صفحه قبل

روزنامه صمت شماره ۱۵۶

صفحه بعد

روزنامه صمت شماره 156

روزنامه صمت شماره 156

‫نخستین روزنامه تخصصی صبح ایران‬ ‫تا ‪ 5‬سال آینده محقق می‌شود‬ ‫خودکفایی در زغال‌کک‌شو‬ ‫‌شنبه‬ ‫‪ 25‬بهمن ‪1393‬‬ ‫‪ 24‬ربیع الثانی‪1436‬‬ ‫‪ 14‬فوریه ‪2015‬‬ ‫سال بیست‌وپنجم دوره جدید شماره ‪ 156‬پیاپی ‪ 32 1474‬صفحه قیمت‪ 1000 :‬تومان ‪www.smtonline.ir‬‬ ‫‪www.smtnews.ir -‬‬ ‫وزير صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اظهار کرد‪ :‬افزايش قيمت‬ ‫زغال س��نگ در کش��ور بايد متناس��ب با افزايش قيمت‬ ‫محصوالت صنايع پايين دس��تي باشد‪ .‬اگر کک با ارز آزاد‬ ‫وارد مي‌ش��ود بايد به قيمت تمام‌شده زغال برداشت شده‬ ‫در کشور توجه ش��ود تا دليل به صرفه بودن واردات کک‬ ‫با ارز آزاد مش��خص ش��ود‪ .‬برنامه وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت حمايت از معدنکاران زغال سنگ است به گونه‌اي‬ ‫که برخي از اين معادن در صورت داشتن ظرفيت برداشت‬ ‫بيش��تر مي‌توانند اس��تخراج خود را افزايش دهند اما اين‬ ‫مسئله مستلزم افزايش بهره‌وري در توليد است‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫تاثير پديده گرد و غبار را بر فعاليت‌هاي اقتصادي بررسي مي‌کند‬ ‫پا در رکاب بازار‬ ‫به فرمان پایه حقوق‬ ‫توليد و تجارت خوزستان به سرفه افتاد‬ ‫‪8‬‬ ‫اقتصادکارآمدباتوانمندسازی‬ ‫بخشخصوصی‬ ‫پرداخت ‪ 47‬هزار ميليارد‬ ‫تومان وام تا پايان سال‬ ‫‪3‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪14‬‬ ‫آمادگی اماراتی‌ها برای‬ ‫سرمایه‌گذاری در بخش معدن‬ ‫بررسی‬ ‫از فعالیت‬ ‫کارچاق‌کن‌هایقضایی‬ ‫‌چینی ایرانی‬ ‫حریف «چینی» چینی‬ ‫‪27‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‌خصوصي‌سازي‬ ‫زمينه‌ساز توسعه صنعت‬ ‫‌مدیریت‬ ‫طرح‌های نیمه‌تمام!‬ ‫مهدي تقوي‬ ‫ناصر بزرگمهر‬ ‫مدیرمسئول‬ ‫‌بخش خصوصی‬ ‫راه نجات خودروسازی‬ ‫‪2‬‬ ‫اقتصاددان‬ ‫‌حمایت‌های‬ ‫چندسویهمعدنی‬ ‫عباسعلی ایروانی‬ ‫داریوش اسماعیلی‬ ‫‪3‬‬ ‫عضوکمیسیونصنایعومعادنمجلس‬ ‫‌درس‌هایی از‬ ‫مهندسیفاینانس‬ ‫‪4‬‬ ‫مدیرکلدفترنظارتبرامور‬ ‫معادن وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫پیمان مولوی‬ ‫‪5‬‬ ‫کارشناسارشدفاینانسوسرمایه‌گذاری‬ ‫‪13‬‬
‫شنبه‌ها با مدیرمسئول‬ ‫مدیریت‬ ‫طرح‌های نیمه‌تمام!‬ ‫ناصر بزرگمهر‬ ‫مدیرمسئول‬ ‫‪manegment@smtnews.ir‬‬ ‫به نام او که هر چه بخواهد همان می‌شود‬ ‫‪10‬س��ال قب��ل یعنی در نیمه س��ال ‪1383‬که هنوز س��ازمان‬ ‫برنامه‌ریزی کشور منحل نش��ده بود مدیریت آن سازمان فرمود‬ ‫ح نیمه‌تمام به پایان می‌رسد‪ .‬یعنی‬ ‫که تا پایان سال ده‌ها هزار طر ‌‬ ‫در ‪6‬ماهه پایان س��ال ‪ 1383‬می‌خواس��ت ده‌ها ه��زار طرح را به‬ ‫سرانجام برساند‪.‬‬ ‫بی��ان فرمای��ش فوق‌الذک��ر و پای��ان گرفتن قص��ه طرح‌های‬ ‫ن هم «ده‌ها هزار طرح» م��را در آن زمان به یاد قصه‬ ‫نیمه‌تم��ام آ ‌‬ ‫ن شاهی انداخت و همان زمان نوشتم که‪:‬‬ ‫مدیریت‌های ناصرالدی ‌‬ ‫حتما همکاران محترم سازمان برنامه‌ریزی هم قصه مشیرالدوله‪،‬‬ ‫وزیر ناصرالدین‌ش��اه را ش��نیده‌اند که به دنب��ال کارهای بزرگ‬ ‫امیرکبی��ر تصمیم گرف��ت‪ ،‬تالش کند تا ش��اید بتواند خط آهن‬ ‫را به ایران بیاورد‪.‬‬ ‫حکای��ت می‌کنند که او در تعریف از ای��ن موضوع‪ ،‬برای «قبله‬ ‫عالم» مث��ال می‌زند که وجود خط آهن باعث می‌ش��ود که مثال‬ ‫ب��ه جای اینکه از تهران تا جن��وب را ‪30‬روزه طی کنید‪ ،‬خواهید‬ ‫توانست در یک روز به خلیج‌فارس برسید‪.‬‬ ‫قبله عالم با خودش کمی اندیشه می‌کند و پاسخ می‌دهد‪ ،‬خب‬ ‫این کار چه فایده‌ای دارد؟ ‪ 29‬روز دیگر را چه کنیم؟‬ ‫حاال ‪10‬س��ال قبل رییس س��ازمان برنامه‌ریزی کشور تصمیم‬ ‫گرفت��ه بود که قبل از پایان دوره ‪8‬س��اله دولت که در آن خدمت‬ ‫می‌ک��رد و آن هم فق��ط در چند ماه آخر و بعد از ‪7‬س��ال و اندی‪،‬‬ ‫یکباره «با مردم بودن» را به جای «بر مردم بودن» تجربه کنند و‬ ‫ده‌ها هزار طرح نیمه‌تمام را به پایان ببرند‪.‬‬ ‫خود آنها هم حتما بهتر از هر کس می‌دانس��تند که اوال در چند‬ ‫ماه‪ ،‬ده‌ها هزار طرح نیمه‌تمام به پایان نخواهد رس��ید و اگر کمی‬ ‫توجه به واقعیت داش��تند و دل به این مردم می‌بس��تند از کلنگ‬ ‫زدن طرح‌های جدید جلوگیری می‌کردند تا نام‌ش��ان ماندگارتر‬ ‫گردد‪.‬‬ ‫ضمن اینکه یکی نبود ک��ه بگوید‪ ،‬عزیز دل برادر؛ حاال چرا این‬ ‫همه عجله! اگ ‌ر هم دس��تی از عالم با ‌ال برآید و کمک کند که همه‬ ‫این طرح‌ها در یک رویای نیمه‌ش��ب تابس��تانی به پایان برس��د‪،‬‬ ‫سال‌های دیگر چه کنیم؟‬ ‫یادم به بانکی می‌افتد که همه جای ایران س��رایش بود و در هر‬ ‫جایی کلنگ یک پروژه را به زمین زده بود تا مس��کن بسازد‪ ،‬یک‬ ‫روز قرار شد اتاقکی در مقابل ورودی ساختمان مرکزی خود برای‬ ‫نگهبان‌ها بس��ازد‪ ،‬اداره مهندسی و ده‌ها کارشناس و نقشه‌بردار و‬ ‫بنا و کارگر شروع کردند‪ ،‬همزمان با شروع پروژه بزرگ ایجاد یک‬ ‫اتاق نگهبانی‪ ،‬در س��ر کوچه منزل عضو ارشد هیات‌مدیره همان‬ ‫بانک هم قطعه زمینی را برای یک برج کوچک ‪15‬طبقه توس��ط‬ ‫بخش خصوصی شروع به خاکبرداری کردند‪.‬‬ ‫‪8 ،7‬ماهی نگذش��ته بود که تیرآهن‌های برج و سفت‌کاری آن‬ ‫به طبقات آخر رسیده بود‪ ،‬اما هنوز سقف اتاقک ‪2‬متری نگهبانی‬ ‫توسط بخش دولتی زده نشده بود‪.‬‬ ‫باره��ا به همان عض��و محت��رم هیات‌مدیره ع��رض کردم که‬ ‫ساخت‌وس��از آن برج س��ر کوچه ش��ما را باور کنیم یا این اتاقک‬ ‫نگهبانی را و ایش��ان هم می‌فرمودند‪(...‬اجازه دهید از پاس��خ آن‬ ‫بزرگوار بگذریم تا زبان س��رخ ما اسکناس‌های سبز دوستان را بر‬ ‫باد ندهد) ‪8‬س��ال دولت خدمتگزار که در سال ‪ 1384‬با ‪10‬هزار‬ ‫طرح نیم ‌ه تمام به پایان رس��ید‪ ،‬دولت پاک دست هم که ‪10‬هزار‬ ‫طرح نیمه‌تمام از مس��کن مهر تا س��وله‌های بدون امکانات را در‬ ‫بیابان‌ه��ای بی‌آب و علف رها کرد و حاال دولت تدبیر و امید مانده‬ ‫است که با چه تدبیری بیش از‪20‬هزار پروژه نیمه‌تمام و بر زمین‬ ‫مانده را به س��رانجامی برساند که امیدی در دل این مردم به‌وجود‬ ‫آورد‪ .‬خصوصا که حتی آمار درستی هم وجود ندارد‪.‬‬ ‫ماجرای طرح‌ه��ای نیمه‌تمام‪ ،‬قصه فرهن��گ مدیریت دولتی‬ ‫اس��ت‪ ،‬ش��ریک نبودن دس��ت‌اندرکاران پروژه‌ها در سودآوری‬ ‫آنهاست‪ ،‬دل نسوزاندن کارمندانی است که از ‪ 8‬صبح که می‌آیند‬ ‫به ساعت‌ش��ان نگاه می‌کنند تا وقت رفتن ش��ود‪ .‬ساعت اول را به‬ ‫سالم و علیک می‌گذرانند‪ ،‬ساعت دوم را با چایی و نان و پنیر طی‬ ‫می‌کنند‪ ،‬ساعت سوم به دستشویی می‌روند‪ ،‬ساعت چهارم از کار‬ ‫روزانه خس��ته شده‌اند‪ ،‬ساعت پنجم وقت استراحت و ناهار است‪،‬‬ ‫ساعت ششم خمیازه می‌کشند‪ ،‬ساعت هفتم کاغذها و پرونده‌ها‬ ‫را جمع می‌کنند‪ ،‬س��اعت هش��تم در س��رویس نشسته‌اند که به‬ ‫ش��غل دوم برس��ند و در آنجاست که تا نیمه ش��ب می‌دوند و کار‬ ‫می‌کنند‪ ،‬چون ش��غل دوم در بخش خصوصی اس��ت و برای‌شان‬ ‫اهمیت دارد و سودآور است‪.‬‬ ‫عملکرد سیستم دولتی نشان داده است که به هزار و یک دلیل‪،‬‬ ‫از نداش��تن فش��نگ و مهمات تا آخرین دلیل زمینه برای ایجاد‬ ‫فضای سرعت‪ ،‬تحول‪ ،‬دگراندیشی‪ ،‬عشق و عالقه فراهم نیست‪.‬‬ ‫حقوق‌های ک��م و ناچیز‪ ،‬اهمیت ندادن به کارمندان س��طوح‬ ‫پایی��ن‪ ،‬رعایت نک��ردن شایسته‌س��االری‪ ،‬رانت‌طلبی صاحبان‬ ‫قدرت‪ ،‬استفاده از مدیران کوتوله‪ ،‬سهیم‌نبودن کارکنان در سود‬ ‫سازمان‪ ،‬نبودن مقررات اجرایی‪ ،‬بسته‌بودن قوانین موجود و ده‌ها‬ ‫عامل دیگر در نیمه‌تمام گذاشتن طرح‌های مختلف موثر است‪.‬‬ ‫حاال که ‪10‬سال گذشته باز هم به عزیزان دل و برادران مسئول‬ ‫توصیه می‌کنم که با توجه به جمیع شرایط برنامه‌ریزی؛ مدیریت‬ ‫کشور و نبودن بودجه‌های کافی‪ ،‬خیلی عجله نکنند‪ ،‬ساخت‌وساز‬ ‫با عجله‪ ،‬قدرت مقاومت بیش از ‪ 3،2‬ریش��تر را نخواهد داش��ت و‬ ‫نتیجه خوبی ندارد‪ ،‬تازه اگر هم طرح‌های نیمه‌تمام س��ریع‌تر به‬ ‫پایان برسد و هم ‌ه چیز ساخته شود‪ 29 ،‬روز دیگر را چه کنیم؟‬ ‫‪2‬‬ ‫‌شنبه ‪ 25‬بهمن ‪ 24- 1393‬ربیع‌الثانی ‪ 14 -1436‬فوریه ‪ -2015‬شماره ‪ -156‬پیاپی ‪1474‬‬ ‫خبر‬ ‫‪public@smtnews.ir‬‬ ‫رییس‌جمهوری اعالم کرد‬ ‫تنها دشمنان این ملت با میز مذاکره مخالف هستند‬ ‫حجت‌االسالم حس��ن روحانی‪ ،‬رییس‌جمهوری ایران‬ ‫در س��خنرانی خود در مراس��م ‪ 22‬بهم��ن گفت‪ :‬ما در‬ ‫میدان جنگ از اس��تقالل‌مان دف��اع کردیم و امروز نیز‬ ‫در پ��ای می��ز مذاکره از اس��تقالل‌مان دف��اع کردیم و‬ ‫خواهی��م کرد‪ .‬آن روز که در می��دان جنگ رزمندگان‬ ‫ما می‌جنگیدند‪ ،‬پش��ت جبهه هم همه مردم پشتیبان‬ ‫رزمندگان‌مان در جبهه‌های نبرد بودند و هیچ خیانتی‬ ‫باالتر از خیانت پش��ت جبهه نیست‪ .‬امروز هم آنها که‬ ‫باید در میدان دیپلماسی مسئول مبارزه هستند و همه‬ ‫ملت و راهبر بزرگ این انقالب از این جبهه پش��تیبانی‬ ‫می‌کنند‪.‬‬ ‫ام��روز تنه��ا دش��منان ای��ن ملت ب��ا می��ز مذاکره‬ ‫مخالف هس��تند‪ ،‬یعنی صهیونیس��ت‌ها که همه تالش‬ ‫خ��ود را به‌کار گرفته‌ان��د‪ ،‬اما دنیای ام��روز به خیانت‬ ‫صهیونیست‌ها پی برده است‪ .‬به‌ویژه بعد از جنایت‌هایی‬ ‫که در ماه‌های گذش��ته در غزه مرتکب شدند و همواره‬ ‫جانیان صحنه صهیونیست‌ها بوده‌اند‪.‬وی افزود خواست‬ ‫دیگ��ر ملت ما آزادی بود‪ .‬جمهوریت بدون آزادی معنا‬ ‫ندارد و اس�لام و اسالمیت در کنار آزادی مطرح است‬ ‫و ملت ما در کنار کثرت و تنوع افکار به انس��جام ملی‬ ‫خود ادامه می‌دهد‪.‬‬ ‫روحان��ی در بخش دیگ��ری از صحبت‌ه��ای خود با‬ ‫اش��اره به اینکه سال گذش��ته در همین زمینه به ملت‬ ‫وعده دادیم تا س��ال آینده رکود را پشت‌س��ر بگذاریم‬ ‫به آمارهایی از رش��د حوزه صنعت‪ ،‬بازرگانی‪ ،‬س��هولت‬ ‫کس��ب‌وکار‪ ،‬زدودن موان��ع رونق‪ ،‬ص��ادرات و واردات‬ ‫و پیش��رفت‌ها در زمینه نفت و گاز‪ ،‬کش��اورزی و علم‬ ‫و فن��اوری اش��اره ک��رد‪ .‬در زمینه تولی��د گاز ‪ 5‬فاز در‬ ‫پارس‌جنوب��ی ب��ه ثم��ر نشس��ته اس��ت و روزانه ‪100‬‬ ‫میلیون مترمکعب گاز بیشتر از پارسال تولید می‌کنیم‬ ‫و ان‌ش��اء‌اهلل س��ال آینده ‪ 100‬میلیون مترمکعب دیگر‬ ‫اضافه شود‪ .‬پارسال قول دادم تورم از ‪ 35‬درصد به ‪25‬‬ ‫درصد برسد‪ .‬امروز تورم زیر ‪ 17‬درصد است و در حوزه‬ ‫رفاه اجتماعی و سالمت نیز گام‌های خوبی برداشته‌ایم‪.‬‬ ‫این دولت برای نخس��تین‌بار قانون جامع ایثارگری‬ ‫را عملیات��ی و بده��ی معوق��ه آنه��ا را ت��ا س��ال ‪90‬‬ ‫پرداخت ک��رد‪ .‬با توزیع بنزین و گازوئیل اس��تاندارد‬ ‫در اجرای حکم هیچ حریم‪،‬حاشیه‬ ‫امن و مانعی وجود ندارد‬ ‫ديدار معاون رييس‌جمهوري‬ ‫با پاپ فرانسيس در واتيکان‬ ‫وزی��ر دادگس��تری گف��ت‪ :‬خوش��بختانه نظام و‬ ‫دس��تگاه قضایی نشان داده اس��ت که در صدور و‬ ‫اجرای حکم محمدرضا رحیمی هیچ حریم‪ ،‬حاشیه‬ ‫امن و مانعی وجود ندارد و نخواهد داشت‪.‬‬ ‫مصطفی پورمحم��دی در گفت‌وگو با ایرنا افزود‪:‬‬ ‫اج��رای این حکم در قوه قضاییه تش��ریفات عادی‬ ‫خ��ود را می‌گذراند و هیچ فرآین��د خاصی در این‬ ‫زمینه وجود ندارد‪ .‬وی در پاسخ به پرسش دیگری‬ ‫نیز اظه��ار کرد‪:‬در زمینه مبارزه ب��ا انواع قاچاق از‬ ‫جمله کاال و مواد مخدر مجازات‌ها تاکنون بازدارنده‬ ‫نبوده و نیازمند تجدیدنظر است‪.‬‬ ‫وزیر دادگس��تری تصریح ک��رد‪ :‬تمام بخش‌های‬ ‫نظ��ام به ضرورت این تجدیدنظ��ر و مبارزه مبنایی‬ ‫و اساس��ی با قاچاق پی برده‌اند و این نگاه در تمام‬ ‫بخش‌ه��ا وج��ود دارد‪ .‬مع��اون اول دولت محمود‬ ‫احمدی‌ن��ژاد در پرونده اخت�لاس از بیمه ایران‪ ،‬با‬ ‫رأی ش��عبه ‪ 11‬دیوان عالی کشور به ‪ 5‬سال و ‪91‬‬ ‫روز حب��س و پرداخت ‪28‬میلی��ارد و ‪ 500‬میلیون‬ ‫ریال رد مال و ‪10‬میلیارد ریال جزای نقدی محکوم‬ ‫شد‪.‬‬ ‫معاون رييس‌جمه��وري در امور زنان و خانواده‬ ‫با پاپ فرانس��يس‪ ،‬رهبر مذهب��ي کاتوليک‌ها در‬ ‫واتيکان ديدار و گفت‌وگو کرد‪.‬‬ ‫به گزارش ايرنا‪ ،‬ش��هيندخت موالوردي که در‬ ‫راس هياتي به دعوت شوراي پاپي امور خانواده به‬ ‫ايتاليا سفر کرده است‪ ،‬با رهبر مذهبي کاتوليک‌ها‬ ‫در واتيکان ديدار و درب��اره خانواده‪ ،‬موضوعات و‬ ‫مناس��بات دوجانب��ه و چندجانب��ه و بين‌المللي‬ ‫گفت‌وگو کرد‪.‬‬ ‫معاون رييس‌جمهوري در يک نشس��ت خبري‬ ‫که با اس��تقبال گرم خبرنگاران مواجه شد‪ ،‬اظهار‬ ‫ک��رد‪ :‬با توج��ه به ش��ناختي ک��ه از ديدگاه‌هاي‬ ‫مترقيان��ه و امروزي پاپ داش��تم‪ ،‬اين ديدار براي‬ ‫من مهم و به يادماندني بود که البته فقط محدود‬ ‫به مسائل خانواده و زنان نشد‪.‬‬ ‫وي اف��زود‪ :‬م��ن از مواضع روش��ن ايش��ان در‬ ‫محکوم کردن خشونت و افراط‌گرايي تشکر کردم‬ ‫و از تالش‌هايي ک��ه براي حل بحران‌هاي جهاني‬ ‫به‌ويژه بحران س��وريه و ع��راق به‌عمل مي‌آورند‪،‬‬ ‫قدرداني کردم‪.‬‬ ‫در کالنش��هرها مقداری از رشد آلودگی هوا را کاهش‬ ‫دادی��م و ‪200‬هزار خودروی فرس��وده را از رده خارج‬ ‫کردیم‪ .‬ریزگرد‌ها مربوط به استان‌های غربی ما است و‬ ‫مقابله با آنها کاری بزرگ و عظیم است که کوتاه‌مدت‬ ‫نخواه��د بود‪ .‬ریزگردها از کش��ورهای همس��ایه ما با‬ ‫بادهای موسمی و معمولی آغاز می‌شود و دولت همه‬ ‫تالش خود را می‌کند تا با کمک کش��ورهای همسایه‬ ‫غرب��ی بتوانیم برنامه بلندمدتی ب��رای مهار ریزگردها‬ ‫داشته باشیم‪ .‬ما در مذاکرات به دنبال تفاهم مشترک‬ ‫برد‪-‬برد هستیم‪ .‬اینکه می‌گویند ایران به خاطر فشار‬ ‫برخورد قاطعانه‬ ‫در کشف فسادهای مالی‬ ‫دادس��تان دیوان محاسبات کش��ور بر برخورد‬ ‫قاطع با فس��ادهای مالی در کش��ور تاکید و اعالم‬ ‫کرد فس��ادهای بزرگ مالی از جمله فس��اد بابک‬ ‫زنجانی و فس��اد بیمه به وس��یله کارشناس��ان و‬ ‫حسابرس��ان این دیوان کش��ف شده است‪ .‬فیاض‬ ‫ش��جاعی در گفت‌وگو با خبرنگار ایرنا‪ ،‬تاکید کرد‬ ‫این دیوان در مباحث رسیدگی به فساد به صورت‬ ‫قاط��ع ورود و برخ��ورد می‌کن��د‪ .‬وی با قاطعیت‬ ‫گفت‪ :‬هر فس��اد بزرگ��ی که به نوعی در کش��ور‬ ‫کش��ف شده به وس��یله کارشناسان و حسابرسان‬ ‫دیوان محاسبات بوده است و دادسرا و هیات‌های‬ ‫مستشاری نیز به این پرونده‌ها رسیدگی می‌کنند‪.‬‬ ‫ش��جاعی گفت‪ :‬فس��ادهای اخیر و مسائل مربوط‬ ‫به بابک زنجانی نیز به وس��یله کارشناسان دیوان‬ ‫محاسبات کشف شده و ورود دستگاه‌های نظارتی‬ ‫و قضای��ی دیگر‪ ،‬متاث��ر از ورود دیوان و بر مبنای‬ ‫اعالم دیوان محاسبات است‪ .‬بابک زنجانی دی ماه‬ ‫سال گذش��ته به اتهام بدهی بیش از ‪ 2‬میلیارد و‬ ‫‪ 500‬میلی��ون یورو به وزارت نفت و بانک مرکزی‬ ‫و جعل اسناد مرتبط با این بدهی‌ها بازداشت شد‪.‬‬ ‫کوتاه از جهان‬ ‫اتحاديه اروپا تصميم گرفت ش��رکت ملي نفت کش ايران را که بزرگترين‬ ‫ش��رکت ترابري نفت در خاورميانه است تحريم کند‪ .‬رييس اتحاديه اروپا علت‬ ‫وض��ع دوباره تحريم را جلوگيري از فروش نفت و رس��يدن ايران به منابع مالي‬ ‫عنوان کرد‪.‬‬ ‫قتل ‪ 3‬دانش��جوي مسلمان در منطقه «چپل هيل» نزديک دانشگاه ايالت‬ ‫کاروليناي ش��مالي امريکا که انتقادات گسترده‌اي را به دنبال داشت؛ همچنان‬ ‫با واکنش سرد و سکوت معنادار رسانه‌هاي غربي و نهادهاي به اصطالح مدافع‬ ‫حقوق بشر در غرب همراه است‪.‬‬ ‫وزارت امور خارجه فلسطين در بيانيه‌اي از جامعه بين‌المللي خواست تا با‬ ‫هدف پايان دادن به روند غصب اراضي فلس��طينيان و دزدي اموال آن ها‪ ،‬رژيم‬ ‫صهيونيستي را تحريم کنند‪.‬‬ ‫«ماهاتير محمد» نخست وزير پیشین مالزي در ادامه فشار به «نجيب تون‬ ‫رزاق» ب��راي کناره گيري از قدرت‪ ،‬گفت که اگر وي نخس��ت وزير مالزي بود‪،‬‬ ‫همين امروز از مقام خود استعفا مي‌داد‪.‬‬ ‫سخنگوي وزارت امور خارجه امريکا با ادعاي وجود روابط «نگران کننده»‬ ‫ميان جنبش انصاراهلل يمن با تهران‪ ،‬تاکيد کرد که شواهدي از دخالت ايران در‬ ‫فعاليت‌هاي اين گروه يمني وجود ندارد‪.‬‬ ‫خبرگزاري فرانس��ه به نقل از «جيمز کام��ي» مدير دفتر تحقيقات فدرال‬ ‫امريکا (اف‪.‬بي‪.‬آي) گفت که در پليس آن کشور‪ ،‬تعصب نژادي وجود دارد و بايد‬ ‫با اين مشکل برخورد شود‪.‬‬ ‫آژانس امداد رساني‌هاي انساندوستانه سازمان ملل در سرزمين‌هاي اشغال‬ ‫شده فلسطيني بااشاره به شرايط زندگي بيش از يک‌ميليون و ‪ 600‬هزار نفر از‬ ‫س��اکنان نوار غزه وکرانه باختري اعالم کرد که براي تامين نياز‌هاي اوليه مردم‬ ‫اين مناطق به کمک‌هاي مالي بيشتري از سوي جامعه بين‌المللي نياز دارد‪.‬‬ ‫والديمير پوتين رييس‌جمهوري روس��يه از توافق سران کشورهاي روسيه‪،‬‬ ‫اوکراين‪ ،‬آلمان و فرانس��ه معروف به گروه نورماندي در مينسک درباره برقراري‬ ‫آتش بس در شرق اوکراين خبر داد‪.‬‬ ‫نيروي هوايي ارتش يمن مواضع تروريست‌هاي القاعده در استان «شبوه»‬ ‫واقع در جنوب اين کشور را بمباران کرد‪.‬‬ ‫رس��انه‌هاي ترکيه اعالم کردند ک��ه در انفجار مهيبي که در نزديکي مرکز‬ ‫پليس در شهر مرزي «سوروچ» ترکيه با سوريه رخ داد شماري زخمي شدند‪.‬‬ ‫«نيکوالس مادورو» رييس‌جمهوري ونزوئال از ناکام گذاشتن طرح کودتايي‬ ‫با حمايت امريکا در کشورش خبر داد‪.‬‬ ‫رييس شوراي اروپا هشدار داد که اتحاديه اروپايي آماده است درباره نقض‬ ‫توافق آتش‌بس جديد در اوکراين‪ ،‬تحريم‌هاي کنوني اعمال ش��ده عليه روسيه‬ ‫را افزايش دهد‪.‬‬ ‫همزمان با نخس��تین سفر رس��مي «وانگ‌يي» به عنوان وزير امور خارجه‬ ‫چين به اس�لام آباد‪« ،‬باراک اوباما» رييس‌جمهوري امريکا با هدف تحت‌الشعاع‬ ‫قرار دادن آثار سفر اين مقام عالي پکن به اسالم آباد‪ ،‬به مدت نيم ساعت با «نواز‬ ‫شريف» نخست وزير پاکستان گفت‌وگوي تلفني انجام داد‪.‬‬ ‫وزير کشور مالزي با جدي خواندن تهديد گروه تروريستي داعش‪ ،‬احتمال‬ ‫داد در مرزهاي اين کشور جنوب شرق آسيا فعاليت‌هاي تروريستي رخ دهد‪.‬‬ ‫چين نسبت به گزارش موسس��ه بين‌المللي مطالعات استراتژيک انگليس‬ ‫که بودجه نظامي اعالم ش��ده از س��وي اين کشور در س��ال گذشته ميالدي را‬ ‫غيرشفاف دانسته بود واکنش نشان داد‪.‬‬ ‫‪ 4‬مظنون حمالت تروريس��تي در استان س��ين کيانگ و ايستگاه راه‌آهن‬ ‫«کونمينگ» چين که س��ال گذش��ته ‪ 92‬کشته برجاي گذاش��ت‪ ،‬در اندونزي‬ ‫دستگير شدند‪.‬‬ ‫ش��ماري از فع��االن مدن��ي و ضدنژادپرس��تي انگليس با تجم��ع در برابر‬ ‫س��اختمان «بي‌بي‌سي» در قلب لندن‪ ،‬به بي‌تفاوتي و سکوت خبري رسانه‌هاي‬ ‫غربي در قبال کشتار ‪ 3‬دانشجوي مسلمان در شهر «چپل هيل» در کاروليناي‬ ‫شمالي امريکا اعتراض کردند‪.‬‬ ‫تحریم‌ها به پای میز مذاکره آمده اس��ت‪ ،‬دروغ است؛‬ ‫چراک��ه ای��ران به خاطر منطق و ایج��اد صلح و ثبات‬ ‫در منطق��ه و جهان پای میز مذاکره آمده اس��ت؛ اگر‬ ‫تحریم باعث تس��لیم ملت ایران ش��ده بود‪ ،‬چرا شما‬ ‫به تحریم‌ها ادامه نمی‌دهی��د و پای مذاکره آمدید تا‬ ‫تحریم‌ها برداشته شود؟ پس دروغ را کنار بگذارید و با‬ ‫ملت‌تان با صداقت حرف بزنید و بگویید در برابر ملت‬ ‫ایران راهی جز تعامل برای دنیا باقی نمانده است‪.‬‬ ‫در منطقه خاورمیانه اگر بخواهند صلح و ثبات مستقر‬ ‫ش��ود و تروریس��ت ریش��ه‌کن ش��ود‪ ،‬راهی جز حضور‬ ‫جمهوری اس�لامی ایران وجود ن��دارد؛ چراکه در عراق‬ ‫و سوریه و لبنان و یمن شاهد کمک جمهوری اسالمی‬ ‫ایران به ملت‌ها در برابر گروه‌های تروریس��تی هستیم‪.‬‬ ‫ملت ایران از فش��ار و تحریم‌ها نمی‌ترس��د و جمهوری‬ ‫اسالمی ایران دنبال ایجاد رشد و توسعه و ثبات جهانی‬ ‫است‪ .‬همان‌طور که رهبر معظم انقالب اعالم کردند ما‬ ‫دنبال توافقی هس��تیم که در بردارنده عزت و پیشرفت‬ ‫ملت بزرگ ما اس��ت‪ .‬در یک‌س��ال گذش��ته بخشی از‬ ‫تحریم‌ها را کنار زدیم و ‪ 12‬میلیارد دالر از دارایی ایران‬ ‫را که به ناحق بلوکه شده بود‪‌،‬آزاد کردیم‪ .‬این دولت از‬ ‫ابتدا اعالم کرد هم س��انتریفیوژها خواهد چرخید و هم‬ ‫اقتصاد کش��ور و به این حرف خود متعهد است‪ .‬دولت‬ ‫جمهوری اسالمی ایران در یک‌سال گذشته با اقداماتی‬ ‫که انجام داده اس��ت‪ ،‬از ایران‌هراس��ی و اسالم‌هراس��ی‬ ‫کاس��ته است و به جهان نشان داد منطق ایران در برابر‬ ‫بیگانه منطق امام (ره) در نامه به گورباچف و نامه رهبر‬ ‫معظم انقالب به جوانان غرب است‪.‬‬ ‫ویژه‬ ‫رهنمود رهبر معظم انقالب‬ ‫به ظريف‬ ‫م��ردان هس��ته‌اي اي��ران و در ص��در آن��ان‬ ‫«محمدج��واد ظري��ف» وزير امور خارج��ه در اين‬ ‫روزه��ا محبوب‌ترين‌اند‪.‬به گزارش ایرن��ا وزير امور‬ ‫خارجه خاطره‌اي تعريف کرد و گفت‪« :‬من سعادت‬ ‫داش��تم خدمت رهبر معظم انقالب شرفياب شوم‪.‬‬ ‫قبل از آن هم ايش��ان يک‌بار ديگر محبت کردند و‬ ‫فرمودند منطقي صحبت کنيد‪ ...‬دعوا نکنيد‪».‬يک‌بار‬ ‫يکي از دوستان گفته بود‪ ،‬بعضي وقت‌ها که ظريف‬ ‫در جلس��ه با کري صدايش باال م��ي‌رود‪ ،‬محافظان‬ ‫سرش��ان را داخ��ل اتاق مي‌کنند‪.‬دفع��ه بعد که آقا‬ ‫را ديدم گفتند چرا در جلس��ه داد مي‌زني؟ همين‬ ‫ج��وري لبخند ب��زن و حرف��ت را بزن»‪.‬ظريف که‬ ‫س��خنانش با اس��تقبال جوانان روبه‌رو ش��ده بود‪،‬‬ ‫ادامه داد‪ :‬با او آرام صحبت کن‪ .‬اين قاعده ما است‪.‬‬ ‫ميان��ه‌روي و اعتدال زاييده اعتماد به نفس اس��ت‪.‬‬ ‫تندروي زاييده ع��دم خودباوري‪.‬وزير امور خارجه‪،‬‬ ‫رازي را ه��م براي جوانان فاش کرد‪ .‬او گفت هر روز‬ ‫بعد از نماز صبح و نيز پيش از مذاکرات هسته‌اي ‪6‬‬ ‫آيه ق��رآن را مي‌خواند؛ آياتي که حتي اگر خواننده‬ ‫آن ه��م بخواهد خ��ودش را در مهلکه بيندازد خدا‬ ‫مانع خواهد ش��د‪.‬آياتي که ظريف مي‌خواند به اين‬ ‫شرح هستند‪ :‬س��وره توبه ‪ -‬آيه ‪،51‬سوره يونس –‬ ‫آيه ‪ ،107‬س��وره هود – آيه ‪ ،6‬سوره عنکبوت – آيه‬ ‫‪،60‬سوره فاطر‪ -‬آيه ‪ ،2‬سوره زمر ‪ -‬آيه ‪38‬‬ ‫قيمت نفت از ‪ ۵۹‬دالر گذشت ‬ ‫هر بش��که نفت‌خام برنت‪ ۵۹ ،‬دالر و ‪ ۱۱‬س��نت‬ ‫معامله ش��د‪.‬به گزارش واحد مرک��زي خبر‪ ،‬به نقل‬ ‫از خبرگزاري فرانس��ه از نيويورک‪ ،‬در بازار نوس��ان‬ ‫قيمت نفت ادامه پيدا کرد و بهاي آن بر اثر نگراني‬ ‫از عرض��ه باال و اميدواري از کاهش توليد در آينده‪،‬‬ ‫افزايش يافت‪ .‬در بازار معامالت نيويورک (نايمکس)‬ ‫نيز قيمت هر بشکه نفت وست تگزاس اينتر مدييت‬ ‫براي تحويل در م��اه مارس با افزايش ‪ 2‬دالر و ‪37‬‬ ‫سنتي به ‪ 51‬دالر و ‪ 21‬سنت رسيد‪.‬‬ ‫آمادگي ‪ ١٤‬کنسرسيوم‬ ‫براي صادرات گاز به عراق‬ ‫مع��اون وزير نف��ت در امور گاز با بي��ان اينکه تا‬ ‫ارديبهش��ت زير ساخت‌هاي الزم براي صادرات گاز‬ ‫به عراق از س��وي ايران فراهم خواهد ش��د‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫تاکنون ‪ ١٤‬کنسرسيوم داخلي براي سرمايه‌گذاري‬ ‫در اي��ن پروژه اع�لام آمادگ��ي کرده‌اند‪.‬به گزارش‬ ‫ايرن��ا‪ ،‬از رواب��ط عموم��ي وزارت نف��ت‪ ،‬حميدرضا‬ ‫عراقي افزود‪ :‬اين ش��رکت‌ها هم‌اکنون مدارک مورد‬ ‫نياز براي س��رمايه‌گذاري در اين پ��روژه را دريافت‬ ‫کرده‌اند و بايد در زمان مش��خص مس��تندات خود‬ ‫را ارائه کنند‪.‬‬
‫‌شنبه ‪ 25‬بهمن ‪ 24- 1393‬ربیع‌الثانی ‪ 14 -1436‬فوریه ‪ -2015‬شماره ‪ -156‬پیاپی ‪1474‬‬ ‫‪industry@smtnews.ir‬‬ ‫صنعت‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪29‬‬ ‫‪30‬‬ ‫تحول خودروسازی با توسعه محصول و خطوط تولید‬ ‫کمبود نقدينگي‪ ،‬قدرت رقابت را نشانه گرفته است‬ ‫چینی ایرانی حریف «چینی» چینی‬ ‫‪3‬‬ ‫کارشناسان بر رقابت‌پذیر کردن صنعت با توسعه بخش خصوصی تاکید کردند‬ ‫اقتصاد کارآمد با توانمندسازی بخش خصوصی‬ ‫فرش�ته فریادرس‪ -‬گ�روه صنعت‪:‬‬ ‫خصوصی‌س��ازی فرآین��دی اس��ت ک��ه‬ ‫براس��اس آن مالکیت ش��رکت‌ها و بطور‬ ‫کل��ی دارایی‌ه��ا از بخ��ش عموم��ی به‬ ‫بخش خصوصی منتقل می‌ش��ود که این‬ ‫پدیده باع��ث افزایش کارآی��ی یا دارایی‬ ‫آن بنگاه می‌ش��ود‪ .‬زمانی که بنگاهی به‬ ‫بخش خصوصی واگذار می‌شود‪ ،‬مدیریت‬ ‫بخش خصوصی که از طرف س��هامداران‬ ‫آن انتخ��اب می‌ش��ود‪ ،‬به‌خوب��ی درک‬ ‫می‌کند ک��ه مدیریت او در صورتی تداوم‬ ‫خواهد داش��ت که عملکرد شرکت از هر‬ ‫نظر مناسب باش��د‪ .‬سهامداران خصوصی‬ ‫نیز به‌صورت کام��ل بر این موضوع واقف‬ ‫هستند که انتخاب نکردن مدیریت قوی‬ ‫و کارآمد برای بن��گاه در نهایت منجر به‬ ‫خروج بنگاه از صنعت یا حتی ورشکستگی‬ ‫آن خواهد شد‪ .‬اگر مدیریت بنگاه عمومی‬ ‫قبل از واگذاری‪ ،‬هیچ نوع نگرانی در مورد‬ ‫ورشکستگی بنگاه را به‌خود راه نمی‌داد و‬ ‫هم��واره روی حمایت‌های دولتی‪ ،‬به‌ویژه‬ ‫اس��تفاده آس��ان از منابع مالی دولت و یا‬ ‫بانک‌های دولتی حس��اب باز می‌کرد‪ ،‬در‬ ‫مقاب��ل مدیریت بخش خصوصی به‌خوبی‬ ‫می‌داند که همه مش��کالت بنگاه را باید‬ ‫با دس��ت خود حل کند و اگر در این راه‬ ‫توفیقی نداش��ته باشد‪ ،‬خود‌به‌خود حذف‬ ‫می‌شود‪ .‬این پدیده‌ها در مجموع شرایطی‬ ‫را فراه��م می‌کن��د ک��ه عملک��رد بنگاه‬ ‫خصوصی ارتقا پیدا کند‪ .‬در همین زمینه‬ ‫سیاست‌های کلی اصل‪ ۴۴‬قانون اساسی‬ ‫که در س��ال ‪ ۱۳۸۴‬توس��ط رهبر معظم‬ ‫انقالب ابالغ ش��د‪ ،‬در واق��ع دارای هدف‬ ‫اصالحات ساختاری در ایران بود‪ .‬اهداف‬ ‫این سیاس��ت‌ها همانطور که در متن آن‬ ‫اشاره شده عبارتند از‪ :‬شتاب بخشیدن به‬ ‫رشد اقتصادی‪ ،‬گسترش مالکیت عمومی‪،‬‬ ‫ارتقای کارآیی و بهره‌وری‪ ،‬افزایش رقابت‬ ‫پذیری‪ ،‬افزایش سهم بخش‌های خصوصی‬ ‫و تعاونی در اقتصاد‪ ،‬کاستن از بار مالی و‬ ‫مدیریت��ی دولت در تص��دی فعالیت‌های‬ ‫اقتص��ادی و همچنی��ن افزایش س��طح‬ ‫عمومی اش��تغال و‪ ...‬بر این اساس شواهد‬ ‫موجود نش��ان می‌دهد در بنگاه‌هایی که‬ ‫مدیریت آن به بخ��ش خصوصی منتقل‬ ‫ش��ده‪ ،‬کارآیی در آنها ارتقا یافته است اما‬ ‫در مواردی که تغییری در مدیریت دولتی‬ ‫رخ نداده است و همچنان کنترل بنگاه در‬ ‫اختیار بخش عمومی قرار دارد‪ ،‬شواهدی‬ ‫مبنی بر ارتقای کارآیی و بهره‌وری در این‬ ‫بنگاه‌ها مشاهده نمی‌شود‪.‬‬ ‫‹ ‹سر و سامان دادن به واگذاری‌ها‬ ‫محسن خلیلی‌عراقی‪،‬‬ ‫رییس کنفدراس��یون‬ ‫صنع��ت و انجم��ن‬ ‫مدی��ران صنایع ایران‬ ‫نق��ش‬ ‫درب��اره‬ ‫خصوصی‌سازی در توسعه و پیشرفت صنعت‬ ‫به‬ ‫گفت‪ :‬دول��ت واحدهای زیر اختیار‬ ‫خ��ود را واگ��ذار کرده ک��ه این واگ��ذاری یا‬ ‫به‌صورت کاملا خصوصی یا ش��به‌دولتی بوده‬ ‫اس��ت‪ ،‬ام��ا آنچه در ای��ن بین مه��م به نظر‬ ‫می‌رسد این است که دولت باید واحدهای که‬ ‫خصوصی‌س��ازی ش��ده را م��ورد حمای��ت و‬ ‫پیگیری قرار دهد‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر اینکه کارشناسان معتقدند‬ ‫خصوصی‌س��ازی به‌ص��ورت واقعی ش��کل‬ ‫نگرفته اس��ت و به همی��ن دلیل آثار آن در‬ ‫بخش صنعت‪ ،‬تولید و‪ ...‬قابل توجه نیست‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬مش��ارکت در توس��عه صنعت کشور‬ ‫امری اس��ت که در س��ایه تفاهم و تعامل با‬ ‫دولت و همس��ویی و هم‌افزای��ی در جهت‬ ‫منافع کشور انجام‌پذیر می‌شود‪.‬‬ ‫رییس کمیس��یون صنع��ت و معدن اتاق‬ ‫خصوصی از اهمیت باالیی برخوردار است‬ ‫و باتوج��ه به اینکه تا چه حد این نش��ان‬ ‫(برند)‪ ،‬ماندگار و مورد رضایت مش��تری‬ ‫باش��د‪ ،‬اقدام ب��ه س��رمایه‌گذاری در این‬ ‫زمین��ه می‌کنند و همه ای��ن موارد باعث‬ ‫می‌ش��ود که واحد تولی��دی رقابت‌پذیر‬ ‫باش��د‪ .‬از ای��ن‌رو بخش خصوص��ی باید‬ ‫ای��ن اصول اولیه را رعای��ت کند تا بتواند‬ ‫محصول خ��ود را در ب��ازار عرضه کند و‬ ‫رقابت‌پذیر باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹تحق�ق اقتص�اد مقاومت�ی باتقوی�ت‬ ‫بخش خصوصی در صنعت‬ ‫ته��ران گف��ت‪ :‬دول��ت باید سیاس��ت‌ها و‬ ‫رفتار‌های خود را در واگذاری‌ها سامان دهد‬ ‫و بخش‌هایی که واگذار شده و دیگر نیازی‬ ‫به مداخله دولت ندارد را مشخص کند‪ .‬در‬ ‫چنین حالتی می‌توان در راس��تای تقویت‬ ‫صنع��ت و بهبود فض��ای کس��ب‌وکار گام‬ ‫برداشت‪ .‬به گفته خلیلی‌عراقی‪ ،‬دولت باید‬ ‫با توجه سیاست‌های اصل‪ ۴۴‬قانون اساسی‬ ‫در راستای خصوصی‌سازی به صورت واقعی‬ ‫گام بردارد و سهام‌هایی نظیر سهام عدالت‬ ‫خلیل عراقی‪ :‬ارتقای‬ ‫قابلیت رقابت‌پذیری‪،‬‬ ‫انجام سرمایه‌گذاری‌های‬ ‫صنعتی و افزایش تولید‬ ‫ملی‪ ،‬بدون توسعه بخش‬ ‫خصوصی توانمند و‬ ‫رقابت‌‌پذیر میسر نیست‬ ‫را که وضعیت مشخصی ندارد‪ ،‬اصالح کند‪.‬‬ ‫ب��ه این معنا که به س��هام‌هایی که تاکنون‬ ‫واگذار کرده سروس��امان دهد‪ ،‬تا آرامش به‬ ‫بازار بازگردد‪.‬‬ ‫‹ ‹سرعت‪ ،‬معیار واگذاری‌ها نباشد‬ ‫رییس انجمن مدی��ران صنایع تصریح‬ ‫کرد‪ :‬ارتق��ای قابلیت رقابت‌پذیری‪ ،‬انجام‬ ‫س��رمایه‌گذاری‌های صنعت��ی و افزایش‬ ‫تولید ملی‪ ،‬بدون توسعه بخش خصوصی‬ ‫توانمند و رقابت‌‌پذیر میسر نیست‪.‬‬ ‫خلیلی‌عراقی ادام��ه داد‪ :‬بخش صنعت‬ ‫بای��د از ظرفیت‌ه��ای قان��ون اج��رای‬ ‫سیاست‌های کلی ا‌صل‪ ۴۴‬قانون اساسی‬ ‫برای ایجاد رونق در کس��ب‌‌‌وکار و بهبود‬ ‫فضای اقتصاد کشور استفاده کند‪ .‬در این‬ ‫زمینه دولت نیز باید همزمان با واگذاری‬ ‫فعالیت‌ه��ا‪ ،‬اج��زا و نهاده��ای الزم برای‬ ‫توانمندسازی بخش خصوصی و پشتیبانی‬ ‫از نظام اقتصادی بازار را ش��کل دهد و به‬ ‫اصالح ساختار اقتصادی بپردازد‪.‬‬ ‫وی تاکی��د کرد‪ :‬در واق��ع در واگذاری‬ ‫فعالیت‌های دولتی م�لاک و معیار نباید‬ ‫ارزیابی سرعت و ش��تاب کار باشد‪ ،‬بلکه‬ ‫باید موجبات این تضمین فراهم شود که‬ ‫بعد از واگذاری بنگاه‌های دولتی‪ ،‬کارآیی‬ ‫افزایش پیدا می‌کند‪.‬‬ ‫در واقع آث��ار اقتص��ادی و کارآمدی و‬ ‫عملکردی باید مالک واگذاری بنگاه‌های‬ ‫دولتی باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹خصوصی‌س�ازی‪ ،‬ف�روش ام�وال‬ ‫نیست‬ ‫همچنی��ن آرم��ان‬ ‫عض��و‬ ‫خالق��ی‪،‬‬ ‫هیات‌مدی��ره خان��ه‬ ‫صنع��ت‪ ،‬مع��دن و‬ ‫تج��ارت درب��اره‬ ‫خصوصی‌س��ازی و اث��رات آن در بخ��ش‬ ‫گفت‪ :‬تاکنون بیش��تر‬ ‫صنعت ب��ه‬ ‫واگذاری‌ه��ای انجام ش��ده دولتی بوده و‬ ‫تعداد زیادی از واحدهایی که قرار بود به‬ ‫بخش خصوص��ی واگذار ش��ود هنوز در‬ ‫اختیار دولت قرار دارد‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکی��د بر اینکه به ج��ای انجام‬ ‫واگذاری به معنای واقعی‪ ،‬نوعی از جیب‬ ‫به جیب دیگر انجام ش��ده اس��ت‪‌،‬افزود‪:‬‬ ‫فعالیت این نهادهای ش��به‌دولتی با یک‬ ‫حلقه واس��طه‌ای باز هم در اختیار دولت‬ ‫است و از نظارت مستقیم مجلس نیز دور‬ ‫شده‌اند و متاسفانه حتی واحدهای واگذار‬ ‫شده هم کارآیی خود را از دست داده‌اند‪.‬‬ ‫خالقی با تاکید بر اینکه خصوصی‌سازی‬ ‫در کش��ور به معنای ف��روش اموال دولت‬ ‫نیست‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬اصل خصوصی‌سازی‪،‬‬ ‫تغییر نوع مالکی��ت واحدهای تولیدی و‬ ‫بنگاه‌های اقتصادی نبود‪ ،‬بلکه تغییر نوع‬ ‫مدیری��ت بر این دس��ته از واحدها بود تا‬ ‫به مدیریت��ی کارا‪ ،‬چابک و ب��ا بهره‌وری‬ ‫باال تبدیل ش��ود‪ .‬این در حالی اس��ت که‬ ‫اصل خصوصی‌سازی‪ ،‬بازخواست مدیران‬ ‫براس��اس عملکرد آنها بود تا بهره‌وری و‬ ‫س��ود آن واحد به‌عنوان ی��ک اصل قرار‬ ‫گیرد که این اتفاق در عمل رخ نداد‪.‬‬ ‫به گفت��ه وی‪ ،‬درحال‌حاضر ش��اهدیم‬ ‫ک��ه مالکیت‌ه��ا ب��ه اس��م خصوصی به‬ ‫شبه‌دولتی‌ها واگذار شده و این در حالی‬ ‫اس��ت که در این ن��وع واگذاری‌ها‪ ،‬نوع و‬ ‫س��بک مدیریت مش��ابه با نوع و س��بک‬ ‫مدیری��ت بخش خصوصی نب��ود چرا که‬ ‫بخ��ش خصوصی میزان س��ود خ��ود را‬ ‫محاس��به می‌کنند و چنانچه دچار زیان‬ ‫ش��وند‪ ،‬باید پاسخگو باشند‪ .‬این در حالی‬ ‫است که در خصوصی‌س��ازی شبه‌دولتی‬ ‫ای��ن اتفاق رخ نمی‌دهد و چنانچه زیان و‬ ‫نقصانی هم در کار باشد‪ ،‬تنها مدیر برکنار‬ ‫می‌شود و حتی در مقابل خسارتی که به‬ ‫سیس��تم وارد شده‪ ،‬هیچ نوع پاسخگویی‬ ‫وجود ندارد‪.‬‬ ‫‹ ‹پیمان مدیریتی‬ ‫عضو هیات‌مدیره خانه صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت با تاکید بر اینکه خصوصی‌سازی‬ ‫به معنای واقعی در کش��ور انجام نش��ده‬ ‫اس��ت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در کشورهای دیگر با‬ ‫خصوصی‌سازی حتی مالکیت هم واگذار‬ ‫نمی‌ش��ود و حتی ممکن اس��ت مالکیت‬ ‫برخ��ی واحدها را کس��ی نپذیرد‪ ،‬چرا که‬ ‫این واحدها یا سودآور نیستند‪ ،‬یا فرسوده‬ ‫و گرانقیمت هستند‪.‬‬ ‫ب��ه واقع در ای��ن کش��ور‌ها مدیریت‌ها‬ ‫به‌ص��ورت «پیم��ان مدیریت��ی» واگذار‬ ‫می‌ش��وند‪ .‬همچنین نظارت‌های دقیقی‬ ‫انجام می‌شود که اموال از بین نرود‪.‬‬ ‫خالق��ی در پاس��خ ب��ه این س��وال که‬ ‫خصوصی‌س��ازی به معن��ای واقعی تا چه‬ ‫اندازه می‌تواند منجر به توسعه و پیشرفت‬ ‫صنعت ش��ود‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬از آنجا که در‬ ‫واحده��ای تولیدی بخش خصوصی‪ ،‬یک‬ ‫نف��ر به تنهایی یا در ش��راکت با چند نفر‬ ‫دیگ��ر مالکیت واحد را ب��ر عهده دارند و‬ ‫باید نس��بت ب��ه ارائه بی�لان کاری اقدام‬ ‫کنن��د‪ ،‬میزان س��رمایه‌گذاری‌ها و س��ود‬ ‫آن مش��خص خواهد بود؛ در این شرایط‬ ‫می‌توان نس��بت به مقایس��ه میزان سود‬ ‫آن در ش��رایط فعلی و در ش��رایطی که‬ ‫س��رمایه در بانک‌ه��ا نگهداری می‌ش��د‪،‬‬ ‫اقدام کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹قدرت ریسک در بخش خصوصی‬ ‫باالست‬ ‫ب��ه گفت��ه خالق��ی‪ ،‬چنانچ��ه فعالیت‬ ‫آن واح��د تولیدی س��ودآور باش��د‪ ،‬افراد‬ ‫سرمایه‌گذار فعالیت خود را موفقیت‌آمیز‬ ‫می‌بینند‪ .‬در مقابل چنانچه سرمایه‌گذاری‬ ‫موفقیت‌آمیز نباش��د‪ ،‬اقدام به عارضه‌یابی‬ ‫می‌کنند و حتی ممکن است نوع فعالیت‬ ‫خ��ود را تغیی��ر دهند‪ .‬یعن��ی در بخش‬ ‫خصوصی تصمیم‌گیری‌ها بس��یار سریع‬ ‫اتفاق می‌افتد‪.‬‬ ‫عضو هیات‌مدیره خانه صنعت و معدن‬ ‫در ادامه افزود‪ :‬اما سرعت تصمیم‌گیری و‬ ‫احساس مسئولیت در بخش دولتی بسیار‬ ‫پایین اس��ت‪ ،‬چرا که عمر مدیران دولتی‬ ‫خالقی‪ :‬مدیریت‬ ‫خصوصی به دنبال‬ ‫کاهش ضایعات رفته و‬ ‫آنها را شناسایی می‌کند‪.‬‬ ‫در چنین حالتی واحدهای‬ ‫تولیدی بخش خصوصی‬ ‫با سرعت تصمیم‌گیری‬ ‫می‌کنند‬ ‫بس��یار کوتاه اس��ت‪ ،‬از این‌رو نمی‌توانند‬ ‫به‌ص��ورت بلندمدت برنامه‌ری��زی کنند‪.‬‬ ‫حتی اگر یک مدیر نخبه را در سیس��تم‬ ‫دولتی در نظر بگیری��د‪ ،‬چنانچه بخواهد‬ ‫یک مصوب��ه را دریافت کند ی��ا بخواهد‬ ‫تجهیزات��ی خریداری کن��د‪ ،‬نیازمند یک‬ ‫فرآین��د زمانی طوالنی اس��ت‪ ،‬که بعدها‬ ‫از نظر قانونی با مش��کل روبه‌رو نشود که‬ ‫چراچنین تصمیمی گرفته است‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر اینکه قدرت ریس��ک در‬ ‫بخش دولتی و شبه‌دولتی باال نیست‪ ،‬اما‬ ‫این قدرت در بخش خصوصی باالس��ت‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬مدیریت خصوصی به دنبال‬ ‫کاهش ضایعات رفته و آنها را شناس��ایی‬ ‫می‌کن��د‪ .‬در چنی��ن حالت��ی واحدهای‬ ‫تولی��دی بخ��ش خصوص��ی با س��رعت‬ ‫تصمیم‌گیری می‌کنند‪.‬‬ ‫در واق��ع ب��ا کاهش ضایع��ات‪ ،‬افزایش‬ ‫می��زان به��ره‌وری‪ ،‬ی��ا ن��وع بهای��ی که‬ ‫به س��رمایه انس��انی می‌دهن��د‪ ،‬کیفیت‬ ‫محصوالت خود را افزایش می‌دهند‪.‬‬ ‫خالق��ی خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬یک��ی از‬ ‫س��رمایه‌های بخ��ش خصوص��ی نش��ان‬ ‫(برند) است‪ ،‬یعنی خوشنامی برای بخش‬ ‫در همی��ن زمین��ه‬ ‫جمش��ید پژوی��ان‪،‬‬ ‫اقتص��اددان نیز در‬ ‫پاسخ به این پرسش‬ ‫که خصوصی‌س��ازی‬ ‫تا چه اندازه می‌تواند منجر به توس��عه و‬ ‫پیشرفت صنعت در کشور شود‪ ،‬به‬ ‫گفت‪ :‬هم‌اکنون مس��ئله اصل��ی کارآیی‬ ‫اقتصاد اس��ت‪ .‬یعنی اقتص��اد کارآمد که‬ ‫می‌ت��وان آن را اقتص��اد مقاومتی هم نام‬ ‫گذاش��ت‪ ،‬تا چه حد می‌توان��د در مقابل‬ ‫ش��وک‌ها و اتفاقاتی که رخ می‌دهد‪ ،‬خود‬ ‫را حفظ کند! زیرا در صورت کارآمد بودن‬ ‫اقتص��اد‪ ،‬صنع��ت به فعالیت خ��ود ادامه‬ ‫می‌ده��د‪ ،‬تولیدات با کیفیت باال و قیمت‬ ‫پایین عرضه خواهد شد و مشکالت جدی‬ ‫رخ نمی‌دهد‪ .‬اما در صورت ناکارآمد بودن‬ ‫اقتصاد هر تالش��ی هم که انجام شود باز‬ ‫اقتص��اد‪ ،‬صنع��ت و تولی��د را ضربه‌پذیر‬ ‫خواهد کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹طرف تقاضا را در یابیم‬ ‫پژوی��ان با بیان اینکه ب��ا وجود اجرایی‬ ‫ش��دن خصوصی‌س��ازی در س��ال‌های‬ ‫گذش��ته هن��وز نتیجه مثبت��ی را در این‬ ‫زمین��ه ش��اهد نبوده‌ای��م زی��را هیچ گاه‬ ‫به تقاض��ا توجهی نش��ده اس��ت‪‌،‬افزود‪:‬‬ ‫زمانی ک��ه می‌خواهیم خصوصی‌س��ازی‬ ‫انجام دهیم‪ ،‬بای��د طرف تقاضا را در نظر‬ ‫بگیری��م‪ ،‬طرف تقاضا یعن��ی متقاضیانی‬ ‫که تمای��ل دارن��د صنای��ع را خریداری‬ ‫کنن��د و مالکیت آن را در اختیار داش��ته‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫ای��ن در حال��ی اس��ت ک��ه دولت‌ه��ا‬ ‫هیچ‌گاه طرف تقاض��ا را در نظر نگرفتند‬ ‫و واگذاری‌ها بیشتر به شبه‌دولتی‌ها انجام‬ ‫ش��د و بخش خصوصی همچنان ناتوان و‬ ‫کوچک باقی ماند‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکی��د ب��ر اینک��ه در ص��ورت‬ ‫تقویت خصوصی‌س��ازی در بخش صنعت‬ ‫می‌توان نس��بت به تحقق ش��عار اقتصاد‬ ‫مقاومتی اقدام کرد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬نقش اتاق‬ ‫بازرگان��ی در خصوصی‌س��ازی و حرکت‬ ‫به س��مت صنعتی ش��دن بس��یار مهم و‬ ‫کلیدی اس��ت زیرا اتاق‌ه��ای بازرگانی از‬ ‫ط با اتاق‌های دیگر کش��ورها‪،‬‬ ‫طریق ارتبا ‌‬ ‫می‌توانند سرمایه‌های خارجی و داخلی را‬ ‫ج��ذب و تجمیع کنند ت��ا از این طریق‪،‬‬ ‫س��رمایه‌گذاران توانایی خرید بنگاه‌های‬ ‫تولیدی و صنعتی واگذار ش��ده را داشته‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫پژوی��ان ادام��ه داد‪ :‬همچنی��ن دولت‬ ‫می‌توان��د از طریق نظام بانکی ش��رایط و‬ ‫تسهیالت مناسب را در اختیار متقاضیان‬ ‫بخش خصوصی قرار دهد‪ ،‬تا آنها توانایی‬ ‫خرید بنگاه‌های دولتی را داشته باشند‪.‬‬ ‫ب��ه گفت��ه ای��ن اقتص��اددان‪ ،‬چنانچه‬ ‫دولت مس��یر درس��ت اقتص��ادی را طی‬ ‫کن��د‪ ،‬نتیج��ه آن ق��وی ش��دن بخ��ش‬ ‫خصوصی خواهد ب��ود‪ ،‬در چنین حالتی‬ ‫کارآی��ی اقتصاد افزایش یافته و به‌تبع آن‬ ‫بخش صنعت و تولید کش��ور نیز تقویت‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫يادداشت‬ ‫خصوصي‌سازي‬ ‫زمينه ساز‬ ‫توسعه صنعت‬ ‫مهدي تقوي‬ ‫اقتصاددان‬ ‫خصوصي‌س��ازي يکي از اجزاي برنامه‌هاي اصالحات‬ ‫س��اختاري است که هدف آن دستيابي به‌کارآيي باالتر‬ ‫بنگاه‌ها در س��طح اقتصاد خرد و همچنين رس��يدن به‬ ‫رشد اقتصادي باالتر از بعد اقتصاد کالن است‪ .‬با اجراي‬ ‫سياست‌هاي خصوصي‌سازي به‌طور معمول زمينه براي‬ ‫کاهش هزينه‌هاي دولت يا کسري بودجه‌هاي گسيخته‬ ‫دولتي فراهم مي‌ش��ود‪ .‬بنابراين با کاهش تورم‪ ،‬زمينه‬ ‫افزايش س��رمايه‌گذاري توس��ط بخش خصوصي ايجاد‬ ‫مي‌شود‪ .‬اما خصوصي‌سازي در شرايط کنوني که اقتصاد‬ ‫ايران هم دچار رکود و تورم حدود ‪ ۲۰‬درصدي اس��ت‬ ‫و از س��وي ديگر شاهد کاهش قيمت نفت در بازارهاي‬ ‫جهاني هستيم‪ ،‬امکانپذير نيست‪ .‬خصوصي‌سازي زماني‬ ‫اتف��اق مي‌افتد که دول��ت طرف تقاض��ا را نيز در نظر‬ ‫بگيرد‪ .‬يعني زماني که سهام در بورس عرضه مي‌شود‪،‬‬ ‫مردم توانايي و قدرت خريد آن را داش��ته باش��ند‪ .‬اين‬ ‫درحالي است که هم‌اکنون ملزومات خصوصي‌سازي در‬ ‫کش��ور فراهم نيست و متاس��فانه در کشور ما پايه‌هاي‬ ‫اقتصادي به گونه‌اي فراهم شده که سرمايه‌هاي جامعه‬ ‫فق��ط در اختيار دولت اس��ت و لزومي ندارد در صورت‬ ‫سرمايه دار ش��دن دولت‪ ،‬مردم هم پولدار شوند‪ .‬يعني‬ ‫با انحصارگرايي در خصوصي‌س��ازي روبه‌رو هستيم‪ .‬از‬ ‫اين‌رو به نظر مي‌رس��د ش��رايط براي خصوصي‌س��ازي‬ ‫فراهم نباش��د و چنانچه خصوصي‌سازي در اقتصاد رخ‬ ‫دهد‪ ،‬رقابت بين واحدهاي توليدي افزايش مي‌يابد‪ .‬در‬ ‫چنين حالتي ش��اهد باال رفتن قيمت‌ها نخواهيم بود‪.‬‬ ‫چراکه قيم��ت انحصارگر باالتر از قيمت ب��ازار رقابتي‬ ‫اس��ت‪ .‬در آغاز انقالب اس�لامي سازمان صنايع ملي با‬ ‫هدف مديريت واحدهاي توليدي مصادره ش��ده ايجاد‬ ‫ش��د که براين اس��اس تعدادي از اين واحدها توس��ط‬ ‫س��ازمان صنايع‪ ،‬در بورس توزيع ش��د ک��ه مردم نيز‬ ‫اقدام به خريداري اين سهام‌ها کردند‪ .‬البته در آن برهه‬ ‫زماني‪ ،‬اقتصاد کش��ور در ش��رايط بهتري قرار داشت و‬ ‫ق��درت خريد مردم نيز باال بود‪ .‬اما هم‌اکنون با توجه به‬ ‫افزايش نرخ بي��کاري‪ ،‬تورم باال و رکودي که بر اقتصاد‬ ‫کشور حاکم اس��ت‪ ،‬تقاضا براي سهام‌هاي واگذار شده‬ ‫وجود ندارد‪ .‬به عبارت ساده‌تر‪ ،‬توان و قدرت خريد مردم‬ ‫کاهش يافته اس��ت و جز با کاه��ش قيمت‌ها حتي در‬ ‫سهام کارخانه‌ها اين روند بهبود نمي‌يابد‪ ،‬از اين رو روند‬ ‫خصوصي‌سازي تا حدودي با مشکل مواجه شده است‪.‬‬ ‫هم‌اکنون فضاي کسب‌وکار و صنعت در کشور در سايه‬ ‫اراده دولت‌ها دچار آس��يب شده و تالطم و دخالت‌هاي‬ ‫دولتي نيز س��بب تعطيلي واحده��اي توليدي صنعتي‬ ‫شده اس��ت‪ .‬بنابراين در اين ش��رايط چنانچه واگذاري‬ ‫واحدهاي توليدي براساس اصل ‪ ۴۴‬قانون اساسي انجام‬ ‫ش��ود‪ ،‬صنعت کشور با پيشرفت و توسعه همراه خواهد‬ ‫بود‪ .‬البته در شرايطي که اقتصاد از ثبات الزم برخوردار‬ ‫باش��د‪ ،‬دولت مي‌تواند در زمينه خصوصي‌س��ازي گام‬ ‫بردارد و در مقابل مردم هم توان خريد سهام‌هاي واگذار‬ ‫شده را داشته باش��ند‪ .‬در اين شرايط الزم است دولت‬ ‫در زمینه کوچک‌سازي خود گام بردارد‪ .‬چنانچه دولت‬ ‫بتواند خصوصي‌سازي به معناي واقعي را در دستورکار‬ ‫خود قرار دهد‪ ،‬ش��اهد رونق اقتص��ادي خواهيم بود و‬ ‫ب��ه تبع آن‪ ،‬وضعيت بنگاه‌ه��اي توليد و بخش صنعت‬ ‫نيز با رش��د و پيش��رفت همراه خواهد بود‪ .‬اما تا زماني‬ ‫که بين دس��تگاه‌هاي مختلف کش��ور اهتمام جدي در‬ ‫خصوصي‌س��ازي صنعت وجود نداشته باشد‪ ،‬نمي‌توان‬ ‫به آينده صنايع کش��ور اميدوار بود‪ .‬درواقع دولت بايد‬ ‫از تمامي ظرفيت‌ها و منابع انس��اني که سرمايه اصلي‬ ‫توسعه و پيشرفت صنعت و توليد کشور هستند‪ ،‬به نحو‬ ‫مطلوب استفاده کند‪.‬‬ ‫ويژه‬ ‫اليحه حمايت از توليد‬ ‫منتظر چکش‌کاري شوراي نگهبان‬ ‫تسنيم‪ -‬رييس کميسيون ويژه حمايت از توليد ملي‬ ‫با بيان اينکه درحال‌حاض��ر اليحه حمايت از توليد در‬ ‫ش��وراي نگهبان است‪ ،‬گفت‪ :‬ش��وراي نگهبان ‪ ۱۰‬روز‬ ‫فرصت دارد تا اين اليحه را بررسي کند البته اين مهلت‬ ‫تا ‪ ۱۰‬روز امکان تمديد دارد‪ .‬حميدرضا فوالدگر با اشاره‬ ‫ب��ه اينکه هم‌اکنون اليحه حمايت از توليد در ش��وراي‬ ‫نگهبان در حال بررس��ي است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬اميدواريم تا‬ ‫پايان سال اين اليحه به تصويب نهايي مجلس شوراي‬ ‫اسالمي برس��د‪ .‬وي افزود‪ :‬برخي از مواد اين اليحه که‬ ‫نيازمند آيين‌نامه نباش��د پ��س از تصويب ابالغ خواهد‬ ‫ش��د اما برخي ديگر بع��د از تدوين آيين‌نامه به مرحله‬ ‫اجرا خواهند رس��يد‪ .‬رييس کميسيون ويژه حمايت از‬ ‫توليد ملي اضاف��ه کرد‪ :‬در اليحه حمايت از توليد مواد‬ ‫بس��ياري براي تعيين تکليف بدهي واحدهاي توليدي‬ ‫و رفع مش��کالت آنها تعيين ش��ده است که به تصويب‬ ‫و اجراي آن‪ ،‬بخش توليد در آينده با توس��عه بيشتري‬ ‫فعاليت خواهد کرد‪.‬‬
‫یادداشت‬ ‫بخش خصوصی‬ ‫راه نجات‬ ‫خودروسازی‬ ‫داریوش اسماعیلی‬ ‫عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس‬ ‫انتقاده��ا ب��ه صنعت خ��ودرو در ش��رایطی مطرح‬ ‫ت از این صنعت از س��وی دولت و‬ ‫می‌ش��ود که حمای ‌‬ ‫مجلس همواره وجود داشته اما با توجه به این شرایط‬ ‫ب��از هم ضروری اس��ت نس��بت به تح��ول در صنعت‬ ‫خودرو اقدام کرد که به طور قطع تنها با حضور بخش‬ ‫خصوصی این امر امکانپذیر خواهد ش��د‪ .‬درحال‌حاضر‬ ‫وضعیت صنعت خودروسازی در بحث کیفیت قطعات‬ ‫خودرو با مش��کالت بس��یاری مواجه است‪ ،‬به طوری‬ ‫که در کوتاه‌مدت شاهد اشکاالتی در خودروها هستیم‬ ‫که این روند نی��از به تحول در صنعت خودرو را بیش‬ ‫از پیش کرده اس��ت‪ .‬در این ش��رایط به نظر می‌رسد‬ ‫واگذاری صنعت خودروسازی به بخش خصوصی تنها‬ ‫راه نج��ات این صنعت اس��ت که الزم اس��ت دولت با‬ ‫تعیین زمانی تا چند س��ال آین��ده حمایت یا دخالت‬ ‫خود را در صنعت خودروسازی محدود کند‪.‬‬ ‫بر این اس��اس در صورت واگذاری خودروس��ازی به‬ ‫بخ��ش خصوصی و با افزایش تعداد خودروس��ازها در‬ ‫کش��ور می‌توان رقابتی جدی در بازار ایجاد کرد و در‬ ‫این ش��رایط نه تنها کیفیت خودروها افزایش خواهد‬ ‫یافت‪ ،‬بلکه ب��ا پایین آوردن تعرفه‌های واردات خودرو‬ ‫می‌توان گام��ی در جهت بهبود کیفی��ت خودروهای‬ ‫داخلی برداش��ت‪ .‬درحال‌حاضر ط��رح وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت درباره واردات خودرو به کش��ور و قرار‬ ‫دادن آن در اختیار ‪ ۳۵‬نمایندگی نه‌تنها موجب انحصار‬ ‫نخواهد ش��د‪ ،‬بلکه زمینه را برای ورود بیش��تر بخش‬ ‫خصوصی فراهم خواهد کرد‪ .‬این در حالی است که اگر‬ ‫واردات خودرو به کش��ور نظام‌مند و قانونی نباشد‪ ،‬در‬ ‫آن زمان هر فردی می‌تواند نس��بت به واردات خودرو‬ ‫به کش��ور اقدام کند که در این ش��رایط این پرس��ش‬ ‫مطرح می‌ش��ود که چه کسی پاسخگوی خدمات پس‬ ‫از فروش خودروهای وارداتی اس��ت؟ بنابراین انحصار‬ ‫زمانی معنی پیدا می‌کند که مسئولیت واردات خودرو‬ ‫بر عهده ‪ 2‬یا ‪ 3‬ش��رکت خاص باشد اما زمانی که ‪۳۵‬‬ ‫ش��رکت وظیفه واردات خودرو در کش��ور را بر عهده‬ ‫دارند‪ ،‬دیگر انحصار معنی پیدا نمی‌کند‪.‬‬ ‫با این ح��ال صنعت خودروس��ازی داخلی برخالف‬ ‫همه حمایت‌های دول��ت و مجلس و تمامی نهادهای‬ ‫اجرایی کش��ور از گذش��ته هیچ‌گونه پیشرفت خاصی‬ ‫نداشته اس��ت که در این میان خدمات پس از فروش‬ ‫خودروسازان داخلی بسیار ضعیف بوده و کمتر کسی‬ ‫پیدا می‌شود که از این خدمات راضی باشد‪.‬‬ ‫خودروسازان‬ ‫راه‌اندازی خط تولید‬ ‫فوتون ایران‌خودرو دیزل‬ ‫تسنیم‪ -‬ش��رکت ایران خودرو دیزل همزمان با دهه‬ ‫یو‌ششمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی‪،‬‬ ‫فجر و س ‌‬ ‫خط تولید کامیون کش��نده فوتون را به طور رس��می‬ ‫راه‌ان��دازی کرد‪ .‬مدیرعامل ش��رکت ایران‌خودرودیزل‬ ‫با اش��اره به تولید ‪ 2‬محصول کامیون کش��نده اکسور‬ ‫و وانت پی��کاپ فوتون به عن��وان کیفی‌ترین کامیون‬ ‫کش��نده و وانت کش��ور بر اس��اس گزارش ش��رکت‬ ‫بازرس��ی کیفیت و اس��تاندارد ایران‪ ،‬اب��راز امیدواری‬ ‫کرد که کامیون کش��نده فوتون نی��ز به‌زودی در کنار‬ ‫ای��ن محصوالت بتواند رده کیفی «خیلی خوب» را به‬ ‫خ��ود اختصاص داده و باالترین جای��گاه را در جدول‬ ‫کیفی ‪ ISQI‬در اختیار بگیرد‪ .‬مهدی یونسیان درباره‬ ‫زم��ان عرضه این محصول به بازار گفت‪ :‬با اخذ تمامی‬ ‫تاییدیه‌های اس��تاندارد موردنیاز و پس از طی مراحل‬ ‫اخذ مجوز ش��ماره‌گذاری‪ ،‬واگ��ذاری این محصول به‬ ‫مشتریان آغاز خواهد شد‪.‬‬ ‫افزایش ‪ ۳۲‬درصدی‬ ‫فروش خودرو در ایران‬ ‫ایرن�ا‪ -‬ریی��س اداره بازرگان��ی و ف��روش گ��روه‬ ‫خودروسازی س��ایپا گفت‪ :‬امس��ال فروش خودرو در‬ ‫کشور نسبت به سال گذشته حدود ‪ ۳۲‬درصد افزایش‬ ‫یافته اس��ت‪ .‬محمدرضا عباسی افزود‪ :‬در مجموع سال‬ ‫گذشته بیش از ‪ ۷۳۷‬هزار دستگاه خودروی داخلی و‬ ‫خارجی در بازار کش��ور به فروش رفت اما امسال این‬ ‫رقم نزدیک به یک میلیون و ‪۱۰۰‬هزار خودرو رس��ید‪.‬‬ ‫وی دلیل این افزایش خرید را تنوع مدل‌های مختلف‬ ‫و افزایش کیفیت خودروها دانست و اظهار کرد‪ :‬میزان‬ ‫تولیدات و فروش گروه خودروس��ازی سایپا نیز نسبت‬ ‫به پارس��ال حدود ‪ ۳۲‬درصد افزایش یافته است‪ .‬وی‬ ‫با بیان اینکه گروه خودروس��ازی سایپا و ایران خودرو‬ ‫ح��دود ‪ ۸۲‬درصد ب��ازار خودروی ای��ران را در اختیار‬ ‫دارند‪ ،‬گفت‪ :‬س��ایپا اکنون ‪ 2‬طرح شکس��ت تحریم‌ها‬ ‫و موفقیت در تحریم‌ها را در دس��ت اجرا دارد تا بتواند‬ ‫فروش خود را افزایش دهد‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‌شنبه ‪ 25‬بهمن ‪ 24- 1393‬ربیع‌الثانی ‪ 14 -1436‬فوریه ‪ -2015‬شماره ‪ -156‬پیاپی ‪1474‬‬ ‫خودرو‬ ‫‪industry@smtnews.ir‬‬ ‫کارشناسان با تشریح راهکارهای متنوع‌سازی محصوالت تا سال ‪ 1404‬اعالم کردند‬ ‫تحول خودروسازی با توسعه محصول و خطوط تولید‬ ‫حس�ین علیزاده ـ گروه صنعت‪ :‬کش��ورهای در حال‬ ‫توس��عه همچون ترکیه و هند یا آن دست کشورهایی که‬ ‫به‌تازگی به عضویت باش��گاه توسعه یافته‌ها پیوسته‌اند هر‬ ‫کدام برای رس��یدن به اهداف از پیش تعیین ش��ده خود‬ ‫اس��نادی در حوزه کالن و باالدس��ت تدوی��ن کرده‌اند که‬ ‫درحال‌حاضر به آن دس��ت یافته‌ان��د‪ .‬در این میان صنعت‬ ‫خودرو ب��ه دلیل اهمیت ب��االی خود در می��ان صاحبان‬ ‫صنایع م��ورد توجه قرار گرفته و هر یک از این کش��ورها‬ ‫برای توس��عه صنعتی خود بی��ش از هر صنعت دیگری به‬ ‫س��راغ این بخش رفته و به توفیق‌های چشمگیری دست‬ ‫پیدا کرد ‌ه و هر یک در بخش خودروس��ازی و قطعه‌سازی‬ ‫متحول ش��ده‌اند‪ .‬صنع��ت خودروی ایران هم نور چش��م‬ ‫صنایع ب��زرگ ایران و به واقع موت��ور محرک ‪ ۶۰‬صنعت‬ ‫دیگر از این قاعده مس��تثنا نبوده و برای تحول این بخش‬ ‫اس��ناد بلند مدتی تدوین کرده اس��ت‪ .‬از این رو‬ ‫با‬ ‫برخی کارشناس��ان این حوزه درباره شرایط تحول صنعت‬ ‫خودرو تا سال ‪ ۱۴۰۴‬به گفت‌وگو نشسته است‪.‬‬ ‫اس��تاد دانش��کده مهندس��ی خودروی دانش��گاه علم و‬ ‫صنعت با تاکید بر زیانده بودن خودروسازی در چند سال‬ ‫گفت‪ :‬با توجه به این روند متنوع نشدن‬ ‫گذشته به‬ ‫محصوالت خودروسازان امری طبیعی بوده است؛ از این‌رو‬ ‫زمانی‌که شرایط اقتصادی موجب می‌شود‪ ،‬خودروسازان و‬ ‫قطعه‌س��ازان در فرآیند تولید زیان دهند‪ ،‬در این ش��رایط‬ ‫ای��ن بخش نمی‌توان��د روی خرید و توس��عه فناوری‌های‬ ‫جدید سرمایه‌گذاری کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹اختصاص درآمدهای تولید خارج از بخش مولد‬ ‫امیر حس��ین کاکای��ی در ادامه با‬ ‫اش��اره به جهش صنعت خودرو در‬ ‫اوایل دهه ‪ ۸۰‬تصریح کرد‪ :‬در این‬ ‫میان صنعت خودرو و قطعه‌سازی‬ ‫دچار تحول ش��د ام��ا در ادامه به‬ ‫دلی��ل آنکه این صنعت از درآمدهای سرش��اری برخوردار‬ ‫شد‪ ،‬استفاده از این درآمدها در مسیرهایی خارج از توسعه‬ ‫صنعت در سایه فناوری‌های جدید اختصاص داده شد‪.‬‬ ‫وی بی‌توجه��ی به فناوری‌های جدید در حوزه توس��عه‬ ‫خطوط تولید و محصول در کنار زیانده شدن خودروسازی‬ ‫را دلی��ل توس��عه نیافتگی این صنعت در س��ال‌های اخیر‬ ‫دانس��ت و افزود‪ :‬پیش از این‪ ،‬س��ند چشم‌انداز با توجه به‬ ‫ظرفیت تولید ‪ ۴‬میلیون دستگاه خودرو تدوین شد اما در‬ ‫این دوره با ظرفیت ‪ ۳‬میلیون دس��تگاه خودرو در سال به‬ ‫تصویب رس��ید‪ .‬با این حال ما در بهتری��ن زمان به تولید‬ ‫بیش از یک میلیون و ‪ ۶۰۰‬هزار دس��تگاه خودرو دس��ت‬ ‫پیدا کردیم که اگر چه نش��ان از افزایش توان تولید ایران‬ ‫داشت اما گسترش فناوری برای توسعه محصول را نیز در‬ ‫آن زمان می‌طلبید که متاسفانه این اتفاق رخ نداد‪.‬‬ ‫کاکایی با انتقاد از اینکه مدیران خودروساز در گذشته با‬ ‫تزریق منابع حاصل از رش��د تولید به بخش‌های غیرتولید‬ ‫موجب توس��عه‌نیافتگی در این صنعت شدند‪ ،‬عنوان کرد‪:‬‬ ‫براس��اس پیش‌بینی‌ها مقرر ش��د برای رقابت‌پذیری این‬ ‫صنع��ت تعرفه خودرو کاهش پیدا کند اما به این دلیل که‬ ‫خودروسازان نتوانسته بودند شرایط رقابت‌پذیری و توسعه‬ ‫محص��ول را در آن زمان ایجاد کنند‪ ،‬ب��ا این طرح مقابله‬ ‫‹ ‹پیش‌بینی آینده صنعت خودرو دشوار است‬ ‫کرده و کاهش تعرفه واردات را متوقف کردند‪.‬‬ ‫صنع��ت در دل محدودیت‌ها تصری��ح کرد‪ :‬این صنعت در‬ ‫وی در ادامه پیامد تحریم‌ها در ‪ 2‬سال اخیر را زیان‌دهی یک دهه جهش قاب��ل توجهی کرد که این اتفاق می‌تواند‬ ‫خودروس��ازان عنوان کرد و گفت‪ :‬در این میان اگر دیدی ب��رای صنعت خودرو نیز رخ دهد؛ با این حال نیاز به پیش‬ ‫مس��تمر برای توسعه وجود نداش��ته و دیدگاه سیاسی در ش��رط‌هایی دارد که یکی از آنها مش��خص شدن مالکیت‬ ‫بنگاه‌های تولیدی وجود داشته باشد‪ ،‬منجر به دنبال کردن ش��رکت‌های خودروس��ازی اس��ت‪ .‬این در حالی است که‬ ‫اهداف به‌صورتی کوتاه مدت می‌‌شود‪ .‬در این شرایط کسب تعیین مدیریت خودروس��ازی‌ها از طری��ق دولت‌ها انجام‬ ‫س��ود در کنار حل مشکالت نیز با دیدی کوتاه‌مدت و آنی ش��ده و همین امر دی��دگاه صنعت خ��ودرو را کوتاه‌مدت‬ ‫انجام خواهد ش��د که خروجی نامناس��ب را در پی خواهد خواهد کرد که در خودروسازی دیدگاهی کمتر از ‪ ۵‬سال‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫تحول خاصی در حوزه صنعت خودرو پدید نخواهد آورد‪.‬‬ ‫استاد دانشکده مهندسی خودروی دانشگاه علم و صنعت‬ ‫اس��تاد دانش��کده مهندس��ی خودروی دانش��گاه علم و‬ ‫در ادامه افزود‪ :‬به‌طور مثال برای حل‬ ‫صنع��ت با تاکید بر اینکه در ش��رایط‬ ‫مش��کل فن��اوری‌به ج��ای آنکه این‬ ‫تحریم نی��ز می‌توان به اهداف س��ند‬ ‫کاکایی‪:‬برایتحول‬ ‫معض��ل از پایه مرتفع ش��ود به روش‬ ‫چش��م‌انداز خودرو دست یافته و این‬ ‫خودروسازینیازبه‬ ‫خرید فوری فناوری انجام می‌شود‪ .‬از‬ ‫صنع��ت را متح��ول کرد‪ ،‬گف��ت‪ :‬در‬ ‫توسعهمحصولو‬ ‫این‌رو صنعت به ای��ن دلیل که پیش‬ ‫این ش��رایط حتی به جای بهره‌مندی‬ ‫خطوطتولیددرسایه‬ ‫از این با دیدگاه روزمرگی اداره ش��ده‬ ‫از خودروس��ازان آس��یایی می‌توان به‬ ‫(ساالنه نه بلند مدت) جایگاهی برای فناوری‌هایجدیدداریم؛در توان و دان��ش داخلی نی��ز اتکا کرد‪.‬‬ ‫رشد و توسعه آن در نظر گرفته نشده‬ ‫این بین فناوری الزم برای این درحالی است که ما نسبت به یک‬ ‫توسعهنیازاستامانه‬ ‫است‪.‬‬ ‫دهه گذشته پیشرفت قابل توجهی در‬ ‫مناسب‬ ‫‌گذاری‬ ‫ه‬ ‫سرمای‬ ‫‹ ‹تح�ول در توس�عه محصول و‬ ‫ح��وزه صنایع مختل��ف همچون برق‪،‬‬ ‫خطوط تولید‬ ‫خودرو و داروسازی داشته‌ایم‪.‬‬ ‫وجود دارد و نه اینکه‬ ‫تحول‬ ‫برای‬ ‫اینکه‬ ‫به‬ ‫اشاره‬ ‫کاکایی با‬ ‫وی همکاری‌ه��ای بین‌الملل��ی را‬ ‫تحریم‌هاامکانمشارکت‬ ‫محصول‬ ‫توسعه‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫خودروس��ازی‬ ‫نیز راه‌گش��ا دانس��ت و افزود‪ :‬با توجه‬ ‫با خودروسازان بزرگ و‬ ‫و خطوط تولید در س��ای ‌ه فناوری‌های‬ ‫ب��ه اینکه چین به یکی از س��ازندگان‬ ‫بهره‌گیریازدانشاین‬ ‫جدید داری��م‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در این بین‬ ‫و تولیدکنن��دگان بزرگ خ��ودرو در‬ ‫بخش را برای ما فراهم‬ ‫فناوری الزم برای توسعه نیاز است اما‬ ‫جهان تبدیل ش��د ‌ه است‪ ،‬بهره‌مندی‬ ‫می‌آورد‬ ‫نه س��رمایه‌گذاری مناسب وجود دارد‬ ‫از توان س��اخت خودروی این کش��ور‬ ‫و نه اینکه تحریم‌ها امکان مش��ارکت‬ ‫می‌توان��د در تحول خودروس��ازی ما‬ ‫با خودروس��ازان بزرگ و بهره‌گیری از دانش این بخش را تاثیر بس��زایی داشته باشد‪ .‬این در حالی است که پیش از‬ ‫برای ما فراهم می‌آورد‪.‬‬ ‫این‪ ،‬خودروس��ازان چینی در شرایطی شروع به کار کردند‬ ‫وی در ای��ن می��ان اتکا ب��ه مراکز تحقیق و توس��عه و که خود از دانش فنی مش��ترک دیگر خودروس��ازان بهره‌‬ ‫دانش��گاه‌های مرتبط را نیز نیازمند فرآیندی چند س��اله می‌گرفتند؛ اما درحال‌حاضر س��هام برخی از خودروسازان‬ ‫برای تحقیق و توس��عه و صنعتی کردن یک پروژه دانست بزرگ و مطرح را خریداری و خود را به یک ش��بکه بزرگ‬ ‫و تاکید کرد‪ :‬این درحالی است که خروجی این بخش نیز تولی��د خودرو در جهان تبدیل کرده‌اند‪ .‬در این بین برخی‬ ‫در کوتاه مدت پاسخگو نبوده و نیازمند زمانی مناسب برای کارشناسان تحول در حوزه خودروسازی را به تحول در ‪3‬‬ ‫تحقق آن است‪.‬‬ ‫حوزه سازمانی و مدیریتی‪ ،‬ملی و بین‌الملل دانسته و کلید‬ ‫کاکایی با اشاره به صنعت برق و توسعه و شکوفایی این آن را در دست مشارکت با خودروسازان بزرگ می‌دانند‪.‬‬ ‫استاد مدیریت صنعتی دانشگاه عالمه طباطبایی با اشاره‬ ‫به اینکه صنعت خودروس��ازی برای متحول شدن نیاز به‬ ‫فناوری به‌روز‪ ،‬س��رمایه‌گذاری مش��ترک با ش��رکت‌های‬ ‫خارجی‪ ،‬برنامه‌ریزی و س��ازوکار مناسب در داخل دارد در‬ ‫اظهار کرد‪ :‬بدون فراهم ش��دن این‬ ‫گفت‌وگوی��ی با‬ ‫زمینه‌ها نمی‌توان انتظار ش��کوفایی این صنعت را داشت؛‬ ‫در حالی که بخشی از مشکالت حال حاضر صنعت خودرو‬ ‫مربوط ب��ه نفی مدیریت و س��ازماندهی داخلی همچنین‬ ‫فضای کالن کش��ور و از سوی دیگر بخشی هم مربوط به‬ ‫تحوالت فناوری در دنیا که اتفاق می‌افتد‪‌،‬می‌شود‪.‬‬ ‫محم��د قلی یوس��فی ب��ا تاکید بر‬ ‫اینکه در هیچ یک از نکات نام برده‬ ‫در ش��رایط مطلوبی ق��رار نداریم‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬از ای��ن رو پیش‌بینی‬ ‫برای آینده صنعت خودروی داخلی‬ ‫تا اندازه‌ای دشوار است‪ ،‬این در حالی است که در ‪ ۳‬حوزه‬ ‫س��ازمانی و مدیریتی‪ ،‬ملی و بین‌الملل��ی باید وضعیت را‬ ‫بررسی کنیم‪ .‬وی در ادامه عنوان کرد‪ :‬هم‌اکنون در حوزه‬ ‫بین‌الملل در تحریم قرار داریم و بر این اس��اس نتوانستیم‬ ‫به درس��تی با ش��رکت‌های بزرگ خارجی و خودروسازان‬ ‫مطرح سرمایه‌گذاری مشترکی داشته باشیم‪ .‬از سوی دیگر‬ ‫وارد زنجیره عرضه جهانی نش��دیم‪ ،‬این در حالی است که‬ ‫سیاس��ت‌های روشنی در س��طح ملی در بخش صنعت و‬ ‫خودرو وجود ندارد‪ ،‬در حالی که به نظر می‌رسد منابعی که‬ ‫باید به بخش صنعت تزریق شود به حوزه صنعت و خدمات‬ ‫تخصیص داده می‌شود‪.‬‬ ‫یوس��فی در کنار آن فضای نامناس��ب کس��ب و کار و‬ ‫بوروکراس��ی اداری را یکی دیگ��ر از موانع تحول صنعت‬ ‫خ��ودرو دانس��ت و بیان کرد‪ :‬باید در س��طح س��ازمانی‬ ‫تحولی در نیروی کار خودروس��ازان انجام ش��ود‪ ،‬این در‬ ‫حالی اس��ت که نیروی مازاد در بین خودروسازان وجود‬ ‫دارد ک��ه افزایش هزینه تمام ش��ده خودرو را نیز در پی‬ ‫مبنی بر‬ ‫داش��ته است‪ .‬وی در پاسخ به این پرسش‬ ‫اینکه اس��تفاده از خودروس��ازان چینی و هندی و کره‌ای‬ ‫ب��رای تحول صنعت خ��ودرو در جایی‌که امکان اس��تفاده‬ ‫از فناوری خودروس��ازان بزرگ را نداریم کارگش��ا خواهد‬ ‫ب��ود؟ اظهار کرد‪ :‬اینکه ما بتوانیم از فناوری‌های برتر بهره‬ ‫بگیریم در واقع هدف و ایده‌آل اس��ت‪ ،‬به هر حال استفاده‬ ‫از خودروسازان چینی و کره‌ای به دلیل داشتن فناوری باال‬ ‫و به‌روز‪ ،‬در طراحی و س��اخت خودرو بالمانع است‪ .‬با این‬ ‫حال نباید در این شرایط خود را محدود این کشورها کرده‬ ‫و استفاده از فناوری روز و مدرن دیگر بزرگان این صنعت‬ ‫را نیز در دستور کار خود قرار دهیم‪.‬‬ ‫‪ ،‬تحول در خودروس��ازی ایران با توجه‬ ‫به گزارش‬ ‫به س��ابقه توس��عه در دیگر صنایع دور از انتظار نیس��ت و‬ ‫ش��رایط خود را می‌طلب��د اما نباید فرام��وش کرد فضای‬ ‫مناس��ب کس��ب‌وکار داخل��ی و بین‌المللی برای توس��عه‬ ‫خودروسازی ش��رط نخست بوده اس��ت که شرایط فعلی‬ ‫تحریم‌ها و مش��خص نب��ودن آینده اقتصاد کش��ور کمی‬ ‫پیش‌بینی رس��یدن ب��ه اهداف صنعت خ��ودرو و متحول‬ ‫شدن این بخش را دشوار کرده است‪.‬‬ ‫تاکید بر تولید باتری‌های پیشرفته برای خودروهای برقی‬ ‫سخنگوی ش��ورای سیاس��تگذاری خودرو با‬ ‫اش��اره به تحقیق��ات جهان��ی در زمینه زیان‬ ‫سوخت‌های فسیلی برای سالمت گفت‪ :‬زیان‬ ‫سوخت‌های فس��یلی برای سالمت معادل ‪۴‬‬ ‫درص��د تولی��د ناخال��ص داخلی را تش��کیل‬ ‫می‌دهد‪ .‬بنابراین با توجه به تحول و توس��عه‬ ‫فناوری نوین‪ ،‬به‌ویژه خودروهای الکتریکی و‬ ‫هیبریدی یکی از موضوعات محوری جلسه شورای سیاستگذاری خودرو‪ ،‬تولید‬ ‫باتری‌های پیشرفته بود‪.‬‬ ‫به گزارش ش��اتا‪ ،‬ساس��ان قربانی درحاشیه بیست‌وشش��مین جلسه شورای‬ ‫سیاس��تگذاری خ��ودرو که ب��ا حضور وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن وتج��ارت‪ ،‬مدیران‬ ‫ش��رکت‌های خودروس��از و قطعه‌س��از‪ ،‬تش��کل‌ها و انجمن‌ه��ای مرب��وط و‬ ‫صاحب‌نظران برگزار ش��د‪ ،‬افزود‪ :‬در این جلس��ه همچنین گزارش تحقیقات و‬ ‫عملیاتی درباره باتری‌های پیشرفته (لیتیومی) ارائه شد و با درنظر گرفتن نقش‬ ‫بات��ری در خودروه��ای الکتریکی و هیبریدی و با توجه به س��هم مهمی که در‬ ‫قیمت تمام ش��ده دارد‪ ،‬مقرر ش��د در ‪ 2‬هفته بررسی دقیق‌تر در این باره انجام‬ ‫شود و گزارش مربوط ارائه شود‪.‬‬ ‫ساسان قربانی تصریح کرد‪ :‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت تاکید دارد که کشور‬ ‫ما باید به س��مت خودروهای الکتریکی و هیبری��دی حرکت کند و ناگزیر باید‬ ‫برای تولید باتری پیشرفته برای این خودروها به‌طور جدی عمل کنیم‪ ،‬چرا که‬ ‫دنیا به این سمت می‌رود و ما نباید از دنیا عقب بمانیم‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬درباره س��رمایه تولید برای تولید باتری‌های پیش��رفته‪ ،‬تاکید وزیر‬ ‫بر همکاری با ش��رکت‌های صاحب فناوری و آماده سرمایه‌گذاری در ایران بوده‬ ‫اس��ت‪ .‬وی بر ضرورت برنامه دقیق از نیازه��ای آینده تأکید دارند و با توجه به‬ ‫ت را توصیه می‌کنند‪.‬‬ ‫وجود شهرهای بزرگ در کشور حرکت به این سم ‌‬ ‫سخنگوی شورای سیاس��تگذاری خودرو گفت‪ :‬با توجه به اهمیت موضوع از‬ ‫همه خودروسازان کشور دعوت شد دپارتمان ویژه‌ای برای پیگیری این موضوع‬ ‫ایجاد کنند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬همچنین در این جلس��ه با توجه به نزدیکی پایان س��ال و اهمیت‬ ‫پرداخت به موقع به قطعه‌س��ازان با در نظر گرفتن هزینه‌های حقوق‪ ،‬عیدی و‬ ‫پاداش از خودروسازان درخواست کرد در این باره تمهیدات الزم را به‌کار گیرند‬ ‫و پرداخت‌ها به موقع انجام شود‪.‬‬ ‫قربانی افزود‪ :‬در جلس��ه‪ ،‬آخرین وضعیت نتایج شاخص‌های وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت در زمینه خودرو به تفکیک سه حوزه اصلی «کیفیت محصول»‪،‬‬ ‫«فرآین��د فروش» و «فرآینده خدمات پس از فروش» اعالم ش��د‪ .‬س��خنگوی‬ ‫ش��ورای سیاس��تگذاری خودرو با اش��اره به اظهارات نماینده ش��رکت بازرسی‬ ‫کیفیت و اس��تاندارد ای��ران در باره آخرین وضعیت نتایج ش��اخص‌های وزارت‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت در زمینه خودرو گفت‪ :‬در س��ه حوزه اصلی «کیفیت‬ ‫محصول»‪« ،‬فرآیند فروش» و «فرآینده خدمات پس از فروش» مشتمل بر نتایج‬ ‫برگرفته از بررسی دیدگاه‌های مشتریان و خروجی بازرسی‌هایی تخصصی ارائه‬ ‫شد‪ .‬ساسان قربانی افزود‪ :‬در ادامه نشست‪ ،‬پیش‌بینی مقادیر کمی هدف‌گذاری‬ ‫برای شاخص‌های مربوط در ‪ 3‬سال آینده در زمینه خودرو بیان شد‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به تدوین ویرایش جدید رویه‌ه��ای نظارتی بر مبنای اصالحیه‬ ‫آیین‌نامه اجرای��ی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنن��دگان خودرو‪ ،‬گفت‪ :‬در‬ ‫جلسه شورای سیاستگذاری خودرو تأکید شد که در روند نهایی‌سازی تصویب‬ ‫و ابالغ آیین‌نامه اجرایی قانون مربوط تسریع شود‪.‬‬ ‫س��خنگوی ش��ورای سیاس��تگذاری خودرو تصریح کرد‪ :‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت در این نشس��ت ب��ر اولویت قرار دادن رضایت مش��تریان در کارهای‬ ‫کیفی تاکید کردند و ارتقای سطح کیفی تولیدات جهت صادرات را از ملزومات‬ ‫می‌دانند‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬وزیر صنعت‪‌،‬معدن و تجارت تاکید بر هدف‌گذاری ش��اخص‌های‬ ‫رضایت مش��تری از جمل��ه فروش‪ ،‬خدمات پ��س از ف��روش و کیفیت دارد و‬ ‫ضرورت مقایس��ه خودرو‌های ساخت خودمان را با استانداردهای جهانی و لزوم‬ ‫برنامه‌ریزی‌ها برای تحقق آنها را مطرح می‌کنند‪.‬‬ ‫قربانی با اشاره به سخنان وزیر درباره خط مقدم خودروسازان یعنی فروش و‬ ‫خدمات پس از فروش افزود‪ :‬خودروسازان ما باید به این موضوع بیش از گذشته‬ ‫توجه کنند و پایش مستمر و ارزیابی دوره‌ای داشت ‌ه باشند‪.‬‬
