صفحه قبل

روزنامه صمت شماره ۱۶۸

صفحه بعد

روزنامه صمت شماره 168

روزنامه صمت شماره 168

‫نخستین روزنامه تخصصی صبح ایران‬ ‫ﺭﺷﺪ ‪ 11‬ﺑﺮﺍﺑﺮﻱ ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎﻥ‬ ‫ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺗﻨﺪﻳﺲ ﻣﻠﻲ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﺣﻘﻮﻕ‬ ‫ﻣﺼﺮﻑﻛﻨﻨﺪﻩ‬ ‫ﻭﻳﮋﻩ ﺭﻭﺯ ﻣﻠﻰ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺍﺯ ﺣﻘﻮﻕ ﻣﺼﺮﻑ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ‬ ‫ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺗﺨﺼﺼﻰ ﺻﺒﺢ ﺍﻳﺮﺍﻥ‬ ‫ﺷﻨﺒﻪ‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 9‬اسفند ‪1393‬‬ ‫‪ 9‬جمادی االول‪1436‬‬ ‫‪ 28‬فوریه ‪2015‬‬ ‫سال بیست‌وپنجم دوره جدید شماره ‪ 168‬پیاپی ‪ 32 1486‬صفحه‪8 +‬صفحه ضمیمه قیمت‪ 1000 :‬تومان‬ ‫‪www.smtnews.ir -‬‬ ‫‪www.smtonline.ir‬‬ ‫همراه با‬ ‫ویژه‌نامه‬ ‫سالروز تاسیس‬ ‫سازمان‬ ‫حمایت‬ ‫مصرف‌کنندگان‬ ‫و تولید کنندگان‬ ‫‪ 9‬ﺍﺳﻔﻨﺪ ‪1393‬‬ ‫‪ 9‬ﺟﻤﺎﺩﻯﺍﻻﻭﻝ‪1436‬‬ ‫‪ 28‬ﻓﻮﺭﻳﻪ ‪2015‬‬ ‫ﺳﺎﻝ ﺑﻴﺴﺖﻭﭘﻨﺠﻢ ﺩﻭﺭﻩ ﺟﺪﻳﺪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪ 168‬ﭘﻴﺎﭘﻰ ‪ 8 1486‬ﺻﻔﺤﻪ ﻭﻳﮋﻩﻧﺎﻣﻪ‬ ‫ﻣﺼﺮﻑﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ‬ ‫ﺑﺎ ﻭﺳﻮﺍﺱ ﺧﺮﻳﺪ ﻛﻨﻨﺪ‬ ‫ﻓﻀﺎﻱ ﺭﻗﺎﺑﺘﻲ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻣﻲﺷﻮﺩ‬ ‫غیر مجازها در نرخ سود بانکی‬ ‫سنگاندازیمی‌کنند‬ ‫ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺩﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ ﻫﻤﺎﻳﺶ‬ ‫ﮔﺎﻡﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺑﺮﺍﻯ‬ ‫ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺍﺯ ﺣﻘﻮﻕ ﻣﺼﺮﻑﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ‬ ‫ﺑﺮﺩﺍﺷﺘﻪ ﺷﺪ‬ ‫‪7‬‬ ‫ﺷﺮﻛﺖﻫﺎﻯ ﺑﺮﺗﺮ ﺩﺭ ﺍﻣﺮ‬ ‫ﺭﻋﺎﻳﺖﺣﻘﻮﻕﻣﺼﺮﻑﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ‬ ‫ﺳﺎﻝ ‪1393‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪4‬ﻭ‪5‬‬ ‫ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻣﺸﺘﺮﻱ ﻛﻠﻴﺪ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ‬ ‫ﻭ ﺭﻭﻧﻖ ﺗﻮﻟﻴﺪ‬ ‫ﻣﺠﻴﺪ ﺍﺭﻏﻨﺪﻩﭘﻮﺭ‬ ‫ﻧﮕﺎﻩ ﺣﻤﺎﻳﺘﻰ »ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻠﺖ«‬ ‫ﺑﻪ ﻣﺼﺮﻑﻛﻨﻨﺪﻩ‬ ‫ﻣﺤﻤﺪﺳﻌﻴﺪ ﺍﺭﺑﺎﺑﻰ‬ ‫ﺍﺯ ﻓﻘﺮ ﺍﻃﻼﻋﺎﺗﻰ‬ ‫ﺗﺎ ﺑﻪ ﺭﻭﺯﺭﺳﺎﻧﻰ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻌﻔﺮﻯ‬ ‫‪3‬‬ ‫‪3‬‬ ‫شناسايي دانه‌ درشت‌هاي قاچاق‬ ‫‪23‬‬ ‫سرمایه صندوق‬ ‫در خدمت صنعت مس‬ ‫تولید کیفی‬ ‫یک قدم تا مشتری مداری‬ ‫صادرات ‪ 6‬میلیاردی منطقه‬ ‫ویژه اقتصادی خلیج فارس‬ ‫گردهمایی فرصت‌های س��رمایه‌گذاری استان هرمزگان با‬ ‫حضور مسعود هندیان رییس منطقه ویژه اقتصادی صنایع‬ ‫معدنی و فلزات و خلیل قاس��می رییس س��ازمان صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت اس��تان هرمزگان و‬ ‫جمعی از سرمایه‌گذاران با هدف‬ ‫معرف��ی ظرفیت‌ه��ا و مزای��ای‬ ‫س��رمایه‌گذاری منطق��ه وی��ژه‬ ‫اقتص��ادی صنای��ع معدنی‬ ‫برگزار شد‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫با رونمایی از نخستین فناوری بومی‌سازی‬ ‫«شیرین‌سازی گاز»‬ ‫‪7‬‬ ‫کامگازشیرینمی‌شود‬ ‫با تکمیل فاز ‪ ۱۲‬پارس جنوبی شاهد ورود حجم عظیمی‬ ‫از گاز طبیعی به چرخه مصرف خانگی و صنعتی خواهیم‬ ‫بود‪ .‬این حجم گاز که در بیشتر اوقات به صورت گاز ترش‬ ‫اس��ت و گوگرد قاب��ل توجهی به هم��راه دارد‪ ،‬برای قابل‬ ‫استفاده شدن نیاز به شیرین‌سازی دارد‪.‬‬ ‫‪31‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪29‬‬ ‫‌ نمره قبولی خودروسازان‬ ‫در سال ‪۹۳‬‬ ‫‌مديريت‌هاي‬ ‫مشتري‌مدار ‬ ‫ناصر عاشوری‬ ‫ناصر بزرگمهر‬ ‫مدیرمسئول‬ ‫ﻭ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩﻯ ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ﻗﻴﻤﺖ‬ ‫ﻣﻰﺷﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﺍﺯ ﺑﻨﮕﺎﻩﻫــﺎﻯ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﻧﻴــﺰ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ‬ ‫ﺩﺍﺭﻡ ﺑــﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳــﺰﻯ‪ ،‬ﺗﻮﺟــﻪ ﺑــﻪ‬ ‫ﺗﺤﻘﻴــﻖ ﻭ ﺗﻮﺳــﻌﻪ‪ ،‬ﻣﺪﻳﺮﻳــﺖ ﺑﻬﻴﻨﻪ‬ ‫ﻣﻨﺎﺑﻊ‪ ،‬ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺑﻬﺮﻩﻭﺭﻯ‪ ،‬ﺍﺳــﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ‬ ‫ﻇﺮﻓﻴﺖﻫﺎﻯ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻭ ﻧﻴﺮﻭﻫﺎﻯ ﺍﻧﺴﺎﻧﻰ‬ ‫ﺗﺤﺼﻴﻠﻜــﺮﺩﻩ ﻭ ﺗﻮﺍﻧﻤﻨﺪ ﺩﺭ ﺭﺍﺳــﺘﺎﻯ‬ ‫ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺸﺘﺮﻯﭘﺴــﻨﺪ ﻭ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕﻣﺤﻮﺭ‬ ‫ﺣﺮﻛﺖ ﻛــﺮﺩﻩ ﻭ ﻣﺤﺼــﻮﻻﺕ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ‬ ‫ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑــﺎ ﺍﺳــﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎﻯ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻰ‬ ‫ﺗﻮﻟﻴــﺪ ﻭ ﻋﺮﺿــﻪ ﻛﻨﻨــﺪ ﻭ ﻣﻄﻠﻮﺑﻴﺖ‬ ‫ﻣﺼﺮﻑﻛﻨﻨــﺪﻩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻭ ﻗﻴﻤﺖ‬ ‫ﻛﺎﻻﻫﺎ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪﻩ‪ ،‬ﺩﺭ ﻧﻈﺮ‬ ‫ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﺒﺘــﻪ ﺩﺭ ﺍﻳــﻦ ﺭﺍﻩ ﻧﻴﺎﺯﻣﻨﺪ ﺁﻣﻮﺯﺵ‬ ‫ﻧﻴــﺮﻭﻯ ﻛﺎﺭ‪ ،‬ﺍﻋﻤــﺎﻝ ﺳﻴﺴــﺘﻢ ﻫﺎﻯ‬ ‫ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻛﻴﻔﻰ ﭘﻴﺸــﺮﻓﺘﻪ ﻭ ﭘﻴﺎﺩﻩﺳﺎﺯﻯ‬ ‫ﻧﻈــﺎﻡ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩﮔﻴــﺮﻯ ﻛﻴﻔﻴــﺖ ﻛﺎﻻ ﻭ‬ ‫ﺧﺪﻣــﺎﺕ ﻫﺴــﺘﻨﺪ ﻛــﻪ ﻋﺰﻣــﻰ ﻣﻠﻰ‬ ‫ﻭ ﺣﺮﻛﺘــﻰ ﻋﻤﻮﻣــﻰ ﺩﺭ ﺭﺍﺳــﺘﺎﻯ‬ ‫ﭘﻴﺎﺩﻩﺳﺎﺯﻯ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺸﺘﺮﻯﻣﺪﺍﺭﻯ ﺭﺍ‬ ‫ﻃﻠﺐ ﻣﻰﻛﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺩﺭ ﺍﻳﻦﺑــﺎﺭﻩ ﺳــﺎﺯﻣﺎﻥ ﺣﻤﺎﻳــﺖ‬ ‫ﻣﺼﺮﻑﻛﻨﻨــﺪﮔﺎﻥ ﻭ ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨــﺪﮔﺎﻥ‬ ‫ﺑــﺎ ﺑﻬﺮﻩﮔﻴــﺮﻯ ﺍﺯ ﺗﺠﺎﺭﺏ ﮔﺬﺷــﺘﻪ ﻭ‬ ‫ﺍﺳــﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺷــﺎﺧﺺﻫﺎﻳﻰ ﺍﺯ ﺟﻤﻠــﻪ‬ ‫ﻗﻴﻤــﺖ‪ ،‬ﻛﻴﻔﻴــﺖ‪ ،‬ﺧﺪﻣــﺎﺕ ﭘــﺲ ﺍﺯ‬ ‫ﻓــﺮﻭﺵ‪ ،‬ﺭﺿﺎﻳــﺖ ﻣﺸــﺘﺮﻳﺎﻥ‪ ،‬ﻣﻴﺰﺍﻥ‬ ‫ﺑﻬــﺮﻩﻭﺭﻯ ﻭ ﻣﻴــﺰﺍﻥ ﻣﺼــﺮﻑ ﺍﻧﺮژﻯ‬ ‫ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﻭ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻰ‬ ‫ﺑﻨﮕﺎﻩﻫﺎﻯ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺑﻪﻃﻮﺭﻯ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺣﻘﻮﻕ‬ ‫ﻣﺼﺮﻑﻛﻨﻨــﺪﮔﺎﻥ ﻭ ﻧﻬﺎﺩﻳﻨــﻪ ﻛــﺮﺩﻥ‬ ‫ﺭﻋﺎﻳﺖ ﺍﻳــﻦ ﺣﻘﻮﻕ‪ ،‬ﭘﺎﻳﻪﮔــﺬﺍﺭ ﺭﻭﺯﻯ‬ ‫ﺑﻪ ﻧــﺎﻡ »ﺭﻭﺯ ﻣﻠﻰ ﺣﻤﺎﻳــﺖ ﺍﺯ ﺣﻘﻮﻕ‬ ‫ﻣﺼﺮﻑﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ« ﺩﺭ ﻛﺸــﻮﺭ ﺍﺳــﺖ ﻭ‬ ‫ﺍﺯ ﺳــﺎﻝ ‪ 1380‬ﻫﺮﺳــﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﻯ‬ ‫ﻫﻤﺎﻳﺸــﻰ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺭﻭﺯ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺑﻪ ﺗﺒﻴﻴﻦ‬ ‫ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮓﺳــﺎﺯﻯ ﺭﻋﺎﻳــﺖ ﺣﻘــﻮﻕ‬ ‫ﻣﺼﺮﻑﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﻣﻰﻛﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺍﻣﺴــﺎﻝ ﺩﺭ ﭼﻬﺎﺭﺩﻫﻤﻴــﻦ ﺳــﺎﻝ‬ ‫ﺑﺮﮔــﺰﺍﺭﻯ ﻫﻤﺎﻳﺶ ﺭﻭﺯ ﻣﻠــﻰ ﺣﻤﺎﻳﺖ‬ ‫ﺍﺯ ﺣﻘــﻮﻕ ﻣﺼﺮﻑﻛﻨﻨــﺪﮔﺎﻥ‪ ،‬ﻣﻮﺟﺐ‬ ‫ﺧﺮﺳــﻨﺪﻯ ﺍﺳــﺖ ﻛــﻪ ﺣﻤﺎﻳــﺖ ﺍﺯ‬ ‫ﺣﻘــﻮﻕ ﻣﺼﺮﻑﻛﻨﻨــﺪﮔﺎﻥ ﺑﻪﻋﻨــﻮﺍﻥ‬ ‫ﻳــﻚ ﻓﺮﻫﻨﮓ‪ ،‬ﺗــﺎ ﺣﺪ ﻗﺎﺑــﻞ ﺗﻮﺟﻬﻰ‬ ‫ﻧﻬﺎﺩﻳﻨﻪ ﺷــﺪﻩ ﻭ ﺍﻳﻦ ﺍﻣــﺮ ﺩﺭ ﺗﻘﺎﺿﺎﻯ‬ ‫ﺑﻨﮕﺎﻩﻫﺎﻯ ﺍﻗﺘﺼــﺎﺩﻯ ﻭ ﺩﺍﻭﻃﻠﺒﻰ ﺁﻧﻬﺎ‬ ‫ﺑــﺮﺍﻯ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻰ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﻇﻬــﻮﺭ ﻭ ﺑﺮﻭﺯ‬ ‫ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺍﻣﻴﺪ ﺍﺳــﺖ ﺍﻳﻦ ﺣﻀﻮﺭ ﻭ ﻣﺸــﺎﺭﻛﺖ‬ ‫ﻣﻮﺛــﺮ‪ ،‬ﻣﺴــﻴﺮ ﺣﺮﻛــﺖ ﺑﻨﮕﺎﻩﻫــﺎﻯ‬ ‫ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺳــﻤﺖ ﺍﺭﺍﺋــﻪ ﻛﺎﻻﻫﺎ ﻭ‬ ‫ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﻄﻠــﻮﺏ ﻭ ﺑﺎﻛﻴﻔﻴﺖ ﻭ ﻗﻴﻤﺖ‬ ‫ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﭘﻴﺶ ﻫﻤﻮﺍﺭ ﻛﻨﺪ‪.‬‬ ‫در گردهمایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری‬ ‫استان هرمزگان مطرح شد‬ ‫‪9‬‬ ‫موانع صادرات‬ ‫تاجران سنندجی برداشته شد‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪14‬‬ ‫اشتغالصنعتي‬ ‫بهترين جايگزين پيله‌وري‬ ‫ﺗﺤﻮﻻﺕ ﺍﻗﺘﺼــﺎﺩﻯ ﺟﻬﺎﻥ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ‬ ‫ﺳــﺎﻝﻫﺎﻯ ﺍﺧﻴــﺮ‪ ،‬ﻣﻔﺎﻫﻴــﻢ ﺗﻮﻟﻴــﺪ ﻭ‬ ‫ﻣﺸــﺘﺮﻯﻣﺪﺍﺭﻯ ﺭﺍ ﭼﻨﺎﻥ ﺑــﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ‬ ‫ﻧﺰﺩﻳــﻚ ﻛــﺮﺩﻩ ﻛــﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺸــﺘﺮﻯ‬ ‫ﻣﺤﻮﺭ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺷــﺎﺧﺺﻫﺎﻯ‬ ‫ﺗﻌﻴﻴﻦﻛﻨﺪﻩ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻭ ﺑﻘﺎﻯ ﺑﻨﮕﺎﻩﻫﺎﻯ‬ ‫ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﭘﻴﺸﺮﻓﺖﻫﺎﻯ ﻋﻠﻤﻰ ﻭ ﻓﻨﺎﻭﺭﻯ ﻋﺼﺮ‬ ‫ﺣﺎﺿﺮ‪ ،‬ﺑﺎﻋــﺚ ﮔﺴــﺘﺮﺵ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻭ‬ ‫ﺍﺭﺗﺒﺎﻃــﺎﺕ ﺩﺭ ﻛﻨﺎﺭ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ‬ ‫ﺷﺪﻩ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﺍﻣﺮ ﺍﺯ ﻳﻚ ﺳﻮ ﺑﻪ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ‬ ‫ﺁﮔﺎﻫﻰ ﻣﺸــﺘﺮﻳﺎﻥ ﻭ ﺍﺯ ﺳﻮﻳﻰ ﺩﻳﮕﺮ ﺑﻪ‬ ‫ﺗﻮﻟﻴــﺪ ﻣﺴــﺌﻮﻟﻴﺖﭘﺬﻳﺮ ﺑﻪﻋﻨﻮﺍﻥ ﻳﻚ‬ ‫ﺣﺮﻛﺖ ﻭ ﺗﻼﺵ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰﻯ ﺷــﺪﻩ ﺍﺯ‬ ‫ﻃﺮﻑ ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺩﺭ ﺳﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺍﺑﺘﻜﺎﺭ ﺣﻀﺮﺕ ﺁﻳﺖﺍﷲ‬ ‫ﺧﺎﻣﻨﻪﺍﻯ )ﻣﺪﻇﻠﻪ ﺍﻟﻌﺎﻟﻰ( ﺭﻫﺒﺮ ﻣﻌﻈﻢ‬ ‫ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺑــﻪ ﻧﺎﻡ »ﺍﻗﺘﺼــﺎﺩ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺑﺎ‬ ‫ﻋﺰﻡ ﻣﻠﻰ ﻭ ﻣﺪﻳﺮﻳــﺖ ﺟﻬﺎﺩﻯ« ﻣﺰﻳﻦ‬ ‫ﺷــﺪﻩ ﻭ ﺍﺯ ﻃﺮﻓﻰ ﻫﻤــﻮﺍﺭﻩ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺍﺯ‬ ‫ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻭ ﻣﺼﺮﻑ ﻛﺎﻻﻫﺎﻯ ﺩﺍﺧﻠﻰ‪ ،‬ﻣﻮﺭﺩ‬ ‫ﺗﺎﻛﻴــﺪ ﻣﻌﻈﻢﻟﻪ ﻭ ﺩﻭﻟﺖ ﻣﻰﺑﺎﺷــﺪ‪ ،‬ﺍﺯ‬ ‫ﻣﺮﺩﻡ ﻭ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩﻫﺎﻯ ﺩﻭﻟﺘﻰ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ‬ ‫ﻣﻰﻛﻨﻢ ﺗﺎ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺩﺍﺧﻠﻰ ﺭﺍ ﻣﺼﺮﻑ‬ ‫ﻛﻨﻨﺪ‪ ،‬ﺯﻳﺮﺍ ﻣﺼﺮﻑ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺩﺍﺧﻠﻰ‪،‬‬ ‫ﺑﺎﻋــﺚ ﺍﻓﺰﺍﻳــﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻭ ﮔﺴــﺘﺮﺩﻩﺗﺮ‬ ‫ﺷــﺪﻥ ﺑﺎﺯﺍﺭ‪ ،‬ﺍﻳﺠــﺎﺩ ﺭﻗﺎﺑــﺖ‪ ،‬ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ‬ ‫ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻭ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻯ ﺍﺯ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻗﻴﻤﺖ‬ ‫‪2‬‬ ‫اصالح‪ ۱۳۰‬تعرفهدرهیاتدولت‬ ‫‪4‬‬ ‫ﭘﻴﺎﻡﻭﺯﻳﺮﺻﻨﻌﺖ‪،‬ﻣﻌﺪﻥﻭﺗﺠﺎﺭﺕﺑﻪﭼﻬﺎﺭﺩﻫﻤﻴﻦ‬ ‫ﻫﻤﺎﻳﺶﺭﻭﺯﻣﻠﻰﺣﻤﺎﻳﺖﺍﺯﺣﻘﻮﻕﻣﺼﺮﻑﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ‬ ‫ﻣﻌﺎﻭﻥ ﻭﺯﻳﺮ ﺻﻨﻌﺖ‪ ،‬ﻣﻌﺪﻥ ﻭ ﺗﺠﺎﺭﺕ‪:‬‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در حاشیه بازدید از شهرک‌های صنعتی قم اعالم کرد‬ ‫«نونواری» خودروسازان‬ ‫با نوآوری‬ ‫‪www.smtonline.ir‬‬ ‫‪www.smtnews.ir -‬‬ ‫ﺳــﺎﺯﻣﺎﻥ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﺼﺮﻑﻛﻨﻨــﺪﮔﺎﻥ ﻭ ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ‪،‬‬ ‫ﺍﺯ ﺳــﺎﻝ ‪ 1380‬ﻭ ﺩﺭ ﺭﻭﺯ ‪ 9‬ﺍﺳــﻔﻨﺪﻣﺎﻩ ﻫــﺮ ﺳــﺎﻝ‪،‬‬ ‫ﺑﻨﮕﺎﻩﻫــﺎﻱ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺑﺮﺗﺮ ﺣﺎﻣــﻲ ﺣﻘﻮﻕ ﻣﺼﺮﻑﻛﻨﻨﺪﻩ‬ ‫ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﺮﺍﺳــﻤﻲ ﺑﺎ ﺣﻀﻮﺭ ﻣﺴــﺌﻮﻻﻥ ﻛﺸﻮﺭﻱ ﻭ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ‬ ‫ﺑﻨﮕﺎﻩﻫــﺎﻱ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻣﻨﺘﺨﺐ‪ ،‬ﺑﻪ ﻋﻤــﻮﻡ ﻣﺮﺩﻡ ﻣﻌﺮﻓﻲ‬ ‫ﻛــﺮﺩﻩ ﻭ ﮔﻮﺍﻫﻴﻨﺎﻣﻪ ﻭ ﺗﻨﺪﻳﺲﻫــﺎﻱ ﻣﻠﻲ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﺣﻘﻮﻕ‬ ‫ﻣﺼﺮﻑﻛﻨﻨــﺪﮔﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﻋﻄﺎ ﻣﻲﻛﻨﺪ ﻭ ﺍﻳﻦ ﺩﺭﺣﺎﻟﻲ‬ ‫ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﺑﻨﮕﺎﻩﻫﺎ‪ ،‬ﺩﺭ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪﻱ ﻳﻚﺳﺎﻟﻪ ﻭ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ‬ ‫ﻫﻤﺎﻥ ﺳﺎﻝ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻭ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫عضو کمیسیون اقتصادی‬ ‫مجلس شورای اسالمی‬ ‫‪4‬‬ ‫‌ظرفيت‌هاي‬ ‫توسعه اقتصادي هرمزگان‬ ‫خليل قاسمي‬ ‫رييسسازمانصنعت‪،‬معدنوتجارت‬ ‫استانهرمزگان‬ ‫‪10‬‬ ‫نهادینه‌سازیفرهنگ‬ ‫مصرف تولید داخل‬ ‫‌شیرین‌سازی گاز‬ ‫به نفع صنعت قطعه‌سازی‬ ‫داریوش مهاجر‬ ‫ابراهیم کارخانه‌ای‬ ‫دبیرکلکنفدراسیونصنعت‬ ‫‪29‬‬ ‫جناب آقای دکتر بهرام سبحانی‬ ‫مدیرعامل محترم شرکت فوالد مبارکه اصفهان‬ ‫عضوکمیسیونانرژی‬ ‫مجلس شورایاسالمی‬ ‫‪31‬‬ ‫کسب تندیس زرین تعالی سازمانی و انتخاب شرکت فوالد مبارکه اصفهان به‌عنوان شرکت سرآمد کشور که نشان از مدیریت برجسته‪ ،‬تخصص و توانمندی‌های‬ ‫شما و همکارانتان در جبهه اول صنعت فوالد کشور دارد را صمیمانه تبریک عرض نموده‪ ،‬توفیق و سربلندی شما را از درگاه ایزد منان خواستاریم‪.‬‬ ‫سرپرست روزنامه گسترش‬ ‫در اصفهان‬
‫شنبه‌ها با مدیرمسئول‬ ‫مديريت‌هاي‬ ‫مشتري‌مدار (‪)1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫شنبه ‪ 9‬اسفند ‪ 9 - 1393‬جمادی االول ‪ 28 -1436‬فوریه ‪ -2015‬شماره ‪ -168‬پیاپی ‪1486‬‬ ‫حمايتصريحمراجعتقليد‬ ‫مسئوليت سنگين دولت يازدهم‬ ‫ناصر بزرگمهر‬ ‫مدیرمسئول‬ ‫‪manegment@smtnews.ir‬‬ ‫به نام او که هر چه بخواهد همان می‌شود‬ ‫مگر مي‌ش��ود کارخانه‌اي را تاسيس کرد و نوشابه‪،‬‬ ‫س ديگري را توليد‬ ‫مواد غذايي‪ ،‬پوش��اک يا هر جن�� ‌‬ ‫کرد و به خواسته مشتري توجه نکرد؟‬ ‫مگر مي‌ش��ود جن��س را توليد کرد ام��ا به خريدار‬ ‫آن فکر نکرد؟‬ ‫در جه��ان ام��روز‪ ،‬ذائقه‪ ،‬طب��ع‪ ،‬ني��از‪ ،‬موقعيت‪،‬‬ ‫تحصي�لا‌ت‪ ،‬مکان‪ ،‬زمان و هر آنچه که به مش��تري‬ ‫مربوط است‪ ،‬مورد توجه علم بازاريابي هم قرار دارد‪.‬‬ ‫مگر مي‌ش��ود شعبه بانکي را تاس��يس کرد و بعد‬ ‫از آن گف��ت ما به مش��تري نياز نداريم! بدون‌ش��ک‬ ‫تاس��يس هر ش��عبه براي جذب مردم و پيدا کردن‬ ‫مشتريان دائمي‌و هميشگي است‪.‬‬ ‫مگر مي‌ش��ود در ي��ک محله و منطقه ش��هرداري‬ ‫تاسيس کرد و گفت مردم مورد توجه ما نيستند؟‬ ‫مردم و مش��تريان هس��تند که با حضور خودشان‪،‬‬ ‫کس��ب ما را که هرچيزي مي‌تواند باش��د‪ ،‬پررونق‌تر‬ ‫مي‌کنند‪ .‬هر چقدر مراجعه بيشتر داشته باشيم نياز‬ ‫به توسعه فني‪ ،‬ابزاري‪ ،‬مکاني و ازدياد نيروي انساني‬ ‫بيشتري خواهيم داشت‪.‬‬ ‫هر زمان که حضور مش��تري در يک ش��عبه کم و‬ ‫کمتر ش��ود‪ ،‬بايد ب��ه فکر تقليل نيروي انس��اني در‬ ‫نخس��تين مرحل��ه اقدامات اداري باش��یم ‪ .‬بايد باور‬ ‫کنيم که حضور مش��تريان در شعب به معناي ادامه‬ ‫کار و حيات اقتصادي فرد فرد ما کارکنان س��ازمان‬ ‫و بانک است‪.‬‬ ‫مگر می‌ش��ود ما روزنامه و مجله منتشر کنيم و به‬ ‫خواسته خوانندگان خود توجه نکنيم؟‬ ‫کالس بهترين معلم و استاد جهان با شاگردان معنا‬ ‫پيدا مي‌کند‪ .‬اگر روزي به کش��ور ما برسد‪ ،‬که حتما‬ ‫مي‌رسد و شرايط به سمت و سويي برود که مي‌رود‪،‬‬ ‫بدون ش��ک در جهاني ش��دن و پيوستن به ‪WTO‬‬ ‫ب��ازار جهاني‪ ،‬رقابت ج��دي در همه سيس��تم‌هاي‬ ‫توليدي و خدماتي به‌وجود خواهد آمد و ما ناگزير به‬ ‫تغييرات عمده‌اي خواهيم ش��د که اگر آمادگي قبلي‬ ‫نداشته باشيم‪ ،‬بازنده آن بازار خواهيم بود‪.‬‬ ‫شايد تا روزي که رقابت کم‌رنگ باشد‪ ،‬بتوان از نياز‬ ‫مشتري سوءاس��تفاده و او را مجبور به قبول شرايط‬ ‫تحميل��ي کرد‪ .‬اما بدون ش��ک در س��ال‌هاي آينده‬ ‫که س��ال‌هاي رقابت در همه سيس��تم‌ها‪ ،‬سازمان‌ها‬ ‫و مش��اغل گوناگون خواهد بود‪ ،‬پيدا کردن مشتري‬ ‫و حفظ ک��ردن او از اهميت صدچندان��ي بر‌خوردار‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫بديهي اس��ت در ش��رايط س��خت و بحراني مثل‬ ‫تحريم‌ه��اي اقتص��ادي يا جنگ‪ ،‬آنچه ک��ه توليد يا‬ ‫عرضه مي‌ش��ود توس��ط مردم به ناچ��ار خريداري و‬ ‫يا تحمل مي‌ش��ود‪ .‬در ش��رايط سخت اقتصادي حق‬ ‫انتخ��اب از مش��تري گرفته مي‌‌ش��ود و آنچه که هر‬ ‫تولي��د کنن��ده‌اي عرض��ه‌ مي‌کن��د‪ ،‬م��ورد توج��ه‬ ‫مش��تري ق��رار مي‌گي��رد‪ ،‬و ب��ه عبارتي ه��ر چقدر‬ ‫مش��تري گرسنه‌تر باش��د‪ ،‬کيفيت کمتر مورد توجه‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫به‌طور مثال در شرايط بحران‪ ،‬مشتري براي نوشابه‬ ‫در شيش��ه‌هاي کثيف و رنگ‌ورو رفته هم سرودست‬ ‫مي‌شکند‪ ،‬همچنان که در مقطعي از جنگ تحميلي‬ ‫هم خودمان شاهد بوديم‪.‬‬ ‫اما در ش��رايط اقتصادي مناسب و همزمان با رشد‬ ‫و توس��عه و عرضه توليدات گوناگون‪ ،‬مش��تري حق‬ ‫انتخ��اب پيدا مي‌کند و مباحث عرضه و تقاضا مطرح‬ ‫و در اين شرايط همه راه‌ها به مشتري ختم مي‌شود‪.‬‬ ‫دوس��ت ارجمن��دي‪ ،‬جمل��ه معروف��ي از کتاب‌هاي‬ ‫مديري��ت را برايم ارس��ال کرده اس��ت که از اهميت‬ ‫مشتري مي‌گويد و حتما شما هم گاهي اين طرف و‬ ‫آن طرف ديده‌ايد و شايد در حال حاضر در سر لوحه‬ ‫کاري بس��ياري از سازمان‌هاي داخلي و خارجي قرار‬ ‫گرفته باش��د‪ .‬اين جمله جزء کلمات قصارش��ده که‬ ‫معمو ‌ال با حروف درش��ت و در قاب‌هاي گوناگون در‬ ‫مقابل چش��م کارکنان و مشتريان به معرض نمايش‬ ‫گذاشته مي‌شود‪ ،‬مهم نيست که تکراري است‪ ،‬مهم‬ ‫اين است که آنقدر تکرار کنيم تا کم‌کم باورمان شود‬ ‫ک��ه حضور ما و ادامه حيات ش��غلي ما با مش��تريان‬ ‫معنا مي‌شود‪.‬‬ ‫«مش�تري مهم‌ترين‪ ،‬بهترين و شاخص‌ترين‬ ‫بازديد‌کننده در محدوده کار ماس�ت‪ ،‬مشتري‬ ‫به ما وابسته نيست‪ ،‬ما به او نيازمنديم‪ ،‬مشتري‬ ‫مزاح�م کار م�ا نيس�ت‪ ،‬او هدف کار ماس�ت‪.‬‬ ‫ما ب�ا انجام کار خ�وب‪ ،‬لطفي در حق‌مش�تري‬ ‫نمي‌کنيم‪ ،‬او اس�ت که با حض�ور خود و فراهم‬ ‫کردن اين فرصت ب�ه ما لطف مي‌کند‪.‬پس آگاه‬ ‫باش�يم و از اين فرصت نهاي�ت بهره‌برداري را‬ ‫بکنيم‪».‬‬ ‫خبر‬ ‫‪public@smtnews.ir‬‬ ‫آيات عظام در ديدار حجت‌االسالم حسن‬ ‫روحاني‪ ،‬رييس‌جمهوري در سفر دو روزه به‬ ‫قم از عملک��رد دولت يازدهم در بخش‌هاي‬ ‫مختلف حمايت کرده و بر ادامه فعاليت‌هاي‬ ‫دول��ت در عرص��ه خدم��ات اجتماع��ي‪،‬‬ ‫بهداشتي‪ ،‬رفاهي و اشتغال تاکيد کردند‪.‬‬ ‫به گزارش ايرنا‪ ،‬چهاردهمين سفر کاروان‬ ‫تدبير و اميد با ورود رييس‌جمهوري و هيات‬ ‫دولت به استان قم رقم خورد‪ .‬حسن روحاني‬ ‫در اين سفر عالوه‌بر افتتاح برخي پروژه‌هاي‬ ‫عمراني ازجمل��ه طرح حرم تا حرم‪ ،‬با آيات‬ ‫عظام ديدار کرد‪.‬‬ ‫آي��ات عظام در ديدار ب��ا رييس‌جمهوري‬ ‫عالوه‌ب��ر دعا ب��راي موفقيت هرچه بيش��تر‬ ‫دولت تدبير و اميد‪ ،‬ب��ه فعاليت‌هاي ارزنده‬ ‫دولت از ابتداي دوره يازدهم اش��اره کرده و‬ ‫نکاتي را نيز يادآور شدند‪.‬‬ ‫آي��ت‌اهلل العظم��ي موس��وي اردبيلي‪ ،‬در‬ ‫دي��دار رييس‌جمهوري‪ ،‬خدم��ات دولت در‬ ‫بخش سالمت‪ ،‬درمان و بهداشت عمومي را‬ ‫اقدامي بسيار بزرگ و ارزنده دانستند‪.‬‬ ‫ايش��ان يادآور ش��دند‪ :‬دول��ت برآمده از‬ ‫اراده ملت است و حمايت از اقدامات دولت‬ ‫به‌ويژه در حوزه اقتصاد و معيش��ت عمومي‪،‬‬ ‫وظيفه‌اي همگاني است‪.‬‬ ‫آي��ت‌اهلل العظم��ي‪ ،‬م��کارم ش��يرازي‬ ‫موفقيت‌ه��اي دول��ت در ح��وزه مديري��ت‬ ‫اقتص��اد و خدم��ات اجتماع��ي را خ��وب و‬ ‫ملموس ارزيابي کرده و افزودند‪ :‬شما فرزند‬ ‫حوزه و روحانيت هستيد‪ .‬راي مردم به شما‬ ‫اعتم��اد دوباره به روحانيت ب��ود و بنابراين‬ ‫موفقي��ت ش��ما موجب س��ربلندي حوزه و‬ ‫روحانيت است‪.‬‬ ‫ايش��ان با اش��اره به اينکه دولت عالوه‌بر‬ ‫مش��کالت موجود‪ ،‬وارث مشکالت زيادي از‬ ‫گذش��ته است‪ ،‬حفظ اصول اساسي نظام در‬ ‫حوزه سياست خارجي را ضروري دانسته و‬ ‫ابراز اميدواري کردند که موضوع هس��ته‌اي‬ ‫نيز به حل‌وفصل نهايي رسيده و تحريم‌هاي‬ ‫ظالمانه عليه ملت ايران رفع شود‪.‬‬ ‫آيت‌اهلل العظمي‪ ،‬وحيد خراساني‪ ،‬در ديدار‬ ‫حسن روحاني‪ ،‬ضمن اشاره به آياتي از قرآن‬ ‫کريم‪ ،‬توکل بر خداوند و توس��ل به حضرت‬ ‫وليعصر (عج) را راه‌حل تفوق بر مش��کالت‬ ‫دانس��ت و تاکيد کرد ک��ه رييس‌جمهوري‬ ‫مشکالت طاقت فرسايي پيش رو دارد‪.‬‬ ‫اين مرجع عاليقدر ضمن تشکر از زحمات‬ ‫رييس‌جمهوري و دولت‪ ،‬تصريح کرد‪ :‬ش��ما‬ ‫يکي از بهترين روس��اي جمهوري هس��تيد‬ ‫که البته با مش��کالت طاقت فرسايي روبه‌رو‬ ‫است‪.‬‬ ‫آيت‌اهلل العظمي جعفر سبحاني‪ ،‬در ديدار‬ ‫با رييس‌جمهوري کش��ورمان با بيان اينکه‬ ‫هم��واره براي موفقيت دول��ت دعا مي‌کند‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬توجه ب��ه خدمات عموم��ي ازجمله‬ ‫ابعادفنیمذاکرات‬ ‫هموارکنندهمسائلسیاسیاست‬ ‫رییس س��ازمان انرژی اتمی با اش��اره ب��ه مذاکرات‬ ‫هس��ته‌ای اخیر خود با وزیر انرژی امریکا در ژنو گفت‪:‬‬ ‫در این جلسه مسائل فنی را که با نوعی بن‌بست روبه‌رو‬ ‫ش��ده بود‪ ،‬مرور کردی��م‪ .‬به گزارش ایس��نا‪ ،‬علی‌اکبر‬ ‫صالحی افزود‪ :‬خوشبختانه نتایج خیلی خوبی گرفتیم‬ ‫و قدم‌های بلندی برداشتیم‪ ،‬البته هنوز مواردی هست‬ ‫که باید مورد بحث قرار گیرد‪ .‬وی گفت‪ :‬دوشنبه هفته‬ ‫آین��ده ادامه مذاک��رات دراین‌باره می��ان دو طرف در‬ ‫س��وئیس برگزار می‌شود‪ .‬رییس س��ازمان انرژی اتمی‬ ‫با بیان اینکه مذاکرات هس��ته‌ای ابع��اد فنی‪ ،‬حقوقی‬ ‫و سیاس��ی دارد‪ ،‬افزود‪ :‬ابعاد فنی هموارکننده مسائل‬ ‫حقوقی و سیاسی خواهد بود‪.‬‬ ‫صالحی ادام��ه داد‪ :‬در مذاکرات فنی هم باید منافع‬ ‫خود را حفظ و هم س��عی کنیم نگرانی‌های ساختگی‬ ‫طرف مقابل را به شیوه فنی برطرف کنیم‪ .‬وی با بیان‬ ‫اینکه ایجاد توازن میان این دو موضوع بسیار حساس‬ ‫اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬به‌خوبی توانس��ته‌ایم از منافع ملی خود‬ ‫دفاع و اصل صنعت هس��ته‌ای و نش��اط این صنعت را‬ ‫حفظ کنیم‪ .‬دور بعدی گفت‌وگوها دوش��نبه آینده‪ ،‬بار‬ ‫دیگر در سوئیس برگزار می‌شود‪.‬‬ ‫حوزه بهداش��ت و س�لامت‪ ،‬اقدام ارزنده‌اي‬ ‫اس��ت‪ .‬وي افزود‪ :‬توجه به خدمات عمومي‬ ‫ازجمل��ه حوزه بهداش��ت و س�لامت‪ ،‬اقدام‬ ‫ارزن��ده‌اي اس��ت و ضروري اس��ت دولت با‬ ‫تقوي��ت توليد‪ ،‬زمين��ه اش��تغال جوانان را‬ ‫توسعه دهد‪.‬‬ ‫حضرت آيت‌اهلل العظمي ش��بيري زنجاني‬ ‫در ديدار رييس‌جمهوري اسالمي ايران‪ ،‬دعا‬ ‫براي موفقيت دولت را يک وظيفه اعتقادي‬ ‫و عمومي دانستند و افزودند‪ :‬بهبود وضعيت‬ ‫اقتصادي کش��ور براي کارشناسان به خوبي‬ ‫محسوس است‪.‬‬ ‫بکارگیری یک سالح جدید‬ ‫در رزمایش‬ ‫نهمی��ن رزمایش ب��زرگ پیامب��ر اعظم(ص)‬ ‫س��پاه پاس��داران انق�لاب اس�لامی ب��ا‬ ‫بکارگی��ری یک س�لاح جدید راهب��ردی پایان‬ ‫یافت‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش ایرن��ا به نقل از س��پاه نی��وز‪ ،‬در‬ ‫آخری��ن روز از نهمی��ن رزمایش ب��زرگ پیامبر‬ ‫اعظم(ص)ک��ه با ش��رکت بخش��ی از یگان‌های‬ ‫نیروه��ای دریای��ی‪ ،‬زمین��ی و هوافضای س��پاه‬ ‫در تنگ��ه هرمز و خلیج‌فارس برگزار ش��د؛ یک‬ ‫س�لاح جدید راهبردی بکارگیری و به سازمان‬ ‫دفاع دریایی سپاه پاسداران انقالب اسالمی افزوده‬ ‫شد‪.‬‬ ‫دریادار پاس��دار علی ف��دوی‪ ،‬فرمانده نیروی‬ ‫دریایی سپاه پاسداران انقالب اسالمی در پاسخ‬ ‫به س��والی پیرامون قابلیت‌ه��ا و توانمندی‌های‬ ‫این سالح جدید فقط به گفتن یک جمله اکتفا‬ ‫کرد و گفت‪ :‬ورود این س�لاح جدید نقش بسیار‬ ‫تعیین کنن��ده‌ای در افزایش ق��درت دریایی ما‬ ‫برای مقابله با تهدیدها علیه انقالب اسالمی و به‬ ‫طور مشخص شیطان بزرگ امریکا دارد‪.‬‬ ‫ايش��ان تاکي��د کردن��د‪ :‬ملت اي��ران بار‬ ‫س��نگيني بر دوش ش��ما گذاش��ته اس��ت‪.‬‬ ‫اگرچ��ه مش��کالت قابل انکار نيس��ت‪ ،‬ولي‬ ‫تالش مي‌کنيد با تم��ام توان و گام‌به‌گام بر‬ ‫مشکالت فائق بياييد‪.‬‬ ‫حض��رت آيت‌اهلل العظمي ج��وادي آملي‪،‬‬ ‫در دي��دار رييس‌جمهوري اس�لامي ايران‪،‬‬ ‫هدايت‌هاي رهبر معظ��م انقالب و حمايت‬ ‫مردم را زمينه‌ساز حل مشکالت دانستند و‬ ‫افزودند‪ :‬دولت به لطف خدا تاکنون توفيقات‬ ‫زي��ادي به دس��ت آورده که ب��راي تداوم و‬ ‫توسعه اين دستاوردها دعا مي‌کنيم‪.‬‬ ‫خوشبینی چین و آلمان‬ ‫به حل موضوع هسته‌ای ایران‬ ‫وزی��ران امور خارجه چین و آلم��ان در گفت‌وگویی‬ ‫خواستار حل موضوع پرونده هسته‌ای ایران به شیوه‌ای‬ ‫مناس��ب که تامین‌کننده منافع طرفی��ن گفت‌وگوها‬ ‫باش��د‪ ،‬ش��دند‪ .‬به گزارش ایرن��ا‪ ،‬ای��ن گفت‌وگو بین‬ ‫«وانگ یی» و «فرانک والتر اش��تاین مایر» انجام ش��د‬ ‫و دو طرف بر اهمیت راهبردی حل موضوع هس��ته‌ای‬ ‫ایران ابراز خوش��بینی کردند‪ .‬آن��ان همچنین از روند‬ ‫در پی��ش گرفته ش��ده در گفت‌وگوه��ای اخیر در ژنو‬ ‫ابراز خرسندی کرده و خواستار حل و فصل اختالفات‬ ‫و موان��ع موجود در گفت وگوهای پیش‌رو ش��دند‪ .‬دو‬ ‫طرف همچنین خاطرنشان کردند که حل این موضوع‬ ‫نه تنها برای منطقه بلکه برای کل جهان دارای اهمیت‬ ‫ب��وده و بهتر اس��ت ایران و گ��روه ‪ 5+1‬در مدت زمان‬ ‫باقیمان��ده به تواف��ق جامع و کامل ک��ه منافع آنان را‬ ‫تامین می‌کند‪ ،‬دس��ت یابند‪ .‬وزیر ام��ور خارجه چین‬ ‫با ابراز خرس��ندی از روند ای��ن مذاکرات‪ ،‬از طرف‌های‬ ‫مذاکره‌کننده خواس��ت ضمن تقویت برقراری ارتباط‬ ‫و اعتمادس��ازی می��ان خود‪ ،‬بر تالش‌های‌ش��ان برای‬ ‫دستیابی به توافقی اصولی درباره مسائل مهم باقیمانده‬ ‫در دور بعدی مذاکرات‪ ،‬اقدام کنند‪.‬‬ ‫ايش��ان تاکي��د کردند‪ :‬حماي��ت از فقرا و‬ ‫اقش��ار آس��يب‌پذير از وظايف اصلي دولت‬ ‫اس��ت و البته اين وظيفه‪ ،‬بيشتر از اقدامات‬ ‫عاطفي بايد بر مبناي رويکردهاي تخصصي‬ ‫و کارشناس��ي و با هدف توانمندسازي آنها‬ ‫صورت پذيرد‪.‬‬ ‫روحاني‪ ،‬همچنين در جلسه شوراي اداري‬ ‫استان قم با تاکيد بر اينکه دولت يازدهم با‬ ‫حمايت‌هاي رهبر معظم انقالب اس�لامي و‬ ‫پشتيباني مردم‪ ،‬همه توان خود را براي حل‬ ‫مشکالت کش��ور بکار گرفته است‪ ،‬تصريح‬ ‫ک��رد‪ :‬حمايت صريح مراج��ع معظم تقليد‪،‬‬ ‫علما‪ ،‬فضال‪ ،‬روحانيون و مردم‪ ،‬مس��ئوليت‬ ‫دولت را در حل س��ريع‌تر مش��کالت کشور‬ ‫به‌ويژه قم‪ ،‬سخت‌تر و سنگين‌تر مي‌کند‪.‬‬ ‫در دي��دار اعضاي جامعه مدرس��ان حوزه‬ ‫علميه قم با رييس‌جمهوري آيت‌اهلل يزدي‪،‬‬ ‫رييس جامعه مدرسان حوزه علميه قم ضمن‬ ‫خوشامدگويي‪ ،‬با قدرداني از اقدامات دولت‬ ‫تدبير و اميد ضمن طرح برخي پيشنهادات‬ ‫و دغدغه‌هاي اين جامعه اظهار کرد‪ :‬مطمئن‬ ‫هس��تيم در دوره رياس��ت‌جمهوري ش��ما‪،‬‬ ‫شاهد اقدامات مثبت و سازنده‌اي در تمامي‬ ‫عرصه‌ها خواهيم بود‪.‬‬ ‫ویژه‬ ‫شعار پول نفت سر سفره‌ها‬ ‫اشتباه بود‬ ‫رییس مجلس شورای اسالمی گفت‪ :‬شعار پول نفت‬ ‫سر س��فره‌های مردم اش��تباه بود چرا که درآمدهای‬ ‫نفتی باید صرف حمایت از تولید شود‪.‬‬ ‫به گزارش واحد مرکزی خبر‪ ،‬الریجانی با اش��اره به‬ ‫اینکه برخی مسئوالن در گذش��ته شعار می‌دادند که‬ ‫نفت باید بر س��ر سفره مردم بیاید‪ ،‬افزود‪ :‬این شعارها‬ ‫از ابتدا یک اشتباه محض بود زیرا پول نفت باید صرف‬ ‫هزینه تولید شود تا مشکل بیکاری حل شود‪.‬‬ ‫رییس مجلس شورای اسالمی حل مسائل اقتصادی‬ ‫و معیش��تی مردم را از موضوعات مهم کشور دانست و‬ ‫افزود‪ :‬مهار تورم و حل بیکاری دو موضوعی اس��ت که‬ ‫در دس��تور کار همه نهادهاس��ت و باید برای برطرف‬ ‫کردن آن بسیج شوند‪ .‬رییس مجلس شورای اسالمی‬ ‫گف��ت‪ :‬ترویج تفکر و رفتار ش��هدا‪ ،‬جامع��ه را مقابل‬ ‫ناهنجاری‌های اجتماعی بیمه می‌کند‪ .‬علی الریجانی‬ ‫با اش��اره به اینکه یادواره‌های شهدا می‌تواند در انتقال‬ ‫فرهنگ ایثار و ش��هادت به نسل‌های جوان که دوران‬ ‫انقالب اس�لامی و دفاع مقدس را تجربه نکردند‪ ،‬موثر‬ ‫باش��د‪ ،‬گفت‪ :‬با تأسی از تفکر و رفتار شهدا جامعه در‬ ‫برابر ناهنجاری‌های اجتماعی بیمه می‌شود‪.‬‬ ‫کوتاه از سراسر جهان‬ ‫به‌رغ��م مخالفت مردم و نماین��دگان پارلمان‬ ‫کره جنوبی‪ ،‬دولت س��ئول آغ��از فعالیت دوباره‬ ‫یک��ی از رآکتورهای قدیمی و تعلیق ش��ده این‬ ‫کشور را تصویب کرد‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا با تغییر دولت و انتخاب نارندا‬ ‫مودی به نخس��ت‌وزیری هند‪ ،‬دول��ت امریکا بار‬ ‫دیگ��ر به هند برای توافق دراین زمینه‌ها فش��ار‬ ‫وارد می‌کند‪.‬‬ ‫روزنامه لبنانی الس��فیر تاکید کرد که دس��تور‬ ‫دولت انگلیس به ش��رکت هواپیمایی این کش��ور‬ ‫بریتی��ش ایرویز برای توقف بارگیری و حمل‌ونقل‬ ‫کاال از طریق فرودگاه بین‌المللی بیروت در صورت‬ ‫اجرا شدن به اقتصاد لبنان ضربه وارد می‌کند‪.‬‬ ‫عبدالمل��ک بدرالدین الحوث��ی‪ ،‬رهبر جنبش‬ ‫انصاراهلل ضمن انتقاد از عربس��تان‪ ،‬این کشور را‬ ‫مسئول حمایت از گروه‌ها ونیروهای ضد مردمی‬ ‫دانست که قصد برپایی آشوب و برهم زدن ثبات‬ ‫یمن را دارند‪.‬‬ ‫پای��گاه اینترنت��ی ص��دای آلمان(دویچه‌وله)‬ ‫نوبت دوم‬ ‫نوشت‪ :‬راه‌های ارتباطی سازمان ملل برای ارسال‬ ‫کمک‌ه��ای ضروری به جنگ زدگان در س��وریه‬ ‫قطع اس��ت و دس��تکم ‪ 2‬میلیون نفر در مناطق‬ ‫تحت محاصره به آب و برق دسترسی ندارند‪.‬‬ ‫انجلین��و الفانو‪ ،‬وزیر کش��ور ایتالی��ا از اخراج ‪20‬‬ ‫مظنون به تروریس��م وافراط‌گرای��ی در دو ماه اخیر‬ ‫خبر داد‪.‬‬ ‫بعد از ماه‌ها تش��دید تنش میان اس�لام‌آباد و‬ ‫دهلی‌ن��و‪ ،‬قائم‌مقام وزارت ام��ور خارجه هند به‬ ‫پاکس��تان س��فر خواهد کرد و اگرچه دولت نواز‬ ‫ش��ریف از مذاکره ب��رای رفع تنش‌ها اس��تقبال‬ ‫کرده اما ارتش پاکستان زبان تهدید را در مقابل‬ ‫هندی‌ها برگزیده است‪.‬‬ ‫ژاپ��ن می‌گوی��د‪ ،‬از اینکه مذاکرات��ش با کره‬ ‫ش��مالی در‌باره وضعی��ت اتباع ربوده ش��ده این‬ ‫کشور تاکنون بی‌نتیجه بوده قصد دارد دور جدید‬ ‫تحریم‌ها را علیه پیونگ یانگ اعمال کند‪.‬‬ ‫س��رگئی الوروف‪ ،‬وزی��ر امور خارجه روس��یه‬ ‫امریکا و کش��ورهای غربی همپیمان این کش��ور‬ ‫را به نقض اصول اساس��ی مناسبات بین‌المللی و‬ ‫مقررات سازمان ملل متهم کرد‪.‬‬ ‫خبرگزاری رویترز روز جمعه در گزارش��ی از‬ ‫واش��نگتن اعالم کرد که وزیر خارجه امریکا در‬ ‫دیداربا نماین��دگان دموکرات کنگ��ره گفت که‬ ‫گرچه بیش از حد به مذاکرات هس��ته‌ای با ایران‬ ‫خوشبین نیستم اما مخالف هرگونه تحریم جدید‬ ‫علیه تهران که پیشنهاد کنگره است هستم‪.‬‬ ‫دولت مال��زی در پی افزای��ش افراط‌گرایی و‬ ‫ت�لاش داعش ب��رای جذب نوجوان��ان و جوانان‬ ‫این کش��ور ب��ا اس��تفاده از احادیث نادرس��ت‪،‬‬ ‫کمیته شناس��ایی و افزایش آگاه��ی عمومی از‬ ‫احادیث جعل��ی را به منظور خنثی کردن تالش‬ ‫ای��ن گروه‌های افراطی برای ب��ه خدمت گرفتن‬ ‫مالزیایی‌ها تشکیل داد‪.‬‬ ‫منابع رس��می پاکس��تان گ��زارش دادند دو‬ ‫تروریست خطرناک که به جرم قتل ‪ 10‬گردشگر‬ ‫خارج��ی محکوم به اعدام ش��ده بودند‪ ،‬از زندان‬ ‫گریختند‪.‬‬ ‫نیروی زمینی‬ ‫مزایده شماره ‪269‬‬ ‫الف) فرماندهی آماد و پشتیبانی مرکز نیروی زمینی ارتش جمهوری‬ ‫اسلامی ایران در نظر دارد اقالم و وسایل فرسوده شامل انواع خودروهای‬ ‫سبک (پیکان‪ ،‬کاام‪ ،‬تویوتا و‪ ،)...‬تریلی‌کش ایویکو مدل ‪ ،330‬اقالم و وسایل‬ ‫فرسوده سررشته‌داری‪ ،‬مهندسی‪ ،‬مخابراتی (برابر فهرست کدبندی) موجود‬ ‫در شهرستان تهران و آبیک را از طریق مزایده به فروش برساند‪.‬‬ ‫ب) متقاضیان ش��رکت در مزایده می‌توانند به‌منظور دریافت برگ ش��رایط‬ ‫معامله و آدرس محل رویت اقالم در س��اعات اداری مورخه ‪ 93/12/12‬الی‬ ‫‪ 93/12/19‬به نش��انی تهران‪ ،‬اقدس��یه‪ ،‬انتهای بلوار ارتش‪ ،‬میدان شهدای‬ ‫ارتش‪ ،‬پادگان فرماندهی آماد و پش��تیبانی مرکز نزاجا (دایره فروش اقالم)‬ ‫مراجعه نمایند‪ .‬تاریخ بازدید اقالم مورخه ‪ 93/12/16‬الی ‪ 93/12/19‬و زمان‬ ‫فروش مورخه ‪ 93/12/20‬در دفتر دایره فروش فرماندهی آماد و پش��تیبانی‬ ‫مرکز نزاجا (پادگان پیروان والیت) می‌باشد‪.‬‬ ‫ج) متقاضی��ان باید ‪10‬درصد قیمت پیش��نهادی خود را به‌عنوان س��پرده‬ ‫شرکت در مزایده به حساب مربوطه واریز واصل فیش واریزی را ارائه نمایند‪.‬‬ ‫د) فرماندهی آما و پش مرکز نزاجا در رد یا قبول کلیه پیش��نهادها مختار‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫جهت کس��ب اطالعات بیش��تر با ش��ماره تلفن ‪26127480-26127478‬‬ ‫تماس حاصل فرمایید‪.‬‬ ‫م‌الف‪4312 :‬‬
‫شنبه ‪ 9‬اسفند ‪ 9 - 1393‬جمادی االول ‪ 28 -1436‬فوریه ‪ -2015‬شماره ‪ -168‬پیاپی ‪1486‬‬ ‫‪industry@smtnews.ir‬‬ ‫صنعت‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪29‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪3‬‬ ‫«نونواری» خودروسازان با نوآوری‬ ‫تولید کیفی‪ ،‬یک قدم تا مشتری مداری‬ ‫فروش‪ ،‬معیاری برای سنجش تعامل بنگاه با ساختار اقتصادی‬ ‫خبر ویژه‬ ‫رفع مشکل ‪ ۷‬هزار واحد صنعتی‬ ‫در سال گذشته‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در حاشیه بازدید از شهرک‌های صنعتی قم اعالم کرد‬ ‫اصالح ‪ ۱۳۰‬قلم تعرفه در هیات دولت‬ ‫محمد حسن س�یدزاده –گروه صنعت‪:‬‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در سفر استانی‬ ‫هیات دولت به قم در بازدید از شهرک‌های‬ ‫صنعتی شکوهیه‪ ،‬محمودآباد و منطقه آزاد‬ ‫س��لفچگان دو کارخانه صنایع غذایی لینا و‬ ‫گروه نس��اجی تندگویان لی��ف را افتتاح و‬ ‫طرح توس��عه فاز چهارم گروه صنعتی آجر‬ ‫نسوز آذرخش قم را کلنگ‌زنی کرد و ضمن‬ ‫حضور در جلس��ه شورای هم‌خانواده استان‬ ‫و همایش توسعه و س��رمایه‌گذاران استان‬ ‫ق��م از دیگر واحد‌های صنعتی این اس��تان‬ ‫بازدید کرده و ضمن اش��اره به مش��کالت‬ ‫بخش صنع��ت از اصالح تعرفه‌های وارداتی‬ ‫در زمین��ه ف��والد خب��ر داد‪ .‬در بازدید از‬ ‫ش��هرک صنعتی محمودآباد و ش��کوهیه‪،‬‬ ‫محس��ن صالحی‌نیا‪ ،‬معاون ام��ور صنایع و‬ ‫سید ابریشمی‪ ،‬معاون وزیر و رییس سازمان‬ ‫صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران‬ ‫نیز وزیر را همراهی می‌کردند‪.‬‬ ‫‹ ‹‪ ۷۰۰‬واحد فعال صنعتی در شهرک‬ ‫شکوهیه‬ ‫مهن��دس محمدرضا نعم��ت‌زاده در روز‬ ‫نخس��ت از س��فر خود به ق��م در بازدید از‬ ‫ش��هرک ش��کوهیه قم‪ ،‬فاز نخس��ت گروه‬ ‫صنعت��ی لین��ا را افتت��اح و از بخش‌ه��ای‬ ‫مختلف تولی��دی و تحقیق و توس��عه این‬ ‫کارخان��ه بازدید کرد‪ .‬گ��روه صنعتی لینا با‬ ‫وسعت ‪ ۱۷‬هکتار و ظرفیت اسمی ‪۶۸۵۰۰‬‬ ‫تن محصوالتی از قبیل انواع فرآورده حجیم‬ ‫شده بر پایه ذرت‪ ،‬انواع بیسکویت‪ ،‬چیپس‪،‬‬ ‫اس��نک‪ ،‬کلوچ��ه‪ ،‬کیک‪ ،‬ش��کالت و میوه‬ ‫آجیلی فرآوری شده را تولید خواهد کرد‪.‬‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت در ادامه‬ ‫بازدید خود از ش��هرک صنعتی ش��کوهیه‬ ‫ق��م از گروه صنعتی ش��رکت زرناب پارس‬ ‫ب��ا ظرفی��ت تولیدی س��االنه ‪ 4‬ه��زار تن‬ ‫محصوالت کنسرو‪ ،‬مربا و ترشیجات دیدن‬ ‫ک��رد و همچنین از کارخانه‌ه��ای تولیدی‬ ‫سوهان س��اعدی‌نیا و ش��رکت فوالدسازان‬ ‫جم بازدید به‌عمل آورد‪.‬‬ ‫ش��رکت قطعه‌س��ازان برازش صنعت به‬ ‫عن��وان تنه��ا تولید‌کننده آین��ه خودرو در‬ ‫ایران یکی دیگ��ر از واحد‌های صنعتی بود‬ ‫که مهن��دس نعمت‌زاده ضمن بازدید از آن‬ ‫در جریان مشکالت و وضعیت تولیدی این‬ ‫کارخانه قرار گرفت‪.‬‬ ‫نعمت‌زاده در حاش��یه بازدید از ش��هرک‬ ‫ش��کوهیه در جمع خبرنگاران در پاسخ به‬ ‫درباره وضعیت ش��هرک ش��کوهیه‬ ‫و مش��کالت صنایع گفت‪ :‬در این ش��هرک‬ ‫‪۹۰۰‬واحد صنعتی به بهره‌برداری رس��یده‬ ‫ک��ه ح��دود ‪ ۲۰۰‬واحد صنعت��ی تعطیل و‬ ‫نیمه تعطیل هستند که مشکالتی از قبیل‬ ‫نب��ود بازار‪ ،‬نقدینگی و مس��ائل مالیاتی و‪...‬‬ ‫دارند اما در حال‌حاضر ‪ ۷۰۰‬واحد صنعتی‬ ‫در این ش��هرک فعال اس��ت که تعدادی از‬ ‫آنه��ا مورد بازدی��د قرار گرف��ت‪.‬وی با ابراز‬ ‫امیدواری نس��بت به اینکه با کمک بانک‌ها‬ ‫نبود بازار‪ ‌،‬مالیات و نقدینگی‪ 3 ،‬مشکل عمده صنعت‬ ‫نارس��ایی‌های انباش��ته ناش��ی از نقدینگی‬ ‫برطرف شود‪ ،‬افزود‪ :‬یکی دیگر از مشکالت‬ ‫صنایع‪ ،‬مس��ائل مالیاتی است که در وزارت‬ ‫امور اقتصادی و دارایی برای حل این مسئله‬ ‫به دنبال راهکار هس��تند‪ .‬همچنین با تایید‬ ‫الیحه حمایت از تولید رقابت‌پذیر در شورای‬ ‫نگهب��ان و ابالغ این قان��ون‪ ،‬فضای بهتری‬ ‫برای ارائه تسهیالت بیش��تر فراهم خواهد‬ ‫ش��د‪ .‬نعمت‌زاده با اعالم اینکه براساس آمار‬ ‫بانک مرکزی در ‪ ۶‬ماه نخس��ت امس��ال ‪۶‬‬ ‫درصد رش��د در بخش صنعت محقق شده‬ ‫اس��ت‪ ،‬تصریح ک��رد‪ :‬میزان تولی��دات در‬ ‫زمینه‌های مختلف‪ ،‬متفاوت اما بیشتر رو به‬ ‫رش��د اس��ت به طور مثال در زمینه خودرو‬ ‫حدود ‪ ۷۰‬درصد رشد خواهیم داشت‪.‬‬ ‫‹ ‹تبدی�ل ارز واحد‌های�ی ک�ه در‬ ‫اولویت نیستند به ارز آزاد‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت همچنین در‬ ‫درباره کاهش‬ ‫پاسخ به دیگر س��وال‬ ‫درآمد‌ه��ای ارزی ناش��ی از کاهش قیمت‬ ‫نف��ت و راهکار‌ه��ای ای��ن وزارتخانه اظهار‬ ‫کرد‪ :‬مشکلی که امروز دامنگیر کل منطقه‬ ‫شده بحث کاهش درآمدهای ارزی ناشی از‬ ‫افت قیمت نفت است که بیشتر کشورها از‬ ‫آن متاثر ش��ده‌اند‪ .‬در همین زمینه وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت س��عی دارد تا از‬ ‫طریق تعرفه‌ها و نیز نحوه تامین ارز واحد‌ها‬ ‫محدودیت‌های��ی ایجاد کن��د و از چند ماه‬ ‫پیش مواردی که احس��اس کردیم اولویت‬ ‫ندارن��د ارز آنها را تبدیل ب��ه ارز آزاد یا ارز‬ ‫متقاضی کردیم‪ .‬نعمت‌زاده از اصالح ‪۱۳۰‬‬ ‫قلم تعرفه در جلس��ه روز یکش��نبه هیات‬ ‫دولت خبر داد و گفت‪ :‬این مس��ئله به طور‬ ‫قطع به پیشبرد صنعت فوالد کمک خواهد‬ ‫کرد و مابقی تعرفه‌ها نیز تا آخر سال اصالح‬ ‫شده و به تصویب هیات دولت خواهد رسید‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه در ‪ 3 -4‬س��ال گذش��ته‬ ‫شرایط غیرعادی بر کش��ور حاکم بوده که‬ ‫تولید‌کننده‌ها در این زمینه مقصر نیستند‬ ‫با اش��اره به کمک‌های انجام شده به بخش‬ ‫تولی��د تصریح کرد‪ :‬س��عی ش��ده از طریق‬ ‫ايرن�ا ‪ -‬سرپرست پژوهشگاه س��ازمان ملي استاندارد‬ ‫ايران گفت‪ :‬درحال پياده‌س��ازي مقدمات طرح تحول‬ ‫نظام استاندارد‌س��ازي و کيفيت در کشور هستيم که‬ ‫ن س��ال آينده به ش��کل آزمايشي در ‪۹‬‬ ‫از ‪ ۱۵‬فروردي ‌‬ ‫استان اجرا مي‌شود‪.‬جهانبخش سنجابي‌شيرازي افزود‪:‬‬ ‫اکنون در نظام استاندارد‌سازي در مقايسه با کشورهاي‬ ‫پيش��رفته عقب هستيم که با اجراي طرح تحول نظام‬ ‫استاندارد‌س��ازي و کيفي��ت ايج��اد رويکردهاي نوين‬ ‫اصالح قوانین‪ ،‬کمک‌های��ی به تولید‌کننده‬ ‫ش��ود به گون��ه‌ای که در یک��ی از بند‌های‬ ‫قان��ون حمایت از تولید بخش��ودگی جرائم‬ ‫مالیاتی و نی��ز جرائم بیمه تامین اجتماعی‬ ‫انجام ش��ود اما به واسطه شرایط بودجه‌ای‬ ‫دولت امکان کمک‌های نقدی وجود ندارد‪.‬‬ ‫در ادامه نعمت‌زاده ضمن بازدید از شهرک‬ ‫صنعت��ی محمودآباد از ش��رکت‌های صدر‬ ‫الکت��رو مهبد با ظرفیت تولید س��االنه ‪۶۰‬‬ ‫هزار تن سود س��وزآور و اسید کلریدریک‪،‬‬ ‫تولیدی پاکش��وما‪ ،‬تولید‌کنن��ده یخچال و‬ ‫فریزر س��اید بای ساید‪ ،‬ماشین لباسشویی‪،‬‬ ‫ماش��ین ظرفش��ویی‪ ،‬مایکروویو خانگی با‬ ‫ظرفیت تولید ‪۱۷۵۰‬دس��تگاه لوازم خانگی‬ ‫بازدید کرد و در جمع صنعتگران ش��هرک‬ ‫محمودآباد حضور یافت‪.‬‬ ‫وی همچنی��ن در ادامه حض��ور خود در‬ ‫شهرک محمود‌آباد ضمن بازدید از شرکت‬ ‫صنع��ت س��اختمان غ��رب و کارخانه آجر‬ ‫نس��وز آذرخش قم‪ ،‬طرح توسعه فاز چهارم‬ ‫کارخانه آجر نس��وز آذرخ��ش را کلنگ‌زنی‬ ‫کرد که با س��اخت و افتتاح فاز چهارم این‬ ‫ط��رح‪ ،‬ظرفیت تولید ‪ ۱۵۰‬ه��زار تن تولید‬ ‫آجر نس��وز ای��ن کارخانه ب��ه ‪۳۰۰‬هزار تن‬ ‫تولید در سال خواهد رسید‪.‬‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت با حضور‬ ‫در محل س��اخت نمایش��گاه دائمی فرش‬ ‫قم در جریان مراحل ساخت این نمایشگاه‬ ‫قرار گرفت و در زمینه مش��کل مس��یر‌های‬ ‫جاده‌ای منتهی به نمایش��گاه ضمن بازدید‬ ‫از جاده‌های اطراف نمایش��گاه با درخواست‬ ‫از مس��ئوالن نمایشگاه برای ارائه نقشه‌های‬ ‫راه‌ه��ای منته��ی ب��ه نمایش��گاه و ارائ��ه‬ ‫پیش��نهادهایی در این‌باره گفت‪ :‬مذاکراتی‬ ‫ب��ا آخوندی‪ ،‬وزیر راه و شهر‌س��ازی در این‬ ‫زمینه انجام خواهیم داد تا مش��کل مس��یر‬ ‫دسترسی به نمایشگاه حل شود‪.‬‬ ‫‹ ‹ظرفی�ت ب�االی ق�م در رون�ق و‬ ‫خالقیت در صنایع‬ ‫نعم��ت‌زاده در پای��ان روز چهارش��نبه در‬ ‫ش��ورای هم‌خانواده اس��تان نیز شرکت کرد‬ ‫را هرچه س��ریع‌تر بررس��ی کنی��د چراکه‬ ‫ع��ده‌ای تصور کردن��د با دریاف��ت وام‌های‬ ‫ارزان و تس��هیالت زودب��ازده می‌توانند به‬ ‫تولید بپردازند‪ .‬در بس��یاری از این واحدها‬ ‫ضع��ف مدیریت��ی و مالی وج��ود دارد که‬ ‫اگر بودجه‌ای به آنها داده ش��ود آن را هدر‬ ‫خواهن��د داد بنابراین باید کار را به‌دس��ت‬ ‫کاردان و کس��ی س��پرد ک��ه از عه��ده آن‬ ‫بتواند برآید‪ .‬نعمت‌زاده با اش��اره به کمبود‬ ‫آب در اس��تان تصری��ح کرد‪ :‬این مس��ئله‬ ‫نباید مانع تولید ش��ود و باید به محصوالتی‬ ‫چون تولیدات پلیم��ری که به آب کمتری‬ ‫نی��از دارند پرداخ��ت و از تولید محصوالت‬ ‫شیمیایی که به آب فراوان نیاز دارند‪ ،‬پرهیز‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫تا مس��ئوالن اس��تان قم به ارائه گزارش‌ها و‬ ‫مش��کالت خود در این استان بپردازند‪ .‬وزیر‬ ‫صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت در این نشس��ت‬ ‫تخصصی با اعض��ای اداره‌ه��ای هم‌خانواده‬ ‫استان قم گفت‪ :‬باید همه کمک کنند تا راه‬ ‫تولید و صنعت کش��ور باز ش��ود که در این‬ ‫صورت مردم امیدوار می‌ش��وند و با آمدن به‬ ‫صحن��ه‪ ،‬پول و انرژی را نیز با خود به همراه‬ ‫می‌آورن��د‪ .‬وزیر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت با‬ ‫بیان اینکه آمده‌ایم تا مشکالت را حل کنیم‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬هرگ��ز «نمی‌توانیم» را بر زبان‬ ‫نمی‌آوریم چراکه ما خدمتگزار مردم هستیم‬ ‫و باید تا آنجایی که در توان داریم برای حل‬ ‫مش��کالت به‌ویژه در بخش صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت و رونق آن تالش کنیم‪ .‬وی با اش��اره‬ ‫به اینکه بای��د بتوانیم از ظرفیت وجود حرم‬ ‫مطهر حضرت معصومه(س) در این اس��تان‬ ‫به خوبی اس��تفاده کنیم‪ ،‬ادامه داد‪ :‬از امتیاز‬ ‫قم به عنوان یک ش��هر مذهبی و نیز وجود‬ ‫ح��رم مطهر و حضور زائران در قم اس��تفاده‬ ‫کنید و به ایده‌ها و تحوالتی جدید در استان‬ ‫برای رونق صنعت و تولید بیندیش��ید‪ .‬برای‬ ‫رون��ق بخش صنعت‪ ،‬بازرگانی و صادرات در‬ ‫استان از خالقیت و نوآوری استفاده کنید و‬ ‫در این زمینه از دانشگاهیان‪ ،‬عالقه‌مندان و‬ ‫صنعتگران کمک بگیرید‪.‬‬ ‫‹ ‹ثبت فرش دستباف قم در یونسکو‬ ‫نعم��ت‌زاده با بیان اینکه فرش دس��تباف‬ ‫قم در یونس��کو به ثبت رسیده است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫خوب اس��ت به منظور جهانی کردن بیشتر‬ ‫این کاال و رونق آن تالش بیش��تری ش��ود‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به خوش��ه‌هایی که در استان‬ ‫ایجاد شده اس��ت‪ ،‬پیشنهاد کرد‪ :‬خوشه‌ای‬ ‫برای مصنوعات چوبی تشکیل و این طیف‬ ‫را گس��ترش دهی��د و قم را ب��ه یک مرکز‬ ‫صادرات مبلمان و محصوالت چوبی تبدیل‬ ‫کنید چراکه پایه این کار در اس��تان وجود‬ ‫دارد و مردم قم نشان داده‌اند جوهره خوبی‬ ‫در تولید چنین محصوالتی دارند‪.‬‬ ‫وی درب��اره واحدهای تولی��دی راکد در‬ ‫اس��تان اظهار کرد‪ :‬مش��کالت این واحدها‬ ‫‹ ‹ ظرفی�ت قم برای تبدی�ل به قطب‬ ‫صنعت کشور‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با تش��کر از‬ ‫خدم��ات بانک صنعت و مع��دن گفت‪ :‬این‬ ‫بانک نباید برای مشتری‌های خوش‌حساب‬ ‫در ارائه تسهیالت سختگیری کند همچنین‬ ‫دریافت تس��هیالت جدید به ش��رط تسویه‬ ‫تس��هیالت دریافتی قانونی اشتباه است که‬ ‫باید پیگیری ش��ود‪.‬وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫تج��ارت درباره بهره‌برداری از ش��ورابه‌های‬ ‫دریاچ��ه نمک بیان کرد‪ :‬ب��ا توجه به اینکه‬ ‫پروانه بهره‌برداری شورابه‌ها از دریاچه نمک‬ ‫در اختیار شرکت تهیه و تولید مواد معدنی‬ ‫است و تاکنون اقدام جدی در این‌باره انجام‬ ‫نشده است بنابراین باید آن را محدود کرد‬ ‫و این کار را در اختیار دیگران قرار داد‪.‬‬ ‫نعم��ت‌زاده درب��اره اجرایی ش��دن طرح‬ ‫باران��داز کاال در ق��م نیز اظهار کرد‪ :‬س��ود‬ ‫و منفعت این کار مش��خص نیس��ت‪ .‬اوایل‬ ‫انق�لاب این اش��تباه ب��ود ک��ه آهن‌آالت‬ ‫واردات��ی را به تهران می‌آوردیم و از آنجا در‬ ‫دیگر نقاط توزی��ع می‌کردیم که باید برای‬ ‫اجرای این ط��رح دالیل اقتصادی محکمی‬ ‫ارائ��ه کنید و بدانید ه��رکاری که منجر به‬ ‫باال رفتن هزینه‌ها ش��ود‪ ،‬هیچ‌گاه به صرفه‬ ‫نخواهد بود‪ .‬وی عنوان کرد‪ :‬امتیاز دیگر قم‪،‬‬ ‫نزدیکی آن با تهران است به همین منظور‬ ‫باید ش��هرک‌های صنعتی را در قم توسعه‬ ‫داد زی��را معتق��دم این اس��تان می‌تواند به‬ ‫قطب بزرگی در صنعت کشور تبدیل شود‪.‬‬ ‫‪ ،‬نعم��ت‌زاده در روز دوم‬ ‫به گزارش‬ ‫از سفر خود به اس��تان قم‪ ،‬شرکت نساجی‬ ‫ش��یمیایی تندگویان لیف ب��ا ظرفیت تولید‬ ‫‪۱۷۵۰۰‬ت��ن را افتت��اح و از کارخانه‌ه��ای‬ ‫گالپرت��ی و آری��ان کیمیات��ک‪ ،‬تولید‌کننده‬ ‫محص��والت آرایش��ی و بهداش��تی بازدی��د‬ ‫ک��رد و در پایان روز نیز در همایش توس��عه‬ ‫و س��رمایه‌گذاران اس��تان قم ک��ه با حضور‬ ‫نهاوندی��ان ریی��س دفت��ر رییس‌جمهوری‪،‬‬ ‫حجتی وزیر جهاد کشاورزی‪ ،‬خانم امین‌زاده‬ ‫معاون حقوقی رییس‌جمهوری و سلطانی‌فر‬ ‫مع��اون رییس‌جمه��وری و رییس س��ازمان‬ ‫میراث فرهنگی برگزار شد‪ ،‬شرکت کرد‪.‬‬ ‫اجراي آزمایشی طرح تحول نظام استاندارد‌سازي در سال آينده‬ ‫استاندارد‌سازي در کشور را دنبال می‌کنیم‪.‬وي اضافه‬ ‫کرد‪ :‬اين طرح در يک برنامه ‪ ۵‬س��اله پيش‌بيني شده‬ ‫ک��ه در س��ال آينده در ‪ ۹‬اس��تان در قال��ب ‪ ۳‬قطب‬ ‫به‌صورت نمونه آزمایشی اجرا خواهد شد‪.‬‬ ‫س��نجابي ش��يرازي ادام��ه داد‪ :‬در تقس��يم‌بندي‬ ‫قطب‌هاي س��ه‌گانه اين طرح اس��تان‌هاي کهگيلويه و‬ ‫بويراحمد‪ ،‬لرس��تان و همدان در گروه خدمات‌محور‪،‬‬ ‫کرمانشاه‪ ،‬بوشهر و خوزستان در قطب تجارت‌محور و‬ ‫اس��تان‌هاي اصفهان‪ ،‬آذربايجان شرقي و تهران نيز در‬ ‫گروه توليدمحور قرار گرفته‌اند‪.‬‬ ‫وي ادامه داد‪ :‬در س��ال ‪ ۹۵‬پس از مش��خص شدن‬ ‫نتاي��ج اين طرح و در صورت موفقيت در اس��تان‌هاي‬ ‫نمونه آزمایشی‪ ،‬در ديگر استان‌ها اجرا خواهد شد‪.‬‬ ‫سرپرست پژوهشگاه س��ازمان ملي استاندارد ايران‬ ‫بيان کرد‪ :‬در ‪ 3‬س��ال پاياني مشکالت احتمالي طرح‬ ‫برطرف می‌شود تا در پايان برنامه ششم نظام تضمين‬ ‫کيفيت در کشور به نحو مطلوب اجرا شود‪.‬‬ ‫س��نجابي ش��يرازي گفت‪ :‬با اس��تقرار اين طرح در‬ ‫س��ازمان ملي اس��تاندارد ايران‪ ،‬تغيي��رات موثري در‬ ‫زمين��ه تحقق حق��وق مصرف‌کنن��ده و کيفيت توليد‬ ‫ايجاد خواهد شد‪.‬وي با تاکيد بر اينکه تضمين حقوق‬ ‫مصرف‌کننده در اولويت اين برنامه قرار دارد‪ ،‬ادامه داد‪:‬‬ ‫در اين ط��رح توليد‌کننده ملزم به خودارزيابي يا خود‬ ‫کنترلي شده تا کاالي با کيفيت توليد کند‪.‬‬ ‫تسنیم‪ :‬معاون اجرایی رییس‌جمهوری گفت‪ :‬در‬ ‫یک سال گذشته با بررسی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت مشکالت بیش از ‪ ۷‬هزار واحد صنعتی که‬ ‫آماده راه‌اندازی و یا دچار مشکل بودند رفع شد و‬ ‫در زمینه تولید فعال ش��دند‪ .‬محمد شریعتمداری‬ ‫در جلسه توسعه و سرمایه‌گذاران استان قم که در‬ ‫سالن همایش‌های شهرداری برگزار شد‪ ،‬با تاکید‬ ‫بر رفع مشکالت اقتصادی کشور اظهار کرد‪ :‬بنا به‬ ‫سیاس��ت رییس‌جمهوری به عنوان یک ابتکار ما‬ ‫جلسه‌ای در تهران با دعوت از همه فعاالن بخش‬ ‫اقتصادی کش��ور برگزار کردیم تا نس��بت به رفع‬ ‫مش��کل آنها اقدام کنیم که برای هر اس��تان نیز‬ ‫جلسه اقتصادی با همین ترکیب تشکیل می‌دهیم‪.‬‬ ‫معاون اجرایی رییس‌جمهوری با اشاره به برگزاری‬ ‫جلسات اقتصادی برای رفع مشکالت کشور افزود‪:‬‬ ‫شرکت‌های س��رمایه‌گذاری‪ ،‬موسس��ه‌های مالی‬ ‫اعتباری‪ ،‬نیروهای مس��لح‪ ،‬بخش‌های کشوری و‬ ‫لش��کری‪ ،‬اتاق بازرگانی و تع��اون از اعضای فعال‬ ‫در این جلسه هستند و برای استان قم هم‪‌،‬چنین‬ ‫جلس��ه‌ای را با حضور اس��تاندار قم برگزار کردیم‬ ‫و استاندار و معاونان‌ش��ان ظرفیت‌های توسعه‌ای‬ ‫استان قم را برای این جمع تشریح کردند‪.‬‬ ‫شریعتمداری در ادامه افزود‪ :‬این جلسات سبب‬ ‫می‌ش��ود تا اس��تان قم در زمینه س��رمایه‌گذاری‬ ‫فعال‌تر ش��ود‪ ،‬همچنین مقرر ش��د در س��فرهای‬ ‫اس��تانی جلس��ه‌ای با س��رمایه‌گذاران آن استان‬ ‫برگزار کنیم که در این راس��تا جلسه‌ای در رابطه‬ ‫با س��رمایه‌گذاری در استان قم برگزار و مقرر شد‬ ‫تا بخش��ی از مش��کالت افرادی که از کشور‌های‬ ‫خارجی س��رمایه‌هایی با خود آورده بودند و دارای‬ ‫مشکالتی بودند‪ ،‬رفع شود‪ .‬ش��ریعتمداری اظهار‬ ‫کرد‪ :‬کمیته ویژه بنیاد‌های تولیدی مش��کل‌دار با‬ ‫قوت بیشتری راه‌اندازی می‌شود تا کمک دیگری‬ ‫برای حل مش��کالت واحدهای تولیدی باشد‪ ،‬در‬ ‫طول یک سال گذش��ته با بررسی وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت مش��کالت بی��ش از ‪ ۷‬هزار واحد‬ ‫صنعت��ی که آم��اده راه‌اندازی و یا دچار مش��کل‬ ‫بودند‪ ،‬رفع شد و در زمینه تولید فعال شدند‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬بانک مرکزی در نامه‌ای رسمی اعالم‬ ‫آمادگی کرد که برای تامین سرمایه در گردش و یا‬ ‫برخی منابع مورد نیاز برای توسعه تولیدی موجود‬ ‫در صورتی ک��ه وزارتخانه‌های صنع��ت‪‌،‬معدن و‬ ‫تجارت واحدهای تولیدی را معرفی کند نسبت به‬ ‫رفع مش��کالت واحدهای تولیدی استان قم اقدام‬ ‫کند‪ .‬ش��ریعتمداری با اشاره به ظرفیت‌های باالی‬ ‫اس��تان قم بیان کرد‪ :‬اس��تان قم ‪ ۱۲۰‬کیلومتر با‬ ‫تهران فاصله دارد و منطقه اقتصادی س��لفچگان‬ ‫در آن واقع ش��ده که س��رمایه‌های خوبی دارد و‬ ‫تنها مشکل آن ارتباطش با خط ریلی کشور است‬ ‫که برای رفع آن تصمیم‌هایی گرفته ش��ده است‪.‬‬ ‫پایه‌ه��ای آی‪.‬تی قم بس��یار قوی اس��ت و پس از‬ ‫تهران هم پهنای‌باند و هم س��رعت در اس��تان قم‬ ‫اول است که این توانایی به فعالیت‌های اقتصادی‬ ‫دانش بنیان کمک می‌کند‪.‬‬ ‫ش��ریعتمداری عنوان کرد‪ :‬در جلس��ه‌ای که با‬ ‫سرمایه‌گذاران داشتیم قانون بهبود فضای کسب و‬ ‫کارمورد تاکید قرار گرفت و گفت‌وگوی سازنده‌ای‬ ‫بی��ن دول��ت و بخش خصوصی برگ��زار و تصمیم‬ ‫گرفته ش��د که بخش خصوصی تقویت ش��ود که‬ ‫خواستار تقویت این جلسه‌ها هستیم تا مشکالت‬ ‫س��رمایه‌گذاران رفع شود و اگر مشکالت ملی بود‬ ‫به تهران ارجاع داده ش��ود تا ب��رای رفع آن اقدام‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫س��نجابي ش��يرازي اضاف��ه ک��رد‪ :‬مصرف‌کننده در‬ ‫اي��ن طرح ب��ه حقوق خود واقف ش��ده و اگر با کاالي‬ ‫غيرمعتب��ر يا فاق��د کيفيت روبه‌رو ش��ود‪ ،‬مي‌تواند از‬ ‫توزيع‌کننده و توليد‌کننده شکايت کند‪.‬‬ ‫وي گف��ت‪ :‬در اي��ن ارتباط به دلي��ل ايجاد ترس از‬ ‫شکايت مصرف‌کننده‪ ،‬توزيع‌کننده و توليد‌کننده با در‬ ‫نظر گرفتن کيفيت کاال و حقوق مصرف‌کننده در بازار‬ ‫فعاليت خواهند کرد‪.‬‬
‫یادداشت‬ ‫نمره قبولی‬ ‫خودروسازان‬ ‫در سال ‪۹۳‬‬ ‫ناصر عاشوری‬ ‫عضو کمیسیون اقتصادی مجلس‬ ‫شورای اسالمی‬ ‫خودروس��ازی ایران در چند سال گذشته جزر و‬ ‫مد‌های زیادی را پشت سر گذاشته است اما امسال‬ ‫با توجه به مش��کالت زیادی که وجود داشت باید‬ ‫به خودروس��ازان نمره قبولی داد‪ .‬با توجه به اینکه‬ ‫وجود بخش مهمی از اش��تغال کش��ور در صنعت‬ ‫خودرو است‪ ،‬شاید نتوان در این شرایط نمره باالیی‬ ‫ب��ه لحاظ کمی و کیفی به خودروس��ازان داد اما با‬ ‫توجه به اینکه شرایط کسب و کار و فعالیت در این‬ ‫صنعت ش��رایط معمولی نبود و وضعیت و شرایط‬ ‫ش��کننده‌ای حاکم ب��ود باید به خودروس��ازان در‬ ‫امس��ال نمره قبولی داد‪ .‬خوشبختانه خودروسازان‬ ‫در یکی دو س��ال اخی��ر هم در جریان نوس��انات‬ ‫ن��رخ ارز و هم ب��ا افزایش نرخ حامل‌ه��ای انرژی‪،‬‬ ‫دس��تمزد و قیم��ت تمام ش��ده و س��ایر هزینه‌ها‬ ‫توانس��تند مقاومت کرده و روی پای خود بایستند‪.‬‬ ‫با این حال خودروس��ازان در شرایط کنونی باید به‬ ‫دنبال کسب سهم بیشتری از بازارهای منطقه‌ای و‬ ‫جهانی باشند زیرا به‌تدریج بازار داخل اشباع شده‬ ‫و موجب خواهد شد تا مازاد نیاز داخل روی دست‬ ‫شرکت‌ها باقی بماند‪.‬‬ ‫بنابرای��ن در ص��ورت اف��ت فروش ش��رکت‌ها‪،‬‬ ‫مش��کالت جدی برای خودروس��ازان ایجاد شده و‬ ‫ش��رکت‌ها به منظور جلوگیری از خواب س��رمایه‬ ‫ناگزی��ر به کاهش تولید می‌ش��وند‪ .‬در صورتی که‬ ‫خودروسازان با بازاریابی مناسب‪ ،‬قراردادهایی را در‬ ‫این جریان تنظیم و س��پس اقدام به تولید خودرو‬ ‫کنن��د مس��لما می‌توانند رونق بیش��تری به تولید‬ ‫دهند‪.‬‬ ‫این ش��رایط در حالی است که دیر یا زود باید به‬ ‫بازار تجارت جهانی پیوست و در صورت بی‌توجهی‬ ‫ب��ه این موضوع‪ ،‬خودروس��ازان در رقابت جهانی با‬ ‫مش��کل مواجه خواهند ش��د به همین جهت باید‬ ‫نس��بت به چابک‌س��ازی در این بخش اقدام کنند‬ ‫و در ای��ن زمین��ه دول��ت و مجلس نیز ب��ا وجود‬ ‫محدودیت برای اختص��اص منابع همچنان از این‬ ‫صنع��ت حمایت کرده و در س��ال آین��ده نیز این‬ ‫حمایت‌ها را ادامه دهند‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫شنبه ‪ 9‬اسفند ‪ 9 - 1393‬جمادی االول ‪ 28 -1436‬فوریه ‪ -2015‬شماره ‪ -168‬پیاپی ‪1486‬‬ ‫خودرو‬ ‫‪industry@smtnews.ir‬‬ ‫کارشناسان با انتقاد از کم‌توجهی خودروسازان به حوزه تحقیق و توسعه تاکید کردند‬ ‫«نونواری» خودروسازان با نوآوری‬ ‫حس�ین علی�زاده‪ -‬گ�روه صنعت‪ :‬تحقیق و توس��عه‪،‬‬ ‫شاه‌بیت تحول در صنایع‪ ،‬این روزها در میان تولیدکنندگان‬ ‫ب��ا بی‌مهری و بی‌توجهی روبه‌رو ش��ده که در میان برخی‬ ‫تنها هزینه‌ای بدون بازگش��ت و سرمایه‌گذاری بدون افق‬ ‫مثب��ت‪ ،‬تلقی می‌ش��ود‪ .‬با این ح��ال در صنایعی همچون‬ ‫خودروسازی که ضربان لحظه‌به‌لحظه توسعه آن در جهان‬ ‫به وضوح لمس می‌شود توجه مضاعف به تحقیق و توسعه‬ ‫خروجی‪ ،‬توسعه و تنوع محصول را به همراه خواهد داشت‬ ‫که نمی‌توان به سادگی از کنار آن گذشت‪.‬‬ ‫در همین حال عضو هیات‌مدیره انجمن تخصصی مراکز‬ ‫تحقیق و توس��عه صنایع و معادن با اشاره به اینکه مبحث‬ ‫تحقیق و توس��عه در حوزه صنایع و معادن توسط شخص‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت پیگیری می‌ش��ود به‬ ‫گف��ت‪R&D‌‌:‬ها(واحد های تحقیق و توس��عه) در صنایع‬ ‫دنیا از اهمیت بسیار باالیی برخوردار هستند‪ ،‬این در حالی‬ ‫اس��ت که بیش از ‪ ۳۵‬درصد درآمد صنایعی همچون لوازم‬ ‫خانگی یا الکترونیک به حوزه تحقیق و توس��عه اختصاص‬ ‫پی��دا می‌کن��د که خروج��ی آن ن��وآوری در کن��ار تنوع‬ ‫محصوالت جدید را به‌همراه دارد‪.‬‬ ‫آرش محبی‌ن��ژاد تصری��ح کرد‪ :‬در‬ ‫صنعت خ��ودروی دنی��ا‪ ،‬میانگین‬ ‫هزینه اختصاصی به حوزه تحقیق و‬ ‫توس��عه نس��بت ب��ه ف��روش‬ ‫خودروسازان ‪ ۳‬درصد است که در‬ ‫خودروه��ای هیبریدی و الکتریکی ب��ه دلیل فناوری برتر‬ ‫خودروهای های‌تک‪ ،‬این عدد بیشتر است‪.‬‬ ‫‹ ‹سهم نزدیک به صفر تحقیق و توسعه خودروسازان‬ ‫وی سهم تحقیق و توسعه در میان خودروسازان داخلی را‬ ‫نزدی��ک به صفر اعالم کرد و افزود‪ :‬به عبارتی این میزان به‬ ‫زیر نیم درصد می‌رسد و اختالف زیادی با میانگین جهانی‬ ‫دارد‪ .‬البته به دلیل اینکه خودروس��ازان در شرایط گذشته‬ ‫و حال حاضر با قیمت‌گذاری دس��توری مواجه هس��تند و‬ ‫در حاشیه زیان به س��ر می‌برند‪ ،‬سعی می‌کنند هزینه‌های‬ ‫خود را کاهش دهند که بخش��ی از این هزینه‌ها نیز شامل‬ ‫مباحث تحقیق و توسعه است‪ .‬محبی‌نژاد با تاکید بر اینکه‬ ‫یاف��ت‪ .‬محبی‌نژاد با عنوان اینکه هر دو خودروس��از بزرگ‬ ‫در ای��ن حوزه به یک اندازه هزین ‌ه کرده‌ان��د‪ ،‬افزود‪ :‬در این‬ ‫میان گروه س��ایپا یک شرکت جدا با عنوان مرکز تحقیقات‬ ‫و ن��وآوری صنایع خ��ودرو دارد که هم به صورت مس��تقل‬ ‫عم��ل می‌کند و هم اینکه پایش هزینه‌ها و هم عملکرد آن‬ ‫می‌تواند به راحتی انجام شود‪ .‬در صورتی که در ایران‌خودرو‬ ‫این مقوله در قالب یک معاونت تعریف‌ش��ده اس��ت که هم‬ ‫هزینه‌ه��ای آن در هزینه‌های ایران‌خودرو گم ش��ده و هم‬ ‫اینکه هزینه‌های آن قابل تشخیص و تفکیک نیست‪.‬‬ ‫‹ ‹ مشکل تجاری‌سازی خروجی تحقیق و توسعه‬ ‫توجه‌نکردن به مبحث تحقیق و توسعه در کاهش تولید نیز‬ ‫تاثیرگذار خواهد بود‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬خروجی آن کاهش تنوع‬ ‫تولید محصوالت و همچنین کاهش استقبال مصرف‌کننده‬ ‫را در پی خواهد داشت‪ ،‬از این رو حاشیه زیان افزایش یافته و‬ ‫این چرخه معیوب تکرار خواهد شد‪ .‬وی در ادامه تاکید کرد‪:‬‬ ‫در جایی باید این چرخه معیوب اصالح شود و خودروساز و‬ ‫قطعه‌س��از به این باور برسند تا در حوزه تحقیق و توسعه و‬ ‫طراحی محصول س��رمایه‌گذاری کنند که تنوع در تولید را‬ ‫به‌همراه داشته باشد‪ .‬به‌طور مثال خودروسازان کره‌ای روی‬ ‫یک پلتفرم‪ ۴۰ ،‬خودروی متنوع تولید می‌کنند که در ایران‬ ‫روی یک پلتفرم از بیش ‪ ۲‬تا ‪ ۳‬مدل خودرو تولید و به بازار‬ ‫عرضه نمی‌ش��ود که نتیجه بی‌توجهی به مباحث تحقیقاتی‬ ‫در میان این بخش است‪ .‬این عضو شورای سیاست‌گذاری‬ ‫و بررس��ی خودرو با اشاره به اینکه ایجاد مراکز قوی تحقیق‬ ‫و توس��عه در صنع��ت خ��ودرو نیازمند هزینه اولیه اس��ت‪،‬‬ ‫خاطرنش��ان کرد‪ :‬در این بین دو خودروس��از بزرگ داخلی‬ ‫مراکز تحقیق و توس��عه خوبی ایجاد کرده‌ان��د اما این باور‬ ‫باید باشد که تحقیق و توسعه هزینه نبوده و سرمایه‌گذاری‬ ‫اس��ت؛ در شرایطی که درآمد این سرمایه‌گذاری در ‪R&D‬‬ ‫ه��ا بیش از حوزه‌های دیگر خواه��د بود‪ .‬محبی‌نژاد عنوان‬ ‫کرد‪ :‬در این میان مش��کالت بی‌توجهی به مقوله تحقیق و‬ ‫توسعه‌بخش��ی در فرهنگ‌سازی‪ ،‬بخشی در باور و عمده آن‬ ‫نیز ناشی از فضای نامناسب کسب و کار است‪ .‬درحال‌حاضر‬ ‫نیز صنعت خودرو با مشکالت فراوانی دست به گریبان است‬ ‫و مقوله تحقیق و توسعه که نقطه‌‌ضعف این صنعت بوده در‬ ‫آن گم شده است‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬تا زمانیکه نتوان ‪R&D‬‬ ‫خودروس��ازان را فعال کرد نمی‌توان در توس��عه محصول و‬ ‫صادرات به توفیق رس��ید در ش��رایطی که با متنوع‌نبودن‬ ‫محص��والت ممکن اس��ت بازاره��ای داخلی نیز از دس��ت‬ ‫برود‪ .‬محبی‌ن��ژاد با عنوان اینکه تحقیق و توس��عه ابزاری‬ ‫برای رس��یدن به اهداف سند چشم‌انداز است‪ ،‬افزود‪ :‬تولید‬ ‫‪ ۳‬میلیون دستگاه خودرو و صادرات یک میلیون دستگاه از‬ ‫این تعداد‪ ،‬جزو اهداف چش��م‌انداز صنعت خودرو محسوب‬ ‫می‌شود که با ابزار تحقیق و توسعه و کاهش قیمت می‌توان‬ ‫به آن دس��ت یافت‪ .‬وی تصریح ک��رد‪ :‬تا زمانیکه مدیریت‬ ‫خودروسازی‌ها دولتی باشد و مدیران از سوی دولت تعیین‬ ‫شوند نمی‌توان توقع تغییر و تحول در صنعت خودرو داشت؛‌‬ ‫درواقع سیاس��ت به ساز و کار اقتصادی و فنی اولویت پیدا‬ ‫می‌کند‪ .‬حال هر اندازه به مقوله تحقیق و توسعه کمتر توجه‬ ‫شود فاصله با کالس خودروسازی جهانی نیز افزایش خواهد‬ ‫در این بین فعاالن صنعت خودرو با تاکید بر مش��کالت‬ ‫تجاری‌س��ازی خروج��ی مراک��ز تحقی��ق و توس��عه ب��ر‬ ‫هزینه تلقی‌ش��دن س��رمایه‌گذاری به این ح��وزه در میان‬ ‫تولیدکنن��دگان اذعان دارند‪ .‬در همی��ن حال عضو هیات‬ ‫مدی��ره انجمن تخصصی مراکز تحقیق و توس��عه صنایع و‬ ‫معادن با اش��اره به اینکه در دیدگاه‌های س��نتی تحقیق و‬ ‫گفت‪:‬‬ ‫توس��عه به نوعی هزینه محسوب می‌شود به‬ ‫این درحالی اس��ت که خروجی محص��والت تحقیقاتی ما‬ ‫نیز در مسیر تجاری‌س��ازی با مشکل مواجه شده و جنبه‬ ‫صنعتی کمتری به خود می‌گیرد که در بازگش��ت سرمایه‬ ‫دچار مشکل خواهد شد و ماهیت هزینه به خود می‌گیرد‪.‬‬ ‫امیر س��یم‌دار با بیان اینکه صنعت‬ ‫خودرو در طول چند س��ال اخیر با‬ ‫مش��کل مواج��ه ش��د و ب��ه حوزه‬ ‫‪ R&D‬کمت��ر توجه ش��ده اس��ت‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬اما پیش از تحریم‌ها و‬ ‫ت تنها بخش��ی از این ظرفیت مورد توجه و‬ ‫نب��ود محدودی ‌‬ ‫استفاده قرار گرفت‪ .‬نماینده شرکت ایران‌خودرو بر انجمن‬ ‫تخصصی مراکز تحقیق و توس��عه صنایع و معادن در ادامه‬ ‫تاکی��د کرد‪ :‬درحال‌حاضر در ش��رکت ایران‌خودرو بر بحث‬ ‫توس��عه محصول تمرکز ش��ده و این در حالی است که در‬ ‫س��ال گذش��ته نیز روی اس��تراتژیکی ب��ودن محصوالت‪،‬‬ ‫مطالعات گسترده‌ای انجام شد که نتایج خوبی نیز به دست‬ ‫آمد که بر این اس��اس ترکیبی از ورود خودروهای جدید و‬ ‫توسعه محصوالت فعلی را در بر خواهد داشت‪.‬‬ ‫تنوع محصوالت ایران‌خودرو‬ ‫در نمایشگاه عشق‌آباد‬ ‫رفع نیاز ارزی سایپا‬ ‫از طریق صادرات‬ ‫ایکوپ�رس‪ :‬نمایش��گاه اختصاصی ایران در عش��ق‌آباد با حضور‬ ‫پررنگ گروه صنعتی ایران‌خودرو گش��ایش یافت‪ .‬آیین گشایش‬ ‫دهمین نمایش��گاه اختصاصی ای��ران در ترکمنس��تان با حضور‬ ‫مجتبی خسروتاج‪ ،‬قائم مقام وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در امور‬ ‫تجارت‪ ،‬مراد طاقان اف‪ ،‬معاون رییس‌جمهوری ترکمنس��تان در‬ ‫امور صنعت و بازرگانی‪ ،‬وزرای بازرگانی‪ ،‬حمل‌ونقل‪ ،‬دریانوردی و‬ ‫هوانوردی ترکمنستان‪ ،‬سیدمحمدموسی هاشمی گلپایگانی سفیر‬ ‫ایران در عشق‌آباد‪ ،‬س��فیرهای کشورهای مختلف در عشق‌آباد و‬ ‫تنی چند از مقامات و دیپلمات‌های دو کشور برگزار شد‪.‬‬ ‫در این میان گروه صنعتی ایران‌خودرو با عرضه محصوالت دنا‪،‬‬ ‫رانا‪ ،‬تندر‪ ۹۰‬اتوماتیک‪ ،‬تندر‪ ۹۰‬پیکاپ‪ ،‬س��ورن‪ ،‬س��مند‪ ،‬تاکسی‬ ‫پژو ‪ ،۴۰۵‬تاکس��ی س��مند و وانت جدید آریس��ان در غرفه‌ای به‬ ‫مس��احت ‪ ۲۶۰‬متر مربع در این رویداد تجاری‪-‬صنعتی حضوری‬ ‫فعال دارد‪.‬‬ ‫قائم‌مق��ام وزی��ر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت در ام��ور تجارت به‬ ‫نق��ش نمایش��گاه‌های بازرگان��ی در توس��عه روابط دو کش��ور و‬ ‫حرکت عمیق‌تر آن به س��مت بهبود اشاره کرد و گفت‪ :‬تغییرات‬ ‫و بهبودهای نمایش��گاه در زمینه مش��ارکت ای��ران در پروژه‌های‬ ‫مرتبط با توسعه و رش��د اقتصادی ترکمنستان انجام شده است‪.‬‬ ‫مجتبی خسروتاج افزود‪ :‬شرکت‌های ایرانی برای بررسی وضعیت‬ ‫کس��ب‌وکار در این کشور آمده‌اند و برای مش��ارکت در پروژه‌ها‪،‬‬ ‫عزم جدی دارند‪.‬‬ ‫قائم‌مق��ام وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت ضمن اش��اره به اینکه‬ ‫نمونه‌های نام برده بیانگر توان فنی و مهندسی شرکت‌های ایرانی‬ ‫اس��ت و عالوه بر آن‪ ،‬از پش��توانه اراده سیاس��ی مسئوالن ارشد‬ ‫دو کش��ور نیز برخوردار اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬عالیق مشترک فرهنگی و‬ ‫س��وابق کاری موید این حرکت‌هاست و تس��هیالت بیشتر برای‬ ‫تردد بازرگانان‪ ،‬ناوگان حمل‌ونقل زمینی و ریلی و توسعه ترانزیت‬ ‫و نیز توس��عه همکاری‌های بانکی از نخستین ضروریات گسترش‬ ‫روابط دو کشور است‪.‬‬ ‫سایپا نیوز‪ :‬مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا با اشاره به راهبرد ایجاد‬ ‫تن��وع در محصوالت تولیدی این گروه گفت‪ :‬با ایجاد تنوع در محصوالت‬ ‫و افزایش رونق کس��ب‌وکار در خطوط تولی��د‪ ،‬نوآوری‪ ،‬خالقیت و تالش‬ ‫در مجموعه گروه س��ایپا افزایش خواهد یافت‪ .‬س��عید مدنی با اشاره به‬ ‫ضرورت توجه بیشتر به مبحث اقتصاد مقاومتی اظهار کرد‪ :‬امروز راهبرد‬ ‫اقتصاد مقاومتی‪ ،‬سیاستی است که می‌تواند بنیادهای کسب‌وکار در ایران‬ ‫را توانمند و زمینه رش��د و جهش در س��ال‌های آینده را فراهم س��ازد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬اصل درون‌زایی یکی از اصول مهم در اقتصاد مقاومتی اس��ت‬ ‫که با اتخاذ آن می‌توان توانمندی‌های تولید داخلی را در کش��ور افزایش‬ ‫داد‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬مش��کالت چندس��ال اخیر در صنعت خودرو نشان‬ ‫داد که با وابس��تگی و اتکا به بازارها و تولی��دات خارجی نمی‌توان آینده‬ ‫مش��خص و مثبتی را تضمین کرد‪ ،‬بر همین اس��اس تصمیم گرفتیم با‬ ‫ایجاد تحرک جدی��د در فعالیت‌های خود‪ ،‬محصوالت تازه‌تری را به بازار‬ ‫عرضه کنیم تا نیاز داخل از طریق منابع داخل تامین شود‪.‬وی خاطرنشان‬ ‫ک��رد‪ :‬ورود چندین خودروی جدید به س��بد محصوالت س��ایپا عالوه بر‬ ‫ایجاد پویایی و تحرک در صنعت خودرو و قطعه‌سازی‪ ،‬از هدررفتن منابع‬ ‫ارزی کشور برای تامین نیاز از بازار خارجی جلوگیری خواهد کرد‪ .‬مدنی‬ ‫ب��ا انتقاد از افزایش بی‌رویه واردات خودروهای لوکس خارجی به کش��ور‬ ‫گفت‪ :‬متاسفانه این سیاس��ت عالوه بر وارد کردن خسارت‌های بی‌شمار‬ ‫ب��ه فرهنگ ملی و اس�لامی و ترویج مصرف‌گرایی‪ ،‬زمین��ه خروج ارز از‬ ‫کش��ور را‪ ،‬آن هم در شرایط حساس فعلی ایجاد خواهد کرد‪ .‬مدیرعامل‬ ‫گروه خودروسازی سایپا راهبرد تعریف شده از سوی رهبر معظم انقالب‬ ‫برای اس��تفاده از تولیدات داخل و ایجاد فضا و فرصت رش��د و توس��عه‬ ‫برای جوانان فعال در خطوط تولید صنایع کشور را مسیر درست اقتصاد‬ ‫دانست و افزود‪ :‬تنها سیاستی که می‌تواند صنایع ایران را به سمت تعالی‬ ‫رهنمون کن��د‪ ،‬راهبرد اقتصاد مقاومتی اس��ت که توجه به اس��تفاده از‬ ‫تولیدات داخلی و پرهی��ز از واردات بی‌رویه را‪ ،‬یکی از اصلی‌ترین اهداف‬ ‫خود قرار داده اس��ت‪ .‬وی از برنامه رشد صادرات محصوالت به بازارهای‬ ‫خارجی در س��ال آینده خبر داد و گفت‪ :‬قصد داریم نیاز ارزی خود را از‬ ‫طریق صادرات رفع کنیم‪.‬‬
‫معدن‬ ‫شنبه ‪ 9‬اسفند ‪ 9 - 1393‬جمادی االول ‪ 28 -1436‬فوریه ‪ -2015‬شماره ‪ -168‬پیاپی ‪1486‬‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪28‬‬ ‫باتری‌های فرسوده گوی سبقت را از معادن ربود‬ ‫بزرگترین معدن سنگ‌آهن بکر آسیا در راه است‬ ‫یاقوت آبی گنجینه‌ای در دل معادن ایران‬ ‫‪5‬‬ ‫در گردهمایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری استان هرمزگان مطرح شد‬ ‫صادرات ‪ 6‬میلیارد دالری منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس‬ ‫حامد شایگان ـ گروه معدن‪ :‬روز گذشته‬ ‫گردهمایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری استان‬ ‫هرمزگان با حضور مس��عود هندیان رییس‬ ‫منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزات‬ ‫و خلی��ل قاس��می رییس س��ازمان صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت اس��تان هرمزگان و جمعی‬ ‫از س��رمایه‌گذاران با هدف معرفی ظرفیت‌ها‬ ‫و مزایای سرمایه‌گذاری منطقه ویژه صنایع‬ ‫معدن��ی برگ��زار ش��د‪ .‬رییس منطق��ه ویژه‬ ‫اقتصادی صنای��ع معدنی در این گردهمایی‬ ‫با اشاره به جذب ‪2‬میلیارد دالر سرمایه برای‬ ‫طرح‌های صنایع معدنی در ش��رایط تحریم‪‌،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬در صورتی که این تحریم‌ها پس‬ ‫از توافق در مذاکرات هس��ته‌ای انجام شود‪،‬‬ ‫ظرفیت جذب سرمایه در این منطقه به چند‬ ‫برابر افزایش خواهد یافت‪.‬‬ ‫مس��عود هندی��ان‌‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬بس��یاری از‬ ‫کش��ورهای دنیا برای‬ ‫جذب سرمایه‌گذاری‬ ‫بیش��تر هم��گام ب��ا‬ ‫اقتصاد جهانی شرایطی همچون برخورداری‬ ‫از صل��ح و ثب��ات داخلی‪ ،‬حمای��ت دولت از‬ ‫س��رمایه‌گذاران‪ ،‬آزادس��ازی اقتص��ادی و‬ ‫مالکیت خصوصی‪ ،‬انسجام و قدرت مدیریت‬ ‫متمرک��ز‪ ،‬قوانی��ن و مق��ررات مناس��ب‬ ‫س��رمایه‌گذاری‪ ،‬نقل‌وانتق��االت س��رمایه‪،‬‬ ‫حفاظت از فناوری و دسترس��ی به امکانات‬ ‫مال��ی و مواد خام را برای حرکت به س��مت‬ ‫رشد و توس��عه اقتصادی ایجاد می‌کنند‪ .‬در‬ ‫واق��ع س��رمایه‌گذاری خارجی تح��ت تاثیر‬ ‫مولفه‌هایی همچون سیاس��تگذاری‪ ،‬ساختار‬ ‫اقتص��ادی‪ ،‬وضعی��ت جغرافیای سیاس��ی و‬ ‫شرایط حمایتی و تشویقی است که مناطق‬ ‫آزاد و ویژه اقتص��ادی بهترین ظرفیت برای‬ ‫ایجاد ای��ن ش��رایط و جذب س��رمایه‌گذار‬ ‫خارجی هستند‪.‬‬ ‫مس��عود هندیان با اش��اره به ریسک‌پذیر‬ ‫بودن س��رمایه اظه��ار ک��رد‪ :‬از آنجایی که‬ ‫س��رمایه‌گذاری نیازمند ریسک‌پذیری است‬ ‫در کش��ور ابتدا بای��د رفتار س��ازمانی برای‬ ‫جذب س��رمایه‌گذار به وجود آید در صورتی‬ ‫که این ش��رایط فراهم ش��ود ب��ه طور قطع‬ ‫س��رمایه‌گذاران بیش��تری ب��رای حضور در‬ ‫ظرفیت‌های اقتصادی کش��ور اعالم آمادگی‬ ‫مسعودهندیانرییسمنطقه‬ ‫ویژهاقتصادیصنایع‬ ‫معدنیوفلزیخلیجفارس‪:‬‬ ‫درمجموعاینمنطقهحدود‬ ‫‪ 9‬میلیارددالرسرمایه‌گذاری‬ ‫داخلی و خارجی جذب‬ ‫کرده که‪ 3/2‬میلیارد دالر از‬ ‫طرح‌هایسرمایه‌گذاریبه‬ ‫بهره‌برداری رسیده و‪5/6‬‬ ‫میلیارد دالر در حال اجراست‬ ‫و‪ 2‬میلیارد دالر دیگر در حال‬ ‫مذاکرهاست‬ ‫می‌کنن��د‪ .‬در واق��ع امروز بی��ش از ‪3570‬‬ ‫منطقه آزاد و ویژه در ‪ 33‬کشور جهان وجود‬ ‫دارد ک��ه ‪ 150‬میلیون ش��غل ایجاد کرد ‌ه و‬ ‫نزدیک به ‪ 500‬میلیارد دالر گردش مالی در‬ ‫اقتصاد جهان��ی را به خود اختصاص داده‌اند‬ ‫و در بخ��ش صادرات ‪ 41‬درص��د مربوط به‬ ‫محص��والت تولی��د ش��ده در ای��ن مناطق‬ ‫هس��تند‪ .‬در ای��ران تش��کیل ‪ 7‬منطقه آزاد‬ ‫و ‪ 64‬منطق��ه ویژه به منظور پش��تیبانی از‬ ‫تولیدات داخلی و توس��عه صادرات غیرنفتی‬ ‫مصوب ش��ده که ‪ 17‬منطقه ویژه فعال بوده‬ ‫و ‪ 150‬هزار ش��غل در کش��ور ایج��اد کرده‬ ‫اس��ت‪ .‬از این رو با توجه به اهمیت توس��عه‬ ‫ص��ادرات غیرنفتی در کش��ور فراهم کردن‬ ‫شرایط جذب س��رمایه و ایجاد زیرساخت‌ها‬ ‫در این مناطق اهمی��ت ویژه‌ای دارد‪ .‬گرچه‬ ‫هم‌اکنون نیز ‪ 55‬درصد صادرات غیرنفتی از‬ ‫طریق این مناطق انجام می‌ش��ود‪ .‬در استان‬ ‫هرم��زگان ‪ 6‬منطقه وی��ژه و ‪ 2‬منطقه آزاد‬ ‫وجود دارد که منطقه ویژه اقتصادی صنایع‬ ‫معدن��ی و فلزی خلیج‌فارس که وس��عتی ‪5‬‬ ‫هزار هکت��اری دارد‪ ،‬ماموریت‌هایی همچون‬ ‫ایجاد شرایط جذب س��رمایه‌گذاری داخلی‬ ‫و خارجی برای اح��داث واحدهای معدنی و‬ ‫صنای��ع معدنی و طراحی‪ ،‬س��اخت و اجرای‬ ‫طرح‌های زیربنایی در بخش‌های مختلف را‬ ‫ب��ر عهده دارد‪ .‬در مجموع این منطقه حدود‬ ‫‪ 9‬میلی��ارد دالر س��رمایه‌گذاری داخل��ی و‬ ‫خارج��ی جذب کرده ک��ه ‪ 3/2‬میلیارد دالر‬ ‫از طرح‌های س��رمایه‌گذاری به بهره‌برداری‬ ‫رسیده و ‪ 5/6‬میلیارد دالر در حال اجراست‬ ‫و ‪ 2‬میلیارد دالر دیگر در حال مذاکره است‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬در یک سال اخیر با توجه‬ ‫به شرایط تحریم و رکود در کشور ‪ 2‬میلیارد‬ ‫دالر س��رمایه برای طرح‌های صنایع معدنی‬ ‫جذب ش��ده و در صورتی که تحریم‌ها پس‬ ‫از توافق در مذاکرات هس��ته‌ای رفع ش��ود‪،‬‬ ‫ظرفیت جذب س��رمایه این منطقه به چند‬ ‫برابر افزایش خواهد یافت‪.‬‬ ‫او ب��ا نگاه��ی ب��ه طرح‌هایی ک��ه در این‬ ‫منطقه اس��تقرار دارند‪ ،‬اضافه کرد‪ 4 :‬مجتمع‬ ‫فوالدس��ازی‪ 2 ،‬مجتمع آلومینیوم‪ 3 ،‬پس��ت‬ ‫اس��کله م��واد معدن��ی و نفت��ی ب��ا ظرفیت‬ ‫‪ 27‬میلی��ون تن و یک پس��ت ب��رق در این‬ ‫منطقه فعال هس��تند و همچنین ‪ 2‬مجتمع‬ ‫گندله‌سازی‪ 2 ،‬نیروگاه و ده‌ها طرح دیگر در‬ ‫دست اجراست که این منطقه را به قطب برتر‬ ‫صنایع انرژی‌بر در کشور تبدیل کرده است‪.‬‬ ‫هندی��ان با بیان اینکه ظرفیت تولید ‪10‬‬ ‫میلی��ون تن فوالد در کش��ور در این منطقه‬ ‫دی��ده ش��ده‪ ،‬اف��زود‪ :‬یک��ی از برنامه‌ه��ای‬ ‫منطق��ه وی��ژه صنای��ع معدن��ی و فل��زات‬ ‫خلیج‌فارس تکمیل زنجیره‌های تولید صنایع‬ ‫پایین‌دستی و باالدستی فوالد‪ ،‬آلومینیوم و‪...‬‬ ‫اس��ت که هم‌اکنون این منطقه قطب تولید‬ ‫‪ 10‬میلیون تن فوالد در س��ال‪ 1/2 ،‬میلیون‬ ‫تن آلومینی��وم‪ 5600 ،‬مگاوات برق و روزانه‬ ‫‪ 7‬ه��زار مترمکعب آب ش��یرین و انتقال ‪2‬‬ ‫میلیون مترمکعب در س��اعت گاز است‪ .‬این‬ ‫شرایط منجر ش��ده در این منطقه ساالنه ‪6‬‬ ‫میلیارد دالر ص��ادرات صنایع انرژی‌بر انجام‬ ‫و همچنی��ن ب��رای بی��ش از ‪ 30‬ه��زار نفر‬ ‫اش��تغال ایجاد ش��ود‪ .‬با توجه ب��ه اینکه در‬ ‫چش��م‌انداز این منطقه ج��ذب ‪ 20‬میلیارد‬ ‫دالر سرمایه‌گذاری در نظر گرفته شده است‬ ‫می‌توان��د در ایجاد اش��تغال و افزایش تولید‬ ‫ناخال��ص ملی در آینده نق��ش مهم‌تری ایفا‬ ‫کن��د‪ .‬رییس منطقه وی��ژه اقتصادی صنایع‬ ‫معدن��ی و فل��زات خلیج‌فارس ب��ا نگاهی به‬ ‫مزایای سرمایه‌گذاری در این منطقه تصریح‬ ‫ک��رد‪ :‬منطقه ویژه خلیج ف��ارس در یکی از‬ ‫مهم‌ترین نقاط استراتژیک جهان واقع شده‬ ‫که دسترسی آس��ان به آب‌های آزاد‪ ،‬منابع‬ ‫عظی��م ان��رژی گاز و ‪ ...‬دارد‪ .‬همچنین این‬ ‫رییس کمیته معدن و صنایع معدنی مجلس تشریح کرد‬ ‫آخرین تصمیمات مجلس درباره بهره مالکانه معادن سنگ‌آهن‬ ‫رییس کمیته معدن و صنایع معدنی مجلس‬ ‫از آخری��ن تصمیمات مجلس برای بهره مالکانه‬ ‫معادن خبر داد‪ .‬به گزارش اقتصاد نیوز‪ ،‬داریوش‬ ‫اسماعیلی با بیان اینکه امسال مجلس برای حق‬ ‫انتف��اع معادن بزرگ مانن��د چادرملو و گل‌گهر‬ ‫تصمیم��ات بس��یار مثبتی گرف��ت‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫تصمیم مهم��ی که کمیس��یون تلفیق مجلس‬ ‫برای معادن سنگ‌آهن کشور گرفت‪ ،‬تنزل نرخ‬ ‫بهره مالکان��ه از ‪ 30‬درصد فروش به ‪ 25‬درصد‬ ‫ب��ود‪ .‬او افزود‪ :‬در زمین��ه تکمیل زنجیره ارزش‬ ‫در کارخانه‌ه��ای فرآوری و اح��داث واحدهای‬ ‫صنعتی پایین‌‌دستی معادن همچنین جلوگیری‬ ‫از خام‌فروش��ی م��واد معدن��ی مقرراتی تعریف‬ ‫کردی��م که اگر معادن س��نگ‌آهن ماده معدنی‬ ‫خام و دانه‌بندی ش��ده را به کنس��انتره تبدیل‬ ‫کنند‪ ،‬به جای پرداخت ‪25‬درصد بهره مالکانه‪،‬‬ ‫ی آنها به ‪ 21/5‬درصد کاهش می‌یابد‪.‬‬ ‫پرداخت ‌‬ ‫رییس کمیته معدن و صنایع معدنی مجلس‬ ‫گف��ت‪ :‬اگر س��نگ‌آهنی‌ها بع��د از تبدیل ماده‬ ‫معدنی کنس��انتره آن را تبدیل به گندله و برای‬ ‫ف��روش ارائه کنند‪25 ،‬درصد به ‪18‬درصد تنزل‬ ‫پی��دا خواهد کرد و اگر فعاالن معدنی باز هم به‬ ‫این اقدامات بس��نده نکنند بعد از گندله‌سازی‪،‬‬ ‫گندله‌ه��ا را به آهن اس��فنجی تبدی��ل کرده و‬ ‫تحوی��ل کارخانه‌های فوالدس��ازی دهند‪ ،‬بهره‬ ‫مالکان��ه آنها از ‪25‬درصد ب��ه ‪15‬درصد کاهش‬ ‫می‌یاب��د‪ .‬اس��ماعیلی ب��ا بی��ان اینک��ه تمامی‬ ‫تصمیمات مجل��س در زمینه جلوگیری از خام‬ ‫فروش��ی مواد معدنی است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬با چنین‬ ‫قوانینی مع��ادن و صنایع معدنی کش��ور برای‬ ‫س��رمایه‌گذاری قانونمند خواهند ش��د و بیشتر‬ ‫توسعه می‌یابند‪.‬‬ ‫او اف��زود‪ :‬تصمیم دیگر مجل��س این بوده که‬ ‫هر کدام از این معادن که مش��مول حق انتفاع‬ ‫هستند‪ ،‬به جای تقسیم سود ساالنه‪ ،‬سود خود‬ ‫را ب��رای س��رمایه‌گذاری صنایع پایین‌دس��تی‬ ‫س��رمایه‌گذاری کنند‪ .‬یعنی ‪10‬درصد آن مبلغ‬ ‫سود که صرف سرمایه‌گذاری می‌شود به عنوان‬ ‫بدهی و حق انتفاعی‌ش��ان منظور خواهد ش��د‪.‬‬ ‫رییس کمیته معدن وصنایع معدنی مجلس در‬ ‫این‌ب��اره توضیح داد‪ :‬به‌عنوان مثال اگر هر کدام‬ ‫از این مع��ادن بخواهند ‪1000‬میلی��ارد تومان‬ ‫س��ود توزیع کنند‪ ،‬به جای توزی��ع این میزان‬ ‫سود‪1000 ،‬میلیارد تومان را در صنایع معدنی‪،‬‬ ‫حتی توس��عه معدن می‌توانند ب��کار بگیرند‪ .‬با‬ ‫سرمایه‌گذاری در این زمینه ‪100‬میلیارد تومان‬ ‫به عن��وان بدهی و حق‌انتفاع‌ش��ان محس��وب‬ ‫می‌شود‪ .‬اسماعیلی افزود‪ :‬درباره تبصره‌ای مبنی‬ ‫بر اینکه کلیه معادن بای��د حق انتفاع بپردازند‬ ‫می‌توان گفت؛ این تبصره در کمیس��یون تلفیق‬ ‫مجلس تصویب شد و در صحن تغییر پیدا کرد‪.‬‬ ‫این تبصره در صحن علنی تصحیح و قرار ش��د‬ ‫معدنی‌ها حقوق دولتی یا بهره مالکانه بپردازند‬ ‫ک��ه این موضوع درحال حاض��ر جریان دارد‪ .‬او‬ ‫اف��زود‪ :‬بنابرای��ن همه معادن ی��ا حقوق دولتی‬ ‫می‌پردازند یا حق انتفاق پرداخت می‌کنند و با‬ ‫آنچه که در کمیسیون تلفیق در این‌باره تصویب‬ ‫و قرار ش��د کلیه معادن به��ره مالکانه بپردازند‪،‬‬ ‫بن��ده صددرصد مخالف این موض��وع بودم‪ .‬آن‬ ‫روزی هم که در کمیس��یون تلفیق این مصوبه‬ ‫تصویب شد‪ ،‬من حضور نداشتم و در مصاحبه‌ای‬ ‫حضور نداشتنم را اعالم کردم‪.‬‬ ‫منطق��ه به‌علت همجواری ب��ا مناطق بزرگ‬ ‫س��نگ آهن و سایر مواد معدنی تولید فوالد‬ ‫و آلومینیوم ش��رایط مناس��بی برای تکمیل‬ ‫زنجی��ره تولید صنایع معدن��ی دارد‪ ،‬چرا که‬ ‫ای��ن منطق��ه از نظر زیرس��اخت‌های ریلی‪،‬‬ ‫هوایی و دریایی از شرایط مناسبی برخوردار‬ ‫اس��ت‪ .‬به عب��ارت دیگر این منطق��ه دارای‬ ‫دو خط سراس��ری راه‌آهن با ایس��تگاه‌های‬ ‫اختصاص��ی مان��وری و ‪ 20‬کیلومتر خطوط‬ ‫ریلی اختصاصی‪ ،‬دسترسی آسان به فرودگاه‬ ‫بین‌الملل��ی بندرعب��اس‪ ،‬اس��کله تخلی��ه و‬ ‫بارگیری مواد معدنی با ظرفیت ‪ 12‬میلیون‬ ‫تن در سال است که زیرساخت‌های مکانیزه‬ ‫تخلیه و بارگی��ری مواد فله معدنی همچون‬ ‫ماشین‌آالت مکانیزه انباشت و برداشت مواد‬ ‫معدنی‪ ،‬تخلیه و بارگیری کش��تی‪ ،‬تخلیه و‬ ‫بارگیری قطار‪ 40 ،‬هکتار محوطه دپوی مواد‬ ‫فل��ه معدنی و ‪ 30‬کیلومتر خطوط نوار نقاله‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹ توس�عه زنجی�ره تولید نف�ت‪ ،‬گاز و‬ ‫صنایع معدنی‬ ‫همچنی��ن ریی��س‬ ‫س��ازمان صنع��ت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت استان‬ ‫هرم��زگان ب��ا بی��ان‬ ‫اینکه این استان برای‬ ‫نخس��تین ب��ار همای��ش فرصت‌ه��ای‬ ‫س��رمایه‌گذاری را با همت مدیریت استانی‬ ‫برگزار کرده‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬مدیریت اس��تان در‬ ‫طول یک‌سال تالش کرده سهم استان را در‬ ‫تولی��د ناخال��ص مل��ی ب��ا اس��تفاده از‬ ‫سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی افزایش‬ ‫دهد‪ .‬در واقع این اس��تان ب��ا بهره‌مندی از‬ ‫موقعیت استراتژیک‪ ،‬انرژی‪ ،‬نیروی انسانی و‬ ‫صنای��ع معدنی قابلی��ت باالی��ی در جذب‬ ‫سرمایه‌گذاری دارد‪.‬‬ ‫خلیل قاس��می با اش��اره ب��ه ظرفیت‌های‬ ‫س��رمایه‌گذاری در این منطقه گفت‪ :‬توسعه‬ ‫زنجیره تولید نف��ت‪ ،‬گاز و صنایع معدنی از‬ ‫ظرفیت‌های این منطقه اس��ت به‌گونه‌ای که‬ ‫س��االنه ‪ 10‬میلیون تن فوالد در این استان‬ ‫تولید خواهد شد که با توجه به ظرفیت‌های‬ ‫موج��ود در بخ��ش صنایع معدنی‪ ،‬ش��رایط‬ ‫برای تکمیل و توسعه زنجیره‌های باالدستی‬ ‫و پایین‌دستی فراهم است‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫تحقیق و پژوهش‬ ‫زیرساختی برای فرآوری‬ ‫محصوالت معدنی‬ ‫جعفر صادقی‌پناه‬ ‫عضو هیات‌مدیره خانه معدن ایران‬ ‫فرآوری یکی از ارکان اصلی در توسعه بخش معدن به‬ ‫شمار می‌رود که نیازمند حمایت‌های ویژه از سوی دولت‬ ‫است اما متاسفانه این حمایت آن‌طور که باید در بخش‬ ‫معدن ایران احس��اس نمی‌ش��ود‪ .‬اگر بخواهیم نگاهی‬ ‫دقیق‌تر به موضوع فرآوری در بخش معدن داشته باشیم‬ ‫این حوزه دارای دو زیرس��اخت مهم تحقیق و پژوهش‬ ‫اس��ت‪ .‬بخش عمده‌ای از فعالیت‌های معدنی به‌ویژه در‬ ‫حوزه فرآوری نیازمند تحقیق و بررسی است‪.‬‬ ‫بخش��ی از روش‌های علمی در دنیا شناسایی شده و‬ ‫استفاده از آنها در حوزه فرآوری نیازمند سرمایه‌گذاری‬ ‫اس��ت اما بخش��ی دیگر از روش‌ها که هنوز شناس��ایی‬ ‫نش��ده یا به دلیل برخی مش��کالت سیاس��ی نمی‌توان‬ ‫آنها را وارد کش��ور کرد‪ ،‬نیازمند مطالعات بیش��تر است‬ ‫تا بتوانیم از آنها استفاده بهینه داشته باشیم‪ .‬با توجه به‬ ‫اینکه تحقیق و پژوهش زیرس��اخت‌های اصلی فرآوری‬ ‫هستند‪ ،‬باید حمایت بیشتری در این حوزه انجام شود‪.‬‬ ‫بس��یاری از مراکز تحقیقاتی در اختیار دولت قرار دارد‬ ‫ک��ه در حال حاضر راندمان کاری برخ��ی از آنها پایین‬ ‫بوده و قیمت‌های باالیی ب��رای فعالیت‌های تحقیقاتی‬ ‫دارند‪ ،‬اگر ای��ن مراکز خدمات خود را با قیمت کمتری‬ ‫به بخش خصوصی ارائه دهند‪ ،‬فرآوری در بخش معدن‬ ‫بهتر از گذشته انجام می‌شود‪ .‬در واقع کاهش هزینه‌های‬ ‫تحقیقاتی به نوع��ی به فرآوری کم��ک خواهد کرد‪ .‬از‬ ‫سویی دیگر مراکز تحقیقاتی از معافیت مالیاتی برخوردار‬ ‫هستند که می‌توان آنها را به هزینه‌های اکتشافی تعمیم‬ ‫داد‪ ،‬زیرا امور اکتشافی نیز خود زیرساختی برای تحقیق‬ ‫و پژوه��ش اس��ت‪ .‬برای دس��تیابی به نتای��ج بهتر باید‬ ‫کانی‌ها را به درس��تی شناس��ایی کرد که الزمه این کار‬ ‫توسعه اکتشاف است‪ .‬بدون شک اگر چنین خدماتی به‬ ‫بهره‌برداران معدنی ارائه شود‪ ،‬انگیزه برای فرآوری مواد‬ ‫استخراجی بیشتر شود‪.‬‬ ‫داخل پرانتز‬ ‫برنامه ایمیدرو‬ ‫حمایت از صنایع فرآوری است‬ ‫تکمیل زنجی��ره تولید بخش مع��دن در حوزه‌های‬ ‫مختلف‪ ،‬از برنامه‌های کالن ایمیدرو است‪ .‬به گزارش‬ ‫‌ ‪ ،‬ایمیدرو «توس��عه و رش��د تولید» را به‌عنوان‬ ‫یک��ی از مولفه‌ه��ای توانمندس��ازی بخ��ش معدن و‬ ‫صنای��ع معدنی در برنامه‌های کالن خود قرار داده و با‬ ‫فراهم کردن زمینه‌های جذب س��رمایه‌گذاری و انجام‬ ‫رایزنی‌ها و مذاکرات مختلف با س��رمایه‌گذاران بخش‬ ‫خصوصی داخلی و خارجی‪ ،‬درصدد تحقق این برنامه‬ ‫اس��ت‪ .‬در این می��ان‪ ،‬ایمیدرو عالوه بر فعال‌س��ازی‬ ‫‪ 30‬ط��رح توس��عه‌ای راکد در بخش مع��دن و صنایع‬ ‫معدن��ی‪ ،‬افزایش اعتبار صندوق بیمه س��رمایه‌گذاری‬ ‫فعالیت‌ه��ای معدنی (از ‪ 100‬ب��ه ‪680‬میلیارد ریال)‬ ‫و نیز توس��عه اکتش��اف برای باالبردن می��زان ذخایر‬ ‫برنامه‌ری��زی و اجرای اکتش��اف در ‪200‬هزار کیلومتر‬ ‫مربع را انجام داده است‪.‬‬ ‫آگهی مزایده عمومی شماره ‪9311‬‬ ‫شرکت فوالد مبارکه اصفهان در نظر دارد یک باب ملک خود را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند‪.‬‬ ‫عالقه‌من��دان ب��ه ش��رکت در مزایده می‌توانند جهت تهیه اس��ناد مزایده از طریق س��ایت ش��رکت فوالد مبارکه اصفهان به نش��انی‬ ‫‪ www.mobarakeh-steel.ir‬اقدام نمایند‪.‬‬ ‫پیشنهاددهندگان می‌بایست پیشنهادات خود را حداکثر از ساعت ‪ 13‬لغایت ‪ 15‬روز یکشنبه مورخ ‪ 1393/12/24‬به آدرس – اصفهان‬ ‫– دروازه ش��یراز – اول خیابان س��عادت‌آباد – ساختمان اداری ش��رکت فوالد مبارکه اصفهان‪ .‬به نماینده فروش تحویل نمایند‪ .‬الزم‬ ‫به ذکر اس��ت به پیش��نهاداتی که بعد از تاریخ مذکور ارائه شود ترتیب اثر داده نخواهد شد‪ .‬سایر اطالعات مورد نیاز در اسناد مزایده‬ ‫شرح داده شده است‪.‬‬ ‫در صورت نیاز به اطالعات بیشتر با تلفن ‪ 6452‬و ‪ 0315273-4821‬تماس حاصل فرمایید‪.‬‬ ‫بازدید در روز سه‌شنبه تاریخ ‪ 1393/12/19‬از ساعت ‪ 9‬تا ‪ 12‬انجام می‌گیرد‪.‬‬ ‫الزم به ذکر اس��ت جهت بازدید همراه داش��تن اسناد مزایده و فیش ‪ 80000‬ریال موضوع ماده ‪ 4-4‬شرایط شرکت در مزایده الزامی‬ ‫می‌باشد‪.‬‬ ‫مورد مزایده‬ ‫عبارت است از یک باب ساختمان (محل سابق بهداری صفائیه) به مساحت ‪ 5697/85‬مترمربع عرصه و ‪ 1930/97‬مترمربع اعیانی و‬ ‫گواهی پایان ساخت به شماره ‪ 667‬مورخ ‪ 80/3/9‬با کاربری بهداشتی درمانی از شهرداری مبارکه‪ ،‬به انضمام انشعابات آب و فاضالب‬ ‫و برق و گاز شهری و با سیستم گرمایش توسط موتورخانه مرکزی و با رادیاتور و سرمایش توسط کولر آبی‪.‬‬ ‫ضمنا متن آگهی در سایت‌های ذیل درج گردیده است‪:‬‬ ‫ شرکت فوالد مبارکه اصفهان به نشانی ‪www.msc.ir‬‬‫ مرکز اطالعات مناقصات و مزایدات ایران به نشانی اینترنتی ‪www.msc.ariatender.com‬‬‫روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه اصفهان‬ ‫(کد آگهی‪ :‬ر – ‪)93165‬‬
