 9/1 ،‬درصد‬ ‫سهم بیمه‌های زندگی بوده و ‪ 90/9‬درصد نیز متعلق به‬ ‫بیمه‌های غیر زندگی است‪.‬‬ ‫‹ ‹عملکرد بازار بیمه در جبران خسارت‬ ‫دس��تاورد کلی ب��ازار بیمه ایران در ط��ول یک دهه‬ ‫گذش��ته و به عبارت دیگر‪ ،‬نتیجه فعالیت‌ها و عملکرد‬ ‫این بازار در این ‪ 10‬سال را باید با مقایسه مقادیر نهایی‬ ‫نقطه مقابل شاخص بیمه تولیدی یعنی شاخص میزان‬ ‫خس��ارت‌های پرداختی این بازار ارزیاب��ی و درباره آن‬ ‫اظه��ار نظر کرد‪ .‬نکته بارز و مه��م درباره عملکرد ‪10‬‬ ‫ساله دو شاخص اشاره شده‪ ،‬همسان بودن تقریبی روند‬ ‫تغیی��رات آنها در این دوره اس��ت به این معنی که نرخ‬ ‫رشد مجموع خسارت‌های پرداختی بازار بیمه در فاصله‬ ‫س��ال‌های ‪ 1382‬ت��ا پایان س��ال ‪ 1392‬و ‪ 10‬ماه ‪93‬‬ ‫شباهت نزدیکی با خط سیر رشد شاخص فروش بیمه‬ ‫نامه‌ه��ای این بازار در همان ب��ازه زمانی دارد ولی این‬ ‫رشد مش��ابه به این معنی نیس��ت که مقدار بیمه نامه‬ ‫تولیدی با حجم خسارت‌های پرداختی به یک اندازه یا‬ ‫نزدیک به هم بوده اس��ت‪ .‬با کنار هم قرار دادن اعداد‬ ‫و ارقام مربوط به دو شاخص یادشده‪ ،‬درک روشن‌تری‬ ‫از روند حرکتی آنها در یک دهه اخیر خواهیم داش��ت‬ ‫و برهمی��ن پایه‪ ،‬در گ��زارش بیمه مرکزی در برابر یک‬ ‫ه��زار و ‪ 732‬میلیارد تومان حق بیمه تولید ش��ده در‬ ‫پایان س��ال ‪ 83‬مقدار خسارت پرداخت شده تا همین‬ ‫مقط��ع زمانی معادل یک هزار و ‪ 3‬میلیارد تومان اعالم‬ ‫شده و به عبارت دیگر کل خسارت پرداختی بیمه‌گران‬ ‫در سال ‪ 82‬تقریبا حدود ‪ 58‬درصد حق بیمه دریافتی‬ ‫بوده اس��ت‪ .‬این گزارش‌ها همچنین نشان می‌دهند که‬ ‫حق بیم��ه تولیدی بازار پس از ی��ک دهه و در انتهای‬ ‫س��ال ‪ 1392‬تقریبا ‪ 8‬برابر ش��ده و در پای��ان ‪ 10‬ماه‬ ‫‪ 93‬نی��ز حدود ‪ 9‬برابر حق بیمه تولید ش��ده در س��ال‬ ‫ابتدایی دوره مورد اش��اره رش��د کرده است‪ .‬در زمینه‬ ‫خسارت‌های پرداختی نیز‪ ،‬رشد این شاخص از سال ‪83‬‬ ‫تا ‪ 92‬تقریبا ‪ 10‬برابر شده ودر انتهای ‪ 10‬ماه منتهی به‬ ‫دی‌ماه س��ال‌جاری نیز با رشدی بیش از ‪ 8‬برابر نسبت‬ ‫به حجم خسارت‌های پرداخت شده در سال ‪ ،83‬مقدار‬ ‫آن به ‪ 8‬هزار و ‪ 704‬میلیارد تومان در پایان دی‌ماه ‪93‬‬ ‫بالغ ش��ده که البته این رقم کمت��ر از ‪ 10‬هزار و ‪509‬‬ ‫میلیارد تومان خسارتی است که در پایان سال گذشته‬ ‫ثبت ش��ده بود‪ .‬از مجموع خسارت‌های پرداخت شده‬ ‫در انتهای س��ال ‪ ،92‬اندکی بیش از ‪ 49‬درصد س��هم‬ ‫بخش دولتی بازار بیمه بوده و ‪ 51‬درصد این خسارت‌ها‬ ‫نیز توس��ط بخش خصوصی بیمه کش��ورمان پرداخت‬ ‫ت پرداختی بازار‬ ‫شده است‪ .‬همچنین با تفکیک خسار ‌‬ ‫بیم��ه به دو بخش اصلی و مجزای زندگی و غیرزندگی‪،‬‬ ‫مالحظه می‌ش��ود که بیشتر از ‪ 95/5‬درصد خسارت‌ها‬ ‫مربوط به بیمه‌های غیرزندگی بوده و حدود ‪ 4/5‬درصد‬ ‫باقیمانده در این بخش نیز شامل خساراتی می‌شود که‬ ‫به دارندگان بیمه‌نامه‌ه��ای عمر و زندگی بازار بیمه به‬ ‫عنوان خسارت پرداخت شده است‪.‬‬ ‫در کرسي آزادانديشي «بررسي وضعيت ربا در بانکداري کشور» مطرح شد‬ ‫حسيني هاشمي‪ :‬بانکداري ایران ربوي نيست‬ ‫کرس��ي آزادانديشي «بررس��ي وضعيت‬ ‫ربا در نظام بانکداري کش��ور» روز گذشته‬ ‫با حضور سرپرس��ت اس��بق وزارت اقتصاد‬ ‫و مديرعامل س��ابق بانک س��رمايه و اسبق‬ ‫بان��ک صادرات در مرک��ز تحقيقات اقتصاد‬ ‫اس�لامي برگزار ش��د‪ .‬به گزارش تسنيم‪،‬‬ ‫س��يد بهاءالدي��ن حس��يني هاش��مي در‬ ‫اين نشس��ت‪ ،‬ابت��دا به تعريف ربا اش��اره و‬ ‫خاطرنش��ان کرد که در مب��ادالت پولي و‬ ‫انجام فعل استقراض‪ ،‬اگر سه ويژگي «اخذ‬ ‫يک مبلغ اضافه»‪« ،‬بر يک دين محقق (يک‬ ‫نفر قرض دهنده و يک نفر قرض گيرنده)»‬ ‫و «با ش��رط از قبل» وجود داش��ته باش��د‪،‬‬ ‫اين دادوس��تد در حکم رباست‪ .‬وي درباره‬ ‫س��ودهاي مش��اع گفت‪ :‬س��ودهاي مشاع‬ ‫متعلق به بانک و مش��تريان آن بود به اين‬ ‫شکل که بانک يک حق‌الوکاله برمي‌داشت‬ ‫و مابق��ي را نس��بت به مبل��غ و مدت بين‬ ‫س��پرده‌گذاران توزي��ع مي‌ک��رد‪ .‬او افزود‪:‬‬ ‫ممکن است در ذهن متبادر شود که نزول‬ ‫يعني ربا اما اصال این‌گونه نيست‪ .‬قيمت نقد‬ ‫با نس��يه متفاوت است و قيمت هم توافقي‬ ‫برحسب حداکثر شدن مطلوبيت فرد است‪.‬‬ ‫مديرعامل اس��بق بانک ص��ادرات گفت‪ :‬در‬ ‫هيچ جاي دني��ا معامالت نقدي مثل ايران‬ ‫وجود ندارد و اکثر معامالت اعتباري است و‬ ‫اين اعتبارات از طريق بانک‌ها يا ليزينگ‌ها‬ ‫يا صندوق‌هاي مش��خص اعطا مي‌شود اما‬ ‫ف��رد بايد اثب��ات کن��د داراي درآمدي در‬ ‫آينده اس��ت ک��ه ق��درت بازپرداخت آن را‬ ‫دارد و بانک ق��درت خريدي ايجاد مي‌کند‬ ‫ت��ا فرد بتواند بپردازد‪ .‬ب��ه گفته مديرعامل‬ ‫اس��بق بانک صادرات‪ ،‬در سال ‪ ۶۳‬قرار شد‬ ‫قانون بانکداري بدون ربا به مدت ‪ 5‬سال در‬ ‫سيستم بانکي به‌کار گرفته شود و بعد از آن‬ ‫قرار ش��د در اين قان��ون‪ ،‬بازنگري و اصالح‬ ‫انجام ش��ود تا محص��والت بانکي بر مبناي‬ ‫اين قانون رفته‌رفته اضافه ش��ود‪ .‬وي افزود‪:‬‬ ‫اگر معامالت قرضي نباش��د‪ ،‬ربا ديگر ايجاد‬ ‫نمي‌ش��ود‪ .‬براي حذف ربا الزم نبود قيد و‬ ‫بند روي عقود ديگر داش��ته باش��يم‌‪ .‬مدير‬ ‫عامل اس��بق بانک صادرات‪ ،‬سلف را داراي‬ ‫تعريف معين و مش��خصي دانست و در اين‬ ‫زمينه عنوان کرد‪ :‬خواس��تيم اين ابزار را با‬ ‫نيت خود تطبيق دهيم و مس��ئوليت آن را‬ ‫به بانکي که واسطه وجوه است‪ ،‬بسپاريم تا‬ ‫به اصل پول و س��ودش برسد‪ ،‬درحالي که‬ ‫مي‌توانستيم معامالت ربوي را در قالب عقد‬ ‫مش��ارکت کنار بگذاريم‪ .‬مدير عامل سابق‬ ‫بانک سرمايه در ارتباط با پيشنهادش براي‬ ‫تغيير س��اختار بانکداري قبل��ي در زمينه‬ ‫بدون رب��ا ش��دن‪ ،‬تصريح کرد‪ :‬پيش��نهاد‬ ‫ما بود ک��ه عمليات قرض را ج��دا کنيم و‬ ‫ن کار را کرديم‬ ‫حتي داخل يک ش��عبه اي�� ‌‬ ‫اما چ��ون دولت و س��ازمان‌ها پش��تيباني‬ ‫نکردند‪ ،‬توس��عه نيافت‪ .‬وام قرض‌الحس��نه‪،‬‬ ‫ازدواج‪ ،‬درمان‪ ،‬تحصيل و ‪ ...‬قرار بود در اين‬ ‫شعبه تخصيص يابد و در مقابل تنها کارمزد‬ ‫اخذ ش��ود‪ .‬وي افزود‪ :‬حديث داريم کس��ي‬ ‫که قرض مي‌دهد‪ ،‬مکروه اس��ت در قبالش‬ ‫چيزي بگيرد اما در مقابل مس��تحب است‬ ‫ک��ه قرض‌گيرنده چي��زي در برابر قرضش‬ ‫به طرف مقابل بدهد‪ .‬حس��يني هاشمي در‬ ‫پايان گفت‪ :‬بانک��داري ما هم ادعايي ندارد‬ ‫که بانکداري اسالمي است‪.‬‬ ‫‹ ‹صمصامی‪ :‬بانکداري ما ربوي است‬ ‫سرپرس��ت اس��بق وزارت اقتصاد هم در‬ ‫اين نشست گفت‪ :‬عالقه‌مندم صحبت‌هاي‬ ‫ايش��ان را قبول کنم زيرا اگ��ر به آن يقين‬ ‫داش��تم‪ ،‬بسياري از مش��کالتم حل مي‌شد‬ ‫و پولم را به راحتي در بانک س��پرده‌گذاري‬ ‫مي‌کردم اما براس��اس مطالعاتي که داشتم‪،‬‬ ‫اينگونه نيس��ت‪ .‬حس��ين صمصامي تاکيد‬ ‫کرد‪ :‬آنچه در دنياي امروز نسبت به بانک و‬ ‫عمليات بانکي متعارف است و در درس‌هاي‬ ‫پول و بانکداري تدريس مي‌کنيم‪ ،‬عمليات‬ ‫يک بانک ربوي است‪.‬‬ ‫او اف��زود‪ :‬ماهيت بانک متعارف مبتني بر‬ ‫رباس��ت زيرا بانک عمليات ق��رض را براي‬ ‫درآمدزايي انجام مي‌دهد ولي چون ماهيت‬ ‫فعاليتش مبتني‌بر قرض است؛ مي‌شود ربا‪.‬‬ ‫صمصام��ي ادامه داد‪ :‬من ازجمله کس��اني‬ ‫هستم که مي‌‌گويم سيستم بانکي ما ربوي‬ ‫است و دو استدالل دارم‪ ،‬اول شکل اجرايي‬ ‫بانک��داري ب��دون ربا و دوم آث��اري که اين‬ ‫عملکرد بانکي در اقتصاد ما گذاشته است‪،‬‬ ‫نشان مي‌دهد که بانکداري ما ربوي است‪.‬‬ ‫وي گفت‪ :‬اگر قان��ون بانکداري بدون ربا‬ ‫را بخواني��د‪ ،‬در تجهي��ز منابع ب��ه بانک‌ها‬ ‫گفته شده اس��ت يا قرض‌الحسنه پس‌انداز‬ ‫يا جاري مي‌تواني��د بگيريد؛ دوم هم اينکه‬ ‫سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري مي‌توانيد بگيريد‬ ‫و در تخصي��ص مناب��ع ه��م در قالب عقود‬ ‫اس�لامي مختلف مث��ل فروش اقس��اطي‪،‬‬ ‫جعاله‪ ،‬سلف يا از اين قبيل استفاده کنيد‪.‬‬ ‫او خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬بنابراين براس��اس‬ ‫اي��ن پش��توانه نظ��ري گفتيم بان��ک تاجر‬ ‫اس��ت‪ .‬گفتيم برود فروش اقس��اطي‪ ،‬سلف‬ ‫و مش��ارکت‌هاي واقعي کند ام��ا در قانون‬ ‫بانک��داري بدون ربا يک کالم درباره س��ود‬ ‫بانکي صحبت نکرديم‪.‬‬ ‫صمصام��ي گف��ت‪ :‬قرض که مش��خص‬ ‫اس��ت و بانک مالک مي‌ش��ود اما در ساير‬ ‫س��پرده‌ها بانک وکالت دارد‪ .‬در س��پرده‌ها‬ ‫هم بحثي براي تعيين س��ود نبوده است و‬ ‫سپرده‌گذاران دارند مشارکت مي‌کنند و در‬ ‫سود و زيان شريک هستند‪.‬‬ ‫وي افزود‪ :‬فروش اقس��اطي و سلف روي‬ ‫کاغذ درس��ت است ولي در فروش اقساطي‬ ‫مس��کن‪ ،‬مالک بايد به نام بانک مبايعه‌نامه‬ ‫تنظيم کند و سند منتقل شود اما بانک نه‬ ‫خان��ه را ديده و نه هيچي‪ ،‬س��ند را در گرو‬ ‫نگاه مي‌دارد‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬هيچگاه بانک در فروش اقساطي‬ ‫نمي‌تواند کااليي را بخرد و منتقل کند زيرا‬ ‫بانک واس��طه‌گر وجوه است؛ آنچه در نظام‬ ‫بانک��ي اتفاق مي‌افتد‪ ،‬اين اس��ت که اس��م‬ ‫عقود را گرفتيم ولي در اجرا چون لوازمش‬ ‫را نداش��تيم‪ ،‬طراح��ي اجراي��ي بانکداري‬ ‫ب��دون ربا نکرديم و اي��ن موضوعات را تنها‬ ‫با بانکداري عرف کرده‌ايم‪.‬‬ ‫نمي‌شود اين کار را کرد چون در طراحي‬ ‫بانکداري بدون ربا ماهيت بانک را نشناختيم‬ ‫و ندانستيم که بانک براي کار خاصي ايجاد‬ ‫و س��اخته شده است‪ .‬صمصامي با تاکيد بر‬ ‫اينکه به لحاظ آثاري که اين بانک بر اقتصاد‬ ‫ما گذاشته است‪ ،‬االن حجم نقدينگي ‪۶۸۷‬‬ ‫هزار ميليارد تومان شده است‪ ،‬تصريح کرد‪:‬‬ ‫رشد نقدينگي س��االنه متوسط ‪ ۳۰‬درصد‬ ‫است‪ ،‬هرچند در ‪ ۹‬ماه امسال اعالم کردند‬ ‫اين نرخ ‪ ۱۵‬درصد است اما ‪ 3‬ماه آخر سال‬ ‫رشد نقدينگي به دليل کسري دولت بيشتر‬ ‫مي‌ش��ود‪ .‬او افزود‪ :‬چرا رش��د اقتصادي ‪۳‬‬ ‫درصد است اما حجم نقدينگي ‪ ۳۰‬درصد؟!‬ ‫اين نقدينگي در سيستم بانکي است و يک‬ ‫مقدار ‪ ۳۰‬هزار ميليارد توماني دس��ت افراد‬ ‫است و مابقي عموما در سيستم بانکي تحت‬ ‫سپرده‌هاي جاري و مدت‌دار قرار دارد‪ .‬وي‬ ‫خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬اگر براس��اس بانکداري‬ ‫ب��دون ربا عم��ل مي‌کرديم و ب��ه ازاي هر‬ ‫چرخش وجوه‪ ،‬کااليي ايجاد مي‌شد‪ ،‬اکنون‬ ‫شاهد تورم ‪ ۳۰ ،‌۲۰‬درصدي نبوديم‪.‬‬ ‫دریچه‬ ‫مدير برنامه و بودجه شرکت بيمه ايران‪:‬‬ ‫گسترش بيمه زندگي‬ ‫نیازمند شرایط مناسب است‬ ‫مدير برنامه و بودجه شرکت بيمه ايران گفت‪ :‬الزمه‬ ‫رش��د و گسترش رشته بيمه زندگي در هر کشور به‬ ‫مناسب بودن روند فعاليت واحدهاي پولي و مالي آن‬ ‫کشور بستگي دارد‪ ،‬زيرا هنگامي که حق‌بيمه عمر از‬ ‫بيمه‌ش��دگان دريافت مي‌شود‪ ،‬آن مبلغ بايد در يک‬ ‫بو‌کار مطمئن و سودآور سرمايه‌گذاري‬ ‫فضاي کس�� ‌‬ ‫ش��ده‪ ،‬تا بتواند هم مطالبات بيمه‌شدگان را برآورده‬ ‫کرده و هم سودآوري ش��رکت‌هاي بيمه را تضمين‬ ‫کند‪ .‬بهروز اس��دنژاد‪ ،‬عض��و انجمن حرفه‌اي صنعت‬ ‫بو‌کار کشور‬ ‫بيمه‪ ،‬درباره بررسي وضعيت فضاي کس ‌‬ ‫در صنع��ت بيمه‪ ،‬در گفت‌وگو با ايلنا‪ ،‬گفت‪ :‬س��هم‬ ‫بيمه ايران در بازار بيمه کشور ‪ 50‬درصد است‪ ،‬اين‬ ‫مس��ئله باوجود بحث‌هايي که درب��اره انحصارگرايي‬ ‫بيم��ه ايران در بازار بيمه کش��ور مي‌ش��ود‪ ،‬صحت‬ ‫نداش��ته و ب��ه اين مس��ئله ارتباط ن��دارد زيرا تمام‬ ‫بخش خصوصي ما مختار هس��تند که با هر سازمان‬ ‫خصوصي و دولتي وارد همکاري ش��وند‪ ،‬بنابراين در‬ ‫اي��ن بين هيچ‌گونه انحصاري تعريف نش��ده که اين‬ ‫مراکز حتما بايد از خدمات بيمه ايران استفاده کنند‪.‬‬ ‫مدير برنامه و بودجه ش��رکت بيمه ايران با ذکر اين‬ ‫مس��ئله که برنامه بيمه ايران براي س��ال‌هاي آینده‬ ‫مانند گذشته پيگيري خواهد شد‪ ،‬تصريح کرد‪ :‬اين‬ ‫برنامه‌ه��ا منتها ب��ا رويکردهاي جدي��دي که بعد از‬ ‫تغيي��ر دولت بر ما حاکم ش��ده‪ ،‬ادامه خواهد يافت‪.‬‬ ‫عضو انجمن حرفه‌اي صنعت بيمه با اش��اره به اينکه‬ ‫بيمه ايران باوجود اينکه يک ش��رکت دولتي است‪،‬‬ ‫بيمه بازرگاني محس��وب مي‌شود‪ ،‬گفت‪ :‬تفاوت ما با‬ ‫بيمه‌هاي اجتماعي مانند تامين اجتماعي و سازمان‬ ‫خدمات درماني در اين نکته نهفته اس��ت که ما يک‬ ‫بنگاه اقتصادي محسوب مي‌شويم‪ .‬اسدنژاد افزود‪ :‬در‬ ‫درجه اول بايد به گونه‌اي رفتار کنيم که س��ودآوري‬ ‫ش��رکت را تضمين کند‪ .‬نکته‌اي که در اينجا مطرح‬ ‫مي‌ش��ود اين اس��ت که راه س��ودآوري ياد شده به‬ ‫سبک و سياق گذشته ديگر محقق نخواهد شد‪ .‬وي‬ ‫تصريح ک��رد‪ :‬ما به عنوان يک بن��گاه بازرگاني بايد‬ ‫قيمت تمام ش��ده محصوالت‌مان را محاس��به کنیم‬ ‫که وقتي ب��ا صاحبان صنايع‪ ،‬خدمات و بيمه‌گذاران‬ ‫خود وارد عمل مي‌ش��ويم‪ ،‬بتوانيم در پايان کار و در‬ ‫قراردادهاي‌مان هزينه تمام ش��ده را پوشش دهيم‪.‬‬ ‫مدير برنامه و بودجه ش��رکت بيمه ايران عنوان کرد‪:‬‬ ‫ب��ا برنامه‌ها و رويکردهاي اس��تراتژيکي که در بيمه‬ ‫ايران و ابتداي س��ال ‪ 92‬اس��تخراج و ش��روع شده‪،‬‬ ‫چش��م‌انداز بيمه ايران براي س��ال ‪ 1414‬که ‪100‬‬ ‫س��الگي فعاليت اين شرکت است‪ ،‬دستيابي به رتبه‬ ‫نخس��ت منطقه غرب آس��يا و رقابت با کشور ترکيه‬ ‫هدف‌گذاري ش��ده است‪ .‬اس��دنژاد با اشاره به اينکه‬ ‫براي تحقق اين مسئله بايد در فرآيندها‪ ،‬تشکيالت و‬ ‫شيو ‌ه ارائه خدمات‌مان تغييراتي را ايجاد کنيم‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫نکته‌اي که در اين بين مطرح مي‌شود‪ ،‬اين است که‬ ‫ب��ه دليل نوپا بودن صنعت بيمه در بخش خصوصي‪،‬‬ ‫ما نبايد کاري کنيم که زير پاي اين شرکت‌ها خالي‬ ‫ش��ده و به آنها ضربه وارد ش��ود‪ .‬وي در ادامه افزود‪:‬‬ ‫اتفاقا بنابر تاکيدات وزير اقتصاد مبني بر گس��ترش‬ ‫فعالي��ت در بيمه‌هاي زندگي‪ ،‬م��ا بخش جديدي را‬ ‫در بيمه‌ه��اي زندگي با نام «مان» راه‌اندازي کرديم‪.‬‬ ‫اس��دنژاد تصريح کرد‪ :‬تاکيدات مقامات باالدستي بر‬ ‫اين بوده که روند فعاليت در بحث بيمه‌هاي زندگي‬ ‫افزاي��ش یابد که به نوعي‪ ،‬هم ب��ه تقويت بازار بيمه‬ ‫کم��ک کند و ه��م بتوانیم ترکيب پرتف��وي خود را‬ ‫کامل کنيم‪ .‬مدير برنامه و بودجه شرکت بيمه ايران‬ ‫عن��وان کرد‪ :‬نکته‌اي که در بحث بيمه اهميت دارد‪،‬‬ ‫اين است که شرکت بيمه‌اي موفق‌تر است که اتکاي‬ ‫ترکيب پرتف��وي آن به ثالث و درمان کمتر باش��د‪،‬‬ ‫بنابراین اين رش��ته‌ها چندان سودآور نيستند‪ .‬عضو‬ ‫انجمن حرفه‌اي صنع��ت بيمه در ادامه تصريح کرد‪:‬‬ ‫متاسفانه اتکاي رشته‌اي صنعت بيمه در ايران بيشتر‬ ‫روي بيمه‌هاي ثالث و درمان بوده و مي‌توان گفت که‬ ‫بيش از ‪ 70‬درصد پرتفوي صنعت بيمه در ايران‪ ،‬بين‬ ‫اين دو بيمه تقس��يم شده است‪ .‬اسدنژاد خاطرنشان‬ ‫ک��رد‪ :‬در برنامه‌ريزي‌هايي که ما در بيمه ايران انجام‬ ‫داده‌ايم‪ ،‬مقرر ش��ده که در س��ال ‪ 94‬بتوانيم س��هم‬ ‫پرتف��وي بيمه خود را در رش��ته بيمه زندگي و عمر‬ ‫به ‪ 20‬درصد افزايش دهيم‪ .‬همچنين در چشم‌انداز‬ ‫‪ 1414‬بيمه ايران نيز س��هم بيم��ه عمر و زندگي از‬ ‫پرتفوي بيمه به ميزان ‪ 50‬درصد هدف‌گذاري شده‬ ‫است‪ .‬وي در ادامه افزود‪ :‬متاسفانه سهم بيمه زندگي‬ ‫در پرتفوي فعلي بيمه ايران ‪ 7‬درصد است‪ .‬اسدنژاد‬ ‫درباره نسبت وابستگي فضاي اقتصادي با رشد رشته‬ ‫بيمه عمر و زندگي در هر کش��ور‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬بحثي‬ ‫که در صنعت بيمه مطرح مي‌ش��ود‪ ،‬اين اس��ت که‬ ‫الزمه رش��د و گس��ترش رش��ته بيمه زندگي در هر‬ ‫کشور به مناسب بودن روند فعاليت واحدهاي پولي‬ ‫و مالي آن کشور بستگي دارد‪.‬‬
‫بورس‬ ‫در انتظار سال ‪94‬‬ ‫نظرگاه‬ ‫‪20‬‬ ‫کارشناس بازار سرمایه‬ ‫خبر‬ ‫کاهش قیمت‬ ‫اوراق تسهیالت مسکن‬ ‫بع��د از افزای��ش ‪8‬ه��زار تومان��ی قیم��ت اوراق‬ ‫تسهیالت مسکن در هفته گذشته‪ ،‬قیمت این اوراق‬ ‫در هفته جاری متعادل‌تر ش��د و ب��ه همان قیمت‬ ‫‪80‬هزار تومان رسید‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬اوراق تسهیالت مسکن یا همان‬ ‫«تس��ه» که ب��رای متقاضیان دریافت وام مس��کن‬ ‫مورداس��تفاده قرار می‌گیرد‪ ،‬بع��د از یک دوره افت‬ ‫تقاض��ا و کاهش قیمت‪ ،‬در بهم��ن مورد توجه قرار‬ ‫گرفت و با افزایش قیمت مواجه ش��د‪ .‬این اوراق که‬ ‫در نیمه نخست امس��ال به قیمت ‪100‬هزار تومان‬ ‫رس��یده بود‪ ،‬از آذر روند متعادل‌تری به خود گرفت‬ ‫و با ادامه رکود در بازار مس��کن تا س��طح ‪77‬هزار‬ ‫تومان کاهش پیدا کرد و هزینه متقاضیان دریافت‬ ‫وام را کاهش داد‪ .‬اما با مطرح ش��دن شائبه افزایش‬ ‫وام مسکن به ‪60‬میلیون تومان در بهمن‌‪ ،‬این بازار‬ ‫با تحرک مواجه ش��د و قیمت «تس��ه» تا حدودی‬ ‫افزایش پیدا کرد به‌طوری که قیمت «تسه» خرداد‬ ‫از ‪80‬هزار تومان در ابتدای بهمن به ‪88‬هزار تومان‬ ‫در ششم اسفند رسید‪.‬‬ ‫بهره‌بردارياز‬ ‫نرم‌افزارجديدمعامالتآنالين‬ ‫نرم‌افزار جديد معامالت برخط ش��رکت داتکس‪،‬‬ ‫پس از يک‌سال بهره‌برداري آزمايشي‪ ،‬به‌طور رسمي‬ ‫وارد بازار ش��د‪ .‬به گزارش سنا‪ ،‬مجوز راه‌اندازي اين‬ ‫نرم‌افزار در ش��هريور س��ال ‪ 92‬از س��ازمان بورس‬ ‫و اوراق بهادار دريافت ش��ده اس��ت‪ .‬اي��ن نرم‌افزار‬ ‫به‌ص��ورت کاملا بومي و براس��اس اس��تانداردها و‬ ‫فناوری‌ه��ای روز دنيا در ح��وزه نرم‌افزارهاي مالي‬ ‫با تراکنش باال و امن‪ ،‬به عنوان بس��تري براي ارائه‬ ‫خدمات الکترونيک در بازار س��رمايه طراحي شده‬ ‫و گام‌به‌گام با گس��ترش بازار س��رمايه در کش��ور‪،‬‬ ‫خدمات تازه‌اي ارائه خواهد کرد‪.‬‬ ‫در کنفرانس خبري مديرعامل بورس کاالي ايران در کيش تشريح شد‬ ‫نقشبورسکاالدرتامينماليبخشتوليد‬ ‫علی اسالمی بیدگلی‬ ‫کم��اکان ای��ن روزها ش��اهد هس��تیم که حجم‬ ‫معامالت روزانه در مقایس��ه با روزهای مشابه سال‬ ‫گذشته کاهش قابل توجهی داشته و طبیعتا ریسک‬ ‫نقدش��وندگی بازار نس��بت به دوره مشابه گذشته‬ ‫افزایش یافته اس��ت‪ .‬درحال‌حاضر از میزان کاهش‬ ‫قیمت سهام ش��رکت‌ها و انتظار افت آنها به شدت‬ ‫کاسته ش��ده و امیدواریم بهبود شرایط‪ ،‬با توجه به‬ ‫وضعیت کالن اقتصادی کشور ادامه داشته باشد‪.‬‬ ‫همچنی��ن انتظار م��ی‌رود‪ ،‬در روزه��ای آغازین‬ ‫س��ال ‪ 1394‬اخبار بس��یار امیدوارکننده‌ای از نظر‬ ‫بین‌الملل��ی ش��نیده و منجر به بهب��ود وضعیت در‬ ‫بازار ش��ود‪ .‬از س��وی دیگر باید در هفته‌های پایانی‬ ‫صبر بیش��تری به خرج داد تا شرکت‌ها بودجه‌های‬ ‫حسابرسی‌ش��ده ‪ ۹‬ماه یا حسابرسی‌نشده‪ ،‬اطالعات‬ ‫واقعی ‪ ۹‬ماهه و همچنین بودجه سال ‪ 1394‬خود‬ ‫را اعالم‌کنند‪ .‬تاکنون اطالعات ارائه‌شده شرکت‌ها‬ ‫نش��ان می‌دهد ک��ه برخی صنایع ب��ا توجه به افت‬ ‫قیمت‌ه��ای جهانی دچار کاهش پیش‌بینی س��ود‬ ‫شرکت یا همان ای پی اس سال ‪ ۹۴‬شدند و برخی‬ ‫ای پی اس های سال‌های گذشته را تکرار کردند‪.‬‬ ‫گزارش ش��رکت‌ها از مولفه‌هایی است که باید مد‬ ‫نظر قرار گیرد‪ ،‬به نظر می‌رس��د تا هفته آینده تمام‬ ‫ش��رکت‌ها گزارش‌های خود را اعالم کنند و به این‬ ‫ترتیب سرمایه‌گذاران می‌توانند با شفافیت بیشتری‬ ‫تصمیمات خ��ود را اتخاذ کنند‪ .‬ب��ا توجه به اینکه‬ ‫حجم بازار اندک اس��ت‪ ،‬قضاوت درباره تاثیر مثبت‬ ‫تغیی��ر مکانیزم‌های معامالتی به ویژه کاهش حجم‬ ‫مبنا زود اس��ت اما می‌توان اعالم کرد این اتفاق به‬ ‫افزایش قدرت نقدش��وندگی در بازار کمک خواهد‬ ‫کرد‪ .‬از سوی دیگر بحث‌های بودجه در سال آینده‬ ‫باید با مطالعه بیش��تری بررسی شود اما با توجه به‬ ‫ت اعالمی نهاده‌ها به نظر می‌رسد این قیمت‌ها‬ ‫قیم ‌‬ ‫در محاس��بات سرمایه‌گذاران دیده شده و تغییرات‬ ‫با اهمیتی که منجر به کاهش یا افزایش سودآوری‬ ‫بنگاه‌ها ش��ود‪ ،‬اعمال نشده اس��ت‪ .‬در حال حاضر‬ ‫عمده ریسک سیستماتیک‪ ،‬نرخ بهره بانکی‪ ،‬تورم و‬ ‫قیمت جهانی نفت و محصوالت اصلی است که بازار‬ ‫س��رمایه را دچار تغییرات چالش‌برانگیز و غیرقابل‬ ‫پیش‌بینی کرده اس��ت‪ .‬اما از آنجایی که مدیران در‬ ‫حال اصالح روندهای معامالتی هس��تند‪ ،‬امیدواریم‬ ‫بازار س��رمایه در س��ال ‪ ،1394‬روزه��ای بهتری را‬ ‫نسبت به سال ‪ ۹۳‬داشته باشد‪.‬‬ ‫پنجشنبه ‪ 14‬اسفند ‪ 14 - 1393‬جمادی االول ‪ 5 -1436‬مارس ‪ -2015‬شماره ‪ -173‬پیاپی ‪1491‬‬ ‫بورس‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫گروه اقتصاد‪ :‬کارکردهاي بورس کاال در اقتصاد ملي‪،‬‬ ‫بکارگيري ابزاره��اي نوين در تامين مالي بخش توليد‪،‬‬ ‫توس��عه مناس��بات بين‌الملل��ي و نقش اي��ن بورس در‬ ‫بو‌کار کش��ور در سال ‪ ۹۳‬مهم‌ترين‬ ‫بهبود فضاي کس�� ‌‬ ‫موضوعات��ي بود که مديرعامل بورس کاالي کش��ور در‬ ‫تاالر صادراتي اين ب��ورس در منطقه آزاد کيش مطرح‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬حسين پناهيان‪ ،‬مديرعامل بورس‬ ‫کاالي اي��ران در اين کنفرانس خبري با اش��اره به اراده‬ ‫و ع��زم دولت يازدهم براي اس��تفاده از مکانيزم بورس‬ ‫کاال براي س��اماندهي بازار کاالها‪ ،‬به تشريح مهم‌ترين‬ ‫اقدامات توس��عه‌اي اين بورس در امسال و رويکردها و‬ ‫اولويت‌هاي اصلي آن در س��ال آين��ده پرداخت‪ ،‬ضمن‬ ‫اينکه در حاش��يه برگزاري اين کنفراس‪ ،‬پايگاه خبري‬ ‫بورس کاالي اي��ران به آدرس ‪www.imereport.ir‬‬ ‫با حضور اصحاب رسانه رونمايي شد‪.‬‬ ‫‹ ‹ سازوکار بورس کاال برای تقویت تولید‬ ‫ب��ه هر حال‪ ،‬پناهيان در اين نشس��ت ب��ا بيان اينکه‬ ‫س��ا ‌زو‌کار بورس کاال‪ ،‬يک ثروت ملي است‪ ،‬خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬اعتماد دولت يازدهم به سا ‌زو‌کار شفاف بورس کاال‬ ‫در مصوبات ابالغ شده از سوي دولت کاملا آشکار است‬ ‫و بورس کاال با فرهنگ‌س��ازي توانس��ت ابعاد تاثيرگذار‬ ‫فعالي��ت اين ب��ورس را ب��راي نهاده��اي تصميم‌گير و‬ ‫تصميم‌ساز کشور آشکار کند‪.‬‬ ‫وي با بيان اينکه در س��ال ‪ ۹۳‬بازار معامالت مشتقه‬ ‫بورس کاالي ايران همگام با بورس‌هاي جهاني‪ ،‬ش��اهد‬ ‫تحوالت بزرگي بود‪ ،‬گفت‪ :‬در اين س��ال ما توانس��تيم‬ ‫بعد از گذشت ‪ ۶‬سال از راه‌اندازي معامالت قراردادهاي‬ ‫آتي در بورس کاالي ايران روي س��ک ‌ه بهار آزادي‪ ،‬اين‬ ‫معامالت را روي زيره‌‌سبز به عنوان نخستين محصول از‬ ‫گروه محصوالت کشاورزي راه‌اندازي کنيم‪.‬‬ ‫او با اش��اره به راه‌اندازي معامالت اوراق سلف موازي‬ ‫اس��تاندارد ب��ه عنوان دومي��ن قرارداد مش��تقه پس از‬ ‫قرارداده��اي آينده زيره در امس��ال اظه��ار کرد‪ :‬ارزش‬ ‫معامالت اوراق س��لف م��وازي اس��تاندارد در این دوره‌‬ ‫ب��ه ‪ 1/9‬ه��زار ميلي��ارد ريال اف��زون ش��د‪ .‬مديرعامل‬ ‫ب��ورس کاالي اي��ران در ادام��ه راه‌ان��دازي معام�لات‬ ‫برخ��ط قراردادهاي آتي را به عن��وان يکي از مهم‌ترين‬ ‫دس��تاوردهاي بورس کاالي ايران در سال‌جاری مطرح‬ ‫کرد و گفت‪ :‬معامالت برخط قراردادهاي آينده مي‌تواند‬ ‫با ايجاد دسترس��ي س��هل‌تر فعاالن به اين بازار‪ ،‬تحول‬ ‫بزرگي را در معامالت اين بازار ايجاد کند‪.‬‬ ‫پناهيان به ايجاد ابزارهاي مالي جديد در بورس کاال‬ ‫نيز اش��اره کرد و يادآورشد‪ :‬يکي از راه‌هاي تامين مالي‬ ‫بخش توليد‪ ،‬اس��تفاده از ابزارهاي نوين مالي است که‬ ‫بورس کاال‪ ،‬به راه‌اندازي آنها اقدام کرده که از آن جمله‬ ‫مي‌توان به قراردادهاي س��لف موازي اس��تاندارد اشاره‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹عضوي�ت در «آی‌ای‌ی�و» مس�يري ت�ازه براي‬ ‫گسترش مبادالت‬ ‫وي در ادامه خاطرنشان کرد‪ :‬سال آينده سومين سالي‬ ‫است که بورس کاالي ايران براساس يک سند راهبردي‬ ‫و مدون‪ ،‬اقدام به برنامه‌ريزي براي تحقق استراتژي‌هاي‬ ‫خود مي‌کن��د و در همين زمينه امس��ال بورس کاالي‬ ‫ايران براي تحقق يکي از اس��تراتژي‌هاي خود‪ ،‬اقدام به‬ ‫دریچه‬ ‫عضويت در اتحاديه‌الکترونيکي بين‌بورس��ي (آی‌ای‌یو)‬ ‫کرد و ما اميدواريم براس��اس توافقات انجام شده با این‬ ‫اتحادي��ه‪ ،‬معامالت کاالهاي ايراني در اين اتحاديه در ‪3‬‬ ‫ماه پاياني س��ال ‪۲۰۱۵‬م انجام ش��ود‪ .‬او ب��ا بيان اينکه‬ ‫امسال با عضويت و ميزباني اجالس اتحاديه الکترونيکي‬ ‫بين بورسي‪ ،‬گام نخس��ت براي بين‌المللي‌کردن بورس‬ ‫کاالي ايران و بازار س��رمايه ايران برداش��ت ‌ه شد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫س��عي داريم با گس��ترش س��طح روابط بورس با ساير‬ ‫کش��ورهاي عضو اتحاديه ازجمله بالروس‪ ،‬ارمنستان و‬ ‫روس��يه (به‌عنوان عضو ناظر) از ظرفيت‌های بالقوه اين‬ ‫اتحاديه براي رش��د و توس��عه بين‌الملل��ي و منطقه‌اي‬ ‫بورس کاالي اي��ران و کاهش هزينه مبادالت تجاري با‬ ‫اين کشورها استفاده کنيم‪ .‬ضمن آنکه درحال شناسايي‬ ‫س��اير اتحاديه‌ه��ا و انجمن‌ه��اي بين‌الملل��ي به‌منظور‬ ‫عضويت و گسترش روابط با دیگر کشورها هستيم‪.‬‬ ‫ي براي رينگ کشاورزي‬ ‫‹ ‹برنامه‌ا ‌‬ ‫پناهيان ب��ا بيان اينکه بورس کاالي اي��ران‪ ،‬يک بازار‬ ‫ملي اس��ت و توس��ع ‌ه معامالت محصوالت کشاورزي از‬ ‫اولويت‌ه��اي اصلي آن به‌ش��مار مي‌رود‪ ،‬گف��ت‪ :‬اجرايي‬ ‫کردن ماده ‪ ۳۳‬قانون افزايش بهره‌وري بخش کشاورزي‬ ‫و منابع طبيعي که به دنبال جانشين کردن روش قيمت‬ ‫تضمين��ي از طري��ق بورس کاالي ايران ب��ه جاي خريد‬ ‫تضميني توس��ط دولت اس��ت‪ ،‬از ديگر برنامه‌هاي ما در‬ ‫س��ال آينده اس��ت‪ .‬عالوه‌بر اين بورس کاال با هماهنگي‬ ‫س��اير نهادهاي ذي‌ربط برنامه‌هاي مناسبي براي توسعه‬ ‫معامالت بخش کش��اورزي طراحي کرده است و به‌طور‬ ‫حتم در آينده ش��اهد افزايش قابل توجه حجم معامالت‬ ‫اين بخ��ش خواهيم بود‪ .‬پناهيان افزود‪ :‬در س��ال آينده‬ ‫توسعه منطقه‌اي بورس کاالي ايران با توجه به مزيت‌هاي‬ ‫توليدي در مناطق مختلف کشور‪ ،‬در دستورکار قرار دارد‪.‬‬ ‫بسط و گسترش پوشش جغرافيايي بورس کاالي ايران از‬ ‫اولويت‌ها و برنامه‌هاي توسعه‌اي اين بورس است و ايجاد‬ ‫و تاس��يس دفتر نمايندگي کارگزاران در انزلي‪ ،‬گلستان‪،‬‬ ‫مش��هد و تبري��ز در کن��ار تاالرهاي منطق��ه‌اي کيش و‬ ‫اصفهان در همي��ن زمینه انجام پذيرفته و درخواس��ت‬ ‫تاسيس دفتر نمايندگي کارگزاران در شيراز و چند شهر‬ ‫ديگر نيز درحال بررسي است‪.‬‬ ‫‹ ‹تعامل با دولت براي خروج از رکود‬ ‫مديرعام��ل ب��ورس کاال تعامل با دول��ت و کمک به‬ ‫عملياتي ش��دن برنامه‌هاي دولت ب��راي خروج از رکود‬ ‫را ب��ه عنوان يکي ديگر از اهداف بورس کاالي ايران در‬ ‫سال آينده مطرح کرد و گفت‪ :‬با توجه به اينکه تدوين‬ ‫برنام ‌ه شش��م توسعه در مراحل مقدماتي قرار دارد و در‬ ‫س��ال آينده نهايي خواهد شد‪ ،‬ما انعکاس نقش بورس‬ ‫کاالي ايران در اقتصاد ملي در قالب مستندات و احکام‬ ‫برنامه ششم توسعه را يکي ديگر از برنامه‌هاي خود براي‬ ‫سال ‪ ۱۳۹۴‬قرار داده‌ايم‪ .‬عالوه‌بر اين‪ ،‬مطالعه و بررسي‬ ‫س��اختار بازارهاي کاالي��ي در زمين��ه عملياتي کردن‬ ‫مصوب��ه هيات محترم وزيران درب��اره هدايت معامالت‬ ‫ش��رکت‌ها و موسسات دولتي به بورس کاالي ايران نيز‬ ‫از برنامه‌هاي بورس کاالي ايران در س��ال آينده است‪.‬‬ ‫وي درباره تکليف قانون��ي فروش اموال مازاد بانک‌ها و‬ ‫موسسات دولتي در بورس کاال گفت‪ :‬در اين‌باره رايزني‬ ‫و مکاتباتي با بانک‌ها انجام شده است که به‌زودي شاهد‬ ‫حض��ور بانک‌ها براي فروش امالک مازادش��ان در بازار‬ ‫فرعي اين ب��ورس خواهيم بود‪ .‬ضمن آنکه با راه‌اندازي‬ ‫بازار فرعي‪ ،‬بسترهاي الزم براي معامالت امالک نيز در‬ ‫بورس کاال فراهم ش��ده است‪ .‬به گفته او از سوي ديگر‬ ‫بازار فرعي بورس کاالي ايران که امس��ال افتتاح ش��د‬ ‫مي‌تواند جانش��ين مناس��بي براي برگزاري مزايده‌هاي‬ ‫ل حاضر در کش��ور برقرار است‬ ‫کااليي باش��د که درحا ‌‬ ‫و م��ا اميدواريم در آينده ش��اهد ارتقاي ش��فافيت در‬ ‫برگزاري مزايده‌ها از کانال بورس کاالي ايران باش��يم‪.‬‬ ‫پناهيان افزود‪ :‬خوشبختانه راه‌اندازي بازار فرعي زمينه‬ ‫ورود محص��والت و کاالهاي مختلف ب��ه بورس کاال را‬ ‫فراهم کرده که از‌جمله اين کاالها و محصوالت مي‌توان‬ ‫به پذي��رش محصوالت فرهنگي به‌ط��ور عام‪ ،‬خودرو و‬ ‫کاالهاي لوکس صادراتي‪ ،‬محصوالت کش��اورزي فصلي‬ ‫و باغي‪ ،‬فرش و کاالهاي ديگر که امکان کش��ف عادالنه‬ ‫قيمت آن در بورس کاال فراهم است‪ ،‬اشاره کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹بورس کاال مرجع قيمت‌گذاري‬ ‫پناهيان س��پس با اشاره به اينکه يکي از اقداماتي که‬ ‫براي تضمين تداوم حضور در بازارهاي جهاني هم‌اکنون‬ ‫در دنياي تجارت انجام مي‌ش��ود‪ ،‬نشان‌(برند)س��ازي و‬ ‫معامله‌گران به بازار سرمایه اعتقاد قلبی دارند‬ ‫ب��ا وجود تداوم روزهای منفی و رکود در بازار س��رمایه ش��اهد افزایش‬ ‫آرام‌آرام حج��م معامالت هس��تیم ک��ه این ام��ر حاکی از اعتق��اد قلبی‬ ‫معامله‌گران حاضر در بورس به بازار سرمایه است‪.‬‬ ‫به گزارش س��نا‪ ،‬مدیرعامل کارگزاری آفتاب درخشان خاورمیانه با بیان‬ ‫مطلب فوق گفت‪ :‬براساس آمار ‪68‬هزار و ‪500‬میلیارد تومان نقدینگی در‬ ‫جامعه موجود اس��ت که بانک‌ها و موسس��ات مالی با رقابت‌های عجیب و‬ ‫غریب در حال جذب این نقدینگی هستند که در این امر هم در یک‌سال‬ ‫گذشته موفق عمل کردند اما با تغییر سیاست‌های دولت برای کاهش نرخ‬ ‫س��ود بانکی آرام‌آرام پول‌های پارک‌شده در حساب‌های روزشمار به بازار‬ ‫سرمایه تزریق می‌شود‪.‬‬ ‫علی اصغرزاده‌صادق با اش��اره به اینکه حجم معامالت در روزهای اخیر‬ ‫حتی در روزهای منفی بازار بیش��تر شده است‪ ،‬گفت‪ :‬با توجه به اینکه از‬ ‫لحاظ سیاس��ی هنوز نتیجه مذاکرات هس��ته‌ای به قطعیت نرسیده‪ ،‬بازار‬ ‫اینبار تصمیم گرفته تا نتیجه قطعی مذاکرات به هیچ خبری‪ ،‬چه منفی و‬ ‫چه مثبت واکنش هیجانی نشان ندهد اما افزایش ارزش و حجم معامالت‬ ‫خبر از ورود جسته‌گریخته نقدینگی به بازار دارد‪.‬‬ ‫این کارش��ناس بازار سرمایه اظهار کرد‪ :‬در حالی‌که در دو سال گذشته‬ ‫فع��االن بازار به خبرهای کمی مثب��ت و کمی منفی واکنش‌های هیجانی‬ ‫ش��دید و حتی غیرمنطقی نش��ان می‌دادند واکنش نش��ان ندادن فعاالن‬ ‫در ش��رایط فعلی می‌تواند در صورت توافق هس��ته‌ای ظرفیت‌های فریز و‬ ‫انباشت‌شده بازار در این مدت را به سرعت آزاد کند‪.‬‬ ‫اصغرزاده‌صادق ارتباط منفی شدن بازار با تسویه آخر سال معامله‌گران‬ ‫را بی‌مورد خواند و گفت‪ :‬برخی کارشناسان منفی شدن بازار را به تسویه‬ ‫اعتباری‌ها و سال مالی معامله‌گران مرتبط می‌دانند اما معتقدم منفی‌های‬ ‫بازار هیچ ربطی به کسب نقدینگی بازار ندارد و اگر قرار بود کسی به‌دلیل‬ ‫تس��ویه اعتبار یا دریافت نقدینگی مورد نیاز پایان س��ال فروشنده باشد‪،‬‬ ‫تاکن��ون از بازار خارج ش��ده بود‪ ،‬بنابراین به هیچ عنوان فش��ار فروش از‬ ‫س��وی اعتباری‌ها را در این مقطع باور ندارم‪ .‬مدیرعامل کارگزاری آفتاب‬ ‫درخشان خاورمیانه با اشاره به تجربه ‪ 6‬سال گذشته بورس تهران در ماه‬ ‫پایانی س��ال گفت‪ :‬در ‪ 6‬س��ال گذشته فقط یک سال ش��اهد افت بازار از‬ ‫‪ 11‬تا ‪ 20‬اس��فند بودیم و اگر بازار بخواهد به منوال گذش��ته رفتار کند‪،‬‬ ‫امسال هم با وجود همه اما و اگرها پایان سال خوبی برای سهامداران رقم‬ ‫می‌خورد‪ .‬وی با بیان اینکه بازار را در حال رشد می‌بیند‪ ،‬خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫صدم��ه اصلی به بازار را تکنیکالیس��ت‌ها زدند اگر ب��ازار از تکیه صرف به‬ ‫تکنیکال دور ش��ود و موضع‌گیری در بازار براساس واقعیت‌های اقتصادی‬ ‫باشد‪ ،‬سریع‌تر شاهد رشد بازار خواهیم بود‪.‬‬ ‫این کارشناس بازار س��رمایه با آسیب‌شناسی فضای مجازی گفت‪ :‬کف‬ ‫و س��قف‌های جدید‪ ،‬حمایت و مقاومت‌ها دست‌به‌دست در وایبر و تلگرام‬ ‫تبديل کاال يا قيمت‌هاي آن به‌عنوان مرجع و ش��اخص‬ ‫براي فعاالن بازار در سطح منطقه‌اي يا بين‌المللي است‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬بورس کاالي ايران اين اس��تعداد و توانمندي را‬ ‫دارد که در کاالهايي که از مزيت نسبي برخوردار است‬ ‫به مرجع قيمت‌گذاري منطقه‌اي و حتي جهاني تبديل‬ ‫ل حاضر اطالعات مربوط به معامالت قير‪،‬‬ ‫ش��ود و درحا ‌‬ ‫س��نگ‌آهن و مقاطع ف��والدي در ب��ورس کاالي ايران‬ ‫ازسوی نشريات معتبر بين‌المللي منتشر مي‌شود‪.‬‬ ‫وي در ادامه با بيان حجم واردات فلزات مانند فوالد‪،‬‬ ‫ش��مش‪ ،‬محصوالت نفتي و کش��اورزي به کشور گفت‪:‬‬ ‫مهم‌ترين عارضه و دغدغ��ه‌اي که درباره اين کاالها در‬ ‫کش��ور وجود دارد‪ ،‬اين است که کاالهاي وارداتي هيچ‌‬ ‫ش��فافيتي از نظر قيمتي ندارد‪ .‬اين شفاف نبودن باعث‬ ‫مي‌ش��ود رقابت بين توليدکنن��دگان داخلي و کاالهاي‬ ‫خارجي در شرايط نابرابر انجام پذيرد و توليدکنندگان‬ ‫داخلي توان رقابت با محصوالت خارجي را از بعد قيمت‬ ‫نهاي��ي محصوالت از دس��ت بدهند‪ .‬ب��ه همين منظور‬ ‫بورس کاالي ايران بسترهاي الزم را براي کشف شفاف‬ ‫و عادالنه قيمت محصوالت وارداتي و هماهنگ‌س��ازي‬ ‫آن با کاالهاي توليد داخلي فراهم کرده است‪.‬‬ ‫مديرعام��ل بورس کاالي اي��ران در ادام��ه افزود‪ :‬ما‬ ‫معتقدي��م که پذي��رش محصوالت واردات��ي در بورس‬ ‫کاالي ايران منجر به ارتقاي کيفيت محصوالت مش��ابه‬ ‫توليد داخل خواهد ش��د‪ .‬هم‌اکنون در بخش کشاورزي‬ ‫ام��کان پذي��رش و عرض��ه ‪ ۱۷‬نوع محص��ول داخلي و‬ ‫خارجي مهياست و با هماهنگي‌هاي انجام شده واردات‬ ‫صنايع ف��والدي و فلزي نيز در ب��ازار بورس کاال انجام‬ ‫خواهد گرفت‪.‬‬ ‫‹ ‹ ورود مشتريان خرد به بورس کاال‬ ‫وي در بخ��ش ديگري از س��خنانش ب��ا تاکيد بر اين‬ ‫موض��وع که ب��ورس کاال ب��ا توج��ه به سياس��ت‌ها و‬ ‫اولويت‌هاي خود و به‌منظور جذب و پذيرش مش��تريان‬ ‫کوچک‪ ،‬امسال طرحي مبني‌بر خريد و فروش مشتريان‬ ‫حقيق��ي و حقوقي کوچک از ب��ورس کاالي ايران را به‬ ‫س��ازمان بورس و اوراق بهادار ارائه داد که خوشبختانه‬ ‫م��ورد موافقت گرفت‪ ،‬تصريح کرد‪ :‬براس��اس اين طرح‬ ‫مش��تريان خرد حقيقي و حقوقي مي‌توانند محصوالت‬ ‫ف��والدي‪ ،‬کش��اورزي‪ ،‬پتروش��يمي و فرآورده‌ه��اي‬ ‫پايين‌دس��تي نفت و س��اير محصوالت قابل معامله در‬ ‫ب��ورس کاال را به‌طور مس��تقیم خري��داري کنند‪ .‬اين‬ ‫امکان براي عرضه‌کنندگان کوچک نيز فراهم ش��ده تا‬ ‫ب��ه عرضه محصوالت خود در يکي از بازارهاي اصلي يا‬ ‫فرعي بورس کاال با توجه به شرايط بازار اقدام کنند‪.‬‬ ‫وي در ادام��ه درباره وضعيت ب��ورس کاالي ايران در‬ ‫س��ال ‪ ۹۴‬گفت‪ :‬با توجه به اينکه ب��ورس کاالي ايران‬ ‫آينه تمام‌نماي بخش واقعي و کااليي کش��ور اس��ت از‬ ‫اين‌رو حجم معامالت بورس در درجه نخست به شرايط‬ ‫کلي اقتصادي کش��ور وابسته اس��ت‪ .‬براي سال آينده‬ ‫مطابق س��ند بودجه دول��ت‪ ،‬نرخ رش��د ‪ 2/5‬درصدي‬ ‫پيش‌بيني شده است‪ ،‬بنابراين درصورت تحقق اين نرخ‬ ‫در بخش‌هاي مولد کشور بايد شاهد گسترش معامالت‬ ‫بورس کاال باشيم‪ .‬بودجه عمراني سال آينده دولت نيز‬ ‫يکي ديگر از عوامل تاثير‌گذار بر حجم معامالت بورس‬ ‫کاال خواهد بود که در صورت تحقق آن تاثير مثبتي بر‬ ‫معامالت خواهد داشت‪.‬‬ ‫می‌چرخد و هیجان فروش و خرید در مقاطع مختلف به س��رمایه‌گذاران‬ ‫داده می‌شود که جز آسیب برای بازار ارمغانی ندارد‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر اینکه نوسان‌گیری را نمی‌توان از بازار سرمایه دور کرد اما‬ ‫نباید به بخش اعظم عملکرد بازار تبدیل ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬نکته اینجاست که‬ ‫سرمایه بیشتر شرکت‌های بورسی ‪100‬میلیارد تومان است‪ ،‬پس یکی‪ ،‬دو‬ ‫صندوق یا پرتفوی‌گردان با ‪10‬میلیارد تومان‪ ،‬می‌توانند روند هر س��همی‬ ‫را برگردانند و این تکنیکالیست‌ها که الگوی افزایشی یا کاهشی می‌دهند‬ ‫جهت‌دهی و روند سهم‌ها را به شکل مصنوعی تغییر می‌دهند‪.‬‬ ‫اصغرزاده با اشاره به ضرورت رعایت استانداردهای گزارشگری بین‌المللی‬ ‫گفت‪ :‬تحلیل فانتامنتال و بنیادی باید بیشتر مورد توجه قرار بگیرد چون‬ ‫به نف��ع کلیت بازار خواهد بود‪ .‬در تحلیل‌های بنی��ادی نیز نباید فقط به‬ ‫سود اصلی شرکت‌ها توجه شود‪ ،‬بلکه باید سود تلفیقی شرکت‌ها را مورد‬ ‫توجه قرار داد چون واقعیت ش��رکت‌ها منتج از سود اصلی و سود تلفیقی‬ ‫شرکت‌هاست‪.‬‬ ‫وی در پای��ان ابراز امیدواری کرد‪ :‬دولت در نخس��تین گام بعد از توافق‬ ‫هس��ته‌ای اقدام به کاهش نرخ س��ودهای بانکی می‌کند و عمر سودهای‬ ‫‪22‬درصدی بانکی و ‪27‬درصدی بین بانکی به درازا نمی‌کشد بدین ترتیب‬ ‫نرخ به��ره موثر بانک‌ها هم افزایش پیدا می‌کن��د و همه اینها نویدبخش‬ ‫روزهای خوب برای بازار سرمایه است‪.‬‬