‫تا ‪ 5‬سال آینده محقق می‌شود‬ ‫خود کفایی در تامین زغال‌کک شو‬ ‫‹ ‹بررسي داليل ارزان بودن کک وارداتي‬ ‫‹ ‹تاخير پرداخت مانع برنامه‌ريزي توليد‬ ‫وزي��ر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت پس از ش��نيدن نظارت‬ ‫معدن��کاران اظهار کرد‪ :‬افزايش قيمت زغال در کش��ور‬ ‫بايد متناسب با افزايش قيمت محصوالت صنايع پايين‬ ‫دستي باشد‪ .‬از طرف ديگر اگر کک با ارز آزاد از کشور‬ ‫وارد مي‌ش��ود بايد به قيمت تمام‌ش��ده زغال برداشت‬ ‫شده در کشور توجه شود تا دليل به صرفه بودن واردات‬ ‫کک با ارز آزاد مش��خص شود‪ .‬با اين حال برنامه وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت حماي��ت از معدنکاران زغال‬ ‫س��نگ اس��ت به گونه‌اي ک��ه برخي از اي��ن معادن در‬ ‫ص��ورت داش��تن ظرفيت برداش��ت بيش��تر مي‌توانند‬ ‫اس��تخراج خود را افزايش دهند اما اين مسئله مستلزم‬ ‫افزايش بهره‌وري در توليد است‪.‬‬ ‫محمدرضا نعمت‌زاده با نگاهي به مشکالت اين معادن‬ ‫معدن‬ ‫معدن‬ ‫داخل پرانتز‬ ‫افزايش ‪ 6‬درصدي توليد‬ ‫کنسانتره سنگ‌آهن‬ ‫ميزان توليد کنسانتره سنگ‌آهن شرکت‌هاي بزرگ‬ ‫کش��ور در ‪ 10‬م��اه امس��ال‪ 6 ،‬درص��د افزايش يافت‪.‬‬ ‫‪ 5 ،‬ش��رکت س��نگ‌آهن (چادرملو‪،‬‬ ‫به گزارش‬ ‫گل‌گه��ر‪ ،‬مرکزي‪ ،‬توس��عه معادن و صناي��ع معدني‬ ‫خاورميانه و س��نگان) از ابتداي فروردين تا پايان دي‬ ‫امس��ال‪ 21 ،‬ميليون و ‪ 323‬هزار و ‪ 134‬تن کنسانتره‬ ‫توليد کردند‪ .‬اما اين رقم در مدت مشابه سال گذشته‪،‬‬ ‫‪ 20‬ميليون و ‪ 100‬هزار و ‪ 849‬تن بود‪ .‬در اين ميان‪،‬‬ ‫ميزان توليد کنس��انتره شرکت «چادرملو» ‪ 8‬ميليون‬ ‫و ‪ 688‬ه��زار و ‪ 271‬تن‪« ،‬گل‌گهر» ‪ 7‬ميليون و ‪178‬‬ ‫هزار و ‪ 152‬ت��ن‪« ،‬مرکزي» ‪ 2‬ميليون و ‪ 152‬هزار و‬ ‫‪ 909‬تن‪« ،‬س��نگان» يک ميليون و ‪ 220‬هزار و ‪254‬‬ ‫تن و «توس��عه مع��ادن و صنايع معدن��ي خاورميانه»‬ ‫‪2‬ميليون و ‪ 83‬هزار و ‪ 548‬تن بود‪.‬‬ ‫معدن‬ ‫معدن‬ ‫معدن‬ ‫جمهوری اسالمی ایران‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان اصفهان‬ ‫معدن‬ ‫آگهی مزایده عمومی معادن‬ ‫و محدوده‌های اکتشافی استان اصفهان‬ ‫آگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬آیین‌نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان‌های‬ ‫فاقد س��ند رسمی برابر رای ش��ماره ‪ 139360316001011070‬مورخ ‪ 93/10/25‬هیات اول‪/‬دوم موضوع‬ ‫قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمان‌های فاقد س��ند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه‬ ‫ثب��ت ملک کرمانش��اه ناحیه یک تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آق��ای حمیدرضا نوریان فاضل فرزند‬ ‫علی‌اکبر به ش��ماره شناسنامه ‪ 213‬صادره از کرمانش��اه در یک باب خانه‪/‬به مساحت ‪ 170/96‬مترمربع در‬ ‫قس��متی از پالک فرعی از ‪ 93‬اصلی واقع در بخش یک حومه به آدرس ‪ 22‬بهمن خیابان نهم کوچه ‪111‬‬ ‫خریداری از مالک رس��می آقای اس��ماعیل نجفی به صورت مع‌الواس��طه محرز گردیده است‪ .‬لذا به منظور‬ ‫اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز آگهی می‌شود در صورتی‌که اشخاص نسبت به صدور سند‬ ‫مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می‌توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود‬ ‫را به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را‬ ‫به مراجع قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی اس��ت در صورت انقض��ای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق‬ ‫مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪93/11/8 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪93/11/25 :‬‬ ‫جعفر نظری‬ ‫رئیس ثبت اسناد و امالک‬ ‫م الف‪6735 :‬‬ ‫معدن‬ ‫اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمانشاه‬ ‫اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک کرمانشاه ناحیه یک‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی‬ ‫معدن‬ ‫نوبت دوم‬ ‫روابط عمومی‬ ‫سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان اصفهان‬ ‫معدن معدن‬ ‫سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان در نظر دارد اکتشاف و بهره‌برداری تعدادی از معادن و محدوده‌های اکتشافی را از طریق مزایده عمومی‬ ‫به دارندگان توان فنی و مالی الزم واگذار نماید‪.‬‬ ‫متقاضیان ش��رکت در مزایده می‌توانند جهت آگاهی و کس��ب اطالعات بیشتر و دریافت اسناد مزایده و لیست موضوع مزایده از تاریخ چهارشنبه‬ ‫مورخ ‪ 93/11/15‬تا تاریخ ‪ 93/12/09‬به مدت ‪ 25‬روز به محل س��ازمان به آدرس ذیل و یا به س��ایت س��ازمان صنعت‪‌،‬معدن و تجارت به آدرس‬ ‫‪ esf.Mimt.gov.ir‬مراجعه‪ ،‬اس��ناد و مدارک مورد نیاز جهت ش��رکت در مزایده را تهیه و پس از تکمیل‪ ،‬حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه‬ ‫مورخ ‪ 93/12/09‬به دبیرخانه سازمان به نشانی‪ :‬اصفهان – خیابان بزرگمهر – خیابان ‪ 22‬بهمن – مجتمع اداری غدیر – سازمان صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت استان اصفهان تحویل و رسید دریافت نمایند‪.‬‬ ‫معدن‬ ‫دبي��ر انجم��ن کارفرمايان صنعت س��يمان از‬ ‫پيش��نهاد ارائه تس��هيالت به واحدهاي صنعتي‬ ‫براي بازپرداخت تسهيالت صندوق ذخيره ارزي‬ ‫در شوراي پول و اعتبار خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش تس��نيم‌‪ ،‬عبدالرضا شيخان با اشاره‬ ‫به اينکه در جلس��ه دي ماه امس��ال ش��وراي پول و اعتبار مصوب شد‬ ‫بدهکاران حس��اب ذخيره ارزي معوقات خود را با نرخ ارز مبادله‌اي باز‬ ‫پرداخت کنند‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬با افزايش قيمت دالر فعاالن صنعت سيمان‬ ‫به همراه س��اير توليدکنندگان توانايي بازپرداخت تسهيالتي دريافتي‬ ‫خود از حساب ذخيره ارزي آن هم با نرخ ارز مبادله‌اي را ندارند‪.‬‬ ‫وي ب��ا بيان اينکه براس��اس رايزني‌هاي انجام ش��ده قرار اس��ت در‬ ‫ش��وراي پول و اعتبار ارائه تس��هيالت به توليدکنندگان براي پرداخت‬ ‫اقساط تسهيالت دريافتي آنها از حساب ذخيره ارزي مورد بررسي قرار‬ ‫گيرد‪ ،‬افزود‪ :‬اميدواريم با تصويب اين موضوع در ش��وراي پول و اعتبار‬ ‫حجم زيادي از مشکالت واحدهاي صنعتي براي بازپرداخت تسهيالت‬ ‫صندوق ذخيره ارزي برطرف ش��ود‪ .‬شوراي پول و اعتبار در يک‌هزار و‬ ‫صد و نود و يکمين جلسه مورخ ‪ 1393/10/23‬نحوه تسويه بدهکاران‬ ‫حساب ذخيره ارزي با عامليت بانک‌هاي دولتي را تصويب کرد‪.‬‬ ‫براساس مصوبه شورا مقرر ش��ده بود بدهکاران حساب ذخيره ارزي‬ ‫معوقات خود را با نرخ ارز مبادله‌اي باز پرداخت کنند‪.‬‬ ‫البته تسهيالت گيرندگان حساب ذخيره ارزي در صورتي که اقساط‬ ‫معوق خود را ظرف مدت ‪ 6‬ماه تسويه کنند‪ ،‬مشمول بخشودگي جرايم‬ ‫ديرکرد شده و نرخ تبديل ارز براي تسويه اقساط معادل ‪ 70‬درصد نرخ‬ ‫ارز روز‪ ،‬تس��وي ‌ه و در صورتي که اقس��اط معوق خود را ظرف يک سال‬ ‫تسويه کنند‪ ،‬ضمن بهره‌مندي از بخشودگي جرايم‪ ،‬نرخ تبديل ارز آنها‬ ‫معادل ‪ 85‬درصد نرخ روز محاسبه و اعمال خواهد شد‪.‬‬ ‫شاخص‌هاي مصرف در طرح جامع فوالد در ‪ 3‬سناريو و بر‬ ‫اس��اس درآمد سرانه و رشد اقتصادي مشحص شد‪ ،‬به طوري‬ ‫مصرف س��االنه ‪ 41‬ميليون تن به عنوان گزينه برتر شناخته‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫‌‪ ،‬براس��اس پيش‌بيني‌هاي انجام‌ش��ده در‬ ‫به گزارش‬ ‫طرح جامع فوالد حداکثر مصرف س��رانه فوالد در افق ‪1404‬‬ ‫معادل ‪ 499‬کيلوگرم در نظر گرفته ش��ده اس��ت‪ .‬اين ميزان‬ ‫مصرف با رش��د ‪ 3‬درصدي درآمد س��رانه و رش��د اقتصادي‬ ‫‪4/5‬درصدي به دس��ت مي‌آيد‪ .‬درحال حاضر س��رانه مصرف‬ ‫فوالد در ايران حدود ‪ 288‬کيلوگرم است‪.‬‬ ‫ازسوي ديگر س��ناريوي دوم با احتساب رشد درآمد سرانه‬ ‫‪ 2/5‬درصدي و رشد اقتصادي ‪ 4‬درصدي‪ ،‬پيش‌بيني مصرف‬ ‫سرانه فوالد را ‪453‬کيلوگرم در نظر گرفته است‪ .‬اين درحالي‬ ‫اس��ت که در س��ناريوي سوم چنانچه کش��ور به رشد درآمد‬ ‫سرانه ‪ 1/1‬درصد و رش��د اقتصادي ‪ 2/2‬درصد برسد‪ ،‬ميزان‬ ‫س��رانه مصرف فوالد در افق ‪1404‬ب��ه ‪ 421‬کيلوگرم خواهد‬ ‫رس��يد‪ .‬در همين حال ايران در دوره بلندمدت تا افق ‪1404‬‬ ‫در صورتي که بتواند رشد ‪4/5‬درصدي اقتصادي و ‪3‬درصدي‬ ‫درآمد س��رانه را کسب کند‪ ،‬ميزان کل مصرف داخلي ساالنه‬ ‫فوالد به ‪ 45‬ميليون تن خواهد رسيد اما اين رقم با احتساب‬ ‫رش��د ‪ 4‬درصدي اقتصاد و درآمد سرانه ‪2/5‬درصدي معادل‬ ‫‪ 41‬ميليون تن مي‌شود‪ .‬گزينه مصرف ساالنه ‪ 41‬ميليون تن‬ ‫در روند بلندمدت به عنوان سناريوي برتر شناخته شده است‪.‬‬ ‫با اين محاس��به با عملي ش��دن برنامه دستيابي به ظرفيت‬ ‫توليد ‪ 55‬ميليون تن رقم صادرات فوالد در س��ال پاياني ‪14‬‬ ‫ميليون تن پيش‌بيني شده است‪.‬‬ ‫دبير انجمن کارفرمايان صنعت سيمان خبر داد‬ ‫معدن‬ ‫معدن‬ ‫معدن‬ ‫پرداخت تسهيالت به واحدهاي سيماني‬ ‫‪ 3‬سناريو براي مصرف داخلي فوالد‬ ‫در افق ‪1404‬‬ ‫معدن‬ ‫معدن‬ ‫مديرعامل ش��رکت زغال‌س��نگ‬ ‫کرمان با اشاره به اشتغال معادن‬ ‫زغال گفت‪ :‬درحال حاضر نزديک‬ ‫به ‪ 7000‬نفر به صورت مستقيم‬ ‫و ‪ 21‬ه��زار نف��ر ب��ه ص��ورت‬ ‫غيرمس��تقيم در اين شرکت مش��غول به‌کار هستند و‬ ‫نزديک به ‪ 200‬هزار تن کنس��انتر زغال در سال توليد‬ ‫مي‌کند اما ب��ه دليل اينکه ش��رکت ذوب‌آهن اصفهان‬ ‫درآم��د محصول خريداري ش��ده را ب��ا تاخيري ‪ 5‬ماه‬ ‫پرداخ��ت مي‌کند مان��ع از برنامه‌ريزي ب��راي افزايش‬ ‫به��ره‌وري و تولي��د اين معادن مي‌ش��ود‪ .‬درواقع ايجاد‬ ‫واحدهاي جديد کک‌س��ازي در کش��ور مستلزم رونق‬ ‫معادن زغال‌سنگ است؛ بنابراين نظم پرداخت مطالبات‬ ‫معدن��کاران مي‌تواند به محقق ش��دن برنامه‌ريزي‌هاي‬ ‫آينده آنها کمک کند‪.‬‬ ‫عل��ي معصومي ب��ا بيان اينکه ذوب‌آه��ن اصفهان در‬ ‫چند س��ال گذش��ته ‪ 2‬ميليارد دالر کک از خارج وارد‬ ‫ک��رده ادامه داد‪ :‬ش��رکت ذوب آهن اصفه��ان عالوه‌بر‬ ‫اينکه افزايش قيمت س��االنه مصوب کميته پش��تيباني‬ ‫مع��اون معدن��ي وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت با تاکيد بر اينکه‬ ‫کيفيت زغال سنگ وارداتي باالتر‬ ‫از توليد داخل اس��ت اظهار کرد‪‌:‬‬ ‫در يک‌س��ال گذش��ته هم��واره‬ ‫جلس��اتي را براي حماي��ت از معدنکاران زغ��ال ايران‬ ‫برگ��زار کرده‌ايم اما مس��ئله تفاوت کيفي��ت توليدات‬ ‫داخل��ي ب��ا زغ��ال خارجي مطرح اس��ت‪ .‬ب��ا اين حال‬ ‫ذوب‌آهن اصفهان س��االنه نزديک ب��ه ‪ 2/1‬ميليون تن‬ ‫کک ني��از دارد و معدنکاران داخلي تنها مي‌توانند ‪1/2‬‬ ‫ميلي��ون ت��ن از نياز آنها را تامين کنن��د‪ .‬از اين رو اين‬ ‫معادن با تجهيز و نوس��ازي مي‌توانند در جهت افزايش‬ ‫تولي��د گام بردارن��د‪ ،‬چراک��ه تقاض��اي داخل��ي براي‬ ‫محصوالت آنها وجود دارد‪.‬‬ ‫جعفر س��رقيني با بيان اينک��ه واردات کک با ارز آزاد‬ ‫انجام مي‌شود ادامه داد‪ :‬درحال حاضر قيمت تمام شده‬ ‫توليدات زغال س��نگ برخي معادن بس��يار باالست‪ .‬به‬ ‫گون��ه‌اي که در معادن کرمان هزين��ه توليد ‪ 60‬درصد‬ ‫قيمت تمام شده اس��ت اما در معادن طبس اين مقدار‬ ‫به ‪ 35‬درصد کاه��ش مي‌يابد‪ .‬با اين حال نزديک به ‪3‬‬ ‫س��ال است که حقوق دولتي معادن زغال‌سنگ افزايش‬ ‫نيافته اس��ت و بر مبناي استخراج واقعي حقوق دولتي‬ ‫پرداخت مي‌کنند‪.‬‬ ‫او با اش��اره به اينکه معدن��کاران مي‌توانند تجهيزات‬ ‫فرسوده خود را نوس��ازي کنند اضافه کرد‪ 40:‬ميليارد‬ ‫تومان براي تجهي��زات ايمني معادن اختصاص يافته و‬ ‫معدنکاران مي‌توانند تس��هيالت اخذ شده را در مدت ‪3‬‬ ‫سال به صورت قسطي بازپرداخت کنند‪.‬‬ ‫معدن‬ ‫به دليل اس��تفاده از تجهيزات فرسود و نبود دسترسي‬ ‫به فناوری‌های روز قيمت زغال برداش��ت ش��ده بسيار‬ ‫باالتر م��ي‌رود‪ .‬از س��وي ديگر تعداد تراک��م کارگران‬ ‫معادن زغال س��نگ بسيار زياد اس��ت که اين موضوع‬ ‫نيز در افزايش قيمت تمام‌شده محصول برداشت شده‬ ‫موثر است‪.‬‬ ‫زغال وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت را اجرا نمي‌کند‪.‬‬ ‫همچن��ان به واردات کک خود ادامه مي‌دهد به گونه‌اي‬ ‫که از س��ال ‪ 1385‬تاکنون ‪ 2‬ميليارد دالر کک از خارج‬ ‫وارد کرده است‪.‬‬ ‫معدن معدن‬ ‫‹ ‹قيمت باالي برداشت‬ ‫در ابت��داي اي��ن جلس��ه معاون‬ ‫معدني س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت با اش��اره به اينکه استان‬ ‫کرم��ان داراي بيش��ترين تعداد‬ ‫معدن زغال سنگ در کشور است‬ ‫گفت‪ ‌:‬از آنجايي که اين اس��تان بهش��ت زمين‌شناسي‬ ‫معروف است‪ ،‬نزديک به ‪ 21‬معدن زغال‌سنگ دارد که‬ ‫از اي��ن مي��زان ‪ 10‬ش��رکت آن متعل��ق ب��ه صندوق‬ ‫بازنشس��تگي و مابقي توس��ط بخ��ش خصوصي فعال‬ ‫هستند‪ .‬حال با توجه به ظرفيت ‪ 2/4‬ميليون تني زغال‬ ‫در کشور تعدادي از اين معادن به‌دليل کمبود نقدينگي‬ ‫نتوانسته‌اند به ميزان توليد کافي دست يابند‪.‬‬ ‫مهدي حس��يني‌نژاد با بيان اينکه تراکم اش��تغال در‬ ‫معادن زغال‌س��نگ زياد است افزود‪ :‬معادن زغال‌سنگ‬ ‫ايران به دو ش��کل سطحي و زير زميني وجود دارد که‬ ‫‹ ‹تسهیالت ‪ 40‬ميلياردی براي نوسازي معادن‬ ‫معدن معدن‬ ‫حامدش�ايگان ‪ -‬گروه معدن‪ :‬وزي��ر صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت در س��فر کرمان در نشس��تي با مس��ئوالن‬ ‫س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت به هم��راه جمعي از‬ ‫معدنکاران زغال س��نگ اين استان شرکت کرد‪ .‬در اين‬ ‫جلس��ه معدنکاران به مس��ائلي در م��ورد قيمت‌گذاري‬ ‫زغال س��نگ و تاخير ذوب‌آهن در تس��ويه خريد کک‬ ‫و زغال پرداختند‪ .‬مهن��دس محمدرضا نعمت‌زاده پس‬ ‫از ش��نيدن نظرات آنه��ا با بيان اينک��ه توليدکنندگان‬ ‫زغال‌س��نگ با تدوين قراردادي يک ساله با ذوب‌آهن و‬ ‫لحاظ کردن منافع طرف مقابل مي‌توانند توليد و عرضه‬ ‫اين محص��ول را به تعادل برس��انند‪ ،‬تحقق تامين نياز‬ ‫ش��رکت‌هاي داخلي به کک و زغال را مستلزم افزايش‬ ‫بهره‌وري اس��تخراج دانس��ت و از برنامه وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت در خودکفايي توليد زغال کک‌شو مورد‬ ‫نياز فوالدسازان داخلي در ‪ 5‬سال آينده خبر داد‪.‬‬ ‫‪ ،‬توليدکنندگان زغال‌س��نگ به‬ ‫ب��ه گ��زارش‬ ‫دليل س��اختار و ش��کل اليه‌هاي زغ��ال در ايران براي‬ ‫استخراج اين محصول با هزينه‌هاي زيادي مواجه بوده‪،‬‬ ‫از اي��ن‌رو در بخش اس��تخراج و کک س��ازي با موانعي‬ ‫از قبی��ل تامي��ن و تجهيز مع��ادن و واحدهاي فرآوري‬ ‫روبه‌رو هس��تند‪ .‬حال وزير صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در‬ ‫سفري که به استان کرمان داشت در نشستي با حضور‬ ‫معاون معدني وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬معاون‬ ‫برنامه‌ريزي وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬رييس مرکز‬ ‫اطالع رس��اني وزارت صنعت معدن و تجارت‪ ،‬رييس و‬ ‫معاون معدني س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت که به‬ ‫همراه برخي معدنکاران زغال برگزار شد به مشکالت و‬ ‫موانع توليد و عرضه زغال در کشور پرداختند‪.‬‬ ‫با شرکت ذوب‌آهن اصفهان ادامه داد‪ :‬با توجه به اينکه‬ ‫بيشتر سهام اين شرکت مربوط به صندوق بازنشستگي‬ ‫است و شرکت زغال‌سنگ کرمان نيز متعلق به صندوق‬ ‫بازنشس��تگي فوالد اس��ت اين دو مجموع��ه مي‌توانند‬ ‫مش��کالت مربوط به خود را از طریق وزارت تعاون‪ ،‬کار‬ ‫و رفاه اجتماعي حل و فصل کنند‪ ،‬زيرا اين دو ش��رکت‬ ‫زير مجموعه اين وزارتخانه هستند‪ .‬با اين حال شرکت‬ ‫ذوب آهن بايد با معدنکاران زغال‌س��نگ قراردادي يک‬ ‫ساله منعقد کند و به موقع پرداختي‌هاي آنها را تسويه‬ ‫کنند تا اين معدنکاران بتوانند براي تجهيز و نوس��ازي‬ ‫معادن خود اقدام کنند‪ .‬همچنين دس��تورالعمل جديد‬ ‫تدوين شده که در آن معدنکاران مي‌توانند براي ارتقاي‬ ‫س��طح ايمني معادن تس��هيالتي مربوط به تجهيزات و‬ ‫نوس��ازي از صندوق توس��عه ملي دريافت و به صورت‬ ‫قسطي به بازپرداخت آن اقدام کنند‪.‬‬ ‫توسعه بخش معدن در گام نخست با اقتصادی‌کردن‬ ‫فعالیت‌های معدنکاری امکان‌پذیر اس��ت‪ .‬این مسئله‬ ‫تنه��ا به یک جنب��ه برنمی‌گردد بلکه باید نس��بت به‬ ‫حمایت‌ه��ا در بخش‌های مختلف��ی همچون باالبردن‬ ‫امنیت س��رمایه‌گذاری‌های معدنی‪ ،‬تس��ریع در روند‬ ‫اداری و تقاضای س��رمایه‌گذاران‪ ،‬تامی��ن اعتبارات و‬ ‫رفع موانع نقدینگی ش��رکت‌های معدنی اقدام ش��ود‬ ‫تا از این طریق مس��یر فرآوری مواد معدنی با سرعت‬ ‫بیشتری مهیا شود‪ .‬در حال حاضر فعالیت‌های معدن‬ ‫به جز حمایت‌های اعتباری نیازمند رفع موانع قانونی‬ ‫و اجرایی اس��ت‪ ،‬به‌گونه‌ای که فعالیت‌های معدنکاری‬ ‫در استان‌ها با مشکالتی از سوی سازمان‌های ذی‌ربط‬ ‫همچون منابع طبیعی‪ ،‬محیط‌زیس��ت و دستگاه‌های‬ ‫که در عمران کش��ور دخیل هس��تند مواجه می‌شوند‬ ‫و در برخ��ی م��وارد توقعاتی از معدن��کاران دارند که‬ ‫ب��ا س��رمایه‌های معادن کوچ��ک همخوانی ن��دارد و‬ ‫همین مس��ئله منجر به ب��روز مش��کالت در فعالیت‬ ‫سرمایه‌گذاران می‌شود‪ .‬از سوی دیگر معارضان محلی‬ ‫ب��ه دلیل اینکه خود را ذی‌نفع در آن منطقه می‌دانند‬ ‫مشکالتی را برای معدنکاران به وجود می‌آورند‪ ،‬گرچه‬ ‫طبق قان��ون معادن منافع��ی از حق��وق دولتی برای‬ ‫منطقه معدنی در نظر گرفته شده است‪ .‬از سوی دیگر‬ ‫توسعه فعالیت استان‌ها در بخش معدن زمینه توسعه‬ ‫اقتصادی و بهبود رفاه و اشتغال را برای ساکنان منطقه‬ ‫به همراه دارد‪ .‬بنابراین افزایش رونق در بخش معدن با‬ ‫فراهم کردن بسترهای فرهنگی ساکنان در کنار جذب‬ ‫سرمایه‌گذاران بخش خصوصی امکان‌پذیر خواهد شد‪.‬‬ ‫از ط��رف دیگر س��ازمان‌های موازی نی��ز می‌توانند با‬ ‫تس��هیل در فعالیت‌ه��ای معدن��کاری از طریق صدور‬ ‫به موقع اس��تعالم‌ها و اجرای آن در چارچوب قانونی‬ ‫تعریف‌ش��ده اقتصاد معدن و درنهایت رفاه ساکنان آن‬ ‫مناطق را بهبود بخشند‪.‬‬ ‫معدن‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫احياي معادن متروکه به دست خصوصي‌ها‬ ‫اماراتی‌ها برای سرمایه‌گذاری در بخش معدن اعالم آمادگی کردند‬ ‫ارزش افزوده باال راز پنهان ورق‌های میکروآلیاژی‬ ‫مدیرکل دفتر نظارت بر امور معادن‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫معدن‬ ‫‌شنبه ‪ 25‬بهمن ‪ 24- 1393‬ربیع‌الثانی ‪ 14 -1436‬فوریه ‪ -2015‬شماره ‪ -156‬پیاپی ‪1474‬‬ ‫عباسعلی ایروانی‬ ‫معدن‬ ‫معدن‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪28‬‬ ‫‪5‬‬ ‫یادداشت‬ ‫حمایت‌های چندسویه‬ ‫معدنی‬ ‫نوبت دوم‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امالک کشور‬ ‫اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمانشاه‬ ‫اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک کرمانشاه ناحیه یک‬ ‫هی�ات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س�اختمان‌های‬ ‫فاقد سند رسمی‬ ‫آگهی موضوع ماده‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬آیین‌نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی‬ ‫برابر رای شماره ‪ 139360316001011203‬مورخ ‪ 1393.10.28‬هیات اول‪/‬دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی اراضی و س��اختمان‌های فاقد س��ند رسمی مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کرمانشاه ناحیه یک تصرفات‬ ‫مالکانه بالمعارض متقاضی علی بیگوند‌نژاد فرزند علی پاش��ا به ش��ماره شناسنامه ‪ 834‬صادره از سنقر در یک باب خانه‬ ‫به مساحت ‪ 190.30‬مترمربع پالک ‪ 357‬و ‪ 358‬مفروز و مجزی شده واقع در شهرک کارمند ایستگاه نه کوچه شهید‬ ‫پژیانی خریداری از مالک رسمی حسن بهلولی محرز گردیده است‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله‬ ‫‪ 15‬روز آگهی می‌‌شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می‌توانند از‬ ‫تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از‬ ‫تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و‬ ‫عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار ‪ /‬نوبت اول‪1393/11/5 :‬‬ ‫تاریخ انتشار‪ /‬نوبت دوم‪1393/11/25 :‬‬ ‫جعفر نظری‬ ‫رئیس ثبت اسناد و امالک‬ ‫م‌الف‪6721 .‬‬
‫روی خط خبر‬ ‫معادن بندپی بابل‬ ‫قابلیت سرمایه‌گذاری دارد‬ ‫نماینده مردم بابل در مجلس گفت‪ :‬ظرفیت‌های‬ ‫معدنی بندپی بابل قابلیت سرمایه‌گذاری دارد‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایرنا‪ ،‬حس��ین نیازآذری در حاش��یه‬ ‫بازدید از مس��یر باالدس��تی رودخانه س��جادرود بر‬ ‫استفاده از ظرفیت‌های معدنی بخش بندپی شرقی‬ ‫و غربی تاکی��د کرد و افزود‪ :‬انجام مطالعات آمایش‬ ‫و طرح‌های س��رمایه‌گذاری در ای��ن مناطق امری‬ ‫ضروری است‪ .‬عضو کمیس��یون کشاورزی مجلس‬ ‫ب��ا برش��مردن ملاحظات زیس��ت محیط��ی برای‬ ‫س��رمایه‌گذاری‌ها تصریح کرد‪ :‬می‌ت��وان با رعایت‬ ‫الزام��ات و اس��تانداردهای محیط��ی از نعمت‌های‬ ‫خ��دادادی به نح��و مطلوب به��ره برد‪ .‬نی��ازآذری‬ ‫خاطرنش��ان کرد‪ :‬با ایجاد ش��هرک تولیدی مصالح‬ ‫س��اختمانی و صنایع جانبی تحولی شگرف در این‬ ‫منطقه ایجاد و اقتصاد و اشتغال جنوب بابل متحول‬ ‫می‌شود‪ .‬نماینده مردم بابل با اشاره به نقش کلیدی‬ ‫تامین مصالح اولیه برای طرح‌های عمرانی نزدیکی‬ ‫مع��ادن جنوب بابل را فرصت ویژه س��رمایه‌گذاری‬ ‫عنوان ک��رد‪ .‬نی��ازآذری همچنین در ای��ن بازدید‬ ‫خواس��تار تشکیل س��تاد تحول و س��رمایه‌گذاری‬ ‫معدنی در جنوب بابل شد‪.‬‬ ‫آغاز عملیات اجرایی احداث‬ ‫کک‌سازی و نورد فوالد در راور‬ ‫نماین��ده مردم کرمان و راور در مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی گف��ت‪ :‬عملی��ات اجرای��ی دو کارخان��ه‬ ‫کک‌سازی و نورد فوالد در شهرستان راور آغاز شده‬ ‫است‪ .‬به گزارش فارس‪ ،‬محمدرضا پورابراهیمی در‬ ‫بیان اقدامات انجام ش��ده در شهرستان راور اظهار‬ ‫کرد‪ :‬با پیگیری‌های انجام ش��ده و همکاری شرکت‬ ‫گل‌گه��ر عملیات اجرایی دو کارخانه کک‌س��ازی و‬ ‫نورد فوالد در راور از ‪ 20‬روز قبل آغاز شده است‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه فاز اول کارخانه کک‌سازی‬ ‫راور ب��ه ظرفیت ‪ 200‬هزار تن در س��ال آغاز به‌کار‬ ‫ک��رده اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬ای��ن طرح به همت ش��رکت‬ ‫گل‌گهر‪ 24 ،‬ماهه به بهره‌برداری می‌رسد‪.‬‬ ‫پورابراهیمی با بیان اینکه کارخانه نورد فوالد نیز‬ ‫ب��ا ظرفیت ‪ 150‬هزار تن عملی��ات اجرایی خود را‬ ‫آغاز کرده است‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬در صورت تامین‬ ‫خوراک ای��ن دو کارخانه ف��از دوم آنها به ظرفیت‬ ‫تولید دو برابر در سال قابل توسعه است‪.‬‬ ‫مداخلهمحیطزیست‬ ‫عاملتوقففعالیتمعدن‬ ‫طالی طرقبه‬ ‫مدیر زمین‌شناس��ی و اکتش��افات معدنی منطقه‬ ‫ش��مال ش��رق گفت‪ :‬معدن طال واقع در شهرستان‬ ‫طرقبه از طریق مزای��ده به بخش خصوصی واگذار‬ ‫اما در اجرا با مشکل روبه‌رو شده و تاکنون هیچ‌گونه‬ ‫اس��تخراجی از آن انجام نش��ده اس��ت‪ .‬به گزارش‬ ‫ایسنا‪ ،‬جمال روشن روان علت استخراج نشدن طال‬ ‫از معدن طالی طرقبه را مداخله محیط زیس��ت به‬ ‫دلیل مشکالت زیست محیطی دانست و بیان کرد‪:‬‬ ‫برای اس��تخراج طال از سم سیانور استفاده می‌شود‬ ‫و ام��کان نف��وذ آن به آب‌ه��ای زیرزمین��ی وجود‬ ‫دارد البته این مش��کل از طریق س��اخت س��دهای‬ ‫نفوذناپذیر که آب‌های استفاده شده برای استخراج‬ ‫را در یک مکان جمع کرده و توس��ط نور خورشید‬ ‫تبخیر می‌کند‪ ،‬قابل حل است‪ .‬وی همچنین درباره‬ ‫معدن طالی کش��ف شده در اس��تان‪ ،‬عنوان کرد‪:‬‬ ‫ای��ن معدن در مرحله ثبت گواهی اس��ت و تاکنون‬ ‫هیچ‌گونه استخراجی از آن نشده است‪.‬‬ ‫ضعیف بودن فرآوری سنگ‌گچ‬ ‫در گیالنغرب و قصرشیرین‬ ‫رییس س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تان‬ ‫کرمانش��اه معتقد اس��ت‪ :‬با وجود آنکه بخش قابل‬ ‫توجهی از معادن سنگ گچ کرمانشاه در گیالنغرب‬ ‫و قصرشیرین واقع شده اما متاسفانه در این مناطق‬ ‫کار زیادی برای فرآوری انجام نشده است‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬رضا رحیمی خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫امکانات خوبی نظیر مواد اولیه‪ ،‬آب و نیروی انسانی‬ ‫در کرمانش��اه وج��ود دارد ک��ه با اس��تفاده از این‬ ‫امکان��ات می‌توان واحدهای ف��رآوری گچ با حضور‬ ‫سرمایه‌گذاران داخل و خارج استان ایجاد کرد‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به ظرفیت‌های سنگ گچ کرمانشاه‪،‬‬ ‫اظهار ک��رد‪ :‬در این ح��وزه ذخایر خوب��ی داریم و‬ ‫س��نگ‌گچ کرمانش��اه از بهترین‌ها در کشور است‪.‬‬ ‫س��نگ‌گچ در س��اخت ان��واع گچ‌ه��ای صنعتی و‬ ‫دیواره��ای س��بک و آماده و پیش س��اخته کاربرد‬ ‫دارد‪ .‬ب��ازار عراق به عنوان یک بازار خوب برای گچ‬ ‫سفید کرمانشاه محسوب می‌شود‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫صنایع معدنی‬ ‫‌شنبه ‪ 25‬بهمن ‪ 24- 1393‬ربیع‌الثانی ‪ 14 -1436‬فوریه ‪ -2015‬شماره ‪ -156‬پیاپی ‪1474‬‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫احياي معادن متروکه به دست خصوصي‌ها‬ ‫محبوبه ناطق‪-‬گروه معدن‪ :‬سازمان صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت اس��تان‌ها يا شرکت تهيه و توليد و هر سازمان‬ ‫دولت��ي که محدوده‌هاي معدن��ي را در اختيار دارند و از‬ ‫نظر قانوني منع ورود به عرصه بهره‌برداري و استخراج را‬ ‫دارند‪ ،‬هر از گاهي معادن متروکه را به مزايده مي‌گذارند‪.‬‬ ‫اين معادن اغلب معادني هس��تند که ذخاير آن به سطح‬ ‫غيراقتصادي رس��يده يا بهره‌ب��رداري متقاضي آن نبوده‬ ‫اس��ت‪ .‬چنان که به تازگ��ي مديرعامل ش��رکت تهيه و‬ ‫توليد مواد معدني ايمپاس��کو از برنامه اين شرکت براي‬ ‫فعال‌سازي معادن متروکه کشور خبر داده است‪.‬‬ ‫در واقع به معادني متروک��ه مي‌گويند که از نظر فني‬ ‫ذخيره آن تما ‌م ش��ده باشد يا بهره‌برداري و استخراج از‬ ‫آن ديگر با صرفه اقتصادي همراه نباشد اما مزايده دوباره‬ ‫مع��ادن متروکه به چه معناس��ت و چرا با وجود متروکه‬ ‫بودن متقاضيان زيادي نيز براي آن وجود دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹ نخست اکتشافات تفصيلي و تکميلي‬ ‫مديرعامل ش��رکت تهيه و توليد‬ ‫مواد معدني ايمپاسکو در گفت‌وگو‬ ‫دليل اين اقدام را افزايش‬ ‫با‬ ‫توليد مواد معدني و رشد اشتغال‬ ‫دانسته و معتقد است‪ :‬بيشتر اين‬ ‫ن داراي ذخي��ره اقتصادي هس��تند چن��ان که با‬ ‫مع��اد ‌‬ ‫استفاده از فناوری‌های نوين و پس از ارزيابي‌هاي فني و‬ ‫اقتص��ادي‪ ،‬امکان اس��تخراج‪ ،‬ف��رآوري م��واد معدني و‬ ‫اس��تحصال عناصر همراه وجود دارد‪ .‬وجيه‌اهلل جعفري با‬ ‫عنوان اينکه عمده اين معادن را معادن فلزي و بيش��تر‬ ‫س��رب و روي تش��کيل مي‌دهند که در ارزيابي‌ها داراي‬ ‫توجيه فني و اقتصادي شناخته شده‌اند‪ ،‬گفت‪ :‬ايمپاسکو‪،‬‬ ‫معادن متروکه‌اي که فاقد تقاضا از سوي بخش خصوصي‬ ‫هستند يا در مزايده‌هاي س��ازمان‌هاي صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت اس��تان‌ها واگذار نشده‌اند را در اختيار گرفته و با‬ ‫آماي��ش اطالع��ات و تهيه طرح اکتش��افي مناس��ب هر‬ ‫معدن‪ ،‬نس��بت به انجام اکتش��افات مقدماتي‪ ،‬تکميلي و‬ ‫تفصيلي اقدام مي‌کن��د‪ .‬جعفري با بيان اينکه پس از به‬ ‫نتيجه رسيدن فعاليت‌هاي اکتشافي‪ ،‬استخراج و فروش‬ ‫م��واد معدن��ي اين مع��ادن از طريق مناقص��ه به بخش‬ ‫خصوصي واگذار خواهد ش��د‪ ،‬تصريح کرد‪ :‬شناس��ايي و‬ ‫فعال‌س��ازي ظرفيت‌هاي بالقوه معادن متروکه‪ ،‬کمک به‬ ‫توسعه بخش معدن کشور‪ ،‬ايجاد اشتغال و افزايش توليد‬ ‫مواد‌معدني ازجمله اهداف ايمپاسکو در اجراي اين طرح‬ ‫اس��ت‪.‬وي خاطرنش��ان کرد‪ :‬در اين زمين��ه طرح احيا و‬ ‫اکتشاف معادن فلزي متروکه کشور در ايمپاسکو درحال‬ ‫انجام ب��وده و فعال‌س��ازي ‪ 20‬معدن متروک��ه فلزي با‬ ‫اولويت ذخاير سرب و روي را در برنامه قرار داده است‪.‬‬ ‫‹ ‹خوب است به شرط برنامه‌ريزي‬ ‫طاه��ر احمدي‌ن��ژاد‪ ،‬کارش��ناس‬ ‫اکتش��اف مع��دن در اين‌ب��اره به‬ ‫مي‌گويد‪ :‬ت��ا چندي پيش‬ ‫معادن بس��ياري از س��نگ‌آهن و‬ ‫سرب و روي که فراواني بيشتري‬ ‫از لحاظ مالکيت بخش خصوصي دارند به جهت کم‌شدن‬ ‫ذخاي��ر و نبود واحده��اي تغليظ و فن��ي داراي توجيه‬ ‫اقتصادي امکان بهره‌برداري بيشتر آنها ميسر نمي‌شد به‬ ‫همين دليل اين معادن از گردونه بهره‌برداري خارج شده‬ ‫و مشمول گذشت زمان شده و پروانه آنها لغو مي‌شد‪.‬وي‬ ‫ب��ا بيان اينکه حتي بخش خصوصي که س��رمايه‌گذاري‬ ‫کرده اگر بخواهد برنامه‌هاي اکتشاف و استخراج خود را‬ ‫بيش از پروانه ياد شده‪ ،‬اجرا کند نيازمند موافقت دولت‬ ‫اس��ت تاکيد مي‌کن��د‪ :‬از آنجا که اکتش��اف هزينه دارد‬ ‫شرکت تهيه و توليد مواد معدني به عنوان بازوي اجرايي‬ ‫دول��ت و به نياب��ت از آن‪ ،‬در ميزان ذخاي��ر اين معادن‬ ‫بازنگري ک��رده و درباره معادني ک��ه داراي عيار بهتر و‬ ‫اقتصادي‌تري است اکتشافات تکميلي انجام مي‌دهند‪ .‬با‬ ‫اي��ن اقدامات اگر بتوان به اي��ن محدوده‌ها دوباره معدن‬ ‫اطالق کرد‪ ،‬آنه��ا را به بخش خصوصي واگذار مي‌کنند‪.‬‬ ‫اين کارش��ناس معدن اضافه مي‌کند‪ :‬در گذشته بيش از‬ ‫‪ 110‬تا ‪ 120‬معدن سرب و روي در کشور وجود داشت‬ ‫که از اين تعداد ‪ 20‬تا ‪ 30‬معدن آن در اختيار افراد قرار‬ ‫دارد و از همين معادن است که تعدادي متروکه مانده‌اند‪.‬‬ ‫وي با اشاره به اينکه در گذشته اگر معادن سرب و روي‬ ‫به عيار ‪ 5‬درصد مي‌رس��يدند ديگر استخراج نمي‌شدند‪،‬‬ ‫تحرک جزئي در بازار فلزات پايه‬ ‫بهبود جزئي قيمت در بازار سنگ‌آهن‬ ‫در مدت اخیر شاخص قيمت سنگ‌آهن با خلوص ‪ ٦٢‬درصد استيل‬ ‫ايندکس به ‪61/10‬دالر هر تن خشک سي‌اف‌آر چين رسيده بود‪.‬‬ ‫اين افت قيمت به پايين‌ترين س��طح ‪ ٦‬س��ال گذش��ته باعث شده‬ ‫خريده��ا کمي افزايش يابد‪ ،‬در نتيجه قيمت به باالتر از ‪ ٦٢‬دالر هر‬ ‫تن خشک سي‌اف‌آر افزايش يافته که باالترين قيمت ‪ ١٠‬روز گذشته‬ ‫بوده است‪ .‬البته رشد قيمت بيشتر تا پس از تعطيالت سال نو چين‬ ‫بعيد به نظر مي‌رسد‪.‬‬ ‫کاهش مصرف فوالد در چين باعث ش��ده برخ��ي از کارخانه‌هاي‬ ‫ب��زرگ توليد را از اواس��ط ژانويه کاهش دهن��د‪ .‬حتي با افت قيمت‬ ‫سنگ‌آهن هنوز برخي از کارخانه‌ها در ضرر هستند‪.‬‬ ‫آخرين قيمت س��نگ‌آهن يک درصد رشد داشته و ‪ ٦٢‬دالر و ‪٢٠‬‬ ‫سنت هر تن خشک سي‌اف‌آر چين ثبت شده است‪.‬‬ ‫ش��رکت معدني وال��ه برزيل انتظار دارد در ‪ 3‬ماه دوم س��ال‌جاري‬ ‫قيمت س��نگ‌آهن بين ‪ ٧٠‬تا ‪ ٧٩‬دالر هر تن باش��د و تا پايان سال‬ ‫بيشتر در اين سطح باقي بماند‪.‬‬ ‫قيمت س��نگ‌آهن که سال گذش��ته در مجموع ‪ ٤٧‬درصد کاهش‬ ‫داشته‪ ،‬در سال‌جاري تاکنون ‪ ١٣‬درصد ارزان‌تر شده است‪.‬‬ ‫مي‌افزايد‪ :‬در‌حالي که همان زمان هم در کشورهاي ديگر‬ ‫خاک س��رب و روي زير ‪ 5‬درصد نيز استحصال مي‌شد و‬ ‫اقتصادي هم بود‪ .‬حال نيز ممکن اس��ت با در دس��ترس‬ ‫نبودن مع��ادن پرعيار‪ ،‬بهره‌برداري از مع��ادن با عيار ‪5‬‬ ‫درص��د نيز در ايران صرفه پيدا کن��د‪ .‬احمدي‌نژاد ادامه‬ ‫مي‌دهد‪ :‬البته باید به اين نکته توجه کرد که بهره‌برداري‬ ‫از اين معادن مستلزم وجود آزمايشگاه هایي مجهز براي‬ ‫تعيي��ن دقي��ق عي��ار اس��ت ک��ه در گذش��ته چني��ن‬ ‫آزمايش��گاه‌هايی در دس��ترس نب��ود‪ .‬وي تصريح کرد‪:‬‬ ‫هم‌اکنون آزمايش��گاه‌هاي خصوص��ي قدرتمند و مدرني‬ ‫وج��ود دارند و مي‌توانند ه��ر فلزي را در ه��ر اندازه‌اي‬ ‫عيارسنجي کنند و تشخيص دهند‪.‬وي با تاکيد بر اينکه‬ ‫واگذاري معادن متروکه‪ ،‬کار مثبتي است در صورتي که‬ ‫واگذاري آن با برنامه انجام شود‪ ،‬گفت‪ :‬اگر بودجه خوبي‬ ‫براي اين‌کار اختصاص يابد و اکتش��افات کامل و عمقي‬ ‫انجام شود اتفاق بسيار خوبي است‪.‬‬ ‫‹ ‹خصوصي‌ها مي‌توانند‬ ‫ام��ا فعاالن بخش خصوصي که به‌طور عمده در معادن‬ ‫س��رب و روي فعال هس��تند و اس��تقبال خوب��ي از اين‬ ‫معادن داشتند‪ ،‬به‌تازگی به دليل نبود خاک با عيار باال و‬ ‫تطبيق نداشتن تجهيزات و ماشين‌آالت متناسب با عيار‬ ‫خاک استحصالي هم‌اکنون با ‪ 30‬درصد ظرفيت خود به‬ ‫فعاليت مش��غول هستند‪ .‬بايد ديد کدام بخش خصوصي‬ ‫مي‌خواهد اين معادن را از ش��رکت تهيه و توليد تحويل‬ ‫بگيرد؟ بخ��ش خصوصي‌هايي که با فناوري‌هاي قديمي‬ ‫اصرار به توليد دارند و با مشکالت زيادي در حال حاضر‬ ‫دس��ت و پنجه نرم مي‌کنند با چه مزيتي در معادني که‬ ‫در آس�تانه فصل بهار و جان گرفتن بازار تقاضا در برخي‬ ‫از حوزه‌ها‪ ،‬ش�اهد بهبود جزئي قیمت فلزات پايه هستيم‪.‬‬ ‫اگر چه در بازار داخلي‪ ،‬کاهش منابع درآمدي بر پروژه‌هاي‬ ‫عمراني تاثير گذاشته است و بيشترين اثر آن را بر فوالد و‬ ‫حرکت مس خالف جهت اقتصاد جهانی‬ ‫اقتصاددانان مي‌گويند گرچه اقتصاد جهاني امسال عملکرد بهتري‬ ‫خواهد داش��ت اما بازار مس خالف اين مس��ير را نش��ان مي‌دهد و‬ ‫آنچنان کشش��ي نخواهد داشت تا بتواند عرضه مازادي که ‪ 2‬سال از‬ ‫عمر آن مي‌گذرد‪ ،‬را جذب کند‪.‬‬ ‫قيمت اي��ن فلز از اکتبر ‪ 2009‬پس از کاهش ‪ 1/2‬درصدي در‪11‬‬ ‫ژانويه امسال به دليل نگراني برسر افزايش توليد نسبت به تقاضا در‬ ‫پايين‌ترين سطح داد و ستد مي‌شد‪.‬‬ ‫م��س چين حداق��ل از س��ال ‪2010‬م تاکنون ب��ا کمترين ميزان‬ ‫رشد مصرف مواجه شده اس��ت؛ درحالي که اقتصاددانان پيش‌بيني‬ ‫مي‌کنند همزمان در مدت ‪ 4‬س��ال آينده رشد اقتصاد جهاني بهبود‬ ‫خواه��د يافت اما کاهش قيمت مس که موجب ضرر و زيان در بازار‬ ‫تمامي فلزات ش��د‪ ،‬ادامه خواهد يافت‪ .‬يک ده��ه بازار پررونق مس‬ ‫منتهي به اين ش��د که شرکت‌ها توليداتشان را افزايش دهند و بانک‬ ‫مرکزي امريکا براي افزايش نرخ بهره مذاکره کند‪ ،‬اما سرمايه‌گذاران‬ ‫يقين دارند که بازار مس در آينده بيشتر متضرر خواهد شد چون اين‬ ‫فلز در سال گذشته بدترين عملکرد را در ميان ساير فلزات داشته و‬ ‫قيمت آن ‪ 18‬درصد کاهش يافته است‪.‬‬ ‫معروف به متروکه هس��تند و احتم��اال از ذخاير با عيار‬ ‫پاييني برخوردارند‪ ،‬مي‌توانند اين معادن را تحويل گرفته‬ ‫و آنها را مورد بهره‌برداري قرار دهند؟‬ ‫محمد معماریانی که بيش از ‪50‬‬ ‫س��ال س��ابقه فعالي��ت در بخش‬ ‫معدن به‌ويژه حوزه س��رب و روي‬ ‫را دارد‪ ،‬در اين‌ب��اره ب��ه‬ ‫مي‌گويد‪ :‬بخ��ش خصوصي توان‬ ‫فعال کردن تمام��ي معادن را دارد و منعي از اين جهت‬ ‫نيس��ت‪ .‬در صورتي که واگذاري‌ها مغاير قانون نباش��د و‬ ‫مزاي��ده برگزار کنند و قيمت خوبي نيز اعالم ش��ود‪.‬وي‬ ‫مي‌افزاي��د‪ :‬اما دولت واگ��ذاري برخي معادن را به صالح‬ ‫نمي‌داند و معادني مانند معدن بزرگ سنگ آهن سنگان‬ ‫يا از آن قبيل را خود مورد اس��تحصال و اس��تخراج قرار‬ ‫مي‌دهد‪.‬اي��ن فعال معدني اضاف��ه مي‌کند‪ :‬بخش دولتي‬ ‫معادن خوبي در زمينه س��رب و روي در اختيار دارد اما‬ ‫نمي‌توان��د به دلي��ل هزينه‌بر ب��ودن و مديريت دولتي و‬ ‫نداش��تن انگيزه کاف��ي آنها را فعال کن��د و چاره‌اي جز‬ ‫برون‌سپاري اين معادن به بخش خصوصي ندارد‪.‬‬ ‫وي با اشاره به اينکه فناوري در اختيار بخش خصوصي‬ ‫قدرتمند‪ ،‬از دولت بهتر اس��ت مي‌گويد‪ :‬بخش خصوصي‬ ‫در زمينه س��رب و روي‪ ،‬آهن و مس بهتر و قوي‌تر عمل‬ ‫مي‌کند‪ .‬وي مدعي اس��ت در صورت��ي که در کار بخش‬ ‫خصوصي کارش��کني نشود چالش��ي در واگذاري معادن‬ ‫به آنها به وجود نمي‌آيد و اگر آزاد باش��د با هر هزينه‌اي‬ ‫مي‌توان معادن را فعال کرد‪.‬‬ ‫معماريان��ی ادام��ه مي‌ده��د‪ :‬بخش خصوص��ي چه از‬ ‫لح��اظ س��رمايه‌گذاري و چ��ه جذب فن��اوري از خارج‪،‬‬ ‫موان��ع بخش دولتي را ن��دارد و بهتر مي‌تواند عمل کند‪.‬‬ ‫وي ب��ا بي��ان اينکه بخش خصوصي ارتباط��ات خوبي با‬ ‫کشورهاي توسعه‌يافته دارد‪ ،‬مي‌افزايد‪ :‬اين بخش بهترين‬ ‫کارشناسان اکتشاف‪ ،‬استخراج‪ ،‬بهره‌برداري و فرآوري را‬ ‫در اختيار دارد و تجربه خوبي در اين زمينه داشته است‬ ‫که ش��ايد بخش دولتي با ‪ 10‬برابر قيمت اين بخش نيز‬ ‫موفق به انجام کار نشود‪.‬‬ ‫معماريانی مي‌گويد‪ :‬براي فعال‌س��ازي معادن متروکه‬ ‫بايد به دنبال اکتشافات عميق‌تر و کشف ذخاير جديدتر‬ ‫بود که تعداد انگشت‌ش��ماري توانايي اکتشاف عميق تا‬ ‫‪ 400‬و ‪ 500‬متر و ماشين‌آالت مربوط به آن را دارند‪.‬‬ ‫اي��ن فعال معدني مي‌افزايد‪ :‬اگ��ر دولت به عنوان ناظر‬ ‫و حام��ي در بخش معدن حضور يابد بايد براي قدرتمند‬ ‫کردن بخ��ش خصوصي کالس‌ها و دوره‌هاي آموزش��ي‬ ‫اکتشاف‪ ،‬استخراج و فرآوري را مهيا کرده و امکان بازديد‬ ‫از معادن بزرگ داخلي و خارجي را فراهم کند‪.‬‬ ‫سيمان مي‌بينيم اما اميد است که با نزديک شدن به پايان‬ ‫س�ال وضعيت بازارها‪ ،‬از اينکه هس�ت بهتر شود و در بعد‬ ‫جهان�ي نيز اميدوار به افزاي�ش قيمت نفت و رونق گرفتن‬ ‫بازار تقاضا و تاثير آن در درازمدت بر بازار داخلي باشيم‪.‬‬ ‫افزايش ظرفيت فوالد در شرايط رکود‬ ‫ظرفيت فوالدس��ازي در چين احتماال امس��ال با وج��ود پايين بودن‬ ‫تقاضا و ش��رايط سخت بازار افزايش پيدا مي‌کند چون پروژه‌هاي جديد‬ ‫راه‌اندازي خواهند ش��د‪ .‬ظرفيت مازاد قديمي‪ ،‬کندتر شدن رشد تقاضا و‬ ‫محدوديت‌هاي مالي موجب شده که بسياري از فوالدسازان چيني ضرر‬ ‫کنند يا از حاشيه سود اندکي برخوردار شوند‪.‬‬ ‫تحليلگران اقتصادي چين معتقدند بعيد اس��ت که امس��ال مس��ئله‬ ‫ظرفي��ت مازاد برطرف ش��ود‪ ،‬اما صادرات تا ح��دي کاهش پيدا خواهد‬ ‫ک��رد و قيمت‌هاي فوالد همچنان در س��طح پايي��ن باقي خواهد ماند و‬ ‫س��ودآوري فوالدس��ازان نيز ضعيف خواهد بود‪ .‬ظرفيت توليد فوالدخام‬ ‫چين به ‪1/16‬ميليارد تن در پايان ‪2014‬م رسيد‪.‬‬ ‫مصرف فوالد با ‪ 4‬درصد کاهش به ‪ 740‬ميليون تن در س��ال ‪2014‬م‬ ‫رسيد و تقاضاي فوالد احتماال امسال چندان بهبود پيدا نکند چون دولت‬ ‫مرکزي درحال تغيير مدل رشد اقتصادي بوده و از ميزان سرمايه‌گذاري‬ ‫دارايي‌هاي ثابت خود خواهد کاست‪.‬‬ ‫در ب��ازار داخلي ني��ز‪ ،‬کاهش منابع درآمدي کش��ور مي‌تواند منجربه‬ ‫تحقق نیافتن کامل بودجه‌هاي عمراني ش��ود و روي برخي صنايع مانند‬ ‫سيماني‌ها و فوالدي‌ها اثر‌گذار باشد ‪.‬‬
‫‌شنبه ‪ 25‬بهمن ‪ 24- 1393‬ربیع‌الثانی ‪ 14 -1436‬فوریه ‪ -2015‬شماره ‪ -156‬پیاپی ‪1474‬‬ ‫یک اتفاق تجاری‬ ‫رقابت اروپا و امریکا‬ ‫برای ورود به بازار ایران‬ ‫در حال��ی که مذاکرات هس��ته‌ای بی��ن ایران و‬ ‫‪ 5+1‬س��رعت گرفته و امیدها برای دس��تیابی به‬ ‫یک توافق نهایی همچنان وجود دارد‪ ،‬شرکت‌های‬ ‫چند ملیتی در حال بررسی وضعیت هستند‪.‬‬ ‫نایجل کوش��نر‪‌،‬ریی��س اتاق بازرگان��ی ایران و‬ ‫انگلی��س با اش��اره به رقابت امریکا و اروپا بر س��ر‬ ‫بازار ایران گفت‪« :‬من از مدتی قبل ش��اهد هجوم‬ ‫ش��رکت‌های امریکای��ی و اروپایی به ب��ازار ایران‬ ‫ب��وده‌ام و کس��ی نمی‌خواهد از ای��ن قافله عقب‬ ‫بمان��د‪ ».‬وی در مصاحب��ه با وال‌اس��تریت ژورنال‬ ‫اف��زود‪« :‬ب��دون تردی��د ی��ک عنص��ر رقابت بین‬ ‫صادر‌کنندگان امریکای��ی و اروپایی وجود دارد و‬ ‫ش��رکت‌های اتحادیه اروپا ممکن اس��ت احساس‬ ‫کنن��د ک��ه آنها به‌دلی��ل تعداد بیش��تر‪ ،‬از طریق‬ ‫متحد شدن می‌توانند قوی‌تر عمل کنند‪ ».‬کوشنر‬ ‫مدیر اجرایی موسس��ه حقوقی دبلیو نیز هس��ت‪،‬‬ ‫موسسه‌ای که متخصص در امور تحریم‌هاست‪.‬‬ ‫بازار پرس��ود و دس��ت نخ��ورده ای��ران همواره‬ ‫چش��م‌اندازی پرجاذبه برای ش��رکت‌های خارجی‬ ‫داش��ته اس��ت‪ ،‬اما تحریم‌های غرب آنها را از این‬ ‫بازار محروم کرده است‪ .‬اروپایی‌ها اکنون نگران‌اند‬ ‫که رقبای امریکایی‌ش��ان قادر باش��ند به محض‬ ‫برداش��ته ش��دن تحریم‌ها‪ ،‬پیش از سایرین اقدام‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫‌رییس ات��اق بازرگانی ای��ران و انگلیس تصریح‬ ‫کرد‪« :‬نگرانی اصلی آنها این است که شرکت‌های‬ ‫اروپایی ب��ا رژیم‌های ملی بیش��تر پیچیده‪ ،‬برای‬ ‫دریافت مج��وز صادرات به ایران مواجه ش��وند و‬ ‫همتایان امریکایی آنها در قالب یک فرآیند کسب‬ ‫مجوز یکپارچه‌تر و شفاف‌تر عمل کنند‪».‬‬ ‫براس��اس اطالع��ات دفت��ر آمار امری��کا‪ ،‬حجم‬ ‫مب��ادالت تجاری امریکا با ایران در س��ال ‪۲۰۱۳‬‬ ‫میالدی به ‪۳۱۵‬میلیون دالر رس��ید‪ ،‬در حالی که‬ ‫این رقم در س��ال ‪۲۰۱۱‬م‪۲۳۴ ،‬میلیون دالر بود‪.‬‬ ‫براس��اس آمارهای کمیس��یون اروپایی‪ ،‬در همین‬ ‫مدت‪ ،‬حج��م مبادالت تج��اری ای��ران و اروپا از‬ ‫‪۲۸‬میلی��ارد یورو به ‪۶‬میلیارد ی��ورو (‪۸/۲‬میلیارد‬ ‫دالر) کاهش یافت‪.‬‬ ‫شرکت امریکایی ورلد اکو انرژی یک موافقتنامه‬ ‫مقدمات��ی ب��رای س��رمایه‌گذاری ‪۱/۱۷۵‬میلیارد‬ ‫دالری برای تولید برق در ایران از زباله‌های جامد‬ ‫به امضا رسانده است‪ .‬همچنین در اکتبر گذشته‪،‬‬ ‫شرکت هواپیماسازی بوئینگ امریکا نیز نخستین‬ ‫ق��رارداد فروش خود ب��ه ایران از زم��ان پیروزی‬ ‫انقالب اس�لامی در این کش��ور را به امضا رساند‪.‬‬ ‫به نظر می رسد ش��رکت‌های انرژی هالیبرتون و‬ ‫اکسون موبیل امریکا نیز در حال بررسی موقعیت‬ ‫برای حضور در ایران هس��تند‪ .‬ش��رکت‌های دل و‬ ‫جنرال الکتریک نیز ب��ه توزیع‌کنندگان احتمالی‬ ‫ایرانی نزدیک ش��ده‌اند تا محصوالت تولیدی خود‬ ‫را به فروش برسانند‪ .‬گزارش شده که شرکت اپل‬ ‫در حال بررس��ی بازار ایران برای فروش احتمالی‬ ‫آیفون در صورت کاهش تحریم‌هاست‪.‬‬ ‫اروپایی‌ها از این وضعیت شاکی هستند‪ .‬به گفته‬ ‫ماریتجه شاکه‪ ،‬یک عضو آلمانی پارلمان اتحادیه‬ ‫اروپا‪ ،‬این اتحادی��ه باید به نگرانی‌ها درباره امریکا‬ ‫رس��یدگی کند‪ .‬وی در ماه (دسامبر) به بلومبرگ‬ ‫گفت‪« :‬تحریم‌ه��ای امریکا در قبال ایران تاثیرات‬ ‫فراس��رزمینی نامطلوب��ی بر فعالیت‌ه��ای تجاری‬ ‫اتحادیه اروپا گذاشته است‪».‬‬ ‫اروپایی‌ه��ا اکنون برای حل این مش��کل اقدام‬ ‫به ایجاد اتحاد تج��اری ایرانی اروپایی با اتاق‌های‬ ‫بازرگانی ای��ران کرده‌اند‪ .‬هدف از ایجاد این اتحاد‬ ‫برداش��تن موانعی است که صادر‌کنندگان اروپایی‬ ‫در یافتن بانک‌هایی برای انجام تراکنش‌ها با ایران‪،‬‬ ‫با آن مواجه‌ان��د‪ .‬صادرکنندگان می‌گویند‪ ،‬زمانی‬ ‫که بانک‌ه��ا از انجام تراکنش‌های مربوط به ایران‬ ‫خ��ودداری می‌کنند‪ ،‬دولت‌های اروپایی آن را یک‬ ‫تصمیم تجاری می‌خوانند‪.‬‬ ‫اقتص��اد ‪۱/۲‬تریلیون دالری ایران از نظر برابری‬ ‫قدرت خرید هجدهمین اقتصاد بزرگ دنیاس��ت‪.‬‬ ‫ای��ن کش��ور ‪۸۰‬میلی��ون نف��ری دارای جمعیت‬ ‫تحصیلکرده است و روی سومین ذخایر بزرگ نفت‬ ‫و دومین ذخایر بزرگ گاز جهان نشس��ته اس��ت‪.‬‬ ‫همچنین بورس ته��ران‪ ،‬با دارای��ی ‪۱۵۰‬میلیارد‬ ‫دالر‪ ،‬دومین بورس بزرگ خاورمیانه است‪.‬‬ ‫‪trade@smtnews.ir‬‬ ‫تجارت‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪26‬‬ ‫پا در رکاب بازار به فرمان پایه حقوق‬ ‫اقتصاد زیر سایه تنش و چالش‬ ‫نشان‌سازي تمام «عيار»‬ ‫‪7‬‬ ‫پرونده‌ای برای مارلبرو؛ از کاهش قاچاق تا رد یک شایعه‬ ‫گ�روه تجارت‪ :‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت بارها در باره‬ ‫سیگارهای مارلبرو و نسبت دادن شرکت «فیلیپ موریس»‬ ‫ب��ه صهیونیس��ت‌ها توضیح داده و تاکید ک��رده که وزارت‬ ‫اطالعات ‪ ۳‬سال قبل هم شبهه صهیونیست بودن «فیلیپ‬ ‫موری��س» را اعالم کرده بود ام��ا درحال‌حاضر وزارت امور‬ ‫خارجه اعالم کرده اس��ت که این ش��رکت‪ ،‬صهیونیس��تی‬ ‫نیس��ت‪ .‬این در حالی اس��ت که ب��از هم ع��ده‌ای از روی‬ ‫بی‌اطالعی و تنگ‌نظری س��عی در مخدوش کردن اقدامات‬ ‫و عملکرد دولت دارند به نحوی که نایب رییس کمیسیون‬ ‫اجتماعی مجلس معتقد اس��ت که برخی از دس��تگاه‌ها بر‬ ‫سر صهیونیستی بودن یا نبودن سیگار «مارلبرو» همچنان‬ ‫اختالف نظر دارند و ضروری اس��ت که دولت حرف آخر را‬ ‫در این رابطه بزند‪.‬‬ ‫این درحالی اس��ت که هنوز هیچ مدرک و مستنداتی در‬ ‫مورد تایید صهیونیستی بودن این نشان سیگار وجود ندارد‬ ‫و وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت در آخری��ن اظهار نظر‬ ‫اعالم کرد که با بررسی‌های کاملی که از طرف دستگاه‌های‬ ‫مختلف در وزارت امور خارجه انجام ش��د‪ ،‬مشخص شد که‬ ‫مشکلی در این زمینه وجود ندارد‪.‬‬ ‫حسین طال‪ ،‬نماینده مردم تهران در‬ ‫مجل��س‪ ،‬درب��اره آخری��ن اخبار از‬ ‫موضوع صهیونیس��تی بودن سیگار‬ ‫مارلب��رو در کمیته‌ه��ای مربوط به‬ ‫رس��یدگی ب��ه این موض��وع گفت‪:‬‬ ‫درباره صهیونیس��تی بودن س��یگار مارلبرو بین دستگاه‌ها‬ ‫اخت�لاف نظر وج��ود دارد‪ .‬وی افزود‪ :‬اگر س��یگار مارلبرو‬ ‫صهیونیستی باش��د‪ ،‬بدون تردید نباید هیچ مجوزی برای‬ ‫صادرات به کش��ور داشته باش��د اما اینکه چرا با این وجود‬ ‫س��یگار مارلبرو به راحتی وارد کشور می‌شود‪ ،‬جای سوال‬ ‫دارد‪ .‬طال ادامه داد‪ :‬س��وال دوم این اس��ت ک��ه چرا رژیم‬ ‫صهیونیس��تی و قاچاقچیان از محل فروش این س��یگار در‬ ‫حال کسب س��ود و درآمد هستند‪ ،‬در حالی که به صورت‬ ‫پی‌درپی اعالم می‌شود واردات این سیگار بدون مجوز است‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬صهیونیس��تی بودن سیگار مارلبرو اگر محل‬ ‫اختالف نظر دستگاه‌هاست‪ ،‬ضروری است این دستگاه‌ها به‬ ‫س��رعت به نتیجه برس��ند و به کش و قوس در این رابطه‬ ‫خاتمه دهند‪.‬‬ ‫‹ ‹واردات رسمی با هدف کاهش قاچاق‬ ‫نایب رییس کمیسیون اجتماعی مجلس از سویی دیگر با‬ ‫بیان اینکه س��یگار با هدف ایجاد ناامنی در کشور‌ها قاچاق‬ ‫می‌شود‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬بی‌شک مسئله ورود سیگار به کشور‌ها‬ ‫از نوعی نگاه امنیتی برخوردار است بنابراین باید از واردات‬ ‫هر نوع سیگار به کشور جلوگیری شود‪ .‬به نظر‌می‌رسد که‬ ‫این اظهار نظر به‌طور قطع ریشه منطقی ندارد چرا که یکی‬ ‫از دالیل صدور مجوز واردات رس��می سیگار مارلبرو کوتاه‬ ‫شدن دست قاچاقچیان و کاهش این پدیده شوم است‪.‬‬ ‫چندی پیش رییس پلیس مبارزه با‬ ‫قاچاق کاال و ارز ناجا نیز از افزایش‬ ‫‪۲۴‬درصدی پرونده‌های قاچاق کاال‬ ‫در ‪ ۹‬ماه امس��ال خبر داد و گفت‪:‬‬ ‫سیگار یکی از کاالهای هدف ما در‬ ‫سال گذشته بود و همکاری‌هایی که با دخانیات داشتیم در‬ ‫کاهش میزان قاچاق تاثیرگذار بود‪.‬‬ ‫س��ردار فتح‌اهلل زمانیان تصریح کرد‪ :‬براساس آخرین آمار‬ ‫در ‪ ۹‬ماه گذش��ته ‪۲۷۸‬میلیون نخ س��یگار در کشور کشف‬ ‫ش��ده که نسبت به سال گذش��ته ‪ ۶‬درصد افزایش داشته‌‬ ‫است‪ .‬همچنین ‪ ۹‬پرونده قاچاق کالن با ارزش ریالی باالی‬ ‫‪۵‬میلیارد ریال در زمینه قاچاق س��یگار وجود داش��ت که‬ ‫در این باره نیز ‪ ۲۲۰۰‬متهم دس��تگیر ش��ده‌اند‪ .‬وی درباره‬ ‫واردات سیگار مارلبرو گفت‪ :‬این کاال نیز مانند بقیه کاالها‬ ‫از همان مسیرها وارد می‌ش��ود و شرایط خاصی ندارد‪ .‬در‬ ‫واقع هر کاالیی که به‌صورت رسمی وارد نشود‪ ،‬قاچاق است‬ ‫و مارلبرو هم از این قاعده مستثنا نیست‪.‬‬ ‫قان��ون عمل می‌کند‪ .‬به گفته مجتبی خس��روتاج‪ ،‬س��یگار‬ ‫جزو کاالهایی اس��ت که از سال‌های گذش��ته به‌دلیل نیاز‬ ‫بازار داخلی وارد کش��ور می‌شود که در این بین تعدادی از‬ ‫نشان‌های معروف به شکل رسمی و برخی از انواع نشان‌های‬ ‫‹ ‹مخالفت ناآگاهانه‬ ‫اظهارات در حالی عنوان می شود که محمدرضا نعمت‌زاده‪،‬‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت در این‌باره بارها تاکید کرده‬ ‫اس��ت که اگر این شرکت صهیونیس��تی بود‪ ،‬به طور قطع‬ ‫مج��وزی برای آنها صادر نمی‌کردیم و پی��ش از آن‪ ،‬از این‬ ‫موضوع اطمینان حاصل کرده‌ایم‪ .‬با توجه به اینکه مدرکی‬ ‫نیز خالف این موضوع را تایید نمی‌کند‪ ،‬س��وال اینجاس��ت‬ ‫که چ��را برخی س��عی می‌کنند س��نگی در مس��یر دولت‬ ‫بیندازند و اصرار دارند که این نش��ان س��یگار صهیونیستی‬ ‫است‪ .‬متاس��فانه سیگار با نش��ان نامبرده به صورت قاچاق‬ ‫به ایران وارد می‌ش��ود و در مقابل حقوق دولتی واردات نیز‬ ‫پرداخت نمی‌شود‪ ،‬بنابراین بحث اصلی این است که واردات‬ ‫س��یگار با این نشان‪ ،‬از طریق نمایندگی رسمی انجام شود‪.‬‬ ‫پیش از این برخی اعضای خانه ملت دس��ت به کار شدند و‬ ‫صدور مجوز واردات سیگار مارلبرو را بهانه‌ای کردند تا وزیر‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت را مورد بازخواس��ت قراردهند‪ .‬در‬ ‫واقع برخی از نمایندگان مجلس معتقدند که شرکت فیلیپ‬ ‫موریس صهیونیستی اس��ت و باید وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت در این باره پاسخگو باشد‪ .‬حتی مصطفی افضلی فرد‪،‬‬ ‫دبیر دوم کمیس��یون اصل ‪ ۹۰‬مجلس خواس��تار لغو مجوز‬ ‫واردات این سیگار شد که چون مستنداتی در این باره وجود‬ ‫نداشت چنین اقدامی انجام نشد‪.‬‬ ‫‹ ‹حقوق دولتی پرداخت نمی‌شود‬ ‫پ��س از اعتراض‌های ناآگاهانه یا س��ودجویانه مخالفان و‬ ‫منتق��دان صدور مجوز واردات س��یگار مارلبرو‪ ،‬در رابطه با‬ ‫چرایی صدور مجوز واردات س��یگار مارلبرو‪ ،‬قائم مقام وزیر‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت وارد میدان رسان ‌ه شد و توضیح داد‪:‬‬ ‫از نظ��ر قانونی ممنوعیتی برای واردات س��یگار وجود ندارد‬ ‫و در ای��ن زمینه وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت براس��اس‬ ‫معروف نیز به‌دلیل نبود واردات رسمی به‌صورت قاچاق وارد‬ ‫می‌ش��وند‪ .‬مهم‌ترین آس��یب قاچاق در حالی متوجه دولت‬ ‫اس��ت که در این باره هم مقادیر بس��یاری از حقوق دولتی‬ ‫پرداخت نمی‌شود چرا که قاچاق زیاد است‪ .‬خسروتاج دراین‬ ‫باره افزود‪ :‬س��یگار مارلبرو به‌دلیل نداش��تن مجوز رس��می‬ ‫واردات در سال‌های گذشته به‌صورت قاچاق وارد شده است‬ ‫و از این محل رقمی افزون بر ‪ 5‬هزار میلیارد ریال در س��ال‬ ‫که می‌توانسته است به حساب خزانه کشور برود‪ ،‬در عمل به‬ ‫جیب قاچاقچیان و افراد مرتبط با آنها رفته است‪.‬‬ ‫‹ ‹دولت خالف قانون عمل نمی‌کند‬ ‫سال‌هاس��ت ب��رای تم��ام م��ردم و مس��ئوالن دولتی و‬ ‫خصوصی ایران جنایات رژیم غاصب صهیونیس��تی روشن‬ ‫است و به‌طور قطع همکاری نکردن با صنایع یا گروهی که‬ ‫حامی آرمان صهیونیستی اس��ت برای آحاد کشور تکلیف‬ ‫محسوب می‌شود‪ .‬از سوی دیگر برای تشخیص شرکت‌های‬ ‫حامی آرمان صهیونیست‌ها‪ ،‬طبق قانون تبصره یک ماده‪۸‬‬ ‫قانون حمایت از انقالب اس�لامی مردم فلس��طین مصوبه‬ ‫مجلس ش��ورای اسالمی‪ ،‬کمیته‌ای وجود دارد که براساس‬ ‫مس��تندات وظیفه دارد در این باره رس��یدگی‌های الزم را‬ ‫به‌عمل آورده و فهرست اینگونه شرکت‌ها را اعالم‌کند‪ .‬در‬ ‫این‌باره اما هنوز گزارشی دال بر صهیونیست بودن شرکت‬ ‫فیلیپ موریس‪ ،‬سازنده س��یگار مارلبرو اعالم نشده و تنها‬ ‫مرجع رسمی که طبق قانون می‌تواند اظهارنظر کند همین‬ ‫کمیته اس��ت که تاکنون این کمیته در اظهارنظر رس��می‬ ‫هیچ‌گونه مستنداتی ارائه نکرده است‪ .‬بنابراین حاشیه‌سازی‬ ‫در این باره چیزی جز کوبیدن بر طبل توخالی نیست‪ .‬این‬ ‫قاچاقچیان سیگار نخس��تین گروهی هستند که با واردات‬ ‫رس��می دست‌ش��ان از منافع بادآورده خالی شده و متضرر‬ ‫ش��ده‌اند‪ .‬موضوعی که وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت برای‬ ‫مقابله با آن وارد میدان ش��د و با ش��جاعت و جسارت این‬ ‫مج��وز را صادر کرد تا این پیام را بدهد که وی در مقابله با‬ ‫فس��اد به هیچ‌وجه کوتاه نمی‌آید‪ ،‬پس مخالفان آگاه باشند‬ ‫که با این مسائل دور از منطق راه به جایی نمی‌برند‪.‬‬ ‫در آخرين نشست کميسيون تجارت چه گذشت؟‬ ‫اعض��اي کميس��يون تجارت ات��اق ته��ران در آخرين‬ ‫گردهماي��ي خ��ود در دوره هفت��م‪ ،‬به بررس��ي تجارت‬ ‫خارجي کش��ور طي ‪ ۱۰‬ماه امس��ال پرداختند و عالوه‌بر‬ ‫اين ديدگاه‌هاي خ��ود را پيرامون نرخ ارز و ميزان آن در‬ ‫بودجه مطرح کردند‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش روابط عمومي اتاق تهران‪ ،‬در اين نشس��ت‬ ‫گ��زارش تجارت خارجي کش��ور از فروردي��ن تا دي ماه‬ ‫امس��ال از سوي مش��اور رييس کل گمرک ايران تشريح‬ ‫ش��د‪ .‬محمود بهش��تيان با اش��اره به اينکه در اين مدت‬ ‫ارزش صادرات غيرنفتي کش��ور ب��ه ‪ ۴۲‬ميليارد و ‪۵۸۴‬‬ ‫ميلي��ون دالر و ارزش واردات ب��ه ‪ ۴۳‬ميلي��ارد و ‪۶۷۷‬‬ ‫ميليون دالر رس��يده اس��ت‪ ،‬تصريح کرد‪ :‬ارزش صادرات‬ ‫غيرنفتي در اين مدت نس��بت به مدت مش��ابه سال قبل‬ ‫حدود ‪ ۲۴‬درصد رشد دارد درحالي که ميزان واردات نيز‬ ‫به لحاظ ارزشي در مقايسه با ‪ 10‬ماه سال گذشته حدود‬ ‫‪ ۱۵/۴۴‬درصد افزايش نشان مي‌دهد‪.‬‬ ‫‹ ‹بحث بر سر نرخ ارز‬ ‫در ادامه اين نشس��ت‪ ،‬اعضاي کميس��يون تجارت به‬ ‫بح��ث درباره نرخ ارز پرداختن��د‪ .‬در اين بحث‪ ،‬در‌حالي‬ ‫رييس کميس��يون بر اي��ن نکته تاکيد داش��ت که نرخ‬ ‫ارز‪ ،‬طبق قانون بايد متناس��ب با تف��اوت تورم داخلي و‬ ‫خارجي باش��د‪ ،‬برخي ديگر از اعضا نظر ديگري داشتند‬ ‫و معتقد بودند که بايد به س��مت يکسان‌س��ازي نرخ ارز‬ ‫رفت‪ .‬محمدرضا شجاع الديني‪ ،‬نايب‌رييس کميسيون و‬ ‫از نماين��دگان دولتي هيات نمايندگان اتاق تهران نيز به‬ ‫يکسان‌س��ازي نرخ ارز در سال‌هاي نه چندان دور اشاره‬ ‫ک��رد و گفت‪ :‬در دوره مديري��ت مرحوم دکتر نوربخش‪،‬‬ ‫کشور تجربه موفق يکسان‌سازي نرخ ارز را از سر گذراند‬ ‫که اين اتفاق در يک وجه آن‪ ،‬باعث شد تا قدرت رقابت‬ ‫کاالهاي کش��اورزي ايران در بازاره��اي جهاني افزايش‬ ‫يابد‪ .‬به گفته وي‪ ،‬به دنبال اين اتفاق‪ ،‬جشن خودکفايي‬ ‫گندم در ايران‪ ،‬يک س��ال پس از يکسان‌س��ازي نرخ ارز‬ ‫گرفته ش��د‪ .‬وي با اش��اره به اينکه در شرايط کنوني که‬ ‫موضوع مذاکرات هسته‌اي در ميان است و هر تصميمي‬ ‫حت��ي اقتص��ادي را بايد با نگاه به اي��ن مذاکرات درنظر‬ ‫گرفت‪ ،‬گفت‪ :‬امروز ديگر نمي‌توان با يکسان‌س��ازي نرخ‬ ‫ارز موافق بود چراکه در اين‌باره به ناچار بايد گارد خود را‬ ‫در مقابل مذاکرات هسته‌اي کنار بگذاريم‪ .‬در انتهاي اين‬ ‫بحث‪ ،‬رييس کميس��يون تجارت اين پيشنهاد را مطرح‬ ‫کرد که نخبگان اقتصاد کشور در موضوع تعيين نرخ ارز‬ ‫به کمک دولت بيايند و گزينه‌هايي را به دولت پيشنهاد‬ ‫دهند که براي برون‌رفت از شرايط کنوني‪ ،‬موثر باشد‪.‬‬ ‫چهره‌ها و نظرها‬ ‫قرارمان بر بازنگری‬ ‫در موافقتنامه‬ ‫ایران و ترکیه است‬ ‫ولی اهلل افخمی‌راد‬ ‫رییس سازمان توسعه تجارت‬ ‫تعرف��ه کاالهایی که بر اس��اس تج��ارت ترجیحی از‬ ‫ترکیه به ایران وارد می‌شود ‪ 5‬تا ‪ ۱۰‬درصد است و رقمی‬ ‫نیس��ت که بتوان س��االنه برای آن تخفیف قائل شد اما‬ ‫احتمال بازنگری در موافقتنامه تجارت ترجیحی ایران‬ ‫و ترکیه نی��ز وجود دارد‪ .‬یک��ی از مزایای اصلی تجارت‬ ‫ترجیح��ی ایران و ترکیه‪ ،‬فراهم ک��ردن امکان مذاکره‪،‬‬ ‫اخذ امتیاز در رابط��ه با رفع موانع غیرتعرفه‌ای و برخی‬ ‫عوارض و محدودیت‌ها برای کاالهای صنعتی صادراتی‬ ‫از جمله محصوالت پوش��اک و نس��اجی است‪ .‬از سویی‬ ‫دیگر‪ ،‬تعرف ‌ه کاالهای صنعتی ترکیه بسیار پایین است‪،‬‬ ‫به عنوان مثال ترکیه برای واردات فرش ‪ 8‬درصد تعرفه‬ ‫محاس��به می‌کند به همین دلی��ل در مذاکرات تجارت‬ ‫ترجیحی‪ ،‬گرفتن تخفیف از این بخش قابل طرح و بحث‬ ‫نبود‪ .‬تعرفه کاالهایی که از ترکیه به ایران صادر می‌شود‬ ‫هم بسیار کم اس��ت و رقمی نیست که بخواهند ساالنه‬ ‫تخفیف اعمال کنند‪ .‬عالوه بر اینکه متوس��ط نرخ تعرفه‬ ‫اعمال ش��ده کش��ور ترکیه برای ورود کاالها حدود ‪۱۰‬‬ ‫درصد اس��ت‪ .‬تعرفه در نظر گرفته ش��ده در ترکیه برای‬ ‫محصوالت کش��اورزی ‪ ۴۲/۴‬درصد و برای محصوالت‬ ‫غیرکش��اورزی ‪ ۵/۵‬درصد است‪ .‬این در حالی است که‬ ‫اگر کاالها در کش��ور ما با این می��زان تعرفه باال‪ ،‬امکان‬ ‫رقابت ندارند بدون شک باید علت آن ریشه‌یابی و دلیل‬ ‫آن نیز مشخص ش��ود‪ .‬بنابراین نباید از این موافقتنامه‬ ‫انتقاد غیرکارشناس��ی کرد‪ .‬قرارم��ان همین بازنگری‬ ‫در تج��ارت ترجیح��ی اس��ت و باید مطالع��ات الزم در‬ ‫ی ش��ود و اگر در زمینه انعقاد‬ ‫ای��ن زمینه انجام و بازنگر ‌‬ ‫این موافقتنامه‪ ،‬انتقادی می‌ش��ود به این دلیل است که‬ ‫انتقادکنندگان از این موضوع آگاهی کامل ندارند‪.‬‬ ‫طالی سرخ‬ ‫کاالی لوکس نیست‬ ‫غالمحسین شافعی‬ ‫رییس شورای ملی زعفران‬ ‫زعف��ران کاالی لوک��س نیس��ت و باید ن��گاه به این‬ ‫محصول ب��ه عنوان یک کاالی فوق اس��تراتژیک برای‬ ‫کش��ور تغییر کند‪ .‬این در حالی اس��ت که مسئوالن به‬ ‫تولید ‪ ،‬بازار و صادرات زعفران در س��ال‌های گذش��ته‬ ‫بی‌توجه��ی کرده‌اند‪ .‬تولید زعفران در س��ال‌های اخیر‬ ‫افزایش چش��مگیری داشته و س��طح زیر کشت آن در‬ ‫کش��ور باال رفته اما مشکلی که در این زمینه وجود دارد‬ ‫این است که راندمان تولید زعفران در ایران در مقایسه‬ ‫با دیگر کش��ورها بسیار پایین‌تر اس��ت که البته وزارت‬ ‫جه��اد کش��اورزی اقداماتی در این زمین��ه انجام داده‬ ‫است‪ .‬راه‌حل مشکل تولید زعفران اجرای «طرح جامع‬ ‫زعفران» است که س��ال‌ها پیش به تصویب رسیده اما‬ ‫اجرایی نش��د و به نظر می‌رسد عمده‌ترین مشکل برسر‬ ‫راه اجرای این طرح‪ ،‬بودجه بوده که گریبانگیر مسئوالن‬ ‫شده است‪ .‬طرح جامع زعفران می‌تواند بهره‌وری تولید‬ ‫را افزایش دهد و هرچه زودتر در کش��ور اجرایی شود و‬ ‫به تولید کمی و کیفی این محصول اس��تراتژیک کمک‬ ‫کند‪ .‬یکی از مش��کالتی که در تولید زعفران وجود دارد‬ ‫توس��عه کشت آن در همه مناطق کشور است در حالی‬ ‫که در ش��رایط بح��ران آبی که هم‌اکنون در کش��ور به‬ ‫وجود آمده است‪ ،‬کشت زعفران به عنوان محصولی که‬ ‫می‌تواند در ش��رایط کم‌آبی رش��د کند‪ ،‬باید در مناطق‬ ‫کم‌آب و کم‌بارش توس��عه یابد‪ .‬از س��وی دیگر‪ ،‬در بازار‬ ‫جهان��ی زعفران با رقبای جدیدی روبه‌رو هس��تیم که‬ ‫اصولی‌تر و علمی‌تر از ایران کار می‌کنند اما باید بتوانیم‬ ‫ضمن حفظ بازار زعفران ایرانی در فضای بین‌المللی‪ ،‬به‬ ‫نشان(برند)سازی زعفران که مورد بی‌مهری قرار گرفته‬ ‫اس��ت بیش از پیش توجه کنیم‪ .‬در حالی در سال‌های‬ ‫اخیر تالش��ی برای تثبیت زعف��ران ایرانی در بازارهای‬ ‫جهانی انجام نش��ده اس��ت که یکی دیگر از مش��کالت‬ ‫صادرات زعفران نیز این اس��ت ک��ه نمی‌توانیم به‌طور‬ ‫مستقیم محصول خود را به مصرف‌کننده برسانیم و در‬ ‫این راه بیشترین صادرات زعفران ایرانی با واسطه‌هایی‬ ‫انجام می‌ش��ود که آن را به نام خود به کشورهای دیگر‬ ‫و مصرف‌کنندگان نهایی صادر می‌کنند‪ .‬ش��ورای ملی‬ ‫زعفران‪ ،‬پیش��نهاداتی در این زمین��ه مطرح کرده که‬ ‫با همکاری کمیس��یون کش��اورزی مجلس امیدواریم‬ ‫بتوانیم نش��ان(برند) ملی زعفران ایرانی را بشناسانیم‬ ‫و به طور مس��تقیم تولید خود را به مصرف‌کننده نهایی‬ ‫متص��ل کنیم که در ای��ن صورت ارزش اف��زوده چند‬ ‫براب��ر نصیب ایران و صادر‌کنندگان زعفران می‌ش��ود‪.‬‬ ‫همچنین یکی دیگر از مشکالت موجود در بازار زعفران‬ ‫توج��ه نکردن به صنایع تبدیلی اس��ت در حالی که در‬ ‫دپارتمان‌ه��ای بین‌المللی همواره ش��اهد رونمایی از‬ ‫دس��تاوردها و محصوالت حاصل از دو محصول عمده‬ ‫ایرانی (زعفران و انار) هستیم‪.‬‬