‫روی خط خبر‬ ‫اوج‌گيري کاشي و سراميک‬ ‫و افت توليد سيمان‬ ‫بيشترين رشد منفي توليد در ‪ 9‬ماه امسال در بخش‬ ‫معدن و صنايع معدني به ش��مش آلومينيوم و سيمان‬ ‫مربوط بوده که به ترتيب ‪ 7/3‬و ‪ 6/2‬درصد رشد منفي‬ ‫را تجربه کرده‌اند و بيش��ترين رش��د مثبت توليد نيز‬ ‫با ‪ 29/8‬درصد افزايش به بخش کاش��ي و س��راميک‬ ‫اختصاص داشته است‪.‬‬ ‫به گ��زارش ايس��نا‪ ،‬در اين مدت بيش��ترين تعداد‬ ‫جواز تاس��يس صادرش��ده با ‪ 2055‬فق��ره مربوط به‬ ‫گروه محصوالت کاني غيرفلزي بوده اس��ت‪ .‬همچنين‬ ‫پيش‌بين��ي اش��تغال در مجوزهاي صادرش��ده بخش‬ ‫مع��دن و صناي��ع معدني ‪ 304‬هزار نفر اس��ت که در‬ ‫مقايس��ه با مدت مشابه پارس��ال ‪ 15/7‬درصد کاهش‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫براس��اس گزارش وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‪،‬‬ ‫با توجه به جوازهاي صادرش��ده براي تاسيس صنايع‬ ‫معدني‪ ،‬بيش��ترين پيش‌بيني س��رمايه‌گذاري در اين‬ ‫بخش به ارزش حدود ‪ 155‬هزار ميليارد ريال در گروه‬ ‫ساخت مواد و محصوالت شيميايي است‪.‬‬ ‫در مجموع در ‪ 9‬ماه امسال ‪ 2230‬پروانه بهره‌برداري‬ ‫در کل کش��ور صادر شده که بيشترين واحد جديد به‬ ‫بهره‌برداري رسيده در زمينه محصوالت کاني غيرفلزي‬ ‫بوده و بيشترين سرمايه‌گذاري (معادل ‪ 8000‬ميليارد‬ ‫ريال) نيز در اين بخش محقق شده است‪.‬‬ ‫بيشترين کاهش توليد‬ ‫در شمش آلومينيوم و سيمان‬ ‫براس��اس اي��ن گ��زارش‪ ،‬در ‪ 9‬م��اه امس��ال توليد‬ ‫فوالدخام با رش��د ‪ 6‬درصدي ب��ه ‪ 12‬ميليون و ‪633‬‬ ‫هزار تن رسيد‪ .‬اين درحالي است که در ساير توليدات‬ ‫ف��والدي اين رش��د کمتر بوده و تنها ‪ 3‬درصد رش��د‬ ‫توليد داشته‌ايم‪.‬‬ ‫در بين ديگر محصوالت فلزي‪ ،‬کاتد مس نيز رشدي‬ ‫‪ 5/3‬درص��دي را تجربه کرده و حدود ‪ 138‬هزار تن از‬ ‫اين محصول توليد شده است‪.‬‬ ‫در اين بين‪ ،‬ش��مش آلومينيوم با بيش��ترين رش��د‬ ‫منفي در بين محصوالت فلزي ش��رايط بدي را سپري‬ ‫کرده؛ به‌طوري که نسبت به مدت مشابه پارسال ‪7/3‬‬ ‫درصد کاهش داش��ته و فقط ‪ 212‬ميليون تن از اين‬ ‫محصول توليد ش��ده که با وجود س��رمايه‌گذاري‌هاي‬ ‫اخير در بخش آلومينا و کارخانه‌هاي توليد آلومينيوم‪،‬‬ ‫اين کاهش قابل تامل است‪.‬‬ ‫در بخ��ش صناي��ع غيرفل��زي نيز توليد س��يمان با‬ ‫کاهش��ي ‪ 6/2‬درصدي به حدود ‪ 51‬ميليون تن رسيد‬ ‫که متاث��ر از کاه��ش بازارهاي بين‌المللي و دس��تور‬ ‫اخير انجمن صنفي کارفرمايان سيمان مبني‌بر توقف‬ ‫يک‌ساله توليد است‪.‬‬ ‫کاش��ي‪ ،‬س��راميک و ظ��روف چين��ي ني��ز از ديگر‬ ‫محصوالت غيرفلزي در بخش معدن هستند که رشد‬ ‫مثبت را تجربه کرده‌اند؛ به طوري که صنعت کاش��ي‬ ‫و س��راميک با ‪ 29/8‬درصد رشد‪ ،‬توليد خود را به مرز‬ ‫‪ 286‬هزار مترمربع رساندند و ظروف چيني نيز با رشد‬ ‫‪ 8/6‬درصدي به ‪ 38‬هزار تن ارتقا يافته است‪.‬‬ ‫همچنين در محصوالت خام معدني‪ ،‬س��نگ‌آهن با‬ ‫وج��ود کاهش قيمت جهاني ‪ 2/2‬درصد رش��د توليد‬ ‫داش��ته است؛ به گونه‌اي که توليد آن در ‪ 9‬ماه امسال‬ ‫در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته به ‪ 25‬ميليون‬ ‫و ‪ 661‬هزار تن رسيده است‪ .‬کنسانتره زغال‌سنگ نيز‬ ‫در اي��ن مدت با کاهش ‪ 2/6‬درص��دي توليد‪ ،‬به ‪666‬‬ ‫هزار تن رسيد‪.‬‬ ‫صادرات محصوالت آهن ي��ا فوالد غيرممزوج در ‪3‬‬ ‫فصل ابتدايي امس��ال مع��ادل ‪ 591‬ميليون دالر بوده‬ ‫که در مقايسه با سال گذشته رشد مثبت داشته است‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫شنبه ‪ 9‬اسفند ‪ 9 - 1393‬جمادی االول ‪ 28 -1436‬فوریه ‪ -2015‬شماره ‪ -168‬پیاپی ‪1486‬‬ ‫گزارش‬ ‫از مزایای استحصال سرب از باتری‌های فرسوده‬ ‫باتری‌های فرسوده گوی سبقت را از معادن ربود‬ ‫محبوبه ناطق ‪ -‬گروه مع�دن‪ :‬تقاضا براي‬ ‫س��رب در سال ‪2015‬م تقويت شده و درحال‬ ‫حاض��ر روند جهاني قيمت س��رب صعودي و‬ ‫رو به افزايش اس��ت‪ .‬همين امر باعث افزايش‬ ‫تقاض��ای این فل��ز ب��راي تولي��د باتري‌هاي‬ ‫اس��يدي سربي ش��ده که نيمي از بازار تقاضا‬ ‫از اين طريق تامين مي‌ش��ود‪ .‬اين صنعت که‬ ‫به دليل س��ودآوري باال مورد عالقه بس��ياري‬ ‫اس��ت و در حدود ‪ 50‬درص��د از تقاضاي بازار‬ ‫از طريق بازيافت باتري‌‌هاي فرسوده‪ ،‬به‌دست‬ ‫مي‌آي��د ول��ي کمت��ر ب��ه بازيافت س��رب در‬ ‫کشورهاي توسعه يافته به دليل آلودگي زياد‬ ‫زيست‌محيطي پرداخته مي‌شود و کشورهاي‬ ‫درحال توسعه به بازيافت سرب از باتري‌هاي‬ ‫فرس��وده و آن هم اغلب به روش سنتي اقدام‬ ‫مي‌کنند‪.‬‬ ‫با اين حال صنعتي ک��ه ارزش‌افزوده آن از‬ ‫اس��تخراج و فرآوري از معدن بيشتر و چرخه‬ ‫بازيافت آن فعاالن زيادي را به خود مش��غول‬ ‫داشته است داراي داستان‌هاي بسياري است‪.‬‬ ‫‹ ‹مزيت‌هاي بازيافت صنعتي‬ ‫سرب عنصري سنگين‪ ،‬سمي و چکش‌خوار‬ ‫اس��ت که داراي رنگ خاکستري کدر است و‬ ‫از عناصر ش��يميايي واسطه در جدول تناوبي‬ ‫به‌ش��مار مي‌رود‪ .‬اين فلز تشعشعات هسته‌اي‬ ‫را عبور نمي‌دهد و در طبيعت به شکل نوعی‬ ‫کان��ی ب ‌ه نام گالن (سيس��تم تبلور کوبيک يا‬ ‫مکعبي) يافت مي‌ش��ود‪ .‬با اين حال سرب از‬ ‫خاصيت هدايت الکتريک��ي پاييني برخوردار‬ ‫است اما به شدت در برابر پوسيدگي مقاومت‬ ‫مي‌کند و به همين علت از آن براي نگهداري‬ ‫مايعات فرسايش��گر (مثل اسيد سولفوريک)‬ ‫استفاده مي‌شود‪ .‬با افزودن مقادير خيلي کمي‬ ‫آنتيموان يا فلزات ديگر به س��رب مي‌توان آن‬ ‫را سخت کرد‪ .‬سرب در سازه‌هاي ساختماني‪،‬‬ ‫رنگدانه‌هاي مورد اس��تفاده در لعاب سراميک‬ ‫و لوله‌هاي انتقال آب نيز کاربرد دارد‪ .‬مسئول‬ ‫واحد تحقيق و توس��عه يک کارخانه بازيافت‬ ‫مي‌گوي��د‪ :‬يکي از مهم‌ترين‬ ‫باتري به‬ ‫کاربرد‌ه��اي س��رب‪ ،‬اس��تفاده در باتري‌هاي‬ ‫خودرو ي��ا باتري‌هاي معمولي ي��ا باتري‌هاي‬ ‫موجود در سيستم‌هاي توليد برق اضطراري در‬ ‫یو‌پی‌اس‌ها است که به‌طور عمده در شرکت‌ها‬ ‫و دس��تگاه‌هاي بزرگ براي حف��ظ اطالعات‬ ‫دس��تگاه‌ها به‌کار مي‌روند‪ .‬حمی��د معماریان‬ ‫مي‌افزايد‪ :‬صنعت بازيافت باتري‌هاي فرسوده‪،‬‬ ‫يک صنعت بس��يار اقتصادي و پربازده اس��ت‬ ‫اما باوجود بيش از ‪ 20‬واحد صنعتي مجوزدار‬ ‫براي بازيافت باتري‌هاي فرسوده و استحصال‬ ‫س��رب آن و تع��داد نامش��خص و زي��ادي از‬ ‫کارگاه‌هاي غيرمجاز بازيافت‪ ،‬باتري به ميزان‬ ‫کافي در ايران وجود ن��دارد چراکه در درجه‬ ‫نخست کارخانه‌هاي باتري‌سازي خود اقدام به‬ ‫جمع‌آوري باتري‌هاي فرسوده کرده و به دليل‬ ‫سود بسيار بااليي که در اين‌کار مي‌برند‪ ،‬اجازه‬ ‫نمي‌دهند باتري‌هاي فرسوده در کارخانه‌هاي‬ ‫بازيافت سرب‪ ،‬بازيابي و فلزات آن استحصال‬ ‫ش��ود‪ .‬معماريان ادام��ه مي‌دهد‪ :‬ب��ه همين‬ ‫دليل م��ا ناچار به واردات گاه‌ب��ه‌گاه باتري از‬ ‫کانادا هس��تيم البته اگ��ر واردات کافي وجود‬ ‫نداش��ته باش��د از آنجايي که خطوط بازيافت‬ ‫چند ظرفيتي است با تغييرات کمي مي‌توان‬ ‫از آن براي اس��تحصال س��اير فل��زات رنگين‬ ‫اس��تفاده کرد‪ .‬با اين حال به دليل سودآوري‬ ‫ح��دود دو براب��ري صنعت بازيافت س��رب و‬ ‫ديگ��ر فلزات رنگي��ن از باتري‌هاي فرس��وده‬ ‫و همچني��ن وج��ود زيرس��اخت‌هاي الزم در‬ ‫کش��ور‪ ،‬مي‌توان از کش��وري مانند کانادا که‬ ‫خود س��راغ فناوري‌هاي هاي‌ت��ک رفته و به‬ ‫استحصال اين باتري‌ها نمي‌پردازد باتري‌هاي‬ ‫فرس��وده وارد کرد و اشتغال خوب و ارزآوري‬ ‫بااليي ايجاد کرد‪ .‬وي با بيان اينکه آاليندگي‬ ‫زيس��ت‌محيطي بازيافت س��رب از باتري‌هاي‬ ‫فرس��وده در کارخانه‌های مجوزدار و به شکل‬ ‫صنعتي بسيار کنترل شده‌تر است‪ ،‬مي‌گويد‪:‬‬ ‫هرچه الزامات زيس��ت‌محيطي سختگيرانه‌تر‬ ‫شود هزينه توليد باالتر مي‌رود به همين دليل‬ ‫بس��ياري از کارگاه‌هاي غيرمج��از در جنوب‬ ‫ته��ران بعد از چهاردانگه به‌ش��کل پراکنده و‬ ‫زياد دارند با بدترين وضعيت زيست‌محيطي و‬ ‫به صورت شبانه کار مي‌کنند و گازهاي ناشي‬ ‫از ذوب و جداسازي را که بسيار سمي هستند‬ ‫در ه��وا بدون بک فيلتر يا فيلترهاي ویژه رها‬ ‫مي‌کنند‪ .‬وي ادام��ه مي‌دهد‪ :‬اين کارگاه‌هاي‬ ‫غيرمج��از بات��ري فرس��وده را از بازاره��اي‬ ‫غيرمجاز تامين مي‌کنن��د‪ .‬اين فعال معدني‬ ‫اضافه مي‌کند‪ :‬اين کارگاه‌هاي کوچک روزانه‬ ‫‪ 500‬کيلو تا يک تن باتري فرسوده را بازيافت‬ ‫مي‌کنند و زباله‌هاي باقي مانده را در زباله‌هاي‬ ‫معمولي رها مي‌کنند که بسيار سمي هستند‪.‬‬ ‫اين در حالي است که در کارخانه‌هاي صنعتي‬ ‫و مجوزدار هيچ زباله‌اي باقي نمي‌ماند و حتي‬ ‫اس��يد س��ولفوريک باقيمانده از اس��تحصال‬ ‫باتري‌ه��ا نيز در معادن س��رب و روي و مس‬ ‫براي ف��رآوري خاک اس��تفاده ش��ده و وارد‬ ‫چرخ��ه محيط‌زيس��ت نمي‌ش��ود‪ .‬معماريان‬ ‫افزود‪ :‬براس��اس آمار آی‌ال‌آ از س��ال ‪1993‬م‬ ‫بيش از ‪ 50‬درصد س��رب تولي��دي از فرآيند‬ ‫بازيافت اس��ت و از جمل��ه عواملي که موجب‬ ‫افزايش بازيافت سرب به چنين ميزاني شده‪،‬‬ ‫نمايشگاه معدن و صنايع معدني‬ ‫آذربايجان غربي برگزار شد‬ ‫نمايش��گاه معدن و صنايع معدني آذربايجان غربي‬ ‫که در روز پنجشنبه گشایش یافته بود روز گذشته به‬ ‫کار خود پایان داد ‪.‬‬ ‫به گزارش واحد مرکزي خبر‪ ،‬در اين نمايشگاه بيش‬ ‫از‪ 30‬ش��رکت معدني آذربايج��ان غربي توليدات خود‬ ‫را به نمايش گذاشته‌اند‪ .‬س��نگ‌هاي تزئيني ازجمله‬ ‫تراورتن‪ ،‬مرمريت و گرانيت و دس��تگاه‌هاي سنگبري‬ ‫در اين نمايش��گاه عرضه شده است‪ .‬اين نمايشگاه در‬ ‫محل دائمي نمايش��گاه‌هاي بين‌المللي واقع در پارک‬ ‫جنگلي اروميه برگزار شد‪.‬‬ ‫آذربايجان غربي يکي از استان‌هاي مزيت‌دار کشور‬ ‫در بخش معدن به‌ش��مار مي‌رود‪ ،‬به‌طوري که ذخاير‬ ‫معدني قطعي اين استان يک ميليارد تن برآورد شده‬ ‫اس��ت‪ .‬اين اس��تان داراي دو پهنه ب��زرگ معدني در‬ ‫ش��مال و جنوب استان است که پهنه شمال در حدود‬ ‫‪ 2‬هزار کيلومتر و پهنه جنوب در حدود ‪ 5‬هزار و ‪200‬‬ ‫کيلومتر وس��عت دارد‪ 80 .‬درصد س��نگ‌هاي تزئيني‬ ‫کشور در آذربايجان غربي توليد مي‌شود‪.‬‬ ‫صنایع معدنی‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫تغيي��ر الگوي مص��رف س��رب از کاربردهاي‬ ‫پراکنده‌ت��ر آن براي تولي��د محصوالتي چون‬ ‫باتري‌هاس��ت که جم��ع‌آوري و بازيافت اين‬ ‫محص��ول مصرف‌ش��ده را امکانپذير می‌کند‪.‬‬ ‫در حقيق��ت باتري‌هاي س��ربي درحال حاضر‬ ‫کاربرد اصلي س��رب محس��وب مي‌شوند که‬ ‫براس��اس آم��ار ايمي��درو تقريب��ا ‪ 85‬درصد‬ ‫تقاض��اي اي��ن فل��ز را دربرمي‌گي��رد‪ .‬وي با‬ ‫تاکيد بر اينکه س��اختار باتري اسيدي سربي‬ ‫حمید معماریان ‪:‬صنعت‬ ‫بازيافت باتري‌هاي‬ ‫فرسوده‪ ،‬يک صنعت‬ ‫بسيار اقتصادي و‬ ‫پربازده است اما باوجود‬ ‫بيش از ‪ 20‬واحد صنعتي‬ ‫مجوزدار براي بازيافت‬ ‫باتري‌هاي فرسوده و‬ ‫استحصال سرب آن و‬ ‫تعداد نامشخص و زيادي‬ ‫از کارگاه‌هاي غيرمجاز‬ ‫بازيافت‪ ،‬باتري به ميزان‬ ‫کافي در ايران وجود‬ ‫ندارد‬ ‫ش��امل جعبه باتري‪ ،‬صفحات باتري يا پليت‪،‬‬ ‫الکتروليت باتري‪ ،‬جدا‌کننده باتري‪ ،‬سر باتري‬ ‫و س��وپاپ يا دريچه اس��ت اضافه مي‌کند‪ :‬از‬ ‫آنجايي ک��ه دولت جمهوري اس�لامي ايران‬ ‫متعهد به اجراي بخش��نامه‌هاي کنوانس��يون‬ ‫ب��ازل اس��ت و واردات و ص��ادرات باتري‌هاي‬ ‫فرس��وده به هر کش��ور عضو کنوانسيون بازل‬ ‫ب�� ‌ه عن��وان يک��ي از پس��ماند‌‌هاي خطرناک‬ ‫مش��مول اين کنوانس��يون محسوب مي‌شود‬ ‫به همين دليل براس��اس دس��تورالعمل‌‌هاي‬ ‫فني کنوانس��يون بازل‪ ،‬باتري‌هاي س��ربي در‬ ‫‪ 3‬مرحله شکس��تن باتري‌ها‪ ،‬احياي س��رب و‬ ‫تصفيه سرب و در کارخانه بازيافت مي‌شوند‪.‬‬ ‫وي مي‌افزاي��د‪ :‬در فرآين��د مدرن شکس��تن‬ ‫باتري‌‌ه��اي فرس��وده‪ ،‬تماس انس��ان به‌طور‬ ‫معم��ول تاحد ام��کان کاهش يافته اس��ت و‬ ‫اي��ن باتري‌ه��ا به وس��يله صفح��ات خودکار‬ ‫دريافت ش��ده و به سمت دستگاه خردکننده‬ ‫مي‌رود و در آنجا با آس��ياب چکش��ي يا ديگر‬ ‫مکانيس��م‌‌هاي خردکننده به قطعات کوچک‬ ‫و س��بک نظير پالس��تيک‌ها‪ ،‬اکسيد سرب و‬ ‫س��ولفات‌ها و اليه س��نگين صفحات سربي و‬ ‫اتصال‌دهنده‌ها تبديل مي‌ش��وند‪ .‬وي با بيان‬ ‫اينکه در احياي س��رب دو روش پيرومتالوژي‬ ‫و هيدرومتالوژي وجود دارد‪ ،‬تصريح مي‌کند‪:‬‬ ‫بازيافت ب��ا روش پيرومتالوژي و اس��تفاده از‬ ‫کوره دوار از لحاظ اقتصادي‪ ،‬با صرفه‌تر بوده و‬ ‫با محيط‌زيست سازگارتر است‪ .‬معماريان در‬ ‫ادامه به داليل بيشتري براي صرفه اقتصادي‬ ‫اس��تحصال س��رب از باتري اش��اره مي‌کند و‬ ‫مي‌گويد‪ :‬ايران بستر مناس��بي براي بازيافت‬ ‫س��رب از باتري‌هاي فرسوده است‪ ،‬چرا که با‬ ‫توجه به دسترس��ي به ان��رژي ارزان و ذخاير‬ ‫بسیار گازي در ايران سرمايه‌گذاري‌هاي خوبي‬ ‫در اين زمينه ش��ده است و می‌توان با احداث‬ ‫کارخانه‌ه��ای بازيافت باتري‌هاي فرس��وده و‬ ‫اس��تحصال س��رب از آنان از بازيافت س��نتي‬ ‫باتري‌ه��ا به دلي��ل آلودگي زيس��ت‌محيطي‬ ‫شديد جلوگيري کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹واحدهاي آالينده غيرمجاز‬ ‫محمد علي��زاده‪ ،‬کارش��ناس متالورژي نيز‬ ‫درباره استحصال سرب از باتري‌هاي فرسوده‬ ‫مي‌گويد‪ :‬سرب يکي از فلزات گروه‬ ‫به‬ ‫چهارم و رديف ششم جدول تناوبي است که‬ ‫آلياژ آن با فلزات مختلفي نظير آنتيموان‪ ،‬قلع‪،‬‬ ‫آرسنيک و برليم کاربردهاي وسيع در صنعت‬ ‫دارد که يکي از اين مصارف باتري‌هاي سربي‬ ‫اس��يدي است‪ .‬وي با بيان اينکه از باتري‌هاي‬ ‫سربي اس��يدي‪ ،‬محتواي فلزي بااليي به‌ويژه‬ ‫س��رب‪ ،‬قلع‪ ،‬آنتيموان‪ ،‬آرس��نيک و مواد آلي‬ ‫نظير پروپلي��ن حاصل ش��ده و بازيافت آنها‬ ‫ب��ه چرخ��ه صنعت ام��ري اقتصادي اس��ت‪،‬‬ ‫مي‌افزاي��د‪ :‬ب��ه دليل وج��ود خط��رات مواد‬ ‫مختلف در س��اختار اين فلزات به‌ويژه فلزات‬ ‫س��نگين‪ ،‬فناوري‌هاي نوين��ي در جمع‌آوري‬ ‫و مراح��ل پيش‌بازياف��ت و بازيافت آنها ابداع‬ ‫ش��ده اس��ت‪ ،‬با اين حال به دلي��ل بازيافت‬ ‫بخش عمده‌ای از باتري‌هاي فرسوده به روش‬ ‫س��نتي که بس��يار خطرناک و آالينده است‪،‬‬ ‫اجراي بازيافت زيس��ت‌محيطي و بهداش��تي‬ ‫کش��ور نيازمن��د در نظ��ر گرفت��ن راهبردها‬ ‫و خط‌مش��ي‌هايي اس��ت ک��ه براس��اس آنها‬ ‫اولويت‌هاي کشور تعيين شود‪ .‬چراکه بازيافت‬ ‫اين باتري‌ه��ا به‌طور عمده به روش س��نتي‬ ‫انجام مي‌ش��ود و کارگران و دس��ت‌اندرکاران‬ ‫اي��ن ام��ر فاقد هرگون��ه آگاه��ي از خطرات‬ ‫بهداشتي و زيس��ت‌محيطي در انجام فرآيند‬ ‫بازيافت باتري هستند‪ .‬عليزاده ادامه مي‌دهد‪:‬‬ ‫مطالعات انجام‌ش��ده نش��ان مي‌دهد حداقل‬ ‫‪ 60‬درصد س��رب تصفيه‌شده از معادن سرب‬ ‫تامين ش��ده و ‪ 40‬درصد از بازيافت قراضه‌ها‬ ‫و س��رباره‌هاي باتري‌ه��اي فرس��وده حاصل‬ ‫مي‌ش��ود‪ .‬بنابراين صنعت بازيافت س��رب از‬ ‫باتري‌هاي فرسوده به اندازه استحصال سرب‬ ‫از معادن داراي اهميت اس��ت‪ .‬وي با تاکيد‬ ‫ب��ر اينک��ه بازيافت‌کنندگان س��نتي معموال‬ ‫در کن��ار اوراقچي‌ه��اي حرف��ه‌اي خودروها‬ ‫مس��تقر هس��تند و همراه با آنها ب��ه بازيافت‬ ‫سرب باتري‌هاي اس��يدي مي‌پردازند‪ ،‬اضافه‬ ‫مي‌کند‪ :‬ب��ه همين دليل مانن��د اوراقچي‌ها‪،‬‬ ‫حجم دريافتي بازيافت‌کنندگان س��نتي قابل‬ ‫پيش‌بيني نيس��ت و متکي ب��ه نيروي کارگر‬ ‫بدون آموزش تجربه و حتي س��رمايه است و‬ ‫با پتک و چکش خرد مي‌شود‪ .‬اين کارشناس‬ ‫متال��ورژي با بي��ان اينکه محتوي��ات دروني‬ ‫ش��بکه‌ها و مواد فعال خارج و باقيمانده مواد‬ ‫از روي ش��بکه‌ها زدوده شده همراه با رسوب‬ ‫ته باتري ک��ه خطرناکترين بخ��ش باتري‌ها‬ ‫است وارد زباله‌هاي عادي مي‌شوند‪ ،‬مي‌گويد‪:‬‬ ‫سرب بازيافتي در روش سنتي با خلوص ‪92‬‬ ‫تا ‪ 95‬درصد به دس��ت مي‌آي��د اما در برخي‬ ‫کارخانه‌هاي بازيافت که با روش‌هاي اصولي‌تر‬ ‫و ب��ا رعايت بيش��تر اصول زيس��ت‌محيطي‬ ‫انجام مي‌ش��ود‪ ،‬س��ربي با خل��وص ‪99/99‬‬ ‫درص��د حاص��ل مي‌ش��ود‪ .‬وي ب��ه الزامات‬ ‫زيس��ت‌محيطي اين کارخانه نظير اس��تفاده‬ ‫از سيستم‌هاي يکپارچه تهويه و تصفيه غبار‬ ‫ناشي از عمليات شکستن و ساير فرآيندهاي‬ ‫مربوط اشاره مي‌کند و مي‌گويد‪ :‬تنها راه براي‬ ‫اجراي يک برنام��ه بازيافت موفق باتري‌هاي‬ ‫سربي اس��يدي‪ ،‬ايجاد زيرساختي موثر براي‬ ‫جمع‌آوري اصولي آنها اس��ت‪ .‬اين زيرساخت‬ ‫به دليل دخيل‌کردن چند بخش جامعه مانند‬ ‫فروش��ندگان قراضه‌ها‪ ،‬فروشندگان باتري‌ها‪،‬‬ ‫فرآوري‌کنن��دگان و مصرف‌کنندگان س��رب‬ ‫در شبکه‌اي سازمان‌يافته که جرياني مستمر‬ ‫از قراضه‌هاي س��رب را براي فرآيند بازيافت‬ ‫فراهم مي‌آورد بايد به خوبي طراحي شود‪.‬‬ ‫در همين زمينه پيشنهاد مي‌شود باتري‌ها‬ ‫در محل جمع‌آوري تخليه نشوند‪ ،‬در مقادير‬ ‫زياد انبار نشوند و براي بازيافت آن مجوزهاي‬ ‫الزم زيس��ت‌محيطي درياف��ت ش��ود‪ .‬ضمن‬ ‫اينک��ه جمع‌آوري‌کنندگان از فروش باتري‌ها‬ ‫ب��ه ذوب‌کنن��دگان فاق��د مجوز خ��ودداري‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫سرگيجه در بازار فلزات رنگين‬ ‫گروه معدن‪ :‬در هفته‌اي که گذشت باوجود انتشار خبر‬ ‫مثبت از اقتصاد چين و بازشدن بازارهاي اين کشور‬ ‫پس از ي�ک هفته تعطيالت و همچني�ن اعالم نبود‬ ‫خ بهر ‌ه در بانک‌هاي امريکا انتظار مي‌رفت‬ ‫افزايش نر ‌‬ ‫اين خبر مثبت تاثير خود را بر قيمت مواد خام بگذارد‬ ‫اما در عمل بهاي فلزات اساسي در مجموع افول کرد‪،‬‬ ‫کاهش مازاد جهاني مس؛ اوضاع رو به بهبود است؟‬ ‫م��ازاد جهان��ي مس در س��ال‌جاري‬ ‫ميالدي ب��ا مختل‌ش��دن توليد معدن‬ ‫المپيک دم شرکت بي‌اچ‌پي بيليتون در‬ ‫استراليا کمتر از ميزان مورد پيش‌بيني‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫م��س در لندن در ‪ 12‬ماه گذش��ته با اين احتمال که‬ ‫رش��د تقاضا در چين ضعيف مي‌ش��ود و عرضه جهاني‬ ‫افزايش پيدا مي‌کند‪ 20‬درصد نزول کرده است‪ .‬اين فلز‬ ‫براي تحويل ‪ 3‬ماه در بازار لندن ‪ 0/2‬درصد کاهش‌يافت‬ ‫و ب��ه ‪ 5735‬دالر در هر تن رس��يد‪ .‬فلز س��رخ در بازار‬ ‫داخلي نيز نس��بت به هفته گذشته افزايش ‪ 87‬توماني‬ ‫را در ه��ر کيلو تجربه کرد‪ .‬به گفته کارشناس��ان حوزه‬ ‫فل��زات پايه مهم‌ترين عامل رش��د نرخ‬ ‫اين محص��ول در ب��ورس کاال افزايش‬ ‫ميانگي��ن هفتگ��ي قيمت اي��ن فلز در‬ ‫بورس فل��زات لندن و بازگش��ت بهاي‬ ‫نفت به فاز مثبت بوده اس��ت‪ .‬از سوي‬ ‫ديگر ميزان تقاضا نيز نسبت به هفته اخير بهبود يافته‬ ‫بود ک��ه به عقيده فع��االن بازار‪ ،‬عمده‌تري��ن عامل آن‬ ‫پيش‌بيني رش��د قيمت‌ها براي هفته آينده بوده است‪.‬‬ ‫کارشناس��ان معتقدن��د در روزهاي پاياني س��ال‌جاري‬ ‫نه‌تنه��ا روند مبادالت بهبود خواهد يافت‪ ،‬بلکه ش��اهد‬ ‫افزاي��ش مجدد قيمت مس در ب��ورس کاال و بازار آزاد‬ ‫خواهيم بود‪.‬‬ ‫البته ميزان کاهش اندک بود‪.‬کارشناس�ان معتقدند‬ ‫يک عام�ل کاهش قيمت‌ها مي‌تواند اصالح قيمت‌ها‬ ‫پس از رشد شديد آنها در گذشته باشد‪ .‬سفارش‌هاي‬ ‫جدي�د براي صادرات فل�زات خصوصا فلزات رنگين‬ ‫براي نخستين‌بار از ماه آوريل سال پيش نزولي شده‬ ‫و اين امر نشان‌دهنده ضعف تقاضاي خارجي است‪.‬‬ ‫چشم‌انداز روشن فلز سرب در دنيا‬ ‫عوام��ل بس��ياري بر قيمت س��رب‬ ‫تاثير‌گذار هستند که موقعيت عرضه‬ ‫و تقاضا براي فلزات اساسي از عوامل‬ ‫مهم تاثیر بر روند قيمتي آنهاست‪.‬‬ ‫کارشناسان معتقدند برخالف بيشتر‬ ‫فلزات اساس��ي که براي آنها نمي‌توان آينده روشني‬ ‫را متصور شد‪ ،‬سرب از آينده روشني برخوردار است‪.‬‬ ‫موسس��ه بين‌المللي مطالعات س��رب و روي اعالم‬ ‫ک��رده تقاضا براي س��رب تصفيه‌ش��ده در ‪2015‬م‬ ‫معادل ‪ 2 /1‬درصد رش��د مي‌کند و به ‪ 11‬ميليون و‬ ‫‪ 600‬هزار تن مي‌رس��د‪ .‬براساس اين مطالعه تخمين‬ ‫زده مي‌ش��ود ‪ 23‬هزار تن س��رب در س��ال ‪2015‬م‬ ‫کسري داش��ته باشد که در ‪2014‬م‪،‬‬ ‫کسري ‪ 38‬هزار تني را شاهد بوديم‪.‬‬ ‫در ‪ 11‬م��اه ابتدايي س��ال ‪2014‬م با‬ ‫مازاد عرضه سرب روبه‌رو بوديم اما در‬ ‫ماه پاياني سال گذشته روند معامالت‬ ‫س��رب تغيير جهت يافت و با کس��ري عرضه روبه‌رو‬ ‫ش��ديم‪ .‬انتظار مي‌رود همچنين تقاضا براي س��رب‬ ‫در امريکا و چين تقويت ش��ود همچنين پيش‌بيني‬ ‫مي‌ش��ود به‌جز چين‪ ،‬ساير کشورها در ‪2015‬م رشد‬ ‫مصرف س��رب ‪ 1 /4‬درصدي داشته باشند که امريکا‬ ‫به‌عن��وان دومين مصرف‌کننده و بعد از آن اروپا قرار‬ ‫دارد‪.‬‬
‫شنبه ‪ 9‬اسفند ‪ 9 - 1393‬جمادی االول ‪ 28 -1436‬فوریه ‪ -2015‬شماره ‪ -168‬پیاپی ‪1486‬‬ ‫ي و برنج هندي‬ ‫چا ‌‬ ‫زير ذره‌بين‬ ‫سازمان استاندارد‬ ‫نظرگاه‬ ‫نيره پيروزبخت‬ ‫رييس سازمان ملي استاندارد ايران‬ ‫تمام کاالهاي وارداتي ازجمله چاي که از مبادي‬ ‫رس��مي وارد مي‌شوند‪ ،‬هيچ مشکلي براي مصرف‬ ‫ندارند چرا که با نظارت س��ازمان ملي استاندارد‬ ‫ايران وارد کشور شده است‪.‬‬ ‫درواق��ع درباره چ��اي و برنج‌هايي که از مبادي‬ ‫غيررس��مي و ب��ه ش��کل قاچاق وارد مي‌ش��وند‪،‬‬ ‫هي��چ گون��ه تضمين��ي نمي‌ت��وان ارائ��ه داد که‬ ‫تاکيد ب��ر واردات از طريق مب��ادي و نمايندگان‬ ‫رس��مي تنها برای منطقي‌سازي واردات و نظارت‬ ‫دقي��ق تطبيق کااله��ا ب��ا اس��تانداردهاي ملي‬ ‫است‪.‬‬ ‫قوانين اس��تاندارد ب��راي واردات چ��اي و برنج‬ ‫از هند به ش��کل دقيق و جدي اعمال مي‌ش��ود‬ ‫عالوه‌ب��ر اينکه هندي‌ها قوانين اس��تاندارد ايران‬ ‫را س��ختگيرانه‌تر از قوانين اس��تاندارد بين‌المللي‬ ‫مي‌دانند‪.‬‬ ‫در ديدار اخير با معاون وزير صنعت و بازرگاني‬ ‫و جمع��ي از اعضاي انجمن چ��اي هند بر رعايت‬ ‫ضواب��ط اس��تاندارد مل��ي اي��ران ب��راي واردات‬ ‫محصوالت برنج‪ ،‬چاي و سويا تاکيد شد و ازسويي‬ ‫ديگر هم‪ ،‬کارگروهي مشترک شامل کارشناسان‬ ‫استاندارد کشورمان و کارشناسان هندي تشکيل‬ ‫شده اس��ت که اين کارگروه براي رفع موانع فني‬ ‫و تس��هيل تج��ارت ب��راي افزايش س��طح کيفي‬ ‫محص��والت براي ص��ادرات هر دو کش��ور ايجاد‬ ‫مي‌شود‪.‬‬ ‫اي��ن کارگروه همچني��ن ارزيابي اس��تاندارد و‬ ‫موضوع��ات مربوط به واردات برنج‪ ،‬چاي و س��ويا‬ ‫را در دستور کار دارد‪.‬‬ ‫در يک ماه گذش��ته گروهي از هن��د به ايران‬ ‫س��فر و از شرايط اس��تاندارد ايران درباره واردات‬ ‫برن��ج آگاه��ي پي��دا کردن��د و متوج��ه ش��دند‬ ‫خواس��ته‌هاي اي��ران از نظر فني و اس��تانداردي‬ ‫درباره اين محصول چيس��ت؟ ام��ا درحال‌حاضر‬ ‫هندي‌ها از ش��رايط فن��ي و اس��تانداردي ايران‬ ‫درباره چ��اي مطلع نيس��تند که در س��فر اخير‬ ‫هيات هندي اين شرايط براي آنها تشريح و اعالم‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫چاي‌ه��اي هندي که تاکنون وارد ايران ش��ده‬ ‫منطب��ق ب��ا اس��تانداردهاي بين‌المللي کدکس‬ ‫و اي��زو بوده اس��ت‪ ،‬اين اس��تانداردها ب��ه عنوان‬ ‫اس��تانداردهاي پايه مطرح اس��ت اما هرکشوري‬ ‫عالوه‌ب��ر اي��ن موضوع��ات و با توجه به ش��رايط‬ ‫خود‪ ،‬اس��تانداردهاي ديگري را ب��راي واردات در‬ ‫نظ��ر مي‌گيرد‪ .‬چاي در اي��ران بعد از آب‪ ،‬دومين‬ ‫نوشيدني مهم به شمار مي‌رود بنابراين بايد درباره‬ ‫واردات اين نوع کاال حساسيت‌هاي خاص را اعمال‬ ‫کنيم‪.‬‬ ‫از س��ويي ديگ��ر‪ ،‬مس��ئله رطوب��ت ج��زو‬ ‫استانداردهاي ما براي واردات چاي است‪ ،‬هرچند‬ ‫در اس��تانداردهاي بين‌الملل��ي اين موضوع وجود‬ ‫ندارد اما ما آن را در الزامات استاندارد چاي براي‬ ‫واردات از کش��ورهاي هندوستان و سريالنکا قرار‬ ‫داده‌ايم‪.‬‬ ‫در اين ميان‪ ،‬الزم است با ايجاد تيم کارشناسي‬ ‫قوانين مورد بررسي و بازبيني قرار گيرد تا بتوانيم‬ ‫با حماي��ت اس��تاندارد‪ ،‬تجارت دو کش��ور رونق‬ ‫بيشتري پيدا کند‪.‬‬ ‫درباره نگراني مس��ئوالن ايران نسبت به ميزان‬ ‫فلزات سنگين در برنج هندي اين نکته قابل بحث‬ ‫اس��ت که واردات اين محصول براساس قوانين و‬ ‫ضوابط اس��تاندارد ملي ايران انجام می‌ش��ود و از‬ ‫آنجا که اين محصول مربوط به زمين‌هاي شمال‬ ‫کش��ور با خاک بدون سموم آرسنيک است‪ ،‬جاي‬ ‫هيچ نگراني نسبت به کيفيت برنج‌هاي وارداتي از‬ ‫هندوستان به ايران نيست‪.‬‬ ‫در رويکرد نوين اس��تاندارد براساس چهارمحور‬ ‫استانداردسازي‪ ،‬اندازه شناسي‪ ،‬تاييد صالحيت و‬ ‫ارزيابي انطباق دنبال مي‌شود‪.‬‬ ‫روابط تجاري بين ايران و هند بايد توسعه يابد‬ ‫و اين درحالي اس��ت که هرگون��ه مبادله تجاري‬ ‫براساس ضوابط اس��تاندارد مي‌تواند بر تحکيم و‬ ‫رشد تجارت دوجانبه موثر باشد‪.‬‬ ‫‪trade@smtnews.ir‬‬ ‫تجارت‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪26‬‬ ‫سود مجاز فروشندگان مبل حداکثر ‪ ۱۵‬درصد‬ ‫غنا؛ زير سايه بي‌ثباتي و درختان کاکائو‬ ‫بازديد مقامات «آی‌تی‌بی‌» از نمايشگاه گردشگري کيش‬ ‫‪7‬‬ ‫رييس ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کاال و ارز خبر داد‬ ‫شناسايي دانه‌درشت‌هاي قاچاق‬ ‫قاچاق ساالنه ‪ ۶۰‬هزار ميليارد تومانی در کشور‬ ‫گروه تج�ارت‪ :‬تعرفه باال‪ ،‬نبود نظارت و کنترل دقيق‬ ‫ب��ر بازارچه‌هاي مرزي و از هم��ه مهم‌تر محدوديت در‬ ‫ورود رس��مي کاالها جزو عواملي اس��ت ک��ه به‌راحتي‬ ‫مي‌تواند پديده ش��وم قاچاق را شکل دهد‪ .‬اين درحالي‬ ‫است که ايران به دليل گستردگي مرزهاي خاکي و آبي‬ ‫در مقايس��ه با کشورهاي ديگر بيشتر در معرض قاچاق‬ ‫قرار دارد که البته به گفته مسئوالن متولي و همچنين‬ ‫کارشناس��ان بخش خصوصي به صفر رساندن قاچاق و‬ ‫مهار کامل آن شدني نيست‪.‬‬ ‫قاچ��اق آمار دقيقي ن��دارد اما به تازگ��ي عالي‌ترين‬ ‫مقام در دس��تگاه متولي مبارزه با قاچاق کاال و ارز رقم‬ ‫‪ ‌۶۰‬هزار ميليارد تومان را براي ارزش قاچاق کش��ور در‬ ‫س��ال عنوان کرد و از رویکرد ستاد مبارزه با قاچاق کاال‬ ‫و ارز مبنی بر شناسایی ‪ ،‬مبارزه و برخورد قاطع با دانه‬ ‫درشت‌های قاچاق خبر داد‪.‬‬ ‫حبيب‌اهلل حقيق��ي قاچاق را گره مرزنش��ين‌ها از کولب��ري تصريح ک��رد‪ :‬معطوف کردن‬ ‫پيچيده‌اي در راه تحقق توس��عه تامين معيشت مرزنش��ينان با قاچاق راه‌حل درستي‬ ‫اقتصادي کش��ور دانست و افزود‪ :‬نيست چراکه سهم مردم محروم اين مناطق از ميزان‬ ‫درحالي که بودجه عمراني کشور ‪ ۲۰‬ميليون دالري قاچ��اق‪ ،‬کولبري و ناديده گرفتن‬ ‫‪ ۳۰‬ه��زار ميليارد تومان اس��ت‪ ،‬کرامت انساني است‪.‬‬ ‫قاچاق ‪ ۶۰‬هزار ميليارد توماني را بايد يک تهديد بزرگ‬ ‫حقيق��ي اظه��ار کرد‪ :‬آل��وده کردن زندگ��ي مردم‬ ‫در جلوگي��ري از تحقق اهداف اقتصادي کش��ور تلقي محرومي ک��ه تنها براي تامين معيش��ت به قاچاق و‬ ‫کرد‪ .‬نماينده ويژه رييس‌جمهوري بر لزوم مبارزه جدي کولب��ري روي مي‌آورن��د‪ ،‬نادي��ده گرفت��ن منزلت و‬ ‫و تم��ام ق��د با معضل قاچ��اق تاکيد و اظه��ار کرد‪ :‬در کرامت انس��اني و از بين بردن کسب روزي حالل در‬ ‫اين‌باره ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کاال و ارز اقدام به زندگي اين افراد اس��ت‪ .‬نماينده ويژه رييس‌جمهوري‬ ‫تهيه و تدوين برنامه‌هاي راهبردي‪،‬‬ ‫ادام��ه رون��د موج��ود در مرزها را‬ ‫ستاد مرکزي مبارزه‬ ‫تش��کيل کارگروه‌ه��اي تخصص��ي‬ ‫موجب تحميل هزينه‌هاي سنگين‬ ‫ارز‬ ‫و‬ ‫کاال‬ ‫قاچاق‬ ‫با‬ ‫براس��اس م��اده ‪ ۴‬قان��ون‪ ،‬تهي��ه‬ ‫اقتصادي به کش��ور اع�لام و بیان‬ ‫اقدام به تهيه و تدوين‬ ‫بس��ته‌هاي مب��ارزه موضوعي مانند‬ ‫کرد‪ :‬س��هم اصلي را در اين چرخه‬ ‫برنامه‌هاي راهبردي‪،‬‬ ‫سوخت‪ ،‬اقدامات فرهنگي و تبليغي‬ ‫معي��وب افراد مع��دودي مي‌برند و‬ ‫و اج��راي راهبرده��اي مب��ارزه‬ ‫تشکيل کارگروه‌هاي‬ ‫مصائب و مش��کالت اصلي متوجه‬ ‫همه‌جانب��ه کرده اس��ت‪ .‬حقيقي با تخصصي براساس ماده مرزنشيناني است که در اين چرخه‬ ‫اش��اره ب��ه برنامه‌ه��اي راهب��ردي ‪ ۴‬قانون‪ ،‬تهيه بسته‌هاي باطل به دام افتاده‌اند‪.‬‬ ‫رييس س��تاد مرکزي مب��ارزه با‬ ‫طراح��ي ش��ده در س��تاد مبتني‌بر مبارزه موضوعي مانند‬ ‫قاچاق کاال و ارز به ظرفيت مناسب‬ ‫برنامه‌هاي پيشگيرانه گفت‪ :‬رويکرد سوخت‪ ،‬اقدامات فرهنگي‬ ‫س��تاد اقدامات پيش��گيرانه در کنار‬ ‫موج��ود در بخ��ش کش��اورزي در‬ ‫و تبليغي و اجراي‬ ‫شناسايي‪ ،‬مبارزه و برخورد قاطع با‬ ‫برخي از نقاط مرزي اش��اره کرد و‬ ‫راهبردهاي مبارزه‬ ‫دانه‌درش��ت‌هاي قاچاق است‪ .‬وي با‬ ‫گفت‪ :‬متاسفانه اين چرخه معيوب‬ ‫همه‌جانبه کرده است‬ ‫اش��اره به طراحي راهبردهاي الزم‬ ‫در اي��ن مناط��ق موجب ش��ده تا‬ ‫براي تحق��ق اقتص��اد مقاومتي در‬ ‫اف��رادي با داش��تن امکان کس��ب‬ ‫س��تاد تصریح کرد‪ :‬براس��اس اين برنامه‌ريزي‌ها تحقق روزي حالل اقدام به اجاره دادن زمين‌هاي کشاورزي‬ ‫اقتصاد مقاومتي در کنار اقدامات پيشگيرانه براي مهار خود به هموطنان ساير استان‌ها کرده و خود به قاچاق‬ ‫قاچاق و برآورده شدن منويات رهبر معظم انقالب انجام روي آورند که از نظر عرفي و ش��رعي مغاير با فرهنگ‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫ديني کشورمان اس��ت‪ .‬حقيقي قاچاق را پاشنه‌آشيل‬ ‫رييس س��تاد مرکزي مبارزه با قاچاق کاال و ارز‪ ،‬ورود شرايط کنوني اقتصاد کشور دانست و خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫جدي دبيران کميس��يون‌هاي اس��تاني و دستگاه‌هاي رقم ‪ ۲۰‬ميلي��ارد دالري قاچاق در س��ال ‪ ۹۲‬معادل‬ ‫عضو س��تاد را با بهره‌گيري از تمام ظرفيت‌هاي موجود يک‌سوم کل صادرات و واردات و تجارت رسمي کشور‬ ‫در بحث مبارزه و پيشگيري از ورود قاچاق خواستار شد است که از تحقق شعار سال جلوگيري مي‌کند‪.‬‬ ‫و افزود‪ :‬براي تحقق منويات رهبر معظم انقالب وظيفه ‹ ‹قاچاق سازمان‌‌یافته‬ ‫داريم جدي‌تر از گذشته وارد عرصه مبارزه شويم‪.‬‬ ‫دبي��ر کميس��يون اقتص��ادي‬ ‫‹ ‹سهم مرزنشين‌ها از قاچاق کولبري است‬ ‫مجل��س‪ ،‬قاچ��اق کاال را‬ ‫وي که در چهارمين نشس��ت دبيران کميسيون‌هاي‬ ‫س��ازمان‌‌يافته مي‌داند و معتقد‬ ‫استاني س��تاد مرکزي مبارزه با قاچاق کاال و ارز سخن‬ ‫اس��ت‪ :‬افرادي ک��ه در اين فضا‬ ‫مي‌‌گف��ت‪ ،‬با اش��اره به عايدات ‪ ۳۰‬ت��ا ‪ ۵۰‬هزار توماني‬ ‫حضور دارند حرفه‌اي و واقف به‬ ‫تمام فنون امر هستند که با تخصص در اين زمينه هر‬ ‫روز روش کار خ��ود را تغيير مي‌دهند‪ .‬ابراهيم نکو به‬ ‫گف��ت‪ :‬از بين ب��ردن کامل قاچ��اق امکانپذير‬ ‫نيس��ت اما مي‌توان آن را به نوع��ي مديريت کرد که‬ ‫کمترين آسيب‌ها را به اقتصاد و جامعه وارد کند‪ .‬وي‬ ‫تصريح کرد‪ :‬قاچاق کاال بيشترين لطمه را به توليدات‬ ‫داخ��ل و به‌دنبال آن ص��ادرات وارد مي‌کند برهمين‬ ‫اساس‪ ،‬ورود يک قوه در مبارزه با قاچاق کافي نيست‬ ‫بلکه قواي س��ه‌گانه بايد به‌طور هماهنگ وارد ميدان‬ ‫ش��وند‪ .‬نکو ادامه داد‪ :‬از سوي ديگر انسداد نوار مرزي‬ ‫در اس��تان‌ها ني��ز منجر به فعاليت س��ودجويان براي‬ ‫افزايش قاچاق کاال مي‌ش��ود که بايد با فرهنگ‌سازي‬ ‫در مناطق مرزي از اين امر جلوگيري کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹تعرفه باال‪ ،‬عامل مهم قاچاق‬ ‫دبير انجمن واردکنندگان لوازم آرايشي و بهداشتي‬ ‫نيز در همين زمینه‪ ،‬تعرفه باال را مهم‌ترين دليل بروز‬ ‫قاچاق دانس��ت و گفت‪ :‬برخي افراد به دليل س��ود و‬ ‫منفعت به قاچاق روي مي‌‌آورند که بخش��ي از قاچاق‬ ‫هم مربوط ب��ه محصوالت بي‌کيفيت و تقلبي اس��ت‬ ‫که متاس��فانه در بخش لوازم آرايشي بسيار محسوس‬ ‫است‪.‬‬ ‫حمي��د مقيم��ي در گفت‌وگو با‬ ‫تاکي��د کرد‪ :‬باي��د فضا را‬ ‫ب��راي کاه��ش قاچ��اق کاال در‬ ‫کشور فراهم کنيم که اين امر با‬ ‫اس��تفاده از برخي تدابير شدني‬ ‫است‪ .‬با توجه به اينکه محدوديت‌ها باعث ورود کاالي‬ ‫قاچاق به کشور مي‌شود به همين دليل بايد شرايطي‬ ‫فراهم ش��ود تا برخي موانع و محدوديت‌ها در واردات‬ ‫کاال کم ش��ود‪ .‬وي ادامه داد‪ :‬بايد تعرفه کاالهايي که‬ ‫در ايران توليد ندارند يا توليد آنها به مقدار نياز نيست‬ ‫را بازنگري کنيم ضمن اينکه يکي ديگر از راهکارهاي‬ ‫مديريت و کاهش قاچاق‪ ،‬تس��هيل مق��ررات‪ ،‬قوانين‬ ‫گمرکي و مجوزها در تجارت اس��ت‪ .‬به گفته مقيمي‪،‬‬ ‫ب ‌ه دليل طوالني بودن بوروکراسي‌هاي اداري و سخت‬ ‫ب��ودن قوانين گمرکي ش��رايط براي قاچ��اق کاال در‬ ‫کشور به آس��اني فراهم شده است که بايد به گونه‌اي‬ ‫عمل کرد تا واردکننده به واردات رسمي ترغيب شود‬ ‫نه اينکه شرايط براي قاچاقچي هموار باشد‪.‬‬ ‫براساس گزارش رسمی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫گزارش رسمی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت نشان می‌دهد‪ ،‬در دی‌ماه امسال‬ ‫باالترین میزان شکایت مردمی در بخش‬ ‫کااله��ا از ن��ان و در بخ��ش خدمات از‬ ‫تعمیر خودروهای س��بک بوده است‪ .‬به‬ ‫ی سال ‪ ۹۳‬تعداد‬ ‫گزارش تس��نیم‪ ،‬در د ‌‬ ‫‪۲۴‬ه��زار و ‪ ۶۹۳‬ش��کایت در زمینه کاال‬ ‫و خدم��ات از س��وی س��تادهای خبری‬ ‫س��ازمان‌های صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫سراس��ر کشور دریافت ش��ده که پس از‬ ‫ارزیابی کارشناسی ‪۲۴‬هزار و ‪ ۶۷۶‬مورد‬ ‫قاب��ل پیگیری و تعداد ‪ ۱۷‬مورد غیرقابل‬ ‫پیگیری تشخیص داده شده است‪.‬‬ ‫«قوت غالب» پرشکایت‌ترین شد‬ ‫برخی از گزارش‌های دریافتی از سوی‬ ‫حوزه بازرس��ی قاب��ل پیگیری نیس��ت‬ ‫ام��ا اپراتورهای این س��امانه نس��بت به‬ ‫راهنمایی مخاطبان مبن��ی بر چگونگی‬ ‫انعکاس ش��کایت خود به مراجع ذی‌ربط‬ ‫اقدام می‌کنند‪ .‬بنابراین پس از بررسی و‬ ‫رسیدگی به این تعداد شکایت‪۸ ،‬هزار و‬ ‫‪ ۳۵( ۶۱۹‬درصد) تخلف محرز ش��ناخته‬ ‫ش��ده و اقدام��ات قانونی به‌عم��ل آمده‪،‬‬ ‫تع��داد ‪۱۲‬هزار و ‪ ۱۰۱‬مورد (‪ ۴۹‬درصد)‬ ‫غیرمتخل��ف ش��ناخته ش��ده و ‪۳‬هزار و‬ ‫‪ ۹۵۶‬م��ورد (‪۱۶‬درص��د) نیز ب��ه دلیل‬ ‫انج��ام مراح��ل اخذ نظریه کارشناس��ی‬ ‫از دس��تگاه‌ها و اتحادیه‌ه��ای ذی‌ربط یا‬ ‫استعالم حقوقی در دست بررسی است‪.‬‬ ‫از مجموع شکایات دریافتی تعداد ‪۱۷‬‬ ‫ه��زار و ‪ ۶۰۵‬م��ورد (‪۷۱‬درص��د تلفنی)‬ ‫از طری��ق تم��اس م��ردم با خ��ط تلفن‬ ‫‪ ۱۲۴‬ب��وده‪ ،‬تعداد ‪۲‬ه��زار و ‪ ۶۰۶‬مورد‬ ‫(‪۱۱‬درصد حضوری) با حضور ش��اکیان‬ ‫در محل ستاد خبری س��ازمان و ارسال‬ ‫تعداد ‪۴‬ه��زار و ‪ ۴۸۲‬م��ورد (‪۱۸‬درصد‬ ‫کتبی) ش��کایت به‌صورت مکتوب انجام‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫از مجم��وع ش��کایات دریافت��ی ‪۲۱‬‬ ‫هزار و ‪ ۷۰‬م��ورد (‪ ‌۸۵‬درصد) مربوط به‬ ‫بخ��ش کاال و ‪۳‬ه��زار و ‪ ‌۶۲۳‬مورد (‪۱۵‬‬ ‫درصد) مربوط به بخش خدمات اس��ت‪.‬‬ ‫به‌طوری‌ک��ه در بخ��ش کاال بیش��ترین‬ ‫ش��کایت از نان‪ ،‬میوه و سبزی‪ ،‬پوشاک‪،‬‬ ‫س��بوس گن��دم و لبنی��ات ب��وده و در‬ ‫بخش خدم��ات بیش��ترین ش��کایت از‬ ‫تعمی��ر خودروهای س��بک‪ ،‬حمل‌ونقل‬ ‫درون‌ش��هری‪ ،‬مش��اوران امالک تعویض‬ ‫روغنی و آرایش��گاه مردانه است‪ .‬بررسی‬ ‫ش��کایات دریافتی براس��اس نوع تخلف‪،‬‬ ‫بیانگ��ر ای��ن اس��ت ک��ه گرانفروش��ی‪،‬‬ ‫کم‌فروشی و درج نکردن قیمت بیشترین‬ ‫تخلفات را به خود اختصاص داده‌اند‪.‬‬ ‫چهره‌ها و نظرها‬ ‫صادرات ‪ ۲۸۰‬ميليون دالر‬ ‫فرش ماشيني‬ ‫گلناز نصرالهي‬ ‫مديرکل دفتر صنايع نساجي وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫در حال��ي در ‪ ۱۰‬م��اه امس��ال ‪ ۲۸۰‬ميلي��ون‬ ‫دالر فرش ماش��يني از کشور صادر شده که اين‬ ‫رقم نس��بت به مدت مشابه س��ال قبل که ‪۲۷۰‬‬ ‫ميليون دالر بود ‪ 4‬درصد افزايش داش��ته است‪.‬‬ ‫وي ص��ادرات ف��رش ماش��يني را بخ��ش عمده‬ ‫صادرات صنايع نس��اجي عن��وان و تصريح کرد‪:‬‬ ‫کل ص��ادرات صنايع نس��اجي کش��ور در س��ال‬ ‫گذش��ته ‪ ۹۰۰‬ميليون دالر بوده ک��ه ‪ ۳۵‬تا ‪۴۰‬‬ ‫درص��د آن معادل ‪ ۳۲۰‬ميلي��ون دالر متعلق به‬ ‫صادرات فرش ماش��يني و موکت است‪ .‬نصرالهي‬ ‫اين مس��ئله را نش��ان دهنده قوت اين صنعت و‬ ‫صنايع نس��اجي برش��مرد و تاکيد ک��رد‪ :‬حجم‬ ‫بازار کف پوش‌هاي نس��اجي در دنيا شامل فرش‬ ‫ماش��يني و موکت ‪ ۱۳‬ميليارد دالر است‪ .‬اهداف‬ ‫صادراتي در نظر گرفته شده براي فرش ماشيني‬ ‫س��ال آينده ‪ ۳۵۰‬ميليون دالر و براي سال‌هاي‬ ‫بعد با ‪ ۵‬درصد افزايش عنوان شده که اميدواريم‬ ‫مصوبات خاصي ب��راي وضعيت توليد و صادرات‬ ‫کلي صنايع نس��اجي در اي��ن وزارتخانه در نظر‬ ‫گرفته ش��ود‪ .‬واردات غيررسمي در بخش صنايع‬ ‫نساجي به کش��ور در حالي موجب لطمه به اين‬ ‫صنايع مي‌ش��ود که واردات رس��مي ترخيصي از‬ ‫گمرکات کشور در ‪ ۱۰‬ماه امسال ‪ ۴‬ميليون دالر‬ ‫است‪ .‬اين درحالي است که براساس آمار جهاني‬ ‫حداقل ‪ ۷۰۰‬ميليون دالر رقم واردات اين صنايع‬ ‫به کشور در س��ال‌هاي گذشته اعالم شده است‪.‬‬ ‫همچنين بيش از ‪ ۹۰‬درصد از پوش��اک کشور از‬ ‫مبادي غيرقانوني وارد کش��ور مي‌شود‪ .‬از سويي‬ ‫ديگر‪ ،‬باال بودن نرخ بهره بانکي در ايران نس��بت‬ ‫ب��ه رقب��ا‪ ،‬افزايش قيم��ت واردات ماش��ين‌آالت‬ ‫و قطع��ات يدکي به عل��ت تحريم‌ه��ا و گران‌تر‬ ‫بودن قيمت فروش ماش��ين‌آالت فرش ماشيني‬ ‫نس��بت به ديگر کش��ورها هم از جمله مشکالت‬ ‫مطرح ش��ده از س��وي صنعتگران فرش‌ماشيني‬ ‫اس��ت‪ .‬همچنين ب��اال بودن نرخ بيم��ه دريافتي‬ ‫ب��راي ص��ادرات به برخي کش��ورها و پيش��نهاد‬ ‫واحدهاي صنعتي براي پرداخت بخش��ي از اين‬ ‫نرخ توس��ط دولت‪ ،‬توجه به وضعيت کشورهاي‬ ‫ه��دف‪ ،‬پرداخت جاي��زه صادراتي و قس��متي از‬ ‫هزينه‌هاي ش��رکت در نمايشگاه‌هاي خارجي از‬ ‫ديگر مشکالت صنعتگران عنوان مي‌شود‪.‬‬ ‫آماده نبودن زيرساخت‌ها‬ ‫ت را از تاجران‬ ‫فرص ‌‬ ‫مي‌گيرد‬ ‫محمد الهوتي‬ ‫نايب رييس کنفدراسيون صادرات‬ ‫ب��ا وجود آنک��ه بازارهاي خوبي مانند روس��يه‬ ‫فرا‌روي صادرکنندگان ايراني گشوده شده اما به‬ ‫دليل آماده نبودن زيرس��اخت‌هاي الزم‪ ،‬تاجران‬ ‫ايراني نمي‌توانند از اين شرايط پيش آمده به نفع‬ ‫کشور اس��تفاده کنند‪ .‬زيرساخت‌هاي صادراتي و‬ ‫مش��کالت حمل‌ونقل و ترانزي��ت در حالي آماده‬ ‫نيس��ت که به دليل نبود سرمايه‌گذاري‌هاي الزم‬ ‫در بخ��ش حمل‌ونقل‪ ،‬حوزه صادراتي کش��ور با‬ ‫مشکل مواجه شده است‪.‬‬ ‫ش��بکه حمل‌ونق��ل ج��اده‌اي‪ ،‬به‌وي��ژه کمبود‬ ‫کاميون‌ه��اي يخچال‌دار هم از جمله مش��کالت‬ ‫ب��راي ص��ادرات محص��والت لبن��ي‪ ،‬دام��ي و‬ ‫کش��اورزي به ش��مار مي‌آيند‪ .‬حتي تا چند وقت‬ ‫گذش��ته واردات اين خودروها ممنوع بود و حتي‬ ‫به ميزان کافي در کش��ور وجود نداشت و با همه‬ ‫اين مسائل توقع داريم کاال صادرکنيم‪ .‬مشکالت‬ ‫بانک��ي از يک طرف و مش��کالت حاکم بر بخش‬ ‫حمل‌ونقل و قوانين دست و پاگير اداري از طرف‬ ‫ديگر‪ ،‬همگي دست به‌دست هم داده تا منجر به‬ ‫سرعت‌گيري بر س��ر راه صادرات شوند‪ .‬البته به‬ ‫اي��ن نکته بايد توجه کرد ک��ه با توجه به کاهش‬ ‫قيم��ت نفت و موضوع تحريم‪ ،‬دولت براي تامين‬ ‫بودجه به ويژه در بخش عمراني زيرفشار قرار دارد‬ ‫اما مي‌تواند با ارائه راهکارهايي مانند اس��تفاده از‬ ‫درآمد حاصل از تعرفه واردات‪ ،‬عوارض مالياتي يا‬ ‫بخش��ي از ارزش افزوده به تامين زيرساخت‌هاي‬ ‫عمراني و حمل‌ونقل بپردازد‪ .‬همچنين پيشنهاد‬ ‫مي‌دهم تا تخفيف بخش��ي از عوارض ترانزيت به‬ ‫اصالح زيرساخت‌هاي حمل‌ونقلي اختصاص پيدا‬ ‫کند‪ .‬نبايد فراموش کرد که براي بازارهايي مانند‬ ‫روس��يه و ع��راق رقيب سرس��ختي مانند ترکيه‬ ‫داريم که به محض اس��تفاده نکردن از فرصت‌ها‬ ‫بالفاصل��ه ترک‌ها بازار صاردات��ي ما را در اختيار‬ ‫خود مي‌گيرند‪.‬‬
‫خبرخوان‬ ‫آغاز به‪‎‬کار نمایشگاه‌های بهاره‬ ‫در ‪ 3‬نقطه تهران‬ ‫مهر‪ :‬نمایش��گاه‌های ف��روش بهاره از روز گذش��ته در‬ ‫‪ ‌3‬نقطه شهر تهران به صورت رسمی آغاز به کار کرد و‬ ‫در آن عرضه گس��ترد ‌ه کاالهای اساسی از سوی دولت‬ ‫انجام می‌ش��ود‪ .‬علی فاضلی‪ ،‬رییس اتاق اصناف ایران‬ ‫در حاش��یه آغاز به کار رس��می نمایش��گاه‌های بهاره‬ ‫در جم��ع خبرنگاران گف��ت‪ :‬نمایش��گاه‌های بهاره در‬ ‫حکیمی��ه تهرانپ��ارس‪ ،‬پارک ارم و بوس��تان والیت از‬ ‫ششم اسفندماه آغاز به کار کرده و تا پانزدهم اسفندماه‬ ‫به فعالیت خود ادامه می‌دهند‪ .‬به گفته وی براس��اس‬ ‫دس��تورالعمل وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در زمینه‬ ‫برگزاری نمایش��گاه‌های بهاره با مدیریت اصناف‪۳۹۰ ،‬‬ ‫نمایش��گاه در سراسر کش��ور آغاز به کار کرده‌اند که با‬ ‫استقبال خوب مردم نیز مواجه شده است‪ .‬وی تصریح‬ ‫کرد‪ :‬در این نمایش��گاه‌ها تالش شده است تا تولیدات‬ ‫داخلی عرضه ش��ود که در ‪ 3‬نمایش��گاه تهران ‪۳۹۰۰‬‬ ‫واحد تولیدکننده به عرضه کاالهای مردم می‌پردازند‪.‬‬ ‫به گفته فاضلی‪ ،‬قیمت کاالهای س��بد مصرفی خانوار‬ ‫از جمله گوش��ت‪ ،‬مرغ و برن��ج حداقل ‪ 5‬تا ‪ ۱۰‬درصد‬ ‫ارزان‌تر از واحدهای سطح شهر است تا مردم به راحتی‬ ‫بتوانند مایحتاج ش��ب عید خود را تامین کنند‪ .‬رییس‬ ‫اتاق اصناف ایران ادامه داد‪ :‬در این نمایشگاه‌ها تولیدات‌‬ ‫داخلی همچون پوشاک‪ ،‬کیف و کفش و لوازم بهداشتی‬ ‫عرضه می‌ش��ود که حداقل ‪ ۱۵‬ت��ا حداکثر ‪ ۴۰‬درصد‬ ‫تخفیف را برای مردم در نظر گرفته‌اند‪ .‬وی تصریح کرد‪:‬‬ ‫آن دسته از کاالهایی که تولید داخلی ندارند بر مبنای‬ ‫قیمت‌های وارداتی قیمت‌گذاری ش��ده‌اند ضمن اینکه‬ ‫بازرسان نیز حضور گسترده‌ای در این نمایشگاه‌ها دارند‬ ‫تا بتوانند در اس��رع وقت به ش��کایات مردم رسیدگی‬ ‫کنن��د‪ .‬فاضلی اظهار کرد‪ :‬تمام��ی کاالها پیش از آغاز‬ ‫به کار نمایشگاه به لحاظ کیفی و قیمتی پلمب شده و‬ ‫ب شده را با کیفیت و قیمت‬ ‫مردم می‌توانند نمونه پلم ‌‬ ‫کاالیی که خریداری می‌کنند‪ ،‬مقایسه کنند‪.‬‬ ‫ثبات نسبی قیمت آجیل‬ ‫فقط فندق گران شد‬ ‫مهر‪ :‬عل��ی محس��نی‪ ،‬معاون دفت��ر ام��ور میوه‌های‬ ‫سردس��یری و خشک وزارت جهاد کش��اورزی با بیان‬ ‫اینک��ه واردات فن��دق و بادام به کش��ور ب��دون مجوز‬ ‫انجام می‌شود‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬فندق و بادام‌های خارجی‬ ‫موجود در بازار به شکل قاچاق وارد کشور شده ضمن‬ ‫اینکه براس��اس ماده ‪ ۱۶‬قانون افزایش بهره‌وری بخش‬ ‫کش��اورزی و مناب��ع طبیعی واردات تم��ام اقالم میوه‬ ‫به اس��تثنای موز‪ ،‬آناناس‪ ،‬انب��ه‪ ،‬نارگیل و پاپایا(خربزه‬ ‫درخت��ی) ب��ه کش��ور ممن��وع اس��ت و وزارت جهاد‬ ‫کش��اورزی همواره بر اجرای صحی��ح این قانون تاکید‬ ‫دارد‪ .‬وی درباره علت گرانی فندق با بیان اینکه در سال‬ ‫‪ ۹۲‬بیش از ‪ ۲۰‬هزار تن فندق در کشور تولید شده بود‬ ‫و قسمت اعظم تولید آن در استان گیالن است‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫در س��ال‌جاری سرمازدگی ش��دید بهاره سبب کاهش‬ ‫‪ ۵۰‬درصدی تولید این محصول شد و میزان تولید آن‬ ‫امس��ال حدود ‪ ۱۰‬هزار تن است‪ .‬محسنی اضافه کرد‪:‬‬ ‫توصیه ما به مردم این اس��ت که انواع دیگر خشکبار را‬ ‫جایگزی��ن فندق کنند و این کار بهتر از آن اس��ت که‬ ‫از فندق‌ه��ای خارجی و قاچاق اس��تفاده کنند چراکه‬ ‫احتمال آلودگی خشکبار قاچاق (بادام و فندق) به سم‬ ‫آفالتوکسین زیاد است‪.‬‬ ‫مصوبه‌ای برای افزایش قیمت‬ ‫شیر نداشته‌ایم‬ ‫فارس‪ :‬معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور دام با بیان‬ ‫اینکه از زمان ابالغ مصوبه دولت مبنی بر خرید ش��یر‬ ‫خام از دامداران ب��ا قیمت ‪ 1440‬تومان هیچ تغییری‬ ‫تاکنون در آن ایجاد نشده‌‪ ،‬گفت‪ :‬اگر تغییر قیمتی در‬ ‫محصوالت لبنی و ش��یر در بازار رخ داده مسئولیت آن‬ ‫بر عهده دستگاه‌های نظارتی است‪ .‬حسن رکنی درباره‬ ‫اینکه چرا صنایع لبنی به‌تازگی برای سومین بار قیمت‬ ‫محصوالت لبنی و شیر را افزایش داده‌اند‪ ،‬گفت‪ :‬وزارت‬ ‫جهاد کش��اورزی در بخش تولید محصوالت کشاورزی‬ ‫و شیر نظارت دارد و قیمت محصول نهایی بر عهده ما‬ ‫نیس��ت‪ .‬وی افزود‪ :‬در ابتدای سال جاری طبق مصوبه‬ ‫دول��ت قیم��ت ‪ 1440‬تومان برای خرید ش��یر خام از‬ ‫تولیدکنندگان تعیین شد که صنایع لبنی به آن عمل‬ ‫نکردند‪ .‬معاون وزیر جهاد کش��اورزی بیان کرد‪ :‬قیمت‬ ‫خرید ش��یر خام از دامداران بر اساس مصوبه دولت از‬ ‫ابتدای س��ال تاکنون تغییری نکرده و اگر تغییری در‬ ‫قیمت محصول نهایی رخ داده اس��ت باید س��ازمان‌ها‬ ‫و دس��تگاه‌های ذی‌ربط آن را بررسی کنند‪ .‬وی اظهار‬ ‫کرد‪ :‬خرید حمایتی ش��یر از دامداران با قیمت مصوب‬ ‫‪ 1440‬تومان برای تبدیل آن محصول به ش��یر خشک‬ ‫بوده اس��ت‪ .‬رکنی افزود‪ :‬هیچ‌گونه افزایش قیمتی در‬ ‫خرید شیر خام از تولیدکننده یا دامدار اتفاق نیفتاده و‬ ‫دستگاه‌های نظارتی باید افزایش قیمت شیر را در بازار‬ ‫بررسی کنند‪.‬‬ ‫‪8‬‬ ‫شنبه ‪ 9‬اسفند ‪ 9 - 1393‬جمادی االول ‪ 28 -1436‬فوریه ‪ -2015‬شماره ‪ -168‬پیاپی ‪1486‬‬ ‫بازار و اصناف‬ ‫‪trade@smtnews.ir‬‬ ‫تا پايان فروردين بازرسي ويژه از بازار مبل ادامه دارد‬ ‫سود مجاز فروشندگان مبل حداکثر ‪ ۱۵‬درصد‬ ‫گروه تجارت‪ :‬در بررس�ي بازار کاالهايي که در آستانه فرارسيدن نوروز‬ ‫رونق بيش�تري پيدا مي‌کنند و مردم را براي آماده‌س�ازي اس�تقبال از‬ ‫به�ار به تکاپو وا‌مي‌دارند‪ ،‬يکي از اصنافي که در آس�تانه س�ال نو بازار‬ ‫به نس�بت پر‌رونقي را در مقايس�ه با روزهاي ديگر سال تجربه مي‌کند‬ ‫بازار مبل‌سازان و درودگران است‪ .‬صنف درود‌گران و مبل‌سازان استان‬ ‫تهران يکي از قديمي‌ترين صنف‌هاي کشور است‪ .‬اين اتحاديه در سال‬ ‫ل حاض�ر وضعي�ت صن�ف‬ ‫€ €درح�ا ‌‬ ‫مبل‌سازان و درودگران چگونه است؟‬ ‫اگرچ��ه توليدات مبلم��ان ايراني همه‌جا‪،‬‬ ‫حت��ي در بزرگ‌تري��ن کاخ‌ه��اي دني��ا و‬ ‫کوچک‌تري��ن خانه‌ها وجود دارد اما درحال‌‬ ‫حاضر وضعيت به گونه‌اي ش��ده اس��ت که‬ ‫افراد قديمي که کارخانه خود را ‪ ۵۰‬س��ال‬ ‫پي��ش راه‌اندازي کرده‌اند‪‌،‬مش��تري ندارند‬ ‫عالوه‌بر اينکه ماليات‌ها نيز همه‌ساله افزايش‬ ‫مي‌ياب��د‪ ،‬اين در‌حالي اس��ت که واحدهاي‬ ‫غيرقانون��ي مالي��ات نمي‌دهن��د‪ .‬بنابراين‬ ‫کارگاه‌ه��اي قديمي ترجيح مي‌دهند توليد‬ ‫را کنار گذاش��ته با مشکالت بيمه و دارايي‬ ‫روبه‌رو نش��وند تاجايي که کارخانه خود را‬ ‫ک��ه ميلياردها ارزش دارد فروخته‪ ،‬پول آن‬ ‫را در بانک گذاش��ته و س��ود بانکي دريافت‬ ‫مي‌کنند‪.‬‬ ‫€ € اتحادي�ه درودگران و مبل‌س�ازان‬ ‫چه تعداد واحد صنفي دارد؟‬ ‫ح��دود ‪ 5000‬واحد صنفي در این حوزه‬ ‫فعال هس��تند که ح��دود ‪ ۲۰۰۰‬واحد در‬ ‫تولي��د و ح��دود ‪ ۳۰۰۰‬واح��د در توزيع و‬ ‫‪۱۵۰‬واح��د ه��م در هر در زمين��ه فعاليت‬ ‫ل حاضر حدود ‪ ۳۰۰۰‬واحد‬ ‫مي‌کنند‪ .‬درحا ‌‬ ‫ب��دون پروان��ه فعاليت مي‌کنن��د و در نظر‬ ‫داري��م تا پايان س��ال ‪ ۹۴‬حت��ی يک واحد‬ ‫بدون پروانه هم نداشته باشيم‪.‬‬ ‫€ €اعتب�ار جوازي ک�ه به اعض�ا داده‬ ‫مي‌شود چند سال است؟‬ ‫جوازها در گذش��ته ‪ ۱۰‬س��اله بود ولي از‬ ‫اين به بعد ‪۵‬ساله مي‌شود البته در گذشته‬ ‫جوازها يک‌س��اله بود سپس مدتي ‪ ۵‬ساله‬ ‫ل حاضر ‪۵‬‬ ‫شد و بعد ‪ ۱۰‬س��اله‪ ،‬ولي درحا ‌‬ ‫س��اله مي‌ش��ود تا ارتباط ما با اعضا حفظ‬ ‫شود‪.‬‬ ‫€ €سابقه فعالیت اتحادیه و نحوه ارائه‬ ‫جواز و شیوه عضو شدن چگونه است؟‬ ‫اتحادي��ه ما ب��ا نام اتحادي��ه درودگران و‬ ‫مبل‌س��ازان اس��تان تهران در سال ‪۱۳۳۵‬‬ ‫تاس��يس ش��د و در گذش��ته با نام اتحاديه‬ ‫نج��اران فعاليت مي‌کرد‪ .‬اين صنف ش��امل‬ ‫‪ ۱۵‬رسته اس��ت که مبل‌سازي‪ ،‬درودگران‪،‬‬ ‫درب‌سازي‪ ،‬خراطي‪ ،‬رويه‌کوبي‪ ،‬منبت‌کاري‬ ‫و‪ ...‬زير‌مجموعه‌هاي آن است‪ .‬وظيفه ما اين‬ ‫ع به واحدهاي توليدي و فروش‬ ‫است که راج ‌‬ ‫که از ما مجوز و پروانه کس��ب مي‌خواهند‪،‬‬ ‫تحقيق کرده و در صورت داش��تن ش��رايط‬ ‫الزم ب��ه آنها مج��وز بدهیم‪ .‬به‌ط��ور کلي‬ ‫وظيفه صنف‪ ،‬نظارت‪ ،‬رسيدگي به شکايات‬ ‫و حل‌وفص��ل مش��کالت بازار مب��ل تهران‬ ‫است‪ .‬در‌واقع پس از درخواست جواز از هر‬ ‫واحد صنفي‪ ،‬بازرس اتحاديه به محل اعزام‬ ‫‪ ۱۳۳۵‬ب�ا ن�ام اتحاديه نجاران فعاليت خود را آغاز کرد و با اين س�ابقه‬ ‫‪ ‌۶۰‬س�اله يک�ي از قوي‌ترين و فعال‌تري�ن اتحاديه‌هاي کش�ور قلمداد‬ ‫مي‌ش�ود‪ .‬س�اختمان اين صنف در يک س�اختمان قديم�ي در خيابان‬ ‫هدايت اطراف دروازه شميران يا همان پل‌چوبي قرار دارد؛ خياباني که‬ ‫در گذش�ته زماني‌که بازار يافت‌آباد و ساير بازارهاي مبل تهران وجود‬ ‫نداشتند نبض بازار چوب ايران در آنجا قرار داشت‪ .‬اين صنف با قدمت‬ ‫مي‌شود و پس از بررس��ي مدارک‪ ،‬شرايط‬ ‫ي که مدارک‬ ‫وي ارزيابي مي‌شود و در صورت ‌‬ ‫هر‌يک از اعض��ای جديد براي صدور پروانه‬ ‫کامل نباش��د‪ ،‬طبق قانون اتحاديه يک‌سال‬ ‫به وي فرصت داده مي‌شود تا مدارک خود‬ ‫را تکمي��ل کرده و در اين مدت به آن جواز‬ ‫يک‌س��اله ارائه مي‌شود و اگر مدارک کامل‬ ‫نشد جواز باطل مي‌شود‪.‬‬ ‫افرادي که تقاضای عضويت و جواز دارند‬ ‫باي��د در س��امانه اتحاديه ثبت ن��ام کرده و‬ ‫فرم‌هاي مربوطه را پر کنند و پس از بررسي‬ ‫صالحيت‪ ،‬مجوز براي آنها صادر مي‌شود‪.‬‬ ‫€ €معاي�ب واحده�اي ب�دون پروان�ه‬ ‫چيست؟‬ ‫واح��د اگ��ر پروانه داش��ته باش��د خالف‬ ‫نمي‌کند‪ ،‬بيشتر ش��اکيان که به ما مراجعه‬ ‫مي‌کنند از واحدهاي بدون پروانه ش��کايت‬ ‫دارند‪ .‬اين واحدها ن��ه ماليات مي‌دهند‪ ،‬نه‬ ‫ع��وارض مي‌دهند و کيفي��ت را هم رعايت‬ ‫نمي‌کنن��د‪ .‬البته ما در پيگيري‌هاي خود با‬ ‫واحدهاي بدون پروانه هم برخورد مي‌کنيم‪.‬‬ ‫€ €در آس�تانه س�ال نو هس�تيم و با‬ ‫توج�ه ب�ه روي آوردن مردم ب�ه بازار‬ ‫مبلم�ان ب�راي خريد مايحت�اج خود‪،‬‬ ‫برنامه شما براي ايام عيد و سال جديد‬ ‫چيست؟‬ ‫از اين هفته بازرس��ي‌هاي اتحاديه شروع‬ ‫مي‌ش��ود و تا پايان فروردين بازرسي سيار‬ ‫ادامه دارد و اگ��ر در جايي‪ ،‬واحدي خالف‬ ‫ک��رد جريمه می‌ش��ود‪ .‬ما در اي��ن ايام از‬ ‫گران‌فروش��ي جلوگي��ري مي‌کني��م و اگر‬ ‫شهروندان شکايتي داشتند در ‪ ۵‬روز کاري‬ ‫ش��کايت آنها را پيگيري ک��رده و نتيجه را‬ ‫به آنه��ا اعالم مي‌کنيم‪ .‬در ‪‌۹۰‬درصد موارد‬ ‫درباره تاييد ش��کايت واح��د را به تعزيرات‬ ‫معرف��ي مي‌کنيم و در س��اير موارد جنس‬ ‫مرجوع ش��ده يا خسارت مش��تري توسط‬ ‫واحد متخلف پرداخت مي‌شود‪.‬‬ ‫€ €مي�زان تقاضاي مردم ب�راي خريد‬ ‫مبل امسال نسبت به سال‌هاي گذشته‬ ‫را چگونه پيش‌بيني مي‌کنيد؟‬ ‫ميزان تقاضاي مردم به دليل بحران‌هاي‬ ‫اخير اقتصادي و مس��ئله تحريم‌ها‪ ،‬کاهش‬ ‫قابل‌توجهي داش��ته و باع��ث رکود در اين‬ ‫بازار ش��ده اس��ت‪ ،‬اما اين اميد وجود دارد‬ ‫که باوجود تدابيري که از سوي دولت براي‬ ‫تنظيم بازار انديشيده شده است‪ ،‬اين صنف‬ ‫از کسادي بازار رها شود‪.‬‬ ‫ميزان صادرات مبلمان‬ ‫در سال گذشته حدود‬ ‫‪ ۱۰‬ميليارد تومان بود‬ ‫که به‌طور عمده به‬ ‫کشورهاي آسياي‌ميانه‪،‬‬ ‫حوزه خليج‌فارس و‬ ‫روسيه انجام شده است‬ ‫€ €مش�کالت فع�االن ای�ن صن�ف‬ ‫چيست؟‬ ‫يکي از مش��کالت اصل��ي توليدکنندگان‬ ‫اي��ن صنف ب��ه‌روز نب��ودن ماش��ين‌آالت‬ ‫اس��ت که به دليل تحريم‌ها نتوانس��ته‌ايم‬ ‫ماش��ين‌هاي توليد را به‌روز کنيم و در‌واقع‬ ‫بو‌جوش فراوان�ي دارد به‌طوري که هم�ه‌روزه به پرونده‌هاي‬ ‫زي�اد جن ‌‬ ‫زيادي در آن رس�يدگي مي‌ش�ود و از مشتري شاکي از خريد يک مبل‬ ‫نامرغوب گرفت�ه تا عضوي که مي‌خواهد به تازگي پروانه بگيرد به اين‬ ‫اتحادي�ه مراجع�ه مي‌کند‪ .‬درب�اره وضعيت بازار مبل ته�ران و معرفي‬ ‫اتحاديه با عبدالحسين عباسي‪ ،‬رييس اتحاديه درودگران و مبل‌سازان‬ ‫استان تهران گفت‌وگوي مفصلي داشتيم که در ادامه مي‌خوانيد‪:‬‬ ‫نب��ود امکان��ات باعث ش��ده رون��د توليد‬ ‫ب��ا کن��دي همراه ش��ود که اميد اس��ت با‬ ‫نتايجي که از مذاکرات حاصل مي‌ش��ود و‬ ‫در نتیج��ه کاهش تحريم‌ها امکان تجهيز و‬ ‫نوسازي کارخانه‌هاي مبل‌سازي نيز وجود‬ ‫داش��ته باش��د‪ .‬اگر دولت در زمينه خريد‬ ‫ماشين‌آالت صنعتي و به‌روزسازي فناوري‬ ‫توليد به‌ويژه دس��تگاه‌هاي خش��ک‌کردن‬ ‫چ��وب همکاري داش��ته باش��د‪ ،‬مي‌توانيم‬ ‫ش��اهد رشد و توسعه چش��مگير در زمينه‬ ‫توليدات چوبي باشيم‪.‬‬ ‫€ €آي�ا تعرفه‌اي براي فروش مبلمان و‬ ‫س�اير توليدات صنف شما وجود دارد‬ ‫و گرانفروش�ي چگونه تش�خيص داده‬ ‫مي‌شود؟‬ ‫درحال‌ حاضر با توجه به وضعيت کس��اد‬ ‫ب��ازار‪ ،‬واحدهاي زيرمجموعه ما حاضرند ‪۵‬‬ ‫تا ‪ ۱۰‬درصد جن��س را ارزان‌تر ارائه کنند‬ ‫و بفروش��ند ولي به‌طور کلي نمي‌شود اين‬ ‫محص��ول را قيمت‌گذاري مش��خصي کرد‬ ‫زي��را کيفيت‌ها گوناگون اس��ت و ازنظر ما‬ ‫بر‌اس��اس کيفي��ت مختل��ف و توليدات به‬ ‫درجه ‪ ۱‬تا ‪ ۳‬تقس��يم‌بندي مي‌ش��ود‪ .‬يک‬ ‫دس��ت مب��ل از يک‌ميليون توم��ان تا ‪۶۰‬‬ ‫ميلي��ون توم��ان به فروش می‌رس��د و اين‬ ‫قيمت ب��ه پارچه‪ ،‬نوع چ��وب‪ ،‬طراحي و‪...‬‬ ‫بس��تگي دارد‪ .‬ولي به‌طور کلي سود عرفي‬ ‫ک��ه ما ب��ه واحده��ا و نمايش��گاه‌ها اعالم‬ ‫کرده‌ايم ‪ ۱۵‬درصد است و اگر کسي بيشتر‬ ‫از این نرخ س��ود کاال بفروش��د با آن واحد‬ ‫صنفی برخورد مي‌کنيم‪ .‬درحال‌حاضر نيز‬ ‫بيش از ‪ ۸۵‬درصد اعضای ما در پاس��اژها و‬ ‫مغازه‌ها مس��تاجرند و با تمام هزينه اجاره‪،‬‬ ‫ش��ارژ و تبليغ��ات در ش��رایط کنوني بازار‬ ‫ترجيح مي‌دهند گرانفروشي نکنند‪.‬‬ ‫€ €طب�ق گفت�ه ش�ما قيمت‌گ�ذاري‬ ‫در اي�ن صن�ف ب�ا توج�ه ب�ه کيفيت‬ ‫مختل�ف محصوالت وجود ن�دارد پس‬ ‫مصرف‌کننده چگونه مي‌تواند درستي‬ ‫قيمت را تشخيص دهد؟‬ ‫به‌طور معمول تا خريدار ش��کايتي نکند‬ ‫ما چگونه مي‌توانيم بررسي کنيم! به عنوان‬ ‫مثال اگر فروشنده به خريدار اعالم کرد که‬ ‫چوب اين مبل راش اس��ت و چوب ديگري‬ ‫تحوي��ل داد يا ب��ه همان کيفيت��ي که در‬ ‫فاکتور بود تحويل ن��داد‪ ،‬در‌نهايت خريدار‬ ‫متوجه مي‌ش��ود و شکايت مي‌کند و در آن‬ ‫موق��ع ما با واحد صنف��ی متخطی برخورد‬ ‫مي‌کنيم‪.‬‬ ‫€ €منظور ش�ما از درجه‌بن�دي ‪ ۱‬تا ‪۳‬‬ ‫چيست؟‬ ‫م��ا در اتحاديه‪ ،‬کارگروه‌ه��اي تخصصي‬ ‫داريم که در هرکدام از قسمت‌ها شکايت‌ها‬ ‫را بررس��ي مي‌کنند‪ ،‬کارشناسي نوع چوب‪،‬‬ ‫کارشناس��ي رن��گ و قس��مت‌هاي ديگر و‬ ‫در‌نهاي��ت در کارگروهي اي��ن درجه‌بندي‬ ‫مشخص مي‌شود‪.‬‬ ‫€ €وضعي�ت واردات در صن�ف ش�ما‬ ‫چگونه است؟‬ ‫درح��ال‌حاضر برخي مبل‌ه��اي وارداتي‬ ‫که در بازار فروخته مي‌ش��وند جنس درجه‬ ‫چندم چيني اس��ت‪ ،‬جنس فقط ظاهر دارد‬ ‫و مبلي در بازار فروخته مي‌شود که باوجود‬ ‫ظاهر زيبا پس از ‪ ۶‬ماه خراب مي‌ش��ود‪ .‬ما‬ ‫با واردات مخالف نيس��تيم ولي اگر از چین‬ ‫واردات انجام ش��ود و این جنس درجه يک‬ ‫باش��د ما با اي��ن جنس درجه ي��ک رقابت‬ ‫می‌کنيم‪ .‬اين در‌حالي اس��ت که واردات از‬ ‫کش��ورهايي مانند مالزي‪ ،‬س��نگاپور و کره‬ ‫نيز باعث ش��ده توليدات داخ��ل روز‌به‌روز‬ ‫مهجورتر شود‪.‬‬ ‫€ €وضعيت نمايش�گاه‌ها چگونه است‬ ‫آيا شما متولي هستيد؟‬ ‫طبق توافقي که با مرکز توس��عه تجارت‬ ‫انجام شده مقرر شده تمامي نمايشگاه‌های‬ ‫مبلم��ان ب��ا مج��وز اتحادي��ه و زيرنظر ما‬ ‫برگزار ش��ود و درصدد هستيم سالي ‪ ۳‬بار‬ ‫نمایش��گاه برگزار کنيم‪ .‬يک‌بار در ‪ ۲۹‬مهر‬ ‫که همه‌‌س��اله برگ��زار مي‌ش��ود و ‪ ۲‬بار در‬ ‫کسادي بازار‪ .‬تاکنون نيز با اختياري که به‬ ‫اتحاديه داده ش��ده ما برگزاري ‪ ۳‬نمايشگاه‬ ‫را باطل اعالم کردیم‪.‬‬ ‫€ €ميزان صادرات مبلمان چقدر است؟‬ ‫ميزان صادرات مبلمان در س��ال گذشته‬ ‫ح��دود ‪ ۱۰‬ميليارد تومان ب��ود که به‌طور‬ ‫عم��ده به کش��ورهاي آس��ياي‌ميانه‪ ،‬حوزه‬ ‫خليج‌فارس و روسيه انجام شده است‪.‬‬ ‫خبر روز‬ ‫دبير کانون صنايع غذايي از پيشنهاد توليدکنندگان محصوالت غذايي به دولت خبر داد‬ ‫ت براي مقابله با گرانفروشي‬ ‫تغيير شيوه درج قيم ‌‬ ‫دبي��ر کان��ون صناي��ع غذاي��ي از ارائ��ه پيش��نهاد‬ ‫توليدکنن��دگان محصوالت غذايي ب��ه معاون اجرايي‬ ‫ت روي اين‬ ‫رييس‌جمهوري براي تغيير شيوه درج قيم ‌‬ ‫محصوالت خبر داد‪.‬‬ ‫به گ��زارش فارس‪ ،‬کاوه زرگران در پيش��نهادي که‬ ‫از س��وي توليدکنندگان محص��والت غذايي به دولت‬ ‫ارائه شده‪ ،‬تغيير نحوه قيمت‌گذاري محصوالت غذايي‬ ‫را خواس��تار شد و بر اين اس��اس‪ ،‬پيشنهاد داد که به‬ ‫جاي درج قيمت مصرف‌کننده روي کاال‪ ،‬قيمت درب‬ ‫کارخانه روي محصول درج شود‪.‬‬ ‫وي ادام��ه داد‪ :‬پيش��نهاد م��ا ب��ه مع��اون اجرايي‬ ‫رييس‌جمهوري و رييس س��تاد تنظيم بازار اين است‬ ‫که قيمت درب کارخانه روي کاالها قيد شود‪ .‬زرگران‬ ‫با بيان اينکه درحال حاضر محصوالت غذايي با قيمت‬ ‫مصرف‌کنن��ده عرضه مي‌ش��وند‪ ،‬توضي��ح داد‪ :‬هزينه‬ ‫توزيع محصوالت غذايي و س��ود فروشنده در دنيا ‪18‬‬ ‫تا ‪ 21‬درصد اس��ت و س��اختار توزيع کشورهاي ديگر‬ ‫به‌طور معمول به صورت فروش��گاه‌هاي بزرگ تنظيم‬ ‫شده و توزيع مويرگي کاال انجام نمي‌شود‪.‬‬ ‫وي ادامه داد‪ :‬اين در‌حالي است که در ايران به دليل‬ ‫کوچ��ک بودن مراکز عرض��ه کاال‪ ،‬توزيع کاال هزينه‌بر‬ ‫اس��ت و فروشندگان نيز سود بيش��تري را درخواست‬ ‫مي‌کنند و خواستار دريافت سود ‪ 50‬درصدي هستند‪.‬‬ ‫وي اف��زود‪ :‬به همين دليل‪ ،‬م��واد غذايي در ايران ‪25‬‬ ‫درصد گران‌تر به دس��ت مصرف‌کننده مي‌رس��د‪ .‬دبير‬ ‫کانون صنايع غذايي اظهار کرد‪ :‬براي حل اين مشکل‪،‬‬ ‫پيش��نهاد درج قيم��ت درب کارخان��ه روي کاال را به‬ ‫دول��ت ارائه کرديم تا فروش��ندگان در عرضه محصول‬ ‫با يکديگر رقابت کنند‪.‬‬ ‫وي ب��ا بيان اينکه به‌طور معمول تخفيف‌هاي فصلي‬ ‫در همه‌جاي دنيا براي مصرف‌کنندگان اعمال مي‌شود‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬به‌دليل نظ��ام قيمت‌گذاري در اي��ران‪ ،‬مراکز‬ ‫کوچ��ک عرضه کاال‪ ،‬اين تخفيف‌ها را براي خودش��ان‬ ‫لحاظ مي‌‌کنند و به مش��تري منتقل نمي‌کنند‪.‬وي با‬ ‫اش��اره به عرضه برخي مواد غذايي در فروش��گاه‌هاي‬ ‫زنجيره‌اي با تخفيف‪ ،‬گفت‪ :‬قيمت تمام ش��ده صنعت‬ ‫غذا کاهش��ي نداش��ته و فقط در برخي م��وارد مانند‬ ‫قيمت جهاني روغن‪ ،‬نوس��اناتي داش��تيم اما در‌نهايت‬ ‫هزينه توليد‪ ،‬اين کاهش را جبران مي‌کند و به همين‬ ‫دليل تغيير قيمتي انجام نشده است‪.‬‬
‫شنبه ‪ 9‬اسفند ‪ 9 - 1393‬جمادی االول ‪ 28 -1436‬فوریه ‪ -2015‬شماره ‪ -168‬پیاپی ‪1486‬‬ ‫‪states@smtnews.ir‬‬ ‫استان‌ها‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪9‬‬ ‫تسهيل تجارت ايران و افغانستان در مرز خراسان‌رضوي‬ ‫موانع صادرات از جلوی پای تاجران سنندجی برداشته شد‬ ‫خام‌فروشی‪ ،‬گریبانگیر صنعت چرم البرز‬ ‫درپي کمرنگ شدن تجارت رسمي مرزنشينان در آذربايجان غربي مطرح شد‬ ‫اشتغال صنعتي بهترين جايگزين پيله‌وري‬ ‫زينب عبدي ‪ -‬گروه استان‌ها‪ :‬استقبال‬ ‫ک��م پيل��ه‌وران از ب��ه عضوي��ت در آمدن‬ ‫در تعاوني‌ه��اي پيل��ه‌وري و س��اماندهي‬ ‫فعاليت‌هاي‌ش��ان نش��ان مي‌ده��د که اين‬ ‫فعاليت‌ها در مرزه��اي آذربايجان غربي رو‬ ‫به نزول است اما کارشناسان مي‌گويند بايد‬ ‫تالش کرد تا اين فعاليت‌ها به سمت رسمي‬ ‫ش��دن سوق يابد چراکه در غير اين صورت‬ ‫قاچاق کاال افزايش يافته و در رابطه با برخي‬ ‫کاالهاي خوراکي‪ ،‬س�لامت جامعه به خطر‬ ‫مي‌افتد‪ .‬مس��ئوالن اس��تاني در آذربايجان‬ ‫غربي بر اي��ن اعتقادند ک��ه در حجم کلي‬ ‫معامالت مرزنشينان تغيير محسوسي ايجاد‬ ‫نشده است‪ .‬البته با توجه به کمرنگ شدن‬ ‫فعاليت‌ه��اي پيله‌وري بايد توس��عه صنايع‬ ‫در مناطق مرزي که از سياس��ت‌هاي دولت‬ ‫اس��ت جايگزين اين ش��غل مرزنشينان که‬ ‫توس��عه اقتصادي آذربايج��ان غربي را نيز‬ ‫درپي دارد‪ ،‬شود‪.‬‬ ‫خري��د و ف��روش کاال در روس��تاهاي‬ ‫مرزي اس��تان آذربايجان غربي براي تامين‬ ‫مايحتاج خانوارها از گذش��ته وجود داشته‬ ‫است تا جايي که کم‌کم بخشي از معيشت‬ ‫آنها يا ش��غل اصل��ي برخي از اف��راد را به‬ ‫خود اختص��اص داد و نام «پيل��ه‌وري» به‬ ‫خود گرفت‪ .‬اين ش��غل با صدور کارت‌هاي‬ ‫الکترونيکي پيله‌وري و تفکيک فعاليت‌هاي‬ ‫ف��ردي و خانوادگي تا ح��دودي تحت‌تاثير‬ ‫قرار گرفت اما با س��اماندهي اين فعاليت‌ها‬ ‫در قالب تعاوني و مشمول ماليات شدن اين‬ ‫فعاليت‌ها در مرزهاي آذربايجان غربي رنگ‬ ‫باخت‪ .‬آمارها نش��ان مي‌ده��د بازارچه‌هاي‬ ‫مش��ترک مرزي تا حدودي عالوه‌بر سرعت‬ ‫بخش��يدن ب��ه تج��ارت در ام��ر ص��ادرات‬ ‫غيرنفتي در رش��د و ش��کوفايي و توس��عه‬ ‫اقتصادي اين اس��تان نيز موثر بوده اس��ت‪.‬‬ ‫همچنين اين بازارچه‌ها کمک ش��اياني در‬ ‫اشتغالزايي منطقه داشته و عالوه‌بر اشتغال‬ ‫مس��تقيم تعداد زيادي از مردم س��اکن در‬ ‫مناطق اطراف بازارچه‌ها‪ ،‬زمينه حمل‌ونقل‬ ‫پيله‌وري را فراهم آورده اس��ت‪ .‬س��اري سو‬ ‫ماکو‪ ،‬کالشين اشنويه‪ ،‬قاسم رش سردشت‬ ‫از بازارچه‌هاي م��رزي در آذربايجان غربي‬ ‫اس��ت که رازي خوي‪ ،‬س��رو اروميه‪ ،‬صنم‬ ‫بالغ��ي پلدش��ت‪ ،‬تمرچي��ن پيرانش��هر از‬ ‫مهم‌ترين آنها به‌شمار می‌آیند‪.‬‬ ‫‹ ‹سلطه گوشي‌هاي موبايل قاچاق در‬ ‫بازار‬ ‫س��ليمان علي��زاده‪،‬‬ ‫مع��اون بازرس��ي و‬ ‫نظ��ارت س��ازمان‬ ‫صنع��ت‪ ،‬مع��دن و‬ ‫تج��ارت آذربايج��ان‬ ‫ب��ا بيان اينکه‬ ‫غرب��ي در گفت‌وگو با‬ ‫اين اس��تان از زمره ‪ 5‬استان قاچاق‌خيز يا‬ ‫ه��دف قاچاق در کش��ور اس��ت‪ ،‬مي‌گويد‪:‬‬ ‫حدود ‪ 945‬کيلومتر مرز مشترک آذربايجان‬ ‫غربي با ‪ 3‬کش��ور زمينه قاچ��اق را در اين‬ ‫استان بسيار کرده است که بيشترين حجم‬ ‫قاچاق دو طرفه از کشورهاي ترکيه و عراق‬ ‫انجام مي‌شود‪.‬‬ ‫او تصريح مي‌کند‪ :‬سهم آذربايجان غربي‬ ‫از حج��م ‪ 14‬ميلي��ارد دالري قاچ��اق در‬ ‫کش��ور‪ ،‬حدود ‪ 1/2‬ميليارد دالر اس��ت که‬ ‫حجم بااليي اس��ت ام��ا در بحث برخورد با‬ ‫قاچاق در آذربايجان غربي با کمبود نيرو و‬ ‫امکانات مواجهیم‪ .‬ب ‌ه عنوان مثال بيشترين‬ ‫حجم قاچاق در آذربايجان غربي مربوط به‬ ‫گوش��ي‌هاي تلفن همراه اس��ت و به جرات‬ ‫مي‌توان گفت ‪ 80‬درصد گوش��ي‌هاي تلفن‬ ‫همراه موجود در بازار اس��تان قاچاق است‬ ‫ک��ه در مقابل��ه با آنه��ا دس��تورالعمل‌هاي‬ ‫موجود به‌دليل نقص‌هايي که دارد‪ ،‬اجرايي‬ ‫نمي‌شود‪.‬‬ ‫علي��زاده ب��ا بي��ان اينکه بهتر اس��ت در‬ ‫اس��تان‌هاي م��رزي فعاليت‌ه��اي رس��مي‬ ‫پيله‌وري تقويت ش��ود‪ ،‬مي‌افزاي��د‪ :‬فراواني‬ ‫قاچ��اق در بح��ث س�لامت اف��راد جامعه‬ ‫تاثيرگذار و دردسر‌س��از است به‌طور مثال‬ ‫با مصرف زيتون س��ياه قاچاق در پيرانشهر‬ ‫يک نفر کش��ته ش��د يا فردي با استفاده از‬ ‫رنگ‌م��وي قاچ��اق موهاي خ��ود را به‌طور‬ ‫کامل از دست داد‪.‬‬ ‫آذربايج��ان غرب��ي با داش��تن ‪ 7‬بازارچه‬ ‫مش��ترک م��رزي داراي بيش��ترين تعداد‬ ‫بازارچه در سطح کشور است‪ .‬اين بازارچه‌ها‬ ‫براس��اس تفاهمنامه‌هاي منعقد ش��ده بين‬ ‫ورود دالالن به معادن آذربايجان‌شرقي ممنوع شود‬ ‫‪ :‬اس��تاندار آذربايجان‌شرقي با بيان‬ ‫اينک��ه ورود و فعالي��ت برخ��ي دالالن در‬ ‫معادن مش��کل آفرين ش��ده‪ ،‬گف��ت‪ :‬بايد‬ ‫رانت‌خ��واري و دالل بازي در بخش معدن‬ ‫تعطيل و جلوي اين‌گون��ه اقدامات گرفته‬ ‫ش��ود‌‪ .‬به گزارش روابط عمومي استانداري‬ ‫آذربايجان شرقي‪ ،‬اس��ماعيل جبارزاده در‬ ‫تو‌گوي دولت‬ ‫دهمين جلسه ش��وراي گف ‌‬ ‫و بخش خصوصي استان آذربايجان‌شرقي‪،‬‬ ‫اظهار ک��رد‪ :‬ب��راي تحقق اين مه��م بايد‬ ‫صالحي��ت متقاضي��ان فعالي��ت در عرصه‬ ‫معادن به‌صورت دقيق ارزيابي ش��ود تا در‬ ‫آينده شاهد بروز مشکالت کنوني نباشيم‪.‬‬ ‫وي افزود‪ :‬داش��تن تجربه و اعتبار‪ ،‬توان‬ ‫مال��ي و تخص��ص ازجمله مواردي اس��ت‬ ‫ک��ه بايد به آنها به‌ص��ورت ويژه توجه کرد‬ ‫تا عده‌اي دالل ب��ا قصد فروش عرصه‌هاي‬ ‫معدن��ي به قيمت‌هاي باالت��ر به اين حوزه‬ ‫وارد نش��وند‪ .‬اس��تاندار آذربايجان‌ش��رقي‬ ‫با تاکيد ب��ر اينکه محيط‌زيس��ت و منابع‬ ‫طبيع��ي حق‌الناس اس��ت و نمي‌ت��وان از‬ ‫حق‌م��ردم در اين زمينه گذش��ت‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫حفظ محيط‌زيس��ت و منابع طبيعي بايد‬ ‫به عنوان اولويت اصلي برنامه‌هاي صنعتي‬ ‫و معدن��ي م��ورد توجه ق��رار گي��رد‪ .‬بايد‬ ‫متخصص��ان و کارشناس��ان منابع طبيعي‬ ‫و محيط‌زيس��ت راهکاره��اي حف��ظ اين‬ ‫ذخيره‌گاه‌ها را ب��ا در نظر گرفتن ضرورت‬ ‫توسعه صنعتي استان ارائه کنند‪ .‬جبارزاده‬ ‫با اشاره به سفر معاون اول رييس‌جمهوري‬ ‫به اس��تان و دستاوردهاي اين سفر‪ ،‬مطرح‬ ‫کرد‪ :‬براساس برنامه‌ريزي‌هاي انجام شده تا‬ ‫پاي��ان دولت يازدهم يکي از واحدهاي ‪50‬‬ ‫هزار تني توليد مس در سونگون راه‌اندازي‬ ‫مي‌شود‪ .‬اين مهم مي‌تواند کمک موثري در‬ ‫بهبود فضاي توليد و اشتغال استان داشته‬ ‫و موجب رونق اقتصادي منطقه ش��ود‪ .‬وي‬ ‫با بيان اينکه ‪ 80‬درصد قوانين مناطق آزاد‬ ‫در مناطق ويژه علم و فناوري حاکم است‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬منطقه ويژه علم و فناوري استان در‬ ‫‪ 14‬پهنه تعريف ش��ده و مي‌تواند ظرفيت‬ ‫بس��يار مناسبي براي سرمايه‌گذاران بخش‬ ‫خصوصي باشد‪.‬‬ ‫استاندار آذربايجان شرقي تنها راه کمک‬ ‫به واحدهاي صنعتي غيرفعال و نيمه‌فعال‬ ‫اس��تان را شناسايي مش��کالت و علل بروز‬ ‫آنها دانست و تاکيد کرد‪ :‬پس از شناسايي‬ ‫اي��ن عوامل بايد چ��راغ واحدهاي صنعتي‬ ‫تعطيل بار ديگر روشن شود‪.‬‬ ‫جبارزاده با اش��اره به اجراي موفق طرح‬ ‫پايش واحدهاي صنعتي آذربايجان شرقي‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬شناخت ش��رايط موجود‪ ،‬نخستين‬ ‫قدم در برنامه‌ريزي است و اجراي اين طرح‬ ‫با هدف دستيابي به اين مهم انجام شد‪.‬‬ ‫وي ادامه داد‪ :‬با مش��خص ش��دن تعداد‬ ‫دقيق واحدهاي صنعتي فعال و نيمه‌فعال‬ ‫اس��تان مي‌توان درک درس��تي از نسبت‬ ‫بهره‌وري و ص��ادرات واحده��اي صنعتي‬ ‫موجود با تعداد اين واحدها به دست آورد‪.‬‬ ‫جبارزاده با بيان اينکه اطالعات به دست‬ ‫آم��ده از اين طرح در س��ند تدبير اس��تان‬ ‫به‌کار بسته شده اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬فاز تحليل‬ ‫اطالعات اين طرح در‌حال اجراست و نتايج‬ ‫آن مي‌تواند نقش مهمي در آسيب‌شناسي‬ ‫مش��کالت واحدهاي صنعتي و ارائه نسخه‬ ‫بهبود شرايط موجود داشته باشد‪.‬‬ ‫مسئوالن کشورهاي دو طرف بازارچه انجام‬ ‫شده است و به موجب اين تفاهمنامه‌ها دو‬ ‫کش��ور در نقاط مرزي يکديگ��ر مي‌توانند‬ ‫ب��ه انج��ام مب��ادالت در داخ��ل بازارچه‌ها‬ ‫اق��دام کنند‪ .‬هدف از ايج��اد اين بازارچه‌ها‬ ‫در آذربايجان غربي اش��تغالزايي در مناطق‬ ‫مرزي‪ ،‬جلوگيري از مهاجرت مرزنش��ينان‪،‬‬ ‫مبارزه با قاچاق و توس��عه اقتصادي مناطق‬ ‫مرزنشين و‪ ...‬بوده است‪.‬‬ ‫‹ ‹مالي�ات‪ ،‬مان�ع رون�ق تعاوني‌ه�اي‬ ‫مرزي‬ ‫محمد دهقان‪ ،‬معاون‬ ‫بازرگان��ي س��ازمان‬ ‫صنع��ت‪ ،‬مع��دن و‬ ‫تج��ارت اس��تان‬ ‫آذربايج��ان غربي به‬ ‫مي‌گوي��د‪ :‬فعاليت‌ه��اي پيله‌وري با‬ ‫طرح س��اماندهي آنه��ا و ايج��اد تعاوني‌ها‬ ‫کمرنگ‌تر ش��ده است اما بررسي آمارها در‬ ‫س��ال‌جاري نس��بت به س��ال قبل نش��ان‬ ‫مي‌دهد که در حج��م ورود و خروج کاالها‬ ‫تاثير چنداني نداشته است‪.‬‬ ‫او تصريح مي‌کند‪ :‬بعد از صدور کارت‌هاي‬ ‫الکترونيکي از طريق دفاتر پيشخوان دولت‬ ‫و تفکي��ک فعاليت‌ها با کارت‌هاي پيله‌وري‬ ‫شخصي و کارت مبادالت مرزنشيني خانوار‬ ‫تا حدودي فعاليت‌ها کمتر ش��ده است اما‬ ‫تج��ارت مرزي فعال اس��ت چراکه اس��تان‬ ‫مرزي است و ظرفيت تجاري مناسبي دارد‬ ‫اما در مبادالت مرزنشيني مشکالتي وجود‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫دهق��ان ادامه مي‌دهد‪ :‬مبلغ��ي که برای‬ ‫واردات کاال در ماه تعيين ش��ده اس��ت‪ ،‬به‬ ‫ميزان ‪ 80‬دالر ب��راي خانوار عادي و ‪160‬‬ ‫دالر ب��راي خان��وار مح��روم اس��ت اما اين‬ ‫مبلغي نيس��ت که هر خان��وار براي تجارت‬ ‫به‌صورت انف��رادي اقدام کند بنابراين براي‬ ‫س��اماندهي آنها تعاوني‌هايي تش��کيل شد‬ ‫اما اس��تقبال از آنها کم بوده اس��ت و دليل‬ ‫اصلي آن مش��موليت مالياتي است چراکه‬ ‫فعالي��ت انفرادي معاف از ماليات اس��ت اما‬ ‫فعاليت‌هاي تعاوني مش��مول ماليات است‪،‬‬ ‫همچنين مديريت تعاوني‌ها نيز دردسرساز‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬البته برخي از اي��ن تعاوني‌ها‬ ‫توانسته‌اند با احداث فروشگاه موفق‌تر عمل‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫به گفته معاون بازرگاني سازمان صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت اس��تان آذربايجان غربي‪،‬‬ ‫بازارچه‌هاي مرزي غيررسمي اين استان در‬ ‫سردشت و پيرانشهر است‪ .‬اما بازارچه‌هاي‬ ‫غيررس��مي مرزي در س��رو‪ ،‬خوي‪ ،‬ماکو و‬ ‫تمرجين نيز وجود دارد‪.‬‬ ‫دهق��ان ي��ادآوري مي‌کن��د‪ :‬اکن��ون‬ ‫فعاليت‌ه��اي پيل��ه‌وري مانند گذش��ته در‬ ‫معيش��ت مرزنش��ينان تاثير‌گ��ذار نيس��ت‬ ‫بنابراي��ن بهتر اس��ت اين فعاليت‌ه��ا را به‬ ‫س��مت رسمي‌ش��دن س��وق دهيم چراکه‬ ‫اساس ايجاد آن معيش��ت مرزنشينان بود‪.‬‬ ‫البت��ه توس��عه صنايع در مناط��ق مرزي از‬ ‫سياست‌هاي دولت است و چون آذربايجان‬ ‫غربي از استان‌هاي محروم است اجراي اين‬ ‫راهکار در اش��تغال و معيشت مرزنشينان و‬ ‫نيز توسعه اقتصادي استان آذربايجان غربي‬ ‫تاثير مستقيم دارد‪.‬‬ ‫افتتاح کلينيک صنعت در شهرک صنعتي نصيرآباد‬ ‫‪ :‬کليني��ک صنع��ت کان��ون بس��يج‬ ‫مهندسان شهرستان رباط‌کريم در شهرک‬ ‫صنعتي نصيرآباد گشايش يافت‪.‬‬ ‫معاون صنايع کوچک شرکت شهرک‌هاي‬ ‫صنعتي تهران اظهار کرد‪ :‬کلينيک صنعت‬ ‫با محوريت نهادين ‌ه کردن فرهنگ استفاده‬ ‫از خدمات کلينيکي و مش��اوره‌اي‪ ،‬س��عي‬ ‫مي‌‌کند بس��تري مناس��ب فراه��م کند تا‬ ‫هنگام بروز مشکل‪ ،‬صنعتگران به مشاوران‬ ‫کارآزموده مراجعه و به سهولت براي رفع و‬ ‫درمان مشکالت فني خود اقدام کنند‪.‬‬ ‫نس��رين مص��دق صدق��ي‪ ،‬مش��اوره‪،‬‬ ‫عارضه‌يابي‪ ،‬ارائه راه‌حل مسائل و مشکالت‬ ‫مبتال به واحدهاي صنعتي و اصالح خطوط‬ ‫و روش‌هاي توليد و س��اختار سازمان را از‬ ‫اهداف ايجاد کلينيک صنعت در ش��هرک‬ ‫صنعت��ي نصيرآب��اد خوان��د و گفت‪ :‬کمک‬ ‫ب��ه ارتقاي فن��اوري واحده��اي صنعتي و‬ ‫بومي‌س��ازي فناوري‌ه��اي روز واحده��اي‬ ‫صنعتي‪ ،‬ايجاد بس��تري به‌منظور استفاده‬ ‫از ظرفيت‌ه��اي متخصصان فني براي حل‬ ‫مش��کالت صنعت از اهداف ديگر راه‌اندازي‬ ‫کليني��ک صنعت در ش��هرک‌هاي صنعتي‬ ‫است‪.‬‬ ‫اختصاص اعتبار براي ذخيره گندم در اردبيل‬ ‫مه�ر‪ :‬مديرکل غل��ه و خدم��ات بازرگاني‬ ‫اس��تان اردبيل گف��ت‪ ۱۵ :‬ميلي��ارد ريال‬ ‫براي نگهداري گندم ذخيره در اين استان‬ ‫تخصيص يافته است‪ .‬عباس کريمي‪ ،‬تصريح‬ ‫کرد‪ :‬در س��ال زراعي جاري ‪ ۲۱۹‬هزار تن‬ ‫گندم خريداري ش��ده اس��ت‪ .‬وي افزود‪ :‬با‬ ‫هدف تس��هيل در خريد گندم امس��ال از‬ ‫س��يلوهاي ملکي ب��راي مراجعه کش��اورز‬ ‫و خري��د گندم اس��تفاده کردي��م‪ .‬به گفته‬ ‫مديرکل غله و خدمات بازرگاني استان ‪۶۰‬‬ ‫درصد از خريد گندم در س��يلوهاي ملکي‬ ‫انج��ام و در کل ‪ ۴۰‬مرکز خريد گندم داير‬ ‫ش��د‪ .‬کريمي تصريح ک��رد‪ :‬از غله اردبيل‬ ‫درخواست شده بود گندم به ساير استان‌ها‬ ‫ارسال شود که ما با هدف تامين نياز داخل‬ ‫ب��ا اين طرح موافقت نکرديم‪ .‬وی افزود‪ :‬در‬ ‫ابتدا نياز داخل اس��تان ذخيره‌س��ازي شد‬ ‫و س��پس از گن��دم مازاد ‪ ۲۳‬ه��زار تن به‬ ‫آذربايجان شرقي و گيالن ارسال کرديم‪.‬‬ ‫وي با اذعان به اينک��ه گندم توليدي در‬ ‫اس��تان اردبيل جزو نمونه‌هاي مرغوب در‬ ‫کشور اس��ت‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬درحال حاضر در‬ ‫سيلوهاي ملکي مصرف ‪ 7‬ماه آينده گندم‬ ‫استان ذخيره شده است‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫توجه به تخصص‌های‬ ‫شغلی و ارتقای بهره‌وری‬ ‫شهریار نوبخت‬ ‫رییس گروه نوسازی و تحول اداری سازمان‬ ‫صنعت‪،‬معدنوتجارتآذربایجانغربی‬ ‫براس��اس سیاس��ت‌های کل��ی ابالغ��ی رهبر‬ ‫معظ��م انق�لاب به ق��وای س��ه‌گانه‪ ،‬نقش��ه راه‬ ‫اص�لاح نظ��ام اداری تدوین ش��ده و ب��ر مبنای‬ ‫آن ‪ 30‬برنامه عملیاتی برای تمام دس��تگاه‌های‬ ‫اداری تدوی��ن ش��ده اس��ت ک��ه با اج��رای آن‬ ‫و تحق��ق عملیات��ی ش��دن آن در اس��تان‌ها‪،‬‬ ‫اه��داف سیاس��ت‌های کلی اصالح نظ��ام اداری‬ ‫م��ورد نظر رهب��ر معظم انقالب تحق��ق خواهد‬ ‫یافت‪.‬‬ ‫ای��ن سیاس��ت‌ها اگ��ر در اس��تان‌ها نی��ز‬ ‫درس��ت و دقی��ق اج��را ش��ود‪ ،‬به��ره‌وری و‬ ‫س�لامت اداری نی��ز حف��ظ خواهد ش��د ضمن‬ ‫آنک��ه در تحق��ق سیاس��ت‌های کلی نی��ز موثر‬ ‫است‪.‬‬ ‫البت��ه بر مبن��ای تبصره ‪ 10‬م��اده ‪ 68‬قانون‬ ‫خدم��ات کش��وری دس��تگاه‌های اجرای��ی باید‬ ‫برای ‪25‬درصد مش��اغل تخصص��ی‪ ،‬تا ‪35‬درصد‬ ‫فوق‌الع��اده ش��غل در نظ��ر بگیرن��د که ب��ا بها‬ ‫دادن ب��ه کارمن��دان متخص��ص در باالب��ردن‬ ‫انگی��زه ش��غلی و به��ره‌وری نق��ش اساس��ی‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫این ماده را بعضی دستگاه‌ها رعایت کردند و در‬ ‫وزارت صنعت‌‪ ،‬معدن و تجارت نیز با عنایت وزیر‪،‬‬ ‫نامه‌ای موشکافانه برای معاون اول رییس‌جمهور‬ ‫تهیه ش��د که کار در وزارتخان��ه نام‌برده کلیدی‬ ‫و حس��اس اس��ت و ب��ا ‪ 4‬اداره کل نقش مهمی‬ ‫در ش��رایط اقتص��ادی‪ ،‬اجتماع��ی و سیاس��ی‬ ‫کش��ور دارد‪ .‬بنابرای��ن نبای��د تبعیض��ی ایجاد‬ ‫ش��ود که این م��ورد در تابلو اعالنات س��ازمان‬ ‫صنعت‌‪ ،‬معدن و تجارت استان آذربایجان غربی‬ ‫اطالع‌رسانی شد و روحیه کارکنان را باال برد اما‬ ‫در نهای��ت در جواب معاون اول رییس‌جمهور به‬ ‫نام��ه وزیر تنها بهادادن به کیفیت کار مش��اغل‬ ‫تخصص��ی‪ ،‬آن ه��م در س��تاد م��ورد توجه قرار‬ ‫گرف��ت و همین امر س��بب بروز دلس��ردی در‬ ‫کارکنان سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان‬ ‫آذربایجان غربی شد‪.‬‬ ‫در حال��ی ک��ه در اس��تان آذربایج��ان غربی‬ ‫کارکن��ان به صورت تخصصی ب��ه انجام وظایف‬ ‫خ��ود می‌پردازند و بی��ش از آنچه وزارت وظیفه‬ ‫آنها مش��خص کرده است‪ ،‬به‌دلیل احساس تعلق‬ ‫خاط��ر به مجموع��ه‌ای که عضو آن هس��تند‪ ،‬با‬ ‫تکاپوی مضاعف سعی در انجام وظایف سازمانی‬ ‫دارند‪.‬‬ ‫ضم��ن آنک��ه کاره��ای تخصصی در اس��تان‬ ‫آذربایجان غرب��ی در حوزه‌های مختلف صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تج��ارت به‌وس��یله افراد خب��ره انجام‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫در واقع دی��دگاه کوچک‌ان��گاری فعالیت‌های‬ ‫اس��تانی‪ ،‬روحیه کاری کارمندان را ضعیف کرده‬ ‫و ش��اخص‌های بهره‌وری در عملکرد سازمانی را‬ ‫کاهش می‌دهد‪.‬‬ ‫در حال حاضر واگذاری و برون‌سپاری خدمات‬ ‫س��ازمانی مانند تقویت خدمات دفاتر پیشخوان‬ ‫دولت در اس��تان آذربایجان غربی‪ ،‬مستندسازی‬ ‫و اص�لاح روش ب��رای تکری��م ارب��اب رج��وع‪،‬‬ ‫آموزش روش‌های نوین به بازرس��ان و شناسایی‬ ‫گلوگاه‌ه��ای فس��اد اداری از کارهای تخصصی‬ ‫اس��ت که در حوزه منابع انس��انی در س��ازمان‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان آذربایجان غربی‬ ‫انجام شده است‪.‬‬ ‫آم��وزش‪ ،‬فن��اوری اطالع��ات و مدیری��ت‬ ‫مهم‌تری��ن برنامه‌ه��ا در ای��ن اس��تان اس��ت‬ ‫ک��ه در زی��ر آن ‪ 57‬م��ورد دس��ته‌بندی ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫کوتاه از استان‌ها‬ ‫ف�ارس‪ :‬کامي��ار اس��کندريون‪ ،‬ريي��س جامعه‬ ‫هتل��داران اس��تان زنجان با اش��اره ب��ه افزايش‬ ‫نيافت��ن قيم��ت اقامتگاه‌ها گف��ت‪ :‬اقامتگاه‌هاي‬ ‫اس��تان زنجان با ‪ 840‬تخ��ت در هتل‌ها و هتل‬ ‫آپارتمان‌هاي خود آماده اس��تقبال از مس��افران‬ ‫نوروزي است‪ .‬افرادي که ‪ 5‬شب در اقامتگاه‌هاي‬ ‫اس��تان اس��کان داش��ته باش��ند مي‌توانن��د از‬ ‫تخفي��ف ‪ 40‬درصدي پيش‌بيني ش��ده بهره‌مند‬ ‫شوند‪.‬‬ ‫ف�ارس‪ :‬محمدرض��ا الياس��ي‪ ،‬ريي��س اتحاديه‬ ‫نانوايان آمل گفت‪ 42 :‬نانوايي بخش ش��هري و‬ ‫روس��تايي آمل در تعطيالت نوروز ‪ ،94‬کشيک‬ ‫بوده و با پخت نان مرغوب به مردم و مس��افران‬ ‫خدمت‌رساني مي‌کنند‪.‬‬
‫یادداشت‬ ‫ظرفيت‌هاي‬ ‫توسعه اقتصادي‬ ‫هرمزگان‬ ‫خليل قاسمي‬ ‫رييس سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫هرمزگان‬ ‫س��رمايه‌گذاري‪ ،‬نق��ش و اهميت بس��زايي در فرآيند‬ ‫توس��عه اقتصادي و اجتماعي هر جامعه دارد و دستيابي‬ ‫به رش��د اقتصادي در س��طح مل��ي و منطق��ه‌اي‪ ،‬بدون‬ ‫توجه به مقوله س��رمايه‌گذاري امکانپذير نيست‪ .‬امروزه‬ ‫س��رمايه‌گذاري خارجي به عنوان يکي از عناصر عمده در‬ ‫پيوند دادن اقتصاد داخلي کشورها با اقتصاد جهاني تلقي‬ ‫و عاملي براي انتقال سرمايه‪ ،‬فناوري و تخصص به جوامع‬ ‫محسوب مي‌ش��ود‪ .‬اين واقعيت موجب شده رقابت‌هاي‬ ‫اقتصادي براي بهره‌گيري از فرصت‌هاي موجود در جذب‬ ‫سرمايه‌گذاري خارجي به‌منظور ارتقاي جايگاه کشورها‬ ‫در اقتصاد جهاني تشديد شود‪ .‬بنابراين در شرايط کنوني‬ ‫اقتصاد کش��ور ما‪ ،‬ورود بخش خصوصي به اقتصاد‪ ،‬تاثير‬ ‫بسزايي در بهبود شاخص‌هاي اقتصادي ازجمله اشتغال‪،‬‬ ‫توزي��ع درآم��د‪ ،‬افزايش رفاه عمومي و‪ ...‬خواهد داش��ت‪.‬‬ ‫در اين زمينه جمهوري اس�لامي اي��ران نيز براي متنوع‬ ‫ساختن اقتصاد و حضور فعاالنه در اقتصاد جهاني اقدامات‬ ‫متعددي را انجام داده که ازجمله مي‌توان به سياست‌هاي‬ ‫کلي اصل ‪ 44‬قانون اساس��ي اشاره کرد‪ .‬راه‌اندازي مراکز‬ ‫خدمات س��رمايه‌گذاري اس��تان‌ها و بررس��ي مشکالت‬ ‫س��رمايه‌گذاري در بخش‌هاي مختلف به‌صورت استاني‬ ‫نيز يک��ي از راهکارهاي اجرايي بس��يار موث��ر در همين‬ ‫زمينه است و به همين دليل در روزهاي گذشته‪ ،‬همايش‬ ‫فرصت‌هاي س��رمايه‌گذاري اس��تان با هدف شناساندن‬ ‫توانمندي‌ه��ا و ظرفيت‌هاي س��رمايه‌گذاري اس��تان به‬ ‫سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي برگزار شد‪.‬‬ ‫وجود ‪ 13‬ش��هرک صنعتي و ‪ 4‬ناحيه صنعتي در سطح‬ ‫اس��تان و ‪ 6‬شهرک و ناحيه صنعتي جديد درحال احداث‬ ‫در شهرستان‌هاي بندرلنگه‪ ،‬بستک‪ ،‬حاجي‌آباد‪ ،‬جاسک‪،‬‬ ‫بشاگرد و بخش فين‌‪ ،‬از توانمندي‌ها و ظرفيت‌هاي استان‬ ‫هرم��زگان اس��ت‪ .‬همچنين مناطق آزاد کيش و قش��م و‬ ‫مناطق وي��ژه اقتصادي‪ ،‬صنعت��ي و معدني خليج‌فارس‪،‬‬ ‫کشتي‌س��ازي‪ ،‬ش��هيد رجايي و پارس��يان فرصت‌هاي‬ ‫اقتصادي مهمي را پيش‌روي اس��تان قرار داده اس��ت‪ .‬از‬ ‫س��وي ديگر نیز بايد به وجود بس��ترها و زيرساخت‌هاي‬ ‫کافي براي ايجاد صنايع پايين‌دس��تي آلومينيوم‪ ،‬فوالد‪،‬‬ ‫س��يمان‪ ،‬پتروش��يمي و به‌ط��ور کلي صناي��ع انرژي‌بر و‬ ‫کشتي‌س��ازي به عنوان يکي‌ديگر از ظرفيت‌هاي استان‬ ‫اش��اره کرد‪.‬موقعي��ت جغرافيايي اس��تان هرم��زگان و‬ ‫همج��واري با مرزهاي دريايي و وجود امکانات مناس��ب‬ ‫بندري‪ ،‬به ويژه بندر ش��هيد رجاي��ي به‌عنوان بزرگترين‬ ‫بندر کانتينري کش��ور امتياز ويژه ديگري براي اس��تان‬ ‫اس��ت‪ .‬از س��وي ديگر وجود نزدیک به يک هزار کيلومتر‬ ‫نوار س��احلي و فراهم بودن امکان استفاده از آب دريا براي‬ ‫ايجاد صنايع آب بر را بايد به عنوان يک فرصت نگريست‪.‬‬ ‫وجود منابع و ميدان‌هاي نفت‌وگاز در اطراف جزاير و ساير‬ ‫نقاط ساحلي استان‪ ،‬زمينه ايجاد و توسعه صنايع مرتبط‬ ‫را فراهم کرده و دسترسي صنايع نيازمند به منابع سوخت‬ ‫فسيلي را تس��هيل مي‌کند‪ .‬از س��وي ديگر استان داراي‬ ‫قابليت‌ه��اي ويژه در توليد خرم��ا‪ ،‬مرکبات‪ ،‬محصوالت‬ ‫گرمس��يري و برخي از محصوالت زراعي است‪ ،‬همچنين‬ ‫همجواري با منطقه ويژه پارس‌جنوبي و عس��لويه‪ ،‬امکان‬ ‫گسترش فعاليت‌هاي صنعتي مرتبط در منطقه را فراهم‬ ‫کرده است‪ .‬عبور خط سراسري انتقال گاز عسلويه به شرق‬ ‫کشور در طول اين استان‪ ،‬دسترسي مناسب به شبکه‌هاي‬ ‫حمل‌ونق��ل زميني‪ ،‬ريلي‪ ،‬درياي��ي و هوايي و تنوع قابل‬ ‫توجه ذخاير معدني سطح استان شامل خاک سرخ‪ ،‬آهن‪،‬‬ ‫سنگ نمک‪ ،‬گچ‪ ،‬سنگ الش��ه‪ ،‬مارن‪ ،‬کروميت‪ ،‬منگنز و‬ ‫پتاس از ديگر ظرفيت‌هاي اقتصادي اس��تان است‪ .‬مراکز‬ ‫آموزش عالي دانش��گاهي‪ ،‬فرصتي مطلوب براي پرورش‬ ‫نيروي انس��اني ماهر و متخصص در اس��تان ايجاد کرده‬ ‫است‪ .‬همچنين احداث ش��هرک صنعتي مشترک ايران‬ ‫و چين در بندر جاس��ک براي توسعه صنايع پتروشيمي‪،‬‬ ‫پااليش��گاهي‪ ،‬آلومينیوم و فوالد ظرفيت بس��يار مهمي‬ ‫برای تقويت اقتصاد منطقه است‪.‬‬ ‫تک خبر‬ ‫آموزش اصناف‬ ‫در سیستان و بلوچستان‬ ‫‪ :‬رییس اداره امور اصناف و تش��کل‌های سازمان‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تان سیس��تان و بلوچستان‬ ‫گفت‪ :‬هدف از برگزاری این دوره آموزشی آشنایی بیش‬ ‫از پیش اعضای هیات‌رییس��ه اتحادیه‌های صنفی مرکز‬ ‫استان با تشکیالت صنفی‪ ،‬این دوره در سالن اجتماعات‬ ‫بعثت س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تان برگزار‬ ‫ش��د‪ .‬قنبر کرمی گفت‪ :‬در این دوره تعداد بیش از ‪120‬‬ ‫نفر از اعضای هیات‌رییس��ه اتحادیه‌ه��ای صنفی مرکز‬ ‫استان با قانون نظام صنفی و آیین‌نامه‌ها و ضوابط و نحوه‬ ‫صدور رس��ته‌های صنفی و آخری��ن تغییرات در بخش‬ ‫اصناف آش��نا شدند‪ .‬وی افزود‪ :‬قانون نظام صنفی یکی از‬ ‫اصلی‌ترین قوانین حاکم بر روابط اقتصادی افراد جامعه‬ ‫در حوزه تولید‪ ،‬توزیع‪ ،‬خدمات و خدمات فنی است ‪.‬‬ ‫‪10‬‬ ‫شنبه ‪ 9‬اسفند ‪ 9 - 1393‬جمادی االول ‪ 28 -1436‬فوریه ‪ -2015‬شماره ‪ -168‬پیاپی ‪1486‬‬ ‫استان‌ها‬ ‫‪states@smtnews.ir‬‬ ‫در نشست مشترک مسئوالن تجاری دو کشور همسایه بررسی شد‬ ‫تسهيل تجارت ايران و افغانستان در مرز خراسان‌رضوي‬ ‫امین اکرمی ـ گروه اس�تان‌ها‪ :‬از ممنوعيت واردات‬ ‫برخي کاالهاي افغانس��تان ب��ه ايران گرفت��ه تا تعرفه‬ ‫باالي واردات کاال از افغانس��تان به کش��ور‪ ،‬بهانه اصلي‬ ‫همايش��ي با نام «ش��ناخت توانمندي‌ه��اي صادراتي و‬ ‫تس��هيل صادرات از افغانس��تان به ايران» شد تا شايد‬ ‫راه‌حلي براي مش��کالت تجارت بين ايران و افغانستان‬ ‫پيدا ش��ود‪ .‬همايش��ي که در اداره کل صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت خراس��ان‌رضوي برگ��زار و در آن بر رفع موانع‬ ‫تجاري تعامالت دو کشور تاکيد شد‪.‬‬ ‫‪ ،‬راضيه عليرضايي‪ ،‬رييس س��ازمان‬ ‫به گ��زارش‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت خراسان‌رضوي در اين همايش‬ ‫گف��ت‪ :‬برخي از محص��والت وارداتي به افغانس��تان از‬ ‫ايران و س��اير کشورها ممنوع اعالم شده است اما براي‬ ‫کاالهايي که وارد کش��ور مي‌شوند‪ ،‬هزينه‌هاي وارداتي‬ ‫بااليي در نظر گرفته ش��ده که تالش مي‌کنيم در قالب‬ ‫برگ��زاري اين همايش‌ها‪ ،‬راهکارهاي مناس��بی را براي‬ ‫کاهش آن پيدا کنيم‪.‬‬ ‫عليرضاي��ي ادام��ه داد‪ :‬يک��ي از‬ ‫قواني��ن در ح��وزه واردات‬ ‫محص��والت و کااله��ا‪ ،‬انج��ام‬ ‫آزمايش‌هاي مختلف است که در‬ ‫اي��ران ب��ا هماهن��گ ش��دن‬ ‫سيس��تم‌هاي آزمايش��گاهي با اس��تاندارد بين‌المللي‪،‬‬ ‫ش��رکت‌هايي که مجوز رسمي در ايران دارند مي‌توانند‬ ‫آزمايش‌ه��اي مربوط را به ص��ورت همزمان با خارج از‬ ‫کش��ور انجام دهند‪ .‬او مس��ائل فن��ي و کيفي را ضامن‬ ‫تجارت دانست و گفت‪ :‬رفع موانع تجاري و تسهيل آن‬ ‫و حرک��ت به س��مت روابط بهتر دو ملت و اس��تفاده از‬ ‫توانمندي آنها‪ ،‬از اهداف برگزاري اين همايش‌هاست‪.‬‬ ‫‹ ‹لزوم افزايش صادرات افغانستان به ايران‬ ‫س��عد خطيب��ي‪ ،‬ريي��س ات��اق‬ ‫تجارت و صنايع هرات نيز در اين‬ ‫همايش ب��ا بي��ان اينک��ه ايران‬ ‫مي‌توان��د در مکانيزه‌ش��دن‬ ‫کش��اورزي افغانس��تان س��هم‬ ‫بيشتري داشته باشد‪ ،‬تاکيد کرد‪ :‬در سال گذشته ‪524‬‬ ‫ميليون دالر صادرات به کش��ورهاي مختلف اروپايي و‬ ‫امريکاي��ي در کن��ار ايران داش��تيم که به‌ط��ور عمده‬ ‫محصوالت کشاورزي و خشکبار بوده است‪.‬‬ ‫خطيب��ي ادام��ه داد‪ :‬از مس��ئوالن ايران��ي در حوزه‬ ‫تولي��دي و اقتص��ادي مي‌خواهيم تا به ما در توس��عه‬ ‫صنعت بس��ته‌بندي کم��ک کنند تا از اي��ن طريق هم‬ ‫کيفي��ت محص��والت صادرات��ي افغانس��تان ارتقا پيدا‬ ‫کند و هم س��رمايه‌گذاري در افغانس��تان افزايش یابد‪.‬‬ ‫او س��هم ‪28‬ميلي��ون دالري ص��ادرات افغانس��تان به‬ ‫اي��ران در س��ال‌جاري را اندک دانس��ت و تصريح کرد‪:‬‬ ‫متاسفانه محدوديت‌هاي صادرات به ايران سبب کاهش‬ ‫اين بخش ش��ده اس��ت زي��را محدوديت‌هايي همچون‬ ‫بازرس��ي‌هاي مداوم اداره‌ه��اي کار و مهاجران خارج از‬ ‫کشور‪ ،‬بس��ياري از بازرگانان بدون مجوز را بيکار کرده‬ ‫است‪ .‬خطيبي بيان کرد‪ :‬اميدوارم واردات افغانستان در‬ ‫قالب محصوالت کش��اورزي و مواد نفتي به ‪ 25‬درصد‬ ‫برسد‪.‬‬ ‫‹ ‹حذف تعرفه واردات کنجد از افغانستان‬ ‫در ادام��ه اي��ن همايش‪ ،‬عل��ي رس��وليان‪ ،‬مديرکل‬ ‫دفت��ر هماهنگي ام��ور اقتصادي و بين‌الملل اس��تاندار‬ ‫خراس��ان‌رضوي گف��ت‪ :‬در زمين��ه کاه��ش موان��ع و‬ ‫محدوديت‌هاي روابط تجاري با افغانستان تعرفه واردات‬ ‫‹ ‹کاهش هزينه‌هاي ترانزيت‬ ‫کنجد از افغانستان به خراسان‌رضوي با پيگيري سازمان‬ ‫جهاد کشاورزي درحال بررسي است و به‌زودي برداشته‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫رس��وليان با بي��ان اينکه ايران و‬ ‫افغانس��تان دو کش��ور همس��ايه‬ ‫هستند که اشتراکات فرهنگي و‬ ‫تاريخي فراواني با يکديگر دارند‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬خوشبختانه افغانستان در‬ ‫زمينه توليدات کشاورزي و دانه‌هاي روغني ظرفيت‌هاي‬ ‫خوب��ي براي صادرات به ايران دارد‪ .‬او ادامه داد‪ :‬يکي از‬ ‫عوامل��ي ک��ه رون��د ص��ادرات و واردات افغانس��تان و‬ ‫خراس��ان‌رضوي را دچار مشکل کرده‪ ،‬هزينه‌هاي باالي‬ ‫تجارت و بازرگاني است که بايد در آينده نزديک کاهش‬ ‫پيدا کند‪.‬‬ ‫رس��وليان گفت‪ :‬يکي از موضوعات مهم تاثيرپذيري‬ ‫استان‌هاي مرزي دو کش��ور از يکديگر است‪ ،‬به‌طوري‬ ‫که رف��اه و امنيت مردم مرزنش��ين خراس��ان‌رضوي و‬ ‫افغانس��تان به‌طور کامل به يکديگر وابس��ته اس��ت‪ ،‬در‬ ‫همين زمينه ضروري اس��ت که مقامات دو کشور توجه‬ ‫ويژه‌اي به توس��عه روابط تجاري خود داش��ته باشند تا‬ ‫مبادالت تجاري و بازرگاني رونق و توس��عه الزم را پيدا‬ ‫کنند‪ .‬او تاکيد کرد‪ :‬بدون ش��ک خراس��ان‌رضوي يکي‬ ‫از اس��تان‌هاي توانمند در زمينه ارائه خدمات و کاال به‬ ‫کشور افغانستان اس��ت که مي‌تواند در زمينه توليدات‬ ‫کش��اورزي به‌وي��ژه دانه‌ه��اي روغني از قبي��ل کنجد‪،‬‬ ‫واردات الزم را انجام دهد‪.‬‬ ‫‹ ‹امضاي سند راهبردي افغانستان و ايران‬ ‫محمدامين صديقي‪ ،‬سرکنسولگر‬ ‫افغانس��تان در مش��هد نيز در اين‬ ‫همايش از امضاي س��ند راهبردي‬ ‫افغانستان و ايران در هفته آينده و‬ ‫در سفر رييس‌جمهوري افغانستان‬ ‫ب��ه اي��ران خب��ر داد و گف��ت‪ :‬ح��ذف س��ختگيري‌ها و‬ ‫کاغذبازي‌هاي اداري در روابط بازرگاني ايران و افغانستان‬ ‫ضروري است‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬خوشبختانه نمايشگاه بازرگاني ايران در کابل‬ ‫بس��يار خوب برگزار ش��د زيرا در منطقه و افغانستان‪،‬‬ ‫بازتاب‌هاي زيادي داش��ت‪ ،‬ما اميدواريم زيرساخت‌هاي‬ ‫افغانستان که در جنگ و چالش‌هاي امنيتي اين کشور‬ ‫از بين رفت با همکاري ايران دوباره سر و سامان بگيرد‪.‬‬ ‫ساماندهی مناطق حاشیه‌ای‬ ‫مهر‪ :‬معاون سیاسی ـ امنیتی استاندار خراسان شمالی از دستگاه‌های‬ ‫خراس��ان شمالی خواست تا س��اماندهی مناطق حاش��یه‌ای را جدی‬ ‫بگیرن��د‪ ،‬چراک��ه دغدغه موج��ود در این زمینه آن اس��ت که مردم و‬ ‫س��اکنان این مناطق فراموش شوند و اقدام جدی برای رفع مشکالت‬ ‫آنها انجام نشود‪.‬‬ ‫محمدرحی��م نوروزی��ان ب��ا بیان اینک��ه اعتی��اد‪ ،‬فقر‪ ،‬بی��کاری و‬ ‫حاشیه‌نش��ینی از دش��منان اصل��ی و مش��کالت مه��م کل جامعه ما‬ ‫محس��وب می‌ش��وند‪ ،‬افزود‪ :‬به همین دلیل باید ضم��ن توجه به این‬ ‫آس��یب‌ها و مش��کالت‪ ،‬اقدامات دس��تگاه‌های اجرایی برای مقابله با‬ ‫آنه��ا را نیز جدی گرفته و به‌طور م��داوم رصد کنیم‪ .‬وی تصریح کرد‪:‬‬ ‫اس��تانداری خراسان شمالی به تبعیت از دولت یازدهم نگاه ویژه‌ای به‬ ‫مناطق حاشیه‌ای و آسیب‌پذیر اجتماعی دارد‪.‬‬ ‫نوروزیان با اش��اره به اینکه بیش��تر خانواده‌های س��اکن در مناطق‬ ‫حاش��یه‌ای ش��هرها‪ ،‬خانوارهای ضعیف و کم‌درآمدی هس��تند که از‬ ‫روس��تاها به این مناط��ق مهاجرت کرده‌اند‪ ،‬افزود‪ :‬باید دس��تگاه‌های‬ ‫مختلف توجه ویژه‌ای به این مناطق و رفع مشکالت اهالی آنها داشته‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫‹ ‹نبود تعادل بين صادرات و واردات افغانس�تان‬ ‫و ايران‬ ‫در بخ��ش ديگ��ري از اين هماي��ش‪ ،‬مظفرعليخاني‪،‬‬ ‫معاون امور اس��تانداري اتاق بازرگاني منابع کشاورزي‬ ‫اي��ران گفت‪ :‬اي��ران در ‪ 10‬ماه امس��ال ‪ ۲‬ميليارد دالر‬ ‫کاالي صادرات��ي به کش��ور افغانس��تان داش��ته که در‬ ‫مقابل کشور افغانس��تان تنها توانسته ‪۴‬ميليون دالر از‬ ‫محصوالت خود را به ايران صادر کند‪ .‬عليخاني با اشاره‬ ‫به نبود تعادل بين صادرات و واردات کش��ور افغانستان‬ ‫و ايران گفت‪ :‬در خوش‌بينانه‌ترين حالت س��االنه ايران‬ ‫‪۳‬ميليارد دالر کاال به کش��ور افغانس��تان صادر مي‌کند‬ ‫اين درحالي است که افغانستان در سال تنها ‪۲‬ميليون‬ ‫دالر به صورت ميانگين کاال به ايران وارد مي‌کند‪.‬‬ ‫مع��اون ام��ور اس��تانداري اتاق‬ ‫بازرگاني منابع کش��اورزي ايران‬ ‫اذعان ک��رد‪ :‬اين نب��ود تعادل و‬ ‫موازنه در روابط تجاري بین ایران‬ ‫و افغانس��تان نش��ان از وج��ود‬ ‫چالش‌ها و موانع جدي براي گسترش مراودات تجاري‬ ‫دو کش��ور دارد که بخش خصوصي و نهاد‌هاي حقوقي‬ ‫در کنار دولت بايد درصدد رفع آنها اقدام کنند‪ .‬او ادامه‬ ‫داد‪ :‬ازجمل��ه اقدامات��ي که مي‌توان��د در زمينه رونق و‬ ‫بهبود روابط تجاري دو کش��ور موثر باش��د مي‌توان به‬ ‫کاهش تعرفه‌هاي حقوقي ورودي اشاره کرد‪.‬‬ ‫عليخاني بيان کرد‪ :‬همچنين سرمايه‌گذاري بازرگانان‬ ‫افغان��ي در اي��ران نيازمند تس��هيل ص��دور مجوز‌ها و‬ ‫پروانه‌هاي کار اس��ت که اين خود عامل مهمي در رشد‬ ‫روابط تجاري دو کشور و کمک به رشد اقتصادي کشور‬ ‫افغانستان است‪.‬‬ ‫او با اش��اره به اينکه تش��کيل ائتالف ملي و روي کار‬ ‫آم��دن دولت مردمي پس از خ��روج نيروهاي نظامي از‬ ‫افغانستان از مهم‌ترين اتفاق‌هاي رخ داده در اين کشور‬ ‫است‪ ،‬افزود‪ :‬تعامل ايران با افغانستان بايد به‌صورت برد‬ ‫باش��د اما مشکالتي همچون هزينه‌‌هاي باالي ويزا براي‬ ‫دو کشور سبب شده بس��ياري از کاالهاي کشاورزي و‬ ‫صنايع‌دس��تي به‌طور غيرمستقيم از افغانستان به ايران‬ ‫وارد ش��ود‪ .‬او اضافه کرد‌‪ :‬بايد تجارت بين اين دو کشور‬ ‫آزاد ش��ود و تا زماني که بدنه اجراي��ي ايران در مقابل‬ ‫واردات افغانس��تان مقاومت کند‪ ،‬ص��ادرات و واردات با‬ ‫مشکل روبه‌رو خواهد بود‪.‬‬ ‫افزایش درآمدهای گمرکی کرمان‬ ‫مه�ر‪ :‬اس��تاندار کرمان گفت‪ :‬اس��تان کرمان رتبه نخس��ت صادرات‬ ‫کاالهای غیرنفتی را به خود اختصاص داده است و درآمدهای گمرکی‬ ‫اس��تان کرمان در ‪۱۱‬م��اه س��ال‌جاری ‪۵۵۰‬میلیارد توم��ان بوده که‬ ‫‪1۴۰‬میلیارد تومانی افزایش داش��ته اما متاس��فانه با این همه ظرفیت‬ ‫هنوز فقر و محرومیت در این استان وجود دارد‪.‬‬ ‫علیرضا رزم‌حسینی گفت‪ :‬در دولت تدبیر و امید طی ‪۱۱‬ماه گذشته‬ ‫با توجه ب��ه تحریم‌های اقتصادی ‪۴۶‬میلی��ارد دالر صادرات کاالهای‬ ‫غیرنفت��ی داش��ته‌ایم که پیش‌بینی می‌ش��ود این می��زان صادرات تا‬ ‫پایان س��ال جاری ب��ه ‪ ۵۰‬میلیارد دالر برس��د و در مجموع نزدیک‬ ‫‪۱۰۰‬میلیارد دالر صادرات و واردات داشته‌ایم که این نشان‌دهنده این‬ ‫اس��ت که اقتصاد ایران ظرفیت‌های اقتصادی باالیی در داخل کشور‬ ‫دارد‪ .‬اس��تاندار کرمان تصری��ح کرد‪ :‬راه‌اندازی س��امانه امور گمرکی‬ ‫به‌صورت هوشمند در اس��تان کرمان کار بسیار بزرگی بوده است که‬ ‫با اجرای این س��امانه میزان مراجعه حضوری به گمرک کاهش یافته‬ ‫و باعث باال رفتن رتبه کسب‌وکار استان خواهد شد و اگر این سامانه‬ ‫در سراسر کشور پیاده شود‪ ،‬رتبه کشوری را در سطح باالیی افزایش‬ ‫خواهد داد‪.‬‬ ‫از س��وي ديگر محمدحسن انصاري‪ ،‬رييس اتحاديه‬ ‫واردکنن��دگان و صادرکنندگان هرات در اين همايش‬ ‫گفت‪ :‬توجه به کاهش هزينه‌هاي ترانزيت‪ ،‬بيمه و ويزا‬ ‫در زمینه توس��عه روابط بازرگاني ايران و افغانستان از‬ ‫اهميت بااليي برخوردار است‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬برخي از مش��کالت همچ��ون تعرفه باالي‬ ‫کااله��ا (مانند کش��مش‪ ،‬گ��ردو و آلبالو خش��ک) در‬ ‫گمرک دوغارون‪ ،‬افزايش حق ترانزيت و بيمه س��بب‬ ‫کاهش روابط بازرگاني ايران و افغانستان مي‌شود‪.‬‬ ‫انصاري با بيان اينکه برخي از کاالها با قيمت ارزان و‬ ‫به ميزان زياد در افغانستان توليد مي‌شود و به راحتي‬ ‫امکان صادرات به ايران را دارد‪ ،‬افزود‪ :‬متاس��فانه مردم‬ ‫اي��ران اين کاالها را با قيمت زيادي که از کش��ورهاي‬ ‫ديگر به اين کش��ور وارد ش��ده خري��داري مي‌کنند‪،‬‬ ‫درحال��ي که م��ا آمادگي خوبي ب��راي وارد کردن اين‬ ‫محصوالت با قيمت ارزان به ايران داريم‪.‬‬ ‫او با اش��اره ب��ه اينکه تاجران افغ��ان در مرز دوغارون‬ ‫امني��ت ف��روش کاالي خ��ود را ندارن��د‪ ،‬اف��زود‪ :‬بايد‬ ‫مشکالت اين تاجران به‌ويژه در مرزها و گمرک هرچه‬ ‫زودتر رفع شود تا روابط بازرگاني اين دو کشور توسعه‬ ‫پيدا کند‪.‬‬ ‫‹ ‹رفع موانع واردات و صادرات دو کشور‬ ‫در ادامه اين همايش‪ ،‬محمود س��يادت‪ ،‬رييس اتاق‬ ‫مشترک ايران و افغانس��تان در خراسان‌رضوي گفت‪:‬‬ ‫اي��ران در صادرات و توليدات برخ��ي از محصوالت از‬ ‫جمله زعفران ‪ ۹۰‬درصد بازارهاي جهاني را در اختيار‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫او اف��زود‪ :‬بايد در حوزه گمرکات‬ ‫ص��ادرات و واردات مش��کالت‬ ‫موجود رفع ش��ود‪ ،‬خوشبختانه‬ ‫بس��ياري از مش��کالتي ک��ه‬ ‫س��ال‌هاي گذش��ته در ح��وزه‬ ‫صادرات از ايران به افغانس��تان ي��ا در حوزه واردات از‬ ‫افغانستان به ايران وجود داشت هم‌اکنون برطرف شده‬ ‫اس��ت‪ .‬به گفته او‪ ،‬در همين زمينه تاکنون جلس��ات‬ ‫متعددي با اداره گمرکات‪ ،‬قرنطيه و س��ازمان جهاني‬ ‫بهداشت برگزار شده؛ امري که در چارچوب قوانين دو‬ ‫کشور و قوانين بين‌المللي بوده است‪.‬‬ ‫سيادت با اشاره به مشترک بودن قوانين ورود کاالها‬ ‫به ايران نس��بت به تمامي کشورها تاکيد کرد‪ :‬با توجه‬ ‫به ظرفيت‌هايي که در ايران و افغانس��تان وجود دارد‪،‬‬ ‫ابتدا بايد ظرفيت‌ها و توانمندي‌هاي بالقوه را شناسايي‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫وي با بيان اينکه تنها مرز موجود بين افغانس��تان و‬ ‫ايران‪ ،‬مرز جغرافيايي اس��ت‪ ،‬اذعان کرد‪ :‬ما با کش��ور‬ ‫افغانس��تان در زمينه‌ه��اي فرهنگي‪ ،‬دين��ي‪ ،‬آيين و‬ ‫اعتقادات اش��تراکات فراواني داريم که مي‌تواند بستر‬ ‫خوبي براي انتقال دانش بين دو کشور باشد‪.‬‬ ‫او گفت‪ :‬براس��اس برنامه‌ريزي‌هاي انجام‌ش��ده نيز‬ ‫بین دولت وحدت ملي و دولت تدبير و اميد جمهوري‬ ‫اس�لامي ايران پيماني با عنوان پيمان استراتژيک بين‬ ‫دو کشور جمهوري اسالمي ايران و جمهوري اسالمي‬ ‫افغانس��تان منعقد مي‌ش��ود‪ .‬وي تصريح کرد‪ :‬چنانچه‬ ‫بتوانيم روابط تجاري و توانمندس��ازي صادرات کشور‬ ‫افغانس��تان را ارتقا دهيم می‌توانی��م در آينده نزديک‬ ‫ش��اهد تفاهمنامه‌هاي��ي در زمينه کش��ت و صنعت با‬ ‫کشور افغانستان باشيم‪.‬‬ ‫بیکاری در حوزه کشاورزی خراسان جنوبی‬ ‫ایس�نا‪ :‬رییس س��ازمان نظام مهندس��ی کش��اورزی و منابع طبیعی‬ ‫خراس��ان جنوبی گف��ت‪ :‬افزون‌ب��ر ‪ 1300‬فارغ‌التحصیل کش��اورزی‬ ‫بیکار در اس��تان داریم‪ .‬محمدحس��ن اکبری اظهار کرد‪ :‬سازمان نظام‬ ‫مهندس��ی در نظر دارد تا مهندس��ان متخصص دانشگاهی را گرد هم‬ ‫جمع کرده تا از خدمات آنها در بخش کش��اورزی اس��تفاده کند‪ .‬وی‬ ‫افزود‪ :‬در اس��تان ‪ 2330‬فارغ‌التحصیل کشاورزی داریم که نزدیک به‬ ‫‪ 2120‬کارشناس‪ 210 ،‬کارش��ناس ارشد و ‪ 22‬دکترا هستند‪ .‬رییس‬ ‫س��ازمان نظام مهندسی کش��اورزی و منابع طبیعی خراسان جنوبی‬ ‫ادامه داد‪ :‬نکته ضعف در این سازمان تعداد کم اعضای فعال است که‬ ‫باید فارغ‌التحصیالن بیشتری جذب کنیم و خدمات بهتری ارائه دهیم‪.‬‬ ‫اکبری تصریح کرد‪ :‬براس��اس وظایف صدور پروانه‌های موافقت اصولی‬ ‫بخش کشاورزی پروانه تاسیس کشاورزی و بهره‌برداری در بخش‌های‬ ‫زراعی‪ ،‬باغی و دامی اس��ت‪ .‬وی با اش��اره به اینکه اعضای این سازمان‬ ‫به دو نوع اعضای حقیقی و حقوقی تقس��یم می‌شوند‪ ،‬گفت‪ :‬در زمینه‬ ‫دوره‌های آموزش��ی کالس‌های تخصصی برای کارشناس��ان و اعضایی‬ ‫که در بخش کشاورزی خدمات ارائه می‌دهند و دوره‌های ترویج برای‬ ‫بهره‌برداران انجام می‌شود‪.‬‬
