صفحه قبل

روزنامه صمت شماره ۱۷۰

صفحه بعد

روزنامه صمت شماره 170

روزنامه صمت شماره 170

‫نخستین روزنامه تخصصی صبح ایران‬ ‫‪8‬ص‬ ‫ویژه ا فحه‬ ‫ص‬ ‫فهان‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 11‬اسفند ‪1393‬‬ ‫‪ 11‬جمادی االول‪1436‬‬ ‫‪ 2‬مارس‪2015‬‬ ‫سال بیست‌وپنجم دوره جدید شماره ‪ 170‬پیاپی ‪ 32 1488‬صفحه قیمت‪ 1000 :‬تومان ‪www.smtonline.ir‬‬ ‫مشارکتبانک‌هایداخلیوخارجیبرایتامینمالیتولید‬ ‫‪20,5,4‬‬ ‫تحقق اشتغال بزرگ‬ ‫با تکمیل صنایع نیمه‌تمام‬ ‫نماد آموزش‌عالی ایران‬ ‫‪ 80‬ساله شد‬ ‫‪ ۱۸‬تا ‪ ۲۵‬اس��فند با توجه ب��ه اينکه خريد‌هاي‬ ‫نوروزي مردم آغاز ش��ده اس��ت‪ ،‬شاهد برگزاري‬ ‫دومين جشنواره اينترنتي با عنوان «دوشنبه بازار‬ ‫اينترنت��ي» خواهيم بود که با همکاري اصناف و‬ ‫مرکز توسعه تجارت الکترونيک کليد مي‌خورد‪ .‬به‬ ‫گفته مسئوالن امر بايد تالش شود تا نمايشگاه‌ها‬ ‫و جش��نواره‌هاي به��اره که هرس��ال در س��طح‬ ‫کشور برگزار مي‌ش��ود به فضاي مجازي منتقل‬ ‫شود‬ ‫‪7‬‬ ‫مهندس نعمت‌زاده در هفتمین کنفرانس توسعه نظام تامین مالی ایران پیشنهاد داد‬ ‫خودرو‪ ،‬معدن و بورس‬ ‫پس از توافق هسته‌ای‬ ‫افزايش قدرت ايران‬ ‫در بازار جهاني مس‬ ‫‪www.smtnews.ir -‬‬ ‫«دوشنبهبازاراينترنتي»‬ ‫در راه است‬ ‫سپرده قانونی بانک‌ها در جهت حمایت از تولید هدایت شود‬ ‫‪14‬‬ ‫‪28‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪11‬‬ ‫«طالی سیاه» رنگ می‌گیرد‬ ‫‪19‬‬ ‫چرخ صنعت‬ ‫در ايالم همچنان مي‌چرخد‬ ‫‪31‬‬ ‫پيش‌شرط‌هاي الزم بنگاه‌هاي‬ ‫زودبازده در اشتغالزايي‬ ‫حضورسازمان‌های‌توسعه‌ای‬ ‫در مناطق محروم‬ ‫رشد صنعت‬ ‫خودروی گیالن‬ ‫کارشناسصنعتي‬ ‫عضوکمیسیونصنایعومعادن‬ ‫مجلسشورایاسالمی‬ ‫رییسخانهصنعت‪،‬معدنوتجارتگیالن‬ ‫رضا جاللي‬ ‫‪3‬‬ ‫محمد بیاتیان‬ ‫‪5‬‬ ‫عبدالغفار نجفی‬ ‫‪10‬‬ ‫بازگشت دیرهنگام سرمایه‬ ‫در صنعت کنسروسازی‬ ‫روزهای پررونق‬ ‫صنعتمبلمان‬ ‫احمد آزادمرد‬ ‫علیرضا عباسی‬ ‫رییس سندیکای صنایع کنسرو‬ ‫‪29‬‬ ‫نایب‌رییسدرودگرانومبل‌سازانتهران‬ ‫‪30‬‬
‫کوتاه از سراسر جهان‬ ‫نخس��تین پ��رواز مس��تقیم ش��رکت هواپیمایی‬ ‫ای��ران حامل کمک‌های بشردوس��تانه وارد فرودگاه‬ ‫بین‌المللی صنعا شد‪.‬‬ ‫نیروه��ای عراق��ی با هم��کاری داوطلبان مردمی‬ ‫عملیات نظامی گسترده‌ای را برای آزادسازی استان‬ ‫صالح‌الدین آغاز کردند‪.‬‬ ‫نظرس��نجی‌های ت��ازه نش��ان می‌ده��د ‪77‬‬ ‫درص��د مردم فرانس��ه تمایل��ی به نامزدی فرانس��وا‬ ‫اوالن��د رییس‌جمه��وری ای��ن کش��ور در انتخابات‬ ‫ریاست‌جمهوری سال ‪ 2017‬میالدی ندارند‪.‬‬ ‫ح��زب حاک��م ملی‌گ��رای هن��دو ب��ه رهب��ری‬ ‫نخست‌وزیر هند دیروز (یکشنبه) برای نخستین بار‬ ‫در توافق تقس��یم قدرت با یکی از رقبای منطقه‌ای‪،‬‬ ‫دولتی را در اس��تان کشمیر هند که اکثر جمعیتش‬ ‫مسلمان هستند‪ ،‬تشکیل داد‪.‬‬ ‫عبدالفتاح السیس��ی دیروز ب��ه دنبال اعالم حکم‬ ‫دادگاه عالی قانون اساس��ی مص��ر در رد یک بند از‬ ‫قوانی��ن تعیین حوزه‌ه��ای انتخاب��ات پارلمانی این‬ ‫کش��ور‪ ،‬دس��تور تهیه پیش‌نویس جدی��د قانون یاد‬ ‫شده را در مدت یک ماه صادر کرد‪.‬‬ ‫روزنامه یمنی‌الیمن الیوم از اعالم آمادگی کش��ور‬ ‫پادشاهی عمان برای میزبانی گفت‌وگوهای نیروهای‬ ‫سیاس��ی یمن خبر داد؛ این در حالی است که عمان‬ ‫تنها کش��ور حاش��یه خلیج فارس است که سفارت‬ ‫خود را از صنعا به عدن منتقل نکرده است‪.‬‬ ‫آلکسیس س��یپراس‪ ،‬نخست‌وزیر یونان دو کشور‬ ‫اسپانیا و پرتغال را به توطئه برای سرنگونی دولتش‬ ‫متهم کرد‪.‬‬ ‫مقام‌ه��ای ‪ 3‬کش��ور چین‪ ،‬ژاپن و ک��ره جنوبی‬ ‫توافق کردند که اختالف‌ه��ای منطقه‌ای خود را در‬ ‫نشست‌های ‪ 3‬جانبه با یکدیگر حل و فصل کنند‪.‬‬ ‫محمد ناصر البخیتی‪ ،‬عضو دفتر سیاسی «جنبش‬ ‫مردمی انص��اراهلل» یمن‪ ،‬عملکرد کش��ورهای عضو‬ ‫ش��ورای همکاری خلیج‌فارس را در راس��تای منافع‬ ‫امریکا در منطقه دانست‪.‬‬ ‫دولت جدید س��ریالنکا در زمینه سیاست دوری‬ ‫از چین و نزدیکی هرچه بیش��تر به دهلی نو تصمیم‬ ‫گرف��ت از پهل��و گرفت��ن زیردریایی‌ه��ای چین در‬ ‫آب‌های کشورش جلوگیری کند‪.‬‬ ‫س��امی ابوزهری‪ ،‬س��خنگوی جنب��ش مقاومت‬ ‫اس�لامی (حماس) تاکید کرد که دس��تگاه قضایی‬ ‫مصر با حکم خود علیه این جنبش و ش��اخه نظامی‬ ‫آن در حقیق��ت مقاومت ضد صهیونیس��تی را جرم‬ ‫دانس��ته و تالش کرده است شکس��ت نظامی رژیم‬ ‫صهیونیس��تی در جن��گ ‪ 51‬روزه علی��ه نوارغزه را‬ ‫جبران کند‪.‬‬ ‫بانک مرکزی چین برای جلوگیری از کاهش رشد‬ ‫اقتصادی‪ ،‬برای دومین بار در ‪ 3‬ماه اخیر‪ ،‬نرخ س��ود‬ ‫سپرده و نرخ بهره بانکی را کاهش داد‪.‬‬ ‫رییس‌جمهوری کره جنوبی با طرح دوباره مسئله‬ ‫سوءاس��تفاده از زنان کره‌ای توس��ط ارتش ژاپن در‬ ‫زم��ان جن��گ جهان��ی دوم‪ ،‬خواس��تار عذرخواهی‬ ‫رهبران ژاپن به خاطر این «جنایت تاریخی» شد‪.‬‬ ‫‪ 22‬عض��و گروه طالب��ان در عملیات پاکس��ازی‬ ‫نیروه��ای ارتش و پلیس افغانس��تان که در مناطق‬ ‫ناامن این کشور انجام گرفت‪،‬کشته شدند‪.‬‬ ‫هی��ات نمایندگ��ی اتحادی��ه اروپ��ا در رام‌اهلل و‬ ‫بیت‌المقدس و یک نهاد مس��تقر در ژنو ضمن محکوم‬ ‫کردن حمالت صهیونیس��ت‌ها ب��ه مکان‌های مقدس‬ ‫فلسطینیان خواستار پیگرد عامالن این حمالت شدند‪.‬‬ ‫مردم بحرین با برگزاری تظاهرات گس��ترده برای‬ ‫شصت‌وس��ومین روز متوالی خواس��تار آزادی فوری‬ ‫شیخ‌علی س��لمان‪ ،‬دبیرکل جمعیت اسالمی الوفاق‬ ‫شدند‪.‬‬ ‫یک مقام بلندپایه چینی ب��ا ابراز امیدواری برای‬ ‫حل مس��ئله فلس��طین‪ ،‬بار دیگر بر مواضع پکن در‬ ‫حمایت از تش��کیل دولت مستقل فلسطینی تاکید‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫فرمانده��ی ارتش و نیروهای مس��لح س��وریه با‬ ‫صدور بیانی��ه‌ای بر ادام��ه نبرده��ای موفقیت‌آمیز‬ ‫یگان‌های ارتش با همکاری نیروهای دفاع مردمی در‬ ‫منطقه جنوب این کشور تا شکست کامل گروه‌های‬ ‫تروریستی مسلح تاکید کرد‪.‬‬ ‫تروریس��ت‌های داعش ‪ 32‬نفر از نیروهای نظامی‬ ‫امنیتی عراق را در اس��تان االنبار این کش��ور اعدام‬ ‫کردند‪.‬‬ ‫ویاچس�لاو نیکونوف‪ ،‬رییس کمیس��یون آموزش‬ ‫دومای روس��یه و مدیر بنیاد سیاس��ی جهان روس‬ ‫اع�لام ک��رد‪ :‬ادع��ای امری��کا در رابطه ب��ا دفاع از‬ ‫دموکراس��ی در این کشور و در سطح جهان دروغی‬ ‫بیش نیس��ت و برای اهداف سیاس��ی از آن استفاده‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫‪ 28‬تروریس��ت تکفی��ری در عملی��ات ارت��ش‬ ‫مصردرشمال صحرای سینا کشته شدند‪.‬‬ ‫مقامات امنیتی پاکس��تان اعالم کردند که سالم‬ ‫ریگی‪ ،‬س��رکرده گ��روه تروریس��تی جیش‌العدل را‬ ‫بازداشت کرده‌اند‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫دوشنبه ‪ 11‬اسفند ‪ 11 - 1393‬جمادی االول ‪ 2 -1436‬مارس ‪ -2015‬شماره ‪ -170‬پیاپی ‪1488‬‬ ‫خبر‬ ‫‪public@smtnews.ir‬‬ ‫شمخانی‪ ،‬دبیر شورای عالی امنیت ملی‪:‬‬ ‫توافق خوب قابل تحقق است‬ ‫دبی��ر ش��ورای عالی امنی��ت ملی گف��ت‪ :‬در صورت‬ ‫صداق��ت و جدی��ت طرف‌ه��ای مذاکره‌کنن��ده‪ ،‬امکان‬ ‫ش��کل‌گیری توافق خوب با احترام به حقوق هس��ته‌ای‬ ‫جمهوری اس�لامی ایران در چارچ��وب ان‪.‬پی‪.‬تی قابل‬ ‫تحقق خواهد بود‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا از دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی‪،‬‬ ‫علی ش��مخانی در دی��دار پائولو جنتیلون��ی‪ ،‬وزیر امور‬ ‫خارجه ایتالیا با تش��ریح ابعاد توافق خوب هسته‌ای به‬ ‫گونه‌ای که برای طرفین مطلوب باش��د‪ ،‬افزود‪ :‬لغو تمام‬ ‫تحریم‌های غیرقانونی و انجام رفتارهای اعتمادس��از در‬ ‫مقابل حسن‌نیت و همکاری‌های ایران الزامی است‪.‬‬ ‫وی با یادآوری هش��دارهای تهران نس��بت به عواقب‬ ‫تس��لیح گروه‌های تروریس��تی به بهانه مقابله با دولت‬ ‫قانونی س��وریه؛ ش��کل‌گیری تهدیدات تروریس��تی در‬ ‫عرصه بین‌المللی را نتیجه اتخاذ سیاس��ت‌های اشتباه‬ ‫از سوی برخی کشورهای غربی و هم‌پیمانان منطقه‌ای‬ ‫آنها دانست و افزود‪ :‬بازنگری نکردن در رویه‌های گذشته‬ ‫موجب تشدید بی‌ثباتی و ناامنی فزاینده خواهد شد‪.‬‬ ‫دبیر ش��ورای عالی امنیت ملی ادامه داد‪ :‬تجربه لیبی‬ ‫و ظه��ور داعش در این کش��ور‪ ،‬نش��ان داد که دخالت‬ ‫نظامی خارجی و اس��تفاده ابزاری از گروه‌های مس��لح‬ ‫نه‌تنها راه‌حل نیست بلکه موجب افزایش خسارت‌های‬ ‫م��ادی و انس��انی‪ ،‬تخری��ب زیرس��اخت‌های اقتصادی‬ ‫و تصاعد بحران‌های ش��کننده خواهد ش��د‪ .‬ش��مخانی‬ ‫همچنین با اش��اره به سوابق گسترده تمدنی دو کشور‬ ‫انتشار ‪ ۱۰‬هزار ميليارد تومان اوراق مشارکت براي اجراي طرح‌هاي نفت‌و‌گاز‬ ‫براس��اس مصوبه مجلس مقرر ش��د تا‬ ‫س��قف ‪ ۱۰۰‬ه��زار ميليارد ري��ال اوراق‬ ‫مشارکت ريالي يا صکوک اسالمي براي‬ ‫اج��راي پروژه‌ه��ا و طرح‌ه��اي ميادين‬ ‫تو‌گاز مش��ترک با همسايگان و مهار‬ ‫نف ‌‬ ‫آب‌هاي مرزي منتشر شود‪.‬‬ ‫نمايندگان مجلس شوراي اسالمي در‬ ‫ادامه جلس��ه علني صبح ديروز پارلمان‬ ‫و در جريان رس��يدگي به اليحه بودجه‬ ‫س��ال ‪ 1394‬کل کشور‪ ،‬بخش هزينه‌اي‬ ‫تبص��ره ‪ 6‬ماده واحده اي��ن اليحه را به‬ ‫تصويب رساندند‪.‬‬ ‫وکالي مل��ت در بن��د «ال��ف» تبصره‬ ‫‪ 6‬ب��ه ش��رکت‌هاي وابس��ته و تابع��ه‬ ‫وزارتخانه‌هاي نيرو‪ ،‬نفت‪ ،‬را ‌هو‌شهرسازي‪،‬‬ ‫دف��اع و پش��تيباني نيروه��اي مس��لح‪،‬‬ ‫ارتباط��ات و فن��اوري اطالعات‪ ،‬صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تج��ارت و جهادکش��اورزي و‬ ‫س��ازمان انرژي اتمي ايران اجازه دادند‬ ‫ب��ا رعاي��ت قانون نح��وه انتش��ار اوراق‬ ‫مش��ارکت مصوب ‪ 1376/6/30‬تا سقف‬ ‫‪ 100‬ه��زار ميليارد ريال ب��راي اجراي‬ ‫طرح‌ه��اي انتفاع��ي داراي توجيه فني‪،‬‬ ‫اقتصادي و مالي خ��ود با اولويت اجراي‬ ‫تو‌گاز‬ ‫پروژه‌ه��ا و طرح‌ه��اي ميادين نف ‌‬ ‫مش��ترک با همس��ايگان و مهار آب‌هاي‬ ‫م��رزي‪ ،‬طرح‌ه��اي حمل‌ونقل ب��ه ويژه‬ ‫وسائط نقليه برقي‪ ،‬طرح‌هاي آبرساني و‬ ‫تامين آب‪ ،‬اح��داث و تکميل طرح‌هاي‬ ‫آب‌شيرين‌کن‪ ،‬تکميل شبکه جمع‌آوري‬ ‫و انتقال فاضالب‪ ،‬تصفيه‌خانه‌هاي آب و‬ ‫فاضالب‪ ،‬نيروگاه‌هاي ب��رق‪ ،‬تبديل گاز‬ ‫ب��ه فرآورده‌هاي ش��يميايي و همچنين‬ ‫مناط��ق مح��روم و کمتر توس��عه‌يافته‪،‬‬ ‫اوراق مشارکت ريالي يا صکوک اسالمي‬ ‫وزير دادگستري‪ :‬با «بگم‌بگم»‬ ‫مشکل مملکت حل نمي‌شود‬ ‫وزير دادگس��تري گفت‪ :‬رانت‬ ‫‪ 650‬ميلي��ون يوروي��ي نباي��د‬ ‫تبديل به يک جنجال رسانه‌اي‬ ‫و سياس��ي ش��ود‪ .‬ب��ه گزارش‬ ‫ايس��نا‪ ،‬مصطف��ي پورمحمدي‪،‬‬ ‫در حاش��يه صبحان��ه کاري‬ ‫فع��االن اقتص��ادي و اعض��اي اتاق بازرگان��ي با وزير‬ ‫دادگس��تري درباره پرونده رانت ‪ 650‬ميليون يورويي‬ ‫در جمع خبرنگاران‪ ،‬گفت‪ :‬يک بانک خصوصي وامي‬ ‫را داده و اين وام معوقه ش��ده اس��ت‪ .‬به دوطرف اين‬ ‫موضوع اشکاالتي وارد است‪ ،‬ولي حرف اساسي ما اين‬ ‫است که اين مس��ائل نبايد به يک جنجال سياسي و‬ ‫رسانه‌اي تبديل شود؛ چراکه اين‌کار چاره‌اي براي حل‬ ‫مشکالت نيس��ت‪ .‬وي درباره نام بانکي که اين وام را‬ ‫داده و درباره سوال ديگر این خبرنگار‪ ،‬گفت‪ :‬شما فقط‬ ‫دنبال اسم هس��تيد‪ ،‬به دنبال حل مشکالت نيستيد‪.‬‬ ‫با بگم بگم مشکل مملکت حل نمي‌شود‪ .‬نبايد اجازه‬ ‫بدهيم وام‌هايي که ضمانت کافي ندارند تکرار شوند‪،‬‬ ‫نبايد بدون مطالعه وام پرداخت شود‪ .‬اکنون ما اصرار‬ ‫داريم که اعتبارات به حدنصاب پرداخت ش��ود‪ ،‬البته‬ ‫قبول دارم ک��ه نقطه‌ضعف‌هايي نيز داريم‪ .‬وي افزود‪:‬‬ ‫پرونده رانت ‪ 650‬ميليون يورويي س��اليان سال است‬ ‫ک��ه در دوره‌هاي مختلف به وجود آمده اس��ت‪ ،‬ولي‬ ‫متاسفانه ما هر نقطه اصالحي که مي‌خواهيم بگوييم‪،‬‬ ‫تبديل به جنجال سياسي مي‌شود‪ .‬طلبکار اين رانت‬ ‫يک بانک خصوصي است‪ .‬وي يادآور شد‪ :‬در گذشته‬ ‫خصوصي‌س��ازي واقعي انجام نمي‌ش��د ول��ي در اين‬ ‫دولت دغدغه مهم اين است که بخش خصوصي بايد‬ ‫توانمند شود تا در عرصه مديريت بنگاه‌هاي اقتصادي‬ ‫فعال‌تر باش��د‪ .‬حتي تقس��يط‌هايي ني��ز براي بخش‬ ‫خصوصي و در امر واگذاري‌ها لحاظ کرده‌ايم‪.‬‬ ‫و ب��ا رعاي��ت م��اده ‪ 88‬قان��ون تنظيم‬ ‫بخش��ي از مقررات مال��ي دولت مصوب‬ ‫‪ 1380/11/27‬و ب��راي طرح‌هاي��ي که‬ ‫به‌تصويب ش��وراي اقتصاد مي‌رس��د‪ ،‬با‬ ‫تضمين خود درباره اصل و سود‪ ،‬منتشر‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹صرفه‌جويي ‪ ١٠‬ميليارد دالري با‬ ‫افزايش تحويل گاز به نيروگاه‌ها‬ ‫افزاي��ش تحويل گاز ب��ه نيروگاه‌هاي‬ ‫کش��ور و جايگزيني اين مقدار س��وخت‬ ‫پ��اک ب��ا س��وخت‌هاي ماي��ع منجر به‬ ‫صرف��ه جويي ‪ ١٠‬ميلي��ارد دالري براي‬ ‫تامین‌اجتماعی‪ :‬برخورد بدون‬ ‫اغماض با تخلفات مالی‬ ‫مدیرعام��ل س��ازمان تامین‬ ‫اجتماع��ی‪ ،‬پاکدس��تی را خط‬ ‫قرمز مدی��ران و کارکنان این‬ ‫سازمان دانست وگفت‪ :‬در این‬ ‫سازمان با تخلفات مالی بدون‬ ‫اغماض برخورد می‌کنیم‪.‬‬ ‫به گزارش واحد مرکزی خبر‪ ،‬س��یدتقی نوربخش‬ ‫در جلس��ه اعض��ای کان��ون عال��ی بازنشس��تگان و‬ ‫مس��تمری‌بگیران تامین اجتماعی‪ ،‬اف��زود‪ :‬در حوزه‬ ‫درم��ان با دریافت زیرمی��زی و در حوزه بیمه‌ای نیز‬ ‫با تخلفات مالی مطابق قانون برخورد می‌شود‪ .‬وی از‬ ‫برنامه‌ریزی برای ارتقای خدمات این سازمان در سال‬ ‫آینده خبر داد و گفت‪ :‬در سال آینده زمینه برای ارائه‬ ‫خدمات درمان بس��تری رایگان به مس��تمری‌بگیران‬ ‫تامین اجتماعی در مراکز دانش��گاهی فراهم می‌شود‬ ‫و ب��رای مس��کن امید نی��ز ‪200‬میلی��ارد تومان در‬ ‫نظر گرفته ش��ده اس��ت‪ .‬وی با بیان اینکه سازمانی‬ ‫با گردش مال��ی حدود ‪90‬هزار میلی��ارد تومان باید‬ ‫دارای انضباط مالی دقیق باشد‪ ،‬گفت‪ :‬سازمان تامین‬ ‫اجتماعی برای ارائه خدمات مطلوب به بیمه‌شدگان‬ ‫و ذی‌نفع��ان‪ ،‬که نیمی از جمعیت کش��ور هس��تند‬ ‫از هم��کاران پاکدس��ت و متخصص بهره‌مند اس��ت‪.‬‬ ‫نوربخش با بیان اینکه هزینه سازمان تامین اجتماعی‬ ‫در امسال به‌طور میانگین ماهانه ‪3400‬میلیارد تومان‬ ‫بوده اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬منابع این تعه��دات و هزینه‌ها را‬ ‫سازمان فراهم کرده اس��ت‪ .‬وی افزایش ‪25‬درصدی‬ ‫حق��وق بازنشس��تگان و اج��رای طرح تح��ول نظام‬ ‫س�لامت را عوامل اصلی افزایش هزینه‌های سازمان‬ ‫تامین اجتماعی در سال ‪ 93‬برشمرد و گفت‪ :‬بیش از‬ ‫‪2‬هزار و ‪200‬میلیارد تومان در هر ماه بابت مستمری‬ ‫بازنشستگان هزینه می‌شود‪.‬‬ ‫کشور شده است‪ .‬مديرعامل شرکت ملي‬ ‫گاز ايران در گفت‌وگو با شانا اظهار کرد‪:‬‬ ‫حجم تحوي��ل گاز به نيروگاه‌ها در ‪٣٣٩‬‬ ‫روز امسال نسبت به مدت مشابه پارسال‬ ‫‪ ١٣‬ميليارد مترمکعب افزايش يافته که‬ ‫اين مقدار افزايش جايگزين سوخت‌هاي‬ ‫مايع شده است‪.‬حميدرضا عراقي افزود‪:‬‬ ‫تحويل اين مقدار گاز به بخش نيروگاهي‬ ‫در تاريخ صنعت گاز بي‌سابقه بوده و اين‬ ‫روند با هدف کاهش مصرف سوخت‌هاي‬ ‫مايع و کاهش آلودگي هوا ادامه مي‌يابد‪.‬‬ ‫وي ي��ادآور ش��د‪ :‬از ابت��داي امس��ال‬ ‫تاکنون (سوم اسفندماه) به‌طور ميانگين‬ ‫روزان��ه ‪ ١٤٠‬ميلي��ون مترمکعب گاز به‬ ‫نيروگاه‌ها تحويل ش��ده ک��ه اين مقدار‬ ‫در مدت مش��ابه پارس��ال ‪ ١٠٠‬ميليون‬ ‫مترمکعب بوده است‪.‬‬ ‫ب��ه گفت��ه وي‪ ،‬باتوج��ه ب��ه براب��ري‬ ‫ارزش حرارتي گاز با س��وخت‌هاي مايع‬ ‫از مص��رف همين مق��دار ف��رآورده در‬ ‫نيروگاه‌ه��ا جلوگيري ش��ده که عالوه‌بر‬ ‫صرفه‌جويي اقتصادي تاثير چشمگيري‬ ‫در کاهش آلودگي داشته است‪.‬‬ ‫پیگیری پرونده وام‬ ‫‪ ۶۵۰۰‬میلیاردی‬ ‫رییس س��ازمان بازرسی کل‬ ‫کش��ور درباره پرون��ده ‪۶۵۰۰‬‬ ‫میلی��اردی گفت‪ :‬ای��ن پرونده‬ ‫جزو فهرس��ت بانک‌هاس��ت و‬ ‫مانند سایر پرونده‌های معوقات‬ ‫بانکی در حال رسیدگی است‪.‬‬ ‫به گزارش واحد مرکزی خبر‪ ،‬سراج درباره پرونده‬ ‫‪ ۶۵۰۰‬میلیاردی مورد اش��اره ریی��س قوه قضاییه‪،‬‬ ‫اف��زود‪ :‬این پرون��ده درباره فردی اس��ت که ‪۶۵۰۰‬‬ ‫میلیارد تومان از بانک‌ها وام دریافت کرده اما وثایق‬ ‫آن به اندازه کافی نیست‪.‬‬ ‫وی درب��اره پرونده س��قوط هواپیمای آنتونف نیز‬ ‫گفت‪ :‬گزارش این حادث��ه تهیه و به مراجع قضایی‬ ‫ارس��ال ش��ده و گزارش آن نیز برای آیت‌اهلل آملی‬ ‫الریجانی فرستاده شده است‪.‬‬ ‫س��راج در پاسخ به س��والی درباره افراد دو شغله‬ ‫نیز افزود‪ :‬هیچ کدام از افرادی که دوشغله محسوب‬ ‫می‌شوند به سرکار نرفته‌اند‪.‬‬ ‫رییس سازمان بازرسی کل کشور همچنین گفت‪:‬‬ ‫طبق ماده ‪ 28‬قانون ش��وراها‪ ،‬کسانی که در شوراها‬ ‫مشغول هستند‪ ،‬حق تصاحب منصب ملی را ندارند؛‬ ‫نص قانون اس��ت کس��انی که در ش��وراها هستند‬ ‫نمی‌توانند منصب ملی را اشغال کنند‪.‬‬ ‫س��راج درباره توجه به این قانون نی��ز افزود‪ :‬اگر‬ ‫افرادی که ش��امل دو ش��غله می‌ش��وند به تذکرات‬ ‫ترتیب اثر ندهند‪ ،‬با آنها برخورد خواهد ش��د‪ ،‬البته‬ ‫درباره خیلی‌ها اعمال ش��ده و بسیاری از آنها حتی‬ ‫نامزد نشده‌اند‪.‬‬ ‫وی درباره وضع حس��ین رض��ازاده گفت‪ :‬به وزیر‬ ‫ورزش و س��ایر ادارات ابالغ کردیم کسانی که عضو‬ ‫شورا هستند حق گرفتن منصب ملی را ندارند‪.‬‬ ‫ایران و ایتالیا‪ ،‬بر لزوم بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود‬ ‫به‌منظور توس��عه همکاری‌های اقتص��ادی‪ ،‬فرهنگی و‬ ‫سیاس��ی تاکید کرد‪ .‬پائولو جنتیلونی‪ ،‬وزیر امور خارجه‬ ‫ایتالی��ا نیز در این دیدار تروریس��م را بزرگترین تهدید‬ ‫منطقه و جهان دانست و گفت‪ :‬مبارزه موثر با گروه‌های‬ ‫تروریس��تی و برقراری آرامش و ثب��ات در منطقه تنها‬ ‫در سایه ش��کل‌گیری اراده جمعی در سطح بین‌المللی‬ ‫محقق خواهد شد‪.‬‬ ‫وی با ابراز امیدواری درباره نتیجه‌بخش بودن مذاکرات‬ ‫هسته‌ای و دستیابی ایران و ‪ 5+1‬به توافق جامع افزود‪:‬‬ ‫کم��ک ایران در حل و فصل مس��ائل منطقه‌ای به ویژه‬ ‫مبارزه با افراطی‌گری داعش و دیگر مس��ائل منطقه‌ای‬ ‫بسیار تاثیرگذار و تعیین‌کننده است‪.‬‬ ‫پائول��و جنتیلونی گفت‪ :‬ایتالیا برای روابط سیاس��ی‪،‬‬ ‫اقتص��ادی و فرهنگی خود با جمهوری اس�لامی ایران‬ ‫اهمیت بس��یاری قائل اس��ت و سیاس��ت ارتقای سطح‬ ‫مناسبات دوجانبه را با جدیت پیگیری می‌کند‪.‬‬ ‫ویژه‬ ‫در شورای عالی فضای مجازی تصویب شد‬ ‫حمایت دولت از تولید‬ ‫و تسهیل صادرات نرم‌افزار‬ ‫در جلس��ه ش��ورای عالی فضای مجازی‪ ،‬حمایت‬ ‫دولت از تولید و تسهیل صادرات نرم افزار و خدمات‬ ‫مهندسی فضای مجازی به تصویب رسید‪.‬‬ ‫در بیس��ت و دومین جلس��ه این ش��ورا که صبح‬ ‫یکشنبه و به ریاست حسن روحانی‪ ،‬رییس‌جمهوری‬ ‫تش��کیل ش��د‪ ،‬فرآیند تولید و ص��ادرات نرم‌افزار با‬ ‫توجه ب��ه مقررات و آیین‌نامه‌ه��ای اجرایی موجود‬ ‫م��ورد بحث و بررس��ی اعضا قرار گرفت‪ .‬بر اس��اس‬ ‫مصوبه ش��ورای عالی فضای مجازی‪« ،‬دولت مکلف‬ ‫اس��ت در زمینه تش��ویق تولید نرم‌افزار و تس��هیل‬ ‫صادرات نرم‌افزار و خدمات مهندسی فضای مجازی‬ ‫و همچنین رفع موان��ع و ارائه آموزش‌های مرتبط‪،‬‬ ‫اقدامات الزم را انجام داده و در مدت ‪ ۶‬ماه گزارش‬ ‫اقدامات را به شورا ارائه کند»‪ .‬در این جلسه «طرح‬ ‫جامع توس��عه فضای مجازی س��الم و ایمن» مورد‬ ‫بررسی اعضای ش��ورا قرار گرفت و تعریف و اهداف‬ ‫قید ش��ده در آن تصویب شد‪ .‬همچنین مرکز ملی‬ ‫فض��ای مجازی موظف ش��د ب��ر اس��اس تعریف و‬ ‫اهداف مصوب ش��ورا‪ ،‬اقدامات‪ ،‬ضوابط و معیارهای‬ ‫خدمات و محت��وای مربوط را طراحی و به تصویب‬ ‫شورا برساند و ضمن به‌روزرسانی آن‪ ،‬به‌طور ساالنه‬ ‫گزارش از چگونگی پیشرفت این مصوبه ارائه کند‪.‬‬ ‫علت پرواز جنگنده میگ در ارتفاع‬ ‫پایین بر فراز تهران اعالم شد‬ ‫مدیر روابط عمومی نیروی هوایی ارتش جمهوری‬ ‫اسالمی ایران علت پرواز در ارتفاع پایین یک فروند‬ ‫هواپیمای ش��کاری میگ ‪ 29‬بر ف��راز تهران را در‬ ‫عصر ش��نبه‪ ،‬آموزش��ی بودن این پرواز عنوان کرد‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬سعید نصیراالسالمی شنبه‌شب در‬ ‫گفت‌وگ��و با ایرنا افزود‪ :‬پ��رواز این هواپیما عادی و‬ ‫در چارچ��وب برنامه‌ها بوده اس��ت‪ .‬وی اضافه کرد‪:‬‬ ‫ای��ن هواپیما از فرودگاه مهرآباد تهران برخاس��ته و‬ ‫در س�لامت کامل دوباره در ای��ن فرودگاه به زمین‬ ‫نشسته اس��ت‪ .‬نصیراالس�لامی درباره دلیل انتشار‬ ‫دود از این هواپیما گفت‪ :‬به‌طور معمول هواپیماهای‬ ‫میگ ‪ 29‬دودزا هس��تند و دودی که از این هواپیما‬ ‫متصاعد می‌شود طبیعی است‪ .‬مدیر روابط عمومی‬ ‫نیروی هوایی ارتش جمهوری اس�لامی ایران اعالم‬ ‫ک��رد که خلبانان و خودجنگنده در س�لامت کامل‬ ‫هستند‪ .‬عصر شنبه یک فروند هواپیمای شکاری از‬ ‫نوع میگ‪ 29‬در ارتفاع پایین بر فراز آس��مان تهران‬ ‫به پرواز درآمد‪ .‬مردمی که در منطقه اطراف مهرآباد‬ ‫تهران در تردد بودند حوالی ‪ 18:10‬ش��نبه ش��اهد‬ ‫پرواز همراه با غ��رش و دودآلود این هواپیما بودند‬ ‫که دقایقی پس از پ��رواز‪ ،‬دوباره بر باند فرودگاه به‬ ‫زمین نشس��ت‪ .‬میگ ‪ 29‬یک جنگنده روسی است‬ ‫که در اختیار نیروی هوایی ارتش جمهوری اسالمی‬ ‫ایران قرار دارد‪.‬‬
‫دوشنبه ‪ 11‬اسفند ‪ 11 - 1393‬جمادی االول ‪ 2 -1436‬مارس ‪ -2015‬شماره ‪ -170‬پیاپی ‪1488‬‬ ‫‪industry@smtnews.ir‬‬ ‫صنعت‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪29‬‬ ‫‪30‬‬ ‫توسعه محصول خودروسازان با حضور غربي‌ها‬ ‫صنعت کنسرو‪ ،‬اسير نوسان قيمت محصوالت کشاورزي‬ ‫گردش مالي ‪ ۳۰‬هزار ميليارد توماني مبلمان ايراني‬ ‫‪3‬‬ ‫در پی شعار دولت یازدهم مبنی بر اشتغال بزرگ در بنگاه‌های کوچک مطرح شد‬ ‫تحقق اشتغال بزرگ با تکمیل صنایع نیمه‌تمام‬ ‫فرش�ته فریادرس‪-‬گروه صنعت‪ :‬ط��رح بنگاه‌های‬ ‫زودبازده در ماه‌های نخس��ت ریاست‌جمهوری محمود‬ ‫احمدی‌نژاد در دولت تصویب و از سال ‪ ۸۵‬اجرایی شد‪،‬‬ ‫ک��ه در زمان اجرا انتقادهای گس��ترده‌ای را برانگیخت‬ ‫ب��ه طوری که مرکز پژوهش‌های مجلس در س��ال ‪۸۸‬‬ ‫در گزارش��ی از عملکرد این بنگاه‌ها اعالم کرد‪ ،‬اشتغال‬ ‫محقق ش��ده نسبت به اش��تغال تعهد ش��ده در طرح‬ ‫یادش��ده‪ ۴۸/۲ ،‬درصد بوده اس��ت‪ .‬با این حال‪ ،‬وزارت‬ ‫کار به عنوان متولی اصلی این طرح همواره از آن دفاع‬ ‫کرده و عملکرد این بنگاه‌ها را قابل قبول دانسته است‪.‬‬ ‫گزارش تطبیقی جدی��د مرکز پژوهش‌های مجلس نیز‬ ‫اوضاع را نس��بت به سال ‪ ۸۸‬نامناسب‌تر ارزیابی و اعالم‬ ‫کرده که «سیاست اشتغالزایی دولت در قالب گسترش‬ ‫طرح‌ه��ای زودبازده ب��ا موفقیت همراه نب��ود و میزان‬ ‫انحراف طرح یادش��ده از اهداف اشتغالزایی بیش از ‪۶۰‬‬ ‫درصد بوده است‪ ».‬رش��د نقدینگی‪ ،‬معوق شدن حجم‬ ‫زیادی از تس��هیالت پرداختی ب��ه طرح‌های زودبازده و‬ ‫مقطعی بودن اش��تغال ایجاد ش��ده در ای��ن بنگاه‌ها از‬ ‫جمله آسیب‌های مهم این طرح از نگاه گزارش تطبیقی‬ ‫مرکز پژوهش‌های مجلس بوده است‪ .‬حال در تازه‌ترین‬ ‫تصمی��م وزارت تعاون‪ ،‬کار و امور اجتماعی اعالم کرده‬ ‫که دولت یازدهم ش��عار اش��تغال ب��زرگ در بنگاه‌های‬ ‫کوچک را دنبال می‌کند‪ .‬چرا که دولت معتقد است در‬ ‫مش��اغل خرد و صنایع میانی قدرت ایجاد شغل بسیار‬ ‫باالس��ت که باید دید با وج��ود تجربه ناموفق در زمینه‬ ‫بنگاه‌های زودبازده این اقدام تا چه اندازه جنبه عملیاتی‬ ‫پیدا خواهد کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹اشتغال پایدار در صنایع کوچک‬ ‫در همی��ن زمینه غالمرضا س��لیمانی‪ ،‬معاون صنایع‬ ‫کوچک س��ازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی‬ ‫در پاس��خ به این پرسش که طرح اشتغال در بنگاه‌های‬ ‫کوچک و زود بازده در دولت نهم نه‌تنها به اهداف خود‬ ‫دست نیافت‪ ،‬بلکه نقدینگی بزرگی را از بانک‌های کشور‬ ‫به نام بنگاه‌های کوچک و متوس��ط روانه حساب برخی‬ ‫از افراد کرد‪ ،‬حال ب��ا توجه به تجربه ناموفق بنگاه‌های‬ ‫زود بازده اجرای دوباره این طرح به چه ش��کل خواهد‬ ‫گفت‪ :‬بر اساس تجارب جهانی‪ ،‬حمایت از‬ ‫بود‪ ،‬به‬ ‫بنگاه‌های کوچک و زودبازده نه تنها مختوم به شکست‬ ‫نیست بلکه یکی از مهم‌ترین و اساسی‌ترین راهکارهای‬ ‫رس��یدن ب��ه اش��تغال پایدار اس��ت‪ .‬اما با وج��ود این‪،‬‬ ‫رویکردهای گذشته حاکم بر طرح اشتغال در بنگاه‌های‬ ‫کوچک و زود ب��ازده و همچنین روش‌های اجرایی آن‬ ‫در کش��ور‪ ،‬کاس��تی‌ها و چالش‌هایی را در برداشته که‬ ‫منجر به ناکارآمدی و اثربخش��ی بسیار پایین این طرح‬ ‫ش��ده اس��ت‪.‬وی با تاکید بر اینکه برای اجرای کارآمد‬ ‫این طرح س��عی بر این اس��ت تا چندین تغییر محوری‬ ‫در روش‌ه��ا و رویکردهای حاکم ب��ر این طرح به‌عمل‬ ‫آی��د‪‌،‬افزود‪ :‬یکی از اساس��ی‌ترین تغیی��رات حمایت از‬ ‫بنگاه‌ها و صنایع نیمه‌تمام و غیرفعال و ضعیف موجود‪،‬‬ ‫به جای ایجاد بنگاه‌های جدید اس��ت زیرا چنین امری‬ ‫می‌توان��د کارآمدی موضوع حمایت از صنایع کوچک را‬ ‫به طور قابل توجهی افزایش دهد‪ .‬همچنین یکی دیگر‬ ‫از این تغییرات‪ ،‬ارائه حمایت‌های غیرمس��تقیم به جای‬ ‫حمایت‌های مستقیم است‪ .‬به گفت ‌ه سلیمانی‪ ،‬به جای‬ ‫ارائه خدمات مالی مس��تقیم به بنگاه‌ها‪ ،‬بیش��تر سعی‬ ‫خواهد ش��د تا بستر‌س��ازی الزم برای دسترسی آنها به‬ ‫خدمات مد نظر فراهم آید‪.‬‬ ‫همچنین تاکید ب��ر بخش تولید و حمایت از تمامی‬ ‫حلقه‌ه��ای زنجی��ره ارزش با هدف تکمی��ل حلقه‌های‬ ‫مفق��وده مورد نیاز بخش صنعت نی��ز از دیگر اقدامات‬ ‫حمایت��ی خواه��د ب��ود و ع�لاوه‬ ‫ب��ر حمایت‌ه��ای س��خت‌افزاری‪،‬‬ ‫حمایت‌ه��ای نرم‌اف��زاری نیز مورد‬ ‫تأکید قرار خواهد گرفت‪.‬‬ ‫را کس��ب و کارهای خرد و کوچک تش��کیل می‌دهد و‬ ‫با توجه به اینکه بیش��تر این کس��ب و کارها کاربردی‬ ‫هستند و بخش قابل توجهی از اشتغال کشور را تشکیل‬ ‫می‌دهند‪ ،‬چندان دور از واقعیت نیست‪.‬‬ ‫‹ ‹تفاوت در نگرش دولت‌ها‬ ‫س��لیمانی درباره اینکه چگونه می‌ت��وان با حمایت از‬ ‫کسب‌وکارهای کوچک در زمان حاضر به موفقیت رسید‬ ‫و اص��وال این طرح چ��ه تفاوت‌هایی‬ ‫نس��بت به طرح دولت گذشته دارد‪،‬‬ ‫اظه��ار ک��رد‪ :‬در اص��ل تفاوت‌های‬ ‫موجود در این زمینه به نوع دیدگاه‪،‬‬ ‫رویک��رد و نگرش‌های حاکم بر نحوه‬ ‫‹ ‹اس�تفاده از ظرفی�ت تمامی‬ ‫نهادهای مرتبط‬ ‫توسعه صنایع کوچک بین دو دولت‬ ‫گذشته و حال حاضر مرتبط می‌شود‪.‬‬ ‫مع��اون صنایع کوچک س��ازمان در رویکرد جدید تأکید‬ ‫وی اف��زود‪ :‬همان‌گونه که اش��اره‬ ‫صنای��ع کوچ��ک و ش��هرک‌های‬ ‫بیشتر بر حمایت از‬ ‫ش��د‪ ،‬در رویکرد جدید تأکید بیشتر‬ ‫صنعتی ایران در پاس��خ به س��وال‬ ‫دیگ��ری مبن��ی ب��ر این‌ک��ه آی��ا بنگاه‌ها و صنایع نیمه‬ ‫بر حمای��ت از بنگاه‌ها و صنایع نیمه‬ ‫اجرای چنین طرحی در راس��تای تمام و غیرفعال و ضعیف تم��ام و غیرفعال و ضعی��ف موجود‬ ‫موجود کشور است‪ .‬در کشور اس��ت‪ .‬در حالی‌که در رویکرد‬ ‫تفاهمنامه منعقد شده بین وزارت‬ ‫کار‪ ،‬تع��اون و رف��اه اجتماع��ی و حالی‌که در رویکرد قبلی قبل��ی ایجاد بنگاه‌ه��ای جدید مورد‬ ‫تاکی��د بود و این امر منجر به تنگ‌تر‬ ‫ش��هرک‌های صنعت��ی خواهد بود‪،‬‬ ‫ایجاد بنگاه‌های جدید‬ ‫تصریح ک��رد‪ :‬موض��وع حمایت از‬ ‫ش��دن فضای رقابت می‌ش��د‪ ،‬بدون‬ ‫مورد تاکید بود‪.‬‬ ‫صنایع کوچ��ک نمی‌تواند تنها در‬ ‫اینکه آمادگی الزم در بنگاه‌ها ایجاد‬ ‫قال��ب ی��ک ط��رح و از طریق یک‬ ‫شود‪.‬‬ ‫تفاهمنامه بین دو س��ازمان و نهاد ب��ه اجرا درآید بلکه ‹ ‹تاکید بر تکمیل حلقه‌های زنجیره ارزش‬ ‫وی تفاوت دیگر اجرای این طرح را با آنچه در گذشته‬ ‫این امر نیازمند اس��تفاده از ظرفیت تمامی وزارتخانه‌ها‬ ‫و س��ازمان‌های مرتبط با صنایع کوچک بوده و در قالب اجرا شده است نحوه ارائه خدمات به صنایع عنوان کرد‬ ‫تعریف طرح‌های تخصصی در حوزه‌های مختلف صنعتی و گف��ت‪ :‬به عب��ارت دیگر در رویکردهای قبلی بیش��تر‬ ‫قابل اجراست‪ .‬در عین حال همکاری وزارت تعاون‪ ،‬کار حمایت‌ها ش��امل پرداخت تس��هیالت بود در حالی‌که‬ ‫رفاه اجتماعی و س��ازمان صنایع کوچک و شهرک‌های یارانه‌های��ی که به طور مس��تقیم ب��ه بنگاه‌ها پرداخت‬ ‫صنعت��ی ایران می‌تواند بخش قابل توجهی از این طرح می‌ش��د کارآمدی الزم را نداش��ت‪ .‬اما در رویکرد جدید‬ ‫را پوش��ش دهد‪.‬وی درباره اینکه آی��ا اجرای صحیح و به جای پرداخت مستقیم منابع مالی به صنایع کوچک‬ ‫کارشناس��ی ش��ده می‌تواند گره‌ای از مشکالت اشتغال بیشتر سعی می‌شود‪ ،‬تا بستر‌سازی الزم برای دسترسی‬ ‫کشور باز کند یا خیر نیز اظهار کرد‪ :‬به طور قطع اجرای آنها به خدمات مد نظر فراهم آید‪ .‬همچنین در رویکرد‬ ‫اصولی‪ ،‬هدفمند و علمی این طرح در زمینه حمایت از قبلی عمده حمایت‌ها از بخش تولید و س��اخت به‌عمل‬ ‫صنایع کوچک اگر تنها راه‌حل مش��کل اشتغال نباشد‪ ،‬می‌آمد‪ ،‬اما در رویکرد جدید بیشتر بر تکمیل حلقه‌های‬ ‫یکی از مهم‌ترین آنهاست‪ .‬این امر با در نظر گرفتن این زنجی��ره ارزش تاکید می‌ش��ود‪ .‬در رویک��رد قبل عمده‬ ‫نکته که بیش از ‪ ۹۵‬درصد کس��ب و کارهای اقتصادی حمایت‌ها س��خت‌افزاری و فیزیکی ب��ود اما در رویکرد‬ ‫جدی��د حمایت‌ه��ای نرم‌اف��زاری نیز م��ورد توجه قرار‬ ‫گرفت��ه اس��ت‪ .‬وی همچنین در ادامه در پاس��خ به این‬ ‫پرس��ش که ظرفیت اش��تغالزایی در این صنایع به چه‬ ‫میزان اس��ت‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬از آنج��ا که صنایع کوچک از‬ ‫درجه کاربری بیش��تری برخوردارند و ایجاد آنها نسبت‬ ‫به صنایع بزرگ‪ ،‬نی��از به منابع مالی پایین‌تری دارد‪ ،‬از‬ ‫ظرفیت بس��یار باالی��ی برای ایجاد اش��تغال و تقویت و‬ ‫بروز ایده‌های کارآفرینی برخوردار هس��تند که گواه این‬ ‫مطلب تجارب کشورهای موفقی چون چین‪ ،‬هند‪ ،‬ژاپن‪،‬‬ ‫مالزی‪ ،‬ترکیه و کشورهای توسعه‌یافته دیگری است که‬ ‫در آنها صنایع خرد و کوچک به طور متوس��ط افزون بر‬ ‫‪ ۵۰‬درصد اش��تغال این کش��ورها را ب��ه خود اختصاص‬ ‫داده‌اند‪ .‬در کش��ور ما نیز با حمایت منطقی‪ ،‬هدفمند و‬ ‫علمی از این صنایع می‌توان فرصت‌های شغلی متعددی‬ ‫را به شکل پایدار ایجاد کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹انواع حمایت‌ها از طرح رویکرد جدید‬ ‫مع��اون صنای��ع کوچک س��ازمان صنای��ع کوچک و‬ ‫شهرک‌های صنعتی ایران درباره حمایت‌های پیش‌بینی‬ ‫ش��ده این س��ازمان و همچنین وزارت تعاون‪‌،‬کار و رفاه‬ ‫اجتماع��ی از این بنگاه‌ها نیز اظه��ار کرد‪ :‬برای حمایت‬ ‫از بنگاه‌های خرد و کوچک طیف متعددی از حمایت‌ها‬ ‫مورد نیاز اس��ت و بر این اساس برای پاسخگویی به این‬ ‫نیاز س��بد متنوع��ی از حمایت‌ها در نظر گرفته ش��ده‬ ‫اس��ت که ش��امل حمایت‌های مالی از جمله تسهیالت‬ ‫مال��ی و س��رمایه در گ��ردش و همچنی��ن ضمان��ت از‬ ‫س��رمایه‌گذاری‌های کوچ��ک‪ ،‬برگ��زاری دوره‌ه��ای‬ ‫آموزش��ی و برگ��زاری توره��ای بازدی��د ب��رای تقویت‬ ‫فرهن��گ کارآفرینی و ترغیب اف��راد و همچنین ارتقای‬ ‫منابع انس��انی خواهد بود‪ .‬سلیمانی ادامه داد‪ :‬تقویت و‬ ‫توسعه ابعاد س��خت افزاری و نرم‌افزاری فناوری صنایع‬ ‫کوچک‪ ،‬توسعه و تقویت بازارهای داخلی و خارجی برای‬ ‫صنایع کوچک از طریق تس��هیل فرآیند شرکت کردن‬ ‫این صنایع در نمایش��گاه‌های داخلی و خارجی‪ ،‬توسعه‬ ‫ش��رکت‌های مدیریت صادرات‪ ،‬ایجاد و تسهیل ارتباط‬ ‫با بازارهای خارجی و‪ ،...‬تس��هیل و تقویت همکاری بین‬ ‫صنای��ع کوچک و متوس��ط و بزرگ به منظ��ور ارتقای‬ ‫رقابت‌پذی��ری آنه��ا‪ ،‬همچنی��ن ایج��اد و فراهم کردن‬ ‫زیرس��اخت‌های الزم برای شکل‌گیری و استقرار صنایع‬ ‫کوچ��ک و تامین امکانات مورد نیاز آنها‪ ،‬تامین خدمات‬ ‫توس��عه کس��ب و کار در حوزه‌های مختلف مورد نیاز و‬ ‫تسهیل دسترس��ی صنایع کوچک به اطالعات و دانش‬ ‫مورد نیاز از دیگر اقدامات حمایتی پیش‌بینی شده برای‬ ‫‪ ،‬بررسی این اظهارات‬ ‫این بنگاه‌هاست‪ .‬به گزارش‬ ‫نش��ان می‌دهد که شعار دولت یازدهم مبنی بر اشتغال‬ ‫ش دولت‬ ‫بزرگ در بنگاه‌های کوچک به دلیل تغییر نگر ‌‬ ‫در حمایت از این بنگاه‌ها‪ ،‬آینده روشنی را برای اشتغال‬ ‫رقم زده است چراکه دولت معتقد است در مشاغل خرد‬ ‫و صنایع میانی قدرت ایجاد شغل بسیار باالست‪.‬‬ ‫حال باید دید ب��ا توجه به عملکرد ناموفق دولت قبل‬ ‫در زمینه توسعه بنگاه‌های خرد و متوسط‪ ،‬اجرای دوباره‬ ‫این طرح به چه شکل خواهد بود و تا چه اندازه می‌تواند‬ ‫متفاوت‌تر از گذش��ته اجرایی ش��ود تا نتیجه مطلوبی را‬ ‫داشته باشد‪.‬‬ ‫ديدگاه‬ ‫ضرورت آسيب‌شناسي نتايج طرح بنگاه‌هاي زودبازده‬ ‫روح اهلل نوري‬ ‫عضو هيات علمي موسسه مطالعات و‬ ‫پژوهش‌هاي بازرگاني‬ ‫نظ��رات مجريان درب��اره طرح بنگاه‌ه��اي زودبازده‬ ‫طرح��ي موفق ب��وده و در همين زمينه سياس��يون و‬ ‫اقتصاددانان بيرون از بدنه دولت س��ابق‪ ،‬معتقدند که‬ ‫اين طرح حداقل به صورت ناقص اجرا ش��ده و چندان‬ ‫موفقيت‌آمي��ز نبوده اس��ت‪ .‬در بازديد از ش��هرک‌هاي‬ ‫صنعتي استان‌هاي مختلف که محل استقرار بسياري‬ ‫از ش��رکت‌هاي ثبت ش��ده حاصل از اعطاي اعتبارات‬ ‫ح بنگاه‌هاي زودبازده اس��ت‪ ،‬مشاهده مي‌کنيم که‬ ‫طر ‌‬ ‫بس��ياري از اين ش��رکت‌ها تنها زمين��ي را در اختيار‬ ‫گرفته و رها کرده‌اند يا س��وله‌‌اي احداث و آن را ترک‬ ‫کرده‌ان��د يا برخي اقدام به نصب ماش��ين‌آالت کرد ‌ه و‬ ‫س��پس آن را ب ‌ه حال خود رها کرده‌اند‪ .‬حتي شاهديم‬ ‫تع��داد بيش��تري نيز تنها ش��رکتي را ثب��ت و اعتبار‬ ‫دريافت��ي را صرف خريد ملک در ش��هرهاي بزرگ يا‬ ‫س��فته‌بازي در بازار س��که و ارز کرده‌اند و تعدادي نيز‬ ‫مش��غول به توليد و فعاليت هس��تند‪ ،‬اما با مشکالت‬ ‫بس��ياري در فرآيندهاي مختلف تهي��ه مواد‪‌،‬قطعات‪،‬‬ ‫س��رمايه درگردش‪ ،‬توليد و فروش مواجه هس��تند که‬ ‫مهم‌ترين مش��کل آنها تامين سرمايه در گردش است‬ ‫که نتيجه اين مش��کالت‪ ،‬اين است که براي نمونه در‬ ‫يک شهرک صنعتي با صدور ‪ ۲۹۰‬مجوز و حدود ‪۲۰۰‬‬ ‫پروانه بهره‌برداري‪ ،‬فقط ‪ ۶۰‬ش��رکت مشغول فعاليت‬ ‫بوده و از اين ‪ ۶۰‬مورد نيز حدود ‪ ۵۰‬شرکت در حالت‬ ‫کام�لا بحراني ادامه فعاليت مي‌دهن��د‪ .‬همان‌طور که‬ ‫گفته شد‪ ،‬ريش��ه‌هاي بروز مشکالت ذکر شده متعدد‬ ‫هستند و اينکه عده‌اي در هر مرحله از تاسيس شرکت‬ ‫و بن��گاه‪ ،‬آن را ره��ا کرده‌اند که مي‌ت��وان تحريم‌ها را‬ ‫در اين مس��ئله تاثيرگذار دانست‪ .‬در اين ميان عده‌اي‬ ‫س��رمايه الزم براي خريد تجهيزات و ماش��ين‌آالت در‬ ‫اختيار نداشتند چرا که قيمت ارز به يکباره چند برابر‬ ‫ش��د و تمام پيش‌بيني‌هاي آنها را برهم زد‪ .‬عده‌اي نيز‬ ‫در اين محيط بي‌ثب��ات‪‌،‬ترجيح دادند به جاي توليد‪،‬‬ ‫اعتبار دريافتي و س��رمايه خ��ود را صرف خريد ملک‬ ‫يا س��فته‌بازي کنند تا حداق��ل ارزش دارايي‌هاي آنها‬ ‫ثابت بماند‪ .‬عده‌اي نيز عاش��قانه و شجاعانه در محيط‬ ‫تولي��د ماندند‪ ،‬اما دانش و ت��وان الزم را براي فعاليت‬ ‫بو‌کار قرن بيس��ت‌ويکم نداشتند‪ .‬آنها‬ ‫در دنياي کس�� ‌‬ ‫فکر مي‌کردند مي‌توان با روش‌هاي ‪ ۳۰‬س��ال پيش در‬ ‫دني��اي امروزي رقابت کرد‪ .‬عده‌اي نيز چش��م اميد به‬ ‫ادامه حمايت‌هاي دولتي و سيستم بانکي داشتند‪‌،‬اما‬ ‫دولت و سيس��تم بانکي آنان را مانند طفلي که قبل از‬ ‫ايستادن روي پاهاي خود رها شده باشد‪‌،‬به حال خود‬ ‫واگذاش��تند‪ .‬اين امر باعث ش��د‪ ،‬اين بنگاه‌ها پيش از‬ ‫رشد‪ ،‬از بين بروند يا دچار بلوغ نارس شوند‪.‬‬ ‫اگ��ر دالي��ل ي��ا قضاوت‌ه��اي موافق��ان و مخالفان‬ ‫طرح‌ه��اي زودبازده درس��ت باش��د يا نباش��د‪ ،‬درباره‬ ‫يک موضوع اجم��اع وجود دارد و آن لزوم ارزيابي اين‬ ‫طرح‌هاس��ت‪ .‬زيرا ضرورت دارد يک تيم کارشناسي و‬ ‫مجرب‪‌،‬با استفاده از چارچوب‌هاي کاملا علمي‪ ،‬اقدام‬ ‫ح بنگاه‌هاي‬ ‫به بررس��ي ميدان��ي نتايج حاصل از ط��ر ‌‬ ‫زودب��ازده کنن��د و براس��اس نتايج آن اگر الزم ش��د‬ ‫تعدادي از اين بنگاه‌ها را تعطيل و سرمايه‌هاي عمومي‬ ‫را به خزانه بازگردانن��د‪ ،‬به تعدادي کمک کنند که از‬ ‫حال تعطيلي‪ ،‬نيمه‌تعطيلي و ظرفيت پايين‪ ،‬به مرحله‬ ‫فعاليت برس��ند و به تعدادي نيز کمک کنند که چرخ‬ ‫ت آنها بهتر بچرخد‪.‬‬ ‫فعالي ‌‬ ‫یادداشت‬ ‫پيش‌شرط‌هاي الزم‬ ‫بنگاه‌هاي زودبازده‬ ‫در اشتغالزايي‬ ‫رضا جاللي‬ ‫کارشناس صنعتي‬ ‫اهمي��ت صنايع کوچ��ک و متوس��ط در اقتصاد هر‬ ‫کش��وري به خوبي تبيين ش��ده است‪ .‬صنايع کوچک‬ ‫و متوس��ط و بنگاه‌ه��اي زودبازده در اقتصاد بيش��تر‬ ‫کشورهاي جهان‪ ،‬قسمت بزرگي از اقتصاد آن کشورها‬ ‫را ش��کل مي‌دهد‪ .‬از اي��ن‌رو پش��تيباني و حمايت از‬ ‫صنايع کوچک و متوس��ط جزو الينفکي از استراتژي‬ ‫توس��عه ملي کش��ورها اس��ت‪ .‬به واقع مي‌توان گفت‬ ‫صنايع کوچک و متوسط محرک اصلي اشتغال و رشد‬ ‫اقتصادي هس��تند‪ .‬البته بنگاه‌هاي کوچک و زودبازده‬ ‫چند مش��کل دارند؛ يکي از مش��کالت عمده اين نوع‬ ‫صنايع اين اس��ت که از فن��اوري قديمي برخوردارند‪،‬‬ ‫يا به دليل کوچک بودن مقي��اس‪ ،‬توانايي جايگزيني‬ ‫فن��اوري نو با فناوري‌هاي قديمي را ندارند و به همين‬ ‫دليل دچ��ار عقب ماندگي فناوري هس��تند‪ .‬از اين‌رو‬ ‫به دلي��ل فناوري‌ه��اي عقب‌مان��ده‪ ،‬نمي‌توانند براي‬ ‫آم��وزش کارگران خود هزينه زي��ادي در نظر بگيرند‪،‬‬ ‫تا بتوانند کارگران متخصص تربيت کنند‪ .‬يکي ديگر‬ ‫از مشکالت اين نوع بنگاه‌ها اين است که به دليل اين‬ ‫کوچک بودن‌ش��ان‪ ،‬به‌طور معمول واحدهاي بازاريابي‬ ‫ندارند و س��عي مي‌کنند بيش��تر به صورت منطقه‌‌اي‬ ‫و محلي کار کنند‪ .‬دليل ديگري که ممکن اس��ت اين‬ ‫صنايع نتوانند عملکرد موفقي چه در حوزه اشتغالزايي‬ ‫و چه ديگر موارد داش��ته باش��ند‪ ،‬اين است که بخش‬ ‫آرن��دي ندارن��د‪ .‬در واقع ضابطه‌من��دي و آينده‌نگري‬ ‫حلق��ه گمش��ده صنايع کوچک اس��ت و اي��ن صنايع‬ ‫نمي‌دانند مي‌خواهند به کجا برسند‪ .‬بنابراين اگر قصد‬ ‫داريم براي اش��تغالزايي بنگاه‌هاي کوچک و زودبازده‬ ‫برنامه‌ريزي کنيم‪ ،‬بايد به ش��کل خوشه‌‌اي اين صنايع‬ ‫کوچک را در کنار هم قرار دهيم تا اقدام به تش��کيل‬ ‫سمن کنند و در قالب اين تشکل‌ها نشان‌(برند)سازي‬ ‫نماين��د‪ ،‬به اي��ن ترتيب ه��م آرندي و ه��م بازاريابي‬ ‫خواهند داش��ت‪ .‬يعني توس��عه خوش��ه‌هاي صنعتي‪،‬‬ ‫حمايت از ايجاد بنگاه‌هاي صنعتي کوچک و زودبازده‬ ‫براي اش��تغال س��ريع و حمايت از سرمايه‌گذاري‏هاي‬ ‫صنعت��ي از ديگر اهداف راه‌اندازي اين صنايع اس��ت‪.‬‬ ‫اما اين‌که يک س��رمايه‌گذار بخواهد براي مدتي اقدام‬ ‫به س��رمايه‌گذاري و ايجاد صنعتي کند و براي مدتي‬ ‫تعدادي اش��تغال ايجاد کند بدون اين‌که برنامه‌ريزي‬ ‫صحيح و آينده‌نگري داش��ته باشد‪ ،‬پس از مدتي بازار‬ ‫با مش��کل روبه‌رو خواهد ش��د‪ .‬همچنين ممکن است‬ ‫پس از مدتي با مشکل رقابتي نبودن کااليي که توليد‬ ‫مي‌کند‪ ،‬مواجه ش��ود‪ .‬از اين رو ب��راي اينکه صنعتي‬ ‫ش��کل بگيرد‪ ،‬نياز به فراهم يک‌س��ري پيش‌زمينه‌ها‬ ‫اس��ت که قبل از ايجاد صناي��ع بايد تدابيري براي آن‬ ‫انديشيده باشيم‪ .‬اگر اين برنامه‌ريزي الزم انجام نشده‬ ‫باش��د‪ ،‬اين صناي��ع با چالش روبه‌رو خواهد ش��د‪ .‬در‬ ‫پاي��ان بايد يادآور ش��د در صورتي ک��ه از مزيت‌هاي‬ ‫نسبي صنايع کوچک اس��تفاده کنيم‪ ،‬به‌طور قطع در‬ ‫ايجاد اش��تغالزايي موثر خواهد بود‪ .‬از اين رو توس��عه‬ ‫شهرک‌هاي تخصصي و فناوري با توجه به اولويت‌ها و‬ ‫مزيت‌هاي صنعتي‪ ،‬بهبود فضاي کس��ب و کار صنايع‬ ‫کوچک و ايجاد شرايط الزم براي امنيت سرمايه‌گذاري‬ ‫از خدمات سازمان صنايع کوچک است‪.‬‬ ‫تک خبر‬ ‫واردات نخ صنعت‬ ‫فرش ماشینی بازنگری می‌شود‬ ‫فارس‪ :‬رییس انجمن نساجی از مذاکره با مدیر کل‬ ‫نساجی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با هدف رفع‬ ‫مش��کل واردات نخ مورد نیاز صنعت فرش ماشینی‬ ‫خب��ر داد و گف��ت‪ :‬تاکنون بی��ش از ‪ ۹۰‬درصد نخ‬ ‫موردنیاز صنعت فرش ماش��ینی از طریق تولیدات‬ ‫داخل تامین می‌ش��د اما با اعمال تعرفه ترجیحی‪،‬‬ ‫واردات این نخ‌ها از ترکیه افزایش یافته است‪.‬‬ ‫محم��د م��روج با بی��ان اینک��ه با اعم��ال تعرفه‬ ‫ترجیحی‪ ،‬نخ‌های با مصرف عادی نیز به کشور وارد‬ ‫خواهد شد‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬ترک‌ها شرایط مناسبی در‬ ‫صنعت نساجی ندارند اما حمایت دولت ترکیه باعث‬ ‫شده تا قابلیت رقابت با تولیدات ایرانی را دارا باشند‪.‬‬ ‫در همین زمینه مقرر ش��ده ک��ه اصالحات الزم در‬ ‫مورد تعرفه واردات محصوالت نساجی از ترکیه در‬ ‫‪ ۳‬ماه انجام ش��ود که درحال‌حاضر حدود ‪۱/۵‬ماه از‬ ‫این زمان سپری شده است‪.‬‬ ‫وی توضی��ح داد‪ :‬کیفی��ت و قیمت نخ‌های تولید‬ ‫ترکی��ه تف��اوت چندانی با نخ‌ه��ای ایران��ی ندارد‬ ‫اما س��رعت تحوی��ل تولیدکنندگان ترک بیش��تر‬ ‫از تولیدکنن��دگان ایران��ی اس��ت‪ ،‬ب��ه ط��وری که‬ ‫تولیدکنن��دگان ایران��ی نخ م��ورد نی��از صنعت را‬ ‫در م��دت ‪ ۲۰‬روز ت��ا یک ماه ب��ه متقاضی تحویل‬ ‫می‌دهند اما تولیدکنندگان ترک این محصول را در‬ ‫‪ ۵‬تا ‪ ۶‬روز تحویل می‌دهند‪.‬‬
‫یادداشت‬ ‫پایش مذاکرات‬ ‫هسته‌ای از سوی‬ ‫خودروسازان‬ ‫ساسان قربانی‬ ‫دبیر انجمن قطعه‌سازان ایران‬ ‫ه��ر چند صنعت خ��ودروی ایران تا ح��دود زیادی‬ ‫توانسته است با وجود شدت یافتن تحریم‌ها در ‪ ۳‬سال‬ ‫اخیر به روند فعالیت خود ادامه دهد اما تردیدی نیست‬ ‫ک��ه وجود تحریم‪ ،‬بس��یاری از برنامه‌ها و فعالیت‌های‬ ‫شرکت‌های خودروسازی و قطعه‌سازی کشور را متاثر‬ ‫ساخته است‪ .‬حجم فشارهای ناشی از تحریم در سال‬ ‫‪ ۱۳۹۱‬به ان��دازه‌ای بود که حتی بر اس��اس تجزیه و‬ ‫تحلی��ل کارشناس��ان خارج��ی در ارتب��اط با صنعت‬ ‫خودروی ایران‪ ،‬این صنعت نباید به فعالیت‌های خود‬ ‫ادامه می‌داد اما در عمل این گونه نشد و اکنون نسبت‬ ‫به س��ال قبل رش��دی حدود ‪ ۶۵‬درصدی را پیش رو‬ ‫داریم که نش��ان‌دهنده تالش صنعت خودرو کش��ور‬ ‫اس��ت‪ .‬تاثیر این تالش و موفقی��ت صنعت خودرو به‬ ‫گون��ه‌ای بود که تحلیل‌های اقتصادی ماه‌های اخیر به‬ ‫اجماع��ی فراگیر برای حفظ و توس��عه صنعت خودرو‬ ‫کش��ور صحه می‌گذارد‪ .‬یعنی کمتر کسی است که با‬ ‫مبانی اقتصادی آش��نا باش��د و از اهمیت این صنعت‬ ‫در توس��عه و رش��د اقتصادی کشور س��خن به میان‬ ‫نیاورد‪ .‬اما از س��ویی نباید فراموش کنیم مردم انتظار‬ ‫س��طح کیفی باالتری از خودروه��ای داخلی را دارند‪،‬‬ ‫درخواس��تی منطقی و قاب��ل قبول اما ب��رای ارتقای‬ ‫کیفیت تولیدات باید بتوانیم مانند تمام ش��رکت‌های‬ ‫خودروسازی و قطعه‌سازی بین‌المللی از دستاوردهای‬ ‫روز این صنعت و از فناوری روز و همکاری‌های جهانی‬ ‫سود ببریم‪ ،‬اما به دلیل محدودیت‌های بانکی‪ ،‬این کار‬ ‫در صنعت خودروی ایران مدت هاس��ت متوقف است‬ ‫و این صنعت تعامل اثر بخش��ی با صنایع خودروسازی‬ ‫پیشرو جهان نداشته اس��ت و قطعه‌سازان هم همین‬ ‫وض��ع را دارند‪ .‬به ناچار و به دلی��ل این محدودیت‌ها‬ ‫بخ��ش قابل توجه��ی از همکاری‌ه��ای بین‌المللی بر‬ ‫کشوری متمرکز ش��ده که خود استفاده‌کننده دست‬ ‫دوم یا سوم فناوری روز دنیاست‪ .‬اما نکته جالب دیگر‬ ‫اینک��ه همی��ن تحریم‌های موج��ود و محدودیت‌های‬ ‫بانکی باعث شده که شرکت‌های خودروسازی اروپایی‬ ‫و امریکایی نتوانند از فرصت بس��یار ارزنده بازار ایران‬ ‫به درس��تی اس��تفاده کنن��د و ما به خوب��ی می‌دانیم‬ ‫وجود ای��ن تحریم‌ها فقط باعث دش��واری حرکت در‬ ‫صنعت خودروی کش��ورمان نشده بلکه در این سال‌ها‬ ‫ش��رکت‌های بزرگ تولید‌کننده خ��ودرو نیز به دلیل‬ ‫موان��ع موجود‪ ،‬فرصت‌های مهم��ی را در بازار ایران از‬ ‫دس��ت داده‌اند و این فضای کسب و کار با ارزش را به‬ ‫تازه وارداتی داده‌اند که در ایران مقبولیتی ندارند‪ .‬حال‬ ‫با توجه به عالقه‌مندی ش��دید ش��رکت‌های امریکایی‬ ‫برای ورود به بازار ایران و مذاکرات گس��ترده‌ای که از‬ ‫طرف شرکت‌های خودروسازی اروپایی با شرکت‌های‬ ‫خودروس��ازی داخلی در جریان است‪ ،‬به نظر می‌رسد‬ ‫همه اهالی صنعت خودرو در داخل کشور و همین طور‬ ‫در اروپا و امریکا به دقت روند مذاکرات کش��ورمان را‬ ‫با کشورهای ‪ 5+1‬دنبال می‌کنند‪ ،‬البته این مذاکرات‬ ‫ذی‌نفع��ان زیادی دارد‪ .‬عده‌ای برای توس��عه تعامالت‬ ‫اقتصادی نظاره‌گر نتایج حاصل از مذاکرات هس��تند و‬ ‫ع��ده‌ای توافق حاصل از مذاکرات را مانع تداوم حضور‬ ‫در بازار ایران تلقی می‌کنند‪ ،‬اما آنچه مس��لم است با‬ ‫توج��ه به برنامه‌های وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫برای توس��عه کمی و کیفی صنعت خودروی ایران از‬ ‫طریق توسعه س��هم ساخت داخل در تولید قطعات و‬ ‫دس��تیابی به تنوع محصول مبتنی ب��ر فناوری روز و‬ ‫خواس��ت مش��تریان داخلی و اهداف صادراتی‪ ،‬نتیجه‬ ‫ای��ن مذاکرات به طور قطع می‌تواند فرصت مناس��بی‬ ‫برای همکاری‌های مش��ترک بین‌الملل��ی ایجاد کند‪،‬‬ ‫فرصتی که درنهایت به رضایت بیشتر مشتریان داخلی‬ ‫منجر شود‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫دوشنبه ‪ 11‬اسفند ‪ 11 - 1393‬جمادی االول ‪ 2 -1436‬مارس ‪ -2015‬شماره ‪ -170‬پیاپی ‪1488‬‬ ‫خودرو‬ ‫وضعيت صنعت خودروي ايران پس از توافق هسته‌اي را بررسي کرد‬ ‫توسعه محصول خودروسازان با حضور غربي‌ها‬ ‫حسين عليزاده ‪ -‬گروه صنعت‪ :‬نگاه‌هاي زيادي چه در‬ ‫داخل و چه خارج از کش��ور به نتيجه مذاکرات هس��ته‌اي‬ ‫اي��ران و کش��ورهاي ‪ ۵+۱‬دوخت��ه ش��ده و در اين ميان‬ ‫بخش‌هايي همچون صنع��ت و توليد داخل که در فرآيند‬ ‫تحريم‌ها‪ ،‬فش��ارهاي فراواني را متحمل ش��دند در انتظار‬ ‫نتيجه بخش ش��دن مذاکرات و برداش��ته شدن تحريم‌ها‪،‬‬ ‫خود را براي تطبيق با آن آماده مي‌س��ازند‪ .‬در بين صنايع‬ ‫بزرگ‪ ،‬خودروس��ازي به دليل اهميت فراواني که از منظر‬ ‫ارتقاي ش��اخص‌هاي اقتص��ادي و همچنين محرک بودن‬ ‫ديگر صنايع دارد‪ ،‬بيش��ترين صدمات را متحمل ش��د‪ .‬به‬ ‫خاط��ر داريم اين صنعت چند س��ال پيش م��ورد تحريم‬ ‫مس��تقيم اياالت متحده امريکا قرار گرفت که موجب افت‬ ‫توليد ناشي از محدوديت‌هاي تحريم در ميان خودروسازان‬ ‫ش��د‪ .‬با اين حال ضربان قلب توليد خودروس��ازان با تمام‬ ‫کاس��تي‌ها باز نايس��تاد و به حرکت خود ادام��ه داد و به‬ ‫رش��د توليد قابل‌توجهي در س��ال ‪ ۹۳‬دست يافت‪ .‬اما در‬ ‫اين بي��ن صدمات اين تحريم‌ها تنها دامن خودروس��از را‬ ‫نگرفت و به مصرف‌کننده نيز س��رايت ک��رد؛ تا جايي‌که‬ ‫خري��داران در کنار افزايش چن��د مرحله‌اي قيمت خودرو‬ ‫و کاهش کيفيت محصوالت خودروس��ازان‪ ،‬از نعمت تنوع‬ ‫محصوالت در بازار خودروي داخلي نيز محروم شدند‪ .‬حال‬ ‫نگاه صنعت خودروي داخلي و حتي خودروسازان خارجي‬ ‫به نتايج مذاکرات هس��ته‌اي است تا در نتيجه توافق ميان‬ ‫ايران و طرف‌هاي غربي و برداش��ته ش��دن تحريم‌ها‪ ،‬افق‬ ‫پديد آيد و دچار تحول ش��ود‪.‬‬ ‫روش��ني براي اين صنعت ‌‌‬ ‫با اين حال برداش��ته ش��دن تحريم‌ها موجب مي‌ش��ود تا‬ ‫در بس��ياري از بخش‌ها که تاکنون به دليل فشار ناشي از‬ ‫تحريم به صورت انقباضي ب��ه فعاليت خود ادامه داده‌اند‪،‬‬ ‫ش��وکي ايجاد ش��ود‪ .‬از اي��ن رو‬ ‫در گفت‌وگويي با‬ ‫متوليان و فعاالن صنعت خ��ودرو‪ ،‬فرصت‌ها و چالش‌هاي‬ ‫خودروسازي پس از برداشته‌شدن تحريم‌ها را بررسي کرد‬ ‫که آن را در ادامه مي‌خوانيم‪.‬‬ ‫‹ ‹محدوديتي براي همکاري وجود نخواهد داشت‬ ‫دبير انجمن خودروس��ازان ايران با‬ ‫اشاره به تحريم‌هاي چند سال اخير‬ ‫و گراي��ش خودروس��ازان بزرگ به‬ ‫س��مت همکاري با خودروس��ازان‬ ‫چيني ب��راي توس��عه محصول به‬ ‫گف��ت‪ :‬هم��کاري ش��رکت‌هاي اروپايي ب��ه دليل‬ ‫تحريم‌ه��اي بين‌الملل در حوزه توس��عه محصول در چند‬ ‫سال گذشته کاهش شديدي پيدا کرده است؛ البته در اين‬ ‫ميان ايران‌خودرو مذاکراتي با خودروسازي پژو داشته و به‬ ‫نتيجه مش��خصي رس��يده که جزئيات آن به زودي اعالم‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫احمد نعمت‌بخ��ش با بيان اينکه خودروس��ازان منتظر‬ ‫هس��تند تا توافق‌ها به نتيجه برس��د‪ ،‬اف��زود‪ :‬به‌طور قطع‬ ‫وقتي ايران با گروه ‪ ۵+۱‬به توافق برسد و تحريم‌ها برداشته‬ ‫شود‪ ،‬بابي براي آغاز همکاري با شرکت‌هاي بزرگ اروپايي‪،‬‬ ‫‌امريکايي و آسيايي باز خواهد شد؛ از طرفي اين شرکت‌ها‬ ‫عالقه‌مند هس��تند تا از بازار بزرگ توليد خودرو در ايران‬ ‫سهمي داشته باشند‪.‬‬ ‫وي ب��ا اعالم اينکه پ��س از توافق‌ه��ا محدوديتي براي‬ ‫هم��کاري با خودروس��ازان بزرگ وجود نخواهد داش��ت‪،‬‬ ‫تصريح کرد‪ :‬درحال‌حاض��ر ظرفيت توليد خودرو در دنيا‬ ‫‪ ۱۰‬ميليون بيش از مصرف اس��ت‪ ،‬از اين رو خودروسازان‬ ‫معتبر به دنبال بازارهاي متنوعي هستند تا ظرفيت توليد‬ ‫بو‌کار ناشي‬ ‫خود را پر کنند‪ .‬بر اين اساس اگر شرايط کس ‌‬ ‫از توافق‌هاي هسته‌اي مساعد شود به‌طور قطع شرکت‌هاي‬ ‫خودروسازي ما به مناقصه خواهند رفت‪.‬‬ ‫نعمت‌بخش اولويت همکاري را با ش��رکت‌هاي خارجي‬ ‫دانس��ت که پيش از اين با خودروس��ازان داخلي همکاري‬ ‫داش��ته‌اند؛ با اين ح��ال عنوان کرد‪ :‬اگ��ر کمپاني ديگري‬ ‫امتياز بهتري بدهد‪ ،‬به طور قطع همکاري با آن شرکت در‬ ‫اولويت خودروس��ازان ما خواهد بود‪ .‬اين در شرايطي است‬ ‫ک��ه در مناقصه‌ها خودرويي پذيرفته مي‌ش��ود که در کنار‬ ‫قيمت مناس��ب و کيفيت باال‪ ،‬امکان صادرات در بازارهاي‬ ‫هدف شرکت‌هاي خارجي را داشته باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹داخلي‌س�ازي ش�رط حض�ور در خودروس�ازي‬ ‫ايران‬ ‫دبير انجم��ن خودروس��ازان ايران همچني��ن به تاکيد‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت درباره داخلي‌س��ازي‬ ‫خودرو با عمق باال اش��اره کرد و افزود‪ :‬بر اين اس��اس اگر‬ ‫در مناقصه‌اي‪ ،‬خودروساز خارجي بتواند با شرايط ما امکان‬ ‫توليد خودرويي با قيمت مناس��ب و کيفيت باال همچنين‬ ‫داخلي‌س��ازي باال و انتقال فناوري و تنوع محصولي که بر‬ ‫روي پلتفرم پيش��نهادي خود عنوان مي‌کند‪ ،‬داشته باشد‪،‬‬ ‫براي همکاري با خودروسازان داخلي در اولويت خواهد بود‪.‬‬ ‫وي در پاسخ به اين سوال که توافق‌هاي هسته‌اي و کاهش‬ ‫تحريم‌ه��ا تا چه اندازه در کاه��ش قيمت خودرو در آينده‬ ‫تاثير خواهد داش��ت؟ گفت‪ :‬کاهش قيمت خودرو بستگي‬ ‫به نرخ ارز دارد‪ .‬اين در شرايطي است ما وابستگي مستقيم‬ ‫و غيرمستقيمي به ارز داريم و درحال‌حاضر نيز خودروهاي‬ ‫پرتي��راژ نزديک ب��ه ‪ ۲‬هزار دالر ارزب��ري دارند‪ .‬حتي اگر‬ ‫ميزان ارزبري کارخانه‌هاي خودروسازي ‪ ۵۰۰‬تا ‪ ۶۰۰‬دالر‬ ‫باشد اما توليد قطعه‌سازان براي تامين مواد اوليه وابستگي‬ ‫بيش��تري به ارز دارد‪ .‬بر اين اساس اگر ارز تک‌نرخي شده‬ ‫و به زير ‪ ۲۵۰۰‬تومان برس��د ک��ه احتمال کاهش قيمت‬ ‫آن وج��ود دارد‪ ،‬مي‌توان انتظار داش��ت که قيمت خودرو‬ ‫در آين��ده کاهش خواهد يافت‪ .‬نعمت‌بخ��ش با تاکيد بر‬ ‫اينکه خودروس��ازان نيز به اين موضوع واقف هس��تند که‬ ‫قدرت خريد مصرف‌کننده کاهش يافته است‪ ،‬تصريح کرد‪:‬‬ ‫بر اين اس��اس آنها درصدد افزايش قيمت نيس��تند و اگر‬ ‫مذاکرات به توافق ختم ش��ود و مي��زان صادرات نفت نيز‬ ‫افزايش يابد‪ ،‬تسهيل در تامين ارز خودروسازان را به‌همراه‬ ‫خواهد داشت‪ ،‬ضمن آنکه قيمت‌ها نيز پايين خواهد آمد‪.‬‬ ‫وي همچنين به آمادگي باالي خودروسازان براي استفاده‬ ‫از ظرفيت‌ه��اي پس از تحريم اش��اره کرد و افزود‪ :‬در این‬ ‫ميان تاثير بس��يار زيادي نيز در فرآين��د صادرات خواهد‬ ‫گذاش��ت‪ .‬ضمن اينک��ه وقتي خودرويي با ش��رايط باالي‬ ‫صادراتي توليد مي‌ش��ود‪ ،‬درآمد بيشتري نسبت به فروش‬ ‫داخلي براي خودروس��از کسب خواهد کرد‪ .‬به دليل اينکه‬ ‫در ص��ادرات هزينه‌هايي همچ��ون ‪ ۹‬درصد ارزش افزوده‪،‬‬ ‫گم��رک و‌ش��ماره‌گذاري پرداخته نمي‌ش��ود‪ ،‬ضمن آنکه‬ ‫معافيت مالياتي را نيز در بر خواهد داشت‪.‬‬ ‫‹ ‹خروج پژو ‪ ۴۰۵‬و پرايد از چرخه توليد‬ ‫دبي��ر انجم��ن خودروس��ازان ايران ب��ا بي��ان اينکه در‬ ‫برنامه‌هاي کالن خودروس��ازان حرکت به س��مت توسعه‬ ‫محصول تاکيد ش��ده اس��ت‪ ،‬اظه��ار کرد‪ :‬بر اين اس��اس‬ ‫خودروس��ازان باي��د به تولي��د خودروه��اي قديمي پايان‬ ‫دهن��د؛ در اين ميان ايران‌خودرو پژو ‪ ۴۰۵‬و س��ايپا‪ ،‬انواع‬ ‫پراي��د را از چرخه توليد خود خارج و خودروهاي جديدي‬ ‫جايگزين آنها کنند‪ .‬نعمت‌بخش در ادامه با تاکيد بر اينکه‬ ‫توافق‌هاي هس��ته‌اي تاثير و شوک چنداني به روند توليد‬ ‫خودروسازان نخواهد گذاش��ت‪ ،‬تصريح کرد‪ :‬ضمن اينکه‬ ‫قرار بر اين نيست تعرفه صفر شود و از طرفي خودروسازان‬ ‫نيز به توليد خود ادامه خواهند داد‪ .‬همچنين نکته مثبت‬ ‫فرآيند توافقات هسته‌اي‪ ،‬توسعه محصول با افزايش اتکا به‬ ‫اروپايي‌ها و کاهش آن از سمت خودروسازان چيني خواهد‬ ‫ب��ود‪ .‬وي با اش��اره به اينکه ظرفيت فعل��ي توليد خودرو‬ ‫در داخل ‪ ۲‬ميليون دس��تگاه خودرو در سال است‪ ،‬عنوان‬ ‫کرد‪ :‬کيفيت همکاري خودروس��ازان داخلي با شرکت‌هاي‬ ‫خارجي بس��تگي به نوع انعقاد قرارداد و ميزان چانه‌زني‌ها‬ ‫دارد‪ .‬به‌ط��ور مث��ال تا چه ان��دازه يک تواف��ق مي‌تواند ما‬ ‫را ب��ه عنوان ي��ک پايگاه ص��ادرات محصول خودروس��از‬ ‫مط��رح تبديل کند تا تنها به ف��روش داخلي دل نبنديم‪.‬‬ ‫نعمت‌بخش داخلي‌س��ازي در س��طح ‪ ۴۰‬درصد را يکي از‬ ‫ش��روط اصلي براي سرمايه‌گذاري شرکت‌هاي خارجي در‬ ‫ايران اعالم کرد و گفت‪ :‬درحال‌حاضر يکي از خودروسازان‬ ‫با يک ش��رکت خودروساز معتبر به توافق رسيده تا توليد‬ ‫خودرو در ايران با عمق ‪ ۴۰‬درصد داخلي‌سازي شود‪.‬‬ ‫‹ ‹خودروسازي دچار شوک نخواهد شد‬ ‫در اين بين برخي ديگر از کارشناس��ان بر اولويت‌بندي‬ ‫صنايع براي تمرکز بعد از برداش��ت ‌ه شدن تحريم‌ها تاکيد‬ ‫داش��ته و معتقدند به دليل آنکه خودروس��ازان در شرايط‬ ‫تحريم و پيش از تحريم با ش��رکت‌هاي خارجي در تعامل‬ ‫بوده‌اند پس از توافق هس��ته‌اي و برداشته شدن تحريم‌ها‬ ‫دچار ش��وک نخواهند شد‪ .‬در همين حال استاد مديريت‬ ‫صنعتي دانش��گاه آزاد اسالمي با بيان اينکه بايد ديد پس‬ ‫از توافق‌هاي هس��ته‌اي کدام يک از صنايع براي تمرکز در‬ ‫اظهار‬ ‫اولويت قرار خواهند گرفت‪ ،‬در گفت‌وگويي با‬ ‫کرد‪ :‬اگر بعد از توافق هسته‌اي بالفاصله تحريم‌ها برداشته‬ ‫شود براي صنعت خودرو موقعيت خوبي تلقي خواهد شد‪.‬‬ ‫به اين دليل که صنعت خودروي ايران به هيچ وجه با دنيا‬ ‫قط��ع ارتباط نکرده بود و همواره خودروس��ازان چه پيش‬ ‫خواهد ش��د‪ .‬يکه‌زارع تصريح کرد‪ :‬با شريک غيرآسيايي‬ ‫خود هم درحال مذاکره هس��تيم و در آينده نزديک‪ ،‬نام‬ ‫آن را اعالم خواهيم کرد اما به هر حال منتظر مش��خص‬ ‫ش��دن توافقات هسته‌اي هس��تيم تا قراردادهاي خود را‬ ‫عملياتي کنيم‪ .‬وي در ادامه درباره آخرين وضعيت توليد‬ ‫خودروي دنا نيز گفت‪ :‬تاکنون ‪ ۶۰۰۰‬دستگاه از خودروي‬ ‫دنا را توليد کرده‌ايم و البته تا تحويل ‪ ۱۰‬هزار دس��تگاه‬ ‫ب��ه مردم متعهد هس��تيم‪ .‬اين مقام مس��ئول در صنعت‬ ‫خودرو افزود‪ :‬بازار صادراتي دنا بس��يار مطلوب اس��ت و‬ ‫ص��ادرات بيش از ف��روش داخلي براي اي��ران مقرون به‬ ‫صرفه است اما به هر حال مصرف‌کنندگان بايد انتظارات‬ ‫خود درباره قيمت اين خودرو را از شوراي رقابت پيگيري‬ ‫کنند‪ ،‬چراکه خودروهاي مشابه دنا بسيار گرانقيمت‌تر از‬ ‫نرخي بود که ايران خودرو تقاضا کرده اس��ت و بنابراين‬ ‫ت تجديدنظر شود تا توليد‬ ‫به نظر مي‌رس��د بايد در قيم ‌‬ ‫اين خودرو رون��ق گيرد‪ .‬يکه زارع ادام��ه داد‪ :‬هم‌اکنون‬ ‫تويوت��ا ‪ 3‬تا ‪ 4‬مدل خ��ودروي «ياريس» دارد که ممکن‬ ‫اس��ت هريک از اين مدل‌ها ‪ 70،60‬ميليون تومان با هم‬ ‫تفاوت قيمت داشته باشند اما پلتفرم آنها يکسان است و‬ ‫‪ ۱۵‬نوع خودرو روي اين پلتفرم توليد مي‌ش��ود‪ .‬يکه‌زارع‬ ‫با تاکيد بر اينکه قيمت انواع خودرو تا پايان س��ال ثابت‬ ‫اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬در س��ال ‪ ۹۴‬با توجه به مجموعه ش��رايط‬ ‫مواد اوليه‪ ،‬حقوق و دستمزد و ساير هزينه‌هاي مترتب بر‬ ‫توليد ممکن اس��ت قيمت تغيير کند‪ .‬وي گفت‪ :‬در سال‬ ‫‪ ۹۲‬برنامه‌ري��زي توليد ‪ ۶۰۰‬هزار دس��تگاه خودرو براي‬ ‫س��ال ‪ ۹۳‬هدف‌گذاري شده بود و هم‌اکنون توليدمان از‬ ‫مرز ‪ ۵۶۷‬هزار دستگاه عبور کرده و تا دهه آخر اسفندماه‬ ‫نيز به ‪ ۶۰۰‬هزار دس��تگاه خواهيم رسيد‪ .‬يکه زارع ادامه‬ ‫از تحريم‌ها و چه در دوران تحريم درحال مذاکره بودند‪.‬‬ ‫فض��ل‌اهلل جمالو تصري��ح کرد‪ :‬در‬ ‫ش��رايط تحري��م‪ ،‬خودروس��ازان و‬ ‫قطعه‌س��ازان به طريقي دانش فني‬ ‫يا ماش��ين‌آالت و قطع��ات را وارد‬ ‫مي‌‌کردن��د ک��ه نش��ان مي‌ده��د‬ ‫همکاري بين توليدکنندگان و شرکت‌هاي خارجي به‌طور‬ ‫مطل��ق قطع نش��ده بود‪ .‬از اي��ن‌رو ب��ا نتيجه‌بخش بودن‬ ‫مذاکرات هس��ته‌اي صنعت خودرو ما آنچنان دچار شوک‬ ‫نخواهد شد و افق بهتري براي اين صنعت به‌وجود خواهد‬ ‫آمد تا بتواند در ش��رايط مساعد ناش��ي از برداشته شدن‬ ‫تحريم‌ه��ا به تولي��د ادامه دهد‪ .‬وي با اش��اره به اينکه اگر‬ ‫براس��اس يک رژيم زماني مشخص‪ ،‬صنايع اولويت‌دار پس‬ ‫از توافق‌هاي هسته‌اي دسته‌بندي شوند عنوان کرد‪ :‬از اين‬ ‫رو اقتضائات صنعت خودرو ايجاد مي‌کند اس��تراتژي‌هاي‬ ‫خود را بر اساس برنامه‌هاي زمان‌بندي‌شده تدوين کند تا‬ ‫اولويت‌هاي اين صنعت نیز براساس آن دسته‌بندي شود‪.‬‬ ‫‹ ‹اهميت پيوستن به سازمان تجارت جهاني‬ ‫جمال��و در ادام��ه به اهميت الح��اق ايران به س��ازمان‬ ‫تجارت جهاني (‪ )WTO‬اش��اره ک��رد و گفت‪ :‬با توجه به‬ ‫مخالف��ت اياالت متحده امريکا درباره پيوس��تن ما به اين‬ ‫س��ازمان‪ ،‬بايد ديد آيا توافق ميان اي��ران و ‪ ۵+۱‬منجر به‬ ‫پيوس��تن ايران به س��ازمان تجارت جهاني خواهد شد يا‬ ‫خير؟ اين در ش��رايطي است که در صورت الحاق رويکرد‬ ‫جديدي پيش روي قطعه‌سازان و خودروسازان قرار خواهد‬ ‫گرف��ت و فض��اي جديدي ب��راي مديران بخ��ش صنعت‬ ‫فراهم خواهد ش��د‪ .‬اس��تاد مديريت صنعتي دانشگاه آزاد‬ ‫اس�لامي با اعالم اينکه سقفي براي ظرفيت همکاري بين‬ ‫خودروسازان و شرکت‌هاي خارجي وجود ندارد‪ ،‬افزود‪ :‬اين‬ ‫به سياس��ت‌هاي کلي ايران در حوزه س��رمايه‌گذاري‌هاي‬ ‫خارجي برمي‌گردد که محدوديت‌ها را مش��خص مي‌کند‬ ‫ک��ه تا چه اندازه س��رمايه‌گذار خارجي و ت��ا چه ميزان و‬ ‫در چه بخش��ي مي‌تواند س��رمايه‌گذاري کند‪ .‬با اين حال‬ ‫بايد ديد سياست هر شرکتي تا چه اندازه از قبل‪ ،‬آمادگي‬ ‫پذيرش اين وضعيت را دارد تا بتوان از ظرفيت‌هاي آن بعد‬ ‫از توافق‌هاي هسته‌اي بهره گرفت‪.‬‬ ‫وي ب��ا تاکيد بر اينک��ه محدوديتي در هم��کاري ميان‬ ‫خودروس��ازان داخل��ي و ش��رکت‌هاي خارج��ي بع��د از‬ ‫توافق‌هاي هسته‌اي وجود ندارد‪ ،‬تاکيد کرد‪ :‬محدوديت‌ها‬ ‫در اي��ن بخش تنه��ا در باورها‪ ،‬چارچوب‌ها و سياس��ت‌ها‬ ‫خالصه مي‌شود؛ بر اين اساس اگر موانع ناشي از تحريم‌ها‬ ‫برداشته ش��ود محدوديتي براي سرمايه‌گذاري خارجي‌ها‬ ‫و پذيرش آن از س��وي خودروسازان داخلي وجود نخواهد‬ ‫داش��ت‪ .‬جمالو درباره داخلي‌س��ازي خودرو در سطح ‪۴۰‬‬ ‫درصد نيز گفت‪ :‬محدوديتي نه‌تنها در س��اخت ‪ ۴۰‬درصد‬ ‫داخلي‌س��ازي وجود ندارد بلکه اي��ن ظرفيت بيش از ‪،۴۰‬‬ ‫‪ ۶۰‬و ي��ا ‪ ۸۰‬درص��د هم اس��ت‪ .‬اين درحالي اس��ت که با‬ ‫توجه به ش��رايط تحريم توانستيم ميزان داخلي‌سازي را تا‬ ‫‪ ۶۰‬درصد محقق کنيم‪ .‬البته افزايش عمق س��اخت داخل‬ ‫بستگي به نوع قرارداد خودروسازان و نگاه مذاکره‌کنندگان‬ ‫‌ ‪ ،‬اگرچه توافق هس��ته‌اي مي‌تواند‬ ‫دارد‪ .‬به گزارش‬ ‫گشايشي براي توسعه و تحول خودروسازي ايران باشد اما‬ ‫بهره‌برداري از اين ش��رايط ايده‌آل بستگي به نگاه متوليان‬ ‫و مديران اين صنعت دارد که چگونه از آن استفاده کنند‪.‬‬ ‫اين در ش��رايطي است که خودروس��ازان داخلي پيش از‬ ‫تحريم‌ها ش��رايط تحول و توس��عه محصول را داشتند که‬ ‫ديدي��م س��رمايه‌هاي اي��ن صنعت چط��ور در بخش‌هاي‬ ‫غيرمولد به‌کار گرفته شد‪.‬‬ ‫خودرو سازان‬ ‫صادرات ‪ ۳۰‬درصدی محصوالت پژو از طريق ايران‬ ‫مه�ر‪ :‬مديرعامل گ��روه صنعتي ايران خ��ودرو از نهايي‬ ‫ش��دن قرارداد جديد همکاري پژوي فرانسه با ايران خبر‬ ‫داد و گفت‪ :‬مفاد اين قرارداد‪ ،‬قابل مقايسه با قراردادهاي‬ ‫همکاري پيش��ين خودروسازان نيست‪ .‬هاشم يکه‌زارع با‬ ‫اشاره به نهايي شدن قرارداد جديد همکاري ايران و پژو‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬اين قرارداد نهايي شده و به لحاظ مفاد آن که قابل‬ ‫مقايس��ه با هيچ‌يک از قراردادهاي امضا شده در صنعت‬ ‫خودروسازي کشور نيست‪ ،‬مشارکت جوينت ونچر انجام‬ ‫خواهد شد و اين خودروساز موظف به صادرات ‪ ۳۰‬درصد‬ ‫از توليدات مش��ترک با ايران است‪ .‬وي افزود‪ :‬در قرارداد‬ ‫ذکر ش��ده که اگر طرف خارجي به اين تعهد خود براي‬ ‫صادرات عمل نکند‪ ،‬فروش داخلي آن هم متوقف خواهد‬ ‫ش��د‪ ،‬بنابراين با عملياتي شدن اين همکاري ميان ايران‬ ‫و فرانسه‪ ،‬ايران به هاب منطقه‌اي صادرات خودرو تبديل‬ ‫‪industry@smtnews.ir‬‬ ‫رشد ‪ ۱۳۳‬درصدی‬ ‫تولید قوای محرکه تیبا‬ ‫داد‪ :‬س��ال آينده نيز برنام��ه داريم ‪ ۶۰۰‬هزار دس��تگاه‬ ‫خ��ودرو توليد کنيم‪ .‬وي درباره اینک��ه برخي مواد اوليه‬ ‫با کاه��ش قيمت روبه‌رو ب��وده و بنابراين قيمت خودرو‬ ‫نيز بايد تغييراتي داش��ته باشد‪ ،‬گفت‪ :‬هزينه‌هاي سربار‬ ‫در گذش��ته تبديل به زيان شرکت شده بود و هم‌اکنون‬ ‫با توجه به باال رفتن توليد‪ ،‬ما از زيان‌دهي خارج شده‌ايم‬ ‫ولي ساير هزينه‌ها همچون حقوق و دستمزد و مواد اوليه‬ ‫در س��ال ‪ ۹۴‬تغيير خواهد کرد که بر آن اس��اس‪ ،‬قيمت‬ ‫معين مي‌شود‪.‬‬ ‫س�ایپا نیوز‪ :‬معاون برنامه‌ریزی مگاموتور از افزایش‬ ‫تولی��د ‪ ۱۳۳‬درصدی قوای محرک��ه تیبا در ‪ ۱۱‬ماه‬ ‫س��ال ‪ 1393‬نس��بت به مدت مشابه س��ال گذشته‬ ‫خبر داد و گفت‪ :‬با وجود محدودیت‌ها و تحریم‌های‬ ‫اقتصادی همه‌جانبه موفق ش��دیم در ‪ ۱۶‬بهمن ماه‬ ‫امس��ال با تولید ‪ 298‬ه��زار و ‪ 966‬دس��تگاه قوای‬ ‫محرکه‪ ،‬رکورد تولید گروه خودروس��ازی سایپا را در‬ ‫مقایس��ه با س��ال ‪ ۹۲‬شکس��ته و به ثبت برسانیم و‬ ‫در تولید قوای محرکه تیبا نس��بت به مدت مش��ابه‬ ‫سال گذشته رشد تولیدی معادل ‪ ۱۳۳‬درصد داشته‬ ‫باشیم‪ .‬فاتح ژیان با اشاره به افزایش تولید محصوالت‬ ‫این شرکت نس��بت به سال ‪ ۹۲‬افزود‪ :‬تولید شرکت‬ ‫مگاموتور در ‪ 11‬ماه گذش��ته امس��ال در مقایسه با‬ ‫مدت مش��ابه سال ‪ ۹۲‬با افزایش ‪ ۲۸‬درصدی همراه‬ ‫بوده است‪.‬‬
‫معدن‬ ‫دوشنبه ‪ 11‬اسفند ‪ 11 - 1393‬جمادی االول ‪ 2 -1436‬مارس ‪ -2015‬شماره ‪ -170‬پیاپی ‪1488‬‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪28‬‬ ‫سود صنایع معدنی از کاهش قیمت نفت‬ ‫تالش ایران برای جذب سرمایه گذاران خارجی معدن‬ ‫افزايش قدرت ايران در بازار جهاني مس‬ ‫‪5‬‬ ‫از تحوالت حوزه معدن پس از توافقات هسته‌اي گزارش مي‌دهد‬ ‫رونق توليد و نگراني واسطه‌هاي معدني‬ ‫حامدش�ايگان ‪ -‬گروه معدن‪ :‬مذاکرات‬ ‫ژن��و ب��ه گل��وگاه نهايي رس��يده اس��ت و‬ ‫روز‌به‌‌روز به توافق هسته‌اي و گشوده شدن‬ ‫بازار‌هاي جهاني و همچنين بازگشت ايران‬ ‫به تعامالت بين‌المللي نزديک‌تر مي‌شويم‪.‬‬ ‫کارشناس��ان در بررسي نتيجه مثبت شدن‬ ‫مذاک��رات و تاثيراتي که ب��ر اقتصاد بخش‬ ‫مع��دن دارد‪ ،‬معتقدن��د تنها واس��طه‌ها با‬ ‫توافق هس��ته‌اي ش��وکه خواهند شد زيرا‬ ‫آنه��ا از محدودي��ت جهان��ي علي��ه ايران‬ ‫س��ودهاي کالن مي‌برند و توليدکنندگان‬ ‫در شرايط مثبت ش��دن مذاکرات عالوه‌بر‬ ‫توليد محصوالت ب��ا کيفيت‌تر‪ ،‬محصوالتي‬ ‫با قيمتي رقابتي عرضه خواهند کرد‪.‬‬ ‫در چند س��ال گذش��ته با آغاز تحريم‌ها‬ ‫هم��واره توليدکنن��دگان و تاجران متاثر از‬ ‫نوسانات قيمت ارز‪ ،‬مبادالت بانکي‪ ،‬تامين‬ ‫مواد اوليه و‪ ...‬متضرر شدند‪ ،‬به گونه‌اي که‬ ‫قيم��ت توليدات تا چند برابر افزايش يافت‬ ‫و اين مس��ئله ب��ر رقابت‌پذيري محصوالت‬ ‫معدن��ي اي��ران در بازاره��اي جهاني تاثير‬ ‫منفي گذاشت‪.‬‬ ‫‹ ‹رقابت‌پذيري با گش�ايش بازارهاي‬ ‫جديد‬ ‫مديرکل دفتر نظارت‬ ‫بر امور معدني وزارت‬ ‫صنع��ت‪ ،‬مع��دن و‬ ‫تج��ارت در گفت‌وگو‬ ‫در رابطه با‬ ‫ب��ا‬ ‫ش��رايطي که پس از توافقات ژنو در بخش‬ ‫معدن به وجود خواه��د آمد‪ ،‬گفت‪ :‬به‌طور‬ ‫قطع اثرات مثبتي را در بخش معدن شاهد‬ ‫خواهي��م ب��ود‪ ،‬چراکه ب��ا تس��هيل ورود‬ ‫فناوري‌ه��اي روز ب��ه اي��ن بخ��ش‪ ،‬توليد‬ ‫محصوالت معدني و صنايع وابسته افزايش‬ ‫خواهد يافت‪ .‬از طرف ديگر بازارهاي جديد‬ ‫روي محص��والت معدن��ي و صنايع معدني‬ ‫گش��وده خواهند ش��د که انحصار شرايط‬ ‫تحريم را از بين خواهد برد‪ .‬به عبارت ديگر‬ ‫زمان��ي که اي��ران به دليل محدود ش��دن‬ ‫تجارت ناشي از تحريم‌ها تنها به چند بازار‬ ‫اکتفا کرده‪ ،‬مس��لم اس��ت ک��ه خريداران‬ ‫قيمت پايين‌تري را براي محصوالت ايراني‬ ‫پيش��نهاد مي‌دهند‪ .‬حال در ش��رايطي که‬ ‫بازارهاي محصوالت معدني گسترش يابد‪،‬‬ ‫قدرت چانه‌زني و رقابت‌پذيري محصوالت‬ ‫توليدي ايران افزايش مي‌يابد‪.‬‬ ‫عباسعلي ايرواني با بيان اينکه سرمايه‌هاي‬ ‫جديدي پس از توافق هس��ته‌اي به بخش‬ ‫معدن ورود خواهند کرد‪ ،‬ادامه داد‪ :‬هرچند‬ ‫جذب سرمايه‌هاي خارجي متاثر از شرايط‬ ‫اقتصادي کش��ور‪ ،‬امنيت س��رمايه‌گذاري و‬ ‫قواني��ن و مقررات و‪ ...‬اس��ت‪ ،‬ب��ا اين حال‬ ‫با برداشته ش��دن تحريم‌ها سرمايه‌گذاران‬ ‫خارجي به بخش معدن ايران وارد می‌شوند‬ ‫که رونق تمام حلقه‌هاي معدني را به همراه‬ ‫خواهدداشت‪ .‬او در رابطه با اثر نوسان ارزي‬ ‫ب��ر درآمدهاي بخش مع��دن افزود‪ :‬پس از‬ ‫توافقات هسته‌اي انتظار مي‌رود که قيمت‬ ‫ارز در ايران نس��بت به ري��ال کاهش يابد‬ ‫که اين مس��ئله روي بخش‌ه��اي صادراتي‬ ‫اثر منفي خواهد گذاش��ت اما اين عامل به‬ ‫تنهايي تعيين‌کننده نيس��ت‪ ،‬بلکه شرايط‬ ‫منطق��ه‌اي‪ ،‬بازارها و‪ ...‬روي عرضه محصول‬ ‫اثر مي‌گذارد‪ .‬براي نمونه صادرات س��يمان‬ ‫اي��ران مدتي اس��ت به دليل ناامن ش��دن‬ ‫برخي کش��ورهاي همس��ايه کاهش يافته‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹واس�طه‌ها نگ�ران توافق�ات مثب�ت‬ ‫هستند‬ ‫دبير‌کل خانه صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت ايران‬ ‫درباره اث��رات توافق‬ ‫ژنو ب��ر اقتصاد بخش‬ ‫مع��دن ب��ه‬ ‫گف��ت‪ :‬از آنجايي که ايران درصدد توافقات‬ ‫مثبت اس��ت‪ ،‬به طور قطع نتايج مثبتي در‬ ‫توليد محصوالت معدن��ي به وجود خواهد‬ ‫رييس هيات عامل ايميدرو‪‌:‬‬ ‫فساد‪ ،‬توسعه کشور را به خطر مي‌اندازد‬ ‫رييس شوراي عالي جامعه حسابداران رسمي کشور به‬ ‫خطر افتادن سرمايه‌گذاري و توسعه را يکي از هزينه‌هاي‬ ‫فساد اقتصادي در کشور دانست‪.‬‬ ‫مهدي کرباس��يان ک��ه در پنجمين کنفرانس س��االنه‬ ‫پيش��گيري از تقل��ب و سوءاس��تفاده‌هاي مالي س��خن‬ ‫مي‌گف��ت‪ ،‬تصريح کرد‪ :‬وجود فس��اد اقتص��ادي در يک‬ ‫سيس��تم سبب مي‌ش��ود ريسک برگشت س��رمايه براي‬ ‫س��رمايه‌گذاران باال رود و اين امر در نهايت توسعه کشور‬ ‫را به خَ رطر مي‌اندازد‪.‬‬ ‫وي افزود‪ :‬در محيط فاسد نمي‌توان انتظار رشد و توسعه‬ ‫اقتصادي داشت و اين موضوع در کشورهاي مختلف دنيا‬ ‫به اثبات رس��يده است‪ .‬کرباسيان در عين حال بر تقويت‬ ‫حوزه نرم‌افزاري در نظام اقتصادي کش��ور تاکيد و اظهار‬ ‫کرد‪ :‬بايد اين تفکر اصالح شود که مبارزه با فساد تنها با‬ ‫عوامل س��خت‌افزاري و قوه قهريه به نتيجه مي‌رسد بلکه‬ ‫اصالح قوانين و مس��دود کردن مسير بروز فساد‪ ،‬نکته‌اي‬ ‫مهم‌تر از آن به ش��مار مي‌آيد‪ .‬کرباسيان دو نرخي بودن‬ ‫ارز و متناسب نبودن تعرفه واردات با نياز واقعي جامعه را‬ ‫از عوامل شکل‌گيري فساد اقتصادي و بروز پديده قاچاق‬ ‫ذکر کرد و گفت‌‪ :‬نبود شفافيت و ثبات در قوانين‪ ،‬فضاي‬ ‫بروز تخلفات مالي را هموار مي‌کند و گس��ترش مي‌دهد‪.‬‬ ‫وي وجود رس��انه‌هاي آزاد را يکي از اصلي‌ترين ابزارهاي‬ ‫مبارزه با فساد و تقلب دانست و تصريح کرد‪ :‬اطالع برخي‬ ‫اف��راد از احتمال تغيير تعرفه‌ها ب��راي دوره‌هاي بعد نيز‬ ‫موجب سوءاستفاده‌هاي مالي مي‌شود‪.‬‬ ‫رييس شوراي عالي جامعه حسابداران رسمي کشور با‬ ‫بيان اينکه برنامه‌ريزي بلند‌مدت و پيش��گيري از مراحل‬ ‫ابتدايي يکي از اقدامات موثر براي مبارزه با فس��اد است‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬چنانچه کنترل‌هاي الزم از مرحله حسابرسي‬ ‫داخلي ش��رکت‌ها انجام مي‌شد هيچ‌گاه با چنين ارقامي‬ ‫در تخلف��ات مالي مواجه نمي‌ش��ديم‪ .‬وي اف��زود‌‪ :‬توجه‬ ‫به حسابرس��ان مس��تقل نيز اهميت ويژه‌اي در کنترل و‬ ‫پيش��گيري از فساد دارد‪ .‬کرباس��يان در عين حال گفت‪:‬‬ ‫نمي‌توان در بروز يک تخلف مالي تنها سراغ مديران رفت‬ ‫بلک��ه کل يک جامع��ه‌‪ ،‬قوانين‌‪ ،‬اجراي مق��ررات و ‪ ...‬نيز‬ ‫اهميت دارد‪ .‬کرباسيان تجهيز سيستم‌هاي حسابرسي به‬ ‫فناوري‌هاي روز را يکي از عواملي دانست که در بسياري‬ ‫از کشورهاي توسعه‌يافته نتايج مثبتي در برداشته است‪.‬‬ ‫‹ ‹راه‌ان�دازی بخ�ش آهن اس�فنجی ط�رح فوالد‬ ‫چابهار در نیمه نخست سال آینده‬ ‫همچنین معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و رییس‬ ‫هی��ات عامل ایمیدرو گفت‪ :‬بخش آهن اس��فنجی طرح‬ ‫فوالد چابهار در نیمه نخس��ت س��ال آین��ده وارد مرحله‬ ‫اجرایی می‌شود‪ .‬مهدی کرباسیان افزود‪ :‬این طرح که از‬ ‫ظرفیت تولید ‪ 1/6‬میلیون تن فوالد خام برخوردار است‬ ‫در حال حاضر برای مشخص شدن سرمایه‌گذار به مناقصه‬ ‫گذاشته شده است‪ .‬به گفته وی‪ ،‬پاکت‌های فنی این طرح‬ ‫گشوده ش��ده و در مرحله بعدی تکلیف برنده مناقصه و‬ ‫س��رمایه‌گذار آن مشخص می‌شود‪ .‬کرباسیان خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬طرح فوالد چابهار در زمینه برنامه‌های جدید ایمیدرو‬ ‫به منظور توس��عه صنعت فوالد در مجاورت آب‌های آزاد‬ ‫راه‌اندازی خواهد شد‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬بر اساس این برنامه‬ ‫‪ 3‬میلیون ت��ن از ظرفیت‌های جدید تولید فوالد خام در‬ ‫منطقه چابهار ایجاد می‌شود‪.‬‬ ‫آمد‪ ،‬چراکه در‌ح��ال حاضر توليدکنندگان‬ ‫هزينه‌هاي اضافي را براي تامين تجهيزات‬ ‫و م��واد اولي��ه از کانال‌ه��اي غيررس��مي‬ ‫مي‌پردازند و همين مسئله قيمت تمام‌شده‬ ‫محصوالت معدن را افزايش داده است‪.‬‬ ‫از طرف ديگر تع��دادی از مصرف‌کنندگان‬ ‫مواد معدني ايران در خارج از کشور هستند‬ ‫که ب��ا بهبود تعام�لات بين‌الملل��ي ايران‬ ‫ش��اهد افزايش قيمت و کيفيت محصوالت‬ ‫معدن��ي اي��ران خواهي��م بود‪ ،‬زي��را وقتي‬ ‫مش��تريان متفاوتي پيدا شود‪ ،‬واسطه‌هاي‬ ‫بين‌الملل��ي و انحصاري ديگر نمي‌توانند بر‬ ‫قيم��ت محصوالت به نفع خود اثر بگذارند‪.‬‬ ‫محمدرضا مرتض��وي‪ ،‬درباره اث��رات ويژه‬ ‫رفع تحريم‌ها بر سرمايه‌گذاري‌هاي معدن‬ ‫افزود‪ :‬محدوديت‌هاي ناش��ي از تحريم‌هاي‬ ‫ظالمانه ورود سرمايه‌گذار خارجي به بخش‬ ‫معدن ايران را کاهش داده اس��ت‪ .‬از طرف‬ ‫ديگر قراردادهاي بسته‌ش��ده با طرف‌هاي‬ ‫خارجي به ش��کل کوتاه‌مدت منعقد ش��ده‬ ‫که کوچک ش��دن مقياس معدنکاري را به‬ ‫همراه داشته‪ ،‬اين در‌حالي است که ماهيت‬ ‫معدن نيازمند سرمايه‌گذاري‌هاي بلند‌مدت‬ ‫است‪ .‬با مثبت شدن مذاکرات شرکت‌هاي‬ ‫بزرگ مع��دن دنيا در ایران حضور خواهند‬ ‫يافت و اين موضوع به توسع ‌ه بخش معدن‬ ‫ايران کم��ک خواهد کرد‪ .‬ب��ه گونه‌اي که‬ ‫معادني با اشل‌هاي بزرگ به وجود مي‌آيند‬ ‫که هزينه توليد نيز کاهش خواهد يافت‪.‬‬ ‫او درباره نوس��ان نرخ ارز پ��س از توافق‬ ‫و تاثير آن بر اقتصاد معدني کش��ور افزود‪:‬‬ ‫بعيد است که با توافق هسته‌اي قيمت نرخ‬ ‫ارز کمت��ر از ‪ 3‬هزار تومان ش��ود‪ ،‬از طرف‬ ‫ديگ��ر تک‌نرخي ش��دن ارز مانن��د اقتصاد‬ ‫اي��ران در دهه ‪ 70‬به س��رمايه‌گذاري‌هاي‬ ‫بلندم��دت معدن��ي کم��ک خواه��د کرد‪.‬‬ ‫آنچه در مثبت ش��دن مذاکرات بارز است‪،‬‬ ‫نگراني‌هاي واس��طه‌هاي معدني اس��ت که‬ ‫هم��واره از محدوديت‌ه��اي اعمال‌ش��ده‬ ‫حداکثر سوءاستفاده را داشته‌اند‪ .‬چراکه با‬ ‫تک‌نرخي شدن و ثبات اقتصاد توليدکننده‬ ‫و س��اير حوزه‌هاي مختلف اقتصادي رشد‬ ‫مثبتي به خود مي‌گيرند اما با نوس��ان ارز‬ ‫و ايج��اد ناپاي��داري در اقتصاد‪ ،‬بخش‌هاي‬ ‫رانتي سود خواهند برد‪.‬‬ ‫بنابراين با رفع تحريم‌ها عليه ايران که به‬ ‫شکل مرحله‌اي انجام خواهد گرفت نه‌تنها‬ ‫اثر منفي به جاي نمي‌گذارد‪ ،‬بلکه توس��عه‬ ‫اقتص��ادي کش��ور را نيز به‌هم��راه خواهد‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫وي اف��زود‪ :‬افزايش تعام�لات بين‌المللي‬ ‫ايران در نتيجه مثبت ش��دن مذاکرات ژنو‬ ‫بس��تري براي اکتش��اف و اس��تخراج مواد‬ ‫معدن��ي خواهد ش��د که تاکن��ون به دليل‬ ‫محدوديت فناوري مورد توجه قرار نگرفته‬ ‫است‪ ،‬به همين دليل با حضور شرکت‌هاي‬ ‫بزرگ‪ ،‬فرآوري محص��والت معدني نيز در‬ ‫ايران رونق خواهد گرفت‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫حضور سازمان‌های‬ ‫توسعه‌ای در مناطق‬ ‫محروم‬ ‫محمد بیاتیان‬ ‫عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس‬ ‫طبق بن��د «و» تبصره ‪ 5‬الیحه بودجه س��ال آینده‬ ‫س��ازمان‌های توس��عه‌ای می‌توانن��د برای گس��ترش‬ ‫فعالیت‌ه��ای معدن��ی در مناطق مح��روم تا ‪49‬درصد‬ ‫ب��ا بخش خصوص��ی و تعاونی‌ها هم��کاری کنند‪ .‬این‬ ‫مصوب��ه تاثی��ر چندانی در بهب��ود فعالیت‌های معدنی‬ ‫مناطق دورافتاده کشور نخواهد گذاشت‪ ،‬چراکه پیش‬ ‫از این نیز س��ازمان‌های توس��عه‌ای در اجرای پروژه‌ها‬ ‫حق مشارکت ‪49‬درصدی با بخش خصوصی داشتند و‬ ‫به‌طور کلی تفاوت چندانی به وجود نیامده است‪ .‬با این‬ ‫حال خیلی از نمایندگان پیش��نهادات خود را مبنی بر‬ ‫اینکه قید ‪49‬درصد از این مصوبه برداش��ته شود و این‬ ‫سازمان‌ها در جاهایی که توان مالی دارند‪ ،‬بتوانند بیش‬ ‫از این س��رمایه‌گذاری کنند‪ .‬در واقع این سازمان‌ها در‬ ‫مناطق محروم با فراهم‌کردن زیرس��اخت‌های معدنی‬ ‫و حمل‌ونقل��ی ش��رایط حضور س��رمایه‌گذاران بخش‬ ‫خصوصی را فراهم کنند تا از این طریق بس��تری برای‬ ‫ایجاد صنایع پایین‌دس��تی و توسعه حلقه‌ای تولیدات‬ ‫معدنی در آن ایجاد ش��ود‪ ،‬ت��ا ضمن رفع فقرزدایی در‬ ‫آن مناط��ق در افزایش تولید ناخالص ملی نیز س��هم‬ ‫بیشتری داشته باشند‪ .‬با این حال این مصوبه همچنان‬ ‫قید ‪49‬درصدی را حفظ کرد‪ ،‬چراکه برخی نمایندگان‬ ‫معتقدند افزایش سرمایه شرکت‌های دولتی در پروژه‌ها‬ ‫مغایر با اصل‪ 44‬قانونی اساس��ی اس��ت‪ .‬بنابراین برای‬ ‫رفع این مشکالت وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت باید‬ ‫س��ند راهبردی صنعت و معدن را ب��ا تکیه بر آمایش‬ ‫منطق��ه‌ای تامین کن��د تا هدایت س��رمایه‌گذاری‌ها و‬ ‫بودجه‌های دولتی بر مبن��ای ظرفیت‌های اقتصادی و‬ ‫معدنی مناطق مختلف کش��ور ش��ود‪ ،‬چراکه در حال‬ ‫حاضر بسیاری از طرح‌های کشور تحت تاثیر فشارهای‬ ‫سیاس��ی به وج��ود می‌آید و این مس��ئله به‌طور قطع‬ ‫بهره‌وری تولید و هزینه‌های آن را افزایش خواهد داد‪.‬‬ ‫داخل پرانتز‬ ‫زيرساخت‌ها براي توليد ‪55‬‬ ‫ميليون تن فوالد کافي نيست‬ ‫سيدرس��ول خليفه‌س��لطاني‪ ،‬دبي��ر انجم��ن‬ ‫توليدکنندگان فوالد ايران با اش��اره به سند چشم‌انداز‬ ‫ظرفيت توليد فوالد کش��ور و رس��يدن به ‪ 55‬ميليون‬ ‫تن گف��ت‪ :‬نگاهي به طرح‌هاي درحال احداث نش��ان‬ ‫مي‌ده��د که در صورت به بهره‌برداري رس��يدن آنها و‬ ‫ورود طرح‌هاي جديد‪ ،‬تحقق اين هدف متصور اس��ت‬ ‫اما بررسي زيرس��اخت‌هاي مهم توليد فوالد که اتفاقا‬ ‫درون بخشي هم نيس��تند‪ ،‬حکايت از تطابق نداشتن‬ ‫لو‌نقل و انرژي براي توليد‬ ‫زيرس��اخت‌ها ازجمله حم ‌‬ ‫‪ 55‬ميليون تني فوالد دارد‪.‬‬ ‫معادن غنی افغانستان فرصت مناسبی برای توسعه شرق کشور‬ ‫‪ :‬معاون برنامه‌ریزی و توانمندسازی ایمیدرو‬ ‫گفت‪ :‬توس��عه بخ��ش معدن و صنای��ع معدنی در‬ ‫داخل کشور از سیاست‌های این سازمان محسوب‬ ‫می‌ش��ود و طرح‌های برون‌مرزی را با هدف صدور‬ ‫خدم��ات فنی مهندس��ی و نیز بسترس��ازی برای‬ ‫حض��ور س��رمایه‌گذاران به‌منظور توس��عه صنایع‬ ‫معدنی در دستور کار قرارداده است‪.‬‬ ‫امیر خرمی‌ش��اد افزود‪ :‬همس��ایه ش��رقی کشور‬ ‫از ذخای��ر غنی معدنی برخوردار اس��ت و ش��رایط‬ ‫مطلوبی برای س��اخت کارخانه‌ه��ای فرآوری و در‬ ‫نتیجه توسعه استان‌های شرقی کشور دارد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬مع��ادن افغانس��تان به عن��وان یک‬ ‫کش��ور معدن‌خی��ز‪ ،‬فرصت‌های بی‌نظی��ری برای‬ ‫سرمایه‌گذاری در حوزه سنگ‌آهن‪ ،‬مس‪ ،‬نیوبیوم‪،‬‬ ‫کبالت‪ ،‬مولیبدن و لیتیوم دارد که با‬ ‫فراهم‌سازی ش��رایط به‌منظور ایجاد‬ ‫واحده��ای ف��رآوری و در عین حال‬ ‫تکمی��ل زنجیره ارزش صنایع معدنی‬ ‫در داخل کش��ور‪ ،‬می‌ت��وان عالوه بر‬ ‫ایجاد اشتغال‪ ،‬اقتصاد منطقه و کشور‬ ‫را رون��ق داد‪ .‬معاون برنامه‌ریزی و توانمندس��ازی‬ ‫اظهار کرد‪ :‬ارزش ذخایر اکتشافی معادن افغانستان‬ ‫تاکنون ح��دود ‪ 850‬میلیارد دالر برآورد ش��ده و‬ ‫چنانچه در حوزه‌های یاد ش��ده س��رمایه‌گذاری و‬ ‫مواد فرآوری ش��ده به تولید با ارزش افزوده تبدیل‬ ‫ش��ود‪ ،‬ساالنه می‌توان بیش از ‪ 5‬میلیارد دالر مواد‬ ‫فرآوری ش��ده صادر کرد‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬افغانستان‬ ‫ب��ه آب‌ه��ای آزاد راه ندارد و منطق��ه ویژه چابهار‬ ‫ایران ب��رای ص��ادرات این م��واد به‬ ‫بازارهای جهانی بس��یار مناسب است‬ ‫و این کش��ور برای صادرات تولیدات‬ ‫معدنی خ��ود از طریق ایران می‌تواند‬ ‫اق��دام کند‪ .‬افغانس��تان‪ ،‬ایران و هند‬ ‫ب��ه منظور اس��تفاده از بن��در چابهار‬ ‫موافقتنامه امضا می‌کنند موضوع اس��تفاده از بندر‬ ‫چابه��ار‪ ،‬از ‪ 10‬س��ال قبل مورد بح��ث مقام‌های‬ ‫دولتی افغانس��تان‪ ،‬ایران و هن��د بوده اما مذاکرات‬ ‫س��ران ‪ 3‬کش��ور نتایج اجرایی به دنبال نداش��ته‬ ‫اس��ت‪ .‬جانان موسی زی‪ ،‬سخنگوی وزارت خارجه‬ ‫افغانس��تان در کابل گفت‪ :‬دولت افغانستان‪ ،‬ایران‬ ‫و هند‪ ،‬برای امضای یک موافقتنامه س��ه‌جانبه‪ ،‬به‬ ‫منظور استفاده از بندر چابهار به توافق رسیده‌اند‪.‬‬ ‫کیفیت تولید ما باالترین استاندارد را دارد‬ ‫مدیرعام��ل ف��والد هرم��زگان در‬ ‫گفتو‌گ��وی اختصاص��ی ب��ا دنیای‬ ‫‌‌‬ ‫مع��دن از موقعی��ت این ش��رکت در‬ ‫زمین��ه رقابت با کش��ورهای خارجی‬ ‫و در داخ��ل س��خن گف��ت و اظهار‬ ‫ک��رد‪ :‬اگرچه ب��ا اعم��ال تعرفه برای‬ ‫محصوالت فوالدی توان رقابتی با بازارهای جهانی‬ ‫همچ��ون چین و روس��یه را از دس��ت داده‌ایم اما‬ ‫همچن��ان در زمینه نورد حرف‌ه��ای زیادی برای‬ ‫گفتن داریم به‌ویژه اینکه سیاس��ت کلی ش��رکت‬ ‫تولی��د محصوالت ویژه با توجه به ش��رایط خاص‬ ‫بازار است‪.‬‬ ‫مرتضی آقاجانی در باره جایگاه محصوالت فوالد‬ ‫هرم��زگان از نظر کیفی در بازارهای داخلی افزود‪:‬‬ ‫محصوالت فوالد مبارکه هرمزگان به لحاظ کیفی‬ ‫با باالترین استانداردها تولید می‌شوند‪،‬‬ ‫خوش��بختانه در همین شرایط سخت‬ ‫رقابتی و با وجود یکسری محدودیت‌ها‬ ‫با تکیه ب��ر دانش نیروه��ای متعهد و‬ ‫کارآزم��وده و بهره‌گی��ری از تجهیزات‬ ‫مدرن این شرکت توانسته ضمن حفظ‬ ‫کمیت و کیفیت محص��والت تولیدی در باالترین‬ ‫س��طح‪ ،‬تأمین بخش عمده‌ای از نیاز صنعتگران و‬ ‫تولیدکنندگان داخلی را به ویژه در بخش نورد به‬ ‫خود اختصاص دهد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه س��ال آتی س��ال دستیابی به‬ ‫ظرفیت‌های بیش��تر و مهم‌تری خواهد بود‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫افزایش ظرفیت تولید‪ ،‬افزایش بهره‌وری و کاهش‬ ‫هزینه‌های تولید و بومی‌سازی قطعات از مهم‌ترین‬ ‫ش��اخصه‌های دس��تیابی به این ام��ر مهم خواهد‬ ‫بود که با تکیه بر توس��عه کمی و کیفی و تکمیل‬ ‫خط��وط تولید نقش مهم��ی را در صنایع فوالدی‬ ‫کشور ایفا خواهیم کرد‪.‬‬ ‫وی در ادامه مهم‌ترین مش��کل واحدهای تولید‬ ‫ف��والد را کمبود مواد اولی��ه عنوان کرد و در ادامه‬ ‫افزود‪ :‬کمبود م��واد اولیه ازجمله گندله مهم‌ترین‬ ‫تو‌پنجه نرم می‌کنیم‪،‬‬ ‫مشکلی است که با آن دس ‌‬ ‫وج��ود محدودیت‌ه��ا ب��ا توجه به ش��رایط خاص‬ ‫هرم��زگان بار س��نگینی را بر دوش این ش��رکت‬ ‫گذاش��ته اس��ت‪ ،‬به این ترتیب ‪ 50‬درصد گندله‬ ‫مصرف��ی را با مش��کالت ف��راوان وارد کرده و ‪50‬‬ ‫درصد بقیه را نیز از بازارهای داخلی تهیه می‌کنیم‬ ‫ک��ه کماکان ‪ 25‬درصد در حوزه دریافت س��همیه‬ ‫گندله برای کارخانه فوالد هرمزگان از برنامه عقب‬ ‫هستیم‪.‬‬