‫گزارش‬ ‫‪report@smtnews.ir‬‬ ‫پنجشنبه ‪ 14‬اسفند ‪ 14 - 1393‬جمادی االول ‪ 5 -1436‬مارس ‪ -2015‬شماره ‪ -173‬پیاپی ‪1491‬‬ ‫به بهانه کسب رتبه نخست آستارا در تجارت چمدانی‬ ‫‪21‬‬ ‫آستاراي چمدان به‌دست‪!...‬‬ ‫حسن فرازمند‪ -‬گروه گزارش‪ :‬اگرچه‬ ‫مورخين‪ ،‬تاريخ دقيقي از تاسيس گمرک‬ ‫در م��رز آس��تارا به ثبت نرس��انده‌اند اما‬ ‫براس��اس شواهد و مدارک و نوشته‌هايي که از زمان‬ ‫ش��اه عباس ميرزاي صفوي به‌جا مانده است‪ ،‬حدس‬ ‫زده مي‌شود که اين بنادر تجاري از همان روزگار به‬ ‫عنوان يکي از بنادر و مراکز اقتصادي مهم در شمالی‬ ‫غربي کشورمان مطرح بوده است‪.‬‬ ‫مي‌گوين��د در س��ال ‪ 1205‬هجری شمس��ی وقتي‬ ‫عباس ميرزا مي‌خواس��ت براي قش��ون يورت تهيه‬ ‫کند از فتحعلي‌ش��اه درخواست کمک مالي مي‌کند‬ ‫و ش��اه در ج��واب او مي‌گوي��د‪ :‬از پ��ول ع��وارض‬ ‫گمرک��ي آس��تارا فراه��م کني��د‪ .‬ژان اوب��ن نيز در‬ ‫کت��اب «ايران امروز» به توصيف آس��تارا پرداخته و‬ ‫مي‌نويس��د «آس��تارا بندري» در جوار اردبيل‪ ،‬اين‬ ‫ش��هر گمرکي دارد که از س��وي متصديان بلژيکي‬ ‫اداره مي‌شود‪».‬‬ ‫‹ ‹ شيالت‪:‬‬ ‫قبل از سال ‪1251‬ه‪.‬ش صيد از لنکران تا انزلي در‬ ‫اجاره مير ابراهيم‌خان تالش بوده که ميرمحمدخان‬ ‫آس��تارايي‪ ،‬صيدگاهي در کوليور انزلي ايجاد کرد و‬ ‫اداره آن را برعهده پس��رش ميرمحمد باقر گذاشت‬ ‫که در انزلي به جوانمردي ش��هرت داش��ت ولي در‬ ‫کوليور وفات يافته است‪.‬‬ ‫بعد از سال ‪1251‬ه‪.‬ش امتياز درياي خزر از طرف‬ ‫دولت اي��ران به يکي از اتباع روس واگذار ش��د‪ .‬در‬ ‫آن موقع آس��تارا ناحيه‌اي شيالتي و بزرگترين بازار‬ ‫فروش انواع ماهي بود که به آستاراخان صادر مي‌شد‪،‬‬ ‫در سال ‪1320‬ه‪.‬ش اين امتياز به انزلی واگذارشد‪ ،‬تا‬ ‫در بهم��ن ‪1331‬ه‪.‬ش دوره زمامداري دکتر مصدق‪،‬‬ ‫ش��يالت ملي اعالم شد و پس از احداث مراکز صيد‬ ‫دوباره رونق از دست رفته را به دست آورد‪.‬‬ ‫در نوشته‌اي ديگر مربوط به تاريخچه شهر آستارا‬ ‫نيز آمده است که‪ :‬در اوايل دوره قاجار تمامي نواحي‬ ‫م��رزي اي��ران‪ ،‬داراي دفاتر گمرکي و پاس��گاه‌هاي‬ ‫مب��ارزه با قاچاق بوده و امور گمرکي در اين واحد‌ها‬ ‫به صورت اجاره واگذار مي‌شد‪.‬‬ ‫از اواخر دوره قاجار گمرک آس��تارا از حالت اجاره‬ ‫خارج و به عنوان دفتر گمرکي و از س��وي ماموران‬ ‫دولتي اداره شد‪.‬‬ ‫ب��ا توجه به اهميت این گم��رک‪ ،‬در دوران حضور‬ ‫مستش��اران بلژيکي در ايران‪ ،‬در سال ‪1907‬م يکي‬ ‫از آنها به نام «للو» به رييس واليتي گمرک آس��تارا‬ ‫منص��وب و فعاليت آن به ص��ورت اداره دولتي آغاز‬ ‫شد‪.‬‬ ‫با ش��روع جنگ جهاني دوم‪ ،‬گمرک مزبوراز سال‬ ‫‪ 1320‬تعطيل و در س��ال ‪ 1328‬به عنوان يک اداره‬ ‫مس��تقل با مديريت اداره مرکزي ش��روع به فعاليت‬ ‫ک��رد و تا س��ال ‪ 1336‬تاب��ع اداره کل گمرک بود‪.‬‬ ‫س��اختمان قديم��ي گمرک آس��تارا در نزديکي پل‬ ‫رودخانه آستارا واقع است‪.‬‬ ‫قدمت اين س��اختمان به حدود ‪ 100‬س��ال قبل‬ ‫برمي‌گ��ردد‪ .‬اين س��اختمان در ‪ 2‬طبقه با معماري‬ ‫بس��يار زيبايي احداث ش��ده اس��ت‪ .‬درحال حاضر‬ ‫اداره کل گمرک آس��تارا به عنوان بزرگترين گمرک‬ ‫زميني شمال کش��ور عالوه‌بر ارائه خدمات مختلف‬ ‫گمرکي‪ ،‬در زمينه امور مسافري نيز فعاليت مي‌کند‬ ‫و بيش��ترين حجم صادرات استان گيالن نيز از اين‬ ‫گمرک ب��ه جمه��وری آذربايجان‪ ،‬روس��يه و ديگر‬ ‫کشور‌ها صادر مي‌شود‪.‬‬ ‫گ��زارش امروز را به دليل برتر شناخته‌ش��دن اين‬ ‫گمرک آبي کشورمان بر ديگر گمرک‌هاي پيله‌وري‬ ‫به بررس��ي تجارت چمداني در اين نقطه از کش��ور‬ ‫اختصاص داده‌ايم‪.‬‬ ‫چمدان‌‌های آستارا از باجگیران سبقت گرفتند‬ ‫آمارهای منتش��ر شده از وضعیت تجارت چمدانی‬ ‫در مرزهای باجگیران و آس��تارا در س��ال گذشته و‬ ‫امس��ال حکای��ت از آن دارند که در نیمه نخس��ت‬ ‫امس��ال تجارت چمدانی در مرز آس��تارا توانست از‬ ‫تجارت چمدانی در مرز باجگیران که درمدت مشابه‬ ‫سال گذشته مقام برتر را به دست آورده بود‪ ،‬پیشی‬ ‫بگیرد‪.‬‬ ‫آماره��ای گمرک‌های این دو نقطه مرزی نش��ان‬ ‫می‌دهد این دو مرز در حال رقابت هستند‪.‬‬ ‫دهم مهرماه امس��ال بود ک��ه حمیدرضا محمدی‪،‬‬ ‫مدیرکل گمرکات بندر مرزی آس��تارا از پیش��تازی‬ ‫گمرک شهرس��تان در تجارت چمدانی کش��ور خبر‬ ‫داد و یادآور ش��د‪ ،‬در ‪ 6‬ماه نخس��ت امسال ‪ 7‬هزار‬ ‫تن کاال ب��ه ارزش ‪ 11‬میلیون دالر در قالب تجارت‬ ‫چمدان��ی از طریق گمرک آس��تارا به خارج کش��ور‬ ‫صادر شده است‪.‬‬ ‫وی محص��والت کش��اورزی‪ ،‬مواد غذای��ی و مواد‬ ‫پالس��تیکی را عمده کاالهای صادراتی به این روش‬ ‫برش��مرده و گفته اس��ت‪ :‬مقصد این کاالها‪ ،‬کش��ور‬ ‫جمه��وری آذربایجان اس��ت‪ .‬این می��زان صادرات‬ ‫چمدانی نسبت به مدت مشابه سال ‪ 1392‬از لحاظ‬ ‫وزن ‪9‬درص��د و از لح��اظ ارزش ‪ 19‬درصد افزایش‬ ‫یافته است‪.‬‬ ‫او گفته است که گمرکات آستارا‪ ،‬جلفا و بیله‌سوار‬ ‫ب��ه ترتیب ج��زو برترین گم��رکات کش��ور در این‬ ‫بخش بوده و گمرکات اینچه‌برون‪‌،‬س��رو‪ ،‬لطف‌آباد‪،‬‬ ‫باجگیران‪ ‌،‬نوردوز‪‌،‬س��رخس‪ ،‬پلدشت و منطقه آزاد‬ ‫انزلی در رده‌های بعدی قرار گرفته‌اند‪ .‬او همچنین از‬ ‫افزایش ‪ 6‬درصدی ورود و ‪ 2‬درصدی خروج مس��افر‬ ‫از گمرک مرز زمینی آس��تارا نسبت به مدت مشابه‬ ‫پارسال س��خن گفته و یادآور شده که در مدت یاد‬ ‫ش��ده ‪ 355‬هزار و ‪ 298‬نفر مسافر در دو سوی مرز‬ ‫تردد کرده‌اند‪ .‬اتباع کشورهای جمهوری آذربایجان‪،‬‬ ‫روس��یه‪ ،‬ترکیه‪ ،‬گرجس��تان‪ ،‬بالروس‪ ،‬آلمان‪ ،‬عراق‪،‬‬ ‫قزاقس��تان‪‌،‬اوکراین‪ ،‬پاکس��تان‪ ،‬افغانس��تان و سایر‬ ‫ملیت‌ها شامل این مسافران هستند‪.‬‬ ‫ب��ه گفت��ه او در کن��ار مب��ادالت تج��اری ایران‬ ‫باکش��ورهای عض��و س��ی‌آی‌اس نوعی تج��ارت در‬ ‫افتخار آستارايي بودن!‬ ‫آستارا‪ ،‬ش��هري کوچک در ساحل غربي درياي خزر و‬ ‫در شمالي‌ترين نقطه استان گيالن و آخرين نقطه مرزي‬ ‫اي��ران و جمهوري آذربايجان اس��ت‪ .‬از ش��رق به درياي‬ ‫خزر‪ ،‬از ش��مال به آستاراي جمهوري آذربايجان‪ ،‬از غرب‬ ‫به شهرس��تان اردبيل و از جنوب به منطقه تالش‌نش��ين‬ ‫گيالن محدود اس��ت‪ .‬رود آس��تارا که از کنار راه شوسه‬ ‫آستارا ـ اردبيل مي‌گذرد‪ ،‬آس��تاراي ايران را از آستاراي‬ ‫جمهوري آذربايجان جدا مي‌س��ازد‪ .‬در منطقه آس��تارا‬ ‫عالوه‌ب��ر زبان ترک��ي آذربايجان‪ ،‬زبان تالش��ي نيز رايج‬ ‫اس��ت ولي در اثر مهاجرت‌هاي زياد از اهميت آن کاسته‬ ‫شده است‪ .‬آس��تارا به موجب قانون تصميمات کشوري‬ ‫س��ال ‪ 1316‬شمسي بخش شهرس��تان اردبيل بود‪ ،‬در‬ ‫مهرماه سال ‪1337‬ش تابع آذربايجان شرقي و از خرداد‬ ‫‪1339‬ش‪ .‬جزو اس��تان گيالن ش��د‪ .‬آستارا ويژگي‌هاي‬ ‫خاص��ي دارد از جمل��ه اينکه‪ :‬به دليل اس��تفاده بيش از‬ ‫حد سفال به ش��هر بام‌هاي «س��فالين» معروف است و‬ ‫نيز دبيرستان پرافتخار حکيم نظامي نماد فرهنگ باالي‬ ‫ش��هر است که در سال ‪ 1387‬جشن صد سالگي آن برپا‬ ‫ش��د‪ .‬اين ش��هر مرزي با داش��تن بیش از ‪ 98/8‬درصد‬ ‫با سواد نخستين شهر با سواد ايران است و شما مي‌توانيد‬ ‫به دليل واقع شدن دريا در شرق و کوه در غرب طلوع و‬ ‫غروب خورشيد را در اوج زيبايي تماشا کنيد‪.‬‬ ‫‹ ‹وجه تسميه آستارا‬ ‫ـ درباره نام اين ش��هر گفته شده که در آغاز آهسته رو‬ ‫بوده زيرا کاروانان و مس��افران زمان��ي که به اين منطقه‬ ‫مردابي س��احلي مي‌رس��يدند‪ ،‬ناچار به حرکت آهسته‌تر‬ ‫مي‌ش��دند‪ .‬همان نام آوس��ته رو يا هوس��ته رو تالشي به‬ ‫مرور تبديل به آس��تارا شده است‪( .‬در اين‌باره نگاه کنيد‬ ‫ب��ه کتاب بستان‌الس��احه)‪ ،‬برخي اين ن��ام را برگرفته از‬ ‫ريش��ه استردن يا ستردن به معناي گرفتن حق العبور يا‬ ‫باج دانس��ته‌اند که با توجه به دور افتاده بودن منطقه در‬ ‫سال‌های گذشته منطقي به نظر مي‌رسد‪.‬‬ ‫ـ براس��اس يک نگاه ديگر‪ ،‬به دليل ش��دت ابري بودن‬ ‫منطقه‪ ،‬اهالي شب‌ها در زمان ديدن ستاره‌ها به يکديگر‬ ‫ي س��تاره» خب��ر مي‌دادند و ع��ده‌اي نيز‬ ‫ب��ا عبارت «آ ‌‬ ‫معتقدند کلمه «آستارا» از نام استر يعني ناهيد (آناهيتا)‬ ‫ک��ه مورد پرس��تش مردان ايران باس��تان ب��وده‪ ،‬گرفته‬ ‫ش��ده اس��ت و برخي نيز گفته‌اند کلمه آستارا از ترکیب‬ ‫کلمه‌هاي تالشي «آ» به معني آب‪« ،‬ستو» به معني کنار‬ ‫س��احل و «راو» به معني راه اخذ شده است که به معنی‬ ‫«راهي در کنار آب» بوده‪ ،‬و دليل اس��تعمال اين عبارت‬ ‫ني��ز وجود ج��اده‌اي باريک در کناره س��احل در منطقه‬ ‫آستارا قبل از ايجاد جاده‌‌هاي کنوني بوده است‪.‬‬ ‫گمرکات مرزی مستقر در شمال‌شرق و شمال غرب‬ ‫کشور توسط مرزنش��ینان این مناطق با مرزنشینان‬ ‫س��ایر کش��ورها انجام می‌ش��ود که محدود به اقالم‬ ‫کاالیی خ��اص بوده و ب��ه آن «تج��ارت چمدانی»‬ ‫اطالق می‌ش��ود‪ .‬بررس��ی‌ها نیز نش��ان می‌دهد که‬ ‫شهرس��تان آستارا از طریق زمینی با کشور جمهوی‬ ‫آذربایجان و از طریق دریا با کشورهای حاشیه خزر‬ ‫مراودات اقتصادی و تج��اری دارد‪ .‬این گمرک رتبه‬ ‫نخس��ت تجارت چمدانی در می��ان مرزهای زمینی‪،‬‬ ‫عنوان س��وم صادرات و واردات به‌وسیله حمل‌ونقل‬ ‫جاده‌ای و رتبه نخس��ت ص��ادرات در میان مرز‌های‬ ‫شمال کشور را از آن خود کرده است‪.‬‬ ‫سال گذش��ته نیز خبرهای حوزه تجارت چمدانی‬ ‫حکایت از آن داش��ت که تج��ارت چمدانی در نیمه‬ ‫نخست س��ال در مقایس��ه با مدت مشابه سال قبل‬ ‫‪ 23/15‬درصد افزایش داشته است و در نیمه نخست‬ ‫س��ال ‪ 92‬ح��دود ‪ 45008‬ه��زار دالر کاال از طریق‬ ‫تجارت چمدان��ی از گمرکات مرزی به کش��ورهای‬ ‫سی‌آی‌سی ارسال شده که این رقم تنها حدود ‪31/0‬‬ ‫درصد ارزش کل صادرات کش��ور را تشکیل می‌دهد‬ ‫که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل گزارش‌های‬ ‫ارائه ش��ده (‪ )‌ 91‬حکای��ت از آن دارند که از ‪23/15‬‬ ‫درصد افزایش داش��ته اس��ت‪ .‬گم��رک باجگیران با‬ ‫اختص��اص ‪ 18421‬هزار دالر ی��ا ‪ 93/40‬درصد از‬ ‫ارزش تجارت چمدانی رتبه نخست و گمرک آستارا‬ ‫با س��هم ‪ 38/20‬درصد و اختصاص ‪ 9871‬هزار دالر‬ ‫رتبه دوم‪ ‌،‬گمرک پلدش��ت با اختصاص ‪ 4007‬هزار‬ ‫دالر ی��ا ‪ 9/8‬درصد از ارزش تج��ارت چمدانی رتبه‬ ‫س��وم در نیمه نخست سال ‪ 92‬را به خود اختصاص‬ ‫داده‌اند‪.‬‬ ‫چمدان‌هاي خودماني‬ ‫اگ��ر ديدي��د ک��ه فرابورس ب��راي عرض��ه اوراق‬ ‫حق‌تقدم وام مس��کن‪ ،‬س��قف زماني تعيين کرده و‬ ‫ديگ��ر امکان خريد و فروش اوراق وام مس��کن هم‬ ‫وج��ود ندارد‪ ،‬اگ��ر ديديد خودروس��ازان هم آنقدر‬ ‫قيمت‌ه��ا را باال برده‌اند که خريد خودرو از کارخانه‬ ‫و ف��روش آن در بازار آزاد از معناي اقتصادي خارج‬ ‫شده است‪ ،‬اگر ديديد سرمايه‌گذاران خرد به سمت‬ ‫هر بازاري بروند با بحران مواجه مي‌ش��وند و محلي‬ ‫ب��راي انتقال دارايي‌هاي آنها در اقتصاد ايران وجود‬ ‫ندارد‪ ،‬يادتان باش��د که هن��وز برخي روش‌ها براي‬ ‫پول درآوردن باقيمانده اس��ت‪ .‬روش‌هايي که البته‬ ‫دشواری‌هاي زيادي همراه هستند‪ .‬کافي است به‬ ‫‌‌‬ ‫با‬ ‫گزارش‌هاي رسمي که نشان مي‌دهند در سال‌هاي‬ ‫گذش��ته حجم تجارت چمداني کش��ور زياد ش��ده‬ ‫است نگاهي بيندازيد‪ ،‬آمار‌هايي که نشان مي‌دهند‬ ‫ايراني��ان روزان��ه ‪ 218‬هزار دالر تج��ارت چمداني‬ ‫انج��ام مي‌‌دهند اين يعن��ي ايراني‌ه��ا روزانه ‪654‬‬ ‫ميليون تومان تج��ارت چمداني دارند و اين حجم‬ ‫مبادالت مالي نشان مي‌دهد همچنان بازاري براي‬ ‫فعاليت‌هاي مالي خرد باقيمانده است‪.‬‬ ‫دانستنی‬ ‫آمار ‪ 8‬ماهه تجارت‬ ‫چمدانی ایران‬ ‫مقایسه ارزش صادرات در ‪8‬ماهه امسال در مقایسه‬ ‫با مدت مشابه سال قبل حاکی از کاهش ‪ 32‬درصدی‬ ‫ارزش تجارت چمدانی اس��ت‪ .‬از سوی دیگر در ‪ 8‬ماه‬ ‫سال جاری گمرک آستارا با اختصاص ‪ 15‬میلیون و‬ ‫‪ 294‬هزار دالر ی��ا ‪ 29/84‬درصد از تجارت چمدانی‬ ‫رتبه اول‪ ،‬گمرک بیله‌س��وار با اختصاص ‪ 7‬میلیون و‬ ‫‪ 230‬ه��زار دالر ی��ا ‪ 14/11‬درص��د از ارزش تجارت‬ ‫چمدان��ی رتبه دوم و گمرک س��رو ب��ا اختصاص ‪6‬‬ ‫میلی��ون و ‪ 31‬هزار دالر ی��ا ‪ 11/77‬درصد از ارزش‬ ‫تج��ارت چمدانی رتبه س��وم را به خ��ود اختصاص‬ ‫داده‌اند‪ .‬براس��اس این گزارش در مدت مش��ابه سال‬ ‫قب��ل گمرک‌های باجگیران‪ ،‬آس��تارا و بیله‌س��وار به‬ ‫ترتیب ب��ا ‪ 52/92‬درص��د‪ 15/52 ،‬درص��د و ‪5/99‬‬ ‫درصد رتبه‌های اول تا سوم را به خود اختصاص داده‬ ‫بودند‪ .‬گزارش گمرک حاکی از آن است که در ‪ 8‬ماه‬ ‫سال جاری تجارت چمدانی از لحاظ ارزش از گمرک‬ ‫منطقه آزاد بندرانزلی دارای کاهش ‪ 88/13‬درصدی‪،‬‬ ‫گمرک باجگیران کاه��ش ‪ 85/45‬درصدی‪ ،‬گمرک‬ ‫پلدش��ت دارای کاه��ش ‪ 82/26‬درص��دی‌‪ ،‬گمرک‬ ‫س��رخس دارای کاهش ‪ 17/85‬درص��دی و گمرک‬ ‫اینچه‌برون دارای کاهش ‪ 10/16‬درصدی نس��بت به‬ ‫مدت مشابه سال قبل بوده‌اند‪ .‬این گزارش همچنین‬ ‫حاکی از این اس��ت که در این مدت تجارت چمدانی‬ ‫از گمرک‌های جلفا‪ ،‬نوردوز‪ ،‬سرو‪ ،‬بیله‌سوار‪ ،‬لطف‌آباد‬ ‫و آستارا نس��بت به مدت مشابه سال قبل از افزایش‬ ‫برخوردار بوده است‪.‬‬ ‫‹ ‹تکان خوردن تجارت چمدانی!‬ ‫وضعیت موجود در نیمه نخس��ت امس��ال در حوزه‬ ‫گم��رکات نش��ان می‌دهد تجارت مح��دود و کوچک‬ ‫در گمرکات مرزی مس��تقر در شمال‪ ،‬شمال شرق و‬ ‫شمال غرب کشور از طریق مرزنشینان این مناطق با‬ ‫مرزنشینان س��اکن کشورهای همسایه انجام می‌شود‬ ‫ک��ه محدود به اقالم کاالیی خاص بوده به آن تجارت‬ ‫چمدانی اطالق می‌شود‪ .‬کاالی همراه مسافر خروجی‬ ‫از طریق بازارچه‌های مرزی و غیره مش��مول ماده ‪32‬‬ ‫آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات و نیز‬ ‫مفاد آیین‌نامه مسافران ورودی خواهد بود؛ در ضمن‬ ‫انتخاب کاال و کشور مقصد آن براساس بازاریابی شما‬ ‫و به طور عمده کشورهای همسایه که دارای بازارچه‬ ‫م��رزی اس��ت‪ ،‬خواهد ب��ود‪ .‬البته تج��ارت چمدانی‬ ‫ص��ادرات قانون��ی کاال در حجم تج��اری و به‌صورت‬ ‫چمدانی اس��ت اما به افرادی که مبادرت به صادرات‬ ‫کاال در حجم تجاری به‌ص��ورت غیرقانونی می‌کنند‪‌،‬‬ ‫«چترباز» هم گفته می‌شود و یکی از مهم‌ترین عوامل‬ ‫پیش��رفت صادرات رونق تجارت چمدانی است؛ وقتی‬ ‫تاجر بتواند مقداری از کاالی خود را بدون تش��ریفات‬ ‫گمرکی از طریق مسافری صادر کند و کاال را در وقت‬ ‫به مقصد مورد نظر برساند به راحتی می‌تواند بازاریابی‬ ‫کرده و راه را برای ارس��ال محموله اصلی (تجاری) باز‬ ‫کند‪ .‬یک آمار رسمی از گمرک کل کشور‪ ،‬حکایت از‬ ‫آن دارد که بیش از ‪ 60‬درصد تجارت چمدانی کشور‬ ‫از طریق گمرک زمینی آس��تارا انجام می‌پذیرد‪ .‬این‬ ‫نوع تجارت در کش��ور ما بسیار دیرتر از سایر کشورها‬ ‫شروع شد و همین عامل یکی از دالیل رکود صادرات‬ ‫محسوب می‌شود‪.‬‬ ‫‹ ‹چند قلم در چمدان!!‬ ‫به گفته کارشناسان بسیاری از کاالها از قبیل لوازم‬ ‫آرایشی‪ ،‬مصنوعات پتروش��یمی‌‪ ،‬لوازم یدکی‪ ،‬گلیم‪،‬‬ ‫ظروف‪ ،‬اشیای پالس��تیکی‪ ،‬لوازم برقی را می‌توان از‬ ‫این طریق ص��ادر و باعث تش��ویق تولیدکنندگان و‬ ‫همچنین اشتغال شد‪ .‬از سوی دیگر تجارت چمدانی‬ ‫عالوه بر تاثیرگذاری روی صادرات و تولید‪ ،‬انگیزه‌ای‬ ‫قوی برای گردشگران برای مسافرت به ایران محسوب‬ ‫می‌شود اما یکی از مسائلی که کارشناسان آن را مانع‬ ‫توسعه تجارت چمدانی می‌دانند‪« ،‬محدودیت ارزی»‬ ‫برای صادرات کاال است‪.‬‬ ‫‹ ‹آمارهای تجارت چمدانی‬ ‫ش��اید برای‌تان جالب باش��د که بدانی��د صادرات‬ ‫چمدان��ی چ��ه حجم��ی از ص��ادرات کش��ور را در‬ ‫برمی‌گیرد؛ آمارهای گمرک ایران نشان می‌دهد‪ ،‬در‬ ‫‪ 5‬ماه نخست امسال حدود ‪31‬هزار و ‪ 520‬دالر و در‬ ‫هر روز به‌طور متوس��ط ‪203‬هزار دالر کاال از طریق‬ ‫تج��ارت چمدان��ی از گمرکات مرزی به کش��ورهای‬ ‫(اوآی‌اس) ارس��ال شده است که این رقم تنها حدود‬ ‫‪0/23‬درصد از ارزش کل صادرات کش��ور را تشکیل‬ ‫می‌دهد‪ .‬همچنین این میزان نس��بت به مدت مشابه‬ ‫س��ال گذش��ته حدود ‪ 31‬هزار و ‪ 101‬دالر بوده که‬ ‫مع��ادل ‪ 0/25‬درصد را ش��امل می‌ش��ود و حاکی از‬ ‫افزایش ‪ 1/35‬درصدی نس��بت به مدت مشابه است‪.‬‬ ‫براین اس��اس می‌توان گفت در ‪ 5‬ماه نخس��ت سال‪،‬‬ ‫گمرک آس��تارا با اختصاص ‪ 8908‬دالر رتبه نخست‬ ‫در تجارت چمدانی و گمرک جلفا با اختصاص ‪4830‬‬ ‫دالر و گمرک بیله‌س��وار با اختصاص ‪ 3995‬دالر به‬ ‫ترتیب رتبه دوم و سوم را به خود اختصاص دادند‪.‬‬
‫معرفی کتاب‬ ‫یادی از شاهنامه ماه‌طهماسبی‬ ‫پس از ‪ 20‬سال تالش‬ ‫س�حر‪:‬‬ ‫س�پیده‬ ‫بس��یاری به ی��اد داریم‬ ‫اث��ر مل��ی «ش��اهنامه‬ ‫ش��اه طهماس��بی» ب��ا‬ ‫اج��رای دو مجل��س از‬ ‫ش��اهنامه در حض��ور‬ ‫هنرمن��دان و مدی��ران‬ ‫ارشد فرهنگی و هنری‬ ‫کشور در بیس��ت‌و‌هفتمین نمایشگاه بین‌المللی‬ ‫کتاب تهران عرضه و در فرهنگس��تان هنر ایران‬ ‫رونمایی‌ شد‪.‬‬ ‫به گ��زارش جام‌جم‪ ،‬طرح انتش��ار «ش��اهنامه‬ ‫ش��اه طهماسبی» پس از ‪ 20‬س��ال تالش مداوم‬ ‫فرهنگستان هنر با همکاری موزه هنرهای معاصر‬ ‫تهران و حمایت یکی از بانک‌های خصوصی کشور‬ ‫به پایان رسید در فرهنگستان هنر رونمایی شد و‬ ‫بالفاصله در بیست‌و‌هفتمین نمایشگاه بین‌المللی‬ ‫کتاب تهران عرضه شد‪.‬‬ ‫مقدمه این اثر ارزش��مند را علی معلم دامغانی‪،‬‬ ‫محمود فرش��چیان و علی جنت��ی وزیر فرهنگ و‬ ‫ارش��اد اس�لامی نگاش��ته‌اند‪ .‬این کتاب در قطع‬ ‫سلطانی و با صحافی نفیس و قاب در ‪ 420‬صفحه‬ ‫از سوی انتشارات فرهنگستان هنر به چاپ رسیده‬ ‫است و هر جلد با شناسنامه‌ای مشخص به ارزش‬ ‫حدود ‪ 10‬میلیون ریال پیش‌فروش شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹نسخه‌ای نفیس از شاهنامه فردوسی‬ ‫به گزارش جام‌جم‪« ،‬شاهنامه شاه طهماسبی»‬ ‫نسخه‌ای نفیس از شاهنامه فردوسی و نفیس‌ترین‬ ‫شاهنامه عصر صفوی است‪ .‬این کتاب ‪ ٢٥٨‬مجلس‬ ‫نقاشی از افسانه‌ها‪ ،‬اساطیر و داستان‌های شاهنامه‬ ‫را در خ��ود جای داده که با منظومه حماس��ی در‬ ‫‪ 1200‬صفحه به خط نستعلیق درآمده است‪.‬‬ ‫این کتاب زیبا و نفیس که از جمله شاهکارهای‬ ‫هنری دنیا به‌ش��مار می‌رود‪ ،‬سرگذشت پر فراز و‬ ‫فرودی را داشته است‪« .‬شاهنامه شاه طهماسبی»‬ ‫زم��ان س��لطنت ش��اه اس��ماعیل اول‪ ،‬موس��س‬ ‫دودمان صفوی‪ ،‬توس��ط برجس��ته‌ترین نقاشان و‬ ‫خوشنویسان عهد صفوی تهیه شده است و اواخر‬ ‫سده ش��انزدهم میالدی به سلطان سلیم دوم که‬ ‫در دربار عثمانی زمام امور را به دست گرفته بود‪،‬‬ ‫هدیه می‌شود‪.‬‬ ‫ای��ن اثر نفیس تا اوایل قرن نوزدهم میالدی در‬ ‫دربار عثمانی بوده و دیگر خبری از آن به دس��ت‬ ‫نیامده تا اینکه سال ‪ ١٩٠٣‬میالدی در نمایشگاه‬ ‫آثار هنر اسالمی در موزه هنرهای تزیینی پاریس‬ ‫به نمایش گذاش��ته می‌ش��ود‪ .‬صاحب آن در این‬ ‫زمان ب��ارون دو روچیل��د از مجموع��ه‌داران بنام‬ ‫فرانسوی بوده است‪.‬‬ ‫س��ال ‪ ١٩٥٩‬می�لادی آرتورهوت��ن‪ ،‬بازمان��ده‬ ‫کارخانه‌ه��ای بلورس��ازی کورنین��گ آن را از نوه‬ ‫بارون دو روچیلد خریده و ش��اهنامه طهماس��بی‬ ‫در محاف��ل هنری اروپا به ش��اهنامه هوتن تغییر‬ ‫نام می‌دهد‪.‬‬ ‫او س��ال ‪ ١٩٧٠‬م برای رهایی از بدهی مالیاتی‪،‬‬ ‫‪ ٧٨‬صفحه از این شاهنامه را به موزه متروپولیتن‬ ‫هدی��ه می‌کن��د‪ .‬اواس��ط ده��ه ‪١٩٧٠‬م‪ ،‬نامه‌ای‬ ‫به دول��ت ایران می‌نویس��د و پیش��نهاد می‌کند‬ ‫باقی نس��خه را به قیمت ‪‌٢٠‬میلیون‌دالر به ایران‬ ‫بفروش��د‪ .‬اما گوی��ا دولت ایران ک��ه در آن زمان‬ ‫دچار کمب��ود منابع ارزی اس��ت‪ ،‬موفق به خرید‬ ‫بقیه نس��خه‌ها نمی‌ش��ود‪.‬پس از آن ‪ 7‬مجلس از‬ ‫نقاشی‌های ش��اهنامه در حراج کریستی لندن به‬ ‫قیمت ‪ 1/3‬میلیون دالر حراج می‌شوند‪ .‬چند سال‬ ‫بعد‪ ٤١ ،‬نقاشی در گالری اگینو در لندن فروخته‬ ‫می‌ش��وند و از آن میان تنها یک نسخه برای موزه‬ ‫تازه تاسیس رضا عباسی خریداری می‌شود‪.‬‬ ‫هوت��ن برگ‌ه��ای باقی‌مان��ده از ش��اهنامه‬ ‫طهماس��بی را به طور امانی ب��ه بانک لویدز لندن‬ ‫می‌س��پارد و از کریس��تی می‌خواه��د آنها را هم‬ ‫حراج کند‪ .‬کریس��تی هم در دو سال ‪ ١٤‬برگ از‬ ‫اوراق شاهنامه را می‌فروشد‪ .‬همزمان با درگذشت‬ ‫هوتن‪ ،‬از ‪ ٢٥٨‬مجلس نقاش��ی‌های نس��خه‪١١٨ ،‬‬ ‫مجلس باقی مانده است‪.‬‬ ‫‹ ‹بازگشت ‪ 116‬صفحه از شاهنامه طهماسبی‬ ‫سال ‪ ١٣٧٢‬دولت ایران با پیشنهاد فرزند هوتن‬ ‫که بنا بر وصیت پدر مامور فروش ش��اهنامه شاه‬ ‫طهماسبی شده است‪ ،‬موافقت می‌کند ‪ 116‬برگ‬ ‫از ش��اهنامه طهماس��بی را با یک تابل��و معاوضه‬ ‫کند‪ ،‬بنابراین تابلوی زن ش��ماره سه دکونینگ به‬ ‫خانواده هوتن داده می‌شود و ‪ 116‬برگ باقی‌مانده‬ ‫از ش��اهنامه طهماس��بی به ایران بازمی‌گردد‪.‬در‬ ‫فروردی��ن ‪ ۱۳۹۰‬برگ��ی از این ش��اهنامه رکورد‬ ‫فروش آثار هنر اس�لامی را شکس��ت و به قیمت‬ ‫‪ 7/4‬میلیون پوند در حراج ساتبی فروخته شد‪.‬‬ ‫‪22‬‬ ‫پنجشنبه ‪ 14‬اسفند ‪ 14 - 1393‬جمادی االول ‪ 5 -1436‬مارس ‪ -2015‬شماره ‪ -173‬پیاپی ‪1491‬‬ ‫اقتصاد هنر‬ ‫‪report@smtnews.ir‬‬ ‫گزيده‌اي از نشست‌هاي مختلف اقتصاد هنر در شيراز‪ ،‬مشهد و تهران در چند روز اخير‬ ‫نقش‌ هنر ايراني در اقتصاد کشور‬ ‫مري�م ابراهيمي ‪ -‬گرو ‌ه گزارش‪ :‬اي�ن روزها به دليل‬ ‫برگزار ش�دن همايش ملي اقتصاد هنر با حضور وزير‬ ‫ارش�اد اسلامي و مهمانان و کارشناسان خارجي در‬ ‫فرهنگس�تان هنر شيراز و همچنين نشس�ت‌هايي که در چند‬ ‫‹ ‹«شیراز» کانون تمدن ایران‬ ‫ديرزماني است که استان فارس از کانون‌هاي‬ ‫تمدن اي��ران و ميراث‌دار بخش‌هاي مهمي از‬ ‫تاريخ ايران اس��ت‪ .‬اين منبع ذخيره معنايي‪،‬‬ ‫در سياستگذاري و برنامه‌ريزي فرهنگي کشور‬ ‫سهمي مهم دارد‪ .‬استان فارس بيشترين آثار‬ ‫ثبت ش��ده از نظر ميراث هن��ري و فرهنگي‬ ‫جهاني را در ايران دارد و همچنين ‪ 2838‬اثر‬ ‫در آن به ثبت ملي رسيده است؛ همين راه را‬ ‫براي گردشگري تاريخي و فرهنگي مي‌گشايد‬ ‫و آن را با هويت تاريخي ايران مرتبط مي‌کند‪.‬‬ ‫عالوه‌ب��ر اي��ن‪ ،‬ش��يراز ب��ا هويت��ي ادبي و‬ ‫ش��عر و غزل‌هاي فارس��ي پيوند دارد‪ .‬شيراز‬ ‫مقص��د گردش��گران ادب��ي‪ ،‬فرهيخت��گان و‬ ‫تو‌جوگران کهن الگوهاي ادبي و هنري‬ ‫جس�� ‌‬ ‫ايران است‪ .‬نه‌تنها ش��يراز بلکه در جاي‌جاي‬ ‫اين استان‪ ،‬بزرگان ادب و هنر و عرفان حضور‬ ‫داش��ته‌اند؛ عالوه بر بزرگان ف��ارس که منبع‬ ‫هويت فرهنگي اين س��رزمين هستند‪ ،‬بايد از‬ ‫فرهنگ عاميانه و عش��ايري ف��ارس به عنوان‬ ‫منب��ع هويت ديگ��ر صحبت به مي��ان آورد‪.‬‬ ‫غناي فرهنگ عاميانه و آداب و رس��وم مردم‬ ‫فارس همواره منبعي از معاني و منشا الهامات‬ ‫هنري بوده که به مثابه س��رمايه فرهنگي اين‬ ‫سرزمين هويت‌بخش اين ديار بوده است‪.‬‬ ‫شيراز نه‌تنها مقصد گردشگري تاريخي بلکه‬ ‫يکي از مهم‌ترين مقاصد گردش��گري مذهبي‬ ‫اس��ت‪ .‬بناه��اي تاريخي و مذهبي ش��يراز نه‬ ‫تنها زائران بلکه گردشگران زيادي را به خود‬ ‫فرا مي‌خواند؛ مراکزي چون مس��جد وکيل‪،‬‬ ‫مسجد جامع عتيق شيراز و بسياري از اماکن‬ ‫مذهب��ي و تاريخ��ي ديگر همواره در چش��م‬ ‫هنردوستان عزيز و محترم مي‌آمد ‌ه و به عنوان‬ ‫سومين شهر مذهبي ايران با بارگاه شاه‌چراغ‪،‬‬ ‫جايگاه ويژه‌اي در کشور دارد که همواره مورد‬ ‫احترام ديگر ايرانيان بوده اس��ت‪ .‬اما اهميت‬ ‫ف��ارس و ش��يراز تنها به تاريخ و گذش��ته آن‬ ‫نيس��ت بلکه به پويايي هنرمنداني اس��ت که‬ ‫از آن برآمده‌ان��د و در رويداده��اي فرهنگ��ي‬ ‫کش��ور نقش‌آفريني مي‌کنند؛ هنرمنداني که‬ ‫هويت‌جويي ايراني همواره بخشي از هنرشان‬ ‫بوده اس��ت‪ .‬شيراز اگرچه در طول تاريخ خود‬ ‫به س��بک تهران‪ ،‬اصفهان و تبريز مکتب هنر‬ ‫درباري در خود نداش��ته اما مردم هنردوست‬ ‫آن سبک و ش��يوه ويژه‌اي براي خود در هنر‬ ‫ايران��ي در پي��ش گرفتند و مکتب ش��يراز را‬ ‫رق��م زدند‪ .‬هنوز هم هنرمن��دان آن نوجويانه‬ ‫س��بک و روش ويژه خ��ود را دنبال مي‌کنند‬ ‫با اين حال‪ ،‬دغدغه‌ش��ان مکتب هنر نو شيراز‬ ‫اس��ت و هنوز ه��م کارش��ان هويت‌جويانه و‬ ‫جست‌وجوگرانه است‪.‬‬ ‫روز اخي�ر با همين موضوع برگزار ش�د‪ ،‬اقتصاد هنر به يکي از‬ ‫مهم‌ترين بحث‌هاي محافل اهل هنر و انديش�مند تبديل شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫گزارش مفصل اين همايش در ش�ماره آينده خواهد آمد‪ .‬آنچه‬ ‫‹ ‹منتقدان هنر نبايد مرعوب ارقام باالي‬ ‫حراج‌هاي هنر شوند‬ ‫نشس��ت تخصصي «س��ازوکار حراجي‌هاي‬ ‫هن��ري و تاثي��ر آن بر ب��ازار اي��ران» چندي‬ ‫پيش در ش��يراز برگزار ش��د‪ .‬اين نشست که‬ ‫يکي از برنامه‌هاي پيش همايش ملي اقتصاد‬ ‫هن��ر ايران بود با س��خنراني دکتر محمد‌رضا‬ ‫مريدي‪ ،‬دبير علمي همايش و دکتر حميدرضا‬ ‫شش‌جواني‪ ،‬مدرس دانشگاه برگزار شد‪.‬‬ ‫محمدرضا مريدي‪ ،‬از‬ ‫اعض��اي هيات‌مديره‬ ‫هماي��ش اقتصاد هنر‬ ‫کارکرده��اي مثبت و‬ ‫منف��ي حراجي‌ه��ا را‬ ‫برشمرد و در ميان سخنان خود بيان کرد که‬ ‫چگونه حراجي‌هاي هنري بر هنر ايران سايه‬ ‫افکنده‌ان��د و جري��ان آفرينش هن��ر را جهت‬ ‫مي‌دهند؛ هنرمندان ايراني هميش��ه زير نگاه‬ ‫حراجي‌ها هستند که خود را به جريان هنري‬ ‫ايران تحميل مي‌کنن��د‌‪ .‬کارکرد منفي ديگر‬ ‫حراجي‌ه��ا اين اس��ت که قيمت ب��االي آثار‬ ‫چکش‌خورده باع��ث افزايش قيمت ديگر آثار‬ ‫هنري مي‌ش��ود که در نتيجه آث��ار هنري از‬ ‫دس��ترس طبقه متوس��ط خارج مي‌شود‪ .‬اين‬ ‫طبقه به دليل قيمت‌هاي نجومي آثار توانايي‬ ‫خريد ندارند و همين باعث شده نظام مصرفي‬ ‫در هنر جاي خود را به نظام تجاري بدهد‪.‬‬ ‫بخش��ي از مباحثي که در اين سخنان قابل‬ ‫توجه به نظر مي‌رس��يد‪ ،‬پاسخ به اين پرسش‬ ‫مهم ب��ود که‪« :‬چرا م��ا نتوانس��تيم در برابر‬ ‫س��ونامي حراجي‌ها که هنر ما را درمي‌نوردد‪،‬‬ ‫مقاومت کنيم؟»‬ ‫پاس��خ چنين ب��ود‪ :‬آماده نب��ودن بازار هنر‬ ‫ايران براي مواجه‌ش��دن با اي��ن حراجي‌ها و‬ ‫مرعوب‌شدن منتقدان در مقابل ارقام نجومي‬ ‫آنها پاس��خ اصلي به اين س��وال است‪ .‬درواقع‬ ‫اگر س��ازوکار قيمت حراجي‌ها ب��ر بازار هنر‬ ‫ايران س��ايه مي‌افکن��د‪ ،‬ناش��ي از کارکرد بد‬ ‫حراجي‌ها نيس��ت بلکه ناشي از نبود آمادگي‬ ‫هن��ر ايران براي مواجهه با اين پديده اس��ت‪.‬‬ ‫براي حرکت از بازار س��طح نخس��ت به بازار‬ ‫س��طح دوم نگارخانه‌ه��اي اي��ران ب��ه خوبي‬ ‫فعالي��ت مي‌کنند‪ .‬اما فرآين��د حرکت از بازار‬ ‫دوم ب��ه بازار س��وم يعني ب��ازار حراجي‌ها در‬ ‫ايران نامشخص و مبهم است‪ .‬از همين روي‪،‬‬ ‫برگزاري اکس��پوهاي داخل��ي و حراجي‌هاي‬ ‫داخلي‪ ،‬دروازه ورود به حراجي‌ها هس��تند که‬ ‫مي‌تواند محک خوبي براي آثاري باش��ند که‬ ‫به حراجي‌هاي سطح بين‌المللي راه مي‌يابند‪.‬‬ ‫‹ ‹ب�راي مرع�وب نش�دن در براب�ر‬ ‫حراجي‌هاي دوبي چه بايد کرد؟‬ ‫پاس��خي که در اين نشس��ت ب��ه آن داده‬ ‫مي‌ش��ود اين اس��ت که حراجي‌هاي داخلي‬ ‫ش��کل بگيرند‪ .‬مانند آنچه در حراجي تهران‬ ‫روي مي‌ده��د‪ .‬اين حراجي‌ه��ا مانند فيلتري‬ ‫عم��ل مي‌کنند ک��ه آثار به مح��ک نقد وارد‬ ‫شوند تا معيارگذاري روند آفرينش هنري تنها‬ ‫از س��وي حراجي‌ها انجام نشود بلکه از فيلتر‬ ‫نقد و ارزيابي عبور کند‪ .‬در اين صورت اس��ت‬ ‫که قيمت‌هاي حراجي خاورميانه را نمي‌توان‬ ‫حب��اب تلقي کرد‪ .‬اين پايداري چيزي اس��ت‬ ‫ک��ه بازار هن��ر ايران به آن ني��از دارد تا براي‬ ‫سرمايه‌گذاري قابل اعتماد شود‪ .‬دکتر مريدي‬ ‫اب��راز امي��دواري ک��رد‪ :‬حراجي‌ه��اي هنري‬ ‫در ش��هرهايي همچون ش��يراز بر پا ش��ود تا‬ ‫هنرمندان شيرازي هم به بازار بين‌المللي هنر‬ ‫دکتر موس��ايي‪ :‬آنچه مسلم است اينکه در دنياي آينده‪ ،‬سهم تفکر و هنر در توسعه کشورها‬ ‫بيشتر خواهد شد و سرزمين ما نيز از اين قاعده مستثنا نخواهد بود به همين دليل الزم است‬ ‫طوري برنامه‌ريزي کنيم که با توزيع متناسب يارانه‌هاي دولتي اقدام به توسعه بازارهاي هنري‬ ‫کنيم‪ .‬دکتر موسايي عنوان کرد‪ :‬عالوه‌بر کمک‌هاي مستقيم دولت در بخش‌هاي مختلف هنر‪،‬‬ ‫دادن وام‌هاي ارزانقيمت‪ ،‬بن کتاب و‪ ...‬نوعي ديگر از کمک‌هاي دولتي به‌طور غيرمستقيم است‪.‬‬ ‫د ‌ر پي مي‌آيد‪ ،‬چکيده‌اي از نشس�ت‌هاي چند روز اخير درباره‬ ‫اقتصاد هنر با حضور اس�تادان دانش�گاه و کارشناس�اني است‬ ‫ک�ه در ه�ر دوره از برگزاري همايش در اين نشس�ت‌ها حضور‬ ‫د‌اشته‌اند‪.‬‬ ‫ملحق ش��وند اگرچه تاکيد کرد که نهادهاي‬ ‫دولت��ي نباي��د وارد س��ازوکار حراجي‌ه��اي‬ ‫هنري که به نحوي توس��عه دهنده اشرافيت‬ ‫يارانه‏ه��اي دولتي به منظ��ور ارتقاي وضعيت‬ ‫اشتغال آنهاست‪.‬‬ ‫محمد رضا مریدی‪:‬‬ ‫در اين همايش قرار است‬ ‫ايده‌هاي دانشجويان و‬ ‫استادان رشته هنر در‬ ‫زمينه اقتصاد هنر با‬ ‫بدنه خارج از دانشکده‬ ‫هنر و ديگر هنرمندان‬ ‫در ميان گذاشته شود‬ ‫دکتر ميثم موس��ايي‪،‬‬ ‫(رييس انجمن علمي‬ ‫اقتصاداسالمي ايران)‬ ‫يکي ديگ��ر از اعضاي‬ ‫هي��ات علمي همايش‬ ‫مل��ي اقتصاد هنر در اين همايش با اش��اره به‬ ‫نرخ ب��االي بيکاري در بي��ن فارغ‌التحصيالن‬ ‫رش��ته هنري گفت‪ :‬متاس��فانه ميزان عرضه‬ ‫نيروي کار در رشته‌هاي هنري بسيار باالتر از‬ ‫تقاضاي کار است‪ .‬وي گفت‪ :‬مزيتي که رشته‬ ‫هنر دارد اين اس��ت ک��ه در توليد محصوالت‬ ‫هن��ري کمبود مواد اوليه و نيروي کار و ديگر‬ ‫محدوديت‌هاي��ي ک��ه ب��راي توليد در س��اير‬ ‫زمينه‌هاست وجود ندارد و هر کشور مي‌تواند‬ ‫در صورت مس��اعد بودن ش��رايط ب��ه ميزان‬ ‫زيادي محصوالت هنري مانند فيلم‪ ،‬رمان و ‪...‬‬ ‫توليد و در بازارهاي جهاني عرضه کند‪ .‬دکتر‬ ‫میثم موس��ایی افزود‪ :‬اش��کال اساسي که در‬ ‫نظام يارانه‌ها براي توسعه هنر وجود دارد اين‬ ‫اس��ت که يارانه‌ها متناسب با تئوري‌هاي علم‬ ‫اقتص��اد و فرهنگ نيس��ت‪ .‬در واقع مي‌توان‬ ‫گفت در ح��وزه فرهنگ و هنر مس��ئوالن از‬ ‫دان��ش کافي ب��راي سياس��تگذاري بهره‌مند‬ ‫نيس��تند و اين امر باعث ش��ده که چارچوب‬ ‫نظري قابل‌دفاعي براي يارانه‌ها وجود نداشته‬ ‫باش��د‪ .‬در حالي که وجود چارچوب و ضوابط‬ ‫صحي��ح باعث گس��ترش اين بخ��ش در دنيا‬ ‫مي‌ش��ود‪ .‬وي تصريح ک��رد‪ :‬مقوله س��ينما‪،‬‬ ‫مقوله‌اي نيس��ت که محدود به پرداخت يارانه‬ ‫باشد‪ .‬درباره اين موضوع‪ ،‬نظارت‌هاي دولتي‪،‬‬ ‫اعم��ال س��ليقه‌هاي افراط��ي و غيرمنطقي و‬ ‫ايج��اد محدودي��ت ب��راي فيلمس��از و‬ ‫فيلمنامه‌نوي��س عواملي هس��تند که به جاي‬ ‫عرضه کار بهتر‪ ،‬سينما را دچار رکود مي‌کنند‪.‬‬ ‫بنا بر نظر دکتر موس��ايي ما نتوانس��ته‌ايم‬ ‫ب��ه اندازه کاف��ي محص��والت فرهنگي توليد‬ ‫کني��م و در اختيار مردم قرار دهيم که غناي‬ ‫روحي و فکري مطلوب را داش��ته باشد‪ .‬اين‬ ‫موضوع��ات برعهده حوزه فرهنگي اس��ت که‬ ‫بايد حوزه‌اي مطلوب باشد‪ .‬حوزه مطلوب نيز‬ ‫حوزه‌اي اس��ت که بايد تمام محصوالت هنر‬ ‫به‌طور جداگانه مورد مطالع��ه قرار گيرد‪ .‬اما‬ ‫متاسفانه مي‌بينيم که هيچ مطالعه‌اي در اين‬ ‫حوزه انجام نمي‌ش��ود‪ .‬مثال مي‌توان گفت در‬ ‫حوزه سينما حتي در بين ‪ 10‬فيلم پرفروش‬ ‫حت��ي يک فيل��م در موضوع��ات جدي تفکر‬ ‫جامعه نيست‪.‬‬ ‫هنري هس��تند ش��وند اما بايد اعتماد را براي‬ ‫س��رمايه‌گذاري در هن��ر ايجاد کنن��د و نظام‬ ‫حقوقي مطمئن و تس��هيالت وي��ژه گمرک‪،‬‬ ‫بيم��ه و ماليات را براي برگزاري اکس��پوها و‬ ‫حراجي‌ها فراهم آورند‪.‬‬ ‫در بخش دوم نشست‬ ‫دکت��ر حميدرض��ا‬ ‫شش��جواني (‌م��درس‬ ‫دانشگاه هنر اصفهان و‬ ‫يک��ي از اعض��اي‬ ‫برگزار‌کننده اقتصاد هنر) به مکانيزم راهيابي‬ ‫آثار به حراجي‌ها پرداخت و نقش واسطه‌ها و‬ ‫نگارخانه‌ه��ا و ديگر عامالن را بررس��ي کرد‪.‬‬ ‫همچنين گزارش آماري و دسته‌بندي شده‌اي‬ ‫از روند حضور نقاش��ان ايراني در بازار جهاني‬ ‫ارائه داد‪.‬‬ ‫‹ ‹نشس�ت تخصص�ي اقتص�اد هن�ر در‬ ‫دانشگاه بين‌‏المللي امام‌رضا (ع)‬ ‫به گزارش پايگاه اطالع‌رساني آستان قد ‌‬ ‫س‬ ‫رضوي؛ دراين همايش که به همت دانش��کده‬ ‫هنر و معماري اس�لامي دانش��گاه بين‌المللي‬ ‫امام‌رض��ا (ع) و مش��ارکت وزارت فرهن��گ و‬ ‫ارشاد اسالمي و فرهنگستان هنر برگزار شد‪،‬‬ ‫تو‌گوه��ا چگونگي توزيع يارانه‌هاي‬ ‫محور گف ‌‬ ‫دولت��ي و ميزان بهره‌من��دي جامعه هنري از‬ ‫اين يارانه‏‌ها ب��ود‪ .‬دبير همايش گفت‪ :‬در اين‬ ‫هماي��ش قرار اس��ت ايده‌هاي دانش��جويان و‬ ‫اس��تادان رش��ته هنر در زمينه اقتصاد هنر با‬ ‫بدنه خارج از دانشکده هنر و ديگر هنرمندان‬ ‫در ميان گذاش��ته ش��ود‪ .‬محمد رضا مريدي‬ ‫اف��زود‪ :‬در اين نشس��ت دانش��جويان رش��ته‬ ‫اقتصاد هنر دانش��گاه امام‌رضا (ع) و همچنين‬ ‫فعاالن عرص��ه اقتص��اد هنر ش��رکت دارند‪.‬‬ ‫وي گف��ت‪ :‬ه��دف از برگزاري اي��ن همايش‬ ‫چگونگ��ي بهره‌گي��ري جامع��ه هن��ري از‬ ‫‹ ‹ب�اال ب�ودن ن�رخ بي�کاري در جامع�ه‬ ‫هنري‬