‫‌شنبه ‪ 9‬اسفند ‪ 9 - 1393‬جمادی االول ‪ 28 -1436‬فوریه ‪ -2015‬شماره ‪ -168‬پیاپی ‪1486‬‬ ‫گفت‌وگوی‬ ‫‪report@smtnews.ir‬‬ ‫گزارش‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪11‬‬ ‫فعالیت بنگاه‌های اقتصادی در گرو رعایت حقوق مصرف‌کننده‬ ‫تو فکر يک سقفم‪!...‬‬ ‫میر غوغا را بگو مستان سالمت می‌کنند‬ ‫وان ِ‬ ‫با مدیرعامل موسسه صندوق بازنشستگی شرکت ملی صنایع مس ایران‬ ‫سرمایه صندوق در خدمت صنعت مس‬ ‫محمود مقدس‪ -‬گروه گفت‌وگو‪ :‬ش��رکت‬ ‫ملی صنای��ع مس ای��ران به‌عن��وان حامی و‬ ‫هیات امنای موسس��ه صندوق بازنشس��تگی‬ ‫است که از ابتدا‪ ،‬ارائه خدمات به بازنشستگان‬ ‫را عه��ده‌دار بوده اس��ت‪ .‬اما از س��ال ‪1380‬‬ ‫به‌طور رس��می ب��ه فعالیت‌ه��ای اقتصادی و‬ ‫سرمایه‌گذاری در ش��رکت‌های متعدد به‌‌ویژه‬ ‫شرکت‌های وابس��ته به صنایع مس پرداخته‬ ‫و ت��ا نیم��ه نخس��ت س��ال ‪ 1393‬اق��دام به‬ ‫سرمایه‌گذاری معادل یک‌هزار و ‪300‬میلیارد‬ ‫توم��ان کرده اس��ت‪ .‬بنابراین ب��رای اطالع از‬ ‫چگونگی سرمایه‌گذاری‌ها و موفقیت‌های این‬ ‫موسسه با منصور سلطانی‪ ،‬مدیرعامل موسسه‬ ‫صندوق بازنشس��تگی ش��رکت مل��ی صنایع‬ ‫مس ایران‪ ،‬درباره چگونگی سرمایه‌گذاری‌ها‪،‬‬ ‫فعالیت‌های معدنی‪ ،‬صنعتی ‪ ،‬فنی‌مهندسی و‬ ‫خدماتی این موسسه گفت‌وگویی داشتیم که‬ ‫در ادامه می‌خوانید‪:‬‬ ‫€ € فعالیت‌ه�ای اقتص�ادی صن�دوق‬ ‫بازنشستگی چگونه است؟‬ ‫از آنج��ا که ماموریت اصلی صن��دوق‪ ،‬ارائه‬ ‫خدم��ات رفاهی اس��ت و ارائ��ه خدمات هم‬ ‫نیازمن��د پول اس��ت بنابراین از س��ال ‪1380‬‬ ‫به بعد‪ ،‬مناب��ع صندوق‪ ،‬ازجمله «کس��ورات‬ ‫بازنشس��تگی» را گرد آورده و در شرکت‌های‬ ‫مختلف‪ ،‬سرمایه‌گذاری کرده است و در حال‬ ‫حاضر یکی از وظای��ف مهم صندوق‪ ،‬فعالیت‬ ‫اقتصادی و سرمایه‌گذاری و نظارت بر تمامی‬ ‫امور سرمایه‌گذاری‌هاست‪.‬‬ ‫€ €حجم سرمایه‌گذاری موسسه چقدر‬ ‫است؟‬ ‫حجم س��رمایه‌گذاری به قیم��ت دفتری تا‬ ‫تاری��خ ‪ 93/6/31‬افزون بر هزار و ‪300‬میلیارد‬ ‫تومان است این رقم محاسبه سال ‪ 1380‬تا ‪6‬‬ ‫ماه دوم سال ‪ 1393‬است‪.‬‬ ‫€ €ای�ن س�رمایه‌گذاری‌ها در ک�دام‬ ‫بخش‌های اقتصادی انجام شده است؟‬ ‫ب��ه دلیل حض��ور فع��ال در «مجتمع مس‬ ‫سرچش��مه» و ضرورت رف��ع نیازمندی‌های‬ ‫آن‪ ،‬بخش��ی از خدمات مهم ما به این مجتمع‬ ‫برمی‌گردد‪ .‬بنابرای��ن برای اینکه این خدمات‬ ‫حالت مستقل از این مجتمع داشته و در قالب‬ ‫شرکتی باشد‪ ،‬شرکت‌های مختلفی متناسب‬ ‫ب��ا نیاز مجتم��ع مس در دل ش��رکتی به نام‬ ‫«شرکت سرمایه‌گذاری مس سرچشمه» فعال‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫€ €در صنعت «مس سرچش�مه» شما‬ ‫هم سرمایه‌گذاری دارید؟‬ ‫ش��رکت ملی صنای��ع مس ایران در س��ال‬ ‫‪ 1386‬وارد ب��ورس ش��د و در قالب س��ازمان‬ ‫خصوصی‌سازی عرضه ش��د بنابراین از حالت‬ ‫دولت��ی خارج و صندوق بازنشس��تگی نیز در‬ ‫«ش��رکت ملی صنایع مس ای��ران» از طریق‬ ‫بورس سهام‌دار شده است‪.‬‬ ‫«ش��رکت ملی صنایع مس ایران» که واحد‬ ‫اصلی آن «مجتمع مس سرچش��مه» است به‬ ‫یکسری خدمات جانبی نیاز دارد‪ ،‬برای مثال‬ ‫تامین نیروی انس��انی‪ ،‬خدم��ات حمل‌ونقل‪،‬‬ ‫خدم��ات آش��پزخانه‪ ،‬نگه��داری خانه‌ه��ای‬ ‫سازمانی و اداری‪ ،‬که این‌ها توسط شرکت‌های‬ ‫معدودی در مس سرچش��مه ایجاد ش��ده که‬ ‫س��هامدار اصلی آن «شرکت س��رمایه‌گذاری‬ ‫م��س سرچش��مه» اس��ت ک��ه ش��خصیت‬ ‫حقوقی‌اش جداست و سهامداران آن صندوق‬ ‫و اشخاص حقیقی و حقوقی هستند‪.‬‬ ‫€ €فعالیت «شرکت ملی صنایع مس»‬ ‫که شما سهامدارش هستید‪ ،‬چیست؟‬ ‫ش��رکت ملی صنایع مس‪ ،‬یک شرکت اصلی‬ ‫اس��ت و آن محصولی که به‌عنوان مس و کاتد‬ ‫می‌شناس��یم‪ ،‬توسط این شرکت تولید می‌شود‬ ‫و ی��ک خ��ط تولی��د ‪ 6‬کیلومت��ری دارد که از‬ ‫معدن ش��روع و به پاالیشگاه ختم می‌شود و به‬ ‫در حال حاضر یکی از‬ ‫وظایف مهم صندوق‪،‬‬ ‫فعالیت اقتصادی‬ ‫و سرمایه‌گذاری و‬ ‫نظارت بر تمامی امور‬ ‫سرمایه‌گذاری‌های‬ ‫صنعتی‪ ،‬معدنی و‬ ‫خدماتی است‬ ‫آخرین محصول آن که کاتد اس��ت‪ ،‬می‌رس��د‪.‬‬ ‫یکی از محص��والت اصلی م��س تولید مفتول‬ ‫‪ 8‬میلی‌متری اس��ت که عمده مصرف‌کنندگان‬ ‫آن کاب��ل برق مفت��ول ‪ 8‬میلی‌متری را تبدیل‬ ‫ب��ه انواع و اقس��ام کابل و س��یم‌های مورد نیاز‬ ‫می‌کنن��د‪ .‬همچنی��ن تولیدات اس��لب و بیلت‬ ‫مس��ی که در صنایع پایین‌دس��تی و جنبی به‬ ‫کار می‌رود‪ ،‬از همین تولیدات اس��ت‪ .‬همچنین‬ ‫خدمات رفاهی این ش��رکت مانن��د رفت‌وآمد‬ ‫کارگران و کارمندان به رستوران‪ ،‬محوطه شهر‬ ‫مس سرچش��مه و نیز نگهداری فضای س��بز‪،‬‬ ‫واحدهای سازمانی و تاسیساتی‪ ،‬از فعالیت‌هایی‬ ‫اس��ت که توسط شرکت‌های وابسته به شرکت‬ ‫ملی صنایع مس ارائه می‌شود‪.‬‬ ‫€ €آی�ا ش�رکت س�رمایه‌گذاری م�س‬ ‫سرچشمه که شما در آن نیز سهام دارید‬ ‫خدمات دیگر تولیدی انجام می‌دهد؟‬ ‫از دیگ��ر خدم��ات ای��ن ش��رکت تولی��د‬ ‫سولفورس��دیم اس��ت که نیاز «واحد تغلیظ»‬ ‫مس سرچشمه است‪ .‬یک واحد تولیدی دیگر‬ ‫به نام «آلیاژ کار» در اس��تان اصفهان مستقر‬ ‫اس��ت و گلوله‌های فوالدی تولید می‌کند که‬ ‫برای «خردایش» س��نگ‌های معدنی است یا‬ ‫در تولید «س��رباره‌های مس» که از روی ماده‬ ‫ذوب شده گرفته می‌شود‪ ،‬به‌کار می‌آید و دپو‬ ‫می‌ش��ود که می‌تواند تبدیل به ریزدانه‌هایی‬ ‫ش��ود و در «سن‌بالس��ت» ی��ا در زنگ‌زدایی‬ ‫فل��زات به‌کار‌آی��د که عمده مص��رف آن در‬ ‫صنعت نفت اس��ت‪ .‬این محصوالت در شرکت‬ ‫«مسباره» وابسته به ش��رکت سرمایه‌گذاری‬ ‫م��س سرچش��مه تولید می ش��ود‪ .‬همچنین‬ ‫خاکبرداری معدن را یکی از شرکت‌های تابعه‪،‬‬ ‫«شرکت س��رمایه‌گذاری مس سرچشمه» به‬ ‫عه��ده دارد که حجم دارایی‌های آن افزون بر‬ ‫‪100‬میلیارد تومان ارزیابی می‌شود‪.‬‬ ‫یکی دیگر از مهمترین فعالیت‌های اقتصادی‬ ‫ما ک��ه صندوق به‌عنوان فعالی��ت ویژه به آن‬ ‫نگاه می‌کند‪ ،‬س��رمایه‌گذاری در صنعت مالی‬ ‫اس��ت‪ .‬موضوعی که مربوط به بازار س��رمایه‬ ‫(بورس) و صنعت بانکداری می‌ش��ود‪ .‬ما یک‬ ‫هلدین��گ داریم که نگاهش ب��ه فعالیت‌های‬ ‫مالی و سرمایه‌گذاری است‪ .‬یک موسسه مالی‬ ‫اعتباری به نام «پیش��رو»‪ ،‬یک شرکت بیمه و‬ ‫یک ش��رکت کارگزاری داریم که کار بورس و‬ ‫اوراق به��ادار و کاال را انج��ام می‌دهد‪ .‬حدود‬ ‫یک‌هزار میلی��ارد تومان برای ‪3‬س��ال آینده‬ ‫پیش‌بینی کردیم که قرار اس��ت فقط در این‬ ‫بخش سرمایه‌گذاری کنیم‪ ،‬هر چند که بورس‬ ‫اوراق بهادار اکنون در ش��رایط خوبی نیس��ت‬ ‫ام��ا فکر می‌کنیم در آینده ش��رایط خوبی در‬ ‫انتظار است‪.‬‬ ‫€ €در استان کرمان که مرکز فعالیت‌های‬ ‫اصلی شماست‪ ،‬سرمایه‌گذاری نداشته‌اید؟‬ ‫در حوزه اس��تان کرمان اقداماتی در ‪ 8‬سال‬ ‫اخیر انجام شده است که بخشی از آن را ادامه‬ ‫دادی��م و بخش دیگر را به دلیل محدودیت‌ها‬ ‫فع�لا راکد گذاش��ته‌ایم ام��ا امیدواریم آن را‬ ‫ه��م فعال کنی��م‪ .‬در حوزه اس��تان کرمان ما‬ ‫چند ش��رکت داریم که کام�لا منطقه‌ای کار‬ ‫می‌کنند‪ .‬یک شرکت ساختمانی و یک شرکت‬ ‫نمایشگاهی داریم که بسیار منظم است و در‬ ‫یک سال اخیر با کمک مدیرعامل مربوط‪ ،‬آن‬ ‫را به س��رانجام رس��اندیم‪ .‬یک شرکت تولید‬ ‫«فورمولیب��دن» در رفس��نجان و یک منطقه‬ ‫ویژه تجاری در اس��تان کرم��ان داریم که در‬ ‫ح��ال جذب س��رمایه‌گذار و واگ��ذاری زمین‬ ‫اس��ت‪ .‬در آنج��ا تاسیس��ات زیربنای��ی آب و‬ ‫برق و ‪ ...‬می‌بری��م‪ ،‬قطعه‌بندی می‌کنیم و به‬ ‫واحدهای تولیدی واگ��ذار می‌کنیم‪ .‬یادآوری‬ ‫می‌کن��م که به دلیل نیازمندی‌های ش��رکت‬ ‫ملی صنایع م��س و رفع نیازمندی واحدهای‬ ‫تغلیظ‪ ،‬احس��اس کردیم که باید یک شرکت‬ ‫تولید گلوله‌ه��ای فوالدی در اس��تان کرمان‬ ‫داشته باش��یم‪ .‬اما این کار را یک مقدار عقب‬ ‫انداختیم‪ ،‬چراکه ش��رکت‌های کوچک به‌طور‬ ‫پراکنده در کشور‪ ،‬در حال تولید این محصول‬ ‫هس��تند و اگر این واحد را ما راه‌‌اندازی کنیم‪،‬‬ ‫ممکن است واحدهای کوچک و بزرگ که در‬ ‫حال تولید هستند‪ ،‬متضرر شوند‪ ،‬بنابراین این‬ ‫ش��رکت را با احتیاط راه‌ان��دازی می‌کنیم‪ ،‬به‬ ‫همی��ن دلیل فعالیت آن خیلی توس��عه پیدا‬ ‫نکرده است‪.‬‬ ‫€ €باتوج�ه ب�ه اینک�ه فعالیت‌ه�ای‬ ‫شرکت مس معدنی و صنعتی است آیا‬ ‫فعالیت‌های مهندسی هم دارید؟‬ ‫بله‪ ،‬دو ش��رکت دیگر داریم ک��ه در صنعت‬ ‫م��س کار مهندس��ی انجام می‌دهند‪ .‬ش��رکت‬ ‫مس‪ ،‬یک ش��رکت کاملا توسعه‌ای تعریف‌شده‬ ‫است‪ .‬کشور ما درواقع به‌دلیل قرارگرفتن روی‬ ‫کمربن��د مس نیازمند اس��تخراج و تولید مس‬ ‫است از این‌رو فعالیت شرکت مس توسعه پیدا‬ ‫ک��رده و تمام مدیرانی که در صنعت مس فعال‬ ‫بودند خوش��بختانه نگاهی توس��عه‌ای داشتند‪.‬‬ ‫االن ظرفی��ت تولید مس در سرچش��مه حدود‬ ‫‪200‬هزار تن است ولی در یک افق ‪ 4‬یا ‪5‬ساله‬ ‫این ظرفی��ت به ‪400‬ه��زار ت��ن افزایش پیدا‬ ‫می‌کند‪ .‬برای «توسعه» ما نیازمند شرکت‌های‬ ‫مهندسی هستیم که بتوانند به عنوان دفتر فنی‬ ‫و مش��اوره عمل کنند و خدمات فنی مهندسی‬ ‫را ارائه بدهند‪ .‬بنابراین دو شرکت اصلی داریم‪،‬‬ ‫یکی زیرمجموعه مس سرچشمه بنام «نیپک»‬ ‫و دیگری «کانی‌مس» است که به‌طور مستقیم‬ ‫زیر نظر ماس��ت که خیلی خوب س��امان پیدا‬ ‫ک��رده و کار اجرایی مس را به صورت ام‪.‬س��ی‬ ‫مدیریت پیم��ان انجام می‌دهند‪ .‬همچنین یک‬ ‫پروژه مس��تقیم را با ش��رکت س��رمایه‌گذاری‬ ‫«گل‌گهر» در س��یرجان به ن��ام مجتمع فوالد‬ ‫سیرجان داریم که این شرکت با سرمایه‌گذاری‬ ‫فعل��ی ‪ 400‬میلیارد توم��ان تولید یک میلیون‬ ‫ت��ن ش��مش ف��والد را برعه��ده دارد‪ .‬البت��ه‬ ‫س��رمایه‌گذاری آن به صورت مشترک افزون بر‬ ‫‪600‬میلیارد تومان هزینه دربرداشته که بخشی‬ ‫توس��ط سهامداران و بخشی از آن توسط منابع‬ ‫پولی و بانکی استقراض شده است‪.‬‬ ‫مرحل��ه اول ای��ن کارخان��ه تولی��د «آهن‬ ‫اس��فنجی» است که به بهره‌برداری رسیده و‬ ‫فاز بعدی که تولید شمش فوالدی با ظرفیت‬ ‫یک میلیون تن است قرار است ظرف دو سال‬ ‫آینده انجام‌ش��ود و در ادام��ه این فعالیت‌ها‬ ‫ی��ک کارخانه نورد در شهرس��تان بردس��یر‬ ‫در اس��تان کرمان تدارک دیده شده که کار‬ ‫آن تبدیل ش��مش به میلگرد است و یکی از‬ ‫سرمایه‌گذاری‌های خوب صندوق است‪.‬‬ ‫€ €به خاطر استفاده و بهره‌برداری که از‬ ‫منطقه کرم�ان دارید آیا خدماتی هم به‬ ‫استان ارائه کرده‌اید؟‬ ‫بیشتر معادن غنی کشور در استان کرمان و‬ ‫یزد است بنابراین وقتی شرکت «ملی صنایع‬ ‫م��س» ایران و ش��رکت «گل‌گهر» به عنوان‬ ‫دو شرکت بس��یار بزرگ در اس��تان کرمان‬ ‫فعالی��ت می‌کنند‪ ،‬فعالی��ت آنها صرف‌نظر از‬ ‫اینکه ایجاد اش��تغال کرده‪ ،‬ب��ازده اقتصادی‬ ‫ب��رای کل کش��ور دارد و در تولی��د ناخالص‬ ‫ملی کش��ور نیز موثر اس��ت‪ .‬اما واقعیت این‬ ‫است که این تولیدات و استخراج‌ها از معادن‪،‬‬ ‫هزینه‌های اجتماعی غیرمستقیم و مستقیم‬ ‫ایجاد خواهد کرد‪ .‬مثال آلودگی محیط‌زیست‬ ‫یکی از مس��ائل اصلی اس��ت و یا وقتی برای‬ ‫تامین مواد اولیه‪ ،‬برای تدارک خطوط تولید‪،‬‬ ‫برای فروش محصوالت از جاده‌های اس��تان‬ ‫اس��تفاده می‌کنی��د این جاده‌ها فرس��وده و‬ ‫خراب می‌شوند‪ .‬درست است که یک شرکت‬ ‫تولیدی برای کش��ور آثار مثب��ت دارد‌‪ ،‬ولی‬ ‫این رفتارها هزینه‌های زیست‌محیطی دارد‪.‬‬ ‫بنابراین نه‌تنها در کرمان بلکه در کل کشور‪‌،‬‬ ‫هر کارخانه‌ای در هر جای کش��ور که تولید‬ ‫اقتصادی دارد‪ ،‬یک‌س��ری آث��ار بد اجتماعی‬ ‫و زیس��ت‌محیطی با خودش ب��ه همراه دارد‪.‬‬ ‫ای��ن هزینه‌های اجتماعی را باید ش��رکت‌ها‬ ‫به عهده بگیرند‪ ،‬نباید انتظار داش��ته باشیم‬ ‫ک��ه همه ای��ن هزینه‌ه��ا را دول��ت بپردازد‬ ‫ش��رکت‌های بزرگ مثل «ش��رکت مس» و‬ ‫«گل‌گهر» به نظر می‌رس��د که پرداخت این‬ ‫هزینه‌ه��ا را ب��رای خود قائل‌ان��د و حاضرند‬ ‫ب��رای بهبود ش��رایط اجتماع��ی اقتصادی و‬ ‫زیست‌محیطی استان کرمان سرمایه‌گذاری‬ ‫کنن��د‪ .‬در ح��ال حاضر یک ظرفیت بس��یار‬ ‫بالق��وه مع��ادن در کرمان وج��ود دارد که با‬ ‫سرمایه‌گذاری‌های کوچک و بزرگ و تامین‬ ‫منابع‪ ،‬این معادن را می‌توان اس��تخراج کرد‪،‬‬ ‫این فعالیت‌ها می‌توانند بازده اقتصادی برای‬ ‫منطقه‪ ،‬اس��تان و کل کش��ور داشته باشند‪.‬‬ ‫نگاه ما به اس��تان یک نگاه س��رمایه‌گذاری‬ ‫اس��ت ولی در کنارش نیم‌نگاهی به مس��ائل‬ ‫اجتماع��ی آن داری��م‪ ،‬به همین دلیل ش��ما‬ ‫می‌بینی��د که مثال ش��رکت م��س این نوع‬ ‫فعالی��ت اجتماع��ی را دارد‪ .‬ب��ه عنوان مثال‬ ‫اشاره می‌کنم به یک باشگاه ورزشی که برای‬ ‫ی��ک ش��رکت «تولیدی» درآمد به حس��اب‬ ‫نمی‌آید‪ .‬اما باعث شادابی نسل جوان استان‬ ‫می‌ش��ود و مسابقات ورزش��ی برای مردم به‬ ‫عنوان ی��ک کار تفریحی و ورزش��ی در نظر‬ ‫گرفته می‌ش��ود و اثرات اجتماعی خوبی در‬ ‫منطقه دارد‪ .‬این در تمام دنیا متداول اس��ت‬ ‫و ش��رکت‌های بزرگ برای مسائل اجتماعی‬ ‫مردم منطقه خود‪ ،‬سرمایه‌گذاری می‌کنند‪.‬‬ ‫€ €مس�ائل محیط‌زیس�تی یک�ی از‬ ‫مش�کالت اصلی معادن اس�ت‪ ،‬آیا شما‬ ‫در کرمان برای رفع مشکالت و همکاری‬ ‫با محیط‌زیست منطقه کرمان‪ ،‬همکاری‬ ‫داشته‌اید؟‬ ‫البته ما به عنوان صندوق بازنشستگی مس‬ ‫صنای��ع کالن نداریم‪ .‬گاهی رفع مش��کالت‬ ‫زیست‌محیطی به سرمایه‌گذاری بسیار کالن‬ ‫نیاز دارد که توسط شرکت‌های تولیدی آنجا‬ ‫قابل حل نیست و نیاز به منابع سنگین‌تری‬ ‫مث��ل مناب��ع دول��ت و یا حت��ی کمک‌های‬ ‫بین‌المللی دارد‪ .‬ش��ما می‌دانید در خیلی از‬ ‫کشورهای جهان سومی در تولید محصوالت‬ ‫مختلف‪ ،‬به‌دلیل آثار مخرب زیست‌محیطی‪،‬‬ ‫س��ازمان ملل متحد یا سازمان‌های دوستدار‬ ‫محیط‌زیست کمک می‌کنم که مشکالت آنها‬ ‫به حداقل برسد‪ .‬در واقع فکر می‌کنم شرکت‬ ‫ملی صنایع مس ایران اقدامات بسیار خوبی‬ ‫در این رابطه انجام داده است‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫الگوی توسعه پایدار معدن‬ ‫ف�رزاد بزرگی‪ -‬مدیر بودجه ایمی�درو‪ :‬باوجود‬ ‫اینک��ه ایران‪ ،‬حدود ‪3‬درصد از ذخایر معدنی جهان‬ ‫و ح��دود ‪ 70‬ن��وع م��اده معدنی و اس��تراتژیک را‬ ‫دراختیار دارد اما نتوانس��ته اس��ت به نحو مطلوبی‬ ‫از ای��ن ظرفیت در اقتصاد ملی خود اس��تفاده کند‪.‬‬ ‫به‌طوری که میانگین س��هم اقتصاد معدن نس��بت‬ ‫ب��ه تولی��د ناخالص داخل��ی حدود ی��ک درصد و‬ ‫س��هم اقتصاد صنایع معدنی‪ ،‬حدود ‪5‬درصد است‪.‬‬ ‫اگ��ر بپذیریم اس��تفاده خردمندان��ه از ظرفیت‌ها و‬ ‫مناب��ع‪ ،‬بهبود کیفیت زندگی و رونق بخش��یدن به‬ ‫فضای کسب‌وکار نیازمند برنامه‌ریزی‪ ،‬سازماندهی‬ ‫و نظ��ارت عالمانه فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی‬ ‫اس��ت‪ ،‬می‌توان گفت رش��د اقتصاد مل��ی‪ ،‬تقویت‬ ‫ارزش‌های اجتماعی‪ ،‬سیاس��تگذاری‌های مناسب و‬ ‫حل مسائل زیس��ت‌محیطی در گرو «تفکر توسعه‬ ‫پایدار» و دس��تیابی به اهداف چهارگانه آن است‪ .‬از‬ ‫این‌رو باتوجه به نقش جاودانه تفکر توسعه پایدار و‬ ‫اثرات بنیادی که بر زندگی جامعه بشری می‌گذارد‪،‬‬ ‫در این یادداش��ت‪ ،‬ابتدا تعریفی از توس��عه پایدار‪،‬‬ ‫ضرورت داش��تن یک الگوی مرجع توسعه پایدار و‬ ‫نقش آن در رشد و توسعه کشور و سپس رهیافتی‬ ‫از الگوی توس��عه پایدار معدن ارائه می‌شود‪ .‬توسعه‬ ‫پای��دار‪ ،‬الگویی نظام‌مند و هوش��مندانه اس��ت که‬ ‫براساس آن می‌توان با اس��تفاده از حداقل منابع و‬ ‫امکانات به اهداف چهارگانه توس��عه پایدار ش��امل‪:‬‬ ‫«اهداف اقتصادی» برای دس��تیابی به رشد تولید و‬ ‫درآمد ملی‪« ،‬اهداف اجتماعی» برای اجرای عدالت‬ ‫و رفاه عمومی‪« ،‬اهداف سیاسی» برای ایجاد تعامل‬ ‫و مش��ارکت مدنی و «اهداف زیست‌محیطی» برای‬ ‫حفظ محیط‌زیست و منابع طبیعی دست یافت‪.‬‬ ‫از میان الگوهای دس��تیابی به توسعه پایدار‪ ،‬دو‬ ‫الگوی «توس��عه پایدار معدن» و «توس��عه پایدار‬ ‫کش��اورزی» الگویی بنیادی و توس��ع ‌ه‌ای هستند‬ ‫که می‌ت��وان آنها را «الگوهای مرج��ع» نام نهاد‪.‬‬ ‫وجه اش��تراک دو الگوی مرجع توسعه پایدار‪ ،‬این‬ ‫اس��ت که عناصر ه��ر دو الگو‪ ،‬طبیعی و خدادادی‬ ‫هس��تند و وجه تمایز آنه��ا‪ ،‬قابلیت تجدید‌پذیری‬ ‫آنهاس��ت‪ .‬عناص��ر الگوی توس��عه پای��دار معدن‪،‬‬ ‫تما ‌مشدنی اس��ت ولی عناصر الگوی توسعه پایدار‬ ‫کش��اورزی تمام‌نش��دنی اس��ت‪ .‬از آنجا که الگوی‬ ‫توسعه پایدار‪ ،‬زمینه‌ساز سایر الگوها مثل «توسعه‬ ‫پایدار اقتصادی» و «توس��عه پایدار صنعتی» است‬ ‫از این‌رو‪ ،‬کشورهایی که خواهان پیشرفت و ترقی‬ ‫هستند‪ ،‬سعی می‌کنند از منابع طبیعی موجود در‬ ‫کش��ور خود‪ ،‬حداکثر بهره‌برداری را به‌عمل آورند‬ ‫و کمبوده��ا و نیازه��ای خ��ود را از طریق واردات‬ ‫تامین کنند‪ .‬الگوهای مرجع توس��عه پایدار‪ ،‬منشا‬ ‫تولید و توس��عه و عامل ش��کل‌دهنده سایر الگوها‬ ‫هس��تند و در طول دوران مختلف جامعه بش��ری‬ ‫به اشکال مختلف به نیاز انسان‌ها پاسخ می‌دهند‪.‬‬ ‫بدین لحاظ‪ ،‬الگوهای مرجع توس��عه پایدار‪ ،‬دارای‬ ‫ویژگی‌هایی هس��تند که می‌توان آنها را در ‪4‬گروه‬ ‫دسته‌بندی کرد‪:‬‬ ‫‪ -1‬از نظ��ر ماهی��ت‪ ،‬ارزش ذات��ی دارند‪ .‬عناصر‬ ‫تش��کیل‌دهنده در الگوهای مرجع توس��عه پایدار‪،‬‬ ‫ذاتا دارای ارزش هس��تند‪ .‬به عبارت دیگر‪ ،‬به‌دلیل‬ ‫محدودیت منابع و کمیابی آن و قابلیت اس��تفاده‬ ‫از منابع طبیعی به ش��کل‌های مختلف‪ ،‬مطلوبیت‬ ‫مصرف‪ ،‬ارزش مبادله‌‌ای و قابلیت ذخیره‌سازی آنها‬ ‫سبب می‌شود تا ارزش ذاتی خود را آشکار سازند‪.‬‬ ‫‪ -2‬میدان��گاه نوآوری و خالقیت هس��تند‪ .‬برای‬ ‫س��اخت و تولی��د ابزاره��ای دقی��ق و تجهی��زات‬ ‫هوشمند‪ ،‬دانش شرط الزم است ولی کافی نیست‬ ‫زی��را ابزار تحق��ق دانش در گ��رو بکارگیری مواد‬ ‫معدنی اس��تراتژیک اس��ت‪ .‬به عبارت دیگر‪ ،‬خلق‬ ‫یک اندیشه یا ایده جدید (خالقیت) و تبدیل ایده‬ ‫به محصول (نوآوری)‪ ،‬وابس��ته به استفاده از مواد‬ ‫معدنی اس��تراتژیک اس��ت‪ .‬در حقیقت از ترکیب‬ ‫چند فلز مثل‪ :‬مولیبدن‪ ،‬کروم‪ ،‬کبالت‪ ،‬تنگس��تن‪،‬‬ ‫نیکل‪ ،‬تیتانیوم و س��ایر مواد معدنی اس��تراتژیک‬ ‫می‌ت��وان به «س��وپر آلیاژه��ا» ی��ا «ابرآلیاژها» و‬ ‫«آلیاژهای هوش��مند» دست یافت و در تجهیزات‬ ‫و فناوری‌ه��ای نوی��ن مث��ل توربین‌ه��ای گازی‪،‬‬ ‫مبدل‌ه��ای حرارتی‪ ،‬هواپیم��ا‪ ،‬فضاپیما‪ ،‬ماهواره و‬ ‫تجهیزات پزشکی مورد استفاده قرار داد‪.‬‬ ‫‪ -3‬ارزش‌اف��زوده ایجاد می‌کنن��د‪ .‬ارزش‌افزوده‬ ‫ثروتی اس��ت که از طریق فرآیند تولید به‌دس��ت‬ ‫می‌آید و س��بب می‌ش��ود تا کارآیی‪ ،‬سودآوری و‬ ‫رضایت مشتری افزایش یابد‪.‬‬ ‫‪ -4‬س��رحلقه زنجی��ره تولی��د هس��تند‪ .‬عناصر‬ ‫تشکیل‌دهنده توسعه پایدار معدن مثل مواد کانی‬ ‫و مواد آلی و عناصر تش��کیل‌دهنده توسعه پایدار‬ ‫کش��اورزی مثل آب‪ ،‬خاک و هوا‪ ،‬سرحلقه زنجیره‬ ‫تولید هس��تند و سبب می‌ش��وند نیازهای اولیه و‬ ‫ثانویه جامعه بشری برآورده شود‪.‬‬
‫دانستنی‬ ‫معرفی ‪ 9‬اسفند و روز ملی‬ ‫حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان‬ ‫موضوع حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان از جمله‬ ‫اهدافی اس��ت ک��ه دولت‌ها در جه��ت تامین منافع‬ ‫عمومی جامعه با اعمال سیاس��ت‌های حمایتی خود‬ ‫از آنها در مقابل خیل وس��یع تولید و عرضه‌کنندگان‬ ‫کاال و خدم��ات دنبال می‌کنند‪ .‬این مس��ئله هر روز‬ ‫با پیشرفت فناوری و اس��تفاده از فناوری‌های جدید‬ ‫چه��ره تازه‌ای به خ��ود گرفته و ابعاد گس��ترده‌تری‬ ‫پی��دا می‌کند‪ .‬از ای��ن‌رو موضوع حمای��ت از حقوق‬ ‫مصرف‌کنن��ده ایج��اب می‌کن��د تا در کنار مس��ائل‬ ‫حقوق��ی‪ ،‬تدابیری اتخاذ ش��ود ت��ا تولیدکنندگان با‬ ‫احس��اس مس��ئولیت و انگی��زه بیش��تری در جهت‬ ‫رعای��ت حقوق مصرف‌کننده به تولید و عرضه کاالها‬ ‫بپردازند‪ .‬یکی از راهکاره��ای عملی ایجاد انگیزه در‬ ‫تولیدکنندگان در جهت رعایت حقوق مصرف‌کننده‪،‬‬ ‫تش��ویق‌های مس��تقیم و غیرمس��تقیم دول��ت از‬ ‫تولیدکنندگان است‪ .‬در همین راستا سازمان حمایت‬ ‫مصرف‌کنن��دگان و تولیدکنندگان به‌منظور تعامل با‬ ‫محاف��ل علمی و آحاد مردم‪ ،‬ضمن برگزاری همایش‬ ‫در نه��م اس��فند ماه و به ثبت رس��اندن ای��ن روز به‬ ‫ن��ام «روز ملی حمایت از حق��وق مصرف کنندگان»‬ ‫ب��ا اعالم ضوابط و ش��رایط خاصی اق��دام به اعطای‬ ‫گواهینام��ه و تندیس رعایت حقوق مصرف‌کنندگان‬ ‫به واحدهای حائز ش��رایط کرده و س��عی کرده است‬ ‫از این طریق فرهنگ رعایت حقوق مصرف‌کنندگان‬ ‫را ب��ه نوعی در جامعه رواج ده��د‪ .‬هدف از برگزاری‬ ‫و انتخ��اب روز نه��م اس��فند ماه به عن��وان روز ملی‬ ‫حمای��ت از حقوق مصرف‌کنن��دگان‪‌،‬کمک به ایجاد‬ ‫رقابتی س��الم و تشویق واحدهای تولیدی و خدماتی‬ ‫در جهت حمایت موثرت��ر از حقوق مصرف‌کنندگان‬ ‫و حرکت��ی نو ب��رای طرح این موض��وع به روش‌های‬ ‫غیرمعمولی که تاکنون وجود داشته (مانند‪ :‬پرداخت‬ ‫یاران��ه‪ ،‬قیمت‌گذاری‌‪ ،‬توزی��ع‌‪ ،‬کنترل و ‪ )...‬همچنین‬ ‫آگاه‌س��ازی مصرف‌کننده از نوع‪ ،‬ح��دود و چگونگی‬ ‫دس��تیابی به حقوق خ��ود در زمانی ک��ه حقی از او‬ ‫ضایع می‌شود‪ ،‬است‪ .‬بر همین اساس از سال ‪1380‬‬ ‫س��ازمان حمای��ت در جهت ایجاد انگیزه و تش��ویق‬ ‫واحدهای��ی که به حق��وق مصرف‌کنن��دگان احترام‬ ‫گذاش��ته و در جهت رعایت حقوق مصرف‌کنندگان‬ ‫تالش می‌کنند‪ ،‬ضمن اعط��ای گواهینامه و تندیس‬ ‫رعایت حقوق مصرف‌کنندگان‪ ،‬از واحدهای منتخب‬ ‫در همایش��ی در روز نهم اسفند ماه (روز ملی رعایت‬ ‫حقوق مصرف‌کنندگان) تجلیل می‌کند‪.‬‬ ‫‹ ‹حقوق مصرف‌کننده در جهان‬ ‫نگاه تاریخی به مس��ئله حقوق مصرف‌کننده نشان‬ ‫می‌دهد که برای نخس��تین‌بار در س��ال ‪۱۹۲۵‬م یک‬ ‫حقوقدان فرانسوی به نام ژوستران در تفسیری از رای‬ ‫دیوان عالی کش��ور فرانسه عدم لزوم تقصیر فروشنده‬ ‫حرف��ه‌ای را در مورد عیوب پنهان��ی کاال مطرح کرد‪.‬‬ ‫بنابر تفسیر ژوستران مسئولیت فروشنده با حسن نیت‬ ‫از مسئولیت دارای سوء‌نیت جداست‪.‬‬ ‫در مورد فروشنده‌ای که حسن نیت دارد تنها مسترد‬ ‫کردن بهای دریافتی کاال کفایت می‌کند و فروش��نده‬ ‫دارای سوء‌نیت مسئول جبران خسارات وارده نیز است‪.‬‬ ‫ژوستران در تفسیر خود به این نکته اشاره می‌کند که‬ ‫فرض بر این است که یک فروشنده حرفه‌ای سوء‌نیت‬ ‫دارد‪ ،‬بنابراین اگر از کاالی فروخته‌ش��ده به‌وسیله یک‬ ‫فروش��نده حرف��ه‌ای مصرف‌کننده آس��یب ببیند آن‬ ‫فروش��نده مقصر خواهد بود‪ ،‬زیرا حرفه او این اس��ت‬ ‫و باید نس��بت به عواقب ف��روش کاال یا خدمات خود‬ ‫آگاهی داشته باشد‪.‬‬ ‫اصطالح حقوق مصرف‌کننده و اینکه مصرف‌کننده‬ ‫نیز حقوقی دارد برای نخس��تین بار در س��ال ‪۱۹۶۲‬م‬ ‫توس��ط جان‌اف‌کندی به‌کار گرفته شد‪ .‬در حقیقت با‬ ‫س��خنرانی او بود که حقوق مص��رف اعالم موجودیت‬ ‫ک��رد‪ ،‬به‌گونه‌ای‌که این حقوق سال‌هاس��ت در امریکا‬ ‫و کش��ورهای پیش��رفته به‌عنوان یک رش��ته مستقل‬ ‫تدریس می‌شود‪.‬‬ ‫جان‌اف‌کندی ‪ 4‬حق را برای مصرف‌کننده برشمرد‪.‬‬ ‫اول حق برخورداری از ایمنی‪ ،‬دوم حق برخورداری از‬ ‫اطالعات کامل‪ ،‬سوم حق برخورداری از حمایت دولت‬ ‫که این م��ورد مربوط به تش��کیالت مصرف‌کنندگان‬ ‫می‌شود‪ ،‬چهارمین حقی که کندی برای مصرف‌کننده‬ ‫برمی‌شمرد‪ ،‬حق انتخاب اس��ت‪ .‬حق انتخاب تنها در‬ ‫سیس��تم اقتصاد بازار معنا پی��دا می‌کند‪ .‬یعنی ما در‬ ‫سیستم اقتصاد دولتی و بسته نمی‌توانیم حق انتخاب‬ ‫داش��ته باش��یم‪ .‬پیکان و پژو را به هر قیمتی بخواهند‬ ‫می‌فروش��ند و شما ناگزیر از خرید آن هستید‪ ،‬چراکه‬ ‫حق انتخاب دیگری ندارید‪.‬‬ ‫در میان این ‪ 4‬حق‪ ،‬مورد سوم یعنی حق برخورداری‬ ‫از حمایت دول��ت از ظرافت خاصی برخوردار اس��ت‪.‬‬ ‫بحث حمای��ت دولت از مصرف‌کنن��ده اصال به معنی‬ ‫قان��ون تعزیرات حکومتی یا امثال آن نیس��ت‪ .‬به‌طور‬ ‫کل��ی در اینجا به هیچ‌عنوان بح��ث حمایتی در مورد‬ ‫قیمت‌گ��ذاری کردن و برهم زدن مکانیزم قیمت و به‬ ‫صالبه کشیدن تولیدکنندگان نیست‪.‬‬ ‫‪12‬‬ ‫شنبه ‪ 9‬اسفند ‪ 9 - 1393‬جمادی االول ‪ 28 -1436‬فوریه ‪ -2015‬شماره ‪ -168‬پیاپی ‪1486‬‬ ‫گزارش‬ ‫‪report@smtnews.ir‬‬ ‫فعالیت بنگاه‌های اقتصادی‬ ‫در گرو رعایت حقوق مصرف‌کننده‬ ‫س�ارا اصغری‪ -‬گروه گزارش‪ :‬مصرف‌کننده به مفهوم وسیع کلمه محور تمام فعالیت‌هایی است که در اقتصاد یک‬ ‫کشور انجام می‌گیرد‪ .‬به همین دلیل رفتار مصرف‌کننده‪ ،‬انتظارات‪ ،‬ذوق‪ ،‬سلیقه و ارزیابی‌های وی از کیفیت کاالها‬ ‫و خدم�ات از نهایت اهمیت برخوردار اس�ت‪ .‬بنگاه‌های اقتص�ادی و تولیدی که نیازه�ای واقعی مصرف‌کننده را‬ ‫شناسایی و تامین نکنند یا رضایت او را برآورده نسازند در بلندمدت قادر به ادامه فعالیت نخواهند بود‪.‬‬ ‫اهمیت حمایت از مصرف‌کننده به اندازه‌ای است که در برخی‬ ‫کش�ورها (مانند نیوزلن�د) وزارتخانه‌ای با عن�وان «وزارت امور‬ ‫مصرف‌کنن�ده» ایجاده ش�ده که وظیفه تدوین خط‌مش�ی‌های‬ ‫مربوط به حمای�ت از مصرف‌کننده‪ ،‬تهی�ه پیش‌نویس قوانین و‬ ‫مقررات ذی‌ربط‪ ،‬تحقیق پیرامون کاالهای مصرفی ناسالم‪ ،‬نظارت‬ ‫بر تشکل‌های دولتی و خصوصی مربوط به مصرف‌کنندگان‪ ،‬ارائه‬ ‫رهنمود ب�ه مصرف‌کنندگان درباره کااله�ا و خدمات و آموزش‬ ‫آنها را برعهده دارد‪ .‬در تقویم رسمی کشورمان‪ ،‬روز نهم اسفند‬ ‫با عنوان «روز ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان» نامگذاری‬ ‫شده اس�ت‪ .‬اختصاص یک روز از س�ال به حقوق مصرف‌کننده‬ ‫و پیش‌بینی مرجعی برای جبران خس�ارت‌های مصرف‌کنندگان‬ ‫و مبارزه با متخلفان‪ ،‬نش�ان‌دهنده رویکرد مسئوالن به اهمیت‬ ‫موضوع و تبدیل آن از عرصه شعار به عمل است‪ .‬مصرف‌کننده‪،‬‬ ‫حقوق�ی دارد که به‌طور خالصه عبارتن�د از‪ :‬حق برخورداری از‬ ‫اطالعات کام�ل‪ ،‬حق انتخاب‪ ،‬حق برخ�ورداری از ایمنی و حق‬ ‫برخورداری از حمایت دولت‪.‬‬ ‫در آمار‌های بین‌المللی‪ ،‬کش�ور ایران در ش�مار کشورهای بد‬ ‫مصرف قرار دارد که س�االنه میلیاردها دالر از سرمایه ملی را از‬ ‫دست می‌دهد‪ .‬اگر نس�ل امروز همچنان به اسراف سرمایه‌های‬ ‫ملی بپردازد‪ ،‬هیچ امیدی به فراگیری مصرف از س�وی آیندگان‬ ‫نمی‌توان داشت‪ .‬دولت نیز با داشتن امکانات رسانه‌ای‪ ،‬باید نسل‬ ‫امروز را با فرهنگ درس�ت مصرف آش�نا کند؛ زیرا این مسئله‪،‬‬ ‫ویژه گروه خاصی نیست و به تمامی افراد جامعه تعلق دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹حقوق مصرف‌کننده‬ ‫ه�ر مصرف‌کنن�ده حقوق�ی دارد که بدین قرار اس�ت‪ .1 :‬حق‬ ‫به دس�ت آوردن کاال و خدمات س�الم و مرغ�وب و حق ایمنی‪:‬‬ ‫عرضه‌کنن�دگان کاال ب�ر این اس�اس موظفن�د برای‬ ‫تولی�د کاال‪ ،‬از م�واد اولیه مرغوب اس�تفاده کنند و‬ ‫کاالهای‌شان استاندارد باشد‪.‬‬ ‫‪ .2‬ح�ق برخ�ورداری از اطالعات کام�ل‪ :‬عرضه‌کنندگان کاال‬ ‫وخدمات مکلفند همه اطالعات چگونگی اس�تفاده از کاال را در‬ ‫اختیار مصرف‌کنندگان قرار دهند‪ .‬اطالعات کامل شامل قیمت‬ ‫کاال‪ ،‬نام‪ ،‬نش�انی و ش�ماره تلفن و عالمت تج�اری تولیدکننده‬ ‫یا واردکننده‪ ،‬وزن‪ ،‬درج�ه و کیفیت‪ ،‬محل تولید‪ ،‬تاریخ تولید‪،‬‬ ‫تاریخ انقضا‪ ،‬ترکیب ساخت‪ ،‬مواد اولیه و اجزای تشکیل‌دهنده‪،‬‬ ‫ن�وع رن�گ‪ ،‬دس�تورالعمل‌های ض�روری‪ ،‬خطره�ای جان�ی و‬ ‫مشخصات فنی و استانداردهاست‪.‬‬ ‫‪ .3‬حق ایجاد تش�کیالت مستقل و برخورداری این تشکیالت‬ ‫از حمایت دولت‪ :‬مصرف‌کنندگان می‌توانند با ایجاد تشکل‌های‬ ‫غیردولتی و آنچه امروز با عنوان تش�کل‌های مدنی یا س�من‌ها‬ ‫مطرح است‪ ،‬تش�کیل اتحادیه‌ها‪ ،‬جمعیت‌ها و انجمن‌ها‪ ،‬حقوق‬ ‫خود را پیگیری کنند‪.‬‬ ‫سازمان‌هايي که در سراسر دنيا از مصرف‌کنندگان حمايت مي‌کنند‬ ‫مصرف‌کنن��ده به مفهوم وس��يع کلمه‬ ‫مح��ور تم��ام فعاليت‌هايي اس��ت که در‬ ‫اقتصاد يک کشور انجام می‌شود‪ .‬به همين‬ ‫دليل رفتار مصرف‌کننده‪ ،‬انتظارات‪ ،‬ذوق‪،‬‬ ‫سليقه و ارزيابي‌هاي آنها از کيفيت کاالها‬ ‫و خدم��ات از نهاي��ت اهمي��ت برخوردار‬ ‫اس��ت‪ .‬بنگاه‌های اقتصادي و توليدي که‬ ‫نيازهاي واقعي مصرف‌کننده را شناسايي‬ ‫و تامين يا رضايت او را برآورده نکنند در‬ ‫بلندمدت قادر ب��ه ادامه فعاليت نخواهند‬ ‫بود‪ .‬در سراس��ر دنيا س��ازمان‌هايي براي‬ ‫حمايت از حقوق مصرف‌کنندگان ش��کل‬ ‫گرفت��ه ک��ه نش��ان‌دهنده اهمي��ت اين‬ ‫موضوع اس��ت‪ .‬در ادامه به معرفي برخي‬ ‫از اين سازمان‌ها خواهيم پرداخت‪.‬‬ ‫‹ ‹ مرکز ام�ور ملي مصرف‌کنندگان‬ ‫ژاپن‌ ‬ ‫مرک��ز ام��ور مل��ي مصرف‌کنن��دگان‬ ‫ژاپ��ن (ان‌سی‌آس��ی) س��ازمان مرک��زي‬ ‫مدافع مصرف‌کننده اس��ت که بر اس��اس‬ ‫قانون اساس��ي امور مصرف‌کنندگان و با‬ ‫همکاري دولت‌هاي محلي و مراکز فروش‬ ‫در سراسر ژاپن فعاليت مي‌کند‪.‬‬ ‫(ان‌سی‌آس��ی) به‌منظ��ور جلوگي��ري‬ ‫از ب��روز مش��کالت مش��ابه و همچني��ن‬ ‫جلوگي��ري از گس��ترش مش��کالت‬ ‫موج��ود‪ ،‬اطالع��ات مصرف��ي را از مراکز‬ ‫محل��ي مرتب��ط ب��ا مصرف‌کنن��دگان و‬ ‫س��اير ذي‌نفعان جمع‌آوري مي‌کند‪ .‬اين‬ ‫مرک��ز عالوه بر پاس��خگويي ب��ه تقاضاها‬ ‫و ش��کايات مصرف‌کنن��دگان‪ ،‬در ح��ال‬ ‫حاض��ر بکارگيري روش‌ه��اي نوين حل‬ ‫اخت�لاف را ني��ز برعه��ده گرفته اس��ت‪.‬‬ ‫فعاليت‌هاي ديگر (ان‌سی‌آس��ی) عبارتند‬ ‫از آزماي��ش محصول با کنت��رل کيفيت‬ ‫کاالها‪ ،‬تحقيق و مطالعه در زمينه مسائل‬ ‫مصرف‌کنن��دگان و برگ��زاري برنامه‌هاي‬ ‫آموزشي براي ارائه مش��اوره و راهنمايي‬ ‫به مصرف‌کنندگان‪.‬‬ ‫‹ ‹ اتحاديه مصرف‌کننده امريکا‬ ‫اين انجمن ي��ک واح��د غيرانتفاعي و‬ ‫ت آن تالش‬ ‫مس��تقل اس��ت که ماموري�� ‌‬ ‫ب��راي ايجاد ب��ازاري عادالنه ب��راي تمام‬ ‫مصرف‌کنن��دگان و قدرتمن��د کردن آنها‬ ‫در بازار است‪.‬‬ ‫‹ ‹انجمن مصرف‌کنندگان کانادا‬ ‫انجم��ن مصرف‌کنن��دگان کان��ادا‬ ‫(سی‌آس��ی) ي��ک س��ازمان مس��تقل‬ ‫عام‌المنفع��ه غيرانتفاع��ي داوطلبانه‌مدار‬ ‫اس��ت که در س��ال ‪1947‬م بنيان نهاده‬ ‫شده و متعهد به آگاهي‌بخشي و آموزش‬ ‫مصرف‌کنندگان درباره بازار است‪.‬‬ ‫‹ ‹انجمن مصرف‌کننده چين‬ ‫انجمن مصرف‌کننده چين‪ ،‬يک سازمان‬ ‫ملي به ثبت رسيده قانوني براي حمايت از‬ ‫منافع مصرف‌کنندگان با نظارت بر کاالها‬ ‫و خدمات اس��ت که در دسامبر‪ 1984‬با‬ ‫موافقت مجلس دولتي بنيان نهاده شد‪.‬‬ ‫‹ ‹ ش�وراي حماي�ت از حق�وق‬ ‫مصرف‌کننده بين‌المللي‌ ‬ ‫شوراي حمايت از حقوق مصرف‌کننده‬ ‫بين‌الملل��ي‪ ،‬ي��ک تش��کل غيردولت��ي‪،‬‬ ‫غيرانتفاع��ي و غيرسياس��ي اس��ت ک��ه‬ ‫مصرف‌کنندگان را براي پيگيري شکايات‬ ‫خود‪ ،‬مساعدت و راهنمايي مي‌کند‪.‬‬ ‫‹ ‹ انجمن اروپايي (آ‌ ان ای سی)‬ ‫اين انجمن با بيش از ‪ 150‬کارشناس و‬ ‫تعداد زيادي نمايندگان مصرف‌کنندگان‬ ‫ش��اغل در کميته‌هاي استاندارد اروپايي‪،‬‬ ‫ص��داي مصرف‌کنن��دگان اروپاي��ي در‬ ‫استانداردسازي است‪.‬‬ ‫کشورهاي اروپايي است‪.‬‬ ‫‹ ‹ مصرف‌کنن�دگان‬ ‫(سی‌آی)‬ ‫بين‌المل�ل‌ ‬ ‫اي��ن تش��کل‪ ،‬ائتالفي از س��ازمان‌هاي‬ ‫مصرف‌کننده با وظيفه مش��خص حمايت‬ ‫و توس��عه مناف��ع مصرف‌کنن��دگان در‬ ‫سراس��ر جهان اس��ت و از طريق سردفتر‬ ‫آن در لن��دن و ديگ��ر دفات��ر منطقه‌اي‬ ‫در مال��زي‪ ،‬ش��يلي و زيمباب��وه فعالیت‬ ‫مي‌کند‪.‬‬ ‫‹ ‹ ص�داي مصرف‌کنن�ده م�اوراي‬ ‫اقيانوس اطلس (تی‌آسی‌دی)‬ ‫اين تش��کل‪ ،‬اجتماعي از س��ازمان‌هاي‬ ‫مصرف‌کنن��ده اروپايي و امريکايي اس��ت‬ ‫‹ ‹ س�ازمان مصرف‌کنن�ده اروپاي�ي‌ که مساعي مشترکي در ارائه توصيه‌هاي‬ ‫(بی‌ای‌یو‌سی)‬ ‫سياس��تي مصرف‌کنن��ده ب��ه مقام‌هاي‬ ‫س��ازمان مصرف‌کننده اروپايي‪ ،‬ائتالفي دولت��ي امري��کا و اش��اعه و ترويج منافع‬ ‫از سازمان‌هاي مصرف‌کننده ملي مستقل مصرف‌کنن��دگان در اتحادي��ه اروپ��ا را‬ ‫از تمام��ي دولت‌هاي عضو اتحاديه اروپا و تدارک مي‌کند‪.‬‬ ‫پای درددل‌های مردم‬ ‫گروه گزارش‪ :‬گارانتی جزو آن دسته مفاهیمی است که‬ ‫در ایران مفهوم روش��نی ندارد‪ ،‬به عبارت ساده‌تر زمانی‬ ‫که یکی از وس��ایل مورد اس��تفاده ما با مشکل یا خرابی‬ ‫رو‌به‌رو می‌ش��ود با وجود گارانتی‌دار بودن وسیله‪ ،‬وقتی‬ ‫برای استفاده از گارانتی مراجعه می‌کنیم‪ ،‬تازه با تعریف‬ ‫دقی��ق از گارانت��ی رو‌به‌رو خواهیم ش��د‌‪ :‬گارانتی قطعه‪،‬‬ ‫تعمیرات‪ ،‬دس��تمزدها و ‪ ...‬در نهایت متوجه خواهیم شد‬ ‫که پولی که در ابتدای خرید برای خدمات پس از فروش‬ ‫داده‌ایم برایمان ثمری ن��دارد‪ .‬وقتی برای خریدن یک‬ ‫گوشی موبایل به فروش��گاه می‌روید‪ ،‬فروشنده با دالیل‬ ‫کاملا منطقی پیش��نهاد می‌کن��د در ازای پرداخت چند‬ ‫درصد هزینه بیش��تر‪ ،‬برای خریدتان ضمانتنامه دریافت‬ ‫ضمانت‌هایی که ضمانت ندارند‬ ‫کنید‪ .‬معقوالنه‌ترین تصمیم این اس��ت که با یک کارت‬ ‫گارانت��ی ناقابل‪ ،‬خی��ال خودتان را از وق��وع خرابی‌های‬ ‫احتمال��ی راحت کنید‪ .‬بیم��ه‪ ،‬گارانتی‪ ،‬ضمانت و هزار و‬ ‫یک جور اس��م اطمینان‌بخش که با خدم��ات گوناگون‬ ‫آینده‌ای مطمئن و بدون خس��ارت را به مش��تریان نوید‬ ‫می‌دهد اما آیا ش��رکت‌هایی که با اطمینان ما را ترغیب‬ ‫به خرید و پرداخ��ت بهایی بابت گارانتی می‌کنند‪ ،‬واقعا‬ ‫قابل اعتماد هس��تند؟ اگر به س��ر در مراکز فروش تلفن‬ ‫هم��راه نگاهی بیندازی��د‪ ،‬با نام صدها ش��رکت گارانتی‬ ‫ی است تا گوشی شما با مشکلی‬ ‫روبه‌رو می‌شوید اما کاف ‌‬ ‫روبه‌رو ش��ود‪ .‬اینجاس��ت که همه چی��ز تغییر می‌کند‪.‬‬ ‫مش��کل موبایل‌تون نرم‌افزاریه‪ ،‬ش��امل ش��رایط گارانتی‬ ‫نیس��ت‪ .‬لوازم جانبی اصال ضمانت نداره‪.‬گوش��ی لمسی‬ ‫وقتی خراب ش��د باید بندازی دور‪.‬ما دیگه گارانتی‌های‬ ‫ای��ن ش��رکت رو پش��تیبانی نمی‌کنیم‪.‬موبایلی که آب‬ ‫خورده باشه دیگه ضمانت قبول نمی‌کنه‪.‬ضربه‌خوردگی‬ ‫به ما مربوط نمی‌ش��ه‪.‬اینها پاسخ فروشندگانی است که‬ ‫گوش��ی خراب‌تان را برای تعمیر ن��زد آنها می‌برید‪ .‬یکی‬ ‫از فروش��ندگان پاس��اژ بزرگمهر درب��اره گارانتی گفت‪:‬‬ ‫«گارانت��ی یعن��ی تعمیر کاملا رایگان تلف��ن همراه ولی‬ ‫‪ 99‬درصد گوش��ی‌ها به صورت قاچاق وارد می‌ش��وند و‬ ‫کاالی قاچاق هم پش��تیبانی ندارد‪ .‬شرکت‌های گارانتی‬ ‫که با ما کار می‌کنند‪ ،‬شرایطی دارند که ما هم در موقع‬ ‫ف��روش به خریدار توضی��ح می‌دهیم‪ .‬بعض��ی خرابی‌ها‬ ‫شامل گارانتی نیستند‪ .‬برای مثال گوشی‌هایی که بر اثر‬ ‫آب‌خوردگی یا ضربه خوردن به دس��ت ما می‌رسد‪ ،‬برای‬ ‫شرکت نمی‌فرستیم‪ ».‬نکته جالب این است که در مراکز‬ ‫تجاری و عظیم سطح شهر مثل پاساژ عالءالدین با وجود‬ ‫ده‌ه��ا نوع گارانتی رنگارنگ‪ ،‬حدود ‪ 60‬درصد از مغازه‌ها‬ ‫تعمیراتی هس��تند و اتفاقا کسب و کار خوبی هم دارند‪.‬‬ ‫آق��ای فتحی‪ ،‬یکی از تعمیرکاران تلفن همراه که کوهی‬ ‫از گوش��ی‌های درب و داغان در مقابلش انباش��ته شده‬ ‫در این‌ب��اره گفت‪« :‬گارانتی‌ها جنب��ه تبلیغاتی دارند‪ .‬از‬ ‫هر ‪ 20‬عیبی که گوش��ی‌ها پیدا می‌کنند‪ ،‬شاید یکی‌اش‬ ‫را گارانت��ی به صورت رای��گان قبول کن��د و برای باقی‬ ‫تعمی��رات هزین��ه هنگفتی دریافت می‌کنن��د‪ .‬در ایران‬ ‫گارانتی همان تعمیرات اس��ت ولی با یک اسم شیک‌تر‪.‬‬ ‫ش��رکت‌های گارانتی خدمت‌رسانی‌ش��ان بد نیست‪ .‬اما‬ ‫مفتی هم نیست‪ .‬اتفاقا خیلی هم گران است‪ .‬ما یک تاچ‬ ‫اسکرین (صفحه نمایش لمسی) را اینجا عوض می‌کنیم‬ ‫با اجرت نصب و تعمیرش می‌شود ‪ 150‬هزار تومان ولی‬ ‫همان گوش��ی اگر برای گارانتی ب��رود ‪ 220‬هزار تومان‬ ‫روی تعمیرش پول می‌گیرند‪ .‬یکس��ری مشکالت جزئی‬ ‫مثل ضعف آنتن یا باتری‌خوره (مش��کل شارژ) که هزینه‬ ‫خاصی ندارد‪ ،‬ش��اید مجانی تعمیر ش��ود‪ .‬فرق ما با آنها‬ ‫این است که به ما می‌گویند غیرمجاز و به آنها می‌گویند‬ ‫مجاز‪ .‬چ��ون پروانه کس��ب دارند و یک ش��رکتی برای‬ ‫خودش��ان زده‌اند‪ ».‬بی‌اعتب��اری گارانتی‌ها به تلفن‌های‬ ‫همراه ختم نمی‌شود‪ ،‬از لپ‌تاپ و تبلت گرفته تا خودرو‬ ‫و وس��ایل الکتریکی و خانگی به نوعی گرفتار بی‌تعهدی‬ ‫گارانتی‌ها می‌شوند‪ .‬یکی از شهروندان می‌گوید‪ :‬با اینکه‬ ‫ب��رای خدمات پ��س از فروش نباید هزین��ه‌ای پرداخت‬ ‫شود‪ ،‬یک ماه پیش برای خرید یک تبلت عالوه بر قیمت‬ ‫گوش��ی‪ 3 ،‬میلیون ریال دیگر نیز برای گارانتی پرداخت‬ ‫ل مواجه ش��ده و نیاز‬ ‫کردم اما اکنون که تبلت با مش��ک ‌‬ ‫به اس��تفاده از خدم��ات پس از فروش دارم‪ ،‬فروش��نده‬ ‫می‌گوید‪ :‬این مش��کل تبلت مش��مول گارانتی نیس��ت‪.‬‬ ‫«نوذری» می‌گوید‪ :‬با وجود اینگونه مشکالت‪ ،‬نظارتی بر‬ ‫ارائ��ه خدمات پس از فروش وجود ندارد و گاهی در این‬ ‫زمینه سلیقه‌ای رفتار می‌شود‪.‬‬ ‫ب��ا یکی از مراک��ز خدمات پس از ف��روش خودرو که‬ ‫تماس می‌گیری و از خرابی خودروات برای اس��تفاده از‬ ‫خدمات گارانتی می‌گویی اما از آنس��وی تلفن می‌شنوی‬ ‫که صدا دادن موتور خودرو‪ ،‬عقربه سرعت‌گیر و بسیاری‬ ‫مش��کل ریز و درشت دیگر خودرو شامل گارانتی رایگان‬ ‫نمی‌ش��ود‪ .‬باز کنج��کاوی‌ات گل می‌کن��د که پس چه‬ ‫چیزی ش��امل گارانتی می‌ش��ود؟ اینجاست که دستت‬ ‫می‌آید مواردی که مشمول گارانتی می‌شود بسیار کمتر‬ ‫از موارد نشدنی آن است‪ .‬همین امر باعث شده تا بیشتر‬ ‫افرادی که به مراکز خدمات پس از فروش مجاز مراجعه‬ ‫می‌کنند‪ ،‬ناراضی باشند و بگویند خدمات پس از فروش‬ ‫خودرو در کشور مناسب نیست‪.‬‬
‫شنبه ‪ 9‬اسفند ‪ 9 - 1393‬جمادی االول ‪ 28 -1436‬فوریه ‪ -2015‬شماره ‪ -168‬پیاپی ‪1486‬‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪13‬‬ ‫موسسات غیر مجاز سنگ اندازی می کنند‬ ‫‪ 6/7‬واحد کاهش تورم نقطه به نقطه تولید در بهمن ‪93‬‬ ‫اما و اگرهای بازگشایی نمادهای پاالیشگاهی در بورس‬ ‫کارشناسان از الزامات تحقق اقتصاد متکی بر تولید می‌گویند‬ ‫تقویت زیر ساخت‌ها برای رهایی از اقتصاد نفتی‬ ‫س�مانه گالب ـ گ�روه اقتص�اد‪ :‬یک��ی از‬ ‫موضوعاتی که در ‪ 50‬سال گذشته در ادبیات‬ ‫اقتصاد توس��عه به آن توجه شده‪ ،‬نقش منابع‬ ‫طبیعی و درآمدهای حاصل از آن در پیشرفت‬ ‫اقتصادی است‪ .‬بخش مهمی از پژوهش‌هایی‬ ‫که در ای��ن حوزه انجام ش��ده به طور خاص‬ ‫روی نقش درآمدهای حاصل از صادرات نفت‬ ‫و انرژی در فرآیند توس��عه متمرکز ش��ده‌اند‪.‬‬ ‫اگرچ��ه هرکدام از ای��ن پژوهش‌ها از زوایه‌ای‬ ‫خاص نقش درآمدهای نفتی در روند توس��عه‬ ‫را بررس��ی کرده‌اند‪ ،‬ام��ا تقریبا همگی آنها به‬ ‫ی��ک موضوع واحد اش��اره دارن��د و آن‪ ،‬تاثیر‬ ‫منفی نفت بر روند رش��د و توس��عه اقتصادی‬ ‫در کش��ورهای در حال توس��عه است‪ .‬بر این‬ ‫اس��اس گفته می‌شود کش��ورهایی که قبل از‬ ‫دس��تیابی ب��ه درآمدهای نفتی‪ ،‬س��طحی از‬ ‫توسعه‌یافتگی سیاسی و اقتصادی را به دست‬ ‫آوده‌اند‪ ،‬توانس��ته‌اند درنهای��ت نفت را هم به‬ ‫عنوان عام��ل مکمل در روند توس��عه به کار‬ ‫گیرند و حرکت خود را در مس��یر پیش��رفت‬ ‫اقتصادی‪ ،‬س��رعت بخش��ند‪ .‬مثال کالسیک‬ ‫ای��ن کش��ورها‪ ،‬نروژ و آالس��کا هس��تند‪ .‬در‬ ‫مقابل کش��ورهایی که از ابتدای روند توسعه‪،‬‬ ‫به درآمدهای نفتی متک��ی بوده‌اند‪ ،‬درنهایت‬ ‫ساختار سیاسی‪ ،‬اقتصادی و اجتماعی خود را‬ ‫نیز بر اساس درآمدهای نفتی شکل داده‌اند و‬ ‫این درآمدها نیز درنهایت نه تنها باعث تسریع‬ ‫توسعه نشده‪ ،‬بلکه با وابسته‌کردن کشورها به‬ ‫درآمدهای غیرتولیدی‪ ،‬س��اختار تولید را در‬ ‫این اقتصادها ضعیف کرده اس��ت‪ .‬با توجه به‬ ‫همین تجربه‌ها نیز گفته می‌شود گام نخست‬ ‫ب��رای حرکت به س��وی توس��عه بلندمدت و‬ ‫پایدار در این کش��ورها‪ ،‬خروج از وابستگی به‬ ‫نفت است‪ .‬کش��ور ما درچند سال گذشته به‬ ‫دلیل تحریم‌ه��ا و کاهش قیمت نفت‪ ،‬از نظر‬ ‫دس��تیابی به درآمدهای نفتی در مضیقه بوده‬ ‫اس��ت‪ .‬همین عامل نیز باعث ش��ده موضوع‬ ‫کاهش وابس��تگی به نفت‪ ،‬بیش از گذش��ته‬ ‫مورد توجه باش��د‪ .‬در راس��تای این هدف نیز‬ ‫دولت یازدهم در بودجه س��ال‌های ‪ 93‬و ‪94‬‬ ‫س��هم نفت را از درآمدها کاهش داد تا گامی‬ ‫در جه��ت اقتصاد با وابس��تگی کمتر به نفت‬ ‫برداشته باشد‪ .‬با این حال سوال اینجاست که‬ ‫آیا تنها با کاهش س��هم درآمدهای نفتی‪ ،‬در‬ ‫بودجه س��االنه کشور می‌توان از اقتصاد نفتی‬ ‫خارج ش��د؟ به عب��ارت دیگر آی��ا تنها نمود‬ ‫اقتصاد نفتی‪ ،‬سهم نفت در درآمدهای دولت‬ ‫اس��ت یا اینک��ه نفت در تار و پ��ود اقتصاد ما‬ ‫تنیده شده است؟‬ ‫‹ ‹نفت علیه علم‬ ‫رییس س��ازمان صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫اس��تان اردبی��ل در این زمینه معتقد اس��ت‪:‬‬ ‫امروز تقریبا بیش از نصف بودجه کل کشور از‬ ‫محل درآمدهای نفتی حاصل می‌شود‪ .‬این به‬ ‫مثابه آن اس��ت که ما به ثروت عظیمی بدون‬ ‫هیچگونه کار و تالش دس��ت پیدا می‌کنیم و‬ ‫درآمدی حاصل می‌شود که کار و تالش سهمی‬ ‫دریچه‬ ‫تولید را با مشکل مواجه کند‪ .‬این اتفاقی بود‬ ‫که با افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سال‬ ‫‪ 89‬شاهد آن بودیم‪.‬‬ ‫وی س��اختار نفتی در جامعه ای��ران را نیز‬ ‫قابل تعریف دانس��ت و گفت‪ :‬در جامعه ایران‬ ‫مردم به قیمت پایین‌تر انرژی عادت کرده‌اند‬ ‫و به همین دلیل به افزایش قیمت‌ها‪ ،‬واکنش‬ ‫چندبرابری نشان می‌دهند‪.‬‬ ‫‹ ‹ب�اور عمومی برای خ�روج از اقتصاد‬ ‫نفتی‬ ‫در آن ن��دارد‪ .‬در چنی��ن وضعیت��ی ضرورتی‬ ‫برای کار بیشتر برای ایجاد درآمدهای جدید‪،‬‬ ‫تالش برای خلق ث��روت‪ ،‬خالقیت و نوآوری‪،‬‬ ‫اس��تفاده از مشاوران‪ ،‬صاحبان فکر و اندیشه‪،‬‬ ‫بهره‌گیری از علم‪ ،‬تجربه و انسان‌های توانمند‬ ‫وجود ن��دارد‪ .‬وقتی ثروت عظیمی وجود دارد‬ ‫که می‌تواند جایگزین همه این عوامل باش��د‪،‬‬ ‫نیازی ب��ه این اصالحات نیس��ت و به همین‬ ‫دلیل نیز توس��عه‌ای در جامعه اتفاق نخواهد‬ ‫افت��اد‪ ،‬چراکه موارد فوق از مهم‌ترین عوامل و‬ ‫مبانی انسانی توسعه به شمار می‌روند‪.‬‬ ‫س��یدحامد عاملی در‬ ‫‪،‬‬ ‫گفت‌و گ��و با‬ ‫اف��زود‪ :‬مث��ال ما مثل‬ ‫وارث ثروتمندی است‬ ‫ک��ه با پ��ول ب��ه ارث‬ ‫رس��یده گذران زندگ��ی می‌کند و از رش��د‪،‬‬ ‫توس��عه و ارتقای توانمندی‌ه��ای خود غافل‬ ‫است‪ ،‬در حالی که اگر آن را به مصرف کسب‬ ‫علم و دانش و تولید و س��رمایه‌گذاری برساند‬ ‫به ثروتی جاوید و مان��دگار و افزون‌تر تبدیل‬ ‫خواه��د ک��رد‪ .‬وی اقتص��اد نفت��ی را عام��ل‬ ‫ناکارآمدی و توجه نک��ردن به برخی مفاهیم‬ ‫کلیدی توسعه مانند دانش و نوآوری دانست و‬ ‫افزود‪ :‬در اقتصادهای نفتی‪ ،‬منبعی وجود دارد‬ ‫که وسوس��ه‌گر اس��ت و زحمت برنامه‌ریزی و‬ ‫کار و تالش را برای ما معاف می‌کند‪ .‬از این رو‬ ‫در اقتصاد نفتی هرگونه برنامه‌ریزی محکوم به‬ ‫شکست است‪.‬‬ ‫‹ ‹تعریف زیربنای اقتصاد بدون نفت‬ ‫عاملی در پاس��خ به این پرس��ش که‪ ،‬آیا در‬ ‫چنین س��اختاری‪ ،‬می‌توان موضوع اشتغال و‬ ‫تورم را حل کرد‪ ،‬گفت‪ :‬بعید به نظر می‌رسد‪.‬‬ ‫هرگاه ما با سیاس��ت‌های انبساطی خواستیم‬ ‫اشتغال ایجاد کنیم‪ ،‬تورم جامعه را فرا گرفته‬ ‫اس��ت و ه��ر گاه ب��ا سیاس��ت‌های انقباضی‬ ‫خواس��تیم ت��ورم را مهار کنیم ن��رخ بیکاری‬ ‫افزایش یافته اس��ت‪ .‬اینه��ا از عوارض اقتصاد‬ ‫نفتی است‪ ،‬در غیراین صورت‪ ،‬اقتصاد مبتنی‬ ‫بر تولید چنین عارضه‌ای نخواهد داشت‪.‬‬ ‫وی حرکت به س��مت اقتصاد بدون نفت در‬ ‫طول دو س��ه سال را ادعایی دانست که جای‬ ‫تردید دارد و افزود‪ :‬با این ریشه و عمق اقتصاد‬ ‫نفتی در کش��ور ما‪ ،‬تحقق این امر کار آسانی‬ ‫نیست‪ .‬بس��یاری از خدمات و فعالیت‌های ما‬ ‫در جامعه بر مبنای درآمد نفتی شکل گرفته‬ ‫اس��ت‪ .‬برای تحقق این امر در گام اول نیاز به‬ ‫تعریف زیرساخت‌ها و زیربناهای اقتصاد بدون‬ ‫نفت داریم‪.‬‬ ‫ب��رای این منظور باید پروژه‌های زیربنایی و‬ ‫زیرس��اختی تعیین و مشخص شوند و اساس‬ ‫تعریف این پروژه‌ها بر مبنای توجیه اقتصادی‬ ‫باش��د‪ ،‬چراکه ما در پی آن هس��تیم که برای‬ ‫درآمده��ای نفتی‪ ،‬درآمدهای جایگزین ایجاد‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫وی در توضیح ای��ن راهبرد گفت‪ :‬در حوزه‬ ‫در اقتصادهای نفتی‪،‬‬ ‫منبعی وجود دارد که‬ ‫وسوسه‌گر است و زحمت‬ ‫برنامه‌ریزی و کار و تالش‬ ‫را برای ما معاف می‌کند‪.‬‬ ‫از این رو در اقتصاد نفتی‬ ‫هرگونه برنامه‌ریزی‬ ‫محکوم به شکست است‬ ‫ارتباط��ات باید ش��بکه‌های ارتباطی زمینی‪،‬‬ ‫ریل��ی و هوای��ی که برای ما و اقتصاد کش��ور‬ ‫ما مهم و اساس��ی هس��تند طراح��ی‪ ،‬اجرا یا‬ ‫تکمیل ش��ود یا در حوزه فناوری اطالعات که‬ ‫زیرس��اخت اساسی در توسعه در جهان امروز‬ ‫است باید سرمایه‌گذاری جدی انجام شود‪.‬‬ ‫عامل��ی گام دوم را تعری��ف پروژه‌ه��ای‬ ‫اقتصادی و تعیین آنها دانست و افزود‪ :‬کشور‬ ‫ما ظرفیت‌های اقتصادی باالیی در حوزه‌های‬ ‫مختلف کشاورزی‪ ،‬صنعت‪ ،‬معدن‪ ،‬گردشگری‬ ‫و خدمات دارد‪ .‬ام��ا تاکنون ما ضرورتی برای‬ ‫اس��تفاده از ای��ن س��رمایه‌ها ندیده‌ایم‪ .‬دولت‬ ‫نیازی به فعال‌س��ازی این زمینه‌ها نداش��ته‪،‬‬ ‫چراکه درآمد سهل‌الوصول نفت وجود داشته‬ ‫اس��ت‪ .‬برای رهایی اقتص��اد از نفت‪ ،‬باید این‬ ‫پروژه‌های اقتصادی که درآمدش��ان جایگزین‬ ‫درآمد نفت می‌شود‪ ،‬مشخص و تعریف شوند‪.‬‬ ‫وی در پای��ان اف��زود‪ :‬ای��ن دو گام��ی که‬ ‫مش��خص ش��د‪ ،‬سرنوش��ت برنام��ه و بودجه‬ ‫کشور را مش��خص می‌کند و بیانگر آن است‬ ‫که بودجه دولت باید به طور اقتصادی بس��ته‬ ‫شود نه عمرانی تا بتواند منابع این پروژه‌ها را‬ ‫تأمین کند‪ .‬همچنین صندوق توسعه ملی باید‬ ‫در خدمت تأمین منابع الزم برای این پروژه‌ها‬ ‫بر مبنای ارزیابی توجیه فنی و اقتصادی باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹مشکل تنها دولت نیست‬ ‫تاکی��د رییس س��ازمان صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫تج��ارت اردبیل بر نیاز ب��ه برنامه‌ریزی دقیق‬ ‫برای خروج از ساختار نفتی در حالی است که‬ ‫یک کارشناس اقتصادی هم معتقد است تنها‬ ‫نمی‌توان با کاهش س��هم نفت در درآمدهای‬ ‫دولت‪ ،‬اقتصاد غیرنفتی را پایه‌ریزی کرد‪.‬‬ ‫محی��ا اهلل‌قل��ی در‬ ‫با‬ ‫تو‌گ��و با‬ ‫گف ‌‬ ‫بیان اینکه وابس��تگی‬ ‫بودج��ه دولت به نفت‬ ‫ریش��ه بس��یاری از‬ ‫مشکالت اقتصادی اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬با این حال‪،‬‬ ‫مشکالت تنها با تکیه بر کاهش سهم نفت در‬ ‫بودج��ه (که البت��ه اقدام مهمی اس��ت) حل‬ ‫نمی‌ش��ود و باید ساختار اقتصاد را در راستای‬ ‫کاهش وابستگی به نفت‪ ،‬اصالح کرد‪.‬‬ ‫وی به وضعیت صنعت در اقتصادهای نفتی‬ ‫اش��اره کرد و گف��ت‪ :‬در اقتصادهای نفتی‪ ،‬به‬ ‫دلیل ارزان بودن انرژی‪ ،‬ساختار صنعت بیشتر‬ ‫حول صنایع انرژی‌بر با فناوری پایین و ارزان‬ ‫شکل می‌گیرد‪ ،‬به همین دلیل هر نوسانی در‬ ‫قیمت نفت‪ ،‬این صنایع را هم تحت‌تاثیر قرار‬ ‫می‌ده��د و در این حالت صنعت نیز وابس��ته‬ ‫به نفت اس��ت‪ .‬اهلل‌قلی یکی از پیامدهای این‬ ‫س��اختار را اتالف انرژی باال در صنایع دانست‬ ‫و اف��زود‪ :‬با پایین‌بودن قیم��ت انرژی‪ ،‬صنایع‬ ‫انگی��زه‌ای برای تغییر س��اختار و ب��اال بردن‬ ‫به��ره‌وری در مصرف انرژی ندارند و به همین‬ ‫دلیل ش��دت مصرف انرژی در کشور باالست‪.‬‬ ‫اگر دولت هم بخواه��د با افزایش قیمت‪ ،‬این‬ ‫به��ره‌وری را ب��اال ببرد نه‌تنها ب��ه هدف خود‬ ‫نمی‌رس��د‪ ،‬بلکه به تولید ضعی��ف جامعه نیز‬ ‫شوک وارد کرده و درنهایت ممکن است بنیان‬ ‫‪۶۰‬درصد مردم مستحق دریافت یارانه نیستند‬ ‫حس��ین راغفر‪ ،‬اقتص��اددان معتقد اس��ت‪ :‬حداکثر‬ ‫‪ ۴۰‬درصد جمعیت کش��ور استحقاق دریافت یارانه را‬ ‫دارد و ‪ ۶۰‬درص��د‪ ،‬اضافی هس��تند و می‌توان آنها را‬ ‫از فهرس��ت دریافت‌کنندگان یاران��ه حذف کرد؛ ولی‬ ‫دولت ملاحظات سیاسی دارد‪.‬‬ ‫به گزارش تس��نیم‪ ،‬حس��ین راغف��ر‪ ،‬اقتصاددان و‬ ‫اس��تاد دانش��گاه با حضور در برنامه گفت‌وگوی ویژه‬ ‫خبری‪ ،‬حذف افراد پردرآمد از دریافت یارانه نقدی و‬ ‫جلوگیری از فرار مالیاتی را از راه‌های جبران کسری‬ ‫منابع و مخارج اجرای قان��ون هدفمندی یارانه‌ها در‬ ‫سال ‪ 94‬بیان کرد‪.‬‬ ‫وی در پاس��خ به این پرس��ش که چه مشکلی برای‬ ‫ح��ذف دهک‌ه��ای ثروتمند از دریاف��ت یارانه وجود‬ ‫دارد‪ ،‬گفت‪ :‬شناسایی افراد ثروتمند ضرورتی ندارد و‬ ‫این کار‪ ،‬سخت است و برای دولت آثار سیاسی در پی‬ ‫دارد اما می‌توان گروه‌های با درآمد پایین را شناسایی‬ ‫کرد و تنها به‌آنها یارانه داد‪.‬‬ ‫راغف��ر افزود‪ :‬مالیات بس��یار اندکی از بس��یاری از‬ ‫گروه‌ه��ای پردرآم��د جامع��ه گرفته می‌ش��ود اما از‬ ‫کارمندان‪ ،‬معلمان و پرس��تاران‪ ،‬مالیات دقیق گرفته‬ ‫می‌شود و از صنوف هم مالیات کمی دریافت می‌شود‪.‬‬ ‫این استاد دانشگاه گفت‪ :‬هر سال ‪ 42‬هزار میلیارد‬ ‫تومان صرف پرداخت یارانه نقدی می‌شود که بخشی‬ ‫از آن به افرادی تعلق می‌گیرد که استحقاق ندارند‪.‬‬ ‫راغف��ر افزود‪ :‬این پرداخت‌ها می‌توانس��ت به تولید‪،‬‬ ‫اشتغال و عمران اختصاص یابد‪.‬‬ ‫وی در پاس��خ به این پرس��ش که آیا ظرفیت الزم‬ ‫برای افزای��ش قیمت حامل‌های ان��رژی وجود دارد‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬افزایش قیمت حامل‌ها آث��ار تورمی به همراه‬ ‫داش��ته و به ش��دت روی رفاه خانواره��ا و تولید‪ ،‬اثر‬ ‫منفی دارد‪.‬‬ ‫راغف��ر مخالفت خود را با افزایش قیمت حامل‌های‬ ‫ان��رژی اع�لام و تاکید کرد‪ :‬دولت به مس��ائل رفاهی‬ ‫به گفته این کارشناس اقتصادی‪ ،‬برون‌رفت‬ ‫از اقتصاد نفتی منوط به باور دولت و جامعه به‬ ‫پیامدهای منفی وابستگی به نفت است و باید‬ ‫با یک کار فرهنگی به جامعه و دولت نشان داد‬ ‫که بهتر است در کوتاه‌مدت برخی سختی‌ها را‬ ‫تحمل کند با این شرط که دولت نیز تضمین‬ ‫دهد س��اختار اقتصاد بدون نفت را پایه‌ریزی‬ ‫کن��د‪ .‬اهلل‌قلی راهکار کوتاه‌مدت برای کاهش‬ ‫وابس��تگی به نف��ت را مقابله با خام‌فروش��ی‬ ‫دانس��ت و توضیح داد‪ :‬در کوتاه‌مدت می‌توان‬ ‫از ظرفیت‌های ایجادشده در حوزه پتروشیمی‬ ‫اس��تفاده کرد و با ملزم‌کردن پتروشیمی‌ها به‬ ‫پاالیش نف��ت و تبدیل آن ب��ه فرآورده‌هایی‬ ‫نزدیک به بازار مصرف‪ ،‬ارزش افزوده بیشتری‬ ‫را نصیب کش��ور ک��رد‪ .‬وی گام دیگر در این‬ ‫مس��یر را محدودکردن استفاده از درآمدهای‬ ‫نفت��ی در بودجه جاری دول��ت تعریف کرد و‬ ‫گفت‪ :‬دول��ت باید درآمدهای نفتی را با توجه‬ ‫به ظرفیت جذب اقتص��اد‪ ،‬وارد چرخه تولید‬ ‫مول��د کند تا در آینده بتوان از س��رمایه‌های‬ ‫ایجادشده از این طریق‪ ،‬کسب درآمد کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹سخن آخر‪...‬‬ ‫ذخای��ر عظی��م نفت‪ ،‬ای��ن طالی س��یاه‪،‬‬ ‫موهبتی اس��ت که در اختیار کش��ور ما قرار‬ ‫دارد اما در ‪ 100‬سال گذشته بیشتر از آنکه از‬ ‫جنبه «طال»بودن این سرمایه استفاده کنیم‪،‬‬ ‫س��یاهی آن نصیب ما ش��ده است‪ .‬بسیاری از‬ ‫جنگ‌ه��ا‪ ،‬ناآرامی‌ه��ا و کودتاه��ا در منطقه‬ ‫ما به واس��طه دس��تیابی به همین منبع غنی‬ ‫ان��رژی رقم خورده‪ ،‬در کن��ار این تهاجم‌های‬ ‫بین‌المللی‪ ،‬اعتی��اد دولت‌ها و جامعه ایران به‬ ‫نفت هم باعث ش��ده ساختار اقتصاد‪ ،‬سیاست‬ ‫و حتی فرهنگ ما نیز وابس��ته به نفت باشد‪.‬‬ ‫همه موارد باعث ش��ده خروج از وابستگی به‬ ‫نفت یک امر س��اده نباش��د و الزم اس��ت به‬ ‫پیچیدگی‌ه��ای آن توجه ش��ود و بر این مبنا‬ ‫برنامه‌های بلندمدت برای کشور تدوین کرد‪.‬‬ ‫برای رس��یدن به این هدف‪ ،‬الزم است در گام‬ ‫اول‪ ،‬همه ب��ه این «باور» برس��یم که اتکا به‬ ‫نفت برای اقتصاد ما زیان دارد و باید با تحمل‬ ‫برخی از مش��کالت‪ ،‬سم اعتیاد به این ماده را‬ ‫از کالب��د جامعه و اقتصاد خارج کرد‪ .‬در ادامه‬ ‫نیز الزم است دولت با تکیه بر توانمندی‌های‬ ‫ت و اقتص��اد و ب��ا تکی��ه بر‬ ‫عالم��ان سیاس�� ‌‬ ‫دانش‌های روز ظرفیت‌های اقتصاد را بشناسد‬ ‫و برنامه‌های راهبردی را برای استفاده از این‬ ‫ظرفیت‌ها به‌کار بگیرد‪.‬‬ ‫جامع��ه هم بای��د توجه‬ ‫کن��د و افزای��ش قیمت‬ ‫حامل‌ه��ای ان��رژی در‬ ‫ش��رایطی ک��ه ب��ا رکود‬ ‫اقتصادی مواجه هستیم‪،‬‬ ‫رکود را بیشتر می‌کند و اثر منفی روی تولید دارد‪.‬‬ ‫ای��ن اقتصاددان ادامه داد‪ :‬در این چند س��ال ‪190‬‬ ‫هزار میلی��ارد تومان از منابع کش��ور صرف پرداخت‬ ‫یارانه نقدی شد و فرصت‌های بزرگی را گرفت چراکه‬ ‫این درآمدها می‌توانست برای اشتغال‪ ،‬مسائل عمرانی‬ ‫و تولید صرف شود‪.‬‬ ‫نظرگاه‬ ‫کاهش تورم با تقویت‬ ‫بخش خصوصی‬ ‫محمود جامساز‬ ‫کارشناس اقتصادی‬ ‫از زمانی که نرخ رش��د اقتصادی منفی ‪5/6‬درصد و‬ ‫سپس بنا بر گزارش‌های دیگری منفی ‪6/8‬درصد اعالم‬ ‫شد‪ ،‬دولت یازدهم یکی از مهم‌ترین سیاست‌های خود‬ ‫را کاه��ش و مهار تورم اعالم کرد و البته در این‌باره با‬ ‫توجه به تمام معضالت و مشکالت اقتصادی و سیاسی‬ ‫بج��ا مان��ده از دولت‌های نهم و ده��م‪ ،‬تا حدودی هم‬ ‫موف��ق عمل ک��رد‪ .‬درنتیجه عملک��رد دولت‪ ،‬در حال‬ ‫حاضر بازار از تاثیرات تورمی که منشاء بروز آنها در دو‬ ‫سال قبال ش��کل گرفته بود‪ ،‬تا حدودی تخلیه شده و‬ ‫ق آخرین اعالم مرکز آمار ایران تا‬ ‫تورم ‪44‬درصدی طب ‌‬ ‫پایان بهمن‌ماه به ‪15/2‬درصد رسیده است‪.‬‬ ‫مرکز آمار ای��ران در گزارش اخیر خود تورم نزدیک‬ ‫صفر درصد را برای ش��اخص مص ‌رف‌کننده اعالم کرده‬ ‫است که نشان می‌دهد شاخص قیمت‌ها از ‪ 204/1‬در‬ ‫دی‌ماه به ‪ 204/2‬در بهمن‌ماه رس��یده و تغییرات آن‬ ‫نزدیک به صفر اس��ت‪ .‬اما باید توجه داشت که مالک‬ ‫تورم‪ ،‬اندازه‏‌گیری تورم س��االنه است که همان‌طور که‬ ‫اعالم ش��ده ‪ 15/2‬درصد است و هنوز تورمی دورقمی‬ ‫است‪ .‬اما اعالم مرکز آمار ایران درباره صفرشدن تورم‬ ‫ماهانه هم بس��یار جای تامل دارد‪ ،‬زیرا همان‌طور که‬ ‫مرک��ز آمار اعالم ک��رده تعداد کاالیی ک��ه در فرآیند‬ ‫محاس��به تورم ق��رار می‌گیرند ‪ 451‬قلم هس��تند که‬ ‫نسبت به گذش��ته که حدود ‪ 350‬رقم بود‪ ،‬با افزایش‬ ‫مواج��ه اس��ت و کاالی بیش��تری در نظ��ر گرفته که‬ ‫فراوان��ی مصرف آن ب��ه لحاظ جغرافیای��ی و از منظر‬ ‫نوع کاال و اقش��ار مختلف مصرف‌کننده جامعه تفاوت‬ ‫دارد‪ .‬در این راس��تا باید گفت‪ ،‬همه کاالها در وضعیت‬ ‫معیش��ت موثر نیست و بخشی از کاالها که ضروری‪‎‬تر‬ ‫هستند‪ ،‬اهمیت بیشتری دارند‪.‬‬ ‫مطالع��ه میدانی و تجارب ش��خصی خانوارها حاکی‬ ‫اس��ت که نه‌تنها تورم در س��بد مصرفی و معیش��تی‬ ‫خانوار از دی ماه به بهمن‌ماه صفر نبوده‪ ،‬بلکه بسیاری‬ ‫از اقالم نیز افزایش قیمت داش��ته‌اند‪ .‬البته صرف نظر‬ ‫از ش��رایط و معضالت اقتصادی مانن��د رکود‪ ،‬تورم و‬ ‫بی��کاری‪ ،‬افزایش قیمت کاالها در آخر هر س��ال یک‬ ‫رویداد تاریخی اس��ت که همه‌س��اله اتفاق می‪‎‬افتد که‬ ‫آن‌هم به س��بب افزایش تقاضا اس��ت‪ .‬امسال هم جدا‬ ‫از سال‌های دیگر نیست‪ .‬اما تفاوت امسال با سال‌های‬ ‫پیشین و دهه قبل معطوف به معضالت و چالش‌های‬ ‫عمی��ق اقتصادی اس��ت که به س��بب مدیریت دولت‬ ‫ناکارآمد گذش��ته و تحریم‌ه��ای بین‌المللی و کاهش‬ ‫‪ 40‬ت��ا ‪50‬درص��دی قیمت نف��ت به وج��ود آمده و‬ ‫انتظ��ارات تورمی جامعه را باال برده اس��ت‪ .‬همچنین‬ ‫روند دیپلماس��ی خارجی در مورد پیشرفت مذاکرات‬ ‫و دس��تیابی به یک توافق جام��ع هم هنوز در هاله‌ای‬ ‫از ابهام است‪.‬‬ ‫مس��لما در آینده با توجه به تغییرات ایجاد شده در‬ ‫الیحه بودجه س��ال ‪ 1394‬در مجلس شورای اسالمی‬ ‫که البته هنوز مصوب نشده‪ ،‬دولت به لحاظ درآمدهای‬ ‫نفت��ی با معضل بس��یار مهم تنگناه��ای ارزی رو‌به‌رو‬ ‫خواهد ب��ود که بودجه را با کس��ری رو‌ب��ه‌رو خواهد‬ ‫کرد‪ .‬زیرا تبدیل درآمد ارزی نفتی به ریالی در بودجه‬ ‫س��ال آینده به ‪53‬هزار و ‪700‬میلیارد تومان می‌رسد‪.‬‬ ‫دولت به منظور تامین هزینه‌های عمومی که اهم آن‪،‬‬ ‫هزینه‌های مصرفی است‪ ،‬ناچار است طرح‌های عمرانی‬ ‫را متوقف کند مگر برخی طرح‌های توس��عه‌ای که به‬ ‫مراحل آخر خود نزدیک شده‌اند‪.‬‬ ‫در س��ال آینده با توجه به کمبود درآمدهای دولت‬ ‫تا حدودی س��رمایه‌گذاری جدید رخ نخواهد داد‪ .‬مگر‬ ‫آنکه دولت بخش خصوصی را وارد عمل کرده و فضای‬ ‫کس��ب‌وکار را مساعد کند و دس��تورالعمل‌های قانون‬ ‫را ح��ذف کند؛ همچنین حمایت‌ه��ای قانونی خود را‬ ‫از حق��وق مالکی��ت و تضمین اجرای ق��رارداد به نحو‬ ‫قابل‌مالحظه‌ای توسعه دهد و اعتماد بخش خصوصی‬ ‫را جلب کند‪ .‬درنهایت از دخالت‌های نامطلوب در بازار‬ ‫دست کش��یده تا قیمت‌ها براساس مکانیسم عرضه و‬ ‫تقاضا تعیین ش��وند و فرآیند تخصیص منابع نس��بت‬ ‫به نیازهای واقعی اقتصاد براساس عالمت‪‎‬دهی درست‬ ‫بازار ش��کل گیرد‪ .‬با توجه به این اوصاف‪ ،‬دولت برای‬ ‫کاهش تورم دو رقمی الزم اس��ت که به افزایش رشد‬ ‫اقتصادی توجه کند‪ .‬معموال در کش��ورهای با اقتصاد‬ ‫رقابتی‪ ،‬رشد اقتصادی بر عهده بخش خصوصی مولد‬ ‫اس��ت‪ .‬در حال حاضر رشد اقتصادی حدود دو درصد‬ ‫اس��ت که این میزان رشد‪ ،‬پاس��خ نیازهای اقتصادی‬ ‫کشور به‌ویژه اشتغال را نمی‌دهد‪ .‬در اقتصادی به اندازه‬ ‫و حجم اقتصاد ایران در حالی که با شاخص‪‎‬های کالن‬ ‫نامطلوب رو‌به‌رو است‪ ،‬پایین‌آمدن نرخ تورم در صورت‬ ‫رشد بخش خصوصی و راه‌اندازی صنایع متوقف شده‬ ‫و کمک به صنایعی که در حال حاضر زیر ظرفیت خود‬ ‫کار می‌کنند‪ ،‬ممکن می‏‌شود‪.‬‬ ‫افزایش محصول ملی تورم را پایین می‌آورد در غیر‬ ‫این صورت تورم همچنان به راه خود ادامه خواهد داد‪.‬‬
‫نظرگاه‬ ‫مشوق‌های مناسب پولی‬ ‫برای بازگشت منابع‬ ‫بانک‌ها‬ ‫محمدحسن فرهنگی‬ ‫عضوهیأت‌رییسهمجلسشورایاسالمی‬ ‫موضوع مطالب��ات معوق بانکی در س��ال‌های اخیر‬ ‫هم��واره به عنوان یکی از مش��کالت اساس��ی اقتصاد‬ ‫ایران مطرح بوده و راهکارهای عملیاتی مختلفی برای‬ ‫مقابله با این پدیده از سوی مسئوالن و سیاستگذاران‬ ‫اقتصادی ارائه ش��ده و رس��یدگی ب��ه پرونده معوقات‬ ‫بانکی از س��وی بانک مرکزی مورد تاکید قرار گر فته‬ ‫اس��ت اما در این فرآیند‪ ،‬برخی تصمیمات و اقدامات‪،‬‬ ‫نتیجه این تالش‌ه��ا را خنثی می‌کند که یکی از این‬ ‫اش��کاالت‪ ،‬اخذ جرایم است که به نظام بانکی به گفته‬ ‫طیب نیا کشور و پیگیری معوقات بانکی وارد است‪.‬‬ ‫اخذ جرایم‪ ،‬به گونه‌ای اس��ت که نظ��ام بانکی را از‬ ‫پیگیری معوقات بانکی بازمی‌دارد؛ بدین منظور وقتی‬ ‫بانکی احس��اس می‌کند با تعویق بدهی از اش��خاص‬ ‫درآم��دش افزایش پی��دا می‌کند انگی��زه زیادی برای‬ ‫وص��ول معوقات نخواهد داش��ت و احس��اس می‌کند‬ ‫هرچه معوقات به تعوی��ق بیفتد درآمد بهتری نصیب‬ ‫بانک خواهد ش��د‪ ،‬غافل از اینکه این امر آثار جانبی و‬ ‫تخریبی عمده‌ای بر همان بنگاه و شخص حقیقی که‬ ‫تسهیالت را اخذ کرده‪ ،‬خواهد داشت‪ .‬از این رو‪ ،‬بانک‬ ‫مرکزی به ج��ای ورود به موضوع اخذ جرایم می‌تواند‬ ‫با سازوکارهای جدی‌تر حقوقی‪ ،‬پیگیر معوقات بانکی‬ ‫خود باشد تا بانک‌های مربوطه انگیزه بیشتر و بهتری‬ ‫نس��بت به مطالبات خود داشته باش��د و آسوده‌خاطر‬ ‫از می��زان تاخیر در معوقات پی��ش بروند‪ .‬بنابراین اگر‬ ‫بخواهیم عاملی برای تاخیر در پرداخت معوقات بانکی‬ ‫از س��وی بدهکاران بانکی در نظر بگیری��م این امر را‬ ‫می‌توان در فقدان س��ازوکارهای الزم در بانک مرکزی‬ ‫جس��ت‌وجو کرد‪ ،‬بدین منظور که مشوقی برای کسی‬ ‫که به موقع اقس��اط خود را پرداخ��ت می‌کند‪ ،‬وجود‬ ‫ندارد‪ .‬باید توجه داش��ت مطالب��ات معوق بانک‌ها آثار‬ ‫مخربی برای اقتصاد کش��ور به همراه خواهد داشت و‬ ‫باید هرچه زودتر راهکار اساسی برای رفع آن اندیشیده‬ ‫شود‪.‬ضمن اینکه درحال‌حاضر شرایط به گونه‌ای است‬ ‫که تخصیص منابع از س��وی بانک‌ها به اش��خاص در‬ ‫زمینه سرمایه‌گذاری به غیراز تولید پرداخت می‌شود‬ ‫و در تخصیص منابع به تولید و تسهیالت خرد به افراد‬ ‫نیازمند جامعه‪ ،‬سخت‌گیری‌ها از سوی بانک‌ها بسیار‬ ‫فراوان اس��ت که ضرورت دارد به این موضوع بیشتر از‬ ‫پیش پرداخته شود‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫مدیرعامل بانک سینا و صادرات‬ ‫منصوب شدند‬ ‫اس��ماعیل هلل‌گانی ب��ا تصمیم هیات مدی��ره بانک‬ ‫صادرات ای��ران‪ ،‬به عنوان مدیر عام��ل و نایب رییس‬ ‫این بانک منصوب و پیش��رو‪ ،‬مدیر عامل پیشین بانک‬ ‫صادرات ایران نیز همزمان به س��مت مدیر عامل بانک‬ ‫س��ینا منصوب شد‪ .‬هلل‌گانی پیش از این در سمت‌های‬ ‫عضو هیات مدی��ره و رییس هیات مدی��ره بانک رفاه‬ ‫کارگران و نیز مدیر عامل بانک قرض‌الحسنه مهر ایران‬ ‫مشغول به فعالیت بوده است‪ .‬اسماعیل هلل‌گانی دارای‬ ‫مدارج کارشناسی ارش��د مدیریت دولتی و دانشجوی‬ ‫مقط��ع دکترای رش��ته مدیری��ت دولتی ب��ا گرایش‬ ‫بانکداری اس�لامی در دانشگاه عالمه طباطبایی است‪.‬‬ ‫به گزارش تسنیم‪ ،‬اخبار غیررسمی از ادامه روند تغییر‬ ‫مدیرعامل بانک‌ها در هفته‌های آینده حکایت دارد‪.‬‬ ‫جایگاه دوم بانک مهر اقتصاد‬ ‫در میان بانک‌های خصوصی‬ ‫از س��وی س��ازمان مدیریت صنعت��ی‪ ،‬بانک مهر‬ ‫اقتص��اد رتبه دوم را در می��ان بانک‌های خصوصی‬ ‫کش��ور کس��ب کرد‪ .‬مدیر عامل بانک مهر اقتصاد‬ ‫از کس��ب جای��گاه دوم بانک مهر اقتص��اد در میان‬ ‫بانک‌های خصوصی کش��ور بر اس��اس رتبه بندی‬ ‫انجام ش��ده از س��وی س��ازمان مدیری��ت صنعتی‬ ‫خب��ر داد و گفت‪ :‬در این رتبه بندی که بر اس��اس‬ ‫اطالعات س��ال مالی ‪ 1392‬انجام ش��ده این بانک‬ ‫باوجود ش��دت یافتن رقابت نسبت به سال گذشته‬ ‫توانست در میان ‪ 13‬بانک غیردولتی حاضر در این‬ ‫آن‬ ‫فهرس��ت جایگاه دوم را پس از بانک پارسیان از ِ‬ ‫خود کند‪ .‬نتاج خاطر نش��ان کرد‪ :‬بانک مهر اقتصاد‬ ‫از س��ال ‪ 1378‬وارد فهرس��ت ‪ 100‬ش��رکت برتر‬ ‫جمهوری اس�لامی ایران ش��ده که در سال ‪1392‬‬ ‫موفق ش��د با افزایش سرعت رشد خود به رتبه ‪17‬‬ ‫دس��ت یابد و در میان بانک‌های دولتی و خصوصی‬ ‫حاض��ر در این فهرس��ت جایگاه پنج��م را به خود‬ ‫اختصاص دهد و بیش از گذش��ته‪ ،‬موقعیت خود را‬ ‫در میان ش��رکت‌های برتر اقتصاد کشور به ویژه در‬ ‫میان بانک‌های معتبر تثبیت کند‪.‬‬ ‫‪14‬‬ ‫شنبه ‪ 9‬اسفند ‪ 9 - 1393‬جمادی االول ‪ 28 -1436‬فوریه ‪ -2015‬شماره ‪ -168‬پیاپی ‪1486‬‬ ‫بانک و بیمه‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫چرا نرخ سود بانکی متناسب با تورم کاهش نیافت؟‬ ‫موسسات غیر مجاز سنگ اندازی می‌کنند‬ ‫ش�یرین حسینی ‪ -‬گروه اقتصاد‪ :‬در حالی که اما و‬ ‫اگر‌های بس��یاری درباره تصمیم سیاستگذاران پولی و‬ ‫مالی در زمینه تغییر نرخ سود بانکی که چند ماه پیش‬ ‫تعدیل ش��ده بود مطرح می‌شود‪ ،‬وزیر امور اقتصادی و‬ ‫ی برای کاهش نرخ سود بانکی در دولت‬ ‫دارایی از بررس ‌‬ ‫خبر می‌دهد‪.‬‬ ‫عل��ی طیب‌نی��ا درب��اره چگونگی کاهش نرخ س��ود‬ ‫س��پرده‌های بانکی همزمان با کاهش نرخ تورم‪ ،‬تاکید‬ ‫ک��رده اس��ت‪ :‬انتظ��ار دولت این اس��ت که نرخ س��ود‬ ‫س��پرده‌های بانکی متناس��ب با تورم کاه��ش یابد اما‬ ‫مش��کلی که در این باره وجود دارد این است که بانک‬ ‫مرکزی موسس��ات غیرمنضبط را زیر کنترل در بیاورد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬اگر در شرایطی باشیم که بانک‌های منضبط‬ ‫مصوب��ات و توافق��ات را اجرا کنند اما موسس��ات مالی‬ ‫غیرمنضبط آن را اجرا نکنند‪ ،‬مش��کالت جدیدی ایجاد‬ ‫می‌شود‪ .‬به گفته طیب‌نیا‪ ،‬درحال‌حاضر بانک مرکزی به‬ ‫صورت جدی با موسس��ات مالی غیرمنضبط و غیرمجاز‬ ‫مقابله می‌کند و این موسس��ات یا باید زیر نظارت بانک‬ ‫مرک��زی قرار گیرند یا اینکه منحل ش��وند‪ ،‬به هر حال‬ ‫این مشکل از گذشته شکل گرفته و هم‌اکنون در ابعاد‬ ‫گسترده‌ای وجود دارد‪.‬‬ ‫این عض��و کابینه دولت یازده��م‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬بانک‬ ‫مرک��زی با عزم ج��دی در حال مقابله با این مش��کل‬ ‫است و معتقدیم همزمان با اعمال نظارت بانک مرکزی‬ ‫بر موسس��ات مالی و بانک‌ها باید در کاهش نرخ س��ود‬ ‫سپرده و تسهیالت حرکت کنیم‪.‬‬ ‫طیب‌نیا تصریح کرد‪ :‬اینکه نرخ سود هم‌اکنون باالست‬ ‫نش��انه این اس��ت که در بازارهای مالی ش��رایط اضافه‬ ‫عرضه یا کمبود عرضه مناب��ع را داریم و برای رفع این‬ ‫مشکل باید تنگنای اعتباری را مرتفع کنیم که راه‌حل‬ ‫اصولی آن این است که افزایش سرمایه بانک‌ها را هرچه‬ ‫زودتر عملی و بدهی دولت به نظام بانکی را تادیه کنیم‪.‬‬ ‫همچنی��ن بانک‌ها باید از بنگاهداری خودداری و اموال‬ ‫و دارایی‌های مازاد خود را به عالقه‌مندان عرضه کنند‪.‬‬ ‫به هرحال وزیر امور اقتصادی و دارایی درحالی کاهش‬ ‫نرخ س��ود بانکی را مستلزم فراهم کردن برخی شرایط‬ ‫می‌داند که کارشناس��ان اقتص��ادی نیز بر فراهم کردن‬ ‫زمینه کاهش نرخ س��ود بانکی تاکید دارند و معتقدند‬ ‫که پایین آمدن نرخ سود بانک‌ها‪ ،‬آثار مثبت بسیاری بر‬ ‫اقتصاد خواهد گذاشت‪.‬‬ ‫‹ ‹ کاهش نرخ سود به نفع سایر متغییرها اقتصادی‬ ‫علی‌رضا عس��گری مارانی یکی از کارشناسان اقتصادی‬ ‫با تاکید بر این موضوع‬ ‫در این باره در گفت‌وگو با‬ ‫ک��ه کاهش نرخ تورم‪ ،‬توس��عه اقتصاد‪ ،‬رفع مش��کالت‬ ‫بخش تولید و ایجاد اش��تغال‪ ،‬همگی مستلزم این است‬ ‫نرخ س��ود بانکی هر چه سریع‌تر کاهش یابد و عملیاتی‬ ‫ک��ردن آن به ام��روز و فردا موکول نش��ود‪ ،‬به اظهارات‬ ‫وزیر اقتصاد در باره سنگ‌اندازی موسسات اعتباری در‬ ‫کاهش نرخ سود بانکی اشاره کرد و گفت‪ :‬به طور حتم‬ ‫یکی از موانع موجود بر س��ر راه پایین آمدن نرخ س��ود‬ ‫بانک‌ها‪ ،‬همین موسسات مالی و صندوق‌هایی هستند‬ ‫که اقدام به پرداخت س��ود‌های ب��اال برای جذب منابع‬ ‫بیشتر می‌کنند که این امر باعث بی‌نظمی در بازار پولی‬ ‫کش��ور می‌ش��ود‪ ،‬از این رو بانک مرکزی به عنوان نهاد‬ ‫ناظر بر این بازار باید هرچه س��ریع‌تر با موسسات مالی‬ ‫مختلف برخورد کند‪ .‬به گفته وی باال بودن نرخ س��ود‬ ‫سپرده‌ها سبب می‌شود که نرخ سود تسهیالت باال برود‬ ‫و این به ضرر بخش‌های اقتصادی نیز هست‪.‬‬ ‫این کارش��ناس در ادامه‪ ،‬با تاکید‬ ‫بر این موضوع که نرخ سود بانکی‬ ‫به ش��کل یک زنجیره ب��ه دیگر‬ ‫متغیرها و عوامل اقتصادی متصل‬ ‫است‪ ،‬به این صورت که باال بودن‬ ‫نرخ س��ود بانکی به عامل تورم وابس��ته است و یکی از‬ ‫عوامل موثر بر نرخ تورم نرخ تمام شده کاالست که نرخ‬ ‫سود بانکی هم به عنوان یکی از عوامل تاثیر‌گذار بر نرخ‬ ‫تمام شده کاال به شمار می‌آید‪ ،‬گفت‪ :‬بنابراین باتوجه به‬ ‫این فرآیند باید نرخ سود بانکی به عنوان یکی از عوامل‬ ‫اصلی و موثر بر نرخ تورم که تبعات دیگری را به دنبال‬ ‫دارد‪ ،‬کاه��ش یابد تا در نهایت ن��رخ تورم کم و هزینه‬ ‫تمام ش��ده کاال برای صنعتگران و تولید‌کنندگان ارزان‬ ‫ش��ود و در نهای��ت کاال ب��ا قیمت پایین‌تری به‌دس��ت‬ ‫مصرف‌کننده برسد که این نیز یکی از موارد اثر‌گذار بر‬ ‫کاهش نرخ تورم محسوب می‌شود‪.‬‬ ‫عسگری مارانی با بیان این موضوع که تولید‌کنندگان‬ ‫ب��رای ادامه حیات به اجبار تن به نرخ س��ودهای باالی‬ ‫بانکی می‌دهند که این ضربه س��نگینی به این بخش و‬ ‫اقتصاد کشور وارد کرده است‪ ،‬یادآور شد‪ :‬بانک مرکزی‬ ‫بای��د تمام ت�لاش خود را معطوف ب��ه کاهش این نرخ‬ ‫کن��د تا از ای��ن بابت اثرات مثب��ت آن در اقتصاد ایران‬ ‫نمایان ش��ود‪ .‬او ب��ا تاکید براینک��ه در چنین اوضاعی‬ ‫اقتصاد خود به خود در یک شرایط طبیعی قرار خواهد‬ ‫گرف��ت‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬از س��وی دیگ��ر درحال‌حاضر به‬ ‫دلیل س��ودهایی که بانک‌ها در قبال سپرده‌‌ها پرداخت‬ ‫می‌کنند این امر س��بب شده که سرمایه‌گذاران میل به‬ ‫س��رمایه‌گذاری در بخش تولید و صنعت کشور نداشته‬ ‫باش��ند و با ریس��ک کمت��ری‪ ،‬سرمایه‌های‌ش��ان را در‬ ‫بانک‌ها نگه��داری کنند که این ام��ر نیز باعث کاهش‬ ‫اشتغال و رکود در بخش اقتصادی می‌شود‪.‬‬ ‫این کارش��ناس اقتصادی باال بودن نرخ س��ود بانکی‬ ‫را س��می مهلک برای اقتصاد ایران دانس��ت و گفت‪ :‬در‬ ‫چنین ش��رایطی چاره‌ای جز کاهش نرخ س��ود بانکی‬ ‫نداری��م و باید به این س��مت حرکت کنیم و این تالش‬ ‫دولت و بانک مرکزی را می‌طلبد‪.‬‬ ‫‹ ‹ ضرورت برقراری انضباط مالی در بازار پول‬ ‫محمد ربیع‌زاده‪ ،‬یکی دیگر از کارشناسان اقتصادی در‬ ‫باتاکید براینکه بانک‌ها‬ ‫این رابطه در گفت‌وگو با‬ ‫در دیدار رئیس کل بانک مرکزی با مدیران عامل بانک ها مطرح شد‬ ‫احتمال ثبت رشد اقتصادی ‪ ۳‬درصدی در سال ‪۹۳‬‬ ‫ریی��س‌کل بانک مرکزی و اعضای هیات عامل این‬ ‫بانک در نشستی با مدیران عامل و اعضای هیات‌مدیره‬ ‫بانک‌ه��ا به مرور مباحث روز نظ��ام بانکی پرداختند و‬ ‫خواس��تار انسجام و هماهنگی بیش��تر میان بانک‌ها و‬ ‫رعایت کامل مق��ررات و ضوابط نظارتی بانک مرکزی‬ ‫شدند‪.‬‬ ‫در ای��ن جلس��ه‪ ،‬قائم‌مق��ام بانک مرک��زی به مرور‬ ‫تح��والت اقتصاد کالن و آخری��ن عملکرد متغیرهای‬ ‫اقتص��ادی پرداخت‪ .‬اکبر کمیجانی حجم نقدینگی در‬ ‫پایان دی س��ال‌جاری را افزون بر ‪۶۸۷۸‬هزار میلیارد‬ ‫ریال اعالم کرد که نس��بت به دی‌ماه س��ال گذش��ته‬ ‫‪22/7‬درصد رشد نشان می‌دهد‪ .‬رشد نقدینگی در دی‌‬ ‫‪ ۱۳۹۲‬نسبت به دی سال قبل ‪27/9‬درصد بوده است‪.‬‬ ‫در رابطه با مس��اعدت نظام بانکی به خروج غیرتورمی‬ ‫اقتص��اد از رک��ود و فعال‌س��ازی ظرفیت‌ه��ای بدون‬ ‫استفاده‪ ،‬در ‪10‬ماه سال‌جاری ‪۲۷۰۲‬هزار میلیارد ریال‬ ‫تس��هیالت به بخش‌های مختلف پرداخت شده است‪.‬‬ ‫ضمن اینکه س��هم بخش کش��اورزی از این تسهیالت‬ ‫‪7/1‬درص��د‪ ،‬صنع��ت و مع��دن ‪۳۱‬درصد‪ ،‬مس��کن و‬ ‫س��اختمان ‪۱۲‬درصد و مابق��ی (‪49/9‬درصد) مربوط‬ ‫به بخش خدمات‪ ،‬بازرگانی و تس��هیالت متفرقه است‪.‬‬ ‫همچنین ‪59/9‬درصد از تس��هیالت اعطایی به تامین‬ ‫سرمایه در گردش واحدهای تولیدی اختصاص داشته‬ ‫است‪ .‬سهم س��رمایه در گردش از تسهیالت پرداختی‬ ‫به بخش صنعت و معدن بیش��تر از متوسط تسهیالت‬ ‫پرداختی و در حدود ‪80/7‬درصد است‪.‬‬ ‫ب��ا توجه به تحوالت رش��د اقتص��ادی در نیمه دوم‬ ‫سال‌‪ ،‬برآوردها نشان می‌دهد نرخ رشد اقتصادی کشور‬ ‫در س��ال ‪ ،۱۳۹۳‬افزون بر ‪ 2/5‬تا ‪۳‬درصد خواهد بود‪.‬‬ ‫متناس��ب با اقتضائات فضای اقتصادی کش��ور‪ ،‬الیحه‬ ‫بودجه سال ‪ ۱۳۹۴‬با رعایت اصول انضباطی تدوین‌شده‬ ‫و انقباضی نیس��ت‪ .‬این الیحه تداوم و تثبیت اقدامات‬ ‫در دس��ت انجام برای سرعت بخشیدن به روند خروج‬ ‫از رکود و تحکیم رش��د اقتصادی را مدنظر داش��ته و‬ ‫درعین حال‪ ،‬مقابله با تورم نیز در آن دنبال شده است‪.‬‬ ‫رییس‌کل بانک مرکزی نیز پس از حضور در جلس��ه‪‌،‬‬ ‫ضمن تایید در دستور کار قرار گرفتن طرح نظام جامع‬ ‫کارمزد به‌عنوان یک��ی از طرح‌های آتی در برنامه‌های‬ ‫ش��ورای پول و اعتبار‪ ،‬بر لزوم هماهنگی شبکه بانکی‬ ‫در این زمینه تاکید کرد‪ .‬وی در ادامه خواستار رعایت‬ ‫کامل و دقیق مصوبات کمیته عالی مبارزه با پولشویی‬ ‫توس��ط بانک‌ها و رعایت نصاب نقل و انتقال وجوه در‬ ‫حوزه‌های مختلف بانکداری الکترونیک شد‪.‬‬ ‫ولی‌اهلل س��یف با تقدی��ر از بانک‌هایی که در اجرایی‬ ‫ش��دن طرح چکاوک همکاری موثر داشتند بر رعایت‬ ‫محدودیت‌های وضع‌ش��ده توس��ط بانک مرکزی برای‬ ‫تبادل چک برخی بانک‌ها در این سامانه تاکید کرد‪.‬‬ ‫وی بر مدیریت مناس��ب منابع و مصارف در بانک‌ها‬ ‫تاکی��د کرد و اف��زود‪ :‬بانک‌ها نباید با اضافه برداش��ت‬ ‫از مناب��ع پرق��درت بانک مرکزی دس��تاوردهای مهم‬ ‫در زمین��ه کنترل رش��د نقدینگی و مهار ت��ورم را به‬ ‫مخاط��ره بیندازند‪ .‬رییس ش��ورای پ��ول و اعتبار در‬ ‫ادامه بر اهمیت حسابرس��ی مستقل صورت‌های مالی‪،‬‬ ‫ل��زوم تقویت کنترل‌های داخل��ی در بانک‌ها و رعایت‬ ‫دقیق فرآیند اعطای تسهیالت بانکی در قالب فرم‌های‬ ‫متحدالشکل اعطای تسهیالت ‪ -‬مصوب شورای پول و‬ ‫اعتبار‪ -‬تاکید کرد‪.‬‬ ‫وی در رابطه با بازار ارز نیز‪ ،‬به نقش سیستم بانکی‬ ‫در ثبات‌بخشی به تحوالت بازار ارز و مدیریت مناسب‬ ‫عرضه ارز در کش��ور اش��اره کرد و خواستار مشارکت‬ ‫بانک‌ه��ا در س��اماندهی ب��ه ارز حاص��ل از ص��ادرات‬ ‫غیرنفتی و حضور فع��ال و پررنگ صرافی‌های بانک‌ها‬ ‫در بازار ارز و بهبود ارائه خدمات ارزی ش��د‪ .‬وی ضمن‬ ‫اش��اره به رویک��رد متمایز و اصولی بان��ک مرکزی در‬ ‫زمین��ه مدیریت تحوالت ب��ازار ارز خاطرنش��ان کرد‪:‬‬ ‫پس از ش��وک منفی قیمت نفت‪ ،‬ب��ازار ارز در برخی‬ ‫از کش��ورهای صادرکننده نفت دچار تالطم و نوس��ان‬ ‫ج��دی ش��د‪ ،‬در حال��ی که ب��ا تمهیدات مناس��ب به‬ ‫عمل‌آم��ده بازار ارز در ایران این ش��وک را با کمترین‬ ‫آثار منفی پشت سر گذاشت‪ .‬در ادامه رییس‌کل بانک‬ ‫مرک��زی بر لزوم تقویت انس��جام و همدل��ی در نظام‬ ‫بانکی به منظور تس��هیل پیگیری طرح‌های توسعه‌ای‬ ‫مورد نیاز و روشنگری در رابطه با برخی جوسازی‌های‬ ‫رسانه‌ای تاکید کرد‪ .‬سیف در خاتمه خواهان افزایش‬ ‫پایبن��دی بانک‌ها به ضوابط نظارت��ی بانک مرکزی و‬ ‫رعایت اس��تانداردهای بین‌المللی در امور جاری خود‬ ‫شد‪.‬‬ ‫و موسس��ات مالی باید از یک نرخ یکس��ان برای س��ود‬ ‫بانکی اس��تفاده کنند و ایجاد تغییرات در نرخ‌های سود‬ ‫آنهم به شکل خودسرانه باعث رقابت ناسالم و بی‌نظمی‬ ‫در بازار پولی کشور می‌شود‪ ،‬گفت‪ :‬درحال‌حاضر شرایط‬ ‫به گونه‌ای است که برخی از موسسات مالی و اعتباری‬ ‫که با نظارت بانک مرکزی هم نیستند‪ ،‬اقدام به دریافت‬ ‫و پرداخت س��ودهای باالی بانکی می‌کنند که این امر‬ ‫شرایط ضد و نقیضی را در بین بانک‌ها و موسسات مالی‬ ‫به وجود آورده است‪.‬‬ ‫این کارش��ناس با بیان اینکه اگر‬ ‫به دنب��ال این هس��تیم که نرخ‬ ‫سود بانکی را کاهش دهیم‪ ،‬این‬ ‫امر مس��تلزم این است که بانک‬ ‫مرکزی ابتدا موسس��ات اعتباری‬ ‫غیرمج��از را کنت��رل و نظ��ارت کن��د‪ ،‬یادآورش��د‪:‬‬ ‫درحال‌حاضر این شرایط س��بب شده بخش زیادی از‬ ‫نقدینگی‌های جامعه به س��مت این موسسات حرکت‬ ‫کن��د و درحالی که بانک‌ها نیازمن��د منابع برای ارائه‬ ‫تسهیالت به بخش‌های اقتصادی هستند‪.‬‬ ‫وی بر ض��رورت انضباط مالی در بازار پولی کش��ور‬ ‫اش��اره ک��رد و در ادامه تاکید کرد که نرخ‌های س��ود‬ ‫باال ک��ه بانک‌ها به س��پرده‌گذاران پرداخت می‌کنند‪،‬‬ ‫باعث‌ش��ده که نرخ سود تس��هیالت نیز به تبع آن باال‬ ‫بروند که ضروری اس��ت در ش��رایط فعلی که اقتصاد‬ ‫ایران با مش��کل مواجه اس��ت‪ ،‬نرخ سود بانکی کاهش‬ ‫یابد تا منابع ارزان‌تر به‌دست تولید‌کنندگان برسد‪.‬‬ ‫این کارش��ناس اقتصادی با تاکید براین موضوع که‬ ‫نرخ سود سپرده‌ها چقدر باشد به متغیرهای اقتصادی‬ ‫ازجمله تورم وابسته است‪ ،‬گفت‪ :‬دولت در تالش است‬ ‫ن��رخ ت��ورم را کاهش دهد و آن را کنت��رل کند که با‬ ‫توج��ه به اقداماتی ک��ه در حال انجام اس��ت می‌توان‬ ‫امیدوار بود نرخ س��ود بانکی هم پایین بیاید اما به نظر‬ ‫می‌رسد این موضوع در کوتاه‌مدت عملیاتی نشود‪.‬‬ ‫ب��ه گفت��ه وی‪ ،‬بح��ث تحریم‌ها‪ ،‬متغیر‌ه��ای کالن‬ ‫اقتص��ادی‪ ،‬رفع موان��ع بخش‌های تولی��دی‪ ،‬کاهش‬ ‫انتظارات تورمی‪ ،‬آینده قیمت نفت و بسیاری از موارد‬ ‫دیگر‪ ،‬موضوعاتی اس��ت که بر ن��رخ تورم و به تبع آن‬ ‫تغییر در نرخ س��ود بانکی موث��ر و از اراده بانک‌ها در‬ ‫کاهش نرخ سود خارج است‪.‬‬ ‫ربی��ع‌زاده برای��ن باور اس��ت که پایی��ن آمدن نرخ‬ ‫سود‌های بانکی‪ ،‬باعث کاهش هزینه تمام‌شده پول در‬ ‫بانک‌ها و به تبع آن ارزان‌تر شدن نرخ سود تسهیالت‬ ‫می‌ش��ود و این امر به نفع فعاالن اقتصادی است و در‬ ‫نهایت زمینه توس��عه اقتصاد کش��ور را فراهم خواهد‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫راهنماي بانکی‬ ‫سود سپرده در بانک‌ها‬ ‫چگونه محاسبه مي‌شود؟‬ ‫محاسبه س��ود س��پرده در بانک‌ها توسط مشتريان‬ ‫يکي از مشکالتي است که برخي از مراجعه‌کنندگان به‬ ‫بانک‌ها با آن روبه‌رو شده و گاهی دچار اشتباه مي‌شوند‬ ‫چرا‌که بس��ياري از مراجعه‌کنندگان ب��ه بانک‌ها که به‬ ‫امي��د دريافت س��ود در بانک س��پرده‌گذاري مي‌کنند‪،‬‬ ‫روش محاس��به س��ود س��پرده را به خوبي نمي‌دانند‪.‬‬ ‫بنابراين اگر مي‌خواهيد نحوه محاس��به سود سپرده‌ها‬ ‫که با چه فرمولي در بانک‌ها مورد استفاده قرار مي‌گيرد‬ ‫را بدانيد‪ ،‬اين مطلب به ش��ما کمک خواهد کرد‪ .‬وقتي‬ ‫کارمند بانک به شما مي‌گويد سود روزشمار ‪ ۱۸‬درصد؛‬ ‫يعني کمترين مانده روزانه ش��ما جمع شده و در پايان‬ ‫‪ 30‬روز محاسبه مي‌شود‪ .‬سپس عدد به دست آمده در‬ ‫‪ ۱۸‬درصد ضرب و مجموع آن تقسيم بر ‪ ۳۶۵‬مي‌شود‪.‬‬ ‫عبارت ‪ ۳۶۵‬معرف ‪ ۳۶۵‬روز سال است‪ .‬عدد به دست‬ ‫آمده از فرمول گفته شده مبلغ سود محاسبه شده براي‬ ‫مدت يک‌‌ماه اس��ت که اگر مبلغ ثابت باش��د‪ ،‬محاسبه‬ ‫آن راحت‌تر از محاس��به مبلغ روزشمار است‪ ،‬به‌عنوان‬ ‫مثال اگ��ر ‪ ۱۰‬ميليون تومان را به‌صورت ثابت در بانک‬ ‫با نرخ ‪ ۱۸‬درصد نگه داريم‪ ،‬س��ود آن اين‌گونه به دست‬ ‫مي‌آيد که عدد ‪ ۱۰‬ميلي��ون در ‪( ۳۰‬براي ماه‌هاي ‪۳۰‬‬ ‫روزه) و ‪( ۳۱‬براي ماه‌هاي ‪ ۳۱‬روزه) ضرب ش��ده و عدد‬ ‫‪۳۰۰‬ميليون به دست آمده در ‪ ۱۸‬درصد ضرب مي‌شود‪.‬‬ ‫حال عدد ‪ ۵۴‬ميليون به دس��ت آمده بر ‪ ۳۶۵‬تقس��يم‬ ‫مي‌شود و مبلغ ‪ ۱۴۷‬هزار تومان به دست مي‌آيد و اين‬ ‫س��ود يک‌ماهه مبلغ ‪ ۱۰‬ميليون تومان ثابت با نرخ ‪۱۸‬‬ ‫درصد است‪ .‬اشتباهي که اکثر مراجعه‌کنندگان در بانک‬ ‫دچار مي‌شوند‪ ،‬اين‌گونه است که عدد ‪ ۱۰‬ميليون را در‬ ‫‪ ۱۸‬درصد ضرب کرده و آن را تقس��يم بر ‪ ۱۰‬مي‌کنند‬ ‫و تصور مي‌کنند ماهانه ‪ ۱۸۰‬هزار تومان سود پول آنها‬ ‫مي‌شود که اين روش کاملا غلط است‪.‬‬
‫ﺭﻭﺯﺍﻧﻪ‬ ‫بازار ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ‬ ‫ﺑﺎﺯﺍﺭ‬ ‫معامالت روزانه‬ ‫فوریه ‪ -2015‬ﺷﻤﺎﺭﻩ‬ ‫االول ‪ 28 -1436‬ﻓﻮﺭﻳﻪ‬ ‫جمادی ﺍﻻﻭﻝ‬ ‫اسفند ‪ 9 - 1393‬ﺟﻤﺎﺩﻯ‬ ‫شنبه ‪ 9‬ﺍﺳﻔﻨﺪ‬ ‫ﺷﻨﺒﻪ‬ ‫ﭘﻴﺎﭘﻰ ‪1486‬‬ ‫شماره ‪ -168‬پیاپی‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫ﺑﻮﺭﺱ‬ ‫بورس‬ ‫‪15‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪15‬‬ ‫قیمت ﺍﺭﺯ‬ ‫ﻗﻴﻤﺖ‬ ‫ارز‬ ‫قیمت ﺳﻜﻪ‬ ‫ﻗﻴﻤﺖ‬ ‫سکه‬ ‫ﺍﺭﺯ‬ ‫ارز‬ ‫ﺧﺮﻳﺪ ‪Buy //‬‬ ‫‪Buy‬‬ ‫خرید‬ ‫ﻓﺮﻭﺵ ‪Sell /‬‬ ‫فروش‬ ‫ﺍﻣﺮﻳﻜﺎ‬ ‫ﺩﻻﺭ امریکا‬ ‫دالر‬ ‫‪34310‬‬ ‫‪34410‬‬ ‫ﻳﻮﺭﻭ‬ ‫یورو‬ ‫‪39190‬‬ ‫‪39290‬‬ ‫پوند ﺍﻧﮕﻠﻴﺲ‬ ‫ﭘﻮﻧﺪ‬ ‫انگلیس‬ ‫‪53150‬‬ ‫‪53400‬‬ ‫‪28000‬‬ ‫‪28100‬‬ ‫‪9400‬‬ ‫‪27430‬‬ ‫ﻋﻨﻮﺍﻥ‬ ‫عنوان‬ ‫قیمت ﺧﺮﻳﺪ‬ ‫ﻗﻴﻤﺖ‬ ‫خرید‬ ‫قیمت ﻓﺮﻭﺵ‬ ‫ﻗﻴﻤﺖ‬ ‫فروش‬ ‫یک ﮔﺮﻣﻰ‬ ‫سکه ﻳﻚ‬ ‫ﺳﻜﻪ‬ ‫گرمی‬ ‫‪1,730,000‬‬ ‫‪1,810,000‬‬ ‫ﺭﺑﻊ‬ ‫ﺳﻜﻪ ربع‬ ‫سکه‬ ‫‪2,800,000‬‬ ‫‪2,860,000‬‬ ‫ﻧﻴﻢ‬ ‫ﺳﻜﻪ‬ ‫سکه نیم‬ ‫‪5,110,000‬‬ ‫‪5,170,000‬‬ ‫دالر ﻛﺎﻧﺎﺩﺍ‬ ‫ﺩﻻﺭ‬ ‫کانادا‬ ‫ﺍﻣﺎﻣﻰ‬ ‫ﺳﻜﻪ امامی‬ ‫سکه‬ ‫‪9,850,000‬‬ ‫‪9,880,000‬‬ ‫درهم ﺍﻣﺎﺭﺕ‬ ‫ﺩﺭﻫﻢ‬ ‫امارت‬ ‫‪9330‬‬ ‫ﺁﺯﺍﺩﻯ‬ ‫سکه ﺑﻬﺎﺭ‬ ‫ﺳﻜﻪ‬ ‫بهار آزادی‬ ‫‪9,760,000‬‬ ‫‪9,830,000‬‬ ‫ﺍﺳﺘﺮﺍﻟﻴﺎ‬ ‫ﺩﻻﺭ استرالیا‬ ‫دالر‬ ‫‪27110‬‬ ‫زير ‪() 86‬‬ ‫ربع )( ﺯﻳﺮ‬ ‫سکه ﺭﺑﻊ‬ ‫ﺳﻜﻪ‬ ‫‪2,440,000‬‬ ‫‪2,500,000‬‬ ‫ﺳﻮﺋﻴﺲ‬ ‫ﻓﺮﺍﻧﻚ سوئیس‬ ‫فرانک‬ ‫‪36020‬‬ ‫‪36590‬‬ ‫ﺗﺮﻛﻴﻪ‬ ‫ﻟﻴﺮ‬ ‫لیر ترکیه‬ ‫‪14000‬‬ ‫‪14100‬‬ ‫زير ‪() 86‬‬ ‫نيم )( ﺯﻳﺮ‬ ‫سکه ﻧﻴﻢ‬ ‫ﺳﻜﻪ‬ ‫‪4,880,000‬‬ ‫‪4,940,000‬‬ ‫‪(86‬‬ ‫ﺯﻳﺮ ‪)86‬‬ ‫ﺍﻣﺎﻣﻲ () زير‬ ‫ﺳﻜﻪ امامي‬ ‫سکه‬ ‫‪9,760,000‬‬ ‫‪9,810,000‬‬ ‫ﻃﻼ‬ ‫‪ 1‬ﮔﺮﻡ‬ ‫گرم طال‬ ‫‪987,400‬‬ ‫‪1,005,700‬‬ ‫ﻃﻼ‬ ‫‪ 1‬ﻣﺜﻘﺎﻝ‬ ‫مثقال طال‬ ‫‪4,335,000‬‬ ‫‪4,355,000‬‬ ‫ﻋﺮﺑﺴﺘﺎﻥ‬ ‫ﺭﻳﺎﻝ عربستان‬ ‫ریال‬ ‫‪9050‬‬ ‫‪9240‬‬ ‫ﻣﺎﻟﺰﻯ‬ ‫ﺭﻳﻨﮕﺖ‬ ‫رینگت مالزی‬ ‫‪9770‬‬ ‫‪9860‬‬ ‫یوآن ﭼﻴﻦ‬ ‫ﻳﻮﺁﻥ‬ ‫چین‬ ‫‪5390‬‬ ‫‪5530‬‬ ‫ﭘﮋﻭ ‪206‬‬ ‫پژو‬ ‫صندوقدار ‪. V8‬‬ ‫ﺻﻨﺪﻭﻗﺪﺍﺭ‬ ‫کد ‪27429‬‬ ‫ﮐﺪ‬ ‫‪35,500,000‬‬ ‫‪34,653,000‬‬ ‫ژﺍﭘﻦ‬ ‫ﻳﻦ‬ ‫ین ژاپن‬ ‫‪285‬‬ ‫‪295‬‬ ‫ﺳﺎﻳﭙﺎ ‪SL 151‬‬ ‫سایپا‬ ‫‪15,000,000‬‬ ‫‪15,919,000‬‬ ‫دینار ﻋﺮﺍﻕ‬ ‫ﺩﻳﻨﺎﺭ‬ ‫عراق‬ ‫‪25‬‬ ‫‪28‬‬ ‫ﺭﺍﻧﺎ ‪LX‬‬ ‫‪LX‬‬ ‫رانا‬ ‫‪32,500,000‬‬ ‫‪32,918,000‬‬ ‫ 
 ‬ ‫˜“”’š‬ ‫š˜›’•‬ ‫  ‬ ‫˜“•’›‬ ‫›–—’”‬ ‫•™”—‬ ‫“—“’‘Ž—‬ ‫•›—’Ž˜—‬ ‫—–›’Žš›‬ ‫•™”›‬ ‫••—’–‘›’›—‬ ‫ 
‪ ‬‬ ‫˜“”’š‬ ‫š˜›’•‬ ‫•™Ž—‬ ‫Ž“Ž’”š”‬ ‫ 
‪  ‬‬ ‫˜“•’›‬ ‫›–—’”‬ ‫•™”—‬ ‫˜›š’””—‬ ‫ 
 ‪ ‬‬ ‫›‘–’Ž˜—‬ ‫•˜—’Žš›‬ ‫•™”›‬ ‫–š˜’““›’›—‬ ‫ ­‬ ‫”Ž“’‘Ž‬ ‫”‘Ž’–•‬ ‫Ž™˜—‬ ‫Ž˜—’ššš’”‬ ‫„ƒ ‚€‬ ‫š‬ ‫š‬ ‫–™–‬ ‫•››‬ ‫ ‪ ‬‬ ‫„‬ ‫…‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫­‪  ‬‬ ‫‚€  ‬ ‫ ƒ‬ ‫•‬ ‫ˆ‡‬ ‫ ‬ ‫’•‡’‘“‡Š‬ ‫‡•–ˆ‘“™‬ ‫‡•ˆ‘ˆ“–™”‬ ‫”•Š‘˜“™‬ ‫‬ ‫›™Š”š‬ ‫›˜’‘š‬ ‫›”™š‬ ‫™‡’‬ ‫›”‡š‬ ‫›—”•”š‬ ‫›—–•ˆš‬ ‫’‡•ˆ‬ ‫›–ˆ•”š‬ ‫”•˜™‘“™‬ ‫‘•˜™‘“‘™”‬ ‫”•‘—˜“™‬ ‫”•”–ˆ“‡’”‬ ‫’•ˆ‘–“‡‬ ‫›Š—˜š‬ ‫˜•‡™œ‬ ‫ …„‬ ‫–•”Šˆ“’‘‬ ‫‡•–—Š“ˆ‘™‬ ‫ˆ•ˆˆˆ“‡–‬ ‫˜•—‡’“–’‬ ‫ 
‬ ‫›˜‘‘š‬ ‫›—”–“™š‬ ‫›ˆ–—š‬ ‫›ˆ˜’š‬ ‫›’—‡“”š‬ ‫ ‬ ‫›‡ˆ•”š‬ ‫‡ˆ•”œ‬ ‫›”‡•”š‬ ‫›ˆˆ•”š‬ ‫›””•”š‬ ‫›™”•ˆš‬ ‫‬ ‫ˆ•ˆ™–“’‘‬ ‫™•‘”‡“‡‘™‬ ‫’•ˆ–—“‡–‬ ‫–•—”—“–’‬ ‫ˆ•—˜‘“Š™”‬ ‫˜•’Š™“’™”‬ ‫ˆ•”—™“’Š‬ ‫ ‬ ‫’•Š”ˆ“—–‬ ‫ˆ•˜–’“”™‡‬ ‫ˆ•˜–—“ˆ—‬ ‫˜•‘ˆ‘“˜Š‬ ‫‘•”’’“™Š” —•–™‘“–Š”‬ ‫—•‘‡˜“Š‘‬ ‫˜•Š‡‡“‡‬ ‫ 
  ‬ ‫›’‘—“’”š‬ ‫›”˜˜“ˆ‘š‬ ‫›˜–—“–”š‬ ‫›–‘”“””š‬ ‫›‘’”“˜™š‬ ‫›Š™Š“‡‡š‬ ‫›’—”“™”š‬ ‫›—™–š‬ ‫›””ˆ“‘”š‬ ‫  ‬ ‫—•˜”œ‬ ‫—•˜”œ‬ ‫˜•—”œ‬ ‫”•—”œ‬ ‫Š•˜”œ‬ ‫‡•”™œ‬ ‫Š•˜”œ‬ ‫˜•”™œ‬ ‫™•””œ‬ ‫‡•Š—™“’™” ”•‡ˆ”“’™”‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫
‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫†‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫‚€­‪  ‬‬ ‫ 
 ‬ ‫ 
 ‬ ‫ ‬ ‫‪‘’“”  ‬‬ ‫…„ƒ‬ ‫‰ƒ‰‬ ‫‡ŒŽ…Š‬ ‫•ˆƒ†ˆ‰‬ ‫„ˆ‡†…„ƒ‬ ‫‡Šƒ†Šƒ‰‬ ‫ˆŒ‹„Š‬ ‫•……†Žˆƒ†ˆ‰‬ ‫‬ ‫‬ ‫…‬ ‫’‬ ‫„‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ﺷﺎﺧﺺ‬ ‫روز ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻰ‪،‬‬ ‫ﺩﺭ ‪ 14‬ﺭﻭﺯ‬ ‫هفته ﮔﺬﺷــﺘﻪ‬ ‫ﺳﻪ ﻫﻔﺘﻪ‬ ‫معامالتی‪ ،‬شاخص‬ ‫گذش��ته وﻭ در‬ ‫ﺩﺭ سه‬ ‫در‬ ‫ﺭﻭﺯ‬ ‫مثبت ﺭﺍرا باﺑﺎ ‪ 319‬ﻭﺍﺣﺪ‬ ‫روز ﻣﺜﺒﺖ‬ ‫بورس ‪ 4‬ﺭﻭﺯ‬ ‫کل ﺑﻮﺭﺱ‬ ‫ﻛﻞ‬ ‫ﺭﺷــﺪ وﻭ ‪ 10‬روز‬ ‫واحد رش��د‬ ‫مجموع ﺩﺭ‬ ‫در ﻣﺠﻤﻮﻉ‬ ‫کرده ﻭو ﺩﺭ‬ ‫سپری ﻛﺮﺩﻩ‬ ‫افت ﺳﭙﺮﻯ‬ ‫واحد ﺍﻓﺖ‬ ‫منفی ﺭﺍرا ﺑﺎبا ‪ 2041‬ﻭﺍﺣﺪ‬ ‫ﻣﻨﻔﻰ‬ ‫در‬ ‫ﺭﺳﺎﻧﺪﻩ‬ ‫پیاپی ﺭﻳﺰﺵ‬ ‫هفته ﭘﻴﺎﭘﻰ‬ ‫سه ﻫﻔﺘﻪ‬ ‫ﺳﻪ‬ ‫ﺛﺒﺖ رسانده‬ ‫ﺑﻪ ثبت‬ ‫ﻭﺍﺣﺪﻯ راﺭﺍ به‬ ‫ریزش ‪ 1722‬واحدی‬ ‫ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫است‪.‬‬ ‫ﺑﻮﺭﺳــﻰ ﺑﺎبا ﻛﺎﻫﺶ‬ ‫‌ترین ﻣﺘﻐﻴﺮ‬ ‫مﺗﺮﻳﻦ‬ ‫ﻣﻬﻢ‬ ‫هفته ﮔﺬﺷــﺘﻪ‬ ‫ﺩﺭ ﻫﻔﺘﻪ‬ ‫کاهش‬ ‫متغیر بورس��ی‬ ‫گذش��ته مه‬ ‫در‬ ‫‪ 64‬ﻫﺰﺍﺭ‬ ‫روز ﻛﺎﺭﻯ‬ ‫آخری��ن ﺭﻭﺯ‬ ‫در ﺁﺧﺮﻳــﻦ‬ ‫ﻭﺍﺣــﺪﻯ‪ ،‬ﺩﺭ‬ ‫هزار ﻭو ‪51‬‬ ‫ﺑــﻪ ‪۶4‬‬ ‫کاری ب��ه‬ ‫‪ 668‬واح��دی‪،‬‬ ‫قبل ﺍﺯاز ﺁﻥ‬ ‫مشابه ﻗﺒﻞ‬ ‫هفته ﻣﺸﺎﺑﻪ‬ ‫مقایس��ه ﺑﺎبا ﻫﻔﺘﻪ‬ ‫در ﻣﻘﺎﻳﺴــﻪ‬ ‫که ﺩﺭ‬ ‫رس��ید ﻛﻪ‬ ‫واحد ﺭﺳــﻴﺪ‬ ‫ﻭﺍﺣﺪ‬ ‫آن ﺑﺎبا‬ ‫ﺷﺪ‪.‬‬ ‫روبه ﺭﻭ‬ ‫درصدی ﺭﻭﺑﻪ‬ ‫ﻣﻨﻔﻰ ‪ 1/03‬ﺩﺭﺻﺪﻯ‬ ‫رو شد‪.‬‬ ‫ﺑﺎﺯﺩﻫﻰ منفی‬ ‫بازدهی‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‚‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫
 ‬ ‫‬ ‫

 ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫
‰‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫  ‬ ‫
Š ‰‬ ‫‬ ‫‬ ‫­‬ ‫†‬ ‫‡‬ ‫‬ ‫ˆ‬ ‫‹‬ ‫‬ ‫ ‚†‬ ‫‪405 SLX‬‬ ‫ﭘﮋﻭ ‪SLX‬‬ ‫‪405‬‬ ‫پژو‬ ‫ﺟﺪﻳﺪ ‪.‬‬ ‫ﺩﺍﺷﺒﻮﺭﺩ جدید‬ ‫‪ .‬داشبورد‬ ‫ﺍﻳﺮﺑﮓ‬ ‫‪ 2‬ایربگ‬ ‫‪31,700,000‬‬ ‫‪29,749,000‬‬ ‫ﺗﻴﭗ‬ ‫ﭘﮋﻭ ‪ . 206‬تیپ‬ ‫پژو‬ ‫کد ‪26815‬‬ ‫‪ . 5‬ﻛﺪ‬ ‫•™Ž—‬ ‫‹†…ˆŠ‬ ‫‪405 GLX‬‬ ‫ﭘﮋﻭ ‪GLX‬‬ ‫‪405‬‬ ‫پژو‬ ‫‪28,000,000‬‬ ‫‪26,820,000‬‬ ‫‪36,800,000‬‬ ‫”“‘’”–š‬ ‫ ­ŽŒ  ­ŽŒ‬ ‫‪ -- EF7‬ﺩﻭ‬ ‫ﺳﻤﻨﺪ ‪EF7‬‬ ‫دو‬ ‫سمند‬ ‫ﺍﻳﺮﺑﮓ‬ ‫ایربگ‬ ‫‪30,200,000‬‬ ‫‪29,687,000‬‬ ‫‪36,338,000‬‬ ‫Š‰‬ ‫ 
 ‬ ‫باردو ‪.‬‬ ‫وانت ﺑﺎﺭﺩﻭ‬ ‫ﻭﺍﻧﺖ‬ ‫دوگانه ﺳﻮﺯ‬ ‫ﺩﻭﮔﺎﻧﻪ‬ ‫سوز‬ ‫ﺗﻴﭗ‬ ‫ﭘﮋﻭ‬ ‫پژو ‪ . 206‬تیپ‬ ‫کد ‪26814‬‬ ‫‪ . 5‬ﻛﺪ‬ ‫ˆ‡ƒ †‬ ‫‬ ‫‪15,300,000‬‬ ‫‪15,264,000‬‬ ‫)ﺗﻮﻣﺎﻥ(‬ ‫(تومان)‬ ‫‪34,200,000‬‬ ‫ 
 ‬ ‫…ƒ‬ ‫ﺧﻮﺩﺭﻭ‬ ‫خودرو‬ ‫قیمت ﺑﺎﺯﺍﺭ‬ ‫ﻗﻴﻤﺖ‬ ‫بازار‬ ‫ﻗﻴﻤﺖ‬ ‫قیمت‬ ‫کارخانه )ﺗﻮﻣﺎﻥ(‬ ‫ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﻪ‬ ‫(تومان)‬ ‫‪34,118,000‬‬ ‫‬ ‫Œ‹‡‬ ‫ﺧﻮﺩﺭﻭ‬ ‫خودرو‬ ‫‬ ‫†‘ˆŽ“…‬ ‫†‘Ž“ˆ…„‬ ‫‬ ‫ 
‬ ‫‬ ‫­ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ 
‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ 
‬ ‫ ‬ ‫„ƒ‬ ‫Š‰ˆ‡‬ ‫ 
‬ ‫ 
‬ ‫ 
‬ ‫§­Ž¦‪¢­›œ£¤—Ž–“‡¥”¢£‬‬ ‫ 
‬ ‫ 
•‬ ‫ 
•‬ ‫   ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫‚‬ ‫ ‬ ‫­”…“’‘ŽŒ‹‬ ‫ 
 ‬ ‫¡­ŸŽ‪›œ­Žž‚ ‬‬ ‫ •
‬ ‫š—–Ž™˜—–‬ ‫‬ ‫
‬ ‫ 
•‬ ‫ 
‬ ‫†ƒ‬ ‫ •
•‬ ‫• •
‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫€­‪ ‬‬ ‫  ‬ ‫
 ‬ ‫
 ‬ ‫„‡†­…„ƒ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫•”“’„‘…ŽŒ‹‬ ‫ ‬ ‫Š‰ˆ‬ ‫ ‬ ‫  ‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫„Ž¡ƒŸžœ›‘š‘‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫ Ÿ›§…‪•¥Š¦ ‬‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫…„‬ ‫„‬ ‫•‚™˜—Š–‬ ‫Œ‪”„¢Š£›¤‬‬ ‫‬ ‫ 
 ‬ ‫‬ ‫‘ŽŒ‹Š‰ˆ ‡‬ ‫’‬ ‫‚€­ 
‪  ‬‬ ‫„‬ ‫
›š‪€“ ”•‚ ‘
“Š –—˜ ™ ‬‬ ‫’œ‬ ‫
 Ÿ 
­ ‬ ‫†„‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫…„‬ ‫’‬ ‫…’œ‬ ‫’œ‬ ‫„‬ ‫†„‬ ‫–
›š‪žŸ‘˜ ™ ‬‬ ‫……œ‬ ‫’…’œ‬ ‫œ‬ ‫•‰Ÿž‬ ‫œ‬ ‫’œ‬ ‫œ‬ ‫œ‬ ‫œ‬ ‫œ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‚‬ ‫‬ ‫‚‬ ‫–• Ÿ‪ŒŠ•‚•‚ ‰‘¡¢‬‬ ‫œ’‬ ‫‪ £¤
 ¥£
‹¦ ‬‬ ‫†‬ ‫“ 
‘ˆ‬ ‫
 
