صفحه قبل

روزنامه صمت شماره ۱۷۱

صفحه بعد

روزنامه صمت شماره 171

روزنامه صمت شماره 171

‫سهم بخش خصوصی در توسعه معدن ارتقا یافت‬ ‫نخستین روزنامه تخصصی صبح ایران‬ ‫سه‌شنبه‬ ‫‪ 12‬اسفند ‪1393‬‬ ‫‪ 12‬جمادی االول‪1436‬‬ ‫‪ 3‬مارس‪2015‬‬ ‫سال بیست‌وپنجم دوره جدید شماره ‪ 171‬پیاپی ‪ 32 1489‬صفحه قیمت‪ 1000 :‬تومان ‪www.smtonline.ir‬‬ ‫تدوین برنامه ‪ 7‬ساله خودرو‬ ‫با هدف تولید بدون نقص‬ ‫‪10‬سالتجارتخارجی‬ ‫در پرتو آمار‬ ‫‌روان‌سازی جاده تولید‬ ‫با مقررات‌زدایی‬ ‫کاهش تورم الزم است‬ ‫اما کافی نیست‬ ‫صعود ‪ 21‬پله‌ای صنعت‬ ‫چهارمحال و بختیاری‬ ‫کاهش قيمت طال و ارز‬ ‫در راه است‬ ‫بررسی تاثیر تک‌نرخی شدن ارز بر تولید‬ ‫حال صنعت با ارز تکنرخی خوب می‌شود‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪29‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪23‬‬ ‫ایران موفق؛ از بلوغ تجاری تا نبوغ انحصاری‬ ‫‪14‬‬ ‫لزوم تدبير دولت‬ ‫درباره واردات پنبه‬ ‫افزایش کیفیت خودرو‬ ‫با بهبود شرایط محیطی‬ ‫راه توسعه کشور‬ ‫از مسیر معدن می‌گذرد‬ ‫محمدعلي عبداهلل‌زاده‬ ‫فرزاد غزایی‬ ‫معاونکیفیتواستانداردسایپا‬ ‫‪www.smtnews.ir -‬‬ ‫در اصل ‪ 44‬قانون اساس��ی به خصوصی‌سازی و‬ ‫استفاده از توان بخش خصوصی برای بهره‌برداری‬ ‫از ظرفیت‌های کشور تاکید شده است‪ ،‬از این رو‬ ‫سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی‬ ‫روز گذشته به منظور بهره‌گیری از ظرفیت‌های‬ ‫بخش خصوصی در بهبود اکتش��اف‪ ،‬استخراج و‬ ‫فرآوری تفاهمنامه‌ای را ب��ا خانه صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت ایران منعق��د کرد‪ .‬رییس هیات عامل‬ ‫ایمیدرو این تفاهمنامه را گامی در جهت اجرای‬ ‫اقتصاد مقاومتی و توج��ه به بیانات رهبر معظم‬ ‫انقالب دانست‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫نمايندهمردمفردوس‪،‬سرايان‪،‬طبسو‬ ‫بشرويهدرمجلسشورایاسالمی‬ ‫ابراهیم کارخانه‌ای‬ ‫‪9‬‬ ‫نمایندهمردمهمداندرمجلسشورایاسالمی‬ ‫‪24‬‬ ‫قاچاق عامل کمرنگ‌شدن‬ ‫صنعت طال‬ ‫عبداهلل محمد ولی‬ ‫رییساتحادیهتولید‌کنندگانطالوجواهر‬ ‫خسارت ‪۴‬هزار میلیارد‬ ‫تومانی فعاالن صنعت برق‬ ‫حمیدرضا صالحی‬ ‫‪30‬‬ ‫دبیرکل فدراسیون صادرات انرژی‬ ‫جناب آقای مهندس شریفی‬ ‫مدیرعامل محترم شرکت فوالد خوزستان‬ ‫دریافت س��ومین تندیس طالیی رعایت حقوق مصرف‌کنندگان از معاون اول محترم ریاس��ت‬ ‫جمهوری توس��ط ش��رکت فوالد خوزس��تان‪ ،‬ب��ه عنوان تنه��ا فوالدس��از دریافت‌کننده حوزه‬ ‫صنایع معدنی را به جنابعالی و همکاران پرتالش آن شرکت تبریک و تهنیت عرض می‌نمایم‪.‬‬ ‫مدیر روزنامه گسترش‬ ‫‪7‬‬ ‫درخوزستان‪ ،‬بهزاد ساسان‌پور‬ ‫‪31‬‬
‫کوتاه از سراسر جهان‬ ‫ارت��ش ع��راق و نیروه��ای مردم��ی عملی��ات‬ ‫گس��ترده‌ای را برای آزادس��ازی تکری��ت و مناطق‬ ‫اط��راف آن از دس��ت تروریس��ت‌های داعش آغاز‬ ‫کرده‌اند‪.‬‬ ‫چین از کره شمالی و دیگر کشورهای شبه‌جزیره‬ ‫کره خواس��ت با رعایت خویش��تنداری‪ ،‬از تشدید‬ ‫وخامت اوضاع بکاهند‪.‬‬ ‫پائولو جنتیلونی وزیر امور خارجه ایتالیا‪ ،‬شرایط‬ ‫را برای رسیدن به یک تفاهم در مذاکرات هسته‌ای‬ ‫میان جمه��وری اس�لامی ایران و گ��روه ‪ 5+1‬در‬ ‫هفته‌های آتی مهیا دانست‪.‬‬ ‫رژی��م آل‌خلیف��ه تابعیت ‪ 72‬بحرین��ی را که در‬ ‫راهپیمایی‌های مس��المت آمیز حضور داشتند لغو‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫وزی��ر انرژی ترکی��ه از تصمیم کش��ورش برای‬ ‫اج��رای طرح اکتش��افات نفت در دامن��ه ارتفاعات‬ ‫قندیل در شمال عراق خبر داد‪.‬‬ ‫مارتی��ن ب��اک ریی��س نمایش��گاه بین‌الملل��ی‬ ‫گردش��گری(آی تی بی) برلین گف��ت‪ :‬با توجه به‬ ‫ظرفیت‌ه��ای قابل توجه گردش��گری در ایران‪ ،‬به‬ ‫همکاری با ایران به عنوان ش��ریکی رسمی امیدوار‬ ‫هستیم‪.‬‬ ‫ل��وران فابی��وس وزیر امور خارجه فرانس��ه آگاه‬ ‫بودن خود را از دیدار هیات پارلمانی فرانسه با بشار‬ ‫اسد رییس‌جمهوری سوریه پذیرفت‪.‬‬ ‫روزنام��ه القدس العربی چ��اپ لندن حکم یک‬ ‫دادگاه مصری بر تروریس��ت ب��ودن حماس را لکه‬ ‫ننگی بی‌سابقه درجهان عرب توصیف کرد‪.‬‬ ‫حزب خلق دمکرات تاجیکستان به عنوان حزب‬ ‫حاکم این کش��ور با کس��ب ‪ 65‬درص��د آرا پیروز‬ ‫انتخابات پارلمانی این کشور شد‪.‬‬ ‫ج��ان کری وزی��ر امور خارجه امری��کا در ژنو با‬ ‫س��رگئی الوروف همتای روس خود برای بررس��ی‬ ‫بحران اوکراین دیدار کرد‪.‬‬ ‫نخست وزیر اسپانیا اتهامات همتای یونانی خود را‬ ‫درباره تالش مادرید و لیسبون برای تضعیف دولت‬ ‫چپ‌گرای یونان تکذیب کرد‪.‬‬ ‫چند مامور پلیس فرد بی‌خانمانی را در محله‌ای‬ ‫محروم در لس آنجلس به ضرب گلوله کشتند‪.‬‬ ‫برکناری مسئوالن امنیتی مناطق ‪ 17‬گانه کابل‪،‬‬ ‫کشته شدن ‪ 2‬دانش آموز بر اثر انفجار در ننگرهار و‬ ‫بازداشت چند تروریست ازبک در بدخشان ازجمله‬ ‫خبرهای افغانستان است‪.‬‬ ‫روزنام��ه تایم��ز هندوس��تان از آغ��از طرح ‪79‬‬ ‫میلیارد و ‪ 800‬میلیون دالری توسعه زیرساخت‌ها‬ ‫برای احداث جاده جدید ابریش��م توسط چین خبر‬ ‫داد‬ ‫وزیر دفاع پاکس��تان در آس��تانه سفر مهم قائم‬ ‫مقام وزیر امور خارجه هند به اس�لام آباد‪ ،‬با تاکید‬ ‫بر اینکه کش��ورش به‌دنبال روابط دوستانه با تمام‬ ‫همس��ایگان اس��ت‪ ،‬در عین حال هند را متهم به‬ ‫تالش برای ایجاد ناآرامی در منطقه کرد‪.‬‬ ‫مفتی محمد س��عید‪ ،‬وزیر ارش��د کشمیر هند‪،‬‬ ‫ب��ا تاکید بر اینکه ج��ز مذاکره با پاکس��تان‪ ،‬هیچ‬ ‫گزین��ه‌ای برای ح��ل و فصل مس��ائل این منطقه‬ ‫وجود ندارد‪ ،‬گفت‪ :‬نخست وزیر هند به وزیر خارجه‬ ‫ماموریت داده که مذاکره با اسالم آباد را آغاز کند‪.‬‬ ‫پایگاه خبری اردنی جی بی‌سی نیوز گزارش داد‪،‬‬ ‫اویگ��دور لیبرمن وزیر خارجه رژیم صهیونیس��تی‬ ‫خواستار اخراج فلسطینی‌های اراضی اشغالی سال‬ ‫‪ 1948‬از این مناطق شده است‪.‬‬ ‫‪25‬عضو گروه طالبان در عملیات نیروهای پلیس‬ ‫و ارتش افغانس��تان در مناطق مختلف این کش��ور‬ ‫کشته و ‪ 8‬تن از آنان زخمی شدند‪.‬‬ ‫رش��یده داتی وزیر س��ابق دادگس��تری فرانسه‬ ‫بازنگ��ری در سیاس��ت فعلی کش��ورش را در قبال‬ ‫دولت سوریه ضروری دانست و خواستار آن شد‪.‬‬ ‫«ن��ارو هیت��و» ولیعهد ژاپ��ن از هم��ه ژاپنی‌ها‬ ‫خواس��ت نس��بت به گذش��ته تاریخی خود نگاهی‬ ‫فروتنانه داشته باشند‪.‬‬ ‫ارتش رژیم صهیونیس��تی با احض��ار بیش از ‪3‬‬ ‫هزار نیروی ذخیره خود‪ ،‬رزمایشی گسترده و اعالم‬ ‫نشده را در کرانه باختری اجرا کرد‪.‬‬ ‫رییس ش��ورای اتاق صنعت اردن تاکید کرد که‬ ‫کش��ور متبوعش خواستار تاس��یس ‹اتاق مشترک‬ ‫صنعت› با جمهوری اسالمی ایران است‪.‬‬ ‫گ��روه تروریس��تی انصار الش��ریعه وابس��ته به‬ ‫گروهک تروریس��تی القاعده در شبه جزیره عرب‪،‬‬ ‫شب گذشته مسئولیت ش��هادت ‪ 18‬عضو جنبش‬ ‫انصاراهلل را در استان البیضاء یمن به عهده گرفت‪.‬‬ ‫رزمایش مش��ترک س��االنه کره جنوبی و امریکا‬ ‫پس از اقدام کره شمالی با پرتاب دو فروند موشک‬ ‫کوتاه برد‪ ،‬آغاز شد‪.‬‬ ‫شاهزاده انگلیسی ویلیام پس از پایان سفر خود‬ ‫به ژاپن‪ ،‬وارد چین شد تا این دیدگاه که انجام این‬ ‫س��فرها در جهت کمک به تاجران و ش��رکت‌های‬ ‫بازرگانی انجام می‌شود‪ ،‬به واقعیت نزدیک‌تر شود‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سه‌شنبه ‪ 12‬اسفند ‪ 12 - 1393‬جمادی االول ‪ 3 -1436‬مارس ‪ -2015‬شماره ‪ -171‬پیاپی ‪1489‬‬ ‫خبر‬ ‫‪public@smtnews.ir‬‬ ‫باید دریچه ورود پول‌های کثیف به اقتصاد بسته شود‬ ‫وزیر کشور و دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر گفت‪:‬‬ ‫اگ��ر به اقتصاد و رقابت س��الم اقتصادی فکر کنیم باید‬ ‫دریچه ورود پول‌های کثیف به اقتصاد بسته شود‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایرنا‪ ،‬عبدالرض��ا رحمانی‌فضلی دیروز در‬ ‫مراس��م اختتامیه یازدهمین جشنواره آثار برتر مکتوب‬ ‫در ح��وزه موادمخ��در و روانگردان‌ها اف��زود‪ :‬ما از بعد‬ ‫اقتص��ادی موادمخدر دچ��ار غفلت ش��ده‌ایم و به‌طور‬ ‫علمی‪ ،‬اصولی‪ ،‬کارب��ردی و تاثیر‌گذار روی این موضوع‬ ‫کار نشده است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬اگر در حوزه قاچاق کاال ‪10‬هزار میلیارد‬ ‫تومان و در حوزه قاچاق موادمخدر نیز ‪10‬هزار میلیارد‬ ‫توم��ان در نظر بگیری��م در مجموع ‪ 20‬ه��زار میلیارد‬ ‫تومان از مجاری پنهانی‪ ،‬غیررسمی و آلوده وارد اقتصاد‬ ‫می‌ش��ود و در این صورت نمی‌توان گف��ت این اقتصاد‬ ‫پاک و سالم است و رقابت منطقی و قانونی هم نیست‪.‬‬ ‫رحمانی‌فضل��ی افزود‪ :‬باید تمام ابع��اد این قضیه مورد‬ ‫بررس��ی قرار گیرد و بانک‌هایی که قانون ضدپولشویی را‬ ‫انجام نداده‌اند باید در این زمینه پاس��خگو باشند که چرا‬ ‫مسئوالن مالی و بانکی کشور جریان مالی افرادی که فوت‬ ‫شده‌اند و برای آنها حساب باز شده را گزارش نداده‌اند!‬ ‫وی به آمار س��االنه ‪ 20‬هزار میلی��ارد تومانی قاچاق‬ ‫کاال و ارز و موادمخ��در اش��اره کرد و گف��ت‪ :‬این آمار‬ ‫از زب��ان برخی از مس��ئوالن دوران قبلی و فعلی اعالم‬ ‫ش��ده اس��ت و در واقع قاچاق به معنای عام در کشور‬ ‫ما آماره��ای مختلفی دارد‪ .‬رحمانی‌فضلی تصریح کرد‪:‬‬ ‫بای��د مطالعاتی در زمینه ورود پ��ول کثیف به اقتصاد‬ ‫کش��ورمان انجام ش��ود و نس��بت به این قضیه نگران‬ ‫باشیم‪.‬‬ ‫وی با اشاره به فرمایشات رهبر معظم انقالب اسالمی‬ ‫دررابطه با اینکه مبارزه با فس��اد مالی کمک به اقتصاد‬ ‫س��الم اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬ما باید جدی‌ت��ر و موثرتر به این‬ ‫قضیه بپردازیم‪.‬‬ ‫تاکيد آمانو بر نبود انحراف‬ ‫در برنامه هسته‌اي ايران‬ ‫ایران‪ ،‬امریکا و اروپا مذاکرات‬ ‫را از سر گرفتند‬ ‫نقشه راه اصالح نظام اداري‬ ‫به‌زودي پياده‌سازي مي‌شود‬ ‫مدي��رکل آژان��س بين‌المللي ان��رژي اتمي گفت‪:‬‬ ‫آژانس نبود انحراف در فعاليت‌هاي هس��ته‌اي اعالم‬ ‫ش��ده ايران را که با نظارت پادمان‌هاي آژانس قرار‬ ‫دارد؛ تاييد مي‌کند‪.‬‬ ‫يوکيا آمانو در نشست شوراي حکام افزود‪ :‬آژانس‬ ‫به نظارت و راس��تي آزمايي برنامه اقدام مش��ترک‬ ‫ميان ايران و گروه ‪ 5+1‬ادامه مي‌دهد‪.‬‬ ‫وي در اي��ن ح��ال ب��ا بي��ان اينکه اي��ران هنوز‬ ‫لو‌فصل دو‬ ‫نس��بت به ارائه توضيحات الزم براي ح ‌‬ ‫موضوع باقيمانده س��ند چارچوب همکاري‌ها اقدام‬ ‫نکرده اس��ت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬آژانس آمادگي دارد تا به‬ ‫لو‌فصل موضوعات باقيمانده چارچوب همکاري‌ها‬ ‫ح‌‬ ‫سرعت بخشد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش واح��د مرکزي خبر‪ ،‬آمان��و گفت‪ :‬ماه‬ ‫گذش��ته با وزير امور خارجه ايران گفت و گو کردم‪.‬‬ ‫هر دو بر اهميت ادامه همکاري ميان آژانس و ايران‬ ‫در همه سطوح توافق داشتيم‪.‬‬ ‫مذاکره‌کنن��دگان ایران��ی دی��روز در مونترو و ژنو‬ ‫س��وئیس رایزن��ی و گفت‌وگو‌های خ��ود برای حل‬ ‫اختالف��ات باقیمانده بر س��ر توافق جامع را از س��ر‬ ‫گرفتند‪ .‬به گزارش ایرنا‪ ،‬تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای‬ ‫ایران دیروز عازم سوئیس شد‪.‬‬ ‫ظری��ف توقفی در ژنو داش��ت ولی س��ید عباس‬ ‫عراقچی و مجی��د تخت‌روانچی در مونترو مذاکرات‬ ‫را با وندی شرمن و هلگا اشمید کلید زدند‪.‬‬ ‫وزیر امور خارجه ایران دیروز در بیست و هشتمین‬ ‫نشس��ت ش��ورای حقوق بش��ر در ژنو س��خنرانی و‬ ‫در حاش��یه آن با وزیران خارجه روس��یه و هلند و‬ ‫کمیس��اریای عالی حقوق بشر سازمان ملل دیدار و‬ ‫گفت‌وگو کرد‪.‬‬ ‫علی‌اکب��ر صالحی‪ ،‬رییس س��ازمان انرژی اتمی و‬ ‫ارنس��ت مونیز وزیر انرژی امریکا نیز به درخواس��ت‬ ‫محمدج��واد ظری��ف و جان ک��ری در ای��ن دور از‬ ‫مذاکرات حضور دارند‪.‬‬ ‫شاتا‪ :‬معاون توس��عه مديريت‪ ،‬منابع و امور استان‌هاي‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت گف��ت‪ :‬محور کار اين‬ ‫معاونت ب��ر مبناي قانون مديريت خدمات کش��وري و‬ ‫ابالغيه‌هاي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور است‌‪.‬‬ ‫علي يزداني‪ ،‬در نشست معاونان توسعه مديريت و منابع‬ ‫س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تان‌ه‌ا با بيان اين‬ ‫مطلب‪ ،‬افزود‪ :‬واگذاري بخش��ي از وظايف غيرحاکميتي‬ ‫به بخش خصوصي و تعاوني‌ها؛ مسئوليت‌پذيري در قبال‬ ‫تغييرات انجام شده پرسنلي؛ تفکيک بودجه‌هاي جاري‪،‬‬ ‫عمراني‪ ،‬هزينه‌اي وتملک از يکديگر؛ تکريم ارباب رجوع؛‬ ‫توجه به ارزش��يابي عملک��ردي؛ ارتقا براس��اس قانون‪،‬‬ ‫راه‌اندازي س��امانه با همکاري دانش��گاه‌ها براي معرفي‬ ‫ظرفيت‌هاي صنعتي ومعدني به مردم براي تش��ويق به‬ ‫س��رمايه‌گذاري‌هاي جديد و ساير موضوعات مربوط به‬ ‫ابالغيه‌هاي س��ازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور جزو‬ ‫نقش��ه راه اص�لاح نظام اداري محس��وب مي‌ش��ود که‬ ‫به‌زودي در تمامي استان‌ها پياده سازي و اجرا مي‌شود‪.‬‬ ‫تشکیل نقشه و بانک جامع رفاه و تامین اجتماعی‬ ‫وزی��ر تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی با اش��اره به اینکه‬ ‫نداش��تن نقش��ه و بانک جامع رفاه و تامین اجتماعی‬ ‫مش��کالتی را در سیاس��تگذاری به وج��ود آورده بود‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬در جلس��ه‪ ،‬آیین‌نامه‌ای تنظیم ش��د و راهبری‬ ‫پایگاه اطالعاتی نظ��ام جامع رفاه و تامین اجتماعی و‬ ‫نقشه رفاه و فقر کشور به تصویب رسید‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬علی ربیعی در حاشیه جلسه شورای‬ ‫عالی رفاه که به ریاس��ت مع��اون اول رییس‌جمهوری‬ ‫تش��کیل ش��د‪ ،‬گفت‪ :‬تفاهمنامه مبارزه با بیسوادی و‬ ‫کودکان بازمانده از تحصی��ل بین وزرای تعاون‪ ،‬کار و‬ ‫رفاه اجتماعی و آموزش و پرورش به امضا رسید‪.‬‬ ‫وی در حاشیه این جلسه در گفت‌وگو با خبرنگاران‬ ‫افزود‪ :‬در این جلس��ه درباره برخی موارد و پیشنهادها‬ ‫تصمیم‌گی��ری و برخی م��وارد نیز برای کار‬ ‫کارشناسی به جلسه آینده موکول شد‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬یک��ی از مش��کالت در‬ ‫سیاس��تگذاری و برنامه‌ریزی رفاهی‪ ،‬کمبود‬ ‫آمار و اطالعات اعالم شده است که تکالیف‬ ‫قانون��ی متعددی برای تش��کیل بانک‌ه��ای اطالعاتی‬ ‫خانوار وضع ش��ده بود که هزینه‌ه��ای زیادی را برای‬ ‫دستگاه‌های اجرایی به وجود می‌آورد‪.‬‬ ‫وزی��ر تع��اون‪ ،‬کار و رف��اه اجتماعی اظه��ار کرد‪ :‬با‬ ‫تشکیل نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی‪ ،‬جمع‌آوری‬ ‫اطالعات ب��ه صورت متمرکز انجام می‌ش��ود و قدرت‬ ‫برنامه‌ریزی را برای سیاس��تگذاری رفاهی در مواردی‬ ‫از جمله یارانه‌ها‪ ،‬مس��کن‪ ،‬شناسایی کودکان بازمانده‬ ‫دیپلمات ایرانی ربوده شده در صنعا‬ ‫در سالمت است‬ ‫معاون عربی و افریقای وزارت امورخارجه‬ ‫کشورمان درباره وضعیت دیپلمات ایرانی‬ ‫ربوده ش��ده در صنعا‪ ،‬گفت‪ :‬نیکبخت در‬ ‫س�لامت کامل به سر می‌برد و تالش‌های‬ ‫جدی برای آزادی وی در حال انجام است‪.‬‬ ‫حس��ین امیرعبداللهیان دیروز در جمع‬ ‫خبرن��گاران در پاس��خ به س��والی درباره‬ ‫پرواز هواپیمای ایران��ی حامل کمک‌های‬ ‫انس��ان دوستانه به صنعا‪ ،‬گفت‪ :‬ما از یمن‬ ‫در مس��یر صل��ح‪ ،‬ثبات و هم��کاری همه‬ ‫گروه‌ها حمای��ت می‌کنیم به همین دلیل‬ ‫یک فرون��د هواپیمای ایرانی با کمک‌های‬ ‫دارویی به جمعیت هالل احمر این کشور‬ ‫تحویل داده شد‪.‬‬ ‫وی به س��فر هیات اقتصادی یمن اشاره‬ ‫ک��رد و گف��ت‪ :‬هیات اقتص��ادی از بخش‬ ‫خصوصی یمن در تهران به س��ر می‌برد و‬ ‫هیات رسمی نیز وارد تهران شد تا درباره‬ ‫تحوالت سیاس��ی و هم در حوزه‌هایی که‬ ‫می‌توانیم کم��ک کنی��م و همکاری‌های‬ ‫مشترک داشته باشیم‪ ،‬گفت‌وگو شود‪.‬‬ ‫امی��ر عبداللهیان در پاس��خ به س��والی‬ ‫درب��اره تروریس��ت خوان��دن حم��اس و‬ ‫اخوان‌المس��لمین از س��وی مصر گفت‪ :‬ما‬ ‫اخوان‌المس��لمین را جری��ان تروریس��تی‬ ‫نمی‌دانیم و نس��بت به این رفتار مصر که‬ ‫همه گروه‌های معارض سیاسی را در قالب‬ ‫گروه‌های تروریستی قرار می‌دهد مالحظه‬ ‫ج��دی داری��م‪ .‬وی ادام��ه داد‪ :‬حماس از‬ ‫نظر ما یک گروه تروریس��تی نیست بلکه‬ ‫ی��ک جری��ان ق��وی مقاومت ض��د رژیم‬ ‫صهیونیستی اس��ت‪ .‬البته به نظر می‌رسد‬ ‫قرار دادن حماس در فهرس��ت گروه‌های‬ ‫تروریس��تی از طری��ق برخ��ی محاک��م و‬ ‫سیس��تم قضایی مصر به نوع��ی به روابط‬ ‫مصر و اخوان‌المسلمین ربط دارد‪.‬‬ ‫از تحصی��ل‪ ،‬مس��ائل بیم��ه‌ای و‪ ...‬با کمک‬ ‫دس��تگاه‌ها و نهاده��ای حمایت��ی افزایش‬ ‫خواه��د داد‪ .‬وی همچنی��ن ب��ا اش��اره به‬ ‫تصویب تدوین نقشه رفاه و فقر کشور گفت‪:‬‬ ‫برای منسجم شدن سیاستگذاری رفاه باید‬ ‫این نقش��ه با مرکز آمار تدوین ش��ود که قرار ش��د تا‬ ‫نیمه س��ال آینده این نقش��ه برای کاهش نابرابری در‬ ‫استان‌های مرزی نسبت به مرکز و نابرابری در شهرها‬ ‫برنامه‌ری��زی ش��ود‪ .‬وزیر تع��اون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی‬ ‫با ذک��ر مثالی گفت‪ :‬ضریب پوش��ش بیمه در یکی از‬ ‫اس��تان‌ها ‪30‬درصد و در برخی دیگر از استان‌ها بیش‬ ‫از ‪90‬درصد است که برای منسجم کردن این موضوع‬ ‫این نقشه تدوین شده است‪.‬‬ ‫ساخت نیروگاه شماره ‪ ۲‬اتمی بوشهر‬ ‫از شهریورماه‬ ‫س��فیر تهران در مسکو گفت‪ :‬سندی‬ ‫که به امضای ایران و روس��یه رس��یده‪،‬‬ ‫مربوط به س��اخت نیروگاه اتمی بوشهر‬ ‫‪ ۲‬و ‪ ۳‬ب��ود و امی��دوارم در ش��هریورماه‬ ‫سال آینده به صورت رسمی کار ساخت‬ ‫نیروگاه اتمی شماره ‪ ۲‬بوشهر آغاز شود‪.‬‬ ‫به گ��زارش تس��نیم‪ ،‬مهدی س��نایی‬ ‫درب��اره قرارداد مش��ترک س��وخت بین‬ ‫ای��ران و روس��یه‪ ،‬گفت‪ :‬این یادداش��ت‬ ‫تفاهم��ی اس��ت ک��ه در ‪ 11‬نوامبر بین‬ ‫س��ازمان انرژی اتمی ایران و روسیه که‬ ‫دربردارنده ‪ 3‬سند بود‪ ،‬امضا شد که یکی‬ ‫از آنه��ا موافقتنامه هم��کاری صلح‌آمیز‬ ‫هسته‌ای بود و این تمدید موافقتنامه‌ای‬ ‫ب��ود ک��ه در اوایل دهه ‪ 90‬امضا ش��ده‬ ‫بود؛ س��ند دوم مربوط به قرارداد ساخت‬ ‫نی��روگاه اتم��ی بوش��هر ‪ 2‬و ‪ 3‬ب��ود که‬ ‫تمهیدات کلنگ‌زنی و ش��روع به کار آن‬ ‫فراهم می‌شود و امیدوارم در شهریورماه‬ ‫سال آینده به صورت رسمی کار ساخت‬ ‫نیروگاه شماره ‪ 2‬بوشهر آغاز شود‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬یادداش��ت تفاهم��ی‬ ‫در مجموع��ه این س��ند در زمینه تولید‬ ‫مش��ترک س��وخت بین دو کشور وجود‬ ‫دارد ک��ه ای��ن ق��دم بس��یار مهمی در‬ ‫تعمیق همکاری‌های هس��ته‌ای بین دو‬ ‫کشور محس��وب می‌شود و این سند در‬ ‫روند گفت‌وگوها با ‪ 5+1‬نیز بسیار مورد‬ ‫توجه است‪.‬‬ ‫س��نایی درب��اره جزئی��ات این س��ند‬ ‫گفت‪ :‬براس��اس این سند ایران و روسیه‬ ‫بن��ا دارند با هم��کاری یکدیگر در ایران‬ ‫سوخت مش��ترک تولید کنند و این در‬ ‫راستای برنامه‌های دراز مدتی است که‬ ‫جمهوری اسالمی ایران در زمینه تولید‬ ‫سوخت هسته‌ای دارد‪.‬‬ ‫وزیر کش��ور گفت‪ :‬متاس��فانه کس��انی که در حوزه‬ ‫موادمخ��در فعالی��ت می‌کنند به‌طور عم��ده در حوزه‬ ‫ش��رارت و مس��لح‌اند و حت��ی درگیری‌های��ی نیز رخ‬ ‫می‌دهد‪ .‬حتی بخشی از این پول‌های کثیف در شبکه‬ ‫تروریسم وارد می‌شود‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬زمان��ی ک��ه پ��ول کثی��ف در حوزه‬ ‫تروریس��م‪ ،‬شرارت‪ ،‬تس��لیحات و درگیری‌های نظامی‬ ‫وارد می‌ش��ود می‌توان ابع��اد و آثار قاچاق را بیش��تر‬ ‫مش��اهده کرد و باید کاری کنیم ک��ه این اتفاقات رخ‬ ‫ندهد‪.‬‬ ‫دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر درباره صحبت‌هایی‬ ‫که هفته گذش��ته در جمع مس��ئوالن پلیس مبارزه با‬ ‫موادمخدر مطرح کرده بود‪ ،‬گفت‪ :‬برخی صحبت‌هایی‬ ‫ک��ه بنده درباره پول‌های کثیف و سیاس��ت داش��تم‪،‬‬ ‫تحریف شده است‪.‬‬ ‫رحمانی‌فضلی افزود‪ :‬قاچاقچی و تروریس��م به دنبال‬ ‫کس��ب ق��درت و ایجاد حاش��یه امن برای خودش��ان‬ ‫هس��تند و برای این مس��ئله به طور حت��م پول خرج‬ ‫می‌کنند و اگر ما دقت و مبارزه نکنیم بخش��ی از این‬ ‫پول‌ها وارد حوزه سیاست‌مان خواهد شد‪.‬‬ ‫ویژه‬ ‫ظریف‪ :‬داعش نماینده‬ ‫اسالم نیست‬ ‫وزی��ر ام��ور خارجه در س��خنرانی خ��ود در بخش‬ ‫عالی رتبه ش��ورای حقوق بشر س��ازمان ملل با انتقاد‬ ‫از رویکرد دوگانه غرب در موضوع حقوق بش��ر‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫داعش نماینده اس�لام نیست و باید ریشه‌های داعش‬ ‫را بشناسیم‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایرنا‪ ،‬محمد ج��واد ظریف دیروز در این‬ ‫س��خنرانی که در شهر ژنو س��وئیس انجام شد‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫باید پرس��ید چرا این تعداد اتب��اع غربی عضو داعش‬ ‫ش��ده‌اند؟ اعضای داعش همان کس��انی هس��تند که‬ ‫آزادی‌خواه خوانده می‌شدند‪.‬‬ ‫وزیر امور خارج��ه با انتقاد از ترویج اسالم‌هراس��ی‬ ‫ادامه داد‪ :‬اظهارات ضدیهودی امری محکوم است‪ ،‬اما‬ ‫نباید از یک‌سو به مبارزه با این امر پرداخت و از سوی‬ ‫دیگر نه فقط از مسلمانان حمایت نکرد بلکه به ترویج‬ ‫و تشویق اسالم‌هراسی نیز پرداخت‪.‬‬ ‫ظریف همچنی��ن به پدیده ش��کل‌گیری گروه‌های‬ ‫تروریس��تی از جمله داعش در منطقه اش��اره و اظهار‬ ‫کرد‪ :‬باید به این سوال پاسخ داد که چرا این تعداد باال‬ ‫از اتباع غربی به گروه‌های تروریستی پیوسته‌اند؟ باید‬ ‫پرس��ید که به چه دلیل افرادی از نسل دوم مسلمانان‬ ‫غربی‪ ،‬یعنی کس��انی که در غ��رب به دنیا آمده‌اند‪ ،‬در‬ ‫آنجا رش��د کرده و در آنجا تحصی��ل کرده‌اند‪ ،‬به این‬ ‫گروه‌ها پیوس��ته اند؟ باید پرسید چرا افرادی با لهجه‬ ‫روان غربی‪ ،‬دس��ت به اقدامات وحش��تناکی چون سر‬ ‫بریدن می‌زنند؟‬ ‫وی از اس��تفاده اب��زاری از موضوع حقوق بش��ر هم‬ ‫انتقاد کرد و افزود‪ :‬باید توجه داشت‪ ،‬کسانی که امروز‬ ‫دوش��ادوش داعش می‌جنگند‪ ،‬کس��انی هستند که تا‬ ‫چند سال قبل مبارزان آزادی خوانده می‌شدند‪.‬‬ ‫وزی��ر امور خارجه همچنین ش��کل‌گیری گروه‌های‬ ‫تروریس��تی را ناش��ی از طراحی‌های انجام شده برای‬ ‫تغییر س��اختار منطقه و همچنین تضعیف دولت‌هایی‬ ‫دانس��ت که از س��وی برخی قدرت‌ها‪ ،‬دوس��ت تلقی‬ ‫نمی‌شوند‪ .‬ظریف با تاکید بر اینکه باید تفکرات جنگ‬ ‫سردی را کنار گذاشت و پذیرفت که همه افراد یکسان‬ ‫هس��تند‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬در پیش گرفتن راهبرد بازی با‬ ‫حاصل‌جم��ع صف��ر‪ ،‬در نهایت به نتای��ج منفی منجر‬ ‫می‌شود‪ .‬وی خواس��تار تالش جهانی برای جلوگیری‬ ‫از گس��ترش و رشد اسالم‌هراسی و همچنین مبارزه با‬ ‫تفکرات افراطی و گروه‌های تروریستی شد‪.‬‬ ‫وزیر امور خارجه همچنین به موضوع فلس��طین نیز‬ ‫اش��اره و اظهار کرد‪ :‬برای رسیدن به این هدف و برای‬ ‫اینکه بتوانیم حقوق بشر را با اطمینان تضمین کنیم‪،‬‬ ‫باید برای بحران فلسطین راه‌حل در نظر گرفته شود‪.‬‬ ‫ظریف با بیان اینکه باید درک درستی از حقوق بشر‬ ‫شکل گیرد‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬این نهاد چند جانبه‌ای که در‬ ‫حال حاض��ر در آن فعالیت می‌کنیم‪ ،‬بای��د ما را وارد‬ ‫مرحله‌ای کند تا بتواند آنچه را که این س��ازمان برای‬ ‫آن بنا نهاده شده است‪ ،‬تامین کند‪.‬‬
‫سه‌شنبه ‪ 12‬اسفند ‪ 12 - 1393‬جمادی االول ‪ 3 -1436‬مارس ‪ -2015‬شماره ‪ -171‬پیاپی ‪1489‬‬ ‫‪industry@smtnews.ir‬‬ ‫صنعت‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪29‬‬ ‫‪30‬‬ ‫تدوین برنامه ‪ 7‬ساله با هدف تولید بدون نقص‬ ‫روان‌سازی جاده تولید با مقررات‌زدایی‬ ‫صنعتی با مشکالت تمام «عیار»‬ ‫‪3‬‬ ‫بررسی تاثیر تک‌نرخی شدن ارز بر تولید‬ ‫حال صنعت با ارز تک نرخی خوب می‌شود‬ ‫ملیح�ه خورده‌پ�ا ‪ -‬گ�روه صنع�ت‪:‬‬ ‫نخس��تین‌بار زمزمه‌های تک نرخی ش��دن‬ ‫ارز از سوی مهندس محمدرضا نعمت‌زاده‪،‬‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت مطرح ش��د و‬ ‫پس از وی طبیب اقتص��اد ایران‌؛ طیب‌نیا‪،‬‬ ‫وزیر اموراقتص��ادی و دارایی دولت یازدهم‬ ‫بر این موضوع صحه گذاشت که برای عبور‬ ‫از برخی مش��کالت اقتص��ادی و همچنین‬ ‫حمایت از تولید و مدیریت واردات نیازمند‬ ‫تک نرخی ک��ردن ارز هس��تیم‪ .‬البته وزیر‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت تاکید داش��ت که‬ ‫تک نرخی ش��دن ارز تا قبل از سال ‪ ۹۴‬به‬ ‫هیچ عنوان اجرایی نخواهد ش��د و به طور‬ ‫قطع تا پایان امس��ال مرک��ز مبادالت ارزی‬ ‫همچنان به فعالیت خود ادامه خواهد داد و‬ ‫در بازار هم ارز مبادله‌ای خواهیم داش��ت و‬ ‫هم آزاد اما در س��ال آینده باید منتظر تک‬ ‫نرخی شدن ارز باشیم‪.‬‬ ‫هر چند دیگر فرصتی تا رس��یدن به سال‬ ‫‪ ۹۴‬نداریم اما تاکنون خبری قطعی از نحوه‬ ‫ت��ک نرخی کردن ارز در س��ال آینده اعالم‬ ‫نشده است‪ ،‬اما وزیر صنعت‪‌،‬معدن و تجارت‬ ‫بر این باور است که باید ارز تک نرخی شود‬ ‫زی��را این امر ب��ه معنای حمای��ت واقعی و‬ ‫قطعی از تولیدکنندگان داخلی است‪.‬‬ ‫مهن��دس نعم��ت‌زاده بر این باور اس��ت‬ ‫ک��ه اختص��اص ارز مبادل��ه‌ای ب��ه واردات‬ ‫س��بب ش��ده اس��ت که واردات ارزان تمام‬ ‫ش��ده و دالرهای دولتی کشور صرف ورود‬ ‫کاال ش��ود‪ ،‬در حال��ی ک��ه تولیدکنندگان‬ ‫ب��رای تامین مواد اولیه خود دسترس��ی به‬ ‫دریاف��ت ارز دولتی ندارن��د‪ .‬او می‌گوید که‬ ‫دولت قرار است سیاس��ت ارز تک‌نرخی را‬ ‫در پی��ش گیرد‪ ،‬تا به نوع��ی تبعیض میان‬ ‫تولیدکنن��دگان و واردکنن��دگان از می��ان‬ ‫برداش��ته شود و این سیاست را در راستای‬ ‫حمایت از تولید می‌داند و معتقد اس��ت که‬ ‫با تک نرخی شدن ارز‪ ،‬تولید کشور می‌تواند‬ ‫راه صع��ود را در پیش گیرد و قدرت رقابت‬ ‫با کاالهای تولید داخل را بیش از گذش��ته‬ ‫به‌دست آورد‪ .‬هر چند نحوه و سیاست‌هایی‬ ‫که ب��رای تک نرخ��ی ک��ردن ارز در حال‬ ‫اتخاذ اس��ت به ش��کل دقیق و شفاف اعالم‬ ‫نش��ده اما مهم‌ترین نکته این اس��ت که آیا‬ ‫با اتخاذ این سیاس��ت‌ها می‌توان سدی در‬ ‫براب��ر واردات ایجاد کرد و به نوعی تولید را‬ ‫زی��ر چتر حمایتی قرار داد زیرا در ش��رایط‬ ‫کنون��ی بخش تولید کش��ور چندان حال و‬ ‫روز خوش��ی ندارد‪ .‬حال باید دید اتخاذ این‬ ‫سیاست‌ها می‌تواند راه نجاتی برای اقتصاد‬ ‫کشور شود و حداقل از بخش تولید در بازار‬ ‫داخلی حمایت کند‪.‬‬ ‫‹ ‹بهب�ود ش�رایط تولید ب�ا تک نرخی‬ ‫شدن ارز‬ ‫ه��ادی فزونی‌‪ ،‬صادر‬ ‫کنن��ده فرآورده‌های‬ ‫نفت��ی و یک��ی از‬ ‫اعض��ای س��ابق اتاق‬ ‫بازرگانی ته��ران در‬ ‫پیرامون ت��ک نرخی‬ ‫گفت‌وگ��و ب��ا‬ ‫ک��ردن ارز گفت‪ :‬ب��اور دارم که تک‌نرخی‬ ‫کردن ارز برای بخش صنعت بس��یار مفید‬ ‫اس��ت و با اجرای این سیاس��ت می‌توان به‬ ‫انتظ��ار بهبود حال بخ��ش تولید و صنعت‬ ‫کشور نشست‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬مهم‌ترین نکته‌ای که در اجرای‬ ‫سیاس��ت تک نرخی ک��ردن ارز باید آن را‬ ‫لحاظ کرد این اس��ت که باید به هر ش��کل‬ ‫ممک��ن مانع بروز تخلفاتی که در توزیع ارز‬ ‫مبادله‌ای و ارز مرجع است‪‌،‬شد‪.‬‬ ‫ای��ن فعال اقتصادی ادامه داد‪ :‬متاس��فانه‬ ‫نح��وه تخصیص ارز مرج��ع و مبادله‌ای به‬ ‫ش��کلی بود که برخ��ی افراد توانس��تند از‬ ‫رانت‌های زیادی به��ره ببرند و ارزهایی که‬ ‫با نرخ دولتی و مبادله‌ای خریداری کرده‌اند‬ ‫را صرف بخ��ش تولید نکنند که این امر به‬ ‫بخش تولید و صنعت کش��ور آس��یب‌های‬ ‫جدی وارد کرد‪.‬‬ ‫فزونی اذعان کرد‪ :‬یکی از مهم‌ترین نکاتی‬ ‫که در تک‌نرخی کردن ارز باید آن را رعایت‬ ‫کرد این اس��ت که ارزی که با قیمت فعلی‬ ‫در بازار آزاد عرضه می‌ش��ود به هیچ عنوان‬ ‫نبای��د مبنای تعیین ن��رخ و عرضه ارز تک‬ ‫نرخی قرار گیرد‪.‬‬ ‫این فع��ال اقتص��ادی خاطرنش��ان کرد‪:‬‬ ‫درح��ال‌حاضر قیمت ارز در مرکز مبادالت‬ ‫ارزی حدود ‪ ۲۷۰۰‬تومان اس��ت اما ارز در‬ ‫بازار آزاد با نرخ حدود ‪ ۳۵۰۰‬تومان عرضه‬ ‫می‌ش��ود بنابراین اگر قرار باش��د به یکباره‬ ‫ارز ب��ر مبنای قیمت ب��ازار آزاد تک نرخی‬ ‫ش��ود‪ ،‬به طور قطع بخ��ش تولید و صنعت‬ ‫کش��ور متضرر خواهد شد و تبعات افزایش‬ ‫قیم��ت کاالهای تولید داخ��ل به خوبی در‬ ‫بازار احساس خواهد شد‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه تک نرخ��ی کردن ارز‬ ‫می‌توان��د منجر به بهبود ش��رایط صادرات‪،‬‬ ‫پورقاضی‪ :‬نکته‌ای که در‬ ‫تک‌نرخی کردن ارز باید‬ ‫رعایت شود این است که‬ ‫این اقدام به هیچ عنوان‬ ‫نباید ضربتی انجام شود‬ ‫زیرا در نهایت منجر به‬ ‫ایجاد معضالت جدی در‬ ‫اقتصاد خواهد شد‬ ‫تولید و اش��تغال ش��ود‪ ،‬تصری��ح کرد‪ :‬تک‬ ‫نرخ��ی ک��ردن ارز می‌توان��د بس��یاری از‬ ‫انحصارها را از بی��ن ببرد اما این امر زمانی‬ ‫محقق می‌ش��ود ک��ه قیمت ارز به ش��کل‬ ‫منطقی تعیین ش��ده و بر آن اس��اس تک‬ ‫نرخی شدن ارز انجام شود‪.‬‬ ‫‹ ‹افزایش ‪ ۸‬درصدی قیمت تولیدات‬ ‫همچنی��ن مه��دی‬ ‫پورقاضی‪ ،‬نایب‌رییس‬ ‫کمیس��یون صنای��ع‬ ‫ات��اق بازرگانی تهران‬ ‫درب��اره ت��ک نرخی‬ ‫گفت‪:‬‬ ‫کردن ارز از س��ال آین��ده به‬ ‫امیدواریم این اتفاق هرچه سریع‌تر رخ دهد‬ ‫زیرا تنها اقدامی اس��ت که می‌تواند اقتصاد‬ ‫کشور را به سمت آزاد‌سازی واقعی هدایت‬ ‫کند‪ .‬عضو هی��ات نمایندگان اتاق بازرگانی‬ ‫ای��ران اف��زود‪ :‬مهم‌تری��ن نکت��ه‌ای که در‬ ‫تک‌نرخی کردن ارز باید رعایت ش��ود این‬ ‫اس��ت که این اق��دام به هیچ عن��وان نباید‬ ‫ضربتی انجام ش��ود زیرا هر سیاستی که به‬ ‫ش��کل ش��وکی و ضربتی اجرایی ش��ود در‬ ‫نهای��ت منجر به ایج��اد معضالت جدی در‬ ‫اقتصاد خواهد شد‪.‬‬ ‫ای��ن فعال اقتصادی ادام��ه داد‪ :‬اگر طرح‬ ‫تک‌نرخی کردن ارز به شکل ضربتی اجرایی‬ ‫ش��ود به طورقطع منجر به ایج��اد رانت و‬ ‫فس��اد بیش��تر در اقتصاد خواهد ش��د زیرا‬ ‫عده‌ای از رانت‌های اطالعاتی بهره می‌برند‪،‬‬ ‫بنابرای��ن اج��رای ضربتی ط��رح تک‌نرخی‬ ‫کردن ارز می‌تواند زمینه سوء‌اس��تفاده این‬ ‫افراد را مهیا کند‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینکه ب��ا اتخ��اذ و اجرای‬ ‫یک‌ش��به تصمیمات موافق نیستیم‪‌،‬اذعان‬ ‫کرد‪ :‬تکانه‌های آنی راه‌حل اقتصاد نیس��ت‪،‬‬ ‫بنابراین برای اجرای طرح تک‌نرخی کردن‬ ‫ارز ابت��دا باید برنامه‌ریزی‌های دقیقی انجام‬ ‫داده و س��پس روند تک‌نرخی کردن ارز را‬ ‫اعالم کنند‪.‬‬ ‫پورقاضی متذکر شد‪ :‬به طور معمول ارز‬ ‫مبادل��ه‌ای‪ ،‬یارانه‌ای به واردات اس��ت و به‬ ‫ط��ور دقیق با تخصیص ارز مبادله‌ای برای‬ ‫واردات کاالهای خارجی به نوعی حمایت‬ ‫از ای��ن بخش انجام می‌ش��ود‪ ،‬درحالی که‬ ‫این روند در هیچ جای دنیا مرسوم نیست‪.‬‬ ‫وی درباره تبعات آزاد‌س��ازی قیمت ارز‬ ‫روی تولی��د و همچنی��ن قیمت محصول‬ ‫تولی��د داخل تصری��ح کرد‪ :‬ب��ه طورقطع‬ ‫پ��س از تک‌نرخی کردن ارز آن‌دس��ته از‬ ‫تولیدکنندگانی که از یارانه ارزی استفاده‬ ‫می‌کردند در مقطعی متضرر خواهند شد‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان این مطلب ک��ه تک‌نرخی‬ ‫کردن ارز منجر به آزاد‌سازی واقعی اقتصاد‬ ‫و کاهش فس��اد در کش��ور می‌شود‪‌،‬ادامه‬ ‫داد‪ :‬با تک‌نرخی کردن ارز ش��اهد افزایش‬ ‫کم��ی در ن��رخ برخ��ی از کاالی اساس��ی‬ ‫خواهیم بود‪.‬‬ ‫وی با بیان اینک��ه هم‌اکنون اختالف ارز‬ ‫مبادله‌ای و آزاد بین ‪ ۱۵‬تا ‪ ۲۰‬درصد است‪‌،‬‬ ‫اب��راز کرد‪ :‬با توجه به تفاوتی که میان نرخ‬ ‫ارز آزاد و مبادل��ه‌ای وج��ود دارد‪ ،‬بنابراین‬ ‫افزای��ش قیمت محص��والت داخلی نباید‬ ‫بیش از این میزان باش��د‪ ،‬البته با احتساب‬ ‫هزینه تبدیل ارز از سوی تولیدکنندگان و‬ ‫واردکنندگان در کشورهای مختلف دنیا با‬ ‫توجه به تحریم‌ها‪ ،‬در حقیقت با تک‌نرخی‬ ‫ش��دن ارز باید قیمت محص��والت داخلی‬ ‫بین ‪ ۷‬تا ‪ ۸‬درصد افزایش یابد‪.‬‬ ‫ب��ه گفت��ه پورقاضی؛ ت��ک نرخی کردن‬ ‫ارز درنهایت به س��ود تولیدکنندگان است‬ ‫زی��را در ش��رایط کنون��ی تولیدکنندگان‬ ‫بای��د مدت‌ها در صف انتظ��ار دریافت ارز‬ ‫مبادله‌ای باش��ند و از س��وی دیگر شانس‬ ‫برخی افراد ب��ه دلیل رانت‌هایی که دارند‬ ‫هنگام دریافت ارز مبادله‌ای بیشتر از سایر‬ ‫تولیدکنندگان است که این امر در نهایت‬ ‫می‌تواند به زیان تولیدکنندگان تمام شود‪.‬‬ ‫وی در پاس��خ به این سوال که آیا حذف‬ ‫ارز مبادل��ه‌ای و هدایت تقاضا برای تامین‬ ‫ارز به س��وی بازار منجر ب��ه برهم خوردن‬ ‫آرامش بازار ارزی و در نهایت افزایش نرخ‬ ‫ارز و آس��یب رس��یدن به تولید نمی‌شود‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬اگ��ر دولت با تک‌نرخ��ی کردن ارز‬ ‫تمام موج��ودات ارزی خ��ود را روانه بازار‬ ‫کند‪ ،‬به طورقطع هیچ مش��کلی در تامین‬ ‫ارز نداش��ته و تغییراتی در میزان عرضه و‬ ‫تقاضا نیز ایجاد نخواهد شد‪ ،‬ضمن اینکه با‬ ‫تک‌نرخی کردن ارز بس��یاری از تقاضاهای‬ ‫کاذب ارزی نی��ز از بی��ن خواه��د رف��ت‪،‬‬ ‫بنابراین اجرای این طرح می‌تواند بهترین‬ ‫کمک برای بهبود شرایط تولید باشد‪.‬‬ ‫به گ��زارش‬ ‫‪ ،‬این اظهارات نش��ان‬ ‫می‌ده��د که گرچه در قدم نخس��ت برای‬ ‫تک‌نرخ��ی کردن ارز‪ ،‬ش��اهد وارد ش��دن‬ ‫شوکی به این بخش خواهیم بود اما بی‌شک‬ ‫تاثیرات مثبتی را در طوالنی‌مدت بر بخش‬ ‫تولی��د و صنع��ت خواهیم داش��ت و این‬ ‫همان خواسته‌ای است که تولیدکنندگان‬ ‫از دیرباز و همزمان ب��ا اعمال تحریم‌ها و‬ ‫افزایش ناگهانی قیمت ارز از دولت داشتند‬ ‫که به نظر می‌رس��د با تصمیم اخیر دولت‬ ‫گام‌هایی برای بهبود شرایط تولید برداشته‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫در بیانیه خانه صنعت‪ ،‬معدن و تجارت عنوان شد‬ ‫تدوین نقشه راهبردی اقتصاد مقاومتی بر پایه حمایت از تولید ملی‬ ‫‪ :‬خانه صنعت‪ ،‬معدن و تجارت ایران به مناس��بت‬ ‫انتخابات اتاق‌های بازرگانی صنایع‪ ،‬معادن و کش��اورزی‬ ‫بیانیه‌ای را منتشر کرده و در آن بر تدوین نقشه راهبردی‬ ‫اقتص��اد مقاومتی بر پایه حمای��ت از تولید تاکید کرده‬ ‫است‪ .‬در متن این بیانیه آمده‪« :‬مطابق با سند چشم‌انداز‬ ‫جمهوری اس�لامی در افق ‪ ،1404‬ایران کشوری توسعه‬ ‫یافته با جایگاه اول اقتصادی‪ ،‬علمی و فناوری درس��طح‬ ‫منطقه‪ ،‬با هویت اسالمی و انقالبی‪ ،‬الهام‌بخش در جهان‬ ‫اسالم با تعامل سازنده و موثر در روابط بین‌الملل است‪.‬‬ ‫دستیابی به این اهداف آرمانی میسر نخواهد شد مگر‬ ‫آنک��ه نگاهی علم��ی و همه‌جانبه به تمام ابعاد توس��عه‬ ‫اقتصادی با توجه به آمایش س��رزمین در نگاه مدیریتی‬ ‫کشور حاکم شده و مدیریت جهادی به‌عنوان یک مدل‬ ‫جدی��د و موف��ق مدیریت بر تم��ام ارکان تصمیم‌گیری‬ ‫حاکم ش��ده و با توجه جدی به نقش��ه راهبردی اقتصاد‬ ‫مقاومتی‪ ،‬همه سیاست‌ها وتصمیمات اقتصادی دولت و‬ ‫مجل��س برپایه حمایت از تولید مل��ی‪ ،‬ارتقای بهره‌وری‬ ‫و نبود خام‌فروش��ی اس��توار شود‪ .‬مس��لما دولت بدون‬ ‫همراهی و همکاری بخش خصوصی برای نیل به اهداف‬ ‫س��ند چش��م‌انداز با توجه به روند گذش��ته امکان‌پذیر‬ ‫نخواه��د بود بنابراین نق��ش و تاثیر بخش خصوصی در‬ ‫این حرکت پرشتاب اجتناب‌ناپذیر بوده و برای دستیابی‬ ‫به اهداف مذکور باید مورد توجه ویژه قرار گیرد‪.‬‬ ‫بس��یاری از کارشناس��ان اقتصادی بر ای��ن باورند که‬ ‫تش��کل‌ها و انجمن‌های موجود در عرصه صنعت‪ ،‬تولید‬ ‫و تجارت در ص��ورت هماهنگی روزاف��زون و همچنین‬ ‫تحرک و پویایی بیشتر‪ ،‬به‌عنوان نمایندگان واقعی بخش‬ ‫خصوصی می‌توانند فعاالن اقتصادی را در مسیر رشد و‬ ‫توس��عه اقتصادی بس��یج و راهبری کنند‪ .‬این تشکل‌ها‬ ‫می‌توانن��د ب��ا تعام��ل و هم��کاری دو بخ��ش دولتی و‬ ‫خصوصی و با بکارگیری تمام توان و ظرفیت‌های اعضا و‬ ‫همچنین استفاده از همه مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی‪،‬‬ ‫برنامه جامعی را به دور از بخش��ی‌نگری تدوین و بدین‬ ‫وسیله ضمن جلب نظر هر دو بخش راهگشای بسیاری‬ ‫از مشکالت و موانع پیش‌روی تولید و صنعت شوند‪.‬‬ ‫در ای��ن میان ات��اق بازرگان��ی به‌عنوان یک تش��کل‬ ‫قدرتمن��د و تاثیرگ��ذار که در بیش��تر مجام��ع و مراکز‬ ‫تصمیم‌گی��ری دارای جای��گاه قانونی ب��وده و به‌عنوان‬ ‫پارلم��ان بخ��ش خصوص��ی مس��ئولیت ارائه مش��اوره‬ ‫ب��ه ‪ 3‬قوه را به عهده دارد و قادر اس��ت نقش اساس��ی‬ ‫در تصمیم‌گیری‌ه��ا و تصمیم‌س��ازی‌های ب��ه موقع در‬ ‫فعالیت‌های اقتصادی کشور ایفا کند و می‌تواند با توسعه‬ ‫و تقویت بخش خصوصی واقع��ی‪ ،‬ایجاد فضای رقابتی‪،‬‬ ‫ایجاد فض��ای کارآفرینی‪ ،‬پیوند اقتص��اد ملی با اقتصاد‬ ‫جهان��ی‪ ،‬مرتبط کردن بنگاه‌های داخلی‪ ،‬بهره گرفتن از‬ ‫ظرفیت‌های اقتصاد جهانی برای رونق و توسعه اقتصاد و‬ ‫س��رمایه‌گذاری داخلی‪ ،‬استفاده از فناوری‌های برتر دنیا‬ ‫جهت رفع نقایص بازار داخلی و بهبود فناوری و در کنار‬ ‫آن تهیه و تدوین سیاس��ت‌های کالن کشور راه را برای‬ ‫بالندگی هرچه بیشتر این بخش فراهم کند‪ .‬دستیابی به‬ ‫این اهداف جز با همبس��تگی و مشارکت تمامی اعضای‬ ‫اتاق در انتخابات هجدهم اس��فندماه جاری و برگزیدن‬ ‫شایسته‌ترین افراد از میان کاندیداهای هیات نمایندگان‬ ‫میس��ر نخواهد بود‪ .‬خانه صنعت‪ ،‬معدن و تجارت ایران‬ ‫به‌عن��وان تخصصی‌تری��ن و فراگیر‌ترین تش��کل حوزه‬ ‫صنعت و معدن با تاکید بر اهمیت جایگاه اتاق بازرگانی‬ ‫و صنای��ع و معادن و کش��اورزی از همه دارندگان کارت‬ ‫بازرگانی به‌ویژه اعضای خود درخواست می‌کند با حضور‬ ‫فعال در عرصه انتخابات اتاق‌ها در سراس��ر کشور ضمن‬ ‫حمایت همه‌جانبه از این تش��کل بخش خصوصی و در‬ ‫راستای رسالت ملی و اجتماعی خود تالش کنند‪.‬‬ ‫نماین��دگان شایس��ته و واقعی این بخش ب��ه اتاق‌ها‬ ‫راه یافت��ه و ضمن نقش‌آفرینی هرچه بیش��تر در عرصه‬ ‫اقتص��ادی راه را ب��رای نیل به سیاس��ت‌های بلندمدت‬ ‫بخش خصوصی و توس��عه اقتصادی ای��ران عزیز هموار‬ ‫کنند‪ .‬ش��ایان ذکر اس��ت هر گونه انفع��ال و بی‌تفاوتی‬ ‫در این بره��ه از زمان تضعیف بخ��ش خصوصی وادامه‬ ‫مشکالت را برای بخش خصوصی در بر خواهد داشت‪».‬‬ ‫یادداشت‬ ‫احیای تولید‬ ‫با تک‌نرخی شدن ارز‬ ‫ابوالحسن خلیلی‬ ‫عضو هیات نمایندگان اتاق تهران‬ ‫اتخ��اذ و اج��رای صحی��ح سیاس��ت تک‌نرخ��ی‬ ‫ش��دن ارز از س��وی دولت تدبیر و امید تنها راهکار‬ ‫رقابتی‌ش��دن اقتصاد ایران و احی��ای واقعی بخش‬ ‫تولید است که این امر در بلندمدت رخ خواهد داد‪.‬‬ ‫چندنرخی شدن ارز یکی از مهم‌ترین و جدی‌ترین‬ ‫چالش‌هایی بود که اقتصاد ایران در سال‌های اخیر‬ ‫با آن دس��ت به گریبان ش��ده و این معضل تاکنون‬ ‫فش��ارهای زیادی را به اقتص��اد ایران تحمیل کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫این در حالی اس��ت که پیش از این قیمت ارز به‬ ‫صورت ش��ناور تعیین می‌ش��د که البته این تعیین‬ ‫قیم��ت به ص��ورت تک‌نرخی انجام می‌ش��د اما در‬ ‫س��ال‌های اخی��ر و پ��س از اعم��ال تحریم‌ها علیه‬ ‫اقتصاد ایران و تش��دید ای��ن تحریم‌های ظالمانه و‬ ‫یک‌جانبه به یکباره شاهد اتخاذ سیاست چندنرخی‬ ‫کردن ارز شدیم‪.‬‬ ‫در همین دوره زمانی با چالشی جدی برای تامین‬ ‫ارز در کش��ور مواجه شدیم بنابراین باید تقاضاهای‬ ‫ارزی را به س��مت تقاضاهای ضروری و غیرضروری‬ ‫تقس��یم کرده و تامین تقاضاهای غیرضروری ارز را‬ ‫از عه��ده دولت خارج می‌کردیم ت��ا بدین طریق از‬ ‫تقاضاهای کاذب ارزی جلوگیری کنیم‪.‬‬ ‫البته اتخاذ سیاس��ت چندنرخی کردن ارز ش��اید‬ ‫در وهل��ه نخس��ت منطقی ب��ه نظر می‌رس��ید اما‬ ‫به‌تدریج تاثیرات مخ��رب آن بر اقتصاد خودنمایی‬ ‫کرد زیرا اجرای این سیاست باعث شد سفته‌بازی و‬ ‫دالل‌بازی در بازار ارز شکل گیرد البته دولت سابق‬ ‫یک��ی از برنامه‌های ارزی خ��ود را بر مبنای حذف‬ ‫ارز مرج��ع (‪ ۱۲۲۶‬تومان��ی) قرار داد ک��ه این امر‬ ‫باعث شد به یکباره به بخش تولید و صنعت کشور‬ ‫آسیب‌های زیادی وارد ش��ود زیرا تولیدات ایران از‬ ‫مزی��ت رقابتی قابل توجه��ی در بازار‌های جهانی و‬ ‫حتی بازار داخلی برخوردار نیست بنابراین افزایش‬ ‫قیم��ت ارز منجر به باالرفتن هزینه‌های تولید و در‬ ‫نهایت قیمت تمام‌ش��ده می‌شد که این امر توانست‬ ‫به بخش تولید کشور لطمه بزند‪.‬‬ ‫الزم به ذکر اس��ت‌در سال‌های اخیر بخش تولید‬ ‫و صنعت کش��ور به دلیل مش��کالتی که در تامین‬ ‫ارز بوده با آس��یب‌های جدی مواجه شده است زیرا‬ ‫تولیدکنندگان باید مدت‌زم��ان طوالنی را در صف‬ ‫انتظ��ار دریاف��ت ارز مبادله‌ای بمانند ک��ه این امر‬ ‫فرصت‌های آنان برای یافتن شریک تجاری مناسب‬ ‫را سلب می‌کند‪.‬‬ ‫و البته نکته‌ای که نباید از آن غفلت کرد این است‬ ‫که در تخصی��ص ارز مبادله‌ای ب��ه تولیدکنندگان‬ ‫و واردکنن��دگان هی��چ‌گاه با آنها برخورد یکس��انی‬ ‫نمی‌ش��ود و در بس��یاری از موارد رابطه جایگزین‬ ‫ضابطه شده که این امر برای بخش تولید پیامدهای‬ ‫منفی به دنبال داشته است‪.‬‬ ‫ب��ر ای��ن اس��اس چندنرخ��ی ش��دن ارز نه‌تنها‬ ‫فرصت‌های��ی را ب��رای رانت‌خ��واری برخ��ی افراد‬ ‫ایجاد کرده بلکه باعث ش��ده در بازار قیمت کاالها‬ ‫چندنرخ��ی ش��ود بنابرای��ن باید به دنب��ال اجرای‬ ‫سیاست تک‌نرخی کردن ارز در راستای حمایت از‬ ‫تولید باشیم‪.‬‬ ‫متاسفانه رانت‌هایی در تخصیص ارز مبادله‌ای‬ ‫وجود دارد که باعث شده بخش عمده‌ای از این‬ ‫ارزها صرف واردات کاالهای مصرفی‌ش��ود که‬ ‫از یک س��و ضرورتی ب��رای واردات این کاالها‬ ‫وجود ندارد و از س��وی دیگر این واردات مغایر‬ ‫با بیانات رهبر معظم انقالب در راستای اقتصاد‬ ‫مقاومتی اس��ت زیرا واردات ای��ن کاالها باعث‬ ‫می‌ش��ود بخش تولید ایران قدرت رقابتی خود‬ ‫را از دست بدهد‪.‬‬ ‫به‌ط��ور قطع در ش��رایط کنونی اتخ��اذ و اجرای‬ ‫سیاس��ت تک‌نرخی کردن ارز بهترین راهکار برای‬ ‫حمایت و احیای دوباره صنعت و تولید ایران خواهد‬ ‫بود‪ .‬هر چند ممکن است در مرحله نخست اجرای‬ ‫این طرح شاهد افزایش قیمت برخی اقالم تولیدی‬ ‫باشیم اما باید بدانیم که این امر مداوم نخواهد بود‬ ‫و درنهای��ت منجر به رقابت‌پذیر ش��دن محصوالت‬ ‫ایرانی خواهد شد‪.‬‬ ‫البت��ه به‌طور قطع با تک‌نرخی ش��دن ارز‪ ،‬قیمت‬ ‫کاالهای اساس��ی ک��ه دولت ت�لاش دارد نرخ آنها‬ ‫را ثاب��ت نگ��ه دارد نیز به ص��ورت اتوماتیک گران‬ ‫می‌ش��ود اما دول��ت می‌تواند با پرداخ��ت یارانه به‬ ‫واردات این کاالها مانع بروز مشکالت قیمتی برای‬ ‫مصرف‌کنندگان ش��ود زیرا این پرداخت یارانه باید‬ ‫به صورت ریالی باشد نه ارزی‪ .‬زیرا اگر حمایت‌های‬ ‫ارزی از واردات کاالهای اساس��ی شود باز هم وارد‬ ‫همان چرخه معیوب چندنرخی ش��دن ارز خواهیم‬ ‫شد‪.‬‬
‫یادداشت‬ ‫افزایش کیفیت‬ ‫خودرو با بهبود‬ ‫شرایط محیطی‬ ‫فرزاد غزایی‬ ‫معاون کیفیت و استاندارد سایپا‬ ‫ش��رایط محیطی صنعت خودرو نیاز به بهبود‬ ‫دارد و کیفیت نیز بخش��ی از آن به‌شمار می‌رود‬ ‫که بر این اس��اس گروه خودروس��ازی سایپا نیز‬ ‫در ح��ال برنامه‌ری��زی در این زمینه اس��ت که‬ ‫البت��ه به حمایت بیش��تری از س��وی دولت نیاز‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫بر این اساس دستیابی به مقوله کیفیت رابطه‌‬ ‫مستقیمی با طراحی محصول دارد که این فرآیند‬ ‫مستلزم سرمایه‌گذاری سنگینی است‪.‬‬ ‫همچنین نیروی انس��انی بحث اصلی در حوزه‬ ‫کیفیت به ش��مار می‌رود‪ .‬این در شرایطی است‬ ‫ک��ه اگر خودروس��ازان دارای تمام��ی تجهیزات‬ ‫آزمایش��گاهی و تس��ت دنی��ا باش��ند حت��ی در‬ ‫ص��ورت مجه��ز نب��ودن ب��ه نی��روی متخصص‬ ‫و ماه��ر نمی‌توانن��د ب��ه نتیجه مطلوبی دس��ت‬ ‫پیدا کنند‪.‬‬ ‫ب��ر این اس��اس تالش س��ایپا بر این اس��ت تا‬ ‫زیرس��اخت‌های بهبود کیفیت را توسعه دهد‪ .‬با‬ ‫این حال اگر در اس��تراتژی‌های صنعت خودرو‪،‬‬ ‫س��رمایه‌گذاری در حوزه کیفیت تدوین شود‪ ،‬به‬ ‫نظر می‌رس��د در ‪ ۴‬س��ال آینده به سطح کیفی‬ ‫مطلوب و روز دنیا دست یافت‪.‬‬ ‫درحال‌حاضر صادرات خودرو از گروه سایپا به‬ ‫برخی بازارهای روز دنیا در حال انجام اس��ت که‬ ‫با قیمتی که هم‌اکنون ارائه می‌ش��ود‪ ،‬با استقبال‬ ‫مناسبی روبه‌رو است‪.‬‬ ‫ب��ا این حال اگر هدف دس��تیابی ب��ه بازارهای‬ ‫گسترده‌تر باشد‪ ،‬بر این اساس باید روی کیفیت‬ ‫و استاندارد کار بیشتر انجام شود‪ .‬آنچه در حوزه‬ ‫کیفیت مه��م به نظر می‌رس��د‪ ،‬طراحی و تولید‬ ‫محصوالت جدید است‪.‬‬ ‫در ای��ن می��ان از محصوالت چین��ی حتی در‬ ‫ش��رایطی ک��ه از اس��تاندارد پایین��ی برخوردار‬ ‫هس��تند‪ ،‬به‌دلی��ل طراحی زیبای آنها اس��تقبال‬ ‫خوبی می‌شود حتی در شرایطی که ممکن است‬ ‫قطعات این خودرو‌ها از کیفیت پایین‌تری نسبت‬ ‫ب��ه خودروهای داخلی برخوردار باش��د‪ .‬از این‌رو‬ ‫س��ایپا برنامه دارد در حوزه زیرساخت‌ها فعالیت‬ ‫بیش��تری داشته باشد که بر این اساس در بخش‬ ‫طراحی و توس��عه سرمایه‌گذاری‌هایی انجام داده‬ ‫که در مدت چند س��ال آینده به نتیجه مطلوب‬ ‫خواهد رسید‪.‬‬ ‫با این حال به حمایت‌های بیشتری نه در حوزه‬ ‫مال��ی بلکه در ح��وزه طراحی‪ ،‬ج��ذب و تربیت‬ ‫نیروی متخصص همچنین ایجاد زیرساخت‌های‬ ‫آزمای��ش و اندازه‌گیری نی��از دارد‪ ،‬در حالی که‬ ‫خودروس��ازان در این موارد وابسته به کشورهای‬ ‫دیگر هستند‪.‬‬ ‫به‌ط��ور مث��ال ب��رای آزمای��ش خودرویی که‬ ‫س��ازمان استاندارد خودروسازان را ملزم به انجام‬ ‫آن کرده‪ ،‬خودروساز ناگزیر است تا خودرو را برای‬ ‫گذراندن این آزمایش به خارج از کش��ور انتقال‬ ‫دهد‪.‬‬ ‫درحال‌حاضر اگر قرار است خودروسازی ایران‬ ‫به سطح کشور کره برسد‪ ،‬باید همه ساختارهای‬ ‫آن با کش��ور کره مقایسه ش��ود‪ .‬به‌طور مثال در‬ ‫مباحث فوالد‪ ،‬مواد ش��یمیایی یا حتی در مقوله‬ ‫دانشگاه نیز باید با این کشور مقایسه شود‪.‬‬ ‫اگر قرار باش��د خودروس��ازی ب��ه یک صنعت‬ ‫روز دنیا تبدیل ش��ود باید به همه س��اختارها به‬ ‫ی��ک اندازه توجه ش��ود و در ش��رایطی که همه‬ ‫برنامه‌ریزی‌های خودروس��ازان منسجم و دقیق‬ ‫باش��د بدون در نظر گرفتن س��اختارهای متحد‬ ‫نمی‌توان به توفیق رسید‪.‬‬ ‫در این میان خودروس��ازان در برخی از قطعات‬ ‫«های‌تک» به کش��ورهای دیگر وابسته هستند و‬ ‫اگر س��ازنده اصلی این قطع��ات در فرآیند بهبود‬ ‫رواب��ط ناش��ی از توافق‌های هس��ته‌ای آن را در‬ ‫اختیار خودروساز قرار دهد در این حوزه برداشته‬ ‫شدن تحریم‌ها راهگشا خواهد بود‪.‬‬ ‫همه مش��کالت خودروسازان ناش��ی از تحریم‬ ‫نبوده و گردش مالی درون کش��ور و نبود ارز نیز‬ ‫تاثیرگذار اس��ت‪ .‬از این‌رو مدیریت ارش��د گروه‬ ‫خودروس��ازی س��ایپا پیش از این اع�لام کرده‬ ‫ی در حوزه توس��عه صادرات‬ ‫ب��ود که با برنامه‌ریز ‌‬ ‫قصد دارد وابس��تگی خ��ود را از بحث ارز کاهش‬ ‫دهد‪.‬‬ ‫بر این اساس صادرات کمک می‌کند خودروساز‬ ‫شاخص‌های بهبود کیفیت خود را افزایش داده تا‬ ‫وارد بازارهای بزرگ ش��ود که برداشتن تحریم‌ها‬ ‫نیز می‌تواند بخشی از مشکالت را کاهش دهد‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫سه‌شنبه ‪ 12‬اسفند ‪ 12 - 1393‬جمادی االول ‪ 3 -1436‬مارس ‪ -2015‬شماره ‪ -171‬پیاپی ‪1489‬‬ ‫خودرو‬ ‫‪industry@smtnews.ir‬‬ ‫معاون ایران‌خودرو با اظهار نارضایتی از ارتقای کیفی محصوالت خبر داد‬ ‫تدوین برنامه ‪ 7‬ساله با هدف تولید بدون نقص‬ ‫حس�ین علی�زاده‪ -‬گ�روه صنع�ت‪:‬‬ ‫کیفی��ت خ��ودرو داخل��ی هم��واره محل‬ ‫بحث��ی ب��وده می��ان متولی��ان صنع��ت‪،‬‬ ‫کارشناس��ان خودروی��ی و منتق��دان و‬ ‫مصرف‌کنن��دگان خ��ودرو که ه��ر یک به‬ ‫نق��د و دفاع از کاس��تی‌های این بخش‪ ،‬به‬ ‫یک ان��دازه خواهان افزایش آن هس��تند‪.‬‬ ‫این در ش��رایطی است که افزایش کیفیت‬ ‫خودروهای داخلی نه‌تنها به افزایش میزان‬ ‫رضایتمندی مصرف‌کننده منجر می‌ش��ود‬ ‫بلک��ه یکی از ش��رایط کلی��دی حضور در‬ ‫بازار‌ه��ای جهانی و رقابت��ی در کنار تنوع‬ ‫محصول خواهد بود‪.‬‬ ‫در همین حال معاون کیفیت ایران‌خودرو‬ ‫با بیان اینکه کیفیت محصوالت ایران‌خودرو‬ ‫در سال ‪ ۹۳‬به‌طور میانگین نسبت به سال‬ ‫گذش��ته ‪۱۰‬درص��د افزایش یافت��ه‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫ارتقای کیفی در س��ال ‪ ۹۳‬از نظر مدیریت‬ ‫ارشد راضی‌کننده نبوده است‪.‬‬ ‫مجتبی استاد رحیمی خودروساز شدن را‬ ‫هدف اصلی ایران‌خودرو عنوان کرد و افزود‪:‬‬ ‫برای دس��تیابی به این ه��دف برنامه‌های‬ ‫متعددی در حوزه زنجیره ارزش‪ ،‬توس��عه‬ ‫محص��ول و دس��تیابی ب��ه ش��اخص‌های‬ ‫کیفی��ت جهانی و رقابت‌پذی��ری محصول‬ ‫در بلندمدت ترسیم شده است‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫برنامه‌ای برای دوره ‪ ۷‬س��اله تدوین ش��ده‬ ‫که براس��اس آن ه��دف ایران‌خودرو تولید‬ ‫ب��دون نقص و حضور محصوالت رقابتی در‬ ‫بازارهای جهانی است‪.‬‬ ‫وی از اج��رای رویکرده��ای متع��دد در‬ ‫حوزه کیفیت در زنجیره ارزش ایران‌خودرو‬ ‫از س��ازندگان ت��ا ح��وزه خدم��ات پس از‬ ‫ف��روش در ی��ک س��ال اخیر خب��ر داد و‬ ‫گفت‪ :‬تمام برنامه‌ها و فعالیت‌ها در مس��یر‬ ‫مش��تری‌مداری و تحقق خواسته مشتریان‬ ‫اس��ت‪ .‬وی اف��زود‪ :‬تمرک��ز ب��ر اقدام��ات‬ ‫پیش��گیرانه قبل از بروز مش��کل کیفی در‬ ‫زنجیره ارزش‪ ،‬کنترل نوس��ان کیفیت که‬ ‫موجب نارضایتی مشتریان شده‪ ،‬رسیدگی‬ ‫به موقع به ش��کایات مش��تریان و تعریف‬ ‫پروژه‌ه��ای بهب��ود و همچنی��ن تدوین و‬ ‫اجرای اس��تراتژی در حوزه تولید از جمله‬ ‫تولی��د بدون کس��ری از رویکردهای اصلی‬ ‫ایران‌خودرو در س��ال ‪ ۹۳‬بوده که در سال‬ ‫آینده نیز ادامه خواهد داشت‪.‬‬ ‫اس��تاد رحیم��ی تش��دید تحریم‌ه��ای‬ ‫کشورهای غربی از اواخر سال ‪ ۹۱‬و ابتدای‬ ‫سال ‪ ۹۲‬را آغاز جنگ اقتصادی دانست و از‬ ‫خودروسازی به‌عنوان عامل موثر در اقتصاد‬ ‫کش��ور نام برد و گف��ت‪ :‬بحران‌های ایجاد‬ ‫ملزم به کیفی‌سازی محصوالت برای انعقاد‬ ‫قرارداد می‌کند‪.‬‬ ‫اس��تاد رحیمی اظهار کرد‪ :‬س��ال آینده‬ ‫‪۳‬ه��زار دس��تگاه خ��ودرو به کش��ورهایی‬ ‫همچون عراق‪ ،‬آذربایج��ان‪ ،‬گینه‪ ،‬ونزوئال‪،‬‬ ‫سودان و‪ ...‬صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹اواخر سال ‪ ۹۱‬نزول کیفیت داشته‌ایم‬ ‫شده تولید خودروسازان داخلی را با چالش‬ ‫مواجه ک��رد و باعث کاه��ش ‪۵۵‬درصدی‬ ‫تولید در س��طح کش��ور و ‪۵۰‬درصدی در‬ ‫گروه صنعتی ایران‌خودرو شد‪.‬‬ ‫وی کاه��ش رتب��ه ای��ران در می��ان‬ ‫خودروس��ازان جهانی از جایگاه ‪ ۱۲‬به ‪۱۸‬‬ ‫را حاصل ش��رایط جنگ اقتصادی برشمرد‬ ‫و تصری��ح کرد‪ :‬ب��ا تش��کیل کارگروه‌های‬ ‫تخصص��ی و تالش ش��بانه‌روزی و همدلی‬ ‫سازندگان داخلی توانستیم بر شرایط غلبه‬ ‫کنی��م و افت تولید را در س��ال ‪ ۹۳‬جبران‬ ‫کنی��م‪ .‬وی افزود‪ :‬درحال‌حاضر تیراژ تولید‬ ‫ایران‌خودرو به میزان ‪۷۰‬درصد نس��بت به‬ ‫س��ال گذش��ته افزایش و سهم این شرکت‬ ‫در بازار داخلی به میزان ‪۵۴‬درصد افزایش‬ ‫یافته است‪.‬‬ ‫در ادام��ه نشس��ت تخصص��ی کیفی��ت‬ ‫ایران‌خ��ودرو‪ ،‬معاون کیفی��ت ایران‌خودرو‬ ‫اس��تادرحیمی گزارش جامعی از اقدامات‬ ‫کیف��ی انج��ام ش��ده در زنجی��ره ارزش‬ ‫ایران‌خ��ودرو از تامین ت��ا خدمات پس از‬ ‫فروش ارائه کرد‪.‬‬ ‫وی برنامه‌های تدوین ش��ده برای بهبود‬ ‫کیفیت در حوزه‌ه��ای محصوالت جاری و‬ ‫و طراحی و تولید محصول جدید را تشریح‬ ‫کرد‪ .‬اس��تادرحیمی به رش��د شاخص‌های‬ ‫کیف��ی محص��والت ایران‌خودرو براس��اس‬ ‫نتایج منتشر شده از سوی شرکت بازرسی‬ ‫کیفی��ت و اس��تاندارد ایران اش��اره کرد و‬ ‫گفت‪ ۱۳ :‬محصول ایران‌خودرو که توس��ط‬ ‫شرکت بازرس��ی ارزیابی می‌شوند همواره‬ ‫در ردیف‌ه��ای ب��االی ج��دول رده‌بن��دی‬ ‫ق��رار دارند‪ .‬وی اف��زود‪ :‬تمامی محصوالت‬ ‫ایران‌خ��ودرو در رده کیفی��ت ‪ A‬و ‪+A‬‬ ‫قرار دارن��د‪ .‬معاونت کیفی��ت ایران‌خودرو‬ ‫ضمن اشاره به صدرنشین بودن همیشگی‬ ‫سبد محصوالت‬ ‫ایران‌خودرو تا سال‬ ‫‪ ۹۸‬به ‪ ۲۱‬دستگاه و‬ ‫‪‌۳‬خودروی اس‪‌.‬یو‪‌.‬وی‬ ‫ارتقا می‌یابد‪.‬‬ ‫این موضوع در‬ ‫رویکرد توسعه‬ ‫محصول ایران‌خودرو‬ ‫است که البته میزان‬ ‫داخلی‌سازی‌ها از ‪ ۳۰‬تا‬ ‫‪۹۵‬درصد متفاوت است‬ ‫محصول سوزوکی گراندویتارا در دوره‌های‬ ‫مختل��ف ارزیابی ش��رکت بازرس��ی گفت‪:‬‬ ‫محصول س��وزوکی برای نخس��تین بار از‬ ‫زمان تولید کم‌ترین نمره منفی یعنی عدد‬ ‫‪ ۱۵‬را کس��ب کرده اس��ت‪ .‬وی خاطرنشان‬ ‫ک��رد‪ :‬تمام��ی ش��اخص‌های اندازه‌گیری‬ ‫کیفی��ت برای محص��والت ایران‌خودرو در‬ ‫‪ ۱۱‬ماه امس��ال نس��بت به سال گذشته به‬ ‫میزان ‪۱۰‬درصد بهبود یافته که این بهبود‬ ‫در بهمن‌ماه امسال نس��بت به بهمن سال‬ ‫گذشته ‪۱۴‬درصد به ثبت رسیده بود‪.‬‬ ‫اس��تادرحیمی درب��اره بهب��ود کیفی��ت‬ ‫خودرو بعد از تحویل به مش��تری‪ ،‬رضایت‬ ‫از فرآین��د خدمات فروش‪ ،‬تحویل به موقع‬ ‫خودرو به مش��تری‪ ،‬خدمات پس از فروش‬ ‫و ش��اخص برگش��تی قطعات گفت‪ :‬نتایج‬ ‫ارزیابی‌های شرکت بازرس��ی برای تمامی‬ ‫ش��اخص‌ها حکایت از بهب��ود در نیمه اول‬ ‫امس��ال نس��بت به نیمه دوم سال گذشته‬ ‫دارد‪ .‬وی خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬به‌ط��ور قطع‬ ‫گزارش نیمه دوم سال ‪ ۹۳‬شرکت بازرسی‬ ‫بهبود بیشتری را نشان خواهد داد که البته‬ ‫برنامه‌ها و پروژه‌های بهب��ود برای افزایش‬ ‫کیفیت در این ش��اخص‌ها تا دس��تیابی به‬ ‫ش��رایط مطلوب و مورد نظر مشتری ادامه‬ ‫خواهد داشت‪.‬‬ ‫وی اظهار امیدواری کرد‪ :‬با افزایش سبد‬ ‫محصوالت ایران‌خودرو به ‪ ۲۱‬نوع محصول‬ ‫ت��ا ‪ ۴‬س��ال آین��ده و ارائه محص��والت با‬ ‫کیفیت‪ ،‬رضایت مشتریان را بیش از پیش‬ ‫فراهم کنیم‪.‬‬ ‫اس��تاد رحیمی ب��ا بیان اینکه ش��اخص‬ ‫میزان رضایت مشتریان از کیفیت خودروها‬ ‫در ‪6‬ماه اول امسال بهبود ‪۳‬درصدی نسبت‬ ‫به سال گذشته داشت تصریح کرد‪ :‬شاخص‬ ‫رضای��ت مش��تریان از تحویل خ��ودرو در‬ ‫زمان مق��رر در ‪6‬ماه اول س��ال ‪ ۹۳‬بهبود‬ ‫‪۱۲/۲‬درصدی نسبت به ‪6‬ماه دوم سال ‪۹۲‬‬ ‫داشته است‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬رضای��ت مش��تریان از‬ ‫خدم��ات پس از فروش نیز در ‪3‬ماه س��وم‬ ‫‪ ۹۳‬بهبود یک درصدی نسبت به ‪6‬ماه اول‬ ‫‪ ۹۳‬داشته است‪.‬‬ ‫استاد رحیمی با بیان این که در شاخص‬ ‫سی‪ ۱۰۰‬مربوط به میزان برگشت قطعات از‬ ‫خدمات پس از فروش نیز بهبود ‪۵۱‬درصدی‬ ‫نسبت به سال گذش��ته داشته‌ایم‪‌،‬تصریح‬ ‫ک��رد‪ :‬س��بد محص��والت ایران‌خ��ودرو تا‬ ‫س��ال ‪ ۹۸‬ب��ه ‪ ۲۱‬دس��تگاه و ‪ ۳‬خودروی‬ ‫اس‪.‬ی��و ‪.‬وی ارتقا می‌یاب��د‪ .‬این موضوع در‬ ‫رویکرد توس��عه محصول ایران‌خودرو است‬ ‫که البت��ه میزان داخلی‌س��ازی‌ها از ‪ ۳۰‬تا‬ ‫‪۹۵‬درصد متفاوت است‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه در برنامه صادرات افق‬ ‫‪ ۱۴۰۴‬ال��زام دولتی برای ص��ادرات داریم‬ ‫افزود‪ :‬بعضی از کش��ورها استانداردهایی را‬ ‫برای کیفیت خودرو در نظر دارند که ما را‬ ‫اس��تاد رحیم��ی با بیان اینک��ه در اواخر‬ ‫سال ‪ ۹۱‬نزول کیفیت داشته‌ایم‪ ،‬اظهارکرد‪:‬‬ ‫افت کیفی در سال ‪ ۹۱‬در همه محصوالت‬ ‫از لح��اظ نم��ره کیفی به ‪ ۲۱‬رس��یده بود‬ ‫درحالی که باید این عدد به ‪ ۲۹‬می‌رس��ید‬ ‫و هم‌اکنون نیز این عدد ‪ ۲۲‬رسیده است‪.‬‬ ‫به گفته وی برای محقق ش��دن برنامه‌ها‬ ‫نیاز به پشتیبانی مالی است و ایران‌خودرو‬ ‫دس��ت خال��ی نمی‌تواند افزای��ش کیفیت‬ ‫داشته باشد‪.‬‬ ‫استاد رحیمی درباره اینکه رییس‌جمهور‬ ‫خواس��تار افزایش کیفیت خودروها ش��ده‬ ‫گف��ت‪ :‬ی��ک از ورودی‌های برنامه ‪۷‬س��اله‬ ‫ما دس��تور رییس‌جمهوری بود که در این‬ ‫راستا جلس��ات کارشناسی بسیاری برگزار‬ ‫ش��د که بحث کیفی و غیرکیفی را ارزیابی‬ ‫می‌کند‪.‬‬ ‫معاون کیفیت ایران‌خودرو درباره واردات‬ ‫قطعه اظهارکرد‪ :‬کمتر از ‪۷‬درصد قطعات از‬ ‫خارج وارد می‌شود که ما برای این واردات‬ ‫معیارهای مش��خصی داریم که در صورت‬ ‫پاس ش��دن ای��ن معیارها از هر کش��وری‬ ‫می‌توان نسبت به واردات قطعه اقدام کرد‪.‬‬ ‫وی همچنین با بیان اینکه درحال‌حاضر‬ ‫دو سیس��تم ارزیابی کیفیت پژو و رنو را در‬ ‫اختیار داریم‪ ،‬گفت‪ :‬از دو سال پیش تدوین‬ ‫برنامه‌ای برای یکپارچه‌سازی سیستم‌های‬ ‫داخلی ش��رکت را آغاز کردیم که بخشی از‬ ‫آن انجام ش��ده که اساس سیستم ارزیابی‬ ‫خاص ایران‌خودرو خواهد بود و تفاوتی بین‬ ‫نشان(برند)های مختلف نخواهیم داشت‪.‬‬ ‫وی تاکی��د ک��رد‪ :‬تفاوت معن��اداری در‬ ‫ارزیاب��ی کیف��ی خودروه��ای داخل��ی و‬ ‫صادراتی نداری��م و خودروهایی که دربازار‬ ‫داخل عرضه می‌ش��ود از نظ��ر کیفیت به‬ ‫خوبی خودروهای صادراتی است‪.‬‬ ‫مع��اون کیفیت ایران‌خ��ودرو اظهارکرد‪:‬‬ ‫مهم‌تری��ن موضوع��ی که از نظ��ر کیفیت‬ ‫مدنظر اس��ت انتقال دان��ش فنی در تولید‬ ‫خ��ودرو اس��ت و وقتی ب��ا خودروس��ازان‬ ‫مط��رح دنیا وارد مذاکره می‌ش��ویم انتقال‬ ‫سیستم آنها به سیستم داخلی مورد تاکید‬ ‫قرار می‌گی��رد که در اجرا بای��د به‌صورت‬ ‫‪۱۰۰‬درصد عملیاتی شود‪.‬‬ ‫گپ و گفت‬ ‫الزام به رعايت حقوق مصرف‌کنندگان در واردات خودروهاي‌سواري‬ ‫در آيين‌نامه جديد واردات خودرو که بر‌اساس آن تنها‬ ‫نمايندگان رسمي که قادر به ارائه گارانتي خودرو هستند‬ ‫قادر به واردات خودرو خواهند بود‪ ،‬الزام به رعايت حقوق‬ ‫مصرف‌کنن��دگان در واردات خودروهاي س��واري تاکيد‬ ‫شده اس��ت‪ .‬در اين زمينه اميرحس��ين قناتي‪ ،‬مدير‌کل‬ ‫صناي��ع خودرو وني��رو محرکه وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫تج��ارت گفت‌وگويي با ش��اتا انج��ام داده ک��ه در ادامه‬ ‫مي‌خوانيد‪:‬‬ ‫€ €ه�دف از تعيي�ن ضواب�ط جدي�د در واردات‬ ‫خودروي سواري چيست؟‬ ‫مهم‌ترين عل��ت ابالغ ضوابط جديد براي حفظ حقوق‬ ‫مصرف‌کنندگان اس��ت زيرا به اس��تناد ماده «‪ »۴‬قانون‬ ‫حمايت از حقوق مصرف‌کنندگان مصوب س��ال ‪۱۳۸۸‬‬ ‫مجلس شوراي اسالمي‪ ،‬ارائه خدمات به مصرف‌کنندگان‬ ‫از سوي فروشندگان کاالها الزامي است‪.‬‬ ‫€ €صراحت ماده قانوني چيست؟‬ ‫ماده «‪ »۴‬اين قانون مي‌گويد که همه عرضه‌کنندگان‬ ‫اعم از توليدکنندگان و واردکنندگان کاالهاي سرمايه‌اي‬ ‫ازجمل��ه خودرو مکلف به داش��تن نمايندگي رس��مي و‬ ‫تعميرگاه مجاز‪ ،‬تامين قطعات يدکي و ارائه س��رويس و‬ ‫خدمات بعد از فروش مي‌باشند‪.‬‬ ‫€ € با توجه به اين الزام قانوني چه تغييري در روند‬ ‫واردات شکل گرفته است؟‬ ‫تاکنون تنها نمايندگي‌هاي رس��مي موظف به رعايت‬ ‫ضواب��ط و ش��رايط اين م��اده قانوني بوده‌اند ک��ه از اين‬ ‫پس واردکنندگان غيرنماينده رس��مي نيز بايد نسبت به‬ ‫رعايت اين ماده قانوني اقدام کنند‪.‬‬ ‫€ €واردکنن�دگان متفرق�ه که تاکن�ون خودروی‬ ‫سواري وارد مي‌کردند چگونه قادر به ارائه اين نوع‬ ‫خدم�ات پس از فروش مط�رح در اين ماده قانوني‬ ‫هستند؟‬ ‫اينگون��ه واردکنن��دگان يا خ��ود مي‌توانن��د به‌صورت‬ ‫مستقيم با رعايت دس��تورالعمل‌هاي ابالغي براي صدور‬ ‫ي و ارائه خدمات پس از فروش اقدام کنند‬ ‫مجوز نمايندگ ‌‬ ‫که اين دس��تورالعمل و ضوابط در س��ايت امور اصناف و‬ ‫بازرگانان معاونت توسعه بازرگاني داخلي موجود است يا‬ ‫مي‌توانند در قالب موافقتنامه‌اي از خدمات نمايندگي‌هاي‬ ‫رسمي اس��تفاده کرده و پس از ارائه موافقتنامه به دفتر‬ ‫مق��ررات صادرات و واردات‪ ،‬نس��بت به ثبت س��فارش و‬ ‫واردات اقدام کنند‪.‬‬ ‫€ €اصل اين موافقتنامه چه مي‌گويد؟‬ ‫اي��ن موافقتنام��ه‌اي اس��ت ک��ه س��ازمان حماي��ت‬ ‫مصرف‌کنن��دگان و توليدکنن��دگان پ��س از هماهنگي‬ ‫با تش��کل‌هاي مرتبط واردکننده اع��م از نمايندگي‌هاي‬ ‫رس��مي و واردکنن��دگان متفرقه تهيه ک��رده و در اين‬ ‫موافقتنامه پيش‌بيني شده است که واردکنندگان متفرقه‬ ‫در قبال چه اقداماتي مي‌توانند براي خودروهاي وارداتي‬ ‫خ��ود از خدم��ات بعد از ف��روش‪ ،‬تعهدات ش��رکت‌هاي‬ ‫نمايندگي رس��مي برخوردار ش��وند‪ ،‬همچنين تعهدات‬ ‫متقابل نماينده رس��مي را نيز در مقابل آنان مش��خص‬ ‫ک��رده و درنهايت مصرف‌کننده نهايي از اينگونه خدمات‬ ‫بهره‌مند خواهد شد‪.‬‬ ‫€ €آي�ا ارائ�ه اين خدم�ات از س�وي نمايندگي‌ها‬ ‫الزامي است؟‬ ‫با امضاي اين موافقتنامه ارائه اين خدمات الزامي است‬ ‫و نمايندگي‌هاي رس��مي موظف به امضاي اين قراردادها‬ ‫هستند و البته رقمي در حدود ‪ ۳‬درصد ارزش سيف کاال‬ ‫از واردکننده ب��رای اينگونه خدمات دريافت کرده و پس‬ ‫از آن پوشش دوره گارانتي و تعهد خدمات پس از فروش‬ ‫به عهده نمايندگي‌هاي رس��مي خواهد بود‪ .‬همچنين به‬ ‫منظ��ور نظارت بر روند تامين‪ ،‬توزيع و قيمت خودروهاي‬ ‫وارداتي‪ ،‬نمايندگان رس��مي موظفند اطالعات مرتبط با‬ ‫خودروهاي ترخيص‌شده شامل تعداد‪ ،‬موجودي‪ ،‬فروش و‬ ‫قيمت را به سازمان حمايت مصرف‌کنندگان اعالم کنند‪.‬‬ ‫€ €آيا ب�ا صدور دس�تورالعمل مربوط ب�ه واردات‬ ‫اش�خاص غيرنماين�ده ضواب�ط ابالغ�ي مربوط به‬ ‫تعيين قيمت خودروهاي وارداتي جايگاهي خواهد‬ ‫داش�ت و اگر اينگونه است‪ ،‬نحوه اجراي آن به چه‬ ‫صورت خواهد بود؟‬ ‫مقوله قيمت‌گ��ذاري با موضوع کنترل تغييرات قيمت‬ ‫فروش از حيث تطبيق با قوانين مرجع باالدستي متمايز‬ ‫ل حاضر موضوع قيمت‌گذاري خودرو وارداتي‬ ‫است‪ .‬درحا ‌‬ ‫ناش��ي از وجود انحصار منتفي است اما به منظور نظارت‬ ‫بر قيمت‌هاي تعيين‌ش��ده و ايجاد وحدت رويه در نحوه‬ ‫تعيي��ن قيمت فروش ضوابط مربوط پس از تهيه و تاييد‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت به‌وس��یله سازمان حمايت‬ ‫مصرف‌کنن��دگان به همه واردکنن��دگان برای اجرا ابالغ‬ ‫شده است و همه واردکنندگان اعم از نمايندگان رسمي‬ ‫و اش��خاص فاقد نمايندگي مکلف به رعايت آن هستند‪.‬‬ ‫اين ضوابط روي سامانه اطالع‌رساني سازمان مذکور براي‬ ‫اطالع فعاالن اقتصادي موجود اس��ت و مصرف‌کنندگان‬ ‫نيز برای اط�لاع از قيمت‌هاي تاييد ش��ده مي‌توانند به‬ ‫س��امانه ‪ ۱۲۴‬س��ازمان حمايت مراجعه کنن��د‪ .‬درحال‌‬ ‫حاضر روي��ه اخذ قيمت‌هاي فروش نمايندگان رس��مي‬ ‫براس��اس ضابطه ياد ش��ده به‌وس��یله س��ازمان حمايت‬ ‫مصرف‌کنندگان در‌حال پيگيري است‪.‬‬
‫معدن‬ ‫سه‌شنبه ‪ 12‬اسفند ‪ 12 - 1393‬جمادی االول ‪ 3 -1436‬مارس ‪ -2015‬شماره ‪ -171‬پیاپی ‪1489‬‬ ‫گزارش‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪28‬‬ ‫تشکیل کنفدراسیون معدن‬ ‫تمایل چيني‌ها براي خريد کروميت عيار پايين ایران‬ ‫مهندسی ارزش افزایش بهره وری را به همراه دارد‬ ‫‪5‬‬ ‫از تفاهمنامه معدنی ایمیدرو با خانه صنعت‪ ،‬معدن و تجارت ایران‬ ‫سهم بخش خصوصی در توسعه معدنی ارتقا یافت‬ ‫حامدش�ایگان‪-‬گروه مع�دن‪ :‬در اص�ل‬ ‫‪ 44‬قانون اساس�ی بر خصوصی‌س�ازی‬ ‫و اس�تفاده از ت�وان بخ�ش خصوص�ی‬ ‫برای بهره‌برداری از ظرفیت‌های کشور‬ ‫تاکید ش�ده اس�ت‪ ،‬از این رو س�ازمان‬ ‫توس�عه و نوس�ازی مع�ادن و صنای�ع‬ ‫معدنی روز گذشته به منظور بهره‌گیری‬ ‫از ظرفیت‌ه�ای بخ�ش خصوص�ی در‬ ‫بهبود اکتش�اف‪ ،‬اس�تخراج و فرآوری‬ ‫تفاهمنامه‌ای را با خانه صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت ای�ران منعقد کرد‪ .‬رییس هیات‬ ‫عامل ایمیدرو این تفاهمنامه را گامی در‬ ‫جهت اجرای اقتصاد مقاومتی و توجه به‬ ‫بیانات رهبر معظم انقالب دانست‪.‬‬ ‫از آنجای��ی که س��ازمان‌های توس��عه‌ای‬ ‫ماموریت دارند زیرس��اخت‌های الزم را در‬ ‫مناطق مح��روم ایجاد کنن��د‪ ،‬ایمیدرو در‬ ‫یک سال اخیر با مشارکت بخش خصوصی‬ ‫و واگ��ذاری طرح‌ه��ای نیمه‌تم��ام کمبود‬ ‫اعتبارات را جبران کرده اس��ت‪ ،‬چراکه در‬ ‫س��ال‌های ‪ 91‬و ‪ 92‬بخش��ی از ام��وال این‬ ‫س��ازمان در قالب رد دیون واگذار ش��ده و‬ ‫منابع مالی این سازمان کاهش یافته است‪.‬‬ ‫بنابراین امض��ای تفاهمنامه‌ای بین رییس‬ ‫هی��ات عامل ایمی��درو و رییس س��ازمان‬ ‫صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت ای��ران قدمی در‬ ‫جهت اس��تفاده از ظرفیت اس��تان‌ها برای‬ ‫رونق بیشتر بخش معدن خواهد بود‪.‬‬ ‫‹ ‹پیشبرد اقتصاد مقاومتی‬ ‫ریی��س هیات عامل ایمیدرو در نشس��ت‬ ‫امضای این تفاهمنامه اظهار کرد‪ :‬اس��تفاده‬ ‫از ظرفیت‌ه��ای بخش خصوص��ی با وجود‬ ‫اینکه در قانون اساس��ی به آن اش��اره شده‬ ‫اس��ت‪ ،‬در سال‌های گذش��ته مغفول مانده‬ ‫بود‪ .‬از ای��ن رو ایمیدرو ای��ن تفاهمنامه را‬ ‫ب��ا هدف اجرای اقتص��اد مقاومتی و بیانات‬ ‫رهب��ر معظم انقالب به خانه صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت ایران پیش��نهاد کرده اس��ت تا‬ ‫همراهی بخش خصوصی توس��عه و رش��د‬ ‫اقتصادی را برای کشور به ارمغان آورد‪.‬‬ ‫مهدی کرباس��یان با اشاره به جایگاه این‬ ‫تش��کل در فعالیت‌ه��ای صنعتی و معدنی‬ ‫ادام��ه داد‪ :‬خانه صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫ایران در اس��تان‌های مختلف کشور شعبه‬ ‫دارد‪ ،‬ب��ا این ح��ال بیش��تر در بخش‌های‬ ‫صنعت و تجارت فعال بوده و نقش کمتری‬ ‫در مع��دن دارد‪ .‬از ای��ن رو امض��ای ای��ن‬ ‫تفاهمنام��ه بخش خصوص��ی را در معدن‬ ‫فعال‌ت��ر خواهد کرد‪ ،‬چراک��ه ایران ذخایر‬ ‫باالی��ی از م��واد معدنی دارد و اکتش��افات‬ ‫دقیق در سال‌های گذشته تنها به ‪ 7‬درصد‬ ‫از وس��عت کش��ور برمی‌گردد‪ ،‬همچنین با‬ ‫افزایش فعالیت‌های اکتشافی انتظار می‌رود‬ ‫تعداد انواع م��واد معدنی که هم‌اکنون ‪68‬‬ ‫مورد است‪ ،‬افزایش یابد‪.‬‬ ‫یک سال گذش��ته با اجرای برنامه در توسعه‬ ‫حلقه‌های فوالدی شاهد رکود تولید ‪ 2‬میلیون‬ ‫تن فوالد تا پایان س��ال ‪ 93‬هستیم‪ ،‬در حالی‬ ‫که در سال ‪ 92‬تنها ‪ 200‬هزار تن فوالد صادر‬ ‫شده بود‪.‬‬ ‫‹ ‹ توسعه معدن با بررسی تخصصی‬ ‫رییس هیات عامل ایمیدرو خبر داد‬ ‫تعرفه گردشی برای واردات فوالد‬ ‫معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت از تعیین نرخ سود بازرگانی‬ ‫مقاطع فوالدی که در آخرین نشست وزارت صنعت با فوالدسازان‬ ‫مطرح شده است‪ ،‬خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش اقتصاد نیوز‪ ،‬مهدی کرباسیان اعالم کرد‪ :‬در جلسه‌ای‬ ‫ک��ه به‌تازگی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با فوالدی‌ها داش��ته‪،‬‬ ‫قرار بر این شده که به جز چند قلم خاص فوالدی که تولید داخلی‬ ‫آن انجام نمی‌ش��ود و برای چرخه تولید داخلی ضرورت دارد‪ ،‬در‬ ‫راستای واردات آنها ارز آزاد به این اقالم اختصاص داده شود‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬خوش��بختانه در پایان سال و از اول اسفندماه تصویب‬ ‫شد که در راستای حمایت از تولید داخلی نرخ سود بازرگانی برای‬ ‫مقاطع فوالدی ‪ 15 ،10‬و ‪ 20‬درصد باشد‪.‬‬ ‫رییس هیات عامل ایمیدرو با بیان اینکه قیمت تمام شده فوالد‬ ‫و رکودی که در حوزه مس��کن حاکم است‪ ،‬سبب شده فوالدی‌ها‬ ‫نتوانند جن��س خود را با قیمت منطقی بفروش��ند‪ ،‬گفت‪ :‬قیمت‬ ‫تمام شده تولیدکنندگان داخلی افزایش پیدا کرده و فاز جدیدی‬ ‫ل افزایش هزین ‌ه تولید در صنعت فوالد به وجود آمده است‪.‬‬ ‫به دلی ‌‬ ‫تا ‪3‬ماه سوم سال برخی از مقاطع فوالدی مانند شمش با نرخ ارز‬ ‫مبادالتی وارد می‌ش��د که این ب��ا توجه به فاصله ‪ 700‬تومانی ارز‬ ‫مبادالتی با ارز آزاد فشار جدی به تولیدات داخلی منتقل کرد اما‬ ‫‹ ‹کشف ‪200‬میلیون تن سنگ‌آهن‬ ‫معاون وزیر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت با بیان‬ ‫اینکه معادن پیش��ران توسعه است‪ ،‬افزود‪ :‬در‬ ‫کشورهای توسعه‌یافته جایگاه بخش معدن در‬ ‫تولید ناخالص ملی بیش از ‪ 16‬درصد اس��ت‪،‬‬ ‫این در حالی است که در ایران با وجود ذخایر‬ ‫وس��یعی از مواد معدنی تنها ‪ 6‬درصد از تولید‬ ‫ناخالص ملی سهم این بخش است‪ .‬به عبارت‬ ‫امیدواری��م با تصمیمات جدید وزارتخانه‪ ،‬صنعت فوالد کش��ور به‬ ‫رونق برسد و بازار خود را با رقابتی سالم پیدا کند‪.‬‬ ‫او با بیان اینکه صنعت فوالد ایران از افت قیمت بازارهای جهانی‬ ‫تاثیر پذیرفته اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬چین به‌عنوان بزرگترین تولیدکننده‬ ‫فوالد دنیا ‪822/7‬میلیون تن در س��ال ‪2014‬م به تولید رس��انده‬ ‫که به طور دقیق ‪50‬درصد تولید فوالد دنیا را ش��امل می‌شود اما‬ ‫در حقیق��ت کاهش قیمت س��نگ‌آهن و کاهش نرخ رش��د چین‬ ‫نیاز جدی به صادرات را در راس��تای حمایت از صادرات فوالد در‬ ‫دس��تور کار قرار داد که این باعث ش��د جوایز صادراتی این کشور‬ ‫افزایش یابد‪.‬‬ ‫کرباسیان با بیان اینکه فوالد ایرانی از رقابت با محصوالت خارجی‬ ‫و دامپینگ چین در کشور تاثیر پذیرفت‪ ،‬گفت‪ :‬فوالدسازان کشور‬ ‫یکباره با افزایش هزینه‌ها‪ ،‬نرخ دس��تمزد و انرژی روبه‌رو ش��دند‬ ‫و اکثر ش��رکت‌های فوالدی درگیر اس��تخدام‌های بی‌رویه‌ای که‬ ‫دولت دهم به شکل دستوری انجام داد‪ ،‬شدند‪ .‬در حالی که جذب‬ ‫نیروهای انس��انی که از این طریق به کارخانه بزرگ فوالد کش��ور‬ ‫مانند ذوب‌آهن ورود پیدا کرده بودند‪ ،‬باالتر از ظرفیت بود و باعث‬ ‫شد هزینه‌های نیروی انس��انی این کارخانه به لحاظ بهره‌وری دو‬ ‫برابر کارکنان کارخانه‌های فوالد چین شود‪.‬‬ ‫دیگ��ر کش��ورهایی مانند ژاپن ک��ه به ذخایر‬ ‫چندان��ی از مواد معدنی دسترس��ی ندارند با‬ ‫واردات مواد اولیه و فعال کردن صنایع معدنی‬ ‫س��هم ای��ن بخ��ش را در درآمدهای کش��ور‬ ‫افزایش داده‌اند‪ .‬کرباسیان با نگاهی به اقدامات‬ ‫یک س��ال اخیر ایمیدرو اضافه کرد‪ :‬در سال‬ ‫‪ 93‬با مش��ارکت بخش خصوصی توانس��تیم‬ ‫تم��ام پروژه‌ه��ای نیمه‌تم��ام باقی‌مانده این‬ ‫سازمان از س��ال‌های گذشته را تمام کنیم با‬ ‫وج��ود اینک��ه در س��ال‌های ‪ 91‬و ‪ 92‬بخش‬ ‫زیادی از دارایی‌های سازمان در قالب رد دیون‬ ‫واگذار ش��ده بود‪ .‬از این رو بخش خصوصی با‬ ‫تش��کیل کنسرسیوم و مش��ارکت در پروژه‌ها‬ ‫هم��کاری کرد‪ .‬همچنین ایمی��درو در بخش‬ ‫معاون معدنی وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪:‬‬ ‫پرداخت حق انتفاع شامل تمام معادن نمی‌شود‬ ‫پرداخت حق انتفاع برای تمام معادن‬ ‫فقط ب��ا تایید وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تج��ارت و تصوی��ب هی��ات وزی��ران‬ ‫الزم‌االجراست‪ .‬جعفر سرقینی‪ ،‬معاون‬ ‫ام��ور معدن و صنای��ع معدنی وزارت‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت در گفت‌وگو‬ ‫با معدن‪ 24‬گفت‪ :‬مصوبه اخیر مجلس‬ ‫مربوط به پرداخت حق انتفاع معدن از‬ ‫س��وی تمامی معدنکاران تنها با تایید‬ ‫معاون��ت معدنی و تصوی��ب در هیات‬ ‫وزی��ران الزم‌االجراس��ت‪ .‬وی تصریح‬ ‫کرد‪ :‬پرداخت حق انتفاع ش��امل تمام‬ ‫مع��ادن نیس��ت ولی حق��وق دولتی‬ ‫مش��مول تمام معادن است و قوانین‬ ‫مرتبط با آن همچنان پابرجاست‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت تاکید معاون معدنی‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت مبنی‬ ‫بر پرداخت نشدن حق انتفاع از سوی‬ ‫تمام معادن در حالی اس��ت که هفته‬ ‫گذش��ته در مصوب��ه‌ای که از س��وی‬ ‫کمیسیون تلفیق ارائه شد‪ ،‬حق انتفاع‬ ‫پروانه بهره‌برداری برای تمام معادن در‬ ‫س��ال ‪ 1394‬درصدی از مبلغ فروش‬ ‫آن معدن ش��د‪ .‬نماین��دگان مجلس‬ ‫نی��ز در بن��د الف تبص��ره ‪ 10‬مصوب‬ ‫کردند تمامی معادن س��نگ آهن که‬ ‫استخراج‌کننده آنها اشخاص حقیقی‬ ‫و حقوقی هستند و پروانه بهره‌برداری‬ ‫آنها به نام ایمیدرو و شرکت‌های تابع‬ ‫است ولی فاقد قرارداد با این سازمان‬ ‫و ش��رکت‌های تابع هستند‪ ،‬موظفند‬ ‫بابت ح��ق انتفاع پروان��ه بهره‌برداری‬ ‫از مع��ادن فوق در س��ال ‪ ،93‬معادل‬ ‫‪25‬درص��د مبلغ ف��روش محصوالت‬ ‫خ��ود را به حس��اب درآم��د عمومی‬ ‫ردی��ف ‪ 130419‬ج��دول ش��ماره ‪5‬‬ ‫این قانون نزد خزانه‌داری کل کش��ور‬ ‫پرداخت کنند‪.‬‬ ‫وظای��ف حاکمیت��ی نیز ‪ 200‬ه��زار کیلومتر‬ ‫وس��عت اکتش��افی را آغاز کرد که هم‌اکنون‬ ‫مراح��ل شناس��ایی آن پای��ان یافت��ه و در‬ ‫برنامه‌های اکتش��افی ‪ 200‬میلیون تن ذخیر‬ ‫س��نگ‌آهن و ‪ 120‬میلی��ون تن زغال‌س��نگ‬ ‫اضافه ش��د‪ .‬او درباره فعالیت‌های ایمیدرو در‬ ‫توسعه حلقه‌های فوالد تصریح کرد‪ :‬با تدوین‬ ‫طرح جامع فوالد کش��ور سعی کردیم تعادل‬ ‫الزم بین حلقه‌های پایین‌دس��تی و باالدستی‬ ‫به وجود آید‪ ،‬زیرا در س��ال‌های گذشته برای‬ ‫تولی��د فوالد با کمبود گندله مواجه بودیم که‬ ‫با اقدامات یک سال اخیر و تعریف پروژه‌های‬ ‫جدی��د ت��ا پایان س��ال ‪ 95‬توازن نس��بی در‬ ‫حلقه‌های تولید فوالد به وجود خواهد آمد‪ .‬در‬ ‫همچنین در این جلس��ه رییس خانه صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تج��ارت ایران با اش��اره ب��ه تعامل‬ ‫خانه‌ه��ای صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با متولیان‬ ‫معدن در اس��تان‌ها گف��ت‪ :‬خانه‌های صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت نه‌تنها در تمام استان‌ها‪ ،‬بلکه‬ ‫در برخی شهرستان‌های نیز فعال هستند که‬ ‫تامل خوبی با س��ازمان‌های صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت در یک س��ال اخیر به وجود آورده‌اند‬ ‫ک��ه می‌توانن��د در شناس��اندن ظرفیت‌های‬ ‫معدن��ی و صنعتی اس��تان نق��ش موثری ایفا‬ ‫کنند‪ ،‬از طرف دیگر سال‌های گذشته اجرای‬ ‫پروژه‌ها بدون توجه به حلقه‌های باالدس��تی‬ ‫بوده اس��ت‪ ،‬به طوری که تمرکز روی افزایش‬ ‫تولی��د فوالد منجر ش��ده که س��ایر حلقه‌ها‬ ‫مغف��ول بمان��د‪ .‬از این رو خانه‌ه��ای صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت می‌توانند نقش فعال‌تری ایفا‬ ‫کنن��د تا مج��وز به‌طور مثال س��نگ‌آهن در‬ ‫اختی��ار اف��رادی قرار گی��رد ک��ه حلقه‌های‬ ‫پایین‌دس��تی را تولی��د کنن��د‪ .‬عبدالوه��اب‬ ‫سهل‌آبادی با تاکید بر اینکه خام‌فروشی مواد‬ ‫معدن��ی بای��د متوقف ش��ود‪ ،‬ادام��ه داد‪ :‬در‬ ‫سال‌های گذش��ته میلیون‌ها تن مواد معدنی‬ ‫خ��ام از کش��ور خارج ش��ده و کس��ی توجه‬ ‫نمی‌ک��رد‪ .‬در واقع بیش��تر معادنی که قبل از‬ ‫انقالب شناسایی‌شده بودند مورد بهره‌برداری‬ ‫قرار گرفتن��د‪ .‬به همین دلی��ل خانه صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تج��ارت می‌تواند ب��ا معرفی کردن‬ ‫افرادی که پیشینه معدنی دارند با هدف ایجاد‬ ‫اش��تغال و توس��عه فرآوری اقدام کن��د‪.‬او با‬ ‫نگاهی به مفاد ای��ن تفاهمنامه افزود‪ :‬در این‬ ‫تفاهمنامه بیش��تر ب��ه روش‌ه��ای همکاری‬ ‫ایمی��درو با خان��ه صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫پرداخته شده اس��ت تا ظرفیت‌های معدن با‬ ‫توانمندی‌های بخش خصوصی شناسایی و در‬ ‫اختیار ایمیدرو قرار گیرد‪ .‬به عبارت دیگر این‬ ‫خانه‌ها از انجمن‌های همگن معدنی تش��کیل‬ ‫ش��ده‌اند که با تعاملی با سازمان‌های صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت اس��تان‌ها دارن��د می‌توانند‬ ‫راهگشای توسعه معدن باشند‪ .‬از طرف دیگر‬ ‫برخی از تجهیزات س��اخت واحدهای فوالدی‬ ‫در حال��ی از چین وارد می‌ش��ود که در داخل‬ ‫کشور تولید می‌ش��ود و می‌توانیم پیشنهادی‬ ‫برای جایگزینی آن ارائه کنیم‪.‬‬ ‫نماینده مردم سیرجان و بردسیر مطرح کرد‬ ‫هشدار درباره مشکالت معادن گل‌گهر و گهرزمین‬ ‫نماینده مردم سیرجان و بردسیر‬ ‫در مجلس ش��ورای اسالمی گفت‪:‬‬ ‫در صورت ادامه مش��کالت معادن‬ ‫گل‌گه��ر و گهرزمی��ن س��یرجان‬ ‫تع��دادی از کارگ��ران ب��ا معضل‬ ‫بی��کاری روبه‌رو می‌ش��وند‪ .‬به گزارش باش��گاه‬ ‫خبرنگاران جوان‪ ،‬ش��هباز حسن‌پور افزود‪:‬معادن‬ ‫س��نگ‌آهن س��یرجان از ط��رف دول��ت موظف‬ ‫ب��ه تامی��ن م��واد اولی��ه ش��رکت‌های فوالدی‬ ‫سراسرکش��ور اس��ت اما بی‌توجهی مدیران این‬ ‫ش��رکت‌ها و پرداخ��ت نک��ردن بدهی‌های خود‬ ‫به این دو ش��رکت سبب ش��ده که این معادن با‬ ‫مش��کل جدی و بحران روبه‌رو شود‪ .‬وی با اشاره‬ ‫ب��ه اینکه بی��ش از ‪8‬هزار نف��ر در این مجموعه‬ ‫مشغول به فعالیت هس��تند‪ ،‬افزود‪ :‬مدت زیادی‬ ‫است که حقوق کارگران پرداخت‬ ‫نشده و برای جلوگیری از بیکاری‬ ‫این افراد دولت باید دس��ت به کار‬ ‫ش��ود و هر چه سریع‌تر بدهی این‬ ‫دو شرکت را تسویه کند‪ .‬حسن‌پور‬ ‫تصری��ح ک��رد‪ :‬در نشس��تی رییس کمیس��یون‬ ‫اصل‪ 90‬مجلس ش��ورای اسالمی به منظور حل‬ ‫این مش��کل در جمع کارگران و معدنکاران قول‬ ‫داد مشکل این معدن را در دستور کار قرار دهد‬ ‫و پیگیری کند‪ .‬نماینده مردم سیرجان و بردسیر‬ ‫از غیرفعال ش��دن معادن سیرجان اظهار نگرانی‬ ‫کرد و گفت‪ :‬غیرفعال ش��دن این معادن س��بب‬ ‫می‌ش��ود تعدادی از کارگران بیکار ش��وند و این‬ ‫مسئله شهرستان سیرجان را با معضل اجتماعی‬ ‫روبه‌رو می‌کند‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫همکاری برای تکمیل‬ ‫زنجیره بخش معدن‬ ‫آرمان خالقی‬ ‫عضو هیات‌مدیره خانه صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت ایران‬ ‫در هم��کاری تش��کل‌ها با س��ازمان ایمیدرو باید‬ ‫سیاس��ت‌های اجرایی و برنامه‌ری��زی بخش معدن‬ ‫م��ورد توجه ق��رار گیرد‪ ،‬چرا که اس��تراتژی بخش‬ ‫معدن از برنامه‌ریزی اکتش��اف شروع می‌شود‪ ،‬پس‬ ‫باید ظرفیت‌های معدن در نظر گرفته شود تا ارزش‬ ‫افزوده حداکثری به وجود آید‪ ،‬همچنین مش��خص‬ ‫شود صنایع تبدیلی در کجا قرار گیرد تا با توجه به‬ ‫ذخیره معادن س��رمایه‌گذاری‌های الزم انجام شود‪.‬‬ ‫در واقع هدف از این اقدام تکمیل زنجیره‌های تولید‬ ‫است به گونه‌ای که در معدن مس عالوه بر فرآوری‪،‬‬ ‫تولید سیم و کابل و بعد صنایع الکترونیکی در نظر‬ ‫گرفته ش��ود ت��ا آن منطقه به قط��ب صنعت مس‬ ‫کشور تبدیل شود‪.‬‬ ‫از طرف دیگر بررس��ی صرفه اقتصادی طرح‌های‬ ‫معدن تنها از عهده افراد و س��ازمان‌هایی برمی‌آید‬ ‫که در این بخش فعال هس��تند‪ .‬از این رو س��ازمان‬ ‫ایمی��درو با توجه به ظرفیت‌هایی که دارد‪ ،‬به‌عنوان‬ ‫یک س��ازمان مادرتخصص��ی می‌تواند گام به گام با‬ ‫س��رمایه‌گذار حرک��ت کند و تعیین کن��د در کدام‬ ‫بخش فعالیت شروع ش��ود تا حداکثر بهره‌وری در‬ ‫تولید مواد معدنی به وجود آید‪.‬‬ ‫پیش از تعامل‌های کنونی‪ ،‬همکاری سازمان‌های‬ ‫دولت��ی با بخش خصوصی موردی بوده اس��ت و در‬ ‫شرایط حس��اس کنونی این تعامل در حال افزایش‬ ‫اس��ت و تش��کل‌های بخش خصوصی می‌توانند در‬ ‫تشکیل هلدینگ‌های س��رمایه‌گذاری در استان‌ها‬ ‫همکاری کند‪ .‬چراکه بس��یاری از س��رمایه‌گذاران‬ ‫شناخت چندانی از ظرفیت‌های بخش معدن ندارند‬ ‫ب��ه همین دلی��ل با معرفی ظرفیت‌ه��ا و تهیه یک‬ ‫طرح توجیه��ی اقتصادی س��رمایه‌گذاران در نقاط‬ ‫مختلف کشور به س��مت فعالیت‌های معدنکاری و‬ ‫ایجاد واحد‌های فرآوری بخش معدن سوق خواهند‬ ‫یافت‪ .‬بنابراین برای توس��عه یکپارچه حوزه معدن‬ ‫در کش��ور باید هم��کاری و تعامل بخش خصوصی‬ ‫در قالب تش��کل‌های همگن با دولت افزایش یابد تا‬ ‫توجیه اقتصادی در کنار رش��د تولید ناخالص ملی‬ ‫به‌دست آید‪.‬‬ ‫داخل پرانتز‬ ‫مجوز گندله‌سازی بافق از‬ ‫‪ 5‬به ‪2/6‬میلیون تن کاهش یافت‬ ‫با لغو ناگهانی مجوز واحد گندله‌سازی فوالد بافق‪،‬‬ ‫نخس��تین طرح واگذار ش��ده فوالدسازی به بخش‬ ‫خصوصی در آستانه تعطیلی قرار گرفت‪.‬‬ ‫به گ��زارش مه��ر‪ ،‬مدیرعامل مجتم��ع معدنی و‬ ‫صنع��ت آهن و ف��والد بافق با بیان ای��ن مطلب با‬ ‫اش��اره به مش��کالت پیش روی این طرح فوالدی‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬فوالدسازی بافق از جمله ‪ ۸‬طرح فوالد سازی‬ ‫واگذار شده به بخش خصوصی در دولت قبل است‬ ‫که در این طرح یک واحد فوالدس��ازی و یک واحد‬ ‫احیاء به منظور تولید آهن اسفنجی وجود داشت‪.‬‬ ‫سیدمحس��ن ابوی��ی اف��زود‪ :‬به‌منظ��ور تکمیل‬ ‫زنجیره فوالدس��ازی مجوز یک واحد ‪۵‬میلیون تنی‬ ‫گندله‌سازی نیز اخذ شد‪ ،‬بالفاصله اقدامات اجرایی‬ ‫برای احداث این واحد نیز آغاز شد‪.‬‬ ‫وی ب��ه پیش��رفت اجرایی مناس��ب ای��ن واحد‬ ‫گندله‌سازی نسبت به طرح‌های مشابه در حال اجرا‬ ‫اشاره کرد و گفت‪ :‬در شرایط تحریم موفق شده‌ایم‬ ‫ق��رارداد طراحی و تامین تجهیزات اصلی این واحد‬ ‫گندله‌سازی را با شرکت اروپایی منعقد کنیم و پس‬ ‫از انعقاد قرارداد پیش پرداخت الزم نیز به حس��اب‬ ‫این شرکت واریز شد‪.‬‬ ‫وی خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬در حالی که یک‌س��ال از‬ ‫انعقاد قرارداد گذشته و طراحی‌ها و تامین تجهیزات‬ ‫بزرگترین واحد گندله‌س��ازی بخش خصوصی نیز‬ ‫آغاز ش��ده اس��ت‪ ،‬وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫به‌طور ناگهان��ی مجوز ط��رح را از ‪۵‬میلیون تن به‬ ‫‪2/6‬میلیون تن کاهش داده است‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬در حالی که کش��ورهای همسایه و‬ ‫دیگر نقاط دنیا به منظور افزایش بهره‌وری و کاهش‬ ‫هزینه‌ها به س��مت اجرای واحدهای گندله‌سازی و‬ ‫فوالد‌س��ازی با ظرفیت‌های ‪ ۵‬و ‪۷‬میلیون تن روی‬ ‫آورده‌اند‪ .‬چه تدبیری وجود دارد که مجوز ‪۵‬میلیون‬ ‫تنی گندله‌س��ازی بافق ب��ه ‪2/6‬میلیون تن کاهش‬ ‫پیدا کند‪.‬‬ ‫وی خاطرنش��ان کرد‪ :‬در حال��ی که ‪۴۰۰‬میلیارد‬ ‫توم��ان در این مجموع��ه فوالدی س��رمایه‌گذاری‬ ‫ش��ده و واحد نورد فوالد بافق نیز آماده بهره‌برداری‬ ‫است اما کاهش ظرفیت گندله‌سازی توجیه فنی و‬ ‫اقتصادی کل طرح را خدشه‌دار کرده است‪.‬‬