‫استان‌ها‬ ‫‪states@smtnews.ir‬‬ ‫پنجشنبه ‪ 14‬اسفند ‪ 14 - 1393‬جمادی االول ‪ 5 -1436‬مارس ‪ -2015‬شماره ‪ -173‬پیاپی ‪1491‬‬ ‫‪23‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫ارزآوري کارخانه خوراک‬ ‫آبزيان شهرکرد‬ ‫‪ :‬توليد محصول در بزرگترين کارخانه خوراک‬ ‫آبزيان کشور ‪ 30‬درصد افزايش يافت‪ .‬مدير اجرايي‬ ‫کارخان��ه گفت‪ :‬از ابتداي امس��ال تاکنون ‪ 27‬هزار‬ ‫تن محص��ول در بزرگترين کارخانه خوراک آبزيان‬ ‫کش��ور توليد و صادر ش��د که در مقايسه با مدت‬ ‫مشابه پارسال ‪30‬درصد افزايش داشته است‪ .‬امين‬ ‫مالکي با اش��اره ب��ه اينکه افزاي��ش توليد به دليل‬ ‫راه‌اندازي يک خط جديد اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬اين مقدار‬ ‫خوراک آبزيان نياز ‪ 16‬اس��تان کش��ور و ‪ 5‬کشور‬ ‫خارجي عراق‪ ،‬لبنان‪ ،‬ترکيه‪ ،‬ارمنس��تان‪ ،‬جمهوری‬ ‫آذربايجان و تاجیکستان را تامين کرده است‪.‬‬ ‫سامانه خريد و فروش‬ ‫ميوه شب عيد در قزوين‬ ‫تفاوت ‪ 40‬درصدی هزینه جابه‌جایی کاال در سمنان‬ ‫هزینهسنگینحمل‌ونقلرویدوشصنعتگران‬ ‫مریم نظری‪ -‬گروه اس�تان‌ها‪ :‬تنها س�یمان شاهرود‪ ،‬از صادرات‬ ‫س�منان‪30 ،‬میلی�ون دالر س�هم دارد‪ .‬اگ�ر به این اع�داد‪ ،‬آمار‬ ‫صادرات شرکت‌های فوالد‪ ،‬کابل مغان‪ ،‬فردوس آرا و توربوژنراتور‬ ‫که در این شهرس�تان مستقر هس�تند را نیز اضافه کنیم با یک‬ ‫حساب سرانگشتی میزان صادرات غیرنفتی از شاهرود به بیش‬ ‫هزینه‌های حمل‌ونقل در ش��اهرود نسبت به مناطق‬ ‫همج��وار ‪ 30‬ت��ا ‪40‬درصد بیش��تر اس��ت و مدیران‬ ‫واحدهای تولیدی از این امر گالیه دارند‪ .‬این در حالی‬ ‫است که به گواه اعداد و ارقام‪ ،‬زمینه افزایش صادرات‬ ‫در این شهرس��تان وجود دارد‪ .‬همین چند روز پیش‬ ‫بود که حس��ین کاظمی‪ ،‬مدیرعامل شرکت سیمان‬ ‫ش��اهرود از صادرات سیمان و کلینکر به کشورهایی‬ ‫چون امارات‌متحده‌عربی‪ ،‬قطر‪ ،‬کویت‪ ،‬یمن‪ ،‬سومالی‪،‬‬ ‫عراق‪ ،‬ترکمنستان‪ ،‬آذربایجان‪ ،‬افغانستان‪ ،‬پاکستان و‬ ‫سودان خبر داد‪.‬‬ ‫ب��ه گفته بهروز اس��ودی‪ ،‬رییس س��ازمان صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت اس��تان س��منان‪ ،‬باال ب��ودن هزینه‬ ‫حمل‌ونقل جاده‌ای از آنجا ناش��ی می‌شود که کرایه‬ ‫حمل‌ونقل کاال توافقی اس��ت‪ .‬او همچنین از فعالیت‬ ‫‪2‬هزار و ‪ 200‬دستگاه کامیون در صنعت حمل‌ونقل‬ ‫این شهرس��تان خبر می‌دهد‪ .‬خب��ری که به وضوح‬ ‫ضرورت درخواس��ت اس��تاندار س��منان برای اتصال‬ ‫خط ریلی ش��اهرود به م��رز اینچه‌برون را به نمایش‬ ‫می‌گذارد‪ .‬محمد زند وکیلی‪ ،‬استاندار سمنان معتقد‬ ‫اس��ت که برای رونق گرفتن صادرات و تولید‪ ،‬اتصال‬ ‫ریلی شاهرود به مرز گلستان تنها چاره کار است‪ .‬او‬ ‫همچنین ظرفیت فرودگاه‌های ش��اهرود و سمنان را‬ ‫از این مقدار می‌رسد‪.‬‬ ‫وج�ود ظرفیت‌هایی چون معادن غنی‪ ،‬دانش�گاه و آموزش‌های‬ ‫علمی‪ ،‬همچنین نیروی جوان‪ ،‬زمینه رشد تولید و صادرات را در‬ ‫این شهرس�تان فراهم کرده اس�ت اما پای صحبت‌های صاحبان‬ ‫واحدهای تولیدی که بنش�ینی از وجود مشکالتی چون افزایش‬ ‫در عرصه ترابری مهم برش��مرده و می‌گوید‪ :‬احداث‬ ‫منطق��ه ویژه اقتص��ادی در گرمس��ار و برنامه‌ریزی‬ ‫برای این منطقه در ش��رق استان فرصت خوبی برای‬ ‫صادرکنندگان و بخش تولید است‪ .‬وکیلی در اختیار‬ ‫ق��رار گرفتن و اس��تفاده از واگن‌های راه‌آهن را برای‬ ‫صادرات کاالی تولید شده از استان سمنان بسیار با‬ ‫اهمیت و ضروری می‌داند‪ .‬او بر ایجاد نمایش��گاه‌های‬ ‫صادرات��ی و تولی��دات اس��تان س��منان در داخل و‬ ‫خارج این اس��تان و کش��ورهای منطقه‪ ،‬شناس��ایی‬ ‫مزیت‌های نس��بی و افزایش س��هم صادرات با توجه‬ ‫به تولیدات خوب محصوالت کش��اورزی‪ ،‬شناس��ایی‬ ‫بازارهای مختلف در اطراف کشور‪ ،‬پیگیری برگزاری‬ ‫دوره‌های آموزشی برای صادرکنندگان به‌عنوان یک‬ ‫بح��ث علمی و جهانی و توجه به ذخایر قوی معدنی‬ ‫به‌عنوان ظرفیت مهم استان سمنان تاکید می‌کند‪.‬‬ ‫به گفته فرماندار ش��اهرود‪ ،‬به علت رکود فعالیت‌ها‬ ‫و کمبود نقدینگی‪ 84 ،‬واحد تولیدی این شهرستان‬ ‫نیمه‌فعال اس��ت‪ .‬به گفته س��یدمحمدرضا هاشمی‪،‬‬ ‫حفظ اشتغال فعلی‪ ،‬اولویت کنونی بخش تولید است‬ ‫پس نباید وقف��ه‌ای در خط تولید واحدهای صنعتی‬ ‫ایجاد ش��ود‪ .‬او البته آم��اری از کارگران این واحدها‬ ‫ارائ��ه نکرده اما در این باره معتقد اس��ت‪ :‬با توجه به‬ ‫تنها ‪۵‬درصد از منابع آبی سمنان سهم صنعت است‬ ‫تس�نیم‪ :‬مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان‬ ‫س��منان گفت‪ :‬تنها ‪۵‬درصد از منابع آبی اس��تان‬ ‫سمنان در بخش صنعت استفاده می‌شود‪.‬‬ ‫اتاب��ک جعف��ری در آیین آغاز ط��رح ملی نجات‬ ‫آب(داناب) در مدرس��ه سمیه سمنان اظهار کرد‪:‬‬ ‫ای��ن در حالی اس��ت که در دنیا به‌طور متوس��ط‬ ‫‪22‬درصد از منابع آبی صرف فعالیت‌های صنعتی‬ ‫و تولیدی می‌شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪87 :‬درصد از منابع آبی اس��تان سمنان‬ ‫صرف فعالیت‌های کش��اورزی می‌ش��ود‪ ،‬این در‬ ‫حالی اس��ت ک��ه آم��ار جهانی این مه��م به‌طور‬ ‫میانگین ‪22‬درصد است‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان سمنان با‬ ‫اش��اره به اینکه بیش از ‪66‬درصد از منابع آبی در‬ ‫دنیا صرف مصارف خانگی و شرب می‌شود‪ ،‬عنوان‬ ‫کرد‪ :‬تنها ‪9‬درصد از منابع آبی در استان سمنان‬ ‫مربوط به مصارف شرب و خانگی است‪.‬‬ ‫جعفری با بی��ان اینکه راندم��ان آب در مصارف‬ ‫کش��اورزی در اس��تان س��منان حدود ‪50‬درصد‬ ‫میانگین جهانی اس��ت‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬راندمان آب‬ ‫در مصارف کش��اورزی اس��تان سمنان چیزی در‬ ‫ح��دود ‪35‬درصد اس��ت‪ ،‬در حالی ک��ه میانگین‬ ‫جهانی راندمان آب در مصارف کش��اورزی بیش‬ ‫از ‪70‬درصد است‪.‬‬ ‫ب��ه گفت��ه وی‪ ،‬این در حالی اس��ت ک��ه برخی‬ ‫کشورهای پیش��رفته راندمان مصارف آبی بخش‬ ‫کشاورزی خود را به بیش از ‪90‬درصد نیز افزایش‬ ‫داده‌اند‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان سمنان با‬ ‫بیان اینکه ساالنه بیش از ‪1/2‬میلیارد مترمکعب‬ ‫آب در استان سمنان مصرف می‌شود‪ ،‬خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬بیش از ‪75‬درصد معادل ‪850‬میلیون لیتر از‬ ‫آب مصرفی در اس��تان سمنان مربوط به آب‌های‬ ‫زیرزمینی و ‪25‬درصد معادل ‪350‬میلیون لیتر آن‬ ‫نیز مربوط به آب رودخانه‌ها و سطحی است‪.‬‬ ‫جعفری با اش��اره به اینکه میزان بارش ساالنه در‬ ‫استان سمنان کمتر از یک‌هفتم میانگین جهانی‬ ‫است‪ ،‬گفت‪ :‬درحالی که میانگین بارش در استان‬ ‫سمنان ‪860‬میلیمتر در سال است‪ ،‬این میزان در‬ ‫استان سمنان کمتر از ‪120‬میلیمتر است‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬در اس��تان س��منان ب��ا دوهزار‬ ‫و ‪ 200‬میلیمت��ر تبخی��ر ب��ه نس��بت تبخی��ر‬ ‫‪700‬میلیمتری میانگین جهان��ی‪ ،‬تبخیر آب در‬ ‫سال سه برابر متوسط دنیا است‪.‬‬ ‫اج�اره بهای چ�اه آب‪ ،‬مالی�ات‪ ،‬هزینه‌های متفرق�ه‪ ،‬تعرفه‌های‬ ‫گمرکی‪ ،‬حمل‌ونقل‪ ،‬کمبود آب شرب و‪ ...‬گالیه می‌کنند‪.‬‬ ‫مشکالتی که مانع رشد صادرات غیر نفتی هستند‪ ،‬از جمله هزینه‬ ‫باالی حمل‌ونقل جاده‌ای کاال در شاهرود که کمر تولیدکنندگان و‬ ‫صادرکنندگان محصوالت این شهرستان را خم کرده است‪.‬‬ ‫سیاست متوازن دولت‪ ،‬نگاه ویژه به سرمایه‌گذاری در‬ ‫شرق استان سمنان ضروری است‪.‬‬ ‫فرماندار شاهرود‪ ،‬اشتغال را دغدغه اصلی مسئوالن‬ ‫منطقه ذکر کرده و می‌گوید‪ :‬اشتغال ایجاد شده باید‬ ‫پایدار باش��د‪ ،‬در این صورت خیل��ی از ناهنجاری‌ها‬ ‫کم می‌ش��ود‪ .‬هاش��می اب��راز امی��دواری می‌کند‪ :‬با‬ ‫برقراری دوب��اره پروازها در فرودگاه ش��اهرود‪ ،‬روند‬ ‫س��رمایه‌گذاری افزای��ش می‌یاب��د و زمین��ه حضور‬ ‫س��رمایه‌گذاران نیز در منطقه بیشتر فراهم می‌شود‪.‬‬ ‫به گفته او چندی قبل اعالم شد‪ ،‬پروازهای فرودگاه‬ ‫ش��اهرود ‪ -‬تهران و برعکس برقرار می‌شود و تاکنون‬ ‫مسئوالن دو ش��رکت هواپیمایی با سفر به شاهرود‪،‬‬ ‫از امکانات پروازی فرودگاه این شهر بازدید کردند‪.‬‬ ‫فرماندار ش��اهرود ادامه می‌دهد‪ :‬با تاکید استاندار‬ ‫سمنان مقرر ش��د برق‪ ،‬آب و گاز واحدهای تولیدی‬ ‫قطع نش��ود‪ ،‬ولی واحدهای تولیدی نیز سعی کنند‬ ‫بدهی‌های خود را به دس��تگاه‌های خدماتی پرداخت‬ ‫کنند‪ .‬ب��ه گفته وی اولویت مس��ئوالن شهرس��تان‬ ‫شاهرود حمایت از سرمایه‌گذار است و نباید واحدی‬ ‫ب��ه علت بدهی تعطیل و در بخش تولید و اش��تغال‬ ‫مشکل ایجاد شود‪.‬‬ ‫بهروز اس��ودی‪ ،‬رییس س��ازمان صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت استان سمنان با بیان اینکه از ‪ 12‬صادر‌کننده‬ ‫نمونه اس��تانی‪ 4 ،‬تولیدکننده از ش��اهرود هس��تند‪،‬‬ ‫اضافه می‌کند‪ :‬به دس��تور استاندار سمنان مقرر شد‬ ‫مش��کل حمل‌ونقل ریلی و زمینی واحدهای تولیدی‬ ‫استان سمنان برطرف شود‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر اینکه می‌خواهیم مشکل واحدهای‬ ‫تولی��دی را رفع کنی��م‪ ،‬می‌گوید‪ :‬س��ازمان صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت آماده همکاری برای اصالح س��اختار‬ ‫صنای��ع‪ ،‬ارائه آم��وزش‪ ،‬فناوری‪ ،‬ارتق��ای توانمندی‬ ‫علم��ی کارخانه‌ه��ا و خدمات فنی و مهندس��ی‪ ،‬به‬ ‫نسبت تامین هزینه ‪ 60‬به ‪40‬درصد است‪.‬‬ ‫رییس سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان ادامه‬ ‫می‌دهد‪ :‬اغلب واحدهای متوس��ط یا بزرگ تولیدی‬ ‫نمی‌توانند از اعتبار یارانه‌ای استفاده کنند‪ ،‬اما از نظر‬ ‫ارزی نزد صندوق توس��عه ملی مشکلی ندارند ولی از‬ ‫نظر ریالی مشکالتی وجود دارد‪.‬‬ ‫وی تصریح می‌کند‪ :‬واحدهای تولیدی بانک محور‬ ‫نباشند و برای یافتن شریک برای تامین نقدینگی و‬ ‫سرمایه در گردش تالش کنند‪.‬‬ ‫اس��ودی می‌گوید‪ :‬س��ازمان‌های توسعه‌ای صاحب‬ ‫س��رمایه وظیفه دارند در ش��رکت‌های دارای توجیه‬ ‫فنی و اقتصادی به مدت ‪ 3‬تا ‪ 4‬سال مشارکت کنند‪.‬‬ ‫لرستان یکی از امن‌ترین استان‌ها برای سرمایه‌گذاری است‬ ‫‪ :‬معاون هماهنگی و امور عمرانی اس��تانداری لرس��تان گفت‪ :‬لرستان یکی از امن‌ترین استان‌ها‬ ‫برای س��رمایه‌گذاری است‪ .‬محمد اصالنی در نشستی با خبرنگاران در خرم‌آباد اظهار کرد‪ :‬مطابق سند‬ ‫چش��م‌اندازی که در استان لرستان مدون ش��ده و با توجه به راهبردهای مدیریت استان‪ ،‬عمده‌ترین و‬ ‫اصلی‌ترین مس��یر توسعه عمران در لرستان مبتنی بر ارتقای س��طح فرهنگی‪ ،‬فعال‌سازی بیش‌ازپیش‬ ‫بخش اقتصاد‪ ،‬توسعه طرح‌های عمرانی و حرکت به سوی جذب سرمایه‌های درون‌استانی و برون‌استانی‬ ‫و برون‌مرزی است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬خوش��بختانه در دولت تدبیر و امید نقش��ه راه در استان لرس��تان به خوبی ترسیم شده و‬ ‫جهش‌هایی را در ابتدای تش��کیل دولت تاکنون داش��ته‌ایم؛ تکمیل ظرفیت‌ه��ا و طرح‌های بزرگی در‬ ‫اس��تان بوده اس��ت که سال‌های سال موجب انباشت و تمرکز س��رمایه بوده که عالوه بر زیان‌هایی که‬ ‫داشته‪ ،‬موجب کم‌شدن س��رمایه‌گذاری شده است‪ .‬این مسئول خاطرنشان کرد‪ :‬تالش به‌منظور جذب‬ ‫س��رمایه‌گذار برای کشت و صنعت پس از ‪16‬س��ال‪ ،‬همچنین فعال‌سازی پروژه مجتمع تجاری میدان‬ ‫کیو پس از ‪8‬سال تعطیلی که خود به تنهایی بالغ بر چند صد میلیون تومان سرمایه را می‌تواند جذب‬ ‫کند‪ ،‬موجبات فعال‌سازی بخش‌های مختلف اقتصادی و ایجاد اشتغال قابل توجه برای جمعیت جویای‬ ‫کار را فراهم کرده اس��ت‪ .‬همچنین برای جذب سرمایه‌گذاران که مطمئن باشند استان لرستان یکی از‬ ‫امن‌ترین استان‌ها برای سرمایه‌گذاری است فرهنگ‌سازی شده است‪ ،‬به‌طوری‌که توجیه فنی و اقتصادی‬ ‫قابل اعتنایی نیز دارد‪ .‬اصالنی به احیاء و فعال‌سازی گلخانه دیناروند پس از تعطیلی ‪8‬ساله اشاره کرد‬ ‫که در نوع خود در سطح استان بی‌نظیر است‪.‬‬ ‫وی همچنین به افتتاح و راه‌اندازی ایستگاه و پمپاژ و افتتاح دو سد مروک و ایوشان که بیش از ‪7‬هزار‬ ‫هکتار از اراضی کش��اورزی را آبیاری کرده و موجبات توس��عه صنعت کشاورزی را فراهم می‌کند‪ ،‬اشاره‬ ‫کرد‪ .‬وی بیان کرد‪ :‬زیر کش��ت رفتن این اراضی موجب افزایش درآمد س��رانه و درنهایت درآمد ملی در‬ ‫کش��ور می‌شود و همچنین احیاء و دائمی‌کردن آب دریاچه کیو یکی از مطالبات و خواسته‌های به‌حق‬ ‫شهروندان خرم‌آباد بود و نزدیک بود این رودخانه با نشاط‪ ،‬به مسیری برای تخلیه فاضالب و دفن زباله‬ ‫تبدیل شود‪.‬‬ ‫از دیگر اقدامات‪ ،‬طرح توس��عه فرودگاه خرم‌آباد بود که ش��امل افزایش بان��د برای فرود هواپیماهای‬ ‫پهن‌پیکر در این فرودگاه می‌شد و نیز افزایش تعداد پروازهای این فرودگاه از ‪ 5‬پرواز به حدود ‪ 30‬پرواز‬ ‫رس��ید که از بدو تاس��یس تاکنون بی‌سابقه بوده است‪ ،‬همچنین به توسعه ساختمانی و تجهیزات مورد‬ ‫نیاز نیز باید اشاره کرد‪.‬‬ ‫مهر‪ :‬مديرعامل اتحاديه تعاون روس��تايي اس��تان‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬خريد و فروش ميوه ش��ب عيد به صاحبان‬ ‫غرفه‌هاي شهر فقط از طريق سامانه ملي امکانپذير‬ ‫اس��ت‪ .‬فرهاد ش��اه‌نظري‪ ،‬در جلس��ه هيات‌مديره‬ ‫اتحادي��ه تعاون روس��تايي درب��اره اجرايي کردن‬ ‫س��امانه خريد و فروش ميوه ش��ب عيد‪ ،‬بيان کرد‪:‬‬ ‫بانک عامل توسعه تعاون در فروش ميوه به‌صورت‬ ‫سامانه‌اي‪ ،‬صاحبان غرفه‌هاي عرضه ميوه در سطح‬ ‫شهر و اداره تعاون را ياري خواهد کرد‪.‬‬ ‫شاه نظري در اين جلسه با بيان اينکه فروش ميوه‬ ‫به صاحبان غرفه‌ها از طريق س��امانه ملي به‌صورت‬ ‫نقدي (بانک عامل توس��عه تعاون) انجام مي‌شود‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬تمامي غرفه‌داران ابتدا از طريق سامانه‬ ‫پرداخت نقدي کرده سپس با مراجعه به سردخانه‬ ‫يا انبارهاي ميوه سهميه خود را دريافت مي‌کنند‪.‬‬ ‫ضرورت بيمه‬ ‫محصوالت کشاورزي در سمنان‬ ‫‪ :‬رييس س��ازمان جهاد کش��اورزي اس��تان‬ ‫برسمنان اس��تفاده از همه ظرفيت‌ها براي پوشش‬ ‫‪ ۵۰‬درصدي بيمه محصوالت کشاورزي تا کيد کرد‬ ‫و گفت‪ :‬ش��بکه‌هاي مراقب و‪ ...‬ظرفيت خوبي براي‬ ‫رس��يدن به اين مهم دارند‪ .‬سيدحس��ن ميرعماد‪،‬‬ ‫در جلسه ستاد بيمه کش��اورزي استان سمنان به‬ ‫منظور بررس��ي روند بيمه‌گري دربخش کشاورزي‬ ‫در محل بانک کشاورزي استان بر استفاده از همه‬ ‫ظرفيت‌ه��اي اس��تان براي افزايش س��طوح بيمه‪،‬‬ ‫پوشش حداکثري و رسيدن به پوشش ‪ ۵۰‬درصدي‬ ‫محصوالت و‪ ...‬تاکيد کرد و گفت‪ :‬مهندس��ان ناظر‪،‬‬ ‫ش��بکه‌هاي مراقب وصنف کارهاي کش��اورزي در‬ ‫شهرس��تان‌ها ظرفيت خوبي براي رسيدن به هدف‬ ‫برنام��ه و حتي فراتر از آن اس��ت‪ .‬اين مس��ئول بر‬ ‫تعيين س��طوح بيمه‌اي براي کارگ��زاران و مکلف‬ ‫کردن آنها براي رس��يدن به س��طوح تعيين شده‬ ‫تاکي��د و اضافه کرد‪ :‬با توجه به وضعيت پوش��ش‬ ‫بيم��ه دام‌ه��ا و طي��ور در فرصت باقيمان��ده براي‬ ‫زيرپوش��ش ق��رار دادن حداکثر دام‌ه��ا با توجه به‬ ‫شرايط استان اقدام شود‪.‬‬ ‫زيان مرغداران‬ ‫چهارمحال و بختياري‬ ‫‪ :‬رييس س��ازمان صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫چهارمحال و بختياري گفت‪ :‬مرغداران چهارمحال‬ ‫و بختياري به علت کاه��ش قيمت مرغ در ابتداي‬ ‫زمستان امسال دچار زيان شدند‪ .‬سيد نعيم امامي‬ ‫با اش��اره به اينکه مرغداران چهارمحال و بختياري‬ ‫در ابتداي زمس��تان دچار زيان شدند‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫قيمت مرغ در ابتداي زمس��تان بس��يار افت کرد و‬ ‫همين امر موجب ش��د مرغداران اين استان دچار‬ ‫زيان شوند‪.‬‬ ‫وي اف��زود‪ :‬اين امر موجب ش��د اتحاديه مرغداران‬ ‫ب��ه اين فکر بیفتد که عرض��ه را کمتر کند تا يک‬ ‫هماهنگي بين عرضه و تقاضا ايجاد ش��ود و قيمت‬ ‫مرغ به قيمت واقعي خود برس��د‪ .‬رييس س��ازمان‬ ‫صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت چهارمح��ال و بختياري‬ ‫تصریح ک��رد‪ :‬قيمت واقعي که مرغ��داران و جهاد‬ ‫کش��اورزي براي گوشت گرم مرغ در نظر گرفته‌اند‬ ‫حدود ‪ 7‬هزار تومان است اما متاسفانه اين کاهش‬ ‫عرضه که در يک‌ماه اخير اتفاق افتاد موجب ش��د‬ ‫قيمت مرغ بيشتر شود‪.‬‬
‫یادداشت‬ ‫نصب فیلترهای‬ ‫ضدآالیندگی‬ ‫در صنایع یزد‬ ‫محمدحسین فنایی‬ ‫رییسخانهصنعت‪،‬معدنوتجارتاستانیزد‬ ‫برخی از واحدهای صنعتی نسبت به فیلتر‌های‬ ‫ضدآالیندگ��ی توجیه نش��ده‌اند و خریداری این‬ ‫فیلترها را تنه��ا پرداخت هزینه اضافی می‌دانند‪.‬‬ ‫سازمان حفاظت محیط زیست استان نیز تاکنون‬ ‫نس��بت به رفع این مش��کل کوتاهی کرده است‪.‬‬ ‫سازمان محیط‌زیس��ت باید کارشناسان حاذق و‬ ‫متخص��ص را برای بازرس��ی و نظ��ارت بر میزان‬ ‫آالینده بودن واحده��ای صنعتی اعزام کند‪ .‬این‬ ‫س��ازمان در مرحله اعطای مجوز ب��ه واحدهای‬ ‫صنعتی باید روی می��زان آالیندگی این واحدها‬ ‫نظ��ارت کن��د و به واحده��ای غیراس��تاندارد و‬ ‫آلوده‌کننده محیط‌زیس��ت مج��وز تولید ندهد یا‬ ‫منوط به اس��تفاده از فیلترهای ضدآالیندگی به‬ ‫این واحدها مجوز کسب بدهد‪.‬‬ ‫در کش��ورهای اروپایی میزان آالیندگی برخی‬ ‫از واحده��ای صنعت��ی بس��یار باالس��ت اما این‬ ‫واحده��ا از فیلتر‌ه��ای ضدآالیندگ��ی اس��تفاده‬ ‫ک��رده و تمام اس��تانداردهای الزم را برای آلوده‬ ‫نکردن محیط‌زیست و هوای منطقه خود رعایت‬ ‫کرده و مش��کالت زیست‌محیطی واحدهای خود‬ ‫را ب��ا پرداخت هزینه‌ه��ای الزم کنترل می‌کنند‪.‬‬ ‫تولیدکنن��دگان و مال��کان واحده��ای صنعت��ی‬ ‫بای��د درب��اره پرداخ��ت هزینه‌های مرب��وط به‬ ‫مس��ائل زیست‌محیطی توجیه ش��وند‪ .‬مسئوالن‬ ‫و س��ازمان‌های اس��تانی به‌ویژه سازمان حفاظت‬ ‫محیط‌زیس��ت از متخصصی��ن کاف��ی برخوردار‬ ‫نیس��تند و تنه��ا ب��ه ای��ن دلیل ک��ه واحدهای‬ ‫تولیدی اشتغالزایی کرده و به چرخه تولید کمک‬ ‫می‌کنند ب��ه این واحدها مج��وز تولید می‌دهند‬ ‫بدون آنکه مشکالت زیست‌محیطی که در آینده‬ ‫ممکن است به‌وس��یله این واحدها ایجاد شود را‬ ‫در نظر بگیرند‪.‬‬ ‫اس��تفاده از فیلتره��ای ضدآالیندگ��ی باید از‬ ‫ابت��دای فعالیت واحده��ای صنعتی به وس��یله‬ ‫س��ازمان حفاظت از محیط‌زیس��ت لحاظ شوند‬ ‫ن��ه اینکه پ��س از گذش��ت چن��دی از فعالیت‬ ‫ای��ن واحدها محیط‌زیس��ت به خاط��ر آورد که‬ ‫آالیندگی این واحدها نگران‌کننده اس��ت‪ .‬البته‬ ‫می��زان آالیندگی واحدهای صنعتی به درس��تی‬ ‫مش��خص نیست و مرکز کنترل و پایش حفاظت‬ ‫محیط‌زیس��ت بای��د می��زان دقی��ق آالیندگی‬ ‫واحدهای صنعتی و خودروها در اس��تان را اعالم‬ ‫کن��د‪ .‬من تولی��د بیش از حد آلودگی به‌وس��یله‬ ‫صنایع استان را تایید می‌کنم‪ .‬واحدهای صنعتی‬ ‫در انتخاب ماش��ین‌آالت دقت کاف��ی را به خرج‬ ‫ندادن��د و در اس��تفاده از فیلتر‌ه��ا و پکیج‌های‬ ‫ضدآالیندگ��ی کوتاه��ی کردن��د‪ .‬کارشناس��ان‬ ‫محیط‌زیس��ت نیز نظارت صحیحی از تجهیزات‬ ‫و ماش��ین‌آالت این واحدها به عم��ل نیاوردند و‬ ‫درباره استفاده از فیلترهای مناسب به‌وسیله این‬ ‫واحدها سختگیری‌های الزم را اعمال نکردند‪.‬‬ ‫اکنون بس��یاری از تولید‌کنندگان به مس��ائل‬ ‫زیس��ت‌محیطی حس��اس شده‌اند و بس��یاری از‬ ‫واحدهای صنعتی از فیلترهای ضدآالیندگی هوا‬ ‫و تجهیزات مناسب و استاندارد استفاده می‌کنند‪.‬‬ ‫متاسفانه مسئوالن استانی تمام توجه خود را به‬ ‫اش��تغالزایی و افزایش تولی��د معطوف کرده‌اند و‬ ‫محیط‌زیس��ت و آلودگی هوا را به کلی فراموش‬ ‫کرده‌ان��د‪ .‬نظارت ب��ر واحدهای صنعت��ی به‌‌ویژه‬ ‫در حوزه محیط‌زیس��ت بس��یار ضعیف است‪ .‬در‬ ‫گذشته درباره مشکالت زیست‌محیطی و کنترل‬ ‫آلودگی ه��وا به خوبی عمل نش��ده‪ ،‬اکنون باید‬ ‫براساس تجربیات گذشته عملکرد صحیح اتخاذ‬ ‫ش��ود و روی واحدهای صنعتی نظارت بیشتری‬ ‫شود‪.‬‬ ‫اخبار منتشر شده مبنی بر تولید آلودگی باالی‬ ‫واحدهای صنعتی اس��تان یزد درس��ت اس��ت و‬ ‫حمایت از واحدهای صنعتی در این‌بار ‌ه اش��تباه‬ ‫است‪ .‬همه مسئوالن استان باید به محیط‌زیست‬ ‫توج��ه کنند‪ .‬همه ما در ای��ن هوای آلوده تنفس‬ ‫می‌کنی��م پس آلودگی هوا مش��کل همه مردم و‬ ‫مسئوالن است‪ .‬همه تش��کل‌های صنعتی؛ خانه‬ ‫صنع��ت و معدن‪ ،‬اصناف و ات��اق بازرگانی باید با‬ ‫یکدیگر همکاری کرده و راهکارهای مناسبی برای‬ ‫رفع این مش��کل اتخاذ کنند‪ .‬دولت برای کاهش‬ ‫فشار ناشی از هزینه‌های فیلترهای ضدآالیندگی‬ ‫و تجهیزات مناس��ب ب��رای محیط‌زیس��ت باید‬ ‫برای واحدهای صنعتی تس��هیالتی با بهره اندک‬ ‫در نظ��ر بگیرد و ب��ه جای تخصی��ص اعتبار در‬ ‫جهت افزایش کارخانه‌های تولیدی روی کاهش‬ ‫آالیندگی واحدهای صنعتی هزینه کند‪.‬‬ ‫‪24‬‬ ‫پنجشنبه ‪ 14‬اسفند ‪ 14 - 1393‬جمادی االول ‪ 5 -1436‬مارس ‪ -2015‬شماره ‪ -173‬پیاپی ‪1491‬‬ ‫استان‌ها‬ ‫‪states@smtnews.ir‬‬ ‫ عملکرد خوشه سنگ یزد از ‪ 124‬واحد فرآوری را بررسی می‌کند‬ ‫فرآوری‪ ،‬دوای درد صادرات سنگ نشد‬ ‫صب�ا رضایی‪-‬گروه اس�تان‌ها‪ :‬با وج��ود ‪ 124‬واحد‬ ‫فعال در فرآوری س��نگ در اس��تان ی��زد و ‪ 146‬واحد‬ ‫از بزرگترین و ش��اخص‌ترین معادن س��نگ‪ ،‬بیشترین‬ ‫صادرات س��نگ به‌شکل خام انجام می‌ش��ود‪ .‬به گفته‬ ‫مدیران و کارشناس��ان اس��تانی‪ ،‬معدنکاران خریداران‬ ‫خارجی را به متقاضیان داخلی ترجیح می‌دهند‪.‬‬ ‫خوشه سنگ در استان یزد پس از خوشه‌های نساجی‪،‬‬ ‫کاشی و سرامیک و محصوالت کنجدی از سوی شرکت‬ ‫ش��هرک‌های صنعتی اس��تان یزد در بهمن ماه س��ال‬ ‫گذش��ته در اولویت چهارم قرار گرف��ت‪ .‬از چالش‌های‬ ‫پیش روی صنعت س��نگ در اس��تان ی��زد می‌توان به‬ ‫دسترس��ی نداش��تن به بازاره��ای داخل��ی و خارجی‪‌،‬‬ ‫بهره‌وری پایین فرآیند تولید‪ ،‬باال بودن میزان ضایعات‬ ‫سنگی و مشکالت زیست‌محیطی ناشی از آن‪ ،‬بهره‌وری‬ ‫پایین نیروی انسانی‪ ،‬پایین بودن دانش فنی و مدیریتی‬ ‫نیروی انسانی و فرسودگی و به روز نبودن ماشین‌آالت‬ ‫و فناوری مورد استفاده در واحدهای فرآوری سنگ در‬ ‫استان یزد‪ ،‬اشاره کرد‪.‬‬ ‫بهبود فناوری به کار رفته در صنعت س��نگ‪ ،‬توسعه‬ ‫ب��ازار و آموزش همه‌جانب��ه به فع��االن و ذی‌نفعان از‬ ‫اس��تراتژی‌های خوش��ه س��نگ یزد اس��ت‪ .‬همچنین‬ ‫تش��کیل یک ش��ورای راهبری از دیگر برنامه‌های این‬ ‫خوش��ه هس��تند‪ .‬به گفته محمد کریمی عامل خوشه‬ ‫س��نگ یزد‪ ،‬هدف اصلی این خوشه آن است که پس از‬ ‫پایان فعالیت خوشه سنگ یزد؛ فعالیت‌های مشارکتی‬ ‫مانند غرفه‌های مش��ترک‪‌،‬دفتر فروش مشترک‌‪ ،‬تامین‬ ‫مواد اولیه به صورت مش��ترک از س��وی فعاالن صنعت‬ ‫س��نگ افزایش یاب��د‪ .‬همچنین این خوش��ه قصد دارد‬ ‫تا مش��ارکت‌های جمعی در بین فعاالن صنعت س��نگ‬ ‫استان یزد را افزایش دهد‪.‬‬ ‫‹ ‹محدودیتی برای تامین اعتبار مورد نیاز خوشه‬ ‫وجود ندارد‬ ‫سیدمس��عود عظیم��ی‪ ،‬مدی��ر‬ ‫ش��رکت ش��هرک‌های صنعت��ی‬ ‫می‌گوید‪:‬‬ ‫اس��تان یزد ب��ه‬ ‫خوشه توس��عه صنعت سنگ در‬ ‫استان یزد از سال ‪ 92‬آغاز شده و‬ ‫بخش مطالعاتی آن انجام ش��ده است‪ .‬همچنین بخش‬ ‫نخست آن که بخش پیاده‌سازی خوشه بوده آغاز شده‬ ‫و این خوشه از س��نگ‌برها‪ ،‬سنگ‌فروشان‪ ،‬معدنکاران‪،‬‬ ‫سنگ‌تراش��ان و تمام ذی‌نفعانی که در صنعت س��نگ‬ ‫فعالیت می‌کنند تشکیل ش��ده است‪ .‬با توجه به اینکه‬ ‫استان یزد جزو ‪ 3‬استان بزرگ دارنده معادن سنگ‌های‬ ‫تزئینی در کش��ور بوده و تمام ذی‌نفعانی که در صنعت‬ ‫سنگ استان یزد فعالیت می‌کنند و شرکت شهرک‌های‬ ‫صنعتی ایران در مورد تش��کیل خوش��ه سنگ موافقت‬ ‫کرده‌اند‪ ،‬این خوشه در استان یزد شکل گرفت‪ .‬در حال‬ ‫حاضر نیز در حوزه اس��تراتژی‌های خوش��ه می‌توان به‬ ‫بهبود تکنولوژی به کار رفته در صنعت س��نگ‪ ،‬توسعه‬ ‫بازار و آم��وزش همه‌جانبه به فع��االن و ذی‌نفعان این‬ ‫صنعت اش��اره کرد‪ .‬پروژه خوشه توسعه صنعت سنگ‬ ‫ی��ک پ��روژه ‪3‬س��اله بوده ک��ه تحت حمایت ش��رکت‬ ‫شهرک‌های صنعتی فعالیت می‌کند‪ .‬تمام ذی‌نفعان نیز‬ ‫در این خوشه مشارکت می‌کنند‪.‬‬ ‫او می‌افزاید‪ :‬در خوش��ه سنگ اس��تان یزد قرار است‬ ‫یک ش��ورای راهبری تشکیل ش��ود‪ .‬این شورا متشکل‬ ‫از اعضای دولتی و ذی‌نفعان خوش��ه بوده و ریاست آن‬ ‫را معاونت برنامه‌ریزی استانداری یزد برعهده می‌گیرد‪.‬‬ ‫این ش��ورا امور مربوط به مس��ائل خوشه سنگ را رصد‬ ‫کرده و در تهران نیز معاونت صنایع کوچک س��ازمان‪،‬‬ ‫پیگیر مسائل مربوط به خوش��ه است‪ .‬بیشتر اعتبارات‬ ‫خوشه توسط شرکت ش��هرک‌های صنعتی استان یزد‬ ‫و بخش��ی از آن از اعتبارات دولتی به این خوشه تامین‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬در ‪ 3‬سال فعالیت خوشه س��نگ‪ ،‬به فراخور‬ ‫برنامه‌ه��ای عملی که ارائه می‌ش��ود‪ ،‬اعتب��ار مورد نیاز‬ ‫‌تامین ش��ده و هیچ‌گونه محدودیتی برای تامین اعتبار‬ ‫خوشه‌ها در شرکت شهرک‌های صنعتی وجود ندارد‪.‬‬ ‫عظیمی خاطرنشان می‌کند‪ :‬تمامی مشکالتی که در‬ ‫حوزه مجموعه ذی‌نفعان خوش��ه بوده‪ ،‬توس��ط فعاالن‬ ‫خوشه س��نگ یزد رصد شده و اگر حلقه مفقوده‌ای در‬ ‫صنعت وجود دارد مورد بررسی قرار گرفته و راهکارهای‬ ‫مناسب آن ارائه می‌شود‪.‬‬ ‫به‌عن��وان نمونه اگر در حوزه تکنولوژی‪ ،‬بازس��ازی و‬ ‫نوس��ازی صنایع سنگ‪ ،‬نقدینگی‪ ،‬س��رمایه در گردش‬ ‫و توس��عه صنعت سنگ مش��کالتی وجود داشته باشد‪،‬‬ ‫مشکالت مورد مطالعه قرار گرفته و با حضور ذی‌نفعان‬ ‫خوشه سنگ راهکارهای مشکالت یافت شده‪ ،‬سپس به‬ ‫رفع مشکل مربوطه پرداخته می‌شود‪.‬‬ ‫او عن��وان می‌کن��د‪ :‬ضایع��ات س��نگ مش��کل‬ ‫زیست‌محیطی را برای شهرس��تان‌هایی که سنگ‌برها‬ ‫در آن ق��رار گرفته‌ان��د به وجود م��ی‌آورد‪ .‬با یک پروژه‬ ‫تحقیقاتی با مطالعات بین‌الملل می‌توان از ضایعات یک‬ ‫محصول نهایی ایجاد کرد که بتواند هم کار را اقتصادی‬ ‫کرده و هم محیط زیس��ت را س��اماندهی کند و باعث‬ ‫شود به یک محصول زیست‌محیطی برسیم‪.‬‬ ‫‹ ‹شبکه‌سازی در صنعت سنگ‬ ‫محم��د کریم��ی‪ ،‬عامل خوش��ه‬ ‫توسعه سنگ استان یزد به‬ ‫ن س��ال ‪92‬‬ ‫می‌گوی��د‪ :‬در بهم�� ‌‬ ‫مطالعه این خوشه آغاز شده و از‬ ‫ی امس��ال نی��ز عملی��ات‬ ‫‪ 15‬د ‌‬ ‫اجرایی خوش��ه آغاز ش��ده اس��ت‪ .‬در خوشه سنگ ‪3‬‬ ‫استراتژی دنبال می‌شود‪ .‬این استراتژی‌ها شامل توسعه‬ ‫بازار‪ ،‬توس��عه فناوری و مدیریت فرآیند تولید و ارتقای‬ ‫آن‪ ،‬توس��عه منابع انس��انی و ارتقای مهارت‌های فنی و‬ ‫مدیریتی است‪.‬‬ ‫او می‌افزای��د‪ :‬ب��رای ارتقای س��طح توانمندی نیروی‬ ‫انس��انی فع��ال در صنعت س��نگ‌‪ ،‬برنامه آموزش��ی و‬ ‫بازدیدها و تورها در نظر گرفته شده که می‌تواند سطح‬ ‫نگرش و مهارت مدیران را ارتقا دهد‪.‬‬ ‫خوش��ه س��نگ یزد به دنب��ال افزای��ش فعالیت‌های‬ ‫مشارکتی و جمعی است‪.‬‬ ‫کریم��ی عن��وان می‌کن��د‪ :‬در حوزه س��نگ‪ ،‬معادن‬ ‫خوب و ش��ناخته شده در سطح کش��ور در استان یزد‬ ‫واقع ش��ده‌اند ک��ه این امر از مزیت‌های اس��تان بوده و‬ ‫سبب ش��ده صنعت فرآوری سنگ در استان یزد شکل‬ ‫گیرد‪ .‬خوش��ه س��نگ یزد قصد دارد تا از طریق انجام‬ ‫فعالیت‌های مشارکتی و جمعی بین فعاالن حوزه سنگ‬ ‫قدرت رقابتی آنها را افزایش دهد‪.‬‬ ‫او ادام��ه می‌دهد‪ :‬از جمله کارهایی که خوش��ه انجام‬ ‫می‌دهد دوره‌های آموزش��ی‪ ،‬برگ��زاری تورهای داخلی‬ ‫و ش��رکت در نمایش��گاه‌ها اس��ت و هدف این خوش��ه‬ ‫شبکه‌س��ازی در صنعت س��نگ اس��ت‪ .‬به‌عنوان نمونه‬ ‫شبکه‌های تامین مواد اولیه‪ ،‬خرید فناوری‪ ،‬شبکه فروش‬ ‫و بازاریابی از جمله شبکه‌هایی است که خوشه صنعت‬ ‫س��نگ قصد دارد آنها را تشکیل دهد‪ .‬هدف اصلی این‬ ‫خوشه این اس��ت تا پس از پایان فعالیت خوشه سنگ‬ ‫یزد؛ فعالیت‌های مش��ارکتی مانند غرفه‌های مشترک‪،‬‬ ‫‌دفت��ر فروش مش��ترک‌‪ ،‬تامی��ن مواد اولی��ه به صورت‬ ‫مشترک از سوی فعاالن صنعت سنگ افزایش یابد‪.‬‬ ‫عامل توس��عه خوشه س��نگ یزد تاکید می‌کند‪ :‬سال‬ ‫نخس��ت فعالیت خوشه سنگ یزد‌‪ ،‬س��ال اعتمادسازی‬ ‫بوده و در سال نخست بیشتر به برگزاری تور و نمایشگاه‬ ‫پرداختیم تا بتوانیم اعتمادس��ازی کرده و روابط خوبی‬ ‫را با ذی‌نفعان خوش��ه داشته باشیم‪ .‬در کنار ذی‌نفعان‬ ‫خوش��ه س��نگ یزد‪ ،‬با واحدهای فرآوری‪ ،‬معدنداران و‬ ‫سنگ‌فروشان نیز ارتباط خوبی برقرار کردیم‪ .‬همچنین‬ ‫تاکنون ‪ 3‬دوره آموزش��ی از س��وی این خوش��ه برگزار‬ ‫شده اس��ت‪ .‬این دوره‌ها شامل دوره‌های مدیریت بازار‪،‬‬ ‫تش��ریفات بین‌المللی تجاری و دوره بیمه مالی و قانون‬ ‫کار بوده است‪ .‬در کنار برگزاری این دوره‌های آموزشی‬ ‫به برگزاری‌تور محالت و نمایش��گاه تخصصی س��نگ‬ ‫پرداخته‌ایم‪ .‬تقریبا ‪ 6‬ماهی اس��ت که خوشه سنگ یزد‬ ‫فعالیت خود را آغاز کرده است‪.‬‬ ‫او می‌گوید‪ :‬صادرات س��نگ بیش��تر به‌صورت سنگ‬ ‫خام انجام می‌ش��ود‪ .‬واحدهایی که در استان یزد فعال‬ ‫هستند‪ ،‬نمی‌توانند ارزش‌افزوده الزم را به سنگ بدهند‪.‬‬ ‫برای معدنداران راحت‌تر اس��ت که سنگ خام را صادر‬ ‫کنند و خریداران خارجی را به خریداران داخلی ترجیح‬ ‫می‌دهند‪.‬‬ ‫در حال حاضر‪ 146‬واحد معدن س��نگ ساختمانی و‬ ‫‪ 124‬واحد فعال در فرآوری سنگ در استان یزد موجود‬ ‫هس��تند‪ .‬این مع��ادن و واحدهای فرآوری س��نگ در‬ ‫مناطق تفت‌‪ ،‬مهریز‪ ،‬میبد‪ ،‬اردکان و یزد تمرکز یافته‌اند‪.‬‬ ‫کریمی عنوان می‌کند‪ :‬مشکالت صنعت سنگ استان‬ ‫یزد در حوزه‌های بازاریابی و فروش‪ ،‬فناوری‪ ،‬فرس��وده‬ ‫بودن ماش��ین‌آالت و دید س��نتی نیروی انسانی است‪.‬‬ ‫همچنی��ن بازدهی اندک فرآیند تولید باعث می‌ش��ود‬ ‫قیمت تمام‌ش��ده افزایش پیدا کند‪ .‬تامی��ن مواد اولیه‬ ‫مورد نیاز صنعت س��نگ نیز از دیگر مش��کالت صنعت‬ ‫سنگ استان یزد است‪.‬‬ ‫او خاطرنشان می‌کند‪ :‬پس از پایان کار خوشه سنگ‬ ‫ی��زد‪‌،‬فعالیت‌های این خوش��ه به یک نه��اد مرتبط با‬ ‫صنعت سنگ استان یزد واگذار می‌شود‪.‬‬ ‫مقام‌های عراقی با راه‌اندازی مرز دهلران موافقت کردند‬ ‫ایرنا‪ :‬اس��تاندار ایالم گفت‪ :‬مقام‌های اس��تان میسان عراق با راه‌اندازی مرز‬ ‫دهلران میان دو کشور موافقت کردند‪ .‬محمدرضا مروارید در نشست شورای‬ ‫اداری اس��تان اظهار کرد‪ :‬مسئوالن استان در ‪18‬ماه گذشته این موضوع را‬ ‫با مقام‌های عراقی در میان گذاش��ته و به‌طور مس��تمر راه‌اندازی این مرز را‬ ‫پیگیری می‌کردند که دو ماه پیش در جریان س��فر اس��تاندار میس��ان این‬ ‫موضوع مطرح ش��د و امروز مشاور اقتصادی اس��تاندار این استان با حضور‬ ‫در ایالم از موافقت مسئوالن وزارت خارجه و تجارت عراق با راه‌اندازی این‬ ‫مرز خبر داد‪ .‬وی افزود‪ :‬جمهوری اس�لامی ای��ران تاکنون ‪ 3‬نقطه را برای‬ ‫راه‌اندازی این مرز پیش��نهاد داده که پس از رایزنی با مقام‌های عراقی یک‬ ‫نقطه در نظر گرفته می‌ش��ود‪ .‬استاندار ایالم ابراز امیدواری کرد که پیش از‬ ‫شروع ایام اربعین سال آینده این مرز بازگشایی شده تا ضمن تقسیم شدن‬ ‫حجم تردد زوار میان مرزهای مهران و دهلران‪ ،‬امکان ارائه خدمات به زوار‬ ‫عتبات عالیات با ش��رایط بهتری فراهم ش��ود‪ .‬مروارید در بخش دیگری از‬ ‫سخنان خود از فعالیت تمام مدیران و کارکنان دستگاه‌های اجرایی استان‬ ‫در سال ‪ 93‬قدردانی کرد و یادآور شد‪ :‬خدمات دولتمردان تدبیر و امید در‬ ‫اس��تان به‌ویژه در حوزه‌های آب و فاضالب و کشاورزی در این مدت شایان‬ ‫توجه بوده به‌طوری که تنها در حوزه کش��اورزی امسال ‪520‬میلیارد تومان‬ ‫س��رمایه‌گذاری ش��د‪ .‬وی اظهار کرد‪ :‬دس��تگاه‌های اجرایی باید امکانات و‬ ‫تجهیزات در اختیار خود را برای پذیرایی از مسافران نوروزی و کاروان‌های‬ ‫راهیان نور به‌کار بگیرند و تیم‌های بازرسی اداره صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و‬ ‫تعزیرات حکومتی نیز با نظارت مستمر بر بازار اجازه هرگونه افزایش بی‌رویه‬ ‫قیمت‌ها را به افراد س��ودجو ندهند‪ .‬معاون امور عمرانی استاندار نیز در این‬ ‫نشس��ت از دستگاه‌های خدمت‌رسان به‌ویژه ش��هرداری‪ ،‬میراث فرهنگی و‬ ‫اوقاف خواست با هماهنگی زمینه انجام سفر مطلوب برای میهمانان نوروزی‬ ‫افزایش ‪10‬درصدی صادرات از مرزهای کرمانشاه‬ ‫فارس‪ :‬مدیرکل گمرکات اس��تان کرمانشاه از افزایش‬ ‫‪10‬درص��دی صادرات از مرزهای کرمانش��اه در ‪11‬ماه‬ ‫امس��ال خبر داد‪ .‬محس��ن مصطفائی اظه��ار کرد‪ :‬در‬ ‫‪11‬ماه امسال ‪954‬میلیون و ‪253‬هزار و ‪ 470‬دالر کاال‬ ‫از طریق مرزهای استان کرمانشاه صادر شده است‪ .‬وی‬ ‫وزن این میزان صادرات را ‪3‬میلیون و ‪624‬هزار و ‪950‬‬ ‫ت��ن اعالم کرد و گفت‪ :‬این صادرات از طریق گمرکات‬ ‫کرمانش��اه‪ ،‬خس��روی‪ ،‬پرویزخان‪ ،‬پ��اوه و بازارچه‌های‬ ‫مرزی پرویزخان و شوشمی انجام شده است‪ .‬مدیرکل‬ ‫گمرکات استان کرمانشاه افزود‪ :‬این صادرات نسبت به‬ ‫مدت مشابه سال گذشته از حیث ارزش ‪10‬درصد و از‬ ‫نظر وزنی ‪3‬درصد افزایش داشته است‪ .‬مصطفائی ادامه‬ ‫داد‪ :‬س��ایر گمرکات نیز یک میلی��ارد و ‪234‬میلیون و‬ ‫‪920‬هزار و ‪40‬دالر کاال را با وزن ‪3‬میلیون و ‪207‬هزار‬ ‫و ‪ 249‬تن از طریق مرزهای استان کرمانشاه به خارج از‬ ‫کشور صادر کرده‌اند‪ .‬به گفته وی‪ ،‬در مجموع ‪2‬میلیارد‬ ‫و ‪189‬میلی��ون و ‪173‬ه��زار و ‪ 510‬دالر کاال ب��ا وزن‬ ‫‪6‬میلیون و ‪832‬هزار و ‪ 199‬تن در ‪11‬ماه س��ال‌جاری‬ ‫از گمرکات و بازارچه‌های مرزی اس��تان کرمانش��اه به‬ ‫خارج از کش��ور صادر ش��ده اس��ت‪ .‬مدیرکل گمرکات‬ ‫استان کرمانشاه عمده کاالهای صادراتی از طریق این‬ ‫گمرکات را مواد پالس��تیکی و اش��یای ساخته شده از‬ ‫ای��ن مواد‪ ،‬محصوالت نباتی‪ ،‬محصوالت صنایع غذایی‪،‬‬ ‫محصوالت معدنی و محصوالت صنایع شیمیایی عنوان‬ ‫کرد و افزود‪ :‬بیش��تر کاالهای نامبرده به کش��ور عراق‬ ‫صادر می‌شود‪.‬‬ ‫را ایجاد کنند‪ .‬ش��اپور پوالدی ادامه داد‪ :‬س��ازمان حمل‌ونقل و پایانه‌ها نیز‬ ‫باید نظارت خود را بر عملکرد ناوگان حمل‌ونقل عمومی بیش��تر کرده و از‬ ‫افزایش بی‌روی��ه قیمت‌ها جلوگیری کند‪ .‬وی از خری��داری ‪2‬هزار و ‪500‬‬ ‫مترمرب��ع موکت با هماهنگی آموزش و پرورش برای پذیرایی از مس��افران‬ ‫نوروزی در مدارس و تقویت صنعت گردشگری خبر داد‪.‬‬ ‫مرغ منجمد هر کیلوگرم ‪ 5500‬تومان‬ ‫فارس‪ :‬رییس س��ازمان جهاد کشاورزی فارس از آغاز‬ ‫توزیع مرغ منجمد با قیمت ‪ 5500‬تومان در این استان‬ ‫خب��ر داد و گفت‪ :‬کمب��ودی در زمینه تامین مایحتاج‬ ‫م��ردم در پایان س��ال وجود ندارد و ذخای��ر کافی در‬ ‫این‌باره در اس��تان موجود است‪ .‬محمدمهدی قاسمی‬ ‫با بی��ان اینکه ذخیره مرغ منجمد ب��ه مقدار کافی در‬ ‫سردخانه‌های این اس��تان آماده عرضه به بازار مصرف‬ ‫است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬ستاد تنظیم بازار قیمت هر کیلوگرم‬ ‫مرغ منجمد را در سردخانه ‪55‬هزار ریال تعیین کرده‬ ‫و شبکه‌های توزیع‪ ،‬فروشگاه‌های عرضه مستقیم کاال‪،‬‬ ‫تعاونی‌های مصرف کارمندی و کارگری و شرکت‌های‬ ‫زنجیره‌ای اس��تان می‌توانند مرغ منجمد را با این مبلغ‬ ‫دریافت کرده و به دس��ت مصرف‌کننده برس��انند‪ .‬وی‬ ‫اعالم کرد‪ :‬هم‌اکنون ش��رکت پش��تیبانی امور دام این‬ ‫اس��تان آماده تحویل مرغ منجمد از قرار هر کیلوگرم‬ ‫‪55‬ه��زار ریال به ش��بکه توزی��ع ش��امل تعاونی‌های‬ ‫مصرف‪ ،‬دستگاه‌های عمده مصرف‌کننده‪ ،‬بازارچه‌های‬ ‫شهرداری‪ ،‬فروش��گاه‌های زنجیره‌ای‪ ،‬واحدهای صنفی‬ ‫و مصرف‌کنن��دگان عمده مرغ اس��ت‪ .‬قاس��می گفت‪:‬‬ ‫هیچ‌گونه محدودیتی برای توزیع مرغ منجمد در فارس‬ ‫وجود ندارد و تا زمانی که قیمت مرغ گرم تعدیل شود‪،‬‬ ‫کار توزیع انجام می‌ش��ود‪ .‬قاس��می افزود‪ :‬توزیع عمده‬ ‫مرغ منجمد در بازار فارس به ازای هر کیلوگرم ‪55‬هزار‬ ‫ریال و به‌ص��ورت جزئی‪ ،‬در بازار ش��یراز هر کیلوگرم‬ ‫‪59‬ه��زار و ‪ 500‬ریال و در س��ایر شهرس��تان‌های این‬ ‫استان ‪60‬هزار ریال برای مصرف‌کننده است‪.‬‬