‬ ‫€€­‪  ‬‬ ‫ˆ„ˆ‡†…„€„ƒ‬ ‫‬ ‫’‘ŒŽŒŠ„  ‹Š„‰„‬ ‫‬ ‫ —…„–” †•”“‬ ‫‬ ‫ ‘†•”¡ „Ÿžœ †š
‹„€›š‘„™‬ ‫‬ ‫¦ ˆ„¦‪„“‡˜¥‬‬ ‫‬ ‫‪ˆ„ˆ
©ª‬‬ ‫‚‚‬ ‫€­‪„‘  ‬‬ ‫‬ ‫’œ’‬ ‫’†‬ ‫‚‚‬ ‫‬ ‫œ’‬ ‫’†‬ ‫‬ ‫‬ ‫
‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ 
‬ ‫…ƒ‬ ‫ 
 ‬ ‫ • 
‬ ‫ •
‬ ‫
 ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫’‬ ‫……’œ‬ ‫’œ‬ ‫„‬ ‫œ‬ ‫œ’‬ ‫œ‬ ‫’†‬ ‫‬ ‫‚‬ ‫‬ ‫‚‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫€„ ›¨‹§…
‬ ‫‚‬ ‫‬ ‫‚‬ ‫‬ ‫€„ ›¨ˆœ„«„ ˜‬ ‫‚‬ ‫‬ ‫‚‬ ‫ˆ„¦‪
©ª ­€¥‬‬ ‫‬ ‫‚‬ ‫‬ ‫‚‬ ‫‚‚‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫• ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‚‬ ‫‬ ‫ •
•‬ ‫‬ ‫‬ ‫‚‬ ‫‚‬ ‫‬ ‫‬ ‫‚‬ ‫‚‬ ‫‬ ‫†‘„Œ‬ ‫‘„Œ‬ ‫…„‘Œ‬ ‫’„‘„Œ‬ ‫’ˆ‘Œ‬ ‫‡†‘‬ ‫‪ ‬‬ ‫ ‬ ‫‚€‪  ­ ‬‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫ˆ‪¢„“€„ˆ£¤‬‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‪ ‬‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫‚‬ ‫‬ ‫ˆ‘„†‡‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫˜” ‬ ‫ˆ‘„„Œ‬ ‫Ž‘ˆ‡ŽŒ‬ ‫‹‘…Œ‬ ‫ •
‬ ‫‬ ‫‚‬ ‫†‘‹ŽŽŒ‬ ‫’‘’ˆ‡Œ‬ ‫ˆ‘†’†“„Œ‬ ‫ •‬ ‫‬ ‫‬ ‫
ƒ‚€ ‚€‬ ‫‬ ‫‬ ‫…ƒ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫• ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫
‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫„ƒ‬ ‫ƒ‬ ‫…„ƒ‬ ‫ƒ‬ ‫„ƒ‬ ‫†ƒ‬ ‫ƒ‬ ‫…ƒ‬ ‫’…ƒ‬ ‫…ƒ‬ ‫’ƒ‬ ‫’…’ƒ‬ ‫„ƒ‬ ‫…†ƒ‬ ‫ƒ‬ ‫…ƒ‬ ‫’ƒ‬ ‫‚ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫‚ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫‚ ‬ ‫‚ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫‚ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫‚ ‬ ‫‚ ‬ ‫‚ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫‚ ‬
‫‪16‬‬ ‫فوریه ‪ -2015‬ﺷﻤﺎﺭﻩ‬ ‫االول ‪ 28 -1436‬ﻓﻮﺭﻳﻪ‬ ‫جمادی ﺍﻻﻭﻝ‬ ‫اسفند ‪ 9 - 1393‬ﺟﻤﺎﺩﻯ‬ ‫شنبه ‪ 9‬ﺍﺳﻔﻨﺪ‬ ‫ﺷﻨﺒﻪ‬ ‫ﭘﻴﺎﭘﻰ ‪1486‬‬ ‫شماره ‪ -168‬پیاپی‬ ‫  ‬ ‫…
„‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫­‬ ‫‬ ‫‬ ‫‚‬ ‫‚‬ ‫­‬ ‫‘Ž
Œ
‹‚Š‰ˆ ‡†‬ ‫“
‹‚’‬ ‫”’’‬ ‫––•‬ ‫”š•—™™˜—•‬ ‫–œ”—’›’—••›—•’‬ ‫•–˜—•‬ ‫”™–—•‬ ‫™šš—•‬ ‫œš˜—•‬ ‫”›ž’’ž•”•’‬ ‫
‹‚Š‬ ‫
‹‚Š’‬ ‫–™’‬ ‫šš˜‬ ‫Ÿ˜œ—Ÿ›˜—˜‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ­‪ ‬‬ ‫‚€­‪ ‬‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ƒ‬ ‫ ‪ƒ ‬‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ … ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ˆ„‡†‬ ‫ „‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫
 ‬ ‫  ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫
 