‫روی خط خبر‬ ‫لزوم توسعه معادن‬ ‫بارعایتموازینزیست‌محیطی‬ ‫قائم‌مق��ام امور صنعت و معدن س��ازمان صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت آذربایجان‌شرقی بر ضرورت رعایت‬ ‫موازین زیس��ت‌محیطی در توس��عه معادن استان‬ ‫تاکید کرد‪.‬‬ ‫به گزارش ماین‌نیوز‌‪ ،‬سیدمرتضی نیرومند اسکوئی‬ ‫افزود‪ :‬فعالیت واحده��ای تولیدی به‌ویژه در بخش‬ ‫معدن با رعایت موازین زیست‌محیطی ضروری بوده‬ ‫و همیشه مورد تاکید قرار گرفته است‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬همانطور که به فک��ر ایجاد رونق‬ ‫اقتص��ادی و اش��تغالزایی در اس��تان هس��تیم باید‬ ‫محیط‌زیس��ت مناس��ب را در اختیار نسل بعد نیز‬ ‫قرار دهیم‪.‬‬ ‫نیرومند با اش��اره ب��ه تفاهمنامه اخیر س��ازمان‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تان ب��ا اداره کل منابع‬ ‫طبیعی اظهار کرد‪ :‬با همکاری سازمان زمین‌شناسی‬ ‫اس��تان مطالعات معدنی با رویکرد کمترین تخریب‬ ‫به مناب��ع طبیع��ی و بهره‌مندی بیش��تر از ذخایر‬ ‫معدنی آغاز ش��ده و به‌زودی با به‌دست آمدن نتایج‬ ‫آن ضمن حفظ محیط‌زیس��ت معدنکاری استان را‬ ‫رونق می‌بخشیم‪.‬‬ ‫رشد ‪ 22‬درصدی‬ ‫تولید طالی موته‬ ‫تولید مجتمع طالی موته در ‪11‬ماه س��ال‌جاری‬ ‫‪22‬درصد افزایش یافت‪.‬‬ ‫‪ ،‬مجتمع طالی موته از ابتدای‬ ‫به گ��زارش‬ ‫فروردی��ن تا پای��ان بهمن‪ 263 ،‬کیلوگرم ش��مش‬ ‫تولید کرد‪ .‬این در حالی اس��ت که میزان ش��مش‬ ‫طالی تولیدشده در مدت مشابه سال گذشته‪216 ،‬‬ ‫کیلوگرم بود‪.‬‬ ‫همچنین میزان تولید ‪11‬ماه این ش��رکت نسبت‬ ‫به برنامه‪ 23 ،‬درصد رشد داشت‪.‬‬ ‫ش��رکت طالی موته در ماه بهم��ن ‪ 23‬کیلوگرم‬ ‫ش��مش تولید کرد که در مقایس��ه با میزان تولید‬ ‫مدت مشابه سال گذشته (‪ 20‬کیلوگرم)‪15 ،‬درصد‬ ‫افزای��ش یافت ‪.‬بنا بر این گ��زارش‪ ،‬مجتمع طالی‬ ‫موته در شهرستان میمه استان اصفهان واقع است‪.‬‬ ‫احتمال تنزل سیمان سبزوار‬ ‫به بازارهای پایین‌تر‬ ‫معاون توس��عه بازار فرابورس ایران‪ ،‬تنزل شرکت‬ ‫س��یمان س��بزوار به بازارهای پایین‌تر فرابورس را‬ ‫محتمل دانست‪.‬‬ ‫به گزارش فارس‪ ،‬س��یدمهدی علم‌الهدی درباره‬ ‫آخرین وضعیت شرکت سیمان سبزوار اظهار کرد‪:‬‬ ‫با توجه به اطالعات مالی ارائه شده درباره وضعیت‬ ‫عملکرد ‪ 2‬س��ال مالی گذشته این شرکت و از آنجا‬ ‫که براساس دس��تورالعمل پذیرش‪ ،‬عرضه و نقل و‬ ‫انتقال اوراق بهادار در فرابورس ایران‪ ،‬ش��رکت یاد‬ ‫ش��ده به‌صورت مستمر واجد شرایط حضور در بازار‬ ‫اول فراب��ورس نبوده اس��ت‪ ،‬تنزل آن ب��ه بازارهای‬ ‫پایین‌تر فرابورس محتمل است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬تصمی ‌م قطعی در این‌باره توسط هیات‬ ‫پذی��رش فرابورس ایران و با توجه به اطالعات مالی‬ ‫و چش��م‌انداز آینده شرکت س��یمان سبزوار گرفته‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫نماد شرکت سیمان سبزوار از ‪ 14‬مردادماه امسال‬ ‫به دلیل وجود ابهام در اطالعات متوقف شده است‪.‬‬ ‫انجام مطالعات ژئوفیزیک‬ ‫در چهارمحال و بختیاری‬ ‫ریی��س س��ازمان صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت‬ ‫چهارمح��ال و بختیاری گفت‪ :‬با هدف شناس��ایی‬ ‫ظرفیت‌ه��ا و اندیس‌ه��ای معدنی در این اس��تان‪،‬‬ ‫نیم��ی از وس��عت چهارمح��ال و بختی��اری مورد‬ ‫مطالعات ژئوفیزیک هوایی قرار می‌گیرد‪ .‬به گزارش‬ ‫ایرنا‪ ،‬س��یدنعیم امامی اظهار کرد‪ :‬طرح اکتش��اف‬ ‫ماهواره‌ای ظرفیت‌های معدنی در استان با همکاری‬ ‫س��ازمان زمین‌شناسی کشور اجرا و از نیمه شمالی‬ ‫استان آغاز می‌شود‪.‬‬ ‫به گفت��ه وی‪3 ،‬ه��زار و ‪ 400‬کیلومت��ر مربع از‬ ‫مس��احت چهارمحال و بختیاری زیر پوش��ش این‬ ‫ط��رح در مطالعات هوای��ی در ارتف��اع پایین قرار‬ ‫می‌گیرد‪.‬‬ ‫امام��ی تصری��ح ک��رد‪ :‬ب��رای اج��رای ای��ن‬ ‫طرح‪400‬میلی��ون ریال اعتبار از س��وی س��ازمان‬ ‫زمین‌شناس��ی کش��ور هزینه می‌ش��ود‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫این طرح اسفند س��ال‌جاری آغاز و اطالعات آن تا‬ ‫پایان تیر س��ال ‪ 94‬استخراج می‌شود‪ .‬به گفته وی‪،‬‬ ‫در ط��رح دیگری‪ ،‬دو پهنه به وس��عت‪ 570‬و ‪280‬‬ ‫کیلومترمربع برای شناس��ایی کانسارهای فلزی در‬ ‫استان مورد مطالعه قرار می‌گیرد‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫سه‌شنبه ‪ 12‬اسفند ‪ 12 - 1393‬جمادی االول ‪ 3 -1436‬مارس ‪ -2015‬شماره ‪ -171‬پیاپی ‪1489‬‬ ‫صنایع معدنی‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫در گردهمایی فعاالن بخش خصوصی معدن در اتاق ایران مطرح شد‬ ‫تشکیلکنفدراسیونمعدن‬ ‫ش�هریار خدیوفرد‪-‬گروه معدن‪ :‬مصوبه‬ ‫اخیر کمیس��یون تلفیق درب��اره اخذ بهره‬ ‫مالکانه از تمامی معادن موضوعی است که‬ ‫این روزها واکنش تش��کل‌ها و انجمن‌های‬ ‫حوزه‌ه��ای مختل��ف مع��دن را ب��ه همراه‬ ‫داش��ته به گونه‌ای ک��ه روز گذش��ته اتاق‬ ‫بازرگانی‪،‬صنایع‪ ،‬معادن و کش��اورزی ایران‬ ‫ش��اهد برگزاری ‪ 2‬نشست در حوزه معدنی‬ ‫بود‪ .‬در نشس��ت اول که به صورت فوری از‬ ‫سوی انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان‬ ‫س��نگ‌آهن برگ��زار ش��د با حض��ور جعفر‬ ‫س��رقینی مع��اون معدن��ی وزارت صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تج��ارت و اقبال��ی زارچ مدیرکل‬ ‫بهره‌برداری و استخراج وزارتخانه و اعضای‬ ‫این انجمن درب��اره مصوبه اخیر مجلس در‬ ‫زمینه تسری بهره مالکانه به تمامی معادن‬ ‫به بحث و تبادل‌نظ��ر پرداختند‪ .‬همچنین‬ ‫در نشس��ت دوم که اتحادیه تولیدکنندگان‬ ‫و صادرکنندگان محص��والت معدنی ایران‬ ‫مس��ئولیت برگزاری آن را بر عهده داش��ت‬ ‫و یحیی آل‌اس��حاق رییس ات��اق بازرگانی‬ ‫ته��ران‪ ،‬داریوش اس��ماعیلی رییس کمیته‬ ‫معدنی مجلس شورای اسالمی‪ ،‬محمدرضا‬ ‫بهرام��ن نایب‌رییس خان��ه معدن و جمعی‬ ‫از چهره‌های معدنی کش��ور حضور داشتند‬ ‫ضمن بررسی مسائل و مشکالت اخیر حوزه‬ ‫معدنکاری مقرر شد تا برای بهبود حمایت‬ ‫از بخش معدن کنفدراسیون معدن تشکیل‬ ‫شود‬ ‫‹ ‹ توافق معادن کوچک با‬ ‫کنسانتره‌سازی گل‌گهر‬ ‫در نشس��ت روز‬ ‫گذش��ته انجم��ن‬ ‫تولیدکنن��دگان و‬ ‫صا د ر کنن��د گا ن‬ ‫س��نگ‌آهن ایران در‬ ‫ابتدا قدیرقیاف��ه رییس هیات‌مدیره انجمن‬ ‫ضمن اش��اره ب��ه دس��تاوردهای انجمن از‬ ‫توافق معادن کوچک سنگ‌آهن با مجموعه‬ ‫گل‌گهر به منظور تامین سنگ‌آهن موردنیاز‬ ‫برای کنسانتره‌س��ازی خبر داد و گفت‪ :‬در‬ ‫همین زمینه خوشبختانه به‌ویژه با مجموعه‬ ‫گل‌گهر توافقاتی حاصل شد و قرار است به‬ ‫زودی براس��اس یک فرم��ول خاص معادن‬ ‫کوچک بخش خصوصی سنگ‌آهن بتوانند‬ ‫س��نگ موردنیاز کنسانتره‌سازی گل‌گهر را‬ ‫تامین کنند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬موض��وع قیمت‌گ��ذاری‬ ‫س��نگ‌آهن ایران نیز در چند سال گذشته‬ ‫همواره بحث‌برانگیز بوده و س��ایت یومتال‬ ‫همواره در این سال‌ها به صورت نادعادالنه‬ ‫قیم��ت س��نگ‌آهن ای��ران را با ش��اخص‬ ‫نامناس��بی تعیین کرده اس��ت‪ .‬در سفری‬ ‫ک��ه هیات‌مدیره انجمن به چین داش��ت با‬ ‫یومتال توافق شد تا قیمت سنگ‌آهن ایران‬ ‫را اص�لاح کن��د که ای��ن کار در دو مرحله‬ ‫انجام شد‪.‬‬ ‫قدیرقیاف��ه همچنی��ن با انتق��اد از تغییر‬ ‫پیاپی قوانین دول��ت در حوزه معدن اظهار‬ ‫کرد‪ :‬در زمینه بهره مالکانه نامه‌نگاری‌های‬ ‫متعددی ب��ا رییس‌جمه��وری‪ ،‬معاون اول‬ ‫رییس‌جمهوری و رییس مجلس انجام شده‬ ‫و خوشبختانه تا االن تا حدودی جلوی این‬ ‫کار گرفته شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹طرح جامع فوالد بدون سنگ‌آهن‬ ‫بی‌معناست‬ ‫همچنین در ادامه این نشست نایب‌رییس‬ ‫انجم��ن تولیدکنن��دگان و صادرکنندگان‬ ‫سنگ‌آهن ایران با تشریح جزئیات تشکیل‬ ‫شورای آهن و فوالد گفت‪ :‬سنگ‌آهنی‌ها و‬ ‫فوالدی‌ه��ا باید در کنار یکدیگر قرار گرفته‬ ‫و به تکمیل زنجیره تولید فوالد در کش��ور‬ ‫کمک کنند‪.‬‬ ‫بهرام شکوری افزود‪:‬‬ ‫زمان��ی از ص��ادرات‬ ‫س��نگ‌آهن کش��ور‬ ‫می‌نالیدن��د اما انصافا‬ ‫در هم��ان زمان هم‬ ‫یحیی آل اسحاق‪ :‬اگر‬ ‫بخش معدن کشور‬ ‫از اطالعات روز دنیا‬ ‫برخوردار نباشد از‬ ‫عرصه رقابت عقب‬ ‫می‌افتد و بازار را از دست‬ ‫می‌دهد‬ ‫هیچ واحد کنسانتره‌سازی بدون سنگ‌آهن‬ ‫باقی نمی‌ماند‪ .‬از سوی دیگر گاهی دوستان‬ ‫فوالدس��از فقط خودش��ان را می‌بینند اما‬ ‫تاکی��د من ب��ر این اس��ت که اگ��ر منافع‬ ‫همدیگر را نبینیم به جایی نخواهیم رسید‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬باید به گونه‌ای رفتار کنیم که‬ ‫منافع همه بخش‌های تولید از س��نگ‌آهن‬ ‫گرفته تا ف��والد مدنظر قرار بگیرد‪ .‬قصد ما‬ ‫بر این اس��ت که در این شورا از اول تا آخر‬ ‫زنجی��ره ارزش را با هم بررس��ی کنیم و از‬ ‫مشاوران خوب هم کمک بگیریم‪ .‬همچنین‬ ‫تالش ما بر این اس��ت که بخشی از وظایف‬ ‫حاکمیتی به ش��ورای آه��ن و فوالد واگذار‬ ‫ش��ود‪ .‬در این ش��ورا قصد داریم هر بخش‬ ‫از زنجی��ره تولی��د ف��والد را تعریف کرده و‬ ‫قیمت‌ها را نیز عادالنه تنظیم کنیم تا همه‬ ‫سود کنیم با این کار زنجیره تولید فوالد در‬ ‫کشور نیز تکمیل می‌شود‪.‬‬ ‫نایب‌ریی��س انجم��ن تولیدکنن��دگان و‬ ‫صادرکنندگان س��نگ‌آهن ای��ران با تاکید‬ ‫ب��ر اینکه ط��رح جامع فوالد ب��دون دیدن‬ ‫س��نگ‌آهن و برعکس بی‌معنا خواهد بود‪،‬‬ ‫توضیح داد‪ :‬به‌طور قطع ذخایر س��نگ‌آهن‬ ‫با اکتش��افات بیش��تر افزایش خواهد یافت‬ ‫و بخ��ش خصوص��ی نی��ز باید با تش��کیل‬ ‫کنسرس��یوم وارد پهنه‌بندی‌ها و اکتشافات‬ ‫پهنه‌ها شود‪.‬‬ ‫‹ ‹منتظ�ر دوران طالی�ی س�نگ‌آهن‬ ‫نباشیم‬ ‫عضو هیات‌مدیره انجمن تولیدکنندگان و‬ ‫صادرکنندگان سنگ‌آهن ایران هم در این‬ ‫نشس��ت با تاکید بر اینکه تا ‪ 10‬تا ‪ 15‬سال‬ ‫آینده نباید انتظار بازگشت به دوران طالیی‬ ‫س��نگ‌آهن را داش��ت گفت‪ :‬دیگر روزهای‬ ‫‪ 130‬دالری قیمت س��نگ‌آهن برنمی‌گردد‬ ‫و به نظر می‌رس��د بای��د در طول ‪ 10‬تا ‪15‬‬ ‫س��ال آینده درباره س��نگ‌آهن حدودا ‪60‬‬ ‫دالری صحبت کنیم‪.‬‬ ‫‪.‬سیدبهادر احرامیان‬ ‫اف��زود‪ :‬م��ا اعتق��اد‬ ‫داریم که سنگ‌آهن‬ ‫بای��د ب��رای ف��والد‬ ‫داخلی مصرف شود و‬ ‫روی این موضوع هم بحث نداریم‪ .‬موضوع‬ ‫کلی این اس��ت که صنعت فوالد در چند‬ ‫س��ال آین��ده حتم��ا با مش��کل س��نگ‪،‬‬ ‫کنس��انتره و گندله مواجه خواهد شد که‬ ‫بهتری��ن راه تامین مالی پروژه‌های معدنی‬ ‫این اس��ت که بای��د از محل درآمد فروش‬ ‫ماده معدنی مقداری از آن به سرمایه‌گذاری‬ ‫معدن بازگردد‪ .‬من اعتقاد دارم همین االن‬ ‫اگر کنس��انتره ب��ا بهره و حق��وق دولتی‬ ‫معق��ول در ایران تولید ش��ود م��ا قدرت‬ ‫رقابت با برزیل و استرالیا را داریم‪.‬‬ ‫الزم ب��ه ذکر اس��ت در پایان نشس��ت‬ ‫انجم��ن تولیدکنن��دگان و صادرکنندگان‬ ‫سنگ‌آهن ایران از تعدادی از شرکت‌های‬ ‫عض��و این انجمن با اعط��ای لوح قدردانی‬ ‫شد‪.‬‬ ‫‹ ‹بخش معدن مظلوم است‬ ‫در نشس��ت‌های روز گذش��ته ات��اق‬ ‫ایران دومین نشس��ت مرب��وط به اتحادیه‬ ‫تولیدکنندگان و صادر‌کنندگان محصوالت‬ ‫معدن��ی ایران بود و ب��ه نوعی گردهمایی‬ ‫بیش��تر فع��االن ح��وزه معدن محس��وب‬ ‫می‌ش��د‪ .‬رییس هیات‌مدی��ره خانه معدن‬ ‫ایران با اشاره به اینکه بخش معدن مظلوم‬ ‫است و این مظلومیت همچنان ادامه دارد‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬تصمیماتی که درباره افزایش یکباره‬ ‫حقوق دولتی معادن گرفته می‌شود مبنای‬ ‫کارشناسی ندارند‪.‬‬ ‫عالء میرمحمد صادقی‬ ‫با اشاره به حمالتی که‬ ‫به بخش معدن کشور‬ ‫می‌شود‪ ،‬افزود‪ :‬عده‌ای‬ ‫در محلی می‌نشینند و‬ ‫ب��دون دقت درب��اره افزایش یکب��اره حقوق‬ ‫دولتی معادن تصمیم‌گیری می‌کنند که این‬ ‫موضوع جای س��وال دارد‪ .‬این در حالی است‬ ‫که قیمت س��نگ‌آهن از ‪ 120‬دالر به ‪ 40‬تا‬ ‫‪ 50‬دالر س��قوط کرده اما حقوق دولتی آن‌را‬ ‫چن��د برابر کرده‌ان��د‪ .‬به‌ط��ور طبیعی وقتی‬ ‫قیمت ماده معدنی کاهش می‌یابد دولت باید‬ ‫حق��وق دولت��ی آن‌را به تناس��ب این کاهش‬ ‫پایی��ن بی��اورد‪ .‬رییس هیات‌مدی��ره خانه‬ ‫معدن ایران در ادامه با اش��اره به افزایش‬ ‫تعداد تشکل‌های معدنی در کشور توضیح‬ ‫داد‪ :‬البت��ه اتحادی��ه م��واد معدن��ی ک��ه‬ ‫دعوت‌کنن��ده نشس��ت نی��ز ب��وده جزو‬ ‫قدیمی‌ترین تش��کل‌های معدنی کش��ور‬ ‫محس��وب می‌شود‪ .‬در عین حال پیشنهاد‬ ‫شده تا کنفدراسیونی از تشکل‌های معدنی‬ ‫تش��کیل ش��ود که این کار باع��ث بهبود‬ ‫حمایت از بخش معدن خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹بخش معدن نیازمند طرحی نو‬ ‫در نشس��ت روز گذش��ته اتحادی��ه‬ ‫تولیدکنن��دگان و صادرکنن��دگان‬ ‫محص��والت معدن��ی ایران ریی��س اتاق‬ ‫بازرگان��ی‪ ،‬صنایع و معادن و کش��اورزی‬ ‫ته��ران هم حضور داش��ت و ب��ا تاکید بر‬ ‫اینکه باید در بخ��ش معدن و معدنکاری‬ ‫کش��ور طرحی نو درانداخت گفت‪ :‬بخش‬ ‫مع��دن در ایران دارای یک عقبه تاریخی‬ ‫طوالن��ی اس��ت از آنجایی‌که ج��زو انفال‬ ‫محس��وب می‌ش��ود تا مدت‌ه��ا تنها در‬ ‫اختیار بخ��ش دولتی ب��ود و هیچ جایی‬ ‫در این حوزه برای بخش خصوصی وجود‬ ‫نداشت‪ .‬با این وجود کم‌کم حضور بخش‬ ‫خصوص��ی در ای��ن حوزه پررنگ ش��د و‬ ‫قانون معادن نیز تدوین و اجرا شد‪.‬‬ ‫یحیی آل‌اس��حاق با‬ ‫اش��اره به اینکه اگر‬ ‫بخش معدن کش��ور‬ ‫از اطالعات روز دنیا‬ ‫برخوردار نباش��د از‬ ‫عرص��ه رقابت عقب می‌افت��د و بازار را از‬ ‫دست می‌دهد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬ایران می‌تواند‬ ‫به‌عن��وان ه��اب منطق��ه و ی��ک ب��ازار‬ ‫‪300‬میلیون نفری فعالیت کند‪.‬‬ ‫وی تاکی��د ک��رد‪ :‬فض��ای کش��ورهای‬ ‫خارجی برای دوره پ��س از تحریم آماده‬ ‫اس��ت‪ .‬ما نیز باید تالش کنیم تا ادبیات‬ ‫و عملکرد خودمان را آماده شرایط جدید‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹اختص�اص ‪۱۰‬درص�د از حق�وق‬ ‫دولتی در فعالیت‌های پژوهشی‬ ‫داریوش اسماعیلی‪،‬‬ ‫‌رییس کمیته معدن‬ ‫مجل��س ش��ورای‬ ‫اس�لامی نی��ز از‬ ‫شرکت‌کنندگان روز‬ ‫گذشته نشست اتحادیه تولیدکنندگان و‬ ‫صادرکنندگان محصوالت معدنی بود و با‬ ‫عنوان اینکه شرکت‌های معدنی می‌توانند‬ ‫تا س��قف ‪10‬درصد حقوق دولتی خود را‬ ‫صرف فعالیت‌های تحقیقاتی و پژوهش��ی‬ ‫کرده و با دانشگاه‌ها انعقاد قرارداد کنند‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬در الیحه بودجه س��ال آینده حق‬ ‫انتف��اع مع��ادن را از ‪30‬درصد فروش در‬ ‫س��ال قبل ب��ه ‪25‬درصد کاه��ش داده و‬ ‫پلکانی کردیم‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه تالش ما واگذاری‬ ‫معادن به بخش خصوصی اس��ت‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫براس��اس تصمی��م مجل��س دولت حق‬ ‫قیمت‌گ��ذاری روی مواد معدنی را ندارد‪.‬‬ ‫از س��وی دیگر براس��اس مصوبه مجلس‬ ‫مالیات بر مواد خام صادراتی را نیز حذف‬ ‫کردی��م تا از این طریق تمرکز بر تولیدی‬ ‫باشد که قابلیت صادرات نیز دارد‪.‬‬ ‫اس��ماعیلی در عی��ن حال ب��ا تاکید بر‬ ‫اینک��ه میزان حقوق دولت��ی هر معدن با‬ ‫معدن دیگ��ر باید متفاوت باش��د‪ ،‬اظهار‬ ‫ک��رد‪ :‬به‌عنوان مثال حقوق دولتی معادن‬ ‫زغال‌س��نگ صفر اس��ت و برخی دیگر از‬ ‫مع��ادن نی��ز می‌توانند چنی��ن وضعیتی‬ ‫داشته باشند‪.‬‬ ‫‹ ‹مع�ادن حق�وق دولت�ی را ندهند‬ ‫حساب‌شان بلوکه می‌شود‬ ‫نایب‌ریی��س خانه معدن ای��ران نیز در‬ ‫جلس��ه روز گذش��ته اتاق ایران گفت‪ :‬در‬ ‫صورتی که مصوبه قبلی مجلس به قانون‬ ‫تبدیل می‌شد‪ ،‬معادن مجبور به پرداخت‬ ‫بالغ ب��ر ‪ 5000‬میلیارد توم��ان به دولت‬ ‫بودند‪.‬‬ ‫محمدرض��ا بهرامن‬ ‫افزود‪ :‬ش��رکت‌های‬ ‫معدنی اگ��ر حقوق‬ ‫دولت��ی را پرداخت‬ ‫نکنند وزارت اقتصاد‬ ‫می‌تواند تمام حس��اب‌های آنها را بلوکه‬ ‫کند‪.‬‬ ‫‹ ‹تقویت تشکل‌های معدنی‬ ‫رییس هیات‌مدیره انجمن سنگ ایران‬ ‫نیز در نشس��ت معدن��کاران گفت‪ :‬هیچ‬ ‫قش��ری مانند تولیدکنندگان در کش��ور‬ ‫زیرفش��ار ق��رار ندارند و در این ش��رایط‬ ‫بای��د خودمان به فکر خودمان باش��یم و‬ ‫با تقویت تش��کل‌های معدنی در راستای‬ ‫تقویت بخش معدن حرکت کنیم‪.‬‬ ‫ابوالقاس��م ش��فیعی‬ ‫گف��ت‪ :‬قبال ب��ا ‪ 5‬یا‬ ‫‪10‬درصد ال‌سی باز‬ ‫می‌کردیم اما االن با‬ ‫‪ 100‬ت��ا ‪120‬درصد‬ ‫هم نمی‌توان گش��ایش ال‌س��ی ک��رد‪ .‬از‬ ‫سوی دیگر در شرایط تحریم کشور شاهد‬ ‫افزایش حقوق دولتی معادن بوده‌ایم‪.‬‬ ‫‹ ‹ل�زوم وح�دت روی�ه تش�کل‌های‬ ‫معدنی در پیگیری مشکالت‬ ‫فرزان��ه معصوم��ی‪،‬‬ ‫عض��و هیات‌مدی��ره‬ ‫ا تحا د ی��ه‬ ‫تولیدکنن��دگان و‬ ‫صادرکنندگان مواد‬ ‫معدنی ایران از دیگر س��خنرانان نشست‬ ‫دی��روز ب��ود و با تاکی��د بر اینک��ه همه‬ ‫تش��کل‌های معدن��ی بای��د در پیگی��ری‬ ‫مش��کالت این بخش وحدت رویه داشته‬ ‫باشند‪ ،‬افزود‪ :‬در چند سال اخیر به قدری‬ ‫مش��کالت بخش معدن زیاد شده که در‬ ‫همین حال رکود بر بازار این بخش حاکم‬ ‫شده و شاهد هیچ رونقی نیز نیستیم‪.‬‬ ‫معصوم��ی ب��ا اس��تقبال از تش��کیل‬ ‫کنفدراس��یون معدن نس��بت ب��ه ثبات‬ ‫قوانین موجود در بخش معدن تاکید کرد‬ ‫و اف��زود‪ :‬باید تکلی��ف بهره‌برداران بخش‬ ‫معدن برای چند س��ال مش��خص شود تا‬ ‫آنها قدرت الزم را برای برنامه‌ریزی داشته‬ ‫باشند‪ .‬این در حالی است که ما هر سال‬ ‫شاهد جرایم و عوارض به عناوین مختلف‬ ‫هستیم‪.‬‬ ‫گفتن��ی اس��ت در پی اعالم تش��کیل‬ ‫کنفدراس��یون مع��دن از س��وی‬ ‫عال ‌ء میرمحم��د صادق��ی در انتهای این‬ ‫نشس��ت چند نفر از فعاالن معدنی مامور‬ ‫تنظی��م اساس��نامه این کنفدراس��یون با‬ ‫بهره‌گیری از مشاوران حقوقی شدند‪.‬‬
‫سه‌شنبه ‪ 12‬اسفند ‪ 12 - 1393‬جمادی االول ‪ 3 -1436‬مارس ‪ -2015‬شماره ‪ -171‬پیاپی ‪1489‬‬ ‫تشديد مبارزه با قاچاق‬ ‫فرآورده‌هاي نفتي‬ ‫نظرگاه‬ ‫قاسم خورشيدي‬ ‫مديرکل دفتر مبارزه با قاچاق‬ ‫فرآورده‌هاي نفتي‬ ‫طرح تش��ديد مبارزه با قاچاق فرآورده‌هاي نفتي‬ ‫در حالي به شوراي عالي امنيت ملي ارسال شد که‬ ‫در صورت تصويب اين ط��رح‪ ،‬اقدام‌ها و اختياراتي‬ ‫به نيروي انتظامي‪ ،‬دس��تگاه قضايي و وزارت نفت و‬ ‫بخش‌هاي درگير اعطا مي‌ش��ود که برخي از موانع‬ ‫مقابل��ه با قاچاق را رفع مي‌کند‪ .‬ب��ا توجه به اينکه‬ ‫افت قيمت جهاني س��وخت ني��ز در کاهش ميزان‬ ‫قاچ��اق تاثير‌گذار بود؛ تالش س��تاد مرکزي مبارزه‬ ‫با قاچاق کاال و ارز هم در يک س��ال گذشته بر اين‬ ‫بوده که حل معضل قاچاق را به عنوان يک مس��ئله‬ ‫اساسي در بين دستگاه‌هاي مختلف تبيين کند‪ .‬در‬ ‫اين زمينه جلس��ه‌هاي متعددي هم با دستگاه‌هاي‬ ‫مختل��ف درب��اره قاچاق س��وخت برگزار ش��د که‬ ‫در نتيج��ه تالش‌هاي انجام ش��ده مي��زان مصرف‬ ‫فرآورده‌هاي نفتي ‪ ۵‬درصد کاهش داش��ته اس��ت‪.‬‬ ‫ضمن اينکه اين کاهش مصرف در حالي اس��ت که‬ ‫در سال گذش��ته ‪ ۸‬درصد افزايش مصرف را شاهد‬ ‫بودي��م‪ .‬در ‪ ۱۰‬ماه نخس��ت س��ال ‪ ۹۲‬روزانه ‪۲۴۳‬‬ ‫ميلي��ون ليتر فرآورده‌هاي نفتي توليد مي‌ش��د که‬ ‫اکنون اين رقم ب��ه ‪ ۲۳۰‬ميليون ليتر کاهش يافته‬ ‫که معرف کاهش ‪ ۵‬درصدي در توليد فرآورده‌هاي‬ ‫نفتي اس��ت‪ .‬همچنين در سال ‪ ۹۲‬روزانه به ميزان‬ ‫‪ ۲۴۷‬ميليون ليتر توزيع فرآورده‌هاي نفتي يارانه‌اي‬ ‫در کش��ور انجام ش��ده که بيش از ‪ ۹۰‬ميليارد ليتر‬ ‫فرآورده در طول سال را شامل مي‌شود و براي اين‬ ‫ميزان س��وخت بيش از ‪ ۱۱۰‬ه��زار ميليارد تومان‬ ‫ک��ه معادل ‪ 3‬برابر يارانه پرداختي به مردم اس��ت‪،‬‬ ‫براس��اس قيمت‌هاي تمام ش��ده داخل��ي براي اين‬ ‫منظور يارانه پنهان پرداخت ش��ده اس��ت‪ .‬با توجه‬ ‫به اين شرايط‪ ،‬س��تاد از دي‌ماه سال گذشته اقدام‬ ‫به تش��کيل کارگروه پيش��گيري و مقابله با قاچاق‬ ‫فرآورده‌ه��اي نفت��ي ک��رده و در اي��ن زمين��ه ‪۲۳‬‬ ‫جلس��ه با ‪ ۱۶۸‬مصوبه داشته است‪ .‬براساس مصوبه‬ ‫کارگروه مقرر شد از هم‌اکنون تا آبان‌ماه سال آينده‬ ‫پااليش��گاه‌هايي که به خط گاز سراس��ري کش��ور‬ ‫متصل هس��تند‪ ،‬تنها گاز مصرف کنن��د و به هيچ‬ ‫نيروگاهي توس��ط تانکر سوخت‌رساني نمي‌شود‪ .‬از‬ ‫س��ويي ديگر وضعيت انبارهاي شرکت ملي پخش‬ ‫فرآورده‌هاي نفتي و تقويت نظارت بر مجاري عرضه‬ ‫هم بايد ساماندهي شود‪ ،‬همچنين وضعيت نظارت‬ ‫ب��ر حمل‌ونقل و نحوه مصرف فرآورده‌هاي نفتي در‬ ‫کش��ور توسط س��هميه‌بگيران عمده در بخش‌هاي‬ ‫صنعتي‪ ،‬کشاورزي و خدماتي بايد اصالح شود‪.‬‬ ‫تک خبر‬ ‫مبادالت ‪ ۷/۵‬ميليارد يورويي‬ ‫ايران و اتحاديه اروپا‬ ‫مب��ادالت تجاري اي��ران و اروپا در س��ال ‪۲۰۱۴‬م‬ ‫با رش��د ‪ ۲۰‬درصدي نس��بت به س��ال قبل از آن به‬ ‫‪۷/۵‬ميليارد يورو رس��يد که ‪ 6/4‬ميليارد يورو از اين‬ ‫رق��م مربوط به صادرات اتحاديه اروپ��ا به ايران بوده‬ ‫است‪ .‬پايگاه خبري کميسيون اروپا (يورواستات) کل‬ ‫مبادالت تج��اري ايران و ‪ ۲۸‬عض��و اتحاديه اروپا را‬ ‫در س��ال ‪۲۰۱۴‬م بيش از ‪ ۷/۵۶۲‬ميليارد يورو اعالم‬ ‫کرد‪ .‬مبادالت تجاري ايران و اتحاديه اروپا در س��ال‬ ‫‪۲۰۱۴‬م با رش��د ‪۲۰‬درصدي نس��بت به سال قبل از‬ ‫آن مواجه ش��ده اس��ت‪ .‬ارزش تج��ارت دو طرف در‬ ‫س��ال ‪۲۰۱۳‬م با افت ‪۴۷‬درصدي مواجه ش��ده و به‬ ‫‪ ۶/۲۸۳‬ميليارد يورو رسيده بود‪ .‬بر اساس اين گزارش‬ ‫صادرات اتحاديه اروپا به ايران در سال ‪۲۰۱۴‬م رشد‬ ‫‪۱۶‬درصدي داشته و به ‪ 6/4‬ميليارد يورو رسيده است‪.‬‬ ‫کش��ورهاي اروپايي در سال پيش از آن ‪ ۵/۵‬ميليارد‬ ‫يورو کاال ب��ه ايران صادر کرده بودند‪ .‬رش��د واردات‬ ‫اروپا از ايران در س��ال ‪۲۰۱۴‬م ‪‌3‬برابر رشد صادرات‬ ‫به ايران در اين سال بوده است‪ .‬در حالي که اتحاديه‬ ‫اروپا در سال ‪۲۰۱۳‬م بيش از ‪ ۷۸۳‬ميليون يورو کاال‬ ‫از اي��ران وارد کرده بود‪ .‬اين رقم در س��ال ‪۲۰۱۴‬م با‬ ‫رشد قابل توجه ‪۴۸‬درصدي مواجه شده و به ‪۱/۱۶۲‬‬ ‫ميليارد يورو رس��يده اس��ت‪ .‬واردات اتحاديه اروپا از‬ ‫ايران در س��ال ‪۲۰۱۳‬م با کاهش ‪۸۶‬درصدي نسبت‬ ‫به سال قبل از آن مواجه شده و به ‪ ۷۸۳‬ميليون يورو‬ ‫رسيده بود‪ .‬صادرات اتحاديه اروپا به ايران نيز در اين‬ ‫سال افت ‪۱۶‬درصدي را تجربه کرده بود‪.‬‬ ‫‪trade@smtnews.ir‬‬ ‫تجارت‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪26‬‬ ‫مشکالت خشکشویی‌ها‪ ،‬خشک نمی‌شود‬ ‫بلندمرتبه اروپا‬ ‫‌‌‬ ‫بلژيک؛ عضو‬ ‫کشوري با ‪ 5‬نوع صنعت نمايشگاهي‬ ‫‪7‬‬ ‫وضعيت تجارت ايران پس از توافقات هسته‌اي را بررسي کرد‬ ‫ايران موفق؛ از بلوغ تجاري تا نبوغ انحصاري‬ ‫زه�را طهراني ‪ -‬گروه تجارت‪ :‬مذاکرات هس�ته‌اي اي�ران و ‪ ۵+۱‬درحالي به‬ ‫نقطه حس�اس و پاياني خود نزديک مي‌شود که رفع تحريم‌ها عليه ايران در‬ ‫کنار تمام تاثيراتش مي‌تواند ش�وکي را به اقتصاد و بازار ايران وارد کند که‬ ‫البته جنس اين ش�وک ديگر منفي نخواهد بود‪ .‬اما مسئوالن و دولت‌مردان‬ ‫بايد براي مقابله با اين ش�وک‪ ،‬راهکارهايي بينديشند که در نهايت بهترين‬ ‫دستاوردها از بازار و تجارت خارجي‪ ،‬نصيب اقتصاد شود‪.‬‬ ‫ل حاضر با مشکالتي‬ ‫براس�اس شواهد و اخبار منتشر ش�ده‪،‬تجارت درحا ‌‬ ‫لو‌انتقال پول‪ ،‬بيمه و همچني�ن کاهش حجم مبادالت‬ ‫مانند حمل‌ونق�ل‪ ،‬نق ‌‬ ‫و ش�رکاي بازرگاني مواجه اس�ت که به گفته مس�ئوالن امر با رفع تحريم‌ها‬ ‫به‌ویژه لغو محدوديت‌ها در بخش بانکي و نفتي مي‌توان شاهد رونق تجارت‬ ‫ب�ود‪ .‬در آينده ممکن اس�ت ش�رايطي به‌وجود آید که رواب�ط تجاري ايران‬ ‫با کش�ورهاي ديگر در سراس�ر دنيا وارد مرحله تازه‌اي ش�ود در اين حالت‬ ‫مي‌توان گفت که ايران به يک بلوغ تجاري در برقراري ارتباط با کش�ورهاي‬ ‫ديگر رس�يده است‪ .‬ارتباطي که سال‌ها منقطع و بي‌هدف رها شده بود‪ .‬بايد‬ ‫ب�ه اين موضوع هم توجه ويژه داش�ت که با بلوغ تجاري ايجاد ش�ده‪ ،‬نبايد‬ ‫اج�ازه داد نب�وغ ايراني و تواناي�ي و ظرفيت‌هاي داخلي که در اين س�ال‌ها‬ ‫به‌دست آمده به باد فراموشي سپرده شود‪.‬‬ ‫کنار هم نگاه داش�تن بلوغ تجاري و نبوغ ايراني اصل اساسي و با اهميتي‬ ‫بر آن‬ ‫ت‌وگو با‬ ‫اس�ت که کارشناسان بازرگاني و مسئوالن دولتي در گف ‌‬ ‫تاکيد دارند‪.‬‬ ‫‹ ‹تکیه بر تولید داخل فراموش نشود‬ ‫قائم‌مقام وزیر صنعت‌‪ ،‬معدن و تجارت در همین رابطه با‬ ‫تاکی��د براینکه با رفع تحریم‌ها نباید تکیه بر توان و تولید‬ ‫داخلی را نادیده بگیریم‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬با توافقات هس��ته‌ای‬ ‫به‌ط��ور قطع هزین��ه تجارت ب��ا کاهش بس��یاری مواجه‬ ‫می‌ش��ود و تاجران هم مجبور به پرداخت هزینه سیاس��ی‬ ‫در روابط تجاری نمی‌شوند‪.‬‬ ‫در تشریح وضعیت‬ ‫مجتبی خسروتاج در گفت‌وگو با‬ ‫تجارت ایران پس از توافقات هسته‌ای گفت‪ :‬رفع تحریم‌ها‬ ‫باعث به‌وجودآوردن تعامالت سازنده و مثبت با کشورهای‬ ‫دنیا می‌ش��ود‪ .‬وی با بیان اینکه اعتم��اد به روابط تجاری‬ ‫می��ان ایران و دنیا ایجاد می‌ش��ود‪ ،‬افزود‪ :‬بخش بانکی نیز‬ ‫یکی از مهم‌ترین بخش‌هایی اس��ت که ب��ا تحریم روبه‌رو‬ ‫اس��ت و این در حالی است که تاکنون ایران در این زمینه‬ ‫درمانده نبوده‪ ،‬بلکه هزینه‌های بیش��تری را پرداخت کرده‬ ‫اس��ت‪ .‬به گفته خس��روتاج‪ ،‬با رفع تحریم‌ها‪ ،‬نقل و انتقال‬ ‫پول س��هولت بیش��تری پیدا می‌کند و در نتیجه هزینه‌ها‬ ‫نیز کاهش می‌یابد‪.‬‬ ‫قائم‌مق��ام وزیر صنعت‌‪ ،‬معدن و تجارت ب��ا تاکید براینکه‬ ‫صادرات غیرنفتی در توس��عه اقتصادی کشور نقش مهمی‬ ‫را ایفا می‌کند‌‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬زمانی که محدودیت‌های تجاری‬ ‫ایجادشده علیه ایران برطرف شود‪ ،‬میزان مبادالت با دیگر‬ ‫کش��ورها به‌‌ویژه کش��ورهای اروپایی نیز افزایش می‌یابد و‬ ‫دنی��ا نگران کار کردن با ایران نیس��ت و کاالی ایرانی را با‬ ‫اطمینان بهتری می‌خرد‪ .‬خسروتاج تصریح کرد‪ :‬یکی دیگر‬ ‫از تاثیرات مثبت رفع تحریم‌ها‪ ،‬بهبود در بخش حمل‌ونقل‬ ‫به‌‌وی��ژه از راه دریاس��ت‪ .‬پ��س از پیروزی انق�لاب‪ ،‬ایران‬ ‫سرمایه‌گذاری‌های بسیاری در بخش کشتیرانی کرده است‬ ‫و درحال‌حاض��ر با ظرفی��ت باالیی در ای��ن بخش مواجه‬ ‫هس��تیم اما به‌دلیل تحریم‌ها نمی‌ت��وان از تمام ظرفیت‌ها‬ ‫استفاده کرد‪ .‬به گفته وی‪ ،‬تحریم‌ها ما را وادار کرد به توان‬ ‫و ظرفیت داخل بیش��تر توج��ه و به بخش دانش‌بنیان نیز‬ ‫بی��ش از پیش تکیه کنیم اما با این حال می‌توان از دانش‬ ‫و فناوری دیگر کشورها نیز بهره برد‪.‬قائم‌مقام وزیر صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت گفت‪ :‬با تمام این تفاسیر باید به این نکته‬ ‫نی��ز توج��ه کرد که ب��ا رفع تحریم‌ها و برداش��ته ش��دن‬ ‫محدودیت‌ها‪ ،‬توان و ظرفیت داخل را فراموش نکنیم و در‬ ‫جهت سیاست‌های اقتصاد مقاومتی گام برداریم‪ .‬از سویی‬ ‫دیگر با گش��ایش بخش نفتی‪ ،‬توجه ب��ه تولید و صادرات‬ ‫غیرنفتی را نادیده نگیریم‪.‬‬ ‫‹ ‹کارخانه‌ها تقویت شوند‬ ‫رییس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران نیز درباره‬ ‫تاثیرات و شوک واردش��ده رفع تحریم‌ها بر تجارت کشور‬ ‫اظهار کرد‪ :‬اگر با توافقات هس��ته‌ای‪ ،‬تحریم نفتی و بانکی‬ ‫رفع شود می‌توان ش��اهد تاثیرات مثبت در اقتصاد کشور‬ ‫بود اما در غیراین‌صورت هیچ تاثیری نخواهد داشت‪.‬‬ ‫اس��داهلل عس��گراوالدی به‬ ‫گفت‪ :‬چنانچه تحریم بانک مرکزی‬ ‫را بردارند‪ ،‬مش��کالت نقل و انتقال‬ ‫پولی ما حل شده و تا اندازه‌ای روند‬ ‫کنونی اقتصاد اصالح می‌ش��ود‪ .‬به‬ ‫گفته وی‪ ،‬به نتیجه رس��یدن توافقات هسته‌ای بیشتر آثار‬ ‫روان��ی مثبتی برای م��ردم دارد که ب��ا اطمینان خاطر به‬ ‫استقبال س��ال‪ ۹۴‬می‌روند‪ .‬عسگراوالدی با بیان اینکه اگر‬ ‫تحری��م نفت برداش��ته ش��ود وض��ع مالی کش��ور هم با‬ ‫درآمده��ای نفتی بهتر خواهد ش��د‪ ،‬تصریح ک��رد‪ :‬اتفاق‬ ‫شگفت‌انگیز خاصی رخ نمی‌دهد مگر اینکه با حل نگرانی‌ها‬ ‫در مسائل مالی کشور روابط با اروپا بهبود یابد‪ .‬وی با تاکید‬ ‫براینکه با رفع تحریم‌ها باید کارخانه‌های کش��ور را تقویت‬ ‫کنیم‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬باید مواد اولیه با سهولت بیشتری تامین‬ ‫شود و‌ماش��ین‌آالت نیز مدرن ش��ود ضمن اینکه باید به‬ ‫س��مت مهار واردات حرکت کنیم ت��ا واحدهای تولیدی و‬ ‫به‌ویژه صنایع متوس��ط توس��عه یابند‪ .‬رییس کمیس��یون‬ ‫صادرات اتاق بازرگانی ایران افزود‪ :‬اگر تحریم بانک‌ها رفع‬ ‫ش��ود‪ ،‬باید وام‌ه��ای کالن بگیریم و صنایع کش��ور را در‬ ‫نخستین فرصت ممکن تقویت و به‌روز کنیم‪ .‬البته صنایع‬ ‫و تولیدکنندگان نیز می‌توانند به‌طور مستقیم با کشورهای‬ ‫خارجی در ارتباط باش��ند و نسبت به گرفتن اعتبار اقدام‬ ‫کنند‪ .‬به گفته عس��گراوالدی‪ ،‬در گذشته این اتفاق بسیار‬ ‫رخ می‌داد‪ .‬تولیدکنندگان در ارتباط خوب‌شان با بانک‌های‬ ‫خارج��ی به راحتی و حتی از طری��ق تماس تلفنی تامین‬ ‫اعتب��ار انجام می‌دادند‪ .‬در هر حال آش��تی در مذاکرات و‬ ‫ثبت آن بر روی کاغذ باعث آرامش مردم می‌شود که اتفاق‬ ‫مهمی است‪.‬‬ ‫نداش��تیم که اگر روابط اصالح ش��ود می‌توان شاهد رشد‬ ‫خوب��ی در این زمینه ب��ود به‌عنوان نمون��ه در حمل‌ونقل‬ ‫کاالهای اساسی تغییرات و تاثیرات ویژه‌ای خواهیم داشت‪.‬‬ ‫داجم��ر ب��ا تاکید بر اینکه نباید ش��رایط طوری باش��د‬ ‫ک��ه توان داخل��ی را نادیده بگیریم‪ ،‬گف��ت‪ :‬باید قوانین و‬ ‫چارچوب‌هایی تعریف ش��ود که اقتصاد مقاومتی با همان‬ ‫ق��درت و ش��دت قبل دنبال ش��ود‪ .‬در این چند س��ال ما‬ ‫توانس��تیم تا حد بسیاری خودمان را با شرایط سخت وفق‬ ‫دهیم و دستاوردهای خوبی هم داشته باشیم‪ .‬نباید اجازه‬ ‫بدهی��م این موفقیت‌های داخلی از بی��ن برود چراکه این‬ ‫توانمندی‌ها با هزینه‌های باالیی به‌دس��ت آمده است‪ .‬وی‬ ‫ادامه داد‪ :‬به‌عنوان نمونه بیمه بین‌المللی کش��تیرانی را در‬ ‫ایران ایجاد کردیم که اگر در مذاکرات گشایش��ی رخ داد‬ ‫نباید بیمه‌ها را دوباره ب��ه بیمه‌های خارجی ارجاع دهیم‪.‬‬ ‫این امر یعنی حمایت نکردن از دستاوردهایی که مختص‬ ‫خودمان اس��ت‪ .‬به گفته مدیرعامل کشتیرانی ایران‪ ،‬رهبر‬ ‫معظ��م انقالب نیز بر اقتصاد مقاومت��ی تاکید پیاپی دارند‬ ‫بنابراین باید این موضوع کلیدی را مدنظر داش��ته باشیم‬ ‫و درهای اقتصاد کشور را بی‌حساب روی دنیا باز نکنیم‪.‬‬ ‫مدیرعامل کش��تیرانی ایران نیز با‬ ‫بی��ان اینک��ه بای��د دید ابع��اد لغو‬ ‫تحریم‌ه��ا چه میزان اس��ت‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬هر اتفاقی که رخ داد ما نباید‬ ‫خودکفای��ی خودمان را از دس��ت‬ ‫بدهیم‪ .‬ممکن است در آینده دوباره مشکالت و تحریم‌هایی‬ ‫به‌وجود بیاید و اگر توانمندی‌های داخلی را کنار بگذاریم‪،‬‬ ‫ممکن است دوباره با مشکالتی مواجه شویم‪ .‬محمدحسین‬ ‫افزود‪ :‬مدل تجاری ایران در‬ ‫داجم��ر در گفت‌وگو با‬ ‫س��ال‌های اخیر بسیار تغییر کرده است‪ .‬به‌عنوان نمونه در‬ ‫گذش��ته با اروپایی‌ها مراودات تجاری بسیاری داشتیم اما‬ ‫درحال‌حاض��ر بیش��تر روابط با آسیایی‌هاس��ت که با رفع‬ ‫تحریم‌ها می‌توانیم ش��اهد تغییر در ش��رکای تجاری خود‬ ‫باش��یم‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬البته اگر مسائل بانکی حل شود‪،‬‬ ‫مسائل آسیا هم متحول شده و تغییراتی را شاهد خواهیم‬ ‫بود و به‌طور قطع حجم تجارت با کش��ورهای اروپایی هم‬ ‫افزایش می‌‌یابد‪ .‬در گذشته آلمان در صدر مراودات تجاری‬ ‫با ایران بود و بیش��ترین واردات و صادرات را با این کشور‬ ‫داش��تیم اما این رابطه درحال‌حاضر به شدت کاهش یافته‬ ‫است‪ .‬داجمر افزود‪ :‬با رفع تحریم‌ها می‌توان امیدوار بود که‬ ‫این روابط دوباره احیا ش��ود‪ .‬به‌عن��وان نمونه می‌توانیم به‬ ‫صورت پروژه‌های زیربنایی یا فعالیت کارخانه‌ها دوباره این‬ ‫رابطه را ش��کل دهیم‪ .‬البته همه چی��ز باید به مرور زمان‬ ‫انجام ش��ود و هیچ چیز به یکباره رخ نمی‌دهد‪ .‬مدیرعامل‬ ‫کش��تیرانی ایران تصریح کرد‪ :‬در بخش کش��تیرانی نیز با‬ ‫توج��ه به ابعاد توافقات می‌توان ش��اهد ب��روز فرصت‌های‬ ‫خوبی ب��ود‪ .‬با توجه به اینکه از اول انقالب‪ ،‬ایران و امریکا‬ ‫رابط��ه خوبی نداش��تند طبیعتا هیچ خط کش��تیرانی هم‬ ‫رییس کمیس��یون تجارت اتاق بازرگان��ی تهران با بیان‬ ‫اینکه متاسفانه مسائل اقتصادی کشور به موضوع مذاکرات‬ ‫هس��ته‌ای گره خورده اس��ت‌‪ ،‬اظهار ک��رد‪ :‬این بالتکلیفی‬ ‫برای تجارت‪ ،‬تولید و سرمایه‌گذاری بسیار زیان‌آور است و‬ ‫ضروری اس��ت هرچه زودتر تعیین تکلیف شود که فعاالن‬ ‫به آنچه باید انجام دهند‪ ،‬آگاه باشند‪.‬‬ ‫محس��ن بهرامی‌ارض‌اق��دس در‬ ‫با اشاره به اینکه‬ ‫گفت‌وگو با‬ ‫ورود س��رمای ‌ه به کش��ور بالتکلیف‬ ‫اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬با کاهش قیمت نفت‬ ‫درآمدهای ناشی از فروش نفت در‬ ‫کش��ور به پایین‌ترین س��طح خود رسیده اس��ت‪ .‬در واقع‬ ‫درآمده��ای ارزی ناش��ی از ف��روش نفت ه��م منتظر لغو‬ ‫لو‌نقل‪ ،‬بیمه و بانک‌ها‬ ‫تحریم‌هاست‪.‬به گفته وی بخش حم ‌‬ ‫هم با تحریم‌ها ش��رایط س��ختی را طی می‌کنند که با لغو‬ ‫آنها می‌توان شاهد رونق بود‪ .‬از سوی دیگر‪ ،‬اگر می‌خواهیم‬ ‫بگوییم در آینده چه خواهیم کرد باید دید قیمت ارز چقدر‬ ‫می‌ش��ود چراکه قیمت ارز هم از موضوعاتی اس��ت که به‬ ‫مذاک��رات پیوند خورده اس��ت‪ .‬بهرامی‌ارض‌اقدس تصریح‬ ‫ک��رد‪ :‬باید با رف��ع تحریم‌ه��ا در مصرف ارز ه��م با دقت‬ ‫بیشتری عمل کنیم و در ارتباط با مدیریت واردات و ورود‬ ‫مواد اولیه و کاالهای مصرفی توجه بیشتری داشته باشیم‪.‬‬ ‫رییس کمیس��یون تجارت اتاق بازرگان��ی تهران تاکید‬ ‫ک��رد‪ :‬باید تالش کنیم با حف��ظ عزت‪ ،‬مصلحت و حکمت‬ ‫تکلیف مذاک��رات را پیروزمندانه تعیین کنیم تا اقتصاد از‬ ‫بالتکلیفی خارج شود ضمن اینکه اگر به هر دلیلی نتیجه‬ ‫مذاکرات با خواس��ت م��ا موافق نبود‪ ،‬بای��د در چارچوب‬ ‫اقتصاد مقاومتی تمام‌قد عمل کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹مدل شرکای تجاری تغییر می‌کند‬ ‫‹ ‹در مصرف ارز دقت کنیم‬ ‫چهره‬ ‫رونق صادرات‬ ‫با نسيه‌‌فروشي تاجران‬ ‫طاهر شه‌حامد‬ ‫مديرعامل صندوق ضمانت صادرات‬ ‫ايران‬ ‫با توج��ه به اينکه هم‌اکنون ‪ ۷۰‬درصد از صادرات‬ ‫غيرنفتي ايران به ‪ ۵‬کشور دنيا انجام مي‌شود و اين‬ ‫امر ريسک بااليي دارد‪ ،‬يکي از ابزارهايي که مي‌تواند‬ ‫گس��تردگي حضور کاالهاي ايران��ي را در بازارهاي‬ ‫صادراتي به دنبال داشته باشد‪ ،‬نسيه‌فروشي کاالهاي‬ ‫صادراتي اس��ت‪ ،‬به اين معنا ک��ه صادرکنندگان در‬ ‫قبال دريافت بيمه‌نامه صادرات��ي يا اعتبار خريدار‪،‬‬ ‫وارد بازاره��اي صادراتي ش��ده و کاالهاي خود را به‬ ‫صورت نس��يه بفروش��ند‪ ،‬در اين صورت خريداران‬ ‫کاال در دني��ا‪ ،‬رغبت بيش��تري به خري��د کاالهاي‬ ‫ايران��ي به ج��اي کاالهاي ترک يا امث��ال آن دارند‪.‬‬ ‫برهمين اساس پيشنهاد مي‌دهيم صادرکنندگان در‬ ‫قب��ال دريافت پول حاصل از ص��ادرات خود از اين‬ ‫صندوق‪ ،‬کاالهاي صادراتي خود را نس��يه بفروشند‬ ‫و به اين ترتيب مش��تريان خارجي بيش��تري جلب‬ ‫کنند‪ .‬با توجه ب��ه اينکه اين امر‪ ،‬صادرات را رقابتي‬ ‫مي‌کن��د؛ هم‌اکنون بخش عمده‌اي از صادرات ايران‬ ‫نقدفروش��ي اس��ت و بيمه صادراتي ندارد‪ ،‬درحالي‬ ‫که با بيم��ه کردن کاالهاي صادرات��ي‪ ،‬صادرکننده‬ ‫مي‌توان��د ع�لاوه بر ق��درت چانه‌زني که به‌دس��ت‬ ‫مي‌آورد‪ ،‬رغبت خريدار کاالهاي خود را جلب کرده‬ ‫و در واقع‪ ،‬صادرات بيشتري داشته باشد‪.‬‬ ‫وقت��ي صادرکنن��ده‪ ،‬کاالي صادراتي خ��ود را به‬ ‫صورت اعتبار خريدار مي‌فروشد‪ ،‬خريدار حداکثر تا‬ ‫‪ 2‬س��ال فرصت دارد پ��ول کاال را بپردازد‪ ،‬در حالي‬ ‫که بانک و صندوق ضمانت صادرات ايران‪ ،‬بالفاصله‬ ‫پ��س از ف��روش کاالي صادرات��ي‪ ،‬پ��ول را نقد به‬ ‫صادرکننده مي‌پردازد‪ ،‬ضمن اينکه در نسيه‌فروشي‬ ‫نيز اگرچه ممکن اس��ت صادرکننده با تاخير ‪ 2‬تا ‪3‬‬ ‫ماهه‪ ،‬پول خود را از صندوق ضمانت صادرات ايران‬ ‫دريافت کند‪ ،‬اما مي‌تواند نظر خريدار کاالهاي خود‬ ‫را جل��ب ک��رده و او را وادار به خري��د کاالي ايراني‬ ‫به جاي کاالهاي ترکي��ه و چين کند‪ .‬توصيه ما در‬ ‫اين زمينه به صادرکنندگان‪ ،‬نسيه‌فروشي کاالهاي‬ ‫صادراتي است که البته نسيه‌فروشي هم انواعي دارد‬ ‫که يک��ي از آنها اعتبار خريدار اس��ت‪ ،‬ضمن اينکه‬ ‫صادرکنن��دگان بايد تنها کااله��اي انحصاري را به‬ ‫ص��ورت نقد بفروش��ند‪ ،‬در غيراين ص��ورت‪ ،‬فروش‬ ‫نقدي کاالهاي صادراتي ايران��ي‪ ،‬قدرت چانه‌زني و‬ ‫توس��عه صادرات را کاهش مي‌دهد‪ .‬صادرکننده هم‬ ‫به دليل اينکه در قبال نسيه‌فروش��ي و بيمه کردن‬ ‫محصوالت صادراتي خود‪ ،‬پولش را از دولت دريافت‬ ‫مي‌کند‪ ،‬نگراني براي دسترس��ي به پول خود ندارد‪،‬‬ ‫بنابراي��ن مي‌تواند با خي��ال راح��ت وارد بازارهاي‬ ‫صادرات��ي دنيا ش��ده و کاالي صادرات��ي خود را به‬ ‫فروش برس��اند‪ .‬اقتصاد کشور هم‌اکنون درگير يک‬ ‫مش��کل بزرگ ب��ه نام رکود تورم��ي از يک طرف و‬ ‫کاه��ش قيمت نف��ت و درآمدهاي دولتي از س��وي‬ ‫ديگر اس��ت؛ به عبارتي درآمده��اي ارزي دولت نيز‬ ‫کاهش يافته اس��ت‪ .‬در اين ميان جداي از مباحث‬ ‫کالن سياس��ت‌هاي اقتص��اد مقاومتي و اس��نادي‬ ‫همچ��ون برنامه پنجم توس��عه‪ ،‬اقتصاددانان به اين‬ ‫نتيجه رس��يده‌اند که در ش��رايط رکودي‪ ،‬تنها راه‬ ‫خروج غيرتورمي از رکود‪ ،‬رونق صادرات است‪.‬‬ ‫برهمين اس��اس‪ ،‬درآمده��اي ارزي دولت کاهش‬ ‫يافت��ه و نگاه‌ه��ا به صادرات معطوف ش��ده اس��ت‬ ‫ک��ه بتواند درآمدهاي ارزي را رون��ق دهد؛ بنابراين‬ ‫تمامي روش‌ها و تئوري‌ها به صادرات غيرنفتي ختم‬ ‫مي‌شود‪ ،‬اما اين مکانيزم خاص خود را مي‌طلبد‪ ،‬اين‬ ‫در حالي اس��ت که صادرات غيرنفتي ايران در سال‬ ‫گذشته ‪ ۳۱/۵‬ميليارد دالر و امسال ‪ ۴۰‬ميليارد دالر‬ ‫اس��ت؛ در حالي که ظرفيت اقتصاد ايران به گونه‌اي‬ ‫اس��ت که در کمتر از دو س��ال مي‌توان��د صادرات‬ ‫باالي ‪ ۱۰۰‬ميليارد دالر را تجربه کند‪ .‬دسترسي به‬ ‫صادرات ‪ ۱۰۰‬ميليارد دالري‪ ،‬ابزارهايي دارد که يکي‬ ‫از آنها‪ ،‬تامين مالي صادراتي اس��ت؛ به اين معنا که‬ ‫صادرات به درس��تي تامين مالي شود که اين تامين‬ ‫مالي درست‪ ،‬شامل نرخ سود تسهيالت و حجم ارائه‬ ‫تسهيالت مي‌ش��ود‪ ،‬درحالي که هم‌اکنون تنها ‪10‬‬ ‫درصد صادرکنن��دگان از طريق بانک‌ها تامين مالي‬ ‫مي‌ش��وند و گاهي وام‌هاي ارائه شده به آنها با سود‬ ‫نزدي��ک ب��ه ‪ ۳۰‬درصد عرضه مي‌ش��ود‪ .‬براي رونق‬ ‫صادرات در س��ال ‪ ،۹۴‬ابتدا باي��د بحث تامين مالي‬ ‫صادراتي حل ش��ود و البته نهادهايي مانند صندوق‬ ‫ضمانت ص��ادرات بايد توان خود را بيش��تر کنند و‬ ‫قواني��ن نيز براي صادرات وضع ش��ود‪ ،‬ضمن اينکه‬ ‫باي��د بتوانيم با بخش‌هاي مختلف سيس��تم بانکي‪،‬‬ ‫خطوط اعتباري به س��اير کشورها را فعال کنيم که‬ ‫اين امر در کنار خريد دين اس��ناد صادراتي از سوي‬ ‫صندوق ضمانت صادرات با سيس��تم بانکي به شکل‬ ‫گسترده بايد انجام شود‪.‬‬
‫خبر خوان‬ ‫نوسان قیمت موز‬ ‫جهانی است‬ ‫ایرنا‪ :‬حس��ین صفایی‪ ،‬رییس س��ازمان مرکزی‬ ‫تعاون روس��تایی در رابطه ب��ا افزایش دوباره نرخ‬ ‫م��وز‪ ،‬گفت‪ :‬به‌دلیل اینکه صادرات موز از س��وی‬ ‫چند ش��رکت بزرگ جهان انجام می‌شود‪ ،‬قیمت‬ ‫آن نس��بت به س��ایر میوه‌ه��ا از ثبات نس��بی و‬ ‫تغییرات محدودی برخوردار است‪ .‬وی‪ ،‬فیلیپین‬ ‫را یک��ی از عرضه‌کنن��دگان بزرگ ای��ن میوه در‬ ‫جهان عنوان کرد و گفت‪ :‬این درحالی اس��ت که‬ ‫چندی پیش به دلیل بروز س��یل سنگین در آن‬ ‫کشور تولید موز به شدت کاهش یافت‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬با توجه به اینکه چین‪ ،‬موز مورد‬ ‫نی��از خود را از فیلیپین تامین می‌کرد‪ ،‬با کاهش‬ ‫تولی��د فیلیپین تقاضای چین به ب��ازار موز دنیا‬ ‫شوک وارد کرده که همین امر باعث افزایش نرخ‬ ‫موز در تمام کشورهای جهان شده است‪ .‬صفایی‬ ‫گفت‪ :‬س��اختار جهانی بازار م��وز با دیگر میوه‌ها‬ ‫متفاوت و شرایط واردات آن شبه انحصاری است‬ ‫و این موضوع تنها مربوط به ایران نمی‌شود بلکه‬ ‫در تمام دنیا واردات این میوه به این شکل انجام‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬وی افزود‪ :‬ساختار بازار تولید و تجارت‬ ‫موز در کل دنیا در اختیار تعدادی ش��رکت ویژه‬ ‫قرار دارد که مجموع بازار موز دنیا را نشان (برند)‬ ‫سازی و مدیریت می‌کنند‪.‬‬ ‫به گفته وی این ش��رکت‌‌ها در هر کش��ور دارای‬ ‫تع��داد مح��دودی نمایندگ��ی هس��تند و برای‬ ‫نمایندگی‌ه��ای خ��ود رقیب درس��ت نمی‌کنند‬ ‫درواق��ع س��اختار واردات موز تمام کش��ورها در‬ ‫اختیار چند ش��رکت ق��رار دارد‪ .‬وی اضافه کرد‪:‬‬ ‫ی است که رییس اتحادیه فروشندگان‬ ‫این درحال ‌‬ ‫می��وه و تره‌ب��ار ته��ران معتقد اس��ت؛ واردات و‬ ‫رنگ‌آوری موز برعهده تعدادی ش��رکت محدود‬ ‫در کشور است که به شکل گلوگاهی موز را وارد‬ ‫و به بازار عرضه می‌کنند‪.‬‬ ‫به گفته حس��ین مهاجران‪ ،‬قیمت م��وز متاثر از‬ ‫بازار جهانی این محصول است‪ ،‬اما میزان واردات‬ ‫و رنگ‌آوری آن در قیمت این محصول در کشور‬ ‫ما نقش بس��زایی دارد‪ .‬وی افزود‪ :‬درحال حاضر‬ ‫بخ��ش عمده م��وز موجود در کش��ور مربوط به‬ ‫بولیوی و اکوادور از امریکای جنوبی اس��ت که از‬ ‫ترکیه وارد می‌شود‪.‬‬ ‫مهاجران گفت‪ :‬از روز گذشته قیمت هر کیلوگرم‬ ‫م��وز در میدان میوه و تره‌ب��ار بین ‪5‬هزار و ‪500‬‬ ‫تا ‪6‬هزار تومان به فروش رس��یده که نس��بت به‬ ‫روزهای گذش��ته افزایش نس��بی داش��ته است‪.‬‬ ‫همچنین در یک تا دو ماه گذش��ته هر کیلوگرم‬ ‫موز ‪3‬هزار و ‪ 200‬تا ‪3‬هزار و ‪ 500‬تومان در بازار‬ ‫عرضه می‌شد‪.‬‬ ‫ابالغ ضوابط برچسب‌گذاری‬ ‫فرآورده‌های غذایی‬ ‫ف�ارس‪ :‬دس��تورالعمل اجرای��ی حداق��ل ضوابط‬ ‫برچس��ب‌گذاری فرآورده‌های غذایی و آشامیدنی‬ ‫از س��وی س��ازمان غذا و دارو و با همکاری کانون‬ ‫انجمن‌ه��ای صنای��ع غذایی ایران نهای��ی و ابالغ‬ ‫ش��د‪ .‬محمد علوی‌فرد‪ ،‬عض��و هیات‌مدیره کانون‬ ‫انجمن‌ه��ای صنای��ع غذایی ه��دف از تدوین این‬ ‫دس��تورالعمل را تعیین مقررات و الزامات و نحوه‬ ‫بی��ان صحیح و دقی��ق اطالعات مرب��وط به ماده‬ ‫غذایی روی برچسب‌های بسته‌بندی فرآورده‌های‬ ‫غذایی و آشامیدنی برای ارتقای اطالعات و کمک‬ ‫به انتخاب مواد غذایی توسط مصرف‌کننده دانست‪.‬‬ ‫وی درباره زمان اجری این دستورالعمل گفت‪:‬‬ ‫این دس��تورالعمل در ‪ 3‬مرحل��ه‪ ،‬تولیدکنندگان‬ ‫را مل��زم به رعایت برچس��ب‌گذاری فرآورده‌های‬ ‫غذایی می‌کن��د به‌طوری‌که در مرحله نخس��ت‬ ‫بالفاصل��ه پس از ابالغ‪ ،‬تولیدکنن��دگان ملزم به‬ ‫رعای��ت بندهای مرب��وط به ادعاه��ای تغذیه‌ای‬ ‫هس��تند‪ .‬مرحل��ه دوم‪6 ،‬م��اه پ��س از اب�لاغ‬ ‫تولیدکنندگان ملزم هستند‪.‬‬ ‫علوی‌ف��رد درب��اره مرحله س��وم اج��رای این‬ ‫دس��تورالعمل خاطرنش��ان کرد‪ :‬یک‌سال پس از‬ ‫ابالغ این دستورالعمل رعایت تمامی بندهای آن‬ ‫الزامی اس��ت و برچسب فرآورده‌های غذایی باید‬ ‫شامل اطالعات تغذیه‌ای این ضابطه باشند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬درباره اس��تفاده از نشانگرهای رنگی‬ ‫در صورتی که فرآورده غذایی داری میزان نمک‬ ‫(کلرید س��دیم)‪ ،‬قن��د‪ ،‬چربی کل و اس��یدهای‬ ‫چرب ترانس در محدوده س��بز باش��د باید تمام‬ ‫این موارد را روی صفحه اصلی به‌صورت نش��انگر‬ ‫س��بز درج کن��د و در صورتی که ای��ن موارد در‬ ‫محدوده نارنجی و قرمز باش��د درج آنها اختیاری‬ ‫است و زمان‌بندی برای اجباری شدن آن حداکثر‬ ‫در ‪ 18‬ماه توس��ط «کمیته به‌روزرس��انی ضابطه‬ ‫برچسب‌گذاری» اعالم می‌شود‪.‬‬ ‫‪8‬‬ ‫سه‌شنبه ‪ 12‬اسفند ‪ 12 - 1393‬جمادی االول ‪ 3 -1436‬مارس ‪ -2015‬شماره ‪ -171‬پیاپی ‪1489‬‬ ‫بررسی‬ ‫بازار و اصناف‬ ‫‪trade@smtnews.ir‬‬ ‫از فعالیت‌های صنف خشکشویی و لباسشویی در آستانه سال جدید‬ ‫مشکالت خشکشویی‌ها‪ ،‬خشک نمی‌شود‬ ‫به�روز فتاحی‪-‬گ�روه تجارت‪ :‬س��نت‬ ‫دیرینه خانه‌تکانی که هر س��اله با نزدیک‬ ‫ش��دن به روزه��ای پایانی س��ال‪ ،‬فضای‬ ‫خانه‌ه��ا را تغیی��ر داده و اف��راد خان��واده‬ ‫را ب��رای نظاف��ت و پاکیز ‌ه ک��ردن محیط‬ ‫زندگ��ی و زدودن غباره��ا و آلودگی‌ها به‬ ‫تکاپو وا‌می‌دارد‪ ،‬عالوه بر فواید ذکر شده‪،‬‬ ‫موجب چرخ��ش اقتصاد فعاالن واحد‌های‬ ‫صنفی مختلف می‌شود‪ .‬از خرید مایحتاج‬ ‫ش��ب عید گرفته تا ملزومات خانه‌تکانی‪،‬‬ ‫هرک��دام ب��ه نوعی نیاز ب��ه تامین از یکی‬ ‫از واحد‌ه��ای صنف��ی دارند‪ .‬بس��یاری از‬ ‫خانواده‌ها شست‌وشوی فرش و موکت‌ها‪،‬‬ ‫پتو و لحاف‪ ،‬پرده‌ها و مالفه‌ها و وس��ایلی‬ ‫که به‌طور معمول امکان شست‌وشوی آن‬ ‫در محی��ط خانه‌های آپارتمانی امکان‌پذیر‬ ‫نیس��ت را به خشکش��ویی‌ها می‌س��پارند‬ ‫ت��ا عالوه ب��ر کاهش هزینه‌‌های ناش��ی از‬ ‫مصرف آب و برق خانگی در مصرف زمان‬ ‫نیز صرفه‌جویی کرده باشند‪ .‬از سوی دیگر‬ ‫خانواده‌ها‌ی کم‌درآمد که توان مالی خرید‬ ‫پوش��اک نو برای س��ال جدید را ندارند‪ ،‬با‬ ‫س��پردن لباس‌ه��ای «پلوخوری» س��ال‬ ‫گذشته به مغازه‌های خشکشویی‪ ،‬پوشاک‬ ‫قدیمی را بار دیگر نونوار می‌کنند‪ .‬برآیند‬ ‫این موضوعات نش��ان می‌دهد که فعاالن‬ ‫صنف خشکشویی در آس��تانه فرا‌رسیدن‬ ‫سال نو با حجم زیادی از مشتری‌ها روبه‌رو‬ ‫هستند و به نظر می‌رسد که اتحادیه صنف‬ ‫خشکشویی و لباسشویی باید تمهیداتی را‬ ‫ب��رای کنت��رل وضعیت بازار ش��ب عید و‬ ‫نظارت بر قیمت‌های ارائه‌ش��ده از س��وی‬ ‫این صنف در نظر داشته باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹مشکالت بی‌حد و اندازه‬ ‫ش��اید باورکردنی نباش��د که این صنف‬ ‫یکی از اصناف پر مش��کل بازار باش��د اما‬ ‫به گفته بیش��تر افراد شاغل در این حوزه‪،‬‬ ‫مش��کالت موجود در این صنف‪ ،‬بسیاری‬ ‫از واحده��ای فع��ال را به ورشکس��تگی و‬ ‫خاموش ش��دن چراغ کار کش��انده است‪.‬‬ ‫آما ‌ر موجود نیز نشان می‌دهد که بسیاری‬ ‫از خشکش��ویی‌ها به دلیل مشکالتی که با‬ ‫آن دس��ت‌و پنجه نرم می‌کنن��د ناچار به‬ ‫تعطیلی مغ��ازه و ف��روش تجهیزات خود‬ ‫برای جبران خسارت‌ها شده‌اند‪ .‬بنابراین به‬ ‫نظر نمی‌رس��د که با نزدیک شدن به سال‬ ‫نو تغییر خاصی در شرایط کاری این قشر‬ ‫به وجود آمده باش��د اما برای اطمینان از‬ ‫این ادعا سراغ ابوالفضل رجب‌زاده‪ ،‬رییس‬ ‫اتحادیه صنف خشکش��ویی و لباسشویی‬ ‫تهران رفتیم ت��ا حال‌و هوای این صنف را‬ ‫در روزهای پایانی اسفندماه بررسی کنیم‪.‬‬ ‫‪ ،‬قیمت‌گذاری‬ ‫وی در گفت‌وگو با‬ ‫اینک��ه ای��ن واح��د صنفی جزو مش��اغل‬ ‫پرمصرف محس��وب می‌ش��ود باید تعرفه‬ ‫مصرف مجاز افزای��ش یابد چرا که درآمد‬ ‫فعاالن این بخش کفاف هزینه‌های مصرف‬ ‫انرژی را نمی‌دهد‪.‬‬ ‫‹ ‹تقابل خدمات و هزینه‌ها‬ ‫اسفندماه واحد‌های صنفی را همان میزان‬ ‫دانس��ت ک��ه در ابتدای س��ال ‪ 93‬تعیین‬ ‫ش��ده بود و ب��ا بیان اینکه هی��چ تغییری‬ ‫در نرخ‌ها داده نش��ده‪ ،‬می‌گوی��د‪ :‬اگرچه‬ ‫فع��االن واحد‌های صنفی از این ش��رایط‬ ‫رضایت چندانی ندارن��د‪ ،‬اما تاکنون هیچ‬ ‫ک��دام از قیمت‌ها را افزای��ش نداده‌اند‪ .‬در‬ ‫واقع باید گفت که کج‌دار و مریز با شرایط‬ ‫کن��ار آمده‌ان��د‪ .‬قیمت‌ه��ا در واحد‌ه��ای‬ ‫صنفی خشکش��ویی در حال��ی ثابت باقی‬ ‫مانده که در یک‌سال گذشته بیشتر کاالها‬ ‫با افزایش قیم��ت روبه‌رو بوده‌اند و فعاالن‬ ‫ای��ن صنف نیز که بخش��ی از افراد جامعه‬ ‫را تش��کیل می‌دهند‪ ،‬با افزایش قیمت‌ها‬ ‫مواجه شده‌اند‪ .‬بنابراین می‌توان گفت که‬ ‫دخل و خرج این افراد با یکدیگر همخوانی‬ ‫نداشته است‪.‬‬ ‫‹ ‹ارائه درخواست افزایش قیمت‌ها‬ ‫رج��ب‌زاده نی��ز ای��ن موض��وع را تایید‬ ‫می‌کن��د و می‌گوی��د‪ :‬برای س��ال آینده‪،‬‬ ‫اتحادیه صنف خشکش��ویی و لباسشویی‬ ‫درخواس��ت افزای��ش قیمت‌ه��ا را به اتاق‬ ‫اصن��اف ارائه داده اس��ت و قرار اس��ت با‬ ‫تصوی��ب کمیس��یون نرخ‌گ��ذاری ات��اق‬ ‫س��ال آینده‪ ،‬قیمت‌هادر این صنف تغییر‬ ‫کند‪ .‬وی ش��یوه قیمت‌گذاری را وابس��ته‬ ‫ب��ه عوامل��ی همچ��ون تع��داد و کیفیت‬ ‫ماش��ین‌آالت‪ ،‬متراژ ملک‪ ،‬دس��تمزد‌ها و‬ ‫مواردی از این قبیل عنوان می‌کند‪.‬‬ ‫ب��ه گفت��ه مصطف��ی امیرآب��ادی‪ ،‬یکی‬ ‫از فع��االن صن��ف خشکش��ویی درجه ‪،2‬‬ ‫ماش��ین‌‌آالت‪ ،‬مواد ش��وینده و هزینه‌های‬ ‫انرژی در کنار مالیات و عوارض پرداختی‪،‬‬ ‫عرصه را به فعاالن آن تنگ کرده‪ ،‬تا حدی‬ ‫که بس��یاری از همکاران قدیمی ناچار به‬ ‫تعطیلی واحد خود شده‌اند‪ .‬وی می‌گوید‪:‬‬ ‫افزای��ش نیافت��ن قیمت‌ه��ا در این حوزه‬ ‫تنه��ا به نفع مصرف‌کننده اس��ت و منافع‬ ‫فع��االن با توجه به افزایش قیمت‌هایی که‬ ‫در سال‌های گذش��ته رخ داد‪ ،‬مدنظر قرار‬ ‫نگرفته است‪.‬‬ ‫درخواس��ت ارائه تس��هیالت به واحد‌های‬ ‫صنف��ی کرده‌ایم تا فع��االن آن بتوانند با‬ ‫دریافت وام با اقساط کم‌بهره ماشین‌آالت‬ ‫خود را ب��ه روز کنند‪ ،‬اما در عمل تاکنون‬ ‫چنی��ن توجهی به خواس��ته‌های اتحادیه‬ ‫نشده است‪.‬‬ ‫از س��وی دیگر تقاضا کرده‌ایم تا قیمت‬ ‫ان��رژی مصرفی در واحد‌ه��ای صنفی این‬ ‫امیرآبادی معتقد اس��ت که تحریم‌ها در‬ ‫کوچک‌ترین بخش‌های جامعه نیز تاثیرات‬ ‫خود را گذاش��ته اس��ت و فع��االن صنف‬ ‫خشکش��ویی نی��ز از تاثیره��ای منفی آن‬ ‫بی‌نصیب نبوده‌اند چرا که مواد شوینده و‬ ‫مواد اولیه این بخش به‌صورت صددرصدی‬ ‫از خ��ارج تامین می‌ش��ود‪ .‬رییس اتحادیه‬ ‫صنف خشکشویی و لباسشویی گفته‌های‬ ‫امیرآب��ادی را تایی��د می‌کن��د و در ادامه‬ ‫می‌افزاید‪ :‬عالوه ب��ر مواد اصلی که به‌طور‬ ‫کامل از کشورهای فرانسه‪ ،‬آلمان و اسپانیا‬ ‫وارد می‌ش��ود‪ ،‬دس��تگاه‌ها و بس��یاری از‬ ‫ملزومات ازجمله ماشین‌های لباسشویی‪،‬‬ ‫ات��و و دیگ��ر تجهی��زات این صن��ف نیز‬ ‫از کش��ورهای اروپای��ی وارد می‌ش��ود و‬ ‫تحریم‌ه��ای س��ال‌های گذش��ته ام��کان‬ ‫نوس��ازی و بهس��ازی این تجهی��زات را از‬ ‫فعاالن این صنف گرفته است‪.‬‬ ‫با توصیف‌های بیان ش��ده در مورد این‬ ‫صنف‪ ،‬ضرورت توجه به مش��کالت فعاالن‬ ‫آن دوچن��دان می‌ش��ود‪ .‬موضوع��ی ک��ه‬ ‫رج��ب‌زاده با تاکید ب��ر آن می‌گوید‪ :‬حل‬ ‫شدن مشکالت این بخش نیازمند همکاری‬ ‫همه ارگان‌ها اس��ت‪ .‬بارها از چندین بانک‬ ‫تقاضا کرده‌ایم تا قیمت‬ ‫انرژی مصرفی در واحد‌های‬ ‫صنفی این اتحادیه‬ ‫براساس میزان مصرف‬ ‫واحد‌های صنعتی حساب‬ ‫شود نه براساس میزان‬ ‫مصرف واحد‌های تجاری‪،‬‬ ‫اما همچنان خشکشویی‌ها و‬ ‫لباسشویی‌ها به‌عنوان یک‬ ‫واحد تجاری با هزینه‌های‬ ‫سرسام‌آور انرژی‬ ‫مواجه هستند‬ ‫‹ ‹تاثیر تحریم‌ها بر واحد‌های صنفی‬ ‫اتحادیه براساس میزان مصرف واحد‌های‬ ‫صنعتی حس��اب ش��ود نه براساس میزان‬ ‫مص��رف واحد‌های تجاری‪ ،‬ام��ا همچنان‬ ‫خشکش��ویی‌ها و لباسش��ویی‌ها به‌عنوان‬ ‫یک واحد تجاری با هزینه‌های سرسام‌آور‬ ‫انرژی مواجه هس��تند‪ .‬این در حالی است‬ ‫ک��ه س��ازمان آب و فاض�لاب ته��ران در‬ ‫واکنش به درخواس��ت این اتحادیه مبنی‬ ‫بر بازنگری تعرف��ه آب اعالم کرد به‌دلیل‬ ‫ریی��س اتحادی��ه خشکش��ویی و‬ ‫لباسشویی تهران با بیان اینکه مشکالت‬ ‫ای��ن صنف اختصاص به ش��هر یا منطقه‬ ‫خاصی در کش��ور ندارد و همه ش��هرها‬ ‫با چنین معضل‌هایی دس��ت‌و پنجه نرم‬ ‫می‌کنند‪ ،‬می‌گوی��د‪ :‬افزایش قیمت آب‪،‬‬ ‫ب��رق و گاز مش��کالت فراوان��ی را برای‬ ‫اعض��ای صنف خشکش��ویی ایجاد کرده‬ ‫و درح��ال حاضر ای��ن هزینه‌های کالن‬ ‫باعث ش��ده ت��ا انجام خدم��ات و صرف‬ ‫هزینه‌ه��ا با یکدیگر در تقابل باش��د‪ .‬در‬ ‫واق��ع باید گفت ک��ه نح��وه فعالیت در‬ ‫این صنف به‌گونه‌ای اس��ت که بیشترین‬ ‫مصرف را از حامل‌های انرژی در مقایسه‬ ‫با س��ایر صنوف دارد و متاس��فانه قیمت‬ ‫صورت حساب آب‪ ،‬برق و گاز به صورت‬ ‫تعرفه‌های تجاری محاسبه می‌شود‪.‬‬ ‫ناص��ر تربتی‪ ،‬یک��ی از اعضای س��ابق‬ ‫اتحادی��ه خشکش��ویی ته��ران نی��ز در‬ ‫گفت‌وگ��وی چن��دی پی��ش خ��ود ب��ا‬ ‫خبرگ��زاری فارس در ای��ن زمینه گفته‬ ‫ب��ود‪ :‬مهم‌ترین مش��کل ای��ن صنف نرخ‬ ‫خدمات است که با تورم جاری همخوانی‬ ‫ن��دارد ‪ .‬به اعتقاد وی اگ��ر نرخ خدمات‬ ‫خشکش��ویی‌ها آزاد ش��ود‪ ،‬نه‌تنها قیمت‬ ‫افزای��ش پیدا نمی‌کند‪ ،‬بلکه بر اثر رقابت‬ ‫واحد‌ه��ا ب��ا یکدیگ��ر‪ ،‬قیم��ت متعادل‬ ‫می‌شود و هر کس کار بهتری ارائه کند‪،‬‬ ‫نرخ بهتری هم دریاف��ت خواهد کرد‪ .‬به‬ ‫اعتق��اد وی خدمات این صن��ف فانتزی‬ ‫نیس��ت و جزو ضروریات خانواد ‌ه اس��ت‬ ‫زیرا هم از نظر بهداش��تی و هم از لحاظ‬ ‫اقتصادی اهمیت دارد‪ .‬کت و شلواری که‬ ‫با آب شسته شود‪ ،‬عمر کمتری دارد‪ ،‬ولی‬ ‫اگر خشکش��ویی ش��ود‪ ،‬عمر آن دو برابر‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫حال که در آستانه ورود به سال جدید‬ ‫هس��تیم‪ ،‬فع��االن اصن��اف مختلف این‬ ‫ت مس��ئوالن‬ ‫امی��د را دارند که با حمای ‌‬ ‫در س��ال جدید عالوه بر در نظر گرفتن‬ ‫حقوق مصرف‌کننده‪ ،‬حقوق ش��اغالن در‬ ‫ای��ن بخش نی��ز مورد توجه ق��رار گیرد‪.‬‬ ‫سیاست‌های دولت یازدهم که حمایت از‬ ‫صنع��ت و تولی��د را در اولویت خود قرار‬ ‫داده است‪ ،‬امید فعاالن صنف خشکشویی‬ ‫و لباسشویی را برای بهبود اوضاع افزایش‬ ‫می‌دهد‪.‬‬ ‫مدیرعامل اتحادیه سراسری صنایع لبنی کشور‪:‬‬ ‫نرخ فرآورده‌های لبنی کاهش می‌یابد‬ ‫ایرن�ا‪ :‬مدیرعامل اتحادی��ه سراس��ری صنایع لبنی‬ ‫کش��ور با تاکید براینکه مصوبه جدیدی برای افزایش‬ ‫قیم��ت فرآورده‌ه��ای لبنی صادر نش��ده‪ ،‬گفت‪ :‬نرخ‬ ‫فرآورده‌های لبنی که توس��ط برخ��ی کارخانجات به‬ ‫صورت خودسرانه افزایش یافته بود‪ ،‬به نرخ‌های قبلی‬ ‫بازگردانده خواهد شد‪.‬‬ ‫محمدرضا اس��ماعیلی افزود‪ :‬متاسفانه صنایع لبنی‬ ‫هم‌اکن��ون در حال ضرردهی هس��تند بنابراین تعداد‬ ‫مح��دودی کارخان��ه برای جلوگی��ری از ضرر و زیان‬ ‫اقدام ب��ه افزایش قیمت برخی محص��والت کرده‌اند‬ ‫ک��ه این موضوع مرب��وط به تم��ام کارخانجات لبنی‬ ‫نمی‌شود‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬در حال حاضر ب��ا افزایش دوباره قیمت‬ ‫فرآورده‌ه��ای لبن��ی برخ��ورد ش��ده و کارخانجات‬ ‫پذیرفته‌اند که باید قیمت‌ها را کاهش دهند‪.‬‬ ‫وی اظه��ار کرد‪ :‬م��ا به دنبال افزای��ش مجدد نرخ‬ ‫محصوالت لبنی نیستیم چراکه معتقدیم به هر میزان‬ ‫که قیمت فرآورده‌های لبنی افزایش می‌یابد‪ ،‬به دلیل‬ ‫پایین آمدن قدرت خرید مردم‪ ،‬سهم کارخانجات نیز‬ ‫به مراتب در بازار کم خواهد ش��د که این نیز به نفع‬ ‫صنایع لبنی نیس��ت‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬متاس��فانه تعداد‬ ‫محدودی کارخانه که خود را وابسته به انجمن صنایع‬ ‫لبنی می‌دانستند اقدام به افزایش قیمت‌ها کردند که‬ ‫این اقدام آنان مورد تایید اتحادیه صنایع لبنی نیست‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬البته به دلیل باال بودن هزینه‌های‬ ‫تمام ش��ده تولید و پرریس��ک ب��ودن فعالیت صنایع‬ ‫لبنی‪ ،‬اکثر کارخانجات ما در حال ضرردهی و تعطیل‬ ‫ش��دن هستند که دولت باید راهکاری برای کمک به‬ ‫این صنعت بیندیش��د چرا که ادام��ه این روند عالوه‬ ‫بر حذف برخی کارخانجات برای س�لامت جامعه نیز‬ ‫خطرآفرین خواهد بود‪.‬‬ ‫وی تاکی��د کرد‪ :‬براین باور هس��تیم که اگر صنایع‬ ‫لبنی از س��وی دولت مورد حمایت ق��رار گیرد‪ ،‬باید‬ ‫قیم��ت فرآورده‌های لبنی کاهش یابد تا مردم قدرت‬ ‫خرید این محصوالت را داشته باشند‪ .‬وی خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬سال گذشته صنایع لبنی هر کیلوگرم شیرخام‬ ‫را به قیم��ت ‪ 1110‬تومان خری��داری می‌کردند که‬ ‫ب��ا افزایش نرخ مصوب ش��یرخام به ‪ 1440‬تومان در‬ ‫س��ال‌جاری قرار ش��د نرخ فرآورده‌ه��ای لبنی نیز تا‬ ‫‪30‬درصد افزایش یاب��د اما به دلیل برخی ملاحظات‬ ‫مقرر شد شیرخام با قیمت ‪ 1250‬تومان از دامداران‬ ‫خری��داری و به‌ازای آن ‪15‬درصد به نرخ فرآورده‌های‬ ‫لبنی اضافه شود‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬درهمین راستا صنایع لبنی می‌توانستند‬ ‫نرخ محصوالت خود را به‌تدریج تا پایان س��ال‌جاری‬ ‫‪15‬درص��د افزای��ش دهند و این در حالی اس��ت که‬ ‫با افزایش قیمت ش��یر خام‪ ،‬صنای��ع نیز مبادرت به‬ ‫افزای��ش قیم��ت فرآورده‌ه��ای خود کردن��د چراکه‬ ‫‪70‬درص��د قیم��ت هر ف��رآورده لبنی را ش��یر خام‬ ‫تشکیل می‌دهد‪ .‬به گزارش ایرنا‪ ،‬در چند روز گذشته‬ ‫قیمت ش��یر و فرآورده‌های لبنی برای سومین بار در‬ ‫سال‌جاری توسط برخی کارخانه‌ها و نشان(برند)های‬ ‫معروف افزایش یافت و این درحالی است که مدیران‬ ‫اتحادیه دامداران ایران معتقدند؛ ش��یرخام براساس‬ ‫نرخ مصوب سال‌جاری یعنی ‪ 1440‬تومان خریداری‬ ‫نمی‌شود و کماکان صنایع لبنی شیرخام را به قیمتی‬ ‫بی��ن ‪ 1150‬تا ‪ 1250‬تومان از دام��داران خریداری‬ ‫می‌کنند‪.‬‬
‫سه‌شنبه ‪ 12‬اسفند ‪ 12 - 1393‬جمادی االول ‪ 3 -1436‬مارس ‪ -2015‬شماره ‪ -171‬پیاپی ‪1489‬‬ ‫بررسي‬ ‫‪states@smtnews.ir‬‬ ‫استان‌ها‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪9‬‬ ‫نبض صادرات گل‌هاي زينتي کردستان کند‬ ‫ناهماهنگي‌ها روند ايجاد زيرساخت‌ها را طوالني کرده است‬ ‫صف‌آرایی مشکالت بر سر راه معادن همدان‬ ‫درباره مشکالت واحدهاي فرآوري پنبه خراسان‌جنوبي‪ ،‬در ‪ 7‬سال گذشته نشان مي‌دهد‬ ‫واردات‪ ،‬پنبه طالي سفيد را زد‬ ‫اکرم اميني ـ گروه اس�تان‌ها‪ :‬چرخ روغن‌کش��ي‬ ‫پنب��ه و پنبه‌پاک‌کن��ي خراس��ان‌جنوبي ت��ا قبل از‬ ‫واردات بي‌رويه پنب��ه در دولت دهم از چين و روغن‬ ‫از اندون��زي بهت��ر مي‌چرخيد‪ .‬پيش��تر کارخانه‌هايي‬ ‫بودند ک��ه بايد ‪ 3‬ش��يفت کار مي‌کردند ت��ا پنبه را‬ ‫ک ش��يفت را‬ ‫ف��رآوري کنند اما اکنون به س��ختي ي ‌‬ ‫اداره مي‌کنند‪ .‬خراس��ان‌جنوبي ک��ه زماني رتبه دوم‬ ‫توليد پنبه کشور را داشت‪ ،‬اکنون به پله پنجم تنزل‬ ‫پيدا کرده است‪ .‬پنبه‌هاي خراسان‌جنوبي مدتي است‬ ‫روي زمين مانده و برخي کارگران هم از نان خوردن‬ ‫افتاده‌اند‪ .‬اما اين همه ماجرا نيس��ت؛ مي‌گويند همه‬ ‫کارخانه‌ه��اي روغن‌کش��ي پنبه در اس��تان تعطيل‬ ‫شده‌اند‪.‬‬ ‫آنطور که محس��ن اس��فندياري‪ ،‬مدي��رکل تعاون‬ ‫روس��تايي خراس��ان جنوبي مي‌گوي��د‪ ،‬کارخانه‌هاي‬ ‫روغن‌کش��ي اس��تان که از تخم پنبه براي روغن آن‬ ‫اس��تفاده مي‌کنند به دليل کاهش قيمت روغن‌هاي‬ ‫واردات��ي تعطي��ل ش��ده‌‌اند‪ .‬ب��ه گفته او ب��ا افزايش‬ ‫مش��کالت‪ ،‬سطح زير‌کش��ت پنبه در خراسان‌جنوبي‬ ‫کاهش داش��ته و در ‪ 7‬سال گذش��ته رتبه استان در‬ ‫کشت پنبه‪ ،‬از دوم به پنجم رسيده است‪.‬‬ ‫نوس��ان قيمت پنب��ه‪ ،‬از ديگر عوامل مشکل‌س��از‬ ‫ب��راي پنبه‌کاران و ش��اغالن در صناي��ع تبديلي اين‬ ‫محصول در استان است‪ ،‬عليرضا نيکوکار‪ ،‬مديرعامل‬ ‫اتحاديه تعاوني‌هاي توليد روس��تايي خراسان جنوبي‬ ‫در اين‌ب��اره مي‌گويد‪ :‬به نظر‬ ‫در گفت‌وگ��و ب��ا‬ ‫مي‌رس��د با توجه به نوسانات که در چند‌ماه اخير در‬ ‫بح��ث فروش و قيمت پيش آم��د برخي دالالن پيدا‬ ‫ش��دند که قيمت پنبه را تا کيلويي‪ 2800‬تومان باال‬ ‫بردن��د‪ ،‬در‌حال حاض��ر اين قيمت دوب��اره به ‪2200‬‬ ‫رس��يده و نوساناتي از اين دس��ت در اين مدت زياد‬ ‫بوده اس��ت‪ .‬او مي‌افزايد‪ :‬از س��وي ديگر کش��اورزاني‬ ‫ک��ه پنبه مي‌کارند‪ ،‬از هزينه‌هاي باالي برداش��ت آن‬ ‫مي‌نالند‪ .‬برداشت پنبه در بيشتر موارد با دست انجام‬ ‫مي‌ش��ود و کارخانه‌داران باي��د کيلويي ‪ 500‬تا ‪600‬‬ ‫تومان به کارگر بدهند تا اين پنبه را برداش��ت کنند‪.‬‬ ‫به گفته او‪ ،‬علت نوس��انات قيمت پنبه اين اس��ت که‬ ‫اين محصول‪ ،‬مش��مول خريد تضميني نمي‌شود‪ ،‬به‬ ‫همي��ن دليل دالل‌هاي خصوصي وارد کار مي‌ش��وند‬ ‫و هر زم��ان بخواهند قيمت را ب��اال مي‌برند و هرگاه‬ ‫بخواهند‪ ،‬پايين می‌آورند‪ .‬اين مس��ئله‪ ،‬لطمه فراواني‬ ‫به کشاورز وارد مي‌کند‪.‬‬ ‫‹ ‹راهکار حل مشکل پنبه‬ ‫‹ ‹مشکل واردات نخ و پنبه‬ ‫در‌حال حاضر کنجاله پنبه از ترکمنستان و آسياي‌ميانه‬ ‫وارد مي‌ش��ود و روغن مايع از اندونزي و چند کشور ديگر‪.‬‬ ‫به خاطر ني��روي کار ارزان و هزينه‌ه��اي پايين توليد در‬ ‫کشورهاي ديگر‪ ،‬قيمت پنبه فرآوري‌شده وارداتي‪ ،‬ارزان‌تر‬ ‫از پنب��ه داخلي اس��ت و هرچند کيفي��ت محصول داخل‬ ‫را ن��دارد اما عده‌اي س��ودجو اي��ن‌کار را انجام مي‌دهند و‬ ‫کارخانه‌هاي داخل را به تعطيلي مي‌کشانند‪.‬‬ ‫عل��ي کيان��ي‌زاده‪ ،‬مديرعام��ل‬ ‫کارخان��ه پنب��ه پاک‌کن��ي کوثر‬ ‫بشرويه که در حوزه پنبه‌پاک‌کني‬ ‫و روغن‌کش��ي پنب��ه در‬ ‫خراسان‌جنوبي فعاليت مي‌کند‪،‬‬ ‫مي‌گويد و مي‌افزايد‪ :‬حدود ‪ 40‬نفر در‬ ‫اين را به‬ ‫واحد صنعتي ما کار مي‌کنند‪ ،‬البته بخش روغن‌کش��ي‬ ‫چند سال است به خاطر واردات خوابيده است‪.‬‬ ‫ب��ه گفته او در خراس��ان‌جنوبي تم��ام کارخانه‌هاي‬ ‫روغن‌کش��ي پنبه تعطيل شده‌اند‪ .‬او بزرگترين مشکل‬ ‫پنبه استان را واردات بي‌رويه پنبه و نخ عنوان مي‌کند‬ ‫و معتقد است به خاطر اين واردات‪ ،‬خريد از کشاورزان‬ ‫کم شده و محصول روي دست کشاورزان مانده است‪.‬‬ ‫اين صنعتگر خراس��اني يادآوري مي‌کند که در‌حال‬ ‫حاض��ر به دليل واردات پنبه‪ ،‬يک کارخانه در س��رايان‬ ‫به‌ط��ور کامل تعطيل ش��ده و با ادام��ه همين روند در‬ ‫واردات‪ ،‬در يکي دو س��ال آينده س��اير کارخانه‌ها نيز‬ ‫رونق صنعت در خراسان‌رضوي‬ ‫‪ :‬رييس س��ازمان صنعت‪،‬معدن و تجارت خراسان رضوي از رشد‬ ‫‪ 160‬درص��دي پروانه‌هاي بهره‌برداري صنعت��ي ايجادي و اصالحي در‬ ‫اس��تان در ‪ 11‬ماه امس��ال در مقايس��ه با مدت مش��ابه سال قبل خبر‬ ‫داد ‪ .‬راضي��ه عليرضاي��ي گفت‪ :‬در ‪ 11‬ماه س��ال ‪ 416 ،93‬فقره پروانه‬ ‫بهره‌برداري صنعتي با بيش از ‪ 9267‬ميليارد ريال سرمايه‌گذاري براي‬ ‫بخش خصوصي در خراس��ان رضوي صادر شد‪ .‬وي تصريح کرد‪ :‬ميزان‬ ‫س��رمايه‌گذاري بخش خصوصي در صنعت اس��تان در مقايسه با مدت‬ ‫مش��ابه س��ال قبل از نظر تع��داد ‪ 160‬درصد و از نظر س��رمايه‌گذاري‬ ‫‪ 248‬درصد رش��د داشته است‪ .‬به گفته وي‪ ،‬اين واحدهاي توليدي در‬ ‫شهرس��تان‌هاي مش��هد‪ ،‬چناران‪ ،‬فريمان‪ ،‬تربت جام و‪ ...‬به بهره‌برداري‬ ‫رس��يده و زمينه اشتغال را براي ‪ 7629‬نفر به‌طور مستقيم فراهم کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫رشد عمليات کانتينري در بنادر قشم‬ ‫‪ :‬مدير اداره بنادر و دريانوردي قش��م اظهار کرد‪ :‬در ‪ 11‬ماه س��ال‌جاري‪،‬‬ ‫تخليه و بارگيري ‪ 7‬ميليون و ‪ 673‬هزار نش��انگر ‪ 9‬تن کاالي نفتي و غيرنفتي‬ ‫در بنادر بهمن‪ ،‬کاوه‪ ،‬پهل‪ ،‬الفت و اس��کله فجر جزيره قش��م به انجام رس��يد‬ ‫که مقايس��ه اين رقم با مدت زمان مش��ابه س��ال گذشته آن نش��انگر رشد ‪3‬‬ ‫درصدي است‪ .‬سيد باقر موسوي ادامه داد‪ :‬از اين ميزان‪ ،‬سهم عمليات مربوط‬ ‫به صادرات و واردات کاال ‪ 402‬هزار تن اس��ت که در مقايس��ه با حجم عمليات‬ ‫مدت مش��ابه سال گذشته‪ ،‬در زمينه صادرات ‪30‬درصد و در زمينه واردات ‪34‬‬ ‫درصد افزايش داش��ته اس��ت‪ .‬مدير اداره بنادر و دريانوردي قشم با اعالم اينکه‬ ‫اين جزيره هر س��اله پذيراي خيل عظيمي از مس��افران دريايي و گردش��گران‬ ‫اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬از ابتداي س��ال تاکنون‪12 ،‬ميليون و ‪ 592‬هزار نفر ‪ -‬س��فر در‬ ‫بنادر ش��هيد ذاکري‪ ،‬پهل و الفت قش��م به ثبت رسيد که با ‪ 11‬درصد افزايش‬ ‫نسبت به سال قبل در صدر جدول آمار مسافرت‌هاي دريايي قرار دارد‪ .‬موسوي‬ ‫اضافه کرد‪ :‬در همين مدت‪ ،‬جابه‌جايي يک ميليون و ‪ 876‬هزار و ‪ 838‬دستگاه‬ ‫خودرو به وس��يله ش��ناورهاي لندينگ کرافت از طريق بن��ادر الفت و پهل در‬ ‫جزيره قشم نيز به انجام رسيد‪.‬‬ ‫تعطي��ل مي‌ش��وند‪ .‬او معتقد اس��ت با وج��ود واردات‬ ‫و کاه��ش قيمت‌ه��ا‪ ،‬براي کش��اورز مق��رون به صرفه‬ ‫نيست که پنبه بکارد‪ ،‬بنابراين سطح زير‌کشت کاهش‬ ‫بيشتري خواهد يافت‪.‬‬ ‫‹ ‹تعطيلي کارخانه‌ها و بيکاري کارگران‬ ‫با توجه به واردات و مش��کالت نوسان قيمت و ساير‬ ‫مس��ائل پيش‌آمده‪ ،‬درآمد کارخانه‌داران کاهش زيادي‬ ‫داش��ته و به يک سوم رسيده اس��ت‪ ،‬همچنين برخي‬ ‫کارگ��ران در اين حوزه بيکار ش��ده‌اند‪ ،‬کياني‌زاده اين‬ ‫را مي‌گوي��د و مي‌افزايد‪ :‬زماني ب��ود که در کارخانه‪3 ،‬‬ ‫ش��يفت کار مي‌کرديم اما اکنون تنها يک ش��يفت کار‬ ‫مي‌کنيم‪ .‬او معتقد اس��ت خراس��ان جنوب��ي در توليد‬ ‫پنبه‪ ،‬مازاد توليد ندارد و اگر واردات انجام نش��ود‪ ،‬کل‬ ‫محصول کشور هم مصرف داخلي دارد‪.‬‬ ‫ب��ه گفته او واردات ن��خ‪ ،‬نه‌تنها ب��ازار پنبه و صنايع‬ ‫فرآوري آن را کس��اد کرده بلکه کس��ب‌وکار نساجي‌ها‬ ‫را هم بهم زده اس��ت‪ .‬کياني‌زاده معتقد اس��ت واردات‬ ‫زمان��ي معنا دارد که محصولي در داخل توليد نش��ود‪.‬‬ ‫او مي‌گويد‪ :‬د‌رحال حاضر پنبه در کارخانه‌ها دپو شده‬ ‫اما باز ه��م واردات آن انجام مي‌ش��ود و اين با اقتصاد‬ ‫مقاومتي سازگار نيست‪ .‬به گفته کياني‌زاده‪ ،‬تسهيالت‬ ‫با سود باال هم از مشکالت اين حوزه است‪ .‬او همچنين‬ ‫تحريم‌ها را مش��کل مهم حوزه سرمايه‌گذاري صنعتي‬ ‫مي‌دان��د و مي‌افزايد‪ :‬وقتي ما در چنين ش��رايطي کار‬ ‫مي‌کنيم‪ ،‬انتظار داريم دولت از ما حمايت کند‪.‬‬ ‫پيگيري مشکالت کارخانه‌هاي پنبه بشرويه‬ ‫فارس‪ :‬مديرکل دفتر هماهنگي امور اقتصادي و بين‌الملل اس��تانداري‬ ‫خراس��ان جنوبي با اشاره به مشکالت پنبه‌کاران استان تصريح کرد‪ :‬در‬ ‫جلس��ات گذشته مقرر ش��د اعضاي کارگروه راهکارهاي اجرايي الزم و‬ ‫ممکن را براي حفظ ش��رايط فعلي کش��اورزان‌‪ ،‬کاهش نيافتن توليد و‬ ‫بهترک��ردن تدريجي وضعيت آنها بيان کنند‪ .‬علي ناصري با بيان اينکه‬ ‫در اي��ن زمينه برخي از دس��تگاه‌ها نظرات خود را به کارگروه ارس��ال‬ ‫کرده‌اند‪ ،‬يادآور ش��د‪ :‬بازديد ميداني از برخي کارخانه‌هاي شهرس��تان‬ ‫بش��رويه و تشکيل جلسه با حضور کش��اورزان و توليدکنندگان توسط‬ ‫معاون برنامه‌ريزي و اش��تغال اس��تاندار خراسان جنوبي انجام مي‌شود‪.‬‬ ‫وي با بيان اينکه در فردوس کارخانه ريسندگي وجود دارد‪ ،‬گفت‪ :‬تمام‬ ‫صنعتگران صنايع‌دس��تي اس��تان نخ مورد نياز خود را از خارج اس��تان‬ ‫وارد مي‌کنند‪.‬‬ ‫رشد سرمايه‌گذاري صنعتي در جنوب کرمان‬ ‫‪ :‬رييس س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت جنوب کرمان گفت‪ :‬طبق‬ ‫گزارش ‪ 10‬ماه ارائه ش��ده توسط معاونت وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪،‬‬ ‫اين س��ازمان عالوه بر کسب رتبه اول رشد پروانه بهره‌برداري‪ ،‬توانسته در‬ ‫زمينه س��رمايه‌گذاري جواز تأسيس صنعتي نيز با ‪ 2056‬درصد رشد رتبه‬ ‫دوم کشوري را کس��ب کند‪ .‬محمود اسکندري‌نس��ب ادامه داد‪ :‬اقداماتي‬ ‫همچون تکريم ارباب رجوع‪ ،‬کوتاه کردن فرآيند صدور مجوز و تالش‌هاي‬ ‫بي‌وقفه پرسنل سازمان از داليل اصلي دستيابي به اين موفقيت بوده است‪.‬‬ ‫نظارت بر شهرک‌هاي صنعتي استان کرمان‬ ‫‪ :‬مدير عامل شرکت ش��هرک‌هاي صنعتي کرمان درباره برنامه‌هاي‬ ‫بلند مدت وکوتاه مدت شرکت گفت‪ :‬با توجه به نزديک شدن سال جديد‬ ‫در زمينه توس��عه فضاي س��بز و زيباس��ازي ايده آل در س��طح شهرک‌ها‬ ‫و نواحي اهتمام بيش��تري انجام ش��ود‪ .‬مجيد غفاري همچنین بر ارتباط‬ ‫سازنده و مطلوب مديران شهرک‌هاي صنعتي با سازمان‌هاي دولتي تاکيد‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫آنطور ک��ه کياني‌زاده مي‌گويد‪ ،‬براي حل اين مش��کل‪،‬‬ ‫تاکنون جلس��ات متعددي با مس��ئوالن استاني و کشوري‬ ‫برپا ش��ده اس��ت‪ .‬او معتقد اس��ت راهکار حل اين مسئله‬ ‫آن اس��ت که جلوي واردات گرفته ش��ده يا تعرفه واردات‬ ‫افزايش يابد‪ .‬اين کارخانه‌دار همچنين معتقد اس��ت ايجاد‬ ‫ارگان��ي با عن��وان «صن��دوق پنبه» در اي��ن زمينه مفيد‬ ‫خواهد ب��ود؛ نهادي که با بودجه دولتي‪ ،‬مامور خريد پنبه‬ ‫ش��ود و اين محصول در رهن دولت قرار بگيرد و در زمان‬ ‫مناس��ب‪ ،‬فروخته ش��ود‪ .‬به گفته وي با اين تدبير‪ ،‬بدهي‬ ‫کارخانه‌داران به کشاورزان صاف مي‌شود و چرخ کارخانه‌ها‬ ‫نيز مي‌چرخد‪.‬‬ ‫از س��وي ديگر نعم��ت‌اهلل حقيقي‪،‬‬ ‫رييس س��ازمان صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫تج��ارت خراس��ان‌جنوبي در اي��ن‬ ‫زمين��ه مي‌گوي��د ک��ه مش��کل‬ ‫پنبه‌کاران منحصربه استان نيست‬ ‫و مس��ئله‪ ،‬نبود سياس��تگذاري درست در کش��ور و نبود‬ ‫حمايت از اين صنف اس��ت‪ .‬او که بخشي از اين مشکل را‬ ‫مربوط به سيس��تم ناکارآمد حس��ابداري اي��ن واحدهاي‬ ‫تولي��دي مي‌داند‪ ،‬معتقد اس��ت بايد کميته کارشناس��ي‬ ‫ويژه‌اي به کمک جهاد کشاورزي استان تشکيل شود‪.‬‬ ‫اس��فندياري‪ ،‬مديرکل تعاون روس��تايي خراسان‌جنوبي‬ ‫نيز معتقد اس��ت براي حمايت از کارخانه‌هاي روغن‌کشي‪،‬‬ ‫دولت بايد در ارائه تعرف��ه وارداتي روغن تجديد نظر کند‬ ‫يا به توليد روغن داخل يارانه اختصاص دهد تا مش��کالت‬ ‫بر‌طرف ش��ود‪ .‬ب��ه گفته او‪ ،‬ب��راي پيگيري اين مس��ئله‪،‬‬ ‫کارگروهي در اس��تان تش��کيل شده و بخش��ي به عنوان‬ ‫تسهيالت کم‌بهره به تش��کل‌هاي زيرمجموعه براي خريد‬ ‫پنبه اختصاص داده ش��ده اس��ت‪ .‬آن‌طور که او مي‌افزايد‪،‬‬ ‫تاکن��ون ‪ 2‬ميليارد تومان تس��هيالت ب��راي خريد پنبه با‬ ‫کارمزد ‪ 7‬درصد پرداخت شده است‪.‬‬ ‫همچنين نيکوکار‪ ،‬مديرعامل اتحاديه تعاوني‌هاي توليد‬ ‫روستايي خراسان‌جنوبي مي‌گويد که دولت بايد در زمينه‬ ‫خري��د و کمک به س��رپا ماندن کش��اورزان و صنعتگران‬ ‫حوزه پنبه‪ ،‬وارد عمل ش��ود وگرنه باليي که س��ر چغندر‬ ‫قند خراس��ان جنوبي آمد بر سر پنبه نيز مي‌آيد‪ ،‬به گفته‬ ‫او‪ ،‬پيشتر خراسان جنوبي در کاشت چغندر قند در کشور‬ ‫حرف اول را مي‌زد اما به خاطر دالل‌بازي و تعيين قيمت‌ها‬ ‫توس��ط س��ودجويان و تغيير مداوم آن به دس��ت دالالن‪،‬‬ ‫کارخانه‌هاي استان به ورطه ورشکستگي غلطيد و درحال‬ ‫حاضر حتي يک‌نفر نيز اين محصول را کشت نمي‌کند‪.‬‬ ‫آمار بيکاري در نهبندان‬ ‫ايس�نا‪ :‬عباس ابراهيمي‪ ،‬معاون عمراني و برنامه‌ريزي فرمانداري نهبندان‪،‬‬ ‫از وجود ‪ 1800‬نفر بيکار در اين شهرس��تان خبر داد و افزود‪ :‬با اين تعداد‬ ‫نيروي بيکار در نهبندان و با آماري که هرساله اداره کار براي اشتغال ايجاد‬ ‫شده در نهبندان ارائه مي‌دهد‪ ،‬بايد اين تعداد افراد بيکار ظرف مدت حداقل‬ ‫‪ 3‬تا ‪ 4‬س��ال به صفر برس��د و ديگر فرد بيکاري در شهرس��تان نباشد ولي‬ ‫آمارها و ارقام اشتغال ما ساالنه چيزي حدود ‪ 1‬تا ‪ 2‬درصد رشد دارد که اين‬ ‫دو آمار با هم همخواني ندارد و بايد نرخ رشد اشتغال شهرستان واقعي شود‪.‬‬ ‫معاون عمراني و برنامه‌ريزي فرمانداري نهبندان‪ ،‬اس��تقرار پادگان ارتش در‬ ‫نهبندان را گام مهمي در جهت رونق اش��تغال شهرس��تان دانست و افزود‪:‬‬ ‫اس��تقرار پادگان ارتش در نهبندان مي‌تواند بخش اش��تغال اين شهرستان‬ ‫را متحول کند‪ .‬وي گازرس��اني به نهبن��دان و ايجاد منطقه آزاد تجاري در‬ ‫نهبندان و فعال‌سازي بازارچه مرزي دو کوهه را بسيار مهم دانست‪.‬‬ ‫آغاز ترانزيت از گمرک ماهيرود سربيشه‬ ‫مهر‪ :‬مديرکل گمرکات خراس��ان جنوبي اظهار کرد‪ :‬درخواست موافقت با‬ ‫ترانزيت عمومي کاال به گمرکات کش��ور ارس��ال شده که تاکنون قول‌هاي‬ ‫مس��اعدي درباره موافقت ب��ا ترانزيت کاال از گمرک ماهيرود شهرس��تان‬ ‫سربيشه دريافت کرده‌ايم‪.‬‬ ‫محمدعلي خاش��ي يکي از مشکالت گمرک ماهيرود شهرستان سربيشه‬ ‫در زمين��ه ترانزي��ت عمومي کاال را فراهم نبودن زيرس��اخت‌ها عنوان کرد‬ ‫و گفت‪ :‬زيرس��اخت‌ها از نظر مقررات ترانزيت��ي در گمرک ماهيرود فراهم‬ ‫نيس��ت‪ .‬مديرکل گمرکات خراس��ان جنوبي نبود س��کوي تخليه بار‪ ،‬انبار‪،‬‬ ‫پارکينگ و محوطه‌سازي را از مشکالت گمرک ماهيرود در زمينه ترانزيت‬ ‫عمومي کاال برش��مرد و گفت‪ :‬اميد است با حداقل امکاناتي که در گمرک‬ ‫ماهيرود وج��ود دارد بتوانيم موافقت ترانزيت عموم��ي کاال رابگيريم و در‬ ‫آينده نزديک اين زيرس��اخت‌ها را فراهم کنيم‪ .‬خاش��ي ب��ا بيان اينکه در‬ ‫حال حاضر تنها در گمرک ماهيرود ترانزيت مشتقات نفتي انجام مي‌شود‪،‬‬ ‫گفت‪:‬دريافت مجوز ترانزيت کاالي عمومي باعث رونق فعاليت‌هاي بازرگاني‬ ‫در مرز و اشتغال در خراسان جنوبي مي‌شود‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫لزوم تدبير دولت‬ ‫درباره واردات پنبه‬ ‫محمدعلي عبداهلل‌زاده‬ ‫نماينده مردم فردوس‪ ،‬سرايان‪ ،‬طبس‬ ‫و بشرويه در مجلس‬ ‫امسال وضعيت جوي در سراسر کشور به گونه‌اي بود‬ ‫که بر تداوم خشکس��الي‌ها در کشور و به ويژه مناطق‬ ‫نيمه بياباني مانند خراس��ان‌جنوبي و شهرس��تان‌هاي‬ ‫بشرويه افزوده شد‪ .‬درحال حاضر کاهش شديد منابع‬ ‫مالي کش��ور و قهر طبيعت دست به دست هم داده‌اند‬ ‫تا بيشترين خس��ارت ممکن به دامداران و کشاورزان‬ ‫وارد ش��ود‪ .‬اکنون متاس��فانه روند خشکسالي‌ها رو به‬ ‫افزايش است و اگر ش��يوه‌هاي نوين آبياري جايگزين‬ ‫نش��ود‪ ،‬وضعيت نامطلوبي در زمينه افت شديد منابع‬ ‫آبي خواهيم داش��ت؛ دشت س��رايان اکنون با کمبود‬ ‫جدي آب مواجه شده و به عنوان دشت بحراني کشور‬ ‫محسوب مي‌شود‪.‬‬ ‫واردات بي‌برنام��ه فرآورده‌ه��اي وابس��ته ب��ه پنبه‬ ‫س��بب ش��ده محصول کش��اورزان در انبارها ذخيره‬ ‫ش��ود و قيمت اين محصول نس��بت به سال گذشته و‬ ‫هزينه‌کردهاي آنها کاهش ش��ديدي داش��ته باشد که‬ ‫در اين زمينه دولت بايد سياست‌هاي ويژه‌اي را تدبير‬ ‫کند‪ .‬دولت ب��ا ورود فرآوري‌هاي محصول پنبه‪ ،‬ضربه‬ ‫بزرگي به بخش��ي از توليد کشور مي‌زند و اگر کنترل‬ ‫درست و منطقي نسبت به واردات و تعرفه‌هاي گمرک‬ ‫نداشته باشد بخش اعظمي از بدنه توليد را که برگرفته‬ ‫از محصول استراتژيک کشورمان است از دست خواهد‬ ‫داد و جبران آن هم به‌راحتي امکانپذير نيست‪.‬‬ ‫مشکالت پنبه‌کاران به استان خراسان جنوبي ختم‬ ‫نمي‌شود و در ديگر استان‌هاي کشور که اين محصول‬ ‫کشت مي‌شود نيز وجود دارد‪ ،‬بنابراين در مجلس رفع‬ ‫اين مشکل و ارائه پيشنهاد خريد پنبه توسط دولت را‬ ‫پيگيري خواهيم کرد‪ .‬به نظر مي‌رس��د اکنون يکي از‬ ‫راه‌هاي کمک به کشاورزان و دامداران حمايت جدي‬ ‫از صندوق توسعه بخش کشاورزي باشد؛ صندوقي که‬ ‫تالش‌ه��اي زيادي براي تامين بودجه آن ش��ده و در‬ ‫دست پيگيري است‪.‬‬ ‫کوتاه از استان‌ها‬ ‫‪ :‬ف��از دوم طرح توس��عه کارخانه خوش��گوار‬ ‫فريدونش��هر با حضور اسرافيل احمديه رييس سازمان‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تان اصفه��ان‪ ،‬فرماندار و‬ ‫مس��ئوالن اين شهرس��تان افتتاح ش��د‪ .‬اين کارخانه‬ ‫روزانه در ص��ورت تامين مواد اوليه‪ ،‬مي‌تواند ‪ 40‬هزار‬ ‫کيلو کنسرو ماهي تن توليد کند و براي افزون‌بر ‪300‬‬ ‫نفر اشتغالزايي ايجاد کرده است‪.‬‬ ‫مهر‪ :‬قاس��م جعفري‪ ،‬نماينده خراس��ان شمالي در‬ ‫مجلس گفت‪ :‬عالوه‌بر توجه به معيش��ت مرزنشينان‪،‬‬ ‫اس��تفاده از ظرفيت‌ه��اي مرزنش��ينان در ايج��اد‬ ‫بازارچه‌هاي مرزي مش��ترک‪ ،‬بسترس��ازي دادوس��تد‬ ‫م��رزي‪ ،‬توج��ه به بعده��اي فرهنگ��ي و‪ ...‬در ايجاد و‬ ‫توس��عه امنيت پايدار مرزها تاثي��ر دارد‪ .‬وي افزود‪ :‬با‬ ‫ايج��اد بازارچه‌هاي م��رزي‪ ،‬عالوه‌بر اينکه مش��کالت‬ ‫معيشتي مرزنشينان رفع مي‌شود‪ ،‬سرمايه‌اي نيز براي‬ ‫ورود به عرصه‌هاي بزرگ اقتصادي ايجاد خواهد شد‪.‬‬ ‫ايس�نا‪ :‬رضا نامن��ي‪ ،‬مديرعامل تعاون روس��تايي‬ ‫خراسان‌رضوي از احتمال خريد تضميني دائمي شير‬ ‫خ��ام دامداران خبر داد‪ .‬ب��ه گفته وي‪ ،‬تاکنون ‪ 4‬هزار‬ ‫تن ش��ير خام از دامداران استان خريداري شده است‪.‬‬ ‫نامني گف��ت‪ :‬با توجه به اينکه تنه��ا يک کارخانه در‬ ‫اس��تان توانايي تبديل شير خام به شير خشک را دارد‬ ‫و ظرفيت اين کارخانه روزانه ‪ 150‬تا ‪ 200‬تن اس��ت‪،‬‬ ‫خريد روزانه شير خام با توجه به اين محدوديت انجام‬ ‫مي‌شود‪.‬‬ ‫ايس�نا‪ :‬رييس کميته آب اتاق بازرگاني اصفهان با‬ ‫تاکيد بر اينک��ه مصرف ‪ 2‬درصدي آب در طرح فوالد‬ ‫بي‌اساس است‪ ،‬گفت‪ :‬در ايران اتاق فکري براي توسعه‬ ‫صناي��ع وجود ندارد و طرح‌هاي توس��عه فوالد بايد به‬ ‫کنار درياي عمان منتقل ش��ود‪ .‬مهدي بصيري اظهار‬ ‫ک��رد‪ :‬ميزان مصرف آب در اين س��طح جهاني آن هم‬ ‫با فناوري‌هاي جديد بسيار بيشتر از اين رقم است‪.‬‬ ‫ف�ارس‪ :‬عليرضا قل��ي‌زاده‪ ،‬مس��ئول اداره صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تج��ارت شهرس��تان طرقبه ش��انديز گفت‪:‬‬ ‫نمايشگاه بهاره با ‪ 100‬غرفه به مدت ‪ 5‬روز در طرقبه‬ ‫شانديز داير شد‪ .‬وي افزود‪ :‬در اين نمايشگاه محصوالت‬ ‫مختلف از جمله خش��کبار‪ ،‬ش��يريني و شکالت‪ ،‬مواد‬ ‫فو‌کفش‌‪ ،‬ش��وينده و بهداش��تي‪ ،‬لباس‪،‬‬ ‫غذاي��ي‪ ،‬کي ‌‬ ‫ل��وازم خانگي و تزئيني با تخفيف ‪ 10‬تا ‪ 15‬درصد به‬ ‫مشتريان ارائه مي‌شود‪.‬‬ ‫ايسنا‪ :‬اصغر پورباطني‪ ،‬رييس اتحاديه گوشت قرمز‬ ‫اس��تان اصفهان با اشاره به قاچاق غيرقانوني گوسفند‬ ‫زنده به خارج از کش��ور و تاثير مس��تقيم اين اقدام بر‬ ‫افزايش قيم��ت محصوالت دامي اظه��ار کرد‪ :‬قيمت‬ ‫گوش��ت قرمز به دليل س��ردي هوا‪ ،‬کمب��ود آذوقه و‬ ‫برخي مسائل فني ديگر هر سال در زمستان با افزايش‬ ‫قيمت همراه است‪.‬‬