‫تجارت بین‌الملل‬ ‫‪trade@smtnews.ir‬‬ ‫پنجشنبه ‪ 14‬اسفند ‪ 14 - 1393‬جمادی االول ‪ 5 -1436‬مارس ‪ -2016‬شماره ‪ -173‬پیاپی ‪1491‬‬ ‫از کشوری اروپایی و مرفه گزارش می‌دهد‬ ‫‪25‬‬ ‫دانمارک؛ کشور راضی‌ها‬ ‫س�عید ش�مس ‪ -‬گروه تجارت‪ :‬رضایتمندی عمومی نخس�تین هدف‬ ‫و مهم‌تری�ن دغدغه هر کش�وری به ش�مار می‌رود و ب�ه همین دلیل‬ ‫دولتمردان تالش می‌کنند مش�کالت مردم تا ح�د امکان کاهش یابد‬ ‫تا از این طریق بتوانند فضایی توام با آرامش را برای مردم کشورشان‬ ‫پدی�د بیاورند‪ .‬مس�ئله معیش�ت و در کل مس�ائل مرتبط ب�ا اقتصاد‪،‬‬ ‫اصلی‌ترین دغدغ ‌ه سیاس�تمداران اس�ت‪ .‬دولت دانمارک نیز در زمره‬ ‫کش�ورهایی است که سیاست اصلی خود را بر مبنای کاهش مشکالت‬ ‫مردم قرار داده اس�ت‪ .‬دانمارک را باید یکی از موفق‌ترین نمونه‌ها در‬ ‫جلب رضایت عمومی دانست‪ ،‬چرا‌که در این کشور سطح زندگی بسیار‬ ‫با کیفیت بوده و دولت‪ ،‬رفاه را در آن گس�ترش داده اس�ت‪ .‬همچنین‬ ‫از نظ�ر کم بودن اختلاف درآمد مردم‪ ،‬دانمارک رتبه نخس�ت جهان‬ ‫را دارد‪ .‬این کش�ور از نظر درآمد س�رانه هفتمین کشور دنیاست و در‬ ‫بررس�ی‌های س�االنه‪ ،‬مردم آن به عنوان «راضی‌تری�ن» مردم جهان‬ ‫معرفی می‌ش�وند‪ .‬همچنی�ن دانمارک به‌عنوان کش�وری ب�ا کمترین‬ ‫فس�اد اداری در جهان به‌شمار می‌آید‪ .‬از نظر شاخص فساد اقتصادی‪،‬‬ ‫دانم�ارک (به همراه کش�ورهای دیگری همچون فنالن�د و نیوزیلند)‬ ‫س�ال‌های زیادی به عنوان کش�وری نمون ‌ه که کمترین فساد اقتصادی‬ ‫را داش�ته‪ ،‬معرفی شده است‪ .‬البته این روزها دانمارک به عنوان یکی‬ ‫از اعضای اتحادیه اروپا که از واحد پول یورو استفاده نمی‌کند‪ ،‬با رکود‬ ‫اقتصادی شدیدی روبه‌روست‪ .‬این کشور از جنگ جهانی دوم تاکنون‬ ‫با چنین رکودی مواجه نبوده‌اس�ت‪ .‬بحران اقتصادی س�بب شده که‬ ‫مازاد مالی به کسری بودجه تبدیل شود و به نظر می‌رسد‪ ،‬این کسری‬ ‫که در س�ال ‪۲۰۱۲‬م ب�ه ‪۴/۶‬درصد تولید ناخالص داخلی رس�یده بود‪،‬‬ ‫بازهم با افت مواجه شود‪.‬‬ ‫این ناش��ی از پیش��ینه کش��اورزی کشور و‬ ‫همچنین جغرافیای کش��ور و زمس��تان‌های‬ ‫س��رد و طوالنی آن است‪ .‬دانمارکی‌ها را باید‬ ‫گوشتخوارترین مردم جهان به شمار آورد‪.‬‬ ‫‹ ‹اقتصاد تجارتی‬ ‫اقتص��اد دانمارک ب��از و به اصط�لاح‪ ،‬آزاد‬ ‫است‪ .‬تجارت خارجی نقش مهم و بسزایی در‬ ‫معادالت اقتصادی این کش��ور ایفا می‌کند‪ .‬تا‬ ‫قبل از کش��ف نفت و گاز در دریای شمال در‬ ‫ده��ه ‪ ۷۰‬میالدی‪ ،‬دانمارک هیچ‌گونه بهره‌ای‬ ‫از منابع طبیعی (منابع فسیلی) نداشته و تنها‬ ‫یک س��رزمین برای کش��اورزی و ماهیگیری‬ ‫بود‪ .‬برخوردار نب��ودن از منابع طبیعی کافی‬ ‫و نداش��تن ذخای��ر زیرزمینی موجب ش��ده‬ ‫دانمارک دیرتر از س��ایر کش��ورهای اروپایی‬ ‫به توسعه صنعتی دست یابد‪ .‬بررسی تاریخی‬ ‫اقتصاد دانمارک نشان می‌دهد که این کشور‬ ‫ت��ا س��ال‌های ده��ه ‪۱۹۳۰‬م به‌ط��ور عمده‬ ‫کش��وری با اقتصاد مبتنی بر کشاورزی بوده‬ ‫است‪ .‬در دهه ‪۱۹۶۰‬م توسعه صنعتی روند رو‬ ‫به رش��دی به خود گرفته و تولید محصوالت‬ ‫صنعت��ی نقش کلیدی و س��هم بس��زایی در‬ ‫اقتصاد این کش��ور به‌دس��ت آورد و این روند‬ ‫همچن��ان در حال تقویت اس��ت‪ .‬ب��ه موازات‬ ‫رش��د و گسترش س��هم تولیدات صنعتی در‬ ‫اقتصاد‪ ،‬بخش خدمات نیز در س��ال‌های اخیر‬ ‫ل حاضر بیش‬ ‫رشد چشمگیری داشته و در‌حا ‌‬ ‫از ‪ ۷۶‬درص��د از نیروی‌کار این کش��ور در این‬ ‫بخش فعالیت دارد‪ ،‬البته این در حالی اس��ت‬ ‫ک��ه منابع طبیعی در این کش��ور کم اس��ت‪.‬‬ ‫دانم��ارک در ح��وزه کش��اورزی و دامداری‬ ‫خود به‌طور جدی سرمایه‌گذاری کرده است‪،‬‬ ‫به‌طوری‌که پنیر و دیگر لبنیات‪ ،‬گوشت خوک‬ ‫و گاو بخش مهم��ی از فرآورده‌های صادراتی‬ ‫این کش��ور را به بازارهای خریدار این کاالها‬ ‫تش��کیل می‌دهند تا کش��اورزی به نوعی در‬ ‫خدم��ت ارزآوری قرار بگیرد‪ .‬حدود یک‌پنجم‬ ‫نیروی کار در بخش صنایع تولیدی مش��غول‬ ‫ب��ه کار هس��تند و صنایع آه��ن و فلزکاری‪،‬‬ ‫‹ ‹صادرات و واردات پررنگ‬ ‫متعلق به دانمارک اس��ت‪ .‬شرکت کشتیرانی‬ ‫مرس��ک که بزرگترین ناوگان کش��تی‌های‬ ‫کانتینری جه��ان را دارد متعلق به دانمارک‬ ‫اس��ت‪ .‬شرکت کشتیرانی مرسک دانمارک با‬ ‫ظرفیتی معادل ‪۲‬میلیون و ‪۶۲۷‬هزار و ‪۹۵۵‬‬ ‫تی‌ای‌ی��و کانتین��ر در جایگاه نخس��ت ‪۱۰۰‬‬ ‫شرکت برتر کشتیرانی جهان قرار دارد‪.‬‬ ‫همچنی��ن این کش��ور در زمینه ش��یالت‬ ‫با توجه به داش��تن مرزهای آبی گس��ترده‪،‬‬ ‫سرمایه‌گذاری مناس��بی در این زمینه انجام‬ ‫داده و بخ��ش زی��ادی از اقتص��اد کش��ور از‬ ‫منابع دریایی گس��ترده آن تامین می‌ش��ود‪.‬‬ ‫دانمارکی‌ها مانند س��ایر کش��ورهای شمال‬ ‫اروپا و همچنین ش��مال آلمان‪ ،‬به‌طور عمده‬ ‫گوش��ت قرم��ز و ماه��ی مص��رف می‌کنند‪.‬‬ ‫پادشاهی دانمارک کشوری است در شمال اروپا‪ .‬پایتخت آن کپنهاگ است‪ .‬جمعیت‬ ‫این کشور ‪۵/۵‬میلیون نفر و زبان رسمی آن دانمارکی است‪ .‬زبان‌های فاروئی‪ ،‬گرینلندی‬ ‫و آلمانی نیز به‌عنوان زبان‌های محلی در این کشور رسمیت دارند‪ .‬واحد پول این کشور‬ ‫کرون دانمارک است و با اینکه این کشور در سال ‪۱۹۷۳‬م به اتحادیه اروپا پیوسته اما‬ ‫هنوز به حوزه یورو نپیوست ‌ه است‪.‬‬ ‫غذایی‪ ،‬مهندسی و ش��یمیایی مهم‌ترین آنها‬ ‫محس��وب می‌ش��ود‪ .‬همچنین هزین�� ‌ه باالی‬ ‫س��وخت وارداتی مش��کلی برای اقتصاد این‬ ‫کشور اس��ت ولی این وضع با اکتشاف نفت و‬ ‫گاز طبیعی دریای شمال تعدیل شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹دالرهای دریایی‬ ‫درآم��د دریایی و در نتیجه دالرهایی که از‬ ‫طری��ق کانتینر‌هایی که به بنادر این کش��ور‬ ‫ورود و خروج دارن��د و همچنین محصوالت‬ ‫گفت و گو‬ ‫ش��یالتی ای��ن کش��ور‪ ،‬س��هم بس��زایی در‬ ‫اقتص��اد دانم��ارک دارن��د‪ ،‬به‌طوری‌که یکی‬ ‫از پردرآمدتری��ن منابع اقتص��ادی دانمارک‬ ‫صنع��ت حمل‌ونقل دریایی کانتینری اس��ت‬ ‫که درآمد خوبی را نصیب این کشور می‌کند‪.‬‬ ‫در سال ‪۱۹۵۱‬م‪ ،‬نخستین کشتی کانتینری‬ ‫با هدف جابه‌جایی کاال در دانمارک ش��روع‬ ‫به‌کار کرد و بین سیاتل و آالسکا کار می‌کرد‪.‬‬ ‫ل حاضر بزرگترین کشتی کانتینربر دنیا‬ ‫درحا ‌‬ ‫کارشناس اقتصاد اروپا در گفت‌وگو با‬ ‫دانم��ارک هم در بخش ص��ادرات فعالیتی‬ ‫ج��دی دارد و ه��م واردات را به‌طور پررنگی‬ ‫پیگیری می‌کند ت��ا بلکه فضا را برای تحقق‬ ‫اه��داف اقتصادی و تج��اری فراهم کند‪ .‬این‬ ‫کش��ور در واردات ب��ا آلم��ان‪ ،‬س��وئد‪ ،‬نروژ‪،‬‬ ‫هلن��د‪ ،‬انگلی��س و چین هم��کاری دارد که‬ ‫برای تامی��ن مایحتاج خود از این کش��ورها‬ ‫اتومبی��ل س��واری‪ ،‬نف��ت و روغ��ن از مواد‬ ‫قیری‪ ،‬دستگاه‌های فرستنده بخش رادیویی‪،‬‬ ‫ماش��ین‌های خودکار داده پردازی‪ ،‬داروهای‬ ‫متشکل از مواد محفوظ‌ش��ده و‪ ...‬خریداری‬ ‫می‌کند‪.‬‬ ‫همچنی��ن دانمارک کاالهای��ی چون نفت‬ ‫خ��ام و روغن‌ه��ای حاص��ل از آن‪ ،‬داروهای‬ ‫متش��کل از م��واد مخلوط ش��ده‪ ،‬گوش��ت‬ ‫حیوان��ات‪ ،‬نف��ت و روغن‌های م��واد قیری و‬ ‫قطعات ماش��ین را به شرکای صادراتی خود‬ ‫که آلم��ان‪ ،‬س��وئد‪ ،‬انگلیس‪ ،‬امری��کا‪ ،‬نروژ‪،‬‬ ‫فرانسه و هلند هستند‪ ،‬می‌فروشد‪ .‬دانمارک‬ ‫همچنین با ایران هم تعامل تجاری دارد و به‬ ‫مانند کشورهای دیگر اروپا میزان صادراتش‬ ‫به ش��ریک آسیایی بسیار بیش��تر از واردات‬ ‫است‪ ،‬به‌طوری که آمار رسمی گمرک ایران‬ ‫نش��ان می‌دهد که ت��ا پای��ان یازدهمین‌ماه‬ ‫امس��ال‪ ،‬ح��دود ‪۱۰‬میلی��ون دالر واردات و‬ ‫‪۱۳۵‬میلیون دالر هم صادرات داش��ته است‬ ‫که عمده اقالم صادراتی این کش��ور به ایران‬ ‫ش��امل دارو‪ ،‬پاکت و قوطی چند الیه‪ ،‬کره‪،‬‬ ‫پنیر‪ ،‬چرب��ی و‪ ...‬می‌ش��ود‪ .‬همچنین آنها از‬ ‫ایران فرش‪ ،‬خرما‪ ،‬قیر و‪ ...‬می‌خرند‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫دانمارک با محدودیت‌های اقتصادی فاصله زیادی دارد‬ ‫دانم��ارک ه��م مث��ل س��ایر کش��ورهای ح��وزه‬ ‫اسکاندیناوی با وجود بحرانی شدن اقتصاد در اروپا‪ ،‬از‬ ‫تهدیدهای اقتصادی در امان مانده اس��ت و به همین‬ ‫دلیل در آرامشی مثال زدنی در حال پیگیری اهداف‬ ‫مورد نظر خود است‪.‬‬ ‫اس��ماعیل بش��ری‪ ،‬کارشناس‬ ‫اقتصاد اروپا ب��ا تاکید بر اینکه‬ ‫دانمارک از نظر اقتصادی کشور‬ ‫س��المی اس��ت‪ ،‬معتقد اس��ت‬ ‫دانمارک به‌دلیل روی آوردن به‬ ‫فعالیت‌های صنعتی‪ ،‬جایگاه پررنگی در فضای تجاری‬ ‫جه��ان دارد‪ ،‬چرا که هم در صادرات و هم واردات‪ ،‬با‬ ‫کش��ورهای اروپایی و همچنین چی��ن و امریکا داد و‬ ‫س��تد می‌کند‪ .‬البت��ه باید این را در نظر داش��ت که‬ ‫تحرکات تجاری دانمارک به اندازه کش��ورهایی چون‬ ‫آلم��ان و فرانس��ه نیس��ت‪ .‬وی در گفت‌وگو با‬ ‫درب��اره علت ش��کوفایی اقتصادی در این کش��ور به‬ ‫سواالت پاسخ می‌گوید‪:‬‬ ‫‹ ‹رش�د اقتص�ادی دانم�ارک مره�ون چ�ه‬ ‫شرایطی است؟‬ ‫براس��اس آمارهای رس��می منتشر ش��ده در حوزه‬ ‫اقتصاد‪ ،‬دانمارک کشور خوش��بختی نامیده می‌شود‬ ‫و مردم آن به لحاظ میزان ش��ادی و نش��اط عمومی‬ ‫و رضایتمندی از ش��رایط زندگی رتبه نخس��ت را در‬ ‫اختیار دارند که این‪ ،‬اتفاقی مثبت برای هر کش��وری‬ ‫به‌ش��مار می‌آید‪ .‬رفاه و آرامش معیشتی به‌طور تمام‬ ‫و کمال در این کش��ور مش��اهده می‌شود‪ .‬همچنین‬ ‫بیم��ه در دانمارک همگانی اس��ت‪ ،‬ب��ه همین دلیل‬ ‫دانمارکی‌ها مس��ئله یا مشکلی به نام هزینه‌های دارو‬ ‫و درمان ندارند‪ ،‬آن هم در ش��رایطی که دغدغه‌های‬ ‫بیم��اری یکی از معضالت اصلی دنیای امروز اس��ت‪.‬‬ ‫همچنی��ن فضای اش��تغال در این کش��ور به گونه‌ای‬ ‫اس��ت ک��ه تقریبا هم��ه با توجه به س��طح س��واد و‬ ‫توانایی خود ش��غل دارند و مش��غول به کار هستند‪.‬‬ ‫نرخ بیکاری در این کش��ور در س��ال ‪2014‬م ماهانه‬ ‫حدود ‪4‬درصد برآورد ش��ده است‪ .‬از سوی دیگر این‬ ‫کشور امکانات مختلفی را از جمله دسترسی به نفت‬ ‫شمال‪ ،‬محصوالت کشاورزی و همچنین ظرفیت‌های‬ ‫صنعتی در اختیار داردکه توانسته با مدیریت صحیح‬ ‫آنها خود را به‌عنوان کشوری مرفه در نظام اقتصادی‬ ‫جهان معرفی کند‪.‬‬ ‫€ €جمعیت کم و وس�عت زیاد این کشور تا چه‬ ‫اندازه در پدید آمدن این شرایط نقش دارد؟‬ ‫ناگفته پیداس��ت وقتی وس��عت اراضی بیش��تر از‬ ‫نیروی‌انس��انی موجود در یک کش��ور باشد‪ ،‬میانگین‬ ‫س��هم هر فرد از امکانات موجود افزایش پیدا می‌کند‬ ‫و به همی��ن دلیل‪ ،‬تصمیم‌گیران ب��رای ایجاد رفاه و‬ ‫همچنین کاهش مش��کالت کار سهلی را پیش روی‬ ‫خود می‌بینند‪.‬‬ ‫€ €آیا ص�ادرات لبنیات به اندازه‌ای هس�ت که‬ ‫بتواند سهم عمده‌ای در تجارت دانمارک داشته‬ ‫باشد؟‬ ‫دانم��ارک در تولی��د و توزیع م��واد لبنی در جهان‬ ‫پیش��رو است و فرآورده‌های لبنیاتی خود را به بیشتر‬ ‫کشورهای جهان ارسال می‌کند و از این طریق درآمد‬ ‫قابل توجهی به‌دست می‌آورد‪.‬‬ ‫€ €وضعیت دانم�ارک در عرصه تجارت جهانی‬ ‫چگونه است؟‬ ‫این کش��ور به‌دلی��ل روی آوردن ب��ه فعالیت‌های‬ ‫صنعتی‪ ،‬جایگاه پررنگی در فضای تجاری جهان دارد‬ ‫و هم در صادرات و هم واردات با کش��ورهای اروپایی‬ ‫و همچنین چین و امریکا دادوستد دارد‪ .‬آخرین آمار‬ ‫نشان می‌دهد که واردات این کشور در سال ‪2014‬م‬ ‫ماهانه ‪44‬هزار و ‪ 693‬میلی��ون کرون دانمارک بوده‬ ‫و میزان صادرات آن نی��ز در حدود ‪ 48‬هزار میلیون‬ ‫کرون برآورد ش��ده اس��ت‪ .‬البته باید ای��ن را در نظر‬ ‫داش��ت که فعالیت‌ه��ای تجاری دانمارک ب��ه اندازه‬ ‫کش��ورهایی چون آلمان و فرانسه نیست‪ ،‬اما به اندازه‬ ‫توانایی که دارد‪ ،‬بازار پر س��ودی را در عرصه تجارت‬ ‫جهانی از آن خود کرده است‪.‬‬ ‫€ €آم�ار ‪10‬ماه�ه گم�رک نش�ان می‌ده�د که‬ ‫ص�ادرات دانمارک به ایران نزدی�ک به ‪ ۱۰‬برابر‬ ‫واردات اس�ت‪ .‬دلی�ل ای�ن تعام�ل ی�ک طرفه‬ ‫چیست؟‬ ‫کشور ما ش��رایط دش��واری را به واسطه تحریم‌ها‬ ‫در چند سال گذشته پش��ت سر گذاشته و همکاری‬ ‫محدودی با کشورها و به‌ویژه اروپا داشته است‪ .‬البته‬ ‫بع��د مس��افت و همچنین نوع نیاز‌های دو کش��ور به‬ ‫یکدیگر باعث ش��ده که دانمارک ش��ریک تجاری پر‬ ‫مراوده‌ای با ایران نباش��د و از ای��ن‌رو در منطقه اروپا‬ ‫ب��ازار را به رقیب‌های خود واگ��ذار کرده و به همین‬ ‫دلی��ل ما صادرات و واردات کام�لا یک طرفه‌ای را با‬ ‫کشورهای این قاره داریم‪.‬‬ ‫€ €آیا می‌توان به بهب�ود وضعیت تجاری ایران‬ ‫واروپا امید داشت؟‬ ‫ش��رایط به گونه‌ای است که نمی‌توان منتظر تغییر‬ ‫محسوس��ی ب��ود‪ .‬باید صبر کرد و چش��م ب��ه نتایج‬ ‫مذاکرات ژن��و دوخت عالوه بر اینک��ه تصمیم‌گیران‬ ‫اقتص��ادی ایران نیز باید تالش کنن��د تا تولید رونق‬ ‫بیشتری پیدا کند‪.‬‬ ‫از س��وی دیگ��ر نیازهای مصرفی اروپ��ا هم به‌طور‬ ‫دقیق بررس��ی ش��ود تا از این طری��ق بتوانیم هم در‬ ‫بخش صادرات و هم واردات ش��رایط بهتری داش��ته‬ ‫باشیم‪ .‬باید به این مسئله اشاره کرد که تعامل تجاری‬ ‫با اروپایی ک��ه با وجود بحران‪ ،‬ظرفیت‌های اقتصادی‬ ‫چش��مگیری دارد‪ ،‬می‌تواند توسعه اقتصادی در ایران‬ ‫را سریع‌‌تر کند‪.‬‬ ‫€ €آیا احتمال قرار گرفتن دانمارک تحت تاثیر‬ ‫تهدیدهای اقتصادی اروپا وجود دارد؟‬ ‫خیلی کم‪ .‬دانمارک چون عضویت یورو را نپذیرفته‬ ‫است و با پول ملی دادوستد می‌کند‪ ،‬با خطر چندانی‬ ‫مواجه نیس��ت‪ .‬دانمارک چون کش��ور سالمی است و‬ ‫دچار فس��اد نش��ده‪ ،‬از حاش��یه‌ها و محدودیت‌های‬ ‫اقتصادی فاصله زیادی دارد‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫رفاه در متن بحران‬ ‫سعید سرحدی زاده‬ ‫کارشناس اقتصاد‬ ‫دانمارک در ش��رایطی توس��عه در اقتصاد را تجربه‬ ‫ک��رده و م��ردم این کش��ور رفاه را به طور ملموس��ی‬ ‫احس��اس می‌کنند که کشورهای اروپایی اقتصاد خود‬ ‫را در حالت رکود می‌بینند و جوامع اروپایی ش��رایطی‬ ‫بحرانی و نابسامان دارند‪ .‬شرح این شرایط نشانگر این‬ ‫است که اگر مبنای اداره یک کشور و پیشبرد اقتصاد‬ ‫آن بر منطق‌مداری گذاشته شود و اتخاذ تصمیم‌های‬ ‫درس��ت و بر اساس واقعیات موجود‪ ،‬به عنوان اولویتی‬ ‫مه��م در نظر گرفته ش��ود‪ ،‬می‌توان نس��بت به تحقق‬ ‫اه��داف اقتصادی و تجاری امیدوار بود‪ .‬البته این نکته‬ ‫مهم نباید نادیده گرفته شود که دانمارک عضویت در‬ ‫ح��وزه پولی یورو را نپذیرفته اس��ت و به همین دلیل‬ ‫از اس��تقالل اقتصادی بهره می‌برد که این امر به طور‬ ‫مش��خص دلیل اصلی مبرا بودن اقتصاد این کشور از‬ ‫بحران چند س��ال اخیر قاره‌ای است‪ .‬در واقع شرایط‬ ‫به گونه‌ای اس��ت که آنها توانس��ته‌اند نسبت به دیگر‬ ‫کش��ورهای اروپایی فضای آرام‌تری را برای پیش��برد‬ ‫اهداف تعیین ش��ده داش��ته باش��ند‪ .‬نکته قابل ذکر‬ ‫دیگر‪ ،‬این است که این کشور با توجه به ظرفیت‌های‬ ‫متعددی که از آنها برخوردار اس��ت‪ ،‬حضوری پررنگ‬ ‫در عرص��ه تجارت جهانی دارد تا ه��م بتواند ارز قابل‬ ‫توجهی به خزان��ه‌اش واریز کند و هم نیازهای داخلی‬ ‫م��ردم را تامین کند و البته بتوان��د در جهت اجرایی‬ ‫ش��دن برنامه‌ها قدم‌های مثبت و کارسازی را بردارد‪،‬‬ ‫چ��را که ص��ادرات و واردات در اقتصاد روز بین‌الملل‪،‬‬ ‫تحرک��ی تاثیرگذار اس��ت و به همین دلیل کش��ورها‬ ‫س��عی دارند تا دادوس��تدی پررنگ داشته باشند تا از‬ ‫ای��ن طریق تهدیدهای اقتصادی خ��ود را به کمترین‬ ‫حالت ممکن برس��انند که دانم��ارک هم از این قاعده‬ ‫مستثنا نیس��ت و تصمیم‌گیران این کشور رایزنی‌های‬ ‫الزم را انجام داده‌اند تا بتوانند تجارت کش��ور خود را‬ ‫در فضای تجاری جهان پررنگ کنند‪.‬‬ ‫روي خط بين‌الملل‬ ‫ازبکستان و آذربایجان در صدد‬ ‫افزایشمبادالتبازرگانی‬ ‫فارس‪ :‬در سفر وزیر اقتصاد آذربایجان به ازبکستان‬ ‫دو طرف طیف وس��یعی از همکاری در زمینه‌های‬ ‫مختلف را مورد بررس��ی و تبادل نظ��ر قرار دادند‪.‬‬ ‫«ش��اهین مصطف��ی ی��ف» وزیر اقتص��اد و صنایع‬ ‫جمه��وری آذربایج��ان در چارچوب س��فر خود به‬ ‫تاش��کند با «الغبیک روزی قل اف» معاون نخست‬ ‫وزیر‪ ،‬ریی��س ش��رکت س��هامی «اوزاتوصناعت»‪،‬‬ ‫«گالینا س��عیداوا» وزیر اقتص��اد و «الیار غنی‌اف»‬ ‫وزی��ر روابط اقتص��ادی خارجی‪ ،‬س��رمایه‌گذاری و‬ ‫بازرگانی ازبکستان دیدار و مسائل افزایش مبادالت‬ ‫بازرگان��ی دوجانبه را بررس��ی ک��رد‪ .‬در این دیدار‬ ‫طرفین چگونگی توس��عه مناس��بات اقتصادی بین‬ ‫ازبکستان و آذربایجان را مورد بررسی و تبادل نظر‬ ‫قرار دادند‪ .‬بر اس��اس این گزارش‪ ،‬بررسی اقدامات‬ ‫در ابع��اد افزایش مبادالت بازرگانی دو کش��ور که‬ ‫میزان آن در حال حاضر در حد ظرفیت‌های موجود‬ ‫نیست‪ ،‬موضوع اساس��ی گفت‌وگوهای یادشده بود‪.‬‬ ‫در این میان‪ ،‬ازبکس��تان ظرفی��ت افزایش صادرات‬ ‫گندم‪ ،‬پنب��ه‪ ،‬کودهای معدنی‪ ،‬خ��ودرو و کامیون‪،‬‬ ‫فناوری‌ه��ای کش��اورزی و تجهی��زات نس��اجی به‬ ‫جمه��وری آذربایج��ان را دارد‪ .‬آذربایج��ان نی��ز‬ ‫امکانات صادرات فرآورده‌های نفتی به ازبکستان را‬ ‫دارد و می‌تواند در طرح‌های اس��تخراج و اکتش��اف‬ ‫هیدروکربورها در ازبکس��تان شرکت کند‪ .‬بر اساس‬ ‫این گزارش‪ ،‬مبادالت بازرگانی جمهوری آذربایجان‬ ‫و ازبکستان در س��ال ‪ 2014‬میالدی در سطح ‪50‬‬ ‫میلیون دالر قرار گرفت‪.‬‬ ‫سنگاپور گران‌ترین شهر جهان‬ ‫فارس‪ :‬واحد اطالعات موسس��ه اکونومیس��ت اعالم‬ ‫ک��رد‪ :‬س��نگاپور همانن��د س��ال گذش��ته همچنان‬ ‫گران‌ترین ش��هر جهان محس��وب می‌ش��ود‪ .‬در این‬ ‫گزارش که ‪ 133‬ش��هر بزرگ جهان را مورد بررسی‬ ‫قرار داده است‪ 5 ،‬ش��هر گران جهان نسبت به سال‬ ‫گذشته تغییری نکرده‌اند و همچنان پس از سنگاپور‪،‬‬ ‫پاریس فرانس��ه‪ ،‬اسلو نروژ‪ ،‬زوریخ سوئیس و سیدنی‬ ‫استرالیا در رده‌های بعدی گران‌ترین شهرهای جهان‬ ‫قرار گرفته‌اند‪ .‬در این بررسی ‪ 160‬شاخص هزینه در‬ ‫این ش��هرها از جمله هزینه خدمات‪ ،‬قیمت اجناس‪‌،‬‬ ‫کاالها‪ ،‬مواد غذایی‪ ،‬پوش��اک و‪ ...‬مورد بررسی است‬ ‫و مبنای این بررس��ی هزینه‌های حال حاضر زندگی‬ ‫در نیویورک قرار گرفته است‪ .‬بر همین اساس قیمت‬ ‫مواد غذایی کشاورزی در سنگاپور ‪ 11‬درصد نسبت‬ ‫به نیویورک بیشتر بوده است‪.‬‬
‫اخبار نمایشگاهی‬ ‫جلسه هماهنگی نهادهای شهری‬ ‫با مسئوالن نمایشگاه کتاب‬ ‫ایس�نا‪ :‬نخستین نشست اعضای شورای شهر تهران‬ ‫و نمایندگان نهادهای ش��هری با مسئوالن برگزاری‬ ‫بیست‌وهشتمین نمایش��گاه بین‌المللی کتاب تهران‬ ‫‪ 11‬اسفند با حضور مهدی چمران رییس شورای شهر‬ ‫تهران و سیدعباس صالحی‪ ،‬رییس بیست‌وهشتمین‬ ‫نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران برگزار شد‪.‬‬ ‫براس��اس گزارش رس��یده‪ ،‬این نشس��ت به‌منظور‬ ‫هماهنگی‌ه��ای بیش��تر می��ان نهادهای ش��هری و‬ ‫مسئوالن برگزاری بیست‌وهشتمین نمایشگاه کتاب‬ ‫تهران برپا ش��د‪ .‬حجت‌االس�لام عبدالمقیم ناصحی‪،‬‬ ‫رییس کمیس��یون فرهنگی شورای ش��هر تهران در‬ ‫ابتدای این جلس��ه با اش��اره به حمایت‌های شورای‬ ‫شهر در برگزاری نمایشگاه کتاب تهران گفت‪ :‬شورای‬ ‫اس�لامی ش��هر تهران مانند دوره‌های گذشته تالش‬ ‫خواهد کرد به لحاظ کیفی‪ ،‬محتوایی و اجرایی برای‬ ‫برگزاری نمایشگاه از تمام ظرفیت‌های خود استفاده‬ ‫کن��د‪ .‬س��یدعباس صالحی‪ ،‬رییس نمایش��گاه کتاب‬ ‫تهران نیز در این جلس��ه با اشاره به اهمیت برگزاری‬ ‫نمایش��گاه کتاب تهران عنوان کرد‪ :‬نمایشگاه کتاب‬ ‫تهران یک اتفاق بی‌مانند فرهنگی در ایران اس�لامی‬ ‫است و همه ساله رهبر معظم انقالب‪ ،‬رییس‌جمهور‪،‬‬ ‫وزیران‪ ،‬نمایندگان مجلس و مقامات عالی‌رتبه کشور‬ ‫از آن بازدید می‌کنند از این‌رو هیچ فعالیت فرهنگی‬ ‫دیگری با آن قابل مقایس��ه نیس��ت‪ .‬نمایشگاه کتاب‬ ‫ته��ران از تاریخ ‪ 16‬تا ‪ 26‬اردیبهش��ت‌ماه ‪ 1394‬در‬ ‫مصالی بزرگ امام‌خمینی(ره) برگزار می‌شود‪.‬‬ ‫سومین نمایشگاه بازی‬ ‫و اسباب‌بازی ایران‬ ‫ایرنا‪ :‬س��ومین نمایش��گاه بزرگ بازی و اسباب‌بازی‬ ‫ایران امروز با حضور برخی از مدیران وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت‪ ،‬وزارت فرهنگ و ارش��اد اس�لامی‪،‬‬ ‫ش��ورای نظارت بر اس��باب‌بازی کش��ور و روس��ای‬ ‫اتحادیه‌ها و انجمن‌های مرتبط در محل نمایشگاهی‬ ‫کانون پرورش فک��ری ک��ودکان و نوجوانان حجاب‬ ‫گش��ایش یافت‪ .‬این نمایشگاه از ‪ 11‬تا ‪ 15‬اسفندماه‬ ‫در س��الن حج��اب کانون پرورش فک��ری کودکان و‬ ‫نوجوانان برگزار و در آن صدها اسباب‌بازی طراحی و‬ ‫تولید شده ایرانی و همچنین بازی‌های بومی مناطق‬ ‫مختلف کش��ورعرضه و به نمای��ش مخاطبان به‌ویژه‬ ‫کودکان و خانواده‌ها گذاش��ته شده است‪ .‬در دومین‬ ‫نمایشگاه بازی و اس��باب‌بازی انواع اسباب‌بازی‌های‬ ‫فکری‪ ،‬هوشی و آموزش��ی‪ ،‬انواع توپ و وسایل بازی‬ ‫همچون اسکوتر‪ ،‬اسکیت‪ ،‬اسباب‌بازی‌های باتری‌دار‪،‬‬ ‫اس��باب‌بازی‌های الکتریکی‪ ،‬ربات‌ها‪ ،‬چرتکه‌ها‪ ،‬انواع‬ ‫پازل‌ها‪ ،‬انواع بازی‌های مکعبی سه‌بعدی‪ ،‬وسایل بازی‬ ‫رنگ‌شناس��ی‪ ،‬خمیربازی‪ ،‬بازی‌های آموزش��ی‪ ،‬انواع‬ ‫اسباب‌بازی پالسکویی‪ ،‬انواع اسباب‌بازی‌های پسرانه‪،‬‬ ‫انواع ماشین و کامیون‪ ،‬سه‌چرخه‪ ،‬رالی‌اسپرت‪ ،‬انواع‬ ‫عروس��ک‌ها و ده‌ها مورد دیگر ارائه شده و در معرض‬ ‫دی��د عالقه‌من��دان به‌وی��ژه ک��ودکان و والدین قرار‬ ‫می‌گیرد‪.‬‬ ‫در این نمایش��گاه فقط اسباب‌بازی و تولیداتی که‬ ‫متناس��ب با فرهنگ ایرانی اس�لامی طراحی و تولید‬ ‫ش��ده و برای رشد و ش��کوفایی کودکان مفید است‪،‬‬ ‫عرضه می‌شود‪.‬‬ ‫‪26‬‬ ‫پنجشنبه ‪ 14‬اسفند ‪ 14 - 1393‬جمادی االول ‪ 5 -1436‬مارس ‪ -2015‬شماره ‪ -173‬پیاپی ‪1491‬‬ ‫اکسپو‬ ‫‪trade@smtnews.ir‬‬ ‫اکسپوتوگرافي؛ روماني‬ ‫زيستن با هارموني طبيعت‬ ‫ميلاد محم�دي – گ�روه تج�ارت‪:‬‬ ‫سلسله گزارش‌هاي اکسپوتوگرافي درحال‬ ‫تبديل‌شدن به يک بسته اطالعاتي جامع و‬ ‫کامل است‪ .‬تاکنون حدود ‪ ۱۰‬کشور مختلف‬ ‫حاضر در اکسپو ازجمله ژاپن‪ ،‬چين‪ ،‬آلمان‪،‬‬ ‫اي��ران‪ ،‬ايتاليا (به‌صورت مح��دود)‪ ،‬برزيل‪،‬‬ ‫س��وئيس و بحري��ن در اين قال��ب معرفي‬ ‫ش��ده‌اند و خط‌مشي کلي آنها مورد بررسي‬ ‫قرار گرفته اس��ت‪ .‬برخي از کشورها مبنا را‬ ‫بر بزرگ و پهناور بودن گذاشته‌اند و برخي‬ ‫روماني کشوري اس��ت در جنوب شرقي‬ ‫اروپا که با مجارس��تان‪ ،‬صربستان‪ ،‬اوکراين‪،‬‬ ‫بلغارس��تان و مولداوي همس��ايه است‪ .‬اين‬ ‫س��رزمين بزرگترين کش��ور ح��وزه بالکان‬ ‫اس��ت که با داش��تن مس��احت ‪ ۲۳8‬هزار‬ ‫کيلومتر مربع نهمين کشور از نظر مساحت‬ ‫ديگر‪ ،‬ش��گفتي‌هاي خودش��ان را در قالب‬ ‫فناوري‌ه��اي محيطي خالصه کردند‪ .‬طبق‬ ‫آخرين گزارش‌ها از س��تاد مرکزي اکسپو‪،‬‬ ‫ل حاضر بيش از ‪ ۹۰‬درصد کشورهاي‬ ‫درحا ‌‬ ‫حاض��ر در اين گردهمايي هن��وز موفق به‬ ‫پايان کار ساخت‌وس��از خودشان در اکسپو‬ ‫نشده‌اند‪.‬‬ ‫اين بدان معناس��ت که زمان زيادي براي‬ ‫آنها باقي نمانده و بايد زودتر طرح‌هاي خود‬ ‫را نهايي کنن��د‪ .‬در اين گزارش قصد داريم‬ ‫سراغ يکي از کش��ورهاي اروپايي حاضر در‬ ‫اکسپو برويم؛ سرزميني که امروز به عنوان‬ ‫و همچني��ن با داش��تن ‪ 21‬ميليون و ‪437‬‬ ‫هزار نفر جمعيت هفتمين کش��ور اتحاديه‬ ‫اروپا از نظر جمعيت است‪.‬‬ ‫اين کشور درحال توسعه در دهه ‪،۱۹۹۰‬‬ ‫طبق اس��تاندارد جهاني‪ ،‬يکي از کشورهاي‬ ‫جه��ان س��ومي و فقي��ر جهان به ش��مار‬ ‫مي‌رفت‪ .‬اما در مدتي کوتاه نمودار توس��عه‬ ‫را به صعودي‌ترين حالت ممکن عمود کرد‬ ‫و از سال ‪۲۰۰۹‬م به بعد در رده کشورهاي‬ ‫موفق با رش��د اقتص��ادي س��ريع در اروپا‬ ‫قرار گرفت‪ .‬س��رانجام در سال ‪۲۰۱۴‬م نيز‬ ‫اين کشور با رش��د اقتصادي ‪ 3/3‬درصدي‬ ‫يکي از ش��گفتي‌هاي اتحاديه اروپا شناخته‬ ‫مي‌شود‪ .‬در اکسپوتوگرافي کشور «روماني»‬ ‫با‬ ‫همراه باشيد‪:‬‬ ‫‹ ‹روياي سبز و البته مدرن‬ ‫به عنوان نخستين کش��ور اتحاديه اروپا بر‬ ‫اساس رشد اقتصادي شناخته مي‌شود‪.‬‬ ‫تاريخچ��ه حضور روماني در اکس��پوهاي‬ ‫جهان��ي به س��ال ‪ ۱۹۹۲‬برمي‌گردد‪ .‬زماني‬ ‫که اکسپوي اروپايي (سلسله نمايشگاه‌هاي‬ ‫دوس��االنه) در اس��پانيا برگزار ش��د‪ .‬بعد از‬ ‫آن ني��ز حضوري نه‌چن��دان قدرتمند را در‬ ‫اکسپوي ‪ ۲۰۰۰‬آلمان تجربه کرد و ‪ ۵‬سال‬ ‫بعد نيز ميزباني ژاپن را پذيرفت‪ .‬اکس��پوي‬ ‫ش��انگهاي در چي��ن آخري��ن دوره‌اي بود‬ ‫که روماني در آن ش��رکت کرد و س��رانجام‬ ‫اکسپوي ميالن چهارمين نمايشگاهي است‬ ‫که روماني را به عن��وان يکي از اعضاي آن‬ ‫خواهيم ديد‪.‬‬ ‫‹ ‹حضور سبز با طرح‌هاي ضد و نقيض‬ ‫اين کش��ور اروپايي هم به سنت بسياري‬ ‫از کش��ورها کار خ��ودش را ب��راي حضور‬ ‫حداکثري در ميالن با يک شعار همه‌جانبه‬ ‫آغاز کرد‪« .‬زيس��تن ب��ا هارموني طبيعت»‬ ‫شعار زيبايي است که قرار است برنامه‌هاي‬ ‫روماني را در اکسپو تحت‌الشعاع قرار دهد‪.‬‬ ‫با توجه به آنچه در سايت اختصاصي پاويون‬ ‫اين کشور آمده‪ ،‬مسئوالن سعي دارند يک‬ ‫تايم‌الين يا روايت تاريخي گسترده سنت تا‬ ‫مدرنيته را در فضاي با اختيار خودش��ان به‬ ‫تصوير بکشند‪.‬‬ ‫در س��ازه اي��ن کش��ور قرار اس��ت منابع‬ ‫مختل��ف‪ ،‬انرژي‌ه��اي در دس��ترس‪ ،‬تنوع‬ ‫زيس��تي‪ ،‬تغذيه م��ردم و ه��ر آنچيزي که‬ ‫به اکوسيس��تم طبيعي مربوط مي‌ش��ود به‬ ‫تصوير کشيده ش��ده و از ايده‌هاي فناورانه‬ ‫ب��راي نمايش آنها اس��تفاده کنند‪ .‬هرچند‬ ‫در تصاوي��ر مربوط به اي��ن پاويون اثري از‬ ‫فناوري‌هاي مدرن قابل مشاهده نيست اما‬ ‫مس��ئوالن برگزاري ق��ول داده‌اند ايده‌هاي‬ ‫آنه��ا براي آين��ده هم کارآمد باش��د و هم‬ ‫فناورانه‪.‬‬ ‫در طراحي س��ازه روماني حساسيت‌هاي‬ ‫زيادي به خرج داده ش��د‪ .‬اين حساسيت‌ها‬ ‫به حدي ب��ود که ‪ 3‬مرتبه ش��کل ظاهري‬ ‫آن ب��ه کلي تغيير کرد‪ .‬در مرحله نخس��ت‬ ‫اي��ن پاويون ش��بيه ب��ه يک م��از (هزارتو)‬ ‫چوب��ي بود ک��ه البته تکل��ف و پيچيدگي‬ ‫خاص��ي در آن وجود نداش��ت‪ .‬در گام دوم‬ ‫در سازه اين کشور قرار‬ ‫است منابع مختلف‪،‬‬ ‫انرژي‌هاي در دسترس‪،‬‬ ‫تنوع زيستي‪ ،‬تغذيه‬ ‫مردم و هر آنچيزي که‬ ‫به اکوسيستم طبيعي‬ ‫مربوط مي‌شود به‬ ‫تصوير کشيده شود‬ ‫س��ازندگان تصميم گرفتند آن را به شکل‬ ‫يک س��اختمان مستطيل ش��کل ‪ ۴‬طبقه‬ ‫در بياورن��د که نماي بيرون��ي آن به‌صورت‬ ‫يک‌دس��ت از چوب س��اخته ش��ده است و‬ ‫در گام س��وم تصميم براي ساختن سازه‌اي‬ ‫متفاوت کليد خورد‪.‬‬ ‫‹ ‹دهکده ساده و بي‌آاليش‬ ‫پاويون اين کش��ور را دو گروه متخصص‬ ‫ب��ه نام‌هاي آرت الين اس آر ال و اَدسِ ��ت‬ ‫آرچيتکتور که در اروپا به خوبي ش��ناخته‬ ‫شده هس��تند و تش��کيل سرپرستي سازه‬ ‫ني��ز برعهده گابريل کاستاچس��کو اس��ت‬ ‫که نام آن را س��ازه درونگ��را اما قابل نفوذ‬ ‫گذاش��ته است‪ .‬س��ازه پهناور روماني يکي‬ ‫از ساده‌ترين‌هاس��ت که در نگاه اول ممکن‬ ‫اس��ت ش��ما را به ياد يک دهکده کوچک‬ ‫بياندازد‪ .‬نکته بارز اين س��ازه‪ ،‬سازگاري آن‬ ‫با محيط‌زيس��ت اس��ت‪ .‬بخش عظيمي از‬ ‫آن با چوب‌هاي براق و يک‌‌دس��ت ساخته‬ ‫ش��ده و از مقداري شيش��ه و ديگر مصالح‬ ‫تجديدپذير استفاده ش��ده است‪ .‬معماري‬ ‫يکپارچ��ه آن در همه ابعاد رعايت ش��ده و‬ ‫برعکس در بس��ياري از پاويون‌ها خبري از‬ ‫ايده‌هاي عجيب و غريب نيست‪.‬‬ ‫امتياز مثبت اين س��ازه نس��بت به ديگر‬ ‫پاويون‌هاي حاضر در اکس��پو اين است که‬ ‫براي تزئينات داخل و خارج آن از هيچ ابزار‬ ‫خاصي استفاده نشده و دکوراسيون‌ها فقط‬ ‫از مواد طبيعي و گياهان س��اخته شده‌اند‪.‬‬ ‫شکل طراحي بي‌آاليش اين پاويون احتماال‬ ‫باعث آرامش روحي و رواني بازديدکنندگان‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫گفته مي‌شود شکل کلي اين سازه با ابعاد‬ ‫‪ ۵۵۰‬مت��ر مربع‪ ،‬نم��ادي از فرهنگ کهن‬ ‫مردم روماني اس��ت‪ .‬درواقع س��ازه مذکور‬ ‫به ياد ي��ک امارت کهن و مش��هور در اين‬ ‫سرزمين بنا ش��ده که از ديرباز براي مردم‬ ‫قابل‌احترام بوده است‪ .‬اگرچه در پايگاه‌هاي‬ ‫اطالع‌رس��اني اش��اره دقيقي به ماهيت اين‬ ‫بناي تاريخي نشده اما احتماال بايد يکي از‬ ‫مناطق مهم مذهبي بوده باشد‪.‬‬ ‫ترجمه‪ :‬ميالد محمدي‬ ‫منابع‪:‬‬ ‫‪www.expo2015.org‬‬ ‫‪www.mojnews.com‬‬ ‫‪milanexpotours.com‬‬ ‫مثبت اکسپو‬ ‫تمام آنچه باید در مورد بلیت‌های اکسپو بدانید‬ ‫گروه تجارت‪ :‬هر بازدیدکننده از هر جای جهان برای بازدید‬ ‫از شهرک اکسپو نیاز دارد که بلیت تهیه کند‪ .‬در این شرایط‬ ‫برای هر گردش��گری ممکن اس��ت این سوال پیش بیاید که‬ ‫برای حضور در ش��هرک و بازدی��د از پاویون‌های مختلف چه‬ ‫نوع بلیت‌هایی باید خریداری شود‪.‬‬ ‫‹ ‹از کجا بلیت بخریم؟‬ ‫یکی از آسان‌ترین راه‌ها برای خرید بلیت مراجعه به سایت‬ ‫رس��می اکس��پو با آدرس ‪ www.expo۲۰۱۵.org‬اس��ت‪.‬‬ ‫در بس��ته‌های مرب��وط به بلیت‌ه��ای موجود در ای��ن پایگاه‬ ‫اطالع‌رس��انی‪ ،‬ارقام مختلفی برای انواع توریس��ت‌ها در نظر‬ ‫گرفته ش��ده اس��ت‪ .‬از بلیت‌های دانش��جویی و دانش‌آموزی‬ ‫گرفته تا بلیت‌های مربوط به بازدیدهای خانوادگی را می‌توان‬ ‫به صورت مستقیم از همین طریق خریداری کرد‪.‬‬ ‫مسئوالن برای سهولت در انجام خرید‪ ،‬جداولی را در پایگاه‬ ‫اطالع‌رسانی اکس��پوی میالن قرار داده‌اند که با مطالعه آنها‬ ‫به راحتی می‌توان دس��ته‌بندی‌های مختلف بلیت را مشاهده‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫البته برای کس��انی که میانه‌ای با خری��د اینترنتی ندارند‪،‬‬ ‫راه دیگری هم در نظر گرفته ش��ده اس��ت ک��ه می‌توانند به‬ ‫صورت حض��وری و از طریق س��اختمان کایرولی در جنوب‬ ‫میالن نسبت به تهیه آن اقدام کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹چه نوع بلیت‌هایی وجود دارد؟‬ ‫با توجه به ‪ ۶‬ماهه بودن مدت‌زمان برگزاری نمایشگاه‌های‬ ‫بین‌المللی در ایتالی��ا‪ ،‬بلیت‌های یک‌روزه‪ ،‬چندروزه و دائمی‬ ‫برای مخاطبان تعریف ش��ده است‪ .‬بنابراین این تقسیم‌بندی‬ ‫می‌تواند به مخاطبان کمک کند تا با توجه به تعداد روزهای‬ ‫اقامت خود در میالن‪‌،‬نسبت به خرید بلیت در گروه اصلی و‬ ‫مورد نیاز خود اقدام کنند‪.‬‬ ‫بلیت‌های یک روزه برای کس��انی است که می‌خواهند تنها‬ ‫یک بازدید کوتاه از اکس��پو داشته باشند و صرفا گردشگرانی‬ ‫تفریحی هس��تند که برای دیدن زیبایی‌های این نمایش��گاه‬ ‫مراجعه می‌کنند‪ .‬بلیت‌های چند روزه برای کس��انی مناسب‬ ‫اس��ت که قصد دارند به صورت م��وردی از برخی پاویون‌های‬ ‫اکس��پو بازدید کنند و در مورد آنها اطالعاتی کلی به‌دس��ت‬ ‫بیاورند‪ .‬در نهایت‪ ،‬بلیت‌های دائمی برای کس��انی اس��ت که‬ ‫می‌خواهند هر روز به اکسپو سر بزنند و نگاهی کاملا تخصصی‬ ‫و گسترده به پاویون‌های حاضر در این شهرک دارند‪.‬‬ ‫نکت��ه مهم در این زمینه تاریخ فروش بلیت‌هاس��ت که در‬ ‫یک بازه زمانی مش��خص انجام می‌شود‪ .‬بر این اساس از دوم‬ ‫ماه مه تا ‪ ۳۱‬اکتبر زمان فروش انواع بلیت‌ها خواهد بود‪ .‬البته‬ ‫ش��رایط برای فروش بلیت‌های مدت‌دار ‪ ۶‬ماهه وجود دارد و‬ ‫با توجه به تعرفه‌های اعالم‌ش��ده می‌توان نسبت به واگذاری‬ ‫بلیت‌های دست دوم اقدام کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹چه کسانی از تخفیف بهره‌مند خواهند شد؟‬ ‫در دسته‌بندی‌های ستاد اکسپو از کودکان زیر ‪ ۳‬سال بلیت‬ ‫اخذ نخواهد شد‪ .‬از س��نین بین ‪ ۴‬تا ‪۱۳‬سال در قالب پکیج‬ ‫خانواده هزینه گرفته می‌ش��ود‪ ،‬البته این گروه سنی از پکیج‬ ‫ویژه دانش‌آموزان نیز می‌توانند اس��تفاده کنند‪ .‬سنین ‪ ۱۴‬تا‬ ‫‪ ۲۵‬سال نیز می‌توانند از پکیج‌های دانشجویی استفاده کنند‪.‬‬ ‫کار ارزشمندی که س��تاد اکسپو در این زمینه انجام داد‪،‬‬ ‫ارائه تخفیف‌های ‪۵۰‬درصدی برای معلوالن جس��می اس��ت‪.‬‬ ‫بر این اس��اس‪ ،‬تم��ام معلوالنی که برای حضور در ش��هرک‬ ‫تمایل داشته باشند‪ ،‬از هر جای جهان و با هر شرایطی‪ ،‬قادر‬ ‫خواهند بود با بهره‌مندی از تخفیفات مختلف به بازدید از این‬ ‫نمایشگاه بپردازند‪.‬‬ ‫نکته دیگر آنکه برای م��ردم ایتالیا تخفیف ‪۳۰‬درصدی در‬ ‫نظر گرفته شده و افرادی که از شرایط مالی مطلوبی بهره‌مند‬ ‫نیس��تند نیز می‌توانند با ارائه مدارک از تخفیفات قابل توجه‬ ‫بهره‌مند ش��وند‪ .‬گفته می‌شود که قیمت بلیت‌ها از ‪ ۱۰‬یورو‬ ‫به باال خواهد بود‪.‬‬ ‫‹ ‹بلیت برای کدام قسمت‌ها مورد نیاز است؟‬ ‫ب��رای ورود و خ��روج ب��ه ش��هرک و همچنی��ن بازدید از‬ ‫بخش‌های مختلف‪ ،‬باید از بلیت استفاده کرد‪ .‬بدون ارائه این‬ ‫بلیت امکان ورود به هیچ بخش��ی وج��ود ندارد‪ .‬ضمن اینکه‬ ‫برای حضور در س��الن‌های غذاخوری و بخش‌های مخصوص‬ ‫به جشن‌های ملی نیز باید هزینه‌های جداگانه پرداخت کرد‪.‬‬ ‫شایان ذکر است که خرید از پاویون‌ها چه در قالب غذا و چه‬ ‫در قالب س��وغاتی‌های مختلف نیز مشمول تقبل هزینه‌های‬ ‫جدید خواهد شد‪.‬‬ ‫جدول قیمت بلیت‌های یک روزه و دو روزه‬ ‫قیمت‬ ‫نوع بلیت‬ ‫بلیت بزرگسال‬ ‫یک روزه ‪ 27‬یورو – دو روزه ‪ 47‬یورو‬ ‫بلیت دانش‌آموزی‬ ‫یک روزه ‪ 23‬یورو – دو روزه ‪ 39‬یورو‬ ‫بلیت بازنشستگان‬ ‫یک روزه ‪ 20‬یورو – دو روزه ‪ 34‬یورو‬ ‫بلیت از کارافتادگان به‬ ‫اضافه یک روز رایگان‬ ‫یک روزه ‪ 13‬یورو‬ ‫بلیت دو نفره‬ ‫یک روزه ‪ 34‬یورو – دو روزه ‪ 47‬یورو‬ ‫بلیت ‪ 3‬نفره‬ ‫یک روزه ‪ 51‬یورو – دو روزه ‪ 69‬یورو‬ ‫بلیت ‪ 4‬نفره‬ ‫یک روزه ‪ 68‬یورو – دو روزه ‪ 82‬یورو‬ ‫منبع‪ :‬سایت رسمی اکسپو‬