‫خبرخوان‬ ‫پیشنهاد بودجه ‪ 40‬میلیارد‬ ‫تومانی برای نظارت اصناف‬ ‫علي فاضلي‪ ،‬رييس اتاق اصناف‬ ‫ايران گفت‪ :‬از ابتداي اسفند براي‬ ‫صدور هر پروانه کس��ب ‪ 30‬هزار‬ ‫تومان به حس��اب ات��اق اصناف‬ ‫واريز مي‌شود که اين بودجه براي‬ ‫بحث نظارت هزينه خواهد ش��د‪.‬‬ ‫به گزارش ايس��نا‪ ،‬وي با اش��اره به مشکالت بودجه‌اي‬ ‫س��ازمان‌هاي نظارت بر اصناف گفت‪ :‬مطابق تبصره ‪7‬‬ ‫ماده ‪ 72‬قانون نظام صنفي‪ ،‬بودجه نظارتي فقط از محل‬ ‫اخذ جرائم ديده ش��ده که اين بودجه بسيار کم است‪.‬‬ ‫در همين زمينه امسال پيش��نهاد ‪ 40‬ميليارد توماني‬ ‫داده‌ايم که اميدواريم با حمايت نمايندگان مجلس به‬ ‫تصويب برس��د و مشکل بخشي از بودجه سازمان‌هاي‬ ‫نظارتي حل ش��ود‪ .‬وي درباره بودجه اصناف و عملکرد‬ ‫آن در نظارت و بازرس��ي بهتر گفت‪ :‬متاس��فانه س��ال‬ ‫گذش��ته از بودجه ‪ 14‬ميلي��ارد توماني چيزي نصيب‬ ‫ما نش��د و امسال اصناف پيشنهاد بودجه‪ 40‬ميلياردي‬ ‫داده اس��ت که اگر به تصويب مجلس برسد‪ ،‬مشکالت‬ ‫نظارت و بازرس��ي حل خواهد ش��د‪ .‬فاضلي همچنين‬ ‫اظهار ک��رد‪ :‬بيش از ‪ 630‬هزار واح��د صنفي توليدي‬ ‫کوچک فعالند ولي متاس��فانه از حماي��ت نظام پولي‬ ‫و بانک��ي برخوردار نيس��تند و گس��ترش نظام داللي‬ ‫غيرمولد آس��يب ش��ديدي به اصناف وارد کرده است‪.‬‬ ‫رييس اتاق اصناف ايران همچنين با بيان اينکه اصالح‬ ‫قان��ون ماليات ب��ر ارزش‌افزوده باي��د در کارگروه‌هاي‬ ‫مختلف‪ ،‬مراحل قانوني خود را س��پري کند بيان کرد‪:‬‬ ‫کارگروهي براي اصالح اين قانون تشکيل شده و هر ‪2‬‬ ‫روز يک‌بار گزارشي از آن تهيه و اعالم مي‌شود‪.‬‬ ‫اجرای قیمت مصوب شیر خام‬ ‫دست واسطه‌ها را کوتاه کرد‬ ‫در طرح خرید ش��یر به قیمت‬ ‫‪ ۱۴۴۰‬تومان��ی ن��ه تنها دس��ت‬ ‫واسطه‌ها تا حد زیادی کوتاه شد‬ ‫بلکه قیمت مصوب موجب ش��د‬ ‫تولیدکننده کمی دلگرم شود‪ .‬به‬ ‫گزارش ایلنا سعید سلطانی‪ ،‬مدیر‬ ‫عامل اتحادیه مرکزی دامداران‪ ،‬وضعیت دامداران را به‬ ‫دلیل کاهش مصرف شیر و لبنیات نامناسب دانست و‬ ‫یک��ی از علل آن را س��رمایه‌گذاری نکردن دولت برای‬ ‫س�لامت کشور خواند‪ .‬وی با اشاره به اینکه دولت باید‬ ‫برای ش��یر یارانه در نظر بگیرد تاکید کرد‪ :‬طبق ماده‬ ‫‪ ۴‬قانون هدفمند کردن یارانه‌ها بر حذف نشدن یارانه‬ ‫شیر تاکید شده است به همین دلیل بحث حذف یارانه‬ ‫شیر چه معنایی می‌تواند داشته باشد؟ وی با تاکید بر‬ ‫اینک��ه وضعیت فروش و دریافت وجه حاصل از فروش‬ ‫ش��یر خام دامداران به کارخانه‌ها بسیار نامناسب بوده‬ ‫است گفت‪ :‬در گذشته و پیش از اجرای قیمت مصوب‬ ‫‪ ۱۴۴۰‬تومانی برای ش��یر خام‪ ،‬دامداران هر کیلوگرم‬ ‫شیر را به مبلغ ‪ ۱۲۰۰‬تومان به کارخانه‌ها می‌فروختند‬ ‫و بهای آن را چند ماه بعد از فروش دریافت می‌کردند‬ ‫و همین مسئله موجب شد که تولیدکننده مجبور شود‬ ‫برای تامین نهاده موردنیاز خود‪ ،‬خرید از واسطه‌ها و با‬ ‫س��ود ‪ 2/5‬درصد باال‌تر انجام دهد‪ .‬مدیر عامل اتحادیه‬ ‫مرک��زی دامداران اظهار کرد‪ :‬در طرح خرید ش��یر به‬ ‫قیمت ‪ ۱۴۴۰‬تومانی نه تنها دس��ت واس��طه‌ها تا حد‬ ‫زی��ادی کوتاه ش��د بلک��ه قیمت مصوب موجب ش��د‬ ‫تولیدکننده کمی دلگرم ش��ود؛اما آنچه که وضعیت را‬ ‫برای تولیدکننده بهبود می‌بخش��د تبلیغ برای مصرف‬ ‫شیر و سایر لبنیات و حتی عرضه شیر رایگان به مردم‬ ‫اس��ت که هم موجب س�لامتی مردم می‌ش��ود و هم‬ ‫بسیاری از مشکالت تولیدکننده را حل خواهد کرد‪.‬‬ ‫تخفیف قیمت لبنیات‬ ‫به مصرف‌کننده نهایی نمی‌رسد‬ ‫رض��ا باک��ری‪ ،‬دبی��ر انجمن‬ ‫صنای��ع لبن��ی ب��ا بی��ان اینکه‬ ‫متاس��فانه هم‌اکن��ون کاه��ش‬ ‫قیمت و ارائه تخفیف‌ها در حوزه‬ ‫لبنیات به دس��ت مصرف‌کننده‬ ‫نهایی نمی‌رس��د‪،‬گفت‪ :‬سازمان‬ ‫حمایت از مصرف‌کنندگان به همراه مسئوالن مربوط‬ ‫در حال بررس��ی و ارائه راهکاری ب��رای این موضوع‬ ‫هستند‪ .‬به گزارش تس��نیم‪ ،‬وی با اشاره به اینکه در‬ ‫چند ماه اخیر به دلیل مازاد تولید کارخانه‌های لبنی‬ ‫و کاهش قدرت خرید م��ردم تخفیف‌هایی در قیمت‬ ‫این محصوالت اعمال شده است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در صدد‬ ‫هس��تیم برای حمای��ت از مصرف‌کننده تخفیف‌های‬ ‫محصوالت لبن��ی را به‌طور مس��تقیم در اختیار آنها‬ ‫قرار دهیم‪.‬‬ ‫وی اضاف��ه ک��رد‪ :‬ت��ا زمان��ی ک��ه ق��درت خرید‬ ‫مصرف‌کنن��دگان متناس��ب ب��ا تورم اصالح نش��ود‪،‬‬ ‫کاالهای لبنی را با تخفیف دریافت خواهند کرد‪.‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‌شنبه ‪ 25‬بهمن ‪ 24- 1393‬ربیع‌الثانی ‪ 14 -1436‬فوریه ‪ -2015‬شماره ‪ -156‬پیاپی ‪1474‬‬ ‫بازار و اصناف‬ ‫‪trade@smtnews.ir‬‬ ‫هزینه‌های خرید شب عید را بررسی می‌کند‬ ‫پا در رکاب بازار به فرمان پایه حقوق‬ ‫ملیحه خورده‌پ ‌ا‪‌-‬گروه تجارت‪ :‬میزان‬ ‫عی��دی کارکن��ان دولت بر اس��اس پایه‬ ‫حق��وق ‪ 603‬ه��زار و ‪ 500‬تومان اعالم‬ ‫و قرار ش��ده اس��ت که عیدی آنان طبق‬ ‫روال هر سال تا پایان بهمن پرداخت شود‬ ‫ت��ا مردم برای خرید ش��ب عید با جیبی‬ ‫پرپول ب��ه بازار رفته و ب��ه راحتی خرید‬ ‫کنن��د و در نهایت مردان با تامین هزینه‬ ‫نونواری همس��ر و فرزندان خویش طبق‬ ‫رس��وم ایرانی به اس��تقبال سال نو بروند‪.‬‬ ‫ح��ال باید دید حداقل هزینه ش��ب عید‬ ‫م��ردم برای رس��یدن به عی��د ‪ 94‬چقدر‬ ‫خواه��د بود و به عنوان مثال سرپرس��ت‬ ‫ی��ک خانواده ‪ 4‬نفره ب��رای تامین هزینه‬ ‫خریدهای ش��ب عید اعضای خانواده‌اش‬ ‫نیاز به چه میزان نقدینگی دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹‪ 700‬ه�زار توم�ان هزین�ه خری�د‬ ‫پوشاک‬ ‫مشاهدات میدانی خبرنگار ما حاکی از‬ ‫آن است که حداقل قیمت شلوار پارچه‌ای‬ ‫زنان��ه ایرانی که دوخت ایران بوده و برند‬ ‫یا نشان تجاری فالن تولید‌کننده خارجی‬ ‫نباش��د؛ بی��ن ‪ 70‬تا ‪ 90‬ه��زار تومان در‬ ‫واحدهای عمده‌فروش��ی اس��ت و قیمت‬ ‫شلوار جین با پارچه ترک و دوخت ایران‬ ‫نیز در عمده‌فروش��ی‌ها بین ‪ 100‬تا ‪120‬‬ ‫هزار تومان اس��ت اما اگر خانواده‌ای قصد‬ ‫خرید ش��لوار جین یا پارچه‌ای با دوخت‬ ‫ترک داش��ته باش��ند باید بی��ن ‪ 150‬تا‬ ‫‪ 180‬ه��زار تومان هزین��ه کنند که البته‬ ‫باید دانس��ت قیمت ش��لوارهای جین و‬ ‫پارچه‌ای نشان دار (برند) به مراتب بیشتر‬ ‫از قیمت‌های اعالم شده است‪.‬‬ ‫البته قیم��ت مانتوی زنان��ه نیز رقمی‬ ‫کمتر از ش��لوارها نیست و حداقل قیمتی‬ ‫ک��ه باید برای خرید ی��ک مانتو پرداخت‬ ‫ش��ود بین ‪ 80‬تا ‪ 180‬ه��زار تومان البته‬ ‫در واحدهای عمده‌فروش��ی است که این‬ ‫رق��م برای تهی��ه مانتو از فروش��گاه‌های‬ ‫تک‌فروشی بین ‪ 20‬تا ‪ 30‬درصد گران‌تر‬ ‫از نرخ اعالم ش��ده است‪ .‬همچنین قیمت‬ ‫ش��لوار‌های مردانه نیز در بازار از ‪ 90‬هزار‬ ‫تومان شروع ش��ده و تا ‪ 160‬هزار تومان‬ ‫می‌رس��د که البته نرخ شلوارهای مردانه‬ ‫که دوخت و پارچه ترک داشته باشند در‬ ‫همین عمده‌فروش��ی‌ها ب��ه ‪ 200‬تا ‪300‬‬ ‫هزار تومان نیز می‌رسد‪ .‬نرخ پیراهن‌های‬ ‫مردانه نیز چندان ارزان نیس��ت و حداقل‬ ‫هزین��ه‌ای ک��ه باید برای خری��د پیراهن‬ ‫مردانه صرف ش��ود ‪ 60‬تا ‪ 70‬هزار تومان‬ ‫است‪.‬‬ ‫اما مطابق معمول همیشه قیمت خرید‬ ‫لباس‌های بچه‌گانه ب��ه مراتب گران‌تر از‬ ‫لباس زنانه و مردانه است تا جایی که نرخ‬ ‫یک دست بلوز و ش��لوار راحتی بچه‌گانه‬ ‫زیر ‪ 4‬سال حداقل ‪ 50‬هزار تومان است و‬ ‫قیمت جوراب‌های بچه‌گانه نیز حداقل ‪6‬‬ ‫هزار تومان است‪.‬‬ ‫البته نرخ شلوار‌های بچه‌گانه بین ‪150‬‬ ‫ت��ا ‪ 200‬ه��زار تومان و قیم��ت بلوزهای‬ ‫دخترانه و پس��رانه نیز حداقل ‪ 70‬تا ‪80‬‬ ‫هزار تومان در واحدهای تولیدی است‪.‬‬ ‫خواهد رسید‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت‌؛ در ح��ال حاضر قیمت‬ ‫هر کیلو موز ‪5‬هزار تومان‪ ،‬پرتقال ‪3‬هزار‬ ‫تومان تا ‪5‬هزار تومان‪‌،‬خیار ‪2‬هزار تومان‬ ‫تا ‪3‬ه��زار تومان‪ ،‬کیوی ‪4‬ه��زار تومان و‬ ‫س��یب درختی در میادی��ن میو ‌ه و تره‌بار‬ ‫کیلوی��ی ‪ 3500‬تومان اس��ت که اگر هر‬ ‫خان��وار از هر کدام ای��ن میوه‌ها ‪ 10‬کیلو‬ ‫تهی��ه کند و این میوه‌ها ب��ا نرخ میادین‬ ‫میوه و تره‌بار به فروش برس��د‪ ،‬مردم باید‬ ‫برای تهیه میوه ش��ب عید ‪ 200‬تا ‪250‬‬ ‫هزار تومان هزینه کنند‪.‬‬ ‫گشتی در واحدهای تولیدی لباس‌های‬ ‫راحتی زنانه و مردانه از جمله تی‌ش��رت‬ ‫و بلوزهای راحتی زنانه که نش��ان (برند)‬ ‫نیز محس��وب نمی‌شود نشان می‌دهد که‬ ‫قیمت ای��ن کاالها حداقل بین ‪ 20‬تا ‪60‬‬ ‫هزار تومان است و نرخ شلوارهای راحتی‬ ‫و شلوارک‌ها نیز بین ‪ 20‬تا ‪ 50‬هزار تومان‬ ‫است‪ .‬همچنین حداقل قیمت کفش زنانه‬ ‫و مردانه ‪ 60‬هزار تومان و کمترین قیمت‬ ‫ب��رای خرید کیف زنانه نی��ز بیش از ‪90‬‬ ‫هزار تومان اس��ت‪ .‬بنابراین با احتس��اب‬ ‫این نرخ‌ها حداقل هزینه تامین پوش��اک‬ ‫یک خانوار ‪ 4‬نفره بین ‪ 600‬تا ‪ 700‬هزار ‹ ‹‪ 250‬ت�ا ‪ 300‬ه�زار توم�ان هزینه‬ ‫تومان است‪ .‬ناگفته نماند که قیمت اقالم خرید آجیل‬ ‫یکی دیگ��ر از اقالم‬ ‫مذک��ور براس��اس نرخ‬ ‫م��ورد نیاز م��ردم در‬ ‫اجن��اس در واحدهای‬ ‫بررسی قیمت پوشاک‬ ‫عمده‌فروشی است‪ ،‬نه در بازا رنشان می‌دهد که ش��ب عید آجیل است‬ ‫که قیمت بادام‌زمینی‬ ‫تک‌فروشی‪.‬‬ ‫لباس‌های بچه‌گانه به‬ ‫درج��ه ی��ک کیلویی‬ ‫‹ ‹‪ 300‬هزار تومان‬ ‫هزین�ه خری�د می�وه مراتب گران‌تر از لباس‬ ‫‪ 9900‬توم��ان و ن��رخ‬ ‫زنانه و مردانه است‬ ‫شب عید‬ ‫بادام‌زمین��ی غالف‌دار‬ ‫این قیمت‌ها در حالی‬ ‫کیلویی ‪ 8500‬تومان‪،‬‬ ‫یکی دیگر از اقالمی‬ ‫ک��ه ب��رای رفت��ن به ارائه می‌شود که قیمت‬ ‫بادام دو پوست کاغذی‬ ‫پوشاک با نشان (برند) درجه یک کیلویی ‪32‬‬ ‫اس��تقبال ن��وروز الزم‬ ‫اس��ت میوه و شیرینی خارجی بسیار گران‌تر از ه��زار توم��ان و درجه‬ ‫دو این ب��ادام کیلویی‬ ‫اس��ت که قیم��ت هر‬ ‫پوشاک داخلی است‬ ‫‪28‬هزار و ‪ 500‬تومان‪،‬‬ ‫کیلو ش��یرینی تر ‪12‬‬ ‫بادام هندی خام درجه‬ ‫ه��زار و ‪ 500‬توم��ان‌‪،‬‬ ‫ن��رخ هر کیلو ش��یرینی زب��ان و پاپیونی ی��ک ‪38‬هزار تومان و ب��ادام هندی خام‬ ‫‪ 10‬ه��زار و ‪ 500‬تومان و ن��رخ هر کیلو درج��ه دو کیلویی ‪35‬ه��زار تومان‪ ،‬بادام‬ ‫شیرنی گل‌محمدی (دانمارکی) ‪9‬هزار و هندی ش��ور درجه یک کیلویی ‪38‬هزار‬ ‫‪ 600‬تومان و قیمت هر کیلو کیک یزدی و ‪ 500‬تومان و بادام هندی ش��ور درجه‬ ‫‪8‬ه��زار تومان از س��وی اتحادی��ه قنادان دو ‪35‬هزار و ‪ 500‬تومان‪ ،‬پس��ته اکبری‬ ‫تعیین ش��ده اس��ت که اگر گمان کنیم درجه یک کیلویی ‪42‬هزار تومان و پسته‬ ‫ش��یرینی‌های مورد نیاز مردم در ش��ب اکب��ری درجه دو کیلویی ‪37‬هزار تومان‪،‬‬ ‫عید براساس آنچه مصوب شده به فروش پس��ته احمد آقایی درجه ی��ک کیلویی‬ ‫برسد‪ ،‬حداقل هزینه تامین شیرینی برای ‪4‬هزار تومان و پس��ته احمد آقایی درجه‬ ‫یک خانوار به طور متوسط ‪ 40‬تا ‪ 60‬هزار دو کیلویی ‪35‬هزار تومان‪ ،‬پس��ته فندقی‬ ‫تومان است که این رقم با احتساب خرید درجه یک کیلویی ‪36‬هزار تومان و پسته‬ ‫شکالت و نقل به ‪ 100‬تا ‪ 120‬هزار تومان فندقی درجه دو کیلویی ‪31‬هزار تومان‪،‬‬ ‫پس��ته کله قوچ��ی درجه ی��ک کیلویی‬ ‫‪4‬هزار تومان و پسته کله قوچی درجه دو‬ ‫کیلویی ‪35‬هزار تومان است‪.‬‬ ‫همچنی��ن ن��رخ ه��ر کیل��و تخم��ه‬ ‫آفتابگردان کله قوچی درجه یک کیلویی‬ ‫‪9‬هزار تومان و تخمه آفتابگردان درجه دو‬ ‫کیلویی ‪8‬هزار توم��ان‪ ،‬تخمه آفتابگردان‬ ‫شمش��یری ممتاز ‪11‬هزار تومان و تخمه‬ ‫آفتابگردان شمش��یری ممت��از درجه دو‬ ‫‪ 10‬هزار تومان‪‌،‬تخمه ژاپنی ش��ور درجه‬ ‫یک کیلویی ‪24‬هزار تومان و تخمه ژاپنی‬ ‫درج��ه دو کیلویی ‪2‬ه��زار تومان‪ ،‬تخمه‬ ‫ژاپنی ممت��از درجه یک کیلویی ‪28‬هزار‬ ‫توم��ان و تخم��ه ژاپنی ممت��از درجه دو‬ ‫کیلویی ‪25‬هزار تومان‪ ،‬تخم کدو درشت‬ ‫مرمری خام درج��ه یک کیلویی ‪18‬هزار‬ ‫توم��ان و درج��ه دو ای��ن کاال کیلوی��ی‬ ‫‪16‬هزار تومان است‪.‬‬ ‫گفتن��ی اس��ت‌؛ قیمت هر کیل��و کدو‬ ‫درشت مرمری ش��ور درجه یک کیلویی‬ ‫‪17‬هزار و ‪ 500‬تومان و تخمه کدو درشت‬ ‫مرمری ش��ور درجه دو کیلویی ‪15‬هزار و‬ ‫‪ 500‬تومان‪‌،‬تخمه کدو مش��هدی درجه‬ ‫ی��ک کیلوی��ی ‪18‬ه��زار و ‪ 500‬تومان و‬ ‫تخمه کدو طرح مشهدی کیلویی ‪15‬هزار‬ ‫و ‪ 500‬تومان‪ ،‬تخمه کدو گوش��تی درجه‬ ‫یک کیلویی ‪21‬ه��زار تومان‪ ،‬تخمه کدو‬ ‫گوشتی درجه دو کیلویی ‪18‬هزار تومان‪،‬‬ ‫تخمه کدو مشهدی ریز کیلویی ‪20‬هزار‬ ‫تومان و تخمه کدو مش��هدی ریز درجه‬ ‫دو کیلویی ‪17‬هزار تومان‪ ،‬تخمه محبوبی‬ ‫درجه یک کیلویی ‪16‬هزار و ‪ 500‬تومان و‬ ‫تخمه محبوبی درجه دو کیلویی ‪13‬هزار‬ ‫و ‪ 500‬تومان‪ ،‬فندق با پوست درجه یک‬ ‫کیلویی ‪30‬هزار تومان و فندق با پوس��ت‬ ‫درجه دو کیلویی‪25‬هزار تومان‪ ،‬مغز بادام‬ ‫درجه یک کیلویی ‪44‬ه��زار تومان‪‌ ،‬مغز‬ ‫ب��ادام درجه دو کیلوی��ی ‪39‬هزار تومان‪،‬‬ ‫مغز بادام‌زمینی ری��ز درجه یک کیلویی‬ ‫‪8‬ه��زار و ‪ 500‬توم��ان و مغز بادام‌زمینی‬ ‫ری��ز درج��ه دو کیلوی��ی ‪6‬ه��زار و ‪500‬‬ ‫تومان‪ ،‬مغ��ز بادام‌زمینی درش��ت درجه‬ ‫یک کیلوی��ی ‪ 10‬ه��زار و ‪ 500‬تومان و‬ ‫مغز بادام‌زمینی درشت درجه دو کیلویی‬ ‫‪8‬هزار و ‪ 500‬تومان است‪.‬‬ ‫براساس این گزارش؛‌قیمت بادام‌زمینی‬ ‫درش��ت پوس��ت‌کنده درجه یک کیلویی‬ ‫‪11‬هزار تومان و مغز بادام‌زمینی درش��ت‬ ‫پوس��ت کنده درجه دو کیلوی��ی ‪9‬هزار‬ ‫توم��ان‪ ،‬قیم��ت مغ��ز پس��ته درجه یک‬ ‫کیلویی ‪68‬هزار تومان و مغز پسته درجه‬ ‫دو کیلوی��ی ‪58‬هزارتوم��ان‪ ،‬مغ��ز فندق‬ ‫درجه ی��ک کیلویی ‪57‬هزار تومان و مغز‬ ‫فن��دق درجه دو کیلوی��ی ‪51‬هزار تومان‬ ‫است‪.‬‬ ‫گفتنی است؛ قیمت هر کیلو نخودچی‬ ‫دو آتیش��ه درجه یک بی‌نم��ک کیلویی‬ ‫‪7‬هزار تومان و نخودچی دو آتیشه درجه‬ ‫دو کیلوی��ی ‪ 6‬هزار تومان‪ ،‬نرخ نخودچی‬ ‫دو آتیش��ه شور درجه یک کیلویی ‪7‬هزار‬ ‫تومان و نخودچی دو آتیش��ه شور درجه‬ ‫دو کیلویی ‪6‬هزار تومان‪ ،‬قیمت نخودچی‬ ‫س��فید بدون پوس��ت درجه یک کیلویی‬ ‫‪6‬ه��زار و ‪ 500‬تومان و نخودچی س��فید‬ ‫بدون پوس��ت درج��ه دو کیلویی ‪5‬هزار‬ ‫توم��ان‪ ،‬قیمت مغ��ز تخم��ه آفتابگردان‬ ‫درجه ی��ک کیلوی��ی ‪12‬ه��زار تومان و‬ ‫مغز آفتاب گ��ردان درجه دو کیلویی ‪10‬‬ ‫ه��زار تومان‪ ،‬ن��رخ مغز تخم��ه محبوبی‬ ‫درج��ه یک ‪ 18‬ه��زار تومان و مغز تخمه‬ ‫محبوبی درجه دو ‪ 14‬هزار تومان‪ ،‬قیمت‬ ‫مغز تخمه کدو ریز مش��هدی درجه یک‬ ‫کیلویی ‪ 24‬هزار تومان و مغز تخمه کدو‬ ‫ریز مش��هدی درجه دو کیلویی ‪ 20‬هزار‬ ‫توم��ان و همچنین نرخ مغ��ز تخمه کدو‬ ‫درش��ت مرمری درجه ی��ک کیلویی ‪19‬‬ ‫ه��زار توم��ان و مغز تخمه کدو درش��ت‬ ‫مرمری درجه دو کیلویی ‪ 15‬هزار تومان‬ ‫است‪.‬‬ ‫ب��ا توجه ب��ه اینک��ه نرخ‌ه��ای مذکور‬ ‫براس��اس عرضه آجیل و خشکبار در بازار‬ ‫اعالم شده اس��ت‪ ،‬بنابراین حداقل هزینه‬ ‫خانواره��ا ب��رای تهیه آجیل و خش��کبار‬ ‫‪ 250‬تا ‪ 300‬هزار تومان است‪.‬‬ ‫‹ ‹‪ 250‬ه�زار توم�ان هزین�ه خری�د‬ ‫گوشت قرمز و مرغ‬ ‫براس��اس این گ��زارش؛ قیمت هر کیلو‬ ‫گوش��ت گاوی ‪‌33‬هزار تومان‪ ،‬گوش��ت‬ ‫گوسفندی کیلویی ‪ 30‬هزار تومان و مرغ‬ ‫در حال حاضر کیلویی ‪ 7‬هزار تومان است‬ ‫که اگر هر خانواری برای گذراندن ش��ب‬ ‫عید ‪3‬کیلو گوش��ت گاو‪3 ،‬کیلو گوش��ت‬ ‫گوسفندی و ‪ 10‬کیلو مرغ خریداری کند‬ ‫حداقل بای��د ‪ 250‬هزار تومان برای تهیه‬ ‫این اقالم پروتئینی هزینه کند‪.‬‬ ‫براس��اس این گ��زارش؛ ه��ر چند که‬ ‫قیمت‌ه��ا براس��اس میانگی��ن نرخ‌ه��ا و‬ ‫عمده‌فروش��ی‌ها اعالم ش��ده‪ ،‬با این حال‬ ‫هزینه یک خانوار ‪ 4‬نفره براس��اس خرید‬ ‫ضروریات و بدون احتس��اب هزینه خرید‬ ‫مواد شوینده و سایر مایحتاج حدود یک‬ ‫میلیون و ‪ 500‬هزار تومان می‌شود‪.‬‬ ‫عرضه برنج داخلی با بسته‌بندی و کد رهگیری‬ ‫ارزان‌ترین و گران‌ترین فرش دستباف ایرانی‬ ‫جمیل علیزاده شایق‪ ،‬دبیر انجمن حمایت از برنج ایران گفت‪ :‬برنج داخلی از سال‬ ‫آینده به طور کامل در بسته‌بندی و با شناسنامه و کد رهگیری عرضه می‌شود‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬وی با بیان اینکه این طرح از اول مهر امس��ال آغاز و در اس��تان‬ ‫گلستان اجرایی شده است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬خوشبختانه کارخانه داران بزرگ و بازرگانان‬ ‫عمده برنج داخلی از این طرح اس��تقبال کرده‌اند که به س�لامت توزیع و افزایش‬ ‫اعتماد مصرف‌کنندگان کمک خواهد کرد و اگر مشکلی هم پیش آید می‌توان کنترل و بررسی و جبران‬ ‫کرد‪ .‬وی افزود‪ :‬این طرح باعث می‌ش��ود از عرضه فله‌ای و غیرقابل تایید برنج داخلی در پش��ت وانت‌ها‬ ‫و در حاش��یه ش��هرها به‌ویژه شهرهای شمالی پرهیز شود و امیدواریم همزمان طرح‌های توسعه علمی و‬ ‫مکانیزاسیون زراعت برنج با هدف کاهش هزینه تمام شده تولید هم اجرایی شود‪.‬‬ ‫علیزاده ش��ایق گفت‪ :‬هزینه تمام ش��ده بس��ته‌بندی و ارائه کد رهگیری در مقایسه با قیمت تمام‌شده‬ ‫تولید برنج اندک است و با این طرح و دیگر طرح‌های عمرانی و توسعه‌ای می‌توانیم جایگاه برنج داخلی‬ ‫را در سبد خانوارها تثبیت کنیم‪.‬‬ ‫محمدرضا عابد‪ ،‬مدیرعامل شرکت سهامی فرش ایران گفت‪ :‬فرش دستباف حداقل‬ ‫از مت��ری ‪ ۲۰۰‬هزار تومان تا حداکثر ‪ ۱۰‬میلیون تومان که فرش‌های تمام ابریش��م‬ ‫اس��ت‪ ،‬قیمت‌گذاری می‌شود‪ .‬به گزارش ایس��نا‪ ،‬وی با بیان اینکه فرش دستباف به‬ ‫حدود ‪ ۸۰‬تا ‪ ۱۰۰‬کشور جهان صادر می‌شود‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬مهم‌ترین بازارهای صادراتی‬ ‫فرش دس��تباف کشورهای آلمان‪ ،‬امارات‪ ،‬لبنان‪ ،‬ایتالیا‪ ،‬پاکستان و فرانسه هستند و‬ ‫به طور کلی کشور‌های اروپایی و آسیایی سهم عمده‌ای از فرش دستباف را به خود اختصاص می‌دهند‪ .‬البته‬ ‫مهم‌ترین بازار فرش دستباف ایران امریکاست که به دلیل تحریم این موضوع منتفی شده است‪ .‬به گفته وی‬ ‫طرح س��هیم کردن قالیبافان در س��ود حاصل از تولیدات خود‏و نحوه محاسبه و پرداخت مزد بافنده از دیگر‬ ‫سیاست‌های ما محسوب می‌شود‪ .‬مدیرعامل شرکت سهامی فرش ایران با بیان اینکه برای آشنایی بیشتر با‬ ‫فرش دس��تباف به تبلیغات و فرهنگ‌س��ازی نیاز داریم‪ ،‬در رابطه با مشکالت تولید در این بخش گفت‪ :‬یکی‬ ‫از مهم‌ترین مش��کالت این حوزه بحث بیمه اس��ت چون همیشه حق بیمه توسط دولت پرداخت می‌شد ولی‬ ‫دولت امسال نتوانست اعتبار الزم را در اختیار سازمان تامین اجتماعی قرار دهد‪.‬‬
‫‌شنبه ‪ 25‬بهمن ‪ 24- 1393‬ربیع‌الثانی ‪ 14 -1436‬فوریه ‪ -2015‬شماره ‪ -156‬پیاپی ‪1474‬‬ ‫‪states@smtnews.ir‬‬ ‫استان‌ها‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪24‬‬ ‫اين گلستان هميشه خوش باشد‬ ‫برنامه‌ريزان فرش‪ ،‬نقش انسجام ببافند‬ ‫توليد و تجارت خوزستان به سرفه افتاد‬ ‫‪9‬‬ ‫پيشرفت فيزيکي حاکی از تولید محصول تا ‪ 2‬سال دیگر است‬ ‫کارخانه توليد آلوميناي سراب در انتظار تامين اعتبار‬ ‫زينب عبدي ـ گروه اس�تان‌ها‪ :‬واردات‬ ‫عم��ده پ��ودر آلومينا ک��ه به عن��وان ماده‬ ‫اوليه در بيش��تر صنايع مورد استفاده قرار‬ ‫مي‌گيرد‪ ،‬بهانه‌اي شد تا طرح توليد آلومينا‬ ‫و نمک‌ه��اي صنعتي از نفلين س��ينيت در‬ ‫شهرستان سراب اس��تان آذربايجان شرقي‬ ‫توس��ط يک ش��رکت دولتي دنبال شود اما‬ ‫با وجود آغاز عمليات اجرايي آن در س��ال‬ ‫‪ 1386‬و انتخاب پيمانکار‪ ،‬با گذشت حدود‬ ‫‪ 8‬سال هنوز به مرحله بهره‌برداري نرسيده‬ ‫است‪ .‬به اعتقاد مجري طرح توليد صنعتي‬ ‫آلومينا این طرح تا تبديل شدن به کارخانه‬ ‫در صورت تامين اعتبار‪ ،‬حدود ‪ 2‬سال زمان‬ ‫نياز دارد‪.‬‬ ‫اين درحالي است که در صورت راه اندازي‬ ‫اي��ن کارخانه و به بهره‌برداري رس��يدن آن‬ ‫در منطق��ه کمتر برخوردار س��راب حدود‬ ‫‪ 600‬ش��غل به شکل مس��تقيم و ‪ 10‬هزار‬ ‫ش��غل غيرمس��تقيم ايجاد مي‌شود که اين‬ ‫امر نشان‌دهنده اهميت طرح توليد آلومينا‬ ‫در توس��عه اقتصادي و صنعتي اين منطقه‬ ‫در اس��تان آذربايجان‌ش��رقي است‪ .‬ضمن‬ ‫آنکه قرار گرفتن در مجاورت معدن س��راب‬ ‫ني��ز يک مزيت براي اين کارخانه در تامين‬ ‫مواد اوليه به‌ش��مار مي‌آيد‪ .‬ام��ا نکته حائز‬ ‫اهميت قرار گرفتن اين طرح در فهرس��ت‬ ‫واگذاري‌هاي اصل ‪ 44‬قانون اساس��ي است‬ ‫که خود عاملي براي س��خت ش��دن تامين‬ ‫اعتبار مورد نياز در تکميل اين طرح است‪.‬‬ ‫يوس��ف نظ��ري‪،‬‬ ‫کارش��ناس صناي��ع‬ ‫فل��زي س��ازمان‬ ‫صنع��ت‪ ،‬مع��دن و‬ ‫تج��ارت اس��تان‬ ‫مي‌گويد‪ :‬طرح‬ ‫آذربايجان ش��رقي به‬ ‫توليد آلومينا در شهرس��تان سراب فقط ‪5‬‬ ‫درص��د پيش��رفت فيزيکي داش��ته که در‬ ‫گام‌هاي ابتدايي اس��ت‪ .‬در صورتي که اين‬ ‫طرح با قرار گرفتن در نزديکي معدن سراب‬ ‫در تامين مواد اوليه بي‌دغدغه خواهد بود و‬ ‫ب��ا توليد آلومينا در توس��عه صنايع مرتبط‬ ‫تاثيرات چشمگيري خواهد گذاشت‪.‬‬ ‫وی تصريح مي‌کند‪ :‬در ابتدا پيش‌بيني‌ها‬ ‫براي ميزان توليد در اين طرح ‪200‬هزار تن‬ ‫آلومينا و همچنين اش��تغال مستقيم بيش‬ ‫از ‪ 600‬نفر ب��ود که البته با راه‌اندازي آن و‬ ‫نيز تاسيس ش��هرک صنعتي آلومينيوم در‬ ‫منطقه سراب‪ ،‬صنايع جانبي مانند سيمان‬ ‫نيز ايجاد خواهد ش��د ک��ه بیش از ‪10‬هزار‬ ‫نفر اشتغال مستقیم و غيرمستقيم را در پي‬ ‫دارد که در واقع راه‌اندازي هرچه س��ريع‌تر‬ ‫اين طرح براي توليد داخلي يک نياز است‪.‬‬ ‫کارش��ناس صنايع فلزي سازمان صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت اس��تان آذربايجان ش��رقي‬ ‫ادامه مي‌ده��د‪ :‬با وجود آنک��ه طرح توليد‬ ‫آلومينا در فهرس��ت واگذاري‌هاي اصل ‪44‬‬ ‫قراردارد اما به دليل اهميت آن در توس��عه‬ ‫صنعتي و اش��تغالزايي شهرس��تان محروم‬ ‫سراب از س��ازمان‌هاي ذي‌ربط و همچنين‬ ‫استاندار آذربايجان ش��رقي تالش‌هايي در‬ ‫دس��ت انجام اس��ت تا طرح يادشده قبل از‬ ‫واگذاري تعيين تکليف و روند پيشرفت آن‬ ‫آغاز شود‪.‬‬ ‫نظ��ري تاکي��د مي‌کند‪ :‬عام��ل اصلي در‬ ‫طوالنی ش��دن طرح تولي��د آلومينا تامين‬ ‫اعتبار اس��ت البته مذاکراتي با يک شرکت‬ ‫خارج��ي انجام ش��ده ولي تاکن��ون اقدام‬ ‫عملياتي انجام نشده است‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬پودر آلومينا به محصول‬ ‫نهاي��ي آلومينيوم و يا تبدي��ل به ماده پايه‬ ‫کاتاليس��ت گفت��ه مي‌ش��ود که ب��ا ارزش‬ ‫اف��زوده باال در توليد کاتاليس��ت در صنايع‬ ‫پتروش��يمي و پااليش��گاه مورد نیاز است‪.‬‬ ‫ضمن آنکه بيش��ترين ميزان اين محصول‬ ‫در کش��ور وارداتي اس��ت‪ .‬همچنين کاربرد‬ ‫اي��ن محصول در صناي��ع مختلف از جمله‬ ‫داروسازي‪ ،‬شيشه و سراميک‪ ،‬آزمايشگاهي‪،‬‬ ‫نسوز و‪ ...‬است‪.‬‬ ‫‹ ‹هزينه ‪ 500‬ميليون دالري نیاز است‬ ‫حابل زادبود‪ ،‬مجري‬ ‫طرح توليد آلومينا و‬ ‫نمک‌هاي صنعتي از‬ ‫نفلين سينيت سراب‪،‬‬ ‫مي‌گويد‪:‬‬ ‫ب��ه‬ ‫اين طرح در عمل از سال ‪ 1386‬با انتخاب‬ ‫پيمانکار‪ ،‬شروع ش��ده که مدت آن ‪ 3‬سال‬ ‫بود اما بعد از اتم��ام مدت قرارداد پيمانکار‬ ‫خل��ع يد ش��د و در حال حاضر با ش��رکت‬ ‫اتوتک آلمان مهندس��ي پاي��ه و دانش فني‬ ‫پ��روژه تبديل به قرارداد ش��ده ک��ه بعد از‬ ‫اس��تخراج اس��ناد و مدارک فن��ي طرح‪ ،‬از‬ ‫طريق مناقصه به پيمانکار س��پرده خواهد‬ ‫ش��د‪ .‬وي تاکيد مي‌کند‪ :‬نبود دانش فني از‬ ‫جمل��ه مش��کالت رکود اين ط��رح بود که‬ ‫انعقاد قرارداد با شرکت اتوتک اين مشکل را‬ ‫رفع کرد و در صورت تامين اعتبار در مدت‬ ‫زمان حدود ‪ 2‬سال و نیم به کارخانه تبديل‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫زادب��ود ب��ا بي��ان اينک��ه ط��رح نامبرده‬ ‫ظرفيت توليد ‪ 200‬ه��زار تن پودر آلومينا‬ ‫و ‪ 155‬ه��زار تن نمک‌هاي صنعتي را دارد‪،‬‬ ‫مي‌افزايد‪ :‬پودر آلوميناي مورد نياز س��االنه‬ ‫کشور بيش از ‪ 800‬هزار تن است که توليد‬ ‫داخل��ي آن نزديک به ‪ 250‬ه��زار تن بوده‬ ‫و مابقي آن وارداتي اس��ت‪ .‬همچنين نمک‬ ‫صنعتي کربنات پتاس��يم ب��ا ظرفيت توليد‬ ‫س��االنه حدود ‪ 115‬هزار تن نيز يکي ديگر‬ ‫از محصوالت اي��ن مجموعه خواهد بود که‬ ‫در صنايع مختلف از جمله کشاورزي کاربرد‬ ‫دارد و آن هم به‌طور معمول وارداتي است‪.‬‬ ‫مج��ري طرح توليد آلومين��ا و نمک‌هاي‬ ‫صنعتي از نفلين س��ينيت س��راب‪ ،‬يادآور‬ ‫مي‌ش��ود‪ :‬طبق برآورد مهندس��ان مش��اور‬ ‫در اي��ن ط��رح‪ ،‬هزين��ه س��اخت کارخانه‬ ‫افزون‌بر ‪ 500‬ميلي��ون دالر خواهد بود که‬ ‫اش��تغالزايي حدود ‪11‬هزار نفر را به شکل‬ ‫مستقیم و غیرمستقیم در پی خواهد داشت‬ ‫ضمن آنکه ب��ا قرار گرفتن در منطقه کمتر‬ ‫برخوردار‪ ،‬در توسعه اقتصادي آن تاثير‌گذار‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫بنابراين با وج��ود آنکه اين طرح در ابتدا‬ ‫توسط مجموعه‌اي دولتي ش��روع به انجام‬ ‫اقدامات ابتدايي کرد تا حدودي تحت تاثير‬ ‫شرايط اقتصادي کشور قرارگرفت و از روند‬ ‫پيشرفت بازماند اما مسئوالن دست از تالش‬ ‫برنداشته و با مشارکت دادن سرمايه‌گذاري‬ ‫خارجي سعي بر ادامه و پيشرفت آن دارند‬ ‫و در واق��ع قرار گرفتن اين طرح در منطقه‬ ‫کمتر برخوردار عاملي براي به ثمر رساندن‬ ‫اي��ن طرح اس��ت ک��ه نقش عم��ده‌اي در‬ ‫توس��عه اقتصادي‪ ،‬صنعتي و اشتغال پايدار‬ ‫در منطقه س��راب و حتي استان آذربايجان‬ ‫شرقي خواهد داشت‪.‬‬ ‫توسعه صنعت و معدن زنجان نیازمند سرمایه‌گذاری جدید‬ ‫‪ :‬رییس سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان زنجان گفت‪ :‬مهم‌ترین‬ ‫راهکار توسعه صنعتی و معدنی استان زنجان ورود سرمایه‌گذاری‌های جدید‬ ‫به اس��تان است‪ ،‬چراکه خوراک اولیه و گلوگاه اصلی بخش صنعت و معدن‬ ‫استان‪ ،‬ورود سرمایه‌گذاری‌های جدید به استان است‪.‬‬ ‫ناصر فغفوری با بیان اینکه ما به‌دنبال س��رمایه‌گذاری‌های مادر و باال در‬ ‫اس��تان زنجان هستیم اظهار کرد‪ :‬ما شاهد س��رمایه‌گذاری‌های بزرگی در‬ ‫زمینه گروه نس��اجی‌‪ ،‬تولید داروهای سرطانی و نیز از گروه تولیدی میهن‬ ‫و دومینو در استان هستیم که پیش‌بینی می‌کنیم با راه‌اندازی این واحدها‬ ‫اش��تغالزایی قابل‌توجهی در استان ایجاد شود‪ .‬وی با اشاره به رتبه صنعتی‬ ‫اس��تان زنجان افزود‪ :‬هم‌اکنون رتبه اس��تان زنجان در بخش صنعت ‪ 15‬و‬ ‫در بخش معدن ‪ 12‬اس��ت که براس��اس برنامه ششم توس��عه‪ ،‬رتبه استان‬ ‫در بخ��ش صنعت به رتبه دهم و بخش معدن به رتبه هش��تم ارتقا خواهد‬ ‫یاف��ت‪ .‬رییس س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تان زنجان در ادامه به‬ ‫ظرفیت‌ه��ای ب��االی موجود در بخش معدن اش��اره کرد و یادآور ش��د‪ :‬در‬ ‫تالش��یم در حوزه اکتش��اف از حالت سنتی خارج ش��ده و از تکه‌تکه‌کردن‬ ‫مناطق معدنی جلوگیری کرده و از روش‌های مدرن اکتشاف استفاده کنیم‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬هم‌اکنون ‪ 200‬محدوده اکتشافی آماده برگزاری مزایده‬ ‫اس��ت تا از بالتکلیفی خارج شده و فعال شود‪ .‬ما در استان به‌دنبال تکمیل‬ ‫زنجیره‌های تولید و ایجاد ارزش‌افزوده مواد معدنی موجود در استان هستیم‬ ‫به‌طوری‌که هم‌اکنون با راه‌اندازی واحد تولید آهن اس��فنجی‪ ،‬چرخه فوالد‬ ‫در اس��تان تکمیل خواهد شد‪ .‬فغفوری با اش��اره به اقدامات انجام شده در‬ ‫رابطه با تبدیل استان زنجان به قطب برق‪ ،‬الکترونیک و آی‌تی کشور افزود‪:‬‬ ‫در این راستا شهرک برق و الکترونیک در ایام دهه فجر در استان راه‌اندازی‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹ضرورت تعیین تکلیف واحدهای صنعتی غیرفعال‬ ‫رییس س��ازمان صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تان زنج��ان همچنین در‬ ‫رابط��ه با تعیین تکلیف واحدهای غیرفعال گفت‪ :‬در بررس��ی از واحدهایی‬ ‫که پروانه بهره‌برداری اخذ کرده بودند مش��خص ش��د ‪30‬درصد واحدهای‬ ‫تولیدی استان غیرفعال هس��تند‪ .‬فغفوری‪ ،‬این آمار‬ ‫ی خواند و افزود‪ :‬در بررس��ی‪‎‬های بیشتر‬ ‫را باعث نگران ‌‬ ‫مشخص شده ‪15‬درصد این واحدها که در سال‪‎‬های‬ ‫گذش��ته پروانه بهره‌برداری اخذ کرده بودند اصال وجود خارجی نداش��ته و‬ ‫تغییر کاربری داده‌اند‪ .‬وی افزود‪ :‬با س��اماندهی واحدهای صنعتی و معدنی‬ ‫اس��تان که براس��اس میزان فعالیت و ظرفیت بهره‌ب��رداری از این واحدها‬ ‫انجام می‌شود‪ ،‬به‌دنبال این مس��ئله هستیم تا واحدهای غیرفعال که فقط‬ ‫در مرحله اخذ مجوز بودند و سال‌هاس��ت فعالیتی ندارند به‌صورت کشوری‬ ‫حذف شوند تا در محاسبات رتبه صنعتی معدنی مشکلی به وجود نیاید‪.‬‬ ‫فغفوری خاطرنشان کرد‪ :‬واحدهایی که با ‪70‬درصد ظرفیت فعالیت دارند‬ ‫به‌دنب��ال ثبات و صیانت از فعالیت آنها هس��تیم و همچنین واحدهایی که‬ ‫بیش از نیمی از ظرفیت خود را مورد اس��تفاده ق��رار داده‪‎‬اند‪ ،‬درصدد حل‬ ‫مش��کالت مربوط به حوزه کاری آنها هس��تیم تا بتوانیم از ظرفیت صنعتی‬ ‫استان به خوبی بهره‌برداری کنیم‪.‬‬ ‫اجرای طرح نظارتی بازار ویژه نوروز‪ 94‬در آذربایجان شرقی‬ ‫همکاری بیمه ایران در پشتیبانی از واحدهای تولیدی مازندران‬ ‫‪ :‬معاون نظارت و بازرس��ی سازمان صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت استان آذربایجان شرقی گفت‪ :‬با نزدیک شدن به‬ ‫ایام پایانی سال و افزایش تقاضای عمومی برای بسیاری از‬ ‫کاال‌ها و خدمات‪ ،‬طرح نظارتی پایش بازار کاال و خدمات‬ ‫ویژه نوروز ‪ 94‬مانند س��ال‌های گذش��ته به مدت یک‌ماه‬ ‫از ‪15‬اس��فند تا ‪15‬فروردین در سراسر استان آذربایجان‬ ‫شرقی عملیاتی خواهد شد‪.‬‬ ‫به گ��زارش روابط عمومی س��ازمان صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت استان آذربایجان شرقی اسماعیل عطاپور با اعالم این خبر افزود‪ :‬طرح نظارتی با هدف تعدیل عرضه و‬ ‫تقاضا و تنظیم بازار و تامین مایحتاج عمومی مردم و جلوگیری از هرگونه کمبود و افزایش غیرمنطقی قیمت‌ها‬ ‫انجام می‌شود‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬طرح نظارتی نامبرده در ‪ 2‬محور کاالیی وخدماتی اجرایی خواهد شد که جزئیات بیشتر آن به‬ ‫همراه اولویت‌های نظارتی مدنظر در این طرح در روزهای آینده اطالع‌رسانی خواهد شد‪.‬‬ ‫وی همچنین خاطرنشان کرد‪ :‬در قالب طرح نظارتی نامبرده از نمایشگاه‌های فروش بهاره سرتاسر استان نیز‬ ‫بازدید و بازرسی به عمل خواهد آمد‪.‬‬ ‫عطاپور ضمن درخواس��ت از تمام بنگاه‌های اقتصادی اس��تان نس��بت به رعایت قوانین نظام صنفی و قانون‬ ‫حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان‪ ،‬به ش��هروندان اطمینان خاطر داد که با هرگونه تخلف و اجحاف در حقوق‬ ‫مصرف‌کنندگان در ایام پایانی سال طبق مقررات برخورد قانونی الزم خواهد شد‪.‬‬ ‫‪ :‬مدیرعام��ل خان��ه صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت‬ ‫مازن��دران گفت‪ :‬برای حمایت و پش��تیبانی از واحدهای‬ ‫صنعت��ی و معدنی خانه صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬اقدام به‬ ‫عقد قرارداد با بیمه ایران کرد‪.‬‬ ‫گفت‪ :‬با‬ ‫غالمرض��ا فقانی با بیان این مطل��ب به‬ ‫توافق به‌عمل آمده مقرر ش��د؛ برای صدور بیمه‌نامه‌های‬ ‫آتش‌س��وزی‪ ،‬زلزل��ه‪ ،‬توفان و س��رقت ‪ 20‬ت��ا ‪ 50‬درصد‬ ‫تخفیف و بیمه‌های مس��ئولیت مدن��ی کارفرما در مقابل‬ ‫کارکنان واحدهای تولیدی ‪ 30‬درصد و بقیه موارد نیز تخفیف‌های قابل توجهی در نظر گرفته شود‪.‬‬ ‫مدیرعامل خانه صنعت‪ ،‬معدن و تجارت مازندران از آمادگی یکی از نمایندگی‌های طرف قرارداد این مجموعه‬ ‫برای ارائه مشاوره‌های الزم به مدیران و صاحبان کارخانه‌های تولیدی خبر داد‪.‬‬ ‫فقانی از صاحبان صنایع و معادن خواس��ت تا نس��بت به موضوع بیمه و اخذ مش��اوره به‌ویژه بیمه تمام خطر‬ ‫واحد خود التفات و اهتمام الزم را به خرج دهند‪ .‬وی چالش اصلی بیمه‌ها با بنگاه‌های تولیدی را در مواقع وقوع‬ ‫ح��وادث غیرمترقبه اعالم کرد و گفت‪ :‬واحدهای تولیدی به دلیل درج و عالمت‌گذاری نش��دن آیتم‌های بیمه‬ ‫تمام خطر در بیمه‌نامه‌ها و عالمت‌گذاری و انتخاب انواع بیمه‌ها دچار مشکل می‌شوند‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل خانه صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اضافه کرد‪ :‬تالش ش��د ت��ا نگرانی‌های قبلی که در این رابطه وجود‬ ‫داشت از جمله هماهنگی‌های الزم برای لحاظ کردن فاکتورهای اصلی در بیمه‌نامه‌ها و ارائه به موقع اطالعات‬ ‫بیمه‌ای رفع شود‪.‬‬ ‫يادداشت‬ ‫بازاريابي صادرات‬ ‫کنسانتره مس‬ ‫حسين نجاتي‬ ‫رييس سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫استان آذربايجان شرقي‬ ‫واحدهاي صنعتي و توليدي در استان آذربايجان‬ ‫ش��رقي از تغييرات در ش��رايط اقتصادي و سياسي‬ ‫کش��ور بي‌تاثي��ر نمان��ده به‌ط��وري ک��ه برخي از‬ ‫واحدهاي وابس��ته به واردات مواد اوليه و يا واردات‬ ‫ماش��ين‌آالت و قطع��ات صنعتي از اين ش��رايط به‬ ‫وجود آمده در ‪ 8‬سال گذشته تاثير گرفته و برخي‬ ‫از آنها تعطيل شدند و فقط واحدهايي که در توليد‬ ‫خود از اين عوامل مس��تثني بودند توانس��تند روي‬ ‫پاي خود ايس��تاده و به روند توليد ادامه دهند‪ .‬اين‬ ‫واحده��ا ظرفيت اين را دارند که متناس��ب با نرخ‬ ‫رش��د اقتصادي که اندک‌اندک درحال صعود است‬ ‫توسعه يابند و سودآورتر شوند‪.‬‬ ‫براس��اس عارضه‌يابي‌هاي انجام‌شده در سازمان‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تان‪ ،‬کمبود نقدينگي‬ ‫عمده مشکل واحدهاي توليدی و صنعتي در استان‬ ‫اس��ت که باعث رکود و يا تعطيل��ي برخي واحدها‬ ‫شده است‪ .‬درواقع سياست خارجي در روند فعاليت‬ ‫واحده��اي صنعتي و توليدي در اس��تان و يا حتي‬ ‫کش��ور تاثير‌گذار است چراکه بيش��تر اين واحدها‬ ‫وابس��ته به ورود فناوری‪ ،‬مواد اولي��ه و حتي ورود‬ ‫س��رمايه‌گذاري خارجي هس��تند‪ .‬براي جبران اين‬ ‫موارد با تالش‌هاي انجام‌شده‪ ،‬واحدها براي استفاده‬ ‫از منابع صندوق توسعه ملي‪ ،‬از طريق اين سازمان‬ ‫يا اس��تانداري معرفي مي‌ش��وند‪ .‬ضمن آنکه امکان‬ ‫اس��تفاده از فاينانس چيني نيز براي به‌روزرس��اني‬ ‫برخي واحدها فراهم شده است‪ .‬چراکه الزمه رشد‬ ‫صنعتي و توليدي در استان‪ ،‬ايجاد فضاي رقابتي در‬ ‫اين واحدها اس��ت که عامل اصلي آن نيز نوس��ازي‬ ‫ماش��ين‌آالت و ورود فناوری اس��ت ک��ه در توليد‬ ‫صادرمحور بسيار تاثير‌گذار است‪.‬‬ ‫همچني��ن ‪ 2‬واحد صنعتي و تولي��دي بزرگ در‬ ‫استان با عنوان فوالد ميانه و مس آذربايجان در ايام‬ ‫دهه فجر به بهره‌برداري مي‌رس��د‪ .‬البته واحدهاي‬ ‫کوچ��ک ديگري نيز با تکمي��ل مراحل در اين ايام‬ ‫افتتاح مي‌ش��ود که نقش مهمي در توليد‪ ،‬توسعه و‬ ‫اشتغال استان خواهد داشت‪.‬‬ ‫با افتتاح کارخانه مس آذربايجان بايد در بازاريابي‬ ‫کنس��انتره مس تالش ش��ود چراکه اکنون با وجود‬ ‫توليد ‪ 150‬هزار تن توليد کنسانتره مس در استان‬ ‫اين مواد در انبار‌ها انباش��ت شده است که با افتتاح‬ ‫کارخانه مس آذربايجان ظرفيت توليد اين ماده به‬ ‫‪ 300‬هزار تن در س��ال مي‌رسد که با وجود تحريم‪،‬‬ ‫بازارس��ازي صادراتي آن يک ضرورت است‪ .‬ضمن‬ ‫آنک��ه با وجود تحريم‌ها در فرش و کنس��انتره مس‬ ‫آمارهاي صادراتي استان در ‪ 9‬ماه گذشته بيانگر ‪2‬‬ ‫ميليارد دالر ارزش صادراتي اين استان است‪.‬‬ ‫کوتاه از استان‌ها‬ ‫‪ :‬س��يدحامد عاملي‪ ،‬رييس سازمان صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت اس��تان اردبي��ل از پرداخت‪160‬‬ ‫تومان ياران��ه صادراتي براي هرکيلو س��يب‌زميني‬ ‫خب��ر داد و گفت‪ :‬براي حماي��ت از توليدات داخلي‬ ‫و توس��عه صادرات بخش کشاورزي‪ ،‬پرداخت يارانه‬ ‫صادراتي براي س��يب‌زميني در جلسه هيات دولت‬ ‫ب��ه تصويب هيات وزي��ران رس��يده‪ ،‬چراکه بخش‬ ‫کش��اورزي موتور محرکه بسياري از صنايع کوچک‬ ‫و بزرگ اس��ت و نقش زيادي در اشتغالزايي کشور‬ ‫دارد‪ .‬اميد اس��ت ب��ا تالش صادر‌کنندگان ش��اهد‬ ‫افزاي��ش صادرات س��يب‌زميني براي حل مش��کل‬ ‫سيب‌زميني‌کاران استان اردبيل باشيم‪.‬‬ ‫‪ :‬محمدرض��ا مس‌ف��روش‪ ،‬رييس س��ازمان‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تان ته��ران از افتتاح‬ ‫بزرگترين کارخانه توليد صنعتي پوشاک مردانه در‬ ‫کش��ور و خاورميانه در شهرک صنعتي پرند استان‬ ‫تهران خبر داد و گفت‪ 24 :‬واحد صنعتي توليدي با‬ ‫ارزش س��رمايه‌گذاري ‪ 928‬ميليارد تومان در غرب‬ ‫و ش��رق استان تهران افتتاح ش��د و به بهره‌برداري‬ ‫رسید که در مجموع اين واحدهاي صنعتي‪ ،‬حدود‬ ‫‪ 9‬هزار و ‪ 115‬نفر کارگر مشغول به‌کار شده‌اند‪.‬‬ ‫‪ 75 :‬ط��رح عمراني در زمينه‌ه��اي مختلف‬ ‫آموزش��ي‪ ،‬عمراني‪ ،‬خدماتي و رفاهي در شهرستان‬ ‫اسالم‌ش��هر با اعتباري افزون‌ب��ر ‪ 800‬ميليارد ريال‬ ‫افتتاح شد و مورد بهره‌برداري قرار گرفت‪.‬‬ ‫‪ :‬مرتضي مميزي‪ ،‬مديرکل تعزيرات حکومتي‬ ‫اس��تان زنجان‪ ،‬از محکومي��ت ‪ 2‬قاچاقچي کاال به‬ ‫پرداخ��ت يک‌ميليارد ريال جريم��ه در زنجان خبر‬ ‫داد و گفت‪ :‬از اين افراد ‪ 80‬دس��تگاه راديوپخش و‬ ‫يک‌هزار و ‪ 600‬ثوب انواع لباس کشف و ضبط شد‪.‬‬ ‫پرونده اين افراد در شعب ويژه مبارزه با قاچاق کاال‬ ‫و ارز تعزيرات حکومتي اس��تان بررس��ي و منجر به‬ ‫صدور رأي شد‪.‬‬
‫یادداشت‬ ‫صادرات گل به بخش‬ ‫خصوصي واگذار شود‬ ‫عليرضا شريفيان‬ ‫مديرعامل اتحاديه گل و گياه‬ ‫خراسان‌رضوي‬ ‫واردات ب��ذر و م��واد اوليه‪ ،‬از مهم‌ترين مش��کالت‬ ‫توليدکنندگان گل و گياه در خراس��ان‌رضوي اس��ت‪،‬‬ ‫درحال حاضر در بيشتر موارد‌‪ ،‬دالل‌ها بذرهاي تاريخ‬ ‫گذش��ته يا کود تقلبي وارد مي‌کنند و س��ازمان‌هاي‬ ‫مسئول دولتي هم توجه و نظارت الزم را در اين مورد‬ ‫ندارند؛ اغراق نيس��ت اگر بگوييم هيچ‌گاه نهاده خوب‬ ‫به دست توليدکننده نمي‌رس��د‪ .‬در داخل کشور نيز‬ ‫توان تخصصي ما در حدي نيس��ت که نهاده مطلوب‬ ‫را توليد کنيم‪ ،‬از س��وي ديگر از معلومات متخصصان‬ ‫هم در اين زمينه استفاده نمي‌شود و در برخي موارد‪،‬‬ ‫دس��ت‌اندرکاران امور‪ ،‬حتي تحصيالت مرتبط با اين‬ ‫موض��وع را ه��م ندارند و به بخ��ش خصوصي آگاه و‬ ‫متخصص نيز کمتر اجازه صحبت داده مي‌شود‪.‬‬ ‫همه اين مش��کالت باعث ضعيف شدن توليد شده‬ ‫و با اين ش��رايط‪ ،‬توقع وجود ص��ادرات مطلوب گل‪،‬‬ ‫انتظار بجايي نيست و به همين دليل است که اکنون‬ ‫صادرات به‌طور عمده اين محصول به ش��کل قاچاق و‬ ‫غيرقانوني انجام مي‌شود‪ .‬در واقع روال قانوني درستي‬ ‫در زمينه صادرات گل وجود ندارد‪ .‬دس��ت اندرکاران‬ ‫صادرات اين محصول‪ ،‬اطالعات الزم و کافي را ندارند‬ ‫و از س��وي ديگر‪ ،‬در گمرک روال مشخص و سريعي‬ ‫براي اين کار انديش��يده نشده و گاه بايد فرآيند‌هاي‬ ‫طوالني در زمينه گل انجام شود که در بسياري موارد‬ ‫باعث معطلي گل در گم��رک‪ ،‬از بين رفتن محصول‬ ‫و منصرف شدن مش��تري مي‌شود اين در‌حالي است‬ ‫که براي کااليي مانند گل‪ ،‬س��رعت انجام امور بسيار‬ ‫مهم اس��ت‪ .‬به دليل اين مش��کالت اس��ت که اکنون‬ ‫حجم زيادي از گل‌ها به‌طور غيرقانوني از کشور خارج‬ ‫مي‌ش��ود و به‌ط��ور احتمالي آمارهايي ک��ه در زمينه‬ ‫صادرات گل از استان اعالم مي‌شود‪ ،‬همه محصوالت‬ ‫گلخانه را ش��امل مي‌شود زيرا تاجايي که بنده اطالع‬ ‫دارم دس��ت ک��م در زمين��ه گل‌هاي ش��اخه بريده‪،‬‬ ‫هر‌آنچه از اس��تان خارج مي‌ش��ود‪ ،‬به ش��کل قاچاق‬ ‫است‪ .‬بنابراين در اعالم آمار صادرات‪ ،‬بايد نام و ميزان‬ ‫صادرات هر توليدکننده اعالم شود تا آمار مستندي از‬ ‫صادرات گل داشته باشيم‪.‬‬ ‫راهکار حل مش��کالت اين حوزه آن است که دولت‬ ‫هم��ه کار را به بخش خصوصي واگذار کند و صادرات‬ ‫گل از چارچوب دولتي خارج شود و مسير ساده‌تري‬ ‫داش��ته باش��د‪ .‬در ح��ال حاض��ر اگرچه کميس��يون‬ ‫ص��ادرات در ات��اق بازرگاني وج��ود دارد اما حق راي‬ ‫بخش خصوص��ي در اين کميس��يون کمتر از دولتي‬ ‫اس��ت‪ ،‬اين در‌حالي است که نماينده بخش خصوصي‬ ‫در اتاق بازرگاني‪ ،‬به نمايندگي از تعداد زيادي از افراد‬ ‫صحبت مي‌کند اما بخش دولتي تنها به دنبال کاهش‬ ‫هزينه‌هاي خويش است‪.‬‬ ‫روال پيچي��ده گمرک��ي ک��ه مش��تري را منصرف‬ ‫مي‌کن��د درحال حاض��ر بر صادرات حاکم اس��ت اما‬ ‫در تفک��ر بخش دولتي‪ ،‬اي��ن موضوع اهميتي ندارد و‬ ‫در کش��اورزي به بخش خصوصي توجهي نمي‌ش��ود‪.‬‬ ‫کشاورزي ايران هميشه در فقر بوده و دولت هيچ‌گاه‬ ‫نتوانسته حمايت درستي از کشاورزي داشته باشد‪.‬‬ ‫کوتاه از استان‌ها‬ ‫‪ :‬خليل قاس��مي‪ ،‬رييس سازمان صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تج��ارت هرمزگان درباره واگذاري س��هام‬ ‫معدن خاک سرخ جزيره هرمز به تعاوني مرزنشينان‬ ‫هرمز گفت‪ :‬بيش از ‪ 3‬هزار برگه س��هام از مجموع‬ ‫‪4‬هزار و‪ 300‬سهم آماده‌سازي شده که در نخستين‬ ‫نوب��ت و به‌طور نمادي��ن در بهمن س��ال‌جاري به‬ ‫خانواده‌هاي شهدا اهدا مي‌شود‪ .‬ارزش هر سهم ‪55‬‬ ‫هزار ريال ب��وده و به تمامي اعضا اختصاص خواهد‬ ‫يافت و س��ود س��هام مانند يارانه نقدي به حساب‬ ‫سرپرستان خانوار واريز مي‌شود که ميزان آن به‌طور‬ ‫تقريبي در‌حال حاضر براي هر نفر ساالنه ‪2‬ميليون‬ ‫ريال پيش‌بيني مي‌شود‪.‬‬ ‫ايرنا‪ :‬ب��ا افتتاح فاز جديد واحد توليد پروس��رو‬ ‫جزيره کيش‪ ،‬توليد نخستين دستگاه‌هاي تجهيزات‬ ‫سرچاهي نفتي در کشور در اين جزيره آغاز شد‪.‬‬ ‫ايلنا‪ :‬احمدرضا رئیس‌زاده مدير باغباني سازمان‬ ‫جهادکشاورزي اس��تان اصفهان‪ ،‬در دومين کارگاه‬ ‫آموزش آش��نايي با قارچ دکمه‌اي و همايش اقتصاد‬ ‫مقاومتي و نقش صنعت قارچ که در دانشگاه صنعتي‬ ‫برگزار شد با اشاره به اينکه براي توليد هر کيلوگرم‬ ‫قارچ يک ليتر آب نياز است و مي‌توان اين محصول‬ ‫را در خانه‌ها به‌ويژه خانه‌هاي روس��تايي توليد کرد‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬استان اصفهان در توليد قارچ در سطح کشور‬ ‫رتبه دوم و س��وم را دارد‪ .‬وي افزود‪ :‬امکان صادرات‬ ‫ق��ارچ و فرآورده‌هاي قارچي که ش��امل پودر قارچ‪،‬‬ ‫کنس��رو قارچ ترش��ي و مرباي قارچ است‪ ،‬ارزآوري‬ ‫خوب��ي را براي توليدکنندگان اين صنعت به همراه‬ ‫خواهد داشت‪.‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‌شنبه ‪ 25‬بهمن ‪ 24- 1393‬ربیع‌الثانی ‪ 14 -1436‬فوریه ‪ -2015‬شماره ‪ -156‬پیاپی ‪1474‬‬ ‫استان‌ها‬ ‫‪states@smtnews.ir‬‬ ‫افق‌هاي صادراتي ايجاد دهکده گل در مشهد را بررسي مي‌کند‬ ‫اين گلستان هميشه خوش باشد‬ ‫اکرم اميني ـ گروه استان‌ها‪ :‬عطر گل‌هاي مشهد در جهان پراکنده‬ ‫مي‌ش�ود؛ صادرات گل‌هاي خراس�ان رضوي اگرچه به گفته رييس‬ ‫اداره بازرگاني خارجي س�ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت خراس�ان‬ ‫لو‌گياه کشور در‬ ‫رضوي ناچيز اس�ت اما احداث نخستين دهکده گ ‌‬ ‫مش�هد‪ ،‬خبر از خيز توليدکنندگان مشهدي براي تقويت صادرات‬ ‫مي‌دهد؛ توليد‌کنندگاني که تا همين چند س�ال پيش‪ ،‬استان‌شان‬ ‫لو‌گياه بوده است‪.‬‬ ‫وارد‌کننده گ ‌‬ ‫در خراس�ان رض�وي ‪ 300‬توليدکننده گل وج�ود دارد که از اين‬ ‫تقوي��ت صادرات گل‌و‌گي��اه‪ ،‬مهم‌ترين هدف ايجاد‬ ‫نخس��تين دهکده گل کش��ور در مش��هد است که از‬ ‫‪ 16‬بهمن‌ماه افتتاح ش��ده و قرار است از دهه نخست‬ ‫اسفندماه‪ ،‬درهاي آن به روي مردم باز شود‪.‬‬ ‫عمليات س��اخت اين نمايشگاه دائمي گل‌و‌گياه که‬ ‫نخستين خوش��ه صنعتي گل‌و‌گياه کشور نيز هست‪،‬‬ ‫در فضايي به مس��احت ‪ 6‬هکتار از سال ‪ 90‬آغاز شده‬ ‫اس��ت‪ .‬هر واحد گلخانه‌اي اين نمايشگاه بين ‪ 100‬تا‬ ‫‪ 130‬متر مربع مساحت دارد‪ 35 ،‬درصد از کل فضاي‬ ‫اين مجموعه را س��ازه‌هاي گلخانه‌اي تشکيل مي‌دهد‬ ‫و بقيه شامل فضاي سبز و محوطه رفاهي و تفريحي‬ ‫براي بازديدکنندگان است‪.‬‬ ‫مهرش��اد مدي‪ ،‬ريي��س انجمن‬ ‫توليدکنندگان گل‌و‌گياه خراسان‬ ‫رضوي‪ ،‬در گف��ت وگو با‬ ‫اي��ن خب��ر را اع�لام مي‌کند و‬ ‫مي‌افزاي��د‪ :‬با توجه ب��ه نزديکي‬ ‫خراس��ان‌رضوي ب��ه کش��ورهاي افغانس��تان‪ ،‬عراق و‬ ‫ام��ارات و ب��ا در نظر گرفتن درخواس��ت‌هاي بس��يار‬ ‫زيادي که کش��ورهاي افغانستان‪ ،‬ترکمنستان و ساير‬ ‫کش��ورهاي آس��ياي ميانه براي محص��والت گل اين‬ ‫اس��تان دارن��د‪ ،‬ظرفيت باالي��ي در زمين��ه صادرات‬ ‫لو‌گياه استان وجود دارد‪.‬‬ ‫گ‌‬ ‫ب��ه گفته او‪ ،‬ب��ا توجه به رويکرد اقتص��اد مقاومتي‬ ‫و ب��ا توجه ب��ه اينکه ص��ادرات غيرنفتي ب��ه عنوان‬ ‫اولويت دولت در نظر گرفته ش��ده است‪ ،‬اکنون توجه‬ ‫بيش��تري به صادرات محصوالت کش��اورزي مي‌شود‬ ‫ک��ه با توجه ب��ه ظرفيت باالي کش��ورمان در زمينه‬ ‫تولي��د گل‌و‌گياهان گلخانه‌اي‪ ،‬اين حوزه نيز مي‌تواند‬ ‫صادرات خوبي داشته باشد‪.‬‬ ‫م��دي مي‌گويد‪ :‬تا پيش از احداث دهکده گل‌و‌گياه‬ ‫مش��هد‪ ،‬تجميع بين توليدکنن��دگان اين محصوالت‬ ‫ايجاد نش��ده بود و به همين دليل‪ ،‬س��رعت صادرات‬ ‫پايين بود اما با ايجاد اين نمايشگاه‪ ،‬اين تجميع شکل‬ ‫مي‌گيرد و ‪ 110‬توليدکننده در يک جا جمع ش��ده و‬ ‫توانمندي‌هاي خود را به نمايش مي‌گذارند‪ .‬آنطور که‬ ‫مدي مي‌گويد‪ ،‬رونق توليد گل‌و‌گياه در مشهد از سال‬ ‫‪ 85‬و با انعقاد قراردادهاي بزرگ با شهرداري آغاز شد‬ ‫و از سال ‪ 89‬با همت انجمن توليدکنندگان گل‌و‌گياه‬ ‫خراس��ان رضوي‪ ،‬رش��د فزاين��ده تولي��دات داخلي‬ ‫گل‌و‌گياه‪ ،‬ب��ذر و نهال و کاربرد آنها در فضاي س��بز‬ ‫استان انجام شده اس��ت‪ .‬به گفته وي‪ ،‬با رونق توليد‬ ‫گل‌و‌گياه در مشهد‪ ،‬در بهار امسال رشد ‪ 20‬درصدي‬ ‫تع�داد‪ 150 ،‬توليدکننده در مش�هد فعاليت دارن�د و انواع گل‌‌هاي‬ ‫فصلي‪ ،‬دارويي‪ ،‬آپارتماني و نهال توليد مي‌کنند‪ .‬به گفته محمدرضا‬ ‫قدس�ي‪ ،‬مدي�ر ام�ور باغباني س�ازمان جهاد کش�اورزي اس�تان‬ ‫خراس�ان‌رضوي‪ ،‬در ح�ال حاضر مش�هد توان تولي�د همه گل‌هاي‬ ‫بهاري و تابستاني که در ايران مصرف مي‌شود‪ ،‬يعني شمعداني‪ ،‬شاه‬ ‫پسند‪ ،‬اطلسي‪ ،‬جعفري‪ ،‬داوودي‪ ،‬اسدي‪ ،‬ميمون‪ ،‬حسن يوسف‪ ،‬گل‬ ‫سنگ‪ ،‬بنفشه‪ ،‬مينا چمني‪ ،‬رز و بنفشه را دارد‪ .‬عالوه بر بازار داخل‪،‬‬ ‫ارمنس�تان‪ ،‬ترکمنس�تان‪ ،‬قزاقس�تان‪ ،‬افغانس�تان و تاجيکستان‪،‬‬ ‫لو‌گياه خراسان‌رضوي هستند‪ .‬به گفته غالمرضا کاملان‪،‬‬ ‫مشتري گ ‌‬ ‫ريي�س اداره بازرگان�ي خارجي س�ازمان صنعت‪ ،‬مع�دن و تجارت‬ ‫لو‌گياه زينتي در ‪ ۶‬ماه نخست سال‬ ‫خراسان‌رضوي‪ ،‬آمار صادرات گ ‌‬ ‫گذشته در خراسان‌رضوي ‪ ۴۴۹‬تن و به ارزش ‪ 2/1‬ميليون دالر بوده‬ ‫که نس�بت به سال گذش�ته ‪ ‌6/2‬درصد از نظر ارزشي و ‪ 4‬درصد از‬ ‫نظر وزني کاهش داش�ته است‪ ،‬به اعتقاد او با توجه به ظرفيت‌هاي‬ ‫اس�تان در توليد گل‪ ،‬سهم اس�تان در صادرات اين محصول از کل‬ ‫کشور بسيار ناچيز است‪.‬‬ ‫وج��ود يک نمايش��گاه دايمي گل‌و‌گياه در خراس��ان‬ ‫رضوي کافي نيس��ت و بايد در ديگر نقاط استان و در‬ ‫استان‌هاي ديگر نيز مجموعه‌هاي مشابه‪ ،‬ايجاد شود‪.‬‬ ‫او تاکي��د مي‌کن��د که براي راه‌اندازي و ادامه مس��ير‬ ‫تجارت گل‌و‌گياه مش��هد‪ ،‬توليدکنندگان کمک مالي‬ ‫از دول��ت نمي‌خواهند اما درخواست‌ش��ان از دولت‪،‬‬ ‫کاهش بوروکراس��ي‌هاي اداري است‪ .‬به گفته رييس‬ ‫انجمن توليدکنندگان گل‌و‌گياه خراسان‌رضوي‪ ‌،‬ايجاد‬ ‫دهکده گل مش��هد‪ ،‬براي ‪ 500‬نفر به‌طور مستقيم و‬ ‫براي ‪ 3‬هزار نفر به‌طور غيرمس��تقيم‪ ،‬ايجاد اش��تغال‬ ‫مي‌کند‪.‬‬ ‫در تولي��د گل‌هاي بهاري و رش��د ‪ 200‬درصدي در‬ ‫توليدات بومي گل در اين ش��هر در مقايس��ه با سال‬ ‫گذشته به وجود آمد‪.‬‬ ‫م��دي کنار هم قرار گرفت��ن توليدکنندگان گل در‬ ‫دهکده‌گل را اتفاق بسيار مهمي مي‌داند و مي‌افزايد‪:‬‬ ‫تا ‪ 4‬يا ‪ 5‬س��ال پيش‪ ،‬خراسان رضوي وارد‌کننده گل‬ ‫بود اما از زماني ک��ه انجمن توليدکنندگان گل‌و‌گياه‬ ‫خراس��ان رضوي تشکيل ش��د‪ ،‬برنامه‌ريزي مناسبي‬ ‫براي توليد انجام ش��ده به ط��وري که در حال حاضر‬ ‫بي��ش از ‪ 80‬ت��ا ‪ 90‬درصد گونه‌ه��اي گياهي فضاي‬ ‫سبز استان از توليدکننده‌هاي بومي تهيه مي‌شود‪ ،‬از‬ ‫س��وي ديگر در حال حاضر ظرفيت صادرات به ديگر ‹ ‹مش�کل حمل‌و‌نقل هوايي گل‌ه�ا را پژمرده‬ ‫اس��تان‌ها و خارج از کش��ور در زمين��ه گل‌و‌گياه‪ ،‬در مي‌کند‬ ‫مي��زان صادرات گل‌و‌گياه زينتي در ‪ ۶‬ماه نخس��ت‬ ‫مشهد وجود دارد‪.‬‬ ‫آنطور که مدي مي‌گويد‪ ،‬در دهکده گل ايرانيان که س��ال ‪ ۹۳‬در مقايس��ه با ‪ ۶‬ماه س��ال گذشته کاهش‬ ‫نخستين نمايشگاه دائمي گل‌و‌گياه کشور است‪ ،‬دفتر داش��ته و س��هم اس��تان در صادرات اين محصول از‬ ‫صادرات ايجاد خواهد شد تا صادرات گل‌و‌گياه مشهد کل کش��ور در اين مدت‪ ،‬بسيار ناچيز بوده است؛ اين‬ ‫را غالمرض��ا کاملان‪ ،‬ريي��س اداره بازرگاني خارجي‬ ‫ساماندهي شود‪.‬‬ ‫عامل توس��عه خوش��ه صنعتي گل‌و‌گياه خراس��ان س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تان خراس��ان‬ ‫مي‌گوي��د و مي‌افزايد‪:‬‬ ‫رضوي با اشاره به تامين کل هزينه ‪ 18‬ميليارد توماني ‌رض��وي در گفت‌وگو با‬ ‫ايجاد دهکده گل مش��هد از س��وي بخش خصوصي مهم‌ترين مش��کالت موج��ود در زمين��ه حمل‌‌و‌نقل‬ ‫مي‌گوي��د‪ :‬در اي��ن مجموعه تمام��ي توليدکنندگان هواي��ي و صادرات گل‌‌و‌گياه از خراس��ان‌رضوي نبود‬ ‫گل‌و‌گياه و صنايع وابس��ته‪ ،‬شرکت‌هاي صنايع سبز‪ ،‬س��ردخانه مناس��ب‪ ،‬بي‌توجه��ي به زمان برداش��ت‬ ‫توليدکننده‌هاي کودهاي آلي و مش��اغل وابس��ته به مناسب‪ ،‬دسترس��ي نداش��تن به مواد افزايش‌‌دهنده‬ ‫لو‌گياه حضور و مشارکت دارند‪ .‬مدي معتقد است عمر گل‌‌هاي ش��اخه‌بريده‪ ،‬نبود بسته‌‌بندي مناسب‪،‬‬ ‫گ‌‬ ‫نبود پايانه صادراتي مناسب و وجود قرنطينه طوالني‬ ‫مدت هستند‪.‬‬ ‫کاملان معتقد است وقتي قرنطينه‌‌ها طوالني شود‪،‬‬ ‫کش��ور خريدار‪ ،‬براي دريافت بهت��ر و زودتر گل‌هاي‬ ‫خود‪ ،‬با کش��ور ديگري وارد مذاکره مي‌‌شود‪ .‬به گفته‬ ‫او‪ ،‬وضعي��ت ص��ادرات گل‌و‌گياه خراس��ان رضوي به‬ ‫کش��ورهاي مختلف از جمله آس��ياي ميانه مي‌تواند‬ ‫مطلوب‌ت��ر باش��د و در اين زمينه بايد مش��وق‌هايي‬ ‫براي حضور س��رمايه‌گذاران ايجاد کرد‪ .‬به گفته وي‪،‬‬ ‫ايجاد زيرساخت‌‌ها نيازمند همکاري بخش خصوصي‬ ‫و بانک‌ها با دولت است‪.‬‬ ‫ريي��س اداره بازرگاني خارجي‬ ‫سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫استان خراسان‌رضوي بر اهميت‬ ‫ايج��اد پايانه‌هاي صادراتي براي‬ ‫تقوي��ت ص��ادرات گل اس��تان‬ ‫تاکيد مي‌کن��د و مي‌گويد‪ :‬اين پايان��ه صادراتي بايد‬ ‫داراي سردخانه مجهز و شرايط مناسب براي بارگيري‬ ‫و حمل‌‌و‌نق��ل آس��ان باش��د‪ .‬ب��ه گفت��ه او‪ ،‬صادرات‬ ‫گل‌و‌گياه زينتي نياز به ارائه امکانات خاص از س��وي‬ ‫دولت و بخش خصوصي دارد‪.‬‬ ‫کام�لان مش��کالت حمل‌‌و‌نقل��ي را از مهم‌تري��ن‬ ‫چالش‌ه��اي ص��ادرات گل‌و‌گي��اه اس��تان مي‌داند و‬ ‫مي‌افزاي��د‪ :‬گل‌و‌گي��اه زينت��ي از جمل��ه محصوالت‬ ‫صادراتي است که اگر به موقع به‌دست کشور موردنظر‬ ‫نرسد پالسيده و خشک مي‌‌شود و قابليت فروش را از‬ ‫دس��ت مي‌دهد بنابراين براي مسيرهاي نزديک‪ ،‬بايد‬ ‫از طريق ج��اده و با کاميون‌هاي يخچ��ال‌‌دار مجهز‪،‬‬ ‫حمل‌‌و‌نقل محموله‌هاي گل را انجام داد‪.‬‬ ‫او به مشکل صادرات گل از طريق حمل‌و‌نقل هوايي‬ ‫نيز اش��اره مي‌کند و مي‌افزايد‪ :‬بس��ياري از پروازهاي‬ ‫خارجي از مشهد يک يا ‪ 2‬بار در هفته انجام مي‌‌شود‬ ‫و ب��ه خاطر برخي محدوديت‌ها در فرودگاه مش��هد‪،‬‬ ‫توليدکننده‌ه��ا نمي‌توانن��د هر زمان ک��ه عزم کنند‪،‬‬ ‫محصول خود را به کش��ورهاي مشتري صادر کنند‪،‬‬ ‫ب��ه همين دليل بايد ابتدا گل‌و‌گياه به تهران ارس��ال‬ ‫و از آنجا به کش��ور مورد نظر فرس��تاده ش��ود که به‬ ‫علت حجم باالي استفاده از زمان‪ ،‬ممکن است گل‌ها‬ ‫خراب و پژمرده شوند‪.‬‬ ‫او معتق��د اس��ت ارائ��ه وام‌هاي کم بهره از س��وي‬ ‫بانک‌ه��ا ب��ه توليدکنن��دگان و کاهش بوروکراس��ي‬ ‫اداري‪ ،‬تقويت‌کنن��ده ص��ادرات در هم��ه زمينه‌ها از‬ ‫جمله صادرات گل‌و‌گياه خواهد بود‪.‬‬ ‫برخورد با تخلفات اقتصادی‬ ‫افتتاح واحد توليدي برج‌هاي انتقال نيرو‬ ‫آغاز تولید چدن در خوسف‬ ‫‪ :‬با هدف ایجاد تعادل در بازار کاال و خدمات‬ ‫و شناس��ایی به موق��ع و مقابله با تخلف��ات عوامل‬ ‫اقتصادی س��ودجو‪ ،‬ب��ا مش��ارکت همه‌جانبه مردم‬ ‫خراسان شمالی بیش از ‪ 228‬مورد گزارش مردمی‬ ‫در دی ماه سال جاری دریافت و رسیدگی شد‪.‬‬ ‫رییس س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تان‬ ‫خراس��ان ش��مالی گفت‪ :‬در زمینه شناسایی و برخورد قاطع با متخلفان‬ ‫اقتصادی و ایجاد ثبات در بازار کاال و خدمات‪ ،‬توس��ط ستادهای خبری‬ ‫مدیریت نظارت و بازرسی و ادارات صنعت‪ ،‬معدن و تجارت شهرستان‌ها‪،‬‬ ‫در دی ماه س��ال ج��اری در مجموع تعداد ‪ 228‬مورد ش��کایت مردمی‬ ‫درباره تخلفات واحدهای صنفی و غیرصنفی دریافت شد که در مقایسه‬ ‫با مدت مش��ابه س��ال قبل با کاه��ش ‪ 32/1‬درصدی مواجه اس��ت و با‬ ‫بررسی‌های انجام‌شده از مجموع ش��کایت‌های واصله‪ ،‬تعداد ‪ 63‬پرونده‬ ‫تشکیل شد‪.‬‬ ‫به گفته او بررس��ی‌ها نشان می‌دهد بیشترین شکایت از طریق تلفنی‬ ‫‪ 159‬مورد ( ‪ 43/6‬درصد کاهش نس��بت به مدت مشابه)‪ ،‬حضوری ‪54‬‬ ‫مورد (‪ 25/5‬درصد افزایش نس��بت به مدت مشابه) و کتبی ‪ 15‬مورد (‬ ‫‪ 36/6‬درصد افزایش نسبت به مدت مشابه) بوده است‪.‬‬ ‫نیکدل افزود‪ :‬در این مدت بیشترین شکایت کاال و خدمات مربوط به‬ ‫حمل و نقل درون‌شهری و برون‌شهری ‪ 16‬مورد‪ ،‬میوه و تره‌بار ‪ 12‬مورد‪،‬‬ ‫خوار بار ‪ 13‬مورد و پوشاک ‪ 11‬مورد بوده است‪.‬‬ ‫‪ :‬بزرگتري��ن واح��د تولي��دي برج‌ه��اي انتقال نيروي کش��ور با‬ ‫س��رمايه‌گذاري ‪ 206‬ميليارد ريال و ايجاد اشتغال مستقيم براي ‪ 50‬نفر‬ ‫در شهرک صنعتي زاهدان افتتاح شد‪.‬‬ ‫نو‌بلوچس��تان گف��ت‪:‬‬ ‫عل��ي اوسط‌هاش��مي‪ ،‬اس��تاندار سيستا ‌‬ ‫نو‌بلوچستان س��رزمين امواج‪ ،‬بادها‪ ،‬گرما و‪ ...‬است و با توجه به‬ ‫سيستا ‌‬ ‫ظرفيتي که دارد‪ ،‬مي‌تواند به قطب انرژي منطقه تبديل شود‪ .‬وي افزود‪:‬‬ ‫در بخش انرژي‪ ،‬صنعت و توليد و در کل براي توسعه استان در هر بخش‬ ‫بايد يک س��ند چشم‌انداز تعريف ش��ود و براساس آن به اجراي برنامه‌ها‬ ‫پرداخت تا به نتيجه مطلوب و موردنظر برسيم‪ .‬وي افزود‪ :‬قرار است يک‬ ‫کارخانه الستيک‌س��ازي س��ايز بزرگ با ‪ 55‬هزار تن ظرفيت در مرحله‬ ‫نخس��ت در استان احداث شود و س��ازمان ايدرو قرار است شرکت بافت‬ ‫بلوچ ايرانشهر را نيز در مديريت خود بگيرد و نساجي منطقه را گسترش‬ ‫نو‌بلوچس��تان گفت‪ :‬بايد طرح‌هاي مشارکتي با‬ ‫دهد‪ .‬اس��تاندار سيستا ‌‬ ‫کشورهاي همسايه را در دستورکار قرار دهيم که در اين زمينه مي‌توان‬ ‫با توجه به صنعت بس��يار فعال نس��اجي پاکس��تان بافت بلوچ را با آن‬ ‫صنعت همراه و هماهنگ کنيم‪ .‬هاشمي به برگزاري بيستمين کنفرانس‬ ‫شبکه‌هاي توزيع برق و نمايشگاه جانبي که ‪ 8‬و ‪ 9‬ارديبهشت ماه ‪ 94‬در‬ ‫زاهدان برگزار خواهد شد‪ ،‬اشاره کرد و گفت‪ :‬تاکنون ‪ 900‬مقاله داخلي‬ ‫و خارجي براي ش��رکت در اين کنفرانس به دبيرخانه رس��يده است و با‬ ‫توجه به استقبال‪ ،‬بايد از اين کنفرانس به عنوان يک فرصت بهره‌گيري‬ ‫کنيم و قابليت‌هاي استان را به افراد شرکت‌کننده معرفی کنیم‪.‬‬ ‫‪ :‬مراس��م آغاز عملیات اجرایی پ��روژه تولید‬ ‫چدن خاکس��تری ش��رکت چ��دن کویر خ��اوران با‬ ‫س��رمایه‌گذار چین��ی‪ ،‬در ش��هرک صنعتی ش��هید‬ ‫رحمانی شهرس��تان خوس��ف در زمینی به مساحت‬ ‫‪12‬هکت��ار با حض��ور نماینده مردم شهرس��تان‌های‬ ‫بیرجند‪ ،‬درمیان و خوسف برگزار شد‪.‬‬ ‫سید نعمت‌اله حقیقی‪ ،‬رییس سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت خراسان‬ ‫جنوبی گفت‪ :‬سرمایه‌گذاری برای طرح صنعتی تولید چدن توسط شرکت‬ ‫چینی در خراس��ان جنوب��ی با ظرفیت تولید س��االنه ‪100‬هزار تن انجام‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬سید نعمت‌اله حقیقی اشتغال مس��تقیم این طرح را ‪225‬نفر و‬ ‫میزان س��رمایه‌گذاری ثابت این طرح را ‪300‬میلی��ارد ریال عنوان کرد و‬ ‫افزود‪ :‬سرمایه‌گذاری خارجی این طرح نیز بیش از ‪27‬میلیون دالر است‪.‬‬ ‫سیدمحمدباقر عبادی‪ ،‬نماینده مردم شهرستان‌های بیرجند‪ ،‬درمیان و‬ ‫خوس��ف در مجلس نیز گفت‪ :‬با آغاز عملیات اجرایی پروژه شمش چدن‬ ‫کویر خوس��ف و بهره‌برداری از آن در آذر س��ال ‪ ،94‬زمینه اشتغال برای‬ ‫جوانان منطقه فراهم می‌ش��ود‪ .‬وی به اشتغال‌زایی این طرح‌ها اشاره کرد‬ ‫و اف��زود‪ :‬با ایج��اد و راه‌اندازی کارخانجات تولیدی‪ ،‬زمینه اش��تغال برای‬ ‫جوانان منطقه فراهم می‌ش��ود‪ .‬نماینده مردم بیرجند‪ ،‬درمیان و خوسف‬ ‫در مجل��س افزود‪ :‬امیدوارم مش��کل آب این پروژه از طریق ش��رکت آب‬ ‫منطقه‌ای خراسان جنوبی برطرف شود تا هرچه زودتر شاهد بهره‌برداری‬ ‫از این پروژه عظیم بخش خصوصی و سرمایه‌گذار خارجی باشیم‪.‬‬
‫‌شنبه ‪ 25‬بهمن ‪ 24- 1393‬ربیع‌الثانی ‪ 14 -1436‬فوریه ‪ -2015‬شماره ‪ -156‬پیاپی ‪1474‬‬ ‫‪report@smtnews.ir‬‬ ‫گزارش‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪22‬‬ ‫نقش استراتژیک تجارت در رشد اقتصادی آمریکا‬ ‫«جک» و لوبياي سحرآميز صنعتي‬ ‫خداحافظ گـری کوپـر!‬ ‫‪11‬‬ ‫قانون‬ ‫مجازات‌های‬ ‫کالهبرداران قضایی‬ ‫بررسی فعالیت‌ «کارچاق‌کن» ها در دادسرا‌ها و محاکم‬ ‫حبسوجريمه‌هايسنگيندرانتظارکالهبردارانقضايي‬ ‫رامین نعمتی _ گروه گزارش‪:‬‬ ‫پدي��ده «کارچاق‌کن��ي» و‬ ‫«واس��طه‌گري» در انج��ام امور‬ ‫اداري و قضايي آفتي است که سابقه طوالني‬ ‫در فساد دستگاه‌هاي اداري و قضايي داشته‬ ‫و دارد‪.‬‬ ‫يک حقوق��دان در اين باره در گفت‌وگو با‬ ‫اظهار کرد‪ :‬فردي که براي اخذ مجوز‬ ‫از اداره يا س��ازماني اقدام کرده اس��ت‪ ،‬براي‬ ‫سپري کردن هرچه س��ريع‌تر روند اداري و‬ ‫به عبارتي ديگر براي دور زدن اين مسير‪ ،‬به‬ ‫راحت��ي در دام کارچاق‌کن‌ها گرفتار خواهد‬ ‫ش��د و بدتر اين اس��ت که کار اداري وي به‬ ‫واسطه اين مجرمان در مدت زمان کوتاه‌‌تري‬ ‫انجام ش��ده و همين عامل باعث مي‌شود که‬ ‫آن ف��رد‪ ،‬ديگ��ران را ني��ز به اي��ن مجرمان‬ ‫معرفي کرده و نه تنها در وقوع جرم شراکت‬ ‫مي‌کند‪ ،‬بلکه آب در آس��ياب اين دس��ته از‬ ‫مجرمان نيز مي‌ريزد‪.‬‬ ‫دکتر مه��ران خوش‬ ‫‌س��لوک با بيان اينکه‬ ‫متاس��فانه اين پديده‬ ‫مجرمانه در دس��تگاه‬ ‫قضاي��ي‪ ،‬با س��رعت‬ ‫سرس��ام‌آوري نفوذ و رس��وخ ک��رده و افراد‬ ‫بسياري را قرباني خود کرده است‪ ،‬ادامه داد‪:‬‬ ‫تاس��ف بارتر آنکه‪ ،‬برخي از کارچاق‌کنان با‬ ‫انجام چندين جرم و آلوده کردن چندين نفر‬ ‫به نتیجه مورد نظر فرد قربانی هم می‌رسند‪.‬‬ ‫اي��ن اس��تاد دانش��گاه درب��اره اينک��ه‬ ‫«کالهبرداران قضايي خود را چگونه معرفي‬ ‫مي‌کنند؟» اظهار کرد‪ :‬اين گروه از مجرمان‬ ‫با خوشرويي و روابط عمومي قوي خود را به‬ ‫قرباني��ان نزديک کرده و ب��ا ادعاهاي واهي‪،‬‬ ‫قربانيان خود را به دام مي‌اندازند‪.‬‬ ‫خوش‌س��لوک از مهم‌تري��ن مصادي��ق‬ ‫متخلفان��ه کارچاق‌کن‌ها را ادعای آش��نايي‬ ‫و دوس��تي صميم��ي و نزديک ب��ا قضات يا‬ ‫ش��خص قاضي خاص مس��ئول رسيدگي به‬ ‫پرونده ش��خص قرباني‪ ،‬آشنايي و دوستي با‬ ‫مديران دفاتر دادگاه‌ها و دادس��راها و س��اير‬ ‫کارکن��ان اداري در مجتمع‌ه��اي قضايي و‬ ‫معرفي خ��ود به عن��وان قاضي بازنشس��ته‬ ‫يا مقام قضايي بازنشس��ته مانند دادس��تان‬ ‫شهرستان يا رييس دادگستري شهرستان‌ها‬ ‫و‪ ...‬عن��وان ک��رد‪ .‬ب��ه گفته وي‪ ،‬اي��ن افراد‬ ‫همچنين خود را وکيل باس��ابقه دادگستري‬ ‫يا مدير موسس��ه حقوقي معروف و معتبري‬ ‫که چند وکيل در اس��تخدام آن هستند و‪...‬‬ ‫معرفي مي‌کنن��د‪ .‬اين‌گونه افراد همچنين با‬ ‫ظاهري بس��يار آراس��ته و موجه با قربانيان‬ ‫خود برخورد کرده و ب��ا چرب‌زباني‪ ،‬اعتماد‬ ‫آنان را جلب مي‌کنند‪.‬‬ ‫اين استاد دانشگاه در تشريح فعاليت‌هاي‬ ‫کالهبرداران قضايي گف��ت‪ :‬اين افراد در دو‬ ‫گ��روه فعالي��ت مي‌کنند که گروه نخس��ت‪،‬‬ ‫کس��اني هس��تند که هيچ‌گون��ه ارتباطي با‬ ‫قضات‪ ،‬مديران يا کارکنان ش��عب نداشته و‬ ‫به‌طور محض‪ ،‬کالهبردار محسوب می‌شوند‪،‬‬ ‫چ��ون آنها ضمن ادعاي ارتب��اط با افراد ياد‬ ‫ش��ده‪ ،‬به قربانيان خود وعده‌هاي واهي داده‬ ‫درحالي که هيچ پل ارتباطي با آنان ندارند‪.‬‬ ‫وي درب��اره گ��روه نخس��ت اظه��ار کرد‪:‬‬ ‫اين‌گون��ه از مجرم��ان‪ ،‬پس از اخ��ذ وجه از‬ ‫قربانيان‪ ،‬يا متواري ش��ده يا پس از چندين‬ ‫نوب��ت گزارش ک��ذب از روند رس��يدگي به‬ ‫پرون��ده و چگونگي نزديک ش��دن به حکم‬ ‫موردنظ��ر‪ ،‬از قربانيان خ��ود اخذ وجه کرده‬ ‫و قبل از صدور حکم و رو ش��دن دست‌شان‪،‬‬ ‫متواري مي‌شوند‪ .‬به گفته اين حقوقدان‪ ،‬اين‬ ‫مجرمان دفتر کار مش��خص يا محل فعاليت‬ ‫ثاب��ت و خاصي نداش��ته و به‌ط��ور معمول‪،‬‬ ‫مالقات‌ه��اي خود را در محل کار قربانيان يا‬ ‫اس��امي جرائم قرار ندارد ول��ي زماني که از‬ ‫لفظ «کارچاق‌کن» يا «کالهبرداران قضايي»‬ ‫اس��تفاده مي‌کنيم‪ ،‬جرائ��م «کالهبرداري‪،‬‬ ‫ارتشاء‪ ،‬جعل يا غصب عنوان و ادعاي اعمال‬ ‫نفوذ برخالف حق و مقررات قانوني» به ذهن‬ ‫متبادر ش��ده که هر يک‪ ،‬مصداق بارز جرم‬ ‫بوده و در قانون مجازات اسالمي کشورمان‪،‬‬ ‫داراي مجازات هس��تند‪ .‬اين وکيل و استاد‬ ‫دانش��گاه خاطرنش��ان کرد‪ :‬بنابراين به نظر‬ ‫مي‌رس��د جرم‌انگاري جديدي با اين موضوع‬ ‫ضروري نبوده و نيس��ت‪ ،‬زيرا جرم ياد‌شده‪،‬‬ ‫ترکيبي از جرائم اس��ت و تعدد جرم‪ ،‬تعدد‬ ‫مجازات را نيز در پي خواهد داشت‪.‬‬ ‫‹ ‹چه بايد کرد؟‬ ‫محلي که خودش��ان تعيين می‌کنند‪ ،‬برگزار‬ ‫مي‌کنن��د‪ .‬وي در ادامه اف��زود‪ :‬اين گروه از‬ ‫کالهب��رداران تا قبل از متواري ش��دن‪ ،‬در‬ ‫هر ش��رايطي پاس��خ تلفني قربانيان را داده‬ ‫و به زبان عام‪ ،‬هميش��ه در دس��ترس بوده و‬ ‫از اي��ن طريق نيز اعتم��اد کامل طعمه‌هاي‬ ‫خ��ود را جلب مي‌کنند و قبل از صدور حکم‬ ‫و اخ��ذ وجه در چندين نوب��ت‪ ،‬با فروختن‪،‬‬ ‫سوزاندن يا خاموش کردن خط تلفن همراه‬ ‫خ��ود‪ ،‬امکان هر گونه دسترس��ي به خود را‬ ‫از بي��ن مي‌برند‪ .‬به گفت��ه وي‪ ،‬اين افراد اگر‬ ‫داراي مح��ل فعاليت موقت هم باش��ند‪ ،‬در‬ ‫ص��ورت صدور اتفاقي حکم ب��ه نفع قرباني‪،‬‬ ‫بقي��ه حق‌الزحمه مجرمانه خ��ود را گرفته و‬ ‫در صورت صادر شدن حکم به ضرر قرباني با‬ ‫اميدوار کردن وي به نقض حکم و تغيير آن‬ ‫کالهبرداران است‪.‬‬ ‫وي اف��زود‪ :‬اين دس��ته از مجرمان‪ ،‬به‌طور‬ ‫معم��ول دفتر کار ش��لوغ و پر رفت و آمدي‬ ‫داش��ته و همکاران خود را گروه وکال‪ ،‬گروه‬ ‫قضات‪ ،‬ماموران عالي رتبه نظامي و انتظامي‬ ‫و ماموران و مديران س��ازمان‌هاي اطالعاتي‬ ‫و اف��رادي ذي‌نفوذ در مراجع قضايي معرفي‬ ‫و ادع��ا مي‌کنند که هر گونه پرونده‌اي را در‬ ‫دس��تگاه قضايي به س��رانجام رسانده و راي‬ ‫مورد نظر را براي قرباني دريافت مي‌کنند‪.‬‬ ‫خوش‌س��لوک ب��ا تاکيد ب��ر اينک��ه اکثر‬ ‫کارکنان قضايي افرادي پاکدس��ت و س��الم‬ ‫هستند‪ ،‬گفت‪ :‬گاهي اتفاق مي‌افتد که تعداد‬ ‫اندکي از کارکنان فاس��د شاغل در دستگاه‬ ‫قضا با اين افراد ارتباط داش��ته و با دريافت‬ ‫رشوه از آنها توفيقاتي را در جريان رسيدگي‬ ‫س�خنگوي قوه‌قضاييه چندي پيش و در‬ ‫جريان شصت‌ودومين نشست خبري‌اش‬ ‫اعلام کرد که ‪ 4‬قاضي به علت تخلف‪ ،‬از‬ ‫منصب قضا س�لب صالحيت و از دستگاه‬ ‫قضا عزل شده‌اند‪.‬‬ ‫غالمحس�ين محس�ني اژه‌اي همچني�ن‬ ‫از تش�ديد سيس�تم نظارتي قوه‌قضاييه اعم از دادسراي‬ ‫عال�ي قض�ات و حفاظت اطالعات نس�بت به کس�اني که‬ ‫در داخ�ل قوه‌قضايي�ه يا احيانا خارج آن ب�ه نام قاضي يا‬ ‫کارمند تخلف مي‌کنند‪ ،‬خبر داد و افزود‪ :‬با افراد متخلف‬ ‫در مراحل بعدي دادرس��ي‪ ،‬وي را دست به‬ ‫سر کرده و در فرصتي مناسب‪ ،‬محل فعاليت‬ ‫خود را تغيير مي‌دهند‪.‬‬ ‫خوش‌سلوک‪ ،‬گروه ديگر را کالهبرداراني‬ ‫دانس��ت که با مدي��ران يا کارکنان ش��عب‬ ‫ارتباط داش��ته يا به ندرت ب��ا قاضي پرونده‬ ‫مورد نظ��ر ارتباط دارند‪ .‬ب��ه گفته وي‪ ،‬اين‬ ‫گروه از کالهبرداران قضايي به طور معمول‬ ‫داراي دفتر کار مش��خص ب��وده و قرارهاي‬ ‫مالق��ات ب��ا قرباني��ان را در دفت��ر کار خود‬ ‫تنظي��م مي‌کنند‪ .‬دفت��ر کار اينگونه افراد با‬ ‫نام موسسات حقوقي خودنمايي کرده و اين‬ ‫درحالي است که از لحاظ قانوني افرادي که‬ ‫وکيل رسمي دادگستري نيستند‪ ،‬اجازه داير‬ ‫ک��ردن دفاتر حقوقي را نداش��ته ولي نقص‬ ‫قان��ون ثبت ش��رکت‌ها در اين‌ب��اره‪ ،‬برخي‬ ‫از کالهب��رداران را صاحب دفتر و موسس��ه‬ ‫حقوق��ي و مش��اوره ک��رده که اي��ن مهم‪،‬‬ ‫يک��ي از داليل فعاليت آزادان��ه اين گروه از‬ ‫وکال نيز مرتکب جرم و تخلف مي‌شوند‪.‬‬ ‫به گفت��ه وي‪ ،‬از آنجا که اين کالهبرداران‬ ‫فاقد پروانه وکالت بوده و نمي‌توانند ش��خصا‬ ‫وکالت کنند‪ ،‬ناگزيرن��د با وکاليي همکاري‬ ‫کنند که يا پرونده‌اي به آنان ارجاع نمي‌شود‪،‬‬ ‫يا پرونده‌هاي بسيار کمي در دست داشته‪ ،‬يا‬ ‫اينکه کارآموز وکالت هستند و تجربه کافي‬ ‫در امر وکالت ندارند‪.‬‬ ‫به گفته خوش‌سلوک‪ ،‬کالهبرداران قضايي‪،‬‬ ‫قراردادهاي خود را با قربانيان با اس��تفاده از‬ ‫نام اين وکال منعقد کرده و فقط درصد بسيار‬ ‫ناچي��زي از مبلغ ق��رارداد را به وکيل مزبور‬ ‫پرداخت کرده و در مقابل‪ ،‬بيش��ترين مبلغ‬ ‫ق��رارداد را براي خود برمي‌دارند‪ .‬در مواردي‬ ‫هم ک��ه موکل‪ ،‬ب��ه دليل دس��ت‌نيافتن به‬ ‫نتيجه شرط‌ش��ده از وکيل شکايت مي‌کند؛‬ ‫در دس�تگاه قضايي�ه به ش�دت برخورد‬ ‫مي‌کنيم‪.‬‬ ‫وي اظه�ار ک�رد‪ :‬برخي از اف�راد بدون‬ ‫آنکه ارتباطي با قوه قضاييه داشته باشند‬ ‫به نام قوه‌قضاييه و با عناوين جعلي مانند‬ ‫کارمند ق�وه قضايي�ه‪ ،‬از برخي که توجه‬ ‫نمي‌کنند‪ ،‬اخاذي کرده و قاضي را بدنام مي‌کنند‪ .‬بعضي از‬ ‫آنها حتي برخي افراد داخل قوه را به فساد مي‌کشانند که‬ ‫با تشديد نظارت‌ها تاکنون ‪ 4‬قاضي شناسايي و از منصب‬ ‫قضا سلب صالحيت شده‌اند و پرونده آنها رسيدگي شد‪.‬‬ ‫به پرونده به دست مي‌آورند که اين موضوع‬ ‫ب��راي افراد قربان��ي به منزله اثب��ات ادعاي‬ ‫کالهب��رداران در اخ��ذ راي اس��ت‪ .‬وي در‬ ‫ادامه افزود‪ :‬با پيشرفت‌هاي حاصل شده در‬ ‫رسيدگي به پرونده‪ ،‬اين‌کار به فرد کالهبردار‬ ‫نسبت داده و فعاليت وي پررنگ جلوه داده‬ ‫مي‌ش��ود و يکي از اين عالئم کافي اس��ت تا‬ ‫افراد قرباني از قرارداد نامشروع خود احساس‬ ‫رضاي��ت کرده و افراد ديگ��ري را نيز به اين‬ ‫کالهبرداران معرفي کنند‪.‬‬ ‫به گفته وي‪ ،‬تاس��ف‌بارتر زماني است که‬ ‫اين عناصر معدود فاس��د شاغل در دستگاه‬ ‫قضايي‪ ،‬اين گروه از کارچاق‌کن‌ها را به ارباب‬ ‫رجوع و به مراجعان معرفي کنند‪.‬‬ ‫اين استاد دانشگاه اظهار کرد‪ :‬برخي از اين‬ ‫کارچاق‌کن‌ها (کالهبرداران قضايي)‪ ،‬آنچنان‬ ‫داراي نفوذ مي‌ش��وند ک��ه بعضي از وکیالن‬ ‫نيز براي دستيابي سريع‌تر و سهل‌تر به راي‬ ‫موردنظر‪ ،‬با اين افراد وارد تعامل شده و اين‬ ‫اي��ن کالهبرداران با توجه ب��ه اينکه قرارداد‬ ‫وکالت ب��ه نام فرد ديگ��ري (وکيل) تنظيم‬ ‫ش��ده‪ ،‬از ضمان دعوي مطروحه شانه خالي‬ ‫ک��رده و وکي��ل نگونبخت‪ ،‬ضام��ن جبران‬ ‫خس��ارت وارده به موکل مي‌شود و اين‌گونه‬ ‫اس��ت که بازهم کارچاق‌کن‌ها به دام قانون‬ ‫گرفتار نمي‌شوند‪.‬‬ ‫‹ ‹ض�رورت جرم‌انگاري جدي�د براي‬ ‫کالهبرداران قضايي‬ ‫با توج��ه به اص��ل قانوني‌ب��ودن جرايم و‬ ‫مجازات‌ه��ا‪ ،‬تنه��ا اعمال��ي جرم محس��وب‬ ‫مي‌ش��وند که قانون از آنها به عنوان «جرم»‬ ‫ياد کرده باش��د و در غيراي��ن صورت عمل‬ ‫مزبور جرم نيس��ت‪ .‬خوش‌س��لوک در پاسخ‬ ‫به اين پرس��ش ک��ه «آيا الزم اس��ت براي‬ ‫ج��رم کالهبرداري قضايي ي��ا کارچاق‌کني‪،‬‬ ‫جرم‌ان��گاري جدي��د انجام پذي��رد؟» گفت‪:‬‬ ‫در قواني��ن موضوع��ه کش��ورمان‪ ،‬عب��ارت‬ ‫«کارچاق‌کن��ي» ب��ه خودي خ��ود در زمره‬ ‫کالهبرداري قضايي يا کارچاق‌کني‪ ،‬سابقه‬ ‫طوالني در کش��ورمان داشته و چه‌بسا نبود‬ ‫برخورد مناس��ب دس��تگاه قضاي��ي چه در‬ ‫رژي��م گذش��ته و چه درح��ال حاضر‪ ،‬باعث‬ ‫تنومند‌شدن بدنه اين جرم و ريشه‌دواندن آن‬ ‫در دس��تگاه‌هاي دولتي و قضايي شده است‪.‬‬ ‫خوش‌س��لوک معتق��د اس��ت‪ :‬برخوردهايي‬ ‫که هرازگاهي توس��ط قوه قضاييه نيز انجام‬ ‫مي‌شود‪ ،‬آبي نيست که اين آتش را خاموش‬ ‫کند‪ ،‬بلکه به مثابه داروي مسکني است که‬ ‫به بيمار داده ش��ده و فعاليت اين دس��ته از‬ ‫مجرم��ان را به همراه فعاليت رابطان آنها در‬ ‫دس��تگاه قضايي به‌طور موق��ت کند کرده و‬ ‫پس از آنک��ه برخوردها با برخ��ي از عناصر‬ ‫متخلف به پايان رس��يد و آب‌ها از آس��ياب‬ ‫افت��اد‪ ،‬دوباره فعاليت اين گ��روه از مجرمان‬ ‫شدت بيشتري مي‌يابد‪.‬‬ ‫وي اف��زود‪ :‬کنت��رل ش��ديد مراجعان در‬ ‫بدو ورود ب��ه مجتمع‌هاي قضايي نيز درمان‬ ‫نيست‪ ،‬بلکه فقط نارضايتي را در بين ارباب‬ ‫رج��وع و مراجعان ايجاد ک��رده و اعتراضات‬ ‫مردمي را در پي خواهد داش��ت و از سويي‬ ‫ديگر معدود عناصر فاسد شاغل در دستگاه‬ ‫قضاي��ي‪ ،‬قرباني��ان را ب��ه ط��رق ديگري به‬ ‫کالهبرداران قضايي متصل مي‌کنند‪.‬‬ ‫خوش‌س��لوک ب��ا تاکيد بر اينک��ه «براي‬ ‫کم‌کردن آثار اين جرم در جامعه و س��پس‬ ‫حرکت به س��وي ريش��ه‌کن ک��ردن آن در‬ ‫کش��ور‪ ،‬حفاظت اطالع��ات قوه‌قضاييه بايد‬ ‫به طور مس��تمر از طريق رابطان مستقر در‬ ‫تمامي اماکن قضايي‪ ،‬نس��بت به شناسايي و‬ ‫دس��تگيري کالهبرداران قضايي و کارکنان‪،‬‬ ‫قض��ات و وکالي خاطي اقدام کند»‪ ،‬تصريح‬ ‫کرد‪ :‬براي افزايش بيش‌ازپيش سالمت امور‬ ‫قضايي الزم اس��ت دس��تگاه قضا و ش��عب‬ ‫جزاي��ي مربوطه با جدي��ت و بدون توجه به‬ ‫شهرت و روابط اين مجرمان در قوه‌قضاييه‪،‬‬ ‫نسبت به محاکمه و صدور حکم محکوميت‬ ‫آنان اقدام کنند‪ .‬به گفته وي‪ ،‬رس��يدگي به‬ ‫پرونده‌ه��ا و جرائم اين گ��روه از مجرمان‪ ،‬با‬ ‫حداکثر س��رعت انجام ش��ده و صدور حکم‬ ‫محکوميت اين افراد در حداقل زمان‪ ،‬معرفي‬ ‫اين افراد ب��ه مردم و اعالم حکم محکوميت‬ ‫آنه��ا با جدي��ت و از طريق اطالع‌رس��اني از‬ ‫س��وي قوه‌قضاييه‪ ،‬آموزش صحيح کارکنان‬ ‫در ب��دو اس��تخدام و همچني��ن به‌ص��ورت‬ ‫مس��تمر و ادواري و نيز نظارت مس��تمر بر‬ ‫کارکن��ان در محيط کار از ديگر راهکارهايي‬ ‫اس��ت که در ريشه‌کن کردن اين جرم تاثير‬ ‫بسزايي دارد‪.‬‬ ‫وي در ادام��ه اف��زود‪ :‬پرهي��ز از اطال��ه‬ ‫دادرسي‪ ،‬افزايش س��طح حقوق‪ ،‬دستمزد و‬ ‫مزاي��اي کارکنان‪ ،‬اطالع‌رس��اني مطبوعات‪،‬‬ ‫صداوسيما و خبرگزاري‌ها نسبت به معرفي‬ ‫اي��ن ج��رم و مج��ازات آن ب��ه آح��اد افراد‬ ‫جامعه‪ ،‬افزايش س��طح بينش حقوقي مردم‬ ‫و برگ��زاري دوره‌هاي آموزش قضات از ديگر‬ ‫موارد تاثيرگذار در کاهش جرم کالهبرداري‬ ‫قضايي است‪.‬‬ ‫کالهبرداران قضای��ی (کارچاق کن‌ها)‪ ،‬جرائمی‬ ‫مانند غصب یا جعل عنوان قضایی‪ ،‬غصب یا جعل‬ ‫عن��وان وکیل دادگس��تری و یا مقام��ات نظامی‪،‬‬ ‫انتظامی و اطالعاتی‪ ،‬اعم��ال نفوذ برخالف حق و‬ ‫مق��ررات قانونی‪ ،‬کالهبرداری و ارتش��ا را مرتکب‬ ‫می‌ش��وند که بر این اس��اس با توج��ه به ماده ‪55‬‬ ‫قان��ون وکالت‪ ،‬ه��ر فردی که فاقد پروانه رس��می‬ ‫وکالت بوده و ادعای وکالت کند یا مدعی مش��اور‬ ‫حقوق��ی و عناوین مرتبط ب��وده و چنانچه خود را‬ ‫مجاز در امر وکال��ت معرفی کند به حبس از یک‬ ‫تا ‪ 6‬ماه محکوم خواهد ش��د‪ .‬همچنین با اس��تناد‬ ‫به ماده ‪ 555‬کتاب پنجم قانون مجازات اس�لامی‬ ‫(تعزی��رات) مصوب س��ال ‪« ،1375‬هرکس بدون‬ ‫س��مت رس��می یا اذن از طرف دولت‪ ،‬خود را در‬ ‫مشاغل دولتی اعم از کشوری یا لشکری و انتظامی‬ ‫که از نظر قانون مربوط به او نبوده اس��ت‪ ،‬دخالت‬ ‫ده��د یا معرفی کند به حبس از ‪ 6‬ماه تا ‪ 2‬س��ال‬ ‫محکوم خواهد شد‪».‬‬ ‫کالهب��رداران قضای��ی ع�لاوه بر غص��ب و جعل‬ ‫عناوین قض��ات و وکال و‪ ،...‬مرتکب عنوان مجرمانه‬ ‫«اعم��ال نف��وذ برخالف ح��ق و مق��ررات قانونی»‬ ‫نیز می‌ش��وند‪ .‬مس��تند به قانون‪ ،‬چنانچه فردی با‬ ‫ادع��ای اینکه اعتبار و نفوذی ن��زد مأموران دولتی‪،‬‬ ‫ش��هرداری‌ها و مأموران دس��تگاه‌های دولتی دارد‪،‬‬ ‫وج��ه نقد ی��ا منافعی را تحصیل کن��د و تعهدی از‬ ‫کس��ی بگیرد‪ ،‬عالوه بر الزام به رد مال‪ ،‬به ‪ 6‬ماه تا‬ ‫‪ 2‬سال حبس و جزای نقدی نیز محکوم می‌شود‪.‬‬ ‫‹ ‹ارتشا‬ ‫دومی��ن جرم ارتکاب��ی که ش��اید بارزترین جرم‬ ‫گروه کالهبرداران قضایی نیز باش��د‪ ،‬ارتش��ا است‪.‬‬ ‫کارکن��ان یا قض��ات متخلف‪ ،‬پس از اخذ رش��وه از‬ ‫کارچاق‌کن‌ها‪ ،‬در حکم رش��وه گیرنده (مرتش��ی)‬ ‫محس��وب ش��ده و مطابق م��اده ‪ 3‬قانون تش��دید‬ ‫مج��ازات مرتکبین اختالس‪ ،‬ارتش��ا و کالهبرداری‬ ‫ب��ه ترتیب زیر مجازات می‌ش��وند‪« :‬در صورتی که‬ ‫قیمت م��ال یا وجه ماخوذ بی��ش از ‪ 20‬هزار ریال‬ ‫نباشد به انفصال موقت از ‪ 6‬ماه تا ‪ 3‬سال و چنانچه‬ ‫مرتک��ب در مرتبه مدیرکل یا همت��راز مدیرکل یا‬ ‫باالتر باشد به انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم‬ ‫خواهد ش��د و بیش از ای��ن مبلغ تا ‪ 200‬هزار ریال‬ ‫از یک س��ال تا ‪ 3‬سال حبس و جزای نقدی معادل‬ ‫قیم��ت مال یا وجه مأخوذ و انفصال موقت از ‪ 6‬ماه‬ ‫تا ‪ 3‬س��ال محکوم خواهد ش��د و چنانچه مرتکب‬ ‫در مرتبه مدیرکل یا همتراز مدیرکل یا باالتر باشد‬ ‫ب��ه جای انفصال موقت به انفصال دائم از مش��اغل‬ ‫دولت��ی محکوم خواهد ش��د‪ .‬در صورتی که قیمت‬ ‫مال یا وجه ماخوذ بیش از یک میلیون ریال باش��د‬ ‫مجازات مرتکب ‪ 5‬تا ‪ 10‬سال حبس به عالوه جزای‬ ‫نق��دی معادل قیمت مال یا وج��ه ماخوذ و انفصال‬ ‫دائم از خدمات دولتی و تا ‪ 74‬ضربه ش�لاق خواهد‬ ‫بود و چنانچه مرتکب در مرتبه پایین‌تر از مدیرکل‬ ‫یا همتراز آن باش��د به جای انفصال دائم به انفصال‬ ‫موقت از ‪ 6‬ماه تا ‪ 3‬سال محکوم خواهد شد‪».‬‬ ‫وکالی متخل��ف در این گ��روه از مجرمان نیز در‬ ‫حکم راش��ی محس��وب ش��ده و به مجازات مربوط‬ ‫ب��ه این ج��رم محک��وم می‌ش��وند و همانگونه که‬ ‫پیش‌تر نیز گفته ش��د با اس��تناد به تبصره ‪ 2‬ماده‬ ‫‪ 3‬قانون یاد ش��ده‪« :‬مال ناش��ی از ارتشا به عنوان‬ ‫تعزیر رش��وه‌دهنده به نفع دولت ضبط خواهد شد‬ ‫و چنانچه راشی به وس��یله رشوه امتیازی تحصیل‬ ‫کرده باشد‪ ،‬این امتیاز لغو خواهد شد‪».‬‬ ‫س��ومین گروهی ک��ه در جری��ان کارچاق کنی‬ ‫دچار جرم شده و مجرم محسوب می‌شوند‪ ،‬افرادی‬ ‫هس��تند که در جریان کالهبرداری قضایی‪ ،‬قربانی‬ ‫این جرم ش��ده و مال خود را از دست داده‌اند‪ .‬این‬ ‫افراد از یک س��و قربانی جرم کالهبرداری هستند و‬ ‫از س��وی دیگر مرتکب جرم ارتشا شده و «راشی»‬ ‫محسوب می‌شوند‪.‬‬ ‫این گروه به واس��طه رش��وه‌ای ک��ه از مال خود‬ ‫ب��ه «فرد یا افراد مرتش��ی» می‌دهند‪ ،‬مجرم بوده و‬ ‫مجازات ش��ده و مال ناشی از رشوه‌ای که پرداخت‬ ‫کرده‌اند به نفع دولت ضبط می‌شود و چنانچه بدین‬ ‫واس��طه‪ ،‬امتیازی کسب کرده باشند‪ ،‬آن امتیاز نیز‬ ‫لغو خواهد ش��د ضمن آنکه مجازات تعزیری نیز در‬ ‫انتظار این افراد خواهد بود‪ .‬این تعزیر ممکن اس��ت‬ ‫حبس یا جزای نقدی باشد‪.‬‬