‫روی خط خبر‬ ‫آذربایجان شرقی‪ ،‬پیشگام‬ ‫رعایت حقوق مصرف‌کننده‬ ‫‪10‬‬ ‫سه‌شنبه ‪ 12‬اسفند ‪ 12 - 1393‬جمادی االول ‪ 3 -1436‬مارس ‪ -2015‬شماره ‪ -171‬پیاپی ‪1489‬‬ ‫بررسی‬ ‫استان‌ها‬ ‫‪states@smtnews.ir‬‬ ‫ل در سنندج‬ ‫از توليد و صادرات گ ‌‬ ‫نبض صادرات گل‌هاي زينتي کردستان کند مي‌زند‬ ‫‌ ‪ :‬معاون نظارت و بازرس��ی سازمان صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تج��ارت آذربایجان ش��رقی گفت‪ :‬رعایت‬ ‫عدل و انصاف در بازار و در فعالیت‌های اقتصادی و‬ ‫احقاق حقوق مصرف‌کنندگان از وظایف قانونی در‬ ‫کسب‌وکار است‪.‬‬ ‫اج��رای دقی��ق قان��ون حمای��ت از حق��وق‬ ‫مصرف‌کنن��دگان به وس��یله فع��االن اقتصادی در‬ ‫بخش‌ه��ای مختل��ف مصداق بارز عم��ل به اقتصاد‬ ‫مقاومتی و تحقق فرمایش��ات رهب��ر معظم انقالب‬ ‫است‪ .‬اس��ماعیل عطاپور افزود‪ :‬اعالم قیمت کاال و‬ ‫اهتم��ام در رعایت درصد س��ودهای قانونی‪ ،‬درج و‬ ‫اعالم قیمت مصرف‌کنندگان به‌صورت ش��فاف و در‬ ‫معرض دید مش��تریان‪ ،‬عرضه کاالی باکیفیت‪ ،‬دارا‬ ‫بودن اس��تانداردهای الزم و تاییدیه‌های بهداشتی‪،‬‬ ‫نفروختن کاالهای قاچاق و‪ ...‬س��بب رعایت حقوق‬ ‫مصرف‌کنندگان خواهد شد‪.‬‬ ‫نایب‌ریی��س انجم��ن حمای��ت از حق��وق‬ ‫مصرف‌کنندگان اس��تان آذربایجان ش��رقی تاکید‬ ‫کرد‪ :‬بنگاه‌ه��ای اقتصادی آذربایجان ش��رقی جزو‬ ‫باانصاف‌ترین و متعهد‌ترین فعاالن اقتصادی کشور‬ ‫بوده و انتظار می‌رود درزمینه رعایت اصول اساسی‬ ‫حقوق مصرف‌کنندگان مانند سایر عرصه‌ها پیشگام‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫چشم‌انداز روشن‬ ‫در منطقه آزاد ارس‬ ‫ایسنا‪ :‬رییس فدراسیون جهانی مناطق آزاد گفت‪:‬‬ ‫منطقه آزاد ارس دارای آینده و چش��م‌انداز روشنی‬ ‫است‪ .‬خوان تورنت در بازدید از یک کارخانه نساجی‬ ‫فعال در منطقه آزاد ارس گفت‪ :‬در ایام جوانی‌ام در‬ ‫یکی از کش��ورهای امریکای جنوبی در این صنعت‬ ‫اش��تغال داش��تم و اکنون با حضور در این کارخانه‬ ‫خاطرات شیرین آن دوران برای من زنده شد‪.‬‬ ‫وی همچنی��ن ضمن اب��راز خرس��ندی از وجود‬ ‫صنایع فعال در منطقه آزاد ارس‪ ،‬آینده این منطقه‬ ‫را خوب ارزیابی کرد‪.‬‬ ‫خ��وان تورنت‪ ،‬رییس فدراس��یون جهانی مناطق‬ ‫آزاد‪ ،‬از فازه��ای صنعتی و تع��دادی از کارخانجات‬ ‫فعال در منطقه آزاد ارس بازدید کرد‪.‬‬ ‫کوتاه از استان‌ها‬ ‫‪ :‬عل��ی رحمتی‪ ،‬مدی��رکل حمل‌ونقل و‬ ‫پایانه‌های استان زنجان با اعالم اینکه پیش‌فروش‬ ‫بلیت‌ه��ای ن��وروزی اتوبوس‌های بین‌ش��هری در‬ ‫اس��تان زنجان از دهم اس��فندماه آغاز شده است‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬براس��اس برنامه‌ریزی‌ه��ای انجام ش��ده‬ ‫پیش‌فروش بلیت‌های اتوبوس س��فرهای نوروزی‬ ‫از تاریخ دهم اس��فندماه به ص��ورت اینترنتی و از‬ ‫هفدهم اس��فندماه ب��ه بعد به‌ص��ورت اینترنتی و‬ ‫حضوری انجام خواهد شد‪.‬‬ ‫‪ :‬چهارمین دوره مجمع انتخابات اعضای‬ ‫هیات‌مدی��ره س��ندیکای تولید‌کنن��دگان کاغذ و‬ ‫مقوای برگزار ش��د و ابوالفضل روغنی گلپایگانی‪،‬‬ ‫ریی��س کارخان��ه چ��وب و کاغذ مازن��دران برای‬ ‫دومین دوره متوالی به س��مت ریاست سندیکای‬ ‫تولیدکنندگان کاغذ و مقوای انتخاب شد‪.‬‬ ‫‪ :‬خلی��ل پرتوزاده‪ ،‬معاون ام��ور بازرگانی‬ ‫س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تان تهران‬ ‫گف��ت‪ :‬از ابت��دای س��ال‌جاری تاکن��ون ‪ 30‬ت��ا‬ ‫‪50‬میلیون ریال به بی��ش از ‪ 1916‬نفر از فعاالن‬ ‫ح��وزه هن��ر صنعت فرش دس��تباف تس��هیالت‬ ‫پرداخت شده است‪.‬‬ ‫فارس‪ :‬حسین اصغرزاده‪ ،‬مدیر نظارت و بازرسی‬ ‫س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت مازندران گفت‪:‬‬ ‫طبق گزارش جهاد کشاورزی ‪22‬هزار تن پرتقال‬ ‫فراهم و ارسال آن در سطح کشور از ‪ 10‬روز پیش‬ ‫آغاز شده اس��ت‪ .‬وی با بیان اینکه تاکنون ‪8‬هزار‬ ‫تن پرتقال به اس��تان‌های دیگر ارسال شده است‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬حدود یک‌هزار تن سیب ویژه مازندران نیز‬ ‫برای ایام نوروز فراهم شده است‪.‬‬ ‫ژيان�ا اس�کندري ‪ -‬گ�روه اس�تان‌ها‪:‬‬ ‫کردس��تان مي‌تواند به يک��ي از قطب‌هاي‬ ‫صادرات گل‌هاي زينتي در کش��ور تبديل‬ ‫ش��ود‪ .‬اين اعتقاد بس��ياري از کارشناسان‬ ‫اس��ت‪ .‬به گفت��ه محم��ود حاجي‌رحيمي‪،‬‬ ‫دکت��راي اقتصاد کش��اورزي و عضو هيات‬ ‫علم��ي دانش��گاه کردس��تان‪ ،‬ب��ا توجه به‬ ‫آب‌و‌هواي استان کردس��تان اگر يک‌سوم‬ ‫يا حتي يک‌چه��ارم آب مصرفي محصولي‬ ‫مانن��د س��يب‌زميني در اين اس��تان براي‬ ‫پرورش گل مصرف شود‪ ،‬چند برابر سودآور‬ ‫خواهد بود‪ .‬همجواري اس��تان کردستان با‬ ‫اقليم کردس��تان عراق ني��ز مزيت ديگري‬ ‫است که راه را روی صادرات مي‌گشايد‪.‬‬ ‫‪ 15‬کيلومتر دورتر از سنندج‪ ...‬چرخ‌هاي‬ ‫خودرو‪ ،‬خطوط سفيد و زرد جاده سنندج‌ـ‬ ‫کامي��اران را چ��ون افع��ی زخم��ي قورت‬ ‫مي‌ده��د‪ .‬دو طرف جاده پرپيچ را درختان‬ ‫عريان حصار کش��يده‌اند‪ .‬مردمک چشمان‬ ‫من از پش��ت شيش��ه مس��تطيلي خودرو‬ ‫به دش��تي وس��يع‪ ،‬جايي که ات��اق بزرگ‬ ‫نايلوني و ش��يري رنگی به‌شکل قوس علم‬ ‫ش��ده است‪ ،‬دوخته مي‌شود‪ .‬از دور که زل‬ ‫مي‌زنم احس��اس مي‌کنم که هواي اطراف‬ ‫اي��ن اتاق بزرگ نايلون��ي را مه صبحگاهي‬ ‫فرا گرفته است‪ .‬از خودرو پياده و به سمت‬ ‫اي��ن ات��اق نايلوني که کارشناس��ان جهاد‬ ‫کش��اورزي آن را گلخانه سنتي مي‌نامند‪،‬‬ ‫روان مي‌شوم‪ .‬از در که داخل مي‌شوم هرم‬ ‫بخاري نيم‌سوز با مخلوطي از اسانس انواع‬ ‫بوهاي جهان به صورتم مي‌پاشد‪.‬‬ ‫اينجا يک گلخانه س��نتي در مس��احت‬ ‫‪ 6‬ه��زار مترمربعي اس��ت و ‪ 180‬تا ‪200‬‬ ‫هزار ش��اخه گل از ان��واع گل‌هاي رزقرمز‪،‬‬ ‫مارگري��ت‪ ،‬گالي��ل‪ ،‬داودي و مري��م از‬ ‫‪ 10‬س��ال پيش اندرون محفظ��ه نايلوني‬ ‫قوسي‌ش��کل توليد مي‌ش��ود که افزون‌بر‬ ‫تامين سفارش��ات ‪ 24‬مغازه گل‌فروش��ي‬ ‫ش��هر سنندج و چند گل‌فروشي از اروميه‪،‬‬ ‫يک‌سوم توليدات اين گلخانه در طول سال‬ ‫به اقليم کردستان عراق نيز صادر مي‌شود‪.‬‬ ‫در غرفه‌هاي پنج‌گانه اينجا‪ ،‬مارگريت‌ها‬ ‫خوابند‪ ،‬خاک غرفه گل مريم آماده کشت‬ ‫اس��ت‪ .‬رايح��ه ماليم گاليل‌ه��اي صورتي‬ ‫و س��رخ و س��فيد بومي فالت ايران نوبهار‬ ‫را نوي��د مي‌دهد؛ گل‌ه��اي داودي اما در‬ ‫دورترين غرفه و در سکوتي مطلق و دماي‬ ‫‪ 15‬درجه باالي صفر اس��تراحت مي‌کنند‬ ‫و باغبان اميدوار اس��ت براي س��یزده بدر‬ ‫سرش��اخه‌هاي زي��ادي را از ش��اخه اصلي‬ ‫داودي‌هاي زرد و سپيد برداشت کند‪.‬‬ ‫در اي��ن گلخانه ‪ 4‬نيروي ثابت و ‪ 200‬تا‬ ‫‪ 250‬کارگر فصلي در س��ال مشغول به‌کار‬ ‫هستند و به گفته چوپاني‪ ،‬مسئول گلخانه‬ ‫در‌ص��ورت درياف��ت تس��هيالت بلندمدت‬ ‫زمينه پرورش و ص��ادرات گل‌هاي زينتي‬ ‫داش��ته باش��يم بايد با شناسايي گونه‌هاي‬ ‫بي‌نظير موجود اس��تان زمينه اهلي‌سازي‬ ‫و توليد و ارتقای آنها را با اس��تفاده از علم‬ ‫گياه‌شناسي فراهم کنيم و با شناخت بازار‬ ‫و س�لايق موجود گل‌هايي چون زنبق‌هاي‬ ‫وحشي و انواع آالله‌هاي واژگون دشت‌هاي‬ ‫کردستان را اهلي‌سازي کنيم‪.‬‬ ‫‹ ‹اهلي کردن گل‌هاي وحشي‬ ‫همين فضا ظرفيت گس��ترش اشتغالزايي‬ ‫‪ 20‬ت��ا ‪ 25‬نفر را به ص��ورت ثابت دارد اما‬ ‫درخواس��ت وام آنها هم��واره در پيچ‌و‌خم‬ ‫کاغذبازي‌هاي اداري گم ش��ده و آن‌گونه‬ ‫که خ��ودش مي‌گوي��د تاکن��ون موفق به‬ ‫دريافت هيچ نوع تس��هيالتي نش��ده‌اند و‬ ‫حتي بيم��ه آنها نيز پس از ‪ 9‬س��ال قطع‬ ‫شده است؛ گويا کارشناسان سازمان جهاد‬ ‫کش��اورزي در جريان بازديد از گلخانه به‬ ‫تازگ��ي دريافته‌اند که ش��غل آنها در زمره‬ ‫مشاغل کشاورزي قرار نمي‌گيرد‪.‬‬ ‫اي��ن در حال��ي اس��ت ک��ه مقام��ات‬ ‫جهادکشاورزي کردس��تان مي‌گويند هيچ‬ ‫محدوديت��ي در ارائ��ه تس��هيالت و توليد‬ ‫گل در اس��تان وجود ن��دارد و به ازاي هر‬ ‫مترمرب��ع زمين حداق��ل ‪ 150‬هزار تومان‬ ‫تسهيالت ارائه مي‌شود‪.‬‬ ‫توفیق چوپاني از س��ال ‪ 1369‬تا س��ال‬ ‫‪ 1380‬در منطق��ه حفاظت‌ش��ده پارچين‬ ‫تهران به ص��ورت تجرب��ي توليد گل‌هاي‬ ‫زينتي و تزئيني را تجربه کرده اس��ت و در‬ ‫س��ال ‪ 82‬مقام دوم کشوري و نيز ‪ 4‬سال‬ ‫پياپي مقام نخس��ت را در توليد گل داشته‬ ‫است‪ .‬او سيس��تم حرارتي تامين گرما در‬ ‫داخل گلخانه را نشان مي‌دهد و مي‌گويد‪:‬‬ ‫هر يک‌هزار مترمربع از فضاي گلخانه يک‬ ‫ف��ر حرارتي نياز دارد و در س��ال ‪ 3‬تا ‪3/5‬‬ ‫ميليون تومان هزينه سوخت به‌صورت آزاد‬ ‫براي اين مکان پرداخت مي‌شود‪.‬‬ ‫‹ ‹ص�ادرات ‪ 500‬ه�زار ش�اخه گل به‬ ‫عراق در سال‬ ‫اگ��ر کش��ورهاي ع��راق‪ ،‬آذربايج��ان‪،‬‬ ‫اوکراي��ن‪ ،‬مولداوي‪ ،‬بالروس‪ ،‬گرجس��تان‪،‬‬ ‫ارمنس��تان‪ ،‬تاجيکس��تان‪ ،‬قرقيزس��تان‪،‬‬ ‫ازبکستان‪ ،‬ترکمنستان‪ ،‬قزاقستان و روسيه‬ ‫مقصده��اي صادراتي ش��اخه‌هاي توليدي‬ ‫گل‌هاي زينتي ايران باش��ند‪ ،‬در اين ميان‬ ‫استان کردس��تان تنها استاني است که از‬ ‫برپایی نخستین نمایشگاه‬ ‫در شهرک صنایع غذایی ارومیه‬ ‫‌ ‪ :‬مدیرعام��ل ش��رکت ش��هرک‌های‬ ‫صنعت��ی آذربایجان غربی گف��ت‪ 24 :‬غرفه‬ ‫در اولین نمایش��گاه اشتغال و کارآفرینی در‬ ‫ش��هرک فناوری الکترونیک و صنایع غذایی‬ ‫ارومیه دایر شده است‪.‬‬ ‫علی‌اکبر عسکری با اش��اره به برگزاری اولین نمایشگاه اشتغال و‬ ‫کارآفرینی در ش��هرک فناوری الکترونیک و صنایع غذایی ارومیه‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬این نمایش��گاه به همت دانشگاه جامع علمی و کاربردی‬ ‫استان و همکاری شرکت شهرک‌های صنعتی برگزار شد‪.‬‬ ‫رییس هیات‌مدیره ش��رکت شهرک‌های صنعتی آذربایجان غربی‬ ‫ادامه داد‪ :‬این نمایش��گاه تا ‪ 11‬اس��فند و در محل دائمی نمایشگاه‬ ‫ش��هرک فناوری الکترونیک و صنایع غذایی برپا بوده که تعداد ‪24‬‬ ‫غرفه در این نمایشگاه حضور داشت‪.‬‬ ‫عس��کری با بیان اینکه غرف��ه‌ای نیز متعلق به ش��هرک فناوری‬ ‫الکترونیک و صنایع غذایی در این نمایش��گاه مس��تقر شده است‪،‬‬ ‫اضاف��ه کرد‪ :‬ای��ن غرفه به معرفی ش��هرک فن��اوری الکترونیک و‬ ‫صنای��ع غذایی ارومیه و برنامه‌های حمایتی معاونت صنایع کوچک‬ ‫می‌پردازد‪.‬‬ ‫يک دهه پيش ساالنه به طور متوسط ‪500‬‬ ‫هزار ش��اخه از گل‌هاي رز قرمز‪ ،‬مارگريت‪،‬‬ ‫گالي��ل‪ ،‬داودي و مري��م را معادل ‪ 750‬تا‬ ‫‪ 800‬ميليون تومان به عراق صادر مي‌کند‬ ‫با اين حال اين استان در رده بيست‌و‌سوم‬ ‫توليد گل در کشور قرار دارد‪.‬‬ ‫ام��ا کارشناس��ان اقتص��اد کش��اورزي‬ ‫مي‌گويند استان کردستان با سرمايه‌گذاري‬ ‫و بسترسازي الزم نه‌تنها مي‌تواند صادرات‬ ‫گل به عراق را افزايش دهد‪ ،‬بلکه از طريق‬ ‫اين بازار‪ ،‬پل ارتباط��ي براي بازار ترکيه و‬ ‫کشورهاي اروپايي نيز فراهم می‌شود‪.‬‬ ‫بر اساس شرايط‬ ‫آب‌و‌هوايي استان‬ ‫کردستان اگر يک‌سوم‬ ‫يا حتي يک‌چهارم آب‬ ‫مصرفي محصولي مانند‬ ‫سيب‌زميني در استان‬ ‫صرف پرورش گل شود‪،‬‬ ‫سودآوري آن به چند‬ ‫برابر مي‌رسد‬ ‫‹ ‹حلقه گمشده توليد گل‌هاي زينتي‬ ‫محم��ود حاجي‌رحيمي‪ ،‬دکتراي اقتصاد‬ ‫کش��اورزي و عضو هيات علمي دانش��گاه‬ ‫کردس��تان مي‌گويد‪ :‬بر اس��اس ش��رايط‬ ‫آب‌و‌هوايي اس��تان کردستان اگر يک‌سوم‬ ‫يا حتي يک‌چه��ارم آب مصرفي محصولي‬ ‫مانند سيب‌زميني در استان صرف پرورش‬ ‫گل ش��ود‪ ،‬س��ودآوري آن ب��ه چن��د برابر‬ ‫مي‌رس��د‪ ،‬چرا‌که تولي��د گل در گلخانه با‬ ‫ميزان آب مصرفي مشخص ‪ 10‬برابر توليد‬ ‫گل در ه��واي آزاد با هم��ان آب مصرفي‬ ‫اس��ت‪ .‬او محيط استان را محيطي مساعد‬ ‫براي پ��رورش ان��واع گل‌ه��اي گلخانه‌اي‬ ‫مي‌داند و مي‌گوي��د‪ :‬برون‌رفت از توليدات‬ ‫پراکن��ده و اندک س��نتي و روي آوردن به‬ ‫توليدات زنجيره‌وار در فضايي مدرن حلقه‬ ‫گمشده توليدات گلخانه‌اي است‪.‬‬ ‫ايج��اد ‪ 40‬گلخان��ه به ج��اي ‪ 4‬گلخانه‬ ‫موجود در اس��تان با توجه ب ‌ه ظرفيت‌هاي‬ ‫اس��تان از نظر آب‌و‌هواي مناسب و مزيت‬ ‫همجواري با کردستان عراق موردي است‬ ‫ک��ه او براي گس��ترش صنع��ت گلخانه بر‬ ‫اس��اس اراده مديريت استاني به آن اشاره‬ ‫مي‌کند و مي‌گويد‪ :‬پرورش گل‌هاي زينتي‬ ‫مزي��ت و ظرفيت تبديل ش��دن به يکي از‬ ‫محصوالت اس��تراتژيک و مهم اس��تاني را‬ ‫دارد ت��ا جايي که از طريق ب��ازار عراق به‬ ‫بازار جهاني وصل ش��ويم و در مجموعه‌اي‬ ‫کام��ل زنجيره ارزش اف��زوده توليد گل از‬ ‫تهي��ه نه��اده گل‪ ،‬نگه��داري‪ ،‬بازاريابي و‬ ‫اطالعات کشت و صنعت گلخانه‌اي مدرن‬ ‫را کام��ل کنيم که اين کار با تصميم‌گيري‬ ‫مديران استاني امکانپذير است‪.‬‬ ‫از يکسو نظام مهندسي کشاورزي استان‬ ‫کردستان در جلساتي ‪ 3‬محصول «انگور»‪،‬‬ ‫«توت فرنگي» و «گل‌ه��اي زينتي» را به‬ ‫عنوان محصوالت استراتژيک استان مطرح‬ ‫کرده است تا مورد عنايت مديران استاني‬ ‫براي ارتقا و گسترش توليد اين محصوالت‬ ‫قرار گرفته و از س��وي ديگ��ر برخي ديگر‬ ‫از کارشناس��ان معتقدند که این استان از‬ ‫نظر توليد و پ��رورش گل‌هاي زينتي جزو‬ ‫اس��تان‌هاي رده نخست نيس��ت و بايد در‬ ‫جس��ت‌وجوي مزيت‌هاي ديگ��ر از جمله‬ ‫اهلي کردن گل‌هاي وحش��ي دش��ت‌هاي‬ ‫غربي کردستان در اين زمينه بود‪.‬‬ ‫تيمور ج��وادي‪ ،‬دکتراي عل��وم باغباني‬ ‫و عضو هیئت علمی دانش��گاه با اش��اره به‬ ‫تنوع گل‌هاي وحشي در کردستان و مزيت‬ ‫مرز در اس��تان مي‌گوي��د‪ :‬اگر بخواهيم در‬ ‫اس��تان کردس��تان حرفي براي گفتن در‬ ‫انتخاب اعضاي نظام مهندسي معدن‬ ‫آذربايجان شرقي‬ ‫‌ ‪ :‬قائ��م مق��ام ام��ور صنعت و معدن س��ازمان‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تان آذربايجان ش��رقي‬ ‫گفت‪ :‬پنجمين دوره انتخابات اعضاي هيات رييس��ه‬ ‫س��ازمان نظام مهندس��ي معدن همزمان با سراس��ر‬ ‫کشور‪ ،‬برگزار شد‪.‬‬ ‫س��يدمرتضي نيرومند اس��کوئي افزود‪ :‬در انتخاب��ات دوره قبل ‪ 440‬نفر‬ ‫شرکت داشتند که اين دوره شاهد حضور گسترده و دو برابري اعضا بوديم‪.‬‬ ‫وي اظهار کرد‪ :‬واجدين حق راي از ‪ 2550‬نفر عضو نظام مهندسي معدن‬ ‫‪ 1200‬نفر بود که از اين تعداد ‪ 848‬نفر پاي صندوق‌هاي راي حاضر شدند‪.‬‬ ‫وي درب��اره ترکيب اعضاي هيات رييس��ه منتخب گفت‪ 3 :‬نفر در رش��ته‬ ‫معدن‪ ،‬دو نفر در رشته زمين‌شناسي و در رشته‌هاي نقشه‌برداري و متالورژي‬ ‫نيز هر کدام يک نفر‪ ،‬اعضاي ‪ 5‬نفره اين نهاد غيردولتي را تشکيل مي‌دهند‪.‬‬ ‫نيرومن��د اس��کوئي با اش��اره به نتاي��ج اي��ن دوره از انتخابات س��ازمان‬ ‫نظ��ام مهندس��ي يادآور ش��د‪ :‬از تع��داد مجم��وع آراي ماخوذه ب��ه ترتيب‬ ‫در رش��ته متال��ورژي فريدون جعفري ب��ا ‪ 393‬راي‪ ،‬فرهاد ملک قاس��مي‬ ‫ب��ا ‪ 301‬راي و حمي��د آقاباباي��ي ب��ا ‪ 270‬راي‪ ،‬در بخ��ش مع��دن‪ ،‬ايوب‬ ‫قديرزاده با ‪ 270‬راي در رش��ته زمين‌شناس��ي و در رش��ته نقش��ه‌برداري‬ ‫ني��ز علي طوم��اري ب��ا ‪ 244‬راي‪ ،‬به عن��وان منتخبان اين دوره ش��ناخته‬ ‫شدند‪.‬‬ ‫حس��ین معروفي‪ ،‬از کارشناس��ان خبره‬ ‫علم گياه‌شناس��ي ک��ه س��ال‌ها در زمينه‬ ‫جم��ع‌آوري و شناس��ايي گياه��ان خودرو‬ ‫طبيع��ي کردس��تان فعالي��ت مي‌کن��د‪،‬‬ ‫مي‌گويد‪ :‬گسترش‪ ،‬توس��عه و ارتقای علم‬ ‫گياه‌شناس��ي و اهل��ي ک��ردن و پ��رورش‬ ‫گل‌هاي وحشي و خودرو طبيعي مستلزم‬ ‫وج��ود متخصص��ان و ش��رايط و امکانات‬ ‫خاصي اس��ت که در اس��تان کمت��ر پيدا‬ ‫مي‌شود‪.‬‬ ‫با اين حال او به گل‌هايي اش��اره مي‌کند‬ ‫که از نظر زيبايي قابليت تبديل و پرورش‬ ‫در سطح فضاهاي گلخانه‌اي را دارند‪ .‬او که‬ ‫گل فوق‌العاده زيباي «پاونيا ماس��کوال» را‬ ‫چند سال پيش براي نخستين بار در ايران‬ ‫کش��ف و گ��زارش کرده اس��ت‪ ،‬مي‌گويد‪:‬‬ ‫براساس گزارش‌ها هر شاخه از اين گل در‬ ‫اروپا افزون‌بر ‪ 17‬و نيم پوند انگليس ارزش‬ ‫اقتصادي دارد‪.‬‬ ‫وي به گون��ه‌اي جديد از جنس کالغک‬ ‫در منطق��ه ديواندره اش��اره مي‌کند که به‬ ‫نام «موسکاري کورديکم» نامگذاري کرده‬ ‫اس��ت و مي‌گويد‪ :‬نوعي گل اس��تکاني در‬ ‫منطقه ش��اهو را که مقال��ه علمي گزارش‬ ‫ش��ده آن هم‌اکن��ون در مع��رض داوري‬ ‫اس��ت‪ ،‬کش��ف کرده و به‌ ن��ام «کامپالونا‬ ‫کوردس��تانيکم» نامگذاري ک��رده‌ام که با‬ ‫زيباي��ي فوق‌العاده امکان و قابليت پرورش‬ ‫آن در گلخانه‌هاي گياهان تزييني و زينتي‬ ‫وجود دارد‪.‬‬ ‫«س��اتوريجا اوراماني��کا» نام گل ديگري‬ ‫اس��ت ک��ه او در روس��تاي بلب��ر اورامان‬ ‫کش��ف ک��رده و نيز دو گون��ه جديد ديگر‬ ‫که نام آنها برگرفته از س��نندج اس��ت به‬ ‫نام «اورنيتوگالوم سنندجنس��ه» و «آليوم‬ ‫سنندجنس��ه»‪ .‬او مي‌گويد‪ :‬نامگذاري اين‬ ‫گل‌ه��ا جنبه علم��ي دارد و گاهي با توجه‬ ‫به نام علمي و س��رزمين روي��ش به نامي‬ ‫ترکيبي جدي��د نامگذاري مي‌ش��ود برای‬ ‫مثال نوعي ميليوم را در آذربايجان شرقي‬ ‫کش��ف کرده و به نام «ميلي��وم آتروپاتانا»‬ ‫ن��ام قديم آذربايجان نام نهاد يا نوعي بادام‬ ‫محکم و مقاوم را در دل طبيعت وحش��ي‬ ‫بلوط‌هاي بانه کش��ف کرد و ب��ه نام اوراز‬ ‫(‪ )Amygdalus orazi‬قهرمان اس��توار‬ ‫کوهنوردي نامگذاري کرد‪.‬‬ ‫راه‌اندازي ‪ 14‬نمايشگاه‬ ‫عرضه مستقيم کاال در گيالن‬ ‫ف�ارس‪ :‬ريي��س س��ازمان صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت گيالن از راه‌اندازي ‪ 14‬نمايشگاه عرضه‬ ‫مستقيم کاال در اين استان خبر داد‪.‬‬ ‫علي منتظري با اش��اره ب��ه اقدام‌هاي انجام‬ ‫ش��ده در آس��تانه عيد نوروز براي تنظيم بازار‬ ‫اظهار کرد‪ :‬براي ايجاد تعادل بين عرضه و تقاضا در آستانه فرارسيدن‬ ‫عيد نوروز اقدام به برپايي نمايشگاه‌هاي بهاره کرده‌ايم‪.‬‬ ‫وي با بيان اينکه ‪ 14‬نمايش��گاه به��اره و ‪ 700‬فروش فوق‌العاده در‬ ‫شهرستان‌هاي گيالن راه‌اندازي مي‌شود‪ ،‬تصريح کرد‪ :‬بيش از يک‌هزار‬ ‫و ‪ 300‬غرفه در اين نمايشگاه‌ها فعاليت دارند‪ .‬رييس سازمان صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تج��ارت گيالن برپايي نمايش��گاه‌ها و فروش‌هاي فوق‌العاده‬ ‫را راهبرد موثری در کنترل و تنظيم بازار ايام پاياني س��ال دانس��ت و‬ ‫گفت‪ :‬در اين نمايش��گاه‌ها کاال با ‪ 5‬تا ‪ 15‬درصد کمتر از قيمت بازار‬ ‫عرضه مي‌شود‪ .‬وي از برپايي افزون‌بر ‪ 440‬غرفه نمايشگاهي در رشت‬ ‫خبر داد و يادآور ش��د‪ :‬اين غرفه‌ها در دو نمايشگاه فعاليت مي‌کنند‪.‬‬ ‫منتظري رش��ت‪ ،‬بندرانزلي‪ ،‬تالش‪ ،‬رضوانش��هر‪ ،‬آس��تارا‪ ،‬صومعه‌سرا‪،‬‬ ‫فومن‪ ،‬شفت‪ ،‬رودبار‪ ،‬رودسر و الهيجان را از شهرهايي عنوان کرد که‬ ‫نمايشگاه بهاره در آنها راه‌اندازي مي‌شود‪.‬‬
‫سه‌شنبه ‪ 12‬اسفند ‪ 12 - 1393‬جمادی االول ‪ 3 -1436‬مارس ‪ -2015‬شماره ‪ -171‬پیاپی ‪1489‬‬ ‫بررسي‬ ‫‪report@smtnews.ir‬‬ ‫گزارش‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪11‬‬ ‫نگاه ویژه‬ ‫تحليل مرکز پژوهش‌هاي‬ ‫مجلس از تجارت خارجي کشور‬ ‫دوازدهم اسفند روز جهاني حيات‌وحش‬ ‫چسبیدن به چسب‌ها!‬ ‫نمايش آثار هنري از شيشه‌هاي درخشان بخش خصوصی‬ ‫از ‪ 10‬سال تجارت خارجي کشور‬ ‫بهبود تجارت دردولت يازدهم‬ ‫رامین نعمتی‪ -‬گروه گزارش‪:‬‬ ‫بيش��تر اقتصاددانان معتقدند که‬ ‫تجارت‪ ،‬موتور توس��عه در جوامع‬ ‫امروزي است‪ .‬به نظر ايشان‪ ،‬تجارت بين‌الملل‬ ‫ام��کان بهره‌گيري از توانمندي‌هاي اقتصادي‬ ‫بالقوه را با توجه به مزيت‌هاي نسبي موجود و‬ ‫قابل خلق به وجود مي‌آورد و عالئم روشني را‬ ‫براي س��رمايه‌گذاري در طرح‌هاي اقتصادي‬ ‫سودآور و قابل رقابت در عرصه جهاني پديدار‬ ‫مي‌کن��د‪ .‬تجارت خارجي پوي��ا و فعال‪ ،‬نقش‬ ‫قابل‌توجهي در شکل‌گيري اقتصاد مقاومتي‪،‬‬ ‫کاهش وابستگي به چند کشور خاص و رهايي‬ ‫از اقتص��اد تک محصولي ايفا مي‌کند بنابراين‬ ‫رصد دقيق آمار بازرگاني خارجي ايران و ارائه‬ ‫تصويري از آن براي مسئوالن و سياستگذاران‪،‬‬ ‫ضرورتي انکارناپذير است‪.‬‬ ‫از تج��ارت خارجي در‬ ‫بررس��ي‌هاي‬ ‫دولت‌هاي نهم و دهم نش��ان‌دهنده اين است‬ ‫ک��ه در ‪ 8‬س��ال ‪ -‬س��ال‌های ‪ 1384‬تا پایان‬ ‫‪ 420 -1391‬ميلي��ارد و ‪ 471‬ميلي��ون دالر‬ ‫کاال ب��ه کش��ور وارد و در همي��ن دوره ‪170‬‬ ‫ميلي��ارد و ‪ 799‬ميلي��ون دالر کاال از کش��ور‬ ‫صادر شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹ميراث‬ ‫از سوي ديگر‪ ،‬آنچه درواقع ميراث دولت‌هاي‬ ‫نه��م و ده��م ب��راي دولت يازدهم محس��وب‬ ‫مي‌ش��ود‪ ،‬عملکرد دولت‌هاي نخس��ت و دوم‬ ‫احمدي‌ن��ژاد در قب��ال رش��د نجوم��ي قيمت‬ ‫نفت اس��ت که ب��ه گفت��ه اقتصاددانان بزرگ‬ ‫کش��ور‪ ،‬عامل بروز بيماري هلندي در اقتصاد‬ ‫ايران ش��د‪ .‬اقتصادي که در اوایل دهه هش��تاد‬ ‫به‌طور متوسط واردات ساالنه ‪ 26‬ميليارد دالر‬ ‫داش��ت با جهشي بزرگ به واردات بيش از ‪64‬‬ ‫ميليارد دالر س��االنه ‪-‬بدون احتس��اب تجارت‬ ‫چمدانی و بازارچه‌های مرزی‪ -‬رسيد و بودجه‬ ‫دولت هم با ش��تابي زياد انبساط پيدا کرد‪ .‬در‬ ‫آن زمان‪ ،‬آس��يب وارد شده به اقتصاد از ناحيه‬ ‫وفور درآمد‌هاي نفتي بسيار شديد بود‪ .‬انبساط‬ ‫شديد بودجه در کنار سرکوب شديد مالي نظام‬ ‫بانکي‪ ،‬سياس��ت‌هاي بسيار متناقض در زمينه‬ ‫قيمت انرژي‪ ،‬افزايش ش��ديد واردات و خروج‬ ‫بي‌س��ابقه سرمايه از کشور‪ ،‬همگي منجربه آن‬ ‫ش��د که ظرفيتي براي رشد بلندمدت اقتصاد‬ ‫ايجاد نش��ود و توليد‪ ،‬بالقوه ب��ا کاهش مواجه‬ ‫ش��ود‪ .‬مجموع ‌ه ش��رايط مطرح ش��ده از نظر‬ ‫وابس��تگي اقتص��اد بودجه به نفت باعث ش��د‬ ‫ک��ه آس��يب‌پذيري اقتصاد در مقاب��ل اعمال‬ ‫محدوديت‌هاي بين‌المللي به حداکثر برسد‪.‬‬ ‫‹ ‹آمارهاي رسمي‬ ‫مطاب��ق آمار گمرک جمهوري اس�لامي در‬ ‫س��ال ‪ 1383‬واردات کشور رقمي معادل ‪35‬‬ ‫ميلي��ارد و ‪ 389‬ميلي��ون دالر بوده که با اين‬ ‫ميزان ارز‪ 34 ،‬ميليون و ‪ 448‬هزار تن کاال به‬ ‫کشور وارد و در همين سال ‪ 6‬ميليارد و ‪847‬‬ ‫یک میلیارد و ‪ 768‬میلیون دالر‬ ‫واردات خودرو‬ ‫واردات یک میلیارد و ‪ 768‬میلیون دالری خودرو در ‪ 11‬ماه امسال‬ ‫که بخش عمده آن مربوط به ثبت س��فارش‌های گذشته است موجب‬ ‫منفی شدن تراز تجاری ایران شد‪ ،‬چراکه اگر این میزان واردات خودرو‬ ‫رخ نمی‌داد در واقع با برابری تقریبی واردات و صادرات مواجه بودیم‪.‬‬ ‫در ‪ 11‬ماه امس��ال ‪ 46‬میلیارد و ‪ 306‬میلیون دالر کاالی غیرنفتی از‬ ‫کشور صادر ش��ده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ‪ 22/05‬درصد‬ ‫رشد داشته است‪ .‬در همین مدت ‪ 48‬میلیارد و ‪ 258‬میلیون دالر کاال‬ ‫به کشور وارد شده که این بخش نیز ‪ 12/3‬درصد رشد نشان می‌دهد‪.‬‬ ‫در این مدت متوس��ط قیمت هر تن کاالی صادراتی ایران ‪ 453‬دالر‬ ‫بوده که نس��بت به مدت مشابه سال قبل افزایش ‪ 17/05‬درصدی در‬ ‫ارزش دالری داش��ته اس��ت‪ .‬در مقابل‪ ،‬متوس��ط قیمت هر تن کاالی‬ ‫وارداتی ‪ 1268‬دالر بوده که نس��بت به مدت مشابه سال قبل کاهش‬ ‫‪ 13/33‬درصدی در ارزش دالری داشته است‪.‬‬ ‫ميليون دالر صادرات غيرنفتي از کشور انجام‬ ‫شده اس��ت‪ .‬اين آمارها بدون احتساب ارزش‬ ‫واردات و صادرات بازارچه‌هاي مرزي و تجارت‬ ‫چمداني است‪.‬‬ ‫بررس��ي آمار‌هاي گمرک در سال ‪ 1384‬نيز‬ ‫نش��ان‌دهنده اين نکته اس��ت که در برابر ‪39‬‬ ‫ميليارد و ‪ 664‬ميليون دالر واردات‪ 9 ،‬ميليارد‬ ‫و ‪ 880‬ميليون دالر صادرات انجام ش��ده است‪.‬‬ ‫در اين س��ال ‪ 35‬ميليون و ‪ 299‬هزار تن کاال‬ ‫به کشور وارد و ‪ 21‬ميليون و ‪ 774‬هزار تن کاال‬ ‫نيز به کشور‌هاي ديگر صادر شده است‪ .‬تجارت‬ ‫خارجي کش��ور در س��ال ‪ 1385‬نيز حاکي از‬ ‫واردات ‪ 41‬ميلي��ارد و ‪ 723‬ميلي��ون دالري‬ ‫کاال در مقاب��ل ‪ 12‬ميلي��ارد و ‪ 997‬ميلي��ون‬ ‫دالر صادرات غيرنفتي اس��ت‪ .‬در اين سال ‪43‬‬ ‫ميليون و ‪ 492‬هزار تن کاال وارد و ‪ 27‬ميليون‬ ‫و ‪ 766‬هزار تن کاال از کشور صادر شده است‪.‬‬ ‫تاثیر واردات کاالهای واسطه‌ای‬ ‫بر تولید ناخالص داخلی‬ ‫کاالهای واسطه‌ای (مواد و تجهیزاتی که در تولید کاالی نهایی‬ ‫مورد استفاده قرار می‌گیرد) حدود ‪ 7‬درصد واردات به کشور را‬ ‫تشکیل می‌دهد که این امر تاثیر مستقیمی بر تولید ناخالص‬ ‫داخلی دارد‪.‬‬ ‫بع��د از انتخابات ریاس��ت جمه��وری دولت یازدهم‪ ،‬رش��د‬ ‫واردات کاالهای واس��طه‌ای در فصل چهارم س��ال ‪ 92‬مثبت‬ ‫ش��د و یک فصل بعد‪ ،‬رش��د تولید ناخالص داخلی نیز مثبت‬ ‫ش��د‪ ،‬در صورتی که آمار س��ال‌های اخیر نش��ان می‌دهد که‬ ‫در فصل س��وم س��ال‪ ،90‬واردات کاالهای واس��طه‌ای نسبت‬ ‫ب��ه پاییز س��ال ‪ 89‬کاهش یافت و پس از گذش��ت دو فصل‪،‬‬ ‫رشد تولید ناخالص داخلی کشور منفی شد‪ .‬از این‌رو‪ ،‬ارتباط‬ ‫بس��یار تنگاتنگ��ی بین تولی��د و واردات کاالهای واس��طه‌ای‬ ‫وجود دارد‪.‬‬ ‫در س��ال ‪ 1386‬آم��ار واردات ب��ا افزاي��ش‬ ‫نزديک به ‪ 8‬ميليارد دالري در مقايسه با سال‬ ‫قب��ل به عدد ‪ 48‬ميليارد و ‪ 325‬ميليون دالر‬ ‫رسيد که اين ميزان براي واردات ‪ 42‬ميليون‬ ‫و ‪ 76‬هزار تن کاال صرف شد‪.‬‬ ‫در همين س��ال آمار صادرات رقمي حدود‬ ‫‪ 2‬ميليارد دالر افزايش نش��ان داده و به ‪15‬‬ ‫ميلي��ارد و ‪ 172‬ميلي��ون دالر رس��يد و در‬ ‫مجم��وع ‪ 31‬ميلي��ون و ‪ 491‬ه��زار تن کاال‬ ‫از کش��ور صادر ش��د‪ .‬بررس��ي آمار تجارت‬ ‫خارج��ي در س��ال ‪ 1387‬حاک��ي از رش��د‬ ‫ح��دود ‪ 7‬ميلي��ارد دالري واردات در مقابل‬ ‫رش��د ‪ 3‬ميليارد دالري ص��ادرات کاالهاي‬ ‫غيرنفت��ي اس��ت‪ .‬در اين س��ال ‪ 55‬ميليارد‬ ‫و ‪ 849‬ميلي��ون دالر ارز ب��راي واردات ‪43‬‬ ‫ميليون و ‪ 984‬هزار تن کاال از کش��ور خارج‬ ‫ش��د و در همين س��ال ‪ 18‬ميلي��ارد و ‪146‬‬ ‫صادرات به ‪ ۶۰‬میلیارد دالر می‌رسد‬ ‫آمار صادرات (غيرنفتي) و واردات کشور در ‪ 10‬سال گذشته‬ ‫صادرات‬ ‫واردات‬ ‫سال‬ ‫ارزش (ميليون دالر)‬ ‫مقدار (هزار تن)‬ ‫ارزش (ميليون دالر)‬ ‫مقدار (هزار تن)‬ ‫‪1383‬‬ ‫‪35/389‬‬ ‫‪34/448‬‬ ‫‪6/847‬‬ ‫‪18/077‬‬ ‫‪1384‬‬ ‫‪39/664‬‬ ‫‪35/299‬‬ ‫‪9/880‬‬ ‫‪21/744‬‬ ‫‪1385‬‬ ‫‪41/723‬‬ ‫‪43/492‬‬ ‫‪12/997‬‬ ‫‪27/766‬‬ ‫‪1386‬‬ ‫‪48/325‬‬ ‫‪42/076‬‬ ‫‪15/172‬‬ ‫‪31/491‬‬ ‫‪1387‬‬ ‫‪55/849‬‬ ‫‪43/984‬‬ ‫‪18/146‬‬ ‫‪32/914‬‬ ‫‪1388‬‬ ‫‪55/287‬‬ ‫‪51/921‬‬ ‫‪21/891‬‬ ‫‪47/501‬‬ ‫‪1389‬‬ ‫‪64/364‬‬ ‫‪45/287‬‬ ‫‪26/327‬‬ ‫‪59/868‬‬ ‫‪1390‬‬ ‫‪61/808‬‬ ‫‪38/379‬‬ ‫‪33/819‬‬ ‫‪66/429‬‬ ‫‪1391‬‬ ‫‪53/451‬‬ ‫‪39/481‬‬ ‫‪32/567‬‬ ‫‪69/936‬‬ ‫‪1392‬‬ ‫‪49/422‬‬ ‫‪33/568‬‬ ‫‪31/332‬‬ ‫‪80/144‬‬ ‫‪9(1393‬ماهه)‬ ‫‪38/462‬‬ ‫‪29/515‬‬ ‫‪25/569‬‬ ‫‪56/786‬‬ ‫منبع‪ :‬استخراج شده از آمارهای بانک مرکزی‬ ‫مع��اون وزیر صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت با‬ ‫بیان اینکه احی��ای اولویت‌بندی‌های کاالیی‬ ‫در دس��تور کار دولت نیس��ت‪ ،‬گف��ت‪ :‬دولت‬ ‫برنام��ه‌ای ب��رای ممنوعیت واردات در س��ال‬ ‫‪ 1394‬ن��دارد ضم��ن اینک��ه سیاس��ت کلی‬ ‫تجاری کشور‪ ،‬جهش صادراتی خواهد بود‪.‬‬ ‫ولی‌اله افخم��ی‌راد افزود‪ :‬دول��ت برنامه‌ای‬ ‫ب��رای احی��ای اولویت‌بندی‌های ده‌گانه واردات کاال برای س��ال‬ ‫‪ 1394‬ندارد و این در حالی است که در مقطعی که دولت دهم‬ ‫اولویت‌بندی اینچنینی را اعمال کرد‪ ،‬کشور به لحاظ درآمدهای‬ ‫ارزی به شدت با مشکل مواجه بود اما اکنون شرایط ارزی کشور‬ ‫مساعد اس��ت‪ ،‬اگرچه برنامه‌ریزی برای استفاده واردکنندگان از‬ ‫ارز صادراتی (ارز متقاضی) انجام شده است‪.‬‬ ‫معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت تصریح کرد‪ :‬در عین حال‬ ‫دول��ت برای تامین منابع ارزی‪ ،‬واردات ارز مبادالتی و ارز آزاد را‬ ‫در دس��تور کار ق��رار داده اما ممنوعیت برای‬ ‫واردات در س��ال ‪ 1394‬در نظر گرفته نشده‬ ‫است‪ ،‬چراکه مطابق با ماده ‪ ۱۰۳‬قانون برنامه‬ ‫پنج��م‪ ،‬ای��ن کار خالف اس��ت و نباید موانع‬ ‫غیرفنی و غیرتعرفه‌ای پیش روی واردات قرار‬ ‫گیرد‪.‬‬ ‫وی درباره سیاس��ت کلی تجاری دولت در‬ ‫سال ‪ 1394‬نیز خاطرنشان کرد‪ :‬توسعه صادرات‪ ،‬سیاست دولت‬ ‫است و اعضای کابینه‪ ،‬تمام قد برای صادرات انرژی می‌گذارند و‬ ‫بخش‌خصوصی را با خود همراه خواهند کرد بنابراین جهش ‪۲۰‬‬ ‫درصدی را در صادرات غیرنفتی هدفگذاری کرده‌ایم‪.‬‬ ‫افخم��ی‌راد ادام��ه داد‪ :‬صادرات غیرنفتی ایران تا پایان س��ال‬ ‫‪ 1393‬به ‪ ۴۸‬تا ‪ ۵۰‬میلیارد دالر خواهد رس��ید و بر این اس��اس‬ ‫با ‪ ۲۰‬درصد افزایش در س��ال آینده به رقمی حدود ‪ ۶۰‬میلیارد‬ ‫دالر خواهیم رسید‪.‬‬ ‫ميلي��ون دالر در ازاي صادرات ‪ 32‬ميليون و‬ ‫‪ 914‬هزار تن کاال به دست آمد‪ .‬اتفاق خوبي‬ ‫در س��ال ‪ 1388‬در تجارت خارجي کش��ور‬ ‫رخ داد‪ .‬در اين س��ال ارزش واردات کش��ور‬ ‫تغيير چنداني نسبت به سال ‪ 1387‬نداشت‬ ‫ام��ا در ص��ادرات کاالهاي غيرنفتي ش��اهد‬ ‫رش��دي نزدي��ک به ‪ 3‬ميلي��ارد دالر بوديم‪.‬‬ ‫در س��ال ‪ 1388‬مع��ادل ‪ 55‬ميليارد و ‪287‬‬ ‫ميلي��ون دالر واردات و ‪ 21‬ميلي��ارد و ‪891‬‬ ‫ميلي��ون دالر ص��ادرات کااله��اي غيرنفتي‬ ‫انجام ش��د‪ .‬در اين س��ال ‪ 51‬ميليون و ‪921‬‬ ‫هزار تن کاال به کش��ور وارد و ‪ 47‬ميليون و‬ ‫‪ 501‬ه��زار تن کاال نيز به کش��ورهاي هدف‬ ‫صادر ش��د‪ .‬آمارهاي دريافت��ي حاکي از آن‬ ‫اس��ت که در س��ال ‪ 1389‬اقتصاد کش��ور با‬ ‫رش��دي حدود ‪ 9‬ميليارد دالري در واردات‬ ‫کاال و ح��دود ‪ 8‬ميلي��ارد دالري در صادرات‬ ‫کاالهاي غيرنفتي روبه‌رو بوده است‪ .‬در سال‬ ‫‪ 1389‬براي واردات ‪ 45‬ميليون و ‪ 287‬هزار‬ ‫ت��ن کاال مع��ادل ‪ 64‬ميليارد و ‪ 364‬ميليون‬ ‫دالر هزينه ش��د و در همين س��ال در ازاي‬ ‫ص��ادرات ‪ 59‬ميلي��ون و ‪ 868‬هزار تن کاال‬ ‫رقم��ي معادل ‪ 26‬ميلي��ارد و ‪ 327‬ميليون‬ ‫دالر به دست آمد‪.‬‬ ‫آماره��اي گم��رک حاکي از آن اس��ت که‬ ‫در س��ال ‪ 1390‬مع��ادل ‪ 61‬ميليارد و ‪808‬‬ ‫ميلي��ون دالر ب��راي واردات ‪ 38‬ميلي��ون و‬ ‫‪ 379‬ه��زار تن کاال به کش��ور هزينه ش��د و‬ ‫در عي��ن حال ‪ 33‬ميلي��ارد و ‪ 819‬ميليون‬ ‫دالر در ازاي ص��ادرات ‪ 66‬ميلي��ون و ‪429‬‬ ‫هزار تن کاال از کشور به دست آمد‪ .‬بررسي‬ ‫آمار تجارت خارجي کش��ور در سال ‪1391‬‬ ‫نش��ان‌دهنده افزايش وزني حج��م واردات‬ ‫کاال و کاه��ش ارزش دالري واردات اس��ت‪.‬‬ ‫اي��ن آم��ار در بخش صادرات نش��ان‌دهنده‬ ‫رش��د وزن و ارزش اقالم صادرشده از کشور‬ ‫است‪ .‬در اين سال ارزش واردات ‪53‬ميليارد‬ ‫و ‪451‬ميلي��ون دالر بود که با اين مقدار ارز‪،‬‬ ‫‪39‬ميليون و ‪481‬هزار تن کاال به کشور وارد‬ ‫ش��د‪ .‬در همين سال ‪69‬ميليون و ‪936‬هزار‬ ‫ت��ن کاال به ارزش ‪32‬ميليارد و ‪567‬ميليون‬ ‫دالر به کشورهاي ديگر صادر شد‪.‬‬ ‫در سال ‪ 1392‬که زمان آغاز فعاليت دولت‬ ‫يازدهم است‪ ،‬آمار تجارت خارجي کشور به‬ ‫نحو مطلوبي تغيير کرد‪ .‬در اين س��ال نه‌تنها‬ ‫آم��ار واردات کاال ب��ه مي��زان چش��مگيري‬ ‫کاه��ش يافت بلکه در مقابل‪ ،‬رش��د نس��بي‬ ‫خوب��ي در آمار ص��ادرات کاالهاي غيرنفتي‬ ‫کش��ور رخ داد‪ .‬در اي��ن س��ال ‪33‬ميليون و‬ ‫‪568‬ه��زار ت��ن کاال ب��ه ارزش ‪49‬ميليارد و‬ ‫‪422‬ميليون دالر به کشور وارد و ‪80‬ميليون‬ ‫و ‪ 144‬ه��زار ت��ن کاالي غيرنفتي به ارزش‬ ‫‪31‬ميلي��ارد و ‪332‬ميلي��ون دالر از کش��ور‬ ‫صادر ش��د که نش��ان‌دهنده رش��د بيش از‬ ‫يک‌ميلي��ارد دالري ص��ادرات در مقاب��ل‬ ‫کاه��ش حدود ‪4‬ميليارد دالري واردات کاال‬ ‫به کشور است‪ .‬آمار تجارت خارجي کشور در‬ ‫‪11‬ماه س��ال‌جاري نيز حکايت از بهبود روند‬ ‫س��ال گذشته دارد ضمن اينکه ارقام مربوط‬ ‫ب��ه واردات و صادرات به هم نزديک ش��ده و‬ ‫فاصله اندکي ميان دو بال تجارت کش��ور به‬ ‫وجود آمده اس��ت‪ .‬در ‪11‬ماه س��ال ‪ 1393‬و‬ ‫براساس آمارهاي اعالمي ‪46‬ميليارد و ‪306‬‬ ‫ميلي��ون دالر انواع کاال صادر و ‪48‬ميليارد و‬ ‫‪ 258‬ميلي��ون دالر کاال ني��ز به کش��ور وارد‬ ‫شده است‪ .‬بر اين اساس در مقايسه با مدت‬ ‫مشابه سال گذشته ‪22/5‬درصد رشد ارزشي‬ ‫و ‪6‬درصد رش��د وزن��ي در صادرات کاالهاي‬ ‫غيرنفتي حاصل ش��ده است‪ .‬در همين دوره‬ ‫واردات ني��ز با ‪12/3‬درصد رش��د ارزش��ي و‬ ‫‪30‬درصد رشد وزني مواجه بوده است‪.‬‬ ‫مرکز پژوهش‌هاي مجلس ش��وراي اسالمي با‬ ‫ارائه گزارشي به تحليل وضعيت تجارت خارجي‬ ‫در نيمه نخس��ت س��ال ‪ 1393‬پرداخته اس��ت‪.‬‬ ‫براس��اس اين گزارش‪ ،‬عملک��رد تجارت خارجي‬ ‫کشور در ‪ 6‬ماه نخس��ت امسال نشانگر تضعيف‬ ‫تحريم‌ه��اي تجاري عليه ايران يا کم اثر ش��دن‬ ‫تحريم‌ه��اي فعلي ب��ر فرآيند تج��ارت خارجي‬ ‫کشور است‪.‬‬ ‫در اي��ن گزارش آم��ده اس��ت‪ :‬در دوره مورد‬ ‫بررس��ي‪ ،‬صادرات ايران از لحاظ وزني از واردات‬ ‫بيش��تر ب��وده و از نظر ارزش��ي از واردات کمتر‬ ‫اس��ت که نش��انگر صادرات کااله��اي حجيم با‬ ‫ارزش‌اف��زوده ک��م و واردات کاالهاي س��بک با‬ ‫ارزش‌افزوده باالتر است‪.‬‬ ‫بر‌اس��اس اين گزارش‪ ،‬کااله��اي به‌طور عمده‬ ‫صادراتي کشور پروپان مايع شده‪ ،‬متانول‪ ،‬بوتان‬ ‫مايع ش��ده‪ ،‬پلي اتيل��ن گريد فيل��م و قيرنفت‬ ‫هس��تند که همگي در زيرگروه مشتقات نفتي و‬ ‫پتروشيمي قرار مي‌گيرند‪ .‬کاالهاي فوق نزديک‬ ‫به ‪ 23‬درصد از آمار صادرات را ش��امل ش��ده و‬ ‫اين امر نشان‌دهنده وابستگي صادرات غيرنفتي‬ ‫کش��ور به محصوالت وابسته به بخش نفت و گاز‬ ‫است‪.‬‬ ‫در ادامه اين گزارش آمده است‪ :‬افزايش شديد‬ ‫صادرات برخي کاالها مانند پروپان مايع ش��ده‪،‬‬ ‫محص��والت از آهن يا فوالد‪ ،‬بوتان مايع ش��ده و‬ ‫پلي‌اتيل��ن گري��د فيلم و کاه��ش قابل مالحظه‬ ‫ص��ادرات برخ��ي ديگ��ر از کاالها مانن��د اوره و‬ ‫سيمان سفيد نسبت به دوره قبل‪ ،‬از ويژگي‌هاي‬ ‫صادرات ايران در دوره مورد بررسي است‪.‬‬ ‫براس��اس اين گزارش‪ 5 ،‬کشور عمده خريدار‬ ‫صادرات ايران در ‪ 6‬ماه نخس��ت سال ‪ 1393‬به‬ ‫ترتيب کش��ورهاي چين‪ ،‬ع��راق‪ ،‬امارات متحده‬ ‫عربي‪ ،‬افغانس��تان و هند بوده‌ان��د که نزديک به‬ ‫‪ 70‬درصد صادرات ايران توس��ط اين کش��ورها‬ ‫خريداري ش��ده اس��ت‪ .‬الزم به يادآوري اس��ت‬ ‫که محدوديت ش��رکاي کاالهاي صادراتي ايران‬ ‫مي‌تواند خطري بالقوه باشد‪.‬‬ ‫اين گزارش مي‌افزايد‪ :‬در دوره مورد بررس��ي‪،‬‬ ‫ارزش ص��ادرات اي��ران ب��ه چين از رش��د قابل‬ ‫مالحظه‌اي برخوردار بوده‪ ،‬اما ارزش صادرات به‬ ‫کشورهايي مانند عراق‪ ،‬افغانستان و هند کاهش‬ ‫يافته اس��ت که مي‌تواند نش��انگر از دست رفتن‬ ‫تدريج��ي بازارهاي صادراتي به اين کش��ورها و‬ ‫جايگزين ش��دن آن با صادرات به کش��ور چين‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫براس��اس اين گزارش‪ ،‬در دوره مورد بررسي از‬ ‫نظر ارزش��ي‪ ،‬حدود ‪ 70‬درصد واردات مربوط به‬ ‫کاالهاي واس��طه‌اي‪ ،‬حدود ‪ 18‬درصد مربوط به‬ ‫کاالهاي سرمايه‌اي و حدود ‪ 12‬درصد مربوط به‬ ‫کاالهاي مصرفي اس��ت که در اين ميان واردات‬ ‫کاالهاي س��رمايه‌اي با رشد حدود ‪ 73‬درصدی‪،‬‬ ‫بيشترين رشد را به خود اختصاص داده است‪.‬‬ ‫در ادام��ه اين گ��زارش آمده اس��ت‪ :‬کاالهاي‬ ‫عمده وارداتي کش��ور در ‪ 6‬ماه نخس��ت س��ال‬ ‫‪ 1393‬ش��امل دانه گندم سخت‪ ،‬وسايل نقليه با‬ ‫موتور پيستوني‪ ،‬برنج‪ ،‬دانه ذرت دامي و کنجاله‬ ‫سويا بوده است‪.‬‬ ‫اين آمار حاکي از آن اس��ت که مصرف برخي‬ ‫کاالهاي اساس��ي مانند نان‪ ،‬برنج و توليد دام و‬ ‫طيور که به صورت مس��تقيم ب��ه تامين امنيت‬ ‫غذايي کشور مرتبط اس��ت‪ ،‬وابستگي زيادي به‬ ‫واردات دارد و از اي��ن منظ��ر مي‌تواند در مواقع‬ ‫بحراني‪ ،‬کشور را با آسيب‌هايي مواجه کند‪.‬‬ ‫اين گ��زارش مي‌افزايد‪ 5 :‬کش��ور عمده طرف‬ ‫واردات کاال ب��ه اي��ران در ‪ 6‬ماه نخس��ت س��ال‬ ‫‪ 1393‬کش��ورهاي امارات متح��ده عربي‪ ،‬چين‪،‬‬ ‫هند‪ ،‬جمهوري کره و ترکيه هس��تند که از نظر‬ ‫ارزش��ي ‪ 70‬درصد کاالهاي وارداتي ايران از اين‬ ‫‪ 5‬کش��ور وارد شده اس��ت‪ .‬افزايش وابستگي به‬ ‫‪ 5‬کش��ور خاص در واردات با توجه به وابستگي‬ ‫تامين کاالهاي اساس��ي از طري��ق واردات و در‬ ‫زمينه تقويت اقتصاد مقاومتي در کش��ور‪ ،‬نکته‬ ‫مثبت��ي در بررس��ي آمار تجاري ايران به‌ش��مار‬ ‫نمي‌آيد‪.‬‬ ‫براس��اس اين گزارش‪ ،‬کاهش قيمت متوسط‬ ‫ه��ر تن کاالي وارداتي به ح��دود ‪ 1/328‬دالر و‬ ‫افزايش متوس��ط قيمت هر تن کاالي صادراتي‬ ‫ب��ه ح��دود ‪ 432‬دالر‪ ،‬هرچند نش��انگر افزايش‬ ‫و بهبود نس��بي رابطه مبادله کش��ور نس��بت به‬ ‫دوره مش��ابه سال قبل اس��ت‪ ،‬با اين حال مويد‬ ‫استمرار تجارت خارجي کشور برمبناي صادرات‬ ‫کاالهايي با ارزش‌افزوده پايين در مقابل واردات‬ ‫کاالهايي با ارزش‌افزوده باالتر است‪.‬‬
‫نگاه ویژه‬ ‫پلنگ ايراني‪ ،‬بزرگترين پلنگ‬ ‫بومي غرب آسيا‬ ‫‪12‬‬ ‫گزارش‬ ‫سه‌شنبه ‪ 12‬اسفند ‪ 12 - 1393‬جمادی االول ‪ 3 -1436‬مارس ‪ -2015‬شماره ‪ -171‬پیاپی ‪1489‬‬ ‫‪report@smtnews.ir‬‬ ‫پلن��گ ايران��ي بزرگترين ي��ا يک��ي از بزرگترين‬ ‫زيرگونه‌هاي پلنگ اس��ت که بومي غرب آسياس��ت‬ ‫و در فهرس��ت جانوران «در مع��رض خطر انقراض»‬ ‫آي‌يوس��ي‌ان قرار دارد‪ .‬اين پلنگ در زبان انگليسي‬ ‫‪ Persian Leopard‬خوانده مي‌شود‪.‬‬ ‫اين پلنگ در بيش��تر نقاط ايران يافت مي‌شود اما‬ ‫اندازه‌ها و رنگ آنه��ا با هم تفاوت قابل‌توجهي دارد‪.‬‬ ‫گ به افزون بر ‪ ۱۶۰‬و‬ ‫به‌ط��ور کلي طول بدن این پلن ‌‬ ‫گاهي تا ‪ ۱۸۰‬سانتي‌متر مي‌رسد و طول دمش ‪۱۱۰‬‬ ‫سانتي‌متر است‪ ،‬وزن اين پلنگ هم تا ‪ ۹۰‬کيلوگرم و‬ ‫ارتفاع آن تا شانه تا ‪ ۷۵‬سانتي‌متر مي‌‌رسد‪.‬‬ ‫‹ ‹ جمعيت‬ ‫ش��مار پلنگ‌هاي ايراني بالغ در سراسر کشورهاي‬ ‫محل زيست آن کمتر از ‪ ۸۷۱‬تا ‪ ۱۲۹۰‬قالده برآورد‬ ‫مي‌شود‪ .‬تازه‌ترين برآوردهاي ملي به اين شرح است‪:‬‬ ‫‪ ۵۵۰‬تا ‪ ۸۵۰‬در ايران‪ ۲۰۰ ،‬تا ‪ ۳۰۰‬در افغانس��تان‪،‬‬ ‫‪ ۷۸‬ت��ا ‪ ۹۰‬در ترکمنس��تان‪ ،‬حداکث��ر ‪ ۱۰‬تا ‪ ۱۳‬در‬ ‫ارمنس��تان‪ ،‬حداکثر ‪ ۱۰‬تا ‪ ۱۳‬در آذربايجان‪ ۳ ،‬تا ‪۴‬‬ ‫در قراباغ‪ ،‬حداکثر ‪ ۵‬در گرجس��تان‪ ،‬حداکثر ‪ ۱۰‬در‬ ‫قفقاز و حداکثر ‪ ۵‬قالده در ترکيه‪.‬‬ ‫ايران مهم‌ترين زيستگاه پلنگ در خاورميانه است‬ ‫و جمعيت مناس��ب پلنگ در اين کشور امکان بقاي‬ ‫گروه‌هاي کوچک اين حيوان در قفقاز‪ ،‬شرق ترکيه و‬ ‫احتماال ترکمنستان را از راه مهاجرت‌هاي بين‌مرزي‬ ‫افزايش مي‌دهد‪ .‬ب��ا اين حال تراکم جمعيتي پلنگ‬ ‫در ايران بس��يار پايين است و ‪ 0/06‬تا ‪ 0/1‬قالده در‬ ‫هر ‪ ۱۰۰‬کيلومترمربع برآورد مي‌شود‪.‬‬ ‫‹ ‹وضعيت حفاظتي‬ ‫اصلي‌تري��ن تهديد پي��ش‌روي بقاي اي��ن حيوان‬ ‫جداش��دن زيس��تگاه‌ها و قط��ع ارتب��اط ژنتيک��ي‬ ‫گروه‌هاي مختلف اين حيوان است که به‌طور معمول‬ ‫به تشکيل گروه‌هاي بسيار کوچک منجر شده‌است‪،‬‬ ‫به‌طوري‌که در تمام قلمرو زيس��تي اين حيوان هيچ‬ ‫گروه جمعيتي وجود ن��دارد که دربرگيرنده بيش از‬ ‫‪ ۱۰۰‬پلنگ بالغ باشد‪.‬‬ ‫کاهش طعمه بر اثر ش��کار انس��ان‌ها‪ ،‬گس��ترش‬ ‫زيربناي��ي‪ ،‬مزاحمت‌ه��اي انس��اني و از ميان رفتن‬ ‫زيس��تگاه (ش��امل چي��دن گياه��ان و قارچ‌ه��اي‬ ‫خوراکي‪ ،‬س��اخت معدن‪ ،‬جاده‌سازي‪ ،‬جنگل‌زدايي‪،‬‬ ‫ي است که منجر به‬ ‫آتش‌س��وزي و چراي دام) عوامل ‌‬ ‫تکه‌تک ‌ه شدن زيستگاه‌هاي حيوان شده‌است‪ .‬بحران‬ ‫اقتصادي پس از فروپاش��ي شوروي و کاهش نظارت‬ ‫بر مناطق حفاظت‌ش��ده باعث شد تا با شکار بي‌رويه‬ ‫حيوانات س��م‌دار در آسياي‌ميانه و قفقاز و همچنين‬ ‫فعاليت‌هاي اقتصادي در نواحي محل زندگي پلنگ‪،‬‬ ‫جمعيت انواع بز کوهي‪ ،‬گوس��فند وحش��ي‪ ،‬مرال و‬ ‫ش��وکا که طعمه‌هاي اصلي پلنگ هستند‪ ،‬به شدت‬ ‫کاه��ش پيدا کند و اين ام��ر تاثير منفي بر جمعيت‬ ‫اين حي��وان بگذارد‪ .‬گراز تنها ش��کار پلنگ اس��ت‬ ‫ک��ه جمعيت آن در س��ال‌هاي اخير کاهش چنداني‬ ‫نداشته‌است‪.‬‬ ‫ش��کار مس��تقيم اين حيوان ممکن است به‌عنوان‬ ‫تروفه (ش��کار افتخاري)‪ ،‬براي فروش پوست (به‌ويژه‬ ‫در افغانس��تان)‪ ،‬تيراندازي براي حفاظت از حيوانات‬ ‫خانگي (به ويژه در ايران و ترکمنس��تان) و کش��تن‬ ‫به محض مشاهده (بيش��تر در قفقاز و شرق ترکيه)‬ ‫باشد‪ .‬اين موارد شايع نيست ولي با توجه به جمعيت‬ ‫کوچ��ک اين حي��وان‪ ،‬تاثي��ر قابل‌توجهي ب��ر ادامه‬ ‫حي��ات گروه‌هاي کوچ��ک آن دارد‪ .‬به‌ويژه در قفقاز‬ ‫ک��ه پلنگ‌ها با تعدادي ناچيز در مناطقي گس��ترده‬ ‫پراکنده‌ان��د و از بي��ن رفتن حتي يک ع��دد از آنها‬ ‫ثبات جمعيتي را برهم مي‌زند‪ ،‬به همين دليل حتي‬ ‫در مناطقي که از نظر ش��کار غني هستند‪ ،‬همچون‬ ‫جنوب ارمنستان‪ ،‬تعداد واقعي پلنگ‌ها بسيار کمتر‬ ‫از چيزي اس��ت که با توجه به تعداد حيوانات شکار‬ ‫ش��ده مي‌توان حدس زد‪ .‬در تهران در سال ‪۱۹۹۸‬م‬ ‫يک انجم��ن غيردولتي به ن��ام «انجمن حفاظت از‬ ‫پلن��گ ايراني» ايجاد ش��ده که کوش��ش‌هايي را در‬ ‫اي��ن زمينه انج��ام مي‌دهد‪ .‬اين انجمن به کوش��ش‬ ‫علي عقيلي‪ ،‬عض��و اتحاديه بين‌الملل��ي حفاظت از‬ ‫محيط‌زيست شکل گرفته است‪.‬‬ ‫‹ ‹طعمه‬ ‫غذاي پلنگ با توجه به منطقه‌اي که در آن زندگي‬ ‫مي‌کند‪ ،‬متفاوت اس��ت‪ .‬بخش عم��ده رژيم غذايي‬ ‫پلنگ ايراني از شکار سم‌داران ميان‌جثه همچون بز‬ ‫کوهي (کل و بز)‪ ،‬انواع گوزن به ويژه مرال‪ ،‬گوسفند‬ ‫وحش��ي (قوچ و مي��ش)‪ ،‬انواع غزال ب��ه ويژه آهوي‬ ‫گوات��ردار ايراني و گراز تامين مي‌ش��ود‪ .‬در کنار آن‪،‬‬ ‫ش��کارهاي کوچکتري نظير موش‪ ،‬خرگوش و تشي‬ ‫و گوش��تخواران کوچک‌ت��ر مانند روباه و ش��غال در‬ ‫کنار انواع پرندگان و خزندگان طعمه او به حس��اب‬ ‫می‌آیند‪ .‬در ايران ش��کار اصلي اي��ن جانور کل و بز‬ ‫است و محل زندگي پلنگ نيز تا حد زيادي با محل‬ ‫زندگي کل و بز همساني دارد‪.‬‬ ‫ايران از نظر تنوع زيستي و جاذبه‌هاي طبيعي جزو چند کشور نخست دنياست‬ ‫دوازدهم اسفند روز جهاني حيات‌وحش‬ ‫گروه گزارش‪ :‬س�ال ‪ 2013‬میالدی در ش�صت و هشتمين نشست‬ ‫عمومي س�ازمان ملل متحد‪ ،‬س�وم مارس (‪ 12‬اسفند) معاهده منع‬ ‫تج�ارت گونه‌هاي در ح�ال انقراض منعقد و اي�ن روز به عنوان روز‬ ‫‌ ‪ ،‬روزجهاني‬ ‫جهان�ي حيات‌وحش نامگذاري ش�د‪ .‬به گ�زارش‬ ‫حيات‌وحش در واقع تاکيد دوباره بر ارزش‌هاي ذاتي حيات‌وحش و‬ ‫نقش متنوع آنها شامل ارزش اکولوژيکي‪ ،‬ژنتيکي‪ ،‬آموزشي‪ ،‬علمي‪،‬‬ ‫اقتصادي‪ ،‬اجتماعي‪ ،‬زيبايي‌شناس�ي و فرهنگي براي توسعه پايدار‬ ‫و رفاه انساني است‪.‬‬ ‫پاي�گاه خبري ديده‌ب�ان محيط‌زيس�ت و حيات‌وح�ش ايران در‬ ‫توضيح علت معرفي اين روز به عنوان روز جهاني حيات‌وحش اعالم‬ ‫کرده است که بر اساس پيشنهاد ارائه شده در شانزدهمين نشست‬ ‫متعهدان کنوانس�يون منع تجارت جهاني گونه‌هاي در معرض خطر‬ ‫انقراض (س�ايتيس)‪ ،‬در س�ال ‪۲۰۱۳‬م به س�ازمان ملل متحد‪ ،‬اين‬ ‫سازمان در نشست عمومي خود در ‪ ۲۰‬دسامبر ‪ ،۲۰۱۳‬روز سوم ماه‬ ‫مارس (‪ ۱۲‬اس�فند) مصادف با تاريخ پذيرش کنوانس�يون سايتيس‬ ‫در س�ال ‪۱۹۷۳‬م را به عنوان روز جهاني حيات‌وحش معرفي کرده‬ ‫اس�ت‪ .‬در اعالميه صادر شده از س�وي اين کنوانسيون از کشورها‬ ‫خواسته شده تا براساس اهميت گونه‌هاي مختلف گياهي و جانوري‬ ‫جدول تنوع مهره‌داران ايران‬ ‫تنوع زيستي‪ ،‬میراثی ارزشمند‬ ‫تنوع يا غن��اي گونه‌‌اي‪ ،‬ش��بکه‌اي از‬ ‫هم��ه موجودات زنده‪ ،‬اع��م از گياهي و‬ ‫جانوري است و انواع جانوران‪ ،‬گياهان و‬ ‫موجودات تک سلولي را در بر مي‌گيرد‪.‬‬ ‫گونه‌ها عالوه ب��ر آنکه نيازهاي ضروري‬ ‫و اوليه انسان‌ها مانند خوراک‪ ،‬پوشاک‪،‬‬ ‫مس��کن و دارو را فراه��م مي‌آورن��د‪،‬‬ ‫مي‌توانن��د در س�لامت و ش��ادابي روح‬ ‫و جس��م‪ ،‬رون��ق اقتصادي و پيش��رفت‬ ‫روزاف��زون جامع��ه بش��ري و پاي��داري‬ ‫محيط‌زيست جهان نقش داشته باشند‪.‬‬ ‫ام��روزه ديگر مفاهيمي چون س�لاح و‬ ‫تجهيزات نظامي‪ ،‬حرف آخر را در تامين‬ ‫امنيت مل��ي نمي‌زن��د و در دنيايي که‬ ‫کشورها براي دسترسي به منابعي چون‬ ‫آب در تقابل با يکديگر هس��تند‪ ،‬ابعاد و‬ ‫ارزش‌هاي مهم تنوع‌زيستي را نمي‌توان‬ ‫نادي��ده گرف��ت‪ .‬از ط��رف ديگ��ر تنوع‬ ‫زيستي‪ ،‬ميراث ارزشمندي است که بشر‬ ‫آن را از نس��ل‌هاي قبل به امانت گرفته‬ ‫رده‬ ‫است و بايد به نس��ل‌هاي بعد بسپارد و‬ ‫حفاظت از آن‪ ،‬ريشه در اخالق‪ ،‬فرهنگ‬ ‫و اعتقادات ملت‌ه��ا دارد‪ .‬نحوه برخورد‬ ‫انسان با محيط زيست‪ ،‬رابطه نزديکي با‬ ‫فرهنگ و ارزش‌هاي اخالقي در اديان و‬ ‫جوامع گوناگون دارد‪ .‬در بيشتر مذاهب‪،‬‬ ‫از جمله دين اس�لام احترام به طبيعت‬ ‫و حفاظت از گونه‌هاي زيس��تي موجود‬ ‫در آن‪ ،‬م��ورد توجه و جزء تعاليم ديني‬ ‫به‌شمار مي‌آيد‪ .‬اين امر در فرهنگ‌هاي‬ ‫بومي و جوامع پايبند به اعتقادات سنتي‬ ‫نيز مورد توجه قرار دارد‪ .‬متاسفانه امروزه‬ ‫ب��ه دليل بدرفتاري انس��ان ب��ا طبيعت‬ ‫پيرام��ون خود‌‪ ،‬روند انق��راض گونه‌هاي‬ ‫زيستي با سرعت نگران‌کننده‌اي افزايش‬ ‫يافته اس��ت و با حذف هر گونه جانوري‬ ‫از چرخ��ه طبيع��ت و از دس��ت رفت��ن‬ ‫نقش او در پايداري محيط زيس��ت‪ ،‬کره‬ ‫خاکي يک قدم به س��وي نابودي پيش‬ ‫خواهد رفت‪.‬‬ ‫راسته (تعداد گونه)‬ ‫خانواده گونه‬ ‫جوندگان‌(‪ ،)71‬خفاش‌ها (‪ ،)47‬گوشتخواران (‪ ،)31‬خارپشت‌ها (‪ ،)4‬حشره‌خواران (‪ ،)15‬آب‌بازان‬ ‫(‪ ،)14‬زوج‌سمان‌(‪ ،)10‬خرگوش‌ها (‪ ،)3‬فردسمان (‪ )1‬و گاو دريايي(‪.)1‬‬ ‫پستانداران‬ ‫‪37‬‬ ‫پرندگان‬ ‫‪78‬‬ ‫خزندگان‬ ‫‪22‬‬ ‫دوزيستان‬ ‫‪6‬‬ ‫‪21‬‬ ‫ماهيان آب‌هاي‬ ‫داخلي ايران‬ ‫‪25‬‬ ‫دهانگرد ماهي شکالن (‪ ،)1‬درنده کوسه‌ماهي شکالن (‪ ،)1‬تاس‌ماهي شکالن (‪ ،)5‬سگ‌ماهي شکالن‬ ‫(‪ ،)1‬شن‌ماهي شکالن(‪ ،)1‬کپور ماهي شکالن (‪ ،)110‬گربه‌ماهي شکالن (‪ ،)6‬آزادماهي شکالن(‪،)3‬‬ ‫‪160‬‬ ‫اردک‌ماهي شکالن(‪ ،)1‬کفال‌ماهي شکالن(‪ ،)3‬آذين‌ماهي شکالن (‪ ،)1‬کپور دندان ماهي شکالن(‪،)9‬‬ ‫خارماهي شکالن(‪ ،)3‬مرداب‌مار ماهي شکالن (‪ )1‬و سوف‌ماهي شکالن(‪.)14‬‬ ‫جمع کل‬ ‫‪197‬‬ ‫غواص شکالن (‪ ،)2‬کشيم شکالن (‪ ،)5‬کبوتر دريايي شکالن (‪ ،)5‬پليکان شکالن (‪ ،)8‬لک‌لک‌شکالن‬ ‫(‪ ،)19‬فالمينگو شکالن (‪ ،)2‬غازشکالن (‪ ،)35‬عقاب شکالن (‪ ،)36‬شاهين شکالن (‪ ،)13‬ماکيان‬ ‫‪535‬‬ ‫شکالن (‪ ،)10‬طوطي شکالن (‪ ،)2‬کوکو شکالن (‪ ،)5‬جغد شکالن (‪ ،)11‬شبگرد شکالن (‪ ،)4‬پرستو‬ ‫شکالن (‪ ،)4‬سبزقباشکالن (‪ ،)9‬دارکوب شکالن (‪ )10‬و گنجشک شکالن (‪.)228‬‬ ‫سوسمارها با مارمولک‌ها (‪ ،)136‬مارها (‪ ،)79‬الک‌پشت‌ها (‪ ،)10‬کرم سوسمارها(‪ )1‬و‬ ‫‪227‬‬ ‫کروکوديل‌ها(‪.)1‬‬ ‫وزغ‌ها و قورباغه‌ها (‪ )13‬و دوزيستان دم‌دار(‪.)8‬‬ ‫‪1140 168‬‬ ‫‪ ۷۴‬گونه جانوري کشور در فهرست قرمز‬ ‫اتحاديه جهاني حفاظت «آي‌يوسي‌ان»‬ ‫وضعيت گونه‌هاي‬ ‫جانوري وحشي در ايران‬ ‫تن��وع گونه‌ه��اي جان��وري و‬ ‫تنوع زيستي نبايد موجب غرور‬ ‫ش��ود چرا که حدود ‪ ۷۴‬گونه از‬ ‫رده‌هاي جانوري کش��ورمان‪ ،‬در‬ ‫فهرس��ت س��رخ «آي‌يوسي‌ان»‬ ‫قراردارد و از گونه‌هايي همچون‬ ‫شير ايراني و ببر مازندران امروز‬ ‫جز نامي باقي نمانده اس��ت و در کمتر از يک قرن گذشته منقرض شده‌اند‪ .‬اگر‬ ‫براي حفاظت گونه‌هاي ارزشمند و در خطر انقراض مثل گورخر ايراني‪ ،‬يوزپلنگ‬ ‫ايراني‪ ،‬خرس س��ياه‪ ،‬گوزن زرد و… اقدامات الزم انجام نش��ود در آينده‌اي نه‬ ‫چندان دور شاهد انقراض اين گونه‌هاي نادر در کشورمان خواهيم بود‪.‬‬ ‫کش��ور اي��ران ب��ه دلي��ل موقعي��ت جغرافياي��ي‪،‬‬ ‫برخ��ورداري از تنوع اقليم به‌ع�لاوه وجود منابع آبي‬ ‫عظي��م درياي خزر در ش��مال و خليج‌فارس و درياي‬ ‫عمان در جن��وب‪ ،‬از غناي گون��ه‌اي بااليي برخوردار‬ ‫است‪ .‬براساس آخرين بررسي‌ها یک‌هزار و‪ 140‬گونه‬ ‫جانوري اعم از پس��تاندار‪ ،‬پرنده‪ ،‬خزنده و دوزيست و‬ ‫ماهي در اکوسيس��تم‌هاي خش��کي و آب‌هاي داخلي‬ ‫ايران شناسايي شده است‪ .‬به عالوه حدود ‪ ۶۵۰‬گونه‬ ‫ماهي نيز در آب‌‌هاي دريايي ايران شناسايي شده‌اند‪.‬‬ ‫مزايده تابلوهاي نقاشي به مناسبت روز جهاني حيات‌وحش‬ ‫همزم��ان با روز جهان��ي حيات‌وحش‪،‬‬ ‫ب��راي نخس��تين ب��ار مزاي��ده تابلوهاي‬ ‫نقاش��ي با موض��وع حيات‌وح��ش ايران‬ ‫به نفع طبيعت و محيط‌زيس��ت کش��ور‬ ‫امروز (‪ 12‬اس��فندماه) برگزار مي‌ش��ود‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگزاري مهر‪ ،‬اين مراس��م‬ ‫اقدامات�ي را براي افزايش آگاهي عمومي و معرفي اين روز به انجام‬ ‫برس�انند‪ .‬اهميت و ارزش‌هاي گوناگون گونه‌هاي گياهي و جانوري‬ ‫ازجمل�ه ارزش‌ه�اي اقتص�ادي‪ ،‬بوم‌ش�ناختي‪ ،‬علم�ي‪ ،‬فرهنگي و‬ ‫زيباش�ناختي و تهديدات و فشارهايي که متاس�فانه به شکل‌های‬ ‫مختلف متوجه گونه‌ها و زيستگاه‌هاي آنهاست‪ ،‬جامعه جهاني را بر‬ ‫آن داش�ته تا ضمن افزايش توجه کشورها به موضوع تنوع زيستي‬ ‫از اين طريق بتوان گامي براي کاهش اين تهديدات و بهبود وضعيت‬ ‫کنوني برداش�ت‪ .‬در غير اين صورت نس�ل‌هاي آينده ما بسياري از‬ ‫گونه‌های حيات‌وحش را نخواهند ديد‪.‬‬ ‫با حض��ور جمعي از فع��االن‪ ،‬هنرمندان‬ ‫و نماين��دگان خان��ه مل��ت در س��الن‬ ‫همايش‌هاي بين‌المللي سازمان حفاظت‬ ‫محيط زيست برگزار مي‌شود‪ .‬حميدرضا‬ ‫ريحاني��ان‪ ،‬مدير اجراي��ي مزايده‪ ،‬هدف‬ ‫از برگزاري اي��ن برنامه را جذب حمايت‬ ‫هم��ه جانب��ه آح��اد م��ردم از محي��ط‬ ‫زيس��ت و حيات‌وح��ش کش��ور عنوان‬ ‫کرد و افزود‪ :‬حضور هنرمندان برجس��ته‬ ‫س��ينما و تلويزيون در اين مزايده بيانگر‬ ‫ميزان اهمي��ت حفظ محيط زيس��ت و‬ ‫حيات‌وحش کشور براي مردم است‪.‬‬ ‫پستانداران‬ ‫رده پس��تانداران در کشور ما با ‪ ۱۹۷‬گونه شناسايي‬ ‫ش��ده‪ ،‬طيف وس��يعي از جانوران را از نظر جثه در بر‬ ‫مي‌گيرد به‌طوري که از پس��تاندار بسيار کوچکي که‬ ‫حش��ره‌خوار کوتوله ناميده مي‌ش��ود و فقط در حدود‬ ‫‪ ۲‬گ��رم وزن دارد تا نهنگ‌هاي بزرگ آب‌هاي درياي‬ ‫جن��وب با طول بي��ش از ‪30‬مت��ر و وزن ‪ ۱۳۰‬تن را‬ ‫مي‌توان در اين رده مشاهده کرد‪.‬‬
‫سه‌شنبه ‪ 12‬اسفند ‪ 12 - 1393‬جمادی االول ‪ 3 -1436‬مارس ‪ -2015‬شماره ‪ -171‬پیاپی ‪1489‬‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪13‬‬ ‫کاهش قيمت طال و ارز در راه است‬ ‫از سال ‪ 95‬بنگاهداری برای بانک‌ها گران تمام می‌شود‬ ‫حرکت نمادها به جلو با انتشار اخبار مثبت‬ ‫کارشناسان عملکرد دولت در کنترل قیمت‌ها را قابل قبول می‌دانند‬ ‫کاهش تورم الزم است؛ اما کافی نیست‬ ‫سمانه گالب‪ -‬گروه اقتصاد‪ :‬زمانی که یک اقتصاد‬ ‫درگیر تورم‌های باال و افسارگس�یخته می‌شود‪،‬‬ ‫باید منتظر پیامدهای جانبی و منفی این پدیده‬ ‫در س�طح خ�رد و کالن اقتص�اد ب�ود‪ .‬یک�ی از‬ ‫مهم‌ترین اثرات تورم‪ ،‬افزایش اختالف درآمدی‬ ‫بین مردم اس�ت‪ .‬زمان�ی که قیمت‌ها با ش�یب‬ ‫تن�دی در اقتصاد افزایش می‌یاب�د‪ ،‬همه کاالها‬ ‫نمی‌توانند به یک نس�بت با این افزایش قیمت‬ ‫همراه شوند‪ .‬برخی کاالها که تولید‌کنندگان آن‬ ‫قدرت بازاری باالیی دارند‪ ،‬افزایش قیمت‌هایی‬ ‫به عقیده کارشناس��ان همین ‪ 3‬عامل کافی‬ ‫اس��ت که تورم بنیان فعالیت‌های مولد را از بین‬ ‫ببرد و مردم را به س��مت شغل‌های واسطه‌گری‬ ‫و غیرمولد سوق دهد‪ .‬با توجه به همین پیامدها‪،‬‬ ‫اقتصاددان ش��هیر انگلیسی‪ ،‬جان مینارد کینز‬ ‫در مذم��ت تورم‌های پایدار و کاهش ارزش پول‬ ‫ملی گفته است‪ :‬برای واژگون کردن اساس یک‬ ‫مملکت‪ ،‬هیچ وسیله‌ای ظریف‌تر و مطمئن‌تر از‬ ‫کاهش ارزش پول رایج نیست‪ .‬تنزل ارزش پول‬ ‫رایج‪ ،‬همه نیروه��ای پنهان اقتصاد را در زمینه‬ ‫ناب��ودی بکار می‌گی��رد و این کار را به ش��کلی‬ ‫انج��ام می‌دهد که حتی یک نف��ر از میلیون‌ها‬ ‫نف��ر هم متوجه آن نمی‌ش��ود‪ .‬درک این جمله‬ ‫کینز برای ما ایرانی‌ها که در س��ال‌های گذشته‬ ‫تورم ‪40‬درصدی را تجربه کردیم‪ ،‬خیلی سخت‬ ‫نیس��ت‪ .‬در این م��دت بس��یاری از بنگاه‌های‬ ‫تولی��دی ترجیح دادن��د فعالیت‌ه��ای خود را‬ ‫کاهش دهند‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬کارگران و کارمندان‬ ‫نیز که هر ساله با چانه‌زنی‌های بلندمدت سعی‬ ‫می‌کردن��د چن��د درصدی حقوق خ��ود را باال‬ ‫ببرن��د در طول س��ال می‌دیدند ق��درت خرید‬ ‫آنها کاهش یافته و هر س��ال ش��رایط بدتری را‬ ‫نسبت به گذشته تجربه می‌کردند‪ .‬در کنار این‬ ‫عوامل اقتص��ادی‪ ،‬باید به هزینه‌های اجتماعی‬ ‫ت��ورم نیز توجه ک��رد‪ .‬در دوره تورم‌های باال در‬ ‫سال‌های ‪ 90‬و ‪ ،91‬خانواده‌ها با کمبود کاالهای‬ ‫عرضه‌شده اساسی نیز روبه‌رو بودند و برای تهیه‬ ‫ابتدایی‌ترین نیازهای خود مجبور می‌ش��دند‪،‬‬ ‫س��اعت‌ها در صف‌های طوالنی وقت بگذرانند‪.‬‬ ‫صف‌ه��ای طویل م��ردم برای خری��د کاالهای‬ ‫خوراک��ی و چند برابر ش��دن قیم��ت کاالهای‬ ‫مورد نیاز در پایان س��ال‪ ،‬هن��وز از ذهن‌ها پاک‬ ‫نشده است‪.‬‬ ‫‹ ‹موفقیت‌هایی که دولت رقم زد‬ ‫همین دش��واری‌های اقتصادی عامل مهمی‬ ‫ب��ود که مردم در خرداد ‪ 92‬به گزینه تدبیر رای‬ ‫دادن��د و ب��ه وعده‌های رییس‌جمه��وری برای‬ ‫بهبود وضعیت اقتصادی امیدوار ش��دند‪ .‬دولت‬ ‫یازدهم نیز از زمانی که س��کان اداره کش��ور را‬ ‫به دس��ت گرفت‪ ،‬اعالم ک��رد در رابطه با کنترل‬ ‫وضعیت اقتصادی در گام نخست تورم را کنترل‬ ‫می‌کن��د‪ .‬تیم اقتصادی دول��ت نیز به این وعده‬ ‫وفادار ماند و توانس��ت تورم را در ‪18‬ماه از باالی‬ ‫‪40‬درصد ب��ه ‪16‬درصد برس��اند‪ .‬در ادامه این‬ ‫کاهش نرخ تورم‪ ،‬هفته گذشته مرکز آمار ایران‬ ‫اعالم کرد که ش��اخص قیم��ت مصرف‌کننده‬ ‫در ماه بهمن نس��بت به دی تغییری نداش��ته و‬ ‫م��ردم این ماه را بدون افزایش متوس��ط قیمت‬ ‫کاالها و خدمات مصرفی پش��ت سر گذاشتند‪.‬‬ ‫این آم��ار و البته س��خنان رییس‌جمهوری در‬ ‫صفر ش��دن نرخ تورم در بهم��ن‪ ،‬واکنش‌های‬ ‫متفاوتی در رس��انه‌ها به دنبال داش��ت‪ .‬این در‬ ‫حالی اس��ت که برخ��ی از تحلیلگران اقتصادی‬ ‫با اس��تناد به وضعیت چند گروه کاالیی خاص‬ ‫نتیجه گرفتند کاهش نرخ تورم واقعی نیس��ت‪.‬‬ ‫در این میان یک س��ایت خبری با بیان اینکه در‬ ‫بهمن و با داغ شدن بازار خرید نوروزی‪ ،‬کاهش‬ ‫تورم منطقی نیس��ت‪ ،‬مثال‌هایی ب��رای اثبات‬ ‫این ادع��ای خود آورد‪ .‬در این تحلیل با اش��اره‬ ‫به گرانی محصوالتی مانند آجیل‪ ،‬ش��یر‪ ،‬مرغ‪،‬‬ ‫میوه و پوشاک استدالل می‌شد که تورم بهمن‬ ‫بیش از متوسط نرخ تورم خواهند داشت اما در‬ ‫برخی دیگر از کاالها‪ ،‬افزایش قیمت کمتر است‪.‬‬ ‫یک مثال عمومی در این زمینه مقایس�ه رش�د‬ ‫قیمت‌ها در دارایی‌ها مثل زمین و س�اختمان با‬ ‫دستمزدهاس�ت‪ .‬در این تحلیل گفته می‌ش�ود‬ ‫وقت�ی ب�ر ی�ک اقتص�اد‪ ،‬تورم‌های ب�اال حاکم‬ ‫می‌ش�ود‪ ،‬قیمت دارایی‌های ثابت‪ ،‬باال می‌رود و‬ ‫از آنجایی که بیشتر صاحبان این دارایی‌ها‪ ،‬جزو‬ ‫دهک‌های ثروتمند محسوب می‌شوند‪ ،‬درنهایت‬ ‫ارزش داش�ته‌های آنها نه‌تنه�ا کاهش نمی‌یابد‪،‬‬ ‫بلکه ممکن اس�ت افزایش نیز داش�ته باشد‪ .‬در‬ ‫مقابل کس�انی که با اتکا به فروش خدمات و کار‬ ‫خود روزگار می‌گذرانند از آنجایی که نمی‌توانند‬ ‫به تناس�ب تورم‪ ،‬دس�تمزدهای خود را افزایش‬ ‫دهند‪ ،‬به‌طور دائم با کاهش قدرت خرید روبه‌رو‬ ‫می‌ش�وند و درنهایت این دو گروه به مرور زیاد‬ ‫خواهند شد‪ .‬مورد دیگری که در اقتصادهایی با‬ ‫تورم‌های باال اتفاق می‌افتد‪ ،‬بدتر شدن وضعیت‬ ‫تراز تجاری خارجی کشورهاس�ت‪ .‬در ش�رایط‬ ‫تورمی‪ ،‬به دلیل اینکه مدام ارزش پول کشور در‬ ‫مقابل ارزهای خارجی کاهش می‌یابد‪ ،‬درنهایت‬ ‫کس�ری تراز پرداخت‌ها زیاد می‌ش�ود و کشور‬ ‫را ب�ه اقتصاد بین‌الملل بده�کار می‌کند‪ .‬عالوه‬ ‫بر این در ش�رایط تورمی‪ ،‬مردم میل کمتری به‬ ‫پس‌ان�داز کردن دارند و به همین دلیل به خرید‬ ‫کاالهای�ی مثل ارز‪ ،‬طلا و زمین که می‌توانند با‬ ‫افزای�ش تورم تعدی�ل ش�وند‪ ،‬روی می‌آورند و‬ ‫علاوه بر اینک�ه در این بازاره�ا نوعی تقاضای‬ ‫کاذب ایج�اد می‌ش�ود‪ ،‬نقدینگی نی�ز از بخش‬ ‫تولید دور خواهد شد‪.‬‬ ‫سیاس��ت‌های مکمل مثل افزایش دستمزد را‬ ‫ه��م در پیش بگیرد تا به تدری��ج قدرت خرید‬ ‫مردم به آنها بازگردد‪.‬‬ ‫وی در پای��ان افزود‪ :‬البته در این مس��یر باید‬ ‫ی��ک سیاس��ت س��نجیده در پی��ش گرفت تا‬ ‫افزایش دس��تمزدها در نهایت به افزایش تورم‬ ‫منجر نشود‪.‬‬ ‫‹ ‹در آمار شک نکنیم‬ ‫نمی‌تواند صفر درصد باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹قدرت خرید افزایش یافته‬ ‫البت��ه در مقاب��ل این‬ ‫انتقاد نیز پاس��خ‌های‬ ‫متفاوت��ی داده ش��ده‬ ‫اس��ت ب��ه عن��وان‬ ‫مثال‌س��عید لی�لاز‪،‬‬ ‫تو‌گو با ایرن��ا در حمایت از‬ ‫اقتص��اددان در گف ‌‬ ‫سیاست‌های دولت در کاهش نرخ تورم‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫ت��ورم در س��ال‌های ‪ 1391‬و ‪ 1392‬بین ‪ 55‬تا‬ ‫‪60‬درص��د ب��وده و در ح��ال حاضر ب��ه حدود‬ ‫‪15‬درص��د کاهش یافته اس��ت‪ .‬وی افزود‪ :‬این‬ ‫بدان معنی نیس��ت که ت��ورم به‌طور کامل مهار‬ ‫ش��ده بلک��ه در س��ال‌جاری روند روبه رش��د‬ ‫قیمت‌ها در ب��ازار متوقف ش��ده و این موضوع‬ ‫به‌طور کامل محسوس و قابل فهم است‪ .‬لیالز با‬ ‫بی��ان آنکه‪ ،‬قدرت خرید مردم در س��ال ‪1392‬‬ ‫به‌عنوان س��ال آغاز ب��ه کار دولت یازدهم ‪ 30‬تا‬ ‫‪40‬درصد از بین رفته بود‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬متوس��ط‬ ‫نرخ رش��د درآم��د م��ردم به‌ویژه کارگ��ران و‬ ‫کارمندان در س��ال‌جاری از متوس��ط نرخ تورم‬ ‫بیش��تر بوده اس��ت‪ .‬این نوع عملکرد اقتصادی‬ ‫برای نخستین بار پس از سال ‪ 1389‬و در حالی‬ ‫که بسیاری از گروه‌های درآمدی تا سال ‪1392‬‬ ‫زیر فشار شدید معیشتی قرار گرفته بودند‪ ،‬قابل‬ ‫لمس است‪ .‬وی با اش��اره به ثابت ماندن قیمت‬ ‫ان��واع محصوالت غذای��ی در طول یک‌س��ال‬ ‫گذش��ته در کش��ور‪ ،‬گفت‪ :‬قیمت انواع و اقسام‬ ‫م��واد غذایی از جمله حبوبات‪ ،‬برنج‪ ،‬گوش��ت و‬ ‫تخم‌مرغ که در س��ال‌های ‪ 91‬و ‪ 92‬شاهد رشد‬ ‫‪100‬درصدی آنها بوده‌ایم‪ ،‬نه‌تنها در سال‌جاری‬ ‫با افزایش قیمت مواجه نبوده بلکه در بس��یاری‬ ‫از این گروه‌ها ش��اهد تورم منف��ی نیز بوده‌ایم‪.‬‬ ‫لی�لاز با تاکید بر اینکه‪ ،‬فش��ار تورمی مضاعفی‬ ‫روی حداقل ‪ 5‬دهک پایین درآمدی جامعه در‬ ‫س��ال‌های ‪ 90‬تا ‪ 92‬وجود داش��ته‪ ،‬اذعان کرد‪:‬‬ ‫به‌ط��ور حتم حداقل ‪ 7‬تا ‪ 8‬س��ال طول خواهد‬ ‫کش��ید که آب رفته به ج��وی بازگردد و قدرت‬ ‫خرید مردم احیا ش��ود و اقتصاد کش��ور به رشد‬ ‫مناسبی دست یابد‪ .‬این کارشناس اقتصادی با‬ ‫بیان اینکه‪ ،‬اقتصاد ایران در مقایس��ه با کاهش‬ ‫تورم نیازمند توجه بیشتر به مقوله تولید است‪،‬‬ ‫اولوی��ت کاری و تالش‌های دول��ت یازدهم در‬ ‫کنترل یکباره تورم را در عین حال امری ناگزیر‬ ‫دانست‪ .‬این استاد دانشگاه افزود‪ :‬توجه دولت به‬ ‫موض��وع کاه��ش ت��ورم در مقایس��ه با رش��د‬ ‫اقتصادی‪ ،‬ب��ه دلیل اینکه بس��یاری از طبقات‬ ‫محروم جامعه در ش��رایط وخی��م اقتصادی در‬ ‫حال خرد ش��دن بودند‪ ،‬بس��یار حیاتی بود‪ .‬این‬ ‫کارش��ناس اقتصادی کش��ورمان معتقد است‪:‬‬ ‫نقط��ه تع��ادل اقتصاد کش��ور ت��ورم ‪ 10‬تا ‪15‬‬ ‫درص��دی همراه با نرخ رش��د اقتص��ادی ‪ 6‬تا ‪7‬‬ ‫درصد است‪.‬‬ ‫به‌طور حتم حداقل ‪ 7‬تا ‪8‬‬ ‫سال طول خواهد کشید‬ ‫که آب رفته به جوی‬ ‫بازگردد و قدرت خرید‬ ‫مردم احیا شود و اقتصاد‬ ‫کشور به رشد مناسبی‬ ‫دست یابد‬ ‫‹ ‹چ�را م�ردم کاه�ش ت�ورم را ح�س‬ ‫نمی‌کنند‬ ‫با این حال بس��یاری از مردم هنوز منتظرند تا‬ ‫این کاهش نرخ تورم که در آمارها دیده می‌شود‬ ‫را در زندگی روزمره خود هم احساس کنند‪ .‬اما‬ ‫چرا کاهش نرخ تورم آن‌طور که در آمارها دیده‬ ‫می‌شود در زندگی خانواده‌ها محسوس نیست؟‬ ‫کارشناس��ان در پاس��خ به این پرسش به اقالم‬ ‫موج��ود در س��بد کاالی خانوار در محاس��بات‬ ‫بانک مرکزی و مرکز آمار اشاره می‌کنند‪.‬‬ ‫محمود جامساز در این‬ ‫رابط��ه معتقد اس��ت‪:‬‬ ‫همان‌ط��ور ک��ه مرکز‬ ‫آمار اع�لام کرده تعداد‬ ‫کاالهایی که در فرآیند‬ ‫محاس��به تورم قرار می‌گیرند ‪ 451‬قلم هستند‬ ‫که نس��بت به گذشته که حدود ‪ 350‬قلم بود‪ ،‬با‬ ‫افزایش مواجه اس��ت و کاالی بیشتری در نظر‬ ‫گرفت��ه ک��ه فراوان��ی مص��رف آن ب��ه لح��اظ‬ ‫جغرافیایی و از منظر نوع کاال و اقش��ار مختلف‬ ‫مصرف‌کنن��ده جامع��ه متف��اوت اس��ت‪ .‬این‬ ‫کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با ایسنا با بیان‬ ‫اینک��ه در حال حاضر بازار از تاثیرات تورمی که‬ ‫منشأ بروز آنها در دو سال قبال شکل گرفته بود‪،‬‬ ‫ت��ا حدودی تخلیه ش��ده اس��ت‪ ،‬اف��زود‪ :‬تورم‬ ‫ق آخری��ن اعالم مرکز‬ ‫‪44‬درص��دی اکنون طب ‌‬ ‫آمار ایران تا پایان بهمن به ‪15/2‬درصد رس��ید‪.‬‬ ‫وی درباره نرخ صفر ش��دن ت��ورم ماهانه بهمن‬ ‫گفت‪ :‬البته تورم نزدیک صفر درصد که از سوی‬ ‫مرکز آمار ایران اعالم ش��ده و مربوط به شاخص‬ ‫مص ‌رف‌کننده اس��ت‪،‬زیرا مقدار این شاخص از‬ ‫‪ 204/1‬در دی‌ماه به ‪ 204/2‬در بهمن رس��یده‬ ‫اس��ت که این تغییرات نزدیک به صفر است‪ .‬اما‬ ‫مالک ت��ورم اندازه‏‌گیری تورم س��االنه اس��ت‬ ‫همان‌طور که اعالم ش��ده ‪15/2‬درصد اس��ت و‬ ‫هنوز تورمی دو رقمی است‪.‬‬ ‫‹ ‹زبان علمی یا زبان مردم‬ ‫البت��ه با وج��ود برخی انتقادها ب��ه آمارهای‬ ‫مربوط به نرخ تورم به‌ویژه تورم آبان بسیاری از‬ ‫کارشناس��ان معتقدند نمی‌توان دستاوردهای‬ ‫دولت را در کنترل این نرخ نادیده گرفت‪.‬‬ ‫ابراهی��م نک��و‪ ،‬عض��و‬ ‫کمیس��یون اقتصادی‬ ‫مجل��س در این رابطه‬ ‫می‌گوی��د‪ :‬دول��ت‬ ‫یازده��م در عرص��ه‬ ‫اقتصاد اقدام‌های قابل قبولی داشته و توانسته‬ ‫آرام��ش را ب��ر اقتص��اد حاک��م کن��د و به هم‬ ‫ریختگی‌های که در گذش��ته وجود داشت را از‬ ‫با بیان‬ ‫بی��ن بب��رد‪ .‬وی در گفت‌وگو ب��ا‬ ‫اینکه باید بین زبان علمی و زبان مردمی تفاوت‬ ‫قائل ش��د‪ ،‬افزود‪ :‬در زبان علمی بررسی تورم با‬ ‫برخی معیارهای مشخص انجام می‌شود و این‬ ‫بررس��ی‌ها نش��ان می‌دهد که تورم در کش��ور‬ ‫کاهش یافته است‪ .‬اما مردم به سفره‌های خود‬ ‫نگاه می‌کنند و می‌خواهند تاثیر کاهش تورم را‬ ‫در معیش��ت خ��ود ببینند‪ ،‬که ای��ن یک معیار‬ ‫متفاوت اس��ت‪ .‬نکو در پاسخ به این پرسش که‬ ‫چرا کاهش نرخ ت��ورم در زندگی مردم آنچنان‬ ‫که باید‪ ،‬احس��اس نش��ده اس��ت‪ ،‬به وضعیت‬ ‫اقتصادی در دولت قبل اش��اره کرد و گفت‪ :‬در‬ ‫س��ال‌های قبل اقتصاد ما تورم‌ه��ای باالیی را‬ ‫تجربه کرد که این تورم‌ها انباش��ته شد و قدرت‬ ‫خرید مردم را به شکل چشمگیری کاهش داد‬ ‫و به س��ادگی نمی‌توان این ق��درت خرید را به‬ ‫م��ردم بازگرداند‪ .‬عضو کمیس��یون اقتصادی‬ ‫مجلس با بیان اینکه حتی رسیدن به تورم صفر‬ ‫درصد هم نمی‌توان��د آنچنان که باید وضعیت‬ ‫معیش��ت مردم را بهبود ببخش��د‪ ،‬افزود‪ :‬برای‬ ‫اینکه م��ردم به تدریج ش��اهد بزرگتر ش��دن‬ ‫س��فره‌های خ��ود باش��ند‪ ،‬الزم اس��ت دولت‬ ‫محمد علیپ��ور‪ ،‬عضو‬ ‫کمیسیون اقتصادی‬ ‫مجل��س نی��ز درباره‬ ‫ارزیابی عملکرد دولت‬ ‫در کنت��رل ت��ورم‪،‬‬ ‫می‌گوید‪ :‬مهم‌ترین دس��تاورد اقتصادی دولت‬ ‫در سال ‪ 93‬کنترل افزایش قیمت‌ها بوده است‪.‬‬ ‫با بی��ان اینکه دولت‬ ‫وی در گفت‌وگ��و با‬ ‫یازدهم با سیاس��ت‌های خود ش��یب افزایش‬ ‫قیمت‌ه��ا را ک��م کرده‪ ،‬اف��زود‪ :‬اینک��ه دولت‬ ‫توانس��ته ت��ورم را از ب��االی ‪30‬درص��د به زیر‬ ‫‪16‬درصد برس��اند را نمی‌توان کتمان کرد‪ .‬این‬ ‫نماینده مجلس در پاسخ به این انتقاد که برخی‬ ‫می‌گوین��د این آماره��ا با واقعی��ت همخوانی‬ ‫ندارد‪ ،‬گفت‪ :‬ممکن اس��ت بی��ن آمارهای ارائه‬ ‫شده بانک مرکزی و مرکز آمار اختالف‌هایی در‬ ‫حد چند دهم درصد وجود داشته باشد اما این‬ ‫اختالف‌ها آنچنان زیاد نیس��ت ک��ه بخواهیم‬ ‫براس��اس آن کل آمار را زیر س��وال ببریم‪ .‬وی‬ ‫اف��زود‪ :‬اگر انتقادی هم ب��ه عملکرد دولت وارد‬ ‫اس��ت باید آن را در سیاست مقابله با رکود دید‪.‬‬ ‫در حقیقت دولت برای کاهش تورم‪ ،‬سیاس��ت‬ ‫کنت��رل نقدینگی را پیش گرفت و نتوانس��ت‬ ‫نقدینگی‌ها را ب��ه تولید تزریق کند و موفقیتی‬ ‫که در کنت��رل تورم بود‪ ،‬در حرکت به س��مت‬ ‫رشد اقتصادی دیده نشد‪.‬‬ ‫‹ ‹سخن آخر‪...‬‬ ‫مردم خواهان آن هس��تند ک��ه تاثیر کاهش‬ ‫تورم را به ش��کل واقع��ی در زندگی خود حس‬ ‫کنن��د‪ .‬در این میان تنها اتکا به این اس��تدالل‬ ‫که کاهش تورم به معنی ارزان‌ش��دن نیس��ت‪،‬‬ ‫کفای��ت نمی‌کن��د‪ .‬دول��ت بای��د از طری��ق‬ ‫سیاس��ت‌های مکمل‪ ،‬ت��وان اقتصادی مردم را‬ ‫ه��م افزایش دهد تا ب��ه تدریج‪ ،‬قدرت خریدی‬ ‫که در اث��ر تورم‌های باال در پای��ان دولت دهم‬ ‫بر اقتصاد از مردم گرفته ش��د‪ ،‬به آنها بازگردد‪.‬‬ ‫این یک خواس��ته بحق است و باید دولت به آن‬ ‫پاسخ دهد‪ .‬اما در مقابل دامن زدن به گفته‌های‬ ‫برخی افراد که ادعا می‌کنند وضعیت معیشت‬ ‫مردم هیچ تفاوتی نکرده و در دولت قبل‪ ،‬مردم‬ ‫وضعی��ت بهتری داش��تند‪ ،‬نه تنه��ا کمکی به‬ ‫بهبود اوضاع نمی‌کند‪ ،‬بلک��ه ناامیدی را نیز به‬ ‫جامع��ه منتقل می‌کند‪ .‬واقعیت این اس��ت که‬ ‫سیاس��ت‌های دولت در کنترل ت��ورم تاکنون‬ ‫جواب داده اس��ت اما این به معنی رس��یدن به‬ ‫یک وضعیت مطلوب اقتصادی نیس��ت و دولت‬ ‫هم چنین ادعایی ندارد‪.‬‬ ‫بای��د در کن��ار مط��رح ک��ردن انتق��ادات‪،‬‬ ‫واقعیت‌ه��ای اقتصادی را ه��م دید‪ .‬در غیراین‬ ‫ص��ورت و با افزای��ش تبلیغ��ات منفی ممکن‬ ‫است برخی باور کنند که دوران گذشته دوران‬ ‫بهتری ب��ود! البته هنوز یادم��ان نرفته که این‬ ‫گذشته چه تلخی‌هایی داشت‪...‬‬ ‫زیر ذره بین‬ ‫نصب صندوق فروش‬ ‫برای پرداخت مالیات‬ ‫دول��ت قرار اس��ت الیح��ه‌ای را برای نص��ب صندوق‬ ‫فروش در فروش��گاه‌ها به مجلس ارائه کند که در صورت‬ ‫تصویب آن‪ ،‬نصب این صن��دوق اجباری و پرداختی‌های‬ ‫مالیات��ی واقعی خواهد ش��د‪ .‬کاهش قیمت نفت و به تبع‬ ‫آن کاه��ش درآمدهای دولت‪ ،‬این روزه��ا دولتمردان را‬ ‫نس��بت به دیگر راه‌های کسب درآمد حساس کرده است‪.‬‬ ‫در عی��ن حال‪ ،‬افزایش درآمده��ای مالیاتی برای جبران‬ ‫کاهش درآمدهای نفتی و س��همی که می‌تواند جایگزین‬ ‫آن براس��اس برنامه‌های توسعه ش��ود‪ ،‬به صورت اجباری‬ ‫در دس��تور کار دولت در س��ال ‪ ۹۴‬قرار گرفته است‪ .‬حال‬ ‫دولتی‌ه��ا در حال تدارک زمینه‌های کس��ب درآمدهای‬ ‫بیش��تر از مالیات هستند و بنا دارند با شناسایی متواریان‬ ‫مالیاتی و نه از طریق افزایش بیش��تر مالیات‪ ،‬نس��بت به‬ ‫افزای��ش درآمدهای مالیاتی اقدام کنند‪ .‬از س��وی دیگر‪،‬‬ ‫انتقاداتی ک��ه به واردات کاالهای غیرض��رور و لوکس به‬ ‫کش��ور در روزهای اخیر ش��د‪ ،‬باعث ش��ده کسب درآمد‬ ‫از طری��ق واردات به عن��وان یک راه��کار غیرمنطقی به‬ ‫فراموشی سپرده ش��ود‪ .‬بحث شناسایی مودیان مالیاتی‬ ‫در سال‌های اخیر مطرح است و سازمان مالیاتی از طریق‬ ‫اجرای طرح جامع مالیاتی نس��بت به شناس��ایی فعاالن‬ ‫اقتص��ادی و افرادی که درآمد و س��ود دارن��د اقدام کرده‬ ‫اس��ت‪ ،‬به طوری‌که در دو سال گذشته تعدادی از مودیان‬ ‫مالیاتی از این طریق مورد شناس��ایی ق��رار گرفته‌اند‪ .‬از‬ ‫س��وی دیگر‪ ،‬موضوع شناس��ایی فعاالن اقتصادی برای‬ ‫دریاف��ت مالیات از طریق پردازش‌های سیس��تم بانکی و‬ ‫اطالعات بانک‌ها‪ ،‬موضوعی اس��ت که از سوی مسئوالن‬ ‫س��ازمان امور مالیاتی کش��ور مطرح ش��ده و این موضوع‬ ‫ممکن اس��ت نگرانی‌های��ی را برای فع��االن اقتصادی و‬ ‫همچنی��ن س��پرده‌گذاران بانک��ی در پرداخ��ت مالیات‬ ‫ایجاد کند‪ ،‬گرچه اعالم ش��ده اس��ت اطالع��ات فقط در‬ ‫اختیار مس��ئوالن مرب��وط قرار خواهد گرفت‪ .‬براس��اس‬ ‫این طرح‪ ،‬هر فعال اقتصادی که در کش��ور تس��هیالت و‬ ‫امکان��ات دریاف��ت می‌کند‪ ،‬باید اطالع��ات آن فعالیت را‬ ‫ب��ه نظام مالیات��ی بدهد‪ ،‬البته نظام مالیاتی به بخش��ی از‬ ‫این اطالعات دسترس��ی دارد‪ .‬افرادی که از بانک‌ها‪ ،‬وام‪،‬‬ ‫ضمانتنامه و ارز برای واردات می‌گیرد‪ ،‬حجم فعالیت‌شان‬ ‫در اقتصاد مشخص می‌شود‪ ،‬بنابراین این ارقام با ابرازهای‬ ‫وی در اظهارنامه‌ه��ای مالیاتی مقایس��ه ش��ده و مالیات‬ ‫مشخص می‌شود‪ .‬علی عسکری‪ ،‬رییس کل سازمان امور‬ ‫مالیات��ی کش��ور در این زمینه که آی��ا از این پس دریافت‬ ‫مالیات براس��اس پردازش‌های بانکی خواهد بود؟ تصریح‬ ‫کرده است‪ :‬یکی از اطالعاتی که برای دریافت مالیات مورد‬ ‫اس��تفاده ما قرار می‌گیرد‪ ،‬پردازش‌های نظام بانکی است‬ ‫و این مشمول بخش تسهیالت‪ ،‬ضمانتنامه‌ها و ال‌سی‌ها‬ ‫می‌شود و فعال وارد سایر بخش‌ها نمی‌شویم‪ ،‬اما اطالعات‬ ‫معامالت اقتصادی‪ ،‬تج��ارت خارجی‪ ،‬خرید و فروش‌ها‪،‬‬ ‫قراردادها‪ ،‬بیمه‌ها و بورس کاالیی مبنای دریافت مالیات‬ ‫خواهد بود‪ .‬از س��وی دیگر‪ ،‬بحث راه‌اندازی کامل ماشین‬ ‫فروش در فروشگاه‌های کشور‪ ،‬گرچه از سال‌های گذشته‬ ‫مطرح بوده‪ ،‬اما این روزها با جدیت نس��بت به آن صحبت‬ ‫می‌ش��ود و قرار اس��ت این برنامه در سال آینده با تصویب‬ ‫مجلس اجرایی و نصب این دس��تگاه اجباری ش��ود‪ .‬علی‬ ‫طیب‌نی��ا‪ ،‬وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز از آماده‌ش��دن‬ ‫الیح��ه‌ای ب��رای ارائه ب��ه مجلس در باره اجباری‌ش��دن‬ ‫استفاده از ماشین فروش در فروشگاه‌ها خبر داده و گفته‬ ‫اس��ت‪ :‬با نصب و راه‌اندازی این ماشین تمامی فروشگاه‌ها‬ ‫به س��امانه مالیاتی و بانکی متصل می‌ش��وند و هر فروش‬ ‫در پرون��ده مالیاتی مودی ثبت می‌ش��ود‪ .‬در حال حاضر‬ ‫کسانی هس��تند که از مصرف‌کننده مالیات می‌گیرند اما‬ ‫آن را به حساب س��ازمان مالیاتی منتقل نمی‌کنند و این‬ ‫س��امانه به جلوگیری از فرار مالیاتی کمک می‌کند‪.‬حال‬ ‫اگ��ر دولت بخواهد چنین برنامه‌ای را راه‌اندازی کند‪ ،‬باید‬ ‫به این موضوع هم توجه داش��ته باشد که برای جلوگیری‬ ‫از فرار مالیاتی فروش��ندگان‪ ،‬دارندگان این دستگاه‌ها به‬ ‫سمت استفاده نقدی از پول خرد حرکت نکنند و مواردی‬ ‫از ای��ن قبیل باید م��ورد توجه قرار گیرد‪ ،‬زی��را متواریان‬ ‫مالیات��ی همواره به دنبال یافتن راهکاری برای نپرداختن‬ ‫مالیات هس��تند‪ .‬با نصب این صندوق‌ها‪ ،‬سازمان مالیاتی‬ ‫مالک خود را برای تعیین مالیات‌ها آمار به دس��ت آمده از‬ ‫ای��ن صندوق قرار می‌دهد و دیگ��ر از اصناف دفاتر فروش‬ ‫نمی‌خواهد و این می‌تواند مشوق خوبی برای صنوف برای‬ ‫اجرای این طرح باشد‪ ،‬همچنین با نصب صندوق مکانیزه‬ ‫در واحدهای صنفی مالیات‌ها واقعی می‌ش��ود که در این‬ ‫حالت قطعا بیش از ‪ ۴۵‬درصد از صنوف مالیات‌شان کمتر‬ ‫از رقم فعلی خواهد ش��د‪ .‬بنابراین تمامی برنامه‌هایی که‬ ‫در دس��تور کار وزارت اقتصاد و س��ازمان مالیاتی اس��ت‪،‬‬ ‫ب��رای جلوگیری از فرار و کتمان مالیاتی اس��ت که ارقام‬ ‫آن به شدت افزایش یافته و براساس مطالعات انجام شده‪،‬‬ ‫ح��دود ‪ ۲۰‬تا ‪ ۲۵‬درصد تولید ناخالص داخلی براس��اس‬ ‫برآورده��ا‪ ،‬فرار مالیاتی اس��ت‪ .‬اگر این رق��م را به قیمت‬ ‫جاری حدود یک‌هزار میلیارد تومان در نظر بگیریم‪ ،‬فرار‬ ‫مالیاتی ب��ه قیمت جاری ‪ ۲۵۰‬هزار میلی��ارد تومان و به‬ ‫قیمت ثابت رقمی افزون بر ‪ ۵۳۰‬هزار میلیارد تومان (یک‬ ‫چهارم این عدد) خواهد بود‪.‬‬