‫معدن بین‌الملل‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫پنجشنبه ‪ 14‬اسفند ‪ 14 - 1393‬جمادی االول ‪ 5 -1436‬مارس ‪ -2015‬شماره ‪ -173‬پیاپی ‪1491‬‬ ‫جذابیت سرمایه‌گذاری معدنی در مناطق حاشیه خلیج فارس را بررسی کرد‬ ‫‪27‬‬ ‫مناطق ویژه اقتصادی ایران همتراز با صحار عمان‬ ‫کتايون ملکي ‪ -‬گروه معدن‪ :‬مناطق ويژه و آزاد با در‬ ‫اختيار داشتن زيرساخت‌هاي مناسب مي‌توانند بستري‬ ‫ب��راي ج��ذب س��رمايه‌گذاران به‌ويژه س��رمايه‌گذاران‬ ‫خارجي باش��ند‪ .‬از‌س��ويي ديگر بخش مع��دن براي در‬ ‫اختيار داشتن سهم بيش��تري از بودجه کشور نيازمند‬ ‫توس��عه اس��ت‪ ،‬اما نبايد فراموش کرد که توسعه بخش‬ ‫معدن در گرو س��رمايه‌گذاري اس��ت‪ .‬درنتيجه احداث‬ ‫منطق��ه ويژه و آزاد مخصوص صناي��ع معدني مي‌تواند‬ ‫گام موثري در اين بخش باش��د‪ .‬از طرفي ديگر مي‌توان‬ ‫با الگوب��رداري از مناط��ق آزاد موجود در کش��ورهاي‬ ‫همس��ايه س��رمايه‌گذاران را جذب بخش معدن کشور‬ ‫کنيم‪ .‬منطقه آزاد صحار در کش��ور عمان جزو مناطقي‬ ‫اس��ت ک��ه در عمر نه‌چن��دان طوالني خ��ود در جذب‬ ‫س��رمايه‌گذاري خارجي عملکرد موفقي داش��ته است‪،‬‬ ‫به‌ط��وري که «واله» غول معدني جهان نيز براي جذب‬ ‫بازار‌هاي منطقه در صحار سرمايه‌گذاري کرده است‪.‬‬ ‫‹ ‹جذابيت‌ه�اي صح�ار ب�راي س�رمايه‌گذاران‬ ‫خارجي‬ ‫رييس ات��اق مش��ترک بازرگاني‬ ‫تو‌گ��و با‬ ‫اي��ران و عم��ان در گف ‌‬ ‫درباره منطقه آزاد صحار‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬منطقه آزاد صحار در‬ ‫جذب سرمايه‌گذار از ويژگي‌هاي‬ ‫خاصي برخوردار است‪ .‬ارائه تسهيالت به سرمايه‌گذاران‬ ‫يک��ي از فاکتور‌هايي اس��ت که تمايل ش��رکت‌ها براي‬ ‫حضور در اين منطقه را افزايش مي‌دهد‪ .‬سرمايه‌گذاران‬ ‫حاضر در اين منطقه از معافيت‌های ماليات بر درآمد و‬ ‫ماليات حقوق پرسنل و همچنين معافيت‌هاي گمرکي‬ ‫برخوردار هس��تند‪ .‬نکته جالب در صح��ار قوانين ثبت‬ ‫شرکت‌هاي خارجي است‪ ،‬به عنوان مثال اگر بخواهيم‬ ‫ش��رکتي را در کشور عمان به ثبت برس��انيم بايد ‪30‬‬ ‫درصد از سهام آن عماني باشد در‌حالي که ثبت شرکت‬ ‫در منطقه آزاد با س��هام با ‪100‬درصد مالکيت خارجي‬ ‫انجام مي‌ش��ود‪ .‬همچنين در صورت ثبت ش��رکت در‬ ‫عمان بايد ‪ 35‬درصد از نيروي کار عماني باش��د اما در‬ ‫منطقه صحار اين رقم به ‪ 15‬درصد کاهش يافته است‪.‬‬ ‫محس��ن ضراب��ي بيان ک��رد‪ :‬در منطق��ه آزاد صحار‬ ‫زمين ب��ا تمامي زيرس��اخت‌هاي الزم براي ‪ 25‬س��ال‬ ‫به س��رمايه‌گذاران اجاره داده مي‌ش��ود‪ .‬در‌واقع وجود‬ ‫بو‌کار ‪ 48‬و‬ ‫زيرس��اخت‌هاي الزم‪ ،‬دارابودن رتبه کس�� ‌‬ ‫تورم کمتر از ‪ 3‬درصد از داليلي است که سرمايه‌گذاران‬ ‫خارجي را به سوي خود جذب مي‌کند‪ .‬با توجه به روابط‬ ‫سياسي خوب ميان ايران و عمان ريسک سرمايه‌گذاري‬ ‫براي ايراني‌ها در اين منطقه بس��يار کم است‪ .‬درنتيجه‬ ‫حض��ور در اين منطقه براي صنايع ايران به ويژه صنايع‬ ‫معدني مي‌تواند فرصت مناسبي باشد‪.‬‬ ‫وي ادام��ه داد‪ :‬اين منطقه زيرس��اخت‌هاي خوبي در‬ ‫حوزه فعاليت صناي��ع معدني در اختيار دارد‪ .‬به عنوان‬ ‫مثال تاسيس��ات بندري در فاصل��ه ‪ 4‬کيلومتري از اين‬ ‫منطق��ه ق��رار دارد‪ .‬همچنين تمامي زيرس��اخت‌هاي‬ ‫بارگي��ري م��واد معدني ني��ز در بنادر وجود داش��ته و‬ ‫کش��تي‌هاي بزرگ مي‌توانند در اي��ن منطقه به‌راحتي‬ ‫پهلو گرفته و اقدام به بارگيري کنند‪.‬‬ ‫‹قیمت سنگ‌آهن‬ ‫به ‪ 63‬دالر رسید‬ ‫خواهرخواندگي صحار و چابهار‬ ‫چندي پيش مديرعامل منطقه آزاد چابهار با اشاره به پيوندهاي قومي و روابط حسنه سياسي با ملت دوست‬ ‫و برادر عمان و نيز توس��عه روابط اقتصادي فعال بين طرفي��ن اظهار کرد‪ :‬چابهار و صحار عمان خواهرخوانده‬ ‫مي‌‌ش��وند‪ .‬با توجه به ارتباط عمان با کش��ورهاي اروپايي و حضور س��رمايه‌گذاران بزرگ در منطقه صحار اين‬ ‫اقدام مي‌تواند گامي مهم در توس��عه منطقه آزاد چابهار تلقي ش��ود‪ .‬از س��ويي ديگر همکاري با منطقه ويژه‬ ‫شناخته‌ش��ده‌اي مانند عمان مي‌تواند دروازه ورود س��رمايه‌گذاران خارجي را باز کند‪ .‬از س��ويي دیگر با ايجاد‬ ‫چنين روابطي‪ ،‬ورود ايران به بازار‌هاي جهاني با وجود تحريم‌ها مي‌تواند آسان‌تر از گذشته انجام شود‪.‬‬ ‫ضراب��ي تصريح ک��رد‪ :‬ش��رکت واله برزي��ل يکي از‬ ‫بزرگترين ش��رکت‌های معدني جهان با احداث کارخانه‬ ‫گندله‌س��ازي ‪10‬ميليون تني در صحار نياز کشورهاي‬ ‫منطق��ه ب��ه گندل��ه را تامي��ن مي‌کند‪ .‬اين ش��رکت‬ ‫کنسانتره س��نگ آهن را با کشتي‌هاي ‪ 400‬هزار تني‬ ‫وارد منطق��ه مي‌کند و در اين کارخانه به گندله تبديل‬ ‫مي‌کن��د‪ .‬همچنين کارخانه بزرگي در زمينه آلومينيوم‬ ‫در اي��ن منطقه فعاليت کرده و م��اده اوليه براي توليد‬ ‫را وارد منطقه کرده اس��ت‪ .‬از س��ويي ديگر ‪ 4‬کارخانه‬ ‫فروکروم ني��ز براي احداث در منطقه مجوز‌هاي الزم را‬ ‫اخ��ذ کرده‌اند‪ .‬به‌طور کلي منطق��ه آزاد صحار با ايجاد‬ ‫زيرس��اخت‌هاي اساسي نظر س��رمايه‌گذاران را به خود‬ ‫جلب کرده اس��ت‪ .‬ش��رکت واله با بررسي کارخانه‌هاي‬ ‫فوالد س��ازي در منطق��ه نياز به گندل��ه را پيش‌بيني‬ ‫کرد و درنهايت منطقه صحار را براي س��اخت کارخانه‬ ‫گندله‌س��ازي مناس��ب دانس��ت‪ .‬منطقه آزاد صحار در‬ ‫مدت نه‌چندان زيادي که احداث ش��ده اس��ت توانسته‬ ‫‪13/5‬ميليارد دالر سرمايه جذب کند‪.‬‬ ‫به گفته رييس اتاق مشترک بازرگاني ايران و عمان‪،‬‬ ‫با توجه به وضع تحريم‌ها عليه ايران‪ ،‬حضور در منطقه‬ ‫آزاد صح��ار مي‌توان��د فرصت��ي خوب ب��راي حضور در‬ ‫بازار‌هاي جهاني باش��د‪ .‬درواقع با توجه به روابط خوب‬ ‫ايران با عمان س��رمايه‌گذاران اي��ران مي‌توانند در اين‬ ‫منطقه حضور داشته باشند‪.‬‬ ‫‹ ‹تحريم‌ه�ا اصلي‌تري�ن مان�ع ب�راي ج�ذب‬ ‫سرمايه‌گذار‬ ‫حضور س��رمايه‌گذاران ايراني در مناط��ق آزاد ديگر‬ ‫کشور‌ها به ويژه عمان مي‌تواند در توسعه صنايع معدني‬ ‫همچ��ون آلوميني��وم‪ ،‬ف��والد و‌‪ ...‬موثر ب��وده و ورود به‬ ‫بازارهاي جهاني را آس��ان کند‪ .‬اما در کنار اين موضوع‬ ‫مناط��ق ويژه و آزاد در حوزه صنايع معدني کش��ور نيز‬ ‫مي‌توان��د در جذب س��رمايه‌گذاران خارج��ي اثر‌گذار‬ ‫بوده و محص��والت معدني با مش��کالت کمتري راهي‬ ‫بازار‌ه��اي جهاني کن��د‪ .‬اما نکته مه��م در اين موضوع‬ ‫ايجاد زيرساخت‌ها و شفاف‌سازي قوانين و مقررات براي‬ ‫سرمايه‌گذاران است‪.‬‬ ‫امروز مناطق ويژه اقتصادي و آزاد در کش��ور با وجود‬ ‫ذخاي��ر فراوان معدن��ي و همچنين در اختيار داش��تن‬ ‫ذخايري از انرژي مي‌تواند براي س��رمايه‌گذاران معدني‬ ‫جذاب بوده و به نوعي آنها را به س��وي خود کشاند اما‬ ‫متاس��فانه حضور سرمايه‌گذاران آن‌طور که بايد در اين‬ ‫مناطق ديده نمي‌ش��ود‪ .‬اين درحالي اس��ت که شرکت‬ ‫واله برزي��ل منطقه آزاد صحار را براي س��رمايه‌گذاري‬ ‫انتخ��اب کرده و با اين اقدام ب��ازار معدني منطقه را در‬ ‫دست مي‌گيرد‪.‬‬ ‫س��رانجام پس از ‪5‬ماه و نیم قیمت سنگ‌آهن افزایش یافته و‬ ‫قیم��ت پایه آن برای تحویل فوری در بندر تیانجین به ‪ 63‬دالر‬ ‫در هر تن رس��ید که ‪0/8‬درصد بیشتر از قیمت قبلی ‪62/5‬دالر‬ ‫در هر تن است‪ .‬به گزارش سایت کیتکو‪ ،‬این محصول ‪ 3‬درصد‬ ‫بیش��تر از ‪61/1‬دالر در هر تن ‪3/5‬هفته قبل است اما هنوز این‬ ‫ریسک وجود دارد که پس از سال ‪2009‬م برای نخستین بار به‬ ‫زیر ‪ 60‬دالر در هر تن س��قوط کند‪ .‬اکثر تحلیلگران پیش‌بینی‬ ‫مديرعامل منطقه ويژه اقتصادي‬ ‫تو‌گو با‬ ‫س��يرجان در گف ‌‬ ‫درب��اره ج��ذب س��رمايه‌گذار در‬ ‫مناطق ويژه اقتصادي‌اظهار کرد‪:‬‬ ‫قوانين و آيين‌نامه‌ها براي جذب‬ ‫س��رمايه‌گذار در اين مناطق تدوين ش��ده اس��ت اما با‬ ‫وج��ود اي��ن برخي مس��ائل مانن��د يک مان��ع از ورود‬ ‫س��رمايه‌گذار خودداري مي‌کند‪ .‬اين درحالي است که‬ ‫جذب س��رمايه‌گذار يکي از اصلي‌ترين نکات در توسعه‬ ‫بخش معدن محس��وب مي‌ش��ود‪ .‬غالمحسين رضايي‬ ‫گفت‪ :‬درح��ال حاضر تحريم‌ها اصلي‌ترين مش��کل در‬ ‫جذب سرمايه‌گذار محسوب مي‌شوند‪ .‬البته در برخي از‬ ‫قوانين ش��فافيت‌هاي الزم براي س��رمايه‌گذاران وجود‬ ‫ن��دارد در نتيجه مي‌تواند تمايل آنها براي ورود به ايران‬ ‫را کم کند‪ .‬درواقع براي جذب بيش��تر سرمايه‌گذار بايد‬ ‫گام‌هاي اساسي در رفع موانع برداشته شود‪.‬‬ ‫وي با اش��اره به ذخاير معدني موجود در کشور بيان‬ ‫کرد‪ :‬کش��ور ما ظرفيت‌ه��اي خوبي در بخ��ش فوالد‪،‬‬ ‫س��نگ‌هاي تزئيني و‪ ...‬دارد‪ .‬اين ويژگي‌ها مي‌تواند در‬ ‫جذب س��رمايه‌گذاران خارجي در بخ��ش معدن موثر‬ ‫باش��د‪ .‬اما همان‌طور که پيش‌تر اشاره کردم‪ ،‬تحريم‌ها‬ ‫اصلي‌ترين مانع براي جذب سرمايه محسوب مي‌شوند‪.‬‬ ‫در صورت رفع مش��کالت حاصل از تحريم‌ها مي‌توانیم‬ ‫ش��اهد افزايش ‪30‬درصدي فعاليت‌ه��ای مناطق آزاد و‬ ‫ويژه باش��يم‪ .‬با رف��ع تحريم‌ها و ورود س��رمايه‌گذاران‬ ‫خارج��ي مي‌توان ش��اهد رش��د بخش مع��دن و توليد‬ ‫محصوالت معدني بود‪ .‬در واقع ايران با داش��تن ذخاير‬ ‫غني معدني و با س��رمايه‌گذاري مناسب در اين بخش‬ ‫مي‌تواند حضور پررنگي در بازار‌هاي جهاني محصوالت‬ ‫معدني داشته باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹مناط�ق آزاد و ويژه‪ ،‬مکان‌هايي مناس�ب براي‬ ‫سرمايه‌گذاري معدني‬ ‫مديرعامل منطقه ويژه اقتصادي‬ ‫صناي��ع معدن��ي و فل��زي‬ ‫خليج‌ف��ارس‪ ،‬در گفت‌‌وگ��و ب��ا‬ ‫درباره جذب سرمايه‌گذار‬ ‫در مناطق ويژه کشور اظهار کرد‪:‬‬ ‫سرمايه و صاحب س��رمايه مانند پرنده‌اي است که اگر‬ ‫جايي احس��اس امنيت کند‪ ،‬النه خود را س��اخته و به‬ ‫زندگي ادامه مي‌دهد و به محض اينکه احس��اس خطر‬ ‫کند‪ ،‬مکان را ترک و به مکان ديگري مي‌رود‪ .‬س��رمايه‬ ‫م��رز و ملي��ت ن��دارد و اين ب��ه معناي آن اس��ت که‬ ‫س��رمايه‌گذاري تابعي از ميزان ريسک است‪ ،‬هرچه ما‬ ‫ريس��ک س��رمايه‌گذاري را کمتر کنيم‪ ،‬جذب سرمايه‬ ‫بيش��تر مي‌ش��ود و احتمال فرار آن کاه��ش مي‌يابد و‬ ‫می‌کنند که قیمت این کاال در مدت دو س��ال آینده بین ‪ 60‬تا‬ ‫‪ 65‬دالر در هر تن خواهد بود اما برخی نیز معتقدند برای مدت‬ ‫موقتی قبل از اینکه قیمت به کف برسد‪ ،‬به ‪ 50‬دالر هم خواهد‬ ‫رس��ید‪ .‬خبرها حاکی از این است که دوباره صنعت چین در ماه‬ ‫فوریه حالتی انقباضی به خود گرفته و انگیزه‌ای برای خریداران‬ ‫در بازار ایجاد نکرده اس��ت‪ .‬اگر چه اعالم کاهش ‪0/25‬درصدی‬ ‫نرخ بهره بانک مرکزی چین در روز شنبه نور امیدی در دل این‬ ‫صاحب س��رمايه ش��جاعت بيش��تري براي ماندن پيدا‬ ‫مي‌کند با توجه به اينکه سرمايه‌گذاري روند پيچيده‌اي‬ ‫اس��ت و بس��ياري از عوام��ل س��اختاري در آن دخيل‬ ‫ي سرمايه‌گذاري را مي‌توان به عنوان‬ ‫هستند‪ ،‬ريسک‌ها ‌‬ ‫مهم‌ترين اين عوامل نام برد‪.‬‬ ‫مسعود هنديان افزود‪ :‬امروزه يکي از بهترين مکان‌ها‬ ‫براي سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي مختلف صنايع معدني‬ ‫مناطق آزاد و ويژه اقتصادي است‪ ،‬در ساير نقاط جهان‬ ‫ه��م براي ايجاد مناط��ق وي��ژه و آزاد برنامه‌ريزي‌هاي‬ ‫فراواني ش��ده و موفقيت بس��ياري از کشورهاي جهان‬ ‫مديون مناطق آزاد و ويژه آنهاست‪.‬‬ ‫ب��ه گفت��ه وي‪ ،‬ه��دف از تش��کيل مناط��ق ج��ذب‬ ‫سرمايه‌گذاري و حمايت از فعاليت‌هاي اقتصادي‪ ،‬فناوري‪،‬‬ ‫ص��ادرات محصوالت غيرنفت��ي و صنايع معدن��ي‪ ،‬ايجاد‬ ‫اشتغال مولد‪ ،‬برقراري ارتباط تجاري بين‌المللي‪ ،‬صادرات‬ ‫و ترانزيت و انتقال کاال‪ ،‬توسعه و انتقال فناوری است‪.‬‬ ‫هندي��ان در ادامه افزود‪ :‬يکي از داليل افزايش جذب‬ ‫س��رمايه‌گذاري در س��ال‌های اخير ني��روي کار جوان‪،‬‬ ‫وجود ‪ 68‬ن��وع ماده معدني‪ ،‬بازار ب��زرگ اطراف ايران‬ ‫و ق��رار گرفت��ن درکريدور ش��مال و جن��وب و وجود‬ ‫صنايع م��ادر و موضوع تکميل زنجيره توليد در صنايع‬ ‫پايين‌دس��تي و باالدستي اس��ت و منابع انرژي فراوان‬ ‫و وضعيت کش��ورهاي همس��ايه موقعي��ت خوبي براي‬ ‫سرمايه‌گذاري در ايران فراهم کرده است‪.‬‬ ‫وي تاکي��د ک��رد‪ :‬با توجه ب��ه اينکه کش��ور ما جزو‬ ‫کش��ورهاي درحال توسعه اس��ت و براي اينکه بتوانيم‬ ‫مس��ير توس��عه صنعتي را ادامه دهيم‪ ،‬ني��از به جذب‬ ‫س��رمايه‌گذاران خارجي و داخلي داريم‪ .‬همچنین بايد‬ ‫به توسعه و تامين زيرساخت‌هاي مورد نياز براي بخش‬ ‫صنعت و ساير بخش‌ها‪ ،‬توسعه و آموزش منابع انساني‬ ‫کارآمد و بهره‌ور ب��ا ارزش افزوده باال‪ ،‬تامين مواد اوليه‬ ‫موردنياز س��رمايه‌گذاران‪ ،‬تامي��ن انرژي‌هاي الزم (آب‪،‬‬ ‫برق و گاز) و بهبود ش��اخص‌هاي اقتصادي‪ ،‬اجتماعي‪،‬‬ ‫فرهنگي و سياسي توجه کنيم‪.‬‬ ‫مديرعامل منطق��ه ويژه اقتص��ادي صنايع معدني و‬ ‫فل��زي خليج‌فارس اف��زود‪ :‬امروز رقابت بس��ياري براي‬ ‫جذب س��رمايه‌گذاري‪ ،‬توسعه صادرات و ايجاد اشتغال‬ ‫بين مناطق آزاد و ويژه جهان وجود دارد‪ ،‬در کش��ور ما‬ ‫هم مناطق ويژه موفقیت‌هايي داش��ت ‌ه و توانسته‌اند در‬ ‫بخش صادرات و اشتغالزايي موثر باشند‪.‬‬ ‫وي ادام��ه داد‪ :‬در مناط��ق ويژه مزاي��اي خوبي براي‬ ‫س��رمايه‌گذاران وجود دارد و زيرس��اخت‌هاي مناسبي‬ ‫هم ايجادشده که مي‌تواند هزينه توليد و انتقال کاال را‬ ‫کاهش ده��د‪ .‬از طرفي ارز مبادله‌اي واحدهاي توليدي‬ ‫بايد تامين ش��ود و از سوی دیگر باید قوانين و مقررات‬ ‫مناطق‪ ،‬مورد قبول دس��تگاه‌ها در سرزمين اصلي قرار‬ ‫گي��رد و بودجه مناطقي که ش��رکت دولتي هس��تند‪،‬‬ ‫ترميم ش��ود‪ .‬در اين منطقه براي ايجاد زيرساخت‌هاي‬ ‫س��رمايه‌گذاران بايد پروژه‌هاي��ی از محل منابع داخلي‬ ‫ايجاد شود‪ .‬هنديان تصريح کرد‪ :‬اگر فرهنگ و اقتصاد با‬ ‫هم ارتباط مناس��بي داشته باشند هر دو فعال می‌شوند‬ ‫و توس��عه مي‌يابن��د‪ ،‬کاري ک��ه در س��اير کش��ورهاي‬ ‫توسعه‌يافته انجام شده و نتيجه مثبت داده است‪.‬‬ ‫بخش دمیده است‪ ،‬اما فعال باید با پایان زمستان منتظر رسیدن‬ ‫فعالیت‌های فصلی س��اختمانی در چین ب��ود و اگر تقاضا برای‬ ‫فوالد افزایش پیدا نکند‪ ،‬قیمت سنگ‌آهن نیز همچنان کاهشی‬ ‫خواهد بود‪ .‬قیمت سنگ‌آهن به دلیل عرضه مازاد و تقاضای آن‬ ‫در ‪12‬ماه گذش��ته تنزل داشت‪ .‬ش��رکت‌های بزرگ سنگ‌آهن‬ ‫مانند واله و بی‌اچ‌پی با وجود کاهش سودش��ان همواره درصدد‬ ‫افزایش تولید در سال‌جاری هستند‪.‬‬ ‫دریچه‬ ‫نقش کليدي چين‬ ‫در بازار فلزات‬ ‫تمامي ‪ 5‬تحليلگر ارش��د موسسات مختلفي که‬ ‫در زمين��ه فلزات پايه مطالعه و بررس��ي مي‌کنند‪،‬‬ ‫در سال ‪2014‬م بيش از ‪ 95‬درصد پيش‌بيني‌هاي‬ ‫خود براي س��ال ‪2015‬م را به دق��ت انجام و ارائه‬ ‫داده‌اند‪.‬‬ ‫بر اس��اس اين تحقيقات‪ ،‬چين بي��ش از امريکا‬ ‫ي��ا هر کش��ور ديگري در جه��ان همچنان حضور‬ ‫تاثيرگذاري در بازار فلزات پايه در س��ال ‪2015‬م‬ ‫خواهد داشت‪.‬‬ ‫ادوارد مير‪ ،‬مشاور ارشد بازار در موسسه ‪INTL‬‬ ‫‪ Fcstone‬و برن��ده نخس��ت بررس��ي پيش‌بيني‬ ‫قيمت‌هاي فل��زات پايه در س��ال ‪2014‬م معتقد‬ ‫اس��ت که چين همچن��ان در بازار ح��رف آخر را‬ ‫خواهد زد‪.‬‬ ‫او مي‌گويد‪ :‬در سال ‪2015‬م سرنوشت قيمت‌ها‬ ‫بدون ش��ک به اين بستگي دارد که چه اتفاقي در‬ ‫چين رخ دهد‪.‬‬ ‫مير به نشريه متال‌بولتن گفت‪ :‬تقريبا هيچ کشور‬ ‫ديگ��ري در اين حد نقش و تاثي��ر ندارد‪ .‬چين به‬ ‫تنهاي��ي ‪ 45‬تا ‪ 50‬درصد فل��زات پايه را در جهان‬ ‫مي‌خرد و اين رقم براي امريکا فقط ‪ 9‬تا ‪ 15‬درصد‬ ‫است که اختالف زيادي را با چين نشان مي‌دهد‪.‬‬ ‫نامب��رده اضافه مي‌کند‪ :‬ش��ايد اقتصاد امريکا رو‬ ‫به بهبود گذاش��ته اما اين اقتصاد در انزوا اس��ت و‬ ‫نمي‌تواند تاثير بسزايي روي قيمت‌ها بگذارد‪.‬‬ ‫‹ ‹چين هنوز بيشترين نفوذ را در بازار دارد‬ ‫درحال حاضر جايگزيني براي چين وجود ندارد‪.‬‬ ‫نه امريکا‪ ،‬نه هند و نه هيچ کشور ديگري در آسيا‬ ‫نمي‌تواند جايگزين چين شود‪ .‬بايد منتظر افزايش‬ ‫قيمت‌هاي فلزات در اين کشور بود‪ .‬شرايط قبل از‬ ‫بهبود در چين وخيم‌تر خواهد شد‪ .‬مسئله مسکن‬ ‫چين بسيار بغرنج شده است‪.‬‬ ‫زماني که بازار مستغالت چين سقوط کند‪ ،‬تقاضا‬ ‫نيز کاهش پيدا خواهد کرد‪ ،‬چون دست‌اندرکاران‬ ‫ب��ازار منتظرند که قيمت به کف خود برس��د و در‬ ‫نتيجه تقاض��ا براي فوالد کاهش پيدا خواهد کرد‪.‬‬ ‫براي دولت سخت است تا بتواند اين بازار را کنترل‬ ‫کند و مانند ساير کشورها ازجمله انگليس و امريکا‬ ‫زماني که قيمت‌ها س��قوط مي‌کند‪ ،‬بحران به بازار‬ ‫برمي گردد‪.‬‬ ‫وي اضافه مي‌کند تا حدي بازار سهام مستغالت‬ ‫در چي��ن حرک��ت کرده اس��ت اما اي��ن تغييرات‬ ‫مي‌تواند حباب جديدي را در بازار ايجاد کند‪.‬‬ ‫عالوه‌ب��ر اين‪ ،‬همزمان انتظار مي‌رود که چين‬ ‫کاالي زي��ادي نيز صادر کند ام��ا درباره صدور‬ ‫آلومينيوم اجماع نظرات بر اين اس��ت که امکان‬ ‫آن وجود ن��دارد چون چين ب��ا کمبود اين فلز‬ ‫مواجه اس��ت ام��ا در تحليل ديگر کارشناس��ان‬ ‫مي‌گوين��د چين با کمب��ود آلوميني��وم مواجه‬ ‫نيس��ت‪ .‬آم��ار و ارق��ام اينگونه نش��ان مي‌دهد‬ ‫که تولي��د آلومينيوم ثانويه (‌تولي��د از ضايعات‬ ‫آلومينيومي) مازاد است که در فهرست صادرات‬ ‫اين کشور مشهود است‪.‬‬ ‫در مجم��وع ‪ 3/2‬ميليون ت��ن آلومينيوم از چين‬ ‫به ش��کل ارزش افزوده صادر شده است‪ .‬اين ميزان‬ ‫ص��ادرات نش��ان دهنده عرض��ه م��ازاد مربوط به‬ ‫محصوالت نهايي توليد شده از ضايعات آلومينيومي‬ ‫يا ثانويه بوده و به شکل آلومينيوم اوليه يا خالص و‬ ‫از طريق ذوب آلومينا توليد نشده است‪.‬‬ ‫مي��ر در اين زمين��ه مواردي را مث��ال مي‌زند و‬ ‫مي‌گوي��د که تعدادي ايميل از چين دريافت کرده‬ ‫اس��ت که در آنها فروش انواع فلزات پيشنهاد شده‬ ‫ک��ه احتماال بعض��ي از اين نامه‌ه��ا واقعي نبوده و‬ ‫فقط تعدادي از آنها جدي و واقعي باشند‪ .‬او اضافه‬ ‫مي‌کند‪ :‬من هر هفته اين نامه‌ها را از ش��رکت‌هاي‬ ‫کوچک درياف��ت مي‌کنم که در آنها فروش فلزات‬ ‫مختلف پيشنهاد شده است‪.‬‬ ‫با فرض اينکه نيمي از اين نامه‌ها احتماال جعلي‬ ‫يا تقلبي باش��د پس حداقل نيم��ي از اين نامه‌ها‬ ‫جدي و واقعي بوده که نشان‌دهنده عرضه مازاد در‬ ‫شرايط کنوني است‪.‬‬ ‫اگر مي��زان ص��ادرات همچنان رو ب��ه افزايش و‬ ‫قيمت‌ه��ا همچنان رو ب��ه کاهش باش��د‪ ،‬احتمال‬ ‫اقدامات ضد دامپينگي وجود دارد که بالقوه موجب‬ ‫کاهش اجباري توليد خواهد ش��د و عرضه بايد در‬ ‫مقابل کاهش قيمت‌ها از خود واکنش نشان دهد‪.‬‬ ‫از آنجا که چين مصمم اس��ت مشکالت آلودگي‬ ‫هوا و فس��اد مالي رايج در ب��ازار را برطرف کند و‬ ‫نيز پروژه‌هاي جديد کمتري را اجرا کند با تنگ‌تر‬ ‫شدن عرضه از آن ميدان خواهد گريخت‪ .‬همچنين‬ ‫کش��ور چین درنظر دارد از اقتصاد بر مبناي توليد‬ ‫به س��مت اقتصاد بر مبن��اي خدمات حرکت کند‬ ‫که تاثير بيشتري بر نرخ رشد آن خواهد گذاشت‪.‬‬ ‫مترجم‪ :‬علي غفوري‬
‫تازه‌های معدنی‬ ‫بزرگترين خريداران‬ ‫دارايي‌هاي معدني در جهان‬ ‫طبق تحقيقات جديد‪ ،‬معدنکاران کانادايي بزرگترين‬ ‫خريداران دارايي‌هاي معدني جهان در س��ال ‪2014‬م‬ ‫بودند‪.‬طبق تحقيقات ش��رکت ای وای‪ ،‬با وجود رونق‬ ‫ب��ازار خريدهاي معدني‪ ،‬مجموع خريدها و ادغام‌ها در‬ ‫صنعت معدن جهاني از نظر حجم و ارزش در مقايسه‬ ‫با سال ‪2013‬م کاهش نشان مي‌دهد‪.‬‬ ‫با اين همه چند قرارداد بزرگ که در س��ال ‪2014‬م‬ ‫در کان��ادا بس��ته ش��د‪ ،‬اي��ن کش��ور را از نظر حجم‬ ‫قرارداده��ا در س��طح برتر ق��رار داد‪ .‬کان��ادا با خريد‬ ‫اوسيسکو ماينينگ ازسوي يامانا گولد و آگنيکو ايگل‬ ‫ماينز به مبلغ ‪ 3/6‬ميليارد دالر‪ ،‬در زمينه قراردادهاي‬ ‫معدني طال باالترين امتياز را به دست آورد‪ .‬بزرگترين‬ ‫ق��رارداد طالي بع��دي مربوط به خري��د آلتينالماس‬ ‫گولد قزاقس��تان توس��ط شرکت انگليس��ي پلي متال‬ ‫اينترنشنال به مبلغ ‪ 619‬ميليون دالر بود‪.‬‬ ‫جريمه ‪ ۱۰۰‬ميليون دالري‬ ‫مغولستان براي سلب مالکيت‬ ‫معدن اورانيوم‬ ‫يک دادگاه داوري بين‌المللي به مغولس��تان دستور‬ ‫داد بيش از ‪ 100‬ميلي��ون دالر جريمه به دليل اقدام‬ ‫در سلب مالکيت پروژه اورانيوم دورنود از شرکت خان‬ ‫ريسورس��ز در سال ‪2009‬م پرداخت کند‪ .‬اين شرکت‬ ‫کانادايي خواستار دريافت ‪ 354‬ميليون دالر خسارت‬ ‫به دليل لغو مجوزهاي معدنکاري از س��وي مغولستان‬ ‫و اعطاي آنها به ش��رکت روسی «آآرام‌زد» شد اما اين‬ ‫دادگاه بر مبناي پيش��نهادهاي قبلي براي این پروژه‪،‬‬ ‫مبلغ خس��ارت را به ‪ 100‬ميليون دالر ش��امل بهره و‬ ‫هزينه‌ها کاهش داد‪ .‬مغولستان تحت فشار فزاينده‌اي‬ ‫قرار دارد تا روند خروج سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي‬ ‫از اين کش��ور را متوقف کند‪ .‬مشکل شماره يک براي‬ ‫اعتماد سرمايه‌گذاران و ترغيب آنها به بازگشت‪ ،‬آينده‬ ‫معدن طال و مس اويوتولگوي است‪.‬‬ ‫دولت مغولستان ‪ 34‬درصد در اين معدن ‪ 6‬ميليارد‬ ‫دالري س��هم دارد و باق��ي اي��ن مع��دن در کنت��رل‬ ‫تورکوييز‌هيل اس��ت که زيرمجموعه ريوتينتو است‪ .‬با‬ ‫اين همه اختالف اين کش��ور ب��ا ريوتينتو مانع اجراي‬ ‫پروژه گسترش فعاليت‌هاي زيرزميني اين معدن شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫کشف آنتيموان در معدن طالي‬ ‫معدنکار امريکايي‬ ‫شرکت معدني طالي نيو ورلد گولد کورپوريشن در‬ ‫يک��ي از معادن طاليش‪ ،‬مواد معدني ديگري کش��ف‬ ‫کرد که ممکن اس��ت منجربه متنوع شدن کسب‌وکار‬ ‫اين شرکت شود‪ .‬اين شرکت مستقر در فلوريدا که در‬ ‫اکوادور و پرو معدن دارد‪ ،‬محل کش��ف جديد خود را‬ ‫اعالم نکرده است‪ .‬اين شرکت در ابتدا مدعي شده بود‬ ‫ذخاير خاکي نادر کش��ف کرده اما سپس در کنفرانس‬ ‫مطبوعاتي اعالم کرد بيشترين عنصري که کشف شده‬ ‫آنتيموان است‪.‬‬ ‫تحليل‌هاي مس��تقل نش��ان داده اس��ت ک��ه ماده‬ ‫معدني خاکي نادر کشف‌شده آنتيموان است و ذخاير‬ ‫قابل‌توجهي در ح��وزه تحت امتي��از بهره‌برداري اين‬ ‫ش��رکت دارد‪ .‬آنتيموان فرآوري ش��ده به عنوان آلياژ‬ ‫براي تحکيم قلع و فوالد مورد اس��تفاده قرار مي‌گيرد‬ ‫و به‌تازگي براي استفاده در ميکروالکترونيکس کاربرد‬ ‫پيدا کرده است‪.‬‬ ‫روند خريد آلومينيوم‬ ‫در خاورميانه کامل شد‬ ‫ش��رکت فنالندي اتوتک‪ ،‬خريد فناوري آلومينيوم و‬ ‫کسب‌وکار خدمات و قطعات يدکي کمپ اينجينيرينگ‬ ‫در منطقه خاورميانه و افريقا را کامل کرد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ماين ني��وز‪ ،‬اين ق��رارداد در ‪ 12‬ژانويه‬ ‫امسال اعالم شد و دو طرف توافق کردند مبلغ خريد را‬ ‫فاش نکنند‪ .‬خريد کمپ کسب‌وکار خدمات و فناوري‬ ‫اتوتک در خاورميانه و افريقا را تحکيم کرده اس��ت و‬ ‫توانمندي‌هاي اين ش��رکت براي ارائه خدمات در اين‬ ‫منطقه را گس��ترش مي‌دهد‪ .‬کمپ همچنين بهترين‬ ‫کش��ور از نظ��ر تامين مواد و نيروي کار و تس��هيالت‬ ‫توليد در امارات متحده عربي را براي اتوتک به ارمغان‬ ‫مي‌آورد‪ .‬ميزان زي��ادي از تجهيزات اختصاصي کمپ‬ ‫مجموع��ه محص��والت اتوتک در بخ��ش آلومينيوم را‬ ‫کامل خواهد کرد و رش��د بيشتر کسب‌وکار تجهيزات‬ ‫و قطع��ات يدک��ي اين ش��رکت را در س��طح جهاني‬ ‫امکانپذير می‌کند‪ .‬فروش س��االنه ش��رکت خريداري‬ ‫ش��ده حدود ‪ 25‬ميليون يورو است و اتوتک قصد دارد‬ ‫حجم کس��ب‌وکار را در چند سال آينده دو برابر کند‪.‬‬ ‫حدود ‪ 400‬کارمند کمپ ب��ه جمع کارمندان اتوتک‬ ‫خواهند پيوست که تعداد آنها در سطح جهان ‪ 5‬هزار‬ ‫نفر است‪.‬‬ ‫‪28‬‬ ‫پنجشنبه ‪ 14‬اسفند ‪ 14 - 1393‬جمادی االول ‪ 5 -1436‬مارس ‪ -2015‬شماره ‪ -173‬پیاپی ‪1491‬‬ ‫چشم‌انداز معدنی‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫از تاثير احداث دومين کارخانه توليد يد در بازار منطقه گزارش مي‌دهد‬ ‫ايران‪ ،‬يکه‌تاز توليد «يد» در خاورميانه‬ ‫نرگ�س قيص�ري ‪ -‬گ�روه مع�دن‌‪ :‬در‬ ‫هفته‌اي که گذش��ت دومين کارخانه يد با‬ ‫توليد ‪ 100‬تن در استان گلستان راه‌اندازي‬ ‫شد تا به اين ترتيب توليد يد کشور در کنار‬ ‫‪ 130‬تن محصول ديگر کارخانه يد استان‬ ‫ساالنه به رقمي افزون‌بر ‪ 230‬تن در کشور‬ ‫برس��د‪ .‬در‌واقع با اح��داث دومين کارخانه‬ ‫يد‪ ،‬نه‌تنها اس��تان گلس��تان به عنوان تنها‬ ‫توليد‌کننده يد در کشور شناخته مي‌شود‬ ‫بلکه افزايش توليدات نيز کشور را به يکي‬ ‫از قطب‌ه��اي منطق��ه در توليد يد تبديل‬ ‫کرده اس��ت‪ ،‬به‌گونه‌اي که کاربرد وس��يع‬ ‫يد در صنايع مختلف داروسازي و هاي‌تک‬ ‫به‌ویژه در کشورهاي اروپايي و توسعه‌يافته‬ ‫مي‌تواند زمينه ارزآوري را براي کش��ور به‬ ‫همراه داشته باشد‪.‬‬ ‫حس��ينقلي قوانل��و‬ ‫ريي��س س��ازمان‬ ‫صنع��ت‪ ،‬مع��دن و‬ ‫تج��ارت اس��تان‬ ‫گلس��تان درب��اره‬ ‫راه‌ان��دازي دومين کارخانه توليد‌کننده يد‬ ‫در اين استان و تاثير آن بر بازار منطقه به‬ ‫مي‌گويد‪ :‬کارخانه احداث ش��ده در‬ ‫زمين��ه طرح توس��عه کارخانه يد اس��تان‬ ‫گلستان اس��ت که هم‌اکنون ساالنه حدود‬ ‫‪ 130‬تن يد توليد مي‌کند‪ .‬به اين ترتيب با‬ ‫راه‌اندازي اين کارخانه و توليد ‪ 100‬تن يد‬ ‫در سال شاهد افزايش توليد اين محصول‬ ‫باارزش در کشور خواهيم بود‪.‬‬ ‫قوانل��و ادام��ه داد‪ :‬درح��ال حاض��ر‬ ‫س��رمايه‌گذاران و فعاالن اي��ن کارخانه با‬ ‫انجام مطالعه و بررسي محيط سعي دارند‬ ‫در صورت امکان نس��بت به توس��عه دادن‬ ‫فعاليت‌هاي خود در زمينه توليد يد اقدام‬ ‫کنند‪ .‬همچنين تعدادي پروانه اکتشاف در‬ ‫محدوده‌هاي��ي که ام��کان پيدايش يد در‬ ‫آنها وجود دارد صادر شده است و عمليات‬ ‫اکتش��اف براي دستيابي به ذخيره‌هاي يد‬ ‫آغاز شده تا در دستيابي به اين ماده نسبت‬ ‫به اس��تخراج و اح��داث کارخانه جديد يد‬ ‫اقدام شود‪.‬‬ ‫سايه سنگين‬ ‫رکود بازار بر‬ ‫اکتشاف جهاني‬ ‫وي معتق��د اس��ت راه‌ان��دازي کارخانه‬ ‫ي��د در ايران مي‌تواند تاثير بس��زايي روي‬ ‫بازار داخلي کش��ور و منطقه داش��ته باشد‬ ‫به گونه‌اي که عالوه‌ب��ر تامين نياز داخلي‬ ‫به جهت کاربرد يد در صنايع داروس��ازي‬ ‫و هاي‌ت��ک مي‌تواند زمينه ص��ادرات اين‬ ‫محص��ول را نيز فراهم کن��د‪ ،‬چرا‌که بازار‬ ‫صادراتي مناس��بي براي اي��ن محصول از‬ ‫برخي کش��ورهاي اروپايي همچون ايتاليا‬ ‫وج��ود دارد و مي‌توان��د ارز‌آوري بااليي را‬ ‫براي کشور به همراه داشته باشد‪.‬‬ ‫قوانل��و اظه��ار داش��ت‪ :‬يک��ي از نکاتي‬ ‫که در مورد س��اخت اي��ن کارخانه وجود‬ ‫دارد اس��تفاده از نيروه��اي فن��ي و دانش‬ ‫بومي اس��ت و مي‌توان گفت تنها بخش��ي‬ ‫از تجهي��زات کارخان��ه همچ��ون موت��ور‬ ‫دس��تگاه‌ها از کشورهاي اروپايي وارد شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹افزايش ‪ 25‬درصدي توليد‬ ‫منص��ور خواج��ه‬ ‫کارش��ناس معدن و‬ ‫مديرعامل ش��رکت‬ ‫کانس��ار خزر درباره‬ ‫راه‌اندازي کارخانه يد‬ ‫مي‌گويد‪:‬‬ ‫در اس��تان گلس��تان ب��ه‬ ‫دومين کارخانه توليد يد در استان گلستان‬ ‫طبق تحقيقات جديد‪ ،‬ميزان هزينه اکتش��اف‬ ‫جهاني در پي توقف فعاليت شرکت‌هاي کوچک‬ ‫اکتش��اف معدن��ي و کاه��ش هزينه اکتش��اف‬ ‫معدنکاران‪ ،‬سال گذش��ته ‪ 26‬درصد در مقايسه‬ ‫با سال ‪2013‬م کاهش يافت‪.‬‬ ‫طبق گزارش گرايش‌هاي اکتش��اف جهان که‬ ‫ازس��وي اس‌ان‌ال متالز‌اند ماينينگ منتشر شد‪،‬‬ ‫بودجه کلي صنعت معدن جهاني براي اکتشاف‬ ‫فل��زات غيرآهن��ي ‪ 11/4‬ميليارد دالر در س��ال‬ ‫با ظرفيت توليد ‪100‬تن در سال راه‌اندازي‬ ‫شده و از فناوري باالتري نسبت به کارخانه‬ ‫قبل��ي برخوردار اس��ت‪ ،‬به اي��ن ترتيب به‬ ‫دليل نوع طراحي آن مي‌توان ميزان توليد‬ ‫را ت��ا ‪ 25‬درص��د بيش��تر از تولي��د فعلي‬ ‫افزايش داد‪.‬‬ ‫منصور خواجه‪ :‬بيش‬ ‫از ‪10‬درصد از يد‬ ‫توليدشده در دنيا‬ ‫براي ساخت ال‌سي‌دي‬ ‫استفاده مي‌شود‬ ‫هر کيلوگرم از اين‬ ‫کاني بين ‪ 35‬تا ‪ 40‬دالر‬ ‫فروخته مي‌شود‬ ‫مازاد جهاني سنگ‌آهن ‪ 2‬سال ادامه دارد‬ ‫بان��ک جهاني ب��ا پيش‌بين��ي قيمت‬ ‫‪ 75‬دالر ب��راي ه��ر تن س��نگ‌آهن در‬ ‫سال‌جاري ميالدي‪ ،‬اعالم کرد مازاد بازار‬ ‫جهاني سنگ‌آهن به مدت دو سال ادامه‬ ‫خواهد داشت‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش ماين نيوز‪ ،‬ج��ان بافس‪،‬‬ ‫اقتصاددان ارش��د بانک جهان��ي اظهار‬ ‫ک��رد‪ :‬تجربيات دوره‌هاي قبل نش��ان مي‌دهد حدود‬ ‫يک تا دو س��ال طول خواهد کش��يد تا مازاد بازار به‬ ‫س��طح عادي بازگردد يا تقاضاي فوق‌العاده با عرضه‬ ‫باالتر تامين شود‪.‬‬ ‫وي در ادامه افزود‪ :‬دورنماي رشد اقتصادي ضعيف‬ ‫در اقتصاد جهاني دليل اصلي ضعف بيشتر قيمت‌هاي‬ ‫کاالهاي صنعتي ازجمله سنگ‌آهن است‪.‬‬ ‫پيش‌بين��ي قيمت ‪ 75‬دالري باف��س تکرار ديدگاه‬ ‫بان��ک جهان��ي در گزارش ‪ 3‬ماه دورنم��اي بازارهاي‬ ‫کااله��اي اي��ن وام‌دهن��ده جهاني در ژانويه اس��ت‪.‬‬ ‫س��نگ‌آهن از ابتداي امسال ‪ 13‬درصد نزول کرده و‬ ‫متوس��ط قيمت هر تن آن در بندر کينگدائوي چين‬ ‫‪ 67/37‬دالر بوده است‪.‬‬ ‫براس��اس گ��زارش بلومب��رگ‪ ،‬گولدم��ن س��اش‬ ‫‹ ‹نيازي به واردات نيست‬ ‫وي با اش��اره ب��ه اينکه مي��زان مصرف‬ ‫ی��د در کش��ور در کل س��ال بي��ن ‪100‬‬ ‫تا ‪ 130‬تن اس��ت‪ ،‬اف��زود‪ :‬ب��ا راه‌اندازي‬ ‫دومين کارخان��ه توليد يد مي‌توان زمينه‬ ‫را ب��راي صادرات اين محصول آماده و‪50‬‬ ‫درصد از يد توليدش��ده را صادر کرد‪ .‬اين‬ ‫در‌حالي اس��ت که در س��ال ‪ 93‬صادرات‬ ‫‪2014‬م بود که اختالف فاحشي با ‪ 15/2‬ميليارد‬ ‫دالر اختص��اص يافته در س��ال ‪2013‬م و ‪21/5‬‬ ‫ميليارد دالر در سال ‪2012‬م داشت‪.‬‬ ‫آم��ار اس‌ان‌ال بر مبن��اي اطالعات جمع‌آوري‬ ‫ش��ده از ‪ 3500‬ش��رکت معدن��ي و اکتش��افي‬ ‫در سراس��ر جهان اس��ت ک��ه در مي��ان آنها ‪2‬‬ ‫هزار ش��رکت بودجه اکتشاف داش��تند‪ .