‫نگاه ویژه‬ ‫جایگاه از دست رفته‬ ‫‪ 3‬هدف اس��تراتژیک تجاری دول��ت اوباما –ایجاد و‬ ‫اجرای قواعد تجاری‪ ،‬تقویت شرکا و بهبود توسعه‪ -‬در‬ ‫راس��تای تحقق هدفی بزرگتر یعن��ی احیای معماری‬ ‫و س��اختار اقتصاد بین‌المللی تبیین ش��ده‌اند‪ .‬ایجاد و‬ ‫اجرای قواعد تجارت تضمین می‌کند که سیستم آتی‬ ‫تج��ارت جهانی با ارزش‌ها و منافع امریکایی س��ازگار‬ ‫اس��ت‪ .‬تقویت مش��ارکت و اتحاد بین امریکا و س��ایر‬ ‫کشورها می‌تواند از این سیستم حمایت کرده و اساس‬ ‫پیگیری منافع دوجانبه گس��ترده‌تر را پایه‌ریزی کند‪.‬‬ ‫بهبود توسعه جامع و همه‌جانبه می‌تواند گسترش این‬ ‫سیس��تم را به دنبال داشته باش��د به گونه‌ای که هم‬ ‫منافع حاص��ل از آن افزایش یافته و هم این منافع به‬ ‫شکل گسترده تری به اشتراک گذاشته خواهند شد‪.‬‬ ‫مبنای اقتصادی و خط مش��ی تجارت دولت اوباما‪،‬‬ ‫منطقی و عاقالنه اس��ت و پیروی از آن ریس��ک‌های‬ ‫استراتژیک چندانی را به‌دنبال نخواهد داشت‪ .‬با توجه‬ ‫به محدودیت‌های سیاس��ت‌های مال��ی و پولی رایج‪،‬‬ ‫برای رس��یدن به رشد اقتصادی نمی‌توان منبعی بهتر‬ ‫از تج��ارت یافت‪ .‬ب��ا افزایش تنش در آس��یا و اطراف‬ ‫اروپ��ا مزیت‌های اس��تراتژیک قراردادهای تی‌پی‌پی و‬ ‫تی‪-‬تی‌ای‌پی بیش از پیش نمایان می‌شود‪.‬‬ ‫در عین حال واشنگتن برای اجرای سیاست تجاری‬ ‫خود با محدودیت‌های بی‌سابقه‌ای مواجه است‪ .‬امروزه‬ ‫امریکا در اقتصاد جهان��ی جایگاهی که پس از جنگ‬ ‫جهانی دوم به دست آورده بود را ندارد و باید با ایجاد‬ ‫ائتالفات تجاری در راس��تای بهبود جایگاه خود تالش‬ ‫کن��د‪ .‬در عین ح��ال منازعات و مناقش��ات اقتصادی‬ ‫فراوانی که م��ردم امریکا با آن مواجه هس��تند باعث‬ ‫ش��ده تا نوعی ح��س ناامنی و بدبینی درب��اره منافع‬ ‫تجاری ش��ایع ش��ود‪ .‬این نگرانی‌ها و ملاحظات کاملا‬ ‫منطقی هستند اما در اغلب موارد حاصل تلفیق «تاثیر‬ ‫تغییرات فناوری و جهانی شدن اقتصاد» با «پیامدهای‬ ‫توافق��ات تج��اری» می‌باش��ند‪ .‬در راس��تای رفع این‬ ‫مالحظ��ات و برخورداری از مش��ارکت بهت��ر کنگره‪،‬‬ ‫عموم مردم و س��ایر ذی‌نفع��ان‪ ،‬دولت اوباما در تالش‬ ‫اس��ت تا هرچه بیش��تر درباره خط مشی تجاری خود‬ ‫شفاف‌س��ازی کند و این هدف را ب��ا بحث درباره امور‬ ‫تجاری و مذاکرات متعدد با صاحبان کس��ب‌وکارهای‬ ‫کوچک‪ ،‬سازمان‌های غیردولتی و اتحادیه‌های کارگری‬ ‫و همچنین با برگزاری بیش از یک‌هزار و ‪ 400‬جلسه‬ ‫توجیه��ی در کنگ��ره درباره ق��رارداد تی‌پی‌پی دنبال‬ ‫کرده اس��ت‪ .‬دفت��ر نمایندگان تجاری امری��کا درباره‬ ‫هرگونه طرح پیش��نهادی دول��ت در مذاکرات تجاری‬ ‫با کمیسیون‌های مختلف کنگره به رایزنی می‌پردازد و‬ ‫تمام اعضای کنگره می‌توانند متن مذاکرات را بازبینی‬ ‫کنن��د‪ .‬این اقدامات دید مثبت عم��وم مردم و کنگره‬ ‫را به دنبال داش��ته اس��ت‪ .‬با تصویب قانون گسترش‬ ‫تجارت‪ ،‬مش��ارکت کنگره در این روند افزایش یافته و‬ ‫نهادینه خواهد شد‪ .‬طبق این قانون‪ ،‬کنگره می‌تواند از‬ ‫طریق تعیین اهداف مذاکراتی امریکا‪ ،‬تعیین چگونگی‬ ‫رایزنی طرف اجرایی با کنگره درباره توافقات تجاری و‬ ‫ارائ��ه جزئیات درباره روند قانونی ملاحظات کنگره در‬ ‫رابطه قراردادهای تجاری نقش خود در این مس��یر را‬ ‫گسترش دهد‪ .‬در عین حال با تضمین این که کنگره‬ ‫ب��ر روند مذاکرات تجاری ط��رف اجرایی نظارت دارد‪،‬‬ ‫قانون موردنظر به شرکای تجاری امریکا این اطمینان‬ ‫خاطر را می‌دهد که بهترین و قطعی‌ترین پیشنهادات‬ ‫خود را ب��ه پای میز مذاکره بیاورند‪ .‬قانون گس��ترش‬ ‫تجارت دارای پیش��ینه‌ای بلندمدت اس��ت که هر دو‬ ‫حزب سیاس��ی امریکا (دموکرات و جمهوریخواه) نیز‬ ‫درگی��ر آن بوده‌اند‪ .‬پیش��ینه این قانون ب��ه فرانکلین‬ ‫روزول��ت و کنگ��ره امری��کا در زم��ان «معامله جدید‬ ‫(‪ »)New Deal‬برم��ی گردد که هدف از آن تضمین‬ ‫نظارت کنگ��ره و همچنین تقویت ق��درت چانه زنی‬ ‫امریکا در مذاکرات بین‌المللی است‪.‬‬ ‫‹ ‹یا انتخاب تجارت و یا بازنده شدن‬ ‫راهکارهای تجاری نظی��ر تی‌پی‌پی‪ ،‬تی‪-‬تی‌ای‌پی و‬ ‫‪ AGOA‬این فرص��ت را به امریکایی‌ه��ا داده که به‬ ‫جای تطبیق خود با اقتصاد جهانی در ش��کل گرفتن‬ ‫آن نقش داش��ته باش��ند‪ .‬در حال حاض��ر رقابت بین‬ ‫سیس��تم تج��ارت آزاد مبتنی ب��ر قواع��د و قوانین با‬ ‫الگوه��ای تجاری مبتنی بر سیاس��ت موازنه اقتصادی‬ ‫و زیر حاکمیت دولت در حال افزایش است‪ .‬امریکا در‬ ‫تعریف و تبیین قواعد و قوانین تجاری در منطقه آسیا‬ ‫و اقیانوس��یه (به‌عنوان مثال) تنها نیست و البته تمام‬ ‫رقبای امریکا نیز همانند واش��نگتن نسبت به توسعه‬ ‫اس��تانداردهای زیس��ت محیطی و نیروی کار‪ ،‬تحقق‬ ‫حق��وق مالکیت‌های فکری‪ ،‬تضمی��ن رقابت منصفانه‬ ‫بی��ن ش��رکت‌های دولتی و ش��رکت‌های خصوصی و‬ ‫حفظ دسترسی به اینترنت آزاد و باز‪ ،‬متعهد نیستند‪.‬‬ ‫موف��ق نبودن امری��کا در تحقق و اجرای خط مش��ی‬ ‫تج��اری دولت اوباما به معنی از دس��ت دادن فرصتی‬ ‫مناس��ب برای ایجاد یک محیط کار ایمن‪ ،‬دسترسی‬ ‫به شرایط زیس��ت‌محیطی مناسب‌تر و جوامع سالم و‬ ‫آزادتر اس��ت‪ .‬شکست در اجرای این طرح می‌تواند به‬ ‫شکست در سایر حوزه‌ها نیز بیانجامد‪.‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‌شنبه ‪ 25‬بهمن ‪ 24- 1393‬ربیع‌الثانی ‪ 14 -1436‬فوریه ‪ -2015‬شماره ‪ -156‬پیاپی ‪1474‬‬ ‫گزارش‬ ‫‪report@smtnews.ir‬‬ ‫اوباما اجرای قواعد حاکم بر تجارت را در راس سیاست‌های خود قرار داده است‬ ‫نقش استراتژیک تجارت در رشد اقتصادی آمریکا‬ ‫گروه ترجمه‪ :‬اغلب رهبران و سیاس��تگذاران‬ ‫سراس��ر جهان در قرن بیستم میالدی اهمیت‬ ‫استراتژیک تجارت و سیاست اقتصاد بین‌الملل‬ ‫را به عنوان امری کلی در نظر گرفته و از دریچه‬ ‫قدرت نظامی به آن می‌نگریس��تند‪ .‬آنها عقیده‬ ‫داش��تند که نقش یک اقتص��اد قدرتمند این‬ ‫اس��ت که به عنوان عاملی برای توانمندسازی‬ ‫و حمایت از یک نیروی نظامی قوی عمل کند‬ ‫که این نیروی نظامی نی��ز از نظر آنها بهترین‬ ‫اب��زار ب��رای کس��ب و اعمال قدرت به ش��مار‬ ‫می‌رفت‪ .‬اما در دهه‌ه��ای اخیر رهبران جهان‬ ‫متوجه نادرس��ت بودن این دی��دگاه اقتصادی‬ ‫ش��ده و دانس��ته‌اند که تجارت فراتر از ابزاری‬ ‫محض برای دس��تیابی به قدرت نظامی است‪.‬‬ ‫آنها فهمیده‌اند که ش��کوفایی اقتصادی ابزاری‬ ‫مهم و اساس��ی است که کش��ورها می‌توانند با‬ ‫بهره‌گیری از آن‪ ،‬قدرت را ارزیابی و اجرا کنند‪.‬‬ ‫اهمیت اس��تراتژیک تجارت مس��ئله جدیدی‬ ‫نیس��ت‪ ،‬اما در س��ال‌های اخیر توج��ه به آن‬ ‫افزایش یافته و این امر باعث شده تا آن دسته‬ ‫از امور اقتصادی که به گسترش تجارت منجر‬ ‫می‌شوند به ش��دت مورد حمایت قرار بگیرند‪.‬‬ ‫توماس شلینگ‪ ،‬اقتصاددان امریکایی‪ 40 ،‬سال‬ ‫قبل اعالم کرد‪« :‬تجارت که تعریف گسترده آن‬ ‫موارد متعددی نظیر سرمایه‌گذاری‪ ،‬کشتیرانی‪،‬‬ ‫گردش��گری و مدیری��ت بنگاه‌ه��ای اقتصادی‬ ‫را ش��امل می‌ش��ود در واقع چیزی اس��ت که‬ ‫بخ��ش عمده‌ای از رواب��ط بین‌المللی پیرامون‬ ‫آن ش��کل می‌گیرد‪ .‬به همین دلیل سیاس��ت‬ ‫تج��اری یک کش��ور در واقع سیاس��ت امنیت‬ ‫ملی آن کشور است‪ ».‬در جهانی که بازارها در‬ ‫آن بی��ش از نیروهای نظامی نفوذ دارند‪ ،‬تنش‬ ‫بین اولویت‌های امنیت ملی و اهداف اقتصادی‬ ‫بیش از پیش نمایان اس��ت‪ .‬ب��ا این حال‪ ،‬یک‬ ‫کشور در بررس��ی توافقات جدید تجاری قبل‬ ‫از هرچی��ز ابتدا باید ب��ه ارزش‌ها و مزیت‌های‬ ‫اقتص��ادی این توافقات توجه کند‪ .‬قراردادهای‬ ‫تج��اری باید افزایش رش��د اقتصادی‪ ،‬حمایت‬ ‫از مش��اغل و تقویت طبقه متوس��ط جامعه را‬ ‫به دنبال داش��ته باش��ند‪ .‬برای نمونه‪ ،‬سهم و‬ ‫نقش تج��ارت در اقتصاد امریکا هرگز به اندازه‬ ‫امروز اهمیت نداش��ته است‪ .‬تجارت از افزایش‬ ‫دستمزدها در مشاغل مختلف حمایت می‌کند‪،‬‬ ‫باع��ث تحریک رش��د اقتص��ادی می‌ش��ود و‬ ‫رقابت‌پذیری اقتصاد امریکا را افزایش می‌دهد‪.‬‬ ‫س��ال گذش��ته ارزش صادرات کاال و خدمات‬ ‫امریکا به رک��ورد جدید ‪2/3‬تریلی��ارد دالری‬ ‫رسید که به نوبه خود حمایت از ‪11/3‬میلیون‬ ‫ش��غل در این کش��ور را به دنبال داشت‪ .‬در ‪5‬‬ ‫س��ال گذش��ته افزایش صادرات امریکا حدود‬ ‫یک‌س��وم از کل رش��د اقتصادی این کشور را‬ ‫به خود اختصاص داده و در ‪ 4‬س��ال گذش��ته‬ ‫نیز به ایج��اد ‪1/6‬میلیون ش��غل جدید منجر‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬مهم‌تر آنکه‪ ،‬مش��اغل موردنظر‬ ‫بودجه ‪ 13‬تا ‪18‬درصد از مش��اغل غیرمرتبط‬ ‫با صادرات را نیز تامین می‌کنند‪ .‬عالوه بر این‪،‬‬ ‫تجارت در جذب مش��ارکت س��رمایه‌گذاران و‬ ‫تولیدکنندگان به اقتص��اد امریکا نقش مهمی‬ ‫ایفا می‌کن��د‪ .‬این کش��ور دارای ب��ازار کالن‪،‬‬ ‫قوانی��ن ج��دی و محک��م‪ ،‬نی��روی کار ماهر‬ ‫برخوردار از فرهنگ سازمانی و منابع سرشار و‬ ‫روزافزون انرژی به‌صرفه می‌باشد‪ .‬سیاست‌های‬ ‫تجاری دولت اوباما به گونه‌ای طراحی و تبیین‬ ‫شده که با جذب هر چه بیشتر سرمایه‌گذاران‪،‬‬ ‫امری��کا را در مرک��ز مجموعه‌ای گس��ترده از‬ ‫توافق��ات تجاری قراردهد به گونه‌ای که امکان‬ ‫دسترسی نامحدود بیش از دوسوم اقتصادهای‬ ‫جه��ان به بازار تجاری امریکا فراهم ش��ود‪ .‬در‬ ‫نتیج��ه این سیاس��ت ها‪ ،‬امری��کا هم‌اکنون از‬ ‫امتیاز افزایش س��رمایه‌گذاری و جذب مشاغل‬ ‫تولیدی برخوردار اس��ت و این کش��ور جایگاه‬ ‫خود را ب��ه عنوان پایگاه تولیدی جهان تثبیت‬ ‫کرده است‪ .‬ش��رکت‌های مختلف در اندازه‌ها و‬ ‫حوزه‌های فعالیتی متف��اوت بار دیگر خواهان‬ ‫تولی��د محصوالت در امریکا و صادر کردن این‬ ‫محصوالت به سراس��ر جهان هس��تند‪ .‬نزدیک‬ ‫به ‪ 7‬دهه اس��ت که در سیستم تجارت جهانی‬ ‫اهداف رهبران و معماران اصلی این سیستم از‬ ‫جمله دولتمردان امریکایی نظیر دین آچسون‬ ‫و جورج مارش��ال اجرا می‌شود‪ .‬این سیستم به‬ ‫اشتغالزایی در امریکا و ایجاد صلح و شکوفایی‬ ‫در کش��ورهای سراس��ر جهان منجر ش��ده اما‬ ‫هیچک��س قدر و ارزش واقعی این سیس��تم را‬ ‫نمی‌داند‪ .‬در س��ال‌های اخی��ر برخی تغییرات‬ ‫ساختاری نظیر جهانی شدن اقتصاد‪ ،‬تغییرات‬ ‫فناوری و رش��د اقتصادهای نوظهور چشم‌انداز‬ ‫بین‌الملل��ی را تغیی��ر داده‌ان��د‪ .‬همان‌طور که‬ ‫باراک اوباما در سال‌جاری میالدی متذکر شد‪،‬‬ ‫با تغییر جهان‪ ،‬معماری سیستم تجارت جهانی‬ ‫نی��ز باید تغییر کند‪ .‬برای پیش��برد این تغییر‪،‬‬ ‫دولت اوباما در خط‌مش��ی تج��اری خود بر ‪3‬‬ ‫هدف اس��تراتژیک متمرکز شده است‪ :‬ایجاد و‬ ‫اجرای قواعد تجاری‪ ،‬تقویت مشارکت تجاری‬ ‫امریکا با سایر کش��ورها و گسترش همه‌جانبه‬ ‫توسعه اقتصادی‪ .‬هریک از این اهداف عالوه بر‬ ‫کمک به تحقق احیای سیستم تجارت جهانی‬ ‫این امکان را به امریکا می‌دهد که همچنان در‬ ‫این سیس��تم نقش اصلی را ایفا و در عین حال‬ ‫تضمی��ن کند که منافع و ارزش‌های امریکا در‬ ‫این سیستم مورد توجه قرار خواهد گرفت‪.‬‬ ‫تجارت‪ ،‬ابزاری برای تقویت متحدان بین‌المللی‬ ‫تجارت به عنوان ابزاری برای تقویت ش��رکا‬ ‫و متح��دان بین‌المللی نقش عم��ده‌ای را در‬ ‫فص��ول مهم تاری��خ امریکا ایفا کرده اس��ت‪.‬‬ ‫به‌عنوان ش��اهدی مهم بر ای��ن ادعا می‌توان‬ ‫به جنگ جهانی دوم و زمانی اش��اره کرد که‬ ‫امریکا توانست به کشورهای غرب اروپا و ژاپن‬ ‫بی��ش از آنچه این کش��ورها تمایل داش��تند‬ ‫دسترس��ی پیدا کند‪ .‬این هدف در راس��تای‬ ‫تس��ریع بازسازی این کش��ورها و انضمام آنها‬ ‫به یک نظام بین‌المللی آزاد و مبتنی بر قانون‬ ‫دنبال ش��د‪ .‬از تج��ارت همچنی��ن می‌توان‬ ‫به‌عن��وان اب��زاری موثر و کارامد در راس��تای‬ ‫پیام‌رس��انی غیرمس��تقیم به متحدان و رقبا‬ ‫نیز بهره گرفت‪ .‬همین پیام‌رسانی اصلی‌ترین‬ ‫انگیزه انگلیس برای امضای قرارداد تجاری با‬ ‫امریکا در س��ال ‪1938‬م‪ ،‬درست قبل از وقوع‬ ‫جن��گ جهانی دوم‪ ،‬بود‪ .‬اگرچ��ه این قرارداد‬ ‫برای انگلیس منافع اقتصادی اندکی به دنبال‬ ‫داشت اما نمایانگر اتحاد امریکا و انگلیس بود‪.‬‬ ‫در نخس��تین قرارداد تج��ارت آزاد امریکا که‬ ‫در س��ال ‪1985‬م با رژیم صهیونیستی منعقد‬ ‫شد‪ ،‬اهداف پیام رسانی درست همانند اهداف‬ ‫اقتص��ادی برای این کش��ور مهم ب��ود‪ .‬هرکه‬ ‫درب��اره اهمیت اس��تراتژیک تجارت ش��ک و‬ ‫شبهه‌ای دارد می‌تواند با توجه به عکس‌العمل‬ ‫س��ال گذش��ته روس��یه در مقابل چشم‌انداز‬ ‫تقوی��ت روابط تج��اری اوکراین ب��ا غرب به‬ ‫اطمینان خاطر برسد‪ .‬سیستم تجارت جهانی‬ ‫همچنین مسیر را برای رقابت صلح‌آمیز و حل‬ ‫و فصل مناقش��ات هموار می‌کند‪ ،‬مناقش��اتی‬ ‫که ش��اید ب��ا بهره‌گی��ری از ابزاره��ای دیگر‬ ‫تش��دید ش��وند‪ .‬همان طور که هری ترومن‬ ‫رییس‌جمهور وق��ت امریکا در س��ال ‪1947‬‬ ‫میالدی درباره لزوم ایجاد یک سازمان تجارت‬ ‫بین‌المللی متذکر شد‪« ،‬با گذر زمان‪ ،‬عادات و‬ ‫رفتارهای مشارکتی که در فعالیت‌های تجاری‬ ‫ش��کل می‌گیرن��د می‌توانند ب��ا از بین بردن‬ ‫س��وءتفاهمات‪ ،‬اعتمادسازی کرده و همکاری‬ ‫کش��ورها در س��ایر امور را افزای��ش دهند و‬ ‫فضای��ی ایجاد کنند که به حفظ و ثبات صلح‬ ‫بیانجام��د‪ ».‬با توجه به تحوالت اخیر آس��یا و‬ ‫اروپ��ا – تنش‌های موجود در دریای ش��رق و‬ ‫جن��وب چین و بحران اوکرای��ن‪ -‬تلویحات و‬ ‫نتایج استراتژیک سیاست تجاری امریکا کمتر‬ ‫مورد توجه قرار گرفته اس��ت‪ .‬برای بس��یاری‬ ‫از کش��ورها ک��ه قرار اس��ت عض��و توافقنامه‬ ‫تی‌پی‌پی ش��وند این تصور که جایگاه امریکا‬ ‫در منطق��ه بیش از پیش تثبیت خواهد ش��د‬ ‫قواعد تجارت جهانی‬ ‫در صورت فراهم بودن زمین��ه امریکا می‌تواند با برخورداری از‬ ‫مبتکرترین شرکت‌ها و نیروی کار فعال در سراسر جهان به رقابت‬ ‫در بازار جهانی پرداخته و در این رقابت پیروز شود‪ .‬دولت امریکا‬ ‫اجرای قواعد حاکم بر تجارت را در راس سیاس��ت‌های خود قرار‬ ‫داده و هر زمان که مناقشه‌ای را در سازمان جهانی تجارت مطرح‬ ‫کرده و این س��ازمان درخصوص مناقش��ات مذکور تصمیم‌گیری‬ ‫کرده‪ ،‬امریکا برنده دعوی بوده اس��ت‪ .‬ب��ه عنوان مثال‪ ،‬اقدام این‬ ‫کشور در مخالفت با سیاست چین مبنی بر محدودیت دسترسی‬ ‫ب��ه مواد معدنی کمیاب و یا متوقف کردن سیاس��ت آرژانتین در‬ ‫محدودکردن واردات محصوالت کش��اورزی نه‌تنها سودرسانی به‬ ‫کارگران‪ ،‬کش��اورزان و کس��ب‌و کارهای مختل��ف امریکایی را به‬ ‫دنبال داش��ت بلکه باعث تقویت سیستم تجارت مبتنی بر قوانین‬ ‫و قواعد نیز شد‪.‬‬ ‫توافقنامه مش��ارکت کش��ورهای ترانس پاس��یفیک (تی‌پی‌پی)‬ ‫می‌تواند فرصتی بی‌نظیر برای به روز رسانی قواعد تجارت جهانی‬ ‫باشد‪ .‬این توافقنامه یک قرارداد تجاری جامع و بلندپروازانه است‬ ‫که مذاکرات پیرامون آن بین امریکا و ‪ 11‬کش��ور منطقه آس��یا‪-‬‬ ‫اقیانوسیه در حال برگزاری است‪.‬‬ ‫این قرارداد نمایانگر پایه و اس��اس اس��تراتژی دولت اوباما برای‬ ‫روی آوردن ب��ه آس��یا در همکاری‌ه��ای تجاری اس��ت‪ .‬طرفین‬ ‫مذاکره‌کننده در خصوص این توافقنامه بیش از ‪40‬درصد از تولید‬ ‫ناخال��ص داخلی جهان را به خود اختص��اص داده‌اند که این رقم‬ ‫یک سوم کل تجارت جهانی را شامل می‌شود‪.‬‬ ‫این توافقنامه با ایجاد قوی‌ترین استانداردهای زیست‌محیطی و‬ ‫نیروی کار که در کل تاریخ قراردادهای تجاری امریکا بی‌س��ابقه‬ ‫اس��ت مس��یر تجارت بین‌المللی را هموار خواه��د کرد‪ .‬به عنوان‬ ‫مثال‪ ،‬امریکا برای انعقاد این قرارداد سایر کشورها را وادار کرده تا‬ ‫می‌تواند طع��م منافع اقتصادی این قرارداد را‬ ‫خوش��ایندتر کند‪ .‬همچنین از آنجا که اجرای‬ ‫قرارداد تی‌پی‌پی باعث تحکیم تعهدات امریکا‬ ‫برای توس��عه و پایداری در آسیا در یک دوره‬ ‫مهم خواهد شد‪ ،‬نهایی شدن قرارداد مشارکت‬ ‫تج��اری و س��رمایه‌گذاری تران��س آتالنتیک‬ ‫(‪ )T-TIP‬ح��اوی پیامی واضح درباره قدرت‬ ‫این قرارداد امریکایی‪-‬اروپایی به سراسر جهان‬ ‫خواهد ب��ود‪ -‬که با توجه به ناآرامی حاصل از‬ ‫بحران اوکراین در سراس��ر قاره اروپا می‌تواند‬ ‫یادآوری به موقعی باشد‪.‬‬ ‫روابط اقتصادی بین امریکا و شرکای تجاری‬ ‫اروپایی این کشور بسیار چشمگیر است‪ :‬یک‬ ‫تریلیون دالر تجارت س��االنه‪ 4 ،‬تریلیون دالر‬ ‫سرمایه‌گذاری مش��ترک و ایجاد ‪ 13‬میلیون‬ ‫ش��غل برای مردم امریکا و اروپا که اش��تغال‬ ‫آنها به تجارت و س��رمایه‌گذاری مشترک بین‬ ‫امریکا و اروپا وابس��ته است حاصل این روابط‬ ‫اقتصادی گسترده می‌باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹ ادامه روند افزایش رشد‬ ‫سیاس��ت تج��اری امری��کا ه��م ب��ه دنبال‬ ‫به‌روزرسانی س��اختار اقتصاد جهانی و هم به‬ ‫دنبال گسترش و توسعه آن است‪ .‬امریکا پس‬ ‫از جنگ جهانی دوم در ایجاد دسترس��ی بازار‬ ‫به کش��ورهای در حال توس��عه نقش مهمی‬ ‫ایفا کرده اس��ت‪ .‬افراد هم‌اکن��ون بیش از هر‬ ‫در راستای حفظ شرایط قابل قبول کاری به حل و فصل مسائلی‬ ‫نظیر کار اجباری و کار کودکان بپردازند‪ .‬امریکا همچنین با ارائه‬ ‫طرح‌های پیش��نهادی مبنی بر رس��یدگی ب��ه ممنوعیت قاچاق‬ ‫حیات وحش‪ ،‬قط��ع غیرقانونی درختان و توق��ف یارانه‌هایی که‬ ‫به بهره‌برداری بیش از حد آبزیان منجر ش��ود‪ ،‬گام‌های نخستین‬ ‫را در این مس��یر برداشته اس��ت‪ .‬تصویب قوانینی که مانع چنین‬ ‫فعالیت‌هایی شوند می‌تواند تضمین‌کننده پایداری و ثبات تجاری‬ ‫و تسهیم گسترده منافع حاصل از آن باشد‪.‬‬ ‫کشورهای عضو توافقنامه تی‌پی‌پی همچنین در راستای تحقق‬ ‫رقابت منصفانه بین شرکت‌های خصوصی و بنگاه‌های دولتی که‬ ‫از یارانه یا س��ایر مزایا بهره‌مند هستند نیز تالش می‌کنند‪ .‬دولت‬ ‫امریکا همچنین به دنبال تضمین دسترسی نامحدود به اینترنت‬ ‫و تبادل آزاد اطالعات و داده‌ها است تا کسب و کارهای کوچک و‬ ‫متوسط سراسر جهان بتوانند به بازارهای جهانی دسترسی داشته‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫ب��ا افزایش ضرورت تبیی��ن قواعد و قوانین جدید رس��یدن‬ ‫ب��ه توافقی دقیق اندکی دش��وار اس��ت‪ .‬اقتصادهای نوظهوری‬ ‫نظی��ر چی��ن و هند به دنب��ال افزایش قدرت و نف��وذ خود در‬ ‫ام��ور بین‌المللی هس��تند‪ ،‬اما آنه��ا در عین ح��ال از پذیرش‬ ‫مسئولیت‌های متناسب با افزایش نقش خود در اقتصاد جهانی‬ ‫خودداری می‌کنند‪ .‬مثال در اوایل سال ‪2014‬میالدی تعدادی‬ ‫از کشورها به رهبری هند از اجرای توافقنامه تسهیالت تجاری‬ ‫سازمان تجارت جهانی خودداری کردند‪ .‬این توافقنامه به دنبال‬ ‫ح��ذف موانع مرزی و کاهش مناقش��ات گمرک��ی و در نتیجه‬ ‫افزای��ش فعالیت‌های اقتصادی به‌ویژه در کش��ورهای در حال‬ ‫توسعه است‪ .‬امریکا با همکاری کشورهایی که تمایل به پیروی‬ ‫از قواعد و قوانین جدی و محکم‌تری را دارند به سیاس��ت‌های‬ ‫خود در حوزه‌های مذکور و س��ایر زمینه‌ها ادامه خواهد داد با‬ ‫ای��ن امید که به تالش‌های چندجانبه س��ازمان تجارت جهانی‬ ‫تحرک بیشتری ببخشد‪.‬‬ ‫زمان دیگری از سیس��تم تجارت جهانی سود‬ ‫می‌برند‪.‬‬ ‫با این حال جای تاسف دارد که آنچه کوفی‬ ‫عنان دبیرکل وقت س��ازمان ملل در آغاز قرن‬ ‫‪ 21‬گفت هنوز هم از سقم و صحت برخوردار‬ ‫اس��ت‪« :‬بازن��دگان اصل��ی در دنی��ای نابرابر‬ ‫امروزی آنهایی نیس��تند که در مقابل جهانی‬ ‫شدن کاملا تسلیم هستند و هیچ راه گریزی‬ ‫ندارند‪ .‬بازندگان اصلی آنهایی هس��تند که از‬ ‫این روند کنار گذاش��ته می‌شوند‪ ».‬فقیرترین‬ ‫کشورهای جهان هنوز با چالش‌های عمده‌ای‬ ‫مواجه هس��تند اما سیاس��ت تج��اری امریکا‬ ‫با تش��ویق حاکمیت مناس��ب و رش��د پایدار‬ ‫می‌تواند کاهش فق��ر و افزایش پایداری را به‬ ‫دنبال داشته باش��د‪ .‬با تجارت نمی‌توان تمام‬ ‫چالش‌های توسعه را از بین برد‪ ،‬اما می‌توان آن‬ ‫را به عنوان بخش ضروری تمام استراتژی‌های‬ ‫موفق و پایدار توس��عه در نظر گرفت‪ .‬تجارت‬ ‫افزایش رشد اقتصادی‪ ،‬تحریک سرمایه‌گذاری‬ ‫و گسترش رقابت را به دنبال دارد که می‌تواند‬ ‫به افزایش اش��تغالزایی و درآمد بیش��تر برای‬ ‫فقرا بیانجامد‪ .‬رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری‬ ‫نیز به نوبه خود این امکان را برای کشورهای‬ ‫در حال توسعه فراهم می‌کند که روند تامین‬ ‫مال��ی طرح‌های ض��د فقر و بهب��ود خدمات‬ ‫عمومی را تس��ریع کنند‪ .‬این چرخه ارزشمند‬ ‫ب��ه عوام��ل متع��ددی نظیر نهاده��ای قوی‪،‬‬ ‫حاکمی��ت قانون‪ ،‬زیرس��اخت‌های مناس��ب‬ ‫و کاف��ی و کیفی��ت مراقبت‌های پزش��کی و‬ ‫تحصیالت بس��تگی دارد‪ .‬کمک‌های خارجی‬ ‫نیز در بس��یاری از این عرصه‌ها نقش مهمی‬ ‫ایفا می‌کند اما با گذش��ت زمان رش��د پایدار‬ ‫واقعی مستلزم تجارت و سرمایه‌گذاری است‪.‬‬ ‫تجارت و توسعه هرگز به اندازه دهه‌های اخیر‬ ‫به هم مرتبط و وابسته نبوده‌اند‪ .‬بین سال‌های‬ ‫‪ 1991‬تا ‪ 2011‬میالدی س��هم کشورهای در‬ ‫حال توس��عه از تجارت جهانی ‪2‬برابر شده و‬ ‫نزدیک به یک میلیارد نفر از فقر رها شده‌اند‪.‬‬ ‫برخ��ی از کش��ورها ک��ه بیش��تر ب��ه تجارت‬ ‫پرداختن��د –از جمله کش��ورهای آس��یایی‪-‬‬ ‫شاهد افزایش چشمگیر توسعه بودند در حالی‬ ‫که در کش��ورهایی که از سیاس��ت‌های بست ‌ه‬ ‫بهره گرفتند –نظیر کش��ورهای خاورمیانه و‬ ‫ش��مال آفریقا‪ -‬روند توسعه چندان گسترش‬ ‫نیاف��ت‪ .‬در اواس��ط ده��ه ‪ 1990‬می�لادی‬ ‫میزان س��رمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی‬ ‫در کش��ورهای در حال توس��عه بیش از نرخ‬ ‫کمک‌های خارجی به این کش��ورها بود‪ .‬سال‬ ‫(‪ 2013‬م) برای نخس��تین بار در تاریخ ارزش‬ ‫تج��ارت بین کش��ورهای در حال توس��عه از‬ ‫ارزش تجارت بین کشورهای درحال توسعه و‬ ‫کشورهای توسعه یافته فزونی گرفت‪.‬‬
‫‌شنبه ‪ 25‬بهمن ‪ 24- 1393‬ربیع‌الثانی ‪ 14 -1436‬فوریه ‪ -2015‬شماره ‪ -156‬پیاپی ‪1474‬‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪20‬‬ ‫پرداخت ‪ 47‬هزار ميليارد تومان وام تا پايان سال‬ ‫خودپردازها در هر ثانیه ‪ 158‬تراکنش انجام دادند‬ ‫اصالحات در بورس‬ ‫‪13‬‬ ‫کارشناسان از تاثیر کاهش قیمت طالی سیاه بر درآمد مالیاتی می‌گویند‬ ‫مالیات هم بوی نفت می‌دهد‬ ‫س�مانه گالب‪ -‬گروه اقتص�ادی‪ :‬کاهش درآمدهای‬ ‫نفتی در چند س��ال گذشته که به‌دلیل تحریم‌ها و پس‬ ‫از آن کاه��ش قیمت نف��ت در بازارهای بین‌المللی رقم‬ ‫خورده است‪ ،‬دولتمردان کشور را به لزوم جدایی اقتصاد‬ ‫از نفت بیش از گذشته آگاه کرده است‪ .‬یکی از مهم‌ترین‬ ‫مجراهایی که اقتصاد کش��ور م��ا را به درآمدهای نفتی‬ ‫پیوند داده‪ ،‬بودجه دولت و شیوه هزینه‌کردن دالرهای‬ ‫نفتی در اقتصاد با توجه به برنامه‌ریزی‌‌های انجام شده‪،‬‬ ‫است‪ .‬از این رو اگر دولت می‌خواهد ارتباط اقتصاد را با‬ ‫نفت قطع کند‪ ،‬باید در وهله نخست‪ ،‬وابستگی خود به‬ ‫درآمدهای نفتی را کاهش دهد و سهم درآمد حاصل از‬ ‫صادرات این طالی سیاه را در بودجه به حداقل برساند‪.‬‬ ‫ب��ا توجه به این مهم دول��ت یازدهم در الیحه بودجه‬ ‫س��ال آینده با کاهش محسوس س��هم نفت نشان داد‬ ‫اراده جدی برای جدایی اقتصاد از نفت دارد‪ .‬هم‌راس��تا‬ ‫ب��ا این تصمیم و حتی پی��ش از آن و از همان روزهای‬ ‫ابتدایی که دولت تصدی امور را به دست گرفت‪ ،‬اهتمام‬ ‫جدی برای بهبود سیستم مالیات‌ستانی نیز در مسئوالن‬ ‫اقتصادی کشور وجود داشت و کاهش سهم درآمدهای‬ ‫نفت��ی در بودجه هم‌زمان با افزایش س��هم درآمدهای‬ ‫مالیاتی از کل منابع درآمدی دولت پیگیری می‌شد‪.‬‬ ‫با این وجود دس��تیابی به ای��ن هدف همواره با موانع‬ ‫ج��دی روبه‌رو بوده اس��ت‪ .‬ج��دا از نارس��ایی تاریخی‬ ‫سیس��تم مالیات‌گیری در کش��ور‪ ،‬مش��کل دیگری که‬ ‫درآمده��ای مالیاتی با آن درگیر هس��تند‪ ،‬وابس��تگی‬ ‫مالیات به نفت اس��ت‪ .‬به عبارت دیگر اگرچه قرار است‬ ‫مالیات جایگزین درآمد نفتی در بودجه باشد‪ ،‬اما میزان‬ ‫مالیاتی که دولت می‌تواند از جامعه بگیرد هم از راه‌های‬ ‫مختلف به درآمد نفتی وابس��ته شده است‪ .‬این موضوع‬ ‫افزایش درآمدهای مالیاتی را در ش��رایطی که دولت با‬ ‫کاهش قیمت نفت روبه‌روست با مشکل مواجه می‌کند‪.‬‬ ‫‹ ‹ حلقه نفت‪ ،‬رشد اقتصادی و مالیات‬ ‫در این زمینه یک کارش��ناس اقتصادی با بیان اینکه‬ ‫مالیات با درآمدهای ملی در اقتصاد کالن ارتباط دارد‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬به دلیل همین ارتباط ه��ر زمان که درآمدهای‬ ‫ملی رشد کند‪ ،‬درآمد مالیاتی نیز افزایش می‌یابد‪.‬‬ ‫علی صادقین افزایش درآمد ملی‬ ‫را به معنی رش��د اشتغال و رشد‬ ‫درآمده��ای حقیق��ی دانس��ت و‬ ‫اف��زود‪ :‬طبیعی اس��ت زمانی که‬ ‫رش��د اقتص��ادی در یک کش��ور‬ ‫افزای��ش می‌یابد و اقتصاد در رونق قرار دارد‪ ،‬دولت هم‬ ‫می‌تواند از فعالیت‌ها مالیات کسب کند و درآمد خود را‬ ‫افزایش ده��د‪ .‬در این حالت به دلیل افزایش اش��تغال‬ ‫تعداد افرادی که مالیات می‌پردازند هم افزایش می‌یابد‪.‬‬ ‫وی با توجه ب��ه این موضوع‪ ،‬ارتباط نفت و مالیات را‬ ‫براس��اس نقشی که نفت در رشد اقتصادی دارد تعریف‬ ‫درصد تغییرات‬ ‫(سال)‬ ‫ک��رد و افزود‪ :‬در اقتصادهای نفتی‪ ،‬رکود یا رونق تابعی‬ ‫از درآمدهای نفتی اس��ت و به همین نسبت مالیات نیز‬ ‫از درآمدهای نفتی تبعیت می‌کند‪.‬‬ ‫به گفته صادقین‪ ،‬اقتصاد ایران نیز دارای ویژگی‌‌های‬ ‫یک اقتصاد نفتی اس��ت به همین دلیل در س��ال‌هایی‬ ‫ک��ه ما ب��ا تکیه بر درآمدهای نفتی رش��د ص��ادرات و‬ ‫سرمایه‌گذاری داشته‌ایم به دنبال آن یک رشد اقتصادی‬ ‫در کش��ور محقق شده و درآمدهای مالیاتی نیز افزایش‬ ‫یافته است‪.‬‬ ‫این کارشناس اقتصادی افزود‪ :‬به دلیل همین ارتباط‬ ‫گفته می‌ش��ود در اقتصاد نفت��ی‪ ،‬درآمد مالیاتی موافق‬ ‫سیکل‌های نفتی است و هر زمان که درآمد نفتی رونق‬ ‫داش��ته باشد‪ ،‬رش��د اقتصادی محقق می‌شود و درآمد‬ ‫مالیاتی نیز افزایش می‌یاب��د اما زمانی که درآمد نفتی‬ ‫کش��ورها دچار نقصان می‌ش��ود اثر منفی روی رش��د‬ ‫اقتص��ادی دارد و درنتیجه درآمد مالیاتی دولت نیز کم‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫ب��ا توجه به این ارتباط‪ ،‬از صادقین پرس��یدیم که آیا‬ ‫منطقی اس��ت ک��ه در دوره کاه��ش درآمدهای نفتی‬ ‫دولت به دنبال افزایش درآمد مالیاتی باش��د که وی در‬ ‫پاس��خ گفت‪ :‬آنچه در یکی دو سال گذشته در سازمان‬ ‫امور مالیاتی پیگیری ش��ده‪ ،‬افزای��ش درآمد مالیاتی از‬ ‫طریق افزای��ش پایه مالیات‪ ،‬منطقی‌ک��ردن معافیت‌ها‬ ‫و جلوگی��ری از ف��رار مالیات��ی اس��ت و درصورتی که‬ ‫این هدف محقق ش��ود‪ ،‬دول��ت از منابع جدید مالیاتی‬ ‫اس��تفاده خواهد کرد که حتی در شرایط کاهش درآمد‬ ‫نفتی نیز می‌تواند درآمد دولت را افزایش دهد‪.‬‬ ‫‹ ‹سهم باالی مالیات بر واردات‬ ‫تاکید این کارشناس اقتصادی بر رابطه نفت و مالیات‬ ‫از طریق حلقه واس��ط رشد اقتصادی در حالی است که‬ ‫دیگر کارشناس این حوزه با توجه به اجزای درآمدهای‬ ‫مالیاتی در ایران این ارتباط را توجیه می‌کند‪.‬‬ ‫محی��ا اهلل‌قل��ی در گفت‌وگ��و با‬ ‫ب��ا بی��ان اینکه در کش��ور‬ ‫نسبت درآمدهای مالیاتی به کل‬ ‫درآمده��ای کش��ور‪ ،‬کمت��ر از‬ ‫‪8‬درصد اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬این میزان‬ ‫حتی از متوس��ط جهانی این نسبت (حدود ‪ 15‬درصد)‬ ‫هم کمتر اس��ت که دلیل آن وابستگی تاریخی بودجه‬ ‫کشور به درآمدهای نفتی است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه‪ ،‬همین سهم ناچیز مالیات در بودجه‬ ‫نی��ز تا حد زیادی وابس��ته به نفت اس��ت‪ ،‬ادامه داد‪ :‬به‬ ‫همین دلیل در اغلب سال‌هایی که بودجه دولت با رشد‬ ‫اندک یا منفی درآمدهای نفتی مواجه بوده‪ ،‬به تبع آن‬ ‫درآمدهای مالیاتی نیز نتوانسته رشد قابل توجهی بیابد‬ ‫و حتی در عمل در برخی س��ال‌ها کاهش هم داش��ته‬ ‫است‪.‬‬ ‫اهلل‌قلی حلقه ارتب��اط درآمد نفت و مالیات را با تکیه‬ ‫بر س��هم مالیات بر واردات توضیح داد و افزود‪ :‬در حال‬ ‫حاض��ر به‌ط��ور متوس��ط ‪43‬درص��د از کل درآمدهای‬ ‫مالیات��ی از طری��ق مالیات‌ه��ای غیرمس��تقیم تامین‬ ‫می‌شود که سهم اصلی این مالیات را – به‌طور متوسط‬ ‫‪65‬درصد ‪ -‬مالیات بر واردات تشکیل می‌دهد‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬از آنجایی که می��زان واردات تابعی از‬ ‫قیمت ارز اس��ت و قیمت این نرخ کلی��دی در اقتصاد‬ ‫ای��ران تا حد زیادی از درآمدهای حاصل از فروش نفت‬ ‫تاثیر می‌گی��رد‪ ،‬مالیات بر واردات نی��ز متاثر از فروش‬ ‫نفت خواهد بود‪.‬‬ ‫وی به مالیات بر ش��رکت نفت نیز اشاره کرد و گفت‪:‬‬ ‫در س��ال‌های اخیر با تصویب قانون مالیات بر ش��رکت‬ ‫نفت‪ ،‬س��هم مالیات در بودجه باالت��ر رفته اما به دلیل‬ ‫وابس��تگی درآمدهای ش��رکت نفت به فروش این ماده‬ ‫خام‪ ،‬این حوزه از درآمدهای مالیاتی نیز به نفت وابسته‬ ‫شده و از آن تاثیر می‌گیرد‪.‬‬ ‫این کارشناس اقتصادی با توجه به موارد فوق‪ ،‬توجه‬ ‫دول��ت به افراد و نهادهایی که به دلیل معافیت یا فرار‪،‬‬ ‫س��همی در درآمدهای مالیاتی نداشته‌اند را بجا دانست‬ ‫و افزود‪ :‬در کشور ما ظرفیت‌های مالیات‌ستانی بسیاری‬ ‫وج��ود دارد که در ص��ورت به کار افت��ادن آنها هم بار‬ ‫مالیات روی همه بخش‌های اقتصاد به تناس��ب تقسیم‬ ‫می‌ش��ود و هم درآمد دولت افزای��ش می‌یابد‪ .‬در کنار‬ ‫این موضوع افزایش سهم درآمدهای مالیاتی در بودجه‬ ‫پیامدهای مثبت اجتماعی و سیاس��ی نیز برای کش��ور‬ ‫درپی دارد که باید به آن نیز توجه شود‪.‬‬ ‫وی در پای��ان افزود‪ :‬با این سیاس��ت دولت می‌تواند‬ ‫ارتب��اط بین نفت و درآمدهای مالیاتی را کاهش دهد و‬ ‫مالیات را جایگزین واقعی درآمدهای نفتی کند اما باید‬ ‫توجه داش��ت که تحقق این ه��دف به زمان نیاز دارد و‬ ‫نمی‌توان انتظار داشت که در کوتاه‌مدت محقق شود‪ .‬با‬ ‫توجه به ای��ن اظهارنظرها می‌توان نتیجه گرفت که در‬ ‫یک ساختار نفتی تمام ارکان اقتصاد از جمله مالیات‌ها‬ ‫تحت تاثیر نوس��انات قیمت نفت هس��تند و به همین‬ ‫دلیل کار برای دولتی که بنا دارد این س��اختار را تا حد‬ ‫امکان تغییر دهد بس��یار سخت اس��ت‪ .‬با این حال اگر‬ ‫مردم با دولت همراه باش��ند و سایر ارکان حکومت نیز‬ ‫در این مس��یر دولت را حمایت کنند می‌توان این روند‬ ‫را کوتاه‌تر کرد‪.‬‬ ‫چهره‌ها و نظرها‬ ‫غیبت‪ 7‬تا ‪15‬‬ ‫میلیون نفر در‬ ‫بانک‌های اطالعاتی‬ ‫اکبر ایزدی‬ ‫رییس سازمان هدفمندی یارانه‌ها‬ ‫کمیس��یون تلفی��ق در مصوبه اخیر خ��ود به حذف‬ ‫یاران��ه خانوارهای با درآمد بیش از ‪ 2/5‬میلیون تومان‬ ‫رأی داده اس��ت اما باید گفت این معیار مبهم اس��ت‬ ‫و اج��رای آن موجب اذیت مردم می‌ش��ود‪ .‬به همین‬ ‫دلیل مسئوالن سازمان هدفمندی منتظر بررسی این‬ ‫مصوبه در صحن علنی مجلس هس��تند و تا آن زمان‬ ‫نمی‌ت��وان نظر قطعی را اعالم کرد که البته با وضعیت‬ ‫موج��ود بعید اس��ت این مصوب��ه در صحن علنی هم‬ ‫تصویب شود و به نظر می‌رسد که تغییر خواهد کرد‪.‬‬ ‫در کمیسیون مصوب ش��ده است که خانوارهایی با‬ ‫درآمد باالی ‪ 2/5‬میلیون تومان از دریافت یارانه حذف‬ ‫شوند اما مشخص نیست منظور درآمد کل خانوار است‬ ‫یا سرپرس��ت خانوار‪ .‬در کنار این ابهام‪ ،‬تعداد اعضا یا‬ ‫استان محل سکونت خانوارها نیز مطرح است که این‬ ‫موارد نیز در مصوبه تعیین نشده است‪ .‬باید توجه کرد‬ ‫که وضعیت درآمد و هزینه در اس��تان‌های مختلف با‬ ‫یکدیگر متفاوت اس��ت و به عنوان مثال شرایط تهران‬ ‫با سایر استان‌ها هم‌سطح نیست‪.‬‬ ‫موض��وع دیگری که این روزها مطرح می‌ش��ود این‬ ‫اس��ت که آیا این س��ازمان توانایی شناس��ایی درآمد‬ ‫خانواره��ای یارانه‌بگی��ر را دارد یا خیر؟ در پاس��خ به‬ ‫این پرس��ش باید گفت ما امکانات را در اختیار داریم‬ ‫و بانک‌ه��ای اطالعات��ی کامل‌ان��د اما ای��ن بانک‌ها را‬ ‫نمی‌توان برای تمام مردم به کار گرفت و کل جمعیت‬ ‫را پوش��ش داد‪ .‬در حال حاضر حدود ‪ 7‬تا ‪15‬میلیون‬ ‫نفر در کش��ور هستند که اطالعات‌شان در هیچ بانک‬ ‫اطالعاتی وجود ندارد و این مسئله بسیار مشکل ساز‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫تورم ساختاری‬ ‫در اقتصاد‬ ‫علی دینی‬ ‫استاد دانشگاه‬ ‫ت��ورم در اقتصاد ایران به یک پدیده‌ای س��اختاری‬ ‫تبدیل ش��ده که ریش��ه آن در بحث فرآیند انباش��ت‬ ‫سرمایه و ظرفیت جذب ضعیف است‪« .‬ظرفیت جذب‬ ‫ضعی��ف» یعنی توانای��ی ما برای تبدی��ل امکانات در‬ ‫دس��ترس از قبیل نیروی انس��انی موجود‪ ،‬درآمدهای‬ ‫ارزی نفت��ی و مناب��ع ریال��ی تجهیز ش��ده بانکی به‬ ‫ظرفیت‌های تولیدی مولد در حداقل زمان و با کیفیت‬ ‫مناسب‪ ،‬ضعیف است‪.‬‬ ‫یک��ی از دالیل این ضع��ف را باید مش��کل مهارت‬ ‫مدیریت��ی دانس��ت‪ .‬وقت��ی مهارت‌ه��ای مدیریتی و‬ ‫قابلیت‌ه��ای س��ازمانی ضعیف باش��د‪ ،‬ظرفیت جذب‬ ‫ضعیف خواهد ب��ود و ظرفیت‌های تولیدی با حرکتی‬ ‫الک‌پش��تی رش��د می‌کند که این رش��د در مقایسه‬ ‫با رش��د طرف تقاضای اقتصاد‪ ،‬بس��یار ناچیز است و‬ ‫موجب شکل‌گیری فشارهای تورمی می‌شود و در گذر‬ ‫زمان‪ ،‬خود را بازتولید می‌کند‪.‬‬ ‫متوازن نبودن دو بخش صنعت و کشاورزی از سویی‬ ‫و مستغالت و دارایی‌های مالی از سوی دیگر نیز سبب‬ ‫می‌شود تا سرمایه بیشتری جذب بازار مستغالت‪ ،‬ارز‬ ‫و طال شود‪ .‬در نتیجه دو بخش صنعت و کشاورزی با‬ ‫رش��د کمتری همراه خواهند شد و قیمت مستغالت‪،‬‬ ‫ارز و طال نیز افزایش یافته اس��ت و فش��ارهای تورمی‬ ‫تشدید می‌شود‪.‬‬ ‫ت��ورم هم به نوب��ه خود اثرات نامطلوب��ی بر جامعه‬ ‫و اقتص��اد دارد که از جمل��ه آن می‌توان به اثرگذاری‬ ‫ب��ر توزیع نابرابر درآم��د و ثروت‪ ،‬فش��ار اقتصادی بر‬ ‫اقش��ار ضعیف جامعه‪ ،‬ب��روز نااطمینان��ی در اقتصاد‪،‬‬ ‫کاهش افق‌ه��ای س��رمایه‌گذاری و در نتیجه کاهش‬ ‫رش��د اقتصادی اشاره کرد‪ .‬در حقیقت تورم فرآیندی‬ ‫اس��ت که در آن اغنیا‪ ،‬غنی‌تر و فقرا فقیرتر می‌شوند‬ ‫از ای��ن رو ه��دف دولت‪ ،‬کاهش می��زان تورم حول و‬ ‫ح��وش ‪ 15‬درصد اس��ت‪ .‬باید توجه داش��ت چنانچه‬ ‫دول��ت به چنین هدفی نایل ش��ود‪ ،‬به معنای افزایش‬ ‫نیافتن قیمت‌ها نیس��ت‪ .‬در این ش��رایط‪ ،‬خانوارهایی‬ ‫که درآمدش��ان دست‌کم به همین اندازه افزایش پیدا‬ ‫می‌کند‪ ،‬رفاه ش��ان تثبیت می‌ش��ود ام��ا آنهایی که‬ ‫بیکارند یا درآمدشان به همین اندازه افزایش نمی‌یابد‪،‬‬ ‫رفاه‌شان کاهش پیدا می‌کند‪ .‬در این وضعیت‪ ،‬ممانعت‬ ‫از واردات‪ ،‬افزایش ریسک قاچاق‪ ،‬رقابتی کردن تولید‪،‬‬ ‫کاهش هزینه مبادله‪ ،‬افزایش فضای امنیت اقتصادی‪،‬‬ ‫اصالح فضای کسب و کار‪ ،‬تخصیص درآمدهای نفتی‬ ‫ب��ه س��رمایه‌گذاری‪ ،‬راهکارهای غیرنق��دی یارانه‌ای‪،‬‬ ‫افزای��ش کارآیی کارکن��ان و خدمات‪ ،‬خ��ودداری از‬ ‫تصمیمات غیرعلمی‪ ،‬گسترش حضور بخش خصوصی‬ ‫در اقتصاد و اجرای پروژه‌ها در داخل کش��ور از دیگر‬ ‫راهکارهایی اس��ت که می‌توان با کم��ک آنها تورم را‬ ‫مهار کرد‪ .‬هم‌اکنون حدود ‪ 140‬کش��ور جهان میزان‬ ‫تورم س��االنه کمتر از ‪ 5‬درصد دارند و چنانچه دولت‬ ‫موفق به کاهش تورم به میزان ‪ 15‬درصد شود‪ ،‬باز هم‬ ‫فاصله زیادی با متوسط جهانی دارد‪ .‬از این رو شناخت‬ ‫عوام��ل موثر بر بروز تورم و راهکاره��ای مقابله با آن‬ ‫نه تنها منجر به گس��ترش و بس��ط عدالت اجتماعی‬ ‫در جامعه می‌ش��ود بلکه گامی مه��م در زمینه ثبات‬ ‫اقتصادی و ایجاد ش��رایط مناسب برای رشد و توسعه‬ ‫پایدار خواهد بود‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫درس‌هایی از‬ ‫مهندسی فاینانس‬ ‫پیمان مولوی‬ ‫کارشناس ارشد فاینانس و‬ ‫سرمایه‌گذاری‬ ‫زمانی که این یادداش��ت نگاش��ته می‌ش��ود‪ ،‬قیمت‬ ‫جهان��ی نفت ب��ه بی��ش از ‪ ۵۷‬دالر افزای��ش یافته و‬ ‫نگرانی‌های ناش��ی از س��قوط قیمت نفت کمی رنگ‬ ‫باخته اس��ت‪ .‬اما هن��وز کاهش درآمده��ای نفتی در‬ ‫بودجه س��ال ‪ ۱۳۹۴‬خودنمایی می‌کند و دولت با هر‬ ‫کاهش قیمت نفت بای��د تعدیالتی را روی پروژه‌های‬ ‫عمران��ی خود انجام دهد‪ .‬وابس��تگی پروژه‌های بزرگ‬ ‫ب��ه تامین مال��ی از منابع داخلی که اکث��ر پروژه‌های‬ ‫باالدس��تی نفت‪ ،‬گاز و پتروش��یمی را شامل می‌شود‬ ‫موجب ش��ده که در روند توس��عه میادی��ن و افزایش‬ ‫تولید نفت مش��کالت قابل توجهی برای صنعت نفت‬ ‫ب��ه وجود آید‪ .‬با نگاهی به روش‌های نوین مهندس��ی‬ ‫فاینان��س در کش��ورهای همس��ایه در می‌یابیم که ما‬ ‫در تامین پروژه‌های نفت‪ ،‬گاز و پتروش��یمی از دانش‬ ‫باالیی برخوردار نیس��تیم و به سرعت باید خأل حاصله‬ ‫را با تالش فراوان پ��ر کرد‪ .‬به عنوان مثال می‌توان به‬ ‫پروژه گازی ش��ماره ‪ ۳‬قطر اش��اره ک��رد‪ ،‬پروژه‌ای به‬ ‫ارزش ‪ 5/8‬میلی��ارد دالر که ب��رای تولید ‪ 1/4‬میلیارد‬ ‫ف��وت مکعب گاز طبیعی‪ 70 ،‬هزار بش��که گاز مایع و‬ ‫محصوالت متراکم ش��ده‪ ،‬دو مجتمع مایع‌س��ازی گاز‬ ‫طبیع��ی هر یک به ظرفیت ‪ 7/8‬میلیون تن در س��ال‬ ‫طراحی شده است‪ .‬ساختار سرمایه این پروژه نیز مانند‬ ‫بسیاری از پروژه‌های کنونی در جهان در این حوزه ‪۳۱‬‬ ‫درصد آورده ش��رکا (اسپانسر) و ‪ ۶۹‬درصد استقراض‬ ‫اس��ت‪ .‬این مثال نش��ان می‌دهد حتی کشوری مانند‬ ‫قطر با ‪ ۷۰۰‬میلیارد دالر ذخایر ارزی برای اجرای این‬ ‫پروژه خود دست به جیب نبوده و از ظرفیت فاینانس‬ ‫بین‌المللی بهره جسته است‪ .‬این پروژه در سال ‪۲۰۰۵‬‬ ‫میالدی آغاز ش��د و در س��ال ‪ ۲۰۰۹‬میالدی به پایان‬ ‫می‌رس��د‪ .‬مبلغ سرمایه‌گذاری ش��ده ازسوی شرکا در‬ ‫حدود ‪ 1/8‬میلیارد دالر بود که ازس��وی ش��رکت گاز‬ ‫قط��ر (‪ 68/5‬درصد) و کونوکو فیلیپ��س (‪۳۰‬درصد)‬ ‫و میتسوبیش��ی ژاپن (‪ 1/5‬درصد) فراهم ش��ده است‪.‬‬ ‫مهم‌تری��ن نکته در تامین مالی این پروژه که می‌تواند‬ ‫برای ما قابل تامل باش��د در کنار هم قرار گرفتن ‪۲۸‬‬ ‫موسسه تامین مالی بین‌المللی برای تامین ‪ ۴‬میلیارد‬ ‫دالر باق��ی مانده پروژه اس��ت‪ .‬از آنجایی که ما عادت‬ ‫کرده‌ایم با تعداد کم تامین‌کننده مالی و در اکثر مواقع‬ ‫با یک تامین‌کننده مالی (دولت) اقدام به اجرا و تعریف‬ ‫پروژه کنیم‪ ،‬در این پروژه سعی شده است از ترکیبی‬ ‫از موسس��ات مالی در کنار س��ندیکای متشکل از ‪۲۶‬‬ ‫بانک استفاده شود‪ .‬بانک همکاری ژاپن جی‌بی‌آی‌سی‬ ‫ب��ا تامین یک میلی��ارد دالر در زمینه اهداف تضمین‬ ‫انرژی کش��ور ژاپن و همچنین حمایت از شرکت‌های‬ ‫ژاپنی در این طرح ش��رکت کرده است‪ ،‬بانک صادرات‬ ‫و واردات امری��کا (‪ )USExim Bank‬نی��ز با هدفی‬ ‫مش��ابه در ح��دود ‪ ۳۰۰‬میلی��ون دالر را تامین مالی‬ ‫کرده است‪ .‬همچنین یکی از زیرمجموعه‌های شرکت‬ ‫کونوک��و فیلیپس اعتبار ‪ 1/2‬میلیارد دالری در اختیار‬ ‫این پروژه قرار داده است‪ .‬اما شاهکار این پروژه اعطای‬ ‫‪ 1/4‬میلیارد دالر ازس��وی س��ندیکایی متشکل از ‪۲۶‬‬ ‫موسس��ه بین‌الملل��ی‪ ،‬منطق��ه‌ای و بانک‌های قطری‬ ‫اس��ت‪ .‬حال نحوه تامین مالی این پروژه را با فاینانس‬ ‫پروژه‌های مش��ابه در کش��ورمان در نظ��ر بگیرید‪ .‬ما‬ ‫چقدر در گردآوری تامین‌کنن��دگان مالی بین‌المللی‬ ‫بع��د از رف��ع تحریم‌ها موفق عمل خواهی��م کرد؟ آیا‬ ‫آمادگی جذب ‪ ۲۶‬تامین‌کننده مالی را به صورت یک‬ ‫س��ندیکا خواهیم داشت؟ و س��وال آخر اینکه به چه‬ ‫می��زان مدیران ما در حوزه نفت‪ ،‬گاز و پتروش��یمی با‬ ‫روش‌های مهندسی فاینانس آشنایی دارند؟‬ ‫خبر‬ ‫رشد ‪ ۴۰‬درصدی‬ ‫ثروت بانک‌های ایران‬ ‫بیزینس مانیتور اعالم کرد که دارایی بانک‌های ایرانی‬ ‫به رقم بی‌س��ابقه ‪ ۱۳۳۱‬هزار میلیارد تومان رسید که‬ ‫این رقم نس��بت به سال قبل رشد ‪ ۴۰‬درصدی داشته‬ ‫اس��ت‪ .‬به گزارش تسنیم‪ ،‬ارزش کل دارایی بانک‌های‬ ‫ای��ران که در پایان س��ال ‪2013‬م افزون بر ‪ 949‬هزار‬ ‫میلیارد تومان اعالم ش��ده بود در پایان سال ‪2014‬م‬ ‫به رقم بی‌سابقه ‪ 1331‬هزار میلیارد تومان رسیده که‬ ‫بدین ترتیب ‪ 382‬هزار میلیارد تومان افزایش داش��ته‬ ‫اس��ت‪ .‬رش��د ‪ 40‬درصدی دارایی بانک‌های ایران در‬ ‫س��ال ‪2014‬م در حالی است که نظام بانکی ایران زیر‬ ‫تحریم‌های غرب قرار دارد‪.‬‬ ‫در س��ال ‪2013‬م نیز دارایی بانک‌ه��ای ایرانی ‪17‬‬ ‫درصد رشد کرده بود‪ .‬بانک‌های ایران در سال میالدی‬ ‫گذش��ته ‪ 592‬هزار میلیارد تومان س��پرده داش��ته و‬ ‫می��زان وام‌های پرداختی توس��ط آن‌ها نیز ‪ 508‬هزار‬ ‫میلیارد تومان بوده است‪.‬‬
‫باجه خبر‬ ‫بانک صنعت و معدن‬ ‫و اقتصاد مقاومتی‬ ‫مدیرعامل بانک صنعت و معدن گفت‪:‬‬ ‫میزان گش��ایش اعتبار از محل منابع‬ ‫صندوق توسعه ملی از سوی این بانک‬ ‫تاکن��ون از رق��م ‪3‬میلیارد دالر گذش��ته و انتظار‬ ‫می‌رود این رقم تا پایان سال‌جاری به ‪3/5‬میلیارد‬ ‫دالر برس��د‪ .‬علی اش��رف‌افخمی به مناسبت دهه‬ ‫فج��ر اظهار کرد‪ :‬بانک صنع��ت و معدن با تامین‬ ‫مال��ی طرح‌های صنعت��ی که بس��یاری از آنها به‬ ‫بهره‌برداری رسیده‪ ،‬در جهت اقتصاد مقاومتی گام‬ ‫برمی دارد‪ .‬وی افزود‪ :‬امس��ال ‪ 40‬طرح با استفاده‬ ‫از تس��هیالت بانک افتتاح شده و انتظار می‌رود تا‬ ‫پایان سال‌جاری به رقم ‪ 58‬طرح دست یابیم‪.‬‬ ‫مزایای کارت شهروندی‬ ‫اسماعیل دوستی‪ ،‬عضو کمیسیون‬ ‫حمل‌ونقل شورای اسالمی شهر تهران با‬ ‫اشاره به مزایای استفاده از کارت‬ ‫شهروندی بانک شهر اظهار کرد‪ :‬با پیشنهاد کمیته‬ ‫عمران و حمل‌ونقل شورای اسالمی شهر تهران‬ ‫کارت شهروندی مورد توجه قرار گرفت تا با استفاده‬ ‫از آن شهروندان تمام فعالیت‌های بانکی و حمل‌ونقل‬ ‫را با یک کارت انجام دهند‪ ،‬به این صورت کارت‌های‬ ‫اعتباری ساماندهی می‌شوند‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬البته در‬ ‫حال حاضر این فعالیت به مرحله عملیاتی نرسیده‬ ‫است‪ ،‬چرا که همکاری بانک مرکزی و بانک شهر در‬ ‫این زمینه امری حیاتی است‪.‬‬ ‫پرداخت وام برای نمایندگی‬ ‫برند‌های داخلی‬ ‫مدیر صندوق مهر امام رضا(ع) استان‬ ‫ته��ران اعالم کرد‪ :‬ای��ن صندوق برای‬ ‫تاسیس نمایندگی نش��ان(برند)های‬ ‫داخلی در سراس��ر کش��ور تا ‪۱۰۰‬میلیون تومان‬ ‫تسهیالت قرض‌الحسنه با کارمزد ‪۴‬درصد می‌دهد‪.‬‬ ‫عب��اس ش��فیعی در گفت‌وگو با تس��نیم‪ ،‬درباره‬ ‫جهت‌گی��ری اعتبارات صندوق مه��ر امام رضا(ع)‬ ‫گفت‪ :‬رویکرد ما ادامه سیاست‌های سال ‪ ۹۳‬است‪.‬‬ ‫نمایندگی نشان‌ها‪ ،‬خوداشتغالی و مشاغل خانگی‬ ‫را ادام��ه می‌دهیم ب��ا این اولویت ک��ه در موضع‬ ‫پش��تیبان جهت‌گیری در یک س��ال اخیر وجود‬ ‫داشته باشد تا زنجیره ارزش تقویت شود و کسی‬ ‫که توجه به تولید و اشتغال دارد‪ ،‬گروهی دیگر به‬ ‫امر بازاریابی فروش اشتغال داشته باشند‪.‬‬ ‫رونمایی از فرابانک سینا‬ ‫در اصفهان‬ ‫ش��عبه تمام الکترونیک فرابانک سینا‬ ‫پس از ش��هرهای ته��ران و کرج‪ ،‬در‬ ‫اصفه��ان آغ��از ب��ه کار کرد‪ .‬ش��عب‬ ‫فرابانک س��ینا‪ 95 ،‬درصد از خدمات قابل ارائه از‬ ‫سوی شعبه‌های سنتی بانک‌ها را به‌طور آنالین به‬ ‫مش��تریان و مراجع��ان ارائه می‌کنن��د‪ .‬از جمله‬ ‫بارزترین مش��خصات ش��عب فرابانک سینا ایجاد‬ ‫امکان تماس تصویری و ویدیویی آنی و مس��تقیم‬ ‫مشتریان با کارشناس��ان و مشاوران بانکی است؛‬ ‫مش��تریان از این طری��ق می‌توانند ضمن دریافت‬ ‫مش��اوره‌های بانکی‪ ،‬س��واالت خ��ود را در حوزه‬ ‫خدمات بانکی مطرح کنند‪.‬‬ ‫ویژه‬ ‫حمایت قاطع شورای پول‬ ‫و اعتبار از بانک مرکزی‬ ‫در یک‌ه��زار و صدون��ود و چهارمی��ن جلس��ه‬ ‫ش��ورای پول و اعتب��ار‪ ،‬گزارش بان��ک مرکزی از‬ ‫پایش عملکرد بانکی و پولی کش��ور و نیز اقدامات‬ ‫انجام‌ش��ده به منظور اعمال نظ��ارت موثر بر بازار‬ ‫پولی و بانکی و برخورد قاطع با بانک‌ها و موسسات‬ ‫پولی متخلف مطرح و تاکید شدکه انتظام‌بخشی‬ ‫فعالیت‌ه��ای ب��ازار پ��ول ب��ا قاطعی��ت ادام��ه‬ ‫پیدا کند‪.‬‬ ‫ش��ورای پ��ول و اعتب��ار ضمن حمای��ت قاطع‬ ‫از اقدام��ات ج��دی و موث��ر بانک مرک��زی برای‬ ‫انتظام‌بخش��ی فعالیت‌های بازار پ��ول‪ ،‬مقرر کرد‬ ‫ک��ه این اقدامات با قاطعی��ت ادامه پیدا کند‪ .‬فرم‬ ‫متحدالشکل و یکنواخت «قرارداد قرض‌الحسنه»‬ ‫از دیگ��ر موضوعات مطرح ش��ده در این جلس��ه‬ ‫بود که ق��رارداد نامبرده در ‪ 20‬م��اده و ‪ 6‬تبصره‬ ‫به تصویب ش��ورا رس��ید‪ .‬در ادامه جلس��ه ش��ب‬ ‫گذش��ته ش��ورا‪ ،‬اصالح اساس��نامه بانک اقتصاد‬ ‫نوین مطابق با اساس��نامه نمونه بانک‌های تجاری‬ ‫غیردولتی در ‪ 147‬ماده و ‪ 20‬تبصره مورد تصویب‬ ‫قرار گرفت‪.‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‌شنبه ‪ 25‬بهمن ‪ 24- 1393‬ربیع‌الثانی ‪ 14 -1436‬فوریه ‪ -2015‬شماره ‪ -156‬پیاپی ‪1474‬‬ ‫بانک و بیمه‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫‪ ۸۳‬درصد وعده تسهيالتي بانک‌ها در ‪ 9‬ماه عملياتي شد‬ ‫پرداخت ‪ 47‬هزار ميليارد تومان وام تا پايان سال‬ ‫گ�روه اقتصاد‪ :‬درحالي ک��ه بانک مرکزي‬ ‫پيش‌بيني‌ک��رده ب��ود تا پايان امس��ال حدود‬ ‫‪ ۲۸۵‬هزار ميليارد تومان تس��هيالت از سوي‬ ‫ش��بکه بانکي پرداخت ش��ود‪ ،‬آماره��ا بيانگر‬ ‫تحق��ق بيش از ‪ ۸۳‬درصد اين وعده در ‪ ۹‬ماه‬ ‫امسال است‪ .‬با توجه به وعده رييس کل بانک‬ ‫مرکزي در ماه‌هاي ابتدايي سال براي کمک به‬ ‫خروج از رکود و پاسخ به انتقاداتي که نسبت‬ ‫به مشارکت نکردن بانک‌ها در توليد و تامين‬ ‫س��رمايه در گردش بنگاه‌ه��اي توليدي وارد‬ ‫شده بود‪ ،‬مقرر شد تا پايان امسال حدود ‪۲۸۵‬‬ ‫هزار ميليارد تومان تسهيالت از سوی بانک‌ها‬ ‫اعطا شود‪ ،‬که آخرين آمارها نشان مي‌دهد تا‬ ‫پايان آذر بيش از ‪ ۲۳۸‬هزار ميليارد تومان از‬ ‫اين تسهيالت پرداخت شده است‪ .‬در هرحال‬ ‫در این شرايط‪ ،‬تس��هيالت ارائه شده ازسوي‬ ‫بانک‌ها تاکنون توانس��ته بيش از ‪ ۸۳‬درصد از‬ ‫انتظار بانک مرک��زي را برآورده کند که براي‬ ‫تحقق وعده ‪ ۲۸۵‬هزار ميليارد توماني بايد در‬ ‫ماه‌ه��اي باقي مانده تا پايان س��ال حدود ‪۴۷‬‬ ‫هزار ميليارد تومان ديگر تس��هيالت پرداخت‬ ‫ش��ود که به گفته کارشناسان اقتصادي‪ ،‬اين‬ ‫امر مي‌توان��د با فراهم کردن برخي ش��رايط‬ ‫محقق شود‪.‬‬ ‫کارشناس��ان و صاحب‌نظ��ران اقتص��ادي‬ ‫ضمن مثبت ارزيابي کردن ميزان تس��هيالت‬ ‫پرداخت��ي در اين مدت‪ ،‬تحق��ق اين هدف تا‬ ‫پايان سال را مس��تلزم ميزان مناسب تجهيز‬ ‫منابع از س��وي بانک‌ها عن��وان مي‌کنند و بر‬ ‫اي��ن باورند که اگر بانک‌ه��ا بتوانند در جذب‬ ‫س��پرده‌ها در اين مدت موفق عمل کرده و با‬ ‫اعتبارسنجي و اولويت‌بندي منابع‪ ،‬بخش‌هاي‬ ‫داراي مزيت اقتص��ادي را تامين مالي کنند‪،‬‬ ‫تحقق اي��ن هدف ممکن خواه��د بود‪ ،‬ضمن‬ ‫اينکه اثرات مثبت آن بر اقتصاد کشور نمايان‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹تجهيز منابع با هدف تزريق منابع‬ ‫محم��د ربي��ع‌زاده‪ ،‬يک��ي از کارشناس��ان‬ ‫با بيان اينکه‬ ‫اقتص��ادي در گفت‌وگو با‬ ‫هدفگ��ذاري بان��ک مرک��زي ب��راي پرداخت‬ ‫تس��هيالت به بخش‌ه��اي مختل��ف اقتصاد‪،‬‬ ‫وابس��ته ب��ه متغيرهاي مس��تقلي اس��ت که‬ ‫يکي از اي��ن متغيرها ج��ذب منابع از طريق‬ ‫سپرده‌هاس��ت‪ ،‬در اين رابطه گفت‪ :‬اگر بانک‬ ‫مرک��زي هدفگ��ذاري کرده ک��ه بانک‌ها بايد‬ ‫تا پايان س��ال‪ ،‬براس��اس رقم تعيين‌شده وام‬ ‫پرداخ��ت کنن��د‪ ،‬ابتدا بايد ي��ک هدفگذاري‬ ‫از بابت ميزان جذب س��پرده‌ها داش��ته باشد‬ ‫تا بتواند براس��اس اين رون��د‪ ،‬اقدام به اعطاي‬ ‫تسهيالت کند و به اهداف موردنظر دست‌يابد‪.‬‬ ‫وي با بي��ان اينکه بانک‌ها اگر با محدوديت‬ ‫منابع مواجه نباشند و بتوانند در تجهيز منابع‬ ‫موفق عم��ل کنند‪ ،‬اين ام��ر در نهايت باعث‬ ‫خبر روز‬ ‫درحالي که بانک مرکزي‬ ‫پيش‌بيني‌کرده بود‬ ‫تا پايان امسال حدود‬ ‫‪ ۲۸۵‬هزار ميليارد‬ ‫تومان تسهيالت از‬ ‫سوي شبکه بانکي‬ ‫پرداخت شود‪ ،‬آمارها‬ ‫بيانگر تحقق بيش از‬ ‫‪ ۸۳‬درصد اين وعده در‬ ‫‪ ۹‬ماه امسال است‬ ‫افزايش توان اعتباردهي بانک‌ها خواهد ش��د‬ ‫که تمايل بانک‌ها را نیز به اعطاي تس��هيالت‬ ‫به بخش‌هاي مختلف اقتصاد از جمله توليد و‬ ‫صنع��ت افزايش خواهد داد‪ ،‬افزود‪ :‬هرچند در‬ ‫اين م��دت هم توجه به رون��د آمارهاي بانک‬ ‫مرکزي نش��ان مي‌ده��د بانک‌ه��ا در بخش‬ ‫صنعت و معدن‪ ،‬عملکرد مناسبي داشته‌اند و‬ ‫تسهيالت مناسبي به اين بخش پرداخت شده‬ ‫اس��ت‪ .‬او البته به اين موضوع نيز اش��اره کرد‬ ‫ک��ه اگر بخواهيم مقايس��ه‌اي از بابت حمايت‬ ‫بانک‌ها از بخش توليد و صنعت کشور داشته‬ ‫باش��يم‪ ،‬اين حمايت‌ها نس��بت به س��ال‌هاي‬ ‫گذش��ته تا حدودي کمرنگ شده و از سويي‬ ‫تمايل بانک‌ها بيش��تر به اعطاي تس��هيالت‬ ‫در قالب عقود مش��ارکتي بوده اس��ت که اين‬ ‫ش��رايط ب��ه هيچ عن��وان ب��راي فعاليت‌هاي‬ ‫اقتصادي مطلوب نيست‪.‬‬ ‫‹ ‹بازنگري در نرخ سود تسهيالت‬ ‫ب��ه گفته وي‪ ،‬از آنجا که دس��ت بانک‌ها در‬ ‫دريافت س��ود در قالب عقود مشارکتي بازتر‬ ‫اس��ت و مي‌توانند تسهيالت را با نرخ باالتري‬ ‫پرداخت کنند‪ ،‬از اين‌رو‪ ،‬تمايل بيشتري دارند‬ ‫که به اين شکل اقدام به ارائه تسهيالت کنند‬ ‫که هيچ‌گون��ه توجيهي براي فعاالن اقتصادي‬ ‫ندارد‪.‬‬ ‫وي با بيان اینکه اگر بخش صنعت در برخي‬ ‫مواقع از حمايت‌هاي بانکي محروم بوده است‪،‬‬ ‫اي��ن ب��ه دليل ش��يوه تعيين نرخ س��ود‌هاي‬ ‫بانکي بوده که باعث ش��ده‪ ،‬بانک‌ها به سمت‬ ‫پرداخت تس��هيالت به شکل عقود مشارکتي‬ ‫حرک��ت کنند‪ ،‬افزود‪ :‬در اي��ن زمينه ضروري‬ ‫اس��ت که بانک مرکزي‪ ،‬بازنگ��ري در تعيين‬ ‫نرخ سود بانک‌ها را در دستور کار قرار دهد تا‬ ‫اين امر تمايل بانک‌ها به پرداخت تس��يهالت‬ ‫به بخش‌ه��اي اقتصادي را بيش از گذش��ته‬ ‫فراه��م کند‪ ،‬ب��ا در نظر گرفت��ن اين موضوع‬ ‫ک��ه س��ودآوري بانک‌ها به عن��وان بنگاه‌هاي‬ ‫اقتصادي در اين بخش لحاظ شود‪.‬‬ ‫ربي��ع‌زاده ب��ر اين باور اس��ت ک��ه اگر اين‬ ‫محدوديت‌ه��ا و موانع در بخش پولي کش��ور‬ ‫برداش��ته ش��ود‪ ،‬تمايل بانک‌ها به حمايت از‬ ‫اين بخش‌ها بيش��تر خواهد شد و به تبع آن‬ ‫دسترس��ي بنگاه‌هاي اقتص��ادي نيز به منابع‬ ‫تسهيل مي‌ش��ود که اين روند مي‌تواند زمينه‬ ‫رونق اين بخش و خروج اقتصاد از رکود را که‬ ‫هدف بانک مرکزي است‪ ،‬فراهم کند‪.‬‬ ‫‹ ‹تعيين اولويت‌ها براساس مزيت‌ها‬ ‫اين کارش��ناس اقتص��ادي‪ ،‬با بی��ان اینکه‬ ‫تعيي��ن اولويت‌ه��ا و اينکه در ش��رايط فعلي‬ ‫اقتصاد‪ ،‬کدام بخش بیش��تر نیازمند دريافت‬ ‫منابع از س��وي بانک‌هاس��ت ني��ز از اهميت‬ ‫بااليي برخوردار است و بايد اين سياستگذاري‬ ‫به ش��کل درس��ت و دقيق انجام شود‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫براي اينک��ه منابع محدود بانک‌ها براس��اس‬ ‫هدفگذاري‌هاي��ي ک��ه انجام‌ش��ده‪ ،‬به بخش‬ ‫واقعي اقتصاد برس��د و منجربه انحراف منابع‬ ‫نشود‪ ،‬باید به ش��کل مستمر ازسوی متوليان‬ ‫امر‪ ،‬بررسي و رصد شده تا اين منابع در جاي‬ ‫خودش صرف شود تا اثرگذاري الزم را داشته‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫به گفته ربي��ع‌زاده‪ ،‬بايد مناب��ع بانک‌ها به‬ ‫سمت صنايعي حرکت کنند که داراي مزيت‬ ‫براي کش��ور هستند و در س��ال‌هاي گذشته‬ ‫از حماي��ت کمتري نس��بت ب��ه صنايع ديگر‬ ‫برخ��وردار بوده‌اند؛ تولي��دات صادرات‌محور و‬ ‫کاالهاي��ي با فناوري باال از جمله اين بخش‌ها‬ ‫هس��تند‪ .‬وي بر اين باوراست که بايد بانک‌ها‬ ‫را قانع کرد که تسهيالت‌دهي به اين بخش‌ها‬ ‫ضمن اينکه باعث توس��عه اقتصادي کش��ور‬ ‫مي‌ش��ود براي‌ش��ان س��ودآوري الزم را ني��ز‬ ‫به همراه خواهد داش��ت تا اي��ن امر درنهايت‬ ‫باع��ث مديريت منابع بانک‌ه��ا و تامين مالي‬ ‫بخش‌هاي اقتصادي شود‪.‬‬ ‫‹ ‹تجهيز و توزيع عادالنه منابع‬ ‫آلب��رت بغزي��ان يکي ديگر از کارشناس��ان‬ ‫اقتصادي هم در اين‌باره در گفت‌وگو با‬ ‫با بيان اينکه هدف بانک مرکزي براي تعيين‬ ‫ميزان س��هم پرداختي بانک‌ها به بخش‌هاي‬ ‫مختلف اقتصاد‪ ،‬اش��تغالزايي‪ ،‬رسيدن به رشد‬ ‫اقتصادي و توزيع عادالنه منابع به بخش‌هاي‬ ‫نيازمند منابع است که تحقق اين امر مي‌تواند‬ ‫درنهايت باعث رونق اقتصاد در کش��ور شود‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬اما اين امر در ش��رايطي محقق خواهد‬ ‫ش��د که اين منابع با انحراف مواجه نش��وند و‬ ‫براساس سياستگذاري‌هاي اقتصادي در جاي‬ ‫خود صرف شوند‪.‬‬ ‫وي با بيان اينکه اين فرآيند با محدوديت‌ها‬ ‫و موانعي مواجه اس��ت که با رفع آن مي‌توان‬ ‫امي��دوار بود که منابع به‌دس��ت بخش واقعي‬ ‫اقتصاد برس��د‪ ،‬گفت‪ :‬زماني که بانک مرکزي‪،‬‬ ‫بانک‌ه��ا را موظف به پرداخت تس��هيالت به‬ ‫بخش‌ه��اي مختلف اقتص��اد مي‌کند‪ ،‬بانک‌ها‬ ‫با اب�لاغ اي��ن دس��تورالعمل به شعب‌ش��ان‬ ‫در اس��تان‌هاي مختل��ف‪ ،‬س��عي مي‌کنند در‬ ‫زمينه تحقق اين ه��دف گام بردارند‪ .‬اما بايد‬ ‫توجه داش��ت که پرداختي‌هاي بانک‌ها رابطه‬ ‫مس��تقيمي با ج��ذب منابع‌ش��ان در مناطق‬ ‫مختلف دارد که ممکن اس��ت برخي از شعب‬ ‫بانک‌ه��ا در برخي از مناطق و اس��تان‌ها‪ ،‬به‬ ‫دليل برخ��ي محدوديت‌ها نتوانند به ش��کل‬ ‫مطلوب اقدام به جذب منابع کنند که اين در‬ ‫پرداختي‌هاي بانک اختالل ايجاد خواهد کرد‪.‬‬ ‫او با تاکيد بر اين موضوع که اين شرايط ضد‬ ‫و نقي��ض باعث خواهد ش��د براي جبران خأل‬ ‫موج��ود در برخي از مناطق‌‪ ،‬برخي از ش��عب‬ ‫بانک‌ها با توجه به قابليتي که در آن ش��هر يا‬ ‫منطقه وج��ود دارد که مي‌توانند جذب منابع‬ ‫بيش��تري کنند‪ ،‬کاستي‌هاي ش��عب ديگر را‬ ‫جبران کنند‪ ،‬افزود‪ :‬نتيجه هم اين مي‌شود که‬ ‫برخي از شعب بانک‌ها فقط تسهيالت‌دهنده‬ ‫مي‌ش��وند و اين ب��ا معيارها و اه��داف بانک‬ ‫همخواني نخواهد داش��ت و درنهايت انحراف‬ ‫منابع اتفاق مي‌افتد که باعث کند شدن روند‬ ‫تس��هيالت‌دهي بانک‌ها به بخش‌هاي مختلف‬ ‫مي‌شود‪.‬‬ ‫‹ ‹بررس�ي طرح‌ه�ا براس�اس توجي�ه‬ ‫اقتصادي‬ ‫بغزيان در ادامه به بررس��ي درست طرح‌ها‬ ‫اش��اره کرد و گفت‪ :‬بررس��ي طرح‌ها با توجه‬ ‫ب��ه معيارهاي و اينکه از توجيه اقتصادي الزم‬ ‫برخوردار اس��ت از موارد مهمي است که بايد‬ ‫در روند تس��هيالت‌دهي بانک‌ها به آن توجه‬ ‫ش��ود تا بلکه منابع بانک‌ها به انحراف نرود و‬ ‫در جاي خودش صرف شود‪.‬‬ ‫وي ب��ا بيان اينک��ه بانک‌ه��ا در عين حال‬ ‫که براس��اس سياس��تگذاري‌هاي انجام‌ش��ده‬ ‫به فکر توس��عه اقتصادي کش��ور هستند‪ ،‬به‬ ‫سودآوري خودش��ان نيز فکر مي‌کنند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫در اين زمينه اعتبارسنجي مشتريان‪ ،‬تضامين‬ ‫و وثايق الزم و معتب��ر‪ ،‬توجيه‌دار بودن طرح‬ ‫و بس��ياري از موارد ديگر‪ ،‬از اقداماتي اس��ت‬ ‫ک��ه مي‌تواند بانک را به اعطاي تس��هيالت به‬ ‫بخش‌ه��اي مولد اقتصاد ترغي��ب و بانک را با‬ ‫کمترين نگراني در پرداخت وام مواجه کند‪.‬‬ ‫اين کارشناس اقتصادي بر اين باور است که‬ ‫اگر بانک‌ها در زمان اعطاي تسهيالت براساس‬ ‫اي��ن رويه رفتار کنند‪ ،‬همي��ن منابع محدود‪،‬‬ ‫به‌دس��ت بخش واقعي اقتصاد خواهد رس��يد‬ ‫و هدفگذاري‌هايی را که در اين زمينه ش��ده‬ ‫است‪ ،‬محقق خواهد کرد‪.‬‬ ‫اعالم محدوديت‌‌هاي ارزي جديد براي حقيقي‌ها وحقوقي‌ها‬ ‫‪۴۴۵‬صرافي مجاز به خريدوفروش ارز شدند‬ ‫«مذاک��رات چه به نتيجه برس��د و چه نرس��د‪ ،‬اقتصاد مس��ير خود را‬ ‫س��پري مي‌کند‪ ».‬اين جمله‌اي است که ولي‌اهلل سيف‪ ،‬رییس کل بانک‬ ‫مرکزي در گفت‌‌وگو با مهر گفته و بر ثبات در بازارهاي مختلف از‌جمله‬ ‫ارز تاکيد کرده اس��ت‪ .‬به گفته سيف براين اس��اس‪ ،‬ما شاهد بوديم که‬ ‫بازارهاي مختلف کش��ور از‌جمله بازار ارز از ثب��ات خوبي برخوردار بوده‬ ‫است‪ .‬اظهارات رييس‌کل بانک مرکزي در‌حالي عنوان مي‌شود که بانک‬ ‫مرکزي براي ساماندهي صرافي‌ها مقررات جديد ارزي ابالغ کرده است‪.‬‬ ‫ساماندهي بازار ارز در‌حالي است که نوسانات اين بازار و آثار شوک‌هاي‬ ‫ناشي از افزايش يک‌باره نرخ ارز در سال‌هاي پاياني دولت دهم هنوز در‬ ‫بسياري از بخش‌هاي اقتصاد ايران نمايان است‪.‬‬ ‫درح��ال حاضر با اب�لاغ مقررات جدي��د ارزي ازس��وی بانک مرکزي‬ ‫‪ ۴۴۵‬صرافي مجاز به اعالم اطالعات معامالت در س��امانه س��نا شدند و‬ ‫خريد‌وفروش ارز براي اشخاص حقيقي و حقوقي غيرمجاز ممنوع است‪.‬‬ ‫بانک مرک��زي ‪ ۲۶‬روز پيش مقررات ناظر ب��ر عمليات صرافي‌ها را به‬ ‫تمام صرافي‌هاي داراي مجوز از بانک مرکزي ابالغ کرد که بر‌اس��اس آن‬ ‫قرار است تمام فعاليت‌هاي ارزي در بازار آزاد و صرافي‌هاي بدون مجوز‪،‬‬ ‫غيرمجاز شناخته شود که البته بخشنامه آن هنوز به شکل رسمي اجرايي‬ ‫نش��ده و در مرحله آزمايشي است‪ .‬طبق بخشنامه بانک مرکزي فعاليت‬ ‫صرافي‌ها در فضاي مجازي ممنوع شده و هرگونه فعاليت صرافي‌ها خارج‬ ‫از سامانه سنا براي معامله ارز غيرمجاز است‪ .‬اين مقررات براساس قانون‬ ‫پولي و بانکي و قانون برنامه پنجم توس��عه در تاريخ ‪ 93/10/29‬به همه‬ ‫صرافي‌هاي داراي مجوز فعاليت از بانک مرکزي ابالغ ش��ده است‪ .‬طبق‬ ‫مقررات یاد ش��ده از اين پ��س هرگونه فعاليت صرافي‌ه��اي مجاز براي‬ ‫خريدوف��روش ارز در فضاي مجازي ممنوع ب��وده و اين مقررات به هيچ‬ ‫عنوان معامالت فردی را به رس��ميت نمي‌شناسد و صرافي‌ها از اين پس‬ ‫مکل��ف ب��ه نصب نرخ خريدوف��روش ارز در صرافي ي��ا در تارنماي خود‬ ‫هس��تند و تمام معامالت صرافي‌هاي مجاز اع��م از خريدوفروش عمده‬ ‫وخرد حتما بايد در س��امانه س��نا ثبت شود‪ .‬کانون صرافان موظف است‬ ‫براساس اطالعات ثبت‌ش��ده ازسوی صرافي‌ها در سامانه سنا نرخ روزانه‬ ‫ارز را در محدوده زماني س��اعت ‪ ۱۰‬ت��ا ‪ ۱۸‬بعداز‌ظهر روزهاي کاري به‬ ‫فاصله زماني هر ساعت يک‌بار اعالم کند و اين نرخ در تارنماي صرافي‌ها‬ ‫درج ش��ود‪ .‬تم��ام معامالت ارزي فقط براي صرافي مج��از معتبر بوده و‬ ‫خريدوفروش ارز براس��اس م��اده ‪ ۳‬مقررات ناظ��ر ارزي صرافي‌ها براي‬ ‫اشخاص حقيقي و حقوقي ممنوع شده است‪.‬‬ ‫بررس��ي‌هاي ميداني مهر نش��ان مي‌دهد که به‌تازگي اقداماتي ازسوي‬ ‫بان��ک مرکزي با همکاري برخي دس��تگاه‌ها براي پاک ک��ردن بازار ارز‬ ‫از دالالن ب��زرگ که اقدام به تعيي��ن نرخ‌ها و قيمت‌گذاري نرخ‌هاي روز‬ ‫بعد مي‌کردند‪ ،‬آغاز ش��ده اس��ت و بازار ارز روزهاي خلوتي را مي‌گذراند‬ ‫و فق��ط دالالن خرده پا که به گفت خود آنها تاثيري در نرخ‌گذاري‌هاي‬ ‫بازار ندارند‪ ،‬در اين بازار معامله مي‌کنند‪ .‬البته صرافي‌هاي بزرگ هم در‬ ‫ب��ازار دالل��ي‪ ،‬معامالت بزرگ و کالن را در دس��ت دارند‪ .‬اما به هر حال‬ ‫ابالغ بخش��نامه جديد بانک مرکزي تا حدودي توانس��ته به بازار داللي‬ ‫ارزي سروساماني بدهد و دالالن را نسبت به وضعيت آتي بازار ارز نگران‬ ‫کند‪ .‬درحال حاضر ‪ ۴۲۸‬ش��رکت صرافي از بانک مرکزي مجوز فعاليت‬ ‫رس��مي دارند و مي‌توانند در بازار ارز کشور به شکل رسمي فعال باشند‬ ‫و بايد اطالعات معامالت خود را به‌طور روزانه به س��امانه سنا وارد کنند‪.‬‬ ‫عالوه‌بر آنها ‪ ۱۷‬صرافي که پروانه کسب آنها ازسوی اتحاديه طال و جواهر‬ ‫ابطال‌شده و مجوز فعاليت از بانک مرکزي دريافت کرده‌اند هم به جمع‬ ‫آنها پيوسته‌اند‪.‬‬
‫ﺭﻭﺯﺍﻧﻪ‬ ‫ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ روزانه‬ ‫ﺑﺎﺯﺍﺭ معامالت‬ ‫بازار‬ ‫ﺷﻨﺒﻪ ‪ 25‬ﺑﻬﻤﻦ ‪ 24- 1393‬ﺭﺑﻴﻊﺍﻟﺜﺎﻧﻰ ‪ 14 -1436‬ﻓﻮﺭﻳﻪ ‪ -2015‬ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪ -156‬ﭘﻴﺎﭘﻰ ‪1474‬‬ ‫‌شنبه ‪ 25‬بهمن ‪ 24- 1393‬ربیع‌الثانی ‪ 14 -1436‬فوریه ‪ -2015‬شماره ‪ -156‬پیاپی ‪1474‬‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫ﺑﻮﺭﺱ‬ ‫بورس‬ ‫‪15‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪15‬‬ ‫ﻗﻴﻤﺖ ﺳﻜﻪ‬ ‫قیمت سکه‬ ‫ﻋﻨﻮﺍﻥ‬ ‫عنوان‬ ‫ﻗﻴﻤﺖ ﺧﺮﻳﺪ‬ ‫قیمت خرید‬ ‫ﻗﻴﻤﺖ ﻓﺮﻭﺵ‬ ‫قیمت فروش‬ ‫ﺳﻜﻪ ﻳﻚ ﮔﺮﻣﻰ‬ ‫سکه یک گرمی‬ ‫‪1,660,000‬‬ ‫‪1,660,000‬‬ ‫‪1,720,000‬‬ ‫‪1,720,000‬‬ ‫ﺳﻜﻪ ﺭﺑﻊ‬ ‫سکه ربع‬ ‫‪2,600,000‬‬ ‫‪2,600,000‬‬ ‫‪2,680,000‬‬ ‫‪2,680,000‬‬ ‫ﺳﻜﻪ ﻧﻴﻢ‬ ‫سکه نیم‬ ‫‪4,890,000‬‬ ‫‪4,890,000‬‬ ‫‪4,950,000‬‬ ‫‪4,950,000‬‬ ‫ﺳﻜﻪ ﺍﻣﺎﻣﻰ‬ ‫سکه امامی‬ ‫‪9,900,000‬‬ ‫‪9,900,000‬‬ ‫‪9,930,000‬‬ ‫‪9,930,000‬‬ ‫ﺳﻜﻪ ﺑﻬﺎﺭ ﺁﺯﺍﺩﻯ‬ ‫سکه بهار آزادی‬ ‫‪9,780,000‬‬ ‫‪9,780,000‬‬ ‫‪9,870,000‬‬ ‫‪9,870,000‬‬ ‫ﺳﻜﻪ ﺭﺑﻊ ) ﺯﻳﺮ ‪( 86‬‬ ‫سکه ربع ( زير ‪) 86‬‬ ‫‪2,440,000‬‬ ‫‪2,440,000‬‬ ‫‪2,500,000‬‬ ‫‪2,500,000‬‬ ‫ﺳﻜﻪ ﻧﻴﻢ ) ﺯﻳﺮ ‪( 86‬‬ ‫سکه نيم ( زير ‪) 86‬‬ ‫‪4,880,000‬‬ ‫‪4,880,000‬‬ ‫‪4,930,000‬‬ ‫‪4,930,000‬‬ ‫ﻗﻴﻤﺖ ﺍﺭﺯ‬ ‫قیمت ارز‬ ‫ﺧﺮﻳﺪ ‪Buy /‬‬ ‫خرید ‪Buy /‬‬ ‫ﺍﺭﺯ‬ ‫ارز‬ ‫‪34200‬‬ ‫‪34200‬‬ ‫‪39100‬‬ ‫‪39100‬‬ ‫ﺩﻻﺭ ﺍﻣﺮﻳﻜﺎ‬ ‫دالر امریکا‬ ‫ﻳﻮﺭﻭ‬ ‫یورو‬ ‫ﭘﻮﻧﺪ ﺍﻧﮕﻠﻴﺲ‬ ‫پوند انگلیس‬ ‫ﻓﺮﻭﺵ ‪Sell /‬‬ ‫فروش ‪Sell /‬‬ ‫‪52160‬‬ ‫‪52160‬‬ ‫ﺩﻻﺭ ﻛﺎﻧﺎﺩﺍ‬ ‫دالر کانادا‬ ‫ﺩﺭﻫﻢ ﺍﻣﺎﺭﺕ‬ ‫درهم امارت‬ ‫ﺩﻻﺭ ﺍﺳﺘﺮﺍﻟﻴﺎ‬ ‫دالر استرالیا‬ ‫‪27500‬‬ ‫‪27500‬‬ ‫‪9340‬‬ ‫‪9340‬‬ ‫‪26800‬‬ ‫‪26800‬‬ ‫‪13800‬‬ ‫‪13800‬‬ ‫‪14100‬‬ ‫‪14100‬‬ ‫ﻓﺮﺍﻧﻚ ﺳﻮﺋﻴﺲ‬ ‫فرانک سوئیس‬ ‫ﺳﻜﻪ ﺍﻣﺎﻣﻲ ) ﺯﻳﺮ ‪(86‬‬ ‫سکه امامي ( زير ‪)86‬‬ ‫‪9,780,000‬‬ ‫‪9,780,000‬‬ ‫‪9,840,000‬‬ ‫‪9,840,000‬‬ ‫ﺭﻳﺎﻝ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎﻥ‬ ‫ریال عربستان‬ ‫‪9070‬‬ ‫‪9070‬‬ ‫ﺭﻳﻨﮕﺖ ﻣﺎﻟﺰﻯ‬ ‫رینگت مالزی‬ ‫‪9700‬‬ ‫‪9700‬‬ ‫‪9950‬‬ ‫‪9950‬‬ ‫ﻃﻼ‬ ‫ﮔﺮﻡ طال‬ ‫‪ 11‬گرم‬ ‫‪990,800‬‬ ‫‪990,800‬‬ ‫‪1,009,200‬‬ ‫‪1,009,200‬‬ ‫ﻳﻮﺁﻥ ﭼﻴﻦ‬ ‫یوآن چین‬ ‫‪5460‬‬ ‫‪5460‬‬ ‫‪5590‬‬ ‫‪5590‬‬ ‫ﻃﻼ‬ ‫ﻣﺜﻘﺎﻝ طال‬ ‫‪ 11‬مثقال‬ ‫‪4,350,000‬‬ ‫‪4,350,000‬‬ ‫‪4,370,000‬‬ ‫‪4,370,000‬‬ ‫ﻳﻦ ژﺍﭘﻦ‬ ‫ین ژاپن‬ ‫‪284‬‬ ‫‪284‬‬ ‫‪291‬‬ ‫‪291‬‬ ‫
‬ ‫ 
‬ ‫€­‬ ‫€Š‰ˆ„‬ ‫‡
 †‬ ‫…„
 ƒ‚‬ ‫‬ ‫ 
 ‬ ‫—‘ŒŽ‹‬ ‫’“‹Ž”‬ ‫Œ–’•‬ ‫™™˜Ž˜—Œ‬ ‫  ‬ ‫˜’”Ž˜‬ ‫”•‘Ž‘‬ ‫Œ–—•‬ ‫’‘—Ž˜Œ•‬ ‫ƒ‬ ‫„‬ ‫™™”Ž’‘˜‬ ‫Œ˜—Ž’’˜‬ ‫‹–Œ•‬ ‫—‘“Ž•‘“Ž••‬ ‫‬ ‫—‘ŒŽ‹‬ ‫’“‹Ž”‬ ‫Œ–’•‬ ‫•™“Ž•Œ‘‬ ‫‬ ‫˜’”Ž˜‬ ‫”•‘Ž‘‬ ‫Œ–—•‬ ‫“Œ’Ž’˜•‬ ‫‬ ‫ 
 ‬ ‫…‬ ‫†‬ ‫‬ ‫‡‬ ‫Š‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫Œ•‹Ž’‘˜‬ ‫˜’“Ž’’˜‬ ‫‹–Œ•‬ ‫˜’”Ž—˜“Ž••‬ ‫ 