‫روی خط خبر‬ ‫تاثیرکاهشپروژه‌هایعمرانی‬ ‫برصنعتفوالد‬ ‫عض��و هیات مدیره انجم��ن تولیدکنندگان فوالد‬ ‫گفت‪ :‬اگرچه دولت یازدهم تاکنون در کنترل تورم‬ ‫موفق عمل کرده اما رکود حاکم بر تولید و صنعت‬ ‫کشور همچنان پابرجا است‪.‬‬ ‫به��ادر احرامیان در گفت‌وگو با مهر گفت‪ :‬س��ال‬ ‫‪ 1393‬در ش��رایطی سپری می‌ش��ود که نگاهی به‬ ‫وضعیت بنگاه‌های تولیدی کشور حکایت از آن دارد‬ ‫که اولویت اصلی دولت در ش��رایط فعلی‪ ،‬همچنان‬ ‫کاهش نرخ تورم است‪.‬‬ ‫عض��و هیات مدیره انجم��ن تولیدکنندگان فوالد‬ ‫افزود‪ :‬هرچند دولت در تثبیت وضعیت نابس��امان‬ ‫اقتصادی گام مهمی برداشته و اجازه نداده با وجود‬ ‫منابع بسیار محدود‪ ،‬فروپاشی اقتصادی رقم بخورد؛‬ ‫اما بنگاه‌‌های اقتصادی پس از ایجاد آرامش نس��بی‬ ‫در فضای اقتصادی کش��ور‪ ،‬نیاز مبرمی به خروج از‬ ‫رک��ود چرخه تولید دارند و از این رو می‌توان گفت‬ ‫همچنان سیاست‌‌های دولت تدبیر و امید در احیای‬ ‫اقتصاد بنگاه‌های کارآفرین و مولد‪ ،‬نمره قابل‌قبولی‬ ‫را به خود اختصاص نداده است‪.‬‬ ‫وی تصری��ح ک��رد‪ :‬یک��ی از معض�لات اساس��ی‬ ‫بنگاه‌‌های اقتصادی‪ ،‬وجود معوقات بانکی اس��ت که‬ ‫رمق فعالیت‌‌های معمول س��رمایه‌‌گذاران را س��لب‬ ‫ک��رده و نه تنها مانع بروز ت��وان خالقیت و نوآوری‬ ‫آنها ش��ده؛ بلکه زندگی عادی بس��یاری از آنها را با‬ ‫چالش‌‌های ناشی از فش��ار موسسات پولی و بانکی‬ ‫مواجه کرده است‪.‬‬ ‫به گفته احرامیان‪ ،‬صنعت فوالد کشور هم‌اکنون‬ ‫با مش��کالتی مواجه شده که یکی از این مشکالت‪،‬‬ ‫اش��باع بازار فوالد اس��ت؛ این در حالی است که در‬ ‫ش��رایط فعلی به دلیل کاهش تقاض��ای بازار و کم‬ ‫ش��دن اجرای پروژه‌های عمرانی‪ ،‬تقاضا برای فوالد‬ ‫نیز با افت مواجه شده است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬در ص��ادرات نی��ز ب��ه دلی��ل وجود‬ ‫تحریم‌ه��ای بانکی و موانعی ک��ه از طریق بانک‌ها‬ ‫برای صنعت فوالد ش��کل گرفته‪ ،‬تولید در شرایط‬ ‫خوبی به س��ر نمی‌ب��رد‪ ،‬چراکه به هر ح��ال برای‬ ‫صادرات فوالد‪ ،‬دسترس��ی به بانک‌های بین‌المللی‬ ‫ج��زو نیازهای اولیه اس��ت ک��ه طبیعتا ب��ه دلیل‬ ‫تحریم‌ها‪ ،‬چندان موقعیت خوبی در صادرات فوالد‬ ‫پیش روی تولیدکنندگان قرار ندارد‪.‬‬ ‫احرامیان با بیان اینکه تس��هیالت بانکی تاکنون‬ ‫نتوانس��ته نیازه��ای تولیدکنن��دگان را پوش��ش‬ ‫ده��د‪ ،‬گفت‪ :‬در برخی از بخش‌ه��ای تولیدی‪ ،‬این‬ ‫تس��هیالت داده شده؛ اما به هر صورت نیاز واحدها‬ ‫به تس��هیالت و نقدینگی بس��یار بیشتر از وام‌هایی‬ ‫است که به تولیدکنندگان داده می‌شود‪.‬‬ ‫پیش شرط‌های رشد معدن‬ ‫در سال آینده‬ ‫نایب رییس انجمن سنگ‌آهن با اشاره به کاهش‬ ‫قیمت جهانی فلزات و رغبت نداشتن سرمایه‌گذاران‬ ‫در ورود به بخش معدن‪ ،‬پیش‌بینی کرد که رش��د‬ ‫بخش معدن در سال ‪ 1394‬چندان مناسب نباشد‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬بهرام ش��کوری با برش��مردن‬ ‫پیش‌شرط‌های تحقق رش��د بخش معدن در سال‬ ‫آینده گفت‪ :‬تحقق رش��د در بخ��ش معدن آن هم‬ ‫در س��ال ‪ ،1394‬ب��ه فضای محی��ط داخلی و نوع‬ ‫رفتار دولت با معدنکاران و معادن کش��ور بس��تگی‬ ‫دارد؛ این در ش��رایطی اس��ت که هم‌اکنون فضای‬ ‫بین‌المللی به لحاظ افت قیمت جهانی بس��یاری از‬ ‫فلزات در بازارهای دنیا‪ ،‬برای سرمایه‌گذاری مناسب‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫نایب رییس انجمن س��نگ‌آهن افزود‪ :‬هم‌اکنون‬ ‫قیمت جهانی برخی فلزات از جمله مس و س��نگ‬ ‫آه��ن در بازارهای جهانی کاهش یافته و از س��وی‬ ‫دیگر‪ ،‬مناب��ع مالی دولت یا بانک‌ه��ا نیز محدودتر‬ ‫شده است و بنابراین همه اینها دست به دست هم‬ ‫داده تا توس��عه مثبتی در بخش معدن کشور شکل‬ ‫نگیرد‪.‬‬ ‫وی تصری��ح کرد‪ :‬برای س��ال آینده نیز فعاالن‬ ‫اقتصادی در کنار دولت باید تالش‌های مضاعفی‬ ‫را انجام دهند تا در کنار بهبود فضای بین‌المللی‪،‬‬ ‫بتوان ش��اهد رشد و توس��عه بخش معدن کشور‬ ‫بود‪.‬‬ ‫به اعتقاد شکوری پیش‌بینی رشد معدن در سال‬ ‫آینده بسیار سخت اس��ت و با شرایط فعلی‪ ،‬آینده‬ ‫روش��نی در انتظار بخش معدن کشور نیست‪ ،‬ولی‬ ‫اگ��ر نگاه‌ها به بخش معدن کش��ور تغیی��ر کند و‬ ‫توافق‌های ایران با گروه‌های سیاسی دنیا به نتیجه‬ ‫برسد‪ ،‬می‌توان امیدوار بود که بخش معدن کشور با‬ ‫رشد مثبت مشاهده شود‪.‬‬ ‫وی اظهار ک��رد‪ :‬دولت و مجلس باید به س��مت‬ ‫رونق فضای کس��ب و کار بروند و بخش معدن نیز‬ ‫جایگزینی برای نفت شود‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫دوشنبه ‪ 11‬اسفند ‪ 11 - 1393‬جمادی االول ‪ 2 -1436‬مارس ‪ -2015‬شماره ‪ -170‬پیاپی ‪1488‬‬ ‫صنایع معدنی‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫تاثیر کاهش قیمت نفت بر صنایع معدنی را بررسی کرد‬ ‫سود صنایع معدنی از کاهش قیمت نفت‬ ‫محبوب�ه ناط�ق‪ -‬گروه مع�دن‪ :‬کاهش‬ ‫قیم��ت نفت معم��وال کاب��وس اقتصادهای‬ ‫وابس��ته به درآمدهای نفتی اس��ت به‌ویژه‬ ‫کش��ورهایی که نتوانس��ته‌اند در کنار این‬ ‫درآم��د به درآمدهای جایگزین برس��ند اما‬ ‫کاه��ش قیمت نفت ب��ه همان ان��دازه که‬ ‫کابوس کش��ورهای نفتخیز اس��ت موجب‬ ‫کاهش قیمت تمام‌شده محصوالت معدنی‬ ‫شده است که وابس��تگی زیادی به مصرف‬ ‫انرژی دارند اگرچه بخش��ی از سرخوش��ی‬ ‫ناشی از کاهش قیمت‌ها در کاهش جذابیت‬ ‫معام�لات در این بازار از بین می‌رود‪ .‬با این‬ ‫ح��ال کارشناس��ان معتقدن��د س��اده‌ترین‬ ‫خروج��ی کاه��ش قیمت نف��ت را می‌توان‬ ‫کاهش قیمت تمام شده محصوالت معدنی‬ ‫دانس��ت زیرا هزینه اس��تخراج و فرآوری و‬ ‫لو‌نق��ل زمینی و دریایی‬ ‫به‌ویژه هزینه حم ‌‬ ‫را به‌شدت کاهش می‌دهد‪.‬‬ ‫این امر به دو شکل مستقیم و غیرمستقیم‬ ‫تاثیر خود را بر صنایع معدنی داخل کشور‬ ‫می‌گذارد‪ .‬به ش��کل مس��تقیم باید به‌دلیل‬ ‫کاهش قیمت تمام شده قیمت محصوالت‬ ‫معدنی کاهش یابد‪.‬‬ ‫‹ ‹وضع ما بهتر است‬ ‫سیدمحمد فاطمیان‪،‬‬ ‫مدی��رکل صنای��ع‬ ‫وزارت‬ ‫معدن��ی‬ ‫صنع��ت‪ ،‬مع��دن و‬ ‫تج��ارت نی��ز در‬ ‫در این‌باره می‌گوید‪ :‬ما‬ ‫گفت‌وگو ب��ا‬ ‫در ش��رایط تحری��م و کاهش قیمت نفت و‬ ‫کاهش میزان صادرات نفت‪ ،‬نسخه اقتصاد‬ ‫مقاومتی را در صدر اقدامات و دس��تور کار‬ ‫خود ق��رار دادیم‪ .‬صرفنظر از آثار منفی که‬ ‫کاهش درآمدهای نفتی دارد معتقدیم آثار‬ ‫مثبت این اتفاق از آثار تخریبی آن بیش��تر‬ ‫است‪ .‬وی می‌افزاید‪ :‬کشورهایی که وابسته‬ ‫به درآمدهای نفتی هستند به نسبت میزان‬ ‫فروش خود عایدی بیش��تری از درآمدهای‬ ‫نفتی دارند‪ ،‬بنابرای��ن با کاهش درآمدهای‬ ‫نفتی آنها بیش��تر متضرر می‌ش��وند ضمن‬ ‫اینکه ایران تنها کشوری نیست که کاهش‬ ‫قیمت نفت را متحمل می‌شود‪.‬‬ ‫وی اضافه می‌کند‪ :‬تجربه س��ال‌های بعد‬ ‫از انق�لاب و دوران جنگ به ما آموخته که‬ ‫در شرایط سخت بیشتر توانسته‌ایم خود را‬ ‫تجهی��ز و مهیا کنیم و تئ��وری و دانش را‬ ‫برای عملیاتی کردن در حوزه صنایع داخلی‬ ‫به کار گیریم‪.‬‬ ‫فاطمی��ان ادام��ه می‌ده��د‪ :‬م��ا اث��رات‬ ‫مستقیمی از کاهش قیمت نفت در صنایع‬ ‫معدنی نمی‌بینیم و از نظر منطق اقتصادی‬ ‫نیز صنایع معدنی ما وابستگی کامل به مواد‬ ‫معدن��ی و انرژی تولید داخل دارند بنابراین‬ ‫انتظار کاهش قیمت به‌دلیل کاهش قیمت‬ ‫نف��ت در تولید م��واد معدن��ی را نمی‌توان‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫وی اضاف��ه می‌کند‪ :‬اگ��ر زمانی ظرفیت‬ ‫اضافه و نصب ش��ده‪ ،‬در تامی��ن مواد اولیه‬ ‫با مشکل روبه‌رو باشد ترجیح این است که‬ ‫مواد اولیه مورد نیاز وارد شده تا خط ارزش‬ ‫تولی��د در ایران کامل ش��ود و در حقیقت‬ ‫ارزش آن ب��رای ای��ران درآمدزایی داش��ته‬ ‫باش��د‪ .‬این هدف دور از دس��ترس نیس��ت‬ ‫و هم��واره در دس��تور کار بوده ام��ا درباره‬ ‫اینکه ش��اهد اثربخشی کاهش قیمت نفت‬ ‫در ایران نیس��تیم باید بگوییم ما در تولید‬ ‫و صادرات در س��ال ‪ 93‬نسبت به سال ‪92‬‬ ‫رشد قابل توجهی داشتیم چنانکه صادرات‬ ‫صنایع معدنی در ‪9‬ماه سال ‪ 93‬از نظر وزنی‬ ‫‪23‬درص��د‪ ،‬از نظر ریالی ‪28‬درصد و از نظر‬ ‫دالری ‪ 21‬درصد رشد داشته است‪.‬‬ ‫وی می‌افزاید‪ :‬در ح��وزه مواد معدنی نیز‬ ‫در مدت یاد ش��ده نس��بت به مدت مشابه‬ ‫س��ال ‪ 92‬از نظ��ر وزن��ی‪ ،‬ص��ادرات مواد‬ ‫معدنی ‪44‬درصد‪ ،‬ریالی ‪36‬درصد و دالری‬ ‫‪38‬درصد رشد داشته‌ایم‪.‬‬ ‫مدیر کل صنایع معدنی با اشاره به اینکه‬ ‫در بخش واردات م��واد معدنی نیز افزایش‬ ‫‪23‬درص��دی و در واردات صنای��ع معدنی‬ ‫‪11‬درصد افزایش را شاهد بودیم‪ ،‬می‌گوید‪:‬‬ ‫واردات ای��ن م��واد نی��ز به‌منظ��ور تکمیل‬ ‫زنجیره ارزش و توسعه زنجیره ارز و کسب‬ ‫ثروت اتف��اق می‌افتد و در حقیقت با هدف‬ ‫مارکتینگ کردن این مواد در داخل کشور‬ ‫انجام می‌شود‪.‬‬ ‫‹ ‹پول‌های داغ‬ ‫بازار فلزات پایه یکی‬ ‫از مهم‌ترین بازارهای‬ ‫ب��رای‬ ‫ج��ذاب‬ ‫سرمایه‌های سرگردان‬ ‫موس��وم به پول‌های‬ ‫داغ است که با کاهش قیمت نفت و از دست‬ ‫دادن جذابی��ت ب��ازار فرآورده‌ه��ای نفتی‬ ‫ممکن است به این سمت برود‪ .‬با این حال‬ ‫تحلی��ل کارشناس��ان از وضعی��ت کنونی‬ ‫صنایع معدنی این اس��ت که کاهش قیمت‬ ‫نف��ت در صنایع معدنی تغییر محسوس��ی‬ ‫داشته است‪.‬‬ ‫محمدرض��ا بهرام��ن‪ ،‬نایب‌رییس خانه‬ ‫معدن ایران با بیان این مطلب در گفت‌وگو‬ ‫می‌گوید‪ :‬کاهش قیمت نفت اثرات‬ ‫با‬ ‫مستقیمی بر قیمت تمام‌شده مواد معدنی‬ ‫دارد و هرچه انرژی موردنیازش��ان بیشتر‬ ‫باش��د اثر بیشتری می‌گیرند‪ .‬این تاثیر در‬ ‫قیمت آجر‪ ،‬س��یمان‪ ،‬فوالد و س��نگ‌های‬ ‫س��اختمانی که مصرف انرژی باالیی دارند‬ ‫و حتی در قیمت کاالهای بعدی وابس��ته‬ ‫ب��ه این صنایع مانند س��اختمان نیز دیده‬ ‫می‌ش��ود که به‌طور نس��بی مثب��ت و در‬ ‫مص��ارف بخش‌ه��ای مختلف محس��وس‬ ‫است‪.‬‬ ‫قیمت‌ها شاهد نبوده‌ایم و محسوس نیست‪.‬‬ ‫وی ادام��ه می‌ده��د‪ :‬ب��ا این حال س��ایر‬ ‫کش��ورها ب��ه این دلی��ل که ان��رژی مورد‬ ‫نیازش��ان را خریداری می‌کنن��د با کاهش‬ ‫قیمت‌ه��ا‪ ،‬قیم��ت تمام شده‌ش��ان کاهش‬ ‫می‌یابد‪ ،‬ام��ا تولید‌کنندگان ایرانی به دلیل‬ ‫اس��تفاده از منابع س��وخت و انرژی داخلی‬ ‫چندان تاثیری از کاهش قیمت‌ها نداشته‌اند‬ ‫و نمی‌توانن��د در قیمت تمام ش��ده صنایع‬ ‫معدنی با رقبای‌ش��ان برابری کنند‪ ،‬راهکار‬ ‫هم این است که دولت در این موضوع ورود‬ ‫پیدا کند و با درنظر گرفتن تعرفه‌ها و جوایز‬ ‫صادراتی از صنای��ع معدنی حمایت کند تا‬ ‫صنای��ع معدنی بازارهای خود را از دس��ت‬ ‫ندهن��د‪ .‬نایب‌ریی��س خانه مع��دن با بیان‬ ‫اینک��ه دولت این حمایت‌ه��ا را حداقل در‬ ‫کوتاه‌م��دت ادامه دهد‪ ،‬می‌افزاید‪ :‬صنایع به‬ ‫سیاست‌های حمایتی دولت حداقل تا زمان‬ ‫کوتاهی نیازمندند‪.‬‬ ‫وی می‌گوی��د‪ :‬البته اکث��ر صنایع معدنی‬ ‫قب��ل از کاهش جهانی قیمت نفت وارد فاز‬ ‫کاهش قیمت‌ها ش��ده و تاثیر خود را روی‬ ‫اکثر مواد معدنی گذاشته‌اند‪.‬‬ ‫وی با اش��اره ب��ه اینکه قیم��ت کاالهای‬ ‫صادرات��ی معدنی کاهش نس��بی داش��ته‪،‬‬ ‫اضاف��ه می‌کن��د‪ :‬از بدو ورود م��واد معدنی‬ ‫ب��ه کارخانه تا مص��ارف نهایی ای��ن مواد‪،‬‬ ‫کاه��ش قیمت‌ها را می‌ت��وان دنبال کرد و‬ ‫البته می‌تواند تقاضا را در بازار‌های وارداتی‬ ‫کاهش دهد و شاید بخشی از رکود حاصل‬ ‫ش��ده در بخش مس��کن و ساخت‌وساز به‬ ‫همین عامل برگردد‪.‬‬ ‫بهرامن با اشاره به اینکه با کاهش قیمت‬ ‫نفت انتظار کاهش قیمت تمام شده را دارد‪،‬‬ ‫عنوان می‌کند‪ :‬متقاضی پیش��نهاد خود را‬ ‫ارائه می‌دهد اما از آنجا که تولید در کش��ور‬ ‫م��ا با حمایت‌ه��ای یاران��ه‌ای دولت همراه‬ ‫است‪ ،‬کاهش قیمت‌ها به سرعت نشان داده‬ ‫نمی‌ش��وند و حداقل تاثی��ری را تا االن در‬ ‫اف��ت قیمت نف��ت هزینه تامی��ن انرژی‬ ‫فوالدس��ازان را ‪ ٦‬تا ‪١٠‬درص��د پایین آورد‬ ‫که این افت جدای از تاثیر افت ‪٥٠‬درصدی‬ ‫قیمت س��نگ‌آهن و زغال‌س��نگ نسبت به‬ ‫سال قبل است‪ .‬قیمت قراضه نیز ‪٢١‬درصد‬ ‫افت داش��ته و می‌تواند باز هم کاهش یابد‪.‬‬ ‫کک نیز ‪٢٧‬درصد ارزان‌تر شده است‪.‬‬ ‫کارشناس��ان می‌گوین��د تاثی��ری ک��ه‬ ‫صنای��ع معدنی می‌پذیرن��د‪ ،‬از بازار جهانی‬ ‫اس��ت و به‌طور مس��تقیم از کاهش قیمت‬ ‫نفت تاثی��ر نمی‌گیرند ول��ی از طرف دیگر‬ ‫گروهی معتقدند کاهش قیمت تمام‌ش��ده‬ ‫محصوالت معدنی در کش��ور‌های دیگر که‬ ‫رقیب محس��وب می‌ش��وند‪ ،‬می‌تواند سود‬ ‫و ب��ازار محصوالت معدن��ی داخل را تحت‬ ‫تاثیر قرار دهد‪ .‬کاهش درآمدهای نفتی در‬ ‫سید محمد فاطمیان‪ :‬از‬ ‫نظر منطق اقتصادی‬ ‫نیز صنایع معدنی ما‬ ‫وابستگی به مواد معدنی‬ ‫و انرژی تولید داخل دارند‬ ‫بنابراین انتظار کاهش‬ ‫قیمت به‌دلیل کاهش قیمت‬ ‫نفت در تولید مواد معدنی‬ ‫را نمی‌توان داشت‬ ‫‹ ‹وضعیت کشورهای نفت‌خیز منطقه‬ ‫کش��ورهایی که اقتصاد تک محصولی دارند‬ ‫به‌طب��ع دولت‌ها را با چال��ش جدی روبه‌رو‬ ‫می‌کند‪.‬‬ ‫حسن خسروجردی‪،‬‬ ‫ریی��س اتحادی��ه‬ ‫صا د ر کنن��د گا ن‬ ‫فرآورده‌ه��ای نف��ت‪،‬‬ ‫گاز و پتروش��یمی‬ ‫ب��ا بیان این‬ ‫ای��ران در گفت‌وگ��و با‬ ‫مطلب می‌گوید‪ :‬با این حال در کش��ورهای‬ ‫نفتخی��ز منطق��ه کمترین تاثی��ر را صنایع‬ ‫معدنی ایران متحمل ش��دند چراکه میزان‬ ‫ف��روش نفت ما یک میلیون بش��که در روز‬ ‫اس��ت و از آنجای��ی ک��ه بخ��ش داخلی از‬ ‫سوبس��یدهای دولت��ی اس��تفاده می‌کن��د‬ ‫چندان تاثیری از این امر نپذیرفته است اگر‬ ‫چه در صادرات ما نیز مانند س��ایر کشورها‬ ‫تحت تاثیر قرار گرفته‌ایم‪.‬‬ ‫وی می‌افزای��د‪ :‬کش��ورهای منطقه مانند‬ ‫ام��ارات‪ ،‬قط��ر‪ ،‬کوی��ت و عربس��تان نیز از‬ ‫آنجا که وابستگی بیش��تری به درآمدهای‬ ‫نفت��ی دارن��د و برخ�لاف ای��ران‪ ،‬کش��ور‬ ‫صنعتی محسوب نمی‌ش��وند اما از آنجا که‬ ‫دارای ذخایر مناس��ب ارزی هس��تند‪ ،‬بهتر‬ ‫توانس��ته‌اند شوک ناش��ی از کاهش قیمت‬ ‫نفت را تحمل کنند‪.‬‬ ‫وی ادام��ه می‌ده��د‪ :‬با ای��ن وضعیت در‬ ‫کش��وری مانند عراق که دارای بحران‌های‬ ‫داخل��ی فراوانی اس��ت‪ ،‬با کاه��ش قیمت‬ ‫نف��ت‪ ،‬همان صنایع اندک��ی که وجود دارد‬ ‫ب��ا چالش‌های جدی روبه‌رو ش��ده اس��ت‪.‬‬ ‫در بحری��ن ام��ا صنای��ع مع��دودی مانند‬ ‫آلومینیوم‌س��ازی وجود دارد اما از آنجا که‬ ‫بیش��تر فرآوری‌کننده مواد معدنی وارداتی‬ ‫ی��ا صنای��ع تبدیلی هس��تند‪ ،‬ب��ه آن حد‬ ‫نمی‌توانن��د ب��ه درآمده��ای صادراتی این‬ ‫صنایع وابسته باشند‪.‬‬ ‫خسروجردی می‌افزاید‪ :‬در امارات از آنجا‬ ‫که بیشترین حوزه‌های نفتی در ابوظبی که‬ ‫یکی از شیخ‌نشین‌های هفت‌گانه این کشور‬ ‫است‪ ،‬قرار گرفته و بخش عمده درآمدهای‬ ‫نفتی به این شیخ‌نش��ین تعلق دارد و دوبی‬ ‫که درآمدهای ناش��ی از تج��ارت آزاد را به‬ ‫دس��ت می‌آورد ب��ا در نظر گرفت��ن ذخایر‬ ‫بسیار خوب ارزی‌ش��ان چندان لطمه‌ای از‬ ‫کاهش قیمت نفت ندیده‌اند‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکی��د ب��ر اینکه ایران کش��وری‬ ‫صنعتی محس��وب می‌ش��ود‪ ،‬می‌گوید‪ :‬اگر‬ ‫چه بخش��ی از صنایع ای��ران به‌‌ویژه صنایع‬ ‫معدنی خوابیده اما با سیاس��ت‌های ابالغی‬ ‫رهبر معظم انقالب درباره اس��تفاده از تمام‬ ‫ظرفیت‌ه��ای تولی��د در کش��ور می‌توانیم‬ ‫با جلوگیری از خام‌فروش��ی م��واد معدنی‪،‬‬ ‫و تکی��ه بر صنایع کوچ��ک در کنار صنایع‬ ‫بزرگ و سایر ظرفیت‌های ثروت‌ساز کشور‬ ‫از بح��ران کاهش قیمت نف��ت نجات پیدا‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫وی می‌افزاید‪ :‬تجربه چنین شرایطی برای‬ ‫رسیدن به لزوم جداس��ازی اقتصاد از شیر‬ ‫نفت ضروری بوده است‪.‬‬ ‫گزارش روز‬ ‫اولویت‌های اکتش��اف سازمان زمین شناسی در سال‬ ‫‪ 1394‬روی ذخای��ر فلزی و اس��تراتژیک و شناس��ایی‬ ‫ذخایر عمقی و پنهان با همکاری بخش خصوصی است‪.‬‬ ‫بهروز برنا؛ معاونت اکتش��اف س��ازمان زمین شناسی‬ ‫و اکتشافات معدنی کش��ور در گفت‌وگو با معدن‪ 24‬با‬ ‫بیان این مطلب گفت‪ :‬پی‌جویی و اکتشاف عمومی روی‬ ‫ذخایر طال‪ ،‬مس‪ ،‬قلع‪ ،‬تیتانی��وم و غیره در برنامه‌های‬ ‫کاری س��ازمان در س��ال ‪ 1394‬ق��رار دارد و دولت با‬ ‫اخ��ذ به��ره مالکانه و حق��وق دولتی در س��ال ‪،1393‬‬ ‫بودجه بخش اکتش��اف کشور را توس��عه خواهد داد و‬ ‫ق��ادر خواهیم بود ظرفیت‌های خالی س��ازمان و بخش‬ ‫خصوصی را پر کنیم‪.‬‬ ‫وی در ادامه افزود‪ :‬س��ازمان زمین شناس��ی در سال‬ ‫‪ 1393‬نقش��ه‌های ژئوشیمی در مقیاس یک ‪ 100‬هزار‬ ‫را تکمیل و نقش��ه‌های ژئوشیمی یک ‪ 25‬هزار را برای‬ ‫محدوده‌های امید بخش وارد فاز اجرایی کرده است‪.‬‬ ‫معاون اکتشاف سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی مطرح کرد‬ ‫شناسایی ذخایر پنهان اولویت‌های سال ‪1394‬‬ ‫برن��ا خاطرنش��ان ک��رد‪ 3 :‬محدوده طال در اس��تان‬ ‫آذربایجان ش��رقی و خراسان رضوی با ذخیره ‪ 1/5‬تن‬ ‫طال و یک محدوده س��نگ‌های قیمتی و نیمه قیمتی‬ ‫در استان سمنان با ذخیره ‪ 20‬تن موفق به اخذ گواهی‬ ‫کشف در سال ‪ 1393‬شده است‪.‬‬ ‫معاونت اکتشاف س��ازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‬ ‫معدنی اظه��ار کرد‪ :‬س��ازمان زمین‌شناس��ی تعدادی‬ ‫محدوده س��نگ‌آهن و مس در اس��تان‌های کش��ور از‬ ‫طری��ق مزایده ب��ه بخش خصوصی ب��رای اخذ گواهی‬ ‫کشف واگذار کردیم‪.‬‬ ‫وی با اش��اره ب��ه ‪ 15‬مورد از عناص��ر همچون آهن‪،‬‬ ‫تیت��ان‪ ،‬فلورین‪ ،‬خاک‌های ن��ادر‪ ،‬آلونیت و غیره گفت‪:‬‬ ‫ف��رآوری و کانه‌آرای��ی ای��ن عناصر در س��ال آینده در‬ ‫دستور کار مدیریت این بخش قرار گرفته است‪.‬‬ ‫برنا از همکاری س��ازمان زمین‌شناس��ی و ایمیدرو و‬ ‫معاون��ت معدن��ی وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت در‬ ‫بلوک سنگان و پیشرفت بیش از ‪ 70‬درصدی در بخش‬ ‫ژئوفیزیک هوایی و زمینی‪ ،‬تهیه نقش��ه‌های پایه‪ ،‬انجام‬ ‫بیش از ‪ 7500‬متر حفاری با عمق بیش از ‪ 488‬متر در‬ ‫سال ‪ 1393‬خبر داد و افزود‪ :‬حفاری‌های آخر در بلوک‬ ‫سنگان در عمق ‪ 620‬متر طراحی شده است‪.‬‬ ‫وی از ارائه رایگان اطالعات و نقشه‌های پایه به‌وسیله‬ ‫سازمان زمین شناسی خبر داد و افزود‪ :‬نقشه‌های پایه‬ ‫زمین شناسی برای پهنه‌های اکتشافی را که با همکاری‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫به مزایده گذاش��ته شده است به‬ ‫صورت رای��گان در اختیار بخش‬ ‫خصوصی برن��ده در مزایده قرار‬ ‫می‌دهیم‪ .‬برنا با اش��اره به انجام‬ ‫‪ 10‬هزار متر حفاری به‌وس��یله سازمان زمین شناسی‬ ‫در اس��تان‌هایی مانند سیس��تان و بلوچستان‪ ،‬سمنان‪،‬‬ ‫همدان‪ ،‬یزد‪ ،‬کردستان‪ ،‬آذربایجان شرقی و غربی‪ ،‬قم‪،‬‬ ‫خراس��ان رضوی و جنوبی گفت‪ :‬هدف از انجام حفاری‬ ‫در این استان‌ها راستی آزمایی محدوده‌های امیدبخش‬ ‫برای شناسایی ذخایر پنهان منطقه است‪.‬‬ ‫معاونت اکتشاف س��ازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‬ ‫معدنی کش��ور تصریح کرد‪ :‬در چند محدوده دیگر که‬ ‫روی کمربندهای متالوژنی و نواحی پوشیده قرار دارند‪،‬‬ ‫تکمیل عملیات اکتش��افی در بلوک‌هایی که عملیات‬ ‫ژئوفیزیک هوایی حاصل شده انجام خواهد شد‪.‬‬
‫دوشنبه ‪ 11‬اسفند ‪ 11 - 1393‬جمادی االول ‪ 2 -1436‬مارس ‪ -2015‬شماره ‪ -170‬پیاپی ‪1488‬‬ ‫رونق مصارف داخلی‬ ‫برای تقویت صادرات‬ ‫چهره‬ ‫محمود بازاری‬ ‫مدیرکل دفتر توسعه صادرات سازمان‬ ‫توسعه تجارت‬ ‫ش��اید یک��ی از الزام��ات مهم در جه��ت تقویت‬ ‫بنیه مالی و توس��عه بنگاه‌ه��ای تولیدی‪ -‬صادراتی‬ ‫ک��ه محصوالتی ب��ا کیفیت ب��اال و با نش��ان(برند)‬ ‫بین‌المللی و دارای اعتبار و جایگاه مناسب در ذهن‬ ‫مصرف‌کننده تولید می‌کنند‪ ،‬گسترش مصرف این‬ ‫محصوالت در داخل کشور باشد که در قدم نخست‬ ‫نیازمند تبلیغ و معرفی مناسب و زمینه‌سازی دولت‬ ‫ب��رای بهره‌گی��ری اولویت‌دار بنگاه‌ها و نش��ان‌های‬ ‫داخلی از ش��بکه مصرف داخل کش��ور اس��ت‪ .‬کم‬ ‫نیس��تند محص��والت تولی��دی داخل کش��ور که‬ ‫توانسته‌اند با رعایت اصول و الزامات مشتری‌مداری‬ ‫در داخل و خارج کش��ور و افزایش بهره‌وری تولید‬ ‫و کاهش هزینه‌ها و مهم‌تر از آن تحقیق و توس��عه‬ ‫روی هویت نام و نش��ان محصوالت و بنگاه خود به‬ ‫موفقیت‌ه��ای خوبی نائل ش��وند‪ .‬بس��یاری از این‬ ‫بنگاه‌ها و محصوالت‌شان درحال‌حاضر در دورترین‬ ‫بازارهای جهانی با محصول مش��ابه خارجی رقابت‬ ‫کرده و در قفسه فروشگاه‌های زنجیره‌ای کشورهای‬ ‫مختلف خودنمایی می‌کند‪ .‬اگر چه این مجال باید در‬ ‫نگاه دولتمردان و سیاستگذاران کالن و برنامه‌ریزان‬ ‫حوزه‌های دستگاهی مرتبط به صورت مستمر پایش‬ ‫و رصد ش��ده و بردامنه کم��ی و کیفی آن از طریق‬ ‫حمایت و تشویق بنگاه‌های تولیدی‪ -‬صادراتی فعال‬ ‫و معتبر و انگیزه دار برای توسعه‪ ،‬افزوده شود‪ .‬شاید‬ ‫در ش��رایط فعل��ی به دلیل سیاس��ت‌های انقباضی‬ ‫دولت برای مدیریت س��طح نقدینگ��ی داخلی که‬ ‫نتایج آن درکاهش مناسب نرخ تورم مشهود است‪،‬‬ ‫فض��ای واج��د رونقی برای تولید ناش��ی از مصارف‬ ‫داخل کشور قابل پیش‌بینی نباشد اما استمرار این‬ ‫شرایط در وضعیتی که میانگین نرخ تورم داخلی از‬ ‫نرخ متوسط س��ود سرمایه‌گذاری کمتر است شاید‬ ‫الزم باش��د به موازات کنت��رل جابه‌جایی نقدینگی‬ ‫از طریق کم نش��دن نرخ س��ود س��پرده‌گذاری در‬ ‫بانک‌ها‪ ،‬راهکارهایی برای تقویت و رش��د متناسب‬ ‫درآمد عمومی با هدف افزایش کنترل شده تقاضای‬ ‫داخلی که به رونق بیش��تر تولی��دات داخلی منجر‬ ‫می‌ش��ود‪ ،‬از س��وی دولت پیش‌بینی شود‪ .‬از سوی‬ ‫دیگر بس��یاری از محصوالت تولید داخل که اتفاقا‬ ‫مزیت‌های صادراتی مناس��بی هم دارند درصورتی‬ ‫که بتوانند نس��بت به کاه��ش ‪ ۲۰‬درصدی هزینه‬ ‫تمام شده اقدام کنند با همین نرخ درآمد‪ -‬تقاضای‬ ‫فعلی در داخل‪ ،‬به س��طح فروش خوبی رس��یده و‬ ‫پایه‌ه��ای تامی��ن مالی و بنیه اقتص��ادی آنها برای‬ ‫افزایش س��طح تولید تقویت خواهد ش��د‪ .‬عالوه بر‬ ‫آن از دیگر راهکارهای ایجاد رونق در شبکه مصرف‬ ‫داخلی ب��رای تولیدات صادراتی کش��ور‪ ،‬تخصیص‬ ‫بهین��ه و کارآم��د ارز مبادله‌ای ب��ه واردات کاالها‬ ‫متناس��ب با توان تولید داخل است و ارز مبادله‌ای‬ ‫نباید مش��مول واردات اقالمی شود که ظرفیت‌های‬ ‫داخلی آن نصب شده یا فعال است‪.‬‬ ‫تک خبر‬ ‫امضای تفاهمنامه‌ای‬ ‫از جنس تاروپود و علم‬ ‫مرکز ملی فرش ایران و مرکز اطالعات علمی جهاد‬ ‫دانشگاهی برای ایجاد و گسترش همکاری‌های علمی‬ ‫دوجانب��ه و تس��هیل در ارائه و اطالع‌رس��انی خدمات‬ ‫آموزشی‪ ،‬تولیدات و دستاوردهای علمی در عرصه‌های‬ ‫مل��ی و بین‌المللی تفاهمنامه همکاری امضا کردند‪ .‬به‬ ‫‌‪ ،‬این تفاهمنامه ک��ه به امضای حمید‬ ‫گ��زارش‬ ‫کارگ��ر‪ ،‬سرپرس��ت مرکز مل��ی فرش ای��ران و احمد‬ ‫قاض��ی زاهدی‪ ،‬ریی��س مرکز اطالع��ات علمی جهاد‬ ‫دانش��گاهی رسیده اس��ت به مدت یک س��ال اعتبار‬ ‫خواهد داش��ت که در واقع به منظور توسعه و ارتقای‬ ‫خدمات اطالع‌رس��انی علمی و آموزشی به محققان و‬ ‫سرعت بخشیدن به کاوش‌های علمی در سطح جامعه‬ ‫و زمینه‌س��ازی و بهره‌مندی بیش��تر پژوهش��گران از‬ ‫اطالعات علمی موجود در مرکز ملی فرش ایران ثبت‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬همچنین در این تفاهمنامه بر همکاری‬ ‫دو جانب��ه به‌منظور تدوین و اجرای برنامه‌های علمی‪،‬‬ ‫پژوهش��ی به‌صورت مش��ترک و تبادل تج��ارب برای‬ ‫تس��هیل در برنامه‌ریزی و سیاس��تگذاری‌های علمی‪-‬‬ ‫پژوهشی و فناوری تاکید شده است‪.‬‬ ‫‪trade@smtnews.ir‬‬ ‫تجارت‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪26‬‬ ‫فروش فوق‌العاده؛ بهانه‌ای برای قانونمند شدن‬ ‫سوئيس؛ کشور ساعت‪ ،‬برف و البته بانک‬ ‫شايد ذره‌اي عمر بيشتر‬ ‫‪7‬‬ ‫پیش‌بینی ‪ ۵۰‬هزار ميليارد توماني خريد اينترنتي تا پايان ‪۹۳‬‬ ‫«دوشنبه بازار اينترنتي» در راه است‬ ‫زه�را طهراني ‪ -‬گروه تج�ارت‪ :‬دنيا به‬ ‫سمت عصر اينترنتي درحال حرکت است‬ ‫و سعي دارد در کوتاه‌ترين زمان به برنامه‌ها‬ ‫و فعاليت‌هاي مورد نظر برسد‪ .‬در اين ميان‬ ‫تجارت الکترونيکي به عنوان موتور رش��د‬ ‫تجارت بسيار داراي اهميت است که ايران‬ ‫نيز ب��ا تالش‌ه��اي مرکز توس��عه تجارت‬ ‫الکترونيک وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫به دنبال ارتقاي اين جايگاه در دنياس��ت‪.‬‬ ‫خريد‌ه��اي اينترنتي يک��ي از بخش‌هايي‬ ‫اس��ت که در بيشتر کش��ورها امري عادي‬ ‫و قابل قبول محس��وب مي‌ش��ود اما هنوز‬ ‫در اي��ران نهادينه نش��ده که باي��د در اين‬ ‫زمينه فرهنگ‌س��ازي بيشتري انجام شود‪.‬‬ ‫‪ ۱۸‬ت��ا ‪ ۲۵‬اس��فند نيز با توج��ه به اينکه‬ ‫خريد‌هاي نوروزي مردم آغاز ش��ده است‪،‬‬ ‫ش��اهد برگزاري دومين جشنواره اينترنتي‬ ‫با عنوان «دوشنبه بازار اينترنتي» خواهيم‬ ‫بود که با همکاري اصناف و مرکز توس��عه‬ ‫تجارت الکترونيک کليد مي‌خورد‪ .‬به گفته‬ ‫مسئوالن امر بايد تالش شود تا نمايشگاه‌ها‬ ‫و جشنواره‌هاي بهاره که هرسال در سطح‬ ‫کش��ور برگزار مي‌ش��ود به فضاي مجازي‬ ‫منتق��ل ش��ود‪.‬در همي��ن زمين��ه‪ ،‬معاون‬ ‫وزير صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت از برگزاري‬ ‫دوش��نب ‌ه بازار اينترنتي به‌منظور توس��عه‬ ‫خريده��اي اينترنتي در کش��ور خبر داد و‬ ‫گفت‪ :‬اين جشنواره از ‪ ۱۸‬تا ‪ ۲۵‬اسفندماه‬ ‫با هماهنگي اصناف کش��ور برگزار خواهد‬ ‫شد و در آن تالش مي‌شود تا مردم بتوانند‬ ‫با اس��تفاده از فرصت خري��د‪ ،‬از دارندگان‬ ‫نشان اعتماد الکترونيکي‪ ،‬خريدهاي خود‬ ‫را ب��دون مراجعه حضوري به ب��ازار انجام‬ ‫دهند‪ .‬علي‌اصغر توفيق ديروز در نشس��تي‬ ‫خبري که ب��ا حضور محم��د گرکاني‌نژاد‬ ‫تش��کيل ش��د‪ ،‬از افزايش تج��ارت جهاني‬ ‫الکتروني��ک در دنيا و ب��ه تبع آن در ايران‬ ‫خبر داد و گفت‪ :‬در سال ‪۲۰۱۵‬م يک سوم‬ ‫تجارت جهاني الکترونيک مربوط به آس��يا‬ ‫و اقيانوس��يه بوده و اين در شرايطي است‬ ‫که خرده‌فروش��ي اينترنتي در ايران رونق‬ ‫گرفته اس��ت‪ .‬وي افزود‪ :‬در سال ‪ ۲۰۱۳‬و‬ ‫‪۲۰۱۴‬م باوجود بحران اقتصادي‪ ،‬ظرفيت‬ ‫قاب��ل توج��ه تج��ارت الکتروني��ک منجر‬ ‫به افزايش حجم س��فارش ي��ا خريدهاي‬ ‫اينترنتي در دنيا ش��ده ک��ه در اين ميان‬ ‫حجم تجارت الکترونيک آسيا و اقيانوسيه‬ ‫يک سوم کل تجارت الکترونيکي دنيا را به‬ ‫خود اختصاص داده است‪.‬‬ ‫‹ ‹رشد ‪ 3‬برابري شرکت‌کنندگان‬ ‫همچني��ن در اي��ن نشس��ت‪ ،‬محم��د‬ ‫گرکاني‌نژاد‪ ،‬رييس مرکز توس��عه تجارت‬ ‫با تاکيد‬ ‫الکترونيک نيز در پاسخ به‬ ‫براينکه س��هم ايران در تجارت الکترونيک‬ ‫دنيا یک‌درصد است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬جشنواره‬ ‫خري��د اينترنت��ي امس��ال‪ ،‬دوره دوم خود‬ ‫را درحال��ی س��پري مي‌کن��د ک��ه حجم‬ ‫شرکت‌کنندگان در آن جشنواره نسبت به‬ ‫س��ال گذش��ته بيش از ‪ ۳‬برابر شد ‌ه است‪.‬‬ ‫وي با بيان اينکه امس��ال در اين جشنواره‬ ‫ب��ا اصناف ني��ز همکاري مش��ترک داريم‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬در اين دوره از جشنواره که با عنوان‬ ‫دوش��نبه بازار اينترنتي برگزار مي‌ش��ود‪،‬‬ ‫کس��ب و کار‌هاي سنتي هم امکان گرفتن‬ ‫غرفه مج��ازي را دارند‪ .‬درحالي که س��ال‬ ‫‪ ۹۲‬فقط کس��ب‌وکارهاي اينترنتي شرکت‬ ‫داشتند‪ .‬به گفته وي‪ ،‬مرکز توسعه تجارت‬ ‫الکترونيک در حال شکل‌دهي دوشنبه‌بازار‬ ‫اينترنتي يا همان‪ Cyber Monday‬در‬ ‫ايران اس��ت‪ ،‬پديده‌اي ک��ه در دنيا دنبال‬ ‫مي‌شود و بيشتر کشورها چه توسعه يافته‬ ‫و چه درحال توسعه آن را اجرا مي‌کنند‪.‬‬ ‫گرکاني‌نژاد تصري��ح کرد‪ :‬درحال‌حاضر‬ ‫براساس آمار و ارقام‪ ،‬ايران در حوزه تجارت‬ ‫الکترونيک خيلي هم عقب نيست و سهم‬ ‫یک‌درصدي ب��ا توجه ب��ه اينکه جمعيت‬ ‫کشور هم س��هم یک‌درصدي در جهان را‬ ‫دارد‪ ،‬موقعيت مطلوبي فراهم کرده اس��ت‪.‬‬ ‫درواقع اين امر اله��ام بخش رونق تجارت‬ ‫الکتروني��ک در ايران اس��ت‪ .‬وي با تاکيد‬ ‫براينک��ه بايد فرهنگ‌س��ازي کنيم‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬تجارت الکترونيک در کشوري مانند‬ ‫چين با وس��عت بس��يار با توج��ه به اينکه‬ ‫سال‌ها روبه‌رش��د بوده در چند سال اخير‬ ‫نش��ان داد که موتور رش��د آن بوده است‪.‬‬ ‫برهمين اس��اس تج��ارت الکترونيک بايد‬ ‫جدي گرفته شود‪.‬‬ ‫‹ ‹‪ ۵۰‬ه�زار ميلي�ارد توم�ان خريد تا‬ ‫پايان ‪۹۳‬‬ ‫رييس مرکز توس��عه تجارت الکترونيک‬ ‫ب��ا تاکيد ب��ر اينک��ه قلب تپن��ده تجارت‬ ‫الکتروني��ک دنيا به س��مت آس��يا درحال‬ ‫حرکت اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬درحال‌حاضر سامانه‬ ‫«ش��اپرک» بانک مرکزي آم��ار حدود ‪۲۳‬‬ ‫ه��زار ميلي��ارد تومان را در نيمه نخس��ت‬ ‫امس��ال ثبت کرده که پيش‌بيني مي‌شود‬ ‫مجموع خريدهاي اينترنتي تا پايان س��ال‬ ‫‪ ۹۳‬ب��ه ‪ ۵۰‬ه��زار ميليارد تومان برس��د‪.‬‬ ‫گرکاني‌نژاد ادامه داد‪ :‬خريدهاي اينترنتي‬ ‫در ايران نس��بت به سال ‪ ،۹۲‬بيش از ‪۲۰۰‬‬ ‫درصد رش��د داشته که به نظر مي‌رسد در‬ ‫سال ‪ ۹۴‬بايد ش��اهد رشد جهشي در اين‬ ‫زمينه بود‪ .‬اين رشد باال نيز به دليل تغيير‬ ‫در زيرس��اخت سيس��تم ش��اپرک ازسوی‬ ‫بانک مرکزي اس��ت که همه پرداخت‌هاي‬ ‫اينترنتي از طريق اين کانال عبور مي‌کنند‬ ‫و باعث شده آمار واقعي‌تري در اين زمينه‬ ‫به‌دس��ت آيد‪.‬ب��ه گفته وي‪ ،‬نم��اد اعتماد‬ ‫الکترونيک��ي يک لوگوي فعال اس��ت که‬ ‫مردم با مش��اهده آن در سايت‌هاي خريد‬ ‫اينترنت��ي مي‌توانن��د خري��د مطمئني را‬ ‫انج��ام داده و درباره بروز هرگونه اش��کال‪،‬‬ ‫ش��کايت‌هاي خود را ارائ��ه دهند‪ .‬رييس‬ ‫مرکز توس��عه تج��ارت الکترونيک تصريح‬ ‫کرد‪ :‬تا به امروز ‪ ۶۰۰‬س��ايت براي حضور‬ ‫در اين جشنواره اعالم آمادگي کرده‌اند که‬ ‫تخفيف‌ه��اي ‪ ۳۰‬تا ‪ ۳۵‬درص��دي را براي‬ ‫کاالهاي خود در جش��نواره ارائه مي‌کنند‪.‬‬ ‫وي اف��زود‪ :‬در هفت��ه برگزاري جش��نواره‬ ‫خري��د اينترنتي از مرکز مش��اوره مجازي‬ ‫دارندگان نماد اعتماد الکترونيک‪ ،‬س��امانه‬ ‫آم��وزش همگان��ي تج��ارت الکترونيک و‬ ‫باش��گاه هواداران نم��اد اعتماد الکترونيک‬ ‫بهره‌ب��رداري مي‌ش��ود‪ .‬گرکاني‌ن��ژاد‬ ‫گفت‪ :‬م��ردم و مص ‌رف‌کنن��دگان نبايد از‬ ‫سايت‌هايي که فاقد اين نماد هستند خريد‬ ‫کنند و از طرفي فعاالن کسب‌وکار نيز اگر‬ ‫عالقه‌مند به فروش اينترنتي و ايجاد فضاي‬ ‫امن براي کسب‌وکار هستند بايد اين نماد‬ ‫را داشته باشند‪.‬‬ ‫‹ ‹نحوه نظارت بر کيفيت و قيمت‬ ‫مدير مرکز توس��عه تج��ارت الکترونيک‬ ‫اي��ران درباره نح��وه نظارت ب��ر کيفيت و‬ ‫قيم��ت کااله��اي عرض��ه ش��ده از طريق‬ ‫سايت‌ها گفت‪ :‬با اصناف و سازمان حمايت‬ ‫مص ‌رف‌کنن��دگان در ارتباط هس��تيم که‬ ‫آنها نقش نظارتي خ��ود را انجام مي‌دهند‬ ‫و هرجا که نياز باش��د اقدامات الزم انجام‬ ‫مي‌شود‪ .‬وي از برنامه‌ريزي براي راه‌اندازي‬ ‫س��ايت اطالع‌رس��اني درباره قيمت کاالها‬ ‫خب��ر داد و گف��ت‪ :‬برنامه‌ري��زي ب��راي‬ ‫راه‌اندازي س��ايت اطالع‌رساني در رابطه با‬ ‫روند قيمتي کاالها در دست اقدام است که‬ ‫در سال آينده توسط مرکز به بهره‌برداري‬ ‫مي‌رسد و در اين سايت مردم مي‌توانند از‬ ‫روال قيمت کاالهاي مختلف در زمان‌هاي‬ ‫مختلف اطالع يابند‪.‬گرکاني‌نژاد اظهار کرد‪:‬‬ ‫اگر کس��ي نس��بت به خريدهاي اينترنتي‬ ‫اعتراض داشته باشد و اين اعتراض نسبت‬ ‫به س��ايتي باش��د که داراي نم��اد اعتماد‬ ‫الکترونيکي است ما مي‌توانيم اين موضوع‬ ‫را پيگي��ري کنيم و مرکز توس��عه تجارت‬ ‫الکترونيک اقدام��ات الزم را در اين زمينه‬ ‫انجام مي‌دهد‪.‬‬ ‫یادداشت روز‬ ‫توجه به حقوق مصرف‌کننده‪ ،‬یکی از ارکان تداوم تولید‬ ‫علیرضا حائری‬ ‫کارشناس نساجی‬ ‫رعای��ت حقوق مصرف‌کنن��ده و اهمیت ب��ه این موضوع‪،‬‬ ‫یکی از مواردی اس��ت ک��ه هم��واره در فرآیندهای تولیدی‬ ‫‌بای��د مد نظ��ر قرار گیرد‪ .‬ب��ه عبارت دیگر در سیس��تم‌های‬ ‫تولی��دی‪ ،‬صاحبان صنایع موظف هس��تند عالوه بر توجه به‬ ‫بهبود به��ره‌وری‪ ،‬افزایش توان رقاب��ت در بازارهای داخلی‬ ‫و خارج��ی و تمامی عوام��ل موفقیت مجموع��ه‪ ،‬به رعایت‬ ‫حق��وق مش��تریان و مصرف‌کنن��دگان محص��والت خود‬ ‫نیز توجه ویژه داش��ته باش��ند‪ .‬بدون ش��ک برای حمایت از‬ ‫مصرف‌کننده نیز‪ ،‬همانند دیگر مسائل اقتصادی باید روندی‬ ‫اصولی و سازوکاری مناس��ب تعریف شود تا عالوه بر ارتقای‬ ‫جای��گاه مصرف‌کنندگان از مواردی همچون تولید کاالهای‬ ‫بی‌کیفی��ت و نامرغوب‪ ،‬ایجاد الگ��وی مصرف غلط‪ ،‬افزایش‬ ‫آلودگی در محیط‌زیست‪ ،‬ایجاد بی‌اعتمادی به بازار داخلی و‬ ‫مواردی از این قبیل‪ ،‬جلوگیری ش��ود‪ .‬متأسفانه در گذشته و‬ ‫در جوامع مختلف‪ ،‬مصرف‌کنندگان از جنبه‌های گوناگونی‬ ‫در معرض بی‌عدالتی و آسیب دیدگی قرار داشته‌اند و حقوق‬ ‫ایش��ان تضعیف شده اس��ت که می‌توان به مواردی همچون‬ ‫ناآگاه��ی از فرآیند تولید کااله��ا و ترکیبات آنها‪ ،‬قرارگیری‬ ‫در مع��رض خطرهای ناش��ی از مصرف کااله��ای زیان بار‪،‬‬ ‫ناآگاهی از ش��یوه صحیح مصرف کاال و شرایط نگهداری آن‪،‬‬ ‫تبلیغات نادرس��ت‪ ،‬ش��رایط غیرمنصفانه معامله و قیمت بر‬ ‫اث��ر انحصار در ب��ازار‪ ،‬ضعف خدمات پ��س از فروش‪ ،‬پایبند‬ ‫نب��ودن تامین‌کنن��ده و تولید‌کنند ‌ه کاال ب��ه تعهداتی نظیر‬ ‫گارانت��ی‪ ،‬ضمانت و‪ ...‬اش��اره ک��رد‪ .‬از ای��ن‌رو در چند دهه‬ ‫گذش��ته در کشورهای مختلف تالش وس��یعی در تعریف و‬ ‫تبیی��ن حقوق مصرف‌کننده و حمایت از آن مبذول ش��ده و‬ ‫ه��ر روز نی��ز بر تقویت آن افزوده می‌ش��ود‪ .‬در ای��ران نیز در‬ ‫بس��یاری از م��وارد‪ ،‬مصرف‌کننده از حقوق خ��ود وحتی از‬ ‫چگونگی حمایت قانون از خود با عنوان حقوق مصرف‌کننده‬ ‫بی‌اط�لاع بود لیکن اخیرا و بر اثر اطالع‌رس��انی‌های متعدد‬ ‫س��ازمان‌های مس��ئول‪ ،‬مصرف‌کنندگان کاال بیش از پیش‬ ‫از حقوق خود و ش��رایط بهره‌مندی از آن مطلع می‌ش��وند و‬ ‫ای��ن روند مثبت همچنان ادامه دارد‪ .‬می‌توان در نگاهی کلی‬ ‫و اجمالی به برخی از حقوق مصرف‌کنندگان که‌باید توس��ط‬ ‫تولیدکنندگان و صاحبان صنایع و همچنین واردکنندگان‬ ‫محصوالت مختلف به کشور رعایت شود اشاره کرد که البته‬ ‫دولت نیز وظیفه دارد به‌نحو شایسته‌ای بر این موارد نظارت‬ ‫کامل داش��ته و مصرف‌کننده را از حق��وق خویش بهره‌مند‬ ‫کن��د‪ .‬تأمین‌کنندگان ان��واع کاالها در قب��ال اطالعاتی که‬ ‫در اختی��ار مصرف‌کنن��ده درباره کاالی م��ورد معامله قرار‬ ‫می‌دهند‪ ،‬مس��ئولند‪ .‬در این راستا‌باید برچسب مشخصات‬ ‫کاال بر روی آن نصب شده و اطالعات مندرج بر روی آن‪ ،‬اعم‬ ‫از نام تولیدکننده و برند محصول و همچنین مواد اولیه به کار‬ ‫رفته در آن صادقانه و صحیح درج ش��ده باشد‪ .‬از سوی دیگر‪،‬‬ ‫تولیدکنن��دگان و واردکنندگان باید در طراحی محصوالت‬ ‫قاب��ل عرضه خود‪ ،‬عالوه بر در نظر گرفتن‌هنجارها و فرهنگ‬ ‫جامعه‪ ،‬عالیق و س��لیقه قشر مصرف‌کننده کاال را نیز مد نظر‬ ‫قرار دهند ت��ا نیاز آحاد جامعه به‌خوبی شناس��ایی و مرتفع‬ ‫ش��ود‪ .‬از دیگر مواردی که به عنوان حقوق مصرف‌کنندگان‬ ‫مطرح است‪ ،‬ارائه محصوالتی با کیفیت قابل قبول و همچنین‬ ‫با قیمتی مناس��ب با قدرت خرید جامعه است‪ .‬متأسفانه در‬ ‫بسیاری از موارد شاهد عرضه محصوالت بی‌کیفیت‪ ،‬به طور‬ ‫عمده وارداتی در س��طح جامعه هستیم که مصرف‌کنندگان‬ ‫با توجه به قدرت خریدش��ان محکوم به خرید آنها هس��تند‪.‬‬ ‫در این خصوص‪ ،‬مس��ئوالن امر موظف هس��تند که شرایط‬ ‫الزم ب��رای افزای��ش قدرت خرید جامع��ه و همچنین ایجاد‬ ‫زمینه‌ه��ای الزم برای تولید و یا واردات محصوالت باکیفیت‬ ‫و با قیمت مناسب را در سطح کشور ایجاد کنند‪ .‬برای کنترل‬ ‫موارد اشاره‌ش��ده ‪ ،‬وجود سازمان‌های حمایتی که بر تولید و‬ ‫واردات محصوالتی که در اختیار مصرف‌کننده قرار می‌گیرد‪،‬‬ ‫نظارت دارند حائز اهمیت اس��ت که از جمله س��ازمان‌های‬ ‫مذکور می‌توان به سازمان ملی استاندارد و سازمان حمایت‬ ‫از حق��وق مصرف‌کنن��دگان و تولید‌کنندگان اش��اره کرد‪.‬‬ ‫درحال‌حاضر این دو س��ازمان تا حد قابل توجهی توانسته‌اند‬ ‫موجبات احقاق حقوق مصرف‌کنندگان و همچنین کاهش‬ ‫عرض��ه محصوالت بی‌کیفیت در س��طح جامعه و همچنین‬ ‫آگاهی مصرف‌کنندگان از حقوق مسلم خود شوند اما بدون‬ ‫ش��ک هیچ فاکتوری و هیچ قان��ون حمایتی موثر تر از ارتقاء‬ ‫س��طح آگاه��ی جامعه از حقوق خود نیس��ت و امید داریم با‬ ‫مشارکت تمامی اقشار جامعه و همچنین حمایت مسئوالن‬ ‫امر و دولتمردان موجبات این امر هرچه بیشتر فراهم شود‪.‬‬ ‫نظرگاه‬ ‫تغییر ارز واردات پارچه‬ ‫ُمسکن تولید است‬ ‫سعید حسین‌زاده‬ ‫رییس اتحادیه تولیدکنندگان و‬ ‫صادرکنندگان صنایع نساجی‬ ‫مصوبه تغیی��ر ارز واردات پارچ��ه از مبادله‌ای به‬ ‫آزاد در حالی حدود دو ماه پیش ابالغ ش��ده است‬ ‫که این سیاس��ت آدرس اش��تباه دادن و مس��کنی‬ ‫برای بخش تولید محس��وب می‌‌شود‪ .‬این در حالی‬ ‫اس��ت که وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت برای‬ ‫جلوگی��ری از رانت و قاچاق ای��ن کار را انجام داده‬ ‫که به طور قطع روی قیمت‌ها نیز تاثیرگذار خواهد‬ ‫بود‪ .‬این در حالی اس��ت که اتحادیه تولیدکنندگان‬ ‫و صادرکنندگان صنایع نس��اجی با آزاد ش��دن ارز‬ ‫برای واردات پارچه چندان مخالف نیس��ت که البته‬ ‫این کار ب��رای حمایت از کارخانه‌های داخلی انجام‬ ‫شده اما به طور کلی راهکار اصلی‪ ،‬کاهش قاچاق در‬ ‫این زمینه است‪ ،‬چراکه بخش اعظمی از پارچه‌های‬ ‫وارداتی از مبادی غیررسمی وارد می‌شوند‪.‬‬ ‫تمامی مشکالت صنعت نساجی کشور قاچاق در‬ ‫این صنعت اس��ت که اگر قاچاق ‪ ۲۰‬درصد کاهش‬ ‫یابد‪ ،‬ب��ه طور تقریب��ی می‌توان گفت بس��یاری از‬ ‫مشکالت حل می‌شود‪ .‬به این ترتیب حمایت‌هایی‬ ‫که انجام می‌ش��ود نیز چندان اثربخش نیس��ت‪ .‬از‬ ‫سوی دیگر بازی تعرفه‌ای چندان پسندیده نیست‪،‬‬ ‫بلکه برای جلوگیری از بروز مش��کالت باید جلوی‬ ‫قاچاق گرفته شود‪ .‬برای مثال تعرفه واردات پوشاک‬ ‫اگر به ‪ ۷۰‬درصد هم برس��د زمانی که قاچاقچی با‬ ‫‪ ۲۰‬درص��د کاال وارد می‌کن��د اصال برایش اهمیتی‬ ‫ندارد که از ارز متقاضی اس��تفاده کند‪ .‬تمامی این‬ ‫سیاس��ت‌ها یک ُمس��کن برای تولیدکننده اس��ت‪،‬‬ ‫چراکه قاچاق ‪‌4‬میلیارد دالری پوشاک ربطی به ارز‬ ‫ندارد‪ .‬از س��وی دیگر‪ ،‬مواد اولیه نیز از همان موقع‬ ‫با ارز آزاد وارد می‌ش��وند ک��ه اتحادیه‪ ،‬با این قضیه‬ ‫مخالف اس��ت‪ ،‬چراکه کارخانه‌ها نمی‌توانند در این‬ ‫زمینه جوابگو باش��ند‪ .‬با آزادشدن ارز واردات مواد‬ ‫اولیه‪ ،‬این مواد گران‌تر شده و به تبع آن پوشاک نیز‬ ‫گران می‌ش��ود و همین امر موجبات سرازیر شدن‬ ‫کاالهای قاچاق به کشور را فراهم می‌کند‪.‬‬ ‫«چابهار» نقطه‌ اتصال‬ ‫افغانستان به جهان‬ ‫آذرخش حافظی‬ ‫معاون اتاق تجارت و صنایع افغانستان‬ ‫با توجه به گش��ایش بندر چابهار‪ ،‬افغانس��تان به‬ ‫آب‌ه��ای گرم جه��ان هم وصل می‌ش��ود‪ .‬در واقع‬ ‫چابهار می‌تواند متصل‌کننده افغانس��تان به جهان‬ ‫باشد‪ ،‬این امر در گسترش مبادالت کاالهای تجاری‬ ‫و اقتصادی این کشور نقش مهمی را ایفا می‌کند‪.‬‬ ‫از آنجایی که افغانس��تان یک کش��ور محصور در‬ ‫خش��کی اس��ت و راه دریای��ی ندارد‪ ،‬بن��در چابهار‬ ‫می‌توان��د این کمبود را رفع و ب��ه یک دهلیز مهم‬ ‫ارتباطی برای این کش��ور تبدیل ش��ود‪ .‬همچنین‬ ‫وابس��ته‌بودن افغانس��تان به بندر کراچی مشکالت‬ ‫زی��ادی را برای این کش��ور به ب��ار آورده و مقامات‬ ‫پاکس��تانی همواره از آن به عنوان اهرم فشار باالی‬ ‫دولت و مردم اس��تفاده کرده‌اند که با گشایش بندر‬ ‫چابه��ار نه‌تنها این مش��کل کاه��ش می‌یابد؛ بلکه‬ ‫دسترسی افغانستان به آب‌های گرم جهان می‌تواند‬ ‫مزیت‌های زیادی را در مبادالت تجاری این کش��ور‬ ‫به همراه داشته باشد‪.‬‬ ‫افغانس��تان ب��ه هر میزان��ی که بتواند ب��ه بنادر‬ ‫مختل��ف منطق��ه‌ای و جهان��ی راه یابد ب��ه همان‬ ‫میزان مبادالت تجاری و اقتصادی این کش��ور نیز‬ ‫رش��د و گس��ترش پیدا می‌کند‪ .‬از س��وی دیگر‪ ،‬به‬ ‫دلیل دوس��تی و روابط خوب هند با افغانس��تان و‬ ‫عالقه‌مندی آن کشور به گشایش بندر چابهار‪ ،‬این‬ ‫بندر می‌تواند زمین ‌ه خوبی را در گس��ترش صادرات‬ ‫مواد خام افغانستان به هند و محصوالت تولیدی آن‬ ‫کشور به افغانستان فراهم کند‪.‬‬ ‫در س��ال‌های گذشته‪ ،‬بنابر وجود اختالفات میان‬ ‫اس�لام‌آباد و دهلی نو‪ ،‬افغانستان همواره در عرصه‌‬ ‫ص��ادرات و واردات از هند با مش��کل جدی مواجه‬ ‫بوده است؛ اما با گشایش بندر چابهار این مشکالت‬ ‫تا حدودی حل خواهد شد‪ .‬با گشایش بندر چابهار‬ ‫تمامی محصوالت و کمک‌های هند از طریق همین‬ ‫بندر به افغانستان انتقال می‌یابد و این امر می‌تواند‬ ‫تسهیالت زیادی را برای تبادل و انتقال مواد تجاری‬ ‫و اقتصادی میان افغانس��تان و هندوستان به‌وجود‬ ‫آورد‪.‬‬ ‫ضمن اینکه توافق س��ه‌جانبه‌ای میان افغانستان‪،‬‬ ‫هند و ایران ایجاد ش��ده اس��ت‪ .‬افغانستان و ایران‬ ‫متم��م و مکمل همدیگر هس��تند و باید در تمامی‬ ‫عرصه‌ها باهم روابط دوس��تانه داش��ته باش��ند و از‬ ‫ضعف‌های همدیگر به نفع خود استفاده نکنند‪.‬‬
‫گزارش‬ ‫رییس اتاق بازرگانی ایران‪:‬‬ ‫ضرورت ایجاد امنیت‬ ‫برای فعالیت‌های اقتصادی‬ ‫بررس��ی عوام��ل مه��م تعطیل‌کنن��ده فض��ای‬ ‫کس��ب‌وکار موضوع��ی بود ک��ه روز گذش��ته در‬ ‫نشس��ت صبحانه کاری وزیر دادگستری با فعاالن‬ ‫اقتص��ادی بخش خصوصی در اتاق بازرگانی ایران‬ ‫مطرح شد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش ایرن��ا‪ ،‬در ای��ن جلس��ه مصطفی‬ ‫پورمحمدی‪ ،‬وزیر دادگس��تری ش��رایط اقتصادی‬ ‫کشور را حساس و خاص توصیف کرد و گفت‪ :‬در‬ ‫این شرایط باید از شیوه‌های اقتصاد مقاومتی بهره‬ ‫گرفت تا نقص‌های فضای کسب‌وکار برطرف شود‪.‬‬ ‫ب��ه گفته وی فضای اقتص��ادی هم‌اکنون بر تمام‬ ‫مس��ائل کشور خیمه زده و این در حالی است که‬ ‫دنیا نیز با تکانه‌های سخت اقتصادی مواجه است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬عالوه بر مسائل اقتصادی تحریم‌ها نیز‬ ‫وجود دارد و کاه��ش درآمدهای نفتی را نیز باید‬ ‫به آن اضاف��ه کرد بنابراین این مس��ائل عالوه بر‬ ‫دولت‪ ،‬بخش خصوصی را دچار معضل و مش��کل‬ ‫خواهد کرد‪.‬‬ ‫وزی��ر دادگس��تری تصریح کرد‪ :‬حت��ی اگر هم‬ ‫تحریم‌ها وجود نداش��ت باید از شیوه‌های اقتصاد‬ ‫مقاومتی استفاده کنیم تا نقایص فضای کسب‌وکار‬ ‫برطرف شود و وضعیت مطلوب را بر کشور حاکم‬ ‫کنیم و این در ش��رایطی اس��ت که نیازمند نظم‬ ‫و انس��جام در اقتصاد و دیگر ش��اخصه‌ها هستیم‪.‬‬ ‫پورمحم��دی ادامه داد‪ :‬نمی‌ت��وان در یک رقابت‬ ‫بین‌المللی حضور داش��ت بدون آنکه اقتصاد خود‬ ‫را ایمن و مش��کالت را برطرف نکرده باشیم‪ .‬وزیر‬ ‫دادگس��تری اضافه کرد‪ :‬در حوزه تولید هم اجازه‬ ‫نداده‌ایم بنگاهی تعطیل شود و اگر چنین مواردی‬ ‫وجود داشته باشد‪ ،‬بررسی دوباره انجام خواهد شد‬ ‫تا آن واحدهای تعطیل‌شده احیا شوند‪.‬‬ ‫در ادامه این نشست‪ ،‬غالمحسین شافعی‪ ،‬رییس‬ ‫اتاق بازرگانی‪ ،‬صنایع‪ ،‬معادن و کش��اورزی گفت‪:‬‬ ‫برخورد محاکم قضایی کشور با مدیران اقتصادی‬ ‫متخل��ف نبای��د باعث توق��ف فعالی��ت واحدهای‬ ‫تجاری و اقتصادی ش��ود‪ .‬به گفت��ه وی از عوامل‬ ‫مهم تعطیل‌کنن��ده فضای کس��ب‌وکار نهادهای‬ ‫قضایی و حقوقی اس��ت‪ .‬وی اف��زود‪ :‬امنیت برای‬ ‫فعالیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری یک امر ضروری‬ ‫اس��ت که از طری��ق نهادهای قضای��ی و حقوقی‬ ‫تامین می‌ش��ود‪ .‬رییس اتاق ای��ران افزود‪ :‬همواره‬ ‫در کن��ار اقتصادهای پویا و زنده‪ ،‬محاکم قدرتمند‬ ‫و س��المی وج��ود دارند و در ای��ران باید ضرورت‬ ‫نزدیکی محاکم قضای��ی به فعالیت‌های اقتصادی‬ ‫بیش از گذش��ته مورد توجه قرار گیرد‪ .‬ش��افعی‬ ‫گف��ت‪ :‬بس��یاری از مدی��ران بنگاه‌ه��ای تولیدی‬ ‫به‌دلیل مش��کالت اقتص��ادی‪ ،‬چالش‌های جدی‬ ‫دارند و بنابراین درخواس��ت اتاق ایران برخورد با‬ ‫مدیران متخلف است و تا این موضوع به بنگاه‌های‬ ‫اقتصادی تس��ری پیدا نکند و باعث توقف فعالیت‬ ‫آنها نش��ود‪ ،‬این نوع برخورد در ش��رایط فعلی به‬ ‫ضرر اقتصاد کشور است‪ .‬شافعی استفاده از مراکز‬ ‫داوری اتاق در محاکم قضایی کشور را یادآور شد‬ ‫و گفت‪ :‬داوری کم��ک می‌کند پرونده‌های مطرح‬ ‫در دادگاه‌ه��ا راحت‌ت��ر ح��ل و فصل ش��وند‪ .‬وی‬ ‫در پایان‪ ،‬اجرای س��ریع‌تر م��اده ‪ 29‬قانون بهبود‬ ‫مس��تمر محیط کس��ب‌وکار را ضروری دانست و‬ ‫افزود‪ :‬تشکیل دادگاه‌های تجاری اقدامی ضروری‬ ‫است که باید به آن توجه ویژه‌ای داشت و اتاق‌های‬ ‫تعاون‪ ،‬اصناف و بازرگانی نیز این آمادگی را دارند‬ ‫تا با حضور نماینده وزارت دادگستری کمیته‌ای را‬ ‫تش��کیل دهند و از این طری��ق‪ ،‬برخی از اقدامات‬ ‫نظارتی و کنترلی که به وس��یله سازمان تعزیرات‬ ‫حکومتی انجام می‌ش��ود‪ ،‬از سوی این تشکل‌های‬ ‫تخصصی انجام شود‪.‬‬ ‫‪8‬‬ ‫دوشنبه ‪ 11‬اسفند ‪ 11 - 1393‬جمادی االول ‪ 2 -1436‬مارس ‪ -2015‬شماره ‪ -170‬پیاپی ‪1488‬‬ ‫بازار و اصناف‬ ‫وضعیت تولیدکنندگان حاضر در جشنواره نوروزی را بررسی می‌کند‬ ‫فروش فوق‌العاده؛ بهانه‌ای برای قانونمند شدن‬ ‫زه�را فریدزادگان‪-‬گروه تجارت‪ :‬خرید‬ ‫کی��ف و کف��ش و لباس نو ب��رای رفتن به‬ ‫پیشواز س��ال جدید و آغاز نو‪ ،‬از سنت‌های‬ ‫دیرین ایرانی‌هاس��ت‪ .‬ش��ور و هیجانی که‬ ‫به واس��طه خرید لباس‌های ن��و‪ ،‬بازارهای‬ ‫سراسر کش��ور را مملو از جمعیت می‌کند‪،‬‬ ‫اتفاقی است که تنها به روزهای پایانی سال‬ ‫اختصاص دارد‪ .‬به‌طور معمول هر س��ال با‬ ‫نزدیک شدن به نوروز‪ ،‬خانواده‌ها در تکاپوی‬ ‫خرید ش��ب عید‪ ،‬اولویت خ��ود را در تهیه‬ ‫پوشاک و کیف و کفش می‌گذارند و خرید‬ ‫کاالهای دیگر مانند میوه‪ ،‬خش��کبار و انواع‬ ‫مواد غذایی را به روزهای نزدیک‌تر به سال‬ ‫جدی��د موکول می‌کنند‪ .‬چن��دی پیش در‬ ‫همی��ن روزنامه‪ ،‬گزارش��ی از میزان درآمد‬ ‫خانواده‌ه��ای ایرانی و ت��وان خری ‌د آنها در‬ ‫ت کاالهای موجود در بازار‬ ‫مقایس��ه با قیم ‌‬ ‫ش��ب عید بررسی شد و براساس مشاهدات‬ ‫و برآوردهای انجام‌ش��ده مش��خص شد که‬ ‫برای خرید پوش��اک یک خان��واده ‪ 4‬نفره‪،‬‬ ‫ب��ه مبلغی در حدود ‪700‬ه��زار تومان نیاز‬ ‫اس��ت‪ .‬رقمی که با در نظر گرفتن متوسط‬ ‫قیمت‌ها محاس��به ش��د‪ .‬ورود پوش��اک و‬ ‫کیف و کفش‌های چین��ی و بی‌کیفیت که‬ ‫در س��ال‌های اخیر بخش وس��یعی از بازار‬ ‫ای��ران را پر کرد‪ ،‬اگرچه با قیمت‌های ارزان‬ ‫و در توان خرید خانواده‌ها عرضه می‌ش��ود‬ ‫اما این مزیت را نیز داش��ته که مهر تاییدی‬ ‫بر کیفیت اجناس تولید داخل زده است‪ .‬به‬ ‫ای��ن معنا که در حال حاض��ر‪ ،‬خانواده‌های‬ ‫ایرانی ترجیح می‌دهند برای تهیه پوشاک‪،‬‬ ‫از تولیدات و نشان (برند)های معتبر ایرانی‬ ‫خرید کنند تا مبلغ هزینه‌شده در این بخش‬ ‫را صرف اجناس بی‌کیفیت نکرده باشند‪.‬‬ ‫‹ ‹نق�ش مح�وری تولیدکنن�دگان‬ ‫پوشاک در اقتصاد کشور‬ ‫همانط��ور که در گ��زارش روز گذش��ته‬ ‫آمده ب��ود‪ ،‬حضور تولیدکنندگان پوش��اک‬ ‫ب��ا برند(نش��ان)های معتب��ر ایران��ی در‬ ‫نمایش��گاه‌های بهاره‪ ،‬جاذبه زی��ادی برای‬ ‫ش��هروندان ایجاد ک��رده و ب��ه گفته علی‬ ‫فاضلی‪ ،‬رییس اتاق اصناف ایران‪ ،‬با استقبال‬ ‫بی‌نظیر مردم روبه‌رو شده است‪.‬‬ ‫در کن��ار برگ��زاری‬ ‫نمایشگاه‌های بهاره‪،‬‬ ‫ابوالقاسم ش��یرازی‪،‬‬ ‫رییس اتحادیه صنف‬ ‫تولیدکنن��دگان و‬ ‫فروشندگان پوش��اک تهران در گفت‌وگو با‬ ‫خبرگزاری ایس��نا اعالم کرد که همزمان با‬ ‫برگزاری فروش بهاره در ‪ 3‬نقطه از پایتخت‪،‬‬ ‫ف��روش فوق‌العاده در واحده��ای صنفی از‬ ‫سوی اتاق اصناف و اتحادیه تولیدکنندگان‬ ‫و فروش��ندگان پوشاک تهران نیز آغاز شده‬ ‫است و تا پایان اسفندماه ادامه دارد‪.‬‬ ‫به گفته وی دسترس��ی آس��ان مردم به‬ ‫کااله��ای مورد نظ��ر‪ ،‬اس��تفاده از خدمات‬ ‫پ��س از فروش و داش��تن ح��ق انتخاب بر‬ ‫اس��اس قیمت و کیفیت ازجمله مهم‌ترین‬ ‫ویژگی‌ه��ای جش��نواره ف��روش فوق‌العاده‬ ‫است‪ .‬عالوه بر اینکه حضور تعداد واحدهای‬ ‫وجود دارد‪ .‬در واقع خریدارانی که متقاضی‬ ‫پوش��اک ارزانقیمت هس��تند‪ ،‬نباید انتظار‬ ‫داش��ته باش��ند که کاالی مورد نظرشان از‬ ‫کیفی��ت باالی��ی برخوردار باش��د‪ .‬عالوه بر‬ ‫اینک��ه بخش��ی از جامعه تمای��ل به خرید‬ ‫پوش��اک ارزانقیمت دارند‪ .‬اما اینکه بگوییم‬ ‫زمان فروش‌های فوق‌الع��اده فرصتی برای‬ ‫عرض��ه کاالهای بی‌کیفیت و بنجل اس��ت‪،‬‬ ‫ادعای درس��تی نیس��ت‪ ،‬چراکه بازرس��ان‬ ‫اتحادی��ه به‌طور مس��تمر از فروش��گاه‌های‬ ‫عرضه پوشاک بازدید می‌کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹بازار پوشاک در قبضه ترک‌ها‬ ‫صنفی عض��و فع��ال در جش��نواره فروش‬ ‫فوق‌‌العاده‪ ،‬امسال با رشد چشمگیری رو‌به‌رو‬ ‫شده که این مهم به دلیل حرکت در جهت‬ ‫عم��ل به تعه��دات اتحادیه و ات��اق اصناف‬ ‫برای حمای��ت از واحدهای صنفی فعال در‬ ‫جش��نواره فروش فوق‌العاده سراس��ر کشور‬ ‫است‪ .‬وی معتقد اس��ت که تولیدکنندگان‬ ‫و فروش��ندگان پوش��اک‪ ،‬نقش محوری در‬ ‫اقتصاد خانوارهای کشور در روزهای منتهی‬ ‫به عید نوروز و در مجموع‪ ،‬کل س��ال دارند‬ ‫به همین دلیل از این‌رو در نمایش��گاه‌های‬ ‫ف��روش بهاره یا پایی��زه فقط تعداد کمی از‬ ‫واحده��ای صنف��ی عضو اتحادی��ه فرصت‬ ‫حضور پیدا می‌کنند اما در جشنواره فروش‬ ‫فوق‌العاده‪ ،‬ظرفیت مشارکت همه واحدهای‬ ‫صنفی وجود دارد‪ .‬ش��یرازی درباره قیمت‬ ‫کاالهای عرضه‌ش��ده در این طرح می‌گوید‪:‬‬ ‫کاالهای عرضه‌ش��ده در این طرح از سوی‬ ‫واحده��ای صنفی به اتحادیه انتقال یافته و‬ ‫از س��وی کارشناسان قیمت‌گذاری می‌شود‬ ‫و به‌ط��ور معمول قیمت‌ه��ا از قیمت اولیه‬ ‫حداقل ‪۵‬درص��د و حداکثر ‪۲۰‬درصد کمتر‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹تجربه موفق فروش فوق‌العاده‬ ‫بررسی بیش��تر بازار‬ ‫پوش��اک شب عید را‬ ‫به گفت‌وگو با محمد‬ ‫ج��واد صدق‌آمی��ز‪،‬‬ ‫مشاور رییس اتحادیه‬ ‫تولیدکنن��دگان و فروش��ندگان پوش��اک‬ ‫موک��ول کردی��م ت��ا درب��اره تخفیف‌های‬ ‫ارائه‌شده‪ ،‬وضعیت اس��تقبال از فروش‌های‬ ‫فوق‌الع��اده و می��زان رضایتمن��دی‬ ‫تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان این صنف‬ ‫اطالعات الزم را کسب کنیم‪.‬‬ ‫‪ ،‬تجربه موفق‬ ‫وی در گفت‌وگو ب��ا‬ ‫س��ال گذش��ته در بخش فروش فوق‌العاده‬ ‫واحد‌های صنفی پوشاک را عامل مهمی در‬ ‫اس��تقبال تولیدکنندگان برای برخورداری‬ ‫از ف��روش وی��ژه می‌دان��د و می‌گوی��د‪:‬‬ ‫تولیدکنندگانی که برای ورود به جش��نواره‬ ‫فروش فوق‌العاده اعالم آمادگی می‌کنند تا‬ ‫از مزایای این جش��نواره‌ها بهره‌مند شوند‪،‬‬ ‫ملزم به رعایت قواعد و قوانینی هستند که‬ ‫از س��وی اتحادیه صنفی مرب��وط در رابطه‬ ‫با میزان قیمت‌ها اعالم می‌ش��ود‪ .‬بر اساس‬ ‫منط��ق بازار سیس��تم ف��روش هزینه‌هایی‬ ‫شامل اجاره‌بها‪ ،‬دس��تمزد کارکنان‪ ،‬هزینه‬ ‫تجهی��ز و دکوراس��یون مغ��ازه و می��زان‬ ‫س��رمایه‌ای را که در مغازه س��رمایه‌گذاری‬ ‫ش��ده اس��ت‪ ،‬دربرمی‌گیرد‪ .‬ای��ن هزینه‌ها‬ ‫براس��اس فروش روزانه و ماهانه فروش��گاه‬ ‫سرش��کن می‌ش��ود‪ ،‬هر چه میزان فروش‬ ‫افزایش پی��دا کند‪ ،‬این هزینه‌ه��ا بر تعداد‬ ‫بیش��تر کاال سرشکن می‌ش��ود و بنابراین‬ ‫به هر کاال س��هم کمتری از هزینه‌ها تعلق‬ ‫می‌گیرد‪ ،‬از این‌رو در روزهای پایانی سال یا‬ ‫تولیدکنندگانی که برای‬ ‫ورود به جشنواره‬ ‫فروش فوق‌العاده اعالم‬ ‫آمادگی می‌کنند تا از‬ ‫مزایای این جشنواره‌ها‬ ‫بهره‌مند شوند‪ ،‬ملزم به‬ ‫رعایت قواعد و قوانینی‬ ‫هستند که از سوی‬ ‫اتحادیه صنفی مربوط‬ ‫در رابطه با میزان‬ ‫قیمت‌ها اعالم می‌شود‬ ‫‹ ‹ارائه تخفیف‌های اجباری‬ ‫به گفته وی اعمال تخفیف‌ها در جشنوار ‌ه‬ ‫فروش فوق‌العاده اجباری اس��ت اما حضور‬ ‫در این جشنواره برای تولیدکنندگان الزامی‬ ‫ن��دارد و هر ف��رد با درنظر گرفت��ن مزایا و‬ ‫معای��ب این جش��نواره‌ها‪ ،‬اع�لام آمادگی‬ ‫می‌کن��د‪ .‬اعمال تخفیف‌ه��ا در فروش‌های‬ ‫ویژه در حالی اس��ت که ش��هروندان بر این‬ ‫باورند که تخفیف‌های ارائه‌ش��ده پوش��اک‬ ‫در فروش‌ه��ای فوق‌العاده واقعی نیس��ت یا‬ ‫تو‌گذار کوتاهی در بازار پوش��اک‬ ‫با گش�� ‌‬ ‫و مش��اهده فروش��گاه‌هایی که با برچسب‬ ‫تخفیف‌های چند درص��دی و اعالم فروش‬ ‫فوق‌العاده‪ ،‬مشتریان زیادی را به سمت خود‬ ‫سوق می‌دهند و با توجه به گفته‌های مشاور‬ ‫ریی��س اتحادی��ه تولیدکنندگان پوش��اک‬ ‫این س��وال در ذهن ایجاد می‌ش��ود که آیا‬ ‫در می��ان تولیدکنن��دگان و فروش��ندگان‬ ‫پوش��اک‪ ،‬کسانی هس��تند که با استفاده از‬ ‫برچسب‌های جش��نواره فروش فوق‌العاده‪،‬‬ ‫اقدام به عرضه کاالهای بی‌کیفیت یا همان‬ ‫بنجل‌ه��ای باقی مانده در انب��ار کنند تا از‬ ‫این طریق زمینه مناسبی را برای رد کردن‬ ‫لباس‌هایی که مدت‌هاس��ت خاک خورده‪،‬‬ ‫فراه��م کنند؟ موضوعی ک��ه صدق‌آمیز در‬ ‫پاسخ به آن می‌گوید‪ :‬اگر منظور از اصطالح‬ ‫بنجل همان کاالهای بی‌کیفیت در مقایسه‬ ‫با پوش��اک با کیفیت باش��د‪ ،‬باید گفت که‬ ‫به هر حال تناس��بی میان قیمت و کیفیت‬ ‫حدود دوس��وم بازار پوش��اک کش��ور را‬ ‫محص��والت ترک قبضه کرده‌ان��د‪ ،‬بنابراین‬ ‫در حالی تولیدکنندگان پوش��اک در ایران‬ ‫با کااله��ای وارداتی به‌ویژه پوش��اک ترک‬ ‫رقابت می‌کنند که امکانات نابرابری در این‬ ‫حوزه وجود دارد‪ .‬تجهیزات و ماش��ین‌آالت‬ ‫تولیدکنن��دگان ت��رک بدون هی��چ هزینه‬ ‫گمرگی به دست‌شان می‌رسد‪ .‬معافیت‌های‬ ‫مالیاتی‪ ،‬نبود تعرفه‌های گمرکی برای مواد‬ ‫اولیه و هزاران تس��هیالت دیگر‪ ،‬منجر شده‬ ‫که کاالی ترک درمقایسه با پوشاک ایرانی‬ ‫تنها با چند درصد اختالف اندک در قیمت‬ ‫عرضه ش��ود‪ .‬صدق‌آمیز با بیان این مطلب‬ ‫می‌گوید‪ :‬در حال حاضر قاچاق پوش��اک از‬ ‫ترکیه و اختالف اندک قیمت پوشاک ایرانی‬ ‫و ترک‪ ،‬منطق مردم را به این س��مت پیش‬ ‫می‌برد که میان یک بلوز زنانه تولید داخل‬ ‫با قیمت ‪120‬هزار تومان و یک بلوز دوخت‬ ‫ترک با قیمت ‪150‬هزار تومان‪ ،‬لباس ترک‬ ‫را ارج��ح بر لب��اس تولید داخ��ل بدانند و‬ ‫این موضوع برای وضعی��ت تولیدکنندگان‬ ‫پوش��اک در داخ��ل کش��ور نگران‌کنن��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬البته در برخ��ی اقالم مانن��د مانتو‬ ‫که براساس س��لیقه و فرهنگ مردم کشور‬ ‫عرضه می‌شود‪ ،‬استقبال از تولیدات داخلی‬ ‫بیشتر است‪.‬‬ ‫البته مش��اور رییس اتحادیه پوشاک این‬ ‫نکت��ه را نیز متذکر می‌ش��ود که در بخش‬ ‫پوش��اک کودک و نوجوان‪ ،‬تولیدکنندگان‬ ‫داخلی توانسته‌اند با خالقیت و تولیداتی با‬ ‫کیفیت بسیار باال وارد بازار رقابت با کاالهای‬ ‫اروپایی شوند و با توجه به حمایت‌هایی که‬ ‫در دولت یازدهم از بخش تولید می‌ش��ود‪،‬‬ ‫ای��ن امید وج��ود دارد ک��ه در بخش‌های‬ ‫دیگ��ر نیز بتوانند با ورود ب��ه میدان رقابت‬ ‫با کاالهای ترک پیروز بیرون بیایند‪ .‬این در‬ ‫حالی است که وی مبارزه با قاچاق پوشاک‬ ‫را از مهم‌ترین راهکارهایی می‌داند که برای‬ ‫جلوگی��ری از ضرر و زی��ان تولیدکنندگان‬ ‫داخلی باید مدنظر دولتمردان قرار گیرد‪.‬‬ ‫به ه��ر ح��ال این‌روزه��ا بازار پوش��اک‬ ‫حال‌وهوای خاصی دارد‪ ،‬چه برای خریداران‬ ‫و چ��ه ب��رای تولیدکنندگان‪ .‬هر دو قش��ر‬ ‫امیدوارن��د س��ال ‪ 93‬را ب��ا رضایتمندی به‬ ‫پایان برسانند‪ .‬در این میان تولیدکنندگان‬ ‫امی��د دوچندانی ب��ه دس��تان دولتمردان‬ ‫دوخته‌اند ت��ا با اعمال سیاس��ت‌های خود‬ ‫مبنی بر حمایت از تولید داخل خانه‌تکانی‬ ‫اساسی در این صنعت ایجاد کنند‪.‬‬ ‫رییس اتحادیه دارندگان تعمیرگاه و اتوسرویس و توقفگاه و پارکینگ‪:‬‬ ‫فروش بنزين آب‌دار غيرممکن است‬ ‫نازل و سيس��تم سوخت‌رس��اني ش��ود ضم��ن اينکه اين‬ ‫فرآيند حداقل دو روز جايگاه را تعطيل مي‌کند‪ .‬وي گفت‪:‬‬ ‫خميره��اي آب‌ياب وجود حتي چند ليتر آب را در مخزن‬ ‫چند هزار ليتري نشان مي‌دهد‪ .‬حاج محمدرضا همچنين از‬ ‫نظارت‌هاي شرکت ملي پااليش و پخش فرآورده‌هاي نفتي‬ ‫بر جايگاه‌هاي عرضه بنزين در سراسر کشور هم خبر داد و‬ ‫گفت‪ :‬بنزين جايگاه‌ها مستقيم از انبارهاي شرکت پااليش‬ ‫و پخ��ش بارگيري مي‌ش��ود و با نظارت دقي��ق‪ ،‬تا لحظه‬ ‫تحويل به جايگاه‪ ،‬امکان باز شدن پلمب آن نيست‪ .‬رييس‬ ‫اتحاديه جايگاه‌داران سوخت تصريح کرد‪ :‬جايگاه‌داران هم‬ ‫مکلف هستند قبل از تحويل سوخت از نفتکش‪ ،‬از سوخت‬ ‫تحويلي آزمايش بگيرند و بعد از تاييد‪ ،‬اجازه تخليه صادر‬ ‫مي‌شود‪ .‬وي گفت‪ :‬در اين مرحله‪ ،‬درهاي فوقاني تانکر باز‬ ‫در فروش��گاه‌های مختلف با یکدیگر تفاوت‬ ‫دارد‪ ،‬در حالی که کارشناسان اتحادیه‌های‬ ‫اصناف در سراس��ر کش��ور به‌طور مستمر‪،‬‬ ‫بر قیمت‌های عرضه‌ش��ده در فروشگاه‌های‬ ‫فروش فوق‌العاده نظارت می‌کنند‪.‬‬ ‫صدق‌آمیز‪ ،‬متوس��ط میزان تخفیف‌های‬ ‫اعمال‌شده در جشنواره فروش فوق‌العاده را‬ ‫‪20‬درصد همراه با یک نوس��ان ‪ 5‬درصدی‬ ‫عن��وان می‌کن��د و تعیین ای��ن درصد‌ها را‬ ‫منوط ب��ه ظرفی��ت تخفیف‌پذی��ری انواع‬ ‫پوش��اک می‌داند‪ ،‬چرا که برخ��ی از کاالها‬ ‫گنجای��ش اعم��ال تخفیف‌های بیش��تر را‬ ‫دارن��د و برخی ب��ه هیچ‌وج��ه قابلیت ارائه‬ ‫تخفیف ندارند‪ .‬در واقع باید گفت پوش��اک‬ ‫عرضه‌ش��ده در بازار از س��وی کارشناسان‬ ‫ات��اق اصناف بررس��ی ش��ده و هزینه‌های‬ ‫تبلیغاتی‪ ،‬طراحی و هزین��ه پنهان در نظر‬ ‫گرفته می‌شود‪ ،‬از سوی دیگر جنس پارچه‬ ‫که در دوخت پوشاک استفاده شده‪ ،‬هزینه‌‬ ‫دوخت‪ ،‬اجرت تولید‪ ،‬هزینه‌های فروشگاهی‬ ‫و‪ ...‬مشخص شده و با در نظر گرفتن منافع‬ ‫عمومی قیمت‌گ��ذاری و تخفیف‌های الزم‬ ‫اعمال می‌شود‪.‬‬ ‫‹ ‹ارائ�ه کااله�ای بی‌کیفی�ت ی�ا‬ ‫باکیفیت؟‬ ‫فروش فوق‌العاده که بازار با افزایش فروش‬ ‫مواجه می‌ش��ود‪ ،‬تولیدکنن��دگان به خاطر‬ ‫اینکه هزینه‌هایش��ان بر میزان بیشتری از‬ ‫فروش سرشکن شود‪ ،‬تخفیف‌های بیشتری‬ ‫را در مقایس��ه ب��ا روزهای دیگر س��ال در‬ ‫کاالهایشان اعمال می‌کنند‪.‬‬ ‫رييس اتحاديه جايگاه‌داران‪:‬‬ ‫واحد مرکزي خبر‪ :‬رييس انجمن جايگاه داران س��وخت‬ ‫کش��ور گفت‪ :‬امکان اختالط آب ب��ا بنزين و فروش آن در‬ ‫جايگاه‌ها درحد صفر اس��ت‪ .‬بيژن حاج‌محمدرضا افزود‪ :‬به‬ ‫دلي��ل تف��اوت وزن مخصوص بنزين و س��اير مايعات‪ ،‬اگر‬ ‫ف��ردي اقدام به ريخت��ن آب در بنزين کن��د‪ ،‬آب در کف‬ ‫مخ��زن قرار مي‌گي��رد و از آنجا که نازل‌ه��ا از کف مخزن‬ ‫برداش��ت مي‌کند‪ ،‬اگر در مخزني آب باش��د به باک اولین‬ ‫ماش��ين مي‌رود و ماشين را در همان جايگاه عرضه بنزين‬ ‫از کار مي‌اندازد‪.‬وي افزود‪ :‬عالوه بر اين‪ ،‬مسئوالن جايگاه‌ها‬ ‫مکلفند با اس��تفاده از خميرهاي آب‌ياب روزانه مخازن را‬ ‫کنترل کنند تا آبي وارد اين مخازن نش��ده باشد و در غير‬ ‫اين صورت خس��ارت بااليي به خود پمپ‌هاي مخازن وارد‬ ‫مي‌ش��ود و بايد هزينه بااليي ص��رف تميز کردن لوله‌هاي‬ ‫‪trade@smtnews.ir‬‬ ‫مي‌شود تا س��وخت راحت‌تر تخليه شود‪ ،‬که اگر بارندگي‬ ‫زياد و رگبار وجود داش��ته باشد‪ ،‬باز هم تانکر اجازه تخليه‬ ‫ندارد و حتي در صورتي که بارندگي کم باشد ممکن است‬ ‫مقدار کمي باران وارد مخزن ش��ود‪ .‬حاج محمدرضا تاکيد‬ ‫کرد‪ :‬همکاران ما به دليل شناخت از حرفه خود هرگز آبي‬ ‫را ب��ا بنزين مخلوط نمي‌کنن��د چراکه چنين کاري اثرش‬ ‫را بالفاصله نش��ان مي‌دهد و خس��ارت بااليي هم به خود‬ ‫جايگاه وارد مي‌کند‪ .‬رييس انجمن جايگاه‌داران س��وخت‬ ‫کش��ور افزود‪ :‬يک سيس��تم نظارتي ديگر هم در جايگاه‌ها‬ ‫وجود دارد که ش��امل دفتر مخازن اس��ت و ميزان بنزين‬ ‫دريافتي‪ ،‬بنزين فروخته ش��ده و کس��ري يا مازاد بنزين را‬ ‫ثبت مي‌کند و اين دفاتر در معرض ديد بازرسان و ناظران‬ ‫ما و شرکت پااليش قرار مي‌گيرد‪.‬‬ ‫شکایت‌های نرخ تعمیرگاه‌ها رسیدگی می‌شود‬ ‫ایلنا‪ :‬رییس اتحادیه دارندگان تعمیرگاه و اتوسرویس‬ ‫و توقفگاه و پارکینگ با اش��اره به وضعیت مناسب این‬ ‫اتحادیه در ‪ 10‬ماه سال‌جاری گفت‪ :‬اگر شکایتی بابت‬ ‫نرخ ی��ا هر چیزی وجود داش��ته باش��د به‌طور جدی‬ ‫رسیدگی خواهد شد‪.‬‬ ‫رییس اتحادیه دارندگان تعمیرگاه و اتوس��رویس و‬ ‫توقفگاه و پارکینگ با اش��اره به وضعیت مناس��ب این‬ ‫اتحادیه در ‪ 10‬ماه سال‌جاری گفت‪ :‬اگر شکایتی بابت‬ ‫ن��رخ یا هر چیزی وجود داش��ته باش��د‪ ،‬به‌طور جدی‬ ‫رسیدگی خواهد شد‪.‬‬ ‫علیرضا راس��تی درب��اره برنام��ه قیمت‌گذاری‌ها در‬ ‫اتحادیه دارندگان تعمیرگاه و اتوس��رویس و توقفگاه و‬ ‫پارکینگ برای س��ال آینده‪ ،‬گفت‪ :‬برای قیمت‌گذاری‬ ‫از ‪ 4‬نف��ر اعضای این صنف از ‪ 4‬نقطه ش��هر دعوت به‬ ‫عمل می‌آید و با مشورت و سنجیدن همه‌جوانب کار‪،‬‬ ‫قیمت‌گذاری خواهیم کرد‪.‬‬ ‫وی درباره وضعیت این اتحادیه در ‪ 10‬ماه سال‌جاری‬ ‫اظهار کرد‪ :‬ما درحال حاضر مشکلی نداریم و همه چیز‬ ‫با برنامه‌ریزی پیش می‌رود و از شرایط فعلی نیز راضی‬ ‫هستیم‪.‬‬ ‫رییس اتحادی��ه دارندگان تعمیرگاه و اتوس��رویس‬ ‫و توقف��گاه و پارکینگ درباره نحوه بازرس��ی‌ها در این‬ ‫اتحادیه گف��ت‪ :‬درحال حاضر ما تم��ام نرخ‌ها را روی‬ ‫درب ورودی نصب می‌کنیم و اگر هم ش��کایتی باشد‪،‬‬ ‫به‌طور جدی رسیدگی خواهد شد‪.‬‬ ‫وی در ادامه گفت‪ :‬بازرسی‌های ما به‌صورت رندوم از‬ ‫طریق اتاق ایران‪ ،‬بازرس��ی اصناف و خود بازرسان این‬ ‫اتحادیه انجام می‌شود‪.‬‬