‬کاهش‬ ‫چشمگير قيمت‌هاي کاال که در ‪ 12‬سال گذشته‬ ‫کم‌سابقه بوده است‪ ،‬باعث کاهش هزينه ازسوي‬ ‫پيش‌بين��ي کرده اس��ت تولي��د جهاني‬ ‫س��نگ‌آهن دريابرد امس��ال ب��ه ميزان‬ ‫‪ 47‬ميلي��ون تن فرات��ر از تقاضا خواهد‬ ‫ب��ود و اين مي��زان تا س��ال ‪2018‬م به‬ ‫‪ 260‬ميليون تن مي‌رس��د درحالي که‬ ‫طبق پيش‌بيني مورگان اس��تنلي‪ ،‬مازاد‬ ‫جهاني سنگ‌آهن از ‪ 44‬ميليون تن در‬ ‫س��ال ‪2013‬م به ‪ 437‬ميليون تن در سال ‪2018‬م‬ ‫افزايش خواهد يافت‪.‬سام والش‪ ،‬مديرعامل ريوتينتو‬ ‫گفته اس��ت حتي اگر اين شرکت توليدش را کاهش‬ ‫دهد‪ ،‬رقيبان پرهزينه‌اش کاهش عرضه اين معدنکار‬ ‫را جبران خواهند کرد‪.‬‬ ‫پيتر پاپينگا‪ ،‬مدير بخش مواد معدني آهني واله هم‬ ‫اظهار کرده قيمت سنگ‌آهن در بيشتر اوقات امسال‬ ‫ب��ه ‪ 50‬دالر ن��زول خواهد کرد درحال��ي که کاهش‬ ‫هزينه‌ها‪ ،‬س��ودآوري بيشتر شرکت‌هاي فعال در اين‬ ‫صنعت را کمتر يا پايدار خواهد کرد‪.‬‬ ‫بانک استراليا و نيوزيلند هم پيش‌بيني کرده است‬ ‫مازاد جهاني سنگ‌آهن امسال به رکورد ‪ 85‬ميليون‬ ‫تن مي‌رس��د و تا دو س��ال آينده نزديک اين س��طح‬ ‫باقي‌مي‌ماند‪.‬‬ ‫اين محصول رشد قابل‌توجهي داشته و با‬ ‫وج��ود تامين نياز صناي��ع داخلي ‪ 80‬تن‬ ‫از اي��ن محصول به کش��ورهايي همچون‬ ‫ايتالي��ا‪ ،‬هن��د‪ ،‬چين‪ ،‬گرجس��تان‪ ،‬ترکيه‬ ‫و امارات صادر ش��ده اس��ت‪ .‬وي با اشاره‬ ‫به اينکه اي��ران تنه��ا توليدکننده يد در‬ ‫خاورميانه به ش��مار مي‌آيد افزود‪ :‬درحال‬ ‫حاضر ژاپن در رتب��ه دوم توليدکنندگان‬ ‫يد در دنيا به‌شمار مي‌آيد و اندونزي نيز از‬ ‫توليدکنندگان اين محصول به‌شمار آمده‬ ‫اما ميزان توليد کمتري نسبت به ايران را‬ ‫به خود اختصاص داده است‪.‬‬ ‫وي افزود‪ :‬در ‪ 5‬سال گذشته نياز صنايع‬ ‫کشور به يد از طریق واردات تامين مي‌شد‬ ‫و امکان توليد آن در کشور وجود نداشت‪.‬‬ ‫ي که در‬ ‫اما اکنون به دليل س��رمايه‌گذار ‌‬ ‫اين بخش انجام ش��ده با اکتشاف ذخاير‬ ‫يد در استان گلس��تان زمينه براي توليد‬ ‫محص��ول فراهم ش��ده و عالوه‌ب��ر تامين‬ ‫نياز صنايع داخلي امکان صادرات آن نيز‬ ‫وجود دارد‪.‬‬ ‫خواج��ه در ادامه گف��ت‪ :‬يد کاربردهاي‬ ‫فراوان��ي در صناي��ع مختل��ف دارد و‬ ‫مي‌توان به مواردي همچون داروس��ازي‪،‬‬ ‫ضدعفوني‌کننده‌ه��اي دام��ي‪ ،‬صناي��ع‬ ‫پتروشيمي‪ ،‬صنايع شيميايي و همچنين‬ ‫صناي��ع غذايي به عن��وان پايدارکننده يا‬ ‫نگهدارنده مواد غذايي اشاره کرد‪.‬‬ ‫وي ب��ه کاربرد ي��د در صنايع‌هاي‌تک‬ ‫اش��اره ک��رد و اف��زود‪ :‬درح��ال حاض��ر‬ ‫بي��ش از ‪10‬درص��د از يد توليدش��ده در‬ ‫دنيا براي س��اخت ال‌س��ي‌دي اس��تفاده‬ ‫مي‌ش��ود‪ .‬در‌واقع ي��د به عن��وان يکي از‬ ‫عناصر ارزش��مند در دنيا شناخته شده و‬ ‫به دليل کاربرده��اي فراوان اين محصول‬ ‫ه��ر کيلوگرم از اي��ن کاني بين ‪ 35‬تا ‪40‬‬ ‫دالر فروخته مي‌ش��ود‪ .‬البته اين درحالي‬ ‫است که در س��ال‌هاي گذشته ارزش اين‬ ‫محص��ول باالتر از اين مي��زان بود که به‬ ‫دلي��ل افزايش توليد جهان��ي تا حدودي‬ ‫قيمت آن کاهش پيدا کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹‌سرمايه‌گذاري براي تامين‬ ‫دانش فني‬ ‫وي اف��زود‪ :‬با توجه به اينکه دانش فني‬ ‫براي توليد اين محصول در کش��ور وجود‬ ‫نداش��ت از اين رو سرمايه‌گذاري بسياري‬ ‫براي اين بخش شده است‪ .‬از سوي ديگر‬ ‫با توجه به اينکه صنعت توليد يد در ايران‬ ‫صنعت��ي نوين به‌ش��مار مي‌آي��د نيازمند‬ ‫توجه و حمايت از س��وي دولت اس��ت به‬ ‫اي��ن ترتيب که با تس��هيل‌کردن امور در‬ ‫بخش‌ه��اي مختلف زمين��ه را براي ورود‬ ‫س��رمايه‌گذار و افزايش مي��زان توليد اين‬ ‫محصول با ارزش فراهم می‌کند‪.‬‬ ‫وي ب��ا اش��اره ب��ه اينکه ص��ادرات يد‬ ‫ارزآوري بااليي را به دنبال خواهد داشت‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬به‌دنبال افزايش توليد يد در کشور‬ ‫که بيش از نياز داخلي است مي‌توان مازاد‬ ‫مصرف آن را صادر ک��رد‪ .‬به عنوان مثال‬ ‫کش��ور ايتالي��ا که يک��ي از صنايع بزرگ‬ ‫داروسازي دنيا به شمار مي‌آيد مي‌تواند به‬ ‫عنوان يکي از بازارهاي هدف اين محصول‬ ‫باشد‪ .‬همچنين کشور چين و هند نيز که‬ ‫مي��زان مصرف بااليي از اي��ن محصول را‬ ‫به خ��ود اختصاص مي‌دهن��د را مي‌توان‬ ‫از بازاره��اي ه��دف ب��راي ص��ادرات يد‬ ‫دانست‪.‬‬ ‫بزرگترين ش��رکت‌هاي معدني در افريقا شده و‬ ‫ب��ه اين منطقه که بيش از هر منطقه ديگري در‬ ‫جهان به صادرات مواد معدني متکي بوده‪ ،‬ضربه‬ ‫زده اس��ت‪ .‬براس��اس گزارش گروه مک کواري‪،‬‬ ‫معدنکاران امسال در بحبوحه کاهش تقاضا براي‬ ‫موادخام‪ ،‬ميزان هزينه را ‪ 20‬ميليارد دالر کاهش‬ ‫خواهند داد و با مس��کوت ش��دن پروژه‌هايي که‬ ‫در رونق يک دهه کاالها برنامه‌ريزي شده بودند‪،‬‬ ‫افريقا متحمل بيشترين ضرر خواهد شد‪.‬‬ ‫طبس قطب زغال‌سنگ و ايالت زغال‌سنگي کشور‬ ‫مدي��رکل صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت‬ ‫خراس��ان‌جنوبي گف��ت‪ :‬شهرس��تان‬ ‫طبس ظرفيت بس��يار خوب��ي در معادن‬ ‫زغال‌س��نگ داش��ته که حداکث��ر در ‪8‬‬ ‫س��ال آينده به عنوان قطب زغال‌سنگ و‬ ‫يک ايالت زغال‌س��نگي در کشور معرفي‬ ‫مي‌ش��ود‪ .‬به گزارش مهر‪ ،‬س��يدنعمت‌اله‬ ‫حقيق��ي بعدازظه��ر دوش��نبه در دي��دار ب��ا فرماندار‬ ‫طبس اظهار کرد‪ :‬در اکتش��افات اخير در شهرس��تان‬ ‫طبس کانس��ارهاي غيرفلزي به‌ويژه مرمرهاي بس��يار‬ ‫بي‌نظيري شناسايي شده که در دو سال آينده‪ ،‬صنايع‬ ‫پايين‌دست فرآوري سنگ مرمر در استان و شهرستان‬ ‫ايج��اد خواهد ش��د‪ .‬وي بيان کرد‪ :‬شهرس��تان طبس‬ ‫داراي قابليت‌ها و مزيت‌هايي است که بايد متناسب با‬ ‫اين ظرفيت‪ ،‬معرفي خوبي از شهرس��تان طبس داشته‬ ‫باشيم‪ .‬حقيقي تصريح کرد‪ :‬طبس تمام شرايط صنعتي‬ ‫شدن را داش��ته و ظرفيت‌هاي باارزشي از مواد معدني‬ ‫دارد‪ .‬وي افزود‪ :‬شهرستان طبس ظرفيت بسيار خوبي‬ ‫در مع��ادن زغال‌س��نگ دارد و حداکثر ‪ 5‬س��ال آينده‬ ‫به عنوان قطب زغال‌س��نگ و يک ايالت زغال‌س��نگي‬ ‫در کش��ور معرفي خواهد ش��د‪ .‬حقيقي اضافه کرد‪ :‬با‬ ‫ايجاد صنايع پايين‌دست شرايط اشتغال‬ ‫بس��يار ويژه‌اي براي شهرستان و استان‬ ‫ايج��اد مي‌ش��ود که اميدواري��م با کمک‬ ‫مسئوالن بتوانيم توسعه صنعت و صنايع‬ ‫پايين‌دست معادن را سرعت بخشيم‪.‬‬ ‫وي ب��ا اش��اره ب��ه اکتش��افاتي که در‬ ‫عش��ق‌آباد انج��ام ش��ده اس��ت‪ ،‬گف��ت‪:‬‬ ‫اکتشافاتي در شمال استان به‌ويژه در منطقه عشق‌آباد‬ ‫انجام ش��ده که موجب کشف کانسارهاي فلزي خوبي‬ ‫مثل سرب و روي شده است‪.‬‬ ‫حقيقي بيان کرد‪ :‬اين اکتش��افات در معادن متروکه‬ ‫ب��وده که در ي��ک بازه زماني يک تا دو س��اله کارهاي‬ ‫اکتش��افي تکميل و ژئوفيزيک هوايي انجام می‌ش��ود‬ ‫و اي��ن اکتش��افات منجر‌ب��ه شناس��ايي کانس��ارهاي‬ ‫جديد خواهد ش��د‪ .‬وي با بي��ان اينکه طبس حدود ‪6‬‬ ‫ميليون گردش��گر در سال دارد‪ ،‬گفت‪ :‬اين يک قابليت‬ ‫منحصربه‌ف��رد گردش��گري بوده که اميد اس��ت بتوان‬ ‫صنايع‌دستي متناسب با گردشگران ايجاد کنيم‪.‬‬ ‫مديرکل صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت خراس��ان‌جنوبي‬ ‫اف��زود‪ :‬طبس ش��رايط منحصر‌به‌فردي داش��ته و يک‬ ‫ايالت معدني بي‌نظير در دنياست‪.‬‬
‫صنعت‬ ‫‪industry@smtnews.ir‬‬ ‫پنجشنبه ‪ 14‬اسفند ‪ 14 - 1393‬جمادی االول ‪ 5 -1436‬مارس ‪ -2015‬شماره ‪ -173‬پیاپی ‪1491‬‬ ‫فعاالن صنايع غذايي با تاکيد بر اثرات بسته‌بندي در ماندگاري اين صنعت اعالم کردند‬ ‫‪29‬‬ ‫بسته‌بندي هوشمندانه روشي مدرن در صنعت غذا‬ ‫گروه صنعت‪ :‬بس��ته‌بندي ام��روزه به يکي‬ ‫از اصلي‌تري��ن ويژگي‌ه��اي ي��ک محصول‬ ‫تبديل ش��ده اس��ت که عالوه‌بر نگهداري از‬ ‫آن‪ ،‬نقش‌هاي متع��دد ديگري دارد که يکي‬ ‫از اصلي‌تري��ن اين نقش‌ه��ا به‌ويژه در حوزه‬ ‫صنعت غذا که اين روزها مورد بحث و توجه‬ ‫اس��ت‪ ،‬ماندگاري مواد غذايي اس��ت‪ .‬حفظ‪،‬‬ ‫کيفيت و مان��دگاري موا ‌د غذاي��ي‪ ،‬امروزه‪،‬‬ ‫در علم تغذيه بس��يار مهم دانس��ته ش��ده و‬ ‫تالش‌هايي نيز براي دس��تيابي به آن انجام‬ ‫ش��ده و پيش��رفت‌هايي که تاکنون به دست‬ ‫آم��ده منجر‌ب��ه تغيير ش��رايط بس��ته‌بندي‬ ‫محص��ول ب��ه گون��ه‌اي مطل��وب ش��ده که‬ ‫درنهايت به ماندگاري کاال مي‌انجامد‪ .‬ايجاد‬ ‫ارزش‌افزوده و حض��ور در بازارهاي صادراتي‬ ‫نيز از ديگر اثراتي است که صنعت بسته‌بندي‬ ‫عالوه‌بر مان��دگاري برجاي مي‌گذارد‪ .‬در اين‬ ‫گ��زارش در نظر داريم تاثير اين صنعت را بر‬ ‫ماندگاري محصوالت غذايي بررسي کنيم‪.‬‬ ‫س��يد محمد ر ضا‬ ‫مرتض��وي‪ ،‬ريي��س‬ ‫هيات‌مدي��ره کانون‬ ‫انجمن‌ه��اي صنايع‬ ‫غذاي��ي در گفت‌وگو‬ ‫با تاکيد ب��ر اينکه عمر محصوالت‬ ‫ب��ا‬ ‫مختلف‪ ،‬مان��دگاري متفاوتي دارند و بر اين‬ ‫اس��اس‪ ،‬بايد آنها را بس��ته‌بندي کرد‌‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫محص��والت مختل��ف غذاي��ي‪ ،‬رفتاره��اي‬ ‫مختلفي دارند و نمي‌ت��وان با رفتاري ثابت‪،‬‬ ‫نسبت به بسته‌بندي آنها اقدام کرد‪ .‬بنابراين‬ ‫باي��د تمهيداتي را به کار ب��رد تا محصول را‬ ‫ب��دون تغيير طرح‪ ،‬رن��گ‪ ،‬خاصيت و بدون‬ ‫آسيب به‌دست مصرف‌کننده رساند‪.‬‬ ‫وي ب��ا تاکيد بر اينکه ب��ا توجه به موادي‬ ‫ک��ه در محص��والت غذاي��ي ب��ه‌کار رفت��ه‬ ‫‹ ‹بس�ته‌بندي؛ روش�ي ب�راي کاه�ش‬ ‫ضايعات‬ ‫اس��ت‪ ،‬بايد بين نوع دس��ته‌بندي‌ها تفاوت‬ ‫قائل ش��د‪ ،‬اف��زود‪ :‬ب��راي نمون��ه محصولي‬ ‫مانن��د ش��ير ان��واع مختلفي ازجمله ش��ير‬ ‫پاستوريزه‪ ،‬ش��ير هموژنيزه و‪ ...‬دارد که اين‬ ‫محصوالت از درجه آس��يب‌پذيري متفاوتي‬ ‫برخ��وردار هس��تند‪ .‬به همين منظ��ور بايد‬ ‫هوش��مندانه نس��بت ب��ه بس��ته‌بندي آنها‬ ‫اقدام کرد‪.‬‬ ‫ريي��س هيات‌مدي��ره کان��ون انجمن‌هاي‬ ‫صنايع غذايي با اش��اره به نقش بس��ته‌بندي‬ ‫هوشمندانه و فعال محصوالت غذايي تصريح‬ ‫کرد‪ :‬اين روش باعث بهبود صادرات محصول‬ ‫شده و در بازار داخلي نيز به فروش بهتر آن‬ ‫کمک مي‌کند‪.‬‬ ‫مرتضوي با تاکيد بر اينکه نقش بسته‌بندي‬ ‫عرض��ه محص��والت در اندازه‌ه��اي مختلف‬ ‫خواهد بود‌‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬ش��کيل و زيبا بودن‬ ‫بسته‌بندي محصول‪ ،‬نظر مصرف‌کننده را به‬ ‫ﺑﺎﺭﻛﺪ ‪ 18427468‬ﺁﮔﻬﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﭘﻴﺸﮕﺎﻣﺎﻥ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺭﻭﺷﻦ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺤﺪﻭﺩ‬ ‫ﺑﻪ ﺵ ﺙ ‪ 430706‬ﻭ ﺵ ﻡ ‪ 14003026591‬ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ‬ ‫ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﻣﻮﺭﺥ ‪ 93/10/20‬ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺫﻳﻞ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷﺪ ﺍﻋﻀﺎ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ‬ ‫ﺫﻳﻞ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮔﺮﺩﻳﺪﻧﺪ ﺁﻗﺎﻯ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﺑﺮ ﺭﻳﺎﺿﻰ ﺵ‪.‬ﻡ ‪ 0010146581‬ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺭﺋﻴﺲ‬ ‫ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻭ ﺁﻗﺎﻯ ﻣﺮﺗﻀﻰ ﺭﻳﺎﺿﻰ ﺵ‪.‬ﻡ ‪ 0062616188‬ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﻭ ﻋﻀﻮ‬ ‫ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ‬ ‫‪ / 153934‬ﻡ ﺍﻟﻒ‬ ‫ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﻛﺸﻮﺭ‬ ‫ﺑﺎﺭﻛﺪ ‪ 18420552‬ﺁﮔﻬﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﺭﺍﺯ ﭘﻰ ﻣﺪﺍﺋﻦ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺑﻪ ﺵ ﺙ‬ ‫‪ 462490‬ﻭ ﺵ ﻡ ‪ 14004496083‬ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ‬ ‫ﻣﻮﺭﺥ ‪ 93/10/22‬ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺫﻳﻞ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷﺪ ﺁﻗﺎﻯ ﻣﻴﺜﻢ ﺯﺍﺭﻋﻰ ﺵ‪.‬ﻡ ‪ 4011544477‬ﺑﻪ‬ ‫ﺳﻤﺖ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻭ ﺁﻗﺎﻯ ﻋﻴﺴﻰ ﺑﺴﺘﻪ ﺣﺴﻴﻨﻰ ﺵ‪.‬ﻡ ‪ 6599783767‬ﺑﻪ ﺳﻤﺖ‬ ‫ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﻭ ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮔﺮﺩﻳﺪﻧﺪ ﺍﻣﻀﺎ ﻛﻠﻴﻪ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻭ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺑﻬﺎﺩﺍﺭ ﻭ ﺗﻌﻬﺪ‬ ‫ﺁﻭﺭ ﺷﺮﻛﺖ ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ ﭼﻚ ﺳﻔﺘﻪ ﺑﺮﻭﺍﺕ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎ ﻭ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﺳﻼﻣﻰ ﻭ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻋﺎﺩﻯ ﻭ ﺍﺩﺍﺭﻯ ﺑﺎ‬ ‫ﺍﻣﻀﺎ ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﻳﺎ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﻣﻬﺮ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ‪.‬‬ ‫‪ / 153935‬ﻡ ﺍﻟﻒ‬ ‫ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﻛﺸﻮﺭ‬ ‫ﺑﺎﺳﺘﻨﺎﺩ ﻣﺎﺩﻩ ‪ 115‬ﻕ ﺁﺩﻙ ﺑﻌﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺑﺪﻳﻨﻮﺳﻴﻠﻪ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﻲ ﮔﺮﺩﺩ‬ ‫ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﻜﺎﻳﺖ ﺷﺎﻛﻲ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺍﺣﻮﺍﻝ ﻏﺮﺏ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻣﺘﻬﻢ ﻋﻠﻲ ﭼﺮﺍﻏﻲ ﻓﺮﺯﻧﺪ‬ ‫ﺷﺮﻑ ﺑﻚ ﺩﺍﻳﺮ ﺑﺮ ﺟﻌﻞ ﻭ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺳﻨﺪ ﻣﺠﻌﻮﻝ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺷﻜﺎﻳﺖ ﺷﺎﻛﻲ ﻣﺬﻛﻮﺭ‬ ‫ﺩﺭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ ‪6‬ﺏ‪ 931467/‬ﺩﺭ ﺷﻌﺒﻪ ﺷﺸﻢ ﺑﺎﺯﭘﺮﺳﻲ ﺩﺍﺩﺳﺮﺍﻱ ﻧﺎﺣﻴﻪ ‪ 5‬ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫ﺻﺎﺩﻗﻴﻪ ﻣﻄﺮﺡ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻃﻲ ﻳﻜﻨﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺗﺎ ﻣﺘﻬﻢ‬ ‫ﻇﺮﻑ ﻣﻬﻠﺖ ﻳﻜﻤﺎﻩ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻲ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻧﺘﺠﻪ ﻋﺪﻡ‬ ‫ﺣﻀﻮﺭ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ‬ ‫‪/156415‬ﻡ ﺍﻟﻒ‬ ‫ﺑﺎﺯﭘﺮﺱ ﺷﻌﺒﻪ ‪ 6‬ﺩﺍﺩﺳﺮﺍﻱ ﻧﺎﺣﻴﻪ ‪ 5‬ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫ﺍﺣﻀﺎﺭ ﻣﺘﻬﻢ ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﻣﺎﺩﻩ ‪ 115‬ﻕ ﺁﺩﻙ ﺑﻌﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ‬ ‫ﻛﻼﺳﻪ ‪ 930055‬ﺷﻌﺒﻪ‪ 5‬ﺑﺎﺯﭘﺮﺳﻲ ﺩﺍﺩﺳﺮﺍﻱ ﻧﺎﺣﻴﻪ ‪ 5‬ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺻﺎﺩﻗﻴﻪ ﻋﻠﻲ ﻓﺘﺤﻲ‬ ‫ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺗﻴﻤﻮﺭ ﺑﺎﺗﻬﺎﻡ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﺩﺭ ﻛﻼﻫﺒﺮﺩﺍﺭﻱ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺷﻜﺎﻳﺖ ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﺳﺘﺎﺭﻱ‬ ‫ﻓﺮ ﺗﺤﺖ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻟﺬﺍ ﺑﺪﻳﻨﻮﺳﻴﻠﻪ ﺑﻨﺎﻣﺒﺮﺩﻩ ﺍﺑﻼﻍ ﻣﻲ ﮔﺮﺩﺩ ﻛﻪ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﻳﻚ‬ ‫ﻣﺎﻩ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻲ ﺩﺭ ﺷﻌﺒﻪ ‪ 5‬ﺑﺎﺯﭘﺮﺳﻲ ﺩﺍﺩﺳﺮﺍﻱ ﻧﺎﺣﻴﻪ ‪ 5‬ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺣﺎﺿﺮ‬ ‫ﻭ ﺍﺯ ﺧﻮﺩ ﺩﻓﺎﻉ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ ﻭ ﺍﻻ ﻋﺪﻡ ﺣﻀﻮﺭ ﻣﻮﺟﺐ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﮔﺮﺩﻳﺪ‬ ‫‪/156416‬ﻡ ﺍﻟﻒ‬ ‫ﺑﺎﺯﭘﺮﺱ ﺷﻌﺒﻪ ‪ 5‬ﺩﺍﺩﺳﺮﺍﻱ ﻧﺎﺣﻴﻪ ‪ 5‬ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫ﺍﺣﻀﺎﺭ ﻣﺘﻬﻢ ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﻣﺎﺩﻩ ‪ 115‬ﻕ ﺁﺩﻙ ﺑﻌﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ‬ ‫ﻛﻼﺳﻪ ‪ 931380‬ﺷﻌﺒﻪ ‪ 4‬ﺩﺍﺩﻳﺎﺭﻱ ﺩﺍﺩﺳﺮﺍﻱ ﻧﺎﺣﻴﻪ ‪ 5‬ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺻﺎﺩﻗﻴﻪ ﺍﻗﺒﺎﻝ ﺻﺪﻗﻴﺎﻥ‬ ‫ﺑﺎﺗﻬﺎﻡ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻋﻤﺪﻱ ﻭ ﻣﺰﺍﺣﻤﺖ ﺑﺎﻧﻮﺍﻥ ﺗﺤﺖ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻟﺬﺍ ﺑﺪﻳﻨﻮﺳﻴﻠﻪ‬ ‫ﺑﻨﺎﻣﺒﺮﺩﻩ ﺍﺑﻼﻍ ﻣﻲ ﮔﺮﺩﺩ ﻛﻪ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻲ ﺩﺭ ﺷﻌﺒﻪ‬ ‫ﺣﺎﺿﺮ ﻭ ﺍﺯ ﺧﻮﺩ ﺩﻓﺎﻉ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ ﻭ ﺍﺯ ﺧﻮﺩ ﺩﻓﺎﻉ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻋﺪﻡ ﺣﻀﻮﺭ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ‬ ‫ﺍﺳﺖ‬ ‫‪/156417‬ﻡ ﺍﻟﻒ‬ ‫ﺩﺍﺩﻳﺎﺭ ﺷﻌﺒﻪ ‪ 4‬ﺩﺍﺩﺳﺮﺍﻱ ﻧﺎﺣﻴﻪ ‪ 5‬ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫ﺍﺣﻀﺎﺭ ﻣﺘﻬﻢ ﻗﺎﺳﻢ ﺭﻣﻀﺎﻧﻲ ﺳﻤﻴﺎﺭﻱ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺟﻮﺯﻋﻠﻲ ﺑﺪﻳﻨﻮﺳﻴﻠﻪ ﺑﻪ ﺟﻨﺎﺑﻌﺎﻟﻲ‬ ‫ﺍﺑﻼﻍ ﻣﻲ ﮔﺮﺩﺩ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺷﻜﺎﻳﺘﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﺟﻌﻞ ﻭ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺳﻨﺪ ﻭﺛﻴﻘﻪ‬ ‫ﻣﺠﻌﻮﻝ ﻣﻄﺮﺡ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻛﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﺩﺭ ﺷﻌﺒﻪ ﺳﻮﻡ ﺩﺍﺩﻳﺎﺭﻱ ﺩﺍﺩﺳﺮﺍﻱ ﻋﻤﻮﻣﻲ‬ ‫ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺷﺶ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺩﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺥ ﺧﺎﺭﻙ ﺑﻜﻼﺳﻪ ‪ 930787‬ﺛﺒﺖ ﻭ ﺗﺤﺖ‬ ‫ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﺍﺳﺖ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺍﻋﻼﻥ ﻭ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺳﺖ ﺷﺎﻛﻲ ﻭ ﺑﻠﺤﺎﻅ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ‬ ‫ﺑﻮﺩﻥ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺳﺘﻨﺎﺩ ﻣﻮﺍﺩ ‪ 180-115‬ﻕ ﺁﺩﻙ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ‬ ‫ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻲ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﺗﺎ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﺎﺗﻬﺎﻡ ﻭﺍﺭﺩﻩ ﻭ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺩﺭ‬ ‫ﻇﺮﻑ ﻣﻬﻠﺖ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﻈﺮ ﺁﮔﻬﻲ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮﻳﺪ ﺿﻤﻨﺎ ﺍﻋﻼﻥ‬ ‫ﺁﺩﺭﺱ ﺟﺪﻳﺪ ﺧﻮﺩ ﺍﺯ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺷﻜﺎﻳﺖ ﺑﻄﻮﺭ ﻛﺎﻣﻞ ﻣﻄﻠﻊ ﺷﻮﻳﺪ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻋﺪﻡ‬ ‫ﺣﻀﻮﺭ ﺑﻤﻮﻗﻊ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑﻌﻤﻞ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺁﻣﺪ‬ ‫‪/156418‬ﻡ ﺍﻟﻒ‬ ‫ﺑﺎﺯﭘﺮﺱ ﺷﻌﺒﻪ ‪ 10‬ﺩﺍﺩﺳﺮﺍﻱ ﻧﺎﺣﻴﻪ ‪ 6‬ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫ﺍﺣﻀﺎﺭ ﻣﺘﻬﻢ )ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺑﺎ ﻓﺮﺽ ﻭﺟﻮﺩ ﻛﻴﻔﺮ ﺧﻮﺍﺳﺖ ( ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻲ‬ ‫ﺷﻬﻴﺪ ﻣﻄﻬﺮﻱ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺷﻌﺐ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻛﻴﻔﺮ ﺧﻮﺍﺳﺖ ‪92/2‬ﻱ‪93/10/9-1544/‬‬ ‫ﺩﺭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ ‪ 9209980296601467‬ﺑﺮﺍﻯ ﻫﺎﺩﻱ ﺍﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻲ ﮔﺎﺭﻩ ﻛﺎﻧﻲ ﺑﺎﺗﻬﺎﻡ‬ ‫ﻛﻼﻫﺒﺮﺩﺍﺭﻱ ﺗﻘﺎﺿﺎﻯ ﻛﻴﻔﺮ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻛﻪ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ‬ ‫ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﻣﻮﺭﺧﻪ ‪ 94/1/22‬ﺳﺎﻋﺖ ‪ 10/00‬ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ‬ ‫ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﻭ ﻋﺪﻡ ﺩﺳﺘﺮﺳﻰ ﺑﻪ ﻣﺘﻬﻢ ﻭ ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻣﻮﺍﺩ ‪180-115‬‬ ‫ﻕ ﺁﺩﻙ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻜﻨﻮﺑﺖ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺗﺎ ﻣﺘﻬﻢ ﺟﻬﺖ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﺯ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺍﻧﺘﺴﺎﺑﻰ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﺩﺭ‬ ‫ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮﺩﺩ ﺑﺪﻳﻬﻰ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻋﺪﻡ ﺣﻀﻮﺭ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ‬ ‫ﻏﻴﺎﺑﻰ ﺑﻌﻤﻞ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺁﻣﺪ‬ ‫‪/156419‬ﻡ ﺍﻟﻒ‬ ‫ﺷﻌﺒﻪ ‪ 1150‬ﺟﺰﺍﻳﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻬﻴﺪ ﻣﻄﻬﺮﻱ ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫خود جلب مي‌کند‪ ،‬بنابراي��ن اگر بتوان اين‬ ‫کار را به‌خوب��ي انج��ام داد‪ ،‬يعني محصولي‬ ‫را به بهترين ش��کل به‌دس��ت مصرف‌کننده‬ ‫رسانده‌ايم‪.‬‬ ‫زرگران‪ :‬در بسته‌بندي‬ ‫محصوالت غذايي بايد‬ ‫به موضوع بازارپسندي‬ ‫توجه کرد زيرا هر‬ ‫کشوري به نکاتي توجه‬ ‫مي‌کند که مي‌توان با‬ ‫توجه به نگرش‌ها‪ ،‬نوع‬ ‫بسته‌بندي‌ها را تغيير داد‬ ‫وي افزود‪ :‬منظور از بهتر بودن اين اس��ت‬ ‫ک��ه در بس��ته‌بندي محص��ول‪ ،‬تغييري در‬ ‫ﺍﺑﻼﻍ ﻭﻗﺖ ﺩﺍﺩﺭﺳﻲ ﺑﻪ ﻣﺘﻬﻢ ﻣﺴﻠﻢ ﻛﺮﺍﻧﻲ ﺑﺪﺳﺘﻮﺭ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻣﺎﺩﻩ ‪ 180-115‬ﻕ ﺁﺩﻙ‬ ‫ﺑﻪ ﻣﺘﻬﻢ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻛﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﺑﻴﺸﺘﺮﻱ ﺍﺯ ﻭﻱ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﺮﺱ ﻧﻴﺴﺖ ﺑﺪﻳﻨﻮﺳﻴﻠﻪ‬ ‫ﺍﺑﻼﻍ ﻣﻲ ﮔﺮﺩﺩ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺍﺗﻬﺎﻣﻲ ﻭﻱ ﺑﻜﻼﺳﻪ ‪ 930826‬ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺛﺒﺖ ﻭ ﺑﺎﺗﻬﺎﻡ‬ ‫ﺧﻴﺎﻧﺖ ﺩﺭ ﺍﻣﺎﻧﺖ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﻮﺭﺧﻪ ‪ 94/1/22‬ﺳﺎﻋﺖ ‪ 9‬ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ‬ ‫ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺑﺮﺍﻱ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﻱ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺩﺭﺝ ﮔﺮﺩﺩ ﺗﺎ ﻣﺘﻬﻢ ﺩﺭ‬ ‫ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻘﺮﺭ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺩﺭ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻬﻴﺪ ﻗﺪﻭﺳﻲ ﺑﻪ ﺁﺩﺭﺱ ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫ﻭﻧﻚ ﺥ ﻣﻼﺻﺪﺭﺍ ﻧﺒﺶ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ پ ‪ 64‬ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻭ ﺍﺯ ﺧﻮﺩ ﺩﻓﺎﻉ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻭ ﺍﻻ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻏﻴﺎﺑﺎ‬ ‫ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﻭ ﺭﺍﻱ ﻣﻘﺘﻀﻲ ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻧﻤﻮﺩ‬ ‫‪/156420‬ﻡ ﺍﻟﻒ ﻣﺪﻳﺮﺩﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ ‪ 1031‬ﺟﺰﺍﻳﻲ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻬﻴﺪ ﻗﺪﻭﺳﻲ ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫ﺍﺑﻼﻍ ﻭﻗﺖ ﺩﺍﺩﺭﺳﻲ ﺑﻪ ﻣﺘﻬﻤﻴﻦ ‪-1‬ﻓﺮﺷﺘﻪ ﻣﻬﺮﺁﺑﺎﺩﻱ ‪-2‬ﺣﺴﻴﻦ ﻣﻬﺮﺁﺑﺎﺩﻱ ‪-3‬ﻣﺮﺗﻀﻲ‬ ‫ﺗﻮﻛﻞ ﺑﺪﺳﺘﻮﺭ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻣﺎﺩﻩ ‪ 180-115‬ﻕ ﺁﺩﻙ ﺑﻪ ﻣﺘﻬﻢ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻛﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ‬ ‫ﺑﻴﺸﺘﺮﻱ ﺍﺯ ﺁﻧﺎﻥ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﺮﺱ ﻧﻴﺴﺖ ﺑﺪﻳﻨﻮﺳﻴﻠﻪ ﺍﺑﻼﻍ ﻣﻲ ﮔﺮﺩﺩ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺍﺗﻬﺎﻣﻲ ﻭﻱ ﺑﻜﻼﺳﻪ‬ ‫‪ 930825‬ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺛﺒﺖ ﻭ ﺑﺎﺗﻬﺎﻡ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﺩﺭ ﺟﻌﻞ ﻭ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺳﻨﺪ ﻣﺠﻌﻮﻝ ﻭ‬ ‫ﺷﺮﻭﻉ ﺑﻪ ﻛﻼﻫﺒﺮﺩﺍﺭﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﻮﺭﺧﻪ ‪ 94/1/22‬ﺳﺎﻋﺖ ‪ 9/30‬ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ‬ ‫ﺍﺳﺖ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺑﺮﺍﻱ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﻱ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺩﺭﺝ ﮔﺮﺩﺩ ﺗﺎ ﻣﺘﻬﻢ‬ ‫ﺩﺭ ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻘﺮﺭ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺩﺭ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻬﻴﺪ ﻗﺪﻭﺳﻲ ﺑﻪ ﺁﺩﺭﺱ ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫ﻭﻧﻚ ﺥ ﻣﻼﺻﺪﺭﺍ ﻧﺒﺶ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ پ ‪ 64‬ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻭ ﺍﺯ ﺧﻮﺩ ﺩﻓﺎﻉ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻭ ﺍﻻ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻏﻴﺎﺑﺎ ﺑﻪ‬ ‫ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﻭ ﺭﺍﻱ ﻣﻘﺘﻀﻲ ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻧﻤﻮﺩ‬ ‫‪/156421‬ﻡ ﺍﻟﻒ ﻣﺪﻳﺮﺩﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ ‪ 1031‬ﺟﺰﺍﻳﻲ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻬﻴﺪ ﻗﺪﻭﺳﻲ ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫ﺍﺣﻀﺎﺭ ﻣﺘﻬﻢ )ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﺳﺮﺍ ﻭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺑﺎ ﻓﺮﺽ ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﻛﻴﻔﺮ ﺧﻮﺍﺳﺖ ( ﺩﺭ‬ ‫ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ ‪ 9309980234901130‬ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺑﺮﺍﻯ ﺟﻮﺍﺩ ﺧﻮﺍﺟﻪ ﻭﻧﺪ ﺳﺮﻳﻮﻱ‬ ‫ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻋﻠﻲ ﺑﺎﺗﻬﺎﻡ ﺍﻳﺮﺍﺩ ﺻﺪﻣﻪ ﺑﺪﻧﻲ ﻏﻴﺮﻋﻤﺪﻱ ﺑﻪ ﻓﺮﺷﺘﻪ ﻧﺼﻴﺮﻱ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻋﺒﺪﺷﺎﻩ‬ ‫ﺑﻌﻠﺖ ﺑﻲ ﺍﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﺩﺭ ﺣﻴﻦ ﺭﺍﻧﻨﺪﮔﻲ ﺗﺤﺖ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﻣﺠﻬﻮﻝ‬ ‫ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﻭ ﻋﺪﻡ ﺩﺳﺘﺮﺳﻰ ﺑﻪ ﻣﺘﻬﻢ ﻭ ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻣﻮﺍﺩ ‪115‬ﻕ ﺁﺩﻙ‬ ‫ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻜﻨﻮﺑﺖ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺗﺎ ﻣﺘﻬﻢ ﺟﻬﺖ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﺯ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺍﻧﺘﺴﺎﺑﻰ ﺩﺭ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺩﺭ‬ ‫ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮﺩﺩ ﺑﺪﻳﻬﻰ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻋﺪﻡ ﺣﻀﻮﺭ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ‬ ‫ﻏﻴﺎﺑﻰ ﺑﻌﻤﻞ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺁﻣﺪ‬ ‫‪/156422‬ﻡ ﺍﻟﻒ‬ ‫ﺩﺍﺩﻳﺎﺭﻱ ﺷﻌﺒﻪ ‪ 9‬ﺩﺍﺩﺳﺮﺍﻱ ﻧﺎﺣﻴﻪ ‪ 14‬ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫ﺷﺎﻛﻲ ﺍﻣﻴﺮﺣﺴﻴﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﺨﺸﻲ ﺷﻜﺎﻳﺘﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺘﻬﻢ ﺍﻳﻤﺎﻥ ﻣﺮﺍﺩﺁﺑﺎﺩﻱ ﻣﻄﺮﺡ ﻛﻪ‬ ‫ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻫﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ ﺷﻌﺒﻪ ‪ 1163‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺟﺰﺍﻳﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ‬ ‫ﺗﻬﺮﺍﻥ‪ -‬ﺥ ﺍﺷﺮﻓﻲ ﺍﺻﻔﻬﺎﻧﻲ ﻧﺒﺶ ﻧﻴﺎﻳﺶ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﻗﺪﺱ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ‬ ‫‪ 931081/1163‬ﺛﺒﺖ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻛﻪ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺁﻥ ‪ 94/2/7‬ﻭ ﺳﺎﻋﺖ ‪ 9/30‬ﺗﻌﻴﻴﻦ‬ ‫ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻭ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻭ ﺑﻪ ﺗﺠﻮﻳﺰ‬ ‫ﻣﺎﺩﻩ ‪ 180-115‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻫﺎﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﻛﻴﻔﺮﻱ‬ ‫ﻭ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮ ﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ‬ ‫ﺗﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﻭ ﺍﻃﻼﻉ ﺍﺯ ﻣﻔﺎﺩ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﺿﻤﻦ ﺍﻋﻼﻡ‬ ‫ﻧﺸﺎﻧﻰ ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻮﺩ ﻧﺴﺨﻪ ﺩﻭﻡ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﻓﻮﻕ‬ ‫ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮﺩﺩ‬ ‫‪/156423‬ﻡ ﺍﻟﻒ‬ ‫ﻣﺪﻳﺮﺩﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ ‪ 1163‬ﺟﺰﺍﻳﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﻗﺪﺱ ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫ﺍﺣﻀﺎﺭ ﻣﺘﻬﻢ )ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺑﺎ ﻓﺮﺽ ﻭﺟﻮﺩ ﻛﻴﻔﺮ ﺧﻮﺍﺳﺖ ( ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﺪﺱ‬ ‫ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻛﻴﻔﺮ ﺧﻮﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ ‪ 9309982159100544‬ﺑﺮﺍﻯ ﻓﺮﺍﻧﻚ‬ ‫ﺭﺯﻡ ﺍﺯﻣﺎ ﺑﺎﺗﻬﺎﻡ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﺩﺭ ﻛﻼﻫﺒﺮﺩﺍﺭﻱ ﺗﻘﺎﺿﺎﻯ ﻛﻴﻔﺮ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻛﻪ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ‬ ‫ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﻣﻮﺭﺧﻪ ‪ 94/2/7‬ﺳﺎﻋﺖ ‪10/30‬‬ ‫ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﻭ ﻋﺪﻡ ﺩﺳﺘﺮﺳﻰ ﺑﻪ ﻣﺘﻬﻢ ﻭ ﺩﺭ‬ ‫ﺍﺟﺮﺍﻯ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻣﻮﺍﺩ ‪ 180-115‬ﻕ ﺁﺩﻙ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻜﻨﻮﺑﺖ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺗﺎ ﻣﺘﻬﻢ ﺟﻬﺖ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﺯ‬ ‫ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺍﻧﺘﺴﺎﺑﻰ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮﺩﺩ ﺑﺪﻳﻬﻰ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻋﺪﻡ‬ ‫ﺣﻀﻮﺭ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻏﻴﺎﺑﻰ ﺑﻌﻤﻞ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺁﻣﺪ‬ ‫‪/156424‬ﻡ ﺍﻟﻒ‬ ‫ﻣﻨﺸﻰ ﺷﻌﺒﻪ ‪ 1165‬ﺟﺰﺍﻳﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﺪﺱ ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫ﺑﻤﻮﺟﺐ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ ‪ 1038/1153/93‬ﺩﺭ ﺷﻌﺒﻪ ‪ 1153‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺟﺰﺍﻳﻲ‬ ‫ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻋﻠﻲ ﻗﻠﺒﺎﺭﺑﻨﺪ ﻭ ﺍﺑﺎﺫﺭ ﻋﻨﺎﻳﺘﻲ ﻗﺮﻩ ﭼﭙﻖ ﺑﺎﺗﻬﺎﻡ ﻣﺰﺍﺣﻤﺖ ﺗﻠﻔﻨﻲ ﺗﺤﺖ ﺗﻌﻘﻴﺐ‬ ‫ﻛﻴﻔﺮﻱ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺭﻭﺯ ‪ 94/1/22‬ﺳﺎﻋﺖ ‪ 9‬ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻛﻪ‬ ‫ﺑﻌﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﻣﺘﻬﻢ ﻃﺒﻖ ﻣﺎﺩﻩ ‪ 180-115‬ﻕ ﺁﺩﻙ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ‬ ‫ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻲ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﻛﻪ ﻧﺎﻣﺒﺮﺩﻩ ﺩﺭ ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻘﺮﺭ ﻓﻮﻕ ﺟﻬﺖ‬ ‫ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﺎﺗﻬﺎﻡ ﺧﻮﺩ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮﺩ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻋﺪﻡ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻏﻴﺎﺑﺎ‬ ‫ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻧﻤﻮﺩ‬ ‫‪/156425‬ﻡ ﺍﻟﻒ ﻣﻨﺸﻲ ﺷﻌﺒﻪ ‪ 1153‬ﺟﺰﺍﻳﻲ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻬﻴﺪ ﻣﻄﻬﺮﻱ ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫رنگ‪ ،‬مزه و ويژگي‌هاي آن رخ ندهد؛ چراکه‬ ‫اصلي‌تري��ن نق��ش بس��ته‌بندي‪ ،‬نگهداري‬ ‫و پاي��دار ک��ردن خصوصي��ات محص��ول‬ ‫است‪.‬‬ ‫ريي��س هيات‌مدي��ره کان��ون انجمن‌هاي‬ ‫صنايع غذاي��ي تصريح کرد‪ :‬اگر با روش‌هاي‬ ‫علم��ي‪ ،‬هوش��مند و منطق��ي بتواني��م اين‬ ‫خصوصيات را حفظ کني��م‪‌،‬به بازار مصرف‬ ‫داخل��ي و همچنين صادرات محصول کمک‬ ‫بزرگي کرده‌ايم‪.‬‬ ‫مرتضوي با تاکيد بر اينکه امروزه بسته‌بندي‬ ‫محصوالت غذايي علمي توس��عه‌يافته است‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬بس��ته‌بندي محصوالت اين نيست که‬ ‫به هر روش��ي محصول را بسته‌بندي کنيم؛‬ ‫بلکه موضوعي بسيار دقيق‪ ،‬حساس‪ ،‬علمي و‬ ‫هوشمند در ارائه مواد غذايي است زيرا نشان‬ ‫مي‌دهد که توليدکنن��ده به مصرف‌کننده و‬ ‫سليقه او توجه نشان داده است‪.‬‬ ‫در همين ح��ال کاوه‬ ‫زرگ��ران‪ ،‬دبي��رکل‬ ‫کان��ون صنايع غذايي‬ ‫اي��ران در گفت‌وگو با‬ ‫بس��ته‌بندي‬ ‫محص��والت غذايي را يکي از راه‌هاي کاهش‬ ‫ضايعات محصوالت کشاورزي در دوره بعد از‬ ‫برداش��ت دانس��ت و گف��ت‪ :‬بس��ته‌بندي‬ ‫محصوالت غذاي��ي در بازاريابي نقش مهمي‬ ‫دارد و به ماندگاري بيش��تر آن محصول نيز‬ ‫کم��ک مي‌کن��د‪ .‬وي افزود‪ :‬در بس��ته‌بندي‬ ‫محصوالت غذايي بايد به موضوع بازارپسندي‬ ‫نيز توجه کرد زيرا هر کشوري در بسته‌بندي‬ ‫محصوالت غذايي به نکاتي توجه مي‌کند که‬ ‫مي‌توان با توجه به نگرش‌هاي هر کشور‪ ،‬نوع‬ ‫بسته‌بندي‌ها را تغيير داد‪.