‬ ‫“’‘ŽŒ‹‬ ‫‘”•Ž‹”‬ ‫”–”•‬ ‫™‘•Ž”ŒŒŽ‘‬ ‫‬ ‫‪ ‬‬ ‫Œ‬ ‫‹‬ ‫™–™˜‬ ‫”•˜‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫­‪  ‬‬ ‫‚€  ‬ ‫ ƒ‬ ‫ ‚†‬ ‫ …„‬ ‫‹†…ˆŠ‬ ‫ ­ŽŒ  ­ŽŒ‬ ‫–•ˆ’”“’‘‬ ‫™•”ˆ”“‡‘™‬ ‫”•–‡”“‡—‬ ‫—•‡‘—“—’‬ ‫ 
‬ ‫›˜‡–š‬ ‫›—”—“‡š‬ ‫›””™“˜š‬ ‫›Š™—š‬ ‫›’—Š“˜š‬ ‫ ‬ ‫›™’•˜š‬ ‫™’•˜œ‬ ‫›˜—•˜š‬ ‫›–’•˜š‬ ‫›™™•˜š‬ ‫›”ˆ•‡š‬ ‫‬ ‫‘•˜——“Š‘‬ ‫”•’–Š“—‘™‬ ‫—•—™˜“Š—‬ ‫’•””’“”’‬ ‫”•ˆ˜˜“–™˜‬ ‫˜•™‡ˆ“”™˜‬ ‫˜•”‡ˆ“ŠŠ‬ ‫ ‬ ‫’•Š˜ˆ“–—‬ ‫ˆ•”—’“˜™‡‬ ‫ˆ•”—–“ˆ–‬ ‫”•‘ˆ‘“”Š‬ ‫‘•˜’’“™Š˜ –•—™‘“—Š˜‬ ‫–•‘‡”“Š‘‬ ‫”•Š‡‡“‡‬ ‫ 
  ‬ ‫›Š—˜“’˜š‬ ‫›ˆ—‘“—Šš‬ ‫›”‡˜“—˜š‬ ‫›‡’”“ˆ˜š‬ ‫›Šˆ–“’™š‬ ‫›—‡Š“‡‡š‬ ‫›’˜’“˜˜š‬ ‫›‘–‘š‬ ‫›’–’“‘˜š‬ ‫  ‬ ‫–•—˜œ‬ ‫–•—˜œ‬ ‫”•”˜œ‬ ‫Š•”˜œ‬ ‫‡•‘˜œ‬ ‫‡•˜™œ‬ ‫‡•—˜œ‬ ‫–•ˆ™œ‬ ‫Š•˜˜œ‬ ‫’•‘‡Š“—™˜ ™•˜–ˆ“’™˜‬ ‫ˆ‡‬ ‫
‰‬ ‫”•™™’“’Š‬ ‫—•–‡‘“™‬ ‫ˆ•——Š“‘™˜‬ ‫–•‡ˆ–“™‬ ‫›˜’–“‡š‬ ‫›Š˜‘š‬ ‫›ˆ’š‬ ‫›ŠŠ˜“˜š‬ ‫›’’š‬ ‫›™˜•˜š‬ ‫›ˆŠ•˜š‬ ‫›ˆ–•ˆš‬ ‫›–’•˜š‬ ‫”•–—‘“™‬ ‫’•™‡—“—™˜‬ ‫—•—’–“™‬ ‫˜•˜—ˆ“‡’˜‬ ‫’•ˆ‘—“‡‬ ‫›—Š”š‬ ‫”•™™œ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫Ÿ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫‚€­‪  ‬‬ ‫ 
 ‬ ‫ 
 ‬ ‫ ‬ ‫‪’“”•  ‬‬ ‫‘ƒƒ‬ ‫‡„ƒ‬ ‫ƒŽ‹Œ‬ ‫ƒƒ‹…†ƒ‬ ‫ˆ‡†…„ƒƒ‬ ‫‡‹ˆ…Š‰ƒ‬ ‫ŒŽ‹Œ‬ ‫ˆŠˆ…Œƒ‹…†ƒ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫در هفته گذشته‪ ،‬شاخص کل بورس روند‬ ‫نزول��ی را در پی��ش گرفت و ب��ا ‪ 931‬واحد‬ ‫کاهش‪ ،‬ب��ه عدد ‪ 64‬ه��زار و ‪ 840‬واحدی‬ ‫رس��ید و با بازدهی منفی ‪ 1/42‬روبه‌رو شد‪.‬‬ ‫ارزش کل معامالت نیز با ثبت رقم ‪5‬هزار و‬ ‫‪ 439‬میلیارد ریال نس��بت به هفته گذشته‬ ‫‪ 17/4‬درصد کاهش را نشان می‌دهد‪.‬‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫
‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫ 
‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫  ‬ ‫‰ˆ  ‬ ‫ ‬ ‫ƒ‚€­‪ ‬‬ ‫‬ ‫‬ ‫€•†”“’‘‪ŒŽ ‬‬ ‫‪37200‬‬ ‫‪37200‬‬ ‫ﺳﻤﻨﺪ ‪ - EF7‬ﺩﻭ‬ ‫‪ - EF7‬دو‬ ‫سمندﺍﻳﺮﺑﮓ‬ ‫ایربگ‬ ‫‪39100‬‬ ‫‪39100‬‬ ‫‪39260‬‬ ‫‪39260‬‬ ‫ﭘﮋﻭ ‪405 GLX‬‬ ‫پژو ‪405 GLX‬‬ ‫‪52160‬‬ ‫‪52160‬‬ ‫‪52480‬‬ ‫‪52480‬‬ ‫ﭘﮋﻭ ‪405 SLX‬‬ ‫‪405‬‬ ‫‪ .‬پژو‬ ‫‪SLX‬ﺟﺪﻳﺪ ‪.‬‬ ‫ﺩﺍﺷﺒﻮﺭﺩ‬ ‫جدید ‪.‬‬ ‫داشبورد‬ ‫ﺍﻳﺮﺑﮓ‬ ‫‪2 .‬‬ ‫‪ 2‬ایربگ‬ ‫‪27500‬‬ ‫‪27500‬‬ ‫‪27850‬‬ ‫‪27850‬‬ ‫ﭘﮋﻭ ‪ . 206‬ﺗﻴﭗ‬ ‫تیپ‬ ‫‪. 5‬پژوﻛﺪ‪. 206‬‬ ‫‪26814‬‬ ‫‪ . 5‬کد ‪26814‬‬ ‫‪9340‬‬ ‫‪9340‬‬ ‫‪9410‬‬ ‫‪9410‬‬ ‫‪26800‬‬ ‫‪26800‬‬ ‫‪27450‬‬ ‫‪27450‬‬ ‫‪36600‬‬ ‫‪36600‬‬ ‫‪37200‬‬ ‫‪37200‬‬ ‫ﭘﮋﻭ ‪206‬‬ ‫‪ .206‬ﻛﺪ‬ ‫پژو ‪V8‬‬ ‫ﺻﻨﺪﻭﻗﺪﺍﺭ‬ ‫‪ . V8‬کد‬ ‫صندوقدار‬ ‫‪27430‬‬ ‫‪27430‬‬ ‫ﺭﺍﻧﺎ ‪LX‬‬ ‫رانا ‪LX‬‬ ‫‬ ‫“‪  ‬‬ ‫Œ‡ƒ’‘†Ž‬ ‫…Œ‡ƒŠ‘‡†‬ ‫†ŒŽ…‘‡„ƒ‬ ‫ŽŒ…ƒ‘†„ƒ‬ ‫†Œ’†‘†‬ ‫†Œ†Ž‘„‬ ‫†Œƒ…Ž‘Ž„ƒ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫…„‬ ‫ ‬ ‫ƒžœ›š™˜—–‬ ‫€¡‪Ÿƒ¡¢€£‬‬ ‫
 ‬ ‫)ﺗﻮﻣﺎﻥ(‬ ‫(تومان)‬ ‫ﭘﮋﻭ ‪ . 206‬ﺗﻴﭗ‬ ‫تیپ‬ ‫‪. 5‬پژوﻛﺪ‪. 206‬‬ ‫‪26815‬‬ ‫‪ . 5‬کد ‪26815‬‬ ‫ﭘﮋﻭ ‪206‬‬ ‫ﺻﻨﺪﻭﻗﺪﺍﺭ‪206‬‬ ‫پژو‬ ‫‪. V8‬‬ ‫‪. V8‬‬ ‫صندوقدار‬ ‫‪27429‬‬ ‫ﮐﺪ‬ ‫کد ‪27429‬‬ ‫‪9250‬‬ ‫‪9250‬‬ ‫  ‬ ‫‹­‘Ž‬ ‫ﻭﺍﻧﺖ ﺑﺎﺭﺩﻭ ‪.‬‬ ‫باردو ‪.‬‬ ‫وانت‬ ‫ﺩﻭﮔﺎﻧﻪ ﺳﻮﺯ‬ ‫دوگانه سوز‬ ‫‪34200‬‬ ‫‪34200‬‬ ‫‪34350‬‬ ‫‪34350‬‬ ‫ﺧﻮﺩﺭﻭ‬ ‫خودرو‬ ‫‪52480‬‬ ‫‪52480‬‬ ‫‪36600‬‬ ‫‪36600‬‬ ‫ﻟﻴﺮ ﺗﺮﻛﻴﻪ‬ ‫لیر ترکیه‬ ‫ﻗﻴﻤﺖ ﺑﺎﺯﺍﺭ‬ ‫قیمت بازار‬ ‫ﻗﻴﻤﺖ‬ ‫قیمت‬ ‫‪34350‬‬ ‫‪34350‬‬ ‫‪39260‬‬ ‫‪39260‬‬ ‫‪27850‬‬ ‫‪27850‬‬ ‫‪9410‬‬ ‫‪9410‬‬ ‫‪27450‬‬ ‫‪27450‬‬ ‫ﺧﻮﺩﺭﻭ‬ ‫خودرو‬ ‫ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﻪ )ﺗﻮﻣﺎﻥ(‬ ‫کارخانه (تومان)‬ ‫‪13800‬‬ ‫‪13800‬‬ ‫‪14100‬‬ ‫‪14100‬‬ ‫‪9070‬‬ ‫‪9070‬‬ ‫‪9250‬‬ ‫‪9250‬‬ ‫……€„ ‬ ‫
‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫

‬ ‫‹Š‰ˆ‬ ‫‪ ‬‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫†Œ’†‘†‬ ‫†Œ†Ž‘„‬ ‫†Œƒ…Ž‘Ž„ƒ‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫‡„‬ ‫
 ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ •” ‬ ‫‡Œ’‘Ž‬ ‫ŽŒ…Š‘Š†‬ ‫†Œ…ƒ†‘’„ƒ‬ ‫ŽŒ’Ž…‘Š„ƒ‬ ‫ŽŒŠ†ƒ‘‬ ‫ŽŒ…ŠŽ‘„‬ ‫‚€­ €­ ‬ ‫ƒŒ†Š‹‬ ‫ƒŒƒ‡Ž‹‬ ‫†Œ†‡‘ƒ‹‬ ‫Œƒ’‘…‹‬ ‫‡Œ„†‹‬ ‫…Œƒ‹‬ ‫Š…Œƒ‹‬ ‫Œ…‹‬ ‫’’Œ‹‬ ‫‡†Œƒ‹‬ ‫’Œ„†ƒ‘Š„ƒ‬ ‫†Œ’…‹‬ ‫Œƒƒ‘ƒ‹‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫†„‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ŽŠŒ‹‬ ‫ ‬ ‫ƒ‚­€‪ ­  ‬‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫
‬ ‫ ‬ ‫ˆ‘¡€ƒ‪¤‬‬ ‫