‫دوشنبه ‪ 11‬اسفند ‪ 11 - 1393‬جمادی االول ‪ 2 -1436‬مارس ‪ -2015‬شماره ‪ -170‬پیاپی ‪1488‬‬ ‫‪states@smtnews.ir‬‬ ‫استان‌ها‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪24‬‬ ‫خوشه شالیکوبی دست برنج تقلبی را رو می‌کند‬ ‫گیاهان دارویی خراسان رضوی در انتظار تجاری‌سازی‬ ‫صنایع‌دستی زنان میناب بازار ندارد‬ ‫‪9‬‬ ‫صحت خبر تعطيلي شهرک صنعتي ايالم را پيگيري مي‌کند‬ ‫چرخ صنعت در ايالم همچنان مي‌چرخد‬ ‫صب�ا رضاي�ي ‪ -‬گروه اس�تان‌ها‪« :‬چ�رخ ‪ 140‬واح�د صنعتي در‬ ‫ش�هرک صنعت�ي ايالم همچن�ان مي‌چرخد‪ ».‬اين را مس�ئوالن‬ ‫اعالم کرده‌اند‪ .‬اين درحالي است‬ ‫ش�هرک صنعتي ايالم به‬ ‫که برخي رسانه‌ها از تعطيلي اکثر واحدهاي اين شهرک صنعتي‬ ‫خبر داده بودند‪.‬‬ ‫در پي انتشار چنين اخباري وضعیت شهرک صنعتی را از جمعي‬ ‫از کارشناس�ان‪ ،‬مديران و شاهدان اس�تان ايالم جویا شدیم تا‬ ‫واقعيت مش�خص ش�ود‪ .‬ب�ه گفته مرتض�ي داراي�ي مديرعامل‬ ‫شرکت ش�هرک‌هاي صنعتي استان ايالم «خبرهاي منتشرشده‬ ‫در مورد تعطيلي شهرک صنعتي ايالم کاملا اشتباه هستند‪ ».‬اما‬ ‫اقبال نظرزاده عضو اتاق اصناف اس�تان ايالم‪« ،‬مشکالت مالي و‬ ‫لو‌نقل کاال به ديگر استان‌ها که‬ ‫باالبودن هزينه مواد اوليه و حم ‌‬ ‫س�بب باال رفتن هزينه توليد مي‌ش�ود» را عاملي براي تعطيلي‬ ‫واحدهاي توليدي اين ش�هرک صنعتي اعلام مي‌کند‪ .‬به گفته‬ ‫يک شاهد عيني در استان ايالم شهرک صنعتي ايالم نيز برخي‬ ‫واحده�اي توليدکنن�ده در و پنج�ره دوجداره در اين ش�هرک‬ ‫صنعتي همچنان فعال هس�تند هرچند واحدهايي نيز تعطيل يا‬ ‫نيمه‌تعطيل شده‌اند‪.‬‬ ‫مخت��ار حي��دري‪ ،‬رييس‌خان��ه صنعت و‬ ‫معدن اس��تان اي�لام در گفت و گو با‬ ‫معتق��د اس��ت درحال حاض��ر انتش��ار آمار‬ ‫واحده��اي تعطيل در رس��انه‌ها دردي را دوا‬ ‫نمي‌کن��د و اجرايي ش��دن راهکاره��ا براي‬ ‫احي��اي واحده��اي دولتي اهمي��ت دارد‪ .‬به‬ ‫گفت��ه او چندي پيش هي��ات دولت به ايالم‬ ‫س��فر کرده و مصوبه‌اي براي رفع مش��کالت‬ ‫اقتصادي اين اس��تان تصويب شد‪ .‬مصوبه‌اي‬ ‫که بهان ‌ه نامه وزي��ر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫کش��ور به هيات دولت ش��د تا درخواس��ت‬ ‫بخش��ش سود و جرايم تس��هيالتي را مطرح‬ ‫کند که توليدکنن��دگان ايالمي اخذ کرده و‬ ‫قادر به پرداخت آن نبودند؛ امري که به گفته‬ ‫حيدري اگر اجرا ش��ود‪ ،‬بيش از ‪ 50‬درصد از‬ ‫واحدهاي تعطيل استان ايالم احيا مي‌شوند‪.‬‬ ‫‹ ‹تعطيلي کذب است‬ ‫مرتض��ي داراي��ي‪ ،‬مديرعام��ل ش��رکت‬ ‫ش��هرک‌هاي صنعتي استان ايالم مي‌گويد‪:‬‬ ‫ش��هرک صنعتي ايالم تعطيل نشده است‪.‬‬ ‫اين اخبار کذب محض بوده و درحال حاضر‬ ‫واحده��اي بس��ياري در ش��هرک صنعتي‬ ‫ايالم فعال هس��تند‪ .‬آخري��ن مرتبه‌اي که‬ ‫ب��ه همراه جمعي از مس��ئوالن اس��تاني از‬ ‫اين ش��هرک بازديد کردم ششم اسفند ماه‬ ‫بود و ش��اهد فعاليت واحدهاي توليد‌کننده‬ ‫ب��ودم‪ .‬او مي‌افزايد‪ :‬درح��ال حاضر کارآيي‬ ‫ش��هرک صنعتي ايالم افزايش يافته است‪.‬‬ ‫بين ‪ 50‬تا ‪ 55‬درصد از واحدهاي مس��تقر‬ ‫در اي��ن ش��هرک صنعت��ي فعال هس��تند‪.‬‬ ‫واحده��اي تعطيل‌ش��ده نيز در س��ال‌های‬ ‫گذش��ته غيرفعال ش��ده‌اند ک��ه مربوط به‬ ‫دوره دول��ت قبل بوده و مش��کالت مالي و‬ ‫بانکي س��بب تعطيل��ي اين واحدها ش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬داراي��ي ادام��ه مي‌ده��د‪ :‬در چند‬ ‫سال گذش��ته نيز برخي ديگر از واحدهاي‬ ‫توليدي به دليل قطع‌شدن يارانه‌ها‪ ،‬واردات‬ ‫بي‌رويه محصوالت چيني‪‌،‬کمبود نقدينگي‬ ‫و س��رمايه در گردش ضرب��ه خوردند‪ .‬او به‬ ‫آمارهاي ارائه‌ش��ده از سوي مديران استاني‬ ‫اش��اره ک��رده و مي‌افزايد‪ :‬ب��ه گفته رييس‬ ‫س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تان‬ ‫اي�لام ‪ 25‬درصد از واحده��اي توليدی در‬ ‫اين اس��تان تعطيل هستند‪ .‬بقيه واحدهاي‬ ‫صنعتي نيز فعال يا نيمه‌فعال هستند‪.‬‬ ‫‹ ‹شهرک صنعتي فعال است‬ ‫يونس نصري‪ ،‬مدير شهرک صنعتي ايالم‬ ‫نيز کذب بودن این خبر را تاييد کرده و به‬ ‫مي‌گويد‪ :‬گرچه مش��کالتي در حوزه‬ ‫بانک‌ه��ا وجود دارد اما مش��کل خاصي در‬ ‫ش��هرک صنعتي ايالم وجود ندارد‪ .‬تمامي‬ ‫زيرساخت‌هاي شهرک صنعتي ايالم تامين‬ ‫هس��تند‪ .‬تعطيل��ي واحدها ني��ز مربوط به‬ ‫گذش��ته و به دليل مش��کالت مالي است‪.‬‬ ‫درحال حاضر ‪ 140‬واح��د صنعتي در اين‬ ‫شهرک صنعتی مس��تقر بوده و ‪ 85‬درصد‬ ‫از زمين‌هاي صنعتي شهرک صنعتي ايالم‬ ‫واگذار ش��ده‌اند‪ 15 .‬درص��د از ظرفيت اين‬ ‫ش��هرک صنعتي هنوز واگذار نش��ده است‪.‬‬ ‫به‌جز مشکالت واحدهاي توليدي با بانک‌ها‬ ‫مش��کل حادي در اين شهرک وجود ندارد‪.‬‬ ‫صنايع فعال در اين شهرک صنعتي به‌طور‬ ‫گروه‌بن��دي فعالي��ت مي‌کنن��د‪ .‬گروه‌هاي‬ ‫صنعتي نساجي‪ ،‬صنايع مواد غذايي‌‪ ،‬صنايع‬ ‫فلزي‪ ،‬صنايع شيميايي و صنايع پالستيکي‬ ‫در اين شهرک مستقر هستند‪.‬‬ ‫‹ ‹واحدها تعطيل شده‌اند‬ ‫اکبر ابراهيم‌ن��ژاد صادرکننده محصوالت‬ ‫کشاورزي و عضو اتاق بازرگاني ايالم ضمن‬ ‫تاييد خبرهاي مربوط به تعطيلي واحدهاي‬ ‫مستقر در شهرک صنعتي ايالم‪ ،‬ريشه اين‬ ‫مش��کل را در گذش��ته عنوان مي‌کند و به‬ ‫مي‌گوي��د‪ :‬علت تعطيلي اين واحدها‬ ‫آن اس��ت که مالکان واحدهاي توليد‌کننده‬ ‫داراي سرمايه الزم نبوده و دانش کافي براي‬ ‫احداث يک واحد صنعتي را نيز نداشتند‪ .‬در‬ ‫ايالم به راحت��ي مي‌توان موافقت اقتصادي‬ ‫درياف��ت ک��رده و س��پس تع��دادي را به‌‬ ‫عنوان کارمند اس��تخدام ک��رد و وام بانکي‬ ‫کالن دريافت ک��رده و به فعاليت پرداخت‪.‬‬ ‫او مي‌افزاي��د‌‪ :‬اگر افراد ب��دون مطالعه وارد‬ ‫هر حوزه فعاليتي ش��وند با شکست مواجه‬ ‫مي‌شوند‪ .‬زماني که مالک يک واحد توليدي‬ ‫سرمايه الزم براي توليد را ندارد‪‌،‬هزينه آب‪،‬‬ ‫برق‪ ،‬انرژي و کارگر بس��يار بوده و علم الزم‬ ‫براي توليد نيز موجود نباش��د بديهي است‬ ‫چني��ن واحد تولي��دي با شکس��ت مواجه‬ ‫مي‌شود‪.‬‬ ‫ابراهيم‌ن��ژاد خاطرنش��ان مي‌کند‪ :‬راهکار‬ ‫مش��کالت واحدهاي غيرفعال مس��تقر در‬ ‫ش��هرک صنعتي ايالم آن اس��ت که دولت‬ ‫جريمه‌ه��ا و عوارض ديرکردها را ببخش��د‬ ‫تا بخش��ي از مش��کالت صاحب��ان صنايع‬ ‫رفع شده و س��پس واحدهاي توليدي را به‬ ‫کارشناسان ماهر و س��رمايه‌گذاران واگذار‬ ‫کن��د‪ .‬فردي که ‪ 5‬س��ال قبل ‪ 400‬يا ‪500‬‬ ‫ميلي��ون تومان وام گرفت��ه اکنون حدود ‪2‬‬ ‫ميلي��ارد تومان بدهکار ش��ده و دولت پس‬ ‫از بخش��ش ديرکرده��ا اين واحده��ا را به‬ ‫متقاضيان به عن��وان مالک اصلي آنها و به‬ ‫افراد کارشناس و خبره واگذار می‌کند‪ .‬اگر‬ ‫ش��رايط همين‌گونه پيش رود آمار تعطيلي‬ ‫واحده��اي ش��هرک صنعتي اي�لام به ‪99‬‬ ‫درصد نيز مي‌رس��د‪ .‬اف��رادي بدون مطالعه‬ ‫و تنها به دليل اينک��ه موقعيتي براي خود‬ ‫فراهم کنند وارد صنعت و توليد ش��ده‌اند‪.‬‬ ‫اين افراد به‌طور حتم مشکل مديريتي دارند‬ ‫و ت��وان الزم ب��راي اداره يک واحد صنعتي‬ ‫را ندارند‪.‬‬ ‫لو‌نق�ل هزينه تمام‌ش�ده را باال‬ ‫‹ ‹حم ‌‬ ‫مي‌برد‬ ‫اقبال نظرزاده‪ ،‬عضو اتاق اصناف اس��تان‬ ‫اي�لام نيز ضم��ن تایید تعطيل‌ش��دن اکثر‬ ‫واحدهاي توليد‌کننده در ش��هرک صنعتي‬ ‫مي‌گويد‪:‬‬ ‫ايالم درباره دالي��ل آن به‬ ‫لو‌نق��ل کاال به‬ ‫هزين��ه م��واد اولي��ه و حم ‌‬ ‫ديگر استان‌ها بسيار گران تمام مي‌شوند و‬ ‫هزينه تمام‌شده براي توليد‌کننده بسيار باال‬ ‫مي‌رود‪ .‬چراکه اجناس توليدشده در استان‬ ‫اي�لام به ف��روش نمي‌رس��ند‪ .‬هزينه باالي‬ ‫لو‌نقل و تقاضاي اندک در استان ايالم‬ ‫حم ‌‬ ‫براي کااله��اي توليدش��ده توليد‌کنندگان‬ ‫را دچ��ار ورشکس��تگي ک��رده و در نتيجه‬ ‫واحده��اي خ��ود را تعطي��ل مي‌کنن��د‪.‬‬ ‫همچنين خدمات پس از فروش در اس��تان‬ ‫ايالم وجود ندارد‪ .‬به عنوان نمونه زماني که‬ ‫موتوري در اين اس��تان دچار مش��کل شود‬ ‫و براي تعمير آن ني��از به تعويض قطعه‌اي‬ ‫باشد‪‌،‬قطعه مورد نياز در استان ايالم يافت‬ ‫نش��ده و موتورس��وار بايد به ديگر استان‌ها‬ ‫رفت��ه تا قطع��ه را يافته و موت��ور را تعمير‬ ‫کند‪ .‬او ب��ه عنوان راهکار عن��وان مي‌کند‪:‬‬ ‫ب��ه نظر من بانک‌ها بايد مهلتي چندس��اله‬ ‫پس از درياف��ت وام به توليدکنندگان داده‬ ‫و امکانات صنعتي و توليدي اين استان بايد‬ ‫افزايش يابند‪.‬‬ ‫تمامي زيرساخت‌هاي‬ ‫شهرک صنعتي ايالم تامين‬ ‫هستند‪ .‬تعطيلي واحدها‬ ‫نيز مربوط به گذشته و به‬ ‫دليل مشکالت مالي است‪.‬‬ ‫درحال حاضر ‪ 140‬واحد‬ ‫صنعتي در اين شهرک‬ ‫صنعتی مستقر است و‬ ‫‪ 85‬درصد از زمين‌هاي‬ ‫صنعتي شهرک صنعتي‬ ‫ايالم واگذار شده‌اند‬ ‫‹ ‹هزينه باالي مواد اوليه‬ ‫به��روز بلوچيان‪ ،‬عضو ديگ��ر اتاق اصناف‬ ‫اس��تان اي�لام ني��ز در اين‌ب��اره به‬ ‫مي‌گوي��د‪ :‬بيش��تر واحده��اي توليدي در‬ ‫ش��هرک صنعتي اي�لام تعطيل ش��ده‌اند‪.‬‬ ‫بزرگترين مش��کل توليدکنندگان شهرک‬ ‫صنعت��ي اس��تان ايالم برخوردار نش��دن از‬ ‫تسهيالت اس��ت‪ .‬پرداخت تسهيالت معوق‬ ‫شده است چون يا بانک‌ها به تعهدات خود‬ ‫عمل نکرده يا توليد‌کنندگان در بازپرداخت‬ ‫وام خود با مش��کل مواجه شده‌اند‪ .‬تعطيلي‬ ‫واحده��اي توليد‌کنن��ده ش��هرک صنعتي‬ ‫ايالم از ‪ 10‬س��ال پيش آغاز شده و تاکنون‬ ‫واحدهاي اين ش��هرک يکي پس از ديگري‬ ‫تعطي��ل ش��ده‌اند‪ .‬حتي دس��تگاه‌هاي اين‬ ‫واحده��اي توليدي فرس��وده ش��ده‌اند‪ .‬او‬ ‫مي‌افزايد‪ :‬بزرگترين مشکل توليدکنندگان‬ ‫ش��هرک صنعت��ي ايالم‪ ،‬اقس��اط بانک‌ها و‬ ‫تبديل تس��هيالت ارزي به تسهيالت ريالي‬ ‫اس��ت‪ .‬در مجموع تمام مشکالت واحدهاي‬ ‫توليد‌کننده مالي اس��ت‪ .‬هزينه باالي مواد‬ ‫اولي��ه‪ ،‬به��ره ب��االي تس��هيالت بانک‌ها و‬ ‫بدهي به بانک‌ها چنين مش��کالتي را پديد‬ ‫آورده‌اند‪.‬‬ ‫‹ ‹معوقات بانکي مهم‌ترين مشکل‬ ‫مخت��ار حي��دري‪ ،‬رييس‌خان��ه صنعت و‬ ‫مي‌گويد‪:‬‬ ‫معدن اس��تان اي�لام ب��ه‬ ‫بيشترين مشکلي که در واحدهاي صنعتي‬ ‫وج��ود دارد‪ ،‬معوقه‌هاي بانکي اس��ت‪ .‬بايد‬ ‫بين اجراي طرح توليد تا زمان کارشناس��ي‬ ‫و پرداخت تس��هيالت مدتی طوالني وقفه‬ ‫بيفتد‪ .‬افزايش هزينه تجهيزات‪‌،‬ماشين‌آالت‬ ‫و بسياري از مس��ائل ديگر تا اجرايي شدن‬ ‫طرح‌ه��اي تولي��دي ب��راي توليد‌کنندگان‬ ‫مشکل‌س��از مي‌ش��ود‪ .‬او مي‌افزاي��د‌‪ :‬براي‬ ‫بازپرداخ��ت تس��هيالت به‌صورت اقس��اط‬ ‫ميزان تنفسي که بانک‌ها به توليد‌کنندگان‬ ‫مي‌دهن��د‪ ،‬کم بوده و اين يک��ي از عواملي‬ ‫اس��ت که س��بب ش��ده واحدهاي توليدي‬ ‫تعطيل ش��وند‪ .‬اس��تان اي�لام در بهترين‬ ‫شرايط صادرات به عراق قرار داشته و از مرز‬ ‫مهران فعاليت‌هاي صادراتي بسياري انجام‬ ‫مي‌ش��ود‪ .‬اتفاقات و مش��کالت پيش آمده‬ ‫براي واحدهاي توليدي مس��تقر در شهرک‬ ‫صنعتي اي�لام متعلق به گذش��ته اس��ت‪.‬‬ ‫حيدري خاطرنش��ان مي‌کند‪ :‬چندي پيش‬ ‫هيات دولت به ايالم سفر کرده و مصوبه‌اي‬ ‫براي رفع مش��کالت اقتصادي اين اس��تان‬ ‫تصويب شده و وزير صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫کش��ور نامه‌اي براي هيات دولت نوشت که‬ ‫طبق آن ‪ 20‬درصد از اصل تس��هيالت اخذ‬ ‫شده ازسوی واحدهاي توليدي استان ايالم‬ ‫پرداخت شده و سود و جرايم آنها بخشيده‬ ‫ش��ود‪ .‬اگر اين امر انجام ش��ود‪ ،‬بيش از ‪50‬‬ ‫درصد از واحدهاي تعطيل استان ايالم احيا‬ ‫مي‌شوند‪.‬‬ ‫او درباره تداوم تعطيل ش��دن واحدهاي‬ ‫تولي��دي در طي س��اليان عن��وان مي‌کند‪:‬‬ ‫ب��ا گذش��ت زم��ان کاه��ش س��رمايه در‬ ‫اس��تان اي�لام‪ ،‬کمبود س��رمايه‌گذار و افت‬ ‫ارزش‌افزوده رخ داده اس��ت‪ .‬اکثر واحدهاي‬ ‫تعطيل در ش��هرک صنعت��ي ايالم از وجوه‬ ‫اداره‌شده استفاده کرده‌اند‪ .‬وجوه اداره‌شده‬ ‫تسهيالتي بوده که دولت با تضمين دولتي‬ ‫پرداخ��ت کرده ولي از زماني که بين دولت‬ ‫و بانک‌ه��ا تهاتر انجام گرف��ت‪ ،‬يعني وجوه‬ ‫اداره‌شده در سرفصل منابع داخلي بانک‌ها‬ ‫وارد شد‌‪ ،‬متاسفانه هيچ‌گونه انعطافي بابت‬ ‫بخش��ش ي��ا تخفي��ف دوب��اره بلند‌مدت و‬ ‫پرداخت سرمايه در گردش ازسوی بانک‌ها‬ ‫انجام نش��د و يکي از مهم‌ترين عواملي که‬ ‫س��بب تعطيلي اين واحدها شده همين امر‬ ‫اس��ت‪ .‬زماني که تس��هيالت‪ ،‬منابع داخلي‬ ‫بانک‌ه��ا بوده‪ ،‬واحدهايي با معوقه بانکي در‬ ‫سرفصل فهرس��ت بدهکاران و ليست سياه‬ ‫بان��ک مرکزي ق��رار مي‌گيرن��د‪ .‬در نتيجه‬ ‫تسهيالت مجددي به اين واحدها پرداخت‬ ‫نمي‌شود‪ .‬واحدي که تس��هيالت دوباره به‬ ‫آن پرداخ��ت نش��ود دچار انباش��ت بدهي‬ ‫شده و توليد‌کننده واحد توليدي خود را از‬ ‫دست مي‌دهد‪ .‬حيدري درباره اينکه مالکان‬ ‫واحدهاي توليدي از اهليت برخوردار نبوده‬ ‫يا از کارشناس��ان حاذق در حوزه توليدات‬ ‫خود استفاده نکرده‌اند‪ ،‬مي‌گويد‪ :‬زماني که‬ ‫يک ط��رح توليدي به بانک م��ي‌رود‪ ،‬در ‪3‬‬ ‫مرحله کارشناسي مي‌شود‪ .‬نخستین مرحله‬ ‫اهليت اعتباري مالک طرح است‪ .‬اگر مالک‬ ‫در زمان کارشناس��ي ازسوی بانک‌‪ ،‬اهليت‬ ‫اعتباري نداش��ته پس بانک تخلف کرده و‬ ‫متخلف باي��د هم پول بيت‌الم��ال را و هم‬ ‫خسارت مالک واحد توليد را پرداخت کند‪.‬‬ ‫واحدهايي که در ايالم احداث شدند از نظر‬ ‫کارشناسي مالي‪ ،‬اقتصادي و توجيه فني از‬ ‫نظر بانک و سازمان بررسي شدند‪.‬‬ ‫بانک‌ها فيلترهاي بسيار قوي هستند‪ .‬اگر‬ ‫طرحي توجيه نداشته و مجري طرح اهليت‬ ‫اعتباري نداشته باشد‪ ،‬يک ريال تسهيالت‬ ‫ازس��وی بانک‌ها پرداخت نمي‌شود‪ .‬افرادي‬ ‫که در اس��تان ايالم واح��د توليدي احداث‬ ‫کرده‌ان��د‪ ،‬فعالي��ت واحدهايش��ان مرتبط‬ ‫با حوزه اطراف آنهاس��ت‪ .‬ب��ه عنوان مثال‬ ‫س��يمان اي�لام يک��ي از واحده��اي مل��ي‬ ‫کش��ور بوده و واحد توليدي پاکت سيمان‬ ‫در نزديک��ي اي��ن واحد اس��تقرار يافته که‬ ‫متاس��فانه اکنون تعطيل شده است‪ .‬وقتي‬ ‫کارخانه سيمان ايالم در کنار اين واحد قرار‬ ‫دارد چ��را اين کارخانه از اي��ن واحد توليد‬ ‫پاکت‌هاي س��يمان‪ ،‬پاکت مورد نياز خود را‬ ‫خريداري نکرده است؟‬ ‫حي��دري درب��اره ض��رر ناش��ي از اخ��ذ‬ ‫تس��هيالت ارزي و تبديل آن به تسهيالت‬ ‫ريال��ي نيز مي‌گوي��د‪ :‬براي نمونه ش��رکت‬ ‫پيمان بهداش��ت‪ ،‬پوشاک بچه و زنانه توليد‬ ‫مي‌ک��رد و يک��ي از ‪ 3‬واحد تولي��دي برتر‬ ‫استان ايالم بود‪ .‬مالک این شرکت گشايش‬ ‫ارزي ک��رده و ارز يورو دريافت کرد و زماني‬ ‫که گش��ايش ارزي به ريالي تبديل ش��ده‪،‬‬ ‫بان��ک قيمت يورو را به ن��رخ روز و ارز آزاد‬ ‫با وي حس��اب کرده اس��ت‪ .‬با رايزني‌هاي‬ ‫نماينده مجلس اين مس��ئله حل شده و با‬ ‫کو‌نيم درصد نرخ قراردادي که گش��ايش‬ ‫ي ‌‬ ‫ارزي انجام ش��ده با اين مالک حساب شده‬ ‫و نزديک ب��ه ‪ 40‬ميليارد توم��ان در بانک‬ ‫تجارت تهران از بدهي وي بخش��يده شده‬ ‫است‪ .‬اين امر قابل پيگيري بوده و دوستاني‬ ‫که در گذشته گش��ايش ارزي کرده‌اند اگر‬ ‫اکنون اين مسئله را پيگيري کنند‪ ،‬مشکل‬ ‫آنها قابل رفع شدن است‪.‬‬ ‫اخبار استان‌ها‬ ‫مشکالت صنعتي استان ايالم‬ ‫مه�ر‪ :‬احمد ش��وهاني‪ ،‬نماينده اي�لام در مجلس‬ ‫گف��ت‪ :‬يکي از مهم‌ترين مش��کالت ايالم در بخش‬ ‫صنع��ت نقدینگی اس��ت ک��ه به دلی��ل کمبود آن‬ ‫هم‌اکن��ون طرح‌ه��اي مختلفي در س��طح اس��تان‬ ‫تعطيل شده اس��ت‪ .‬وي بيان کرد‪ :‬عمده مشکالت‬ ‫طرح‌هاي صنعتي اس��تان بحث نقدينگي است که‬ ‫باعث شده صنعت استان ايالم هم‌اکنون از وضعيت‬ ‫خوبي برخوردار نباشد‪ .‬شوهاني اظهار کرد‪ :‬همواره‬ ‫اس��تان ايالم از نبود س��رمايه‌گذاري و بيکاري رنج‬ ‫مي‌برد که با توجه به اصل ‪ ،۴۴‬دولت بايد بيشتر به‬ ‫طرح‌هاي س��رمايه‌گذاري در استان توجه کند‪ .‬وي‬ ‫توسعه راه‌آهن‪ ،‬بزرگراه و جاده را از ديگر ضروريات‬ ‫استان برش��مرد و گفت‪ :‬هم‌اکنون طرح‌هاي خوبي‬ ‫در اين زمينه در دست اجراست که اميدواريم منجر‬ ‫به توسعه استان شود‪ .‬شوهاني افزود‪ :‬مرز مهران به‬ ‫عنوان يک ظرفيت بزرگ در استان ايالم هم‌اکنون‬ ‫به منطقه آزاد تجاري تبديل ش��ده که بايد شرايط‬ ‫و زيرس��اخت‌هاي الزم در اي��ن مرز ب��راي حضور‬ ‫س��رمايه‌‌گذاران فراهم ش��ود که از‌جمل��ه نيازهاي‬ ‫شهرستان بحث فرودگاه است‪.‬‬ ‫‪ ۸۰‬درصد کاالهاي فارس‬ ‫‌‬ ‫در مسير سبز صادر مي‌شود‬ ‫مه�ر‪ :‬مديرکل گمرک اس��تان فارس گفت‪ :‬امروزه‬ ‫بي��ش از ‪ ۸۰‬درصد ص��ادرات کااله��اي فارس در‬ ‫مس��ير س��بز انجام مي‌شود‪ .‬سکينه س��ياحي بيان‬ ‫کرد‪ :‬گمرک ف��ارس برنامه‌ه��اي حمايتي ازجمله‬ ‫ارائ��ه ضمانتنامه بانکي‪ ،‬ترخيص نس��يه قطعات و‬ ‫مواد اوليه‪ ،‬اولوي��ت ترخيص ويژه کاالي واحدهاي‬ ‫تولي��دي‪ ،‬ارزياب��ي در محل و پذي��رش نمونه‌هاي‬ ‫صادراتي به واحدهاي توليدي اس��تان ارائه مي‌دهد‬ ‫که اين امر باعث شده سهم صادرات گذشته فارس‬ ‫از ‪ ۸‬درصد به ‪ ۶۰‬درصد ارتقا يابد‪ .‬وي با بيان اينکه‬ ‫صادرات در فارس يکي از مهم‌ترين اولويت‌هاي اين‬ ‫اداره اس��ت‪ ،‬بيان ک��رد‪ :‬در زمينه حمايت و ارتقاي‬ ‫اين بخش‪ ،‬فعاليت‌ها در بخش صادرات ‪ ۲۴‬ساعته‬ ‫است‪.‬‬ ‫س��ياحي با تاکي��د بر اينکه ام��روزه بيش از ‪۸۰‬‬ ‫درص��د کااله��اي صادرات فارس در مس��ير س��بز‬ ‫انجام مي‌ش��ود‪ ،‬اف��زود‪ :‬با پيگيري‌هاي انجام‌‌ش��ده‬ ‫راهکاره��اي قانوني‌ای به توليدکنندگان ارائه ش��د‬ ‫که براي صدور کاالهاي خود در مرزها‪ ،‬کد اس��تان‬ ‫محل تولي��د را براي اظهار کاال ثب��ت کنند تا اين‬ ‫مهم بتواند تس��هيلي در زمان کار آنان ایجاد کند‪.‬‬ ‫کاالهاي موجود در سه مس��ير گمرکي سبز و زرد‬ ‫و قرمز صادر مي‌ش��وند‪ .‬مسير سبز نيازي به کسب‬ ‫مجوز ندارد‪ ،‬کاالهاي مسير زرد به صورت فيزيکي‬ ‫بازرسي مي‌ش��وند‪ ،‬اما در مسير قرمز تمامی کاالها‬ ‫مل��زم به کس��ب مجوزند‪ .‬مدي��رکل گمرک فارس‬ ‫به اح��داث و راه‌اندازي مناطق وي��ژه اقتصادي در‬ ‫شهرستان‌هاي المرد‪ ،‬جهرم‪ ،‬ني‌ريز‪ ،‬و کازرون اشاره‬ ‫کرد و گفت‪ :‬اميدواري��م بتوانيم اقدامات گمرکي و‬ ‫صادراتي را در اس��تان ارتقا دهيم‪ .‬وي يادآور ش��د‪:‬‬ ‫اجراي طرح عملياتي مناط��ق ويژه جهرم و ني‌ريز‬ ‫و کازرون در مراحل طراحي نقش��ه و د ‌ر حال انجام‬ ‫اس��ت‪ .‬س��ياحي به برخورداري و راه‌اندازي مناطق‬ ‫ويژه اقتصادي ش��يراز و المرد اش��اره کرد و گفت‪:‬‬ ‫منطقه ويژه اقتصادي شهرس��تان المرد با کاربري‬ ‫انرژي و با برخ��ورداري از کارخانه‌ه��ا و واحدهاي‬ ‫بزرگ فوالد‪ ،‬س��يمان و آلومينيوم طراحي شده که‬ ‫از نظر اح��داث‪ ،‬بزرگترين منطقه وي��ژه اقتصادي‬ ‫کش��ور خواهد بود و منطقه ويژه اقتصادي ش��يراز‬ ‫ني��ز به عنوان يکي از فعال‌ترين مناطق کش��ور در‬ ‫حال فعاليت است‪.‬‬ ‫کوتاه از استان‌ها‬ ‫‪ :‬هیات نظارت بر هش��تمین دوره انتخابات‬ ‫ات��اق بازرگانی‪ ،‬صنایع‪ ،‬معادن و کش��اورزی اس��تان‬ ‫بوشهر‪ ،‬به سرپرس��تی رییس سازمان صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت اس��امی ‪ 33‬داوطلب به‌منظور ش��رکت در‬ ‫انتخاب��ات هی��ات نمایندگی اتاق را اع�لام کرد‪ .‬این‬ ‫هیات به سرپرس��تی سیدحس��ین حسینی‌محمدی‪،‬‬ ‫ریی��س س��ازمان صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت اس��تان‬ ‫هم��ه داوطلبان را واجد نامزدی دانس��ت‪ .‬وی گفت‪:‬‬ ‫هش��تمین دوره انتخابات اتاق‌های ای��ران به‌صورت‬ ‫سراسری ‪ 18‬اسفندماه برگزار می‌شود و درنهایت ‪15‬‬ ‫نفر به عنوان هیات نمایندگان تعیین خواهند شد‪.‬‬ ‫مهر‪ :‬رمضان هاش��می‪ ،‬مدیر شرکت ملی پخش‬ ‫فرآورده‌های نفتی منطقه کرمانش��اه گفت‪ :‬مصرف‬ ‫فرآورده‌های نفتی در اس��تان کرمانش��اه در ‪11‬ماه‬ ‫گذش��ته یک درصد کاهش داشته است‪ .‬وی گفت‪:‬‬ ‫از ابتدای س��ال جاری تا آخر بهمن‌م��اه ‪۲‬میلیارد‬ ‫و ‪۳۴۷‬میلی��ون لیتر فرآورده‌های نفتی در اس��تان‬ ‫کرمانشاه مصرف شده است‪ .‬این میزان کاهش یک‬ ‫درصدی نس��ب به مصرف مدت مشابه سال قبل را‬ ‫نشان می‌دهد‪.‬‬
‫یادداشت‬ ‫رشد صنعت‬ ‫خودروی گیالن‬ ‫عبدالغفار نجفی‬ ‫رییس خانه صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫گیالن‬ ‫اس��تان گی�لان از زم��ره اس��تان‌های دارای‬ ‫ظرفی��ت برای رونق اقتصادی اس��ت به طوری که‬ ‫زیرساخت‌های الزم در زمینه صنعت گردشگری و‬ ‫صنایع نساجی و صنایع دیگر از جمله خودروسازی‬ ‫و صنایع مرتبط با کش��اورزی نی��ز وجود دارد که‬ ‫می‌توان��د در صورت توج��ه و بهره‌مندی از مزایای‬ ‫آن نقش مهمی در اش��تغال و ارزش افزوده استان‬ ‫داشته باشد‪.‬‬ ‫واحدهای صنعتی اس��تان گیالن در زمینه‌هایی‬ ‫از جمله صنایع فوالدی‪ ،‬کانی‌ها‪ ،‬سلولزی و کاشی‬ ‫مشغول به فعالیت هستند اما صنایع خودروسازی‬ ‫در گیالن نس��بت ب��ه صنایع دیگ��ر قوی‌تر عمل‬ ‫می‌کند‪ ،‬به‌طوری که تقاضا برای ایجاد کارخانه‌های‬ ‫خودروس��ازی ازسوی ش��رکت‌های فراری و فیات‬ ‫انجام‌شده که در صورت راه‌اندازی‪ ،‬در ‪ ۵‬سال باید به‬ ‫تولید یک میلیون خودرو برسد و این تحولی بزرگ‬ ‫برای صنعت گیالن به‌شمار می‌رود‪ ،‬چراکه صنایع‬ ‫جنبی را با خود ایجاد می‌کند‪ .‬تاکنون زمین مورد‬ ‫نظر توسط این شرکت‌ها خریداری و مجوز دریافت‬ ‫ش��ده اما هنوز اقدامی جدی انجام نش��ده اس��ت‪.‬‬ ‫صنعت گردش��گری نیز در استان گیالن از جایگاه‬ ‫و اهمیت باالیی برخوردار است و عملکرد مناسبی‬ ‫دارد اما هنوز به نحو مطلوب و مورد انتظار نرسیده‬ ‫اس��ت‪ ،‬چراکه بازه زمانی آن متغیر و در دوره‌های‬ ‫موقت رونق‌پذیر اس��ت‪ .‬بنابرای��ن باید برای جذب‬ ‫گردشگر تمهیدات بیشتری اندیشیده شود‪ ،‬چراکه‬ ‫در توسعه اقتصادی استان نیز موثر است همچنین‬ ‫با وجود منابع آبی در استان استفاده از مزیت‌های‬ ‫کش��اورزی نیز در توس��عه صنایع جانبی مناسب‬ ‫است‪ .‬البته مشکالت ناشی از تحریم‌ها برای صنایع‬ ‫دیگر از جمله صنعت نساجی نیز فرصت‌هایی ایجاد‬ ‫کرد‪ ،‬چراکه در پی تحریم‌ها واردات محدود ش��ده‬ ‫و مصرف کاالی داخلی رونق گرفت‪ .‬اما بهتر است‬ ‫برای رونق بیشتر براساس فناوری روز تجهیز شوند‪.‬‬ ‫مشکالت ناشی از تحریم‌ها بیشتر صنایع استان را‬ ‫با مشکل مواجه کرد‪ ،‬به‌طوری که ‪ ۶۰‬درصد صنایع‬ ‫از کار افت��اده و مابقی نیز با ظرفیت بین‪ ۲۰‬تا ‪۵۰‬‬ ‫درصد کار می‌کنند‪ .‬در شرایط فعلی سرمایه‌گذاران‬ ‫جدی��د برای ورود به بخش صنعت اطمینان ندارند‬ ‫و این امر باید مورد توجه مس��ئوالن اس��تانی قرار‬ ‫گیرد‪ .‬بنابراین تا صنایع قدیمی رونق تولید نداشته‬ ‫باشند‪ ،‬سرمایه‌گذاری جدید در استان گیالن انجام‬ ‫نمی‌شود‪.‬‬ ‫البته رفع مش��کالت صنعت‪ ،‬بیکاری‪ ،‬اشتغالزایی‬ ‫و توسعه اقتصادی اس��تان گیالن باید مورد توجه‬ ‫قرار گیرد‪ ،‬زیرا س��هم گیالن در زمینه اشتغالزایی‬ ‫در نتیجه مشکالت صنعتی پایین است و مسئوالن‬ ‫اس��تانی باید برای آن چاره‌اندیش��ی کنند‪.‬در واقع‬ ‫صنایع اس��تان گیالن بی��ش از گذش��ته نیازمند‬ ‫همدل��ی و همراه��ی تمام مس��ئوالن هس��تند تا‬ ‫اث��رات تحریم کاهش یابد‪ ،‬چراکه اگر صنایع فعال‬ ‫از محیط کس��ب‌وکار خارج ش��وند‪ ،‬احیای آن در‬ ‫آینده مشکل است‪ .‬در این شرایط تسهیل سیستم‬ ‫بانکی برای واحدهای تولیدی و صنعتی چاره‌س��از‬ ‫است‪ ،‬درحالی که اکنون نرخ سود تسهیالت بانکی‬ ‫بسیار باالست و همچنین وثیقه‌های سنگین برای‬ ‫دریافت تسهیالت مطالبه می‌شود‪.‬‬ ‫کوتاه از استان‌ها‬ ‫ایرن�ا‪ :‬خوان تورنت‪ ،‬رییس فدراس��یون مناطق‬ ‫آزاد جه��ان از منطق��ه آزاد ارس بازدید کرد‪ .‬او که‬ ‫ب��ا دعوت مدیرعامل س��ازمان منطقه آزاد ارس به‬ ‫تبریز سفر کرده است بازدید از منطقه آزاد ارس و‬ ‫آش��نایی با فعالیت‌های این منطقه را هدف خود از‬ ‫سفر به ایران اعالم کرد‪.‬‬ ‫‪ :‬امیرعل��ی مصیب��ی‪ ،‬مع��اون بازرگان��ی‬ ‫س��ازمان صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت اس��تان زنجان‬ ‫گفت‪ :‬دوره آموزش��ی افزایش مهارت ناظران فنی‬ ‫فرش دس��تباف با حضور ‪ 55‬نفر (‪ 49‬نفر از آقایان‬ ‫و ‪ 6‬نف��ر از بان��وان ) از فعاالن عرص��ه تولید فرش‬ ‫و چله‌کش‌ه��ا از شهرس��تان‌های زنجان‪ ،‬خدابنده‪،‬‬ ‫طارم و ایجرود برگزار شد‪.‬‬ ‫ف�ارس‪ :‬مرتضی ممی��زی‪ ،‬مدی��رکل تعزیرات‬ ‫حکومتی زنجان از کشف و ضبط بزرگترین محموله‬ ‫مواد غذایی قاچاق در این اس��تان خبر داد و گفت‪:‬‬ ‫یکی از مکش��وفات قاچاق مربوط به کش��ف ‪592‬‬ ‫کیلوگرم پاستیل در زنجان است که از یک دستگاه‬ ‫اتوبوس کش��ف و ضبط شده است‪ .‬متهم پرونده به‬ ‫پرداخت جریمه نقدی بال��غ بر ‪ 160‬میلیون ریال‬ ‫محکوم شده است‪ .‬این محموله بزرگترین محموله‬ ‫غذایی کشف شده در سال جاری است‪.‬‬ ‫‪10‬‬ ‫دوشنبه ‪ 11‬اسفند ‪ 11 - 1393‬جمادی االول ‪ 2 -1436‬مارس ‪ -2015‬شماره ‪ -170‬پیاپی ‪1488‬‬ ‫استان‌ها‬ ‫‪states@smtnews.ir‬‬ ‫نشان‌سازی؛ نیاز برنج گیالن‬ ‫خوشه شالیکوبی دست برنج تقلبی را رو می‌کند‬ ‫با پیگیری‌هایی که از س��وی مس��ئوالن انجام ش��د‬ ‫اجرای طرح نشان(برند)س��ازی برنج ایرانی از س��ال‬ ‫‪ 94‬در دس��تور کار ق��رار گرفت‪ .‬ه��دف اصلی آن نیز‬ ‫جلوگی��ری از عرضه برنج‌های آلوده تقلبی به نام برنج‬ ‫ایرانی‪ ،‬برندس��ازی برنج‌های موج��ود در بازار ایران با‬ ‫کد رهگیری و گواهی س�لامت وزارت بهداشت است؛‬ ‫بنابرای��ن از این پس هر محمول��ه برنج وارداتی با کد‬ ‫رهگی��ری و برند مش��خص به کش��ور وارد و در بازار‬ ‫عرضه می‌شود‪.‬‬ ‫ضم��ن آنکه اگر برنج ایرانی به صورت موردی آلوده‬ ‫باش��د این امر به ن��ام همه برنج‌ه��ای ایرانی و تولید‬ ‫ملی تمام نش��ده و هر یک از کارخانه‌های شالیکوبی‬ ‫ب��ه عنوان صاحب برن��د تولیدکنن��ده و عرضه‌کننده‬ ‫محص��ول‪ ،‬خود پاس��خگو و مدافع حقوق خودش��ان‬ ‫خواهند بود‪.‬‬ ‫زینب عبدی ـ گروه اس�تان‌ها‪ :‬تش�کیل خوش�ه صنعتی ش�الیکوبی در گیالن و آماده کردن بسترها‬ ‫برای نشان(برند)س�ازی‪ ،‬پاس�خی است که مس�ئوالن گیالن به دانه‌های یکدس�ت برنج‌های وارداتی‬ ‫در کیس�ه‌های برنج ایرانی داده‌اند تا کالهی بر س�ر مش�تریان برنج ایرانی ن�رود و خریداران به برنج‬ ‫گیالن بی‌اعتماد نش�وند‪ .‬از ‪ 4‬س�ال پیش‪ ،‬خوشه صنعتی شالیکوبی فضایی با هدف نشان(برند)سازی‪،‬‬ ‫ساماندهی بسته‌بندی و کیفیت برای تولیدکنندگان ایجاد کرده است‪ .‬بنابراین با تحقق این اهداف اگر‬ ‫برنج ایرانی به صورت موردی آلوده باش�د صاحب برند تولیدکننده و عرضه‌کننده محصول‪ ،‬پاس�خگو‬ ‫خواهند بود‪ .‬زمانی در گذر از هر معبری عطر و بوی برنج ایرانی شامه‌نوازی می‌کرد تا آنکه پای برنج‌های‬ ‫از الک گذشته‪ ،‬یکدست و آسانپز جای خود را در بازار و آشپزخانه‌های ایرانی باز کرد و در پی آن تقاضا‬ ‫برای خرید برنج گیالنی کاهش یافت‪ ،‬به دنبال آن تولید‌کنندگان نیز نس�بت به کش�ت انواع برنج‌های‬ ‫داخلی بی‌میل و بی‌رغبت شدند و درنهایت ویالهای بی‌هدف در شالیزارهای پراکنده استان گیالن قد‬ ‫کشیدند چراکه پس از کاهش تقاضا‪ ،‬درخواست تغییر کاربری شالیزارها فراگیر شد‪.‬‬ ‫‹ ‹پرفروشی نشان با تداوم کیفیت‬ ‫طهم��ورث الهوت��ی‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫ش��رکت ش��هرک‌های صنعتی‬ ‫می‌گوی��د‪:‬‬ ‫گی�لان ب��ه‬ ‫مصرف‌کنن��ده وقتی ب��ه خرید‬ ‫م��ی‌رود اول ب��ه تبلیغات توجه‬ ‫می‌کند و اگر نش��ان کاالیی آش��نا به نظر بیاید آن را‬ ‫انتخ��اب می‌کند‪ .‬اما تولیدکنندگان برای حفظ بازار و‬ ‫توسعه متقاضیان باید پس از شناساندن نشان خود به‬ ‫ت��داوم کیفیت اهمیت دهند تا نش��ان یا برند خود را‬ ‫پرفروش کنند‪.‬‬ ‫او ب��ا تاکید بر اینکه در توس��عه بس��ته‌بندی برنج‪،‬‬ ‫افزای��ش فروش ب��ازار داخلی مد نظر اس��ت و کمتر‬ ‫بازارهای خارجی در هدف قرار دارد‪ ،‬می‌افزاید‪ :‬توسعه‬ ‫خوش��ه‌های صنعتی در حوزه معاونت صنایع کوچک‬ ‫در دس��تور کار قرار گرفت که ش��امل خوشه صنعتی‬ ‫شالیکوبی نیز می‌ش��ود و هدف اصلی آن نشان(برند)‬ ‫سازی‪ ،‬س��اماندهی بسته‌بندی و کیفیت بود‪ .‬در حال‬ ‫حاضر واحدهایی که عضو خوشه هستند با آزمایشگاه‬ ‫متمرکزی که برای اعضا ایجاد ش��ده اس��ت وضعیت‬ ‫بهتری دارند و در مقایس��ه با ‪ 4‬سال گذشته به لحاظ‬ ‫کیفیت‪ ،‬بسته‌بندی و بازاریابی رشد بیشتری داشته‌اند‪.‬‬ ‫الهوت��ی ادامه می‌دهد‪ :‬کارخانه‌های ش��الی‌کوبی از‬ ‫شرق تا غرب استان گیالن پراکنده هستند‪ .‬در برخی‬ ‫روستاها نیز واحدهایی هستند که فرآیند شالیکوبی تا‬ ‫بسته‌بندی را با روند سنتی انجام می‌دهند اما همین‬ ‫واحدها نیز به س��مت صنعتی شدن و توسعه در حال‬ ‫حرکت هستند‪.‬‬ ‫با برگزاری تورهای صنعتی و ایجاد آزمایش��گاه‌ها و‬ ‫هزینه کردشان می‌توان در توسعه آنها مشارکت کرد‪.‬‬ ‫او یادآوری می‌کند‪ :‬اکنون تنها واحد صنعتی و برند‬ ‫مطرح در اس��تان گیالن‪ ،‬برند یا نش��ان برنج گلستان‬ ‫اس��ت که با بنی��ه علمی و ارتباطی‪ ،‬ع�لاوه بر توفیق‬ ‫ف��روش داخلی در ف��روش خارجی نی��ز اقداماتی در‬ ‫دست انجام دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹بسترس�ازی برن�د برن�ج گیالن�ی از بخ�ش‬ ‫کشاورزی‬ ‫مجید زیرک‪ ،‬مع��اون بازرگانی‬ ‫سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫تو‌گو با‬ ‫اس��تان گی�لان در گف ‌‬ ‫می‌گوی��د‪ :‬در جلس��ه‬ ‫کارگ��روه تنظیم ب��ازار نماینده‬ ‫اداره جه��اد کش��اورزی گی�لان درب��اره اس��تفاده از‬ ‫برنج‌های وارداتی در کیس��ه‌هایی با نام برنج ایرانی با‬ ‫نامی خاص گفت که از آن نمونه‌برداری شده اما هنوز‬ ‫نتیجه آزمایش مشخص نشده است‪.‬‬ ‫او با اشاره به اینکه پرفروش‌ترین نوع برنج در استان‬ ‫گیالن برنج هاش��می اس��ت اما انواع مرغوب دیگر از‬ ‫جمله صدری‪ ،‬دم‌سیاه و علی کاظمی نیز وجود دارد‪،‬‬ ‫می‌افزاید‪ :‬س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تان‬ ‫گیالن می‌تواند از طریق مش��ارکت‌دادن اتحادیه‌های‬ ‫زیرمجموعه و حمایت آنها در بحث نشان(برند)سازی‬ ‫موثر حرکت کند‪.‬‬ ‫اما در واقع باید بحث نشان(برند)س��ازی را از حوزه‬ ‫کش��اورزی شروع کرد و اقدامات زیربنایی را در بحث‬ ‫بذره��ا و تجمیع اراضی انج��ام داد که نیازمند منابع‬ ‫نقدینگی اس��ت‪ .‬اگرچه اکنون قیمت تمام‌شده برنج‬ ‫گیالنی باالس��ت اما با تجمیع اراضی و مکانیزاسیون‬ ‫در کش��ت برنج‪ ،‬درنهایت قیمت تمام‌شده نیز کاهش‬ ‫می‌یابد‪.‬‬ ‫در گی�لان ی��ک کارخانه دیگر نی��ز اقداماتی برای‬ ‫بسته‌بندی انواع برنج قهوه‌ای سبوس‌دار و برنج سفید‬ ‫شروع کرده اما هنوز گسترده نشده است‪ ،‬گروه‌هایی‬ ‫برن��ج را در قالب‌های مخل��وط و‪ ...‬وارد بازار کرده‌اند‬ ‫و در این مرحله اس��ت که نشان(برند)س��ازی در این‬ ‫رابطه تاثیر‌گذار و بسیار مهم است‪.‬‬ ‫‹ ‹توانمن�دی بخ�ش خصوصی در نش�ان(برند)‬ ‫سازی‬ ‫جالل‌الدی��ن محم��د ش��کریه‪،‬‬ ‫ریی��س اتاق اصن��اف گیالن در‬ ‫‪ ،‬نش��ان(برند)‬ ‫گفت‌و‌گو با‬ ‫سازی را در رونق فروش داخلی‬ ‫موثر دانس��ت اما ب��ه نحوی که‬ ‫بخش خصوصی بتواند توانمند عمل کند‪.‬‬ ‫اگ��ر بخش خصوصی ب��ه صورت توانمن��د در عرصه‬ ‫نشان(برند)سازی وارد شود عالوه بر رغبت کشاورزان‬ ‫در تولید‪ ،‬در میزان فروش داخلی نیز می‌توان جایگاه‬ ‫برنج داخلی را ارتقا داد‪.‬‬ ‫درواقع در شناساندن و حفظ بازار برنج داخلی غفلت‬ ‫ش��ده و در این غفلت برنج وارداتی جایگاه خود را در‬ ‫بازار توس��عه داده اس��ت اما بدتر از آن استفاده از نام‬ ‫برنج ایرانی بود‪.‬‬ ‫او تصریح می‌کند‪ :‬هر چند میزان تولید برنج استان‬ ‫گیالن کف��اف تولید داخل��ی را نمی‌دهد اما در عین‬ ‫حال ظرفیت صادرات را نیز دارد‪.‬‬ ‫در‌واقع یکدس��تی برنج‌های وارداتی و بس��ته‌بندی‬ ‫زیبای آن موجب شد جای خود را در سفره مردم باز‬ ‫کنند اما برنج‌های استان گیالن به صورت فله توسط‬ ‫تاجران خریداری می‌شود و در برخی موارد نیز بی‌نام‬ ‫در بازار عرضه می‌شود که این موارد موجب شد برنج‬ ‫ایرانی در بازار گوشه‌گیر شود‪.‬‬ ‫هم‌اکنون گردش مالی واردات برنج کش��ور ساالنه‬ ‫بیش از ‪ 2‬میلیارد دالر اس��ت که اگر فقط ‪ ۱۰‬درصد‬ ‫از این گ��ردش مالی به حوزه دان��ش فنی و فناوری‬ ‫تولید برنج اختصاص یابد تحولی عظیم در این حوزه‬ ‫به وجود می‌آید‪.‬‬ ‫ایران قب�لا صادرکننده برنج بود و حتی برنج ایران‬ ‫به عربستان نیز صادر می‌شد اما بعد از جنگ تحمیلی‬ ‫تاکنون‪ ،‬ایران نتوانس��ته صادرات برنج داشته باشد و‬ ‫عمدتا واردکننده برنج بوده است‪.‬‬ ‫در حال حاضر بیشترین حجم واردات از کشور هند‬ ‫و در حدود ‪ ۱00‬میلیون تن در س��ال است که شامل‬ ‫‪ 90‬درصد برنج تولیدی کشور هند است‪.‬‬ ‫آموزش بهره‌وري‬ ‫در واحدهاي توليدي آذربايجان غربي‬ ‫تسهیل دریافت وثیقه بانکی‬ ‫برای واحدهای تولیدی مازندران‬ ‫‌ايجاد رقابتي سالم‬ ‫همگام با حمايت از مصرف‌کنندگان‬ ‫‪ :‬رييس س��ازمان صنع��ت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت آذربايجان غرب��ي از برگزاري‬ ‫دوره‌هاي آموزش��ي ارتق��اي بهره‌وري و‬ ‫رعايت نکات ايمني در واحدهاي توليدي‬ ‫آذربايجان غربي ويژه صاحبان و مديران‬ ‫صنايع اين استان خبر داد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش رواب��ط عمومي س��ازمان‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت آذربايجان غربي‪،‬‬ ‫جعفر صادق اس��کندري اظهار کرد‪ :‬اين‬ ‫دوره‌ها توس��ط کارشناس��ان س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان‬ ‫و ب��ا همکاري مراکز فني و حرفه‌اي شهرس��تان‌ها در محل واحدهاي‬ ‫تولي��دي منتخ��ب برگزار مي‌ش��ود و بيش از ‪ 1800‬نف��ر از صاحبان‬ ‫و مديران صنايع در سراس��ر اس��تان در اين دوره‌ها ش��رکت خواهند‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫وي شناخت اهميت بهره‌وري و ايمني در توليد‪ ،‬نقش نيروي انساني‬ ‫کارآمد در توليد‪ ،‬افزايش توليد با توجه به بهره‌وري و درنهايت افزايش‬ ‫رقابت‌‌پذيري محصوالت توليدي استان با استفاده از کاهش بهاي تمام‬ ‫ش��ده محصوالت برای حضور در بازارهاي جهاني را از اهداف برگزاري‬ ‫اين دوره‌ها برشمرد‪.‬‬ ‫اس��کندري اضافه ک��رد‪ :‬در اين دوره‌ها پس از ارائه نکات آموزش��ي‬ ‫توس��ط کارشناسان سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان آذربايجان‬ ‫غربي‪ ،‬پرس��ش و پاس��خ به منظور رس��يدگي به مس��ائل و مشکالت‬ ‫واحدهاي توليدي و ارزيابي اين واحدها از نظر رعايت نکات بهره‌وري‬ ‫و ايمني انجام مي‌گيرد‪.‬‬ ‫دوره‌ه��اي کارگاه��ي به��ره‌وري و ايمن��ي در واحده��اي توليدي‬ ‫آذربايجان غربي تاکنون در دو شهرس��تان خوي و مهاباد برگزار شده‬ ‫و در ساير شهرس��تان‌ها نيز اين دوره‌ها به‌طور مرتب در برنامه زماني‬ ‫مشخص شده برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫‪ :‬مدیرعامل ش��رکت ش��هرک‌های صنعتی مازندران گفت‪ :‬برخی از‬ ‫بانک‌ه��ا دفترچه قرارداد را به عنوان وثیقه قبول نداش��تند که بر اس��اس‬ ‫مصوبه هیات وزیران و رایزنی‌های انجام شده با مسئوالن اجرایی مازندران‪،‬‬ ‫بانک‌ها موظف به پذیرفتن دفترچه قرارداد به‌عنوان وثیقه در رهن شده‌اند‪.‬‬ ‫سیدمصطفی موس��وی اظهار کرد‪ :‬تمام بانک‌ها باید قراردادهای مربوط‬ ‫به تخصیص زمین از‌س��وی شرکت شهرک‌های صنعتی را هم ردیف اسناد‬ ‫رسمی بپذیرند‪.‬‬ ‫به گفته وی اگر صنعتگران و تولید‌کنندگان با اس��تفاده از این قراردادها‬ ‫نس��بت به اخذ تس��هیالت بانکی اقدام کنند اما نتوانن��د به تعهدات خود‬ ‫دررابط��ه ب��ا بازپرداخت اقس��اط تس��هیالت بانکی عمل کنند‪ ،‬ش��رکت‬ ‫ش��هرک‌های صنعتی بانک پرداخت‌کننده تسهیالت را به عنوان جانشین‬ ‫طرف قرارداد محسوب و تمامی حقوق و تعهدات ناشی از قرارداد تخصیص‬ ‫زمین را به بانک منتقل می‌کند‪.‬‬ ‫موس��وی افزود‪ :‬مراحل صدور دفترچه قرارداد در ش��رکت شهرک‌های‬ ‫صنعتی براساس قانون و حساسیت باال‪ ،‬با در نظر گرفتن تمامی الزامات و‬ ‫موارد قانونی انجام می‌شود‪.‬‬ ‫او تاکید کرد‪ :‬امید اس��ت با تعامل انجام ش��ده از سوی بانک‌های استان‬ ‫مازندران در پذیرفته شدن دفترچه قرارداد‪ ،‬زمینه جذب تسهیالت فراهم‬ ‫ش��ود تا موانع و مشکالت نقدینگی که از مهم‌ترین دغدغه‌های صنعتگران‬ ‫و تولید‌کنندگان است‪ ،‬برطرف شود‪.‬‬ ‫‪ :‬رييس س��ازمان صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت استان اردبيل اظهار کرد‪ :‬هدف از‬ ‫انتخاب روز نهم اسفند به عنوان روز ملي‬ ‫حمايت از حقوق مصرف‌کنندگان‪ ‌،‬کمک‬ ‫به ايجاد رقابتي سالم و تشويق واحدهاي‬ ‫توليدي و خدماتي براي حمايت موثرتر از‬ ‫حقوق مصرف‌کنندگان است‪.‬‬ ‫س��يدحامد عامل��ي اف��زود‪ :‬يک��ي از‬ ‫روش‌هاي ايجاد انگيزه در توليدکنندگان‬ ‫براي رعاي��ت حقوق مصرف کنندگان‪ ،‬تش��ويق و قدردان��ي از توليد‬ ‫کنندگاني اس��ت که در قبال مصرف‌کننده و مش��تريان خود احساس‬ ‫مسئوليت کرده و به حقوق ايشان احترام مي‌گذارند‪.‬‬ ‫س��ازمان حمايت درصدد اس��ت از اي��ن طريق با فرهنگ‌س��ازي و‬ ‫نهادينه‌ک��ردن حقوق مصرف‌کنندگان ب��راي توليد‌کننده‌هاي داخلي‬ ‫قدمي موثر در زمينه حمايت از مصرف‌کنندگان بردارد‪.‬‬ ‫او تصريح کرد‪ :‬مصرف از نظ��ر اقتصادي هدف نهايي توليد و توزيع‬ ‫اس��ت که به توليدات و چگونگي تخصيص منابع توليد و توزيع شکل‬ ‫مي‌ده��د و در سياس��تگذاري‌هاي اقتص��ادي نقش چش��مگيري ايفا‬ ‫مي‌کند‪.‬‬ ‫در نگاه اقتصادي مصرف همراه توليد‪ ،‬شاخص توان اقتصادي جامعه‬ ‫بوده و شرط بقاي واحدهاي توليدي محسوب مي‌شود‪.‬‬ ‫بنابراين همه فعاليت‌هاي اقتصادي بر مبناي برآورده کردن نيازها و‬ ‫جلب رضايت مصرف‌کننده شکل مي‌گيرد‪.‬‬ ‫رييس س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تان اردبيل خاطرنشان‬ ‫ک��رد‪ :‬يک��ي از راهکاره��اي برق��راري عدال��ت اجتماعي در کش��ور‪،‬‬ ‫حماي��ت از حق��وق مصرف‌کننده و توليدکننده اس��ت ک��ه اين مهم‬ ‫مي‌تواند هموار منش��أ اثرات قابل‌توجهي در توس��عه همه‌جانبه استان‬ ‫و کشور باشد‪.‬‬
‫دوشنبه ‪ 11‬اسفند ‪ 11 - 1393‬جمادی االول ‪ 2 -1436‬مارس ‪ -2015‬شماره ‪ -170‬پیاپی ‪1488‬‬ ‫‪report@smtnews.ir‬‬ ‫گزارش‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪22‬‬ ‫ضرورت افزایش تولید محصوالت تراریخته‬ ‫کجاوه‌ها‪ ،‬خانه‌ها و کانکس‌ها‬ ‫سرو نباشد به اعتدال محمد(ص)‬ ‫‪11‬‬ ‫دانستنی‬ ‫نشان رسمی دانشگاه‌تهران‬ ‫آرمی به قدمت تاریخ ایران‬ ‫نماد آموزش‌عالی ایران ‪ 80‬ساله شد‬ ‫گ�روه گ�زارش‪ :‬دانش��گاه ته��ران امروز‬ ‫هش��تادمین س��الگرد آغاز کار خ��ود را با‬ ‫حضور حس��ن روحان��ی‪ ،‬رییس جمهوری‬ ‫ک��ه از دان��ش آموخت��گان این دانش��گاه‬ ‫اس��ت و دیگر مهمان��ان داخلی و خارجی‬ ‫در دانش��کده ادبیات و علوم انس��انی این‬ ‫دانشگاه جشن می‌گیرد‪.‬‬ ‫دانش��گاه ته��ران در س��ال ‪ ۱۳۱۳‬ب��ا‬ ‫اندیش��ه ایجاد مرکزی برای آموزش عالی‬ ‫در ایران تاس��یس ش��د‪ .‬این دانش��گاه در‬ ‫میان موسسات و س��ازمان‌های وابسته به‬ ‫آموزش‌عالی کش��ور از ه��ر حیث و نظر از‬ ‫جایگاه��ی رفیع بهره‌مند اس��ت‪ .‬در واقع‬ ‫اگ��ر متغیرهایی چ��ون س��ابقه و قدمت‪،‬‬ ‫تدریس استادان بنام و بلندمرتبه‪ ،‬تحصیل‬ ‫دانش��جویان ممتاز‪ ،‬کثرت دانش��جویان‪،‬‬ ‫اس��تادان و کارکن��ان‪ ،‬ارزش م��دارک‌‬ ‫تحصیلی در کش��ور و خارج از آن‪ ،‬پیوند و‬ ‫تعامل با دستگاه‌های اجرایی و موسسه‌ها‬ ‫و شرکت‌های صنعتی‪ ،‬اداری‪ ،‬اجرایی و‪،...‬‬ ‫داش��تن کتابخانه‌ها و آزمایشگاه‌های غنی‬ ‫و مجه��ز‪ ،‬تعدد رش��ته‌ها و دانش��کده‌ها و‬ ‫موسسات پیوسته و وابسته‪ ،‬واقع شدن در‬ ‫پایتخت و در مرکز شهر و‪ ...‬را از معیارهای‬ ‫تعیی��ن اعتب��ار و اهمی��ت یک دانش��گاه‬ ‫برشماریم‪ ،‬بی‌گمان دانشگاه تهران را باید‬ ‫معتبرترین و مهم‌ترین دانش��گا ‌ه کش��ور‬ ‫دانست‪ .‬بی‌جهت نیست که از این دانشگاه‬ ‫با تعبیر دانش��گاه مادر و نماد آموزش‌عالی‬ ‫یاد شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹ تاریخچه‬ ‫اندیشه ایجاد مرکزی برای آموزش عالی‬ ‫در ایران و به تعبیر دیگر دانشگاه‪ ،‬نخستین‬ ‫بار با تاسیس دارالفنون در ‪ 1230‬شمسی‬ ‫به همت میرزا تقی‌خ��ان امیرکبیر عملی‬ ‫ش��د‪ .‬دارالفنون گرچه توس��عه نیافت‪ ،‬اما‬ ‫تجرب��ه مغتنم��ی پیش روی کس��انی که‬ ‫در آرزوی آش��نایی ایرانی��ان با دانش‌های‬ ‫جدید و پیشرفت‌های اروپاییان در صنعت‪،‬‬ ‫اقتصاد‪ ،‬سیاست و‪ ...‬بوده‌اند‪ ،‬قرار داد‪.‬‬ ‫ب��ا عط��ف ب��ه ای��ن تجرب��ه در س��ال‬ ‫‪1307‬شمس��ی پروفس��ور دکت��ر محمود‬ ‫حسابی پیش��نهاد راه‌اندازی مرکزی جامع‬ ‫برای همه یا اغلب دانش‌ها را با وزیر وقت‬ ‫فرهنگ‪ ،‬دکتر علی‌اصغر حکمت‪ ،‬در میان‬ ‫نهاد‪ .‬در بهمن ماه س��ال ‪ 1312‬شمسی‪،‬‬ ‫جلس��ه هیات دولت وقت تشکیل شد و با‬ ‫تخصیص بودجه اولی��ه‌ای به میزان ‪250‬‬ ‫هزار تومان ب��ه وزارت معارف اجازه دادند‬ ‫تا زمین مناس��بی برای تاس��یس دانشگاه‬ ‫بیابد و ساختمان آن را در اسرع وقت پدید‬ ‫آورد‪ .‬علی‌اصغ��ر حکمت بی‌درنگ دس��ت‬ ‫به کار ش��د و جس��ت‌وجو برای مکان‌یابی‬ ‫مناسب دانشگاه را با کمک و مشاوره آندره‬ ‫گ��دار‪ ،‬معم��ار‬ ‫دانشگاه تهران در حال‬ ‫حاضر‪ ،‬دارای ‪۱۳۰‬‬ ‫نشریه تخصصی است‬ ‫که ‪ ۸۶‬نشریه دارای‬ ‫رتبه علمی ‪ -‬پژوهشی‬ ‫از دبیرخانه کمیسیون‬ ‫نشریات علمی کشور‬ ‫است‬ ‫چیره‌دس��ت فرانسوی که در آن روزگار به‬ ‫عنوان مهن��دس در خدمت وزارت معارف‬ ‫بود‪ ،‬آغاز کرد‪.‬‬ ‫آنان پس از جست‌وجوی بسیار در میان‬ ‫ابنی��ه‪ ،‬باغ‌ها و زمین‌های ف��راوان آن روز‬ ‫اطراف تهران‪ ،‬ب��اغ جاللیه را برای احداث‬ ‫دانش��گاه برگزیدند‪ .‬باغ جاللیه در شمال‬ ‫تهران آن‌روز بین قری��ه امیرآباد و خندق‬ ‫ش��مالی تهران قرار داش��ت‪ .‬این باغ زیبا‬ ‫که پوش��یده از درختان کهنس��ال مثمر و‬ ‫غیرمثمر بود‪ ،‬در ح��دود ‪1300‬قمری در‬ ‫واپس��ین س��ال‌های حکومت ناصرالدین‬ ‫ش��اه قاجار ب��ه فرمان ش��اهزاده‌ای به نام‬ ‫جالل‌الدول��ه بن��ا یافت��ه و در آن روز در‬ ‫مالکی��ت تاجری به نام ح��اج رحیم آقای‬ ‫اتحادی��ه تبریزی بود‪ .‬ب��اغ جاللیه از قرار‬ ‫مت��ری ‪ 5‬ریال و در مجموع به مبلغ ‪100‬‬ ‫هزار تومان از این تاجر خریداری ش��د در‬ ‫همی��ن ح��ال پانزدهم بهمن م��اه ‪1313‬‬ ‫شمس��ی لوح یادبود تاس��یس دانشگاه با‬ ‫حضور مقامات دولتی در محلی که اکنون‬ ‫پلکان جنوبی دانش��کده پزشکی است در‬ ‫دل خاک به امانت گذاش��ته شد‪ .‬طراحی‬ ‫پردی��س دانش��گاه را نی��ز هم��ان معمار‬ ‫فرانسوی برعهده گرفت‪ .‬وی نخست طرح‬ ‫خیابان‌های اطراف و داخل دانشگاه را‬ ‫ارائه کرد‬ ‫و پس از‬ ‫تایید در پانزدهم بهم��ن ‪ ،1313‬عملیات‬ ‫اجرای��ی ب��ا کاش��ت نهال‌ه��ای درختان‬ ‫سایه‌گس��تر و ب��ا ش��کوه چن��ار در کنار‬ ‫خیابان‌ها آغاز ش��د‪ .‬اکن��ون آن نهال‌های‬ ‫نحیف عمری به درازای دانش��گاه یافته و‬ ‫آنها نیز ‪ 80‬ساله شده‌اند‪.‬‬ ‫‹ ‹ س�ردر دانش�گاه تهران‪ ،‬نماد علم و‬ ‫معرفت‬ ‫بی‌ش��ک ارزش بین‌الملل��ی دانش��گاه‬ ‫ته��ران‪ ،‬ش��هرت جهانی س��ردر اصلی آن‬ ‫را نی��ز به ارمغ��ان آورده اس��ت‪ .‬این بنای‬ ‫تاریخ��ی‪ ،‬ع�لاوه بر اینکه در س��طح ملی‬ ‫نماد تمام‌نمای علم‪ ،‬دانش‪ ،‬معرفت و نماد‬ ‫زندگی ش��یرین دانش��جویی در زیر سقف‬ ‫مرکز نمادین علمی کشور (دانشگاه تهران)‬ ‫اس��ت‪ ،‬در خارج از ایران نی��ز معرف یک‬ ‫دانشگاه نامدار در سطح خاورمیانه است‪.‬‬ ‫با یک بررس��ی گذرا می‌ت��وان ادعا کرد‬ ‫ک��ه از می��ان معروف‌تری��ن و معتبرترین‬ ‫دانش��گاه‌های دنیا‪ ،‬دانش��گاه ته��ران تنها‬ ‫دانش��گاهی اس��ت که از طریق یک بنای‬ ‫فرهنگ��ی نمادی��ن با مهندس��ی پیچیده‪،‬‬ ‫پیام‌ه��ای ویژه معن��وی‪ ،‬علمی و فرهنگی‬ ‫را ب��ه مخاطبان خود الق��ا می‌کند‪ .‬برخی‬ ‫بر این عقیده‌اند که طرح س��ردر دانشگاه‪،‬‬ ‫اله��ام گرفته از تصوی��ر خیالی دوپرنده‌ای‬ ‫اس��ت که بال‌هایش��ان را برای اوج گرفتن‬ ‫و برخاس��تن از زمی��ن‪ ،‬ب��از کرده‌اند‪ .‬علم‬ ‫و دان��ش ب��ه دو بال تش��بیه ش��ده‌اند که‬ ‫ورود ب��ه دانش��گاه با آن دو ممکن اس��ت‬ ‫و خ��روج از دانش��گاه نی��ز ب��ا تقویت این‬ ‫بال‌ها موجب صعود اف��راد بر فراز اجتماع‬ ‫خود و پاس��داری از آن می‌ش��ود‪ .‬دانشگاه‬ ‫تهران در حال حاضر‪ ،‬دارای ‪ ۱۳۰‬نش��ریه‬ ‫تخصصی اس��ت که ‪ ۸۶‬نشریه دارای رتبه‬ ‫علمی ‪ -‬پژوهش��ی از دبیرخانه کمیسیون‬ ‫نشریات علمی کشور اس��ت‪ .‬این نشریات‬ ‫به صورت فصلنامه یا دوفصلنامه منتش��ر‬ ‫می‌شوند‪ .‬ویراس��تاری ادبی و صفحه‌آرایی‬ ‫مق��االت و همچنین انتش��ار نش��ریات به‬ ‫صورت نسخه‌های الکترونیکی و چاپی در‬ ‫انتش��ارات دانش��گاه تهران انجام می‌شود‪.‬‬ ‫پردیس دانش��گاه تهران ک��ه از جنوب به‬ ‫خیابان انقالب‪ ،‬از شمال به خیابان پورسینا‬ ‫و از شرق و غرب به ترتیب به خیابان‌های‬ ‫قدس و ‪ 16‬آذر محدود اس��ت‪ ،‬در س��ال‬ ‫‪ 1313‬شمس��ی در مس��احتی به وسعت‬ ‫‪ 21‬هکتار تاس��یس شد‪ .‬در این مجموعه‪،‬‬ ‫س��اختمان دانش��کده‌های هنرهای زیبا‪،‬‬ ‫ادبیات و علوم انس��انی‪ ،‬علوم فنی‪ ،‬حقوق‬ ‫و علوم سیاس��ی‪ ،‬پزش��کی‪ ،‬دندانپزشکی‪،‬‬ ‫داروس��ازی و س��اختمان کتابخانه‌مرکزی‬ ‫ـ که از مهم‌ترین کتابخانه‌های کش��ور به‬ ‫شمار می‌آید ـ و مسجد دانشگاه واقع شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫پانزدهم بهمن ماه ‪1313‬‬ ‫شمسی لوح یادبود‬ ‫تاسیس دانشگاه با‬ ‫حضور مقامات دولتی‬ ‫در محلی که اکنون پلکان‬ ‫جنوبی دانشکده پزشکی‬ ‫است در دل خاک به امانت‬ ‫گذاشته شد‬ ‫س��ازمان مرک��زی دانش��گاه‪ ،‬اداره امور‬ ‫دانش��جویی‪ ،‬مرک��ز بهداش��ت و درم��ان‬ ‫دانش��جویان‪ ،‬دانش��کده محیط زیس��ت‪،‬‬ ‫جغرافی��ا و‪ ...‬نی��ز در خیابان‌ه��ای اطراف‬ ‫دانش��گاه قرار دارند و دانش��کده‌های علوم‬ ‫اجتماع��ی‪ ،‬علوم تربیتی‪ ،‬کوی دانش��گاه‪،‬‬ ‫اقتصاد‪ ،‬الهیات و معارف اسالمی به ترتیب‬ ‫در امیرآباد شمالی و خیابان مطهری واقع‬ ‫شده‌اند‪.‬‬ ‫ش��ماری دیگ��ر از دانش��کده‌ها و مراکز‬ ‫تحقیقاتی و پژوهشی دانش��گاه تهران در‬ ‫بی��رون از ته��ران در ش��هرهای قم‌‪ ،‬کرج‌‪،‬‬ ‫پاکدش��ت‪ ،‬ساری‪ ،‬چوکا و نش��تارود واقع‬ ‫شده‌اند‪.‬‬ ‫در س��ال‪ 1370‬دانش��کده‌های پزشکی‪،‬‬ ‫دندانپزشکی و داروسازی از دانشگاه تهران‬ ‫جدا ش��دند و دانشگاه علوم پزشکی تهران‬ ‫را تشکیل دادند‪.‬‬ ‫مرکزی��ت علمی و آموزش��ی دانش��گاه‬ ‫تهران و گستره و اهمیت آن موجب شده‬ ‫تا اطراف این دانشگاه‪ ،‬به‌ویژه خیابان‌های‬ ‫انق�لاب و ‪ 16‬آذر و خیابان‌های منش��عب‬ ‫از آنه��ا‪ ،‬به بازار اصلی خریدو فروش کتاب‬ ‫تبدیل شود‪ ،‬چنانکه می‌توان گفت خیابان‬ ‫انق�لاب از مهم‌ترین بازاره��ای کتاب در‬ ‫سراسر ایران به شمار می‌رود‪.‬‬ ‫هم‌اکنون ش��مار اعضای هی��ات علمی‬ ‫دانش��گاه تهران ح��دود ‪ 1500‬و کارکنان‬ ‫اداری آن افزون بر ‪ 3500‬نفر اس��ت‪ .‬این‬ ‫دانشگاه از طریق آزمون سراسری در ‪111‬‬ ‫رشته کارشناسی‪ 177 ،‬رشته کارشناسی‬ ‫ارش��د و از طریق آزم��ون داخلی در ‪156‬‬ ‫رش��ته دکتری دانشجو می‌پذیرد‪ .‬ظرفیت‬ ‫آموزش��ی دانشگاه حدود ‪ 32000‬دانشجو‬ ‫اس��ت‪ .‬همچنین اکنون ‪ 340‬دانش��جوی‬ ‫خارج��ی در دانش��گاه ته��ران در ح��ال‬ ‫تحصیل‌اند‪ .‬دانش��گاه تهران با داشتن ‪17‬‬ ‫دانش��کده‪ 2 ،‬مجتم��ع آم��وزش عالی‪4 ،‬‬ ‫مرکز یا موسسه آموزشی ‪ -‬پژوهشی‪14 ،‬‬ ‫موسس��ه تحقیقاتی و ‪ 3‬موسسه خدماتی‬ ‫اطالع‌رس��انی همچن��ان بزرگتری��ن و‬ ‫وسیع‌ترین دانشگاه ایران و به راستی مادر‬ ‫دانش��گاه‌های این سرزمین و نماد آموزش‬ ‫عالی کشور است‪.‬‬ ‫‹ ‹جاذبه‌های دانشگاهی‬ ‫اگر چ��ه س��اختمان‌ها و بناه��ای اولیه‬ ‫دانش��گاه تهران به عنوان آثار ملی به ثبت‬ ‫رسیده و از ارزش ملی برخورداراست ولی‬ ‫در میان آنها مراکزی چون باغ نگارستان‪،‬‬ ‫موزه مقدم و مس��جد دانشگاه از جذابیت‬ ‫بیشتری برخوردارهستند‪.‬‬ ‫‹ ‹باغ نگارستان‪:‬‬ ‫این مجموعه که در زمان فتحعلی ش��اه‬ ‫قاجار احداث ش��ده است‪ ،‬در سال ‪1307‬‬ ‫به عنوان نخس��تین مدرس��ه‌عالی و با نام‬ ‫دارالمعلمی��ن عال��ی مورد اس��تفاده قرار‬ ‫گرفت‪ .‬این باغ اینک در فهرس��ت آثارملی‬ ‫ایران به ثبت رسیده است‪.‬‬ ‫‹ ‹موزه مقدم‪:‬‬ ‫این موزه‪ ،‬مجموعه‌ای از گنجینه‌های با‬ ‫ارزش هنری دکتر محس��ن مقدم‪ ،‬اس��تاد‬ ‫دانش��کده هنرهای زیباس��ت که در منزل‬ ‫خویش گردآوری و به دانشگاه تهران اهدا‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫‹ ‹مسجد دانشگاه‪:‬‬ ‫این مکان که از معماری زیبای اسالمی‬ ‫برخوردار است‪ ،‬برای برگزاری نماز و انجام‬ ‫مراسم مذهبی بناشده و از سال‬ ‫‪1345‬به بهره‌برداری رسیده‬ ‫است‪.‬‬ ‫نقشی که امروز به عنوان نشان رسمی دانشگاه‬ ‫ته��ران انتخاب ش��ده‪ ،‬از نقوش تاریخی کش��ور‬ ‫است که س��ابقه ممتدی در آثار صنعتی داشته‬ ‫و مقام شامخی در فرهنگ ایران باستان دارد‪.‬‬ ‫آرم یا بهتر بگوییم نش��ان دانش��گاه تهران که‬ ‫توسط دکتر محسن مقدم‪ ،‬استاد فقید دانشکده‬ ‫هنرهای زیبا طراحی ش��ده اس��ت‪ ،‬برداش��ت و‬ ‫تقلیدی اس��ت از نقش��ی که به صورت گچ‌بری‬ ‫ش��ده در محوطه‌ه��ای دوران ساس��انی‪ ،‬نقش‬ ‫برجسته‌ها و نقوش مهرهای این دوره دیده شده‬ ‫اس��ت و دراین م��ورد‪ ،‬به‌ویژه تقلی��دی از پالک‬ ‫گچ‌بری ش��ده مکشوفه از شهر ساسانی تیسفون‬ ‫است‪.‬‬ ‫نقوش��ی که به عنوان نش��ان از آنها یاد کردیم‬ ‫و به ظاهر به صورت داغ احش��ام در بین طوایف‬ ‫مس��کون در ایران مورد اس��تفاده بوده اس��ت‪،‬‬ ‫همانی اس��ت که در ش��کل مغولی تمغ��ا با آن‬ ‫آش��ناییم و در مجموع این اش��کال ب��ه عنوان‬ ‫نش��ان مالکی��ت بود ب��ر هر چیزی ک��ه صاحب‬ ‫آن بودند‪.‬‬ ‫در دوران ساس��انی ای��ن نش��ان‌ها در نق��ش‬ ‫برجس��ته‌ها‪ ،‬س��که‌ها و ظروف نقره ب��ه عنوان‬ ‫نش��ان‌های خانوادگی ب��ه کار رفته‌ان��د‪ .‬از آنجا‬ ‫که در ایجاد این نش��ان‌ها از حروف خط پهلوی‬ ‫ساسانی نیز استفاده شده‪ ،‬طبیعت یک منوگرام‬ ‫را هم گرفته‌اند‪.‬‬ ‫آرم دانش��گاه ته��ران از نق��ش گچ‌بری ش��ده‬ ‫مکش��وفه از تیسفون گرفته شده که نمونه منشأ‬ ‫آن در کاخ ساسانی مکشوفه از دامغان در دست‬ ‫اس��ت‪ .‬ه��م در این مورد و هم در موارد مش��ابه‬ ‫آن در مهرهای ساسانی‪ ،‬نش��ان‌ها به‌طور عموم‬ ‫در می��ان دو بال تزئینی (که می‌تواند بال عقاب‬ ‫باشد) قرار داده شده‌اند که کاربرد آن را در دیگر‬ ‫نقوش این دوره و شکل تاج‌های ساسانی به‌ویژه‬ ‫در اواخر این دوره ش��اهد هس��تیم‪ .‬در شاهنامه‬ ‫فردوس��ی نیز این گونه تاج‌ه��ا با عنوان تاج‌های‬ ‫دوپر یاد شده است‪.‬‬ ‫در م��ورد پالک به دس��ت آمده از تیس��فون‪،‬‬ ‫نق��ش میان بال‌ه��ا از ترکیب ح��روف خط این‬ ‫دوره (پهلوی ساس��انی) س��اخته ش��ده است و‬ ‫عده‌ای س��عی در خواندن و توجیه این نشان‌ها‬ ‫کرده‌اند‪ .‬در باره تیس��فون نق��ش مورد بحث به‬ ‫صورت « افزوت » (ام��رود) به معنای فراوانی و‬ ‫افزون��ی و نیز به صورت «ای�لان» (ایران) نیز به‬ ‫صورت «او» برای کلم��ه اورمزد به معنای اهورا‬ ‫مزدا یا فقط اس��م هرمزه و هرمز خوانده ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫اس��تفاده دو کلمه دانش��گاه تهران به ش��یوه‬ ‫نش��ان‌های دوران ساس��انی (ک��ه از ترکی��ب‬ ‫ح��روف تش��کیل می‌ش��ود) در می��ان بال‌های‬ ‫تزئینی بر این اس��اس بوده است‪ .‬حاشیه تزئینی‬ ‫ک��ه از دوایر ریز تش��کیل ش��ده نی��ز در دوران‬ ‫هخامنش��ی به عنوان یک عام��ل تزئینی به‌‌ویژه‬ ‫در س��که‌ها به کار می‌رفته و در دوران ساسانی‬ ‫نیز در س��که‌ها‪ ،‬مهرها و گچ بری مورد استفاده‬ ‫قرار می‌گرفت‪.‬‬ ‫در نش��ان دانش��گاه در زمان ریاست جهانشاه‬ ‫صالح تغییراتی داده شد‪ ،‬نشان اصلی‪ ،‬مانند آرم‬ ‫بیشتر دانش��گاه‌های غربی‪ ،‬داخل قابی به شکل‬ ‫سپر رومی قرار گرفت و عنوان دانشگاه تهران به‬ ‫خط التین و نیز ش��عار «میاسای ز آموختن یک‬ ‫زمان» برآن اضافه شد‪.‬‬ ‫ش��کل جدید عالوه بر اینکه هیچ‌گونه تناسبی‬ ‫ب��ا نقش‌ه��ای اصی��ل ایران��ی نداش��ت‪ ،‬اهداف‬ ‫و فعالیت‌ه��ای گس��ترده دانش��گاه را در ش��عار‬ ‫«آموختن» منحصر کرده بود که با رسالت مهم‬ ‫تربیتی‪ ،‬پرورشی و انسان‌س��از دانشگاه مغایرت‬ ‫داشت؛در حدود سال ‪ 1350‬نیز در شکل اصلی‬ ‫نشان دانش��گاه تغییراتی گرافیکی اعمال شد و‬ ‫مدتی هم با آن شکل به کار رفت‪ ،‬ولی به منظور‬ ‫حفظ اصالت نش��ان قدیم‪ ،‬دوباره همان نشان به‬ ‫کار برده شده که هنوز هم پا برجاست‪.‬‬
‫چشم انداز‬ ‫بيوتکنولوژي‬ ‫و محصوالت تراريخته‬ ‫بيوتکنولوژي به مفهوم عام آن به کاربرد و اس��تفاده‬ ‫از موج��ودات زنده‪ ،‬اندام‌ه��ا و بافت‌هايي از موجودات‬ ‫زنده و يا حتي س��لول‌ها و اجزاي زير س��لولي (مانند‬ ‫پروتوپالس��ت و کلروپالست) براي توليد يک محصول‬ ‫و ف��رآورده يا ايجاد و ارائه خدمات��ي براي بهبود رفاه‬ ‫بش��ر اطالق مي‌ش��ود‪ .‬با اين تعريف عام‪ ،‬بس��ياري از‬ ‫علوم وفنون در حوزه زيس��تي نظي��ر زراعت و اصالح‬ ‫نباتات‪ ،‬پخت نان و توليد ماست نيز جزو بيوتکنولوژي‬ ‫طبقه‌بندي مي‌ش��وند‪ .‬تحول بيوتکنولوژي به ‪ 3‬دوره‬ ‫تقسيم مي‌شود‪:‬‬ ‫‪1‬ـ بيوتکنولوژي س��نتي (استفاده از فناوري تخمير‬ ‫نظير توليد الکل که از هزاران سال پيش وجود داشته‬ ‫و تا امروز نيز ادامه دارد‪.‬‬ ‫‪2‬ـ بيوتکنول��وژي علم��ي مانند اس��تفاده از دانش‬ ‫ژنتيک براي اصالح نباتات‪ ،‬کش��ت بافت و استفاده از‬ ‫ميکروبيولوژي که از حدود يک قرن پيش آغاز شده و‬ ‫همچنان در حال تحول است‪.‬‬ ‫‪3‬ـ بيوتکنولوژي م��درن از دهه ‪1980‬ميالدي آغاز‬ ‫ش��ده و تاکنون ادامه دارد‪ .‬بيوتکنولوژي مدرن داراي‬ ‫تعريفي حقوق��ي در متون بين‌الملل��ي نظير پروتکل‬ ‫ايمن��ي زيس��تي کارتاهنا اس��ت که مجلس ش��وراي‬ ‫اسالمي نيز آن را به تصويب رسانده است‪.‬‬ ‫آنچه امروز با عنوان کل��ي بيوتکنولوژي مورد بحث‬ ‫قرار مي‌گيرد و به عنوان يکي از ‪ 3‬رشته مهم فناوري‬ ‫در ص��در اولويت‌ه��اي فن��اوري و علمي بس��ياري از‬ ‫کش��ورها ازجمله ايران قرار گرفته است‪ ،‬بيوتکنولوژي‬ ‫س��نتي نيس��ت بلک��ه بيوتکنول��وژي م��درن به‌ويژه‬ ‫مهندس��ي ژنتيک و تا حدودي جنبه‌هاي پيشرفته‌تر‬ ‫بيوتکنولوژي علمي نظير اس��تفاده از زيست‌شناس��ي‬ ‫مولکول��ي‪ ،‬نش��انگرهاي مولکول��ي‪ ،‬پروتئوميک��س‪،‬‬ ‫ژنوميک��س و اس��تفاده از ميکروبيول��وژي براي توليد‬ ‫فرآورده‌ه��اي دارويي و س��اير فرآورده‌ه��اي با ارزش‬ ‫افزوده بيش��تر اس��ت‪ .‬بنابراين‪ ،‬آنچه ک��ه وعده ايجاد‬ ‫تحول در اقتصاد‪ ،‬کشاورزي‪ ،‬بهداشت و محيط‌زيست‬ ‫را مي‌ده��د مهندس��ي ژنتي��ک و بيوتکنولوژي علمي‬ ‫پيش��رفته است‪ .‬محصول مهندس��ي ژنتيک تراريخته‬ ‫خوانده مي‌ش��ود ک��ه مع��ادل واژه ‪ Transgenic‬يا‬ ‫‪ Transformed‬در زبان انگليس��ي است‪ .‬موجودات‬ ‫تراريخته يا به عبارت س��اده‌تر آن مهندس��ي ژنتيک‬ ‫شده به موجوداتي اطالق مي‌شود که دي‌ان‌اي آنها با‬ ‫استفاده از روش‌هاي درون شيشه‌اي تغيير يافته باشد‪.‬‬ ‫يعني دي‌ان‌اي (اسيدنوکلئيک) پس از ايجاد تغيير در‬ ‫خارج از بدن آن موجود به درون سلول‌هاي آن منتقل‬ ‫شده باش��د به نحوي که بتواند جزو دي‌ان‌اي موجود‬ ‫ش��ود‪ .‬اين دي‌ان‌اي منتقل ش��ده (تراژن) مي‌تواند به‬ ‫فعاليت عادي پرداخته و موج��ب توليد فرآورده‌هايي‬ ‫‌ش��ود که به نوبه خود صف��ات مطلوبي مانند مقاومت‬ ‫ب��ه آفت‌ها و تحمل به خش��کي در محصوالت زراعي‬ ‫را ايج��اد کن��د و منجر به توليد مواد با ارزش��ي مثل‬ ‫واکس��ن خوراکي ي��ا ويتامين‌ها و داروه��اي گياهي‬ ‫شود‪ .‬امروزه نه تنها گياهان تراريخته مقاوم به آفت‌ها‬ ‫(ب��راي صرفه‌جوي��ي در مصرف س��موم ش��يميايي)‪،‬‬ ‫گياه��ان تراريخته مقاوم به ويروس‪ ،‬گياهان تراريخته‬ ‫توليد‌کنن��ده ويتامين آ‪ ،‬آهن و روي بيش��تر‪ ،‬گياهان‬ ‫تراريخت��ه توليد‌کننده واکس��ن‌هاي خوراکي‪ ،‬داروها‪،‬‬ ‫آنتي بادي‌ها و پروتئين‌هاي ش��ير م��ادر و مانند آنها‬ ‫تولي��د و به بازار مص��رف عرضه ش��ده‌اند بلکه ماهي‬ ‫تراريخته‌اي که س��رعت رشد آن ‪ 30‬برابر رشد ماهي‬ ‫غيرتراريخت��ه اس��ت‪ ،‬گاو تراريخته‌اي ک��ه مقاوم به‬ ‫ورم پس��تان اس��ت و بزهاي تراريخته‌اي که داروهاي‬ ‫متفاوتي در ش��ير خود توليد مي‌کنن��د نيز هم‌اکنون‬ ‫يکي پس از ديگري مجوز توليد دريافت مي‌کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹سطح زير کش�ت محصوالت تراريخته جهان‬ ‫در سالي که گذشت‬ ‫س��ال گذشته ايران تنها کشور جهان بود که برنج‬ ‫تراريخته را به‌طور تجاري و در س��طوح وسيع توليد‬ ‫ک��رده و همچنين در کوتاه‌م��دت ‪ 0/2‬درصد و در‬ ‫بلند‌م��دت نيم‌درصد از س��طح زيرکش��ت گياهان‬ ‫تراريخته جهان را به خود اختصاص داد‪ .‬اين ميزان‬ ‫براب��ر با ‪ 200‬ت��ا ‪ 500‬هزار هکت��ار در حال حاضر‬ ‫است‪.‬‬ ‫نکته بس��يار حائز اهميت در کش��ورهاي صنعتي و‬ ‫حتي کشور‌هاي در حال توسعه مانند آرژانتين‪ ،‬برزيل‬ ‫و هندوس��تان اين اس��ت که به محض اتخاذ تصميم‬ ‫ملي مبني بر اس��تفاده از اين فناوري‪ ،‬توس��عه آن به‬ ‫سرعت امکان‌پذير مي‌ش��ود که نشان‌دهنده چاالکي‬ ‫سيس��تم اس��ت‪ .‬س��طح زير کش��ت همه محصوالت‬ ‫زراعي و باغ��ي ايران در مجموع ح��دود ‪ 15‬ميليون‬ ‫هکتار اس��ت و اين در حالي اس��ت ک��ه آرژانتين به‬ ‫تنهايي در مدت کوتاهي توانس��ته اس��ت ‪ 18‬ميليون‬ ‫هکتار محصول تراريخته (پنبه‪ ،‬ذرت و س��ويا) بکارد‬ ‫و هندوس��تان در مدت ‪ 4‬س��ال توانس��ته است ‪8/3‬‬ ‫ميليون هکتار پنبه بکارد‪.‬‬ ‫‪12‬‬ ‫دوشنبه ‪ 11‬اسفند ‪ 11 - 1393‬جمادی االول ‪ 2 -1436‬مارس ‪ -2015‬شماره ‪ -170‬پیاپی ‪1488‬‬ ‫گزارش‬ ‫‪report@smtnews.ir‬‬ ‫رشد روز افزون جمعیت اهمیت توجه به کشاورزی را دو چندان کرده است‬ ‫ضرورت افزایش تولید محصوالت تراریخته‬ ‫عبدالرحمن رحیم�ی – گروه گزارش‪:‬‬ ‫محصوالت تراریخته افزون بر ‪ 176‬میلیون‬ ‫هکت��ار از اراض��ی زراعی دنی��ا را به خود‬ ‫اختصاص داده است‪ .‬هم‌اکنون ‪ 79‬درصد‬ ‫محصول سویا در جهان به روش تراریخته‬ ‫تولید می‌ش��ود یا ‪ 70‬درصد از سهم تولید‬ ‫پنبه‪ 32 ،‬درصد از س��هم تولید ذرت و ‪24‬‬ ‫درصد از سهم تولید کلزا در دنیا متعلق به‬ ‫روش‌های تولید تراریخته است‪.‬‬ ‫‹ ‹‪ 9‬محص�ول کش�اورزی تراریخت�ه‬ ‫اولویت‌دار‬ ‫دبیر س��تاد توس��عه‬ ‫زیس��ت فن��اوری‬ ‫معاون��ت علم��ی و‬ ‫فن��اوری ریاس��ت‌‬ ‫در‬ ‫جمه��وری‬ ‫گفت‪ :‬تولی��د گیاهان‬ ‫گفت‌وگو ب��ا‬ ‫تراریخت��ه اولویت‌دار کش��ور برای تحمل‬ ‫تنش‌ه��ای زیس��تی و غیرزیس��تی از‬ ‫اولویت‌های ستاد است‪ .‬بر این اساس کلزا‬ ‫(مقاوم به ریزش‪ -‬مقاوم به آفات‪ -‬مقاوم به‬ ‫بیماری‌ه��ا)‪ ،‬س��ویا (مق��اوم ب��ه آف��ات‪-‬‬ ‫بیماری‌ه��ا و علف‌کش)‪ ،‬پنب��ه ( مقاوم به‬ ‫آف��ات و بیماری)‪ ،‬چغندر قن��د( مقاوم به‬ ‫علف‌ک��ش)‪ ،‬یونج��ه (مق��اوم ب��ه آفات)‪،‬‬ ‫سیب‌زمینی (مقاوم به آفات)‪ ،‬برنج (مقاوم‬ ‫به خش��کی و افزایش کیفی��ت تغذیه‌ای)‪،‬‬ ‫گن��دم و ج��و (مقاوم به خش��کی) در این‬ ‫حوزه در اولویت قرار دارند‪.‬‬ ‫مصطفی قانعی تولی��د ترکیبات فعال‬ ‫در گیاهان دارویی و با ارزش صنعتی در‬ ‫پیش��گیری و درمان بیماری‌ها (دیابت‪،‬‬ ‫ام‌اس و سرطان) با استفاده از روش‌های‬ ‫بیوتکنولوژی و تولید بذرهای دست‌ورزی‬ ‫ش��ده گیاه��ان (ذرت‪ ،‬دان��ه روغن��ی‪،‬‬ ‫علوف��ه) را از اولویت‌های تولیدی س��تاد‬ ‫بیان کرد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬ای��ران هم‌اکن��ون وارد‌کننده‬ ‫محص��والت تراریخت��ه اس��ت‪ .‬واردات‬ ‫محصوالت تراریخته ش��امل سویا‪ ،‬ذرت یا‬ ‫برنج اکنون بیش از چند میلیارد دالر است‪.‬‬ ‫‹ ‹امی�د ب�ه بهب�ود وضعی�ت تولی�د‬ ‫محصوالت تراریخته‬ ‫داری��وش قنب��ری از جمل��ه نمایندگان‬ ‫مجلس هفتم بود که به دلیل سیاست‌هایی‬ ‫در وزارت جهاد کشاورزی‪ ،‬اسکندری وزیر‬ ‫س��ابق این وزارخانه را در مورد محصوالت‬ ‫تراریخته‪ ،‬مورد س��ئوال ق��رار داد‪ .‬نماینده‬ ‫در پاسخ‬ ‫مجلس هفتم در گفت‌وگو با‬ ‫به این سوال که «کشت و تولید محصوالت‬ ‫تراریخت��ه در جه��ان چگون��ه اس��ت؟»‬ ‫گفت‪ :‬در حال حاضر ش��اهد کش��ت انبوه‬ ‫محصوالت تراریخته در کش��ور‌های توسعه‬ ‫یافته هستیم‪ .‬اغلب کش��ورهای پیشرفته‪،‬‬ ‫تولید محص��والت تراریخته را به‌طور جدی‬ ‫دنب��ال می‌کنند‪ .‬امریکا به عن��وان یکی از‬ ‫کش��ورهای پیشتاز در این زمینه به حساب‬ ‫می‌آی��د و عالوه بر آن‪ ،‬کش��ورهای کانادا و‬ ‫اس��ترالیا نیز سهم بزرگی از بازار تولید این‬ ‫محص��والت را به خود اختص��اص داده‌اند‪.‬‬ ‫ول��ی در ایران با وجود ت�لاش متخصصان‬ ‫پژوهش��کده بیوتکنولوژی کشاورزی وزارت‬ ‫جهاد کشاورزی‪ ،‬متاس��فانه شاهد وقفه در‬ ‫این زمینه هستیم‪.‬‬ ‫داری��وش قنب��ری با‬ ‫اینک��ه‪،‬‬ ‫بی��ان‬ ‫و‬ ‫پژوهش��گران‬ ‫دانشمندان ما در این‬ ‫مرکز کارهای بس��یار‬ ‫بزرگ و با ارزشی انجام دادند اما در وزارت‌‬ ‫جهاد کش��اورزی اراده‌ای ش��کل گرفت که‬ ‫مخالف ای��ن محصوالت و تولی��د آنها بود‪،‬‬ ‫اظه��ار کرد‪ :‬کماکان ش��اهد وجود آثار این‬ ‫مخالفت‌ه��ا در بین اف��رادی در وزارتخانه‬ ‫مزبور هستیم که البته این افراد را نمی‌توان‬ ‫صاحب‌نظ��ر تلقی کرد‪ .‬انتظ��ار می‌رود در‬ ‫دولت یازدهم با حاکم ش��دن فضای علمی‬ ‫در وزارت جهاد کش��اورزی‪ ،‬نگرش��ی که از‬ ‫گذش��ته نس��بت به این محصوالت ش��کل‬ ‫گرفته بود تغییر کند و افراد تصمیم‌گیرنده‬ ‫در س��ایر عرصه‌ها نیز کمک کنند تا کشت‬ ‫این محصوالت رو به افزایش گذاش��ته و به‬ ‫طور جدی مورد توجه قرار گیرد‪.‬‬ ‫نماینده ایالم در مجلس هشتم با اشاره به‬ ‫اینکه‪ ،‬وقتی در کشور اقدامات علمی انجام‬ ‫می‌ش��ود باید نتایج آن هم به‌صورت عملی‬ ‫بازخورد داشته باشد‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬تا جایی‬ ‫که بنده اطالع دارم در کش��ور فعالیت‌های‬ ‫بس��یار مطلوب��ی در دس��ت اجراس��ت و‬ ‫پژوهشگران توانمندی در این عرصه مشغول‬ ‫فعالیت هستند که عالقه فراوانی به کشور و‬ ‫تولید ملی دارند و عالقه‌مند به ارتقای ایران‬ ‫در سطح بین‌المللی و همپایی با کشور‌های‬ ‫پیش��رفته در تولید این محصوالت هستند‪.‬‬ ‫انتظار می‌رود افراد تصمیم‌گیرنده در دولت‬ ‫یازده��م‪ ،‬فض��ای ضد علمی ک��ه در دولت‬ ‫قب��ل و در مخالف��ت با تولی��د محصوالت‬ ‫تراریخته حاکم شده بود را از میان بردارند‬ ‫و بتوانیم متناس��ب با پیش��رفت‌های انجام‬ ‫ش��ده و با تکیه بر دانش علمی و توانمندی‬ ‫پژوهشگران در این عرصه که حرکت علمی‬ ‫آن آغاز شده‪ ،‬بهره‌برداری‌های اقتصادی مد‬ ‫نظر را نی��ز حاصل کرده و آث��ار عملی آن‬ ‫رامشاهده کنیم‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬خوش��بختانه دول��ت یازدهم و‬ ‫ﻣﺴﺌوالن وزارت جهاد کش��اورزی نگاه علمی‬ ‫ب��ه تولید این محصوالت دارن��د و بهانه‌هایی‬ ‫ت قبل وجود داشت‪ ،‬برداشته شد ‌ه‬ ‫که در دول ‌‬ ‫و از ﻣﺴﺌوالن محیط‌زیس��ت انتظ��ار می‌رود‬ ‫تا ن��گاه علمی به این قضیه داش��ته باش��ند‬ ‫و دس��تاوردهای دانش��مندان م��ا در عرصه‬ ‫بیوتکنولوژی را ارج بگذارند و با مخالفت‌هایی‬ ‫که جنبه‌علمی ندارند منجربه عقب‌افتادگی‬ ‫کشور نش��وند چراکه با توجه به آمار موجود‪،‬‬ ‫کش��ت محص��والت مختل��ف تراریخته مثل‬ ‫ذرت‪ ،‬پنبه‪ ،‬س��ویا‪ ،‬کل��زا و‪ ...‬بسیار جدی در‬ ‫دنیا دنبال می‌ش��ود و کش��ور‌های پیشرفته‬ ‫اقدامات بسی��ار ارزنده‌ای در این زمینه دارند‬ ‫و عالوه‌بر آن حتی کشورهای در حال توسعه‌‬ ‫نظیر برزیل‪ ،‬آرژانتین‪ ،‬هند و افریقای جنوبی‬ ‫هم جزو کشورهای تولید‌کننده در این زمینه‬ ‫هستند پس نباید اتفاقاتی در کشور رخ دهد‬ ‫که ما نسبت به این کشورها عقب بیفتیم‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکی��د ب��ر اینک��ه‪ ،‬ﻣﺴﺌوالن امر‬ ‫بای��د ب��ه متخصص��ان فع��ال وزارت جهاد‬ ‫کش��اورزی در ای��ن زمینه کم��ک کنند و‬ ‫سازمان محیط‌زیست هم س��وءتفاهم‌های‬ ‫موج��ود را ب��ا پرس��ش از متخصصان حل‬ ‫کن��د و پاس��خ نگرانی‌های خ��ود را بگیرد‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬اگ��ر نگرانی‌های علمی از نظر ایمنی‬ ‫س�لامت برای مردم وجود دارد به‌طور قطع‬ ‫باید نظیر چنین نگرانی‌هایی در کشورهای‬ ‫پیش��رفته نیز مطرح باش��د‪ .‬ساالنه مبلغ ‪3‬‬ ‫میلیارد دالر محصوالت تراریخته به کشور‬ ‫وارد می‌ش��ودکه با تولید ای��ن محصوالت‬ ‫در داخ��ل‪ ،‬این می��زان صرفه‌جویی‪ ،‬صرف‬ ‫کاره��ای دیگر می‌ش��ود‪ .‬وی با اش��اره به‬ ‫اینکه‪ ،‬زمانی که واردات مجاز است ممانعت‬ ‫از تولید محصول وارد ش��ده ظلم بزرگی به‬ ‫تولید مل��ی به حساب می‌آی��د اظهار کرد‪:‬‬ ‫انتظار می‌رود ﻣﺴﺌوالن در سازمان حفاظت‬ ‫محیط زیست با متخصصان در وزارت جهاد‬ ‫کش��اورزی همکاری کنن��د و موانع ایجاد‬ ‫شده بر سر راه تولید این محصوالت که در‬ ‫دولت قبل ایجاد ش��د را از میان برداشته تا‬ ‫متناس��ب با توان خود به رقابتی آبرومندانه‬ ‫با کش��ورهای پیشرفته و کشورهای درحال‬ ‫توسع ‌ه بپردازیم‪.‬‬ ‫حمایت مجلس از تولید محصوالت تراریخته‬ ‫احیای تولید محصوالت تراریخته کشاورزی‬ ‫ریی��س کمیسیون کش��اورزی مجلس ب��ر حمایت قاطع خانه مل��ت از تولید‬ ‫محصوالت تراریخته تاکید کرد‪.‬‬ ‫عب��اس رجای��ی با بیان اینکه مجلس با هدف بهینه‌س��ازی بخش کش��اورزی‬ ‫ب��ه دنبال ایجاد ظرفیت‌های جدید در این بخش اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬مجلس با هدف‬ ‫بهینه‌س��ازی ظرفیت‌های موجود و ایجاد ظرفیت‌های جدید در بخش کشاورزی‬ ‫ک��ه مستلزم بهره‌گیری از فناوری‌های نوین اس��ت‪ ،‬قانون الحاق ایران ب��ه کنوانسیون تنوع زیستی و‬ ‫پروتکل «کارتاهنا» و قانون ملی ایمنی زیستی را تصویب کرده که با گذش��ت س��ال‌ها از تصویب این‬ ‫قانون با تمرد مدیران برخی دستگاه‌های اجرایی از اجرای آن خودداری شده است‪.‬‬ ‫وی خاطرنشان کرد‪ :‬در این زمینه کمیسیون کشاورزی مجلس از دستگاه‌های متخلف شکایت کرده‬ ‫که در این ش��کایت‪ ،‬مفاد آیین‌نامه اجرایی این قانون ‪-‬که البته هنوز به مجلس ارائه نشده‪ -‬نیز مغایر‬ ‫با قانون اعالم شده است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬گ��زارش کمیسیون کش��اورزی در این ب��اره در مجلس تصویب و به عنوان ش��کایت از‬ ‫دستگاه‌های اجرایی به قوه قضاییه ارائه شده است‪.‬‬ ‫رجایی درباره آخرین روند پیگیری این ش��کایت به ایرنا گفت‪ :‬قاضی و بازپرس‌های پرونده در حال‬ ‫بررسی هستند و قرار است یکی از نمایندگان انجمن‌های علمی از طرف مجلس در جلسات بازپرسی‬ ‫شرکت کند‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر اینکه نباید اجازه داد حرف‌های غیرعلمی در زمینه‌های مختلف از جمله مخالفت با‬ ‫فناوری‌های نوین مثل زیست فناوری و فناوری نانو مانع پیش��رفت کشور شود‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬بارها در‬ ‫داخل و خارج از مخالفان فناوری خواسته‌ایم که دالیل علمی خود را مطرح کنند‪ .‬از سازمان حفاظت‬ ‫محیط زیست نیز خواسته‌ایم که اگر حرف علمی و مستدلی در مخالفت با تولید محصوالت تراریخته‬ ‫دارند و کار بیوتکنولوژیست‌ها را مغایر با منافع عمومی می‌دانند در مجلس شنونده و پذیرای مستندات‬ ‫آنها خواهیم بود ولی تاکنون هیچ مستند علمی از آنها ندیده‌ایم‪.‬‬ ‫وی خاطرنش��ان کرد‪ :‬در حال حاضر افزون بر ‪ 176‬میلیون هکتار از اراضی زراعی دنیا زیر کش��ت‬ ‫محصوالت تراریخته رفته و حجم باالیی از این محصوالت به کش��ور ما نیز وارد می‌ش��ود‪ .‬نکته قابل‬ ‫توجه این است که مدعیان ضرر و زیان این محصوالت‪ ،‬کمترین فشاری بر مبادی ورود این محصوالت‬ ‫نیاورده‌اند‪ .‬سوال ما این است که چطور است که واردات محصوالت تراریخته اشکالی ندارد ولی تولید‬ ‫آنها در داخل اش��کال دارد؟ یا با وجود تمامی گزارش‌ها و اس��ناد موجود چرا مدعی هستند که هیچ‬ ‫محصول تراریخته‌ای به کشور وارد نمی‌شود؟‬ ‫رییس کمیسیون کش��اورزی مجلس با اش��اره به تاکید رهبر معظم انقالب بر توجه به علم‪ ،‬اقتصاد‬ ‫مقاومتی و فرهنگ در تدوین برنامه شش��م توس��عه در دیدار اخیر نمایندگان مجلس با ایشان اظهار‬ ‫کرد‪ :‬قانون ملی ایمنی زیستی که مسیر اس��تفاده از فناوری‌های جدید در کش��ور را هموار می‌کند از‬ ‫مترقی‌ترین قوانین ایمنی زیستی در دنیاس��ت که امیدواریم ش��اهد اجرایی ش��دن هر چه زودتر آن‬ ‫باشیم‪.‬‬ ‫رییس پژوهش��کده بیوتکنولوژی کش��اورزی ایران از احیای مجدد طرح تولید‬ ‫محصوالت تراریخته کش��اورزی خبر داد و گفت‪ :‬تولید برنج‪ ،‬پنبه و سیب‌زمینی‬ ‫تراریخته مقاوم به آفات در دستور کار قرار گرفته است‪.‬‬ ‫با اشاره به برنامه جدید دولت برای تولید‬ ‫بهزاد قره‌یاضی در گفت‌وگو با‬ ‫انواع محصوالت تراریخته ‪ -‬دس��تکاری ژنتیکی شده – اظهار کرد‪ :‬رویکرد دولت‬ ‫گذش��ته در وزارت جهاد کش��اروزی‪ ،‬مقابله با توسعه محصوالت تراریخته و بازکردن درهای واردات به‬ ‫روی این محصوالت بود‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬زمانی که گزارش تحقیق و تفحص مجلس درباره علت اجرا نشدن قانون ایمنی زیستی و‬ ‫اینکه چرا با وجود واردات بیش از ‪3‬میلیارد دالری محصوالت تراریخته به کش��ور‪ ،‬در دولت قبل حتی‬ ‫یک هکتار از زمین‌های زراعی در داخل کش��ور زیر کشت محصوالت تراریخته نرفته است‪ ،‬در مجلس‬ ‫قرائت شد‪ ،‬مقرر شد که متمردین به قوه قضاییه معرفی شوند‪.‬‬ ‫رییس پژوهش��کده بیوتکنولوژی کش��اورزی ایران با اش��اره به رویکرد حمایتی دولت از فناوری‌های‬ ‫جدید به ویژه بیوتکنولوژی و مهندسی ژنتیک و استفاده از محصوالت تراریخته خاطرنشان کرد‪ :‬تولید‬ ‫محصوالت تراریخته از پایان سال گذشته در دستور کار وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفته است‪.‬‬ ‫قره‌یاضی با بیان اینکه متاسفانه تمام زیرساخت‌ها و حتی بذرها و محصوالت تولیدشده در این زمینه‬ ‫با س��هل‌انگاری برخی مسئوالن بیوتکنولوژی کش��اورزی در دولت قبل به طور کل نابود شده و از بین‬ ‫رفته است‪ ،‬افزود‪ :‬به همین دلیل تهیه بذر اولیه این محصوالت بار دیگر در دستور کار قرار گرفته است‪.‬‬ ‫وی از موفقی��ت در احی��ای ب��ذر برنج و پنبه‬ ‫تراریخت��ه مقاوم به آف��ات و تدارک هسته اولیه‬ ‫س��یب‌زمینی تراریخته مقاوم ب��ه آفات خبر داد‬ ‫و گف��ت‪ :‬با توجه به عقب ماندن کش��ور در این‬ ‫بخش‪ ،‬هم‌اکنون ستاد توس��عه زیست فناوری‪،‬‬ ‫برنام��ه حمای��ت از پژوه��ش و همچنین تولید‬ ‫محصوالت تراریخته را در دس��تور کار قرار داده‬ ‫اس��ت و ضمن ارس��ال فراخوانی از شرکت‌های‬ ‫دانش‌بنیان دعوت کرده که طرح‌های خود را در‬ ‫این زمینه ارائه دهند‪.‬‬ ‫رییس پژوهش��کده بیوتکنولوژی کش��اورزی‬ ‫ایران خاطرنش��ان کرد‪ :‬تاکنون ‪ 24‬طرح در این‬ ‫زمینه دریافت شده که ‪ 17‬طرح در مرحله اولیه غربال و برای داوری ارسال شدند که پیش‌بینی می‌شود‬ ‫حداقل ‪ 10‬طرح به تصویب نهایی رسیده و مورد حمایت مالی این ستاد قرار بگیرند‪.‬‬ ‫وی اظه��ار امی��دواری کرد که در آینده نه چندان دور ایران نیز مانند کش��ورهای پیش��رفته دنیا از‬ ‫مزیت‌های محصوالت تراریخته که در تولیدشان از سموم شیمیایی استفاده نمی‌شود‪ ،‬برخوردار شود‪.‬‬