‫باجه خبر‬ ‫بانک صنعت و معدن اعالم کرد‬ ‫گزارش زيست‌محيطي‬ ‫يکي از شرايط اعطاي تسهيالت‬ ‫ش��وراي معاونين بانک صنع��ت و معدن‬ ‫تاکي��د کردند ک��ه از ابتداي س��ال آينده‬ ‫تمامي طرح‌هاي ايجادي و توسعه‌اي الزاما‌‬ ‫بايد حاوي گزارش زيست‌محيطي باشند‪ .‬بانک صنعت‬ ‫و معدن براس��اس آخرين تصميم شوراي معاونان خود‬ ‫گزارش تاثير زيس��ت‌محيطي طرح‌ه��اي صنعتي را به‬ ‫عنوان يکي از ش��رايط اعطاي تسهيالت مورد تصويب‬ ‫قرار داد‪ .‬به گزارش پايگاه اطالع‌رس��اني بانک صنعت و‬ ‫معدن‪ ،‬تصميم يادشده در جهت رسالت اجتماعي اين‬ ‫بانک و اهميت تأثير مسائل زيست محيطي بر سالمت‬ ‫مردم و کش��ور اتخاذ شده است‪ .‬شوراي معاونان بانک‬ ‫صنعت و معدن تاکيد کردند که از ابتداي س��ال آينده‬ ‫تمامي طرح‌هاي ايجادي و توس��عه‌اي الزام‌ا بايد حاوي‬ ‫گزارش زيس��ت محيطي باشند‪ .‬حجم گزارش يادشده‬ ‫باي��د بي��ش از ‪ ٣‬صفحه و در کنار ن��وع صنعت‪ ،‬حجم‬ ‫س��رمايه‌گذاري‪ ،‬نوع محصول و س��اير ش��اخص‌هاي‬ ‫تعيين‌شده قابل ارائه باشد‪.‬‬ ‫راه‌اندازي سامانه پيشنهادها‬ ‫در وب‌سايت بانک سامان‬ ‫س��امانه ثب��ت پيش��نهادها و انتقادهاي‬ ‫مش��تريان در وب‌س��ايت بان��ک س��امان‬ ‫راه‌اندازي ش��د‪ .‬مدير بازاريابي و توس��عه‬ ‫مشتريان بانک سامان گفت‪ :‬اين سامانه با هدف ايجاد‬ ‫ارتباط مس��تقيم و تس��ريع در فرآيند پاس��خگويي به‬ ‫ش��کايت‌ها و همچني��ن آش��نايي با ايده‌ه��اي جديد‬ ‫مشتريان ايجاد شده است‪ .‬منصور مومني تصريح کرد‪:‬‬ ‫مش��تريان مي‌توانند با مراجعه به بخش «صداي شما»‬ ‫در وب‌س��ايت بانک س��امان و ثبت اطالعات خواسته‬ ‫شده‪ ،‬شکايت‌ها يا پيشنهادهاي خود را ثبت کنند‪ .‬وي‬ ‫توضي��ح داد‪ :‬پ��س از ثبت اطالعات‪ ،‬ش��ماره ‪ 9‬رقمي‬ ‫پيگيري به ش��ماره تلفن‌همراه ثبت ش��ده ارس��ال و‬ ‫همزم��ان فرآين��د پيگي��ري‪ ،‬تا لحظه پاس��خگويي به‬ ‫مشتري آغاز خواهد شد‪.‬‬ ‫اعالم برندگان نظرسنجی‬ ‫بانک پاسارگاد‬ ‫اس��امی برندگان نظرس��نجی و بازخورد‬ ‫وب‌سایت بانک پاسارگاد ویژه آذرماه اعالم‬ ‫ش��د‪ .‬آقایان پرویز رمضان��ی‪ ،‬امیر قائدی‪،‬‬ ‫عباس دهشی‪ ،‬جواد مالمیر‪ ،‬سیدامین جوانمرد‪ ،‬پرویز‬ ‫هاشملو‪ ،‬محمدحسن کیازندو‪ ،‬امیرعلی لشگری و خانم‬ ‫نیلوفر شهراسبی برندگان خوش‌شانس بانک پاسارگاد‬ ‫بودند که هدیه ایشان به حساب سپرده نامبردگان نزد‬ ‫بانک پاسارگاد واریز شد‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت که بانک پاس��ارگاد ازجمله بانک‌های‬ ‫خصوصی و موفق کشور است که فعالیت و مشارکت در‬ ‫رش��د و شکوفایی اقتصادی کشور و ارائه خدمات نوین‬ ‫بانکی به مردم با دقت‪ ،‬س��رعت و س��هولت به منظور‬ ‫رفاه حال و صرفه‌جویی در اوقات مشتریان از مهم‌ترین‬ ‫اهداف و راهبردهای آن به‌شمار می‌آید‪.‬‬ ‫گواهینامه «سطح اهتمام به کیفیت»‬ ‫به بانک سینا رسید‬ ‫بانک سینا گواهینامه جایزه ملی کیفیت‬ ‫ارتباطات و فناوری اطالعات را از آن خود‬ ‫ک��رد‪ .‬بان��ک س��ینا موف��ق ب��ه دریافت‬ ‫گواهینامه چهارمین دوره جایزه ملی کیفیت ارتباطات‬ ‫و فن��اوری اطالع��ات جمه��وری اس�لامی‬ ‫ایران(‪ ) ICTINQA‬ش��د‪ .‬در اختتامیه این مراس��م‪،‬‬ ‫گواهینامه «سطح اهتمام به کیفیت» با امضای وزیر به‬ ‫بانک س��ینا برای ارائه خدمات بانک��داری الکترونیکی‬ ‫موفق‪ ،‬اهدا ش��د که مهندس مس��عود پشم‌چی معاون‬ ‫فناوری اطالعات و شبکه ارتباطات آن را دریافت کرد‪.‬‬ ‫‪ 55‬س��ازمان فعال در حوزه ‪ ICT‬از جمله ‪ 9‬بانک در‬ ‫این دوره مورد ارزیابی قرار گرفتند که بانک سینا موفق‬ ‫به دریافت لوح تقدیر شد‪.‬‬ ‫تمدید قانون بیمه اجباری‬ ‫دارندگان وسایل نقلیه موتوری‬ ‫با تصوی��ب مجلس م��دت اجرای آزمایش��ی قانون‬ ‫اصالح قانون بیمه اجباری مس��ئولیت مدنی دارندگان‬ ‫وس��ایل نقلیه موتوری تا پایان سال ‪ 1394‬تمدید شد‪.‬‬ ‫نمایندگان در جلس��ه علنی روز دوشنبه ‪ 11‬اسفند در‬ ‫جریان رسیدگی به بخش هزینه‌ای الیحه بودجه سال‬ ‫‪ 94‬با بن��د الحاقی ‪ 2‬تبصره ‪ 14‬الیحه بودجه موافقت‬ ‫کردن��د‪ .‬براین اس��اس‪ ،‬مدت اجرای آزمایش��ی قانون‬ ‫اصالح قانون بیمه اجباری مس��ئولیت مدنی دارندگان‬ ‫وس��ایل نقلیه موتوری زمینی درمقابل ش��خص ثالث‬ ‫مص��وب ‪ ۱۳۸۷/۴/۱۶‬و اصالحات بع��دی آن تا پایان‬ ‫سال ‪ ۱۳۹۴‬تمدید می‌شود‪.‬‬ ‫‪14‬‬ ‫سه‌شنبه ‪ 12‬اسفند ‪ 12 - 1393‬جمادی االول ‪ 3 -1436‬مارس ‪ -2015‬شماره ‪ -171‬پیاپی ‪1489‬‬ ‫بانک و بیمه‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫بررسي وضعيت دو بازار سرمايه‌اي‪ ،‬در جريان مذاکرات هسته‌اي و روزهاي پس از توافق‬ ‫کاهش قيمت طال و ارز در راه است‬ ‫زهره محس�نی شاد‪ -‬گروه اقتصاد‪ :‬بازار‬ ‫طال و ارز بعد از روزهاي طاليي ‪ 3 ،2‬س��ال‬ ‫گذش��ته‪ ،‬مدتي اس��ت که از نفس افتاده و‬ ‫زيرسايه اخبار خوش مذاکرات که از گوشه و‬ ‫کنار به گوش مي‌رسد‪ ،‬هر روز به‌طور معمول‬ ‫بخش��ي از ارزش خود را از دس��ت مي‌دهد‪.‬‬ ‫به‌طوري که اين روزها از رش��د قيمت‌ها در‬ ‫اين بازارها کاسته شده و نوسانات قیمتی در‬ ‫محدوده‌های بسیار کم اتفاق می‌افتد‪.‬‬ ‫تحريم‌هاکه در س��ال‌هاي گذشته تاثيرات‬ ‫بس��يار زيادي بر بازارهاي اقتصادي کشور از‬ ‫جمله ارز و طال داش��ته و باع��ث افزايش ‪۳‬‬ ‫براب��ر قيمت ارزهاي خارج��ي همچون دالر‬ ‫ش��د‪ ،‬اين روزها به شکل متفاوتي بر بازار اثر‬ ‫گذاشته و باعث ثبات وحتي کاهش قيمت‌ها‬ ‫شده اس��ت‪ .‬اخبار مربوط به روند مذاکرات‬ ‫نش��ان مي‌دهد قطار سياست خارجي ايران‬ ‫در ام��ور هس��ته‌اي به نزديکي‌ه��اي مقصد‬ ‫رس��يده و به‌زودي پيام‌ه��اي خوبي در اين‬ ‫حوزه ش��نيده مي‌ش��ود‪ .‬به‌طوري که برخي‬ ‫پايگاه‌هاي خب��ري از حمايت افکار عمومي‬ ‫دنيا از توافق هسته‌اي ايران حکايت مي‌کند‬ ‫و اين موضوع رسيدن به يک راه‌حل جامع را‬ ‫ممکن مي‌کند‪ .‬ضمن اينکه به گزارش ايسنا‪،‬‬ ‫در تاري��خ ‪ 6‬اس��فند ماه جاري‪ ،‬س��خنگوي‬ ‫دول��ت اعالم کرد که مقيديم تا ‪11‬فروردين‬ ‫مذاکرات را به فرجام برسانيم‪ ،‬به‌عالوه اينکه‬ ‫برخي از رس��انه‌هاي خارجي هم از احتمال‬ ‫توافق مذاکرات در تاريخ ‪ ۲۹‬اس��فند امسال‬ ‫خبر داده‌اند‪.‬‬ ‫به دنبال انتش��ار اين اخبار مثبت‪ ،‬فعاالن‬ ‫ب��ازار ارز و س��که مي‌گويند آرامش نس��بي‬ ‫قيمت سکه و ارز در بازار داخلي بر اثر همین‬ ‫اخبار مثبت از مذاکره ايران و غرب و افزايش‬ ‫خوش‌بيني‌ها به توافق ميان دو طرف حاصل‬ ‫شده و در صورتي که اين روند ادامه يابد‪ ،‬با‬ ‫تقويت اين احتمال که نتايج توافقات مثبت‬ ‫باش��د‪ ،‬در آينده نه چندان دور‪ ،‬شاهد بهبود‬ ‫وضعيت اقتصادي کش��ور و در کنار آن افت‬ ‫قيمت‌ها در بازار سکه و ارز خواهيم بود‪.‬‬ ‫‹ ‹تاثير غيرمس�تقيم مذاک�رات بر بازار‬ ‫طال‬ ‫محمد کش��تي‌آراي‪،‬‬ ‫رييس اتحاديه طال و‬ ‫جواهر در گفت‌وگو با‬ ‫دراين رابطه با‬ ‫بي��ان اينک��ه بح��ث‬ ‫مذاک��رات هس��ته‌اي‪ ،‬موضوع کلي کش��ور‬ ‫به‌ش��مار مي‌آيد و نتيجه مذاکرات بر تمامي‬ ‫بخش‌ه��اي اقتصادي تاثير خواهد داش��ت‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬بنابراي��ن نتيجه مذاک��رات تاثيرش‬ ‫به‌صورت غيرمستقيم در بازار طال و ارز خود‬ ‫را نش��ان خواهد داد‪ ،‬ب��ه اين صورت که اگر‬ ‫نتيجه مثبت شود‪ ،‬به دليل خوشبيني‌هايي‬ ‫ک��ه در کل اقتصاد به وجود خواهد آمد‪ ،‬اين‬ ‫نيز مي‌تواند عالمت مثبتي براي اقتصاد و‬ ‫پايين آمدن قيمت‌ها در بازارها باشد‪.‬‬ ‫به گفته اي��ن کارش��ناس اقتصادي‪ ،‬در‬ ‫صورت��ي که ب��ازار ارز کنت��رل و قيمت‌ها‬ ‫مهار شود‪ ،‬اين امر مي‌تواند زمينه عملياتي‬ ‫شدن يکسان شدن نرخ ارز را فراهم کند و‬ ‫اين به ثبات بيشتر قيمت‌ها نیز دراين بازار‬ ‫خواهد انجاميد‪.‬‬ ‫ش��ايان آراني تصريح کرد که قيمت طال‬ ‫و سکه در داخل کشور وابسته به تغييرات‬ ‫قيمت��ي بازارهاي جهاني اس��ت‪ ،‬از اين‌رو‬ ‫وقت��ي قيمت ارز از ثبات برخوردار ش��ود‪،‬‬ ‫مي‌ت��وان امي��دوار بود که قيم��ت طال در‬ ‫ت تاثیر بازار ارز قرار نمي‌گيرد و‬ ‫داخل تح ‌‬ ‫همگام با بازارهاي جهاني حرکت می‌کند‬ ‫و التهابات دراين بازار کم می‌شود‪.‬‬ ‫‹ ‹خوشبيني به ثبات بازار ارز و رونق‬ ‫بورس‬ ‫موضوع ب��ر قیمت ط�لا‪ ،‬س��که و ارز تاثير‬ ‫خواه��د گذاش��ت و قيمت‌ه��ا را به س��مت‬ ‫کاهش و ثبات حرکت خواهد داد‪.‬‬ ‫او ب��ا بيان اينکه هرچن��د مقوله طال و ارز‬ ‫جدا از اقتصاد است‪ ،‬اما درعين حال وابسته‬ ‫است‪ ،‬گفت‪ :‬بنابراين باتوجه به اين مکانيزم‪،‬‬ ‫هر اتفاقي که در ح��وزه اقتصادي رخ دهد‪،‬‬ ‫اين امر بر قيمت ارز و ارزش پول ملي تاثير‬ ‫خواهد گذاش��ت و از آنجا که قيمت طال هم‬ ‫درصورتي که نوسان‬ ‫قيمتي بازار ارز از بابت‬ ‫بهبود وضعيت اقتصادي‬ ‫به دليل نتيجه مثبت‬ ‫مذاکرات‪ ،‬از بين برود‪،‬‬ ‫بازار طال هم به آرامش‬ ‫مي‌رسد و شاهد کاهش‬ ‫و ثبات قيمت‌ها خواهيم‬ ‫بود‬ ‫تابع��ي از نرخ جهاني طال و نرخ ارز اس��ت‪،‬‬ ‫درصورتي که نوسان قيمتي بازار ارز از بابت‬ ‫بهب��ود وضعي��ت اقتصادي ب��ه دليل نتيجه‬ ‫مثبت مذاکرات‪ ،‬از بي��ن برود‪ ،‬بازار طال هم‬ ‫به آرامش مي‌رسد و ش��اهد کاهش و ثبات‬ ‫قيمت‌ها خواهيم ب��ود‪ .‬به گفته وي با توجه‬ ‫به روند مذاکرات‪ ،‬اين‌طور به نظر مي‌رسد که‬ ‫در آينده نه‌چندان دور‪ ،‬شاهد افت و به ثبات‬ ‫رسيدن بازار ارز و سکه باشيم‪.‬‬ ‫‹ ‹بازار ارز خوشبين است‬ ‫در عین ح��ال امير صادقي یکی از فعاالن‬ ‫با بيان اينکه‬ ‫بازار ارز‪ ،‬در گفت‌وگو با‬ ‫از ابتداي سال سير حرکتي قيمت‌ها در بازار‬ ‫ارز‪ ،‬نزول��ي بوده و گاهي نوس��ان قيمتي را‬ ‫شاهد بوده‌ايم که اين روند نيز طبيعي است‬ ‫و ب��ه عرضه و تقاضا در بازار در برخي از ايام‬ ‫برمي‌گردد‪ ،‬گفت‪ :‬در کل اين ش��رايط سبب‬ ‫شده کمتر کسي تمايل به سرمايه‌گذاري در‬ ‫اين بازار داشته باشد‪ ،‬افراد ترجيح مي‌دهند‬ ‫پول‌ه��اي هرچند ناچيزش��ان را در بانک‌ها‬ ‫س��رمايه‌گذاري کنن��د ک��ه داراي ريس��ک‬ ‫کمتري است‪.‬‬ ‫به گفته وي‪ ،‬تجربه سال‌هاي گذشته اين‬ ‫موضوع را ثابت کرده اس��ت ک��ه بازارهايي‬ ‫همچ��ون ط�لا و ارز‪ ،‬محل��ي مطمئن براي‬ ‫س��رمايه‌گذاري نيس��ت و در کنار اين امر با‬ ‫توجه به جذاب کردن نرخ س��ودهاي بانکي‪،‬‬ ‫افراد تمايل دارند منابع‌شان را در بانک‌ها به‬ ‫شکل سپرده نگهداري کنند که از بازگشت‬ ‫اصل و سود پول‌شان هم مطمئن باشند‪.‬‬ ‫وي ب��ه روند فعلي حاکم بر ب��ازار ارز هم‬ ‫اشاره کرد و گفت‪ :‬مشتريان بازار ارز منتظر‬ ‫ل‬ ‫ق هستند و به همين دلیل درحا ‌‬ ‫نتيجه تواف ‌‬ ‫حاضر بازار راکد اس��ت و خريد و فروش ارز‬ ‫به ندرت انجام مي‌گيرد‪ .‬او با تاکيد بر اينکه‬ ‫قيمت‌ه��ا در بازار از ثبات نس��بي برخوردار‬ ‫اس��ت و ديگ��ر خبري از نرخ‌ه��اي هيجاني‬ ‫نيس��ت گفت‪ :‬اگر نوساني هم در بازار وجود‬ ‫دارد طبيعي است و به ذات بازار برمی‌گردد‪.‬‬ ‫اين فعال بازار‪ ،‬بر اين باور اس��ت که بازار‬ ‫ارز ظرفيت کاهش قيمت‌ها را دارد و به نظر‬ ‫مي‌رس��د با روند مذاکرات هسته‌اي اين امر‬ ‫محقق ش��ود بنابراين توصيه مي‌شود‪ ،‬افراد‬ ‫سرمايه‌هاي‌شان را به سمت اين بازارها سوق‬ ‫ندهند‪.‬‬ ‫صادق��ي تاکي��د کرد‪ :‬ب��ازار ارز ب��ه نتايج‬ ‫مذاکرات خوش��بين اس��ت و همين شرايط‬ ‫احتمال کاهش قيمت‌ه��ا را در اين بازار در‬ ‫تعیین میانگین تورم انتظاری برای نرخ سود‬ ‫رییس ش��ورای هماهنگی بانک‌های دولتی گفت‪:‬‬ ‫میانگین نرخ تورم انتظاری برای نرخ س��ود در سال‬ ‫آینده باید تعیین ش��ود تا بتوان نرخ سود مناسب را‬ ‫برای سال ‪ 94‬تعیین کرد‪.‬‬ ‫عبدالناص��ر همت��ی با بی��ان آنکه اگر نرخ س��ود‬ ‫س��پرده‌های بانکی را کاهش ندهیم نمی‌توانیم نرخ‬ ‫سود تسهیالت را نیز کاهش داد‪ ،‬افزود‪ :‬این در حالی‬ ‫اس��ت که اگر نرخ س��ود س��پرده‌های بانکی را زیاد‬ ‫کاهش دهیم س��رمایه‌گذارانی که ب��ه امید دریافت‬ ‫بازدهی ب��دون ریس��ک در بانک‌ها س��پرده‌گذاری‬ ‫کرده‌اند به سمت بازارهای ارز و سکه سوق می‌یابند‬ ‫و بنابراین دوباره این بازارها ملتهب می‌شوند‪.‬‬ ‫همت��ی تصری��ح کرد‪ :‬ای��ن مالحظ��ات در حالی‬ ‫اس��ت که فعاالن بازار س��رمایه معتقدند نرخ س��ود‬ ‫‪۲۲‬درصدی س��رمایه‌گذاری در این بازار را با مشکل‬ ‫مواجه می‌کند زیرا با این نرخ ‪( P/E‬نس��بت قیمت‬ ‫به س��ود) در بازار سرمایه ‪ 4/5‬است اما اگر نرخ سود‬ ‫س��پرده‌های بانکی کاهش یابد این نس��بت به ‪5/5‬‬ ‫می‌رسد و بازار سرمایه رونق می‌گیرد‪.‬‬ ‫وی‪ ،‬نرخ ‪۲۲‬درصدی س��ود س��پرده‌های بانکی تا‬ ‫پایان سال‌جاری را مناسب ارزیابی کرد و گفت‪ :‬برای‬ ‫تعیین نرخ س��ود بانکی در سال آینده بانک مرکزی‬ ‫و مرکز آمار به عنوان دو نهاد رس��می باید میانگین‬ ‫تورم انتظاری یک‌ساله را اعالم کنند‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬اعالم این رقم‪ ،‬پایه مناس��بی برای‬ ‫تعیین نرخ سود س��پرده‌های بانکی و تصمیم‌گیری‬ ‫مطلوب در این‌باره خواهد شد بنابراین با تعیین نرخ‬ ‫تورم انتظاری رسمی نرخ سود مناسب را می‌توان به‬ ‫دقت محاسبه کرد‪.‬‬ ‫همتی اظه��ار کرد‪ :‬در صورتی که روند کاهش��ی‬ ‫تورم ادامه داش��ته باشد نرخ سود بانکی باید کاهش‬ ‫یابد اما در کنار این امر باید در رابطه با موسساتی که‬ ‫نرخ‌ه��ا را رعایت نمی‌کنند فکری کرد تا دوباره بازار‬ ‫به‌هم ریخته نشود‪.‬‬ ‫رییس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی با تاکید‬ ‫ب��ر اینکه با توجه به مذاکرات بین‌المللی کش��ور در‬ ‫حال انتظار به س��ر می‌برد‪ ،‬گف��ت‪ :‬تمام بخش‌های‬ ‫اقتصادی آماده‌باش هستند‪.‬‬ ‫آينده نه‌چندان دور‪ ،‬تقويت مي‌کند‪.‬‬ ‫البته اي��ن فقط نظر فعاالن اي��ن دو بازار‬ ‫نيست و کارشناس��ان اقتصادي هم با اظهار‬ ‫خوشبيني از آينده بازار طال وارز‪ ،‬معتقدند‪،‬‬ ‫کاهش و ثبات قيمت‌ها در اين بازار با توجه‬ ‫به رون��د مثبت مذاکرات‪ ،‬محتمل اس��ت و‬ ‫مي‌توان به آينده اميدوار بود‪.‬‬ ‫‹ ‹افزايش قدرت بانک مرکزي درمهار‬ ‫نرخ ها‬ ‫شاهين ش��ايان آراني‬ ‫يکي از کارشناس��ان‬ ‫اقتصادي در گفت‌وگو‬ ‫بااش��اره به‬ ‫ب��ا‬ ‫اينده بازار ارزو س��که‬ ‫بعداز نتيجه مذاکرات و گفت‪ :‬به‌طور حتم در‬ ‫سال‌هاي اخير تحريم‌ها آثار نامطلوبي را در‬ ‫تمام��ي بخش‌ه��اي اقتصادي م��ا به جاي‬ ‫گذاشته که رفع آن مي‌تواند حرکت اساسي‬ ‫براي کشور به‌شمار‌آيد‪.‬‬ ‫وي ادام��ه داد‪ :‬بنابراي��ن اگ��ر نتيج��ه‬ ‫مذاکرات مثبت باشد و از تحريم‌ها کاسته‬ ‫ش��ود‪ ،‬مي‌توان اميدوار بود که منابع ارزي‬ ‫کش��ور افزايش يابد‪ ،‬ضمن اينکه رويکرد و‬ ‫دورنماي اقتصاد ايران براي سرمايه‌گذاري‬ ‫در کش��ور نيز مثب��ت خواهد ش��د که با‬ ‫توج��ه به اين رويک��رد‪ ،‬مي‌ت��وان اميدوار‬ ‫بود همکاري خارجي‌ها براي مشارکت در‬ ‫داخل کش��ور افزايش ياب��د و اين امر بنيه‬ ‫ارزي را در ايران تقويت خواهد کرد‪.‬‬ ‫وي با بيان اينکه ازاين بابت قدرت بانک‬ ‫مرک��زي در کنت��رل و مهار ن��رخ در اين‬ ‫بازار بيش��تر خواهد ش��د که دراين راستا‬ ‫مي‌توانيم شاهد ثبات قيمت‌ها در بازار ارز‬ ‫باش��يم افزود‪ :‬يکي ديگ��ر از تبعات مثبت‬ ‫رف��ع تحريم‌ه��ا‪ ،‬مهار تورم اس��ت که اين‬ ‫مراقبیم وام ‪ 60‬میلیونی‬ ‫مسکن را گران نکند‬ ‫عض��و هیات‌مدیره بانک مس��کن گفت‪ :‬در تس��هیالت‬ ‫‪۶۰‬میلیون تومانی خرید مس��کن به دنبال این هستیم که‬ ‫حداکثر تسهیالت برای افزایش قدرت خرید مردم استفاده‬ ‫شود بدون اینکه باعث افزایش شدید قیمت واحد مسکونی‬ ‫شود‪ .‬ابوالقاس��م رحیمی‌انارکی افزود‪ :‬برنامه‌ریزی‌هایی در‬ ‫حال انجام است تا وام ‪60‬میلیون تومانی کمترین تاثیر را‬ ‫در افزایش قیمت‌ها و حداکث��ر تاثیر را روی قدرت خرید‬ ‫مردم در بازار مسکن داشته باشد‪.‬‬ ‫وی در پاس��خ ب��ه ای��ن پرس��ش تس��نیم ک��ه چگونه‬ ‫می‌خواهی��د ای��ن کار را انجام دهید‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬س��ال‬ ‫گذش��ته در تس��هیالت ‪35‬میلیون تومانی ای��ن کار انجام‬ ‫ش��د‪ ،‬وقتی وام از ‪20‬میلیون به ‪35‬میلی��ون تومان و وام‬ ‫جعاله به ‪10‬میلیون تومان رس��ید هیچ‌گونه افزایش قابل‬ ‫توجهی در قیم��ت ندیدیم‪ .‬وی در واکنش به این موضوع‬ ‫که رکود بازار مسکن باعث تاثیر کم وام ‪35‬میلیون تومانی‬ ‫بر قیمت‌ها ش��د‪ ،‬گفت‌‪ :‬افزایش وام ب��ه ‪35‬میلیون تومان‬ ‫در زمان مناس��بی اجرایی ش��د‪ .‬در اواخر سال ‪ 91‬و اوایل‬ ‫س��ال ‪ 92‬رونقی در بازار مس��کن روی داد و در آن مقطع‬ ‫قیمت واحدهای مسکونی ‪ 60‬تا ‪70‬درصد افزایش یافت و‬ ‫تعدادی پروانه‌های ساختمانی نیز صادر شد‪.‬‬ ‫عبدالرض��ا اميرتاش‪،‬‬ ‫يک��ي دیگ��ر از‬ ‫کارشناسان اقتصادي‬ ‫در گفت‌وگو با‬ ‫با بي��ان اينک��ه اگر‬ ‫بخواهيم مقايسه‌اي از وضعيت اين روزهاي‬ ‫بازار ارز و س��که نس��بت به گذشته داشته‬ ‫باشيم‪ ،‬به اين نتيجه مي‌رسيم که وضعيت‬ ‫اي��ن دوب��ازار‪ ،‬آرام اس��ت و خب��ري از‬ ‫قيمت‌های هيجاني نيست در ادامه اظهار‬ ‫ک��رد‪ :‬بازار ارز و س��که مدتي اس��ت که از‬ ‫ثبات نس��بي برخوردار ش��ده ک��ه به نظر‬ ‫مي‌رسد با نتيجه مثبتي که براي مذاکرات‬ ‫احتم��ال م��ي‌رود‪ ،‬اين روند ادام��ه يابد و‬ ‫شاهد افت و ثبات بیشتر قيمت‌ها در اين‬ ‫دوبازار باشيم‪.‬‬ ‫وي همچنی��ن بیان کرد‪ :‬البت��ه بايد به‬ ‫اي��ن موضوع توج��ه کرد که مس��ئوالن و‬ ‫سياس��تگذاران اقتص��ادي‪ ،‬ب��راي بهب��ود‬ ‫وضعيت اين بازارها اقدامي قبل از مشخص‬ ‫ش��دن نتيجه مذاک��رات انج��ام ندهند و‬ ‫منتظر باشند تا تکليف توافق روشن شود‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬انجام برخ��ي اقدامات ممکن‬ ‫اس��ت در اي��ن مدت نتيج��ه عکس بدهد‬ ‫و تبع��ات منفي به جاي بگ��ذارد‪ ،‬به‌عنوان‬ ‫نمونه اگر اين اقدامات با فرض مثبت شدن‬ ‫نتايج مذاکرات انجام ش��ود‪ ،‬درصورتي که‬ ‫اين احتمال را بدهيم که مذاکرات براساس‬ ‫انتظ��ارات به وجود آمده پي��ش نرود‪ ،‬آثار‬ ‫منفي آن بدتر خواهد بود‪.‬‬ ‫به گفته اميرت��اش‪ ،‬بنابراين بايد منتظر‬ ‫مان��د و بعد از نتايج مذاکرات متناس��ب با‬ ‫ش��رايط به‌وجود آمده اق��دام الزم را انجام‬ ‫داد‪ .‬اين کارش��ناس در عين حال تصریح‬ ‫کرد‪ :‬ب��ا کاهش و ثبات قيمت‌ه��ا در بازار‬ ‫ارز و س��که‪ ،‬مي‌توان امي��دوار بود که بازار‬ ‫سرمايه هم از رونق برخوردار شود‪.‬‬ ‫بررسي‌ها براي تعيين‬ ‫نرخ ديه ‪ 94‬ادامه دارد‬ ‫مع��اون حقوق��ي و پارلمان��ي وزي��ر‬ ‫دادگس��تري گفت که تصمي��م نهايي درباره‬ ‫نرخ ديه س��ال آين��ده با ريي��س قوه‌قضاييه‬ ‫اس��ت‪ .‬عبدالعلي ميرکوه��ي در گفت‌وگو با‬ ‫ايس��نا‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬بررس��ي‌هاي کارشناسي‬ ‫در زمين��ه نرخ ديه س��ال ‪ 94‬باي��د به پايان‬ ‫برسد‪.‬‬ ‫وي ادام��ه داد‪ :‬درحال حاض��ر مراکز امور‬ ‫دام وزارت جهاد کش��اورزي قيمت احش��ام‬ ‫را اس��تعالم مي‌کنند و نظرات اس��تان‌ها نيز‬ ‫اخذ مي‌شود‪ ،‬درنهايت در جلسه‌اي با حضور‬ ‫ريي��س قوه قضائيه موض��وع مطرح و پس از‬ ‫جمع‌بن��دي‪ ،‬تصميم نهايي اتخاذ مي‌ش��ود‪.‬‬ ‫معاون حقوقي و پارلماني وزير دادگس��تري‬ ‫ي��ادآور ش��د‪ :‬معم��وال دس��تگاه قضايي در‬ ‫زمين��ه نرخ ديه به‌گون��ه‌اي تصميم مي‌گيرد‬ ‫ک��ه قب��ل از س��ال جدي��د آن را اع�لام‬ ‫کند‪.‬‬
‫بازار معامالت روزانه‬ ‫سه‌شنبه ‪ 12‬اسفند ‪ 12 - 1393‬جمادی االول ‪ 3 -1436‬مارس ‪ -2015‬شماره ‪ -171‬پیاپی ‪1489‬‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫بورس‬ ‫‪15‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪15‬‬ ‫قیمت سکه‬ ‫عنوان‬ ‫قیمت خرید‬ ‫قیمت فروش‬ ‫سکه یک گرمی‬ ‫‪1,730,000‬‬ ‫‪1,810,000‬‬ ‫سکه ربع‬ ‫‪2,780,000‬‬ ‫‪2,830,000‬‬ ‫قیمت ارز‬ ‫ارز‬ ‫خرید ‪Buy /‬‬ ‫فروش ‪Sell /‬‬ ‫دالر امریکا‬ ‫‪34170‬‬ ‫‪34270‬‬ ‫یورو‬ ‫‪38750‬‬ ‫‪38850‬‬ ‫شاخص های بورس‬ ‫نام شاخص‬ ‫مقدار شاخص‬ ‫درصد تغییر‬ ‫زراعت‪01-‬‬ ‫‪7351.1‬‬ ‫‪-0.449602535‬‬ ‫پوند انگلیس‬ ‫سکه نیم‬ ‫‪5,060,000‬‬ ‫‪5,120,000‬‬ ‫‪52850‬‬ ‫‪53000‬‬ ‫ذغال سنگ‪10-‬‬ ‫‪794.1‬‬ ‫‪-0.376364321‬‬ ‫استخراجنفتجزکشف‪11‬‬ ‫‪728.4‬‬ ‫‪0‬‬ ‫دالر کانادا‬ ‫‪27760‬‬ ‫‪27850‬‬ ‫کانه فلزی‪13-‬‬ ‫‪12269.1‬‬ ‫‪0.034244062‬‬ ‫سکه امامی‬ ‫‪9,865,000‬‬ ‫‪9,895,000‬‬ ‫درهم امارت‬ ‫‪9310‬‬ ‫‪9390‬‬ ‫سایر معادن‪14-‬‬ ‫‪3247.1‬‬ ‫‪2.467733283‬‬ ‫سکه بهار آزادی‬ ‫‪9,790,000‬‬ ‫‪9,870,000‬‬ ‫دالر استرالیا‬ ‫‪27250‬‬ ‫‪27350‬‬ ‫منسوجات‪17-‬‬ ‫‪1132.8‬‬ ‫‪0.017658485‬‬ ‫محصوالت چرمی‪19-‬‬ ‫‪688.6‬‬ ‫‪-0.849532037‬‬ ‫سکه ربع ( زير ‪) 86‬‬ ‫‪2,440,000‬‬ ‫‪2,500,000‬‬ ‫فرانک سوئیس‬ ‫‪35500‬‬ ‫‪36100‬‬ ‫محصوالت چوبی‪20-‬‬ ‫‪17615.9‬‬ ‫‪-0.307861213‬‬ ‫لیر ترکیه‬ ‫‪13850‬‬ ‫‪13950‬‬ ‫محصوالت کاغذ‪21-‬‬ ‫‪6093‬‬ ‫‪-1.923541247‬‬ ‫سکه نيم ( زير ‪) 86‬‬ ‫‪4,890,000‬‬ ‫‪4,940,000‬‬ ‫ریال عربستان‬ ‫‪9050‬‬ ‫‪9240‬‬ ‫انتشار و چاپ‪22-‬‬ ‫‪51116‬‬ ‫‪-3.995071662‬‬ ‫سکه امامي ( زير ‪)86‬‬ ‫‪9,790,000‬‬ ‫‪9,840,000‬‬ ‫رینگت مالزی‬ ‫فراورده نفتی‪23-‬‬ ‫‪295332.8‬‬ ‫‪0.06159559‬‬ ‫‪9770‬‬ ‫‪9860‬‬ ‫الستیک‪25-‬‬ ‫‪19269.5‬‬ ‫‪-0.308343379‬‬ ‫‪ 1‬گرم طال‬ ‫‪990,800‬‬ ‫‪1,009,200‬‬ ‫یوآن چین‬ ‫‪5390‬‬ ‫‪5530‬‬ ‫فلزات اساسی‪27-‬‬ ‫‪26505.6‬‬ ‫‪0.136761695‬‬ ‫ین ژاپن‬ ‫‪285‬‬ ‫‪295‬‬ ‫محصوالت فلزی‪28-‬‬ ‫‪21496‬‬ ‫‪0.719222209‬‬ ‫‪ 1‬مثقال طال‬ ‫‪4,350,000‬‬ ‫‪4,370,000‬‬ ‫دینار عراق‬ ‫‪25‬‬ ‫‪28‬‬ ‫ماشین آالت‪29-‬‬ ‫‪10599‬‬ ‫‪0.566451282‬‬ ‫دستگاههای برقی‪31-‬‬ ‫‪288355.1‬‬ ‫‪0.192807371‬‬ ‫وسایل ارتباطی‪32-‬‬ ‫‪2607.5‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ابزار پزشکی‪33-‬‬ ‫‪1826.5‬‬ ‫‪0‬‬ ‫خودرو‪34-‬‬ ‫‪11834.9‬‬ ‫‪1.249914448‬‬ ‫حمل و نقل‪35-‬‬ ‫‪1125.2‬‬ ‫‪0‬‬ ‫مبلمان‪36-‬‬ ‫‪272.7‬‬ ‫‪0‬‬ ‫قند و شکر‪38-‬‬ ‫‪3271.2‬‬ ‫‪0.630633402‬‬ ‫چند رشته ای ص‪39-‬‬ ‫‪6062.2‬‬ ‫‪0.513993898‬‬ ‫غذایی بجز قند‪42-‬‬ ‫‪2415.5‬‬ ‫‪-0.111653296‬‬ ‫مواد دارویی‪43-‬‬ ‫‪4487.2‬‬ ‫‪-0.004456924‬‬ ‫شیمیایی‪44-‬‬ ‫‪4168.8‬‬ ‫‪-0.322788896‬‬ ‫پیمانکاری‪45-‬‬ ‫‪919.7‬‬ ‫‪0‬‬ ‫کاشی و سرامیک‪49-‬‬ ‫‪1966‬‬ ‫‪-4.377431907‬‬ ‫سیمان‪53-‬‬ ‫‪711.5‬‬ ‫‪0.084400056‬‬ ‫کانی غیرفلزی‪54-‬‬ ‫‪1717.6‬‬ ‫‪-0.09887745‬‬ ‫سرمایه گذاریها‪56-‬‬ ‫‪1491.7‬‬ ‫‪0.566304861‬‬ ‫بانکها‪57-‬‬ ‫‪594.1‬‬ ‫‪1.003060184‬‬ ‫سایرمالی‪58-‬‬ ‫‪1783.3‬‬ ‫‪0.637697517‬‬ ‫حمل و نقل‪60-‬‬ ‫‪2691.9‬‬ ‫‪1.009380863‬‬ ‫رادیویی‪64-‬‬ ‫‪539.1‬‬ ‫‪-0.424824529‬‬ ‫مالی‪65-‬‬ ‫‪125039.2‬‬ ‫‪0.895265622‬‬ ‫بیمه و بازنشسته‪66‬‬ ‫‪3416.6‬‬ ‫‪0.376050297‬‬ ‫انبوه سازی‪70-‬‬ ‫‪827.6‬‬ ‫‪-0.672107537‬‬ ‫رایانه‪72-‬‬ ‫‪4002.4‬‬ ‫‪0.117567601‬‬ ‫فنی مهندسی‪74-‬‬ ‫‪589.4‬‬ ‫‪0.272201429‬‬ ‫شاخص آزاد شناور‬ ‫‪73046‬‬ ‫‪0.30264083‬‬ ‫شاخص بازار دوم‬ ‫‪123825.3‬‬ ‫‪-0.09472119‬‬ ‫شاخص ‪ 30‬شرکت بزرگ‬ ‫‪2858.8‬‬ ‫‪0.161166001‬‬ ‫شاخص‪50‬شرکت فعالتر‬ ‫‪2599.3‬‬ ‫‪0.084709869‬‬ ‫شاخص صنعت‬ ‫‪53479‬‬ ‫‪0.020947187‬‬ ‫شاخص بازار اول‬ ‫‪47410.7‬‬ ‫‪0.244634739‬‬ ‫فرابورس‬ ‫بورس‬ ‫بیشترین حجم معامالت‬ ‫بیشترین رشد قیمت‬ ‫بیشترین ارزش معامالت‬ ‫بیشترین افت قیمت‬
‫‪16‬‬ ‫بورس و بازار‬ ‫سه‌شنبه ‪ 12‬اسفند ‪ 12 - 1393‬جمادی االول ‪ 3 -1436‬مارس ‪ -2015‬شماره ‪ -171‬پیاپی ‪1489‬‬ ‫نام شرکت‬ ‫تعداد معامالت حجم معامله‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫قيمت پاياني‬ ‫ارزش معامله‬ ‫درصد تغيير‬ ‫نام شرکت‬ ‫همکاران سيستم‬ ‫‪63‬‬ ‫‪109989‬‬ ‫‪4003‬‬ ‫‪440309736‬‬ ‫‪0.98‬‬ ‫سيستم‬ ‫همکاران‬ ‫صنعتي رنا‬ ‫گروه‬ ‫‪63‬‬ ‫‪513‬‬ ‫اجاره ماهان‪ 2‬سه ماهه ‪ 20‬درصد ( ماهان‪) 2‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪1110‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪1110000000‬‬ ‫‪-0.49‬‬ ‫ماهان‪) 2‬‬ ‫‪ 20‬درصد‬ ‫سرمايه سه‬ ‫اجاره ماهان‪2‬‬ ‫توسعه (ملي‬ ‫ماههگروه‬ ‫گذاري‬ ‫‪11‬‬ ‫‪282‬‬ ‫‪1110‬‬ ‫‪4890583‬‬ ‫پذيره نويسي اوراق اجاره شركت واسط مالي فروردين‬ ‫‪44‬‬ ‫‪7090‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪7090000000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫شركتملت‬ ‫اجارهگذاري‬ ‫سرمايه‬ ‫واسط مالي فروردين‬ ‫پذيره نويسي اوراق‬ ‫‪119‬‬ ‫‪44‬‬ ‫‪1342349‬‬ ‫‪7090‬‬ ‫‪596‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫مادر تخصصي توسعه معادن و صنايع معدني خاور ميانه‬ ‫‪121‬‬ ‫‪5607186‬‬ ‫‪3991‬‬ ‫‪22423597296‬‬ ‫‪1.09‬‬ ‫پتروشيمي‬ ‫معدني خاور ميانه‬ ‫گذاريو صنايع‬ ‫سرمايهمعادن‬ ‫مادر تخصصي توسعه‬ ‫‪207‬‬ ‫‪121‬‬ ‫‪1125976‬‬ ‫‪5607186‬‬ ‫‪1717‬‬ ‫‪3991‬‬ ‫‪1933390464‬‬ ‫‪22423597296‬‬ ‫مشاركت نارنجستان‪3‬ماهه ‪ 20‬درصد‬ ‫‪6‬‬ ‫‪290‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪290000000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫مشاركتسرمايه‬ ‫سپه‪ 20‬درصد‬ ‫گذاريماهه‬ ‫نارنجستان‪3‬‬ ‫‪123‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪20811244‬‬ ‫‪290‬‬ ‫‪2200‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪45782880773‬‬ ‫‪290000000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫افرانت‬ ‫‪68‬‬ ‫‪186027‬‬ ‫‪3781‬‬ ‫‪703304960‬‬ ‫‪0.96‬‬ ‫صنعتي ملي‬ ‫گروه افرانت‬ ‫‪23‬‬ ‫‪68‬‬ ‫‪49455‬‬ ‫‪186027‬‬ ‫‪5465‬‬ ‫‪3781‬‬ ‫‪267944156‬‬ ‫‪703304960‬‬ ‫‪-0.85‬‬ ‫‪0.96‬‬ ‫بانک گردشگري‬ ‫‪343‬‬ ‫‪2852741‬‬ ‫‪1656‬‬ ‫‪4725286747‬‬ ‫‪2.29‬‬ ‫گردشگريايران‬ ‫بانکگذاري ملي‬ ‫سرمايه‬ ‫‪84‬‬ ‫‪343‬‬ ‫‪1048285‬‬ ‫‪2852741‬‬ ‫‪1885‬‬ ‫‪1656‬‬ ‫‪1988579404‬‬ ‫‪4725286747‬‬ ‫‪0.48‬‬ ‫‪2.29‬‬ ‫آ‪.‬س‪.‬پ‬ ‫‪152‬‬ ‫‪754631‬‬ ‫‪1336‬‬ ‫‪1007987524‬‬ ‫‪1.75‬‬ ‫گذاري البرز‬ ‫سرمايهآ‪.‬س‪.‬پ‬ ‫‪51‬‬ ‫‪152‬‬ ‫‪346969‬‬ ‫‪754631‬‬ ‫‪3671‬‬ ‫‪1336‬‬ ‫‪1276316058‬‬ ‫‪1007987524‬‬ ‫‪0.14‬‬ ‫‪1.75‬‬ ‫بانک ايران زمين‬ ‫‪34‬‬ ‫‪137500‬‬ ‫‪2396‬‬ ‫‪329411500‬‬ ‫‪1.57‬‬ ‫بورسي )‬ ‫ليزينگ‬ ‫ايرانيان (زمين‬ ‫بانک ايران‬ ‫‪102‬‬ ‫‪34‬‬ ‫‪979576‬‬ ‫‪137500‬‬ ‫‪1993‬‬ ‫‪2396‬‬ ‫‪1951884087‬‬ ‫‪329411500‬‬ ‫‪1.01‬‬ ‫‪1.57‬‬ ‫اجاره سامان سه ماهه ‪ 20‬درصد ( ساما‪)1‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪5910‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪5910000000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 20‬غدير‬ ‫خودرو‬ ‫درصد ( ساما‪)1‬‬ ‫ليزينگماهه‬ ‫اجاره سامان سه‬ ‫‪224‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪1900150‬‬ ‫‪5910‬‬ ‫‪2430‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪4616652217‬‬ ‫‪5910000000‬‬ ‫‪-1.54‬‬ ‫‪0‬‬ ‫بانک دي‬ ‫‪496‬‬ ‫‪3778775‬‬ ‫‪1687‬‬ ‫‪6375678456‬‬ ‫‪2.12‬‬ ‫رايان سايپا‬ ‫ت‪-‬ليزينگ‬ ‫بانک دي‬ ‫‪5028‬‬ ‫‪496‬‬ ‫‪35739231‬‬ ‫‪3778775‬‬ ‫‪695‬‬ ‫‪1687‬‬ ‫‪24850870645‬‬ ‫‪6375678456‬‬ ‫‪2.21‬‬ ‫‪2.12‬‬ ‫بازرسي فني تکين كو‬ ‫‪226‬‬ ‫‪403576‬‬ ‫‪11588‬‬ ‫‪4676725161‬‬ ‫‪-0.23‬‬ ‫سايپاكو‬ ‫رايانتکين‬ ‫ليزينگفني‬ ‫بازرسي‬ ‫‪287‬‬ ‫‪226‬‬ ‫‪3212461‬‬ ‫‪403576‬‬ ‫‪1912‬‬ ‫‪11588‬‬ ‫‪6141860043‬‬ ‫‪4676725161‬‬ ‫‪1.22‬‬ ‫‪-0.23‬‬ ‫مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران‬ ‫‪153‬‬ ‫‪748963‬‬ ‫‪6654‬‬ ‫‪4997301958‬‬ ‫‪0.27‬‬ ‫سرمايه گذاري بهمن‬ ‫مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران‬ ‫‪3‬‬ ‫‪153‬‬ ‫‪4036‬‬ ‫‪748963‬‬ ‫‪1566‬‬ ‫‪6654‬‬ ‫‪6212494‬‬ ‫‪4997301958‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0.27‬‬ ‫كارت اعتباري ايران كيش‬ ‫‪63‬‬ ‫‪276328‬‬ ‫‪3186‬‬ ‫‪880368137‬‬ ‫‪1.82‬‬ ‫ليزينگ ايران‬ ‫كارت اعتباري ايران كيش‬ ‫‪31‬‬ ‫‪63‬‬ ‫‪107535‬‬ ‫‪276328‬‬ ‫‪2102‬‬ ‫‪3186‬‬ ‫‪226792603‬‬ ‫‪880368137‬‬ ‫‪0.24‬‬ ‫‪1.82‬‬ ‫ت‪-‬تجارت الکترونيک پارسيان‬ ‫‪255‬‬ ‫‪2425732‬‬ ‫‪1776‬‬ ‫‪4308704896‬‬ ‫‪-0.22‬‬ ‫بانک انصار‬ ‫ت‪-‬تجارت الکترونيک پارسيان‬ ‫‪287‬‬ ‫‪255‬‬ ‫‪3150236‬‬ ‫‪2425732‬‬ ‫‪2664‬‬ ‫‪1776‬‬ ‫‪8390667504‬‬ ‫‪4308704896‬‬ ‫‪3.26‬‬ ‫‪-0.22‬‬ ‫تجارت الکترونيک پارسيان‬ ‫‪68‬‬ ‫‪97020‬‬ ‫‪3104‬‬ ‫‪297707393‬‬ ‫‪-0.16‬‬ ‫پست بانک ايران‬ ‫تجارت الکترونيک پارسيان‬ ‫‪160‬‬ ‫‪68‬‬ ‫‪1103011‬‬ ‫‪97020‬‬ ‫‪1459‬‬ ‫‪3104‬‬ ‫‪1610794214‬‬ ‫‪297707393‬‬ ‫‪0.41‬‬ ‫‪-0.16‬‬ ‫خدمات انفورماتيک‬ ‫‪16‬‬ ‫‪6329‬‬ ‫‪11114‬‬ ‫‪70425590‬‬ ‫‪0‬‬ ‫بانک صادرات ايران‬ ‫خدمات انفورماتيک‬ ‫‪9936‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪417900918‬‬ ‫‪6329‬‬ ‫‪756‬‬ ‫‪11114‬‬ ‫‪3.15882E+11‬‬ ‫‪70425590‬‬ ‫‪3.99‬‬ ‫‪0‬‬ ‫گروه سرمايه گذاري ميراث فرهنگي و گردشگري ايران‬ ‫‪1153‬‬ ‫‪3128380‬‬ ‫‪7780‬‬ ‫‪24339612983‬‬ ‫‪2.95‬‬ ‫بانک تجارت‬ ‫گروه سرمايه گذاري ميراث فرهنگي و گردشگري ايران‬ ‫‪724‬‬ ‫‪1153‬‬ ‫‪9242521‬‬ ‫‪3128380‬‬ ‫‪832‬‬ ‫‪7780‬‬ ‫‪7720827530‬‬ ‫‪24339612983‬‬ ‫‪1.22‬‬ ‫‪2.95‬‬ ‫شهرسازي وخانه سازي باغميشه‬ ‫‪642‬‬ ‫‪5328911‬‬ ‫‪2874‬‬ ‫‪15314432591‬‬ ‫‪-0.59‬‬ ‫سرمايه گذاري مسکن شمالشرق‬ ‫‪211‬‬ ‫‪1218677‬‬ ‫‪1946‬‬ ‫‪2371993084‬‬ ‫‪-1.37‬‬ ‫ايران ارقام‬ ‫‪14‬‬ ‫‪33532‬‬ ‫‪2604‬‬ ‫‪84547445‬‬ ‫‪-0.69‬‬ ‫سرمايه گذاري شاهد‬ ‫‪537‬‬ ‫‪5355024‬‬ ‫‪1396‬‬ ‫‪7475466939‬‬ ‫‪0.14‬‬ ‫ت‪-‬سخت آژند‬ ‫‪40‬‬ ‫‪285466‬‬ ‫‪2129‬‬ ‫‪607648015‬‬ ‫‪-0.98‬‬ ‫سخت آژند‬ ‫‪65‬‬ ‫‪483615‬‬ ‫‪3981‬‬ ‫‪1925038610‬‬ ‫‪-3.09‬‬ ‫بين المللي توسعه ساختمان‬ ‫‪147‬‬ ‫‪946465‬‬ ‫‪1556‬‬ ‫‪1468372297‬‬ ‫‪-1.14‬‬ ‫نوسازي و ساختمان تهران‬ ‫‪334‬‬ ‫‪1982843‬‬ ‫‪5806‬‬ ‫‪11512729987‬‬ ‫‪-0.27‬‬ ‫مجتمع هاي آبادگران ايران‬ ‫‪385‬‬ ‫‪2550856‬‬ ‫‪2562‬‬ ‫‪6534066451‬‬ ‫‪2.85‬‬ ‫سرمايه گذاري خوارزمي‬ ‫‪860‬‬ ‫‪18672944‬‬ ‫‪1335‬‬ ‫‪24927026129‬‬ ‫‪3.89‬‬ ‫بيمه ملت‬ ‫‪38‬‬ ‫‪231171‬‬ ‫‪2003‬‬ ‫‪462859468‬‬ ‫‪-0.05‬‬ ‫بيمه پارسيان‬ ‫‪8‬‬ ‫‪48587‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪97260024‬‬ ‫‪-0.05‬‬ ‫بيمه دانا‬ ‫‪241‬‬ ‫‪2600707‬‬ ‫‪1449‬‬ ‫‪3767680103‬‬ ‫‪3.87‬‬ ‫بيمه آسيا‬ ‫‪103‬‬ ‫‪887796‬‬ ‫‪1281‬‬ ‫‪1137569867‬‬ ‫‪0.16‬‬ ‫بيمه البرز‬ ‫‪52‬‬ ‫‪216467‬‬ ‫‪1146‬‬ ‫‪250062929‬‬ ‫‪0.17‬‬ ‫بانک ملت‬ ‫شهرسازي وخانه سازي باغميشه‬ ‫تعداد معامالت حجم معامله‬ ‫‪411‬‬ ‫‪642‬‬ ‫قيمت پاياني‬ ‫ارزش معامله‬ ‫درصد تغيير‬ ‫‪109989‬‬ ‫‪12793539‬‬ ‫‪4003‬‬ ‫‪1126‬‬ ‫‪440309736‬‬ ‫‪14410283516‬‬ ‫‪0.98‬‬ ‫‪3.87‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪4513‬‬ ‫‪1110000000‬‬ ‫‪22070997827‬‬ ‫‪-0.49‬‬ ‫‪2.64‬‬ ‫‪799681741‬‬ ‫‪7090000000‬‬ ‫‪2.23‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1.18‬‬ ‫‪1.09‬‬ ‫‪5058167‬‬ ‫‪5328911‬‬ ‫‪1954‬‬ ‫‪2874‬‬ ‫‪9882616810‬‬ ‫‪15314432591‬‬ ‫‪0.77‬‬ ‫‪-0.59‬‬ ‫بانک سينا‬ ‫سرمايه گذاري مسکن شمالشرق‬ ‫بانک اقتصاد نوين‬ ‫ايران ارقام‬ ‫بانک كار آفرين‬ ‫سرمايه گذاري شاهد‬ ‫ارتباطات سيار ايران‬ ‫ت‪-‬سخت آژند‬ ‫مخابرات ايران‬ ‫سخت آژند‬ ‫خدمات دريايي تايدواتر خاورميانه‬ ‫بين المللي توسعه ساختمان‬ ‫كشتيراني جمهوري اسالمي ايران‬ ‫نوسازي و ساختمان تهران‬ ‫حمل و نقل بينالمللي خليجفارس‬ ‫مجتمع هاي آبادگران ايران‬ ‫حمل و نقل توكا‬ ‫سرمايه گذاري خوارزمي‬ ‫حمل و نقل پتروشيمي‬ ‫بيمه ملت‬ ‫مشاركت نفت فصلي‪17‬درصد‬ ‫بيمه پارسيان‬ ‫اجاره ماهان سه ماهه ‪ 20‬درصد‬ ‫بيمه دانا‬ ‫مهندسي صنعتي روان فن آور‬ ‫بيمه آسيا‬ ‫صنايع فوالد آلياژي يزد‬ ‫‪77‬‬ ‫‪211‬‬ ‫‪53‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪34‬‬ ‫‪537‬‬ ‫‪186‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪123‬‬ ‫‪65‬‬ ‫‪221‬‬ ‫‪147‬‬ ‫‪313‬‬ ‫‪334‬‬ ‫‪44‬‬ ‫‪385‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪860‬‬ ‫‪77‬‬ ‫‪38‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪241‬‬ ‫‪56‬‬ ‫‪103‬‬ ‫‪88‬‬ ‫‪874128‬‬ ‫‪1218677‬‬ ‫‪88969‬‬ ‫‪33532‬‬ ‫‪191718‬‬ ‫‪5355024‬‬ ‫‪133711‬‬ ‫‪285466‬‬ ‫‪1063740‬‬ ‫‪483615‬‬ ‫‪810269‬‬ ‫‪946465‬‬ ‫‪1544051‬‬ ‫‪1982843‬‬ ‫‪240220‬‬ ‫‪2550856‬‬ ‫‪85275‬‬ ‫‪18672944‬‬ ‫‪412656‬‬ ‫‪231171‬‬ ‫‪160‬‬ ‫‪48587‬‬ ‫‪3150‬‬ ‫‪2600707‬‬ ‫‪90711‬‬ ‫‪887796‬‬ ‫‪141164‬‬ ‫‪1267‬‬ ‫‪1946‬‬ ‫‪1890‬‬ ‫‪2604‬‬ ‫‪2081‬‬ ‫‪1396‬‬ ‫‪30107‬‬ ‫‪2129‬‬ ‫‪2516‬‬ ‫‪3981‬‬ ‫‪4860‬‬ ‫‪1556‬‬ ‫‪2833‬‬ ‫‪5806‬‬ ‫‪1709‬‬ ‫‪2562‬‬ ‫‪2285‬‬ ‫‪1335‬‬ ‫‪2516‬‬ ‫‪2003‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪1449‬‬ ‫‪7546‬‬ ‫‪1281‬‬ ‫‪3023‬‬ ‫‪1111899759‬‬ ‫‪2371993084‬‬ ‫‪172782768‬‬ ‫‪84547445‬‬ ‫‪407642875‬‬ ‫‪7475466939‬‬ ‫‪3992858880‬‬ ‫‪607648015‬‬ ‫‪2646851171‬‬ ‫‪1925038610‬‬ ‫‪3937737348‬‬ ‫‪1468372297‬‬ ‫‪4426913101‬‬ ‫‪11512729987‬‬ ‫‪411401540‬‬ ‫‪6534066451‬‬ ‫‪194404210‬‬ ‫‪24927026129‬‬ ‫‪1038222209‬‬ ‫‪462859468‬‬ ‫‪160000000‬‬ ‫‪97260024‬‬ ‫‪3150000000‬‬ ‫‪3767680103‬‬ ‫‪684497045‬‬ ‫‪1137569867‬‬ ‫‪426747914‬‬ ‫‪0.16‬‬ ‫‪-1.37‬‬ ‫‪0.05‬‬ ‫‪-0.69‬‬ ‫‪0.14‬‬ ‫‪0.14‬‬ ‫‪-0.56‬‬ ‫‪-0.98‬‬ ‫‪-0.4‬‬ ‫‪-3.09‬‬ ‫‪2.97‬‬ ‫‪-1.14‬‬ ‫‪0.96‬‬ ‫‪-0.27‬‬ ‫‪1.06‬‬ ‫‪2.85‬‬ ‫‪-0.13‬‬ ‫‪3.89‬‬ ‫‪-3.53‬‬ ‫‪-0.05‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-0.05‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3.87‬‬ ‫‪0.08‬‬ ‫‪0.16‬‬ ‫‪-0.92‬‬ ‫شركت سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كاركنان بانکها‬ ‫‪53‬‬ ‫‪388073‬‬ ‫‪1124‬‬ ‫‪428615585‬‬ ‫‪-0.79‬‬ ‫شركت سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كاركنان بانکها‬ ‫سامان گستر اصفهان‬ ‫‪53‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪388073‬‬ ‫‪146052‬‬ ‫‪1124‬‬ ‫‪1696‬‬ ‫‪428615585‬‬ ‫‪246288834‬‬ ‫‪-0.79‬‬ ‫‪-0.59‬‬ ‫سرمايه گذاري نيرو‬ ‫‪12‬‬ ‫‪18171‬‬ ‫‪1180‬‬ ‫‪21603787‬‬ ‫‪0‬‬ ‫سرمايه گذاري نيرو‬ ‫گسترش سرمايه گذاري ايرانيان‬ ‫‪12‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪18171‬‬ ‫‪177551‬‬ ‫‪1180‬‬ ‫‪1281‬‬ ‫‪21603787‬‬ ‫‪227504264‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-1.76‬‬ ‫سرمايه گذاري گروه صنايع بهشهر ايران‬ ‫‪27‬‬ ‫‪18027‬‬ ‫‪2030‬‬ ‫‪36500630‬‬ ‫‪0‬‬ ‫سرمايه گذاري گروه صنايع بهشهر ايران‬ ‫سبحان دارو‬ ‫‪27‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪18027‬‬ ‫‪36651‬‬ ‫‪2030‬‬ ‫‪15057‬‬ ‫‪36500630‬‬ ‫‪551836654‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3.94‬‬ ‫سرمايه گذاري توسعه آذربايجان‬ ‫‪15‬‬ ‫‪21951‬‬ ‫‪2344‬‬ ‫‪51463579‬‬ ‫‪1.03‬‬ ‫سرمايه گذاري توسعه آذربايجان‬ ‫سيمان سبزوار‬ ‫‪15‬‬ ‫‪340‬‬ ‫‪21951‬‬ ‫‪3969091‬‬ ‫‪2344‬‬ ‫‪776‬‬ ‫‪51463579‬‬ ‫‪3081543347‬‬ ‫‪1.03‬‬ ‫‪-5.13‬‬ ‫سرمايه گذاري صنعت نفت‬ ‫‪697‬‬ ‫‪7722160‬‬ ‫‪2944‬‬ ‫‪22734447977‬‬ ‫‪3.66‬‬ ‫سرمايه گذاري صنعت نفت‬ ‫سرمايه گذاري مسکن زاينده رود‬ ‫‪697‬‬ ‫‪97‬‬ ‫‪7722160‬‬ ‫‪425814‬‬ ‫‪2944‬‬ ‫‪3712‬‬ ‫‪22734447977‬‬ ‫‪1580747579‬‬ ‫‪3.66‬‬ ‫‪0.51‬‬ ‫سرمايه گذاري آتيه دماوند‬ ‫‪289‬‬ ‫‪2118385‬‬ ‫‪4005‬‬ ‫‪8484029747‬‬ ‫‪-3.14‬‬ ‫سرمايه گذاري آتيه دماوند‬ ‫توليد اتومبيل سايپا)اوراق مشاركت(‬ ‫‪289‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪2118385‬‬ ‫‪401365‬‬ ‫‪4005‬‬ ‫‪101‬‬ ‫‪8484029747‬‬ ‫‪4.04325E+11‬‬ ‫‪-3.14‬‬ ‫‪0.74‬‬ ‫ت‪-‬سرمايه گذاري توكا فوالد‬ ‫‪601‬‬ ‫‪5328616‬‬ ‫‪368‬‬ ‫‪1959231331‬‬ ‫‪3.37‬‬ ‫اميدفوالد‬ ‫گذاريتوكا‬ ‫سرمايهگذاري‬ ‫ت‪-‬سرمايه‬ ‫‪601‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪5328616‬‬ ‫‪63341‬‬ ‫‪368‬‬ ‫‪2343‬‬ ‫‪1959231331‬‬ ‫‪143378284‬‬ ‫‪3.37‬‬ ‫‪-0.04‬‬ ‫سرمايه گذاري توكا فوالد‬ ‫‪100‬‬ ‫‪664075‬‬ ‫‪1418‬‬ ‫‪944719111‬‬ ‫‪1.43‬‬ ‫اعتبار فوالد‬ ‫گذاري توكا‬ ‫ايران‬ ‫سرمايهگذاري‬ ‫سرمايه‬ ‫‪100‬‬ ‫‪136‬‬ ‫‪664075‬‬ ‫‪576451‬‬ ‫‪1418‬‬ ‫‪1670‬‬ ‫‪944719111‬‬ ‫‪962476203‬‬ ‫‪1.43‬‬ ‫‪-1.12‬‬ ‫سرمايه گذاري بازنشستگي كشوري‬ ‫‪150‬‬ ‫‪2504105‬‬ ‫‪2350‬‬ ‫‪5928392953‬‬ ‫‪1.16‬‬ ‫ايرانكشوري‬ ‫بازنشستگي‬ ‫گسترش گذاري‬ ‫سرمايه‬ ‫خودرو‬ ‫سرمايه گذاري‬ ‫‪150‬‬ ‫‪266‬‬ ‫‪2504105‬‬ ‫‪1849194‬‬ ‫‪2350‬‬ ‫‪2591‬‬ ‫‪5928392953‬‬ ‫‪4791704050‬‬ ‫‪1.16‬‬ ‫‪3.81‬‬ ‫سرمايه گذاري صنعت بيمه‬ ‫‪888‬‬ ‫‪6960819‬‬ ‫‪1113‬‬ ‫‪7750348010‬‬ ‫‪-0.63‬‬ ‫خودروبيمه‬ ‫محورصنعت‬ ‫توليدگذاري‬ ‫سرمايه‬ ‫‪888‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪6960819‬‬ ‫‪45070‬‬ ‫‪1113‬‬ ‫‪2003‬‬ ‫‪7750348010‬‬ ‫‪90105766‬‬ ‫‪-0.63‬‬ ‫‪-0.05‬‬ ‫توسعه صنعتي اي‬ ‫‪47‬‬ ‫‪283005‬‬ ‫‪1003‬‬ ‫‪285119656‬‬ ‫‪0.3‬‬ ‫صنعتي اي‬ ‫توسعه‬ ‫ماشين‬ ‫مهندسي نصير‬ ‫‪47‬‬ ‫‪149‬‬ ‫‪283005‬‬ ‫‪492703‬‬ ‫‪1003‬‬ ‫‪4189‬‬ ‫‪285119656‬‬ ‫‪2063982643‬‬ ‫‪0.3‬‬ ‫‪-1.8‬‬ ‫سرمايه گذاري صنعت و معدن‬ ‫‪63‬‬ ‫‪322977‬‬ ‫‪1478‬‬ ‫‪479399768‬‬ ‫‪0.14‬‬ ‫صنعت و معدن‬ ‫گذاري پويش‬ ‫سرمايه سازه‬ ‫‪63‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪322977‬‬ ‫‪1400‬‬ ‫‪1478‬‬ ‫‪21084‬‬ ‫‪479399768‬‬ ‫‪28389000‬‬ ‫‪0.14‬‬ ‫‪-0.14‬‬ ‫سرمايه گذاري ساختمان ايران‬ ‫‪118‬‬ ‫‪872940‬‬ ‫‪2897‬‬ ‫‪2529318089‬‬ ‫‪-0.17‬‬ ‫ساختمان ايران‬ ‫سرمايه گذاري‬ ‫مهركام پارس‬ ‫‪118‬‬ ‫‪45‬‬ ‫‪872940‬‬ ‫‪182248‬‬ ‫‪2897‬‬ ‫‪1995‬‬ ‫‪2529318089‬‬ ‫‪366416521‬‬ ‫‪-0.17‬‬ ‫‪2.1‬‬ ‫شركت سرمايه گذاري پرديس‬ ‫‪44‬‬ ‫‪206901‬‬ ‫‪939‬‬ ‫‪194716056‬‬ ‫‪0.11‬‬ ‫پرديس‬ ‫گذاري‬ ‫سرمايه‬ ‫مشهد‬ ‫سازي‬ ‫شركترينگ‬ ‫‪44‬‬ ‫‪75‬‬ ‫‪206901‬‬ ‫‪305114‬‬ ‫‪939‬‬ ‫‪2332‬‬ ‫‪194716056‬‬ ‫‪711667738‬‬ ‫‪0.11‬‬ ‫‪-0.13‬‬ ‫سرمايه گذاري پارس توشه‬ ‫‪48‬‬ ‫‪174217‬‬ ‫‪2346‬‬ ‫‪413968870‬‬ ‫‪0.99‬‬ ‫توشه‬ ‫گذاري‬ ‫سرمايه‬ ‫پارسشرق‬ ‫خودرو‬ ‫الکتريک‬ ‫‪48‬‬ ‫‪331‬‬ ‫‪174217‬‬ ‫‪1736195‬‬ ‫‪2346‬‬ ‫‪1791‬‬ ‫‪413968870‬‬ ‫‪3109044142‬‬ ‫‪0.99‬‬ ‫‪3.77‬‬ ‫سرمايه گذاري غدير‬ ‫‪193‬‬ ‫‪283089‬‬ ‫‪2957‬‬ ‫‪847248721‬‬ ‫‪0.1‬‬ ‫گذاري غدير‬ ‫سازي ايران‬ ‫سرمايهتراكتور‬ ‫ريخته گري‬ ‫‪193‬‬ ‫‪51‬‬ ‫‪283089‬‬ ‫‪298947‬‬ ‫‪2957‬‬ ‫‪2275‬‬ ‫‪847248721‬‬ ‫‪680025077‬‬ ‫‪0.1‬‬ ‫‪-1.13‬‬ ‫بيمه البرز‬ ‫سرمايه گذاري مسکن‬ ‫‪52‬‬ ‫‪267‬‬ ‫‪216467‬‬ ‫‪2176092‬‬ ‫‪1146‬‬ ‫‪1599‬‬ ‫‪250062929‬‬ ‫‪3479365576‬‬ ‫‪0.17‬‬ ‫‪-1.36‬‬
‫بورس و بازار‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫نام شرکت‬ ‫قيمت پاياني‬ ‫ارزش معامله‬ ‫درصد تغيير‬ ‫نام شرکت‬ ‫صنعت(سيستم‬ ‫ايركاپارتهمکاران‬ ‫كاربراتور ايران)‬ ‫‪63‬‬ ‫‪31‬‬ ‫‪109989‬‬ ‫‪39960‬‬ ‫‪4003‬‬ ‫‪5130‬‬ ‫‪440309736‬‬ ‫‪204419053‬‬ ‫‪0.98‬‬ ‫‪-0.19‬‬ ‫سيستم‬ ‫همکاران‬ ‫كاشان‬ ‫اميركبير‬ ‫فوالد‬ ‫‪63‬‬ ‫‪1‬‬ ‫ماهان‪) 2‬‬ ‫‪ 20‬درصد‬ ‫اجاره ماهان‪2‬‬ ‫ايندامين( سايپا‬ ‫ماههفنر‬ ‫كارخانجاتسهكمک‬ ‫‪11‬‬ ‫‪354‬‬ ‫‪1110‬‬ ‫‪1606980‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪3054‬‬ ‫‪1110000000‬‬ ‫‪4907515025‬‬ ‫‪-0.49‬‬ ‫‪0.26‬‬ ‫ايران ماهان‪) 2‬‬ ‫درصد (‬ ‫ماشين ‪20‬‬ ‫لوله وسه ماهه‬ ‫اجاره ماهان‪2‬‬ ‫سازي‬ ‫‪11‬‬ ‫‪165‬‬ ‫‪1110‬‬ ‫‪1260340‬‬ ‫سازي‬ ‫پذيره نويسي اوراق فنر‬ ‫خاورواسط مالي فروردين‬ ‫شركت‬ ‫اجاره‬ ‫‪33‬‬ ‫‪44‬‬ ‫‪164264‬‬ ‫‪7090‬‬ ‫‪2652‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪437580040‬‬ ‫‪7090000000‬‬ ‫‪2.63‬‬ ‫‪0‬‬ ‫شركتايران‬ ‫اجارهچيني‬ ‫پذيره نويسي اوراقخاك‬ ‫واسط مالي فروردين‬ ‫‪31‬‬ ‫‪44‬‬ ‫‪8437‬‬ ‫‪7090‬‬ ‫‪9024‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫رادياتوروايران‬ ‫صنايع معدني خاور ميانه‬ ‫مادر تخصصي توسعه معادن‬ ‫‪67‬‬ ‫‪121‬‬ ‫‪213345‬‬ ‫‪5607186‬‬ ‫‪5865‬‬ ‫‪3991‬‬ ‫‪1251302961‬‬ ‫‪22423597296‬‬ ‫‪0.17‬‬ ‫‪1.09‬‬ ‫فارس نو‬ ‫مادر تخصصي توسعهسيمان‬ ‫صنايع معدني خاور ميانه‬ ‫معادن و‬ ‫‪5‬‬ ‫‪121‬‬ ‫‪110291‬‬ ‫‪5607186‬‬ ‫‪5800‬‬ ‫‪3991‬‬ ‫‪644430313‬‬ ‫‪22423597296‬‬ ‫نارنجستان‪3‬گري‬ ‫صنايع ريخته‬ ‫ايران درصد‬ ‫ماهه ‪20‬‬ ‫مشاركت‬ ‫‪82‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪304163‬‬ ‫‪290‬‬ ‫‪3546‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪1078622424‬‬ ‫‪290000000‬‬ ‫‪-0.03‬‬ ‫‪0‬‬ ‫مشاركت سيمان‬ ‫كردستان‪ 20‬درصد‬ ‫نارنجستان‪3‬ماهه‬ ‫‪36‬‬ ‫‪6650‬‬ ‫‪290‬‬ ‫‪2010‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪12847800‬‬ ‫‪290000000‬‬ ‫‪-0.1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫سازي زر‬ ‫فنر افرانت‬ ‫‪41‬‬ ‫‪68‬‬ ‫‪103404‬‬ ‫‪186027‬‬ ‫‪2084‬‬ ‫‪3781‬‬ ‫‪217342103‬‬ ‫‪703304960‬‬ ‫‪0.72‬‬ ‫‪0.96‬‬ ‫داراب‬ ‫سيمان‬ ‫افرانت‬ ‫‪21‬‬ ‫‪68‬‬ ‫‪75777‬‬ ‫‪186027‬‬ ‫‪1719‬‬ ‫‪3781‬‬ ‫‪131512679‬‬ ‫‪703304960‬‬ ‫‪0.35‬‬ ‫‪0.96‬‬ ‫خودرو‬ ‫سازان ايران‬ ‫گردشگري‬ ‫محوربانک‬ ‫‪42‬‬ ‫‪343‬‬ ‫‪219200‬‬ ‫‪2852741‬‬ ‫‪2629‬‬ ‫‪1656‬‬ ‫‪576198788‬‬ ‫‪4725286747‬‬ ‫‪3.63‬‬ ‫‪2.29‬‬ ‫سيمان كارون‬ ‫گردشگري‬ ‫بانک‬ ‫‪20‬‬ ‫‪343‬‬ ‫‪40583‬‬ ‫‪2852741‬‬ ‫‪4883‬‬ ‫‪1656‬‬ ‫‪198265318‬‬ ‫‪4725286747‬‬ ‫‪0.02‬‬ ‫‪2.29‬‬ ‫چرخشگر‬ ‫آ‪.‬س‪.‬پ‬ ‫‪35‬‬ ‫‪152‬‬ ‫‪64275‬‬ ‫‪754631‬‬ ‫‪2047‬‬ ‫‪1336‬‬ ‫‪132273410‬‬ ‫‪1007987524‬‬ ‫‪0.2‬‬ ‫‪1.75‬‬ ‫بهبهان‬ ‫سيمان‬ ‫س‪.‬پ‬ ‫آ‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪152‬‬ ‫‪2068‬‬ ‫‪754631‬‬ ‫‪34447‬‬ ‫‪1336‬‬ ‫‪68645192‬‬ ‫‪1007987524‬‬ ‫‪-0.38‬‬ ‫‪1.75‬‬ ‫محركه‬ ‫نيرو زمين‬ ‫صنعتيايران‬ ‫بانک‬ ‫‪136‬‬ ‫‪34‬‬ ‫‪612616‬‬ ‫‪137500‬‬ ‫‪1939‬‬ ‫‪2396‬‬ ‫‪1187622877‬‬ ‫‪329411500‬‬ ‫‪2.05‬‬ ‫‪1.57‬‬ ‫هگمتان‬ ‫زمين‬ ‫سيمانايران‬ ‫بانک‬ ‫‪7‬‬ ‫‪34‬‬ ‫‪19540‬‬ ‫‪137500‬‬ ‫‪3936‬‬ ‫‪2396‬‬ ‫‪79448488‬‬ ‫‪329411500‬‬ ‫‪0.36‬‬ ‫‪1.57‬‬ ‫اتومبيل ايران‬ ‫درصد ( ساما‪)1‬‬ ‫قطعاتماهه ‪20‬‬ ‫اجاره سامان سه‬ ‫‪34‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪150009‬‬ ‫‪5910‬‬ ‫‪3249‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪487434522‬‬ ‫‪5910000000‬‬ ‫‪-2.4‬‬ ‫‪0‬‬ ‫سيمان‬ ‫دوروددرصد ( ساما‪)1‬‬ ‫ماهه ‪20‬‬ ‫اجاره سامان سه‬ ‫‪1‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪5910‬‬ ‫‪13854‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪1330200‬‬ ‫‪5910000000‬‬ ‫‪-0.01‬‬ ‫‪0‬‬ ‫دي سازي ايران‬ ‫تراكتور‬ ‫موتور سازانبانک‬ ‫‪46‬‬ ‫‪496‬‬ ‫‪152005‬‬ ‫‪3778775‬‬ ‫‪2819‬‬ ‫‪1687‬‬ ‫‪429675008‬‬ ‫‪6375678456‬‬ ‫‪1.62‬‬ ‫‪2.12‬‬ ‫شاهرود‬ ‫سيمان‬ ‫بانک دي‬ ‫‪15‬‬ ‫‪496‬‬ ‫‪38370‬‬ ‫‪3778775‬‬ ‫‪3626‬‬ ‫‪1687‬‬ ‫‪143288700‬‬ ‫‪6375678456‬‬ ‫‪0.83‬‬ ‫‪2.12‬‬ ‫زاميادتکين كو‬ ‫بازرسي فني‬ ‫‪2046‬‬ ‫‪226‬‬ ‫‪22730025‬‬ ‫‪403576‬‬ ‫‪1541‬‬ ‫‪11588‬‬ ‫‪35028866597‬‬ ‫‪4676725161‬‬ ‫‪3.15‬‬ ‫‪-0.23‬‬ ‫سيمان‬ ‫سپاهان كو‬ ‫فني تکين‬ ‫بازرسي‬ ‫‪31‬‬ ‫‪226‬‬ ‫‪75720‬‬ ‫‪403576‬‬ ‫‪1227‬‬ ‫‪11588‬‬ ‫‪92604626‬‬ ‫‪4676725161‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-0.23‬‬ ‫سايپا‬ ‫مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران‬ ‫‪729‬‬ ‫‪153‬‬ ‫‪8436650‬‬ ‫‪748963‬‬ ‫‪1304‬‬ ‫‪6654‬‬ ‫‪11000136024‬‬ ‫‪4997301958‬‬ ‫‪3.08‬‬ ‫‪0.27‬‬ ‫سيمان اروميه‬ ‫مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران‬ ‫‪42‬‬ ‫‪153‬‬ ‫‪223300‬‬ ‫‪748963‬‬ ‫‪6191‬‬ ‫‪6654‬‬ ‫‪1382468000‬‬ ‫‪4997301958‬‬ ‫‪-1.2‬‬ ‫‪0.27‬‬ ‫سايپا ديزل‬ ‫كارت اعتباري ايران كيش‬ ‫‪696‬‬ ‫‪63‬‬ ‫‪15635183‬‬ ‫‪276328‬‬ ‫‪985‬‬ ‫‪3186‬‬ ‫‪15397024142‬‬ ‫‪880368137‬‬ ‫‪3.9‬‬ ‫‪1.82‬‬ ‫صنايع سيمان غرب‬ ‫كارت اعتباري ايران كيش‬ ‫‪35‬‬ ‫‪63‬‬ ‫‪154840‬‬ ‫‪276328‬‬ ‫‪4032‬‬ ‫‪3186‬‬ ‫‪624319283‬‬ ‫‪880368137‬‬ ‫‪-1.13‬‬ ‫‪1.82‬‬ ‫گروه بهمن‬ ‫ت‪-‬تجارت الکترونيک پارسيان‬ ‫‪483‬‬ ‫‪255‬‬ ‫‪11240509‬‬ ‫‪2425732‬‬ ‫‪1933‬‬ ‫‪1776‬‬ ‫‪21726300511‬‬ ‫‪4308704896‬‬ ‫‪0.26‬‬ ‫‪-0.22‬‬ ‫سيمان خزر‬ ‫ت‪-‬تجارت الکترونيک پارسيان‬ ‫‪24‬‬ ‫‪255‬‬ ‫‪269541‬‬ ‫‪2425732‬‬ ‫‪4342‬‬ ‫‪1776‬‬ ‫‪1170302349‬‬ ‫‪4308704896‬‬ ‫‪3.83‬‬ ‫‪-0.22‬‬ ‫ايران خودرو‬ ‫تجارت الکترونيک پارسيان‬ ‫‪1661‬‬ ‫‪68‬‬ ‫‪43210778‬‬ ‫‪97020‬‬ ‫‪2620‬‬ ‫‪3104‬‬ ‫‪1.13222E+11‬‬ ‫‪297707393‬‬ ‫‪-0.04‬‬ ‫‪-0.16‬‬ ‫سيمان فارس و خوزستان‬ ‫تجارت الکترونيک پارسيان‬ ‫‪87‬‬ ‫‪68‬‬ ‫‪450840‬‬ ‫‪97020‬‬ ‫‪1928‬‬ ‫‪3104‬‬ ‫‪853180823‬‬ ‫‪297707393‬‬ ‫‪-0.62‬‬ ‫‪-0.16‬‬ ‫كشتيراني درياي خزر‬ ‫خدمات انفورماتيک‬ ‫‪52‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪91559‬‬ ‫‪6329‬‬ ‫‪7239‬‬ ‫‪11114‬‬ ‫‪662757681‬‬ ‫‪70425590‬‬ ‫‪0.5‬‬ ‫‪0‬‬ ‫سيمان كرمان‬ ‫خدمات انفورماتيک‬ ‫‪8‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪16472‬‬ ‫‪6329‬‬ ‫‪4508‬‬ ‫‪11114‬‬ ‫‪73531210‬‬ ‫‪70425590‬‬ ‫‪-0.07‬‬ ‫‪0‬‬ ‫آهن و فوالد ارفع‬ ‫گروه سرمايه گذاري ميراث فرهنگي و گردشگري ايران‬ ‫‪134‬‬ ‫‪1153‬‬ ‫‪621018‬‬ ‫‪3128380‬‬ ‫‪2328‬‬ ‫‪7780‬‬ ‫‪1445776615‬‬ ‫‪24339612983‬‬ ‫‪4.54‬‬ ‫‪2.95‬‬ ‫سيمان تهران‬ ‫گروه سرمايه گذاري ميراث فرهنگي و گردشگري ايران‬ ‫‪123‬‬ ‫‪1153‬‬ ‫‪1263861‬‬ ‫‪3128380‬‬ ‫‪2605‬‬ ‫‪7780‬‬ ‫‪3292410254‬‬ ‫‪24339612983‬‬ ‫‪1.28‬‬ ‫‪2.95‬‬ ‫سرمايه گذاري اعتالء البرز‬ ‫سرمايه گذاري مسکن شمالشرق‬ ‫كي بي سي‬ ‫ايران ارقام‬ ‫توليد برق عسلويه مپنا‬ ‫سرمايه گذاري شاهد‬ ‫صنايع جوشکاب يزد‬ ‫ت‪-‬سخت آژند‬ ‫پارس سوئيچ‬ ‫سخت آژند‬ ‫نيرو ترانس‬ ‫بين المللي توسعه ساختمان‬ ‫ايران ترانسفو‬ ‫نوسازي و ساختمان تهران‬ ‫داده پردازي ايران‬ ‫مجتمع هاي آبادگران ايران‬ ‫اوراق مشاركت پروژه هاي شهرداري شيراز‬ ‫سرمايه گذاري خوارزمي‬ ‫توسعه فناوري اطالعات خوارزمي‬ ‫بيمه ملت‬ ‫تراكتور سازي ايران‬ ‫بيمه پارسيان‬ ‫كمباين سازي ايران‬ ‫بيمه دانا‬ ‫صنايع سرما آفرين‬ ‫بيمه آسيا‬ ‫آبسال‬ ‫بيمه البرز‬ ‫مهندسي تکنوتار‬ ‫شركت سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كاركنان بانکها‬ ‫صنايع پمپ سازي ايران‬ ‫‪40‬‬ ‫‪211‬‬ ‫‪58‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪163‬‬ ‫‪537‬‬ ‫‪35‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪65‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪147‬‬ ‫‪80‬‬ ‫‪334‬‬ ‫‪177‬‬ ‫‪385‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪860‬‬ ‫‪37‬‬ ‫‪38‬‬ ‫‪125‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪955‬‬ ‫‪241‬‬ ‫‪385‬‬ ‫‪103‬‬ ‫‪81‬‬ ‫‪52‬‬ ‫‪85‬‬ ‫‪53‬‬ ‫‪35‬‬ ‫‪113969‬‬ ‫‪1218677‬‬ ‫‪50691‬‬ ‫‪33532‬‬ ‫‪328437‬‬ ‫‪5355024‬‬ ‫‪63847‬‬ ‫‪285466‬‬ ‫‪22948‬‬ ‫‪483615‬‬ ‫‪2100‬‬ ‫‪946465‬‬ ‫‪148435‬‬ ‫‪1982843‬‬ ‫‪1215652‬‬ ‫‪2550856‬‬ ‫‪265‬‬ ‫‪18672944‬‬ ‫‪80194‬‬ ‫‪231171‬‬ ‫‪544320‬‬ ‫‪48587‬‬ ‫‪7914228‬‬ ‫‪2600707‬‬ ‫‪1120090‬‬ ‫‪887796‬‬ ‫‪115457‬‬ ‫‪216467‬‬ ‫‪345079‬‬ ‫‪1808‬‬ ‫‪1946‬‬ ‫‪5376‬‬ ‫‪2604‬‬ ‫‪11486‬‬ ‫‪1396‬‬ ‫‪8437‬‬ ‫‪2129‬‬ ‫‪3620‬‬ ‫‪3981‬‬ ‫‪4947‬‬ ‫‪1556‬‬ ‫‪7852‬‬ ‫‪5806‬‬ ‫‪1690‬‬ ‫‪2562‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪1335‬‬ ‫‪5740‬‬ ‫‪2003‬‬ ‫‪4383‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪1061‬‬ ‫‪1449‬‬ ‫‪3255‬‬ ‫‪1281‬‬ ‫‪3367‬‬ ‫‪1146‬‬ ‫‪1656‬‬ ‫‪1124‬‬ ‫‪3035‬‬ ‫‪206063153‬‬ ‫‪2371993084‬‬ ‫‪272510705‬‬ ‫‪84547445‬‬ ‫‪3772395165‬‬ ‫‪7475466939‬‬ ‫‪538659386‬‬ ‫‪607648015‬‬ ‫‪84362334‬‬ ‫‪1925038610‬‬ ‫‪10206000‬‬ ‫‪1468372297‬‬ ‫‪1177135402‬‬ ‫‪11512729987‬‬ ‫‪2054637545‬‬ ‫‪6534066451‬‬ ‫‪265000000‬‬ ‫‪24927026129‬‬ ‫‪460350865‬‬ ‫‪462859468‬‬ ‫‪2385501379‬‬ ‫‪97260024‬‬ ‫‪8393810145‬‬ ‫‪3767680103‬‬ ‫‪3645550704‬‬ ‫‪1137569867‬‬ ‫‪389401748‬‬ ‫‪250062929‬‬ ‫‪571291994‬‬ ‫‪428615585‬‬ ‫‪228690601‬‬ ‫‪-0.06‬‬ ‫‪-1.37‬‬ ‫‪-0.3‬‬ ‫‪-0.69‬‬ ‫‪0.1‬‬ ‫‪0.14‬‬ ‫‪-1.91‬‬ ‫‪-0.98‬‬ ‫‪0.33‬‬ ‫‪-3.09‬‬ ‫‪-0.04‬‬ ‫‪-1.14‬‬ ‫‪0.33‬‬ ‫‪-0.27‬‬ ‫‪2.42‬‬ ‫‪2.85‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3.89‬‬ ‫‪0.99‬‬ ‫‪-0.05‬‬ ‫‪1.25‬‬ ‫‪-0.05‬‬ ‫‪0.57‬‬ ‫‪3.87‬‬ ‫‪2.07‬‬ ‫‪0.16‬‬ ‫‪0.72‬‬ ‫‪0.17‬‬ ‫‪-0.48‬‬ ‫توليدي كاشي تکسرام‬ ‫سرمايه گذاري مسکن شمالشرق‬ ‫كاشي و سراميک سينا‬ ‫ايران ارقام‬ ‫كارخانجات كاشي و سراميک الوند‬ ‫سرمايه گذاري شاهد‬ ‫كارخانجات كاشي و سراميک حافظ‬ ‫ت‪-‬سخت آژند‬ ‫كاشي پارس‬ ‫سخت آژند‬ ‫كارخانجات كاشي و سراميک سعدي‬ ‫بين المللي توسعه ساختمان‬ ‫فرآورده هاي نسوز آذر‬ ‫نوسازي و ساختمان تهران‬ ‫فرآورده هاي نسوز ايران‬ ‫مجتمع هاي آبادگران ايران‬ ‫ت‪-‬پارس سرام‬ ‫سرمايه گذاري خوارزمي‬ ‫پارس سرام‬ ‫بيمه ملت‬ ‫كارخانجات توليدي شيشه دارويي رازي‬ ‫بيمه پارسيان‬ ‫شيشه همدان‬ ‫بيمه دانا‬ ‫شيشه و گاز‬ ‫بيمه آسيا‬ ‫پشم و شيشه ايران‬ ‫بيمه البرز‬ ‫سهام‪ETF‬صندوق س كاريس‬ ‫شركت سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كاركنان بانکها‬ ‫پتروشيمي جم‬ ‫‪60‬‬ ‫‪211‬‬ ‫‪161‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪537‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪65‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪147‬‬ ‫‪79‬‬ ‫‪334‬‬ ‫‪136‬‬ ‫‪385‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪860‬‬ ‫‪32‬‬ ‫‪38‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪54‬‬ ‫‪241‬‬ ‫‪45‬‬ ‫‪103‬‬ ‫‪54‬‬ ‫‪52‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪53‬‬ ‫‪72‬‬ ‫‪438110‬‬ ‫‪1218677‬‬ ‫‪497876‬‬ ‫‪33532‬‬ ‫‪104969‬‬ ‫‪5355024‬‬ ‫‪13789‬‬ ‫‪285466‬‬ ‫‪7750‬‬ ‫‪483615‬‬ ‫‪3600‬‬ ‫‪946465‬‬ ‫‪143458‬‬ ‫‪1982843‬‬ ‫‪237920‬‬ ‫‪2550856‬‬ ‫‪156807‬‬ ‫‪18672944‬‬ ‫‪130195‬‬ ‫‪231171‬‬ ‫‪43056‬‬ ‫‪48587‬‬ ‫‪105672‬‬ ‫‪2600707‬‬ ‫‪76292‬‬ ‫‪887796‬‬ ‫‪107633‬‬ ‫‪216467‬‬ ‫‪166‬‬ ‫‪1085‬‬ ‫‪1946‬‬ ‫‪9446‬‬ ‫‪2604‬‬ ‫‪1886‬‬ ‫‪1396‬‬ ‫‪3343‬‬ ‫‪2129‬‬ ‫‪6888‬‬ ‫‪3981‬‬ ‫‪2784‬‬ ‫‪1556‬‬ ‫‪3635‬‬ ‫‪5806‬‬ ‫‪9692‬‬ ‫‪2562‬‬ ‫‪1839‬‬ ‫‪1335‬‬ ‫‪3287‬‬ ‫‪2003‬‬ ‫‪10128‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪5373‬‬ ‫‪1449‬‬ ‫‪4154‬‬ ‫‪1281‬‬ ‫‪6766‬‬ ‫‪1146‬‬ ‫‪8835‬‬ ‫‪1124‬‬ ‫‪7131‬‬ ‫‪475161828‬‬ ‫‪2371993084‬‬ ‫‪4702839284‬‬ ‫‪84547445‬‬ ‫‪193251049‬‬ ‫‪7475466939‬‬ ‫‪44429958‬‬ ‫‪607648015‬‬ ‫‪52309750‬‬ ‫‪1925038610‬‬ ‫‪9630000‬‬ ‫‪1468372297‬‬ ‫‪521538957‬‬ ‫‪11512729987‬‬ ‫‪2305802950‬‬ ‫‪6534066451‬‬ ‫‪288392027‬‬ ‫‪24927026129‬‬ ‫‪426030976‬‬ ‫‪462859468‬‬ ‫‪427121548‬‬ ‫‪97260024‬‬ ‫‪568523912‬‬ ‫‪3767680103‬‬ ‫‪315889170‬‬ ‫‪1137569867‬‬ ‫‪728242670‬‬ ‫‪250062929‬‬ ‫‪1466610‬‬ ‫‪428615585‬‬ ‫‪524517576‬‬ ‫‪0.17‬‬ ‫‪0.5‬‬ ‫سرمايه گذاري نيرو‬ ‫صنعتي آما‬ ‫‪12‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪18171‬‬ ‫‪1570‬‬ ‫‪1180‬‬ ‫‪4641‬‬ ‫‪21603787‬‬ ‫‪6997490‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-0.02‬‬ ‫سرمايه گذاري نيرو‬ ‫مختلط آرمان سپهر آيندگان ‪ETF‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪18171‬‬ ‫‪600‬‬ ‫‪1180‬‬ ‫‪10954‬‬ ‫‪21603787‬‬ ‫‪6572200‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0.83‬‬ ‫سرمايه گذاري گروه صنايع بهشهر ايران‬ ‫الميران‬ ‫‪27‬‬ ‫‪33‬‬ ‫‪18027‬‬ ‫‪137956‬‬ ‫‪2030‬‬ ‫‪2983‬‬ ‫‪36500630‬‬ ‫‪410157220‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-2‬‬ ‫سرمايه گذاري گروه صنايع بهشهر ايران‬ ‫پالسکو كار‬ ‫‪27‬‬ ‫‪84‬‬ ‫‪18027‬‬ ‫‪515881‬‬ ‫‪2030‬‬ ‫‪1308‬‬ ‫‪36500630‬‬ ‫‪674798363‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0.46‬‬ ‫سرمايه گذاري توسعه آذربايجان‬ ‫توسعه خدمات دريايي و بندري سينا‬ ‫‪15‬‬ ‫‪298‬‬ ‫‪21951‬‬ ‫‪112906‬‬ ‫‪2344‬‬ ‫‪35444‬‬ ‫‪51463579‬‬ ‫‪4001894031‬‬ ‫‪1.03‬‬ ‫‪0.09‬‬ ‫سرمايه گذاري توسعه آذربايجان‬ ‫صنايع الستيکي سهند‬ ‫‪15‬‬ ‫‪76‬‬ ‫‪21951‬‬ ‫‪185317‬‬ ‫‪2344‬‬ ‫‪4957‬‬ ‫‪51463579‬‬ ‫‪918528021‬‬ ‫‪1.03‬‬ ‫‪-3.18‬‬ ‫سرمايه گذاري صنعت نفت‬ ‫صندوق سرمايهگذاري اطلس‬ ‫‪697‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪7722160‬‬ ‫‪5204‬‬ ‫‪2944‬‬ ‫‪8584‬‬ ‫‪22734447977‬‬ ‫‪44672056‬‬ ‫‪3.66‬‬ ‫‪1.05‬‬ ‫سرمايه گذاري صنعت نفت‬ ‫ايران ياسا تاير و رابر‬ ‫‪697‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪7722160‬‬ ‫‪16600‬‬ ‫‪2944‬‬ ‫‪4235‬‬ ‫‪22734447977‬‬ ‫‪68444020‬‬ ‫‪3.66‬‬ ‫‪-0.31‬‬ ‫سرمايه گذاري آتيه دماوند‬ ‫صندوق سرمايهگذاري آساس‬ ‫‪289‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2118385‬‬ ‫‪3900‬‬ ‫‪4005‬‬ ‫‪6942‬‬ ‫‪8484029747‬‬ ‫‪27075500‬‬ ‫‪-3.14‬‬ ‫‪2.66‬‬ ‫سرمايه گذاري آتيه دماوند‬ ‫گروه صنعتي بارز‬ ‫‪289‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪2118385‬‬ ‫‪88434‬‬ ‫‪4005‬‬ ‫‪6002‬‬ ‫‪8484029747‬‬ ‫‪522911289‬‬ ‫‪-3.14‬‬ ‫‪-0.23‬‬ ‫توكا فوالد‬ ‫ت‪-‬سرمايه‬ ‫گذاري آب‬ ‫صنايع آذر‬ ‫‪601‬‬ ‫‪1155‬‬ ‫‪5328616‬‬ ‫‪9324828‬‬ ‫‪368‬‬ ‫‪2997‬‬ ‫‪1959231331‬‬ ‫‪27950142270‬‬ ‫‪3.37‬‬ ‫‪3.17‬‬ ‫تاير فوالد‬ ‫ايران توكا‬ ‫توليديگذاري‬ ‫ت‪-‬سرمايه‬ ‫‪601‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪5328616‬‬ ‫‪75014‬‬ ‫‪368‬‬ ‫‪3773‬‬ ‫‪1959231331‬‬ ‫‪283918647‬‬ ‫‪3.37‬‬ ‫‪0.43‬‬ ‫مسفوالد‬ ‫صنايعتوكا‬ ‫سرمايهمليگذاري‬ ‫ايران‬ ‫شركت‬ ‫‪100‬‬ ‫‪157‬‬ ‫‪664075‬‬ ‫‪1219448‬‬ ‫‪1418‬‬ ‫‪1727‬‬ ‫‪944719111‬‬ ‫‪2070837196‬‬ ‫‪1.43‬‬ ‫‪-0.46‬‬ ‫ايرانفوالد‬ ‫اكريل توكا‬ ‫پليگذاري‬ ‫سرمايه‬ ‫‪100‬‬ ‫‪148‬‬ ‫‪664075‬‬ ‫‪856016‬‬ ‫‪1418‬‬ ‫‪1310‬‬ ‫‪944719111‬‬ ‫‪1120983283‬‬ ‫‪1.43‬‬ ‫‪0.54‬‬ ‫بازنشستگي كشوري‬ ‫سرمايه گذاريآلومراد‬ ‫‪150‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2504105‬‬ ‫‪5220‬‬ ‫‪2350‬‬ ‫‪5351‬‬ ‫‪5928392953‬‬ ‫‪27934600‬‬ ‫‪1.16‬‬ ‫‪-0.3‬‬ ‫پارس كشوري‬ ‫بازنشستگي‬ ‫گذاريصنعتي‬ ‫سرمايه دوده‬ ‫‪150‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪2504105‬‬ ‫‪32270‬‬ ‫‪2350‬‬ ‫‪2930‬‬ ‫‪5928392953‬‬ ‫‪94655220‬‬ ‫‪1.16‬‬ ‫‪0.03‬‬ ‫بيمه‬ ‫سرمايه‬ ‫صنعتايران‬ ‫گذاريمعدني‬ ‫فرآوري مواد‬ ‫‪888‬‬ ‫‪42‬‬ ‫‪6960819‬‬ ‫‪167782‬‬ ‫‪1113‬‬ ‫‪2778‬‬ ‫‪7750348010‬‬ ‫‪465642352‬‬ ‫‪-0.63‬‬ ‫‪-2.83‬‬ ‫صنعت بيمه‬ ‫گذاريايران‬ ‫سرمايه كربن‬ ‫‪888‬‬ ‫‪309‬‬ ‫‪6960819‬‬ ‫‪2568312‬‬ ‫‪1113‬‬ ‫‪2340‬‬ ‫‪7750348010‬‬ ‫‪6009200488‬‬ ‫‪-0.63‬‬ ‫‪3.82‬‬ ‫ايراناي‬ ‫صنعتي‬ ‫توسعه‬ ‫آلومينيوم‬ ‫‪47‬‬ ‫‪35‬‬ ‫‪283005‬‬ ‫‪171594‬‬ ‫‪1003‬‬ ‫‪6950‬‬ ‫‪285119656‬‬ ‫‪1188329262‬‬ ‫‪0.3‬‬ ‫‪-0.87‬‬ ‫صنعتي اي‬ ‫پاكشو‬ ‫توسعهصنعتي‬ ‫گروه‬ ‫‪47‬‬ ‫‪97‬‬ ‫‪283005‬‬ ‫‪111990‬‬ ‫‪1003‬‬ ‫‪9483‬‬ ‫‪285119656‬‬ ‫‪1062735114‬‬ ‫‪0.3‬‬ ‫‪0.04‬‬ ‫صنعت و معدن‬ ‫سرمايه گذاري‬ ‫كالسيمين‬ ‫‪63‬‬ ‫‪287‬‬ ‫‪322977‬‬ ‫‪1428734‬‬ ‫‪1478‬‬ ‫‪2713‬‬ ‫‪479399768‬‬ ‫‪3876784731‬‬ ‫‪0.14‬‬ ‫‪3.67‬‬ ‫صنعت و معدن‬ ‫سرمايه گذاري‬ ‫گلتاش‬ ‫‪63‬‬ ‫‪92‬‬ ‫‪322977‬‬ ‫‪114979‬‬ ‫‪1478‬‬ ‫‪9582‬‬ ‫‪479399768‬‬ ‫‪1101752904‬‬ ‫‪0.14‬‬ ‫‪3.66‬‬ ‫ساختمان ايران‬ ‫گذاري‬ ‫سرمايه‬ ‫آلومينيوم‬ ‫هاي نورد‬ ‫كارخانه‬ ‫گروه‬ ‫‪118‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪872940‬‬ ‫‪171711‬‬ ‫‪2897‬‬ ‫‪7492‬‬ ‫‪2529318089‬‬ ‫‪1286543240‬‬ ‫‪-0.17‬‬ ‫‪3.93‬‬ ‫ساختمان ايران‬ ‫سرمايه گذاري‬ ‫پاكسان‬ ‫‪118‬‬ ‫‪56‬‬ ‫‪872940‬‬ ‫‪180955‬‬ ‫‪2897‬‬ ‫‪2992‬‬ ‫‪2529318089‬‬ ‫‪541954296‬‬ ‫‪-0.17‬‬ ‫‪0.47‬‬ ‫ايرانپرديس‬ ‫گذاري‬ ‫سرمايه‬ ‫آلياژي‬ ‫شركتفوالد‬ ‫‪44‬‬ ‫‪33‬‬ ‫‪206901‬‬ ‫‪194726‬‬ ‫‪939‬‬ ‫‪2337‬‬ ‫‪194716056‬‬ ‫‪441443842‬‬ ‫‪0.11‬‬ ‫‪-1.02‬‬ ‫پرديس‬ ‫گذاري گذاري‬ ‫سرمايهسرمايه‬ ‫شركت‬ ‫دارويي تامين‬ ‫‪44‬‬ ‫‪83‬‬ ‫‪206901‬‬ ‫‪475610‬‬ ‫‪939‬‬ ‫‪4572‬‬ ‫‪194716056‬‬ ‫‪2159313684‬‬ ‫‪0.11‬‬ ‫‪-0.5‬‬ ‫پارس توشه‬ ‫گذاري‬ ‫خراسان‬ ‫سرمايهفوالد‬ ‫‪48‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪174217‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪2346‬‬ ‫‪6294‬‬ ‫‪413968870‬‬ ‫‪3021500‬‬ ‫‪0.99‬‬ ‫‪0‬‬ ‫داروتوشه‬ ‫پارس‬ ‫سرمايه‬ ‫گذاري روز‬ ‫داروسازي‬ ‫‪48‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪174217‬‬ ‫‪50000‬‬ ‫‪2346‬‬ ‫‪4443‬‬ ‫‪413968870‬‬ ‫‪227100000‬‬ ‫‪0.99‬‬ ‫‪1.72‬‬ ‫گذاري غدير‬ ‫اصفهان‬ ‫سرمايهمباركه‬ ‫فوالد‬ ‫‪193‬‬ ‫‪271‬‬ ‫‪283089‬‬ ‫‪1504343‬‬ ‫‪2957‬‬ ‫‪1868‬‬ ‫‪847248721‬‬ ‫‪2851356922‬‬ ‫‪0.1‬‬ ‫‪0.59‬‬ ‫غدير‬ ‫گذاري‬ ‫سرمايه‬ ‫سبحان‬ ‫داروسازي‬ ‫‪193‬‬ ‫‪31‬‬ ‫‪283089‬‬ ‫‪132203‬‬ ‫‪2957‬‬ ‫‪6242‬‬ ‫‪847248721‬‬ ‫‪831282048‬‬ ‫‪0.1‬‬ ‫‪0.68‬‬ ‫صنايع غدايي مينو شرق‬ ‫شهرسازي وخانه سازي باغميشه‬ ‫تعداد معامالت حجم معامله‬ ‫سه‌شنبه ‪ 12‬اسفند ‪ 12 - 1393‬جمادی االول ‪ 3 -1436‬مارس ‪ -2015‬شماره ‪ -171‬پیاپی ‪1489‬‬ ‫‪254‬‬ ‫‪642‬‬ ‫‪968583‬‬ ‫‪5328911‬‬ ‫‪388073‬‬ ‫‪76876‬‬ ‫‪5095‬‬ ‫‪2874‬‬ ‫‪4934572737‬‬ ‫‪15314432591‬‬ ‫‪-2.08‬‬ ‫‪-0.59‬‬ ‫‪-0.79‬‬ ‫‪-1.78‬‬ ‫توليدي گرانيت بهسرام‬ ‫شهرسازي وخانه سازي باغميشه‬ ‫تعداد معامالت حجم معامله‬ ‫‪17‬‬ ‫‪66‬‬ ‫‪642‬‬ ‫قيمت پاياني‬ ‫ارزش معامله‬ ‫درصد تغيير‬ ‫‪109989‬‬ ‫‪65‬‬ ‫‪4003‬‬ ‫‪10988‬‬ ‫‪440309736‬‬ ‫‪685685‬‬ ‫‪0.98‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪1237‬‬ ‫‪1110000000‬‬ ‫‪1558975886‬‬ ‫‪-0.49‬‬ ‫‪2.83‬‬ ‫‪76084056‬‬ ‫‪7090000000‬‬ ‫‪-0.01‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2.84‬‬ ‫‪1.09‬‬ ‫‪369115‬‬ ‫‪5328911‬‬ ‫‪388073‬‬ ‫‪73552‬‬ ‫‪1497‬‬ ‫‪2874‬‬ ‫‪552437683‬‬ ‫‪15314432591‬‬ ‫‪-2.86‬‬ ‫‪-0.59‬‬ ‫‪-0.18‬‬ ‫‪-1.37‬‬ ‫‪-11.61‬‬ ‫‪-0.69‬‬ ‫‪-1.62‬‬ ‫‪0.14‬‬ ‫‪-0.39‬‬ ‫‪-0.98‬‬ ‫‪-0.25‬‬ ‫‪-3.09‬‬ ‫‪-0.07‬‬ ‫‪-1.14‬‬ ‫‪-1.78‬‬ ‫‪-0.27‬‬ ‫‪3.51‬‬ ‫‪2.85‬‬ ‫‪-6.74‬‬ ‫‪3.89‬‬ ‫‪-3.52‬‬ ‫‪-0.05‬‬ ‫‪-1.6‬‬ ‫‪-0.05‬‬ ‫‪1.53‬‬ ‫‪3.87‬‬ ‫‪-0.57‬‬ ‫‪0.16‬‬ ‫‪-3.88‬‬ ‫‪-0.79‬‬ ‫‪1.8‬‬
‫‪18‬‬ ‫بورس و بازار‬ ‫سه‌شنبه ‪ 12‬اسفند ‪ 12 - 1393‬جمادی االول ‪ 3 -1436‬مارس ‪ -2015‬شماره ‪ -171‬پیاپی ‪1489‬‬ ‫نام شرکت‬ ‫قيمت پاياني‬ ‫ارزش معامله‬ ‫درصد تغيير‬ ‫نام شرکت‬ ‫اوليهسيستم‬ ‫همکاران‬ ‫داروپخش‬ ‫توليد مواد‬ ‫‪63‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪109989‬‬ ‫‪23161‬‬ ‫‪4003‬‬ ‫‪15278‬‬ ‫‪440309736‬‬ ‫‪348648830‬‬ ‫‪0.98‬‬ ‫‪-1.36‬‬ ‫مسکن سيستم‬ ‫همکاران‬ ‫شهريور‪92‬‬ ‫امتياز‬ ‫‪63‬‬ ‫‪72‬‬ ‫درصد ( ماهان‪) 2‬‬ ‫ماهه ‪20‬‬ ‫اجاره ماهان‪ 2‬سه‬ ‫داروپخش‬ ‫كارخانجات‬ ‫‪11‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1110‬‬ ‫‪2484‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪5078‬‬ ‫‪1110000000‬‬ ‫‪12288615‬‬ ‫‪-0.49‬‬ ‫‪-0.04‬‬ ‫ماهان‪) 2‬‬ ‫درصد (‬ ‫ماهه ‪20‬‬ ‫امتياز‪ 2‬سه‬ ‫اجاره ماهان‬ ‫مرداد‪92‬‬ ‫مسکن‬ ‫تسهيالت‬ ‫‪11‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪1110‬‬ ‫‪563‬‬ ‫ايران دارو‬ ‫شركت واسط مالي فروردين‬ ‫پذيره نويسي اوراق اجاره‬ ‫‪56‬‬ ‫‪44‬‬ ‫‪146907‬‬ ‫‪7090‬‬ ‫‪5456‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪801494237‬‬ ‫‪7090000000‬‬ ‫‪2.79‬‬ ‫‪0‬‬ ‫پذيره نويسي اوراق اجارهافست‬ ‫شركت واسط مالي فروردين‬ ‫‪110‬‬ ‫‪44‬‬ ‫‪235425‬‬ ‫‪7090‬‬ ‫‪13257‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫داروسازي وزهراوي‬ ‫صنايع معدني خاور ميانه‬ ‫مادر تخصصي توسعه معادن‬ ‫‪2‬‬ ‫‪121‬‬ ‫‪149‬‬ ‫‪5607186‬‬ ‫‪47600‬‬ ‫‪3991‬‬ ‫‪7152000‬‬ ‫‪22423597296‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1.09‬‬ ‫صنايعتير‪92‬‬ ‫تسهيالت ومسکن‬ ‫مادر تخصصيامتياز‬ ‫معدني خاور ميانه‬ ‫توسعه معادن‬ ‫‪53‬‬ ‫‪121‬‬ ‫‪421‬‬ ‫‪5607186‬‬ ‫‪804511‬‬ ‫‪3991‬‬ ‫‪338699056‬‬ ‫‪22423597296‬‬ ‫مشاركت داروسازي‬ ‫اكسير ‪ 20‬درصد‬ ‫نارنجستان‪3‬ماهه‬ ‫‪50‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪70484‬‬ ‫‪290‬‬ ‫‪9545‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪672789106‬‬ ‫‪290000000‬‬ ‫‪-0.1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫خرداد‪92‬‬ ‫امتياز مسکن‬ ‫‪ 20‬درصد‬ ‫نارنجستان‪3‬ماهه‬ ‫مشاركت‬ ‫‪91‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪718‬‬ ‫‪290‬‬ ‫‪804577‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪577686190‬‬ ‫‪290000000‬‬ ‫‪1.09‬‬ ‫‪0‬‬ ‫تزريقي ايران‬ ‫فرآورده هاي‬ ‫افرانت‬ ‫‪11‬‬ ‫‪68‬‬ ‫‪40150‬‬ ‫‪186027‬‬ ‫‪8402‬‬ ‫‪3781‬‬ ‫‪343924900‬‬ ‫‪703304960‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪0.96‬‬ ‫ارديبهشت‪92‬‬ ‫امتياز مسکن‬ ‫افرانت‬ ‫‪114‬‬ ‫‪68‬‬ ‫‪755‬‬ ‫‪186027‬‬ ‫‪802934‬‬ ‫‪3781‬‬ ‫‪606215456‬‬ ‫‪703304960‬‬ ‫‪1.35‬‬ ‫‪0.96‬‬ ‫گردشگري عبيدي‬ ‫داروسازي دكتر‬ ‫البراتوار بانک‬ ‫‪3‬‬ ‫‪343‬‬ ‫‪1300‬‬ ‫‪2852741‬‬ ‫‪7095‬‬ ‫‪1656‬‬ ‫‪9533000‬‬ ‫‪4725286747‬‬ ‫‪0.06‬‬ ‫‪2.29‬‬ ‫فروردين‪92‬‬ ‫مسکن‬ ‫گردشگري‬ ‫امتيازبانک‬ ‫‪149‬‬ ‫‪343‬‬ ‫‪1367‬‬ ‫‪2852741‬‬ ‫‪799129‬‬ ‫‪1656‬‬ ‫‪1092409629‬‬ ‫‪4725286747‬‬ ‫‪1.04‬‬ ‫‪2.29‬‬ ‫دارو‬ ‫البرز‬ ‫س‪.‬پ‬ ‫آ‪.‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪152‬‬ ‫‪3664‬‬ ‫‪754631‬‬ ‫‪11881‬‬ ‫‪1336‬‬ ‫‪42224064‬‬ ‫‪1007987524‬‬ ‫‪-0.09‬‬ ‫‪1.75‬‬ ‫البرز‬ ‫پخش‬ ‫س‪.‬پ‬ ‫آ‪.‬‬ ‫‪45‬‬ ‫‪152‬‬ ‫‪296634‬‬ ‫‪754631‬‬ ‫‪3467‬‬ ‫‪1336‬‬ ‫‪1028298241‬‬ ‫‪1007987524‬‬ ‫‪-0.14‬‬ ‫‪1.75‬‬ ‫بانکسينا‬ ‫ايرانداروزمين‬ ‫‪2‬‬ ‫‪34‬‬ ‫‪4999‬‬ ‫‪137500‬‬ ‫‪13080‬‬ ‫‪2396‬‬ ‫‪65086980‬‬ ‫‪329411500‬‬ ‫‪-0.03‬‬ ‫‪1.57‬‬ ‫ايرانايران‬ ‫كارتن‬ ‫زمين‬ ‫بانک‬ ‫‪52‬‬ ‫‪34‬‬ ‫‪178209‬‬ ‫‪137500‬‬ ‫‪3407‬‬ ‫‪2396‬‬ ‫‪607190850‬‬ ‫‪329411500‬‬ ‫‪-0.09‬‬ ‫‪1.57‬‬ ‫امين‬ ‫درصد ( ساما‪)1‬‬ ‫داروسازي‪20‬‬ ‫اجاره سامان سه ماهه‬ ‫‪28‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪34838‬‬ ‫‪5910‬‬ ‫‪2983‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪103954005‬‬ ‫‪5910000000‬‬ ‫‪00‬‬ ‫سهكاغذ‬ ‫صنايع‬ ‫كاوه ( ساما‪)1‬‬ ‫سازيدرصد‬ ‫ماهه ‪20‬‬ ‫اجاره سامان‬ ‫‪58‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪39144‬‬ ‫‪5910‬‬ ‫‪14639‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪573043245‬‬ ‫‪5910000000‬‬ ‫‪-3.92‬‬ ‫‪0‬‬ ‫فارابي‬ ‫داروسازيدي‬ ‫بانک‬ ‫‪40‬‬ ‫‪496‬‬ ‫‪73620‬‬ ‫‪3778775‬‬ ‫‪9742‬‬ ‫‪1687‬‬ ‫‪713135466‬‬ ‫‪6375678456‬‬ ‫‪-0.9‬‬ ‫‪2.12‬‬ ‫ديو تاسيسات راه آهن‬ ‫ساختمان‬ ‫خدمات مهندسي بانک‬ ‫‪110‬‬ ‫‪496‬‬ ‫‪136544‬‬ ‫‪3778775‬‬ ‫‪9247‬‬ ‫‪1687‬‬ ‫‪1262650904‬‬ ‫‪6375678456‬‬ ‫‪-0.92‬‬ ‫‪2.12‬‬ ‫فنيدارو‬ ‫پارس‬ ‫تکين كو‬ ‫بازرسي‬ ‫‪15‬‬ ‫‪226‬‬ ‫‪16017‬‬ ‫‪403576‬‬ ‫‪29637‬‬ ‫‪11588‬‬ ‫‪479427491‬‬ ‫‪4676725161‬‬ ‫‪1.35‬‬ ‫‪-0.23‬‬ ‫پتروشيمي‬ ‫خراسانكو‬ ‫فني تکين‬ ‫بازرسي‬ ‫‪23‬‬ ‫‪226‬‬ ‫‪37165‬‬ ‫‪403576‬‬ ‫‪7128‬‬ ‫‪11588‬‬ ‫‪264914135‬‬ ‫‪4676725161‬‬ ‫‪-0.18‬‬ ‫‪-0.23‬‬ ‫تهران شيمي‬ ‫مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران‬ ‫‪5‬‬ ‫‪153‬‬ ‫‪6028‬‬ ‫‪748963‬‬ ‫‪18759‬‬ ‫‪6654‬‬ ‫‪117124040‬‬ ‫‪4997301958‬‬ ‫‪0.41‬‬ ‫‪0.27‬‬ ‫نفت پاسارگاد‬ ‫مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران‬ ‫‪43‬‬ ‫‪153‬‬ ‫‪16787‬‬ ‫‪748963‬‬ ‫‪16171‬‬ ‫‪6654‬‬ ‫‪267161463‬‬ ‫‪4997301958‬‬ ‫‪-0.12‬‬ ‫‪0.27‬‬ ‫داروسازي داملران‬ ‫كارت اعتباري ايران كيش‬ ‫‪6‬‬ ‫‪63‬‬ ‫‪2099‬‬ ‫‪276328‬‬ ‫‪7656‬‬ ‫‪3186‬‬ ‫‪15636216‬‬ ‫‪880368137‬‬ ‫‪-0.09‬‬ ‫‪1.82‬‬ ‫نفت ايرانول‬ ‫كارت اعتباري ايران كيش‬ ‫‪141‬‬ ‫‪63‬‬ ‫‪369819‬‬ ‫‪276328‬‬ ‫‪12605‬‬ ‫‪3186‬‬ ‫‪4661501337‬‬ ‫‪880368137‬‬ ‫‪0.95‬‬ ‫‪1.82‬‬ ‫داروسازي كوثر‬ ‫ت‪-‬تجارت الکترونيک پارسيان‬ ‫‪157‬‬ ‫‪255‬‬ ‫‪1304384‬‬ ‫‪2425732‬‬ ‫‪4111‬‬ ‫‪1776‬‬ ‫‪5362787539‬‬ ‫‪4308704896‬‬ ‫‪2.6‬‬ ‫‪-0.22‬‬ ‫توليدي فيبر ايران‬ ‫ت‪-‬تجارت الکترونيک پارسيان‬ ‫‪13‬‬ ‫‪255‬‬ ‫‪42109‬‬ ‫‪2425732‬‬ ‫‪3415‬‬ ‫‪1776‬‬ ‫‪142694070‬‬ ‫‪4308704896‬‬ ‫‪-0.29‬‬ ‫‪-0.22‬‬ ‫داروپخش‬ ‫تجارت الکترونيک پارسيان‬ ‫‪1‬‬ ‫‪68‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪97020‬‬ ‫‪13679‬‬ ‫‪3104‬‬ ‫‪798000‬‬ ‫‪297707393‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-0.16‬‬ ‫فرآورده هاي غذايي و قندچهارمحال‬ ‫تجارت الکترونيک پارسيان‬ ‫‪57‬‬ ‫‪68‬‬ ‫‪137166‬‬ ‫‪97020‬‬ ‫‪2064‬‬ ‫‪3104‬‬ ‫‪283068757‬‬ ‫‪297707393‬‬ ‫‪0.88‬‬ ‫‪-0.16‬‬ ‫داروسازي اسوه‬ ‫خدمات انفورماتيک‬ ‫‪11‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪44422‬‬ ‫‪6329‬‬ ‫‪16111‬‬ ‫‪11114‬‬ ‫‪715189159‬‬ ‫‪70425590‬‬ ‫‪-0.06‬‬ ‫‪0‬‬ ‫زرين معدن آسيا‬ ‫خدمات انفورماتيک‬ ‫‪80‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪226705‬‬ ‫‪6329‬‬ ‫‪2912‬‬ ‫‪11114‬‬ ‫‪660078226‬‬ ‫‪70425590‬‬ ‫‪4.41‬‬ ‫‪0‬‬ ‫دارويي لقمان‬ ‫گروه سرمايه گذاري ميراث فرهنگي و گردشگري ايران‬ ‫‪36‬‬ ‫‪1153‬‬ ‫‪104025‬‬ ‫‪3128380‬‬ ‫‪4184‬‬ ‫‪7780‬‬ ‫‪434411929‬‬ ‫‪24339612983‬‬ ‫‪-1.23‬‬ ‫‪2.95‬‬ ‫بانک خاورميانه‬ ‫گروه سرمايه گذاري ميراث فرهنگي و گردشگري ايران‬ ‫‪45‬‬ ‫‪1153‬‬ ‫‪1113330‬‬ ‫‪3128380‬‬ ‫‪1702‬‬ ‫‪7780‬‬ ‫‪1895094262‬‬ ‫‪24339612983‬‬ ‫‪0.89‬‬ ‫‪2.95‬‬ ‫كيميدارو‬ ‫سرمايه گذاري مسکن شمالشرق‬ ‫داروسازي جابر ابن حيان‬ ‫ايران ارقام‬ ‫لعابيران‬ ‫سرمايه گذاري شاهد‬ ‫پتروشيمي آبادان‬ ‫ت‪-‬سخت آژند‬ ‫پتروشيمي پرديس ‪ -‬بورسي‬ ‫سخت آژند‬ ‫ت‪-‬گسترش نفت و گاز پارسيان‬ ‫بين المللي توسعه ساختمان‬ ‫گسترش نفت و گاز پارسيان‬ ‫نوسازي و ساختمان تهران‬ ‫صنايع پتروشيمي كرمانشاه‬ ‫مجتمع هاي آبادگران ايران‬ ‫مجتمع پتروشيمي شيراز‬ ‫سرمايه گذاري خوارزمي‬ ‫سرمايه گذاري نفت و گاز پتروشيمي تامين‬ ‫بيمه ملت‬ ‫هلدينگ پتروشيمي خليج فارس‬ ‫بيمه پارسيان‬ ‫پتروشيمي فن آوران‬ ‫بيمه دانا‬ ‫نيرو كلر‬ ‫بيمه آسيا‬ ‫صنايع شيميايي فارس‬ ‫بيمه البرز‬ ‫ت‪-‬پتروشيمي شازند‬ ‫شركت سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كاركنان بانکها‬ ‫پتروشيمي شازند‬ ‫‪28‬‬ ‫‪211‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪537‬‬ ‫‪31‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪67‬‬ ‫‪65‬‬ ‫‪239‬‬ ‫‪147‬‬ ‫‪376‬‬ ‫‪334‬‬ ‫‪65‬‬ ‫‪385‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪860‬‬ ‫‪540‬‬ ‫‪38‬‬ ‫‪49‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪241‬‬ ‫‪85‬‬ ‫‪103‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪52‬‬ ‫‪54‬‬ ‫‪53‬‬ ‫‪83‬‬ ‫‪159678‬‬ ‫‪1218677‬‬ ‫‪47055‬‬ ‫‪33532‬‬ ‫‪43120‬‬ ‫‪5355024‬‬ ‫‪40174‬‬ ‫‪285466‬‬ ‫‪84916‬‬ ‫‪483615‬‬ ‫‪1937092‬‬ ‫‪946465‬‬ ‫‪1983882‬‬ ‫‪1982843‬‬ ‫‪173772‬‬ ‫‪2550856‬‬ ‫‪29850‬‬ ‫‪18672944‬‬ ‫‪3111066‬‬ ‫‪231171‬‬ ‫‪191072‬‬ ‫‪48587‬‬ ‫‪55‬‬ ‫‪2600707‬‬ ‫‪129677‬‬ ‫‪887796‬‬ ‫‪13350‬‬ ‫‪216467‬‬ ‫‪2372480‬‬ ‫‪7268‬‬ ‫‪1946‬‬ ‫‪8066‬‬ ‫‪2604‬‬ ‫‪2185‬‬ ‫‪1396‬‬ ‫‪3442‬‬ ‫‪2129‬‬ ‫‪16369‬‬ ‫‪3981‬‬ ‫‪1592‬‬ ‫‪1556‬‬ ‫‪2798‬‬ ‫‪5806‬‬ ‫‪7046‬‬ ‫‪2562‬‬ ‫‪3396‬‬ ‫‪1335‬‬ ‫‪2078‬‬ ‫‪2003‬‬ ‫‪10185‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪26887‬‬ ‫‪1449‬‬ ‫‪4065‬‬ ‫‪1281‬‬ ‫‪4917‬‬ ‫‪1146‬‬ ‫‪3710‬‬ ‫‪1160510540‬‬ ‫‪2371993084‬‬ ‫‪385623635‬‬ ‫‪84547445‬‬ ‫‪92495840‬‬ ‫‪7475466939‬‬ ‫‪133800814‬‬ ‫‪607648015‬‬ ‫‪1370913872‬‬ ‫‪1925038610‬‬ ‫‪3083126503‬‬ ‫‪1468372297‬‬ ‫‪5496371244‬‬ ‫‪11512729987‬‬ ‫‪1223057209‬‬ ‫‪6534066451‬‬ ‫‪99462640‬‬ ‫‪24927026129‬‬ ‫‪6473567532‬‬ ‫‪462859468‬‬ ‫‪1920811732‬‬ ‫‪97260024‬‬ ‫‪1419660‬‬ ‫‪3767680103‬‬ ‫‪527167854‬‬ ‫‪1137569867‬‬ ‫‪64204550‬‬ ‫‪250062929‬‬ ‫‪8801900800‬‬ ‫‪-2.87‬‬ ‫‪-1.37‬‬ ‫‪0.72‬‬ ‫‪-0.69‬‬ ‫‪-0.41‬‬ ‫‪0.14‬‬ ‫‪-0.61‬‬ ‫‪-0.98‬‬ ‫‪-0.23‬‬ ‫‪-3.09‬‬ ‫‪4.12‬‬ ‫‪-1.14‬‬ ‫‪-1.31‬‬ ‫‪-0.27‬‬ ‫‪-0.04‬‬ ‫‪2.85‬‬ ‫‪-0.03‬‬ ‫‪3.89‬‬ ‫‪0.19‬‬ ‫‪-0.05‬‬ ‫‪-0.31‬‬ ‫‪-0.05‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3.87‬‬ ‫‪-3.92‬‬ ‫‪0.16‬‬ ‫‪-0.32‬‬ ‫‪0.17‬‬ ‫‪-3.13‬‬ ‫ايران مرينوس‬ ‫سرمايه گذاري مسکن شمالشرق‬ ‫سرمايه گذاري توسعه و عمران استان كرمان‬ ‫ايران ارقام‬ ‫ت‪-‬بهنوش ايران‬ ‫سرمايه گذاري شاهد‬ ‫بهنوش ايران‬ ‫ت‪-‬سخت آژند‬ ‫اجاره مپنا سه ماهه ‪ 20‬درصد‬ ‫سخت آژند‬ ‫كارخانجات قند قزوين‬ ‫بين المللي توسعه ساختمان‬ ‫شهد (قند خوي)‬ ‫نوسازي و ساختمان تهران‬ ‫قند اصفهان‬ ‫مجتمع هاي آبادگران ايران‬ ‫شکر شاهرود‬ ‫سرمايه گذاري خوارزمي‬ ‫فرآورده هاي غذايي و قند پيرانشهر‬ ‫بيمه ملت‬ ‫قند هگمتان‬ ‫بيمه پارسيان‬ ‫قند لرستان‬ ‫بيمه دانا‬ ‫قند مرودشت‬ ‫بيمه آسيا‬ ‫كارخانه هاي توليدي و صنعتي ثابت خراسان‬ ‫بيمه البرز‬ ‫صنعتي و كشاورزي شيرين خراسان‬ ‫شركت سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كاركنان بانکها‬ ‫قند نيشابور‬ ‫‪1‬‬ ‫‪211‬‬ ‫‪315‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪537‬‬ ‫‪28‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪65‬‬ ‫‪76‬‬ ‫‪147‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪334‬‬ ‫‪31‬‬ ‫‪385‬‬ ‫‪37‬‬ ‫‪860‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪38‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪241‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪103‬‬ ‫‪128‬‬ ‫‪52‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪53‬‬ ‫‪88‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪1218677‬‬ ‫‪768459‬‬ ‫‪33532‬‬ ‫‪3844‬‬ ‫‪5355024‬‬ ‫‪36629‬‬ ‫‪285466‬‬ ‫‪240‬‬ ‫‪483615‬‬ ‫‪278861‬‬ ‫‪946465‬‬ ‫‪10000‬‬ ‫‪1982843‬‬ ‫‪75141‬‬ ‫‪2550856‬‬ ‫‪206345‬‬ ‫‪18672944‬‬ ‫‪88283‬‬ ‫‪231171‬‬ ‫‪17040‬‬ ‫‪48587‬‬ ‫‪27531‬‬ ‫‪2600707‬‬ ‫‪16601‬‬ ‫‪887796‬‬ ‫‪495239‬‬ ‫‪216467‬‬ ‫‪1455‬‬ ‫‪11007‬‬ ‫‪1946‬‬ ‫‪6438‬‬ ‫‪2604‬‬ ‫‪2866‬‬ ‫‪1396‬‬ ‫‪4398‬‬ ‫‪2129‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪3981‬‬ ‫‪2129‬‬ ‫‪1556‬‬ ‫‪6336‬‬ ‫‪5806‬‬ ‫‪2990‬‬ ‫‪2562‬‬ ‫‪1264‬‬ ‫‪1335‬‬ ‫‪3631‬‬ ‫‪2003‬‬ ‫‪2391‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪16498‬‬ ‫‪1449‬‬ ‫‪2274‬‬ ‫‪1281‬‬ ‫‪1063‬‬ ‫‪1146‬‬ ‫‪4386‬‬ ‫‪1124‬‬ ‫‪1073‬‬ ‫‪2289000‬‬ ‫‪2371993084‬‬ ‫‪4947482563‬‬ ‫‪84547445‬‬ ‫‪11018168‬‬ ‫‪7475466939‬‬ ‫‪157187891‬‬ ‫‪607648015‬‬ ‫‪240000000‬‬ ‫‪1925038610‬‬ ‫‪593565078‬‬ ‫‪1468372297‬‬ ‫‪65000000‬‬ ‫‪11512729987‬‬ ‫‪225683400‬‬ ‫‪6534066451‬‬ ‫‪262343963‬‬ ‫‪24927026129‬‬ ‫‪319408310‬‬ ‫‪462859468‬‬ ‫‪41725000‬‬ ‫‪97260024‬‬ ‫‪456220742‬‬ ‫‪3767680103‬‬ ‫‪38001600‬‬ ‫‪1137569867‬‬ ‫‪526328298‬‬ ‫‪250062929‬‬ ‫‪6129915‬‬ ‫‪428615585‬‬ ‫‪558925767‬‬ ‫‪0.02‬‬ ‫‪-1.37‬‬ ‫‪-2.47‬‬ ‫‪-0.69‬‬ ‫‪-0.07‬‬ ‫‪0.14‬‬ ‫‪-1.19‬‬ ‫‪-0.98‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-3.09‬‬ ‫‪-1.71‬‬ ‫‪-1.14‬‬ ‫‪0.38‬‬ ‫‪-0.27‬‬ ‫‪0.37‬‬ ‫‪2.85‬‬ ‫‪0.64‬‬ ‫‪3.89‬‬ ‫‪-0.63‬‬ ‫‪-0.05‬‬ ‫‪0.21‬‬ ‫‪-0.05‬‬ ‫‪3.24‬‬ ‫‪3.87‬‬ ‫‪0.04‬‬ ‫‪0.16‬‬ ‫‪3.81‬‬ ‫‪0.17‬‬ ‫‪-0.05‬‬ ‫سرمايه گذاري نيرو‬ ‫پتروشيمي خارك‬ ‫‪12‬‬ ‫‪52‬‬ ‫‪18171‬‬ ‫‪125316‬‬ ‫‪1180‬‬ ‫‪16275‬‬ ‫‪21603787‬‬ ‫‪2026513600‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-0.17‬‬ ‫سرمايه گذاري نيرو‬ ‫گلوكوزان‬ ‫‪12‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪18171‬‬ ‫‪757‬‬ ‫‪1180‬‬ ‫‪43010‬‬ ‫‪21603787‬‬ ‫‪31287567‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-0.1‬‬ ‫سرمايه گذاري گروه صنايع بهشهر ايران‬ ‫توليد مواد اوليه الياف مصنوعي‬ ‫‪27‬‬ ‫‪234‬‬ ‫‪18027‬‬ ‫‪528276‬‬ ‫‪2030‬‬ ‫‪3744‬‬ ‫‪36500630‬‬ ‫‪1977923707‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1.74‬‬ ‫سرمايه گذاري گروه صنايع بهشهر ايران‬ ‫شير پاستوريزه پگاه خراسان‬ ‫‪27‬‬ ‫‪58‬‬ ‫‪18027‬‬ ‫‪96269‬‬ ‫‪2030‬‬ ‫‪6876‬‬ ‫‪36500630‬‬ ‫‪661978774‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-0.56‬‬ ‫سرمايه گذاري توسعه آذربايجان‬ ‫صنايع شيميايي ايران‬ ‫‪15‬‬ ‫‪83‬‬ ‫‪21951‬‬ ‫‪210697‬‬ ‫‪2344‬‬ ‫‪6433‬‬ ‫‪51463579‬‬ ‫‪1320693618‬‬ ‫‪1.03‬‬ ‫‪-0.76‬‬ ‫سرمايه گذاري توسعه آذربايجان‬ ‫لبنيات كالبر‬ ‫‪15‬‬ ‫‪134‬‬ ‫‪21951‬‬ ‫‪406612‬‬ ‫‪2344‬‬ ‫‪1228‬‬ ‫‪51463579‬‬ ‫‪499682280‬‬ ‫‪1.03‬‬ ‫‪2.42‬‬ ‫سرمايه گذاري صنعت نفت‬ ‫معدني امالح ايران‬ ‫‪697‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪7722160‬‬ ‫‪27380‬‬ ‫‪2944‬‬ ‫‪11002‬‬ ‫‪22734447977‬‬ ‫‪302895000‬‬ ‫‪3.66‬‬ ‫‪0.27‬‬ ‫سرمايه گذاري صنعت نفت‬ ‫شير پاستوريزه پگاه آذربايجان غربي‬ ‫‪697‬‬ ‫‪242‬‬ ‫‪7722160‬‬ ‫‪1138628‬‬ ‫‪2944‬‬ ‫‪1159‬‬ ‫‪22734447977‬‬ ‫‪1320080848‬‬ ‫‪3.66‬‬ ‫‪-2.44‬‬ ‫سرمايه گذاري آتيه دماوند‬ ‫پتروشيمي فارابي‬ ‫‪289‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2118385‬‬ ‫‪3230‬‬ ‫‪4005‬‬ ‫‪8121‬‬ ‫‪8484029747‬‬ ‫‪26146180‬‬ ‫‪-3.14‬‬ ‫‪-0.02‬‬ ‫سرمايه گذاري آتيه دماوند‬ ‫شير پاستوريزه پگاه اصفهان‬ ‫‪289‬‬ ‫‪33‬‬ ‫‪2118385‬‬ ‫‪183948‬‬ ‫‪4005‬‬ ‫‪8359‬‬ ‫‪8484029747‬‬ ‫‪1537644759‬‬ ‫‪-3.14‬‬ ‫‪-0.01‬‬ ‫شاهدفوالد‬ ‫توسعه توكا‬ ‫سرمايهوگذاري‬ ‫ت‪-‬عمران‬ ‫‪601‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪5328616‬‬ ‫‪39222‬‬ ‫‪368‬‬ ‫‪2258‬‬ ‫‪1959231331‬‬ ‫‪88558718‬‬ ‫‪3.37‬‬ ‫‪-1.05‬‬ ‫فوالد‬ ‫سرمايه گذاري‬ ‫پاستوريزهتوكاپاك‬ ‫ت‪-‬لبنيات‬ ‫‪601‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪5328616‬‬ ‫‪156220‬‬ ‫‪368‬‬ ‫‪4705‬‬ ‫‪1959231331‬‬ ‫‪735088498‬‬ ‫‪3.37‬‬ ‫‪-0.55‬‬ ‫توكا فوالد‬ ‫گذاري‬ ‫سرمايه‬ ‫شمالغرب‬ ‫مسکن‬ ‫گذاري‬ ‫سرمايه‬ ‫‪100‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪664075‬‬ ‫‪357202‬‬ ‫‪1418‬‬ ‫‪3356‬‬ ‫‪944719111‬‬ ‫‪1198901699‬‬ ‫‪1.43‬‬ ‫‪-0.62‬‬ ‫بهشهر فوالد‬ ‫گذاري توكا‬ ‫سرمايهصنعتي‬ ‫‪100‬‬ ‫‪67‬‬ ‫‪664075‬‬ ‫‪238335‬‬ ‫‪1418‬‬ ‫‪7322‬‬ ‫‪944719111‬‬ ‫‪1743784893‬‬ ‫‪1.43‬‬ ‫‪-0.11‬‬ ‫بازنشستگي كشوري‬ ‫سرمايه گذاري‬ ‫نفت سپاهان‬ ‫‪150‬‬ ‫‪39‬‬ ‫‪2504105‬‬ ‫‪52734‬‬ ‫‪2350‬‬ ‫‪9414‬‬ ‫‪5928392953‬‬ ‫‪499388433‬‬ ‫‪1.16‬‬ ‫‪0.09‬‬ ‫پياذركشوري‬ ‫بازنشستگي‬ ‫گذاريو صنعت‬ ‫سرمايه كشت‬ ‫‪150‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪2504105‬‬ ‫‪61454‬‬ ‫‪2350‬‬ ‫‪4461‬‬ ‫‪5928392953‬‬ ‫‪274239130‬‬ ‫‪1.16‬‬ ‫‪0.04‬‬ ‫صنعت بيمه‬ ‫گذاريبهران‬ ‫سرمايه نفت‬ ‫‪888‬‬ ‫‪330‬‬ ‫‪6960819‬‬ ‫‪392675‬‬ ‫‪1113‬‬ ‫‪12858‬‬ ‫‪7750348010‬‬ ‫‪5058589794‬‬ ‫‪-0.63‬‬ ‫‪0.19‬‬ ‫بيمه‬ ‫امتياز گذاري‬ ‫سرمايه‬ ‫صنعت‪91‬‬ ‫مسکن اسفند‬ ‫‪888‬‬ ‫‪123‬‬ ‫‪6960819‬‬ ‫‪884‬‬ ‫‪1113‬‬ ‫‪795886‬‬ ‫‪7750348010‬‬ ‫‪703563576‬‬ ‫‪-0.63‬‬ ‫‪0.49‬‬ ‫مسکناي‬ ‫تسهيالتصنعتي‬ ‫امتياز توسعه‬ ‫اسفند‪92‬‬ ‫‪47‬‬ ‫‪98‬‬ ‫‪283005‬‬ ‫‪772‬‬ ‫‪1003‬‬ ‫‪806490‬‬ ‫‪285119656‬‬ ‫‪622609969‬‬ ‫‪0.3‬‬ ‫‪0.98‬‬ ‫دياي‬ ‫صنعتي‬ ‫‪91‬‬ ‫توسعهمسکن‬ ‫امتياز‬ ‫‪47‬‬ ‫‪72‬‬ ‫‪283005‬‬ ‫‪543‬‬ ‫‪1003‬‬ ‫‪802903‬‬ ‫‪285119656‬‬ ‫‪435976324‬‬ ‫‪0.3‬‬ ‫‪1.3‬‬ ‫معدن‬ ‫سرمايه گذاري‬ ‫‪92‬‬ ‫صنعت وبهمن‬ ‫تسهيالت مسکن‬ ‫امتياز‬ ‫‪63‬‬ ‫‪79‬‬ ‫‪322977‬‬ ‫‪551‬‬ ‫‪1478‬‬ ‫‪801920‬‬ ‫‪479399768‬‬ ‫‪441857878‬‬ ‫‪0.14‬‬ ‫‪1.04‬‬ ‫آذر و‪91‬معدن‬ ‫صنعت‬ ‫گذاري‬ ‫سرمايه‬ ‫مسکن‬ ‫امتياز‬ ‫‪63‬‬ ‫‪45‬‬ ‫‪322977‬‬ ‫‪293‬‬ ‫‪1478‬‬ ‫‪798756‬‬ ‫‪479399768‬‬ ‫‪234035485‬‬ ‫‪0.14‬‬ ‫‪0.41‬‬ ‫ايران‬ ‫سرمايه گذاري‬ ‫ساختماندي‪92‬‬ ‫تسهيالت مسکن‬ ‫امتياز‬ ‫‪118‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪872940‬‬ ‫‪675‬‬ ‫‪2897‬‬ ‫‪803338‬‬ ‫‪2529318089‬‬ ‫‪542253437‬‬ ‫‪-0.17‬‬ ‫‪0.61‬‬ ‫‪91‬ايران‬ ‫ساختمان‬ ‫گذاري‬ ‫سرمايه‬ ‫مسکن آبان‬ ‫امتياز‬ ‫‪118‬‬ ‫‪87‬‬ ‫‪872940‬‬ ‫‪718‬‬ ‫‪2897‬‬ ‫‪798269‬‬ ‫‪2529318089‬‬ ‫‪573156907‬‬ ‫‪-0.17‬‬ ‫‪1.58‬‬ ‫پرديس‬ ‫تسهيالتگذاري‬ ‫شركت سرمايه‬ ‫مسکن آذر‪92‬‬ ‫امتياز‬ ‫‪44‬‬ ‫‪167‬‬ ‫‪206901‬‬ ‫‪1640‬‬ ‫‪939‬‬ ‫‪806319‬‬ ‫‪194716056‬‬ ‫‪1322362755‬‬ ‫‪0.11‬‬ ‫‪0.79‬‬ ‫پرديس‬ ‫گذاري‬ ‫سرمايه‬ ‫شركت‬ ‫مهر‪91‬‬ ‫مسکن‬ ‫امتياز‬ ‫‪44‬‬ ‫‪75‬‬ ‫‪206901‬‬ ‫‪406‬‬ ‫‪939‬‬ ‫‪773136‬‬ ‫‪194716056‬‬ ‫‪313893208‬‬ ‫‪0.11‬‬ ‫‪-0.77‬‬ ‫توشه‬ ‫امتيازگذاري‬ ‫سرمايه‬ ‫پارس‪92‬‬ ‫مسکن آبان‬ ‫‪48‬‬ ‫‪79‬‬ ‫‪174217‬‬ ‫‪443‬‬ ‫‪2346‬‬ ‫‪800744‬‬ ‫‪413968870‬‬ ‫‪354729668‬‬ ‫‪0.99‬‬ ‫‪0.22‬‬ ‫توشه‬ ‫سرمايه‬ ‫پارسگري‬ ‫گذاريريخته‬ ‫تامين ماسه‬ ‫‪48‬‬ ‫‪76‬‬ ‫‪174217‬‬ ‫‪153140‬‬ ‫‪2346‬‬ ‫‪5159‬‬ ‫‪413968870‬‬ ‫‪790102791‬‬ ‫‪0.99‬‬ ‫‪2.46‬‬ ‫گذاريمهرغدير‬ ‫‪92‬‬ ‫سرمايهمسکن‬ ‫امتياز‬ ‫‪193‬‬ ‫‪85‬‬ ‫‪283089‬‬ ‫‪537‬‬ ‫‪2957‬‬ ‫‪799545‬‬ ‫‪847248721‬‬ ‫‪429355937‬‬ ‫‪0.1‬‬ ‫‪0.67‬‬ ‫ديغدير‬ ‫گذاري‬ ‫سرمايهبيمه‬ ‫ت‪-‬‬ ‫‪193‬‬ ‫‪1281‬‬ ‫‪283089‬‬ ‫‪18142679‬‬ ‫‪2957‬‬ ‫‪328‬‬ ‫‪847248721‬‬ ‫‪5954348949‬‬ ‫‪0.1‬‬ ‫‪5.13‬‬ ‫البراتوار هاي رازك‬ ‫شهرسازي وخانه سازي باغميشه‬ ‫تعداد معامالت حجم معامله‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪642‬‬ ‫‪1285‬‬ ‫‪5328911‬‬ ‫‪388073‬‬ ‫‪226421‬‬ ‫‪29455‬‬ ‫‪2874‬‬ ‫‪1124‬‬ ‫‪5347‬‬ ‫‪38153950‬‬ ‫‪15314432591‬‬ ‫‪428615585‬‬ ‫‪1170170586‬‬ ‫‪0.01‬‬ ‫‪-0.59‬‬ ‫‪-0.79‬‬ ‫‪-0.61‬‬ ‫صنعت روي زنگان‬ ‫شهرسازي وخانه سازي باغميشه‬ ‫تعداد معامالت حجم معامله‬ ‫‪124‬‬ ‫‪642‬‬ ‫قيمت پاياني‬ ‫ارزش معامله‬ ‫درصد تغيير‬ ‫‪109989‬‬ ‫‪452‬‬ ‫‪4003‬‬ ‫‪802051‬‬ ‫‪440309736‬‬ ‫‪362526982‬‬ ‫‪0.98‬‬ ‫‪0.78‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪807689‬‬ ‫‪1110000000‬‬ ‫‪454729075‬‬ ‫‪-0.49‬‬ ‫‪1.65‬‬ ‫‪3121108745‬‬ ‫‪7090000000‬‬ ‫‪-4‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1.25‬‬ ‫‪1.09‬‬ ‫‪334021‬‬ ‫‪5328911‬‬ ‫‪388073‬‬ ‫‪520933‬‬ ‫‪1980‬‬ ‫‪2874‬‬ ‫‪661203236‬‬ ‫‪15314432591‬‬ ‫‪4.93‬‬ ‫‪-0.59‬‬ ‫‪-0.79‬‬ ‫‪3.77‬‬