‬ ‫
 ‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫ 
‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫­ ‡†…­„ ƒ‚ €€­ ‪  ‬‬ ‫ ‬ ‫­ ‪‘’€“”•–
—  ‬‬ ‫‬ ‫ž–“ ’œ ‬ ‫‬ ‫ƒ‪™€£‬‬ ‫ ‬ ‫­Ž Œ‹Š ‰­ˆ‬ ‫
‬ ‫  ‬ ‫‬ ‫‬ ‫›“ š€™˜ …‪ „ ‬‬ ‫‬ ‫…‪¡ž ž¢’†‡ ­€£ †‡… ž¤Š ¥‬‬ ‫Ÿ‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫
‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫Ÿ‬ ‫‬ ‫‬ ‫­Ž Œ’‪§ ¨ • ‡€‹ ©†ª‬‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‪ ˜ ­€
œ’ ¥‬‬ ‫‬ ‫‬ ‫­–“ š‪«©€¬‚®¤‬‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫  
 ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫…­ „ƒ‪  ‬‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‚­ € ­‪ ‬‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫­’‘ŽŒ€‹ƒ ‡ ­Š‰ˆ ‡†…‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫­’‘ŽŒ€‡š ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫… ‪
 ‚Ž £œ–¤
˜¢‬‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫„ƒ‚€­‪   ‬‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫™Ž˜ —
–­“• ­”“€‬ ‫‬ ‫ …­’‘ŽŒ€œ ‹…›‰
‬ ‫‬ ‫­Ž‪ ¢€ŒŽ‘’­ ¢‬‬ ‫‬ ‫­ ‡¡Œ€ Ÿž‪€‰ ‬‬ ‫‬ ‫