‫دوشنبه ‪ 11‬اسفند ‪ 11 - 1393‬جمادی االول ‪ 2 -1436‬مارس ‪ -2015‬شماره ‪ -170‬پیاپی ‪1488‬‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪13‬‬ ‫نقدینگی جدید به صنعت تزریق نشد‬ ‫دولت راه‌هاي فرار مالياتي را مي‌بندد‬ ‫بورس تهران‪ ،‬بهترین گزینه سرمایه‌گذاری در خاورمیانه‬ ‫توجه به مزیت‌ها برای کاهش وابستگی اقتصاد به نفت‬ ‫سرمایه انسانی‪ ،‬ظرفیتی که مغفول مانده است‬ ‫س�مانه گالب ‪ -‬گ�روه اقتص�اد‪ :‬در عل��م اقتصاد گفته‬ ‫می‌ش��ود یک کشور برای آنکه در مس��یر رشد قرار گیرد‬ ‫به برخی از ویژگی‌ها و پیش‌نیازها احتیاج دارد و هرچه از‬ ‫این ویژگی‌ها بیش��تر بهره‌مند باشد‪ ،‬می‌تواند ظرفیت‌های‬ ‫بالقوه بیش��تری را نیز برای توسعه در اختیار داشته باشد‪.‬‬ ‫منابع طبیعی‪ ،‬سرمایه فیزیکی‪ ،‬سرمایه انسانی و موقعیت‬ ‫جغرافیایی‪ 4 ،‬عامل مهمی هس��تند ک��ه می‌توانند زمینه‬ ‫حرک��ت در مس��یر توس��عه را فراهم کنن��د‪ .‬در این میان‬ ‫عامل سرمایه انس��انی از اهمیت بیشتری برخوردار است‪.‬‬ ‫بر اس��اس آمار‪ ،‬سرمایه انسانی‪ ،‬نقش اول ثروت‌‌آفرینی در‬ ‫کشورهای توس��عه‌یافته را با ‪ 67‬درصد به خود اختصاص‬ ‫داده‌اس��ت در حالی که سهم منابع طبیعی و فیزیکی در‬ ‫این کشورها تنها ‪ 33‬درصد است‪.‬‬ ‫دلیل اهمیت س��رمایه انسانی از نظر کارشناسان توسعه‬ ‫این است که حتی استفاده بهینه از دو شکل سرمایه دیگر‬ ‫منوط به دس��تیابی به سطحی از توسعه انسانی در اقتصاد‬ ‫اس��ت‪ .‬به عبارت دیگر اگر در یک کش��ور نیروی کار ماهر‬ ‫وجود نداش��ته باشد‪ ،‬اس��تفاده بهینه از سرمایه فیزیکی و‬ ‫طبیعی نیز ممکن نیست و درنهایت با اتالف منابع‪ ،‬از این‬ ‫سرمایه‌ها نیز به خوبی استفاده نخواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹سرمایه انسانی؛ الزم اما ناکافی‬ ‫اما آیا دس��تیابی به منابع انس��انی می‌تواند شرط کافی‬ ‫برای توس��عه باش��د؟ پاس��خ به این پرس��ش منفی است‪.‬‬ ‫در حقیق��ت آنچه از دس��تیابی به منابع مهم‌تر اس��ت‪ ،‬به‬ ‫چگونگی اس��تفاده از مناب��ع ارتب��اط دارد‪ .‬در این زمینه‬ ‫اقتصاددانان به نقش مهم نهادها در توسعه اقتصادی اشاره‬ ‫می‌کنند و معتقدند در صورتی که نهادها در یک کشور در‬ ‫راستای بهره‌برداری از علم‪ ،‬دانش و خالقیت باشد و نظام‬ ‫پاداش‌دهی بر این اساس انجام شود‪ ،‬عامالن اقتصادی هم‬ ‫به سمت خالقیت و نوآوری می‌روند و در نتیجه کشور در‬ ‫روند توسعه قرار می‌گیرد‪ .‬در مقابل اگر نهادها به گونه‌ای‬ ‫س��اماندهی ش��ده باش��ند که به فعالیت‌های غیرتولیدی‬ ‫پاداش دهند‪ ،‬در ای��ن صورت حتی نیروهای آموزش‌دیده‬ ‫هم ترجیح می‌دهند از مهارت‌‌های خود در زمینه گسترش‬ ‫فعالیت‌های غیرمولد اس��تفاده کنند و درنتیجه کشور در‬ ‫مسیر رشدهای بی‌کیفیت حرکت خواهد کرد‪.‬‬ ‫نگاهی به آمارهای موجود نش��ان می‌دهد که کشور ما با‬ ‫وجود دستیابی به منابع انسانی باال و نیروهای تحصیلکرده‬ ‫نتوانس��ته از این نیروها در فرآیند توس��عه اس��تفاده کند‪.‬‬ ‫ش��اهد این ادعا نیز گفته‌های عضو کمیس��یون اقتصادی‬ ‫اس��ت که در گفت‌وگو با فارس مطرح کرده بوده در ایران‬ ‫سهم نیروی انس��انی در خلق ثروت‪ ،‬تنها ‪15‬درصد است‪.‬‬ ‫رحی��م زارع در توضیح این وضعیت گفت‪ :‬در بس��یاری از‬ ‫کشورهای پیشرفته سهم سرمایه انسانی ‪ 50‬تا ‪ 80‬درصد‬ ‫اس��ت که در ایران این س��هم به ‪ 15‬درصد می‌رسد و باید‬ ‫از این ظرفیت بهتر استفاده کرد و از آن در جهت عبور از‬ ‫تحریم‌ها و کاستی‌های نظام اقتصادی بهره برد‪.‬‬ ‫‹ ‹سهم باالی فناوری در جهان پیشرفته‬ ‫اما چرا در کش��ور ما از سرمایه انسانی به درستی استفاده‬ ‫نمی‌ش��ود؟ این پرسشی بود که آن را با عضو هیات علمی‬ ‫دانشگاه عالمه طباطبایی مطرح کردیم‪.‬‬ ‫مه��دی تقوی در پاس��خ ب��ه این‬ ‫پرسش با بیان اینکه باید بین نقش‬ ‫س��رمایه انس��انی در خلق ثروت و‬ ‫س��هم نیروی کار در تولید تفاوت‬ ‫قائل ش��د‪ ،‬در توضی��ح این تفاوت‬ ‫گفت‪ :‬در کشورهای صنعتی پیشرفته مانند امریکا بسیاری‬ ‫از تولیدات سرمایه‌بر بوده و نقش نیروی کار ساده در تولید‬ ‫کم اس��ت‪ .‬وی به تفاوت س��طح فناوری در کشورهای در‬ ‫حال توسعه و توسعه‌یافته اشاره کرد و افزود‪ :‬سطح فناوری‬ ‫به کار گرفته ش��ده در کارخان��ه‌ای مانند جنرال موتورز با‬ ‫کارخانه‌های��ی که در ای��ران فعالیت می‌کنند کاملا تفاوت‬ ‫دارد و در این کشورها سهم نیروی انسانی در تولید پایین‬ ‫اس��ت و فن��اوری تولی��د‪«‌،‬کار‪ ،‬صرفه‌جو» اس��ت‪ .‬تقوی‬ ‫موضوع س��رمایه انسانی را با ابداع و اختراع مرتبط دانست‬ ‫و تصریح کرد‪ :‬در کش��ورهای پیش��رفته نیروی س��رمایه‬ ‫انسانی به طور مس��تقیم و در کارخانه‌ها در فرآیند تولید‬ ‫حض��ور ندارد بلکه با اختراع و اب��داع‪ ،‬فناوری‌های نوین را‬ ‫ایجاد می‌کند و از این فن��اوری برای افزایش بهره‌وری در‬ ‫اقتصاد استفاده می‌شود‪ .‬وی با توجه به این تعریف‪ ،‬سهم‬ ‫س��رمایه انس��انی که به اخت��راع و ابداع می‌پ��ردازد را در‬ ‫کش��ورهای در حال توس��عه پایین دانست و گفت‪ :‬در این‬ ‫کش��ورها فناوری و فرآیند تولید‪ ،‬وارداتی است و به همین‬ ‫دلیل از منابع انسانی در فرآیند خلق علم بهره کافی برده‬ ‫نمی‌شود‪ .‬تقوی مشکل دیگر را سیاست‌های ضد تولید در‬ ‫اقتصاد ایران دانست و افزود‪ :‬اجرای برخی سیاست‌ها مثل‬ ‫افزایش قیمت‌های انرژی به تولید کش��ور صدمات بزرگی‬ ‫زد و ب��ه همین دلی��ل نیروهای خالق و فن��ی که در این‬ ‫واحدها می‌توانستند توانایی‌های خود را عرضه کنند‪ ،‬دیگر‬ ‫جایی در اقتصاد نداش��تند‪ .‬این تجربه نشان می‌دهد برای‬ ‫استفاده بهینه از س��رمایه انسانی باید به فکر تولید کشور‬ ‫بود‪ .‬این اس��تاد دانشگاه ظرفیت‌‌های ایران در سرمایه‌های‬ ‫انس��انی را قابل توجه دانس��ت و اظهار کرد‪ :‬دانش��مندان‬ ‫ممت��ازی در ایران در باالترین س��طوح علمی دنیا فعالیت‬ ‫می‌کنند و اگ��ر در ایران نیز س��اختار اقتصادی به‌منظور‬ ‫اس��تفاده از نیروهای خالق و دانشمند وجود داشته باشد‪،‬‬ ‫می‌توان از این سرمایه‌ها در فرآیند توسعه استفاده کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹ظرفیت باال‪ ،‬بهره‌برداری پایین‬ ‫در همین رابطه یک کارش��ناس ارش��د اقتصاد توس��عه‬ ‫ب��ا بیان اینکه در کش��ورهای در حال توس��عه انگیزه برای‬ ‫افزایش تحصیالت با هدف بهبود موقعیت کاری و افزایش‬ ‫دستمزد‪ ،‬باالس��ت اظهار کرد‪ :‬اگر ساختار اقتصادی کشور‬ ‫به گونه‌ای باش��د که بتواند از این مهارت‌ها اس��تفاده کند‪،‬‬ ‫این رویکرد می‌تواند یک پله پرتاب برای اقتصاد کشورهای‬ ‫درحال توسعه باشد اما اگر همپای افزایش مهارت و دانش‬ ‫نیروی‌انسانی‪ ،‬موقعیت شغلی متناسب با این ظرفیت‌ها به‬ ‫وجود نیاید‪ ،‬کشور می‌تواند از همین ناحیه دچار زیان شود‪.‬‬ ‫س��ونیا هنرور نتیجه ای��ن روند را‬ ‫ب��زرگ ش��دن بخ��ش عمومی در‬ ‫اقتصاد کش��ورهای در حال توسعه‬ ‫دانس��ت و گف��ت‪ :‬در بس��یاری از‬ ‫کش��ورهای در حال توسعه بخش‬ ‫عمومی بس��یار ب��زرگ اس��ت و این بخش به اس��تخدام‬ ‫نیروهای تحصیلکرده می‌پردازد‪ .‬در مقابل‪ ،‬بخش خصوصی‬ ‫به دلیل اینکه بیش��تر در یک ساختار سنتی کار تولیدی‬ ‫می‌کند به این نیروها احساس نیاز نمی‌کند‪ .‬وی ادامه داد‪:‬‬ ‫ع�لاوه بر ای��ن در س��اختار اقتصادی ای��ران‪ ،‬فعالیت‌های‬ ‫واس��طه‌گری و غیرمولد هم بسیار گس��ترده است که این‬ ‫فعالیت‌ها بیشتر از رانت استفاده می‌کنند و سهم دانش در‬ ‫فرآیندهای واسطه‌گری بسیار اندک است‪.‬‬ ‫‹ ‹قوانین از ابتکار حمایت کنند‬ ‫هن��رور به مهاج��رت نیروی کار تحصیلکرده در کش��ور‬ ‫هم اش��اره کرد و گفت‪ :‬اگر س��اختار اقتصاد کشور نتواند‬ ‫به تناس��ب آموزش��ی ک��ه به نیروه��ای خود داده اس��ت‬ ‫از توانایی‌ه��ای آنه��ا اس��تفاده کند‪ ،‬مهاج��رت نیروهای‬ ‫تحصیلک��رده افزایش می‌یابد‪ .‬وی وجود نیروهای توانمند‬ ‫را ی��ک مزیت بزرگ برای اقتصاد ایران دانس��ت و تصریح‬ ‫کرد‪ :‬ب��رای آنکه این اس��تعداد بالقوه‪ ،‬بالفعل ش��ود باید‬ ‫قوانین در جهت حمایت از ابتکارات و ابداعات سازماندهی‬ ‫شوند که در این زمینه قانون حمایت از مالکیت معنوی و‬ ‫اجرایی شدن درست آن می‌تواند یک کمک بزرگ باشد‪.‬‬ ‫هنرور در ادامه بیان کرد‪ :‬در کنار همه این موارد‪ ،‬بخش‬ ‫تولی��د ما نیز باید به این باور برس��د که در جهان امروز و‬ ‫برای باقی ماندن در عرصه رقابت اقتصادی راهی جز همراه‬ ‫ش��دن با تغییرات جهانی ندارد و در این مسیر استفاده از‬ ‫دان��ش و علم اگرچه ممکن اس��ت هزینه‌هایی را به بنگاه‬ ‫تحمیل کند اما در نهایت می‌تواند باعث بقای بنگاه ش��ده‬ ‫و س��ود را افزایش دهد‪ .‬وی در پایان گفت‪ :‬اگر بتوانیم از‬ ‫ظرفیت‌های بالقوه اقتصاد به‌ویژه س��رمایه انسانی موجود‬ ‫اس��تفاده کنیم‪ ،‬می‌توانیم وابستگی خود را به صدور منابع‬ ‫خام از جمله نفت و گاز کاهش دهیم و از این ثروت‌‌ها تنها‬ ‫برای ایجاد سرمایه‌های مولد استفاده کنیم‪.‬‬ ‫معوقات ‪ ۹۰‬هزار ميليارد تومانی بانک‌ها‬ ‫وزي��ر ام��ور اقتص��ادي و دارايي کش��ور‬ ‫ش��نبه ش��ب و در برنامه نگاه يک ش��بکه‬ ‫اول س��يما با بي��ان اينکه مي��زان معوقات‬ ‫بانکي حدود ‪ ۹۰‬هزار ميليارد تومان است‪،‬‬ ‫اظه��ار کرد‪ :‬بخش��ي از ای��ن معوقات برای‬ ‫بدهکاران بدحسابي اس��ت که از سال‌هاي‬ ‫دور مش��تريان بدحساب بودند و منابعي را‬ ‫ب��ا نرخ‌ه��اي ارزان وام گرفتند و تمايلي به‬ ‫بازپرداخت آن هم ندارند‪ .‬بيش��تر معوقات‬ ‫بانکي مربوط به بدهکاران بدحس��اب است‬ ‫که ارقام درشتي را شامل مي‌شود‪.‬‬ ‫عل��ي طيب‌نيا در اين برنام��ه که به ارائه‬ ‫گزارش��ي از عملک��رد اقتص��ادي دول��ت و‬ ‫وضعيت کالن اقتصادي اختصاص داش��ت‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬کميته‌اي در بانک مرکزي تش��کيل‬ ‫ش��ده اس��ت که نمايندگاني از قوه‌قضاييه‪،‬‬ ‫مجلس ش��وراي اس�لامي‪ ،‬بان��ک مرکزي‪،‬‬ ‫دستگاه‌هاي نظارتي و وزارت امور اقتصادي‬ ‫و داراي��ي در آن عض��و هس��تند و موضوع‬ ‫بده��کاران بانک��ي در اين کميته بررس��ي‬ ‫مي‌شود‪.‬‬ ‫وزي��ر ام��ور اقتص��ادي و دارايي ب��ا بيان‬ ‫اينکه بدهکاران خوش حساب از بدهکاران‬ ‫بدحس��اب تفکيک مي‌ش��وند‪ ،‬گفت‪ :‬سعي‬ ‫مي‌کني��م ب��ا خوش‌حس��اب‌ها همراهي و‬ ‫نسبت به تقسيط‪ ،‬اس��تمهال و بخشودگي‬ ‫جرايم آنان اقدام کنيم اما نسبت به وصول‬ ‫معوقات بدحساب‌ها اقدام خواهيم کرد‪.‬‬ ‫وي اف��زود‪ :‬از قوه‌قضايي��ه تقاضا کرده‌ايم‬ ‫که دادگاه‌هاي تخصصي براي رس��يدگي به‬ ‫مطالبات معوق تش��کيل دهد و رياست قوه‬ ‫قضاييه هم با اين موضوع موافقت کرد‪.‬‬ ‫طيب‌‌نيا گفت‪ :‬تش��کيل اي��ن دادگاه‌هاي‬ ‫تخصصي کمک مي‌کند مطالبات خود را از‬ ‫بدهکاران بدحساب سريع‌تر بگيريم‪.‬‬ ‫‹ ‹کاهش وابستگي اقتصاد به نفت‬ ‫وزير ام��ور اقتص��ادي و دارايي همچنين‬ ‫درب��اره اقدام‌هاي دول��ت در زمينه کاهش‬ ‫وابس��تگي به نفت‪ ،‬گفت‪ :‬در گذشته حدود‬ ‫‪ ۸۰‬درص��د بودجه به نفت وابس��ته بود که‬ ‫اکن��ون به حدود ‪ ۳۰‬درص��د و کمتر از آن‬ ‫رسيده است‪.‬‬ ‫وي ب��ا بيان اينکه باي��د کاهش صادرات‬ ‫نفت‌خ��ام را با ص��ادرات کاالهاي غيرنفتي‬ ‫جب��ران کنيم‪ ،‬گف��ت‪ :‬در زمينه تش��ويق‬ ‫و توس��عه ص��ادرات اقدام��ات گس��ترده و‬ ‫تس��هيالت فراواني در گمرک براي کاهش‬ ‫فرآين��د ترخيص انج��ام دادي��م‪ .‬ترخيص‬ ‫صادرات در گذش��ته در مدت ‪ ۷‬روز انجام‬ ‫مي‌شد که اکنون در يک روز انجام مي‌شود‬ ‫و اين هزين��ه فعاالن اقتصادي و توليدي را‬ ‫کاهش داده است‪.‬‬ ‫وزير امور اقتصادي و دارايي گفت‪ :‬در ‪۱۱‬‬ ‫ماه امسال رشد درآمدهاي صادراتي کشور‬ ‫‪ 22/5‬درص��د و رش��د واردات ‪ 12/2‬درصد‬ ‫بود‪.‬‬ ‫وي ب��ا بيان اينکه فاصل��ه ميان صادرات‬ ‫غيرنفت��ي و واردات کاه��ش يافته اس��ت‪،‬‬ ‫اف��زود‪ :‬در ‪ ۱۱‬م��اه اول امس��ال ص��ادرات‬ ‫گمرک��ي و کاالي��ي ‪ 43/3‬ميلي��ارد دالر و‬ ‫واردات ‪ 48/2‬ميليارد دالر بود و فاصله بين‬ ‫صادرات و واردات‪ ،‬در اين ‪ ۱۱‬ماه به حدود‬ ‫‪ ۲‬ميليارد دالر رس��يد و تراز تجاري بدون‬ ‫نفت ما درحال رسيدن به تعادل است‪.‬‬ ‫وزير ام��ور اقتصادي و داراي��ي گفت‪ :‬در‬ ‫آينده نزديک ش��اهد م��ازاد ت��راز تجاري‬ ‫خواهي��م بود و اميدواريم س��ال آينده تراز‬ ‫تجاري ما کسري نداشته باشد‪.‬‬ ‫طيب‌ني��ا اف��زود‪ :‬بازاره��اي خوب��ي در‬ ‫کش��ورهاي منطق��ه وج��ود دارد ک��ه ب��ا‬ ‫تس��هيالتي که براي صادرات قائل خواهيم‬ ‫ش��د تراز تجاري کش��ور را مثبت خواهيم‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹موفقيت دولت در کنترل تورم‬ ‫وي در تش��ريح وضعي��ت کنوني رکود و‬ ‫رشد اقتصادي کش��ورمان گفت‪ :‬زماني که‬ ‫دولت يازدهم امور را به دست گرفت هم با‬ ‫ت��ورم ‪ ۴۰‬درصدي و هم رکود مواجه بود و‬ ‫رشد ‪ 6/8‬درصدي منفي داشتيم‪.‬‬ ‫وزير امور اقتصادي و دارايي با بيان اينکه‬ ‫مقابل��ه با تورم پيش ش��رط مبارزه با رکود‬ ‫اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬با تالش دولت‪ ،‬تورم از باالي‬ ‫‪ ۴۰‬درصد به زير ‪ ۱۶‬درصد کاهش يافت‪.‬‬ ‫طيب‌نيا در پاسخ به اين پرسش که دولت‬ ‫تورم را در بهم��ن‪ ،‬صفر اعالم کرد‪ ،‬اما چرا‬ ‫قيمت مرغ و برخي ديگر از کاالها همچنان‬ ‫افزايش مي‌يابد‪ ،‬گفت‪ :‬براي تعيين نرخ تورم‬ ‫قيمت چند صد کاال را در نظر مي‌گيريم و‬ ‫ممکن اس��ت برخي کااله��ا افزايش قيمت‬ ‫داشته باشند اما ميانگين قيمت همه کاالها‬ ‫در نظر گرفته مي‌شود‪.‬‬ ‫وي ب��ا اش��اره به اهميت ش��اخص بهاي‬ ‫توليد‌کنن��ده در تعيي��ن نرخ ت��ورم گفت‪:‬‬ ‫شاخص بهاي توليد‌کننده در بهمن‪ ،‬ماهانه‬ ‫منه��اي ‪ 0/8‬درصد اس��ت يعني ن��ه تنها‬ ‫تورمي نبود بلکه در مجموع خريدهاي آنها‪‌،‬‬ ‫قيمت کاهش يافته است‪.‬‬ ‫طيب‌نيا افزود‪ :‬وقتي مي‌گوييم نرخ تورم‬ ‫پايين آمد يعني از ‪ ۴۰‬به ‪ ۱۵‬رسيده است‪،‬‬ ‫معنايش اين است که سرعت افزايش قيمت‬ ‫کاهش يافته اس��ت‪ .‬ما نرخ تورم را از باالي‬ ‫‪ ۴۰‬درصد به ‪ ۱۵‬درصد رس��انديم و دولت‬ ‫مصمم اس��ت تا جايي ادامه دهد که شاهد‬ ‫تورم يک رقمي باشيم‪.‬‬ ‫‹ ‹از رکود خارج شديم‬ ‫وزي��ر امور اقتص��ادي و داراي��ي گفت‪ :‬از‬ ‫ابت��داي کار دول��ت يازدهم س��عي کرديم‬ ‫راه‌ه��اي خ��روج از رک��ود و مهار ت��ورم را‬ ‫نظرگاه‬ ‫دولت يازدهم‬ ‫چه کرد؟‬ ‫مهدی پازوکی‬ ‫کارشناس اقتصاد‬ ‫در يک‌س��ال گذشته‪ ،‬بهترين و موثرترين اقدامي‬ ‫ک��ه دولت يازدهم براي اقتص��اد انجام داده تدوين‬ ‫برنامه خروج از رکود اقتصادي اس��ت که هم جاي‬ ‫تشکر دارد و هم مورد اقبال کارشناسان قرار گرفته‬ ‫است‪.‬‬ ‫مسئله مهم در برنامه خروج از رکود اين است که‬ ‫‪ 10‬درص��د اجراي اين برنامه مربوط به وزارت امور‬ ‫اقتصادي و دارايي‪ 20 ،‬درصد وظيفه بانک مرکزي‬ ‫و ‪ 70‬درص��د ديگ��ر مربوط به س��ازمان مديريت و‬ ‫معاونت برنامه‌ريزي اس��ت‪ ،‬که تاکنون احيا نش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬به همين دليل براي اجراي اين برنامه بايد‬ ‫سازمان مديريت و معاونت برنامه‌ريزي احيا شود که‬ ‫متاسفانه تعلل در اين زمينه به نفع اقتصاد نيست‪،‬‬ ‫هرچند ش��وراي عالي اداري احياي اين سازمان را‬ ‫تصويب کرده اما هنوز اتفاقي نيفتاده و اين سازمان‬ ‫احيا نش��ده است‪ .‬اگر اين س��ازمان به شکل واقعي‬ ‫احيا نش��ود و از نيروه��اي کارآمد اقتصادي در اين‬ ‫بخش استفاده نشود به‌طور قطع رسيدن به اهداف‬ ‫راهبري برنامه‌هاي دولت مشکل است‪.‬‬ ‫در کنار برنامه‌ه��اي اقتصادي دولت بايد بر تاثير‬ ‫سياست خارجي کشور روي اقتصاد نيز توجه کرد‪.‬‬ ‫در حقيقت کاهش ن��رخ ارز در دوره دولت يازدهم‬ ‫که ب��ا کاهش انتظارات تورمي جامع��ه همراه بود‪،‬‬ ‫مديون سياس��ت خارجي خردمندانه دولت يازدهم‬ ‫اس��ت‪ .‬سياس��ت خارجي دولت يازدهم بسيار قابل‬ ‫دفاع است چراکه با انتخاب يک ديپلمات برجسته‬ ‫سياس��ت خارج��ي را فعال ک��رد و اي��ن ديپلمات‬ ‫برجس��ته با تيم خود توانست در انجام امور مربوط‬ ‫بسيار موفق عمل کند‪.‬‬ ‫ب��ا وجود همه اين موفقيت‌ه��ا‪ ،‬اقتصاد هنوز نياز‬ ‫به‌کار کارشناس��ي دارد و بايد در اين زمينه تالش‬ ‫بيشتري انجام شود‪ ،‬براي بهبود اقتصاد همزمان با‬ ‫کاهش قيمت نف��ت‪ ،‬بايد پايه مالياتي افزايش پيدا‬ ‫کند و جل��وي معافيت‌هاي مالياتي و فرار نهادها از‬ ‫دادن ماليات هم گرفته شود که همه اينها به‌عهده‬ ‫سازمان‌هاي مديريت برنامه و مالياتي است‪.‬‬ ‫البته افزايش نرخ ماليات ب��ر رکود اقتصاي موثر‬ ‫است به همين دليل براي بهبود اقتصاد بايد سيستم‬ ‫مالياتي را سامان‌دهي و از اطالعات و فناوری نوين‬ ‫استفاده کرد و روش‌هاي سنتي را کنار گذاشت‪.‬‬ ‫در اقتصاد بايد با مشکالت برخورد علمي کرد که‬ ‫اگر دولت با مشکالت اقتصادي برخورد علمي کند‬ ‫در چارچ��وب علم اقتصاد دولت يازدهم موفق‌ترين‬ ‫دولت س��ال‌هاي اخير خواهد بود ولي اگر به همان‬ ‫روش قبل عم��ل کند در بلندمدت دچار مش��کل‬ ‫خواهيم شد‪.‬‬ ‫متاسفانه برخي از مديران مياني اقتصاد کنوني ما‬ ‫همان مديران دولت قبل هستند که اين امر سبب‬ ‫نابودي اقتصاد کشور است که بايد براي اين موضع‬ ‫چاره‌اي انديشيد‪.‬‬ ‫در کنار هم��ه اين موارد‪ ،‬اينک��ه دولت گهگاهي‬ ‫در تلويزي��ون به مردم گزارش مي‌دهد و صادقانه با‬ ‫مردم حرف مي‌زند‪ ،‬جاي تش��کر دارد ولي در حوزه‬ ‫اقتصادي هنوز دولت نمره خوبي ندارد و بايد تالش‬ ‫بیشتری بکند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫هزينهبيشاز‪ ۲‬ميليونتوماني‬ ‫خانوار‪ ۴‬نفره‬ ‫بررس��ي کنيم که نتيج��ه آن اليحه خروج‬ ‫از رکود اقتصادي بود و تقديم مجلس شد‪.‬‬ ‫طيب‌ني��ا اف��زود‪ :‬مجموع��ه سياس��ت‌ها‬ ‫نتيجه داد و در ‪ ۶‬ماه نخس��ت ش��اهد رشد‬ ‫‪ ۴‬درصدي بوديم و اين فرآيند ادامه خواهد‬ ‫داش��ت و اميدواريم تا پايان سال هم رشد‬ ‫اقتصادي ادامه یابد‪.‬‬ ‫وي با بيان اينکه رشد اقتصادي دو فصل‬ ‫متوالي به معني خروج از رکود است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫در بهار و تابس��تان رش��د اقتصادي مثبت‬ ‫داش��تيم بنابراين مي‌توانيم آن را به خروج‬ ‫از رکود تلقي کنيم‪.‬‬ ‫طيب‌نيا با بيان اينکه رش��د اقتصادي در‬ ‫بنگاه‌هاي بزرگ اتفاق افتاده اس��ت‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫رش��د اقتصادي هنوز به بنگاه‌هاي کوچک‬ ‫و متوسط تس��ري نيافته است و اميدواريم‬ ‫در آين��ده نزديک به واحده��اي کوچک و‬ ‫متوسط سرايت کند و در اين صورت مردم‬ ‫به‌طور قطع آن را بهتر لمس خواهند کرد‪.‬‬ ‫ب��ا بررس��ي‌هاي اس��تاني کارگ��روه م��زد کانون‬ ‫هماهنگي ش��وراهاي اس�لامي کار کش��ور‪ ،‬هزينه‬ ‫تامين س��بد معيش��تي کارگران تا پاي��ان دي‌ماه‬ ‫امس��ال‪ ۲۳ ،‬ميليون و ‪ ۵۳۱‬هزار و ‪ ۵۰۰‬ريال اعالم‬ ‫ش��د‪.‬به گزارش فارس‪ ،‬جدول هزين ‌ه تامين س��بد‬ ‫معيش��ت کارگر در خانواده ‪ 4‬نفره نش��ان مي‌دهد‬ ‫که س��هم خوراکي ‪ 840‬هزار و ‪ 250‬تومان‪ ،‬س��هم‬ ‫مس��کن ‪ 496‬هزار تومان‪ ،‬حمل‌ونق��ل و ارتباطات‬ ‫‪ 230‬ه��زار تومان‪ ،‬بهداش��ت و درم��ان ‪ 150‬هزار‬ ‫تومان‪ ،‬پوش��اک و کفش ‪ 136‬ه��زارو ‪ 600‬تومان‪،‬‬ ‫ل��وازم و اثاث خان��وار ‪ 118‬و ‪ 300‬تومان‪ ،‬تحصيل‬ ‫و آم��وزش ‪ 100‬ه��زار توم��ان‪ ،‬خدم��ات ‪ 85‬هزار‬ ‫تومان‪ ،‬تفريحات و س��رگرمي ‪ 45‬هزار تومان‪ ،‬هتل‬ ‫و رستوران ‪ 40‬هزار تومان و کاالهاي متفرقه ‪112‬‬ ‫هزار تومان را ش��امل مي‌ش��ود‪.‬اين آمارها براساس‬ ‫آنچه که اتفاق افتاده اس��ت‪ ،‬تنظيم ش��ده است نه‬ ‫آنچه که بايد باشد؛ مجموع اين رقم تا پايان دي‌ماه‬ ‫‪ 93‬در جديدتري��ن اطالعات ب��ه ‪ 2‬ميليون و ‪353‬‬ ‫هزار و ‪ 150‬تومان رس��يده است‪.‬س��بد معيشت در‬ ‫شهرهاي بزرگ مانند تهران باالتر از اين عدد است‬ ‫که علت تفاوت به‌طور عمده در رديف سهم مسکن‬ ‫و حمل‌ونقل است‪.‬‬
‫‪14‬‬ ‫دوشنبه ‪ 11‬اسفند ‪ 11 - 1393‬جمادی االول ‪ 2 -1436‬مارس ‪ -2015‬شماره ‪ -170‬پیاپی ‪1488‬‬ ‫بانک و بیمه‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫مهندس نعمت‌زاده در هفتمین کنفرانس نظام تامین مالی ایران پیشنهاد داد‬ ‫مشارکت بانک‌های داخلی و خارجی برای تامین مالی تولید‬ ‫گ�روه اقتص�اد‪ :‬وقتي صحب��ت از مش��کالت بخش‌هاي‬ ‫اقتص��ادي به ميان مي‌آيد‪ ،‬مي‌توان طيف بس��يار وس��يعي‬ ‫از اين مش��کالت را در کمبود نقدينگي و س��ختي در تامين‬ ‫اين منابع عنوان کرد که باعث موانع و چالش‌هاي بس��ياري‬ ‫براي فعاالن اين بخش ش��ده است‪ .‬با توجه به اين مشکالت‬ ‫دي��روز هفتمين کنفرانس توس��عه نظام تامي��ن مالي ايران‬ ‫ب��ا حضور وزي��ر صنعت‪ ،‬مع��دن وتجارت‪ ،‬مع��اون علمي و‬ ‫فناوري رييس‌جمهوری‪ ،‬مديران بانکي و بورس��ي در مرکز‬ ‫همايش‌ه��اي بين‌المللي صدا‌وس��يما برگزار ش��د تا از اين‬ ‫طري��ق نقش توس��عه نظام تامي��ن مالي در تحق��ق اقتصاد‬ ‫مقاومتي و سياس��ت‌هاي کلي نظ��ام‪ ،‬کارکردهاي نهادهاي‬ ‫باالدست و مس��ائل کالن اقتصادي در توس��عه نظام تامين‬ ‫مالي‪ ،‬بازتعريف نقش بازار سرمايه‪ ،‬پول و اطمينان در توسعه‬ ‫نظ��ام تامين مالي و همچنين روش‌ها و الگوهاي نوين تامين‬ ‫مالي‪،‬که از محورهاي مهم اين همايش بودند‪ ،‬مورد بررس��ي‬ ‫قرار گيرد‪.‬‬ ‫‹ ‹ش�اخص‌هایی ک�ه نظ�ام تامی�ن مال�ی را متحول‬ ‫می‌کند‬ ‫‹ ‹محدودیت‌های بخش تولید رفع شود‬ ‫مهندس محمدرضا نعمت‌زاده‪ ،‬وزیر‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در هفتمین‬ ‫کنفرانس توس��عه نظام مالی با بیان‬ ‫محدودیت‌ه��ای موج��ود در نظام‬ ‫اقتص��ادی اظه��ار کرد‪ :‬ب��ا توجه به‬ ‫شرایط سال گذشته‪ ،‬امسال نیز محدودیت‌هایی وجود دارد‬ ‫که می‌ت��وان از میان آن به محدودیت‌ه��ای موجود و موانع‬ ‫بین‌المللی در مذاکرات ژنو اش��اره کرد که خوش��بختانه این‬ ‫موضوع در حال پیش��رفت است و امیدواریم هرچه زودتر به‬ ‫نتیجه برس��ند‪ .‬موضوع دیگر‪ ،‬وجود مقررات دست و پاگیر و‬ ‫دخالت دولت در امور بانکداری‪ ،‬کافی نبودن سرمایه بانک‌ها‬ ‫در زمینه تامین مالی‪ ،‬فق��دان نقدینگی بنگاه‌های تولیدی‪،‬‬ ‫چگونگ��ی بکارگی��ری بازار س��رمایه‪ ،‬ض��رورت همکاری و‬ ‫برق��راری خ��ط اعتباری از طریق موسس��ات پول��ی و مالی‬ ‫خارجی‪ ،‬پیش��نهاد ایجاد شعب بانک‌های خارجی در کشور‪،‬‬ ‫ضرورت روزآمد کردن بانک‌های کش��ور و لزوم اس��تفاده از‬ ‫ش��یوه‌های مختلف تامین مالی پروژه‌‌ه��ای جدید مطالبی‬ ‫است که می‌توان در نظام اقتصادی به آن اشاره کرد‪.‬‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت با بیان اینکه باید این موارد‬ ‫دنبال ش��ود تا به نتایج مثبت برس��یم‪ ،‬در ادامه با اش��اره به‬ ‫گزارش بانک جهانی درباره نس��بت اعتب��ارات بانکی اظهار‬ ‫ک��رد‪ :‬برابر با گزارش بانک جهانی در س��ال ‪ ۲۰۰۰‬میالدی‪،‬‬ ‫نسبت اعتبارات بانکی به تولید ناخالص ملی در ایران عدد ‪۳۶‬‬ ‫درصد و در کش��ور ترکیه ‪ ۳۸‬درصد را نشان می‌دهد که این‬ ‫ارقام در زمان مش��ابه در سال ‪۲۰۱۰‬م در ایران به ‪ ۱۸‬درصد‬ ‫کاهش و در ترکیه تا حدود ‪ ۷۰‬درصد نیز افزایش یافته است‬ ‫که این اعداد و ارقام نش��ان‌دهنده ضعف بنیه اعتبارات بانکی‬ ‫ما نسبت به توسعه اقتصادی کشور است که متاسفانه در این‬ ‫چند سال روند نزولی داشته است‪.‬‬ ‫‹ ‹سهم کم صنعت از تسهیالت بانکی‬ ‫وی از لحاظ سهولت دسترسی بنگاه‌ها به تسهیالت بانکی‪،‬‬ ‫در بین ‪ ۱۴۴‬کش��ور‪ ،‬رتبه ترکیه را ‪ ۶۴‬و ایران را ‪ ۱۳۶‬دانست‬ ‫و گفت‪ :‬س��هم صنعت از تس��هیالت بانکی نیز در س��ال‌های‬ ‫قبل از ‪ ،۸۸‬حدود ‪36‬درصد بوده اس��ت که در س��ال گذشته‬ ‫براس��اس آمار بانک مرکزی ‪ ۲۹‬درصد کاهش داشته و بنابر‬ ‫همین آمار‪ ،‬در ‪ 6‬ماه نخس��ت امس��ال ب��ه ‪ ۳۲‬درصد با تمام‬ ‫پیگیری‌ها رس��یده است که این رقم به نظر نمی‌رسد تا پایان‬ ‫امسال بیش از ‪ ۳۲‬درصد باشد‪ .‬نعمت‌زاده میزان سهم بخش‬ ‫خدم��ات بدون در نظر گرفتن بخش مس��کن را در امس��ال‬ ‫‪ ۳۶‬درص��د اعالم کرد که این رقم س��ال گذش��ته در همین‬ ‫مح��دوده بوده اس��ت و در ادامه به تس��هیالت پرداختی در‬ ‫بخش صادرات اش��اره کرد و گفت‪ :‬س��هم صادرات غیرنفتی‬ ‫از تس��هیالت بانکی فقط ‪ ۱۰‬درصد بوده اس��ت که متوسط‬ ‫جهانی حدود ‪ ۶۰‬درصد اس��ت‪ .‬نعمت‌زاده در بخش دیگری‬ ‫از س��خنانش به بررسی‌هایی که در اواخر سال گذشته برای‬ ‫تامین مالی بخش صنعت و معدن انجام ش��د‪ ،‬اش��اره کرد و‬ ‫گفت‪ :‬براس��اس محاسبات ما‪ ،‬برآورد کردیم که برای امسال‪،‬‬ ‫‪ ۶۰۰‬ه��زار میلیارد تومان ارزش کاالهای قابل فروش بخش‬ ‫صنعت و معدن است و ما ‪ ۱۵۰‬هزار میلیارد تومان تسهیالت‬ ‫بانک��ی نیاز داری ‌م که این عالوه‌بر آورده بنگاه‌هاس��ت‪ .‬وی با‬ ‫تاکی��د بر اینکه بخش صنعت و معدن درحالی نیازمند ‪۱۵۰‬‬ ‫هزار میلیارد تومان منابع است که براساس آمار بانک مرکزی‬ ‫در ‪ ۸‬ماهه امس��ال‪ ،‬تنها ‪ ۶۶‬هزار میلیارد تومان تسهیالت به‬ ‫این بخش داده ش��ده اس��ت که اگر تا پایان س��ال این میزان‬ ‫در نظر گرفته ش��ود‪ ،‬معادل ‪ ۱۰۰‬هزارمیلیارد تومان خواهد‬ ‫ب��ود‪ .‬وی در ادامه تصری��ح کرد‪ ۵۰ :‬درص��د ‪ ۶۶‬هزار میلیار‬ ‫تومان مرب��وط به اس��تمهال مطالبات بدهی‌ه��ای موجود‬ ‫بنگاه‌ها اس��ت و مقدار نقدینگی که تزریق ش��ده حدود ‪۳۵‬‬ ‫هزارمیلی��ارد تومان در ‪ ۸‬ماه بوده اس��ت که نش��ان می‌دهد‬ ‫نقدینگی جدیدی تزریق نشده است‪.‬‬ ‫‹ ‹یارانه صنعت پرداخت نشده‌است‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت در ادامه ب��ا بیان اینکه در‬ ‫س��عيدي تصريح ک��رد‪ :‬با قيمت‌گذاري بر اوراق و س��هام در‬ ‫بازار ثانويه‪ ،‬عم��وم مردم نظارت خود را اعمال مي‌کنند‪ .‬اين‬ ‫مقام مس��ئول خاطرنش��ان کرد‪ :‬براي اين که بتوانيم از نظام‬ ‫بان��ک پايه بودن به جمع بانک پايه و بازار پايه بودن (خدمات‬ ‫مال��ي) در تامين مالي بنگاه‌هاي اقتصادي حرکت کنيم نياز‬ ‫به ابزارها و نهادهاي خاصي اس��ت‪ .‬سعيدي عالوه‌بر ضرورت‬ ‫طراحي ابزارها و نهادهاي مرتبط با تامين مالي از طريق بازار‬ ‫سرمايه به ضروت فرهنگ‌سازي درباره ابزارها نيز اشاره کرد‬ ‫و گفت‪ :‬هم‌اکنون ابزارها و نهادهاي پايه وجود دارند و آغاز به‬ ‫کار کرده‌اند اما بايد براي آينده اين ابزارها و نهادها‪ ،‬توس��عه‬ ‫بهتري پيدا کنيم‪.‬‬ ‫کاهش سپرده قانونی بانک‌ها در جهت حمایت از تولید‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با بیان اینکه اعتبارات بانک‌ها در شرایط فعلی برای حمایت‬ ‫از تولید جوابگو نیس��ت‪ ،‬خواس��تار کاهش درصدی از سپرده‌های قانونی بانک‌ها نزد بانک‬ ‫مرکزی به منظور حمایت از تولید شد‪ .‬محمدرضا نعمت‌زاده در حاشیه هفتمین کنفرانس‬ ‫توس��عه نظ��ام تامین مال��ی در جمع خبرنگاران با بیان اینکه بخش��ی از منابع بانک‌ها به‬ ‫عنوان سپرده قانونی نزد بانک مرکزی و قفل است‪ ،‬افزود‪ :‬در حال بررسی هستیم تا بازار‬ ‫سرمایه را با روش‌های پذیره‌نویسی و با هدف خروج از سکون و هدایت آن به سمت رونق‬ ‫در تولید جذب کنیم‪ .‬وی درباره برنامه‌های این وزارتخانه برای نظارت هرچه بیش��تر بر‬ ‫بازار ش��ب عید‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬برابر قانون نظام صنفی جدید مس��ئولیت نظارت به‌طور عمده‬ ‫برعهده اتحادیه‌ها و تش��کل‌های صنفی اس��ت‪ .‬نعمت‌زاده از برنامه‌ریزی به منظور تجهیز‬ ‫هرچه بیشتر ناظران این وزارتخانه در همکاری با اتحادیه‌ها و تشکل‌ها به منظور نظارت‬ ‫بر بازار شب عید خبر داد و گفت‪ :‬اصناف خود باید محور نظارت بر بازار باشند و انصاف را‬ ‫رعایت کنند و به دلیل افزایش فروش در شب عید برای مردم تخفیف‌هایی نیز قائل شوند‪.‬‬ ‫بودجه امس��ال از محل اجرای ف��از دوم هدفمندی یارانه‌ها‪ ،‬در س��رزمین اصلی باشد تا برایش��ان جذابیت داشته باشد‪.‬‬ ‫دولت تصویب کرده اس��ت تا ه��زار و‪ ۲۰۰‬میلیارد تومان به نعمت‌زاده اصالح ساختار و رویه‌های بانکی در جهت رسیدن‬ ‫عن��وان یاران��ه تس��هیالت بانکی به بخش صنع��ت و معدن به اس��تانداردهای بین‌المللی و همچنین راه‌اندازی سیستم‬ ‫تخصیص داده ش��ود که درحال‌حاضر ما نتوانس��ته‌ایم این هجینگ را از ضروریات دانس��ت و گفت‪ :‬در شرایط فعلی که‬ ‫مبلغ را دریافت کنیم‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬با ادامه این ش��رایط بعید اقتصاد از ثبات الزم برخوردار نیس��ت‪ ،‬اس��تفاده از این روش‬ ‫اس��ت به رونق مطلوبی در بخ��ش تولیدات صنعتی و معدنی ضروری به نظر می‌رس��د‪ .‬وی ب��ه روش‌های مختلفی که در‬ ‫و همچنین صادراتی نائل ش��ویم‪ .‬نعم��ت‌زاده برای رفع این بازار س��رمایه می‌توان برای تامین مالی بخش‌های اقتصادی‬ ‫موانع و مش��کالت‪ ،‬با ارائه پیش��نهاداتی‪ ،‬گام نخس��ت برای بهره گرفت اش��اره کرد و گفت‪ :‬پذیره‌نویس��ی‪ ،‬اس��تفاده از‬ ‫رش��د بخش اقتص��اد را افزایش س��رمایه بانک‌های دولتی و اوراق مش��ارکت و صکوک و صندوق پروژه جذب منابع مالی‬ ‫خصوصی باوجود افزایش تورم در س��ال‌های اخیر دانست و صاحبان س��هام و سایر اشخاص ازجمله این روش‌هاست که‬ ‫گف��ت‪ :‬باید در هر صورت از هر راه ممکن وارد ش��ویم‪ ،‬برخی به موجب م��اده ‪ ۱۲‬قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر‪ ،‬برای‬ ‫از ای��ن روش‌ها در الیحه رفع موانع تولید رقابت پذیر و ایجاد نخس��تین‌بار با تصویب دولت و حمایت مجلس این شرایط‬ ‫فراهم شده است که اگر منابعی به واحد‬ ‫توانمندی نظام پولی و بانکی گنجانده‬ ‫اقتصادی تزریق ش��ود‪ ،‬معادل حداقل‬ ‫شد که برخی از موارد با موافقت مجلس‬ ‫در بودجه امسال از محل‬ ‫عق��ود مش��ارکتی هزینه‌هایش مورد‬ ‫و برخ��ی با مخالفت روبه‌رو ش��د‪ .‬وی با‬ ‫بیان اینکه این منابع برای بانک‌ها کافی اجرای فاز دوم هدفمندی‬ ‫قبول ام��ور مالیاتی ق��رار گیرد که این‬ ‫یارانه‌ها‪ ،‬دولت تصویب رون��د به‌طور قطع ورود مناس��بی برای‬ ‫نیس��ت تاکید کرد‪ :‬اگ��ر بتوانیم در این‬ ‫و‪۲۰۰‬‬ ‫هزار‬ ‫تا‬ ‫است‬ ‫کرده‬ ‫بازار سرمایه خواهد بود تا بتواند نسبت‬ ‫ش��رایط برای مدتی‪ ،‬درصدی از درآمد‬ ‫حاص��ل از ف��روش نفت را ب��ه افزایش میلیارد تومان به عنوان‬ ‫به تامی��ن مالی بنگاه‌ها اق��دام کرده و‬ ‫بخش��ی از کاس��تی‌های نظام بانکی را‬ ‫س��رمایه بانک‌های دولت��ی اختصاص‬ ‫یارانه تسهیالت بانکی‬ ‫به بخش صنعت و معدن جب��ران کن��د‪ .‬نعم��ت‌زاده در توضیح‬ ‫دهیم این امر ش��اید بتوان��د موثر واقع‬ ‫بح��ث تس��هیالت س��اختاری و اینکه‬ ‫ش��ود و مش��کالت این بخش را کاهش‬ ‫تخصیص داده شود‬ ‫جایگاه آن در کشور خالی است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫ده��د‪ .‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در‬ ‫که درحال‌حاضر ما‬ ‫این نوع تسهیالت تلفیقی از روش‌های‬ ‫ادامه تسریع در سپرده‌گذاری صندوق‬ ‫نتوانسته‌ایم این مبلغ را‬ ‫مختلف اس��ت که تامین مالی و تامین‬ ‫توس��عه ملی در بانک‌ها را مورد اش��اره‬ ‫کنیم‬ ‫دریافت‬ ‫وثای��ق و تعه��دات بنگاه‌ه��ا را فراهم‬ ‫ق��رار داد و گف��ت‪ :‬با تصوی��ب مجلس‬ ‫می‌کند‪ ،‬بنابراین در این روش س��اختار‬ ‫مقرر ش��ده بود که صندوق توسعه ملی‬ ‫فعالیت جدید اقتصادی طبق ماهیتی‬ ‫رقمی حدود ‪ 3‬هزار میلیارد در بانک‌ها‬ ‫س��پرده‌گذاری کند تا از این محل تسهیالت ارزی به بنگاه‌ها که دارد‪ ،‬تعیین می‌ش��ود و براس��اس آن عمل خواهد ش��د‪.‬‬ ‫داده ش��ود اما در ش��رایط فعلی با توجه به باال بودن نرخ این نعمت‌زاده در ادامه با اشاره به نرخ سود فعلی بانک‌ها‪ ،‬در بیان‬ ‫تس��هیالت که چند برابر نرخ‌های بین‌المللی اس��ت‪ ،‬این کار اینک��ه چرا نرخ س��ود با توجه به کاهش نرخ تورم‪ ،‬باالس��ت‪،‬‬ ‫مقدور نیس��ت و باید شرایط را برای تسریع در سپرده‌گذاری نب��ود تعادل در عرض��ه و تقاضای پول را دلی��ل این موضوع‬ ‫صن��دوق در بانک‌ها فراهم کنیم که این امر می‌تواند به رونق دانس��ت و گفت‪ :‬بنابراین الزم است عالوه بر افزایش سرمایه‬ ‫بانک‌ه��ا‪ ،‬عرضه پول را نیز در کوتاه‌مدت افزایش دهیم‪ .‬وزیر‬ ‫اقتصادی نیز کمک کند‪.‬‬ ‫وی در عین حال پیشنهاد کرد که برای سال آینده ‪ ۶‬درصد صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت در این رابطه تاکید کرد که جریمه‌‬ ‫از محل یارانه‌ها به بخش صادرات غیرنفتی با توجه به اهمیت ‪۳۴‬درصدی ک��ه درحال‌حاضر وجود دارد باید کاهش یابد و‬ ‫به زیر ‪ ۳۰‬درصد برس��د‪ ،‬چرا که وقتی بانک جریمه می‌شود‬ ‫آن اختصاص یابد‪.‬‬ ‫مجبور است برای جبران این هزینه نرخ سود را باال ببرد‪ .‬وی‬ ‫‹ ‹ورود بانک‌های خارجی عالمت رونق است‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت در ادامه ب��ر ضرورت ورود در عین حال تاکید کرد‪ :‬نرخ سود سپرده‌های بانکی باید یک‬ ‫بانک‌های خارجی به کش��ور و مشارکت با بانک‌های داخلی تا دو درصد زیر نرخ تورم تعیین شود‪.‬‬ ‫اش��اره کرد و گفت‪ :‬اگ��ر بانک خارجی تمایل ب��ه راه‌اندازی ‹ ‹فراهم کردن بسترهاي فرهنگي‬ ‫ش��عبه در کش��ور دارد‪ ،‬این یعنی این که دنبال رونق و سود‬ ‫س��ورنا س��تاري‪ ،‬معاون��ت علمي و‬ ‫اس��ت‪ ،‬بنابراین هرچه تعداد این شعب در کشور افزایش یابد‬ ‫فناوري رييس‌جمهوري هم در این‬ ‫این عالمت رونق بیش��تر در کش��ور به‌ش��مار می‌آید‪ .‬وی با‬ ‫همای��ش بزرگترين معضل پژوهش‬ ‫بیان اینکه نبای��د با اعمال برخ��ی محدودیت‌ها‪ ،‬بانک‌های‬ ‫را بدون مشتري بودن آن عنوان کرد‬ ‫خارج��ی را مجب��ور به این کنیم که در مناط��ق آزاد فعالیت‬ ‫و گف��ت‪ :‬پژوهش‌هاي��ي ک��ه در‬ ‫کنند‪ ،‬گفت‪ :‬باید شرایطی ایجاد کرد که فعالیت این بانک‌ها پژوهش��گاه‌هاي ش��يک و ب��زرگ دولتي ش��کل گرفته‌اند‪،‬‬ ‫نتوانسته‌اند مشکلي از مشکالت جامعه را حل کنند و اين نوع‬ ‫نگاه به پژوهش‌بايد با فرهنگ‌سازي آن اصالح شود‪.‬‬ ‫وي با اش��اره به اينکه دانشگاه‌ها محل توليد ارزش افزوده‬ ‫به عن��وان زايش��گاه ش��رکت‌هاي دانش‌بني��ان و جزئي از‬ ‫جامعه هس��تند‪ ،‬افزود‪ :‬اگر اعتقاد داريم دانش��گاه‌ها معادن‬ ‫ارزش��مندي مانند طال هستند‪ ،‬بايد س��ازوکار فرآروي اين‬ ‫معادن انساني ‪ -‬علمي را در کنار دانشگاه‌ها ايجاد کنيم‪.‬‬ ‫مع��اون علمي و فناوري رياس��ت‌جمهوري درباره افزايش‬ ‫دامن��ه فعاليت‌هاي دانش‌بنيان در يک‌س��ال اخير افزود‪ :‬در‬ ‫اين مرحله ضروري اس��ت ش��رکت‌هاي ب��زرگ وارد عرصه‬ ‫دانش‌بني��ان ش��وند چراکه توس��عه اين اقتصاد ب��ا دريافت‬ ‫نوآوري و فناوري ش��رکت‌هاي کوچک توسط اين شرکت‌ها‬ ‫و گس��ترش آنها امکانپذير اس��ت‪ .‬دبير هيات امناي صندوق‬ ‫نوآوري و ش��کوفايي با اش��اره به افزاي��ش اعتبارات صندوق‬ ‫نوآوري و شکوفايي در سال آينده به عنوان راهي براي توسعه‬ ‫اقتصاد ش��رکت‌ها بر مبناي دان��ش و نوآوري افزود‪ :‬صندوق‬ ‫ن��وآوري و ش��کوفايي به عن��وان يک نهال ارزش��مند بايد با‬ ‫همکاري همه نهادها به رشد و شکوفايي برسد‪.‬‬ ‫‹ ‹الزامات فرآيند تامين مالي از طريق بازار سرمايه‬ ‫همچنين علي سعيدي‪ ،‬نايب رييس‬ ‫س��ازمان ب��ورس و اوراق به��ادار در‬ ‫هفتمي��ن کنفرانس «توس��عه نظام‬ ‫تامين مال��ي در ايران» با اش��اره به‬ ‫تف��اوت بازار پول و بازار س��رمايه در‬ ‫تامين مالي بنگاه‌هاي اقتصادي گفت‪ :‬نکته اصلي اين اس��ت‬ ‫که چطور مي‌ش��ود براي تامين مالي بنگاه‌ها از بازار سرمايه‬ ‫بهره برد‪ .‬وي درباره الزامات فرآيند تامين مالي از طريق بازار‬ ‫س��رمايه اظهار کرد‪ :‬تف��اوت عمده‌اي بين ب��ازار پول و بازار‬ ‫س��رمايه وجود دارد‪ ،‬بدين ترتيب که در بانکداري ريس��ک‬ ‫متمرکز اس��ت اما در بازار س��رمايه ريس��ک توزيع مي‌شود‬ ‫بنابراي��ن الزامات زيادي براي تامي��ن مالي براي اين دو بازار‬ ‫وجود دارد‪ .‬سعيدي با بيان اين که پروژه‌هاي مختلفي به اين‬ ‫دو ب��ازار براي تامين مالي رجوع مي‌کنند گفت‪ :‬در بازار پول‪،‬‬ ‫پ��ول براي تأمين مالي که به س��رمايه‌گذار داده ش��ود آماده‬ ‫است و فقط مديريت ريسک براي سررسيد انجام مي‌گيرد‪.‬‬ ‫وي ادامه داد‪ :‬اما در بازار س��رمايه به دليل وجود بازار ثانويه‬ ‫در اوراق بهادار و امکان معامله اوراق در بورس‪ ،‬س��رمايه‌گذار‬ ‫مي‌توان��د در يک دوره مش��خص براي اوراق با سررس��يد و‬ ‫بدون سررس��يد روي سرمايه خود حس��اب کند‪ .‬او با اشاره‬ ‫به ضرورت توزيع ريس��ک گفت‪ :‬بانک‌ها تمام ريسک را براي‬ ‫س��پرده‌گذار در نظر مي‌گيرند درحالي که در بازار س��رمايه‬ ‫ريس��ک توزيع مي‌شود‪ .‬عضو هيات مديره سازمان بورس به‬ ‫سيس��تم نظارتي بازار سرمايه نيز اشاره کرد و گفت‪ :‬در بازار‬ ‫سرمايه سيس��تم نظارتي تکامل يافته‌تر است به گونه‌اي که‬ ‫در ب��ازار پول‪ ،‬بان��ک‪ ،‬همراه با نهاد ناظر سيس��تم نظارتي را‬ ‫تش��کيل مي‌دهند در حالي که در بازار س��رمايه عموم مردم‬ ‫ک��ه خريداران اوراق هس��تند به جمع ناظ��ران مي‌پيوندند‪.‬‬ ‫محمدرض��ا س��اروخانی مدیرعامل‬ ‫بان��ک ملت هم به عنوان س��خنران‬ ‫دیگ��ر ای��ن همایش ب��ا اش��اره به‬ ‫مش��کالت تامی��ن مالی در کش��ور‬ ‫اظه��ار ک��رد‪ :‬هم‌اکن��ون فع��االن‬ ‫اقتصادی از نحوه تامین مالی بنگاه‌های خود راضی نیس��تند‬ ‫بنابراین اگر ش��اخص‌های توسعه نظام تامین مالی در کشور‬ ‫بخواه��د به طور متوازن رش��د کند باید چند ش��اخص را به‬ ‫ص��ورت جدی م��ورد توجه ق��رار داد‪ .‬وی ادام��ه داد‪ :‬نحوه‬ ‫دسترسی به خدمات مالی‪ ،‬توانایی ارائه خدمات مالی‪ ،‬نحوه‬ ‫دسترس��ی بنگاه‌ها به بازار سرمایه‪ ،‬دسترسی کارآفرینان به‬ ‫س��رمایه‌های خطرپذیر‪ ،‬توسعه یافتگی نظام بانکی و قوانین‬ ‫و مقررات بورس از جمله این ش��اخص‌ها اس��ت که اگر مورد‬ ‫توج��ه قرار گیرد نظام توس��عه تامین مالی در کش��ور دچار‬ ‫تحول خواهد ش��د‪ .‬مدیرعامل بانک مل��ت گفت‪ :‬هم‌اکنون‬ ‫نظام بانکی کش��ورمان نقش اصلی خود را در واس��طه‌گری‬ ‫وج��وه در ب��ازار ایفا نمی‌کند زی��را ارتباط آن ب��ا نظام مالی‬ ‫بین‌المللی به دلیل تحریم قطع‌ش��ده اس��ت‪ .‬به گفته وی‪ ،‬به‬ ‫دلیل محدودیت‌های ناشی از تحریم و در نتیجه محدودشدن‬ ‫دسترس��ی به بازارهای مالی دنیا‪ ،‬در شاخص اعتبارافزاها در‬ ‫بین ‪ ۱۴۴‬کشور جهان در رتبه ‪ ،۹۳‬در شاخص رقابت‌پذیری‬ ‫در رتبه ‪ ۸۳‬و در ش��اخص توس��عه نظام تامین مالی در رتبه‬ ‫‪ ۱۲۸‬قرار داریم‪ .‬س��اروخانی تاکید کرد‪ :‬هم‌اکنون اتکای ما‬ ‫فقط به بازارهای داخلی است به همین دلیل در ارزیابی‌های‬ ‫بین‌الملل��ی در رتبه‌ه��ای پایین در زمین��ه تامین مالی قرار‬ ‫داریم‪ .‬وی با بیان این نکته که در س��ال‌های تحریم‪ ،‬ابزارهای‬ ‫مالی و بانکی و مدل‌های کسب و کار تجاری در سطح جهان‬ ‫به ش��دت تغیی��ر کرده‪ ،‬اظه��ار ک��رد‪ :‬دیگ��ر در بانکداری‬ ‫بین‌المللی ش��عبه اساس کار نیست و اتکا به شعبه یک روش‬ ‫منسوخ شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹دانشگاه آماده ارائه راهکارهای تامین مالی‬ ‫محم��ود فتوحی‪ ،‬رییس دانش��گاه‬ ‫صنعتی ش��ریف هم دراین همایش‬ ‫تامین مالی طرح‌های اقتصادی را از‬ ‫ملزومات اقتصاد فعلی کشور دانست‬ ‫و گفت‪ :‬جامعه دانش��گاه از آمادگی‬ ‫الزم ب��رای ارائ��ه راهکاره��ای مناس��ب برای تامی��ن مالی‬ ‫طرح‌های اقتصادی برخوردار اس��ت‪ .‬وی با بیان اینکه مرکز‬ ‫مطالعات فناوری دانشگاه شریف همایش توسعه نظام مالی‬ ‫را با هدف اس��تفاده از دیدگاه‌ه��ای صاحب‌نظران برای رفع‬ ‫نقیصه‌ه��ای اقتصادی پایه‌گذاری کرده اس��ت‪ ،‬با اش��اره به‬ ‫کاهش نرخ تورم و ثبات اقتصادی در کشور‪ ،‬گفت‪ :‬کشورمان‬ ‫در حال حاضر به شدت نیازمند پیشرفت و توسعه اقتصادی‬ ‫اس��ت‪ .‬وی با اش��اره به برگزاری جش��ن پنجاهمین سالگرد‬ ‫تاسیس دانشگاه صنعتی شریف در سال آینده‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫در ایران همه دس��ت به دس��ت هم داده‌اند تا اقتصاد ایران از‬ ‫شرایط پرتالطم جهانی مصون بماند‪ .‬او با بیان آنکه نهادها و‬ ‫سازمان اجرایی کشور استقبال خوبی از برنامه‌های ترویجی‬ ‫در زمین��ه بازار مالی داش��ته‌اند‪ ،‬گفت‪ :‬ای��ن همایش محل‬ ‫مناسبی برای بهره‌گیری از دیدگاه‌ها و بررسی نیازها‪ ،‬ابزارها‪،‬‬ ‫نهادها و شیوه‌های تامین مالی طرح‌ها است‪.‬‬ ‫‹ ‹حمایت از طرح‌های دانش‌بنیان‬ ‫همچنی��ن حس��ین عبده‌تبریزی‪،‬‬ ‫عضو ش��ورای عالی بورس با اشاره به‬ ‫اینک��ه ب��ا توج��ه به ش��رایط خاص‬ ‫اقتص��ادی دس��تیابی به نرخ رش��د‬ ‫اقتصادی مناس��ب بس��یار س��خت‬ ‫است‪ ،‬گفت‪ :‬یکی از نیازهای کشور ارتقای بهره‌وری است‪ .‬وی‬ ‫بر تامین مال��ی طرح‌های دانش‌بنیان تاکید ک��رد و افزود‪ :‬با‬ ‫اج��رای این طرح‌ها و ارتقای بهره‌وری می‌توان به نرخ رش��د‬ ‫اقتصادی مثبت رس��ید‪ .‬وی با اش��اره به حمایت‌های مالی از‬ ‫طرح‌های دانش‌بنیان در گذش��ته گفت‪ :‬متاسفانه این منابع‬ ‫مال��ی به اجرای ط��رح فناورانه نوین نینجامیده اس��ت‪ .‬عضو‬ ‫ش��ورای عالی بورس ب��ا تاکید بر اهمیت تامی��ن منابع مالی‬ ‫طرح‌های دانش‌مح��ور افزود‪ :‬نوآوری یعن��ی تبدیل ایده به‬ ‫کس��ب و کار و اگر تامین نظام مالی نباش��د کار ناقص خواهد‬ ‫بود‪ .‬عبده تبریزی با تاکید بر اینکه تجاری‌س��ازی طرح‌های‬ ‫ابتکاری و برنامه‌های مشابه‪ ،‬به نظام تامین مالی مناسب نیاز‬ ‫دارد و با تشریح چگونگی تامین مالی ایده‌های تجاری افزود‪:‬‬ ‫ت�لاش نهاده��ای مرب��وط افزای��ش حجم ایده‌ها و س��پس‬ ‫غربالگری مناس��ب و در نهایت شناس��ایی و تجاری‌س��ازی‬ ‫طرح‌های برتر با نگاه به بازار است‪.‬‬
‫بازار معامالت روزانه‬ ‫دوشنبه ‪ 11‬اسفند ‪ 11 - 1393‬جمادی االول ‪ 2 -1436‬مارس ‪ -2015‬شماره ‪ -170‬پیاپی ‪1488‬‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫بورس‬ ‫‪15‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪15‬‬ ‫قیمت ارز‬ ‫قیمت سکه‬ ‫ارز‬ ‫خرید ‪Buy /‬‬ ‫فروش ‪Sell /‬‬ ‫دالر امریکا‬ ‫‪34230‬‬ ‫‪34280‬‬ ‫یورو‬ ‫‪38650‬‬ ‫‪38780‬‬ ‫پوند انگلیس‬ ‫‪52880‬‬ ‫‪53060‬‬ ‫‪27710‬‬ ‫‪27810‬‬ ‫‪9360‬‬ ‫‪27340‬‬ ‫عنوان‬ ‫قیمت خرید‬ ‫قیمت فروش‬ ‫سکه یک گرمی‬ ‫‪1,730,000‬‬ ‫‪1,810,000‬‬ ‫سکه ربع‬ ‫‪2,800,000‬‬ ‫‪2,860,000‬‬ ‫سکه نیم‬ ‫‪5,090,000‬‬ ‫‪5,150,000‬‬ ‫دالر کانادا‬ ‫سکه امامی‬ ‫‪9,850,000‬‬ ‫‪9,880,000‬‬ ‫درهم امارت‬ ‫‪9290‬‬ ‫سکه بهار آزادی‬ ‫‪9,790,000‬‬ ‫‪9,870,000‬‬ ‫دالر استرالیا‬ ‫‪27180‬‬ ‫سکه ربع ( زير ‪) 86‬‬ ‫‪2,440,000‬‬ ‫‪2,500,000‬‬ ‫فرانک سوئیس‬ ‫‪36020‬‬ ‫‪36590‬‬ ‫لیر ترکیه‬ ‫‪13800‬‬ ‫‪13900‬‬ ‫سکه نيم ( زير ‪) 86‬‬ ‫‪4,890,000‬‬ ‫‪4,940,000‬‬ ‫ریال عربستان‬ ‫‪9050‬‬ ‫‪9240‬‬ ‫سکه امامي ( زير ‪)86‬‬ ‫‪9,780,000‬‬ ‫‪9,840,000‬‬ ‫رینگت مالزی‬ ‫‪9770‬‬ ‫‪9860‬‬ ‫‪ 1‬گرم طال‬ ‫‪989,700‬‬ ‫‪1,008,000‬‬ ‫یوآن چین‬ ‫‪5390‬‬ ‫‪5530‬‬ ‫ین ژاپن‬ ‫‪285‬‬ ‫‪295‬‬ ‫‪ 1‬مثقال طال‬ ‫‪4,345,000‬‬ ‫‪4,365,000‬‬ ‫دینار عراق‬ ‫‪25‬‬ ‫‪28‬‬ ‫فرابورس‬ ‫بورس‬ ‫بیشترین ارزش معامالت‬ ‫بیشترین رشد قیمت‬ ‫شاخص های بورس‬ ‫نام شاخص‬ ‫مقدار شاخص‬ ‫درصد تغییر‬ ‫زراعت‪01-‬‬ ‫‪7384.3‬‬ ‫‪-3.264557542‬‬ ‫ذغال سنگ‪10-‬‬ ‫‪797.1‬‬ ‫‪-3.405235095‬‬ ‫استخراجنفتجزکشف‪11‬‬ ‫‪728.4‬‬ ‫‪0‬‬ ‫کانه فلزی‪13-‬‬ ‫‪12264.9‬‬ ‫‪-0.005707018‬‬ ‫سایر معادن‪14-‬‬ ‫‪3168.9‬‬ ‫‪-2.910628389‬‬ ‫منسوجات‪17-‬‬ ‫‪1132.6‬‬ ‫‪0‬‬ ‫محصوالت چرمی‪19-‬‬ ‫‪694.5‬‬ ‫‪4.013778643‬‬ ‫محصوالت چوبی‪20-‬‬ ‫‪17670.3‬‬ ‫‪-0.101762182‬‬ ‫محصوالت کاغذ‪21-‬‬ ‫‪6212.5‬‬ ‫‪-2.87049921‬‬ ‫انتشار و چاپ‪22-‬‬ ‫‪53243.1‬‬ ‫‪-0.71679642‬‬ ‫فراورده نفتی‪23-‬‬ ‫‪295151‬‬ ‫‪0.016943352‬‬ ‫الستیک‪25-‬‬ ‫‪19329.1‬‬ ‫‪0.219840616‬‬ ‫فلزات اساسی‪27-‬‬ ‫‪26469.4‬‬ ‫‪-0.02115203‬‬ ‫محصوالت فلزی‪28-‬‬ ‫‪21342.5‬‬ ‫‪-1.352431928‬‬ ‫ماشین آالت‪29-‬‬ ‫‪10539.3‬‬ ‫‪0.418278484‬‬ ‫دستگاههای برقی‪31-‬‬ ‫‪287800.2‬‬ ‫‪2.287972073‬‬ ‫وسایل ارتباطی‪32-‬‬ ‫‪2607.5‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ابزار پزشکی‪33-‬‬ ‫‪1826.5‬‬ ‫‪0.434400088‬‬ ‫خودرو‪34-‬‬ ‫‪11688.8‬‬ ‫‪1.708955484‬‬ ‫حمل و نقل‪35-‬‬ ‫‪1125.2‬‬ ‫‪0‬‬ ‫مبلمان‪36-‬‬ ‫‪272.7‬‬ ‫‪0‬‬ ‫قند و شکر‪38-‬‬ ‫‪3250.7‬‬ ‫‪-0.067631959‬‬ ‫چند رشته ای ص‪39-‬‬ ‫‪6031.2‬‬ ‫‪-0.465392613‬‬ ‫غذایی بجز قند‪42-‬‬ ‫‪2418.2‬‬ ‫‪-0.17338177‬‬ ‫مواد دارویی‪43-‬‬ ‫‪4487.4‬‬ ‫‪-0.093507881‬‬ ‫شیمیایی‪44-‬‬ ‫‪4182.3‬‬ ‫‪-0.400085733‬‬ ‫پیمانکاری‪45-‬‬ ‫‪919.7‬‬ ‫‪0‬‬ ‫کاشی و سرامیک‪49-‬‬ ‫‪2056‬‬ ‫‪-0.47921003‬‬ ‫سیمان‪53-‬‬ ‫‪710.9‬‬ ‫‪-0.140469167‬‬ ‫کانی غیرفلزی‪54-‬‬ ‫‪1719.3‬‬ ‫‪0.673380958‬‬ ‫سرمایه گذاریها‪56-‬‬ ‫‪1483.3‬‬ ‫‪0.277176852‬‬ ‫‪588.2‬‬ ‫‪-0.203596878‬‬ ‫‪1.072324892‬‬ ‫نام شرکت‬ ‫قيمت پاياني‬ ‫ارزش معامله‬ ‫نام شرکت‬ ‫قيمت پاياني‬ ‫درصد تغيير‬ ‫اجاره ماهان‪ 2‬سه ماهه ‪ 20‬درصد ( ماهان‪) 2‬‬ ‫‪1004944‬‬ ‫‪405454600000‬‬ ‫مجتمع هاي آبادگران ايران‬ ‫‪2491‬‬ ‫‪13.23‬‬ ‫بانکها‪57-‬‬ ‫سرمايه گذاري توسعه ملي‬ ‫‪3338‬‬ ‫‪149476658551‬‬ ‫بازرسي فني تكين كو‬ ‫‪11615‬‬ ‫‪11.8‬‬ ‫سایرمالی‪58-‬‬ ‫‪1772‬‬ ‫ايران ترانسفو‬ ‫‪7826‬‬ ‫‪148808696727‬‬ ‫صنعت روي زنگان‬ ‫‪1887‬‬ ‫‪4.66‬‬ ‫حمل و نقل‪60-‬‬ ‫‪2665‬‬ ‫‪-0.131159828‬‬ ‫بانك صادرات ايران‬ ‫‪727‬‬ ‫‪88577588787‬‬ ‫گروه سرمايه گذاري ميراث فرهنگي و گردشگري ايران‬ ‫‪7557‬‬ ‫‪4.57‬‬ ‫رادیویی‪64-‬‬ ‫‪541.4‬‬ ‫‪-0.459643317‬‬ ‫صنايع آذر آب‬ ‫‪2905‬‬ ‫‪88489191039‬‬ ‫بيمه ميهن‬ ‫‪2103‬‬ ‫‪4.26‬‬ ‫مالی‪65-‬‬ ‫‪123929.7‬‬ ‫‪-0.055162136‬‬ ‫ايران خودرو‬ ‫‪2621‬‬ ‫‪55018909225‬‬ ‫گروه صنعتي ملي‬ ‫‪5512‬‬ ‫‪4‬‬ ‫بیمه و بازنشسته‪66‬‬ ‫‪3403.8‬‬ ‫‪0.704142012‬‬ ‫گروه سرمايه گذاري ميراث فرهنگي و گردشگري ايران‬ ‫‪7557‬‬ ‫‪29773481074‬‬ ‫بيمه سامان‬ ‫‪1774‬‬ ‫‪3.99‬‬ ‫انبوه سازی‪70-‬‬ ‫‪833.2‬‬ ‫‪0.700991056‬‬ ‫رایانه‪72-‬‬ ‫‪3997.7‬‬ ‫‪-1.619293712‬‬ ‫فنی مهندسی‪74-‬‬ ‫‪587.8‬‬ ‫‪-0.440379404‬‬ ‫شاخص آزاد شناور‬ ‫‪72825.6‬‬ ‫‪0.015931002‬‬ ‫شاخص بازار دوم‬ ‫‪123942.7‬‬ ‫‪-0.262415023‬‬ ‫شاخص ‪ 30‬شرکت بزرگ‬ ‫‪2854.2‬‬ ‫‪-0.136454288‬‬ ‫شاخص‪50‬شرکت فعالتر‬ ‫‪2597.1‬‬ ‫‪-0.226661544‬‬ ‫شاخص صنعت‬ ‫‪53467.8‬‬ ‫‪-0.157230356‬‬ ‫شاخص بازار اول‬ ‫‪47295‬‬ ‫‪-0.094001838‬‬ ‫شاخص کل‬ ‫‪63860.1‬‬ ‫‪-0.141983928‬‬ ‫شاخص قیمت ‪ 50‬شرکت‬ ‫‪126400.4‬‬ ‫‪-0.339506903‬‬ ‫شاخص کل فرابورس‬ ‫‪715.5‬‬ ‫‪0.06993007‬‬ ‫بازار اول فرابورس‬ ‫‪200.1‬‬ ‫‪0.401404917‬‬ ‫بازار دوم فرابورس‬ ‫‪331.3‬‬ ‫‪0‬‬ ‫شاخص کل (هم وزن)‬ ‫‪9811.4‬‬ ‫‪0.17356857‬‬ ‫شاخص قیمت(وزنی‪-‬ارزشی)‬ ‫‪27799.4‬‬ ‫‪-0.14188779‬‬ ‫شاخص قیمت (هم وزن)‬ ‫‪9030.4‬‬ ‫‪0.174159983‬‬ ‫بیشترین حجم معامالت‬ ‫نام شرکت‬ ‫حجم معامالت‬ ‫قيمت پاياني‬ ‫بانك صادرات ايران‬ ‫‪121910295‬‬ ‫‪727‬‬ ‫سرمايه گذاري توسعه ملي‬ ‫‪44785484‬‬ ‫‪3338‬‬ ‫صنايع آذر آب‬ ‫‪30458650‬‬ ‫‪2905‬‬ ‫ت‪-‬ليزينگ رايان سايپا‬ ‫‪26415582‬‬ ‫‪680‬‬ ‫ايران خودرو‬ ‫‪20992560‬‬ ‫‪2621‬‬ ‫ايران ترانسفو‬ ‫‪19015004‬‬ ‫‪7826‬‬ ‫كمباين سازي ايران‬ ‫‪14837989‬‬ ‫‪1055‬‬ ‫بیشترین افت قیمت‬ ‫نام شرکت‬ ‫قيمت پاياني‬ ‫درصد تغيير‬ ‫ت‪-‬پارس سرام‬ ‫‪1972‬‬ ‫‪-7.72‬‬ ‫ت‪-‬بهنوش ايران‬ ‫‪2868‬‬ ‫‪-4.65‬‬ ‫امتياز مسكن آذر‪91‬‬ ‫‪795465‬‬ ‫‪-4.39‬‬ ‫امتياز تسهيالت مسكن دي‪92‬‬ ‫‪798478‬‬ ‫‪-4.36‬‬ ‫امتياز مسكن آبان‪92‬‬ ‫‪799017‬‬ ‫‪-4.21‬‬ ‫امتياز مسكن دي‪91‬‬ ‫‪792592‬‬ ‫‪-4.2‬‬ ‫ت‪-‬سخت آژند‬ ‫‪2150‬‬ ‫‪-4.19‬‬
‫‪16‬‬ ‫بورس و بازار‬ ‫دوشنبه ‪ 11‬اسفند ‪ 11 - 1393‬جمادی االول ‪ 2 -1436‬مارس ‪ -2015‬شماره ‪ -170‬پیاپی ‪1488‬‬ ‫نام شرکت‬ ‫آخرین قیمت‬ ‫درصد تغییر‬ ‫حجم معامالت‬ ‫ارزش معامله‬ ‫تعداد دفعات معامله‬ ‫حجم معامالت‬ ‫ارزش معامله‬ ‫تعداد دفعات معامله‬ ‫‪976‬‬ ‫‪779840199‬‬ ‫‪122‬‬ ‫‪950‬‬ ‫‪37,999‬‬ ‫‪759969209‬‬ ‫‪322117643‬‬ ‫‪115‬‬ ‫‪42‬‬ ‫‪907‬‬ ‫‪721915624‬‬ ‫‪105‬‬ ‫‪683‬‬ ‫‪211,353‬‬ ‫‪545466401‬‬ ‫‪438126133‬‬ ‫‪104‬‬ ‫‪76‬‬ ‫‪689‬‬ ‫‪546021541‬‬ ‫‪82‬‬ ‫‪388‬‬ ‫‪325,665‬‬ ‫‪307936133‬‬ ‫‪1639779645‬‬ ‫‪80‬‬ ‫‪92‬‬ ‫‪477‬‬ ‫‪374839011‬‬ ‫‪79‬‬ ‫‪248,127‬‬ ‫‪383049355‬‬ ‫‪62‬‬ ‫امتياز‌تسهيالت‌مسكن‌مهرماه‌‪92‬‬ ‫توسعه‌‌معادن‌‌روي‌‌ايران‌‬ ‫‪794213‬‬ ‫‪1557‬‬ ‫‪-3.46‬‬ ‫‪-0.26‬‬ ‫‪351‬‬ ‫‪248,127‬‬ ‫‪278768702‬‬ ‫‪383049355‬‬ ‫‪75‬‬ ‫‪62‬‬ ‫‪619333455‬‬ ‫‪25‬‬ ‫امتياز‌تسهيالت‌مسكن‌شهريور‌‪92‬‬ ‫باما‬ ‫‪795828‬‬ ‫‪8276‬‬ ‫‪-3.49‬‬ ‫‪0.28‬‬ ‫‪499‬‬ ‫‪74,816‬‬ ‫‪397118337‬‬ ‫‪619333455‬‬ ‫‪74‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪21‬‬ ‫امتيازتسهيالت‌مسكن‌مهرماه‪91‬‬ ‫معادن‌‌بافق‌‬ ‫‪779823‬‬ ‫‪3406‬‬ ‫‪-2.61‬‬ ‫‪-0.61‬‬ ‫‪561‬‬ ‫‪40,700‬‬ ‫‪437480723‬‬ ‫‪136472021‬‬ ‫‪64‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪1‬‬ ‫امتيازتسهيالت‌مسكن‌دي‌ماه‌‪91‬‬ ‫معدني‌‌دماوند‬ ‫‪792592‬‬ ‫‪9665‬‬ ‫‪-4.20‬‬ ‫‪-0.03‬‬ ‫‪461‬‬ ‫‪345‬‬ ‫‪365385142‬‬ ‫‪3202290‬‬ ‫‪63‬‬ ‫‪1‬‬ ‫امتياز‌تسهيالت‌مسكن‌مرداد‌‪92‬‬ ‫‪-3.43‬‬ ‫‪794607‬‬ ‫انبوه‌سازي‪‌،‬امالك‌و‌مستغالت‌‬ ‫‪343‬‬ ‫‪272550148‬‬ ‫‪62‬‬ ‫امتيازتسهيالت‌مسكن‌آذر‌ماه‌‪91‬‬ ‫سرمايه‌گذاري‌مسكن‌شمال‌شرق‬ ‫‪795465‬‬ ‫‪1973‬‬ ‫‪-4.39‬‬ ‫‪3.62‬‬ ‫‪464‬‬ ‫‪8,835,236‬‬ ‫‪369095670‬‬ ‫‪17429941392‬‬ ‫‪58‬‬ ‫‪1189‬‬ ‫امتياز‌تسهيالت‌مسكن‌تيرماه‌‪92‬‬ ‫شهر‌سازي‌و‌خانه‌سازي‌باغميشه‬ ‫‪794494‬‬ ‫‪2891‬‬ ‫‪-2.48‬‬ ‫‪1.47‬‬ ‫‪451‬‬ ‫‪3,375,113‬‬ ‫‪358316822‬‬ ‫‪9757295923‬‬ ‫‪56‬‬ ‫‪587‬‬ ‫بانك‌سينا‬ ‫‌‌گذاري‌‌شاهد‬ ‫سرمايه‬ ‫‪1265‬‬ ‫‪1394‬‬ ‫‪-0.16‬‬ ‫‪3.34‬‬ ‫‪448,429‬‬ ‫‪5,319,912‬‬ ‫‪560163077‬‬ ‫‪7413846236‬‬ ‫‪56‬‬ ‫‪520‬‬ ‫بانك‌اقتصادنوي ‌‬ ‫ن‬ ‫سرمايه‌گذاري‌مسكن‌تهران‬ ‫‪1889‬‬ ‫‪2677‬‬ ‫‪0.05‬‬ ‫‪1.71‬‬ ‫‪162,858‬‬ ‫‪1,805,768‬‬ ‫‪313295498‬‬ ‫‪4833972018‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪435‬‬ ‫‪789977‬‬ ‫‪5822‬‬ ‫‪-2.62‬‬ ‫‪-2.66‬‬ ‫‪289‬‬ ‫‪2,249,170‬‬ ‫‪228303499‬‬ ‫‪13095048312‬‬ ‫‪32‬‬ ‫‪399‬‬ ‫بانك‌ايران‌زمين‬ ‫توريستي‌ورفاهي‌آبادگران‌ايران‬ ‫‪2359‬‬ ‫‪2491‬‬ ‫‪1.46‬‬ ‫‪13.23‬‬ ‫‪368,289‬‬ ‫‪2,549,067‬‬ ‫‪868711108‬‬ ‫‪6349831974‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪381‬‬ ‫ك‌‌كارآفرين‌‬ ‫بان‬ ‫توسعه‌وعمران‌استان‌كرمان‬ ‫س‪‌.‬‬ ‫‪2078‬‬ ‫‪6601‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.41‬‬ ‫‪70,161‬‬ ‫‪922,140‬‬ ‫‪147248656‬‬ ‫‪6086886069‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪323‬‬ ‫بانك‌خاورميانه‬ ‫‌‌مسكن‌‬ ‫سرمايه‌گذاري‬ ‫‪1687‬‬ ‫‪1621‬‬ ‫‪-2.54‬‬ ‫‪0.68‬‬ ‫‪61,000‬‬ ‫‪2,418,560‬‬ ‫‪102884800‬‬ ‫‪3919790907‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪285‬‬ ‫‪840065‬‬ ‫‪2902‬‬ ‫‪-5.00‬‬ ‫‪-0.24‬‬ ‫‪90‬‬ ‫‪832,776‬‬ ‫‪75605850‬‬ ‫‪2417089086‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪240‬‬ ‫‪1966‬‬ ‫‪3377‬‬ ‫‪0.56‬‬ ‫‪0.12‬‬ ‫‪5,000,000‬‬ ‫‪1,071,129‬‬ ‫‪9830000000‬‬ ‫‪3617318295‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪196‬‬ ‫بيمه‌وصندوق‌بازنشستگي‌به‌جزتامين‌اجتماعي‌‬ ‫‪758,126‬‬ ‫‪0.84‬‬ ‫‪2282‬‬ ‫‪1730414573‬‬ ‫‪115‬‬ ‫بيمه‌دانا‬ ‫آ‪.‬س‪.‬پ‬ ‫‪1395‬‬ ‫‪1313‬‬ ‫‪2.72‬‬ ‫‪0.23‬‬ ‫‪3,336,563‬‬ ‫‪691,384‬‬ ‫‪4653482747‬‬ ‫‪907703083‬‬ ‫‪252‬‬ ‫‪109‬‬ ‫بيمه‌آسيا‬ ‫‌گذاري‌مسكن‌زاينده‌رود‬ ‫سرمايه‬ ‫‪1279‬‬ ‫‪3693‬‬ ‫‪2.48‬‬ ‫‪0.79‬‬ ‫‪869,763‬‬ ‫‪197,749‬‬ ‫‪1114369635‬‬ ‫‪730208922‬‬ ‫‪87‬‬ ‫‪81‬‬ ‫بيمه‌ملت‬ ‫ت‌‌آژند‬ ‫ح‌‪‌.‬سخ‬ ‫‪2004‬‬ ‫‪2150‬‬ ‫‪-0.30‬‬ ‫‪-4.19‬‬ ‫‪636,683‬‬ ‫‪301,081‬‬ ‫‪1274629740‬‬ ‫‪647235170‬‬ ‫‪72‬‬ ‫‪62‬‬ ‫بيمه‌البرز‬ ‫‌‌گستراصفهان‌‬ ‫سامان‬ ‫‪1144‬‬ ‫‪1706‬‬ ‫‪0.53‬‬ ‫‪-0.64‬‬ ‫‪347,808‬‬ ‫‪227,466‬‬ ‫‪403880591‬‬ ‫‪387473139‬‬ ‫‪58‬‬ ‫‪45‬‬ ‫بيمه‌ميهن‌توسعه‌ساختمان‬ ‫بين‌المللي‬ ‫‪2103‬‬ ‫‪1574‬‬ ‫‪4.26‬‬ ‫‪0.13‬‬ ‫‪525,214‬‬ ‫‪1,430,276‬‬ ‫‪1104581805‬‬ ‫‪2250604120‬‬ ‫‪56‬‬ ‫‪37‬‬ ‫بيمه‌سامان‬ ‫سخت‌‌آژند‬ ‫‪1774‬‬ ‫‪4108‬‬ ‫‪3.99‬‬ ‫‪-0.24‬‬ ‫‪255,610‬‬ ‫‪33,085‬‬ ‫‪453537805‬‬ ‫‪134623045‬‬ ‫‪46‬‬ ‫‪20‬‬ ‫بيمه‌اتكايي‌ايرانيان‬ ‫‌گستر‬ ‫توسعه‌شهري‌توس‬ ‫‪1949‬‬ ‫‪2961‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪-0.87‬‬ ‫‪164,900‬‬ ‫‪61,709‬‬ ‫‪321401029‬‬ ‫‪177205781‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪18‬‬ ‫بيمه‌پاسارگاد‬ ‫‪3886‬‬ ‫‪160,512‬‬ ‫‪623779970‬‬ ‫‪19‬‬ ‫بيمه‌پارسيان‬ ‫افست‌‬ ‫‪2023‬‬ ‫‪13809‬‬ ‫‪52,351‬‬ ‫‪6,407‬‬ ‫‪105457181‬‬ ‫‪85552671‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪7‬‬ ‫مهندسي‌ساختمان‌تاسيسات‌راه‌آهن‬ ‫بانك‌صادرات‌ايران‬ ‫‪9333‬‬ ‫‪727‬‬ ‫امتياز‌تسهيالت‌مسكن‌بهمنماه‌‪93‬‬ ‫‪806617‬‬ ‫كشتيراني‌درياي‌خزر‬ ‫امتياز‌تسهيالت‌مسكن‌دي‌ماه‪93‬‬ ‫‪7203‬‬ ‫‪802190‬‬ ‫‪37,999‬‬ ‫كنتورسازي‌ايران‌‬ ‫‪8437‬‬ ‫‪322117643‬‬ ‫ذغال‌سنگ‌‌نگين‌‌ط‌بس‌‬ ‫‪2080‬‬ ‫تامين‌‌ماسه‌‌ريخته‌گري‌‬ ‫‪5035‬‬ ‫توسعه‌‌معادن‌‌روي‌‌ايران‌‬ ‫‪1557‬‬ ‫‪-0.26‬‬ ‫باما‬ ‫‪8276‬‬ ‫‪0.28‬‬ ‫‪74,816‬‬ ‫معادن‌‌بافق‌‬ ‫‪3406‬‬ ‫‪-0.61‬‬ ‫‪40,700‬‬ ‫‪136472021‬‬ ‫معدني‌‌دماوند‬ ‫‪9665‬‬ ‫‪-0.03‬‬ ‫‪345‬‬ ‫‪3202290‬‬ ‫‪42‬‬ ‫استخراج‌ذغال‌سنگ‌‬ ‫‪-3.39‬‬ ‫‪211,353‬‬ ‫‪438126133‬‬ ‫‪76‬‬ ‫استخراج‌ساير‌معادن‌‬ ‫‪-2.91‬‬ ‫‪325,665‬‬ ‫‪1639779645‬‬ ‫‪92‬‬ ‫استخراج‌كانه‌هاي‌فلزي‌‬ ‫انبوه‌سازي‪‌،‬امالك‌و‌مستغالت‌‬ ‫سرمايه‌گذاري‌مسكن‌شمال‌شرق‬ ‫‪1973‬‬ ‫‪3.62‬‬ ‫‪8,835,236‬‬ ‫‪17429941392‬‬ ‫‪1189‬‬ ‫شهر‌سازي‌و‌خانه‌سازي‌باغميشه‬ ‫‪2891‬‬ ‫‪1.47‬‬ ‫‪3,375,113‬‬ ‫‪9757295923‬‬ ‫‪587‬‬ ‫سرمايه‌‌گذاري‌‌شاهد‬ ‫‪1394‬‬ ‫‪3.34‬‬ ‫‪5,319,912‬‬ ‫‪7413846236‬‬ ‫‪520‬‬ ‫سرمايه‌گذاري‌مسكن‌تهران‬ ‫‪2677‬‬ ‫‪1.71‬‬ ‫‪1,805,768‬‬ ‫‪4833972018‬‬ ‫‪435‬‬ ‫نوسازي‌وساختمان‌تهران‌‬ ‫‪5822‬‬ ‫‪-2.66‬‬ ‫‪2,249,170‬‬ ‫‪13095048312‬‬ ‫‪399‬‬ ‫توريستي‌ورفاهي‌آبادگران‌ايران‬ ‫‪2491‬‬ ‫‪13.23‬‬ ‫‪2,549,067‬‬ ‫‪6349831974‬‬ ‫‪381‬‬ ‫س‪‌.‬توسعه‌وعمران‌استان‌كرمان‬ ‫‪6601‬‬ ‫‪0.41‬‬ ‫‪922,140‬‬ ‫‪6086886069‬‬ ‫‪323‬‬ ‫سرمايه‌گذاري‌‌مسكن‌‬ ‫‪1621‬‬ ‫‪0.68‬‬ ‫‪2,418,560‬‬ ‫‪3919790907‬‬ ‫‪285‬‬ ‫سرمايه‌‌گذاري‌‌ساختمان‌ايران‌‬ ‫‪2902‬‬ ‫‪-0.24‬‬ ‫‪832,776‬‬ ‫‪2417089086‬‬ ‫‪240‬‬ ‫شركت‌سرمايه‌گذاري‌مسكن‌شمالغرب‬ ‫‪3377‬‬ ‫‪0.12‬‬ ‫‪1,071,129‬‬ ‫‪3617318295‬‬ ‫‪196‬‬ ‫عمران‌و‌توسعه‌شاهد‬ ‫‪2282‬‬ ‫‪0.84‬‬ ‫‪758,126‬‬ ‫‪1730414573‬‬ ‫‪115‬‬ ‫آ‪.‬س‪.‬پ‬ ‫‪1313‬‬ ‫‪0.23‬‬ ‫‪691,384‬‬ ‫‪907703083‬‬ ‫‪109‬‬ ‫سرمايه‌گذاري‌مسكن‌زاينده‌رود‬ ‫‪3693‬‬ ‫‪0.79‬‬ ‫‪197,749‬‬ ‫‪730208922‬‬ ‫‪81‬‬ ‫ح‌‪‌.‬سخت‌‌آژند‬ ‫‪2150‬‬ ‫‪-4.19‬‬ ‫‪301,081‬‬ ‫‪647235170‬‬ ‫‪62‬‬ ‫سامان‌‌گستراصفهان‌‬ ‫‪1706‬‬ ‫‪-0.64‬‬ ‫‪227,466‬‬ ‫‪387473139‬‬ ‫‪45‬‬ ‫بين‌المللي‌توسعه‌ساختمان‬ ‫‪1574‬‬ ‫‪0.13‬‬ ‫‪1,430,276‬‬ ‫‪2250604120‬‬ ‫‪37‬‬ ‫سخت‌‌آژند‬ ‫‪4108‬‬ ‫‪-0.24‬‬ ‫‪33,085‬‬ ‫‪134623045‬‬ ‫‪20‬‬ ‫توسعه‌شهري‌توس‌گستر‬ ‫‪2961‬‬ ‫‪-0.87‬‬ ‫‪61,709‬‬ ‫‪177205781‬‬ ‫‪18‬‬ ‫افست‌‬ ‫‪13809‬‬ ‫انتشار‪‌،‬چاپ‌و‌تكثير‌‬ ‫‪-0.72‬‬ ‫‪6,407‬‬ ‫‪85552671‬‬ ‫‪7‬‬ ‫بانكها‌و‌موسسات‌اعتباري‌‬ ‫بانك‌صادرات‌ايران‬ ‫نام شرکت‬ ‫امتيازتسهيالت‌مسكن‌آبان‌ماه‌‪92‬‬ ‫ابزارپزشكي‪‌،‬اپتيكي‌و‌اندازه‌گيري‌‬ ‫‪0.44‬‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫آخرین قیمت‬ ‫درصد تغییر‬ ‫‪-4.21‬‬ ‫‪799017‬‬ ‫ابزارپزشكي‪‌،‬اپتيكي‌و‌اندازه‌گيري‌‬ ‫‪-3.93‬‬ ‫‪0.44‬‬ ‫امتيازتسهيالت‌مسكن‌آذر‌ماه‌‪92‬‬ ‫كنتورسازي‌ايران‌‬ ‫‪799968‬‬ ‫‪8437‬‬ ‫امتياز‌تسهيالت‌مسكن‌خرداد‌‪92‬‬ ‫‪795938‬‬ ‫امتياز‌تسهيالت‌مسكن‌اسفندماه‪92‬‬ ‫ذغال‌سنگ‌‌نگين‌‌ط‌بس‌‬ ‫‪798633‬‬ ‫‪2080‬‬ ‫امتيازتسهيالت‌مسكن‌اسفندماه‪91‬‬ ‫‪-2.53‬‬ ‫‪792484‬‬ ‫استخراج‌ساير‌معادن‌‬ ‫‪-4.08‬‬ ‫استخراج‌ذغال‌سنگ‌‬ ‫‪-2.90‬‬ ‫‪-3.39‬‬ ‫امتياز‌تسهيالت‌مسكن‌بهمنماه‌‪92‬‬ ‫تامين‌‌ماسه‌‌ريخته‌گري‌‬ ‫‪793650‬‬ ‫‪5035‬‬ ‫امتيازتسهيالت‌مسكن‌آبان‌ماه‌‪91‬‬ ‫‪-3.68‬‬ ‫‪785826‬‬ ‫استخراج‌كانه‌هاي‌فلزي‌‬ ‫امتيازتسهيالت‌مسكن‌بهمن‌ماه‌‪91‬‬ ‫نوسازي‌وساختمان‌تهران‌‬ ‫امتياز‌تسهيالت‌مسكن‌خردادماه‪93‬‬ ‫سرمايه‌‌گذاري‌‌ساختمان‌ايران‌‬ ‫بانك‌ملت‬ ‫شركت‌سرمايه‌گذاري‌مسكن‌شمالغرب‬ ‫عمران‌و‌توسعه‌شاهد‬ ‫‪-3.49‬‬ ‫‪-2.91‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫انتشار‪‌،‬چاپ‌و‌تكثير‌‬ ‫‪-0.05‬‬ ‫‪-0.72‬‬ ‫پيمانكاري‌صنعتي‌‬ ‫بانكها‌و‌موسسات‌اعتباري‌‬ ‫‪114,961‬‬ ‫‪121,910,295‬‬ ‫‪1072949849‬‬ ‫‪88577588787‬‬ ‫‪110‬‬ ‫‪2089‬‬ ‫‪2.02‬‬ ‫‪0.28‬‬ ‫‪32,405‬‬ ‫‪26138415418‬‬ ‫‪2051‬‬ ‫‪35,850‬‬ ‫‪9,075‬‬ ‫‪258236815‬‬ ‫‪7279876181‬‬ ‫‪44‬‬ ‫‪930‬‬ ‫‪8215420822‬‬ ‫‪790‬‬ ‫‪35411‬‬ ‫‪800362‬‬ ‫‪-0.91‬‬ ‫‪-4.03‬‬ ‫‪263,049‬‬ ‫‪7,210‬‬ ‫‪9314937118‬‬ ‫‪5770610892‬‬ ‫‪479‬‬ ‫‪671‬‬ ‫تايدواترخاورميانه‬ ‫بانك‌حكمت‌‌ايرانيان‬ ‫‪4720‬‬ ‫‪1157‬‬ ‫‪2.21‬‬ ‫‪1.67‬‬ ‫‪1,366,999‬‬ ‫‪7,306,570‬‬ ‫‪6452056133‬‬ ‫‪8454001059‬‬ ‫‪291‬‬ ‫‪574‬‬ ‫توكاريل‬ ‫ح‪‌.‬‬ ‫بانك‌دي‬ ‫‪887‬‬ ‫‪1652‬‬ ‫‪3.02‬‬ ‫‪2.35‬‬ ‫‪4,086,122‬‬ ‫‪4,543,917‬‬ ‫‪3623847995‬‬ ‫‪7507811708‬‬ ‫‪203‬‬ ‫‪531‬‬ ‫توكاريل‬ ‫پست‌بانك‌ايران‬ ‫‪2124‬‬ ‫‪1453‬‬ ‫‪3.66‬‬ ‫‪0.76‬‬ ‫‪767,427‬‬ ‫‪2,523,263‬‬ ‫‪1630061168‬‬ ‫‪3665897099‬‬ ‫‪192‬‬ ‫‪463‬‬ ‫‪2608‬‬ ‫‪800988‬‬ ‫‪-3.98‬‬ ‫‪-4.32‬‬ ‫‪192,475‬‬ ‫‪4,910‬‬ ‫‪502021888‬‬ ‫‪3932851074‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪446‬‬ ‫كشتيراني‌جمهوري‌اسالمي‌ايران‬ ‫بانك‌گردشگري‬ ‫‪2806‬‬ ‫‪1619‬‬ ‫‪-0.25‬‬ ‫‪2.40‬‬ ‫‪250,084‬‬ ‫‪3,233,519‬‬ ‫‪678028749‬‬ ‫‪5235584606‬‬ ‫‪52‬‬ ‫‪418‬‬ ‫‪2288‬‬ ‫‪1939‬‬ ‫‪3.44‬‬ ‫‪-0.82‬‬ ‫‪280,051‬‬ ‫‪4,782,397‬‬ ‫‪640740743‬‬ ‫‪9266975985‬‬ ‫‪43‬‬ ‫‪357‬‬ ‫‪1691‬‬ ‫‪2580‬‬ ‫‪-1.17‬‬ ‫‪-0.46‬‬ ‫‪87,446‬‬ ‫‪2,587,332‬‬ ‫‪143793874‬‬ ‫‪6674779992‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪279‬‬ ‫‪2,653‬‬ ‫‪2126496022‬‬ ‫‪252‬‬ ‫‪-0.51‬‬ ‫‪-3.17‬‬ ‫‪790,003‬‬ ‫‪1,956‬‬ ‫‪5219644002‬‬ ‫‪1566429242‬‬ ‫‪195‬‬ ‫‪214‬‬ ‫‪11.80‬‬ ‫‪-4.26‬‬ ‫‪218,270‬‬ ‫‪1,236‬‬ ‫‪2535273601‬‬ ‫‪991463717‬‬ ‫‪96‬‬ ‫‪188‬‬ ‫‪3,486‬‬ ‫‪2803485921‬‬ ‫‪183‬‬ ‫‪2.10‬‬ ‫‪-3.72‬‬ ‫‪20,992,560‬‬ ‫‪1,167‬‬ ‫‪55018909225‬‬ ‫‪936788656‬‬ ‫‪1834‬‬ ‫‪170‬‬ ‫‪6,881,052‬‬ ‫‪956‬‬ ‫‪13264122986‬‬ ‫‪767184175‬‬ ‫‪827‬‬ ‫‪160‬‬ ‫‪16667603154‬‬ ‫‪1095537199‬‬ ‫‪709‬‬ ‫‪140‬‬ ‫‪612‬‬ ‫‪134‬‬ ‫‪727‬‬ ‫‪0.28‬‬ ‫‪121,910,295‬‬ ‫‪88577588787‬‬ ‫‪2089‬‬ ‫امتياز‌تسهيالت‌مسكن‌بهمنماه‌‪93‬‬ ‫‪806617‬‬ ‫‪-1.00‬‬ ‫‪32,405‬‬ ‫‪26138415418‬‬ ‫‪2051‬‬ ‫امتياز‌تسهيالت‌مسكن‌دي‌ماه‪93‬‬ ‫‪802190‬‬ ‫‪-3.34‬‬ ‫‪9,075‬‬ ‫‪7279876181‬‬ ‫‪930‬‬ ‫‪822‬‬ ‫‪-0.24‬‬ ‫‪10,004,667‬‬ ‫‪8215420822‬‬ ‫‪790‬‬ ‫‪800362‬‬ ‫‪-4.03‬‬ ‫‪7,210‬‬ ‫‪5770610892‬‬ ‫‪671‬‬ ‫بانك‌حكمت‌‌ايرانيان‬ ‫‪1157‬‬ ‫‪1.67‬‬ ‫‪7,306,570‬‬ ‫‪8454001059‬‬ ‫‪574‬‬ ‫بانك‌دي‬ ‫‪1652‬‬ ‫‪2.35‬‬ ‫‪4,543,917‬‬ ‫‪7507811708‬‬ ‫‪531‬‬ ‫پست‌بانك‌ايران‬ ‫‪1453‬‬ ‫‪0.76‬‬ ‫‪2,523,263‬‬ ‫‪3665897099‬‬ ‫‪463‬‬ ‫‪800988‬‬ ‫‪-4.32‬‬ ‫‪4,910‬‬ ‫‪3932851074‬‬ ‫‪446‬‬ ‫بانك‌گردشگري‬ ‫‪1619‬‬ ‫‪2.40‬‬ ‫‪3,233,519‬‬ ‫‪5235584606‬‬ ‫‪418‬‬ ‫بانك‌ملتل‌توكا‬ ‫حمل‌ونق‬ ‫بانك‌ملت‬ ‫‪1939‬‬ ‫‪-0.82‬‬ ‫‪4,782,397‬‬ ‫‪9266975985‬‬ ‫‪357‬‬ ‫حمل‌و‌نقل‌بين‌المللي‌خليج‌فارس‬ ‫بانك‌انصار‬ ‫بانك‌انصار‬ ‫‪2580‬‬ ‫‪-0.46‬‬ ‫‪2,587,332‬‬ ‫‪6674779992‬‬ ‫‪279‬‬ ‫امتيازتسهيالت‌مسكن‌شهريورماه‪93‬‬ ‫امتيازتسهيالت‌مسكن‌شهريورماه‪93‬‬ ‫‪801544‬‬ ‫‪-4.24‬‬ ‫‪2,653‬‬ ‫‪2126496022‬‬ ‫‪252‬‬ ‫گروه‌مپنا‌(سهامي‌عام)‬ ‫امتيازتسهيالت‌مسكن‌مهرماه‪93‬‬ ‫‪6636‬‬ ‫‪800833‬‬ ‫امتيازتسهيالت‌مسكن‌مهرماه‪93‬‬ ‫‪800833‬‬ ‫‪-3.17‬‬ ‫‪1,956‬‬ ‫‪1566429242‬‬ ‫‪214‬‬ ‫كنترل‌خوردگي‌تكين‌كو‬ ‫امتياز‌تسهيالت‌مسكن‌تيرماه‪93‬‬ ‫‪11615‬‬ ‫‪802155‬‬ ‫امتياز‌تسهيالت‌مسكن‌تيرماه‪93‬‬ ‫‪802155‬‬ ‫‪-4.26‬‬ ‫‪1,236‬‬ ‫‪991463717‬‬ ‫‪188‬‬ ‫امتياز‌تسهيالت‌مسكن‌فروردين‌‪93‬‬ ‫خودرو‌و‌ساخت‌قطعات‌‬ ‫‪-3.68‬‬ ‫‪804213‬‬ ‫امتياز‌تسهيالت‌مسكن‌فروردين‌‪93‬‬ ‫‪804213‬‬ ‫‪-3.68‬‬ ‫‪3,486‬‬ ‫‪2803485921‬‬ ‫‪183‬‬ ‫ايران‌‌خودرو‬ ‫امتياز‌تسهيالت‌مسكن‌ارديبهشت‪93‬‬ ‫‪2621‬‬ ‫‪802732‬‬ ‫امتياز‌تسهيالت‌مسكن‌ارديبهشت‪93‬‬ ‫‪802732‬‬ ‫‪-3.72‬‬ ‫‪1,167‬‬ ‫‪936788656‬‬ ‫‪170‬‬ ‫گروه‌بهمن‌‬ ‫امتياز‌تسهيالت‌مسكن‌مردادماه‪93‬‬ ‫‪1928‬‬ ‫‪802494‬‬ ‫‪1.85‬‬ ‫‪-3.20‬‬ ‫امتياز‌تسهيالت‌مسكن‌مردادماه‪93‬‬ ‫‪802494‬‬ ‫‪-3.20‬‬ ‫‪956‬‬ ‫‪767184175‬‬ ‫‪160‬‬ ‫زامياد‬ ‫امتيازتسهيالت‌مسكن‌ارديبهشت‌‪92‬‬ ‫‪1494‬‬ ‫‪792719‬‬ ‫‪3.46‬‬ ‫‪-4.00‬‬ ‫‪11,153,530‬‬ ‫‪1,382‬‬ ‫امتيازتسهيالت‌مسكن‌ارديبهشت‌‪92‬‬ ‫‪792719‬‬ ‫‪-4.00‬‬ ‫‪1,382‬‬ ‫‪1095537199‬‬ ‫‪140‬‬ ‫سايپا‬ ‫امتيازتسهيالت‌مسكن‌فروردين‌‪92‬‬ ‫‪1265‬‬ ‫‪790937‬‬ ‫‪2.18‬‬ ‫‪-3.67‬‬ ‫‪8,486,323‬‬ ‫‪986‬‬ ‫‪10732101175‬‬ ‫‪779863498‬‬ ‫امتيازتسهيالت‌مسكن‌فروردين‌‪92‬‬ ‫‪790937‬‬ ‫‪-3.67‬‬ ‫‪986‬‬ ‫‪779863498‬‬ ‫‪134‬‬ ‫سرمايه‌گذاري‌‌رنا(هلدينگ‌‬ ‫امتياز‌تسهيالت‌مسكن‌دي‌ماه‌‪92‬‬ ‫‪1084‬‬ ‫‪798478‬‬ ‫‪2.94‬‬ ‫‪-4.36‬‬ ‫‪5,603,550‬‬ ‫‪721‬‬ ‫‪6074196161‬‬ ‫‪575702730‬‬ ‫‪426‬‬ ‫‪124‬‬ ‫امتياز‌تسهيالت‌مسكن‌دي‌ماه‌‪92‬‬ ‫‪798478‬‬ ‫‪-4.36‬‬ ‫‪721‬‬ ‫‪575702730‬‬ ‫‪124‬‬ ‫كمك‌فنرايندامين‌‬ ‫‪3046‬‬ ‫‪3.89‬‬ ‫‪2,938,846‬‬ ‫‪8952126829‬‬ ‫‪421‬‬ ‫بانك‌تجارت‬ ‫امتيازتسهيالت‌مسكن‌آذرماه‌‪93‬‬ ‫امتيازتسهيالت‌مسكن‌آبانماه‪93‬‬ ‫بانك‌تجارت‬ ‫توسعه‌خدمات‌دريايي‌وبندري‌سينا‬ ‫امتيازتسهيالت‌مسكن‌آذرماه‌‪93‬‬ ‫سهامي‌عام‬ ‫حمل‌و‌نقل‌پتروشيمي(‌‬ ‫امتيازتسهيالت‌مسكن‌آبانماه‪93‬‬ ‫حمل‌و‌نقل‌آبي‌‬ ‫‪-1.00‬‬ ‫‪-0.39‬‬ ‫‪-3.34‬‬ ‫حمل‌ونقل‪‌،‬انبارداري‌و‌ارتباطات‌‪10,004,667‬‬ ‫‪-0.24‬‬ ‫‪822‬‬ ‫خدمات‌فني‌و‌مهندسي‌‬ ‫‪-4.24‬‬ ‫‪801544‬‬
‫بورس و بازار‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫نام شرکت‬ ‫نيرو‌محركه‌‬ ‫آخرین قیمت‬ ‫درصد تغییر‬ ‫حجم معامالت‬ ‫ارزش معامله‬ ‫ابزارپزشكي‪‌،‬اپتيكي‌و‌اندازه‌گيري‌ ‪1,569,571‬‬ ‫‪-1.35‬‬ ‫‪1900‬‬ ‫‪2981805317‬‬ ‫‪230‬‬ ‫ليزينگ‌صنعت‌ومعدن‌‬ ‫‪1,269,434‬‬ ‫‪37,999‬‬ ‫‪3168547164‬‬ ‫‪322117643‬‬ ‫‪229‬‬ ‫‪42‬‬ ‫ليزينگ‬ ‫‌ايراين‌‌ايران‌‬ ‫كنتورساز‬ ‫‪2097‬‬ ‫‪8437‬‬ ‫‪1,850,874‬‬ ‫‪3195331258‬‬ ‫‪183‬‬ ‫ليزينگ‌ايرانيان‬ ‫‪1973‬‬ ‫‪2.71‬‬ ‫استخراج‌ذغال‌سنگ‌‬ ‫‪904,477‬‬ ‫‪211,353‬‬ ‫‪3207965435‬‬ ‫‪438126133‬‬ ‫‪175‬‬ ‫‪76‬‬ ‫ذغال‌سنگ‌‌نگين‌‌ط‌بس‌‬ ‫‪2080‬‬ ‫سرمايه‌گذاريها‌‬ ‫‪-3.39‬‬ ‫‪211,353‬‬ ‫‪12,583,224‬‬ ‫‪11925580194‬‬ ‫‪173‬‬ ‫سرمايه‌گذاري‌توسعه‌ملي‌‬ ‫‪3338‬‬ ‫‪2.36‬‬ ‫استخراج‌ساير‌معادن‌‬ ‫‪44,785,484‬‬ ‫‪1.49477E+11‬‬ ‫‪451,228‬‬ ‫‪921761022‬‬ ‫‪1639779645‬‬ ‫‪1035103640‬‬ ‫‪131‬‬ ‫‪92‬‬ ‫‪118‬‬ ‫سرمايه‌‌گذاري‌‌صنعت‌‌بيمه‌‬ ‫‪202,119‬‬ ‫‪1523950434‬‬ ‫‪117‬‬ ‫سرمايه‌‌گذاري‌‌آتيه‌‌دماوند‬ ‫‪3.51‬‬ ‫‪1120‬‬ ‫‪-2.91‬‬ ‫‪5035‬‬ ‫‪-0.27‬‬ ‫‪2200‬‬ ‫استخراج‌كانه‌هاي‌فلزي‌‬ ‫‪-1.03‬‬ ‫‪4135‬‬ ‫‪-0.26‬‬ ‫‪1557‬‬ ‫‪0.55‬‬ ‫‪1285‬‬ ‫‪0.28‬‬ ‫‪8276‬‬ ‫‪1.22‬‬ ‫‪583‬‬ ‫‪-0.61‬‬ ‫‪3406‬‬ ‫‪0.21‬‬ ‫‪938‬‬ ‫‪-0.03‬‬ ‫‪9665‬‬ ‫‪-0.40‬‬ ‫‪1000‬‬ ‫انبوه‌سازي‪‌،‬امالك‌و‌مستغالت‌‬ ‫‪-0.74‬‬ ‫‪1476‬‬ ‫‪3.62‬‬ ‫‪1973‬‬ ‫‪-1.31‬‬ ‫‪1133‬‬ ‫‪1.47‬‬ ‫‪2891‬‬ ‫‪1.46‬‬ ‫‪1809‬‬ ‫‪10,391,080‬‬ ‫‪11642835370‬‬ ‫‪967‬‬ ‫‪2,431,183‬‬ ‫‪10052488631‬‬ ‫‪350‬‬ ‫‌ايراهن‌‌گذاري‌ايران‌خودرو‬ ‫‌سرماي‬ ‫گسترش‬ ‫كنتورسازي‬ ‫الكتريك‌‌خودرو‌شر ‌ق‬ ‫‪1726‬‬ ‫‌ريخته‬ ‫‌ايرا‌بن‌ ‌‬ ‫س‬ ‫‌گرني‌‌ط‬ ‫‌‌نگي‬ ‫صنايلع‌سنگ‬ ‫ذغا‬ ‫‪3547‬‬ ‫‪2080‬‬ ‫سايپا‌ديز ‌ل‬ ‫‪948‬‬ ‫چرخشگر‬ ‫تامين‌‌ماسه‌‌ريخته‌گري‌‬ ‫رينگ‌سازي‌مشهد‬ ‫‪2043‬‬ ‫‪-2.91‬‬ ‫‪5035‬‬ ‫‪0.47‬‬ ‫‪2335‬‬ ‫استخراج‌كانه‌هاي‌فلزي‌‬ ‫‪1.32‬‬ ‫‪7540‬‬ ‫‪-0.26‬‬ ‫‪1557‬‬ ‫‪3.37‬‬ ‫‪1689‬‬ ‫‪0.28‬‬ ‫‪8276‬‬ ‫‪1.02‬‬ ‫‪5140‬‬ ‫‪-0.61‬‬ ‫‪3406‬‬ ‫‪2.63‬‬ ‫‪2301‬‬ ‫‪-0.03‬‬ ‫‪9665‬‬ ‫‪3.30‬‬ ‫‪2537‬‬ ‫انبوه‌سازي‪‌،‬امالك‌و‌مستغالت‌‬ ‫‪-0.46‬‬ ‫‪1954‬‬ ‫‪3.62‬‬ ‫‪1973‬‬ ‫‪-0.07‬‬ ‫‪2774‬‬ ‫‪1.47‬‬ ‫‪2891‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪2004‬‬ ‫توسعه‌‌معادن‌‌روي‌‌ايران‌‬ ‫سرمايه‌گذاري‌اعتبار‌ايران‬ ‫باما‬ ‫ايركا‌پارت‌صنعت‬ ‫معادن‌‌بافق‌‬ ‫ريخته‌گري‌‌تراكتورسازي‌‌ايران‌‬ ‫معدني‌‌دماوند‬ ‫محورسازان‌ايران‌خودرو‬ ‫مهركام‌پارس‌‬ ‫سرمايه‌گذاري‌مسكن‌شمال‌شرق‬ ‫موتورسازان‌تراكتورسازي‌ايران‌‬ ‫شهر‌سازي‌و‌خانه‌سازي‌باغميشه‬ ‫توليدمحورخودرو‬ ‫سرمايه‌‌گذاري‌‌شاهد‬ ‫فنرسازي‌زر‬ ‫دوشنبه ‪ 11‬اسفند ‪ 11 - 1393‬جمادی االول ‪ 2 -1436‬مارس ‪ -2015‬شماره ‪ -170‬پیاپی ‪1488‬‬ ‫تعداد دفعات معامله‬ ‫‪2496‬‬ ‫‪8437‬‬ ‫مهندسي‌صنعتي‌روان‌فن‌آور‬ ‫‪17‬‬ ‫‪2.09‬‬ ‫‪0.44‬‬ ‫‪3.79‬‬ ‫استخراج‌ذغال‌سنگ‌‬ ‫‪0.06‬‬ ‫‪-3.39‬‬ ‫‪1.83‬‬ ‫استخراج‌ساير‌معادن‌‬ ‫‪-3.13‬‬ ‫‪325,665‬‬ ‫‪443,209‬‬ ‫‪248,127‬‬ ‫‪498,699‬‬ ‫‪74,816‬‬ ‫‪150,822‬‬ ‫‪40,700‬‬ ‫‪344,775‬‬ ‫‪345‬‬ ‫‪373,173‬‬ ‫‪383049355‬‬ ‫‪842169713‬‬ ‫‪619333455‬‬ ‫‪775284192‬‬ ‫‪136472021‬‬ ‫‪793157338‬‬ ‫‪3202290‬‬ ‫‪946803288‬‬ ‫‪229,797‬‬ ‫‪8,835,236‬‬ ‫‪109,805‬‬ ‫‪3,375,113‬‬ ‫‪106,255‬‬ ‫‪448881469‬‬ ‫‪17429941392‬‬ ‫‪304537929‬‬ ‫‪9757295923‬‬ ‫‪213036265‬‬ ‫‪62‬‬ ‫‪108‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪94‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪75‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪62‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪1189‬‬ ‫‪57‬‬ ‫‪587‬‬ ‫‪36‬‬ ‫تامين‌‌ماسه‌‌ريخته‌گري‌‬ ‫سرمايه‌گذاري‌‌سپه‌‬ ‫توسعه‌‌معادن‌‌روي‌‌ايرا ‌ن‬ ‫سرمايه‌گذاري‌خوارزمي‬ ‫باما‬ ‫سرمايه‌گذاري‌ملت‌‬ ‫معادن‌‌بافق‌‬ ‫سرمايه‌گذاري‌پرديس‬ ‫معدني‌‌دماوند‬ ‫سرمايه‌گذاري‌توسعه‌صنعتي‌ايران‬ ‫سرمايه‌‌گذاري‌‌صنعت‌‌ومعدن‌‬ ‫سرمايه‌گذاري‌مسكن‌شمال‌شرق‬ ‫س‪.‬صندوق‌بازنشستگي‌كاركنان‌بانك‬ ‫شهر‌سازي‌و‌خانه‌سازي‌باغميشه‬ ‫شركت‌سرمايه‌گذاري‌اعتالء‌البرز‬ ‫حجم معامالت‬ ‫ابزارپزشكي‪‌،‬اپتيكي‌و‌اندازه‌گيري‌ ‪2,292,271‬‬ ‫‪-1.25‬‬ ‫‪1898‬‬ ‫‪4350448557‬‬ ‫‪288‬‬ ‫‪2,816,660‬‬ ‫‪37,999‬‬ ‫‪5905371144‬‬ ‫‪322117643‬‬ ‫‪165‬‬ ‫‪42‬‬ ‫‪420,559‬‬ ‫‪829891159‬‬ ‫‪68‬‬ ‫‪438126133‬‬ ‫‪76‬‬ ‫‪2440‬‬ ‫‪1.90‬‬ ‫‪0.44‬‬ ‫‪5,319,912‬‬ ‫‪177,245‬‬ ‫‪4833972018‬‬ ‫‪458526986‬‬ ‫‪435‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪399‬‬ ‫‪30‬‬ ‫نوسازي‌وساختمان‌تهران‌‬ ‫گسترش‌سرمايه‌گذاري‌ايرانيان‬ ‫توريستي‌ورفاهي‌آبادگران‌ايران‬ ‫تدبيرگران‌فارس‌وخوزستان‬ ‫س‪‌.‬‬ ‫‪2491‬‬ ‫‪1918‬‬ ‫‪6601‬‬ ‫‪2030‬‬ ‫‪0.41‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.68‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪325,665‬‬ ‫‪4,343,743‬‬ ‫‪248,127‬‬ ‫‪2,653,531‬‬ ‫‪74,816‬‬ ‫‪1,930,445‬‬ ‫‪40,700‬‬ ‫‪560,523‬‬ ‫‪345‬‬ ‫‪494,904‬‬ ‫‪449,396‬‬ ‫‪8,835,236‬‬ ‫‪397,009‬‬ ‫‪3,375,113‬‬ ‫‪171,534‬‬ ‫‪1639779645‬‬ ‫‪9557568076‬‬ ‫‪383049355‬‬ ‫‪3421011195‬‬ ‫‪619333455‬‬ ‫‪1124783185‬‬ ‫‪136472021‬‬ ‫‪525611474‬‬ ‫‪3202290‬‬ ‫‪494241041‬‬ ‫‪654596776‬‬ ‫‪17429941392‬‬ ‫‪437904267‬‬ ‫‪9757295923‬‬ ‫‪310302997‬‬ ‫‪92‬‬ ‫‪454‬‬ ‫‪62‬‬ ‫‪216‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪178‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪102‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪69‬‬ ‫‪66‬‬ ‫‪1189‬‬ ‫‪56‬‬ ‫‪587‬‬ ‫‪48‬‬ ‫‪1394‬‬ ‫‪2069‬‬ ‫‪-1.62‬‬ ‫‪3.34‬‬ ‫سرمايه‌گذاري‌مسكن‌تهران‬ ‫رادياتور‌ايران‌‬ ‫‪2677‬‬ ‫‪5855‬‬ ‫‪1.71‬‬ ‫‪1.70‬‬ ‫‪1,805,768‬‬ ‫‪78,168‬‬ ‫‌وساختمان‌تهران‌‬ ‫نوساز‬ ‫فنرسازيي‌خاور‬ ‫‪5822‬‬ ‫‪2584‬‬ ‫‪-2.66‬‬ ‫‪2.17‬‬ ‫‪2,249,170‬‬ ‫‪187,671‬‬ ‫‪13095048312‬‬ ‫‪485125520‬‬ ‫توريستي‌ورفاهي‌آبادگران‌ايران‬ ‫مهندسي‌نصيرماشين‌‬ ‫‪2491‬‬ ‫‪4266‬‬ ‫‪13.23‬‬ ‫‪-3.77‬‬ ‫‪2,549,067‬‬ ‫‪106,300‬‬ ‫‪6349831974‬‬ ‫‪452412800‬‬ ‫‪381‬‬ ‫‪6‬‬ ‫توسعه‌وعمران‌استان‌كرمان‬ ‫س‪‌.‬‬ ‫قطعات‌‌اتومبيل‌‌ايران‌‬ ‫‪6601‬‬ ‫‪3329‬‬ ‫‪0.41‬‬ ‫‪0.57‬‬ ‫‪922,140‬‬ ‫‪33,151‬‬ ‫‪6086886069‬‬ ‫‪112508267‬‬ ‫‪323‬‬ ‫‪3‬‬ ‫توسعه‌وعمران‌استان‌كرمان‬ ‫س‬ ‫گرو‪‌.‬ه‌صنايع‌بهشهرايران‌‬ ‫‌گذاري‌‌مسكن‌‬ ‫سرمايه‬ ‫‌‌پويش‌‬ ‫سازه‬ ‫‪1621‬‬ ‫‪21113‬‬ ‫‪0.68‬‬ ‫‪-0.10‬‬ ‫‪2,418,560‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪3919790907‬‬ ‫‪20289000‬‬ ‫‪285‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‌‌مسكن‌ن‌‬ ‫سرمايه‌گذاري‌بهم‬ ‫‪1621‬‬ ‫‪1566‬‬ ‫سرمايه‌‌گذاري‌‌ساختمان‌ايران‌‬ ‫دباغي‪‌،‬پرداخت‌چرم‌و‌ساخت‌انواع‌پاپوش‌‬ ‫‪832,776‬‬ ‫‪-0.24‬‬ ‫‪2902‬‬ ‫‪2417089086‬‬ ‫‪240‬‬ ‫سرمايه‌‌گذاري‌‌ساختمان‌ايران‌‬ ‫‪2902‬‬ ‫‪1393186772‬‬ ‫‪3617318295‬‬ ‫‪63‬‬ ‫‪196‬‬ ‫سرمايه‌گذاري‌توسعه‌صنايع‌سيمان‬ ‫شركت‌سرمايه‌گذاري‌مسكن‌شمالغرب‬ ‫‪1500‬‬ ‫‪3377‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.12‬‬ ‫‪1730414573‬‬ ‫‪115‬‬ ‫سيمان‌‌شر ‌ق‬ ‫عمران‌و‌توسعه‌شاهد‬ ‫‪1192‬‬ ‫‪2282‬‬ ‫‪1.97‬‬ ‫‪0.84‬‬ ‫‪659,339‬‬ ‫‪758,126‬‬ ‫تجارت‌الكترونيك‌پارسيان‬ ‫آ‪.‬ح‪.‬س‪.‬پ‬ ‫‪1780‬‬ ‫‪1313‬‬ ‫‪-3.68‬‬ ‫‪0.23‬‬ ‫‪1,135,439‬‬ ‫‪691,384‬‬ ‫‪2020687675‬‬ ‫‪907703083‬‬ ‫‪427‬‬ ‫‪109‬‬ ‫سيمان‌فارس‌و‌خوزستان‬ ‫آ‪.‬س‪.‬پ‬ ‫‪1940‬‬ ‫‪1313‬‬ ‫‪-0.46‬‬ ‫‪0.23‬‬ ‫‪409,966‬‬ ‫‪691,384‬‬ ‫‪783295172‬‬ ‫‪907703083‬‬ ‫داده‌پردازي‌ايران‌‬ ‫‌گذاري‌مسكن‌زاينده‌رود‬ ‫سرمايه‬ ‫‪1650‬‬ ‫‪3693‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.79‬‬ ‫‪1,137,049‬‬ ‫‪197,749‬‬ ‫‪1875590889‬‬ ‫‪730208922‬‬ ‫‪201‬‬ ‫‪81‬‬ ‫سيمان‌‌تهران‌‬ ‫‌گذاري‌مسكن‌زاينده‌رود‬ ‫سرمايه‬ ‫‪2572‬‬ ‫‪3693‬‬ ‫‪1.14‬‬ ‫‪0.79‬‬ ‫‪855,378‬‬ ‫‪197,749‬‬ ‫‪2199861872‬‬ ‫‪730208922‬‬ ‫‪95‬‬ ‫‪81‬‬ ‫خدمات‌انفورماتيك‌‬ ‫‪11114‬‬ ‫‪-1.98‬‬ ‫‪447,078‬‬ ‫‪4871668005‬‬ ‫‪647235170‬‬ ‫‪903830556‬‬ ‫‪387473139‬‬ ‫‪633434901‬‬ ‫‪2250604120‬‬ ‫‪701242186‬‬ ‫‪134623045‬‬ ‫‪571620755‬‬ ‫‪177205781‬‬ ‫‪102280214‬‬ ‫‪146‬‬ ‫‪62‬‬ ‫‪92‬‬ ‫‪45‬‬ ‫‪82‬‬ ‫‪37‬‬ ‫‪75‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪47‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪16‬‬ ‫سيمان‌‌داراب‌‬ ‫ح‌‪‌.‬سخت‌‌آژند‬ ‫سيمان‌اروميه‌‬ ‫سامان‌‌گستراصفهان‌‬ ‫سيمان‌غرب‌‬ ‫بين‌المللي‌توسعه‌ساختمان‬ ‫سيمان‌سپاهان‌‬ ‫سخت‌‌آژند‬ ‫سيمان‌‌كارون‌‬ ‫توسعه‌شهري‌توس‌گستر‬ ‫سيمان‌شاهرود‬ ‫‪1713‬‬ ‫‪2150‬‬ ‫‪6266‬‬ ‫‪1706‬‬ ‫‪4078‬‬ ‫‪1574‬‬ ‫‪1227‬‬ ‫‪4108‬‬ ‫‪4882‬‬ ‫‪2961‬‬ ‫‪3596‬‬ ‫‪933,581‬‬ ‫‪301,081‬‬ ‫‪646,205‬‬ ‫‪227,466‬‬ ‫‪71,489‬‬ ‫‪1,430,276‬‬ ‫‪197,872‬‬ ‫‪33,085‬‬ ‫‪36,414‬‬ ‫‪61,709‬‬ ‫‪34,359‬‬ ‫‪1599501410‬‬ ‫‪91‬‬ ‫‪41827763‬‬ ‫‪85552671‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪7‬‬ ‫سيمان‌‌كرمان‌‬ ‫افس ‌‬ ‫ت‬ ‫سيمان‌كردستان‬ ‫‪4511‬‬ ‫‪13809‬‬ ‫‪2012‬‬ ‫‪407000508‬‬ ‫‪14‬‬ ‫سيمان‌‌خزر‬ ‫‪4182‬‬ ‫گروه‌‌صنعتي‌‌ملي‌‌(هلدينگ‌‬ ‫شركت‌سرمايه‌گذاري‌مسكن‌شمالغرب‬ ‫‪5512‬‬ ‫‪3377‬‬ ‫عمران‌و‌توسعه‌شاهد‬ ‫‌هاي‌وابسته‌به‌آن‌ ‪758,126‬‬ ‫‪2282‬رايانه‌و‌فعاليت ‪0.84‬‬ ‫ح‌‪‌.‬سخت‌‌آژند‬ ‫كارت‌اعتباري‌ايران‌كيش‬ ‫سامان‌‌گستراصفهان‌‬ ‫افرانت‬ ‫بين‌المللي‌توسعه‌ساختمان‬ ‫تجارت‌الكترونيك‌‌پارسيان‬ ‫سخت‌‌آژند‬ ‫همكاران‌‌سيستم‬ ‫توسعه‌شهري‌توس‌گستر‬ ‫توسعه‌فناوري‌اطالعات‌خوارزمي‬ ‫‪2150‬‬ ‫‪3129‬‬ ‫‪1706‬‬ ‫‪3745‬‬ ‫‪1574‬‬ ‫‪3109‬‬ ‫‪4108‬‬ ‫‪3964‬‬ ‫‪2961‬‬ ‫‪5684‬‬ ‫ايران‌ارقام‌‬ ‫‪2622‬‬ ‫‪13809‬‬ ‫كشاورزي‌‌ودامپروي‌‌مگسا ‌ل‬ ‫‪30934‬‬ ‫افست‌‬ ‫بانك‌صادرات‌ايران‬ ‫‪727‬‬ ‫‪4.00‬‬ ‫‪0.12‬‬ ‫‪301,081‬‬ ‫‪288,816‬‬ ‫‪227,466‬‬ ‫‪169,162‬‬ ‫‪1,430,276‬‬ ‫‪229,456‬‬ ‫‪33,085‬‬ ‫‪144,194‬‬ ‫‪61,709‬‬ ‫‪17,993‬‬ ‫‪-4.19‬‬ ‫‪0.29‬‬ ‫‪-0.64‬‬ ‫‪1.88‬‬ ‫‪0.13‬‬ ‫‪-0.80‬‬ ‫‪-0.24‬‬ ‫‪-0.65‬‬ ‫‪-0.87‬‬ ‫‪0.92‬‬ ‫انتشار‪‌،‬چاپ‌و‌تكثير‌‬ ‫‪16,524‬‬ ‫‪-0.34‬‬ ‫‪6,407‬‬ ‫‪-0.72‬‬ ‫زراعت‌و‌خدمات‌وابسته‌‬ ‫بانكها‌و‌موسسات‌اعتباري‌‬ ‫‪13,258‬‬ ‫‪-3.26‬‬ ‫‪121,910,295‬‬ ‫‪0.28‬‬ ‫ساخت‌محصوالت‌فلزي‌‬ ‫‪88577588787‬‬ ‫‪26138415418‬‬ ‫‪2089‬‬ ‫‪2051‬‬ ‫سرمايه‌‌گذاري‌‌شاهد‬ ‫سرمايه‌گذاري‌نيرو‬ ‫آخرین قیمت‬ ‫درصد تغییر‬ ‫‪7413846236‬‬ ‫‪364796517‬‬ ‫‪252,756‬‬ ‫‪1,071,129‬‬ ‫‪520‬‬ ‫‪35‬‬ ‫نام شرکت‬ ‫ارزش معامله‬ ‫تعداد دفعات معامله‬ ‫‪1394‬‬ ‫‪1180‬‬ ‫‪3.34‬‬ ‫‪0.43‬‬ ‫سرمايه‌گذاري‌مسكن‌تهران‬ ‫سرمايه‌گذاري‌‌ملي‌ايران‌‬ ‫‪2677‬‬ ‫‪1876‬‬ ‫‪1.71‬‬ ‫‪0.05‬‬ ‫‪1,805,768‬‬ ‫‪403,158‬‬ ‫‪5822‬‬ ‫‪1304‬‬ ‫‪-2.66‬‬ ‫‪2.52‬‬ ‫‪2,249,170‬‬ ‫‪40,524‬‬ ‫‪13095048312‬‬ ‫‪52842619‬‬ ‫‪13.23‬‬ ‫‪3.45‬‬ ‫‪2,549,067‬‬ ‫‪10,155‬‬ ‫‪6349831974‬‬ ‫‪19480725‬‬ ‫‪381‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪922,140‬‬ ‫‪8,900‬‬ ‫‪6086886069‬‬ ‫‪18029450‬‬ ‫‪323‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2,418,560‬‬ ‫‪3,153,706‬‬ ‫‪3919790907‬‬ ‫‪4938712046‬‬ ‫‪285‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪832,776‬‬ ‫‪2417089086‬‬ ‫‪240‬‬ ‫‪2,041,299‬‬ ‫‪1,071,129‬‬ ‫‪3062030698‬‬ ‫‪3617318295‬‬ ‫‪194‬‬ ‫‪196‬‬ ‫‪785690158‬‬ ‫‪1730414573‬‬ ‫‪150‬‬ ‫‪115‬‬ ‫‪119‬‬ ‫‪109‬‬ ‫بانك‌صادرات‌ايران‬ ‫سيمان‌فارس‌نو‬ ‫‪727‬‬ ‫‪5640‬‬ ‫سيمان‪‌،‬آهك‌و‌گچ‌‬ ‫‪-0.24‬‬ ‫‪5,319,912‬‬ ‫‪117,886‬‬ ‫‪7413846236‬‬ ‫‪140620175‬‬ ‫‪4833972018‬‬ ‫‪758499318‬‬ ‫‪435‬‬ ‫‪37‬‬ ‫‪399‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪-1.10‬‬ ‫‪-4.19‬‬ ‫‪-4.00‬‬ ‫‪-0.64‬‬ ‫‪-2.23‬‬ ‫‪0.13‬‬ ‫‪0.25‬‬ ‫‪-0.24‬‬ ‫‪-0.45‬‬ ‫‪-0.87‬‬ ‫‪-0.36‬‬ ‫انتشار‪‌،‬چاپ‌و‌تكثير‌‬ ‫‪17,637‬‬ ‫‪-0.07‬‬ ‫‪6,407‬‬ ‫‪-0.72‬‬ ‫‪30,376‬‬ ‫‪-0.45‬‬ ‫بانكها‌و‌موسسات‌اعتباري‌‬ ‫‪60,006‬‬ ‫‪1.16‬‬ ‫‪121,910,295‬‬ ‫‪0.28‬‬ ‫‪8,400‬‬ ‫‪-0.18‬‬ ‫امتياز‌تسهيالت‌مسكن‌بهمنماه‌‪93‬‬ ‫صنايع‌‌آذرآب‌‬ ‫‪806617‬‬ ‫‪2905‬‬ ‫‪-1.00‬‬ ‫‪2.65‬‬ ‫‪30,458,650‬‬ ‫‪32,405‬‬ ‫‪88489191039‬‬ ‫‪1280‬‬ ‫امتياز‌تسهيالت‌مسكن‌بهمنماه‌‪93‬‬ ‫سيمان‌هگمتان‌‬ ‫‪806617‬‬ ‫‪3922‬‬ ‫‪-1.00‬‬ ‫‪0.05‬‬ ‫‪32,405‬‬ ‫‪4,254‬‬ ‫امتياز‌تسهيالت‌مسكن‌دي‌ماه‪93‬‬ ‫ماشين‌‌سازي‌‌اراك‌‬ ‫‪802190‬‬ ‫‪6332‬‬ ‫‪-3.34‬‬ ‫‪-3.62‬‬ ‫‪9,075‬‬ ‫‪2,363,007‬‬ ‫‪7279876181‬‬ ‫‪14963034750‬‬ ‫‪930‬‬ ‫‪457‬‬ ‫امتياز‌تسهيالت‌مسكن‌دي‌ماه‪93‬‬ ‫سيمان‌‌ايالم‌‬ ‫‪822‬‬ ‫‪3044‬‬ ‫‪-0.24‬‬ ‫‪-2.84‬‬ ‫‪10,004,667‬‬ ‫‪113,936‬‬ ‫‪8215420822‬‬ ‫‪342767670‬‬ ‫‪790‬‬ ‫‪31‬‬ ‫بانك‌تجارت‬ ‫‌‌بجنورد‬ ‫سيمان‬ ‫‪800362‬‬ ‫‪12087‬‬ ‫‪-4.03‬‬ ‫‪-0.04‬‬ ‫‪7,210‬‬ ‫‪754‬‬ ‫‪520‬‬ ‫‪38‬‬ ‫‪647235170‬‬ ‫‪4049120530‬‬ ‫‪387473139‬‬ ‫‪286974620‬‬ ‫‪2250604120‬‬ ‫‪244665313‬‬ ‫‪134623045‬‬ ‫‪176352072‬‬ ‫‪177205781‬‬ ‫‪121643685‬‬ ‫‪62‬‬ ‫‪82‬‬ ‫‪45‬‬ ‫‪32‬‬ ‫‪37‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪78914582‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪253829050‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪85552671‬‬ ‫‪58959816‬‬ ‫‪88577588787‬‬ ‫‪46090710‬‬ ‫‪26138415418‬‬ ‫‪17059580‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪2089‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2051‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪802190‬‬ ‫‪7396‬‬ ‫‪-3.34‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪9,075‬‬ ‫‪225‬‬ ‫‪7279876181‬‬ ‫‪1597725‬‬ ‫‪930‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪822‬‬ ‫‪5017‬‬ ‫‪-0.24‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪10,004,667‬‬ ‫‪228‬‬ ‫‪8215420822‬‬ ‫‪1098276‬‬ ‫‪790‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5770610892‬‬ ‫‪8891800‬‬ ‫‪671‬‬ ‫‪2‬‬ ‫امتيازتسهيالت‌مسكن‌آذرماه‌‪93‬‬ ‫سيمان‌‌دورود‬ ‫‪800362‬‬ ‫‪13856‬‬ ‫‪-4.03‬‬ ‫‪-0.01‬‬ ‫‪7,210‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪5770610892‬‬ ‫‪1330400‬‬ ‫‪671‬‬ ‫‪1‬‬ ‫ساير‌محصوالت‌كاني‌غيرفلزي‌ ‪7,306,570‬‬ ‫‪1.67‬‬ ‫‪1157‬‬ ‫‪8454001059‬‬ ‫‪574‬‬ ‫بانك‌حكمت‌‌ايرانيان‬ ‫سيمان‌مازندران‌‬ ‫‪1157‬‬ ‫‪16967‬‬ ‫‪1.67‬‬ ‫‪-0.01‬‬ ‫‪7,306,570‬‬ ‫‪337‬‬ ‫‪8454001059‬‬ ‫‪5490067‬‬ ‫‪574‬‬ ‫‪1‬‬ ‫بانك‌دي‬ ‫‌‌و‌گاز‬ ‫شيشه‬ ‫‪1652‬‬ ‫‪4178‬‬ ‫‪2.35‬‬ ‫‪0.72‬‬ ‫‪4,543,917‬‬ ‫‪125,081‬‬ ‫‪7507811708‬‬ ‫‪522632116‬‬ ‫‪531‬‬ ‫‪78‬‬ ‫بانك‌دي‬ ‫‪2.35‬‬ ‫‪1652‬‬ ‫شركتهاي‌چند‌رشته‌اي‌صنعتي‌ ‪4,543,917‬‬ ‫‪7507811708‬‬ ‫‪531‬‬ ‫‌نسوزآذر‬ ‫فرآورده‌هاي‬ ‫پست‌بانك‌ايران‬ ‫‪3701‬‬ ‫‪1453‬‬ ‫‪0.27‬‬ ‫‪0.76‬‬ ‫‪177,662‬‬ ‫‪2,523,263‬‬ ‫‪657461667‬‬ ‫‪3665897099‬‬ ‫‪73‬‬ ‫‪463‬‬ ‫‌صندوق‌بازنشستگي‌‬ ‫سرمايه‌گذاري‬ ‫پست‌بانك‌ايران‬ ‫‪2323‬‬ ‫‪1453‬‬ ‫‪-3.85‬‬ ‫‪0.76‬‬ ‫‪7,730,586‬‬ ‫‪2,523,263‬‬ ‫‪17959238170‬‬ ‫‪3665897099‬‬ ‫‪582‬‬ ‫‪463‬‬ ‫ح‌‪‌.‬پارس‌‌سرام‌‬ ‫امتيازتسهيالت‌مسكن‌آبانماه‪93‬‬ ‫‪1972‬‬ ‫‪800988‬‬ ‫‪-7.72‬‬ ‫‪-4.32‬‬ ‫‪244,585‬‬ ‫‪4,910‬‬ ‫‪482253835‬‬ ‫‪3932851074‬‬ ‫‪61‬‬ ‫‪446‬‬ ‫سرمايه‌گذاري‌گروه‌توسعه‌ملي‬ ‫‪93‬‬ ‫امتيازتسهيالت‌مسكن‌آبانماه‬ ‫‪4397‬‬ ‫‪800988‬‬ ‫‪0.25‬‬ ‫‪-4.32‬‬ ‫‪1,406,364‬‬ ‫‪4,910‬‬ ‫‪6193566824‬‬ ‫‪3932851074‬‬ ‫‪308‬‬ ‫‪446‬‬ ‫‌توليدي‌شيشه‌رازي‌‬ ‫كارخانجات‬ ‫بانك‌گردشگري‬ ‫‪10293‬‬ ‫‪1619‬‬ ‫‪2.93‬‬ ‫‪2.40‬‬ ‫‪523,423‬‬ ‫‪3,233,519‬‬ ‫‪5387826318‬‬ ‫‪5235584606‬‬ ‫‪49‬‬ ‫‪418‬‬ ‫‌غدير(هلدينگ‌‬ ‫سرمايه‌گذاري‬ ‫بانك‌گردشگري‬ ‫‪2954‬‬ ‫‪1619‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪2.40‬‬ ‫‪521,554‬‬ ‫‪3,233,519‬‬ ‫‪1540539451‬‬ ‫‪5235584606‬‬ ‫‪114‬‬ ‫‪418‬‬ ‫‌‌همدان‌‬ ‫شيشه‬ ‫بانك‌ملت‬ ‫‪5292‬‬ ‫‪1939‬‬ ‫‪0.19‬‬ ‫‪-0.82‬‬ ‫‪32,800‬‬ ‫‪4,782,397‬‬ ‫‪174381265‬‬ ‫‪9266975985‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪357‬‬ ‫گروه‌مديريت‌سرمايه‌گذاري‌اميد‬ ‫بانك‌ملت‬ ‫‪2344‬‬ ‫‪1939‬‬ ‫‪0.21‬‬ ‫‪-0.82‬‬ ‫‪4,189,640‬‬ ‫‪4,782,397‬‬ ‫‪9819459520‬‬ ‫‪9266975985‬‬ ‫‪39‬‬ ‫‪357‬‬ ‫پشم‌شيشه‌ايران‌‬ ‫‪7039‬‬ ‫‪2580‬‬ ‫‪-1.91‬‬ ‫‪-0.46‬‬ ‫‪34,164‬‬ ‫‪2,587,332‬‬ ‫‪235637296‬‬ ‫‪6674779992‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪279‬‬ ‫بانك‌انصار‬ ‫صندوق‌سرمايه‌گذاري‌قابل‌معامله‌‪2,587,332‬‬ ‫‪-0.46‬‬ ‫‪2580‬‬ ‫‪6674779992‬‬ ‫‪279‬‬ ‫فراورده‌‌هاي‌‌نسوزايران‌‬ ‫‪9363‬‬ ‫‪0.19‬‬ ‫‪79,970‬‬ ‫‪748773264‬‬ ‫‪17‬‬ ‫صندوق‌سرمايه‌گذاري‌آساس‪-‬سهام‬ ‫‪157459600‬‬ ‫‪47‬‬ ‫بانك‌تجارت‬ ‫الميران‌‬ ‫امتيازتسهيالت‌مسكن‌آذرماه‌‪93‬‬ ‫جام‌دارو‬ ‫بانك‌حكمت‌‌ايرانيان‬ ‫بانك‌انصار‬ ‫امتيازتسهيالت‌مسكن‌شهريورماه‪93‬‬ ‫پارس‌‌سرام‌‬ ‫امتيازتسهيالت‌مسكن‌مهرماه‪93‬‬ ‫بازرگاني‌و‌توليدي‌مرجان‌كار‬ ‫امتياز‌تسهيالت‌مسكن‌تيرماه‪93‬‬ ‫صنايع‌خاك‌چيني‌ايران‌‬ ‫امتياز‌تسهيالت‌مسكن‌فروردين‌‪93‬‬ ‫‪801544‬‬ ‫‪3407‬‬ ‫‪800833‬‬ ‫‪5090‬‬ ‫‪802155‬‬ ‫‪9025‬‬ ‫‪804213‬‬ ‫امتياز‌تسهيالت‌مسكن‌ارديبهشت‪93‬‬ ‫ح‌‪‌.‬ليزينگ‌رايان‌‌سايپا‬ ‫امتياز‌تسهيالت‌مسكن‌مردادماه‪93‬‬ ‫ليزينگ‌رايان‌‌سايپا‬ ‫امتيازتسهيالت‌مسكن‌ارديبهشت‌‪92‬‬ ‫شركت‌بهمن‌ليزينگ‬ ‫امتيازتسهيالت‌مسكن‌فروردين‌‪92‬‬ ‫‪802732‬‬ ‫‪680‬‬ ‫‪802494‬‬ ‫‪1889‬‬ ‫‪792719‬‬ ‫‪2438‬‬ ‫‪790937‬‬ ‫امتياز‌تسهيالت‌مسكن‌دي‌ماه‌‪92‬‬ ‫‪798478‬‬ ‫‪2,653‬‬ ‫‪-4.24‬‬ ‫‪-0.12‬‬ ‫‪1,956‬‬ ‫‪-3.17‬‬ ‫‪10,094‬‬ ‫‪1.82‬‬ ‫‪1,236‬‬ ‫‪-4.26‬‬ ‫‪6,600‬‬ ‫‪-0.09‬‬ ‫‪3,486‬‬ ‫‪-3.68‬‬ ‫ساير‌واسطه‌گريهاي‌مالي‌‬ ‫‪1,167‬‬ ‫‪-3.72‬‬ ‫‪26,415,582‬‬ ‫‪-0.44‬‬ ‫‪956‬‬ ‫‪-3.20‬‬ ‫‪6,714,337‬‬ ‫‪1.34‬‬ ‫‪1,382‬‬ ‫‪-4.00‬‬ ‫‪2,267,713‬‬ ‫‪3.22‬‬ ‫‪986‬‬ ‫‪-3.67‬‬ ‫‪5,729‬‬ ‫‪-4.36‬‬ ‫‪721‬‬ ‫‪252‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪214‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪188‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪183‬‬ ‫امتيازتسهيالت‌مسكن‌شهريورماه‪93‬‬ ‫صندوق‌سرمايه‌گذاري‌اطلس‪-‬سهام‬ ‫امتيازتسهيالت‌مسكن‌مهرماه‪93‬‬ ‫صندوق‌سرمايه‌گذاري‌آسام‪-‬مختلط‬ ‫امتياز‌تسهيالت‌مسكن‌تيرماه‪93‬‬ ‫صندوق‌سرمايه‌گذاري‌صنوين‪-‬مختلط‬ ‫امتياز‌تسهيالت‌مسكن‌فروردين‌‪93‬‬ ‫‪2126496022‬‬ ‫‪18961922‬‬ ‫‪1566429242‬‬ ‫‪51379076‬‬ ‫‪991463717‬‬ ‫‪59057210‬‬ ‫‪2803485921‬‬ ‫‪17951730717‬‬ ‫‪3638‬‬ ‫‪12682008546‬‬ ‫‪517‬‬ ‫امتياز‌تسهيالت‌مسكن‌ارديبهشت‪93‬‬ ‫توليد‌برق‌عسلويه‌مپنا‬ ‫امتياز‌تسهيالت‌مسكن‌مردادماه‪93‬‬ ‫‪140‬‬ ‫‪365‬‬ ‫‪134‬‬ ‫امتيازتسهيالت‌مسكن‌ارديبهشت‌‪92‬‬ ‫سرمايه‌گذاري‌‌صنعت‌‌نفت‌‬ ‫امتيازتسهيالت‌مسكن‌فروردين‌‪92‬‬ ‫‪936788656‬‬ ‫‪767184175‬‬ ‫‪1095537199‬‬ ‫‪5529514212‬‬ ‫‪779863498‬‬ ‫‪575702730‬‬ ‫‪170‬‬ ‫‪160‬‬ ‫‪124‬‬ ‫امتياز‌تسهيالت‌مسكن‌دي‌ماه‌‪92‬‬ ‫‪6762‬‬ ‫‪-2.03‬‬ ‫‪23,286‬‬ ‫‪-0.41‬‬ ‫‪25,269‬‬ ‫‪801544‬‬ ‫‪8495‬‬ ‫‪1,956‬‬ ‫‪-3.17‬‬ ‫‪800833‬‬ ‫‪1,500‬‬ ‫‪0.13‬‬ ‫‪10864‬‬ ‫‪1,236‬‬ ‫‪-4.26‬‬ ‫‪802155‬‬ ‫‪20,500‬‬ ‫‪-0.56‬‬ ‫‪11159‬‬ ‫‪3,486‬‬ ‫‪-3.68‬‬ ‫‪804213‬‬ ‫عرضه‌برق‪‌،‬گاز‪‌،‬بخاروآب‌گرم‌‬ ‫‪1,167‬‬ ‫‪-3.72‬‬ ‫‪802732‬‬ ‫‪237,365‬‬ ‫‪1.67‬‬ ‫‪11474‬‬ ‫‪956‬‬ ‫‪-3.20‬‬ ‫‪802494‬‬ ‫فراورده‌هاي‌نفتي‪‌،‬كك‌و‌سوخت‌هسته‌اي‌‬ ‫‪1,382‬‬ ‫‪-4.00‬‬ ‫‪792719‬‬ ‫‪6,212,630‬‬ ‫‪3.39‬‬ ‫‪2840‬‬ ‫‪986‬‬ ‫‪-3.67‬‬ ‫‪790937‬‬ ‫‪798478‬‬ ‫‪-4.24‬‬ ‫‪-4.36‬‬ ‫‪2,653‬‬ ‫‪721‬‬ ‫‪2126496022‬‬ ‫‪214668407‬‬ ‫‪1566429242‬‬ ‫‪16295640‬‬ ‫‪991463717‬‬ ‫‪228765000‬‬ ‫‪2803485921‬‬ ‫‪252‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪214‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪188‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪183‬‬ ‫‪2723628395‬‬ ‫‪170‬‬ ‫‪196‬‬ ‫‪160‬‬ ‫‪17643997093‬‬ ‫‪140‬‬ ‫‪646‬‬ ‫‪134‬‬ ‫‪575702730‬‬ ‫‪124‬‬ ‫‪936788656‬‬ ‫‪767184175‬‬ ‫‪1095537199‬‬ ‫‪779863498‬‬