‫بازار مالی‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫سه‌شنبه ‪ 12‬اسفند ‪ 12 - 1393‬جمادی االول ‪ 3 -1436‬مارس ‪ -2015‬شماره ‪ -171‬پیاپی ‪1489‬‬ ‫ریشه‌یابی دالیل شکل‌گیری و تداوم معضل بنگاهداری بانک‌ها‬ ‫‪19‬‬ ‫ازسال‪ 95‬بنگاهداریبرایبانک‌هاگرانتماممی‌شود‬ ‫قاس�م دهقان‪ -‬گروه اقتصاد‪ :‬تقریبا ‪10‬‬ ‫سال پیش و بالفاصله پس از واگذاری رسمی‬ ‫مس��ئولیت قوه مجریه و اداره امور کشور به‬ ‫دولت نهم‪ ،‬نخس��تین پروژه رسمی که در‬ ‫دستور کار فوری کابینه قرار گرفت‪ ،‬طرحی‬ ‫بود با هدفی ایده‌آل یعنی کاهش نرخ رشد‬ ‫تورم و ب��ا عنوان «طرح منطقی کردن نرخ‬ ‫س��ود تس��هیالت بانکی»‪ .‬اما متاسفانه این‬ ‫طرح در واقعیت نه برای منطقی‌سازی نرخ‬ ‫سود تس��هیالت بانک‌ها بلکه درچارچوبی‬ ‫عملیاتی و به ش��کل کاهش دستوری نرخ‬ ‫س��ود تسهیالت بانکی به اجرا گذاشته شد؛‬ ‫البته هدف غایی آن‪ ،‬کاهش نرخ رشد تورم‬ ‫ب��ود‪ .‬به این ترتیب‪ ،‬با اینکه ایده اصلی این‬ ‫پ��روژه متعلق به دولت ب��ود اما برای جلب‬ ‫نظر مجلس و همراه ش��دن دو قوه مجریه‬ ‫و مقننه در این مس��یر‪ ،‬مفاد این برنامه در‬ ‫قالب طرح پیشنهادی مجلس و با مشارکت‬ ‫دولت تدوین و تصویب شد و با شروع سال‬ ‫‪ 1384‬به مرحله اجرا در آمد‪ .‬نتیجه اجرای‬ ‫ای��ن طرح در ‪ 3‬س��ال متوالی‪ 84‬تا ‪ 86‬آن‬ ‫ش��د که متوس��ط محدوده نرخ سود ‪ 18‬تا‬ ‫‪ 20‬درصدی بانک‌ها به ش��کل دستوری تا‬ ‫حد ‪12‬درصد کاهش یابد‪ .‬اما دستاورد این‬ ‫طرح ابتکاری در زمینه هدفگذاری شده آن‬ ‫یعنی کاهش نرخ ت��ورم همانگونه که اکثر‬ ‫قریب به اتفاق کارشناسان و دست‌اندرکاران‬ ‫نظام بانکی بارها بر زبان آورده و پیش‌بینی‬ ‫ک��رده بودند در راس��تای اهداف طراحان و‬ ‫مجریان ط��رح «منطقی کردن نرخ س��ود‬ ‫تسهیالت بانکی» نبود و دست آخر به این‬ ‫نتیجه منتهی ش��د که تورم ‪ 15/2‬درصدی‬ ‫س��ال ‪ 83‬ب��ه ‪ 10/4‬درصد در س��ال ‪ 84‬و‬ ‫‪ 11/9‬درصد در سال ‪ 85‬رسید‪ .‬اما با توجه‬ ‫به اینکه پایه و اساس طرح یاد شده تحمیل‬ ‫دستور و فشار غیراصولی به شبکه بانکی و‬ ‫در بع��د کالن‌تر آن به بدنه اقتصاد کش��ور‬ ‫بود‪ ،‬نتیجه آن ش��د که در سال‌های بعدی‬ ‫دوباره ش��دت گرفتن نرخ رش��د تورم را به‬ ‫نظاره نشستیم و شاهد ثبت نرخ تورم ‪18/4‬‬ ‫درصد در سال ‪ 86‬و نرخ تورم ‪ 25/4‬درصد‬ ‫در پایان سال ‪ 87‬شدیم‪.‬‬ ‫‹ ‹کاه�ش دس�توری نرخ س�ود عامل‬ ‫تشدید بنگاهداری بانک‌ها‬ ‫این اما تمام ماجرا نبود و تبعات بسیاری‬ ‫در پ��ی ای��ن طرح به ی��ادگار مان��د‪ .‬برای‬ ‫سیس��تم بانکی نیز از همان ‪‌10‬س��ال قبل‬ ‫به این س��و‪ ،‬دو پیامد بارزت��ری که برجای‬ ‫ماند در وهله نخس��ت‪ ،‬کاهش شدید حجم‬ ‫دریچه‬ ‫درآمدهای ش��بکه بانکی ب��ود که به دلیل‬ ‫کاهش دستوری سود تسهیالت و در نتیجه‬ ‫کم شدن عایدی بانک‌ها از این محل ایجاد‬ ‫ش��د‪ .‬به این ترتیب اتف��اق مهم‌تری که در‬ ‫پایان این فراز و نشیب‌ها و در شبکه بانکی‬ ‫ب��رای بار دیگر همانند بیماری نهفته‌ای که‬ ‫دوباره عود کند‪ ،‬س��ر ب��رآورد‪ ،‬روی آوردن‬ ‫دوباره بانک‌ها به مقوله بنگاهداری و کسب‬ ‫درآمد از محل فعالیت‌های غیربانکی بود تا‬ ‫ازاین طریق اقدام به کسب درآمد و افزایش‬ ‫منابع خود کنند‪ .‬در حال حاضر مدتی است‬ ‫ک��ه صدای اعتراض‌ها نس��بت به این رفتار‬ ‫بانک‌ها بلند ش��ده است و حتی در چندین‬ ‫مورد‪ ،‬معترضان از خیل دولتمردان و وزرای‬ ‫و روس��ای دولتی ه��م بوده‌اند در حالی که‬ ‫ریشه این اتفاق نامیمون در حوزه بانک‌های‬ ‫کش��ور به سال‌های دهه ‪ 60‬خورشیدی باز‬ ‫می‌گ��ردد‪ .‬این ع��ادت دولت‌ه��ای وقت از‬ ‫همان س��ال‌ها ش��کل گرفت که در درجه‬ ‫نخست از بانک‌های کشور استقراض کرده و‬ ‫پدیده بدهی انباشته دولت به شبکه بانکی‬ ‫را به وجود بیاورند و بدتر از آن و در مرحله‬ ‫بع��د‪ ،‬به جای بازپرداخت بدهی بانکی خود‬ ‫به همان ش��کلی که دریافت کرده بودند ـ‬ ‫یعن��ی نقدی – اقدام به واگ��ذاری اموال و‬ ‫دارایی‌های منقول و بیشتر غیرمنقول خود‬ ‫به ش��بکه بانکی کردند که با عنوان تهاتر و‬ ‫رد دی��ون و ب��ه ازای بدهی‌های خود انجام‬ ‫شد‪ .‬اقدامات مشابه نیز از سوی دولت‌های‬ ‫بعدی انجام شد تا این روش تبدیل به یک‬ ‫رویه معمول بین دولت و بانک‌ها شود که تا‬ ‫امروز نیز تکرار شده است‪ .‬البته در اقدامی‬ ‫بی‌س��ابقه‪ ،‬همین چند روز پیش اعالم شد‬ ‫که برای نخستین‌بار در تاریخ کشور دولت‬ ‫یازدهم اقدام به پرداخت بخش��ی از بدهی‬ ‫خود به بانک‌های کش��ور به ش��کل نقدی‬ ‫کرده اس��ت‪ .‬برای آنک��ه از موضوع گزارش‬ ‫که بررس��ی دالیل متمایل ش��دن بانک‌ها‬ ‫به مقوله بنگاهداری اس��ت دورنش��ده و به‬ ‫حاش��یه نرویم به برخی دالی��ل مهم دیگر‬ ‫ه��م باید اش��اره کنی��م‪ .‬به‌ط��ور قطع در‬ ‫صدر فهرس��ت این دالی��ل معضل به ظاهر‬ ‫حل نش��دنی مطالبات معوق اس��ت که بر‬ ‫پایه اظه��ار نظرهای مس��ئوالن حجم این‬ ‫مطالب��ات در خوش‌بینانه‌تری��ن برآورده��ا‬ ‫نزدی��ک به یکصد هزار میلیارد تومان اعالم‬ ‫ش��ده و در برخی از سخنان و مصاحبه‌های‬ ‫مس��ئوالن‪ ،‬مقدار آن تا ‪200‬ه��زار میلیارد‬ ‫تومان هم مطرح ش��ده اس��ت‪ .‬در کنار این‬ ‫مشکل‪ ،‬مسئله دیگر‪ ،‬نامتوازن بودن میزان‬ ‫هزینه‌های بانک‌ها بابت سپرده‌های مردم از‬ ‫یک س��و و درآمدهای بانک‌ها از محل سود‬ ‫تس��هیالت اس��ت که هیچگاه تناسب الزم‬ ‫بین این دو شاخص مهم برقرار نبوده است‪.‬‬ ‫‹ ‹‹نگاه کارشناسان‬ ‫به موضوع بنگاهداری‬ ‫به اعتقاد کارشناس��ان اقتصادی‪ ،‬در برهه‬ ‫کنونی که کش��ورمان با مش��کالت بسیار و‬ ‫در رأس آنه��ا با رکود تورمی مواجه اس��ت‬ ‫فعالیت‌های��ی نظی��ر بنگاهداری توس��ط‬ ‫بانک‌ه��ا در حقیق��ت حوزه حیات��ی تولید‬ ‫کشور را با مخاطرات زیادی رودررو می‌کند‬ ‫و دلیل آن هم روش��ن اس��ت زیرا به جای‬ ‫هدایت شدن سرمایه‌های بانک‌ها به سوی‬ ‫بخش تولی��د‪ ،‬بخش قابل توجه��ی از این‬ ‫س��رمایه‌ها در حال حاضر درگیر مش��غله‬ ‫بنگاهداری بانک‌هاس��ت و دس��ت تولید از‬ ‫این منابع کوتاه است‪.‬‬ ‫محمدحس��ن اعتضادی‪ ،‬از کارشناس��ان‬ ‫اقتصادی کشورمان در این باره می‌گوید‪ :‬در‬ ‫هیچ نظام و قواعد بانکداری نیامده است که‬ ‫بانک‌ها خود شرکت تاسیس و سرمایه‌های‬ ‫خود را گردشی به این شرکت‌ها وارد کنند‪.‬‬ ‫اعتض��ادی ب��ا تاکید بر آنک��ه باید هرچه‬ ‫زودت��ر بنگاه��داری بانک‌ها و موسس��ات‬ ‫مالی جمع ش��وند‪ ،‬گفت‪ :‬منابع مالی که در‬ ‫بانک‌ها وجود دارد به جای آنکه صرف تولید‬ ‫و رونق اقتصاد کشور سر از همین بنگاه‌ها و‬ ‫شرکت‌های تابعه بانک‌ها و موسسات مالی‬ ‫در می‌آورند که عالوه بر ایجاد رانت‌خواری‬ ‫و فساد‪ ،‬مطالبات را نیز افزایش می‌دهند‪.‬‬ ‫به عقی��ده این اس��تاد دانش��گاه‪ ،‬مقوله‬ ‫بنگاهداری بانک‌های کشورمان باید به طور‬ ‫کامل از سیس��تم بانکی حذف شود و تمام‬ ‫بنگاه‌ها و ش��رکت‌های وابس��ته به بانک‌ها‬ ‫تعطیل و سهام آنها نیز برای فروش گذاشته‬ ‫شده یا به بخش خصوصی واگذار شوند‪.‬‬ ‫‹ ‹ورود مجلس به موضوع بنگاهداری‬ ‫در همی��ن زمینه‪ ،‬ب��ا تصویب نمایندگان‬ ‫مجلس سود فعالیت‌های غیرمادی بانک‌ها‬ ‫شامل بنگاهداری و نگهداری سهام مشمول‬ ‫مالیات با نرخ ‪ 28‬درصدی شده وبه این رقم‬ ‫هر سال ‪ 3‬واحد اضافه شود‪.‬‬ ‫نمایندگان مردم در خانه ملت همچنین‬ ‫مجازات‌های��ی را نیز به ای��ن ترتیب برای‬ ‫متخلف��ان پیش‌بین��ی کردن��د‪« :‬درصورت‬ ‫انج��ام نش��دن تکالیف ماده ‪ 4‬ای��ن قانون‬ ‫مجازات‌های زیر نسبت به بانک یا موسسه‬ ‫اعتباری متخلف اعمال می‌شود؛‬ ‫الف ‪ -‬بانک مرکزی با اخطار قبلی نسبت‬ ‫ب��ه اعمال مجازات قانونی از جمله ماده ‪44‬‬ ‫قانون پولی و بانکی کش��ور مصوب ‪ 18‬تیر‬ ‫‪ 1351‬و اصالحات بعدی آن اقدام می‌کند‪.‬‬ ‫س��ود بانک‌ها و موسس��ات اعتباری که‬ ‫منش��أ آن فعالیت‌ه��ای غیرمادی ش��امل‬ ‫بنگاهداری و نگهداری سهام باشد در سال‬ ‫‪ 1395‬ب��ا نرخ ‪ 28‬درصد مش��مول مالیات‬ ‫شده و پس از آن هر سال ‪ 3‬واحد به درصد‬ ‫ب��ه نرخ مذک��ور افزوده می‌ش��ود تا به ‪55‬‬ ‫درصد برسد‪.‬‬ ‫عای��دی امالک غیرمنقول مازاد بانک‌ها و‬ ‫موسسات اعتباری شامل زمین‪ ،‬مستغالت‪،‬‬ ‫سرقفلی‪ ،‬اموال مش��ابه آن در سال ‪1395‬‬ ‫با نرخ ‪ 28‬درصد مش��مول مالیات می‌شود‪.‬‬ ‫پس از آن هر س��ال ‪ 3‬واحد درصد به نرخ‬ ‫مذک��ور افزوده می‌ش��ود تا ب��ه ‪ 55‬درصد‬ ‫برس��د‪ .‬منظ��ور از عایدی ام�لاک در این‬ ‫م��اده مابه‌التفاوت قیمت ب��ازاری ملک در‬ ‫ابتدا و انتهای س��ال مالی اس��ت و بانک یا‬ ‫موسس��ه اعتباری ک��ه دارای��ی غیرمنقول‬ ‫مازاد نگه��داری می‌کند‪ ،‬موظف اس��ت از‬ ‫سال ‪ 1395‬به بعد بر اساس نرخ‌های مقرر‬ ‫در این ماده همه س��اله مالی��ات بر عایدی‬ ‫دارایی غیرمنقول م��ازاد تحت تملک خود‬ ‫را بپردازد‪.‬‬ ‫چگونگی تقوی��م دارایی موضوع این ماده‬ ‫مطابق آیین‌نامه اجرایی اس��ت که توس��ط‬ ‫بانک مرکزی و س��ازمان امور مالیاتی تهیه‬ ‫می‌ش��ود و ظرف ‪3‬ماه از تاری��خ ابالغ این‬ ‫قانون به تصویب هیات وزیران می‌رسد‪.‬‬ ‫ب ‪ -‬مدیرعام��ل و اعض��ای هیات مدیره‬ ‫بانک‌ها و موسس��ات اعتباری که به دالیلی‬ ‫ج��ز موارد تبصره یک این م��اده و یا حکم‬ ‫قضای��ی مبنی بر ع��دم واگ��ذاری اموال و‬ ‫س��هام موضوع ماده ‪ 4‬ای��ن قانون‪ ،‬اقدام به‬ ‫اجرای ای��ن حکم نکنند به مدت ‪ 5‬س��ال‬ ‫از عضوی��ت در هیات مدی��ره و نیز تصدی‬ ‫سمت مدیرعاملی بانک‌ها و موسسات مالی‬ ‫و اعتباری محروم می‌شوند‪».‬‬ ‫بانک‌ها از ارائه خدمات به موسسات غيرمجاز خودداري کنند‬ ‫ردپاي موسسات اعتباري در اختالالت بازار ارز‬ ‫مع��اون نظارت بانک مرکزي ضم��ن ارائه توضيحاتي‬ ‫درب��اره فعالي��ت مخ��رب موسس��ات مال��ي و اعتباري‬ ‫غيرمجاز تاکيد کرد‪ :‬بانک مرکزي با اين موسسات اتمام‬ ‫حجت کرده و در صورت ادامه تخلفات به ش��دت با آنها‬ ‫برخورد خواهد کرد‪.‬‬ ‫حمي��د تهرانف��ر درباره ن��وع فعاليت ‪ 7‬هزار موسس��ه‬ ‫اعتب��اري فعال در کش��ور اظه��ار کرد‪ :‬ب��رآورد ما براي‬ ‫صندوق‌هاي قرض‌الحسنه حدود ‪ 4‬تا ‪ 5‬هزار مورد است‪.‬‬ ‫حدود ‪ ۱۷۰۰‬تا ‪ ۱۸۰۰‬تعاوني اعتبار کارمندي‪ ،‬کارگري‬ ‫و صنعتي وجود دارند که بيرون از محيط کار خودش��ان‬ ‫ديده نمي‌ش��وند‪ ،‬در عين حال ح��دود ‪ ۵۰‬تا ‪ ۶۰‬تعاوني‬ ‫اعتبار آزاد که مورد پذيرش نبوده و بايد مراحل انحالل‪،‬‬ ‫تبديل يا ادغام را طي کنند‪ ،‬فعال هس��تند‪ .‬وي با اشاره‬ ‫به اينکه بانک مرکزي بار‌ها اعالم کرده ليست موسساتي‬ ‫که از اين بانک مجوز گرفته يا درحال طي کردن مراحل‬ ‫آن هس��تند را از طريق سايت خود به اطالع عموم مردم‬ ‫مي‌رس��اند‪ ،‬ادامه داد‪ :‬غير از آنچه که اعالم ش��ده اس��ت‬ ‫س��اير موسسات و دفاتري که اقدام به جمع‌آوري وجوه و‬ ‫س��پرده‌هاي مردم مي‌کنند‪ ،‬فعاليت خود را بدون نظارت‬ ‫و تايي��د بانک مرک��زي انجام داده و ب��ا همکاري نيروي‬ ‫انتظامي با آنها برخورد مي‌ش��ود‪ .‬تهرانف��ر افزود‪ :‬برخي‬ ‫موسسات غيرمجاز در حال طي کردن فرآيند مجوز‌گيري‬ ‫و تکمي��ل مدارک خود بوده و ت�لاش مي‌کنند وضعيت‬ ‫خود را به استاندارد‌هاي بانک مرکزي نزديک کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹ عملکرد خطرناک موسسات مالي‬ ‫مع��اون نظ��ارت بانک مرک��زي همچنين ب��ه برخي‬ ‫از تخلفات موسس��ات غيرمجاز اش��اره ک��رد و گفت‪ :‬با‬ ‫وجود توافق بانک‌ها براي ساماندهي نرخ سود سپرده و‬ ‫پرداخت حداکثري آن تا ‪ ۲۲‬درصد‪ ،‬برخي از موسساتي‬ ‫که مش��کل دارند‪ ،‬از راه‌هاي ديگر نرخ س��ود توافقي را‬ ‫دور مي‌زنند و از آنجايي که مي‌خواهند ضعف نقدينگي‬ ‫خود را بپوشانند نرخ س��ود سپرده بيشتري را به مردم‬ ‫مي‌پردازند‪.‬‬ ‫وي توضي��ح داد‪ :‬اي��ن موسس��ات با وع��ده پرداخت‬ ‫سود‌هاي خارج از چارچوب مصوب و غيرقانوني اقدام به‬ ‫جذب س��پرده‌هاي مردمي کرده و براي تحقق اين نرخ‬ ‫س��ود‪ ،‬وارد فعاليت‌هاي پر ريسک و سوداگري مي‌شوند‬ ‫که از اين طريق در نظام پولي و مالي کشور خلل ايجاد‬ ‫کرده و مانع اجراي صحيح سياست‌هاي پولي مي‌شوند‪.‬‬ ‫تهران‌فر تصريح کرد‪ :‬موسسات غيرمجاز بسيار خطرناک‬ ‫عمل مي‌کنند و به‌طور عموم با هيچ يک از قواعد بانکي‬ ‫انسي ندارند و با بنياني تهي و خالي به حيات متزلزل و‬ ‫خطرناک خود ادامه مي‌دهند‪.‬‬ ‫‹ ‹نقش موسسات مالي در اختالالت بازارها‬ ‫وي همچنين در پاس��خ به اين پرس��ش ایس��نا که با‬ ‫نحوه عملکردي که موسسات مالي و اعتباري دارند‪ ،‬آيا‬ ‫مي‌توان بخش��ي از نابساماني‌هاي به وجود آمده در بازار‬ ‫ارز‪ ،‬مسکن و طال در چند سال اخير را به شکل‌گيري اين‬ ‫موسس��ات و نبود نظارت صحيح بر عملکرد آنها نسبت‬ ‫داد‪ ،‬تاکيد کرد‪ :‬ترديد نکنيد که اين عبارت درست است‬ ‫و حتي بنده احتمال مي‌دهم کارهايي انجام شود که از‬ ‫نظر اجتماعي نيز منش��أ برخي مش��کالت باشد‪ .‬معاون‬ ‫نظارت بان��ک مرکزي توضيح داد‪ :‬ش��ايد زماني عنوان‬ ‫مي‌شد که فعاليت موسسات غيرمجاز و متخلف چندان‬ ‫موثر نيست اما امروزه ش��اهديم و ثابت شده که برخي‬ ‫از آنها با اقدامات‌شان براي کشور بحران ايجاد کرده‌اند؛‬ ‫بر اين اس��اس تمام موسس��ات مالي موظف به داشتن‬ ‫ت و همچنين پرداخت نرخ‬ ‫شناس��نامه براي انجام فعالي ‌‬ ‫سود مصوب بانک مرکزي هستند‪.‬‬ ‫وي اضافه کرد‪ :‬برخي از اين موسس��ات در سال‌هاي‬ ‫گذش��ته براي س��ودآوري بيش��تر بدون در نظر گرفتن‬ ‫ش��رايط بازار و مصلحت عمومي کش��ور وارد بازار‌هايي‬ ‫از جمله‪ ،‬ارز‪ ،‬س��که و مس��کن ش��ده و با اخالل در اين‬ ‫بازار‌ها موجب ضرر و زيان افراد بسياري شدند‪ .‬در واقع‬ ‫سود اين موسسات از ضرر فعاالن در اين بازار‌ها محقق‬ ‫مي‌شود‪.‬‬ ‫‹ ‹بانک‌ها به موسسات غيرمجاز خدمات ندهند‬ ‫تهرانفر در ادامه با اشاره به نحوه نظارت بانک مرکزي‬ ‫ب��ه عنوان تنها نهاد قانوني متولي اين امر بر موسس��ات‬ ‫اعتباري يادآور ش��د‪ :‬اين موسسات در برهه‌اي از زمان‬ ‫به طور گس��ترده‌اي ايجاد شدند و متاسفانه اراده جدي‬ ‫براي برخورد با آنها وجود نداش��ت‪ .‬اما يکي از اقدامات‬ ‫دیدگاه‬ ‫روش محاسبه نرخ تورم‬ ‫در مرکز آمار ایران‬ ‫شهریار احتش�امی‪-‬مصطفی فرخ‌فال ‪ -‬رئیس و‬ ‫کارش�ناس گروه ش�اخص قیمت کاال و خدمات‬ ‫مصرفی مرکز آمار ایران‪ :‬ش��اخص قیمت به عنوان‬ ‫یک متغی��ر کالن اقتص��ادی نش��ان‌دهنده چگونگی‬ ‫تغییرات س��طح عموم��ی قیمت‌ها اس��ت و تغییرات‬ ‫قیم��ت کاالها و خدمات را تنها در یک عدد خالصه و‬ ‫به صورت کمی وضعیت قیمت را در سال‌های مختلف‬ ‫با هم مقایسه می‌کند‪ .‬استفاده از شاخص قیمت‌ها در‬ ‫تبدیل متغیرهای اسمی کالن اقتصادی (مانند تولید‬ ‫یا درآمد اس��می) به متغیرهای واقعی و محاسبه نرخ‬ ‫تورم به عنوان یکی از متغیرهای چالش‌برانگیز در هر‬ ‫اقتصاد از مهم‌ترین اقداماتی اس��ت که به طور مستمر‬ ‫در مرکز آمار ایران انجام می‌شود‪.‬‬ ‫از س��ال ‪ 1353‬مرکز آمار ایران به منظور محاس��به‬ ‫ش��اخص قیم��ت کاال و خدمات مصرف��ی در مناطق‬ ‫روس��تایی کشور و از س��ال ‪ 1374‬در مناطق شهری‬ ‫کش��ور‪ ،‬طرح آمارگی��ری از قیمت کااله��ا و خدمات‬ ‫م��ورد مصرف خانواره��ا را در ‪ 104‬ش��هر اجرا کرده‬ ‫اس��ت‪ .‬ضمن اینکه در س��ال‌های ‪ 1381‬و ‪ 1390‬دو‬ ‫تجدی ‌د نظر در این طرح به عمل آمد و به ترتیب ‪107‬‬ ‫و ‪ 187‬ش��هر به‌منظور محاس��به این شاخص انتخاب‬ ‫شدند‪ .‬ش��اخص قیمت در حال حاضر در چند بخش‬ ‫مجزا محاسبه و تعیین می‌شود که به اختصار اشاره‌ای‬ ‫به آنها می‌شود‪.‬‬ ‫‹ ‹ شاخص قیمت مصرف‌کننده‬ ‫ای��ن ش��اخص‪ ،‬تغییرات قیم��ت را ب��رای کاالهای‬ ‫مصرفی خانوار نشان می‌دهد‪ ،‬یعنی به خانوار به عنوان‬ ‫مصرف‌کنن��ده کاال و خدمات نگاه می‌ش��ود و اقالمی‬ ‫که خان��وار برای تولید و هزینه‌ه��ای مرتبط با بخش‬ ‫درآمدی‌اش می‌کند‪ ،‬در محاس��به این شاخص لحاظ‬ ‫نمی‌شود‪ .‬در حال حاضر برای این شاخص از ‪ 187‬شهر‬ ‫در قالب ‪ 293‬منطقه ش��هری آمار جمع‌آوری می‌شود‬ ‫و ماهان��ه به بیش از ‪ 53‬هزار کارگاه خرده‌فروش��ی و‬ ‫بیش از ‪ 3‬هزار خانوار اجاره‌نش��ین مراجعه و نوسانات‬ ‫قیمت‌ها بررسی می‌شود‪ .‬تعداد اقالم قیمت‌گیری‌شده‬ ‫برای تورم شهری‪ 451 ،‬قلم است که شامل ‪ 159‬قلم‬ ‫کاالهای خوراکی‪ ،‬آش��امیدنی و دخان��ی و ‪ 292‬قلم‬ ‫کاالهای غیرخوراکی و خدمات است‪.‬‬ ‫همچنی��ن مرکز آمار ای��ران از س��ال ‪ 1353‬طرح‬ ‫آمارگی��ری از قیم��ت خرده‌فروش��ی کاال و خدم��ات‬ ‫مصرفی در مناطق روستایی کشور را با هدف محاسبه‬ ‫متوس��ط قیمت اجرا کرده اس��ت و برای به‌روز کردن‬ ‫آم��ار‪ ،‬در س��ال‌های ‪ 1367‬و ‪ 1381‬و به‌تازگ��ی در‬ ‫سال ‪ 1390‬س��ال پایه را تغییر داده است‪ .‬برای تورم‬ ‫روستایی‪ 279 ،‬قلم است که شامل ‪ 106‬قلم کاالهای‬ ‫خوراکی‪ ،‬آش��امیدنی و دخان��ی و ‪ 173‬قلم کاالهای‬ ‫غیرخوراکی و خدمات است‪.‬‬ ‫‹ ‹شاخص قیمت تولیدکننده‬ ‫براساس این شاخص‪ ،‬نرخ تورم بخش تولیدکننده به‬ ‫مفهوم تغییر در قیمت سبد معینی از کاالها و خدمات‬ ‫تولیدی در داخل کش��ور اندازه‌گیری می‌شود‪ .‬به طور‬ ‫کلی این شاخص در س��ه بخش محاسبه می‌شود که‬ ‫عبارتند از ش��اخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت‪،‬‬ ‫ت تولیدکننده بخش کشاورزی و شاخص‬ ‫شاخص قیم ‌‬ ‫قیمت تولیدکننده بخش خدمات‪.‬‬ ‫ش��اخص دیگری که در مرکز آمار محاسبه می‌شود‬ ‫ش��اخص قیمت کاالهای صادراتی و وارداتی کش��ور‬ ‫اس��ت که با محاس��به آن می‌توان ضمن دستیابی به‬ ‫ارزش واقعی صادرات و واردات کشور‪ ،‬رابطه مبادله در‬ ‫تجارت خارجی اقتصاد کشور را محاسبه کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹روش محاسبه تورم‬ ‫قابل تقديري که سابق بر اين انجام شد‪ ،‬ادغام برخي از‬ ‫اين موسسات با يکديگر و بانک‌ها بود که امکان نظارت‬ ‫بر آنها را بيشتر مي‌کرد‪.‬‬ ‫وي شناسايي تمامي موسسات را امري زمان‌بر عنوان‬ ‫ک��رد و گف��ت‪ :‬با اين وج��ود اکنون درحال شناس��ايي‬ ‫اين موسس��ات در سطح کشور هس��تيم و از مردم هم‬ ‫خواس��تيم تا اگر اطالعي از وجود اين موسس��ات دارند‬ ‫از طريق س��ايت در اختيار بانک مرکزي قرار دهند‪ .‬او با‬ ‫اش��اره به ديگر اقدامات بانک مرکزي براي شناسايي و‬ ‫ساماندهي موسسات مالي بيان کرد‪ :‬از سويي با همکاري‬ ‫نيروي انتظامي و قوه قضاييه نيز درحال پيگيري قانوني‬ ‫موضوع هس��تيم و از س��ويي ديگر از س��اير بانک‌ها نيز‬ ‫خواس��تيم تا از ارائه خدمات به موسس��ات بدون مجوز‬ ‫خ��ودداري کنند و اگر تخلفي از بانک‌ها هم مش��اهده‬ ‫شود با آنها برخورد مي‌کنيم‪.‬‬ ‫مبن��ای محاس��به ن��رخ تورم محاس��به ش��اخص‬ ‫قیمت‌هاست‪ ،‬و برای اندازه‌گیری این شاخص‪ ،‬نسبت‬ ‫هزینه‌های خرید یک گروه از کاالها و خدمات در دوره‬ ‫جاری س��ال به هزینه‌های خرید همان گروه از کاالها‬ ‫و خدمات در یک دوره (س��ال) خاص تحت سال پایه‬ ‫محاسبه می‌شود‪.‬‬ ‫در محاسبه نرخ تورم با چند اصطالح مواجه هستیم‪:‬‬ ‫تورم‪ :‬تورم عبارت اس��ت از افزایش مستمر و مداوم‬ ‫سطح عمومی قیمت‌ها در یک دوره یا سال معین که‬ ‫نرخ آن از درصد تغییرات عدد شاخص قیمت در دوره‬ ‫مورد نظر نسبت به دوره قبل از آن حاصل می‌شود‪.‬‬ ‫نرخ تورم ماهانه‪ :‬درصد تغییر عدد ش��اخص قیمت‪،‬‬ ‫در ماه مورد نظر نس��بت به ماه قبل از آن را نرخ تورم‬ ‫ماهانه می‌گویند‪.‬‬ ‫تورم نقط��ه به نقط��ه‪ :‬درصد تغییر عدد ش��اخص‬ ‫قیمت‪ ،‬در ماه مورد نظر نسبت به ماه مشابه سال قبل‬ ‫را نرخ تورم نقطه به نقطه می‌گویند‪.‬‬ ‫نرخ تورم ساالنه‪ :‬درصد تغییر مجموع اعداد شاخص‬ ‫قیمت‪ ،‬در ‪ 12‬ماه منتهی به ماه مورد نظر نس��بت به‬ ‫دوره مش��ابه س��ال قبل را نرخ تورم ساالنه می‌گویند‪.‬‬ ‫درواقع از اعداد ‪ 24‬شاخص‪ ،‬نرخ تورم ساالنه به دست‬ ‫می‌آید و آنچه از آن به عنوان نرخ تورم یاد می‌ش��ود‪،‬‬ ‫همان نرخ تورم ساالنه است‪.‬‬
‫اخبار شرکت‌ها‬ ‫انتشار عملکرد هلدینگ‬ ‫صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس‬ ‫ش��رکت م��ادر (هلدین��گ) صنای��ع پتروش��یمی‬ ‫خلیج‌فارس در دوره یک ماهه منتهی به ‪ ۳۰‬بهمن‌ماه‬ ‫‪ ۹۳‬نه خریدار و نه فروش��نده بود‪ .‬این شرکت صورت‬ ‫وضعیت پرتفوی سرمایه‌گذاری‌های یک ماهه منتهی‬ ‫ن ‪ ۹۳‬را به‌صورت حسابرسی نشده منتشر‬ ‫به پایان بهم ‌‬ ‫کرد‪ .‬ش��رکت هلدینگ صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس‬ ‫در ابتدای دوره یاد شده تعدادی از سهام چند شرکت‬ ‫بورس��ی را با بهای تمام شده ‪۲۰‬هزار و ‪۸۱۷‬میلیارد و‬ ‫‪۴۵۰‬میلیون ریال و ارزش بازار ‪۲۰‬هزار و ‪۳۰۳‬میلیارد‬ ‫و ‪۶۰۰‬میلیون ریال در س��بد سهام خود داشت‪ .‬بهای‬ ‫تمام‌ش��ده این شرکت در دوره یادش��ده بدون تغییر‬ ‫مان��د در حالی که ارزش بازار آن ب��ا کاهش یک‌هزار‬ ‫و ‪۸۶۲‬میلی��ارد و ‪۴۵۰‬میلیون ریالی معادل ‪۱۸‬هزار و‬ ‫‪۴۴۱‬میلیارد و ‪۱۵۰‬میلیون ریال محاسبه شد‪ .‬گفتنی‬ ‫اس��ت این شرکت در دوره یادشده سهام هیچ شرکت‬ ‫بورسی را نه خریداری کرد و نه فروخت‪.‬‬ ‫«وتوکا» در بهمن ماه‬ ‫فقط فروشنده بود‬ ‫شرکت سرمایه‌گذاری توکا فوالد در دوره یک ماهه‬ ‫منتهی به ‪ ۳۰‬بهمن‪ ۹۳‬س��هام هیچ شرکت بورسی را‬ ‫تحصیل نکرد و تنها فروشنده سهام بورسی بود‪.‬‬ ‫ای��ن ش��رکت ص��ورت وضعی��ت پرتف��وی‬ ‫سرمایه‌گذاری‌های یک ماهه منتهی به پایان بهمن‪۹۳‬‬ ‫را به صورت حسابرس��ی نش��ده منتش��ر کرد‪ .‬شرکت‬ ‫س��رمایه‌گذاری توکا فوالد در ابتدای دوره یاد ش��ده‬ ‫تع��دادی از س��هام چند ش��رکت بورس��ی را با بهای‬ ‫تمام ش��ده ‪۶۷۷‬میلی��ارد و ‪۴۸۰‬میلیون ریال و ارزش‬ ‫ب��ازار یک‌هزار و ‪۳۵۷‬میلی��ارد و ‪۵۵۹‬میلیون ریال در‬ ‫س��بد سهام خود داش��ت‪ .‬بهای تمام‌شده این شرکت‬ ‫در دوره یادش��ده با کاهش ‪3‬میلی��ارد و ‪۲۲۲‬میلیون‬ ‫ریال��ی به ‪۶۷۴‬میلیارد و ‪۲۵۸‬میلیون ریال رس��ید در‬ ‫حالی ک��ه ارزش بازار آن نیز ب��ا کاهش ‪۱۵‬میلیارد و‬ ‫‪۱۷۱‬میلی��ون ریالی معادل یک‌ه��زار و ‪۳۴۲‬میلیارد و‬ ‫‪۳۸۸‬میلیون ریال محاسبه شد‪ .‬بر این اساس «وتوکا»‬ ‫در این دوره تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با‬ ‫بهای تمام‌شده ‪3‬میلیارد و ‪۲۲۲‬میلیون ریال و با مبلغ‬ ‫‪۴‬میلیارد و ‪۷۵۵‬میلیون ریال واگذار کرد و از این بابت‬ ‫معادل یک میلیارد و ‪۵۳۳‬میلیون ریال س��ود کس��ب‬ ‫ن امسال سهام هیچ‬ ‫کرد‪ .‬این شرکت همچنین در بهم ‌‬ ‫شرکت بورسی را تحصیل نکرد‪.‬‬ ‫‹ ‹افزای�ش ‪ ۱۷۲‬میلی�ارد ریال�ی ارزش ب�ازار‬ ‫«سغدیر»‬ ‫ارزش بازار ش��رکت توسعه س��رمایه و صنعت غدیر‬ ‫در دوره ی��ک ماه��ه منتهی به ‪ ۳۰‬بهم��ن‪ ۹۳‬معادل‬ ‫‪۱۷۲‬میلی��ارد و ‪۶۵۲‬میلیون ری��ال افزایش یافت‪ .‬این‬ ‫ش��رکت صورت وضعیت پرتفوی س��رمایه‌گذاری‌های‬ ‫ن ‪ ۹۳‬را به صورت‬ ‫ی��ک ماهه منتهی ب��ه پایان بهم�� ‌‬ ‫حسابرسی نش��ده منتشر کرد‪ .‬شرکت توسعه سرمایه‬ ‫و صنعت غدی��ر در ابتدای دوره یاد ش��ده تعدادی از‬ ‫س��هام چند شرکت بورسی را با بهای تمام‌شده ‪3‬هزار‬ ‫و ‪۷۳۷‬میلی��ارد و ‪۹۸‬میلیون ریال و ارزش بازار ‪2‬هزار‬ ‫و ‪۴۸۱‬میلی��ارد و ‪۱۳۸‬میلیون ریال در س��بد س��هام‬ ‫خود داش��ت‪ .‬بهای تمام‌ش��ده این ش��رکت در دوره‬ ‫یادش��ده با افزایش ‪۱۷۲‬میلیارد و ‪۶۵۲‬میلیون ریالی‬ ‫به ‪3‬هزار و ‪۹۰۹‬میلیارد و ‪۷۵۰‬میلیون ریال رسید در‬ ‫حالی ک��ه ارزش بازار آن نیز ب��ا افزایش ‪۱۵۵‬میلیارد‬ ‫و ‪۸۰۸‬میلی��ون ریال��ی معادل ‪2‬ه��زار و ‪۶۳۶‬میلیارد‬ ‫و ‪۹۴۶‬میلی��ون ریال محاس��به ش��د‪ .‬بر این اس��اس‬ ‫«س��غدیر» در این دوره تعدادی از سهام چند شرکت‬ ‫بورسی را با بهای تمام‌شده ‪۱۷۲‬میلیارد و ‪۶۵۲‬میلیون‬ ‫ری��ال خریداری کرد در حالی که در این دوره س��هام‬ ‫هیچ شرکت بورسی را واگذار نکرد‪.‬‬ ‫پوشش ‪۷۴‬درصدی‬ ‫پیش‌بینی‌های «کخاک»‬ ‫ش��رکت صنایع خاک چینی ایران در دوره ‪ ۹‬ماهه‬ ‫با اختصاص ‪ ۱۱۱۶‬ریال سود به ازای هر سهم معادل‬ ‫‪۷۴‬درص��د از پیش‌بینی‌های��ش را پوش��ش داد‪ .‬این‬ ‫ش��رکت پیش‌بینی سود هر سهم س��ال مالی منتهی‬ ‫به ‪ ۲۹‬اس��فند‪ ۹۳‬را با س��رمایه ‪۳۵‬میلیارد ریالی در‬ ‫نخس��تین پیش‌بینی مبلغ ‪ ۶۰۸۱‬ریال و با س��رمایه‬ ‫‪۱۷۵‬میلیارد ریالی مبلغ ‪ ۱۲۱۶‬ریال و در دی‌ امسال‬ ‫مبل��غ ‪ ۱۳۴۰‬ریال و در اس��فندماه مبلغ ‪ ۱۵۰۰‬ریال‬ ‫اعالم کرده اس��ت‪ .‬براس��اس این گزارش هیات‌مدیره‬ ‫این ش��رکت در نظر دارد مبلغ ‪ ۱۳۲۲‬ریال در س��ال‬ ‫مال��ی ‪ ۹۳‬به‌عنوان س��ود نقدی هر س��هم به مجمع‬ ‫عمومی عادی س��االنه صاحبان س��هام پیشنهاد کند‪.‬‬ ‫الزم ب��ه ذکر اس��ت مطابق مصوب��ات مجمع عمومی‬ ‫فوق‌العاده مورخ ‪ ۱۸‬مرداد‪ ۹۳‬افزایش سرمایه شرکت‬ ‫از مبلغ ‪۳۵‬میلیارد ریال به مبلغ ‪۱۷۵‬میلیارد ریال از‬ ‫محل مطالبات و آورده نقدی س��هامداران به تصویب‬ ‫رسید‪.‬‬ ‫‪20‬‬ ‫سه‌شنبه ‪ 12‬اسفند ‪ 12 - 1393‬جمادی االول ‪ 3 -1436‬مارس ‪ -2015‬شماره ‪ -171‬پیاپی ‪1489‬‬ ‫بورس‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫به دنبال رشد ‪ 94‬واحدی شاخص کل در روز گذشته اتفاق افتاد‬ ‫حرکت نمادها به جلو با انتشار اخبار مثبت‬ ‫کیمیا بامدادیان‪ -‬گروه اقتصاد‪ :‬بازار س�رمایه در یک‌سال اخیر تحت‬ ‫تاثیر عوامل کالن اقتصادی و سیاس�ی بسیاری مانند تحریم‪ ،‬کاهش‬ ‫قیمت نفت‪ ،‬افزایش نرخ دالر و بهره مالکانه معادن قرار داشت که همه‬ ‫اینها موجب نزول قیمت‌های س�هام و بازار سرمایه شد‪ .‬کارشناسان‬ ‫عقیده دارند که در حال حاضر پس از کش و قوس‌های فراوان‪ ،‬بورس‬ ‫تهران به جایی رسیده که قیمت سهام بیشتر شرکت‌ها ارزنده است‬ ‫اما نقدینگی کافی در اختیار س�هامداران نیست و همچنین ابهامات‬ ‫بسیاری در بازار سرمایه وجود دارد‪.‬‬ ‫در ح�ال حاض�ر دولت یازدهم ع�زم خود را جزم ک�رده تا ابهامات‬ ‫موج�ود در ب�ازار س�رمایه را کاهش ده�د و در این زمین�ه اقدامات‬ ‫مناس�بی انج�ام داده ک�ه از آن جمل�ه می‌ت�وان به تعیی�ن تکلیف‬ ‫شرکت‌های پاالیشگاهی‪ ،‬نرخ خوراک ش�رکت‌های پتروشیمی‪ ،‬نرخ‬ ‫بهره مالکانه معادن و تالش برای به سرانجام رسیدن پرونده هسته‌ای‬ ‫ایران اش�اره کرد‪ .‬اما برطرف نش�دن برخی ابهامات در کنار نزدیک‬ ‫شدن به روزهای پایانی س�ال و نیاز سهامداران به تامین منابع مالی‬ ‫و همچنین پایان س�ال مالی کارگزاران و تسویه اعتباری شرایطی را‬ ‫برای بازار س�رمایه ب�ه وجود آورده و موجب اف�ت قیمت‌ها و کاهش‬ ‫تقاضا شده اس�ت‪ .‬در این میان انتشار اخبار مثبت در برخی گروه‌ها‬ ‫می‌تواند موجب رش�د هرچند اندک بازار سرمایه ش�ود اما تا زمانی‬ ‫ک�ه تحرک ج�دی در بازار انجام نش�ود‪ ،‬نمی‌توان انتظار داش�ت که‬ ‫بورس تهران از رونق برخوردار ش�ود‪ .‬کارشناس�ان عقیده دارند که‬ ‫اعمال سیاست‌های اقتصادی در داخل کشور و مشخص شدن نتیجه‬ ‫مذاک�رات هس�ته‌ای در کنار تعیین تکلیف بودج�ه و احتمال کاهش‬ ‫نیافتن قیمت نفت می‌تواند موجب افزایش قیمت‌ها در بورس شود‪.‬‬ ‫در جایگاه‌ه��ای بعدی ق��رار گرفتن��د‪ .‬همچنین تولید‬ ‫اتومبیل س��ایپا با معامالتی به ارزش ‪404‬میلیارد ریال‬ ‫در صدر بیش��ترین ارزش معامالت ق��رار گرفت‪ ،‬بانک‬ ‫صادرات ایران با معامالتی به ارزش ‪315‬میلیارد ریال و‬ ‫ایران‌خودرو با معامالتی به ارزش ‪113‬میلیارد ریال در‬ ‫جایگاه‌های دوم و سوم قرار گرفتند‪.‬‬ ‫‹ ‹افزایش حجم معامالت‬ ‫آدنا طروسیان‪ ،‬کارش��ناس بازار‬ ‫س��رمایه درب��اره رون��د صعودی‬ ‫بورس در روز گذشته در گفت‌وگو‬ ‫اظه��ار ک��رد‪ :‬حج��م‬ ‫ب��ا‬ ‫معامالت در بازار س��رمایه در روز‬ ‫گذشته نس��بت به هفته گذشته افزایش یافت و به این‬ ‫ترتیب بازار س��رمایه مثبت شد و شاخص کل نیز روند‬ ‫صعودی را در پیش گرفت‪.‬‬ ‫وی به افزایش حجم معامالت در روز گذش��ته اشاره‬ ‫کرد و گفت‪ :‬روز دوشنبه بانک صادرات ایران معامالتی‬ ‫به ارزش ‪400‬میلیون تومان انجام داد و صف س��نگین‬ ‫خرید برای این نماد در بازار سرمایه به وجود آمد و در‬ ‫پایان س��اعت معامالتی نیز با ص��ف خرید به کار خود‬ ‫پایان داد‪.‬‬ ‫طروس��یان به دلیل توجه س��هامداران به نماد بانک‬ ‫ص��ادرات اش��اره ک��رد و اف��زود‪ :‬بانک ص��ادرات اعالم‬ ‫کرده که در روز ‪ 18‬اس��فندماه به فروش سهام شرکت‬ ‫س��رمایه‌گذاری غدیر اقدام می‌کن��د و معامالت بلوکی‬ ‫انج��ام می‌دهد ک��ه این معامالت س��ود خوب��ی برای‬ ‫سهامداران به دنبال خواهد داشت البته باید یادآور شد‬ ‫که این میزان سود تکرار شونده نیست‪.‬‬ ‫وی در ادامه بی��ان کرد‪ :‬بانک صادرات ایران به دلیل‬ ‫کمبود نقدینگی به فروش این میزان س��هام می‌پردازد‬ ‫ام��ا باید توجه داش��ت که با فروش این میزان س��هام‪،‬‬ ‫بخش عمده‌ای از درآمدهای خود را از دست می‌دهد‪.‬‬ ‫طروسیان به مثبت شدن نمادهای خودرویی‌ها از روز‬ ‫یکشنبه اش��اره کرد و گفت‪ :‬هرگاه خبرهای مثبتی در‬ ‫هر گروه مخابره می‌ش��ود‪ ،‬به س��رعت آن نمادها مورد‬ ‫اقبال س��هامداران قرار می‌گیرند‪ .‬در گروه خودرویی‌ها‬ ‫نیز انتش��ار اخباری مبنی بر ایج��اد قرارداد میان پژو و‬ ‫ایران‌خودرو برای صادرات ‪30‬درصدی تولیدات به خارج‬ ‫از کشور‪ ،‬موجب افزایش رشد این گروه در دو روز اخیر‬ ‫در بازار سرمایه شد‪.‬‬ ‫وی به گروه‌های دیگر وابس��ته ب��ه گروه خودرویی‌ها‬ ‫اش��اره کرد و اف��زود‪ :‬نکته جالب توج��ه در بازار دیروز‬ ‫آن ب��ود که با انتش��ار خبر فوق‪ ،‬گروه‌های وابس��ته به‬ ‫خودرویی‌ه��ا مانند قطعه‌س��ازان‪ ،‬زودتر ب��ه این اخبار‬ ‫واکنش نشان دادند و حرکت رو به جلو را آغاز کردند‪.‬‬ ‫طروس��یان در ادامه بیان کرد‪ :‬بازار س��رمایه در حال‬ ‫حاضر در رکود به‌س��ر می‌برد و منتظر آن است تا اخبار‬ ‫مثبتی به آن برس��د‪ ،‬در ش��رایط فعلی مهم‌ترین خبر‬ ‫ک��ه می‌تواند بازار را به تحرک بیندازد‪ ،‬نتیجه مذاکرات‬ ‫هسته‌ای است که رونق را به بورس تهران بازمی‌گرداند‪.‬‬ ‫وی پیش‌بینی کرد‪ :‬اگر تا پایان سال مذاکرات هسته‌ای‬ ‫‹ ‹فرابورس‬ ‫به نتیجه نرس��د‪ ،‬بازار سرمایه در حالت بالتکلیفی قرار‬ ‫خواه��د گرفت و روند فعلی را ادامه می‌دهد و چند روز‬ ‫مثبت و باز دوباره منفی می‌ش��ود و تنها انتش��ار اخبار‬ ‫می‌تواند موجب افزایش اندک آن شود‪.‬‬ ‫‹ ‹نگاهی به آمار‬ ‫از تاالر حافظ در معامالت‬ ‫به گزارش خبرنگار‬ ‫روز گذشته‪ ،‬ش��اخص کل بعد از چند روز روند منفی‪،‬‬ ‫باالخره مثبت ش��د و با ‪94‬واح��د افزایش‪ ،‬به عدد ‪63‬‬ ‫هزار و ‪954‬رسید‪ .‬س��رمایه‌گذاران در این روز‪ ،‬بیش از‬ ‫‪777‬میلی��ون برگه و حق‌تقدم در بازار دست‌به‌دس��ت‬ ‫کردن��د ک��ه ارزش این مب��ادالت بیش از ی��ک هزار و‬ ‫‪ 467‬میلی��ارد ریال بود و در ‪ 46‬ه��زار نوبت معامالتی‬ ‫انجام ش��د‪ .‬ش��اخص کل با رش��دی که داشت‪ ،‬معادل‬ ‫‪0/15‬درص��د افزایش پیدا کرد و ش��اخص بازار اول هم‬ ‫با رش��د ‪ 115‬واح��دی معادل ‪0/24‬درص��د با افزایش‬ ‫روبه‌رو ش��د‪ .‬همچنین شاخص قیمتی ( وزنی‪ -‬ارزشی)‬ ‫با افزایش ‪ 41‬واحدی به میزان ‪ 0/15‬درصد و ش��اخص‬ ‫کل ( هم وزن) و شاخص قیمت ( هم وزن) نیز با افزایش‬ ‫‪ 0/15‬درصدی روبه‌رو شدند‪ .‬در میان ‪ ۳۹‬صنعت حاضر‬ ‫در ب��ورس تهران‪ ،‬گروه بانک‌ها توانس��ت با بیش��ترین‬ ‫ارزش معام�لات در صدر برترین گروه‌های صنعت قرار‬ ‫گی��رد و پ��س از آن گروه خودرو و س��رمایه‌گذاری در‬ ‫جایگاه‌های بع��دی قرار گرفتند‪ .‬در روز گذش��ته نماد‬ ‫بان��ک صادرات ایران با افزایش ‪37/42‬واحدی و پس از‬ ‫آن س��رمایه‌گذاری توسعه ملی با رشد ‪ 16/83‬واحدی‪،‬‬ ‫س��ایپا با افزایش ‪ 15/19‬واحدی و بانک ملت با رش��د‬ ‫‪ 13/39‬واحدی دارای بیشترین تاثیر مثبت بر شاخص‬ ‫کل بودند‪ .‬همچنین گس��ترش نفت و گاز پارس��یان با‬ ‫افت ‪ 24/78‬واحدی‪ ،‬صنایع پتروشیمی خلیج فارس با‬ ‫کاهش ‪ 17/71‬واحدی و ش��رکت ارتباطات سیار ایران‬ ‫ب��ا افت ‪ 15/09‬واح��دی دارای بیش��ترین تاثیر منفی‬ ‫ب��ر مهم‌ترین متغیر بورس��ی بودن��د‪ .‬همچنین در روز‬ ‫دوشنبه نمادهای بانک صادرات ایران‪ ،‬نورد آلومینیوم‪،‬‬ ‫س��ایپا دیزل‪ ،‬س��رمایه‌گذاری خوارزمی‪ ،‬سرمایه‌گذاری‬ ‫رنا‪ ،‬بیمه دانا و س��یمان خزر بیش��ترین افزایش قیمت‬ ‫را تجربه کردند‪ .‬بیش��ترین کاهش قیم��ت نیز در این‬ ‫روز متعلق به صنایع کاش��ی و س��رامیک سینا‪ ،‬افست‪،‬‬ ‫صنایع کاغذس��ازی کاوه‪ ،‬نیروکلیر‪ ،‬پشم شیشه ایران‪،‬‬ ‫حمل و نقل پتروشیمی و پارس سرام بود و این نمادها‬ ‫در انتهای جدول معامالت قرار گرفتند‪.‬‬ ‫همچنین در ای��ن روز س��رمایه‌گذاران طوالنی‌ترین‬ ‫صف‌ه��ای خری��د را ب��رای بان��ک ص��ادرات ای��ران‪،‬‬ ‫کمک فن��ر ایندامی��ن‪ ،‬س��رمایه‌گذاری گروه توس��عه‬ ‫ملی‪ ،‬س��رمایه‌گذاری صنع��ت نفت‪ ،‬داروس��ازی کوثر‪،‬‬ ‫س��رمایه‌گذاری توسعه صنایع سیمان و نورد آلومینیوم‬ ‫تش��کیل دادند‪ .‬در مقابل نمادهای پتروشیمی فناوران‪،‬‬ ‫حفاری شمال‪ ،‬سیمان قائن‪ ،‬سیمان دورود‪ ،‬نفت پارس‪،‬‬ ‫ح‪ .‬پتروش��یمی شازند و س��یمان ایالم با سنگین‌ترین‬ ‫صف‌های فروش به کار خود پایان دادند‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت در روز گذش��ته بانک صادرات ایران با‬ ‫معامالتی به حجم ‪417‬میلیون سهم در صدر بیشترین‬ ‫حجم معام�لات قرار گرفت و پ��س از آن ایران‌خودرو‬ ‫ب��ا معامالتی ب��ه حجم ‪ 43‬میلیون س��هم و ح‪.‬لیزینگ‬ ‫رایان س��ایپا با معامالت��ی به حجم ‪35‬میلیون س��هم‬ ‫ورود اوراق پاداش سهامداري به بورس از هفته آينده‬ ‫مع��اون بازار ش��رکت ب��ورس اوراق‬ ‫بهادار از عرضه اوراق پاداش سهامداري‬ ‫در هفت��ه آينده خب��ر داد و گفت‪ :‬اين‬ ‫اوراق ‪۲‬رگ��ه يا ممتاز اس��ت که براي‬ ‫ي��ک دوره ح��دود يکس��اله بازده��ي‬ ‫‪۳۰‬درصدي را تضمين مي‌کند‪.‬‬ ‫به گزارش س��نا‪ ،‬علي صحرايي اعالم‬ ‫کرد‪ :‬برنامه‌ريزي‌هاي بورس به گونه‌اي‬ ‫اس��ت که اين اوراق در هفته آينده به‬ ‫بازار عرضه و اجرايي شود‪.‬‬ ‫مع��اون بازار ش��رکت ب��ورس اوراق‬ ‫به��ادار ادام��ه داد‪ :‬صندوق‌ه��اي‬ ‫س��رمايه‌گذاري که پرتفوي مشخصي‬ ‫را اعالم مي‌کنند‪ ،‬براس��اس آن ان‌آ‌وی‬ ‫سهام‌شان مشخص مي‌شود‪ .‬سپس در‬ ‫پرتفويي که در مرک��ز مالي به فروش‬ ‫مي‌رسد‪ ،‬براي سهامداراني که تا پايان‬ ‫فروردي��ن ‪ 1395‬مال��ک اي��ن اوراق‬ ‫باش��ند‪ ،‬بازدهي ‪ ۳۰‬درصدي تضمين‬ ‫مي‌شود‪.‬‬ ‫وي تصري��ح کرد‪ :‬اگر ه��م ان آ‌وی‬ ‫باالتر از بازدهي ‪۳۰‬درصد باش��د‪ ،‬خود‬ ‫س��هامداران اقدام به ف��روش در بازار‬ ‫مي‌کنند‪ .‬يعني اي��ن اوراق يک اختيار‬ ‫فروش ضمني را در خود دارد‪.‬‬ ‫صحراي��ي درب��اره روش عرضه اين‬ ‫اوراق توضيح داد و گفت‪ :‬روش عرضه‬ ‫ش��رکت بورس به صورت ثبت دفتري‬ ‫است که ممکن است بر اساس شرايط‬ ‫ب��ازار محدوديت‌هايي ني��ز براي تقاضا‬ ‫ايجاد کند‪.‬‬ ‫وي درباره شباهت اين اوراق با اوراق‬ ‫تبعي اف��زود‪ :‬اين اوراق تقريبا ش��بيه‬ ‫اوراق تبعي است‪ ،‬چراکه اوراق تبعي را‬ ‫مي‌توان ج��دا فروخت اما اوراق پاداش‬ ‫س��هامداري جداگان��ه قابلي��ت فروش‬ ‫ندارد و قيمت اختيار فروش ضمني که‬ ‫داخل آن وج��ود دارد در قيمت اوراق‬ ‫نيز اعمال مي‌شود‪.‬‬ ‫مع��اون بازار ش��رکت ب��ورس اوراق‬ ‫بهادار مزيت اين‬ ‫اوراق را ج��ذب‬ ‫جر يا ن ‌ه��ا ي‬ ‫نق��دي موج��ود‬ ‫در بازار دانس��ت‬ ‫و اظهارک��رد‪:‬‬ ‫اوراق‬ ‫اي��ن‬ ‫ريس��ک‌پذيري کمتري دارد و کس��ي‬ ‫که در اين اوراق س��رمايه‌گذاري کند‪،‬‬ ‫مطمئن اس��ت که بازدهي ‪۳۰‬درصدي‬ ‫يا حتي ممکن اس��ت بيش��تر از آن را‬ ‫دريافت کند‪ .‬به‌طور کلي مي‌توان گفت‬ ‫اي��ن اوراق مطلوب‌ت��ر از اوراق تبع��ي‬ ‫است‪.‬‬ ‫وي ادام��ه داد‪ :‬مزيت اي��ن اوراق با‬ ‫بازدهي ثابت و مزاياي س��رمايه‌گذاري‬ ‫در سهام اس��ت و جزو اوراق دورگه يا‬ ‫ممتاز محس��وب مي‌ش��ود و به نظر ما‬ ‫اوراق پاداش س��هامداري با اس��تقبال‬ ‫شديدي مواجه مي‌شود‪.‬‬ ‫معامالت یازدهمین روز اس��فندماه ‪ 1393‬فرابورس‪،‬‬ ‫ب��ا تغییر مالکی��ت ‪87‬میلیون و ‪770‬ه��زار ورقه بهادار‬ ‫در ‪16‬ه��زار و ‪ 198‬نوب��ت ب��ه ارزش ‪490‬میلی��ارد و‬ ‫‪970‬میلیون ریال پایان یافت‪.‬‬ ‫حق‌تقدم بیمه دی ب��ا معامله ‪18‬میلیون و ‪140‬هزار‬ ‫س��هم بیش��ترین حجم و گروه س��رمایه‌گذاری میراث‬ ‫فرهنگ��ی با ‪24‬میلی��ارد و ‪340‬میلیون ری��ال معامله‪،‬‬ ‫بیش��ترین ارزش معام�لات روز گذش��ته را ب��ه خ��ود‬ ‫اختصاص داد و شاخص فرابورس با ‪2‬واحد کاهش روی‬ ‫‪ 739‬واحد متوقف شد‪.‬‬ ‫همچنین بیشترین افزایش قیمت مربوط به حق‌تقدم‬ ‫بیمه دی‪ ،‬سرمایه‌گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان‬ ‫و نی��رو س��رمایه بود و بیش��ترین کاه��ش هم نصیب‬ ‫حق‌تقدم بیمه دی‪ ،‬سیمان الر سبزوار و سرمایه‌گذاری‬ ‫توسعه و عمران استان کرمان شد‪.‬‬ ‫در حال��ی ک��ه دی��روز‪ ،‬بیش��ترین حج��م معامالت‬ ‫صندوق‌ه��ای قابل‌معامل��ه در اختی��ار صن��دوق‬ ‫س��رمایه‌گذاری اطلس با معامله ‪ 5‬هزار و ‪ 204‬س��هم‬ ‫بود‪ ،‬در بازار اوراق با درآمد ثابت هم اوراق اجاره ‪ 3‬ماهه‬ ‫رایتل با معامله ‪ 13‬هزار و ‪ 150‬سهم رکورددار شد‪.‬‬ ‫روز گذش��ته نم��اد معامالتی ش��رکت بیم��ه دی با‬ ‫محدودیت دامنه نوس��ان قیمت تا س��قف ‪ 50‬درصد و‬ ‫حق‌تقدم خرید س��هام شرکت یاد ش��ده با محدودیت‬ ‫س��قف قیمت براساس دامنه نوسان قیمت ‪50‬درصدی‬ ‫نماد اصلی به کس��ر هزار ریال ارزش اس��می پرداختی‬ ‫بابت اس��تفاده از حق‌تقدم خرید س��هام‪ ،‬پ��س از ارائه‬ ‫اطالع��ات پیش‌بینی‪ ،‬بازگش��ایی و مهلت اس��تفاده از‬ ‫حق‌تقدم خرید سهام شرکت بیمه دی تا روز شنبه ‪23‬‬ ‫اسفند ‪ 1393‬تمدید شد‪.‬‬ ‫همچنین‪ ،‬با توجه به اتمام مهلت استفاده از حق‌تقدم‬ ‫خرید س��هام شرکت بیمه نوین‪ ،‬نماد معامالتی نامبرده‬ ‫در پایان معامالت امروز متوقف می‌ش��ود‪ .‬ضمن اینکه‬ ‫نماد معامالتی شرکت س��یمان الر سبزوار پس از ارائه‬ ‫اطالعات پیش‌بینی‪ ،‬با محدودیت دامنه نوس��ان قیمت‬ ‫تا س��قف ‪ 50‬درصد‪ ،‬بازگشایی و نماد معامالتی شرکت‬ ‫زرین معدن آس��یا با توجه به دریافت اطالعات مبنی بر‬ ‫تعدیل با اهمیت پیش‌بینی س��ال مالی ‪1393‬و ‪1394‬‬ ‫متوقف شد‪.‬‬ ‫بورس کاال‬ ‫عرضه ‪ 100‬کیلوگرم شمش طال در بورس کاال‬ ‫روز گذش��ته ‪ 100‬کیلوگرم انواع شمش‬ ‫طالی مع��دن موت��ه در ت��االر محصوالت‬ ‫صنعتی و معدنی بورس کاالی ایران عرضه‬ ‫شد‪.‬‬ ‫به گزارش بورس کاال‪ ،‬این تاالر همچنین‬ ‫ش��اهد عرض��ه ‪ 2216‬تیرآه��ن ‪ 14‬و ‪،16‬‬ ‫یک‌هزار تن س��بد میلگ��رد‪،A3 -12-20‬‬ ‫‪ 8072‬تن س��بد میلگ��رد‪ A3- 12-25‬و‬ ‫‪ 840‬ت��ن میلگ��رد‪ A3 -18,20‬ش��رکت‬ ‫ذوب‌آهن اصفهان بود‪ .‬شرکت نورد و تولید‬ ‫قطع��ات فوالدی نیز ‪ 3300‬ت��ن ورق گرم‬ ‫را راه��ی ت��االر معامالت کرد‪ .‬ش��ایان ذکر‬ ‫اس��ت‪ 60 ،‬تن مس مفتول ش��رکت صنایع‬ ‫م��س کاوه با قیمت پای��ه ‪200‬هزار و ‪921‬‬ ‫ریال عرضه ش��د‪ .‬تاالر صادراتی نیز ش��اهد‬ ‫عرض��ه ‪100‬ه��زار تن س��نگ‌آهن مجتمع‬ ‫مع��ادن گل‌گهر با قیمت پای��ه ‪ 36‬دالر در‬ ‫هر تن بود‪.‬‬ ‫همچنی��ن دی��روز در ت��االر فرآورده‌های‬ ‫نفتی و پتروش��یمی‪ 45 ،‬ه��زار و ‪ 596‬تن‬ ‫انواع م��واد پلیمری تبری��ز‪ ،‬امیرکبیر‪ ،‬قائد‬ ‫بصیر‪ ،‬ش��ازند‪ ،‬جم‪ ،‬مارون‪ ،‬نوید زرشیمی‪،‬‬ ‫پلی‌پروپیلن جم و پلی نار عرضه شد‪ .‬عالوه‬ ‫بر این‪44 ،‬هزار و ‪ 200‬تن قیر‪12 ،‬هزار تن‬ ‫وکیوم باتوم و ‪ 1500‬تن گوگرد راهی تاالر‬ ‫معامالت شد‪.‬‬ ‫همچنین ‪45‬هزار و ‪ 100‬تن ذرت دانه‌ای‪،‬‬ ‫‪24‬هزار و ‪ 750‬تن نخود متوسط‪2 ،‬هزار تن‬ ‫برنج طارم‪ ،‬یک‌هزار تن برنج هاشمی‪100 ،‬‬ ‫تن جو دامی و ‪ 100‬تن کنجاله سویا پلیت‬ ‫در تاالر کشاورزی عرضه شد‪.‬‬ ‫براس��اس این گ��زارش‪ ،‬روز گذش��ته در‬ ‫مجموع‪ ،‬حدود ‪293‬هزار تن انواع کاال روی‬ ‫تابلوه��ای عرضه بازار فیزیکی بورس کاالی‬ ‫ایران رفت‪.‬‬
‫گزارش‬ ‫‪report@smtnews.ir‬‬ ‫سه‌شنبه ‪ 12‬اسفند ‪ 12 - 1393‬جمادی االول ‪ 3 -1436‬مارس ‪ -2015‬شماره ‪ -171‬پیاپی ‪1489‬‬ ‫‪21‬‬ ‫گشت و ‌گذاری در سنت و صنعت چسب‬ ‫چسبیدن به چسب‌ها!‬ ‫حس�ن فرازمن�د‪ -‬گ�روه‬ ‫گ�زارش‪ :‬یک��ی از قدیمی‌ترین‬ ‫روش‌ه��ای اتص��ال اجس��ام ب��ه‬ ‫یکدیگر استفاده از چسب است و آثار گذشته‬ ‫نش��ان می‌دهد که حدود ‪ 3000‬سال قبل از‬ ‫چسب اس��تفاده می‌شده اس��ت‪ .‬چسب‌های‬ ‫قدیمی حالتی ش��بیه به قیر داشته‌اند و برای‬ ‫مثال از آنها به صورت س��اروج در ساخت برج‬ ‫بابل اس��تفاده ش��ده اس��ت‪ .‬تا قرن بیس��تم‬ ‫میالدی فناوری چس��ب‌ها پیش��رفت بس��یار‬ ‫کمی داش��ته اس��ت و در جنگ جهانی دوم‬ ‫قدم‌های بزرگی برای اتصال فلزات به یکدیگر‬ ‫و به س��ایر مواد به‌عل��ت نیاز ش��دید به آنها‬ ‫برداش��ته ش��د و از مخلوط رزین «فنلی» با‬ ‫«پل��ی کلروپ��رن» یا «تیتریل» چس��ب‌های‬ ‫مفیدی س��اخته ش��د‪ .‬در س��ال ‪1950‬م به‬ ‫منظور چس��باندن فلزات به یکدیگر تالش��ی‬ ‫فراوان شد و نمونه‌هایی از چسب‌های اپکسی‬ ‫که قدرت چس��بندگی بس��یار خوبی به مواد‬ ‫مختل��ف دارند‪ ،‬تهیه ش��د‪ .‬تح��رکات دنیای‬ ‫چسب‌س��ازان نش��ان می‌ده��د ک��ه فناوری‬ ‫چس��ب‌ها در ‪ 3‬دهه اخیر رش��د زیادی کرده‬ ‫است‪ .‬برای مثال می‌توان به یک آمار قدیمی‬ ‫اشاره کرد که گفته است‪ :‬در سال ‪1966‬م در‬ ‫حدود ‪ 7‬میلیون پوند چس��ب در دنیا مصرف‬ ‫شده است که نسبت به مصرف سال ‪1965‬م‬ ‫‪ 15‬درص��د افزای��ش داش��ته اس��ت و نی��ز‬ ‫چسب‌های ساختمانی از رشد تولید و مصرف‬ ‫بیشتری برخوردارند و فرمول‌های جدیدی از‬ ‫این نوع چس��ب‌ها همواره ب��رای کاربردهای‬ ‫جدی��د ارائه می‌ش��ود و تولید‌کنن��دگان این‬ ‫چس��ب‌ها هم برای تولید انواع آنها در رقابت‬ ‫هستند‪ .‬امروزه در دنیا بیش از صدها سازنده‬ ‫و فرمول‌دهنده چسب وجود دارند و این تعداد‬ ‫روز به روز افزایش می‌یابد‪ ،‬برای مثال صنعت‬ ‫چسب در امریکا به‌صورت یک حرفه تخصصی‬ ‫در آمده اس��ت که در آن هزاران نفر به کار و‬ ‫فعالیت مشغولند‪.‬‬ ‫از قرن نوزدهم میالدی به‌تدریج با پیدایش‬ ‫چس��ب‌های سنتتیک ساخته شده در صنعت‬ ‫پلیمر‪ ،‬چس��ب‌های سنتی و گیاهی و حیوانی‬ ‫از صحنه خارج ش��ده اس��ت‪ ،‬صنعت چسب‬ ‫به صورت گس��ترده‌ای در حال رش��د است و‬ ‫تعداد محدودی وس��ایل مدرن س��اخت بشر‬ ‫وجود دارد که از چسب در آنها استفاده نشده‬ ‫انواع چسب‌هاي شيميايي‬ ‫یافتن ردپای چسب در عصر نئاندرتال!‬ ‫نخستین مدارک و شواهد استفاده از صمغ‌ها به عصر نئاندرتال‬ ‫و نقاش��ی‌های دیواره غارها که مربوط به ‪200‬هزار س��ال قبل از‬ ‫میالد اس��ت‪ ،‬بازمی‌گردد‪ .‬هنرمندان اولیه آثارشان را با استفاده از‬ ‫ش��یره‌ها و رنگدانه‌های گیاه��ی در رطوبت غارها مقاوم و ماندگار‬ ‫می‌کردند‪ .‬قطعات نیزه‌های س��نگی به‌جا مانده از آنها در حالی‌که‬ ‫با ماد ‌ه س��یاه رنگ قیر مانندی به چوب درختان چس��بانده شده‬ ‫بودند‪ ،‬ش��اهد خوب��ی دال بر اطالع انس��ان‌های اولی��ه از کاربرد‬ ‫چسب‌ها هس��تند‪ .‬از نمونه چسب‌های کشف شده از ‪7‬هزار سال‬ ‫قبل از میالد‪« ،‬صمغی» به رنگ قرمز اس��ت که در جنوب افریقا‬ ‫به‌دس��ت آمده است‪ .‬در سال‌های دور پس از استفاده از نخستین‬ ‫چس��ب‌ها که پایه گیاهی داشتند‪ ،‬انس��ان‌های اولیه اعضای بدن‬ ‫حیوانات را برای چس��باندن اش��یا به یکدیگر آزمایش کردند‪ .‬این‬ ‫اعضا ش��امل استخوان‪ُ ،‬سم‪ ،‬دندان و حتی بادکنک هوای ماهی‌ها‬ ‫که همگی متشکل از بافت چسبنده‌ای هستند‪ ،‬می‌شد‪ .‬در حدود‬ ‫‪ 6000‬س��ال قبل‪ ،‬انس��ان‌ها از صمغ‌ها برای چسباندن تکه‌های‬ ‫ظروف سفالی‌ش��ان اس��تفاده می‌کردند و در دوران بابلیان از یک‬ ‫نوع چس��ب قیر مانند برای چس��باندن مردمک چشم مجسمه‌ها‬ ‫استفاده می‌شده است‪.‬‬ ‫رومیان از س��قز (ماده چس��بدار و صمغی ک��ه از درختان برگ‬ ‫س��وزنی‪ ،‬نظیر س��رو و کاج یا درخت صنوبر ترش��ح می‌شود) در‬ ‫صنعت کشتی‌س��ازی اس��تفاده می‌کردند‪ .‬به‌تدریج مواد دیگری‬ ‫مانند موم‪ ،‬عس��ل یا مواد ژله مانندی از ماهی‪ ،‬ش��اخ حیوانات یا‬ ‫شیر و تخم‌مرغ به‌کار گرفته شدند‪.‬‬ ‫مصریان قدیم نیز از چسب‌های حیوانی برای چسباندن و تعبیه‬ ‫اس��باب و اثاثیه‌های چوبی و س��اخت کاغذ «پاپیروس» استفاده‬ ‫می‌کردند‪ .‬اس��تفاده از چسب پوست توس��ط مصریان در ساخت‬ ‫وس��ایل چوبی به ‪ 2000‬س��ال قب��ل از میالد بازمی‌گ��ردد‪ .‬این‬ ‫چس��ب‌ها که بر پایه پروتئین حیوانی بوده‌ان��د‪ ،‬به‌طور معمول از‬ ‫پوست و استخوان حیواناتی مثل گاو و گوسفند به‌دست می‌آمده‬ ‫است‪ .‬اگرچه چس��ب پوست حیوانی تا اواسط ‪1900‬م جای خود‬ ‫را به چس��ب‌های مصنوعی داد‪ ،‬اما هنوز نقش مهمی در بازسازی‬ ‫مبلمان آنتیک‪ ،‬همانندس��ازی س��بک‌های خ��اص‪ ،‬تعمیر ادوات‬ ‫موسیقی و کاربردهای متنوع دیگر دارد‪.‬‬ ‫مغول‌ها و بومیان امریکا نیز روش استفاده از چسب‌ها را به‌خوبی‬ ‫می‌دانس��تند‪ .‬یکی از دالیل برتری چنگیزخان مغول در جنگ‌ها‬ ‫قدرت خارق‌العاده او و استفاده مردان جنگی‌اش از جنگ‌افزارهای‬ ‫پیشرفته بوده است‪ .‬جنس کمان‌های سربازان مغول‪ ،‬تَرکه درخت‬ ‫لیمو و شاخ گاومیش بوده است‪ .‬آنها ورقه‌های چوب و استخوان را‬ ‫توسط چسبی با فرمول مخصوص (که تا امروز فرمول ساخت آن‬ ‫ناشناخته مانده است) چسبانده و محکم می‌کرده‌اند‪ .‬این کمان‌ها‬ ‫با س��رعتی بی‌نظیر تیرها را رها کرده و جبهه مقابل را شگفت‌زده‬ ‫می‌کرده‌اند‪.‬‬ ‫اس��ت‪ .‬در اتصاالت اغلب وسایل از یک جعبه‬ ‫بسیار ساده غالت گرفته تا هواپیمای پیشرفته‬ ‫بوئینگ ‪ 747‬از چسب استفاده شده است‪.‬‬ ‫امکانات بش��ر می‌تواند به‌وس��یله چسب‌ها‬ ‫اصالح ش��ود‪ .‬این مطلب‪ ،‬ش��امل استفاده از‬ ‫س��یمان‌های س��خت شده توس��ط یو‪.‬وی در‬ ‫دندانپزشکی و سیمان‌های پیوند آکریلیک در‬ ‫جراحی استخوان است‪.‬‬ ‫پیش��رفت جدیدی که به‌تازگ��ی در کاربرد‬ ‫چسب حاصل شد‪ ،‬اتصال ریل‌های فوالدی و‬ ‫تراموای جدید شهر منچستر بود‪ .‬چسب‌ها نه‬ ‫تنه��ا برای موادی که باید چس��بانده و به‌هم‬ ‫پیوسته شوند‪ ،‬بلکه در ایجاد چسبندگی برای‬ ‫موادی از قبیل جوهر تحریر‪ ،‬رنگ‌ها و س��ایر‬ ‫سطوح پوششی‪ ،‬وس��ایل بتونه کاری و وجوه‬ ‫میان��ی در مواد ترکیبی از قبیل فوالد یا بافت‬ ‫پارچه‪ ،‬در تایرهای الستیکی و شیش ‌ه یا الیاف‬ ‫در پالس��تیک‌ها ضروری هس��تند و دیگر به‬ ‫نظر می‌رس��د که زندگی بش��ر بدون استفاده‬ ‫از چسب با یک مشکل جدی روبه‌رو می‌شود‪،‬‬ ‫گزارش‌ه��ای امروز این صفح��ه را به موضوع‬ ‫چسب اختصاص دادیم که می‌خوانید‪.‬‬ ‫چس��ب‌هايي که توسط واکنش ش��يميايي سخت‬ ‫مي‌شوند انواع مختلفي دارند از جمله‪:‬‬ ‫چس�ب‌هاي اپوکس�يدي‪ :‬اپوکس��يدها‪ ،‬بهترين‬ ‫نوع چس��ب‌هاي شناخته‌ش��ده س��اختماني هستند‬ ‫و بيش��ترين کاربرد را دارند‪ .‬اين چس��ب‌ها به چوب‪،‬‬ ‫فلزات‪ ،‬شيش��ه‪ ،‬بتن‪ ،‬س��راميک‌ها و پالس��تيک‌هاي‬ ‫س��خت به‌خوبي مي‌چسبند و در مقابل روغن‌ها‪ ،‬آب‪،‬‬ ‫اسيدهاي رقيق‪ ،‬بازها و بيشتر حالل‌ها مقاوم هستند‬ ‫بنابراين کاربرد بيش��تري در چسباندن کفپوش‌هاي‬ ‫وينيلي در س��رويس‌ها و مکان‌هاي خيس و س��طوح‬ ‫فلزي دارند‪.‬‬ ‫چس�ب‌هاي فنوليک براي فلزات‪ :‬وقتي فنل با‬ ‫مق��دار اضافي فرمالدئيد در ش��رايط بازي در محلول‬ ‫آبي واکنش دهد‪ ،‬محصولي با عنوان «رزول» به‌دست‬ ‫مي‌آيد‪ .‬براي جلوگيري از تش��کيل حفره‌هاي پر شده‬ ‫از بخ��ار‪ ،‬اتصاالت چس��ب‌هاي فنوليک تحت فش��ار‪،‬‬ ‫معموال بين صفحات پهن فوالدي گرم شده و توسط‬ ‫پرس هيدروليک سخت مي‌شوند‪.‬‬ ‫چس�ب‌هاي تراکم�ي فرمالدئيد ب�راي چوب‪:‬‬ ‫تعدادي از چس��ب‌هاي مورد اس��تفاده ب��راي چوب‪،‬‬ ‫نتيجه تراکم «فرمالدئيد» با «فنول» و «رزوسينول»‌ها‬ ‫هستند‪ .‬بقيه با اوره يا مالمين متراکم مي‌شوند‪.‬‬ ‫چس�ب‌هاي آکريليک‪ :‬چس��ب‌هاي س��اختاري‬ ‫ش��امل منومره��اي آکريلي��ک ک��ه توس��ط افزايش‬ ‫رادي��کال آزاد در دماي محيط س��خت مي‌ش��وند و‬ ‫پيوند‌دهنده‌هاي��ي ب��وده ک��ه براي اتص��االت محکم‬ ‫مصنوعي به استخوان‌هاي انسان و پوشش‌هاي چيني‬ ‫ب��راي دندان‌ها و به‌طور کلي براي چس��باندن فلزات‪،‬‬ ‫سراميک‌ها‪ ،‬بيشتر پالستيک‌ها و الستيک‌ها استفاده‬ ‫مي‌شود و اتصاالت پرقدرتي را ايجاد مي‌کند‪.‬‬ ‫چسب‌هاي غيرهوازي‪ :‬چسب‌هاي غيرهوازي در‬ ‫غياب اکس��يژن که يک بازدارنده پليمر ش��دن است‪،‬‬ ‫س��خت مي‌ش��ود‪ .‬اين چس��ب‌ها اغلب بر پايه «دي‬ ‫متاکريالت»‌هاي��ي از پل��ي اتيلن گليکول هس��تند‪.‬‬ ‫کاربرد اين چسب‌ها اغلب در محل اتصال چرخ‌دنده‌ها‪،‬‬ ‫تقويت اتصاالت اس��توانه‌اي و براي درزگيري مناسب‬ ‫است‪.‬‬ ‫چسب‌هاي پلي س�ولفيدي‪ :‬پلي‌سولفيدها ابتدا‬ ‫ب��ه عنوان درزگير اس��تفاده مي‌ش��دند و يک کاربرد‬ ‫مه��م درزگيري لبه‌هاي آينه‌هاي دوبل اس��ت‪ .‬هر دو‬ ‫براي اينکه واحدها را باهم نگه دارند و مانعي در برابر‬ ‫نفوذ رطوبت ايجاد کنند ساخته مي‌شوند و به وسيله‬ ‫بيس ( کلرواتيل فرمال) با س��ديم پلي سولفيد تهيه‬ ‫مي‌شوند و براي کاهش قيمت از پرکننده‌هاي معدني‬ ‫استفاده مي‌ش��ود‪ .‬به عنوان نرم‌کننده‪ ،‬از فتاالت‌ها و‬ ‫معرف‌هاي جفت‌کننده س��يالني اس��تفاده مي‌شود و‬ ‫عامل س��خت‌کننده آنها دي‌اکسيد منگنز و کرومات‬ ‫است‪.‬‬ ‫سفت شدن الستيکي چسب‌هاي ساختماني‪:‬‬ ‫بسياري از چسب‌هاي ساختماني‪ ،‬پليمرهاي الستيکي‬ ‫حل شده‌اي در خودشان دارند‪ .‬وقتي چسب‌ها سخت‬ ‫مي‌ش��وند‪ ،‬الس��تيک به صورت قطراتي با قطر حدود‬ ‫یک میکرون رسوب مي‌کند‪.‬‬ ‫س�يليکون‌ها‪ :‬چس��ب‌هاي يک جزئي سيليکون‬ ‫اغلب به چس��ب‌هاي ولکانيزه ش��ونده در دماي اتاق‬ ‫(‪ )rtv‬معروفند‪ .‬اين گروه‌ها توس��ط رطوبت اتمسفر‪،‬‬ ‫هيدروليز ش��ده و گروه‌هاي هيدروکس��يل تش��کيل‬ ‫مي‌دهند که بعدها با حذف آب متراکم مي‌شوند‪.‬‬ ‫چس��ب‌هاي س��يليکوني ن��رم و مطل��وب و داراي‬ ‫مقاوم��ت محيطي و ش��يميايي خوبي هس��تند‪ .‬اين‬ ‫چس��ب‌ها به عنوان بهترين پوشش براي استفاده در‬ ‫حمام شناخته شده‌اند‪.‬‬ ‫عبور از چسب‌هاي حيواني‬ ‫از قرن ش��انزدهم تا قرن نوزده��م میالدی با توجه‬ ‫به متکي بودن صنعت مبلمان به چس��ب‪ ،‬چسب پايه‬ ‫حيواني بسيار مورد اس��تفاده کابينت‌سازان برجسته‬ ‫بوده اس��ت‪ .‬استفاده از چسب اعضاي حيواني در واقع‬ ‫از زماني رايج ش��د که انسان‌ها آموختند با جوشاندن‬ ‫پوس��ت‪ ،‬اس��تخوان و رگ و پ��ي آنها م��اده کالژن و‬ ‫پروتئين را از بافت‌هاي آنها استخراج کنند‪.‬‬ ‫«کالژن» ماده چس��بنده‌اي است که مي‌تواند باعث‬ ‫چسبندگي اشيا شود‪ .‬بخش‌هاي غني از کالژن تميز و‬ ‫جوشانده شده تا ژالتين آن خارج و کلسيم و پروتئين‬ ‫آن باقي بماند‪ .‬س��پس خشک ش��ده و به پودر تبديل‬ ‫مي‌ش��ود‪ ،‬در مرحله بعد با آب يا مايع ديگري مخلوط‬ ‫شده و دوباره جوشانده مي‌شده تا به غلظت مورد نظر‬ ‫برس��د‪ .‬اين س��ريش قهوه‌اي رنگ‪ ،‬شکننده و سخت‬ ‫بوده و مقاوم به آب نبوده اما در نهايت اين تنها چسب‬ ‫موج��ود تا جنگ جهاني اول بوده اس��ت‪ .‬در آن زمان‬ ‫نشریات حوزه چسب‪ ،‬اختراع چسب زخم‬ ‫را مدیون عش��ق یک زوج محق��ق در علوم‬ ‫پزشکی می‌دانند و در این باره نوشته‌اند‪:‬‬ ‫در س��ال ‪۱۹۱۷‬م‪ ،‬آقای «اریل دیکسون»‬ ‫با «ژوزفین فرانسیس نایت» ازدواج کرد اما‬ ‫خوشبختی‌ش��ان بر اثر اتفاقات کوچکی که‬ ‫در آش��پزخانه برای ژوزفین می‌افتاد و باعث‬ ‫زخمی ش��دنش می‌شد‪ ،‬تیره و تار شده بود‪.‬‬ ‫این‌طور به نظر می‌رسید که ژوزفین همیشه‬ ‫خودش را زخمی می‌کند‪.‬‬ ‫«اریل» پی راه مناس��بی می‌گش��ت تا با‬ ‫بریدگی‌ه��ا و زخم‌ه��ای بی‌ش��مار ژوزفین‬ ‫مقابله کند‪ .‬او تکه‌ای چس��ب جراحی روی‬ ‫از چس��ب کازئين هم اس��تفاده مي‌ش��د که از شير و‬ ‫سريش‌هاي نيتروسلولزي س��اخته مي‌شدند‪ .‬کازئين‬ ‫ماده اوليه تشکيل دهنده پنير است‪.‬‬ ‫‹ ‹ميالد صنعت رزين‬ ‫به‌تدري��ج ب��ا پيش��رفت صناي��ع ش��يميايي و‬ ‫پالستيک‌سازي از قرن نوزدهم و پيدايش چسب‌هاي‬ ‫س��نتتيک در صنعت پليمر‪ ،‬چسب‌هاي سنتي شامل‬ ‫چس��ب‌هاي گياهي و حيواني از صحنه خارج ش��دند‬ ‫و بخش وس��يعي از موادي که چسب يا رزين ناميده‬ ‫مي‌شوند‪ ،‬پا به عرصه وجود نهادند‪.‬‬ ‫جنگ جهاني دوم دوران ش��کوفا شدن اين صنعت‬ ‫ب��ود‪ .‬نئوپرين‌ه��ا‪ ،‬اکسپوکس��ي‌ها و اکريلونيتريل‌ها‬ ‫س��اخته ش��دند اما اين مواد تا اواخ��ر ‪ 1940‬و اوايل‬ ‫‪1950‬م مختص اس��تفاده ارتش بود و فقط در صنايع‬ ‫نظامي از آنها اس��تفاده مي‌شد و ظهور اقتصادي پيدا‬ ‫نکرده بودند‪.‬‬ ‫امروزه صنعت چس��ب از مهم‌ترين فاکتورهاي رشد‬ ‫اقتص��ادي در جهان اس��ت که به‌صورت گس��ترده‌اي‬ ‫درحال رشد اس��ت‪ .‬امروزه تعداد محدودي از وسايل‬ ‫مدرن را مي‌بينيد که در ساخت آنها از چسب استفاده‬ ‫نشده باشد‪ .‬در ايجاد چسبندگي براي موادي از قبيل‬ ‫جوهر تحرير گرفته تا رنگ‌ها و ساير سطوح پوششي‪،‬‬ ‫وسايل بتونه‌کاري و وجوه مياني مواد ترکيبي از قبيل‬ ‫فوالد يا بافت پارچه‪ ،‬در توليد تايرها‪ ،‬شيش ‌ه يا الياف و‬ ‫در پالستيک‌ها از چسب استفاده مي‌شود‪.‬‬ ‫ماجرای عاشقانه چسب زخم!‬ ‫می��ز گذاش��ت و قطعات کوچک تاش��ده‌ای‬ ‫از گاز اس��تریل میان آن گذاش��ت‪ .‬سرانجام‬ ‫نواری از پارچه روی آن گذاش��ت که پارچه‬ ‫خش��کی ب��ود و در دامن‌های زنان��ه به کار‬ ‫می‌رفت‪.‬‬ ‫با به ه��م پیچیدن آنها روی ه��م‪ ،‬او نوار‬ ‫زخم‌بندی آماده‌ای درس��ت ک��رده بود که‬ ‫هنگام نیاز فوری‪ ،‬قابل استفاده بود‪ .‬هر وقت‬ ‫ژوزفین دستش را می‌برید‪ ،‬می‌توانست یک‬ ‫تکه از این نوار را ببرد و فوری روی زخمش‬ ‫بچس��باند‪ .‬دیکس��ون مس��ئول خرید پنبه‬ ‫برای ش��رکت «جانس��ون و جانسون» بود و‬ ‫همکارانش به او پیشنهاد کردند اختراعش را‬ ‫با مدیر شرکت درمیان بگذارد‪ .‬او نیز چنین‬ ‫کرد و با کمی تدبیر‪ ،‬یکی از محبوب‌ترین و‬ ‫معروف‌ترین محصوالت شرکت جانسون به‬ ‫وجود آمد؛ چسب زخم!‬ ‫ای��ن محصول در س��ال ‪۱۹۲۰‬م وارد بازار‬ ‫ش��د‪ ،‬اما با موفقیت آنی مواجه نش��د‪ .‬فقط‬ ‫‪ 3000‬عدد از این چس��ب در س��ال اول به‬ ‫فروش رس��ید‪ ،‬ش��اید تا حدی به این دلیل‬ ‫ک��ه این محصول در ‪ 3‬ن��وار پهن و طوالنی‬ ‫در اختی��ار م��ردم قرار گرف��ت و افرادی که‬ ‫نیاز داش��تند‪ ،‬باید خودش��ان هر مقدار که‬ ‫می‌خواستند‪ ،‬می‌بریدند‪.‬‬ ‫شرکت جانسون و جانس��ون‪ ،‬چسب‌های‬ ‫زخ��م را کوچک‌تر و به ص��ورت تبلیغ‪ ،‬آنها‬ ‫را بین گروه‌های پیش��اهنگی به طور رایگان‬ ‫توزیع کرد‪ .‬این ترفند‪ ،‬کارس��از بود و مردم‬ ‫از آن هنگام تاکنون از چسب زخم استفاده‬ ‫می‌کنند‪.‬‬ ‫دانستنی‬ ‫دنیای جدید چسب‌ها‬ ‫دنیای چس��ب‌ها دنیای دلچسب و زیبایی است و‬ ‫هر روز در آن اتفاق‌های تازه‌ای رخ می‌دهد که نشان‬ ‫از پویا بودن این شاخه صنعتی در جهان و کشورمان‬ ‫دارد‪ .‬محققان دنیای چس��ب در کشورمان نیز بیکار‬ ‫ننشسته‌اند و می‌گویند که به‌تازگی عالوه بر تکمیل‬ ‫پروژه چس��ب بافتی فیبروژنی هوش��مند و آزمایش‬ ‫موفقیت‌آمیز آن روی انس��ان‪ ،‬برای نخستین بار در‬ ‫دنیا قوی‌ترین نانو چس��ب بافتی را با عنوان نانوگلو‬ ‫تولید کرده‌اند‪.‬‬ ‫علیرضا زالی‪ ،‬رییس دانش��گاه علوم پزشکی شهید‬ ‫بهش��تی نیز درباره معرفی این کشف ایرانی‌ها گفته‬ ‫اس��ت‪ :‬پروژه چس��ب بافتی هوش��مند که آزمایش‬ ‫موفقیت‌آمیز آن روی سگ در سال گذشته انجام شد‬ ‫با جراحی نای سگ و چس��باندن نای با این چسب‬ ‫به جای بخیه معرفی ش��د و در فاز بعدی در انس��ان‬ ‫نیز به نتیجه رس��ید‪ .‬او یادآور ش��ده اس��ت‪ :‬چسب‬ ‫بافتی فیبروژنی با تن��وع غلظت‪ ،‬قابلیت تولید برای‬ ‫چس��باندن هر نوع بافت شامل استخوانی‪ ،‬غضروفی‪،‬‬ ‫عضالن��ی و عصب��ی را دارد‪ .‬به همین علت چس��ب‬ ‫هوش��مند نامیده می‌ش��ود و به نحوی عمل می‌کند‬ ‫که محل چسب به همان ظرافت طبیعی و خدادادی‬ ‫چسبیده می‌شود و از پایداری باالیی برخوردار است‪.‬‬ ‫زالی افزوده اس��ت‪ :‬امروز که کاربرد این چسب روی‬ ‫انس��ان معرفی شده و تمام مستندات علمی و بومی‬ ‫بودن این نوآوری جهانی موجود است‪ ،‬این چسب در‬ ‫پیوند روده که یکی از سخت‌ترین عمل‌های جراحی‬ ‫اس��ت کاربرد خاص��ی یافته‪ ،‬همچنین این چس��ب‬ ‫در ترمیم ش��بکه بازویی انس��ان و نیز جراحی‌های‬ ‫میکروس��کوپی لوله رحمی که هر دو این جراحی‌ها‬ ‫جزو س��خت‌ترین و پرمخاطره‌ترین جراحی‌هاس��ت‬ ‫کاربرد دارد‪.‬‬ ‫رییس دانش��گاه علوم پزشکی شهید بهشتی گفته‬ ‫اس��ت‪ :‬عالوه بر این اقدامات‪ ،‬مهم‌ترین و جدیدترین‬ ‫فعالیت تیم تحقیقات تولید چس��ب بافتی این است‬ ‫که از ترکی��ب فناوری تولید این چس��ب و فناوری‬ ‫ذرات نانو‪ ،‬برای نخس��تین بار نانو چسب بافتی را به‬ ‫نام نانوگلو تولید کردند که از قوی‌ترین چس��ب‌های‬ ‫بافتی دنیا و یک دستاورد ملی و بومی ایرانی است‪.‬‬ ‫وی گفته اس��ت‪ :‬قدرت این چس��ب بیولوژیک به‬ ‫قدری باالس��ت که هنوز محققان این تیم تحقیقاتی‬ ‫نمی‌توانن��د حیط��ه کاربرد این چس��ب جدید را در‬ ‫ترمیم بافت‌های بدن مش��خص کنن��د اما در آینده‬ ‫نزدیک ش��اهد این خواهیم بود که اس��تفاده از این‬ ‫چسب در ترمیم تمام بافت‌های بدن اعم از استخوان‪،‬‬ ‫عضل��ه‪ ،‬عصب‪ ،‬بافت‌های داخلی بدن و انواع پیوندها‬ ‫غوغا می‌کند به‌طوری که از این چسب حتی به جای‬ ‫استخوان در بدن هم می‌شود استفاده کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹چسب‌های عنکبوتی‬ ‫محققان با الهام از ابریش��م تار عنکبوت در تالش‬ ‫برای ساخت چسب‌های موثرتر‪ ،‬محکم‌تر و زیستی‌تر‬ ‫هستند که بتواند تاندون‌ها را به استخوان چسبانده‬ ‫یا شکستگی‌های استخوان را ترمیم کند‪ .‬دانشمندان‬ ‫دانش��گاه اک��رون در امری��کا نس��خه‌های مصنوعی‬ ‫از حلقه‌ه��ای اتصالی بس��یار چس��بناک ابریش��می‬ ‫س��اختند که عنکبوت‌ها از آن ب��رای اتصال تارهای‬ ‫خود به س��طوح اس��تفاده می‌کنند‪ .‬وقتی عنکبوت‬ ‫یک رش��ته ابریش��می زیرین را به رشته‌های اضافی‬ ‫متصل می‌کند مانند یک گیره‪ ،‬این حلقه‌ها ش��کل‬ ‫می‌گیرند‪ .‬این هندس��ه «گیره– اتص��ال» از اتصال‬ ‫حلقه‪ ،‬نیروی اتصالی بس��یار محکمی را با اس��تفاده‬ ‫از ی��ک م��اده کوچک ایج��اد می‌کن��د‪ .‬محققان بر‬ ‫ای��ن عقیده‌اند که معماری این چس��ب کاربردهای‬ ‫بالقوه‌ای در علوم چس��ب و اتصال و به‌ویژه در زمینه‬ ‫زیست پزش��کی دارد‪ .‬این طراحی می‌تواند عالوه بر‬ ‫پزش��کی‪ ،‬کاربردهای بالقوه‌تری در خلق چسب‌های‬ ‫قدرتمندتر از چسب‌های مایع و نواری کنونی داشته‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹چسب‌های باکتری‌دار‬ ‫تحقیقات انجام‌ش��ده نش��ان می‌دهد یک باکتری‬ ‫به ش��کل دانه «س��ویا» به ن��ام «‪Caulobacter‬‬ ‫‪ »Crescentus‬ک��ه در آب‌ه��ای ش��یرین زندگی‬ ‫می‌کن��د‪ ،‬دارای قدرتمندتری��ن ماده چس��بنده در‬ ‫جهان است‪ .‬اکنون دانشمندان با استفاده از ریزبینی‬ ‫ویدئویی با وضوح تصویری باال‪ ،‬چگونگی کاربرد این‬ ‫چسب توسط این باکتری را آشکار کرده‌اند؛ ماده‌ای‬ ‫که به جاندار امکان می‌دهد در مناطق مرطوب خود‬ ‫را به سطوح مختلف بچسباند‪.‬‬ ‫ای��ن باکتری به‌دلیل ویژگی‌های تفکیک س��لولی‬ ‫جال��ب توجه��ی که دارد م��ورد توجه دانش��مندان‬ ‫اس��ت‪ .‬این جاندار از دو مرحله رشد برخوردار است؛‬ ‫ابت��دا می‌تواند ب��ه کمک تاژکی در آب ش��نا کند و‬ ‫س��پس با تولید یک قالب خود را به سطوح مرطوب‬ ‫می‌چس��باند‪ .‬تفکیک‌پذیری از ت��اژک به قالب این‬ ‫ارگانیس��م را به موضوعی جالب توجه برای مطالعه‬ ‫تبدیل کرده اما هنوز مش��خص نش��ده است که این‬ ‫قالب چگونه می‌تواند با چنین دقتی کار کند‪.‬‬
‫نگاه ویژه‬ ‫بخش خصوصی‪ ،‬ابزار مناسب‬ ‫برای اعتالی هنر‬ ‫و حمایت از هنرمند‬ ‫امروزه حضور موسس��ات ب��زرگ مالی در عرصه‬ ‫اقتص��اد هن��ر و حمای��ت از هنرمندان‪ ،‬بخش��ی از‬ ‫مس��ئولیت‌های اجتماعی این موسس��ات است که‬ ‫هر روز گس��تره بیش��تری می‌یابد‪ .‬بانک پاسارگاد‬ ‫نی��ز به عن��وان یکی از بانک‌های خصوصی کش��ور‬ ‫از ابتدای تاس��یس‪ ،‬هدف خ��ود را حضور موثر در‬ ‫عرصه‌ه��ای فرهنگی‪ ،‬هنری و ورزش��ی ق��رار داده‬ ‫است‪.‬اش��اره به کسب جایزه ارزش��مند اسکار برای‬ ‫فیلم فراموش‌نش��دنی «جدایی نادر از س��یمین» با‬ ‫حمای��ت مالی بانک پاس��ارگاد به وقوع پیوس��ت و‬ ‫البته جایزه‌ای به ش��مار می‌رود که برای همیشه بر‬ ‫برپیش��انی کارنامه سینمای ایران خواهد درخشید‪.‬‬ ‫موزه هنره��ای تجس��می معاصر بانک پاس��ارگاد‬ ‫در تاری��خ ‪ 14‬مهرم��اه ‪ 1388‬ب��ا آث��ار جدیدی از‬ ‫هنرمندان نوگرای معاصر ایرانی بازگش��ایی شد‪.‬در‬ ‫این موزه ‪ -‬مجموعه‪ ،‬تعداد ‪ 140‬اثر از آثار گنجینه‬ ‫موزه به نمایش درآمد‪.‬‬ ‫ای��ن آث��ار ش��امل نقش برجس��ته‪ ،‬مجس��مه و‬ ‫نقاش��ی‌هایی در س��بک امپرسیونیس��م‪ ،‬پاپ‌آرت‪،‬‬ ‫کالیگوگرافی و خط نقاش��ی بود‪ .‬در گنجینه موزه‪،‬‬ ‫آث��ار گرانبهای��ی از هنرمندان درگذش��ته‌ای چون‬ ‫بهمن محصص‪ ،‬فرام��رز پیالرام‪ ،‬رضا مافی و جعفر‬ ‫روحبخش نگهداری می‌شود‪.‬‬ ‫در این گنجینه آثاری از هنرمندان پیشکسوت از‬ ‫جمله حسین زنده‌رودی‪ ،‬غالمحسین نامی‪ ،‬محمد‬ ‫احصایی‪ ،‬محم��د جوادی پور‪ ،‬احمد اس��فندیاری‪،‬‬ ‫پرویز کالنتری‪ ،‬ابوالقاسم سعیدی‪ ،‬آیدین آغداشلو‬ ‫و ‪....‬نگهداری می‌شود‪.‬‬ ‫در مجموعه آثار این موزه به هنرمندان جوان نیز‬ ‫توجه ش��ده اس��ت که از آن جمله می‌توان به آثار‬ ‫افشین پیرهاشمی‪ ،‬گلناز فتحی و رضوان صادق‌زاده‬ ‫اشاره کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹حلقه گمشده فرهنگ و اقتصاد‬ ‫دکترمجید قاسمی‪ ،‬مدیرعامل بانک پاسارگاد در‬ ‫مراسم افتتاح موزه هنرهای تجسمی بانک پاسارگاد‬ ‫اقتصاد را حلقه گمش��ده فرهنگ و هنر دانس��ت و‬ ‫اعالم ک��رد که بانک پاس��ارگاد حمای��ت از هنر و‬ ‫هنرمند را جزو وظایف خطیر خود می‌داند که باید‬ ‫به آن بپردازد‪.‬‬ ‫بانک پاسارگاد از دو سال قبل از نخستین افتتاح‬ ‫م��وزه‪ ،‬حمای��ت از هنر را به‌عنوان یک مس��ئولیت‬ ‫اجتماع��ی عملی ک��رد و تابلوهای حاض��ر در این‬ ‫گالری از ماه‌ها قبل انتخاب شد‪.‬‬ ‫مدیرعامل بانک پاس��ارگاد در این افتتاحیه گفته‬ ‫بود‪ ،‬داستان حراج کریستی‪ ،‬پیام هنر و هنرمندان‬ ‫ایرانی را در دنیا به تجلی رس��اند و این مس��ئولیت‬ ‫بانک آغاز شد تا با دلسوزی‪ ،‬تابلوهای حاضر انتخاب‬ ‫شوند‪.‬‬ ‫بان��ک پاس��ارگاد حمای��ت از هن��ر و هنرمن��د‪،‬‬ ‫ورزش��کاران‪ ،‬نخب��گان علم��ی و‪ ...‬را مس��ئولیت‬ ‫اجتماعی خود می‌داند که از ابتدای تاس��یس بانک‬ ‫تاکن��ون به این مهم پرداخته و برای هنر و حمایت‬ ‫از هنرمند ارزش قائل شده است‪.‬‬ ‫به نظر می‌رس��د که ن��گاه س��رمایه‌گذارانه برای‬ ‫هنر در حمایت از آثار و ارزش‌های هنری کش��ور و‬ ‫همچنین حمایت از هنرمندان در چند س��ال اخیر‬ ‫از س��وی بخش خصوصی مورد توج��ه قرار گرفته‬ ‫اس��ت البته با اش��اره به این نکته که ش��رکت‌ها و‬ ‫س��ازمان‌های خصوصی که صاحبان موزه و محلی‬ ‫ب��رای نگهداری آثار هنری و نفیس باش��ند‪ ،‬به جز‬ ‫بانک پاس��ارگاد بازگش��ایی نش��ده ولی بانک‌های‬ ‫دیگری جدای از ای��ن بانک اقدام به خریدو فروش‬ ‫آثار هنری کرده‌اند که تعدادی از آنها در حراج‌های‬ ‫مختلف هنری هم به فروش رسیده است‪.‬‬ ‫هنرمن��دان و اس��تادان هن��ر ه��م با حض��ور در‬ ‫تماش��اگه بانک پاس��ارگاد از حرک��ت این بانک در‬ ‫جهت حمایت از هنر ایرانی اس��تقبال کردند‪ .‬استاد‬ ‫محمدعلی جعفری‪‌،‬نقاش‪‌،‬ش��اعر و استاد دانشگاه‬ ‫در س��خنان کوتاهی در مراس��م بازگش��ایی موزه‬ ‫هنره��ای تجس��می معاصر بانک پاس��ارگاد در آن‬ ‫تاریخ گفت‪ :‬یک فکر اقتصادی وقتی از ذوق هنری‬ ‫سرچشمه بگیرد‪ ،‬ارزشمند خواهد بود‪ .‬او به مدیران‬ ‫بان��ک پاس��ارگاد اطمینان داد که س��رمایه‌گذاری‬ ‫آنها در هنرهای تجس��می سودآور خواهد بود‪ ،‬زیرا‬ ‫مس��ئوالن بانک با ج��ان و دل این آثار را انتخاب و‬ ‫خری��داری کرده‌اند و اصالت این آث��ار و ماندگاری‬ ‫آنه��ا در موزه ب��ر ارزش آنها خواهد افزود‪ .‬مس��لم‬ ‫آنکه بانک پاسارگاد با عرضه تابلوهای نفیس ایرانی‬ ‫در بازاره��ای بین‌الملل��ی عالوه بر حمای��ت از آثار‬ ‫هنرمندان‪ ،‬پاس��خگوی ذی‌نفعان بانک نیز خواهد‬ ‫بود‪ .‬س��رمایه‌گذاری چند میلیارد‌تومانی این بانک‬ ‫در هنرهای تجس��می معاصر ضم��ن آنکه فعالیتی‬ ‫اقتصادی است‪ ،‬جنبه حمایت از هنرمند هم دارد‪.‬‬ ‫‪22‬‬ ‫سه‌شنبه ‪ 12‬اسفند ‪ 12 - 1393‬جمادی االول ‪ 3 -1436‬مارس ‪ -2015‬شماره ‪ -171‬پیاپی ‪1489‬‬ ‫اقتصاد هنر‬ ‫‪report@smtnews.ir‬‬ ‫رونق اقتصاد هنر با پشتيباني و حمايت بانک پاسارگاد از آثار هنري‬ ‫نمايش آثار هنري از شيشه‌هاي درخشان بخش خصوصی‬ ‫مريم ابراهيمي ‪ -‬گ�روه گزارش‪ :‬رويداد افتتاح موزه‬ ‫بانک پاسارگاد با ‪ 150‬اثر هنري نخستين‌بار اسفندماه‬ ‫‪ 1387‬مخابره شد‪ .‬در نشستي که در افتتاحيه موزه‬ ‫بانک مطرح شد‪ ،‬هدف نهايي اين فعاليت‪ ،‬ورود آثار هنرمندان‬ ‫ايراني در عرصه بازارهاي بين‌المللي معرفي ش�د و نخس�تين‬ ‫€ €‪ 6‬س�ال اس�ت ک�ه فعاليت‌هايي‬ ‫در زمين�ه برگ�زاري نمايش�گاه آثار‬ ‫هنري در موزه هنرهاي معاصر بانک‬ ‫پاس�ارگاد برگزار مي‌شود‪ .‬اين موزه‬ ‫تاکنون چند بار بازگش�ايي داشته و‬ ‫تازه‌ترين و آخري�ن رونمايي از آثار‬ ‫اين موزه در چه تاريخي است؟‬ ‫م��وزه هنرهاي معاصر بانک پاس��ارگاد‬ ‫تاکن��ون ‪ 3‬ب��ار بازگش��ايي داش��ته که‬ ‫سومين نمایشگاه آن ‪ 3‬سال و نيم است‬ ‫که داير است و تا چند روز ديگر برپاست‬ ‫و تازه‌تری��ن نمايش��گاه هم ‪ 18‬اس��فند‬ ‫جاري خواهد بود‪.‬‬ ‫€ €در م�وزه آثارهنري بانک‪ ،‬فروش‬ ‫و عرض�ه آثار ب�ه چه ش�کلي انجام‬ ‫مي‌شود‪ ،‬به نظر مي‌رسد وضعيت آن‬ ‫با ف�روش آثار هن�ري در گالري‌هاي‬ ‫نقاشي متفاوت باشد‪.‬‬ ‫بانک پاس��ارگاد مي‌تواند کارشان را با‬ ‫موزه یا کلکسيونر ديگري عوض کند يا به‬ ‫فروش برساند‪ .‬اين‌کار در تمام موزه‌هاي‬ ‫جهان اتفاق مي‌افت��د و روند فروش کار‬ ‫با فروش‌هايي که در گالري‌هاي شخصي‬ ‫انجام مي‌ش��ود و مانند عرضه و تقاضاي‬ ‫معمول روزانه است فرق دارد‪.‬‬ ‫€ €از زمان�ي ک�ه بازديدکنن�ده اثر‬ ‫هن�ري را مي‌بيند تا وقت�ي که براي‬ ‫خريد آن اقدام مي‌کند‪ ،‬چه فرآیند و‬ ‫مراحلي طي مي‌شود؟ به عنوان مثال‬ ‫در اکس�پو‌هاي مختلف يک واس�طه‬ ‫نمون�ه اي�ن حرکت‪ ،‬عرضه مجس�مه اس�تاد پروي�ز تناولي به‬ ‫باالترين قيمت ممکن در خاورميانه توسط اين بانک‪ ،‬در حراج‬ ‫کريستي دوبي بود که رکورد جهاني تازه‌اي را به نام ايران ثبت‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫م�وزه بانک پاس�ارگاد به عنوان نخس�تين م�وزه هنري بخش‬ ‫براي فروش وجود دارد وبرنامه‌ريزي‬ ‫کارها را در دس�ت مي‌گيرد‪ .‬آيا اين‬ ‫روند در م�وزه بانک هم جريان دارد‬ ‫يا به شکل ديگري است؟‬ ‫هي��چ م��وزه‌اي کار خ��ود را ب��ه طور‬ ‫مس��تقيم از روي دي��وار ب��ه خري��دار‬ ‫نمي‌فروشد‪ ،‬نخستين مرحله اين است که‬ ‫خريدار اثر مورد عالقه خود را پيش��نهاد‬ ‫مي‌دهد‪.‬‬ ‫اي��ن درخواس��ت ب��راي مدي��ر م��وزه‬ ‫فرس��تاده مي‌ش��ود و او نيز موضوع را با‬ ‫مس��ئوالن باالتر مطرح مي‌کن��د که آيا‬ ‫براي فروش اي��ن اثر قصدي وجود دارد‪،‬‬ ‫چون هم��ه موزه‌ه��ا الزاما آث��ار خود را‬ ‫نمي‌فروش��ند‪ .‬بنابراين اين سياست موزه‬ ‫اس��ت که تعيي��ن مي‌کند قص��د فروش‬ ‫کدام تابلوي خود را دارد‪.‬‬ ‫به عنوان مثال يکي از کار‌هايي که در‬ ‫ارتباط با آثار انجام مي‌دهد اين است که‬ ‫ممکن اس��ت بخواهد دو ت��ا از آثار خود‬ ‫را ک��م کند تا از آث��ار هنرمندان معاصر‬ ‫در م��وزه بگذارد و به همين دليل آنها را‬ ‫براي ف��روش ارائه می‌دهد‪ .‬ما در مراحل‌‬ ‫مختلف ش��رکت مي‌کنيم و کارهاي‌مان‬ ‫را ارائه مي‌دهيم تا به ش��کل رس��مي به‬ ‫فروش برسد‪.‬‬ ‫€ €بنابراين ممکن اس�ت اث�ر مورد‬ ‫عالقه متقاضي فروخته نشود‪...‬‬ ‫بل��ه‪ .‬م��ا پيش��نهادهاي مختلفي براي‬ ‫خريد و فروش تعدادي از آثار داش��تيم‪،‬‬ ‫€ش�ما به عن�وان کارش�ناس‬ ‫€‬ ‫هنري‪ ،‬نس�بت به مقوله اقتصاد هنر چه‬ ‫نظري داريد‪ ،‬اينکه گرايش اقتصاد ايران‬ ‫حرک�ت به س�مت نوع�ي از درآمدزايي‬ ‫غيرنفت�ي را درپي�ش گرفت�ه‪ ...‬آيا اين‬ ‫مبح�ث در جامعه ما مي‌تواند به وضعيت‬ ‫تعريف‌شده و تثبيت شده‌اي برسد؟‬ ‫اميدواري��م که اي��ن اتف��اق روي دهد‪ .‬اين‬ ‫روي��داد هميش��ه در فرهن��گ م��ا ب��وده که‬ ‫ب��ه جمع‌آوري آثار هنري عالقه‌مند هس��تيم‪ .‬به‌عنوان مث��ال در قديم فرش جمع‬ ‫مي‌کرديم‪ ،‬صنايع دس��تي و حتي هنرهاي کاربردي‌تر را جمع‌آوري مي‌کرديم‪ .‬در‬ ‫چند س��ال اخير هم اقتصاد هنرهاي تجس��مي رونق پيدا ک��رده و با عملکرد‌هاي‬ ‫جناب سميع‌آذر‪ ،‬مدير سابق موزه هنرهاي معاصر تهران هم از رويدادهاي نقاشان‬ ‫ايران باخبر ش��دند هم آثار هنرمندان و صاحبان هنر در سطحي بين‌المللي مطرح‬ ‫ش��دند و هم ثروتمندان ما متوجه ش��دند که به جاي کار بساز و بفروش مي‌توانند‬ ‫کمي هم از اين فعاليت‌ها داشته باشند و به اين ترتيب‪ ،‬اقتصاد هنر در اين زمينه‬ ‫رونق قابل‌توجهي پيدا کرد و اميدواريم که اين رونق و موفقيت به ش��کلي اصولي‬ ‫اتفاق بيفتد و هم يک اثر هنري خوب و ارزش��مند به فروش برس��د‪ .‬همان‌طور که‬ ‫در قديم هم انواع فرش مانند خرس��ک‪ ،‬کرکي‪،‬گل ابريشم‪ ،‬زربفت‪ ،‬چله ابريشم و‪...‬‬ ‫داش��تيم و بهترين آن را براي خود نگه مي‌داشتند‪ ،‬در آثار هنري و نقاشي هم اين‬ ‫درجه‌بندي‌ها وجود دارد‪.‬‬ ‫قيم��ت هم دادي��م که يا آنه��ا نخريدند‬ ‫يا متقاضياني پيش��نهاد خري��د آثاري را‬ ‫داده‌اند که از س��وي موزه فروخته نشده‬ ‫است‪.‬‬ ‫€ €آيا بانک ديگري هس�ت که براي‬ ‫بازگشايي موزه اقدام کرده باشد؟‬ ‫اين فعاليت به عملکرد آن بانک بستگي‬ ‫دارد‪ .‬هنوز هيچ بانکي به گش��ايش موزه‬ ‫ديگري اقدام نکرده است‪.‬‬ ‫البته موزه س��که بانک س��په هس��ت‬ ‫که س��که‌هاي عتیقه و بس��يار قديمي را‬ ‫نگهداري مي‌کند‪ .‬تعدادي از بانک‌ها نيز‬ ‫ب��ه اين کار اقدام کردن��د‪ ،‬که يا از همان‬ ‫ابتدا شکل نگرفتند يا مي‌خواهند دوباره‬ ‫اين کار را احيا کنند‪ .‬به اين معني که به‬ ‫خريد و فروش آثار با هدف سرمايه‌گذاري‬ ‫و ايج��اد گالري و مجموعه اقدام کرده‌اند‬ ‫ولي موزه‌اي را تا به حال احيا نکرده‌اند‪.‬‬ ‫€ €ب�ا اين توضي�ح در اي�ران تعداد‬ ‫انگشت‌ش�ماري م�وزه هنره�اي‬ ‫تجسمي داريم‪...‬‬ ‫بل��ه تنه��ا ‪ 5،4‬موزه در کش��ور داريم‬ ‫ک��ه م��وزه هنره��اي معاص��ر درتهران‪،‬‬ ‫کرمان‪،‬آبادان‪ ،‬اهواز هس��تند و تنها موزه‬ ‫هنرهاي تجس��مي ش��خصي براي بانک‬ ‫پاسارگاد است‪.‬‬ ‫€ €آخرين و س�ومين رونمايي موزه‬ ‫هنرهاي معاصر بانک پاس�ارگاد چه‬ ‫تاريخ�ي بوده که در آن از ‪ 100‬اثر ‪40‬‬ ‫اثر به نمايش درآمد؟‬ ‫از ‪ 3‬س��ال و نيم پي��ش‪ ،‬در اين موزه‬ ‫اين آثار بر ديوار بوده و تا چند روز آينده‬ ‫قرار اس��ت که ب��راي رونمايي جديد آثار‬ ‫جابه‌جا شود‪.‬‬ ‫€ €بنابراين ممکن است که بر تعداد‬ ‫آنه�ا افزوده ش�ود يا با آنه�ا که در‬ ‫گنجينه قراردارند جا‌به‌جا شود‪.‬‬ ‫بله‪ ،‬همین‌طور است‪.‬‬ ‫€ €عم�ر هر اث�ري که ب�راي بازديد‬ ‫مردم ب�ر ديوار زده مي‌ش�ود چقدر‬ ‫است؟‬ ‫اين اتفاق ب��ه برنامه‌ري��زي و عملکرد‬ ‫م��وزه بس��تگي دارد و ممکن اس��ت در‬ ‫اي��ن برنامه‌ريزي چند تابل��و تغيير کند‬ ‫ول��ي تغيير کلي آثار ‪ 18‬اس��فند برگزار‬ ‫مي‌شود که ‪ 3‬س��ال و نيم پيش هم اين‬ ‫اتفاق افتاد‪.‬اما مث�لا در موزه ونگوگ هر‬ ‫اثري که نصب مي‌‌شود‪ ،‬فقط براي همين‬ ‫نقاش است‪.‬‬ ‫اگ��ر جابجاي��ي هم اتف��اق بيفت��د‪ ،‬از‬ ‫کارهاي آرش��يوي همين نقاش استفاده‬ ‫خواهدشد‪.‬‬ ‫‹ ‹ب�راي اينک�ه اقتصاد هن�ر در بخش‬ ‫خصوص�ي کش�ور در روز دوش�نبه ‪ 13‬اس�فند س�ال ‪ ،87‬در‬ ‫طبقه سوم موسس�ه فرهنگي هنري صبا با حضور عالقه‌مندان‬ ‫با غالمحسين نامي‪ ،‬کارشناس‬ ‫گشايش يافت‪ .‬گفت وگوي‬ ‫و مش�اور هنري بانک پاس�ارگاد درباره موزه بانک پاسارگاد و‬ ‫فعاليت‌هاي آن از نظر مي‌گذرد‪.‬‬ ‫هنره�اي تجس�مي رون�دي اصولي را‬ ‫طي کند‪ ،‬چه پيشنهادي داريد؟‬ ‫اين نکته بسيار مهمي است که خريدار‬ ‫از متاعي ک��ه خريداري مي‌کند‪ ،‬رضايت‬ ‫داشته باشد و براي رسيدن به اين هدف‪،‬‬ ‫حضور کارش��ناس اين حوزه مي‌تواند در‬ ‫انتخاب درس��ت خريدار تاثير مس��تقيم‬ ‫داشته باشد‪ .‬به عنوان مثال‪ ،‬اگر شخصي‬ ‫بخواه��د فرش��ي را بخ��رد‪ ،‬اگ��ر با يک‬ ‫کارشناس همراه ش��ود‪ ،‬مي‌تواند جداي‬ ‫از آنکه فرش��ي زيبا مي‌خ��رد‪ ،‬تاروپودي‬ ‫محکم و ارزش��مند داشته باشد‪ .‬در اينجا‬ ‫کس��اني که قصد تجارت در بازار هنر را‬ ‫دارند‪ ،‬بايد حتما يا خودشان آگاه باشند‬ ‫يا از کارشناس��ان متخصص در اين حوزه‬ ‫اس��تفاده کنند‪ .‬ش��ما ببيني��د وقتي در‬ ‫خيابان ي��ک تصادف مي‌ش��ود‪ ،‬چندنفر‬ ‫کارشناس جمع مي‌ش��وند! بنابراين اگر‬ ‫کار با کارشناسي درست خريداري شود‪،‬‬ ‫مطمئن باشيد که خريدار نه تنها رضايت‬ ‫خاطر خواهد داشت و منتفع خواهد شد‬ ‫بلکه کمترين درصدي که بر ارزش مادي‬ ‫اثري که خريده است افزوده مي‌شود‪15 ،‬‬ ‫درصد خواهد بود‪.‬‬ ‫€ €به نظر مي‌رس�د يک�ي از اهداف‬ ‫گنجين�ه هنري بانک پاس�ارگاد اين‬ ‫باش�د ک�ه در خري�د و ف�روش آثار‬ ‫هنري بتوان�د بعدها در جاي ديگري‬ ‫آنها رابا سود بيشتري بفروشد‪.‬‬ ‫البت��ه به‌طور دقیق ه��دف اصلي بانک‬ ‫اين نيس��ت‪ .‬توجه اصل��ي بانک حمايت‬ ‫از هنر و هنرمندان ايراني اس��ت با هدف‬ ‫اقتصادي‪.‬‬ ‫€ €بنده هم ع�رض کردم که يکي از‬ ‫هدف‌هاي بانک اين است‪.‬‬ ‫بل��ه‪ ،‬ول��ي صددرص��د اين نيس��ت و‬ ‫هدف‌ه��اي بانک به چند بخش تقس��يم‬ ‫مي‌ش��ود‪ .‬حاال بايد ببينيم اين تقسيم به‬ ‫چه ش��کلي انجام مي‌شود‪ .‬بانک فعال ‪60‬‬ ‫درص��د به هنر فکر مي‌کند و ‪ 40‬در صد‬ ‫به اقتصاد‪.‬‬ ‫€ €يعني حمايت از هنرمند در صدر‬ ‫اس�ت و به سودآوري خود کمتر فکر‬ ‫مي‌کند؟‬ ‫طبيعي اس��ت ک��ه با ه��دف حمايت‬ ‫از جامع��ه هنري و هنرمن��د و کمک به‬ ‫اقتصاد هنر اين آثار خريداري ش��ده ولي‬ ‫بانک به هرحال يک نهاد اقتصادي است‪.‬‬ ‫بنابراين پروژه‌اي را در دست مي‌گيرد که‬ ‫در آن سود باشد‪.‬‬ ‫تم��ام بانک‌ه��اي دني��ا و نهاد‌ه��اي‬ ‫اقتص��ادي جهان هم بدون اس��تثنا جزو‬ ‫کلکسيونرهاي جهان هستند‪ .‬مثل بانک‬ ‫آلمان‪ .‬به‌طور معمول نهاد‌هاي اقتصادي‬ ‫جهان گنجينه هنري‌ش��ان بس��يار غني‬ ‫اس��ت و مي‌تواند ج��زو س��رمايه اصلي‬ ‫بانک‌شان مطرح شود‪.‬‬ ‫€ €چشم‌انداز گس�ترش اين فعاليت‬ ‫را از س�وي بانک‌ه�اي ديگ�ر مثبت‬ ‫ارزيابي مي‌کنيد؟‬ ‫اگ��ر اي��ن فعالي��ت ب��ا برنامه‌ريزي و‬ ‫کارشناس��ي انجام ش��ود‪ ،‬به‌ط��ور حتم‬ ‫چشم‌‌انداز روشني خواهد داشت‪ .‬ببينيد‬ ‫م��ا هم نقاش داريم ه��م هنرمند نقاش‪،‬‬ ‫اگر خري��دار کار هنرمند نقاش را بخرد‪،‬‬ ‫ارزش‌افزوده خواهد داشت‪.‬‬ ‫اما اگر کار به ظاهر زيبايي از گل‌وگياه‬ ‫و طبیعت را بخرد ک��ه دور از معيارهاي‬ ‫هنري است‪ ،‬مشتري اول و آخر کار خود‬ ‫بان��ک خواهد ب��ود و اين مطل��ب را نيز‬ ‫در بلندمدت متوجه خواهد ش��د و زيان‬ ‫مي‌بيند‪.‬‬ ‫اما بانک پاس��ارگاد کارشناسانه اين‌کار‬ ‫را انج��ام داده و البت��ه خيلي هم در اين‬ ‫زمينه سود برده است‪.‬‬ ‫€ €ش�ما در گنجينه هنري به عنوان‬ ‫کارش�ناس هنري بان�ک در خريد و‬ ‫فروش آث�ار‪ ،‬نظ�ري تعيين‌کننده و‬ ‫نهايي داريد؟‬ ‫س��عي ما ب��ر اين اس��ت ک��ه «هنر»‬ ‫بخري��م و «ب��ه قيمت» بخري��م و خيلي‬ ‫از حراجي‌ها اس��ت که آث��ار مختلفي را‬ ‫به نماي��ش مي‌گذارند و ما نظر مي‌دهيم‬ ‫که تع��دادي از آنها اثر هنري نيس��ت و‬ ‫خري��داري نمی‌ش��ود ولي کار س��هراب‬ ‫س��پهري را رک��ورد مي‌ش��کنيم‪700 ،‬‬ ‫ميلي��ون تومان مي‌خريم و درحال حاضر‬ ‫بي��ش از دو براب��ر اين مبلغ��ي که گفتم‬ ‫قيمت آن افزايش يافته است‪.‬‬