‬‬ ‫ب��ه گفته زرگ��ران‪ ،‬اه��داف بس��ته‌بندي‬ ‫عالوه‌بر بازار فروش‪ ،‬به حمل‌ونقل آس��ان و‬ ‫مشتري‌پسندتر بودن آن کمک مي‌کند‪.‬‬ ‫‪ ،‬بس��ته‌بندي فعال‪ ،‬از‬ ‫ب��ه گ��زارش‬ ‫مفاهيم نوين در بس��ته‌بندي مواد غذايي به‬ ‫شمار مي‌رود که در پاسخ به تغييرات مداوم‬ ‫در نيازه��اي مصرف‌کنندگان به بازار فروش‬ ‫عرضه شده اس��ت‪ .‬بر‌اس��اس پيشرفت‌هاي‬ ‫جديد به‌عم��ل آمده در دهه‌ه��اي اخير در‬ ‫صنايع بسته‌بندي‪ ،‬بر ارتباط بين بسته‌بندي‬ ‫و فرآورده س��ودمند تاکيد زيادي شده است‪.‬‬ ‫بس��ته‌بندي فعال‪ ،‬درباره انواع گوناگون مواد‬ ‫غذايي مانن��د‪ ،‬نان‪ ،‬کيک‪ ،‬ش��يريني‪ ،‬پيتزا‪،‬‬ ‫خمير تازه‪ ،‬پنير‪ ،‬گوش��ت و فرآورده‌هاي آن‬ ‫و ان��واع ميو ‌ه مورد اس��تفاده قرار مي‌گيرد و‬ ‫مي‌تواند عاملي براي فروش بهتر محصول در‬ ‫بازارهاي داخلي و خارجي باشد‪.‬‬ ‫ارتقاي توليدات فرآورده‌هاي غذايي‬ ‫ماندگار با شرکت‌هاي دانش‌بنيان‬ ‫نايب‌رييس کميس��يون اقتصادي مجلس‬ ‫گفت‪ :‬کمک به صندوق شکوفايي و نوآوري‬ ‫براي جذب شرکت‌هاي دانش‌بنيان يکي از‬ ‫گام‌هاي موثر براي رش��د و ارتقاي توليدات‬ ‫فرآورده‌هاي غذايي ماندگار در کشور است‪.‬‬ ‫محمدرض��ا پورابراهيمي‪ ،‬در نخس��تين‬ ‫هماي��ش روش‌ه��اي افزاي��ش مان��دگاري‬ ‫فرآورده‌ه��اي غذاي��ي‪ ،‬اف��زود‪ :‬ام��روزه‬ ‫مان��دگاري م��واد غذايي و بح��ث افزايش‬ ‫کيفيت مواد غذايي در کش��ور نيازمند يک‬ ‫دانش تخصصي اس��ت که اگر دانشمندان و‬ ‫دانش‌پژوهان در مراکز علمي و دانش��گاهي‬ ‫ب��راي ارتقاي آن تالش نکنن��د‪ ،‬در همين‬ ‫سطح فعلي باقي خواهيم ماند‪.‬‬ ‫پورابراهيمي تصريح کرد‪ :‬آمارهاي موجود‬ ‫بيانگر آن اس��ت که در کشور ما حدود ‪۹۳‬‬ ‫ميلي��ارد مترمکع��ب آب مصرف مي‌ش��ود‬ ‫ت��ا محص��والت غذايي توليد ش��ود که ‪۸۶‬‬ ‫ميليارد مترمکعب آن مربوط به کش��اورزي‬ ‫است‪.‬‬ ‫اين عضو کميس��يون اقتصادي مجلس با‬ ‫مقايسه الگوي مصرف آب در ايران و اروپا‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬در کشور ما با هر مترمکعب آب ‪۹۰۰‬‬ ‫گ��رم غذا توليد مي‌ش��ود در صورتي که در‬ ‫کش��ورهاي اروپايي با اين مي��زان آب ‪2/5‬‬ ‫کيلو غذا توليد مي‌ش��ود که بيانگر مديريت‬ ‫ضعيف مص��رف و نبود الگوي مناس��ب در‬ ‫کشور است‪.‬‬ ‫‹ ‹ض�رورت تولي�د فرآورده‌ه�اي‬ ‫غذايي در شرايط مناسب‬ ‫رييس س��ازمان دامپزشکي کشور نيز در‬ ‫اين همايش گفت‪ :‬فرآورده‌هاي غذايي بايد‬ ‫در شرايط و محيط مناسبي توليد شوند تا‬ ‫بت��وان کيفيت تغذيه‌اي و بهداش��تي آن را‬ ‫براي مدت طوالني حفظ کرد‪.‬‬ ‫مه��دي خل��ج اف��زود‪ :‬مصرف‌کنندگان‬ ‫محصوالت غذايي بايد ب��ه هنگام خريد به‬ ‫تاري��خ توليد‪ ،‬مدت مان��دگاري آن و تاريخ‬ ‫انقضا توجه داشته باشند تا توليدکنندگان‬ ‫نيز مجبور شوند محصوالت خود را با دقت‬ ‫بيشتري به‌دست مصرف‌کننده برسانند‪.‬‬ ‫وي تاکيد کرد‪ :‬رس��انه‌هاي کش��ور بايد‬ ‫م��ردم را در زمين��ه چگونگي اس��تفاده از‬ ‫محصوالتي ک��ه تاريخ مصرف و نوع موادي‬ ‫که در توليد محصوالت غذايي استفاده شده‬ ‫آگاه کنند تا توليدکنندگان نيز به س��مت‬ ‫توليد محصوالت با کيفيت بروند‪.‬‬ ‫‹ ‹مرغوبي�ت مواد اوليه غذايي برابر‬ ‫است با پايداري بيشتر‬ ‫حس��ين رس��تگار ريي��س مرک��ز‬ ‫آزمايش��گاه‌هاي مرجع کنترل غ��ذا و دارو‬ ‫درباره نظارت آزمايش��گاه‌ها بر مواد غذايي‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬م��اده اوليه مورد اس��تفاده در توليد‬ ‫محصوالت غذايي اگ��ر از مرغوبيت بااليي‬ ‫برخودار باشد‪ ،‬غذاي توليد شده مي‌تواند از‬ ‫پايداري بيشتر برخوردار شود‪.‬‬ ‫وي پايش مس��تمر را ازجمله موارد موثر‬ ‫در کاه��ش افزودني‌ه��اي مج��از در توليد‬ ‫محصوالت غذايي دانس��ت و گفت‪ :‬استفاده‬ ‫از سيستم‌هاي هوشمند در ماندگاري مواد‬ ‫غذاي��ي به منظور نظ��ارت و نگهداري بهتر‬ ‫و دقيق‌ت��ر مي‌تواند از راهکارهاي مناس��ب‬ ‫کاهش افزودني‌ها باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹مش�کالت ف�راوان جامع�ه در‬ ‫ارزش‌هاي غذايي‬ ‫معاون ن��وآوري و تجاري‌س��ازي فناوري‬ ‫کشور نيز با اش��اره به اينکه‪ ،‬امروزه جامعه‬ ‫م��ا در زمينه ارزش‌هاي غذايي مش��کالت‬ ‫فراوان��ي دارد‪ ،‬گف��ت‪ :‬غ��ذا تنه��ا نباي��د‬ ‫شکم‌پرکن باشد‪ ،‬زيرا خوراک روزانه انسان‬ ‫روي رفتار و روحيات آنها اثرگذار است‪.‬‬ ‫محم��ود ش��يخ زين‌الدين اف��زود‪ :‬نبايد‬ ‫فرام��وش کرد ک��ه نگهداري م��واد غذايي‬ ‫ميراث گذش��تگان اس��ت و براي بهبود آن‬ ‫نياز ب��ه فن��اوري روز و کارآم��د داريم که‬ ‫در اي��ن زمين��ه مي‌تواني��م از ظرفيت‌هاي‬ ‫ش��رکت‌هاي دانش‌بني��ان اس��تفاده‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫بسته‌بندی فعال‬ ‫موادغذایی‪ ،‬کیفیت‬ ‫محصول را حفظ می‌کند‬ ‫محسن احتشام‬ ‫عضو کمیسیون کشاورزی اتاق ایران‬ ‫در س��ال‌های اخیر به‌‌طور م��داوم مباحثی نظیر‬ ‫بسته‌بندی فعال و هوشمند موادغذایی را در کشور‬ ‫مط��رح کرده‌ایم اما هیچگاه ب��رای ورود فناوری‌ها‪،‬‬ ‫تجهی��زات و ماش��ین‌آالت جدی��د ب��ه ای��ن حوزه‬ ‫کمکی نکرده‌ایم‪ .‬سیاس��ت‌های اقتص��اد مقاومتی‬ ‫از س��وی رهبر معظم انق�لاب با هدف جلوگیری از‬ ‫خام‌فروش��ی‪ ،‬فله‌فروش��ی و ایجاد ارزش‌افزوده در‬ ‫اقتصاد ایران مطرح شده است اما متاسفانه تاکنون‬ ‫اقدام عملیاتی برای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی‬ ‫انجام نش��ده و تنها در این زمینه ش��عار داده‌ایم تا‬ ‫جایی که در حال حاضر در صنعت بسته‌بندی مواد‬ ‫غذایی از س��وی دولت هیچ ن��وع حمایت جدی از‬ ‫فعاالن اقتصادی این بخش انجام نش��ده اس��ت‪ ،‬در‬ ‫حالی‌که این صنعت می‌تواند صنعتی اس��تراتژیک‬ ‫برای اقتصادکشور محسوب شود و ما را در رسیدن‬ ‫به اهداف افزایش صادرات غیرنفتی یاری کند‪.‬‬ ‫م��ا ب��اور داریم که ب��رای بهبود ش��رایط صنعت‬ ‫بس��ته‌بندی باید حمایت دولت به گونه‌ای باشد که‬ ‫این صنایع به صنایعی اس��تراتژیک تبدیل ش��وند‪،‬‬ ‫بنابرای��ن برای رس��یدن ب��ه این نقطه الزم اس��ت‬ ‫تسهیالت بانکی بسیار با سود اندک به منظور ورود‬ ‫ماشین‌آالت و تجهیزات در اختیار فعاالن این حوزه‬ ‫ق��رار گیرد و فعاالن این عرص��ه‪ ،‬از امکانات خاصی‬ ‫برای فعالیت برخوردار شوند‪.‬‬ ‫امروزه صنعت بس��ته‌بندی از صنایع ش��ماره یک‬ ‫دنیا به ش��مار می‌رود‪ ،‬در حالی‌ک��ه در ایران هیچ‬ ‫ن��وع حمایت ج��دی از فعاالن ای��ن عرصه صورت‬ ‫نمی‌گی��رد تا جایی ک��ه حتی بس��یاری از صنایع‬ ‫بزرگ با مش��کالت زیادی روبه‌رو هس��تند و از آنها‬ ‫حمایت‌های��ی برای رس��یدن به ش��رایط مطلوب و‬ ‫ایده‌آل نمی‌شود‪.‬‬ ‫الزم به ذکر اس��ت‌؛ ای��ران به لح��اظ تولید مواد‬ ‫غذای��ی و محصوالت کش��اورزی از رتب��ه و جایگاه‬ ‫مناس��بی در دنی��ا برخوردار اس��ت اما متاس��فانه‬ ‫هیچگاه نتوانسته‌ایم در صادرات این کاالها جایگاه‬ ‫ویژه و ممت��ازی را در دنیا به خود اختصاص دهیم‬ ‫تا جایی که حت��ی در صادرات برخی از محصوالت‬ ‫کش��اورزی و باغی باوجود اینکه رتبه نخست تولید‬ ‫را داریم اما نتوانسته‌ایم از این شرایط برای افزایش‬ ‫حج��م صادرات به��ره ببریم و برای اقتصاد کش��ور‬ ‫ایجاد ارزش‌افزوده کنیم ک��ه عمده دلیل بروز این‬ ‫معض��ل را می‌ت��وان در ضعف صنعت بس��ته‌بندی‬ ‫کشور جست‌وجو کرد‪.‬‬ ‫ما باید بدانیم برای رسیدن به بازارهای صادراتی‬ ‫در بخ��ش محص��والت کش��اورزی و باغ��ی در‬ ‫بحث نگه��داری و ماندگاری م��واد غذایی و روش‬ ‫بس��ته‌بندی از اهمیت زیادی برخوردار اس��ت؛ زیرا‬ ‫بس��ته‌بندی یکی از روش‌های محافظت از محصول‬ ‫در مقابل فسادپذیری است و به جلوگیری از خراب‬ ‫شدن مواد غذایی کمک می‌کند‪.‬‬ ‫امروزه باید به صنعت بس��ته‌بندی توجه ش��ود و‬ ‫روش‌ه��ای ماندگاری مواد غذایی را هرچه بیش��تر‬ ‫کشف کرد؛ چراکه یک بسته‌بندی باید ویژگی‌هایی‬ ‫نظیر ش��کیل و ج��ذاب بودن‌‪ ،‬راحت��ی و زیبایی و‬ ‫همچنین حمل‌ونقل را داشته باشد‪.‬‬ ‫در بسیاری از کش��ورها‪ ،‬تولیدکننده باید خود را‬ ‫ب��ا قوانین و مقررات مواد غذایی وفق بدهد زیرا اگر‬ ‫بس��ته‌بندی کاال‪ ،‬ضوابط و مقررات ب��ازار هدف را‬ ‫نداشته باش��د‪ ،‬کاال نمی‌تواند به آن بازار ورود کند‪.‬‬ ‫بس��ته‌بندی عالوه بر اینکه مطابق با خواسته‪ ،‬نیاز‪،‬‬ ‫عالیق و س�لایق مصرف‌کننده است‪ ،‬باید مطابق با‬ ‫ضوابط‪ ،‬مق��ررات و آیین‌نامه‌های خ��اص خود نیز‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫آش��نا نبودن اف��راد و فعاالن ای��ن عرصه با روش‬ ‫بسته‌بندی هوش��مند و فعال مواد غذایی نیز خود‬ ‫عاملی برای پیش��رفت نکردن این روش است‪ .‬برای‬ ‫مثال در صنعت زعفران که ایران رتبه نخست تولید‬ ‫آن را در دنیا به خود اختصاص داده؛ س��وال‌هایی از‬ ‫این دس��ت مطرح اس��ت که چرا فله می‌فروشیم یا‬ ‫چرا خام می‌فروشیم؟‬ ‫این س��وال‌ها هیچ کمکی به صنعت بس��ته‌بندی‬ ‫م��واد غذای��ی نمی‌کند‪ .‬ب��ه هرح��ال کاالیی نظیر‬ ‫زعف��ران نیز کیفی��ت‪ ،‬آنالی��ز و ویژگی‌های خود را‬ ‫دارد و این ویژگی‌ها باید در بس��ته‌بندی کاال حفظ‬ ‫ش��ود‪ .‬اما در بسیاری موارد دیده می‌شود که کاالها‬ ‫را به روش��ی بس��ته‌بندی می‌کنند که این روش‌ها‬ ‫هوشمندانه نیس��ت و ویژگی‌های محصول را حفظ‬ ‫نمی‌کند‪ .‬یعنی این بس��ته‌بندی کیفیت غذا و مواد‬ ‫غذایی را محافظت نمی‌کند و حتی کیفیت محصول‬ ‫را از بی��ن می‌برد‪ .‬ای��ن عوامل نش��ان می‌دهد که‬ ‫بس��ته‌بندی محصول به روش هوشمندانه‌ای انجام‬ ‫نشده است‪.‬‬
‫یادداشت‬ ‫لزوم تشکیل‬ ‫اتحادیه صنعت آسانسور‬ ‫فرید کوروس‬ ‫رییس سندیکای صنایع آسانسور و‬ ‫پله‌برقی ایران‬ ‫دس��تورالعمل ص��دور پروانه طراح��ی و مونتاژ‬ ‫آسانس��ور به‌تازگی مورد بازنگری ق��رار گرفت و به‬ ‫امضای وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت رس��ید که بر‬ ‫اس��اس این دستورالعمل بیش��تر بر مراکز طراحی‬ ‫توجه ش��ده تا مش��خص ش��ود این واحد‌ها به چه‬ ‫میزان دارای توانایی الزم هستند و از لحاظ حقوقی‬ ‫می‌توانند پاس��خگو باشند‪ .‬از آنجایی که در صنعت‬ ‫آسانس��ور ایمنی از اهمیت باالیی برخوردار است و‬ ‫در حد صنعت خودرو لزوم توجه به مس��ائل ایمنی‬ ‫احساس می‌شود تهیه دس��تورالعمل نیز در همین‬ ‫راس��تا با اهمیت تلقی می‌ش��ود‪ .‬ب��ه همین دلیل‬ ‫س��عی شده بحث ایمنی در سراس��ر کشور اجرایی‬ ‫ش��ود و به شکل یکسان تمام مناطق کنترل شوند‪.‬‬ ‫سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی نیز از طریق‬ ‫برگزاری آزمون توانایی فنی‪ ،‬واحد‌ها را می‌س��نجد‬ ‫و مورد تایید ق��رار می‌دهد اما نقطه‌نظرات حقوقی‬ ‫و تعهدات ش��رکت‌ها در این دستورالعمل ذکر شده‬ ‫و باید اجرایی ش��ود‪ .‬در همین راس��تا در سال ‪۹۰‬‬ ‫دستورالعملی تدوین و تصویب شد که نکات بسیار‬ ‫خوبی در آن اش��اره و نقش تشکل‌ها در آن پر رنگ‬ ‫دیده ش��ده بود اما متاس��فانه اجرایی نشد تا اینکه‬ ‫در این دولت جدید درخواس��ت اجرایی‌شدن آن را‬ ‫مطرح کردیم اما قبل از اجرایی‌شدن مورد بازنگری‬ ‫قرار گرفت تا اجرایی ش��ود و در این بازنگری نقش‬ ‫تش��کل‌ها کمرنگ ش��د ب��ه طوری که ای��ن تصور‬ ‫وجود دارد این دس��تورالعمل تا حدودی ضعیف‌تر‬ ‫شده اس��ت‪ .‬به همین جهت نقطه‌نظراتی به وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت ارائه ش��د تا نقش تشکل‌ها‬ ‫بر نظارت کیفیت پررنگ ش��ود چراکه بدون حضور‬ ‫تش��کل‌ها امکان نظارت برای وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت وجود ندارد‪ .‬مهم‌ترین تشکل این صنعت‬ ‫نیز س��ندیکای آسانسور و پله برقی است که حدود‬ ‫‪ ۱۵‬سال قدمت داشته و در برخی شهرستان‌ها نیز‬ ‫ش��عبی دارد که بر این اساس سندیکا در نظر دارد‬ ‫تا در هر استان ش��عبه‌ای احداث کند تا بتوانیم به‬ ‫شکل سراسری در کل کشور نظارت داشته باشیم‪.‬‬ ‫در ح��ال حاض��ر اس��تاندارد آسانس��ورهایی که‬ ‫نصب می‌شوند توس��ط شرکت‌های بازرسی نظارت‬ ‫می‌شوند که برای بهتر اجرایی‌شدن آن درخواست‬ ‫تش��کیل کارگروهی متش��کل از س��ندیکا‪ ،‬شرکت‬ ‫بازرس��ی اس��تاندارد و همچنی��ن س��ازمان مل��ی‬ ‫اس��تاندارد مطرح شده تا با جلسات ماهیانه نسبت‬ ‫به اس��تخراج و رفع نقایص اق��دام کنند تا در واقع‬ ‫اجرای استاندارد به بهترین شکل انجام شود‪.‬‬ ‫س��اختار صنع��ت آسانس��ور این گونه اس��ت که‬ ‫ش��رکت‌هایی وظیف��ه طراحی و مونت��اژ را بر عهده‬ ‫دارن��د که مجوز خ��ود را از وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تج��ارت دریافت می‌کنند و اداره اس��تاندارد نیز در‬ ‫بح��ث طراحی و نصب آن نظارت دارد اما این که تا‬ ‫چه اندازه قطعاتی که در آسانس��ور‌ها مورد استفاده‬ ‫ق��رار می‌گیرد اصلی یا تقلبی اس��ت‪ ،‬به یک معضل‬ ‫مهم برای این صنعت تبدیل شده است زیرا موجب‬ ‫کاهش کیفیت و متضرر ش��دن منافع مصرف‌کننده‬ ‫می‌شود و این شرایط امروزه به مرحله نگران‌کننده‌ای‬ ‫رس��یده اس��ت‪ .‬بنابراین توجه به این شرایط ایجاب‬ ‫می‌کند که این مس��ئله از طریق تشکیل اتحادیه‌ای‬ ‫با عنوان اتحادیه کش��وری آسانسور نظارت شود که‬ ‫در این رابطه نیز درخواس��تی ارائه ش��ده است تا با‬ ‫ش��کل‌گیری ای��ن اتحادیه نظارت ب��ر مراکز توزیع‬ ‫قطعات آسانسور انجام شود تا در صورت ارائه جنس‬ ‫بی‌کیفی��ت‪ ،‬ابزار الزم برای برخورد مهیا ش��ود و از‬ ‫آنجایی که این مسئله یک مسئله صنفی است‪ ،‬لزوم‬ ‫تش��کیل اتحادیه سراس��ری بیش از پیش احساس‬ ‫می‌ش��ود که امیدواریم با ارائه مجوز به این اتحادیه‌‬ ‫مسئله را به راحتی کنترل کنیم‪.‬‬ ‫ویژه‬ ‫رونمايي از خودروي برقي ـ بنزيني‬ ‫ايرنا‪ :‬رييس‌جمهوري در پايان نشست ديروز هيات‬ ‫دولت از دو دس��تگاه خودروي برق��ي ـ بنزيني (دو‬ ‫نيروي پايه برق��ي) رونمايي و در اقدامي نمادين در‬ ‫محوطه ساختمان مرکزي با اين وسيله نقليه رانندگي‬ ‫کرد‪ .‬اين طرح جزو طرح‌هاي کالن ملي اس��ت که با‬ ‫حمايت معاونت علم��ي و فناوري رييس‌جمهوري و‬ ‫سازمان گسترش‪ ،‬به وسیله شرکت تحقيقات موتور‬ ‫ايران‌خودرو اجرا شده است‪ .‬اين خودروها مي‌توانند‬ ‫با يک‌بار ش��ارژ از من��زل‪ 80 ،‬کيلومتر بدون مصرف‬ ‫س��وخت فس��يلي و بدون آاليندگي پيمايش کنند‪.‬‬ ‫براس��اس اين گزارش‪ ،‬بعد از ‪ 80‬کيلومتر پيمايش‪،‬‬ ‫اگر ايستگاه سوخت فسيلي در دسترس نبود‪ ،‬راننده‬ ‫با يک موتور اضطراري مي‌تواند نسبت به شارژ اقدام‬ ‫کند و ادامه مسير دهد‪.‬‬ ‫‪30‬‬ ‫پنجشنبه ‪ 14‬اسفند ‪ 14 - 1393‬جمادی االول ‪ 5 -1436‬مارس ‪ -2015‬شماره ‪ -173‬پیاپی ‪1491‬‬ ‫صنعت‬ ‫‪industry@smtnews.ir‬‬ ‫با بازنگری و ابالغ دستورالعمل صدور پروانه طراحی و مونتاژ انجام شد‬ ‫تشکیل کارگروه نظارت طراحی و مونتاژ آسانسور‬ ‫محمدحس�ن س�یدزاده‪ -‬گ�روه صنع�ت‪ :‬رعایت‬ ‫اس��تاندارد و قطعات تقلبی همیش��ه یکی از مشکالت‬ ‫و دغدغه‌ه��ای همه صنایع از جمله صنعت آسانس��ور‬ ‫ب��وده که ب��ه تازگی با بازنگ��ری دس��تورالعمل صدور‬ ‫«پروانه طراحی و مونتاژ آسانسور» شرایط صدور پروانه‬ ‫دش��وارتر شده که همین امر منجر به لزوم کیفی‌سازی‬ ‫محصوالت خواهد ش��د‪ .‬این در حالی است که سازمان‬ ‫ملی استاندارد نیز تدوین استاندارد‌های برخی از قطعات‬ ‫آسانسور را در دستور کار خود قرار داده است‪ .‬همچنین‬ ‫در نهمین ش��ورای سیاس��تگذاری امور آسانسور که به‬ ‫تازگی برگزار شد‪ ،‬تدوین راهکارهایی با هدف جلوگیری‬ ‫از ورود قطعات تقلبی و بی‌کیفیت در بازار‪ ،‬در دس��تور‬ ‫کار قرار گرفته اس��ت که تمامی این موارد نشان از آن‬ ‫دارد ک��ه صنعت آسانس��ور در جهت استاندارد‌س��ازی‬ ‫بیشتر و ارتقا گام برداشته است‪.‬‬ ‫در همین ح��ال کیومرث فروتنی‪،‬‬ ‫مدیر کل ماشین‌سازی و تجهیزات‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در‬ ‫درباره جزئیات‬ ‫گفت‌وگو با‬ ‫بازنگری دستورالعمل صدور پروانه‬ ‫طراح��ی و مونتاژ گفت‪ :‬در هفته جاری دس��تورالعمل‬ ‫صدور پروانه طراحی و مونتاژ آسانس��ور مورد بازنگری‬ ‫ق��رار گرفت و به امضای مهندس محمدرضا نعمت‌زاده‪،‬‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت رس��ید و ابالغ ش��د‪ .‬این‬ ‫دستورالعمل بیشتر به مسائل صدور پروانه می‌پردازد اما‬ ‫به طور قطع بر مس��ئله اس��تفاده از قطع��ات تقلبی و‬ ‫غیراستاندارد در این صنعت نیز تاثیر خواهد گذاشت‪.‬‬ ‫وی ب��ا اش��اره به اینک��ه در این دس��تور‌العمل نقش‬ ‫ویژه‌ای برای مدیر طراحی مهندسی واحد‌های طراحی‬ ‫و مونتاژ صنعت آسانس��ور در نظر گرفته ش��ده اس��ت‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬در دستور‌العمل قبلی تمرکز بر مسئول فنی بود‬ ‫که اکنون سطح آن افزایش یافته و به سطح کارشناس‬ ‫طراح��ی و مهندس��ی ارتقا پیدا کرده اس��ت که بر این‬ ‫اس��اس شرکت‌ها لزوما باید با این شرایط فعالیت کنند‬ ‫تا طراحی ش��کل بگیرد‪ .‬بر همین اساس برای مدیران‬ ‫طراحی مهندسی نیز شرایطی لحاظ کردیم که مدرک‬ ‫آنها باید کارشناسی و باالتر از آن باشد‪.‬‬ ‫مدیر کل ماشین‌س��ازی و تجهی��زات وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت ادامه داد‪ :‬در صورت اجرای این شرایط‪‌،‬‬ ‫به‌طبع مدیر طراحی و مهندسی موظف است در انتخاب‬ ‫قطعات و س��فارش خریدی که برای آسانسور می‌گیرد‪،‬‬ ‫دقت بیش��تری داش��ته باش��د تا قطعاتی که اس��تفاده‬ ‫می‌کند‪ ،‬کیفیت باالیی داش��ته و از استاندارد‌های الزم‬ ‫برخوردار باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹فقط‪ ۴‬قطعه آسانسور‪ ،‬استاندارد اجباری دارد‬ ‫فروتنی ب��ا بیان اینک��ه درحال‌حاضر تم��ام قطعات‬ ‫آسانسور مش��مول اس��تاندارد ملی و اجباری نیستند‪‌،‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬هم‌اکنون تنها ‪ ۴‬قطعه آسانسور‪ ،‬استاندارد‬ ‫اجباری دارد و در حال تدوین استاندارد قطعات دیگری‬ ‫هستیم اما باقی قطعات‪ ،‬استاندارد کارخانه‌ای دارند که‬ ‫وظیفه مدیر‪ ،‬طراحی این اس��تانداردها اس��ت تا بر آن‬ ‫نظارت کند‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه مزیت مهم این دس��تورالعمل‬ ‫سخت‌تر شدن شرایط اس��ت تا افراد باصالحیت موفق‬ ‫به دریافت پروانه ش��وند‌‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬یکی دیگر از نکات‬ ‫این دس��تورالعمل این است که برای برخی از شرکت‌ها‬ ‫احداث ش��عب در اس��تان‌ها تعریف نش��ده که در این‬ ‫دستورالعمل جدید به آن پرداخته شده است‪.‬‬ ‫فروتنی از تشکیل کارگروه نظارت بر طراحی و مونتاژ‬ ‫آسانسور خبر داد و افزود‪ :‬این کارگروه بر اجرای صحیح‬ ‫واحد‌ه��ای طراحی و مونتاژ نظ��ارت می‌کند‪ .‬البته این‬ ‫کارگروه استانی است و با مشارکت نمایندگان سازمان‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تان‌ها و اداره کل استاندارد‬ ‫و اتحادیه استان تشکیل می‌شود‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬در این دس��تورالعمل فرآیند‌های صدور‬ ‫پروانه و اعتبار پروانه نیز شفاف‌تر شده است‪ ،‬همچنین‬ ‫شرایطی فراهم شده تا اگر واحدهایی برخی از شرایطی‬ ‫که در دس��تورالعمل آمده را رعای��ت نکرده و تخلفاتی‬ ‫انجام دهند‪ ،‬پروانه واحد‌های آنها تعلیق شود‪.‬‬ ‫‹ ‹جلوگیری از اس�تفاده قطعات تقلبی در دستور‬ ‫کار‬ ‫فروتن��ی با بی��ان اینکه اس��تفاده از قطعات تقلبی به‬ ‫صراحت در دستورالعمل به عنوان عوامل تعلیق نیامده‬ ‫است‪ ،‬افزود‪ :‬اما اگر ش��رکتی آسانسور‌هایی نصب کند‬ ‫که ب��ه تایید مراجع ذی‌صالح از جمله کارگروه نظارت‬ ‫نرس��یده باش��د و از قطعات بی‌کیفیت اس��تفاده کند‪،‬‬ ‫در ص��ورت ادامه این تخلفات‌‪ ،‬پروان��ه او تعلیق خواهد‬ ‫شد‪ .‬ضمن آنکه با تشکیل ش��ورای سیاستگذاری امور‬ ‫آسانسور که روز سه‌شنبه نهمین جلسه آن برگزار شد‪،‬‬ ‫جلوگی��ری از قطعات تقلبی م��ورد تاکید قرار گرفته تا‬ ‫راه‌های��ی برای مقابله با ورود قطعات بی‌کیفیت به بازار‬ ‫تدوین کنیم‪.‬‬ ‫مدیر کل ماشین‌س��ازی و تجهی��زات وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت درباره استاندارد‌سازی قطعات آسانسور‬ ‫و رعای��ت آنه��ا گفت‪ :‬ه��ر زمان که درخواس��تی برای‬ ‫استانداردس��ازی قطعات آسانس��ور ارائه شود‪ ،‬سازمان‬ ‫ملی اس��تاندارد نیز الزم ببیند که باید اس��تاندارد‌های‬ ‫جدیدی تدوین و تجدیدنظرهایی بر استاندارد‌ها انجام‬ ‫ش��ود‪ .‬ضمن آنک��ه تدوین اس��تاندارد برخ��ی دیگر از‬ ‫قطعات آسانسور نیز اکنون در دستور کار سازمان ملی‬ ‫استاندارد قرار گرفته است‪.‬‬ ‫وی درب��اره تعداد پروانه صادر ش��ده ب��رای طراحی‬ ‫و مونت��اژ آسانس��ور تا به ام��روز نیز تصری��ح کرد‪ :‬در‬ ‫حال‌حاضر اقدامی انجام شده تا بازشماری دوباره‌ای در‬ ‫زمینه پروانه‌های صادر شده انجام شود که تا چند هفته‬ ‫دیگر تعداد دقیق آن مشخص خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹تولید ‪ 70‬درصد قطعات آسانسور در ایران‬ ‫در همی��ن ح��ال محمدرض��ا‬ ‫زهره‌وندی‪ ،‬نایب رییس سندیکای‬ ‫آسانس��ور و پله برقی ایران نیز در‬ ‫درباره تجهیزات‬ ‫گفت‌وگو با‬ ‫و قطعات ب��ه کار رفته در صنعت‬ ‫آسانس��ور گفت‪ :‬در حال‌حاضر از نظر قیمت‪ ۶۰ ،‬درصد‬ ‫تجهی��زات مورد اس��تفاده برای آسانس��ورهای کش��ور‬ ‫وارداتی است اما از نظر حجم کار ‪ ۷۰‬درصد قطعات در‬ ‫ایران تولید می‌شود‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینکه هم‌اکن��ون تولی��د بخش‌هایی از‬ ‫تجهیزات آسانس��ور نظیر تابلو فرمان‪ ،‬درب آسانسور و‬ ‫برخی قطعات دیگر در ایران انجام می‌شود و فقط اقدام‬ ‫به واردات کاس��تی‌های این بخش نظی��ر موتور و ریل‬ ‫می‌کنی��م‪‌،‬افزود‪ :‬در مجموع می‌ت��وان گفت با توجه به‬ ‫توان تولید و تعداد آسانس��ورهای مورد نیاز در کش��ور‪،‬‬ ‫توليد سالیانه‪ ۲۰۰‬هزار تن محصوالت سلولزي‬ ‫ايس�نا‪ :‬رييس انجمن صنايع س��لولزي‬ ‫از فعالي��ت بي��ش از ‪ ۱۰۰‬واحد توليدي‬ ‫صنايع س��لولزي و بهداش��تي در کشور‬ ‫خب��ر داد و گف��ت‪ :‬حج��م تولي��د انواع‬ ‫محصوالت سلولزي در سال حدود ‪۲۰۰‬‬ ‫هزار تن است‪.‬‬ ‫عباس خوش��گرد با بي��ان اينکه نيمي‬ ‫از اين محصوالت مربوط به تيش��و (انواع‬ ‫دستمال کاغذي‪ ،‬حوله و‪ )...‬و نيمي ديگر‬ ‫مربوط به پوشک بچه‪ ،‬پوشک بزرگسال‬ ‫و س��اير محصوالت است‪ ،‬افزود‪ :‬با توجه‬ ‫ب��ه امکان��ات و توانايي‌های��ي واحدهاي‬ ‫توليدي محص��والت س��لولزي‪ ،‬درحال‌‬ ‫حاض��ر اين واحدها مي‌توانند تا ‪ ۱۰‬برابر‬ ‫نياز کشور اقدام به توليد کنند؛ از اين‌رو‬ ‫محصوالت س��لولزي و بهداشتي با مازاد‬ ‫محصول مواجه هستند‪.‬‬ ‫وي با بيان اينکه بيش��تر م��واد اوليه‬ ‫پوشک وارداتي است‪ ،‬گفت‪ :‬در سال‌هاي‬ ‫قب��ل ‪ ۳۰‬درص��د از تيش��و در داخ��ل‬ ‫توليد مي‌ش��د و حدود ‪ ۷۰‬درصد نيز از‬ ‫طري��ق واردات بود که با تاس��يس چند‬ ‫واحد توليد اين کاغذ در داخل کش��ور‪،‬‬ ‫امس��ال واردات کاهش پي��دا کرده و به‬ ‫نظر مي‌رسد در س��ال پيش‌رو نيازي به‬ ‫واردات تيشو نباشد‪.‬‬ ‫خوش��گرد همچني��ن درب��اره قابليت‬ ‫صادراتي ايران در محصوالت س��لولزي‬ ‫ادام��ه داد‪ :‬با وجود موقعي��ت برتر ايران‬ ‫در منطقه و همجوار بودن با کش��ورهاي‬ ‫افغانس��تان‪ ،‬پاکس��تان‪ ،‬تاجيکس��تان‪،‬‬ ‫آذربايجان‪ ،‬عراق و کش��ورهاي آس��ياي‬ ‫ميانه که بيش��تر مي‌توانند ب��ازار هدف‬ ‫خوبي ب��راي اي��ران باش��ند‪ ،‬در زمينه‬ ‫ص��ادرات اي��ن محص��والت چن��دان‬ ‫چش��مگير عم��ل نکرده‌اي��م و صادرات‬ ‫موفقي نداشتيم‪ .‬در صورتي که مي‌توانيم‬ ‫بازار بس��ياري از کشورهاي منطقه را در‬ ‫حوزه اين محصوالت در دست بگيريم‪.‬‬ ‫رييس انجمن صنايع سلولزي با اشاره‬ ‫به مش��کالت گريبانگير صنعت سلولزي‬ ‫در کش��ور اظهار کرد‪ :‬مشکالت صنعت‬ ‫س��لولزي همانند بقيه صنايع اس��ت که‬ ‫ازجمله مهم‌ترين آنها مي‌توان به سرمايه‬ ‫در گردش ش��رکت‌ها‪ ،‬عملکرد انضباطي‬ ‫بانک‌ه��ا و هزين��ه تولي��د به وي��ژه در‬ ‫سال‌هاي اخير اشاره کرد‪.‬‬ ‫به گفته وي‪ ،‬يکي ديگر از مش��کالت‬ ‫وي��ژه در صنعت س��لولزي‪ ،‬تع��داد زياد‬ ‫واحدهاي توليدي اين صنعت اس��ت که‬ ‫موجب شده چند برابر نياز‪ ،‬امکان توليد‬ ‫وجود داش��ته باش��د و همين امر باعث‬ ‫رقابت دائمي و برخي مواقع باعث رقابت‬ ‫ناسالم بين واحدهاي توليدي شده است‪.‬‬ ‫در همين حال در‌پ��ي افزايش قيمت‬ ‫برخ��ي از نش��ان(‌برند)هاي دس��تمال‬ ‫کاغذي در بازار مص��رف‪ ،‬رييس انجمن‬ ‫صنايع س��لولزي اعالم کرد که امس��ال‬ ‫مج��وز افزاي��ش قيمت براي دس��تمال‬ ‫کاغ��ذي نداش��ته‌ايم و با تعيين س��قف‬ ‫قيمت در سال گذش��ته‪ ،‬حتي قيمت‌ها‬ ‫را کاهش هم داده‌ايم‪.‬‬ ‫خوشگرد با بيان اينکه براساس تفاهم‬ ‫بين انجمن صنايع س��لولزي و س��ازمان‬ ‫حمايت مص ‌رف‌کنندگان و توليدکنندگان‬ ‫نظارت بر قيمت انواع محصوالت سلولزي‬ ‫و بهداش��تي برعهده انجمن است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫انجمن صنايع س��لولزي در سال گذشته‬ ‫ب��راي ان��واع دس��تمال کاغ��ذي‪ ،‬حوله‬ ‫کاغذي و دس��تمال توالت سقف قيمتي‬ ‫در نظر گرفته که بر اين اس��اس‪ ،‬قيمت‬ ‫اين محصوالت کاهش يافته است‪.‬‬ ‫وي با بيان اينکه اغلب توليدکنندگان‬ ‫قيمت‌ه��اي مص��وب انجم��ن را رعايت‬ ‫مي‌کنن��د‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬اثرات اين موضوع‬ ‫در فروش��گاه‌هاي معتب��ر و زنجي��ره‌اي‬ ‫سطح ش��هر مش��اهده مي‌ش��ود و تنها‬ ‫ممکن است برخي از نشان‌ها خودسرانه‬ ‫در برخي نقاط ش��هر قيم��ت را افزايش‬ ‫داده باش��ند يا اينکه فروشگاه نسبت به‬ ‫فروش محصوالت به قيمت باالتر از نرخ‬ ‫تعيين‌شده‪ ،‬اقدام کرده باشد‪.‬‬ ‫حدود ‪ ۴۰‬تا ‪ ۵۰‬درصد به خودکفایی رس��ید ‌ه و مابقی‬ ‫آن را با واردات تامین می‌کنیم‪.‬‬ ‫نایب رییس س��ندیکای آسانس��ور و پل��ه برقی ایران‬ ‫ب��ا بیان اینکه ظرفیت و دانش فنی برای پیش��رفت در‬ ‫تولید تجهیزات آسانس��ور برای کاهش واردات قطعات‬ ‫آسانس��ور وجود دارد‪ ،‬گفت‪ :‬اما شرایط اقتصادی باعث‬ ‫ش��ده انگیزه برای ورود به تولید قطعات پیچیده ایجاد‬ ‫نش��ود چراکه تولید قطعاتی نظی��ر موتور و ریل نیاز به‬ ‫کارخانه عظیم دارد و تنها در صورت صادرات محصول‬ ‫تولیدی‪ ،‬راه‌اندازی آن صرفه اقتصادی خواهد داش��ت و‬ ‫بازار ایران به تنهایی جوابگوی تولیدات آن نیست‪.‬‬ ‫زهره‌ون��دی ادامه داد‪ :‬در تولی��د موتور ریل اقداماتی‬ ‫آغاز ش��ده اما حج��م تولید اندک اس��ت‪ .‬همچنین در‬ ‫بخش‌های��ی که تولی��د خوب��ی داریم نیز می‌ت��وان با‬ ‫افزای��ش کیفیت و لغو تحریم‌ه��ا دایره صادرات را بازتر‬ ‫کرد‪ .‬این در حالی است که هم‌اکنون تولیدات ایران در‬ ‫بخش‌هایی از تجهیزات آسانسور نظیر تابلو فرمان‪ ،‬درب‬ ‫آسانس��ور و برخی قطعات دیگر مناسب است و در این‬ ‫بخش‌ها موفق به صادرات نیز شده‌ایم‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه با وجود اعمال تحریم‪ ،‬صادرات‬ ‫این تجهیزات به کش��ورهایی نظیر عراق‪ ،‬افغانس��تان‪،‬‬ ‫س��وریه‪ ،‬لیبی و کشورهای آسیای میانه‪ ،‬در حال انجام‬ ‫اس��ت و مانع��ی از این جهت وجود ن��دارد‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫ثب��ات اقتصادی الزمه تولید اس��ت که در این ش��رایط‬ ‫ثبات ارز نیز یکی از ملزومات آن است‪.‬‬ ‫نایب رییس س��ندیکای آسانس��ور و پل��ه برقی ایران‬ ‫تصریح کرد‪ :‬در ش��رایط فعلی چشم‌انداز چندان روشن‬ ‫نیست به همین دلیل بسیاری از فعاالن اقتصادی وارد‬ ‫بخش‌های دیربازده نمی‌ش��وند و بیش��تر فعالیت‌ها به‬ ‫سمت سرمایه‌گذاری‌های زودبازده‌تر حرکت کرده است‬ ‫تا زودتر به سود برسند‪.‬‬ ‫زهره‌ون��دی ادامه داد‪ :‬تولید فرآیند بلندمدت اس��ت‬ ‫و باید برای پا گرفتن آن منتظر ایجاد چش��م‌اندازهای‬ ‫روشن‌تری بود که شاید با جمع‌بندی مذاکرات هسته‌ای‬ ‫این اتفاق رخ دهد‪ .‬وی با تاکید بر اینکه برای رسیدن به‬ ‫تولید الزم نیس��ت هر کاالیی از صفر تا ‪ ۱۰۰‬در داخل‬ ‫کش��ور تولید شود‌‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬زمانی که ‪ ۵۰‬به عالوه‬ ‫یک درصد کاالیی در ایران تولید شود‪ ،‬به معنای تولید‬ ‫آن کاال در داخل خواهد بود‪.‬‬ ‫‪ ،‬ب��ا گس��ترش آپارتمان‌نش��ینی‬ ‫به گ��زارش‬ ‫و برج‌س��ازی در ای��ران صنع��ت آسانس��ور و ایمنی و‬ ‫استاندارد‌س��ازی آن به یک��ی از مهم‌ترین دغدغه‌های‬ ‫مصرف‌کنندگان تبدیل ش��ده اس��ت که توجه هر چه‬ ‫بیش��تر مس��ئوالن به این صنعت را می‌طلب��د و انتظار‬ ‫می‌رود با اقدامات انجام ش��ده در زمینه سخت‌تر شدن‬ ‫شرایط صدور پروانه و استاندارد‌سازی قطعات و نظارت‬ ‫بیشتر بر آن بتوان در آینده با اطمینان خاطر بیشتری‬ ‫از آسانسور استفاده کرد‪.‬‬ ‫تک خبر‬ ‫لوازم خانگی غیراستاندارد‬ ‫نخرید‬ ‫‪ :‬مدیرکل اس��تاندارد اس��تان تهران با اعالم‬ ‫خب��ر توقیف صده��ا ع��دد از انواع ل��وازم خانگی‬ ‫غیراس��تاندارد‪ ،‬بر اس��تفاده و خرید‌نک��ردن لوازم‬ ‫خانگ��ی غیراس��تاندارد هش��دار داد‪ .‬مس��لم بیات‬ ‫اف��زود‪ :‬همزمان با آغ��از فصل خری��د و با افزایش‬ ‫بازرسی‌های کارشناسان استاندارد‪ ،‬سبزی خردکن‪،‬‬ ‫هود آش��پزخانه و ظروف تفلون غیراس��تاندارد‪ ،‬در‬ ‫دی و بهم��ن‪ ،‬در ب��ازار تهران شناس��ایی و توقیف‬ ‫ش��د‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬در این جهت‪ ۱۳۰ ،‬سبزی‬ ‫خردک��ن با نام‌های تجاری س��بز ایران و س��بزینه‬ ‫دقیق فوالد‪ ،‬هود آشپزخانه با نام تجارتی هانی‌هود‪،‬‬ ‫‪ ۲۱۰۰‬پارچه ظروف تفلون‪ ،‬به علت غیراس��تاندارد‬ ‫بودن‪ ،‬در دوماه گذش��ته توقیف و جمع‌آوری شد‪.‬‬ ‫وی تصری��ح کرد‪ :‬این اق�لام در واحدهای تولیدی‬ ‫در خرمدش��ت آبعلی‪ ،‬شهرک صنعتی شمس‌آباد و‬ ‫خیاب��ان ری و پیروزی تهران شناس��ایی و به‌دلیل‬ ‫ابطال پروانه استاندارد‪ ،‬تولید دوباره و جعل عالمت‬ ‫استاندارد و تولید غیرمجاز جمع‌آوری شد‪ .‬مدیرکل‬ ‫اس��تاندارد تهران در ادامه با اشاره به اجرای طرح‬ ‫ویژه نوروزی برای توقیف محصوالت غیراستاندارد از‬ ‫بازرسی کارشناسان استاندارد از مراکز بزرگ عرضه‬ ‫کاالهای اساس��ی در تهران خب��ر داد‪ .‬بیات افزود‪:‬‬ ‫در بازرس��ی از فروشگا ‌ه هایپراستار تهران در هفته‬ ‫نخست اسفندماه‪ ،‬کارشناسان و بازرسان استاندارد‪،‬‬ ‫مقادیر زیادی از مواد غذایی غیراس��تاندارد شامل‬ ‫نوش��یدنی‪ ،‬مربا و شکر غیراستاندارد را شناسایی و‬ ‫توقیف کردند‪.‬‬