‫محصوالت‌شيميايي‌‬ ‫‪18‬‬ ‫نفت‌‌بهران‌‬ ‫نفت‌ايرانول‬ ‫كنتورسازي‌ايران‌‬ ‫نفت‌سپاهان‬ ‫نفت‌پاسارگاد‬ ‫آخرین قیمت‬ ‫درصد تغییر‬ ‫حجم معامالت‬ ‫ارزش معامله‬ ‫تعداد دفعات معامله‬ ‫‪12834‬‬ ‫‪-0.09‬‬ ‫‪328,702‬‬ ‫‪4213573295‬‬ ‫‪232‬‬ ‫‪12486‬‬ ‫‪1.65‬‬ ‫‪241,369‬‬ ‫‪3013719739‬‬ ‫‪98‬‬ ‫‪9406‬‬ ‫‪-0.41‬‬ ‫‪140,781‬‬ ‫‪1313138093‬‬ ‫‪70‬‬ ‫ابزارپزشكي‪‌،‬اپتيكي‌و‌اندازه‌گيري‌‬ ‫‪8437‬‬ ‫استخراج‌ذغال‌سنگ‌‬ ‫‪16190‬‬ ‫‪-0.02‬‬ ‫‪13728‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ذغال‌سنگ‌‌نگين‌‌ط‌بس‌‬ ‫‪2080‬‬ ‫كالسيمي‬ ‫ن‌ه‌‌ريخته‌گري‌‬ ‫‌‌ماس‬ ‫تامين‬ ‫‪2617‬‬ ‫‪5035‬‬ ‫ح‌‪‌‌.‬توكافوالد(هلدينگ‌‬ ‫‪356‬‬ ‫توسعه‌‌معادن‌‌روي‌‌ايران‌‬ ‫نفت‌‌پارس‌‬ ‫‪0.44‬‬ ‫‪-3.39‬‬ ‫‪37,999‬‬ ‫‪3,734‬‬ ‫‪211,353‬‬ ‫‪49‬‬ ‫‪322117643‬‬ ‫‪59512644‬‬ ‫‪438126133‬‬ ‫‪645771‬‬ ‫‪42‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪76‬‬ ‫‪1‬‬ ‫استخراج‌ساير‌معادن‌‬ ‫فلزات‌اساسي‌‬ ‫سرمايه‌گذاري‌صنايع‌پتروشيمي‌‬ ‫‪1697‬‬ ‫‪2.66‬‬ ‫‪1,509,757‬‬ ‫‪2562594535‬‬ ‫كربن‌‌ايران‌‬ ‫‪2254‬‬ ‫‪3.16‬‬ ‫‪1,762,214‬‬ ‫‪3972273178‬‬ ‫‪301‬‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫‪294‬‬ ‫‪1529‬‬ ‫قیمت‬ ‫آخرین‬ ‫‪-1.48‬‬ ‫تغییر‬ ‫درصد‬ ‫‪1,072,530‬‬ ‫معامالت‬ ‫حجم‬ ‫‪1639580026‬‬ ‫ارزش معامله‬ ‫تعداد ‪264‬‬ ‫دفعات معامله‬ ‫گسترش‌نفت‌و‌گاز‌پارسيان‬ ‫‪2835‬‬ ‫‪-0.94‬‬ ‫توليدمواداوليه‌والياف‌مصنوعي‌‬ ‫‪3680‬‬ ‫‪2.74‬‬ ‫پتروشيمي‌‌خارك‌‬ ‫‪16302‬‬ ‫صنايع‌شيميايي‌ايران‌‬ ‫‪6482‬‬ ‫پتروشيمي‌پرديسط‌بس‌‬ ‫ذغال‌سنگ‌‌نگين‌‌‬ ‫‪16406‬‬ ‫‪2080‬‬ ‫پلي‌اكريل‌‬ ‫‪1303‬‬ ‫گسترش‌نفت‌‌و‌گاز‌پارسيان‬ ‫ح‪‌.‬‬ ‫نام شرکت‬ ‫كنتورسازي‌ايران‌‬ ‫پتروشيمي‌شازند‬ ‫‪913,139‬‬ ‫‪2519479385‬‬ ‫‪246‬‬ ‫‪349,445‬‬ ‫‪1285894345‬‬ ‫‪150‬‬ ‫‪194,552‬‬ ‫‪3146815800‬‬ ‫‪147‬‬ ‫‪113,871‬‬ ‫‪729545449‬‬ ‫‪80‬‬ ‫‪34,826‬‬ ‫‪211,353‬‬ ‫‪561607681‬‬ ‫‪438126133‬‬ ‫‪75‬‬ ‫‪76‬‬ ‫‪426,525‬‬ ‫‪555575982‬‬ ‫‪74‬‬ ‫‪5380‬‬ ‫‪-0.31‬‬ ‫‪113,921‬‬ ‫‪590365531‬‬ ‫‪82,142‬‬ ‫‪575418611‬‬ ‫ابزارپزشكي‪‌،‬اپتيكي‌و‌اندازه‌گيري‌‬ ‫‪8437‬‬ ‫‪37,999‬‬ ‫‪0.44‬‬ ‫‪-0.37‬‬ ‫استخراج‌ذغال‌سنگ‌‬ ‫‪-0.15‬‬ ‫‪-0.10‬‬ ‫‪-3.39‬‬ ‫‪2.68‬‬ ‫استخراج‌ساير‌معادن‌‬ ‫‪5,127,121‬‬ ‫‪325,665‬‬ ‫‪13419826249‬‬ ‫‪1639779645‬‬ ‫‪6,325,788‬‬ ‫‪2252285733‬‬ ‫‪387‬‬ ‫‪8,556,413‬‬ ‫‪15886683125‬‬ ‫‪375‬‬ ‫‪1,138,705‬‬ ‫‪1370070511‬‬ ‫‪62‬‬ ‫‪743,694‬‬ ‫‪619333455‬‬ ‫‪176‬‬ ‫‌‌ايران‌‬ ‫‌‌روي‬ ‫توسعه‌‌معاد‬ ‫‌شيراز‬ ‫پتروشيمني‬ ‫ح‌‪‌.‬‬ ‫‪2998689414‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪171‬‬ ‫دوده‌‌صنعتي‌‌پارس‌‬ ‫باما‬ ‫‪2929‬‬ ‫‪8276‬‬ ‫‪447,499‬‬ ‫‪996678982‬‬ ‫‪163‬‬ ‫صنايع‌پتروشيمي‌كرمانشاه‬ ‫‪7049‬‬ ‫‪-0.24‬‬ ‫پاكسان‌‬ ‫‪2978‬‬ ‫‪-0.60‬‬ ‫‪353,645‬‬ ‫‪2549357602‬‬ ‫‪124‬‬ ‫پتروشيمي‌شيراز‬ ‫‪3397‬‬ ‫‪-0.38‬‬ ‫‪465375552‬‬ ‫‪87‬‬ ‫ح‌‪‌.‬پتروشيمي‌شازند‬ ‫‪3830‬‬ ‫‪-3.28‬‬ ‫سرمايه‌گذاري‌مسكن‌شمال‌شرق‬ ‫سرمايه‌گذاري‌توكافوالد(هلدينگ‬ ‫‪1973‬‬ ‫‪1398‬‬ ‫‪3.62‬‬ ‫‪-0.36‬‬ ‫‪8,835,236‬‬ ‫‪461,153‬‬ ‫‪17429941392‬‬ ‫‪642616485‬‬ ‫‪1189‬‬ ‫‪87‬‬ ‫سرمايه‌گذاري‌مسكن‌شمال‌شرق‬ ‫شركت‌پتروشيمي‌خراسان‬ ‫‪1973‬‬ ‫‪7141‬‬ ‫‪3.62‬‬ ‫‪-0.15‬‬ ‫‪8,835,236‬‬ ‫‪77,969‬‬ ‫آلومينيوم‌ايران‌‬ ‫شهر‌سازي‌و‌خانه‌سازي‌باغميشه‬ ‫‪7011‬‬ ‫‪2891‬‬ ‫‪-0.71‬‬ ‫‪1.47‬‬ ‫‪105,534‬‬ ‫‪3,375,113‬‬ ‫‪733138770‬‬ ‫‪9757295923‬‬ ‫‪64‬‬ ‫‪587‬‬ ‫لعابيران‌‬ ‫شهر‌سازي‌و‌خانه‌سازي‌باغميشه‬ ‫‪2194‬‬ ‫‪2891‬‬ ‫‪-0.18‬‬ ‫‪1.47‬‬ ‫‪45,355‬‬ ‫‪3,375,113‬‬ ‫‪98877630‬‬ ‫‪9757295923‬‬ ‫صنايع‌فوالد‌آلياژي‌يزد‬ ‫‪1394‬‬ ‫‪3051‬‬ ‫‪3.34‬‬ ‫‪0.46‬‬ ‫‪5,319,912‬‬ ‫‪116,674‬‬ ‫‪7413846236‬‬ ‫‪355940753‬‬ ‫‪520‬‬ ‫‪46‬‬ ‫سرمايه‌‌گذاري‌‌شاهد‬ ‫پتروشيمي‌فارابي‌‬ ‫‪1394‬‬ ‫‪8123‬‬ ‫‪-3.21‬‬ ‫‪48,331‬‬ ‫‪389430755‬‬ ‫سرمايه‌گذاري‌مسكن‌تهران‬ ‫‪2677‬‬ ‫‪1.71‬‬ ‫‪1,805,768‬‬ ‫‪4833972018‬‬ ‫‪435‬‬ ‫سرمايه‌گذاري‌مسكن‌تهران‬ ‫‪2677‬‬ ‫‪-0.06‬‬ ‫‪5,319,912‬‬ ‫‪2,995‬‬ ‫‪7413846236‬‬ ‫نوسازي‌وساختمان‌تهران‌‬ ‫‪5822‬‬ ‫‪-2.66‬‬ ‫‪2,249,170‬‬ ‫‪13095048312‬‬ ‫‪399‬‬ ‫نوسازش‌ي‌وساختمان‌تهران‌‬ ‫گلتا‬ ‫‪5822‬‬ ‫‪9244‬‬ ‫‪-0.22‬‬ ‫‪1,805,768‬‬ ‫‪-2.66‬‬ ‫‪0.03‬‬ ‫‪6,612‬‬ ‫‪4833972018‬‬ ‫‪435‬‬ ‫‪2,249,170‬‬ ‫‪11,802‬‬ ‫‪13095048312‬‬ ‫‪109321900‬‬ ‫‪399‬‬ ‫‪5‬‬ ‫توريستي‌ورفاهي‌آبادگران‌ايران‬ ‫هلدينگ‌صنايع‌‌معدني‌خاورميانه‬ ‫‪2491‬‬ ‫‪4000‬‬ ‫‪13.23‬‬ ‫‪2,549,067‬‬ ‫‪165,000,000‬‬ ‫‪6349831974‬‬ ‫‪6.6E+11‬‬ ‫‪381‬‬ ‫توريستي‌ورفاهي‌آبادگران‌ايران‬ ‫معدني‌‌امالح‌‌‌ايران‌‬ ‫‪2491‬‬ ‫‪10972‬‬ ‫‪13.23‬‬ ‫‪-0.17‬‬ ‫‪2,549,067‬‬ ‫‪4,493‬‬ ‫‪6349831974‬‬ ‫‪47806744‬‬ ‫‪381‬‬ ‫‪5‬‬ ‫س‪‌.‬توسعه‌وعمران‌استان‌كرمان‬ ‫‪6601‬‬ ‫‪0.41‬‬ ‫قند‌و‌شكر‌‬ ‫‪922,140‬‬ ‫‪6086886069‬‬ ‫‪323‬‬ ‫نيروكلر‬ ‫توسعه‌وعمران‌استان‌كرمان‬ ‫س‪‌.‬‬ ‫‪4231‬‬ ‫‪6601‬‬ ‫‪-0.35‬‬ ‫‪0.41‬‬ ‫‪10,407‬‬ ‫‪922,140‬‬ ‫‪42429339‬‬ ‫‪6086886069‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪323‬‬ ‫‌گذاري‌‌مسك‬ ‫سرمايه‬ ‫‌‌قند‌قزوين‌ن‌‬ ‫كارخانجات‬ ‫‪1621‬‬ ‫‪2166‬‬ ‫‪0.68‬‬ ‫‪-3.86‬‬ ‫‪2,418,560‬‬ ‫‪328,821‬‬ ‫‪3919790907‬‬ ‫‪712236477‬‬ ‫‪285‬‬ ‫‪72‬‬ ‫سرمايه‌گذاري‌‌مسكن‌‬ ‫‪2,418,560‬‬ ‫‪3919790907‬‬ ‫‪285‬‬ ‫قند‌شيروان‌قوچان‌و‌بجنورد‌‬ ‫ن‬ ‫سرمايه‌‌گذاري‌‌ساختمان‌ايرا‬ ‫‪2060‬‬ ‫‪2902‬‬ ‫‪-3.56‬‬ ‫‪-0.24‬‬ ‫‪139,512‬‬ ‫‪832,776‬‬ ‫‪287363721‬‬ ‫‪2417089086‬‬ ‫‪63‬‬ ‫‪240‬‬ ‫سرمايه‌‌گذاري‌‌ساختمان‌ايران‌‬ ‫‪-0.24‬‬ ‫‪832,776‬‬ ‫‪2417089086‬‬ ‫‪240‬‬ ‫‪0.12‬‬ ‫‪2.48‬‬ ‫‪1,071,129‬‬ ‫‪1,092,331‬‬ ‫‪3617318295‬‬ ‫‪1309342590‬‬ ‫‪196‬‬ ‫‪193‬‬ ‫‪1453408643‬‬ ‫‪1730414573‬‬ ‫‪150‬‬ ‫‪115‬‬ ‫‪72‬‬ ‫‪109‬‬ ‫‪81‬‬ ‫‪2.30‬‬ ‫استخراج‌كانه‌هاي‌فلزي‌‬ ‫‪1857‬‬ ‫‪0.22‬‬ ‫‪1203‬‬ ‫‪-0.26‬‬ ‫هلدينگ‌صنايع‌‌معدني‌خاورميانه‬ ‫‪8276‬‬ ‫‪2.91‬‬ ‫‪248,127‬‬ ‫‪3948‬‬ ‫‪0.28‬‬ ‫‪0.28‬‬ ‫‪74,816‬‬ ‫شركت‌آهن‌و‌فوالد‌ارفع‬ ‫‪2227‬‬ ‫‪3.68‬‬ ‫نورد‌آلومينيوم‌‬ ‫‪7209‬‬ ‫‪-2.82‬‬ ‫صنعت‌روي‌زنگان‬ ‫انبوه‌سازي‪‌،‬امالك‌و‌مستغالت‌ ‪246,584‬‬ ‫‪4.66‬‬ ‫‪1887‬‬ ‫لوله‌وماشين‌سازي‌ايران‌‬ ‫باما‬ ‫معادن‌‌بافق‌‬ ‫معدني‌‌دماوند‬ ‫سرمايه‌‌گذاري‌‌شاهد‬ ‫زرين‌معدن‌آسيا‬ ‫فرآوري‌موادمعدني‌ايران‌‬ ‫فوالد‌آلياژي‌ايران‬ ‫‪1557‬‬ ‫‪3406‬‬ ‫‪9665‬‬ ‫‪2789‬‬ ‫‪2859‬‬ ‫‪2361‬‬ ‫‪-0.61‬‬ ‫‪-0.03‬‬ ‫‪2.39‬‬ ‫‪-0.35‬‬ ‫‪-0.04‬‬ ‫‪1.60‬‬ ‫‪40,700‬‬ ‫‪345‬‬ ‫‪33,942‬‬ ‫‪18,396‬‬ ‫‪11,606‬‬ ‫‪383049355‬‬ ‫‪136472021‬‬ ‫‪3202290‬‬ ‫‪94666238‬‬ ‫‪51064952‬‬ ‫‪26333406‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1‬‬ ‫تامين‌‌ماسه‌‌ريخته‌گري‌‬ ‫‪7005‬‬ ‫‪-1.78‬‬ ‫صنايع‌پتروشيمي‌خليج‌فارس‬ ‫‪10217‬‬ ‫‪-0.49‬‬ ‫‪1557‬‬ ‫‪1896‬‬ ‫‪-0.26‬‬ ‫‪-0.32‬‬ ‫‪248,127‬‬ ‫‪348,252‬‬ ‫‪-0.48‬‬ ‫‪0.28‬‬ ‫‪104,181‬‬ ‫‪74,816‬‬ ‫‪304290679‬‬ ‫‪619333455‬‬ ‫‪198,803‬‬ ‫‪1393064999‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪172,195‬‬ ‫‪511905881‬‬ ‫‪47‬‬ ‫‪257,780‬‬ ‫‪852558986‬‬ ‫‪43‬‬ ‫‪2,755,000‬‬ ‫‪10551650000‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪17429941392‬‬ ‫‪556740514‬‬ ‫‪1189‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪587‬‬ ‫‪520‬‬ ‫‪10‬‬ ‫معادن‌‌بافق‌‬ ‫معدني‌‌دماوند‬ ‫پتروشيمي‌‌آبادان‌‬ ‫صنايع‌‌شيميايي‌‌فارس‌‬ ‫‪-2.91‬‬ ‫‪74‬‬ ‫‪5035‬‬ ‫پتروشيمي‌جم‬ ‫‪3406‬‬ ‫‪325,665‬‬ ‫‪322117643‬‬ ‫‪42‬‬ ‫‪511‬‬ ‫‪92‬‬ ‫فوالد‌مباركه‌اصفهان‬ ‫‪-3.65‬‬ ‫‪-2.91‬‬ ‫گروه‌صنعتي‌پاكشو‬ ‫‪9479‬‬ ‫‪3.35‬‬ ‫‪398,694‬‬ ‫‪3779269344‬‬ ‫بورس و بازار‬ ‫دوشنبه ‪ 11‬اسفند ‪ 11 - 1393‬جمادی االول ‪ 2 -1436‬مارس ‪ -2015‬شماره ‪ -170‬پیاپی ‪1488‬‬ ‫نام شرکت‬ ‫س‪‌.‬نفت‌و‌گاز‌و‌پتروشيمي‌تأمين‬ ‫‪2074‬‬ ‫‪-0.48‬‬ ‫‪4,185,446‬‬ ‫‪8676014543‬‬ ‫‪564‬‬ ‫‪327‬‬ ‫استخراج‌كانه‌هاي‌فلزي‌‬ ‫‪-0.61‬‬ ‫‪9665‬‬ ‫‪4933‬‬ ‫‪1.71‬‬ ‫‪383049355‬‬ ‫‪660393623‬‬ ‫‪62‬‬ ‫‪68‬‬ ‫‪51‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪345‬‬ ‫انبوه‌سازي‪‌،‬امالك‌و‌مستغالت‌‬ ‫‪3463‬‬ ‫‪300,740‬‬ ‫‪3039256649‬‬ ‫‪72‬‬ ‫‪40,700‬‬ ‫‪-0.03‬‬ ‫‪3.34‬‬ ‫‪1639779645‬‬ ‫‪92‬‬ ‫محصوالت‌غذايي‌و‌آشاميدني‌به‌جز‌قند‌و‌شكر‌‬ ‫‪1621‬‬ ‫‪0.68‬‬ ‫‪136472021‬‬ ‫‪3202290‬‬ ‫‪9964365‬‬ ‫‪31610094‬‬ ‫شركت‌صنايع‌غذايي‌مينو‌شرق‬ ‫‪5203‬‬ ‫‪1.25‬‬ ‫قند‌نيشابور‬ ‫شركت‌سرمايه‌گذاري‌مسكن‌شمالغرب‬ ‫‪1034‬‬ ‫‪3377‬‬ ‫‪0.58‬‬ ‫‪2282‬‬ ‫‪0.69‬‬ ‫شركت‌سرمايه‌گذاري‌مسكن‌شمالغرب‬ ‫لبنيات‌كالبر‬ ‫‪3377‬‬ ‫‪1199‬‬ ‫عمران‌و‌توسعه‌شاهد‬ ‫‪1024‬‬ ‫‪0.12‬‬ ‫‪483,662‬‬ ‫‪1,071,129‬‬ ‫‪500001878‬‬ ‫‪3617318295‬‬ ‫‪62‬‬ ‫‪196‬‬ ‫پگاه‌آذربايجان‌غربي‌‬ ‫‪1188‬‬ ‫‪1.80‬‬ ‫‪2979‬‬ ‫‪0.84‬‬ ‫‪-0.40‬‬ ‫‪758,126‬‬ ‫‪25,964‬‬ ‫‪1730414573‬‬ ‫‪115‬‬ ‫صنعتي‌‌بهشهر‬ ‫عمران‌و‌توسعه‌شاهد‬ ‫‪7330‬‬ ‫‪2282‬‬ ‫‪-0.48‬‬ ‫‪0.84‬‬ ‫‪199,281‬‬ ‫‪758,126‬‬ ‫فراوردههاي‌غذايي‌وقند‌چهارمحال‬ ‫‪2046‬‬ ‫‪2.40‬‬ ‫‪691,384‬‬ ‫‪37,627‬‬ ‫‪907703083‬‬ ‫‪109‬‬ ‫شيرپاستوريزه‌پگاه‌اصفهان‌‬ ‫آ‪.‬س‪.‬پ‬ ‫‪8360‬‬ ‫‪1313‬‬ ‫‪0.01‬‬ ‫‪0.23‬‬ ‫‪226,817‬‬ ‫‪691,384‬‬ ‫‪1896139448‬‬ ‫‪907703083‬‬ ‫شكرشاهرود‬ ‫‪1256‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪197,749‬‬ ‫‪18,960‬‬ ‫‪730208922‬‬ ‫‪81‬‬ ‫‪197,749‬‬ ‫‪730208922‬‬ ‫قند‌ثابت‌‌خراسان‌‬ ‫قنداصفهان‌‬ ‫آ‪.‬س‪.‬پ‬ ‫سرمايه‌گذاري‌مسكن‌زاينده‌رود‬ ‫‪1313‬‬ ‫‪3693‬‬ ‫‪0.23‬‬ ‫‪0.79‬‬ ‫‪280,582‬‬ ‫‪288522038‬‬ ‫‪75731889‬‬ ‫‪76973250‬‬ ‫‪23744080‬‬ ‫‪43‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪12‬‬ ‫شيرپاستوريزه‌پگاه‌خراسان‌‬ ‫سرمايه‌گذاري‌مسكن‌زاينده‌رود‬ ‫بهنوش‌‌ايران‌‬ ‫‪2902‬‬ ‫‪6915‬‬ ‫‪3693‬‬ ‫‪4451‬‬ ‫‪638,968‬‬ ‫‪864,180‬‬ ‫‪-0.53‬‬ ‫‪56,227‬‬ ‫‪-2.37‬‬ ‫‪69,627‬‬ ‫‪0.79‬‬ ‫‪3324652351‬‬ ‫‪1027021641‬‬ ‫‪388179787‬‬ ‫‪305589432‬‬ ‫‪73‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2573‬‬ ‫‪216‬‬ ‫‪70‬‬ ‫‪68‬‬ ‫‌‌آژند‬ ‫ح‌‪‌.‬سخ‬ ‫تن‌‬ ‫قند‌لرستا‬ ‫‪2150‬‬ ‫‪15981‬‬ ‫‪-4.19‬‬ ‫‪0.08‬‬ ‫‪301,081‬‬ ‫‪6,729‬‬ ‫‪647235170‬‬ ‫‪107852817‬‬ ‫‪62‬‬ ‫‪12‬‬ ‫كشت‌وصنعت‌پياذر‬ ‫ح‌‪‌.‬سخت‌‌آژند‬ ‫‪2150‬‬ ‫‪4459‬‬ ‫‪-4.19‬‬ ‫‪301,081‬‬ ‫‪930139000‬‬ ‫‪647235170‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‌‌گستراصفهان‌‬ ‫سامان‬ ‫‌وقندپيرانشهر‬ ‫فرآورده‌هاي‌غدايي‬ ‫‪1706‬‬ ‫‪3654‬‬ ‫‪-0.64‬‬ ‫‪1.27‬‬ ‫‪227,466‬‬ ‫‪89,185‬‬ ‫‪387473139‬‬ ‫‪328196444‬‬ ‫‪45‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‌‌گستراصفهان‌‬ ‫سامان‬ ‫بهنوش‌‌ايران‌‬ ‫ح‌‪‌.‬‬ ‫‪1706‬‬ ‫‪2868‬‬ ‫‪-0.64‬‬ ‫‪-4.65‬‬ ‫‪227,466‬‬ ‫‪18,102‬‬ ‫‪387473139‬‬ ‫‪51912722‬‬ ‫‪45‬‬ ‫‪13‬‬ ‫ين‌‬ ‫قندهكمتا‬ ‫‌توسعه‌ساختمان‬ ‫بين‌الملل‬ ‫‪2386‬‬ ‫‪1574‬‬ ‫‪0.04‬‬ ‫‪0.13‬‬ ‫‪71,700‬‬ ‫‪1,430,276‬‬ ‫‪171157409‬‬ ‫‪2250604120‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪37‬‬ ‫‌‌پايك‌‬ ‫لبنيات‬ ‫‌توسعه‌ساختمان‬ ‫‌الملل‬ ‫بين‬ ‫‪4731‬‬ ‫‪1574‬‬ ‫‪-0.96‬‬ ‫‪0.13‬‬ ‫‪35,701‬‬ ‫‪1,430,276‬‬ ‫‪165748519‬‬ ‫‪2250604120‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪37‬‬ ‫قند‌مرودشت‌‬ ‫‪2273‬‬ ‫‪4108‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪-0.24‬‬ ‫‪2,588‬‬ ‫‪33,085‬‬ ‫‪5848188‬‬ ‫‪134623045‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪20‬‬ ‫سخت‌‌آژند‬ ‫سالمين‌‬ ‫‪4108‬‬ ‫‪3062‬‬ ‫‪-0.24‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪33,085‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪134623045‬‬ ‫‪294000‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6312‬‬ ‫‪-0.41‬‬ ‫‪51,010‬‬ ‫‪321291310‬‬ ‫‪3‬‬ ‫سخت‌‌آژند‬ ‫شهد‬ ‫توسعه‌شهري‌توس‌گستر‬ ‫‪2961‬‬ ‫توليدي‌گرانيت‌بهسرام‌‬ ‫‪1541‬‬ ‫توليدي‌‌كاشي‌‌تكسرام‌‬ ‫‪1087‬‬ ‫افست‌‬ ‫كاشي‌‌سعدي‌‬ ‫بانك‌صادرات‌ايران‬ ‫كاشي‌‌پارس‌‬ ‫‪-0.87‬‬ ‫كاشي‌و‌سراميك‌‬ ‫انتشار‪‌،‬چاپ‌و‌تكثير‌‬ ‫توسعه‌شهري‌توس‌گستر‬ ‫كارتن‌‌ايران‌‬ ‫‪3410‬‬ ‫افس‬ ‫صنايت‌ع‌كاغذسازي‌كاوه‌‬ ‫‪1,952,340‬‬ ‫‪2122202162‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪80,762‬‬ ‫‪220076450‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪727‬‬ ‫‪6905‬‬ ‫‪0.28‬‬ ‫‪-0.04‬‬ ‫‪121,910,295‬‬ ‫‪7,400‬‬ ‫‪88577588787‬‬ ‫‪50899000‬‬ ‫‪2089‬‬ ‫‪8‬‬ ‫بانك‌صادرات‌ايران‬ ‫‪-0.72‬‬ ‫‪-3.72‬‬ ‫بانكها‌و‌موسسات‌اعتباري‌‬ ‫‪-1.83‬‬ ‫‪2786‬‬ ‫‪6,407‬‬ ‫محصوالت‌كاغذي‌‬ ‫انتشار‪‌،‬چاپ‌و‌تكثير‌‬ ‫‪13809‬‬ ‫‪15237‬‬ ‫‪365,708‬‬ ‫‪85552671‬‬ ‫‪-0.87‬‬ ‫‪-3.84‬‬ ‫‪563629100‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2961‬‬ ‫‪-0.05‬‬ ‫‪-0.72‬‬ ‫‪-1.81‬‬ ‫‪62‬‬ ‫‪13809‬‬ ‫‪-3.99‬‬ ‫‪61,709‬‬ ‫‪177205781‬‬ ‫‪18‬‬ ‫ح‌‪‌.‬بيسكويت‌‌گرجي‌‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪0.43‬‬ ‫‪208,600‬‬ ‫‪2,947‬‬ ‫‪61,709‬‬ ‫‪522,070‬‬ ‫‪6,407‬‬ ‫‪17,165‬‬ ‫‪85552671‬‬ ‫‪257376591‬‬ ‫مخابرات‌‬ ‫بانكها‌و‌موسسات‌اعتباري‌‬ ‫مخابرات‌ايران‬ ‫شركت‌ارتباطات‌سيار‌ايران‬ ‫‪2526‬‬ ‫‪-0.36‬‬ ‫‪1,100,530‬‬ ‫‪30276‬‬ ‫‪-0.55‬‬ ‫‪87,626‬‬ ‫‪727‬‬ ‫‪0.28‬‬ ‫‪121,910,295‬‬ ‫‪88577588787‬‬ ‫‪32,405‬‬ ‫‪26138415418‬‬ ‫‪2051‬‬ ‫‪560,951‬‬ ‫‪7279876181‬‬ ‫‪2247628665‬‬ ‫‪930‬‬ ‫‪8215420822‬‬ ‫‪1000153829‬‬ ‫‪790‬‬ ‫‪73‬‬ ‫‪223897912‬‬ ‫‪5770610892‬‬ ‫‪57‬‬ ‫‪671‬‬ ‫كاشي‌‌وسراميك‌‌حافظ‌‬ ‫امتياز‌تسهيالت‌مسكن‌بهمنماه‌‪93‬‬ ‫‪3356‬‬ ‫‪806617‬‬ ‫‪-0.89‬‬ ‫‪-1.00‬‬ ‫‪32,542‬‬ ‫‪32,405‬‬ ‫‪105794042‬‬ ‫‪26138415418‬‬ ‫كاشي‌‌سعدي‌‬ ‫امتياز‌تسهيالت‌مسكن‌دي‌ماه‪93‬‬ ‫‪2725‬‬ ‫‪802190‬‬ ‫‪-3.98‬‬ ‫‪-3.34‬‬ ‫‪7,499,999‬‬ ‫‪9,075‬‬ ‫‪20437497275‬‬ ‫‪7279876181‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪930‬‬ ‫امتياز‌تسهيالت‌مسكن‌دي‌ماه‪93‬‬ ‫‪802190‬‬ ‫‪-3.34‬‬ ‫‪10,004,667‬‬ ‫‪8215420822‬‬ ‫‪790‬‬ ‫بانك‌تجارتن‌‬ ‫دارويي‌‌لقما‬ ‫‪822‬‬ ‫‪4236‬‬ ‫‪-0.24‬‬ ‫‪-1.03‬‬ ‫‪10,004,667‬‬ ‫‪236,112‬‬ ‫‪800362‬‬ ‫‪-4.03‬‬ ‫‪7,210‬‬ ‫‪5770610892‬‬ ‫‪671‬‬ ‫شركت‌كي‌بي‌سي‬ ‫امتيازتسهيالت‌مسكن‌آذرماه‌‪93‬‬ ‫‪5392‬‬ ‫‪800362‬‬ ‫‪1.20‬‬ ‫‪-4.03‬‬ ‫‪41,524‬‬ ‫‪7,210‬‬ ‫بانك‌حكمت‌‌ايرانيان‬ ‫‪1157‬‬ ‫‪1.67‬‬ ‫‪3472‬‬ ‫‪0.35‬‬ ‫‪158,383‬‬ ‫بانك‌دي‬ ‫كوير‌‌تاير‬ ‫‪2983‬‬ ‫‪0.88‬‬ ‫‪108,557‬‬ ‫سرمايه‌گذاري‌دارويي‌تامين‬ ‫‪4595‬‬ ‫‪-0.13‬‬ ‫‪9830‬‬ ‫‪0.76‬‬ ‫‪244,976‬‬ ‫‪0.31‬‬ ‫بانك‌تجارت‬ ‫پالسكوكار‬ ‫امتيازتسهيالت‌مسكن‌آذرماه‌‪93‬‬ ‫ايران‌ياساتايرورابر‬ ‫گروه‌‌صنعتي‌‌بارز‬ ‫پست‌بانك‌ايران‬ ‫ايران‌‌تاير‬ ‫صنايع‌‌الستيكي‌‌‌سهند‬ ‫امتيازتسهيالت‌مسكن‌آبانماه‪93‬‬ ‫‪822‬‬ ‫‪1302‬‬ ‫‪4248‬‬ ‫‪3.09‬‬ ‫‪1.22‬‬ ‫‪60,344‬‬ ‫‪261469566‬‬ ‫‪1652‬‬ ‫‪14492‬‬ ‫‪-0.28‬‬ ‫‪7,306,570‬‬ ‫‪2.35‬‬ ‫‪0.33‬‬ ‫‪198,497‬‬ ‫‪8454001059‬‬ ‫‪574‬‬ ‫‪4,543,917‬‬ ‫‪20,605‬‬ ‫‪7507811708‬‬ ‫‪298610316‬‬ ‫‪531‬‬ ‫‪41‬‬ ‫بانك‌دي‬ ‫‪1652‬‬ ‫‪1453‬‬ ‫‪3757‬‬ ‫‪0.76‬‬ ‫‪-0.03‬‬ ‫‪2,523,263‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪3665897099‬‬ ‫‪131351858‬‬ ‫‪463‬‬ ‫‪14‬‬ ‫داروسازي‌‌فارابي‌‬ ‫پست‌بانك‌ايران‬ ‫‪0‬‬ ‫‪800988‬‬ ‫‪-100.00‬‬ ‫‪-4.32‬‬ ‫‪13,538‬‬ ‫‪4,910‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3932851074‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪446‬‬ ‫امتيازتسهيالت‌مسكن‌آبانماه‪93‬‬ ‫البرزدارو‬ ‫‪3,233,519‬‬ ‫‪5235584606‬‬ ‫‪418‬‬ ‫كيميدارو‬ ‫بانك‌گردشگري‬ ‫‪7483‬‬ ‫‪1619‬‬ ‫‪6016‬‬ ‫بانك‌گردشگري‬ ‫كمباين‌‌سازي‌‌ايران‌‬ ‫‪1055‬‬ ‫ماشين‌آالت‌و‌تجهيزات‌‬ ‫‪2.40‬‬ ‫‪2.73‬‬ ‫‪1185918636‬‬ ‫‪14,837,989‬‬ ‫‪15657271436‬‬ ‫‪675,679‬‬ ‫‪2258749937‬‬ ‫‪168‬‬ ‫‪5080‬‬ ‫‪-0.82‬‬ ‫‪-4.24‬‬ ‫‪-0.02‬‬ ‫‪33,643‬‬ ‫‪2,653‬‬ ‫‪49,590‬‬ ‫‪2126496022‬‬ ‫‪307259663‬‬ ‫‪110,833‬‬ ‫‪1,956‬‬ ‫‪405924187‬‬ ‫‪1566429242‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪214‬‬ ‫‪303951998‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪188‬‬ ‫‪2803485921‬‬ ‫‪183‬‬ ‫امتيازتسهيالت‌مسكن‌شهريورماه‪93‬‬ ‫گسترش‌صنايع‌وخدمات‌كشاورزي‌‬ ‫‪801544‬‬ ‫‪9426‬‬ ‫‪-4.24‬‬ ‫‪0.55‬‬ ‫‪-3.17‬‬ ‫‪-0.03‬‬ ‫‪0.43‬‬ ‫‪2,653‬‬ ‫‪56,000‬‬ ‫‪404,824‬‬ ‫‪2126496022‬‬ ‫‪527871885‬‬ ‫تراكتورسازي‌ايران‌‬ ‫‪4329‬‬ ‫‪0.37‬‬ ‫‪0.07‬‬ ‫‪2.40‬‬ ‫‪30,030‬‬ ‫‪3,233,519‬‬ ‫‪225068228‬‬ ‫‪5235584606‬‬ ‫‪29‬‬ ‫‪418‬‬ ‫‪1651‬‬ ‫‪2580‬‬ ‫تكنوتار‬ ‫‪800988‬‬ ‫‪11892‬‬ ‫‪-4.32‬‬ ‫‪-0.38‬‬ ‫‪4,910‬‬ ‫‪31,636‬‬ ‫‪3932851074‬‬ ‫‪372211639‬‬ ‫‪446‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪757,655‬‬ ‫‪9266975985‬‬ ‫‪1261065981‬‬ ‫‪357‬‬ ‫بانك‌ملت‬ ‫‪1939‬‬ ‫‪4,782,397‬‬ ‫‪9266975985‬‬ ‫‪2,587,332‬‬ ‫‪6674779992‬‬ ‫‪279‬‬ ‫‪252‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪108,881‬‬ ‫‪577986613‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪279‬‬ ‫‪252‬‬ ‫‪18‬‬ ‫امتيازتسهيالت‌مسكن‌شهريورماه‪93‬‬ ‫گروه‌دارويي‌سبحان‬ ‫‪801544‬‬ ‫‪6200‬‬ ‫‪214‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪73‬‬ ‫سرمايه‌‌گذاري‌‌البرز(هلدينگ‌‬ ‫امتيازتسهيالت‌مسكن‌مهرماه‪93‬‬ ‫‪3666‬‬ ‫‪800833‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪-3.17‬‬ ‫پارس‌‌دارو‬ ‫امتياز‌تسهيالت‌مسكن‌تيرماه‪93‬‬ ‫‪29242‬‬ ‫‪802155‬‬ ‫‪-0.28‬‬ ‫‪-4.26‬‬ ‫‪10,444‬‬ ‫‪804213‬‬ ‫‪-0.12‬‬ ‫‪1,236‬‬ ‫‪-3.68‬‬ ‫‪14,265‬‬ ‫‪1.98‬‬ ‫‪3,486‬‬ ‫‪228351325‬‬ ‫‪-3.72‬‬ ‫‪39,834‬‬ ‫‪334579130‬‬ ‫‪-0.80‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪1076658127‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪956‬‬ ‫‪17,721‬‬ ‫‪767184175‬‬ ‫‪270093028‬‬ ‫‪160‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪30566400‬‬ ‫‪1095537199‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪140‬‬ ‫‪779863498‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪166‬‬ ‫‪-0.46‬‬ ‫‪336315568‬‬ ‫‪28‬‬ ‫‪357‬‬ ‫بانك‌انصار‬ ‫كارخانجات‌داروپخش‌‬ ‫‪2580‬‬ ‫‪-0.82‬‬ ‫‪41,936‬‬ ‫‪1120267961‬‬ ‫‪39‬‬ ‫ايران‌دارو‬ ‫‪-0.46‬‬ ‫‪1664‬‬ ‫‪2,523,263‬‬ ‫‪44,873‬‬ ‫‪3665897099‬‬ ‫‪443304665‬‬ ‫‪463‬‬ ‫‪32‬‬ ‫‪2.35‬‬ ‫‪326966216‬‬ ‫‪52‬‬ ‫داروسازي‌‌جابرابن‌حيان‌‬ ‫‪2,587,332‬‬ ‫‪2.65‬‬ ‫‪4,543,917‬‬ ‫‪7507811708‬‬ ‫‪531‬‬ ‫‪5308‬‬ ‫‪6674779992‬‬ ‫ل‬ ‫آبسا ‌‬ ‫‪7,306,570‬‬ ‫‪8454001059‬‬ ‫‪8008‬‬ ‫‪1939‬‬ ‫‪3343‬‬ ‫‪56‬‬ ‫‪574‬‬ ‫‪1453‬‬ ‫‪1.67‬‬ ‫‪549950249‬‬ ‫‪94‬‬ ‫‪0.06‬‬ ‫‪-0.82‬‬ ‫‪-3.58‬‬ ‫‪61‬‬ ‫داروسازي‌‌امين‌‬ ‫‪0.38‬‬ ‫‪9,075‬‬ ‫‪2613315422‬‬ ‫‪103‬‬ ‫‪-0.06‬‬ ‫‪4,782,397‬‬ ‫بانك‌انصار‬ ‫‪66‬‬ ‫پخش‌البرز‬ ‫بانك‌حكمت‌‌ايرانيان‬ ‫‪1157‬‬ ‫‪1619‬‬ ‫بانك‌ملت‬ ‫‪-0.24‬‬ ‫داروسازي‌‌كوثر‬ ‫‪4007‬‬ ‫مواد‌و‌محصوالت‌دارويي‌‬ ‫‪2755425022‬‬ ‫‪114‬‬ ‫‪2089‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2051‬‬ ‫‪1,282,676‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪1780375158‬‬ ‫امتياز‌تسهيالت‌مسكن‌بهمنماه‌‪93‬‬ ‫‪1670361915‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪45‬‬ ‫‪806617‬‬ ‫‪143‬‬ ‫‪177205781‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪98‬‬ ‫‪-1.00‬‬ ‫الستيك‌و‌پالستيك‌‬ ‫‪5894000‬‬ ‫‪62‬‬ ‫‪165667774‬‬ ‫‪24‬‬ ‫امتيازتسهيالت‌مسكن‌مهرماه‪93‬‬ ‫‌‌ايران‌‬ ‫‌‌سازي‬ ‫پمپ‬ ‫‌‌پارس‌‌توشه‌‬ ‫‌‌گذاري‬ ‫سرمايه‬ ‫‪800833‬‬ ‫‪3090‬‬ ‫‪2323‬‬ ‫‪1,956‬‬ ‫‪688‬‬ ‫‪238,040‬‬ ‫‪1752435912‬‬ ‫‪1566429242‬‬ ‫‪2043010‬‬ ‫‪554641391‬‬ ‫‪130‬‬ ‫امتياز‌تسهيالت‌مسكن‌تيرماه‪93‬‬ ‫سرما‌آفرين‌‬ ‫ماشين‌آالت‌و‌دستگا‬ ‫‪-4.26‬ه‌هاي‌برقي‌ ‪1,236‬‬ ‫‪802155‬‬ ‫‪307,000‬‬ ‫‪2.05‬‬ ‫‪3189‬‬ ‫‪991463717‬‬ ‫‪979163570‬‬ ‫‪188‬‬ ‫‪63‬‬ ‫‪102,509‬‬ ‫‪881642918‬‬ ‫‪2803485921‬‬ ‫‪70‬‬ ‫‪183‬‬ ‫امتياز‌تسهيالت‌مسكن‌فروردين‌‪93‬‬ ‫‪170‬‬ ‫امتياز‌تسهيالت‌مسكن‌ارديبهشت‪93‬‬ ‫‪802732‬‬ ‫‪160‬‬ ‫امتياز‌تسهيالت‌مسكن‌مردادماه‪93‬‬ ‫توليدمواداوليه‌داروپخش‌‬ ‫‪802494‬‬ ‫‪15488‬‬ ‫‪-3.20‬‬ ‫‪-0.93‬‬ ‫‪1095537199‬‬ ‫‪140‬‬ ‫سبحان‌دارو‬ ‫امتيازتسهيالت‌مسكن‌ارديبهشت‌‪92‬‬ ‫‪14486‬‬ ‫‪792719‬‬ ‫‪0.36‬‬ ‫‪-4.00‬‬ ‫‪2,110‬‬ ‫‪1,382‬‬ ‫‪134‬‬ ‫امتيازتسهيالت‌مسكن‌فروردين‌‪92‬‬ ‫تهران‌‌شيمي‌‬ ‫‪790937‬‬ ‫‪18683‬‬ ‫‪-3.67‬‬ ‫‪0.23‬‬ ‫‪3,406‬‬ ‫‪986‬‬ ‫‪66025310‬‬ ‫‪721‬‬ ‫‪5,600‬‬ ‫‪575702730‬‬ ‫‪18692607‬‬ ‫‪124‬‬ ‫‪10‬‬ ‫امتياز‌تسهيالت‌مسكن‌دي‌ماه‌‪92‬‬ ‫‪798478‬‬ ‫‪-4.36‬‬ ‫‪4,520‬‬ ‫‪721‬‬ ‫‪133430000‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪5,997‬‬ ‫‪47045477‬‬ ‫‪8‬‬ ‫داروسازي‌‌سينا‬ ‫‪13084‬‬ ‫‪0.11‬‬ ‫‪7,645‬‬ ‫‪101121150‬‬ ‫‪5‬‬ ‫شيمي‌‌داروئي‌‌داروپخش‌‬ ‫‪6908‬‬ ‫‪0.19‬‬ ‫‪6,219‬‬ ‫‪43819926‬‬ ‫‪4‬‬ ‫داروسازي‌زهراوي‌‬ ‫‪47598‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪185‬‬ ‫‪8835000‬‬ ‫‪3‬‬ ‫داروسازي‌‌روزدارو‬ ‫‪4368‬‬ ‫‪0.07‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪9078000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫صنايع‌جوشكاب‌يزد‬ ‫امتياز‌تسهيالت‌مسكن‌فروردين‌‪93‬‬ ‫‪8601‬‬ ‫‪804213‬‬ ‫‪2.10‬‬ ‫‪-3.68‬‬ ‫‪3,486‬‬ ‫امتياز‌تسهيالت‌مسكن‌ارديبهشت‪93‬‬ ‫‪802732‬‬ ‫‪-3.72‬‬ ‫‪1,167‬‬ ‫امتياز‌تسهيالت‌مسكن‌مردادماه‪93‬‬ ‫‪802494‬‬ ‫‪-3.20‬‬ ‫‪956‬‬ ‫امتيازتسهيالت‌مسكن‌ارديبهشت‌‪92‬‬ ‫‪792719‬‬ ‫‪-4.00‬‬ ‫‪1,382‬‬ ‫امتيازتسهيالت‌مسكن‌فروردين‌‪92‬‬ ‫‪790937‬‬ ‫امتياز‌تسهيالت‌مسكن‌دي‌ماه‌‪92‬‬ ‫فيبر‌ايران‌‬ ‫‪798478‬‬ ‫‪3425‬‬ ‫ايران‌‌ترانسفو‬ ‫پارس‌سويچ‌‬ ‫نيروترانس‌‬ ‫موتوژن‌‬ ‫‪7826‬‬ ‫‪3608‬‬ ‫‪4949‬‬ ‫‪5549‬‬ ‫‪3.93‬‬ ‫‪0.33‬‬ ‫‪0.02‬‬ ‫‪-0.02‬‬ ‫‪-3.67‬‬ ‫محصوالت‌چوبي‌‬ ‫‪-4.36‬‬ ‫‪-0.09‬‬ ‫‪19,015,004‬‬ ‫‪1.48809E+11‬‬ ‫‪25,100‬‬ ‫‪91840100‬‬ ‫‪100,750‬‬ ‫‪498631000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪5328000‬‬ ‫‪986‬‬ ‫‪779863498‬‬ ‫‪936788656‬‬ ‫‪767184175‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1‬‬ ‫محصوالت‌شيميايي‌‬ ‫س‪‌.‬نفت‌و‌گاز‌و‌پتروشيمي‌تأمين‬ ‫‪2074‬‬ ‫‪-0.48‬‬ ‫‪4,185,446‬‬ ‫‪8676014543‬‬ ‫‪564‬‬ ‫گروه‌صنعتي‌پاكشو‬ ‫‪9479‬‬ ‫‪3.35‬‬ ‫‪398,694‬‬ ‫‪3779269344‬‬ ‫‪327‬‬ ‫سرمايه‌گذاري‌صنايع‌پتروشيمي‌‬ ‫‪1697‬‬ ‫‪2.66‬‬ ‫‪1,509,757‬‬ ‫‪2562594535‬‬ ‫‪301‬‬ ‫كربن‌‌ايران‌‬ ‫‪2254‬‬ ‫‪3.16‬‬ ‫‪1,762,214‬‬ ‫‪3972273178‬‬ ‫‪294‬‬ ‫ح‪‌.‬گسترش‌نفت‌‌و‌گاز‌پارسيان‬ ‫‪1529‬‬ ‫‪-1.48‬‬ ‫‪1,072,530‬‬ ‫‪1639580026‬‬ ‫‪264‬‬ ‫گسترش‌نفت‌و‌گاز‌پارسيان‬ ‫‪2835‬‬ ‫‪-0.94‬‬ ‫‪913,139‬‬ ‫‪2519479385‬‬ ‫‪246‬‬ ‫توليدمواداوليه‌والياف‌مصنوعي‌‬ ‫‪3680‬‬ ‫‪2.74‬‬ ‫‪349,445‬‬ ‫‪1285894345‬‬ ‫‪150‬‬ ‫داروسازي‌‌اسوه‌‬ ‫فرآورده‌هاي‌‌تزريقي‌‌ايران‌‬ ‫داروپخش‌‌(هلدينگ‌‬ ‫دارويي‌‌رازك‌‬ ‫داروسازي‌زاگرس‌فارمد‌پارس‬ ‫‪16120‬‬ ‫‪8237‬‬ ‫‪13679‬‬ ‫‪29451‬‬ ‫‪7663‬‬ ‫‪0.01‬‬ ‫‪0.24‬‬ ‫‪1,167‬‬ ‫‪991463717‬‬ ‫‪936788656‬‬ ‫‪575702730‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪170‬‬ ‫‪134‬‬ ‫‪124‬‬ ‫هتل‌و‌رستوران‌‬ ‫گروه‌سرمايه‌گذاري‌ميراث‌فرهنگي‬ ‫‪7557‬‬ ‫‪4.57‬‬ ‫‪3,940,094‬‬ ‫‪29773481074‬‬ ‫‪856‬‬
‫بازار مالی‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫دوشنبه ‪ 11‬اسفند ‪ 11 - 1393‬جمادی االول ‪ 2 -1436‬مارس ‪ -2015‬شماره ‪ -170‬پیاپی ‪1488‬‬ ‫تعيين ماليات فعاالن اقتصادي براساس تسهيالت بانکي و ارزي‬ ‫‪19‬‬ ‫دولت راه‌هاي فرار مالياتي را مي‌بندد‬ ‫گ�روه اقتصاد‪ :‬ب��راي خ��روج از اقتصاد‬ ‫وابس��ته به نفت راهي ج��ز کاهش اتکا به‬ ‫دالرهاي نفتي در تامي��ن منابع درآمدي‬ ‫دولت نيس��ت که به گفته کارشناس��ان و‬ ‫دولتمردان مناب��ع مالياتي يکی از راه‌هاي‬ ‫تامي��ن مناب��ع درآم��دي دولت به‌ش��مار‬ ‫مي‌آيد‪ .‬در اين بين شناسايي دقيق موديان‬ ‫مالياتي از يک‌س��و و محاس��به دقيق رقم‬ ‫مالياتي از سوي ديگر از بايدهايي است که‬ ‫در اولويت برنامه‌ريزي مسئوالن قرار دارد‪.‬‬ ‫اهميت اين بخش از اقتصاد ايران تا جايي‬ ‫اس��ت که به گفته وزير ام��ور اقتصادی و‬ ‫داراي��ي دول��ت ب��راي جلوگي��ري از فرار‬ ‫مالياتي تدابيري انديش��يده که بر اساس‬ ‫آن با راه‌اندازي سامانه متمرکز اطالعاتي‪،‬‬ ‫لو‌انتقال‬ ‫تمام��ي اطالع��ات گم��رک‪ ،‬نق ‌‬ ‫امالک‪ ،‬فعاليت‌ه��ا و تراکنش‌هاي مالي و‬ ‫پولي‪ ،‬بر‌اس��اس نرم‌افزار پردازش اطالعات‬ ‫ثبت‌ش��ده و بنابراين تمام��ي راه‌هاي فرار‬ ‫مالياتي بسته مي‌شود‪.‬‬ ‫روز گذش��ته ني��ز جلس��ه مش��ترک‬ ‫مس��ئوالن معاونت اجتماعي و پيشگيري‬ ‫از وقوع جرم قوه‌قضاييه و س��ازمان امور‬ ‫مالياتي کش��ور برگزار ش��د که عسگري‪،‬‬ ‫رييس کل س��ازمان امور مالياتي در اين‬ ‫مراس��م از ضرورت تعيين ماليات فعاالن‬ ‫اقتص��ادي براس��اس تس��هيالت بانکي و‬ ‫ارزي س��خن گفت‪ .‬به گفت��ه رييس کل‬ ‫س��ازمان امور مالياتي‪ ،‬هر فعال اقتصادي‬ ‫که در کشور تسهيالت و امکانات دريافت‬ ‫مي‌کند‪ ،‬بايد اطالع��ات آن فعاليت را به‬ ‫نظام مالياتي بدهد که البته نظام مالياتي‬ ‫به بخشي از اين اطالعات دسترسي دارد‬ ‫و تمامي اطالعات بايد در آينده نظام‌مند‬ ‫شوند‪.‬‬ ‫وي با تاکيد بر اينکه بررس��ي وضعيت‬ ‫ال‌سي براي تشخيص ماليات است‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫کس��ي که از بانک‌ها وام‪ ،‬ضمانتنامه و ارز‬ ‫براي واردات مي‌گيرد‪ ،‬حجم فعاليتش در‬ ‫اقتصاد مش��خص مي‌ش��ود‪ ،‬بنابراين اين‬ ‫ارق��ام با ابرازه��اي وي در اظهارنامه‌هاي‬ ‫مالياتي مقايسه‌ش��ده و ماليات مشخص‬ ‫مي‌شود‪ .‬بر اين اس��اس‪ ،‬کسي نمي‌تواند‬ ‫اذع��ان کند که زيانده اس��ت‪ ،‬اما مثال ‪۲‬‬ ‫ميلي��ارد دالر از بانک‌ه��ا گرفته باش��د و‬ ‫باي��د اينها ب��ا يکديگر همخواني داش��ته‬ ‫باش��ند‪ ،‬بنابراين برای کنترل و تشخيص‬ ‫درآمد مالياتي از اين اطالعات اس��تفاده‬ ‫مي‌شود‪ .‬رييس کل سازمان امور مالياتي‬ ‫کش��ور تصريح کرد‪ :‬يکي از اطالعاتي که‬ ‫براي درياف��ت ماليات مورد اس��تفاده ما‬ ‫قرار مي‌گيرد‪ ،‬پردازش‌ه��اي نظام بانکي‬ ‫اس��ت و اين مش��مول بخش تسهيالت‪،‬‬ ‫ضمانتنامه‌ها و ال‌س��ي‌ها مي‌شود و فعال‬ ‫وارد ساير بخش‌ها نمي‌شويم اما اطالعات‬ ‫معام�لات اقتص��ادي‪ ،‬تج��ارت خارجي‪،‬‬ ‫خري��د و فروش‌ها‪ ،‬قرارداده��ا‪ ،‬بيمه‌ها و‬ ‫ب��ورس کاالي��ي مبناي درياف��ت ماليات‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫‹ ‹ف�رار مالیات�ی ‪20‬درص�د تولي�د‬ ‫ناخالص داخلي‬ ‫مع��اون وزي��ر امور اقتص��ادي و دارايي‬ ‫در بخ��ش ديگ��ري از صحبت‌هاي خود‬ ‫درباره آمار دقيق فرار مالياتي عنوان کرد‪:‬‬ ‫براساس مطالعات انجام‌شده‪ ،‬حدود ‪ ۲۰‬تا‬ ‫‪ ۲۵‬درصد توليد ناخالص داخلي براساس‬ ‫برآوردها‪ ،‬فرار مالياتي است‪ .‬اگر اين رقم‬ ‫را به قيمت جاري حدود يک‌هزار ميليارد‬ ‫توم��ان در نظر بگيريم‪ ،‬ف��رار مالياتي به‬ ‫قيم��ت جاري ‪ ۲۵۰‬هزار ميليارد تومان و‬ ‫به قيمت ثابت افزون‌بر ‪ ۵۳۰‬هزار ميليارد‬ ‫تومان (يک چهارم اين عدد) خواهد بود‪.‬‬ ‫عس��گري با بيان اينکه واقعيت اين است‬ ‫که حجم فرار مالياتي در نظام اقتصادي ما‬ ‫زياد است و بايد با آن برخورد جدي‌تري‬ ‫انجام شود‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬در هيچ اقتصادي‬ ‫فرار مالياتي صفر نمي‌ش��ود ولي موضوع‬ ‫اين اس��ت که می‌توان فرار مالياتي را به‬ ‫حداقل رس��اند‪ .‬از طريق ابزارها‪ ،‬امکانات‬ ‫و ب��ا هماهنگي قوا مي‌تواني��م ‪ ۶۰‬تا ‪۷۰‬‬ ‫درصد ف��رار مالياتي را کنترل و مديريت‬ ‫کنيم‪.‬‬ ‫‹ ‹تحقق ‪ ۹۶‬درصد درآمد مالياتي‬ ‫وي درباره درآمدهاي مالياتي امس��ال‬ ‫و س��ال آينده گفت‪ :‬تاکن��ون از ‪ ۵۹‬هزار‬ ‫و ‪ ۳۰۰‬ميلي��ارد تومان درآمد پيش‌بيني‬ ‫ش��ده در ح��وزه مالياتي در س��ال‌جاري‬ ‫‪ ۹۶‬درص��د درآمدها در ‪ ۱۱‬م��اه ابتداي‬ ‫امس��ال محقق ش��ده اس��ت و در س��ال‬ ‫آينده ه��م حدود ‪ ۷۵‬هزار ميليارد تومان‬ ‫درآمد براي س��ازمان مالياتي پيش‌بيني‬ ‫مي‌شود‪.‬‬ ‫در هيچ اقتصادي فرار‬ ‫مالياتي صفر نمي‌شود‬ ‫ولي موضوع اين است که‬ ‫می‌توان فرار مالياتي را‬ ‫به حداقل رساند‪ .‬از طريق‬ ‫ابزارها‪ ،‬امکانات و با‬ ‫هماهنگي قوا مي‌توانيم‬ ‫‪ ۶۰‬تا ‪ ۷۰‬درصد فرار‬ ‫مالياتي را کنترل و‬ ‫مديريت کنيم‬ ‫رييس کل سازمان امور مالياتي کشور با‬ ‫اعالم اينکه در سال آينده درآمد مالياتي‬ ‫‪ ۲۸‬درصد افزايش مي‌يابد‪ ،‬افزود‪ :‬در اين‬ ‫افزايش هيچ نرخ مالياتي زياد نخواهد شد‪.‬‬ ‫در عين حال‪ ،‬سازمان مالياتي از اشخاص‬ ‫حقوق��ي زيانده ماليات نمي‌گيرد‪ ،‬فقط از‬ ‫سود ماليات دريافت مي‌کند‪ .‬معاون وزير‬ ‫امور اقتص��ادي و دارايي ادامه داد‪ :‬الزمه‬ ‫دريافت ماليات بر مجموعه درآمد داشتن‬ ‫اطالع��ات يکپارچه در کش��ور اس��ت که‬ ‫هنوز بسترس��ازي آن انجام نش��ده است‪.‬‬ ‫پياده کردن مالي��ات بر مجموع درآمدها‬ ‫عملي نيس��ت‪ ،‬زي��را بايد تم��ام مبادي‬ ‫درآم��د ش��خص و هزينه‌ه��ا شناس��ايي‬ ‫ش��وند‪ .‬ب��ه گفته عس��گري هم‌اکنون دو‬ ‫س��ال اس��ت که اطالعات اقتصادي براي‬ ‫دريافت ماليات در سايت و پايگاه مالياتي‬ ‫براس��اس طرح جامع مالياتي جمع‌آوري‬ ‫مي‌ش��ود و کل اطالعات تجارت خارجي‪،‬‬ ‫معامالت و‪ ...‬در اين پايگاه قرار مي‌گيرد‪.‬‬ ‫رييس کل س��ازمان امور مالياتي کش��ور‬ ‫گفت‪ :‬در اصالح قانون ماليات‌ها تشخيص‬ ‫علي‌الراس برداشته شد و مبناي تشخيص‬ ‫ماليات در آينده گردش اطالعات اس��ت‪.‬‬ ‫ما به دنبال تبادل اطالعات بين حاکميت‬ ‫هس��تيم و اطالعات هيچ ف��ردي به فرد‬ ‫ديگر داده نخواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹پليس مالياتي مي‌آيد‬ ‫معاون قوه‌قضاییه نيز در اين مراس��م از‬ ‫برخورد جدي با متواريان مالياتي خبر داد‬ ‫و با اعالم اينکه ب��ه‌زودي پليس مالياتي‬ ‫راه‌اندازي مي‌شود‪ ،‬گفت‪ :‬مجرمان مالياتي‬ ‫به مردم معرفي خواهند ش��د‪ .‬محمدباقر‬ ‫الفت از وقوع جرم قوه‌قضاييه و س��ازمان‬ ‫امور مالياتي درباره برنامه‌هاي اين معاونت‬ ‫در بخ��ش مالي��ات در س��ال ‪ ۹۴‬گفت‪:‬‬ ‫بخش��ي از برنامه‌هاي پيشگيري از جرم‬ ‫اختصاص به جرائم ف��رار مالياتي خواهد‬ ‫داش��ت‪ .‬نخس��تین اقدام اساسي در سال‬ ‫‪ ۹۴‬در حوزه پيش��گيري آگاه‌سازي مردم‬ ‫از نظ��ر ذهني و اعتق��ادي براي پرداخت‬ ‫ماليات است‪ .‬بر اين اساس‪ ،‬همراه کردن‬ ‫م��ردم با سياس��ت‌هاي ماليات��ي ازجمله‬ ‫اقدامات خواه��د بود‪ .‬مع��اون اجتماعي‬ ‫و پيش��گيري از وق��وع ج��رم قوه‌قضاییه‬ ‫درب��اره برخ��ورد ج��دي قوه‌قضایی��ه با‬ ‫متواري��ان ماليات��ي اف��زود‪ :‬اف��رادي که‬ ‫ماليات نمي‌پردازند‪ ،‬به دو دس��ته تقسيم‬ ‫مي‌شوند‪ .‬افرادي که فعاليت قانوني دارند‬ ‫و از پرداخ��ت ماليات امتن��اع مي‌کنند و‬ ‫اف��رادي که فعاليت غيرقانوني دارند و در‬ ‫ح��وزه قاچاق کاال و ارز فعاليت مي‌کنند‪.‬‬ ‫اين دس��ته فعاليت جرم است و دستگاه‬ ‫قضا با اقدام��ات اقتصادي آنه��ا برخورد‬ ‫مي‌کن��د و اين برخورد در س��ازمان‌هاي‬ ‫تابعه يا دادگاه‌هاي انقالب انجام مي‌شود‪.‬‬ ‫وي ادامه داد‪ :‬در بخش فعاالن که فعاليت‬ ‫اقتصادي آنها قانوني است‪ ،‬اما از پرداخت‬ ‫ماليات امتناع مي‌کنند‪.‬‬ ‫در حوزه مقابله‪ ،‬دادس��تاني و دادگاه‌ها‬ ‫به صورت جدي با آنها برخورد مي‌کنند‪.‬‬ ‫به‌زودي هم شاهد تاسيس پليس مالياتي‬ ‫در دادگاه‌ه��اي مالياتي و دس��تگاه‌هاي‬ ‫قضايي خواهيم بود که به‌صورت تخصصي‬ ‫اي��ن موضوع��ات را مورد رس��يدگي قرار‬ ‫مي‌دهد و احکام صادره با جديت اجرايي‬ ‫مي‌شود‪.‬‬ ‫‹ ‹معرف�ي مجرمان ماليات�ي به مردم‬ ‫الفت خاطرنش��ان کرد‪ :‬براس��اس قانون‪،‬‬ ‫افرادي که مرتکب جرائم مالياتي مي‌شوند‬ ‫و ارزش عملي��ات مادي آنه��ا باالي ‪۱۰۰‬‬ ‫ميليارد تومان اس��ت‪ ،‬بايد از طريق انتشار‬ ‫مشخصات‌شان پس از صدور حکم قطعي‬ ‫الزم االج��را در روزنامه‌ه��اي محلي‪ ،‬اين‬ ‫اف��راد به مردم معرفي ش��وند‪ .‬اي��ن افراد‬ ‫منافع عموم��ي را دس��تخوش رفتارهاي‬ ‫خ��ود مي‌کنند با معرفي آنها يک هجمه و‬ ‫انزواي عمومي عليه آنها ايجاد خواهد شد‪.‬‬ ‫معاون اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم‬ ‫قوه‌قضاییه همچنين در نشس��ت مشترک‬ ‫با مس��ئوالن س��ازمان امور مالياتي کشور‬ ‫تصري��ح کرد‪ :‬دس��تگاه‌هاي مربوط مکلف‬ ‫هس��تند به س��مت اقدام��ات الکترونيک‬ ‫(دول��ت الکتروني��ک) حرک��ت کنن��د و‬ ‫اطالعات خود را به اشتراک بگذارند‪ .‬الفت‬ ‫ادامه داد‪ :‬اعضاي کنترل و ماموران مالياتي‬ ‫در دادگاه‌ه��اي ماليات��ي ب��ا آموزش‌هاي‬ ‫ج��دي بايد مورد حمايت ق��رار گيرند‪ .‬در‬ ‫حوزه تش��خيص اگر س��ازمان مالياتي با‬ ‫صحت و دق��ت عمل کند‪ ،‬اعتماد موديان‬ ‫نسبت به سازمان مالياتي جلب مي‌شود و‬ ‫آنها به پرداخت ماليات ترغيب مي‌ش��وند‬ ‫و اين س��بب افزايش موديان قانون‌مدار و‬ ‫کاه��ش تعداد موديان خ�لاف‌کار خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫دريچه‬ ‫‌ کارمزد کارت‌خوان‌ها بالتکليف ماند‬ ‫درحال��ي در ‪ 10‬م��اه امس��ال مبل��غ‬ ‫تراکنش‌ه��اي ش��اپرک در پايانه‌هاي فروش‬ ‫از ‪ 690‬ه��زار ميليارد تومان عب��ور کرد که‬ ‫با گذش��ت ‪ 6‬ماه از اعالم طرح بانک مرکزي‬ ‫ب��راي هدفمند‌کردن کارم��زد کارت‌خوان‌ها‬ ‫هن��وز تصميمي براي س��ازوکار اين طرح در‬ ‫بانک مرکزي و ش��وراي پول و اعتبار گرفته‬ ‫نشده اس��ت‪ .‬به گزارش ايسنا‪ ،‬باوجود تاکيد‬ ‫بان��ک مرکزي مبن��ي‌بر ق��رار گرفتن طرح‬ ‫دريافت کارم��زد از صاحب��ان کارت‌خوان‌ها‬ ‫در دس��تور کار شوراي پول و اعتبار و حتمي‬ ‫ب��ودن اجراي اين موضوع‪ ،‬به نظر نمي‌رس��د‬ ‫که نه‌تنها امس��ال بلک��ه در ماه‌هاي ابتدايي‬ ‫سال آينده نيز چنين طرحي عملياتي شود‪.‬‬ ‫هدفمندک��ردن کارمزده��ا موضوعي بود که‬ ‫در ش��هريورماه سال‌جاري ازسوي مديرعامل‬ ‫ش��اپرک (ش��بکه الکترونيک��ي پرداخ��ت)‬ ‫رسانه‌اي ش��د و قرار بود که به‌طور رسمي از‬ ‫آبان‌ماه کليد بخورد؛ اما با واکنش‌هاي منفي‬ ‫مطرح‌شده به‌ویژه از سوي اصناف‪ ،‬با وساطت‬ ‫هيات دولت موضوع براي بررس��ي بيشتر به‬ ‫ش��وراي پول و اعتبار سپرده ش��د‪ .‬عقبگرد‬ ‫بانک مرکزي از موضعي که به ش��دت نسبت‬ ‫به اجرايي ش��دن آن مصر بودند درحالي رخ‬ ‫داد ک��ه بنابر اع�لام مقامات بان��ک مرکزي‬ ‫پرداخ��ت کارم��زد کارت‌خوان‌ها از س��وي‬ ‫بانک‌ها هزين��ه قابل تاملي را به آنها تحميل‬ ‫مي‌کن��د اي��ن درحالي اس��ت ک��ه مديرکل‬ ‫فن��اوري اطالعات بانک مرک��زي اعالم کرده‬ ‫که خدمات ارائه ش��ده در سيستم بانکداري‬ ‫الکتروني��ک در اي��ران به ط��رز قابل‌توجهي‬ ‫زيانده اس��ت ب ‌ه گونه‌اي که درآمد بانک‌ها از‬ ‫کارمزدهاي دريافتي به ‪ 10‬درصد هزينه‌هاي‬ ‫آنها هم نمي‌رس��د‪ .‬با اين حال خود بانک‌ها‬ ‫تماي��ل چنداني به حذف کارم��زد پرداختي‬ ‫پايانه‌ه��اي ف��روش خ��ود ندارن��د و اين امر‬ ‫طبيعي نيز به نظر مي‌رسد چراکه با توجه به‬ ‫رقم باالي گردش مالي انجام ش��ده از طريق‬ ‫تراکنش‌هاي ش��اپرک س��ود درخور توجهي‬ ‫نيز از رس��وب اين پول در حساب دارندگان‬ ‫کارت‌خوان‌ها براي بانک‌ها ثبت مي‌شود‪ .‬اين‬ ‫درحالي است که عملکرد شاپرک در ‪10‬ماه‬ ‫امس��ال نشان مي‌دهد که در اين مدت بيش‬ ‫از ‪ 5‬ميلي��ارد و ‪ 860‬ميليون تراکنش انجام‬ ‫ش��ده که در مجموع اين تراکنش‌ها افزون‌بر‬ ‫‪ 735‬هزار ميليارد تومان پول جابه‌جا ش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬در عي��ن ح��ال از کل تراکنش‌هاي‬ ‫ش��اپرک در ‪ 10‬ماه امس��ال‪ ،‬بي��ش از ‪4/2‬‬ ‫ميلي��ارد تراکنش ب��ا مبلغ��ي افزون‌بر ‪690‬‬ ‫هزار ميلي��ارد تومان از طريق دس��تگاه‌هاي‬ ‫کارت‌خوان انجام ش��ده که بيانگر رقم باالي‬ ‫جابه‌جاي��ي پ��ول از اين طريق در حس��اب‬ ‫بانک‌هاست‪.‬‬ ‫ام��ا ب��ا وجود اينک��ه حکيم��ي‪ ،‬مديرکل‬ ‫فن��اوري اطالعات بانک مرکزي‪ ،‬دليل تاخير‬ ‫ايجاد ش��ده در بررسي طرح دريافت کارمزد‬ ‫از کارت‌خوان‌ها را تعدد موارد مورد بررس��ي‬ ‫در ش��وراي پول و اعتبار عنوان کرده اس��ت‪،‬‬ ‫بعيد نيس��ت ک��ه تمايل نداش��تن بانک‌ها و‬ ‫همچنين مخالفت اصناف مانع از ورود جدي‬ ‫بانک مرکزي و ش��وراي پول و اعتبار به اين‬ ‫موضوع باشد‪.‬‬ ‫نسل جديد کارت‌خوان‌های فروشگاهي‬ ‫نسل جديد دس��تگاه‌هاي کارت‌خوان‬ ‫فروش��گاهي و صندوق‌هاي فروشگاهي‬ ‫وارد ب��ازار ايران مي‌ش��وند‪ .‬به گزارش‬ ‫مهر «بي‌جي» مدير فروش يک شرکت‬ ‫ارائه‌کننده دستگاه‌هاي و صندوق‌هاي‬ ‫فروشگاهي در جمع خبرنگاران از ارائه‬ ‫نس��ل جديد صندوق‌هاي فروشگاهي و‬ ‫دس��تگاه‌هاي کارت‌خوان در ايران خبر‬ ‫داد و گف��ت‪ :‬همچني��ن دس��تگاه‌هاي‬ ‫ارائه‌کنن��ده پرينت فيش‌هاي بانکي نيز‬ ‫در اي��ن گ��روه ق��رار دارد‪ .‬مدير فروش‬ ‫هلدين��گ ‪ SAM4S‬اظهار ک��رد‪ :‬اين‬ ‫محص��والت هم‌اکن��ون در ‪ 60‬کش��ور‬ ‫جهان عرضه مي‌ش��ود و قرار اس��ت در‬ ‫اي��ران نيز توليدات جدي��دي وارد بازار‬ ‫شود‪ .‬از سويي تاکنون نيز محصوالت و‬ ‫توليدات در اين بخش در نمايشگاه‌هاي‬ ‫مع��روف جه��ان ازجمله دوب��ي‪ ،‬آلمان‬ ‫و الکام��پ ايران معرفي ش��ده اس��ت‪.‬‬ ‫وي با اش��اره به ارائه ‪ 13‬مدل دس��تگاه‬ ‫کارت‌خ��وان فروش��گاهي و ‪ 17‬م��دل‬ ‫صندوق فروشگاهي در بازار ايران افزود‪:‬‬ ‫سيس��تم‌هاي جديدي به بازار خدمات‬ ‫بانک��ي در اي��ران خواهن��د پيوس��ت‪.‬‬ ‫همچنين قرار است دستگاه‌هاي جديد‬ ‫با سيستم‌هاي الکترونيکي و بانکي ايران‬ ‫هماهنگ ش��وند و از سويي نيز عملکرد‬ ‫زبان فارسي آنها هم برقرار مي‌شود‪.‬‬ ‫گزارش‬ ‫بانک‌ها برای فروش اموال‬ ‫مازاد پیش‌قدم نمی‌شوند‬ ‫یکی از راه‌های افزایش س��رمایه بانک‌ها فروش‬ ‫اموال مازاد اس��ت که در دولت یازدهم با جدیت‬ ‫بیشتری دنبال می‌ش��ود‪ .‬این در حالی است که‬ ‫مدیرعامل ش��رکت فروش اموال م��ازاد بانک‌ها‬ ‫(فام) با بیان اینکه خأل قانونی در این بخش نبود‬ ‫الزام بانک‌ها به همکاری با شرکت و فروش اموال‬ ‫است‪ ،‬می‌گوید؛ بارها به مسئوالن وزارت اقتصاد‬ ‫و دارایی و بانک مرکزی این موضوع اعالم شده و‬ ‫اگر این مش��کل برطرف شود‪ ،‬فروش اموال مازاد‬ ‫بانک‌ها بسیار بهتر انجام خواهد شد‪.‬‬ ‫حسن یمنی‪ ،‬با اشاره به اقدامات این شرکت در‬ ‫چند سال اخیر برای فروش اموال مازاد بانک‌ها‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬از ابتدای فعالیت این شرکت تاکنون‬ ‫‪ 4762‬میلیارد ریال اموال مازاد بانک‌ها به فروش‬ ‫رسیده که متعلق به بانک‌های دولتی بوده است‪.‬‬ ‫به گفته مدیرعامل ش��رکت فروش اموال مازاد‬ ‫بانک‌ها (فام)در سال ‪ 87‬که سال ابتدایی فعالیت‬ ‫این ش��رکت ب��وده ‪ 50‬میلیارد ریال‪ ،‬س��ال ‪،88‬‬ ‫‪ 236‬ملک به ارزش ‪ 717‬میلیارد ریال‪ ،‬سال ‪،89‬‬ ‫‪ 109‬ملک به ارزش ‪ 174‬میلیارد ریال‪ ،‬سال ‪،90‬‬ ‫‪ 221‬ملک به ارزش ‪ 867‬میلیارد ریال‪ ،‬سال ‪،91‬‬ ‫‪ 319‬ملک ب��ه ارزش ‪ 998‬میلیارد ریال‪ ،‬س��ال‬ ‫‪ 308 ،92‬مل��ک به ارزش ‪ 1401‬میلیارد ریال و‬ ‫از ابتدای سال جاری تاکنون ‪ 164‬ملک به ارزش‬ ‫‪ 555‬میلیارد ریال فروخته شده است‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت فروش اموال مازاد بانک‌ها‬ ‫(فام) در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس در پاس��خ‬ ‫به این س��وال که آیا بانک‌هایی که در تش��کیل‬ ‫ش��رکت فام همکاری داشته‌اند‪ ،‬در ارائه ملک به‬ ‫شرکت هم فعال بوده‌اند‪ ،‬گفت‪ :‬وقتی این شرکت‬ ‫تاس��یس شد‪ ،‬بخش‌های سرمایه‌گذاری و نظارت‬ ‫بر ش��رکت‌های بانک ب��ه عنوان صاحب س��هم‬ ‫تعیین ش��د ولی بخش‌های فروش امالک بانک‪،‬‬ ‫ملزم به همکاری با ش��رکت نش��دند‪.‬وی با بیان‬ ‫اینکه یکی از دالیل تحق��ق نیافتن اهداف اولیه‬ ‫تاس��یس ش��رکت همین خأل قانونی ب��رای الزام‬ ‫بانک‌ها به همکاری با ش��رکت است‪ ،‬گفت‪ :‬البته‬ ‫عملکرد ش��رکت با این میزان پرسنل‪ ،‬ارزشمند‬ ‫بوده ام��ا اینکه چ��را در این مدت ام��وال مازاد‬ ‫بانک‌ها فروخته نشده است‪ ،‬ناشی از خأل قانونی‬ ‫ال��زام بانک‌ها به فروش امالک از طریق ش��رکت‬ ‫فروش اموال مازاد بانک‌هاست‪.‬‬ ‫یمنی تصریح کرد‪ :‬ش��رکت ف��ام کارمزدی که‬ ‫از بانک ب��رای فروش ملک می‌گی��رد در فروش‬ ‫نق��دی حداکثر یک درصد اس��ت و در قبال آن‪،‬‬ ‫تمام فرآیند کار از ابتدا تا انتها را انجام می‌دهد؛‬ ‫بنابرای��ن واگذاری مزایده امالک به ش��رکت فام‬ ‫برای بانک از لح��اظ زمان و هزینه مزیت زیادی‬ ‫دارد‪ .‬به گفته وی نماینده بانک می‌تواند در همه‬ ‫مراحل مزایده حضور داش��ته باش��د تا اطمینان‬ ‫خاطر برای بانک به‌وجود آید و ما هیچ شرطی را‬ ‫برای بانک‌ها تعیین نمی‌کنیم‪ .‬مدیرعامل شرکت‬ ‫فروش اموال مازاد بانک‌ها (فام) در پاسخ به این‬ ‫س��وال که اموال بانک‌ها مشتری دارد‪ ،‬گفت‪ :‬در‬ ‫برخی دوره‌ها بازار مس��کن رونق داشته و فروش‬ ‫امالک در مزایده‌ها خ��وب بوده اما در دوره‌های‬ ‫رک��ودی‪ ،‬به ط��ور طبیعی میزان ف��روش اموال‬ ‫کاهش می‌یابد‪ .‬اما بانک‌ها نباید رکود را توجیهی‬ ‫ب��رای نفروختن ام��وال خود قلم��داد کنند زیرا‬ ‫قانونگذار ظرفیت‌های خوبی برای ایجاد جذابیت‬ ‫ف��روش امالک مازاد در نظ��ر گرفته که می‌توان‬ ‫از آنها در ش��رایط رکود بازار اس��تفاده کرد‪ .‬وی‬ ‫تاکید کرد‪ :‬انعقاد قرارداد با ش��رکت ما به معنای‬ ‫این نیس��ت که بانک نمی‌تواند راس��ا اموال خود‬ ‫را بفروش��د بلکه خودش��ان هم می‌توانند مزایده‬ ‫برگ��زار و اموال خ��ود را بفروش��ند‪.‬یمنی اضافه‬ ‫ک��رد‪ :‬برخی بانک‌ها ‪ 3‬ی��ا ‪ 4‬مزایده و برخی هم‬ ‫حداکثر ‪ 2‬مزایده در س��ال برگ��زار می‌کنند اما‬ ‫ش��رکت فام حداقل ماهی ی��ک مزایده را دارد و‬ ‫حتی در اسفند س��ال گذشته ‪ 3‬مزایده برگزار و‬ ‫اموال زیادی هم به فروش رس��ید‪ .‬وی افزود‪ :‬در‬ ‫س��ال‌هایی که در بازار ملک رونق وجود داشت‪،‬‬ ‫از مجم��وع کل بانک‌های کش��ور‪ ،‬تنها ‪ 5‬بانک با‬ ‫ما همکاری می‌کردن��د‪ ،‬برخی بانک‌ها می‌گویند‬ ‫ما ام��وال م��ازاد نداریم و برخی ه��م می‌گویند‬ ‫خودمان ش��رکتی ب��رای فروش اموال تاس��یس‬ ‫کردیم که عملکرد بسیار ضعیفی داشته‌اند‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت فروش اموال مازاد بانک‌ها‬ ‫(ف��ام) تاکید کرد‪ :‬باید قانونی مدون و مش��خص‬ ‫برای ام��وال مازاد بانک‌ها تهیه ش��ود تا بانک‌ها‬ ‫ملزم به فروش ش��وند؛ ش��اید همه مدیران رده‬ ‫ب��االی بانکی عالقه‌من��د به فروش ام��وال خود‬ ‫باش��ند ولی این ای��ده وقتی به الیه‌ه��ای پایین‬ ‫می‌رسد‪ ،‬کم اثر می‌‌شود‪.‬‬
‫خبر روز‬ ‫تغییر مکانیزم‌های بورس برای‬ ‫حضور سرمایه‌گذاران خارجی‬ ‫معاون بازار ش��رکت ب��ورس و اوراق بهادار از تغییر‬ ‫مکانیزم‌های بازار س��رمایه برای حضور سرمایه‌گذاران‬ ‫خارجی در این بازار خبر داد و گفت‪ :‬این تغییرات باید‬ ‫گام‌به‌گام انجام شود‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایرنا‪ ،‬علی صحرایی درب��اره تاثیر تغییر‬ ‫حجم مبنا بر بازار س��رمایه‪ ،‬افزود‪ :‬تغییر حجم مبنا از‬ ‫مطالبات سهامداران بازار سرمایه بوده است‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان آنکه ب��ازار س��رمایه باید به س��مت‬ ‫اس��تانداردهای بین‌المللی برای زمینه‌س��ازی حضور‬ ‫س��رمایه‌گذاران خارجی حرکت کند‪ ،‬ادامه داد‪ :‬برای‬ ‫حضور س��رمایه‌گذاران خارجی بای��د مکانیزم بازارها‬ ‫هوش��مندانه در راستای جذب سرمایه‌گذاری خارجی‬ ‫حرکت کند‪.‬‬ ‫صحرایی ب��ا بیان آنک��ه البته تمهی��دات برای این‬ ‫مس��یرها باید به صورت گام‌به‌گام باش��د‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫کاهش حجم مبنا به نقدشوندگی بازار کمک می‌کند‬ ‫و در ادبی��ات مالی نیز برای بازار س��رمایه س��ه مورد‬ ‫شفافیت‪ ،‬نقدش��وندگی و انصاف تعیین شده که باید‬ ‫در جهت آنها حرکت کرد‪.‬‬ ‫معاون بازار شرکت بورس و اوراق بهادار تاکید کرد‪:‬‬ ‫نقدش��وندگی با کاه��ش حجم مبنا در بازار س��رمایه‬ ‫افزای��ش می‌یابد ضم��ن آنکه در ص��ورت مهیا بودن‬ ‫شرایط افزایش تدریجی دامنه نوسان‪ ،‬مقدمات حضور‬ ‫سرمایه‌گذاران خارجی را نیز در بورس فراهم می‌کند‪.‬‬ ‫صحرایی درباره تعداد ش��رکت‌هایی که این مصوبه‬ ‫بر آنها تأثیرگذار بوده‪ ،‬گفت‪ :‬تعداد شرکت‌هایی که با‬ ‫این روش جدید با کاهش حجم مبنا مواجه می‌شوند‬ ‫‪ 215‬شرکت خواهد بود‪ ،‬در حالی که در بورس تهران‬ ‫کل تعداد شرکت‌های پذیرفته‌شده ‪ 314‬شرکت است‬ ‫که به این ترتیب‪ 99 ،‬شرکت هم با افزایش حجم مبنا‬ ‫همراه شدند‪ ،‬در حالی که این شرکت‌ها اقلیت بازار را‬ ‫از لحاظ تعداد و حجم شامل می‌شوند‪.‬‬ ‫تاالر شیشه‌ای‬ ‫درجا زدن بورس‬ ‫در کانال ‪63‬هزار واحدي‬ ‫‪20‬‬ ‫دوشنبه ‪ 11‬اسفند ‪ 11 - 1393‬جمادی االول ‪ 2 -1436‬مارس ‪ -2015‬شماره ‪ -170‬پیاپی ‪1488‬‬ ‫کارشناسان‪ ،‬آینده بازار سرمایه پس از موفقیت در مذاکرات هسته‌ای را بررسی می‌کنند‬ ‫بورستهران‪ ،‬بهترینگزینهسرمایه‌گذاریدرخاورمیانه‬ ‫کیمیا بامدادی�ان‪ -‬گروه اقتصاد‪ :‬مثبت یا‬ ‫منفی؛ مسئله این است‪ .‬این عبارتی است که‬ ‫ای��ن روزها در محافل کارشناس��ی و تحلیلی‬ ‫فعاالن بازار سهام درباره رویکرد شاخص‌های‬ ‫ب��ورس پ��س از پای��ان مذاکرات هس��ته‌ای‬ ‫آین��ده ایران ب��ا قدرت‌های غرب��ی به چالش‬ ‫کشیده می‌شود‪ .‬سیاستمداران ایران در حال‬ ‫گفت‌وگوهای فشرده با مقامات غربی هستند‬ ‫اما چند هزار کیلومتر دورتر از وین‪ ،‬همزمان در‬ ‫تهران واکنش‌های مختلفی نسبت به عملکرد‬ ‫تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای احساس می‌شود‪.‬‬ ‫نگاهی ب��ه پیش��ینه گفت‌وگوه��ای مقامات‬ ‫سیاس��ی و امنیتی ایران با آژانس بین‌المللی‬ ‫انرژی اتمی یا قدرت‌های غربی نشان می‌هد‪،‬‬ ‫پس از حصول نتای��ج امیدوار‌کننده یا با نگاه‬ ‫بدبینانه دس��ت خالی بازگشتن هر دو طرف‬ ‫از میز مذاکره‪ ،‬نماگرهای بازار س��هام همسو‬ ‫با آن‪ ،‬گرایش‌ه��ای صعودی یا نزولی به خود‬ ‫می‌گیرند‪ .‬کارشناس��ان امیدوار هس��تند که‬ ‫مذاکرات هس��ته‌ای به زودی به نتایج مثبتی‬ ‫برس��د و ب��ا از می��ان رفتن تحریم‌ه��ا و آزاد‬ ‫ش��دن مبادالت پولی میان ایران و کشورهای‬ ‫دیگر‪ ،‬رونق اقتصادی در کش��ور به وجود آید‪.‬‬ ‫از آنجای��ی ک��ه اقتصاد هر کش��ور به صورت‬ ‫مس��تقیم روی ب��ازار س��رمایه آن تاثیرگذار‬ ‫اس��ت‪ ،‬پیش‌بینی می‌شود بورس تهران نیز از‬ ‫رونق نسبی برخوردار شود تا جایی که برخی‬ ‫کارشناس��ان معتقدند درصورت مدیریت این‬ ‫ب��ازار بعد از موفقیت در مذاکرات هس��ته‌ای‪،‬‬ ‫تاالرشیشه‌ای می‌تواند به عنوان بهترین مکان‬ ‫ب��رای س��رمایه‌گذاری در منطق��ه خاورمیانه‬ ‫قلمداد شود‪.‬‬ ‫‹ ‹آزادسازی منابع‬ ‫گروه اقتصاد‪ :‬بازار س��رمايه اين روزها داراي حجم و‬ ‫ارزش بس��يار پاييني است‪ .‬در حال حاضر ريسک‌هاي‬ ‫سيس��تماتيک در بازار س��رمايه همچنان ادامه دارد و‬ ‫ابهام نيز بر فضاي تاالر حافظ س��ايه افکنده اس��ت‪ .‬از‬ ‫س��وي ديگر هرچه به پايان سال نزديک‌تر مي‌شويم‪،‬‬ ‫کمبود نقدينگي در بورس بيش��تر احساس مي‌شود و‬ ‫با وجود آنکه بيش��تر قيمت‌هاي سهام در بازار سرمايه‬ ‫ارزنده است‪ ،‬به دليل نبود نقدينگي مورد استقبال قرار‬ ‫از تاالر حافظ در‬ ‫نمي‌گيرد‪ .‬به گزارش خبرنگار‬ ‫معامالت روز گذشته‪ ،‬شاخص کل در ادامه روند منفي‬ ‫نخستين روز هفته‪ ،‬ديروز نيز کاهش يافت و با ‪90‬واحد‬ ‫افت به عدد ‪ 63‬هزار و ‪860‬رس��يد‪ .‬سرمايه‌گذاران در‬ ‫اين روز‪ ،‬بيش از ‪526‬ميليون برگه و حق تقدم در بازار‬ ‫دست‌به‌دس��ت کردند که ارزش اين مبادالت بيش از‬ ‫يک‌ه��زار و ‪104‬ميليارد ريال ب��ود و در ‪42‬هزار نوبت‬ ‫معامالتي انجام شد‪ .‬شاخص کل با کاهشي که داشت‪،‬‬ ‫معادل ‪0/14‬درصد افت پيدا کرد‪ .‬در ميان ‪ ۳۹‬صنعت‬ ‫حاضر در بورس تهران‪ ،‬گروه سرمايه‌گذاري‌ها توانست‬ ‫با بيشترين ارزش معامالت در صدر برترين گروه‌هاي‬ ‫صنعت قرار گيرد و پس از آن گروه دستگاه‌هاي برقي‬ ‫و خ��ودرو در جايگاه‌هاي بعدي ق��رار گرفتند‪ .‬در روز‬ ‫گذش��ته نماد س��رمايه‌گذاري صندوق بازنشستگي با‬ ‫کاهش ‪29/9‬واحدي و پس از آن صنايع پتروش��يمي‬ ‫خليج‌فارس با کاهش ‪ 27/68‬واحدي‪ ،‬گسترش نفت و‬ ‫گاز پارسيان با افت ‪ 18/09‬واحدي و شرکت ارتباطات‬ ‫سيار ايران با کاهش ‪ 14/83‬واحدي‪ ،‬بانک ملت با افت‬ ‫‪ 14/29‬واح��دي و خدمات انفورماتيک با افت ‪14/07‬‬ ‫واحدي داراي بيش��ترين تاثير منفي بر ش��اخص کل‬ ‫بودن��د‪ .‬همچنين ايران‌خودرو با رش��د ‪14/47‬واحدي‬ ‫بيش��ترين تاثير مثبت را بر مهم‌ترين متغير بورس��ي‬ ‫داش��ت‪ .‬در دومی��ن روز هفته نمادهاي توريس��تي و‬ ‫رفاه��ي آبادگران اي��ران‪ ،‬کنترل خوردگ��ي تکين‌کو‪،‬‬ ‫گروه صنعتي ملي‪ ،‬ايران ترانسفو‪ ،‬کمک فنر ايندامين‪،‬‬ ‫الکتريک خودرو شرق و سرمايه‌گذاري مسکن شمال‬ ‫ش��رق نيز بيش��ترين افزايش قيمت را تجربه کردند‪.‬‬ ‫بيش��ترين کاهش قيم��ت نيز در اي��ن روز متعلق به‬ ‫س��يمان اروميه‪ ،‬توليدي گرانيت بهسرام‪ ،‬حمل‌ونقل‬ ‫پتروش��يمي‪ ،‬کارخانجات قند قزوين‪ ،‬س��رمايه‌گذاري‬ ‫صندوق بازنشس��تگي‪ ،‬کارتن ايران و مهندسي نصير‬ ‫ماش��ين بود و اين نماده��ا در انتهاي جدول معامالت‬ ‫قرار گرفتند‪.‬‬ ‫بورس‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫در این باره یکی از کارشناس��ان ارشد بازار‬ ‫س��رمایه اعتق��اد دارد‪ ،‬بعد از آنک��ه مذاکرات‬ ‫هس��ته‌ای به نتیجه برسد‌‪ ،‬در صورتی که بازار‬ ‫س��رمایه کنت��رل و مدیریت ش��ود‪ ،‬به عنوان‬ ‫بهترین بورس منطقه خاورمیانه عمل خواهد‬ ‫کرد و مورد توجه بس��یاری از سرمایه‌گذاران‬ ‫قرار می‌گیرد‪.‬‬ ‫شاهین ش��ایان آرانی‬ ‫در گفت‌وگو با‬ ‫اظهار کرد‪ :‬اگر بعد از‬ ‫ب��ه نتیج��ه رس��یدن‬ ‫مذاک��رات هس��ته‌ای‬ ‫ای��ران و ‪ 5+1‬رش��د بازار س��رمایه به صورت‬ ‫صحیح و کنترل ش��ده در بیاید و افراد دچار‬ ‫تحلیل‌های نادرست و هیجانی نشوند‪ ،‬به طور‬ ‫قطع بورس ته��ران می‌تواند رش��د خوبی را‬ ‫تجرب��ه کن��د‪.‬وی کاهش و برداش��ته ش��دن‬ ‫تحریم‌ها را یکی از نتایج مذاکرات هس��ته‌ای‬ ‫دانس��ت و بیان کرد‪ :‬برداشته شدن تحریم‌ها‬ ‫می‌تواند به ش��کل‌های مختل��ف در اقتصاد و‬ ‫س��پس بازار سرمایه کشور نمایان شود‪ .‬برای‬ ‫نمون��ه از می��ان رفت��ن تحریم‌ه��ا موج��ب‬ ‫آزادسازی منابع ارزی کشور و رونق اقتصادی‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬ش��ایان آرانی یکی دیگر از مزایای‬ ‫موفقی��ت در مذاک��رات هس��ته‌ای را رف��ع‬ ‫محدودیت‌های روابط اقتصادی با کشورهای‬ ‫دیگ��ر خوان��د و اظه��ار ک��رد‪ :‬هنگام��ی که‬ ‫تحریم‌ه��ا علیه ایران کاه��ش یابد‪ ،‬مراودات‬ ‫بین‌المللی ایران با دیگر کشورها از سر گرفته‬ ‫می‌شود و از س��وی دیگر امکان مبادله پولی‬ ‫میان ایران و کش��ورهای مختل��ف به وجود‬ ‫می‌آید و ب��ه دنبال آن بنگاه‌ه��ای اقتصادی‬ ‫می‌توانن��د ب��ه خری��د و ف��روش محصوالت‬ ‫بپردازن��د که این موضوع اث��ر مثبتی بر بازار‬ ‫س��رمایه خواه��د داش��ت‪ .‬وی تاثی��ر مثبت‬ ‫مذاکرات هسته‌ای را نیازمند طی شدن زمان‬ ‫دانس��ت و گفت‪ :‬نباید انتظار داشت که تاثیر‬ ‫رفع تحریم‌ها به س��رعت در اقتص��اد و بازار‬ ‫س��رمایه نمایان ش��ود و رس��یدن ب��ه نقطه‬ ‫مطلوب‪ ،‬زمانبر خواهد بود و حداقل یکی‪ ،‬دو‬ ‫س��الی به طول می‌انجام��د‪ .‬در نتیجه باید با‬ ‫تدبی��ر‪ ،‬درایت و طمانینه به بازار نگاه کنیم و‬ ‫اطمینان داش��ته باش��یم که بازار سرمایه با‬ ‫ظرفیت‌هایی که دارد به س��وی رونق حرکت‬ ‫خواهد کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹توصیه به سهامداران‬ ‫ش��ایان آرانی به سهامداران توصیه کرد که‬ ‫بعد از مذاکرات هس��ته‌ای ذوق زده نش��وند و‬ ‫تحت تاثیر فضای هیجانی ب��ازار قرار نگیرند‬ ‫زیرا به ط��ور قطع قیمت‌ها در بازار س��رمایه‬ ‫باال خواهد رفت اما باید بازه زمانی مناس��بی‬ ‫را برای افزایش سود شرکت‌ها در نظر گرفت‪.‬‬ ‫نباید انتظار داشت که‬ ‫تاثیر رفع تحریم‌ها به‬ ‫سرعت در اقتصاد و‬ ‫بازار سرمایه نمایان‬ ‫شود و رسیدن به نقطه‬ ‫مطلوب‪ ،‬زمانبر خواهد‬ ‫بود و حداقل یکی‪ ،‬دو‬ ‫سالی به طول می‌انجامد‬ ‫وی آگاه��ی دادن ب��ه س��هامداران را یکی از‬ ‫وظایف س��ازمان بورس خواند و گفت‪ :‬باید به‬ ‫سرمایه‌گذاران اطمینان دهیم رشدی که بازار‬ ‫سرمایه بعد از موفقیت در مذاکرات هسته‌ای‬ ‫تجربه خواهد کرد‪ ،‬واقعی است زیرا این رشد‬ ‫با پشتوانه اقتصادی مناسبی به وجود می‌آید‬ ‫و عقب��ه واقعی اقتص��ادی دارد و دیگر دلیلی‬ ‫برای سقوط یکباره آن وجود ندارد‪.‬‬ ‫‹ ‹رشد خودرویی‌ها و بانک‌ها‬ ‫در ای��ن باره مدیر س��رمایه‌گذاری صندوق‬ ‫بازنشس��تگی کش��وری نیز معتقد اس��ت اگر‬ ‫نتیج��ه مذاکرات هس��ته‌ای مثبت باش��د‪ ،‬به‬ ‫طور قطع بازار سرمایه رشد مناسبی را تجربه‬ ‫خواهد کرد‪.‬‬ ‫محم��د صابونچی در‬ ‫گفت‌وگ��و ب��ا‬ ‫اظهار کرد‪ :‬پیش‌بینی‬ ‫می‌شود در صورتی که ‹ ‹کنترل رفتار هیجانی در بورس‬ ‫وی به رش��د بازار س��رمایه بعد از مذاکرات‬ ‫ایران و ‪ 5+1‬در مسئله‬ ‫هس��ته‌ای به نتایج خوبی دست یابند‪ ،‬میزان هسته‌ای اشاره کرد و گفت‪ :‬بعد از اعالم توافق‬ ‫‪ P/E‬بازار س��رمایه حدود ‪ 3‬واحد افزایش یابد هسته‌ای‪ ،‬بازار س��رمایه ابتدا رشد سریعی را‬ ‫و به این ترتیب صف‌های خرید به هم فشرده تجرب��ه خواهد کرد اما با توج��ه به تجربیات‬ ‫برای سهام مختلف در بورس به وجود خواهد گذش��ته ب��ورس‪ ،‬این می��زان رش��د چندان‬ ‫آم��د‪ .‬وی با اش��اره به اینکه بعد از مش��خص س��نگین نخواهد ب��ود‪ .‬به ای��ن ترتیب انتظار‬ ‫ش��دن نتایج مذاکرات هس��ته‌ای تقاضا برای می‌رود که بازار س��رمایه بعد از رشد به وجود‬ ‫صنع��ت خودرو و بانکی‌ها بس��یار باال خواهد آمده‪ ،‬با س��رعت کمی‪ ،‬اصالح کوچکی انجام‬ ‫بود‪ ،‬بیان ک��رد‪ :‬از آنجایی که این دو گروه به ‌دهد‪.‬صابونچ��ی در ادامه اظه��ار کرد‪ :‬با توجه‬ ‫دلیل ب��اال رفتن قیم��ت ارز و تحریم‌ها ضرر به رش��د و ریزش‌هایی که در دو سال گذشته‬ ‫بسیاری را متحمل شدند‪ ،‬پیش‌بینی می‌شود ب��ر بازار س��رمایه حاکم ش��ده‪ ،‬س��هامداران‬ ‫بع��د از مش��خص ش��دن نتیج��ه مذاک��رات دیگر به سراغ س��هم‌هایی می‌روند که از نظر‬ ‫هسته‌ای بیش��ترین میزان رشد را نیز تجربه فاندامنتال و بنیادی ش��رایط بهتری را داشته‬ ‫کنند‪.‬صابونچ��ی در ادام��ه اظه��ار ک��رد‪ :‬در و قوی باشند‪ .‬به این ترتیب سرمایه‌گذاران با‬ ‫س��ال‌های اخی��ر پایین بودن نرخ س��ودهای اطمینان بیشتری به خریداری آنها می‌پردازند‪.‬‬ ‫بانکی و کاهش جذابیت سیس��تم بانکی برای وی به کنترل رفتار هیجانی سهامداران توسط‬ ‫جذب س��پرده‌های خرد مردمی‪ ،‬باعث ش��د سازمان بورس هم اشاره کرد و گفت‪ :‬با توجه‬ ‫منابع به سمت بازارهای کاذب همچون طال و به آنکه سهم‌های بسیاری در صف عرضه اولیه‬ ‫ارز حرک��ت کن��د‪ .‬از ای��ن رو ب��رای کاهش هس��تند‪ ،‬می‌توانند رشد به وجود آمده در اثر‬ ‫س��فته‌بازی در ب��ازار ارز و همچنین س��که‪ ،‬هیج��ان بعد از مذاکرات هس��ته‌ای را کنترل‬ ‫بانک‌ها تالش کردند تا نرخ س��ودهای بانکی کنند‪ .‬به نظر می‌رس��د که متولیان س��ازمان‬ ‫خ��ود را اصالح کنن��د تا این موض��وع باعث بورس با عرضه‌های اولیه به جبران رش��دهای‬ ‫خ��روج منابع از این بازارها ش��ود‪ .‬وی به نرخ کاذب در بازار سرمایه بپردازند‪.‬‬ ‫الیحه آزادسازی سهام عدالت پشت درهای هیات دولت‬ ‫رییس کل س��ازمان خصوصی‌سازی گفت‪:‬‬ ‫الیحه آزادس��ازی سهام عدالت پس از ارسال‬ ‫ب��ه دولت‪ ،‬در کمیس��یون و س��تاد اقتصادی‬ ‫دول��ت به تصویب رس��یده اس��ت و در نوبت‬ ‫طرح در هیات وزیران قرار دارد که امیدواریم‬ ‫ای��ن اتفاق به زودی رقم بخ��ورد‪ .‬به گزارش‬ ‫رواب��ط عمومی س��ازمان خصوصی‌س��ازی؛‬ ‫میرعلی اش��رف پوری‌حسینی در باره آخرین‬ ‫وضعی��ت س��هام عدال��ت کارگ��ران فصلی و‬ ‫ساختمانی‪ ،‬گفت‪ :‬عملیات ثبت نام این دسته‬ ‫از مش��موالن تا ‪ 90‬درصد پیشرفت داشته و‬ ‫تنها در چند اس��تان ب��زرگ‪ ،‬آن هم به دلیل‬ ‫زیاد بودن تعداد مش��موالن‪ ،‬عملیات اجرایی‬ ‫باقی مانده که طبق روال در حال انجام است‪.‬‬ ‫رییس کل س��ازمان خصوصی‌سازی درباره‬ ‫جامانده‌ها از دریافت س��هام عدالت نیز بیان‬ ‫کرد‪ :‬برخی از این مشموالن‪ ،‬افرادی هستند‬ ‫ک��ه در زمان توزیع س��هام عدالت مش��مول‬ ‫دریاف��ت این س��هام نبوده‌اند و پ��س از آن‬ ‫شرایط دریافت سهام عدالت را کسب کرده‌اند‬ ‫که ثبت‌نام جدید از این دس��ته از مشموالن‪،‬‬ ‫از جمله مواردی است که در الیحه آزادسازی‬ ‫س��هام عدالت مورد توجه قرار گرفته اس��ت‪.‬‬ ‫وی درب��اره ارزش پرتف��وی س��هام عدال��ت‬ ‫تصریح کرد‪ :‬براس��اس قانون ‪42‬هزار میلیارد‬ ‫تومان س��هام به سبد سهام عدالت اختصاص‬ ‫پیدا کرده است که کار ارزش‌گذاری ‪30‬هزار‬ ‫میلیارد تومان از این س��هام تا به امروز انجام‬ ‫ش��ده و ‪12‬هزار میلیارد تومان باقیمانده هم‬ ‫مربوط به سهام ش��رکت‌های غیربورسی این‬ ‫پرتفو است‪.‬‬ ‫پ��وری حس��ینی اضاف��ه ک��رد‪ :‬در صورت‬ ‫قیمت‌گ��ذاری ‪12‬ه��زار میلی��ارد توم��ان‬ ‫باقیمانده‪ ،‬برآورد م��ا از ارزش نهایی پرتفوی‬ ‫س��هام عدالت حدود ‪80‬ه��زار میلیارد تومان‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه تا به امروز ‪42‬میلیون‬ ‫نفر س��هام عدالت خود را دریاف��ت کرده‌اند‬ ‫و نمایندگان س��رمایه‌گذاری اس��تانی سهام‬ ‫عدال��ت نی��ز نماین��ده آنها در ش��رکت‌های‬ ‫سرمایه‌پذیر بوده‌اند‪ ،‬گفت‪ :‬در سال ‪ 88‬هیات‬ ‫دولت تصویبنامه‌ای داش��ت که بر اساس آن‬ ‫بای��د نماینده دس��تگاه‌های اجرایی به‌عنوان‬ ‫نماینده س��هام عدالت در ش��رکت‌ها حضور‬ ‫داشته باش��د که به دلیل داش��تن ایراداتی‪،‬‬ ‫م��ورد قبول مجلس نبود که پس از بررس��ی‬ ‫و رفع ایرادات هم از س��وی دولت اجرا نشد‪.‬‬ ‫رییس کل سازمان خصوصی‌سازی افزود‪ :‬در‬ ‫چند ماه گذش��ته نمایندگان دولت جایگزین‬ ‫نمایندگان س��رمایه‌گذاری‌های استانی سهام‬ ‫عدالت در ش��رکت‌ها شده‌اند که این موضوع‬ ‫در راس��تای اجرای مصوبه س��ال ‪ 88‬هیات‬ ‫دولت است‪.‬‬ ‫وی در م��ورد آخری��ن خبره��ا از الیح��ه‬ ‫ب��االی س��ودهای بانک��ی و کاه��ش نس��بی‬ ‫سودآوری بانک‌ها اشاره کرد و گفت‪ :‬البته باید‬ ‫یادآور ش��د به دلیل اینکه بانک‌ها برای ایجاد‬ ‫جذابی��ت بیش��تر‪ ،‬مجب��ور به افزای��ش نرخ‬ ‫س��ودهای بانکی ش��دند این امر س��بب شد‪،‬‬ ‫هزینه‌های بانک‌ها افزایش یابد و در نتیجه به‬ ‫کاهش سودآوری این بخش انجامید‪ .‬با توجه‬ ‫به چنین ش��رایطی به نظر می‌رس��د‪ ،‬با رفع‬ ‫تحریم‌ها ورود ارز به کشور با سهولت بیشتری‬ ‫انجام ش��ود و دیگر نیازی به این‌گونه اقدامات‬ ‫برای س��اماندهی بازار ارز نباشد و بانک‌ها در‬ ‫یک ش��رایط باثب��ات‪ ،‬نرخ س��ودهای خود را‬ ‫تعدیل کنند و از سودآوری باالتری برخوردار‬ ‫شوند‪ .‬قطع شدن س��وئیفت بانک‌ها نیز یکی‬ ‫دیگر از مش��کالت بانک‌ه��ا در این مدت بود‪.‬‬ ‫صابونچی به معضالت گ��روه خودرویی‌ها در‬ ‫چند سال اخیر اشاره کرد و افزود‪ :‬هنگامی که‬ ‫تحریم‌ها علیه ایران به وجود آمد‪ ،‬موجب شد‬ ‫تا بس��یاری از قطعات و م��واد اولیه مورد نیاز‬ ‫ای��ن صنعت‪ ،‬به کش��ور وارد نش��ود و به این‬ ‫ترتیب گروه خودرویی‌ها آسیب بسیار زیادی‬ ‫را متحمل شدند‪ ،‬بنابراین این گروه در صورت‬ ‫برطرف شدن تحریم‌ها می‌توانند به سوددهی‬ ‫مناسب‌تری دست یابند‪.‬‬ ‫آزادس��ازی س��هام عدال��ت ه��م گف��ت‪ :‬در‬ ‫س��ازمان خصوصی‌س��ازی و وزارت ام��ور‬ ‫اقتصادی و دارایی زمان زیادی برای بررس��ی‬ ‫و کارشناس��ی ای��ن الیحه صرف ش��د که در‬ ‫نهایت پس از ارس��ال به دولت‪ ،‬در کمیسیون‬ ‫و ستاد اقتصادی دولت نیز به تصویب رسیده‬ ‫اس��ت و در نوب��ت ط��رح در هی��ات وزیران‬ ‫ق��رار دارد که امیدواریم ای��ن اتفاق به‌زودی‬ ‫رقم بخورد‪.‬‬ ‫پوری‌حس��ینی بی��ان ک��رد‪ :‬براس��اس این‬ ‫الیحه‪ ،‬قرار اس��ت سهام شرکت‌های پرتفوی‬ ‫سهام عدالت در قالب چند صندوق تخصصی‬ ‫قاب��ل معامله در فرابورس درآیند و تلفیقی از‬ ‫س��هام هر صندوق به مشموالن داده شود تا‬ ‫تعارض و تفاوتی میان س��بد س��هام افراد در‬ ‫استان‌های مختلف پیش نیاید و ارزش سهام‬ ‫عدالت مش��موالن یکسان باشد تا حق کسی‬ ‫ضایع نشود‪.‬‬ ‫بورس انرژي‬ ‫عرضه اوراق سلف نفت کوره‬ ‫مديرعامل بورس انرژي گفت‪ :‬درحال‬ ‫حاضر بس��ترهاي خوب و مناسبي براي‬ ‫تعام��ل بورس انرژي با س��اير کش��ورها‬ ‫به لح��اظ مقرراتي و نرم‌اف��زاري درباره‬ ‫برداشتن تحريم‌ها وجود دارد‪.‬‬ ‫به گزارش تس��نيم‪ ،‬سيدعلي حسيني‪،‬‬ ‫درب��اره آمادگي بورس انرژي در رابطه با برداش��تن تحريم‌ها براي تعامل با‬ ‫ساير کش��ورها‪ ،‬گفت‪ :‬قطعا اين ظرفيت در بورس انرژي وجود دارد؛ چراکه‬ ‫بسترهاي الزم براي تعامل اين بورس با دنيا به لحاظ مقرراتي و نرم‌افزارهاي‬ ‫الزم درحال حاضر بسيار مناسب و فراهم است‪.‬‬ ‫مديرعام��ل بورس انرژي افزود‪ :‬به دليل اينکه بايد به لحاظ سيس��تم‌هاي‬ ‫معامالت��ي به‌روز باش��يم‪ ،‬درحال حاض��ر از بهترين خدم��ات در اين زمينه‬ ‫اس��تفاده مي‌کني��م‪ .‬به‌عالوه اينکه تعامل مناس��بي نيز با س��اير ارکان بازار‬ ‫س��رمايه به لحاظ قانون��ي و نرم‌افزاري داريم‪ .‬وي ب��ا تاکيد بر اينکه درحال‬ ‫حاضر به لحاظ بس��تر مقررات و نرم‌افزاري در رينگ صادراتي بورس انرژي‬ ‫محدوديت��ي براي صادرات وجود ن��دارد‪ ،‬تصريح کرد‪ :‬براي بهبود ش��رايط‬ ‫معامالت در بورس انرژي طرح‌هايي در دست اقدام است‪ ،‬به عنوان مثال در‬ ‫قانون خروج از رکود مشوق‌هايي درنظر گرفته شده تا پااليشگاه‌هاي داخلي‬ ‫براي خريد خوراک خود بتوانند از طريق بورس انرژي اقدام کنند‪ .‬حس��يني‬ ‫افزود‪ :‬همچنين يکي ديگر از اين مش��وق‌‌ها اين اس��ت که ش��رکت نفت به‬ ‫عن��وان اصلي‌ترين تنظيم‌کننده مواد نفتي در بازار صادرات فعال ش��ود و بر‬ ‫اين اساس پيگير هستيم تا بتوانيم نفت‌خام را به صورت ريالي صادر کنيم‪.‬‬ ‫مديرعام��ل بورس انرژي در پايان از موافقت با پذيرش کليات عرضه اوراق‬ ‫س��لف نفت ک��وره در بورس انرژي در هيات پذيرش اي��ن بورس خبر داد و‬ ‫گفت‪ :‬درحال حاضر منتظر نهايي‌شدن اين موضوع در سازمان بورس هستيم‬ ‫تا با عملياتي‌شدن آن‪ ،‬شرایط خوبی براي تامين مالي صنعت نفت از طريق‬ ‫بورس انرژي فراهم شود که اميدواريم اين موضوع به زودي اتفاق بيفتد‪.‬‬