‫استان‌ها‬ ‫‪states@smtnews.ir‬‬ ‫سه‌شنبه ‪ 12‬اسفند ‪ 12 - 1393‬جمادی االول ‪ 3 -1436‬مارس ‪ -2015‬شماره ‪ -171‬پیاپی ‪1489‬‬ ‫مديرعامل شرکت‌ شهرک‌هاي صنعتي استان چهارمحال و بختياري در گفت‌و‌گو با‬ ‫‪:‬‬ ‫‪23‬‬ ‫ناهماهنگي‌ها روند ايجاد زيرساخت‌ها را طوالني کرده است‬ ‫تو‌دوم به‬ ‫فران�ک ميرزاي�ي ‪ -‬گروه اس�تان‌ها‪ :‬صعود از رتبه بيس� ‌‬ ‫رتب�ه نخس�ت در ميان ش�رکت‌هاي ش�هرک صنعتي اس�تان‌هاي‬ ‫کش�ور‪ ،‬تغيير رويه شرکت ش�هرک‌هاي صنعتي استان چهارمحال‬ ‫و بختياري را نش�ان مي‌دهد‪ .‬گذش�ته از آن پيش�قدم شدن براي‬ ‫نخس�تين عيدانه نوروزي به صنعتگران در اين استان نيز ابتکاري‬ ‫€ €شرکت شهرک‌هاي صنعتي استان چهارمحال و‬ ‫بختياري چه رتبه‌اي دارد؟‬ ‫تو‌دوم را در‬ ‫در س��ال ‪ 90‬در عملکرد ساالنه‪ ،‬رتبه بيس ‌‬ ‫کشور کسب کرده بود‪ ،‬در سال ‪ ،91‬اين رقم را به جايگاه‬ ‫پنجم رس��اند و در س��ال ‪ 92‬نيز توانست رتبه نخست را‬ ‫ميان اس��تان‌هاي کش��ور از آن خود کند‪ ،‬در سال‌جاري‬ ‫ني��ز تمام همت خود را بر آن گذاش��ته ک��ه اين رتبه را‬ ‫حفظ کند‪.‬‬ ‫€ €با چه مش�کالتي در انج�ام وظايف خود روبه‌رو‬ ‫هستيد؟‬ ‫مس��ائل مربوط به اين ش��رکت به دو دس��ته تقس��يم‬ ‫مي‌شود؛ بخشي از آن مربوط به امور داخلي سازمان است‬ ‫که با برنامه‌ريزي‌هاي انجام‌شده قابل حل است اما بخش‬ ‫ديگر به مشکالت خارجي مربوط مي‌شود‪ .‬يکي از مسائل‬ ‫بحث اسناد و ثبت س��ند است‪ ،‬اين مسئله ميان شرکت‬ ‫با اداره منابع طبيعي و اداره ثبت اس��ناد اس��تان مربوط‬ ‫مي‌ش��ود‪ .‬تطابق نداشتن بخش��ي از قوانين ميان شرکت‬ ‫ش��هرک‌ها و ادارات باعث مي‌شود مش��کالتي در زمينه‬ ‫دريافت زمين و ثبت س��ند به وج��ود آید‪ .‬در اين زمينه‬ ‫اقدام و تفاهمنامه‌اي انجام نش��ده اس��ت‪ ،‬چراکه از زمان‬ ‫مديريت جديد شرکت شهرک‌هاي صنعتي کشور‪ ،‬بخش‬ ‫يو‬ ‫زيادي از مس��ائل موجود ميان اين دستگاه‌ها با رايزن ‌‬ ‫عقد تفاهمنامه‌ها حل شده است‪.‬‬ ‫€ €آيا در رابطه با ثبت اس�ناد با مش�کل معارضان‬ ‫محلي مواجه هستيد؟‬ ‫ت‬ ‫بل��ه‪ .‬برخ��ي از زمين‌ه��اي واگذارش��ده ب��ه ش��رک ‌‬ ‫ش��هرک‌هاي صنعت��ي چهارمحال و بختي��اري به عنوان‬ ‫اراضي ملي معرفي ش��ده‌اند و براس��اس اس��ناد به ثبت‬ ‫رس��يده‌اند‪ .‬زماني که براي تملک زمين اقدام مي‌شود با‬ ‫ش��کاياتي مبني بر اينکه اين اراضي از مس��تندات ارضي‬ ‫هستند مواجه مي‌شويم‪ .‬البته تعداد اين موارد زياد نيست‬ ‫اما وجود دارد‪ .‬واحدهاي��ي که زمين را دريافت مي‌کنند‬ ‫بدون هيچ اطالعي از اين مش��کالت با مشکل معارضات‬ ‫روبه‌رو مي‌ش��وند علت بخش��ي از اين مشکل به نقشه به‬ ‫دس��ت آمده از اراضي منابع ملي برمي‌گردد و بخش��ي از‬ ‫آن اسناد معتبري هستند که شاکيان زمين ارائه مي‌کنند‬ ‫و دولت از آن بي‌اطالع است‪.‬‬ ‫€ €از منظ�ر قان�ون ب�ا چ�ه اس�تان‌هايي همتراز‬ ‫هستید؟‬ ‫يک��ي از مش��کالتي که وجود دارد‪ ،‬محروميت اس��تان‬ ‫اس��ت اگرچه از نظر موقعي��ت اقتص��ادي چهارمحال و‬ ‫بختي��اري يک��ي از اس��تان‌هاي محروم به‌ش��مار مي‌آيد‬ ‫اما براس��اس ش��اخص‌هاي توس��عه‌يافتگي در فهرس��ت‬ ‫اس��تان‌هاي توس��عه‌يافته ق��رار گرفته اس��ت‪ .‬باتوجه به‬ ‫اينکه شاخص تعيين‌شده اين استان و تمام محروميت‌ها‬ ‫همتراز استان‌هاي توس��عه‌يافته‌اي مثل شيراز‪ ،‬اصفهان‪،‬‬ ‫تهران و‪ ...‬قرار مي‌گيرد و از نظر دريافت امکانات تفاوتي با‬ ‫آنها ندارد‪ .‬اين دسته‌بندي باعث شده استان از تسهيالت‬ ‫از مديران ش�رکت شهرک‌هاي صنعتي استان بوده است‪ .‬عيدانه‌اي‬ ‫ک�ه در قالب اعم�ال تخفيف به جرايم ناش�ي از پرداخت نکردن به‬ ‫موقع اقساط حق بهره‌برداري زمين‪ ،‬آب‌بها و خدمات به صنعتگران‬ ‫هديه شده اس�ت‪ .‬اگرچه اين شرکت موفقيت‌هايي را کسب کرده‬ ‫است اما به گفته رضا گنجي‪ ،‬مديرعامل شرکت شهرک‌هاي صنعتي‬ ‫لو‌بختی�اری با مش�کالت متعددي نيز دس�ت به گريبان‬ ‫چهارمحا ‌‬ ‫از مشکالتي که‬ ‫تو‌گو با خبرنگار اعزامي‬ ‫اس�ت‪ .‬گنجي در گف ‌‬ ‫در واگذاري زمين به صنعتگران وجود دارد‪ ،‬همچنين از مش�کالت‬ ‫قانوني که موانعي را بر س�ر راه عملکرد بهينه ايجاد مي‌کند‪ ،‬سخن‬ ‫را در ادامه مي‌خوانيد‪:‬‬ ‫گفته است‪ .‬پاسخ او به پرسش‌هاي‬ ‫دستگاه‌های زيرساختي موظف به تعيين امکانات داخل‬ ‫واحدهاي صنعتي‌اند اما بودجه‌اي براي آن در نظر گرفته‬ ‫نشده و اين در شرايطي است که هيچ‌کدام از دستگاه‬ ‫زيرساختي زير‌بار اين مسئله نمي‌روند اين مشکل گريبان‬ ‫شرکت شهرک‌هاي صنعتي را گرفته است‬ ‫و مزايايي که برای استان‌هاي محروم در نظر گرفته شده‬ ‫اس��ت‪ ،‬بهره‌مند نشود‪ .‬البته اين يک مشکل قانوني است‬ ‫که شرکت شهرک‌هاي صنعتي چهارمحال و بختياري و‬ ‫اس��تانداري اين استان تقاضاي تغيير کليت اين قانون را‬ ‫دارند تا ش��اخص‌هاي هر اس��تان را براساس ظرفيت‌ها و‬ ‫توان همان استان بسنجند‪.‬‬ ‫€ €ب�راي جذب س�رمايه‌گذار چ�ه اقداماتي انجام‬ ‫داده‌ايد؟‬ ‫يکي از اقداماتي که در اس��تان از س��وي اس��تانداري‬ ‫دنبال مي‌شود‪ ،‬جذب س��رمايه‌گذار صنعتي براي استان‬ ‫چهارمحال و بختياري است‪ ،‬به‌طوري که سياست جذب‬ ‫س��رمايه‌گذار به اولويت اصلي تبديل شده که همين امر‬ ‫س��بب رش��د قابل توجه صنعت در اس��تان ش��ده است‪.‬‬ ‫البته س��رمايه‌گذار تنها زماني وارد اس��تان مي‌ش��ود که‬ ‫زيرس��اخت‌هاي الزم براي صنعت فراهم باش��د‪ .‬باتوجه‬ ‫ب��ه اينکه اين اس��تان در زمينه زيرس��اخت‌هاي صنعتي‬ ‫وضعي��ت مطلوبي ندارد تالش بس��ياري ب��راي ايجاد آن‬ ‫متحمل شده است‪.‬‬ ‫ميزان اعتبارات عمراني تخصيص داده شده به شرکت‬ ‫در س��ال ‪ 1392‬افزون‌بر ‪ 330‬ميليون تومان بود که اين‬ ‫اعتبار در سال جاري به يک ميليارد و ‪ 500‬ميليون تومان‬ ‫رسيد‪ .‬در بحث منابع داخلي شرکت در سال‪ 1392‬حدود‬ ‫‪ 3‬ميليارد و ‪700‬ميليون تومان اعتبار داده که اين رقم در‬ ‫سال ‪ 1393‬به بيش از ‪ 6‬ميليارد تومان رسيده است اين‬ ‫رقم به خوبي رشد ‪ 2‬برابري اعتبارات را نشان مي‌دهد‪.‬‬ ‫€ €از وضعيت شهرک‌هاي صنعتي استان بگوييد‪.‬‬ ‫درحال حاضر ‪ 21‬شهرک و ناحيه صنعتي در شرايط‬ ‫واگذاري زمين قرار دارن��د اين مناطق صنعتي ‪1445‬‬ ‫واحد صنعتي را در دل خود جاي داده‌اند که مس��احت‬ ‫آن ب��ه ‪ 645‬هکتار مي‌رس��د در اين بي��ن ‪ 741‬هکتار‬ ‫زمي��ن قاب��ل واگذاري نيز در اس��تان وج��ود دارد‪ .‬در‬ ‫بحث واگذاري زمين برنامه‌هايي مش��خص شده است‬ ‫که ش��رکت براس��اس آن موظف به عق��د قراردادهاي‬ ‫واگ��ذاري ش��رکت ش��هرک‌هاي صنعت��ي چهارمحال‬ ‫و بختياري امس��ال توانس��ته اس��ت ‪106‬مورد قرارداد‬ ‫واگذاري در ‪39‬هکتار زمين داش��ته باشد در‌حالي که‬ ‫اين رقم براس��اس تعهدات داده شد تنها ‪ 60‬مورد بوده‬ ‫اس��ت که رش��د ‪ 2/5‬برابري واگذاري زمين به صنايع‬ ‫اين اس��تان را نش��ان مي‌دهد‪ .‬اين در ش��رايطي است‬ ‫که بسياري از اس��تان‌هاي کشور با رکود در اين حوزه‬ ‫روبه‌رو هستند‪.‬‬ ‫€ €در ايج�اد زيرس�اخت‌ها ب�ا چ�ه مش�کالتي‬ ‫مواجهید؟‬ ‫در ايجاد زيرس��اخت‌ها‪ ،‬عمده‌ترين مشکلي که شرکت‬ ‫ش��هرک‌هاي چهارمحال و بختياري با آن روبه‌رو هستند‬ ‫ماده ‪ 158‬قانون برنامه توس��عه است براساس اين قانون‬ ‫دس��تگاه‌های زيرساختي موظف به تعيين امکانات داخل‬ ‫واحدهاي صنعتي‌اند اما بودجه‌اي براي آن در نظر گرفته‬ ‫نش��ده و اين در شرايطي اس��ت که هيچ‌کدام از دستگاه‬ ‫زيرساختي زير‌بار اين مسئله نمي‌روند اين مشکل گريبان‬ ‫شرکت ش��هرک‌هاي صنعتي را گرفته اس��ت‪ ،‬باتوجه به‬ ‫درآم��د پايين اين مجموعه ام��کان ايجاد آن وجود ندارد‬ ‫همين امر باعث مي‌ش��ود ک��ه انتظ��ارات صنعتگران از‬ ‫ش��رکت تحق��ق نياب��د‪ .‬بايد باور داش��ت که مش��کالت‬ ‫ش��هرک‌هاي صنعتي به قدري زياد است که با اين مقدار‬ ‫اندک اعتبار قابل رفع نيست‪ ،‬در واقع ناهماهنگي‌ها روند‬ ‫ايجاد زيرساخت‌ها را طوالني کرده است‪.‬‬ ‫€ €اين ناهماهنگي‌ها چ�ه تاثيري در ايجاد صنايع‬ ‫دارد؟‬ ‫در ايجاد صنايع اين اس��تان روند ايجاد زيرس��اخت‌ها‬ ‫طوالني است به همين دليل تامين آنها فازبندي مي‌شود‬ ‫زماني که تامين آنها به فاز آخر مي‌رس��د عمر فاز نخست‬ ‫زيرساخت‌ها به پايان رسيده و بايد براي ترميم و بازسازي‬ ‫آن چاره‌اي اندیش��ید‪ .‬با شرايط موجود اين چرخه ادامه‬ ‫پيدا مي‌کند چراکه اعتبار الزم براي تکميل ش��هرک در‬ ‫يک زمان کوتاه محقق نش��ده اس��ت‪ .‬اس��تان‌هايي مثل‬ ‫چهارمحال و بختياري که نسبت به استان‌هاي برخوردار‬ ‫درآم��د کمت��ري دارن��د هزينه کمت��ري ني��ز مي‌توانند‬ ‫صرف ايجاد زيرس��اخت‌ها بکنند اين در حالي اس��ت که‬ ‫اس��تان‌هاي ديگر توان ايج��اد اين مجموع��ه را به طور‬ ‫همزمان دارند‪ .‬بنابراين در ش��رايط فعلي وضعيت ايجاد‬ ‫صنايع به گونه‌اي ش��ده که اس��تان‌هايي که از نظر مالي‬ ‫توانمند هس��تند موفق به ايجاد زيرساخت‌ها و به دنبال‬ ‫آن جذب س��رمايه شده‌اند در مقابل استان چهارمحال و‬ ‫بختياري که درآمد پاييني دارند در جذب سرمايه ضعيف‬ ‫عمل مي‌کند و در نهايت سود کمتري از بازار مي‌برد‪.‬‬ ‫€ €در زمين�ه تامي�ن آب هم با مش�کالتي مواجه‬ ‫هستيد؟‬ ‫يکي از مش��کالت شرکت ش��هرک‌هاي صنعتي استان‬ ‫چهارمح��ال و بختياري تامين آب م��ورد نياز واحدهاي‬ ‫شهرکي است‪ ،‬در ش��رايطي که استان ‪7‬درصد آب مورد‬ ‫نياز کش��ور را تامين مي‌کند ش��هرک‌هاي صنعتي آن با‬ ‫مش��کل تامين آب روبه‌رو هس��تند علت اين اس��ت که‬ ‫شهرک‌هاي صنعتي استان آب مورد نياز خود را از منابع‬ ‫زيرزمين��ي تامين مي‌کردند و مناب��ع ثابتي براي صنعت‬ ‫در نظر گرفته نش��ده بود‪ .‬باتوجه به خشکسالي که تمام‬ ‫کش��ور با آن روبه‌رو است اين استان نيز با کمبود شديد‬ ‫آب زيرزميني مواجه اس��ت و شهرک‌هاي صنعتي هم از‬ ‫اين امر آس��يب بزرگي مي‌بينند در اين زمينه جلسات و‬ ‫اقدامات زيرس��اختي در حال انجام اس��ت که در صورت‬ ‫موفقيت اين مشکل برطرف مي‌شود‪.‬‬ ‫€ €سيستم تصفيه فاضالب در شهرک‌هاي استان‬ ‫داريد؟‬ ‫‪ 4‬تصفيه‌خانه در شهرک‌هاي صنعتي استان وجود دارد‬ ‫که ‪ 480‬واحد از واحدهاي صنعتي اس��تان به اين شبکه‬ ‫فاضالب متصل هستند‪.‬‬ ‫صادرات کاال در استان مرکزي‬ ‫حادثه در معدن منگنز قم‬ ‫توسعه آبزي‌پروري در قزوين‬ ‫ايس�نا‪ :‬مديرکل گمرکات اس��تان مرکزي از کاه��ش ‪ 20‬درصدي ارزش‬ ‫صادرات اس��تان در ‪ 11‬ماه امس��ال خبر داد و گفت‪ :‬اين آمار با احتس��اب‬ ‫صادرات نفت س��فيد و نفت گاز برآورد شده است‪ .‬مهدي ميراشرفي‪ ،‬ارزش‬ ‫ص��ادرات انجام‌ش��ده در اين مدت را بيش از ‪ 17‬ه��زار ميليارد ريال عنوان‬ ‫ک��رد و گفت‪ :‬ارزش ارزي اين ميزان ص��ادرات ‪ 656‬ميليون و ‪ 993‬هزار و‬ ‫‪ 170‬دالر برآورد ش��ده اس��ت‪ .‬وي همچنين از کاهش ‪ 17‬درصدي صدور‬ ‫اظهارنام�� ‌ه در اي��ن بخش خب��ر داد و اظهار کرد‪ :‬در اين م��دت ‪10‬هزار و‬ ‫‪ 932‬فقره اظهارنامه صادراتي در گمرکات اس��تان به ثبت رس��يده اس��ت‪.‬‬ ‫مديرکل گمرکات اس��تان مرکزي با بيان اين مطلب که در حوزه وزن اقالم‬ ‫صادراتي نيز با کاهش ‪ 22‬درصدي نس��بت به مدت مش��ابه س��ال گذشته‬ ‫روب��ه‌رو بوده‌ايم‪ ،‬افزود‪ :‬در مدت‌زمان ياد‌ش��ده ‪ 618‬ميلي��ون و ‪ 61‬هزار و‬ ‫‪ 846‬کيلوگرم کاال از اس��تان به خارج از کشور صادر شده است‪ .‬از کل آمار‬ ‫ارائه‌شده در زمينه صادرات‪ 7 ،‬هزار و ‪ 723‬فقره اظهارنامه به ارزش بيش از‬ ‫‪ 3‬هزار ميليارد ريال مربوط به عملکرد گمرک ساوه است‪.‬‬ ‫مهر‪ :‬رييس مرکز فوريت‌هاي پزش��کي استان قم از فوت دو نفر و مجروح‬ ‫ش��دن دو فرد ديگر در حادثه شغلي معدن منگنز قم خبر داد‪ .‬محمدجواد‬ ‫باق��ري اع�لام کرد‪ ‌:‬متأس��فانه در حادثه مع��دن منگنز ون��ارچ که در ‪۲۸‬‬ ‫کيلومتري قم واقع اس��ت‪ ،‬دو کارگر ‪ ۳۰‬و ‪ ۳۴‬ساله کشته شدند و يک نفر‬ ‫نيز با آسيب‌ها و شکستگي‌هاي مختلف توسط بالگرد اورژانس ‪ ۱۱۵‬به قم‬ ‫منتقل شد و يک نفر ديگر نيز با مشکالت قلبي توسط آمبوالنس ‪ ۱۱۵‬به‬ ‫مرکز درماني منتقل شد‪ .‬وي با بيان اينکه اين حادثه در ‪ ۳۰۰‬متري عمق‬ ‫زمين رخ داده است‪ ،‬گفت‪ :‬پس از وقوع اين حادثه‪ ،‬توسط کارگران معدن‬ ‫به اورژانس ‪ ۱۱۵‬اطالع داده ش��د که پرسنل و آمبوالنس اين مرکز سريعا‬ ‫خود را به محل حادثه رس��اندند‪ .‬رييس مرکز فوريت‌هاي پزشکي قم ادامه‬ ‫داد‪ :‬ش��دت حادثه منجر به فوت دو نفر در همان ابتدا شده بود و نفر سوم‬ ‫نيز که به شدت آسيب ديده بود و در اعماق زمين قرار داشت با مساعدت‬ ‫پرس��نل اين مرک��ز پس از دريافت خدمات درماني اولي��ه به بيرون انتقال‬ ‫داده شد و سپس توسط بالگرد اورژانس ‪ ۱۱۵‬به بيمارستان منتقل شد‪.‬‬ ‫ايسنا‪ :‬رييس س��ازمان تعاون روستايي استان قزوين گفت‪ :‬با توجه به‬ ‫ظرفيت ش��يالتي استان مي‌توان بستري مناسب براي اشتغال و توسعه‬ ‫آبزي‌پروري در اس��تان فراهم کرد‪ .‬ناطق معين‌الدين‪ ،‬رييس س��ازمان‬ ‫تعاون روس��تايي اس��تان قزوين با بيان اينکه ايجاد شرکت‌هاي تعاوني‬ ‫روستايي آبزي‌پروران باعث ساماندهي آبزي‌پروران مي‌شود‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫با توجه به ظرفيت و توانمندي‌هاي باالي شيالتي استان قزوين مي‌توان‬ ‫با بهره‌برداري از اين منابع‪ ،‬بس��تري مناس��ب براي اش��تغال و توس��عه‬ ‫آبزي‌پروري در اس��تان فراهم ک��رد‪ .‬وي برنامه اين ش��رکت تعاوني را‬ ‫توس��عه اشتغال خانگي‪ ،‬تامين نهادهاي مورد نياز آبزي‌پروران‪ ،‬پيگيري‬ ‫تخصيص تسهيالت بانکي ارزانقيمت‪ ،‬برنامه‌ريزي براي ارتقاي کميت و‬ ‫کيفيت آبزيان توليدي‪ ،‬هماهنگي بهتر براي بازاريابي محصول توليدي‪،‬‬ ‫شرکت در نمايشگاه‌هاي اس��تاني‪ ،‬منطقه‌اي و ملي و همچنين معرفي‬ ‫بهتر محصول توليدي به مخاطبان و افزايش سرانه مصرف ماهي عنوان‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫اخبار استان‌ها‬ ‫‌برگزاري کارگاه نانو پوشش‬ ‫در قزوين‬ ‫‪ :‬مش��اور صنعتي ستاد فناوري نانوی کشور گفت‪:‬‬ ‫اس��تفاده از فناوري نانو در صنعت به‌ويژه در قطعه‌سازي‬ ‫مي‌توان��د به کاهش هزينه‌هاي توليد‪ ،‬مصرف انرژي و باال‬ ‫رفت��ن بهره‌وري و درآمد کارفرمايان کمک کند‪ .‬حس��ن‬ ‫علم‌خواه افزود‪ :‬با استفاده از پوشش نانو در توليد قطعات‬ ‫خودرو مي‌توان تا ‪ ۷۰‬درصد از تخريب سطوح و ‪ ۵۵‬درصد‬ ‫س��ايش در قطعات جلوگيري کرد‪ .‬وي افزود‪ :‬پايداري در‬ ‫دم��اي باالي ابزار قال��ب‪ ،‬امکان کاهش ضريب اصطکاک‬ ‫اب��زار و امکان ايجاد پوش��ش مق��اوم در قطعات از مزاياي‬ ‫اقتصادي و توليدي استفاده از فناوري نانو پوشش است‪.‬‬ ‫‌ساماندهي بازارهاي‬ ‫هفتگي قم‬ ‫ايس�نا‪ :‬مديرعام��ل س��ازمان ميادين مي��وه و تره‌بار و‬ ‫س��اماندهي مش��اغل ش��هري قم گفت‪ :‬با هدف تامين‬ ‫آسايش و رضايت شهروندان‪ ،‬بازارهاي هفتگي اين شهر‬ ‫ساماندهي مي‌شوند‪ .‬عليرضا مظفري درباره قيمت ميوه‬ ‫با توجه به برخي از نوسانات موجود در بازار عنوان کرد‪:‬‬ ‫متاس��فانه ميوه از تعرفه‌هاي مشخصي از سوي بازرگاني‬ ‫برخ��وردار نيس��ت که در اين زمينه ب��ا توجه به کيفيت‬ ‫و درجه‌بن��دي ميوه‌ه��ا‪ ،‬از س��وي مس��ئوالن و اتحاديه‬ ‫قيمت‌گذاري مي‌شود‪.‬‬ ‫‌برگزاري نمايشگاه عيدانه‬ ‫در بسطام‬ ‫مهر‪ :‬ش��هردار بس��طام در اس��تان س��منان‪ ،‬در آستانه‬ ‫س��ال نو از برپايي نمايش��گاه عيدانه با مش��ارکت بخش‬ ‫خصوصي خبر داد و گفت‪ :‬اين نمايش��گاه از ‪ ۲۵‬اس��فند‬ ‫ت��ا ‪ ۱۷‬فروردين در مجموعه گردش��گري پارک جنگلي‬ ‫چغولگير بس��طام برپا مي‌ش��ود‪ .‬محمدعلي يعقوبيان با‬ ‫اش��اره به وجود جاذبه‌هاي گردشگري منطقه بسطام و‬ ‫ظرفيت‌هاي موجود اظهار کرد‪ :‬اين ش��هر با بهره‌مندي‬ ‫از جاذبه‌هاي گردش��گري مذهب��ي‪ ،‬طبيعي‪ ،‬تاريخي و‬ ‫عرفاني همه‌ساله پذيراي گردشگران و مسافران بسياري‬ ‫از اقصي نقاط ايران و خارج از کشور است‪.‬‬ ‫‌تاخير در افتتاح‬ ‫بازارچه خوداشتغالي در اراک‬ ‫ايس�نا‪ :‬زهرا فرجي مديرکل دفت��ر امور زنان و خانواده‬ ‫اس��تانداري مرکزي‪ ،‬با اش��اره به ارائ��ه طرحی در رابطه‬ ‫ب��ا ايجاد بازارچ��ه دائمي براي عرض��ه محصوالت زنان‬ ‫کارآفري��ن اظهار کرد‪ :‬اين طرح مبني بر اين اس��ت که‬ ‫محوطه کانون فرهنگي‌اجتماعي بانوان اراک به بازارچه‬ ‫دائمي خوداشتغالي براي زنان کارآفرين تبديل شود‪ .‬وي‬ ‫با بيان اينکه اين طرح به دفتر فني اس��تانداري مرکزي‬ ‫ارس��ال شده است‪ ،‬افزود‪ :‬نقشه اجرايي اين طرح تدوين‬ ‫شد اما با توجه به اينکه ايجاد اين بازارچه دائمي نيازمند‬ ‫اعتبار کافي اس��ت و در حال حاضر پايان س��ال نزديک‬ ‫است اجراي اين پروژه به سال آينده موکول خواهد شد‪.‬‬ ‫معرفي ‪ 20‬کاالي غيراستاندارد‬ ‫در البرز‬ ‫فارس‪ :‬مدير‌کل اداره استاندارد استان البرز نام ‪ 20‬کاالي‬ ‫غيراس��تاندارد که به‌تازگي در اين استان شناسايي شده‬ ‫است را اعالم کرد‪ .‬فتانه شکراللهي گفت‪ :‬يکي از وظايف‬ ‫اصلي س��ازمان اس��تاندارد‪ ،‬کنترل کيفيت محصوالت‬ ‫توليد داخل و وارداتي است‪ .‬وي تصريح کرد‌‪ :‬خوشبختانه‬ ‫م��ردم ايران اعتماد خوبي به عملکرد و گزارش‌هاي اين‬ ‫سازمان داشته و در بسياري از مواقع از خريد محصوالت و‬ ‫کاالهايي که عالمت استاندارد نداشته و يا مورد تاييد اين‬ ‫سازمان نباشد‪ ،‬خودداري مي‌کنند‪ .‬در حوزه محصوالت‬ ‫غذایی‪ ،‬کاالهایی چون چیپس سنتی با مارک آقا بزرگ‪،‬‬ ‫قند و شکر پارسیان و قندو شکر سما‪ ،‬همچنین در حوزه‬ ‫محصوالت س��اختمانی و شیر آالت مارک‌های هیران و‬ ‫آذرپاس غیر اس��تاندارد هس��تند‪ ،‬مردم از خرید محافظ‬ ‫الکترونیکی سیگنال هم خودداری کنند‪.‬‬ ‫‪ 9‬جايگاه عرضه ميوه‬ ‫‌‬ ‫در رباط کريم تعبيه شد‬ ‫ط کريم‬ ‫معاون برنامه‌ري��زي و اداري مالي فرماندار ربا ‌‬ ‫گف��ت‪ :‬به منظور خدمات‌رس��اني بيش��تر ب��ه مردم در‬ ‫اي��ام ن��وروز ‪ 9‬جايگاه عرض��ه ميوه در اين شهرس��تان‬ ‫تعبيه ش��د‪ .‬س��يف‌اهلل عالمي در نشس��ت ستاد تنظيم‬ ‫بازار اين شهرس��تان با بيان اينک��ه نظارت‌هاي دقيق و‬ ‫کارشناسي‌ش��ده بر عملکرد تمامي واحدهاي صنفي در‬ ‫شهرس��تان رباط کريم انجام شده اس��ت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬با‬ ‫توجه به ايام پاياني س��ال و خريد توس��ط مردم‪ ،‬تمامي‬ ‫ت�لاش خ��ود را بر نظ��ارت فعاليت‌هاي بازار ش��ب عيد‬ ‫خواهيم داش��ت‪ .‬وي ادامه داد‪ :‬تيم و گشت‌هاي نظارتي‬ ‫فعاليت بسيار دقيقي را بر نحوه عملکرد واحدهاي صنفي‬ ‫دارند و با متخلفان در اين زمينه برخورد خواهد شد‪.‬‬
‫یادداشت‬ ‫راه توسعه کشور‬ ‫از مسیر معدن‬ ‫می‌گذرد‬ ‫ابراهیم کارخانه‌ای‬ ‫نمایندهمردمهمداندرمجلسشورای‬ ‫اسالمی‬ ‫‪ 65‬گونه معدنی در کش��ور ش��ناخته ش��ده که‬ ‫‪ 15‬گون��ه از آنه��ا در اس��تان هم��دان موج��ود‬ ‫اس��ت‪ .‬میزان ذخایر معدنی در کل کش��ور‪‌،‬حدود‬ ‫‪67‬میلیارد تن بوده که س��هم همدان از این مقدار‬ ‫حدود ‪1/7‬میلیارد تن است‪ .‬برخی از معادن استان‬ ‫هم��دان در کش��ور بی‌نظیر هس��تند مانند معادن‬ ‫آندولوزیت ک��ه در همدان منحصربه‌فرد هس��تند‬ ‫یا معادن س��یلیس ک��ه در همدان وج��ود دارد از‬ ‫درجه خلوص باالی ‪98‬درصد برخوردار است‪ .‬سایر‬ ‫گونه‌ه��ای معدن��ی مانند دونولیت نی��ز در همدان‬ ‫وجود دارد‪.‬‬ ‫در مورد معادن غیرفعال استان همدان این امر را‬ ‫باید مد نظر داش��ت که در سراسر ایران بسیاری از‬ ‫معادن به دلیل مشکالت استخراج و یا مشکالتی با‬ ‫مردم محلی تعطیل شده‌اند و این امر تنها مختص‬ ‫استان همدان نیست‪.‬‬ ‫نکت��ه دیگر آنکه در کل کش��ور شناس��ایی‌های‬ ‫ژئو‌فیزیک هوایی روی ذخایر معدنی که انجام شده‬ ‫ح��دود ‪ 3‬تا ‪5‬درصد از کش��ور را دربر می‌گیرد‪ .‬به‬ ‫این ترتیب اگر بررس��ی‌های ژئوفیزیک هوایی روی‬ ‫کل کش��ور اعمال شود و تمام ذخایر معدنی کشور‬ ‫ش��ناخته ش��وند‪ ،‬تحول عظیمی در عصر اقتصادی‬ ‫کش��ور به وجود می‌آی��د چون هن��وز ‪95‬درصد از‬ ‫معادن کش��ور پهناور ایران ناش��ناخته بوده و تنها‬ ‫‪5‬درصد از این ذخایر شناسایی شده‌اند‪.‬‬ ‫ب��ه این ترتی��ب یک��ی از راه‌های اساس��ی قطع‬ ‫وابستگی به درآمدهای نفتی شناسایی ژئوفیزیکی‬ ‫و هوایی ذخایر زیرزمینی معادن موجود در کش��ور‬ ‫اس��ت‪ .‬به نظر می‌آید دولت باید روی این مس��ئله‬ ‫توجه جدی داشته باشد‪ .‬به جای اینکه ‪ 2‬تا ‪3‬هزار‬ ‫متر زیر زمین حفاری ش��ود تا ذخایر معدنی کشف‬ ‫ش��وند ذخایر معدن��ی که حداکث��ر در عمق ‪100‬‬ ‫مت��ری زمین هس��تند این‌گونه دسترس��ی به آنها‬ ‫بسیار راحت‌تر می‌شود‪ .‬راه توسعه کشور بدون تکیه‬ ‫بر درآمدهای نفتی از مس��یر معدن می‌گذرد و این‬ ‫باید شعار دولت برای احیای معادن کشور باشد‪.‬‬ ‫کوتاه از استان‌ها‬ ‫‪ :‬اميدعل��ي عزتي‪ ،‬ريي��س اداره صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت شهرس��تان ايوان از آغ��از به کار‬ ‫نمايش��گاه بهاره اين شهرستان خبر داد‪ .‬وي گفت‪:‬‬ ‫براساس برنامه زمانبندي پيش‌بيني شده‪ ،‬نمايشگاه‬ ‫بهاره شهرستان ايوان از تاريخ ‪ 8‬اسفند ماه شروع به‬ ‫کار کرد‪ .‬زمان برپايي اين نمايش��گاه ‪ 10‬روز است‪.‬‬ ‫نمايشگاه بهاره شهرستان ايوان ازسوی اتاق اصناف‬ ‫اين شهرس��تان در قالب ‪ 70‬غرفه در محل س��الن‬ ‫پيامبر اعظم (ص) داير اس��ت‪ .‬کاالهاي پوش��اک‪،‬‬ ‫کي��ف و کفش‪ ،‬م��واد غذايي‪ ،‬آجيل و خش��کبار با‬ ‫تخفيف ‪ 10‬الي ‪ 15‬درصد عرضه مي‌شود‪.‬‬ ‫ايسنا‪ :‬يزدان مجيدي‪ ،‬عضو هيات‌رييسه اتحاديه‬ ‫لوازم‌خانگي کرمانش��اه با بي��ان اينکه نيمي از بازار‬ ‫ت داخلي است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫لوازم‌خانگي در اختيار توليدا ‌‬ ‫ل حاضر نياز به اص�لاح ذهنيت مردم درباره‬ ‫درح��ا ‌‬ ‫خريد کاالهاي ايراني است‪ .‬رکود بازار لوازم‌خانگي‬ ‫در س��ال‌جاري مانند س��ال گذش��ته ادامه داشت‪.‬‬ ‫متاس��فانه رکود بازار در س��ال‌هاي اخي��ر افزايش‌‬ ‫يافته و امس��ال نسبت به س��ال‌هاي گذشته شاهد‬ ‫رکود بيش��تري بوديم‪ .‬بازار لوازم‌خانگي نيز از اين‬ ‫قاعده مستثنا نيست‪ ،‬اما رونق بازار اسفندماه امسال‬ ‫نسبت به سال گذشته اندکي کمتر است‪.‬‬ ‫مهر‪ :‬نصرت‌اهلل سپهر‪ ،‬معاون صنايع دستي‪ ،‬اداره‬ ‫کل ميراث فرهنگي اس��تان کرمانشاه از جلوگيري‬ ‫توزيع و عرضه صنايع دستي خارجي در ‪ ۳۰۰‬غرفه‬ ‫فروش مصنوعات دستي ويژه نوروز ‪ ۹۴‬در کرمانشاه‬ ‫خبر داد‪ .‬وي گفت‪ :‬حدود ‪ ۸۰‬غرفه شامل غرفه‌هاي‬ ‫صنايع‌دستي و س��ياه‌چادرها نيز در اين محل برپا‬ ‫مي‌ش��ود‪ .‬در اين غرفه‌ها بيش از ‪ ۵۰‬صنايع دستي‬ ‫استان کرمانشاه و سوغات استان به نمايش گذاشته‬ ‫مي‌ش��ود‪ .‬در مجموع بيش از ‪ ۶۰‬سياه چادر نيز با‬ ‫کمک بخش خصوصي در س��طح استان کرمانشاه‬ ‫طي اين ايام برپا خواهد شد‪.‬‬ ‫تسنيم‪ :‬آيت‌اهلل غالمعلي صفايي بوشهري‪ ،‬امام‬ ‫جمعه بوش��هر در نشس��ت با اعضاي شوراي شهر‬ ‫بوشهر گفت‪ :‬استان بوش��هر با داشتن ظرفيت‌هاي‬ ‫مهم در حوزه‌هاي گوناگ��ون درآينده‌اي نه چندان‬ ‫دور به يک اس��تان فراگير صنعتي مبدل مي‌ش��ود‬ ‫ک��ه زيرس��اخت‌هاي آن نيروي انس��اني متخصص‬ ‫است‪ .‬اس��تان بوشهر با داش��تن ظرفيت‌هاي مهم‬ ‫در حوزه‌هاي گوناگ��ون در آينده‌اي نه چندان دور‬ ‫به يک اس��تان فراگير صنعتي مبدل مي‌ش��ود‪ ،‬که‬ ‫زيرس��اخت‌هاي آن تربيت و آموزش نيروي انساني‬ ‫متخصص است‪.‬‬ ‫‪24‬‬ ‫سه‌شنبه ‪ 12‬اسفند ‪ 12 - 1393‬جمادی االول ‪ 3 -1436‬مارس ‪ -2015‬شماره ‪ -171‬پیاپی ‪1489‬‬ ‫استان‌ها‬ ‫‪states@smtnews.ir‬‬ ‫پای دادستانی همدان به پرونده معادن غیرفعال استان کشیده شد‬ ‫صف‌آرایی مشکالت بر سر راه معادن همدان‬ ‫صبا رضایی‪ -‬گروه اس�تان‌ها‪ :‬برخی از معادن اس��تان‬ ‫همدان غیرفعال ش��ده‌اند و دالیلی از جمله همجواری با‬ ‫روس��تاها‌‪ ،‬بدهی بانکی‪ ،‬اختالف با شرکا‪ ،‬نداشتن توجیه‬ ‫اقتصادی و مشکالت بهره‌برداری؛ متهمان پرونده غیرفعال‬ ‫شدن این معادن هستند‪ .‬برخی از معادن دیگر نیز در این‬ ‫استان با اداره منابع طبیعی به مشکل برخورده‌اند‪ .‬این در‬ ‫حالی اس��ت که با پیگیری مشکالت محلی این معادن از‬ ‫س��وی دادستانی اس��تان همدان‪ ،‬این مشکالت در برخی‬ ‫از معادن غیرفعال رفع ش��ده اس��ت‪ .‬آمار‌های متعددی از‬ ‫تع��داد واحده��ای معدنی غیرفعال در اس��تان همدان به‬ ‫گوش می‌رس��د‪ ،‬برخی می‌گویند ‪ 180‬معدن غیرفعال در‬ ‫این استان وجود دارد اما حمیدرضا متین‪ ،‬رییس سازمان‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تان همدان معتقد اس��ت که‬ ‫تنه��ا ‪ 73‬معدن از ‪ 278‬معدن اس��تان هم��دان غیرفعال‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹دوری راه‪ ،‬مشکل نخست‬ ‫محمد خاکی‪ ،‬معاون امور معادن و‬ ‫صنایع معدن��ی س��ازمان صنعت‪‌،‬‬ ‫معدن و تجارت اس��تان همدان به‬ ‫می‌گوی��د‪ :‬وضعی��ت ب��ازار‬ ‫محصوالت استخراج‌شده از معادن‬ ‫آش��فته ش��ده و تقاضا کم اس��ت‪ .‬به همین دلیل برخی‬ ‫مع��ادن اس��تان همدان تعطیل ش��ده‌اند‪ .‬بیش��تر معادن‬ ‫غیرفعال اس��تان همدان‌؛ معادن مصالح ساختمانی مانند‬ ‫شن و ماسه یا سنگ‌های تزئینی مانند گرانیت و‌مرمریت‬ ‫هس��تند‪ .‬او درباره فروش این مصال��ح به بازارهای اطراف‬ ‫استان عنوان می‌کند‌‪ :‬مصالح ساختمانی مانند شن و ماسه‬ ‫در شهرس��تان‌های دورت��ر ق��رار دارد و هزین��ه ب��االی‬ ‫لو‌نقل اجازه نمی‌دهد که شن و ماسه از یک استان به‬ ‫حم ‌‬ ‫اس��تانی دیگر حمل و فروخته ش��ود‪ .‬در بحث‌هایی مثل‬ ‫س��نگ‌های ساختمانی و مصالح س��اختمانی هم مسافت‬ ‫لو‌نقل جاده‌ای از مسائل مهمی است‬ ‫تاثیر دارد‪ .‬بهبود حم ‌‬ ‫که باید در نظر گرفته شود‪ .‬خاکی اظهار می‌کند‪ :‬افزایش‬ ‫صنایع تبدیلی در استان همدان به طور حتم می‌تواند در‬ ‫احیای مع��ادن غیرفعال موثر واقع ش��ود‪ .‬خام‌فروش��ی‪،‬‬ ‫بخشی از قضیه بوده و تبدیل ماده معدنی به موادی که در‬ ‫صنعت یا فعالیت‌های عمرانی اس��تفاده می‌شوند نیز بعد‬ ‫دیگری از بازار محصوالت معدنی را تش��کیل می‌دهد که‬ ‫می‌تواند روی میزان درآمد و افزایش ارزش افزوده معدن‬ ‫موثر باش��د‪ .‬اگر مواد معدنی به صورت خام فروخته نشود‬ ‫در رون��د فروش محص��والت معدنی تاثیر می‌گ��ذارد‪ .‬او‬ ‫می‌افزای��د‪ :‬س��رمایه‌گذاران رغب��ت کمت��ری نس��بت به‬ ‫اس��تخراج و س��رمایه‌گذاری س��نگ‌های س��خت نشان‬ ‫می‌دهند که این امر به علت قیمت‌های باالی حامل‌های‬ ‫ان��رژی و هزینه‌ه��ای اس��تخراج در کارخانه‌های فرآوری‬ ‫اس��ت‪ .‬بیش��تر فع��االن ح��وزه معدن ب��ه اس��تخراج و‬ ‫س��رمایه‌گذاری روی س��نگ‌های ن��رم می‌پردازن��د زیرا‬ ‫هزینه‌های س��اب و برش س��نگ‌های نرم به مراتب کمتر‬ ‫اس��ت‪ .‬در ح��ال حاضر اقبال بر س��نگ‌های نرم اس��ت‪.‬‬ ‫قیمت‌ه��ا اگ��ر متعادل ش��ود‌‪ ،‬وضعیت بازار س��نگ‌های‬ ‫گرانیتی نیز بهتر می‌شود‪.‬‬ ‫لو‌نقل مواد معدن��ی عنوان می‌کند‪:‬‬ ‫خاکی درب��اره حم ‌‬ ‫لو‌نقل‌ه��ای هوایی بس��یار زیاد اس��ت‪.‬‬ ‫هزینه‌ه��ای حم ‌‬ ‫لو‌نقل ریلی‬ ‫لو‌نقل مناس��ب برای مواد معدن��ی‪ ،‬حم ‌‬ ‫حم ‌‬ ‫لو‌نقل ریلی در استان‬ ‫است‪ .‬با سرمایه‌گذاری و افتتاح حم ‌‬ ‫لو‌نقل مواد معدنی به‌ویژه س��نگ‌های تزئینی‬ ‫همدان حم ‌‬ ‫بس��یار آسان‌تر می‌شود‪ .‬تمام ارگان‌ها طبق قانون باید در‬ ‫طرح‌ه��ای خود معادن را در قس��متی از برنامه‌های خود‬ ‫بگذارند‪ .‬معدن‌کاری و تولید مواد معدنی زیرس��اخت‌های‬ ‫لو‌نقل مواد معدنی با توجه‬ ‫خاص خ��ود را الزم دارد‪ .‬حم ‌‬ ‫ب��ه تناژ باالی این م��واد باید در جاده‌هایی انجام ش��ود‬ ‫که تحمل بار تریلی‌ها را داش��ته باشند‪ .‬وضعیت جاده‌ای‬ ‫لو‌نقل‬ ‫باید به گونه‌ای طراحی ش��ود تا بتواند ترافیک حم ‌‬ ‫مواد معدنی را تحمل کرده و عمر جاده به س��رعت رو به‬ ‫کاهش نرود‪.‬‬ ‫در مراسم تودیع و معارفه رئیس سازمان صنعت‪،‬معدن و تجارت استان یزد اعالم شد‬ ‫صادرات غيرنفتي اصولي‪‎‎‬ترين اقدام اقتصاد مقاومتي‬ ‫شاتا‪ :‬معاون توسعه مديريت منابع و امور استان‌های وزارت‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت يکي از اصولي‪‎‎‬ترين اقدامات براي‬ ‫تحقق اقتصاد مقاومتي را حمايت از صادرات غيرنفتي ذکر‬ ‫و اب��راز امي��دواري کرد که اين مهم با توجه به اس��تراتژي‬ ‫نظام و اتکاي ‪ 30‬درصدي بودجه سال آينده در درآمدهاي‬ ‫نفتي‪ ،‬محقق شود‪ .‬علي يزداني‪ ،‬در مراسم تکريم و معارفه‬ ‫رييس س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان يزد‪ ،‬اعالم‬ ‫کرد‪ :‬براس��اس اعالم بانک مرکزي در ‪ 10‬ماه امسال ‪270‬‬ ‫ه��زار ميليارد تومان تس��هيالت به بخ��ش صنعت‪ ،‬معدن‪،‬‬ ‫خدمات‪ ،‬بازرگاني و کش��اورزي و مس��کن کشور پرداخت‬ ‫شده که ‪ 31‬درصد از اين ميزان مربوط به بخش صنعت و‬ ‫معدن و ‪ 49/9‬درصد از آن در ارتباط با حوزه‪‎‎‬هاي خدمات‬ ‫و بازرگاني بوده اس��ت‪ .‬وي خاطرنش��ان کرد‪ :‬افزون‌بر ‪80‬‬ ‫درصد از تسهيالت پرداخت شده به بخش صنعت و معدن‬ ‫سرمايه در گردش است‪ .‬يزداني در‬ ‫‪‎‎‬‬ ‫کش��ور نيز در رابطه با‬ ‫ادامه گفت‪ :‬براساس آخرين آمارهاي وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت‪ ،‬بيش از ‪ 84‬ه��زار و ‪ 700‬واحد فعال صنعتي با‬ ‫اشتغالزايي دو ميليون و ‪ 200‬هزار نفر در بخش خصوصي‬ ‫کش��ور در‌حال تالش و فعالیت در فضاي رکود و البته تورم‬ ‫کنترل ش��ده هستند‪ .‬وي متذکر شد‪ :‬البته اقدامات خوبي‬ ‫براي خروج از رکود در کش��ور نيز در‌حال انجام است که از‬ ‫آن جمل��ه مي‪‎‎‬توان به تقديم اليحه خروج از رکود و تقويت‬ ‫نظام مالي کش��ور اش��اره کرد که اميدواريم با تصويب در‬ ‫ش��وراي نگهبان‪ ،‬تا پايان س��ال به مرحل��ه اجرايي درآيد‪.‬‬ ‫وي با اش��اره ب��ه وجود ‪ 88‬هزار ط��رح صنعتي نيمه تمام‬ ‫با پيش��رفت فيزيکي صفر تا ‪ 100‬درصد در کش��ور‪ ،‬اظهار‬ ‫ک��رد‪ :‬درباره بهره‪‎‎‬ب��رداري از اين طرح‪‎‎‬ها ب��راي دو ميليون‬ ‫و ‪ 590‬هزار نفر فرصت ش��غلي جديد فراهم خواهد ش��د‪.‬‬ ‫وي ب��ا بيان اينک��ه حدود ‪ 10‬ه��زار و ‪ 830‬واحد صنعتي‬ ‫پيشرفتي باالي ‪ 50‬درصد دارند‪ ،‬تاکيد کرد‪ :‬اولويت تکميل‬ ‫با طرح‌هاي داراي پيش��رفت فيزيکي باالتر است‪ .‬او اذعان‬ ‫ک��رد‪ :‬در‌حال حاض��ر ‪ 3430‬واحد صنعتي در اس��تان يزد‬ ‫فعاليت مي‪‎‎‬کند که اين تعداد ‪ 4‬درصد اش��تغال کش��ور را‬ ‫به خود اختصاص داده اس��ت‪ .‬وي افزود‪ :‬عالوه‌بر اين تعداد‬ ‫‪ 5700‬واحد صنعتي در استان جواز تاسيس گرفته که اين‬ ‫تعداد معادل ‪ 6.5‬درصد کل جوازهاي تاس��يس صادره در‬ ‫کش��ور اس��ت و اين موضوع بيانگر استقبال سرمايه‪‎‎‬گذاران‬ ‫به دليل ظرفيت باالي استان يزد با وجود محدوديت‪‎‎‬هايي‬ ‫اس��ت که به لحاظ قرار گرفتن يزد در مرکز کش��ور وجود‬ ‫دارد‪ .‬ب��ه گفته وي‪ ،‬وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت براي‬ ‫حماي��ت از اين بخش براس��اس تعهدات و رس��الت خود و‬ ‫حماي��ت و همراهي س��ازمان مديري��ت و برنامه‪‎‎‬ريزي در‬ ‫زمينه س��وق دادن طرح‪‎‎‬هاي تملک دارايي‏‏هاي سرمايه‪‎‎‬اي‬ ‫به سمت اس��تان يزد اس��ت و بدين ترتيب در سال آينده‬ ‫ش��اهد تحولي بيش از سال‪‎‎‬هاي گذشته در استان خواهيم‬ ‫بود‪ .‬وي به مش��کالت سال‌جاري در صادرات کشور اشاره و‬ ‫عنوان کرد‪ :‬صادرات محصوالت غيرنفتي به دليل وضعيت‬ ‫حاکم بر بودجه امسال کشور يعني بودجه ‪ 70‬درصد متکي‬ ‫به نفت باالي ‪ 90‬دالر پيش‪‎‎‬بيني شده و کاهش قيمت نفت‬ ‫ب��ه حدود ‪ 40‬دالر و در‌حالي ک��ه ‪ 80‬درصد از اين بودجه‬ ‫در زمره بودجه‏‏‌هاي جاري بود‪ ،‬به مقاصد مورد نظر نرسيد‪.‬‬ ‫يزدان��ي ابراز اميدواري کرد با توجه به اس��تراتژي نظام در‬ ‫زمينه سياست‪‎‎‬هاي ابالغي و اتکاي تنها ‪ 30‬درصدي بودجه‬ ‫‪ 1394‬به درآمدهاي نفتي‪ ،‬کش��ور در اين رابطه به اهداف‬ ‫تعيين ش��ده برسد‪ .‬وي خاطرنش��ان کرد‪ :‬البته قرار نيست‬ ‫که بار اضافي بودجه به دوش ماليات دهندگان بيافتد بلکه‬ ‫افزايش درآمد مالياتي از محل شناسايي منابع جديدي که‬ ‫ف��رار مالياتي دارند و با کمک تش��کل‪‎‎‬هاي صنعتي‪ ،‬تامين‬ ‫مي‏‏ش��ود‪ .‬در این مراس��م محمدرضا علم��داری به عنوان‬ ‫رییس جدید س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان یزد‬ ‫معرفی و از زحمات محمدمهدی زارع تقدیر شد‪.‬‬ ‫‹ ‹ورود دادستان‬ ‫حمیدرضا متین‪ ،‬رییس س��ازمان‬ ‫صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت اس��تان‬ ‫می‌گوید‪ :‬حدود‬ ‫همدان ب��ه‬ ‫‪ 73‬مع��دن از ‪ 278‬معدن اس��تان‬ ‫همدان غیرفعال هستند‪ .‬حدود ‪29‬‬ ‫معدن دچار مشکالت محلی شده‌اند زیرا همجوار روستاها‬ ‫هس��تند و روس��تاییان با فعالی��ت روی ای��ن معادن به‬ ‫مخالفت پرداخته‌اند‪ 11 .‬معدن نیز مش��کل بدهی بانکی‬ ‫دارند‪ 8 .‬معدن دیگر دچار اختالف شرکا شده‌اند‪ .‬بقیه نیز‬ ‫ب��ه دلیل پای��ان یافتن ذخیره معدنی‪ ،‬ک��م بودن توجیه‬ ‫اقتصادی و مش��کالت بهره‌برداری غیرفعال ش��ده‌اند‪ .‬او‬ ‫می‌افزاید‪ :‬در زمینه مشکالت محلی با دادگستری استان‬ ‫جلس��ه‌ای برگزار کرده و ش��عبه‌ای ویژه برای این امر در‬ ‫نظر گرفته ش��ده اس��ت‪ .‬از ‪ 33‬معدن که دچار مشکالت‬ ‫محلی شده بودند مشکل ‪ 4‬معدن رفع شده است‪.‬‬ ‫دادس��تان اس��تان به طور ویژه دادگاهی ب��رای رفع این‬ ‫مش��کالت در نظر گرفته اس��ت‪ .‬دادس��تانی از بهره‌بردار‬ ‫حمایت و به احیای این واحدها کمک کرده است‪ .‬اکنون‬ ‫نیز پرونده معدن غیرفعال شده به دلیل مشکالت محلی‬ ‫در شعبه ‪ 106‬دادگس��تری در دست بررسی بوده و این‬ ‫شعبه در حال بررسی این مشکالت است‪ .‬مشکل ‪ 2‬پرونده‬ ‫از این ‪ 4‬پرونده به طور حتم تا تیر ماه ‪ 94‬رفع می‌ش��ود‬ ‫اما وضعیت ‪ 2‬پرونده دیگر در ش��رایط نامشخصی است‪.‬‬ ‫متین خاطرنشان می‌کند‪ :‬همچنین پرونده‌های جدیدی‬ ‫برای رفع مشکالت محلی دیگر واحدهای معدنی تشکیل‬ ‫داده و پیگیر احیای معادن غیرفعال هس��تیم‪ .‬مگر اینکه‬ ‫مشکالت محلی تبعات بسیاری در پی داشته باشد‪ .‬تعامل‬ ‫خوبی نیز با فرمانداران شهرستان‌ها داریم و آنها نیز برای‬ ‫از سرگیری فعالیت معادن غیرفعال به کمک ما آمده‌اند‪.‬‬ ‫او می‌افزای��د‪ :‬حدود ‪ 11‬واحد معدنی نیز با منابع طبیعی‬ ‫مشکل داش��ته که مش��کالت دو معدن رفع شده است‪.‬‬ ‫جلسات مکرری با حضور معاون عمرانی استانداری برگزار‬ ‫شده که این جلسات به احیای این معادن کمک می‌کند‪.‬‬ ‫پیش از بهره‌برداری از منابع معدنی محدوده‌ای در حدود‬ ‫‪ 40‬هکت��ار تعریف می‌ش��ود‪ ،‬یک قطع��ه از آن به عنوان‬ ‫س��ینه کار با مس��احت ‪ 2‬الی‪3‬هکتار انتخاب می‌ش��ود‪.‬‬ ‫بهره‌بردار ممکن است پس از بررسی آن ‪ 2‬هکتار متوجه‬ ‫شود که میزان منابع معدنی آن کم است و باطله برداری‬ ‫آن بسیار بیش از مواد معدنی است‪.‬‬ ‫در آن صورت به دلیل نداش��تن توجیه کافی در محدوده‬ ‫‪ 40‬هکتار مشخص شده دوباره سینه کار باز می‌کند‪ .‬در‬ ‫قانون س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت این امر مشکلی‬ ‫ن��دارد اما در قان��ون منابع طبیعی باید پایان کار س��ینه‬ ‫قبلی ارائه ش��ود و سپس به سراغ سینه کار بعدی بروند‪.‬‬ ‫در ح��ال حاضر ‪ 4‬معدن چنین مش��کلی دارند‪ 3 .‬معدن‬ ‫نیز با منابع طبیعی مشکل «منطقه قرمز منابع طبیعی»‬ ‫دارند‪ .‬منطقه قرمز یعنی منطقه‌ای که زیستگاه تشخیص‬ ‫داده شده است‪.‬‬ ‫متین خاطر نش��ان می‌کند‪ :‬از س��وی س��ازمان صنعت‌‪،‬‬ ‫معدن و تجارت اس��تان همدان به منابع طبیعی اعتراض‬ ‫کردیم که پیش از بهره‌برداری از منابع طبیعی اس��تعالم‬ ‫گرفته ش��ده و منابع طبیعی اع�لام نکرد که این منطقه‬ ‫بهره‌برداری معدنی زیستگاه جانوری یا گیاهی بوده و این‬ ‫مورد باید در زمان اس��تعالم اعالم شود نه اینکه متقاضی‬ ‫متقبل هزینه ش��ود و سپس گفته ش��ود که این منطقه‬ ‫زیستگاهی است‪ .‬به گفته متین مشکل یک معدن از این‬ ‫‪ 3‬معدن ممکن اس��ت رفع شود اما وضعیت معادن دیگر‬ ‫هنوز نامش��خص اس��ت‪ .‬او ادامه می‌دهد‪ 5 :‬واحد معدنی‬ ‫دیگر نیز دچار مش��کل غیر قابل حل ش��ده‌اند‪ .‬به دلیل‬ ‫تخریب‌ه��ای معادن که وجهه منطق��ه‌ای را عوض کرده‬ ‫است‪ ،‬روستاییان به منابع طبیعی شکایت کردند‪ .‬ماهانه‬ ‫حداقل یک جلسه برای رفع مشکالت حوزه معادن برگزار‬ ‫می‌کنی��م و امیدواریم با پیگیری‌های ما مش��کالت تمام‬ ‫معادن غیرفعال رفع شوند‪.‬‬ ‫تخصيص ‪ ۵۰۰‬ميليارد ريال به بنادر صيادي استان بوشهر‬ ‫تس�نيم‪ :‬مديرکل ش��يالت اس��تان بوش��هر گفت‪:‬‬ ‫اعتبارات عمراني در حوزه ساخت ساز و تجهيز بنادر‬ ‫صيادي در اس��تان بوش��هر افزايش يافت به گونه‌اي‬ ‫که ‪ ۵۰۰‬ميليارد ري��ال از اعتبارات ملي به اين مهم‬ ‫تخصيص يافت‪.‬‬ ‫حس��ين بهمنياري ب��ا بيان اينکه اس��تان بوش��هر‬ ‫ب��ا دارا بودن بيش��ترین مرزدريايي ب��ا خليج‌فارس‬ ‫داراي جاي��گاه مهم��ي در حوزه آبزيان اس��ت اظهار‬ ‫کرد‪ :‬برخ��وردار بودن از گونه‌هاي ارزش��مند آبزيان‬ ‫اقتص��ادي‪ ،‬فعاليت ش��يالت و آبزي‌پ��روري يکي از‬ ‫پايه‌هاي اصلي توسعه استان محسوب مي‌شود‪.‬‬ ‫وي با بيان اينکه بيش از‪ 20‬هزار صياد در اس��تان‬ ‫بوش��هر فعال‌اند تصريح کرد‪ :‬اين صي��ادان با ‪620‬‬ ‫فرون��د موتورلن��ج‪ ،‬يک‌ه��زار و ‪ 690‬فرون��د قايق و‬ ‫‪ 20‬فروند کشتي به صيد و صيادي مشغول هستند‪.‬‬ ‫مديرکل ش��يالت استان بوش��هر با بيان اينکه بنادر‬ ‫و صي��ادي اس��تان بوش��هر در حوزه تخلي��ه صيد و‬ ‫پهلوگيري شناورها داراي جايگاه مهمي هستند بيان‬ ‫کرد‪ :‬در زمينه اجراي سياس��ت‌هاي اصل ‪ 44‬قانون‬ ‫اساسي مبني‌بر برون‌سپاري بخشي از خدمات دولت‬ ‫به بخش خصوصي از سال ‪ ،87‬مديريت بهره‌برداري‬ ‫و نگه��داري ‪ 8‬بندر صيادي اس��تان ب��ه تعاوني‌هاي‬ ‫صيادي واگذار شد‪.‬‬ ‫بهمني��اري با بيان اينکه ساخت‌و‌س��از تجهيزات‬ ‫بنادر صيادي در دس��تور‌کار اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬امسال‬ ‫‪ 500‬ميلي��ارد ريال از اعتبارات ملي به س��اخت و‬ ‫تجهيز بنادر صيادي به امکانات مورد نياز تخصيص‬ ‫يافته است‪.‬‬ ‫ممنوعيت استفاده از جوش شيرين در پخت نان‬ ‫‪ :‬رييس اداره بازرسي و نظارت سازمان صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت استان بوشهر از ممنوعيت استفاده از‬ ‫جوش شيرين در توليد و پخت نان خبر داد‪.‬‬ ‫ابوالقاسم محمدزاده اعالم کرد‪ :‬در اجراي تصميمات‬ ‫ش��وراي‌عالي سالمت و تاکيد دبيرخانه کارگروه ملي‬ ‫آرد و نان استفاده از جوش شيرين در توليد و پخت‬ ‫نان ممنوع ش��ده و جريمه واحدهاي متخلف نانوايي‬ ‫را در پي خواهد داشت‪.‬‬ ‫محم��دزاده اف��زود‪ :‬ب��ه منظ��ور جايگزي��ن کردن‬ ‫بهبوددهنده‌ه��اي آرد و نان و ح��ذف افزودني‌هاي‬ ‫غيرمج��از با ه��دف ارتق��اي کيفيت نان برحس��ب‬ ‫تصميمات دبيرخانه کارگروه ملي ساماندهي گندم‪،‬‬ ‫آرد و نان کش��ور هرگونه اس��تفاده از جوش شيرين‬ ‫در پخت نان ممنوع است‪ .‬وي گفت‪ :‬اين موضوع به‬ ‫اتحاديه‌هاي صنفي نانوايان سراسر استان ابالغ شده‬ ‫و چنانچه براس��اس گزارش ناظران بهداشتي وزارت‬ ‫بهداش��ت‪،‬درمان و آموزش پزش��کي تخلف استفاده‬ ‫از ج��وش ش��يرين در پخت نان محرز ش��ود‪ ،‬واحد‬ ‫متخلف مش��مول جريمه‪ ،‬کاهش و يا قطع سهميه‬ ‫آرد خواهد شد‪.‬‬ ‫رييس اداره بازرسي و نظارت سازمان صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت تاکيد کرد‪ :‬براي ف��رآوري خمير و ارتقاي‬ ‫کيفيت نان‪ ،‬اس��تفاده از خمير مايه توصيه مي‌شود‪.‬‬ ‫وي با تاکيد بر اينکه با اس��تفاده از خمير مايه نيازي‬ ‫به اس��تفاده از جوش شيرين نيست‪ ،‬افزود‪ :‬متاسفانه‬ ‫بعضي از نانوايي‌ها به س��بب عجل��ه در آماده کردن‬ ‫خمي��ر و س��ودجويي‪ ،‬از جوش ش��يرين اس��تفاده‬ ‫مي‌کنند‪.‬‬
‫تجارت بین‌الملل‬ ‫‪trade@smtnews.ir‬‬ ‫سه‌شنبه ‪ 12‬اسفند ‪ 12 - 1393‬جمادی االول ‪ 3 -1436‬مارس ‪ -2015‬شماره ‪ -171‬پیاپی ‪1489‬‬ ‫‪25‬‬ ‫اقتصاد و تجارت کشوری چند مليتي را بررسي مي‌کند‬ ‫بلندمرتبه اروپا‬ ‫‌‌‬ ‫بلژيک؛ عضو‬ ‫س�عید ش�مس‪ -‬گروه تجارت‪ :‬بلژيک کمي بيشتر از ‪ ۱۰‬ميليون‬ ‫نفر جمعيت دارد‪ ،‬اين نش�انگر آن است که آنها مشکل چنداني‬ ‫به لح�اظ تامين معيش�ت و کاالهاي مصرفي ندارن�د‪ .‬بلژيک با‬ ‫جمعيت متراکم در قلب يکي از مهم‌ترين مناطق صنعتي جهان‬ ‫ق�رار گرفته‌اس�ت‪ .‬به‌طور جدي‪ ،‬اقتص�اد بلژيک ب�ر پايه ارائه‬ ‫خدمات اس�توار اس�ت و طبيعتي با بخش‌ه�اي دوگانه فالندري‬ ‫(يکي از بخش‌هاي بلژيک با گويش هلندي) جلوه پويايي از خود‬ ‫بروز داده و بروکسل به عنوان مرکز چند نژادي و چند زبانه آن‪،‬‬ ‫يکي از بلندمرتبه‌‌ترين اعضاي اتحاديه اروپاست‪.‬‬ ‫‹ ‹اتکا به اقتصاد بندري‬ ‫اقتص��اد بلژيک مبتني‌ب��ر اقتصاد بازار‬ ‫اس��ت‪ .‬موقعي��ت جغرافياي��ي بلژيک با‬ ‫حمل‌ونقل پيش��رفته‪ ،‬صناي��ع متنوع و‬ ‫س��اختاري تج��اري باعث ش��ده که اين‬ ‫کش��ور امکان همگرايي اقتصادي بيشتر‬ ‫با کشورهاي همسايه خود را پيدا کند‪.‬‬ ‫حمل‌ونقل اين کش��ور با برخورداري از‬ ‫زيربن��اي محکم و بهره‌ب��رداري از بنادر‪،‬‬ ‫کانا‌‌ل‌ها‪ ،‬راه‌آهن و بزرگراه‌ها نقش مهمي‬ ‫را در اي��ن همگرايي ايفا مي‌کند‪ .‬در اين‬ ‫ميان بندر آنتورپ به عنوان دومين بندر‬ ‫بزرگ اروپا س��هم زي��ادي در حمل‌ونقل‬ ‫درياي��ي اروپا برعه��ده دارد به‌طوري که‬ ‫از آن ب��ه عن��وان دروازه ب��ازار اروپا ياد‬ ‫مي‌شود‪.‬‬ ‫اي��ن بن��در در زمين��ه حمل‌ونق��ل‬ ‫محصوالت شيميايي و پتروشيمي نقش‬ ‫مهمي بازي مي‌کند‪ .‬امروزه ‪ ۵‬پااليشگاه‬ ‫در اين بندر فعال اس��ت که دو واحد آن‬ ‫جزو ‪ ۱۰‬پااليش��گاه برتر اروپا محس��وب‬ ‫مي‌ش��ود‪ ۲/۹ .‬درصد از اتيل��ن اروپا در‬ ‫آنتورپ توليد مي‌ش��ود‪ .‬گردش مالي اين‬ ‫بندر نيز حدود ‪ ۳۰‬ميليارد يورو در سال‬ ‫محاسبه شده است‪.‬‬ ‫اقتص��اد بلژي��ک به‌طور عم��ده بر پايه‬ ‫بخش خدمات اس��توار اس��ت و بيش از‬ ‫‪ ۷۴‬درص��د از توليد ناخالص ملی بلژيک‬ ‫به بخش خدم��ات تعلق دارد‪ .‬بخش‌هاي‬ ‫صنعت و کش��اورزي ب��ه ترتيب ‪ ۵/۲۴‬و‬ ‫‪ ۱/۱‬درص��د از تولي��د ناخالص ملی را به‬ ‫خود اختصاص داده‌اند‪.‬‬ ‫صناي��ع عم��ده بلژي��ک در بخ��ش‬ ‫پرجمعيت فالندر در ش��مال اين کش��ور‬ ‫متمرکز ش��ده است‪ .‬صنايع فوالد بلژيک‬ ‫نيز در منطقه والوني در جنوب قرار دارد‬ ‫ام��ا به دليل مواجه ش��دن اين صنايع با‬ ‫رکودهاي متوالي در دهه‌هاي گذش��ته‪،‬‬ ‫اين منطقه از نظر توسعه‌يافتگي از بخش‬ ‫ش��مالي عق��ب مانده و تنه��ا يک‌چهارم‬ ‫توليد ناخالص مل��ي به اين منطقه تعلق‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫امور بانکداري‪ ،‬تجارت و خدمات نيز در‬ ‫منطقه بروکسل مستقر شده است‪.‬‬ ‫عالوه بر آن بروکسل به‌عنوان پايتخت‬ ‫اتحادي��ه اروپايي به مرکز س��ازمان‌هاي‬ ‫بين‌المللي و تجاري تبديل شده و منافع‬ ‫اقتصادي زي��ادي را نصيب خ��ود کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹تجارت الزم‬ ‫تجارت در اقتص��اد روز جايگاه موثري‬ ‫پادش��اهي بلژي��ک کش��وري در غرب‬ ‫اروپا و يکي از اعضاي اتحاديه اروپاس��ت‪.‬‬ ‫پايتخت آن بروکس��ل اس��ت‪ .‬بلژيک از‬ ‫شمال با هلند‪ ،‬از شرق با آلمان‪ ،‬از جنوب‬ ‫شرقي با لوکزامبورگ‪ ،‬از جنوب با فرانسه‬ ‫و از ش��مال غربي با درياي شمال مجاور‬ ‫اس��ت‪ .‬خط جدايي فرهنگ��ي ژرمن‌ها و‬ ‫رومي‌‌زبان��ان از ميانه‌هاي کش��ور بلژيک‬ ‫مي‌گذرد‬ ‫دارد و ب��ه همي��ن دلي��ل نظ��ام اقتصاد‬ ‫ب��ه دنبال اين اس��ت تا با داد و س��تد با‬ ‫کش��ورهاي ديگر‪ ،‬هم درآمدزايي داشته‬ ‫باشند و ذخاير ارزي خود را افزايش دهند‬ ‫و هم اينک��ه با خريد کاالهاي مصرفي از‬ ‫شرکاي وارداتي بتوانند مايحتاج را تامين‬ ‫کنن��د‪ .‬بلژيک هم به‌ط��ور کاملا طبيعي‬ ‫تح��رک در فض��اي تج��اري را به‌عنوان‬ ‫اصلي براي خود ترس��يم ک��رده و تعامل‬ ‫قاب��ل توجهي با ش��رکاي تج��اري خود‬ ‫برق��رار کرده و به مق��دار الزم صادرات و‬ ‫واردات دارد‪.‬‬ ‫بلژي��ک عم��ده رواب��ط اقتص��ادي و‬ ‫تج��اري را با اعض��اي اتحادي��ه اروپايي‬ ‫و امري��کا انج��ام مي‌ده��د ت��ا از طريق‬ ‫همگرایي ب��ا اروپايي‌ها هزينه پايين‌تري‬ ‫را ب��راي واردات و ص��ادرات خ��ود‬ ‫بپ��ردازد و ب��ا امري��کا خري��د و فروش‬ ‫دارد تا از طريق هم��کاري با اين قدرت‬ ‫برت��ر اقتص��اد‪ ،‬منافع خ��ود را پيگيري‬ ‫کند‪ .‬شرکاي عمده تجاري بلژيک آلمان‪،‬‬ ‫فرانس��ه‪ ،‬هلند‪ ،‬انگليس‪ ،‬امريکا‪ ،‬ايتاليا و‬ ‫اسپانيا هستند‪.‬‬ ‫واردات عم��ده بلژي��ک عبارتن��د از‬ ‫ماش��ين‌آالت‪ ،‬م��واد ش��يميايي‪ ،‬دارو‪،‬‬ ‫محص��والت غذاي��ي‪ ،‬الماس خ��ام‪ ،‬نفت‬ ‫خ��ام و محصوالت پتروش��يمي‪ ،‬لباس و‬ ‫منس��وجات و صادرات عمده اين کشور‬ ‫محصوالت غذايي‪ ،‬آهن و فوالد‪ ،‬اتومبيل‪،‬‬ ‫الم��اس پرداخ��ت ش��ده‪ ،‬منس��وجات‪،‬‬ ‫پالس��تيک‪ ،‬محص��والت نفت��ي و فلزات‬ ‫غيرآهني هستند‪.‬‬ ‫آم��ار رس��مي نش��انگر اي��ن اس��ت‬ ‫ک��ه ص��ادرات بلژي��ک در س��ال حدود‬ ‫‪ ‌۵۰۰‬ميلي��ارد دالر و همچني��ن واردات‬ ‫اين کش��ور تقريب��ا ‪ ۴۵۰‬ميلي��ارد دالر‬ ‫اس��ت تا تراز مثب��ت ‪ ۵۰‬ميليارد دالري‬ ‫را در کارنام��ه تج��اري‌ خ��ود ب��ه ثبت‬ ‫برساند‪.‬‬ ‫بلژيک همچنين تجارت محدودي را با‬ ‫ايران تجرب��ه مي‌کند که در اين حد هم‬ ‫سهم صادرات بيشتري نسبت به شريک‬ ‫آس��يايي خود دارد به‌طوري که در سال‬ ‫‪ ۹۳‬ت��ا پايان دي ماه حدود ‪ ۲۳۰‬ميليون‬ ‫دالر ب��ه اي��ران کاال صادرکرده و فقط به‬ ‫مق��دار ‪ ۳۰‬ميلي��ون دالر خريد داش��ته‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹چشم‌انداز‬ ‫بلژي��ک يک��ي از مع��دود کش��ورهاي‬ ‫اروپايي اس��ت که توس��عه در اقتصاد را‬ ‫هدفي محقق مي‌بيند و از بحران قاره‌اي‬ ‫آسيبي نديده است‪.‬‬ ‫شرايط اين کشور نشانگر اين است که‬ ‫آنها مي‌توانند اميد زيادي به ماندگاري و‬ ‫ثبات در اقتصاد داشته باشند‪.‬‬ ‫گفت و گو‬ ‫عبدالرضا فرجی‌راد در گفت‌وگو با‬ ‫‌‪:‬‬ ‫اقتصاد بلژیک تحت تاثیر اقتصاد فرانسه‬ ‫در شرایطی که اقتصاد و تجارت اروپا تحت تاثیر‬ ‫بحرانی جدی‪ ،‬با انواع چالش‌ها مواجه است‪ ،‬بلژیک‬ ‫از معدود کشورهایی است که اوضاع مناسبی دارد‪.‬‬ ‫این کشور هم اهداف اقتصادی را جدی پیگیری‬ ‫می‌کن��د و ه��م اینک��ه در فضای تج��اری جهان‬ ‫حضوری پررنگ دارد‪.‬‬ ‫عبدالرضا فرجی‌راد‪ ،‬کارشناس مسائل اروپا با تاکید‬ ‫بر ماندگاری توسعه در اقتصاد بلژیک‪ ،‬معتقد است‬ ‫که بلژیک در تجارت جهانی متاثر از فرانسه و هلند‬ ‫اس��ت و به همین دلیل ای��ن فرصت را دارد که در‬ ‫همکاری ب��ا اقتصادهای برتر اروپا‪ ،‬هم دادوس��تد‬ ‫مطلوبی را تجربه و هم اقتصاد را به س��مت و سوی‬ ‫شکوفایی هدایت کند‪.‬‬ ‫به پرس��ش‌های مطرح‬ ‫وی در گفت‌وگ��و با‬ ‫شده درباره وضعیت بلژیک پاسخ می‌گوید‪:‬‬ ‫€ €اقتصاد و تجارت بلژیک برچه شاخصه‌های‬ ‫تکیه کرده است؟‬ ‫نخس��ت باید تاکید کرد ک��ه بلژیک اقتصاد خود‬ ‫را ب��ه گونه‌ای مدیریت کرده اس��ت ک��ه با وجود‬ ‫محدودیت‌های مشاهده ش��ده در اروپا‪ ،‬این کشور‬ ‫در حاشیه امنیت قرار دارد و مشکل چندانی را در‬ ‫این چند سال بحرانی نداشته است‪.‬‬ ‫بلژیک از زمانی در مناس��بات بین‌المللی اهمیت‬ ‫پیدا کرد که به همراه کش��ورهایی چون فرانس��ه‪،‬‬ ‫آلم��ان‪ ،‬هلند و‪ ...‬ب��ازار مش��ترکی در فعالیت‌های‬ ‫اقتص��ادی پایه‌ریزی کرد که تواف��ق فوالد و زغال‬ ‫نامگذاری شد‪.‬‬ ‫€ €تشکیل این گروه بر چه اساسی بود؟‬ ‫بع��د از جنگ جهانی دوم و تبعات س��نگین آن‪،‬‬ ‫اروپایی‌ها تصمیم گرفتند ت��ا در تعامل با یکدیگر‬ ‫بتوان��د مشکالت‌ش��ان را کاهش دهن��د‪ .‬مقر این‬ ‫گروه در بروکس��ل بود و از آن به بعد اتحادیه اروپا‬ ‫هم تاسیس ش��د و با استقرار مقر آن در بروکسل‪،‬‬ ‫می‌ت��وان بلژیک را پایتخت قاره اروپا قلمداد کرد و‬ ‫همین باعث ش��ده تا این کش��ور به‌عنوان کشوری‬ ‫شناخته شده مطرح شود‪.‬‬ ‫€ €بلژیک چگونه از بحران اقتصادی اروپا در‬ ‫امان مانده است؟‬ ‫بحران ب��ه طور مش��خص در ح��وزه اقتصاد در‬ ‫کشورهای بزرگتر تاثیر بیشتری دارد و هر قدر که‬ ‫جمعیت معدود و وس��عت محدود می‌ش��ود‪ ،‬کمتر‬ ‫از ش��رایط منفی تاثی��ر می‌پذیرد‪.‬بلژیک به همین‬ ‫دلیل و البته ثب��ات قابل‌قبول در اقتصاد از بحران‬ ‫مبرا ماند‪.‬‬ ‫همچنین باید این را در نظر گرفت که وابس��تگی‬ ‫به اقتصاد فرانسه و همکاری تجاری با هلند موجب‬ ‫شد تا آنها از بحران در امان بمانند‪.‬‬ ‫البت��ه بحران آنقدرها هم در بلژیک بی‌تاثیر نبود‬ ‫و بحران اروپا به هر حال در اقتصاد این کش��ور هم‬ ‫اثر‌گذار بود اما نه به حدی که معیشت و اشتغال و‬ ‫البته تولید را تحت تاثیر خود قرار دهد‪.‬‬ ‫€ €حضور در عرصه تجارت یکی از مولفه‌های‬ ‫اصل�ی پیش�رفت در اقتصاد اس�ت‪ .‬آیا آمار‬ ‫تقریب�ی ‪۵۰۰‬میلی�ارد دالری در ص�ادرات و‬ ‫واردات می‌توان�د اتف�اق پررنگ�ی در فضای‬ ‫تجاری جهان برای بلژیک قلمداد شود؟‬ ‫این آمار با توجه به داش��ته‌ها و نیازهای بلژیک‪،‬‬ ‫آماری قابل توجه است‪.‬‬ ‫این کش��ور در تجارت جهانی متاثر از فرانس��ه و‬ ‫هلند است و به همین دلیل این فرصت را دارد که‬ ‫در همکاری با اقتصادهای برتر اروپا‪ ،‬هم دادوستد‬ ‫مطلوبی را تجربه و هم اقتصاد را به س��مت و سوی‬ ‫شکوفایی هدایت کند‪.‬‬ ‫همچنین باید به قوانین آسان برای سرمایه‌گذاران‬ ‫خارج��ی ه��م اش��اره ک��رد ک��ه موجب‌ش��ده تا‬ ‫س��رمایه‌های خارجی‪ ،‬تولید این کش��ور را با رونق‬ ‫روبه‌رو کنن��د و در نتیجه امکان صادرات کاالهای‬ ‫بیشتری فراهم شود‪.‬‬ ‫€ €بلژیک در س�ال گذش�ته میلادی حدود‬ ‫‪۲3۰‬میلیون دالر به ایران کاال فروخته و فقط‬ ‫حدود ‪ 30‬میلیون دالر واردات از ایران داشته‬ ‫اس�ت‪ ،‬این تعامل یک س�ویه ریش�ه در چه‬ ‫چیزی دارد؟‬ ‫واقعی��ت موجود و البت��ه تلخ این اس��ت که در‬ ‫همکاری تجاری با کشورهای اروپایی به‌طور عمده‬ ‫وارد‌کننده هستیم و در صادرات حرفی برای گفتن‬ ‫نداریم‪.‬‬ ‫حتی بح��ران اروپا ه��م تغییر چندان��ی در این‬ ‫وضعی��ت ب��ه وجود نی��اورد ت��ا ای��ران وارد‌کننده‬ ‫کااله��ای کش��ورهای اروپای��ی باش��د‪ ،‬آن هم در‬ ‫شرایطی که ارسال چندانی برای بازار مصرفی این‬ ‫قاره ندارد‪.‬‬ ‫€ €تحری�م چ�ه س�همی در ای�ن تج�ارت‬ ‫یک‌جانبه دارد؟‬ ‫طبیعی اس��ت که تحریم‌ها نقش چشمگیری در‬ ‫محدودیت‌های اقتصادی ایران دارد و اجازه فعالیت‬ ‫گسترده را از ما سلب کرده است‪.‬‬ ‫البته ناگفته پیداس��ت‬ ‫ک��ه برخی کش��ورهای‬ ‫کوچ��ک تحری��م را ت��ا‬ ‫جایی‌ک��ه ام��کان دارد‬ ‫به زب��ان عامیانه «دور»‬ ‫می‌زنن��د و ب��ه همی��ن‬ ‫دلی��ل بلژی��ک می��زان‬ ‫قابل توجهی صادرات به‬ ‫ایران داشته است‪.‬‬ ‫البته ما اگ��ر بتوانیم در ف��روش کاالهایی مانند‬ ‫م��واد غذای��ی تحرک��ی جدی‌تر داش��ته باش��یم‪،‬‬ ‫می‌توانیم در این مقوله صادرات بیش��تری داش��ته‬ ‫باشیم تا محصوالت صادراتی ایران به اروپا‪ ،‬محدود‬ ‫به نفت و فرآورده‌های نفتی نشود‪.‬‬ ‫€ €با توجه به چنین شرایطی چه چشم‌اندازی‬ ‫را می‌توان برای اقتصاد بلژیک متصور شد؟‬ ‫بلژیک وضعیت خوب��ی در اقتصاد دارد‪ .‬در واقع‬ ‫می‌توان گفت اقتصاد بلژیک‪ ،‬اقتصاد استخوان‌داری‬ ‫اس��ت و به همی��ن دلیل بحران قاره‌ای نتوانس��ته‬ ‫آس��یب جدی به این کش��ور وارد کند و بلژیکی‌ها‬ ‫یک��ی از مع��دود کش��ورهای اروپایی هس��تند که‬ ‫کسری بودجه ندارند‪.‬‬ ‫€ €آیا می‌ت�وان گفت اقتص�اد بلژیک در هر‬ ‫شرایطی تحت تاثیر اقتصاد فرانسه است؟‬ ‫صددرصد! هرگاه که فرانس��ه از اوضاع خوبی به‬ ‫لحاظ اقتصادی برخوردار باشد‪ ،‬بلژیک هم وضعیت‬ ‫مطلوبی خواهد داشت و برعکس‪.‬‬ ‫البته این نوع وابستگی به اقتصادی شکوفا‪ ،‬چون‬ ‫اقتصاد فرانسه نمی‌تواند ویژگی منفی تلقی شود‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫منطق‌مداری‬ ‫عامل شکوفایی‬ ‫اقتصاد بلژیک‬ ‫بهرام سبحانی‬ ‫کارشناس اقتصاد اروپا‬ ‫بلژیک در ش��رایط بحرانی اروپ��ا‪ ،‬ثبات را در اقتصاد‬ ‫تجربه می‌کند‪ ،‬این امر دلیلی ندارد به غیر از اینکه آنها‬ ‫منطق‌م��داری را در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی اعمال‬ ‫می‌کنند‪ .‬هیچ��گاه نمی‌توان رفتار و نوع تصمیم‌گیری‬ ‫بلژیک را با کشوری چون ایتالیا مقایسه کرد‪ ،‬ایتالیایی‌ها‬ ‫به لحاظ رفتاری و اجتماعی مش��کالت زیادی دارند و‬ ‫ب��ه همین دلی��ل در هیچ ک��دام از حوزه‌های فعالیتی‬ ‫خود توفیق چندانی به دس��ت نمی‌آورن��د‪ .‬اما بلژیک‬ ‫ب��ا الگو قرار دادن کش��ور آلمان و نظ��م حاکم بر این‬ ‫کش��ور‪ ،‬اکنون وضعیتی دارد که خود را از تهدیدها و‬ ‫محدودیت‌های موجود در اروپا مبرا می‌بیند‪ .‬همچنین‬ ‫باید اشاره کرد که این کشور اروپایی در جنگ جهانی‬ ‫دوم ه��م بی‌طرفی را ب��ه مداخله ارجح دانس��ت و به‬ ‫همی��ن دلیل هزینه‌ای را متحمل نش��د‪ .‬در ادامه بیان‬ ‫این نکته ضروری اس��ت که جمعیت ‪ ۱۰‬میلیونی این‬ ‫کش��ور به دلیل وجود فضایی آرام و توسعه‌یافته بیشتر‬ ‫تحصیلک��رده و متخصص هس��تند و به طور طبیعی با‬ ‫فعالیت‌های تاثیرگذار خود نرخ رش��د در اقتصاد را باال‬ ‫می‌برن��د‪ ،‬اما اگر نیروی انس��انی به لحاظ کمیتی قابل‬ ‫توجه بوده ول��ی از لحاظ کیفیتی در وضعیت مطلوبی‬ ‫قرار نداشته باش��ند‪ ،‬طبیعی است که نه‌تنها مشکالت‬ ‫اقتصادی حل نمی‌ش��ود بلکه باعث می‌ش��وند فضای‬ ‫فعالیت کش��ور هم فضایی مس��موم و ب��دون کارآیی‬ ‫الزم باشد‪ .‬درباره چرایی ش��کوفایی اقتصاد در بلژیک‬ ‫همچنین باید این نکته را در نظر گرفت که دولتمردان‬ ‫این کش��ور همزم��ان هم از ظرفیت‌های کش��اورزی و‬ ‫صنعتی برای چرخاندن چرخ اقتصاد استفاده می‌کنند‬ ‫و ه��م نقش ترانزی��ت را ب��رای جابه‌جای��ی کاالهای‬ ‫کش��ورهای همس��ایه خود دارند ک��ه از این طریق ارز‬ ‫زیادی به خزانه این کشور سرازیر شده و باعث می‌شود‬ ‫آنه��ا برای اجرایی کردن اهداف تعیین‌ش��ده مش��کل‬ ‫بودجه‌ای نداش��ته باشند‪ .‬بحران در اقتصاد اروپا ریشه‬ ‫کرده است و بلژیک و کشورهای توسعه‌یافته دیگر هم‬ ‫باید مراقب باشند تا فاصله خود با بحران را حفظ کنند‬ ‫که این اتفاق‪ ،‬فقط با تصمیم‌گیری اصولی و اس��تفاده‬ ‫بهینه از ظرفیت‌های موجود ممکن است‪.‬‬ ‫روي خط بين‌الملل‬ ‫‌بدهی ‪ ۲۰‬میلیاردی عراق‬ ‫به شرکت‌های نفتی‬ ‫ایرن�ا‪ :‬عادل عبدالمهدی‪ ،‬وزی��ر نفت عراق فاش کرد‬ ‫کشورش حدود ‪ ۲۰‬میلیارد دالر به شرکت‌های نفتی‬ ‫کارگزار در این کشور بدهکار شده و کاهش بهای نفت‬ ‫که منبع اصلی درآمد عراق اس��ت‪ ،‬وضعیت این کشور‬ ‫را دشوار کرده است‪ .‬عبدالمهدی گفت‪ :‬کاهش منابع‬ ‫مالی که میان ما و ش��رکت‌های نفتی رخ داده‪ ،‬ناشی‬ ‫از تاخیر در پرداخت‌های مالی عراق اس��ت‪ .‬ما در سال‬ ‫‪۲۰۱۴‬م قس��ط‌های ‪۲۰۱۳‬م را به ش��رکت‌های نفتی‬ ‫پرداخت کردیم و در حالی وارد س��ال ‪۲۰۱۵‬م شدیم‬ ‫که هنوز اقس��اط س��ال ‪۲۰۱۴‬م را پرداخته نکرده‌ایم‬ ‫که مجموع این بدهی‌ها ب��ه بیش از ‪ ۲۰‬میلیارد دالر‬ ‫می‌رس��د‪ .‬وزیر نفت عراق تاکید کرد‪ :‬م��ا اقداماتی را‬ ‫ب��رای پرداخت بدهی‌های خود به ش��رکت‌های نفتی‬ ‫آغ��از کرده‌ای��م‪ .‬ش��رکت‌های نفتی فع��ال در زمینه‬ ‫اس��تخراج نفت در عراق به ویژه در جنوب این کشور‬ ‫ش��امل توتال فرانسه‪ ،‬ش��ل از هلند‪ ،‬اکسون موبیل از‬ ‫امریکا و شرکت انگلیسی بی‌پی می‌شود‪.‬‬ ‫‌قرارداد سرمایه‌گذاری‬ ‫آلمان و ازبکستان‬ ‫فارس‪ :‬در نخستین نشست ش��ورای بازرگانی آلمان‬ ‫و ازبکس��تان قرارداد ‪ ۳‬میلیارد دالری سرمایه‌گذاری‬ ‫«برلی��ن» در «تاش��کند» به امضا رس��ید‪ .‬یک هیات‬ ‫ازبکس��تان به ریاست «رس��تم عظیم اف» معاون اول‬ ‫نخس��ت‌وزیر‪ ،‬وزیر دارایی ازبکس��تان به برلین س��فر‬ ‫کرد و ام��روز در پایان این س��فر بس��ته قراردادهای‬ ‫سرمایه‌گذاری به ارزش ‪ ۲‬میلیارد و ‪ ۸۰۰‬میلیون دالر‬ ‫در زمینه‌های شیمیایی‪ ،‬ماشین‌سازی‪ ،‬الکتروتکنیکی‪،‬‬ ‫صنای��ع نس��اجی و غذایی‪ ،‬تولید ان��واع جدید مصالح‬ ‫ساختمانی و ‪ ...‬به امضا رسید‪ .‬هدف از این سفر حضور‬ ‫در نخستین نشست شورای بازرگانی آلمان و ازبکستان‬ ‫و بررسی تجربیات پیشرفت شرکت‌های بزرگ آلمانی‬ ‫در زمینه مدیریت تعاونی و بکارگیری آن در ازبکستان‬ ‫ک آلمانی مانند «مان»‪،‬‬ ‫بود‪ .‬بیش از ‪ ۵۰‬ش��رکت و بان ‌‬ ‫«ایرباس»‪« ،‬تیس��ن ک��روپ»‪« ،‬کالس»‪« ،‬کناووف»‪،‬‬ ‫«لمکین»‪« ،‬کامیرس بان��ک»‪« ،‬دایچه کابل» و دیگر‬ ‫موسسان ش��ورای بازرگانی این دو کشور در نخستین‬ ‫نشست بین دولتی حضور داشتند‪ .‬نمایندگان دولت و‬ ‫اشخاص بازرگانی آلمان در این نشست بر رشد اقتصاد‬ ‫ازبکستان‪ ،‬تحوالت عمیق ساختاری‪ ،‬ایجاد زمینه‌های‬ ‫جدید فناوری‌های صنایع تاکید کردند‪.‬‬
‫اخبار نمايشگاهي‬ ‫نمايش توانمندي ايران‬ ‫در جمهوري آذربايجان‬ ‫ايرنا‪ :‬توانمندي‌هاي بيش از ‪ 50‬ش��رکت ايراني‬ ‫در نخس��تين نمايش��گاه صنعت��ي ‪ -‬بازرگان��ي‬ ‫جمهوري اس�لامي ايران در گنجه‪ ،‬دومين شهر‬ ‫ب��زرگ جمهوري آذربايجان به نمايش گذاش��ته‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫در اي��ن نمايش��گاه ک��ه ب��ه ابت��کار ش��رکت‬ ‫نمايش��گاه‌هاي بين‌الملل��ي اس��تان اردبيل برپا‬ ‫مي‌ش��ود‪ ،‬محصوالت توليدي و صادراتي صنايع‬ ‫غذاي��ي‪ ،‬داروي��ي‪ ،‬ش��يميايي‪ ،‬صناي��ع دس��تي‬ ‫و ف��رش دس��تباف‪ ،‬ل��وازم خانگي‪ ،‬نس��اجي و‬ ‫پوشاک‪ ،‬محصوالت کشاورزي و صنايع تبديلي‪،‬‬ ‫محص��والت معدني و خدمات فني و مهندس��ي‬ ‫شرکت‌هاي چند استان جمهوري اسالمي ايران‬ ‫به معرض نمايش درخواهد آمد‪.‬‬ ‫ميراي��وب تقوي‌طل��ب‪ ،‬مدي��ر عامل ش��رکت‬ ‫نمايش��گاه‌هاي بين‌المللي اس��تان اردبيل اعالم‬ ‫ک��رد‪ :‬در اين نمايش��گاه عالوه بر ش��رکت‌هاي‬ ‫اردبي��ل‪ ،‬ش��رکت‌هايي از اس��تان آذربايج��ان‬ ‫ش��رقي و غربي‪ ،‬تهران‪ ،‬مش��هد‪ ،‬البرز و اصفهان‬ ‫توانمندي‌هاي خود را به معرض نمايش خواهند‬ ‫گذاشت‪.‬‬ ‫وي ه��دف از برگ��زاري اي��ن نمايش��گاه را‬ ‫گس��ترش توس��عه بازار ش��رکت‌هاي ايراني در‬ ‫چارچوب فعاليت‌ه��اي اقتصاد مقاومتي از جمله‬ ‫فراهم‌سازي شرايط براي حضور فعال شرکت‌هاي‬ ‫جمهوري اس�لامي ايران در بازارهاي کشورهاي‬ ‫همسايه عنوان کرد‪.‬‬ ‫تقوي‌طلب تصريح کرد‪ :‬با توجه به قرار گرفتن‬ ‫گنجه در مس��ير گرجس��تان و نيز نزديکي اين‬ ‫ش��هر جمهوري آذربايج��ان با مناط��ق جنوبي‬ ‫روسيه‪ ،‬نمايش توانمندي‌هاي شرکت‌هاي ايراني‬ ‫در اين شهر با هدف برقراري ارتباط اقتصادي با‬ ‫کش��ورهاي ياد شده‪ ،‬از اهميت ِويژه‌اي برخوردار‬ ‫است‪.‬‬ ‫نخس��تين نمايش��گاه صنعت��ي ‪ -‬بازرگان��ي‬ ‫جمهوري اس�لامي ايران از ‪ 13‬اسفندماه جاري‬ ‫(چه��ارم مارس) ب��ه م��دت ‪ 5‬روز در مجموعه‬ ‫ورزشي المپيک شهر گنجه برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫نخستين نمايشگاه ايران‬ ‫درشهر ديانا عراق‬ ‫ايرن�ا‪ :‬نخستين نمايشگاه عرضه مستقيم فروش‬ ‫کاال در ش��هر ديانا اقليم کردستان عراق از دیروز‬ ‫آغاز و تا ‪ 15‬اسفند ماه ادامه دارد‪ .‬این نمایشگاه از‬ ‫سوي ايران (اتاق تعاون استان آذربايجان غربي)‬ ‫برگزار مي‌ش��ود‪ .‬ش��هر ديان��ا در ‪ 70‬کيلومتري‬ ‫پيرانش��هر از توابع اس��تان آذربايجان غربي واقع‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫قرار اس��ت از تمام گروه‌هاي کااليي انواع مواد‬ ‫غذايي‪ ،‬ل��وازم خانگي‪ ،‬پوش��اک‪ ،‬کيف و کفش‪،‬‬ ‫نوش��يدني‌ها‪ ،‬انواع رب‪ ،‬کمپوت و کنسرو‪ ،‬ميوه‬ ‫و تره‌ب��ار‪ ،‬آجيل‪ ،‬خش��کبار و ش��يريني‪ ،‬کيک و‬ ‫کلوچ��ه‪ ،‬تابلو ف��رش و فرش ماش��يني‪ ،‬مبلمان‬ ‫و دکوراس��يون‪ ،‬لوس��تر و صنايع‌دس��تي و انواع‬ ‫شوينده در اين نمايشگاه عرضه شود‪.‬‬ ‫براس��اس برنامه‌ريزي به عمل آمده‪ ،‬توليداتي‬ ‫ک��ه داراي نش��ان اس��تاندارد باش��ند در اي��ن‬ ‫نمايشگاه عرضه خواهند ش��د و توليدکنندگان‪،‬‬ ‫تاج��ران و بازرگانان توانمند کش��ورمان در قالب‬ ‫گروه‌ه��اي کاالي��ي يادش��ده مش��ارکت الزم را‬ ‫دارند‪.‬‬ ‫بازار ش��هر ديان��ا به دليل نياز مب��رم به کاال و‬ ‫صنايع مختلف کش��ورمان و داش��تن مشترکات‬ ‫از جمله فرا رس��يدن س��ال نو (عيد نوروز) و نيز‬ ‫حضور افزون‌بر ‪ 70‬درصد مردم اين شهر در زمان‬ ‫جنگ تحميلي در ايران بيش��تر آنها با فرهنگ و‬ ‫آداب و رس��وم ايراني آش��نايي دارند‪ .‬برپايه اين‬ ‫گزارش س��اکنان ديانا همزمان ب��ا ايرانيان‪ ،‬عيد‬ ‫نوروز را جش��ن مي‌گيرند و مش��ترکات زيادي با‬ ‫همسايه شرقي خود دارند‪.‬‬ ‫نمايش��گاه اختصاصي ايران از ‪ 27‬تا ‪ 30‬بهمن‬ ‫امس��ال در بغداد پايتخت عراق به‌وسيله اسحاق‬ ‫جهانگيري‪ ،‬مع��اون اول رييس‌جمهوري افتتاح‬ ‫ش��د‪ .‬حجم مبادالت جاري ايران وعراق افزون‌بر‬ ‫‪ 12‬ميليارد دالر اس��ت و انتظار مي‌رود تا سطح‬ ‫دالر افزايش يابد‪.‬‬ ‫‪ 20‬ميلي��ارد‬ ‫‪26‬‬ ‫سه‌شنبه ‪ 12‬اسفند ‪ 12 - 1393‬جمادی االول ‪ 3 -1436‬مارس ‪ -2015‬شماره ‪ -171‬پیاپی ‪1489‬‬ ‫در گفت‌وگوي‬ ‫نمایشگاه‬ ‫‪trade@smtnews.ir‬‬ ‫با رييس اتاق بازرگاني ايران و هند مطرح شد‬ ‫کشوري با ‪ 5‬نوع صنعت نمايشگاهي‬ ‫ميالد محم�دي – گروه تج�ارت‪ :‬يکي‬ ‫از برنامه‌هاي تازه‌اي که در زمينه بررس��ي‬ ‫صنعت نمايش��گاهي وجود دارد‪ ،‬ارائه آمار‬ ‫و اطالعات مربوط به کش��ورهاي مختلف با‬ ‫همکاري اعضاي اتاق مشترک آنها با ايران‬ ‫اس��ت‪ .‬در اين پرونده‌ها س��عي داريم نگاه‬ ‫تخصص��ي و تجربي افراد فعال در اتاق‌هاي‬ ‫بازرگاني در مورد صنايع نمايشگاهي تمام‬ ‫کش��ورهاي جهان را که پيش از اين هرگز‬ ‫م��ورد توجه نبوده‪ ،‬ب��راي مخاطبان‬ ‫گردآوري کنيم‪.‬‬ ‫بعد از بررس��ي صنعت نمايشگاهي چين‪،‬‬ ‫انگلي��س و آلم��ان در قال��ب مصاحبه‌هاي‬ ‫تخصصي با کارشناسان فعال در اين حوزه‪،‬‬ ‫اکن��ون به س��راغ ابراهي��م جميلي‪ ،‬رييس‬ ‫هي��ات نماين��دگان اتاق بازرگان��ي ايران و‬ ‫هند رفتيم تا در مورد اين کشور پرجميعت‬ ‫که البته نماد فقر و تنگ‌دس��تي در آس��يا‬ ‫ني��ز س��ت‪ ،‬آمار و اطالع��ات ت��ازه‌اي ارائه‬ ‫کني��م‪ .‬پيش‌تر‪ ،‬گزارش��ي در مورد صنعت‬ ‫نمايشگاهي هند منتش��ر کرديم که نشان‬ ‫مي‌داد مردم اين کشور در بحث‌هاي مربوط‬ ‫به برگزاري نمايشگاه‌هاي تخصصي به بحث‬ ‫آموزش توجه ويژه‌اي دارند‪ .‬جميلي در اين‬ ‫گفت‌وگ��و ضم��ن تاييد اين موض��وع ابعاد‬ ‫ديگر صنعت نمايشگاهي در سرزمين هزار‬ ‫همراه‬ ‫اديان را برايمان روشن کرد‪ .‬با‬ ‫باشيد‪:‬‬ ‫€ €براي شروع‪ ،‬بهتر است يک تصوير‬ ‫کلي از صنعت نمايش�گاهي هند ارائه‬ ‫دهيد‪.‬‬ ‫برنامه‌ريزي هدفمند اقتصادي اصلي‌ترين‬ ‫رکن فعاليت‌هاي تجاري و بازرگاني اس��ت‪.‬‬ ‫ب��راي شناس��ايي نيازهاي اقتص��ادي يک‬ ‫کش��ور در کوتاه‌ترين زمان ممکن مي‌توان‬ ‫به برگزاري نمايش��گاه‌هاي تخصصي اکتفا‬ ‫کرد چ��را که صنع��ت نمايش��گاهي امروز‬ ‫بيش��تر از ه��ر زم��ان ديگ��ري در خدمت‬ ‫صادرات کشورهاست‪ .‬کشور هند هم از اين‬ ‫قاعده مستثنا نيست و با توجه به جمعيت‬ ‫باال و وس��عت قابل توجهي که دارد همواره‬ ‫ج��زو يکي از مناط��ق تاثيرگذار در‬ ‫آس��يا و حتي جهان بوده است‪ .‬اگر‬ ‫چ��ه در بس��ياري از حوزه‌ها هنوز‬ ‫ه��م ضعف دارن��د اما‬ ‫صنعت نمايشگاهي‬ ‫آن در ش��رايط به‬ ‫نس��بت مطلوبي‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫ق��رار‬ ‫درحال‌حاضر يک‬ ‫انجم��ن تخصصي‬ ‫که زير نظر دولت‬ ‫هن��د فعالي��ت‬ ‫مي‌کند‪ ،‬مس��ئوليت برپايي نمايشگاه‌هاي‬ ‫اي��ن کش��ور را برعهده دارد‪ .‬اين س��ازمان‬ ‫با عنوان انجمن صنعت نمايش��گاهي هند‬ ‫به‌طور س��ازمان يافته مسئوليت هماهنگي‬ ‫تم��ام مدي��ران‪ ،‬طراح��ان‪ ،‬ارائه‌دهندگان‬ ‫خدمات نمايش��گاهي‪ ،‬پيمانکاران و تمامي‬ ‫فعاالن در اين حوزه را داراست‪.‬‬ ‫€ €پاي�گاه اصلي اين انجم�ن در کدام‬ ‫شهر است؟‬ ‫ش��هر دهلي به عنوان مرکز نمايشگاهي‬ ‫هند ش��ناخته مي‌ش��ود بنابراين خاستگاه‬ ‫اصل��ي انجمن نمايش��گاهي هن��د هم در‬ ‫همين ش��هر مستقر است‪ .‬البته با توجه به‬ ‫سيس��تم يک پارچه‌اي که از اين طريق در‬ ‫هند تعريف شده‪ ،‬در سال‌هاي اخير توسعه‬ ‫خوبي را در صنعت نمايشگاهي اين کشور‬ ‫ش��اهد بوديم‪ .‬بنابراين مي‌توان گفت تمام‬ ‫ش��هرهاي هند اکنون يک��ي از پايگاه‌هاي‬ ‫اي��ن انجمن براي برگزاري نمايش��گاه‌هاي‬ ‫مختلف هستند‪ .‬اگر به پايگاه اطالع رساني‬ ‫اين انجمن مراجعه کنيد ضمن مش��اهده‬ ‫آم��ار و اطالعات مربوط به نمايش��گاه‌هاي‬ ‫آين��ده مي‌توانيد تاريخچه نمايش��گاه‌هاي‬ ‫برگزار ش��ده را نيز با جزئيات آنها دريافت‬ ‫کنيد‪.‬‬ ‫نکته مهم در مورد صنعت نمايش��گاهي‬ ‫اين کشور آس��يايي‪ ،‬تقسيم‌بندي گسترده‬ ‫و کارآمدي اس��ت که در چند س��ال اخير‪،‬‬ ‫ب��راي فعاليت‌هاي خود برگزيده‌اند‪ .‬در اين‬ ‫تقسيم‌بندي ‪ ۵‬گروه نمايشگاهي مشخص‬ ‫مي‌ش��وند‪ .‬نخست نمايش��گاه‌هاي عمومي‬ ‫بازرگاني اس��ت ک��ه کاال و خدمات معرفي‬ ‫ش��ده در آنها براي گروه‌ه��اي مختلف در‬ ‫جامع��ه موضوعي��ت داش��ته و عامه مردم‬ ‫مي‌توانند از آنها بازديد کنند‪ .‬نمايشگاه‌هاي‬ ‫محصوالت و ادوات کش��اورزي‪ ،‬ل��وازم‬ ‫خانگ��ي و موضوعات��ي از‬ ‫اي��ن قبيل در اين دس��ته‬ ‫جاي مي‌گيرند‪ .‬دس��ته دوم نمايشگاه‌هاي‬ ‫تخصصي بازرگاني اس��ت که جامعه هدف‬ ‫آنه��ا تاجران و صاحبان صنايعي اس��ت که‬ ‫در ابعاد گسترده فعاليت مي‌کنند و موضوع‬ ‫نمايش��گاه‌هاي آنه��ا عامه‌پس��ند نيس��ت‪.‬‬ ‫مثل نمايش��گاه‌هاي صنعت س��اختمان يا‬ ‫موضوعات توس��عه فناورانه‪ .‬دس��ته س��وم‬ ‫نمايش��گاه‌هاي اختصاصي هستند که هند‬ ‫از چند س��ال قبل روي آنها تمرکز کرده و‬ ‫س��عي مي‌کند در کشورهاي مختلف دست‬ ‫به برگ��زاري نمايش��گاه‌هاي حرفه‌اي بزند‬ ‫با توجه به اينکه هند‬ ‫پيش از اين يکي از‬ ‫مستعمره‌هاي انگليس‬ ‫بوده‪ ،‬هنوز هم مي‌توان‬ ‫رد پاي انگليسي‌ها را در‬ ‫اين کشور ديد و همواره‬ ‫در بحث‌هاي نمايشگاهي‬ ‫آنها دخيل بوده‌اند‬ ‫ت��ا از اين طري��ق توانمندي‌ه��ا و توليدات‬ ‫خودش را در خ��ارج از مرزها معرفي کند‪.‬‬ ‫در نهايت دس��ته چهارم نمايشگاه‌هاي اين‬ ‫کشور را نمايشگاه‌هاي عرضه مستقيم کاال‬ ‫يا جشنواره‌هاي فروش تشکيل مي‌دهند‪ .‬با‬ ‫توجه به جمعيت باالي هند و ش��مار باالي‬ ‫فق��را در اين کش��ور‪ ،‬ايجاد برخي ش��رايط‬ ‫حمايتي از طريق برگزاري نمايش��گاه‌هاي‬ ‫فروش مس��تقيم کاال با قيمت‌هاي پايين‌تر‬ ‫احس��اس مي‌ش��ود‪ .‬دولت هن��د اگرچه بر‬ ‫روي نمايشگاه‌هاي اختصاصي‬ ‫و تخصص��ي تمرک��ز دارد اما‬ ‫مجبور اس��ت ب��راي مهار‬ ‫فق��ر ‪،‬‬ ‫نمايش��گاه‌هاي فروش مستقيم را نيز البته‬ ‫ب��ا درجه اهميت کمتر برگ��زار کند‪ .‬اما در‬ ‫کنار اين ‪ ۴‬دس��ته‪ ،‬کش��ور هند به س��راغ‬ ‫نوع جديدي از نمايش��گاه رفته که هنوز در‬ ‫خيلي از کشورهاي مهم جهان مغفول مانده‬ ‫است‪ .‬هند جزو نخستين کشورهايي است‬ ‫که بحث نمايش��گاه‌هاي مج��ازي را کاملا‬ ‫پيگيرانه و با جديت در دس��ت بررسي دارد‬ ‫و در يکي دو سال اخير نيز چند پروژه مهم‬ ‫نمايش��گاهي را با محوريت نمايش��گاه‌هاي‬ ‫مجازي برگزار کرده است‪.‬‬ ‫€ €در اين زمينه بسياري از کارشناسان‬ ‫معتقد هستند که هنوز زمان برگزاري‬ ‫نمايش�گاه‌هاي مجازي فرا نرس�يده و‬ ‫فعال بايد بر روي نمايش�گاه‌هاي واقعي‬ ‫تمرک�ز ک�رد‪ .‬اه�داف اصلي هن�د از‬ ‫برگزاري نمايشگاه‌هاي مجازي به طور‬ ‫دقيق چيست؟‬ ‫برپايي چنين نمايش��گاه‌هايي در درجه‬ ‫نخست صرفه‌جويي در هزينه‌هاي برگزاري‬ ‫اس��ت‪ .‬بنابراين مي‌تواند باعث رواج صنعت‬ ‫نمايشگاهي شود‪ .‬ضمن اينکه از اين طريق‬ ‫مي‌ت��وان در زمين��ه توس��عه فناوري‌هاي‬ ‫م��درن گام برداش��ت و توجه کش��ورهاي‬ ‫ديگ��ر را به اين صنعت جل��ب کرد‪ .‬در هر‬ ‫صورت اين نمايشگاه‌ها را مي‌توان دستاورد‬ ‫نوين کشور هند دانست که به واسطه توجه‬ ‫ويژه به فناوري‌هاي جديد‪ ،‬آن را به خوبي‬ ‫مديريت کرده و تا جايي که بنده در جريان‬ ‫هس��تم‪ ،‬براي آنها نکات مثبت بسياري را‬ ‫به همراه داش��ته اس��ت‪ .‬حداقل تاثير اين‬ ‫گونه از نمايش��گاه‌ها اين اس��ت که باعث‬ ‫رونق نمايشگاه‌هاي تخصصي و اختصاصي‬ ‫مي‌ش��وند‪ .‬نکته مهم در اي��ن زمينه اينکه‬ ‫شيوه برپايي نمايشگاه‌هاي مجازي در هند‬ ‫موردتوجه کش��ورهاي ديگري نظير ژاپن‬ ‫قرار گرفته و سعي دارند آن را کپي‌برداري‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫€ €هن�د ب�ه ط�ور معم�ول در چ�ه‬ ‫حوزه‌هايي دس�ت به برپايي نمايشگاه‬ ‫مي‌زند؟‬ ‫عم��ده فعاليت‌ه��اي آنه��ا در ح��وزه‬ ‫فناوري‌ه��اي مختل��ف اس��ت‪ .‬همان‌طور‬ ‫که گفتم برگزاري نمايش��گاه‌هاي مجازي‬ ‫در اين کش��ور‪ ،‬خبر از اهميت بحث‌هاي‬ ‫فناوران��ه در هند مي‌ده��د‪ .‬موضوعات‬ ‫نمايش��گاه‌هاي تخصص��ي آنه��ا نيز‬ ‫ب��ه طور عم��ده با محوري��ت فناوري‬ ‫و آي‌‌ت��ي اس��ت ک��ه نش��ان مي‌دهد‬ ‫برنامه‌ه��اي مهم��ي ب��راي آين��ده‬ ‫کشورش��ان دارن��د‪ .‬در حوزه‌ه��اي‬ ‫صنعت��ي ب��ه موضوعات��ي از قبيل‬ ‫ريخته‌گ��ري‪ ،‬صنع��ت س��اختمان‪،‬‬ ‫آرايش��ي و بهداش��تي‪ ،‬خودرو و همچنين‬ ‫نمايش��گاه‌هاي گردش��گري توجه دارند‪.‬‬ ‫در حوزه‌ه��اي فرهنگي ني��ز فعاليت‌هاي‬ ‫خ��وب و اثرگذاري انج��ام مي‌دهند‪ .‬يکي‬ ‫از مهم‌ترين نمايشگاه‌هاي هند‪ ،‬نمايشگاه‬ ‫کتاب دهلي اس��ت که هر ساله مخاطبان‬ ‫بسياري را از سراس��ر جهان به اين کشور‬ ‫مي‌کش��اند‪ .‬به جرات مي‌گويم که صنعت‬ ‫نمايش��گاهي هن��د ب��ه لح��اظ فني يک‬ ‫صنعت کامل اس��ت و حرف‌هاي بسياري‬ ‫ب��راي گفت��ن دارد‪ .‬صنعتگ��ران و فعاالن‬ ‫اقتصادي اين کش��ور چند سالي است که‬ ‫از انفع��ال دوري مي‌کنند و تالش دارند با‬ ‫آوردن مخاطبان خارجي به کش��ور خود‪،‬‬ ‫ارتباط مستقيمي را با مشتري‌هاي جديد‬ ‫برقرار کنند و ضمن شناسایي رقباي خود‪،‬‬ ‫فرصت جديد س��رمايه‌گذاري را در کشور‬ ‫خود فراهم کنند‪.‬‬ ‫€ €غير از دهلي که به نوعي مهم‌ترين‬ ‫ش�هر صنعتي هند به حساب مي‌آيد‪،‬‬ ‫کدام ش�هرها در صنعت نمايش�گاهي‬ ‫این کشور فعال هستند؟‬ ‫تع��داد این ش��هر‌ها زياد نيس��ت‪ .‬غيراز‬ ‫دهلي‪ ،‬بمبئي‪‌،‬چناي و چاپرا در اين زمينه‬ ‫فعال هستند‪.‬‬ ‫€ €هن�د بيش�ترين همکاري‌ه�اي‬ ‫نمايشگاهي را با کدام کشورها دارد؟‬ ‫با توجه ب��ه اينکه هند پيش از اين يکي‬ ‫از مس��تعمره‌هاي انگليس بوده‪ ،‬هنوز هم‬ ‫مي‌توان رد پاي انگليسي‌ها را در اين کشور‬ ‫دي��د و همواره در بحث‌هاي نمايش��گاهي‬ ‫آنها دخي��ل بوده‌ان��د‪ .‬در کن��ار انگليس‪،‬‬ ‫س��عي مي‌کنند تمام کش��ورهاي ديگر را‬ ‫در اين زمينه موردتوجه قرار داده و با آنها‬ ‫هم��کاري کنند‪ .‬در واق��ع يک جامع‌نگري‬ ‫جهان‌شمول را همواره مد‌نظر دارند‪.‬‬ ‫€ €نکت�ه ب�ارزي ک�ه در صنع�ت‬ ‫نمايش�گاهي هن�د توج�ه ش�ما را به‬ ‫خ�ودش جلب کرده باش�د چه چيزي‬ ‫اس�ت؟ آيا غيراز بحث نمايشگاه‌هاي‬ ‫مجازي مولفه خ�اص ديگري براي کار‬ ‫خ�ود دارند ک�ه فقط و فق�ط مختص‬ ‫خودشان باشد؟‬ ‫بله‪ .‬توجه آنها به بحث آموزش در صنعت‬ ‫نمايش��گاهي يکي از موضوعاتي اس��ت که‬ ‫چند س��ال اس��ت مورد توجه بوده و سعي‬ ‫مي‌کنند نيروهاي ج��وان را در اين زمينه‬ ‫آم��وزش بدهن��د‪ .‬در واقع ت�لاش صنعت‬ ‫نمايش��گاهي هند اين اس��ت که با‬ ‫بحث‌ه��اي مدون آموزش��ي‪،‬‬ ‫آينده صنعت نمايش��گاهي‬ ‫خ��ودش را آکادمي��ک و‬ ‫حرفه‌اي رقم بزند‪.‬‬