‬ ‫ 

 ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫

‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫…„ƒ‚€­‪ ‬‬ ‫‚€‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫  ‬ ‫ 
‬ ‫ ‬ ‫
 ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫Š€‰ˆ…‡†‬ ‫…‡†‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ 

 ‬ ‫
 ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫–•”“‡’‘ŽŒ‹‬ ‫–•”‬ ‫
‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫
  ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫
‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫…€“‘Š˜ƒ—€‬ ‫—€‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫  
‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫
 ‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫‪™š›ƒŒ ‬‬ ‫‪ƒŒ ‬‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ 
‬ ‫ 
‬ ‫
‬ ‫
‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫œ“Œ•“‬ ‫Œ•‬ ‫‬ ‫
‬ ‫

‬ ‫ 
 ‬ ‫ ‬ ‫
 ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫’š‬ ‫’šˆ‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫


‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫
 ‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫
 ‬ ‫’‬ ‫‬ ‫‬ ‫

 ‬ ‫ 
‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫’¡Ÿš­‬ ‫–…š­‬ ‫
‬ ‫‬ ‫
 ‬ ‫ 
 ‬ ‫
‬ ‫
 ‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫
 ‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫  ‬ ‫ ‬ ‫
‬ ‫
 ‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫  ‬ ‫ ‬ ‫‡†…„ƒ‚€­‪ ‬‬ ‫ˆ„ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫  ‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫  ‬ ‫‬ ‫Š‰‬ ‫‹ ‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫  ‬ ‫‬ ‫Œ‬ ‫Ž ‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫  ‬ ‫‬ ‫‚–†•ˆ”“’‘‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫
‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫­ ‪


 ‬‬ ‫‚€‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‪ƒ„ …†‡
ˆ ‬‬ ‫‚ƒ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫Š‪‰ ‬‬ ‫‹‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫Œ‬ ‫ ‚‘Ž ­ ‪Ž€

 ‬‬ ‫‚
€Ž‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫Œ‬ ‫Š† ‚€‪Ž’ ‬‬ ‫‪“
 ‬‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫  
 ‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫…„ƒ ‚€­‪ ‬‬ ‫‚€‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‡†‬ ‫ˆ†‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ 
‬ ‫
‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‘Ž‹Œ€‹Š ‰„‬ ‫‚ ‰‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫•”„“„„’‬ ‫ • ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫€„Œ ˜‰—–‬ ‫™­—–‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‡ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ …– œ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ›ž‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫  ‬ ‫‬ ‫‪  ‬‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫  ‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫  ‬ ‫‬ ‫ƒ€‚ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫  ‬ ‫ ‬ ‫ˆ‡†…„‰‡‬ ‫‰‡ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫  ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫  ‬ ‫ ‬ ‫
Œ‹Š‬ ‫Š ‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫
‬ ‫‬ ‫
 ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫
‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ 
‬ ‫
‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫  ‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫
‬ ‫ ‬ ‫
‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫  ‬ ‫‬ ‫‬ ‫
‬ ‫

‬ ‫ ‬ ‫
‬ ‫

‬ ‫ 
‬ ‫
‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‰ˆ ‡„†…„ƒ‚€­‪ ‬‬ ‫„†‬ ‫ ‬ ‫
‬ ‫
‬ ‫
‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫
‬ ‫
‬ ‫‬ ‫‬ ‫  ‹Š„‬ ‫Ž Œ‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫
 ‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‰ˆ ‡“’„‘‬ ‫„‘‬ ‫‬ ‫
‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫
‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫—–“ ‘ •‘”‬ ‫‘ †˜‬ ‫‬ ‫‬ ‫
‬ ‫ 
‬ ‫
‬ ‫ 
‬ ‫
‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫—–‰‹ šŠ™‰”“ ‬ ‫“˜‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫

‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫—–“ ‘ •‘ ”‬ ‫‘ ”—‬ ‫‬ ‫ 
‬ ‫ ‬ ‫

‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫—–œ ›‪  ‬‬ ‫œ‹“—‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫

 ‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫
‬ ‫ 
‬ ‫’ž–€­‬ ‫  ‬ ‫€„Œ ˜‰‡„‬ ‫€„Œ ˜‰…– œ›
­š‬ ‫€„Œ ˜‰›ž‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫

‬ ‫
 ‬ ‫
 ‬ ‫‪ ‬‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫€ ƒ‬ ‫™œ’‬ ‫… „‬ ‫‬ ‫ﺑﺎﺯﺍﺭ‬ ‫ﺑﻮﺭﺱ وﻭ بازار‬ ‫بورس‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫
‬ ‫
‬ ‫ˆ‡†…„ƒ€‚€­‬ ‫‬
‫آمار معاملت سهام از‬ ‫‪1393/12/02‬‬ ‫‪1393/12/06‬‬ ‫تا تاریخ‬ ‫ﺑﺎﺯﺍﺭ‬ ‫ﺑﻮﺭﺱ وﻭ بازار‬ ‫بورس‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫بازار اول‬ ‫تابلو اصلی‬ ‫  ‬ ‫نام شرکت ‪-‬سهامی عام‬ ‫تابلو فرعی‬ ‫‬ ‫خوزستان‬ ‫فارسو‬ ‫سیمان‬ ‫‬ ‫‬ ‫سفارس‪1‬‬ ‫‬ ‫سیمان کرمان‬ ‫‬ ‫سكرما‪1‬‬ ‫‬ ‫‪66‬‬ ‫
 ‬ ‫‪290‬‬ ‫ ‬ ‫صنعت ومعدن‬ ‫سرمایه گذاري‬ ‫ˆ…‡†…„ƒ‚€­‪ ‬‬ ‫‬ ‫وصنعت‪1‬‬ ‫ˆ…‡‬ ‫‪91‬‬ ‫ ‬ ‫‪211‬‬ ‫
‬ ‫‪1,247,728‬‬ ‫ 
 
‬ ‫وسپه‪1‬‬ ‫‪241‬‬ ‫‬ ‫‪1,214‬‬ ‫‬ ‫‬ ‫‪13,345,105‬‬ ‫‪29,504,972,919‬‬ ‫‬ ‫سرود‪1‬‬ ‫ ‬ ‫‪26‬‬ ‫‬ ‫‪45‬‬ ‫‬ ‫‪97,096‬‬ ‫‬ ‫‪347,642,992‬‬ ‫‬ ‫‪519‬‬ ‫‬ ‫‪2,927,535‬‬ ‫‬ ‫‪7,671,847,516‬‬ ‫‬ ‫سیمان‬ ‫شاهرود ‬ ‫ ‬ ‫سپاهان‬ ‫سیمان‬ ‫  ‬ ‫سیمان تهران‬ ‫‪ ­€‚ ‬‬ ‫‬ ‫قیمت‬ ‫‬ ‫قیمت‬ ‫‪344‬‬ ‫‬ ‫‪1,513,424‬‬ ‫
 ‬ ‫‪1,736,827‬‬ ‫   ‬ ‫‪7,919,129,106‬‬ ‫   ‬ ‫‪1,855,247,906‬‬ ‫   ‬ ‫‪1,456‬‬ ‫ ‬ ‫‪2,176‬‬ ‫‪2,272‬‬ ‫‪3,519‬‬ ‫‬ ‫‪3,680‬‬ ‫‬ ‫‪3,662‬‬ ‫‬ ‫‪2,788‬‬ ‫‬ ‫‪2,556‬‬ ‫‬ ‫قبلی‬ ‫‚‬ ‫ƒ‬ ‫€ تغییر قیمت‬ ‫تاریخ معامله‬ ‫‚‬ ‫قبلی‬ ‫­‬ ‫به ریال‬ ‫‪2,930,974,110‬‬ ‫ ‬ ‫‪1,899‬‬ ‫ ‬ ‫‪2,010‬‬ ‫
‬ ‫‪1,961‬‬ ‫ ‬ ‫‪2,009‬‬ ‫ ‬ ‫‪1393/11/29‬‬ ‫  ‬ ‫‪-48‬‬ ‫ ‬ ‫‪4,373‬‬ ‫
‬ ‫‪4,690‬‬ ‫‬ ‫‪4,513‬‬ ‫‬ ‫‪4,753‬‬ ‫ ‬ ‫‪1393/11/29‬‬ ‫  ‬ ‫‪-240‬‬ ‫‬ ‫‪1,510‬‬ ‫ ‬ ‫‪1,490‬‬ ‫ ‬ ‫‪1,502‬‬ ‫ ‬ ‫‪1393/11/29‬‬ ‫  ‬ ‫‪-12‬‬ ‫
‬ ‫‪2,215‬‬ ‫‪2,196‬‬ ‫‪1393/11/29‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪3,731‬‬ ‫‬ ‫‪1393/11/29‬‬ ‫‬ ‫‪-69‬‬ ‫‬ ‫‪2,708‬‬ ‫‬ ‫‪1393/11/29‬‬ ‫‬ ‫‪92‬‬ ‫‬ ‫‪164‬‬ ‫‬ ‫‪20‬‬ ‫‬ ‫‪85‬‬ ‫‬ ‫‪371,779‬‬ ‫‬ ‫‪2,409,493‬‬ ‫‬ ‫‪11,615,626,021‬‬ ‫‬ ‫‪7,116,312,084‬‬ ‫‬ ‫‪1,388‬‬ ‫‬ ‫‪7,195‬‬ ‫‬ ‫‪7,600‬‬ ‫‬ ‫‪2,606‬‬ ‫‬ ‫‪2,345‬‬ ‫‬ ‫‪4,100‬‬ ‫‬ ‫‪5,902‬‬ ‫‬ ‫‪1,699‬‬ ‫‬ ‫‪1393/11/29‬‬ ‫‬ ‫‪1393/11/29‬‬ ‫‬ ‫‪-102‬‬ ‫‬ ‫‪-144‬‬ ‫‬ ‫‪782,916‬‬ ‫‬ ‫‪958,753,416‬‬ ‫‬ ‫‪1,190‬‬ ‫‬ ‫‪1,260‬‬ ‫‬ ‫‪2,441,190,018‬‬ ‫‬ ‫‪6,285‬‬ ‫‬ ‫‪6,749‬‬ ‫‬ ‫‪6,531‬‬ ‫‬ ‫‪4,618‬‬ ‫‬ ‫‪4,949‬‬ ‫‬ ‫‪4,650‬‬ ‫‬ ‫‪4,780‬‬ ‫‬ ‫‪1,572‬‬ ‫‬ ‫‪1,412‬‬ ‫‬ ‫‪1,472‬‬ ‫‬ ‫‪1393/11/29‬‬ ‫‪  ‬‬ ‫‪7,518‬‬ ‫‬ ‫‪7,535‬‬ ‫‬ ‫‪1393/11/29‬‬ ‫‬ ‫‪-17‬‬ ‫‬ ‫‪2,531‬‬ ‫‬ ‫‪1393/11/29‬‬ ‫‬ ‫‪-186‬‬ ‫‬ ‫‪1393/06/08‬‬ ‫‬ ‫‪-1,802‬‬ ‫‬ ‫‪-87‬‬ ‫‬ ‫‪1,226‬‬ ‫‬ ‫‪1,248‬‬ ‫‬ ‫‪1393/11/29‬‬ ‫‬ ‫‪6,870‬‬ ‫‬ ‫‪1393/11/29‬‬ ‫‪  ‬‬ ‫‪1393/11/29‬‬ ‫‪  ‬‬ ‫‪-130‬‬ ‫‬ ‫‪-60‬‬ ‫­‬ ‫‪-22‬‬ ‫‬ ‫ستران‪1‬‬ ‫­‪ ‬‬ ‫تایدواترخاورمیانه‬ ‫‬ ‫حتاید‪1‬‬ ‫‬ ‫‪208‬‬ ‫‬ ‫‪742‬‬ ‫‬ ‫توکافولد(هلدینگ‬ ‫گذاري‬ ‫سرمایه‬ ‫€‬ ‫‚‬ ‫ ƒ‬ ‫وتوکا‪1‬‬ ‫…„€‬ ‫‪235‬‬ ‫‬ ‫‪641‬‬ ‫‬ ‫‪4,776,793‬‬ ‫‬ ‫ایران ترانسفو‬ ‫‰ˆ‡†

€‬ ‫بترانس‪1‬‬ ‫‰ˆ‬ ‫‪98‬‬ ‫‬ ‫‪598‬‬ ‫‬ ‫‪1,709,386‬‬ ‫‬ ‫‪12,816,898,514‬‬ ‫‬ ‫پارس توشه‬ ‫گذاري‬ ‫سرمایه‬ ‫‬ ‫
‬ ‫وتوشه‪1‬‬ ‫ ‬ ‫‪161‬‬ ‫‬ ‫‪422‬‬ ‫‬ ‫‪1,373,660‬‬ ‫‬ ‫‪3,315,733,826‬‬ ‫‬ ‫‪2,275‬‬ ‫‬ ‫‪.‬پتروشیمی شازند‬ ‫ح ‬ ‫شاراکح‪1‬‬ ‫‬ ‫‪9‬‬ ‫‪31‬‬ ‫‬ ‫‪2,610,455‬‬ ‫‬ ‫‪10,794,287,500‬‬ ‫‬ ‫‪4,100‬‬ ‫‬ ‫‪4,250‬‬ ‫‬ ‫ و گاز پارسیان‬ ‫‪.‬گسترش نفت‬ ‫ح 
‬ ‫پارسانح‪1‬‬ ‫ ‬ ‫‪378‬‬ ‫‬ ‫‪1,182‬‬ ‫‬ ‫‪7,793,005‬‬ ‫‬ ‫‪12,934,409,018‬‬ ‫‬ ‫‪1,570‬‬ ‫‬ ‫‪1,750‬‬ ‫‬ ‫‪1,612‬‬ ‫‬ ‫شیراز‬ ‫‪.‬پتروشیمی‬ ‫ح‬ ‫ ‬ ‫ 
‬ ‫شیرازح‪1‬‬ ‫ ‬ ‫‪98‬‬ ‫‬ ‫‪415‬‬ ‫‬ ‫‪1,985,973‬‬ ‫‬ ‫‪3,849,222,284‬‬ ‫‬ ‫‪1,890‬‬ ‫‬ ‫‪2,037‬‬ ‫‬ ‫‪1,901‬‬ ‫‬ ‫‪2,003‬‬ ‫‬ ‫ح ‪.‬لیزینگ رایان سایپا‬ ‫…„ ƒ‚ €­‪ 
 ‬‬ ‫ولساپاح‪1‬‬ ‫ … †‬ ‫‪1,087‬‬ ‫‬ ‫‪11,233‬‬ ‫‬ ‫‪109,159,632‬‬ ‫‬ ‫‪80,586,534,422‬‬ ‫‬ ‫‪677‬‬ ‫‬ ‫‪859‬‬ ‫‬ ‫‪685‬‬ ‫‬ ‫‪829‬‬ ‫‬ ‫‪1393/11/29‬‬ ‫‬ ‫توکافولد(هلدینگ‬ ‫ح ‪.‬‬ ‫ ˆ ‡‬ ‫وتوکاح‪1‬‬ ‫ ˆ‡‬ ‫‪524‬‬ ‫‬ ‫‪7,659‬‬ ‫‬ ‫‪74,478,455‬‬ ‫‬ ‫‪31,343,098,540‬‬ ‫‬ ‫‪364‬‬ ‫‬ ‫‪463‬‬ ‫‬ ‫‪365‬‬ ‫‬ ‫‪402‬‬ ‫‬ ‫
‬ ‫جمع تابلو اصلی‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫‪15,726‬‬ ‫‪80,003‬‬ ‫‬ ‫‪899,858,678‬‬ ‫‬ ‫‪1393/11/29‬‬ ‫‬ ‫‪-37‬‬ ‫‬ ‫‬ ‫‪1,597,014,790,792‬‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫داروسازي امین‬ ‫ ‬ ‫دامین‪1‬‬ ‫‬ ‫‪175‬‬ ‫‬ ‫‪406‬‬ ‫‬ ‫‪1,167,329‬‬ ‫‬ ‫‪3,665,242,394‬‬ ‫„ƒ‚€‪ ­ ‬‬ ‫†‬ ‫بیمه…آسیا‬ ‫„ƒ‬ ‫آسیا‪1‬‬ ‫‬ ‫‪182‬‬ ‫‬ ‫‪441‬‬ ‫‬ ‫‪2,958‬‬ ‫‬ ‫‪3,318‬‬ ‫‬ ‫‪3,051‬‬ ‫‬ ‫‪3,103‬‬ ‫‬ ‫‪3,160,303‬‬ ‫‬ ‫‪4,066,809,193‬‬ ‫‬ ‫‪1393/11/29‬‬ ‫‬ ‫‪-52‬‬ ‫گذاري‬ ‫ˆ ‡‬ ‫‹Š‰‬ ‫پردیس‬ ‫سرمایه‬ ‫ŽŒ ‹‬ ‫پردیس‪1‬‬ ‫‬ ‫‪190‬‬ ‫‬ ‫‪976‬‬ ‫‬ ‫‪1,231‬‬ ‫‬ ‫‪1,395‬‬ ‫‬ ‫‪1,248‬‬ ‫‬ ‫‪1,382‬‬ ‫‬ ‫‪5,397,052‬‬ ‫‬ ‫‪5,186,569,399‬‬ ‫‬ ‫‪1393/11/29‬‬ ‫‬ ‫‪-134‬‬ ‫شهیدباهنر’†‘Ž ‬ ‫†•Œ”“‬ ‫مس‬ ‫Ž–•Œ‬ ‫فباهنر‪1‬‬ ‫‬ ‫‪324‬‬ ‫‬ ‫‪922‬‬ ‫‬ ‫‪935‬‬ ‫‬ ‫‪980‬‬ ‫‬ ‫‪943‬‬ ‫‬ ‫‪911‬‬ ‫‬ ‫‪5,777,557‬‬ ‫‬ ‫‪12,066,660,780‬‬ ‫‬ ‫‪1393/11/20‬‬ ‫‬ ‫‪32‬‬ ‫‹—‬ ‫دانا‪1‬‬ ‫‬ ‫‪255‬‬ ‫‬ ‫‪549‬‬ ‫‬ ‫‪1,934‬‬ ‫‬ ‫‪2,235‬‬ ‫‬ ‫‪1,936‬‬ ‫‬ ‫‪2,109‬‬ ‫‬ ‫‪4,660,623‬‬ ‫‬ ‫‪6,277,147,588‬‬ ‫‬ ‫‪1393/11/29‬‬ ‫‬ ‫‪-173‬‬ ‫Ž ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‪1,320‬‬ ‫‬ ‫‪1,419‬‬ ‫‬ ‫‪1,341‬‬ ‫‬ ‫‪1,400‬‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‪1393/11/29‬‬ ‫‬ ‫‪-59‬‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫Ž˜—‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫™“‬ ‫ارومیه‬ ‫سیمان
‬ ‫ ‬ ‫Ž ‬ ‫“’†‘Ž ˜‬ ‫بورس تهران‬ ‫شرکت مدیریت فناوري‬ ‫€š’™“‬ ‫ساروم‪1‬‬ ‫‬ ‫‪2,546‬‬ ‫‬ ‫‪-152‬‬ ‫‬ ‫‪-339‬‬ ‫­‬ ‫تاریخ تهیه‬ ‫‪1393/12/06‬‬ ‫گزارش ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫Ž ‰ˆ ›‪ƒ‹ ‬‬ ‫€œ—‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫™ŸŽž‬ ‫›¡ž‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫› ›’‪˜“¢‬‬ ‫ ‪’› £‬‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫Žš ˆ ‬ ‫ 
‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‚ €‬ ‫‚‬ ‫ ˆ “˜ˆŒ “˜‬ ‫‬ ‫‪  ‬‬ ‫­‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‪  ‬‬ ‫­‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‪  ‬‬ ‫­‬ ‫ŠŽ‹‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫
‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫  ‬ ‫
 ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫†… „ƒ‚€‪  ­ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‰ˆ‡…‬ ‫Š…‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‰ˆŽ‹Œ‹‬ ‫’‘Œ‹‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫†€‪“€ ‬‬ ‫†‪“€ ‬‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ 
‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫  ‬ ‫­‪   ‬‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ­€‬ ‫‚€‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ „ƒ ‬ ‫…ƒ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ 
‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ 
‪  ‬‬ ‫‪­ ‬‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‪€‚ƒ„… ‬‬ ‫‚ƒ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ 
‪ †‡ˆ  ‬‬ ‫‪ˆ ‬‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‪  ‬‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‚„ƒ ‬ ‫Œ‹Š‚…‰ˆ ‡‬ ‫  ‬ ‫‪ ‰†Š  ‬‬ ‫Œ‹‡‬ ‫‬ ‫سپاها‪1‬‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫پایین ترین‬ ‫‬ ‫بالترین‬ ‫‬ ‫قیمت پایانی‬ ‫‬ ‫قیمت معامله‬ ‫‪14‬‬ ‫‪208‬‬ ‫‬ ‫‹—‬ ‫‬ ‫بیمهدانا‬ ‫‬ ‫‬ ‫نفر‬ ‫ ‬ ‫معامله شده‬ ‫­‬ ‫به ریال‬ ‫‪154‬‬ ‫‬ ‫سرمایهگذاري سپه‬ ‫Œ­…‹­‬ ‫Š‰‬ ‫
‬ ‫ ‬ ‫نماد‬ ‫

‬ ‫تعداد خریدار‬ ‫
 ‬ ‫تعداد دفعات‬ ‫
 ‬ ‫تعداد سهام‬ ‫‪ ‬‬ ‫جمع معاملت‬ ‫ﭘﻴﺎﭘﻰ ‪14863‬از‬ ‫فوریه ‪ -2015‬شمارهصفحه‬ ‫االول ‪ 28 -1436‬ﻓﻮﺭﻳﻪ‬ ‫جمادی ﺍﻻﻭﻝ‬ ‫اسفند ‪ 9 - 1393‬ﺟﻤﺎﺩﻯ‬ ‫شنبه ‪ 9‬ﺍﺳﻔﻨﺪ‬ ‫ﺷﻨﺒﻪ‬ ‫ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪ -168‬پیاپی‬ ‫‪17‬‬ ‫ 
‬ ‫†…„ƒ ‬ ‫‡‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‪ ‬‬ ‫„ƒ‚ ‬ ‫‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫„ƒ‚ † …‬ ‫‪ ‬‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫‪ ‬‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫­­‬ ‫€‬
‫‪18‬‬ ‫شماره ‪ -168‬ﭘﻴﺎﭘﻰ‬ ‫فوریه ‪ -2015‬ﺷﻤﺎﺭﻩ‬ ‫االول ‪ 28 -1436‬ﻓﻮﺭﻳﻪ‬ ‫جمادی ﺍﻻﻭﻝ‬ ‫اسفند ‪ 9 - 1393‬ﺟﻤﺎﺩﻯ‬ ‫شنبه ‪ 9‬ﺍﺳﻔﻨﺪ‬ ‫ﺷﻨﺒﻪ‬ ‫پیاپی ‪1486‬‬ ‫  ‬ ‫…
 „ ‬ ‫

„…† ‡ ‚ †‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫­‬ ‫‬ ‫‬ ‫‚‬ ‫‚‬ ‫­‬ ‫ ‚ ‰‬ ‫Š‬ ‫‹‰‬ ‫“’Œ‘ŽŒ‬ ‫•””‘‰‰’‘ŽŠ‰‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ 
‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‪  ‬‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‚€­‬ ‫ƒ‚€‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‹ …Š‰ˆ‡ † … „‬ ‫„†‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫
‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫  ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‚€‪ ‬‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‡† …„‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫“…’‹‘Ž­‪ˆƒ ‰†Š‹Œƒ ‬‬ ‫†‪ˆƒ ‬‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫  ‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‹™ƒ’”˜˜“…–—–•”‬ ‫š•Š‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫•¡‪Ÿ• ‬‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫  ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫–‹‘…‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫­‪
 ‬‬ ‫† …„ƒ‪ƒ ‬‬ ‫ž‪ ›œ• ‬‬ ‫–‪”‹–
—–…“Žƒ¢­— ‬‬ ‫‬ ‫
 ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫  ‬ ‫   ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫  ‬ ‫‬ ‫‬ ‫
 ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫

 
 ‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫
 ƒ‚‪ ‬‬ ‫
ƒ‚‪ ‬‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫…„
„‬ ‫†‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫
 ‡ ‬ ‫
‡ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫
 ‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ 

‬ ‫
‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‪ 
  ­€‚
 ‬‬ ‫ …„ƒ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫†‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫Š‰‡‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫
‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫  ‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫   ‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫­‪ ‬‬ ‫ƒ‚€‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫ˆ‡†…„‬ ‫ˆ‰…„‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫
ŽŒ‹ˆ‡ˆ Š‬ ‫ˆ Š‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫ˆ‡“’‘‬ ‫ˆ„“’”‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫  ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ˆ–„‡‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫  ‬ ‫ ‬ ‫  ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫ˆ‪” ‬‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫  ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫­†›‘š‪˜‡ ™ ‬‬ ‫š‪ ‬‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫  ‬ ‫‬ ‫‬ ‫
‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫   ‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫
 ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫

‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫† ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫‹‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫ Œ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫Ž”‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫š—”™”Œ˜—““
‰“–…ƒ•‬ ‫š›ƒ•‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ 
 ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫…„‪  ­€‚ƒ ‬‬ ‫‡ †‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ƒˆ…‬ ‫ˆ…‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ Œ‹Š‪ ‚‰ ‬‬ ‫‘Ž‚‪ ‬‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫… –•””“ ’‬ ‫‘— –‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫˜‪ ‬‬ ‫˜‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫™˜‪ ‬‬ ‫•š‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫Ÿ”ž™ˆ—œ›˜‬ ‫¡—œ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫…¡‪¢‚£‬‬ ‫¡‪‚£‬‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫…¦‪¥‬‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫
   ‬ ‫€­‪ 
 
 ‬‬ ‫ ‬ ‫ 
†‬ ‫ˆ‡‬ ‫•„‡‬ ‫ˆ‡—‘‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫

‬ ‫
 ‬ ‫
 ‬ ‫‪ ‬‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫€ ƒ‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫بورس ﻭو ﺑﺎﺯﺍﺭ‬ ‫ﺑﻮﺭﺱ‬ ‫بازار‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫
‬ ‫… „ƒ‚€­‪  
 ‬‬ ‫Š‰ ˆ‡‬ ‫Ž Œ‰ ˆ‡‬ ‫ “’‘‬ ‫Ÿ”ž‘‪”¤¥‬‬ ‫
‬ ‫
€­‪ ‬‬ ‫
‬
‫بازار مالی‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫شنبه ‪ 9‬اسفند ‪ 9 - 1393‬جمادی االول ‪ 28 -1436‬فوریه ‪ -2015‬شماره ‪ -168‬پیاپی ‪1486‬‬ ‫تورم ماهانه صفر درصدی حوزه تولید در دی ماه ‪ 93‬مشابه دی ماه ‪ 92‬بود‬ ‫‪19‬‬ ‫‪ 6/7‬واحدکاهشتورمنقطهبهنقطهتولید‬ ‫گ�روه اقتص�اد‪ :‬با انتش��ار گ��زارش دی‌ماه‬ ‫ش��اخص بهای تولیدکنن��ده در ایران و صفر‬ ‫اعالم ش��دن میزان نوس��انات این ش��اخص‬ ‫نسبت به ماه پیش از آن‪‌،‬در گزارش یاد شده‬ ‫و نیز با توجه به ثبت مش��ابه همین اتفاق در‬ ‫دی م��اه ‪ ،1392‬تا آنجا که آم��ار و اطالعات‬ ‫رسمی سال‌های گذشته وجود دارد و می‌توان‬ ‫ب��ه آنها مراجعه کرد‪ ،‬به احتمال بس��یار زیاد‬ ‫رویدادی مش��ابه آنچه ذکر شد‪ ،‬در سال‌های‬ ‫پس از انقالب رخ نداده اس��ت و ش��اید تنها‬ ‫موردی که قابل اش��اره باش��د مربوط به سال‬ ‫‪ 1369‬و دی ماه آن س��ال است زیرا براساس‬ ‫آمار‪ ،‬تنها در دی ماه ‪ 1369‬بود که نرخ تورم‬ ‫ماهانه تولیدکننده در مقایسه با آذرماه بدون‬ ‫تغییر و صفر اعالم شده بود اما رویدادی مانند‬ ‫آنچه پیش‌تر بیان شد یعنی صفر شدن تورم‬ ‫ی��ک ماهه و به طور مش��خص دی ماه در دو‬ ‫سال پیاپی اتفاقی است که مشابه آن تاکنون‬ ‫رخ نداده بود‪.‬‬ ‫‹ ‹شاخص‌های چهارگانه تورم دی ماه‬ ‫گ��زارش اداره آمار اقتص��ادی بانک مرکزی‬ ‫از تغیی��رات ش��اخص به��ای تولیدکننده در‬ ‫ایران‪ ،‬مانند گزارش‌های پیشین این بانک‪ ،‬از‬ ‫‪ 4‬بخش تش��کیل شده اس��ت و سوای میزان‬ ‫تغییر ش��اخص کل به��ای تولیدکننده در هر‬ ‫ماه نس��بت به ماه قبل از آن‪ ،‬مقدار نوس��ان‬ ‫ش��اخص مورد نظر در مقایس��ه با ماه مشابه‬ ‫س��ال گذش��ته‪ ،‬تغییر ش��اخص کل در دوره‬ ‫زمانی ابتدای سال تا ماه مورد نظر که در این‬ ‫گزارش ‪ 10‬ماه منتهی به دی ماه نس��بت به‬ ‫دوره مشابه سال قبل است و باالخره تغییرات‬ ‫نرخ تورم س��االنه یا هم��ان ‪ 12‬ماه منتهی به‬ ‫ماه منظور گزارش در مقایسه با ‪ 12‬ماه مشابه‬ ‫سال پیش از آن را نیز تشریح می‌کند‪.‬‬ ‫در همین زمینه‪ ،‬در گزارش دی ماه ‪1393‬‬ ‫بانک مرکزی از وضعیت تورم در حوزه تولید‬ ‫کش��ور‪ ،‬مقدار تغیی��ر ش��اخص کل دی ماه‬ ‫‪ 1393‬در مقایس��ه ب��ا ش��اخص کل دی ماه‬ ‫‪ 1393‬معادل ‪ 12/7‬درصد محاس��به ش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬به عب��ارت دیگر تورم نقط��ه به نقطه‬ ‫حوزه تولید در دی ماه ‪ 1393‬به ‪ 12/7‬درصد‬ ‫رسیده است و با توجه به اینکه مقدار تغییرات‬ ‫این ش��اخص در دی ماه ‪ 1392‬نسبت به دی‬ ‫ماه ‪ 1391‬به میزان ‪ 24/7‬درصد رسیده بود‪،‬‬ ‫می‌توان مش��اهده کرد که تورم نقطه به نقطه‬ ‫دی ماه امس��ال در مقایس��ه با پارسال تقریبا‬ ‫نصف شده است‪.‬‬ ‫این کاهش قابل مالحظه تورم امسال در دو‬ ‫بخش دیگر از گزارش بانک مرکزی به وضوح‬ ‫بیش��تر و آشکارتر است چراکه در گزارش یاد‬ ‫شده‪ ،‬تغییر شاخص کل بهای تولیدکننده در‬ ‫بازه زمانی ‪ 10‬ماهه س��ال ج��اری حدفاصل‬ ‫ابتدای فروردین تا انتهای دی ماه در مقایسه‬ ‫با دوره ‪ 10‬ماهه مش��ابه آن در س��ال ‪،1392‬‬ ‫به رقمی برابر با ‪ 15/6‬درصد رس��یده اس��ت‪.‬‬ ‫بنابراین مقایس��ه این مقدار تغییر ش��اخص‬ ‫نرخ ‪ 0/2‬درصدی س��ومین ماه ب��ا نرخ تورم‬ ‫پایین بوده است‪ .‬جزئیات مربوط به تغییرات‬ ‫شاخص‌های دیگر تورم در بخش تولید در دی‬ ‫ماه سال‌های اخیر را در جدول خواهید یافت‪.‬‬ ‫‹ ‹‹شاخص بهای تولیدکننده‬ ‫در بهمن ‪1393‬‬ ‫کل ‪ 10‬ماه امس��ال ب��ا ‪ 35/3‬درصد تغییری‬ ‫ک��ه برای ش��اخص کل ‪ 10‬ماه��ه منتهی به‬ ‫دی ماهه ‪ 1392‬در مقایس��ه با ‪ 10‬ماهه سال‬ ‫‪ 1391‬اعالم ش��ده اس��ت‪ ،‬نش��انگر آن است‬ ‫که میانگین افزایش قیم��ت مجموعه کاالها‬ ‫و خدمات��ی که در حوزه تولید کش��ور به کار‬ ‫گرفته می‌ش��ود تا محصول نهای��ی یا همان‬ ‫تولیدات داخلی محقق ش��ده و برای مصرف‬ ‫به بازار عرضه ش��وند‪ ،‬در س��ال ‪ 1392‬بیشتر‬ ‫از دو برابر متوسط رشد قیمت‌های مربوط به‬ ‫حوزه تولید در س��ال جاری بوده یا برعکس؛‬ ‫هزینه تمام ش��ده کل بخش تولید کشور در‬ ‫‪ 10‬ماه سال ‪ 1393‬در مقایسه با سال ‪1392‬‬ ‫به بیش��تر از نص��ف تقلیل پیدا کرده اس��ت‪.‬‬ ‫همانطور که در جدول همراه این گزارش قابل‬ ‫مشاهده اس��ت‪ ،‬در سال‌های ‪ 1391‬و ‪1390‬‬ ‫نیز تورم ‪ 10‬ماهه در مقایس��ه با سال ‪1393‬‬ ‫بس��یار بیش��تر بوده به نحوی که در ‪ 10‬ماه‬ ‫سال ‪ ،1391‬تغییر شاخص کل نسبت به سال‬ ‫‪ 1390‬برابر با ‪ 27‬درصد و در سال ‪ 1390‬نیز‬ ‫در مقایسه با س��ال ‪ 1389‬به مراتب بیشتر و‬ ‫معادل ‪ 37/6‬درصد اعالم شده بود‪.‬‬ ‫‹ ‹نرخ تورم تولید ساالنه‬ ‫آخری��ن ش��اخص و البت��ه مهم‌تری��ن و‬ ‫شناخته‌شده‌ترین این ش��اخص‌ها‪ ،‬مربوط به‬ ‫تغییرات ‪ 12‬ماهه ش��اخص کل تولیدکننده‬ ‫یا همان نرخ تورم س��االنه این بخش است و‬ ‫گ��زارش دی ماه بانک مرک��زی حاکی از آن‬ ‫اس��ت که میزان نوس��انات ثبت ش��ده برای‬ ‫قیم��ت کاالها و خدم��ات مورد نی��از بخش‬ ‫تولید کش��ور در دوره ‪ 12‬ماهه حدفاصل دی‬ ‫ماه ‪ 1392‬ت��ا دی م��اه ‪ 1393‬در مجموع و‬ ‫به عن��وان میانگین تغییرات انجام ش��ده در‬ ‫مجموعه این کااله��ا و خدمات‪ ،‬در نهایت به‬ ‫تغییر شاخص کل‬ ‫تولیدکننده در ایران‬ ‫در دوره یک ماه بهمن‬ ‫‪ 1393‬نسبت به دی ‪1393‬‬ ‫معادل ‪ 0/8‬درصد بوده‬ ‫و همچنین تغییرات‬ ‫شاخص کل تولید در ماه‬ ‫یاد شده در مقایسه با‬ ‫بهمن سال ‪ 1392‬به ‪11/4‬‬ ‫درصد رسیده است‬ ‫رشد ‪ 15/8‬درصدی ختم شده است یعنی در‬ ‫یک سال گذش��ته (البته یک سال منتهی به‬ ‫پایان دی ماه) هزینه‌های بخش تولید کش��ور‬ ‫در مقایسه با دوره یک ساله مشابه پیش از آن‬ ‫‪ 15/8‬درصد افزایش پیدا کرده اس��ت‪ .‬این در‬ ‫هم‌زم��ان با تهی��ه گزارش ش��اخص بهای‬ ‫تولیدکننده و بررس��ی تغیی��رات دی ‪1393‬‬ ‫این ش��اخص‪ ،‬بانک مرکزی به انتشار گزارش‬ ‫اولیه (یا پیش گزارش) تغییرات شاخص بهای‬ ‫تولیدکنن��ده در بهمن ‪ 1393‬اق��دام کرده و‬ ‫تعداد محدودی از متغیرهای اصلی تاثیرگذار‬ ‫براین شاخص را اعالم کرد‪.‬‬ ‫براساس گزارش بانک مرکزی‪ ،‬میزان تغییر‬ ‫شاخص کل تولیدکننده در ایران در دوره یک‬ ‫ماه بهمن ‪ 1393‬نسبت به دی ‪ 1393‬معادل‬ ‫‪ 0/8‬درصد بوده و همچنین تغییرات شاخص‬ ‫کل تولید در ماه یاد شده در مقایسه با بهمن‬ ‫سال ‪ 1392‬به ‪ 11/4‬درصد رسیده است‪.‬‬ ‫مقایس��ه ای��ن دو نس��بت ت��ورم ماهانه و‬ ‫نقطه‌به‌نقط��ه بهمن ‪ 1393‬با مقادیر مش��ابه‬ ‫آن در س��ال ‪ 1392‬بیانگر آن اس��ت که تورم‬ ‫ماهانه ‪ 0/8‬درصدی بهمن ‪ 1393‬در مقایسه‬ ‫با بهمن ‪ 1392‬به می��زان ‪ 0/4‬واحد افزایش‬ ‫پیدا کرده اما تورم نقطه‌به‌نقطه این ماه نسبت‬ ‫به ماه مش��ابه سال گذش��ته که معادل ‪18/1‬‬ ‫درصد اعالم شده بود‪ 6/7 ،‬واحد درصد کمتر‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫در گزارش خالصه بانک مرکزی از تغییرات‬ ‫ش��اخص بهای تولیدکننده در بهمن ‪،1393‬‬ ‫گروه‌هایی مانند کش��اورزی‪ ،‬جن��گل‌داری و‬ ‫ل و رستوران‪ ،‬آموزش و ساخت‬ ‫ماهیگیری‪ ،‬هت ‌‬ ‫(صنع��ت) در مقایس��ه ب��ا دی ‪ 1393‬دچار‬ ‫افزایش قیمت ش��ده اما در مقایس��ه با بهمن‬ ‫‪ 1392‬کاهش س��طح قیمت را در بخش‌های‬ ‫نام برده مشاهده می‌کنیم‪.‬‬ ‫در گ��روه اختصاص��ی خدمات نی��ز در هر‬ ‫دو بخ��ش تورم ماهانه و نقطه‌به‌نقطه ش��اهد‬ ‫کاهش شاخص آنها در بهمن ‪ 1393‬هستیم‪.‬‬ ‫جزئیات بیش��تر درباره این ماه را باید موکول‬ ‫کنی��م به انتش��ار گ��زارش کام��ل آن که در‬ ‫روزهای آتی بررسی خواهد شد‪.‬‬ ‫شرایطی است که میزان رشد این هزینه‌ها در‬ ‫حوزه تولیدات داخلی در پایان دی ماه ‪1393‬‬ ‫و در مقایس��ه ب��ا ‪ 12‬ماه منته��ی به دی ماه‬ ‫‪ 1391‬به ‪ 36/3‬درصد رس��یده بود که در این‬ ‫بخش هم شاهد کاهش ‪ 50‬درصدی شاخص‬ ‫کل بهای تولیدکنن��ده در ایران در پایان دی‬ ‫ماه ‪ 1392‬هس��تیم و در س��ال ‪ 1392‬هزینه‬ ‫بخش تولید و رشد قیمت‌های مربوط به این‬ ‫بخش دو برابر سال جاری بود‪.‬‬ ‫‹ ‹تورم دی ماه تولید در سال‌های قبل‬ ‫همانطور ک��ه در گزارش‌های پیش��ین نیز‬ ‫اشاره ش��ده بود‪ ،‬با توجه به اینکه در روزهای‬ ‫پایانی س��ال به سر می‌بریم‪ ،‬سعی شده است‬ ‫تا آنجا که امکان دسترسی به آمار و اطالعات‬ ‫سال‌های گذش��ته وجود دارد‪ ،‬مروری داشته‬ ‫باشیم بر روند تغییرات شاخص تورم در حوزه‬ ‫تولید کشور و در این گزارش که تا پایان دی‬ ‫ماه را شامل می‌ش��ود‪ ،‬آمار رسمی موجود تا‬ ‫س��ال ‪ 1381‬قابل دسترسی بود که جزئیات‬ ‫آن را در ج��دول هم��راه گ��زارش می‌ت��وان‬ ‫مشاهده کرد‪.‬‬ ‫بر همین مبن��ا و همانطور که درجدول نیز‬ ‫ذکر شده است‌‪ ،‬در سال‌های ‪ 1381‬تا ‪1393‬‬ ‫پایین‌ترین نرخ تورم ماهانه در همین دی ماه‬ ‫‪ 1393‬و البته دی ماه ‪ 1392‬ثبت شده است‬ ‫و پ��س از ای��ن دو مقطع‪ ،‬دی م��اه ‪ 1387‬با‬ ‫نام شاخص‬ ‫‪1393‬‬ ‫‪1392‬‬ ‫‪1391‬‬ ‫‪1390‬‬ ‫‪1389‬‬ ‫‪1388‬‬ ‫‪1387‬‬ ‫‪1386‬‬ ‫‪1385‬‬ ‫‪1384‬‬ ‫‪1383‬‬ ‫‪1382‬‬ ‫‪1381‬‬ ‫تغییر شاخص کل بهای تولیدکننده در دی‌ماه‬ ‫نسبت به ماه قبل (درصد)‬ ‫‪0/0‬‬ ‫‪0/0‬‬ ‫‪1/9‬‬ ‫‪0/8‬‬ ‫‪15/3‬‬ ‫‪0/5‬‬ ‫‪0/2‬‬ ‫‪1/2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0/4‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0/6‬‬ ‫‪1‬‬ ‫تغییر شاخص کل بهای تولیدکننده در دی‌ماه‬ ‫نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به‬ ‫نقطه) (درصد)‬ ‫‪12/7‬‬ ‫‪24/7‬‬ ‫‪3/8‬‬ ‫‪21/9‬‬ ‫‪29/3‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪19/9‬‬ ‫‪17/4‬‬ ‫‪15/4‬‬ ‫‪6/8‬‬ ‫‪17/9‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪15/4‬‬ ‫تغییر شاخص کل بهای تولیدکننده در ‪10‬ماه‬ ‫منتهی به دی‌ماه نسبت به دوره مشابه سال پیش‬ ‫از آن (درصد)‬ ‫‪15/6‬‬ ‫‪35/3‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪37/6‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪7/1‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪16/3‬‬ ‫‪11/5‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪16/7‬‬ ‫‪15/9‬‬ ‫‪11/5‬‬ ‫تغییر شاخص کل بهای تولیدکننده در ‪12‬ماه‬ ‫منتهی به دی‌ماه در مقایسه با دوره مشابه سال‬ ‫قبل(نرخ رشد تورم) (درصد)‬ ‫‪15/8‬‬ ‫‪36/3‬‬ ‫‪26/1‬‬ ‫‪36/9‬‬ ‫‪12/4‬‬ ‫‪8/5‬‬ ‫‪22/4‬‬ ‫‪16/2‬‬ ‫‪10/7‬‬ ‫‪11/2‬‬ ‫‪16/3‬‬ ‫‪15/8‬‬ ‫‪10/7‬‬ ‫ضرورت رسیدگی به معوقات بانکی‬ ‫در شورای پول و اعتبار ضروریست‬ ‫ی��ک عض��و کمیس��یون اقتصادی‬ ‫مجلس شورای اسالمی‪ ،‬معتقد است‬ ‫ک��ه نماینده قوه قضاییه در ش��ورای‬ ‫پول و اعتب��ار باید به پرونده معوقات‬ ‫بانکی ورود ک��رده و به بانک مرکزی‬ ‫درجهت رسیدگی به مسئله معوقات‬ ‫بدهکاران یاری رساند‪.‬‬ ‫به گزارش تس��نیم‪ ،‬ای��رج ندیمی‬ ‫با اش��اره به پیگیری معوقات بانکی از س��وی بانک‬ ‫مرک��زی گف��ت‪ :‬یک��ی از عل��ل عضوی��ت نماینده‬ ‫قوه‌قضاییه در ش��ورای پول و اعتبار کمک به بانک‬ ‫مرکزی به‌منظور موضوعات مرتبط با معوقات بانکی‬ ‫بود‪.‬‬ ‫عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی‬ ‫افزود‪ :‬ضرورت دارد نماینده قوه قضاییه در شورای‬ ‫پ��ول و اعتبار به پرونده معوق��ات بانکی ورود کرده‬ ‫و بانک مرکزی را در جهت رس��یدگی به مطالبات‬ ‫بدهکاران یاری رساند‪.‬‬ ‫ندیمی با اشاره به مماشات بانک مرکزی درباره‬ ‫پرونده بده��کاران بانکی متذکر‬ ‫ش��د‪ :‬ای��ن مفهوم ه��م تعاریف‬ ‫خ��اص خ��ود را دارد‪ ،‬چراک��ه‬ ‫برخی می‌گوین��د بانک مرکزی‬ ‫در رفت��ار بان��ک ب��ا مش��تری‬ ‫مداخل��ه ندارد ام��ا معتقدم که‬ ‫بان��ک مرکزی هم در بس��یاری‬ ‫از م��وارد در پیگیری بدهکاران‬ ‫بانکی دست بسته نیست‪.‬‬ ‫نماینده الهیجان در پایان با بیان اینکه نمی‌شود‬ ‫گف��ت که بانک مرکزی اراده‌ای برای رس��یدگی به‬ ‫پرونده معوقات بانکی ندارد‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬بانک‬ ‫مرکزی‪ ،‬بانک عامل نبوده و سیاس��تگذار اس��ت و‬ ‫هم��ه بانک‌ها هم که دولتی نب��وده و تمام معوقات‬ ‫بانکی به بدحس��اب‌ها برنمی‌گردد‪ ،‬برهمین اساس‬ ‫باید قبول داش��ته باش��یم که مباح��ث مربوط به‬ ‫تعامالت بانک با اش��خاص اگر مفسدانه و مجرمانه‬ ‫نباشد‪ ،‬در برخی موارد بانک مرکزی هم ملاحظاتی‬ ‫برای خود دارد‪.‬‬ ‫‌لزوم نقش‌آفرینی بانک مسکن‬ ‫در تامین مالی بخش مسکن‬ ‫مدیرعامل بانک مس��کن با تاکید بر‬ ‫اینکه‪ ،‬بانک مس��کن باید نقش ویژه و‬ ‫پیشرو برای تامین مالی بخش مسکن‬ ‫م��ردم ایفا کند‪ ،‬گف��ت‪ :‬اگر این بانک‬ ‫به‌عن��وان نهاد تامین مالی مس��کن و‬ ‫یک بانک توسعه‌ای و تخصصی طبق‬ ‫اص��ل‪ 44‬قان��ون اساس��ی در این‌باره‬ ‫نقش اساس��ی داشته باش��د‪ ،‬در بازار‬ ‫پول و بازار سرمایه ماموریت اصلی خویش را تحقق‬ ‫بخشیده است‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایرنا از بانک مس��کن‪ ،‬محمدهاش��م‬ ‫بت‌ش��کن در رابطه با تس��هیالت مس��کن با اشاره‬ ‫ب��ه ماهیت بلندم��دت تس��هیالت‪ ،‬ماهیت تعهدی‬ ‫س��پرده‌ها و س��هم باالی هزینه تامین مس��کن در‬ ‫س��بد بودجه‌ای خانوارهای متوس��ط جامعه‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫الزام به تقس��یط بلندمدت تسهیالت مسکن به‌طور‬ ‫حت��م نیازمند تجهی��ز منابع به ش��کل بلندمدت و‬ ‫ارزان‌قیم��ت و همچنی��ن تنوع ابزاره��ا و نهادهای‬ ‫مختلف تامین مالی برای اقش��ار هدف اس��ت‪ .‬وی‬ ‫افزود‪ :‬ای��ن ویژگی‌ه��ای متمایز‬ ‫بخ��ش مس��کن اس��ت ک��ه باید‬ ‫تدابی��ری ب��رای تامی��ن مال��ی‬ ‫مس��کن بیندیش��یم که همه این‬ ‫ویژگی‌های خاص را شکل دهد‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬بانک مس��کن قصد‬ ‫دارد ابزارها و نهادهای تامین مالی‬ ‫که به ش��کل طبیعی در سال‌های قبل ایجاد شده و‬ ‫ب��ه دالیلی این ابزارها ادغام ش��ده و یا کارکردهای‬ ‫خود را از دس��ت داده باش��د را دوب��اره احیا کند و‬ ‫این امر با همکاری وزارت راه و شهرس��ازی و بانک‬ ‫مرکزی و وزارت اقتصاد دنبال خواهد شد‪ .‬بت‌شکن‬ ‫افزود‪ :‬بانک مس��کن سعی خواهد کرد با نهادسازی‬ ‫و ابزارس��ازی جدید و ارائه به مراجع باالتر همچون‬ ‫بان��ک مرکزی و وزارت اقتص��اد‪ ،‬به‌عنوان یک بانک‬ ‫دولتی کارکرد توس��عه‌ای خ��ود را ایفا کند و انجام‬ ‫این امر نیازمند بازبینی در بعضی روش‌ها و مقررات‬ ‫و نگاه‌های متفاوت بانک مرکزی است‪.‬‬ ‫دریچه‬ ‫رییس شورای هماهنگی بانک‌ها‪:‬‬ ‫‌گالیه نظام بانکی‬ ‫از بی‌مهری به بانک‌ها‬ ‫رییس ش��ورای هماهنگی بانک‌ه��ای دولتی با‬ ‫گالیه از بی‌مه��ری به بانک‌های کش��ور‪ ،‬گفت‪ :‬با‬ ‫وجود نق��ش مهم بانک‌ه��ا در بخش‌های مختلف‬ ‫اقتصادی‪ ،‬به‌طور معمول اقدامات مطلوب و مثبت‬ ‫انجام ش��ده از س��وی آنها در توس��عه کشور دیده‬ ‫نمی‌ش��ود و تنها برخی از نارس��ایی‌ها و کمبودها‬ ‫دیده شده و درباره آن جوسازی می‌شود‪.‬‬ ‫عبدالناصر همت��ی در گفت‌وگو ب��ا ایرنا‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫بیش از ‪ 85‬تا ‪90‬درص��د از تامین مالی مورد نیاز‬ ‫بخش‌های اقتصادی کش��ور توس��ط بانک‌ها انجام‬ ‫می‌ش��ود اما هنوز بخش‌ه��ای اقتص��ادی از ارائه‬ ‫خدم��ات این بخ��ش ناراضی هس��تند و انتظارات‬ ‫بیشتری از این بانک‌ها دارند‪.‬‬ ‫وی ای��ن تفکر حاکم که اختی��ارات بانک‌ها زیاد‬ ‫اس��ت و منابع را در اختیار م��ردم قرار نمی‌دهند‬ ‫را نادرس��ت ذکر کرد و اظهار ک��رد‪ :‬هرچند تمام‬ ‫بخش‌ها معتقدند سرمنش��ا تمامی مش��کالت در‬ ‫کش��ور بانک‌ها هس��تند اما باید متذکر ش��د که‬ ‫بانک‌ه��ا تاکنون همه تالش خ��ود را برای آبادانی‬ ‫و توسعه کشور انجام داده و می‌دهند‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به ‪3‬برابر ش��دن نرخ ارز در کشور‬ ‫در س��ال‌های گذش��ته‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬با این اتفاق‬ ‫نیازهای ریالی مردم و بنگاه‌ها نیز ‪3‬برابر ش��د اما‬ ‫نقدینگی ‪ 3‬برابر نش��د و به همین دلیل همه فکر‬ ‫می‌کنن��د بانک‌ها در انجام وظای��ف خود کوتاهی‬ ‫می‌کنند‪.‬‬ ‫همتی ادام��ه داد‪ :‬اگر افکار عمومی و رس��انه‌ها‬ ‫در جهت تقویت نظام بانکی کش��ور حرکت کنند‬ ‫همه منتفع خواهند ش��د زیرا می��زان تقاضا برای‬ ‫نظام بانکی کش��ور بسیار زیاد است و اگر تقاضایی‬ ‫برآورده نشود‪ ،‬همه فکر می‌کنند نظام بانکی کشور‬ ‫با مشکل مواجه است‪.‬‬ ‫‹ ‹ دست‌اندازی زیاد در نظام بانکی‬ ‫وی در پاسخ به پرسشی در رابطه با دالیل افزایش‬ ‫انتشار اخبار فساد از نظام بانکی در سال‌های اخیر‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬دخالت در امور بانک‌ها مهم‌ترین دلیل فساد‬ ‫در این بخش طی س��ال‌های گذش��ته بوده است‬ ‫به‌طوری که اگر به بانک‌ها س��فارش‌های دستوری‬ ‫داده نمی‌شد‪ ،‬این‌گونه اتفاقات رخ نمی‌داد‪.‬‬ ‫وی اظهار کرد‪ :‬بخش زیادی از فسادهای بانکی‬ ‫س��ال‌های گذش��ته مربوط به بخش ال‌س��ی‌ها و‬ ‫گش��ایش اعتبارات بوده به‌طوری که این تخلفات‬ ‫برای نظام بانکی به معضل تبدیل شده است‪.‬‬ ‫رییس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی با بیان‬ ‫آنک��ه به‌طور حتم این نوع فس��ادها از این به بعد‬ ‫در نظام بانکی کش��ور کم می‌ش��ود‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫احتیاط و مراقبت در بانک‌های کشور افزایش یافته‬ ‫و به همین دلیل امیدواریم دیگر ش��اهد بروز این‬ ‫نوع اتفاقات نباشیم‪ .‬همتی گفت‪ :‬از آنجا که نظام‬ ‫بانکی حدود ‪95‬درصد نقدینگی کشور را مدیریت‬ ‫می‌کند‪ ،‬قبول دارم که تقویت نظارت بانک مرکزی‬ ‫و س��امانه‌ها می‌تواند س��بب کاهش فساد در نظام‬ ‫بانکی باش��د بنابراین نظام باید میزان کنترل‌ها از‬ ‫این بخش را ارتقا بخشد‪.‬‬ ‫رییس ش��ورای هماهنگی بانک‌ه��ای دولتی با‬ ‫اشاره به اجرایی‌ش��دن طرح‌های متعدد در کشور‬ ‫با هم��کاری بانک‌ها‪ ،‬خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬با وجود‬ ‫سهم باالی بانک‌ها در س��رمایه‌گذاری‌ها و اجرای‬ ‫طرح‌های مختلف اما به طور معمول اش��اره‌ای به‬ ‫حضور بانک‌ها در آن پروژه‌ها نمی‌شود‪.‬‬ ‫‹ ‹‹پیچیدگی پرونده‌ها‬ ‫دریافت معوقات را کند کرد‬ ‫وی درب��اره وص��ول مطالبات مع��وق بانکی نیز‬ ‫گفت‪ :‬وضعیت این مطالبات به گونه‌ای اس��ت که‬ ‫گاهی خود بانک‌ها نیز برای دریافت آنها با مشکل‬ ‫مواجه می‌ش��وند زیرا در برخی از موارد تسهیالت‬ ‫بدون دریافت وثیقه کافی ارائه و یا آنکه تسهیالت‬ ‫در محلی دیگر مصرف ش��ده اس��ت‪ .‬همتی ادامه‬ ‫داد‪ :‬البته بخشی از مشکالت بخش تولید کشور در‬ ‫بازپرداخت اقساط بانکی ‪ 3‬برابر شدن نرخ ارز طی‬ ‫س��ال‌های گذشته اس��ت و برخی از این مشتریان‬ ‫بانک‌ها حتی حاضر هس��تند کارخانه‌های خود را‬ ‫در ع��وض بدهی به بانک‌ها واگ��ذار کنند‪ .‬رییس‬ ‫ش��ورای هماهنگی بانک‌های دولتی ب��ا تاکید بر‬ ‫اینکه بخش��ی از بدهی‌ها با مذاکره و طی اقس��اط‬ ‫‪ 4‬تا ‪5‬ساله در حال دریافت است‪ ،‬گفت‪ :‬هر میزان‬ ‫که معوقات وصول نش��ود باید بازدهی بیش��تری‬ ‫دریاف��ت کنیم‪ .‬وی در پاس��خ به برخی از اتهامات‬ ‫در رابطه با ج��دی نبودن نظام بانکی برای وصول‬ ‫مطالبات معوق‪ ،‬ادامه داد‪ :‬کندی وصول مطالبات‬ ‫به‌دلیل پیچیدگی پرونده‌ها است زیرا در برخی از‬ ‫مواقع مدیران بانکی در صورت اتخاذ تصمیماتی از‬ ‫سوی نهادهای نظارتی مورد سوال قرار می‌گیرند‪.‬‬
‫اخبار شرکت‌ها‬ ‫نگاهی بر پرتفوی بهمن ماه‬ ‫«وامید»‬ ‫ارزش بازار شرکت مدیریت سرمایه‌گذاری امید در‬ ‫دوره یک م��اه منتهی به ‪ 30‬بهمن ‪ 93‬معادل ‪2‬هزار‬ ‫و ‪449‬میلی��ارد و ‪203‬میلیون ریال کاهش یافت‪ .‬این‬ ‫ش��رکت وضعیت پرتفوی سرمایه‌گذاری‌های یک ماه‬ ‫منته��ی به پای��ان بهمن‪ 93‬را به صورت حسابرس��ی‬ ‫نش��ده منتش��ر کرد‪ .‬براس��اس این گزارش‪ ،‬ش��رکت‬ ‫مدیریت س��رمایه‌گذاری امید در ابتدای دوره یادشده‬ ‫تعدادی از س��هام چند شرکت بورسی را با بهای تمام‬ ‫شده ‪24‬هزار و ‪990‬میلیارد و ‪22‬میلیون ریال و ارزش‬ ‫ب��ازار ‪69‬هزار و ‪283‬میلی��ارد و ‪603‬میلیون ریال در‬ ‫سبد سهام خود داش��ت‪ .‬بهای تمام شده این شرکت‬ ‫در دوره یاد شده با افزایش ‪36‬میلیارد و ‪445‬میلیون‬ ‫ریالی ب��ه ‪25‬هزار و ‪26‬میلی��ارد و ‪467‬میلیون ریال‬ ‫رس��ید‪ ،‬در حالی که ارزش ب��ازار آن با کاهش ‪2‬هزار‬ ‫و ‪449‬میلی��ارد و ‪203‬میلیون ریال��ی معادل ‪66‬هزار‬ ‫و ‪834‬میلی��ارد و ‪400‬میلیون ریال محاس��به ش��د‪.‬‬ ‫«وامید» در این دوره تعدادی از س��هام چند شرکت‬ ‫بورسی را با بهای تمام شده ‪36‬میلیارد و ‪445‬میلیون‬ ‫ریال خریداری کرد و در این زمان سهام هیچ شرکت‬ ‫بورسی را واگذار نکرد‪.‬‬ ‫«وبهمن» در بهمن ماه‬ ‫فقط خریدار بود‬ ‫ش��رکت س��رمایه‌گذاری بهمن در یک ماه منتهی‬ ‫ب��ه ‪ 30‬بهم��ن ‪ 93‬س��هام هیچ ش��رکت بورس��ی را‬ ‫تحصیل نکرد‪ .‬این ش��رکت ص��ورت وضعیت پرتفوی‬ ‫س��رمایه‌گذاری‌های یک ماهه منتهی به پایان بهمن‬ ‫‪ 93‬را به صورت حسابرسی نشده منتشر کرد‪ .‬براساس‬ ‫این گزارش «وبهمن» در این دوره تعدادی از س��هام‬ ‫چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده ‪ 32‬میلیارد‬ ‫و ‪ 844‬میلی��ون ری��ال و مبل��غ ‪ 111‬میلیارد و ‪770‬‬ ‫میلی��ون ری��ال واگذار کرد و از ای��ن بابت معادل ‪78‬‬ ‫میلیارد و ‪ 926‬میلیون ریال سود کسب کرد‪ .‬شرکت‬ ‫سرمایه‌گذاری بهمن در ابتدای دوره یاد شده تعدادی‬ ‫از س��هام چند ش��رکت بورس��ی را با بهای تمام شده‬ ‫‪2‬هزار و ‪415‬میلیارد و ‪505‬میلیون ریال و ارزش بازار‬ ‫‪2‬ه��زار و ‪ 265‬میلیارد و ‪212‬میلیون ریال در س��بد‬ ‫س��هام خود داشت‪ .‬بهای تمام ش��ده این شرکت در‬ ‫دوره یاد شده با کاهش ‪2‬میلیارد و ‪795‬میلیون ریالی‬ ‫به ‪2‬ه��زار و ‪412‬میلیارد و ‪710‬میلیون ریال رس��ید‬ ‫در حال��ی که ارزش بازار آن ب��ا افزایش ‪112‬میلیارد‬ ‫و ‪541‬میلیون ریال��ی معادل ‪2‬هزار و ‪ 377‬میلیارد و‬ ‫‪ 753‬میلیون ریال محاسبه شد‪.‬‬ ‫افزایش ‪ 155‬میلیارد ریالی‬ ‫سود هر سهم «و ساپا»‬ ‫ارزش بازار ش��رکت سرمایه‌گذاری س��ایپا در دوره‬ ‫ی��ک م��اه منتهی ب��ه ‪ 30‬بهم��ن ‪ 93‬مع��ادل ‪155‬‬ ‫میلی��ارد و ‪ 837‬میلی��ون ری��ال افزای��ش یافت‪ .‬این‬ ‫ش��رکت وضعیت پرتفوی سرمایه‌گذاری‌های یک ماه‬ ‫منتهی ب��ه پایان بهمن ‪ 93‬را به صورت حسابرس��ی‬ ‫نش��ده منتش��ر کرد‪ .‬براس��اس این گزارش‪ ،‬ش��رکت‬ ‫سرمایه‌گذاری سایپا در ابتدای دوره یادشده تعدادی‬ ‫سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده ‪2‬هزار‬ ‫و ‪128‬میلیارد و ‪858‬میلیون ریال و ارزش بازار ‪2‬هزار‬ ‫و ‪71‬میلیارد و ‪455‬میلیون ریال در س��بد سهام خود‬ ‫داش��ت‪ .‬بهای تمام شده این شرکت در دوره یادشده‬ ‫با کاهش ‪20‬میلیارد و ‪532‬میلیون ریالی به ‪2‬هزار و‬ ‫‪108‬میلیارد و ‪326‬میلیون ریال رس��ید در حالی که‬ ‫ارزش بازار آن با افزایش ‪ 115‬میلیارد و ‪ 837‬میلیون‬ ‫ریالی معادل ‪ 2‬ه��زار و ‪ 277‬میلیارد و ‪ 292‬میلیون‬ ‫ریال محاسبه شد‪.‬‬ ‫تحقق ‪ 71‬درصدی‬ ‫پیش‌بینی‌های «کطبس»‬ ‫ش��رکت ذغالس��نگ نگین طبس در دوره ‪ 9‬ماه با‬ ‫اختصاص ‪ 241‬ریال سود به ازای هر سهم معادل ‪71‬‬ ‫درصد از پیش‌بینی‌هایش را پوش��ش داد‪ .‬این شرکت‬ ‫پیش‌بینی س��ود هر سهم س��ال مالی منتهی به ‪29‬‬ ‫اسفند ‪ 93‬را با س��رمایه ‪ 90‬میلیارد ریال مبلغ ‪345‬‬ ‫ریال و در دی ‪( 93‬حسابرسی شده) مبلغ ‪ 346‬ریال‬ ‫و در اس��فند مبلغ ‪ 339‬ریال اعالم کرده اس��ت و در‬ ‫دوره ‪ 9‬م��اه با اختصاص ‪ 241‬ریال س��ود به ازای هر‬ ‫س��هم معادل ‪ 71‬درصد از پیش‌بینی‌هایش را پوشش‬ ‫داد‪ .‬شایان ذکر است به موجب مصوبه مجمع عمومی‬ ‫فوق‌الع��اده م��ورخ ‪ 19‬بهمن ‪ ،93‬س��رمایه ش��رکت‬ ‫از ‪90‬میلی��ارد ری��ال ب��ه مبل��غ ‪ 150‬میلی��ارد ریال‬ ‫(‪45‬میلی��ارد ری��ال از محل مطالب��ات و آورده نقدی‬ ‫س��هامداران و مبل��غ ‪15‬میلیارد ریال از محل س��ود‬ ‫انباش��ته) معادل ‪ 66/66‬درصد افزای��ش یافته و این‬ ‫افزایش سرمایه تا زمان برگزاری مجمع عمومی عادی‬ ‫ساالنه سال مالی ‪ 93‬به ثبت نخواهد رسید‪.‬‬ ‫‪20‬‬ ‫شنبه ‪ 9‬اسفند ‪ 9 - 1393‬جمادی االول ‪ 28 -1436‬فوریه ‪ -2015‬شماره ‪ -168‬پیاپی ‪1486‬‬ ‫بورس‬ ‫کارشناسان در گفت‌وگو با‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫بررسی کردند‬ ‫اما و اگرهای بازگشایی نمادهای پاالیشگاهی در بورس‬ ‫رییس مرکز پژوهش س��ازمان ب��ورس و اوراق بهادار‪،‬‬ ‫درباره بازگش��ایی نماد پاالیشگاه‌ها‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬براساس‬ ‫مصوبات آخرین جلس��ه‌ای که با مدیران ش��رکت‌های‬ ‫پاالیش��ی به سرانجام رسید‪ ،‬مقرر شد که این شرکت‌ها‬ ‫پس از دریافت اطالعات قیمت نفت خام‪ ،‬محاس��بات را‬ ‫انجام دهند و ای‌پی‌اس خود را اعالم کنند تا نس��بت به‬ ‫بازگشایی نماد آنها اقدام شود‪.‬‬ ‫محمدرض��ا عرب��ی در ای��ن باره‬ ‫افزود‪ :‬س��ازمان ب��ورس با تالش‬ ‫فراوان‪ ،‬س��عی در بازگشایی نماد‬ ‫این شرکت‌ها تا پایان سال دارد و‬ ‫امیدواری��م با همکاری ش��رکت‬ ‫پاالی��ش و پخش در ارس��ال اطالعیه قیمت‌ها‪ ،‬ش��اهد‬ ‫بازگشت این نمادها به بازار باشیم‪.‬‬ ‫وی درباره طرح خرید نفت خام شرکت‌های پاالیشی‬ ‫از ب��ورس انرژی عنوان کرد‪ :‬خرید نف��ت خام از بورس‬ ‫انرژی به صورت یک طرح پیشنهادی مطرح است و اگر‬ ‫وزارت نف��ت و ارکان دیگر‪ ،‬عرض��ه نفت خام در بورس‬ ‫انرژی را تایید کنند‪ ،‬به تناسب به شرکت‌های پاالیشی‬ ‫نیز تخفیف ارائه می‌ش��ود اما هنوز درصد این تخفیف و‬ ‫تصمیم‌‌ها در این باره قطعی نیست‪.‬‬ ‫کیمیا بامدادیان‪ -‬گروه اقتصاد‪ 29 :‬تیر ‪ 93‬آخرین باری بود که به بهانه حمایت از یک صنعت‪ ،‬نمادهای‬ ‫ش�رکت‌های پاالیشگاهی بس�ته شد تا این صنعت شبه‌دولتی به خواب عمیق فرو رود‪ .‬به هر حال پس‬ ‫از ‪ 7‬ماه توقف‪ ،‬زمزمه بازگش�ایی این نمادها تا پایان س�ال و در ماه جاری ‪ 93‬ش�نیده می‌ش�ود‪ ،‬زیرا‬ ‫رییس س�ازمان بورس به دنبال یافتن راهی برای بهبود ش�رایط است تا بازگشایی نمادها را کلید بزند‪.‬‬ ‫فطانت‌فرد و دیگر همکارانش در کمیته ثبات بازار س�رمایه‪ ،‬به کاهش ابهام‌های صنعت پتروپاالیش�ی‬ ‫روی آورده‌ان�د و معتقدن�د گره‌های این حوزه به زودی باز خواهد ش�د‪ .‬در حال حاض�ر درباره زمان و‬ ‫نحوه بازگش�ایی نمادهای پاالیش�گاهی دیدگاه‌های متفاوتی وجود دارد‪ .‬برخی کارشناس�ان معتقدند‬ ‫که ممکن اس�ت در اثر بازشدن نمادهای پاالیشگاهی بازار س�رمایه ریزش‌های شدیدی را تجربه کند‬ ‫و س�هامداران صف‌های فروش طوالنی را برای این نمادها تش�کیل دهند اما برخی دیگر عقیده دارند‬ ‫باتوجه به تمهیدات دولت و انجام کیفی‌سازی در یک دوره بلندمدت‪ ،‬بازشدن نماد پاالیشگاه‌ها تاثیر‬ ‫چندانی بر افت بازار نخواهد داشت‪.‬‬ ‫‹ ‹قفل شدن نمادها‬ ‫در ای��ن ب��اره محمدحس��ین‬ ‫صدرایی‪ ،‬کارشناس بازار سرمایه‬ ‫اظهار کرد‪:‬‬ ‫در گفت‌وگو با‬ ‫بازگشایی نمادهای پاالیشگاهی از‬ ‫لحاظ روانی تاثی��ر منفی بر بازار‬ ‫س��رمایه می‌گذارد زی��را س��رمایه‌گذاران حقیقی که به‬ ‫خریداری سهام این گروه اقدام کرده بودند‪ ،‬مدتی است‬ ‫که سرمایه‌های‌شان بلوکه شده و در این بازه زمانی قادر‬ ‫به فروش سهام خود نیستند‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به آنکه در حال حاضر بس��یاری از افراد‬ ‫به فکر فروش س��هام پاالیش��گاهی خود هستند‪ ،‬اظهار‬ ‫ک��رد‪ :‬از آنجایی که س��هام این گروه از س��رمایه‌گذاران‬ ‫مدت زیادی اس��ت که قفل ش��ده‪ ،‬احتمال دارد پس از‬ ‫بازگش��ایی با حجم فروش قابل‌توجهی روبه‌رو شوند که‬ ‫در نتیجه آن‪ ،‬قدرت عرضه بیشتر از تقاضا خواهد شد و‬ ‫قیمت‌ها روند منفی را طی می‌کنند‪.‬‬ ‫صدرایی منفی ش��دن قیمت س��هم‌ها را دارای تاثیر‬ ‫مستقیم روی بازار سرمایه دانست و بیان کرد‪ :‬اگر قیمت‬ ‫سهام پاالیشگاهی‌ها منفی شود‪ ،‬تاثیر منفی بر شاخص‬ ‫کل بازار س��رمایه می‌گذارد و به ای��ن ترتیب مهم‌ترین‬ ‫متغیر بورسی در روند نزولی قرار خواهد گرفت‪.‬‬ ‫وی تنها راه کاهش فشار فروش سهام پاالیشگاهی را‬ ‫مذاکرات سیاس��ی مناسب دانست و گفت‪ :‬اگر مذاکرات‬ ‫هس��ته‌ای ایران و ‪ 5+1‬به نتیجه مثبت برسد‪ ،‬از آنجایی‬ ‫که س��هامداران آینده روش��نی را برای اقتص��اد و بازار‬ ‫سرمایه کشور به تصویر می‌کشند‪ ،‬ممکن است از میزان‬ ‫فشار فروش کاسته شود و برخی افراد به نگهداری سهام‬ ‫خود به امید سودآوری در آینده اقدام کنند‪.‬‬ ‫صدرای��ی در ادام��ه بیان کرد‪ :‬در ح��ال حاضر قیمت‬ ‫ان��رژی در حال رس��یدن به تعادل اس��ت ک��ه به تبع‬ ‫آن قیم��ت مش��تقات نفتی نیز به توازن می‌رس��د و در‬ ‫نتیجه این موضوع در بازار س��رمایه کشور اتفاق مثبتی‬ ‫قلم��داد می‌ش��ود و در بلندمدت می‌تواند روی س��هام‬ ‫پاالیش��گاهی‌ها تاثیر مثبت بگذارد اما با توجه به اینکه‬ ‫آینده مذاکرات هسته‌ای به طور کامل مشخص نیست‪،‬‬ ‫بازگش��ایی این نمادها به طور قط��ع در کوتاه مدت اثر‬ ‫منفی بر بازار سرمایه خواهد گذاشت‪.‬‬ ‫‹ ‹شفافیت اطالعاتی‬ ‫وی در پاسخ به این پرسش که دولت چگونه می‌تواند‬ ‫ب��ه حمایت از ب��ازار س��رمایه بپردازد‪ ،‬گفت‪ :‬براس��اس‬ ‫تئوری‌ها و مدل‌های اقتصاد خرد‪ ،‬هر اندازه که اطالعات‬ ‫بیش��تری در بازارها وجود داشته باشد‪ ،‬احتمال تخمین‬ ‫ریسک آنها باالتر می‌رود‪ .‬به این معنا که ریسک بازار را‬ ‫می‌توان با قطعیت بیشتری تخمین زد‪ .‬در نتیجه دولت‬ ‫می‌تواند برای بازار س��رمایه نقش حامی داش��ته باشد و‬ ‫اطالعات خروجی از این بازار را تقویت کند و در پی آن‬ ‫بازار سرمایه به سوی شفافیت گام بردارد‪.‬‬ ‫صدرای��ی حمایت‌ه��ای دولتی را قالب شفاف‌س��ازی‬ ‫اطالعات مناسب دانست و بیان کرد‪ :‬اگر حمایت دولت‬ ‫در قالب شفاف سازی باشد‪ ،‬سرمایه‌گذاران افق روشنی‬ ‫را پی��ش رو خواهند داش��ت و با اطمینان بیش��تری به‬ ‫س��رمایه‌‌گذاری در ی��ک گ��روه خ��اص می‌پردازن��د یا‬ ‫س��رمایه‌های خ��ود را از یک صنعت بیرون می‌کش��ند‪.‬‬ ‫بنابرای��ن دولت بای��د عملکردی در زمین��ه بهبود بازار‬ ‫سرمایه داشته باشد‪.‬‬ ‫وی تعیین ساالنه متغیرهای تاثیرگذار بر بازار سرمایه‬ ‫را مناس��ب ندانس��ت و گفت‪ :‬در حال حاضر متغیرهای‬ ‫تاثیرگ��ذار در بازار س��رمایه س��االنه تعیین می‌ش��ود و‬ ‫سهامداران نمی‌توانند آینده روش��نی را از صنایع برای‬ ‫خ��ود به تصویر بکش��ند و س��پس تصمیم‌گیری کنند‪.‬‬ ‫بنابراین مناسب است تا دولتمردان و بهارستان‌نشینان‬ ‫قیم��ت خ��وراک پتروش��یمی‌ها و نرخ به��ره مالکانه را‬ ‫براساس یک فرمول خاص و به صورت بلندمدت تعیین‬ ‫کنند و ساالنه میزان مشخصی را افزایش دهند‪.‬‬ ‫‹ ‹ابهام در پاالیشگاهی‌ها‬ ‫در این ب��اره حمی��د میرمعینی‪،‬‬ ‫استاد دانشگاه نیز در گفت‌وگو با‬ ‫اظه��ار ک��رد‪ :‬نماده��ای‬ ‫پاالیش��گاهی از ابت��دای ورود به‬ ‫ب��ورس با اما و اگرهای بس��یاری‬ ‫روبه رو بودند و نتوانس��تند با شفافیت اطالعاتی که نیاز‬ ‫ورود هر صنعتی به بازار س��رمایه است‪ ،‬به آن ورود پیدا‬ ‫کنن��د‪ .‬به عبارت��ی ابهام جزء جدانش��دنی در نمادهای‬ ‫پاالیشگاهی بوده است‪.‬‬ ‫وی به انحصار محصوالت پتروش��یمی و پاالیشگاهی‬ ‫اش��اره کرد و گفت‪ :‬ب��ه دلیل آنکه دول��ت هم خریدار‬ ‫محصوالت پاالیشگاهی و هم تامین‌کننده مواد اولیه این‬ ‫شرکت‌هاست‪ ،‬به نوعی از نظر اقتصادی انحصار در خرید‬ ‫و فروش این محصوالت را برای خود به وجود آورده و در‬ ‫واقع شرکت‌های پاالیشگاهی در بازار سرمایه حق‌العمل‬ ‫کار هس��تند‪ .‬با وجود آنکه تاکنون تالش‌های بس��یاری‬ ‫ب��رای فروش فرآورده‌های پاالیش��گاهی ب��ه خریدارانی‬ ‫غیراز دولت انجام ش��ده اما این مهم محقق نش��د و به‬ ‫این ترتیب تنها خریداران این بنگاه‌های اقتصادی دولت‬ ‫است‪.‬‬ ‫میرمعینی ابهامات در نمادهای پاالیش��گاهی را بسیار‬ ‫زی��اد دانس��ت و اظهار ک��رد‪ :‬هنگامی که ش��رکت‌های‬ ‫پاالیش��گاهی وارد بورس ش��دند‪ ،‬در بس��یاری از موارد‬ ‫دارای ابهاماتی بودند که از آن جمله می‌توان به ابهامات‬ ‫انتش��ار اطالعات اش��اره کرد‪ ،‬این موضوع نشان دهنده‬ ‫آن اس��ت که این شرکت‌ها براساس قواعد صحیح ورود‬ ‫بنگاه‌های اقتصادی به بورس پذیرفته نشدند‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه بی��ان ک��رد‪ :‬ع�لاوه ب��ر آن نمادهای‬ ‫پاالیش��گاهی هم در ارائه آمار و اطالعات ش��فاف و هم‬ ‫ک و قیمت‬ ‫تعیین تکلیف درب��اره چگونگی تامین خورا ‌‬ ‫نتوانستند به درستی عمل کنند و سهامداران این گروه‬ ‫همواره با نااطمینانی از آینده روبه‌رو بودند‪.‬‬ ‫میرمعینی بازگش��ایی یکب��اره و غیراصولی نمادهای‬ ‫پاالیش��گاهی را ب��ه ضرر س��هامداران دانس��ت و گفت‪:‬‬ ‫در حال حاض��ر متولیان بازار س��رمایه درباره چگونگی‬ ‫بازگش��ایی نمادهای پاالیش��گاهی بای��د تصمیم جدی‬ ‫بگیرند تا سهامداران دچار زیان‌های شدیدی نشوند زیرا‬ ‫س��رمایه‌گذاران در بازار سرمایه براساس انتظارات آینده‬ ‫خریداری می‌کنند و خریداران سهام پاالیشگاهی انتظار‬ ‫بسته شدن نمادها را برای مدت طوالنی نداشتند‪.‬‬ ‫وی در ادامه بیان کرد‪ :‬در حال حاضر باید برای تامین‬ ‫خوراک پتروش��یمی‌ها‪ ،‬قیمت و فروش آنها تصمیمات‬ ‫بلندمدتی اتخاذ ش��ود تا سرمایه‌گذاران بتوانند راحت‌تر‬ ‫تصمیم‌گیری کنند زیرا هرچه بازار س��رمایه ش��فاف‌تر‬ ‫باشد‪ ،‬پویاتر خواهد بود‪.‬‬ ‫يک هفته‪ ،‬يک نگاه‬ ‫بازار سرمايه در انتظار گزارش‌هاي بودجه‌اي‬ ‫گروه اقتصاد‪ :‬با نزديک ش��دن به روزهاي پاياني سال‬ ‫و فصل ارائه بودجه توسط شرکت‌ها‪ ،‬بيشترشرکت‌هاي‬ ‫حاضر در بورس که س��ال مالي منتهي به اسفند دارند‪،‬‬ ‫بودج��ه و پيش‌بيني‌ه��اي درآمدي خود را براي س��ال‬ ‫آينده اعالم کردند‪.‬‬ ‫س��هامداران ب��ورس تهران ک��ه در يک‌س��ال اخير با‬ ‫رک��ودي عميق دس��ت و پنج ‌ه نرم کرده‌ان��د با نزديک‬ ‫شدن به روزهاي پاياني س��ال در انتظار انتشار گزارش‬ ‫پيش‌بيني س��ود شرکت‌ها براي س��ال آينده هستند تا‬ ‫بتوانند وضعيت صنايع بورس��ي را در سال آينده تحليل‬ ‫کرده و چش��م‌اندازي از وضعيت س��ودآوري شرکت‌ها‬ ‫داش��ته باش��ند‪ .‬هرچند که بخش عظيم��ي از گزارش‬ ‫بودجه سال ‪ 1394‬شرکت‌ها تاکنون به بازار اعال ‌م شده‬ ‫اما همچنان برخي گروه‌ها بودجه خود را اعالم نکرده و‬ ‫در روزهاي آينده اقدام به انتشار اين گزارش‌ها مي‌کنند‪.‬‬ ‫نگاهي به وضعيت بورس اوراق بهادار نش��ان مي‌دهد‪،‬‬ ‫در ‪ 3‬هفت��ه گذش��ته و در ‪ 14‬روز معامالتي‪ ،‬ش��اخص‬ ‫بورس ‪ 4‬روز مثبت را با ‪ 319‬واحد رشد و ‪ 10‬روز منفي‬ ‫را با ‪ 2041‬واحد افت س��پري کرده و در مجموع در ‪3‬‬ ‫هفته پياپ��ي ريزش ‪ 1722‬واحدي را به ثبت رس��انده‬ ‫است‪.‬‬ ‫از ت��االر حافظ‪ ،‬بورس تهران هفته‬ ‫به گزارش‬ ‫گذش��ته را در ش��رايطي به پايان رس��اند که مهم‌ترين‬ ‫متغير بورس��ي با کاهش ‪ 668‬واح��دي‪ ،‬در آخرين روز‬ ‫کاري به ‪ ۶4‬هزار و ‪ 51‬واحد رس��يد که در مقايس��ه با‬ ‫هفته مش��ابه قبل از آن با بازدهي منفی ‪ 1/03‬درصدي‬ ‫روبه رو شد‪ .‬در عين حال شاخص صنعت در آخر هفته‪،‬‬ ‫روي عدد ‪ 53‬هزار و ‪ 643‬واحد ايس��تاد‪ .‬ش��اخص بازار‬ ‫اول به ‪ 47‬هزار و ‪ 439‬واحد و شاخص بازار دوم به ‪124‬‬ ‫هزار و ‪ 295‬واحد رس��يد‪ .‬آمار و ارقام نشان مي‌دهد که‬ ‫ارزش معام�لات در قياس با هفت��ه پيش ‪ 14/6‬درصد‪،‬‬ ‫حج��م معامالت ‪ 13/6‬درص��د و دفعات معامالت ‪23/6‬‬ ‫درصد کاهش را تجربه کرده‌اند‪ .‬تعداد خريداران هم در‬ ‫اين هفته ‪ 19/4‬درصد کمتر از هفته پيش بود‪ .‬در هفته‬ ‫منتهي به ‪ 6‬اس��فند‪ 2 ،‬ميليارد و ‪ 679‬ميليون س��هم و‬ ‫حق‌تقدم به ارزش ‪ 5‬هزار و ‪ 379‬ميليارد ريال در بورس‬ ‫اوراق به��ادار تهران معامله ش��د‪ .‬در اين مدت ‪ 48‬هزار‬ ‫و ‪ 743‬خري��دار در ‪ 194‬هزار و‪ 82‬دفعه به دادوس��تد‬ ‫پرداختند‪ .‬همچنين هفته گذشته در تاالر حافظ ‪ 5‬روز‬ ‫به روي سهامداران باز بود‪ .‬بر اين اساس ‪ 578647‬هزار‬ ‫برگه اوراق مشارکت به ارزش ‪ 578‬ميليارد ريال معامله‬ ‫شد که به ترتيب ‪ 279/4‬درصد و‪ 283/6‬درصد افزايش‬ ‫را نسبت به هفته گذشته نشان مي‌دهد‪.‬‬ ‫دولتی بودن مدیریت در برخی از خصوصی‌سازی‌ها‬ ‫ریی��س کل س��ازمان خصوصی‌س��ازی ب��ا تاکی��د ب��ر‬ ‫اهمی��ت انتق��ال مدیری��ت در فرآین��د خصوصی‌س��ازی‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬در برخ��ی م��وارد ب��ا وج��ود انتق��ال مالکیت از‬ ‫بخ��ش دولتی ب��ه بخش خصوص��ی اما مدیری��ت منتقل‬ ‫نمی‌ش��ود و کم��اکان در دس��ت دول��ت باق��ی می‌ماند‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش رواب��ط عمومی س��ازمان خصوصی‌س��ازی‪،‬‬ ‫میرعلی اش��رف عبداهلل پوری‌حس��ینی درنشست علمی و‬ ‫تخصصی با موضوع آسیب‌شناسی و اجرایی واگذاری سهام‬ ‫دولتی بر موسس��ات و نهادهای عمومی غیردولتی‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫خصوصی‌س��ازی را می‌توان انتقال مالکی��ت و مدیریت از‬ ‫بخ��ش دولتی به غیردولتی به منظ��ور افزایش بهره‌وری و‬ ‫کارآی��ی تعریف کرد‪ .‬وی اضافه کرد‪ :‬تجربه جهانی نش��ان‬ ‫داده ک��ه دولت بنگاهدار خوبی نبوده و نمی‌تواند باش��د و‬ ‫بخ��ش خصوصی این کار را بهت��ر از دولت انجام می‌دهد‪،‬‬ ‫بنابرای��ن باید بخش خصوصی را به منظور تصدی‌گری در‬ ‫ام��وری که اجازه حض��ور در آن دارد‪ ،‬یاری و کمک کرد‪.‬‬ ‫پوری‌حس��ینی در مورد واگذاری س��هام دول��ت در قالب‬ ‫رد دی��ون نیز گفت‪ :‬بحث رد دیون و واگذاری بخش��ی از‬ ‫دارایی و س��هام دولت در قالب طلب دولت به بخش شبه‬ ‫دولتی و خصوصی‪ ،‬روش مناس��بی برای اجرای سیاس��ت‬ ‫خصوصی‌سازی در کشور نیست‪ .‬معاون وزیر امور اقتصادی‬ ‫و دارای��ی افزود‪ :‬رد دیون و تس��ویه بدهی دولت به بخش‬ ‫غیردولتی که به جای پول آنها‪ ،‬بخش��ی از سهام دولت به‬ ‫غیردولتی‌ها داده می‌شود‪ ،‬به معنای خصوصی‌سازی نیست‬ ‫و ب��ه هیچ عنوان رقابت را در بخش‌ه��ای اقتصادی ایجاد‬ ‫نمی‌کن��د و در اصل ن��ه تنها این‬ ‫موضوع در تعریف خصوصی‌سازی‬ ‫نیس��ت بلکه رد دی��ون در تضاد‬ ‫با اهداف خصوصی‌س��ازی اس��ت‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه دولت‌های‬ ‫نه��م و دهم مصوب��ات زیادی در‬ ‫ارتباط با رد دیون داشتند‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫اجرای ای��ن مصوبات به مفهوم خصوصی‌س��ازی نیس��ت‬ ‫و م��ا در کش��ور‪ ،‬بخش خصوص��ی قدرتمن��د‪ ،‬ثروتمند و‬ ‫ش��جاع کم داریم و باید ش��رایط و قوانین به شکلی باشد‬ ‫که بخش خصوصی واقعی حضور بیش��تری داش��ته باشد‪.‬‬ ‫پوری‌حسینی درباره مشوق‌های بخش خصوصی نیز گفت‪:‬‬ ‫این مصوبات با هدف تش��ویق بیشتر بخش خصوصی برای‬ ‫حض��ور در واگذاری‌ها با تصمیم هیات واگذاری در ابتدای‬ ‫ش��روع به‌کار دولت تدبیر و امید گرفته شد که در مجموع‬ ‫‪ 3‬مصوبه در ای��ن ارتباط وجود دارد‪.‬رییس کل س��ازمان‬ ‫خصوصی‌س��ازی افزود‪ :‬مصوبه نخس��ت مربوط به فروش‬ ‫اقساطی سهام دولتی با نرخ ‪15‬درصد است که در صورت‬ ‫حضور بخ��ش خصوصی واقعی تخفی��ف ‪3‬درصدی به آن‬ ‫داده می‌ش��ود و فروش اقس��اطی برای این نوع خریداران‬ ‫و بخش خصوصی واقعی ‪12‬درصد تعیین ش��ده است‪ .‬وی‬ ‫گفت‪ :‬مصوبه دوم و س��وم به اضافه شدن یک‌سوم به زمان‬ ‫اقساط ش��رکت‌های واگذار شده و همچنین پلکانی شدن‬ ‫اقس��اط ش��رکت‌هایی که توس��ط بخش خصوصی واقعی‬ ‫خریداری می‌شوند‪ ،‬مربوط می‌شود‪.‬‬
‫گزارش‬ ‫‪report@smtnews.ir‬‬ ‫شنبه ‪ 9‬اسفند ‪ 9 - 1393‬جمادی االول ‪ 28 -1436‬فوریه ‪ -2015‬شماره ‪ -168‬پیاپی ‪1486‬‬ ‫وقتي که صنعت تيرچه بلوک رونق گرفت!‬ ‫‪21‬‬ ‫تو فکر يک سقفم‪!...‬‬ ‫حس�ن فرازمند‪ :‬در طبيعت‬ ‫اتفاق‌ه��اي عجي��ب و غريبي‬ ‫مي‌افتد که آدم را به شگفتي و‬ ‫عميق‌تر ش��دن در رويدادهاي خواس��ته و‬ ‫ناخواس��ته وامي‌دارد اگر يادتان باشد دهه‬ ‫‪ 40‬و ‪ 50‬کاس��ت براي ضبط موس��يقي از‬ ‫کش��ورهايي چ��ون چين و ژاپ��ن و برخي‬ ‫کش��ورهاي غربي به وفور وارد کش��ورمان‬ ‫مي‌ش��د و بازار وس��يعي در ايران و جهان‬ ‫داشت و هنوز عنصري جايگزين آن نشده‬ ‫بود و نيز در همان روزگار خودکار «بيک»‬ ‫ک��ه ن��ژاد آن ب��ه آلمان‌ها و فرانس��وي‌‌ها‬ ‫مي‌رس��يد در اي��ران نيز به تولي��د انبوه و‬ ‫مصرف زياد رس��يده بود و جالب اينجاست‬ ‫که خ��ودکار بي��ک ناخ��ودآگاه تبديل به‬ ‫بهتري��ن آچار براي جابه‌ج��ا کردن نوار در‬ ‫جلد کاس��ت آن ش��د و هيچ چيز ديگري‬ ‫مثل خودکار بيک نمي‌توانست يک کاست‬ ‫به هم ريخته که نوارهايش بيرون آمده بود‬ ‫را س��امان ببخش��د و البت��ه ک��ه اين يک‬ ‫تص��ادف بود‪ ،‬تصادفي ک��ه اين بار ختم به‬ ‫خير مي‌ش��د! تصادف ديگري هم در عالم‬ ‫صنع��ت و هن��ر در ده��ه ‪ 50‬رخ داد ک��ه‬ ‫بسياري از انديشمندان به آن دقت چنداني‬ ‫نکردند و آن س��ال‌هايي ک��ه ترانه معروف‬ ‫«ت��و فکر يک س��قفم» با ص��دای زنده‌یاد‬ ‫فرهاد خوانده ش��د و مورد توجه مردم قرار‬ ‫گرفت‪ ،‬صنعت سقف‌هاي تيرچه بلوک نيز‬ ‫در حال شکل‌گيري و رونق بود‪ ،‬به طوري‬ ‫که يکي از موسس��ات بزرگ توليد تيرچه‬ ‫بلوک در ايران تيتر «تو فکر يک سقفم» را‬ ‫ب��راي الگوه��اي ب��زرگ مطبوعات��ي خود‬ ‫برگزيد که همين باع��ث توفيق روزافزون‬ ‫آن ش��رکت هم ش��د‪ ،‬البته بعدها و همين‬ ‫چند س��ال پي��ش نيز بانک مس��کن براي‬ ‫تبلي��غ دفترچه‌هاي پس‌ان��داز کودکان و‬ ‫نوجوان از همين شعار «تو فکر يک سقفم»‬ ‫اس��تفاده ک��رد و حاال نيز ب��ه محض آنکه‬ ‫مدادهاي رنگي و دفترچه‌هاي نقاشي را در‬ ‫اختيار کودکان و نوجوانان مي‌گذاريم آنها‬ ‫ناخ��ودآگاه کلب��ه‌اي با س��قف ش��يرواني‬ ‫مي‌کش��ند که دودکش��ي روي س��قف آن‬ ‫اس��ت‪ ،‬دو پنج��ره و يک در ني��ز براي آن‬ ‫مي‌گذارن��د و گاه��ي نيز در کن��ار آن يک‬ ‫درخت که روي آن پرنده‌اي نشس��ته است‬ ‫و اينها همه حکايت از نياز اوليه انس��ان به‬ ‫داش��تن يک سقف است‪ ،‬سقفي که در زير‬ ‫آن به حداقل آرامش‌ها دست يابد‪.‬‬ ‫گزارش امروز را به اين بهانه‪ ،‬به توس��عه‬ ‫و رونق صنع��ت س��قف‌هاي تيرچه بلوک‬ ‫اختصاص داده‌ايم‪.‬‬ ‫آمدن تیرچه بلوک‌ها‬ ‫امروز ساخت س��قف‌هایی با تیرچه بلوک‬ ‫یکی از متداول‌ترین روش‌های ایجاد س��قف‬ ‫در جهان اس��ت که سابقه‌ای حدود ‪ 70‬سال‬ ‫در جه��ان دارد و از ابت��دای ابداع و متداول‬ ‫ش��دن آن در جهان صنعتی‪ ،‬تولید ش��بکه‬ ‫فوالدی خرپ��ای تیرچه رون��ق یافت‪ .‬ایجاد‬ ‫س��قف با روش تیرچه و بلوک در حدود ‪40‬‬ ‫سال قبل به ایران نیز راه یافت ولی متاسفانه‬ ‫ب��ه دلی��ل کمبود فن��اوری س��اخت تیرچه‬ ‫صنعتی و قیمت بس��یار باالی ماش��ین‌آالت‬ ‫غربی از روش مخرب شوک حرارتی (الکترود‬ ‫جوشکاری) و حوضچه مذاب استفاده شد و‬ ‫اداره‌های دولت��ی وقت به ناچار در ترجمه و‬ ‫برگردان اس��تانداردهای جهانی مربوط برای‬ ‫جبران خسارت ناشی از جوش الکترود اقدام‬ ‫به توصیه مقادیر س��طح مقطع باالتر کردند‬ ‫ک��ه حاصل این عمل دو خس��ارت عمده در‬ ‫پی داش��ت و مشخص ش��د که اوال ساخت‬ ‫تیرچه با روش غلط رفتار س��ازه‌ای درستی‬ ‫در پی نخواهد داش��ت و دوما از فوالد بیشتر‬ ‫در س��اخت تیرچه بدون اینکه مزیتی در پی‬ ‫داشته باشد استفاده شد‪.‬‬ ‫اس��اس ایستایی سقف‌های تیرچه و بلوک‬ ‫بر تعامل دو عنصر فش��اری و کششی متکی‬ ‫و اس��توار است‪ .‬در تیرهای باربر مرکب مثل‬ ‫تیرچ��ه میلگرده��ای پایین تیرچ��ه عنصر‬ ‫کشش��ی اس��ت که حفظ س�لامت فیزیکی‬ ‫عنص��ر تیرچه یک��ی از مهم‌ترین بخش‌های‬ ‫این بحث و مهم‌ترین دلیل برای اس��تفاده از‬ ‫فناوری جوش مقاومتی در س��اخت تیرچه‬ ‫این اس��ت که در هنگام مونت��اژ و تولید نه‬ ‫تنها از سطح مقطع میلگردهای پایین کاسته‬ ‫انواع تيرچه‌ها‪ ،‬انواع بلوک‌ها‬ ‫در حال حاضر در کش��ور ‪ 3‬ن��وع تيرچه مورد مصرف‬ ‫قرار مي‌گيرد‪ .‬تيرچه بتني (فوندوله)‪ ،‬فلزي خودايس��تا‬ ‫(کروميت) يا فلزي غيرخودايس��تا (تام) که در اينجا به‬ ‫اي��ن ‪ 3‬نوع تيرچه بلوک توليدي در کارخانه‌هاي تيرچه‬ ‫بلوک‌سازي کشورمان نگاهي گذرا داريم‪.‬‬ ‫‹ ‹تيرچه بتني‬ ‫تيرچه بتن��ي (فوندوله) رايج‌ترين نوع تيرچه در ايران‬ ‫است که اکثر مهندس��ان ايراني از آن استفاده مي‌کنند‬ ‫ب��ه آن تيرچه خرپا نيز مي‌گويند‪ .‬چراکه اين نوع تيرچه‬ ‫از خرپا تش��کيل شده اس��ت که اغلب از ميلگرد ساخته‬ ‫مي‌ش��ود‪ .‬بتن پاش��نه‪ ،‬اگر ب��راي ريختن بتن پاش��نه‬ ‫از قالب س��فالي اس��تفاده ش��ود به آن تيرچه با کفشک‬ ‫گفته مي‌ش��ود‪ .‬تيرچه پيش فش��رده ني��ز در بعضي از‬ ‫س��اختمان‌ها مورد اس��تفاده قرار مي‌گي��رد‪ .‬ميلگرد به‬ ‫کار رفت��ه در اين نوع تيرچه‌ها با ح��د رواني باال بوده و‬ ‫در س��اختن اين ن��وع تيرچه‌ها قب��ل از انجام بتن‌ريزي‬ ‫ميلگردهاي به کار رفته در تيرچه را تحت کش��ش قرار‬ ‫مي‌دهن��د و آن گاه بتن‌ريزي تيرچه را انجام داده و پس‬ ‫از سخت ش��دن بتن‪ ،‬ميلگردها را آزاد مي‌کنند و بدين‬ ‫وس��يله بتن تيرچه قب��ل از بارگذاري تحت فش��ار قرار‬ ‫مي‌گيرد‪ .‬اجزاي تش��کيل‌دهنده خرپاي تيرچه عبارتند‬ ‫از‪ :‬ميلگرد ب��اال‪ ،‬ميلگرد مارپيچ يا عرضي‪ ،‬آهن پايين يا‬ ‫ميلگردهاي کششي‪.‬‬ ‫‹ ‹تيرچه خودايستا‬ ‫در سيس��تم س��قف کروميت از تيرچه‌هاي فوالدي با‬ ‫جان ب��از (تيرچه کروميت) در ترکيب با بتن اس��تفاده‬ ‫مي‌ش��ود‪ .‬براي پر کردن فضاي خالي بي��ن تيرچه‌ها از‬ ‫قالب‌هاي ثابت مانند بلوک‌هاي س��يماني‪ ،‬پلي استايرن‪،‬‬ ‫طاق ضربي‪ ،‬قالب‌هاي موق��ت فوالدي (کامپوزيت) و يا‬ ‫يک پر‌کننده س��بک ديگر استفاده مي‌شود‪ .‬تيرچه‌هاي‬ ‫فوالدي متشکل از يک نبشي در بال فوقاني و يک تسمه‬ ‫در بال تحتاني و نيز يک ميلگرد خم شده در جان است‪.‬‬ ‫فاصل��ه بين تيرچه‌ها ‪ ۷۳‬تا ‪ ۱۰۰‬س��انتي‌متر و ضخامت‬ ‫بتن روي س��قف بين ‪ ۴‬تا ‪ ۱۰‬سانتي‌متر است‪ .‬تيرچه‌ها‬ ‫خودايستا هستند‪.‬‬ ‫‹ ‹تيرچه تام‬ ‫تيرچه نوين تام در حقيقت بهينه‌سازي شده تيرچه‌هاي‬ ‫بتني و کروميت با افزايش کيفيت و کاهش قيمت است‪.‬‬ ‫اين تيرچه به عنوان تيرچه نوين فوالدي با جان باز مطرح‬ ‫اس��ت و براي ساخت س��قف‌هاي نوين در ساختمان‌هاي‬ ‫اسکلت بتني‪ ،‬فلزي‪ ،‬بنايي و آی‌سی‌اف مورد استفاده قرار‬ ‫مي‌گيرد‪.‬‬ ‫نمی‌ش��ود بلکه طراحی مولکولی میلگرد نیز‬ ‫هی��چ آس��یبی نمی‌بین��د در نتیج��ه فوالد‬ ‫اس��تفاده شده حد آالس��تیک خود را حفظ‬ ‫ک��رده و در ش��رایط بحران��ی از قبیل زلزله‬ ‫می‌تواند رفتار سازه‌ای مناسب داشته و مانع‬ ‫تخریب سقف شود‪.‬‬ ‫در س��اخت تیرچه میلگرد باال با مونتاژ با‬ ‫عضو م��ورب یا زیگزاگ و میلگردهای پایین‬ ‫تشکیل مجموعه خرپای تیرچه را می‌دهند‪.‬‬ ‫اطالق واژه «خرپا» به تیرچه این تصور را‬ ‫به وجود می‌آورد که رفتار سازه‌ای تیرچه‌ها‬ ‫رفتار خرپایی است البته رفتار خرپایی تیرچه‬ ‫محدود به زم��ان حمل‌ونقل و همچنین در‬ ‫هنگام اجرا به منظ��ور تحمل وزن تیرچه و‬ ‫بلوک‌ها و بتن فشاری تا زمان خشک شدن‬ ‫بتن و رسیدن به مقاومت نهایی است‪.‬‬ ‫اعض��ای م��ورب (زیگزاگ‌ها) در س��اخت‬ ‫تیرچه نی��ز دو وظیفه دارن��د؛ اول در ایجاد‬ ‫مشکالت و درد دل‌های تیرچه بلوکی‌ها‬ ‫صاحبان صنایع و کارخانه‌‌ه��ای تولید تیرچه بلوک‬ ‫نیز مثل بس��یاری از رده‌های صنعتی مشکالت خاص‬ ‫خودش��ان را دارند‪ ،‬ک��ه بروز برخی از این مش��کالت‬ ‫گاه به مش��اجرات صنف��ی در میان اعض��ای اتحادیه‬ ‫یا تعاونی‌ه��ای تولیدکنن��ده تیرچه‌بل��وک هم منجر‬ ‫می‌شود؛ از جمله صحبت‌هایی که در این زمینه رییس‬ ‫اتحادیه تولیدکنندگان تیرچه‌بلوک اس��تان خوزستان‬ ‫فعالیت ‪ 500‬کارخانه تولید تیرچه بلوک در ایران‬ ‫مدیرکل اداره نظارت بر اجرای اس��تاندارد گفته است‬ ‫هم‌اکنون تع��داد واحدهای تولیدکننده تیرچه‌بلوک در‬ ‫کشور ‪ 500‬واحد است و از این تعداد حدود ‪ 200‬واحد‬ ‫اقدام به تولید بلوک‌های ساختمانی استاندارد می‌کنند!‬ ‫فری��دون بلغ��اری در گفت‌وگوی��ی اعالم ک��رده ‪70‬‬ ‫درصد تیرچه بلوک‌های ساختمانی غیراستاندارد تولید‬ ‫می‌شوند‪ .‬فریدون بلغاری براین باور است که مهم‌ترین‬ ‫نقطه‌ضع��ف مصال��ح س��اختمانی مرب��وط ب��ه تیرچه‬ ‫بلوک‌های ساختمانی است‪.‬‬ ‫او در گفت‌وگو با ش��بکه اطالع‌رسانی صنوف مسکن‬ ‫ای��ران (صما) گفته اس��ت متاس��فانه به دلی��ل اینکه‬ ‫واحدهای تولیدی تیرچه‌‌بلوک‌های س��اختمانی به‌طور‬ ‫عم��وم در مناطق دورافتاده و توس��ط افراد فاقد دانش‬ ‫فنی اداره می‌ش��ود‪ ،‬از این رو بخش اعظمی از تولیدات‬ ‫آنها غیر استاندارد هستند‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه موسس��ه اس��تاندارد برای تعطیل‬ ‫کردن ای��ن واحدها اقدام��ات گس��ترده‌ای انجام داده‬ ‫اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬متاس��فانه مقامات به بهانه اش��تغالزایی‬ ‫ای��ن واحدهای تولیدی‪ ،‬در مقابل تعطیلی آنها مقاومت‬ ‫می‌کنن��د و همین امر باعث ش��ده تا پرون��ده این نوع‬ ‫واحدها از طریق قضایی پیگیری شود‪.‬‬ ‫او یادآور شده است‪ :‬در حال حاضر در ساختمان‌هایی‬ ‫ک��ه در شهرس��تان‌های کوچک یا روس��تاها س��اخته‬ ‫می‌ش��وند‪ ،‬تیرچ��ه بلوک ب��ه کار برده می‌ش��د اما در‬ ‫فرم خرپایی و پس از اجرا و خش��ک ش��دن‬ ‫بت��ن فش��اری‪ ،‬مقابله با نیروی برش��ی بتن‬ ‫که بیش��تر در دو س��ر تیرچه ک��ه کمترین‬ ‫نیروهای فش��اری وجود دارن��د‪ ،‬ایفای نقش‬ ‫می‌کنند‪ .‬هرچن��د روش‌های متعددی برای‬ ‫ایجاد س��قف اب��داع و تجربه ش��ده‌اند که از‬ ‫آن جمله می‌توان ب��ه روش‌های کامپوزیت‪‌،‬‬ ‫پیش تنیده‪ ،‬پس تنیده و‪ ...‬اشاره کرد‌‪ .‬روش‬ ‫«تیرچه‌بلوک» به دالیلی هنوز س��هم بسیار‬ ‫زیادی در صنعت ساختمان دارد که می‌توان‬ ‫به مقرون به صرفه بودن‪ ،‬استحکام مناسب‪،‬‬ ‫تامین س��بکی وزن س��ازه و از همه مهم‌تر‬ ‫ام��کان کنترل کامل در زمان تولید و اجرا و‬ ‫همچنین تامین نیاز پیش‌ساخته بودن برای‬ ‫س��رعت در انجام کار اش��اره ک��رد و به نظر‬ ‫کارشناسان با توجه به فرهنگ ساختمان در‬ ‫بسیاری از کشورها از جمله ایران تا سال‌های‬ ‫بسیار جایگزینی مناسب‌تر نخواهد داشت‪.‬‬ ‫کالنش��هرها به ویژه تهران‪ ،‬از آجرهای سفالی توخالی‬ ‫اس��تفاده می‌ش��ود‪ .‬مدی��رکل اداره نظارت ب��ر اجرای‬ ‫استاندارد سازمان ملی استاندارد ایران تعداد واحدهای‬ ‫تولیدکننده تیرچه بلوک در سراس��ر کش��ور را حدود‬ ‫‪ 500‬واحد برآورد کرد و گفت‪ :‬از این تعداد حدود ‪200‬‬ ‫واحد اقدام به تولید بلوک‌های س��اختمانی اس��تاندارد‬ ‫می‌کنن��د اما ‪ 300‬واح��د دیگر کماکان ب��ا روش‌های‬ ‫س��نتی و بدون محاس��بات فنی و کارشناسی اقدام به‬ ‫تولی��د بلوک‌های غیراس��تاندارد می‌کنن��د‪ .‬وی تاکید‬ ‫کرد‪ :‬در ی��ک جمع‌بندی کلی می‌توان ب��ه این نتیجه‬ ‫رس��ید که فقط حدود ‪ 30‬درص��د از تیرچه بلوک‌های‬ ‫س��اختمانی به صورت اس��تاندارد تولید می‌شوند و ‪70‬‬ ‫درصد مابقی توس��ط افراد فاقد دان��ش فنی به صورت‬ ‫غیراس��تاندارد تولید می‌شود‪ .‬بلغاری ادامه داد‪ :‬هرچند‬ ‫مقامات محلی با رویکرد اشتغالزایی از تعطیلی این نوع‬ ‫واحدها جلوگی��ری می‌کنند اما با توجه به اینکه عمده‬ ‫این واحدها توسط یک تا دو نفر اداره می‌شود‪ ،‬تعطیلی‬ ‫آنها باه��دف ممانع��ت از تولید مصالح غیراس��تاندارد‬ ‫ساختمانی‪ ،‬مشکل‌آفرین نخواهد بود‪.‬‬ ‫وی درباره میزان کیفیت س��ایر مصالح س��اختمانی‬ ‫گفت‪ :‬خوش��بختانه مصالح پرمصرف ساختمانی به‌ویژه‬ ‫مصالح��ی ک��ه نقش اصل��ی در اس��تحکام بن��ا دارند‬ ‫اس��تانداردهای الزم را دارا بوده ب��ه طوری‌که برخی از‬ ‫آنها‪ ،‬از استاندارد درصدی برخوردار هستند‪.‬‬ ‫در رس��انه‌های محلی این اس��تان منعکس کرد که در‬ ‫رس��انه‌های کش��وری نیز بازتاب داش��ت؛ او گفته بود‪:‬‬ ‫سازمان نظام مهندسی متولی صنعت ساخت و ساز در‬ ‫اس��تان است‪ .‬به‌عنوان مثال دلیل اصلی تخریب برخی‬ ‫س��اختمان‌ها رعایت نکردن اصول ساختمان‌سازی در‬ ‫شهر است‪ .‬بنابراین نبود مدیریت صحیح موجب شده‬ ‫تا این قبیل مشکالت در شهر وجود داشته باشد‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه اتحادیه می‌تواند بازوی راست‬ ‫دس��تگاه‌های اجرایی س��ازمان نظام مهندس��ی باشد‬ ‫تصریح کرد‪ :‬س��ازمان نظام مهندسی با اتحادیه تیرچه‬ ‫بلوک همکاری الزم را ندارد و اگر کنترل اسکلت‌کاران‬ ‫بتنی توسط اتحادیه تولیدکنندگان تیرچه بلوک استان‬ ‫انجام ش��ود می‌توان مشکالت س��اختمان‌های بتنی را‬ ‫به حداقل رس��اند زی��را اتحادیه ت��وان آن را دارد تا با‬ ‫متخلفان برخورد جدی‌تری داشته باشد‪.‬‬ ‫وی اظهار کرد‪ :‬مکاتبات زیادی در این باره با سازمان‬ ‫نظام مهندس��ی انجام و راهکارهایی چون تهیه فرمت‬ ‫معرفی کارفرمایان به اتحادیه اعالم شده که متأسفانه‬ ‫در این زمینه هیچ‌گونه اقدامی از س��وی سازمان نظام‬ ‫مهندسی انجام نشده است‪.‬‬ ‫وی تصری��ح ک��رد‪ :‬اتحادی��ه در س��ال ‪1392‬‬ ‫تفاهم‌نامه‌ای برای کنترل استاندارد مصالح ساختمانی‬ ‫در ش��رکت‌های تولید‌کننده با اداره اس��تاندارد استان‬ ‫خوزس��تان منعقد کرد و در این زمینه آزمایش��گاهی‬ ‫به‌عنوان آزمایش��گاه همکار با دارا بودن صالحیت فنی‬ ‫توس��ط اداره استاندارد معرفی شد اما هرج و مرج‌های‬ ‫موجود و فروریختن اس��کلت بتنی س��اختمان‪ 9‬طبقه‬ ‫واق��ع در اه��واز منطقه کوی باهنر (‪ 300‬دس��تگاه) و‬ ‫در س��ایر نقاط شهر و فرو ریختن س��اختمان تجاری‬ ‫در تقاطع خیابان نه��م کیانپارس نبش خیابان وهابی‬ ‫نمایانگر واقعیت تلخی است که چنانچه سازمان نظام‬ ‫مهندس��ی با اتحادیه‌ه��ای صنف صنعت س��اختمان‬ ‫همکاری نکند همچنان جان ش��هروندان به‌دلیل نبود‬ ‫مدیریت در سازمان نظام مهندسی در خطر است و به‬ ‫سرمایه‌های ملی آسیب وارد می‌شود‪.‬‬ ‫دانستنی‬ ‫نگاهی به سقف‌های کرومیتی‬ ‫به‌طور کلی سقف‌های تیرچه بلوک اعم از تیرچه‬ ‫کرومیت یا بتنی اگر درست طراحی‪ ،‬محاسبه و اجرا‬ ‫ش��وند نسبت به س��قف‌های بتن درجا و کامپوزیت‬ ‫به‌دلیل ضخامت بیش��تر سقف و اس��تفاده از بلوکه‬ ‫ل��رزش کمتری دارند اما این مس��ئله کلی اس��ت و‬ ‫بنا به ش��رایط مختلف تف��اوت می‌کند‪ .‬مثال لرزش‬ ‫س��قف‌های کامپوزی��ت در صورتی‌ک��ه ب��ه هنگام‬ ‫بتن‌ریزی زی��ر تمامی تیرآهن‌ه��ای فرعی و اصلی‬ ‫ش��مع‌بندی شود به مراتب کمتر خواهد شد‪ .‬لرزش‬ ‫س��قف‌های تیرچه و بلوک س��نتی (تیرچه زیگزاگ‬ ‫بتنی) نیز به دلیل شمع‌بندی به هنگام اجرا نسبت‬ ‫به سایر سقف‌ها کمتر است‪.‬‬ ‫س��قفی با تیرچه کرومیت و بلوکه سفال را درنظر‬ ‫بگیری��د‪ ،‬چنانچه بلوکه آن‌را به پلی‌اس��تایرن تغییر‬ ‫دهی��د انتقال صوت تا حد زیادی کم می‌ش��ود ولی‬ ‫لرزش س��قف تا حدی افزایش می‌یابد‪ .‬کارشناسان‬ ‫معتقدن��د روابط پیش��نهادی در بن��د ‪3-9-1-10‬‬ ‫مبحث دهم از مقررات ملی س��اختمان برای کنترل‬ ‫فرکان��س تیره��ا به هی��چ وجه درب��اره تیرچه‌های‬ ‫کرومیت ص��دق نمی‌کند و در عمل نیز تجربه آن‌را‬ ‫ثاب��ت کرده اس��ت زیرا لرزش س��قف‌ها ب��ه عوامل‬ ‫متع��دد و پیچیده‌ای بس��تگی دارد اما اگر بخواهیم‬ ‫نتیجه‌گیری کلی کنیم باید گفت چنانچه تیرچه‌ها‬ ‫به درس��تی طراح��ی و تولید ش��وند و در اجرا نیز‬ ‫دقت‌ه��ای الزم ب��ه عمل آی��د لرزش س��قف‌های‬ ‫کرومی��ت تا دهانه حدود ‪ 8‬مت��ر کاملا در حد قابل‬ ‫قبول است و جای نگرانی در این باره نیست‪.‬‬ ‫‹ ‹اجرای نامناسب سقف کرومیت‬ ‫متاس��فانه یکی از معضالت س��قف‌های کرومیت‬ ‫اج��رای غیراصولی آن اس��ت‪ .‬حت��ی در صورتی‌که‬ ‫تیرچه‌ه��ای م��ورد اس��تفاده از ن��وع مرغ��وب و با‬ ‫محاس��بات کامل باش��د اجرای بد می‌تواند منجر به‬ ‫ریزش یا شکم دادن س��قف شود‪ .‬دو عامل مهم که‬ ‫در اج��را باید به آن توجه کرد‪ ،‬این اس��ت که اوال تا‬ ‫حد امکان از برش زدن تیرچه‌ها خودداری شود و در‬ ‫صورتی‌که مجبور به کوتاه کردن تیرچه‌ها شدیم باید‬ ‫حتما به شیوه مناسب محل برش خورده ترمیم و با‬ ‫طول جوش مناسب تقویت شود تا از شکست تیرچه‬ ‫جلوگیری ش��ود‪ .‬دوم��ا جلوی کمانش ب��ال فوقانی‬ ‫تیرچه‌ها به هر نحو ممکن باید گرفته ش��ود‪ .‬این امر‬ ‫در تیرچه‌های بلند بسیار حساس و مهم است‪ .‬غیراز‬ ‫این‌دو نیز جزئیات فراوانی در اجرای سقف کرومیت‬ ‫بای��د مد نظر ق��رار گیرد که بی‌توجه��ی به هرکدام‬ ‫می‌تواند موجب ایجاد نقص در سقف شود‪.‬‬ ‫‹ ‹بیتن‌ریزی سقف‌های کرومیت‬ ‫چنانچ��ه س��قف س��ازه‌ای کرومیت و سیس��تم‬ ‫مهاربندی جانبی آن دیوار برش��ی باش��د عمال باید‬ ‫یک سقف به یک سقف بتن‌ریزی شود زیرا همراه با‬ ‫سقف باید دیوارهای برشی را بتن‌ریزی کرد و بستن‬ ‫دیوار برش��ی بیش از یک طبقه فعال عملی و اصولی‬ ‫نیس��ت‪ .‬البته می‌توان تنه��ا دیوارهای یک طبقه را‬ ‫بتن‌ریزی کرد و چند س��قف را باهم بتن‌ریزی کرد‬ ‫و بتن را در نزدیک محل دیوار برش��ی قطع کرد اما‬ ‫این امر هم به لحاظ فنی توصیه نمی‌ش��ود و هم در‬ ‫عمل باید برای بتن‌ریزی دیوارهای هر طبقه مجدد‬ ‫از بتن و پمپ و ویبره و ‪ ...‬اس��تفاده کرد که مقرون‬ ‫به صرفه نخواهد بود‪.‬‬ ‫‹ ‹محاس�ن و معای�ب اس�تفاده از بلوکه‌ه�ای‬ ‫پلی‌استایرن در سقف‌های کرومیت‬ ‫از آنجا که بلوکه پلی‌اس��تایرن دارای وزن بس��یار‬ ‫کمی است سقف حاصل وزنی سبک خواهد داشت و‬ ‫بنابراین وزن فوالد مصرفی در اسکلت و فونداسیون‬ ‫کاه��ش خواهد یافت البته این امر تنها زمانی اتفاق‬ ‫می‌افتد که از ابتدا مهندس محاس��ب‪ ،‬محاس��بات‬ ‫س��ازه را بر اس��اس اس��تفاده از بلوکه پلی‌استایرن‬ ‫انجام دهد اما اس��تفاده از ای��ن بلوکه‌ها معایبی نیز‬ ‫دارد‪ .‬بیشتر بلوکه‌های پلی استایرن آتش می‌گیرند‬ ‫و بیش��تر فروش��ندگان این بلوکه‌ها نوع معمولی را‬ ‫به‌جای نوع نس��وز ارائه می‌دهن��د‪ .‬همچنین قیمت‬ ‫ای��ن نوع بلوکه‌ها نس��بتا باالس��ت و قیمت س��قف‬ ‫تمام ش��ده را افزایش می‌دهد اما ش��اید مهم‌ترین‬ ‫نکته در اس��تفاده از بلوکه پلی‌اس��تایرن این اس��ت‬ ‫که در س��قف‌هایی که با این بلوکه کار شده‌اند بعد‬ ‫از سفید‌کاری س��قف‪ ،‬ترک‌هایی در کنار بلوکه‌ها و‬ ‫در طول تیرچه ایجاد می‌شوند‪ .‬این ترک‌ها احتماال‬ ‫به‌خاط��ر اختالف ضریب انبس��اط حرارت��ی بلوکه‬ ‫پلی‌اس��تایرن با تیرچه‌ها (اعم از کرومیت یا بتنی)‬ ‫است‪.‬‬
‫ماجرای هنر در شهر‬ ‫کدام نمايش‪ ،‬کدام تاالر؟‬ ‫س�پیده س�حر‪ :‬در این بخش تالش شده است‬ ‫برای عالقه‌مندان به هنر تئاتر برنامه‌های تاالرهای‬ ‫مختلف را در ماه جاری ارائه کنیم؛‬ ‫‹ ‹فرهنگسراي نياوران‬ ‫سالم‪ ،‬خداحافظ‬ ‫نويسنده‪ :‬هما عليزاده‬ ‫کارگردان‪ :‬ميکائيل شهرستاني‬ ‫زم��ان اج��را‪ 12:‬بهمن تا ‪ 16‬اس��فند‪ ،‬س��اعت‬ ‫اجرا‪20:‬‬ ‫موضوع‪ :‬درباره آدم‌هايي است که از شب تا صبح‬ ‫کنار يک کيوسک تلفن روايتگر درد‌ها مي‌شوند‪...‬‬ ‫بازيچگان‬ ‫نويسنده‪ :‬گووان مهر اسماعيل‌پور‬ ‫کارگردان‪ :‬حسن رونده‬ ‫زمان اجرا‪ 5 :‬بهمن تا ‪ 15‬اس��فند‪ ،‬ساعت اجرا‪:‬‬ ‫‪18‬‬ ‫شماره تماس‪22299730:‬‬ ‫انتهاي خيابان پاسداران ـ مقابل پارک نياوران‬ ‫موض��وع‪ :‬حکاي��ت اي��ن نماي��ش درب��اره‬ ‫پهل��وان و دي��وي اس��ت ک��ه از ديرب��از ب��ا‬ ‫ه��م برس��ر چش��مه‌اي کين��ه‌اي ديرين��ه‬ ‫دارند‪...‬‬ ‫‹ ‹تماشاخانه سنگلج‬ ‫آشپزخانه بيچاره رستم آبادي‬ ‫نويسنده‪ :‬سيدمحمد مساوات‬ ‫کارگردان‪ :‬محمدعلي نوروش‬ ‫زمان اجرا‪ 30:‬بهمن تا ‪ 27‬اسفند‬ ‫شماره تماس‪55156060 :‬‬ ‫خياب��ان حاف��ظ جنوبي – بعد از پارک ش��هر‪-‬‬ ‫ابتداي خيابان بهشت‬ ‫موضوع‪ :‬فردي به نام بيچاره در اين ش��هر آشپز‬ ‫مي‌شود و اتفاقاتي برايش مي‌افتد‪...‬‬ ‫‹ ‹تاالر محراب‬ ‫تطهير بالنکو پوزنت‬ ‫نويسنده‪ :‬جورج برنارد شاو‬ ‫کارگردان‪ :‬سياوش اسد‬ ‫زمان اج��را‪ 15 :‬بهمن تا ‪ 15‬اس��فند‪ ،‬س��اعت‬ ‫اجرا‪18:‬‬ ‫شماره تماس‪66402284:‬‬ ‫خياب��ان وليعصر(ع��ج)‪ -‬تقاط��ع خياب��ان‬ ‫امام‌خميني(ره)‬ ‫موضوع‪ :‬مردي به جرم دزديدن اس��ب دستگير‬ ‫مي‌ش��ود‪ ،‬حکم او کينه‌توزانه و نه از س��ر عدالت‬ ‫صادر مي‌شود‪ ،‬اما‪...‬‬ ‫‹ ‹تماشاخانه ايرانشهر‬ ‫يک صبح ناگهان‬ ‫نويسنده و کارگردان‪ :‬حسين پاکدل‬ ‫زم��ان اج��را‪ 14:‬بهمن تا ‪ 27‬اس��فند‪ ،‬س��اعت‬ ‫اجرا‪20:‬‬ ‫شماره تماس‪88814115 :‬‬ ‫خياب��ان طالقاني ‪ -‬خيابان ش��هيد موس��وي‬ ‫ع جنوبي باغ هن��ر ‪ -‬جنب خانه‬ ‫ش��مالي – ضل ‌‬ ‫هنرمندان‬ ‫موض��وع‪ :‬در اين اثر افراد يک خانواده‪ ،‬با بحران‬ ‫ش��خصي و خانوادگي مواجه مي‌شوند و اين اتفاق‬ ‫درس��ت همزمان با م��رگ ناصرالدين‌ش��اه اتفاق‬ ‫مي‌افتد‪...‬‬ ‫‪22‬‬ ‫شنبه ‪ 9‬اسفند ‪ 9 - 1393‬جمادی االول ‪ 28 -1436‬فوریه ‪ -2015‬شماره ‪ -168‬پیاپی ‪1486‬‬ ‫اقتصاد هنر‬ ‫‪report@smtnews.ir‬‬ ‫نگاهی به ارتباط اقتصاد باهنر در جامعه سنتی و مدرن و استقبال مخاطبان هر دوره از آثار هنری‬ ‫میر غوغا را بگو مستان سالمت می‌کنند‬ ‫وان ِ‬ ‫مریم ابراهیمی‪ -‬گروه گزارش‪ :‬امروز‬ ‫جه��ان م��ادی معاص��ر همه‌چی��ز را با‬ ‫معیارهای کمی و غالبا مادی و اقتصادی‬ ‫می‌سنجد‪ .‬و در برخی نقاط جهان تا جایی پیش‌رفته‬ ‫که نه تنها آثار و نتایج و فواید فعالیت‌های بشری را‬ ‫این‌گون��ه ارزیابی می‌کند‪ ،‬بلکه پا را فراتر نهاده و به‬ ‫بازدهی فوری و فی‌البداهه آن اصرار می‌ورزد‪.‬‬ ‫یک��ی از مقوالتی ک��ه به انحای مختلف به اس��ارت‬ ‫س��رمایه درآمده اس��ت‪ ،‬زمینه‌ه��ای مختلف هنری‬ ‫اس��ت که کم و بی��ش (چه از نظ��ر هنرمند‪ ،‬چه از‬ ‫نظر مواد اولیه مورد نیاز او و چه از نظر آحاد جامعه‬ ‫ب��ه عنوان مخاطبان هنر) تحت تاثیر موازین اقتصاد‬ ‫رایج جامعه قرار گرفته‌اند‪.‬‬ ‫ب��ه همین دلیل با نگاهی به هنر و اقتصاد س��نتی و‬ ‫مدرن به کاربرد اقتصاد در هنر پرداخته‌ایم‪.‬‬ ‫اس��ت برای آفرین��ش صور لذت‌بخش که نش��ان از‬ ‫تاثیر فرهنگ و جهان‌بین��ی بر تعریف هنر برای هر‬ ‫جامعه‌ای دارد‪ .‬چرا که معنای آفرینش و لذت‪ ،‬برای‬ ‫مکاتب مختلف‪ ،‬مفاهیم متفاوت و حتی متضادی اند‬ ‫که در مقوالت مختلف حیات نیز گوناگون هستند‪.‬‬ ‫‹ ‹منشأ هنر‬ ‫منش��أ هنر (به طور عام) را می‌توان مختص انسان‬ ‫دانس��ت و به قول بزرگان هنر‪ ،‬انسانیت انسان است‬ ‫چون موجودات دیگر‪ ،‬در درک آن ناتوان هس��تند و‬ ‫نمی‌توانند آن را به ظهور و تصویر درآورند و به قولی‬ ‫در لب��اس ماده متجلی‌اش کنند‪ .‬یکی از مبانی هنر‪،‬‬ ‫خالقیتی اس��ت که در انس��ان به ودیعه نهاده شده‬ ‫اس��ت‪ .‬حدیث قدس��ی «کنت کنزا مخفیا و احببت‬ ‫ان اعرف فخلقت الخلق لکی اعرف» پیوند عمیقی با‬ ‫ریشه این کالم دارد‪.‬‬ ‫اقتص��اد موضوعی اس��ت ک��ه تعاری��ف مرتبط با‬ ‫‹ ‹اقتصاد هنر در جهان مادی معاصر‬ ‫گونه‌های مختلف آن با اس��تفاده‬ ‫واژه آرت در فارس��ی مع��ادل‬ ‫از منابع��ی ک��ه متضم��ن مبانی‬ ‫«فن»‪« ،‬هنر» و گاهی «صنعت»‬ ‫ارتباط میان معنای‬ ‫فکری مورد نظر هستند‪ ،‬در این‬ ‫ب��ه کار می‌رفت��ه اس��ت‪ .‬واژگان‬ ‫«هنر»‪« ،‬فن» و «صنعت» قسمت می‌آید‪.‬‬ ‫«فن» و «هنر» به معنای امروزی‬ ‫سنتی‬ ‫جامعه‬ ‫در‬ ‫مرحوم عالم��ه طباطبایی(ره)‬ ‫خود ب��ه توانایی انج��ام عمل یا‬ ‫گویای یکپارچگی و‬ ‫نیز اقتصاد را که ریش��ه‌ای عربی‬ ‫س��اختن صحیح چی��زی اطالق‬ ‫دارد‪ ،‬چنی��ن تعری��ف می‌کن��د‪:‬‬ ‫هماهنگی‌های زندگی‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬جال��ب توج��ه اینکه‬ ‫«اقتصاد ب��ه معنی گرفتن قصد‪،‬‬ ‫شعرای پارسی‌گو‪ ،‬مثل فردوسی‪،‬‬ ‫انسان در جهان است‪.‬‬ ‫و قصد به معنی میانه است‪ .‬پس‬ ‫هن��ر را به معن��ای صنعت نیز به‬ ‫وحدتی که برگرفته از‬ ‫اقتص��اد به معن��ی میانه‌روی در‬ ‫کار برده‌اند‪.‬‬ ‫جهان‌بینی سنتی بوده‬ ‫امور و پرهیز از افراط و تفریط در‬ ‫ام��روز‬ ‫ک��ه‬ ‫نی��ز‬ ‫صنع��ت‬ ‫واژه‬ ‫و بر همه اعمال‪ ،‬رفتار و‬ ‫امور است‪ .‬حضرت امیرالمومنین‬ ‫معادلی برای واژه فناوری اس��ت‪،‬‬ ‫تولیدات انسان‬ ‫علی علیه‌السالم در فضیلت نبی‬ ‫ب��ه «فنون» اش��اره دارد‪ .‬ارتباط‬ ‫حاکم است‬ ‫اکرم صلی‌اهلل‌علیه‌وآله می‌فرماید‪:‬‬ ‫می��ان معن��ای «هن��ر»‪« ،‬فن»‬ ‫«س��یرته القصد و سنته الرشد و‬ ‫و «صنع��ت» در جامعه س��نتی‬ ‫گوی��ای یکپارچگی و هماهنگی‌های زندگی انس��ان کالمه الفضل و حکمه العدل» یعنی‪« :‬سیرت پیامبر‬ ‫در جهان اس��ت‪ .‬وحدتی ک��ه برگرفته از جهان‌بینی اعتدال و س��نتش رشد و کالمش جداکننده حق از‬ ‫سنتی بوده و بر همه اعمال‪ ،‬رفتار و تولیدات انسان باطل و حکمش عدل محض است»‪.‬‬ ‫‹ ‹اقتصاد پیش و پس از ارتباط با هنر‬ ‫حاکم است‪.‬‬ ‫واژه اکونوم��ی که معادل فارس��ی آن اقتصاد اس��ت‬ ‫مروری اجمال��ی بر ادبیات ایران نی��ز گویای این‬ ‫واقعیت اس��ت ک��ه مفهوم هنر محدودی��ت امروز را ب��ه معنای مدیری��ت خانه‪ ،‬مدیریت (ب��ه طور عام)‪،‬‬ ‫نداش��ته و جملگی کماالت معنوی انسانی که نشان مدیریت سرمایه‪ ،‬مدیریت دقیق منابع و عقل‌معاش‬ ‫از جهان‌بین��ی‪ ،‬تفکر‪ ،‬انس��انیت و آرمان‌ه��ای او را ب��ه کار م��ی‌رود‪ .‬اما به ط��ور کلی م��راد از اقتصاد‪،‬‬ ‫موضوعاتی اس��ت که به نحوی با س��رمایه و درآمد‬ ‫داشته‌اند شامل می‌شده است‪.‬‬ ‫مرح��وم عالمه جعف��ری علیه‌الرحم��ه در تعریف سروکار دارند‪.‬‬ ‫هن��ر‪ ،‬نوع نگ��رش و بینش‌ه��ای چهارگانه «بینش ‹ ‹رابطه هنر و اقتصاد‬ ‫اگ��ر هر چیزی ک��ه از هنرها تولید می‌ش��ود‪ ،‬اثر‬ ‫علمی محض»‪« ،‬بینش نظری»‪« ،‬بینش فلس��فی»‬ ‫و «بین��ش مذهبی» را دخی��ل می‌داند که هر کدام هن��ری و ب��ه وجودآورن��ده آن نیز هنرمن��د نامیده‬ ‫ش��ود و اقتصاد نیز مترادف ب��ا درآمدزایی آن فرض‬ ‫منجر به ارائه تعریفی خاص از هنر می‌شوند‪.‬‬ ‫به هرحال‪ ،‬هنر را یکی از نمودها و جلوه‌های بسیار ش��ود‪ ،‬تعابیری همچون هن��ر درآمدزا یا خودکفایی‬ ‫شگفت‌انگیز و س��ازنده حیات بشری دانسته و نمود‬ ‫هن��ری را جایگاه تالقی روحی بزرگ که دارای نبوغ‬ ‫هنری اس��ت با دیگر ارواح انس��ان‌ها قلمداد کرده و‬ ‫ِ‬ ‫بزرگ‬ ‫روح‬ ‫معتقد اس��ت که این تالقی باید هم برای ِ‬ ‫هنرمند مفید باش��د و هم برای روح تماش��اگر‪ .‬ولی‬ ‫هن��ر را به دو دس��ته «هنر پیرو» و «هنر پیش��رو»‬ ‫تقسیم کرده و معتقد اس��ت که معنای پدیده پیرو‬ ‫آن اس��ت که از خواس��ته‌ها و تمایالت و اخالقیات‬ ‫رسمی و دانسته‌های معمولی تبعیت می‌کند‪.‬‬ ‫در توج��ه به تعریفی که هرب��رت رید(معنی هنر‪،‬‬ ‫ترجمه نجف دریابندری) از هنر دارد‪ ،‬هنر کوششی‬ ‫در هنر می‌توانند کاربرد داشته باشند‪ .‬اگر اقتصاد را‬ ‫ب��ه معنای تعادل و هنر را مش��تمل بر آثاری بدانیم‬ ‫که در یکی از ش��قوق هنر تولید می‌ش��وند‪ ،‬در این‬ ‫صورت می‌توان رابطه منطق��ی و تنگاتنگی را برای‬ ‫آنها تصور کرد‪.‬‬ ‫رابطه «هنر» و «اقتصاد هنرمند» به تاثیر سرمایه‬ ‫ب��ر کمیت و کیفیت آثار هنری مورد نظر می‌پردازد‪.‬‬ ‫برخ��ی از آثار هنری بیش��تر از دیگ��ران به کاال که‬ ‫ع��ده‌ای در تولید آن نقش داش��ته و ع��ده‌ای آن را‬ ‫مصرف می‌کنند‪ ،‬شباهت دارند؛ مانند سینما‪ .‬برخی‬ ‫آثار هنری مخاطبان بیشتری دارند‪ ،‬همچون سینما‪،‬‬ ‫ادبیات و موس��یقی‪ .‬برخ��ی آثار هن��ری مخاطبان‬ ‫محدودت��ری دارن��د‪ ،‬همچ��ون تئاتر‪ .‬برخ��ی دیگر‪،‬‬ ‫مخاطبان کاملا مح��دود و حتی انحصاری دارند که‬ ‫البته مراد از مخاطب می‌تواند به اس��تفاده‌کننده نیز‬ ‫اطالق شود (مثل یک تابلوی نقاشی)‪.‬‬ ‫بنابرای��ن مالحظ��ه می‌ش��ود که نق��ش اقتصاد و‬ ‫س��رمایه نیز در ایجاد آثار هنری رشته‌های متفاوت‬ ‫هنری‪ ،‬مختلف خواهد ب��ود‪ .‬به عبارت دیگر‪ ،‬میزان‬ ‫س��رمایه در اختی��ار هنرمندان رش��ته‌های مختلف‬ ‫هن��ری‪ ،‬تاثیر جدی ب��ر کمیت و کیفی��ت ارائه اثر‬ ‫هنری خواهد داشت‪.‬‬ ‫‹ ‹رابطه هنر و اقتصاد عمومی‬ ‫فرآورده‌های ذهنی و مادی نقش��ی اساس��ی را ایفا‬ ‫کند‪.‬‬ ‫‹ ‹اقتصاد و هنر درجامعه سنتی‬ ‫برخ��ی معتقدند که در گذش��ته هن��ر در انحصار‬ ‫اش��راف و ثروتمندان بود‪ ،‬ولی ام��روز توده مردم از‬ ‫آن برخوردار و با هنر عجین هستند‪ .‬بی‌شک انسان‬ ‫در گذش��ته که وس��ایل زندگی‌اش جملگی‪ ،‬ساخته‬ ‫دس��ت خودش بود؛ (حتی خانه) موس��یقی و شعر‬ ‫بومی و فولکلور هم در زندگی او رواج داش��ت‪( .‬اگر‬ ‫چه دولتمردان نیز موس��یقی خاص خود را داشته و‬ ‫حتی موسیقیدانان را در اختیار داشته‌اند)‪.‬‬ ‫معماری هنرمندانه مساجد‪ ،‬بازارها‪ ،‬تکایا‪ ،‬خانه‌ها‬ ‫و م��دارس در اختی��ار همه بود‪( .‬ک��ه البته کاخ‌ها و‬ ‫قصرها هم بودند)‪ .‬ش��عر فردوسی و حافظ و مولوی‬ ‫و س��عدی بر زبان همه جاری بود‪ ،‬گرچه ش��اعران‬ ‫درباری هم بودند‪.‬‬ ‫اگرچ��ه نمایش‌های��ی خ��اص و ب��ا ش��کوه برای‬ ‫ثروتمن��دان برگزار می‌ش��د ولی نمای��ش تعزیه به‬ ‫عن��وان هنری دین��ی و بومی و عام (ب��دون زمان و‬ ‫مکان) در جای‌جای ش��هر جاری بود‪ .‬نمایش��ی که‬ ‫مردم نه تنها تماش��اگرش بودند که به‌راحتی‪ ،‬خود‬ ‫نیز بازیگر می‌شدند‪.‬‬ ‫ام��ا امروزه بس��یاری هنرها یا حداقل بس��یاری از‬ ‫مصادیق آنها برای عده‌ای خاص هس��تند‪ .‬این عده‬ ‫الزام��ا متم��ول و قدرتمند نیس��تند‪ ،‬بلکه کس��انی‬ ‫هس��تند که هنرمند باید بتواند با آنها ارتباط برقرار‬ ‫کند‪.‬‬ ‫در بررس��ی ارتب��اط «هنر» و «اقتص��اد عمومی»‬ ‫به چگونگ��ی در نظر گرفتن و مص��رف بودجه‌های‬ ‫دولت��ی در تهیه و ترویج آثار هنری توجه می‌ش��ود‪.‬‬ ‫این بودجه‌ه��ا به‌طبع نمی‌توانند باع��ث تولید نبوغ‬ ‫و موفقی��ت صددرص��د ش��ود‪ .‬به گفته بس��یاری از ‹ ‹هنر و اقتصاد در جامعه مدرن‬ ‫در جامعه مدرن‪ ،‬هنر (به ناچار) درخدمت سرمایه‬ ‫هنرمندان و کارشناس��ان این حوزه‪ ،‬بودجه‌ها فقط‬ ‫ق��رار می‌گی��رد‪ .‬در حالی که در‬ ‫مواداولی��ه موردنیاز هنرمندان را‬ ‫جامعه سنتی استقالل خویش را‬ ‫تامین یا م��کان و فضا و امکانات‬ ‫در واقع ارتباط اقتصاد‬ ‫حفظ می‌کند و به اصول بنیادین‬ ‫مناسب بهره‌گیری جامعه از آثار‬ ‫جامع‬ ‫‌تواند‬ ‫ی‬ ‫م‬ ‫هنر‬ ‫و‬ ‫خویش پایبند است‪.‬‬ ‫هنری را فراهم می‌کنند‪.‬‬ ‫همه ارتباطاتی باشد که‬ ‫در واقع در جامعه مدرن بدون‬ ‫ب��ه همین دلیل‪ ،‬کارشناس��ان‬ ‫اقتصاد آحاد و نهادهای‬ ‫هیچ‌گونه قیدی هن��ر برای هنر‬ ‫ب��ر این باورند ک��ه رابطه «هنر»‬ ‫و «اقتصاد ملی» شاید مهم‌ترین جامعه با هنر دارند‪ .‬ضمن مط��رح اس��ت در حال��ی که در‬ ‫ارتباطی باش��د که هنر و اقتصاد آنکه برنامه‌ریزی مناسب جامعه س��نتی که می‌تواند برای‬ ‫اکن��ون و معاصر هم باش��د‪ ،‬هنر‬ ‫می‌توانن��د ب��ا یکدیگ��ر داش��ته‬ ‫برای تبیین ارتباط هنر‬ ‫با قی��ودی همچون هن��ر «برای‬ ‫باش��ند‪ .‬در واق��ع ای��ن ارتب��اط‬ ‫و اقتصاد ملی می‌تواند‬ ‫انس��ان»‪« ،‬هنر متعه��د» «هنر‬ ‫می‌توان��د جامع هم��ه ارتباطاتی‬ ‫نخست در ترویج هنرها‬ ‫پیشرو» «هنر قدس��ی» و مانند‬ ‫باشد که اقتصاد آحاد و نهادهای‬ ‫و سپس رواج هنر بر‬ ‫آن مطرح می‌شود‪.‬‬ ‫جامعه با هنر دارند‪.‬‬ ‫فرآورده‌های ذهنی و‬ ‫‹ ‹در ب�اب نتیجه‌های�ی از‬ ‫ضمن آنکه برنامه‌ریزی مناسب‬ ‫مادی نقشی اساسی را‬ ‫ارتباط هنر و اقتصاد‬ ‫برای تبیین ارتباط هنر و اقتصاد‬ ‫کند‬ ‫ایفا‬ ‫مس��لم اس��ت که برای اعتال و‬ ‫ملی می‌تواند نخس��ت در ترویج‬ ‫تروی��ج هنر‪ ،‬در دس��ت داش��تن‬ ‫هنره��ا و س��پس رواج هن��ر بر‬ ‫س��رمایه کافی و مناس��ب برای‬ ‫آم��وزش عموم��ی و معرفی هنر و تبع��ات مفید آن‬ ‫ب��رای تامین مواد اولیه و مکان و فضای ارائه هنرها‪،‬‬ ‫برآوردن نیازهای هنرمن��دان‪ ،‬برای تامین فضاهای‬ ‫آموزش��ی‪ ،‬وسایل و امکانات الزم هنرآموزان و مانند‬ ‫آنها ضرورتی انکارناپذیر است‪.‬‬ ‫بودج��ه‪ ،‬س��رمایه و ابزار بای��د در اختی��ار هنر و‬ ‫هنرمند قرار گیرد‪.‬‬ ‫اگ��ر تفکری معن��وی و روحانی ب��ر جامعه حاکم‬ ‫باشد‪ ،‬صرف س��رمایه برای اعتالی معنویت جامعه‪،‬‬ ‫ضروری است‪.‬‬
‫استان‌ها‬ ‫‪states@smtnews.ir‬‬ ‫شنبه ‪ 9‬اسفند ‪ 9 - 1393‬جمادی االول ‪ 28 -1436‬فوریه ‪ -2015‬شماره ‪ -168‬پیاپی ‪1486‬‬ ‫امضای تفاهمنامه‌ای توسط استاندار کردستان و استاندار سلیمانیه عراق‪ ،‬تجارت با کشور همسایه را تسهیل کرد‬ ‫‪23‬‬ ‫موانع صادرات از جلوی پای تاجران سنندجی برداشته شد‬ ‫فرید سماواتی ـ گروه استان‌ها‪ :‬همسایگی استان‬ ‫کردس��تان با اقلیم کردس��تان عراق و مش��ابهت‌های‬ ‫زبان��ی و قومی در دو س��وی مرزها به عن��وان مزیتی‬ ‫برای توسعه تجارت‪ ،‬استاندار سلیمانیه عراق را از مرز‬ ‫رسمی باشماق مریوان به سنندج کشاند تا در سفری‬ ‫دو روزه همراه با هیات عراق��ی‪ ،‬تفاهمنامه‌ای را امضا‬ ‫کند که از لغو ممنوعیت واردات محصوالت کشاورزی‬ ‫ای��ران به عراق تا تس��هیل در ثبت ش��رکت‌ها‪ ،‬اقامت‬ ‫سرمایه‌گذاران و استقرار شعبه بیمه ایران و بانک ملی‬ ‫در س��لیمانیه عراق را دربر می‌گرفت‪ .‬گفته می‌ش��ود‬ ‫در س��ال‌های اخیر یکی از بزرگترین مشکالت تاجران‬ ‫سنندجی نبود ش��عبه‌ای از بانک‌های ایرانی در اقلیم‬ ‫کردستان عراق بوده است که موانعی بزرگ بر سر راه‬ ‫تج��ارت آنها ایجاد کرده بود ام��ا اکنون با قرار گرفتن‬ ‫این بن��د در این تفاهمنامه تاجران این اس��تان نفس‬ ‫راحتی کش��یده‌اند‪ .‬به گفته ارس�لان ازه��اری معاون‬ ‫برنامه‌ری��زی و امور اقتصادی اس��تانداری کردس��تان‪،‬‬ ‫تبادالت تجاری بین کش��ور ایران با اقلیم کردس��تان‬ ‫عراق به ‪ 6‬میلیارد دالر رس��یده اس��ت که در مقایسه‬ ‫با ‪ 10‬س��ال گذش��ته که ‪250‬میلیون دالر بوده‪ ،‬رشد‬ ‫سریع و چشمگیری داشته است‪.‬‬ ‫دکتر آس��و فری��دون‪ ،‬اس��تاندار‬ ‫س��لیمانیه عراق در ب��دو ورود از‬ ‫م��رز رس��می باش��ماق مریوان‬ ‫بازدید کرد‪ .‬در این س��فر دوروزه‬ ‫این هی��ات عراقی با مس��ئوالن‬ ‫استان کردس��تان از مراکز علمی‪ ،‬کشاورزی‪ ،‬پزشکی‪،‬‬ ‫صنعت��ی و علمی اس��تان بازدید کرده‪ ،‬نشس��ت‌های‬ ‫مش��ترکی با فعاالن این عرصه برگزار شده و از سوی‬ ‫صاحبنظ��ران و متخصص��ان دوط��رف موانع مبادالت‬ ‫اقتصادی‪ ،‬فرهنگی و علمی و اشتغال مورد بررسی قرار‬ ‫گرفت‪ .‬وی همچنین در آیین افتتاح شورای مشترک‬ ‫اتاق‌های بازرگانی سنندج و سلیمانیه گفت‪ :‬ارتباطات‬ ‫میان اس��تان س��لیمانیه عراق و اس��تان کردستان از‬ ‫جوان��ب مختلف به‌وی��ژه از جنبه اقتص��ادی از دیرباز‬ ‫وجود داشته و دارای تاریخچه بسیار کهنی است‪.‬‬ ‫فریدون با بیان اینکه آنچه امروز قصد داریم از طریق‬ ‫اتاق‌های بازرگانی س��نندج و س��لیمانیه انجام دهیم‬ ‫سیس��تماتیک و منظم کردن ای��ن ارتباطات و روابط‬ ‫است گفت‪ :‬بدون شک با وسیع کردن و سیستماتیک‬ ‫کردن این ارتباطات می‌توانیم عالوه بر کاهش قاچاق‪،‬‬ ‫به توسعه منطقه هم کمک کنیم‪.‬‬ ‫اس��تاندار سلیمانیه عراق اظهار کرد‪ :‬آنچه در این دو‬ ‫روز حضور در استان کردستان مشاهده کرده‌ام توسعه‬ ‫بس��یار زیاد در زمینه‌های صنعتی‪ ،‬پزش��کی و امنیتی‬ ‫بوده و این مسئله جای شکرگذاری دارد‪.‬‬ ‫او اف��زود‪ :‬ب��ا وجود اینکه در کش��ورهای همس��ایه‬ ‫بحران‌های زی��ادی وجود دارد اما آرامش سیاس��ی و‬ ‫امنیتی در جمهوری اس�لامی ایران بس��یار باالست و‬ ‫این مهم می‌تواند الگویی برای ما باشد‪.‬‬ ‫آس��و فریدون گفت‪ :‬به عنوان اس��تاندار س��لیمانیه‬ ‫حمایت همه‌جانبه خود از برنامه‌ها و فعالیت‌های اتاق‬ ‫بازرگانی دو طرف را اعالم می‌کنم و از جلسات این دو‬ ‫اتاق به عنوان پلی برای رفع مشکالت استفاده خواهیم‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫در این نشس��ت تخصصی اس��تاندار کردس��تان نیز‬ ‫گفت‪ :‬بخش خصوصی نق��ش مهمی در تقویت روابط‬ ‫میان کشورها دارد و دولت‌ها تنها وظیفه تسهیل‌گری‬ ‫در امور بازرگانی و اقتصادی بخش خصوصی را بر‌عهده‬ ‫دارند‪.‬‬ ‫عبدالمحم��د زاه��دی در آیی��ن‬ ‫افتتاح شورای مشترک اتاق‌های‬ ‫بازرگانی س��نندج و سلیمانیه در‬ ‫س��نندج اظهار کرد‪ :‬در کشور ما‬ ‫اتاق بازرگان��ی صنایع‪ ،‬معادن و‬ ‫کش��اورزی یک نهاد قوی سراسری است که به عنوان‬ ‫پارلم��ان بخش خصوصی عم��ل می‌کند و یک ارتباط‬ ‫ق��وی و سازماندهی‌ش��ده می��ان مس��ئوالن دولتی و‬ ‫مسئوالن اتاق‌های بازرگانی در همه استان‌های کشور‬ ‫وجود دارد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬این ارتباط با عنوان ش��ورای گفت‌و‌گوی‬ ‫دولت با بخش خصوصی انجام می‌ش��ود و هر ماه یک‬ ‫بار مش��کالت بخش خصوصی در ارتباط با کشاورزی‪،‬‬ ‫بازرگان��ی و صنع��ت و معدن در این ش��ورا بررس��ی‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫زاهدی ادامه داد‪ :‬در این جلس��ات مسئوالن دولتی‬ ‫از نظ��رات و دیدگاه‌ه��ای فع��االن اقتص��ادی بخش‬ ‫خصوص��ی مطل��ع می‌ش��وند و در تصمیم‌گیری‌ه��ا و‬ ‫سیاس��ت‌گذاری‌های دولت��ی از این نظرات اس��تفاده‬ ‫خواهند کرد‪ .‬او خطاب به اس��تاندار س��لیمانیه عراق‬ ‫اظهار کرد‪ :‬من و ش��ما به عنوان استانداران دو استان‬ ‫کشور همجوار باید تالش کنیم زمینه گسترش بخش‬ ‫خصوص��ی در عرصه اقتص��ادی را افزایش داده و برای‬ ‫گسترش روابط بکوشیم‪.‬‬ ‫زاهدی در ادامه گفت‪ :‬از گذش��ته‌های دور مبادالت‬ ‫مرزی و روابط میان کردستان و سلیمانیه عراق وجود‬ ‫داش��ته و این روابط به‌صورت سنتی انجام می‌شد اما‬ ‫در دنیای جدید که همه امور کشورهای دنیا در سطح‬ ‫بین‌الملل��ی و ب��ه روش جدید و سیس��تماتیک انجام‬ ‫می‌شود روش‌های سنتی جوابگوی نیازها نیست‪.‬‬ ‫اس��تاندار کردس��تان افزود‪ :‬افتتاح شورای مشترک‬ ‫اتاق‌های بازرگانی سنندج و س��لیمانیه اقدامی بسیار‬ ‫مبارک بوده و در جهت توسعه روابط و بهبود مبادالت‬ ‫بازرگانی‪ -‬تجاری و روابط اقتصادی پایدار مفید خواهد‬ ‫ب��ود‪ .‬وی گفت‪ :‬افتتاح این ش��ورا گامی محکم و مهم‬ ‫برای ساماندهی و سیستماتیک کردن این رابطه است‬ ‫و یقی��ن دارم با همکاری متقابل اتاق‌های هر دو طرف‬ ‫روابط اقتصادی و بازرگانی گسترش می‌یابد‪.‬‬ ‫تفاهمنام��ه‌ای در ای��ن نشس��ت ب��ه امضا رس��ید‪.‬‬ ‫تفاهمنامه‌هایی که از کشاورزی تا صنعت و صادرات را‬ ‫دربرمی‌گرفت‪ .‬در حوزه کشاورزی مقرر شد ممنوعیت‬ ‫واردات کاال و محصوالت کشاورزی تولیدشده در ایران‬ ‫که به طور فصلی از سوی طرف عراقی ایجاد می‌شود‪،‬‬ ‫لغ��و ش��ود‪ .‬همچنین توافق ش��د ص��ادرات کاالهای‬ ‫کشاورزی از استان کردستان به اقلیم کردستان عراق‬ ‫با کیفیت باال‪ ،‬بسته‌بندی‌های مناسب و تاریخ مصرف‬ ‫انجام شود‪ .‬با امضای این تفاهمنامه مقرر شد صادرات‬ ‫گوشت مرغ که دارای تایید دامپزشکی است در همان‬ ‫روز تولید به بازارهای مصرف کردستان عراق برسد‪.‬‬ ‫از سوی طرفین توافق شد صادرات گوشت قرمز تازه‬ ‫به اقلیم کردستان مشروط به داشتن گواهی بهداشتی‬ ‫و با قرنطینه ‪ 30‬روزه انجام ش��ود‪ .‬همچنین صادرات‬ ‫جوجه یک‌روزه به اقلیم کردس��تان عراق ممنوع ولی‬ ‫ترانزیت آن به سایر نقاط آزاد اعالم شد‪.‬‬ ‫صادرات ان��واع خوراک دام‪ ،‬طیور و آبزیان‪ ،‬صادرات‬ ‫گاوش��یری‪ ،‬صادرات انواع ماهی��ان خوراکی و زینتی‪،‬‬ ‫کود شیمیایی و آلی‪ ،‬گل و نشاء زیر نظر سازمان حفظ‬ ‫نباتات آزاد اعالم شد‪ .‬در این نشست در رابطه با ایجاد‬ ‫یک مجتمع کش��ت و صنعت توسط بخش خصوصی‬ ‫ایران در شاره‌زور کردستان عراق توافقاتی انجام شد‪.‬‬ ‫ط��رف ایران��ی ب��ا توجه به درخواس��ت مس��ئوالن‬ ‫اس��تانداری س��لیمانیه ع��راق‪ ،‬آمادگی خ��ود را برای‬ ‫اح��داث مجتمع‌ه��ای گاوش��یری و صنای��ع تبدیلی‬ ‫محصوالت دامی و لبنی اعالم کرد‪.‬‬ ‫نصب و راه‌اندازی دس��تگاه اش��عه ایکس تا ‪ 10‬روز‬ ‫آینده و برداشته‌ش��دن محدودیت‌های سفر ایرانیان به‬ ‫کردس��تان ع��راق از جمله توافقاتی ب��ود که در حوزه‬ ‫امنیتی میان دو طرف انجام شد‪.‬‬ ‫در این حوزه همچنین مقدمات توافقی فراهم شد تا‬ ‫اس��تان حلبچه تسهیل‌گری‌هایی برای عبور و مرور در‬ ‫مرز مله خورد ایجاد کند‪.‬‬ ‫ممنوعی��ت ش��ن‌برداری و ماس��ه‌برداری به‌ویژه در‬ ‫اط��راف رودخانه چوم��ان و ایجاد مکان��ی امن در دو‬ ‫طرف مرز ب��رای جلوگیری از قاچ��اق دام دو موضوع‬ ‫دیگر مورد توافق در این نشست بود‪.‬‬ ‫در ح��وزه صنعت‪ ،‬معدن و تجارت نیز مقرر ش��د در‬ ‫مورد ظرفیت‌های دو طرف اطالع‌رس��انی مس��تمری‬ ‫شود‪.‬‬ ‫تسهیل در ثبت ش��رکت‌ها و اقامت سرمایه‌گذاران‪،‬‬ ‫پیگیری انتقال ‪ 200‬مگاوات برق به سلیمانیه‪ ،‬استقرار‬ ‫ش��عبه بیمه ای��ران و بانک ملی در س��لیمانیه و رفع‬ ‫ممنوعیت استفاده از مصالح ایرانی استاندارد در اقلیم‬ ‫کردستان عراق بخش دیگری از توافقات بود‪.‬‬ ‫همچنی��ن مق��رر ش��د ط��رف عراق��ی از اج��رای‬ ‫تفاهمنامه‌هایی که میان نظام مهندس��ی‌های اس��تان‬ ‫کردستان و طرف مقابل صورت گرفته حمایت کند‪.‬‬ ‫تشکیل اتاق‌هاي فکر براي حل معضل بيکاري کرمانشاه‬ ‫ايسنا‪ :‬فرماندار کرمانش��اه بيکاري فارغ‌التحصيالن دانشگاهي را مهم‌ترين‬ ‫دغدغه در شرايط کنوني دانست و از برنامه‌ريزي در زمينه تشکيل اتاق‌هاي‬ ‫فکر براي حل معضل بيکاري در سال آينده خبر داد‪.‬‬ ‫فضل‌اهلل رنجبر در ش��وراي اشتغال شهرستان کرمانشاه که در فرمانداري‬ ‫برگزار شد‪ ،‬با اشاره به تحقق ‪ 85‬درصدي تعهد اشتغال شهرستان کرمانشاه‬ ‫در ‪11‬ماه س��ال‌جاري‪ ،‬گفت‪ :‬تعهد اشتغال دستگاه‌هاي اجرايي شهرستان‬ ‫کرمانشاه در ‪ 11‬ماه امسال ‪ 13‬هزار و ‪ 464‬شغل بوده که تاکنون ‪ 11‬هزار‬ ‫و ‪ 240‬شغل آن ايجاد شده است‪.‬‬ ‫فرمان��دار کرمانش��اه افزود‪ :‬اين آمار‌ها دقيق نيس��تند‪ ،‬چ��را که برخي از‬ ‫دس��تگاه‌ها هنوز آمار دقيق را اعالم نکرده‌اند و اين آمار‌ها مربوط به موارد‬ ‫ثبت شده است و بنابراين اين رقم ممکن است بيشتر هم شود‪.‬‬ ‫وي با اش��اره به لزوم ايجاد اش��تغال جديد و شناسايي فرصت‌هاي شغلي‬ ‫جديد براي حل معضل بيکاري‪ ،‬گفت‪ :‬اگرچه دستگاه‌هاي اجرايي استان در‬ ‫سال جاري عملکرد مناسبي داشته‌اند اما با توجه به معضل بيکاري در سال‬ ‫آينده بايد تالش بيشتري داشته باشند‪.‬‬ ‫رنجبر در ادامه با بيان اينکه بزرگ کردن بدنه دولت جزء سياس��ت‌هاي‬ ‫دولت نيس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬در چنين ش��رايطي ديگر نمي‌توان به اس��تخدام در‬ ‫اداره‌هاي دولتي اميدوار بود و بهترين راهکار براي مقابله با معضل بيکاري‬ ‫توجه به بحث توليد و سرمايه‌گذاري است‪.‬‬ ‫فرماندار کرمانشاه از جذب سرمايه‌گذاران به شيوه‌هاي مختلف به عنوان‬ ‫يکي از مهم‌ترين و بهترين راه‌هاي مقابله با معضل بيکاري ياد کرد و افزود‪:‬‬ ‫در اين زمينه بايد شرايطي فراهم شود تا به سمت کوتاه کردن فرآيندهاي‬ ‫کار و تس��هيل س��رمايه‌گذاري پيش رويم و از اين طريق سرمايه‌گذاران را‬ ‫جذب استان کنيم‪.‬‬ ‫رنجبر بيکاري فارغ‌التحصيالن دانش��گاهي را مهم‌ترين دغدغه اس��تان و‬ ‫شهرس��تان کرمانشاه در شرايط کنوني دانس��ت و از برنامه‌ريزي در زمينه‬ ‫تش��کيل اتاق‌هاي فکر براي حل معضل بيکاري در سال آينده خبر داد و با‬ ‫اشاره به ظرفيت بس��يار خوب دانشگاه‌ها‪ ،‬بر بهره‌گيري از نظرات نخبگان‪،‬‬ ‫استادان و کارشناسان دانشگاهي تاکيد کرد‪.‬‬ ‫وي در ادامه با اش��اره به وجود ‪ 756‬روس��تاي داراي سکنه در شهرستان‬ ‫کرمانش��اه‪ ،‬از مصوب ش��دن ارائه آموزش‌هاي مهارتي در جلس��ه ش��وراي‬ ‫مهارت در زمينه آموزش س��فيراني در روس��تاها خب��ر داد و افزود‪ :‬تالش‬ ‫آغاز به کار رسمي نمايشگاه تخصصي سنگ در يزد‬ ‫‪ :‬مديرعامل شرکت شهرک‌هاي صنعتي استان يزد از آغاز به کار رسمي نمايشگاه تخصصي سنگ و‬ ‫مصنوعات سنگي در اين استان خبر داد‪ .‬سيدمسعود عظيمي با اعالم اين خبر گفت‪ :‬اين نمايشگاه با حضور‬ ‫مديران استاني‪ ،‬انجمن سنگ يزد و با حضور جمع کثيري از ذي‌نفعان خوشه سنگ استان آغاز به کار کرد‪.‬‬ ‫وي افزود‪ :‬در اين نمايش��گاه بيش از ‪ 160‬نوع س��نگ فرآوري شده از معادن سنگ استان يزد و ساير نقاط‬ ‫کش��ور جمع‌آوري ش��ده و در فضايي به وس��عت حدود هزار مترمربع به نمايش گذاشته شده است‪ .‬معاون‬ ‫برنامه‌ريزي استانداري يزد در ابتداي اين مراسم گفت‪ :‬استان يزد از نظر معادن‌سنگ از جايگاه برجسته‌اي‬ ‫برخوردار اس��ت و بايد با حمايت و تقويت هرچه بيشتر حوزه فرآوري سنگ‪ ،‬شرايط بازگشت ارزش افزوده‬ ‫به اس��تان و رونق اين صنعت فراهم شود‪ .‬محمدرضا بابايي با اشاره به اهميت صنعت سنگ در استان بيان‬ ‫کرد‪ :‬بخش دولتي نيز بايد در بسترسازي براي رشد و ارتقاي جايگاه سنگ استان يزد تالش کند و مسائل‬ ‫و مشکالتي که فراروي صنعتگران و فعاالن اين حوزه است را با پيگيري مضاعف حل و فصل کند‪.‬‬ ‫خواهيم کرد تا با اجراي اين طرح روس��تاييان را با مهارت‌هاي فني آش��نا‬ ‫کرده و به سمت ماندگاري جمعيت در روستاها پيش رويم‪.‬‬ ‫رنجبر در ادامه با تاکيد بر جايگاه صنايع دس��تي و گردش��گري در حل‬ ‫مش��کل اش��تغال‪ ،‬از برنامه‌ريزي به‌منظور ش��روع عمليات اجرايي احداث‬ ‫نمايش��گاه دائمي صنايع دس��تي در طاق بستان با اعتبار اوليه معادل ‪250‬‬ ‫ميلي��ون تومان خبر داد و گفت‪ :‬عمليات اجرايي احداث اين نمايش��گاه از‬ ‫جمعه همين هفته آغاز مي‌شود‪.‬‬ ‫برای تسخیر بازارهای جهانی برنامه‌ریزی کنیم‬ ‫مهر‪ :‬استاندار فارس با اشاره به نبود نشان(برند) داخلي در حوزه صنعت گفت‪ :‬مسئوالن عرصه صنعت‬ ‫بايد براي رفع اين مش��کل چندين کارگروه در رشته‌هاي مختلف ايجاد کنند‪ .‬سيدمحمد احمدي در‬ ‫چهارمين جشنواره تقدير از حاميان حقوق مصرف‌کنندگان بيان کرد‪ :‬صنعتگران و توليدکنندگان به‬ ‫نوعي نام‌آوران استان محسوب مي‌شوند و تالش آنها قابل تقدير است و به همين دليل توليدکنندگان‬ ‫بايد بدانند حمايت از مصرف‌کنندگان در واقع حمايت از توليدات خودشان است‪.‬‬ ‫وي بابيان اينکه متاسفانه در استان توليدکنندگان و فعاالن عرصه صنعت هميشه تالش‌شان بر شعار‬ ‫خودکفايي بوده‪ ،‬افزود‪ :‬اين امر در حالي اس��ت که هيچ‌گاه برای توليد و ارائه محصوالت مطلوب براي‬ ‫تس��خير بازار‌هاي جهاني برنامه‌اي نداش��ته‌ايم‪ .‬اس��تاندار فارس افزود‪ :‬در حالي که ما روزي خودمان‬ ‫دايه‌دار نشان‌(برند) بوده‌ايم‪ ،‬امروزه برخي افراد در تالش براي به‌دست آوردن نشان‌هاي ديگر کشور‌ها‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫کوتاه از استان‌ها‬ ‫‪ :‬مهران لهراسبی‪ ،‬مدیرعامل ایران‌خودروی‬ ‫فارس گفت‪93 :‬درصد بهبود دی‌پی‌یو (بهبود کیفیت‬ ‫پروژه) متعلق به شرکت ایران‌خودروی فارس است‪.‬‬ ‫ایران‌خ��ودروی ف��ارس‪ ،‬ظرفیت تولی��د حدود ‪60‬‬ ‫دس��تگاه خودرو در روز را دارد و با توجه به فراهم‬ ‫ب��ودن تجهیزات و امکانات م��ورد نیاز و بهره‌مندی‬ ‫از نیروی انس��انی متخصص کارخانه ایران‌خودروی‬ ‫فارس‪ ،‬امکان افزایش ظرفیت خودروی پژوپارس در‬ ‫این کارخانه را دارد و با بهره‌گیری از نیروی انسانی‬ ‫متخصص در انجام صحیح مس��ئولیت در پیش��برد‬ ‫اهداف گروه صنعت��ی ایران‌خودرو با جدیت در امر‬ ‫تولید خودروی باکیفیت فعالیت می‌کنیم‪.‬‬ ‫مهر‪ :‬ابراهیم رضایی‌بابادی‪ ،‬استاندار کرمانشاه در‬ ‫دیدار جمعی از مس��ئوالن شرکت‌های دانش‌بنیان‬ ‫و فع��االن عرص��ه تولید دارو در اس��تان بر اهمیت‬ ‫تولی��دات مبتنی بر دانش تاکید کرد و گفت‪ :‬ایجاد‬ ‫یک شهرک صنعتی تولید دارو و تجهیزات پزشکی‬ ‫در استان می‌تواند کرمانشاه را به پایلوت تولید دارو‬ ‫در منطقه تبدیل کرده و موجب اش��تغالزایی شود‪.‬‬ ‫ه��ر تولید و فعالیتی که براس��اس پژوهش و دانش‬ ‫ش��کل گیرد مطمئنا موفق خواهد ب��ود و از این‌رو‬ ‫ش��رکت‌های دانش‌بنیان برای م��ا از اهمیت باالیی‬ ‫برخوردارند‪.‬‬ ‫مه�ر‪ :‬رضا صلبوخی‪ ،‬سرپرس��ت ش��هرک‌های‬ ‫صنعتی آبادان در جلس��ه مشترک شهرک صنعتی‬ ‫آب��ادان و بخش��داری اروندکنار گفت‪ :‬با تش��کیل‬ ‫کمیت��ه جذب و س��رمایه‌گذاری اروندکن��ار‪ ،‬قطار‬ ‫س��رمایه‌گذاری وارد این ش��هر می‌ش��ود‪ .‬استعداد‬ ‫آبزی‌پ��روری‪ ،‬نخیالت و صنایع کش��اورزی‪ ،‬وجود‬ ‫صید و صی��ادی و صنایع تبدیل��ی آبزیان از جمله‬ ‫موضوعات��ی اس��ت که ض��رورت تش��کیل کمیته‬ ‫جذب س��رمایه‌گذاری اروندکنار را دو چندان کرده‬ ‫اس��ت که امید می‌رود با تش��کیل این کمیته قطار‬ ‫سرمایه‌گذاری وارد این شهر‌شود‪.‬‬ ‫مهر‪ :‬سیدس��عید س��یدعالیی‪ ،‬معاون توس��عه‬ ‫مدیریت و منابع وزیر راه و شهرس��ازی در نشست‬ ‫با استاندار بوش��هر گفت‪ :‬طرح‌های مهم بزرگراهی‬ ‫در استان بوش��هر اجرا می‌شود‪ .‬در حوزه راهسازی‬ ‫اس��تان بوش��هر کارهای بس��یار خوبی انجام شده‬ ‫اس��ت و این اس��تان هم‌اکن��ون بی��ش از ‪4‬هزار و‬ ‫‪ ۲۰۰‬کیلومت��ر راه اصلی و راه فرعی و بزرگراه دارد‪.‬‬ ‫ظرفیت‌های بس��یار خوبی در اس��تان بوشهر وجود‬ ‫دارد که توس��عه راه‌ها و بهبود وضعیت حمل‌ونقل‬ ‫می‌تواند زمینه‌ساز استفاده مناسب از این ظرفیت‌ها‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫تس�نیم‪ :‬علیرضا میرسپاس��ی‪ ،‬مدیرعامل شرکت‬ ‫س��یمان الرس��تان از صادرات تولیدات این شرکت به‬ ‫کش��ورهای عراق‪ ،‬امارات‪ ،‬کویت‪ ،‬قطر‪ ،‬عمان‪ ،‬آسیای‬ ‫میانه و افغانس��تان خبر داد‪ .‬وی با اشاره به راه‌اندازی‬ ‫خط تولید ‪ 700‬تن سیمان خاکستری از شهریور ‪85‬‬ ‫در کارخانه سیمان الرستان اظهار کرد‪ :‬ظرفیت اسمی‬ ‫‪ 700‬تن��ی این کارخانه به ‪ 850‬تن در روز رس��ید و‬ ‫از سیمان الرس��تان در فاز دوم اسکله شهید رجایی‪،‬‬ ‫فازهای پارس جنوبی و عس��لویه‪ ،‬مص��ارف خانگی و‬ ‫صنعتی اطراف شهرستان و‪ ...‬استفاده شده است‪.‬‬ ‫تس�نیم‪ :‬عبدالنبی یوسفی‪ ،‬فرماندار شهرستان‬ ‫گن��اوه در نشس��تی ب��ا مس��ئوالن س��ازمان ملی‬ ‫اس��تاندارد در گناوه گفت‪ :‬بندر گناوه نقش مهمی‬ ‫در ترخی��ص کاال به‌ویژه خودرو دارد به گونه‌ای که‬ ‫در ‪ ۱۱‬ماه امس��ال ‪‌3‬هزار و ‪ ۱۷۳‬خودرو از گمرک‬ ‫گناوه ترخیص ش��ده اس��ت‪ .‬وی با بیان اینکه این‬ ‫بندر دروازه اقتصادی ش��مال اس��تان بوشهر است‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬این بندر به س��بب رونق تجارت دریایی‬ ‫در کشور ش��هره اس��ت به‌گونه‌ای که بیشتر مردم‬ ‫کش��ورمان برای خرید کاالهای تجاری به این بندر‬ ‫مسافرت می‌کنند‪.‬‬ ‫تسنیم‪ :‬محمدمهدی شرافت‪ ،‬مدیرکل سازمان‬ ‫میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع‌دس��تی و گردشگری استان‬ ‫یزد در نخستین جشنواره ساخت نماد‌های شهری‬ ‫یزد با اش��اره به اینکه بسیاری از مردم با ارزش‌های‬ ‫میراث فرهنگی آش��نا نیس��تند‪ ،‬گفت‪ :‬مس��ئوالن‬ ‫باید مردم را با ظرفیت‌‌های گردش��گری یزد آش��نا‬ ‫کنند‪ .‬وی خاطرنش��ان کرد‪ :‬ما باید ارزش‌های شهر‬ ‫و ظرفیت‌‌ه��ای موجود در این اس��تان را به خوبی‬ ‫و کامل به مردم و شهروندان یزدی معرفی کنیم‪.‬‬ ‫فارس‪ :‬اقبال قاسم‌آبادی‪ ،‬مدیر اداره تعاون‪ ،‬کار‬ ‫و رفاه اجتماعی صحنه از تحقق بیش از ‪50‬درصدی‬ ‫اش��تغال تعهد شده در این شهرستان خبر داد‪ .‬وی‬ ‫از تحقق بیش از ‪50‬درصدی اشتغال در شهرستان‬ ‫صحنه س��خن گفت‪ .‬وی عملکرد شهرستان صحنه‬ ‫در زمینه ایجاد اش��تغال را مناس��ب ارزیابی کرد و‬ ‫بیان داش��ت‪ :‬بیش��ترین مش��اغل ایجادی در این‬ ‫شهرس��تان مربوط به حوزه کش��اورزی است‪ .‬مبلغ‬ ‫‪9‬ه��زار و ‪700‬میلی��ون ریال در بخش کش��اورزی‬ ‫از مح��ل اعتب��ارات س��فر رهبر معظ��م انقالب در‬ ‫قالب طرح‌های کش��اورزی‪ ،‬دامپ��روری‪ ،‬دامداری‪،‬‬ ‫پرواربندی و خرید گاوشیری مصوب شده است‪.‬‬
‫یادداشت‬ ‫‌رشد صنایع چرمی‬ ‫در البرز‬ ‫سعید امینی‬ ‫معاونصنایع‌دستیسازمانمیراثفرهنگی‬ ‫استانالبرز‬ ‫صنایع‌دس��تی چرم متفاوت ب��ا بخش صنعت چرم‬ ‫و پوس��ت اس��ت‪ .‬صنایع‌دس��تی به‌طور معم��ول به‬ ‫ش��کل کارگاه‌های کوچک یا به صورت خانگی است‬ ‫که ب��ا روش‌های دس��تی‪ ،‬چ��رم بر اس��اس طرح‌ها‬ ‫ب��رش و دوخت زده می‌ش��ود‪ .‬افرادی ک��ه در حوزه‬ ‫صنایع‌دس��تی چرم در البرز فعالیت می‌کنند‪ ،‬به طور‬ ‫معم��ول آموزش‌های خود را زیر نظر اداره کل میراث‬ ‫فرهنگی این اس��تان دیده‌اند‪ .‬در ای��ن بین‪ ،‬برخی از‬ ‫کارگاه‌ه��ا فعالیت خود را افزای��ش داده‌اند و با جذب‬ ‫نیروهای بیش��تر‪ ،‬اقدام به تولید انبوه با نام و نش��ان‬ ‫خاص کرده‌اند‪ .‬نمونه این کارگاه‌ها‪ ،‬یکی از واحدهای‬ ‫صنعتی چرم در این اس��تان اس��ت‪ .‬ای��ن واحد به دو‬ ‫بخش صنایع‌دس��تی و صنعت چرم تقس��یم می‌شود‬ ‫که سازمان میراث فرهنگی البرز بخش صنایع‌دستی‬ ‫این نشان (برند) را زیر نظر دارد‪ .‬این شرکت توانسته‬ ‫ب��ا تولید انب��وه محص��والت چرمی ع�لاوه بر عرضه‬ ‫محصوالت در فروشگاه‌های خود‪ ،‬صادرات نیز داشته‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫استان البرز در سال‌های اخیر روند رو به رشدی در‬ ‫بخش توسعه صنعت چرم داشته است‪ .‬در این رابطه‪،‬‬ ‫مجوزهای صادر ش��ده در حوزه صنایع‌دستی چرمی‬ ‫در این اس��تان به ‪ 150‬جواز می‌رسد که حدود ‪120‬‬ ‫مجوز آن انفرادی و ‪ 30‬جواز دیگر به شکل کارگاهی‬ ‫است‪ .‬اگرچه تعداد تولیدکنندگان استانی این صنعت‬ ‫ب��ه رقمی بی��ش از این می‌رس��د اما آنچه س��ازمان‬ ‫می��راث فرهنگی‪ ،‬گردش��گری و صنایع‌دس��تی این‬ ‫اس��تان تا امروز شناسایی کرده‪ ،‬به این تعداد محدود‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬با توجه به اینکه س��ازمان میراث فرهنگی‬ ‫البرز تنها موظف به شناس��ایی و اعطای مجوز تولید‬ ‫به کارگاه‌ها است و نظارتی بر حجم تولید آنها ندارد‪،‬‬ ‫رقم مش��خصی از میزان تولید این واحدها نیست اما‬ ‫محاسبات این سازمان نشان می‌دهد هر تولیدکننده‬ ‫فع��ال در این حوزه به طور معمول س��االنه ‪5‬هزار پا‬ ‫(واحد س��نجش چرم) صنایع چرم��ی تولید می‌کند‪.‬‬ ‫برای آشنایی بیشتر با واحد سنجش «پا» باید گفت‪،‬‬ ‫برای تولید هر کیف پ��ول مردانه چیزی در حدود ‪2‬‬ ‫پا چرم نیاز اس��ت‪ .‬این رقم درباره کارگاه‌های بزرگ‬ ‫استان البرز به بیش از ‪200‬هزار پا در سال می‌رسد‪.‬‬ ‫با وجود توسعه‌ای که این صنعت در سال‌های اخیر‬ ‫داش��ته اما مش��کالتی نیز وجود دارد که از جمله آن‬ ‫می‌توان به بحث بازاریابی و فروش محصوالت اش��اره‬ ‫کرد‪ .‬نب��ود مرکز و فروش��گاه دائمی باعث می‌ش��ود‬ ‫تولیدکنندگان محصوالت تولیدی خود را به سفارش‬ ‫مغازه‌ای و ش��خصی محدود کنند‪ .‬بح��ث دیگر مواد‬ ‫اولیه چرم است‪ .‬با توجه به تحریم‌ها و رکود اقتصادی‬ ‫موج��ود در کش��ور‪ ،‬قیمت مواد اولی��ه این صنعت با‬ ‫نوسانات شدید روبه‌رو اس��ت و‌این موضوع بر هزینه‬ ‫تمام ش��ده اثر می‌گذارد و حاش��یه س��ود را کاهش‬ ‫می‌دهد‪.‬‬ ‫کوتاه از استان‌ها‬ ‫‌ ‪ :‬علی پرزحمت‪ ،‬رییس س��ازمان صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت اس��تان قزوین از برگزیده ش��دن‬ ‫ش��رکت «ت��ام لوکوموتی��و آری��ا» از واحده��ای‬ ‫دانش‌بنیان پ��ارک علم و فناوری امام خمینی(ره)‬ ‫قزوی��ن به‌عنوان واحد برتر کش��وری در اختتامیه‬ ‫پنجمین جشنواره و نمایشگاه ملی «علم تا عمل»‬ ‫خبر داد‪.‬‬ ‫ایس�نا‪ :‬ش��کراهلل حس��ن بیگ��ی‪ ،‬سرپرس��ت‬ ‫اس��تانداری مرک��زی گف��ت‪ :‬ای��ن اس��تان قطب‬ ‫آلومینیوم اس��ت‪ ،‬براین اساس یکی از حرفه‌هایی‬ ‫که مورد نی��از بوده و می‌تواند در اراک مورد توجه‬ ‫قرار بگیرد راه‌اندازی صنایع زیردس��تی آلومینیوم‬ ‫اس��ت تا در جهت اشتغال پایدار قدم برداریم‪ .‬وی‬ ‫افزود‪ :‬همچنین به‌دلیل وجود صنعت پتروش��یمی‬ ‫در اس��تان‪ ،‬اش��تغال پای��دار در ح��وزه صنای��ع‬ ‫پایین‌دستی این صنعت نیز قابل تعریف است‪.‬‬ ‫ایسنا‪ :‬قدرت‪‎‬اهلل ولدی‪ ،‬رییس سازمان صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت لرستان از برخورد با بیش از ‪200‬‬ ‫تخلف حوزه آرد و نان خبر داد و گفت‪ :‬ارزش ریالی‬ ‫این تخلفات ‪ 462‬میلیون و ‪71‬هزار اس��ت که این‬ ‫مق��دار تخلف مربوط به ‪ 89‬مورد کم‪‎‬فروش��ی‪15 ،‬‬ ‫گران‪‎‬فروش��ی‪ ،‬عرض��ه خارج از ش��بکه ‪ 14‬و درج‬ ‫نکردن قیمت ‪ 9‬مورد است‪.‬‬ ‫مهر‪ :‬غالم‌محمد زارعی‪ ،‬نماینده مردم بویراحمد‬ ‫و دن��ا در مجلس گفت‪ :‬گسس��ت می��ان صنعت و‬ ‫دانش��گاه در کهگیلویه و بویراحم��د یکی از دالیل‬ ‫معض��ل بیکاری در اس��تان اس��ت‪ .‬وی بر توس��عه‬ ‫فضاهای فیزیکی دانش��گاهی تاکی��د و اظهار کرد‪:‬‬ ‫شهر یاسوج اکنون به شهری دانشگاهی در جنوب‬ ‫کش��ور تبدی��ل ش��ده و در آینده با توس��عه راه‌ها‬ ‫بسیاری از رفت و آمدها از این شهر انجام می‌شود‪.‬‬ ‫‪24‬‬ ‫شنبه ‪ 9‬اسفند ‪ 9 - 1393‬جمادی االول ‪ 28 -1436‬فوریه ‪ -2015‬شماره ‪ -168‬پیاپی ‪1486‬‬ ‫استان‌ها‬ ‫خام‌فروشی‪ ،‬گریبانگیر صنعت چرم البرز‬ ‫فران�ک میرزای�ی ‪ -‬گروه اس�تان‌ها‪:‬‬ ‫خام‌فروشی گریبان چرم‌سازان البرزی که‬ ‫به‌تازگ��ی قدم در مس��یر صنعت چرم در‬ ‫کشور گذاش��ته‌اند را گرفته است‪ .‬صنعت‬ ‫چرم اگرچ��ه در همین چند س��ال اخیر‬ ‫در اس��تان نوپای البرز م��ورد توجه قرار‬ ‫گرفت��ه اما رش��د روزافزون ای��ن صنعت‬ ‫در این اس��تان به حدی چش��مگیر بوده‬ ‫که مس��ئوالن را به ایجاد تسهیالت برای‬ ‫صنعتگران این حوزه واداشته است‪.‬‬ ‫تس��هیالتی چون تامین نقدینگی‪ ،‬کاهش‬ ‫تعرفه‌ه��ای مالیات��ی و‪ ...‬در این بین جدا‬ ‫از مس��ئله بهبود ش��رایط تولید از سوی‬ ‫مس��ئوالن اس��تانی‪ ،‬آنچه تولیدکنندگان‬ ‫الب��رزی را از توس��عه ب��از نگ��ه می‌دارد‬ ‫خام‌فروشی مواد چرمی است چرا که این‬ ‫امر س��بب می‌ش��ود تولیدکنندگان مواد‬ ‫اولیه خ��ود را از مب��ادی صادراتی تامین‬ ‫کنند‪ .‬تامین این مواد از خارج از کش��ور‬ ‫ب��رای واحدهای��ی که به تازگ��ی قدم در‬ ‫مس��یر تولید گذاشته‌اند‪ ،‬بس��یار هزینه‌بر‬ ‫اس��ت و حاش��یه س��ود تولید را کاهش‬ ‫می‌دهد‪.‬‬ ‫به گفته معاون سابق‬ ‫صنای��ع س��ازمان‬ ‫صنع��ت‪ ،‬مع��دن و‬ ‫تجارت استان البرز‪،‬‬ ‫مش��کلی که در این‬ ‫صنع��ت وج��ود دارد‪ ،‬بحث خام‌فروش��ی‬ ‫است‪ .‬این در شرایطی است که ساالمبور‬ ‫داخلی از کیفیت مناس��بی هم برخوردار‬ ‫است‪ ،‬با این حال این ماده اغلب به شکل‬ ‫خام صادر می‌ش��ود‪ .‬افش��ار فتح‌اللهی به‬ ‫می‌گوی��د‪ ‌:‬چرم ما به کش��ورهای‬ ‫دیگر مثل ایتالیا ارس��ال می‌شود و پس از‬ ‫فرآوری‪ ،‬دوباره آن را به کش��ور با هزینه‬ ‫باالت��ر و ارزش‌اف��زوده ایجاد ش��ده صادر‬ ‫می‌کنن��د و تولیدکنن��دگان منس��وجات‬ ‫چرم��ی در البرز باید با هزینه بس��یار باال‬ ‫این محصول را خریداری کنند که این امر‬ ‫موجب افزایش هزینه تمام شده می‌شود‪.‬‬ ‫ای��ن هزین��ه باال باع��ث می‌ش��ود تمایل‬ ‫تولیدکنندگان البرزی به تولید و صادرات‬ ‫کاهش پیدا کند‪.‬‬ ‫فتح‌الله��ی با بی��ان اینک��ه واحدهایی‬ ‫ک��ه روی ف��رآوری چ��رم کار کرده‌ان��د‪،‬‬ ‫چرم ما به کشورهای دیگر‬ ‫مثل ایتالیا ارسال می‌شود‬ ‫و پس از فرآوری‪ ،‬دوباره‬ ‫آن را به کشور با هزینه‬ ‫باالتر و ارزش‌افزوده‬ ‫ایجاد شده صادر‬ ‫می‌کنند و تولیدکنندگان‬ ‫منسوجات چرمی در البرز‬ ‫باید با هزینه بسیار باال‬ ‫این محصول را خریداری‬ ‫کنند‬ ‫توانس��ته‌اند عالوه‌بر به دست آوردن بازار‬ ‫ف��روش‪ ،‬بازاره��ای صادراتی ه��م ایجاد‬ ‫کنند‪ ،‬می‌افزاید‪ :‬این نشان‌دهنده ظرفیت‬ ‫خالی موجود در بخش فرآوری محصوالت‬ ‫چرمی اس��ت‪ .‬در صورتی که دولت نسبت‬ ‫به اعمال تعرفه س��نگین ب��رای صادرات‬ ‫س��االمبور اق��دام کن��د‪ ،‬تولیدکننده‌های‬ ‫اس��تان البرز نیز به سمت فرآوری تشویق‬ ‫می‌ش��وند‪ .‬او درباره فرآوری چرم در البرز‬ ‫بیان می‌کند‪ :‬البت��ه فرآوری صنعت چرم‬ ‫در استان البرز نسبت به سال‌های گذشته‬ ‫رش��د قابل توجه��ی پیدا کرده اس��ت و‬ ‫نمونه آن نشان(برند)هایی هستند که در‬ ‫حوزه فرآوری چرم در این استان فعالیت‬ ‫می‌کنند‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل ی��ک‬ ‫مجموع��ه تولی��دی‬ ‫چرم در پاسخ به این‬ ‫س��وال ک��ه صنعت‬ ‫چرم در استان البرز‬ ‫با چه مش��کالتی روبه‌روس��ت‪ ،‬به‬ ‫می‌گوی��د‪ :‬کلی‌ترین مش��کلی که صنعت‬ ‫چرم این اس��تان و البته کل کشور با آن‬ ‫مواجه است‪ ،‬مشکل صادرات چرم خام یا‬ ‫همان خام‌فروشی است‪.‬‬ ‫متاسفانه به‌دلیل سابقه کم تولید صنعتی‬ ‫محص��والت چرم��ی و س��ابقه طوالن��ی‬ ‫دامداری در ایران‪ ‌،‬کشور به‌جای صادرات‬ ‫محصوالت چرمی به س��مت خام‌فروشی‬ ‫سوق داده شده است‪ .‬به گفته سیدجالل‬ ‫حس��ینی‌خواه‪ ،‬ایران برای سال‌های دراز‬ ‫در جه��ان به‌عنوان یکی از صادرکنندگان‬ ‫چرم خام ش��ناخته می‌ش��د؛ درحالی‌که‬ ‫در ح��وزه ص��ادرات محص��والت چرمی‪،‬‬ ‫نام��ی از آن به میان نمی‌آم��د و در ازای‬ ‫ص��ادرات ارزان چ��رم خ��ام‪ ،‬محصوالت‬ ‫چرمی گرانقیمت را از کش��ورهای بزرگ‬ ‫تولیدکنن��ده وارد می‌ک��رد‪ .‬وی درب��اره‬ ‫آس��یب‌های تمرکز بر صادرات چرم خام‬ ‫تاکی��د می‌کند‪ :‬تولید چ��رم خام‪ ،‬روندی‬ ‫اس��ت که اگر اس��تانداردهای آن رعایت‬ ‫نش��ود‪ ،‬آسیب ش��دیدی به محیط‌زیست‬ ‫می‌زند‪ .‬به همین دلیل اس��ت که بسیاری‬ ‫از کش��ورها وارد رون��د تولی��د چرم خام‬ ‫نمی‌ش��وند و ترجیح می‌دهند چرم مورد‬ ‫نی��از خود را از کش��ورهای جهان س��وم‬ ‫خریداری کنند‪.‬‬ ‫حس��ینی‌خواه ضم��ن تاکی��د ب��ر لزوم‬ ‫درآمد ‪ ۸۸۵‬ميليون دالري استان مرکزي از صادرات‬ ‫مه�ر‪ :‬رييس س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان‬ ‫مرکزي گفت‪ :‬از ابتداي امس��ال تاکنون ‪ ۹۰۰‬هزار تن‬ ‫کاالي غيرنفتي به خارج از کش��ور صادر ش��ده‪ ،‬که از‬ ‫اي��ن طري��ق ‪ ۸۸۵‬ميليون دالر درآمد نصيب اس��تان‬ ‫مرکزي شده است‪.‬‬ ‫عليرضا زاوشي‪ ،‬در نشست کارگروه توسعه صادرات‬ ‫اس��تان مرکزي با بيان اينکه بر‌اس��اس آمار گمرکات‬ ‫اس��تان در مدت نام‌برده ‪ ۵۷۹‬ميلي��ون دالر کاالهاي‬ ‫غيرنفتي از اس��تان به خارج کش��ور صادر شده‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫متوس��ط قيمت ص��ادرات کاالها در اس��تان مرکزي‬ ‫ب��ه‌ازاي هر تن ‪ ۹۸۳‬دالر اس��ت که اين رقم حدود دو‬ ‫برابر کش��ور است‪ .‬وي با اش��اره به اينکه ‪ ۴۵‬درصد از‬ ‫صادرات انجام ش��ده اين اس��تان در بخش محصوالت‬ ‫پتروش��يمي‪۳۸ ،‬درصد در بخش صنعت‪ ۹ ،‬درصد در‬ ‫بخش کش��اورزي و ‪ 8‬درصد در بخش معدن اس��ت‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬صادرات اس��تان مرکزي از ابتداي س��ال‌جاري‬ ‫تاکنون به ‪ ۴۶‬کشور انجام شده که بيشترين صادرات‬ ‫به کشورهاي ترکيه‪ ،‬افغانستان و عراق است‪.‬‬ ‫ريي��س س��ازمان صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت اس��تان‬ ‫مرکزي ادام��ه داد‪ :‬براس��اس آخرين آم��ار‪ ،‬صادرات‬ ‫کااله��اي غيرنفتي کش��ور ب��ه جز ميعان��ات گازي از‬ ‫ابتداي امس��ال تاکنون ‪ ۲۹‬ميلي��ارد و ‪ ۴۲۵‬دالر بود‪،‬‬ ‫که در اين زمينه ‪ ۶۵‬ميليون تن کاال صادر شده است‪.‬‬ ‫زاوش��ي اظهار کرد‪ :‬ارزش ص��ادرات کاالهاي نفتي‬ ‫با احتس��اب ميعان��ات گازي در م��دت نام‌برده به ‪۵۲‬‬ ‫ميليارد و ‪ ۹۴‬ميليون دالر رس��يده است‪ .‬وي با تاکيد‬ ‫ب��ر اينکه متوس��ط قيمت هر ت��ن کاالي صادراتي در‬ ‫کشور حدود ‪ ۴۶۶‬دالر است‪ ،‬گفت‪ :‬واردات سال‌جاري‬ ‫ارزآوري ‪ 136‬ميليون دالري چهارمحال و بختياري‬ ‫ايرنا‪ :‬معاون امور بازرگاني س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت چهارمحال و بختياري گفت‪ :‬صادرات کاال از‬ ‫استان ‪136‬ميليون دالر ارزآوري داشت‪.‬‬ ‫حسن شمس��ي‌پور‪ ،‬در کارگروه توس��عه صادرات‬ ‫غيرنفتي اس��تان افزود‪ :‬ميزان صادرات کاالي تعهد‬ ‫شده استان براي سال‌جاري ‪ 166/5‬ميليون دالر بود‬ ‫که تاکنون ‪ 75/4‬درصد اين رقم محقق ش��ده است‪.‬‬ ‫وي گفت‪ :‬در مدت مشابه سال قبل نيز ‪ 186‬ميليون‬ ‫دالر کاال از چهارمحال و بختياري صادر شد که اين‬ ‫کاهش خاص استان ما نيست‪ .‬شمسي‌پور از ارزيابي‬ ‫صادرات برخي از استان‌هاي همتراز خبر داد و گفت‪:‬‬ ‫محدوديت‌ه��اي صادرات��ي و همچني��ن تحريم‌ها از‬ ‫مهم‌ترين علل کاهش صادرات اس��ت‪ .‬وي بااشاره به‬ ‫اينکه کاالهاي هدفگذاري س��ال‌جاري براي صادرات‬ ‫‪ 30‬کاال بود‪ ،‬افزود‪ :‬با اين حال تاکنون ‪57‬کاال شامل‬ ‫مصنوع��ات فلزي‪ ،‬لوازم‌خانگي‪ ،‬س��يمان‪ ،‬کابل برق‪،‬‬ ‫کاشي و سراميک به ‪18‬کشور صادر شده است‪.‬‬ ‫شمسي‌پور اظهار کرد‪ :‬کاالهاي استان چهارمحال‬ ‫و بختياري بيش��تر به کش��ورهاي عراق‪ ،‬افغانستان‪،‬‬ ‫پاکستان‪ ،‬هندوستان و تاجيکستان صادر شده است‪.‬‬ ‫وي اف��زود‪ :‬در همين مدت بيش از ‪ 53‬ميليون دالر‬ ‫کاال نيز به اس��تان چهارمحال و بختياري وارد شده‬ ‫اس��ت درحالي که اين ميزان در س��ال گذش��ته ‪41‬‬ ‫ميليون دالر بود‪.‬‬ ‫کشور به ‪ ۴۳‬ميليارد و ‪ ۶۷۷‬ميليون دالر رسيده است‪.‬‬ ‫رييس سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان مرکزي‬ ‫تصري��ح ک��رد‪ :‬افزايش صادرات کااله��اي غيرنفتي از‬ ‫اس��تان مرکزي به کش��ورهاي اروپايي و پيشرفته در‬ ‫هدفگذاري اس��تان قرار دارد‪ .‬زاوش��ي با اشاره به آمار‬ ‫گمرکات اس��تان مرکزي مبني ب��ر ورود ‪ ۱۳۵‬ميليون‬ ‫دالر در قال��ب ‪ ۶۳‬هزار تن کاال از ابتداي س��ال‌جاري‬ ‫تاکنون به استان‪ ،‬افزود‪ ۳۱:‬درصد حجم معامله استان‬ ‫مرک��زي در بح��ث واردات کاال با کش��ور امارات‪۲۱ ،‬‬ ‫درص��د با چين‪ ۱۶ ،‬درصد با ترکيه و مابقي مربوط به‬ ‫ساير کشورها است‪.‬‬ ‫ريي��س س��ازمان صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت اس��تان‬ ‫مرکزي با بيان اينکه س��هم استان مرکزي از صادرات‬ ‫کش��ور حدود ‪ 3‬درصد اس��ت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬اين مهم با‬ ‫توجه به ظرفيت‌هاي باالي اين اس��تان بايد روز‌به‌روز‬ ‫افزاي��ش يابد‪ .‬وي تصريح کرد‪ :‬س��هم اين اس��تان در‬ ‫اه��داف صادرات��ي برنام��ه پنجم توس��عه يک‌ميليارد‬ ‫و ‪ ۱۴۰‬ميلي��ون دالر بود‪ ،‬که تاکن��ون ‪ ۷۸‬درصد آن‬ ‫محقق شده است‪.‬‬ ‫‪states@smtnews.ir‬‬ ‫خودکفای��ی ملی معتقد اس��ت‪ :‬اگر بتوان‬ ‫رون��د کنونی ص��ادرات چرم خ��ام را ب ‌ه‬ ‫سوی فرآوری چرم و صادرات محصوالت‬ ‫چرمی س��وق داد‪ ،‬می‌توان منبع درآمدی‬ ‫بسیار مناس��ب را به چرخه اقتصاد کشور‬ ‫اف��زود‪ .‬این صادرکننده معتقد اس��ت در‬ ‫ایران نشان(برند)های بین‌المللی و بزرگی‬ ‫در ح��وزه صنعت چرم وج��ود ندارد؛ این‬ ‫صنع��ت‪ ،‬صنعتی لوکس و گران اس��ت و‬ ‫هر س��رمایه‌گذاری توانای��ی تولید در این‬ ‫صنعت را ندارد‪ .‬بنابراین تنها تعداد اندکی‬ ‫واحد صنعتی وارد عرصه تولید شده‌اند و‬ ‫نتوانس��ته‌اند آن‌گونه که باید نشان‌(برند)‬ ‫خ��ود را در جه��ان مطرح کنن��د‪ .‬بعضی‬ ‫نیز تنها به واردات و داللی مش��غولند که‬ ‫باوج��ود توانایی تبلیغات وس��یع داخلی‪،‬‬ ‫حرفی برای زدن در عرصه‌های بین‌المللی‬ ‫ندارند‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل ای��ن واحد صنعت��ی درباره‬ ‫تفاوت قیمت محصوالت چرمی داخلی و‬ ‫خارجی می‌گوید‪ :‬یک کیف چرم تولیدی‬ ‫‌نشان‌(برند)های ایرانی را می‌توان با رقمی‬ ‫بین ‪ 400‬تا ‪ 700‬ه��زار تومان خرید‪ ،‬اما‬ ‫همان کیف اگر از یک نشان‌(برند) مطرح‬ ‫خارجی تهیه شود به چند میلیون تومان‬ ‫می‌رس��د‪ .‬همی��ن تف��اوت قیم��ت میان‬ ‫قیمت‌های درون و بیرون کش��ور‪ ،‬انگیزه‬ ‫الزم را به تولیدکنندگان می‌دهد تا با هدف‬ ‫صادرات و ورود به بازارهای بین‌المللی به‬ ‫تولید ادامه دهند‪ .‬حسینی‌خواه در ادامه‬ ‫می‌افزاید‌‪ :‬به‌نظر من مهم‌ترین نیاز صنعت‬ ‫چرم در کشور‪ ،‬حمایت‌های دولتی است‪.‬‬ ‫این به آن معنا نیس��ت که این واحدها به‬ ‫خودی خود دچ��ار مش��کلند‪ ،‬اما به‌طور‬ ‫قط��ع با حمایت و در نظ��ر گرفتن برخی‬ ‫تس��هیالت تولیدی و صادراتی‪ ،‬می‌توانند‬ ‫ن در عرص��ه‌ بازارهای‬ ‫ب��ه اهتزاز ن��ام ایرا ‌‬ ‫بین‌المللی کمکی بسیار کنند‪.‬‬ ‫این ش��رکت زمینه ایجاد ‪ 400‬شغل را‬ ‫در استان البرز فراهم کرده است‪.‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫احداث شهرک صنعتي آوج‬ ‫تس�نيم‪ :‬امام جمعه آوج گفت‪ :‬زميني به مساحت‬ ‫‪ ۴۵۰‬هکتار به رايگان براي ساخت شهرک صنعتي‬ ‫آوج از س��وي مردم اهدا ش��ده که مس��ئوالن بايد‬ ‫ش��هرک صنعتي آوج را هرچه زودتر احداث کنند‪.‬‬ ‫سيدضياءالدين هاشمي اظهار کرد‪ :‬با سرمايه‌گذاري‬ ‫در بخش صنعت مي‌توان بسترهاي رشد و پيشرفت‬ ‫فعاليت‌هاي صنعتي را در شهرستان آوج فراهم کرد‬ ‫که براي تحقق اين ام��ر بايد برنامه‌ريزي‌هاي الزم‬ ‫انجام شود‪.‬‬ ‫وي با تاکيد بر اينکه بايد براي جوانان اين شهرستان‬ ‫فرصت‌هاي شغلي جديدي ايجاد شود‪ ،‬عنوان کرد‪:‬‬ ‫مس��ئوالن و مديران صنايع بايد با احداث شهرک‬ ‫صنعتي در اين شهرستان براي جوانان فرصت‌هاي‬ ‫ش��غلي متعددي به وجود آورند و آينده شغلي آنها‬ ‫را تضمين کنند‪.‬‬ ‫امام جمعه آوج با اشاره به اين موضوع که فعال‌سازي‬ ‫حوزه صنعت شهرستان آوج نياز به حمايت ويژه‌اي‬ ‫دارد‪ ،‬خاطرنش��ان کرد‪ :‬مسئوالن بايد براي احداث‬ ‫شرکت‌هاي صنعتي در اين شهرستان توجه ويژه‌اي‬ ‫داشته باشند‪.‬‬ ‫سايت صادرات کاال راه‌اندازي شود‬ ‫تس�نيم‪ :‬اس��تاندار چهارمحال و بختياري گفت‪:‬‬ ‫س��ايت ص��ادرات کاال در چهارمح��ال و بختياري‬ ‫راه‌اندازي شود‪.‬‬ ‫قاسم س��ليماني در جلسه توسعه صادرات اظهار‬ ‫کرد‪ :‬با راه‌اندازي س��ايت صادرات کاال در اس��تان‬ ‫مي‌توان کاال‌هاي استان را به ساير کشورها معرفي‬ ‫کرد‪ .‬وي با اش��اره به اينکه برنامه‌هاي ساالنه براي‬ ‫واحدهاي توليدي در اس��تان تدوين ش��ود‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫با تدوين برنامه‌هاي س��االنه براي واحدهاي توليد‪،‬‬ ‫بخشي از مشکالت اين واحدها برطرف مي‌شود‪.‬‬ ‫اس��تاندار چهارمح��ال و بختياري ب��ا بيان اينکه‬ ‫تحريم‌ه��ا و فش��ارهاي اقتص��ادي س��بب کاهش‬ ‫صادرات در اس��تان شده اس��ت‪ ،‬بيان کرد‪ :‬اقتصاد‬ ‫مقاومتي يکي از راهکاره��اي مقاومت در برابر اين‬ ‫تحريم‌ها است‪.‬‬ ‫س��ليماني افزاي��ش ص��ادرات وتولي��د‪ ،‬ايج��اد‬ ‫زيرساخت‌هاي مناسب براي صادرات کاال‪ ،‬استفاده‬ ‫از نيروه��اي متخص��ص و ظرفيت‌ه��اي اس��تان را‬ ‫مهم‌ترين عامل در پيشرفت اقتصاد مقاومتي عنوان‬ ‫و خاطرنشان کرد‪ :‬اقتصاد مقاومتي يعني از کمترين‬ ‫امکانات بيش��ترين اس��تفاده ش��ود‪ .‬وي با اشاره به‬ ‫اينکه کانال‌هاي غيررس��مي ص��ادرات و واردات در‬ ‫توسعه صادراتي کش��ور تاثير دارد‪ ،‬گفت‪ :‬دولت در‬ ‫تالش است تا اين کانال‌ها را ساماندهي کند‪.‬‬
‫تجارت بین‌الملل‬ ‫‪trade@smtnews.ir‬‬ ‫شنبه ‪ 9‬اسفند ‪ 9 - 1393‬جمادی االول ‪ 28 -1436‬فوریه ‪ -2015‬شماره ‪ -168‬پیاپی ‪1486‬‬ ‫‪25‬‬ ‫یادداشت‬ ‫تجارتي در حاشيه‬ ‫رضا ايماني‬ ‫کارشناس اقتصاد افريقا‬ ‫شرايط اقتصاد یک کشور افریقایی را بررسي مي‌کند‬ ‫غنا؛ زير سايه بي‌ثباتي و درختان کاکائو‬ ‫سعيد شمس ـ گروه تجارت‪ :‬افريقا منابع گرانسنگ‪ ،‬درآمدهاي‬ ‫نفتي و همچنين منابع طبيعي فراواني دارد و توانس�ته است با‬ ‫توجه به ظرفيت‌هاي موجود‪ ،‬زيرس�اخت‌هاي قابل توجهي را به‬ ‫لح�اظ اقتصادي در اين قاره به وجود آورد‪ .‬اين در حالي اس�ت‬ ‫که کشورهاي افريقايي به طور عمده محدوديت دارند و به دليل‬ ‫فق�ر و محروميت‪ ،‬مش�کالت زيادي را در بخ�ش اقتصاد تجربه‬ ‫مي‌کنند‪ .‬آنچه کارشناس�ان در کنار فقر‪ ،‬آن را به عنوان دليلي‬ ‫‹ ‹اقتص�اد متک�ي ب�ر صنع�ت و‬ ‫کشاورزي‬ ‫غنا هم مانند ديگر کش��ورهايي که در‬ ‫قاره‌ افريق��ا قرار دارن��د اقتصادي متکي‬ ‫بر صنع��ت و همچنين کش��اورزي دارد‬ ‫و تولي��د ناخالص داخلي اين کش��ور در‬ ‫س��ال ‪۲۰۱۴‬م‪ ،‬حدود ‪ ۱۰۰‬ميليارد دالر‬ ‫بود ک��ه با توج��ه به رش��د ‪۱۰‬درصدي‬ ‫نس��بت به ‪۲۰۱۳‬م‪ ،‬مي‌توان گفت که با‬ ‫وجود مش��کالت و موانع جدي در فضاي‬ ‫اقتصادي غنا‪ ،‬در تحرکات اقتصادي آمار‬ ‫قابل قبولي را در سال گذشته ميالدي به‬ ‫ثبت رسانده‌اند‪.‬‬ ‫آمار ‪ ۱۰۰‬ميلياردي در ش��رايطي است‬ ‫که ‪ ۷‬س��ال پيش و در سال ‪۲۰۰۷‬م آمار‬ ‫توليد ناخالص کمي بيشتر از ‪ ۳۰‬ميليارد‬ ‫دالر بود تا بتوان اينطور نتيجه‌گيري کرد‬ ‫که اگر غنا موانع پیش روی اقتصاد خود‬ ‫را حذف شده ببيند‪ ،‬اين ظرفيت را دارد‬ ‫که به طور ج��دي دنبال تحقق اهدافش‬ ‫در حوزه مهم اقتصادي باشد‪.‬‬ ‫از جمل��ه مهم‌ترين صنايع غنا مي‌توان‬ ‫براي اقتصاد ضعيف کش�ورهاي افريقا بيان مي‌کنند‪ ،‬چيزي جز‬ ‫اين نيس�ت که اين منطقه هميش�ه با پديده هزينه‌سازي به نام‬ ‫بي‌ثباتي و مديريت غلط مواجه اس�ت و اين امر اجازه نمي‌دهد‬ ‫تا کشورهاي به طور عام ثروتمند افريقايي بتوانند شکوفايي را‬ ‫به اندازه ظرفيت‌هاي اقتصادي تجربه کنند‪.‬‬ ‫غن�ا هم همينطور‪ ،‬اين کش�ور در ش�رايطي توس�عه اقتصادي‬ ‫را هدف�ي دش�وار مي‌بيند که نزديک به نيم�ي از نيروي کار در‬ ‫بخش کش�اورزي اش�تغال دارن�د و محص�ول ارزآور عمده اين‬ ‫کش�ور يعني کاکائو را توليد مي‌کنند‪ .‬جنگلداري و اس�تخراج‬ ‫معادن طال و منگنز نيز از فعاليت‌هاي مهم اين کش�ور هستند و‬ ‫به‌طور طبيعي باي�د از طريق همين تحرکات بتواند دغدغه‌هاي‬ ‫اقتص�ادي را ب�ه کمترين حالت ممکن برس�اند‪ ،‬ام�ا همان‌طور‬ ‫ک�ه پيش از اين هم اش�اره ش�د «خأل آرامش» اي�ن اجازه را از‬ ‫غنايي‌ها گرفته است‪.‬‬ ‫مهم‌تري��ن کاالهاي��ي که غن��ا از ايران‬ ‫جمهوري غنا کشوري در غرب قاره افريقاست‪ .‬آکرا پايتخت اين کشور است‪ .‬نام کشور غنا از کلمه غاته‪ ،‬تمدني که در اعصار باستاني‬ ‫خريده اس��ت‪ ،‬ش��امل چوب خاتم‌کاري‬ ‫در افريقاي غربي وجود داش��ت‪ ،‬گرفته ش��د ‌ه اس��ت‪ .‬تا پيش از آغاز استعمار ب ‌ه وس��يله اروپاييان‪ ،‬اين منطقه در اختيار ممالک مستقل ‌شده و منبت‌کاري‌ شده‪ ،‬مبل‌هاي چوبي‬ ‫سياه‌پوستان بود‪ .‬اين کشور حدود ‪ ۲۴‬ميليون جمعيت دارد که نسبت آمار انساني با ظرفيت‌هاي داخلي آن نسبتي متعادل است‪.‬‬ ‫و مصنوعات نجاريهستند‪ .‬همچنين آنها‬ ‫مقدار معدودي مصنوعات آلومينيومي به‬ ‫ب��ه ذوب آلوميني��وم‪ ،‬تولي��د کاکائ��و و جهان��ي)‪ ،‬ط�لا (مهم‌ترين مع��دن این چون ط�لا‪ ،‬کاکائ��و‪ ،‬چ��وب‪ ،‬چربي‌ها و ايران فروخته‌اند‪.‬‬ ‫فرآورده‌ه��اي نارگيلي (روغ��ن نارگيل)‪ ،‬کش��ور)‪ ،‬منگنز‪ ،‬بوکس��يت‪ ،‬آهن‪ ،‬بريل‪ ،‬روغن‌ها‪ ،‬ميوه‪ ،‬عصاره مالت‪ ،‬کره و روغن ‹ ‹اقتصاد چشم انتظار آرامش‬ ‫تهيه قه��وه‪ ،‬کائوچو و صنايع دس��تي و ني��کل‪ ،‬گرافيت و کروميت اش��اره کرد‪ .‬کاکائ��و از بازار غنا خري��داري مي‌کنند‪.‬‬ ‫غنا با بيس��ت و چند ميليون جمعيت‬ ‫استخراجي اش��اره کرد‪ .‬همچنين کاکائو ‪ ۵/15‬درص��د نيروي کار غنا در صنايع و همچنين اين کشور اقالمي نظير ماشين‪ ،‬و همچني��ن ظرفيت‌ه��اي صنعت��ي و‬ ‫(بزرگترين توليد‌کنن��ده جهاني)‪ ،‬قهوه‪ ،‬معادن‪ ۵۷ ،‬درصد کشاورزي‪ ،‬جنگلداري وس��يله نقليه موتوري‪ ،‬س��يمان‪ ،‬برنج و کش��اورزي در ظاهر بايد مشکل چنداني‬ ‫نارگي��ل‪ ،‬توت��ون‪ ،‬دام و ماه��ي ني��ز از و ماهيگي��ري و ‪ 5/27‬درصد در بازرگاني ماهي را براي رفع احتياج مصرف داخلي براي توس��عه اقتصادي نداشته باشند اما‬ ‫جمله مهم‌ترين محصوالت کش��اورزي و و تجارت مشغول به فعاليت هستند‪.‬‬ ‫خ��ود وارد مي‌کنند که چي��ن‪ ،‬نيجريه‪ ،‬فرآينده��اي غيراقتص��ادي مانعي جدي‬ ‫ِ‬ ‫تجارت محدود‬ ‫امري��کا و هند ش��ريک‌هاي وارداتي غنا براي پيش��رفت واقع��ي اقتصادي در اين‬ ‫دامپروري اين کش��ور به ش��مار مي‌آيد‪‹ ‹ .‬‬ ‫سرانه زمين کشاورزي براي هر نفر بيش‬ ‫غن��ا در فضاي تج��اري جه��ان داد و هستند‪ .‬اين کشور به دليل دوري مسافت کش��ور اس��ت‪ ،‬به طور دقيق مانند ديگر‬ ‫از ‪ ۰/۸۰‬هکتار است‪.‬‬ ‫ستدي بسيار محدودي دارد‪.‬به طوري‌که و البته بي‌نيازي دو کشور به دارايي‌هاي کش��ورهاي افريقاي��ي که با اي��ن پديده‬ ‫توليد س��االنه گوشت گاو ‪ 20‬هزار تن‪ ،‬مي��زان ص��ادرات اين کش��ور حدود ‪ ۱۵‬يکديگر خريد و فروش بس��يار ناچيزي با مواجه هستند‪ .‬بايد منتظر ماند و ديد آيا‬ ‫گوشت گوسفند ‪۱۰‬هزار تن و صيد ماهي ميلي��ارد دالر و واردات��ش هم تقريبا ‪ ۲۰‬ايران دارد‪ .‬طبق آخرين آماري که سايت غنا مي‌تواند با غلب��ه بر فضاي نامطلوب‬ ‫‪ 383‬هزار تن است‪ .‬توليد ساالنه نيروي ميليارد دالر اس��ت‪ ،‬آماري که در عرصه گمرک ايران منتش��ر کرده اس��ت غنا تا موجود‪ ،‬رشد در اقتصاد را آنطور که بايد‬ ‫الکتريس��یته ني��ز مع��ادل ‪ 3/4‬ميليارد تجارت جهاني چندان قابل توجه به نظر پايان دي‌ماه امس��ال نزديک يکصد هزار تجرب��ه کند ي��ا همچن��ان درگيري‌هاي‬ ‫کيلووات ساعت است‪.‬‬ ‫نمي‌رسد‪.‬‬ ‫دالر به ايران صادرات داشته و از شريک داخل��ي و اتفاق‌هاي غيرمرتبط با اقتصاد‬ ‫از مهم‌تري��ن مع��ادن کش��ور غنا هم‬ ‫فرانس��ه‪ ،‬هلن��د‪ ،‬امري��کا و ايتالي��ا از آس��يايي خود حدود ‪ ۸۰۰‬هزار دالر کاال را مانع��ي ب��راي اهداف اقتص��ادي خود‬ ‫مي‌توان به الم��اس (دومين توليد‌کننده مهم‌ترين ش��رکايي هس��تند که اقالمي خريده است‪.‬‬ ‫خواهد ديد؟‬ ‫گفت و گو‬ ‫کارشناس اقتصاد بین‌الملل در گفت‌وگو با‬ ‫مطرح کرد‬ ‫محدودیت‌های غنا برای حضور در عرصه تجارت جهانی‬ ‫غنا ه��م مانن��د دیگ��ر کش��ورهای افریقایی در‬ ‫شرایطی چرخ اقتصاد خود را به چرخش درمی‌آورد‬ ‫که اهداف در نظر گرفته شده تحت تاثیر مشکالت‬ ‫و ناهنجاری‌ها‪ ،‬آنطور که باید امکان پیگیری ندارند‪.‬‬ ‫علی‌اصغر زرگر‪ ،‬استاد دانشگاه‬ ‫ضمن‬ ‫در گفت‌وگ��و ب��ا‬ ‫شرح ظرفیت‌های اقتصادی و‬ ‫ب��ا بی��ان اینک��ه غن��ا‬ ‫محدودیت‌هایی هم دارد و به‬ ‫همین دلی��ل نمی‌تواند حضور جدی‌ت��ری در بازار‬ ‫صادرات و واردات داش��ته باشد‪ ،‬می‌گوید‪ :‬البته غنا‬ ‫در صادر کردن منس��وجات طال و همچنین کاکائو‬ ‫س��ابقه زیادی دارد و از این طریق درآمد زیادی را‬ ‫به اقتصاد خود تزریق می‌کند‪.‬‬ ‫به پرس��ش‌های مطرح‬ ‫وی در گفت‌وگ��و ب��ا‬ ‫شده پاسخ می‌گوید‪:‬‬ ‫€ €غن�ا ب�رای پیش�رفت در اقتص�اد از چ�ه‬ ‫ظرفیت‌هایی برخوردار است؟‬ ‫ای��ن کش��ور و در کل کش��ورهای غ��رب افریقا‬ ‫اقتصادی متکی به داشته‌های زیر زمینی و سنتی و‬ ‫همچنین فعالیت‌های مدرن دارند و به همین دلیل‬ ‫ب��ه راحتی تحت تاثیر تحرکات سیاس��ی و بیرونی‬ ‫قرار می‌گیرند‪.‬‬ ‫به همین دلیل آنها تا حدودی شرایط قابل قبولی‬ ‫در اقتص��اد دارند و اگر موان��ع غیر اقتصادی مانند‬ ‫مش��کالت داخلی و ناهنجاری‌های اجتماعی نبود‪،‬‬ ‫در حال حاضر وضعیت بهتری داش��تند‪ .‬همچنین‬ ‫بای��د این را در نظر گرفت که آنها به‌دلیل ش��رایط‬ ‫خاصی که دارند نمی‌توانند فعالیت جدی در حوزه‬ ‫صنعت داش��ته باش��ند و مواد اولی��ه آن‌چنانی هم‬ ‫ندارند که بتوانند تولید را رونق ببخش��ند به همین‬ ‫دلیل وابسته به اقتصادهای دیگر هستند‪.‬‬ ‫€ €چرا رکود جهانی بر اقتصاد این کشور و در‬ ‫کل افریقایی‌ها تاثیر نگذاشت؟‬ ‫داش��ته‌های اقتص��ادی غنا با آم��ار جمعیت این‬ ‫کش��ور در وضعیتی ق��رار دارد ک��ه می‌تواند گلیم‬ ‫خ��ود را از آب بیرون بکش��د و همچنی��ن به‌دلیل‬ ‫محدودیت‌ها‪ ،‬این کش��ور در مناس��بات جهانی هم‬ ‫حاشیه‌نشین است‪.‬‬ ‫ای��ن ش��رایط باعث می‌ش��ود تا غنا و هر کش��ور‬ ‫دیگری که چنین شرایطی دارد‪ ،‬نه اوج‌گیری قابل‬ ‫توجهی داش��ته باش��د و نه با بحرانی جدی روبه‌رو‬ ‫شود‪.‬‬ ‫€ €دلیل بی‌عالقگی اروپا به رابطه اقتصادی با‬ ‫غنا چیست؟‬ ‫نه‌تنها غن��ا‪ ،‬بلکه کل افریقا جذابیت گذش��ته را‬ ‫ب��رای اروپایی‌ها ندارد‪ .‬چرا که ای��ن منطقه از دنیا‬ ‫برخالف آنچه در گذش��ته مش��اهده می‌شد با فقر‬ ‫منابع مواجه‌ان��د و در وضعیت فعلی فایده‌ای برای‬ ‫دیگ��ر کش��ورها ندارند‪ .‬به همین دلی��ل اروپایی‌ها‬ ‫برخالف دهه‌های پیش��ین رغبتی برای تس��لط به‬ ‫افریقا ندارند‪.‬‬ ‫البته مهم این است که غنا با وجود همه مشکالت‬ ‫و موان��ع موجود تا حدودی انتظ��ارات اقتصادی را‬ ‫برآورده کرده و اگر از بی‌ثباتی رنج نمی‌برد‪ ،‬به‌طور‬ ‫یقین شرایط مطلوب‌تری داشت‪.‬‬ ‫€ €اما آمار ح�دود ‪۱۰‬میلیارد دالری در فضای‬ ‫تجاری نمی‌تواند چندان قابل توجه باشد؟‬ ‫به هرح��ال غن��ا محدودیت‌هایی ه��م دارد و به‬ ‫همین دلی��ل نمی‌تواند حضور جدی‌ت��ری در بازار‬ ‫صادرات و واردات داشته باشد‪.‬‬ ‫البت��ه غن��ا در صادر ک��ردن منس��وجات طال و‬ ‫همچنین کاکائو س��ابقه زیادی دارد و از این طریق‬ ‫درآمد زیادی را به اقتصاد خود تزریق می‌کند‪.‬‬ ‫€ €ایران با غنا چه نوع تعامل تجاری می‌تواند‬ ‫داشته باشد؟‬ ‫ایران باید این را همیش��ه در نظر بگیرد که افریقا‬ ‫فضای مناس��بی برای تعامل اقتصادی و تجاری به‬ ‫ش��مار می‌رود‪ .‬همچنی��ن باید توجه ک��رد که اگر‬ ‫از طریق دریاها به س��راغ کش��ورها برای همکاری‬ ‫نرویم‪ ،‬دیر ی��ا زود اقتصادهای بزرگ تس��لط پیدا‬ ‫خواهند کرد‪.‬‬ ‫ب��ه همین دلیل تاکید این اس��ت ک��ه ایران باید‬ ‫برنامه‌ریزی دقیقی داش��ته باشد تا بتواند از طریق‬ ‫مرزهای آبی با کشورهای دیگر ارتباط بگیرد‪.‬‬ ‫این امر بستگی به این دارد که کاالهای صادراتی‌‬ ‫این کشور چه مقدار باشد و شرایطی داشته باشند‬ ‫تا مشتری‌های خارجی داشته باشد‪.‬‬ ‫به‌طور مشخص درباره غنا از نظر فنی و مهندسی‪،‬‬ ‫ایران می‌تواند حضوری فعال در این کش��ور داشته‬ ‫باش��د تا بتواند ارز قابل توجهی را به اقتصاد کشور‬ ‫تزریق کند‪.‬‬ ‫چراکه با دانش ایرانی‌ها در راه‌سازی‪ ،‬تونل‌سازی‪،‬‬ ‫اس��تخراج مع��ادن و طراحی کارخانه س��یمان و‪...‬‬ ‫می‌توانیم در کشورهای جهان سوم فعالیتی جدی‬ ‫داشته باش��یم اما باید حتما کشورهایی را انتخاب‬ ‫کنیم که از امنیت الزم برخوردار باشند‪.‬‬ ‫€ €ناگفته‌ای در مورد غنا مانده است؟‬ ‫باید در نظر داش��ت‪ ،‬غنا کشوری نیست که روی‬ ‫مدار توس��عه قرار داشته باش��د از این رو نتوانسته‬ ‫اس��ت چرخ اقتصادی خود را ب��ه خوبی به حرکت‬ ‫درآورد و به دلیل فقر و محدودیتی که ب‌ا آن مواجه‬ ‫هستند‪ ،‬امکان جذب سرمایه خارجی را هم ندارند‬ ‫ت��ا بتوان اینطور گفت ک��ه آنها همچنان به حرکت‬ ‫ک��ج‌دار و مریز خ��ود در بخش مه��م اقتصاد ادامه‬ ‫بدهند‪.‬‬ ‫غنا به عنوان کش��وري که از ظرفيت‌هاي الزم براي‬ ‫پيش��برد اهداف اقتصادي برخوردار اس��ت‪ ،‬ش��ناخته‬ ‫مي‌شود و به همين دليل انتظار تحليلگران اقتصادي‪،‬‬ ‫اين اس��ت که آنها در کنار اينک��ه بايد رونق در توليد‬ ‫و ت�لاش براي رف��ع گراني و همچنين بي��کاري را از‬ ‫اقدام��ات مهم و جزو اولويت‌ه��اي اصلي خود بدانند‪،‬‬ ‫طبق اصلي در اقتصاد که تجارت را يکي از مولفه‌هاي‬ ‫اصلي پيشرفت معرفي مي‌کند‪ ،‬بايد تالش‌هاي الزم را‬ ‫نيز در اين زمينه از خود نشان دهند تا بتوانند با فعال‬ ‫ش��دن در بخش صادرات و واردات با ش��رکاي تجاري‬ ‫عالوه ب��ر درآمدزايي‪ ،‬نيازهاي داخلي کش��ور خود را‬ ‫تامين کنند‪ .‬اما اين کش��ور از اين مهم محروم اس��ت‬ ‫و ب��ه همين دليل مي��زان چرخش مالي غنا در عرصه‬ ‫تج��ارت جهاني به ‪ ۴۰‬ميليارد دالر هم نمي‌رس��د که‬ ‫ناگفته پيداس��ت‪ ،‬رقم قابل توجهي نيست و دليل اين‬ ‫امر را مي‌توان در چند گزينه خالصه کرد؛ نخس��تين‬ ‫دلي��ل را بايد در تزلزل سياس��ت داخل��ي و در نتيجه‬ ‫جاي خالي ثبات ديد‪ ،‬طبيعي است که نظام بين‌الملل‬ ‫رغبتي براي همکاري با کش��ورهاي ناآرام به ويژه در‬ ‫بخش مهم و حياتي اقتصاد نداش��ته باش��د‪ ،‬غنايي‌ها‬ ‫تا زماني ک��ه نتوانند هم‌صدايي و ه��م‌راي بودن را با‬ ‫هم تجربه کنند‪ ،‬نبايد انتظار داشته باشند که تجارت‬ ‫جهاني از آنها استقبال گرمي به‌عمل آورد‪ .‬دليل ديگر‬ ‫را ه��م باي��د در مديريت غلط و تصميم‌‌هاي اش��تباه‬ ‫جست‌وجو کرد‪ .‬غنا و به طور کلي قاره افريقا از زماني‬ ‫که خود را از استعمار اروپايي‌ها خالص شده مي‌بينند‪،‬‬ ‫هنوز نتوانسته‌اند نظام تصميم‌گيري صحيح و اصولي‬ ‫را در کش��ورهاي خود پياده کنن��د و به همين خاطر‬ ‫ن��ه تنها در اقتص��اد و تجارت‪ ،‬بلک��ه حوزه‌هاي ديگر‬ ‫هم با مش��کالت و تهديدهايي بس��يار ج��دي روبه‌رو‬ ‫هس��تند و همين امر موجب ش��ده تا نتوانند به اندازه‬ ‫دارايي‌هاي خود‪ ،‬اهداف تعيين ش��ده را اجرايي کنند‪.‬‬ ‫آنچه دس��تاورد تحقيقات نش��ان مي‌دهد‪ ،‬گوياي اين‬ ‫موضوع است که تا وقتي کشورهاي افريقايي با چنين‬ ‫ت و پنجه نرم مي‌کنند‪ ،‬نمي‌توان انتظار‬ ‫مشکالتي دس ‌‬ ‫پيشرفت يک کشور در ميان انبوه معضل‌‌ها را داشت‪.‬‬ ‫روي خط بين‌الملل‬ ‫وام یک میلیارد دالری به غنا‬ ‫واحد مرکزی خبر‪ :‬صندوق بین‌المللی پول به‬ ‫کش��ور افریقایی غنا وامی ‪ 3‬ساله به ارزش یک‬ ‫میلی��ارد دالر و در ازای اصالح��ات اقتصادی در‬ ‫آن کش��ور اعطا می‌کند‪.‬غنا ک��ه دومین اقتصاد‬ ‫منطقه غ��رب افریقا به ش��مار می‌آی��د‪ ،‬در ماه‬ ‫س��پتامبر این وام را برای ثبات بخشیدن به پول‬ ‫رایج و کاس��تن از کسری بودجه خود از صندوق‬ ‫بین‌المللی پول درخواست کرد‪ .‬این کشور که در‬ ‫س��ال‌های اخیر به مدد صادرات اقالمی همچون‬ ‫طال‪ ،‬کاکائو و نفت‪ ،‬به رش��د اقتصادی س��ریعی‬ ‫دس��ت یافته بود‪ ،‬اینک مجبور ش��ده اس��ت با‬ ‫کاهش ش��دید بهای مواد اولی��ه مقابله کند‪ .‬به‬ ‫گزارش خبرگزاری فرانسه از واشنگتن؛ صندوق‬ ‫بین‌الملل��ی پول اعالم کرد ب��رای مقابله با تورم‬ ‫بی��ش از ‪ 17‬درصدی در غنا و جبران کس��ری‬ ‫بودجه‌ای که در س��ال ‪2015‬م ب��ه ‪ 7/5‬درصد‬ ‫تولید ناخالص داخلی این کش��ور می‌رسد و نیز‬ ‫ترمیم آسیب‌های اقتصادی‪ ،‬این وام به غنا اعطا‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫افزایش قیمت گندم‬ ‫وخوراک‌دام‬ ‫ف�ارس‪ :‬در بازاره��ای جهان��ی قیم��ت گندم‪،‬‬ ‫خ��وراک دام و ش��کر افزایش داش��ت اما قیمت‬ ‫دانه‌های روغنی تا حدودی با کاهش همراه بود‪.‬‬ ‫قیمت انواع محصوالت غالت افزایش داشتند اما‬ ‫دانه‌های روغنی کاهش قاب��ل توجهی را تجربه‬ ‫کردند‪ .‬ش��کر هم به عنوان محصول استراتژیک‬ ‫تا حدودی افزایش یاف��ت اما دام زنده و پرواری‬ ‫بدون تغییر نسبت به روز گذشته معامله شدند‪.‬‬ ‫ام��روز در بازارهای جهانی هر بش��ل ذرت یک‬ ‫دالر‪ ،‬هر بش��ل گندم یک دالر و هر بشل یوالف‬ ‫نیم دالر افزایش داشت‪.‬‬ ‫دانه خوراکی س��ویا ‪ 40/2‬سنت و گیاه روغنی‬ ‫کانوال ‪ ۲۰‬س��نت کاه��ش قیمت داش��تند‪ .‬در‬ ‫گروه محص��والت نرم هم کاکائو‪ ،‬قهوه و ش��کر‬ ‫افزایش‌های��ی ب��ه ترتی��ب ‪ ۱۴‬دالر‪ 5/1 ،‬دالر و‬ ‫‪ ۸‬س��نت داش��تند‪ .‬در گروه دام هم دام زنده و‬ ‫دام پرواری بدون تغییر نسبت به روز گذشته به‬ ‫ترتیب به قیمت ‪ ۱۴۵‬دالر و ‪ ۵۸‬س��نت و ‪۱۹۵‬‬ ‫دالر و ‪ ۶۰‬سنت خرید و فروش شد‪.‬‬