‫گزارش‬ ‫‪report@smtnews.ir‬‬ ‫دوشنبه ‪ 11‬اسفند ‪ 11 - 1393‬جمادی االول ‪ 2 -1436‬مارس ‪ -2015‬شماره ‪ -170‬پیاپی ‪1488‬‬ ‫صنعت‌ خانه‌هاي پيش‌ساخته و فراز و فرود‌هايش‬ ‫‪21‬‬ ‫کجاوه‌ها‪ ،‬خانه‌ها و کانکس‌ها‬ ‫حس�ن فرازمند‪ -‬گروه گ�زارش‪ :‬واژه‬ ‫«کاروان» از واژه‌هاي�ي اس�ت ک�ه در‬ ‫ادبيات کالسيک ايران به‌ويژه در شعر‬ ‫ش�اعران قرون گذشته نمود زيادي دارد و گاه نيز‬ ‫واژگان�ي چون «کجاوه» در ذهن مخاطب اين نوع‬ ‫از ادبيات تداعي‌کننده نوعي از کاروان‌هايي است‬ ‫که گويا روي دوش شتر‌ها‪ ،‬استر‌ها‪ ،‬اسب‌ها و االغ‌‬ ‫گذاشته و حمل مي‌شد و کساني که انگار روساي‬ ‫قبايل يا ش�اهزادگان و بزرگان قوم بودند‪ ،‬در آنها‬ ‫آرمي�ده و به همراه قبيله خود از دیاری به دياري‬ ‫ديگر کوچ مي‌کردند‪.‬‬ ‫کجاوه‌ها اتاقک‌هاي س�اخته از چ�وب و داراي‬ ‫س�ايبان و امکانات اس�تراحت براي ش�اهزادگان‬ ‫ب�ود و پارچه‌ه�اي زربف�ت آويزان از ه�ر طرف‪،‬‬ ‫س�ايه س�اري بر آنها بود و بدين ترتي�ب بود که‬ ‫اي�ن عن�وان و نام ب�ه ادبي�ات اي�ران راه‌يافت و‬ ‫به‌عنوان اتاقک‌هاي کوچک سيارس�وار بر پشت‬ ‫حيوانات به ثبت رس�يد و گواهي‌هاي بس�يار در‬ ‫تاري�خ وجود دارد که اين ن�وع کجاوه‌ها بعد‌ها به‬ ‫سيروس�فر‌هاي مردمي نيز راه‌يافت‪ ،‬کجاوه‌هايي‬ ‫که بعد‌ها اروپايي‌ها با تماشاي آنها به مدل‌برداري‬ ‫و طراح�ي تيپ تازه‌اي از آنها پرداختند و نام آنها‬ ‫را کاروان‌هاي س�يار يا اتاقک‌هاي سيار گذاشتند‬ ‫و کم‌کم ن�ام «کانکس» براي آنها انتخاب و قطعي‬ ‫شد‪ ،‬نامي که امروز در برگيرنده يک صنعت بزرگ‬ ‫در جهان و در ايران به نام صنعت کانکس‌س�ازي‬ ‫يا صنعت خانه‌هاي پيش‌ساخته يا خانه‌هاي سيار‬ ‫است که روزبه‌روز نيز توسعه مي‌يابد‪.‬‬ ‫گ�زارش امروز را ب�ه چگونگي ايجاد و رش�د و‬ ‫توسعه اين صنعت اختصاص داده‌ايم و در محدوده‬ ‫محدود اين صفحه‪ ،‬فقط اشاره‌وار به برخي وجوه و‬ ‫جنبه‌هاي اين صنعت مي‌پردازيم‪:‬‬ ‫روزگار رونق گرفتن کانکس‌ها‬ ‫درباره چگونگی ایجاد‬ ‫و رون��ق گرفتن صنعت‬ ‫کانکس‌سازی در گوشه‬ ‫و کن��ار جه��ان تاکنون‬ ‫تاریخچه‌ه��ا و مق��االت‬ ‫زیادی نوش��ته ش��ده و‬ ‫مورخان هر کشور تالش‬ ‫کرده‌ان��د ک��ه س��اخت‬ ‫نخس��تین کانکس‌های‬ ‫س��یار بش��ری را به نام‬ ‫خود به ثبت برسانند و در این باره گویا مسابقه‌ای‬ ‫نیز بین کشورها راه افتاده است و هر یک به نوعی‬ ‫مدعی س��اخت نخستین کانکس‌های سیار بشری‬ ‫بودند از جمله آنها می‌توان به انگلیس��ی‌ها اشاره‬ ‫ک��رد که یادآور ش��ده‌اند احتماال نخس��تین خانه‬ ‫پیش‌س��اخته‌ای که تبلیغ ش��ده کلبه قابل حمل‬ ‫«منینگ» بوده اس��ت‪ .‬ی��ک نجار لندن��ی به نام‬ ‫«منینگ» اجزای خانه‌ای را س��اخته بود که پس‬ ‫از س��اخت‪ ،‬توس��ط مهاجران بریتانیایی به محلی‬ ‫دیگر فرس��تاده و سر هم شده است‪ .‬این سازه در‬ ‫روزنامه تایمز و همچنین چندین استند تبلیغاتی‬ ‫در استرالیا تبلیغ شده است‪.‬‬ ‫در س��ال ‪1853‬م صده��ا خانه قاب��ل حمل به‬ ‫اس��ترالیا وارد شد‪ .‬در س��ال ‪1855‬م بعد از اینکه‬ ‫«فلوران��س نایتین��گل» نامه‌ای ب��ه روزنامه تایمز‬ ‫نوش��ت ش��خصی به نام «برونل» مام��ور طراحی‬ ‫ی��ک خان��ه پیش س��اخته ش��د‪ .‬او در ‪ 5‬ماه یک‬ ‫بیمارستان ‪ 1000‬تختخوابی را با فناوری سیستم‬ ‫تخلیه فاضالب‪ ،‬تهویه هوا و توالت‌های سیفون‌دار‬ ‫طراحی کرد‪.‬‬ ‫همچنی��ن انگلیس��ی‌ها مدع��ی هس��تند ک��ه‬ ‫نخس��تین بلوک‌های آپارتمانی از پیش‌س��اخته و‬ ‫طراح��ی ش��ده جه��ان‬ ‫ب��رای نخس��تین بار در‬ ‫«لیورپول» ساخته شده‬ ‫است‪ .‬این س��ازه توسط‬ ‫مهن��دس شهرس��ازی‬ ‫به نام «جان الکس��اندر‬ ‫برودی» س��اخته ش��ده‬ ‫است‪‌،‬کس��ی که با نبوغ‬ ‫مبتکران��ه‌اش دروازه‬ ‫ت��وری فوتبال را اختراع‬ ‫کرد‪ .‬و پس از آن در سال ‪1906‬م واگن‌های برقی‬ ‫ویژه حمل حیوانات در لیورپول را س��اخته اس��ت‬ ‫که به طور گس��ترده‌ای در بریتانیا پذیرفته نش��د‬ ‫ولی در اروپای ش��رقی مورد اس��تقبال خوبی قرار‬ ‫گرفت‪ .‬در امریکا خانه‌های پیش‌س��اخته از زمان‬ ‫هجوم س��وداگران کش��ف طال به کوهس��تان‌ها و‬ ‫معادن طالخیز تولید ش��دند‪ .‬زمانی که بسته‌های‬ ‫لوازم برای مکتش��فان کالیفرنیایی س��اخته شده‬ ‫بود تا آنها را قادر س��ازد به س��رعت محل اقامت‬ ‫خ��ود را بس��ازند‪ .‬در زم��ان جن��گ جهانی دوم‬ ‫خانه‌های پیش‌س��اخته به دلیل نی��از برای اقامت‬ ‫دادن گروهی به کارکنان ارتش رایج بوده اس��ت‪.‬‬ ‫بعد از جنگ س��اختمان‌های پیش‌س��اخته برای‬ ‫فراهم‌س��ازی ارزان و س��ریع خانه‌هایی با کیفیت‬ ‫جایگزین خانه‌های ویران ش��ده در جنگ شدند‪.‬‬ ‫تکثیر خانه‌های پیش‌س��اخته در سرتاس��ر کشور‬ ‫انگلس��تان نتیج��ه تالش‌های «کمین��ه برت» و‬ ‫خانه‌س��ازی شرکت آسی‌تی در سال ‪1944‬م بوده‬ ‫است‪ .‬بزرگترین شهرک متشکل از ساختمان‌های‬ ‫پیش‌س��اخته بریتانیا در جنوب لیورپول بوده که‬ ‫در آن‪ ،‬بع��د از جنگ جهان��ی دوم بیش از ‪1100‬‬ ‫خانه ساخته شده است‪.‬‬ ‫انواع کانکس‬ ‫ورود صنعت پيش‌ساخته‌سازي به ايران‬ ‫صنعت ساختمان و پروژه‌هاي عمراني به گواهي آمار‬ ‫و ارقام‪ ،‬از لحاظ س��رمايه و حجم نيروي انساني درگير‪،‬‬ ‫بزرگترين صنعت در کش��ور است‪ .‬رشد سريع جمعيت‬ ‫و افزاي��ش تقاضا‪ ،‬نياز به کاهش زمان تحويل پروژه‌هاي‬ ‫عمراني و کاهش زمان برگشت سرمايه سرمايه‌گذاران و‬ ‫عواملي از اين قبيل باعث شد ‌ه ضرورت ايجاد تحول در‬ ‫شيوه‌هاي سنتي صنعت ساختمان روز‌به‌روز بيشتر شود‪.‬‬ ‫روش «س��ازه‌هاي پيش‌س��اخت ‌ه س��بک» يک��ي از‬ ‫فناوري‌ه��اي نوپ��ا در عرصه ساخت‌وس��از‌هاي عمراني‬ ‫در کش��ور اس��ت‪ .‬احم��دي‪ ،‬مع��اون اجرايي موسس��ه‬ ‫«سازه‌هاي پيش‌ساخته سبک» در این رابطه مي‌گويد‪:‬‬ ‫صنع��ت س��اختمان در جهان در ح��دود ‪ 100‬تا ‪110‬‬ ‫س��ال قدمت دارد و ش��روع آن به زماني برمي‌گردد که‬ ‫نخس��تين تير‌هاي بتوني به اش��کال مختلف در مقياس‬ ‫صنعتي توليد ش��د‪ .‬به گفته او اگر فناوري س��اختمان‬ ‫را ب��ه معن��ي وارد ش��دن صنعت در ساختمان‌س��ازي‬ ‫درنظر بگيريم‪ ،‬از حدود س��ال ‪ 1347‬فناوري و صنعت‬ ‫نوين س��اختمان وارد اي��ران ش��د و اوج آن زماني بود‬ ‫که ساختمان‌س��ازي به صورت شهرک‌سازي در بعضي‬ ‫از ش��هر‌هاي بزرگ مثل اصفه��ان (مجتمع ذوب‌آهن)‪،‬‬ ‫اهواز‪ ،‬تبريز‪ ،‬تهران و برخي ديگر از ش��هر‌ها شروع شد‪.‬‬ ‫اين صنعت بيش��تر از کش��ور‌هاي اروپايي مانند آلمان‪،‬‬ ‫هلن��د‪ ،‬انگليس و فنالند به ايران وارد ش��د‪ .‬به گفته او‬ ‫تنوع فناوري‌هاي س��اختمان بسيار زياد است و هرکدام‬ ‫ويژگي‌ها و محدوديت‌هاي ویژه خود را دارند‪ .‬سيس��تم‬ ‫س��ازه‌هاي پيش‌ساخته س��بک را حدود ‪ 34‬سال پيش‬ ‫يک امريکايي ابداع کرد و مرحله صنعتي شدن آن ‪ 5‬تا‬ ‫‪ 6‬س��ال به طول انجاميد‪ .‬توجه زياد صنايع اروپايي به‬ ‫فناوري سازه‌هاي پيش‌ساخته سبک به خاطر مشکالتي‬ ‫بود که در س��اير فناوري‌هاي پيش‌ساخته وجود داشت‪.‬‬ ‫برای مثال با وجود س��رعت باال و کارخانه‌‌اي بودن آن‪،‬‬ ‫با مشکل ضعف اتصاالت لورژ پنل فناوري روبه‌روست و‬ ‫همچنين وزن س��نگين ساختمان يک معضل جدي در‬ ‫اين فناوري به‌شمار مي‌رود‪ .‬حمل‌ونقل قطعات سنگين‬ ‫بتوني‪ ،‬اين فرآيند‌ها را دشوار مي‌کند‪.‬‬ ‫در فناوري س��ازه‌هاي پيش‌ساخته س��بک‪ ،‬اتصاالت‬ ‫يکپارچه اس��ت (ديواربه‌ديوار‪ ،‬که اتص��االت به صورت‬ ‫کام ب��ه زبانه يا لورژ پنل يا س��قف به دي��وار و ديوار به‬ ‫پي)‪ .‬در روش س��ازه‌هاي پيش‌س��اخته سبک‪ ،‬اتصاالت‬ ‫به صورت جوش نقطه‌اي اس��ت و به ج��اي اينکه ابتدا‬ ‫قطعات س��نگين بتن در کارخانه ساخته شده و بعد به‬ ‫هم متصل ش��وند‪ ،‬سازه به صورت شبکه‌هاي ميلگردي‬ ‫ک��ه بين آنه��ا (بين دو ش��بکه ميلگرد) ي��ک اليه فوم‬ ‫پلي‌اس��تايرن قرار مي‌گيرد‪ ،‬ساخته مي‌شود و پانل‌هاي‬ ‫س��بک در محل احداث ساختمان به فونداسيون جوش‬ ‫داده شده و همچنين ديوار‌ها و سقف به هم و ساختمان‬ ‫با پانل‌هاي س��بک برپا مي‌شوند‪ .‬بتن از طريق پمپ‪ ،‬با‬ ‫فش��ار هوا به پانل‌ها پاشيده مي‌شود که در اصطالح به‬ ‫آن «شات کريت» مي‌گويند‪ .‬اين روش باعث يکپارچگي‬ ‫در اتصاالت ش��ده و اس��تحکام و پايداري ساختمان را‬ ‫در مقاب��ل نيرو‌هاي ديناميک��ي حاصل از زلزله يا توفان‬ ‫افزايش مي‌دهد‪ .‬بنابراين دليل انتخاب روش سازه‌هاي‬ ‫پيش‌ساخته س��بک استفاده از امتيازات برتر آن نسبت‬ ‫به ساير فناوري‌هاي ساختمان‌هاي پيش‌ساخته موجود‬ ‫است که هنوز هم از اين مزايا برخوردار است‪.‬‬ ‫البت��ه مانند صنايع ديگر‪ ،‬در اي��ن صنعت هم ممکن‬ ‫اس��ت نوآوري‌هايي در دنيا ديده ش��ود ام��ا با توجه به‬ ‫ش��رايط اقليمي‪ ،‬فرهنگي و اجتماعي‪ ،‬روش س��ازه‌هاي‬ ‫پيش‌س��اخته س��بک‪ ،‬مناس��ب‌ترين روش براي ايران‬ ‫تشخيص داده شده است‪ .‬برای مثال فناوري‌هاي جديد‬ ‫قيمت مسکن را خيلي باال مي‌برند که اين با نياز بيشتر‬ ‫مردم ما به خانه‌هاي ارزانقيمت سازگار نيست ولي روش‬ ‫سازه‌هاي پيش‌ساخته سبک قيمت را باال نمي‌برد‪.‬‬ ‫در مناطق زلزله‌خيز مانن��د يران‪ ،‬يکي از پارامتر‌هاي‬ ‫مه��م در ساختمان‌س��ازي‪ ،‬کاه��ش وزن س��اختمان‬ ‫اس��ت‪ ،‬چراکه نيرو‌هاي زلزله با وزن س��اختمان نسبت‬ ‫مس��تقيم دارد‪ .‬بنابراين فناوري انتخاب‌شده بايد داراي‬ ‫جهت‌گيري کاهش وزن باشد‪ .‬برخالف شيوه سازه‌هاي‬ ‫پيش‌ساخته سبک در س��اير سيستم‌هاي پيش‌ساخته‬ ‫ديگر‪ ،‬اتصاالت‌شان بيش��تر به صورت مفصلي و لواليي‬ ‫اس��ت و داراي وزن سنگين هس��تند‪ .‬تنها در اين روش‬ ‫است که با ‪ 8‬سانتي‌متر بتن مي‌توان نيرو‌هاي ساختمان‬ ‫‪ 4‬طبق��ه را در طبق��ه همکف تحمل ک��رد‪ .‬وزن نهايي‬ ‫ساختمان با اين روش‪ ،‬نسبت به روش‌هاي پيش‌ساخته‬ ‫ديگ��ر و همچني��ن س��اختمان‌هاي بتن��ي‪ 25 ،‬درصد‬ ‫کاهش مي‌ياب��د‪ ،‬يعني هنگام زلزل��ه ‪ 25‬درصد نيروي‬ ‫کمتر به س��اختمان وارد مي‌شود و به اين دليل امروزه‬ ‫«سبک‌س��ازي ساختمان» يکي از ش��عار‌هاي اصلي در‬ ‫صنعت مسکن است‪.‬‬ ‫آخرین قیمت‌های فروش انواع کانکس با ابعاد استاندارد‬ ‫کانکس سالنی‬ ‫کانکس سالنی‬ ‫کانکس سالنی‬ ‫کانکس سالنی‬ ‫کانکس سالنی‬ ‫تیپ سی‬ ‫تیپ بی‬ ‫تیپ آ‬ ‫تیپ ‪ +‬آ‬ ‫ساندویچ پانلی‬ ‫اندازه بر حسب متر‬ ‫‪1/900/000‬‬ ‫‪2/600/000‬‬ ‫‪2/750/000‬‬ ‫‪2/900/000‬‬ ‫‪6/500/000‬‬ ‫کانکس ‪4×2/5‬‬ ‫‪2/850/000‬‬ ‫‪3/150/000‬‬ ‫‪3/450/000‬‬ ‫‪3/800/000‬‬ ‫‪8/900/000‬‬ ‫کانکس ‪6×2/5‬‬ ‫‪5/350/000‬‬ ‫‪5/700/000‬‬ ‫‪6/200/000‬‬ ‫‪6/800/000‬‬ ‫‪13/500/000‬‬ ‫کانکس ‪8×2/5‬‬ ‫‪5/900/000‬‬ ‫‪6/400/000‬‬ ‫‪6/900/000‬‬ ‫‪7/400/000‬‬ ‫‪15/500/000‬‬ ‫کانکس ‪10×2/5‬‬ ‫‪6/500/000‬‬ ‫‪6/800/000‬‬ ‫‪7/400/000‬‬ ‫‪7/900/000‬‬ ‫‪17/500/000‬‬ ‫کانکس ‪12×2/5‬‬ ‫قیمت‌ها به تومان است‬ ‫اگرچه همه کانکس‌ه��ا از لحاظ ظاهري اتاق‌هاي‬ ‫مصنوعي ش��بيه به هم هستند‪ ،‬اما اين ظاهر قضيه‬ ‫اس��ت؛ وقتي وارد هريک از آنها مي‌شويد‪ ،‬مالحظه‬ ‫مي‌کنيد که از لحاظ کاربردي و امکانات نصب شده‬ ‫و تجهيزات با هم متفاوت هس��تند که س��ازندگان‬ ‫کانکس نیز آنها را بر این اس��اس دسته‌بندي کرده‬ ‫و اين اسامی را روي آنها گذاشته‌اند‪:‬‬ ‫کانکس اداري‪ ،‬کانکس مدرس��ه‪ ،‬کانکس نظامي‪،‬‬ ‫کانک��س فروش��گاهي‪ ،‬کانکس رس��توران‪ ،‬کانکس‬ ‫وياليي‪ ،‬کانکس س��الني‪ ،‬کانکس چرخدار‪ ،‬کانکس‬ ‫‪ 6‬مت��ري‪ ،‬کانکس ‪ 12‬متري‪ ،‬کانک��س ‪ 24‬متري‪،‬‬ ‫ساندويچ پانل‪ ،‬کانکس اورژانس‪ ،‬کانکس بيمارستان‪،‬‬ ‫کانکس پليس‪ ،‬کانکس دوطبقه و چندطبقه‪ ،‬کانکس‬ ‫حم��ام‪ ،‬کانکس پليس‪ ،‬کانک��س نمازخانه‪ ،‬کانکس‬ ‫کارگاهي‪ ،‬کانکس دوچرخه‪ ،‬کانکس بليت‌‌فروش��ي‪،‬‬ ‫کانکس نگهباني‪ ،‬کانکس روزنامه‌فروش��ي‪ ،‬کانکس‬ ‫گل‌فروش��ي‪ ،‬کانک��س گلخانه‌اي‪ ،‬کانک��س امداد و‬ ‫نج��ات‪ ،‬کانکس هالل‌احم��ر‪ ،‬کانکس بيمارس��تان‬ ‫صحرايي‪ ،‬کانکس غرف��ه‌اي‪ ،‬کانکس انبار‪ ،‬کانکس‬ ‫مخابرات��ي‪ ،‬کانکس غرفه بازيافت‪ ،‬کانکس تفريحي‪،‬‬ ‫کانکس س��ينما‪ ،‬کانکس سلف س��رويس و کانکس‬ ‫پارکينگ‬ ‫در ب��ازار کانکس قیمت‌ها با کمی تفاوت برای انواع‬ ‫س مش��اهده می‌ش��ود‪ .‬اما نرخ عم��ده کانکس‬ ‫کانک ‌‬ ‫براساس تیپ‌بندی‌هایی که در بازار فروش آنها وجود‬ ‫دارد به این شرح است‪:‬‬ ‫دانستنی‬ ‫کلبه‌های پیش‌ساخته امریکایی‬ ‫در فرهنگ امریکا لغت‌هایی مانند «پیش‌س��اخته»‬ ‫خانه ماژولی‪ ،‬خانه س��اخته ش��ده‪ ،‬خانه پانلی یا خانه‬ ‫دور از محل یک واژه صنعتی نیست‪ .‬این واژه ترکیبی‬ ‫از سیستم‌های ماژولی و پانلی است و حتی می‌توانند‬ ‫هم‌معنی با خانه‌های پیش‌س��اخته ک��ه مکرر به آنها‬ ‫خانه‌های از قبل ساخته شده گفته می‌شود‪ ،‬باشد‪.‬‬ ‫افراد اثرگذاری مانند «توماس ادیس��ون» و «فولر»‬ ‫نیز روی ایده اس��کان پیش‌س��اخته فعالیت داشته‌اند‪.‬‬ ‫خانه‌های پیش ساخته معموال دور از محل اصلی و به‬ ‫طور معمول در بخش‌های استاندارد ساخته می‌شوند‬ ‫و ب��ه راحت��ی به محل اصل��ی منتقل ش��ده و مونتاژ‬ ‫می‌ش��وند‪ .‬برخی از طرح‌های خانه‌های پیش‌س��اخته‬ ‫مت��داول در س��طح جهان ش��امل جزئی��ات معماری‬ ‫الهام‌گرفت��ه از دوران آینده‌نگ��ر یا بعد از مدرنیس��م‬ ‫هس��تند‪ .‬در فرهنگ ساختمان‌سازی امریکا می‌گویند‬ ‫کلبه مس��تعمراتی قابل حمل مانینگ برای مهاجرت‬ ‫(‪1833 – 1840‬م) نخس��تین توس��عه عم��ده در‬ ‫تاریخچه خانه‌های پیش‌س��اخته بود‪ .‬کلبه‌ای که برای‬ ‫پسر «اچ‌مانینگ» ساخته شده بود که قصد مهاجرت‬ ‫از لندن به اس��ترالیا را داش��ت و چون نخستین خانه‬ ‫پیش‌س��اخته بود به یک اثر تاریخی تبدیل ش��د‪ .‬در‬ ‫سال ‪1837‬م نیز مدل‌های مختلف این نوع خانه‌ها‪ ،‬به‬ ‫وسیله‌ای برای جابه‌جایی بین مستعمرات انگلستان در‬ ‫سرتاسر دنیا تبدیل شدند‪ .‬نزدیک به ‪ 32‬سال‪ ،‬سیرز‪،‬‬ ‫روباک و ش��رکت ش��یکاگو مهم‌ترین طراح و سازنده‬ ‫خانه‌های پیش س��اخته در سراس��ر جهان بودند‪ .‬بین‬ ‫‪ 1908‬تا ‪1940‬م این شرکت بیش از ‪ 100‬هزار خانه‬ ‫را از طریق کاتالوگ سفارش پستی با عنوان خانه‌های‬ ‫مدرن فروخت‪ .‬در قرن بیس��تم اگر چیز مهمی در هر‬ ‫خانه آمریکایی وجود داش��ت‪‌،‬آن چیز کاتالوگ روباک‬ ‫و س��یرز بود‪ .‬از ‪ 1908‬تا ‪1940‬م هر ویرایش س��االنه‬ ‫کاتالوگ س��یرز و روباک دارای مش��خصات خانه‌های‬ ‫پیش‌ساخته گوناگون از یک کلبه تفریحی گرفته تا یک‬ ‫اقامتگاه چند خانواری بود و ‪ 3‬سال بعد از اینکه سیرز‬ ‫و روباک و ش��رکای دیگر س��اخت خانه‌های کاتالوگی‬ ‫را ش��روع کردند‪ ،‬ش��خصی به نام «فرانک رایت» یک‬ ‫نوع خانه کاملا مختلف طراحی کرد؛ خانه‌های ساخته‬ ‫شده به س��بک آمریکایی‪ .‬در واقع کپی‌رایت مدلی از‬ ‫خانه‌های پیش‌س��اخته بود که می‌توانستند به صورت‬ ‫تکه‌های برش خورده در محل کارخانه س��اخته شده‬ ‫و س��پس در محل نهایی به یکدیگ��ر متصل و مونتاژ‬ ‫ش��وند‪ .‬وی با کاس��تن هزینه‌ها توانست کاری کند تا‬ ‫افراد بیشتری توان خرید این خانه‌ها را داشته باشند‪.‬‬ ‫این خانه‌ها مهر رایت را همراه داشتند و بدین‌وسیله از‬ ‫خانه‌های س��یرز و روباک مجزا می‌شدند‪ .‬بذر جذابیت‬ ‫به‌وسیله خانه‌های پیش‌ساخته در پروژه‌های ناشناخته‬ ‫ل ‪ 1900‬م توسط ش��خصی به نام «ویمار» در‬ ‫در س��ا ‌‬ ‫منطقه باهاس افش��انده شد‪ .‬در سال ‪1922‬م شخصی‬ ‫ب��ه نام «والتر» یک تعاونی امالک احداث کرد که یک‬ ‫فرد معمار جوان بلغاری به نام «فرد فوربت» مس��ئول‬ ‫رش��د و توس��عه آن ش��د‪ .‬به خاطر بحران اسکان در‬ ‫آلمان‪ ،‬در خالل س��ال‌های ‪1920‬م ش��رکت آرون و‬ ‫پس��ران‪ ،‬دارنده نقشی اساسی در صنعت مس و برنج‪،‬‬ ‫به تجارت‌خانه‌های پیش‌س��اخته در حجم انبوه روی‬ ‫آورد‪ .‬این ش��رکت امتیاز دیواره‌های فلزی عایق قابل‬ ‫حمل را اخذ کرد که توسط معمارانی مانند فورستر و‬ ‫کرافت توسعه داده شده بود و یک بخش ویژه تشکیل‬ ‫داد تا بتواند خانه‌های پیش‌س��اخته مسی تولید کند‪.‬‬ ‫در واقع شخصی به نام «گریپسون» طراح این خانه‌ها‬ ‫بود و مش��کل اس��کان بعد از جن��گ را در آلمان حل‬ ‫کرد‪ .‬محصوالت این طراح آلمانی ش��باهت زیادی به‬ ‫خانه‌های فرانک داش��ت‪ .‬این خانه‌ها مدرن و تقریبا از‬ ‫تزئین هنری برخوردار بودند‪.‬‬ ‫سپس مجله «خانه‌داری خوب» نیروها و توانایی‌های‬ ‫موجود خود را با ش��رکت اس��تران – فوالد و شرکای‬ ‫معم��اری دیتروید ادغام کرد و یک��ی از ابتکاری‌ترین‬ ‫خانه‌ه��ای ارائ��ه ش��ده در ق��رن را س��ال ‪ 1933‬در‬ ‫شیکاگو ساخت‪ .‬و بعد از آن «جرج فردکک» در سال‬ ‫‪1933‬م‪ ،‬در قرن پیشرفت‪ ،‬شهرت شیکاگو را با عنوان‬ ‫پیش��رفته‌ترین شهر معماری در آمریکا‪ ،‬با نشان دادن‬ ‫بخش بزرگی از معماری معاصر اعالم کرد‪ .‬در این نوع‬ ‫خانه از شیشه به عنوان ماده اولیه استفاده می‌شد‪.‬‬ ‫خانه جیکوب در س��ال ‪1936‬م موفق‌ترین مثال از‬ ‫مجموع ‌ه بیش از ‪ 50‬خانه کوچک ش��د که «جیکوب‬ ‫فرانک رای��ت» در بخش کوچکی از وظایفش طراحی‬ ‫کرد و خانه‌های بس��ته‌بندی شده‪ ،‬اثر «والتر و کونراد‬ ‫واشمن» در سال‌های ‪ 1941‬تا ‪1952‬م نشان دهنده‬ ‫فرم چوبی خانه‌های پانلی اس��ت که تا س��ال ‪1942‬م‬ ‫در هر دو طرف ایال��ت آتالنتیک متداول بود تا اینکه‬ ‫نش��ان دهنده انقالبی در پیش س��اختگی ش��د‪ .‬کلبه‬ ‫«کانکست» که احتماال یکی از زیباترین ساختارهای‬ ‫پیش س��اخته زاده ش��ده در طول جنگ است نیز از‬ ‫همین موارد اس��ت‪ ،‬این کلبه در جن��گ جهانی اول‬ ‫نی��ز یک ابتکار معماری بود – و کانس��ت نخس��تین‬ ‫ساختمان پیش‌ساخته را در جزیره «رول» بنا کرد‪.‬‬
‫شبکه خانگي‬ ‫چند فيلم با يک بليت؟‬ ‫س�پيده س�حر‪ :‬رس��انه‌هاي تصوي��ري در‬ ‫جديدتري��ن توزيع فيلم‌هاي ش��بکه خانگي اين‬ ‫آثار را به ش��کل دی‌وی‌دی منتش��ر کرد که از‬ ‫نظر مي‌گذرد‪.‬‬ ‫‪22‬‬ ‫دوشنبه ‪ 11‬اسفند ‪ 11 - 1393‬جمادی االول ‪ 2 -1436‬مارس ‪ -2015‬شماره ‪ -170‬پیاپی ‪1488‬‬ ‫اقتصاد هنر‬ ‫‪report@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹کالف‬ ‫تاريخ ساخت‪۱۳۹۳ :‬‬ ‫کارگردان‪ :‬شهرام شاه حسيني‬ ‫به گزارش روابط عمومي موسس��ه رسانه‌هاي‬ ‫تصويري‪ ،‬دی‌وی‌دی فيلم سينمايي «کالف» به‬ ‫کارگرداني شهرام شاه‌حسيني در شبکه نمايش‬ ‫خانگي عرضه مي‌شود‪.‬‬ ‫در اي��ن اثر حادثه‌اي‪ ،‬لي�لا اوتادي‪ ،‬کيکاووش‬ ‫باکيده‪ ،‬علي انصاريان‪ ،‬نيما راد‪ ،‬ش��يما نيک‌پور‪،‬‬ ‫مرتضي کاظمي‪ ،‬شهاب فريدپور‪ ،‬بهشاد چنگيزي‬ ‫و محسن دلي‌خون حضور دارند‪.‬‬ ‫مدت فیلم ‪ 91‬دقيقه است‪.‬‬ ‫خالص��ه داس��تان‪ :‬جواني به ن��ام فريبرز قصد‬ ‫دارد ب��ه هم��راه دوس��تش مهتاب ک��ه در يک‬ ‫ش��رکت کالهب��رداري واردات و ص��ادرات کار‬ ‫مي‌کن��د پول‌ه��اي گاو صن��دوق را س��رقت‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫از طرفي ديگ��ر جواني به‌نام س��يروس ضمن‬ ‫طرح دوس��تي با مهتاب نيز قصد س��رقت دارد‬ ‫اما‪ ...‬نس��خه کامل فيلم س��ينمايي «کالف» به‬ ‫همراه گالري عکس‌هاي فيلم با صداي اس��تريو‬ ‫دوباند و کيفيت تصويري عالي در شبکه نمايش‬ ‫خانگي توزيع مي‌شود‪.‬‬ ‫مجموعه آثار برگزيده سينماي مقاومت‬ ‫تاريخ ساخت‪۱۳۹۳ :‬‬ ‫ژانر‪ :‬جنگي موسسه رسانه تصويري‬ ‫‹ ‹امروز‬ ‫کارگردان‪ :‬رضا ميرکريمي‬ ‫بازيگران‪ :‬پرويز پرس��تويي‪ ،‬سهيال گلستاني و‬ ‫شبنم مقدمي‬ ‫خالصه داس��تان‪ :‬در پايان ي��ک روز کاري به‬ ‫زن جواني کمک مي‌کند تا به بيمارستان برسد‪.‬‬ ‫غافل از اينکه در بيمارس��تان اتفاقات زيادي در‬ ‫انتظار اوست ‪.‬‬ ‫‹ ‹فرزند چهارم‬ ‫نويسنده و کارگردان‪ :‬وحيد موسائيان‬ ‫«فرزند چهارم» روايت زن سوپراس��تاري است‬ ‫که بنابر دغدغه‌هاي ش��خصي و انسان‌دوس��تانه‬ ‫خود ب��ه عکاس��ي روي آورده و ب��راي پيگيري‬ ‫همين س��نخ دغدغه‌ها قصد س��فر به سومالي را‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹ميهمان داريم‬ ‫کارگردان‪ :‬محمدمهدي عسگرپور‬ ‫بازيگران‪ :‬پرويز پرس��تويي‪ ،‬بهروز شعيبي‪ ،‬آهو‬ ‫خردمند‪ ،‬س��هيال گلس��تاني و‪ ...‬اين فيلم درباره‬ ‫خانواده‌اي اس��ت که خود را ب��راي يک ضيافت‬ ‫ويژه آماده مي‌کنند‪.‬‬ ‫اين کارگ��ردان پيش��تر فيلم‌هاي س��ينمايي‬ ‫«قدمگاه»‪« ،‬اقليما» و‪ ...‬مجموعه‌هاي «جراحت»‬ ‫و «شيدايي» را کارگرداني کرده است‪.‬‬ ‫هزینه ساخت فیلمی از سه‌گانه زندگانی پیامبر اسالم(ص) از نگاه مجید مجیدی‬ ‫مری�م ابراهیم�ی ـ گ�روه‬ ‫گزارش‪ :‬گزارشی که پیش روی‬ ‫شماس��ت در دو بخش مس��تقل‬ ‫تهی��ه ش��ده اس��ت ک��ه بخ��ش اول آن به‬ ‫هزینه‌ه��ای س��اخت فیلمی در ب��اره زندگی‬ ‫پیامب��ر اس�لام(ص) ب��ه کارگردان��ی مجید‬ ‫مجی��دی اختص��اص دارد و ی��ک بخ��ش از‬ ‫س��ه‌گانه فیلم مجیدی درباره پیامبر اسالم را‬ ‫در ب��ر می‌گیرد و بخش دوم گ��زارش درباره‬ ‫گرانترین فیلم‌های اخیر سینمای امریکاست‬ ‫س��عی م��ا در این گ��زارش بر این اس��ت که‬ ‫مقایس��ه ای داش��ته باش��یم از پرهزینه‌های‬ ‫س��ینمای‌ایران و سینمای کش��ور‌های دیگر‪.‬‬ ‫واقعیت‌ها درباره آمارهای مربوط به س��اخت‬ ‫فیلم‌ه��ا در جه��ان حکایت از ای��ن دارد که‬ ‫بس��یاری از فیلم‌های��ی که در ش��رکت‌های‬ ‫فیلمس��ازی امریکایی ساخته می‌شود‪ ،‬بیشتر‬ ‫پرهزینه‌ان��د‪ ،‬اما در س��ال ‪2014‬م‪ 12 ،‬فیلم‬ ‫پرهزین ‌ه تاریخ س��ینما روی پرده رفته‌اند که‬ ‫جزو ‪ 30‬فیلم پرهزین ‌ه دنیا به شمار می‌روند‪.‬‬ ‫در ای��ن گ��زارش ب��ه انگی��زه مط��رح کردن‬ ‫پرهزینه‌ترین فیلم س��ینمایی ایران «حضرت‬ ‫سرو نباشد به اعتدال محمد(ص)‬ ‫محمد(ص)» ساخته مجید مجیدی و توضیح‬ ‫هزینه‌های س��اخت و مخارج��ی که برای این‬ ‫پروژه صرف شده و مقایسه آن با پر هزینه‌ترین‬ ‫فیلم‌های ‪2014‬م در امریکا در دو بخش مجزا‬ ‫ب��ه این نکته مهم دس��ت می‌یابیم که هزینه‬ ‫ساخت گران‌ترین فیلم سینمایی ایران کمتر‬ ‫از یک‌دهم هزینه ساخت فیلم‌های شرکت‌های‬ ‫فیلمسازی امریکا است‪ ،‬ضمن اینکه خریداری‬ ‫بعض��ی از ابزار برای لوکیش��ن این فیلم جزو‬ ‫س��رمایه س��ینمای ایران برای هنرمندان این‬ ‫حیطه خواهد ماند‪.‬‬ ‫‹ ‹گران‌‌ترین فیلم تاریخ سینمای ایران‬ ‫فیلم «محمد (ص)» در ش��هرک سینمایی‬ ‫پیامبر اعظم (ص)‌و در ‪ 55‬کیلومتری ش��هر‬ ‫قم فیلمبرداری شد‪ .‬در این شهرک ماکتی از‬ ‫ش��هرهای مکه و مدینه با مشخصات ‪۱۴۰۰‬‬ ‫س��ال قبل طراحی و س��اخته ش��د‪ .‬آمارهای‬ ‫منتشر ش��ده‪ ،‬این فیلم را پرهزینه‌ترین فیلم‬ ‫تاریخ س��ینمای ای��ران به ش��مار می‌آورند و‬ ‫تاکنون برآوردهایی درب��اره هزینه تولید این‬ ‫سه‌گانه س��ینمایی مطرح شده که قرار است‬ ‫دو بخ��ش دیگر آن در آینده س��اخته ش��ود‪.‬‬ ‫بخش��ی از هزینه‌های صرف‌شده برای ساخت‬ ‫این اثر س��ینمایی به‌دلی��ل حضور گروهی از‬ ‫برجس��ته‌ترین متخصصان س��ینمای جهان‬ ‫ایجاد ش��د‪ .‬فیلمبرداری این اثر سینمایی در‬ ‫چند کشور جهان انجام شد و ما آن را به سه‬ ‫زبان فارسی‪ ،‬انگلیسی و عربی خواهیم دید‪.‬‬ ‫در روزهای آغاز ساخت این فیلم خبرگزاری‬ ‫اسکرین‌دیلی‪ ،‬خبری منتشر کرد و نوشت که‬ ‫مجی��د مجیدی‪ ،‬فیلمس��از نام��دار ایرانی در‬ ‫عرصه جهانی در تدارک ساخت فیلمی درباره‬ ‫پیامبر گرامی اس�لام حض��رت محمد(ص) با‬ ‫بودجه ‪ 30‬میلیون دالر است‪ .‬انتشار این خبر‬ ‫باعث شد که رسانه‌های داخلی پیگیر صحت‬ ‫و سقم خبر ش��وند‪ ،‬به‌ویژه که رقم اعالم‌شده‬ ‫در خبر اولیه به نس��بت ارقام معمول در روند‬ ‫تولی��د در س��ینمای ایران رقم��ی نجومی به‬ ‫ش��مار می‌آمد‪ .‬البته نظر خ��ود مجیدی هم‬ ‫در م��ورد هزین��ه س��اخت فیلم ای��ن بود که‬ ‫برای جهانی ش��دن چنین کارهایی از همان‬ ‫ابتدا باید در جذب همه س��رمایه‌های داخلی‬ ‫و خارج��ی مناس��ب تالش کرد‪ .‬موسس��ه‌ای‬ ‫ک��ه بعدها با افتتاح و ثبت رس��می ش��رکت‬ ‫س��ینمایی «نور تابان» هویت روشن‌تری پیدا‬ ‫کرد‪ ،‬تهیه‌کننده و سرمایه‌گذار تولیداین فیلم‬ ‫بود‪ .‬شهرک س��ینمایی نور هم وابسته به این‬ ‫شرکت است که دکورهای این فیلم سینمایی‬ ‫در این مکان ‪ -‬نزدیک شهر قم‪ -‬ساخته شده‬ ‫اس��ت و نکته مه��م اینکه در آین��ده با بیش‬ ‫از ‪ 100‬هکت��ار وس��عت‪ ،‬بزرگترین ش��هرک‬ ‫س��ینمایی مربوط ب��ه دوران زندگ��ی پیامبر‬ ‫اعظم اس�لام(ص) در جهان شناخته خواهد‬ ‫شد‪ .‬طبق نظر کارگردان این فیلم‪ ،‬در ساخت‬ ‫فیلم از تکنیک‌های فنی روز س��ینما استفاده‬ ‫شده اس��ت‪ .‬مجیدی به‌تازگی در گفت‌وگویی‬ ‫عنوان ک��رد که تک‌تک پالن‌های این فیلم از‬ ‫نظر نور و رنگ ش��بیه تابلوی نقاشی هستند‪.‬‬ ‫او در ای��ن گفت‌وگو افزود که صحنه‌های این‬ ‫فیل��م حال خوبی دارد و حس درس��تی را به‬ ‫مخاط��ب انتق��ال می‌دهد‪ .‬آنچ��ه از آمارها و‬ ‫خبرها و گفته‌ه��ای کارگردان فیلم برمی‌آید‪،‬‬ ‫برای س��اخت این فیل��م ‪ ۱۰۰‬میلیارد تومان‬ ‫هزین��ه ش��ده اما دک��ور کعبه س��ه‌بعدی که‬ ‫ساخته‌ش��ده به قدری محکم است که طبق‬ ‫نظ��ر کارگ��ردان فیلم تا ‪ ۳۰‬س��ال دیگر هم‬ ‫می‌تواند به نی��از مخاطبانی که فیلم خواهند‬ ‫س��اخت‪ ،‬پاس��خ ده��د‪ .‬همچنی��ن ش��هرک‬ ‫سینمایی که برای این فیلم ساخته شد؛ بیش‬ ‫از ‪ ۳۶‬میلیارد تومان هزینه داش��ته اس��ت اما‬ ‫امروز ارزش‌افزوده این ش��هرک بیش از ‪۱۰۰‬‬ ‫میلیارد تومان است‪ .‬به گفته مجیدی امکاناتی‬ ‫همچون موتور برق‌ها و دوربین‌های باکیفیت‬ ‫وارد ش��ده؛ می‌تواند پش��تیبان و س��رمایه‌ای‬ ‫برای س��ینمای ایران در آینده باشد‪ .‬آنچه از‬ ‫علت به نمایش در نیامدن این فیلم در بخش‬ ‫مسابقه جش��نواره فجر مطرح شده این است‬ ‫ک��ه با توجه ب��ه حضور چهره‌ه��ای حرفه‌ای‬ ‫در فیل��م «محمد (ص)»‪ ،‬بخش وس��یعی از‬ ‫س��یمرغ‌ها به این فیلم تعل��ق می‌گرفت و به‬ ‫عنوان مثال‪ ،‬اگر هر ‪ 3‬فیلم «محمد (ص)» در‬ ‫یو‌پنجم‬ ‫یو‌چهارم و س ‌‬ ‫یو‌سوم‪ ،‬س ‌‬ ‫دوره‌های س ‌‬ ‫جش��نواره حضور داش��تند‪ ،‬دور از ذهن نبود‬ ‫که ه��ر ‪ 3‬س��یمرغ بهترین فیلمب��رداری به‬ ‫ویتوری��و اس��تورارو برن��ده ‪ 3‬جایزه اس��کار‬ ‫ب��رای فیلمب��رداری «این��ک آخرالزم��ان»‪،‬‬ ‫«س��رخ‌ها» و «آخری��ن امپرات��ور» تعل��ق‬ ‫گیرد‪.‬‬ ‫مقایسه پرهزینه‌های سینمای جهان با پرخرج ترین پروژه سینمای ایران‬ ‫در ای��ن بخ��ش‪ ،‬ضمن معرفی و آش��نایی‬ ‫خواننده با داس��تان و موضوع این فیلم‌ها هم‬ ‫به میزان هزینه س��اخت آنها اشاره شده هم‬ ‫میزان فروش آنها آمده است تا مقایسه آماری‬ ‫روش��نی از اس��تقبال و فروش باالی فیلم‌ها‬ ‫نسبت به هزینه ساخت‌شان ارائه شود‪.‬‬ ‫‹ ‹گودزیال‬ ‫هزینه ساخت‪ 160 :‬میلیون‌دالر‬ ‫اگ��ر نگوییم همه فیلم‌هایی که با موضوع و‬ ‫ش��خصیت گودزیال ساخته ش��ده مورد اقبال‬ ‫بوده اس��ت اما می‌توانیم ب��ا قاطعیت بگوییم‬ ‫که بیش از ‪60‬درصد از آثار س��ینمایی که با‬ ‫این موضوع به نمایش درآمده مورد استقبال‬ ‫بینندگان واقع ش��ده است‪ .‬در سال ‪2014‬م‬ ‫آخرین نس��خه از فیلم گودزیال به ش��کل ‪3‬‬ ‫بعدی دیجیتال با تبلیغات فراوان اکران شد‪.‬‬ ‫بخش اعظمی از هزینه‌های ساخت این فیلم‬ ‫مختص خلق جلوه‌های ویژه قابل توجه برای‬ ‫زنده‌کردن این هیوالی مورد توجه بوده است‪.‬‬ ‫نس��خه جدید از فیلم کالس��یک گودزیال در‬ ‫سال ‪2014‬م توانس��ت درآمدی حدود ‪500‬‬ ‫میلیون‌دالر در سطح جهانی کسب کند‪.‬‬ ‫ش��مار‌می‌رود که توانس��ت مرزهای س��اخت‬ ‫فیلم انیمیش��ن را در س��ال ‪2014‬م بشکند‬ ‫و ب��ا معرف��ی تکنی��ک جدی��دی ب��ا عنوان‬ ‫«‪ »Hyperion‬تصاوی��ر موث��ر و جذابی در‬ ‫فیلم خلق کند‪ .‬داستان فیلم درباره یک نابغه‬ ‫روباتیک است که قصد دارد یک تیم حرفه‌ای‬ ‫از قهرمانان را تشکیل دهد‪.‬‬ ‫‹ ‹ لبه فردا‬ ‫هزینه ساخت‪ 178 :‬میلیون دالر‬ ‫لبه ف��ردا یک فیل��م دیگ��ر در ژانر علمی‬ ‫تخیلی ب��ا بازی تام ک��روز و امیلی بالنت در‬ ‫س��ال ‪2014‬م اس��ت که با وجود داس��تان و‬ ‫موض��وع خالقانه‪ ،‬موفقیت چن��دان زیادی از‬ ‫نظر فروش نداشته است‪ .‬بیل کیچ با بازی تام‬ ‫کروز‪ ،‬یک درجه‌دار ارتش است که تا به حال‬ ‫در یک نبرد واقعی ش��رکت نکرده است‪ .‬پس‬ ‫از اع��زام به یک ماموریت با اتفاقاتی که برای‬ ‫او رخ می‌دهد‪ ،‬وارد یک چرخه زمانی می‌شود‬ ‫و ب��ا هر بار مرگ به نقطه آغاز ماموریت خود‬ ‫باز‌می‌گردد‪.‬‬ ‫م��رد عنکبوتی بازی می‌کن��د‪ .‬مرد عنکبوتی‬ ‫ش��گفت‌انگیز ‪ 2‬نتوانس��ت در گیش��ه امریکا‬ ‫فروش خوبی داش��ته باشد و از نظر منتقدان‬ ‫نیز م��ورد توج��ه ق��رار نگرفت اما ب��ا ‪700‬‬ ‫میلیون‌دالر‪ ،‬فروش بین‌المللی خوبی داشت‪.‬‬ ‫‹ ‹ مردان اکس‪ :‬آینده در گذشته‬ ‫هزینه ساخت‪ 200 :‬میلیون دالر‬ ‫آخرین قس��مت از س��ری فیلم‌های مردان‬ ‫اکس از نظر هزینه س��اخت با مرد عنکبوتی‬ ‫جدید در سال ‪2014‬م برابر بود اما به نسبت‬ ‫بیش��تر مورد توجه تماش��اگران امریکایی و‬ ‫منتقدان قرار گرفت‪ .‬داستان قسمت جدید از‬ ‫سری فیلم‌های مردان اکس ترکیبی از نسخه‬ ‫حال حاضر مردان اکس و نسخه جوان‌تر آنها‬ ‫در مب��ارزه برای جلوگی��ری از برخی فجایع‬ ‫تاریخی را روایت می‌کند‪.‬‬ ‫‹ ‹ ترانسفورمرز‪ :‬عصر انقراض‬ ‫هزینه ساخت‪ 210 :‬میلیون دالر‬ ‫«عصر انقراض» به عنوان یکی از گران‌ترین‬ ‫و پرهزینه‌ترین فیلم‌های س��ال ‪2014‬م یکی‬ ‫‹ ‹ در میان ستارگان‬ ‫هزینه ساخت‪ 165 :‬میلیون‌دالر‬ ‫فیلم در میان ستارگان یک فیلم سینمایی‬ ‫در ژانر علمی تخیلی اس��ت که داس��تان آن‬ ‫حول محور سیاره‌ها و زمان می‌شود‪ .‬قهرمان‬ ‫فیلم درپی س��یاره‌ای جدید و مناس��ب برای‬ ‫زندگ��ی انسان‌هاس��ت‪ .‬این فیل��م و آخرین‬ ‫ساخته کریس��توفر نوالن و در واقع برداشتی‬ ‫آزاد از فیلم ادیس��ه ‪2001‬م استنلی کوبریک‬ ‫اس��ت‪ .‬فیلم «در میان ستارگان» در مجموع‬ ‫توانست فروش ‪ 477‬میلیون دالری در سطح‬ ‫بین‌المللی داشته باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹ قهرمان بزرگ ‪6‬‬ ‫هزینه ساخت‪ 165 :‬میلیون‌دالر‬ ‫«قهرم��ان ب��زرگ ‪ »6‬یک��ی از فیلم‌ه��ای‬ ‫موف��ق کمپان��ی دیزنی در س��ال ‪2014‬م به‬ ‫همین امر س��اخت قسمت جدید را برای این‬ ‫سری فیلم تضمین کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹جان کارتر‬ ‫فیل��م «ج��ان کارت��ر» محصول ش��رکت‬ ‫والت‌دیزن��ی در س��ال ‪2013‬م ب��ا هزینه‌ای‬ ‫افزون‌بر ‪ 300‬میلیون دالر‪ ،‬عنوان پرخرج‌ترین‬ ‫فیلم تاریخ س��ینما را به خود اختصاص داده‬ ‫است‪.‬‬ ‫این فیلم محصول کمپانی «والت دیزنی» و‬ ‫درامی تخیلی اس��ت که به حضور یک سرباز‬ ‫کهن��ه‌کار امریکایی در مری��خ می‌پردازد‪ .‬این‬ ‫فیلم ب��ه کارگردانی «آندرو اس��تانتون» و با‬ ‫فیلمنامه‌‌ای از خودش س��اخته ش��ده است‌‪.‬‬ ‫«جی��م موری��س»‪ ،‬از خالق��ان آث��اری چون‬ ‫«موش سرآش��پز» و از سازندگان بخش‌های‬ ‫انیمیشن «آواتار» و «جنگ دنیاها»‪ ،‬ساخت‬ ‫انیمیش��ن ای��ن پ��روژه را برعه��ده داش��ت‪.‬‬ ‫پیش‌بینی می‌ش��ود فیلم «ج��ان کارتر» که‬ ‫هم‌اکنون در برخی از سینماهای جهان روی‬ ‫پرده اس��ت به سوددهی نرسد و به‌عنوان یک‬ ‫شکس��ت تجاری برای والت دیزنی به ش��مار‬ ‫آید‪.‬‬ ‫‹ ‹دزدان دریایی کارائیب‪،‬پایان دنیا‬ ‫‹ ‹ مرد عنکبوتی شگفت‌انگیز ‪2‬‬ ‫هزینه ساخت‪ 200 :‬میلیون دالر‬ ‫مرد عنکبوتی ش��گفت انگی��ز ‪ 2‬پنجمین‬ ‫قس��مت از س��ری فیلم‌های مرد عنکبوتی از‬ ‫سال ‪2002‬م تاکنون است‪ .‬در این قسمت از‬ ‫سری مرد عنکبوتی نیز اندرو گارفیلد به جای‬ ‫توب��ی مگوای��ر در نقش پیتر پارک��ر یا همان‬ ‫از فیلم‌هایی است که کمترین امتیاز را از نظر‬ ‫منتقدان در س��ال گذشته کسب کرده است‪.‬‬ ‫ب��ا این حال‪ ،‬نظرات منفی نس��بت به آخرین‬ ‫قسمت از سری فیلم‌های ترانسفورمرز باعث‬ ‫نشد تا تماشاگران در سراسر دنیا به تماشای‬ ‫این فیلم نروند‪ .‬ف��روش کل عصر انقراض در‬ ‫سال ‪2014‬م بیش از یک‌میلیارد‌دالر بود که‬ ‫ب��ه گزارش توت��ال فیل��م‪« ،‬دزدان دریایی‬ ‫کارائیب؛ پایان دنیا» محصول سال ‪2007‬م از‬ ‫تولیدات ش��رکت دیزنی با بازی «جانی دپ»‬ ‫نی��ز ب��ا ‪ 300‬میلیون‌دالر هزینه س��اخت در‬ ‫رتب ‌ه دوم قرار دارد‪ .‬این فیلم س��ومین فیلم از‬ ‫مجموعه فیلم‌های «دزدان دریایی کارائیب»‬ ‫اس��ت که مانند دو فیلم دیگر در ژانر تخیلی‪،‬‬ ‫کمدی و ماجراجویانه س��اخته ش��ده اس��ت‪.‬‬ ‫ش��رکت والت دیزنی به دلیل اس��تقبال زیاد‬ ‫م��ردم جهان از این مجموعه فیلم‪ ،‬قس��متی‬ ‫را در پارک‌ه��ای «دیزنی‌لن��د» ب��ه این فیلم‬ ‫اختصاص داد‪.‬‬ ‫‹ ‹هابیت‬ ‫فیل��م «هابی��ت» جدیدتری��ن کار «پیت��ر‬ ‫جکس��ون» نیز با ‪ 270‬میلی��ون دالر هزین ‌ه‬ ‫تولید در رتب ‌ه س��وم این ج��دول قرار گرفته‌‬ ‫است‪« .‬هابیت‌«ها گونه‌ای از موجودات تخیلی‬ ‫در رمان‌های تالکین هس��تند که در سرزمین‬ ‫میان��ه زندگ��ی می‌کنن��د‪ .‬آنها نخس��تین‌بار‬ ‫در کت��اب «هابی��ت» تالکین مطرح ش��دند‪.‬‬ ‫در ای��ن فیل��م هابیت‌ه��ا موجوداتی کوچک‬ ‫توصیف ش��ده‌اند که نصف قد انسان را دارند‪،‬‬ ‫لباس‌هایی به رنگ روش��ن می‌پوشند‪ ،‬کفش‬ ‫به پا نمی‌کنند و پاهای‌شان پوشیده از موهای‬ ‫ضخیم و مجعد است‪ .‬از نظر اخالقی‪ ،‬تالکین‪،‬‬ ‫هابیت‌ها را موجوداتی خوشرو‪ ،‬خوش خوراک‬ ‫و به دور از ماجراجویی توصیف می‌کند‪.‬‬ ‫‹ ‹ژولیده‬ ‫انیمیش��ن «ژولیده» که در س��ال ‪2010‬م‬ ‫توس��ط کمپانی دیزنی با هزین��ه‌ای افزون‌بر‬ ‫‪ 260‬میلی��ون‌دالر تولی��د ش��د‪ ،‬ب��ه هم��راه‬ ‫«م��رد عنکبوت��ی ‪ »3‬محص��ول ‪2007‬م ب��ا‬ ‫‪258‬میلی��ون‌دالر هزین��ه‪« ،‬دزدان دریای��ی‬ ‫کارآئیب‪ :‬امواج بیگان��ه» محصول ‪2011‬م با‬ ‫‪ 250‬میلی��ون‌دالر هزینه و همچنین «ظهور‬ ‫شوالی ‌ه تاریکی» محصول ‪2012‬م با هزینه‌ای‬ ‫در حدود ‪‌250‬میلیون دالر‪ ،‬رتبه‌های چهارم‬ ‫تا هفتم پرخرج‌ترین آثار سینمایی را به خود‬ ‫اختصاص داده‌اند‪.‬‬
‫استان‌ها‬ ‫‪states@smtnews.ir‬‬ ‫دوشنبه ‪ 11‬اسفند ‪ 11 - 1393‬جمادی االول ‪ 2 -1436‬مارس ‪ -2015‬شماره ‪ -170‬پیاپی ‪1488‬‬ ‫استان خراسان رضوی رتبه نخست در سطح زیرکشت گیاهان دارویی را داراست‬ ‫‪23‬‬ ‫گیاهان دارویی خراسان رضوی در انتظار تجاری‌سازی‬ ‫مهدی�ه قم�ری‪ -‬گروه اس�تان‌ها‪ :‬هم��گان از تنوع‬ ‫آب‌وهوایی اس��تان خراس��ان رضوی در کش��ور مطلع‬ ‫هس��تند و می‌دانن��د که گیاه��ان دارویی این اس��تان‬ ‫نیز بس��یار متنوع اس��ت اما حتی مردم استان خراسان‬ ‫رضوی نیز کمتر از فروش فرآوری‌ها و بس��ته‌بندی‌‌های‬ ‫تولیدش��ده گیاهان دارویی در این اس��تان ش��نیده‌اند‪.‬‬ ‫این در حالی اس��ت که رییس س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت خراس��ان رضوی به این مه��م تاکید کرده و‬ ‫می‌گوید‪ :‬استان خراس��ان رضوی رتبه اول را در سطح‬ ‫زیر کشت گیاهان دارویی دارد اما مادامی که در کشور‬ ‫ما امکان فرآوری در حد باال وجود نداش��ته باش��د باید‬ ‫الزام��ا به صورت فله‌ای این گیاهان را صادر کرد تا بازار‬ ‫آن از دست نرود‪.‬‬ ‫البته خرید گیاهان دارویی توس��ط شهروندان آن هم‬ ‫به صورت فله‌ای‪ ،‬این گفت��ه راضیه علیرضایی را تایید‬ ‫می‌کند اما این پرس��ش مطرح می‌ش��ود که دلیل نبود‬ ‫ی گیاهان دارویی در خراسان رضوی‬ ‫فرآوری و بسته‌بند ‌‬ ‫چیست؟‬ ‫‹ ‹عوامل نبود بسته‌بندی‌‬ ‫رییس س��ازمان صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت خراس��ان‬ ‫می‌گوی��د‪ :‬به‌دلیل‬ ‫رض��وی نیز در گفت‌وگ��و با‬ ‫اس��تفاده از این گیاهان دارویی در صنعت دارو‌س��ازی‬ ‫و ترکی��ب آنها با یکدیگ��ر‪ ،‬این گونه گیاه��ان دارویی‬ ‫بیش��تر به صورت فله‌ای صادر می‌شوند‪ ،‬البته در رابطه‬ ‫ی و فرآوری گیاهان دارویی نیز نگاهی ویژه‬ ‫با بسته‌بند ‌‬ ‫وجود دارد که تدریجا به ثمر خواهد نشست‪.‬‬ ‫راضی��ه علیرضایی‪ ،‬تنوع بی��ش از ‪7‬هزار نوع گیاهان‬ ‫دارویی را که در کشور شناسایی شده یادآوری می‌کند‬ ‫و ادامه می‌دهد‪ :‬در حال حاضر رویکرد کش��اورزان نیز‬ ‫نسبت به گیاهان دارویی و محصوالت کشاورزی تغییر‬ ‫زیادی کرده است‪.‬‬ ‫البت��ه با توجه ب��ه بحران آبی موجود در کش��ور که‬ ‫استان نیز از این بحران بی‌نصیب نیست آینده روشنی‬ ‫برای گیاهان دارویی و محصوالت کش��اورزی نمی‌توان‬ ‫متصور شد‪.‬‬ ‫البت��ه وی ب��ا بیان اینکه س��طح زیر کش��ت گیاهان‬ ‫دارویی در کشور حدود یک‌سوم آن در این استان است‪،‬‬ ‫می‌گوی��د‪ :‬از آنجائی که اکثر ص��ادرات گیاهان دارویی‬ ‫از گمرکات تهران که کارشناس گیاهان دارویی داشته‬ ‫انجام می‌شود و ش��رکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی که توجهی از گیاهان دارویی اس��تان بدون مجوز یا نظارت‬ ‫کار با اروپا را انجام می‌دهند بیش��تر در مرکز مستقرند‪ ،‬دس��تگاه‌های متولی به روش‌های سنتی یا غیرعلمی از‬ ‫عرصه‌های طبیعی به‌دس��ت آمده‬ ‫لذا آمار قابل مالحظه‌ای در این ارتباط‬ ‫و ب��ه مصارف داخل��ی یا صدور به‬ ‫در اس��تان موجود نیست‪ ،‬البته سهم‬ ‫استان خراسان رضوی سایر استان‌ها رسیده و یا از طریق‬ ‫ایران از تجارت گیاهان دارویی بسیار‬ ‫رتبه اول را در سطح‬ ‫واس��طه‌ها ی��ا بانده��ای مافیایی‬ ‫نازل بوده و حداکثر تا ‪3‬درصد تجارت‬ ‫زیر کشت گیاهان‬ ‫این تج��ارت به‌ص��ورت قانونی یا‬ ‫جهانی این نوع گیاهان است و با توجه‬ ‫دارویی دارد اما مادامی غیرقانونی به خارج از کشور صادر‬ ‫به آمار گمرکات‪ ،‬میزان صادرات کشور‬ ‫می‌ش��وند بنابرای��ن آم��ار موثقی‬ ‫در حد یکصد میلیون دالر است‪.‬‬ ‫که در کشور ما امکان‬ ‫وی ادامه می‌ده��د‪ :‬بازار هدف این فرآوری در حد باال وجود قابل ارائه نیس��ت ام��ا در مواردی‬ ‫ک��ه از مجاری قانون��ی یا با اطالع‬ ‫گیاه��ان در ح��ال حاضر کش��ورهای نداشته باشد باید الزاما‬ ‫دس��تگاه‌های ذی‌ربط این فرآیند‬ ‫اروپایی به‌‌ویژه آلمان و برخی کشورها‬ ‫به صورت فله‌ای این‬ ‫انجام می‌شود می‌توان به آمارهای‬ ‫مانند (ترکیه‪ ،‬پاکس��تان و‪ )...‬هستند‪.‬‬ ‫گیاهان را صادر کرد تا‬ ‫نه‌چندان دقیق ارائه‌ش��ده استناد‬ ‫ضم��ن اینک��ه ص��دور برخ��ی از این‬ ‫بازار آن از دست نرود‬ ‫کرد ک��ه در ای��ن حالت اس��تان‬ ‫گیاه��ان نیز به‌صورت مجاز مش��روط‬ ‫موقعیت نسبتا مناسبی دارد‪ .‬ولی‬ ‫اس��ت‪ ،‬به عبارت دیگ��ر اقالمی چون‬ ‫کتی��را ‪ ،‬باریجه و‪ ...‬مج��وز منابع طبیعی و بهره مالکانه ظرفیت‌های موجود بیش از این اس��ت و می‌تواند قابل‬ ‫ارتقا باشد و موقعیت‌های بهتری را فراهم کند‪.‬‬ ‫را نیاز دارد‪.‬‬ ‫محمدرض��ا جوهرچ��ی با اش��اره ب��ه اینک��ه یکی از‬ ‫‹ ‹تجارت غیرقانونی باندهای مافیایی‬ ‫در همین زمینه‪ ،‬عضو هیات علمی گروه پژوهشی گیاه چالش‌ه��ای مهم گیاهان دارویی در بازار ایران از جمله‬ ‫شناس��ی‪ ،‬پژوهش��کده علوم گیاهی و دانشگاه فردوسی خراس��ان رضوی صحت‪ ،‬اصالت و خالص بودن گیاهان‬ ‫می‌گوید‪ :‬چون مقادیر قابل دارویی اس��ت که باید به‌صورت علمی ماهیت آن مورد‬ ‫مشهد در گفت‌وگو با‬ ‫حذف تدریجی سنبل از سفره‌های هفت‌سین خراسان‌شمالی‬ ‫ایس�نا‪ :‬رییس اتحادیه گل‌فروشان‬ ‫بجنورد گفت‪ :‬خریداری گل سنبل‬ ‫برای سفره‌های هفت‌سین در استان‬ ‫در س��ال‌های اخیر بس��یار کاهش‬ ‫یافته است‪.‬‬ ‫احمد ش��یروانی‌مقدم با اش��اره به‬ ‫اینکه گل‌فروش��ان ب��رای خرید گل‬ ‫س��نبل برای سفره‌های هفت‌سین تردید دارند و از‬ ‫اس��تقبال نکردن مردم برای خرید آن می‌ترس��ند‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬به علت وجود رکود در بازار‪ ،‬به احتمال زیاد‬ ‫میزان واردات گل سنبل همانند سال گذشته باشد‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه قیمت هر گلدان گل س��نبل‬ ‫‪20‬درصد افزایش خواه��د یافت‪ ،‬ادامه داد‪ :‬قیمت‬ ‫هر گلدان گل س��نبل در اس��فندماه سال‌جاری به‬ ‫‪180‬هزار ریال خواهد رسید‪ .‬شیروانی‌مقدم با ذکر‬ ‫اینکه در سال گذش��ته یک‌هزار گلدان گل سنبل‬ ‫وارد استان ش��ده‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬برای‬ ‫نوروز در پی��ش‌رو نیز همین تعداد‬ ‫گلدان گل وارد استان خواهد شد‪.‬‬ ‫ریی��س اتحادی��ه گل‌فروش��ان‬ ‫بجن��ورد با ذک��ر اینک��ه گل‌های‬ ‫ش��ب‌بو یک��ی دیگ��ر از گل‌های��ی‬ ‫اس��ت که برای چیدن س��فره‌های‬ ‫هفت‌س��ین استفاده می‌ش��ود بیان کرد‪ :‬در سال‬ ‫گذشته یک‌هزار و ‪500‬گلدان گل شب‌بو وارد شد‬ ‫که در س��ال‌جاری نیز این تعداد گل وارد استان‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬هر گلدان گل ش��ب‌بو در سال گذشته‬ ‫با قیمت‪70‬تا‪80‬هزار ریال به فروش رسید‪ ،‬که این‬ ‫قیمت در سال‌جاری افزایش خواهد یافت‪ .‬گل‌های‬ ‫شب‌بو و س��نبل از ش��هرهایی همچون کرج وارد‬ ‫استان می‌شود‪.‬‬ ‫سند توسعه ‪ ۲۰‬روستاي استان قزوين تدوين مي‌شود‬ ‫مه�ر‪ :‬مع��اون عمران��ي اس��تانداري‬ ‫قزوين گفت‪ :‬با تدوين س��ند روستايي‬ ‫‪ ۲۰‬روستاي ش��اخص و نمونه استان‬ ‫زمينه اجراي طرح‌ه��اي اقتصادي در‬ ‫اين مناطق فراهم مي‌ش��ود‪ .‬منوچهر‬ ‫حبيبي در همايش مش��ارکت مردمي‬ ‫وتوس��عه روس��تايي که با حضورعلي‬ ‫آق��ا محمدي‪ ،‬عضو مجمع تش��خيص‬ ‫مصلح��ت نظ��ام و رضوي معاون توس��عه روس��تايي و‬ ‫مناطق محروم رياس��ت جمهوري در دانش��گاه تربيت‬ ‫معلم شهيد رجايي قزوين برگزار شد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬استان‬ ‫قزوي��ن داراي ‪ ۸۴۲‬روس��تا و ‪ ۵۱۰‬دهياري اس��ت که‬ ‫داراي ظرفيت‌هاي خوبي در برخی مناطق هس��تيم که‬ ‫بايد تالش کنيم اين توانمندي‌ها به منصه ظهور برسد‪.‬‬ ‫حبيبي بيان کرد‪ :‬اقتصاد مقاومتي تنها راه نجات کشور‬ ‫از تنگناهاي اقتصادي اس��ت و در اين ميان روس��تاها‬ ‫ني��ز جايگاه وي��ژه‌اي دارند‪ .‬معاون عمراني اس��تانداري‬ ‫قزوين يادآور ش��د‪ :‬در‌حال حاضر ‪۲۵‬‬ ‫تشکل تعاوني وابس��ته به دهياري در‬ ‫اس��تان فعاليت مي‌کند که اميدواريم‬ ‫در اجراي طرح‌هاي اقتصادي مناطق‬ ‫نقش فعال خود را ايفا کنند و در رونق‬ ‫روستاها مشارکت جدي داشته باشند‪.‬‬ ‫وي افزود‪ :‬براي اينکه طرح‌هاي اقتصاد‬ ‫مقاومتي را در روس��تاها پياده کنيم‪،‬‬ ‫نيازمند شناسايي ظرفيت‌ها و توانمندي‌هاي موجود در‬ ‫هر روس��تا هستيم که در اين ميان هر منطقه مي‌تواند‬ ‫در عرصه خاصي بدرخشد و استعدادهاي خود را شکوفا‬ ‫کند‪.‬‬ ‫حبيبي تصريح کرد‪ :‬براي اينکه با برنامه حرکت کنيم‬ ‫بايد همه روستاها سند توسعه داشته باشند که در اين‬ ‫ميان ‪ ۲۰‬روس��تا براي سنددارش��دن انتخاب شده که‬ ‫براي اجراي طرح‌هاي اقتصادي نيز در اولويت خواهند‬ ‫بود‪.‬‬ ‫تایی��د قرار بگیرد‪ ،‬ادامه می‌دهد‪ :‬توجه به تاریخ تولید و‬ ‫مشخص‌شدن تاریخ انقضای آن سبب می‌شود استفاده‬ ‫ای��ن نوع گیاه��ان از حالت فله‌ای درآم��ده و به‌صورت‬ ‫بس��ته‌بندی‌‌های استاندارد در اختیار مصرف‌کننده قرار‬ ‫گی��رد که این امر فقط از طریق صنایع فرآوری گیاهان‬ ‫دارویی و زیر نظر کارشناسان وزارت بهداشت و آموزش‬ ‫پزشکی امکانپذیر خواهد بود‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه از حدود ‪ 75‬گونه گیاه دارویی مهم‬ ‫که در استان خراسان رضوی وجود دارد‪ ،‬فقط ‪ 25‬گونه‬ ‫آن در عرصه‌ه��ای طبیعی می‌روین��د و بقیه به‌صورت‬ ‫کش��ت و کار به دس��ت می‌آیند و یا به‌صورت خودرو یا‬ ‫علف هرز در حاشیه مزارع‪ ،‬باغ‌ها و فضاهای سبز خارج‬ ‫از ح��وزه عرصه‌ه��ای طبیعی رویش دارن��د‪ ،‬می‌افزاید‪:‬‬ ‫آنقوزه‪ ،‬آویش��ن‪ ،‬اس��توخدوس‪ ،‬بادرنجبوی��ه‪ ،‬باریجه‪،‬‬ ‫پرسیاوش��ان‪ ،‬زیره س��یاه‪ ،‬قره‌قات‪ ،‬کاکوت��ی‪ ،‬کلپوره و‬ ‫گل زوفا بارزترین گیاهان دارویی استان هستند که در‬ ‫عرصه‌های طبیعی خراسان رضوی می‌رویند‪.‬‬ ‫عضو هی��ات علمی گ��روه پژوهش��ی گیاه‌شناس��ی‬ ‫پژوهشکده علوم گیاهی دانشگاه فردوسی مشهد تاکید‬ ‫می‌کند‪ :‬اهلی‌سازی و کشت انبوه گیاهان دارویی قطعا‬ ‫باید در اولویت‌های کش��اورزی استان قرار گیرد تا هم‬ ‫از فش��ار مضاعف بر مراتع کاسته ش��ود و هم با کشت‬ ‫جایگزین در اراضی کشاورزی بتوان ضمن صرفه‌جویی‬ ‫در ذخایر بس��یار مح��دود آب‌ها به اقتصاد کش��اورزی‬ ‫نیز کمک کرد تا جایی که برداش��ت محصول از مراتع‬ ‫طبیعی را محدود کرده و به صفر رساند‪.‬‬ ‫جوهرچی علت این ضرورت را مراتع طبیعی می‌داند‬ ‫ک��ه ذخیره‌گاه ژنتیکی هس��تند و باید حفظ ش��وند و‬ ‫می‌گوید‪ :‬در شرایط حاضر به طرز فاجعه‌آمیزی نسبت‬ ‫به غ��ارت منابع طبیعی به‌ویژه گیاهان دارویی مبادرت‬ ‫می‌ش��ود به‌طوری‌که در صورت اس��تمرار ای��ن امر در‬ ‫آینده‌ای نزدیک ش��اهد محو برخ��ی از این ثروت‌های‬ ‫خدادادی که جزو انفال هم است‪ ،‬خواهیم بود‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬با توجه به حجم تولیدات گیاهان دارویی‬ ‫در استان وجود ‪ 26‬مرکز فرآوری برای آن کافی نیست‪،‬‬ ‫بنابراین دست‌اندرکاران باید شرایطی را فراهم آورند تا‬ ‫ضمن آموزش‌های الزم نسبت به توسعه صنایع فرآوری‬ ‫گیاهان دارویی و ایجاد اشتغال جوانان جویای کار اقدام‬ ‫شایسته‌ای به عمل آورده شود‪.‬‬ ‫عيدانه نوروزي به صنعتگران چهارمحال و بختياري اهدا شد‬ ‫مهر‪ :‬نخستين عيدانه نوروزي در قالب‬ ‫طرح ويژه نوروزي اعمال تخفيف‌ها به‬ ‫جرايم ناشي از پرداخت نشدن به موقع‬ ‫اقساط حق بهره‌برداري زمين‪ ،‬آب‌ بها‬ ‫و خدمات به ابتکار شرکت شهرک‌هاي‬ ‫صنعتي استان چهارمحال و بختياري‬ ‫ب��ه صنعتگران پرتالش اس��تان هديه‬ ‫شد‪.‬‬ ‫مديرعامل شرکت ش��هرک‌هاي صنعتي استان در‬ ‫اين‌باره گفت‪ :‬همزمان با آغاز تحول طبيعت و به پاس‬ ‫تالش صنعتگران توانمند اس��تان‪ ،‬طرح ويژه نوروزي‬ ‫تخفيف‌ه��ا براي جرايم ناش��ي از پرداخت نکردن به‬ ‫موقع اقس��اط اعمال شد و درباره پرداخت بدهي‌هاي‬ ‫معوقه آب بهاء و حق شارژ به‌وسيله واحد‌هاي صنعتي‪،‬‬ ‫جرايم ناشي از پرداخت نکردن به موقع ايشان شامل‬ ‫تخفيف‌هاي مندرج در اين طرح مي‌شود‪.‬‬ ‫رييس هيات‌مديره ش��رکت ش��هرک‌هاي صنعتي‬ ‫اس��تان چهارمح��ال و بختياري مهلت‬ ‫بهره‌من��دي واحد‌ه��اي صنعت��ي از‬ ‫تخفيف‌ه��اي وي��ژه درب��اره معوقات‪،‬‬ ‫حق بهره‌برداري خود را تا ‪ ۲۵‬اس��فند‬ ‫‪ 1393‬س��ال‌جاري اع�لام و ‌اف��زود‪:‬‬ ‫مديران و نمايندگان واحدهاي صنعتي‬ ‫ک��ه داراي معوق��ات ب��ه اين ش��رکت‬ ‫هس��تند مي‌توانند با مراجع��ه به امور‬ ‫مالي اين ش��رکت ضمن درياف��ت اطالعات تکميلي‬ ‫نس��بت به بهره‌من��دي از تخفيف‌هاي وي��ژه منظور‬ ‫ش��ده به‌عنوان بس��ته ويژه ن��وروزي تخفيف‌ها اقدام‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫رض��ا گنجي در ادامه اف��زود‪ :‬با توجه به محدوديت‬ ‫زماني براي اختصاص تخفيفات در نظر گرفته ش��ده‬ ‫و ني��ز غيرقاب��ل تمديد بودن آن‪ ،‬ضروري اس��ت که‬ ‫واحد‌هاي صنعتي در مهلت مقرر نسبت به استفاده از‬ ‫اين امتيازات اقدام کنند‪.‬‬ ‫گسست بين صنعت و دانشگاه‪ ،‬علت اصلي معضل بيکاري‬ ‫مهر‪ :‬نماينده م��ردم بويراحمد‬ ‫و دنا در مجلس گفت‪ :‬گسس��ت‬ ‫مي��ان صنع��ت و دانش��گاه در‬ ‫اس��تان يک��ي از دالي��ل معضل‬ ‫بي��کاري در اس��تان اس��ت‪.‬‬ ‫غالم‌محم��د زارع��ي در آيي��ن‬ ‫افتتاح ساختمان دانشکده فني‬ ‫و مهندس��ي پي��ام نور ياس��وج‬ ‫اف��زود‪ :‬پيون��دي ميان صنع��ت و دانش��گاه در‬ ‫اس��تان مش��اهده نمي‌کنيم و دانشجويان بعد از‬ ‫فراغ��ت از تحصي��ل دوباره باي��د به‌دنبال حرفه‬ ‫آموزي باشند‪.‬‬ ‫وي ب��ر توس��عه فضاهاي فيزيکي دانش��گاهي‬ ‫تاکيد و اظهار کرد‪ :‬شهر ياسوج اکنون به شهري‬ ‫دانش��گاهي در جنوب کشور تبديل شده است و‬ ‫تو‌آمدها‬ ‫در آينده با توس��عه راه‌ها بسياري از رف ‌‬ ‫از اين شهر انجام مي‌شود‪ .‬زارعي‬ ‫افزود‪ :‬بر اين اس��اس اين ش��هر‬ ‫مي‌تواند در جنوب غرب کش��ور‬ ‫پايلوتي ب��راي جذب دانش��جو‬ ‫به‌ويژه دانشجوي خارجي باشد‪.‬‬ ‫وي بي��ان ک��رد‪ :‬ب��ه همي��ن‬ ‫منظور بيش از هر چيز دانشگاه‬ ‫پيام‌نور بايد بر تعداد رش��ته‌هاي‬ ‫تحصي�لات تکميلي خ��ود بيفزايد ت��ا بتواند در‬ ‫جذب دانشجو موفق باشد‪.‬‬ ‫نماين��ده بويراحمد و دنا با اش��اره به موقعيت‬ ‫زيباي مکاني دانش��گاه پيام‌نور ياسوج و دانشگاه‬ ‫آزاد اسالمي ياسوج گفت‪ :‬با داشتن اين قابليت‌ها‬ ‫مي‌ت��وان در آين��ده دانش��جويان بيش��تري در‬ ‫رش��ته‌هاي کيفي‌تري جذب اين مراکز آموزش‬ ‫عالي کرد‪.‬‬ ‫اخبار استان‌ها‬ ‫شکوفه درختان بادام يخ‌زد‬ ‫مهر‪ :‬مدير باغباني جهاد کشاورزي استان چهارمحال‬ ‫و بختياري اظهار کرد‪ :‬متاسفانه سرد شدن يکباره هوا‬ ‫در پي بارش برف و باران موجب ايجاد خسارت براي‬ ‫باغ‌هاي بادام اين استان شد‪.‬‬ ‫طاهر نوربخش ادامه داد‪ :‬باز شدن پيش از موعد از‬ ‫طرفي و س��ردي هوا و کاهش دما به زير صفر موجب‬ ‫از بين رفتن ش��کوفه‌هاي درختان بادام اين استان به‬ ‫ويژه شهرستان سامان شده است‪.‬‬ ‫وي بيان کرد‪ :‬بيشتر درختان بادامي که شکوفه‌هاي‬ ‫آنها باز ش��ده بود و اين ش��کوفه‌ها را سرما زده است‬ ‫ارقام سفيد و بذري هستند که متاسفانه موجب ايجاد‬ ‫خسارت به باغداران شده است‪ .‬سرما زدگي درختان‬ ‫بادامي که ش��کوفه‌هاي آنها باز ش��ده بود پيش‌بيني‬ ‫مي‌شد‪.‬‬ ‫مدير باغباني جهاد کش��اورزي اس��تان چهارمحال‬ ‫و بختي��اري ادام��ه داد‪ :‬بايد در زمينه توس��عه باغ‌ها‪،‬‬ ‫باغ��داران توجه بس��ياري ب��ه اس��تفاده از نهال‌هاي‬ ‫بادام‌هاي ديگر گل براي کاشت داشته باشند تا ديگر‬ ‫دچار خسارت‌هاي سرمازدگي نشوند‪.‬‬ ‫طاهر نوربخش بيان کرد‪ :‬هم‌اکنون نهال‌هاي اصالح‬ ‫شدن دير گل بادام وجود دارد که باغداران در مناطق‬ ‫مختلف اس��تان بايد از اين نوع استفاده کنند تا ديگر‬ ‫دغدغه باز شدن شکوفه پيش از موعد و از بين رفتن‬ ‫آنها را نداشته باشند‪.‬‬ ‫برگزاري همايش اقتصاد‌مقاومتي‬ ‫از منظر دين در قم‬ ‫ف�ارس‪ :‬همايش اقتص��اد مقاومت��ي از منظر دين با‬ ‫حض��ور علوي‪ ،‬وزي��ر اطالعات و چند ت��ن از اعضاي‬ ‫مجمع تش��خيص مصلحت نظام‪ 14 ،‬اسفند در سالن‬ ‫همايش‌هاي شهرداري قم برگزار مي‌شود‪.‬‬ ‫حج��ت‌اهلل نيکي‌ملکي بيان ک��رد‪ :‬به‌دنبال ابالغيه‬ ‫رهبر معظ��م انقالب در زمينه سياس��ت‌هاي اقتصاد‬ ‫مقاومتي‪ ،‬کميسيون‌هاي مطالعاتي اسالمي دبيرخانه‬ ‫مجمع تش��خيص مصلح��ت نظام تصمي��م گرفت تا‬ ‫همايشي علمي را به همين منظور برگزار کند‪.‬‬ ‫وي اف��زود‪ :‬در اي��ن هماي��ش ‪ 4‬مح��ور کل��ي‬ ‫آسيب‌شناس��ي مقاومت‌پذيري اقتصاد ايران از منظر‬ ‫دين��ي‪ ،‬راهکارهاي تحقق اقتص��اد مقاومتي از منظر‬ ‫دي��ن‪ ،‬الزامات س��اختاري اقتص��اد مقاومتي از منظر‬ ‫مناب��ع دين و وظايف مردم و نهاد‌ها در تحقق اقتصاد‬ ‫مقاومتي مورد بحث قرار مي‌گيرد‪.‬‬ ‫دبي��ر هماي��ش اقتص��اد مقاومتي از منظ��ر دين‪،‬‬ ‫نهادهاي مش��ارکت‌کننده در برگ��زاري اين همايش‬ ‫را مرک��ز مديريت ح��وز ‌ه علميه قم‪ ،‬اس��تانداري قم‪،‬‬ ‫شهرداري قم و ديگر نهادهاي علمي و پژوهشي عنوان‬ ‫ک��رد و گفت‪ :‬مرکز مديريت ح��وز ‌ه علميه مهم‌ترين‬ ‫نهاد مش��ارکت‌کننده در برگ��زاري اين همايش بوده‬ ‫و مقاالت بس��يار خوبي نيز از اين نه��اد به دبيرخانه‬ ‫همايش اقتصاد مقاومتي از منظر دين رسيده است‪.‬‬ ‫کوتاه از استان‌ها‬ ‫ایسنا‪ :‬هوشنگ بازوند‪ ،‬استاندار لرستان در جلسه‬ ‫ش��ورای گفت‪‎‬وگوی دولت و بخ��ش خصوصی گفت‪:‬‬ ‫‪80‬درصد صنعت این اس��تان ناکارآمد اس��ت‪ .‬وی با‬ ‫بیان اینکه نرخ بیکاری در لرس��تان بس��یار باالست‪،‬‬ ‫ادامه داد‪ :‬س��االنه ‪7‬ه��زار و ‪ 400‬نفر از این اس��تان‬ ‫کوچ می‪‎‬کنند و س��رمایه‪‎‬های اس��تان بدین طریق از‬ ‫بین می‪‎‬روند‪.‬‬ ‫تس�نیم‪ :‬نعیم امام��ی‪ ،‬رییس صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت چهارمح��ال و بختیاری از کش��ف بزرگترین‬ ‫معدن مس برای نخستین بار در استان خبر داد‪.‬‬ ‫فارس‪ :‬س��یدبهرام نجفی‌زاده‪ ،‬مدیرکل آموزش فنی‬ ‫و حرف��ه‌ای اس��تان مرک��زی در هش��تمین کارگروه‬ ‫تخصص��ی بان��وان و خانواده اس��تان مرک��زی گفت‪:‬‬ ‫آموزش‌های فن��ی و حرفه‌ای موجب افزایش و ترویج‬ ‫کارآفرینی بانوان در جامعه می‌شود‪.‬‬ ‫ایس�نا‪ :‬محمود باقری‪ ،‬مدیرکل میراث فرهنگی‪،‬‬ ‫صنایع‌دس��تی و گردش��گری اس��تان کهگیلوی��ه و‬ ‫بویراحمد گف��ت‪ :‬در ‪10‬ماه س��ال‌جاری ‪ 400‬نفر از‬ ‫هنرمندان و صنعتگران این سازمان بیمه شدند‪.‬‬ ‫تسنیم‪ :‬سیدموسی خادمی‪ ،‬استاندار کهگیلویه و‬ ‫بویراحمد در نشس��تی که با مس��ئوالن بنیاد برکت و‬ ‫جمعی از مدیران دس��تگاه‌های اجرایی استان برگزار‬ ‫ش��د‪ ،‬گفت‪ :‬مهم‌ترین علت توسعه نیافتگی کهگیلویه‬ ‫و بویراحمد نبود سرمایه‌گذاری بخش خصوصی است‪.‬‬ ‫تس�نیم‪ :‬هدایت‌اهلل صفری‪ ،‬مدیرکل کمیته امداد‬ ‫قزوین گفت‪ :‬در ‪۱۰‬ماه امس��ال ‪۳‬ه��زار و ‪ ۹۸۴‬مورد‬ ‫آموزش‌های فنی و حرفه‌ای اعم از کمک پرس��تاری‪،‬‬ ‫خیاطی‪ ،‬قالیباف��ی و کالس‌های کامپیوتر‪ ICDL ،‬و‬ ‫کالس‌های آموزشی دیگر برگزار شد‪.‬‬ ‫تسنیم‪ :‬مسعود بابایی‪ ،‬مدیرکل تعاون‪ ،‬کار و رفاه‬ ‫اجتماعی قزوین گفت‪ :‬در ‪۹‬ماه نخست امسال ‪۳‬هزار‬ ‫و ‪ ۸۶۵‬عضو جدید در تعاونی‌های قزوین وارد و بیش‬ ‫از ‪ ۱۵۰۰‬شغل جدید نیز ایجاد شده است‪.‬‬
‫روي خط خبر‬ ‫مالیات برارزش افزوده‬ ‫مشکل چاپخانه‌های اصفهان‬ ‫ايس�نا‪ :‬ريي��س اتحادي��ه چاپخان��ه‌داران و‬ ‫ليتوگرافي‌ه��اي اس��تان اصفهان گفت‪ :‬مش��کالت‬ ‫ماليات��ي و نب��ود نگاه صنعتي مس��ئوالن به بخش‬ ‫چاپ باعث ش��ده که چاپخانه‌هاي اس��تان اصفهان‬ ‫يکي پس از ديگري تعطيل ش��وند‪ ،‬از ابتداي سال‬ ‫‪ 1393‬تاکنون ‪ 7‬چاپخانه به دليل مسائل مربوط به‬ ‫دارايي و تامين اجتماعي تعطيل‌شد ‌ه است‪.‬‬ ‫محمدعلي انصاري‌پ��ور اظهار کرد‪ :‬اگر ‪ 30‬يا ‪40‬‬ ‫س��ال پيش به چاپخانه‌دارها مانند يک کارخانه‌دار‬ ‫نگاه مي‌شد و تس��هيالتي که براي يک کارخانه‌دار‬ ‫فراهم‌کردن��د‪ ،‬براي صنعتگ��ر در بخش چاپ نيز‬ ‫فراهم مي‌کردند‪ ،‬بسيار مناسب بود‪.‬‬ ‫انصاري‌پ��ور اظهار ک��رد‪ :‬چاپخانه‌دارها دلخوش‬ ‫به اين مس��اله بودن��د که از وزارت ارش��اد مجوز‬ ‫مي‌گيرن��د و ب��ه موجب ماده قانون��ي از پرداخت‬ ‫مالي��ات معاف مي‌ش��وند اما نه‌تنه��ا اين موضوع‬ ‫نتيج��ه نگرفت که بحث مالي��ات بر ارزش افزوده‬ ‫نيز به ماليات اضافه شد‪.‬‬ ‫هموارسازي مسير‬ ‫سرمايه‌گذاري در کرمان‬ ‫فارس‪ :‬عليرضا رزم‌حس��يني‪ ،‬اس��تاندار کرمان بر‬ ‫تالش براي هموارسازي مسير سرمايه‌گذاري تاکيد‬ ‫کرد و گفت‪ :‬فضايي که در رفسنجان و استان کرمان‬ ‫ايجاد شده را سرمايه‌گذاران بايد مغتنم بشمارند و‬ ‫ما قوانين س��رمايه‌گذاري را که مانند سنگالخ سر‬ ‫راه سرمايه‌گذاران قرار گرفته‌اند برمي‌داريم تا زمينه‬ ‫کار فراهم شود و نمونه آن همين مجتمع ستاره در‬ ‫رفسنجان است که کار به‌سادگي انجام شده است‪.‬‬ ‫اس��تاندار کرمان گفت‪ :‬در رفس��نجان فضا براي‬ ‫انج��ام کاره��اي زي��ادي وج��ود دارد‪ ،‬خي��ران و‬ ‫سرمايه‌گذاران زيادي در اين شهرستان هستند که‬ ‫مي‌توانند کمک بزرگي براي شهرستان باشند‪.‬‬ ‫او با اشاره به اينکه سرمايه‌گذار جدا از اشتغالزايي‬ ‫مس��تقيم که ايجاد مي‌کند مش��وقي براي س��اير‬ ‫س��رمايه‌گذاران نيز مي‌ش��ود‪ ،‬ادام��ه داد‪ :‬در مثلث‬ ‫توسعه اقتصادي جايگاه س��رمايه‌گذاري ويژه ديده‬ ‫ش��ده اس��ت و کارآفرين��ي کار ارزش��مندي تلقي‬ ‫مي‌شود‪.‬‬ ‫اشتغال جوانان فارس‬ ‫در صنعت آب معدني‬ ‫‪ :‬اس��تاندار فارس گفت‪ :‬اح��داث کارخانه آب‬ ‫معدني بابابرفي بخش دشمن زياري به دليل وجود‬ ‫چش��مه‌هاي جوش��ان در دل کوه‌هاي اين منطقه‬ ‫بوده و توانسته است زمينه‌ساز اشتغال جوانان اين‬ ‫منطقه محروم شود‪.‬‬ ‫س��يدمحمد احم��دي اف��زود‪ :‬س��رمايه‌گذاراني‬ ‫که س��رمايه خ��ود را به جهت عم��ران و آباداني و‬ ‫اش��تغالزايي به مناطق محروم مي‌آورند‪ ،‬بايد مورد‬ ‫حماي��ت قرار گيرند‪ .‬مس��ائل و مش��کالت مربوط‬ ‫ب��ه آب‪ ،‬ب��رق‪ ،‬گاز و راه ب��ه معاونت‌ه��اي مختلف‬ ‫اس��تانداري براي بررسي ارجاع‌ش��ده تا با همکاري‬ ‫مديران کل مربوطه‪ ،‬اين مشکالت برطرف شود‪.‬‬ ‫اس��تاندار فارس ابراز کرد‪ :‬اميد اس��ت با حمايت‬ ‫مس��ئوالن و بازارياب��ي و مديريت صحي��ح زمينه‬ ‫صادرات آب معدني بابابرفي به کشورهاي همسايه‬ ‫فراهم شود‪.‬‬ ‫کوتاه از استان‌ها‬ ‫ایرنا‪ :‬جاس��م جادری‪ ،‬استاندار هرمزگان با بیان‬ ‫اینک��ه در رفع مش��کالت مربوط به جزیره قش��م‬ ‫مدی��ران منطق��ه آزاد باید هم��کاری و هماهنگی‬ ‫الزم را داش��ته باش��ند‪ ،‬گفت‪ :‬مناطق آزاد قش��م و‬ ‫کیش بخش��ی از خاک و هویت جدانشدنی استان‬ ‫هرمزگان هستند و به جای فروش و واگذاری زمین‬ ‫و دادن امتیازات غیرمتعارف‪ ،‬از مس��ئوالن مناطق‬ ‫آزاد خواستاریم در جهت کارکرد اصلی مناطق آزاد‬ ‫که همان ایجاد بس��ترهای مناسب جهت صادرات‬ ‫و واردات اس��ت‪ ،‬اهتمام ویژه داش��ته و به فکر حل‬ ‫مشکالت مردم باشند‪.‬‬ ‫ایس�نا‪ :‬مهدی اصولی‪ ،‬عضو هیات‌رییس��ه اتاق‬ ‫اصناف اصفهان با اش��اره به رک��ود در بازار اصناف‬ ‫این ش��هر گفت‪ :‬بخش��ی از رکود در بازار این شهر‬ ‫ناش��ی از قطع آب زنده‌رود است چرا که با نابودی‬ ‫کشاورزی‪ ،‬زنجیره‌ای از مشاغل و درآمدهای وابسته‬ ‫و همچنین گردشگری از بین رفته است‪.‬‬ ‫ف�ارس‪ :‬محم��د فتحی��ان‪ ،‬ش��هردار منطقه یک‬ ‫رفس��نجان در افتتاحی��ه مجتمع تج��اری فرهنگی‬ ‫تفریحی ستاره رفسنجان گفت‪ :‬ساخت پروژه ستاره‬ ‫رفسنجان با ‪200‬میلیارد ریال توسط بخش خصوصی‬ ‫از سال ‪ 88‬آغاز شده و امروز به بهره‌برداری رسید که‬ ‫‪ 200‬نفر در آن مشغول به‌کار هستند‪.‬‬ ‫‪24‬‬ ‫دوشنبه ‪ 11‬اسفند ‪ 11 - 1393‬جمادی االول ‪ 2 -1436‬مارس ‪ -2015‬شماره ‪ -170‬پیاپی ‪1488‬‬ ‫گزارش میدانی‬ ‫استان‌ها‬ ‫‪states@smtnews.ir‬‬ ‫از فروش صنایع‌دستی در هرمزگان‬ ‫صنایع‌دستی زنان میناب بازار ندارد‬ ‫اکرم امین�ی ـ گروه اس�تان‌ها‪ :‬رنگ‌ها و طرح‌های‬ ‫چشم‌نواز و متنوع صنایع‌دستی میناب‪ ،‬فقط پنجشنبه‌ها‬ ‫فرصت دارند تا جلوی روی مشتری‌ها خودنمایی کنند‪.‬‬ ‫گالبتون‌دوزی و زری‌دوزی لباس‌ها و شلوارهای سنتی‬ ‫مینابی در پنجش��نبه بازار‪ ،‬هر بازدیدکننده‌ای را چند‬ ‫دقیقه‌ای وادار به تماشا می‌کنند؛ هرچند این محصوالت‬ ‫اغلب گران‌تر از آنند که خریدار داش��ته باشند‪ .‬به گفته‬ ‫برخ��ی صنعتگران صنایع‌دس��تی میناب‪ ،‬ب��ازار فروش‬ ‫داخلی صنایع‌دس��تی میناب این روزها چندان ایده‌آل‬ ‫نیس��ت‪ ،‬با این وجود در ترکیه‪ ،‬ایتالی��ا‪ ،‬مالزی‪ ،‬امارات‬ ‫و س��ایر کشورهای عربی مش��تری دارد‪ .‬آنطور که این‬ ‫هنرمن��دان می‌گویند هی��چ خرید عمده س��ازمانی از‬ ‫محص��والت آنه��ا وجود ن��دارد و تنها برخی جاش��وها‬ ‫هس��تند ک��ه محصوالتی همچ��ون نواره��ای رودوزی‬ ‫لباس‌های س��نتی را به صورت عم��ده از آنها می‌خرند‬ ‫و با لنج‌ها به کشورهای حاشیه خلیج‌فارس می‌فرستند‬ ‫تا در لباس‌های تولید آن کشورها استفاده شود؛ لباسی‬ ‫که به بازار میناب می‌آید و فروخته می‌شود‪.‬‬ ‫قیم��ت باال ش��اید یک��ی از دالیل نبود ب��ازار فروش‬ ‫برای این روزهای صنایع‌دس��تی میناب باشد اما آنطور‬ ‫که صنعتگران این هنرهای دس��تی می‌گویند مش��کل‬ ‫فروش این محصوالت‪ ،‬این اس��ت که بازار ثابتی ندارند‬ ‫و در حال حاضر تنها در پنج ش��نبه بازار‪ ،‬فرصتی برای‬ ‫عرضه محصوالت‌ش��ان دارند‪ .‬این در حالی است که به‬ ‫صنعتگران صنایع‌دستی میناب‪ ،‬وعده راه‌‌اندازی بازارچه‬ ‫اختصاصی داده ش��ده‪ ،‬وعده‌ای که حتی در سفر اخیر‬ ‫معاون صنایع‌دستی کش��ور به میناب نیز بر اجرای آن‬ ‫تاکید ش��د اما تاکنون عملی نش��ده و به گفته سهراب‬ ‫بناون��د‪ ،‬معاون می��راث فرهنگی هرم��زگان‪« ،‬اندر خم‬ ‫کوچه پیدا کردن سرمایه‌گذار» مانده است‪.‬‬ ‫صنایع‌دس��تی در میناب بیش��تر توس��ط زنان تولید‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬اغلب زن��ان میناب��ی در این ح��وزه فعالیت‬ ‫می‌کنند و بیشتر آنان در خانه خود‪ ،‬کارگاه‌های کوچک‬ ‫صنایع‌دستی دارند؛ صنایعی که سرمایه اولیه اندک اما‬ ‫زحمت باالیی می‌طلبد‪ .‬س��فال‪ ،‬گالبتون و حصیربافی‪،‬‬ ‫برخ��ی از مهم‌ترین صنایع‌دس��تی میناب هس��تند که‬ ‫چند سالی اس��ت صنعتگران می‌کوش��ند به طرح‌ها و‬ ‫کاربردهای آن تنوع دهند‪ .‬به همین دلیل است که این‬ ‫روزها عالوه بر شلوار بندری و دیگر لباس‌ها‪ ،‬در جانماز‪،‬‬ ‫روبالش��ی و برخی موارد دیگر ه��م کارهای گالبتون و‬ ‫رودوزی سنتی دیده می‌شود‪.‬‬ ‫می‌شود‪ .‬آنطور که این کارآفرین مینابی می‌گوید‪ ،‬مواد‬ ‫اولیه خارجی از دیگر مشکالت تولید در این حوزه است‬ ‫و تنها چیزی که ایرانی است‪ ،‬الیی و کامواست‪.‬‬ ‫او از بی‌توجهی‌ه��ا به صنایع‌دس��تی به‌عن��وان منابع‬ ‫درآمدزای��ی دیرین در میناب گالی��ه دارد و می‌افزاید‪:‬‬ ‫قدمت این هنر ‪ -‬صنعت به گذشته‌های دور برمی‌گردد‪،‬‬ ‫اگر تصاویر ایرانی را نگاه کنیم از زمان‌های خیلی قدیم‬ ‫روی لباس ش��اهان ایرانی گالبتون دوزی ش��ده و روی‬ ‫لباس‌های زن��ان نیز این گونه بوده ام��ا هنوز در ایران‬ ‫کارخانه گالبتون نداریم‪.‬‬ ‫‹ ‹بازارچه صنایع‌دستی در انتظار سرمایه‌گذار‬ ‫رخس��اره جهانش��اهی‪ ،‬بان��وی‬ ‫هنرمند مینابی اس��ت که کارگاه‬ ‫گلی��م دارد‪ .‬او که به خاطر گلیم‬ ‫س��وزنی‪ ،‬موفق به دریافت نشان‬ ‫ملی صنایع‌دستی شده است‪ ،‬در‬ ‫تو‌گو با صمت‪ ،‬مهم‌ترین مشکل صنعتگران هنرهای‬ ‫گف ‌‬ ‫دس��تی میناب را دریافت تس��هیالت عنوان می‌کند و‬ ‫می‌افزاید‪ :‬اوال سود‪ ،‬بسیار باال و مبلغ بسیار پایین است‬ ‫و وثیقه‌ها هم باید آنچنانی باشد‪ .‬باید ضامن کارمند هم‬ ‫پیدا کنیم‪ .‬آنقدر سنگ جلو پای ما انداخته می‌شود که‬ ‫مجبور می‌شویم قرض کنیم تا هزینه مواد اولیه و کارگر‬ ‫را بدهیم‪.‬‬ ‫جهانش��اهی از نبود حمایت از صنایع‌دستی‪ ،‬از مالی‬ ‫گرفت��ه تا حمایت‌های دیگر‪ ،‬گالیه می‌کند و می‌افزاید‪:‬‬ ‫اگ��ر حمایت بود بازار کار بهتری داش��تیم اما به خاطر‬ ‫نبود حمایت‪ ،‬رفته رفته صنایع‌دستی نابود و همه چیز‬ ‫وارداتی می‌شود‪ .‬به گفته او‪ ،‬به تازگی بیمه صنایع‌دستی‬ ‫کاهش داشته و مدتی اس��ت صنعتگران صنایع‌دستی‬ ‫بیمه نمی‌شوند‪ .‬جهانشاهی یادآوری می‌کند که حمایت‬ ‫از صنعتگران هنرهای دستی‪ ،‬جلوی گوشه گیری آنان‬ ‫را می‌گیرد و از نابودی هنر جلوگیری می‌کند‪.‬‬ ‫‹ ‹خرید عمده؛ راهکاری برای کاهش مشکالت‬ ‫مدی��ر ش��رکت تعاونی گل��دوزی و صنایع‌دس��تی گل‬ ‫نرگ��س میناب می‌گوی��د بیش از ‪100‬نف��ر در کارگاه‬ ‫او آم��وزش می‌بینن��د و در زمین��ه رودوزی س��نتی و‬ ‫زری‌بافی کار می‌کنند‪ .‬او نیز هم عقیده با جهانش��اهی‪،‬‬ ‫مش��کالت فروش و نبود بازار را چالش‌های اصلی حوزه‬ ‫صنایع‌دس��تی میناب می‌داند و می‌افزای��د‪ :‬تولید زیاد‬ ‫است و در برخی موارد‪ ،‬مازاد تولید داریم‪.‬‬ ‫اق��دس محب��ی معتق��د اس��ت‬ ‫پنجش��نبه بازار میناب به عنوان‬ ‫تنه��ا فرص��ت آنان ب��رای عرضه‬ ‫محصوالت‌ش��ان‪ ،‬فرصتی اندک‬ ‫ب��رای ارائ��ه حجم ب��االی تولید‬ ‫آنهاس��ت‪ .‬محبی می‌افزاید‪ :‬بازارچه دائمی و اختصاصی‬ ‫برای صنایع‌دس��تی در میناب وجود ندارد در حالی که‬ ‫چند س��ال است وعده راه اندازی آن داده شده است‪ .‬با‬ ‫وجود این بازارچه‪ ،‬هم فروش بهتری خواهیم داش��ت و‬ ‫هم گردش��گران بهتر می‌توانند خرید انج��ام دهند‪ .‬او‬ ‫معتقد اس��ت اگر نهاد یا ارگانی از صنعتگران این حوزه‬ ‫خری��د عمده انجام دهد‪ ،‬اقدام مهمی در راس��تای حل‬ ‫مشکالت‌شان خواهد بود‪.‬‬ ‫ای��ن بانوی هنرمن��د می‌گوید‪ :‬تاکن��ون خرید عمده‬ ‫صنایع‌دستی در میناب نداشته‌ایم‪ ،‬تنها برخی جاشوها‬ ‫هس��تند که برخی محصوالت مانن��د نوارهای رودوزی‬ ‫و‪ ...‬را به‌صورت عم��ده می‌خرند و از طریق لنج‌ها برای‬ ‫کشورهای عربی می‌فرستند و وقتی در زری‌دوزی روی‬ ‫لباس استفاده شد‪ ،‬آن لباس به میناب می‌آید و فروخته‬ ‫درباره آخرین وضعیت راه‌اندازی بازارچه صنایع‌دستی‬ ‫میناب از س��هراب بناوند‪ ،‬معاون صنایع‌دستی اداره کل‬ ‫میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع‌دس��تی و گردشگری هرمزگان‬ ‫از پیگیری‌ها برای راه اندازی‬ ‫سوال می‌کنم و او با‬ ‫بازارچه سخن می‌گوید‪.‬‬ ‫بناون��د می‌افزای��د‪ :‬س��اخت این‬ ‫بازارچ��ه در فضایی به مس��احت‬ ‫‪ 460‬مت��ر مرب��ع و در مجاورت‬ ‫پنجش��نبه بازار میناب‪ ،‬از حدود‬ ‫یک س��ال پیش مطرح ش��ده و‬ ‫پیش س��اخت آن آماده ش��ده اس��ت‪ .‬تاکن��ون حدود‬ ‫‪75‬میلیون تومان برای ساخت این بازارچه هزینه شده‬ ‫و تس��طیح‪ ،‬محوطه‌سازی و دیوارکش��ی اطراف آن نیز‬ ‫انجام شده است‪.‬‬ ‫ب��ه گفته او در ح��ال حاضر نبود س��رمایه‌گذار مانع‬ ‫پیشرفت س��اخت این بازارچه ش��ده‪ ،‬بناوند می‌گوید‪:‬‬ ‫برای ای��ن بازارچ��ه ‪ 90‬غرفه پیش‌بین��ی کرده‌ایم که‬ ‫هزینه س��اخت آن به ش��کل موقت‪100‌،‬میلیارد تومان‬ ‫است اما اگر بخواهیم زیرساخت‌ها یعنی آب‌‪ ،‬برق و‪ ...‬را‬ ‫هم آماده کنیم‪ ،‬تقریبا بین ‪ 400‬تا ‪500‬میلیارد تومان‬ ‫سرمایه نیاز داریم‪ .‬بناوند یادآوری می‌کند که راه‌اندازی‬ ‫این بازارچه در همایش فرصت‌های س��رمایه‌گذاری در‬ ‫هرم��زگان که در روزهای گذش��ته در هرمزگان برگزار‬ ‫شد نیز مطرح شده و چشم انتظار حضور سرمایه‌گذاران‬ ‫اس��ت‪ .‬پنجش��نبه بازار دارد تعطیل می‌شود‪ ،‬عابران از‬ ‫کنار هنرهای دس��ت زنان میناب��ی می‌گذرند‪ ،‬گاه نگاه‬ ‫گ��ذرا دارند و گاه نگاه خریدارانه‌ای از س��وی فردی که‬ ‫قصد دارد دس��ت در جیب کند و چیزی بخرد؛ غافل از‬ ‫ای��ن که این بازار را تا یک هفت��ه دیگر در هیچ کجای‬ ‫میناب پیدا نخواهند کرد‪.‬‬ ‫توسعه غرب هرمزگان درپی ارتقای گمرک پارسیان‬ ‫ایرنا‪ :‬فرماندار پارس��یان (گاوبندی) هرمزگان گفت‪:‬‬ ‫ارتق��ای گمرک این شهرس��تان از ملوانی به تجاری‪،‬‬ ‫زمینه اش��تغال و توس��عه غرب هرم��زگان را فراهم‬ ‫می‌کند‪ .‬محمد رادمهر اظهار کرد‪ :‬گمرک پارس��یان‬ ‫در روس��تای ساحلی ش��یو از توابع این منطقه و در‬ ‫گلوگاه اقتصادی ‪ 3‬اس��تان مرزی هرمزگان‪ ،‬بوش��هر‬ ‫و فارس واقع اس��ت که همچنان بعد از‪27‬س��ال به‬ ‫صورت ملوانی و با یک دفترخانه اداره می‌شود‪.‬‬ ‫وی بی��ان ک��رد‪ :‬یکی از خواس��ته‌های م��ردم این‬ ‫شهرس��تان و مناطق همجوار‪ ،‬ارتقای گمرک ش��یو‬ ‫از دفترخان��ه ب��ه اداره برای تس��هیل در صادرات و‬ ‫واردات کاالست‪ .‬فرماندار پارسیان‪ ،‬اتصال این منطقه‬ ‫به بزرگراه‌های اصلی کش��ور‪ ،‬دسترس��ی به راه‌آهن‬ ‫سراسری پارسیان‪ -‬عس��لویه‪ -‬شیراز و فرودگاه‌های‬ ‫بین‌الملل��ی خلیج‌فارس را از دیگر مزیت‌های ارتقای‬ ‫گمرک پارسیان از ملوانی به تجاری عنوان کرد‪.‬‬ ‫رادمهر خاطرنش��ان کرد‪ :‬گمرک بندرش��یو ‪100‬‬ ‫فروند لنج دارد که یکهزار نفر مستقیم و ‪10‬هزار نفر‬ ‫غیرمستقیم از این راه کسب درآمد می‌کنند و مقصد‬ ‫اصلی این شناورها‪ ،‬کشورهای قطر و امارات است‪.‬‬ ‫انتخابات اعضای نظام مهندسی معدن فارس‬ ‫رییس هیات اجرایی انتخابات سازمان نظام مهندسی معدن استان فارس‬ ‫نتایج نهایی پنجمین دوره انتخابات هیات‌مدیره س��ازمان نظام مهندس��ی‬ ‫معدن اس��تان فارس را اعالم و اعضای هیات‌مدیره آن را معرفی کرد‪ .‬رضا‬ ‫افش��اری گفت‪ :‬تعداد ‪ 8‬نفر در رشته معدن‪ 3 ،‬نفر در رشته زمین‪‎‬شناسی‪،‬‬ ‫‪ 2‬نفر در رش��ته متالوژی و ‪ 2‬نفر در رشته نقش ‌ه‪‎‬برداری کاندیدای عضویت‬ ‫در هیات‌مدیره این س��ازمان بودند که پس از شمارش آرا در حضور هیات‬ ‫نظارت برانتخابات برای مدت ‪ 3‬س��ال انتخاب شدند‪ .‬رییس هیات اجرایی‬ ‫انتخابات س��ازمان نظام مهندسی معدن اس��تان فارس افزود‪ :‬در این دوره‬ ‫از انتخابات هیات‌مدیره س��ازمان نظام مهندس��ی مع��دن فارس ‪ 283‬نفر‬ ‫از اعض��ای فعال ک��ه دارای حق رای بودند با حض��ور در محل رای‪‎‬گیری‪،‬‬ ‫کاندیداهای مورد نظر خود را انتخاب کردند‪ .‬افش��اری اضافه کرد‪ :‬سازمان‬ ‫نظام مهندسی معدن استان فارس ‪ 2300‬عضو دارد که از این جمع تعداد‬ ‫‪ 950‬نفر واجد شرایط شرکت در انتخابات بودند‪.‬‬ ‫گمرک ش��یو در دوره قاجار به‌ص��ورت اداره فعال‬ ‫ب��ود و در ای��ن محل ب��رای کاالهای تج��اری برگ‬ ‫خروج و تردد صادر می‌ش��د‪ ،‬در اوج فعالیت گمرک‬ ‫ش��ناورهای لنج که بادبانی بودن��د کاالهای مختلف‬ ‫ب��ه بندر بصره عراق ص��ادر و از آنج��ا خرما و دیگر‬ ‫اق�لام غذایی مورد نیاز م��ردم وارد می‌کردند‪ .‬مردم‬ ‫و س��اکنان استان بوش��هر و فارس نیز برای رفتن به‬ ‫کش��ورهای حوزه خلیج‌فارس به‌وی��ژه قطر از همین‬ ‫بندر اعزام می‌شدند‪ .‬عمق بندر ساحلی پارسیان ‪30‬‬ ‫تا ‪ 35‬متر و بهترین محل پهلوگیری برای ش��ناورها‬ ‫راه اندازي‬ ‫پااليشگاه جي‌تي‌ال در شيروان‬ ‫ف�ارس‪ :‬مديرعام��ل‬ ‫ش��رکت ش��هرک‌هاي‬ ‫صنعتي استان خراسان‬ ‫ش��مالي از اح��داث‬ ‫پااليش��گاه جي‌ت��ي‌ال‬ ‫به‌وس��یله بخ��ش خصوص��ي در‬ ‫شيروان خبر داد‪.‬‬ ‫محمدعلي يوسفي با بيان اينکه‬ ‫عملي��ات اجرايي اين پااليش��گاه‬ ‫قرار اس��ت ‪ 16‬اس��فند با حضور‬ ‫يکي از وزرا انجام ش��ود توليدات‬ ‫اين واحد توليدي را نفت سفيد‪،‬‬ ‫نف��ت گاز‪ ،‬بنزين خام و گاز مايع‬ ‫نام‌برد‪ .‬وي با بيان اينکه اين واحد‬ ‫به‌وسیله بخش خصوصي شرکت‬ ‫فناوران کيميا دنا با اش��تغالزايي‬ ‫‪ 86‬نف��ر ب��ه مدت ‪ 36‬م��اه اجرا‬ ‫و س��اخته می‌ش��ود و ارزش‬ ‫س��رمايه‌گذاري ثاب��ت اين پروژه‬ ‫را افزون بر ه��زار و ‪ 668‬ميليارد‬ ‫ري��ال اعالم ک��رد‪ .‬وي‬ ‫همچني��ن از آمادگ��ي‬ ‫ش��هرک تخصص��ي‬ ‫فرش خراس��ان شمالي‬ ‫ب��راي س��رمايه‌گذاري‬ ‫خب��ر داد و گف��ت‪ :‬در اي��ن‬ ‫شهرک تخصص تمام بخش‌هاي‬ ‫مرتبط با صنعت فرش خراس��ان‬ ‫ش��مالي اس��تقرار خواهند يافت‬ ‫و اکن��ون آمادگي‌ها ب��راي ورود‬ ‫س��رمايه‌گذاران فراه��م اس��ت‪.‬‬ ‫مديرعامل ش��رکت شهرک‌هاي‬ ‫صنعتي اس��تان خراسان‌شمالي‬ ‫ب��ا بي��ان اينکه تس��هيالت الزم‬ ‫براي س��رمايه‌گذاري در شهرک‬ ‫تخصص��ي ف��رش بجن��ورد‬ ‫پيش‌بيني ش��ده اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬با‬ ‫اس��تقرار مجموعه‌ه��اي مختلف‬ ‫مرتب��ط ب��ا فرش جاي��گاه فرش‬ ‫استان ارتقا مي‌يابد‪.‬‬ ‫و کش��تی‌ها با کمترین هزینه است‪ .‬گمرک شیو در‬ ‫حوزه ش��رق پارسیان و در ‪ 20‬کیلومتری پارسیان و‬ ‫این شهرس��تان در ‪500‬کیلومتری غرب بندرعباس‬ ‫مرکز استان هرمزگان واقع است‪.‬‬ ‫آموزش گردشگري ويژه اصناف در کرمان‬ ‫مهر‪ :‬سرپرست معاونت گردشگري سازمان ميراث فرهنگي صنايع‌دستي و‬ ‫گردشگري کرمان از برگزاري کالس آموزشي ويژه اصناف در زمينه ارتقاي‬ ‫خدمات گردش��گري خبر داد‪ .‬محمد جهانش��اهي گفت‪ :‬استان کرمان در‬ ‫س��ال‌هاي اخير به يکي از مناطق گردشگرپذير کشور تبديل شده است و‬ ‫انتظار مي‌رود در طول ايام نوروز حجم قابل‌توجهي از گردش��گران با توجه‬ ‫به س��ردي هوا در غرب کشور به استان کرمان وارد شوند‪ .‬وي افزود‪ :‬تمام‬ ‫تالش ما از‌اکنون س��اماندهي و ارتقای سطح کيفيت خدمات به مسافران‬ ‫اس��ت و به همين دليل نيز آموزش اصناف کرمان براي افزايش خدمات به‬ ‫گردشگران در نظر گرفته شده است‪ .‬وي ادامه داد‪ :‬تمرکز اين آموزش‌ها در‬ ‫شهر کرمان است زيرا بيشترين بازديد‌کننده از اماکن اين شهر به‌ويژه بازار‬ ‫بازدي��د مي‌کنند‪ .‬وي از برگزاري دوره آموزش گردش��گري براي رانندگان‬ ‫تاکسي در کرمان خبر داد و افزود‪ :‬دوره آموزش گردشگري ويژه رانندگان‬ ‫تاکسي شهر کرمان در محل فرهنگسراي کوثر اين شهر برگزار شد‪.‬‬