‫معدن بین‌الملل‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫سه‌شنبه ‪ 12‬اسفند ‪ 12 - 1393‬جمادی االول ‪ 3 -1436‬مارس ‪ -2015‬شماره ‪ -171‬پیاپی ‪1489‬‬ ‫با شروع فعالیت بازارهای معدنی چین پس از تعطیالت سال نو صورت گرفت‬ ‫‪27‬‬ ‫تمایل چيني‌ها براي خريد کروميت عيار پايين ایران‬ ‫کتاي�ون ملکي ـ گروه مع�دن‪ :‬تاجران کروميت ايران‬ ‫در پ��ي تعطيالت س��ال جديد در کش��ور چي��ن بازاري‬ ‫بي‌تحرک را تجربه کرده و منتظر ش��روع دوباره فعاليت‬ ‫واحده��اي صنعت��ي معدني در اين کش��ور هس��تند‪ .‬در‬ ‫واق��ع چين باتوج��ه به اينکه به بازار اصل��ي مواد معدني‬ ‫در جهان تبديل ش��ده اس��ت تاجران کشورهاي مختلف‬ ‫از جمل��ه ايران را به خود وابس��ته کرده اس��ت‪ .‬اما نکته‬ ‫جالب در بازار ‪6‬ماه اخير کروميت افزايش تقاضا براي اين‬ ‫ماده معدني با عيار پايين اس��ت‪ .‬واحدهاي توليدي براي‬ ‫کاهش هزينه‌هاي خود بيش��تر تمايل به خريد کروميت‬ ‫ب��ا عيار پايين دارن��د و اين موضوع با توجه به اينکه عيار‬ ‫کروميت ايران چندان باال نيس��ت مي‌تواند فرصتي براي‬ ‫حضور بهتر در بازار چين باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹افزايش تقاضا براي کروميت با عيار کمتر‬ ‫‹ ‹تاجران کروم ايران منتظر بازگش�ت چيني‌ها به‬ ‫بازار‬ ‫ب��ازار کروميت چين ب��ه دليل تعطيالت س��ال نو اين‬ ‫کشور دس��تخوش تغييراتي شده اس��ت‪ .‬در پي تعطيلي‬ ‫واحده��اي فوالدي و فروآلياژي ب��ازار کروميت ايران نيز‬ ‫حالتي س��اکن به خود گرفت��ه و تاج��ران ايراني منتظر‬ ‫بازگش��ت چيني‌ها به بازار هستند‪ .‬از سويي ديگر برخي‬ ‫تاجران ايراني نوس��انات منف��ي دالر و کاهش نرخ ارز در‬ ‫يک ماه اخير را دليل��ي بر کاهش ‪10‬هزار توماني قيمت‬ ‫تمام��ي عيار‌هاي کروميت مي‌دانند‪ .‬در واقع بهاي هر تن‬ ‫کرومي��ت با عيار ‪42‬درصد در انبار بنادر جنوبي کش��ور‬ ‫حدود ‪570‬هزار تومان قيمت‌گذاري شده است‪ .‬اما به‌طور‬ ‫کلي قيم��ت کروميت بين ‪ 560‬ت��ا ‪ 580‬هزار تومان در‬ ‫نوسان است‪.‬‬ ‫به اعتقاد برخي فعاالن ب��ازار اين ماده معدني حداکثر‬ ‫قيم��ت کروميت به ميزان خاکه موجود در آن بس��تگي‬ ‫دارد به همين دليل قيمت‌ها از ‪590‬هزار تومان بيش��تر‬ ‫نخواهد شد‪.‬‬ ‫همچنين گزارش‌ها حاکي اس��ت‪ ،‬بس��ته ب��ه آناليز و‬ ‫عناصر موجود در کروميت عيار ‪ 50‬درصد‪ ،‬قيمت از ‪730‬‬ ‫تا ‪ 740‬هزار تومان متغيير اس��ت‪ .‬تاجران بهاي کروميت‬ ‫‪ 48‬درص��د را ‪ 720‬ت��ا ‪ 730‬هزار توم��ان اعالم مي‌کنند‬ ‫عالوه براين‪ ،‬قيمت کروميت ‪ 46‬درصد ‪ 660‬تا ‪ 675‬هزار‬ ‫تومان متغير است‪.‬‬ ‫اين معامله‌گران‪ ،‬بهاي ‪ 44‬درصد کروم را ‪ 625‬تا ‪630‬‬ ‫ه��زار تومان اعالم ک��رده و مي‌گويند دلي��ل اين جهش‬ ‫قيم��ت از عيار ‪ 42‬ب��ه باال‪ ،‬نوع مصرف کروميت اس��ت‪.‬‬ ‫به��اي کرومي��ت ‪ 40‬درصد را ‪ 505‬ي��ا ‪ 510‬هزار تومان‬ ‫و در ص��ورت دارا ب��ودن خاکه کمتر تا ‪ 530‬و ‪ 540‬هزار‬ ‫توم��ان اعالم کرده و معتقدند عي��ار ‪ 38‬درصد اين ماده‬ ‫معدن��ي در صورت خاکه کمتر ب��ه ‪ 500‬هزار تومان هم‬ ‫مي‌رس��د اما در حالت معمولي‪ 480 ،‬تا ‪ 490‬هزار تومان‬ ‫قيمت‌گذاري مي‌ش��ود‪ .‬وضعيت بازار نشان مي‌دهد‪ ،‬عيار‬ ‫‪ 36‬درص��د ک��روم‪ 405 ،‬تا ‪ 410‬هزار توم��ان و عيار ‪34‬‬ ‫درصد آن ‪ 350‬تا ‪ 360‬هزار تومان فروخته مي‌شوند‪.‬‬ ‫‹ ‹رونق بازار کروميت در ماه‌هاي آينده‬ ‫بررسي‌هاي بازار نشان مي‌دهد عيار‌هاي کمتر کروميت‬ ‫ايران مشتريان بيش��تري داشته و فروش بيشتري نسبت‬ ‫به عيار‌هاي باالتر دارد‪ ،‬دليل آن نه تنها کم بودن قيمت‌ها‬ ‫است بلکه وجود ساير عناصر به جز کروم در اين محموله‬ ‫هاس��ت‪ .‬با کاه��ش عيار ک��روم‪ ،‬درصد عناص��ر ديگر در‬ ‫محموله افزايش يافته و با استحصال اين مواد‪ ،‬با توجه به‬ ‫قيمت باالتر آنها‪ ،‬سود بيشتري نصيب تجار چيني خواهد‬ ‫ش��د‪ .‬اما تجار ايراني پيش‌بيني مي‌کنند بازار کروميت در‬ ‫ماه‌هاي آينده و با شروع فصل گرما و آغاز ساخت و ساز و‬ ‫افزايش فعاليت واحدهاي فوالدي نسبت به زمان فعلي بازار‬ ‫مناس��ب‌تري باشد‪ .‬در بازار فروکروم چين‪ ،‬پيش از شروع‬ ‫تعطي�لات عرضه کمي محدود ش��ده بود ک��ه دليل آن‬ ‫تعطيلي پيش از جش��نواره بهاره اعالم مي‌ش��د‪ .‬همزمان‬ ‫با بازگش��ايي بازار چين در روز چهارش��نبه (‪ 6‬اس��فند و‬ ‫دریچه‬ ‫‪ 25‬فوريه) همچنان بس��ياري از کارخانه ها‪ ،‬توليد را آغاز‬ ‫نکرده و هنوز در تعطيالت بسر مي‌بردند و همين موضوع‬ ‫س��بب کاهش بهاي کروميت در برخي کشورها همچون‬ ‫ترکي��ه و افريق��اي جنوبي ش��د‪ .‬اما ش��روع فعاليت‌هاي‬ ‫بازار از روز گذش��ته به صورت رس��مي مي‌تواند تکاپو در‬ ‫بازار کرومي��ت را افزايش دهد‪ .‬به دلي��ل کاهش فعاليت‬ ‫کارخانه‌هاي پايين‌دستي‪ ،‬حجم معامالت کروميت نيز در‬ ‫چين کاهش��ي بود‪ .‬با وجود کاه��ش واردات فروکروم در‬ ‫ژانويه‪ ،‬در ماه مذکور شاهد افزايش حجم واردات کروميت‬ ‫چين بوديم به‌گونه‌اي که چي��ن در اين ماه ‪ 772/5‬هزار‬ ‫ت��ن کروميت وارد کرد که درمقايس��ه با دس��امبر ‪2014‬‬ ‫رش��د ‪ 7/12‬درصدي داش��ته و اين درحالي است که اين‬ ‫رقم‪ ،‬افتي معادل ‪ 15/3‬درصدي نس��بت به ژانويه ‪2014‬‬ ‫داشته است‪ .‬حجم واردات کروميت چين در ماه دسامبر‪،‬‬ ‫‪721/1‬ه��زار تن ب��ود و در ژانوي��ه ‪ 2014‬حدود ‪925/5‬‬ ‫هزار تن بوده اس��ت‪.‬با خروج تدريجي تجار از بازار‪ ،‬شاهد‬ ‫کاه��ش حجم معام�لات نيز بوديم و بس��ياري از فعاالن‬ ‫پيش از تعطيالت بر اين باور بودند که پس از بازگش��ايي‬ ‫بازار نيز‪ ،‬روند همين‌گونه خواهد بود و شرايط تقاضا اواخر‬ ‫م��اه مارس بهبود يافته و در نتيجه قيمت افزايش خواهد‬ ‫يافت‪.‬‬ ‫خس��رو رشیدی کارشناس بخش معدن در گفت‌و‌گو‬ ‫با اش��اره به تقاض��اي باال براي عي��ار کمتر‬ ‫ب��ا‬ ‫کروميت اظه��ار کرد‪ :‬اين موضوع ک��ه امروز کروميت‬ ‫با عيار کمتر از تقاضاي بيش��تري برخوردار است کاملا‬ ‫در بازار قابل مشاهده است‪ .‬در حدود ‪6‬ماه پيش تقاضا‬ ‫براي خريد کروميت با عيار ‪ 38‬تا ‪42‬بسيار باال بود اما‬ ‫در حال حاضر اين رقم به ‪ 32‬تا ‪ 36‬رسيده است‪ .‬البته‬ ‫دليل اين موض��وع را نمي‌توان قيمت کمتر دانس��ت‪،‬‬ ‫زيرا روند تغييرات قيمتي مانند ‪6‬ماه گذش��ته اس��ت‪.‬‬ ‫اما دليل اصلي ب��راي افزايش تقاضاي کروميت با عيار‬ ‫کمتر کاهش هزينه توليد از سوي توليدکنندگان است‪.‬‬ ‫درواقع توليدکنندگان براي کاهش هزينه‌هاي خود در‬ ‫بخش‌هاي مختلف تولي��د روي کروميت با عيار پايين‬ ‫تمرکز کرده‌اند‪ .‬از سوي ديگر تغيير در برنامه‌هاي توليد‬ ‫ني��ز مي‌تواند دليلي براي افزاي��ش تقاضاي کروميت با‬ ‫عيار کم باش��د‪ .‬خسرو رشيدي درباره تغيير برنامه‌هاي‬ ‫توليد و تاثير بر بازار ايران گفت‪ :‬واقعيت اين اس��ت که‬ ‫ما در توليد کروميت عي��ار چندان بااليي را در اختيار‬ ‫نداري��م‪ .‬البته امروز در تمام دني��ا عيار مواد معدني رو‬ ‫به کاهش اس��ت درنتيجه تقاضا براي کروميت با عيار‬ ‫پايين افزايش يافته اس��ت‪ .‬البته بايد اين موضوع را در‬ ‫نظر داش��ته باش��يم که افزايش تقاضا براي کروميت با‬ ‫عي��ار پايين تاثير چنداني بر بازار نخواهد داش��ت زيرا‬ ‫فاکت��ور اصلي براي تغيير در ب��ازار به قيمت‌ها مربوط‬ ‫مي‌شود‪ .‬وي در ادامه بيان کرد‪ :‬قيمت کروميت مدتي‬ ‫اس��ت س��ير نزولي را در پيش گرفته اس��ت‪ ،‬البته اين‬ ‫کاهش قيمت به شدت برخي محصوالت معدني مانند‬ ‫س��نگ‌آهن و مس نبوده اما در مدت ‪7‬تا ‪8‬ماه گذشته‬ ‫قيمت کروميت کاهش��ي ‪ 15‬ت��ا ‪20‬درصدي را تجربه‬ ‫کرده است‪ .‬رشيدي درباره شروع بازار چين نيز تصريح‬ ‫کرد‪ :‬بازار اصلي کروميت در چين است به همين دليل‬ ‫تعطيلي سال نو در اين کشور بر فعاليت بازار کروميت‬ ‫تاثير‌گذار بوده است‪ .‬البته تاجران چيني از روز گذشته‬ ‫فعاليت‌هاي خود را آغاز کرده‌اند اما بدون شک فعاليت‬ ‫ي��ک روزه نمي‌تواند تاثيري بر خريد و فروش داش��ته‬ ‫باش��د‪ .‬در نتيج��ه براي بررس��ي بهتر باي��د يک تا دو‬ ‫هفته زمان صرف ش��ود‪ .‬اين کارش��ناس معدن درباره‬ ‫ب��ازار داخلي کروميت در س��ال آين��ده اظهار کرد‪ :‬هر‬ ‫س��اله بازار کروميت ايران در اواخر ارديبهشت تکاپوي‬ ‫بيشتري پيدا مي‌کند اما امسال نمي‌توان چنين اتفاقي‬ ‫را پيش‌بيني کرد‪.‬‬ ‫تحلیل روند جهانی تولید فوالد و تغییرات آن تا ‪5‬سال آینده‬ ‫سیاست‌های دولت چین برای کاهش مازاد تولید فوالد‬ ‫ب��ه علت رش��د ‪30‬درص��دی ف��والد چین در س��ال‬ ‫‪2005‬م نسبت به س��ال‪ 2004‬م و اینکه قسمت زیادی‬ ‫ازس��نگ آهن وارداتی این کش��ور در این سال از کشور‬ ‫هندوس��تان تامین ش��ده بود‪ 3 ،‬ش��رکت بزرگ جهانی‬ ‫صادر‌کنن��ده س��نگ‌آهن ب��ا توجه به س��ختگیری‌هایی‬ ‫که دولت هندوس��تان برای صادرات س��نگ‌آهن از سال‬ ‫‪2005‬م درنظ��ر گرفته بود‪ ،‬س��رمایه‌گذاری زیادی برای‬ ‫گس��ترش ظرفیت تولید جهانی سنگ‌آهن و فرآوری آن‬ ‫انجام دادند‪ ،‬از س��ال ‪ 2011‬م به بعد رشد ساالنه تولید‬ ‫فوالد چین هر س��ال کمتر از س��ال قبل شد‪ ،‬بنابراین با‬ ‫به نتیجه رسیدن سرمایه‌گذاری‌های انجام شده به علت‬ ‫زیادی عرضه جهانی س��نگ‌آهن نس��بت به تقاضای آن‬ ‫قیمت جهانی س��نگ‌آهن که در ژانویه‪ 2011‬تنی حدود‬ ‫‪180‬دالر ب��ود در ژانویه ‪ 2015‬ب��ه زیر ‪ 80‬دالر کاهش‬ ‫یافت‪ .‬پیش‌بینی می‌ش��ود در س��ال‌های آینده تغییرات‬ ‫قیمت جهانی س��نگ‌آهن نسبت به س��ال ‪2014‬م زیاد‬ ‫نباش��د زیرا از س��ال ‪2017‬م جهان تقریبا با رش��د زیاد‬ ‫تولید فوالد خام مواجه نخواهد شد‪.‬‬ ‫چی��ن تا ‪10‬س��ال قبل به عل��ت کمی تولی��د فوالد‪،‬‬ ‫صادرکننده زغال‌س��نگ کک‌ش��و و کک متالورژی بوده‬ ‫اس��ت‪ ،‬به علت گس��ترش بی‌ح��د و حص��ر تولید فوالد‬ ‫چین از حدود ‪ 10‬س��ال قبل چین بزرگترین وارد‌کننده‬ ‫زغال‌س��نگ کک‌ش��و و کک متالورژی دنیا از استرالیا و‬ ‫مغولستان شد‪ .‬چین در سال ‪2013‬م حدود ‪250‬میلیون‬ ‫تن زغال‌سنگ حرارتی و حدود ‪77‬میلیون تن زغال‌سنگ‬ ‫کک ش��و یا کک از استرالیا و مغولستان وارد کرده است‪.‬‬ ‫با توجه به پایین بودن مزد کارگر در چین عده زیادی از‬ ‫کارگران برای استخراج زغال‌سنگ در معادن زیر زمینی‬ ‫غیرایمن هنوز مش��غول اس��تخراج زغال هستند‪ .‬چین‬ ‫بیش��ترین درصد مرگ‌ومیر کارگران معادن زغال‌سنگ‬ ‫دنیا در س��ال‌های اخیر را به خود اختصاص داده اس��ت‪.‬‬ ‫ظرفیت تولید فوالد چین حدود ‪150‬میلیون تن بیش��تر‬ ‫واردات و صادرات مستقیم و غیرمستقیم محصوالت فوالدی چین در سال‌های مختلف‬ ‫واردات مستقیم محصوالت نیمه آماده و نورد شده فوالدی چین بر حسب میلیون تن‬ ‫‪ 2013‬م‬ ‫‪2012‬م‬ ‫‪ 2010‬م‬ ‫‪ 2008‬م‬ ‫‪ 2006‬م‬ ‫‪ 2004‬م‬ ‫‪14/8‬‬ ‫‪14/2‬‬ ‫‪17/2‬‬ ‫‪15/6‬‬ ‫‪19/1‬‬ ‫‪33/2‬‬ ‫واردات غیرمستقیم محصوالت فوالدی چین بر حسب میلیون تن‬ ‫‪-‬‬ ‫‪12/7‬‬ ‫‪11/9‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪7/4‬‬ ‫‪7/2‬‬ ‫صادرات مستقیم محصوالت نیمه‌آماده و نورد شده فوالدی چین بر حسب میلیون تن‬ ‫‪61/5‬‬ ‫‪54/8‬‬ ‫‪41/6‬‬ ‫‪56/3‬‬ ‫‪51/7‬‬ ‫‪20‬‬ ‫صادرات غیرمستقیم محصوالت فوالدی چین بر حسب میلیون تن‬ ‫‪-‬‬ ‫‪69/4‬‬ ‫‪62‬‬ ‫‪56‬‬ ‫‪42/2‬‬ ‫‪25/1‬‬ ‫از تولید فوالد س��ال ‪2014‬م این کش��ور اس��ت‪ ،‬مشکل‬ ‫اضافه ظرفیت سبب نرخ کم بهره‌برداری از ظرفیت‌های‬ ‫موجود است‪ .‬دولت چین شرکت‌های دولتی و خصوصی‬ ‫تولید فوالد را به جای ایجاد ظرفیت‌های جدید تش��ویق‬ ‫به افزایش راندمان جهت س��وددهی بیشتر می‌کند‪ .‬این‬ ‫کش��ور برای کاهش ظرفیت اضافی تولید فوالد کش��ور‬ ‫به بانک‌ها دس��تور داده در ارتباط ب��ا واحدهای قدیمی‬ ‫تولید فوالد بررس��ی‌های س��ختگیرانه‌تری اعمال کنند‪.‬‬ ‫هدف دول��ت چین کاهش ح��دود ‪100‬میلی��ون تن از‬ ‫ظرفیت‌های اضافی تولید فوالد کش��ور در ‪ 3‬سال آینده‬ ‫اس��ت‪ .‬بهره‌برداری از مدرن‌ترین و بزرگ‌ترین کوره بلند‬ ‫و کنورت��ور دنیا همراه با واحدهای کوچک قدیمی که از‬ ‫فناوری‪ 50‬سال قبل دنیا برخوردارند در چین برای تولید‬ ‫فوالد در سال ‪2014‬م استفاده شده است‪.‬‬ ‫€ €مهندس علی ابراهیمیان‪ ،‬عضو هیات علمی‬ ‫دانشکده مهندسی و علم مواد‪ ،‬دانشگاه صنعتی شریف‬ ‫€ €دکتر مهندس سیدتقی نعیمی‪ ،‬عضو هیات علمی‬ ‫دانشگاه‌ها و کارشناس رسمی دادگستری‬ ‫روند تغییر صادرات و واردات چین از سال ‪ 2009‬تا ‪2014‬‬ ‫اخبار بین‌الملل‬ ‫‌رشد ‪ ۱۳‬درصدي توليد‬ ‫فوالد خام خاورميانه در ژانويه‬ ‫طبق آم��ار انجمن جهاني فوالد (ورلد اس��تيل)‪،‬‬ ‫توليد ف��والد خام منطقه خاورميان��ه به ميزان ‪13‬‬ ‫درصد در ژانويه س��ال ‪ 2015‬در مقايس��ه با مدت‬ ‫مشابه سال گذشته افزايش يافت‪.‬‬ ‫به گزارش ماين ني��وز‪ ،‬توليد فوالد خام ايران در‬ ‫ژانويه با رشد ‪ 19/7‬درصدي به ‪ 1/366‬ميليون تن‬ ‫رسيد‪.‬‬ ‫تولي��د قطر ب��ا ‪ 11‬درصد کاه��ش ‪ 176‬هزار تن‬ ‫عربس��تان سعودي با ‪ 1/3‬درصد افزايش ‪ 550‬هزار‬ ‫تن و امارات متحده عربي با ‪ 43‬درصد افزايش ‪224‬‬ ‫هزار تن بود‪.‬‬ ‫توليد ف��والد خام اي��ران در دس��امبر ‪ 2014‬به‬ ‫‪ 1/362‬ميليون تن رس��يده ب��ود که ‪ 0/9‬درصد در‬ ‫مقايسه با دسامبر ‪ 2013‬افزايش داشت‪.‬‬ ‫طبق آمار ورلد استيل‪ ،‬توليد جهاني فوالد خام در‬ ‫ژانويه ‪ 2015‬از ‪ 133‬ميليون تن گذش��ت که ‪2/9‬‬ ‫درصد در مقايسه با ژانويه ‪2014‬م و ‪ 0/4‬درصد در‬ ‫مقايسه با دسامبر کاهش داشت‪.‬‬ ‫توليد طالي استراليا رکورد زد‬ ‫اس��تراليا در س��ال ‪2014‬م باالترين نرخ ساالنه‬ ‫توليد طال در يک دهه گذشته را داشت‪.‬‬ ‫ش��رکت س��وربيتون آسوش��يتس در جديدترين‬ ‫نظرس��نجي خ��ود از ش��رکت‌هاي معدن��ي طالي‬ ‫اس��تراليايي اع�لام کرد توليد طال در اس��تراليا که‬ ‫دومين توليدکننده بزرگ جهان پس از چين است‪،‬‬ ‫به ‪ 284‬تن در سال ‪2014‬م رسيد که ‪ 11‬تن يا ‪4‬‬ ‫درصد باالتر از توليد سال ‪2013‬م بود‪.‬‬ ‫اين ميزان باالترين آمار ساالنه‌اي است که از سال‬ ‫‪2003‬م به اين طرف توس��ط سوربيتون رصد شده‬ ‫اس��ت‪.‬ميزان توليد در ‪ 3‬ماه چهارم سال گذشته به‬ ‫‪ 73‬تن رسيد که ‪ 3‬تن باالتر از ‪ 3‬ماه قبلي بود‪.‬‬ ‫قيمت هر اونس طال از رکورد ‪ 1800‬دالر استراليا‬ ‫در آگوست ‪ 2011‬به حدود ‪ 1150‬دالر استراليا در‬ ‫حال حاضر رسيده است‪ .‬در همين مدت نرخ مبادله‬ ‫دالر اس��تراليا ‪ 25‬درصد کاهش يافته درحالي که‬ ‫قيم��ت طال به دالر امريکا ح��دود ‪ 37‬درصد نزول‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫بر‌اس��اس گ��زارش رويت��رز‪ ،‬قيمت‌ه��اي پايين‬ ‫معدنکاران را وادار کرده است غني‌ترين ذخايرشان‬ ‫را استخراج کنند تا سودآور بمانند‪.‬‬ ‫افت شديد نرخ سود در بي‌اچ‌پي‬ ‫ش��رکت بزرگ معدني بي‌اچ‌پ��ي بيليتون از افت‬ ‫ش��ديد ‪ ٣١‬درصدي در نرخ س��ود ‪ 6‬ماه منتهي به‬ ‫دس��امبر خود خبر داد‪ .‬دلي��ل اين امر قيمت رو به‬ ‫پايين سنگ‌آهن‪ ،‬زغال‌سنگ‪ ،‬کک‪ ،‬مس و کاالهاي‬ ‫مربوط عنوان ش��ده است‪ .‬اين شرکت براي جبران‬ ‫س��وددهي خود س��عي دارد هزينه‌هاي اکتشاف و‬ ‫سرمايه‌گذاري‌هاي کلي را کاهش دهد‪.‬‬ ‫سرمايه‌گذاري اين ش��رکت در سال گذشته ‪6/4‬‬ ‫ميلي��ارد دالر ب��ود که ‪ ٢٣‬درصد کمت��ر از ‪ ١٢‬ماه‬ ‫قبل از آن بوده است‪ .‬تحليلگران اوضاع وخيم‌تري را‬ ‫پيش‌بيني مي‌کنند‪ .‬نرخ سود پي‌اچ‌پي ‪ 5/3‬ميليارد‬ ‫دالر بوده و اين به معناي دست نگه داشتن از انجام‬ ‫سرمايه‌گذاري‌هاي جديد است‪.‬‬ ‫کاهش توليد فوالد در چين‬ ‫گ��زارش انجمن آهن و ف��والد چين حاکي از آن‬ ‫اس��ت ک��ه توليد فوالد خام اين کش��ور از اواس��ط‬ ‫ژانوي��ه تا فوري��ه روندي رو به پايين گرفته اس��ت‪.‬‬ ‫ش��ايد کاهش تولي��د در فوريه به بهب��ود قيمت‌ها‬ ‫در م��اه مارس کمک کند‪ .‬مي��زان توليد فوالد خام‬ ‫کارخانه‌ه��اي ليدر از اول ت��ا ‪ ١٠‬فوريه ‪ 3/6‬درصد‬ ‫کاهش داشته به يک ميليون و ‪ ٦٢٨‬هزار تن در روز‬ ‫رس��يد در‌حالي که اواخر ژانويه يک‌ميليون و ‪٦٨٨‬‬ ‫هزار ت��ن و اوايل ژانويه يک ميلي��ون و ‪ ٧٨٥‬هزار‬ ‫تن بوده اس��ت‪ .‬از طرفي موجودي فوالد کارخانه‌ها‬ ‫‪ ١٠‬فوري��ه ‪ ١٤‬ميليون و ‪ ٩٢٠‬هزار تن ثبت ش��د‬ ‫که نسبت به اواخر ژانويه ‪ 1/02‬درصد رشد داشت‪.‬‬ ‫بازار ورق اروپا در ثبات‬ ‫قيمت ورق گرم در بازار داخلي شمال غرب اروپا‬ ‫باثبات و ‪ ٤١٢‬يورو هر تن درب کارخانه است‪.‬‬ ‫هنوز کارخانه‌ها به دنبال ‪ ١٠‬يورو افزايش قيمت‬ ‫هس��تند در حالي که کس��ي تمايلي ب��ه خريد در‬ ‫قيم��ت باالتر ندارد‪ .‬يک عرضه‌کنن��ده قيمت را به‬ ‫‪ ٤٠٠‬ت��ا ‪ ٤١٠‬يورو کاه��ش داده ولي عرضه‌کننده‬ ‫ديگ��ري از آن پيروي نک��رده و قيمت رايج ‪ ٤١٠‬تا‬ ‫‪ ٤١٥‬ي��ورو هر تن درب کارخانه اس��ت‪ .‬با توجه به‬ ‫ن��رخ پايين يورو نس��بت ب��ه دالر‪ ،‬واردات نيز بازار‬ ‫داخل��ي را تهديد نمي‌کن��د از اين رو بعيد اس��ت‬ ‫قيمت‌ها کاهش يابد‪.‬‬
‫تازه‌های معدنی‬ ‫ژاپن معدنکاری بستر دریا را‬ ‫تجاری می‌کند‬ ‫‪28‬‬ ‫سه‌شنبه ‪ 12‬اسفند ‪ 12 - 1393‬جمادی االول ‪ 3 -1436‬مارس ‪ -2015‬شماره ‪ -171‬پیاپی ‪1489‬‬ ‫گزارش‬ ‫چشم‌انداز معدنی‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫از کاربرد مهندسی نوین در بخش معدن‬ ‫مهندسی ارزش افزایش بهره وری را به همراه دارد‬ ‫دولت ژاپن قصد دارد اس��تخراج ذخایر معدنی‬ ‫ارزش��مند پنهان در بس��تر دریا مانند مس را در‬ ‫ده��ه ‪2020‬م تجاری کند‪ .‬ب��ه گزارش ماین‌نیوز‪،‬‬ ‫این کش��ور برای منابع معدنی مانند مس‪ ،‬سرب‪،‬‬ ‫طال و نقره به واردات متکی بوده است زیرا معادن‬ ‫این کش��ور در اواخر دهه ‪ 1970‬م تعطیل شدند‪،‬‬ ‫از این رو معدنکاری در بستر دریا می‌تواند شهرت‬ ‫ژاپن به عنوان کش��وری با منابع اندک را متحول‬ ‫کند‪ .‬در تحقیقاتی که توس��ط شرکت ملی نفت‪،‬‬ ‫گاز و فلزات ژاپن با استفاده از یک دستگاه کنترل‬ ‫از راه دور انجام ش��ده است‪ 6 ،‬نمونه سنگ جمع‬ ‫ش��ده که کنسانتره مس آنها ‪ 15‬تا ‪ 30‬برابر باالتر‬ ‫از س��نگ‌های استخراج‌ش��ده در امریکای جنوبی‬ ‫است‪ .‬به دلیل گس��ترده‌بودن این ذخایر‪ ،‬شرکت‬ ‫ملی نفت‪ ،‬گاز و فلزات ژاپن معتقد است مس قابل‬ ‫اس��تخراج از بستر دریا بسیار بیشتر از یک معدن‬ ‫معمولی در خشکی خواهد بود‪ .‬ژاپن تنها کشوری‬ ‫نیس��ت که قادر به استخراج مواد معدنی از اعماق‬ ‫دریاست اما اگر بتواند در فناوری معدنکاری بستر‬ ‫دریا که در حال توسعه است پیشتاز شود‪ ،‬فرصت‬ ‫تجاری عظیمی در انتظار این کشور است‪.‬‬ ‫بررسیمجلسازنحوهواگذاری‬ ‫معادن توسط وزارت صنعت‬ ‫ریی��س کمیس��یون اصل ‪ 90‬مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی از بررس��ی نح��وه واگذاری مع��ادن از‬ ‫س��وی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت توسط این‬ ‫کمیسیون خبر داد‪ .‬به گزارش فارس‪ ،‬محمدعلی‬ ‫پورمختار با بیان اینکه چگونگی واگذاری معادن‬ ‫از س��وی وزارتخانه و نحوه برداش��ت از آنها مورد‬ ‫بررسی قرار خواهد گرفت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬کارگروهی‬ ‫در کمیس��یون اصل ‪ 90‬مجلس برای بررسی این‬ ‫موارد تشکیل شده است‪ .‬وی با بیان اینکه یکی از‬ ‫برنامه‌های این کارگروه جلوگیری از خام‌فروشی و‬ ‫صادرات مواد معدنی است‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬مسئولیت‬ ‫این کمیته ب��ر عهده نماینده م��ردم محالت در‬ ‫مجلس است که به‌زودی کار خود را آغاز خواهد‬ ‫کرد‪ .‬نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ در مجلس‬ ‫با اش��اره به اینکه خام‌فروش��ی مواد معدنی نباید‬ ‫رخ ده��د‪ ،‬ادام��ه داد‪ :‬در حال حاض��ر با توجه به‬ ‫مش��کالتی که گریبان کشور را به دلیل وابستگی‬ ‫به منابع نفتی گرفته‪ ،‬باید به صنعت و تولید نگاه‬ ‫ویژه‌ای داش��ته باشیم و از داشته‌های خود نهایت‬ ‫اس��تفاده را ببریم‪ .‬پورمختار خاطرنشان کرد‪ :‬این‬ ‫اقدام در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی رخ‬ ‫داده ت��ا با فرآوری مواد معدن��ی و افزایش تولید‬ ‫ناخالص ملی ثروت بیشتری نصیب کشور شود‪.‬‬ ‫گزارش روز‬ ‫نرگس قیصری‪ -‬گروه معدن‪ :‬مهندسی ارزش همانطور‬ ‫که از نامش پیداست‪ ،‬استفاده بهینه از دانش و فناوری‌های‬ ‫روز دنی��ا برای رس��یدن به نتیجه مطل��وب در پروژه‌های‬ ‫مختلف در تمامی زمینه‌ها را شامل می‌شود‪ .‬به این ترتیب‬ ‫که با برنامه‌ریزی دقیق و منظم زمینه افزایش بهره‌وری را‬ ‫فراهم کرده و فعالیت‌هایی که به نوعی تنها باعث افزایش‬ ‫هزینه شده اس��ت و تاثیری روی پیشرفت پروژه ندارند را‬ ‫از برنام��ه کاری حذف می‌کند‪ .‬در حال حاضر بس��یاری از‬ ‫کشورها همچون امریکا که خود پایه‌گذار مهندسی ارزش‬ ‫در دنیاست‪ ،‬با اس��تفاده از مهندسی ارزش در بخش‌های‬ ‫مختلف توانس��ته به نتایج مثبت و قابل قبولی دست پیدا‬ ‫کن��د‪ .‬حال با توجه به اینکه بی��ش از نیم قرن از پیدایش‬ ‫مهندس��ی ارزش می‌گذرد اما با ای��ن حال جای خالی آن‬ ‫در پروژه‌های مختلف کشور احساس می‌شود‪ .‬درحالی که‬ ‫مهندسی ارزش یکی از اجزای بخش معدن و فعالیت‌های‬ ‫معدنی اس��ت که با استفاده از آن می‌توان زمینه توسعه و‬ ‫رش��د در این بخش را فراهم ک��رده و افزایش بهره‌وری را‬ ‫برای آن به ارمغان آورد‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت معدن��ی‬ ‫س��نگ‌آهن آک‌که��ور درب��اره‬ ‫مهندس��ی ارزش در گفت‌وگ��و با‬ ‫‪ ،‬اظه��ار ک��رد‪ :‬مهم‌تری��ن‬ ‫موضوعی که می‌ت��وان در رابطه با‬ ‫مهندس��ی ارزش به آن اشاره کرد‪ ،‬این است که نمی‌توان‬ ‫آن را تنه��ا یک مهندس��ی ایده‌آل به‌منظور بررس��ی یک‬ ‫بخش از کار با یک برنامه پیش��نهادی ک��ه تمرینی برای‬ ‫کاهش هزینه‌ها باش��د‪ ،‬در نظر گرفت‪ .‬در واقع مهندس��ی‬ ‫ارزش را می‌توان مش��خص کردن کارکرد‌های غیرضروری‬ ‫موجود در یک س��ازمان‪ ،‬همراه با ارائه راه‌حل‌های خالقانه‬ ‫م��دون و برنامه‌ریزی ش��ده جایگزین‪ ،‬برای بهینه‌س��ازی‬ ‫کارکرد‌ه��ای موجود دانس��ت‪ .‬مهندس��ی ارزش به دنبال‬ ‫بهبود ارزش است و این بهبود‪ ،‬تنها با کاهش هزینه همراه‬ ‫نخواهد بود‪ .‬مهندس��ی ارزش‪ ،‬خروج از روزمرگی و عادات‬ ‫قبلی سازمان بوده و روش بسیار مهمی برای مصرف بهینه‬ ‫بودجه تعیین شده در پروژه مورد نظر است‪.‬‬ ‫رضا حامدی افزود‪ :‬مهندس��ی ارزش محدود به سازمان‪،‬‬ ‫صنعت و کسب‌وکار نیست بلکه می‌توان در همه زمینه‌ها‬ ‫ازجمل��ه مع��دن و صنایع معدنی نس��بت به اس��تفاده و‬ ‫بکارگی��ری آن اقدام کرد‪ .‬به این ترتیب که با اس��تفاده از‬ ‫خالقیت تیم مهندسی ارزش و تکنیک‌های آن می‌توان به‬ ‫رشد و توسعه اقتصاد معدن کمک کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹کاهش هزینه‌ه�ای غیرض�روری در فعالیت‌های‬ ‫معدنی‬ ‫وی معتقد اس��ت ک��ه در هر کس��ب‌وکاری‪ ،‬هزینه‌های‬ ‫غیرض��روری وجود دارد و این موضوع در مورد اکتش��اف‪،‬‬ ‫معدن��کاری و صنایع معدنی نیز ص��دق می‌کند‪ .‬برخی از‬ ‫این هزینه‌ها که در زمان تولید و روزمرگی در س��ازمان‌ها‬ ‫توجهی به آن نمی‌ش��ود‪ ،‬ش��امل مواردی همچون کمبود‬ ‫زمان برای طراحی و برنامه‌ریزی‪ ،‬کمبود اطالعات‪ ،‬کمبود‬ ‫ای��ده‪ ،‬پیش‌داوری‌ه��ای منفی‪ ،‬کمبود تجرب��ه‪ ،‬ضعف در‬ ‫روابط انسانی و‪ ...‬است‪ .‬اما نکته‌ای که در رابطه با استفاده‬ ‫از مهندس��ی ارزش وجود دارد این اس��ت که حمایت‌های‬ ‫الزم از س��وی مدیران ارش��د س��ازمان‌ها ب��رای موفقیت‬ ‫مطالعات مهندسی ارزش وجود ندارد‪.‬‬ ‫حام��دی ب��ا اش��اره ب��ه کارب��رد مهندس��ی ارزش در‬ ‫فعالیت‌ه��ای مختلف معدن��ی‪ ،‬بیان ک��رد‪ :‬طراحی روش‬ ‫کار و انج��ام آن در مراح��ل مختل��ف فعالیت‌های معدنی‬ ‫همچون زمین‌شناس��ی و اکتشاف‪ ،‬برآورد ذخیره‪ ،‬طراحی‬ ‫معدن و مطالعات فنی‪ -‬اقتصادی‪ ،‬احداث زیرس��اخت‌ها و‬ ‫آماده‌س��ازی معدن‪ ،‬بهره‌ب��رداری و تولید و احداث صنایع‬ ‫معدنی به‌منظ��ور افزایش ارزش‌اف��زوده تولیدات معدنی‪،‬‬ ‫نیازمند س��رمایه‌گذاری برای رسیدن به اهداف مورد نظر‬ ‫در هر مرحله اس��ت‪ .‬مهندس��ی ارزش را در هر یک از این‬ ‫مراحل می‌ت��وان به‌طور جداگانه ب��ه کار گرفت‪ .‬به‌عنوان‬ ‫مثال در مرحله اکتش��اف‪ ،‬از انجام هزینه‌های غیرضروری‬ ‫پرهی��ز ک��رد و در طراحی مع��دن‪ ،‬با ارزیاب��ی روش‌های‬ ‫مختلف معدنکاری‪ ،‬به اقتصادی‌ترین حالت ممکن دس��ت‬ ‫یافت‪.‬‬ ‫‹ ‹برنامه‌ریزی صحیح و کاهش هزینه‌های موجود‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬اس��تفاده از مهندس��ی ارزش در مراحل‬ ‫آماده‌س��ازی و بهره‌برداری از معادن نیز می‌تواند با برنامه‬ ‫درس��ت و سرمایه‌گذاری مناس��ب در این بخش منجر به‬ ‫کاهش هزینه تمام ش��ده در هر تن ماده معدنی شود‪ .‬در‬ ‫واقع می‌توان گفت‪ ،‬توجه به زیرساخت‌ها و سرمایه‌گذاری‬ ‫در آنه��ا همچون راه‌های دسترس��ی به ذخی��ره و افزایش‬ ‫کیفیت جاده‌هاس��ت که کاه��ش هزینه‌های حمل‌ونقل و‬ ‫افزایش میزان تولید مواد معدنی را به همراه دارد‪.‬‬ ‫حام��دی در ادام��ه با اش��اره به اینکه مهندس��ی ارزش‬ ‫در بهبود می��زان بهره‌وری بخش‌ه��ای مختلف تاثیر‌گذار‬ ‫خواهد بود‪ ،‬افزود‪ :‬اعمال روش‌ها و پیش��نهادات به دست‬ ‫آمده از بحث و بررس��ی‌های مهندس��ی ارزش‪ ،‬سازمان را‬ ‫ق��ادر به رقابت موث��ر و کارآمد در ب��ازار خواهد کرد‪ .‬چرا‬ ‫ک��ه ب��ا بکارگیری مهندس��ی ارزش‪ ،‬می‌توان ب��ه اهدافی‬ ‫همچ��ون کاه��ش هزینه‌های غیرضروری‪ ،‬افزایش س��ود‪،‬‬ ‫بهبود کیفیت محصول‪ ،‬افزایش س��هم بازار‪ ،‬انجام کار در‬ ‫زمانی کوتاه و استفاده بهینه از منابع موجود دست یافت‪.‬‬ ‫وی به تاریخچه مهندس��ی ارزش اش��اره کرد و افزود‪ :‬در‬ ‫زم��ان جنگ جهانی دوم الری میل��س‪ ،‬مهندس بازرگانی‬ ‫ش��رکت جنرال الکتریک امریکا‪ ،‬مفهوم مهندسی ارزش را‬ ‫مط��رح کرد‪ .‬چرا که در برهه‌ای از زم��ان مواد اولیه مورد‬ ‫نیاز ب��رای برخی از بخش‌های تولیدی وجود نداش��ت به‬ ‫همین دلیل وی ب��ا جایگزین کردن مواد اولیه دیگر برای‬ ‫ای��ن بخش توانس��ت با عملکردی بهت��ر و هزینه کمتر به‬ ‫موفقیت دست پیدا کند‪ .‬حال با توجه به اینکه مدت زمان‬ ‫بسیاری از بکارگیری مهندسی ارزش در دنیا می‌گذرد اما‬ ‫تا چند س��ال گذشته این رش��ته در ایران ناشناخته بود‪.‬‬ ‫با این حال تالش‌های گس��ترده‌ای برای فرهنگ‌س��ازی و‬ ‫اس��تقرار مطالعات مهندسی ارزش در قانون برنامه ‪5‬ساله‬ ‫سوم توس��عه و قوانین س��االنه بودجه کل کشور شده‪ ،‬به‬ ‫جز موارد محدودی‪ ،‬از این علم و تکنیک‌های آن استفاده‬ ‫واقعی نشده است‪.‬‬ ‫‹ ‹برقراری تعادل بین منابع در دسترس‬ ‫کارشناس ارشد ارزیابی و رسیدگی‬ ‫فنی س��ازمان مهندس��ی و عمران‬ ‫شهر تهران درباره مدیریت ارزش و‬ ‫گف��ت‪:‬‬ ‫جای��گاه آن ب��ه‬ ‫مهندس��ی ارزش ضم��ن برقراری‬ ‫تعادل میان منابع موجود و قابل دسترس‪ ،‬تمامی نیازهای‬ ‫طرح یا پروژه را ارزیابی و برطرف کرده و همه مسائل فنی‪،‬‬ ‫اقتص��ادی‪ ،‬اجتماع��ی و سیاس��ی را ب��ا حف��ظ مناب��ع‬ ‫زیس��ت‌محیطی به‌طور همزمان بررس��ی می‌کند‪ .‬در واقع‬ ‫می‌توان گفت که این موضوع در طراحی بیشتر پروژه‌ها در‬ ‫نظر گرفته نمی‌شود و این در حالی است که با استفاده از‬ ‫مهندس��ی ارزش پروژه‌ها در ابتدای طراحی‪ ،‬مورد بررسی‬ ‫قرار گرفته تا در صورتی که تعادل بین موارد یادشده نبود‬ ‫با تکیه بر مهندس��ی ارزش مشکل در هر مرحله از اجرای‬ ‫پروژه حل ش��ود‪ .‬فریس صابری معتقد است‪ ،‬که مهندسی‬ ‫ارزش ضمن حفظ چارچوب‌های مهندسی و علمی‪ ،‬توفان‬ ‫فکری در ذهن‌های خالق ایجاد می‌کند و ایده‌های بسیار‬ ‫جدید و عالی را پیش��نهاد می‌‌کند و تمامی زوایای فنی و‬ ‫اقتصادی پیش��نهاد را در نظر می‌گیرد و س��پس پروژه را‬ ‫طراحی و اجرا می‌کند‪ .‬مهندس��ی ارزش با احترام و با در‬ ‫نظر گرفتن تجارب جهانی از تکرارپذیری خطا‌ها جلوگیری‬ ‫می‌کند و مسائل تکرارپذیر را نیز بهبود می‌بخشد‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه با اش��اره ب��ه اینکه می‌توان از مهندس��ی‬ ‫ارزش در بخش‌های مختلف همچون معدن استفاده کرد‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬با توجه به نیاز کشور به درآمد‌های غیرنفتی به‌‌ویژه‬ ‫درآمده��ای حاصل از بخش معدن می‌ت��وان با بکارگیری‬ ‫مهندس��ی ارزش در پروژه‌های معدنی که همچون کلیدی‬ ‫راهگشاست زمینه را برای بهره‌وری بیشتر در بخش معدن‬ ‫فراهم کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹روش‌های نوین جایگزین روش‌های سنتی‬ ‫صاب��ری در ادامه افزود‪ :‬با توجه ب��ه نیاز صنایع مختلف‬ ‫کش��ور به مواد اولیه معدن��ی و همچنین صادرات موثر در‬ ‫این بخش‪ ،‬مهندس��ی ارزش می‌تواند روش‌های مرسوم و‬ ‫س��نتی را که گریبانگیر این ش��اخه عظیم اقتصادی شده‬ ‫اس��ت‪ ،‬کنار زده و روش‌های نوی��ن طراحی و بهره‌برداری‬ ‫از کوچکترین تا عظیم‌ترین پروژه‌های معدنی را با حداقل‬ ‫ریسک و حد اکثر بهره‌وری و با کمترین خطا ارائه کند‪.‬‬ ‫صاب��ری به کاربرده��ای مهندس��ی ارزش در پروژه‌های‬ ‫مختلف اش��اره کرد و گفت‪ :‬مهندسی ارزش در پروژه‌های‬ ‫عمرانی کش��ور مورد توجه ق��رار گرفته و در قوانین نیز به‬ ‫این موضوع پرداخته شده که در این‌باره می‌توان به قانون‬ ‫‪ 290‬سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی اشاره کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹کاربردی کردن علوم روز در فعالیت‌های معدنی‬ ‫نایب‌رییس کمیته اکتش��اف خانه‬ ‫معدن و عضو هیات‌مدیره موسسه‬ ‫پژوهش زرنه اکتش��اف نیز درباره‬ ‫مهندس��ی ارزش و تاثی��ر آن روی‬ ‫گفت‪:‬‬ ‫فعالیت‌های معدنی به‬ ‫مهندس��ی ارزش بهینه‌س��ازی روش‌ه��ای مطالعات��ی و‬ ‫روش‌های فعالیت اس��ت که تاکن��ون در ایران مورد توجه‬ ‫قرار نگرفته است‪ .‬از این‌رو می‌توان با بکارگیری مهندسی‬ ‫ارزش در این فعالیت زمینه رس��یدن به بهترین نتایج در‬ ‫فعالیت‌های معدنی را فراهم کرد‪.‬‬ ‫کوروش ش��عبانی افزود‪ :‬در واقع می‌ت��وان با بکارگیری‬ ‫عل��وم روز دنی��ا جنبه کاربردی به آنها بخش��یده و به این‬ ‫ترتیب راه را برای هرچه بهتر شدن فعالیت‌ها در حوزه‌های‬ ‫مختلف معدنی از اکتش��اف تا ف��رآوری محصوالت هموار‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫ساخت فلزات اساسی بیشترین سرمایه را جذب می‌کند‬ ‫گروه س��اخت فلزات اساسی بیشترین سرمایه پیش‌بینی شده را در‬ ‫بین ‪ 33‬گروه فعال صنعتی در ‪10‬ماه س��ال جاری به خود اختصاص‬ ‫می‌دهند‪.‬‬ ‫‌‪ ،‬گزارش‌های آماری جدید وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫به گزارش‬ ‫تجارت از روند جذب سرمایه‌گذاری نشان می‌دهد گروه ساخت فلزات‬ ‫اساس��ی در طرح‌هایی با پیشرفت فیزیکی صفر تا ‪80‬درصد بیشترین‬ ‫سرمایه را جذب کنند‪.‬‬ ‫بر این اس��اس تا پایان دی‌ماه امس��ال پیش‌بینی شده در این گروه‬ ‫بی��ش از ‪85‬ه��زار میلیارد تومان ب��رای طرح‌هایی ک��ه تا ‪20‬درصد‬ ‫پیشرفت داشته‌اند‪ ،‬سرمایه جذب شود‪.‬‬ ‫بررس��ی روند س��رمایه‌گذاری صنعتی در ‪ 33‬گروه فعال این بخش‬ ‫بیانگر آن است که بیش��ترین جذب سرمایه‌گذاری در ‪10‬ماه منتهی‬ ‫به دی‌ماه امس��ال به طرح‌های با پیش��رفت فیزیکی صفر تا ‪20‬درصد‬ ‫اختصاص داش��ته اس��ت‪ .‬از س��وی دیگر‪ ،‬براس��اس آمار اعالم‌شده از‬ ‫س��وی وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت در مدت زمان مورد بررس��ی‬ ‫گروه کاالیی ساخت فلزات اساسی همچنین در طرح‌های با پیشرفت‬ ‫فیزیکی صفر تا ‪80‬درصد نیز توانس��ته بیشترین سرمایه‌گذاری را در‬ ‫این مدت جذب کند‪.‬‬ ‫آم��ار اعالم‌ش��ده بیانگر آن اس��ت که در مدت زمان مورد بررس��ی‬ ‫طرح‌های با پیش��رفت فیزیکی صفر ت��ا ‪20‬درصد در مجموع موفق به‬ ‫جذب سرمایه‌ای افزون بر ‪4‬میلیون و ‪188‬هزار میلیارد ریال شده‌اند‪.‬‬ ‫اختصاص بیشترین سهم در طرح‌های نیمه‌تمام به طرح‌های با پیشرفت‬ ‫فیزیکی صفر تا ‪20‬درصد عمده دلیلی اس��ت که می‌توان جذب باالی‬ ‫سرمایه را به آن نس��بت داد‪ .‬براساس آمارهای اعالم شده در مجموع‬ ‫‪67‬هزار و ‪ 538‬طرح با پیش��رفت فیزیکی صفر تا ‪20‬درصد در کشور‬ ‫وجود دارد‪ ،‬طرح‌هایی که گاه به‌دلیل جذب نشدن به موقع سرمایه یا‬ ‫تامین مواد اولیه مورد نیاز با کندی درحال پیش��رفت هستند و آنچه‬ ‫مسلم است سرمایه‌ای بیش از آنچه در ‪10‬ماه ابتدای سال‌جاری تزریق‬ ‫شده‪ ،‬برای پیشرفت این طرح‌ها نیاز است‪ .‬در این بخش ساخت فلزات‬ ‫اساس��ی با جذب سرمایه‌ای افزون بر ‪85‬هزار میلیارد تومان بیشترین‬ ‫س��رمایه پیش‌بینی‌ش��ده را جذب کرده و پس از آن س��اخت مواد و‬ ‫محصوالت شیمیایی با جذب س��رمایه‌ای در حدود ‪761‬هزار میلیارد‬ ‫ریال‪ ،‬س��ایر محصوالت کانی غیرفلزی با جذب س��رمایه‌ای در حدود‬ ‫‪ 474‬ه��زار میلیارد ری��ال‪ ،‬کک و فرآورده‌های حاصل از نفت با جذب‬ ‫سرمایه ‪462‬هزار میلیارد ریالی و محصوالت غذایی و آشامیدنی‌ها نیز‬ ‫با جذب سرمایه‌ای در حدود ‪381‬هزار میلیارد ریال توانسته بیشترین‬ ‫سرمایه تخصیص‌یافته را به خود اختصاص دهند‪.‬‬ ‫اما س��رمایه تزریق‌ش��ده برای طرح‌های با پیش��رفت فیزیکی ‪ 20‬تا‬ ‫‪40‬درص��د برای ‪6‬هزار و ‪ 500‬طرح افزون ب��ر ‪492‬هزار میلیارد ریال‬ ‫بوده که صنایع فعال موفق در جذب س��رمایه‌گذاری برای این بخش‬ ‫نیز مانند طرح‌های با پیش��رفت فیزیکی صفر تا ‪20‬درصد به س��اخت‬ ‫فلزات اساسی‪ ،‬س��اخت مواد و محصوالت شیمیایی‪ ،‬سایر محصوالت‬ ‫کانی غیرفلزی‪ ،‬کک و فرآورده‌های حاصل از نفت و محصوالت غذایی‪،‬‬ ‫اختصاص داشته است‪ .‬براس��اس آمار اعالم شده‪ ،‬سرمایه جذب شده‬ ‫برای س��اخت فلزات اساس��ی در این گروه افزون بر ‪155‬هزار میلیارد‬ ‫ریال‪ ،‬س��اخت مواد و محصوالت ش��یمیایی در حدود ‪99‬هزار میلیارد‬ ‫ریال‪ ،‬سایر محصوالت کانی غیرفلزی در حدود ‪57‬هزار میلیارد ریال‪،‬‬ ‫کک و فرآورده‌ه��ای حاصل از نفت افزون ب��ر ‪44‬هزار میلیارد ریال و‬ ‫برای محصوالت غذایی و آش��امیدنی نیز در ح��دود ‪ 34‬هزار میلیارد‬ ‫ریال بوده است‪.‬‬ ‫از سوی دیگر‪ ،‬آمار اعالم شده بیانگر آن است که در مجموع ‪5‬هزار‬ ‫و ‪ 538‬طرح با پیشرفت فیزیکی ‪ 40‬تا ‪60‬درصد در کشور وجود دارد‬ ‫ک��ه برای این گروه نیز س��رمایه‌ای افزون بر ‪339‬ه��زار میلیارد ریال‬ ‫پیش‌بینی شده است‪ .‬صنایع فعال در این گروه نیز مانند دو گروه قبل‬ ‫در جذب س��رمایه عمل کرده‌اند و صنایع موفق در جذب سرمایه تنها‬ ‫با تغییراتی در رتبه‌ها مواجه بوده‌اند‪ ،‬به‌طوری‌که سرمایه جذب‌شده در‬ ‫این گروه برای س��اخت فلزات اساسی در حدود ‪94‬هزار میلیارد ریال‪،‬‬ ‫کک و فرآورده‌ه��ای حاصل از نفت در حدود ‪71‬ه��زار میلیارد ریال‪،‬‬ ‫س��اخت مواد و محصوالت ش��یمیایی افزون بر ‪31‬هزار میلیارد ریال‪،‬‬ ‫محصوالت غذایی و آشامیدنی‌ها افزون بر ‪28‬هزار میلیارد ریال و سایر‬ ‫محصوالت کانی غیرفلزی نیز افزون بر ‪26‬هزار میلیارد ریال بوده است‪.‬‬ ‫اما در گروه با پیش��رفت فیزیکی ‪ 60‬تا ‪80‬درصد نیز در حدود ‪3‬هزار‬ ‫و ‪ 600‬ط��رح نیمه‌تمام وجود دارد که برای این گروه نیز س��رمایه‌ای‬ ‫افزون بر ‪240‬هزار میلیارد ریال جذب است‪ .‬در این گروه صنایع فعال‬ ‫در جذب س��رمایه‌گذاری مانند سایر گروه‌ها به ساخت فلزات اساسی‪،‬‬ ‫س��ایر محصوالت کانی غیرفل��زی‪ ،‬کک و فرآورده‌های حاصل از نفت‪،‬‬ ‫محصوالت غذایی و آشامیدنی‌ها و ساخت مواد و محصوالت شیمیایی‬ ‫اختصاص داش��ته است‪ .‬براس��اس آمار اعالم شده‪ ،‬سرمایه جذب‌شده‬ ‫در این طرح‌ها برای س��اخت فلزات اساس��ی افزون بر ‪64‬هزار میلیارد‬ ‫ری��ال‪ ،‬کک و فرآورده‌های حاصل از نفت در ح��دود ‪58‬هزار میلیارد‬ ‫ریال‪ ،‬س��ایر محصوالت کانی غیرفلزی افزون بر ‪25‬هزار میلیارد ریال‪،‬‬ ‫محصوالت غذایی و آش��امیدنی‌ها نیز در حدود ‪16‬هزار میلیارد ریال‬ ‫بوده است‪ .‬ساخت مواد و محصوالت شیمیایی نیز سرمایه‌ای افزون بر‬ ‫‪15‬هزار میلیارد ریال جذب کرده‌اند‪.‬‬ ‫اما در حال حاضر حدود ‪4‬هزار و ‪ 700‬طرح با پیشرفت فیزیکی ‪80‬‬ ‫تا ‪100‬درصد در کشور وجود دارد که برای این گروه نیز سرمایه‌ای در‬ ‫حدود ‪197‬هزار میلیارد ریال در نظر گرفته ش��ده است‪ .‬در این گروه‬ ‫کک و فرآورده‌های حاصل از نفت در جذب س��رمایه‌گذاری بیشترین‬ ‫موفقیت را داش��ته‪ ،‬به‌طوری‌که سرمایه اختصاص یافته حدود ‪58‬هزار‬ ‫میلیارد ریال بوده اس��ت‪ .‬سایر محصوالت کانی غیرفلزی نیز موفق به‬ ‫جذب س��رمایه حدود ‪26‬هزار میلیارد ریالی شده است‪ .‬سرمایه جذب‬ ‫ش��ده برای ساخت مواد و محصوالت ش��یمیایی نیز افزون بر ‪25‬هزار‬ ‫میلیارد ریال‪ ،‬س��اخت فلزات اساس��ی حدود ‪18‬هزار میلیارد ریال و‬ ‫محصوالت غذایی و آش��امیدنی‌ها نیز اف��زون بر ‪13‬هزار میلیارد ریال‬ ‫بوده است‪.‬‬
‫صنعت‬ ‫‪industry@smtnews.ir‬‬ ‫سه‌شنبه ‪ 12‬اسفند ‪ 12 - 1393‬جمادی االول ‪ 3 -1436‬مارس ‪ -2015‬شماره ‪ -171‬پیاپی ‪1489‬‬ ‫کمیسیون صنایع و معادن مجلس برای حذف قوانین مزاحم تولید اعالم آمادگی کرد‬ ‫‪29‬‬ ‫روان‌سازی جاده تولید با مقررات‌زدایی‬ ‫فرش�ته فریادرس ـ گروه صنعت‪ :‬روان‌س��ازی قوانین‬ ‫و مق��ررات به‌منظ��ور تقوی��ت بخ��ش تولی��د و پرهیز از‬ ‫موازی‌کاری‌ه��ا یک��ی از تاکی��دات فع��االن ای��ن حوزه و‬ ‫همچنی��ن وزی��ر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت اس��ت چرا که‬ ‫مهم‌ترین خواس��ته بخش صنعت روان‌س��ازی جاده تولید‬ ‫در کشور اس��ت‪ .‬آنها معتقدند در ش��رایطی که فشارهای‬ ‫خارجی با عنوان تحریم اقتصادی فش��ار بیرونی به ش��مار‬ ‫می‌آید‪ ،‬دستگاه‌های دولتی و مسئوالن نباید فشار مضاعفی‬ ‫ایجاد کنند‪ .‬مش��کل تولید در کش��ور با ایج��اد واحدهای‬ ‫تولیدی حل نمی‌شود‪ ،‬بلکه باید یک مرحله قبل‌تر از آن را‬ ‫که بخش قوانین و مقررات اس��ت‪ ،‬اصالح کرد‪ .‬باید قوانین‬ ‫و مقررات در راس��تای توس��عه تولید در کشور وضع و در‬ ‫قوانین و مقررات این بخش بازنگری ش��ود تا به پیش��برد‬ ‫تولید در کشور منجر شود‪ .‬حال در این شرایط روان‌سازی‬ ‫اجرای مقررات‪ ،‬مقررات‌زدایی و شفاف‌س��ازی و رفع موانع‬ ‫تولی��د برای بهبود فضای تولیدی کش��ور در دس��تور کار‬ ‫وزارتخانه قرار گرفته که امید اس��ت راهگش��ای مشکالت‬ ‫بخش تولید باشد‪.‬‬ ‫اقتصاد مقاومتی توس��ط رهبر معظ��م انقالب‪ ،‬در مجلس‬ ‫کارگروهی به منظور بررسی قوانین تشکیل شد‪.‬‬ ‫در این زمینه‪ ،‬رضا رحمانی‪ ،‬رییس‬ ‫کمیسیون صنایع و معادن مجلس‪،‬‬ ‫ب��ا بیان اینکه کش��ور م��ا از جمله‬ ‫کشورهایی است که قوانین زیادی‬ ‫دارد‪ ،‬ب��ه گون��ه‌ای ک��ه از ابتدای‬ ‫تشکیل مجلس تا به امروز تولید قانون در کشور بسیار باال‬ ‫گفت‪ :‬کثرت قوانین مشکالت زیادی‬ ‫بوده است‪ ،‬به‬ ‫ایجاد می‌کند و باید نسبت به کاهش قوانین اقدام کرد‪ ،‬به‬ ‫طوری‌که قوانین‪ ،‬کوتاه‪ ،‬موجز و به جا باشد زیرا در صورت‬ ‫ش��فاف بودن قوانین‪ ،‬مس��ئوالن ق��ادر به اعمال س��لیقه‬ ‫نیس��تند‪ .‬به گفت ‌ه رحمانی در ح��ال حاضر تنها در حوزه‬ ‫اقتص��اد حدود ‪ ۵۶۰۰‬قان��ون وجود دارد ک��ه این قوانین‬ ‫مربوط به مسائل اقتصادی بخش صنعت‪ ،‬معدن‪ ،‬کشاورزی‪،‬‬ ‫بانک و بیمه و‪ ...‬اس��ت‪ .‬این نماینده مجلس با بیان اینکه‬ ‫اصالح سیس��تم نظام اداری از طریق تسهیل‌سازی قوانین‬ ‫رخ می‌دهد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬لزوما وجود قوانین به معنای مفید‬ ‫ب��ودن آن نیس��ت چراکه در پاره‌ای از م��وارد وجود قانون‬ ‫ممکن اس��ت زی��ان‌آور ه��م باش��د بنابراین قان��ون باید‬ ‫هوشمندانه و بجا وضع ش��ود‪ .‬وی در ادامه افزود‪ :‬البته با‬ ‫توج��ه ب��ه نوآوری‌های س��ریعی که در بخ��ش تولید رخ‬ ‫می‌ده��د ممکن اس��ت‪ ،‬در برخ��ی مواقع نیاز ب��ه اعمال‬ ‫قانونگذاری سریع باشد از این رو پس از ابالغ سیاست‌های‬ ‫رییس کمیس��یون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه‬ ‫پ��س از بررس��ی قوانین به ی��ک چارچوب نهایی دس��ت‬ ‫یافتی��م‪ ،‬گفت‪ :‬نتایج این بررس��ی به این ش��کل بود که از‬ ‫بخ��ش خصوصی و وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت نیز نظر‬ ‫خواهی ش��د که هم‌اکنون در حال جمع بندی آن هستیم‪.‬‬ ‫بر این اس��اس قرار ش��د‪ ،‬چنانچه قوانین مناس��بی وجود‬ ‫دارند که هنوز اجرایی نش��ده یا ناقص اجرا شده‌اند‪ ،‬مورد‬ ‫پیگی��ری قرار گیرند‪ .‬همچنین چارچوب دیگر این اس��ت‬ ‫ک��ه قوانین موجود ک��ه به نفع تولید امروز نیس��تند یا به‬ ‫نوعی زائد هس��تند حذف ش��وند‪ .‬وی با اشاره به اینکه در‬ ‫این میان قوانینی وجود دارند اما با گذش��ت زمان نیازمند‬ ‫اصالح هس��تند‪ ،‬افزود‪ :‬چارچوب چهارم مس��ائل جدیدی‬ ‫است که حادث می‌ش��ود که ضرورت نیاز به وضع قوانین‬ ‫جدید را پررنگ می‌کند‪ .‬از این رو بعد از دس��تیابی به یک‬ ‫جمع‌بندی نهای��ی‪ ،‬تالش خواهیم کرد که بر اس��اس آن‬ ‫حرک��ت کنیم‪ .‬رحمانی یادآور ش��د‪ :‬به‌تازگ��ی نیز قانون‬ ‫رفع موانع تولید رقابت‌پذیر به تصویب مجلس رس��یده که‬ ‫براس��اس آن مقررات مالی دولت اصالح شد‪ .‬قانون بهبود‬ ‫مس��تمر فضای کسب و کار و حمایت از شرکت‌های دانش‬ ‫بنیان یا قانون اجرای سیاست‌های اصل ‪ ۴۴‬قانون اساسی‬ ‫نیز در دس��تور کار قرار داشت که همه این موارد با اصالح‬ ‫و اجرای دقیق به نفع تولید خواهند بود‪.‬‬ ‫‹ ‹قوانین‪ ،‬کوتاه‪ ،‬موجز و به جا باشد‬ ‫مانع‌تراشی و ایجاد مسیر طوالنی برای گرفتن انواع مجوزها‬ ‫برای تولید س��رمایه‌گذاری در مسیر زمین‌گیر می‌شود که‬ ‫ای��ن امر مانع بزرگی بر س��ر راه تولید ملی اس��ت‪ .‬نماینده‬ ‫سروستان‪ ،‬خرامه و کوار در مجلس با بیان اینکه مجلس و‬ ‫دولت باید به نفع تولید‌کنندگان مقررات‌زدایی کنند‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫نمایندگان مجلس ب��رای تحقق مق��ررات زدایی اقداماتی‬ ‫انجام داده‌اند اما هنوز کامل نش��ده اس��ت‪ .‬اگر می‌خواهیم‬ ‫افزایش تولید را در امسال شاهد باشیم باید تولیدکننده را‬ ‫حمایت کرده‪ ،‬نه اینکه صنعت را با مشکل مواجه کنیم‪ .‬وی‬ ‫در ادامه افزود‪ :‬این قوانین دست و پاگیر و بوروکراسی‌های‬ ‫اداری تا حدی مانع پیش��رفت تولید کش��ور هستند و این‬ ‫واقعیتی اس��ت که وج��ود دارد‪ .‬البته مجلس توانایی تغییر‬ ‫ای��ن مقررات و اصالح آن را دارد‪ .‬ب��ه گونه‌ای که بارها نیز‬ ‫اعالم ش��ده در صورت وجود مسئله‌ای‪ ،‬کمیسیون صنایع و‬ ‫معادن‪ ،‬آمادگی الزم برای اصالح شرایط را دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹چارچوب نهایی بررسی قوانین‬ ‫فراخوان مناقصه عمومی‬ ‫یك مرحلهای (‪)93-26‬‬ ‫‹ ‹دولت پیشقدم شود‬ ‫‹ ‹پاالیش قوانین‬ ‫رییس کمیس��یون صنایع و معادن مجل��س با تاکید بر‬ ‫پاالی��ش قوانین تصریح کرد‪ :‬چنانچه پاالیش��ی در قوانین‬ ‫انجام شود و قانون‌ها چابک‌تر و روان‌تر شوند‪ ،‬به طور قطع‬ ‫گام‌های مثبتی برای رونق بخش تولید برداشته می‌شود‪.‬‬ ‫رحمانی با اشاره به ضرورت روان‌سازی مقررات در بهبود‬ ‫فضای کس��ب و کار و بهبود تولید‪ ،‬خاطر‌نش��ان کرد‪ :‬اگر‬ ‫روان‌س��ازی مقررات انجام ش��ود‪ ،‬به طور قطع برای بخش‬ ‫تولید و صنعت کشور مفید خواهد بود و بخش تولید درگیر‬ ‫قوانین دست و پاگیر نخواهد شد‪ .‬بررسی و تالش‌هایی که‬ ‫از سوی مجلس و دولت به‌منظور روان‌سازی و شفاف‌سازی‬ ‫مقررات انجام می‌ش��ود نیز به همین دلیل است‪ .‬رحمانی‬ ‫یادآور ش��د‪ :‬دستگاه‌های دولتی و تمامی سیستم‌ها باید بر‬ ‫اساس سیاس��ت‌های اقتصاد مقاومتی موانع یا قوانینی که‬ ‫تسهیل‌کننده نیس��تند را مطرح کنند‪ ،‬تا از سوی مجلس‬ ‫مورد بازنگری قرار گیرند‪.‬‬ ‫‹ ‹قواعد دست و پا گیر مانع تولید ملی‬ ‫داری��وش اس��ماعیلی‪ ،‬دیگ��ر عضو‬ ‫کمیسیون صنایع و معادن مجلس‬ ‫نی��ز قواع��د دس��ت و پاگی��ر و‬ ‫بوروکراس��ی طویل��ی که س��ر راه‬ ‫سرمایه‌گذاران قرار می‌گیرد را یکی‬ ‫دیگر از موانع تولید ملی دانس��ت و گفت‪ :‬متاسفانه به جای‬ ‫اینکه زمین و امکانات در اختیار تولید‌کنندگان قرار گیرد و‬ ‫زمینه برای سرمایه‌گذاری فراهم شود‪ ،‬بوروکراسی اداری با‬ ‫اس��ماعیلی در تش��ریح چگونگی مقررات‌زدایی تصریح‬ ‫کرد‪ :‬بهتر است در این زمینه دولت پیشقدم شود و الیحه‬ ‫یا پیش��نهادهایی در این ب��اره به مجلس ارائ��ه دهد زیرا‬ ‫مجموعه دولت درگیر اجرای این قوانین اس��ت هرچند که‬ ‫با وجود این شرایط‪ ،‬مجلس هم اقدامات الزم را انجام داده‬ ‫اس��ت‪ .‬این نماینده مجلس در ادامه افزود‪ :‬اقداماتی که به‬ ‫این منظور از س��وی مجلس انجام ش��ده‪ ،‬قانون رفع موانع‬ ‫تولید است که چندی پیش مصوب شد‪ .‬دو مورد دیگر در‬ ‫این زمینه وجود دارد ک��ه یکی به پاره‌ای از مقررات مالی‬ ‫دولت برمی‌گردد که نهایی ش��د و دیگری رفع موانع تولید‬ ‫رقابت‌پذیر است که در اختیار شورای نگهبان است‪.‬‬ ‫نماینده مردم سروستان‪ ،‬کوار و خرامه در مجلس اظهار‬ ‫کرد‪ :‬تسهیل‌س��ازی قوانین به طور قطع راهگش��ای بخش‬ ‫تولی��د خواهد ب��ود و ضمانت اجرایی این ن��وع قوانین نیز‬ ‫در اختیار مجلس اس��ت که می‌تواند نظارت الزم بر اجرای‬ ‫صحیح قوانین را داشته باش��د‪ .‬وی در پاسخ به این سوال‬ ‫ک��ه آیا تدابیر دیگری برای رفع بوروکراس��ی‌های اداری و‬ ‫قوانین زاید در بخش تولید از سوی مجلس اندیشیده شده‬ ‫ل و روان‌سازی مقررات‬ ‫اس��ت‪ ،‬بیان کرد‪ :‬البته بحث تسهی ‌‬ ‫ب��رای حمایت از بخش تولید به خ��ود دولت بر می‌گردد‪.‬‬ ‫یعنی مجموعه دولت و دس��تگاه‌های اجرایی با بکارگیری‬ ‫قوانین حمایتی که از س��وی مجلس به تصویب می‌رس��د‪،‬‬ ‫می‌توانند در راس��تای رفع موانع تولید گام بردارند‪ .‬در این‬ ‫زمینه دولت باید در روند آسان‌سازی قوانین دقت و نظارت‬ ‫بیشتری داشته باشد‪.‬‬ ‫ابالغ دستورالعمل صدور پروانه طراحي و مونتاژ آسانسور‬ ‫نوب‬ ‫ت‬ ‫د‬ ‫و‬ ‫م‬ ‫شركت شهركهای صنعتی تهران درنظر دارد مناقصه عمومی‬ ‫خدمات پروژه اجرا‪ ،‬زیرسازی و آسفالت در خیابانهای شهرك‬ ‫صنعتی فیروزكوه به شماره ‪ 200931051000003‬را از طریق‬ ‫سامانه تداركات الكترونیكی دولت به پیمانكار واجد صالحیت‬ ‫و دارای گواهینامه صالحیت پایه ‪ 5‬در رشته راه و ترابری از معاونت‬ ‫برنامهریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری واگذار نماید‪ .‬تمامی‬ ‫مراحل برگزاری مناقصه‪ ،‬از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد‬ ‫مناقصهگران و بازگشایی پاكتها‪ ،‬از طریق درگاه سامانه تداركات‬ ‫الكترونیكی دولت (ستاد) به نشانی ‪ www.setadiran.ir‬انجام‬ ‫خواهد شد و الزم است مناقصهگران در صورت عدم عضویت قبلی‪،‬‬ ‫مراحل ثبت نام در سایت مذكور و دریافت گواهی امضای الكترونیكی‬ ‫راجهتشركتدرمناقصهمحققسازند‪.‬‬ ‫ مبلغ برآورد اولیه بر اساس فهرست بهاء پایه رشته راه و باند سال‬‫‪ 1393‬معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری‪:‬‬ ‫‪ 18518‬میلیونریال‬ ‫مبلغ تضمین شركت در مناقصه‪ 196/190/000:‬ریال‬ ‫محل پروژه‪ :‬كیلومتر ‪ 120‬جاده تهران ـ فیروزكوه‪ 5 ،‬كیلومتر بعد از‬ ‫شهرفیروزكوه‪،‬شهركصنعتیفیروزكوه‪،‬تلفن‪76440181:‬‬ ‫تاریخ انتشار مناقصه در سامانه‪ :‬روز یكشنبه‪1393/12/10‬‬ ‫مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سامانه‪ :‬ساعت ‪ 16‬روز‬ ‫چهارشنبه‪1393/12/23‬‬ ‫مهلت زمانی ارائه پیشنهاد‪ :‬ساعت‪ 16‬روز یكشنبه‪1394/01/16‬‬ ‫زمان بازگشایی پاكتها‪ :‬ساعت‪ 10‬روز چهارشنبه‪1394/01/19‬‬ ‫محل گشایش پیشنهادها‪ :‬دفتر معاونت عمران و محیط زیست‬ ‫شركتشهركهایصنعتیتهران‬ ‫اطالعات تماس دستگاه مناقصهگزار جهت دریافت اطالعات‬ ‫بیشتر درخصوص اسناد مناقصه و ارائه پاكت (الف)‪ :‬خیابان‬ ‫سهروردی شمالی‪ ،‬خیابان شهید محبی‪ ،‬پالك ‪ ،2‬طبقه ‪،4‬‬ ‫معاونت عمران و محیط زیست‪ ،‬تلفن‪ ،88761038 :‬پایگاه‬ ‫اطالعرسانی‪ www.tehraniec.ir:‬و پایگاه ملی اطالعرسانی‪:‬‬ ‫‪iets.mporg.ir‬‬ ‫اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه‪:‬‬ ‫مركز تماس‪ ،27313131:‬دفتر ثبت نام‪ 88969737:‬و‪85193768‬‬ ‫روابطعمومیشركتشهركهایصنعتیتهران‬ ‫شاتا‪ :‬دستورالعمل جديد صدور پروانه طراحي و مونتاژ آسانسور از سوي وزير‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت تصويب و ابالغ ش��د‪ .‬در اين دستورالعمل سعي شده‬ ‫نگاه سنتي و صنفي جاي خود را به نگاه فني و صنعتي بدهد‪ .‬از ديگر مسائل‬ ‫کليدي که فقدان آن در دستورالعمل قبلي مشهود بود‪ ،‬بحث شعبه و يا فعاليت‬ ‫شرکت در استاني به غيراز استاني که از آن پروانه دريافت کرده است بود که در‬ ‫اين دستورالعمل به‌طور کامل شرايط ايجاد شعبه يا فعاليت در ساير استان‌ها‬ ‫ديده شده است‪ .‬همچنين براي امتيازدهي به‌منظور صدور پروانه‪ ،‬توانايي فني‪،‬‬ ‫تحصيالت مرتبط و سابقه نيروهاي فني و عملياتي (مدير طراحي و مهندسي‬ ‫و تکنس��ين‌هاي فني) بيش از پيش مورد توجه قرارگرفته و در اسکلت اصلي‬ ‫ش��رکت‪ ،‬نيروهاي فني منظور ش��ده‌اند‪ .‬تغيير نام و ايجاد مسئوليت‌هايي بر‬ ‫پايه مهندس��ي و فني براي مدير طراحي و مهندسي به جاي مسئول فني در‬ ‫دس��تورالعمل پيشين‪ ،‬از ديگر موارد اصالح ش��ده در اين دستورالعمل است‪.‬‬ ‫براساس اين گزارش‪ ،‬در سال‪ ۸۵‬با توجه به حساسيت عملکرد آسانسورها در‬ ‫حمل‌ونقل نفرات دستورالعمل صدور پروانه طراحي و مونتاژ آسانسور تصويب‬ ‫ش��د‪ .‬دستورالعمل جديد با رويکرد لزوم ارتقاي سطح دانش متقاضيان پروانه‬ ‫و ب��ه منظور افزايش کيفيت و ايمني و همچنين لزوم بازبيني دس��تورالعمل‬ ‫قبلي و در جلسات متعدد با سازمان‌ها و نهادهاي دولتي و غيردولتي ازجمله‬ ‫س��ازمان ملي اس��تاندارد ايران‪ ،‬س��ازمان نظام مهندسي س��اختمان کشور‪،‬‬ ‫س��نديکاي آسانسور و پله برقي ايران و‪ ...‬و همچنين با همکاري و نظرسنجي‬ ‫از سازمان‌هاي صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان‌ها تدوين شده است‪.‬‬ ‫توافق ايران و اردن بر سر تاسيس اتاق مشترک صنعت‬ ‫ايس�نا‪ :‬در‌پ��ي ديدار س��فير ايران در ام��ان با رييس ش��وراي اتاق صنعت‬ ‫اردن‪ ،‬دوطرف بر تاس��يس اتاق مش��ترک صنعت بين دو کش��ور توافق و بر‬ ‫برگزاري همايش فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري‪ ،‬در تهران تاکيد کردند‪ .‬مجتبي‬ ‫فردوسي‌پور‪ ،‬س��فير ايران در اردن در ديدار با ايمن حتاحت‪ ،‬رييس شوراي‬ ‫اتاق صنعت اردن‪ ،‬پيش��نهاد برگزاري همايش فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري دو‬ ‫کشور در تهران را مطرح کرد که مورد استقبال طرف اردني قرار گرفت‪ .‬وي‬ ‫ضم��ن بحث و تبادل نظر پيرامون مهم‌ترين مس��ائل مورد عالقه دو کش��ور‬ ‫در حوزه صنعت‪ ،‬بر گس��ترش همکاري‌هاي صنعتي و تجاري دو کش��ور در‬ ‫چارچوب اجالس دهمين کميس��يون مش��ترک اقتصادي که در بهار ‪۱۳۹۴‬‬ ‫در تهران برگزار مي‌ش��ود تاکيد کرد و برگزاري همزمان همايش فرصت‌هاي‬ ‫سرمايه‌گذاري را با کميسيون مزبور‪ ،‬فرصت مغتنمي براي تعميق همکاري‌ها‬ ‫دانس��تند‪.‬رييس اتاق صنعت اردن نيز در اين ديدار پيش��نهاد تاسيس اتاق‬ ‫مش��ترک صنعت بين دو کشور را ارائه کرد‪ .‬ايمن حتاحت با اشاره به تجربه‬ ‫حضور خود در هشتمين کميس��يون مشترک اقتصادي در تهران و آشنايي‬ ‫ب��ا صنايع کش��ورمان به ويژه در حوزه انرژي اب��راز تمايل و تاکيد کرد که از‬ ‫تجربيات کش��ورمان در صنايع س��نگين‪ ،‬تبديلي و فرآوري اس��تفاده کند و‬ ‫در مقاب��ل ايران نيز از مزيت نس��بي اردن در زمينه‌هاي تج��اري به ويژه با‬ ‫کشورهاي عربي بهره‌مند شود‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫تسهيل‌مقررات‬ ‫گامي براي‬ ‫حمايت از توليد‬ ‫نصراهلل محمد حسين فالح‬ ‫عضو هيات مديره کنفدراسيون‬ ‫صنعت ايران‬ ‫يک��ي از موان��ع جدي برس��ر راه توس��عه صنعتي‬ ‫کش��ور حتي قب��ل از اعم��ال تحريم‌ها‪ ،‬فش��ارهايي‬ ‫اس��ت که از طريق نهاده��اي داخلي کش��ور به اين‬ ‫بخش وارد مي‌ش��ود‪ .‬اگر بخواهيم نگاه سيستماتيکي‬ ‫به اين فش��ارها داشته باش��يم‪ ،‬کافي است که فضاي‬ ‫کس��ب‌وکار کش��ور را در حوزه آزادي‌هاي کسب‌وکار‬ ‫مطالعه کنيم‪ .‬در اين صورت مش��اهده مي‌شود که از‬ ‫تاس��يس يک ش��رکت تا افتتاح يک حساب بانکي و‬ ‫گردش مالي که آن ش��رکت بايد داشته باشد و ديگر‬ ‫مس��ائل مربوط به تعرفه‌ها‪ ،‬نيروي‌انساني‪ ،‬تجهيزات‪،‬‬ ‫ماش��ين‌آالت و ماليات تا چه اندازه فضاي کسب‌وکار‬ ‫کش��ور را با مش��کل روبه‌رو خواهد کرد‪ .‬حتي زماني‬ ‫که يک ش��رکت در نظر دارد به کار خود خاتمه دهد‪،‬‬ ‫ب��از هم اين نوع مقررات دس��ت و پا‌گير‪ ،‬کارآفرين را‬ ‫در شرايط بس��يار س��ختي قرار مي‌دهد‪ .‬يعني حتي‬ ‫قوانين موجود به ورشکستگي بنگاه‌ها‪ ،‬نگاهي ظالمانه‬ ‫دارد‪ .‬بنابراين اگر شرکتي به هر دليل نتوانست موفق‬ ‫شود‪ ،‬مانند يک مجرم با او برخورد مي‌شود‪ .‬همه اين‬ ‫موارد و موانع به مش��کالتي که در درون کشور وجود‬ ‫دارد‪ ،‬بر می‌گردد و ارتباطي به تحريم‌ها و فش��ار‌هاي‬ ‫بيرون��ي بيگانه ندارد‪ .‬البت��ه تحريم‌هاي ظالمانه خود‬ ‫مزيد بر علت ش��ده است اما به جاي اينکه در چنين‬ ‫ش��رايط س��ختي به فکر کمک به صنعتگران باشيم‪،‬‬ ‫با افزايش فش��ارهاي مختلف ازجمله فش��ار ماليات‪،‬‬ ‫صنعتگ��ران را در تنگنا قرار داده‌اي��م‪ .‬از اين‌رو حتي‬ ‫بس��ياري از صنعتگ��ران از اينک��ه در اي��ران فعاليت‬ ‫تجاري داش��ته باشند‪ ،‬پش��يمان مي‌ش��وند‪ .‬اين در‬ ‫حدي اس��ت که هيچ نوع تمايلي براي سرمايه‌گذاري‬ ‫در اي��ران وجود ندارد‪ .‬البت��ه در دولت يازدهم جدا از‬ ‫ايجاد جو رواني براي بهبود فضاي کس��ب‌وکار‪ ،‬شاهد‬ ‫هيچ‌گونه اقدام برجسته‌اي براي حل مشکالت اداري‬ ‫و روان‌س��ازي مقررات در اي��ن بخش نبوده‌ایم‪ .‬نمونه‬ ‫بارز آن اداره ثبت شرکت‌هاس��ت که با عنوان مکانيزه‌‬ ‫کردن سيستم‌ها آنچنان به صنايع کوچک فشار وارد‬ ‫مي‌کنند که گاهي ثبت يک صورت جلس��ه قانوني ‪۷‬‬ ‫م��اه به طول مي‌انجامد‪ .‬اين درحالي اس��ت که موانع‬ ‫بخ��ش توليد و صنعت بارها و بارها مطرح ش��ده‪ ،‬اما‬ ‫هم��واره جواب‌هاي غيرمس��ئوالنه‌اي داده مي‌ش��ود‪.‬‬ ‫زمان��ي که وصول مالي��ات از ش��رکت‌ها بيش از ‪۴۰‬‬ ‫درص��د در يک بازه زماني نس��بت ب��ه دوره‌هاي قبل‬ ‫افزايش مي‌يابد‪ ،‬مشخص مي‌ش��ود که اقتصاد مسير‬ ‫منف��ي را طي کرده اس��ت‪ ،‬مفهوم اين ام��ر جز اين‬ ‫نيست که مي‌خواهند با فشار بيشتر از صنعت ماليات‬ ‫دريافت کنند‪ .‬در شرايطي که اقتصاد رشد منفي دارد‪،‬‬ ‫نبايد فشار بيشتري به اين بخش با افزايش ماليات‌ها‬ ‫وارد کرد‪ .‬البته برخي از سياس��ت‌هاي اتخاذش��ده از‬ ‫س��وي دولت جديد باعث رشد در صنايع بزرگ شده‬ ‫که آثار دیگری هم بر ديگر صنايع گذاش��ت‪ ،‬اما اين‬ ‫رش��د در کف بازار حس نمي‌ش��ود زيرا تدارکاتي که‬ ‫در صناي��ع ب��زرگ رخ داده‪ ،‬هنوز نتوانس��ته اثر خود‬ ‫را بر ديگر صنايع بگ��ذارد و موجب رونق اين صنايع‬ ‫شود‪ .‬از ديگر مش��کالت جدي بر سر راه صنعتگران‬ ‫ايجاد تس��هيالت بانکي‪ ،‬تامين منابع مالي و سرمايه‬ ‫در گردش اس��ت که بايد اقدام جدي در اين‌باره شود‪.‬‬ ‫با توجه به اينکه ش��اخص‌هاي کس��ب‌وکار در جهان‬ ‫ش��ناخته شده است‪ ،‬اما اين ش��اخص‌ها در کشور ما‬ ‫از نقط��ه نظر موانع��ي که ايجاد مي‌کنند‪ ،‬نامناس��ب‬ ‫و پايي��ن هس��تند‪ .‬چنانچه بتوانيم حق��وق و مزاياي‬ ‫جنبي صنعتگ��ران و توليد‌کنندگان نهادهاي مختلف‬ ‫را به نحوي با بهبود ش��اخص‌هاي فضاي کس��ب‌وکار‬ ‫پيون��د بزنيم‪ ،‬آن زمان ش��اهد تح��ول در اين عرصه‬ ‫خواهيم بود؛ چراکه پيکره صنعت نياز به انگيزه دارد‬ ‫و انگيزه‌هاي آن اگر از جنس مالي باشد‪ ،‬بهتر خواهد‬ ‫بو‌کار‬ ‫بود‪ .‬يعني چنانچه يک صنعتگر براي ايجاد کس ‌‬ ‫جدي��د ناگزير به دريافت مجوز از ‪ ۲۰‬مرجع و رعايت‬ ‫مقررات مختلف اس��ت‪ ،‬ض��رورت دارد اين موانع رفع‬ ‫ش��وند در واقع تالش دولت بايد بهبود مستمر فضاي‬ ‫کس��ب‌وکار و رف��ع موان��ع و تسهيل‌س��ازي مقررات‬ ‫موجود در اين بخش باشد‪.‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫‪ :‬نخس��تين جش��نواره و نمايش��گاه‬ ‫برترين‌هاي صنعت بس��ته‌بندي کشور امروز برگزار‬ ‫مي‌ش��ود‪ .‬اين جش��نواره با رويکرد توسعه اشتغال‬ ‫پايدار و چشم‌انداز تعامل با سازمان‌هاي بين‌المللي‪،‬‬ ‫ايجاد ش��بکه فراگير صنعت بسته‌بندي‪ ،‬بسترسازي‬ ‫مناس��ب براي اش��تغال پاي��دار در اي��ن صنعت در‬ ‫بازارهاي داخلي و خارج��ي و با هدف ايجاد متولي‬ ‫و جايگاهي ساختارمند در صنعت بسته‌بندي کشور‬ ‫و همچني��ن حمايت از صادرات محصوالت ايران به‬ ‫بازارهاي منطقه‌اي و جهاني به واسطه تمرکز بر اين‬ ‫صنعت برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫ایس�نا‌‪ :‬ریی��س س��ندیکای صاحب��ان صنای��ع‬ ‫داروهای انسانی به سهم ‪97‬درصدی تولید داخل در‬ ‫بازار دارو اش��اره کرد و از ظرفیت خالی ‪50‬درصدی‬ ‫ش��رکت‌های تولیدکنن��ده دارو خب��ر داد‪ .‬محمود‬ ‫نجفی‌ع��رب‪ ،‬کیفیت داروهای تولی��د داخل را قابل‬ ‫رقابت با نمونه‌های مشابه خارجی می‌داند و معتقد‬ ‫است با حرکت‌های جدی برای توسعه صادرات‪ ،‬تراز‬ ‫بازرگانی این صنعت می‌تواند در آینده مثبت باشد‪.‬‬ ‫او با اشاره به سهم ‪97‬درصدی داروهای تولید داخل‬ ‫از بازار داروی کش��ور گف��ت‪ :‬در بحث تعدادی تنها‬ ‫‪ 3‬تا ‪4‬درصد از داروهای مصرفی در کش��ور وارداتی‬ ‫هستند اما در حوزه ارزش ‪45‬درصد سهم واردات و‬ ‫حدود ‪55‬درصد س��هم تولید داخل است‪ .‬در نتیجه‬ ‫داروهای وارداتی به‌طور عمده از لحاظ ارزی و ریالی‬ ‫گرانقیمت هستند‪.‬‬ ‫ایس�نا‌‪ :‬دبی��ر اتحادی��ه تولیدکنن��دگان و‬ ‫صادرکنندگان چیپس و اسنک ایران گفت‪ :‬با توجه‬ ‫ب��ه اینکه چیپس و اس��نک جزو کاالهای اساس��ی‬ ‫محسوب نمی‌ش��وند‪ ،‬با کاهش یافتن قدرت خرید‬ ‫مردم‪ ،‬تمایل برای خرید این محصول در سال‌جاری‬ ‫بس��یار کاهش یافت‪ .‬علی ش��ریعتی‪ ،‬با بیان اینکه‬ ‫امسال نسبت به سال گذشته میزان تولید چیپس و‬ ‫اسنک ‪25‬درصد کاهش داشته است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬به‬ ‫دلیل نبود تقاضا کارخانه‌های این محصوالت تنها با‬ ‫ظرفیت ‪ 65‬تا ‪70‬درصد فعالیت می‌کنند‪.‬‬
‫‪30‬‬ ‫یادداشت‬ ‫قاچاق‬ ‫عامل کمرنگ‌شدن‬ ‫صنعت طال‬ ‫سه‌شنبه ‪ 12‬اسفند ‪ 12 - 1393‬جمادی االول ‪ 3 -1436‬مارس ‪ -2015‬شماره ‪ -171‬پیاپی ‪1489‬‬ ‫در بررسی وضعیت صنعت طال‪ ،‬جواهر و سنگ‌های قیمتی مطرح شد‬ ‫صنعتی با مشکالت تمام «عیار»‬ ‫عبداهلل محمد ولی‬ ‫رییس اتحادیه تولید‌کنندگان‬ ‫طال و جواهر‬ ‫صنعت طال‪ ،‬جواهر و سنگ‌های قیمتی از دو دیدگاه‬ ‫تولیدات در صنعت طال و جواهر و اهمیت سنگ‌های‬ ‫قیمتی و میزان اش��تغالزایی و ارزش افزوده‌ای که این‬ ‫صنعت ایجاد می‌کند‪ ،‬دارای اهمیت هس��تند‪ .‬صنعت‬ ‫طال و جواهر صنعتی بومی است که قدمت و سابقه آن‬ ‫به ایران برمی‌گردد و از جهت امکانات و ظرفیت‌هایی‬ ‫که وجود دارد‪ ،‬یک صنعت بالقوه به ش��مار می‌رود اما‬ ‫س��والی که در اینجا مطرح می‌ش��ود‪ ،‬این است که تا‬ ‫چه اندازه توانس��ته‌ایم از این ظرفیت‌ها استفاده کنیم‬ ‫و اینجاست که فاصله با کشور‌های دیگر خود را نشان‬ ‫می‌ده��د‪ ،‬زیرا کش��ور‌های دیگ��ر از ظرفیت‌های این‬ ‫صنعت خود به درس��تی اس��تفاده می‌کنند اما ایران‬ ‫هر زمان‌که درآمدی نداش��ته سراغ این درآمد‌ها رفته‬ ‫اس��ت که این روند نش��ان می‌دهد در بودجه کش��ور‬ ‫صنایع را پررنگ ندیده‌ای��م‪ .‬بنابراین باید روی صنایع‬ ‫کار کارشناس��ی شود و به سمت تولید و توسعه پایدار‬ ‫حرکت کنیم‪ .‬بنابراین از هر سنگی که با هنر و صنعت‬ ‫پیوند بخورد می‌توان س��نگی قیمتی به دست آورد و‬ ‫ب��ه همراه زر و زیور ارزش‌اف��زوده ایجاد کرد‪ .‬در حال‬ ‫‌حاضر ‪ ۲۰‬درصد منابع دنیا در ایران قرار دارد و از نظر‬ ‫جمعیت نیز تنها یک درصد جمعیت دنیا را تش��کیل‬ ‫می‌دهد اما با وجود آنکه صادرات خام‌فروش��ی ممنوع‬ ‫است در صنعت سنگ‌های قیمتی افرادی وجود دارند‬ ‫که هم سنگ‌های قیمتی و هم مصنوعات طال و جواهر‬ ‫را وارد کش��ور می‌کنند که هر دو ضربه ش��دیدی به‬ ‫این صنع��ت وارد می‌کنن��د‪ .‬این در حالی اس��ت که‬ ‫در س��ال‌های گذش��ته س��نگ‌های قیمتی به ش��کل‬ ‫خام فروش��ی از کش��ور خارج و دوباره به کش��ور وارد‬ ‫می‌ش��دند که ارز زیادی را از کشور به یغما برد اما در‬ ‫س��ال‌های اخیر با کمک تشکل‌ها‪ ،‬دوره‌های آموزشی‬ ‫برگزار ش��ده و با ایج��اد کارگاه‌های مختل��ف مانع از‬ ‫خام‌فروشی شده‌ایم اما واردات‪ ،‬قاچاق و مشکالت مواد‬ ‫اولیه صنعت طال و جواهر باعث شده امروز صنعتی به‬ ‫عنوان صنعت طال در کش��ور باقی نماند‪ .‬درحال‌حاضر‬ ‫با وجود آنک��ه واردات مصنوعات طال و جواهر ممنوع‬ ‫اس��ت اما نزدیک ب��ه ‪ ۵۰‬تا ‪ ۶۰‬درصد ب��ازار داخل را‬ ‫مصنوعات خارجی تشکیل می‌دهد‪.‬‬ ‫محمدحس�ن س�یدزاده‪ -‬گروه صنعت‪ :‬صنعت طال و‬ ‫س��نگ‌های قیمتی در ایران از جمله صنایعی اس��ت که با‬ ‫وجود معادن فراوان در ای��ن حوزه‌‪ ،‬ظرفیت‌های زیادی را‬ ‫برای کشور به وجود آورده که این ظرفیت‌ها در کنار ایجاد‬ ‫ارزش‌اف��زوده بیش��تر‪‌،‬زمینه را برای حض��ور در بازارهای‬ ‫جهان��ی فراهم کرده اس��ت اما متاس��فانه محدودیت‌های‬ ‫ناش��ی از تحریم‌ها در س��ال‌های اخیر باعث شده صادرات‬ ‫چندانی در زمینه س��نگ‌های قیمتی انجام نش��ود و این‬ ‫صنعت معطوف به خام‌فروشی شود‪ .‬با این حال هم‌اکنون‬ ‫ح��دود ‪ ۱۰‬هزار واحد تولیدکنن��ده محصوالت طال و نقره‬ ‫در کش��ور مشغول به فعالیت هس��تند که تاکنون ‪ ۶‬هزار‬ ‫واحد تولیدی موفق به دریاف��ت کد رهگیری از اداره‌های‬ ‫استاندارد سطح کشور شده‌اند‪.‬‬ ‫منص��ور نامداری‌زندی‪ ،‬نایب‌رییس‬ ‫اتحادیه تولیدکنندگان طال‪ ،‬جواهر‬ ‫و سنگ‌های قیمتی در گفت‌وگو با‬ ‫درباره وضعیت س��نگ‌های‬ ‫قیمتی در ایران گفت‪ :‬صنعت طال‬ ‫و جواهر ایران پیشینه ‪ ۷‬هزار ساله‌ای دارد اما امروز از نظر‬ ‫اقتصادی‪ ،‬صادرات و گردش مالی موفق به کس��ب جایگاه‬ ‫ویژه‌ای نش��دیم چراکه ص��ادرات این صنعت رو به کاهش‬ ‫ب��وده و تولید‌کننده‌ها ب��ا ظرفیت ‪ ۲۰‬درصدی مش��غول‬ ‫فعالیت هس��تند‪ ،‬این در حالی اس��ت ک��ه از نظر فناوری‬ ‫تقریب��ا به روز هس��تیم‪ .‬ام��روزه تم��ام تولید‌کننده‌ها به‬ ‫ابزار‌های روز دنیا دسترسی دارند و تولیدات این صنعت به‬ ‫روز اس��ت‪ .‬وی با بیان اینکه هم‌اکنون حدود ‪ ۱۸‬اس��تان‬ ‫س��نگ‌های قیمتی و نیمه‌قیمتی دارن��د‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬این‬ ‫مس��ئله ظرفیت بس��یار باالیی برای این صنعت و اقتصاد‬ ‫کش��ور ایجاد کرده اس��ت که می‌تواند اشتغالزایی وسیعی‬ ‫داشته باشد و اگر بهره‌برداری مناسبی از این صنعت شود‪،‬‬ ‫می‌تواند جایگزین مناس��بی برای منابع نفت و گاز باش��د‪.‬‬ ‫نامداری‌زندی درباره وضعیت ذخایر سنگ‌های قیمتی در‬ ‫کشور تصریح کرد‪ :‬درحال‌حاضر این ذخایر به چندین هزار‬ ‫سال خواهد رسید و برای س��الیان طوالنی می‌توان از آن‬ ‫استفاده کرد اما متاسفانه در حال‌حاضر صادرات در زمینه‬ ‫ﺑﺎﺭﻛﺪ ‪ 18382059‬ﺗﺎﺳﻴﺲ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺩﺍﺭﺑﺴﺖ ﺻﺎﺩﻗﻴﻪ ﺭﺯﻣﻰ ﺩﺭ‬ ‫ﺗﺎﺭﻳﺦ ‪ 93/11/15‬ﺑﻪ ﺵ ﺛﺒﺖ ‪ 467761‬ﺑﻪ ﺵ ﻡ ‪ 14004713824‬ﺛﺒﺖ ﻭ ﺍﻣﻀﺎ ﺫﻳﻞ‬ ‫ﺩﻓﺎﺗﺮ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻛﻪ ﺧﻼﺻﻪ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﺟﻬﺖ ﺍﻃﻼﻉ ﻋﻤﻮﻡ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ ﻣﻮﺿﻮﻉ‬ ‫ﺷﺮﻛﺖ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺩﺍﺭﺑﺴﺖ ﻛﻠﻴﻪ ﺍﻣﻮﺭ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻰ ﻭ ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎﺭﻯ ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎﻩ ﺑﺎ ﺍﺳﭙﻴﺲ ﻭ ﻛﻠﻴﻪ‬ ‫ﭘﺮﻭژﻩ ﻫﺎﻯ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻰ ﻭ ﻣﻌﻤﺎﺭﻯ ﻭ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﻣﺰﺍﻳﺪﺍﺕ ﻭ ﻣﻨﺎﻗﺼﺎﺕ ﺩﺍﺧﻠﻰ ﻭ ﺧﺎﺭﺟﻰ ﻭ‬ ‫ﻋﻘﺪ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺑﺎ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺣﻘﻴﻘﻰ ﻭ ﺣﻘﻮﻗﻰ ) ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻟﺰﻭﻡ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺧﺬ ﻣﺠﻮﺯ ﻻﺯﻡ (‬ ‫ﻣﺪﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺛﺒﺖ ﺑﻤﺪﺕ ﻧﺎﻣﺤﺪﻭﺩ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺒﻠﻎ ‪ 1/000/000‬ﺭﻳﺎﻝ‬ ‫ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﻭﻟﻴﻦ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﺷﺮﻛﺖ ﺻﺪﻳﻘﻪ ﻣﺸﻬﻮﺩﻯ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺵ ﻡ‬ ‫‪ 2000486029‬ﺩﺍﺭﻧﺪﻩ‪500/000‬ﺭﻳﺎﻝ ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﻪ ﻭ ﻧﺎﺻﺮ ﺭﺯﻣﻰ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻣﻞ‬ ‫ﺵ ﻡ ‪ 0035321520‬ﺩﺍﺭﻧﺪﻩ ‪ 500 /000‬ﺭﻳﺎﻝ ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﻪ ﺑﺮﺍﻯ ﻣﺪﺕ ﻧﺎﻣﺤﺪﻭﺩﺑﻪ‬ ‫ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﻋﻀﺎﻯ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮔﺮﺩﻳﺪﻧﺪ ﺩﺍﺭﻧﺪﮔﺎﻥ ﺣﻖ ﺍﻣﻀﺎ ﻛﻠﻴﻪ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻭ ﺍﺳﻨﺎﺩ‬ ‫ﺑﻬﺎﺩﺍﺭ ﻭ ﺗﻌﻬﺪ ﺁﻭﺭ ﺷﺮﻛﺖ ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ ﭼﻚ ﺳﻔﺘﻪ ﺑﺮﻭﺍﺕ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﻫﺎ ﻭ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﺳﻼﻣﻰ ﺑﺎ ﺍﻣﻀﺎ‬ ‫ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻰ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﻣﻬﺮ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﻃﺒﻖ‬ ‫ﺍﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺛﺒﺖ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺑﻤﻨﺰﻟﻪ ﺍﺧﺬ ﻭ ﺻﺪﻭﺭ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻧﻤﻴﺒﺎﺷﺪ ‪.‬‬ ‫‪ / 152094‬ﻡ ﺍﻟﻒ‬ ‫ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﻛﺸﻮﺭ‬ ‫ﺑﺎﺭﻛﺪ ‪ 18388077‬ﺗﺎﺳﻴﺲ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺍﺳﻜﺎﻥ ﺳﺎﺯﻩ ﻭﻳﺮﺍ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ‬ ‫‪ 93/11/15‬ﺑﻪ ﺵ ﺛﺒﺖ ‪ 467755‬ﺑﻪ ﺵ ﻡ ‪ 14004713727‬ﺛﺒﺖ ﻭ ﺍﻣﻀﺎ ﺫﻳﻞ‬ ‫ﺩﻓﺎﺗﺮ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻛﻪ ﺧﻼﺻﻪ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﺟﻬﺖ ﺍﻃﻼﻉ ﻋﻤﻮﻡ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ‬ ‫ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺷﺮﻛﺖ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻭ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻛﻠﻴﻪ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﻬﻨﺪﺳﻰ ﺍﻋﻢ ﺍﺯ‬ ‫ﻃﺮﺍﺣﻰ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﺸﺎﻭﺭﻩ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﻓﻨﻰ ﻭ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺍﺑﻨﻴﻪ ﻭ ﺗﺎﺳﻴﺴﺎﺕ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻰ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ‬ ‫ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺑﺎ ﻛﻠﻴﻪ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺣﻘﻴﻘﻰ ﻭ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺩﺍﺧﻠﻰ ﻭ ﺧﺎﺭﺟﻰ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻭ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﻛﻠﻴﻪ‬ ‫ﻛﺎﻻﻫﺎﻯ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ ﺷﺮﻛﺖ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻭ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻓﻨﻰ ﻭ ﺁﺯﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻰ ژﻧﻮﺗﻜﻨﻴﻚ ﺑﺘﻦ‬ ‫ﻭ ﺟﻮﺵ ﺍﺧﺬ ﻭ ﺍﻋﻄﺎﻯ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻰ ﺩﺍﺧﻠﻰ ﻭ ﺧﺎﺭﺟﻰ ﺍﺧﺬ ﻭﺍﻡ ﻭ ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﻭ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ‬ ‫ﺑﺎﻧﻜﻰ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﺭﺯﻯ ﻭ ﺭﻳﺎﻟﻰ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﻛﻠﻴﻪ ﻣﻨﺎﻗﺼﺎﺕ ﻭ ﻣﺰﺍﻳﺪﺍﺕ ﻭ ﭘﻴﻤﺎﻥ ﻫﺎ ﻭ‬ ‫ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻬﺎﻯ ﺩﻭﻟﺘﻰ ﻭ ﺧﺼﻮﺻﻰ ﺩﺍﺧﻠﻰ ﻭ ﺧﺎﺭﺟﻰ ﻛﻠﻴﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻓﻨﻰ ﻭ ﺑﺎﺯﺭﺳﻰ‬ ‫ﻓﻨﻰ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻛﻠﻴﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎﻯ ﻓﻮﻕ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻧﻴﺎﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺧﺬ ﻣﺠﻮﺯﻫﺎﻯ‬ ‫ﻻﺯﻡ ﻣﺪﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺛﺒﺖ ﺑﻤﺪﺕ ﻧﺎﻣﺤﺪﻭﺩ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺒﻠﻎ ‪1/000/000‬‬ ‫ﺭﻳﺎﻝ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ ﺍﺯ ﺷﺮﻛﺎء ﺁﻗﺎﻯ ﻛﺎﻣﺒﻴﺰ ﺧﻠﺪﻯ ﺵ‪.‬ﻡ‬ ‫‪ 0061349917‬ﺩﺍﺭﺍﻯ ‪ 990/000‬ﺭﻳﺎﻝ ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﻪ ﺁﻗﺎﻯ ﻧﻴﻤﺎ ﺣﺴﻴﻨﻰ ﺵ‪.‬ﻡ‬ ‫‪ 0682351083‬ﺩﺍﺭﺍﻯ ‪ 10/000‬ﺭﻳﺎﻝ ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﻪ ﺍﻭﻟﻴﻦ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﺷﺮﻛﺖ ﺁﻗﺎﻯ‬ ‫ﻛﺎﻣﺒﻴﺰ ﺧﻠﺪﻯ ﺵ‪.‬ﻡ ‪0061349917‬ﺑﻪ ﻧﺎﻳﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻭ ﺁﻗﺎﻯ ﻧﻴﻤﺎ‬ ‫ﺣﺴﻴﻨﻰ ﺵ‪.‬ﻡ ‪ 0682351083‬ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﻭ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺁﻗﺎﻯ‬ ‫ﺳﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺭﻓﻴﻌﻰ ﺑﻪ ﺵ‪.‬ﻡ ‪ 0055399525‬ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻭ ﺁﻗﺎﻯ‬ ‫ﺣﺴﻦ ﻋﺠﻤﻰ ﺑﻪ ﺵ‪.‬ﻡ ‪ 0939298929‬ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺑﺮﺍﻯ ﻣﺪﺕ‬ ‫ﻧﺎﻣﺤﺪﻭﺩ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮔﺮﺩﻳﺪﻧﺪ ﺩﺍﺭﻧﺪﮔﺎﻥ ﺣﻖ ﺍﻣﻀﺎ ﻛﻠﻴﻪ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻭ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺑﻬﺎﺩﺍﺭ ﻭ ﺗﻌﻬﺪ‬ ‫ﺁﻭﺭ ﺷﺮﻛﺖ ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ ﭼﻚ ﺳﻔﺘﻪ ﺑﺮﻭﺍﺕ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﻫﺎ ﻭ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﺳﻼﻣﻰ ﺑﺎ ﺍﻣﻀﺎ ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ‬ ‫ﻳﺎ ﻧﺎﻳﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻫﺮ ﻳﻚ ﻣﻨﻔﺮﺩﺍ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﻣﻬﺮ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ‬ ‫ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻃﺒﻖ ﺍﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺛﺒﺖ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺑﻤﻨﺰﻟﻪ ﺍﺧﺬ ﻭ‬ ‫ﺻﺪﻭﺭ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻧﻤﻴﺒﺎﺷﺪ ‪.‬‬ ‫‪ / 152099‬ﻡ ﺍﻟﻒ‬ ‫ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﻛﺸﻮﺭ‬ ‫ﺑﺎﺭﻛﺪ ‪ 18150870‬ﺁﮔﻬﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﺭﺳﺘﺎ ﻧﻴﻚ ﺳﭙﻬﺮ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺑﻪ ﺵ‬ ‫ﺙ‪ 457861‬ﻭ ﺵ ﻡ ‪ 14004257902‬ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻓﻮﻕ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﻣﻮﺭﺥ ‪ 93/10/20‬ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺫﻳﻞ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷﺪ ﺍﻋﻀﺎ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺑﺮﺍﻯ ﻣﺪﺕ‬ ‫ﻧﺎﻣﺤﺪﻭﺩ ﺑﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﺯﻳﺮ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮔﺮﺩﻳﺪﻧﺪ ﺁﻗﺎﻯ ﻣﻴﺜﻢ ﺩﻫﺎﻗﻴﻦ ﺑﻪ ﺵ‪.‬ﻡ ‪ 0453605923‬ﻭ‬ ‫ﺁﻗﺎﻯ ﺣﺴﻴﻦ ﻣﻘﺪﻡ ﺑﻪ ﺵ‪.‬ﻡ ‪0079377947‬‬ ‫‪ 153031‬ﻡ ﺍﻟﻒ‬ ‫ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﻛﺸﻮﺭ‬ ‫ﺑﺎﺭﻛﺪ ‪ 18149788‬ﺁﮔﻬﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﺭﺳﺘﺎ ﻧﻴﻚ ﺳﭙﻬﺮ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺑﻪ ﺵ‬ ‫ﺙ‪ 457861‬ﻭ ﺵ ﻡ ‪ 14004257902‬ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻓﻮﻕ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﻣﻮﺭﺥ ‪ 93/10/20‬ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺫﻳﻞ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷﺪ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺻﻠﺢ ﺵ ‪ 63337‬ﻣﻮﺭﺥ‬ ‫‪ 93/10/03‬ﺩﻓﺘﺮ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺭﺳﻤﻰ ﺵ ‪ 69‬ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺁﻗﺎﻯ ﻣﺤﻤﺪ ﺭﺿﺎ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﻠﻬﻰ ﺑﻪ ﺵ‪.‬ﻡ‬ ‫‪ 0058160124‬ﻣﺒﻠﻎ ‪ 200/000‬ﺭﻳﺎﻝ ﺍﺯ ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﻪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺁﻗﺎﻯ ﻣﻴﺜﻢ ﺩﻫﺎﻗﻴﻦ‬ ‫ﺑﻪ ﺵ‪.‬ﻡ ‪ 0453605923‬ﻭ ﻣﺒﻠﻎ ‪ 200/000‬ﺭﻳﺎﻝ ﺍﺯ ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﻪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺁﻗﺎﻯ‬ ‫ﺣﺴﻴﻦ ﻣﻘﺪﻡ ﺑﻪ ﺵ‪.‬ﻡ ‪ 0079377947‬ﻭﺍﮔﺬﺍﺭ ﻭ ﺻﻠﺢ ﺣﻘﻮﻕ ﻭ ﺍﺯ ﺭﺩﻳﻒ ﺷﺮﻛﺎ ﺧﺎﺭﺝ‬ ‫ﮔﺮﺩﻳﺪ ﻟﺬﺍ ﺩﺭ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮﻯ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﮕﺮﺩﻳﺪ ﻭ ﺍﺳﺎﻣﻰ ﺷﺮﻛﺎ ﻭ ﻣﻴﺰﺍﻥ‬ ‫ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﻪ ﻫﺮ ﻛﺪﺍﻡ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻧﻘﻞ ﻭ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺫﻳﻞ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﺁﻗﺎﻯ ﻣﻴﺜﻢ ﺩﻫﺎﻗﻴﻦ‬ ‫ﺑﻪ ﺵ‪.‬ﻡ ‪ 0453605923‬ﺩﺍﺭﻧﺪﻩ ‪ 600/000‬ﺭﻳﺎﻝ ﻭ ﺁﻗﺎﻯ ﺣﺴﻴﻦ ﻣﻘﺪﻡ ﺑﻪ ﺵ‪.‬ﻡ‬ ‫‪ 0079377947‬ﻣﺒﻠﻎ ‪ 600/000‬ﺭﻳﺎﻝ‬ ‫‪ 153032‬ﻡ ﺍﻟﻒ‬ ‫ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﻛﺸﻮﺭ‬ ‫ﺑﺎﺭﻛﺪ ‪ 13421741‬ﺁﮔﻬﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻬﻴﺎ ﺗﺎﺝ ﺍﻳﺮﺍﻧﻴﺎﻥ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺤﺪﻭﺩ‬ ‫ﺑﻪ ﺵ ‪ 449923‬ﻭ ﺵ ﻡ ‪ 14003889987‬ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ‬ ‫ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﻣﻮﺭﺥ ‪ 93/05/05‬ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺫﻳﻞ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷﺪ ﺧﺎﻧﻢ ﺯﻳﻨﺐ ﻋﻠﻮﻳﺎﻥ ﻫﻤﺪﺍﻥ ﻣﻠﻰ‬ ‫‪ 0080199747‬ﺑﺎ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻣﺒﻠﻎ ‪ 50/000/000‬ﺭﻳﺎﻝ ﻣﻌﺎﺩﻝ ﻛﻠﻴﻪ ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﻪ ﺧﻮﺩ‬ ‫ﺍﺯ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺷﺮﻛﺖ ﺍﺯ ﺷﺮﻛﺖ ﺧﺎﺭﺝ ﻭ ﺩﻳﮕﺮ ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﺣﻖ ﻭ ﺳﻤﺘﻰ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﺩﺭ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ‬ ‫ﺍﺯ ‪ 150/000/000‬ﺭﻳﺎﻝ ﺑﻪ ‪ 100/000/000‬ﺭﻳﺎﻝ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﻣﺎﺩﻩ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ‬ ‫ﺩﺭ ﺍﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺍﺻﻼﺡ ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ ﻟﻴﺴﺖ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻛﺎﻫﺶ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﺍﺳﺖ‬ ‫ﻛﺎﻇﻢ ﺑﻴﺎﺕ ﺵ‪.‬ﻡ ‪ 4849332031‬ﺩﺍﺭﺍﻯ ‪ 99/000/000‬ﺭﻳﺎﻝ ﻣﻬﺮﻯ ﻣﺸﻜﺎﻧﻰ ﺵ‪.‬ﻡ‬ ‫‪ 0076027112‬ﺩﺍﺭﺍﻯ ‪ 1/000/000‬ﺭﻳﺎﻝ ‪.‬‬ ‫‪ 153033‬ﻡ ﺍﻟﻒ‬ ‫ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﻛﺸﻮﺭ‬ ‫صنعت‬ ‫‪industry@smtnews.ir‬‬ ‫س��نگ‌های قیمتی بیشتر به خام‌فروش��ی اختصاص پیدا‬ ‫کرده که عل��ت آن محدودیت‌های ایجاد ش��ده در زمینه‬ ‫دس��تگاه و ماشین‌آالت در س��ال‌های گذشته و همچنین‬ ‫نبود آموزش مناس��ب به فع��االن این حوزه ب��رای ایجاد‬ ‫ارزش افزوده بیش��تر و بهره‌برداری بهتر از س��نگ‌ها بوده‬ ‫اس��ت‪ .‬نایب‌رییس اتحادیه تولیدکنن��دگان طال‪ ،‬جواهر و‬ ‫س��نگ‌های قیمتی با اش��اره به وضعیت تهیه ماشین‌آالت‬ ‫م��ورد نیاز این صنعت گف��ت‪ :‬هم‌اکن��ون از نظر گمرکی‬ ‫مش��کل خاصی در زمینه واردات ماشین‌آالت وجود ندارد‬ ‫اما تحریم‌ها ایجاد مش��کل کرده و ب��ه تازگی راهکارهایی‬ ‫ی ش��ده از جمل��ه اینکه کش��ور‌های ایتالیایی و‬ ‫پیش‌بین ‌‬ ‫ترکی��ه‌ای در ای��ران نمایندگ��ی دارن��د و از طری��ق این‬ ‫نمایندگی‌ها ماشین‌آالت وارد کشور می‌شود‪ .‬وی با اشاره‬ ‫به اینکه بخش��ی از دس��تگاه‌ها نیز در داخل کشور تولید‬ ‫می‌شود‪ ،‬افزود‪ :‬بخش��ی از ماشین‌آالت از طریق مهندسی‬ ‫معکوس در داخل تولید ش��ده و بخشی دیگر هم در ایران‬ ‫ارتقا داده می‌ش��ود‪ .