‫خبر نمايشگاهي‬ ‫همه چيز درباره‬ ‫نمايشگاه کتاب ‪94‬‬ ‫‌ ‪ :‬تقريبا دو ماه ت��ا برگزاري يکي از بزرگترين‬ ‫نمايشگاه‌هاي کشور زمان باقيمانده است‪ .‬نمايشگاهي‬ ‫که به نظر مي‌رسد در سال جديد با تغييرات بسياري‬ ‫همراه خواهد بود‪ .‬در هفته اخير چندين رويداد مهم‬ ‫مرتبط با نمايشگاه تهران رخ داد‪.‬‬ ‫شش��مين جلس��ه ش��وراي سياس��تگذاري‬ ‫بيست‌وهشتمين نمايش��گاه بين‌المللي کتاب تهران‬ ‫(‪ ۶‬اس��فند) با حضور س��يدعباس صالحي‪ ،‬رياس��ت‬ ‫نمايشگاه برگزار شد‪.‬‬ ‫محمود آموزگار‪ ،‬س��خنگوي شوراي سياستگذاري‬ ‫بيست‌وهشتمين نمايش��گاه بين‌المللي کتاب تهران‬ ‫درب��اره جزئي��ات اين جلس��ه گفت‪ :‬در اين جلس��ه‬ ‫ضوابط حضور و آيين‌نامه انضباطي ناشران داخلي که‬ ‫توسط کميته منتخب ش��ورا بررسي و تصويب شده‬ ‫بود‪ ،‬مطرح شد‪.‬‬ ‫وي افزود‪ :‬در جلسات پيشين شوراي سياستگذاري‬ ‫بررس��ي و تدوين ضوابط حضور ناشران و آيين‌نامه‬ ‫انضباطي به کميته‌اي متشکل از اعضاي تشکل‌هاي‬ ‫نش��ر و اعضای ش��وراي سياس��تگذاري محول شده‬ ‫ب��ود که پس از بازبيني و اص�لاح به تصويب کميته‬ ‫مزبور رسيد و مفاد ضوابط حضور ناشران داخلي در‬ ‫بيست‌وهشتمين نمايش��گاه بين‌المللي کتاب تهران‬ ‫مطرح ش��د و به تاييد اعضاي ش��ورا رس��يد‪ .‬با اين‬ ‫حال و به گفته س��خنگوي ش��وراي سياس��تگذاري‬ ‫بيست‌وهش��تمين نمايشگاه بين‌المللي کتاب تهران‪،‬‬ ‫در رابطه با آيين‌نامه انضباطي نيز متن تدوين‌ش��ده‬ ‫توس��ط کميته مذک��ور در صحن ش��ورا مطرح و به‬ ‫لح��اظ تذک��رات ش��کلي و محتوايي مقرر ش��د که‬ ‫نس��بت به اصالح آن مطابق نظر ش��ورا اقدام شود‪.‬‬ ‫براس��اس اين گزارش در اين جلس��ه‪ ،‬س��يدعباس‬ ‫صالح��ي مع��اون ام��ور فرهنگي‪ ،‬علي‌اکبر اش��عري‬ ‫مش��اور راهبردي پروژه باغ کت��اب‪ ،‬محمود آموزگار‬ ‫ريي��س اتحادي��ه ناش��ران و کتاب‌فروش��ان تهران‪،‬‬ ‫جعف��ر همايي مدير نش��ر ن��ي و ناش��ر برگزيده در‬ ‫بيس��ت‌وهفتمين نمايش��گاه کتاب ته��ران‪ ،‬مرتضي‬ ‫کاظمي مشاور اقتصاد فرهنگ وزير فرهنگ و ارشاد‬ ‫اس�لامي‪ ،‬اميرمسعود ش��هرام‌نيا مديرعامل موسسه‬ ‫نمايش��گاه‌هاي فرهنگي ايران‪ ،‬عليرضا کرماني‪ ،‬دبير‬ ‫شوراي سياس��تگذاري بيست‌وهش��تمين نمايشگاه‬ ‫کت��اب تهران و علي‌اصغر س��يدآبادي مديرکل دفتر‬ ‫مطالعات و برنامه‌ريزي فرهنگي و کتابخواني حضور‬ ‫داش��تند‪ .‬اميرمس��عود ش��هرام‌نيا‪ ،‬مع��اون اجرايي‬ ‫بيست‌وهشتمين نمايش��گاه بين‌المللي کتاب تهران‬ ‫نيز درباره تعداد ثبت‌نام‌هاي انجام‌شده در اين دوره‬ ‫از نمايشگاه کتاب تهران عنوان کرد‪ :‬ناشران فرصت‬ ‫داش��تند تا پايان روز ‪ ۵‬اس��فند جاری با مراجعه به‬ ‫درگاه‌هاي اعالم‌شده نس��بت به ثبت‌نام اقدام کنند‪.‬‬ ‫براساس آمار به ثبت رسيده ‪ ۲۷۰۷‬ناشر براي حضور‬ ‫در اين دوره از نمايش��گاه ثبت‌نام کردند‪ .‬وي افزود‪:‬‬ ‫در ميان اي��ن تعداد ‪ ۱۸۹۰‬ناش��ر متقاضي دريافت‬ ‫غرفه مستقل‪ ۳۳۶ ،‬ناشر متقاضي اعطاي نمايندگي‬ ‫و ‪ ۴۸۱‬متقاض��ي نيز به‌عنوان ناش��ر همراه ثبت‌نام‬ ‫کرده بودند‪ .‬همچنين ‪ ۱۶۱۶‬ناشر در بخش عمومي‪،‬‬ ‫‪ ۵۹۸‬ناشر در بخش دانشگاهي‪ ۳۵۶ ،‬ناشر در بخش‬ ‫کودک و نوجوان و ‪ ۱۳۷‬ناشر نيز در بخش آموزشي‬ ‫مراحل ثبت‌نام خود را انجام داده بودند‪.‬‬ ‫ش��هرام‌نيا درباره ميزان مشارکت اس��تان‌ها براي‬ ‫حض��ور در نمايش��گاه گف��ت‪ ۱۸۵۹ :‬ناش��ر از‬ ‫ته��ران‪ ۳۸۴ ،‬ناش��ر از قم‪ ۱۵۰ ،‬ناش��ر از‬ ‫خراسان‌رضوي‪ ۷۱ ،‬ناشر از اصفهان‪،‬‬ ‫‪ ۳۹‬ناشر از آذربايجان شرقي‬ ‫و ‪ ۲۰۴‬ناش��ر ني��ز از‬ ‫ديگ��ر اس��تان‌ها‬ ‫ثبت‌ن��ام کرده‬ ‫بودند‪.‬‬ ‫‪26‬‬ ‫شنبه ‪ 9‬اسفند ‪ 9 - 1393‬جمادی االول ‪ 28 -1436‬فوریه ‪ -2015‬شماره ‪ -168‬پیاپی ‪1486‬‬ ‫گفت‌وگوی‬ ‫با مدير اجرايي يک گردهمايي توريستي‬ ‫بازديد مقامات «آی‌تی‌بی‌» از نمايشگاه گردشگري کيش‬ ‫ميلاد محم�دي – گ�روه تج�ارت‪ :‬در‬ ‫روزهاي گذش��ته (‪ 5‬تا ‪ 8‬اس��فند) هشتمين‬ ‫نمايشگاه بين‌المللي گردش��گري‪ ،‬هتلداري و‬ ‫صنايع وابس��ته در جزيره کيش برگزار ش��د؛‬ ‫نمايش��گاهي که به گفته کارشناس��ان يکي از‬ ‫نقش‌هاي کليدي را در توسعه اين صنعت ايفا‬ ‫ک��رده و فرصتي را فراه��م مي‌کند که تمامي‬ ‫بخش‌هاي موثر جامع��ه از نهادهاي اجرايي تا‬ ‫اقش��ار مختلف مردم و سازمان‌هاي غيردولتي‬ ‫در توسعه گردشگري مشارکت فعاالنه داشته‬ ‫و توانمندي‌ه��اي خود را ب��ه نمايش بگذارند‪.‬‬ ‫در همين زمينه به‌س��راغ عل��ي رفيعي‪ ،‬مدير‬ ‫اجرايي نمايشگاه گردش��گري کيش رفتيم تا‬ ‫يک روز بع��د از اتمام اين نمايش��گاه از ک ‌م و‬ ‫کيف برگزاري آن با ما گفت‌وگو کند‪ .‬با‬ ‫همراه باشيد‪:‬‬ ‫€ €نمايش�گاهي که متول�ي برگزاري آن‬ ‫هستيد را معرفي کنيد‪.‬‬ ‫موضوع نمايش��گاه بين‌المللي گردش��گري‪،‬‬ ‫هتل��داري و صنايع وابس��ته يک��ي از عناوين‬ ‫با‌اهميتي اس��ت که در سال‌هاي اخير به‌شکل‬ ‫منظ��م در جزيره کيش برگزار ش��ده و هدف‬ ‫اصل��ي آن ب��ه نمايش گذاش��تن ظرفيت‌ها و‬ ‫قابليت‌هاي گردش��گري کش��ور در قالب يک‬ ‫گردهمايي ج��ذاب و نوين اس��ت‪ .‬در آخرين‬ ‫دوره م��ا از روش بازاریابی در براب��ر بازاریابی‬ ‫اس��تفاده کردي��م‪ .‬در اي��ن روش نيم��ي از‬ ‫غرفه‌داران به عنوان صاحبان کاال و خدمات‬ ‫و نيمي ديگر به عنوان مش��تريان آنها در‬ ‫نمايش��گاه فعال هس��تند‪ .‬در‬ ‫واقع در کنار مخاطباني‬ ‫که براي بازديد‬ ‫به نمايش��گاه مي‌آين��د‪ ،‬خود غرف��ه‌داران نيز‬ ‫مشتري يکديگر حساب شده و مي‌توانند با هم‬ ‫به تبادل کاال و خدمات بپردازند‪.‬‬ ‫€ €چ�ه دس�تاوردهايي در دوره هش�تم‬ ‫معرفي شد؟‬ ‫اين نمايش��گاه ابزاري براي سياستگذاران و‬ ‫برنامه‌ريزان بخش گردش��گري است تا تمامي‬ ‫ارائه‌کنندگان محصوالت و خدمات گردشگري‬ ‫را به سمت‌وس��وي اهداف برنامه‌هاي توس��عه‬ ‫گردش��گري هداي��ت کن��د حت��ي مي‌توانند‬ ‫بازاره��اي هدف خود را ب��ه فعاالن اين بخش‬ ‫معرفي ک��رده و ارزش و آرمان‌هاي خود را که‬ ‫تکليف س��رمايه‌گذاري بخش گردش��گري را‬ ‫معلوم مي‌سازد شفاف و تبيين کنند‪ .‬از مدت‌ها‬ ‫قب��ل برنامه‌ريزي‌هاي خوبي براي نمايش��گاه‬ ‫خودمان داش��تيم که خدا را شکر همگي آنها‬ ‫محقق شد‪ .‬يکي از مهم‌ترين اهداف ما معرفي‬ ‫آخري��ن فن��اوري و ايده‌هاي نوي��ن در زمينه‬ ‫گردش��گري و هتلداري ب��ود‪ .‬در کنار آن نيز‬ ‫نقشه‌هاي کلي در حوزه گردشگري کشورهاي‬ ‫صاحب‌نام جهان از جمله کرواس��ي را معرفي‬ ‫کردي��م‪ .‬در مجموع مي‌توان گفت نمايش��گاه‬ ‫م��ا با هدف ارتق��ای مهارت‌هاي کس��ب‌وکار‪،‬‬ ‫الگوس��ازي و مش��ارکت گروه‌هايي که سطح‬ ‫بااليي از کيفيت در کسب‌وکار را در اين عرصه‬ ‫به نمايش گذاش��ته‌اند برگزار ش��ده و‬ ‫ام��روزه اب��زار مهمي براي توس��عه‬ ‫بخش‌هاي مختلف اقتصادي محسوب مي‌شود‪.‬‬ ‫€ €بنابراين کشورهاي خارجي هم با شما‬ ‫همکاري دارند‬ ‫بله؛ کش��ورهاي آلمان‪ ،‬مصر‪ ،‬مراکش‪ ،‬ژاپن‪،‬‬ ‫قزاقستان‪ ،‬کرواسي و ترکيه به صورت مستقل‬ ‫حضور داش��ته و هرکدام يک برنامه انحصاري‬ ‫براي خودش��ان ارائه دادند‪ .‬ب��راي مثال غير از‬ ‫کرواسي که موضوع «نقشه مادر» را اجرا کرد‪،‬‬ ‫ترکيه توليد کارت‌هاي گردشگري را انجام داد‬ ‫يا مثال شرکت هواپيمايي ترکيش ايرالين يکي‬ ‫از مشارکت‌کنندگان ويژه ما بود‪.‬‬ ‫€ €چرا جزيره کيش را براي اين نمايشگاه‬ ‫انتخاب کرديد؟‬ ‫کيش هميش��ه جذابيت‌هاي خاص خودش‬ ‫را دارد‪ .‬بيخ��ود نيس��ت ک��ه ب��ه آن مرواريد‬ ‫خليج‌ف��ارس گفته مي‌ش��ود ضم��ن اينکه در‬ ‫کنار تمام ظرفيت‌هاي گردش��گري با توجه به‬ ‫موقعيت سوق‌الجيشي و استراتژيک به عنوان‬ ‫يک منطقه صنعتي و تجاري عظيم ش��ناخته‬ ‫مي‌شود بنابراين همه ويژگي‌هاي مناسب براي‬ ‫برگ��زاري نمايش��گاه گردش��گري را به عنوان‬ ‫نمايشگاهي که موضوعات گردشگري و تجاري‬ ‫را همزمان پوشش مي‌دهد‪ ،‬داراست‪.‬‬ ‫€ €فک�ر مي‌کنيد نمايش�گاه امس�ال به‬ ‫لحاظ کيفيت چه تفاوت‌هايي با دوره‌هاي‬ ‫قبل داشته است؟‬ ‫دوره هفتم اين نمايش��گاه را خود من‬ ‫برگ��زار ک��ردم و بنابراين ب��ه خوبي در‬ ‫جريان تغييرات آن هس��تم‪ .‬ما س��عي‬ ‫کردي��م در م��وارد اصلي و جنبي نمايش��گاه‬ ‫ارتقای کيفي داش��ته باشيم‪ .‬در درجه نخست‬ ‫نحوه حضور کشورهاي خارجي را تغيير داديم‬ ‫ت��ا آنها به‌صورت عملي دس��تاوردهاي خود را‬ ‫به نماي��ش بگذارند ضمن اينکه تعداد آنها نيز‬ ‫نس��بت به گذشته افزايش قابل‌توجهي داشت‪.‬‬ ‫درحا ‌ل حاضر و بعد از برگزاري اين نمايش��گاه‬ ‫مقرر ش��د که خط پروازي ترکيش ايرالين از‬ ‫کيش به ترکيه راه‌اندازي شود‪ .‬اين به نظر من‬ ‫بزرگترين دستاوردي است که به ارمغان آمده‬ ‫و باي��د آن را ب��ه فال نيک گرف��ت‪ .‬حاال ديگر‬ ‫کي��ش را مي‌توان به عنوان هاب پروازي اصلي‬ ‫در ايران براي پروازهاي خارجي برشمرد‪.‬‬ ‫ضم��ن اينکه نگاه به صنعت گردش��گري با‬ ‫محوريت س�لامت در اين نمايشگاه به‌صورت‬ ‫ويژه مورد نظر بود‪ .‬برخي کش��ورهاي خارجي‬ ‫در ح��وزه گردش��گري س�لامت محصوالت و‬ ‫امکان��ات مدرن خ��ود را عرض��ه کردند‪ .‬براي‬ ‫توس��عه موضوع گردش��گری‪ ،‬نياز است بحث‬ ‫بهداشت گردشگران را جدي بگيريم و مناطق‬ ‫ج��ذاب بايد به بيمارس��تان‌هاي مدرن تجهيز‬ ‫شوند‪.‬‬ ‫€ €نمونه نمايش�گاه گردشگري کيش را‬ ‫چندي قبل در تهران هم داشتيم‪ .‬کيفيت‬ ‫و ش�رايط برگ�زاري آن را در مقايس�ه با‬ ‫نمايشگاه کيش چطور ديديد؟‬ ‫نمايش��گاه گردش��گري ته��ران و کيش کار‬ ‫خود را با هم ش��روع کردن��د و هر دو‪ ،‬امروز ‪8‬‬ ‫ساله هستند‪ .‬البته نمايش��گاه تهران به دليل‬ ‫قرارگيري در‬ ‫پا يتخ��ت ‪،‬‬ ‫ويژگي‌ه��اي‬ ‫نمايشگاه‌هاي‬ ‫گردشگري؛ از آلمان تا لهستان‬ ‫ب�ا جس�ت‌وجو در س�ايت‌هاي داخلي‬ ‫و خارج�ي مي‌ت�وان ردپاي ‪ ۶‬نمايش�گاه مهم‬ ‫را در عرص�ه گردش�گري جهان�ي پيدا ک�رد‪ .‬اين‬ ‫‹نما يش�گا ه‌‬ ‫‹‬ ‫اي‌تي‌بي‌برلين‬ ‫طب��ق معم��ول ن��ام آلم��ان هم‬ ‫در برترين‌ه��ا ب��ه چش��م مي‌خ��ورد!‬ ‫«‌نمايشگاه تجاري راهنمايي گردشگري»‬ ‫با عنوان تجاري «اي‌تي‌بي» سال‌هاس��ت که‬ ‫به‌عن��وان ي��ک گردهمايي ب��زرگ و ب‌ا اهميت‬ ‫شناخته مي‌ش��ود‪ .‬اين نمايش��گاه به سنت تمام‬ ‫نمايش��گاه‌هاي تج��اري آلم��ان در همه کش��ورها‬ ‫شعبه‌هاي فعال دارد و به‌طور ميانگين در هر سال ‪۲۵‬‬ ‫بار در ‪ ۲۵‬کشور جهان برگزار مي‌شود‪ .‬به‌طور ميانگين‬ ‫‪۱۴۰‬هزار نفر در دوره‌هاي مختلف اين نمايشگاه شرکت‬ ‫داش��ته و به‌طور معم��ول آخرين دس��تاوردهاي صنعت‬ ‫گردشگري در آن معرفي و رونمايي مي‌شود‪.‬‬ ‫‹‹نمايشگاه جهاني سفر‬ ‫نمایشگاه‬ ‫‪trade@smtnews.ir‬‬ ‫دبليو تي‌ام (مرکز جهاني س��فر) از س��ال ‪۱۹۹۰‬م به‌طور‬ ‫س��االنه در لندن برگزار شده و تا امروز نيز ادامه داشته است‪.‬‬ ‫اگرچه درجه اهميت اين نمايشگاه نسبت به ديگر همتايانش‬ ‫نمايش�گاه‌ها ب�راي بخش‌هاي مختل�ف و فعال در‬ ‫هر کش�وري‪ ،‬حائز اهميت هس�تند چراکه توسعه‬ ‫گردش�گري نه‌تنها براي دول�ت و حکومت‌ها بلکه‬ ‫کمتر اس��ت اما با توجه به جذابيت‌هاي گردش��گري انگليس‪ ،‬همواره‬ ‫مورد اس��تقبال بوده و تاثير تجاري خودش را روي اين کش��ور داشته‬ ‫است‪.‬‬ ‫اين نمايش��گاه البته يکي از نمايش��گاه‌هاي گرانقيمت به حس��اب‬ ‫مي‌آي��د ک��ه ورودي‌هاي آن به نس��بت باالس��ت‪ .‬ضم��ن اينکه براي‬ ‫مخاطبان محدوديت س��ني وجود دارد و افراد زير ‪۱۶‬س��ال حق ورود‬ ‫ندارند‪ .‬نمايش��گاه جهاني سفر هر بار در نوامبر به مدت ‪ 3‬روز ميزبان‬ ‫مخاطبان است‪.‬‬ ‫‹ ‹نمايشگاه بيت در ايتاليا‬ ‫بيت عنوان نمايشگاهي است که البته مردم ايتاليا آن را يک اکسپو‬ ‫تمام‌عيار مي‌دانند‪ .‬در اين نمايشگاه که بيش از ‪ ۳۰‬سال سابقه برگزاري‬ ‫مس��تمر دارد‪ ،‬حدود ‪ ۴۰‬کشور جهان در يک گردهمايي يک هفته‌اي‬ ‫حضور پيدا کرده و آخرين دس��تاوردهاي خود را در حوزه گردشگري‬ ‫به معرض نمايش مي‌گذارند‪ .‬با توجه به نزديک شدن به اکسپو ميالن‬ ‫اين نمايشگاه اهميت بيشتري پيدا کرده و احتمال دارد تاريخ برگزاري‬ ‫آن در سال ‪۲۰۱۵‬م براي هماهنگي با اکسپو تغيير کند‪.‬‬ ‫اين نمايشگاه تاحدودي شبيه به نمايشگاه برلين است با اين تفاوت‬ ‫که بيت در کش��ورهاي ديگر شعبه ندارد و به‌صورت دوره‌اي هر بار در‬ ‫يک کش��ور برگزار خواهد ش��د‪ .‬مثال سال گذش��ته اتريش ميزبان آن‬ ‫براي بخش‌هاي مختلف خصوصي‬ ‫داراي سود سرش�اري خواهد بود‪ .‬در‬ ‫همراه باشيد‪:‬‬ ‫معرفي ويژه امروز با‬ ‫بود و امسال (در صورت تغيير نکردن برنامه‌ها) به چين خواهد رفت‪.‬‬ ‫‹ ‹نمايشگاه فيتور‬ ‫اس��پانيا نيز ميزبان نمايشگاهي س��االنه به نام فيتور است که شايد‬ ‫مهم‌ترين نباش��د اما به‌طور قطع پرمخاطب‌ترين نمايش��گاه ساالنه در‬ ‫اروپاست‪ .‬در دوره اخير اين نمايشگاه با مساحت ‪۱۲۵‬هزار متر بيش از‬ ‫‪۲۳۰‬هزار نفر بازديدکننده حضور داشته و تعداد ‪۵‬هزار قرارداد تجاري‬ ‫منعقد شد‪.‬‬ ‫نکت��ه مهم درباره فيت��ور اهميت آن براي ايرانيان اس��ت و مقامات‬ ‫کش��ورمان س��عي مي‌کنن��د در دوره‌ه��اي مختلف آن حض��ور فعال‬ ‫داش��ته باش��ند‪ .‬در ‪۱۰‬س��ال اخير‪ ،‬ايران هم��واره به‌عن��وان يکي از‬ ‫مشارکت‌کنندگان با فيتور همکاري داشته است‪.‬‬ ‫‹ ‹نمايشگاه جاتا‬ ‫منحصربه‌فردي دارد که براي نمايش��گاه‌هاي‬ ‫ديگر در ش��هرهاي مختلف ايران وجود ندارد‪.‬‬ ‫اما به هرحال جزيره کيش به داليلي که مطرح‬ ‫کردم‪ ،‬تمام ش��رايط مورد نياز را براي برپايي‬ ‫نمايشگاه‌هاي گردش��گري داراست و مي‌تواند‬ ‫نسبت به شهرهاي ديگر تاثيرگذاري بيشتري‬ ‫داشته باشد‪.‬‬ ‫€ €آيا نمايشگاهي شبيه نمايشگاهي که‬ ‫ش�ما در ايران برگ�زار مي‌کنيد‪ ،‬در ديگر‬ ‫نقاط جهان وجود دارد؟‬ ‫در خاورميان��ه تنه��ا امارات متح��ده عربي‬ ‫اس��ت که موضوع نمايش��گاهي گردشگري را‬ ‫به‌صورت جدي پيگيري مي‌کند و کش��ورهاي‬ ‫ديگر معموال کار خاصي انجام نمي‌دهند اما در‬ ‫سراسر جهان نمايشگاه‌هاي بسياري در حوزه‬ ‫گردش��گري برگزار مي‌ش��ود که چندين سال‬ ‫هم س��ابقه دارد مثل نمايش��گاه فيتور اسپانيا‬ ‫و آی‌تی‌ب��ی در آلمان‪ .‬البته بد نيس��ت بدانيد‬ ‫که ما براي نمايش��گاه خودمان و براي نزديک‬ ‫شدن شرايط برگزاري آن به نمونه‌هاي جهاني‪،‬‬ ‫مش��اوران ارشد نمايش��گاه آی‌تی‌بی برلين را‬ ‫براي حضور در نمايشگاه دعوت کرديم تا نقاط‬ ‫ق��وت و ضعف ما را مورد ارزياب��ي قرار دهند‪.‬‬ ‫اين مش��اوران در تحقيق و بررسي خود ضمن‬ ‫مثبت دانس��تن فعاليت‌هاي نمايشگاهي ما در‬ ‫عرصه گردشگري توصيه کردند به لحاظ فنی‬ ‫توجه بيش��تري به زيرساخت‌هاي نمايشگاهي‬ ‫داشته باشيم‪.‬‬ ‫ل حاض�ر جاي�گاه صنع�ت‬ ‫€ €درح�ا ‌‬ ‫گردش�گري را در اي�ران چط�ور ارزيابي‬ ‫مي‌کنيد؟‬ ‫کامل نيست اما رو به رشد است‪ .‬اميدوارم به‬ ‫زودي شاهد بروز اتفاقات مثبتی در اين عرصه‬ ‫باش��يم‪ .‬جاي کار بس��ياري وجود دارد ضمن‬ ‫اينکه برگزاري چنين نمايشگاه‌هايي مي‌تواند‬ ‫يک موتور محرک ارزش��مند در زمینه تحقق‬ ‫اهداف مل��ي ما در بحث صنعت گردش��گري‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫اي��ن نمايش��گاه در ژاپن برگزار مي‌ش��ود‪ .‬به ج��رات مي‌توان گفت‬ ‫در مي��ان نمايش��گاه‌هاي کوچک و بزرگ آس��يايي جاتا نقش مهمي‬ ‫ايف��ا مي‌کن��د‪ .‬تاکن��ون بي��ش از ‪ ۳۰‬دوره از اين نمايش��گاه در قالب‬ ‫جشنواره‌هاي پرخرج و چشمگير ميزبان مخاطبان بوده و تاثير شگرفي‬ ‫در توسعه گردشگري ژاپن دارد‪.‬‬ ‫اين نمايش��گاه البت��ه پيش از ش��کل‌گيري‪ ،‬يک آژانس س��فرهاي‬ ‫هواي��ي بود که مدير مبتکر و خ��وش‌ذوق آن تصميم گرفت در زمينه‬ ‫توس��عه فعاليت‌هايش‬ ‫نمايشگاه گردشگري را با‬ ‫نام تجاري جاتا راه‌اندازي کند‪.‬‬ ‫اين روزها به نظر مي‌رس��د اهميت‬ ‫و شهرت نمايش��گاه يادشده از آژانس‬ ‫هواپيمايي آن بيشتر است‪.‬‬ ‫‹ ‹نمايشگاه تي‌تي وارساو‬ ‫ي وارس��او) نام نمايش��گاه گردش��گري‬ ‫(تي‌ت ‌‬ ‫کشور لهستان اس��ت که با تمرکز بر جذابيت‌هاي‬ ‫گردش��گری اين کش��ور از حدود ‪۱۵‬س��ال قبل کار‬ ‫خ��ودش را آغاز ک��رد و در مدت کمتر از ‪۱۰‬س��ال به‬ ‫جايگاهي نسبتا مطلوب در ميان نمايشگاه‌هاي مرتبط با‬ ‫حوزه گردشگري دست پيدا کرد‪.‬‬ ‫فعالي��ت اين نمايش��گاه ب��ا محوريت حض��ور آژانس‌هاي‬ ‫مسافرتي است! بدين صورت که شرکت‌هاي معتبر هواپيمايي‬ ‫با حضور در غرفه‌هاي مختلف از سراسر جهان اقدام به معرفي‬ ‫س��رويس‌ها و فعاليت‌هاي خود مي‌کنند‪ .‬نمايش��گاه وارساو در‬ ‫آخري��ن دوره ح��دود ‪۳۰‬ه��زار متر مربع مس��احت و بيش از‬ ‫‪۹۰‬هزار نفر بازديد‌کننده داشت‪.‬‬
‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫گزارش‬ ‫معدن بین‌الملل‬ ‫شنبه ‪ 9‬اسفند ‪ 9 - 1393‬جمادی االول ‪ 28 -1436‬فوریه ‪ -2015‬شماره ‪ -168‬پیاپی ‪1486‬‬ ‫از ظرفیت‌های معدنی افغانستان‬ ‫‪27‬‬ ‫بزرگترین معدن سنگ‌آهن بکرآسیا در راه است‬ ‫کتاي�ون ملک�ي ـ گروه معدن‪ :‬بخش مع��دن ايران در‬ ‫قسمت‌هاي شرقي کشور شباهت بسياري به بخش معدن‬ ‫کشور همسايه‪ ،‬افغانستان دارد‪ ،‬با اين تفاوت که اين کشور‬ ‫در س��ال‌هاي گذشته دچار درگيري و ناامني‌هايي‌بود که‬ ‫منجر‌به مغفول ماندن ظرفيت‌هاي معدني‌اش ش��د‪ .‬اما با‬ ‫وج��ود اين امروز ش��رکت‌هاي بزرگ اروپاي��ي در مناطق‬ ‫معدني اين کش��ور فعاليت مي‌کنند‪ .‬ايران نيز اقداماتي را‬ ‫در زمينه اکتش��اف و آموزش در منطقه انجام داده اس��ت‬ ‫ام��ا نکته مه��م ورود فناوري‌هاي جدي��د به بخش معدن‬ ‫افغانستان است که باعث مي‌شود فعاليت‌هاي معدني اين‬ ‫کشور در بازار‌هاي رقابتي از ايران پيشي بگيرد‪.‬‬ ‫‹ ‹گذري بر افغانستان‬ ‫کشور افغانستان داراي ذخاير خوبي از مواد معدني است‪،‬‬ ‫به‌‌عن��وان مثال معدن حاجي گک نه‌‌تنها بزرگترين معدن‬ ‫سنگ‌آهن اين کشور بلکه بزرگترين معدن سنگ‌آهن بکر‬ ‫آس��يا و همچنين دومين ذخيره بزرگ سنگ‌آهن و مواد‬ ‫معدني دنياس��ت‪ .‬اين معدن با ذخيره قطعي ‪ 1/8‬ميليارد‬ ‫ت��ن با عيار ‪ 62‬درصد در ارتفاع ‪ 3800‬متري و به عبارتي‬ ‫به‌طور تقريبي در نصف ارتفاع قله اورست قرار گرفته است‪.‬‬ ‫براس��اس قرارداد همکاري که بين دولت افغانس��تان و‬ ‫وي تاکيد کرد‪ :‬به‌طور کلي در اجراي چنين پروژه‌هايي حضور شرکت‌هاي ايراني در بخش معدن کشورهاي ديگر نتيجه ب��ا مواد معدني محدود ني��ز مي‌توان بخش معدن‬ ‫کنسرس��يوم هندي به رهبري ش��رکت ‪ SAIL‬در س��ال ‪ 3‬ه��دف‪ ،‬وابس��تگي علمي و تکنولوژيکي‌‪ ،‬دسترس��ي به چندان از مس��ائل مربوط به تحريم‌ها تاثيرپذير نيس��ت‪ .‬پيش��رفته‌اي داشت‪ .‬حال اگر بخواهيم پيش‌بيني از آينده‬ ‫‪2012‬م امض��ا ش��د‪ 7 ،‬عضو اين کنسرس��يوم ک��ه با نام اطالعات پاي��ه و اجراي پروژه معدني و اکتش��افي دنبال حضور آنها بيش��تر نيازمن��د يک عزم و باور قوي اس��ت‪ .‬معدنکاري افغانس��تان داشته باشيم بايد ديد اين کشور تا‬ ‫کنسرس��يوم آهن و فوالد افغانس��تان ش��ناخته مي‌شوند مي‌ش��ود و ما تمامي اين اهداف را با همکاري کشورهاي خوش��بختانه فناوري‌هاي ما در سطح بااليي قرار دارد‪ ،‬از چه ان��دازه زمينه ورود س��رمايه‌گذاران را مهيا مي‌کند تا‬ ‫عمليات اس��تخراج و بهره‌ب��رداري از ‪ 3‬معدن از ‪ 4‬معدن مقابل خواس��تار بوديم‪ .‬ميگوني‪ ،‬گفت‪ :‬درباره پروژه‌هاي سويي ديگر فارغ‌التحصيالن علوم زمين ما از ديدگاه کمي سرمايه و فناوري وارد بخش معدن اين کشور شود‪.‬‬ ‫سنگ‌آهن حاجي گک را در مناقصه‌اي به‌عهده گرفتند‪ .‬در اجرايي در افغانس��تان به‌عنوان يک کش��ور فارس��ي‌زبان و کيف��ي در جايگاه خوبي قرار دارن��د‪ .‬در واقع حضور در ‹ ‹شباهت زمين شناختي ايران و افغانستان‬ ‫اين کنسرسيوم ‪ 3‬عضو از سوي بخش‬ ‫ساختار زمين‌شناسي افغانستان به‬ ‫باي��د توجه داش��ت‪ ،‬در س��ال ‪ 1387‬بخش معدن کشورهاي ديگر فرصتي براي کسب درآمد و‬ ‫سید هادی میر محمد‬ ‫دولتي با سهام ‪ 56‬درصد به نام شرکت‬ ‫عل��ت نزديک��ي ب��ا اي��ران و عبور‬ ‫نزدي��ک ب��ه ‪10‬پروژه زمين‌شناس��ي اشتغالزايي است‪ .‬ما به عنوان بخش دولتي وظيفه ورود به‬ ‫م��ادر تخصصي ف��والد هندوس��تان‬ ‫کمربن��د آلپ ‪ -‬هيماليا‪ ،‬ش��باهت‬ ‫و اکتش��افي هم��راه ب��ا آم��وزش در حوزه سرمايه‌گذاري را نداشته در نتيجه فرصت‌ها را براي‬ ‫میگونی‪ :‬در ‪ 2‬ماه‬ ‫فراوان��ي ب��ا پهنه‌ه��اي رس��وبي‬ ‫افغانس��تان برگزار کردي��م که تعداد ورود سرمايه‌گذاران شناسايي و معرفي مي‌کنيم‪.‬‬ ‫(‪ )SAIL‬و بخ��ش خصوص��ي با ‪ 44‬گذشته هم امريکايي‌ها‬ ‫س��اختاري ايران دارد‪ .‬کارش��ناس‬ ‫ميگون��ي بيان کرد‪ :‬کش��ور افغانس��تان درح��ال حاضر‬ ‫درص��د س��هام‌‪ ،‬حضور دارن��د‪ .‬جالب قطعنامه‌اي براي تسهيل بس��ياري از کارشناس��ان افغ��ان در‬ ‫است که بدانيد در مناقصه انجام شده‬ ‫درباره اين موضوع اظهار‬ ‫دوره‌هاي آموزش��ي حضور داش��تند‪ .‬فرصت‌ه��اي بس��يار خوب��ي در بخش مع��دن دارد‪ ،‬در ‪ 2‬اکتش��افات در گفت‌وگو با‬ ‫ورود سرمايه‌گذاران‬ ‫در ماه نوامبر ‪ 2011‬براي اس��تخراج‬ ‫اي��ن آموزش‌ها در ‪ 10‬ش��هر مختلف ماه گذش��ته امريکايي‌ها قطعنامه‌اي براي تس��هيل ورود کرد‪ :‬کش��ور ايران روي کمربند مع��روف کوهزايي آلپ ‪-‬‬ ‫ايراني در بخش معدن‬ ‫و بهره‌ب��رداري از معادن س��نگ‌آهن‬ ‫ايران و ‪ 3‬ش��هر افغانستان برگزار شد‪ .‬س��رمايه‌گذاران ايراني در بخش معدن افغانستان داشتند‪ ،‬هيماليا قرار دارد که اين کمربند از منطقه آلپ (غرب اروپا‬ ‫داشتند‪،‬‬ ‫افغانستان‬ ‫حاجي گک‪ ،‬شرکت‌هاي «سنگ‌آهن‬ ‫م��ا در اين پروژه از اس��تادان مختلف بنابراين ورود س��رمايه‌گذاران به اين کش��ور آس��ان‌تر از ‪ -‬فرانسه) شروع و پس از گذر از ايران وارد افغانستان شده‬ ‫بنابراين ورود‬ ‫گل‌گهر» و «بهين صنعت ديبا» نيز از‬ ‫دانش��گاه‌هاي خودم��ان و س��ازمان گذش��ته مي‌شود‪ ،‬اما نکته مهم براي ورود به بخش معدن و از منطقه هرات تا چين ادامه يافته اس��ت‪ .‬در ايران نيز‬ ‫سرمايه‌گذاران به اين‬ ‫ايران حضور داشتند‪.‬‬ ‫اين کمربند دو ش��اخه شده و شاخه‬ ‫زمين‌شناس��ي و اکتش��افات معدن��ي اين است که س��رمايه‌گذاران نبايد به‬ ‫فرعي آن تا سيرجان ادامه مي‌يابد و از‬ ‫ديگ��ر پ��روژه‌اي ک��ه توس��ط کشور آسان‌تر از گذشته اي��ران اس��تفاده کردي��م‪ ،‬در نتيج��ه درآمد‌هاي زودگذر اکتفا کنند‪.‬‬ ‫آرمين سلساني‪ :‬بخش‌هاي‬ ‫خارج��ي‬ ‫س��رمايه‌گذاران‬ ‫آن با عنوان زون يا محدوده س��نندج‬ ‫مدي��ر ام��ور بين‌المل��ل س��ازمان‬ ‫برگ��زاري اي��ن دوره‌ها کارشناس��ان‬ ‫مي‌شود‬ ‫شرقي ايران نيز شباهت‬ ‫هم‌اکن��ون در افغانس��تان درح��ال‬ ‫س��يرجان ي��اد مي‌ش��ود‪ .‬بخش‌هاي‬ ‫افغ��ان به دلي��ل نزديک��ي فرهنگ و زمين‌شناس��ي و اکتش��افات معدني‬ ‫فراواني به ساختار‬ ‫اجراس��ت‪ ،‬پ��روژه م��س عين��ک با‬ ‫جنوب شرقي‪ ،‬قسمت‌هايي از غرب و‬ ‫نزديکي جغرافيايي توانس��تند درحد اي��ران درب��اره آين��ده بخ��ش معدن‬ ‫ذخي��ره ‪ 11/3‬ميلي��ون تن بوده ک��ه با س��رمايه‌گذاري اس��تاندارد‌ها پيش روند و به نوعي خود باوري دست پيدا افغانس��تان‪ ،‬اظه��ار ک��رد‪ :‬باي��د اين زمين‌شناسي موجود در‬ ‫جنوب افغانس��تان که بخشي از زون‬ ‫افغانستان دارد و همين‬ ‫چين خورده آلپي ا‌س��ت شباهت‌هاي‬ ‫‪ 4‬ميلي��ارد دالري توس��ط ش��رکت دولت��ي چين��ي کنند‪ .‬از س��ويي ديگر ما نيز توانس��تيم پس از اتمام اين موضوع را در نظر داش��ته باش��يم که‬ ‫موضوع مي‌تواند در‬ ‫زيادي به کمربند مزبور در ايران دارد‪.‬‬ ‫به‌ن��ام‪ Metallurgical Corporation of China‬دوره‌ه��ا قراردادي براي فعاليت در پ��روژه معدني منطقه تنه��ا در اختيار داش��تن ذخاير منجر‬ ‫شناسايي مناطق مستعد ب��ه عن��وان مث��ال توده‌ه��اي نفوذي‬ ‫از س��ال ‪2007‬م درحال اجراس��ت‪ .‬معدن مس عينک در باميان به امضا برس��انيم‪ .‬وس��عت اين مناط��ق در حدود به پيشرفت در بخش معدن نمي‌شود‬ ‫‪ 40‬کيلومتري جنوب ش��رق کابل قرار گرفته و بزرگترين ‪5‬هزار کيلومتر مربع بود ک��ه بايد براي اجراي پروژه يک و بدون داش��تن ذخي��ره هم مي‌توان معدني در افغانستان به ما کرتاس��ه در البرز غرب��ي (مونزونيت‬ ‫س��رده)‪ ،‬ن��وار س��نندج ‪ -‬س��يرجان‬ ‫ذخيره مس افغانس��تان اس��ت‪ .‬همچنين معدن شماره ‪ 4‬س��رمايه‌گذار را وارد کار مي‌کردي��م‪ .‬درحال حاضر نيز در در اي��ن بخش معدن پيش��رفته بود‪.‬‬ ‫کمک کند‬ ‫(گرانيت الون��د) و گرانيت‌هاي بزمان‬ ‫سنگ‌آهن حاجي گک با سرمايه‌گذاري ‪ 3/8‬ميليارد دالر تکاپوي جذب سرمايه‌گذار براي اجراي اين پروژ ‌ه معدني کشوري مانند بلژيک که قطب الماس‬ ‫در ش��مال جازموري��ان ب��ا نوده‌هاي‬ ‫به ش��رکت کانادايي ‪ KILO GOLD MINES‬واگذار هس��تيم‪ .‬وي درباره تاثير تحريم‌ها بر حضور شرکت‌هاي دنيا ش��ناخته مي‌ش��ود ذخاير بسيار‬ ‫شده اس��ت‪ .‬بدين ترتيب کل حجم سرمايه‌گذاري توسط ايراني در بخش معدن‪ ،‬افزود‪ :‬اعتقاد من بر اين اس��ت که کمي از اين ماده ارزش��مند معدن��ي را در اختيار دارد‪ .‬در نفوذي کرتاسه در غرب افغانستان شباهت دارد‪ .‬بلوک‌هاي‬ ‫س��رمايه‌گذاران خارجي در معادن س��نگ‌آهن ‪ 3 ،2 ،1‬و‬ ‫ش��رقي ايران در محدوده زمين‌شناس��ي کپ��ه داغ از نظر‬ ‫بود‪.‬‬ ‫‪ 4‬حاج��ي گک افزون‌ب��ر ‪ 14/6‬ميلي��ارد دالر خواهد‬ ‫س��اختارهاي تشکيل شباهت‌هاي بس��ياري با افغانستان‬ ‫نگاهي به ذخاير معدني افغانستان‬ ‫هم‌اکنون هندوستان پروژه‌هاي متعددي را در افغانستان‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫ي بماند‪.‬‬ ‫معدن‌خيز همچنان بکر و دست‌نخورده باق ‌‬ ‫به‌دس��ت گرفته و درحال اجراس��ت‪ ،‬ازجمله نيروگاه برق‬ ‫آرمي��ن سلس��اني گف��ت‪ :‬اي��ران داراي پهنه‌ه��اي‬ ‫افغانستان‬ ‫معدني‬ ‫مواد‬ ‫ارزش‬ ‫آب��ي‪ ،‬خطوط انتقال نيرو‪ ،‬جاده‌س��ازي‪ ،‬صنايع‪ ،‬مخابرات‪،‬‬ ‫رس��وبي س��اختاري متفاوتي اس��ت که به واسطه شرايط‬ ‫‹‹‬ ‫کش��ور افغانس��تان داراي ذخاير متنابهي از مواد‬ ‫اينترنت‪ ،‬راديو و تلويزيون و ساختمان‌سازي‪.‬‬ ‫زمين‌ش��ناختي مختلف تشکيل شده است‪ ،‬در نتيجه اگر‬ ‫معدني فل��زي و غيرفلزي ب��ه ارزش کل ‪958/37‬‬ ‫درحال حاضر نياز س��االنه فوالد افغانس��تان چيزي در‬ ‫بخواهي��م مقايس��ه‌اي از بخش معدن ايران و افغانس��تان‬ ‫ميليارد دالر به این ترتيب است‪:‬‬ ‫حدود ‪ 1‬تا ‪ 1/5‬ميليون تن اس��ت که با ش��روع پروژه‌هاي‬ ‫داشته باشيم بايد به امتداد کمربند آلپي در کشور مراجعه‬ ‫دالر‬ ‫ميليارد‬ ‫‪444/66‬‬ ‫‌آهن‬ ‫گ‬ ‫سن‬ ‫‪-1‬‬ ‫نوسازي در اين کشور جنگ‌زده انتظار مي‌رود نياز داخلي‬ ‫کنيم‪ .‬بخش‌هاي ش��رقي اي��ران نيز ش��باهت فراواني به‬ ‫‪ -2‬سنگ مس ‪ 288/24‬ميليارد دالر‬ ‫آن به دو برابر افزايش يابد‪.‬‬ ‫س��اختار زمين‌شناسي موجود در افغانستان دارد و همين‬ ‫‪ -3‬نيوبيوم ‪ 85/69‬ميليارد دالر‬ ‫‹ ‹حضور ايران در بخش معدن افغانستان‬ ‫موضوع مي‌تواند در شناس��ايي مناطق مستعد معدني در‬ ‫کشور افغانستان با جمعيت ‪ 31‬ميليون نفري خود‬ ‫‪ -4‬کبالت ‪ 52/97‬ميليارد دالر‬ ‫مدي��ر ام��ور بين‌المل��ل س��ازمان‬ ‫افغانستان به ما کمک کند‪.‬‬ ‫نيروهاي‬ ‫هجوم‬ ‫و‬ ‫‌وتاز‬ ‫ت‬ ‫تاخ‬ ‫مورد‬ ‫دهه‪،‬‬ ‫‪3/5‬‬ ‫از‬ ‫بيش‬ ‫دالر‬ ‫ميليارد‬ ‫‪26/48‬‬ ‫طال‬ ‫‪-5‬‬ ‫زمين‌شناس��ي و اکتشافات معدني‬ ‫وي ادام��ه داد‪ :‬دوره‌هاي متالوژي��ک (فلزايي) ايران در‬ ‫ش��رقي و غربي قرار گرفته اس��ت و اين خود باعث‬ ‫‪ -6‬موليبيدن ‪ 25 /24‬ميليارد دالر‬ ‫درباره‬ ‫ايران‪ ،‬در گفت‌وگو با‬ ‫زمان ترياس که س��بب تشکيل ذخاير مس‪ ،‬سرب و روي‬ ‫ايجاد محيطي ناامن براي فعاليت‌هاي اکتش��افي و‬ ‫‪ -7‬خاک‌هاي نادر ‪ 7/79‬ميليارد دالر‬ ‫اقدامات انجام‌شده اين سازمان در‬ ‫و طال ش��ده هم در کشور افغانستان مشاهده مي‌شود‪ .‬در‬ ‫اس��تخراجي معادن غني اين کش��ور اسالمي شد‪.‬‬ ‫‪ -8‬آزبست ‪ 6/54‬ميليارد دالر‬ ‫کش��ور افغانس��تان‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در‬ ‫ايران واگذاري مع��ادن به بخش خصوصي و نبود حمايت‬ ‫جمعيت‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫مخاطرات‬ ‫همين‬ ‫خاطر‬ ‫‌‬ ‫ه‬ ‫ب‬ ‫ش��ايد‬ ‫دالر‬ ‫ميليارد‬ ‫‪5/60‬‬ ‫نقره‬ ‫‪-9‬‬ ‫چند سال گذشته چندين پروژه زمين‌شناسي‌‪ ،‬اکتشافي و‬ ‫دولت سبب شده تا توسعه چنداني را در اين معادن شاهد‬ ‫آن در مقايسه با ايران که در طول ‪ 35‬سال گذشته‬ ‫‪ -10‬پتاس ‪ 5/29‬ميليارد دالر‬ ‫آزمايش��گاهي در افغانستان انجام ش��ده است‪ .‬همچنين‬ ‫نباش��يم و به‌جز معادن بزرگ کش��ور ذخاير قابل‌توجهي‬ ‫بيش از دو برابر ش��ده اس��ت و ديگر همس��ايه آن‪،‬‬ ‫‪ -11‬آلومينيوم ‪ 4/67‬ميليارد دالر‬ ‫چندين پروژه آموزش��ي نيز در تاجيکس��تان برگزار شده‬ ‫به‌تازگي اکتشاف نشده است‪.‬‬ ‫پاکس��تان نيز به همين منوال رکورد جمعيت ‪182‬‬ ‫‪ -12‬کائولن ‪ 1/04‬ميليارد دالر‬ ‫است‪.‬‬ ‫اين در‌حالي اس��ت که در افغانستان شرکت‌هاي بزرگ‬ ‫است‪.‬‬ ‫داشته‬ ‫کمتري‬ ‫افزايش‬ ‫کرده‪،‬‬ ‫ثبت‬ ‫را‬ ‫ميليوني‬ ‫دالر‬ ‫ميليارد‬ ‫‪0/62‬‬ ‫گرانيت‬ ‫‪-13‬‬ ‫س��يدهادي ميرمحمد ميگوني افزود‪ :‬محور فعاليت‌هاي‬ ‫غرب��ي در بخش معدن حض��ور داش��ته و از فناوري‌هاي‬ ‫متاسفانه در تجاوز نظامي اتحاد جماهير شوروي در‬ ‫‪ -14‬الجورد ‪ 0/62‬ميليارد دالر‬ ‫آموزشي در اين کش��ور‌ها اجراي پروژه‌هاي اکتشافي بود‬ ‫جديد و فناوري‌هاي روز دنيا به‌منظور اکتشافات استفاده‬ ‫س��ال ‪1979‬م به افغانستان‪ ،‬حدود ‪ 1/8‬ميليون نفر‬ ‫‪ -15‬فلوريت ‪ 0/62‬ميليارد دالر‬ ‫ت��ا از اين طريق منافعي را براي کش��ور به همراه داش��ته‬ ‫مي‌کنن��د‪ .‬در‌حال حاضر ش��رايط بهره‌ب��رداري در معادن‬ ‫کش��ته‪ 1/5 ،‬ميليون نفر معل��ول و ‪ 7/5‬ميليون نفر‬ ‫‪ -16‬فسفات ‪ 0/62‬ميليارد دالر‬ ‫باش��د درواقع همزم��ان با يک پروژه اکتش��افي دوره‌هاي‬ ‫ايران با معادن مش��ابه در افغانستان بسيار متفاوت است‪.‬‬ ‫جنگ‬ ‫در‬ ‫آمدند‪.‬‬ ‫اي��ران‬ ‫به‬ ‫بيش��تر‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫مهاجرت‬ ‫دالر‬ ‫ميليارد‬ ‫‪0/46‬‬ ‫روي‬ ‫و‬ ‫سرب‬ ‫‪-17‬‬ ‫مختلفي براي اين کشورها برگزار کرديم که زمين‌شناسان‬ ‫اکتش��افات ش��رکت‌هاي غربي در‌حال حاضر روي ذخاير‬ ‫اخير اياالت متحده امريکا که در سال ‪2001‬م آغاز‬ ‫‪ -18‬جيوه ‪ 0/46‬ميليارد دالر‬ ‫و کارشناس��ان در آن حضور داش��تند و پ��س از برگزاري‬ ‫معدني افغانس��تان ادامه دارد‪ .‬هرچن��د در ايران به جهت‬ ‫ش��د نيز بيش از ‪ 100‬هزار نفر کش��ته و به همين‬ ‫‪ -19‬استرانسيوم ‪0/31‬ميليارد دالر‬ ‫آنها عالوه‌بر تعلق خاطر و وابس��تگي‌هاي علمي که ايجاد‬ ‫ش��ناخت ذخاير معدني از کشور افغانستان پيش هستيم‬ ‫تعداد نيز معلول ش��دند‪ .‬در کنار دو جنگ فوق بايد‬ ‫‪ -20‬گوگرد ‪ 0/15‬ميليارد دالر‬ ‫مي‌ش��د ما نيز به اطالعات آنها دسترسي پيدا مي‌کرديم و‬ ‫اما در افغانس��تان به دلي��ل حضور ش��رکت‌هاي اروپايي‬ ‫نيز‬ ‫تندرو‬ ‫‌هاي‬ ‫ه‬ ‫گرو‬ ‫و‬ ‫طالبان‬ ‫تروريستي‬ ‫اقدامات‬ ‫به‬ ‫دالر‬ ‫‪0/15‬ميليارد‬ ‫تالک‬ ‫‪-21‬‬ ‫نتيجه آن پروژه‌ها و محدوده‌هاي اکتش��افي بود که بخش‬ ‫فناوري‌ه��اي جدي��د در اکتش��افات مورد اس��تفاده قرار‬ ‫اش��اره کرد که همه و همه باعث ش��د‪ ،‬اين کش��ور‬ ‫‪ -22‬منيزيوم ‪ 0/15‬ميليارد دالر‬ ‫خصوصي و نيمه دولتي ما مي‌توانست در آن فعاليت کند‪.‬‬ ‫مي‌گيرد‪.‬‬ ‫اخبار بین‌الملل‬ ‫کاهش جذابيت سرمايه‌گذاري‬ ‫ي‌جنوبي‬ ‫معدني افريقا ‌‬ ‫طبق آخرين بررس��ي‌هاي ساالنه جهاني که توسط‬ ‫ي��ک موسس��ه کانادايي انج��ام ش��د‪ ،‬افريقاي‌جنوبي‬ ‫در س��ال ‪2014‬م از گ��روه ‪ 10‬کش��ور ب��ا جذابي��ت‬ ‫س��رمايه‌گذاري معدني در اين قاره خارج‌شده و با ‪11‬‬ ‫رتبه کاهش به رده ‪ 67‬جهان تنزل پيدا کرده اس��ت‪.‬‬ ‫به گزارش ماينينگ‪ ،‬در گزارش س��االنه ش��رکت‌هاي‬ ‫معدني موسس��ه یادش��ده از ‪ 122‬ش��اخص استفاده‬ ‫شده که ازجمله مي‌توان به «جذابيت زمين‌شناسي»‬ ‫و «ميزان حمايت‌هاي دولت‌ها در زمينه اکتش��اف» و‬ ‫مقررات يا قوانين س��رمايه‌گذاري‪ ،‬ميزان ماليات‌هاي‬ ‫دريافتي و کيفيت يا ش��رايط زيربنايي و کيفيت مواد‬ ‫اوليه معدني اشاره کرد‪.‬‬ ‫در نظرخواه��ي ب��ه عم��ل آمده ح��دود ‪ 40‬درصد‬ ‫جذابيت در س��رمايه‌گذاري را به عوامل سياستگذاري‬ ‫مرتب��ط دانس��ته‌اند‪ .‬اين بررس��ي براي نخس��تين‌بار‬ ‫جمهوري افريق��اي مرکزي‪ ،‬مصر‪ ،‬لس��تو‪ ،‬موريتاني‪،‬‬ ‫مراکش‪ ،‬س��ودان‌جنوبي و اوگاندا را هم ش��امل شده‬ ‫اس��ت‪ .‬افريقاي‌جنوبي در رده يازدهمين کشور جذاب‬ ‫براي س��رمايه‌گذاري معدني ق��رار گرفته و پس از آن‬ ‫جمه��وري دموکراتي��ک کنگ��و قرار دارد‪ .‬مش��کالت‬ ‫در بخ��ش معدني نيز در عملک��رد اقتصاد کلي‌تر اين‬ ‫کشور منعکس شده است‪ .‬رشد توليد ناخالص داخلي‬ ‫افریقای‌جنوبی در س��ال ‪2014‬م به پايين‌ترين سطح‬ ‫خود در ‪ 5‬س��ال گذش��ته رس��يد‪ .‬اعتص��اب ‪ 5‬ماهه‬ ‫کارگران معدن پالتين و متعاقب آن اعتصاب طوالني‬ ‫بي��ش از ‪ 220‬هزار نفر از کارکنان و مهندس��ان ذوب‬ ‫فلزات‪ ،‬رش��د را در اين سال به ‪1/5‬درصد کاهش داد‪.‬‬ ‫عمده‌تري��ن مش��کالت در افريقاي‌جنوب��ي مربوط به‬ ‫مس��ائل کارگري و خاموش��ي برق اس��ت‪ .‬در گزارش‬ ‫موسس��ه کانادايي آمده است که کارگران بدون توجه‬ ‫به کاهش بهره‌وري در افريقاي‌جنوبي خواهان افزايش‬ ‫حقوق و دس��تمزد خود هستند‪ .‬عالوه بر اين‪ ،‬کمبود‬ ‫ب��رق و قوانين ناقص کار موجب اعتصابات کارگري در‬ ‫معادن مي‌ش��ود‪ .‬کش��ور ناميبيا‪ ،‬بهترين کشور براي‬ ‫س��رمايه‌گذاري در بخش معدن محسوب مي‌شود که‬ ‫مانند کوئينزلند در استراليا‪ ،‬بريتيش کلمبيا در کانادا‬ ‫و کل��رادو در امريکا اس��ت‪ .‬پس از ناميبي��ا به ترتيب‬ ‫بوتس��وانا‪ ،‬زامبي��ا‪ ،‬مراکش‪ ،‬غنا‪ ،‬بورکينافاس��و‪ ،‬مالي‪،‬‬ ‫تانزانيا‪ ،‬س��احل عاج‪ ،‬جمه��وري دموکراتيک کنگو و‬ ‫افريقاي‌جنوبي قرار دارند‪ .‬در جدول شاخص جذابيت‬ ‫س��رمايه‌گذاري معدن��ي در افريق��ا‪ ،‬ليب��ي در رديف‬ ‫دوازدهم و کشورهاي سودان‪ ،‬نيجريه‪ ،‬مصر و کنيا به‬ ‫ترتيب در رده‌هاي ‪ 29 ،28 ،27‬و ‪ 30‬قرار گرفته‌اند‪.‬‬ ‫کاهش قيمت‬ ‫ورق گرم صادراتي اوکراين‬ ‫کارخانه متينوست اوکراين مجبور شده قيمت ورق‬ ‫گ��رم توليد ماه م��ارس خود را براي مش��تريان ترک‬ ‫پايين بياورد‪ ،‬چرا‌که پايه‌هاي بازار ضعيف است‪ .‬قيمت‬ ‫پيشنهادي اوليه ‪ ٤٠٠‬تا ‪ ٤٠٥‬دالر هر تن سي‌اف‌آر بود‬ ‫ولي خريداران ترکيه سعي کردند قيمت را به ‪ ٣٧٥‬تا‬ ‫‪ ٣٨٥‬دالر هر تن س��ي‌‌اف‌آر برسانند‪ .‬تناژ معامله‌شده‬ ‫بين ‪ ٢٥‬تا ‪ ٣٠‬هزار تن بوده است‪ .‬از طرفي قيمت ورق‬ ‫گرم در بازار داخلي ترکيه به‌تازگي ‪ ١٠‬دالر نسبت به‬ ‫اوايل فوريه افت داش��ته و ‪ ٤٣٠‬ت��ا ‪ ٤٥٠‬دالر هر تن‬ ‫درب کارخانه ثبت شده است‪.‬‬ ‫بهبود قيمت بيلت درياي سياه‬ ‫آخرين قيمت بيلت صادراتي س��ي‌آي‌اس ‪ ٣٤٧‬دالر‬ ‫هر تن فوب ثبت ش��ده که ‪ ٢‬دالر نس��بت به دوشنبه‬ ‫اخير بهبود داشت‪ .‬معامله جديدي اين روزها در بازار‬ ‫ثبت نش��ده ول��ي عرضه‌کنندگان س��ي‌آي‌اس قيمت‬ ‫پيش��نهادي را ‪ ٢‬ت��ا ‪ ٥‬دالر هر تن ب��اال برده به ‪٣٥٠‬‬ ‫تا ‪ ٣٦٠‬دالر هر تن فوب درياي سياه رسانده‌اند‪ .‬البته‬ ‫خريدارها ب��ه دنبال کمت��ر از ‪ ٣٥٠‬دالر هر تن فوب‬ ‫هستند ولي کس��ي فروشنده نيست‪ .‬در ترکيه قيمت‬ ‫پيشنهادي ‪ ٣٦٥‬تا ‪ ٣٦٨‬دالر هر تن سي‌آي‌اف است و‬ ‫اين هفته معامله جديدي بسته نشده است‪.‬‬ ‫‌اميد امريکايي‌ها‬ ‫به بهبود قيمت فوالد‬ ‫در آخرين نظرسنجي اس��تيل ايندکس از بازارهاي‬ ‫فوالد دنيا‪ ،‬اميد به بهبود قيمت فوالد بين امريکايي‌ها‬ ‫افزايش يافت‪ .‬امريکايي‌هاي موافق بهبود قيمت فوالد‬ ‫در ‪ 3‬م��اه آين��ده از ‪ ١٧‬درصد ب��ه ‪ ٢٧‬درصد افزايش‬ ‫يافتن��د‪ ٦٧ .‬درصد نيز افت قيمت را ممکن ديدند که‬ ‫هفت��ه قبل اين رقم ‪ ٨٣‬درصد ب��ود‪ .‬بين اروپايي‌هاي‬ ‫حاضر در نظرس��نجي نيز امي��د به بهبود قيمت فوالد‬ ‫از ‪ ٢٩‬درصد ب��ه ‪ ٢٢‬درصد کاهش يافت و ‪ ٢٦‬درصد‬ ‫افت قيمت را پيش‌بيني کردند‪ ٢٧ .‬درصد از حاضران‬ ‫در نظرسنجي از سطح جهان نيز رشد قيمت را برآورد‬ ‫کردن��د که ثبات داش��ت ولي ‪ ٤٣‬درص��د قيمت‌ها را‬ ‫نزولي ديدند که ‪ ٢‬درصد از هفته قبل باالتر بود‪.‬‬
‫تازه‌های معدنی‬ ‫‪10‬شرکت بزرگ تولید‌کننده‬ ‫طالی جهان معرفی شدند‬ ‫تازه‌ترین گزارش رس��می منتش��ر ش��ده نش��ان‬ ‫می‌ده��د که ‪ 10‬ش��رکت بزرگ معدن��ی جهان در‬ ‫سال ‪ 2014‬میالدی بیش از ‪ 30‬میلیون اونس طال‬ ‫تولید کرده‌اند‪.‬‬ ‫به گ��زارش ماینینگ‪ ،‬از این ‪ 10‬ش��رکت بزرگ‬ ‫معدنی جهان‪ 4 ،‬شرکت در سال ‪2014‬م با کاهش‬ ‫تولید نس��بت به س��ال ‪2013‬م روبه‌رو ش��ده و ‪6‬‬ ‫ش��رکت دیگر نیز تولید طالی خود را در این مدت‬ ‫افزایش داده‌اند‪.‬‬ ‫براین اس��اس ش��رکت باریک گلد کانادا با تولید‬ ‫‪ 6/25‬میلیون اونس طال در س��ال گذشته با پشت‬ ‫سر گذاشتن سایر رقبا عنوان بزرگترین تولید‌کننده‬ ‫طالی جهان را کسب کرده است‪.‬‬ ‫تولید طالی این ش��رکت نسبت به ‪ 7/17‬میلیون‬ ‫اونس س��ال ‪ 2013‬می�لادی بی��ش از ‪ 13‬درصد‬ ‫کاهش داشته است‪ .‬شرکت امریکایی نیومونت نیز‬ ‫ب��ا تولید ‪ 4/85‬میلیون اونس ط�لا در جایگاه دوم‬ ‫ایستاده است‪ .‬تولید این شرکت نیز نسبت به سال‬ ‫‪ 2013‬میالدی بیش از ‪4‬درصد کاهش داشته است‪.‬‬ ‫در رتبه س��وم این فهرست شرکت آنگلو گلد قرار‬ ‫گرفته اس��ت‪ .‬این شرکت در س��ال ‪2014‬م ‪4/44‬‬ ‫میلیون اونس طال تولید کرده که نس��بت به س��ال‬ ‫‪2013‬م ‪ 8‬درصد رشد نشان می‌دهد‪ .‬رتبه چهارم‬ ‫به ش��رکت گلدک��ورپ اختصاص یافته اس��ت‪ .‬این‬ ‫شرکت در س��ال ‪2014‬م ‪ 2/87‬میلیون اونس طال‬ ‫تولید کرده که نسبت به سال ‪ 2013‬میالدی بیش‬ ‫از ‪ 7/5‬درصد رشد داشته است‪.‬‬ ‫این گزارش حاکی اس��ت‪ ،‬دیگر شرکت کانادایی‬ ‫یعنی کین��روس نیز با تولی��د ‪ 2/71‬میلیون اونس‬ ‫ط�لا در جایگاه پنجم قرار گرفته اس��ت‪ .‬ش��رکت‬ ‫اس��ترالیایی نیوکرس��ت نیز با تولید ‪ 2/33‬میلیون‬ ‫اونس طال در مکان شش��م است‪ .‬تولید این شرکت‬ ‫نسبت به س��ال ‪ 2013‬میالدی یک درصد کاهش‬ ‫داشته است‪ .‬شرکت گلد فیلدز افریقای جنوبی نیز‬ ‫سال گذش��ته ‪ 2/22‬میلیون اونس طال تولید کرده‬ ‫و در رتبه هفتم قرار گرفته است‪ .‬تولید این شرکت‬ ‫نسبت به س��ال ‪ 2013‬میالدی بیش از ‪ 10‬درصد‬ ‫رشد داشته اس��ت‪ .‬جایگاه هشتم به شرکت روسی‬ ‫پولیوس گلد رسیده است‪ .‬این شرکت سال گذشته‬ ‫‪ 1/7‬میلیون اونس تولید طال داش��ته که نسبت به‬ ‫سال ‪ 2013‬میالدی ‪ 3‬درصد رشد داشته است‪.‬‬ ‫ش��رکت آگنیکو ایگل کانادا نیز با ‪ 1/43‬میلیون‬ ‫اونس در رتبه نهم قرار گرفته که تولید این شرکت‬ ‫نسبت به س��ال ‪ 2013‬میالدی بیش از ‪ 30‬درصد‬ ‫رش��د داشته اس��ت و در نهایت ش��رکت امریکایی‬ ‫فریپورت نیز ب��ا ‪ 1/25‬میلیون اونس تولید طال در‬ ‫جایگاه دهم است‪.‬‬ ‫نتیجه انتخابات نظام مهندسی‬ ‫معدن برخی استان‌ها‬ ‫انتخابات نظام مهندس��ی هفتم اسفندماه در ‪23‬‬ ‫اس��تان کش��ور برگزار و نتایج برخی از اس��تان‌ها‬ ‫اعالم ش��د‪ .‬به گزارش معدن‪ ،24‬در انتخابات نظام‬ ‫مهندس��ی تهران فرش��ید منوچهر طیبی و مهرداد‬ ‫ش��کوهی رازی از بخ��ش معدن‪ ،‬کورش ش��عبانی‬ ‫از بخ��ش زمین‌شناس��ی‪ ،‬رضا آقا طاه��ر از بخش‬ ‫نقش��ه‌برداری و رضا افش��ار مقدم زنجانی از بخش‬ ‫متال��ورژی با کس��ب باالترین آرا ب��ه هیات مدیره‬ ‫سازمان نظام مهندسی راه یافتند‪.‬‬ ‫همچنین در استان خراسان جنوبی‪ ،‬محمد شیوا‪،‬‬ ‫محمد جوانش��یر و علی کش��وری از بخش معدن‪،‬‬ ‫محمد حسین اخوان صفار و نادر سلیمانی از بخش‬ ‫زمین‌شناسی با کسب حداکثر آرا به عنوان اعضای‬ ‫هیات مدیره نظام مهندس��ی مع��دن در پنجمین‬ ‫انتخابات این سازمان انتخاب شدند‪.‬‬ ‫ای��ن گ��زارش می‌افزای��د‪ ،‬در اس��تان ی��زد نیز‬ ‫محمدرضا کارگران بافق��ی و حبیب‌اهلل حاجی‌زاده‬ ‫اردکان��ی از بخش معدن‪ ،‬محمدرضا مش��رفی‌فر و‬ ‫کوروش رش��یدی شریف‌آباد از بخش زمین‌شناسی‬ ‫و محم��د مه��دی صابری حس��ین آب��اد از بخش‬ ‫نقش��ه‌برداری اعضای جدی��د هیات مدی��ره نظام‬ ‫مهندس��ی این اس��تان خواهند بود‪ .‬ع�لاوه بر این‪،‬‬ ‫در استان خراس��ان رضوی حسین نکاحی و حسن‬ ‫عزم��ی از بخش معدن‪ ،‬غالمرض��ا نازپرور صوفیانی‬ ‫از بخش زمین‌شناس��ی‪ ،‬سید محمد ایازی از رشته‬ ‫متالورژی و شیدا سیدی از بخش متالورژی با آرای‬ ‫اعضای نظام مهندسی این استان‪ ،‬به عنوان اعضای‬ ‫هیات مدیره جدید این سازمان منصوب شدند‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت در اس��تان آذربایجان ش��رقی نیز‬ ‫حمی��د آقابابای��ی و فرهاد ملک قاس��می از بخش‬ ‫معدن‪ ،‬ایوب قدیرزاده در بخش زمین‌شناسی‪ ،‬علی‬ ‫طوماری در بخش نقش��ه‌برداری و فریدون جعفری‬ ‫تبری��زی در بخش متالورژی اعضای منتخب هیات‬ ‫مدیره جدید نظام مهندسی این استان بودند‪.‬‬ ‫‪28‬‬ ‫شنبه ‪ 9‬اسفند ‪ 9 - 1393‬جمادی االول ‪ 28 -1436‬فوریه ‪ -2015‬شماره ‪ -168‬پیاپی ‪1486‬‬ ‫چشم‌انداز معدنی‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫از دومین معدن کروندوم جهان گزارش می دهد‬ ‫یاقوتآبی گنجینه‌ای دردلمعادنایران‬ ‫نرگ�س قیصری ـ گروه معدن‪ :‬س��نگ‌های قیمتی به‬ ‫دلیل ویژگی‌ه��ا و زیبایی‌های خاصی ک��ه دارند همواره‬ ‫م��ورد توجه قرارمی گیرند‪ .‬ارزش این گونه س��نگ‌ها به‬ ‫حدی اس��ت که گردش مالی فراوانی را به همراه داش��ته‬ ‫و به گفته برخی کارشناس��ان این ح��وزه درآمد حاصل‬ ‫از تجارت س��نگ‌های قیمتی با درآم��د حاصل از فروش‬ ‫محص��والت نفت��ی برابری می‌کند‪ .‬یکی از این س��نگ‌ها‬ ‫کروندوم یا همان یاقوت آبی اس��ت ک��ه از ارزش باالیی‬ ‫برخوردار اس��ت و می‌توان در دو بخش صنعتی و ساخت‬ ‫جواهرآالت از آن اس��تفاده کرد‪ .‬گفتنی است که دومین‬ ‫مع��دن کروندوم دنیا در اس��تان همدان ب��ا ذخیره ‪750‬‬ ‫تنی قرار دارد و می‌توان در کنار دیگر سنگ‌های قیمتی‬ ‫و نیمه قیمتی کش��ور ش��اهد فرآوری و تولید این سنگ‬ ‫زیب��ا بود‪ .‬محمد ترکم��ان که یکی از فع��االن معدنی با‬ ‫تجربه دربخش س��نگ‌های قیمتی و نیمه قیمتی اس��ت‬ ‫درباره س��نگ کروندوم یا همان یاق��وت آبی و چگونگی‬ ‫می‌گوید‪ :‬یاق��وت آبی که از ارزش‬ ‫تش��کیل آن به‬ ‫باالیی برخوردار است اغلب درسنگ‌های دگرگونی یافت‬ ‫می‌شود و ذخایر محدودی از این سنگ با ارزش در درون‬ ‫سنگ‌های آذرین قابل دستیابی است‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه اف��زود‪ :‬در حال حاضر نخس��تین معدن‬ ‫یاق��وت آبی در اس��تان هم��دان ق��رار دارد ک��ه پروانه‬ ‫بهره‌برداری از آن بعد از سال‌ها صادر شده و بهره‌برداری‬ ‫از سوی بخش خصوصی انجام خواهد شد‪ .‬اما مشکلی که‬ ‫در این حوزه وجود دارد نبود حمایت مالی برای تس��ریع‬ ‫بخشیدن فعالیت‌هاس��ت‪ .‬در واقع به دلیل نبود شناخت‬ ‫کاف��ی از س��نگ‌های قیمتی همچون کرون��دوم دریافت‬ ‫تسهیالت بانکی با کندی انجام می‌شود‪.‬‬ ‫ترکمان با اش��اره به اینکه در ایران مع��ادن فراوانی از‬ ‫سنگ‌های قیمتی وجود دارد افزود‪ :‬در حال حاضر ایران‬ ‫به دلیل ش��رایط جغرافیایی و نوع قرار گیری کانسارهای‬ ‫معدنی س��نگ‌های قیمتی و نیمه‌قیمت��ی فراوانی را در‬ ‫خود جای داده اما اطالعات درس��ت و مش��خصی از آنها‬ ‫وج��ود ندارد‪ .‬از این رو می‌ت��وان مانند دیگر مواد معدنی‬ ‫همچون س��نگ آهن‪ ،‬مس و دیگ��ر کانی‌ها با اختصاص‬ ‫دادن یک بخش مجزا در وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫عالوه بر به وجود آمدن نظارت بیشتر بر این بخش زمینه‬ ‫اس��تفاده از این ذخایر ارزش��مند را فراه��م کرد‪ .‬چرا که‬ ‫قیمت��ی و جواهرآالت وج��ود دارد که س��االنه عالوه بر‬ ‫مصرف سنگ میزان قابل توجهی طال مورد استفاده قرار‬ ‫می‌گیرد‪.‬‬ ‫‹ ‹کروندوم‪ ،‬بازاری با گردش مالی باال‬ ‫در حال حاضر افرادی که وارد این عرصه می‌ش��وند بعد‬ ‫از استخراج س��نگ‌های قیمتی به دلیل مشخص نبودن‬ ‫ادام��ه فعالیت و نبود اطالعات از اینک��ه آیا بازاری برای‬ ‫محصوالت آنها وجود خواهد داش��ت ی��ا نه بعد از مدتی‬ ‫فعالیت خود را متوقف می‌کنند‪ .‬این در حالی اس��ت که‬ ‫در بسیاری از کشورهای پیشرفته بازار سنگ‌های قیمتی‬ ‫از اهمیت باالیی برخوردار اس��ت و گردش مالی فراوانی‬ ‫را ب��رای فعاالن این بخش به ارمغ��ان می‌آورد‪ .‬به عنوان‬ ‫مثال سنگ گارنت سبز که در استان کرمان بازار مناسبی‬ ‫برای آن وجود ندارد در کشورهای اروپایی با بهای باال به‬ ‫فروش می‌رسد و گردش مالی فراوانی را به همراه دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹اشتغالزایی در بخش سنگ‌های قیمتی‬ ‫وی در ادام��ه اف��زود‪ :‬تامین امنیت محی��ط کار برای‬ ‫فعاالن در این حوزه از دیگر مواردی اس��ت که باید مورد‬ ‫توجه قرار گیرد چرا که این کانی‌ها به صورت خام نیز از‬ ‫ارزش باالیی برخوردار است بنابراین الزم است تا نسبت‬ ‫به تامین امنیت معادن برنامه‌ریزی درس��تی انجام شود‪.‬‬ ‫در واق��ع می‌ت��وان گفت که س��نگ‌های قیمتی عالوه بر‬ ‫گردش مالی باالیی که با در‌آمدهای نفتی برابری می‌کند‬ ‫اشتغالزایی باالتری را نسبت به دیگر صنایع معدنی دارند‪.‬‬ ‫به این ترتیب که افراد با تهیه دس��تگاه‌های تراش سنگ‬ ‫و جواهرات که به س��رمایه باالیی نیز نیاز ندارد می‌توانند‬ ‫زمینه ایجاد شغل را فراهم کنند‪.‬‬ ‫مرکز آمار ایران اعالم کرد‬ ‫وجود ‪ ۵۳۱۶‬معدن فعال در کشور‬ ‫مرکز آمار ای��ران در جدید‌ترین گ��زارش خود از وجود‬ ‫‪ ۵۳۱۶‬معدن فعال در کشور در سال ‪ ۹۱‬خبر داد که نسبت‬ ‫به سال ‪ 90‬از رشد ‪1/3‬درصدی برخوردار است‪ .‬به گزارش‬ ‫مرک��ز آمار ای��ران‪ ،‬آمارگیری از اطالعات محیط زیس��تی‬ ‫مع��ادن در حال بهره‌ب��رداری کش��ور ‪ 1391 -‬با رویکرد‬ ‫جم��ع‌آوری اطالعات محیط زیس��تی بخ��ش معدن برای‬ ‫ارزیابی وضعیت رایج محیط زیس��ت معادن و برنامه‌ریزی‬ ‫و سیاس��تگذاری به منظور دستیابی به توسعه پایدار اجرا‬ ‫ش��ده است‪ .‬نوع آمارگیری‪ ،‬سرش��ماری برای تمام معادن‬ ‫متشکل کش��ور که در س��ال مذکور در حال بهره‌برداری‬ ‫بوده‌اند (به اس��تثنای معادن ش��ن و ماسه) و نمونه‌گیری‬ ‫برای معادن ش��ن و ماس��ه بوده است و آمارگیری هر یک‬ ‫از مع��ادن با مراجع ‌ه مس��تقیم مام��ور آمارگیری به واحد‬ ‫آماری و تکمیل پرسش��نامه از طریق مصاحبه حضوری با‬ ‫مسئوالن واحد آماری انجام می‌ش��ود‪ .‬نتایج آمارگیری از‬ ‫اطالعات محیط زیستی معادن در حال بهره‌برداری کشور‬ ‫در سال ‪ 1391‬نشان می‌دهد که‪:‬‬ ‫در سال ‪ ،1391‬تعداد ‪ 5316‬معدن فعال در کشور وجود‬ ‫داش��ته که نسبت به س��ال ‪ 1390‬حدود ‪1/3‬درصد رشد‬ ‫داشته است‪.‬‬ ‫از ‪ 5316‬مع��دن‪ 1460 ،‬مع��دن دارای فاضالب بوده‌اند‬ ‫که ش��امل ‪ 27/5‬درصد از معادن می‌ش��ود‪ ،‬تعداد معادن‬ ‫دارای فاضالب نس��بت به س��ال ‪ 1390‬حدود‌‪ 4/0‬درصد‬ ‫رشد داشته اس��ت‪ .‬از ‪ 1460‬معدن‪ ،‬معادن استخراج شن‬ ‫و ماس��ه‪ ،‬سنگ تزئینی و س��نگ آهک به ترتیب با ‪،832‬‬ ‫‪ 347‬و ‪ 148‬معدن‪ ،‬بیش��ترین مع��ادن دارای فاضالب را‬ ‫ب��ه خود اختصاص داده‌‌اند‪ .‬توزیع اس��تانی معادن‪ ،‬نش��ان‬ ‫می‌دهد که استان‌های اصفهان‪ ،‬کرمان و لرستان به ترتیب‬ ‫با ‪ 159 ،226‬و ‪ 100‬معدن‪ ،‬بیش��ترین تعداد معدن دارای‬ ‫فاضالب را داش��ته‌اند‪ .‬از ‪ 1460‬معدن‪ 459 ،‬معدن دارای‬ ‫سیس��تم تصفیه فاضالب بوده‌اند که ش��امل ‪ 31/4‬درصد‬ ‫از معادن می‌ش��ود‪ .‬تع��داد معادن دارای سیس��تم تصفیه‬ ‫فاضالب نس��بت به س��ال ‪ 1390‬حدود ‪ 17/1‬درصد رشد‬ ‫داش��ته است‪ .‬از ‪ 459‬معدن‪ 3 ،‬معدن از تصفیه شیمیایی‪،‬‬ ‫‪ 435‬معدن از تصفیه فیزیکی و ‪ 22‬معدن نیز از روش‌های‬ ‫شیمیایی و فیزیکی برای تصفی ‌ه فاضالب استفاده کرده‌اند‪.‬‬ ‫مح��ل دف��ع فاض�لاب ‪ 784‬مع��دن در زمین‌ه��ای‬ ‫غیرکش��اورزی‪ 241 ،‬مع��دن در چ��اه‪ 170 ،‬مع��دن در‬ ‫رودخانه‪ 51،‬معدن در زمین‌های کش��اورزی و ‪ 274‬معدن‬ ‫در س��ایر محل‌ها اس��ت‪3548 .‬معدن دارای باطله (‪66/7‬‬ ‫درصد) بوده‌ان��د که تعداد معادن دارای باطله نس��بت به‬ ‫سال ‪ ،1390‬دارای رشد منفی ‪ 4/3‬درصد بوده است‪513 .‬‬ ‫معدن از مخزن س��د باطله‪ 2836 ،‬معدن از مخزن دپوی‬ ‫باطله و ‪ 323‬معدن از س��ایر روش‌ها برای دفع مواد باطله‬ ‫معدن استفاده کرده‌اند‪ .‬از ‪ 5316‬معدن‪ 498 ،‬معدن (‪9/4‬‬ ‫درصد) در بخش محیط زیس��ت‪ ،‬سرمایه‌گذاری داشته‌اند‬ ‫که تع��داد معادن دارای س��رمایه‌گذاری در بخش محیط‬ ‫زیست‪ ،‬نس��بت به س��ال ‪ ،1390‬دارای رشد منفی ‪28/5‬‬ ‫درصد بوده اس��ت‪ .‬بررسی معادن براساس نوع فعالیت‪ ،‬به‬ ‫تفکیک گروه‌های دو رقمی آی‌اس‌آی‌س��ی نشان می‌دهد‪،‬‬ ‫گروه‌های استخراج شن و ماسه‪ ،‬سنگ‌آهک و سنگ الشه‬ ‫به ترتیب با ‪ 128 ،156‬و ‪ 60‬معدن‪ ،‬بیشترین تعداد معادن‬ ‫دارای سرمایه‌گذاری در بخش محیط زیست را داشته‌اند‪.‬‬ ‫توزی��ع اس��تانی مع��ادن در ح��ال بهره‌برداری نش��ان‬ ‫می‌دهد که اس��تان‌های زنجان‪ ،‬بوش��هر و خراسان رضوی‬ ‫ب��ه ترتیب با ‪ 56 ،57‬و ‪ 56‬معدن بیش��ترین تعداد معادن‬ ‫دارای س��رمایه‌گذاری در بخش محیط‌زیس��ت را به خود‬ ‫اختصاص داده‌اند‪ .‬در مجم��وع ‪ 151786‬میلیون ریال در‬ ‫بخش محیط زیس��ت معادن در حال بهره‌برداری کش��ور‪،‬‬ ‫سرمایه‌گذاری شده است که معادن استخراج سنگ‌آهن با‬ ‫‪ 50930‬میلیون ریال‪ ،‬بیشترین سرمایه‌گذاری را در بخش‬ ‫محیط زیس��ت انجام داده اس��ت و معادن استخراج شن و‬ ‫ماس��ه و س��نگ مس ب��ا ‪ 46685‬و ‪ 33645‬میلیون ریال‬ ‫سرمایه‌گذاری در رتبه‌های بعدی قرار دارند‪.‬‬ ‫وی معتقد اس��ت که با در نظر گرفتن یک بخش مجزا‬ ‫برای سنگ‌های قیمتی و نیمه قیمتی در کشور می‌توان‬ ‫با ایجاد انگیزه زمینه را برای فعالیت در این بخش فراهم‬ ‫ک��رد و همچنین با ثب��ت اطالعات از ذخایرس��نگ‌های‬ ‫ب��اارزش از قاچ��اق آنه��ا توس��ط برخی افراد س��ود جو‬ ‫جلوگیری خواهد شد‪ .‬چرا که برخی افراد با خارج کردن‬ ‫س��نگ‌های قیمتی و تراش دادن آنها در کشورهای دیگر‬ ‫همچ��ون تایلند ب��ا قیمت‌هایی گزاف نس��بت به فروش‬ ‫آنها اقدام کرده و س��ود سرش��اری را بدس��ت می‌آورند‪.‬‬ ‫همچنین از دیگر مش��کالت این ح��وزه را می‌توان وارد‬ ‫شدن س��نگ‌های مصنوعی به کشور دانست چرا که این‬ ‫موض��وع به نوعی از رش��د صنعت س��نگ‌های قیمتی و‬ ‫نیمه‌قیمتی جلوگیری کرده و س��بب ش��ده تا تشخیص‬ ‫س��نگ‌های طبیع��ی از مصنوعی ب��رای مصرف‌کنندگان‬ ‫که ش��ناخت کمی نسبت به س��نگ‌های طبیعی دارند با‬ ‫مشکل همراه شود‪.‬‬ ‫ترکم��ان اظهار کرد‪ :‬در اس��تان‌هایی همچون همدان‪،‬‬ ‫کردس��تان‪ ،‬قزوین‪ ،‬آذربایجان‪ ،‬مش��هد و‪ ...‬ذخایر بزرگی‬ ‫از س��نگ‌های قیمت��ی و نیمه‌قیمتی همچ��ون لعل‌های‬ ‫«بدخشان» و زیبا که قدمت چندین هزارساله دارند گواه‬ ‫این موضوع اس��ت که ایران یکی از قطب‌های سنگ‌های‬ ‫قیمتی و نیمه قیمتی دنیاس��ت‪ .‬به عنوان مثال در استان‬ ‫همدان ش��هرکی برای س��اخت و تراش��کاری سنگ‌های‬ ‫گزارش تصویری‬ ‫محمد خاکی‪ ،‬معاون امور معادن و‬ ‫صنای��ع معدن��ی اس��تان همدان‬ ‫درب��اره مع��دن کرون��دوم که به‬ ‫تازگ��ی پروانه بهره‌ب��رداری از آن‬ ‫می‌گوید‪:‬‬ ‫صادر ش��ده ب��ه‬ ‫مع��دن کروندوم یا همان یاقوت آبی ذخیره‌ای ‪ 750‬تنی‬ ‫از این س��نگ با ارزش را در خود جای داده و با دریافت‬ ‫پروانه بهره‌برداری فعالیت خود را توسط بخش خصوصی‬ ‫آغاز خواهد کرد‪.‬‬ ‫وی با اشاره به تقاضای باالی سنگ‌های قیمتی در بازار‬ ‫جهان��ی گفت‪ :‬با توجه به گردش مالی باالی س��نگ‌های‬ ‫قیمتی و کاربرده��ای فراوانی که در صنایع مختلف دارد‬ ‫می‌توان گفت که فعالیت در این بخش صرفه اقتصادی و‬ ‫ارزش افزوده فراوانی را به همراه خواهد داشت‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬با توج��ه به اینکه ذخیره این معدن محدود‬ ‫اس��ت به همین دلیل میزان برداش��ت از آن نیز س��االنه‬ ‫مح��دود خواه��د بود و براس��اس نیاز صنایع نس��بت به‬ ‫برداشت از معدن و فرآوری آن اقدام خواهد شد‪.‬‬ ‫خاکی به روش بهره‌برداری ازمعدن این س��نگ قیمتی‬ ‫اش��اره کرد و گفت‪ :‬یک��ی از نکات مهم��ی که در بحث‬ ‫سنگ‌های قیمتی وجود دارد نوع بهره‌برداری و استخراج‬ ‫آنها از معادن اس��ت که اغلب به روش دس��تی و س��نتی‬ ‫یعن��ی بدون اس��تفاده از م��واد منفجره نس��بت به بهره‬ ‫ب��رداری از آنها اقدام می‌ش��ود‪ .‬به عن��وان مثال در مورد‬ ‫کرون��دوم یا همان یاقوت آبی به دلیل قرار گرفتن آن در‬ ‫پگماتیت‪ ،‬روش دستی برای استخراج استفاده می‌شود تا‬ ‫صدمه‌ای به این کانی ارزشمند وارد نشود‪.‬‬ ‫خاکی تاکید ک��رد‪ :‬با توجه به اینکه نخس��تین پروانه‬ ‫بهره‌ب��رداری از معدن یاقوت آبی در کش��ور صادر ش��ده‬ ‫از این رو می‌توان به آینده این س��نگ گرانبها در کش��ور‬ ‫امی��دوار بود‪ .‬به گون��ه‌ای که با فعالی��ت در این حوزه و‬ ‫فرآوری محصوالت و راه پیدا کردن به بازار مصرفی ضمن‬ ‫معرفی محصول زمینه اس��تفاده از آن و ارزش افزوده را‬ ‫به همراه بیاورد‪.‬‬ ‫شگفتی‌های معدنی‬ ‫ب�ه جرات می‌توان گفت که گس�تردگی کاربرد‬ ‫و همچنی�ن زیبایی و ش�گفتی در بخش معدن‬ ‫ب�ا هیچ‌ی�ک از حوزه‌ه�ای اقتص�ادی قاب�ل‬ ‫مقایس�ه نیس�ت به گونه‌ای که گس�تره معادن‬ ‫از گردش�گری تا مسائل پزش�کی را نیز شامل‬ ‫می‌ش�ود‪ .‬در این گزارش تصوی�ری نمونه‌هایی‬ ‫از ژئ�و توریس�م و کاربرد ح�وزه معدن در رفع‬ ‫بیماری‌ها مشاهد می‌شود‪.‬‬ ‫درواقع گوی های‌ریزی که در درون غار دیده می‌شود مواد معدنی خاصی به نام مروارید غار است که از‬ ‫ته‌نشینی کلسیم و نمک در درون غار ایجاد شده و بهترین نمونه آن در غار کانیکاس کشور مکزیک با ‪529‬‬ ‫متر طول و ‪ 17‬متر عمق قابل مشاهده است‪.‬‬ ‫پزش��کان بالروس��ی متوجه‬ ‫شده‌اند قرارگیری بیماران تنفسی‬ ‫در مع��ادن نمک‌های پتاس��یم و‬ ‫س��نگ نم��ک می‌توان��د در رفع‬ ‫این بیماری مفید باش��د از این رو‬ ‫در عکس باال ک��ه در عمق ‪420‬‬ ‫متری یک��ی از مع��ادن بالروس‬ ‫گرفته ش��ده‪ ،‬پزش��کان در تالش‬ ‫برای درمان بیماران خود هستند‪.‬‬
‫صنعت‬ ‫‪industry@smtnews.ir‬‬ ‫شنبه ‪ 9‬اسفند ‪ 9 - 1393‬جمادی االول ‪ 28 -1436‬فوریه ‪ -2015‬شماره ‪ -168‬پیاپی ‪1486‬‬ ‫کارشناسان صنعتی همزمان با روز ملی حمایت از مصرف‌کننده تاکید کردند‬ ‫‪29‬‬ ‫تولید کیفی‪ ،‬یک قدم تا مشتری مداری‬ ‫فرش�ته فریادرس ‪ -‬گروه صنع�ت‪ :‬مصرف‌کنندگان‬ ‫که نهایی‌تری��ن هدف تولید و توزی��ع کاال و خدمات به‬ ‫ش��مار می‌روند‪ ،‬نقش اساسی در بقای واحدهای تولیدی‬ ‫داش��ته و یکی از ارکان توسعه کش��ور به شمار می‌روند‬ ‫چراک��ه یک بس��تر س��الم اقتصادی‪ ،‬حمای��ت از حقوق‬ ‫مصرف‌کننده‪ ،‬حمایت از تولید و رونق اقتصادی را هم در‬ ‫پی خواهد داش��ت‪ .‬حق به‌دست آوردن کاالها و خدمات‬ ‫باکیفیت‪ ،‬سالم و استاندارد‪ ،‬برخورداری از اطالعات الزم‬ ‫درب��اره کاالها و خدمات از قبی��ل تاریخ تولید و مصرف‪،‬‬ ‫برخ��ورداری از حمای��ت دول��ت درصورت وق��وع برخی‬ ‫تخلف��ات از س��وی صاحب��ان واحدهای صنف��ی و ارائه‬ ‫خدمات پس از ف��روش از جمله حقوق مصرف‌کنندگان‬ ‫به شمار می‌رود‪ .‬توجه به رعایت حقوق مصرف کنندگان‬ ‫و مش��تریان در جوامع امروزی که تولید و صنعت رونق‬ ‫گرفت��ه و روز به روز بر تنوع محص��والت تولیدی افزوده‬ ‫می‌ش��ود‪ ،‬اهمیت چش��مگیری دارد‪ .‬اگر تولیدکننده‌ا‌‌ی‬ ‫بداند همیش��ه حق با مش��تری اس��ت‪ ،‬س��عی بر تولید‬ ‫کیفی و مطابق با نیاز مش��تریان کرده و از س��وی دیگر‬ ‫مشتری هم رغبت بیشتری برای خرید آن کاال یا دریافت‬ ‫خدمات از خود نش��ان می‌دهد‪ .‬توج��ه به رعایت حقوق‬ ‫مصرف‌کنن��دگان آن قدر قابل توجه و اهمیت اس��ت که‬ ‫قانون حمایت از حقوق مصرف‌کننده توس��ط دس��تگاه‬ ‫قانونگذاری در سال‪1388‬به تصویب رسید‪.‬‬ ‫اگرچه این قانون بعد از س��ال‌‌ها انتظار به تصویب رسید‬ ‫اما امید می‌رود با تصویب آن گام جدیدی در حمایت از‬ ‫حقوق مصرف‌کنندگان در کشور برداشته شود‪.‬‬ ‫‹ ‹رعایت استاندارد برای جذب مشتری‬ ‫محمدرض��ا جاب��ر انص��اری‪ ،‬عضو‬ ‫انجم��ن مدیران صنای��ع ایران‪ ،‬در‬ ‫پاس��خ به این پرس��ش که رعایت‬ ‫حقوق مصرف‌کنندگان و مشتریان‬ ‫ت��ا چ��ه ان��دازه منج��ر ب��ه تنوع‬ ‫گفت‪ :‬در‬ ‫محص��والت تولی��دی خواهد ش��د‪ ،‬ب��ه‬ ‫ش��رایط کنون��ی که تولید کش��ور با رکود روبه‌روس��ت‪،‬‬ ‫مصرف‌کننده در مرحله نخس��ت باید ب��ه راحتی بتواند‬ ‫کاالهای م��ورد نظر خود را دریافت کن��د در این زمینه‬ ‫کیفی��ت باالی محصوالت و خدمات پس از فروش��ی که‬ ‫یک تولید‌کننده برای مش��تری خود در نظر می‌گیرد از‬ ‫موارد اساسی به شمار می‌رود‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینک��ه کاهش تولیدات داخل مش��کالت‬ ‫عدی��ده‌ای را ب��رای مصرف‌کننده در بر خواهد داش��ت‬ ‫فراخوان مناقصه عمومی‬ ‫یك مرحلهای (‪)93-25‬‬ ‫سالیق متفاوت مردم است‪.‬‬ ‫‹ ‹احترام به مشتری‪ ،‬تضمین بازار فروش‬ ‫بی��ان کرد‪ :‬هم‌اکن��ون نگرانی تولیدکنندگان این اس��ت‬ ‫که تولی��دات آنها کاهش یافته و حت��ی تولیدات برخی‬ ‫از محصوالت نیز از رده خارج ش��ده اس��ت‪ .‬از این رو هم‬ ‫تولیدکنن��دگان و هم مصرف‌کنن��دگان با چالش جدی‬ ‫روبه‌رو هستند و نمی‌توانند به راحتی کاالهای مورد نظر‬ ‫خود را خریداری کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹احترام به حقوق مصرف‌کنندگان‬ ‫وی با تاکید بر اینکه در نظر گرفتن کیفیت محصوالت‬ ‫برای جذب مش��تری از اهمیت باالیی برخوردار اس��ت‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬خوش��بختانه استاندارد‌س��ازی تولیدات در‬ ‫کشور تا حد زیادی رعایت می‌شود چراکه تولیدکنندگان‬ ‫س��عی در جلب رضایت مش��تریان دارن��د‪ .‬این در حالی‬ ‫اس��ت ک��ه استانداردس��ازی تولیدات‪ ،‬این اختی��ار را به‬ ‫مصرف‌کنن��ده می‌دهد تا در صورت بروز اش��کال‪ ،‬معلوم‬ ‫ش��دن عی��ب و نقص ی��ا ایراد خس��ارت‪ ،‬ب��رای جبران‬ ‫ض��رر خود اقدام کن��د و این روند هم��ان رعایت حقوق‬ ‫مصرف‌کننده است‪.‬‬ ‫انصاری احترام به حقوق مصرف‌کنندگان و رعایت آن‬ ‫را یک برتری جهانی دانس��ت و گفت‪ :‬با رعایت این کار‪،‬‬ ‫رقابت‌پذی��ری بین تولیدکنندگان افزایش یافته و حضور‬ ‫آنان در بازارهای جهانی تسهیل خواهد شد‪.‬‬ ‫وی رقاب��ت را یکی از مولفه‌ه��ای مهم در تولید عنوان‬ ‫کرد و گفت‪ :‬تا زمانی که رانت در کش��ور وجود داش��ته‬ ‫باشد‪ ،‬رقابت سالم و سازنده کم رنگ خواهد بود‪.‬‬ ‫نوب‬ ‫ت‬ ‫او‬ ‫ل‬ ‫شركت شهركهای صنعتی تهران درنظر دارد مناقصه عمومی‬ ‫خدمات زیرسازی و آسفالت جاده دسترسی ناحیه صنعتی دهك به‬ ‫شماره ‪ 200931051000001‬را از طریق سامانه تداركات الكترونیكی‬ ‫دولت به پیمانكار واجد صالحیت و دارای گواهینامه صالحیت پایه ‪5‬‬ ‫در رشته راه و ترابری از معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی ریاست‬ ‫جمهوری واگذار نماید‪ .‬تمامی مراحل برگزاری مناقصه‪ ،‬از دریافت‬ ‫اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصهگران و بازگشایی پاكتها‪ ،‬از‬ ‫طریق درگاه سامانه تداركات الكترونیكی دولت (ستاد) به نشانی‬ ‫‪ www.setadiran.ir‬انجام خواهد شد و الزم است مناقصهگران‬ ‫در صورت عدم عضویت قبلی‪ ،‬مراحل ثبت نام در سایت مذكور‬ ‫و دریافت گواهی امضای الكترونیكی را جهت شركت در مناقصه‬ ‫محققسازند‪.‬‬ ‫مبلغ برآورد اولیه بر اساس فهرست بهاء پایه رشته راه و باند سال‬ ‫‪ 1393‬معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری‪:‬‬ ‫‪11749‬میلیونریال‬ ‫مبلغ تضمین شركت در مناقصه‪ 128/500/000:‬ریال‬ ‫محل پروژه‪ :‬دهك‪ ،‬مالرد‪ ،‬صفادشت‪ ،‬ساختمان بخشداری‪ ،‬ناحیه‬ ‫صنعتیدهك‪،‬تلفن‪65432302:‬‬ ‫تاریخ انتشار مناقصه در سامانه‪ :‬روز شنبه‪1393/12/09‬‬ ‫مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سامانه‪ :‬ساعت ‪ 16‬روز‬ ‫چهارشنبه‪1393/12/20‬‬ ‫مهلت زمانی ارائه پیشنهاد‪ :‬ساعت‪ 16‬روز شنبه‪1394/01/15‬‬ ‫زمان بازگشایی پاكتها‪ :‬ساعت‪ 10‬روز سهشنبه‪1394/01/18‬‬ ‫محل گشایش پیشنهادها‪ :‬دفتر معاونت عمران و محیط زیست‬ ‫شركتشهركهایصنعتیتهران‬ ‫اطالعات تماس دستگاه مناقصهگزار جهت دریافت اطالعات بیشتر‬ ‫درخصوص اسناد مناقصه و ارائه پاكت (الف)‪ :‬خیابان سهروردی شمالی‪،‬‬ ‫خیابان شهید محبی‪ ،‬پالك ‪ ،2‬طبقه ‪ ،4‬معاونت عمران و محیط زیست‪،‬‬ ‫تلفن‪ ،021-88761038 :‬پایگاه اطالعرسانی‪www.tehraniec.ir‬‬ ‫وپایگاهملیاطالعرسانی‪iets.mporg.ir:‬‬ ‫اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه‪ :‬مركز‬ ‫تماس‪ ،021-27313131:‬دفتر ثبت نام‪ 88969737:‬و‪85193768‬‬ ‫روابطعمومیشركتشهركهایصنعتیتهران‬ ‫به گفته انصاری‪ ،‬اصل حف��ظ حقوق مصرف‌کننده در‬ ‫این اس��ت که ش��اهد رقابت س��الم و آزاد باشیم‪ .‬زمانی‬ ‫که رقابت س��الم وجود داش��ته باشد‪ ،‬ش��اهد خالقیت و‬ ‫نوآوری در تولیدات خواهیم بود‪ .‬از این رو تولیدکنندگان‬ ‫می‌توانند در جذب مشتری از هم پیشی بگیرند‪.‬‬ ‫وی یادآور ش��د‪ :‬دولت باید بسته خروج از رکود تورمی‬ ‫و الیح��ه رف��ع موانع تولی��د را در زمین��ه حفظ حقوق‬ ‫تولید‌کنندگان و به تبع آن حفظ حقوق مصرف‌کنندگان‬ ‫و مشتریان اجرایی کند‪.‬‬ ‫‹ ‹رعایت حقوق مشتری یک معامله پایاپای‬ ‫در همی��ن زمینه نیز محم��د علی دادرس‪ ،‬عضو انجمن‬ ‫صنایع چین��ی ایران‪ ،‬با بی��ان اینکه حمای��ت از حقوق‬ ‫مصرف‌کنندگان‪ ،‬ارتباط مستقیمی با منافع تولیدکننده‬ ‫گفت‪ :‬ب��ا رعایت و احترام به مش��تریان‬ ‫دارد ب��ه‬ ‫سود بیشتری نصیب تولیدکنندگان خواهد شد‪ .‬در واقع‬ ‫رعایت حقوق مصرف‌کنن��دگان یک معامله پایاپای بین‬ ‫مصرف‌کنن��دگان و تولیدکنندگان اس��ت که در صورت‬ ‫تحقق‪ ،‬منفعت هر دو گروه تامین خواهد شد‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه درحال‌حاضر یکی از مش��کالت‬ ‫تولیدکنندگان نبود نش��ان(برند) تجاری اس��ت‪ ،‬تصریح‬ ‫ک��رد‪ :‬درحال‌حاضر بیش��تر مصرف‌کنن��دگان به دنبال‬ ‫نشان(برند) هستند و متغیرهایی مانند کیفیت و خدمات‬ ‫پس از فروش ش��اید از دید مشتریان از اهمیت کمتری‬ ‫برخوردار باش��د‪ .‬البته این مس��ئله هم تا حدی ناشی از‬ ‫فراخوان انتخاب‬ ‫عامل توسعه خوشه فرش دستباف سیستان‬ ‫شرکت ش�هرکهای صنعتی استان سیس�تان و بلوچستان‬ ‫در نظر دارد به منظور آغاز پروژه توس��عه خوش��ه فرش دستباف‬ ‫سیس��تان اقدام به انتخاب فرد واجد شرایط به‌عنوان عامل توسعه‬ ‫خوش��ه نمای��د‪ ،‬متقاضیان می‌توانند در صورت داش��تن ش��رایط‬ ‫الزم‪ ،‬با مراجعه به س��ایت اینترنتی به نش��انی ‪www.bcdm.ir‬‬ ‫نس��بت به تکمیل فرم ثبت‌نام و ارس��ال آن ب��ه همراه یک قطعه‬ ‫عکس ‪ ،3×4‬کپی شناس��نامه و کارت مل��ی‪ ،‬کپی آخرین مدارک‬ ‫تحصیلی و رزومه کاری به آدرس سیس��تان و بلوچستان‪ ،‬زاهدان‪،‬‬ ‫بلوار مطهری‪ ،‬خیابان امداد شرکت شهرکهای صنعتی سیستان و‬ ‫بلوچستان‪ ،‬حداکثر تا تاریخ ‪ 20‬اسفندماه سال‌جاری اقدام نمایند‪.‬‬ ‫شرایط الزم‪:‬‬ ‫‪ -1‬دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا دکتری در یکی‬ ‫از رش��ته‌های مدیریت (کلیه گرایش‌ها)‪ ،‬اقتصاد (کلیه گرایش‌ها)‪،‬‬ ‫مهندسی صنایع (کلیه گرایش‌ها)‪ ،‬فرش (کلیه گرایش‌ها)‪.‬‬ ‫‪ -2‬تعهد به اش��تغال تمام‌وقت در پروژه‪ ،‬حداقل به مدت سه سال‬ ‫در صورت (انتخاب محور کار‪ ،‬خود عامل توسعه خواهد بود و عامل‬ ‫حق واگذاری آن را به دستیار و‪ )...‬ندارد‪.‬‬ ‫‪ -3‬ساکن شهرستان زابل (ترجیحا بومی)‬ ‫‪ -4‬آشنایی به زبان انگلیسی‬ ‫‪ -5‬دارا ب��ودن گواهینام��ه معتبر دوره آموزش��ی عاملین توس��عه‬ ‫خوشه‌های کسب‌وکار (‪ )CDA‬مورد تایید سازمان صنایع کوچک‬ ‫و ش��هرکهای صنعتی ایران (افراد فاقد گواهینامه که دارای س��ایر‬ ‫ش��رایط می‌باش��ند‪ ،‬می‌توانند به ش��رط تعهد ب��ه گذراندن دوره‬ ‫مدارک خود را جهت ارزیابی ارسال نمایند‪).‬‬ ‫جهت کس�ب اطالعات بیش�تر به پای�گاه اینترنتی ‪www.‬‬ ‫‪ bcdm.ir‬مراجع�ه و یا با ش�ماره تلف�ن ‪05433263473‬‬ ‫تماس حاصل فرمایید‪.‬‬ ‫به گفته دادرس‪ ،‬کیفیت تولیدات داخل در خیلی موارد‬ ‫بهتر از کاالی خارجی است‪ .‬درصورتی که تولیدکننده به‬ ‫حقوق مشتریان احترام بگذارد‪ ،‬در واقع بازار فروش خود‬ ‫را در آینده و برای دراز مدت تضمین خواهد کرد‪.‬‬ ‫دادرس معتقد است تولیدکنندگان باید به گونه‌ای در‬ ‫تولی��د محصوالت خود س�لایق‪ ،‬نیازها و موارد مرتبط با‬ ‫حقوق مصرف‌کنندگان را رعایت کنند که آنها تمایلی به‬ ‫خرید کاالهای خارجی نداشته باشند‪.‬‬ ‫وی در پاس��خ به این پرس��ش که آی��ا می‌توان یکی از‬ ‫دالیل تمایل مش��تریان به مصرف ای��ن نوع کاالها را در‬ ‫کیفی��ت باال یا خدمات پس از ف��روش آن کاالها عنوان‬ ‫کرد نیز توضی��ح داد‪ :‬هم‌اکنون در ایران تولیدکنندگانی‬ ‫وجود دارند که در س��طح استانداردهای بین‌المللی اقدام‬ ‫ب��ه تولید می‌کنند‪ ،‬به دلیل اینکه نگاه خوبی نس��بت به‬ ‫تولی��د داخل وجود ن��دارد‪ ،‬این محص��والت کمتر مورد‬ ‫توجه مش��تریان ق��رار می‌گی��رد‪ ،‬اما به منظ��ور جذب‬ ‫و حفظ حق��وق مصرف‌کنن��دگان و مش��تریان داخلی‪،‬‬ ‫تولیدکنن��دگان باید بحث کیفیت‪ ،‬قیمت و خدمات پس‬ ‫از فروش را در تولیدات خود رعایت کنند‪.‬‬ ‫البته این مولفه‌ها از سوی برخی تولیدکنندگان رعایت‬ ‫می‌ش��ود‪ ،‬اما افزایش کیفیت در برخی از کاالها نیازمند‬ ‫گذشت زمان است‪.‬‬ ‫دادرس معتقد اس��ت‪ :‬تولیدکنندگان موفق در تمامی‬ ‫دنیا‪ ،‬تولیدکنندگانی هس��تند که بیش��تر از منافع خود‪،‬‬ ‫منافع مصرف‌کنندگان را لحاظ می‌کنند‪ .‬تولیدکنندگانی‬ ‫ک��ه به ارائه خدمات پس از ف��روش اقدام می‌کنند‪ ،‬بهتر‬ ‫می‌توانند نظر مصرف کننده را جلب کنند‪.‬‬ ‫بر اس��اس این گ��زارش‪ ،‬این اظهارات نش��ان می‌دهد‬ ‫که لحاظ ک��ردن حقوق مصرف‌کنن��دگان در تولیدات‪،‬‬ ‫س��بب ترویج اس��تفاده از کاالهای ایرانی و تولید داخل‬ ‫می‌ش��ود ک��ه ای��ن امر نی��ز رون��ق فعالی��ت واحدهای‬ ‫تولی��دی و اقتص��ادی را ب��ه دنبال خواهد داش��ت‪ .‬نظر‬ ‫ب��ه اینک��ه مصرف‌کنندگان ب��ه عنوان آخری��ن زنجیره‬ ‫بازار‪ ،‬از آس��یب‌پذیرترین گروه‌های اجتماعی هس��تند‪،‬‬ ‫رعایت اس��تانداردها و تولید محصوالت کیفی از اهمیت‬ ‫ویژه‌ای برخوردار اس��ت‪ .‬رعایت استانداردها ضمن اینکه‬ ‫ام��کان رقابت و حض��ور در بازارهای جهان��ی را افزایش‬ ‫می‌ده��د‪ ،‬معیار و تضمینی ب��رای کیفیت و کمیت کاال‬ ‫نیز به‌شمار می‌آید‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫ضرورت‬ ‫نهادینه‌سازی فرهنگ‬ ‫مصرف تولید داخل‬ ‫داریوش مهاجر‬ ‫دبیرکل کنفدراسیون صنعت‬ ‫درحال‌حاض��ر تولیدکنندگان ایران��ی به دلیل نبود‬ ‫خودب��اوری با وجود محصول با کیفیت‪ ،‬این ش��هامت‬ ‫را ندارند که نما‌نام خود را روی محصوالتش��ان درج و‬ ‫از عملکرد خود دفاع کنند‪ .‬اما در همین حال هستند‬ ‫تولیدکنندگان��ی که با تولید محص��ول بی‌کیفیت به‬ ‫س��رعت مش��تری و بازار خود را از دس��ت می‌دهند‪.‬‬ ‫درواق��ع یکی از مواردی ک��ه در جامعه به آن اهمیت‬ ‫داده نمی‌شود‪ ،‬بحث فرهنگ‌سازی در تولید و مصرف‬ ‫داخل است‪ ،‬یعنی مردم نسبت به کاالهای تولید داخل‬ ‫دید مثبت��ی ندارند و همواره این نگاه در بین ایرانیان‬ ‫وجود داشته که کاالهای خارجی از لحاظ کیفی‪ ،‬بهتر‬ ‫از کاالهایی اس��ت که در داخل تولید می‌شود‪ .‬به طور‬ ‫مثال در بسیاری از اوقات شاهدیم که تولیدکنندگان‬ ‫پوش��اک ایرانی کت و ش��لوار تولیدی خود را با نمانام‬ ‫خارجی در بازارهای دوبی به فروش می‌رس��انند‪ ،‬این‬ ‫در حالی است که یک ایرانی همین جنس را با دو برابر‬ ‫قیمت از خارجی‌ها خریداری می‌کند‪ .‬بر این اس��اس‬ ‫اگرچه مصرف‌کننده قیمت ارزان و مناسب محصوالت‬ ‫مصرف��ی را در نظ��ر دارد‪ ،‬اما در عین ح��ال کیفیت‬ ‫نی��ز یکی از اصلی‌ترین متغیره��ای حائز اهمیت برای‬ ‫مش��تریان است‪ .‬به واقع مشتری بیش��تر تمایل دارد‬ ‫که در فضایی رقابتی اقدام به خرید کند‪ .‬اما مس��ئله‬ ‫مهمی که در این میان مطرح می‌ش��ود‪ ،‬این است که‬ ‫مصرف‌کننده و تولیدکننده با مشکل فرهنگی روبه‌رو‬ ‫هس��تند و در این زمینه باید فرهنگ‌سازی الزم انجام‬ ‫ش��ود‪ .‬در عین حال دس��تگاه‌های نظارتی نیز باید به‬ ‫گونه‌ای عمل کنند که تولیدکنندگان جنس با کیفیت‬ ‫تولید کنند‪ .‬اگرچه هم‌اکن��ون تولیدکنندگان ایرانی‬ ‫یک اس��تاندارد حداقل��ی نظیر ایزو و اس��تانداردهای‬ ‫بین‌الملل��ی برای تولید در اختی��ار دارند اما در دنیای‬ ‫ام��روز برای اینک��ه یک محصول‪ ،‬رقابتی باش��د‪ ،‬باید‬ ‫معیوب‌بودن آن صفر باش��د؛ یعنی به س��متی حرکت‬ ‫ک��رد که کیفی��ت رقابتی باش��د چراک��ه کیفیت در‬ ‫ش��رایط رقابتی از اهمیت باالیی برخوردار اس��ت که‬ ‫در این می��ان وظیفه و نقش دس��تگاه‌های نظارتی و‬ ‫فرهنگ‌س��ازی بسیار پررنگ اس��ت‪ .‬اما با وجود اینکه‬ ‫چند س��الی اس��ت در این زمینه صحبت‌های زیادی‬ ‫می‌ش��ود‪ ،‬ولی به صورت عمل��ی هیچ‌گونه اقدامی در‬ ‫ای��ن رابطه انجام نش��ده اس��ت‪ .‬هم‌اکن��ون برخی از‬ ‫تولیدکنندگان بحث کیفیت‪ ،‬قیمت‌گذاری مناس��ب و‬ ‫خدم��ات پس از فروش را رعایت می‌کنند‪ .‬اما در عین‬ ‫حال تولیدکنندگانی در بازار فعال هستند که با وجود‬ ‫تولید در س��طح جهانی‪ ،‬اما به دلیل تحریم‌ها با نمانام‬ ‫کارخانه‌های اروپایی محص��والت خود را در بازارهای‬ ‫اتحادیه اروپا با کیفیت برتری توزیع می‌کنند‪.‬‬ ‫آگهی مناقصه عمومی‬ ‫یک مرحله‌ای‬ ‫نوبت اول‬ ‫شرکت شهرکهای صنعتی گیالن در نظر دارد عملیات احداث تصفیه‌خانه فاضالب شهرکهای صنعتی مطابق جدول ذیل را ازطریق پیمانکاران واجد صالحیت در رشته‬ ‫تاسیسات تجهیزات و آب (بصورت توام) به مرحله اجرا بگذارد‪.‬‬ ‫شرح مناقصه‬ ‫محل اجرای پروژه‬ ‫حجم تصفیه‌خانه‬ ‫مبلغ برآورد اولیه‬ ‫مدت اجرای عملیات‬ ‫مبلغ تضمین شرکت در مناقصه‬ ‫ریال‬ ‫احداث‬ ‫تصفیه خانه فاضالب‬ ‫ناحیه صنعتی‬ ‫نالکیاشر لنگرود‬ ‫‪100‬متر مکعب‬ ‫در روز‬ ‫‪13196901048‬‬ ‫‪12‬ماه(احداث)‬ ‫‪ 2‬ماه (بهره برداری‬ ‫آزمایشی)‬ ‫‪ 12‬ماه(بهره برداری)‬ ‫‪46100000‬‬ ‫احداث تصفیه‌خانه‬ ‫فاضالب‬ ‫ناحیه صنعتی سکام‬ ‫رضوانشهر‬ ‫‪80‬متر مکعب‬ ‫در روز‬ ‫‪13984494681‬‬ ‫‪12‬ماه(احداث)‬ ‫‪ 2‬ماه (بهره برداری‬ ‫آزمایشی)‬ ‫‪ 12‬ماه(بهره برداری)‬ ‫‪48460000‬‬ ‫شرایط اختصاصی شرکت در مناقصه‪ :‬داشتن یک نمونه کار مشابه و رضایتنامه الزامی می‌باشد‪.‬‬ ‫مبلغ خرید اسناد‪ :‬فیش بانکی به مبلغ ‪ 500.000‬ریال به شماره حساب ‪ 25674404/83‬بانک ملت مرکزی رشت‬ ‫مدارک مورد نیاز جهت دریافت اسناد مناقصه‪:‬‬ ‫ اصل و کپی فیش واریزی‬‫ گواهی صالحیت معتبر در رشته تاسیسات و تجهیزات و آب ( حداقل رتبه ‪ )5‬به صورت توأم‬‫ مستندات مربوط به ثبت اطالعات ظرفیت کاری و ریالی در سامانه ساجار به استناد بند (‪ )5‬بخشنامه ‪ 92/75873‬مورخ ‪.1392/8/25‬‬‫ نامه معرفی‌نامه یا درخواست اسناد‬‫مبلغ تضمین و نوع آن‪ :‬ضمانت نامه بانکی به مبلغ مندرج در جدول فوق که مدت اعتبارآن ‪ 3‬ماه ازتاریخ ارائه پیشنهاد و بدستور کارفرما ‪ 3‬ماه دیگر قابل تمدید باشد‪.‬‬ ‫ضمنا به اطالع می‌رساند عقد قرارداد برای هر پیمانکار فقط در یک موقعیت انجام خواهد شد‪.‬‬ ‫هزینه انتشار آگهی به عهده برنده مناقصه می‌باشد‪.‬‬ ‫ ‬ ‫محل تامین اعتبار‪ :‬داخلی ـ ملی ـ استانی‬ ‫مهلت دریافت اسناد مناقصه‪ :‬از ‪ 93/12/9‬لغایت ‪93/12/12‬‬ ‫مهلت تسلیم پیشنهادات مناقصه‪ :‬ساعت ‪ 14‬روز شنبه ‪93/12/23‬‬ ‫تاریخ بازگشایی‪ :‬ساعت ‪ 14:45‬روز شنبه مورخ ‪93/12/23‬‬ ‫مدت اعتبار پیشنهادات‪ 3 :‬ماه از تاریخ تحویل پیشنهادات‪.‬‬ ‫نشانی کارفرما‪ :‬رشت کمربندی شهید بهشتی ـ روبروی کمیته امداد ـ شرکت شهرکهای صنعتی گیالن‪.‬‬ ‫اطالعات تکمیلی مناقصه از طریق وب‌س��ایت «ش��رکت شهرکهای صنعتی گیالن» به نشانی ‪ www.gilaniec.ir‬و همچنین «پایگاه ملی اطالع‌رسانی مناقصات کشور» به‬ ‫نشانی‪ http://iets.mporg.ir‬قابل دسترسی می‌باشد‪.‬‬ ‫‪ ‬شرکت شهرک‌های صنعتی گیالن‬
‫گپ‬ ‫ظرفيت ‪ 2‬ميليون تني‬ ‫توليد شکالت در ايران‬ ‫صنع��ت ش��يريني و‬ ‫شکالت يکي از صنايع فعال‬ ‫در ايران است که به‌تازگي‬ ‫توانس��ته جايگاه خوبي در‬ ‫بازاره��اي جهاني پيدا کند‬ ‫به گون��ه‌اي که ص��ادرات‬ ‫قابل‌توجهي به کش��ورهاي‬ ‫اروپايي و امريکايي داش��ته اس��ت‪ .‬اي��ن صنعت در‬ ‫ايران قدمت چندصد س��اله دارد و با توجه به اينکه‬ ‫ظرفيت توليد ‪ ۲‬ميليون و ‪ ۱۰۰‬هزار تن ش��يريني و‬ ‫ش��کالت در کشور وجود دارد حمايت از اين صنعت‬ ‫مي‌توان��د آثار مثبتي در افزايش صادرات غيرنفتي و‬ ‫ارزآوري براي کش��ور داشته باشد‪ .‬به منظور بررسي‬ ‫بيشتر وضعيت و مشکالت صنعت شيريني و شکالت‬ ‫خبرگزاري موج گفت‌وگويي با جمشيد مغازه‌اي دبير‬ ‫انجمن صنفي شيريني و شکالت انجام داد ‌ه است که‬ ‫در زير مي‌خوانيد‪:‬‬ ‫€ €آيا بس�ته‌بندي ش�يريني و شکالت در حد‬ ‫رقابت با بازارهاي بين‌المللي است؟‬ ‫نوع بس��ته‌بندي در صنعت ش��يريني و ش��کالت‬ ‫نقش بس��يار مهمي ايفا مي‌کند و از وابس��تگي‌هاي‬ ‫شديد خارجي در اين حوزه رها شده‌ايم و هم‌اکنون‬ ‫شاهد پيشرفت و دگرگوني عظيمي در صنعت چاپ‬ ‫و بسته‌بندي کشور هستيم‪ .‬بسته‌بندي در صنعت ما‬ ‫نقش بس��يار مهمي هم از نظر بهداشتي و هم از نظر‬ ‫جذابي��ت بازي مي‌کند و مي‌توان گفت بس��ته‌بندي‬ ‫حدود ‪ ۵۰‬درصد مس��ائل صنعت شيريني و شکالت‬ ‫را دربر مي‌گيرد‪.‬‬ ‫€ €در ش�رايط فعلي مهم‌ترين مش�کل فعاالن‬ ‫صنعت شيريني و شکالت کشور چيست؟‬ ‫مهم‌ترين مش��کل صنايع غذايي کشور در شرايط‬ ‫کنوني کمبود نقدينگي اس��ت که به ش��دت صنعت‬ ‫ش��يريني و ش��کالت کش��ور را آزار مي‌ده��د‪ .‬نبود‬ ‫س��رمايه در گردش کافي در اختيار توليد‌کنندگان‬ ‫اين بخش از يک طرف و نوس��انات قيمتي به منظور‬ ‫تهيه مواد اوليه از س��وي ديگر باعث ش��ده صنعت‬ ‫شيريني و شکالت هم مانند بقيه صنايع دچار رکود‬ ‫شود که البته دولتمردان به منظور حل مشکالت اين‬ ‫صنعت قول‌هايي به انجمن و فعاالن بخش شيريني‬ ‫و شکالت کشور داده‌اند که منتظر تحقق آن هستيم‪.‬‬ ‫€ €ميزان صادرات و واردات شيريني و شکالت‬ ‫کشور نس�بت به س�ال‌هاي قبل چه تغييراتي‬ ‫داشته اس�ت‪ ،‬آيا برنامه‌اي به منظور حمايت از‬ ‫صادرات در اين بخش داريد؟‬ ‫بر اس��اس آمارهاي جهاني ارزش بازار محصوالت‬ ‫ش��يريني و ش��کالت در منطقه خاورميانه و آسياي‬ ‫ميان��ه ‪ ۱۰‬ميلي��ارد دالر ب��رآورد ش��ده اس��ت که‬ ‫س��هم اي��ران از اين ب��ازار ‪ ۵‬درصد اس��ت و باتوجه‬ ‫ب��ه ظرفيت‌هاي خالي حتي مي‌توان��د تا ‪ ۲۰‬درصد‬ ‫افزايش يابد‪ .‬همچنين بر اس��اس اين آمارها‪‌،‬ميزان‬ ‫توليد ش��کالت و شيريني در سال ‪ ۱۳۹۲‬حدود يک‬ ‫ميليون و ‪ ۵۰۰‬هزار تن بوده که از اين ميزان توليد‪،‬‬ ‫ح��دود ‪ ۲۰۰‬هزار ت��ن آن ب��ه ارزش ‪ ۴۷۵‬ميليون‬ ‫دالر به حدود ‪ ۶۰‬کش��ور صادر شده و مابقي آن در‬ ‫بازار داخلي مصرف ش��ده اس��ت‪ .‬ايران در سال‌هاي‬ ‫گذشته حتي به باالترين ميزان سقف توليد شکالت‬ ‫و ش��يريني در کش��ور هم نرس��يده اس��ت زيرا در‬ ‫حال‌حاضر ظرفيت اس��مي توليد شکالت در کشور‬ ‫حدود ‪ ۲‬ميليون تن است‪ ،‬در شرايطي که بيشترين‬ ‫س��قف توليد رسمي کشور يک ميليون و ‪ ۵۰۰‬هزار‬ ‫تن بوده و اين نشان مي‌دهد که همچنان ‪ ۵۰۰‬هزار‬ ‫تن ظرفيت خالي در کشور وجود دارد؛ ظرفيتي که‬ ‫با سرمايه‌گذاري و افزايش بهره‌وري مي‌تواند حداقل‬ ‫س��هم ايران از صادرات اين محصول پرسود باشد و‬ ‫مش��تري را از ‪ ۱۲‬درصد به حدود ‪ ۲۰‬درصد افزايش‬ ‫دهد‪.‬‬ ‫€ € در زمينه نشان‌(برند‌)سازي در محصوالت‬ ‫داخل�ي در صنع�ت ش�يريني و ش�کالت از‬ ‫همان ابتدا نش�ان(برند)هاي مطرح و معتبري‬ ‫بودند‪ ،‬چرا امروز نشان(برند)سازي در صنعت‬ ‫شيريني و ش�کالت کشور که از صنايع بزرگ‬ ‫است به شدت کاهش يافته است؟‬ ‫صنعت ش��يريني و ش��کالت در تم��ام دنيا صنعت‬ ‫بزرگي اس��ت اما متاسفانه مصرف سرانه شيريني‌جات‬ ‫در کش��ور م��ا ح��دود ‪ ۲۰‬کيلوگرم و مصرف س��رانه‬ ‫کش��ورهاي اروپايي ‪ ۴۰‬کيلوگرم در س��ال اس��ت که‬ ‫باي��د فرهنگ‌س��ازي بيش��تري در اين زمينه ش��ود‪.‬‬ ‫کارخانه‌هاي زيادي با نش��ان (برند) های جديد شروع‬ ‫ب��ه فعالي��ت کرده‌اند و يا هم��ان نش��ان (برند) های‬ ‫س��ابقه‌دار فعاليت خود را گسترش داده‌اند و به ميزان‬ ‫صادرات بس��يار خوبي رسيده‌اند به طوري که صنعت‬ ‫شيريني و شکالت نسبت به خودرو ‪ ۱/۵‬برابر و نسبت‬ ‫ب��ه صنعت ف��رش که به نوعي هويت م��ا را در جهان‬ ‫يدک مي‌کشد ميزان صادرات باالتري داشته‌ايم‪.‬‬ ‫‪30‬‬ ‫شنبه ‪ 9‬اسفند ‪ 9 - 1393‬جمادی االول ‪ 28 -1436‬فوریه ‪ -2015‬شماره ‪ -168‬پیاپی ‪1486‬‬ ‫صنعت‬ ‫‪industry@smtnews.ir‬‬ ‫نگاهی به آمار ‪ 10‬شرکت برتر ایران نشان داد‬ ‫فروش‪ ،‬معیاری برای سنجش تعامل بنگاه با ساختار اقتصادی‬ ‫س��ازمان مدیریت صنعت��ی همزمان ب��ا برگزاری‬ ‫هفدهمی��ن دوره برگ��زاری همایش ‪ 100‬ش��رکت‬ ‫برتر‪ ،‬رتبه‌بندی س��ال ‪ 1393‬شرکت‌های برتر ایران‬ ‫را براساس اطالعات سال مالی ‪ 1392‬این شرکت‌ها‬ ‫اع�لام کرد‪ .‬این س��ازمان‪ ،‬هدف خود از انتش��ار این‬ ‫ش��رکت‌ها را فراهم کردن آمار و اطالعات ش��فاف و‬ ‫مفید در‌باره بنگاه‌های اقتصادی کشور و ارائه فضایی‬ ‫روش��ن‌تر از کسب‌وکار اقتصادی کش��ور می‌داند‪ .‬بر‬ ‫اساس گزارش ارائه ش��ده از سوی سازمان مدیریت‬ ‫صنعت��ی‪ ،‬فروش ش��رکت‪ ،‬میزان تعامل بن��گاه را با‬ ‫س��اختار اقتصادی کش��ور نش��ان می‌دهد و هر قدر‬ ‫بنگاهی تعامل بیش��تری با س��ایر اج��زای اقتصادی‬ ‫داش��ته باش��د‪ ،‬رونق و رک��ود آن اهمیت بیش��تری‬ ‫می‌یاب��د‪ .‬بنابرای��ن‪ ،‬انتخاب و رتبه‌بندی ش��رکت‌ها‬ ‫براساس شاخص «حجم فروش» از منطق اقتصادی‬ ‫و مدیریتی برخوردار است‪.‬‬ ‫رتبه‌بن��دی ش��رکت‌ها براس��اس ش��اخص میزان‬ ‫فروش‪ ،‬آنها را به دس��ته‌هایی صدتایی تقسیم کرده‬ ‫اس��ت که شرکت‌های هر دسته براساس ‪ 27‬شاخص‬ ‫دیگر مقایس��ه و رتبه‌بندی می‌شوند‪ .‬به این ترتیب‪،‬‬ ‫ش��رکت‌هایی که از نظ��ر اندازه ب��ه یکدیگر نزدیک‬ ‫هس��تند‪ ،‬با هم مقایسه می‌شوند‪ .‬شرکت‌ها بر اساس‬ ‫شاخص‌های زیر رتبه‌بندی شده‌اند‪.‬‬ ‫ش��رکت پاالیش نفت بندرعباس باالترین رتبه را‬ ‫از نظر میزان فروش در س��ال ‪ 1392‬به دست آورده‬ ‫اس��ت‪ .‬این شرکت در سال ‪165 ،1391‬هزار و ‪221‬‬ ‫میلیارد ری��ال و در س��ال ‪400 ،1392‬هزار و ‪779‬‬ ‫میلیارد ریال فروش داشته است‪.‬‬ ‫به این ترتیب‪ ،‬در سال ‪ 1391‬رتبه سوم فروش را‬ ‫داش��ته و با تغییر ‪ 2‬رتبه جایگاه نخست را در میزان‬ ‫فروش سال ‪ 1392‬به خود اختصاص داده است‪ .‬این‬ ‫شرکت همچنین در سال ‪ ،1392‬رتبه هفتم باالترین‬ ‫ارزش‌افزوده را به خود اختصاص داده است‪ .‬براساس‬ ‫این گزارش‪ ،‬شرکت پاالیش نفت بندرعباس در سال‬ ‫‪ ،1391‬رتبه ‪ 26‬باالترین ارزش‌افزوده را کسب کرده‬ ‫بود‪.‬‬ ‫دومین شرکت‪ ،‬شرکت پاالیش نفت اصفهان است‬ ‫ک��ه مالکیتی خصوصی دارد در س��ال ‪ 1391‬با رتبه‬ ‫نخس��ت ‪272‬هزار و ‪ 457‬میلیارد ری��ال فروش‪ ،‬در‬ ‫صدر جدول قرار داش��ت اما در س��ال ‪ 1392‬با افت‬ ‫جای��گاه‪ ،‬از اول به دوم‪ ،‬موف��ق به فروش ‪367‬هزار و‬ ‫‪ 622‬میلیارد ریالی شد‪.‬‬ ‫شرکت صنایع پتروش��یمی خلیج‌فارس(هلدینگ)‬ ‫نیز در س��ومین رتبه جدول میزان فروش در س��ال‬ ‫‪ 1392‬قرار گرفته اس��ت‪ .‬این ش��رکت ب��ا مالکیتی‬ ‫خصوصی در س��ال ‪ 1392‬با افت جایگاه نس��بت به‬ ‫س��ال گذش��ته در جایگاه س��وم قرار گرفت‪ .‬این در‬ ‫حالی اس��ت که این شرکت‪ ،‬باالترین ارزش‌افزوده را‬ ‫در س��ال ‪ 92‬به میزان ‪ 65‬هزار و ‪ 529‬میلیارد ریال‬ ‫داش��ته در حالی‌که در س��ال ‪ 1391‬موفق به کسب‬ ‫رتبه ششم در ایجاد ارزش‌افزوده شده بود‪.‬‬ ‫رتبه چهارم میزان فروش در سال ‪ 1392‬را شرکت‬ ‫سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ) با مالکیتی عمومی به‬ ‫خود اختصاص داد‪.‬‬ ‫این شرکت در سال ‪ 1391‬در رتبه ‪ 12‬قرار گرفته‬ ‫بوده اما در سال ‪ 1392‬به رتبه چهارم ارتقا یافت‪.‬‬ ‫شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان(هلدینگ)‪،‬‬ ‫در سال ‪ 1391‬با میزان ‪ 58‬هزار و ‪ 265‬میلیارد ریال‬ ‫فروش در رتبه ‪ 20‬جدول میزان فروش قرار داش��ت‬ ‫این در حالی اس��ت که این ش��رکت در سال ‪1392‬‬ ‫با میزان ‪ 209‬ه��زار و ‪ 506‬میلیارد ریال فروش‪ ،‬در‬ ‫جایگاه پنجم جدول قرار گرفته و ‪ 15‬رتبه ارتقا یافته‬ ‫اس��ت‪ .‬همچنین این ش��رکت در حوزه ارزش‌افزوده‬ ‫نی��ز با میزان ‪ 37‬هزار و ‪ 731‬میلیارد ریال در س��ال‬ ‫رتبه تعداد کارکنان‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫جدول باالترین میزان اشتغالزایی‬ ‫نام شرکت‬ ‫شرکت ایران‌خودرو(هلدینگ)‬ ‫شرکت‌سایپا(هلدینگ)‬ ‫ت ایران(هلدینگ)‬ ‫بانک‌صادرا ‌‬ ‫شرکت‌مخابرات‌ایران(هلدینگ)‬ ‫ک ملت(هلدینگ)‬ ‫بان ‌‬ ‫رتبه فروش‪1392‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪6‬‬ ‫تعداد کارکنان‬ ‫‪50،921‬‬ ‫‪36،022‬‬ ‫‪32،713‬‬ ‫‪31،588‬‬ ‫‪27،790‬‬ ‫جدول باالترین ارزش‌افزوده در سال ‪ 1391‬و ‪1392‬‬ ‫رتبه ‪91‬‬ ‫رتبه ‪92‬‬ ‫نام شرکت‬ ‫ارزش‌افزوده‪1392‬‬ ‫(میلیارد ریال)‬ ‫ارزش‌افزوده ‪1391‬‬ ‫(میلیارد ریال)‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫شرکت صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس(هلدینگ)‬ ‫شرکت سرمایه‌گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین(هلدینگ)‬ ‫ی غدیر(هلدینگ)‬ ‫شرکت سرمایه‌گذار ‌‬ ‫شرکت‌فوالد مبارک ‌ه اصفهان(هلدینگ)‬ ‫بانک‌ملت(هلدینگ)‬ ‫شرکت‌مخابرات‌ایران(هلدینگ)‬ ‫شرکت‌پاالیش‌نفت‌بندرعباس‬ ‫ت گرو ‌ه گسترش‌نفت‌وگاز پارسیان(هلدینگ)‬ ‫شرک ‌‬ ‫ی مارون(هلدینگ)‬ ‫ت پتروشیم ‌‬ ‫شرک ‌‬ ‫شرکت ارتباطات‌سیار ایران(هلدینگ)‬ ‫‪69،529‬‬ ‫‪55،759‬‬ ‫‪53،069‬‬ ‫‪52،979‬‬ ‫‪49،127‬‬ ‫‪44،699‬‬ ‫‪39،586‬‬ ‫‪37،731‬‬ ‫‪36،053‬‬ ‫‪34،514‬‬ ‫‪32،782‬‬ ‫‪36،725‬‬ ‫‪30،878‬‬ ‫‪34،473‬‬ ‫‪34،989‬‬ ‫‪39،088‬‬ ‫‪14،118‬‬ ‫‪22،375‬‬ ‫‪24،717‬‬ ‫‪28،951‬‬ ‫افزايش ‪ 35‬درصدي توليد يخچال فريزر‬ ‫ايس�نا‪ -‬دبي��ر انجم��ن‬ ‫توليدکنن��دگان صناي��ع لوازم‬ ‫خانگ��ي از افزايش ‪ ۳۵‬درصدي‬ ‫تولي��د يخچال فريزر و صادرات‬ ‫‪ ۴/۹‬ميليون دالري اين کاال در‬ ‫‪ ۱۰‬ماه امسال خبر داد‪.‬‬ ‫حبي��ب‌اهلل انصاري با اش��اره‬ ‫به فعالي��ت حدود ‪ ۱۴۰‬واحد توليدکننده در صنعت‬ ‫يخچال‪ ،‬فريزر و يخچال فري��زر‪ ،‬گفت‪ :‬ميزان توليد‬ ‫اين واحدها با يکديگر مساوي نيست و مي‌توان گفت‬ ‫ک��ه برخي از واحدهاي توليدي مرکز ثقل توليد اين‬ ‫کاالها هستند‪.‬‬ ‫وي با اش��اره به آمار توليدات ان��واع يخچال فريزر‬ ‫در ‪ ۱۰‬م��اه امس��ال اظهار کرد‪ :‬در اي��ن مدت تعداد‬ ‫يک‌ميليون و ‪ ۴۰‬هزار دستگاه يخچال فريزر ساخته‬ ‫ش��ده که نشانگر افزايش ‪ ۳۵‬درصدي توليد اين کاال‬ ‫نسبت به مدت مشابه سال گذشته است‪.‬‬ ‫ب��ه گفته دبير انجمن توليدکنندگان لوازم خانگي‪،‬‬ ‫ميزان توليدات يخچال فريزر در مدت مش��ابه سال‬ ‫گذشته ‪ ۸۱۹‬هزار دستگاه بوده است‪.‬‬ ‫انصاري با اشاره به صادرات ‪ ۲‬ميليون و ‪ ۹۰۰‬هزار‬ ‫دالري يخچال فريزر در ‪ ۱۰‬ماه س��ال گذشته گفت‪:‬‬ ‫صادرات اين کاال امس��ال با افزايش چش��مگيري به‬ ‫‪۴‬ميليون و ‪ ۹۰۰‬هزار دالر رسيده است‪.‬‬ ‫‪ 1392‬ارتق��ا یافت��ه اس��ت‪ .‬این در حالی اس��ت که‬ ‫ش��رکت در سال ‪ 91‬با ‪ 22‬هزار و ‪ 375‬میلیارد ریال‬ ‫رتبه دوازدهم ارزش‌افزوده را داشته است اما در سال‬ ‫‪ 1392‬به رتبه هشتم جدول رسیده است‪.‬‬ ‫بان��ک ملت (هلدینگ)‪ ،‬ب��ا مالکیتی خصوصی‪ ،‬دو‬ ‫رتبه افت جایگاه نس��بت به س��ال گذش��ته داشته‬ ‫اس��ت و در رتبه ششم جدول فروش قرار دارد‪ .‬رتبه‬ ‫هفتم جدول میزان فروش در س��ال ‪ ،1392‬شرکت‬ ‫سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت‬ ‫نفت (هلدینگ) اس��ت که در مقایسه با سال گذشته‬ ‫یک رتبه صعود داشته است‪ .‬بانک تجارت(هلدینگ)‪،‬‬ ‫با مالکیتی خصوصی‪ ،‬در س��ال ‪ 1391‬رتبه یازدهم‬ ‫میزان فروش را داش��ته اس��ت اما در سال ‪ 1392‬با‬ ‫افزایش می��زان فروش‪ ،‬به جایگاه هش��تم رس��یده‬ ‫است‪.‬‬ ‫بانک پارسیان(هلدینگ) که نهمین جایگاه فروش‬ ‫را در سال ‪ 1392‬دارد‪ ،‬سال گذشته فروش بیشتری‬ ‫داش��ته و در جایگاه پنجم بوده است‪ .‬به این ترتیب‪،‬‬ ‫بانک پارس��یان با افت می��زان ف��روش مواجه بوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫ش��رکت ایران‌خودرو(هلدین��گ) ب��ا مالکیت��ی‬ ‫خصوصی‪ ،‬افت میزان فروش در س��ال ‪ 1392‬داشته‬ ‫است‪ .‬این شرکت در سال ‪ 1391‬رتبه نهم فروش را‬ ‫داشته و در سال ‪ 1392‬رتبه دهم را از آن خود کرده‬ ‫است‪ .‬براس��اس گزارش س��ازمان مدیریت صنعتی‪‌،‬‬ ‫بررس��ی آمارها نش��ان از آن دارد ک��ه حداقل حجم‬ ‫ف��روش الزم برای ورود به جمع ‪ 100‬ش��رکت برتر‬ ‫س��ال ‪ 1392‬نسبت به س��ال قبل از آن ‪53/7‬درصد‬ ‫رشد داشته است‪.‬‬ ‫همچنین بررس��ی‌ها حاکی از آن است که فروش‬ ‫شرکت اول فهرست نس��بت به فروش شرکت صدم‬ ‫‪ 38‬برابر بزرگتر اس��ت‪10 .‬ش��رکت ابتدای فهرست‪،‬‬ ‫فروش��ی معادل ‪ 19‬برابر فروش ‪ 10‬ش��رکت انتهای‬ ‫فهرس��ت دارند‪15 .‬شرکت باالی فهرست نیز ‪50 /1‬‬ ‫درصد جمع فروش صد ش��رکت را شکل می‌دهد که‬ ‫نش��ان‌دهنده درجه تمرکز در وضعیت ش��رکت‌های‬ ‫بزرگ ایران است‪.‬‬ ‫در ج��داول زیر مقایس��ه باالتری��ن ارزش‌افزوده و‬ ‫باالترین میزان اش��تغالزایی در سال ‪ 1391‬و ‪1392‬‬ ‫ارائه شده است‪.‬‬ ‫وي ب��ا بي��ان اينک��ه‬ ‫توليدکنن��دگان داخلي يخچال‬ ‫فري��زر در زمين��ه ان��رژي اين‬ ‫محصوالت بس��يار کار کرده‌اند‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬اين وس��ايل به برق‬ ‫متصل هستند و قطعي ندارند؛‬ ‫بنابراي��ن بهينه ک��ردن مصرف‬ ‫انرژي برق در آنها مهم بود‪.‬‬ ‫دبي��ر انجمن توليدکنندگان صناي��ع لوازم خانگي‬ ‫افزود‪ :‬در گذش��ته مصرف برق در اين وسايل بسيار‬ ‫زياد ب��ود اما از ‪ 3‬س��ال پيش با همکاري س��ازمان‬ ‫به��ره‌وري عمده يخچال‌ها گريد ان��رژي ‪ A‬يا حتي‬ ‫‪ B‬دارن��د‪ .‬انصاري با بيان اينکه در عين حال راندمان‬ ‫محص��والت توليدي نيز افزايش يافته اس��ت‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬از نظر طراحي يخچال فريزر پيش��رفت بس��يار‬ ‫خوب��ي داش��تيم؛ به‌طوري ک��ه نمونه‌هاي مش��ابه‬ ‫خارجي‪ ،‬تفاوت چنداني با توليدات داخلي ندارند‪ .‬به‬ ‫اين ترتيب مي‌توان گفت که محصوالت توليدشده در‬ ‫ل فريزرهاي دنيا بسيار نزديک‬ ‫ايران به بهترين يخچا ‌‬ ‫هستند‪ .‬وي با اشاره به نياز ساالنه يک‌ميليون و ‪۸۰۰‬‬ ‫تا يک‌ميليون و ‪ ۹۰۰‬هزار دس��تگاه يخچال فريزر در‬ ‫کش��ور گفت‪ :‬ب��ه اين ترتيب مي‌ت��وان گفت که ‪۷۰‬‬ ‫درصد از ني��از داخل توس��ط توليدکنندگان داخلي‬ ‫تامين مي‌شود‪.‬‬ ‫توليد رقابتي با تجميع واحدهاي صنعتي‬ ‫ط��رح تجمي��ع واحده��اي‬ ‫صنعت��ي و تولي��دي در‬ ‫ش��هرک‌هاي صنعت��ي درحالي‬ ‫مورد توجه دولت قرار گرفته که‬ ‫اجراي اين ط��رح مي‌تواند آثار‬ ‫بس��يار مثبتي در بخش توليد‬ ‫کشور داشته باشد‪.‬‬ ‫از قديم گفته‌اند که همسايه خوب از برادر بد بهتر‬ ‫اس��ت‪ .‬حال اين همس��ايگي مي‌تواند مسکوني و در‬ ‫محل زندگي آدم‌ها باش��د يا همس��ايگي چند واحد‬ ‫صنعت��ي در کنار ه��م که اگر بتوانن��د به‌خوبي و به‬ ‫ش��کلي مناس��ب در کنار يکديگر قرار گيرند‪ ،‬باعث‬ ‫پيش��رفت يکديگر مي‌ش��وند‪ .‬يکي از انتقادهايي که‬ ‫اين روزها توسط مسئوالن صنعتي کشور به عملکرد‬ ‫گذش��ته وارد مي‌ش��ود ايجاد واحده��اي توليدي و‬ ‫صنعتي جدي��د بدون برنامه‌ري��زي در محل احداث‬ ‫اس��ت که با توج��ه به کمب��ود امکان��ات در برخي‬ ‫واحدها سبب مي‌شود اين واحدها با کاهش ظرفيت‬ ‫توليد روبه‌رو ش��وند‪ .‬به گزارش ايسنا‪ ،‬حضور برخي‬ ‫از واحدهاي صنعتي در حاش��يه ش��هر‪ ،‬آلودگي‌ها و‬ ‫مشکالت مختلفي را به همراه دارد چراکه اين واحدها‬ ‫به‌صورت پراکنده بيش��تر در حاشيه شهرها و گاهي‬ ‫با فاصل��ه‌اي نزديک فعاليت مي‌کنن��د و واحدهايي‬ ‫هستند که آلودگي‌هاي زيست‌محيطي مضري براي‬ ‫ش��هروندان دارند‪ .‬از اين موارد‬ ‫که واحدهاي توليدي مشکالتي‬ ‫را ب��راي زندگي عده‌اي از مردم‬ ‫ايجاد کرده باش��د کم در کشور‬ ‫ديده نشده است‪.‬‬ ‫هرچن��د نمي‌ت��وان هم��ه‬ ‫واحده��اي تولي��دي را موظف‬ ‫کرد که حتما در شهرک‌هاي صنعتي قرار گيرند اما‬ ‫با در نظر گرفتن برخي مشوق‌ها فضا براي قرارگيري‬ ‫واحده��اي توليدي در ش��هرک‌هاي صنعت��ي بازتر‬ ‫خواهد شد که يکي از اين مشوق‌ها مي‌تواند معافيت‬ ‫مالياتي واحدهاي مس��تقر در ش��هرک‌هاي صنعتي‬ ‫باش��د‪ .‬در اي��ن زمينه س��يد ابريش��مي‪ ،‬مديرعامل‬ ‫س��ازمان صنايع کوچک و شهرک‌هاي صنعتي ايران‬ ‫از شبکه‌س��ازي خوشه‌هاي صنعتي خبر داده و گفته‬ ‫ک��ه اين اقدام با هدف تجمي��ع واحدهاي صنعتي و‬ ‫هم‌افزايي در تمامي بخش‌هاست که هم‌اکنون ‪۴۰۰‬‬ ‫خوشه صنعتي در کشور شناسايي شده است‪.‬‬ ‫وي تامين م��واد اوليه‪ ،‬ش��بکه حمل‌ونقل‪ ،‬تامين‬ ‫ب��ازار و کيفي‌س��ازي توليدات صناي��ع کوچک را از‬ ‫اهداف تجميع واحدهاي صنعتي دانسته و مي‌گويد‪:‬‬ ‫ح تجمي��ع واحده��اي صنعتي‪ ،‬حل‬ ‫ب��ا اجراي ط��ر ‌‬ ‫مش��کالت آنها و تامين نيازهاي زيرساختي واحدها‬ ‫تسريع مي‌شود‪.‬‬
‫انرژی‬ ‫‪public@smtnews.ir‬‬ ‫شنبه ‪ 9‬اسفند ‪ 9 - 1393‬جمادی االول ‪ 28 -1436‬فوریه ‪ -2015‬شماره ‪ -168‬پیاپی ‪1486‬‬ ‫با رونمایی از نخستین فناوری بومی‌سازی «شیرین‌سازی گاز»‬ ‫‪31‬‬ ‫کام گاز شیرین می‌شود‬ ‫عرفانه تاجیکی ‪‌-‬گروه صنعت‪ :‬با تکمیل فاز ‪ ۱۲‬پارس‬ ‫جنوبی شاهد ورود حجم عظیمی از گاز طبیعی به چرخه‬ ‫مصرف خانگی و صنعتی خواهی��م بود‪ .‬این حجم گاز که ‹ ‹توسعه در گرو رشد فناوری‬ ‫حامد فرنام‪ ،‬دبیر کمیسیون انرژی‬ ‫در بیش��تر اوقات به صورت گاز ت��رش بوده و گوگرد قابل‬ ‫ات��اق بازرگانی و صنای��ع و معادن‬ ‫توجهی به همراه دارد‪ ،‬برای قابل اس��تفاده ش��دن نیاز به‬ ‫ای��ران با اش��اره به اینک��ه به علت‬ ‫شیرین‌س��ازی دارد‪ .‬این نی��از به محلول‌ه��ای آمینی در‬ ‫نداش��تن فن��اوری مناس��ب برای‬ ‫گذش��ته از طریق کش��ورهای اروپایی برطرف می‌شد که‬ ‫اس��تفاده از گازهای فلر‪ ،‬ساالنه ‪۴‬‬ ‫خوش��بختانه تمامی مراحل تولید این حالل بومی‌س��ازی‬ ‫شده است‪ .‬این بومی‌س��ازی می‌تواند تاثیر قابل‌توجهی بر میلیارد دالر هزینه هدرفت این گاز‌ها را متحمل می‌شویم‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬اگ��ر فن��اوری الزم برای‬ ‫صنعت گاز کشور که سال‌هاست‪ ،‬با تحریم‌ها دست و پنجه در گفت‌وگ��و ب��ا‬ ‫نرم می‌کند‪ ،‬داشته باش��د‪ .‬این بومی‌سازی‌ها در شرایطی جمع آوری و شیرین‌سازی این گاز‌ها را در اختیار داشتیم‪،‬‬ ‫انجام می‌ش��ود که صنعت نفت کش��ور در بدترین شرایط این ‪۴‬میلیارد دالر سود خالصی بود که می‌توانستیم آن را‬ ‫در زمینه‌های مختلف س��رمایه‌گذاری کنیم‪ .‬این در حالی‬ ‫درآمدی تاریخی خود به‌سر می‌برد‪.‬‬ ‫تمام تالش مس��ئوالن این صنع��ت دور زدن تحریم‌ها به است که برای بهره‌برداری از هر فاز پارس جنوبی حدود ‪۲‬‬ ‫نف��ع ملت اس��ت‪ .‬از جمله مزیت‌های این ط��رح می‌توان تا ‪2/5‬میلیارد دالر سرمایه مورد نیاز است که می‌توانستیم‬ ‫ب��ه حذف ترکیب��ات گوگ��ردی از گاز خوراک‪ ،‬رس��اندن ب��ا فروش گازه��ای فلر حداقل بخش��ی از هزینه‌های این‬ ‫مش��خصات گاز به اس��تاندارد خط لوله‪ ،‬خوردگی بس��یار پروژه عظیم را زیرپوشش قراردهیم‪.‬‬ ‫کم‪ ،‬تولید نش��دن کف‪ ،‬کمترین مص��رف انرژی‪ ،‬ظرفیت وی ادام��ه داد‪ :‬وجود هرگون��ه فناوری در صنعت می‌تواند‬ ‫بس��یار باالی جذب برای گازهای اسیدی‪ ،‬جذب گازهای موجبات رش��د و توس��عه پایدار جامع��ه را فراهم آورد به‬ ‫گلخان��ه‌ای‪ ،‬تعیین فرموالس��یون محلول‌ها متناس��ب با عبارتی دیگر آنچه باعث توسعه‌یافتگی یک جامعه می‌شود‪،‬‬ ‫ن��وع خوراک پاالیش��گاه‌های گاز‪ ،‬در اختیار داش��تن یک ‌جدا از رش��د جمعیت و رشد سرمایه‪ ،‬توسعه فناوری‌های‬ ‫بان��ک اطالعاتی جامع از رفتار محلول برای شبیه‌س��ازی مورد استفاده در صنعت آن کشور است‪ .‬به این ترتیب اگر‬ ‫بهینه واحدهای ش��یرین سازی‪ ،‬تدوین بسته کامل آنالیز س��رمایه الزم را در اختیار داش��ته باشیم اما فناوری مورد‬ ‫محلول‌های در گردش پاالیشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها‪ ،‬فرموله نیاز در دس��ترس نباشد‪ ،‬نمی‌توانیم به سوی توسعه پایدار‬ ‫کردن‪ ،‬آزمایش و تحویل حالل‌ها به صنایع تصفیه گاز اعم گام برداریم‪ .‬بنابراین بومی‌سازی فناوری شیرین‌سازی گاز‬ ‫از پاالیش��گاه گاز و پتروش��یمی بدون نیاز به شرکت‌های به معنای گام برداشتن در راه توسعه یافتگی پایدار جامعه‬ ‫خارجی و تصفیه حالل‌های مس��تعمل پاالیشگاه‌های گاز اس��ت‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬در حال‌حاضر میزان تولید و مصرف‬ ‫گاز کشور باهم برابر است‪.‬‬ ‫با فناوری بازیابی آمین اشاره کرد‪.‬‬ ‫حمیدرضا کاتوزیان رییس پژوهشگاه صنعت نفت با بیان به بیان��ی دیگر میزان ص��ادرات و واردات گاز کش��ور در‬ ‫اینکه مصرف س��االنه این حالل‌ها در کش��ور بیش از ‪ ١٠‬ش��رایط کنونی سر به سر اس��ت و با توجه به این شرایط‬ ‫هزار تن اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬این حالل‌ها در انحصار شرکت‌های نمی‌ت��وان ای��ران را در زمره صادرکنندگان گاز دانس��ت‪.‬‬ ‫بزرگ دنیا ب��ود‪ ،‬اما با طراحی این فناوری توانس��تیم آن فرن��ام ب��ا اع�لام اینکه بخ��ش خصوصی به ط��ور تمام و‬ ‫را بومی‌س��ازی کنیم‪ .‬وی همچنین پارس��ی سول را یک کم��ال می‌توان��د در حوزه شیرین‌س��ازی یا بومی‌س��ازی‬ ‫فناوری ملی اعالم کرد و گفت‪ :‬پارسی سول حالل‌هایی را فن��اوری جمع‌آوری گازهای فل��ر ورود کند‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫ابراهیم کارخانه‌ای‬ ‫عضو کمیسیون انرژی مجلس‬ ‫شورای اسالمی‬ ‫به‌دست می‌آورد که خالص سازی‌ها را در هیدروکربن‌های‬ ‫نفت و گاز انجام می‌دهد‪.‬‬ ‫شرکت ملی نفت ایران‬ ‫شرکت پااليش نفت امام خميني (ره) شازند‬ ‫آگهي ارزيابي کيفي تامين‌کنندگان‪/‬سازندگان‬ ‫یادداشت‬ ‫شیرین‌سازی گاز‬ ‫به نفع صنعت‬ ‫قطعه‌سازی‬ ‫از آنجایی که تمام گازهای استخراج شده شیرین نبوده و‬ ‫نیاز به گوگردزدایی و شیرین‌سازی دارد‪ ،‬بخش خصوصی‬ ‫قادر اس��ت با تشکیل کنسرس��یوم در بخش‌هایی که نیاز‬ ‫به س��رمایه‌گذاری دارند‪ ،‬بپ��ردازد‪ .‬از طرفی همین بخش‬ ‫می‌توان��د در زمین��ه تبدیل گازهای فلر به برق پیش��گام‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹تهاتر برق در مشت بخش خصوصی‬ ‫دبیر ات��اق بازرگانی ایران با تاکید ب��ر توانمندی بخش‬ ‫خصوصی در زمینه تهاتر برق تولیدی از گازهای فلر یا هر‬ ‫منبع گازی دیگ��ر در مقابل دریافت گاز یا خدمات فنی‪-‬‬ ‫مهندسی‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬بخش خصوصی قادر است به روش‬ ‫تهاتر‪ ،‬برق ترکمنس��تان را تامین کرده و گاز دریافت کند‬ ‫و ای��ن گاز را به غرب کش��ور انتقال دهد‪ .‬وی ضمن اعالم‬ ‫اینکه این توانایی بخ��ش خصوصی کاملا عملیاتی بوده و‬ ‫تشریفاتی نیست‪ ،‬افزود‪ :‬در مزایده‌ای که برای گازهای فلر‬ ‫انجام ش��ده ش��اهد حضور پررنگ بخش خصوصی بودیم‬ ‫که به علت جذاب نبودن قراردادهای ارائه ش��ده و بدقولی‬ ‫ش��رکت گاز در پرداخت‌های قبلی به وزارت نیرو‪ ،‬قرارداد‬ ‫قابل‌توجهی منعقد نشد‪.‬‬ ‫فرن��ام افزود‪ :‬قیمت گاز نقطه‌ای بوده و در هر منطقه‌ای‬ ‫از کش��ور متفاوت محاس��به می‌ش��ود‪ .‬قرارداد‌های گازی‬ ‫برخ�لاف قراردادهای دیگ��ر در این زمین��ه‪ ،‬قراردادهای‬ ‫بلندم��دت هس��تند‪ .‬به همین علت قیمت‌ه��ای صادراتی‬ ‫دارای ثبات بیشتری هس��تند‪ .‬درحال‌حاضر قیمت گازی‬ ‫که از ترکمنس��تان خرید می‌کنیم حدود ‪ ۳۰‬تا ‪ ۴۰‬سنت‬ ‫ب��وده و به گمان برخی چون ای��ن گاز را با قیمت باالتری‬ ‫به ترکیه می‌فروش��یم‪‌،‬س��ودآوری در پی خواهد داشت‪،‬‬ ‫در حال��ی که ب��ا در نظ��ر گرفتن جریمه‌ای ک��ه به علت‬ ‫تامی��ن نکردن حج��م مورد نظر ترکیه به طور س��االنه به‬ ‫آن می‌پردازیم‪ ،‬درآمد و هزینه خرید کش��ور‪ ،‬س��ر به سر‬ ‫می‌شود و سود‌آوری به دنبال ندارد‪.‬‬ ‫‹ ‹شیرین‌سازی به نفع توسعه صادرات گاز‬ ‫س��ید مهدی موس��وی نژاد‪‌ ،‬عضو‬ ‫کمیسیون انرژی مجلس نیز با بیان‬ ‫اینکه هرگونه پیشرفت و توسعه در‬ ‫فناوری مربوط به استخراج‪ ،‬تولید و‬ ‫توزی��ع گاز می‌توان��د ب��ر افزایش‬ ‫گفت‪ :‬از آن جایی‬ ‫صادرات آن تاثیرگذار باش��د‪ ،‬به‬ ‫ک��ه درحال‌حاضر کش��ورهای زیادی خواه��ان گاز ایران‬ ‫هستند‪ ،‬هرگونه افزایش کیفیت در این محصول می‌تواند‬ ‫بر حجم صادراتی گاز ایران موثر واقع شود‪ .‬وی با تاکید بر‬ ‫اینکه بی‌ش��ک با تکمی��ل تمامی فازهای پ��ارس جنوبی‬ ‫میزان صادرات گاز کشور افزایش می‌یابد‪ ،‬ادامه داد‪ :‬برای‬ ‫توس��عه ص��ادرات گاز نی��از به بهب��ود ش��رایط ذخیره و‬ ‫آماده‌س��ازی داریم ک��ه با بومی‌س��ازی چنی��ن فناوری‪،‬‬ ‫دسترسی به چنین اهدافی آسان تر شده است که از جمله‬ ‫تاثیرات این بومی‌س��ازی می‌توان به کاهش وابس��تگی به‬ ‫خارج از کشور یا به نوعی دور زدن تحریم‌ها اشاره کرد‪.‬‬ ‫‪ ،‬بومی‌سازی چنین محلولی همزمان با‬ ‫به گزارش‬ ‫افزایش حجم برداش��ت گاز از فازهای پارس جنوبی عالوه‬ ‫بر توسعه صادرات گاز‪ ،‬نقش موثری در ایجاد توسعه پایدار‬ ‫کشور دارد‪.‬‬ ‫درحال‌حاض��ر شیرین‌س��ازی گاز در تمام��ی‬ ‫نقاط کش��ور انجام می‌ش��ود‪ .‬در هر نقطه از کش��ور‬ ‫ک��ه پاالیش��گاهی ب��رای گاز تاسیس‌ش��ده واح��د‬ ‫شیرین‌س��ازی گاز هم وجود دارد‪ .‬از آنجایی که گاز‬ ‫استخراج‌شده دارای اسیدسولفوریک باالیی است یا‬ ‫به عبارتی دیگر ترش اس��ت‪ ،‬ای��ن ویژگی خوردگی‬ ‫شدیدی را در پی خواهد داشت‪ .‬از این‌رو تا زمانی که‬ ‫اسیدسولفوریک این گاز طی فرآورش خاصی کاهش‬ ‫نیابد‪ ،‬قابل استفاده نخواهد بود‪ .‬پس از شیرین‌سازی‬ ‫گاز می‌توان آن را در زمینه مصارف خانگی و صنعتی‬ ‫مورد اس��تفاده ق��رار داد‪ .‬نکته‌ای ک��ه در این میان‬ ‫قاب��ل توجه و قدردانی اس��ت‪ ،‬دس��تیابی به فناوری‬ ‫الزم ب��رای کاه��ش میزان گوگرد هم��راه گاز تولید‬ ‫شده اس��ت که این امر به وسیله کاتالیز‌های جدید‬ ‫و بومی‌سازی‌ش��ده قابل انجام اس��ت‪ .‬درحال‌حاضر‬ ‫ایران به فناوری کاهش حجم گوگرد موجود در گاز‬ ‫اس��تخراجی دست یافته اس��ت‪ .‬براین اساس وقتی‬ ‫حج��م گوگرد موجود به میزان قابل قبول یعنی زیر‬ ‫‪ ۵۰‬پی‌پی‌ام برس��د‪ ،‬کیفیت س��وخت سی‌ان‌جی که‬ ‫مورد استفاده خودرو‌هاست‪ ،‬افزایش می‌یابد‪ .‬در ادامه‬ ‫این روند با توجه به اینکه میزان گوگرد س��ی‌ان‌جی‬ ‫به‌عنوان سوخت برخی خودروها‪ ،‬کاهش یافته است‪،‬‬ ‫‌در نتیجه سیلندر‌های این خودرو‌ها کمترین میزان‬ ‫خوردگی را خواهند داش��ت‪ ،‬در حالی که اگر میزان‬ ‫گوگرد گاز مصرفی سیلندر خودروها یا سیلندر‌های‬ ‫نگه��داری گاز باال باش��د‪ ،‬به مرور زم��ان خوردگی‬ ‫ش��دیدی را برای این دستگاه‌ها به وجود می‌آورد اما‬ ‫با این شیوه که میزان اسیدسولفوریک موجود در گاز‬ ‫به وسیله دستیابی به کاتالیزورهای بومی‌سازی‌شده‬ ‫کاهش می‌یابد‪ ،‬درنتیجه فرس��ودگی دستگاه‌ها نیز‬ ‫به میزان قابل توجه��ی کاهش خواهد یافت‪ .‬هرچه‬ ‫میزان خلوص گاز بیش��تر ب��وده و مواد جانبی آن از‬ ‫جمله گوگرد کمتر باشد‪ ،‬محصول نهایی تولیدشده‬ ‫آن باکیفیت‌تر خواهد بود‪ .‬ما تاکنون توان تولید و در‬ ‫اختیار داشتن این کاتالیزورها را نداشتیم اما اکنون‬ ‫با دستیابی به این محلول‪ ،‬گازی با خلوص باالتر در‬ ‫اختیار خواهیم داشت‪.‬‬ ‫نوبت اول‬ ‫نوبت اول‬ ‫شماره مجوز‪1393-1310 :‬‬ ‫شماره مجوز‪573633 :‬‬ ‫ش�رکت پااليش نفت امام خميني (ره) ش�ازند در نظر دارد کاال‌هاي موضوع بند (يک) آگهي حاضر را از طريق برگزاري مناقصه‬ ‫ن نمايد‪.‬‬ ‫عمومي دو مرحله‌اي از تامين‌کننده‪/‬سازنده واجد شرايط خريداري و تامي ‌‬ ‫‪ )1‬موضوع مناقصه‪:‬‬ ‫الف) شرح مختصر کاال‪:‬‬ ‫رديف‬ ‫شماره مناقصه‬ ‫شرح مختصر کاال‬ ‫تعداد‬ ‫مبلغ تضمين شرکت در مناقصه‬ ‫(ريال)‬ ‫‪1‬‬ ‫‪RAL-931926 MA‬‬ ‫خريد دستگاه تراش‬ ‫کاروسل (آسيابی)‬ ‫يک دستگاه‬ ‫‪175/000/000‬‬ ‫ب) شرايط اوليه متقاضي‪:‬‬ ‫‪1‬ـ داشتن شخصيت حقيقي ‪ /‬حقوقي‪ ،‬شماره اقتصادي‪ ،‬توانايي مالي‪ ،‬سابقه کار مفيد و مرتبط با موضوع مناقصه‪.‬‬ ‫‪2‬ـ داشتن کد اقتصادي و شناسه ملي جهت شرکت در مناقصه الزامي است‪.‬‬ ‫‪ 3‬ـ داشتن حسن سابقه و ارائه گواهينامه‌هاي مورد نظر از خريداران قبلي و اعالم اسامي خريداران قبلي در صورت لزوم‪.‬‬ ‫‪4‬ـ تواناي��ي ارائه تضمين ش��رکت در مناقصه (در صورت تاييد در ارزياب��ي کيفي مناقصه‌گران) و همچنين تضمين انجام تعهدات به‬ ‫ميزان ده درصد مجموع مبلغ پيشنهادي (در صورت برنده شدن در مناقصه)‪.‬‬ ‫‪5‬ـ بودجه برآوردي مناقصه صدراالشاره ‪ 3/500/000/000‬ريال مي‌باشد‪.‬‬ ‫‪ )2‬نام و نشاني دستگاه مناقصه‌گزار‪:‬‬ ‫شرکت پااليش نفت امام خميني (ره) شازند واقع در استان مرکزي ـ اراک ـ کيلومتر ‪ 20‬جاده بروجرد‪.‬‬ ‫‪ )3‬مهلت و محل دريافت فرم‌هاي استعالم ارزيابي کيفي‪:‬‬ ‫متقاضياني که داراي ش��رايط اوليه «بند ب» بوده و آمادگي الزم جهت انجام مناقصه مذکور را دارند مي‌توانند پس از انتش��ار آگهي‬ ‫نوبت دوم (س��ه روز پس از انتش��ار آگهي نوبت اول) به مدت پنج روز کاري ضمن ارس��ال اعالم آمادگي براي مناقصه فوق‌االش��اره‬ ‫از طري��ق دورن��گار ‪ 086-33672013‬فرم‌ه��اي اس��تعالم ارزيابي کيف��ي آن مناقص��ه را از پايگاه اينترنتي اين ش��رکت به آدرس‪:‬‬ ‫‪WWW.IKORC.IR‬دريافت و براساس آن مدارک الزمه را (سوابق و مدارک کاري و مالي ‪ 5‬سال اخير) تکميل و در قالب يک‬ ‫عدد سي‌دي (لوح‌فشرده) به این شرکت تحویل یا ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪ )4‬محل و زمان تحویل لوح‌فشرده (‪ )CD‬محتوي اسناد ارزيابي کيفي (تکميل شده توسط متقاضيان)‪:‬‬ ‫مهلت تحويل لوح‌فش��رده (‪ )CD‬محتوي اس��ناد ارزيابي کيفي توسط مناقصه‌گران‪ ،‬حداکثر دو هفته پس از مهلت مقرر وفق بند ‪3‬‬ ‫فوق‌الذکر مي‌باش��د‪ .‬ضمنا محل تحويل يا ارس��ال لوح‌فشرده (‪ ،)CD‬به نش��اني اراک ـ کيلومتر ‪ 20‬جاده بروجرد ـ سه‌راهي شازند‬ ‫ـ ش��رکت پااليش نفت امام خميني (ره) ش��ازند ـ اداره تدارکات و امور کاال ـ س��اختمان ب ـ طبقه همکف اتاق ‪ 122‬ـ کدپس��تي‬ ‫‪ -38671-41111‬تلفن ‪ 086-33490951‬مي‌باشد‪ .‬بديهي است به سي‌دي ارسالي بعد از مهلت مقرر ترتيب اثر داده نخواهد شد‪.‬‬ ‫ضمنا اين ش��رکت حق و اختيار تام و تمام قبول يا رد هر يک يا کليه پيش��نهاد‌هاي رس��يده را دارا مي‌باشد و دادن پيشنهاد و ارائه‬ ‫اس��ناد و مدارک هيچ‌گونه حقي براي متقاضي ايجاد نمي‌کند‪ .‬الزم به ذکر اس��ت دستگاه مناقصه‌گزار پس از وصول سي‌دي محتوي‬ ‫اسناد ارزيابي کيفي ظرف مدت يک‌ماه نسبت به اعالم اسامي واجدين شرايط اقدام خواهد نمود‪.‬‬ ‫توجه‪ :‬مناقصه‌گران نخست با مراجعه به سايت اين شرکت (همزمان با انتشار آگهي نوبت دوم) مي‌بايست دو برگ فرم ارزيابي کيفي‬ ‫را اخذ و پس از تکميل به همراه مدارک مربوطه و درج در سي‌دي (لوح‌فشرده) در موعد مقرر به آدرس اين شرکت ارسال يا تحويل‬ ‫نمايند‪ ،‬اين شرکت نيز پس از ارزيابي کيفي متقاضيان‪ ،‬از منابعي که حداقل امتياز قابل قبول را کسب نموده باشند‪ ،‬جهت دريافت‬ ‫اسناد مناقصه دعوت به عمل خواهد آورد‪.‬‬ ‫آدرس اينترنتي‪WWW.IKORC.IR :‬‬ ‫روابط عمومي شرکت پااليش نفت امام خميني (ره) شازند‬ ‫م‪.‬الف ‪1358‬‬ ‫شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران‬ ‫شرکت پاالیش نفت آبادان‬ ‫«سهامی عام»‬ ‫فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه‌گران (دو مرحله‌ای)‬ ‫شماره مناقصه‪93/L/116 :‬‬ ‫ش�رکت پاالیش نفت آبادان در نظر دارد کاالهای موضوع بند الف آگهی حاضر را از طریق برگزاری مناقصه عمومی دومرحله‌ای‬ ‫از تامین‌کنندگان ‪ /‬س��ازندگان واجد ش��رایط خریداری و تامین نماید‪ .‬از متقاضیان شرکت در مناقصه دعوت می‌گردد تا با مراجعه‬ ‫به س��ایت (‪ )WWW.ABADAN-REF.IR‬پس از مطالعه دقیق مش��خصات فنی درخواس��ت و ش��رایط مناقصه مندرج در‬ ‫س��ایت ش��رکت پاالیش نفت آبادان در صورتیکه توانایی تامین کاال را داش��ته باشند نس��بت به تکمیل و ارسال فرم ارزیابی کیفی‬ ‫مناقصه‌گران و مستندات به همراه مدارک مثبته به آدرس کمیسیون مناقصات شرکت پاالیش نفت آبادان صندوق پستی ‪ 111‬ارسال‬ ‫دارند‪.‬‬ ‫آگهی‌های مناقصه این ش��رکت در ش��بکه ‪ WWW.SHANA.IR‬و وب‌س��ایت پاالیش��گاه آبادان و همچنین پایگاه اطالع‌رسانی‬ ‫‪ IETS.MPORG.IR‬و سامانه نظارت بر مناقصات و دستگاه‌های اجرایی ‪ WWW.TENDER.BAZAREST.IR‬قابل رویت‬ ‫می‌باشد‪.‬‬ ‫الف‪ :‬شرح مختصر کاال‬ ‫ردیف‬ ‫شماره تقاضا‬ ‫شرح کاال‬ ‫تعداد مقدار‬ ‫مبلغ ضمانتنامه‬ ‫‪1‬‬ ‫‪01-90-9232294/G08‬‬ ‫کابل‬ ‫‪ 6000‬متر‬ ‫‪ 235/000/000‬ریال‬ ‫‪2‬‬ ‫‪01-90-9232481/G08‬‬ ‫کاندنسر تیوب‬ ‫‪ 2500‬عدد‬ ‫‪ 150/000/000‬ریال‬ ‫‪3‬‬ ‫‪01-90-9232240/G08‬‬ ‫‪Line Pipe 20IN‬‬ ‫‪ 12‬شاخه‬ ‫‪ 47/500/000‬ریال‬ ‫‪4‬‬ ‫‪01-90-9332232/G08‬‬ ‫‪Line Pipe 12IN‬‬ ‫‪ 200‬شاخه‬ ‫‪ 250/000/000‬ریال‬ ‫‪5‬‬ ‫‪01-90-9332231/G08‬‬ ‫)‪Pipe (600LE‬‬ ‫‪ 600‬شاخه‬ ‫‪ 160/000/000‬ریال‬ ‫‪6‬‬ ‫‪01-90-9232204/G08‬‬ ‫‪Flexible core‬‬ ‫‪ 3000‬متر‬ ‫‪ 101/250/000‬ریال‬ ‫‪7‬‬ ‫‪38-90-7923000008/G08‬‬ ‫‪Condenser Tube‬‬ ‫‪ 3000‬عدد‬ ‫‪ 300/000/000‬ریال‬ ‫‪8‬‬ ‫‪38-90-9210500007/G08‬‬ ‫‪Pipe 16IN‬‬ ‫‪ 10‬شاخه‬ ‫‪ 75/000/000‬ریال‬ ‫‪9‬‬ ‫‪38-90-9314000043/G08‬‬ ‫‪Line Pipe‬‬ ‫‪ 90‬شاخه‬ ‫‪ 386/000/000‬شاخه‬ ‫ب‪ :‬مهلت تحویل‪ :‬آخرین مهلت تحویل فرمهای تکمیل شده ارزیابی کیفی مناقصه‌گران دو هفته پس از انتشار دومین نوبت آگهی‬ ‫می‌باشد و پس از این تاریخ هیچ پیشنهادی پذیرفته نخواهد شد‪.‬‬ ‫ج‪ :‬قیمت تراز ش��ده باتوجه به امتیازات فنی ارائه‌ش��ده توس��ط کمیته فنی بازرگانی و ضریب تاثیر محاس��به و مالک تعیین برنده‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫د‪ :‬در صورت ضرورت با شماره تلفن ‪ 061-53223559‬و نمابر ‪ 061-53229815‬اداره تدارکات کاال تماس گرفته شود‪.‬‬ ‫روابط عمومی‬ ‫شرکت پاالیش نفت آبادان‬
‫صاحب امتیاز‪:‬‬ ‫شنبه ‪ 9‬اسفند ‪ 9 - 1393‬جمادی االول ‪ 28 -1436‬فوریه ‪ -2015‬شماره ‪ -168‬پیاپی ‪1486‬‬ ‫سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫سردبیر‪ :‬مسعود دهشور‬ ‫معاون سردبیر‪ :‬عاطفه خسروی‬ ‫قائم مقام مدیرمسئول در اداری ‪،‬مالی‪ ،‬بازرگانی‪:‬‬ ‫خلیل محمودی‬ ‫ربگآخر‬ ‫مناجات باخدا‬ ‫حاج مال هادی سبزواری‪:‬‬ ‫شورش عشق تو در هیچ سری نیست که نیست‬ ‫منظر روی تو زیب نظری نیست که نیست‬ ‫نیست یک مرغ دلی‪ ،‬کِش نفکندی به قفس‬ ‫تیر بیداد تو تا پر به پری نیست که نیست‬ ‫نه همین از غم او سینه ما صد چاک است‬ ‫داغ او الله صفت بر جگری نیست که نیست‬ ‫موسیی نیست که دعوی انا الحق شنود‬ ‫ورنه این زمزمه اندر شجری نیست که نیست‬ ‫چشم ما دیده خفّاش بُود ورنه تو را‬ ‫پرتو ُحسن به دیوار و دری نیست که نیست‬ ‫گوش اسرار شنو نیست و گرنه اسرار‬ ‫ب َ َرش از عالم معنا خبری نیست که نیست‬ ‫روی خط سالمت‬ ‫تفاوت‌های‬ ‫گیاه‌درمانی نوین و‬ ‫پزشکی پارسی(‪)7‬‬ ‫دکتر ناصر رضایی‌پور‬ ‫متخصص طب ایرانی‬ ‫امروزه کمتر فردی است که هنگام سرماخوردگی‬ ‫در کنار درمان‌های پزش��کی رایج ب��ه تجویز خود‪،‬‬ ‫اطرافیان یا پزش��ک عالقه‌مند به داروهای گیاهی‪،‬‬ ‫نمونه‌ای از داروهای گیاهی ی��ا فرآورده‌های آنها را‬ ‫مصرف نکرده باش��د اما الزم و حتی حیاتی اس��ت‬ ‫ک��ه بدانی��م هرگون��ه گیاه‌درمانی لزوم��ا به معنای‬ ‫کاربرد اصول درمانی در پزش��کی پارس��ی نیس��ت‬ ‫و ن��گاه این دان��ش کهن و در عین‌ح��ال مترقی به‬ ‫مفاهیم «بیماری» و «درمان» تفاوت‌هایی اساس��ی‬ ‫با رویک��رد دانش نوین حتی از ن��وع گیاه‌درمانی یا‬ ‫(‪ )Herbal medicine‬دارد؛ از ن��گاه گیاه‌درمانی‬ ‫نوین‪ ،‬هر داروی گیاهی دارای ماده موثری است که‬ ‫ب��رای درمان نوعی از بیماری کاربرد دارد‪ .‬به عنوان‬ ‫مثال‪ ،‬گیاه آویش��ن به دلیل داش��تن م��واد موثری‬ ‫چون ترکیبات فنولی و فالونوئیدها‪ ،‬در درمان سرفه‬ ‫موثر اس��ت یا مث ً‬ ‫ال گیاه بابونه به دلیل داشتن مواد‬ ‫تس��کین‌بخش و ضدالتهاب در درمان سردرد موثر‬ ‫است‪ ،‬گوجه‌فرنگی‪ ،‬ضدسرطان پروستات است‪ ،‬کلم‬ ‫به علت داش��تن برخی مواد موثر دارویی می‌تواند از‬ ‫ابتال به سرطان پیشگیری کند‪ .‬این دیدگاه‪ ،‬مطابقت‬ ‫صددرصدی با دیدگاه کامل مکتب پزش��کی پارسی‬ ‫در اس��تفاده از داروه��ای گیاهی ندارد و چه بس��ا‬ ‫ی��ک داروی گیاهی برای درمان نوعی از ترش��حات‬ ‫پش��ت‌حلقی مناس��ب باش��د ولی در فرد دیگری با‬ ‫ترش��حات پشت‌حلقی مناسب نباش��د‪ .‬کاربرد اصل‬ ‫مهم «مزاج» در بیماری‌ها و درمان آنها و همچنین‬ ‫نگاه «کل‌نگر» این دانش به «انسان» و تندرستی و‬ ‫بیماری‌های او‪ ،‬وجه افتراق اساس��ی پزشکی پارسی‬ ‫با پزشکی نوین است؛ تفاوتی اساسی که در رویکرد‬ ‫به بیماری س��رماخوردگی نیز به‌طور شاخص وجود‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫امروزه فرآورده‌های گیاهی زیادی در بازار دارویی‬ ‫وجود دارد که دستورات کاربردی آنها برای پزشکان‬ ‫و عموم بیماران بدون در نظر گرفتن شرایط مزاجی‬ ‫بیمار و بیماری و حتی ش��رایط مزاجی دارو‪ ،‬عنوان‬ ‫شده و از دیدگاه پزش��کی پارسی‪ ،‬نه‌تنها در برخی‬ ‫موارد پاس��خ درمانی نخواهد داد بلکه ممکن است‬ ‫به تش��دید بیم��اری بینجامد‪ .‬باید دقت ش��ود که‬ ‫ترکیبات حاوی اس��انس نعناع‪ ،‬اکالیپتوس‌‪ ،‬آویشن‪،‬‬ ‫رازیانه‪ ،‬انیسون و ش��یرین‌بیان طبق اصول درمانی‬ ‫نزله‌ها‪ ،‬بیشترین کاربرد را در درمان نزله سرد دارند‬ ‫و کاربرد آنها در درمان زکام یا نزله گرم می‌تواند به‬ ‫تش��دید عالئم و افزایش ط��ول مدت بیماری منجر‬ ‫ش��ود در حالی که ترکیبات ح��اوی عصاره‌های گل‬ ‫پنیرک‪ ،‬گل بنفش��ه و گل و ریشه ختمی‪ ،‬بیشترین‬ ‫اث��ر درمان��ی را در بهبود س��ریع نزله گرم نش��ان‬ ‫می‌دهند و جزو داروهای توصیه‌شده منابع پزشکی‬ ‫پارسی در روزهای نخس��ت سرماخوردگی هستند‪.‬‬ ‫برای درمان نزله س��رد‪ ،‬درمانگران پزش��کی پارسی‬ ‫پیش از ه��ر چیز برای رقیق ک��ردن و دفع اخالط‬ ‫غلیظ تنفسی دس��ت‌به‌کار می‌شوند تا ترشحات در‬ ‫سینوس‌ها و راه‌های هوایی و بافت ریه حبس نشود‬ ‫و عفونت احتمالی و انسداد را تشدید نکند‪ .‬برای این‬ ‫منظور‪ ،‬توصیه می‌شود سر خود را بپوشانید و حتی‬ ‫آن را با کمک حوله‌ای که گرم شده‪ ،‬گرم نگه دارید‪.‬‬ ‫مدیر تحریریه‪ :‬مهدی اسحاقیان‬ ‫مدیر فنی و هنری‪ :‬مهدی نجفی‬ ‫مدیر فناوری‪ :‬علی‌رضا فخرآبادی‬ ‫مدیر آموزش‪ :‬مینو بدیعی‬ ‫مدیر روابط عمومی‪ :‬فاطمه پیرانی‬ ‫مدیر سازمان آگهی ها ‪ :‬مهرداد بیات‬ ‫مدیر چاپ‪ :‬بیژن بهادری‬ ‫مدیر اداری‪ :‬محسن امید شندی‬ ‫مدیر توزیع‪ :‬حمید رجبی‬ ‫دبیر گروه گزارش‪ :‬رامین نعمتی‬ ‫دبیر گروه صنعت‪ :‬میترا ممسنی‬ ‫دبیر گروه معدن‪ :‬شهریار خدیوفرد‬ ‫دبیر گروه تجارت‪ :‬زهرا فریدزادگان‬ ‫دبیر گروه اقتصاد‪ :‬مهدیه انوشه‬ ‫دبیر گروه گفتگو‪ :‬محمود مقدسی‬ ‫دبیر گروه استان‌ها‪ :‬مریم نظری‬ ‫دبیر ویرایش و تصحیح‪ :‬حسین شیرازی‬ ‫تلفن‪82190 :‬‬ ‫فکس‪88713730 :‬‬ ‫پیامک‪300082190 :‬‬ ‫پیامگیر صوتی‪88105304 :‬‬ ‫تلفن سازمان آگهی‌ها‪88722732-3 :‬‬ ‫فکس سازمان آگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪88722735 :‬‬ ‫روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان‌ها‪88724211 :‬‬ ‫‌نشانی‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‬ ‫کوچه آزادگان شماره ‪26‬‬ ‫کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫وب سایت‪www.smtnews.ir :‬‬ ‫پست الکترونیکی‪info@smtnews.ir :‬‬ ‫روابط عمومی‪PR@smtnews.ir:‬‬ ‫آگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپ‪ :‬انتخاب رسانه‪44905300-2 :‬‬ ‫ردرپتوکالمنور‬ ‫امير مومنان حضرت علي عليه‌السالم مي‌فرمايند‪:‬‬ ‫تقوا در راس همه ارزش‌هاي اخالقي است‪.‬‬ ‫گردش مالی گردشگری در دنیا ساالنه معادل ‪ 6500‬میلیارد دالر‬ ‫ریی��س س��ازمان می��راث فرهنگ��ی‪،‬‬ ‫صنایع‌دس��تی و گردش��گری گفت‪ :‬حدود‬ ‫هزار و ‪ ۱۰۰‬هتل‪ ۶۰۰ ،‬هتل آپارتمان‪ ،‬هزار‬ ‫مهمانپذیر و اماکن ش��بیه به آن در کشور‬ ‫وج��ود دارد اما در نوروز ‪ 1393‬مس��افران‬ ‫م��ا در کمت��ر از ‪ ۱۰‬درص��د ای��ن اماکن‬ ‫اس��کان یافتند‪ .‬به گزارش ایلنا‪ ،‬مس��عود‬ ‫س��لطانی‌فر افزود‪ :‬توس��عه گردشگری در‬ ‫همه کشور‌ها به‌عنوان مهم‌ترین بخش در‬ ‫مسائل فرهنگی و اقتصادی با هدف ایجاد‬ ‫تعام�لات فرهنگی با ملت‌ه��ای مختلف و‬ ‫معرفی اماکن و جاذبه‌های طبیعی‪ ،‬مراکز‬ ‫مذهبی و‪ ...‬مورد سرمایه‌گذاری جدی قرار‬ ‫می‌گی��رد‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬ام��روزه ‪ ۹‬تا ‪۱۰‬‬ ‫درص��د از تولید ناخالص ملی کش��ورهای‬ ‫موفق از محل گردش��گری حاصل می‌شود‬ ‫و براس��اس آمار جهانی در این کشور‌ها از‬ ‫هر ‪ 7‬اش��تغال موثر و پایدار‪ ،‬یک اشتغال‬ ‫در بخ��ش گردش��گری اس��ت‪ .‬مع��اون‬ ‫رییس‌جمه��وری اف��زود‪ :‬در کش��ور ما در‬ ‫حال حاضر رونق گردش��گری ب��ا رویکرد‬ ‫بس��یار مثبت��ی از س��وی رییس‌جمهوری‬ ‫و بخش‌ه��ای مختلف دولت روبه‌رو اس��ت‬ ‫و م��ا وظیف��ه داریم بر ای��ن بخش تمرکز‬ ‫کنی��م‪ .‬گفته می‌ش��ود که گ��ردش مالی‬ ‫بخش گردش��گری در دنیا س��االنه معادل‬ ‫‪ 6500‬میلیارد دالر است که تمام کشور‌ها‬ ‫س��عی می‌کنند در این گردش مالی سهم‬ ‫خوبی را از آن خود کنن��د‪ .‬وی ادامه داد‪:‬‬ ‫سال گذش��ته از طریق جذب بیش از یک‬ ‫میلی��ارد و ‪ ۱۵۰‬هزار نفر گردش��گر‪ ،‬هزار‬ ‫و ‪ ۲۵۰‬میلی��ارد دالر درآمد کس��ب ش��د‬ ‫که سهم کش��ور ما با توجه به تحریم‌های‬ ‫غیرقانونی و ناهماهنگی‌های نظام اجرایی‬ ‫در سال‌های پیشین تنها ‪0/5‬درصد از این‬ ‫مقدار بوده است در حالی که براساس سند‬ ‫چش��م‌انداز‪ ،‬سهم ما در این بخش در سال‬ ‫‪ ۱۴۰۴‬حدود ‪ 3‬درصد با ورود ‪ ۲۰‬میلیون‬ ‫گردش��گر و ‪ ۳۰‬میلی��ارد دالر در آمد باید‬ ‫باش��د‪ .‬وی ادام��ه داد‪ :‬در ح��ال حاضر ما‬ ‫ش��اهد حضور ‪ 4/7‬میلیون نفر گردش��گر‬ ‫ب��ا در آمدی مع��ادل ‪ ۶‬ت��ا ‪ ۷‬میلیارد دالر‬ ‫در کش��ور هس��تیم که این اع��داد باید با‬ ‫همگرایی میان بخش‌های مختلف وسعت‬ ‫بیش��تری پیدا کند‪ .‬رییس سازمان میراث‬ ‫فرهنگ��ی‪ ،‬صنایع دس��تی و گردش��گری‬ ‫گف��ت‪ :‬ما در کش��ور ب��ا دو دوره زمانی پر‬ ‫حجم س��فر که حدود ‪ ۱۰۰‬ت��ا ‪ ۱۰۵‬روز‬ ‫است و ‪ ۲۵۰‬روز کم حجم روبه‌رو هستیم‬ ‫ک��ه تالش می‌کنی��م با ارائه تس��هیالت و‬ ‫کاهش قیمت‌ها س��فر در زمان کم‌ترافیک‬ ‫را افزایش دهیم تا حداقل ‪4/5‬میلیون نفر‬ ‫بازنشسته و ‪ ۴‬میلیون نفر دانشجو در این‬ ‫زمان به سفر بپردازند‪.‬‬ ‫زاینده رود در نوروز زنده می‌شود‬ ‫فرماندار اصفهان گفت‪ :‬جری��ان آب زاینده رود در ایام‬ ‫ن��وروز تداوم خواهد یافت و احتم��ال می‌رود این روند تا‬ ‫اوایل خرداد س��ال آینده اس��تمرار یابد‪ .‬به گزارش ایرنا‪،‬‬ ‫فضل‌اهلل کفیل افزود‪ :‬تداوم جریان آب زاینده رود در ایام‬ ‫نوروز موجب نشاط مسافران نوروزی و جذب گردشگران‬ ‫خواه��د ش��د‪ .‬آب در رودخانه زاین��ده رود پس از حدود‬ ‫‪ 18‬م��اه خش��کی این رودخانه‪ ،‬در ‪ 15‬آب��ان تا نیمه آذر‬ ‫سال‌جاری برای آغاز کشت پاییزه جریان یافت و از نیمه‬ ‫آذر تا س��وم اس��فند رو به خش��کی گرایید‪ .‬در این مدت‬ ‫گرچه خروجی آب زاینده رود برای تامین آب کشاورزی‬ ‫به‌ش��دت کاه��ش یافته بود اما مس��ئوالن ذی‌ربط با رها‬ ‫کردن اندکی آب مانع از خشکی کامل زاینده‌رود در شهر‬ ‫اصفهان شدند‪ .‬به گفته فرماندار اصفهان‪ ،‬عالوه بر جریان‬ ‫یافتن زاین��ده‌رود در ایام نوروز‪ ،‬تمهی��دات ویژه‌ای برای‬ ‫پذیرایی و اس��تقبال از مس��افران نوروزی اندیشیده شده‬ ‫اس��ت‪ .‬کفیل اظهار کرد‪ :‬برای خدمات‌رسانی به مسافران‬ ‫نوروزی حدود ‪ 30‬دستگاه اجرایی در ستاد خدمات سفر‬ ‫شهرستان اصفهان با یکدیگر همکاری می‌کنند‪ .‬فرماندار‬ ‫اصفهان با بیان اینکه امسال هیچ چادرخوابی در اصفهان‬ ‫نخواهیم داشت‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬مراکز اقامتی مناسبی برای‬ ‫مس��افران نوروزی در نظر گرفته ش��ده است‪ .‬وی اظهار‬ ‫کرد‪ :‬مسافران نوروزی در سفر به اصفهان می‌توانند عالوه‬ ‫بر بازدید از مکان‌های تاریخی و گردش��گری این شهر از‬ ‫مکان‌های دیدنی شهرس��تان‌های استان نیز دیدن کنند‪.‬‬ ‫بیش از ‪ 20‬هزار اثر ش��ناخته ش��ده در اس��تان اصفهان‬ ‫وجود دارد که از این تعداد یک‌هزار و ‪ 800‬اثر ثبت ملی‬ ‫و چهار اثر ثبت جهانی ش��ده است‪ .‬سه اثر تاریخی از ‪17‬‬ ‫اثر کش��ور که به ثبت یونسکو رسیده است‪ ،‬میدان نقش‬ ‫جهان‪ ،‬باغ موزه چهلس��تون و مس��جد جامع است که در‬ ‫شهر اصفهان قرار دارد‪.‬‬ ‫زیر آسمان شهر‬ ‫مری�م ابراهیم�ی‪ ... :‬می‌گف��ت در‬ ‫خوشحال‌ترین شرایط هم نمی‌توانست‬ ‫بخن��دد ‪ ...‬نه چ��ون بلد نب��ود ‪ ...‬چون‬ ‫جدی ب��ود و معم��وال نمی‌خندی��د ‪...‬‬ ‫خوش‌مشربی ایرانی‌اش را همیشه حفظ‬ ‫می‌ک��رد و مثل همیش��ه ش��وق دیدار‬ ‫دوستان برای سفری که برای اولین بار‬ ‫در پیش داش��ت‪ ،‬هیج��ان‌زده‌اش کرده‬ ‫بود‪ ،‬اما چه می‌ش��د کرد‪ ،‬شادمانی‌اش‬ ‫را نش��ان نمی‌داد‪ ...‬اما وقت��ی (به قول‬ ‫خ��ودش) ب��ه ب�لاد غریب س��فر کرد‪،‬‬ ‫متوجه حقیقتی ش��د ک��ه تا به حال به‬ ‫وج��ود آن پی‌نبرده بود‪ ... .‬در راه س��فر‬ ‫با خود می‌خواند‪ ... :‬لحظه دیدار نزدیک‬ ‫است باز من دیوانه‌ام مستم‪ ،‬باز می‌لرزد‬ ‫دلم دس��تم‪ ،‬بازگویی در جهان دیگری‬ ‫هس��تم‪ ،‬های! نخراشی به غفلت گونه‌ام‬ ‫چشمانشرابستتابهترببیند‬ ‫را تیغ؟ های! نپریش��ی صفای ُزلفکم را‬ ‫دست؟ آبرویم را نریزی دل؟ ای نخورده‬ ‫مس��ت‪ ،‬لحظه دی��دار نزدیک اس��ت‪....‬‬ ‫حقیقتی که برای نخس��تین‌بار در بالد‬ ‫غری��ب می‌دید‪ ،‬بی‌حد زیب��ا بود‪ ...‬و آن‬ ‫این بود که بر لب هر رهگذری لبخندی‬ ‫بود و وقتی از کنارت می‌گذشت سرش‬ ‫آرام و به عالمت سالم فرود می‌آمد‪.‬‬ ‫دیداره��ای او تازه ش��د‪ ...‬ه��ر روز که‬ ‫می‌گذشت و هر رهگذری که درخیابان‬ ‫و فروش��گا‌ه س��ر راه او قرار می‌گرفت‪،‬‬ ‫لبخندی را مثل یک «داش��ته» و ثروت‬ ‫ش��خصی‪ ،‬با خود داش��ت‪ ...‬این مسافر‬ ‫هم در این یک م��اه و اندی عادت کرد‬ ‫که وقت��ی نگاه می‌کن��د‪ ،‬گاهی لبخند‬ ‫بزند‪ ...‬دیدار خانواده و دوس��تان میسر‬ ‫ش��د و مس��افر برگش��ت ‪ ...‬هر روز در‬ ‫آین��ه می‌دید که بی‌دلی��ل دارد لبخند‬ ‫می‌زند‪ ...‬پیاده‌‌رو خیابان انقالب‪ ،‬ش��لوغ‬ ‫و همهم��ه بود‪ ...‬چهره‌های��ی گاه فکور‪،‬‬ ‫گاه مضط��رب‪ ،‬گاه عصب��ی‪ ،‬گاه ه��م‬ ‫جدی و خنثی مثل فریم‌های عکاس��ی‬ ‫تندوتند ش��ات می‌خوردند و از کنار او‬ ‫می‌گذش��تند‪ ،‬جالب اس��ت که بخوانید‬ ‫هم��ه ای��ن چهره‌ه��ا وقت��ی ب��ه راوی‬ ‫می‌رسیدند‪ ،‬متعجب می‌شدند‪...‬‬ ‫یکی گفت‪ :‬دیدی با خودش می‌خندید‪...‬‬ ‫دو نفر از دوستان را نیز در پیاده رو دید و‬ ‫از آنها شنید ‪ ...‬مثل اینکه خوش‌گذشته!‬ ‫اقال بگو ما هم بخندیم‪...‬و دیگری گفت‪:‬‬ ‫عکس‌روز‬ ‫در گ��وش خ��ودت لطیف��ه می‌گویی؟‬ ‫راوی همچنانکه لبخن��د می‌زد با خود‬ ‫گفت‪ :‬چه دش��وار اس��ت به کسانی که‬ ‫نمی‌خندند‪ ،‬ثابت کنی عجیب نیس��تی‬ ‫وقت��ی می‌خن��دی‪ ...‬همچنانکه روزی‬ ‫ب��رای م��ن چنین ب��ود‪ ...‬ی��ک لحظه‬ ‫چش��م‌هایش را بست و مردمش را دید‬ ‫ک��ه ش��ادی را تمرین می‌کنن��د‪ ...‬و از‬ ‫پشت پلک‌هایش تماشا کرد که چگونه‬ ‫لبخند‌های م��ردم یکی‌یکی‌می‌آمدند‪...‬‬ ‫راه خ��ود را پی‌گرفت و آرزو کرد‪ ،‬کاش‬ ‫ابراز خوش��حالی در تنهای��ی و دیدارها‬ ‫آسان شود‪...‬‬ ‫صدای رضا صادقی از یکی از فروشگاه‌ها‬ ‫به گوش‌رس��ید‪ ...‬لحظ��ه دیدار نزدیک‬ ‫اس��ت‪ ...‬باز من دیوانه‌ام ‪...‬مس��تم‪ ...‬باز‪،‬‬ ‫گویی در جهان دیگری هستم‪...‬‬ ‫يک چهره‬ ‫حکيم حاج مال هادي سبزواري‬ ‫رانش زمین در جاده جواهرده مازندران‬ ‫عکس پژمان مرزی‬ ‫هش��تم اس��فند روز بزرگداش��ت «حاج مالهادي‬ ‫سبزواري» اس��ت؛ حکيم گرانمايه ايراني که با دانايي‬ ‫در حکمت و عرفان‪ ،‬انديش��ه‌هاي مالصدرا در حکمت‬ ‫متعالي��ه را احيا ک��رد و با نگارش اثر ش��رح منظومه‬ ‫تاثير بس��زايي بر فلسفه اسالمي گذاشت‪ .‬حکيم حاج‬ ‫مالهادي سبزواري‪ ،‬ش��عر نيز مي‌سرود و به «اسرار»‬ ‫تخلص داشت‪ .‬وي مهم‌ترين بحث‌هاي فلسفه اسالمي‬ ‫و منطق را در قالب يک هزار و ‪ 300‬بيت به زبان عربي‬ ‫س��رود و در کتابي با عنوان ش��رح منظومه سبزواري‬ ‫گ��ردآوري کرد و ب��ه توضيح و تبيي��ن آنها پرداخت‪.‬‬ ‫نوش��تن اين کتاب ‪ 20‬سال طول کش��يد و اکنون از‬ ‫آن به عنوان يک منبع برجس��ته فلس��فه اسالمي ياد‬ ‫مي‌شود‪ .‬او ديوان اشعاري هم به زبان فارسي نگاشت‬ ‫و در آن نکته‌هاي عالي عرفاني را به نظم درآورد‪.‬‬ ‫برگی از تاریخ اقتصادی اروپا‬ ‫فرانسه‬ ‫در اشغال(‪)1‬‬ ‫مسعود دهشور‬ ‫سردبیر‬ ‫روزي از روز‌هاي تابس��تان دهه ‪ 60‬خورشيدي‬ ‫به مناس��بتي آقاي دکتر نطقي را مالقات کردم‪.‬‬ ‫ايش��ان از بنيان‌گ��ذاران و نش��ردهندگان دانش‬ ‫روابط‌عموم��ي در ايران اس��ت‪ .‬آن روز‌ها تازه از‬ ‫مسئوليت رياست اداره کل روابط عمومي شرکت‬ ‫ملي نفت ايران بازنشسته شده بود‪.‬‬ ‫پ��س از آگاه ش��دن از اين نکته که نويس��نده‬ ‫اين يادداش��ت پژوهشی را به س��رانجام رسانده‬ ‫اس��ت با عن��وان «تاثيرپذيري اقتص��اد عمومي‬ ‫اي��ران از ش��رايط جنگ‌تحميل��ي» پيش��نهاد‬ ‫مطالع��ه و در ص��ورت تمايل ترجم��ه کتابي را‬ ‫داد‪.‬‬ ‫آن کتاب به زبان فرانس��وي و تاليف تاريخ‌نگار‬ ‫معتبر آن ديار ـ هانري آمورو ـ با عنوان «فرانسه‬ ‫اشغالي» يا «فرانس��ه در اشغال» يا «فرانسه زير‬ ‫سیطره» بود‪.‬‬ ‫‪La France Sous Loccoupation‬‬ ‫ب��ه عل��ت مش��ابهت‌هاي فراواني که فرانس��ه‬ ‫اش��غال ش��ده به دس��ت ارتش نازي هيتلري با‬ ‫ش��رايط اجتماعي اقتصادي ايران در آن روزگار‬ ‫داشت اس��تقبال کردم؛ کتاب پيشکش زنده‌ياد‬ ‫دکت��ر نطق��ی را مدتی بعد به دس��ت گرفتم به‬ ‫آهنگ ت��ورق؛ اما خيلي زود جلب و جذب دقت‬ ‫نظ��ر و ش��يريني قلم و نظم گردآوري و س��بک‬ ‫تاريخ‌نگاري نويس��نده ش��دم و کوش��ش من در‬ ‫ترجمه ش��د آنچه پيش‌رو دارید‪ ،‬باشد که به‌کار‬ ‫آيد‪.‬‬ ‫بخش‌هاي��ي از کتاب به ش��کل پاورقي از اين‬ ‫شماره چاپ مي‌شود‪.‬‬ ‫‹ ‹نان هر روز‬ ‫روز ‪ 31‬اکتبر ‪ 1941‬تعداد زيادي از روزنامه‌ها‬ ‫يک آگه��ي بدين مضم��ون به چاپ‌رس��اندند‪:‬‬ ‫«گربه‌خور‌ها توجه! در اين ايام س��خت و دشوار‪،‬‬ ‫بسياري از افراد گرسنه اقدام به کشتن و خوردن‬ ‫گربه‌ه��اي مي‌کنند‪ .‬اين اف��راد از خطر عمده‌اي‬ ‫که آنها را تهديد مي‌کند‪ ،‬غافلند‪ ،‬چراکه گربه‌ها‬ ‫ميل مفرطي به ش��کار موش و خوردن آن دارند‬ ‫و موش نيز حامل باس��يل خطرناکي اس��ت که‬ ‫مي‌تواند به‌طور مس��تقيم به اش��خاص س��رايت‬ ‫کند‪»...‬‬ ‫اين زماني اس��ت که در بازار شهر «ليون» هر‬ ‫قطعه کالغ ‪ 10‬فرانک به فروش مي‌رسيد‪ .‬زماني‬ ‫اس��ت که در ش��هر «بوردو» تع��داد کبوتر‌هاي‬ ‫ميدان «پيرالفيت» به ‪ 89‬عدد رس��يده است در‬ ‫حال��ي که پيش از اين رقم آنه��ا به ‪ 5‬هزار عدد‬ ‫مي‌رس��يد‪ .‬زماني اس��ت که در «بريو» يک دانه‬ ‫کبک در حراج‌هاي به سبک امريکايي به قيمت‬ ‫‪ 1650‬فران��ک به ف��روش مي‌رف��ت‪ .‬زمان روي‬ ‫آوردن به ش��لغم؛ زمان مرغ‌هاي��ي که در بالکن‬ ‫خانه‌‌ها به جاي گلدان‌هاي شمعداني قرار گرفته‬ ‫بودند‪ )1(.‬زم��ان کارت ن��ان‪ ،‬کوپن‌هاي اصلی و‬ ‫تقلب��ي‪ ،‬آبي يا صورتي و زم��ان مجوز نامه‌هايي‬ ‫ک��ه طبق آنها حق اس��تفاده از پنير يا صابون را‬ ‫پيدا مي‌کردند‪ .‬زمان صف‌ها‪ ،‬زمان ش��ريک جرم‬ ‫ش��دن و رفيق دزد بودن‪ ،‬زمان دوستي دهقانان‪،‬‬ ‫ک��ودکان گرس��نه‪ ،‬رس��توران‌هاي وی��ژه افراد‬ ‫ثروتمن��د که در آن امکان س��فارش هر نوع غذا‬ ‫بود و مشتري‌ها مي‌توانستند با وجداني آسوده و‬ ‫شکمي سير از پشت ميز برخيزند‪ ،‬چراکه صاحب‬ ‫رس��توران موظف به رعايت نرخ دولت نبود و هر‬ ‫مبلغي را که مي‌توانس��ت از مشتري‌هاي پولدار‬ ‫دريافت مي‌کرد مش��روط بر اينکه يک دهم نرخ‬ ‫صورت‌حس��اب را به حس��اب «امداد ملي» واريز‬ ‫کند‪.‬‬ ‫‪ -1‬در فرانس��ه و به طور کل��ی اروپا مردم عادت‬ ‫داش��ته و دارند ک��ه در بالکن خان��ه گلدان‌های پر‬ ‫از گل ق��رار دهند که البته همان‌طور که نویس��نده‬ ‫اشاره کرده این رس��م در فاصله جنگ جهانی دوم‬ ‫منسوخ شده و فرانسوی‌ها از بالکن به جای النه مرغ‬ ‫استفاده می‌کرده‌اند‪( .‬مترجم)‬

آخرین شماره های روزنامه صمت

روزنامه صمت شماره 1353

روزنامه صمت شماره 1353

شماره : ۱۳۵۳
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۸
روزنامه صمت شماره 1352

روزنامه صمت شماره 1352

شماره : ۱۳۵۲
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۷
روزنامه صمت شماره 1351

روزنامه صمت شماره 1351

شماره : ۱۳۵۱
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۶
روزنامه صمت شماره 1350

روزنامه صمت شماره 1350

شماره : ۱۳۵۰
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۳
روزنامه صمت شماره 1349

روزنامه صمت شماره 1349

شماره : ۱۳۴۹
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۲
روزنامه صمت شماره 1348

روزنامه صمت شماره 1348

شماره : ۱۳۴۸
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۰
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!