‫تجارت بین‌الملل‬ ‫‪trade@smtnews.ir‬‬ ‫دوشنبه ‪ 11‬اسفند ‪ 11 - 1393‬جمادی االول ‪ 2 -1436‬مارس ‪ -2015‬شماره ‪ -170‬پیاپی ‪1488‬‬ ‫‪25‬‬ ‫سوئيس؛ کشور ساعت‪ ،‬برف و البته بانک‬ ‫سعيدش�مس ‪ -‬گ�روه تج�ارت‪ :‬س��وئيس يکي از‬ ‫ثروتمندتري��ن کش��ورهاي جهان و ثروت��ش را مرهون‬ ‫‪ ۳‬چي��ز اس��ت‪ ،‬س��اعت‪ ،‬ب��رف و البته بان��ک‪ .‬صنعت‬ ‫ساعت‌س��ازي باعث ش��ده تا با صادر کردن اين کاالي‬ ‫گ��ران‪ ،‬ارز قابل توجهي را به‌دس��ت آورد‪ ،‬برف هم که‬ ‫دليل خوبي براي گردشگران است تا گذرنامه‌شان براي‬ ‫برف‌بازي‪ ،‬مهر اين کشور را بخورد‪ .‬بانکداري جهاني که‬ ‫موجب ش��ده تا با کمترين هزينه و تالش‪ ،‬سرمايه‌هاي‬ ‫کالني از سراس��ر جهان به چرخه اقتصادي اين کشور‬ ‫تزريق شود‪ .‬س��وئيس تاکنون به عضويت اتحاديه اروپا‬ ‫درنيام��ده اس��ت‪ ،‬اما عضو انجم��ن تج��ارت آزاد اروپا‬ ‫(‌ای‌اف‌تی‌آ) اس��ت‪ .‬در سال ‪۱۹۹۹‬م سوئيس با اتحاديه‬ ‫اروپا قرارداد بس��ت و عضو ای‌اف‌تی‌آ شد که به موجب‬ ‫اين قرارداد‪ ،‬داد و س��تد بين کشورهاي عضو اتحاديه با‬ ‫سوئيس آسان‌تر شد‪.‬‬ ‫‹ ‹اقتصاد متکي به سيستم بانکداري‬ ‫نظام اقتصادي سوئيس يکي از با‌ثبات‌ترين نظام‌هاي‬ ‫اقتص��ادي جهان اس��ت‪ .‬سياس��ت‌هاي امني��ت مالي‬ ‫دراز‌مدت و رموز بانکداري‪ ،‬س��وئيس را تبديل به مامن‬ ‫امني براي سرمايه‌گذاران کرده است‪ .‬اين سياست روند‬ ‫اقتص��ادي به‌وجود آورده که به ط��ور روزافزون نيازمند‬ ‫جريان ثابت سرمايه‌گذاري خارجی‌ها است‪.‬‬ ‫با توجه به اینکه س��وئيس کش��وري کوچک است‬ ‫اما برخ��ورداری از نیروهای متخصص تجارت‪ ،‬کليد‬ ‫معيش��ت اقتصادي این کشور اس��ت‪ .‬اگر چه درآمد‬ ‫سرانه اين کش��ور باالترين ميزان جهاني را دارد‪ ،‬اما‬ ‫استاندارد زندگي ازسوی نظام‌حمايتي زیرفشار است‪.‬‬ ‫نظامي که دستمزد‌ها و قيمت‌هاي مشابه را افزايش‬ ‫داده اس��ت‪ .‬در قرن بيستم‪ ،‬سوئيس به خاطر ذخاير‬ ‫مالي قاب��ل توجه‪ ،‬يکي از ثروتمندترين کش��ورهاي‬ ‫اروپايي بود‪.‬‬ ‫گفت و گو‬ ‫س�وئيس با نام رسمي کنفدراسيون سوئيس کشوري است در اروپاي غربي که از شمال با آلمان‪،‬‬ ‫ن اش�تاين‪ ،‬از جنوب با ايتاليا و از غرب با فرانس�ه همس�ايه اس�ت‪ .‬اين‬ ‫از ش�رق با اتريش و ليخت ‌‬ ‫کش�ور ‪ ۷/۵‬ميليون نفر جمعيت و مساحتي افزون‌بر ‪ ۴۱/۲۹۰‬کيلومتر مربع دارد‪ .‬سوئيس کشوري‬ ‫با تشکیالت جمهوري فدرال است و از ‪ ۲۶‬ايالت تشکيل شده‌است که «کانتون» خوانده مي‌شوند‪.‬‬ ‫س�وئيس داراي سابقه طوالني بي‌طرفي در مناس�بات جهاني بوده‪ ،‬به طوري که اين کشور از سال‬ ‫‪۱۸۱۵‬م تاکنون وارد هيچ جنگي نشده‌است‪ .‬اين کشور مقر بسياري از سازمان‌هاي بين‌المللي چون‬ ‫صليب سرخ و سازمان تجارت جهاني است‪ .‬يکي از دو دفتر اروپایي سازمان ملل نيز در اين کشور‬ ‫و در شهر ژنو قرار دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹حمايت از صنايع کشاورزي‬ ‫به طور تقريبي س��وئيس محافظ صنايع کش��اورزي‬ ‫کشورش است‪ .‬عوارض گمرکي باال و یارانه‌های داخلي‬ ‫گران‪ ،‬همه و همه دس��ت به‌دس��ت هم مي‌دهند تا اين‬ ‫کش��ور از نظر کشاورزي تا حد بس��يار زيادي خودکفا‬ ‫باش��د‪ .‬طب��ق نظ��ام هم��کاري و پيش��رفت اقتصادي‬ ‫ل حاضر ب��ه صنعت‬ ‫(او‌ای‌س��ی‌دی)‪ ،‬س��وئيس درح��ا ‌‬ ‫کش��اورزي خود یارانه‌های ب��االي ‪ ۷۰‬درصد مي‌دهد‪.‬‬ ‫کش��اورزي داخل��ي‪ ،‬تمام وق��ت کارگ��ران را به خود‬ ‫اختصاص مي‌دهد‪ .‬کارگراني ک��ه مي‌توانند در جاهاي‬ ‫ديگر مش��غول به‌کار شوند و همچون سپري‪ ،‬مانع ورود‬ ‫کارگران شوند‪ .‬هزينه‌هاي زندگي در سوئيس باالست‪.‬‬ ‫نه‌تنها در مواد غذايي بلکه در اجاره‌ها هم شاهد اين امر‬ ‫هس��تيم‪ .‬همين امر باعث شده است که انسان‌ها زمين‬ ‫را بگيرند و کشاورزي راه بيندازند‪.‬‬ ‫‹ ‹دالرهاي برفي‬ ‫س��وئيس تاسيس��ات جهانگردي بس��يار پيشرفته‌اي‬ ‫دارد و همي��ن امر باعث ش��ده اس��ت که ب��ازار خوبي‬ ‫ب��راي جهانگردي به‌ش��مار می‌آی��د‪ .‬البت��ه خدمات و‬ ‫تجهيزات جهانگردي نيز نقش بس��زايي برعهده دارند‪.‬‬ ‫جهانگ��ردي يکي از مهم‌ترين منابع درآمدي س��وئيس‬ ‫اس��ت و هرس��اله ح��دود ‪ ۱/۵‬ميلي��ارد دالر از اقتصاد‬ ‫س��وئيس را در ب��ر مي‌گي��رد‪ .‬البته نباي��د از کنار اين‬ ‫مسئله به سادگي گذشت که برف‌خيز بودن اين کشور‬ ‫و همچنين راه‌ان��دازي تفریحگاه‌هایی براي ورزش‌هاي‬ ‫زمستاني دليل مهم توجه گردشگران به سوئيس است‬ ‫تا همان‌طور که عنوان ش��د‪ ،‬ب��رف درآمدي ميلياردي‬ ‫براي اين کشور داشته باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹ساعت؛ ‪ ۱۰‬درصد صادرات‬ ‫پن��اه آوردن نوآوران هنر ساعت‌س��ازي به س��وئيس و‬ ‫پيش��رفت چش��مگير صناي��ع در آن‪ ،‬عالقه‌مندي مردم‬ ‫اين کش��ور به‌کارهاي دس��تي ظريف‪ ،‬زمينه رش��د هنر‬ ‫ساعت‌س��ازي را در اين کشور فراهم کرد‪ .‬از سوي ديگر‬ ‫توجه ويژه دولت و سرمايه‌گذاري گسترده روي پژوهش‪،‬‬ ‫طراحي و باال بردن مهارت نيروي کار‪ ،‬در توسعه اين هنر‬ ‫نقش بسزايي داشته اس��ت‪ .‬و اين تالش‌هاي همه‌جانبه‬ ‫منجر به اين ش��د تا مردم س��وئيس گوي س��بقت را از‬ ‫مخترعان اصلي ديگر کش��ورها رب��وده و جايگاه ويژه‌اي‬ ‫به عنوان مرکز ساعت‌س��ازي براي خود در جهان کسب‬ ‫کند‪ .‬پايتخت هنر ساعت‌سازي در جهان از قرن هجدهم‬ ‫میالدی به بعد در س��وئيس اس��ت و از آن زمان تاکنون‬ ‫سوئيسي‌ها با نوآوري‌هاي خود اجازه نداده‌اند که مرکزيت‬ ‫اين هنر به کش��ور ديگري انتقال يابد‪ .‬عالوه‌بر آن سهم‬ ‫هنر ساعت‌سازي در اقتصاد اين کشور نيز غيرقابل انکار‬ ‫اس��ت و تقريبا ‪ ۱۰‬درصد از صادرات ‪۱۳۰‬ميليارد دالري‬ ‫اين کشور را تش��کيل مي‌دهد‪ .‬کشوري که نه گاز دارد‪،‬‬ ‫نه نفت و ن��ه مواد اوليه‪ ،‬صدور توليدات صنعتي ازجمله‬ ‫هنر ساعت‌سازي به ديگر کشورها نقش تعيين‌کننده در‬ ‫اقتصاد اين کشور دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹تجارت ميليارد دالري‬ ‫س��وئيس در کنار اينک��ه بخش عم��ده‌اي از تجارت‬ ‫س��اعت جهان را به خود اختصاص داده است‪ ،‬حضوري‬ ‫فع��ال در فضاي تجاري جه��ان دارد که هم صادرات و‬ ‫هم ميزان واردات آن بيش از يکصد ميليارد دالر است‪.‬‬ ‫مهم‌ترين شريک‌هاي صادراتي اين کشور آلمان‪ ،‬ايتاليا‪،‬‬ ‫فرانسه‪ ،‬انگليس‪ ،‬بلژيک و اياالت‌متحده امريکا هستند‬ ‫و همچنين س��وئيس اقالم مورد ني��از خود را از آلمان‪،‬‬ ‫فرانس��ه‪ ،‬ايتاليا‪ ،‬امريکا و اتري��ش خريداري مي‌کند که‬ ‫ماشين‌آالت‪ ،‬مواد شيميايي‪ ،‬وسايل نقليه‪ ،‬انواع فلزات‪،‬‬ ‫محص��والت کش��اورزي و منس��وجات خريدهاي مهم‬ ‫این کش��ور هس��تند و همچنين براي درآمدزايي ارزي‬ ‫ماش��ين‌آالت‪ ،‬مواد ش��يميايي‪ ،‬محصوالت کشاورزي و‬ ‫البته س��اعت به کش��ورهاي ديگر ارس��ال مي‌کند‪ .‬اين‬ ‫کشور اروپايي‪ ،‬ايران را يکي از شرکاي تجاري مهم خود‬ ‫مي‌داند‪ .‬مهم به اين دليل که در ‪ ۱۰‬ماه امسال نزديک‬ ‫به ‪ ۲‬ميليارد دالر به ش��ريک آس��يايي خود کاال صادر‬ ‫کرده اس��ت‪ ،‬درحالي که ميزان اجناس��ي که در همين‬ ‫مدت زمان از ايران به س��وئيس رفت��ه فقط ‪ ۷‬ميليون‬ ‫دالر اس��ت که نشانگر تعاملي يک‌طرفه به نفع سوئيس‬ ‫است‪ .‬شرح شرايط فضاي اقتصادي سوئيس نشانگر اين‬ ‫اس��ت که توس��عه براي آنها نه يک هدف‪ ،‬بلکه به يک‬ ‫اتفاق افتاده تبديل شده است‪ ،‬اتفاقي که باعث مي‌شود‬ ‫ت��ا اقتصاد آن‪ ،‬که اصلي‌ترين مولفه پيش��رفت براي هر‬ ‫کش��وري به ش��مار مي‌رود‪ ،‬روزهايي بدون مش��کل را‬ ‫تجربه کند‪.‬‬ ‫آرامش در اقتصاد سوئیس همیشگی است‬ ‫سوئیس با اس��تفاده از موقعیت خاص آب و هوایی هم‬ ‫کشاورزی فعالی دارد و هم در بحث جذب گردشگر یکی‬ ‫از آمارهای باالی جهانی را به خود اختصاص داده اس��ت‬ ‫تا در کنار تولید و صادرات ساعت‌های گران‌قیمت بتواند‬ ‫توسعه و همچنین آرامش را در اقتصاد تجربه کند‪ .‬پرویز‬ ‫کاظمی‪،‬کارش��ناس امور بین الملل با بیان اینکه طبیعی‬ ‫است که وقتی همه چیز سر جای خودش قرار می‌گیرد و‬ ‫ظرفیت‌های موجود در کشور به بهترین شکل ممکن در‬ ‫جهت اهداف در نظر گرفته ش��ده به کار گرفته می‌شود‪،‬‬ ‫نه تنها مش��کلی جدی مشاهده نمی‌ش��ود‪ ،‬بلکه توسعه‬ ‫ب��ه پدیده‌ای ماندگار تبدیل می‌ش��ود‪ ،‬تاکید می‌کند که‬ ‫س��وئیس ش��کوفایی اقتصاد را مرهون آرامش سیاس��ی‬ ‫به‬ ‫اس��ت‪ .‬این فع��ال اقتص��ادی در گفت‌وگویی با‬ ‫پرسش‌هایی درباره چرایی رشد در اقتصاد سوئیس پاسخ‬ ‫می‌گوید‪:‬‬ ‫€ €جنگ‌گریزی س�وئیس چه سهمی در توسعه‬ ‫اقتصاد این کشور دارد؟‬ ‫به نظر من باید این س��وال را اصالح کرد‪ .‬چرا که اصوال‬ ‫درگیر بودن با شرایط جنگی را نمی‌توان دلیلی بر ناکامی‬ ‫قطعی در رسیدن به اهداف اقتصادی دانست و همچنین‬ ‫ق��رار داش��تن در فضای صلح هم نمی‌توان��د تضمینی بر‬ ‫ثبات و رشد باشد‪ .‬آنچه در این میان مهم به نظر می‌رسد‪،‬‬ ‫این است که تصمیم‌گیران کالن سوئیس به گونه‌ای رفتار‬ ‫کرده‌ان��د که امنیت را برای کش��ور خود به‬ ‫ارمغان آورده‌اند و ب��ه همین دلیل در همه‬ ‫حوزه‌ه��ا‪ ،‬به ویژه حوزه ب��ا اهمیت اقتصاد‪،‬‬ ‫شکوفایی را به معنای واقعی تجربه می‌کنند‪.‬‬ ‫€ €یعنی مدیریت به تنهایی می‌تواند‬ ‫ضامن پیشرفت باشد؟‬ ‫مدیریت در ش��رایطی به س��رانجام مثبتی می‌رسد که‬ ‫ظرفیت‌های الزم فراهم باش��د تا بت��وان آنها را در جهت‬ ‫پیش��رفت و تحق��ق اهداف ب��ه کار گرفت‪ .‬س��وئیس در‬ ‫ش��رایطی یک��ی از باثبات‌ترین اقتصاده��ای جهان را در‬ ‫اختیار خود می‌بیند که هم از فضای مساعد برای فعالیت‬ ‫در بخش کش��اورزی برخوردار است و همچنین به دلیل‬ ‫آب و ه��وای خاص و اینکه تعداد روزه��ای برفی زیادی‬ ‫دارد‪ ،‬م��ورد توج��ه گردش��گران خارجی ق��رار می‌گیرد‪.‬‬ ‫همچنین این کشور منبع سرمایه‌های نقدی سرمایه‌داران‬ ‫خارجی است‪ .‬همچنین نباید فراموش کرد وقتی کشوری‬ ‫جمعیتش را کمتر از ‪ ۱۰‬میلیون نفر می‌بیند‪ ،‬هزینه‌های‬ ‫کمتری دارد‪ .‬این دالیل کافی اس��ت تا س��وئیس بتواند‬ ‫در چنین ش��رایطی حیات خود را ادام��ه دهد و دغدغه‬ ‫چندانی به لحاظ اقتصاد و معیشت نداشته باشد‪ .‬به طور‬ ‫دقیق به همین دلیل شاهد این هستیم که مردم سوئیس‬ ‫در رفاه خوبی به سر می‌برند‪ ،‬آن‌هم در شرایطی که اروپا‬ ‫در چند س��ال اخیر با انواع و اقس��ام محدودیت‌ها دست‬ ‫به گریب��ان بوده و در کش��ورهای این قاره‬ ‫الیه‌های مختلف مردم هر کدام به ش��کلی‬ ‫مشکل معیشت دارند‪.‬‬ ‫€آیا س�وئیس مش�کلی به‬ ‫€‬ ‫ن�ام ت�ورم و بیکاری را هم احس�اس‬ ‫می‌کند؟‬ ‫طبیعی است که وقتی همه چیز سر جای خودش قرار‬ ‫می‌گیرد و ظرفیت‌های موجود در کشور به بهترین شکل‬ ‫ممکن خود در زمینه اهداف در نظر گرفته ش��ده به کار‬ ‫گرفته می‌شوند‪ ،‬نه تنها مشکلی جدی مشاهده نمی‌شود‪،‬‬ ‫بلکه توسعه به پدیده‌ای ماندگار تبدیل می‌شود‪.‬‬ ‫€ €صنعت گردشگری این کشور را چطور تحلیل‬ ‫می‌کنید؟‬ ‫ذکر یک نکته ضروری است که همه کشورها از ظرفیت‬ ‫گردشگری مختص خود برخوردار هستند و سرزمین‌های‬ ‫برفی هم ویژگی س��وئیس است؛ مسئله‌ای که باعث شده‬ ‫تا این کشور نزدیک به ‪ 1/5‬میلیارد دالر ارزآوری از طریق‬ ‫گردش��گری داشته باشد‪ ،‬این است که آنها کشور خود را‬ ‫به عنوان کش��وری که امنیت دارد به دنیا شناسانده‌اند و‬ ‫به همین دلیل گردشگران برای حضور در سوئیس رغبت‬ ‫پی��دا می‌کنند‪ .‬بای��د گفت صنعت گردش��گری در نظام‬ ‫اقتصاد بین‌الملل مسئله‌ای بسیار جدی است و به همین‬ ‫خاطر بی‌توجهی به آن اشتباهی استراتژیک است‪.‬‬ ‫€ €بانک‌ه�ای س�وئیس چ�را م�ورد اس�تقبال‬ ‫سرمایه‌داران جهان قرار می‌گیرد؟‬ ‫وضعی��ت بانکداری در س��وئیس با ایران یا هر کش��ور‬ ‫دیگری تفاوت چندانی ندارد و مبنا یکی اس��ت‪ .‬مس��ئله‬ ‫این است که س��رمایه‌داران همیشه نگران از دست دادن‬ ‫س��رمایه‌های خود هس��تند و ب��ه همین دلی��ل ترجیح‬ ‫می‌دهن��د ک��ه س��رمایه خ��ود را در فضایی ام��ن و آرام‬ ‫پس‌ان��داز کنند‪ ،‬به همین دلیل س��رمایه‌داران ‪ ۵‬قاره در‬ ‫بانک‌های این کشور حساب دارند‪.‬‬ ‫€ €فضای تجاری س�وئیس در عرص�ه جهانی را‬ ‫چطور می‌بینید؟‬ ‫سوئیس همانطور که عنوان شد جمعیت معدودی دارد‬ ‫و ب��ه همین دلی��ل نیاز چندانی ب��ه واردات ندارد‪ ،‬با این‬ ‫حال آنها با همسایه‌های اروپایی خود و همچنین با امریکا‬ ‫دادوس��تد دارند تا هم درآمد ارزی داش��ته باش��ند و هم‬ ‫اینکه نیازهای بازار مصرف داخلی خود را تامین کنند‪.‬‬ ‫€ €این کشور چه تعاملی با ایران دارد؟‬ ‫هم��کاری ایران و س��وئیس به گونه‌ای اس��ت که آنها‬ ‫نزدیک به ‪ ۲‬میلیارد دالر به ما کاال می‌فروشند‪ ،‬آن هم در‬ ‫شرایطی که ایران فقط وارد‌کننده است و مقدار صادراتش‬ ‫در مقیاس میلیون دالر حتی دو رقمی هم نمی‌ش��ود‪ .‬در‬ ‫پای��ان باید تاکید کرد که آرامش در اقتصاد س��وئیس به‬ ‫دلیل شرایطی که این کشور دارد‪ ،‬همیشگی است‪.‬‬ ‫دریچه‬ ‫علل موفقيت‬ ‫بانک‌هاي سوئيس‬ ‫در س��وئيس سيس��تم بانکداري محرمانه (‪Secret‬‬ ‫‪ )Banking‬وج��ود دارد‪ .‬که همين امر علت س��رازير‬ ‫ش��دن اين حج��م بزرگ پول به بانک‌ها و موسس��ات‬ ‫مالي این کش��ور اس��ت و بايد اذعان کرد که سيستم‬ ‫تج��اري جامع و سيس��تم قوانين بانکي از س��وئيس‬ ‫مکاني ساخت که همه آن را مطمئن‌ترين مکان براي‬ ‫س��رمايه‌گذاري مي‌دانند و اين کشور به خاطر رعايت‬ ‫اس��تانداردهاي باالي بانکداري و خدمات مالي الگويي‬ ‫براي ديگر کشورها شده اس��ت‪.‬از ديدگاه کارشناسي‬ ‫بزرگ‌ترين و اصلي‌ترين س��رمايه ه��ر بانک در حدود‬ ‫ميزان اعتمادي اس��ت که جامعه نسبت به بانک دارد‪.‬‬ ‫درخش��ش بانک جهاني کشور س��وئيس در اروپا نيز‬ ‫ش��اهد گويايي براي اثبات اين مدعاست‪ .‬آنچه که در‬ ‫يک قرن گذش��ته بيش از همه به سوئيسي‌ها ثروت‪،‬‬ ‫عزت و اعتبار بخش��يده همان اعتماد خدشه‌ناپذيري‬ ‫اس��ت که بانک‌هاي س��وئيس به عن��وان امين ثروت‬ ‫و س��پرده‌هاي نق��دي ميليون‌ه��ا ش��خص حقيقي و‬ ‫حقوق��ي از مليت‌ه��ا و کش��ورهاي مختلف به‌دس��ت‬ ‫آورده‌ان��د‪ .‬به‌طوري که حتي وق��وع دو جنگ ويرانگر‬ ‫جهاني که منش��أ آغاز هر دوي آنها کش��ور آلمان در‬ ‫همسايگي سوئيس بود نه خللي در سياست بي‌طرفي‬ ‫سوئيس��ي‌ها ايجاد کرد و ن��ه لطمه‌اي به حس اعتماد‬ ‫عمومي نس��بت به بانک‌هاي اين کش��ور وارد ساخت‪.‬‬ ‫بانک‌هاي س��وئيس‪ ،‬س��رمايه ب��زرگ جل��ب اعتماد‬ ‫عمومي را از برکت داش��تن مديران بزرگ‪ ،‬هوش��مند‬ ‫و ش��جاع و حمايت همه‌جانبه و خلل‌ناپذير دولت‌هاي‬ ‫خود در طول دهه‌هاي اخير کس��ب کرده‌اند‪ .‬حمايتي‬ ‫ک��ه با رفتن يک دولت و آم��دن دولتي ديگر کم‌ترين‬ ‫وقفه و تغييري در آن ايجاد نش��ده‪ ،‬بطوريکه مي‌توان‬ ‫گفت سوئيس��ي‌ها در يک قرن گذشته حساب بانک و‬ ‫بانکداري خود را از تمامي مناس��بات و جزر و مدهاي‬ ‫سياس��ي و جابه‌جايي ق��درت در دولت‌هاي خود جدا‬ ‫کرده‌اند که يکي از وجوه بارز اين رويکرد اس��تراتژيک‬ ‫را بايد در استقالل بانک مرکزي آن کشور جست‌وجو‬ ‫کنيم‪ .‬همچنين عالوه‌بر حس اعتماد عمومي که قبال‬ ‫بدان اشاره شد‪ ،‬فرهنگ مديريتي حاکم بر نظام بانکي‬ ‫س��وئيس نقش بسزايي در ثبات سيس��تم بانکي اين‬ ‫کشور دارد‬ ‫روي خط بين‌الملل‬ ‫حذف دالر‬ ‫از ‪ 17‬درصد مبادالت تجاری‬ ‫ف�ارس‪ :‬کش��ورهای بریک��س در ح��ال پیش��روی و‬ ‫گذران��دن روند ح��ذف دالر از مب��ادالت تجاری خود‬ ‫هس��تند که ‪17‬درصد از کل مبادالت تجاری جهان را‬ ‫شامل خواهد شد‪ .‬روسیه‪ ،‬برزیل‪ ،‬هند‪ ،‬چین و افریقای‬ ‫جنوب��ی که گ��روه بریک��س را تش��کیل می‌دهند در‬ ‫نشس��ت سال گذشته خود در برزیل توافق کردند تا با‬ ‫اجرای سیاست‌های مالی مرتبط‪ ،‬استفاده از دالر را در‬ ‫مبادالت تجاری بین خود حذف کنند‪ .‬این کشورها که‬ ‫مجموع مبادالت تجاری بی��ن آنها ‪6/14‬هزار میلیارد‬ ‫دالر مع��ادل ‪17‬درصد از کل مب��ادالت تجاری جهان‬ ‫را ش��امل می‌شود‪ ،‬در نشس��ت خود از تاسیس بانک‬ ‫توسعه بریکس با سرمایه ‪100‬میلیارد دالر خبر دادند‪.‬‬ ‫از سوی دیگر این کش��ورها یک منبع ارزی به ارزش‬ ‫بی��ش از ‪100‬میلیارد دالر را نی��ز ایجاد خواهند کرد‪.‬‬ ‫کشورهای عضو بریکس معتقدند تاسیس این بانک از‬ ‫وابستگی آنها به دالر امریکا و صندوق بین‌المللی پول‬ ‫(که این موسسه نیز زیر پوشش دالر است) و همچنین‬ ‫بانک جهانی‪ ،‬در مبادالت بین‌المللی جلوگیری خواهد‬ ‫ک��رد‪ .‬اعضای بریکس به تازگی ب��ا انجام مذاکراتی در‬ ‫حال حرکت به س��وی اس��تفاده از ارزهای ملی خود‬ ‫در مبادالت دو یا چندجانبه بین این گروه هس��تند تا‬ ‫بخش‌های بیشتری از اقتصاد این کشورها به استفاده‬ ‫از ارزهای ملی اعضای آن روی بیاورند‪.‬‬ ‫یونان به قول‌ خود پایبند باشد‬ ‫تس�نیم‪ :‬وزیر دارایی آلمان هشدار داد که اگر یونان‬ ‫به قول‌های خود پایبند نباش��د‪ ،‬کمک مالی بیشتری‬ ‫دریاف��ت نخواهد کرد‪ .‬ولفگانگ ش��ویبله‪ ،‬وزیر دارایی‬ ‫آلمان تاکید کرد مطمئن اس��ت ک��ه دولت آتن قادر‬ ‫است شرایط مربوط به بسته نجات مالی و اقتصادی را‬ ‫به‌طور کامل اجرا کند‪ .‬وی در عین حال هشدار داد که‬ ‫اگر یونان به قول‌های خود پایبند نباش��د‪ ،‬کمک مالی‬ ‫بیش��تری دریافت نخواهد کرد‪ .‬شویبله در مصاحبه با‬ ‫روزنام��ه آلمانی بیلد ام س��ونتاگ‪ ،‬گفت‪ :‬دولت جدید‬ ‫یونان‪ ،‬دارای مش��روعیت زیادی از س��وی مردم است‪.‬‬ ‫من مطمئن هستم که دولت یونان تدابیر الزم را اجرا‬ ‫خواهد کرد‪ ،‬نهاد مالیاتی موثرتری را ایجاد خواهد کرد‬ ‫و در نهایت به همه تعهدات عمل می‌کند‪ .‬وزیر دارایی‬ ‫آلمان در ادامه افزود‪ :‬باید به دولت جدید یونان فرصت‬ ‫داده ش��ود ولی آتن نیز باید به شرایط تعیین شده از‬ ‫سوی وزرای دارایی منطقه یورو‪ ،‬پایبند باشد‪.‬‬
‫اخبار نمايشگاهي‬ ‫آغاز به کار ستاد اجرايي‬ ‫نمايشگاه کتاب تهران‬ ‫ايس�نا‪ :‬مدي��ر کميته اجرايي بيس��ت و هش��تمين‬ ‫نمايش��گاه کت��اب تهران درب��اره ش��روع فعاليت‌هاي‬ ‫زيرساختي اين نمايشگاه گفت‪ :‬ستاد اجرايي نمايشگاه‬ ‫از تاريخ ‪ ۱۵‬اس��فند در مصالي بزرگ امام‌خميني(ره)‬ ‫مس��تقر خواهد شد‪.‬حس��ين صفري افزود‪ :‬با توجه به‬ ‫اينکه تغييرات اندکي در برخي از بخش‌هاي نمايشگاه‬ ‫انج��ام مي‌ش��ود‪ ،‬نيازمند مس��احي و بررس��ي دوباره‬ ‫فضاهاي مصال هس��تيم‪ .‬در اين بررس��ي نيازس��نجي‬ ‫دوب��اره از بخش‌ها انجام خواهد ش��د تا بتوانيم امکان‬ ‫حداکثري را براي جانمايي ناش��ران داشته باشيم‪.‬او با‬ ‫اش��اره به تعامل خوب وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي‬ ‫با مسئوالن مصالي امام‌خميني(ره) گفت‪ :‬با توجه به‬ ‫مناس��بات خوبي که ايجاد شده‪ ،‬فضاهاي جديدي به‬ ‫نمايش��گاه افزوده خواهد ش��د تا خدمات مناسبي به‬ ‫بازديدکنندگان ارائه شود‪.‬‬ ‫‪26‬‬ ‫دوشنبه ‪ 11‬اسفند ‪ 11 - 1393‬جمادی االول ‪ 2 -1436‬مارس ‪ -2015‬شماره ‪ -170‬پیاپی ‪1488‬‬ ‫نمایشگاه‬ ‫‪trade@smtnews.ir‬‬ ‫نمايشگاه‌هاي انرژي در جهان زير ذره‌بين‬ ‫شايد ذره‌اي عمر بيشتر‬ ‫ميالد محمدي – گروه تجارت‪ :‬براي تهيه اين گزارش قصد داش�تيم به س�راغ نمايش�گاه‌هاي انرژي با‬ ‫در نظر گرفتن تمام ابعاد آن برويم‪ .‬نمايش�گاه‌هايي که از س�ال‌ها قبل با محوريت نفت و گاز و مابقي‬ ‫س�وخت‌هاي فسيلي برگزار مي‌شدند و چند غرفه هم براي خالي نبودن عريضه به دستاوردهاي پاک‬ ‫در اين حوزه اختصاص مي‌یافت‪ .‬اما با جس�ت‌وجويي س�اده متوجه شديم که چند سالي است تمام‬ ‫نمايش�گاه‌ها به س�مت کار بر روي انرژي‌هاي تجديدپذير و انرژي‌هاي س�ازگار با محيط‌زيس�ت‬ ‫رفته‌ان�د‪ .‬امروز ديگر تقريبا به جز چند کش�ور درحال توس�عه و البته متکي به س�وخت‌هاي‬ ‫فس�يلي‪ ،‬بقيه کشورها عالقه‌اي به برگزاري نمايشگاه در زمينه انرژي‌هاي غيرقابل بازگشت‬ ‫که ثمره آنها تنها آلودگي و مخاطره براي آينده بشريت است‪ ،‬ندارند‪.‬‬ ‫هفتمين نمايشگاه بزرگ کتاب‬ ‫يزد آغاز شد‬ ‫مه�ر‪ :‬با حضور معاون فرهنگي وزير ارش��اد‪ ،‬نماينده‬ ‫ولي فقيه و امام جمعه يزد‪ ،‬استاندار يزد و جمعي ديگر‬ ‫از مس��ئوالن اس��تان‪ ،‬هفتمين نمايشگاه بزرگ کتاب‬ ‫يزد آغاز شد‪ .‬مديرکل فرهنگ و ارشاد اسالمي استان‬ ‫يزد‪ ،‬صبح روز ش��نبه در آيين افتتاحيه اين نمايشگاه‬ ‫با اش��اره به اينکه ‪ ۲۶۵‬غرفه در اين نمايشگاه تشکيل‬ ‫شده است‪ ،‬اظهار کرد‪ ۴۵۴ :‬ناشر کشوري در هفتمين‬ ‫نمايشگاه بزرگ کتاب يزد شرکت کرده‌اند‪ .‬علي غياثي‬ ‫ندوشن جمع کتاب‌هاي ارائه شده در اين نمايشگاه را‬ ‫‪۴۵‬هزار عنوان اعالم کرد و افزود‪ :‬در نمايش��گاه سال‬ ‫پيش فقط ‪۳۰‬هزار عنوان کتاب ارائه ش��ده بود‪.‬وي با‬ ‫بيان اينکه امسال به بعد کمي و کيفي نمايشگاه توجه‬ ‫جدي شده است‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬امسال ‪ ۴۰۰‬ميليون‬ ‫تومان بن به عالقه‌مندان ارائه مي‌شود‪ .‬غياثي ندوشن‬ ‫سقف بن ارائه شده براي تخفيف را ‪۲۸۰‬ميليون تومان‬ ‫بيان کرد و گفت‪ :‬کتاب‌هاي ارائه ش��ده در نمايش��گاه‬ ‫امسال با تخفيف ‪ ۴۰‬درصدي ارائه خواهد شد‪.‬‬ ‫‪ ۴۰۰‬غرفه در نمايشگاه بهاره‬ ‫بوشهر برپا مي‌شود‬ ‫مهر‪ -‬رييس س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان‬ ‫بوشهر گفت‪ ۴۰۰ :‬غرفه در نمايشگاه بهاره بوشهر برپا‬ ‫مي‌شود‪ .‬سيدحسين حسيني‌محمدي صبح شنبه در‬ ‫جمع خبرنگاران اظهارکرد‪ :‬برگزاري نمايش��گاه بهاره‬ ‫يکي از برنامه‌هاي بس��يار مهم سازمان صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت در ايام پاياني س��ال است که مايحتاج مورد‬ ‫نياز مردم را تامين مي‌کند‪.‬وي از برگزاري نمايش��گاه‬ ‫فروش بهاره در ش��هر بوشهر از ‪ 13‬اسفندماه خبر داد‬ ‫و افزود‪ :‬اين نمايش��گاه تا ‪ ۲۳‬اس��فندماه ادامه خواهد‬ ‫داش��ت که در محل نمايش��گاه‌هاي بين‌المللي بوشهر‬ ‫برگزار مي‌شود‪.‬رييس سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫اس��تان بوش��هر با اش��اره به ايجاد ‪ ۴۰۰‬غرفه در اين‬ ‫نمايش��گاه‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬ش��هروندان هر روز از س��اعت‬ ‫‪ ۱۶‬ت��ا ‪ ۲۲‬مي‌توانند از اين نمايش��گاه بازديد و اقالم‬ ‫مورد نياز خود را خريداري کنند‪.‬وي تنظيم بازار شب‬ ‫عيد را به عنوان يکي از مهم‌ترين اهداف برگزاري اين‬ ‫نمايش��گاه عنوان و خاطرنشان کرد‪ :‬يکي از مهم‌ترين‬ ‫اهداف برگزاري اين نمايش��گاه‪ ،‬جلوگيري از افزايش‬ ‫بي‌رويه قيمت‌ها به ويژه در ايام پاياني سال است‪.‬‬ ‫برپایی‌نمايشگاه «چليپا»‬ ‫در گالري‌ ابن سينا‬ ‫فارس‪ -‬نمايشگاه منتخب آثار عکس و نقاشي حلقه‬ ‫هنر تطبيقي هنرمندان ايران ازروز شنبه به مدت يک‬ ‫هفته در گالري فرهنگس��راي ابن سينا برپا مي‌شود‪.‬‬ ‫گروه هنر تطبيقي متشکل از هنرمندان و پژوهشگران‬ ‫هنر نخس��تين بار در س��ال ‪ 1384‬به رياس��ت نامور‬ ‫مطلق در فرهنگس��تان هنر تش��کيل ش��د و از سال‬ ‫‪ 88‬فعاليت خود را به‌صورت مس��تقل پي‌گرفته است‪.‬‬ ‫اين گروه با برگزاري جلسات‪ ،‬کارگاه‌هاي تخصصي و‬ ‫نشس��ت‌هاي علمي و هم‌انديشي‌هاي متعدد و تعامل‬ ‫و تب��ادل افکار و برق��راري ارتباط با انديش��مندان و‬ ‫مراک��ز و مجامع هن��ري داخلي و خارجي‪ ،‬توانس��ته‬ ‫اس��ت راه‌حل‌هايي را براي مطالع��ات هنر تطبيقي و‬ ‫روش‌هاي هنر تطبيقي ارائه کند‪.‬پيش��نهاد تاس��يس‬ ‫رش��ته هنر تطبيق��ي در مقطع تحصي�لات تکميلي‬ ‫به وزارت علوم‪ ،‬برگزاري نشس��ت‌هاي هنر تطبيقي‪،‬‬ ‫«ديگري در هنر» و‪ ...‬نيز انتشار کتاب‌هاي «مجموعه‬ ‫مق��االت هن��ر تطبيق��ي» (‪« ،)1388‬دانش‌ه��اي‬ ‫تطبيقي» (‪« ،)1389‬هنر تطبيقي در طاق بس��تان»‬ ‫(‪ )1390‬برخ��ي از فعاليت‌هاي پژوهش��ي اين گروه‬ ‫است‪.‬نمايش��گاه حاضر نخس��تین نمايش��گاه گروهي‬ ‫آث��ار هنري برخ��ي از اعض��اي حلقه هن��ر تطبيقي‬ ‫محس��وب مي‌ش��ود ک��ه ب��ا عن��وان «چليپ��ا» ارائه‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫چن��د ماه قبل بود که گ��روه فعاالن «صلح‬ ‫س��بز» ب��ا برگ��زاري تظاهراتي در حاش��يه‬ ‫دومين نمايش��گاه کمپاني‌هاي نفت و صنايع‬ ‫سوختي مکزيک از دولت اين کشور خواستند‬ ‫ب��ه انرژي‌ه��اي تجديدپذي��ر روي آورد‪ .‬اين‬ ‫اعتراضات به‌حدي جدي و فراگير شد که آنها‬ ‫قصد داشتند سخنراني «پدرو يوآخين»‪ ،‬وزير‬ ‫انرژي مکزيک را در حاش��يه اين نمايش��گاه‬ ‫مختل کنند‪ .‬البته ماموران امنيتي در پاس��خ‬ ‫ب��ه اي��ن اقدام فعاالن صلح س��بز‪ ،‬آنه��ا را از‬ ‫محوط��ه مرکز همايش‌ه��اي مکزيک که اين‬ ‫تجمع در آن برگزار مي‌شد‪ ،‬خارج کردند‪ .‬در‬ ‫هر حال برنامه ما براي اين گزارش تغيير کرد‬ ‫و آنچه در ادامه مورد بررس��ي قرار مي‌دهيم‪،‬‬ ‫شرح حال نمايشگاه‌هايي است که اگرچه عمر‬ ‫زيادي ندارند اما قرار اس��ت عمر ما را زيادتر‬ ‫کنند‪ .‬با‬ ‫همراه باشيد‪:‬‬ ‫‹ ‹نمايشگاه انرژي چين‬ ‫نمايشگاه بين‌المللي نفت‪ ،‬گاز و پتروشيمي‬ ‫چي��ن با عن��وان (‪ )SIPPE‬تاکنون ‪ ۹‬س��ال‬ ‫متوال��ي برگزار ش��ده و جزو نمايش��گاه‌هايي‬ ‫اس��ت ک��ه دولت چي��ن به‌طور مس��تقيم‬ ‫روي برگ��زاري آن تاکي��د دارد‪ .‬اي��ن‬ ‫نمايش��گاه ‪3‬روزه در مرکز نمايشگاهي‬ ‫شانگهاي برپا مي‌شود و توليدکنندگان‪،‬‬ ‫صادرکنندگان و برند(نش��ان)هاي برتر‬ ‫دنيا در آن مشارکت دارند‪.‬‬ ‫معرف��ي و نماي��ش ان��واع‬ ‫دس��تگاه‌هاي تولي��د و ذخيره‬ ‫انرژي‌ه��اي پ��اک ازجمل��ه‬ ‫بخش‌هاي اين نمايش��گاه اس��ت‪.‬‬ ‫ضمن اينکه تورهاي بازديد از مناطق‬ ‫مختلف در ش��هر شانگهاي که نحوه‬ ‫ي ب��ر انرژي‌هاي پاک‬ ‫کار آنه��ا مبتن ‌‬ ‫اس��ت‪ ،‬براي بازديدکنندگان خارجي‬ ‫در نظر گرفته مي‌شود‪.‬‬ ‫اي��ن گردهماي��ي بشردوس��تانه‪ ،‬متخصصان‬ ‫در زمين��ه صنع��ت ان��رژي خورش��يدي و‬ ‫توليد‌کنندگان فناوری پی‌وی يا فتوولتاييک‬ ‫(‪ )Photovoltaics‬هس��تند‪ .‬ضم��ن اينکه‬ ‫گ��روه اصل��ي کاالي آن را فناوري‌ه��اي‬ ‫ساخت‌وس��از و تجهيزات انرژي خورش��يدي‬ ‫تش��کيل مي‌دهن��د‪ .‬نکته جالب درب��اره اين‬ ‫نمايش��گاه محل برگزاري آن اس��ت‪ .‬س��ايت‬ ‫بين‌الملل��ي مونيخ آلمان يک��ي از بزرگترين‬ ‫شرکت‌هاي نمايش��گاهي جهان است که هر‬ ‫ساله حدود ‪ ۴۰‬نمايشگاه محصوالت صنعتي‪،‬‬ ‫محص��والت مصرف‌کنن��دگان و فناوري‌هاي‬ ‫جدي��د را عرضه مي‌کند‪ .‬مرکز نمايش��گاهي‬ ‫موني��خ تنها س��ايتي اس��ت که راه��ي براي‬ ‫حفاظت و پايداري از محيط‌زيست پیدا کرد‪.‬‬ ‫اين نخس��تين مرکز نمايش��گاهي اس��ت که‬ ‫براي نخستين‌بار توس��ط متخصصان گواهي‬ ‫کس��ب‌وکار با انرژي موث��ر دريافت مي‌کند‪.‬‬ ‫نمايش��گاه ديگري ه��م باعن��وان انرژي‌هاي‬ ‫تجديدپذي��ر س��اختماني در ش��هر اوفنبرگ‬ ‫آلم��ان در روزهاي ‪ ۲۰‬و ‪ ۲۱‬فوريه هر س��ال‬ ‫برگزار مي‌شود‪.‬‬ ‫‹ ‹نمايشگاه انرژي‌هاي خورشيدي‬ ‫در مونيخ آلمان‬ ‫اين نمايش��گاه همه س��اله با عنوان صنايع‬ ‫خورشيدي در شهر نمايشگاهي مونيخ برگزار‬ ‫مي‌ش��ود‪ .‬اين نمايش��گاه از اس��تقبال بسيار‬ ‫زي��ادي برخ��وردار اس��ت و بازديد‌کنندگان‬ ‫زيادي را از سراسر دنيا براي بازديد از تازه‌هاي‬ ‫اين صنعت به سمت نمايشگاه جذب مي‌کند‪.‬‬ ‫هدف از اين نمايش��گاه افزايش س��هم انرژي‬ ‫خورش��يدي در تامين انرژي است‪ .‬مخاطبان‬ ‫‹ ‹نمايشگاه «خنرا» در اسپانيا‬ ‫نمايشگاه بين‌المللي انرژي‌هاي تجديدپذير‬ ‫و محيط‌زيست موسوم به «خنرا»‪ ،‬مهم‌ترين‬ ‫نمايش��گاهي اس��ت که با موض��وع انرژي در‬ ‫اس��پانيا برگزار مي‌ش��ود‪ .‬در اين نمايش��گاه‬ ‫س��االنه که آخرين دوره آن به تازگي برگزار‬ ‫ش��د‪ ،‬بي��ش از ‪ ۲۵۰‬ش��رکت از کش��ورهاي‬ ‫تقويم نمايشگاهي‬ ‫گروه تج�ارت‪ :‬در اين روزها ‪ 3‬نمايش��گاه تخصصي‬ ‫در س��ايت نمايشگاهي تهران مشغول فعاليت هستند‪.‬‬ ‫نکته مهم درباره اين نمايش��گاه‌ها اين اس��ت که همه‬ ‫آنها عناويني نوپا و تازه هس��تند که سال‌هاي نخست‬ ‫فعاليت را طي مي‌کنند‪ .‬به روال سابق نگاهي داريم به‬ ‫اين نمايشگاه‌ها و نحوه فعاليت آنها‪:‬‬ ‫‹ ‹دومين نمايشگاه امالک و مستغالت ايران‬ ‫دومي��ن نمايش��گاه بين‌المللي امالک و مس��تغالت‬ ‫اي��ران ب��ا حض��ور و مش��ارکت ش��رکت‌هاي مختلف‬ ‫س��اختماني‪ ،‬انبوه‌سازان‪ ،‬تعاوني‌هاي مسکن‪ ،‬مشاوران‬ ‫مس��کن و طراح��ان و مهندس��ان برپا ش��ده و در آن‬ ‫جديدتري��ن طرح‌ه��ا و برنامه‌ه��اي س��اختماني در‬ ‫زمينه‌هاي انبوه‌س��ازي‪ ،‬سبک‌س��ازي و مقاوم‌سازي‪،‬‬ ‫بازسازي بافت‌هاي فرس��وده و نوين‌ترين سيستم‌هاي‬ ‫ساخت‌وس��از ارائه‌ش��ده و در معرض ديد عالقه‌مندان‬ ‫بزرگ جهان از جمله اس��پانيا‪ ،‬آلمان‪ ،‬اتريش‪،‬‬ ‫جمهوري چک‪ ،‬دانمارک‪ ،‬يونان‪ ،‬ايتاليا‪ ،‬هلند‪،‬‬ ‫پرتغال‪ ،‬کانادا‪ ،‬ش��يلي‪ ،‬امريکا‪ ،‬فرانسه‪ ،‬هند‪،‬‬ ‫ژاپ��ن‪ ،‬نروژ‪ ،‬کره‌جنوبي و س��وئيس ش��رکت‬ ‫مي‌کنند‪.‬‬ ‫معرفي انواع مختلف انرژي‌هاي تجديدپذير‬ ‫از انرژي خورشيدي گرفته تا کاربرد هيدروژن‬ ‫به‌عنوان س��وخت‪ ،‬زيست توده‪ ،‬انرژي بادي و‬ ‫زمين گرمايي از نکات برجسته اين نمايشگاه‬ ‫اس��ت‪ .‬انجم��ن توليدکنن��دگان انرژي‌ه��اي‬ ‫تجديدپذير اس��پانيا در مطالعه‌اي اعالم کرده‬ ‫که نمايش��گاه خنرا از اين لحاظ اهميت دارد‬ ‫که تقريبا هر س��اله بخش��ي از توليد ناخالص‬ ‫داخلي اس��پانيا را تامين مي‌کند‪ .‬اين انجمن‬ ‫س��ال گذش��ته‪ ،‬پيش‌بيني کرده بود س��هم‬ ‫انرژي‌ه��اي تجديدپذي��ر در تولي��د ناخالص‬ ‫داخلي اس��پانيا ب��راي س��ال ‪ ۲۰۱۵‬ميالدي‬ ‫‪۹‬ميلي��ارد و ‪۹۰۳‬ميليون ي��ورو معادل ‪0/88‬‬ ‫درصد توليدات اين کش��ور باش��د و در سال‬ ‫‪ ۲۰۲۰‬مي�لادي به ‪ ۱۳‬ميليارد و ‪ ۶۵‬ميليون‬ ‫ي��ورو مع��ادل ‪ 1/03‬درص��د برس��د‪ .‬صنعت‬ ‫انرژي‌ه��اي تجديدپذي��ر اس��پانيا پيش‌بيني‬ ‫کرده اس��ت صادرات اين بخش در سال‌هاي‬ ‫آينده رو به رش��د باش��د و در سال ‪ ۲۰۱۵‬م‬ ‫ت��راز تجاري اين بخش به يک ميليارد و‬ ‫‪ ۳۹۴‬ميليون يورو و در سال ‪۲۰۲۰‬م به‬ ‫يک ميليارد و ‪ ۸۹۳‬ميليون يورو برس��د‪.‬‬ ‫نمايشگاه خنرا بر چندين فعاليت‬ ‫برنامه‌ريزي ش��ده شامل نمايش‬ ‫پروژه‌ه��اي متن��وع ب��ا محور‬ ‫پايداري و به��ره‌وري متمرکز‬ ‫اس��ت‪ ،‬همچنين ش��رکت‌هاي‬ ‫بسياري در حاش��يه اين نمايشگاه‬ ‫دستاوردهاي مختلف خود را معرفي‬ ‫مي‌کنند‪ .‬در نمايش��گاه امسال تعداد‬ ‫بسياري از ش��رکت‌هاي اتحاديه اروپا‬ ‫حض��ور دارند‪ ،‬همچنين کش��ورهاي‬ ‫ديگ��ري نظي��ر هند و ش��يلي که‬ ‫تالش مي‌کنند در نخستين جايگاه‬ ‫اين صنعت باشند نيز در این نمایشگاه حاضر‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫‹ ‹نمايش�گاه ان�رژي ب�راي فناوري‌هاي‬ ‫پاک در ژاپن‬ ‫«س��يتک»‪ ،‬در ژاپ��ن يک��ي از بزرگتري��ن‬ ‫نمايش��گاه‌هاي الکتروني��ک آسياس��ت ک��ه‬ ‫محصوالت عرصه‌هاي مختلف فناوری در آن‬ ‫به نمايش گذاش��ته مي‌شود‪ .‬اما دليل معرفي‬ ‫آن در اي��ن گ��زارش توجه ويژه‌اي اس��ت که‬ ‫ب��ه موض��وع انرژي‌هاي پ��اک و فناوري‌هاي‬ ‫مرتبط ب��ا آن دارد‪ .‬در اين نمايش��گاه تقريبا‬ ‫تمام شرکت‌کنندگان موضوع انرژي‌هاي پاک‬ ‫‹ ‹نمايشگاه دانش و تجهيزات انرژي در‬ ‫اتريش‬ ‫نمايش��گاه دانش و تجهيزات انرژي از سال‬ ‫‪۲۰۰۶‬م تاکنون به همت بنياد جهاني انرژي‬ ‫به‌صورت س��االنه (دريک ده��ه اخير) برگزار‬ ‫مي‌ش��ود‪ .‬اين نمايش��گاه يک��ي از بزرگترين‬ ‫نمايشگاه‌هاي دنيا در زمينه دانش و ابزارهاي‬ ‫نوي��ن با نام تج��اري & ‪Energy Saving‬‬ ‫‪ Efficiency‬است که در شهر ولز برپا شده‬ ‫و بخش عمده آن به اجراي کارگاه آموزش��ي‬ ‫ب��ا موضوع ساخت‌وس��از ش��هرها ب��ا اتکا به‬ ‫انرژي‌هاي نوين و پ��اک در جهان اختصاص‬ ‫دارد‪ .‬نمايشگاه ولز يکي از ‪ 3‬نمايشگاه برتر و‬ ‫مدرن در اتريش است که آخرين فناوري‌هاي‬ ‫روز دني��ا را در اختي��ار بازديدکنن��دگان‬ ‫مي‌گذارد‪ .‬از نخس��تين سال برپايي نمايشگاه‬ ‫انرژي اتريش‪ ،‬اين سايت نمايشگاهي ميزبان‬ ‫آن بوده اس��ت‪ .‬البته در سال ‪ ۲۰۱۲‬پيشنهاد‬ ‫جابه‌جايي اين نمايشگاه مطرح شد که دولت‬ ‫با اين پيشنهاد مخالفت کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹پروژه نمايشگاهي انرژي در بانکوک‬ ‫را مدنظر داش��ته و س��عي در معرفي آخرين‬ ‫دستاوردهاي مرتبط با حوزه انرژي دارند‪.‬‬ ‫براي مثال در دوره اخير شرکت «دوکومو»‬ ‫يک ل��وح رايانه‌اي عرضه کرد که به وس��يله‬ ‫آن مي‌ت��وان ميزان مصرف ان��رژي منازل را‬ ‫مديريت کرد‪ .‬اين لوح به سرعت ميزان انرژي‬ ‫مصرفي هر وس��يله برقي را نش��ان مي‌دهد‪.‬‬ ‫همچنين ش��رکت خودروس��ازي نيسان هم‬ ‫مدل جديد خ��ودروی الکتريک��ي خود را به‬ ‫نمايش گذاش��ته بود‪ .‬نکته جالب اينکه‪ ،‬اين‬ ‫خودرو قادر است درست مثل يک موتور برق‬ ‫در مواق��ع اضطراري و وقتي برق منزل ش��ما‬ ‫قطع باشد‪ ،‬به کمک شما بيايد و انرژي مورد‬ ‫نياز منزل ش��ما را تامين کند‪ .‬مش��اور بخش‬ ‫طراحي و توس��عه موتوري اين شرکت ژاپني‬ ‫در اي��ن زمينه گفته بود‪ :‬م��ا اين مجموعه را‬ ‫به گونه‌اي طراح��ي کرده‌ايم که بتواند انرژي‬ ‫خود را به‌صورت ترکيبي از انرژي خورشيدي‪،‬‬ ‫ان��رژي خودرو و باتري تامي��ن کند‪ .‬هدف ما‬ ‫درواق��ع جمع‌آوري انرژي‌ها در اين سيس��تم‬ ‫مس��تقل و هوشمند است تا همه اعضاي اين‬ ‫نگاهي به ‪ 3‬نمايشگاه اسفند ماهي‬ ‫قرار مي‌گيرد‪.‬‬ ‫قرار است در دومين نمايش��گاه امالک و مستغالت‬ ‫ايران‪ ،‬مالکان و مديران پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري با ارائه‬ ‫و معرفي بهترين فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري در امالک‪،‬‬ ‫شرايطي را براي عرض ‌ه مطلوب امالک با امکان ارزيابي‬ ‫و مقايس�� ‌ه بهتر فراهم‌کنند‪ .‬ارائه روش‌ها و طرح‌هاي‬ ‫نوين ساخت‌وساز‪ ،‬سبک‌س��ازي و مقاوم‌سازي‪ ،‬توجه‬ ‫به بازس��ازي بافت‌هاي فرس��وده‪ ،‬آش��نايي مهندسان‬ ‫و طراحان با نوين‌ترين سيس��تم‌هاي ساخت‌وس��از و‬ ‫ايجاد محي��ط ايده‌پردازي و بي��ان روش‌هاي مختلف‬ ‫ساخت‌وس��از از ديگر اهداف برگزاري اين نمايش��گاه‬ ‫اس��ت‪ .‬اين نمايشگاه بستري اس��ت تا دست‌اندرکاران‬ ‫امالک کشور‪ ،‬روش‌هاي فروش يا تامين تجهيزات الزم‬ ‫را براي عرضه واحدهاي مسکوني ارائه کنند‪.‬‬ ‫برگزاري نشست‌هاي مختلف علمي ـ تخصصي درباره‬ ‫مجموعه بتوانن��د به يکديگر ان��رژي منتقل‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫مس��ائل مختلف از جمله سبک‌س��ازي و مقاوم‌سازي‪،‬‬ ‫سيستم‌هاي سرمايشي و گرمايشي و نماسازي‪ ،‬برخي‬ ‫ديگر از برنامه‌هاي اجرايي اين نمايشگاه خواهد بود‪.‬‬ ‫‹ ‹نمايش�گاه زيت�ون‪ ،‬روغن‌ه�اي خوراک�ي و‬ ‫دانه‌هاي روغني‬ ‫نخس��تين نمايش��گاه بين‌المللي زيتون‪ ،‬روغن‌هاي‬ ‫خوراکي‪ ،‬روغن زيتون‪ ،‬دانه‌هاي روغني‪ ،‬ماش��ين‌آالت‬ ‫و فناوري‌ه��ا با حضور ش��رکت‌هاي داخلي و خارجي‪،‬‬ ‫نهادها‪ ،‬مديران و متخصصان مرتبط برگزار شده است‪.‬‬ ‫اين نمايش��گاه در يک سالن (س��الن ‪ )۳۵‬داير شده‬ ‫و قرار اس��ت از اين دوره به بعد با نام تجاري ‪olivex‬‬ ‫فعاليت کند‪.‬‬ ‫‹ ‹نمايشگاه مد و لباس فجر‬ ‫و اما س��ومين نمايش��گاهي که در همي��ن روزها به‬ ‫جري��ان افتاده‪ ،‬چهارمين نمايش��گاه بين‌المللي لباس‬ ‫نمايشگاه بهره‌وري انرژي بانکوک در تايلند‬ ‫با گرايش برق و انرژي‌هاي تجديدپذير برگزار‬ ‫مي‌ش��ود‪ .‬اين رويداد بزرگ در کشوري نظير‬ ‫تايلن��د که تقريبا منابع خاص��ي براي تامين‬ ‫انرژي ندارد بسيار داراي اهميت است‪ .‬توجه به‬ ‫انرژي‌هاي تجديدپذير و فناوري‌هاي مديريت‬ ‫زيس��ت‌محيطي با در نظر گرفتن راه‌حل‌هاي‬ ‫گسترده براي کاهش مصرف انرژي در حوزه‬ ‫صنعت ساخت‌وساز از مهم‌ترين اهدافي است‬ ‫که اين نمايش��گاه مدنظ��ر دارد‪ .‬محصوالت‬ ‫مختلف نمايشگاهي شامل انرژي خورشيدي‬ ‫محص��ول فوتوالکتريک‪ ،‬انرژي خورش��يدي‬ ‫و محص��والت يکپارچه‌س��ازي س��اختمان و‬ ‫کاربرد گرما و انرژي مواد حفظ خورش��يدي‪،‬‬ ‫مواد انرژي خورش��يدي جديد و فناوري آن‪،‬‬ ‫حفاظ��ت از محيط‌زيس��ت‪ ،‬صرفه‌جوي��ي در‬ ‫انرژي‪ ،‬محص��والت انرژي‌ه��اي تجديدپذير‬ ‫و کارب��رد‪ ،‬محص��والت ان��رژي خورش��يدي‬ ‫ولتایي��ک و عکس و تولي��د تجهيزات‪ ،‬باتري‬ ‫وانرژي محصوالت خورش��يدي درتامين برق‬ ‫و تجهيزات‪ ،‬انرژي خورشيدي و آب بخاري و‬ ‫تجهيزات توليد را مي‌توان در قالب غرفه‌هاي‬ ‫مختلف مشاهده کرد‪.‬‬ ‫اسالمي فجر است که در پي تاکيد رهبر معظم انقالب‬ ‫مبني بر حمايت از توليد داخلي برگزار ش��ده و هدف‬ ‫اصل��ي آن ارائه محصوالت صد درصد ايراني اس�لامي‬ ‫اس��ت‪ .‬در اين دوره عالوه بر بخش نمايش و مس��ابقه‪،‬‬ ‫بخش ويژه عرضه محصوالت داخلي پيش‌بيني ش��ده‬ ‫تا مردم بتوانند از آثار ارزشمند ايراني بهره‌مند شوند‪.‬‬ ‫نمايش��گاه م��د و لباس فج��ر به همت تالش��گران‬ ‫حوزه‌هاي مختلف در ‪ ۹‬بخش ش��امل مسابقه طراحي‬ ‫لباس و پارچه‪ ،‬بخش علمي و دانش��گاهي‪ ،‬فرهنگي و‬ ‫هنري‪ ،‬صنعت‪ ،‬بين‌الملل‪ ،‬موسسات تک منظوره مد و‬ ‫لباس‪ ،‬سازمان‌ها و نهادها‪ ،‬اس��تان‌ها‪ ،‬اقوام و عرضه و‬ ‫فروش محص��والت به‌منظور حمايت از توليد داخلي و‬ ‫اجراي قانون ساماندهي مد و لباس در جهت الگوسازي‬ ‫با ش��اخص‌هاي صد درص��د ايراني و اس�لامي برگزار‬ ‫شد‪.‬‬
‫معدن بین‌الملل‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫دوشنبه ‪ 11‬اسفند ‪ 11 - 1393‬جمادی االول ‪ 2 -1436‬مارس ‪ -2015‬شماره ‪ -170‬پیاپی ‪1488‬‬ ‫در پی کاهش جذابیت سرمایه گذاری معدنی در افریقای جنوبی مطرح شد‬ ‫‪27‬‬ ‫تالشایرانبرایجذبسرمایهگذارانخارجیمعدن‬ ‫کتایون ملکی‪-‬گ�روه معدن‪ :‬مش��کالت موجود در‬ ‫بخ��ش معدن افریق��ای جنوبی و وق��وع برخی حوادث‬ ‫منجر به کاهش تمایل س��رمایه‌گذاران برای حضور در‬ ‫این مناطق شده است‪ .‬البته کاهش بهره‌وری در بخش‬ ‫معدن تنها ویژه افریقای جنوبی نیس��ت‪ ،‬سختی کار و‬ ‫دریافت نکردن حقوقی متناس��ب با سختی کار بازدهی‬ ‫این بخش را در تمامی نقاط جهان کاهش داده اس��ت‪.‬‬ ‫ام��ا ایران نیز می‌تواند با اس��تفاده از این فرصت زمینه‬ ‫ورود به بخش معدن این مناطق یا جذب سرمایه‌گذاران‬ ‫خارجی را در بخش‌های مختلف معدنی کش��ور فراهم‬ ‫کند‪ ،‬موضوعی که به عقیده برخی از کارشناسان بخش‬ ‫معدن اس��تفاده از ای��ن فرصت به دلیل نب��ود قوانین‬ ‫ش��فاف و برنامه‌ای مشخص کمتر قابل‌دستیابی است و‬ ‫س��رمایه‌گذاران حوزه معدن کشورهای دیگری را برای‬ ‫فعالیت‌های معدنی انتخاب می‌کنند‪.‬‬ ‫ب��ازار آینده را پیش‌بینی کرده ب��ود‪ .‬در نتیجه کاهش‬ ‫س��رمایه‌گذاری و به��ره‌وری در بخش مع��دن تنها به‬ ‫مش��کالت کارگری مربوط نمی‌ش��ود‪ ،‬بلکه پیش‌بینی‬ ‫از آین��ده نی��ز بر س��رمایه‌گذاری تاثیر بس��یاری دارد‪.‬‬ ‫کش��ور شیلی در سال گذش��ته با فراهم سازی شرایط‬ ‫و وجود منابع معدنی توانس��ت جایگاه نخس��ت جذب‬ ‫سرمایه‌گذار خارجی را از آن خود کند در نتیجه برخی‬ ‫شرکت‌هایی که در افریقای جنوبی فعالیت می‌کردند‪،‬‬ ‫وارد شیلی شدند‪.‬‬ ‫‹ ‹استفاده از فرصت‌های پیش آمده‬ ‫‹ ‹کاهش جذابیت معدنی افریقای جنوبی‬ ‫آفریق��ای جنوبی با در اختیار داش��تن منابع عظیمی‬ ‫از مواد معدنی یکی از قطب‌های س��رمایه‌گذاری بخش‬ ‫مع��دن به ش��مار می‌آید‪ .‬ام��ا براس��اس مطالعات یک‬ ‫موسسه کانادایی‪ ،‬این کش��ور در سال ‪2014‬م از گروه‬ ‫‪ 10‬کشور با جذابیت سرمایه‌گذاری معدنی خارج شده‬ ‫و ب��ه رتب��ه ‪ 11‬جهان تنزل پیدا کرده اس��ت‪ .‬این آمار‬ ‫حاکی از آن است که س��رمایه‌گذاران میلی به فعالیت‬ ‫در این مناطق ندارند‪.‬‬ ‫این موسس��ه به‌منظور بررس��ی مناط��ق معدنی که‬ ‫برای سرمایه‌گذاران جذابیت دارد‪ ،‬فاکتورهای مختلفی‬ ‫از جمله جذابیت زمین‌شناس��ی‪ ،‬می��زان حمایت‌های‬ ‫دولت‌ه��ا در زمین��ه اکتش��اف‪ ،‬مق��ررات ی��ا قوانی��ن‬ ‫س��رمایه‌گذاری‪ ،‬میزان مالیات‌ه��ای دریافتی و کیفیت‬ ‫یا ش��رایط زیربنایی و کیفیت م��واد اولیه معدنی را در‬ ‫نظر داش��ته‌اند‪ .‬براس��اس این گزارش در نظرخواهی به‬ ‫عمل‌آمده حدود ‪ 40‬درصد جذابیت در س��رمایه‌گذاری‬ ‫را ب��ه عوامل سیاس��تگذاری مرتبط کرده‌ان��د‪ .‬در واقع‬ ‫سیاس��ت دولت‌ه��ای حاکم و قوانی��ن و مقررات نقش‬ ‫مهمی در جذب س��رمایه‌گذار ایفا می‌کند‪ .‬این بررسی‬ ‫برای نخس��تین بار جمهوری افریق��ای مرکزی‪ ،‬مصر‪،‬‬ ‫لس��تو‪ ،‬موریتانی‪ ،‬مراکش‪ ،‬س��ودان جنوبی و اوگاندا را‬ ‫هم شامل شده است‪.‬‬ ‫افریقای جنوبی در رده یازدهمین کشور جذاب برای‬ ‫سرمایه‌گذاری معدنی قرار گرفته و پس از آن جمهوری‬ ‫دموکراتی��ک کنگو ق��رار دارد‪ .‬اما مش��کالت در بخش‬ ‫معدن این کش��ور تصویر کامل‌تری از این کشور نشان‬ ‫می‌دهد‪ ،‬به طوری که رش��د تولید ناخالص داخلی این‬ ‫کش��ور در س��ال ‪2014‬م به پایین‌ترین سطح خود در‬ ‫‪ 5‬س��ال گذشته رسیده اس��ت‪ .‬عوامل مختلفی در این‬ ‫اتف��اق دخیل ب��وده‪ ،‬از جمله اینکه اعتص��اب ‪ 5‬ماهه‬ ‫کارگران معدن پالتی��ن و متعاقب آن اعتصاب طوالنی‬ ‫بی��ش از ‪ 220‬هزار نفر از کارکنان و مهندس��ان ذوب‬ ‫فلزات‪ ،‬توانس��ت رش��د تولی��د ناخال��ص را ‪ 1/5‬درصد‬ ‫کاه��ش دهد‪ .‬بخش زیادی از کارگران بخش معدن در‬ ‫افریقای جنوبی با مشکالتی مربوط به مسایل کارگری‬ ‫و همچنین خاموش��ی برق مواجه هستند‪ .‬به طوری که‬ ‫کارگران بخش مع��دن بدون توجه به کاهش بهره‌وری‬ ‫در افریقای جنوبی خواهان افزایش حقوق و دس��تمزد‬ ‫خود هستند‪ .‬از سویی دیگر کمبود برق و قوانین ناقص‬ ‫کار موج��ب نارضایت��ی کارگران معدن در این کش��ور‬ ‫ش��ده که در میزان به��ره‌وری در بخش معدن و جذب‬ ‫س��رمایه‌گذار تاثیر‌گذار اس��ت‪ .‬کش��ور نامیبیا بهترین‬ ‫کش��ور برای س��رمایه‌گذاری در بخش معدن است که‬ ‫مانند کوئینزلند در استرالیا‪ ،‬بریتیش کلمبیا در کانادا و‬ ‫دریچه‬ ‫گ�روه معدن‪ :‬رش��د س��االنه تولید فوالد خام س��ال‬ ‫‪2013‬م چین نس��بت به ‪2012‬م ح��دود ‪ 7/7‬درصد‬ ‫و ‪2014‬م نس��بت ب��ه ‪2013‬حدود ‪0/9‬درصد ش��د‪.‬‬ ‫پیش‌بین��ی می‌ش��ود تولید فوالد خام چین در س��ال‬ ‫‪ 2015‬و ‪2016‬م رش��د زی��ادی نس��بت ب��ه ‪2014‬م‬ ‫نداشته باش��د‪ .‬همچنین پیش‌بینی می‌شود تغییرات‬ ‫تولید فوالد خام س��ال ‪2017‬م چین نس��بت به سال‬ ‫‪2016‬م نزدیک صفر درصد باشد‪ .‬از سال ‪2017‬م نیز‬ ‫درصد رشد تولید فوالد خام دنیا هر ساله خیلی کمتر‬ ‫از سال قبل خواهد شد‪ .‬رشد جهانی تولید فوالد خام‬ ‫در س��ال‌های آینده به علت روند افزایشی تولید فوالد‬ ‫هندوس��تان‪ ،‬ایران و سایر کش��ورهای در حال توسعه‬ ‫خواهد بود‪ .‬چین نسبت به سایر کشورها از قبیل ایران‪،‬‬ ‫اس��ترالیا‪ ،‬برزیل‪ ،‬هندوستان و‪ ...‬فاقد مزیت خدادادی‬ ‫برای گس��ترش کمی تولید فوالد اس��ت‪ .‬ذخایر قابل‬ ‫بهره‌برداری چین ‪ 23000‬میلیون تن و محتوای آهن‬ ‫س��نگ‌آهن آن ‪ 7200‬میلیون تن اس��ت‪ 8/9 .‬درصد‬ ‫کلرادو در امریکاست‪ .‬پس از این کشور بوتسوانا‪ ،‬زامبیا‪ ،‬مدت ‪50‬سال گذشته س��رمایه‌گذاران ‪80‬درصد منابع‬ ‫مراکش‪ ،‬غنا‪ ،‬بورکینافاس��و‪ ،‬مالی‪ ،‬تانزانیا‪ ،‬ساحل عاج‪ ،‬معدنی ارزان ای��ن منطقه را اس��تخراج کردند و امروز‬ ‫جمه��وری دموکراتی��ک کنگو و افریق��ای جنوبی قرار منابع موجود در این مناطق رو به اتمام است‪ ،‬به همین‬ ‫دارند‪.‬‬ ‫دلیل سرمایه‌گذاران ترجیح می‌دهند به مناطق دیگری‬ ‫در جدول شاخص جذابیت سرمایه‌گذاری معدنی در وارد شوند‪ .‬از سویی دیگر وقوع برخی حوادث می‌تواند‬ ‫افریقا‪ ،‬لیبی در ردیف دوازدهم و کش��ورهای س��ودان‪ ،‬بر حضور س��رمایه‌گذاران تاثیر منفی داش��ته باشد‪ .‬به‬ ‫نیجریه‪ ،‬مصر و کنیا به ترتیب در رده‌های ‪ 29 ،28 ،27‬عنوان مثال برخی نا امنی‌ها در معادن افریقای جنوبی‬ ‫و ‪ 30‬قرار گرفته‌اند‪.‬‬ ‫و کشته‌ش��دن برخی کارگران معادن سرمایه‌گذاران را‬ ‫‹ ‹مش�کالت کارگری تنها دلیل کاهش بهره‌وری نگران کرده اس��ت‪ .‬رفع تاثیر چنی��ن حوادثی نیازمند‬ ‫نیست‬ ‫صرف زمان است‪.‬‬ ‫ام��ا کاهش بهره‌وری در بخش معدن تنها به افریقای‬ ‫هزاره تصریح کرد‪ :‬البته این حوادث می‌تواند فرصتی‬ ‫جنوبی محدود نمی‌ش��ود‪ ،‬این موضوع در بخش معدن ب��رای حضور برخی کش��ورها در این مناطق باش��د‪ .‬به‬ ‫کش��ورهای دیگ��ر نی��ز مش��اهده‬ ‫عنوان مثال ما نیز می‌توانیم در این‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬مدیرکل ارزیابی و نظارت‬ ‫بخش ورود پیدا کرده و در افریقای‬ ‫سازمان زمین‌شناس��ی و اکتشافات‬ ‫جنوب��ی س��رمایه‌گذاری کنیم‪ .‬در‬ ‫معدنی ایران در گفت و گو با‬ ‫حال حاضر کش��ور چی��ن در ازای‬ ‫در باره این موض��وع‪ ،‬اظهار کرد در‬ ‫عف��و زندانی‌ه��ای حب��س ابد خود‬ ‫ح��ال حاضر می��زان به��ره‌وری در‬ ‫آنها را ‪10‬س��ال به معادن آفریقای‬ ‫بخ��ش معدن در مقایس��ه با س��ایر ما نیز برای استفاده از‬ ‫جنوبی برده است و در فعالیت‌های‬ ‫فرصت‌های موجود و‬ ‫صنای��ع رو ب��ه کاهش اس��ت و این‬ ‫معدنکاری از آنها اس��تفاده می‌کند‪.‬‬ ‫ذخایر معدنی کشور‬ ‫موضوع در بیش��تر کش��ور‌های دنیا‬ ‫در واقع این کش��ور با تامین نیروی‬ ‫مشاهده می‌شود‪ .‬این در حالی است‬ ‫کار خ��ود و ایج��اد زیرس��اخت در‬ ‫می‌توانیم به راحتی‬ ‫که بهره‌وری صنعت آی‌تی امروز در‬ ‫معادن از فرصت پیش‌آمده استفاده‬ ‫سرمایه‌گذاران را‬ ‫جایگاه نخس��ت و بخ��ش معدن در‬ ‫می‌کند‪ .‬ما نیز اگر با چنین برنامه‌ای‬ ‫وارد بخش معدن‬ ‫انتها قرار دارد‪.‬‬ ‫وارد ای��ن مناط��ق ش��ویم و نیروی‬ ‫کنیم‬ ‫محمد رضا هزاره درباره علت این‬ ‫کاری و زیرس��اخت‌های خود را در‬ ‫موضوع‪ ،‬گفت‪ :‬دالی��ل مختلفی در‬ ‫آن مناطق ایجاد کنیم بدون ش��ک‬ ‫کاه��ش بهره‌وری بخش معدن ایفای نقش می‌کنند اما به موفقیت‌های خوبی دس��ت خواهیم یاف��ت‪ .‬اما باید‬ ‫مهم‌ترین دلیل سختی کار و خطرات موجود در بخش این نکته را در نظر داش��ته باشیم که برنامه‌ها مقطعی‬ ‫معدن اس��ت‪ .‬متاس��فانه با توجه به خطرات موجود در نباشند بلکه باید برای بلند مدت تدوین شوند‪.‬‬ ‫ق مناس��بی دریافت‬ ‫فعالیت‌ه��ای معدنی کارگران حقو ‌‬ ‫به گفته وی‪ ،‬مدیریت یک اصل مهم در موفقیت‌های‬ ‫نمی‌کنن��د‪ ،‬در حال��ی که یک برنامه‌نوی��س در محیط معدن��ی و اس��تفاده از فرصت‌ه��ای موج��ود اس��ت‪.‬‬ ‫کاری مناس��ب با فروش یک برنامه به درآمد ‪2‬میلیون مدیریت در ش��رکت‌های معدنی بزرگ دنیا با مدیریت‬ ‫دالری دست پیدا می‌کند اما در بخش معدن به ویژه در ش��رکت‌های معدنی ایران بس��یار متفاوت اس��ت‪ .‬آنها‬ ‫معادنی همچون زغال سنگ و طال با وجود سختی کار برای حضور در مناطق مختلف شرایط را به طور کامل‬ ‫فراوان درآمد چندانی نصیب کارگران آن نمی‌شود‪ ،‬در رصد می‌کنند و براساس پیش‌بینی‌هایی از بازار آینده‬ ‫نتیجه بهره‌وری در این بخش کاهش می‌یابد‪.‬‬ ‫وارد س��رمایه‌گذاری معدنی می‌ش��وند‪ .‬به عنوان مثال‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬ب��ا توجه به مش��کالت موجود اتفاقی چند س��ال پیش ش��رکت ریوتینتو مناب��ع نیکل خود‬ ‫دیگر در افریقای جنوبی رخ داده‪ ،‬و آن این است که در را در اس��ترالیا واگذار کرد زی��را قیمت مواد معدنی در‬ ‫تحلیل روند جهانی تولید فوالد و تغییرات آن تا ‪ 5‬سال آینده‬ ‫فعالیت‌های چین در تولید فوالد خام‬ ‫محتوای آهن س��نگ‌آهن دنیا در چی��ن قرار دارد‪ .‬به‬ ‫علت کیفیت نامناس��ب س��نگ‌آهن چین با میانگین‬ ‫عی��اری حدود ‪ 32‬درص��د‪ ،‬در مقاب��ل میانگین عیار‬ ‫سنگ‌آهن استخراجی استرالیا در سال ‪2014‬م حدود‬ ‫‪ 62‬درصد و ایران حدود ‪ 55‬درصد‪ ،‬کیفیت سنگ‌آهن‬ ‫چین برای تولید فوالد بدون سرمایه‌گذاری زیاد جهت‬ ‫اکتش��اف‪ ،‬اس��تخراج و به‌ویژه فرآوری تقریبا ناممکن‬ ‫اس��ت‪ .‬به عبارت دیگر هزینه تمام ش��ده کنس��انتره‬ ‫س��نگ‌آهن با عیار ح��دود ‪ 65‬درصد از س��نگ‌آهن‬ ‫داخلی چین بیش��تر از قیمت وارداتی به اضافه هزینه‬ ‫حمل‌ونقل این نوع کنسانتره برای کارخانه‌های چین‬ ‫تمام می‌ش��ود‪ .‬در سال ‪2014‬م چین فقط از استرالیا‬ ‫حدود ‪ 550‬میلیون تن س��نگ‌آهن وارد کرده اس��ت‪.‬‬ ‫عالوه بر این مقدار واردات از اس��ترالیا‪ ،‬چین در سال‬ ‫‪2014‬م حدود ‪ 100‬میلیون تن از سایر کشورها مواد‬ ‫آهن‌دار وارد کرده است‪ .‬برای تولید فوالد در‪ 20‬سال‬ ‫گذش��ته عمدتا این کش��ور جهت جبران کمبود مواد‬ ‫آهن‌دار داخلی به گس��ترش واردات سنگ‌آهن از دنیا‬ ‫اقدام کرده است‪.‬‬ ‫برای جلوگیری از واردات بیشتر سنگ‌آهن به چین‬ ‫دولت چی��ن معدنکاران را به اکتش��اف و اس��تخراج‬ ‫بیش��تر س��نگ‌آهن از معادن داخلی تشویق می‌کند‪.‬‬ ‫اس��تخراج کل سنگ‌آهن دنیا در سال ‪2003‬م حدود‬ ‫‪ 1164‬میلیون تن و س��نگ‌آهن اس��تخراجی چین از‬ ‫معادن داخلی خود در این س��ال حدود ‪ 263‬میلیون‬ ‫تن بود‪ .‬در صورتی که در سال ‪2012‬م حدود ‪2930‬‬ ‫میلیون تن س��نگ‌آهن خام از معادن دنیا اس��تخراج‬ ‫ش��ده است‪ .‬میزان استخراج س��نگ‌آهن خام چین از‬ ‫اما ایران نیز می‌تواند با فرصت پیش آمده در افریقای‬ ‫جنوب��ی عالوه بر حضور در آن مناطق س��رمایه‌گذاران‬ ‫خارجی خارج شده از این منطقه را جذب بخش معدن‬ ‫خود کند‪.‬‬ ‫مدیرکل ارزیابی و نظارت س��ازمان زمین‌شناس��ی و‬ ‫اکتش��افات معدنی ایران درباره این موضوع اظهار کرد‪:‬‬ ‫قبل از آنک��ه بخواهیم درب��اره جذب س��رمایه‌گذاران‬ ‫خارج��ی در ایران صحبت کنیم باید به روش‌های رایج‬ ‫جذب س��رمایه‌گذار در بخ��ش معدن اش��اره کنم‪ .‬در‬ ‫کشورهای دیگر به ویژه کشورهای اروپایی مانند آلمان‬ ‫و‪ ...‬بانک‌ه��ا با ارائه تس��هیالت ویژه به بخش خصوصی‬ ‫داخلی و خارجی سرمایه‌گذاران را جذب امور اکتشافی‬ ‫و بهره‌برداری می‌کنند‪.‬‬ ‫باتوجه به اینکه س��ود تس��هیالت ارائه ش��ده بسیار‬ ‫پایین اس��ت در نتیج��ه س��رمایه‌گذاران از این فرصت‬ ‫استفاده مفیدی در جهت فعالیت‌های معدنی می‌کنند‪.‬‬ ‫ام��ا در روش دیگر که بیش��تر در کش��ورهای افریقایی‬ ‫ی��ا در ترکیه دیده می‌ش��ود س��رمایه‌گذاران تمام امور‬ ‫معدنکاری از اکتشاف تا بهره‌برداری را به دست دارند و‬ ‫ماده معدنی استخراج شده را از کشور خارج می‌کنند و‬ ‫تنها درصدی را به آن کشور می‌دهند‪ .‬ترکیه با استفاده‬ ‫از این روش و جذب س��رمایه‌گذار توانس��ت استخراج‬ ‫ط�لای خ��ود را از ‪300‬کیلوگ��رم به ‪30‬تن برس��اند‪.‬‬ ‫هرچند طالی اس��تخراج ش��ده در ترکیه نمی‌ماند اما‬ ‫این کش��ور با اس��تفاده از این روش فعالیت‌های بخش‬ ‫معدن و اشتغالزایی در این بخش را افزایش داده است‪.‬‬ ‫در قزاقس��تان نیز از س��ال ‪2003‬م با تغییر در قوانین‬ ‫و مقررات‪ ،‬جذب س��رمایه‌گذار در بخش معدن آس��ان‬ ‫ش��د‪ ،‬نکته جالب این است که این کشور در این مدت‬ ‫هیچ نوع تخلف و شکایتی درحوزه سرمایه‌گذار خارجی‬ ‫نداشته به همین دلیل س��رمایه‌گذاران خارجی تمایل‬ ‫فراوانی برای حضور در این کشور دارند‪ .‬این کشور برای‬ ‫جذب بیشتر سرمایه‌گذار ‪100‬درصد سرمایه واردشده‬ ‫را نیز بیمه می‌کند‪ .‬البته در حال حاضر قزاقس��تان در‬ ‫حوزه اکتشاف با مشکل مواجه است زیرا منابع آن رو به‬ ‫اتمام است به همین دلیل برای توسعه اکتشافات خود‬ ‫در خواس��ت همکاری با ایران را دارد ت��ا بتواند ذخایر‬ ‫جدید را پیدا کند‪.‬‬ ‫ه��زاره ادامه داد‪ :‬ما نیز برای اس��تفاده از فرصت‌های‬ ‫موج��ود و ذخایر معدنی کش��ور می‌توانی��م به راحتی‬ ‫س��رمایه‌گذاران را وارد بخ��ش معدن کنیم‪ .‬متاس��فانه‬ ‫ما در بحث قوانین با مش��کالتی مواجهیم که می‌تواند‬ ‫در جذب س��رمایه‌گذار اثر داشته باش��د‪ .‬سال‌ها پیش‬ ‫سرمایه‌گذاران بزرگ خارجی مانند ریوتینتو وارد کشور‬ ‫ش��دند اما با روی کار آمدن دولت نه��م قوانین جذب‬ ‫س��رمایه‌گذار خارجی با تغییر مواجه ش��د‪ .‬در واقع اگر‬ ‫می‌خواهیم س��رمایه‌گذاران خارج��ی در بخش معدن‬ ‫ما حضور داشته باش��ند باید قوانین این بخش را کمی‬ ‫تغییر داده و از سویی دیگر با بررسی نیاز آینده و رصد‬ ‫بازار وارد سرمایه‌گذاری شویم‪.‬‬ ‫مع��ادن داخلی در همین س��ال حدود ‪ 1310‬میلیون‬ ‫ت��ن بود‪ .‬ب��ا وجود این چین در س��ال ‪2012‬م حدود‬ ‫‪ 754‬میلیون تن مواد آهن‌دار با عیار باالی ‪ 62‬درصد‬ ‫از کش��ورهای مختلف دنیا وارد کرده اس��ت‪ .‬به علت‬ ‫روند افزایش��ی واردات مواد آهن‌دار چین در ‪ 15‬سال‬ ‫اخیر‪ ،‬استرالیا‪ ،‬برزیل و ‪ ....‬سرمایه‌گذاری زیادی برای‬ ‫امکان صادرات بیش��تر مواد آهن‌دار از معادن خود به‬ ‫چین انجام دادند‪ .‬عرضه جهانی سنگ‌آهن (کنسانتره‪،‬‬ ‫گندله) بیشتر از تقاضای جهانی آن در چند سال اخیر‬ ‫ش��ده است‪ .‬یکی از دالیل روند کاهشی قیمت جهانی‬ ‫س��نگ‌آهن از س��ال ‪ 2011‬تاکنون کاهش روند رشد‬ ‫تولید فوالد چین نس��بت به سال‌های قبل از ‪2010‬م‬ ‫است‪.‬‬ ‫€ €مهندس علی ابراهیمیان‪ ،‬دانشکده مهندسی‬ ‫و علم مواد‪ ،‬دانشگاه صنعتی شریف‬ ‫€ €دکتر مهندس سیدتقی نعیمی‪ ،‬عضو هیات‬ ‫علمی دانشگاه‌ها و کارشناس رسمی دادگستری‬ ‫نگاه روز‬ ‫سازوکارقیمت‌گذاریسنگ‌آهن‬ ‫تغییرپذیرنیست‬ ‫یک��ی از مدی��ران س��ابق ریوتینتو معتقد اس��ت‬ ‫قیمت‌گذاری قرارداد س��االنه باید مج��ددا در بازار‬ ‫سنگ‌آهن برقرار شود اما کالید راسل‪ ،‬مقاله‌نویس‬ ‫رویترز چنین اقدامی را اش��تباه می‌داند‪ .‬به گزارش‬ ‫ماین‌نی��وز‪ ،‬م��ال ران��دال که بیش از ‪ 25‬س��ال در‬ ‫ریوتینت��و فعالی��ت ک��رده و به ایجاد ی��ک معدن‬ ‫س��نگ‌آهن اس��ترالیایی کمک کرد‪ ،‬اظهار می‌کند‬ ‫حرکت سنگ‌آهن به سمت قیمت‌گذاری معامالت‬ ‫فوری از سال ‪ 2010‬به این طرف فاجعه بود‪ .‬تا چند‬ ‫سال قبل قیمت سنگ‌آهن با مذاکرات ساالنه میان‬ ‫فوالدس��ازان و تامین‌کنندگان اس��ترالیایی تعیین‬ ‫می‌ش��د اما این ش��یوه با دس��تور ماریوس کالپرز‪،‬‬ ‫مدیرعامل سابق بی‌اچ‌پی بیلیتون که خواستار سود‬ ‫بردن از کمبود عرضه و به دست آوردن سود باالتر‬ ‫از معادن سنگ‌آهن این ش��رکت بود‪ ،‬تغییر یافت‪.‬‬ ‫روزنامه فایننشیال ریویوی استرالیا به نقل از راندال‬ ‫نوش��ت‪ :‬کالپ��رز در حالی این تغیی��ر را ایجاد کرد‬ ‫که اکنون هیچ مس��ئولیتی ندارد‪ .‬راندال که اکنون‬ ‫ریاس��ت شرکت ام زد آی ریسورسز را برعهده دارد‬ ‫تا اینجای قضیه حق دارد زیرا بازار معامالت نقدی‬ ‫دیگ��ر به نفع معدن��کاران بزرگ نیس��ت‪ .‬بی‌اچ‌پی‬ ‫بیلیتون‪ ،‬ریوتینتو و واله در ابتدای این تغییر س��ود‬ ‫بردن��د زیرا تقاضای چین برای س��نگ‌آهن فراتر از‬ ‫میزان عرض��ه بازار بود و در نتیجه قیمت معامالت‬ ‫نق��دی را به رکورد باالیی رس��اند‪ .‬س��نگ‌آهن در‬ ‫معامالت نقدی آس��یا به ‪191/90‬دالر در هر تن در‬ ‫فوریه سال ‪ 2011‬رس��ید اما از آن زمان ‪67‬درصد‬ ‫کاه��ش پیدا کرده و تا ‪ 18‬فوریه ‪63/40‬دالر در هر‬ ‫تن نزول کرده است‪ .‬اما دلیل این کاهش چشمگیر‬ ‫تغییر ش��یوه قیمت‌گذاری یا حتی برخالف ادعای‬ ‫راندال‪ ،‬دس��تکاری بازار از سوی معامله‌گران نبوده‬ ‫بلک��ه اقدام معدن��کاران بزرگ از پرک��ردن بازار از‬ ‫س��نگ‌آهن کم‌هزینه بوده‪ ،‬آن هم در شرایطی که‬ ‫تقاض��ای صنعت ف��والد چین برای س��نگ‌آهن از‬ ‫رکورد سابق فرود آمده است‪.‬‬ ‫اخبار بین‌الملل‬ ‫ساختدوکارخانهجدیدسیمان‬ ‫درازبکستان‬ ‫رییس دپارتمان مواد ساختمانی ازبکستان اعالم‬ ‫کرد این کشور قصد دارد دو کارخانه جدید سیمان‬ ‫در س��ال ‪ 2016‬احداث کند‪ .‬یک کارخانه سیمان‬ ‫ب��ا ظرفیت تولید ‪0/4‬میلیون تن در س��ال توس��ط‬ ‫کاراکال پاک در کاراکال پاکس��تان در حال ساخت‬ ‫اس��ت که در س��ال ‪ 2016‬راه‌اندازی می‌شود‪ .‬یک‬ ‫کارخانه دیگر با ظرفیت تولید س��االنه ‪2/2‬میلیون‬ ‫تن هم در منطقه جارکورگان سورخانداریا در حال‬ ‫ساخت اس��ت‪ .‬پروژه‌های سیمان دیگری هم اخیرا‬ ‫در ازبکستان ساخته شده‌اند‪.‬‬ ‫کاهش مصرف سیمان روسیه‬ ‫انجمن س��یمان روس��یه پیش‌بینی کرد مصرف‬ ‫س��یمان در بازار داخلی این کش��ور امسال برای‬ ‫نخس��تین‌بار از س��ال ‪ 2009‬م به‌دلی��ل کاه��ش‬ ‫ساخت‌وساز خانه و ساخت زیرساخت کاهش پیدا‬ ‫می‌کند‪ .‬طبق پیش‌بینی انجمن س��یمان روسیه‪،‬‬ ‫می��زان مصرف داخلی ‪15‬درصد در س��ال ‪2015‬‬ ‫کاهش خواهد یافت و روند کاهش ممکن اس��ت‬ ‫به مدت چند س��ال ادامه پیدا کند‪ .‬میزان فروش‬ ‫از ابتدای امس��ال تاکنون ‪5‬درصد کاهش داش��ته‬ ‫است‪.‬‬ ‫الفارژ انتظار دارد باالتری��ن کاهش فروش را در‬ ‫روس��یه داشته باشد‪ .‬این شرکت سیمان قصد دارد‬ ‫حدود ‪2/6‬میلیون تن در سال ‪ 2015‬تولید کند‪.‬‬ ‫درآمد روسال ‪ 6‬برابر شد‬ ‫شرکت روس��ال روسیه که بزرگترین تولیدکننده‬ ‫آلومینی��وم جهان اس��ت‪ ،‬اعالم ک��رد درآمدش در‬ ‫‪3‬ماهه چهارم س��ال ‪2014‬م به‌دلیل سقوط ارزش‬ ‫روب��ل در براب��ر دالر امری��کا و قیمت‌ه��ای باالتر‬ ‫ای��ن فل��ز بیش از ‪ 6‬براب��ر افزایش یافته اس��ت‪ .‬به‬ ‫گزارش ماین نیوز‪ ،‬با این همه روس��ال هش��دار داد‬ ‫پریمیوم‌ه��ای آلومینیوم در آس��یا به‌دلیل افزایش‬ ‫صادرات محصوالت نیمه‌تولیدش��ده از سوی چین‬ ‫که بزرگترین تولیدکننده و مصرف‌کننده آلومینیوم‬ ‫در جهان است‪ ،‬ممکن است زیر فشار قرار بگیرد‪.‬‬ ‫درآمد روسال بدون احتساب بهره‪ ،‬مالیات و افت‬ ‫ارزش ارز و اس��تهالک به ‪651‬میلیون دالر در سه‬ ‫ماهه چهارم س��ال ‪ 2014‬م در مقایس��ه با ‪101‬م‬ ‫میلیون دالر در مدت مشابه سال ‪2013‬م رسید در‬ ‫حالی‌که تحلیلگران در نظرسنجی رویترز درآمد این‬ ‫شرکت را ‪637‬میلیون دالر پیش‌بینی کرده بودند‪.‬‬
‫تازه‌های معدنی‬ ‫تولید فوالد میکروآلیاژی‬ ‫با استحکام ‪ 3‬برابری‬ ‫فوالد مبارکه برای نخس��تین بار در کش��ور طراحی‬ ‫و تولید ف��والد میکروآلیاژی با اس��تحکام باال (درجه‬ ‫اس‌‪ 500‬ام‌س��ی) مورد اس��تفاده در س��اخت شاسی‬ ‫کشنده تریلرهای سنگین را طراحی و تولید کرد‪.‬‬ ‫‪ ،‬غالمرض��ا جوانم��ردی‪ ،‬مدیر‬ ‫ب��ه گ��زارش‬ ‫متال��ورژی و روش‌های تولید فوالد مبارکه با بیان این‬ ‫مطلب گف��ت‪ :‬تولید فوالد میکروآلیاژی با اس��تحکام‬ ‫باال (درجه اس‌‪ 500‬ام‌س��ی) در راستای پروژه جهانی‬ ‫سبک‌س��ازی خودروه��ا (‪ )ULSAB‬ب��ا هم��کاری‬ ‫شرکت‌های خودروس��از و فوالدس��ازان بزرگ جهان‬ ‫با هدف تولید فوالد‌هایی با اس��تحکام باال و ضخامت‬ ‫کم‪ ،‬برای کاهش وزن خودرو‪ ،‬کاهش مصرف سوخت‪،‬‬ ‫کاه��ش آلودگ��ی محیط‌زیس��ت و افزای��ش ظرفیت‬ ‫بارگیری و ایمنی تعریف شده است‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬واحد متال��ورژی و روش‌‌های تولید‬ ‫ش��رکت فوالدمبارکه با همکاری شرکت شاسی‌سازی‬ ‫ایران (گروه بهمن) این نوع فوالد را براساس استاندارد‬ ‫ای‌ان‪ 2-10149‬ب��ه صورت آنالیز ش��یمیایی طراحی‬ ‫ک��رد و در مرحله بعد‪ 200 ،‬ت��ن محصول به صورت‬ ‫کالف گرم آزمایش��ی تولید ش��د که پس از آزمایش‬ ‫عملیاتی در کارخانه مش��تری برای س��اخت شاس��ی‬ ‫کش��نده تریل��ر مورد تایی��د قرار گرف��ت‪ .‬جوانمردی‬ ‫خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬از ویژگی‌ه��ای ای��ن ن��وع فوالد‪،‬‬ ‫اس��تحکام ‪ 3‬برابری نس��بت به فوالده��ای معمولی‪،‬‬ ‫مقاومت در مقابل خس��تگی ف��والد برای جلوگیری از‬ ‫ل بارهای س��نگین‬ ‫ترک در فش��ارهای حاصل از تحم ‌‬ ‫و همچنی��ن برای بهبود جوش‌پذی��ری و فرم‌پذیری‪،‬‬ ‫کاهش میزان مصرف افزودنی‌ها نظیر کربن (به کمتر‬ ‫از ‪ 0/1‬درصد)‪ ،‬کاهش مقدار فسفر (به کمتر از ‪0/01‬‬ ‫درصد) و گوگرد (به کمتر از ‪0/008‬درصد) و در عین‬ ‫ح��ال افزایش میزان منگنز (به بیش��تر از ‪1/2‬درصد)‬ ‫و نیز اس��تفاده از عنصرهای نیوبیوم و وانادیم (حدود‬ ‫‪0/05‬درصد) است که با این ترکیب‌ها‪ ،‬امکان دستیابی‬ ‫به تولید فوالد با استحکام تسلیم ‪ 550‬و کشش نهایی‬ ‫‪ 620‬مگاپاسکال در ضخامت ‪ 5‬میلیمتر فراهم شد‪.‬‬ ‫کنفرانس جهانی فوالد‬ ‫در برزیل برگزار می‌شود‬ ‫بیس��ت و یکمین کنفرانس جهان��ی فوالد دو هفته‬ ‫آینده (‪ 25‬تا ‪ 27‬اسفند) در ریودوژانیرو برزیل برگزار‬ ‫می‌شود‪ .‬به گزارش س��ایت سی‌آریو‪ ،‬بیست و یکمین‬ ‫کنفرانس جهانی فوالد به بررسی موضوعاتی همچون‬ ‫ش��رایط بازار جهانی فوالد‪ ،‬چین و تجارت بین‌الملل‪،‬‬ ‫تقاض��ای ف��والد و ظرفیت موجود‪ ،‬مدیریت ریس��ک‬ ‫قیمت‪ ،‬مواد اولیه فوالد به صورت فله‪ ،‬س��رمایه‌گذاری‬ ‫خارجی چین در معادن و فوالد‪ ،‬تجارت فوالد‪ ،‬هزینه‬ ‫احداث واحدهای فوالدسازی‪ ،‬نوآوری‌های جدید تولید‬ ‫ف��والد و‪ ...‬می‌پردازد‪ .‬ش��رکت‌کنندگان این کنفرانس‬ ‫شامل ش��رکت‌های بین‌المللی آرس��لورمیتال‪ ،‬اطلس‬ ‫کوپکو‪ ،‬دانیلی‪ ،‬تنوا‪ ،‬تایس��ن ک��روپ‪ ،‬اف‪.‬جی‪.‬وی و ‪...‬‬ ‫هس��تند‪ .‬بنا به این گزارش‪ ،‬میزان تولید فوالد جهانی‬ ‫در نخس��تین ماه می�لادی ‪2015‬م‪ ،‬ب��ا کاهش ‪2/9‬‬ ‫درصدی نس��بت به مدت مشابه سال ‪ 2013‬میالدی‪،‬‬ ‫به ‪ 133‬میلیون و ‪ 102‬هزار تن رسید‪.‬‬ ‫ارزیابی مدیرعامل ریوتینتو‬ ‫از احتمال ادغام با گلنکور‬ ‫مدیرعام��ل ریوتینت��و اظهار کرد‪ :‬ش��رکت معدنی‬ ‫ریوتینتو ب��ه کنترل گلنکور درنخواه��د آمد زیرا این‬ ‫اقدام م��ورد موافق��ت س��هامداران و رگوالتورها قرار‬ ‫نمی‌گیرد‪ .‬ریو پیش��نهاد ادغام که آگوست گذشته از‬ ‫س��وی گلنکور برای ایجاد یک ش��رکت معدنی ‪160‬‬ ‫میلیارد دالری مطرح شد را رد کرد و در اکتبر مطرح‬ ‫ش��دن چنی��ن پیش��نهادی را فاش کرد‪ ،‬ب��ا این‌همه‬ ‫گلنکور اقدام دوباره برای خرید این ش��رکت را منتفی‬ ‫ندانسته است‪ .‬با مقررات انگلیس‪ ،‬گلنکور از آوریل به‬ ‫بعد می‌تواند پیشنهاد دوباره را مطرح کند اما از اکتبر‬ ‫ارزش س��هام گلنکور در مقایس��ه با ریوتینتو کاهش‬ ‫یافته و احتمال مطرح شدن پیشنهاد جدید در آینده‬ ‫نزدیک را ضعیف کرده اس��ت‪ .‬سام والش‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫ریوتینتو در موسسه سلطنتی امور بین‌الملل در لندن‬ ‫اظهار کرد که با اینکه رس��انه‌ها به این موضوع عالقه‬ ‫نش��ان می‌دهند اما سرمایه‌گذاران انتظار عملی شدن‬ ‫چنین توافقی را ندارند‪ .‬وی در ادامه به موضوع ارزش‬ ‫و مخالفت رگوالتوری به عنوان دالیل اصلی شکس��ت‬ ‫بی‌اچ‌پی بیلیتون برای خرید ریوتینتو در سال ‪2008‬م‬ ‫اشاره کرد‪ .‬بر اساس گزارش رویترز‪ ،‬والش پیش از این‬ ‫گفت��ه بود ادغام گلنک��ور و ریوتینتو به دلیل اختالف‬ ‫فرهنگ‌ها موفق نخواهد بود زیرا گلنکور یک ش��رکت‬ ‫بازرگانی اس��ت که در افق کوتاه‌مدت فعالیت می‌کند‬ ‫در حالی‌که ریوتینتو یک ش��رکت معدنی است که به‬ ‫س��اخت معادنی با هزینه تولی��د اندک و عمر طوالنی‬ ‫متمرکز است‪.‬‬ ‫‪28‬‬ ‫دوشنبه ‪ 11‬اسفند ‪ 11 - 1393‬جمادی االول ‪ 2 -1436‬مارس ‪ -2015‬شماره ‪ -170‬پیاپی ‪1488‬‬ ‫چشم‌انداز معدنی‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫در پي کشف یکی از بزرگترين معادن مس در چهارمحال و بختياري مطرح شد‬ ‫افزايشقدرتايراندربازارجهانيمس‬ ‫نرگس قيصري ‪ -‬گروه معدن‪ :‬بزرگترين معدن مس‬ ‫کشور کشف ش��د؛ اين معدن که با ذخيره ‪ 10‬ميليون‬ ‫تن در استان چهارمحال و بختياري کشف شده دومين‬ ‫معدن بزرگ مس کش��ور بعد از مس سرچشمه کرمان‬ ‫اس��ت که با اس��تخراج و فرآوري آن ضمن تامین نياز‬ ‫صنايع داخلي کشور زمینه افزايش صادرات محصوالت‬ ‫م��س را نيز فراه��م مي‌کند‪ .‬البته ه��ر چند اين معدن‬ ‫هنوز در مراحل ابتدايي اکتش��اف قرار داشته و احتماال‬ ‫تا مرحله بهره‌برداري فاصله زيادي دارد اما کارشناسان‬ ‫معتقدن��د عيار ب��االي اين مع��دن به همراه اس��تفاده‬ ‫از فناوري‌ه��اي نوين کش��ور را به يک��ي از قدرت‌هاي‬ ‫منطق��ه در حوزه مس مبدل خواه��د کرد‪ ،‬ضمن آنکه‬ ‫حضور معدن مس بزرگ ديگری در کنار معادن کنوني‬ ‫موجب��ات رقابت‌پذي��ري و ثب��ات قيمت‌ه��ا را در بازار‬ ‫فراهم آورده و همچنين توسعه اقتصادي منطقه نيز از‬ ‫دستاوردهاي اين اکتشاف خواهد بود‪.‬‬ ‫محمدجعف��ر صادقي‌پن��اه‪ ،‬عضو‬ ‫خان��ه مع��دن نيز درباره کش��ف‬ ‫بزرگترين معدن مس در اس��تان‬ ‫چهارمحال و بختياري و تاثير آن‬ ‫ب��ر ب��ازار مس کش��ور به‬ ‫مي‌گويد‪ :‬راه‌اندازي پروژه‌هاي معدني تاثير بسزايي روي‬ ‫اقتصاد کشور خواهد داشت‪ .‬حال با توجه به اينکه مس‬ ‫يک��ي از فلزات با ارزش به‌ش��مار می‌آی��د و کاربردهاي‬ ‫فراوان��ي در صنايع مختلف دارد از اين‌رو مي‌توان گفت‬ ‫که فعاليت اين معدن عالوه‌بر رش��د و توسعه اقتصادي‬ ‫کش��ور‪ ،‬در رش��د و توس��عه منطقه که از مناطق کمتر‬ ‫توس��عه يافته به‌ش��مار مي‌آيد‪ ،‬نيز موث��ر خواهد بود‪.‬‬ ‫درواقع يکي از مزيت‌هاي معدن اين اس��ت که عالوه‌بر‬ ‫توسعه و رشد اقتصادي کشور مي‌تواند زمينه‌ساز توسعه‬ ‫مناطق محروم را فراهم کند‪.‬‬ ‫صادقي‌پن��اه در ادام��ه اف��زود‪ :‬از آنجاي��ي که صنايع‬ ‫پايين‌دس��تي در صنعت مس نيازمند خوراک يا همان‬ ‫مواد اوليه هس��تند راه‌اندازي این پروژه مي‌تواند رشد و‬ ‫توسعه اقتصادي بااليي را به دنبال داشته باشد‪.‬‬ ‫وي اظهار ک��رد‪ :‬ارزش‌افزوده حاصل از صادرات مس‬ ‫رق��م قابل‌توجهي را به خود اختص��اص مي‌دهد ضمن‬ ‫آنکه افزايش توليد مس قدرت رقابت‌پذيري کش��ور را‬ ‫در بازار جهاني باال برده و مي‌تواند زمينه افزايش سهم‬ ‫کشور را در مبادالت جهاني را فراهم کند که در نتيجه‬ ‫آن شاهد رشد و توسعه اقتصاد معدني باشيم‪.‬‬ ‫‹ ‹معدني با ‪ 10‬ميليون تن ذخيره احتمالي‬ ‫ريي��س س��ازمان صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت اس��تان‬ ‫چهارمحال و بختياري درباره کشف ذخيره مس در اين‬ ‫استان به‬ ‫مي‌گويد‪ :‬يکي از موارد مهمي که درباره‬ ‫اس��تان چهارمحال و بختياري وجود دارد اين است که‬ ‫تاکنون هيچ‌گونه کانس��ار فلزي در استان چهارمحال و‬ ‫بختياري يافت نش��ده و گمان‌ها بر اين بوده که کانسار‬ ‫فلزي در اين منطقه وجود ندارد‪.‬‬ ‫نعميم امامي افزود‪ :‬در ‪ 20‬س��ال‬ ‫گذش��ته مطالعات مقدماتي روي‬ ‫محدوده‌هاي معدني استان انجام‬ ‫ش��ده تا اينکه در س��ال گذشته‬ ‫مطالعات تکميلي توسط سازمان‬ ‫زمين‌شناسي انجام ش��د و به اين ترتيب خبر از وجود‬ ‫کانس��ار مس هم��راه با عنصر کبال��ت در محل دهکده‬ ‫معدن در شهرستان کيار داده شد‪.‬‬ ‫وي افزود‪ :‬يک��ي از ويژگي‌هاي اين معدن را مي‌توان‬ ‫ميزان کبالت همراه با مس دانس��ت که در مقايس��ه با‬ ‫ديگر معادن مس کش��ور رقم قابل‌توجه��ي را به خود‬ ‫اختصاص مي‌دهد‪.‬‬ ‫امام��ي در ادامه ب��ه ميزان ذخيره اين معدن اش��اره‬ ‫ک��رد و افزود‪ :‬درحال حاضر ذخيره احتمالي اين معدن‬ ‫رقمي بيش از ‪ 10‬ميليون تن برآورده شده و از عيار‪3/5‬‬ ‫درصدي برخوردار اس��ت‪ .‬همچني��ن برنامه‌ريزي براي‬ ‫تعيين ذخيره قطعي اين معدن انجام شده و قرار است‬ ‫با کمک و همکاري س��ازمان زمين‌شناسي گمانه‌زني‌ها‬ ‫در مدت باقيمانده تا پايان س��ال آغاز ش��ود تا با انجام‬ ‫عمليات حفاري و تعيين ضخامت قطعي کانسار ميزان‬ ‫ذخيره قطعي اين معدن مشخص شود‪.‬‬ ‫وي ب��ا بيان اينکه معدن مورد نظر در يکي از مناطق‬ ‫حفاظت‌ش��ده اس��تان قرار دارد‪ ،‬افزود‪ :‬در سال گذشته‬ ‫موافق��ت هيات دولت براي انجام فعاليت معدني گرفته‬ ‫ش��ده و امي��د مي‌رود زمين��ه براي اجرايي‌ک��ردن اين‬ ‫موافقتنام��ه فراهم ش��ده و ديگر نيازي ب��ه تمديد آن‬ ‫وجود نداشته باشد تا با بکارگيري روش‌هاي استخراجي‬ ‫نوين که کمترين آسيب را براي محيط‌زيست به همراه‬ ‫خواهد داش��ت زمينه ش��روع فعاليت براي برداشت از‬ ‫ذخاير اين معدن فراهم شود‪.‬‬ ‫ريي��س س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تان‬ ‫چهارمح��ال و بختياري درباره س��رمايه‌گذاري مورد‬ ‫نياز براي انجام عمليات فرآوري محصول اين معدن‬ ‫گفت‪ :‬با وجود اینکه سرمايه‌گذاران بخش خصوصي‬ ‫نيز تمايل براي ورود به اين پروژه دارند اما از آنجايي‬ ‫که س��ازمان توس��عه و نوس��ازي ايران که به عنوان‬ ‫شرکت مادر تخصصي در فعاليت‌هاي معدني به‌شمار‬ ‫آمده و فناوري‌هاي مورد نياز براي انجام عمليات در‬ ‫بخش اس��تخراج و ف��رآوري را در اختيار دارد تمايل‬ ‫خود را براي سرمايه‌گذاري در اين حوزه اعالم کرده‬ ‫از اين‌رو مذاکرات اوليه با اين س��ازمان انجام ش��ده‬ ‫که بعد از مشخص شدن ميزان ذخيره قطعي معدن‬ ‫زمينه اس��تخراج و توليد اين محصول فراهم خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫وي در ادام��ه گف��ت‪« :‬ژنز» يا به عبارتي منش��أ اين‬ ‫معدن با ديگر معادن مس کش��ور متفاوت است‪ ،‬به اين‬ ‫ترتيب که معادن مس��ي که در مرک��ز ايران قرار دارند‬ ‫داخل پرانتز‬ ‫براساس اعالم مرکز آمار ایران‬ ‫‪ 1460‬معدن دارای سیستم فاضالب هستند‬ ‫مرکز آمار ایران اعالم کرد‪ :‬در س��ال‪ 91‬از مجموع ‪5316‬‬ ‫مع��دن در حال بهره‌برداری‪ 1460 ،‬مع��دن (‪27/5‬درصد)‬ ‫دارای فاضالب هس��تند که از این تعداد‪ ،‬معادن استخراج‬ ‫ش��ن و ماس��ه‪ ،‬س��نگ تزئینی و س��نگ آهک به ترتیب‬ ‫‪ 832،347‬و ‪ 148‬بیش��ترین مع��ادن دارای فاضالب را به‬ ‫خود تخصیص داده‌اند‪.‬‬ ‫به گزارش ماین‌نی��وز‪ ،‬نتایج حاصل از طرح آمارگیری از‬ ‫معادن در حال بهره‌برداری س��ال ‪ 1391‬که از سوی مرکز‬ ‫آمار ایران انتش��ار یافته‪ ،‬نش��ان می‌دهد براس��اس توزیع‬ ‫اس��تانی‪ ،‬معادن اس��تان‌های اصفهان‪ ،‬کرمان و لرستان به‬ ‫ترتیب با ‪ 159 ،226‬و ‪ 100‬معدن‪ ،‬بیشترین تعداد معادن‬ ‫دارای فاضالب را داشته‌اند‪.‬‬ ‫‹ ‹نوع سیستم تصفیه فاضالب معدن‬ ‫نتایج آمارگیری نشان می‌دهد در سال ‪ 1391‬از تعداد ‪ 1460‬معدن دارای فاضالب‪،‬‬ ‫‪ 459‬معدن (‪ 31/4‬درصد) دارای فاضالب بوده‌اند که از این تعداد‪ ،‬سه معدن از تصفیه‬ ‫ش��یمیایی‪ 435 ،‬معدن از تصفیه فیزیکی و ‪ 22‬معدن نیز از روش‌های ش��یمیایی و‬ ‫فیزیکی برای تصفیه فاضالب استفاده کرده‌اند‪.‬‬ ‫‹ ‹محل دفع فاضالب معدن‬ ‫براساس آمارهای موجود‪ ،‬محل دفع فاضالب ‪ 784‬معدن در زمین‌های غیرکشاورزی‪،‬‬ ‫‪ 241‬مع��دن در چاه‪ 170 ،‬معدن در رودخانه‪ 51 ،‬معدن در زمین‌های کش��اورزی و‬ ‫‪ 274‬معدن در سایر محل‌هاست‪.‬‬ ‫براساس آمارهای موجود‪ ،‬در معادن دارای فاضالب و بدون سیستم تصفیه فاضالب‪،‬‬ ‫مح��ل دفع فاضالب ‪ 586‬مع��دن در زمین‌های غیرکش��اورزی‪ 152 ،‬معدن در چاه‪،‬‬ ‫‪ 49‬مع��دن در رودخانه‪ 37 ،‬معدن در زمین‌های کش��اورزی و ‪ 156‬معدن در س��ایر‬ ‫محل‌هاست‪.‬‬ ‫‹ ‹روش دفع مواد باطله معدن‬ ‫نتایج نش��ان می‌ده��د از ‪3548‬معدن دارای باطله (‪ 66/7‬درصد) در س��ال ‪1391‬‬ ‫معادل ‪ 513‬معدن از مخزن س��د باطله‪ 2836 ،‬معدن از مخزن دپو و ‪ 323‬معدن از‬ ‫سایر روش‌ها برای دفع مواد باطله معدن استفاده کرده‌اند‪.‬‬ ‫از ن��وع پرفيلي بوده و در کمربن��د مس «پرفيلي آنتي‬ ‫ماليا» قرار گرفته است‪ .‬اما مس موجود در اين معدن از‬ ‫نوع کانس��ار رسوبي با قابليت گسترش است‪ ،‬به همين‬ ‫دليل احتمال وجود اين کانس��ار در اس��تان مجاور نيز‬ ‫وجود خواهد داشت‪ ،‬چراکه اين معدن در نزديکي مرز‬ ‫اس��تان چهارمحال و بختياري با کهگيلويه و بويراحمد‬ ‫قرار گرفته است و مي‌توان با تعيين عمق ذخاير در اين‬ ‫معدن نسبت به اکتش��اف ذخاير مسي در همين عمق‬ ‫اميدوار بود‪.‬‬ ‫وي با اش��اره به ميزان کبالت هم��راه با مس در اين‬ ‫مع��دن گف��ت‪ :‬از آنجايي که ميزان مص��رف کبالت در‬ ‫کشور کمتر از توليد اين محصول است‪ ،‬به همين دليل‬ ‫مي‌ت��وان زمينه ص��ادرات کبالت را نيز ب��ه عنوان يک‬ ‫محصول جانبي در کنار مس فراهم کرد‪.‬‬ ‫امامي معتقد اس��ت که پيدايش اي��ن ذخيره عظيم‬ ‫مس��ي تاثيرات مثبتي در استان داشته و به اين ترتيب‬ ‫با ايجاد اش��تغال به‌طور مستقيم و غيرمستقيم يکي از‬ ‫معضالت مهم در اس��تان يعني بي��کاري را حل خواهد‬ ‫کرد‪ .‬ب��ه اين ترتيب ب��راي ‪ 200‬تا ‪ 300‬نفر اش��تغال‬ ‫مستقيم را فراهم کرده و در بخش‌هاي ديگري همچون‬ ‫فرآوري و حمل‌ونقل نيز به همين ميزان اشتغال ايجاد‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫وي تاکي��د کرد‪ :‬مس کاربردهاي فراواني را در صنايع‬ ‫مختل��ف و پايين‌دس��تي دارد که ام��کان ايجاد صنايع‬ ‫مختلف و اش��تغالزايي را به‌طور مستقيم و غيرمستقيم‬ ‫خواهد داشت‪.‬‬ ‫‹‬ ‫‹سرمایه‌گذاری در بخش محیط‌زیست‬ ‫آمارها نش��ان می‌دهد در سال یادشده برابر با ‪ 498‬معدن‬ ‫(‪9/4‬درصد) در بخش محیط‌زیست‪ ،‬سرمایه‌گذاری داشته‌اند‪.‬‬ ‫از این تعداد‪ ،‬معادن اس��تخراج ش��ن و ماسه‪ ،‬سنگ آهک و‬ ‫س��نگ الشه به ترتیب با ‪ 128 ،156‬و ‪ 60‬معدن‪ ،‬بیشترین‬ ‫تعداد معادن دارای س��رمایه‌گذاری در بخش محیط‌زیست‬ ‫بوده‌اند‪.‬‬ ‫‹‬ ‫‹ارزش سرمایه‌گذاری در بخش محیط‌زیست‬ ‫براساس یافته‌های نتایج این بررسی‪ ،‬در مجموع ‪151786‬‬ ‫میلی��ون ری��ال در بخ��ش محیط‌زیس��ت مع��ادن در حال‬ ‫بهره‌برداری کشور‪ ،‬سرمایه‌گذاری شده که معادن استخراج‬ ‫سنگ‌آهن با ‪ 50930‬میلیون ریال‪ ،‬بیشترین سرمایه‌گذاری‬ ‫را در بخ��ش محیط‌زیس��ت انجام داده و معادن اس��تخراج‬ ‫ش��ن و ماس��ه و س��نگ مس با ‪ 46685‬و ‪ 33645‬میلیون ریال س��رمایه‌گذاری در‬ ‫رتبه‌های بعدی قرار دارند‪ .‬توزیع اس��تانی معادن درحال بهره‌برداری نش��ان می‌دهد‬ ‫که معادن استان یزد با ‪ 50179‬میلیون ریال ‪33/1‬درصد بیشترین سرمایه‌گذاری در‬ ‫بخش محیط‌زیس��ت را انجام داده‌اند‪ .‬پس از استان یزد‪ ،‬استان‌های خراسان رضوی‪،‬‬ ‫تهران‪ ،‬آذربایجان ش��رقی و کرمان قرار دارند که در مجموع‪53/9‬درصد ارزش ریالی‬ ‫سرمایه‌گذاری بخش محیط‌زیست معادن‪ ،‬در این استان‌ها انجام شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف محیط‌زیست‬ ‫همچنین از تعداد ‪ 498‬معدن دارای س��رمایه‌گذاری در بخش محیط‌زیست‪234 ،‬‬ ‫مع��دن در بخ��ش هوا‪ 185 ،‬معدن در بخش فضای س��بز‪ 74 ،‬معدن در بخش آب و‬ ‫فاضالب‪ 67 ،‬معدن در بخش پس��ماند و ‪ 47‬معدن در سایر بخش‌های محیط‌زیست‪،‬‬ ‫سرمایه‌گذاری کرده‌اند‪.‬‬ ‫‹ ‹ارزش سرمایه‌گذاری معادن در بخش‌های مختلف محیط‌زیست‬ ‫نتایج نشان می‌دهد که از مجموع ‪ 151786‬میلیون ریال سرمایه‌گذاری معادن در‬ ‫بخش محیط‌زیست‪ 51337 ،‬میلیون ریال در بخش آب و فاضالب‪ 48139 ،‬میلیون‬ ‫ریال در بخش هوا‪ 29655 ،‬میلیون ریال در بخش پس��ماند‪ 6824 ،‬میلیون ریال در‬ ‫بخش فضای سبز و ‪ 13130‬میلیون ریال در سایر بخش‌های مربوط به محیط‌زیست‪،‬‬ ‫سرمایه‌گذاری شده است‪.‬‬ ‫صدور ‪ ۷۳‬گواهی کشف معدن‬ ‫در خراسان جنوبی‬ ‫رییس س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت خراسان‬ ‫جنوبی گفت‪ :‬در ‪ ۱۰‬ماه امس��ال ‪ ۴۷‬گواهی کشف‬ ‫معدن در خراس��ان جنوبی صادر ش��ده که تا پایان‬ ‫س��ال ‪ ۷۳‬گواهی کش��ف دیگ��ر در اس��تان صادر‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫به گزارش تس��نیم‪ ،‬سیدنعمت اهلل حقیقی اظهار‬ ‫کرد‪ :‬در ‪ 10‬ماه امس��ال ‪ 47‬گواهی کش��ف با ‪232‬‬ ‫میلیون تن ذخیره قطعی در س��طح اس��تان صادر‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬وی با بیان اینکه این می��زان گواهی‬ ‫کشف نسبت به مدت مشابه سال گذشته ‪ 60‬درصد‬ ‫رشد داشته است‪ ،‬افزود‪ :‬این گواهی نامه‌های کشف‬ ‫ش��امل انواع س��نگ‌های تزئینی‪ ،‬آه��ن‪ ،‬منیزیت‪،‬‬ ‫مصالح ساختمانی و زغال سنگ است‪.‬‬ ‫رییس س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت خراسان‬ ‫جنوبی بیان کرد‪ :‬تا پایان س��ال ‪ 73‬گواهی کش��ف‬ ‫دیگر در استان صادر می‌شود که این میزان گواهی‬ ‫کش��ف تا پایان سال به ‪ 120‬عدد می‌رسد‪ .‬حقیقی‬ ‫از فعالیت ‪ 371‬معدن فعال در س��طح اس��تان خبر‬ ‫داد و تصری��ح کرد‪ 8 :‬هزار نفر به صورت مس��تقیم‬ ‫در بخش معدن اس��تان و ‪ 10‬هزار نفر نیز در بخش‬ ‫صنعت استان مش��غول فعالیت هستند‪ .‬وی تاکید‬ ‫کرد‪ :‬پیش‌بینی می‌ش��ود امس��ال در زمینه صدور‬ ‫گواهی و پروانه کش��ف رتبه نخس��ت را در س��طح‬ ‫کشور به دست آوریم‪ .‬رییس سازمان صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت خراس��ان جنوبی گفت‪ :‬ت�لاش ما بر این‬ ‫است تا در بخش معدن استخراج معادن زغال‌سنگ‬ ‫را در اس��تان از ‪ 2‬میلی��ون ت��ن ب��ه ‪ 5‬میلیون تن‬ ‫افزایش دهیم‪ .‬حقیقی میزان استخراج زغال سنگ‬ ‫در خراس��ان جنوبی را ‪ 1/5‬میلی��ون تن به صورت‬ ‫س��االنه عنوان و تصریح کرد‪ :‬این میزان ‪ 76‬درصد‬ ‫کل استخراج کشور را شامل می‌شود‪.‬‬