‫انرژی‬ ‫‪public@smtnews.ir‬‬ ‫پنجشنبه ‪ 14‬اسفند ‪ 14 - 1393‬جمادی االول ‪ 5 -1436‬مارس ‪ -2015‬شماره ‪ -173‬پیاپی ‪1491‬‬ ‫به دنبال نظارت دقيق وزارت نفت بر کشف و انحالل اشتغال کاذب صنعت نفت‬ ‫بازار دالالن نفتي کساد شد‬ ‫عرفانه تاجيکي ـ گروه ان�رژي‪ :‬با تاکيد‌هاي انجام‬ ‫ش��ده از سوي مسئوالن ش��رکت ملي نفت ايران مبني‬ ‫بر اس��تفاده از توان داخلي به جاي تجهيزات و خدمات‬ ‫خارجي‪ ،‬بس��ياري از شرکت‌هاي داخلي براي همکاري‬ ‫ب��ا وزارت نفت اع�لام آمادگي کردن��د‪ .‬در همين حال‬ ‫اين ش��رکت پيرو شايعات مطرح ش��ده درباره ترجيح‬ ‫تجهي��زات و پيمان��کاران خارجي به داخلي از س��وي‬ ‫ش��رکت نفت در نامه‌اي رس��مي به تمامي شرکت‌هاي‬ ‫فعال در ح��وزه نفت و فرآورده‌ه��اي آن يادآوري کرد‬ ‫ک��ه در صورت وجود تجهيزات‪ ،‬خدمات‪ ،‬کارشناس��ان‬ ‫ايراني‪ ،‬هيچ شرکتي تحت هيچ شرايطي اجازه استفاده‬ ‫از تجهيزات‪ ،‬نيروي انس��اني‪ ،‬خدمات‪ ،‬کارشناس��ان و‪...‬‬ ‫خارج��ي را ندارد‪ .‬حتي اگر درباره هر يک از حوزه‌هاي‬ ‫مرتبط با نفت در قبال تجهيزات خارجي مش��ابه ايراني‬ ‫آن نيز وجود داشت‪ ،‬شرکت‌ها موظفند از نمونه داخلي‬ ‫اس��تفاده کنند‪ .‬در شرايطي که اقتصاد کشور همچنان‬ ‫در تحريم به س��ر مي‌برد‪ ،‬کاهش نياز به خارج از کشور‬ ‫در ه��ر حوزه‌اي به ويژه درب��اره صنعت نفت تصميمي‬ ‫منطقي و شايس��ته ب��ه نظر مي‌رس��د چراکه همچنان‬ ‫بخش عظيمي از درآمد‌هاي کشور به وسيله درآمدهاي‬ ‫نفتي تامين مي‌شود و وابستگي اين صنعت به خارج از‬ ‫کشور مي‌تواند تبعات خطرناکي در پي داشته باشد‪ .‬به‬ ‫دنب��ال طرح چنين تاکيدي از س��وي وزارت نفت بازار‬ ‫بسياري از دالالن نفتي کساد شد! دالالني که از بحران‬ ‫کاهش قيمت نفت استفاده کرده و به واردات دکل‌هاي‬ ‫نامرغوب که اغلب مس��تعمل هستند‪ ،‬پرداختند با اين‬ ‫پش��توانه که چون در حال‌حاضر صنعت نفت کشور در‬ ‫حال دس��ت و پنجه نرم کردن با مش��کالت حاصل از‬ ‫کاهش قيمت است‪ ،‬مي‌توان به هرگونه واردات در اين‬ ‫صنعت پرداخت‪ .‬به اين ترتيب دکل کهنه را به قيمت نو‬ ‫مي‌فروختن��د‪ .‬البته در اين ميان نمي‌توان از تالش‌هاي‬ ‫وزارت نفت در زمينه کش��ف و برخورد با خاطيان اين‬ ‫صنعت چشم‌پوشي کرد‪ .‬با توجه به اينکه در نهايت اين‬ ‫دالالن موفق به واردات اين دکل‌ها شدند‪ ،‬بايد بررسي‬ ‫کرده و مشخص شود که اين دکل‌ها از کدام کشور و با‬ ‫چه مجوزي وارد شده‌اند و اکنون کجا هستند‪ .‬با در نظر‬ ‫‪31‬‬ ‫ويژه ش��خص وزير برخورد ش��ديدي با اين قشر کاذب‬ ‫داشته است‪.‬‬ ‫رضا پديدار‪ ،‬رييس هيات مديره‬ ‫انجم��ن س��ازندگان تجهي��زات‬ ‫صنعت نف��ت ايران ني��ز با بيان‬ ‫اينک��ه در زمينه تولي��د داخلي‬ ‫دکل‌ه��اي حف��اري‪ ،‬نظ��ارت‬ ‫بي‌نهايت دقيق و ش��ديدي وجود دارد‪ ،‬در گفت‌وگو با‬ ‫گفت‪ :‬اين نظارت به قدري دقيق اس��ت که ما به‬ ‫عن��وان توليدکنن��ده داخل��ي اي��ن اج��ازه را ب��راي‬ ‫س��فارش‌دهنده محصول قائل ش��ده‌ايم ک��ه هر زمان‬ ‫تمايل داش��ت به طور حضوري از روند س��اخت بازديد‬ ‫کن��د‪ .‬تجهي��زات داخلي اي��ران مطابق ب��ا دقيق‌ترين‬ ‫استانداردهاي بين‌المللي است‪.‬‬ ‫‹ ‹چشم‌پوشي يا خيانت؟!‬ ‫گرفتن اين نکته که روند مذاکرات ‪ 5+1‬به نفع ايران در‬ ‫حال پيشروي است و امکان دارد که قراردادي مبني بر‬ ‫لغو تحريم‌ها عليه ايران به امضا برسد‪ ،‬بي‌شک ارتباطات‬ ‫بين‌المللي ايران افزايش يافته و بايد نظارت بر هرگونه‬ ‫واردات به کشور به‌ويژه واردات تجهيزات صنعت نفت‪،‬‬ ‫بيش از پيش انجام ش��ود‪ .‬در غير اين صورت ش��رايط‬ ‫لغو تحريم‌ها مي‌تواند به عنوان نقطه‌ضعف صنعت نفت‬ ‫کشور محسوب شود و اين صنعت تبديل به جوالنگاهي‬ ‫براي فرصت‌طلبان و دالالن شود‪.‬‬ ‫‹ ‹رقابت دکل‌هاي ايراني و امريکايي‬ ‫جليل جعفري‪ ،‬عضو کميس��يون‬ ‫ان��رژي مجلس ب��ا بي��ان اينکه‬ ‫درحال‌حاضر ‪ ۳‬نوع دکل ايراني‪،‬‬ ‫چيني و امريکايي براي استخراج‬ ‫نفت در خليج فارس وجود دارد‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬در ميان دکل‌هاي موجود‬ ‫در گفت‌وگ��و با‬ ‫در خلي��ج فارس درجه کيفي دکل‌هاي امريکايي باالتر‬ ‫از ايراني است‪ ،‬اما کيفيت دکل‌هاي ايران بسيار باالتر از‬ ‫دکل‌ه��اي چيني و هندي اس��ت‪ .‬دکل‌ه��اي ايران در‬ ‫داخل کشور توليد مي‌شود‪.‬‬ ‫وي ادام��ه داد‪ :‬تنه��ا مش��کلي ک��ه در زمين��ه‬ ‫دکل‌سازي داخلي وجود دارد سرعت و تعداد توليد‬ ‫اس��ت به اين ترتيب که با افزايش حجم بهره‌برداري‬ ‫از ميادي��ن مش��ترک در پي تاکيدهاي انجام ش��ده‬ ‫از س��وي بيژن زنگنه‪ ،‬وزير نف��ت مبني بر تمرکز بر‬ ‫توس��عه حجم بهره‌برداري از ميادين مش��ترک‪ ،‬نياز‬ ‫صنع��ت نفت ب��ه دکل افزايش يافته اس��ت‪ .‬به اين‬ ‫ترتي��ب س��ازندگان اين محصول بايد ب��ا تمام توان‬ ‫خود به توليد پرداخته و در صدد رفع نياز تجهيزات‬ ‫نفتي باشند‪.‬‬ ‫جعفري ضمن اش��اره به اينکه علت واردات دکل‌هاي‬ ‫خارجي کندي روند توليد دکل‌هاي داخلي است‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫وقتي که س��ازندگان داخل��ي نتوانند از پس تامين نياز‬ ‫تجهيزات داخلي بر آيند‪ ،‬وزارت نفت مجبور به واردات‬ ‫دکل مي‌شود که در اين ميان دکل‌هاي چيني از قيمت‬ ‫و اجاره‌بهاي پايين‌تري برخوردار‌ند‪.‬‬ ‫‹ ‹داللي لک ‌ه ننگي بر دامان نفت‬ ‫عضو کميسيون انرژي مجلس تصريح کرد‪ :‬بيشترين‬ ‫ظلم به صنعت نفت‪ ،‬به وس��يله دالالن اين حوزه اتفاق‬ ‫افتاده اس��ت و تا جايي که اط�لاع دارم‪ ،‬وزارت نفت به‬ ‫وي ادام��ه داد‪ :‬متاس��فانه موض��وع دالل��ي در‬ ‫تمامي صنايع کش��ور وج��ود دارد و به‌طور معمول‬ ‫معضل‌آفري��ن اس��ت اما ب��ا توجه به اينک��ه نظارت‬ ‫دقيقي از سوي نهاد‌هاي س��فارش‌دهنده دکل‌هاي‬ ‫حفاري وج��ود دارد‪ ،‬اگر تخطي در اين زمينه انجام‬ ‫ش��ود بايد آن را دال بر نياز مبرم س��فارش دهنده‬ ‫دانست‪ .‬به عبارتي ديگر متقاضي دکل از بي‌کيفيت‬ ‫بودن دکل آگاه اس��ت اما ب��ه علت نيازي که به اين‬ ‫تجهيزات دارد‪ ،‬چاره‌اي جز واردات ندارد و ازکيفيت‬ ‫آن چشم‌پوش��ي مي‌کند‪ .‬پدي��دار تاکيد کرد‪ :‬صنعت‬ ‫نفت‪ ،‬صنعتي س��رمايه بر است به اين معنا که هرگونه‬ ‫س��رمايه‌گذاري در اين زمينه به نف��ع خود آن صنعت‬ ‫ب��وده و موجب ارتقاي کيفي آن مي‌ش��ود‪ .‬اين صنعت‬ ‫به عل��ت اينکه متقاضي بين‌الملل��ي دارد از ابتدا طبق‬ ‫دقيق‌ترين استانداردهاي جهان به استخراج‪ ،‬پااليش و‬ ‫‪ ،‬موضوع داللي‬ ‫توزيع پرداخته اس��ت‪ .‬به گزارش‬ ‫در خريد و فروش نفت موضوع تازه‌اي تلقي نمي‌ش��ود‬ ‫اما نوع نظارت در هر دوره‌اي متفاوت اس��ت‪ .‬در دولت‬ ‫تدبي��ر و اميد تمام ت�لاش وزارت نفت و تمامي صنايع‬ ‫وابس��ته به آن بر اين اس��ت که ميزان هدررفت منابع‬ ‫مالي‪ ،‬انساني و‪ ...‬به حداقل ميزان خود کاهش يابد‪.‬‬ ‫رونق بازار نفت در خلیج‌فارس‬ ‫مهر‪ :‬نصراهلل سردش��تی‪ ،‬مدیر بازرگانی ش��رکت ملی نفتکش ایران درباره‬ ‫تاثی��ر کاهش قیمت نفت در فعالیت نفتکش‌های ایرانی گفت‪ :‬نرخ اجاره و‬ ‫کرایه حمل نفتکش‌ها براساس قرارداد منعقدشده و براساس فرمول توافقی‬ ‫خاصی تعیین می‌ش��ود و به همین دلیل از تحوالت پرش��تاب بازار‪ ،‬کمتر‬ ‫متاثر می‌شود‪.‬‬ ‫وی با اعالم اینکه تنظیم س��رعت کشتی‌های نفتکش و استفاده از زمان‬ ‫مناس��ب ب��رای انجام تعمی��رات ادواری از جمله راهبردهای ش��رکت ملی‬ ‫نفتکش در اس��تفاده بهتر از تحوالت بازار با توجه به نوس��انات قیمت نفت‬ ‫است‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬کاهش بهای نفت بر مناطق عرضه و تقاضا تاثیری فوری‬ ‫دارد به‌عنوان نمونه کاهش ش��دید بهای نفت تاثیری منفی بر تولید ش��یل‬ ‫امریکا برجای گذاش��ته‪ ،‬چنانچه بس��یاری از پروژه‌های اکتشافی پرهزینه‬ ‫آب‌های عمیق را به حالت تعویق درآورده‌اند‪.‬‬ ‫این مقام‌مسئول افزود‪ :‬سقوط بهای نفت باعث تولید بیشتر تولیدکنندگان‬ ‫خلیج‌فارس شده به‌طوری‌که برداش��ت محموله‌ها از خلیج‌فارس جایگزین‬ ‫برداشت از امریکا و بقیه کشورها شده است‪.‬‬ ‫سردش��تی با یادآوری اینکه ب��ا توجه به موارد فوق‪ ،‬حم��ل نفت خام از‬ ‫خلیج‌فارس رونق گرفته و این در حالی اس��ت که کاهش قیمت س��وخت‬ ‫و افزایش کرایه حمل نیز باعث ش��ده تا مالکان از س��ود مناسبی برخوردار‬ ‫ش��وند‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬پایین بودن قیمت نفت‪ ،‬تولید نفت شیل را غیرمنطقی‬ ‫می‌کند و از طرفی دیگر واردات امریکا بیش��تر ش��ده تا بتواند این تعادل را‬ ‫در بازار داخلی حفظ کند‪.‬‬ ‫مدیر بازرگانی شرکت ملی نفتکش ایران با بیان اینکه تولید نفت خام یک‬ ‫فاکتور مهم و اثربخش در بازار نفتکش‌هاست‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬بهای نفت و نرخ‬ ‫اجاره کشتی‌های نفتکش کار بسیار دشواری است‪.‬‬ ‫وی با اش��اره ب��ه اینکه در حال حاضر درباره به��ای نفت خام پیش‌بینی‬ ‫ضعیفی وجود دارد‪ ،‬بیان کرد‪ :‬البته از ماه اکتبر تاکنون منحنی پیش‌خرید‬ ‫نفت دوباره تغییر کرده به‌طوری که قیمت فروش نفت تحویلی برای آینده‬ ‫باالتر از قیمت‌های فروش فوری اس��ت ک��ه این امر موجب حمایت از بازار‬ ‫نفتکش‌ها می‌شود‪.‬‬ ‫سردش��تی با بیان اینکه دورنمای آینده برای نرخ اجاره کش��تی‌ها کمی‬ ‫مثبت‌تر ارزیابی می‌ش��ود‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬همانطور که پیش از این اشاره‬ ‫شد بهای پایین نفت برای تولید نفت خاورمیانه امتیازی محسوب می‌شود‪،‬‬ ‫از این‌رو دورنمای اجاره نفتکش‌ها اندکی بهتر به نظر می‌رسد‪.‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫شرکت ملی گاز ایران‬ ‫شرکت پاالیش گاز ایالم‬ ‫آگهی مناقصه عمومی دو مرحله‌ای‬ ‫نوبت دوم‬ ‫شرکت پاالیش گاز ایالم در نظر دارد اقالم مورد نیاز خود را با شرایط ذیل از طریق مناقصه عمومی تامین نماید‪.‬‬ ‫شماره مناقصه‪93/048 :‬‬ ‫موضوع مناقصه‪:‬تعمیر چهار دستگاه تیوب باندل ریبویلرهای واحد آمین‬ ‫مبلغ تضمین شرکت در مناقصه‪ :‬به میزان‪120/000/000 :‬‬ ‫نوع تضمین ش�رکت در مناقصه‪ :‬ضمانتنام��ه بانکی یا فیش نقدی به حس��اب ‪ 0100556652009‬بانک صادرات‬ ‫کد‪190‬‬ ‫تاریخ درج اسناد در سایت شرکت پاالیش گاز ایالم‪93/12/11 :‬‬ ‫‪94/01/23‬‬ ‫تاریخ آخرین مهلت عودت اسناد از جانب مناقصه‌گران ‪:‬‬ ‫تاریخ گشایش پاکات «الف» و فرم‌های ارزیابی کیفی‪94/01/24 :‬‬ ‫تاریخ اعالم نتایج ارزیابی کیفی‪94/01/31 :‬‬ ‫تاریخ اعالم نتایج ارزیابی فنی‪94/02/07 :‬‬ ‫تاریخ گشایش پاکات مالی «ج»‪94/02/14 :‬‬ ‫آدرس دریافت اسناد الکترونیک‪ www.nigc-igtc.ir :‬بخش مناقصه و مزایده‬ ‫آدرس پستی مناقصه‌گزار‪ :‬ایالم‪/‬بخش چوار‪ /‬صندوق پستی ‪/69361-144‬کدپستی ‪ /6937181111‬دبیرخانه رمز‬ ‫و محرمانه‬ ‫مناقصه‌گران می‌توانند جهت کس�ب اطالعات بیش�تر با ش�ماره تلفن ‪( 084-32912076 ،2077‬دبیرخانه‬ ‫کمیسیون مناقصات) تماس حاصل فرمایند‪.‬‬ ‫روابط عمومی شرکت پاالیش گاز ایالم‬ ‫باش�گاه خبرنگاران‪ :‬علیرضا غروی‪ ،‬معاون مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران‬ ‫با اش��اره به اینکه ماهانه ‪ ۸۰۰‬میلیارد تومان از حس��اب ش��رکت ملی گاز بابت‬ ‫هدفمن��دی یارانه‌ها پرداخت می‌ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬سیس��تم اندازه‌گیری با میترینگ‬ ‫در کش��ور ما با اس��تانداردهای جهانی فاصله زیادی دارد که باید این موضوع با‬ ‫همکاری دانش��گاهیان و صنعتگران مورد توجه قرار گیرد و این اس��تانداردها به‬ ‫سطح استانداردهای جهانی نزدیک‌تر شود‪.‬‬ ‫ایرنا‪ :‬علیرضا کالهی‪ ،‬رییس سندیکای صنعت برق ایران گفت‪ :‬خصوصی‌سازی در‬ ‫دوران گذشته به‌درستی انجام نشده و تنها ‪ 4‬درصد از این اقدام به‌طور واقعی و صحیح‬ ‫انجام ش��د‪ .‬وی افزود‪ :‬صنعت برق باوجود تحریم‌ها و مش��کالتی ک��ه برای آن وجود‬ ‫داشت با قدرت نسبت به تامین برق اقدام کرد و تالش شد تا خاموشی نداشته باشیم‪.‬‬ ‫رویترز‪ :‬پس از آنکه بنیامین نتانیاهو‪ ،‬نخس��ت وزیر رژیم اش��غالگر قدس به‬ ‫دول��ت اوبام��ا درباره پذیرش توافق با ایران هش��دار داد‪ ،‬قیمت نفت در بازارهای‬ ‫جهانی باال رفت‪.‬‬ ‫باش�گاه خبرنگاران‪ :‬سید پیروز موسوی‪ ،‬مدیرعامل شرکت پایانه‌های نفتی‬ ‫ایران گفت‪ :‬ش��رکت پایانه‌های نفتی ایران آخرین حلقه زنجیره تولید نفت و گاز‬ ‫کشور است که عملیات دریافت‪ ،‬انتزاج و صادرات میعانات گازی را بر عهده دارد‬ ‫و ب��ا توجه به ماموریت مهم خود ارائه خدمات آزمایش��گاهی و عملیات دریافتی‬ ‫سیس��تم اندازه‌گیری نفت و گاز را انجام می‌ده��د‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬با بکارگیری‬ ‫سیس��تم‌های نوین و فناوری‌های جدید می‌توان جایگاه سیستم میترینگ را در‬ ‫صنای��ع نفت و گاز‪ ،‬پاالیش و پتروش��یمی ارتقا داد ب��ه طوری که این امر مهم با‬ ‫هم‌اندیشی و تبادل اطالعات میسر می‌شود‪.‬‬ ‫ایرنا‪ :‬بهنام ملکی‪ ،‬کارش��ناس مس��ائل اقتصادی گفت‪ :‬دولت باید نفت را وارد‬ ‫صن��دوق توس��عه ملی کند تا نف��ت از بودجه جدا و حداقل س��الی ‪ ۱۰‬درصد از‬ ‫وابستگی بودجه به نفت کاسته شود اما به نظر می‌رسد که این وابستگی به نفت‬ ‫در دولت‌های مختلف رش��د داشته است‪ .‬وی افزود‪ :‬این موضوع زمانی امکانپذیر‬ ‫اس��ت که نظام بخش عمومی و دول��ت‪ ،‬این حجم بزرگ تصدیگری را کم کند و‬ ‫فضا را در اختیار بخش خصوصی مولد و کارآفرین قرار دهد‪.‬‬ ‫ديدگاه‬ ‫تالش‬ ‫براي ادامه تحريم‌ها‬ ‫ناکام خواهد ماند؟‬ ‫محمود خاقاني‬ ‫کارشناس بين‌المللي انرژي‬ ‫س��خنراني نتانیاه��و در امريکا در روز سه‌ش��نبه‬ ‫‪ ۱۲‬اس��فندماه ‪ ۹۳‬ب��ه اعتقاد بس��ياري از ناظران‬ ‫و تحليلگ��ران اقتص��اد ان��رژي مملو از ش��عار‌هاي‬ ‫تحريک‌آمي��ز با اين اميد بود که بتواند عکس‌العمل‬ ‫اقليت��ي در امري��کا و در اي��ران ک��ه مواف��ق ادامه‬ ‫تحريم‌هاي اقتصادي هس��تند را به همراه داش��ته‬ ‫باش��د‪ .‬در همان روز نشس��تي با حض��ور ‪ 50‬نفر از‬ ‫کارشناسان مس��ائل حقوقي و قرارداد‌هاي صنعت‬ ‫انرژي به ابتکار موسس��ه آموزش��ي و پژوهشي اتاق‬ ‫بازرگاني ايران برگزار ش��د‪ .‬در اين ميان پروفس��ور‬ ‫حس��ين ميرمحمد صادقي ميزبان گروه بين‌المللي‬ ‫حقوقي مک‌نير لندن و قطر بود‪ .‬پروفسور ميرمحمد‬ ‫صادقي اهميت دقت در تنظيم مواد و مفاد مندرج‬ ‫قرارداد‌ه��ا در زمان��ي که دوطرف ق��رارداد درحال‬ ‫مذاکره هستند و نيز اهميت داوري به‌عنوان روشي‬ ‫لو‌فصل اختالفات را مورد بررس��ي قرار داد‪.‬‬ ‫براي ح ‌‬ ‫وي ب��ر اين نکته نيز تاکيد ک��رد که قانون تجارت‬ ‫فعلي کش��ور با عم��ري بيش از ‪ 80‬س��ال اقتصاد‬ ‫بين‌المللي کش��ور ما را ب��ا محدوديت‌هايي روبه‌رو‬ ‫کرده است‪ .‬وي همچنين اشاره کرد آنچه به عنوان‬ ‫اصالحيه قانون تجارت مطرح است نيز نويد خاصي‬ ‫در ب��ر ندارد و متاس��فانه در فرآين��د قانونگذاري با‬ ‫مشکالتي روبه‌رو هستيم‪.‬‬ ‫گ��روه حقوقي مک نير که تجرب��ه و تخصص در‬ ‫مس��ائل بين‌المللي تجاري دارد ب��ا ارائه مقاالتي با‬ ‫عناوين‪:‬‬ ‫ـ «تهيه پيش‌نويس و مذاکره قراردادهاي تجاري»‬ ‫ـ «قوانين و مق��ررات بين‌المللي براي حمايت از‬ ‫سرمايه‌گذاري در صنعت انرژي»‬ ‫ـ «تحريم‌هاي بين‌المللي‪ :‬تاثيرات و محدوديت‌ها‬ ‫در صنعت انرژي»‬ ‫ـ «مقررات و مسائل حقوقي در صنعت انرژي»‬ ‫لو‌فص��ل اختالف��ات‪ :‬از طري��ق داوري و يا‬ ‫ـ «ح ‌‬ ‫رسيدگي در محاکم»‬ ‫در گفتمان��ي دوطرف��ه ب��ا کارشناس��ان حاضر‬ ‫در کارگاه درب��اره ه��ر ي��ک از عناوين ذکر ش��ده‬ ‫در ط��ول برنام��ه کارگاه بح��ث و تب��ادل نظر‌هاي‬ ‫کارشناس��ي ش��د و اين نتيجه به دست آمد که به‬ ‫موازات اجراي طرح‌ه��ا و برنامه‌ريزي‌هاي مقتضي‬ ‫در چارچ��وب اقتصاد مقاوم��ت ترميمي و آمادگي‬ ‫ايران بع��د از شکس��ت و رفع تحريم‌ها مناس��بت‬ ‫دارد اين‌گون��ه گردهمايي‌ها با همکاري بخش‌هاي‬ ‫دولتي و خصوص��ي به‌منظور افزاي��ش معلومات و‬ ‫تبادل اطالعات برگزار ش��وند‪ .‬بديهي اس��ت درباره‬ ‫آمادگي‌هاي الزم و تدوين قوانين و مقررات مناسب‬ ‫تو‌يکمي براي صنعت انرژي‪،‬‬ ‫قراردادهاي قرن بيس ‌‬ ‫تجارب تلخي که در اقتصاد و صنعت انرژي به‌ويژه‬ ‫در دهه اخير تجربه ش��د در کش��ور تکرار نخواهند‬ ‫ش��د و ميزان آسيب‌پذيري قرارداد‌هاي منعقده نيز‬ ‫به حداقل ممکن خواهد رسيد‪.‬‬ ‫بنابراين‪ ،‬از آنجايي که مجلس نهم تاکنون در اين‬ ‫رابطه ابتکاري از خود نش��ان نداده اس��ت به گفته‬ ‫يکي از کارشناسان حاضر در کارگاه‪ ،‬طرح اين‌گونه‬ ‫مباح��ث مي‌تواند زمينه الزم براي اعالم برنامه‌هاي‬ ‫انتخاباتي نامزدهاي مجلس دهم را فراهم آورد‪.‬‬ ‫تک خبر‬ ‫احتمال حفاری اکتشافی‬ ‫در بلوک‌های دیگر خزر‬ ‫ش�انا‪ :‬رکن‌الدین جوادی‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت ملی‬ ‫نفت ایران‪ ،‬گفت‪ :‬کش��تی اف‌پی‌اس‌او حدود ‪ ٤١‬ماه‬ ‫دیگر برای نصب و راه‌اندازی به آب‌های خلیج فارس‬ ‫می‌آید و ح��دود ‪ 6‬ماه بعد آماده اس��تفاده در ﻻیه‬ ‫نفتی پارس جنوبی خواهد بود‪.‬‬ ‫وی با اعالم اینکه قرارداد خرید کشتی اف‌پی‌اس‌او‬ ‫امضا و پیش پرداخت آن نیز پرداخت ش��ده‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫این کش��تی ‪ ٤١‬ماه دیگر برای نص��ب و راه‌اندازی‬ ‫می‌آید و ح��دود ‪ 6‬ماه بعد آماده اس��تفاده در ﻻیه‬ ‫نفتی پارس جنوبی خواهد بود‪.‬‬ ‫ج��وادی با بیان اینکه مدت قرارداد ش��رکت پترو‬ ‫ایران برای تامین این کشتی ‪ ١٢‬ماه است که حدود‬ ‫‪ 2‬ماه از مدت آن گذش��ته است‪ ،‬افزود‪ :‬امیدواریم با‬ ‫ای��ن برنامه‌ریزی در کمتر از ‪ ٢‬س��ال دیگر باﻻخره‬ ‫تولی��د نف��ت در ﻻیه نفت��ی پارس جنوب��ی را آغاز‬ ‫کنیم‪ .‬احتمال حفاری اکتشافی در بلوک‌های دیگر‬ ‫خزر در حال بررس��ی است‪ .‬مدیرعامل شرکت ملی‬ ‫نف��ت ایران همچنین در مورد اهداف ش��رکت ملی‬ ‫نف��ت در آب‌های دریای خزر‪ ،‬گف��ت‪ :‬روند اقدامات‬ ‫انجام شده در خزر مطابق با سیاست‌های جمهوری‬ ‫اسالمی ایران است و تاکنون روند اکتشافی در خزر‪،‬‬ ‫رضایت‌بخش بوده و این روند اکتشافی ادامه می‌یابد‪.‬‬
‫صاحب امتیاز‪:‬‬ ‫پنجشنبه ‪ 14‬اسفند ‪ 14 - 1393‬جمادی االول ‪ 5 -1436‬مارس ‪ -2015‬شماره ‪ -173‬پیاپی ‪1491‬‬ ‫سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫ربگآخر‬ ‫مناجات باخدا‬ ‫نظامی گنجوی‪:‬‬ ‫ای مقص��د هم��ت بلن��دان‬ ‫مقص��ود دل نیازمن��دان‬ ‫ای س��رمه‌کش بلندبین��ان‬ ‫در ب��از ک��ن درون‌نش��ینان‬ ‫ای ب��ر ورق ت��و درس ای��ام‬ ‫ز آغاز رس��یده تا ب��ه انجام‬ ‫صاحب تویی و آن دگر غالمند‬ ‫سلطان تویی و آن دگر کدامند‬ ‫به استقبال بهار‬ ‫این درختانند همچون خاکیان‬ ‫مینو بدیعی‪:‬‬ ‫این درختانند همچون خاکیان‬ ‫دست‌ها بر کرده‌اند از خاکدان‬ ‫با زبان س��بز و با دست دراز‬ ‫از ضمیر خاک می‌گویند راز‬ ‫اینجا یک روستای سرسبز در استان گلستان است‪،‬‬ ‫روس��تایی که تنگراه نام دارد ‪ ،‬اینجا خانه‌ای روستایی‬ ‫نیس��ت اما مکانی اس��ت ک��ه در آن درخت��ان جایگاه‬ ‫وی��ژه‌ای دارند‪ ،‬جایگاهی که تنها ش��اید فصل بهار آن‬ ‫را می‌فهمد و قطره‌های باران سرشاری که بر جنگل یا‬ ‫پارک حفاظت‌شده گلستان می‌بارد‪ .‬از کیلومترها دور‬ ‫آمده‌ام‪ ،‬از ش��هری کم‌درخت با آلودگی وحشتناک هوا‬ ‫ب��ا خیابان‌های آکن��ده از دود و از دنیایی که در اینجا‬ ‫و این مکان سرس��بز به نظر مس��خره می‌رسد‪ .‬مردی‬ ‫سالخورده الغر اندام اما بسیار قوی با چهره‌ای نه شبیه‬ ‫مردمان عادی ش��هر با س��یمایی که خود اصال دوست‬ ‫ندارد شکل شهری‌هایی که دیگر هویت‌شان را ازدست‬ ‫داده‌اند باشد‪ ،‬شبیه انسانی است که فریاد می‌زند من از‬ ‫طبیعت‌ام و عاشق آن و‪ ...‬شیفته درخت‪ ...‬دکتر بسکی‪،‬‬ ‫می‌گوید‪ :‬این هوای پاک را دراین روس��تای جنگلی به‬ ‫خوبی نفس بکش زیرا دیگر چنین موهبت سرش��اری‬ ‫را کم پیدا می‌کن��ی یا اصال آن را نمی‌یابی‪ .‬به درخت‬ ‫ی انتها سرکشیده‪،‬‬ ‫روبه‌رو که گویی به س��وی آسمان ب ‌‬ ‫اشاره می‌کند‪ :‬این سپیدار است‪ ،‬یک درخت جنگلی و‬ ‫کنار آن را می‌بینی افراست‪ .‬از اینکه اسم این درختان‬ ‫سرس��بز را نمی‌دانم غمگین می‌شوم‪ .‬دکتر بسکی داد‬ ‫می‌زند‪ :‬انس��ان با اصل وطبیعت خویش بیگانه ش��ده‬ ‫اس��ت و در جهنمی که خود س��اخته فرو رفته‪ .‬این‌بار‬ ‫به فکر فرو می‌روم‪ ،‬بس��کی می‌گوی��د‪ :‬چرا ها ‌ج و واج‬ ‫هستی‪ ،‬این موجود دوپا به دست خویش نابودی خود‬ ‫را فراه��م می‌کند با نابودی ای��ن جنگل‌ها و درخت‌ها‬ ‫‪ ،‬با نفهمیدن و درنیافت��ن مفهوم حیات‪ ،‬با بی‌توجهی‬ ‫به محیط زیس��ت‪ ...‬من یاد انش��ا‌های دوران مدرس��ه‬ ‫می‌افتم‪ :‬بهار را تعریف کنید و من می‌نوش��تم‪ :‬در بهار‬ ‫درختان ش��کوفه می‌زنند و گل می‌دهند و از هرس��و‬ ‫ص��دای آواز پرندگان ب��ه گوش می‌رس��د‪ .‬اینک بهار‬ ‫کمتر در شهرهای بزرگ دیده می‌شود و تنها به شکل‬ ‫مصنوع��ی می‌خواهیم بهار را بیاوریم‪ ،‬روز ‪15‬اس��فند‬ ‫را روز درخت��کاری اعالم کردیم تا ش��اید درختی‪ ،‬اگر‬ ‫باغچه‌ای در خانه‌مان داش��تیم بکاری��م اگرهم نه! بار‬ ‫دیگ��ر صدای دکتر بس��کی مرا از بحر اندیش��ه خارج‬ ‫می‌کن��د‪ :‬برای احی��ای جنگل و درخت تنها کاش��تن‬ ‫درخت مثال در باغ یا باغچه خانه‌تان کافی نیست‪ .‬همه‬ ‫باید هرجا که زمین خدا ب��ود درخت بکاریم‪ ،‬به جای‬ ‫اینکه تیرآهن‌ها و س��اختمان‌های بلند را در ش��هرها‬ ‫گس��ترش دهیم‪ ،‬جنگل‌ها را به توس��عه برسانیم‪ .‬من‬ ‫فکر می‌کنم تنها آمدن بهار‪ ،‬بهانه درختکاری نیس��ت‬ ‫و این فکر را با دکتر بس��کی در میان می‌گذارم و ناگاه‬ ‫بس��کی داد می‌زند برویم‪ .‬من می‌گوی��م‪ :‬کجا؟ بدون‬ ‫اینک��ه حرف بزند به راه می‌افتد و من و همس��رش به‬ ‫دنبال او و س��وار یک خودروی قدیمی می ش��ویم که‬ ‫همسرش آن را می‌راند و به سمت‪ ...‬پس از گذشتن از‬ ‫جاده جنگلی ‪ -‬کوهس��تانی به جایی در باالی یک تپه‬ ‫جنگلی می‌رسیم و برفراز این تپه به نقطه‌ای می‌رسیم‬ ‫ک��ه درخت‌های کمتری دارد و چند نفری با نهال‌های‬ ‫تازه کاشته نشده آنجا ایستاده‌اند‪ ،‬ناگاه دکتر بسکی داد‬ ‫می‌زند‪ :‬زود باشید بکارید‪ ،‬انگار هر لحظه که بگذرد به‬ ‫ضرر همه هس��ت‪ ...‬و همه آنهایی که ایستاده‌اند شروع‬ ‫به کاشتن نهال‌ها می‌کنند‪...‬‬ ‫تو قامت بلند تمنایی ای درخت‬ ‫همواره خفته است در آغوشت آسمان‪ ،‬باالیی ای درخت‬ ‫سردبیر‪ :‬مسعود دهشور‬ ‫معاون سردبیر‪ :‬عاطفه خسروی‬ ‫قائم مقام مدیرمسئول در اداری ‪،‬مالی‪ ،‬بازرگانی‪:‬‬ ‫خلیل محمودی‬ ‫مدیر تحریریه‪ :‬مهدی اسحاقیان‬ ‫مدیر فنی و هنری‪ :‬مهدی نجفی‬ ‫مدیر فناوری‪ :‬علی‌رضا فخرآبادی‬ ‫مدیر آموزش‪ :‬مینو بدیعی‬ ‫مدیر روابط عمومی‪ :‬فاطمه پیرانی‬ ‫مدیر سازمان آگهی ها ‪ :‬مهرداد بیات‬ ‫مدیر چاپ‪ :‬بیژن بهادری‬ ‫مدیر اداری‪ :‬محسن امید شندی‬ ‫مدیر توزیع‪ :‬حمید رجبی‬ ‫دبیر گروه گزارش‪ :‬رامین نعمتی‬ ‫دبیر گروه صنعت‪ :‬میترا ممسنی‬ ‫دبیر گروه معدن‪ :‬شهریار خدیوفرد‬ ‫دبیر گروه تجارت‪ :‬زهرا فریدزادگان‬ ‫دبیر گروه اقتصاد‪ :‬مهدیه انوشه‬ ‫دبیر گروه گفتگو‪ :‬محمود مقدسی‬ ‫دبیر گروه استان‌ها‪ :‬مریم نظری‬ ‫دبیر ویرایش و تصحیح‪ :‬حسین شیرازی‬ ‫تلفن‪82190 :‬‬ ‫فکس‪88713730 :‬‬ ‫پیامک‪300082190 :‬‬ ‫پیامگیر صوتی‪88105304 :‬‬ ‫تلفن سازمان آگهی‌ها‪88722732-3 :‬‬ ‫فکس سازمان آگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪88722735 :‬‬ ‫روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان‌ها‪88724211 :‬‬ ‫حضرت فاطمه زهرا (س) می‌فرمایند‪:‬‬ ‫تبسّم و شادماني در برابر مومن موجب وارد شدن او به بهشت خواهد گشت‪ ،‬و نتیجه تبسم در مقابل دشمنان و مخالفان سبب ایمني از عذاب خواهد بود‪.‬‬ ‫‪40‬میلیارد تومان برای‬ ‫توسعه فضای سبز تهران‬ ‫اس��تاندار تهران با اش��اره به تخصیص‬ ‫اعتب��ار تا س��قف ‪30‬میلی��ارد تومان از‬ ‫طریق منابع مختلف استان برای فضای‬ ‫س��بز گفت‪ :‬به منظور تشویق و حرکت‬ ‫در زمینه توس��عه فضای س��بز اس��تان‬ ‫تهران ‪10‬میلیارد توم��ان هم از منابعی‬ ‫که به وس��یله عوارض دریافت می‌کنیم‬ ‫برای توس��عه فضای س��بز استان تهران‬ ‫تخصیص داده شد‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬سیدحسین هاشمی‬ ‫اف��زود‪ :‬در ابتدای دولت یازدهم س��رانه‬ ‫فضای س��بز شهرهای اس��تان تهران به‬ ‫جز ش��هر تهران ‪19/2‬مترمربع بوده که‬ ‫امروز با گذشت یک‌س��ال از عمر دولت‬ ‫مصرف زیاد سربازان آلمانی‬ ‫نویسنده‪ :‬هانری آمورو‬ ‫ترجمه‪ :‬مسعود دهشور‬ ‫آینده واگذار می‌ش��ود تا ضمن استفاده‬ ‫مردم از این فضای س��بز‪ ،‬اس��تان تهران‬ ‫به‌عنوان پایتخت نظام اس�لامی از سرانه‬ ‫فضای سبز مناسب برخوردار شود‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکید ب��ر چش��م‌انداز ‪1404‬‬ ‫و افزای��ش س��رانه فضای س��بز در حد‬ ‫اس��تاندارد قابل قبول گف��ت‪ :‬امیدواریم‬ ‫تا پایان دولت یازدهم سرانه فضای سبز‬ ‫استان را تا ‪50‬مترمربع افزایش دهیم‪.‬‬ ‫استاندار تهران از نامگذاری سال آینده‬ ‫تعزيه‌خواني فاطميه آزاد است‪.‬‬ ‫س��وگواره بانوي مهربان��ي از ‪ 13‬تا ‪ 15‬اس��فند در‬ ‫فرهنگسراي بهمن برگزار مي‌شود‪ .‬اين سوگواره شامل‬ ‫بيش از ‪ 10‬برنامه هنري‪ ،‬مذهبي و ادبي شامل اجراي‬ ‫شب شعر آييني‪ ،‬منقبت‌خواني‪ ،‬نذري‌پزان‪ ،‬نمايشگاه‬ ‫عک��س و کتاب‪ ،‬کارگاه نقاش��ي ک��ودک و نوجوان و‬ ‫مراسم سوگواري است‪.‬‬ ‫نمايشگاه هنر مفهومي روزگار شقايق‌ها با محوريت‬ ‫حدي��ث کس��ا از ‪ 13‬اس��فند ب��ه م��دت ‪ 10‬روز در‬ ‫عیدیپدربزرگ‬ ‫کتایون ملکی‪ :‬همیش��ه پایان داس��تا ‌‬ ‫ن‬ ‫دردس��رهای بی‌پولی طنز نخواهد بود‪ .‬اگر‬ ‫چند ساعتی را در خیابان‌های شهر سپری‬ ‫کنیم حقایقی تلخ از بی‌پولی را خواهیم دید که بغض‬ ‫در گلو امانی برای بیان‌شان نخواهد داد‪ .‬درد حاصل از‬ ‫بی‌پولی را زمانی درک کردم که پیرمردی س��اده‌پوش‬ ‫با دستانی چروکیده و صدایی لرزان برای نیاز مالی در‬ ‫گوش��ه‌ای از خیابان دستفروش��ی می‌کرد و به گفته‬ ‫خودش از ترس آبرویش صبح‌ها از آن سر شهر به این‬ ‫س��ر شهر می‌آید تا مبادا آشنایی او را در این وضعیت‬ ‫ببیند‪ .‬وقتی این حرف‌ها را می‌زد اشک در چشمانش‬ ‫حلق��ه زده بود اما غرور مردانه‌اش اجازه نمی‌داد بغض‬ ‫در گلوی��ش رها ش��ود‪ .‬قامتش خمیده ب��ود اما برای‬ ‫ش��ادی دل نوه‌هایش برای عیدی سال نو‪ ،‬این روزها‬ ‫بیش از گذشته کار می‌کند‪ .‬لقمه نانی را از کیسه‌اش‬ ‫درآورد تا به جای وعده ناهار بخورد‪ .‬درست در همین‬ ‫زمان بود که ماموران سد معبر آمدند و بساط پیر مرد‬ ‫را جم��ع کردند‪ .‬پیرم��رد دیگر غ��روری برایش باقی‬ ‫نمانده بود‪ ،‬دست‌های مامور جوان را گرفته و التماس‬ ‫می‌کرد‪ .‬دیدن چنین صحنه‌ای عمق وجود انس��ان را‬ ‫می‌لرزاند‪ .‬هرچند آن مامور به وظیفه‌اش عمل می‌کرد‬ ‫اما پیرمرد نگران این بود که ش��ب با چه رویی باید به‬ ‫عکس‌روز‬ ‫خسارات و تلفات ناشی از برف شدید در افغانستان‬ ‫ردرپتوکالمنور‬ ‫فرانسه در اشغال(‪)6‬‬ ‫به نام س��ال ارتقای فضای س��بز استان‬ ‫ته��ران خبر داد و اف��زود‪ :‬این نامگذاری‬ ‫به‌منظور تشویق شهردارانی که در حوزه‬ ‫طراحی فضای س��بز و مصرف آب کمتر‬ ‫تالش می‌کنند‪ ،‬بود و با تشکیل کمیته‌ای‬ ‫ب��رای ارزیابی عملکرد ش��هرداری‌ها در‬ ‫س��طح اس��تان به ش��هرداری‌های فعال‬ ‫کمک مالی می‌ش��ود و خود ش��هرداران‬ ‫ه��ر ش��هر نی��ز م��ورد تش��ویق ق��رار‬ ‫می‌گیرند‪.‬‬ ‫برنامه‌هاي فرهنگي هنري ايام فاطميه در فرهنگسراهاي تهران‬ ‫دردسر های بی پولی‬ ‫کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫وب سایت‪www.smtnews.ir :‬‬ ‫پست الکترونیکی‪info@smtnews.ir :‬‬ ‫روابط عمومی‪PR@smtnews.ir:‬‬ ‫آگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپ‪ :‬انتخاب رسانه‪44905300-2 :‬‬ ‫برگی از تاریخ اقتصادی اروپا‬ ‫یازدهم این رقم به ‪ 24‬مترمربع رس��یده‬ ‫اس��ت و در نظر داریم برای س��ال آینده‬ ‫س��رانه فضای س��بز را ب��ه ‪ 30‬مترمربع‬ ‫افزایش دهیم‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬در شهرها باید طوری‬ ‫کار ش��ود که س��رانه فضای س��بز رشد‬ ‫مناسبی داشته باشد تا به محیط‌زیست‪،‬‬ ‫س�لامت مردم و زیبایی ش��هرها کمک‬ ‫شود‪ .‬هاشمی تاکید کرد‪ :‬در زمینه تحقق‬ ‫افزایش س��رانه فضای س��بز باید حدود‬ ‫‪4‬ه��زار و ‪ 500‬هکت��ار از منابع طبیعی‪،‬‬ ‫زمین به شهرداری‌های متقاضی توسعه‬ ‫فضای سبز واگذار شود که تاکنون ‪2‬هزار‬ ‫و ‪ 200‬هکتار واگذار شده و مابقی نیز در‬ ‫فرهنگسراهاي تهران همزمان با ايام شهادت حضرت‬ ‫زه��را (س) ميزب��ان ويژ ‌ه برنامه‌ه��اي فرهنگي هنري‬ ‫ازجمله اجراي تعزيه‪ ،‬مراسم سوگواري و نمايشگاه‌هاي‬ ‫هنري مي‌شوند‪.‬‬ ‫به گزارش فارس‪ ،‬مراس��م تعزيه‌خواني به مناس��بت‬ ‫ايام فاطميه از روز يکش��نبه ‪ 10‬اسفند آغاز شده و به‬ ‫مدت ‪ 6‬روز در فرهنگسراي خاوران اجرا مي‌شود‪ .‬اين‬ ‫مراسم از ساعت ‪ 15:30‬هر روز به سرپرستي مرتضي‬ ‫نمکي معين‌البکا و رجبعلي معينيان برپا خواهد شد‪.‬‬ ‫مجلس شهادت مالک‌اشتر‪ ،‬مجلس شهادت حضرت‬ ‫حم��زه‪ ،‬مجلس تعزيه غصب فدک‪ ،‬مجلس ش��هادت‬ ‫حض��رت فاطمه زهرا (س)‪ ،‬مجلس تعزيه روزه گرفتن‬ ‫ام��ام حس��ن (ع) و امام حس��ين (ع) و مجلس تعزيه‬ ‫نزول س��تاره زهره ازدواج حض��رت زهرا(س) موضوع‬ ‫برنامه‌هاي تعزيه است‪ .‬فرهنگسراي خاوران در ميدان‬ ‫خراسان‪ ،‬خيابان خاوران‪ ،‬سه‌راه هاشم‌آباد واقع شده و‬ ‫حضور عالقه‌مندان و عاش��قان اهل بيت (ع) در برنامه‬ ‫نشانی‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‬ ‫کوچه آزادگان شماره ‪26‬‬ ‫فرهنگس��راي ف��ردوس برپا مي‌ش��ود‪ .‬توليد نماهنگ‬ ‫روز هج��ران از س��وي خان��ه فرهنگ ن��ور‪ ،‬برگزاري‬ ‫مراس��م بر بال مالئک با تجليل از مادران ش��هدا ‪14‬‬ ‫اس��فند در فرهنگسراي معرفت و س��وگواره نمايشي‬ ‫«حريم» به نويس��ندگي حس��ين مهکام و کارگرداني‬ ‫مجيد محمودي از ‪ 12‬تا ‪ 16‬اسفند ساعت ‪ 19:30‬در‬ ‫فرهنگسراي انديشه از ديگر برنامه‌ها است‪.‬‬ ‫مراس��م سوگواري و سخنراني ياس کبود ‪ 12‬اسفند‬ ‫در خانه فرهنگ نيايش برپا ش��د‪ ،‬همچنین نمايشگاه‬ ‫کت��اب از ‪ 13‬تا ‪ 16‬اس��فند در فرهنگس��راي بهاران‪،‬‬ ‫کارگاه س��بک زندگ��ي حضرت زه��را (س) با حضور‬ ‫حجت‌االسالم اکبري ‪ 12‬و ‪ 13‬اسفند در فرهنگسراي‬ ‫اميد‪ ،‬س��وگواره بانوي مهرباني ويژه شعرخواني آئيني‬ ‫‪ 14‬اسفند در فرهنگس��راي بهاران و نمايشگاه عکس‬ ‫فاطمي تا ‪ 14‬اسفند در خانه فرهنگ تهرانسر از ديگر‬ ‫برنامه‌هاي مراکز فرهنگي هنري تهران در ايام فاطميه‬ ‫بود‪.‬‬ ‫خانه برود‪ .‬با چشمانی سرخ و دستانی لرزان می‌گفت‬ ‫به نوه‌ام قول دادم امس��ال عیدی خوبی برایش بخرم‪،‬‬ ‫به قول خودش��ان ش��ب عی��د می‌خواهن��د در خانه‬ ‫پدربزرگ جش��ن بگیرن��د‪ ،‬نمی‌خواه��م آبرویم برود‬ ‫نمی‌خواهم بدانند جیب پدربزرگ‌ش��ان خالی‌تر از آن‬ ‫چیزی است که فکر می‌کنند‪ .‬اشک‌های روی گونه‌اش‬ ‫را با دس��تان س��رد خود پاک کرد و یا علی گفت و از‬ ‫جایش بلند ش��د‪ .‬با نگاهی مظلوم رو به آسمان کرد و‬ ‫گفت خدایا آبروی بنده‌ای را پیش کس��ی از بین نبر‪،‬‬ ‫این را گفت و آرام‌آرام از دیده‌ام دور ش��د‪ .‬حرف‌های‬ ‫پیرمرد مانند پتک بر س��رم می‌کوبید‪ .‬گوش��ه و کنار‬ ‫شهر من پر بود از داستان بی‌پولی مردمانش و گاه چه‬ ‫ساده از کنار آنها گذر می‌کنیم‪.‬‬ ‫تک خبر‬ ‫مرغآبان‬ ‫عکس‪ :‬باشگاه خبرنگاران‬ ‫نمایش��گاه گلیم‌ه��ای مرغابی کردس��تان به نام‬ ‫«مرغآبان» از سوی گالری فرامرزی جمعه ‪ 15‬اسفند‬ ‫گشایش می‌یابد و تا ‪ 25‬اسفند برپاست ‪.‬‬ ‫مرغاب��ی در نمادشناس��ی‬ ‫ب��ه گ��زارش‬ ‫دس��ت‌بافته‌های ای��ران در مقام پاس��بان آب مطرح‬ ‫بوده و بر گلیم‌های کردی جلوه‌ای قابل توجه داشته‬ ‫اس��ت‪ .‬باید گفت که این اقلیم بهترین امکان را برای‬ ‫بررسی این نماد زیست‌بومی و تاثیر آن بر هنر صنایع‬ ‫ایران فراهم می‌آورد‪ .‬این نقش‌مایه به دلیل ش��رایط‬ ‫اقلیمی و کم‌آبی کش��ور مورد توجه و تمرکز آثار این‬ ‫نمایشگاه قرار گرفته و به واسطه بداهه‌پردازی گلیم‬ ‫کردی بازه‌ای متفاوت و خالقانه از ش��کل‌ها را تجربه‬ ‫می‌کن��د و در هر اثر به گونه‌ای متفاوت نمایش داده‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬در این نمایشگاه مجموع ‪15‬تخته گلیم از‬ ‫مناطق مختلف کردستان ارائه خواهد شد‪.‬‬ ‫روزهای اشغال فرانس��ه در دوران جنگ جهانی‬ ‫دوم هرقدر برای مردم این کش��ور مصیبت‌بار بود‬ ‫اما برای آلمانی‌ها که به دستور نظام فاشیستی این‬ ‫کش��ور فرانسه را اشغال کرده بودند دوران مصرف‬ ‫زیاد موادغذایی و اس��راف به‌شمار می‌رفت‪ .‬دنباله‬ ‫پاورقی اشغال فرانس��ه به این امر اختصاص یافته‬ ‫است‪ .‬با هم می‌خوانیم‪.‬‬ ‫س��ربازان افس��انه‌اي آلمان بي‌حدوحصر مصرف‬ ‫مي‌کردن��د به‌طوري که در هر وعده غذا يک املت‬ ‫‪ 24‬تخم‌مرغ��ي را به‌راحتي مي‌بلعيدن��د و در اثر‬ ‫زياده روي در خوردن ماهي دچار خفگي مي‌شدند!‬ ‫هنگامي که يک سرشماري از ميزان آذوقه‌اي که‬ ‫توس��ط آلماني‌ها در فرانسه چه به صورت خريد و‬ ‫يا به صورت سفارش و يا به عنوان غنيمت جنگي‬ ‫مصرف شده تهيه شد‪ ،‬معلوم شد آمار آنها در دوره‬ ‫پرجنب‌وجوش ژوئن ‪ 1940‬تا ‪ 1944‬بدين ش��رح‬ ‫بوده است‪:‬‬ ‫دو ميليون و هش��تصد و چه��ل و پنج هزار تن‬ ‫گندم (نصف توليدات س��االنه فرانسه) و تقريبا به‬ ‫همين ميزان نيز جو‪ 845 ،‬هزار تن گوشت (نصف‬ ‫کل مصرف فرانس��ه ‪ 40‬ميليوني س��ال ‪،)1941‬‬ ‫‪ 711‬ه��زار ت��ن س��يب‌زميني‪ 22 ،‬ميليون عدد‬ ‫تخم‌مرغ‪ 750 ،‬هزار اسب و ‪...‬‬ ‫نمايندگان فرانسه در کميسيون ترک مخاصمه‬ ‫که در ش��هر «ويزبادن» آلمان برگزار شد‪ ،‬به‌طور‬ ‫خوبي اف��کار حاضران را به اخت�لاف فاحش بين‬ ‫س��هميه غذاي��ي فرانس��وي‌ها و س��هميه غذايي‬ ‫آلماني‌ها جلب کردند‪ 1.‬هيات یادش��ده همچنين‬ ‫خواس��تار توقف صادرات مواد غذايي فرانس��ه به‬ ‫بيرون از مرز‌هاي خود‪ ،‬کاهش ميزان خريد سربازان‬ ‫آلماني از فرانسه و ايجاد يک موازنه قيمت درباره‬ ‫س��يب‌زميني و ش��کر آلمان ش��د که البته بيشتر‬ ‫اين درخواس��ت‌ها نه تنها ب��دون نتيجه ماند بلکه‬ ‫باعث عصباني شدن «مارشال گوئرينگ» نيز شد؛‬ ‫وي در نط��ق شش��م اوت ‪ 1942‬خود که در برابر‬ ‫کميسر‌هاي رايش مستقر در سرزمين‌هاي اشغالي‬ ‫اي��راد مي‌کرد نظر خود را درب��اره وضعيت غذايي‬ ‫فرانسه چنين ابراز کرد‪« :‬دهقانان فرانسوي؟ همه‬ ‫يک مشت تنبل هستند و شه ‌ري‌ها يک مشت آدم‬ ‫مفت خور‪ .‬من روستا‌هايي را در فرانسه ديده‌ام که‬ ‫بیش��تر مردم با نان‌هاي س��فيد و برشته در رفت‬ ‫و آمد بوده‌اند‪ .‬در ش��هر‌هاي کوچک س��بد‌هاي پر‬ ‫از پرتق��ال و خرما‌ه��اي تازه آفريقاي ش��مالي را‬ ‫مش��اهده کرده‪ ...‬هنگامي که يک ماشين آلماني‬ ‫جلوي يک رس��توران فرانس��وي متوقف مي‌شود‬ ‫ف��وری ش��ماره‌اش را يادداش��ت مي‌کنن��د ولي‬ ‫هيچک��س به صف طويل اتومبيل‌هاي فرانس��وي‬ ‫که پشت‌س��ر او ايس��تاده‌اند اعتناي��ي نمي‌کند‪...‬‬ ‫م��ن ي��ک گ��روه خريد‌کننده ب��ه فرانس��ه اعزام‬ ‫خواهم کرد که قادر باش��د هرچ��ه بخواهد بخرد‬ ‫و هر آنچه در بوتيک‌هاي زيباي آن کش��ور يافت‬ ‫‪2‬‬ ‫معامله کند‪»...‬‬ ‫ولي انگار که خريداران آلماني نیازی به دس��تور‬ ‫«مارشال» نداش��تند‪ ،‬چراکه نه‌تنها خريد‌هاي به‬ ‫اصطالح رسمي آلمان از فرانسه روزبه‌روز افزايش‬ ‫مي‌ياف��ت‪ ،‬بلکه خريد‌ه��اي مخفيان��ه گروه‌هاي‬ ‫مختل��ف نظام��ي و غيرنظامي آن کش��ور از بازار‬ ‫سياه‪ ،‬اقتصاد فرانسه را رو ب ‌ه نابودي مي‌برد‪ .‬بيشتر‬ ‫اداره‌های نظام��ي و غيرنظامي آلمان در پاريس و‬ ‫شهر‌هاي ديگر دفتر خريد داشتند که تنها کارشان‬ ‫خريد از بازار سياه بود‪.‬‬ ‫‪.1‬بخش��ی از نامه «بوازانژه» به «امن» که در ‪19‬‬ ‫فوریه برای نامبرده ارس��ال داش��ته‪« :‬دولت فرانسه‬ ‫براساس توافقی که با دولت آلمان منعقد کرده بود‪،‬‬ ‫متعهد شد سهمیه غذایی آلمانی‌ها را در حدود ‪15‬‬ ‫تا ‪ %150‬بیشتر از فرانسوی‌ها توزیع کند و همچنین‬ ‫براساس این توافق صادرات فرانسه به آلمان افزایش‬ ‫می‌یافت (‪ 1400‬هزار تن گندم و ‪ 5‬هزار راس دام»‬ ‫‪ .2‬کتاب «دفتر تاریخ جنگ دوم» فصل چهارم‬

آخرین شماره های روزنامه صمت

روزنامه صمت شماره 1356

روزنامه صمت شماره 1356

شماره : ۱۳۵۶
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۶/۰۳
روزنامه صمت شماره 1355

روزنامه صمت شماره 1355

شماره : ۱۳۵۵
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۶/۰۲
روزنامه صمت شماره 1354

روزنامه صمت شماره 1354

شماره : ۱۳۵۴
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۳۰
روزنامه صمت شماره 1353

روزنامه صمت شماره 1353

شماره : ۱۳۵۳
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۸
روزنامه صمت شماره 1352

روزنامه صمت شماره 1352

شماره : ۱۳۵۲
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۷
روزنامه صمت شماره 1351

روزنامه صمت شماره 1351

شماره : ۱۳۵۱
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۶
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!