‬براین اس��اس از نظ��ر ابزار‌های مورد‬ ‫استفاده این صنعت تقریبا به روز هستیم اما از آنجایی که‬ ‫ارتب��اط و گ��ردش مالی آنچنانی با خارج از کش��ور وجود‬ ‫ندارد صادرات چش��مگیری در این حوزه انجام نمی‌شود‪.‬‬ ‫ﺑﺎﺭﻛﺪ ‪ 18416983‬ﺁﮔﻬﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﻰ ﻭ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺮﻭژﻩ ﻧﻴﺮﻭﮔﺎﻫﻰ‬ ‫ﻣﺮﺁﺕ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺑﻪ ﺵ ‪ 465528‬ﻭ ﺵ ﻡ ‪ 14004642820‬ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ‬ ‫ﺻﻮﺭﺕ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﻣﻮﺭﺥ ‪ 93/10/08‬ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺫﻳﻞ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷﺪ‬ ‫ﺭﺿﺎ ﻣﺎﻛﻮﻻﺗﻰ ﺑﻪ ﺵ‪.‬ﻡ ‪ 2298536988‬ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻭ ﻧﺎﺯﻳﻼ ﻣﺎﻛﻮﻻﺗﻰ‬ ‫ﺑﻪ ﺵ‪.‬ﻡ ‪ 2298294801‬ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﻭ ﻧﺎﺋﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻭ ﻓﺨﺮﻯ ﺯﺭﻩ‬ ‫ﺗﻦ ﺑﻪ ﺵ‪.‬ﻡ ‪ 0049645420‬ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻋﻀﻮ ﺍﺻﻠﻰ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻭ ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺎﺳﻢ ﻣﺎﻛﻮﻻﺗﻰ‬ ‫ﺑﻪ ﺵ‪.‬ﻡ ‪ 2295830206‬ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻋﻀﻮ ﺍﺻﻠﻰ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺑﺮﺍﻯ ﻣﺪﺕ ﻧﺎﻣﺤﺪﻭﺩ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ‬ ‫ﺷﺪﻧﺪ ﻛﻠﻴﻪ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻭ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺑﻬﺎﺩﺍﺭ ﻭ ﺗﻌﻬﺪ ﺁﻭﺭ ﺷﺮﻛﺖ ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ ﭼﻚ ﺳﻔﺘﻪ ﺑﺮﻭﺍﺕ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎ‬ ‫ﻭ ﻋﻘﻮﺩ ﺑﺎ ﺍﻣﻀﺎ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻣﻨﻔﺮﺩﺍ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﻣﻬﺮ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ‪.‬‬ ‫‪ 153034‬ﻡ ﺍﻟﻒ‬ ‫ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﻛﺸﻮﺭ‬ ‫ﺑﺎﺭﻛﺪ ‪ 18416461‬ﺁﮔﻬﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﻰ ﻭ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺮﻭژﻩ ﻧﻴﺮﻭ ﮔﺎﻫﻰ‬ ‫ﻣﺮﺁﺕ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺑﻪ ﺵ ‪ 465528‬ﻭ ﺵ ﻡ ‪ 14004642820‬ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺕ‬ ‫ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﻣﻮﺭﺥ ‪ 93/10/08‬ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺫﻳﻞ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷﺪ ﻫﻴﺌﺖ‬ ‫ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺮﻛﺐ ﺍﺯ ‪ 4‬ﻧﻔﺮ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻋﺎﺩﻯ ﻳﺎ ﻋﺎﺩﻯ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ‬ ‫ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺑﻴﻦ ﺷﺮﻛﺎ ﻳﺎ ﺍﺯ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ ﻭ ﻣﺎﺩﻩ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺍﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺑﺪﻳﻦ ﺷﺮﺡ‬ ‫ﺍﺻﻼﺡ ﮔﺮﺩﻳﺪ‪.‬‬ ‫‪ 153035‬ﻡ ﺍﻟﻒ‬ ‫ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﻛﺸﻮﺭ‬ ‫ﺑﺎﺭﻛﺪ ‪ 18399925‬ﺁﮔﻬﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﻌﺪﻧﻰ ﻧﺎﻭﺩﻳﺲ ﺑﻬﺮﺍﻡ ﺑﺎ‬ ‫ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺑﻪ ﺵ ‪ 401113‬ﻭ ﺵ ﻡ ‪ 10320513166‬ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺕ‬ ‫ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﻣﻮﺭﺥ ‪ 93/10/27‬ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺫﻳﻞ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷﺪ‬ ‫ﺁﻗﺎﻯ ﺍﺻﻐﺮ ﻣﻜﻰ ‪ 4284551388‬ﺑﺎ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻛﻠﻴﻪ ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﻪ ﺧﻮﺩ ﺍﺯ ﺻﻨﺪﻭﻕ‬ ‫ﺷﺮﻛﺖ ﺧﺎﺭﺝ ﮔﺮﺩﻳﺪ ﺩﺭ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﺍﺯ ﻣﺒﻠﻎ ‪12/000/000/000‬‬ ‫ﺭﻳﺎﻝ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ ‪ 10/000/000/000‬ﺭﻳﺎﻝ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ ﻣﺎﺩﻩ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺩﺭ‬ ‫ﺍﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺍﺻﻼﺡ ﮔﺮﺩﻳﺪ ﺷﺮﻛﺎ ﻭ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻛﺎﻫﺶ‬ ‫ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺫﻳﻞ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﺁﻗﺎﻯ ﻓﺮﻫﺎﺩ ﻛﻴﻘﺒﺎﺩﻯ ﻟﻤﺠﻴﺮﻯ ‪1288836848‬‬ ‫ﺩﺍﺭﻧﺪﻩ ‪ 2/000/000/000‬ﺭﻳﺎﻝ ﺧﺎﻧﻢ ﺍﻗﺪﺱ ﺍﺳﻔﻨﺪﻳﺎﺭﻯ ‪1971140872‬‬ ‫ﺩﺍﺭﻧﺪﻩ ‪ 2/000/000/000‬ﺭﻳﺎﻝ ﺁﻗﺎﻯ ﻋﺮﻓﺎﻥ ﻛﻴﻘﺒﺎﺩﻯ ‪1271474298‬‬ ‫ﺩﺍﺭﻧﺪﻩ ‪ 2/000/000/000‬ﺭﻳﺎﻝ ﺁﻗﺎﻯ ﺍﺭﺷﺎﻥ ﻛﻴﻘﺒﺎﺩﻯ ‪0440735831‬‬ ‫ﺩﺍﺭﻧﺪﻩ ‪ 2/000/000/000‬ﺭﻳﺎﻝ ﺧﺎﻧﻢ ﻣﺮﻳﻢ ﻛﻴﻘﺒﺎﺩﻯ ‪ 1285901150‬ﺩﺍﺭﻧﺪﻩ‬ ‫‪ 2/000/000/000‬ﺭﻳﺎﻝ‬ ‫‪ 153036‬ﻡ ﺍﻟﻒ‬ ‫ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﻛﺸﻮﺭ‬ ‫ﺑﺎﺭﻛﺪ ‪ 18400020‬ﺁﮔﻬﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﭘﺎﺭﺱ ﺍﻳﻤﻦ ﺁﻟﻤﺎ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺤﺪﻭﺩ‬ ‫ﺑﻪ ﺵ ‪ 422872‬ﺵ ﻡ‪ 10320743498‬ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ‬ ‫ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﻣﻮﺭﺥ ‪ 93/10/27‬ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺫﻳﻞ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷﺪ ﺁﻗﺎﻯ ﺣﺴﻴﻦ ﻣﻮﺣﺪ ﺑﻪ ﺵ‪.‬ﻡ‬ ‫‪ 0077564103‬ﺑﺎ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻛﻠﻴﻪ ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﻪ ﺧﻮﺩ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ ‪ 5/000/000‬ﺭﻳﺎﻝ ﺍﺯ‬ ‫ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺷﺮﻛﺖ ﺍﺯ ﺭﺩﻳﻒ ﺷﺮﻛﺎء ﺧﺎﺭﺝ ﮔﺮﺩﻳﺪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﺍﺯ ﻣﺒﻠﻎ ‪15/000/000‬‬ ‫ﺭﻳﺎﻝ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ ‪ 10/000/000‬ﺭﻳﺎﻝ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ ﻣﺎﺩﻩ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺩﺭ ﺍﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺍﺻﻼﺡ ﮔﺮﺩﻳﺪ‬ ‫ﻟﻴﺴﺖ ﺷﺮﻛﺎء ﭘﺲ ﺍﺯ ﻛﺎﻫﺶ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺫﻳﻞ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﺑﺎﺑﻚ ﺩﺍﺩﺳﺘﺎﻥ ﺵ‪.‬ﻡ ‪0062194453‬‬ ‫ﺩﺍﺭﺍﻯ ﻣﺒﻠﻎ ‪ 5/000/000‬ﺭﻳﺎﻝ ﺣﻤﻴﺪ ﺑﻴﺮﺟﻨﺪﻯ ﺑﻪ ﺵ‪.‬ﻡ ‪ 0067963102‬ﺩﺍﺭﺍﻯ ﻣﺒﻠﻎ‬ ‫‪ 5/000/000‬ﺭﻳﺎﻝ ‪.‬‬ ‫‪ 153037‬ﻡ ﺍﻟﻒ‬ ‫ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﻛﺸﻮﺭ‬ ‫ﺑﺎﺭﻛﺪ ‪ 18399716‬ﺁﮔﻬﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﺁﺭﻭﻥ ﺳﺎﺯﻩ ﺯﻳﻨﻮ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺑﻪ‬ ‫ﺵ ﺙ ‪ 448062‬ﻭ ﺵ ﻡ ‪ 14003827291‬ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ‬ ‫ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﻣﻮﺭﺥ ‪ 93/10/17‬ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺫﻳﻞ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷﺪ ﺁﻗﺎﻯ ﻛﺎﻣﺮﺍﻥ ﺷﺎﺯﺍﺩ ﺑﻪ ﺵ‪.‬ﻡ‬ ‫‪ 0040741028‬ﺑﺎ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻣﺒﻠﻎ ‪ 2/250/000‬ﺭﻳﺎﻝ ﺍﺯ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺷﺮﻛﺖ ﺍﺯ ﺷﺮﻛﺖ ﺧﺎﺭﺝ‬ ‫ﮔﺮﺩﻳﺪﻧﺪ ﺩﺭ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﺍﺯ ﻣﺒﻠﻎ ‪ 7/250/000‬ﺭﻳﺎﻝ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ ‪5/000/000‬‬ ‫ﺭﻳﺎﻝ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ ﻣﺎﺩﻩ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺩﺭ ﺍﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺍﺻﻼﺡ ﮔﺮﺩﻳﺪ ﻟﻴﺴﺖ ﺳﻬﺎﻣﺪﺍﺭﺍﻥ ﭘﺲ ﺍﺯ‬ ‫ﻛﺎﻫﺶ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺩﺭ ﺷﺮﻛﺖ ﺁﻗﺎﻯ ﺳﻴﺪ ﺍﺭﺩﻻﻥ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﻳﻰ ﻗﻤﻰ ﺑﻪ ﺵ‪.‬ﻡ ‪0049812459‬‬ ‫ﺩﺍﺭﻧﺪﻩ ‪ 2/750/000‬ﺭﻳﺎﻝ ﺁﻗﺎﻯ ﻣﻴﺮ ﻧﺎﺻﺮ ﻓﺘﺎﺣﻰ ﺑﻪ ﺵ‪.‬ﻡ ‪ 3932494288‬ﺩﺍﺭﻧﺪﻩ‬ ‫‪ 2/250/000‬ﺭﻳﺎﻝ ‪.‬‬ ‫‪ 153038‬ﻡ ﺍﻟﻒ‬ ‫ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﻛﺸﻮﺭ‬ ‫ﺑﺎﺭﻛﺪ ‪ 18412553‬ﺁﮔﻬﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﻣﻠﻰ ﺑﻪ ﺵ ﺙ ‪ 9945‬ﻭ ﺵ‬ ‫ﻡ ‪ 10100408028‬ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﻣﻮﺭﺥ‬ ‫‪ 93/09/19‬ﻭ ﻣﺠﻮﺯ ﺵ ‪/1/93/15323‬ﺍﻟﻒ ﺕ ﻣﻮﺭﺥ ‪ 93/10/13‬ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻭ‬ ‫ﺍﺭﺷﺎﺩ ﺍﺳﻼﻣﻰ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺫﻳﻞ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷﺪ ﺍﻋﻀﺎﻯ ﻫﻴﺎﺕ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﺑﺮﺍﻯ ﻣﺪﺕ ‪3‬‬ ‫ﺳﺎﻝ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺷﺪﻧﺪ ﺁﻗﺎﻯ ﺍﻛﺒﺮ ﺑﺎﺑﺎﻳﻰ ﺳﺎﺭﻭﻳﻰ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺩﺍﺭﺍﻯ ﻛﺪ ﻡ‬ ‫‪ 5799576233‬ﻭ ﺁﻗﺎﻯ ﺳﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺭﺿﺎﻳﻰ ﺩﺭﻭﻳﺸﻰ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺎﺕ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺩﺍﺭﺍﻯ‬ ‫ﻛﺪ ﻣﻠﻰ ‪ 2679723465‬ﻭ ﺁﻗﺎﻯ ﻛﺎﻭﻩ ﺍﻣﻴﺮ ﺧﺎﻧﻰ ﺷﻬﺮﻛﻰ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺩﺍﺭﺍﻯ ﺵ‪.‬ﻡ‬ ‫‪ 4622373246‬ﻛﻠﻴﻪ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻣﺎﻟﻰ ﺗﻌﻬﺪ ﺁﻭﺭ ﻭ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﻫﺎ ﻭ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺑﺎﻧﻜﻰ ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ‬ ‫ﭼﻚ ﺳﻔﺘﻪ ﻭ ﺑﺮﺍﺕ ﺑﺎ ﺍﻣﻀﺎﻯ ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﻭ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﻣﻬﺮ ﻣﻮﺳﺴﻪ‬ ‫ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺷﺖ ﻭ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻜﺎﺗﺒﺎﺕ ﺑﺎ ﺍﻣﻀﺎﻯ ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﻭ ﻣﻬﺮ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺧﻮﺍﻫﺪ‬ ‫ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ ‪.‬‬ ‫‪ 153039‬ﻡ ﺍﻟﻒ‬ ‫ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﻛﺸﻮﺭ‬ ‫نامداری‌زندی با اشاره به اینکه حدود ‪ ۶۰‬کشور با جمعیت‬ ‫تقریبا ‪۳۰۰‬میلیون نفری در اطراف کش��ور ظرفیت خوبی‬ ‫برای تجارت ایران است‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬درحال‌حاضر سنگ‬ ‫فیروزه ایران به خوبی در خارج از کشور به فروش می‌رود‪.‬‬ ‫سنگ آماتیست نیز به‌طور معمول به شکل خام به فروش‬ ‫می‌رس��د اما حدود ‪ ۵‬س��ال اس��ت که به توانای��ی تولید‬ ‫ابزار‌ه��ای تراش س��نگ در داخل دس��ت یافته‌ایم‪ .‬نایب‬ ‫ریی��س اتحادیه تولیدکنندگان طال‪ ،‬جواهر و س��نگ‌های‬ ‫قیمتی با اش��اره به ممنوعیت صادرات مصنوعات طال در‬ ‫مقطعی از دولت دهم گفت‪ :‬از سال ‪ ۹۳‬صادرات مصنوعات‬ ‫طال به ش��کل قانونی آغاز شده که امیدواریم در سال ‪۹۴‬‬ ‫این روند نیز به ثمر بنشیند و راحت‌تر صادرات انجام شود‪.‬‬ ‫‹ ‹نبود ماده‌اولیه‪ ،‬مشکل اصلی صنعت طال‬ ‫محمدرض��ا گل‌پ��رور‪ ،‬عض��و‬ ‫هیات‌مدیره اتحادیه تولیدکنندگان‬ ‫طال‪ ،‬جواهر و سنگ‌های قیمتی در‬ ‫درباره وضعیت‬ ‫گفت‌وگ��و با‬ ‫صنعت طال در کشور اظهار کرد‪ :‬با‬ ‫عزم جدی که در بخش دانش فنی و فناوری ایجاد ش��ده‬ ‫پیشرفت‌های خوبی در این زمینه حاصل شده اما همچنان‬ ‫ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ ‪ 9309980282700093‬ﺷﻌﺒﻪ ‪ 1161‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺟﺰﺍﻳﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫ﻣﺘﻬﻢ‬ ‫ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ‪ 9309972180101293‬ﺷﺎﻛﻰ ‪ :‬ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺣﻴﺪﺭﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺤﻤﻮﺩ‬ ‫‪ :‬ﭘﺮﻭﻳﺰ ﻣﺤﻤﺪﻯ ﺑﻨﺸﺎﻧﻰ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﺗﻬﺎﻡ‪ :‬ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻭ ﺗﻮﻫﻴﻦ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺑﺎ ﺑﺮﺭﺳﻰ‬ ‫ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺧﺘﻢ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺭﺍ ﺍﻋﻼﻡ ﻭ ﻣﺒﺎﺩﺭﺕ ﺑﺼﺪﻭﺭ ﺭﺍﻯ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺭﺍﻯ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ‬ ‫ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﭘﺮﻭﻳﺰ ﻣﺤﻤﺪﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻃﺎﻫﺮ ﻛﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﺑﻴﺸﺘﺮﻯ ﺍﺯ ﻭﻯ ﺍﻋﻼﻡ‬ ‫ﻧﮕﺮﺩﻳﺪﻩ ﻭ ﻣﺘﻮﺍﺭﻯ ﻭ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﺳﺖ ﺩﺍﻳﺮ ﺑﻪ ‪-1‬ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻣﺰﺍﺣﻤﺖ ﺗﻠﻔﻨﻰ ‪-2‬ﺗﻮﻫﻴﻦ‬ ‫‪-3‬ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺷﻜﺎﻳﺖ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺣﻴﺪﺭﻯ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﻛﻴﻔﺮﺧﻮﺍﺳﺖ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺩﺍﺩﺳﺮﺍﻯ‬ ‫ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺷﻜﺎﻳﺖ ﺷﺎﻛﻰ ﻣﺘﻦ ﭘﻴﺎﻣﻜﻬﺎﻯ ﺍﺭﺳﺎﻟﻰ ﺑﻪ ﺗﻠﻔﻦ ﺷﺎﻛﻰ ﺑﻌﻤﻞ ﺁﻣﺪﻩ‬ ‫ﺍﺯ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺨﺎﺑﺮﺍﺕ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﺳﺮﺍ ﻭ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻣﺘﻬﻢ ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﺍﺑﻼﻍ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ‬ ‫ﻭ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﻛﺎﻓﻰ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﮕﺮﺩﻳﺪﻩ ﻭ ﺩﺭ ﻗﺒﺎﻝ ﻛﻴﻔﺮﺧﻮﺍﺳﺖ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺩﺍﺩﺳﺮﺍﻯ‬ ‫ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺩﻓﺎﻋﻰ ﺑﻌﻤﻞ ﻧﻴﺎﻭﺭﺩﻩ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺍﺯ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺍﺭﺗﻜﺎﺏ‬ ‫ﺑﺰﻩ ﻫﺎﻯ ﺍﻧﺘﺴﺎﺑﻰ ﺑﻪ ﻣﺘﻬﻢ ﻣﺤﺮﺯ ﺭﺍ ﻣﺤﺮﺯ ﺩﺍﻧﺴﺘﻪ ﺑﺎﺳﺘﻨﺎﺩ ﺑﻤﻮﺍﺩ ‪ 134‬ﻕ ﻡ ﺍ ﻭ ‪-608‬‬ ‫‪ 641-669‬ﺑﺨﺶ ﺗﻌﺰﻳﺮﺍﺕ ﻫﻤﺎﻥ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺘﻬﻢ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺟﻬﺖ ﻣﺰﺍﺣﻤﺖ ﺗﻠﻔﻨﻰ ﺑﻪ ﺗﺤﻤﻞ ﺷﺶ‬ ‫ﻣﺎﻩ ﺣﺒﺲ ﺗﻌﺰﻳﺮﻯ ﻭ ﺍﺯ ﺟﻬﺖ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺑﻪ ﺗﺤﻤﻞ ﺩﻭ ﺳﺎﻝ ﺣﺒﺲ ﺗﻌﺰﻳﺮﻯ ﻭ ﺍﺯ ﺟﻬﺖ ﺗﻮﻫﻴﻦ‬ ‫ﺑﻪ ﺗﺤﻤﻞ ﻫﻔﺘﺎﺩ ﻭ ﭼﻬﺎﺭ ﺿﺮﺑﻪ ﺷﻼﻕ ﺗﻌﺰﻳﺮﻯ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺭﺍﻯ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﻏﻴﺎﺑﻰ ﻇﺮﻑ‬ ‫‪ 10‬ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺑﻼﻍ ﻗﺎﺑﻞ ﻭﺍﺧﻮﺍﻫﻰ ﺩﺭﺍﻳﻦ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻭ ﺳﭙﺲ ﻇﺮﻑ ‪ 20‬ﺭﻭﺯ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ‬ ‫ﺩﺭ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ‬ ‫‪/151591‬ﻡ ﺍﻟﻒ‬ ‫ﺭﻳﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ ‪ 1161‬ﺟﺰﺍﻳﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﺪﺱ ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﻧﺎﺭﻳﺦ ‪ 93/10/16‬ﻛﻼﺳﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ‪ 82/76/92‬ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ‪ 190‬ﻣﺮﺟﻊ‬ ‫ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺷﻌﺒﻪ ‪ 76‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻛﻴﻔﺮﻯ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﺭﻳﺎﺳﺖ ﺳﻴﺎﻣﻚ ﻣﺪﻳﺮﺧﺮﺍﺳﺎﻧﻰ ﻫﻴﺌﺖ‬ ‫ﻣﺴﺘﺸﺎﺭﺍﻥ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ‪-1 :‬ﺑﺎﺑﺎﻳﻰ ‪-2‬ﻛﺎﺷﺎﻧﻜﻰ ﺷﺎﻛﻰ ‪-1 :‬ﻣﺪﻋﻰ ﺍﻟﻌﻤﻮﻡ ‪-2‬ﻋﻠﻰ ﺻﻨﻴﻌﻰ‬ ‫ﺑﺎ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﺳﻴﺪ ﻣﺮﺗﻀﻰ ﺣﺴﻴﻨﻰ ﻭ ﺣﺴﻴﻦ ﺗﻘﻰ ﻣﻼ ﺑﻨﺸﺎﻧﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺥ ﻭﻟﻴﻌﺼﺮ ﺥ ﻣﻘﺪﺱ‬ ‫ﺍﺭﺩﺑﻴﻠﻰ ﺯﻋﻔﺮﺍﻧﻴﻪ ﺑﻴﻦ ﭘﺴﻴﺎﻥ ﻭ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺍﻟﻒ ﭘﻼﻙ ‪ 100‬ﻃﺒﻘﻪ ﺍﻭﻝ ﻭﺍﺣﺪ ‪ 101‬ﻣﺘﻬﻤﻴﻦ‬ ‫‪-1:‬ﺍﺻﻐﺮ ﻧﺼﺮﺍﻟﻪ ﺯﺍﺩﻩ ﺍﺣﻀﺎﺭ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻰ ‪-2‬ﻋﺒﺪﺍﻟﻪ ﻃﻴﺒﻰ ﺍﺣﻀﺎﺭ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ‬ ‫ﻧﺸﺮ ﺁﮔﻬﻰ ‪-3‬ﻛﺎﻇﻢ ﺍﻛﺒﺮﭘﻮﺭ ﺑﻨﺸﺎﻧﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺥ ﺳﺌﻮﻝ ﻣﺤﻞ ﺩﺍﺋﻤﻰ ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻬﺎﻯ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﻰ‬ ‫ﺗﻬﺮﺍﻥ ‪-4‬ﻣﻨﺼﻮﺭ ﺣﺎﺟﻰ ﺯﺍﺩﻩ ﺑﻨﺸﺎﻧﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺍﺗﻮﺑﺎﻥ ﭼﻤﺮﺍﻥ ﺥ ﺳﺌﻮﻝ ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻰ‬ ‫ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻬﺎﻯ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﻰ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺍﺩﺍﺭﻯ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺠﺎﺭﺕ ‪-5‬ﺣﻤﻴﺪ ﺷﺎﻫﻴﻦ‬ ‫ﭘﻮﺭ ﺑﻨﺸﺎﻧﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺥ ﺧﺮﻣﺸﻬﺮ ﺥ ﺻﺎﺑﻮﻧﭽﻰ ﺥ ﻫﺸﺘﻢ ﭘﻼﻙ ‪ 27‬ﻭﺍﺣﺪ ‪ 2‬ﻭ ‪-6‬ﻣﺤﻤﺪ‬ ‫ﺟﻮﺍﺩ ﻗﻨﺒﺮﻯ ﺑﻨﺸﺎﻧﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑﺰﺭﮔﺮﺍﻩ ﺷﻬﻴﺪ ﭼﻤﺮﺍﻥ ﺥ ﺳﺌﻮﻝ ﻣﺤﻞ ﺩﺍﺋﻤﻰ ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻬﺎﻯ‬ ‫ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ ‪ -7‬ﺻﺎﺩﻕ ﺭﻭﺳﺘﺎﻳﻰ ﺑﻨﺸﺎﻧﻰ ﺥ ﺳﺌﻮﻝ ﻣﺤﻞ ﺩﺍﺋﻤﻰ ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻬﺎﻯ ﺑﻴﻦ‬ ‫ﺍﻟﻤﻠﻠﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ ‪-8‬ﻣﺠﺘﺒﻰ ﺗﺮﺍﺑﻰ ﮔﻮﺩﺭﺯﻯ ﺑﻨﺸﺎﻧﻰ ﺍﻓﺴﺮﻳﻪ ﺥ ﺩﻭﺍﺯﺩﻫﻢ ﭘﻼﻙ ‪ 107‬ﻃﺒﻘﻪ‬ ‫ﺩﻭﻡ ‪-9‬ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﻓﺪﻝ ﺑﻨﺸﺎﻧﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺻﻨﻌﺖ ﻭ ﻣﻌﺪﻥ ﻭ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺍﺗﻬﺎﻡ ‪ :‬ﺗﻬﺪﻳﺪ‬ ‫– ﺗﺼﺮﻑ ﻋﺪﻭﺍﻧﻰ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ‪ 93/10/7‬ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺷﻌﺒﻪ ‪ 76‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻛﻴﻔﺮﻯ ﺍﺳﺘﺎﻥ‬ ‫ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑﺎ ﺣﻀﻮﺭ ﺍﻣﻀﺎ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﺫﻳﻞ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ ‪ 82/76/92‬ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ ﺍﺳﺖ‬ ‫ﺑﺎ ﺑﺮﺭﺳﻰ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻭ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺧﺘﻢ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺍﻋﻼﻡ ﻭ ﻣﺒﺎﺩﺭﺕ ﺑﺼﺪﻭﺭ ﺭﺍﻯ ﻣﻰ‬ ‫ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺭﺍﻯ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻛﻴﻔﺮ ﺧﻮﺍﺳﺖ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺳﻮﻯ ﺩﺍﺩﺳﺮﺍﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ‬ ‫ﺗﻬﺮﺍﻥ ‪-1‬ﺍﺻﻐﺮ ﻧﺼﺮﺍﻟﻪ ﺯﺍﺩﻩ ‪-2‬ﻋﺒﺪﺍﻟﻪ ﻃﻴﺒﻰ ‪-3‬ﻛﺎﻇﻢ ﺍﻛﺒﺮﭘﻮﺭ ‪-4‬ﻣﻨﺼﻮﺭ ﺣﺎﺟﻰ ﺯﺍﺩﻩ‬ ‫ﻫﻤﮕﻰ ﻣﺘﻬﻢ ﺑﻪ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ‪-1‬ﺣﻤﻴﺪ ﺷﺎﻫﻴﻦ ﭘﻮﺭ ﻭ ‪-2‬ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻮﺍﺩ ﻗﻨﺒﺮﻯ ‪ -3‬ﺻﺎﺩﻕ‬ ‫ﺭﻭﺳﺘﺎﻳﻰ ‪-4‬ﻣﺠﺘﺒﻰ ﺗﺮﺍﺑﻰ ﮔﻮﺩﺭﺯﻯ ‪-5‬ﻣﻨﺼﻮﺭ ﺣﺎﺟﻰ ﺯﺍﺩﻩ ‪-6‬ﻛﺎﻇﻢ ﺍﻛﺒﺮﭘﻮﺭ ‪-9‬ﺣﻤﻴﺪ‬ ‫ﺻﺎﻓﺪﻝ ﻫﻤﮕﻰ ﻣﺘﻬﻢ ﺑﻪ ﺗﺼﺮﻑ ﻋﺪﻭﺍﻧﻰ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺷﺎﻛﻰ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻋﻠﻰ ﺻﻨﻴﻌﻰ ﺑﺎ ﻭﻛﺎﻟﺖ‬ ‫ﺳﻴﺪ ﻣﺮﺗﻀﻰ ﺣﺴﻴﻨﻰ ﻭ ﺣﺴﻴﻦ ﺗﻘﻰ ﻣﻼ ﻃﻰ ﻻﻳﺤﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪ 799‬ﻣﻮﺭﺥ ‪ 93/9/16‬ﺭﺿﺎﻳﺖ‬ ‫ﻗﻄﻌﻰ ﻭ ﻣﻨﺠﺰ ﺧﻮﻳﺶ ﺭﺍ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺘﻬﻤﺎﻥ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﻤﻮﺩﻧﺪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻤﺮﺍﺗﺐ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﻭ‬ ‫ﺑﻠﺤﺎﻅ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺑﺰﻩ ﻫﺎﻯ ﻓﻮﻕ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺟﺮﺍﻳﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﮔﺬﺷﺖ ﺑﻮﺩﻩ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺷﻜﺎﻳﺖ ﺷﺎﻛﻰ ﺗﻌﻘﻴﺐ‬ ‫ﻭ ﺭﺿﺎﻳﺖ ﻭﻯ ﻣﻮﻗﻮﻑ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍ ﺑﻪ ﺑﻨﺪ ﺩﻭﻡ ﻣﺎﺩﻩ ‪ 6‬ﻕ ﺁﺩﻙ ﻭ ﺑﺎ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﻣﺎﺩﻩ‬ ‫‪ 104‬ﻕ ﻡ ﺍ ﻣﺼﻮﺏ ‪ 92‬ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻮﻗﻮﻓﻰ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻣﺘﻬﻤﺎﻥ ﺻﺎﺩﺭ ﻭ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺭﺍﻯ ﺻﺎﺩﺭﻩ‬ ‫ﻇﺮﻑ ‪ 20‬ﺭﻭﺯ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺩﺭ ﺩﻳﻮﺍﻥ ﻋﺎﻟﻰ ﻛﺸﻮﺭ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ‬ ‫‪/151592‬ﻡ ﺍﻟﻒ‬ ‫ﺭﻳﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ ‪ 76‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻛﻴﻔﺮﻯ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻼﺳﻪ ‪ 9309980234700634‬ﺷﻌﺒﻪ ‪ 1129‬ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺟﺰﺍﻳﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫ﻣﺘﻬﻢ ‪:‬‬ ‫ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ‪ 9309970233001260‬ﺷﺎﻛﻰ ‪ :‬ﻣﺤﺒﻮﺑﻪ ﻓﺮﺟﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺭﺿﺎﻋﻠﻰ‬ ‫ﻣﺤﺴﻦ ﻓﺮﺟﻰ ﺑﻨﺸﺎﻧﻰ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﻫﺎ‪-1 :‬ﺗﻮﻫﻴﻦ ﺑﻪ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﻋﺎﺩﻯ ‪ -2‬ﻣﺰﺍﺣﻤﺖ‬ ‫ﺑﺮﺍﻯ ﺑﺎﻧﻮﺍﻥ ﻭ ﺍﻃﻔﺎﻝ ﺩﺭ ﺍﻣﺎﻛﻦ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻳﺎ ﻣﻌﺎﺑﺮ ‪-3‬ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺭﺍﻯ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺍﺗﻬﺎﻡ‬ ‫ﻣﺤﺴﻦ ﻓﺮﺟﻰ ﺩﺍﻳﺮ ﺑﺮ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻭ ﺗﻮﻫﻴﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺎﻛﻰ ﻣﺤﺒﻮﺑﻪ ﺑﻴﺎﺕ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺷﻜﺎﻳﺖ ﺷﺎﻛﻰ‬ ‫ﻭ ﻛﻴﻔﺮﺧﻮﺍﺳﺖ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺷﻌﺒﻪ ‪ 7‬ﺩﺍﺩﻳﺎﺭﻯ ﺩﺍﺩﺳﺮﺍﻯ ﻧﺎﺣﻴﻪ ‪ 14‬ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻭ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ‬ ‫ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻭ ﻋﺪﻡ ﺩﻓﺎﻋﻰ ﺍﺯ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻣﺘﻬﻢ ﻣﻮﺻﻮﻑ ﻭ ﺳﺎﻳﺮ ﻗﺮﺍﺋﻦ ﻭ ﺍﻣﺎﺭﺍﺕ ﺑﺰﻩ ﺍﻧﺘﺴﺎﺑﻰ ﻣﺤﺮﺯ‬ ‫ﻭ ﻣﺴﻠﻢ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍ ﺑﻪ ﻣﺎﺩﻩ ‪ 608-669‬ﻕ ﺗﻌﺰﻳﺮﺍﺕ ﺭﺍﻯ ﺑﺮ ﻣﺤﻜﻮﻣﻴﺖ ﻣﺘﻬﻢ ﺑﻪ ﺗﺤﻤﻞ‬ ‫ﺩﻭ ﺳﺎﻝ ﺣﺒﺲ ﺗﻌﺰﻳﺮﻯ ﺑﺮﺍﻯ ﺑﺰﻩ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺻﺪ ﻫﺰﺍﺭ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺟﺰﺍﻯ ﻧﻘﺪﻯ ﺑﺮﺍﻯ ﺑﺰﻩ‬ ‫ﻓﺤﺎﺷﻰ ﺩﺭ ﺣﻖ ﺩﻭﻟﺖ ﺻﺎﺩﺭ ﻭ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﻣﺰﺍﺣﻤﺖ ﺑﺎﻧﻮﺍﻥ ﺑﻠﺤﺎﻅ‬ ‫ﻓﻘﺪ ﺩﻟﻴﻞ ﺭﺍﻯ ﺑﺮ ﺑﺮﺍﺋﺖ ﻣﺘﻬﻢ ﺻﺎﺩﺭ ﻭ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ ﺭﺍﻯ ﺑﺮﺍﺋﺖ ﺣﻀﻮﺭﻯ ﻇﺮﻑ ‪ 20‬ﺭﻭﺯ‬ ‫ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺩﺭ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﺭﺍﻯ ﻣﺤﻜﻮﻣﻴﺖ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﻏﻴﺎﺑﻰ‬ ‫ﻇﺮﻑ ‪ 10‬ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺑﻼﻍ ﻗﺎﺑﻞ ﻭﺍﺧﻮﺍﻫﻰ ﺩﺭﺍﻳﻦ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ‬ ‫‪/151593‬ﻡ ﺍﻟﻒ‬ ‫ﺭﻳﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ ‪ 1129‬ﺟﺰﺍﻳﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻬﻴﺪ ﻣﺤﻼﺗﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫بزرگترین مش��کل این صنعت تهیه مواد اولیه و ش��مش‬ ‫خالص اس��ت به طوری ک��ه در حال‌حاضر صنعت طالی‬ ‫کش��ور تنها از طریق طالهای کهنه نسبت به تامین مواد‬ ‫اولیه خود اقدام می‌کند به‌گونه‌ای که طال‌های دس��ت دوم‬ ‫ذوب ش��ده و دوب��اره مورد اس��تفاده ق��رار می‌گیرند و از‬ ‫آنجایی که آلیاژ‌های به کار رفته در آنها مشخص نیست از‬ ‫نظر کیفیت و عیار دچار مشکل هستیم و نمی‌توانیم رنگ‬ ‫دلخواه��ی که بتواند ب��ا کاالهای خارج��ی رقابت کند را‬ ‫به‌دست بیاوریم‪ .‬وی با اشاره به اینکه واردات شمش طال‬ ‫به دلیل پرداخت ‪ ۸‬درصد مالیات بر ارزش‌افزوده هیچ‌گونه‬ ‫طرح توجیهی ندارد‪ ،‬افزود‪ :‬تاکنون در داخل نیز یک گرم‬ ‫ش��مش طال از بانک مرکزی به صنعت طال داده نش��ده و‬ ‫تنها منبع ماده اولیه طالهای استفاده شده گذشته است و‬ ‫از آنجایی که نوسانات عیاری در این محصوالت وجود دارد‬ ‫امکان تبدیل آنها به شمش نیز وجود ندارد‪ .‬وی مالیات و‬ ‫قاچاق را از جمله چالش‌های دیگر این صنعت عنوان کرد‬ ‫و گفت‪ :‬طال در این صنعت به عنوان یک کاال مطرح نیست‬ ‫و حکم ابزار را دارد و خود طال به تنهایی سودی برای این‬ ‫صنعت ندارد و تنها اجرت کار در این زمینه مطرح اس��ت‬ ‫اما مالیات از کل محصول اخذ می‌ش��ود‪ .‬عضو هیات‌مدیره‬ ‫اتحادیه تولیدکنندگان طال‪ ،‬جواهر و سنگ‌های قیمتی در‬ ‫ادام��ه با اش��اره به قاچاق ط�لا و جواهر بی��ان کرد‪ :‬روی‬ ‫مصنوعات قاچ��اق هیچ‌گونه ممیزی وج��ود ندارد به‌طور‬ ‫مثال در کاال‌های داخلی برای اس��فاده از س��نگ و شیشه‬ ‫محدودیت وجود دارد اما کاال‌های قاچاق از سنگ بیشتری‬ ‫استفاده می‌کنند و کاال را با قیمت کمتری در بازار عرضه‬ ‫می‌کنند و به هیچ عن��وان فضای رقابتی میان محصوالت‬ ‫ایرانی و خارجی وجود ندارد در صورتی که کاالهای ایرانی‬ ‫ممکن اس��ت از کیفیت بهتری هم برخوردار باش��ند‪ .‬به‬ ‫گ��زارش‬ ‫با وجود ظرفیت‌هایی که در صنعت طال‪،‬‬ ‫جواهر و سنگ‌های قیمتی وجود دارد بی‌شک این صنعت‬ ‫می‌تواند جایگزین مناس��بی برای صنعت نفت باشد اما با‬ ‫وجود مشکالتی همچون نبود شمش طال در این صنعت و‬ ‫کاالی قاچاق این صنعت نیازمند توجه بیش��تری است تا‬ ‫جان دوباره بگیرد و صنعت کشور را طالیی کند‪.‬‬ ‫ﺑﺎﺭﻛﺪ ‪ 18382686‬ﺗﺎﺳﻴﺲ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﻓﻮﻻﺩ ﺍﻓﻼﻙ ﻧﻤﺎﻯ ﺷﺮﻕ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ‬ ‫‪ 93/11/15‬ﺑﻪ ﺵ ﺛﺒﺖ ‪ 467767‬ﺑﻪ ﺵ ﻡ ‪ 14004713921‬ﺛﺒﺖ ﻭ ﺍﻣﻀﺎ ﺫﻳﻞ ﺩﻓﺎﺗﺮ‬ ‫ﺗﻜﻤﻴﻞ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻛﻪ ﺧﻼﺻﻪ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﺟﻬﺖ ﺍﻃﻼﻉ ﻋﻤﻮﻡ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺷﺮﻛﺖ‬ ‫ﺧﺮﻳﺪ ﻭ ﻓﺮﻭﺵ ﻭ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻭ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﻛﻠﻴﻪ ﻛﺎﻻﻫﺎﻯ ﻣﺠﺎﺯ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻰ ﻭ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻛﻠﻴﻪ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺮﺑﻮﻁ‬ ‫ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺳﺎﺯﻯ ﻋﻘﺪ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺑﺎ ﻛﻠﻴﻪ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺣﻘﻴﻘﻰ ﻭ ﺣﻘﻮﻗﻰ ) ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻟﺰﻭﻡ‬ ‫ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺧﺬ ﻣﺠﻮﺯ ﻻﺯﻡ ( ﻣﺪﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺛﺒﺖ ﺑﻤﺪﺕ ﻧﺎﻣﺤﺪﻭﺩ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺒﻠﻎ‬ ‫‪ 3/000/000‬ﺭﻳﺎﻝ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﻭﻟﻴﻦ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻳﺰﺩﻳﺎﻧﻰ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺭﺋﻴﺲ‬ ‫ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺵ ﻡ ‪ 0946498598‬ﺩﺍﺭﻧﺪﻩ‪ 1/500/000‬ﺭﻳﺎﻝ ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﻪ ﻭ ﺻﺎﺩﻕ‬ ‫ﺣﻴﺪﺭﻯ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺵ ﻡ ‪ 0060653442‬ﺩﺍﺭﻧﺪﻩ ‪ 1/500/000‬ﺭﻳﺎﻝ ﺳﻬﻢ‬ ‫ﺍﻟﺸﺮﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ﻧﺎﻣﺤﺪﻭﺩ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﻋﻀﺎﻯ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮔﺮﺩﻳﺪﻧﺪ ﺩﺍﺭﻧﺪﮔﺎﻥ ﺣﻖ‬ ‫ﺍﻣﻀﺎ ﻛﻠﻴﻪ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻭ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺑﻬﺎﺩﺍﺭ ﻭ ﺗﻌﻬﺪ ﺁﻭﺭ ﺷﺮﻛﺖ ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ ﭼﻚ ﺳﻔﺘﻪ ﺑﺮﻭﺍﺕ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ‬ ‫ﻫﺎ ﻭ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﺳﻼﻣﻰ ﺑﺎ ﺍﻣﻀﺎ ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﻳﺎ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻫﺮ ﻳﻚ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻰ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ‬ ‫ﻣﻬﺮ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﻃﺒﻖ ﺍﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺛﺒﺖ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ‬ ‫ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺑﻤﻨﺰﻟﻪ ﺍﺧﺬ ﻭ ﺻﺪﻭﺭ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻧﻤﻴﺒﺎﺷﺪ ‪.‬‬ ‫‪ / 152095‬ﻡ ﺍﻟﻒ‬ ‫ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﻛﺸﻮﺭ‬ ‫ﺑﺎﺭﻛﺪ ‪ 18388391‬ﺗﺎﺳﻴﺲ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺧﺎﻡ ﺑﺘﻦ ﻭ ﺟﻮﺵ ﻭﻳﺮﺍ ﭘﻰ ﺁﺯﻣﺎ‬ ‫ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ ‪ 93/11/15‬ﺑﻪ ﺵ ﺛﺒﺖ ‪ 467757‬ﺑﻪ ﺵ ﻡ ‪ 14004713765‬ﺛﺒﺖ ﻭ ﺍﻣﻀﺎ‬ ‫ﺫﻳﻞ ﺩﻓﺎﺗﺮ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻛﻪ ﺧﻼﺻﻪ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﺟﻬﺖ ﺍﻃﻼﻉ ﻋﻤﻮﻡ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ‬ ‫ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺷﺮﻛﺖ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻛﻠﻴﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺍﻣﻮﺭ ﺁﺯﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻰ ﺑﺘﻦ ﻭ ﺟﻮﺵ ﻭ ﺧﺎﻙ ﺍﻧﺠﺎﻡ‬ ‫ﺁﺯﻣﺎﻳﺸﻬﺎﻯ ژﻧﻮﺗﻜﻨﻴﻚ ﺑﺘﻦ ﻭ ﺟﻮﺵ ﺩﺭ ﺳﺎﺧﺖ ﻭ ﺳﺎﺯ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻗﻼﻡ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ ﺷﺮﻛﺖ‬ ‫ﺍﺧﺬ ﻭﺍﻡ ﻭ ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍﺭﺯﻯ ﻭ ﺭﻳﺎﻟﻰ ﺍﺯ ﻛﻠﻴﻪ ﺑﺎﻧﻜﻬﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻣﺎﻟﻰ ﻭ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻯ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ‬ ‫ﻛﻠﻴﻪ ﻣﻨﺎﻗﺼﺎﺕ ﻭ ﻣﺰﺍﻳﺪﺍﺕ ﺩﺍﺧﻠﻰ ﻭ ﺧﺎﺭﺟﻰ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻛﻠﻴﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎﻯ ﻓﻮﻕ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻧﻴﺎﺯ‬ ‫ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺧﺬ ﻣﺠﻮﺯ ﻻﺯﻡ ﻣﺪﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺛﺒﺖ ﺑﻤﺪﺕ ﻧﺎﻣﺤﺪﻭﺩ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺒﻠﻎ‬ ‫‪ 500/000/000‬ﺭﻳﺎﻝ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ ﺍﺯ ﺷﺮﻛﺎء ﺁﻗﺎﻯ ﺍﻣﻴﺪ ﺍﺣﻤﺪ‬ ‫ﭘﻮﺭ ﺧﺎﻧﻰ ﺩﺍﺭﻧﺪﻩ ‪ 490/000/000‬ﺭﻳﺎﻝ ﻭ ﺧﺎﻧﻢ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺭﺿﺎﻳﻰ ﺵ‪.‬ﻡ ‪0051655888‬‬ ‫ﺩﺍﺭﻧﺪﻩ ‪ 10/000/000‬ﺭﻳﺎﻝ ﺍﻭﻟﻴﻦ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﺷﺮﻛﺖ ﺁﻗﺎﻯ ﺍﻣﻴﺪ ﺍﺣﻤﺪ ﭘﻮﺭ ﺧﺎﻧﻰ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ‬ ‫ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺵ ﻡ ‪ 0081062311‬ﻭ ﺁﻗﺎﻯ ﻋﻠﻰ ﻗﻠﻰ ﻣﺤﻤﺪﻯ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻋﻀﻮ‬ ‫ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮ ﻭ ﺁﻗﺎﻯ ﻋﻠﻰ ﻓﺮﻫﻮﺩﻯ ﺯﺍﺩﻩ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﻭ ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺑﻪ ﺵ‪.‬ﻡ‬ ‫‪ 0035443618‬ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ﻧﺎﻣﺤﺪﻭﺩ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮔﺮﺩﻳﺪﻧﺪ ﺩﺍﺭﻧﺪﮔﺎﻥ ﺣﻖ ﺍﻣﻀﺎ ﻛﻠﻴﻪ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻭ‬ ‫ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺑﻬﺎﺩﺍﺭ ﻭ ﺗﻌﻬﺪ ﺁﻭﺭ ﺷﺮﻛﺖ ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ ﭼﻚ ﺳﻔﺘﻪ ﺑﺮﻭﺍﺕ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﻫﺎ ﻭ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﺳﻼﻣﻰ ﺑﺎ‬ ‫ﺍﻣﻀﺎ ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﻳﺎ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻫﺮ ﻳﻚ ﻣﻨﻔﺮﺩﺍ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﻣﻬﺮ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ‬ ‫ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﻃﺒﻖ ﺍﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺛﺒﺖ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺑﻤﻨﺰﻟﻪ ﺍﺧﺬ ﻭ ﺻﺪﻭﺭ‬ ‫ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻧﻤﻴﺒﺎﺷﺪ ‪.‬‬ ‫‪ / 152096‬ﻡ ﺍﻟﻒ‬ ‫ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﻛﺸﻮﺭ‬ ‫ﺑﺎﺭﻛﺪ ‪ 18384797‬ﺁﮔﻬﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﭘﺮﺷﻴﺎ ﭘﻮﻳﺎ ﻃﺐ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺑﻪ ﺵ‬ ‫‪ 327320‬ﻭ ﺵ ﻡ ‪ 10103634673‬ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﺠﻠﺲ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻣﻮﺭﺥ‬ ‫‪ 93/11/06‬ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺫﻳﻞ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷﺪ ﻣﺤﻞ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻪ ﺁﺩﺭﺱ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻓﺎﻃﻤﻰ ﻏﺮﺑﻰ‬ ‫ﻧﺮﺳﻴﺪﻩ ﺑﻪ ﺟﻤﺎﻟﺰﺍﺩﻩ ﺥ ﭘﺮﻭﻳﻦ ﭘﻼﻙ ‪ 6‬ﻃﺒﻘﻪ ﺍﻭﻝ ﻭﺍﺣﺪ ‪2‬‬ ‫‪ / 152097‬ﻡ ﺍﻟﻒ‬ ‫ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﻛﺸﻮﺭ‬ ‫ﺑﺎﺭﻛﺪ ‪ 18385804‬ﺗﺎﺳﻴﺲ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺑﻨﺎ ﺑﺎﻡ ﻗﻠﻌﻪ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ‬ ‫‪ 93/11/15‬ﺑﻪ ﺵ ﺛﺒﺖ ‪ 467765‬ﺑﻪ ﺵ ﻡ ‪ 14004713902‬ﺛﺒﺖ ﻭ ﺍﻣﻀﺎ ﺫﻳﻞ ﺩﻓﺎﺗﺮ‬ ‫ﺗﻜﻤﻴﻞ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻛﻪ ﺧﻼﺻﻪ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﺟﻬﺖ ﺍﻃﻼﻉ ﻋﻤﻮﻡ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ ﻣﻮﺿﻮﻉ‬ ‫ﺷﺮﻛﺖ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻛﻠﻴﻪ ﺍﻣﻮﺭ ﭘﻴﻤﺎﻥ ﻛﺎﺭﻯ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﺭﺍﻫﻬﺎ ﻧﻈﻴﺮ ﺭﺍﻫﻬﺎﻯ ﺍﺻﻠﻰ ﻭ ﻓﺮﻋﻰ‬ ‫ﻭ ﺑﺰﺭﮔﺮﺍﻫﻬﺎ ﺭﺍﻫﻬﺎﻯ ﺭﻳﻠﻰ ﺑﺎﻧﺪ ﻓﺮﻭﺩﮔﺎﻩ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎﻯ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻫﻮﺍﻳﻰ ﭘﺎﻳﺪﺍﺭ ﺗﻮﻧﻞ ﻫﺎ ﭘﻠﻬﺎ‬ ‫ﺭﺍﻫﻬﺎﻯ ﺯﻳﺮﺯﻣﻴﻨﻰ ﭘﻴﻤﺎﻥ ﻛﺎﺭﻯ ﺻﻨﻌﺖ ﻭ ﻣﻌﺪﻥ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻯ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ ﭘﻴﻤﺎﻥ ﻛﺎﺭﻯ ﺳﺎﺧﺖ‬ ‫ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎ ﻭ ﺍﺑﻨﻴﻪ ﺍﻋﻢ ﺍﺯ ﭼﻮﺑﻰ ﺁﺟﺮﻯ ﺳﻨﮕﻰ ﻭ ﺑﺘﻨﻰ ﭘﻴﻤﺎﻥ ﻛﺎﺭﻯ ﺑﻨﺪﻫﺎ ﺳﺪﻫﺎ ﻭ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ‬ ‫ﻫﺎﻯ ﻧﻴﺮﻭﮔﺎﻫﻬﺎﻯ ﺁﺑﻰ ﺳﺎﺯﻫﻬﺎﻯ ﻫﻴﺪﺭﻭﻟﻴﻜﻰ ﻭ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻰ ﻭ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﭘﻴﻤﺎﻥ ﻛﺎﺭﻯ ﻣﺮﺑﻮﻁ‬ ‫ﺑﻪ ﺧﻄﻮﻁ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻭ ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎﻯ ﮔﺎﺯﺭﺳﺎﻧﻰ ﻭ ﺗﺎﺳﻴﺴﺎﺕ ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻰ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻛﻠﻴﻪ ﺍﻣﻮﺭ ﭘﻴﻤﺎﻥ‬ ‫ﻛﺎﺭﻯ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺑﺮﻕ ﺗﺎﺳﻴﺴﺎﺕ ﻭ ﻛﺎﻭﺷﻬﺎﻯ ﺯﻣﻴﻨﻰ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻗﺼﺎﺕ ﻭ ﻣﺰﺍﻳﺪﺍﺕ ﺩﻭﻟﺘﻰ‬ ‫ﻭ ﺧﺼﻮﺻﻰ ﻭ ﺍﺧﺬ ﻭﺍﻡ ﺍﺯ ﺑﺎﻧﻜﻬﺎﻯ ﺩﻭﻟﺘﻰ ﻭ ﺧﺼﻮﺻﻰ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻣﺎﻟﻰ ﻭ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻯ ﻋﻘﺪ‬ ‫ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺑﺎ ﻛﻠﻴﻪ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺣﻘﻴﻘﻰ ﻭ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻭ ﺧﺮﻳﺪ ﻭ ﻓﺮﻭﺵ ﻭ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻛﺎﻻﻫﺎﻯ‬ ‫ﻣﺠﺎﺯ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻰ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻧﻴﺎﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺧﺬ ﻣﺠﻮﺯ ﻻﺯﻡ ﻣﺪﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺛﺒﺖ ﺑﻤﺪﺕ‬ ‫ﻧﺎﻣﺤﺪﻭﺩ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺒﻠﻎ ‪ 1/000/000‬ﺭﻳﺎﻝ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﻭﻟﻴﻦ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻤﺎﻧﻪ‬ ‫ﻧﻴﺎﻧﻮﺧﻨﺪﺍﻥ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﻭ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺵ ﻡ ‪ 0939077728‬ﺩﻭﻡ ﺩﺍﺭﻧﺪﻩ‬ ‫‪ 500/000‬ﺭﻳﺎﻝ ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﻪ ﻭ ﺁﻗﺎﻯ ﺍﻛﺒﺮ ﺍﻛﺒﺮﻯ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺑﻪ ﺵ‪.‬ﻡ‬ ‫‪ 0062274971‬ﺩﺍﺭﻧﺪﻩ ‪ 500/000‬ﺭﻳﺎﻝ ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﻪ ﺑﺮﺍﻯ ﻣﺪﺕ ﻧﺎﻣﺤﺪﻭﺩ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ‬ ‫ﮔﺮﺩﻳﺪﻧﺪ ﺩﺍﺭﻧﺪﮔﺎﻥ ﺣﻖ ﺍﻣﻀﺎ ﻛﻠﻴﻪ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻭ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺑﻬﺎﺩﺍﺭ ﻭ ﺗﻌﻬﺪ ﺁﻭﺭ ﺷﺮﻛﺖ ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ‬ ‫ﭼﻚ ﺳﻔﺘﻪ ﺑﺮﻭﺍﺕ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﻫﺎ ﻭ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﺳﻼﻣﻰ ﺑﺎ ﺍﻣﻀﺎ ﻫﺮ ﻳﻚ ﺍﺯ ﺍﻋﻀﺎﻯ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ‬ ‫ﻣﻨﻔﺮﺩﺍ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﻣﻬﺮ ﺷﺮﻛﺖ ﻭ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻋﺎﺩﻯ ﻭ ﺍﺩﺍﺭﻯ ﻭ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎ ﻭ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﺳﻼﻣﻰ ﻭ ﺍﻭﺭﺍﻕ‬ ‫ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻯ ﺑﺎ ﺍﻣﻀﺎﻯ ﻫﺮ ﻳﻚ ﺍﺯ ﺍﻋﻀﺎﻯ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻣﻨﻔﺮﺩﺍ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﻣﻬﺮ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻌﺘﺒﺮ‬ ‫ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﻃﺒﻖ ﺍﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺛﺒﺖ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺑﻤﻨﺰﻟﻪ ﺍﺧﺬ ﻭ‬ ‫ﺻﺪﻭﺭ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻧﻤﻴﺒﺎﺷﺪ ‪.‬‬ ‫‪ / 152098‬ﻡ ﺍﻟﻒ‬ ‫ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﻛﺸﻮﺭ‬
‫انرژی‬ ‫‪public@smtnews.ir‬‬ ‫سه‌شنبه ‪ 12‬اسفند ‪ 12 - 1393‬جمادی االول ‪ 3 -1436‬مارس ‪ -2015‬شماره ‪ -171‬پیاپی ‪1489‬‬ ‫‪31‬‬ ‫استاندارد‪ ،‬مسئول اعالم گزارش کيفيت بنزين شد‬ ‫گ�روه انرژي‪ :‬بررس��ي دوره‌اي بنزين‌ه��اي وارداتي و‬ ‫همچنين بنزين توليد داخل همزمان با افزايش آلودگي‬ ‫هوا وارد فاز تازه‌اي ش��د‪ .‬از آنجا که اين فرآورده نفتي‬ ‫در فهرس��ت استاندارد اجباري قرار دارد‪ ،‬کار نظارت بر‬ ‫آن بايد از طريق س��ازمان ملي استاندارد انجام مي‌شد‬ ‫اما پس از مدتي از اجراي اين روند‪ ‌،‬مس��ئولیت بررسي‬ ‫بنزين به وزارت نفت واگذار ش��د که انتقادهايي به آن‬ ‫نيز وارد ش��د‪ .‬اما ح��ال در تازه‌ترين اقدام پس از کش‬ ‫و ق��وس ميان وزارت نفت و س��ازمان اس��تاندارد‪ ‌،‬اين‬ ‫سازمان مس��ئول اعالم گزارش کيفيت بنزين شناخته‬ ‫شد‪.‬‬ ‫مديرکل اس��تاندارد اس��تان تهران ني��ز در تازه‌ترين‬ ‫اظه��ارات خ��ود از اعالم نتايج بازرس��ي کيفيت بنزين‬ ‫جايگاه‌هاي سوخت توسط خود سازمان ملي استاندارد‬ ‫خبر داده اس��ت‪ .‬مسلم بيات با اش��اره به بازرسي‌هاي‬ ‫انجام شده از جايگاه‌هاي سوخت اظهار کرد‪ :‬در ‪ 11‬ماه‬ ‫امسال ‪ 16‬هزار و ‪ 487‬مورد نمونه‌برداري از جايگاه‌هاي‬ ‫س��وخت انجام ش��ده که ‪ 76‬مورد اي��ن نمونه‌برداري‬ ‫مربوط به کيفيت بنزين عرضه ش��ده است که گزارش‬ ‫کامل آن را به سازمان ملي استاندارد ارسال کرده‌ايم‪.‬‬ ‫وي با تاکيد بر اينکه بر‌اس��اس برنامه‌ريزي‌هاي انجام‬ ‫شده قرار است نتايج بازرسي کيفيت بنزين جايگاه‌هاي‬ ‫عرضه سوخت توسط خود سازمان ملي استاندارد اعالم‬ ‫ش��ود‪ ‌،‬تصريح کرد‪ :‬در همي��ن زمين��ه بازديدهايي از‬ ‫جايگاه‌هاي سوخت انجام شده است‪.‬‬ ‫اي��ن درحالي اس��ت که پيش از اين رييس س��ازمان‬ ‫ملي استاندارد با تاکيد بر اينکه هنوز نظارت بر کيفيت‬ ‫بنزي��ن وارداتي برعهده وزارت نفت اس��ت‪ ،‬خواس��تار‬ ‫واگذاري اين اختيار به اين سازمان شده بود‪.‬‬ ‫البت��ه نيره پيروزبخت از بازرس��ي‌هاي اين س��ازمان‬ ‫از بنزين‌ه��ا ني��ز خب��ر داده و اظه��ار ک��رده ب��ود که‬ ‫فرصت ‪ ۲‬ساله شرکت ملی نفت برای پرداخت بدهی‬ ‫معاون وزیر نفت گفت‪ :‬ش��رکت مل��ی نفت ایران بر‬ ‫اساس الیحه بودجه سال ‪ ٩٤‬برای پرداخت بدهی‌های‬ ‫خود دو س��ال مهلت دارد‪ .‬منصور معظمی با اشاره به‬ ‫اینکه خوش��بختانه نمایندگان مجلس با پیشنهادهای‬ ‫ارائه ش��ده از س��وی وزارت نفت در الیحه بودجه سال‬ ‫‪ 1394‬موافق��ت کردند‪ ،‬افزود‪ :‬در الیحه بودجه س��ال‬ ‫‪ ١٣٩٤‬نماین��دگان مجلس با اختص��اص ‪۴/۸‬میلیارد‬ ‫دالر از محل صندوق توس��عه برای طرح‌ها با تاکید بر‬ ‫میدان‌های مشترک‪ ،‬انتشار ‪ ۵‬هزار میلیارد تومان اوراق‬ ‫مشارکت و استمهال بدهی‌های شرکت ملی نفت ایران‬ ‫به مدت دو س��ال موافقت ش��د‪ .‬مع��اون برنامه‌ریزی و‬ ‫نظارت بر منابع هیدروکربوری وزارت نفت به مذاکرات‬ ‫شرکت ملی نفت ایران‬ ‫شرکت پااليش نفت امام خميني (ره) شازند‬ ‫فش��رده و گس��ترده وزارت نفت با نمایندگان در طول‬ ‫بررسی الیحه بودجه ‪ ٩٤‬در کمیسیون‌ها و کمیسیون‬ ‫تلفیق مجلس اش��اره کرد و گف��ت‪ :‬بازدید نمایندگان‬ ‫کمیسیون برنامه و بودجه و کمیسیون انرژی مجلس از‬ ‫مراکز تولید نفت و گاز و همچنین ارائه اطالعات فراوان‬ ‫از س��وی وزارت نفت س��بب ش��د آنها با پیشنهادهای‬ ‫وزارت نفت برای س��ال ‪ ٩٤‬موافق��ت کنند‪ .‬به گزارش‬ ‫ش��انا‪ ،‬حجم کل بودجه سال ‪ 1394‬کل کشور بیش از‬ ‫‪ ۸۳۷‬ه��زار و ‪ ۹۰۷‬میلیارد تومان در نظر گرفته ش��ده‬ ‫ک��ه از ای��ن رقم‪ ،‬بی��ش از ‪ ۲۶۷‬ه��زار و ‪ ۳۵۷‬میلیارد‬ ‫تومان س��قف بودجه عمومی دولت (هزینه‌های جاری‬ ‫و طرح‌های عمرانی) است‪.‬‬ ‫آگهي ارزيابي کيفي تامين‌کنندگان‪/‬سازندگان‬ ‫س��ازمان اس��تاندارد بنابر وظايف ذاتي خود با بررسي‬ ‫ش��اخص‌هايي نظير ع��دد اکتان‪ ،‬کيفي��ت بنزين‌هاي‬ ‫وارداتي يورو ‪ 4‬را تاييد کرده اس��ت‪ .‬وي افزود‪ :‬سازمان‬ ‫ملي اس��تاندارد ايران در دو م��ورد‪ ،‬بنزين‌هاي وارداتي‬ ‫را در آزمايش��گاه‌هاي مجه��ز و اختصاص��ي خود مورد‬ ‫آزمايش قرار داد که نتايج اين آزمايش‌ها نشان داد که‬ ‫اين نوع بنزين از نظر س��ازمان ملي استاندارد مشکلي‬ ‫ن��دارد‪ .‬پيروزبخت تصريح کرد‪ :‬بنزين وارداتي که مورد‬ ‫سنجش و آزمايش اين سازمان قرار گرفته از نوع يورو‪4‬‬ ‫است‪ .‬براس��اس اين گزارش‌‪ ،‬سازمان ملي استاندارد در‬ ‫سال ‪ 1383‬اعالم کرد که بنزين از‌جمله کاالهايي است‬ ‫که جزو مقررات اجباري استاندارد قرار دارد اما در سال‬ ‫‪ 1384‬بازرسي و سنجش کيفيت بنزين به وزارت نفت‬ ‫سپرده شد که در آن زمان اين بازرسي‌ها به خوبي انجام‬ ‫نشد‪ .‬پس از آن سازمان ملي استاندارد درخواست خود‬ ‫براي بررس��ي دوباره بنزين‌ها را ارائه کرد که براس��اس‬ ‫گفته‌هاي رييس س��ازمان ملي اس��تاندارد‪‌،‬وزارت نفت‬ ‫نيز پذيرفت که نظارت ب��ر کيفيت بنزين وارداتي بايد‬ ‫در سازمان ملي استاندارد انجام شود‪.‬‬ ‫پيروزبخت با اش��اره ب��ه نگراني‌هاي ب��ه وجود آمده‬ ‫درباره کيفيت بنزين‌هاي وارداتي و همچنين جايگاه‌ها‬ ‫و نازل‌ه��ا اظهار ک��رده بود که هم‌اکن��ون نگراني‌هايي‬ ‫درباره برخي پمپ بنزين‌ها و ش��رايط استانداردسازي‬ ‫نازل‌ه��اي آنها وجود دارد‪ ،‬اما مش��کالت اين جايگاه‌ها‬ ‫حاد نيس��ت‪ ،‬چراکه س��ازمان مل��ي اس��تاندارد هر ‪3‬‬ ‫م��اه يکب��ار بازرس��ي‌هايي را در اين جايگاه‌ه��ا انجام‬ ‫مي‌ده��د‪ .‬با اين ش��رايط در کنار نظارت ب��ر نازل‌ها و‬ ‫همچنين جايگاه‌هاي س��وخت‪ ‌،‬بررس��ي و اس��تاندارد‬ ‫بنزين‌ه��اي وارداتي نيز در دس��تو ‌ر کار س��ازمان ملي‬ ‫اس��تاندارد قرار گرفت تا اعالم‌کننده نتيجه نهايي اين‬ ‫سازمان باشد‪.‬‬ ‫قرارداد صادرات گاز به بصره به‌زودی امضا می‌شود‬ ‫مدیرعامل شرکت ملی صادرات گاز ایران از نهایی‬ ‫ش��دن قرارداد ص��ادرات گاز به بص��ره در آینده‌ای‬ ‫نزدیک خبر داد‪ .‬علیرضا کاملی درباره جزئیات سفر‬ ‫هفته گذشته هیات ایرانی به عراق گفت‪ :‬مقام‌های‬ ‫تهران و بغداد مذاکرات خوب و س��ازنده‌ای داشتند‬ ‫و قرار اس��ت قرارداد صادرات گاز به بصره به‌زودی‬ ‫امضا شود‪.‬‬ ‫وی درباره مقدار اولیه صادرات گاز ایران به بصره‪،‬‬ ‫اظه��ار کرد‪ :‬ص��ادرات گاز به بصره یک س��ال پس‬ ‫از امض��ای قرارداد (س��ال ‪ )١٣٩٥‬ب��ا حجم روزانه‬ ‫‪ 5‬میلیون مترمکعب آغاز می‌ش��ود و س��رانجام به‬ ‫‪ ٣٠‬میلیون متر مکعب در روز می‌رس��د‪.‬مدیرعامل‬ ‫ش��رکت ملی صادرات گاز ایران با اشاره به افزایش‬ ‫تولید گاز کشور‪ ،‬اعالم کرد‪ :‬ایران آمادگی صادرات‬ ‫روزان��ه بی��ش از ‪ ٣٠‬میلیون متر مکع��ب گاز را به‬ ‫بصره دارد‪ .‬وی همچنین درباره مدت زمان قرارداد‬ ‫ص��ادرات گاز ب��ه بصره و اینکه انش��عاب آن از چه‬ ‫خط لوله‌ای گرفته می‌ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬مدت قرارداد ‪٦‬‬ ‫س��اله و قرار اس��ت انش��عاب آن از خط لوله ششم‬ ‫سراس��ری گرفت��ه ش��ود‪.‬کاملی همچنی��ن درباره‬ ‫زمان آغ��از صادرات گاز ایران ب��ه بغداد‪ ،‬گفت‪ :‬در‬ ‫صورت برقراری امنیت در عراق پیش‌بینی می‌شود‬ ‫صادرات گاز ایران به بغداد از اردیبهش��ت ماه سال‬ ‫آینده (مه ‪ )٢٠١٥‬آغاز شود‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫خسارت ‪۴‬هزار‬ ‫میلیارد تومانی‬ ‫فعاالن صنعت برق‬ ‫حمیدرضا صالحی‬ ‫دبیرکل فدراسیون صادرات انرژی‬ ‫خس��ارت دیرکرد پرداخت بدهی‌ه��ای دولت به‬ ‫شرکت‌های پیمانکار و تولید‌کننده فعال در صنعت‬ ‫برق حداقل ‪۴‬هزار میلیارد تومان اس��ت‪ .‬هم‌اکنون‬ ‫ش��رکت‌های پیمانکار و تولیدکننده صنعت برق به‬ ‫دنبال گرفتن خس��ارت دیرکرد پرداخت بدهی‌های‬ ‫خ��ود از دولت هس��تند‪ .‬این در حالی اس��ت که در‬ ‫حدود ‪ ۴‬س��ال گذش��ته به دلیل کاهش ارزش پول‬ ‫مل��ی‪ ،‬ارزش مطالبات ش��رکت‌ها و فع��االن بخش‬ ‫خصوص��ی صنعت ب��رق از دولت از بی��ن رفته و به‬ ‫شدت کاهش یافته است‪ .‬از این رو دولت و مسئوالن‬ ‫باید در نظر بگیرند که پیمانکاران و تولیدکنندگان‬ ‫تس��هیالت بانک��ی دریاف��ت کرده‌اند و ب��ه بانک‌ها‬ ‫خس��ارت می‌دهند پس دولت نی��ز باید با پرداخت‬ ‫خس��ارت این موضوع را جبران کن��د و تنها به فکر‬ ‫پرداخ��ت بدهی‌ها نباش��د بلکه خس��ارت‌ها را نیز‬ ‫بازپرداخت کند‪ .‬در ‪۸‬س��ال گذشته پیمانکارانی که‬ ‫ب��ا دولت کار کردند به لحاظ اخالق حرفه‌ای و برای‬ ‫پیش��برد پروژه‌ها از بانک‌ها و منابع دیگر تسهیالتی‬ ‫گرفته‌اند و مناب��ع مالی آوردند تا پروژه‌ها نیمه‌کاره‬ ‫رها نشود و به س��رانجام برسد یعنی به جای دولت‬ ‫از بانک و جاهای دیگر منابع مالی دریافت کردند و‬ ‫حال انصاف نیس��ت که خسارت تسهیالت بانکی را‬ ‫هم پرداخت کنند‪ .‬هم‌اکنون دولت در بحث دیرکرد‬ ‫پرداخ��ت مالیات از اف��راد و ش��رکت‌ها ‪۲/۵‬درصد‬ ‫خس��ارت می‌گی��رد و افراد و ش��رکت‌ها در صورت‬ ‫پرداخ��ت نک��ردن به موق��ع جریمه می‌ش��وند؛ ما‬ ‫خواستاریم که دولت همین عدد ‪۲/۵‬درصد را برای‬ ‫دیرک��رد پرداخت مطالبات خود نیز در نظر بگیرد و‬ ‫به فعاالن این حوزه خس��ارت بدهد‪ .‬دولت نیز باید‬ ‫این موضوع را بپذیرد و در بودجه س��ال آینده برای‬ ‫آن ردیفی خاص در نظر بگیرد‪.‬‬ ‫براین اساس پیشنهاد می‌شود دولت در نخستین‬ ‫گام برای پرداخت خس��ارت‌های بدهی‌های خود به‬ ‫فعاالن صنع��ت برق و پیمان��کاران این بخش هزار‬ ‫میلی��ارد تومان در الیحه بودج��ه ردیف ویژه‌ای در‬ ‫نظر بگیرد و مابقی خس��ارت‌ها را در س��ال‌های بعد‬ ‫جبران کند‪.‬‬ ‫نوبت دوم‬ ‫نوبت دوم‬ ‫شماره مجوز‪1393-1310 :‬‬ ‫شماره مجوز‪573633 :‬‬ ‫ش�رکت پااليش نفت امام خميني (ره) ش�ازند در نظر دارد کاال‌هاي موضوع بند (يک) آگهي حاضر را از طريق برگزاري مناقصه‬ ‫ن نمايد‪.‬‬ ‫عمومي دو مرحله‌اي از تامين‌کننده‪/‬سازنده واجد شرايط خريداري و تامي ‌‬ ‫‪ )1‬موضوع مناقصه‪:‬‬ ‫الف) شرح مختصر کاال‪:‬‬ ‫رديف‬ ‫شماره مناقصه‬ ‫شرح مختصر کاال‬ ‫تعداد‬ ‫مبلغ تضمين شرکت در مناقصه‬ ‫(ريال)‬ ‫‪1‬‬ ‫‪RAL-931926 MA‬‬ ‫خريد دستگاه تراش‬ ‫کاروسل (آسيابی)‬ ‫يک دستگاه‬ ‫‪175/000/000‬‬ ‫ب) شرايط اوليه متقاضي‪:‬‬ ‫‪1‬ـ داشتن شخصيت حقيقي ‪ /‬حقوقي‪ ،‬شماره اقتصادي‪ ،‬توانايي مالي‪ ،‬سابقه کار مفيد و مرتبط با موضوع مناقصه‪.‬‬ ‫‪2‬ـ داشتن کد اقتصادي و شناسه ملي جهت شرکت در مناقصه الزامي است‪.‬‬ ‫‪ 3‬ـ داشتن حسن سابقه و ارائه گواهينامه‌هاي مورد نظر از خريداران قبلي و اعالم اسامي خريداران قبلي در صورت لزوم‪.‬‬ ‫‪4‬ـ تواناي��ي ارائه تضمين ش��رکت در مناقصه (در صورت تاييد در ارزياب��ي کيفي مناقصه‌گران) و همچنين تضمين انجام تعهدات به‬ ‫ميزان ده درصد مجموع مبلغ پيشنهادي (در صورت برنده شدن در مناقصه)‪.‬‬ ‫‪5‬ـ بودجه برآوردي مناقصه صدراالشاره ‪ 3/500/000/000‬ريال مي‌باشد‪.‬‬ ‫‪ )2‬نام و نشاني دستگاه مناقصه‌گزار‪:‬‬ ‫شرکت پااليش نفت امام خميني (ره) شازند واقع در استان مرکزي ـ اراک ـ کيلومتر ‪ 20‬جاده بروجرد‪.‬‬ ‫‪ )3‬مهلت و محل دريافت فرم‌هاي استعالم ارزيابي کيفي‪:‬‬ ‫متقاضياني که داراي ش��رايط اوليه «بند ب» بوده و آمادگي الزم جهت انجام مناقصه مذکور را دارند مي‌توانند پس از انتش��ار آگهي‬ ‫نوبت دوم (س��ه روز پس از انتش��ار آگهي نوبت اول) به مدت پنج روز کاري ضمن ارس��ال اعالم آمادگي براي مناقصه فوق‌االش��اره‬ ‫از طري��ق دورن��گار ‪ 086-33672013‬فرم‌ه��اي اس��تعالم ارزيابي کيف��ي آن مناقص��ه را از پايگاه اينترنتي اين ش��رکت به آدرس‪:‬‬ ‫‪WWW.IKORC.IR‬دريافت و براساس آن مدارک الزمه را (سوابق و مدارک کاري و مالي ‪ 5‬سال اخير) تکميل و در قالب يک‬ ‫عدد سي‌دي (لوح‌فشرده) به این شرکت تحویل یا ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪ )4‬محل و زمان تحویل لوح‌فشرده (‪ )CD‬محتوي اسناد ارزيابي کيفي (تکميل شده توسط متقاضيان)‪:‬‬ ‫مهلت تحويل لوح‌فش��رده (‪ )CD‬محتوي اس��ناد ارزيابي کيفي توسط مناقصه‌گران‪ ،‬حداکثر دو هفته پس از مهلت مقرر وفق بند ‪3‬‬ ‫فوق‌الذکر مي‌باش��د‪ .‬ضمنا محل تحويل يا ارس��ال لوح‌فشرده (‪ ،)CD‬به نش��اني اراک ـ کيلومتر ‪ 20‬جاده بروجرد ـ سه‌راهي شازند‬ ‫ـ ش��رکت پااليش نفت امام خميني (ره) ش��ازند ـ اداره تدارکات و امور کاال ـ س��اختمان ب ـ طبقه همکف اتاق ‪ 122‬ـ کدپس��تي‬ ‫‪ -38671-41111‬تلفن ‪ 086-33490951‬مي‌باشد‪ .‬بديهي است به سي‌دي ارسالي بعد از مهلت مقرر ترتيب اثر داده نخواهد شد‪.‬‬ ‫ضمنا اين ش��رکت حق و اختيار تام و تمام قبول يا رد هر يک يا کليه پيش��نهاد‌هاي رس��يده را دارا مي‌باشد و دادن پيشنهاد و ارائه‬ ‫اس��ناد و مدارک هيچ‌گونه حقي براي متقاضي ايجاد نمي‌کند‪ .‬الزم به ذکر اس��ت دستگاه مناقصه‌گزار پس از وصول سي‌دي محتوي‬ ‫اسناد ارزيابي کيفي ظرف مدت يک‌ماه نسبت به اعالم اسامي واجدين شرايط اقدام خواهد نمود‪.‬‬ ‫توجه‪ :‬مناقصه‌گران نخست با مراجعه به سايت اين شرکت (همزمان با انتشار آگهي نوبت دوم) مي‌بايست دو برگ فرم ارزيابي کيفي‬ ‫را اخذ و پس از تکميل به همراه مدارک مربوطه و درج در سي‌دي (لوح‌فشرده) در موعد مقرر به آدرس اين شرکت ارسال يا تحويل‬ ‫نمايند‪ ،‬اين شرکت نيز پس از ارزيابي کيفي متقاضيان‪ ،‬از منابعي که حداقل امتياز قابل قبول را کسب نموده باشند‪ ،‬جهت دريافت‬ ‫اسناد مناقصه دعوت به عمل خواهد آورد‪.‬‬ ‫آدرس اينترنتي‪WWW.IKORC.IR :‬‬ ‫روابط عمومي شرکت پااليش نفت امام خميني (ره) شازند‬ ‫م‪.‬الف ‪1358‬‬ ‫شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران‬ ‫شرکت پاالیش نفت آبادان‬ ‫«سهامی عام»‬ ‫فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه‌گران (دو مرحله‌ای)‬ ‫شماره مناقصه‪93/L/116 :‬‬ ‫ش�رکت پاالیش نفت آبادان در نظر دارد کاالهای موضوع بند الف آگهی حاضر را از طریق برگزاری مناقصه عمومی دومرحله‌ای‬ ‫از تامین‌کنندگان ‪ /‬س��ازندگان واجد ش��رایط خریداری و تامین نماید‪ .‬از متقاضیان شرکت در مناقصه دعوت می‌گردد تا با مراجعه‬ ‫به س��ایت (‪ )WWW.ABADAN-REF.IR‬پس از مطالعه دقیق مش��خصات فنی درخواس��ت و ش��رایط مناقصه مندرج در‬ ‫س��ایت ش��رکت پاالیش نفت آبادان در صورتیکه توانایی تامین کاال را داش��ته باشند نس��بت به تکمیل و ارسال فرم ارزیابی کیفی‬ ‫مناقصه‌گران و مستندات به همراه مدارک مثبته به آدرس کمیسیون مناقصات شرکت پاالیش نفت آبادان صندوق پستی ‪ 111‬ارسال‬ ‫دارند‪.‬‬ ‫آگهی‌های مناقصه این ش��رکت در ش��بکه ‪ WWW.SHANA.IR‬و وب‌س��ایت پاالیش��گاه آبادان و همچنین پایگاه اطالع‌رسانی‬ ‫‪ IETS.MPORG.IR‬و سامانه نظارت بر مناقصات و دستگاه‌های اجرایی ‪ WWW.TENDER.BAZAREST.IR‬قابل رویت‬ ‫می‌باشد‪.‬‬ ‫الف‪ :‬شرح مختصر کاال‬ ‫ردیف‬ ‫شماره تقاضا‬ ‫شرح کاال‬ ‫تعداد مقدار‬ ‫مبلغ ضمانتنامه‬ ‫‪1‬‬ ‫‪01-90-9232294/G08‬‬ ‫کابل‬ ‫‪ 6000‬متر‬ ‫‪ 235/000/000‬ریال‬ ‫‪2‬‬ ‫‪01-90-9232481/G08‬‬ ‫کاندنسر تیوب‬ ‫‪ 2500‬عدد‬ ‫‪ 150/000/000‬ریال‬ ‫‪3‬‬ ‫‪01-90-9232240/G08‬‬ ‫‪Line Pipe 20IN‬‬ ‫‪ 12‬شاخه‬ ‫‪ 47/500/000‬ریال‬ ‫‪4‬‬ ‫‪01-90-9332232/G08‬‬ ‫‪Line Pipe 12IN‬‬ ‫‪ 200‬شاخه‬ ‫‪ 250/000/000‬ریال‬ ‫‪5‬‬ ‫‪01-90-9332231/G08‬‬ ‫)‪Pipe (600LE‬‬ ‫‪ 600‬شاخه‬ ‫‪ 160/000/000‬ریال‬ ‫‪6‬‬ ‫‪01-90-9232204/G08‬‬ ‫‪Flexible core‬‬ ‫‪ 3000‬متر‬ ‫‪ 101/250/000‬ریال‬ ‫‪7‬‬ ‫‪38-90-7923000008/G08‬‬ ‫‪Condenser Tube‬‬ ‫‪ 3000‬عدد‬ ‫‪ 300/000/000‬ریال‬ ‫‪8‬‬ ‫‪38-90-9210500007/G08‬‬ ‫‪Pipe 16IN‬‬ ‫‪ 10‬شاخه‬ ‫‪ 75/000/000‬ریال‬ ‫‪9‬‬ ‫‪38-90-9314000043/G08‬‬ ‫‪Line Pipe‬‬ ‫‪ 90‬شاخه‬ ‫‪ 386/000/000‬شاخه‬ ‫ب‪ :‬مهلت تحویل‪ :‬آخرین مهلت تحویل فرمهای تکمیل شده ارزیابی کیفی مناقصه‌گران دو هفته پس از انتشار دومین نوبت آگهی‬ ‫می‌باشد و پس از این تاریخ هیچ پیشنهادی پذیرفته نخواهد شد‪.‬‬ ‫ج‪ :‬قیمت تراز ش��ده باتوجه به امتیازات فنی ارائه‌ش��ده توس��ط کمیته فنی بازرگانی و ضریب تاثیر محاس��به و مالک تعیین برنده‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫د‪ :‬در صورت ضرورت با شماره تلفن ‪ 061-53223559‬و نمابر ‪ 061-53229815‬اداره تدارکات کاال تماس گرفته شود‪.‬‬ ‫روابط عمومی‬ ‫شرکت پاالیش نفت آبادان‬
‫صاحب امتیاز‪:‬‬ ‫سه‌شنبه ‪ 12‬اسفند ‪ 12 - 1393‬جمادی االول ‪ 3 -1436‬مارس ‪ -2015‬شماره ‪ -171‬پیاپی ‪1489‬‬ ‫سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫ربگآخر‬ ‫مناجات باخدا‬ ‫مولوي‪:‬‬ ‫اي دوست قبولم کن و جانم بستان‬ ‫مستم کن و از هر دو جهانم بستان‬ ‫‬ ‫با هرچه دلم قرار گيرد بي‌تو‬ ‫آتش به من اندر زن و آنم بستان‬ ‫‬ ‫به استقبال بهار‬ ‫مرغ‌های عشق بهاری‬ ‫مینو بدیعی‪ :‬زمس��تان ک��ه می‌آمد اتاق‬ ‫خاکس��تری کوچکش انگار ک��ه از انتظار‬ ‫آمدن بهار خسته شده باشد بوی دلتنگی‬ ‫می‌گرفت‪ .‬کنار اتاق بخاری نفتی با بوی سرگیجه‌آوری‬ ‫می‌سوخت و همیش��ه فکر می‌کرد که کاش این اتاق‬ ‫لعنتی با یک بخاری گازی گرم می‌شد‪ .‬اما از زمانی که‬ ‫شنیده بود خیلی‌ها در زمستان‌ها به دلیل گاز انیدرید‬ ‫کربنیک ناش��ی از سوخت گاز و بی‌احتیاطی در نصب‬ ‫ای��ن بخاری‌ها مرده‌‌ان��د‪ ،‬دل به همی��ن بخاری نفتی‬ ‫داشت اما نفت بس��یار کم پیدا می‌شد و خیلی روزها‬ ‫این اتاق سرد و یخ‌زده؛ همراه او در فصل زمستان بود‪،‬‬ ‫فصل��ی که کالغ‌ه��ا بر درختان خش��ک قارقار س��ر‬ ‫می‌دادند و هرچه را که در کوچه‌ها و دربین زباله‌های‬ ‫می‌یافتند انگار با تمامی وجودشان می‌بلعیدند‪...‬‬ ‫یکروز در آغاز زمس��تان از اتاق دلمرده‌اش خس��ته‬ ‫ش��د و به نقطه‌ای از شهر رفت که پرنده‌های کوچک‬ ‫را می‌فروختند هرچند دوس��ت نداشت که پرنده‌ها در‬ ‫قفس باشند اما می‌خواست دیگر به کالغ‌ها و اتاق بی‌‬ ‫حس و بیرنگش فکر نکند‪ .‬به مرکز فروش پرنده‌ها که‬ ‫رفت‪ ،‬فنچ‌های ریز وکوچک و سپید با نوک‌های قرمز‬ ‫را کنار هم دید که در قفس‌ش��ان کز کرده بودند انگار‬ ‫آنها هم از زمستان خوش‌شان نمی‌آمد‪ .‬درکنار فنچ‌ها‪،‬‬ ‫قفس قناری‌ها را دید که با تمامی جان آواز س��رداده‬ ‫بودند و‪ ...‬او این شعر را در ذهنش تکرار کرد‪...‬‬ ‫و‪ ...‬به آواز قناری‌ها‬ ‫که به اندازه یک پنجره می‌خوانند‪.‬‬ ‫قناری‌ها او را که دیدند ساکت شدند و با چشم‌های‬ ‫ریزش��ان به تازه وارد نگریس��تند‪ .‬فروش��نده پرنده‌ها‬ ‫گف��ت‪ :‬عمو !! قناری خیلی گرون��ه‪ .‬زیر لب با خودش‬ ‫زمزمه کرد‪ :‬لعنتی از کجا می‌دونه که من پول ندارم !‬ ‫مرد جوابی نداد و فقط س��رش را در مغازه گرداند و‬ ‫از چرخیدن سرش خسته شد و از مغازه خارج شد به‬ ‫سمت مغازه دیگر‪...‬‬ ‫در پرنده‌فروش��ی دیگ��ر‪ ،‬حس کرد ک��ه انگار امواج‬ ‫مثبتی به سوی او روان است و چشمش به قفس‌های‬ ‫پرندگان که افت��اد انگار جان تازه‌ای گرفت‪ :‬پرندگان‬ ‫کوچ��ک خوش ب��ال وپر و ش��بیه طوطی اما بس��یار‬ ‫کوچکتر از آن‪ ،‬با هیجانی زیاد در قفس‌ها باال وپایین‬ ‫می‌پریدند‪ .‬پیرمردی خوش صورت نشس��ته در مغازه‬ ‫ب��ا دیدن او از جایش بلند ش��د وگفت‪ :‬خوش اومدین‬ ‫آقا‪ ،‬اینها همه پرندگان عش��ق‌‌اند‪ ،‬کوچولو‌هایی که از‬ ‫س��ال‌ها قبل از اس��ترالیا به اینجا اوم��دن و زاد و ولد‬ ‫کردن !‬ ‫چهره پیرمرد شبیه پدر بزرگش بود و در یک لحظه‬ ‫حس کرد که چقدر این آدم دوس��ت داش��تنی است‪،‬‬ ‫اما چرا پرنده‌ها را در قفس کرده و آنها را می‌فروشد‪.‬‬ ‫پرنده‌ف��روش انگار ذهن مرد جوان را خواند و گفت‪:‬‬ ‫پس��رم من این��ا رو دوس��ت دارم‪ ،‬این‌ه��ا پرنده‌های‬ ‫بهاری‌‌اند و پر از عشق و محبت‪ ،‬اگه اونا رو آزاد کنم یا‬ ‫گربه‌ها می‌گیرنشون و می‌خورن یا مردم دوباره اونا رو‬ ‫در قفس می‌کنن ! توهم اونا را دوس داری؟‬ ‫مرد که با دیدن این پرندگان کوچک رنگارنگ انگار‬ ‫ذوق زده ش��ده بود گفت‪ :‬اینا مرغ عش��ق‌‌اند چه اسم‬ ‫قشنگی دارن‪.‬‬ ‫پیرم��رد دو پرن��ده زیبا از بین مرغان عش��ق را که‬ ‫خیلی کوچکتر بودند بیرون آورد و آنها را در قفس��ی‬ ‫زیبا وشکیل قرار داد و با یک جعبه کوچک درقفس‪.. .‬‬ ‫مرد پرسید‪ :‬این جعبه چیه؟‬ ‫فروش��نده گفت‪ :‬بذار ‪ 3‬ماه بگ��ذره و این جفت نر‬ ‫وم��اده بزرگ بش��ن و اونوق��ت می‌فهم��ی اما خیلی‬ ‫مراقبشون باش‪...‬‬ ‫‪ 3‬ماه دیگر‪ ،‬تقریبا اوایل فروردین‪ ،‬زمانی که بهار بر‬ ‫تن شهر بزرگ نشسته بود و اتاق مرد رنگ دیگری به‬ ‫خود گرفت‪ ،‬مرد دید تخم پرنده ماده در جعبه کوچک‬ ‫قفس شکسته شده و جوجه‌ای‪ ،‬بدون پر با چشم‌هایی‬ ‫درشت به اندازه سرش بیرون آمده و از حلقوم مادرش‬ ‫دانه می‌خورد‪.‬‬ ‫سردبیر‪ :‬مسعود دهشور‬ ‫معاون سردبیر‪ :‬عاطفه خسروی‬ ‫قائم مقام مدیرمسئول در اداری ‪،‬مالی‪ ،‬بازرگانی‪:‬‬ ‫خلیل محمودی‬ ‫دبیر گروه گزارش‪ :‬رامین نعمتی‬ ‫دبیر گروه صنعت‪ :‬میترا ممسنی‬ ‫دبیر گروه معدن‪ :‬شهریار خدیوفرد‬ ‫دبیر گروه تجارت‪ :‬زهرا فریدزادگان‬ ‫دبیر گروه اقتصاد‪ :‬مهدیه انوشه‬ ‫دبیر گروه گفتگو‪ :‬محمود مقدسی‬ ‫دبیر گروه استان‌ها‪ :‬مریم نظری‬ ‫دبیر ویرایش و تصحیح‪ :‬حسین شیرازی‬ ‫مدیر تحریریه‪ :‬مهدی اسحاقیان‬ ‫مدیر فنی و هنری‪ :‬مهدی نجفی‬ ‫مدیر فناوری‪ :‬علی‌رضا فخرآبادی‬ ‫مدیر آموزش‪ :‬مینو بدیعی‬ ‫مدیر روابط عمومی‪ :‬فاطمه پیرانی‬ ‫مدیر سازمان آگهی ها ‪ :‬مهرداد بیات‬ ‫مدیر چاپ‪ :‬بیژن بهادری‬ ‫مدیر اداری‪ :‬محسن امید شندی‬ ‫مدیر توزیع‪ :‬حمید رجبی‬ ‫تلفن‪82190 :‬‬ ‫فکس‪88713730 :‬‬ ‫پیامک‪300082190 :‬‬ ‫پیامگیر صوتی‪88105304 :‬‬ ‫تلفن سازمان آگهی‌ها‪88722732-3 :‬‬ ‫فکس سازمان آگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪88722735 :‬‬ ‫روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان‌ها‪88724211 :‬‬ ‫حضرت فاطمه زهرا (س) می‌فرمایند‪ :‬هرکس عبادات و کارهاى خود را خالصانه براى خدا انجام دهد‪،‬‬ ‫خداوند بهترین مصلحت‌ها و برکات خود را براى او تقدیر مى‌کند‪.‬‬ ‫گردش مالی وزارت علوم کمتر از بنگاه‌های اقتصادی‬ ‫نایب‌رییس مجلس ش��ورای اس�لامی با‬ ‫بیان اینک��ه کل گردش مالی وزارت علوم‬ ‫از برخی بنگاه‌های اقتصادی کمتر اس��ت‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬اگر صنعت نیم‌نگاهی به دانش��گاه‬ ‫بین��دازد می‌توان��د دانش��گاه را متح��ول‬ ‫کند‪ .‬به گزارش ف��ارس‪ ،‬محمدرضا باهنر‬ ‫نایب‌رییس مجلس ش��ورای اس�لامی در‬ ‫هجدهمین کنگره سراسری همکاری‌های‬ ‫دولت‪ ،‬دانشگاه و صنعت برای توسعه ملی‬ ‫در دانشگاه صنعتی امیرکبیر گفت‪ :‬مقوله‬ ‫همکاری صنعت و دانشگاه با وجود اینکه‬ ‫تالش‌های بسیاری را به همراه داشته ولی‬ ‫ب��ه جایی که باید نرس��یده و در همکاری‬ ‫حوزه و دانشگاه نیز به همین صورت است‬ ‫یعنی کنگره‌های زیادی داشتیم اما به نظر‬ ‫می‌رس��د این پیوندها حلقه گمشده دارد‬ ‫که به آن نرس��یدیم‪ .‬وی افزود‪ :‬در برخی‬ ‫موارد شجاعت اقدام وجود ندارد ولی مردم‬ ‫ما نشان دادند اگر روی مسئله‌ای متمرکز‬ ‫ش��دند کار را به سرعت به نتیجه رساندند‬ ‫و هر کجا که بیشتر زیرفشار بودیم جلوتر‬ ‫رفته‌ایم‪ .‬باهن��ر ادامه داد‪ :‬در جنگ‌افزارها‬ ‫و فن��اوری نانو هیچ زمانی از تحریم خارج‬ ‫نشدیم ولی وضعیت خوبی داریم به‌طوری‬ ‫ک��ه در نانو ب��ه رتبه تک‌رقمی رس��یدیم‬ ‫ول��ی بای��د بدانیم که مش��کل کجاس��ت‬ ‫پروین اعتصامی پایه‌گذار شعر مناظره‌ای‬ ‫انجم��ن‬ ‫قائم‌مق��ام‬ ‫بین‌المللی تروی��ج زبان و‬ ‫ادب فارس��ی گفت‪ :‬پروین‬ ‫اعتصامی به حق پیش��وای‬ ‫راستین شعر مادرانه است‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایرنا‪ ،‬عبدالرضا‬ ‫مدرس‌زاده در همایش نکوداش��ت‬ ‫پروین اعتصامی در کانون فرهنگی‬ ‫ن آران‬ ‫تربیت��ی شهیدقاس��م عربیا ‌‬ ‫و بی��دگل اظهار ک��رد‪ :‬لطیف‌ترین‬ ‫تعابی��ر درب��اره زن و جهان‌بین��ی‬ ‫و فرهن��گ زنانه در اش��عار پروین‬ ‫اعتصام��ی یاف��ت می‌ش��ود‪ .‬وی‬ ‫افزود‪ :‬اش��عار وی دربردارنده تعابیر‬ ‫عارفانه و س��خنان انسان‌ساز است‬ ‫گلگیر‬ ‫میلاد محم�دی‪ :‬انصاف‬ ‫چیز خوبیست! هرکس قدر‬ ‫س��ر س��وزنی انصاف داشته‬ ‫باش��د‪ ،‬باید دست ش��رکت بهره‌برداری‬ ‫مترو را ببوس��د‪ .‬خدمتی که این سازمان‬ ‫محترم در بحث اش��تغالزایی داشته فل ِله‬ ‫الحم��د والمنه خدمت عظیمی اس��ت‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫گرچ��ه هس��تند کوردالن��ی که س��عی‬ ‫می‌کنن��د تالش‌ه��ای این دوس��تان را‬ ‫نادی��ده بگیرند اما س��ند عرایض بنده را‬ ‫می‌ت��وان با ی��ک بلیت دو س��فره مترو‬ ‫مشاهده کرد‪ .‬دست فروشانی که متروی‬ ‫تهران تالش��ی برای جم��ع‌آوری آنها از‬ ‫خ��ودش نش��ان نمی‌ده��د‪ ،‬به ش��کلی‬ ‫فداکاران��ه و ش��بانه‌روزی در حال تالش‬ ‫هس��تند تا چرخ اقتص��اد را بچرخانند و‬ ‫ک��ه م��ا می‌توانیم موج��ود زن��ده به فضا‬ ‫بفرستیم ولی مشکالت دیگر را نتوانستیم‬ ‫حل کنیم و ه��رگاه انتق��اد می‌کنیم هم‬ ‫می‌گویند عمر دست خداست و اینها ابزار‬ ‫هس��تند‪ .‬نایب‌رییس مجلس اظهار کرد‪:‬‬ ‫دانش��گاه و بازار کار به ه��م اعتماد ندارند‬ ‫و صنع��ت به دانش��گاه مراجع��ه نمی‌کند‬ ‫و ش��اید دانش��گاه هم مقداری از ورود به‬ ‫درآمد گردشگری سالمت‬ ‫رییس کمیته گردش��گری سالمت‬ ‫سازمان میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع‌دستی‬ ‫و گردش��گری‪ ،‬از درآم��د ‪ 30‬ه��زار‬ ‫میلیارد ریالی گردش��گری س�لامت‬ ‫کش��ور در س��ال ‪ 92‬خب��ر داد‪ .‬ب��ه‬ ‫گ��زارش ایرن��ا‪ ،‬محمد پناه��ی افزود‪:‬‬ ‫از مجم��وع یک میلی��ون و ‪ 700‬هزار‬ ‫عراقی که وارد کشور شدند حدود ‪30‬‬ ‫درصد گردش��گر س�لامت بودند‪ .‬وی‬ ‫با اش��اره به تشکیل ش��ورای راهبری‬ ‫گردشگری سالمت در ‪ 5‬فروردین‌ماه‬ ‫س��ال ‪ 93‬اف��زود‪ :‬ش��ورای راهبری با‬ ‫تواف��ق و هم��کاری س��ازمان میراث‬ ‫فرهنگی‪ ،‬وزارت بهداش��ت‪ ،‬س��ازمان‬ ‫نظام پزش��کی و وزارت ام��ور خارجه‬ ‫و ای��ن ش��اعر گرانقدر در‬ ‫عرص��ه هن��ر و فرزانگ��ی‬ ‫س��رآمد اس��ت‪ .‬وی گفت‪:‬‬ ‫برخی اش��عار و آثار پروین‬ ‫اعتصامی را به مناظره‌های‬ ‫وی خالص��ه می‌کنن��د‪،‬‬ ‫درحالی که بای��د دید به چه دلیل‬ ‫وی از قال��ب مناظره به��ره گرفته‬ ‫اس��ت‪ .‬م��درس‌زاده تصری��ح کرد‪:‬‬ ‫روزگار پروی��ن اعتصام��ی روزگار‬ ‫مناظ��ره‪ ،‬تقاب��ل و دورویی اس��ت‬ ‫و او از ای��ن قال��ب و تعبیرهای آن‬ ‫به‌عنوان یک نقاب بهره جس��ته تا‬ ‫تفکر خود را در پشت تعابیر پنهان‬ ‫کند‪.‬‬ ‫آدامسای ِف ِرش فقط یک و نیم میلیارد تومن!‬ ‫بلکه مردم در این شهر زیرزمینی تنها به‬ ‫هزینه‌های مربوط به رفت و آمد بس��نده‬ ‫نکنند و حتما وسیله‌ای‪ ،‬چیزی خریداری‬ ‫کنند و با خودشان به منزل ببرند‪.‬‬ ‫ب��ا توجه ب��ه اینک��ه مردم م��ا تمایل‬ ‫ویژه‌ای به آمار دارند و غلط و درس��تش‬ ‫هم به‌ط��ور معمول اهمیتی ندارد ما هم‬ ‫یک مشت آمار می‌دهیم که البته غلط و‬ ‫درس��تش برای خودمان حداقل اهمیتی‬ ‫ل حاض��ر ‪ ۱۲۰۰‬واگن قطار‬ ‫دارد! در حا ‌‬ ‫در پایتخ��ت تهران مش��غول جابه‌جایی‬ ‫مسافران هستند‪ .‬اگر در نظر بگیریم که‬ ‫هر قطار ‪ ۸‬واگن داش��ته باش��د بنابراین‬ ‫به‌طور میانگین ‪ ۱۵۰‬قطار روی ریل‌های‬ ‫این شهر زیرزمینی در تردد هستند‪.‬‬ ‫هر قطار تقریبا ‪ ۱۰‬فروش��گاه سیار و‬ ‫سخنگو دارد که محصوالت متنوع خود‬ ‫را ب��ا قیمت‌های کف بازار به مس��افران‬ ‫عرض��ه می‌کنند‪ .‬محصوالت��ی که البته‬ ‫اگر برای فروش عرضه نشوند هم کسی‬ ‫نیازی ب��ه آنها احس��اس نمی‌کند‪ .‬مثال‬ ‫آدامس‌ه��ای خارج��ی‪ ،‬س��وزن نخ‌کن‪،‬‬ ‫بادکنک‌های پوست کلفت‪ ،‬جوراب‌های‬ ‫بنجل‪ ،‬حباب‌ساز‪ ،‬پیچ گوشتی ‪ ۳۶‬کاره‬ ‫و‪ ...‬با یک حس��اب سرانگشتی می‌توان‬ ‫گفت در ش��بکه مترو تقریبا ‪ ۱۵۰۰‬نفر‬ ‫مشغول ارائه کاال و خدماتی هستند که‬ ‫هیچ‌کدام آنها در اولویت‌ نیازهای مردم‬ ‫عکس‌روز‬ ‫امحای کاالی قاچاق در بوشهر‬ ‫حل مس��ائل کاربردی وحش��ت دارد‪ .‬وی‬ ‫اضافه کرد‪ :‬در کرمان س��االنه یک میلیارد‬ ‫متر مکعب برداش��ت اضاف��ه آب داریم و‬ ‫کش��اورزی در حال نابود ش��دن است‪ ،‬از‬ ‫آب��ی که مصرف می‌ش��ود ‪ 5‬درصد صرف‬ ‫ش��رب و صنعت ش��ده و ‪ 95‬درصد صرف‬ ‫کشاورزی می‌شود و بهره‌وری آن زیر ‪30‬‬ ‫درصد اس��ت که اگر دانش��گاه کمک کند‬ ‫این بهره‌وری حداقل ‪ 5‬درصد افزایش یابد‬ ‫کل خشکس��الی در س��ال گذشته جبران‬ ‫می‌شود‪ .‬باهنر افزود‪ :‬در ‪ 50‬سال گذشته‬ ‫‪ 20‬میلیارد دالر پس��ته ص��ادر کردیم که‬ ‫ب��ه قیم��ت ام��روز ‪ 40‬میلی��ارد دالر آب‬ ‫مصرف کردیم‪ .‬دوستان دانش‌بنیان تصور‬ ‫می‌کنند فقط تحصیالت دانشگاهی جواب‬ ‫می‌دهد در حالی که ش��رکت دانش‌بنیان‬ ‫ب��ه افراد در بخش حقوق��ی و صنعتی نیز‬ ‫نیاز دارند‪.‬‬ ‫ش��کل گرفته اس��ت‪ .‬ریی��س کمیته‬ ‫گردش��گری سالمت س��ازمان میراث‬ ‫فرهنگی‪ ،‬صنایع دس��تی و گردشگری‬ ‫گفت‪ :‬تاکنون در این ش��ورا آیین‌نامه‬ ‫اجرایی مصوب شده و دبیرخانه آن نیز‬ ‫در معاونت گردشگری سازمان مستقر‬ ‫اس��ت‪ .‬وی اضاف��ه کرد‪ :‬گردش��گری‬ ‫سالمت س��فری حداقل ‪ 24‬ساعته و‬ ‫حداکثر یک‌ساله است که برای ارتقای‬ ‫سالمت و نه درمان انجام می‌شود‪.‬‬ ‫نیس��ت‪ .‬البته همین کاال و خدمات که‬ ‫هرگز اولویت نداش��ته و ندارند‪ ،‬به طور‬ ‫میانگین روزی یک میلیون تومان برای‬ ‫دستفروش��ان عزی��ز درآمدزای��ی دارند‬ ‫که با یک حس��اب سرانگش��تی می‌توان‬ ‫متوجه ش��د‪ ،‬فروش��گاه‌های س��یار در‬ ‫متروی تهران روزان��ه یک گردش مالی‬ ‫غیرقانونی ب��ه ارزش یک و نیم میلیارد‬ ‫توم��ان را رقم می‌زند‪ .‬اینکه این رقم در‬ ‫هفته و ماه و س��ال چق��در صفرهایش‬ ‫زیادتر می‌ش��ود را دیگ��ر کار نداریم اما‬ ‫دولت و دیگر نهادهای اس��م و رسم‌دار‬ ‫باید درآمدزایی و اش��تغالزایی را از مترو‬ ‫تهران یاد بگیرند!‬ ‫پی نوش��ت‪ :‬تمام آمارها براساس اعالم‬ ‫منابع رسمی ارائه شده است‪.‬‬ ‫تک خبر‬ ‫نمایش‪ 10‬فيلم در نوروز‬ ‫عکاس‪-‬محمود صادقی‬ ‫فيلم‌های سينمايي اکران نوروز ‪ 1394‬انتخاب که از‬ ‫بين آنها ‪ 5‬فيلم نهایی شد‪.‬‬ ‫به گزارش ايسنا‪ ،‬غالمرضا فرجي سخنگوي شوراي‬ ‫صنف��ي نمايش عناوي��ن اين فيلم‌ها را «اس��تراحت‬ ‫مطل��ق»‪« ،‬رخ ديوانه»‪« ،‬طعم ش��يرين خيال»‪« ،‬من‬ ‫ديگو ماردونا هستم»‪«،‬روباه»‪«،‬ماهي سياه کوچولو»‪،‬‬ ‫«ايران‌برگر»‪« ،‬اسب سفيد پادشاه»‪« ،‬عصر يخبندان»‬ ‫و «ناهيد» معرفي کرد‪.‬‬ ‫وي افزود‪ :‬براي انتخ��اب اين فيلم‌ها همه‌جوانب به‬ ‫ويژه مصادف شدن نوروز با ايام فاطميه ارزيابي شد و‬ ‫با توجه به اينک��ه طبق آيين‌نامه هر دفتر پخش تنها‬ ‫مي‌تواند يک فيلم در نوروز داش��ته باشد‌‪ ،‬اولويت‌هاي‬ ‫يک و دو از سوي دفاتر مشخص شد‪ .‬همچنين اکران‬ ‫نش��دن فيلم‌هاي پرفروش با هم‪ ،‬يکي ديگر از آيتم‌ها‬ ‫بود که بحث زيادي روي آن انجام شد‪.‬‬ ‫نشانی‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‬ ‫کوچه آزادگان شماره ‪26‬‬ ‫کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫وب سایت‪www.smtnews.ir :‬‬ ‫پست الکترونیکی‪info@smtnews.ir :‬‬ ‫روابط عمومی‪PR@smtnews.ir:‬‬ ‫آگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپ‪ :‬انتخاب رسانه‪44905300-2 :‬‬ ‫ردرپتوکالمنور‬ ‫برگی از تاریخ اقتصادی اروپا‬ ‫فرانسه در اشغال(‪)4‬‬ ‫راه‌هایی برای افزایش تولید‬ ‫نویسنده‪ :‬هانری آمورو‬ ‫ترجمه‪ :‬مسعود دهشور‬ ‫جنگ جهانی دوم با توجه به اینکه بیش�ترین‬ ‫صدمه را به اقتص�اد‪ ،‬صنعت‪ ،‬تجارت و تولید و‪...‬‬ ‫کش�ورهای اروپایی در س�ال‌های ‪1939-1945‬‬ ‫وارد ک�رد اما این موضوع موجب نش�د که مردم‬ ‫تسلیم شرایط اقتصادی نابهنجار ناشی از جنگ‬ ‫ش�وند و چه در هنگام این جنگ خانمانس�وز و‬ ‫چه بعد ازآن مردم اروپا به‌ویژه فرانس�ه راه‌های‬ ‫برخورد با مش�کالت اقتصادی را آموختند و آن‬ ‫را به کار بردند‪ .‬نظیر ملت حماسه‌س�از ما که در‬ ‫طول ‪8‬س�ال جن�گ تحمیلی از جان و ش�رافت‬ ‫و همه ت�وان خویش مایه گذاش�تند که در برابر‬ ‫اثرات اقتصادی جنگ دوام بیاورند‪ .‬بخش چهارم‬ ‫این پاورقی به موضوع مقابله با صدمات اقتصادی‬ ‫ناشی از جنگ در فرانسه پرداخته است‪.‬‬ ‫در نوامب��ر ‪ ،1940‬هف��ت فروند کش��تي باري براي‬ ‫تخليه ‪60‬ه��زار تن ماهي در «ب��وردو» پهلو گرفت و‬ ‫باعث تامين آذوقه چندين ماه ش��هر شد‪ .‬با اين وجود‪،‬‬ ‫واردات از راه آفريقا به هيچ‌وجه کفاف مصرف کشور را‬ ‫نمي‌داد‪ .‬بدين سبب دولت دست به يکسري ابتکارات‬ ‫ت��ازه و اعمال سياس��ت‌هايي براي افزاي��ش توليدات‬ ‫محصوالت کش��اورزی زد‪ .‬در ايالت «ويشي» دستوری‬ ‫مبني‌بر زيرکش��ت بردن تمامي اراضي رها شده صادر‬ ‫ي آن بيشتر‬ ‫شد‪( .‬به اختيار و به اجبار) که منظور اصل ‌‬ ‫به زيرکش��ت بردن زمين‌هاي زراعي بس��يار وسيع دو‬ ‫منطقه «کارو» و «س��ولون» بود‪ .‬در س��طح کشور نيز‬ ‫ابتکار جديدي با عن��وان «باغچه‌هاي کارگري» انجام‬ ‫ش��د و از تش��کيل آنها به‌طور جدي حمايت و تشويق‬ ‫مي‌ش��د‪ .‬در اثر حمايت‌هاي مال��ي و کاالیی و نظارت‬ ‫دقيق «کميس��يون نظارت»‪ ،‬گروه‌هاي متعددي براي‬ ‫کار در اين باغچه‌ها از درون کارخانه‌ها‪ ،‬اداره‌ها و حتي‬ ‫موسسه‌‌های مذهبي تشکيل و جذب شدند‪.‬‬ ‫روزنامه رسمي فرانسه در تاريخ ‪ 18‬سپتامبر ‪1940‬‬ ‫متن قانون بهره‌برداري از زمين‌هاي شهري بی استفاده‬ ‫براي تبدي��ل به باغچه‌هاي کارگری و واگذاري آنها به‬ ‫کارگران و سرپرستان خانواده منتشر کرد‪.‬‬ ‫براس��اس اين قانون افرادی که از ش��هر به روستا‌ها‬ ‫مهاج��رت مي‌کردند و همچنين آن‌دس��ته از افراد که‬ ‫حاض��ر ب��ه احياي زمين‌هاي بی اس��تفاده ش��هري و‬ ‫بهره‌برداري زراعي آنها بودند با تش��ويق و حمايت‌هاي‬ ‫مادي و معنوي دول��ت روبه‌رو و از امتيازاتي برخوردار‬ ‫می‌شدند‪1 :‬ـ معافيت از پرداخت اجاره بهاي زمين ‪2‬ـ‬ ‫يک وام با بهره ‪3 )1(%1‬ـ کارت ويژه حمل‌‌ونقل رایگان‬ ‫براي خود و خانواده ‪4‬ـ مقداري کمک هزينه بالعوض‪.‬‬ ‫به هر حال دولت چه از نظر مالي و چه از نظر معنوي‬ ‫حمايت گس��ترده‌اي از «بازگش��ت ب��ه زمين زراعي»‬ ‫مي‌کرد و روزنامه‌ها نيز به‌طور جدي درباره پش��تکار و‬ ‫نبوغ کساني که براي تغذيه بهتر خود و همچنين براي‬ ‫«احياي دوباره بخش��ي از خاک فرانس��ه» (‪ )2‬به زمين‬ ‫(‪)3‬‬ ‫بازگشته بودند مقاالت متعددي مي‌نوشتند‪.‬‬ ‫______________‬ ‫‪ -1‬دول��ت ی��ک وام ‪ 150‬فرانکی به هری��ک از این‬ ‫باغچه‌ها که حداقل ‪ 200‬مترمربع و واقع در یک شهر‬ ‫با جمعیت بیش از ‪ 2‬هزار نفر بود اعطا می‌کرد‪.‬‬ ‫‪ - 2‬در آن زمان تبلیغات فراوانی درباره ترک شهر‌ها‬ ‫که منشأ اصلی بیکاری بود و روی آوردن به روستا‌ها‬ ‫می‌شد‪ .‬مارشال پتن در نطقی که در تاریخ ‪ 25‬ژوئن‬ ‫‪ 1940‬ایراد ش��ده اظهار ک��رد‪« :‬هر قطعه زمینی که‬ ‫معطل مانده باشد مثل این است که بخشی از فرانسه‬ ‫مرده اس��ت و هر باغچه کوچکی را که دوباره ش��خم‬ ‫می‌زنیم‪ ،‬گویی بخشی از فرانسه است که دوباره زنده‬ ‫شده‪».‬‬ ‫‪ -3‬در مجموع این عمل معطل نگذاش��تن هیچگونه‬ ‫زمین��ی در فرانس��ه باع��ث ش��د که حت��ی باغ‌های‬ ‫«توئیلی��ه» (پارک‌های اطراف ب��رج ایفل (مترجم))‬ ‫نیز به زیر کش��ت برود به‌طوری ک��ه گوجه‌فرنگی و‬ ‫توت‌فرنگی محصول این باغ‌ها که به تازگی جایگزین‬ ‫گل‌های زیبا و دلنش��ین آن ش��ده ب��ود‪ ،‬با همکاری‬ ‫کمیت��ه امداد ملی در بین ش��هروندان پاریس توزیع‬ ‫شد‪.‬‬

آخرین شماره های روزنامه صمت

روزنامه صمت شماره 1353

روزنامه صمت شماره 1353

شماره : ۱۳۵۳
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۸
روزنامه صمت شماره 1352

روزنامه صمت شماره 1352

شماره : ۱۳۵۲
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۷
روزنامه صمت شماره 1351

روزنامه صمت شماره 1351

شماره : ۱۳۵۱
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۶
روزنامه صمت شماره 1350

روزنامه صمت شماره 1350

شماره : ۱۳۵۰
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۳
روزنامه صمت شماره 1349

روزنامه صمت شماره 1349

شماره : ۱۳۴۹
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۲
روزنامه صمت شماره 1348

روزنامه صمت شماره 1348

شماره : ۱۳۴۸
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۰
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!