‫صنعت‬ ‫‪industry@smtnews.ir‬‬ ‫دوشنبه ‪ 11‬اسفند ‪ 11 - 1393‬جمادی االول ‪ 2 -1436‬مارس ‪ -2015‬شماره ‪ -170‬پیاپی ‪1488‬‬ ‫فعاالن صنعت غذا با تاکيد بر ضرورت حرکت صنايع تبديلي به سمت فناوري‌هاي نوين اعالم کردند‬ ‫‪29‬‬ ‫صنعت کنسرو‪ ،‬اسير نوسان قيمت محصوالت کشاورزي‬ ‫گ�روه صنعت‪ :‬صنع��ت کنسروس��ازي‪ ،‬صنعتي براي‬ ‫جلوگيري از ضايع‌شدن مواد کشاورزي است که اهميت‬ ‫خود را هنگام بروز بالياي طبيعي چون سيل‪ ،‬زلزله و‪...‬‬ ‫نشان مي‌دهد‪ .‬کاربرد مهم اين صنعت‪ ،‬در زمان ‪ 8‬سال‬ ‫جنگ تحميلي بوده است‪ .‬با اين حال و با اهميت زيادي‬ ‫که اين صنع��ت در دنياي صنعتي امروز دارد‪ ،‬همچنان‬ ‫ش��اهد مش��کالت و ضعف‌هايي ج��دي در اين عرصه‬ ‫هستيم‪ .‬اما مشکل اصلي اين صنعت در چيست؟ فعاالن‬ ‫صنايع غذايي‪ ،‬مش��کل اين صنع��ت را در چه مي‌بينند‬ ‫و چه راهکاري براي آن ارائه مي‌دهند؟ اينها س��واالتي‬ ‫ن پاسخ داده شده است‪.‬‬ ‫است که در گزارش زير به آ ‌‬ ‫شاهرخ ظهيري‪ ،‬رييس کميسيون‬ ‫کش��اورزي و صناي��ع غذايي اتاق‬ ‫بازرگاني و صنايع و معادن تهران‪،‬‬ ‫در اين رابطه مي‌گويد‪ :‬محصوالت‬ ‫کش��اورزي‪ ،‬مهم‌ترين موضوع در‬ ‫صناي��ع تبديلي به‌ش��مار مي‌رون��د اما زمان��ي که اين‬ ‫محص��والت قيمت ثابتي ندارن��د‪ ،‬کيفيت و کميت نيز‬ ‫کاه��ش خواهد يافت‪.‬وي با تاکيد ب��ر اينکه دولت بايد‬ ‫دس��ت از قيمت‌گذاري محصوالت کش��اورزي بردارد‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬در اين ش��رايط‪ ،‬بازار و همچنين ش��رايط توليد‬ ‫رقابتي مي‌ش��ود که با رقابتي‌ش��دن ش��رايط‪ ،‬کيفيت‬ ‫محصوالت و صنايع تبديلي نيز افزايش خواهد يافت‪.‬‬ ‫ظهي��ري معتق��د اس��ت زمان��ي ک��ه قيمت‌گذاري‬ ‫محصوالت کشاورزي از سوي دولت نباشد‪ ،‬نوساناتي که‬ ‫در قيمت اين محصوالت وجود دارد نيز کاهش خواهد‬ ‫يافت‪ .‬همچنين ش��اهد کاهش کمي��ت در محصوالت‬ ‫کنسروي خواهيم بود‪.‬‬ ‫‹ ‹کمبود نقدينگي؛ مشکل صنعت کنسروسازي‬ ‫محمد ميررضوي‪ ،‬دبير سنديکاي‬ ‫صنايع کنس��رو ايران نيز با اشاره‬ ‫ب��ه مش��کل کمب��ود نقدينگي و‬ ‫س��رمايه در گ��ردش صنع��ت‬ ‫کنسروسازي گفت‪ :‬بانک‌ها‪ ،‬بايد‬ ‫تسهيالت با س��ود اندک به توليدکنندگان بپردازند‪ ،‬اما‬ ‫پس از اجراي قانون هدفمند‌ي يارانه‌ها‪ ،‬نرخ سود بانکي‬ ‫ني��ز افزايش ياف��ت درحالي که قرار ب��ود ‪ 30‬درصد از‬ ‫درآمد حاص��ل از هدفمندي يارانه‌ها به توليد و صنعت‬ ‫اختصاص داده شود‪ ،‬اما تاکنون اعضاي اين سنديکا که‬ ‫بيش از ‪ 200‬کارخانه مختلف صنايع کنسروس��ازي را‬ ‫شامل مي‌شود‪ ،‬حتي يک ريال نيز از اين محل دريافت‬ ‫نکرده‌ان��د‪ .‬او همچني��ن ب��ه مش��کل قيمت‌گ��ذاري‬ ‫محصوالت اشاره و تصريح کرد‪ :‬از نظر قيمت‌گذاري نيز‬ ‫مش��کالتي وجود دارد زيرا از يک‌س��و‪ ،‬بهاي مواد اوليه‬ ‫افزاي��ش يافته اما ازس��وي ديگر دولت اج��ازه افزايش‬ ‫قيمت محص��ول را نمي‌دهد و به اي��ن دليل در برخي‬ ‫کنس��روها ش��اهد کاهش کميت بوده‌اي��م درحالي که‬ ‫کاهش کيفيت مهم‌تر از کاهش کميت محصول خواهد‬ ‫بود‪.‬‬ ‫اي��ن اظه��ارات درحالي مطرح مي‌ش��ود ک��ه برخي‬ ‫اين ديدگاه را قبول نداش��ته و معتقدن��د کارخانه‌هاي‬ ‫کنسروسازي نه‌تنها قيمت محصول را افزايش داده بلکه‬ ‫حتي از حجم محصول نيز کم کرده‌اند‪.‬‬ ‫‹ ‹نشان‌هاي قديمي کم‌فروشي نمي‌کنند‬ ‫در همين حال ماني جمش��يدي‪،‬‬ ‫عض��و هيات‌مدي��ره کان��ون‬ ‫انجمن‌هاي صنفي صنايع غذايي‬ ‫اي��ران نيز در اين رابطه به‬ ‫گفت‪ :‬ب��ا وجود تقلب‌هايي که در‬ ‫هم��ه محصوالت وجود دارد‪،‬نش��ان (برند)هاي بزرگ و‬ ‫مع��روف صنعت کنسروس��ازي دس��ت به کم‌فروش��ي‬ ‫نمي‌زنند و اين اتفاق از س��وي نش��ان‌(برند)هاي تاز ‌ه و‬ ‫جدي��د اتف��اق افتاده و ن��ه نش��ان‌(برند)هاي قديمي و‬ ‫معروف‪.‬‬ ‫او ني��ز معتقد اس��ت‪ ،‬مهم‌ترين مش��کلي که صنعت‬ ‫کنسروس��ازي با آن مواجه است‪ ،‬کمبود نقدينگي بوده‬ ‫ک��ه اين خود ني��ز داليلي دارد که يک��ي از اين داليل‪،‬‬ ‫بی توجهی توليدکننده به مصرف‌کننده است‪.‬‬ ‫جمش��يدي با تاکيد بر اينک��ه توليدکننده در صنعت‬ ‫کنسروس��ازي‪ ،‬به سمت نوآوري و اس��تفاده از فناوري‬ ‫حرکت نمي‌کند‪ ،‬تصريح کرد‌‪ :‬با بي‌توجهي توليدکننده‬ ‫به مصرف‌کننده و نيازهاي او‪ ،‬مصرف‌کننده نيز تمايل و‬ ‫در نتيجه اعتماد خود را نسبت به توليد‌کننده از دست‬ ‫مي‌دهد و اس��تفاده کمت��ري از محصوالت کنس��روي‬ ‫خواهد داش��ت‪ .‬او وضعيت کنوني نش��ان‌هاي قديمي‬ ‫و معروف کنسروس��ازي را افول ک��رد ‌ه اعالم و تصريح‬ ‫کرد‪ :‬حوزه کنسروسازي حوزه‌اي پرحاشيه است که در‬ ‫آن تقلب‌هاي زيادي ش��ده و اين خ��ود عامل بازدارنده‬ ‫پيشرفت و اعتماد مردم به کنسروسازي شده است‪.‬‬ ‫عض��و هيات‌مديره کانون انجمن‌ه��اي صنفي صنايع‬ ‫غذايي ايران‪ ،‬کنسروس��ازي را صنعتی دانس��ت که در‬ ‫بسياري زمينه‌ها‪ ،‬قديمي اس��ت‪ .‬وی همچنین تصريح‬ ‫ک��رد‪ :‬صنعت کنسروس��ازي‪ ،‬ب�� ‌ه ش��دت در ارتباط با‬ ‫کش��اورزي و محصوالت آن اس��ت و نوس��ان در قيمت‬ ‫مواد اوليه و محصوالت کشاورزي‪ ،‬باعث تغيير در قيمت‬ ‫محصوالت کنس��روي مي‌شود‪ .‬در اين شرايط‪ ،‬محصول‬ ‫افزايش قيمت داش��ته که درنهايت باعث بحران قيمت‬ ‫در اين صنعت مي‌شود‪.‬‬ ‫به اعتقاد وي‪ ،‬فضاي کنسروسازي فضايي سنتي با ‪4‬‬ ‫يا ‪ 5‬نشان‌(برند) معروف و مطرح است‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪‌،‬تاثير محصوالت کشاورزي و قيمت‬ ‫آنها بر کنسروسازي بسيار مسلم است‪ .‬بي‌شک ثبات در‬ ‫قيمت اين محصوالت ثبات در محصوالت کنس��روي را‬ ‫تاحد زيادي تثبيت مي‌کند و مس��ئله‌اي را که از آن با‬ ‫عنوان «بحران قيمت» ن��ام مي‌برند‪ ،‬از بين مي‌برد‪ .‬در‬ ‫اين ش��رايط‪ ،‬توليدکننده‪ ،‬حتي در موارد بسيار محدود‬ ‫نيز دس��ت ب��ه کم‌فروش��ي و افزايش قيم��ت محصول‬ ‫نخواهد زد‪.‬‬ ‫مجوز مجلس به سازمان های توسعه ای براي سرمايه‌گذاري در مناطق محروم‬ ‫نمايندگان مجلس شوراي اسالمي به ايدرو و ايميدرو مجوز دادند‬ ‫که در مناطق محروم و کمترتوس��عه‌يافته همانند گذشته و با سهم‬ ‫‪ ۴۹‬درصدي سرمايه‌گذاري کنند‪.‬‬ ‫نمايندگان مجلس در ادامه بررس��ي بخش‌ه��اي هزينه‌اي اليحه‬ ‫بودجه ‪ ۹۴‬با تصويب بند (و) تبصره ‪ ۵‬به شرکت‌هاي ايدرو و ايميدرو‬ ‫اجازه دادند در مناطق محروم و کمترتوس��عه‌يافته س��رمايه‌گذاري‬ ‫کنن��د‪ .‬بر اس��اس اين بند و ب��ه منظور س��رمايه‌گذاري در مناطق‬ ‫محروم و کمترتوسعه‌يافته کشور به سازمان‌هاي گسترش و نوسازي‬ ‫صنايع ايران (ايدرو) و توس��عه و نوس��ازي مع��ادن و صنايع معدني‬ ‫ايران (ايميدرو) و شرکت‌هاي شهرک‌هاي صنعتي و صنايع کوچک‬ ‫اي��ران اجازه دادند با رعايت قواني��ن و مقررات با بخش خصوصي و‬ ‫تعاوني تا س��قف ‪ ۴۹‬درصد در قالب شخص حقوقي مشارکت کنند‪.‬‬ ‫نماين��دگان مجلس همچنين ديروز با تصوي��ب يک بند الحاقي به‬ ‫تبصره ‪ ۶‬مقرر کردند که به منظور آبرساني به روستاها معادل ريالي‬ ‫‪ ۵۰۰‬ميليون دالر به صورت تسهيالت از محل صندوق توسعه ملي‬ ‫در اختيار دولت قرار گيرد تا در سال ‪ ۱۳۹۴‬هزينه کند‪ .‬نمايندگان‬ ‫مجلس همچنين در بخش هزينه‌اي اين بند الحاقي مصوب کردند‬ ‫اي��ن مبلغ در مدت ‪ ۸‬س��ال از مح��ل عوايد حاص��ل از اجراي اين‬ ‫طرح‌ها به صندوق توسعه ملي بازپرداخت‌شود‪ .‬نمايندگان مجلس‬ ‫با الحاق بند ديگري به تبصره ‪ ۶‬مصوب کردند که ‪ ۲۰‬درصد از سهم‬ ‫ريالي بخش کشاورزي از محل تسهيالت صندوق توسعه ملی برای‬ ‫توس��عه زراعت و باغداري با معرفي وزارت جهادکشاورزي از طريق‬ ‫بانک کشاورزي در اختيار متقاضيان قرار گيرد‪ .‬براساس اين مصوبه‪،‬‬ ‫حداکثر سقف تسهيالت از اين محل ‪ ۳۰۰‬ميليون ريال است‪.‬‬ ‫‹ ‹اختص�اص ‪ ۴۰۰۰‬ميلي�ارد ري�ال با ه�دف تامي�ن و توليد‬ ‫تجهيزات صنعتي‬ ‫همچنی��ن نمايندگان مجلس در جلس��ه علني صبح ديروز و‬ ‫در جريان رس��يدگي به بخش‌هاي هزينه‌اي اليحه بودجه ‪۹۴‬‬ ‫مص��وب کردند س��ازمان‌هاي ايمي��درو و ايدرو و ش��رکت‌هاي‬ ‫دولت��ي تابعه وزارت نفت اجازه دارند مبلغ ‪ ۴۰۰۰‬ميليارد ريال‬ ‫از مح��ل منابع داخلي خ��ود را در زمينه تجهي��زات صنعت و‬ ‫مع��دن و نف��ت و گاز و همين‌طور بومي‌س��ازي فناوري هزينه‬ ‫کنند‪ .‬نمايندگان مجلس پيش از اين در بخش درآمدي اليحه‬ ‫بودجه به س��ازمان‌هاي مذکور اجازه داده بودند مبلغي از محل‬ ‫مناب��ع داخلي خ��ود را در قالب وجوه اداره‌ش��ده در چارچوب‬ ‫دس��تورالعمل وزارت صنع��ت‪‌،‬معدن و تج��ارت و وزارت نفت‬ ‫در اختيار متقاضيان ق��رار دهند‪ .‬همچنين در بخش هزينه‌اي‬ ‫مصوب ش��د که اين ميزان به منظور تقويت س��رمايه‌گذاري و‬ ‫توسعه فعاليت‌هاي بخش خصوصي و تعاوني براي تامين و توليد‬ ‫ماشين‌آالت و تجهيزات صنعت‪ ،‬معدن‪ ،‬نفت‪ ،‬گاز و پتروشيمي‬ ‫و بومي‌سازي فناوري و بازسازي و نوسازي ماشين‌آالت استفاده‬ ‫شود تا در چارچوب دستورالعمل وزارتخانه‌هاي صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت‪ ،‬را ‌هو‌شهرس��ازي و نفت (حسب مورد) مقررات قانوني‬ ‫مربوط در اختيار متقاضيان واجد شرايط بخش‌هاي غيردولتي‬ ‫قرار گيرد‪.‬‬ ‫افزایش ‪ ۳‬برابری حجم حمل‌و‌نقل ریلی ایران و ترکمنستان‬ ‫‪ :‬وزیر راه و شهرس��ازی در سفر به ترکمنستان از توافق برای‬ ‫افزای��ش بی��ش از ‪ ۳‬برابری حج��م حمل‌و نقل ریلی بی��ن ایران و‬ ‫ترکمنستان و رسیدن حجم کاالهای جابه‌جا شده از ‪ ۳‬میلیون تن به‬ ‫‪ ۱۰‬میلیون تن تا ‪ ۳‬سال آینده خبرداد‪ .‬عباس آخوندی در همایش‬ ‫مشترک بازرگانی جمهوری اس�لامی ایران و ترکمنستان‪ ،‬با اشاره‬ ‫به وجود ظرفیت‌های همه‌جانبه برای توس��عه و گسترش مناسبات‬ ‫اقتصادی‪ ،‬تجاری و سایر عرصه‏‌ها‪ ،‬گفت‪ :‬ایران و ترکمنستان از اراده‬ ‫خاص برای ارتقای سطح مناسبات بین دو کشور برخوردار هستند‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه در آغاز سفر به عشق‏‌آباد‪ ،‬به صورت جداگانه با‬ ‫رییس‌جمهوری و وزیر امور خارجه و س��ایر مقامات عالی‌رتبه دولت‬ ‫ترکمنس��تان مالقات کرده و مذاکراتی را انجام داد ‌ه‏اس��ت‪ ،‬تصریح‬ ‫کرد‪ :‬در زمینه همکاری‌های حمل‌و نقل ریلی توافق شد تا حجم ‪۳‬‬ ‫میلیون تنی کاالها تا ‪ ۳‬س��ال آینده به ‪ ۱۰‬میلیون تن افزایش یابد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬درحال‌حاضر روزانه حدود ‪ ۵۰۰‬کامیون از ‪ ۴‬مرز مشترک‬ ‫ایران‪ -‬ترکمنس��تان وارد عشق‌آباد می‏‌ش��ود که با گفت‌وگوهای دو‬ ‫طرف به توافق رس��یدیم ت��ا تردد کامیون‌ها روزان��ه به حدود هزار‬ ‫دس��تگاه افزای��ش یابد و ب��رای تحقق این امر طرح‏‌ه��ای زیربنایی‬ ‫گمرکی و جاده‌های با اس��تاندارد روز ایجاد ش��ود‪ .‬وی با اش��اره به‬ ‫اشتراکات فراوان تاریخی و فرهنگی میان ملت ایران و ترکمنستان‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬خوش‌نامی ش��رکت‌هایی که به نمایندگی ایران در بازارهای‬ ‫خارج��ی حضور دارن��د از اهمیت خاصی برخوردار اس��ت و این در‬ ‫ش روی ما اس��ت که‬ ‫حالی اس��ت که برنامه و پروژه‏‌های بزرگی پی ‌‬ ‫قصد داریم به صورت مش��ترک با دوستان ترکمنی اجرا کنیم و در‬ ‫رشد و توسعه دو ملت سهیم باشیم‪ .‬وزیر راه و شهرسازی در دیدار‬ ‫با رییس‌جمهوری و وزیر امور خارجه ترکمنستان یادآور شد‪ :‬احداث‬ ‫‪ ۷۰۰‬کیلومتر آزادراه در کش��ور ترکمنس��تان به‌دست مهندسان و‬ ‫ش��رکت‌های ایرانی و همچنین احداث نیروگاه برق در این کش��ور‬ ‫و انتقال برق از مرو به مش��هد از دیگ��ر توافق‌های این دیدارها بود‪.‬‬ ‫قائم مقام وزارت اقتصاد و توسعه ترکمنستان نیز در این همایش در‬ ‫س��خنان خود با اشاره به اینکه ایران یکی از شرکای مهم اقتصادی‬ ‫و تجاری کشور ترکمنستان اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬حجم مبادالت بازرگانی‬ ‫دو کش��ور در سال گذش��ته میالدی(‪ )۲۰۱۴‬افزون بر ‪ ۳‬میلیارد و‬ ‫‪ ۷۰۰‬میلیون دالر برآورد ش��د ‌ه است‪ .‬س��ردار آتایوف تصریح کرد‪:‬‬ ‫س��هم صادرات ترکمنستان به ایران ‪ 2‬میلیارد و ‪ ۴۰۰‬میلیون دالر‬ ‫و س��هم واردات از ایران نیز حدود یک میلیارد و ‪ ۳۰۰‬میلیون دالر‬ ‫برآورد می‌‏شود‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫بازگشت دیرهنگام‬ ‫سرمایه در صنعت‬ ‫کنسروسازی‬ ‫احمد آزادمرد‬ ‫رییس سندیکای صنایع کنسرو‬ ‫صنایع کنسرو‌س��ازی به‌عنوان یکی از شاخه‌های‬ ‫صنایع غذایی‪ ،‬دارای ش��اخصه‌های زیادی است که‬ ‫این روند‪‌،‬این صنعت را از س��ایر ش��اخه‌ها متمایز‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫صنعت کنسروسازی صرفنظر از اینکه یک غذای‬ ‫آماده اس��ت و زیر نظر متخصصان صنایع غذایی و‬ ‫اداره اس��تاندارد تهیه می‌شود که دارای مزیت‌های‬ ‫غذایی و بهداشتی اس��ت‪ ،‬عاملی برای رونق بخش‬ ‫کش��اورزی به ش��مار می‌آید و رون��ق این بخش به‬ ‫معنای رونق صنعت کشاورزی خواهد بود‪.‬‬ ‫باوج��ود این ویژگی‌ها که به‌ط��ور مختصر به آن‬ ‫اش��اره شد‪ ،‬این صنعت از س��وی دست‌اندرکاران و‬ ‫مس��ئوالن مربوط مورد توجه کافی قرار نمی‌گیرد‪.‬‬ ‫برای نمون��ه زمانی که خشکس��الی‪ ،‬گرمازدگی یا‬ ‫آفت‌زدگ��ی در بخش کش��اورزی اتف��اق می‌افتد و‬ ‫دولتمردان راهکارهایی را برای جبران خسارت‌های‬ ‫حادث ش��ده در نظ��ر می‌گیرند‪ ،‬ب��ه بخش صنایع‬ ‫تبدیل��ی و اثرات کاهش محصوالت کش��اورزی که‬ ‫مواد اولیه این صنعت را تش��کیل می‌دهد‪ ،‬توجهی‬ ‫نمی‌کنند‪.‬‬ ‫این در حالی اس��ت که هم‌اکن��ون این صنعت از‬ ‫مشکل کمبود سرمایه‌در گردش رنج می‌برد و یکی‬ ‫از خواس��ته‌ها و مش��کالت اصلی فعاالن این حوزه‪،‬‬ ‫بازگشت س��رمایه حاصل از فروش محصوالت‌شان‬ ‫اس��ت که در برخی م��وارد ‪ ۷‬یا ‪ ۸‬ماه و حتی زمان‬ ‫بیشتری‪ ،‬به طول می‌انجامد‪.‬‬ ‫مش��کل دیگر این صنعت که می‌توان به صورت‬ ‫مختصر به آن اش��اره کرد‪ ،‬افزودن ارزش افزوده به‬ ‫محصوالت خریدار اس��ت در حالی‌که گاهی قادر به‬ ‫فروش با قیمت تمام شده هم نیستند‪.‬‬ ‫یکی دیگر از مش��کالت این صنعت که به شدت‬ ‫صنع��ت کنسروس��ازی را تح��ت تاثیر ق��رار داده‪،‬‬ ‫قیمت‌گذاری نش��دن مواد اولیه تولید است‪ .‬این در‬ ‫حالی اس��ت که فروش این محصوالت‌‪ ،‬به‌طور حتم‬ ‫باید زیر نظارت سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و‬ ‫تولیدکنندگان باشد‪.‬‬ ‫طبیعی اس��ت که ب��ا افزایش قیمت م��واد اولیه‪،‬‬ ‫هزین��ه تولید نیز به مراتب افزایش خواهد یافت که‬ ‫این روند همگام‌سازی قیمت‌ها را ضروری می‌کند‪.‬‬ ‫ام��ری که در حال حاضر در صنعت کنسروس��ازی‬ ‫فراموش و به یک��ی از چالش‌های جدی این حوزه‬ ‫تبدیل شده است‪.‬‬ ‫فراخوان مناقصه عمومی‬ ‫یك مرحلهای (‪)93-25‬‬ ‫نوب‬ ‫ت‬ ‫دو‬ ‫م‬ ‫شركت شهركهای صنعتی تهران درنظر دارد مناقصه عمومی‬ ‫خدمات زیرسازی و آسفالت جاده دسترسی ناحیه صنعتی دهك به‬ ‫شماره ‪ 200931051000001‬را از طریق سامانه تداركات الكترونیكی‬ ‫دولت به پیمانكار واجد صالحیت و دارای گواهینامه صالحیت پایه ‪5‬‬ ‫در رشته راه و ترابری از معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی ریاست‬ ‫جمهوری واگذار نماید‪ .‬تمامی مراحل برگزاری مناقصه‪ ،‬از دریافت‬ ‫اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصهگران و بازگشایی پاكتها‪ ،‬از‬ ‫طریق درگاه سامانه تداركات الكترونیكی دولت (ستاد) به نشانی‬ ‫‪ www.setadiran.ir‬انجام خواهد شد و الزم است مناقصهگران‬ ‫در صورت عدم عضویت قبلی‪ ،‬مراحل ثبت نام در سایت مذكور‬ ‫و دریافت گواهی امضای الكترونیكی را جهت شركت در مناقصه‬ ‫محققسازند‪.‬‬ ‫مبلغ برآورد اولیه بر اساس فهرست بهاء پایه رشته راه و باند سال‬ ‫‪ 1393‬معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری‪:‬‬ ‫‪ 11749‬میلیونریال‬ ‫مبلغ تضمین شركت در مناقصه‪ 128/500/000:‬ریال‬ ‫محل پروژه‪ :‬دهك‪ ،‬مالرد‪ ،‬صفادشت‪ ،‬ساختمان بخشداری‪ ،‬ناحیه‬ ‫صنعتیدهك‪،‬تلفن‪65432302:‬‬ ‫تاریخ انتشار مناقصه در سامانه‪ :‬روز شنبه‪1393/12/09‬‬ ‫مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سامانه‪ :‬ساعت ‪ 16‬روز‬ ‫چهارشنبه‪1393/12/20‬‬ ‫مهلت زمانی ارائه پیشنهاد‪ :‬ساعت‪ 16‬روز شنبه‪1394/01/15‬‬ ‫زمان بازگشایی پاكتها‪ :‬ساعت‪ 10‬روز سهشنبه‪1394/01/18‬‬ ‫محل گشایش پیشنهادها‪ :‬دفتر معاونت عمران و محیط زیست‬ ‫شركتشهركهایصنعتیتهران‬ ‫اطالعات تماس دستگاه مناقصهگزار جهت دریافت اطالعات بیشتر‬ ‫درخصوص اسناد مناقصه و ارائه پاكت (الف)‪ :‬خیابان سهروردی شمالی‪،‬‬ ‫خیابان شهید محبی‪ ،‬پالك ‪ ،2‬طبقه ‪ ،4‬معاونت عمران و محیط زیست‪،‬‬ ‫تلفن‪ ،021-88761038 :‬پایگاه اطالعرسانی‪www.tehraniec.ir‬‬ ‫وپایگاهملیاطالعرسانی‪iets.mporg.ir:‬‬ ‫اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه‪ :‬مركز‬ ‫تماس‪ ،021-27313131:‬دفتر ثبت نام‪ 88969737:‬و‪85193768‬‬ ‫روابطعمومیشركتشهركهایصنعتیتهران‬
‫یادداشت‬ ‫روزهای پررونق‬ ‫صنعت مبلمان‬ ‫علیرضا عباسی‬ ‫نایب‌رییس درودگران و مبل‌سازان‬ ‫تهران‬ ‫صنعت مبلمان یکی از صنایع سبک و زود بازده‬ ‫با اشتغالزایی باالس��ت که با وجود حجم مبادالت‬ ‫تجاری باال در کش��ورهای پیش��رفته سهم باالیی‬ ‫در رونق اقتصادی و کس��ب سهم از تجارت جهانی‬ ‫دارد به همین دلیل گردش مالی باالیی را به خود‬ ‫اختصاص داده است‪ .‬هم‌اکنون ایران ساالنه حدود‬ ‫‪ ۲۰‬ت��ا ‪ ۳۰‬میلی��ون دالر درآم��د از محل صادرات‬ ‫مبلمان به‌دس��ت م��ی‌آورد که این رقم نس��بت به‬ ‫ص��ادرات و حج��م مبادالت تج��اری این محصول‬ ‫بس��یار ناچیز اس��ت‪ .‬درحال‌حاض��ر موقعیت ایران‬ ‫برای صادرات مطلوب اس��ت اما مس��ائل مربوط به‬ ‫تحریم‌ها‪ ،‬امکان صادرات را از تولیدکنندگان سلب‬ ‫کرده بود که البته با اعمال حمایت‌هایی از س��وی‬ ‫دول��ت و در نظرگرفتن تس��هیالت صادراتی برای‬ ‫تولیدکنن��دگان این حوزه دوب��اره صادرات در این‬ ‫صنعت جان گرفت‪.‬‬ ‫این ش��رایط در حالی اس��ت که در زمان جنگ‬ ‫دروازه‌های واردات به کش��ور بس��ته بود و پس از‬ ‫بازگش��ایی این دروازه‌ها مبلمان نیز از محصوالتی‬ ‫بود که وارد کش��ور شد اما از آنجا که در آن زمان‪،‬‬ ‫دان��ش فنی و اطالع��ات کاف��ی در زمینه کیفیت‬ ‫محص��والت و همچنی��ن دان��ش تولی��د مبلم��ان‬ ‫باکیفیت وجود نداش��ت‪ ،‬باعث شد مردم نسبت به‬ ‫مبلمان ترک تصور مطلوبی پیدا کنند‪ ،‬به ش��کلی‬ ‫که تمایل خاص به خرید از نش��ان(برند)های این‬ ‫کشور ایجاد شد اما هم‌اکنون موفقیت این صنعت‬ ‫باعث ش��ده تولی��دات داخلی جایگاه مناس��بی در‬ ‫بین مصرف‌کنندگان به خ��ود اختصاص دهند که‬ ‫برگزاری نمایشگاه‌هایی قوی در این صنعت‪ ،‬موید‬ ‫این مطلب اس��ت‪ .‬اما آنچه ام��روز قدرت رقابت را‬ ‫از تولیدکنن��دگان داخل��ی گرفت��ه اس��ت‪ ،‬قیمت‬ ‫تمام ش��ده محصوالت ترکیه و مالزی در مقایس��ه‬ ‫با محص��والت ایرانی اس��ت زیرا محص��والت این‬ ‫کشورها قدرت رقابت را گرفته است‪ .‬اما با این حال‬ ‫با شرایط فعلی ایجاد ش��ده در رابطه با تغییر نرخ‬ ‫ارز‪ ،‬وضعیت مطلوبی برای ورود به تجارت مبلمان‬ ‫ب��ه وجود آمده و تنها نی��از به انگیزه و تمایل برای‬ ‫کار و همچنین تش��کیالتی است که این تجارت را‬ ‫راه بیندازد و از آن حمایت کند‪.‬‬ ‫خبر خوان‬ ‫بررسی پروانه کاربرد‬ ‫عالمت استاندارد ‪ 20‬فرآورده‬ ‫‪ :‬مدیرکل اس��تاندارد ته��ران از ابطال پروانه‬ ‫استاندارد ‪ 8‬فرآورده در ماه گذشته خبر داد و گفت‪:‬‬ ‫پروانه ‪ 2‬فرآورده دیگر نیز تعلیق ش��د‪ .‬مسلم بیات‬ ‫افزود‪ :‬در جلس��ات کمیته عالئ��م این اداره کل که‬ ‫در دی تشکیل شد‪ ،‬پروانه کاربرد عالمت استاندارد‬ ‫‪ 20‬فرآورده بررسی شد که از این تعداد‪ 2 ،‬فرآورده‬ ‫تعلی��ق‪ 8 ،‬ف��رآورده ابط��ال و ‪ 10‬ف��رآورده صدور‬ ‫پروانه بوده است‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬استمرار در حفظ‬ ‫کیفیت کاال و خدم��ات دارای پروانه‪ ،‬الزمه تمدید‬ ‫پروانه اس��تاندارد اس��ت و چناچ��ه کاال یا خدمات‬ ‫ارائه ش��ده مطابق با اس��تاندارد ملی مربوط نباشد‪،‬‬ ‫اقدامات قانونی مناس��ب بر علی��ه واحد تولیدی به‬ ‫عمل می‌آید‪ .‬بیات ادامه داد‪ :‬در این جلسات پروانه‬ ‫کاربرد عالمت استاندارد فرآورده‌های یخچال فریزر‬ ‫خانگی با نام پروفیل و یخچال ایران پویا‪ ،‬انواع فیلتر‬ ‫روغن خودروهای سبک با نام تجارتی تالش فیلتر‪،‬‬ ‫س��رپیچ عایقی ‪ E14‬با نام تجارتی زاگرس‪ ،‬سبزی‬ ‫خردکن برقی با نام تجارتی راحت‌سازان‪ ،‬شیرآالت‬ ‫بهداش��تی مخلوط اهرمی با نام تجارتی ریابی‪ ،‬شیر‬ ‫رابط پیش‌سوار کالسیک با نام تجارتی ریابی‪ ،‬سیم‬ ‫غیرقابل انعطاف با نام تجارتی شرکت سیما قدس‪،‬‬ ‫هود آش��پزخانه با نام تجارتی فردوس کاران امید‪،‬‬ ‫پس از بررسی‌های کارشناسان‪ ،‬ابطال شد‪.‬‬ ‫تصمیم ژاپن برای افزایش‬ ‫تولیدات صنعتی‬ ‫باش�گاه خبرنگاران‪ :‬با وجود کاهش تورم دولت‬ ‫ژاپ��ن تصمیم ب��ه افزایش تولی��دات صنعتی خود‬ ‫گرفت‪ .‬این برنامه‌ریزی که برای یک دوره ‪ ۳‬س��اله‬ ‫از س��وی وزارت تج��ارت ژاپ��ن ترتیب داده ش��ده‬ ‫کمک می‌کند تا بدین وسیله بتواند صدمات ناشی‬ ‫از کاهش رش��د اقتص��ادی را مدیریت کن��د‪ .‬قرار‬ ‫اس��ت ابتدا در این تصمیم خرده فروش��ی در ژاپن‬ ‫‪3/1‬درصد کاهش یافته و در گام بعدی هزینه‌های‬ ‫تولید در این کشور کاهش یابد‪ .‬بانک مرکزی ژاپن‬ ‫تورم این کشور را ‪ 2/0‬درصد عنوان کرد که این امر‬ ‫به استثنای عوارض فروش از مالیات است‪.‬‬ ‫‪30‬‬ ‫دوشنبه ‪ 11‬اسفند ‪ 11 - 1393‬جمادی االول ‪ 2 -1436‬مارس ‪ -2015‬شماره ‪ -170‬پیاپی ‪1488‬‬ ‫در گفت‌وگوي‬ ‫صنعت‬ ‫‪industry@smtnews.ir‬‬ ‫با رييس اتحاديه توليد‌کنندگان مبلمان کشور مطرح شد‬ ‫گردش مالي ‪ ۳۰‬هزار ميليارد توماني مبلمان ايراني‬ ‫سايه داعش بر صنعت مبلمان کشور‬ ‫محمدحس�ن س�يدزاده ـ گروه صنع�ت‪ :‬با مدرن‬ ‫ش��دن س��بک زندگي در ايران در دو دهه اخير صنعت‬ ‫مبلم��ان به ش��کل وي��ژه‌اي اهمي��ت پيدا ک��رده و در‬ ‫س��ال‌هاي اخير پيش��رفت‌هاي قابل‌توجه��ي در زمينه‬ ‫توليدات و ماش��ين‌آالت به چشم مي‌خورد و رفته‌رفته‬ ‫در زمينه طراحي نيز در‌حال پيش��رفت هستيم اما اين‬ ‫روز‌ها صنعت مبلمان کش��ور به عن��وان يکي از صنايع‬ ‫کوچ��ک اما س��ودده و جوان در کش��ور ب��ا دو مقوله‬ ‫واردات و ارز مبادله‌اي دس��ت به گريبان اس��ت‪.‬‬ ‫براي بررس��ي اوض��اع و احوال صنعت مبلمان کش��ور‬ ‫سراغ حس��ن احمديان‪ ،‬رييس اتحاديه توليد‌کنندگان‬ ‫و صادرکنن��دگان مبلمان ايران رفت��ه تا اين صنعت را‬ ‫بيشتر بررسي کند که در ادامه مي‌خوانيد‪:‬‬ ‫€ €هم‌اکنون وضعيت صنعت مبلمان را در کشور‬ ‫چگونه ارزيابي مي‌کنيد؟‬ ‫صنعت مبلمان در دنيا جزو ‪ 3‬صنعت نخست صنايع‬ ‫کوچک دنيا مطرح است اما در ايران اين صنعت بسيار‬ ‫مهج��ور قرار گرفته در‌حالي که صنعت مبلمان ش��امل‬ ‫مبلم��ان اداري‪ ،‬خانگي‪ ،‬پارکت‪ ،‬دي��وار کوب‪ ،‬در‪ ،‬کمد‬ ‫و‪ ...‬بوده و به‌طور کلي در س��ال حدود ‪ ۳۰‬هزار ميليارد‬ ‫تومان گردش مالي دارد‪ .‬صنعت مبلمان کشور در چند‬ ‫س��ال اخير افت و خيز‌هاي بس��ياري داشته اما پس از‬ ‫ممنوعيت واردات اين محصوالت‪ ،‬توليد داخل بس��يار‬ ‫تقويت ش��د به همي��ن منظور صادرات نيز به ش��دت‬ ‫افزايش ياف��ت اما پس از رفع ممنوعي��ت واردات افت‬ ‫توليد و صادرات نيز داش��ته‌ايم‪ .‬يکي ديگر از داليلي که‬ ‫باعث افت صادرات صنعت مبلمان کشور در سال‌جاري‬ ‫ش��ده مشکالت ناش��ي از حضور داعش در کشور عراق‬ ‫اس��ت چرا‌که بخش قابل‌توجهي از صادرات مبلمان به‬ ‫اربيل عراق انجام مي‌شود و حضور داعش فضاي منطقه‬ ‫را به هم ريخته است‪.‬‬ ‫€ €مهم‌ترين مشکالتي که اکنون صنعت مبلمان‬ ‫با آن دست به گريبان است‪ ،‬چيست؟‬ ‫هم‌اکنون دو مس��ئله ويژه بر صنعت مبلمان کش��ور‬ ‫س��ايه انداخته که تاثيرات منفي برجاي گذاشته است‬ ‫که يکي از چالش‌ه��اي اخير اين صنعت‪ ،‬ارز مبادله‌اي‬ ‫اس��ت‪ ،‬از آنجايي که بخش قابل‌توجه��ي از مواد اوليه‬ ‫اين صنعت از خارج از کشور وارد مي‌شود ارز مبادله‌اي‬ ‫ب��راي واردات مواد اوليه ب��ه اين صنعت اختصاص پيدا‬ ‫ک��رده بود اما به تازگي هيچ‌گونه ارز مبادله‌اي پرداخت‬ ‫نمي‌ش��ود البته اختصاص نيافت��ن ارز مبادله‌اي به اين‬ ‫صنعت را به طور رسمي اعالم نکرده‌اند اما زمان زيادي‬ ‫است که پرداختي انجام نشده است که اين مسئله تاثير‬ ‫مستقيم بر قيمت تمام‌شده محصوالت خواهد گذاشت‪.‬‬ ‫يک��ي ديگر از مش��کالت صنعت مبلمان پ��س از رفع‬ ‫ممنوعيت واردات مبلمان‪ ،‬قرارداد تعرفه ترجيحي ايران‬ ‫و ترکيه اس��ت که در کاالهاي مختل��ف نزديک به ‪۳۰‬‬ ‫صنعت روز‬ ‫درصد تخفيف داده شده و به نوعي‬ ‫فعال در اين صنعت وجود ندارد اما‬ ‫قيم��ت تمام‌ش��ده واردات مبلمان‬ ‫مي‌توان گفت بالغ بر ‪ ۵۰‬هزار واحد‬ ‫کاهش پيدا کرده اس��ت‪ .‬از س��وي‬ ‫صنفي توليدي در اين صنعت وجود‬ ‫ديگ��ر ارز مبادله‌اي م��واد اوليه نيز‬ ‫دارد و بالغ بر ‪ ۵‬درصد اشتغال ايجاد‬ ‫پرداخت نمي‌شود که باعث افزايش‬ ‫کرده اس��ت که نزديک به ‪ ۳۰‬هزار‬ ‫قيمت تمام‌شده کاالي داخلي شده‬ ‫ميليارد توم��ان گردش مالي دارد و‬ ‫است بنابراين فضاي رقابتي را براي‬ ‫جزو صنايع کوچک بسيار سودده و‬ ‫افت‬ ‫باعث‬ ‫که‬ ‫داليلي‬ ‫از‬ ‫يکي‬ ‫صنعت مبلمان سخت کرده است‪.‬‬ ‫زود بازده اس��ت و نسبت به صنايع‬ ‫صادراتصنعتمبلمان ديگر ارزش بس��يار باالي��ی دارد اما‬ ‫€ €مي�زان واردات در زم�ان‬ ‫کشوردر سال‌جاري‬ ‫متاس��فانه توج��ه چندان��ي به اين‬ ‫ممنوعي�ت و بع�د از آن چق�در‬ ‫شدهمشکالتناشي از‬ ‫صنعت نمي‌شود‪.‬‬ ‫بود؟‬ ‫حضور داعش در کشور € €چ�ه مي�زان از م�واد اوليه‬ ‫پي��ش از ممنوعيت ح��دود ‪۲۰۰‬‬ ‫اين صنعت از خارج کش�ور وارد‬ ‫ميلي��ون دالر واردات در اين صنعت عراقاستچرا‌کهبخش‬ ‫مي‌شود؟‬ ‫انجام مي‌ش��د که ب��ا ممنوعيت آن قابل‌توجهيازصادرات‬ ‫بخش عمده مواد اوليه اين صنعت‬ ‫به ح��دود ‪ ۵‬ميليون دالر رس��يد و‬ ‫مبلمانبهاربيلعراق‬ ‫وارداتي است به نحوي که در تامين‬ ‫اين اختالف توس��ط توليد‌کنندگان‬ ‫انجاممي‌شود‬ ‫نياز ماده اولي��ه‪ ،‬چوب نئوپان توليد‬ ‫داخلي تامين ش��د و ارزي از کشور‬ ‫داخل نياز اين صنعت را پاسخگوست‬ ‫خارج نش��د اما نزديک به يک‌سال‬ ‫اس��ت که با رفع ممنوعيت‌ها واردات به شدت افزايش اما در زمينه تامين چوب ام‌دي‌اف‪ ،‬افزون‌بر ‪ ۳۰‬درصد از‬ ‫توليد داخل تامين و حدود ‪ ۷۰‬درصد نيز از خارج کشور‬ ‫پيدا کرده است‪.‬‬ ‫€ €ممنوعيت واردات و برداشتن آن‌چه تاثيراتي وارد مي‌ش��ود و در تامين مواد اوليه پارچه و يراق‌آالت‬ ‫نيز بخش عمده‌اي از خارج کش��ور وارد مي‌ش��ود‪ .‬البته‬ ‫در اين صنعت داشته است؟‬ ‫صادرات صنعت مبلمان پي��ش از ممنوعيت واردات‪ ،‬تعرفه‌ه��اي فعلي مواد اوليه تاکنون مش��کلي براي اين‬ ‫ح��دود ‪ ۵‬ميليون دالر بود اما پس از اعمال ممنوعيت‪ ،‬صنعت ايجاد نکرده اما پرداخت نشدن ارز مبادله‌اي که‬ ‫ص��ادرات اين صنعت به باالي ‪ ۲۰‬ميليون دالر افزايش حدود ‪ ۲۷۰۰‬تومان خواهد بود‪ ،‬مشکالت زيادي در اين‬ ‫ياف��ت و اين روند تا حدود ‪ ۵۰‬ميليون دالر نيز رس��يد زمينه ايجاد کرده است‪.‬‬ ‫اما با رفع دوباره ممنوعيت در سال‌جاري‪ ،‬صادرات افت € €يکي از مش�کالت امروزي صنايع‪ ،‬فرسودگي‬ ‫قابل مالحظه‌اي داشته است‪.‬‬ ‫ماشين‌آالت است؛ آيا اين صنعت نيز مبتال به اين‬ ‫ل حاضر چه تعداد واحد صنعتي در اين مشکل شده است؟‬ ‫€ €درح�ا ‌‬ ‫در زمينه فناوري و ماشين‌آالت توليد مبلمان در ‪10‬‬ ‫صنعت فعاليت مي‌کند؟‬ ‫متاسفانه آمار دقيقي درباره تعداد واحد‌هاي صنعتي سال گذشته رشد قابل‌توجهي داشته‌ايم اما ماشين‌آالت‬ ‫توليد مواد اوليه چوب نئوپان بسيار مستهلک و ضعيف‬ ‫هستند البته در چوب ام‌دي‌اف که امروز در اين صنعت‬ ‫بس��يار مورد توجه قرار گرفته ماش��ين‌آالت به‌روز وارد‬ ‫شده و مشکلي در اين زمينه وجود ندارد‪ .‬يکي ديگر از‬ ‫بحث‌هايي که در اين‌باره مطرح اس��ت‪ ،‬مواد اوليه مورد‬ ‫نياز تولي��د چوب نئوپان و ام‌دي‌اف اس��ت که نيازمند‬ ‫کمک دولت براي تامين آن هستيم‪.‬‬ ‫€ € يکي از مس�ائل مهمي که در س�ال‌هاي اخير‬ ‫در صنع�ت مبلم�ان کش�ور مط�رح ش�ده بحث‬ ‫طراحي‌هاي مبلمان است‪ .‬براي تقويت اين مسئله‬ ‫چه اقداماتي انجام شده است؟‬ ‫مدت��ي بود که در زمينه طراحي‌هاي انجام ش��ده در‬ ‫صنعت مبلمان نس��بت به طراحي‌ه��اي روز دنيا کمي‬ ‫عقب‌تر حرک��ت مي‌کرديم اما به‌تازگي پيش��رفت‌هاي‬ ‫قاب��ل مالحظ��ه‌اي در اي��ن صنع��ت انجام‌ش��ده و از‬ ‫کشور‌هاي اس��پانيا‪ ،‬ايتاليا و ترکيه دعوت به‌عمل آمده‬ ‫و مذاکرات مستقيمي بين توليد‌کنندگان داخلي با اين‬ ‫کشور‌ها از طريق اتحاديه انجام شده است همچنين از‬ ‫افراد متخصص ترکيه‌اي براي ارتقای کيفيت و طراحي‬ ‫درحال استفاده هستيم‪.‬‬ ‫€ €هم‌اکنون صنعت مبلم�ان ايران‪ ،‬بازار‌هاي چه‬ ‫کشورهايي را در اختیار گرفته است؟‬ ‫اتحاديه توليدکنندگان مبلمان در تعيين شاخص‌هايي‬ ‫همچون بعد مسافت‪ ،‬دين و مذهب‪ ،‬نوع سليقه و روابط‬ ‫اقتصادي و سياس��ي بين کش��ور‌ها و‪ ...‬به ‪ ۱۰‬کش��ور‬ ‫ه��دف که بهترين جايگاه براي ص��ادرات مبلمان ايران‬ ‫اس��ت‪ ،‬رسيده که اين کشور‌ها شامل عراق‪ ،‬آذربايجان‪،‬‬ ‫قزاقستان‪ ،‬تاجيکستان‪ ،‬ارمنستان‪ ،‬افغانستان‪ ،‬روسيه و‬ ‫کشور‌هاي حاشيه خليج‌فارس مي‌شود‪.‬‬ ‫€ €يک�ي از صنايعي که به‌طور مداوم و در دفعات‬ ‫مختل�ف اقدام به برگزاری نمايش�گاه‌هاي متعدد‬ ‫در طول س�ال مي‌کند‪ ،‬صنعت مبلمان است‪ .‬اين‬ ‫نمايشگاه‌ها تا چه اندازه در اين صنعت تاثيرگذار‬ ‫بوده است؟‬ ‫يک��ي از مباح��ث مطرح ش��ده در صنع��ت مبلمان‪،‬‬ ‫برگ��زاري نمايش��گاه‌هاي مختلف با رويک��رد صادراتي‬ ‫و ارتق��اي توليد‌کنن��دگان داخل��ي و ش��نيدن صداي‬ ‫مشتري از نظر س��ليقه و طرح و مدل کيفيت همچون‬ ‫نمايشگاه بين‌المللي در زمينه مبلمان اداري و خانگي‪،‬‬ ‫ماش��ين‌آالت و ي��راق‌آالت توس��ط اتحاديه اس��ت‪ .‬اما‬ ‫اتحاديه به‌ش��دت با نمايشگاه‌هايي که به‌صورت متفرقه‬ ‫در مکان‌هايي همچون مصال‪ ،‬برج ميالد‪ ،‬سالن حجاب‬ ‫و‪ ...‬برگزار مي‌ش��ود مخالف اس��ت زيرا مبنايي جز بازار‬ ‫م��کاره ندارد‪ .‬معتقديم برگزاري نمايش��گاه بايد با نگاه‬ ‫به ارقام صنعت و صادرات انجام ش��ود و اگر تنها هدف‪،‬‬ ‫فروش باشد که به اندازه کافي بازار مبل در کشور وجود‬ ‫دارد تا به توزيع و فروش برسد‪.‬‬ ‫انواع چوب‌هاي مبلمان کالسیک‬ ‫ب��ا توجه ب��ه اينک��ه کيفيت ي��ک مبل‬ ‫کالس��يک ب��ه ن��وع چ��وب و کالف کار‬ ‫بس��تگي دارد‪ ،‬بنابراي��ن باي��د در انتخاب‬ ‫مبل کالس��يک دقت بيشتري به نوع چوب‬ ‫به‌کار رفته در اس��کلت يا کالف کار داشته‬ ‫باش��يد‪ .‬زيرا اگر مبل کالس��يک از کالفي‬ ‫بي‌کيفيت ساخته شده باشد به مرور زمان‬ ‫مبل به صدا افتاده و باعث نارضايتي شما از‬ ‫خريدتان مي‌شود‪ .‬از آنجايي که در مبلمان‬ ‫کالسيک قسمت اصلي و بدنه کار از چوب‬ ‫تهيه مي‌ش��ود کيفيت چوب ب��ه کار رفته‬ ‫بس��يار مهم و اساسي اس��ت‪ .‬چوبي که در‬ ‫اسکلت يک مبل به‌کار مي‌رود بيشتر چوب‬ ‫درخت گردو است زيرا چوب محکمي بوده‬ ‫و حشرات چوبخوار کمتر آن را مي‌خورند‪،‬‬ ‫زي��را گردو چ��وب تلخي دارد‪ .‬ت��راز بودن‬ ‫س��طح اس��کلت چوبي مبل نيز بسيار مهم‬ ‫اس��ت‪ .‬زيرا از به صدا افتادن مبل کالسيک‬ ‫جلوگيري مي‌کند‪ .‬به‌طور کلي براي ساخت‬ ‫يک مبل کالس��يک از چندي��ن نوع چوب‬ ‫ازجمله‪ :‬چ��وب گردو‪ ،‬چ��وب راش‪ ،‬چوب‬ ‫روسي‪ ،‬چوب افرا‪ ،‬چوب ماهاگوني يا آکاژو‪،‬‬ ‫چوب توس��کا‪ ،‬مل��چ‪ ،‬آبنوس و‪ ...‬اس��تفاده‬ ‫مي‌ش��ود‪ .‬بيش��تر توليدکنندگان مبل در‬ ‫ايران از انواع چوب‌ه��اي نامبرده در توليد‬ ‫مبلمان کالسيک استفاده مي‌کنند‪.‬‬ ‫‪ -1‬چ�وب راش‪ :‬بیش��تر مبلم��ان‬ ‫€ € ‌‌‌‬ ‫کالس��يک از چوب راش س��اخته مي‌شود‪،‬‬ ‫چ��وب راش داراي رنگ کرم مايل به قرمز‬ ‫است‪ .‬راش چوبي نيمه‌سنگين داراي بافتي‬ ‫همگ��ن و تقريبا مقاوم در برابر حش��رات و‬ ‫قارچ‌هاست‪ .‬عالوه بر راش ايراني‪ ،‬گونه‌اي از‬ ‫راش به تازگی از مرز آذربايجان وارد ايران‬ ‫ش��ده و در اختيار مبل‌س��ازان قرار گرفته‬ ‫اس��ت که به دليل ابعاد و رطوبت مناس��ب‬ ‫تخته‌ه��ا‪ ،‬ضايعات کمتري در فرآيند توليد‬ ‫مبل دارد‪.‬‬ ‫€ €‪ -۲‬چوب روسي‪ :‬واژه چوب روسي در‬ ‫ب��ازار چوب و مبل ايران ب��ه هر نوع چوب‬ ‫سفيد رنگ وارداتي از روسيه تلقي مي‌شود‪،‬‬ ‫اين چوب ش��امل گونه‌هاي کاملا متفاوت‬ ‫ن��راد‪ ،‬نوئل و کاج‌ها مي‌ش��ود‪ .‬مجموعه‌اي‬ ‫ديگر از مبلمان کالسيک و مبلمان راحتي‬ ‫ما عالوه‌بر چوب راش از چوب روسي است‪.‬‬ ‫چوب روس��ي به دليل اينک��ه فاقد مجاري‬ ‫صمغي اس��ت‪ ،‬وب��ه علت کم‌ت��رک بودن‪،‬‬ ‫س��نباده خوري خ��وب و مي��خ‌و پيچ‌خور‬ ‫عالي‪ ،‬از بهترين گزينه‌ها در صنعت مبلمان‬ ‫به‌وي��ژه توليد مبل کالس��يک محس��وب‬ ‫مي‌شود‪.‬‬ ‫€ €‪ -۳‬توسکا‪ :‬برخي از مبلمان کالسيک‬ ‫از چوب توس��کا س��اخته مي‌ش��وند‪ .‬چوب‬ ‫توسکا دو گونه توسکاي قشالقي و ييالقي‬ ‫دارد ک��ه در اي��ران موج��ود اس��ت‪ .‬چوب‬ ‫توس��کا‪ ،‬چوب��ي نيمه س��نگين تا س��بک‬ ‫اس��ت و به دليل پرداخ��ت و رنگ‌پذيري و‬ ‫ابزارخوري خوب در صنعت مبلمان مصرف‬ ‫دارد‪ ،‬ضع��ف اين چوب‪ ،‬ک��م‌دوام بودن آن‬ ‫است‪.‬‬ ‫€ €‪ -۴‬افرا‪ :‬اي��ن خانواده داراي گونه‌هاي‬ ‫مختلف در ايران است‪ .‬ازجمله مي‌توان افرا‬ ‫پلت‪ ،‬افرا ش��يردار و کيک��م را نام برد‪ .‬اين‬ ‫چوب سفيد مايل به کرم‪ ،‬درخشندگي کم‬ ‫و بيش صدفي دارد‪ .‬چوبي نيمه‌س��نگين با‬ ‫پرداخت آسان که در صنعت مبلمان به‌ویژه‬ ‫مبل کالسيک جايگاه ويژه‌اي دارد‪.‬‬ ‫€ €‪ -۵‬ماهاگوني يا آکاژو‪ :‬آکاژوها به دو‬ ‫دسته آکاژوي افريقايي و امريکايي تقسيم‬ ‫مي‌ش��وند که بیش��تر آکاژوي افريقايي در‬ ‫ب��ازار مبل اي��ران يافت مي‌ش��ود که بافت‬ ‫يکدست‪ ،‬درخشان و براق دارد که با تغيير‬ ‫ن��ور درخش��ش متفاوتي خواهد داش��ت‪.‬‬ ‫اين چ��وب در تهيه روکش و مبل‌س��ازي‬ ‫بيش��ترين مصرف را داراس��ت‪ ،‬چوب‌هاي‬ ‫ديگ��ر با عن��وان آکاژو در ب��ازار مبل ديده‬ ‫مي‌شود که اسامي واقعي آنها سيپو‪ ،‬کيسپو‬ ‫و ساپلي است‪.‬‬ ‫€ €‪ -۶‬مل�چ‪ :‬چوبي به رن��گ قهوه‌اي مايل‬ ‫به قرمز که گاهي اوقات رگه‌هاي س��بز رنگي‬ ‫در آن ديده مي‌ش��ود‪ .‬اين چوب درشت‌بافت‪،‬‬ ‫نيمه‌س��خت و سنگين به نس��بت بادوام و در‬ ‫براب��ر خمش مقاوم اس��ت‪ .‬به عل��ت دوام در‬ ‫صنعت مبلمان از اين چوب اس��تفاده فرواني‬ ‫مي‌شود‪.‬‬ ‫€ €‪ -۷‬گ�ردو‪ :‬چوب��ي ريزباف��ت ب��ه رنگ‬ ‫خاکس��تري ماي��ل به قه��وه‌اي تي��ره داراي‬ ‫نقوش زيبا و به نس��بت بادوام اس��ت‪ .‬چوب‬ ‫نيمه‌س��نگين و در مقابل فش��ار‪ ،‬کش��ش و‬ ‫خمش مقاوم اس��ت‪ .‬از اين چوب در کارهاي‬ ‫تزئيني‪ ،‬خراطي‪ ،‬ساخت مبلمان به ويژه انواع‬ ‫مبل کالسيک‪ ،‬آالت موسيقي‪ ،‬مجسمه‌سازي‪،‬‬ ‫منبت و معرق‌کاري استفاده مي‌شود‪.‬‬ ‫€ €‪ -۹‬بل�وط‪ :‬چ��وب قه��وه‌اي روش��ن‪،‬‬ ‫درش��ت‌بافت و بادوام اس��ت‪ .‬در برابر سايش‬ ‫مقاومت زي��ادي دارد بنابراين بهترين چوب‬ ‫براي س��اخت پارک��ت و مبلمان ب��راي تهيه‬ ‫روکش و مدل‌سازي است‪.‬‬ ‫€ €‪ -۱۰‬آبن�وس‪ :‬درخت سياه رنگي است با‬ ‫چگالي به نسبت باال و بسيار خوشبو‪ .‬آبنوس‬ ‫در انواع مبلمان ازجمله مبل کالسيک‪ ،‬مبل‬ ‫مدرن‪ ،‬ميز و صندلي‪ ،‬آينه و کنسول‪ ،‬ويترين‪،‬‬ ‫پيانو و‪ ...‬مورد اس��تفاده ق��رار مي‌گيرد‪ .‬انواع‬ ‫مختلف چوب آبنوس‪ ،‬آبنوس س��ياه‪ ،‬آبنوس‬ ‫مرمري ي��ا مرمري آندام��ان و آبنوس کاکي‬ ‫است‪.‬‬
‫انرژی‬ ‫‪public@smtnews.ir‬‬ ‫دوشنبه ‪ 11‬اسفند ‪ 11 - 1393‬جمادی االول ‪ 2 -1436‬مارس ‪ -2015‬شماره ‪ -170‬پیاپی ‪1488‬‬ ‫به دنبال افزايش تقاضا و قیمت نفت‬ ‫«طالی سیاه» رنگ می‌گیرد‬ ‫عرفان�ه تاجيک�ي ‪ -‬گ�روه صنع�ت‪ :‬پ��س از نشس��ت‬ ‫ش نيافتن حجم نفت عرضه ش��ده در‬ ‫اوپ��ک به عل��ت کاه ‌‬ ‫بازار جهاني از س��وي عربس��تان‪ ،‬ش��اهد کاهش کم‌سابقه‬ ‫قيم��ت نف��ت بوديم‪ .‬کاه��ش قيمتي که مق��ارن با تدوين‬ ‫بودجه بس��ياري از کش��ور‌هاي عضو اوپک ش��د‪ .‬از آنجايي‬ ‫ک��ه تقريبا همه کش��ور‌هاي عض��و اوپ��ک داراي اقتصادي‬ ‫نفت محور هس��تند و بخش عمده‌اي از بودجه آنها وابسته‬ ‫به درآمد‌هاي نفتي اس��ت‪ ،‬اين افت قيم��ت تاثير منفي بر‬ ‫اقتصاد کش��ور‌هاي عضو اوپک گذاش��ت‪ .‬اين درحالي است‬ ‫که چين به عنوان بزرگترين قطب صنعتي جهان فرصت را‬ ‫غنيمت شمرده و ميزان واردات نفتي خود را افزايش داد‪ .‬به‬ ‫اين ترتيب ش��يب سود نفتي به سوي جيب چشم بادامي‌ها‬ ‫س��رازير ش��د و نفت و درآمد‌هاي نفتي از س��فره اوپکي‌ها‬ ‫پرکشيد‪ .‬اين کاهش قيمت نفت زماني تشديد شد که علي‬ ‫نعيمي‪ ،‬وزير نفت عربس��تان س��عودي اعالم کرد عربستان‬ ‫حجم عرضه نفت خود به بازار جهاني را کاهش نخواهد داد‪.‬‬ ‫شيوخ عرب چنان بر موضع خود استقامت مي‌ورزيدند‬ ‫که مرگ پادش��اه ‪ 90‬س��اله اين بالد و بر تخت نشستن‬ ‫وليعهد وي هم نتوانس��ت تغيي��ري در موضع آنها ايجاد‬ ‫کند‪ .‬ت��ا اينجا روند بازار نفت به س��ود مصرف‌کنندگان‬ ‫پيش رفت‪ ،‬اما از آنجايي که خورش��يد هميشه پشت ابر‬ ‫نمي‌ماند‪ ،‬به اين ترتيب لژنشينان عربي که متوجه شدند‬ ‫آبي‌از ديگ ش��يوخ گرم نمي‌شود‪ ،‬دس��ت به‌کار شده و‬ ‫تحليل‌هاي متفاوتي در اين زمينه ارائه دادند که ازجمله‬ ‫مهم‌تري��ن آنها مي‌توان به تحليل س��ازمان انرژي امريکا‬ ‫اشاره کرد مبني‌بر اينکه درپي کاهش قيمت نفت تمايل‬ ‫صاحبان س��رمايه به سرمايه‌گذاري در اين زمينه کاهش‬ ‫يافته و اين نبود سرمايه‌گذاري باعث کاهش توسعه حجم‬ ‫اس��تخراج نفت و در نتيجه افزايش بي‌سابقه قيمت نفت‬ ‫خواهد ش��د‪ .‬بله‪ ،‬اينگونه ورق برگشت و قيمت نفت پس‬ ‫از گذش��ت زمان کوتاهي روي خوش روزگار را ديد‪ .‬البته‬ ‫ارائه چنين تحليلي از سوي سازمان انرژي امريکا بي‌پايه‬ ‫و اس��اس نبود چراکه دکل‌هاي حفاري امريکا يکي پس‬ ‫از ديگري از مدار استفاده کنار گذاشته شده و واحد‌هاي‬ ‫پااليش��گاهي تعطيل ش��دند که علت اين اتفاق‪ ،‬خارج‬ ‫شدن شيل اويل امريکا از مدار مصرف بود چراکه با وجود‬ ‫نف��ت ارزان خاورميانه که از مرغوب‌ترين نفت‌هاي جهان‬ ‫به ش��مار مي‌رود‪ ،‬توليد ش��يل اويل که ني��از به فناوري‬ ‫پيش‌رفته دارد و هزينه‌بردار اس��ت‪ ،‬به هيچ عنوان صرفه‬ ‫اقتصادي نخواهد داشت‪ .‬بسياري از تحليلگران معتقدند‬ ‫درآمد ساالنه‬ ‫‪ ۱۱۰‬میلیارد دالری‬ ‫در پارس‌جنوبی‬ ‫شرکت ملی گاز ایران‬ ‫شرکت پاالیش گاز ایالم‬ ‫‪31‬‬ ‫‹ ‹به نام اوپک‪ ،‬به کام چين‬ ‫هدف عربس��تان از کاهش ندادن حجم عرضه نفت خود‪،‬‬ ‫خارج کردن شيل اويل و شيل گس از چرخه مصرف بود‬ ‫که موفق هم شدند‪.‬‬ ‫البته در اين ميان بيش��ترين دود به چشم بودجه تماما‬ ‫نفتي عربستان رفت و باز هم سعودي‌ها استقامت کردند‪.‬‬ ‫در ‪ 2‬هفت��ه گذش��ته قيمت نفت تا حدودي رش��د کرد‬ ‫و از ‪ 42‬دالر ب��ه ‪ 62‬دالر و ‪ 58‬س��نت رس��يد ک��ه مايه‬ ‫چشم‌‌روشني بس��ياري از ذي‌نفعان اين طالي سياه شد‪.‬‬ ‫البته اين رش��د که با تالش بس��ياري از کشور‌ها ازجمله‬ ‫نيجريه همراه بود نوس��اناتي را از سر گذراند اما به گفته‬ ‫کارشناس��ان‪ ،‬قيمت نفت در ب��ازه ‪ 60‬تا ‪ 70‬دالري باقي‌‬ ‫خواه��د ماند‪ .‬درپي اين افزايش قيمت علي نعيمي‪ ،‬وزير‬ ‫نفت عربس��تان اظهار کرد که تقاضاي جهاني براي نفت‬ ‫افزايش يافته است و همين افزايش تقاضا افزايش ارزش‬ ‫اين طالي سياه را به دنبال داشته است‪.‬‬ ‫‹ ‹نفت‪ ،‬يکه‌تاز ميدان مصرف‬ ‫س��هراب ش��رفي‪ ،‬نايب‌ريي��س‬ ‫کميس��يون س��رمايه‌گذاري اتاق‬ ‫بازرگان��ي اي��ران‪ ،‬با بي��ان اينکه‬ ‫افزاي��ش تقاضا براي نفت دو علت‬ ‫قابل‌توج��ه دارد‪ ،‬در گفت‌وگ��و با‬ ‫گفت‪ :‬نخس��تين علت‪ ،‬نبود انرژي ارزان به عنوان‬ ‫جايگزيني براي نفت است‪ .‬متقاضيان طالي سياه بسيار‬ ‫ف�ارس‪ :‬مدیرعامل س��ازمان منطقه وی��ژه اقتصادی‬ ‫ان��رژی پارس گف��ت‪ :‬با بهره‌ب��رداری از تمام فاز‌های‬ ‫پارس‌جنوبی و با احتس��اب نفت بش��که‌ای ‪ ۵۰‬دالر‪،‬‬ ‫‪ ۱۱۰‬میلیارد دالر درآمد ساالنه نصیب کشور خواهد‬ ‫ش��د‪ .‬مهدی یوس��فی اظهار کرد‪ ۸ :‬درصد از ذخایر‬ ‫شناخته شده گاز جهان در منطقه پارس جنوبی قرار‬ ‫دارد و به همین منظور در آغاز تاس��یس منطقه ویژه‬ ‫اقتص��ادی انرژی پارس ‪ ۲۹‬ف��از گازی و ‪ ۳۰‬مجتمع‬ ‫تالش کردند تا با اس��تفاده از فناوري پيش��رفته بتوانند‬ ‫محل��ي براي تامين انرژي جايگزين نفت بيابند‪ ،‬از اين‌رو‬ ‫به توليد ش��يل اويل و ش��يل گس پرداختند که به علت‬ ‫به‌صرفه نب��ودن توليد‪ ،‬اين محص��والت از رده مصرف و‬ ‫توليد خارج ش��دند‪ .‬وي ادام��ه داد‪ :‬دومين علت افزايش‬ ‫نرخ نفت را مي‌توان ش��رايط جغرافيايي آغاز فصل س��رد‬ ‫زمس��تان دانست چراکه س��ردي آب‌وهوا افزايش ميزان‬ ‫مصرف انرژي را به دنبال خواهد داشت‪.‬‬ ‫نايب رئيس کميس��يون سرمايه‌گذاري اتاق بازرگاني و‬ ‫صنايع و مع��ادن ايران تصريح کرد‪ :‬اي��ن دو علت باعث‬ ‫ش��ده است که در مقطعي ش��اهد افزايش قيمت نفت و‬ ‫فرآورده‌ه��اي آن باش��يم‪ .‬البته اي��ن افزايش قيمت نفت‬ ‫مي‌توان��د به عل��ت توجيه اقتص��ادي و نب��ود جايگزين‬ ‫مناس��ب ديگري ب��راي اين طالي س��ياه‪ ،‬در همين نرخ‬ ‫کنون��ي باقي‌بماند و به نظر مي‌رس��د قيمت نفت در بازه‬ ‫ي بماند‪ ،‬به اين ترتيب ش��اهد ثبات‬ ‫‪ 60‬تا ‪ 70‬دالري باق ‌‬ ‫قيمت‌ها خواهيم بود‪.‬‬ ‫ش��رفي با تاکيد بر اينکه زمان نفت ‪ 80‬دالري گذشته‬ ‫است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬ممکن است با سپري شدن فصل سرما‬ ‫شاهد کاهش ‪ 2‬تا ‪ 3‬دالري نرخ نفت باشيم اين درحالي‬ ‫اس��ت که هم‌اکنون انرژي ارزان‌ت��ر از نفت وجود ندارد و‬ ‫همين نبود جايگزيني انرژي ديگر‪ ،‬باعث افزايش و درپي‬ ‫آن ثبات قيمت نفت خواهد شد‪.‬‬ ‫پتروش��یمی در این منطقه پیش‌بینی ش��ده بود که‬ ‫خوش��بختانه بسیاری از آنها هم‌اکنون به بهره‌برداری‬ ‫رس��یده‌اند‪ .‬وی تعداد متوس��ط نیروی کار در منطقه‬ ‫وی��ژه اقتصادی انرژی پارس متناس��ب با پیش��رفت‬ ‫پروژه‌ه��ا را بین ‪ ۶۰‬تا ‪ ۱۰۵‬هزار نفر متغیر دانس��ت‬ ‫و گفت‪ :‬با بهره‌برداری از تمام فازهای پارس‌جنوبی و‬ ‫با احتساب نفت بشکه‌ای ‪ ۵۰‬دالر‪ ۱۱۰ ،‬میلیارد دالر‬ ‫درآمد نصیب کشور خواهد شد‪.‬‬ ‫آگهی مناقصه عمومی دو مرحله‌ای‬ ‫نوبت اول‬ ‫شرکت پاالیش گاز ایالم در نظر دارد اقالم مورد نیاز خود را با شرایط ذیل از طریق مناقصه عمومی تامین نماید‪.‬‬ ‫شماره مناقصه‪93/048 :‬‬ ‫موضوع مناقصه‪:‬تعمیر چهار دستگاه تیوب باندل ریبویلرهای واحد آمین‬ ‫مبلغ تضمین شرکت در مناقصه‪ :‬به میزان‪120/000/000 :‬‬ ‫نوع تضمین ش�رکت در مناقصه‪ :‬ضمانتنام��ه بانکی یا فیش نقدی به حس��اب ‪ 0100556652009‬بانک صادرات‬ ‫کد‪190‬‬ ‫تاریخ درج اسناد در سایت شرکت پاالیش گاز ایالم‪93/12/11 :‬‬ ‫‪94/01/23‬‬ ‫تاریخ آخرین مهلت عودت اسناد از جانب مناقصه‌گران ‪:‬‬ ‫تاریخ گشایش پاکات «الف» و فرم‌های ارزیابی کیفی‪94/01/24 :‬‬ ‫تاریخ اعالم نتایج ارزیابی کیفی‪94/01/31 :‬‬ ‫تاریخ اعالم نتایج ارزیابی فنی‪94/02/07 :‬‬ ‫تاریخ گشایش پاکات مالی «ج»‪94/02/14 :‬‬ ‫آدرس دریافت اسناد الکترونیک‪ www.nigc-igtc.ir :‬بخش مناقصه و مزایده‬ ‫آدرس پستی مناقصه‌گزار‪ :‬ایالم‪/‬بخش چوار‪ /‬صندوق پستی ‪/69361-144‬کدپستی ‪ /6937181111‬دبیرخانه رمز‬ ‫و محرمانه‬ ‫مناقصه‌گران می‌توانند جهت کس�ب اطالعات بیش�تر با ش�ماره تلفن ‪( 084-32912076 ،2077‬دبیرخانه‬ ‫کمیسیون مناقصات) تماس حاصل فرمایند‪.‬‬ ‫روابط عمومی شرکت پاالیش گاز ایالم‬ ‫عل��ي فاطمي‪ ،‬کارش��ناس ارش��د‬ ‫حوزه ان��رژي ب��ا اع�لام اينکه با‬ ‫کاهش قيم��ت نفت‪ ،‬ميزان تقاضا‬ ‫براي آن افزايش مي‌يابد‪ ،‬به‬ ‫گف��ت‪ :‬به‌طور طبيع��ي با کاهش‬ ‫قيمت‪ ،‬تقاضا و خريد آن کاال افزايش مي‌يابد و اگر اهرم‬ ‫فشاري بر بازار وجود نداشته باشد‪ ،‬پس از مدتي‪ ،‬قيمت‪،‬‬ ‫خ��ود را تعديل کرده و دوباره افزايش مي‌يابد‪ .‬وي با بيان‬ ‫اينکه چنين قانوني در بيش��تر موارد اقتصادي هم صادق‬ ‫است‌‪ ،‬تصريح کرد‪ :‬درباره نفت نيز چنين اتفاقي رخ داده‬ ‫است‪ ،‬به اين ترتيب با کاهش قيمت نفت‪ ،‬تقاضا براي آن‬ ‫افزايش يافته چراکه نياز واحد‌هاي صنعتي به اين طالي‬ ‫سياه نيز افزايش يافته است‪.‬‬ ‫فاطمي تصريح کرد‪ :‬در اين شرايط کشور‌هاي صنعتي‬ ‫نظير چين ميزان خريد و ذخيره اين محصول را افزايش‬ ‫مي‌دهن��د‪ .‬زيرا نفت ماده اوليه بيش��تر صنايع به ش��مار‬ ‫مي‌رود‪ .‬بنابراي��ن در اين ش��رايط توليدکنندگان ميزان‬ ‫توليدات خود را افزايش مي‌دهند زيرا منافع جنبي درپي‬ ‫خواهد داش��ت‪ .‬اين کارش��ناس انرژي اف��زود‪ :‬اگر عوامل‬ ‫خارجي در تنظيم بازار دخالتي نکند‪ ،‬س��رمايه‌گذاري در‬ ‫زمين��ه مصرف در بازار نيز افزايش يافته و بازار خودبه‌خود‬ ‫به تعادل مي‌رس��د و ميان قيمت و تقاضا رابطه معناداري‬ ‫ش��کل مي‌گيرد‪ ،‬اما اگ��ر عوامل خارج��ي در تنظيم بازار‬ ‫دخالت داشته باشد‪ ،‬در زمينه ميزان عرضه و تقاضاي نفت‬ ‫نيز تاثير خواهد داشت و همين افزايش تقاضا خود موجب‬ ‫‪ ،‬رابط ‌ه ميان‬ ‫افزايش قيمت مي‌ش��ود‪ .‬به گ��زارش‬ ‫قيمت و تقاضا رابطه‌اي عکس است‪ ،‬اما اين قانون در حوزه‬ ‫نفت صادق نيس��ت چراکه در دنياي صنعتي امروز همواره‬ ‫تقاض��اي مطلوبي براي اين فرآورد ‌ه فس��يلي وجود دارد و‬ ‫قيمت‌گ��ذاري اين محص��ول در حقيقت بس��ته به ميزان‬ ‫تقاض��ا افزايش يا کاهش مي‌يابد‪ ،‬البته بايد توجه داش��ت‬ ‫ک��ه حجم عرضه به عنوان مهم‌تري��ن اهرم براي تنظيم و‬ ‫تعادل بازار‪ ،‬بر قيمت نفت تاثيرگذار اس��ت و آنچه بيشتر‬ ‫از قيمت اهميت دارد‪ ،‬ثبات قيمت‌ها است که البته چنين‬ ‫موضوعي درباره قيمت طالي سياه صدق نمي‌کند چراکه‬ ‫قيمت نفت بيش��تر تابعي از معادالت سياسي جهان است‬ ‫تا قوانين علم اقتصاد‪ ،‬بنابراين بايد دست را بر چان ‌ه زده و‬ ‫ببينيم چه بر جهان هف��ت رنگ مي‌گذرد تا مطابق با آن‬ ‫قيمت نفت را پيش‌بيني کنيم‪.‬‬ ‫افزایش ‪ ۱۰‬درصدی تولید محصوالت پتروشیمی‬ ‫مدیر کنترل ش��رکت ملی صنایع پتروشیمی گفت‪ :‬از ابتدای امسال تاکنون نسبت‬ ‫به سال گذشته ‪ ۱۰‬درصد تولید محصوالت پتروشیمی کشور افزایش یافته است‪.‬‬ ‫علی‌محمد بساق‌زاده درباره پتروشیمی کاویان به عنوان بزرگترین واحد تولید اتیلن‬ ‫در منطقه خاورمیانه با ظرفیت تولید ساالنه بیش از ‪ ۲‬میلیون تن گفت‪ :‬فاز یک این‬ ‫پتروشیمی هم‌اکنون در سرویس بوده است و فاز دوم نیز در آینده نزدیک راه‌اندازی‬ ‫اولیه می‌شود‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه برای راه‌اندازی این فاز در ش��رایط معمول یک کمپرس��ور‪ ،‬یک‬ ‫توربین و ‪ 5‬کوره نیاز اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬پیش‌بینی می‌ش��ود با اضافه ش��دن فازهای تازه‬ ‫می��دان مش��ترک گازی پارس‌جنوبی و تامین خوراک اتان فاز دوم این پتروش��یمی‬ ‫اواس��ط اسفند امس��ال راه‌اندازی شود‪ .‬مدیر کنترل ش��رکت ملی صنایع پتروشیمی‬ ‫با اش��اره به اینکه یکی از طرح‌هایی که در س��ال‌های گذشته در صنعت پتروشیمی‬ ‫ایران با هدف توسعه این صنعت و ایجاد اشتغال همراه با ارزش افزوده در حال انجام‬ ‫اس��ت‪ ،‬خط لوله اتیلن غرب اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬فاز یک این خط لوله یک سال و نیم پیش‬ ‫از عس��لویه تا کرمانشاه راه‌اندازی ش��د‪ ،‬از این رو هم‌اکنون با راه‌اندازی بخشی از این‬ ‫خط پتروشیمی منطقه ویژه بندر امام‌خمینی‪ ،‬پلیمر کرمانشاه‪ ،‬ایالم و نیز پتروشیمی‬ ‫لرستان از اوایل سال از اتیلن این خط لوله استفاده می‌کنند‪.‬‬ ‫وی در گفت‌وگو با ش��انا افزود‪ :‬کار اجرایی ف��از دوم خط اتیلن غرب به طول ‪۴۰۰‬‬ ‫کیلومتر از کرمانشاه تا مهاباد شروع و در مرحله پیش راه‌اندازی و خشک کردن است‪،‬‬ ‫امید اس��ت اواخر اسفند بتوانیم بخش دوم این خط لوله را آماده‌سازی کنیم تا اتیلن‬ ‫را از کرمانشاه به مهاباد منتقل کنیم‪.‬‬ ‫بس��اق زاده با اشاره به اینکه هم‌اکنون مشکل معارض خط لوله اتیلن غرب برطرف‬ ‫ش��ده و کارهای اجرایی تا حدودی انجام شده اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬بخشی از خوراک متان‬ ‫مورد نیاز واحدهای تازه و قدیم پتروشیمی در ایران‪ ،‬با راه‌اندازی فازهای جدید پارس‬ ‫جنوبی از جمله فازهای ‪ ۱۸‬و ‪ ۱۷‬و ‪ ۱۶‬و ‪ ۱۵‬و ‪ ۱۲‬برطرف ش��ده و خوراک اتان نیز‬ ‫با راه‌اندازی واحدهای استحصال این ماده در فازهای جدید تامین می‌شود‪ ،‬همچنین‬ ‫ت�لاش می‌ش��ود تولید ان جی ال یا گازهای همراه نفت خ��ام به عنوان یکی دیگر از‬ ‫ک مجتمع‌های پتروش��یمی با توجه به شرایط موجود با افزایش تولید نفت‌خام‬ ‫خورا ‌‬ ‫کشور افزوده شود‪.‬‬ ‫ی صنایع‬ ‫مدیر کنترل ش��رکت مل��ی صنایع پتروش��یمی درباره نقش ش��رکت مل ‌‬ ‫پتروشیمی برای جلوگیری از خام‌فروشی گفت‪ :‬پروژه‌هایی که در این صنعت تعریف و‬ ‫مجوز به آنها ارائه می‌شود باید به صورت زنجیره‌ای بوده تا براساس این مجوز اولویت‬ ‫نخست تامین نیاز داخلی در دستور کار قرار گیرد‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬براساس هماهنگی‌ها‬ ‫میان شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران با وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت سعی بر‬ ‫این اس��ت که پروژه‌های تکمیل‌کننده زنجیره پایین دستی شناسایی؛ برآورد سرمایه‬ ‫و برگش��ت سرمایه شده و در اختیار شرکت‌های خصوصی قرار گیرد‪ ،‬زیرا این امر به‬ ‫طرح‌های زیربنایی مجتمع‌های پتروشیمی کمک می‌کند‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫اهميت قرارداد‌هاي‬ ‫مرتبط با صنعت نفت‬ ‫محمود خاقاني‬ ‫کارشناس بين‌المللي انرژي‬ ‫درپي توقف (ش��اید) بدون اخطار قبلي قراردادهاي‬ ‫معاوض��ه نف��ت خ��ام در ح��وزه دري��اي خ��زر و نيز‬ ‫موضوع اي��راد به يک قرارداد ص��ادرات گاز به جنوب‬ ‫خليج‌فارس(شاید) بدون توجه به ضرورت رعايت مفاد‬ ‫من��درج در قرارداد منعقد ش��ده و در نتيجه (ش��اید)‬ ‫اقدام براي توقف يا اجرا نکردن قراداد از س��وي طرف‬ ‫ايراني‪ ،‬موجب ش��د که طرفين غيرايران��ي قرارداد‌ها‬ ‫ش��کايت به محاکم و داوري در خارج از ايران ببرند و‬ ‫متاسفانه بنا به برخي از اخبار منتشر شده توانسته‌اند‬ ‫حکم محکوميت طرف ايراني‌شان را نيز دريافت کنند‬ ‫و طرف ايراني محکوم به پرداخت غرامت‌هاي سنگين‬ ‫نقدي هم شده است‪.‬‬ ‫به گزارش برخي از سايت‌هاي خبري يک مقام آگاه‬ ‫به‌تازگ��ي در جم��ع خبرن��گاران از برنامه‌ريزي و آغاز‬ ‫مذاک��رات به منظور صادرات گاز ب��ه طرف قراردادي‬ ‫م��ورد نظر براس��اس مذاکرات انجام ش��ده در س��ال‬ ‫‪2005‬م در جن��وب خليج‌فارس خبر داده اس��ت‪ .‬اما‬ ‫مقام مس��ئول متذکر ش��ده اس��ت که هنوز به نتيجه‬ ‫مورد نظر نرسيده‌اند‪ .‬اينکه مذاکرات به نتيجه مطلوب‬ ‫نرسيده طبيعي اس��ت‪ .‬زيرا متاسفانه طرف مورد نظر‬ ‫براساس حکم دادگاه الهه که چند ماه قبل صادر شد‪،‬‬ ‫خ��ود را برنده دعوا مي‌دان��د و اگرچه طرف ايراني در‬ ‫مذاکره به‌دنبال رس��يدن به يک نتيجه برد‪-‬برد است‬ ‫ول��ي طرف ديگر خود را هم‌اکنون نيز در موقعيت برد‬ ‫مي‌بيند‪ .‬اينگونه باخت‌ها و صدمات ناش��ي از آن ارثي‬ ‫اس��ت که از دولت نهم و دهم به دولت يازدهم رسيده‬ ‫است‪.‬‬ ‫به‌تازگي مديرعامل شرکت نفت فالت قاره در جمع‬ ‫خبرنگاران از آمادگي اين ش��رکت براي صادرات گاز‬ ‫ميدان سلمان در زمينه مذاکرات فوق الذکر خبرداده‬ ‫و اعالم کرده بود‪ :‬ميدان گازي س��لمان با ‪ 3‬س��کو و‬ ‫خط��وط لوله آماده انتقال گاز اس��ت و ما از خردادماه‬ ‫امسال آماده صادرات بوديم‪.‬‬ ‫مدت‌هاس��ت مس��ئوالن ذي‌ربط ت�لاش مي‌کنند‬ ‫که اعتماد از دس��ت رفته به صنع��ت نفت و انرژي را‬ ‫بازسازي کنند تا به‌طور مثال قرارداد‌هاي معاوضه نفت‬ ‫خام مشهور به سوآپ در حوزه درياي خزر دوباره برقرار‬ ‫ش��ود و جلوي ادامه بيکار ماندن تاسيسات بندر نفتي‬ ‫نکا که با ميليارد‌ها دالر سرمايه‌گذاري احداث شده‌اند‪،‬‬ ‫گرفته ش��ود‪ .‬اما معلوم نبودن روابط تجارت نفت‪ ،‬گاز‬ ‫و انرژي ايران در چارچوب قراردادهاي منعقد ش��ده و‬ ‫اينکه طرف ايراني قرارداد (به‌داليل سياسي داخلي) يا‬ ‫طرف غيرايراني قرارداد (در بس��ياري از موارد به‌دليل‬ ‫تحريم‌ها) قرارداد‌هاي منعقد ش��ده را محترم نشمرده‬ ‫و اجرا نکردند‪ ،‬سبب اصلي تاخير در به توافق رسيدن‬ ‫براي انعقاد قرارداد‌هاي باالدستي و پايين‌دستي جديد‬ ‫در صنعت نفت و انرژي شده است‪.‬‬ ‫مدت‌هاس��ت که ق��رار اس��ت از قرارداد‌هاي جديد‬ ‫صنعت نفت کش��ور در همايشي در لندن پرده‌برداري‬ ‫شود‪ .‬س��والي درباره برنامه‌هاي توسعه فازهاي پارس‬ ‫جنوبي در سال آينده از يک مقام مسئول پرسيده شد‬ ‫مبني‌ب��ر اينکه آيا پروژهاي پارس‌جنوبي در کنفرانس‬ ‫لندن براي جذب س��رمايه‌گذار معرفي مي‌ش��وند؟ و‬ ‫مقام مسئول مورد نظر پاسخ داده است که‪ 4« :‬پروژه‬ ‫در کنفرانس لندن رونمايي مي‌ش��ود که از جمله آنها‬ ‫مي‌توان به فاز ‪ ،11‬الي��ه نفتي پارس جنوبي و پارس‬ ‫شمالي اشاره کرد‪».‬‬ ‫متاس��فانه طرفي��ن غيرايران��ي قرارداده��ا ترجيح‬ ‫مي‌دهند ک��ه اختالفات درصورت ب��روز در محاکم و‬ ‫داوري خارج��ي به‌ويژه انگليس حل و فصل ش��وند و‬ ‫محاکم و داوري ايران را قبول ندارند‪ .‬موسسه حقوقي‬ ‫مک نير در مطالعه‌اي در زمينه اينکه چرا طرح دعوي‬ ‫در محاک��م و داوري انگلي��س م��ورد توج��ه طرفين‬ ‫قراردادهاي تجاري اس��ت به اين نتيجه رسيده است‬ ‫که بيش از ‪ 50‬درصد دعاوي مطرح ش��ده و رسيدگي‬ ‫شده که منجر به صدور حکم در محاکم و داوري‌هاي‬ ‫انگلي��س ش��ده‌اند‪ ،‬به طرفي��ن دعاوي غيرانگليس��ي‬ ‫مرتبط هس��تند‪ .‬اين نکته که قابل توجه بوده اس��ت‬ ‫مطالعه‌کنندگان را برآن داش��ت که عل��ت را مطالعه‬ ‫کنند و نتيجه نشان داد که استقالل قاضي و بي‌طرفي‬ ‫و غيرسياس��ي بودن قاضي موجب اصلي براي ترجيح‬ ‫محاک��م و داوري‌ه��اي انگلي��س بوده است‪.‬موسس��ه‬ ‫آموزش��ي و پژوهش اتاق بازرگان��ي‪ ،‬صنايع‪ ،‬معادن و‬ ‫کشاورزي ايران براي آشنايي حقوقدانان و کارشناسان‬ ‫صنعت نفت و انرژي س��ميناري براي بررس��ي عناصر‬ ‫ض��روري در ترتيبات مرتبط ب��ا قرارداد‌هاي نفت‪ ،‬گاز‬ ‫و ان��رژي و نيز حل و فصل اختالفات (از طريق داوري‪/‬‬ ‫رس��يدگي در دادگاه‌ه��ا و‪ )...‬و همچني��ن روش‌ه��اي‬ ‫مذاکراتي با نگاهي اختصاصي به ايران را براي روز ‪12‬‬ ‫اس��فندماه ‪ 1393‬در محل اتاق ايران واقع در خيابان‬ ‫طالقاني چهارراه فرصت برنامه‌ريزي کرده است‪.‬‬
‫صاحب امتیاز‪:‬‬ ‫دوشنبه ‪ 11‬اسفند ‪ 11 - 1393‬جمادی االول ‪ 2 -1436‬مارس ‪ -2015‬شماره ‪ -170‬پیاپی ‪1488‬‬ ‫سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫ربگآخر‬ ‫مناجات باخدا‬ ‫شیخ بهایی‪:‬‬ ‫روزی که برفتند حریفان پی هر کار‬ ‫زاهد سوی مسجد شد و من جانب خمار‬ ‫من یار طلب کردم و او جلوه‌گه یار‬ ‫حاجی به ره کعبه و من طالب دیدار‬ ‫هر در که زنم‪ ،‬صاحب آن خانه تویی تو‬ ‫هر جا که روم‪ ،‬پرتو کاشانه تویی تو‬ ‫در میکده و دیر که جانانه تویی تو‬ ‫مقصود من از کعبه و بتخانه تویی تو‬ ‫به استقبال بهار‬ ‫ياس زرد‬ ‫مين�و بديع�ي‪ :‬از آغاز کوچه به س��مت‬ ‫انته��اي آن‪ ،‬گام‌هاي اس��فند که مي‌آمد‬ ‫درخت‌هاي باغچه‌هاي خانه گل مي‌دادند‪،‬‬ ‫حياط از عطر ش��کوفه‌هاي بهاري پر مي‌شد و از عطر‬ ‫ياس زرد ک��ه درختي پيچکي بود ک��ه مانند درخت‬ ‫انگور بر داربس��تي مي‌ايس��تاد و جوانه که مي‌زد ترنم‬ ‫به��اران را ن��دا مي‌داد و ت��و ياد کوچ��ه اقاقياي فروغ‬ ‫فرخزاد مي‌افتادي‪:‬‬ ‫من مي‌انديشم‪...‬‬ ‫من به معصوميت بازي‌ها‬ ‫و به آن کوچه باريک دراز‬ ‫که پُر از عطر درختان اقاقي بود‬ ‫اما عط��ر ي��اس زرد پيچک��ي همراه ب��ا نغمه‌هاي‬ ‫چاووش��ان بهار ونوروز مي‌آمد که حاجي فيروز را نيز‬ ‫دلواپس نوروز و بهار مي‌کرد ‪ .‬اما حاجي فيروز از کجا‬ ‫آمده بود و در دل تهراني‌ها چه جايگاهي داش��ت‪ .‬در‬ ‫کودکي از چهره حاجي فيروز که نوعي از فقر را برايم‬ ‫تداعي مي‌ک��رد و با ذهن کودکان��ه‌ام مي‌فهميدم که‬ ‫اين چهره نمي‌تواند رهاورد بهار باش��د بلکه نش��ان از‬ ‫نامرادي‌هاي��ي دارد که جامعه به آن دچار اس��ت و در‬ ‫اس��فندماه اين نقش را به خود مي‌گيرد‪ .‬دکتر مهرداد‬ ‫بهار فرزند محمدتقي بهار‪-‬ملک‌الش��عرا ‪-‬که استاد ما‬ ‫در دانشکده بود و تاريخ ميراث‌هاي فرهنگي وباستاني‬ ‫را تدريس مي‌کرد درباره حاجي فيروز نوشته است‪:‬‬ ‫شخصيت حاجي فيروز مربوط به جشن‌هاي سياوش‬ ‫است و احتمال دارد از يکي از اسطوره‌هاي تموز‪ ،‬الهه‬ ‫ن دوران باستان گرفته شده‬ ‫کشاورزي و احشام در ميا ‌‬ ‫باشد‪ .‬مهرداد بهار معتقد بود‪ :‬چهره‌سياه‌شده حاجي‬ ‫في��روز نش��ان‌دهنده بازآمدن او از س��رزمين مردگان‬ ‫است و لباس سرخ او نش��ان از سرخي خون سياوش‬ ‫دارد؛ او بيان کرده که نام سياوش مي‌تواند معني «مرد‬ ‫س��ياه» يا «مردي با چهره سياه» داشته باشد‪.‬کتايون‬ ‫مزداپور‪ ،‬اس��تاد زبان‌هاي باس��تاني و اسطوره‌شناس‪،‬‬ ‫خبر از ترجم��ه لوحي اک��دي داده و آن‌را تاييدي بر‬ ‫نظريه مهرداد بهار دانسته و گفته که در آن لوح چنين‬ ‫آمده که دوموزي (ش��وهر الهه تموز) در نيمي از سال‬ ‫ب��ا لباس قرمز و درحال نواختن دايره‪ ،‬دنبک‪ ،‬س��از و‬ ‫ني‌لب��ک به دنياي زيرزمين مي‌رود تا همس��ر خود را‬ ‫بازگرداند که آغاز دوباره باروري در روي زمين اس��ت‪.‬‬ ‫اين پيشينه از حاجي فيروز اثبات مي‌کند که اين نماد‬ ‫آخر سال تنها در شهر تهران از گذشته تاکنون وجود‬ ‫داش��ته است و درهيچ يک از روستاها و شهرهاي دور‬ ‫و نزديک کش��ور ما نبوده‪ .‬حاجي فيروز نمي‌آمده که‬ ‫آم��دن بهار و نوروز را خبردهد بلکه پيک‌هاي نوروزي‬ ‫ديگ��ري در تمامي نقاط ايران وجود دارد که همه ياد‬ ‫آور نوروز هس��تند‪ .‬اما حاجي فيروز در نماد رسم‌هاي‬ ‫ديريني که از گذش��ته دور تاکن��ون به عنوان پيام‌آور‬ ‫به��ار مطرح بوده‌ان��د حتي بر ذه��ن کودکي من هم‬ ‫جلوه‌اي نداش��ت‪ .‬هرچند که مي‌توانس��ت شادي آور‬ ‫باشد‪ .‬ولي گل ياس زرد که هميشه در فصل بهار عطر‬ ‫دالويز خود را پراکنده مي‌کرد نماد بهار و سرس��بزي‬ ‫و هفت‌س��ين بود‪ .‬ازکوچه‌هاي خاط��ره مي‌گذرم و به‬ ‫امروز مي‌آي��م و چهره‌هاي کودکان و نوجوانان وحتي‬ ‫مردان��ي که بس��يار جوان هس��تند و در لباس حاجي‬ ‫في��روز نغمه مي‌خوانند اما آواي باروري زمين ‪ -‬بنا بر‬ ‫اعتقاد پيشينیان ‪ -‬با سکه يا سکه‌هايي معامله مي‌شود‬ ‫و ت��و فکر مي‌کني‪ ،‬بهار و نوروز چگونه با مفاهيم پول‬ ‫و اس��کناس پيوند خورده و چه پيون��د دردناکي‪ ،‬اگر‬ ‫حاج��ي فيروز با دس��تاني پ��ر از گل‌ه��اي زرد ياس‬ ‫مي‌آمد تا اين گل‌هاي خوشبو در جانماز‌هاي مادرها و‬ ‫مادربزرگ‌ها جا بگيرند تا طنين با ش��کوه آمدن بهار و‬ ‫نوروز را با عطر گل‌ها در خانه‌ها نويد دهند‪ ،‬اينگونه از‬ ‫بي‌هويتي حاجي فيروز غمگين نبودي و کمرنگ شدن‬ ‫نقش گل‌هاي ياس زرد در کوچه پس‌کوچه‌هاي شهر‪...‬‬ ‫سردبیر‪ :‬مسعود دهشور‬ ‫معاون سردبیر‪ :‬عاطفه خسروی‬ ‫قائم مقام مدیرمسئول در اداری ‪،‬مالی‪ ،‬بازرگانی‪:‬‬ ‫خلیل محمودی‬ ‫مدیر تحریریه‪ :‬مهدی اسحاقیان‬ ‫مدیر فنی و هنری‪ :‬مهدی نجفی‬ ‫مدیر فناوری‪ :‬علی‌رضا فخرآبادی‬ ‫مدیر آموزش‪ :‬مینو بدیعی‬ ‫مدیر روابط عمومی‪ :‬فاطمه پیرانی‬ ‫مدیر سازمان آگهی ها ‪ :‬مهرداد بیات‬ ‫مدیر چاپ‪ :‬بیژن بهادری‬ ‫مدیر اداری‪ :‬محسن امید شندی‬ ‫مدیر توزیع‪ :‬حمید رجبی‬ ‫دبیر گروه گزارش‪ :‬رامین نعمتی‬ ‫دبیر گروه صنعت‪ :‬میترا ممسنی‬ ‫دبیر گروه معدن‪ :‬شهریار خدیوفرد‬ ‫دبیر گروه تجارت‪ :‬زهرا فریدزادگان‬ ‫دبیر گروه اقتصاد‪ :‬مهدیه انوشه‬ ‫دبیر گروه گفتگو‪ :‬محمود مقدسی‬ ‫دبیر گروه استان‌ها‪ :‬مریم نظری‬ ‫دبیر ویرایش و تصحیح‪ :‬حسین شیرازی‬ ‫تلفن‪82190 :‬‬ ‫فکس‪88713730 :‬‬ ‫پیامک‪300082190 :‬‬ ‫پیامگیر صوتی‪88105304 :‬‬ ‫تلفن سازمان آگهی‌ها‪88722732-3 :‬‬ ‫فکس سازمان آگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪88722735 :‬‬ ‫روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان‌ها‪88724211 :‬‬ ‫پیامبر گرامی اسالم حضرت محمدمصطفی(ص) می‌فرمایند‪:‬‬ ‫پروردگار همه یکی است و پدر همه یکی‪ .‬همه فرزند آدمید و آدم از خاک است‪ .‬گرامی‌ترین شما نزد خداوند‪ ،‬پرهیزکارترین شماست‪.‬‬ ‫حضور زنان در برنامه ششم توسعه‬ ‫معاون رییس‌جمه��ور در امور زنان و‬ ‫خان��واده درباره اقدام��ات معاونت امور‬ ‫زن��ان و خان��واده برای تاثیرگ��ذاری بر‬ ‫برنامه ششم توس��عه گفت‪ :‬ما برای هر‬ ‫ی��ک از ‪ 29‬ش��ورای برنامه‌ریزی برنامه‬ ‫ششم توسعه‪ 2 ،‬تا ‪ 4‬نفر از صاحب‌نظران‬ ‫حوزه زنان و خانواده اعم از زن و مرد را‬ ‫معرفی کرده‌ایم تا دس��ت‌کم یک نفر از‬ ‫آنان بتواند شرکت کند‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش ایس��نا‪ ،‬ش��هیندخت‬ ‫موالوردی افزود‪ :‬برنامه شش��م توس��عه‬ ‫س��اختاری دارد‪ .‬در ای��ن س��اختار ‪29‬‬ ‫ش��ورای برنامه‌ریزی پیش‌بینی ش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬یکی از ‪ 29‬شورا‪ ،‬فرهنگ‪ ،‬هنر‪،‬‬ ‫ورزش‪ ،‬جوان��ان و خانواده اس��ت که با‬ ‫پیگیری‌ه��ای معاونت ام��ور زنان‪ ،‬زنان‬ ‫هم به این شورا اضافه شد‪ .‬وی در ادامه‬ ‫گفت‪ :‬برنامه شش��م توس��عه ‪ 5‬کمیته‬ ‫مش��ورتی نیز دارد که در رأس ساختار‬ ‫برنامه است و به عنوان بازوی مشورتی‬ ‫ساختار تدوین برنامه عمل می‌کند‪.‬‬ ‫این س��اختار در س��ازمان مدیریت و‬ ‫برنامه‌ری��زی اس��ت و قرار ش��د امکان‬ ‫حض��ور در کمیته‌های مش��ورتی را نیز‬ ‫بررس��ی کنیم‪ .‬مع��اون رییس‌جمهور‬ ‫در ام��ور زن��ان و خان��واده اف��زود‪ :‬ب��ا‬ ‫آب به هامون بازمي‌گردد‬ ‫ب��ه دنب��ال بارندگي‌ه��اي اخي��ر و‬ ‫تالش س��ازمان حفاظت محيط زيست‬ ‫در رايزن��ي ب��ا دولت افغانس��تان و نيز‬ ‫رف��ع موان��ع ورود آب‪ ،‬حجمي از آب‬ ‫از مب��ادي مختلف در بخش ش��مالي‬ ‫هام��ون از محل ف��راه‌رود وارد هامون‬ ‫صابوري شده که اين ميزان در صورت‬ ‫ادامه بارندگي‌ها در افغانستان در طول‬ ‫هفته‌هاي آينده به ميزان قابل توجهي‬ ‫افزايش خواهد يافت‪.‬‬ ‫به گزارش ايسنا‪ ،‬پايگاه اطالع‌رساني‬ ‫س��ازمان حفاظ��ت محيط‌زيس��ت‬ ‫خب��ر داد‪ :‬ب��ا توجه به تغيي��رات قابل‬ ‫مالحظه‌اي که در اثر خشکسالي ايجاد‬ ‫شده است‪ ،‬اين بخش از تاالب نيازمند‬ ‫انجام عمليات تسطيح و خاکبرداري با‬ ‫هدف اصالح ش��يب و تس��هيل جريان‬ ‫آب در برخ��ي نقاط خواهد بود و اداره‬ ‫کل حفاظ��ت محيط‌زيس��ت اس��تان‬ ‫سيس��تان و بلوچس��تان در زمينه رفع‬ ‫موان��ع ورود آب به ط��ور جدي پيگير‬ ‫اس��ت؛ به عنوان مثال در نقاطي اقدام‬ ‫به نصب س��يخور خورش��يدي به جاي‬ ‫بررس��ی‌هایی ک��ه انجام دادی��م درباره‬ ‫تم و رویک��رد برنامه اطالع��ات الزم را‬ ‫به دس��ت آوردی��م و در نشس��ت اخیر‬ ‫مشاوران س��ازمان‌های اجرایی یکی از‬ ‫کارشناس��ان س��ازمان برنامه و بودجه‬ ‫چارچوب برنامه شش��م توس��عه را ارائه‬ ‫داد‪ .‬در نشس��ت استانداران نیز این کار‬ ‫را انجام می‌دهی��م‪ .‬عالوه بر آن کمیته‬ ‫برنامه‌ری��زی در معاون��ت ام��ور زن��ان‬ ‫تش��کیل ش��ده و تاکنون دو جلسه برپا‬ ‫کرده‌ایم‪.‬‬ ‫موالوردی تصریح کرد‪ :‬برنامه شش��م‬ ‫ی��ک برنامه جامع‌نگر ب��ا توجه ویژه به‬ ‫خاکري��ز کرده اس��ت‪ .‬پاي��گاه خبري‬ ‫تحليل��ي خبر نيمروز ني��ز از ورود آب‬ ‫س��يالب به شهرس��تان نيمروز از فراه‬ ‫رود افغانس��تان خبر داد و اضافه کرد‪:‬‬ ‫با توجه ب��ه افزايش بارندگي‌هاي اخير‬ ‫در کش��ور افغانستان حجم ورودي آب‬ ‫ب��ه درياچه هامون افزايش پيدا خواهد‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫ي��داهلل ش��عيبي‪ ،‬بخش��دار مرکزي‬ ‫نيمروز نيز با تاييد اين خبر خاطرنشان‬ ‫ک��رد‪ :‬مناب��ع محل��ي از دو روز قبل از‬ ‫ورود آب ب��ه حوزه شهرس��تان نيمروز‬ ‫از منطقه برج��ک کهنه بش دلبر خبر‬ ‫داده بودن��د که آب در س��طح درياچه‬ ‫به‌وس��يله بادهاي منطقه سيستان در‬ ‫حال پخش است‪.‬‬ ‫واگویه‬ ‫تولد دوباره‬ ‫افش�ین مش�فقی‪ :‬نق��اب را از چهره‌اش‬ ‫برم��ی‌دارد؛ چه��ره‌ای ب��ی‌روح‪ ،‬هم��راه با‬ ‫لبخندی پژمرده‪ ،‬نمایان می‌شود‪ .‬با دستانی‬ ‫س��رخ و ترک خورده‪ ،‬نقاب را به س��مت دی��وار پرتاب‬ ‫می‌کند و اش��ک‌هایش بر ناهمواری‌های چهره‌اش‪ ،‬اَرس‬ ‫می‌سازند‪.‬‬ ‫«شب بود! صدای انفجاری هولناک‪ ،‬مرد را به آسمان‬ ‫ب��رد و از میان خواب پریش��ان به زمی��ن انداخت‪ .‬مرد‪،‬‬ ‫پریش��ان و مضطرب‪ ،‬از پله‌ها پایین رفت و در مقابل در‬ ‫خروجی به زمین افتاد‪ .‬آتش در راهرو زبانه می‌کش��ید!‬ ‫صدای جیغ کودکی هراس��ان‪ ،‬از پشت دیواری گداخته‪،‬‬ ‫قلب مرد را می‌فش��رد! مرد برخاست و به سمت صدای‬ ‫درمان��ده کودک دوید و از در شکس��ته خانه مرگ‪ ،‬وارد‬ ‫ش��د‪ .‬صدای جیغ هر لحظه نزدیک و نزدیک‌تر می‌ش��د‬ ‫و آتش‪ ،‬با حرارت بیشتری بر چهره مرد بوسه می‌زد‪.‬‬ ‫پیکر کودک‪ ،‬در گوشه اتاق افتاده بود؛ مرد با چهره‌ای‬ ‫عکس‌روز‬ ‫سنت کهن خانه تکانی در آستانه نوروز ‪.‬‬ ‫ردرپتوکالمنور‬ ‫فرانسه در اشغال(‪)3‬‬ ‫روزگار جنگ‬ ‫و اوضاع نابسامان اقتصاد‬ ‫نویسنده‪ :‬هانری آمورو‬ ‫ترجمه مسعود دهشور‬ ‫موضوعات خاص است‪ .‬تصور می‌کردیم‬ ‫زنان و خانواده ج��زو موضوعات خاص‬ ‫اس��ت ولی با مولفه‌های تعریف‌شده در‬ ‫س��اختار برنامه شش��م‪ ،‬موضوع خاص‪،‬‬ ‫موضوعی است که محرک توسعه باشد‬ ‫و موانع توس��عه را از سر راه بردارد‪ .‬در‬ ‫حال حاضر برنامه‌ریزان توسعه‌ای کشور‬ ‫آب و محیط‌زیس��ت را موض��وع خاص‬ ‫می‌دانند‪.‬‬ ‫هنرهاي تجس��مي از برنامه‌هاي ديگر‬ ‫اختتاميه هفتمين جش��نواره هنرهاي‬ ‫تجسمي فجر است‪.‬‬ ‫همچني��ن کت��اب آثار رش��ته‌هاي‬ ‫‪‌9‬گانه جشنواره با عناوين مشق عشق‬ ‫(نگارگري)‪ 3 ،‬دهه مجسمه‌سازي پس‬ ‫از انق�لاب‪ ،‬تا ‪( 90‬آث��ار تصويرگري)‪،‬‬ ‫کاريکات��ور معاصر اي��ران‪ ،‬پنجره‌هاي‬ ‫نق��ره‌اي (آثار عکس)‪ ،‬خ��اک نو (آثار‬ ‫س��فال هن��ري و س��راميک هنري)‪،‬‬ ‫بدون عنوان (نقاش��ي)‪( 10×16 ،‬آثار‬ ‫‪ 16‬ط��راح گرافي��ک) و کل��ک زرين‬ ‫(خوشنويس��ي) در پاي��ان جش��نواره‬ ‫منتشر مي‌شود‪.‬‬ ‫هفتمين جشنواره هنرهاي تجسمي‬ ‫فجر در رشته‌هاي نقاشي‪ ،‬خوشنويسي‪،‬‬ ‫نگارگري‪ ،‬س��راميک هنري‪ ،‬پوس��تر‪،‬‬ ‫کاريکاتور‪ ،‬مجسمه‌س��ازي‪ ،‬عکاسي و‬ ‫تصويرگري ب��ا هم��کاري انجمن‌ها و‬ ‫نهاده��اي هن��ري از ‪ 14‬بهمن‌ماه در‬ ‫موسس��ه فرهنگي هنري صب��ا‪ ،‬موزه‬ ‫هنرهاي فلس��طين و خانه هنرمندان‬ ‫ايران برگزار شده است‪.‬‬ ‫ُگر گرفته از میان گلوله آتش گذش��ت و او را در آغوش‬ ‫گرفت؛ اما صدای جیغ‪ ،‬همچنان ادامه داشت!‬ ‫آتش‪ ،‬مسیر ورود را مسدود کرده بود‪ .‬مرد‪ ،‬بهت زده‪،‬‬ ‫پیکر عروسک سخنگو را به بیرون ساختمان پرتاب کرد‬ ‫و خ��ود در میان آتش‪ ،‬از سرنوش��ت بی‌قانون شکس��ت‬ ‫خورد و لبخند پژمرده‌اش‪ ،‬با حرارت آتش‪ ،‬برای همیشه‬ ‫بر چهره‌اش حک شد!»‬ ‫عقربه‌ه��ا‪ ،‬در تاریکی ش��ب‪ ،‬می‌دوند و م��رد‪ ،‬با نقاب‬ ‫ترک خورده‪ ،‬تولد دوباره‌اش را همراه با عروسک سخنگو‬ ‫جشن می‌گیرد‪.‬‬ ‫یادداشت‌های بی‌نام‬ ‫مشتی خاک‬ ‫عکس‪ :‬ابوالفضل عرب جوادی‬ ‫کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫وب سایت‪www.smtnews.ir :‬‬ ‫پست الکترونیکی‪info@smtnews.ir :‬‬ ‫روابط عمومی‪PR@smtnews.ir:‬‬ ‫آگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپ‪ :‬انتخاب رسانه‪44905300-2 :‬‬ ‫برگی از تاریخ اقتصادی اروپا‬ ‫جشنواره هنرهاي تجسمي فجر در پايان راه‬ ‫مراس��م پاياني هفتمين جش��نواره‬ ‫هنرهاي تجس��مي فجر پس از يک‌ماه‬ ‫فعاليت‪ ،‬سه‌ش��نبه ‪ 12‬اسفند با حضور‬ ‫مس��ئوالن و هنرمن��دان و با تجليل از‬ ‫برگزي��دگان در ت��االر وح��دت برگزار‬ ‫مي‌شود‪.‬‬ ‫به گزارش ايرنا‪ ،‬هفتمين جش��نواره‬ ‫هنره��اي تجس��مي فج��ر ب��ا اهداي‬ ‫نشان تجس��مي فجر و طوباي زرين از‬ ‫هنرمندان رش��ته‌هاي مختلف نقاشي‪،‬‬ ‫نگارگري‪ ،‬خوشنويسي‪ ،‬مجسمه‌سازي‪،‬‬ ‫س��راميک هن��ري‪ ،‬عکاس��ي‪ ،‬طراحي‬ ‫گرافي��ک‪ ،‬کاريکات��ور و تصويرگ��ري‬ ‫تجليل مي‌کند‪.‬‬ ‫تجليل از نهادها‪ ،‬موسسات‪ ،‬انجمن‌ها‬ ‫و رويداده��اي موثر و فع��ال در حوزه‬ ‫نشانی‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‬ ‫کوچه آزادگان شماره ‪26‬‬ ‫س��رتاپایم را خالصه کنند می‌شوم «مشتی خاک»‬ ‫که ممکن بود «خش��تی» باش��د در دیوار یک خانه یا‬ ‫سنگی در دامان یک کوه یا قدری سنگریزه در انتهای‬ ‫یک اقیانوس‪ ،‬شاید خاکی از گلدان یا حتی غباری بر‬ ‫پنجره اما مرا از این میان برگزیدند‪ ،‬برای نهایت‪ ،‬برای‬ ‫شرافت‪ ،‬برای انسانیت و پروردگارم بزرگوارانه اجازه‌ام‬ ‫داد برای نفس کش��یدن‪ ،‬برای دیدن‪ ،‬برای شنیدن و‬ ‫برای فهمیدن و ارزنده‌ام کرد بابت نفس��ی که در من‬ ‫دمید‪ ،‬من انتخاب ش��ده ام ب��رای قرب‪ ،‬برای رجعت‪،‬‬ ‫برای س��عادت‪ .‬من مشتی از خاکم که خدایم اجازه‌ام‬ ‫داده به انتخاب‪ ،‬به تغییر‪ ،‬به شوریدن‪ ،‬به محبت و‪...‬‬ ‫آفت��اب که می‌تابد پرنده که می‌خواند‪ ،‬نس��یم که‬ ‫می‌وزد‪ ،‬با خودم می‌گویم‪ :‬حتما حال دوس��تانم خوب‬ ‫اس��ت که جهان این همه زیباست‪ ،‬دوستان من مثل‬ ‫گندم‌زارند‪ ،‬بودن‌شان یک دنیا برکت و نعمت است و‬ ‫نبودن‌شان قحطی‪...‬‬ ‫جنگ جهاني دوم که از س��ال ‪1939‬ميالدي شروع‬ ‫ش��د و در س��ال ‪1945‬م با تس��ليم متحدين (آلمان‪،‬‬ ‫ژاپن و ايتاليا) به اتمام رسيد عالوه‌بر کشتار ميليون‌ها‬ ‫انس��ان‪ ،‬خرابي‌ه��اي اقتصادي وحش��تناکي را درکل‬ ‫اروپ��ا به بار آورد ک��ه اين ويراني‌ها در س��ايه تالش‪،‬‬ ‫برنامه‌ريزي و مديريت درکوتاه مدت از میان برداشته‬ ‫ش��د و مش��کالت اقتصادي را در اين قاره از جمله در‬ ‫فرانس��ه به فرصت‌های عظیم بدل کرد‪ .‬در بخش‌هاي‬ ‫پيشين اين پاورقي از بازار سياه و مشکالت اقتصادي‬ ‫مردم فرانسه در زمان اشغال به وسيله فاشيسم آلمان‬ ‫سخن گفتيم و اينک دنباله اين پاورقي‪...‬‬ ‫‹ ‹بلعيدن ارزاق به وسيله اشغالگران‬ ‫در زماني‌ک��ه ن��اوگان دريايي فرانس��ه اگ��ر نگوييم‬ ‫متوقف‪ ،‬دس��تکم با مش��کالت جدي روبه‌رو شده بود‪،‬‬ ‫مردم فرانس��ه پي به اين موضوع بردند که س��االنه به‬ ‫طور متوسط ‪ 7‬تا ‪ 8‬ميليون هکتوليتر شراب از افريقاي‬ ‫جنوبي به کشورش��ان وارد مي‌شود و حدود ‪ 600‬هزار‬ ‫تن بادام زميني از مبدأ داکار به سوي بنادر کشورشان‬ ‫حمل مي‌ش��ود و همچنين مقدار زي��ادي قهوه‪ ،‬موز‪،‬‬ ‫روغ��ن نارگيل‪ ،‬برنج‪ ،‬ش��کر و کائوچو از مس��تعمرات‬ ‫دوردست و گوشت از امريکاي جنوبي‪ ،‬گندم از کانادا‪،‬‬ ‫بنزين از خاورميانه‪ ،‬خمير کاغذ از فنالند‪ ،‬زغال‌س��نگ‬ ‫از آلمان و پش��م از استراليا به س��وي آنها روان است‪.‬‬ ‫تاس��ف‌آورتر از همه وقتي بود که فرانس��وي‌ها متوجه‬ ‫ش��دند اين محصوالت از ناحيه آلمان مورد حمله بوده‬ ‫و آلمان چشم طمع به آنها دوخته است‪ .‬سرانجام پس‬ ‫از بحراني‌تر ش��دن اوضاع و شدت جنگ‪ ،‬وزير پيشين‬ ‫«ويش��ي»‪ ،‬ـ بوتيليه ـ در گزارش��ي اظهار مي‌کند که‪:‬‬ ‫«در جنوب کش��ور گندم‪ ،‬شکر‪ ،‬سيب‌زميني‪ ،‬حبوبات‬ ‫و زغال‌سنگ يافت نمي‌شود و فقط مقدار بسيار کمي‬ ‫جو وجود دارد‪ .‬درباره ش��مال فرانس��ه نيز بايد متذکر‬ ‫شد که در آنجا با کمبود شديد روغن‪ ،‬صابون و شراب‬ ‫مواجه هستند‪ ».‬و البته اگر گهگاه يک فروند کشتي يا‬ ‫محموله‌اي از زير دندان طمع آلمان‌ها نجات مي‌يافت‬ ‫ب��ا مش��کالت فراواني از قبيل کمبود وس��ايط نقليه و‬ ‫تخريب پل‌ه��ا و ممنوعيت م��داوم آلمان‌ها در داخل‬ ‫کش��ور روبه‌رو مي‌ش��د‪ .‬و س��رانجام آن دوران‪ ،‬دوران‬ ‫آگهي‌هايي از اين دست بود‪ 10« :‬ليتر روغن خوراکي‬ ‫به فروش مي‌رس��د‪ .‬قه��وه از ‪ 5‬کيلو به ب��اال ـ اوئيليه‬ ‫دبونيس يارسيل» «کره روستايي تازه‌‪ ،‬فوق‌العاده ـ در‬ ‫بس��ته‌هاي ‪ 5‬تا ‪ 10‬کيلويي‪ ،‬هر کيلو ‪ 16‬فرانک و ‪50‬‬ ‫سانتيم‪ ،‬به آدرس شما ارسال مي‌شود – خانم کودراي‬ ‫دانژت لوئينه و درزت»‪« ،‬ش��کر صنعتي‪ ،‬کريستاليزه‪،‬‬ ‫‪ 450‬بار ش��يرين شده در بس��ته‌هاي ‪ 500‬کيلويي ج‬ ‫ـ نائيارت رفوژيه‌‪ ،‬ش��ماره ‪ 5‬خيابان لئوري ـ بياريتز»‬ ‫ولي رفته‌رفته از اين آگهي‌ها در روزنامه‌ها خبري نشد‬ ‫و روز‌به‌روز اوضاع آش��فته‌تر و از فراواني ارزاق عمومي‬ ‫کاس��ته و به کمبودها و احتکارها و بازار س��ياه افزوده‬ ‫مي‌ش��د‪ .‬در «روئن» از يک‌سو گوشت و آرد ناياب بود‬ ‫و از س��وي ديگر برق براي به راه انداختن آس��ياب‌ها‬ ‫نبود‪ .‬در «دونکرک» تعدادي جوان وابسته به سازمان‬ ‫‪ J.O.C‬براي ياري رس��اندن به آسيب‌ديدگان بمباران‬ ‫هوايي چ��اره‌اي جز جم��ع‌آوري پس‌مانده‌هاي غذاي‬ ‫سربازان انگليسي نداشتند و در اواخر ژوئن ‪ 1940‬در‬ ‫«تولوز» که در اثر ورود پناهندگان به آن شهر جمعيتي‬ ‫قريب به دو برابر يافته بود‪ ،‬سيب‌زميني يافت نمي‌شد‬ ‫و در رس��توران‌هاي شهر چيزي جز گوجه‌فرنگي براي‬ ‫پذيرايي در دس��ترس نبود و اث��ري از تنباکو در بازار‬ ‫ديده نمي‌ش��د و قيمت س��يگار «گلواز» در عرض ‪24‬‬ ‫ساعت از بسته‌اي ‪ 3‬فرانک به ‪ 80‬فرانک رسيد‪ .‬در اثر‬ ‫کش��ته شدن حدود ‪ 80‬هزار دهقان واسير شدن بيش‬ ‫از ‪ 700‬ه��زار نفر ديگر‪ ،‬وضعيت تامي��ن آذوقه مردم‬ ‫دچار اشکاالت اساسي شد‪ ،‬به طوري‌که عمده‌ترين راه‬ ‫براي تهيه مواد خوراک��ي‪ ،‬واردات بود‪ .‬به همين علت‬ ‫بود که باوجود عالقه ش��ديد انگلستان و فشار بيش از‬ ‫اندازه آلمان‪ ،‬فرانس��ه مجبور به حفظ و بازنگهداشتن‬ ‫راه‌هاي آبي منتهي به افريقا بود‪ .‬چراکه اين راه تنها راه‬ ‫اصلي براي تامين آذوقه بود که از مستعمرات آفريقايي‬ ‫فرانسه وارد کشور مي‌شد‪.‬‬

آخرین شماره های روزنامه صمت

روزنامه صمت شماره 1353

روزنامه صمت شماره 1353

شماره : ۱۳۵۳
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۸
روزنامه صمت شماره 1352

روزنامه صمت شماره 1352

شماره : ۱۳۵۲
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۷
روزنامه صمت شماره 1351

روزنامه صمت شماره 1351

شماره : ۱۳۵۱
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۶
روزنامه صمت شماره 1350

روزنامه صمت شماره 1350

شماره : ۱۳۵۰
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۳
روزنامه صمت شماره 1349

روزنامه صمت شماره 1349

شماره : ۱۳۴۹
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۲
روزنامه صمت شماره 1348

روزنامه صمت شماره 1348

شماره : ۱۳۴۸
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۰
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!