 ‬ ‫Œ‹‰ Š‰ ‪…†‡ˆ­‚ ‬‬ ‫ ‬ ‫š˜‪”•–Œ…Œ—Œ– Š˜™ ‬‬ ‫ ‬ ‫¦§—Œ¦‪”£“¤¥‬‬ ‫ ‬ ‫’†“‡†’‘…Ž ‬ ‫‪…›œ…ž Ÿ¡†¢‬‬ ‫ 
‬ ‫ ‬ ‫­Œ‪”‚¦¥‬‬ ‫ ‬ ‫¦‪…›œ”§¨©¥‬‬ ‫ ‬ ‫‹«”—ˆž…†‪ ¤‬‬ ‫ ‬ ‫œ›” ‬ ‫©¨§”‪ §ª‬‬ ‫
‬ ‫
‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫
 ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫
 ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ 
‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫

‬ ‫
‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫
 ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ 
 ‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫Ÿ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫ ¦‬ ‫ ¦‬ ‫¦‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ¦‬ ‫ ¦‬ ‫ ¦‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫
 ‬ ‫

‬ ‫‬ ‫
 ‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫
‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫
 ‬ ‫ ‬ ‫ 
‬ ‫ ‬ ‫

‬ ‫ ‬ ‫

‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫
‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫
‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫
 ‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫
‬ ‫
‬
‫‪16‬‬ ‫‪1474‬‬ ‫ﭘﻴﺎﭘﻰ ‪1474‬‬ ‫‪ -156‬پیاپی‬ ‫ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪-156‬‬ ‫‪ -2015‬شماره‬ ‫ﻓﻮﺭﻳﻪ ‪-2015‬‬ ‫‪ 14‬فوریه‬ ‫‪14 -1436‬‬ ‫ﺍﻟﺜﺎﻧﻰ ‪-1436‬‬ ‫ﺭﺑﻴﻊ‌الثانی‬ ‫‪ 24‬ربیع‬‫‪24- 1393‬‬ ‫ﺑﻬﻤﻦ ‪1393‬‬ ‫‪ 25‬بهمن‬ ‫ﺷﻨﺒﻪ ‪25‬‬ ‫‌شنبه‬ ‫  ‬ ‫…
„‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫­‬ ‫‬ ‫‬ ‫‚‬ ‫‚‬ ‫­‬ ‫‘Ž
Œ
‹‚Š‰ˆ ‡†‬ ‫“
‹‚’‬ ‫•”‬ ‫–•’‬ ‫”šš™˜’—‬ ‫——˜™œ”š™œ›”™’‬ ‫—œ˜™˜‬ ‫œ›—™˜‬ ‫–’›™˜‬ ‫–››™˜‬ ‫—’ž’’ž˜š˜’‬ ‫
‹‚Š‬ ‫
‹‚Š’‬ ‫•––‬ ‫Ÿš’™’‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ­‪ ‬‬ ‫‚€­‪ ‬‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ƒ‬ ‫‪ƒ ‬‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫…
‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ˆ„‡†‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫
‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫
‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫
‬ ‫†…„ƒ‚€­‪ ‬‬ ‫…„ƒ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫
‬ ‫†’‘ŽŒ‹†Š‰ˆ‡‬ ‫Œ‹‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫–‹•†­’”“‡‬ ‫’”“‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ 
‬ ‫  ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫
‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫
 ‬ ‫
 ‬ ‫

 ‬ ‫
‬ ‫
 ‬ ‫
 ‬ ‫
 ‬ ‫
‬ ‫ ‬ ‫ˆ„‪ƒ ‬‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫  ‬ ‫ 
‬ ‫ ‬ ‫
‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫
‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫  ‬ ‫
  ‬ ‫
‬ ‫ 
‬ ‫
 ‬ ‫ ‬ ‫
‬ ‫ ‬ ‫”…“’‘‬ ‫”…‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫ 
‬ ‫  ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫
‬ ‫‬ ‫‪•–—Œ˜ ‬‬ ‫Œ‬ ‫‬ ‫
‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫
‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫  ‬ ‫  ‬ ‫
 ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫
‬ ‫
‬ ‫
‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫
‬ ‫
 ‬ ‫   ‬ ‫ ‬ ‫
 ‬ ‫ 
‬ ‫
‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫‪ ‬‬ ‫­‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫  ‬ ‫
  ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫‪€‚ƒ„‚…†…‡ ‬‬ ‫‪ˆ…‰ ‬‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫ 
 ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫
‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫…„ ƒ‚ €­‪ ‬‬ ‫†‚ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ˆ‡‬ ‫‰‡‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫Š‬ ‫‡‹‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫„“†’‘ŽŒ‬ ‫”‹‘ŽŒ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫
 
‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‚
€­‪
 ‬‬ ‫…„ƒ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ Œ‹Š‰ ˆ‡†‬ ‫…‡†‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‘ Ž‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫­…“
’‚
€­‪’„
 ‬‬ ‫…
„’‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‘Š…„ ”’‬ ‫ •‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫­—Š–…­ ”‘ ‚„ ‬ ‫‘ ‚ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‘Š…„™
˜ “‬ ‫™
 ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‘Š…„š •‬ ‫› •‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‘Š…„„”‬ ‫„”‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ž‡‚œ€
œ ˆ…‬ ‫™…‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫
 
‬ ‫‬ ‫ƒ‡†…„‪ ­€‚ƒ ‬‬ ‫‹‪ƒ‡‰‡Š‹ˆŠŒ ‬‬ ‫‬ ‫‬ ‫
 ‬ ‫ 
‬ ‫‬ ‫‘Š…„ …‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫

‬ ‫
 ‬ ‫
 ‬ ‫‪ ‬‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫€ ƒ‬ ‫œ˜‬ ‫…
„‬ ‫‬ ‫ﺑﺎﺯﺍﺭ‬ ‫ﺑﻮﺭﺱ وﻭ بازار‬ ‫بورس‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫Ž‰‬ ‫†‬ ‫
‬ ‫ ‬ ‫
 ‬ ‫ ‬ ‫ 
‬ ‫‬ ‫
‬ ‫‬ ‫
‬ ‫
‬ ‫
‬ ‫
‬ ‫
‬ ‫


‬ ‫
‬ ‫…„ƒ‚€­‪ ‬‬ ‫‡†
‬ ‫
‬ ‫
‬ ‫
‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ƒ‚€­‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‪„
… ‬‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‰
ˆ ‡ † ‬ ‫ Š ‡‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ƒ‚‹‹€‬ ‫ƒ‚‹‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫  Œ‬ ‫ Œ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ 
‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫  ‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫  ‬ ‫‪  ‬‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ Š‰ˆ…‡ †…„ƒ‚€­‬ ‫…‡ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ Œ‹…‬ ‫‘Ž‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫…•”€ “‘’ƒ‚€­‬ ‫‘’‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ Š‰ˆ— –…
‬ ‫…
‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ 
‬ ‫ ƒ‚€­‪   ‬‬ ‫ ‪„
… ‬‬
‫ﺑﺎﺯﺍﺭ‬ ‫ﺑﻮﺭﺱ وﻭ بازار‬ ‫بورس‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫  ‬ ‫ 
‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫„ƒ‚€ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫   ‬ ‫ …‬ ‫ 
ŽŒ‹Š‰ˆ ‡† ‚‬ ‫† Š€ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫…‬ ‫ 
†Œ ‘‚ƒ­‘‚‡‬ ‫‘‚‡ ‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫  ‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫   ‬ ‫…‬ ‫ 
”‚“ ’‬ ‫ ”Ž† ‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫   ‬ ‫…‬ ‫ 
™—˜„—–•‬ ‫ ™—˜ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫   ‬ ‫…‬ ‫‬ ‫
 ‬ ‫‬ ‫‬ ‫
 ‬ ‫
 ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫  ‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫  ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫  ‬ ‫ ‬ ‫­
‪  ‬‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫  ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫  ‬ ‫ ‬ ‫ˆ„ƒ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫  ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫  ‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ƒ‚€ ­‪ ‬‬ ‫…„­‪ ‬‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ˆ‡ †‬ ‫ˆ‡ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫ 
‬ ‫
‬ ‫ ‬ ‫
‬ ‫ ‬ ‫  ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫
‬ ‫
‬ ‫ ‬ ‫ 
 ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫
 ‬ ‫ ‬ ‫  ‬ ‫
‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫  ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫  ‬ ‫‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫ 
‬ ‫ ‬ ‫
 ‬ ‫ ‬ ‫
 ‬ ‫  ‬ ‫ ‬ ‫­‬ ‫­‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫
 ‬ ‫

‬ ‫ ‬ ‫
‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫  ‬ ‫‬ ‫‪€‚ ‬‬ ‫‪€‚ ‬‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫ 
 ‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫
 ‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‬ ‫­‬ ‫­ ‬ ‫ ­ ‬ ‫ ‬ ‫­ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫­‬ ‫ˆ‡†…„ƒ€‚€‬ ‫†…‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫  ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‘ŽŒ‹Š‰‬ ‫’‘‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫  ‬ ‫ ‬ ‫­ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫—–’‬ ‫­ ­‬ ‫­ ‬ ‫‬ ‫
‬ ‫ ‬ ‫  ‬ ‫ ­ ‬ ‫
 ‬ ‫ 
‬ ‫ ‬ ‫­ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫
‬ ‫‬ ‫‬ ‫
‬ ‫
‬ ‫‪ 
­ €‚ ‬‬ ‫‡†…„ƒ‬ ‫‪ €‚ ‬‬ ‫
‬ ‫ 
‬ ‫
 ‬ ‫ˆ–’•”ˆ“‬ ‫‬ ‫
‬ ‫
‬ ‫‬ ‫‬ ‫
‬ ‫
 ‬ ‫

 ‬ ‫  

‬ ‫

‬ ‫

‬ ‫
‬ ‫
‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫­‪ ‬‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫

‬ ‫
 ‬ ‫
  ‬ ‫
‬ ‫
‬ ‫
 ‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫€ƒ‪€­‚ ‬‬ ‫‚­€‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ 
‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‪ ‬‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‰ˆ‡
†…„€ƒ‚€­‬ ‫‹Š ‰‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‡ ‬ ‫ŽŒ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‡‘ƒ†‬ ‫Ž“’‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫

‬ ‫
‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫ ‪  ‬‬ ‫­‪ ‬‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫‡Šˆ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫‰€‹ƒ‬ ‫‡Š€‹‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫
‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫  ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫ƒ‚€­‪  ‬‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫†…„‚‬ ‫‡‚‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫  ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫†…Šˆ‰ˆ‬ ‫Œ‹‰ˆ‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫  ‬ ‫   ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫ƒ‘Ž‬ ‫ƒŽ‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫  ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫ƒ‘‡“’‬ ‫ƒ”’‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫  ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫ƒ‘ŒŽ‬ ‫ƒ•Ž‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫  ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫ƒ‘–‘‬ ‫ƒˆ–—‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫
‬ ‫ ‬ ‫  ‬ ‫  ‬ ‫ 
‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‡ …„€­ ‚€” …„€ƒ‚€­‬ ‫ ‪€‚ ‬‬ ‫‰ˆ‡‪ƒ„­…† ‬‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‚‬ ‫‚‬ ‫­‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫­‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫€ ƒ‬ ‫‬ ‫ 
­‪ ‬‬ ‫‬ ‫

‬ ‫
 ‬ ‫
 ‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪1474‬‬ ‫ﭘﻴﺎﭘﻰ ‪1474‬‬ ‫‪ -156‬پیاپی‬ ‫ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪-156‬‬ ‫‪ -2015‬شماره‬ ‫ﻓﻮﺭﻳﻪ ‪-2015‬‬ ‫‪ 14‬فوریه‬ ‫‪14 -1436‬‬ ‫ﺍﻟﺜﺎﻧﻰ ‪-1436‬‬ ‫ﺭﺑﻴﻊ‌الثانی‬ ‫‪ 24‬ربیع‬‫‪24- 1393‬‬ ‫ﺑﻬﻤﻦ ‪1393‬‬ ‫‪ 25‬بهمن‬ ‫ﺷﻨﺒﻪ ‪25‬‬ ‫‌شنبه‬ ‫‪17‬‬ ‫‬ ‫‚€‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫

‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫
‬ ‫  
‬ ‫  
‬ ‫ ‬ ‫ 
‬ ‫ ‬ ‫
‬ ‫

‬ ‫‬ ‫‬ ‫‪ ‬‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫

‬ ‫  
 ‬ ‫

‬ ‫
‬ ‫ 
‬ ‫ ‬ ‫

‬ ‫
‬ ‫‚€­‬ ‫ƒ€‬ ‫
‬ ‫‬ ‫  
‬ ‫

 ‬ ‫ ‬ ‫ 
‬ ‫
‬ ‫
‬ ‫

‬ ‫ ‬ ‫‹Š‰ˆ‡†…„‬ ‫„…„‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫  ‬ ‫
 ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫

‬ ‫‬ ‫Œ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫  ‬ ‫  ‬ ‫ ‬ ‫
‬ ‫ ‬ ‫
‬ ‫

‬ ‫‬ ‫Œ‬
‫‪18‬‬ ‫ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪ -156‬پیاپی‬ ‫ﻓﻮﺭﻳﻪ ‪ -2015‬شماره‬ ‫ﺍﻟﺜﺎﻧﻰ ‪ 14 -1436‬فوریه‬ ‫ﺭﺑﻴﻊ‌الثانی‬ ‫ﺑﻬﻤﻦ ‪ 24- 1393‬ربیع‬ ‫ﺷﻨﺒﻪ ‪ 25‬بهمن‬ ‫‌شنبه‬ ‫ﭘﻴﺎﭘﻰ ‪1474‬‬ ‫  ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫­‬ ‫‬ ‫‬ ‫‚‬ ‫‚‬ ‫­‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ 
‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫
‬ ‫
‬ ‫

‬ ‫
‬ ‫ ‬ ‫
‬ ‫
 ‬ ‫ 
‬ ‫
‪ ‬‬ ‫„ƒ ‚€­‬ ‫€‚‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫
‬ ‫‬ ‫
‬ ‫‬ ‫ 
‬ ‫‪ ‬‬ ‫ †…‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫
  ‬ ‫
 ‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫
‬ ‫ 
‬ ‫ ‪ ‬‬ ‫‬ ‫
‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫
‬ ‫‬ ‫‬ ‫ 
‬ ‫ ‪ ‬‬ ‫†‬ ‫‬ ‫‬ ‫ 
‬ ‫
‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫ 
‬ ‫ ‪ ‬‬ ‫†Ž‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫  
‬ ‫‬ ‫
‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫ 
‬ ‫ ‪ ‬‬ ‫’‘ ‹ “‬ ‫
‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫
 
‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫  
‬ ‫ ‬ ‫‹Š‰†‬ ‫ŽŒ‹Š‰†‬ ‫
 ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫  ‬ ‫ ‬ ‫­‪ ‬‬ ‫€ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫  ‬ ‫  ‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫  ‬ ‫ ‬ ‫­‪ ‬‬ ‫€‚ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫  ‬ ‫ƒ‬ ‫†…‪„ ‬‬ ‫‡„ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫  ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫  ‬ ‫ ƒ‬ ‫Š„…‰ˆ‬ ‫†‰ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫  ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫  ‬ ‫ ƒ‬ ‫‹ŽŒ­ ‹„‬ ‫ … ‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫  ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫
‬ ‫
‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫

 ‬ ‫
 ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫

‬ ‫
‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫

‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫†…ƒ
‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‹Š ‰ˆ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ 
 ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫  ‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‡­††ƒ…„ƒ‚€­‪ ‬‬ ‫ˆ‚
‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‚Ž‚Œ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫“Ž ‡‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫   ‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫  ‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫   ‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫   ‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫   ‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫  ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫   ‬ ‫‬ ‫††‹ ‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫
‬ ‫ ‬ ‫  ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫
 ‬ ‫
‬ ‫ ‬ ‫   ‬ ‫‬ ‫ 
‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫  ‬ ‫
‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ 
‬ ‫‬ ‫­‪ ‬‬ ‫€­‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫
 
‬ ‫ ‬ ‫ 
‬ ‫ ‬ ‫
‬ ‫
‬ ‫ 
‬ ‫‪€‚ ‚€ƒ ‬‬ ‫„€‪ ‬‬ ‫‬ ‫
‬ ‫ ‬ ‫  ‬ ‫ ‬ ‫
‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ €‡ƒ†…„ƒ‬ ‫€‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‰ˆ‬ ‫ ˆ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ Š ‬ ‫ Š ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ 
 ‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫­‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫…„‚‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ƒ† ‬ ‫ˆ‡ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ƒ‹ Š ‡ ‰
 €‬ ‫ƒ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫
‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ …„ƒ‚€­‪ ‬‬ ‫­‪ ‬‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‰ˆ‡†‬ ‫ˆ‡Š‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ŽŒ‹†‬ ‫Œ‹Š‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫”“‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫

‬ ‫„ƒ‚€ ­‪
 ‬‬ ‫Š ‰ˆ‡ ƒ‡‬ ‫‹‚Š‰‬ ‫Š
’‘…
‹ ‡‹ ‡‬ ‫
 ‬ ‫ ­‪  ‬‬ ‫ ‚‪  ‬‬ ‫†…‚„‬ ‫††ˆ‡ † ‬ ‫†… ‰Š
‡‰‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫

‬ ‫
 ‬ ‫
 ‬ ‫‪ ‬‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫€ ƒ‬ ‫‬ ‫ˆ…‡‬ ‫‬ ‫ﺑﻮﺭﺱ وﻭ بازار‬ ‫بورس‬ ‫ﺑﺎﺯﺍﺭ‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫‬ ‫ 
‬ ‫  ‬ ‫‚€­‪  ‬‬ ‫  ‬ ‫ ‪ ‬‬ ‫ƒ‚ €‬ ‫Œ–•†“”“’‰‘‬ ‫€­ ‬ ‫ƒ€ ‚‪  ‬‬ ‫†‚ ‬ ‫
 ‬
‫بازار مالی‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫ ‌شنبه ‪ 25‬بهمن ‪ 24- 1393‬ربیع‌الثانی ‪ 14 -1436‬فوریه ‪ -2015‬شماره ‪ -156‬پیاپی ‪1474‬‬ ‫مطابق گزارش عملکرد سیستم بانکداری الکترونیک کشور در آذرماه ‪93‬‬ ‫‪19‬‬ ‫خودپردازها در هر ثانیه ‪ 158‬تراکنش انجام دادند‬ ‫گ�روه اقتص�اد‪ :‬ش��بکه بانک��داری‬ ‫الکترونیک��ی ای��ران آنط��ور که ش��واهد و‬ ‫اطالع��ات موجود حکایت می‌کنند دیگر آن‬ ‫طف��ل نوپا و ناآش��نای ‪ 15‬ـ ‪ 10‬س��ال قبل‬ ‫نیس��ت که از ابتدای ورودش به سرزمین ما‬ ‫و تا مدت‌ها پس از آن‪ ،‬هم او با ما احس��اس‬ ‫غریب��ی می‌کرد و هم ما ب��ا او غریبه بودیم‪،‬‬ ‫ن��ه او تکالی��ف و وظایف��ش را بی‌نق��ص و‬ ‫بدون اش��کال انجام می‌داد و نه ما نس��بت‬ ‫ب��ه او اطمین��ان الزم را در وجودمان حس‬ ‫می‌کردیم‪ .‬به هر حال‪ ،‬قرار بود بسیاری از ما‬ ‫ایرانیان هرچه اندوخته و پس‌انداز داریم‪ ،‬به‬ ‫این تازه از راه رسیده ناآشنا بسپاریم‪ .‬بدیهی‬ ‫بود که آن ح��س غریبگی و بی‌اعتمادی هر‬ ‫دو طرف در نقطه شروع آشنایی‪ ،‬برای آنکه‬ ‫به سرمنزل قرابت و دوستی و اطمینان قلبی‬ ‫منتهی ش��ود به زمان زیادی نیاز داش��ت تا‬ ‫به نقطه‌ای برس��یم که هم‌اکنون قرار داریم‬ ‫و به وض��وح ش��اهدیم آن نوزاد ناش��ناس‪،‬‬ ‫اکن��ون تبدیل به جوانی بالغ و پرکار ش��ده‬ ‫و امکان��ات و قابلیت‌های��ش نیز تا جایی که‬ ‫ظرفیت‌های موجود اجازه می‌داد‪ ،‬ارتقاء پیدا‬ ‫کرده اس��ت و طرف مقابل آن یعنی ما هم‪،‬‬ ‫به قدری مجذوب و وابس��ته به تسهیالت و‬ ‫خدمات نظام پرداخت الکترونیک ش��ده‌ایم‬ ‫ک��ه دیگر حتی تصور انج��ام امور روزانه‌مان‬ ‫بدون حضور نس��خه مجازی سیستم بانکی‬ ‫کش��ور و مراجعه ب��ه آن‪ ،‬یک تص��ور بعید‬ ‫به نظر می‌رس��د‪ .‬به عبارت دیگر‪ ،‬سیس��تم‬ ‫بانکداری مجازی کش��ورمان در این سال‌ها‬ ‫به حدی از بلوغ و توانایی رس��یده و گستره‬ ‫خدمات خود در فض��ای مجازی را تا جایی‬ ‫وس��عت بخشیده است که در حال حاضر در‬ ‫هر گوش��ه و کنار ایران که باشید در صورت‬ ‫لزوم می‌توانید از چند مس��یر جداگانه مانند‬ ‫دس��تگاه‌های خودپ��رداز و یا دس��تگاه‌های‬ ‫کارتخوان پایانه فروش��گاهی که در نزدیکی‬ ‫محل حضورتان وج��ود دارند به امور روزانه‬ ‫بانکی و حتی غیربانکی خود رسیدگی کنید‬ ‫و تازه‪ ،‬مراجعه به خودپردازها یا دستگاه‌های‬ ‫کارتخوان در صورتی الزم خواهد بود که به‬ ‫وس��ایل رایج و روزم��ره‌ای مثل تلفن همراه‬ ‫یا رایانه دسترس��ی نداشته باشید‪ .‬زیرا با در‬ ‫اختیار داشتن یک خط معمولی تلفن همراه‬ ‫دیگر حتی الزم نیست از جای خودتان تکان‬ ‫بخورید و با اس��تفاده از آن‪ ،‬امکان دسترسی‬ ‫به هر نوع س��رویس و خدمات پولی و بانکی‬ ‫و همچنین بسیاری امکانات و خدمات دیگر‬ ‫برایتان فراهم و در مشت‌تان خواهد بود‪.‬‬ ‫‹ ‹مشغله بی‌پایان بانکداری الکترونیک‬ ‫ایران‬ ‫تازه‌ترین گزارش عملک��رد نظام پرداخت‬ ‫الکترونیک در کش��ور که مربوط به آذر ماه‬ ‫‪ 1393‬است و از سوی بانک مرکزی منتشر‬ ‫شده به روشنی نشان می‌دهد شبکه مجازی‬ ‫ارائ��ه خدمات بانکی تا چه اندازه پرمش��غله‬ ‫و درگیر انجام وظایفش اس��ت‪ .‬چراکه برای‬ ‫مثال‪ ،‬تا پایان ‪ 9‬ماهه س��ال جاری و به بیان‬ ‫صحیح‌تر‪ ،‬در طول یک ماهه آذر‪ ،93‬سیستم‬ ‫بانکداری الکترونیکی فعال در فضای مجازی‬ ‫کشور‪ ،‬تنها از طریق ‪ 39‬هزار و ‪ 125‬دستگاه‬ ‫خودپرداز مش��غول به کار در س��طح کشور‪،‬‬ ‫برای دارن��دگان حدود ‪ 318‬میلیون و ‪971‬‬ ‫هزار کارت الکترونیکی بانکی (ش��امل ‪215‬‬ ‫میلیون و ‪ 449‬هزار کارت برداشت یا بدهی‪،‬‬ ‫یک میلی��ون و ‪695‬ه��زار کارت اعتباری و‬ ‫‪ 101‬میلیون و ‪ 827‬هزار کارت هدیه) تعداد‬ ‫‪ 408‬میلی��ون و ‪ 449‬هزار و ‪ 918‬تراکنش‬ ‫با استفاده از دستگاه‌های‬ ‫خودپرداز‪ ،‬روزانه بیش‬ ‫از ‪ 13‬میلیون و ‪ 651‬هزار‬ ‫تراکنش موفق انجام‬ ‫می‌شود؛ یا به عبارت‬ ‫دیگر‪ ،‬این تعداد تراکنش‬ ‫روزانه برابر است با ‪568‬‬ ‫هزار و ‪ 800‬تراکنش در‬ ‫هر ساعت‪ ،‬یا ‪9‬هزار و ‪480‬‬ ‫تراکنش در دقیقه و یا ‪158‬‬ ‫تراکنش موفق در هر ثانیه‬ ‫بانکی موفق را انجام داده و به ثبت رس��انده‬ ‫اس��ت که کل مبلغ پول جابه‌جا ش��ده برای‬ ‫ای��ن تعداد تراکنش‪ ،‬به بی��ش از ‪ 190‬هزار‬ ‫میلیارد تومان بالغ شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹عملک�رد بانک�داری مج�ازی در هر‬ ‫روز‪ ،‬ساعت و دقیقه‬ ‫ول��ی این آمار ماهان��ه عملکرد تجهیزات‬ ‫بانک��داری الکترونی��ک و ارق��ام مرب��وط به‬ ‫فعالیت و خدمات‌رسانی این شبکه‪ ،‬هنگامی‬ ‫که به واحدهای زمانی کوچکتری مانند روز‬ ‫و س��اعت و دقیق��ه و حتی ثانی��ه تبدیل و‬ ‫تقسیم شوند قطعا تصویر واضح‌تری از حجم‬ ‫بس��یار زیاد فعالیت نظام بانک��ی در حیطه‬ ‫فضای مجازی به نمایش خواهند گذاش��ت‪.‬‬ ‫برای نمونه‪ ،‬تعداد ‪ 408‬میلیون و ‪ 449‬هزار‬ ‫و ‪ 918‬تراکن��ش یک ماه��ه آذر ‪ 93‬که در‬ ‫خودپردازها انجام ش��ده‪ ،‬در صورت تقسیم‬ ‫به واحدهای کوچک‌ت��ر زمانی به معنی آن‬ ‫اس��ت که در ش��بکه مجازی بانکی کشور و‬ ‫تنها با اس��تفاده از دس��تگاه‌های خودپرداز‪،‬‬ ‫روزان��ه بی��ش از ‪ 13‬میلی��ون و ‪ 651‬هزار‬ ‫تراکنش موفق انجام می‌ش��ود؛ یا به عبارت‬ ‫دیگ��ر‪ ،‬این تع��داد تراکن��ش روزان��ه برابر‬ ‫اس��ت با ‪ 568‬ه��زار و ‪ 800‬تراکنش در هر‬ ‫س��اعت‪ ،‬یا ‪9‬هزار و ‪ 480‬تراکنش در دقیقه‬ ‫و ی��ا ‪ 158‬تراکن��ش موفق در ه��ر ثانیه که‬ ‫در حافظه سیس��تم بانکی کش��ورمان ثبت‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫‹ ‹مب�ادالت ریال�ی نظ�ام پرداخ�ت‬ ‫در آذر‪93‬‬ ‫در کن��ار این آمار‪ ،‬همانطور که پیش��تر‬ ‫نیز اش��اره ش��د‪ ،‬کل تراکنش خودپردازها‬ ‫در آذر ماه امس��ال در مجم��وع منتهی به‬ ‫انتق��ال و جابه‌جایی مبلغ��ی بیش از ‪190‬‬ ‫هزار میلیارد تومان ش��ده و این رقم ماهانه‬ ‫به معنای این اس��ت که در هر روز به طور‬ ‫میانگی��ن مبلغی نزدیک ب��ه ‪6‬هزار و ‪342‬‬ ‫میلی��ارد تومان از طریق ‪13‬میلیون و ‪651‬‬ ‫هزار و ‪ 200‬تراکنش��ی که ثبت شده است‬ ‫منتق��ل یا پرداخت ( دریافت ) می‌ش��ود و‬ ‫یا به عب��ارت دیگر ش��بکه دس��تگاه‌های‬ ‫خودپرداز مش��غول به کار در کشورمان در‬ ‫طول آذر ماه گذش��ته‪ ،‬به طور متوسط در‬ ‫هر س��اعت رقم��ی بی��ش از ‪ 264‬میلیارد‬ ‫تومان را با انجام ‪ 568‬هزار و ‪ 800‬تراکنش‬ ‫در سیس��تم خودپردازه��ای نظ��ام بانکی‬ ‫مبادله کرده و یا مانند آن است که در دوره‬ ‫‪ 30‬روزه آذر ماه ‪ 1393‬از طریق ش��بکه به‬ ‫هم پیوسته دس��تگاه‌های خودپرداز فعال‬ ‫در گوشه‌گوش��ه ای��ن آب و خ��اک‪ ،‬در هر‬ ‫یک دقیقه تعداد ‪ 9‬ه��زار و ‪ 480‬تراکنش‬ ‫موفق در سیس��تم‌های ذخی��ره اطالعات‬ ‫نظام بانکی ثبت و ضبط ش��ده اس��ت و از‬ ‫محل این تعداد تراکنش‪ ،‬در جمع مبلغ ‪4‬‬ ‫میلیارد و ‪ 404‬میلیون تومان دست‌به‌دست‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫ب��ا ای��ن توصی��ف مختص��ر از وضعیت‬ ‫کاری ش��بکه مجازی بانکداری کشورمان‬ ‫و فعالیت بدون وقفه این سیس��تم متصل‬ ‫به هم و یکپارچه که به صورت ‪ 24‬س��اعت‬ ‫ش��بانه‌روز و ‪ 7‬روز هفته بدون کوچکترین‬ ‫توق��ف یا خاموش��ی در حال انجام اس��ت‪،‬‬ ‫هم‌اکن��ون دیگر خب��ری از آن نورس��یده‬ ‫غریب و کم‌توان که دائم هم دچار مش��کل‬ ‫و قطع‌ش��دن شبکه می‌شد نیست و هرچه‬ ‫هست خبر رشد و ارتقای جایگاه بانکداری‬ ‫مجازی جوان کش��ورمان است تا آنجا که‬ ‫بنا به گفته ولی‌‌اله س��یف رییس کل بانک‬ ‫مرکزی‪ ،‬در حال حاضر وضعیت گسترش و‬ ‫ارائه خدمات بانکداری الکترونیکی ایران و‬ ‫کیفیت این س��رویس‌های بانکی در سطح‬ ‫کشورهای پیش��رفته صنعتی و پیشرو در‬ ‫گس��تره بانکداری مج��ازی و غیرحضوری‬ ‫است و امیدواریم که چنین باشد‪.‬‬ ‫مدير عامل بانک ملت مطرح کرد‬ ‫لرزش دومينوي بانک‌ها با شيوع شايعات‬ ‫هش��دار نس��بت به تکانه‌هاي ناش��ي از ش��ايعات در‬ ‫ش��بکه بانکي‪ ،‬اظهارنظر درباره سپرده بانکي و قانوني و‬ ‫پيش��نهادي به بانک مرکزي براي ورود جدي‌تر بانک‌ها‬ ‫ب��ه اقتصاد مقاومتي‪ ،‬بخش��ي از محوره��اي گفت‌وگوي‬ ‫مديرعامل بانک ملت است‪.‬‬ ‫به گزارش ايس��نا‪ ،‬محمدرضا س��اروخاني اشاره‌اي به‬ ‫وقاي��ع اخير در نظ��ام بانکي مبني‌بر انتش��ار اخباري با‬ ‫تاکيد بر انحالل يا ورشکستگي بانک‌ها و موسسات مالي‬ ‫کرد و گفت‪ :‬اين موضوع اثر بس��يار منفي بر بانک‌ها که‬ ‫مانند دومينو هس��تند داش��ته و در فعالي��ت آنها ترديد‬ ‫ايجاد مي‌کند چراکه اطمينان مردم به تمامي بانک‌ها را‬ ‫تحت‌الشعاع قرار مي‌دهد؛ هرچند که در اين بين هستند‬ ‫بانک‌هايي که از مس��ير اصلي خارج شده و منابع خود را‬ ‫به سمت س��رمايه‌گذاري برده‌اند و قابليت نقد‌شوندگي‬ ‫ندارند يا حجم مطالبات آنقدر باالست که منجمد شده و‬ ‫پاسخگوي سپرده‌گذار نيستند‪.‬‬ ‫‹ ‹ نظارت قوي براي حرکت روي ريل‬ ‫وي تاکيد کرد‪ :‬بايد نظ��ارت بانک مرکزي آنقدر قوي‬ ‫باش��د ک��ه بانک‌ها از ريل خ��ارج نش��وند به‌گونه‌اي که‬ ‫اطالع��ات لحظه‌اي خ��ود را تقويت کرده و هوش��ياري‬ ‫بيش��تري داشته باش��ند ازس��وي ديگر مردم هم دقت‬ ‫بيش��تري داشته و تنها به دليل سود باالتر به سمت اين‬ ‫قبيل بانک‌ها و موسسات نروند‪.‬‬ ‫مديرعام��ل بان��ک ملت همچنين به نقش موسس��ات‬ ‫اعتب��اري در ب��ازار پول اش��اره کرد و اف��زود‪ :‬وقتي که‬ ‫موسس��ه‌اي پولي در کشور فعال است بايد از نظر منابع‪،‬‬ ‫مصارف و ن��وع فعاليت زیر کنت��رل و مديريت متمرکز‬ ‫بانک مرکزي باشد تا در چارچوب تعيين شده عمل کند‪.‬‬ ‫ساروخاني با اشاره به اينکه با افزايش نرخ سود سپرده‬ ‫بهاي تمام ش��ده پول باال رفته و نرخ سود تسهيالت نيز‬ ‫افزاي��ش می‌یابد گف��ت‪ :‬در اين حالت ب��ا افزايش بهاي‬ ‫تمام ش��ده تس��هيالت بنگاه‌هاي بازرگان��ي و خدماتي‪،‬‬ ‫زيان‌کنن��ده اصلي مصرف‌کنندگان جامعه خواهند بود و‬ ‫اين امر خالف سياست دولت براي کاهش تورم و گراني‬ ‫است‪.‬‬ ‫وي همچنين در مورد افزايش تعداد بانک‌ها و موسسات‬ ‫اعتباري بيان کرد‪ :‬مهم مديريت و نظارت بر بانک‌هاست‬ ‫و اگر تعداد آنها زیرنظارت بانک مرکزي باش��د مشکلي‬ ‫ايج��اد نمي‌کند؛ بنابراي��ن وقتي که موسس��ه‌اي مجوز‬ ‫مي‌گيرد حداق��ل زيرکنترل بانک مرک��زي قرار خواهد‬ ‫گرفت چراکه انحالل موسس��اتي که چند س��ال اس��ت‬ ‫فعاليت مي‌کنند‪ ،‬امکانپذير نيست‪.‬‬ ‫‹ ‹کاهش نرخ سود سپرده گريز‌ناپذير است‬ ‫ساروخاني درباره سياس��ت کاهش نرخ سود سپرده و‬ ‫بازنگ��ري مجدد درآن نيز عنوان ک��رد‪ :‬باتوجه به اينکه‬ ‫بايد ارتباط مس��تقيم بين نرخ تورم و نرخ س��ود سپرده‬ ‫حفظ شود‪ ،‬با ريزش تورم بايد به تدريج نرخ سود سپرده‬ ‫هم کاهش يابد‪.‬‬ ‫وي گفت‪ :‬بايد سود سپرده بين ‪ 3‬تا ‪ 4‬درصد پايين‌تر‬ ‫از ن��رخ ت��ورم تعيين ش��ود اين امر گريزناپذير اس��ت و‬ ‫ضروري است که بانک‌ها و موسسات نيز در اين رابطه با‬ ‫بانک مرکزي همراهي کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹کاهش سپرده قانوني الزامي اما سخت‬ ‫مديرعامل بانک ملت در بخش ديگري از اين گفت‌وگو‬ ‫نظر خود در مورد کاهش سپرده قانوني بانک‌ها نزد بانک‬ ‫مرک��زي را مثب��ت اعالم کرد و توضي��ح داد‪ :‬با توجه به‬ ‫اينک��ه اکنون مش��کالت نقدينگي در نظ��ام بانکي قابل‬ ‫توجه است يکي از راه‌هايي که کاهش بدهي نظام بانکي‬ ‫به بانک مرکزي را به همراه دارد آزاد‌س��ازي بخش��ي از‬ ‫سپرده قانوني اس��ت که مي‌تواند تا حدي حساب منفي‬ ‫بانک‌ها را پوشش دهد‪ .‬وي اين را هم گفت که آزادسازي‬ ‫سپرده‌هاي قانوني تبعاتي نظير افزايش پايه پولي و رشد‬ ‫نقدينگي را نيز به همراه دارد که بانک مرکزي هم با در‬ ‫نظر گرفتن همين ملاحظات نسبت به آن اقدام نمي‌کند‪.‬‬ ‫‹ ‹انحراف ‪ ۲۰‬درصدي از استاندارد بنگاهداري‬ ‫مديرعام��ل بانک مل��ت در ادامه به بي��ان توضيحاتي‬ ‫درب��اره حد ورود اين بانک به بنگاه��داري پرداخت و با‬ ‫اشاره به نسبت مجاز سرمايه‌گذاري ‪ ۴۰‬درصدي تعيين‬ ‫شده از سوي بانک مرکزي عنوان کرد‪ :‬درحال حاضر ‪۶۰‬‬ ‫درصد پايه س��رمايه بانک ملت که حدود ‪ ۶۰۰۰‬ميليارد‬ ‫تومان است در شرکت‌داري جريان دارد به عبارتي ديگر‬ ‫درحالي که حد مجاز س��رمايه‌گذاري ما به حدود ‪۲۴۰۰‬‬ ‫ميليارد تومان مي‌رس��د نزديک به ‪ ۳۶۰۰‬ميليارد تومان‬ ‫در اين بخش در جريان است‪.‬‬ ‫وي با بيان اينکه ش��رکت‌هاي بانک ملت دو گروه‌اند‪،‬‬ ‫اول آنهاي��ي ک��ه زنجي��ره ارزش بان��ک هس��تند مانند‬ ‫صرافي‪ ،‬ليزينگ‪ ،‬کارگزاري و تامين سرمايه که در همه‬ ‫بانک‌هاي دنيا فعالند يادآور ش��د‪ :‬امروزه ديگر دنيا قبول‬ ‫ندارد که همه مش��تريان در هر ان��دازه‌ای از يک درگاه‬ ‫خدمات و اعتبار دريافت کنند‪ ،‬بلکه بايد براساس ويژگي‬ ‫مش��ترک‪ ،‬دس��ته‌بندي و طبق نياز هر بخش براي آنها‬ ‫کانال فروش و محصول تعريف ش��ود‪ .‬وي با بيان اينکه‬ ‫مجموع شرکت‌هاي بانک ملت از نظر اندازه‪ ،‬حجم باالي‬ ‫س��رمايه‌گذاري را به خود اختصاص نمي‌دهند‪ ،‬گفت‪ :‬اما‬ ‫در بقيه ش��رکت‌ها هلدينگ داريم که شرکت‌هاي تهاتر‬ ‫شده را شامل مي‌ش��ود‪ ،‬چرا که بابت رد ديون‪ ،‬تعدادي‬ ‫ش��رکت به بانک منتقل ش��ده اس��ت؛ براين اساس در‬ ‫مجموع برنامه‌اي به بانک مرکزي ارائه کرديم تا ظرف ‪3‬‬ ‫سال نسبت سرمايه‌گذاري خود را به حد مجاز برسانيم و‬ ‫به تدريج درحال اجراست‪.‬‬ ‫‹ ‹کمت�ر از ‪ ۱۰‬درص�د معوق�ات بانک�ي متعلق به‬ ‫بانک ملت‬ ‫تو‌گ��وي مديرعامل بانک ملت به‬ ‫بخ��ش ديگري از گف ‌‬ ‫معوقات بانک��ي که وي از آن به عنوان عارضه‌اي در نظام‬ ‫بانکي تعبير کرد اختصاص داش��ت و درباره عملکرد بانک‬ ‫متبوعش در زمينه پيش��گيري و درياف��ت اين مطالبات‬ ‫توضيحاتي ارائه کرد‪.‬‬ ‫وي ب��ا اش��اره به دس��تاوردهاي اين بان��ک در رابطه با‬ ‫مطالبات معوق در س��ال‌هاي گذشته عنوان کرد‪ :‬با توجه‬ ‫به س��ازوکاري که در سال‌هاي گذش��ته براي ممانعت از‬ ‫افزايش مطالبات طراحي و اجرايي کرديم در حال حاضر‬ ‫نس��بت مطالبات به تس��هيالت بانک ملت به حدود ‪7/5‬‬ ‫تا ‪ ۸‬درصد رس��يده است‪ .‬س��اروخاني با اشاره به متوسط‬ ‫‪ ۱۳‬درصدي نسبت مطالبات به تسهيالت در نظام بانکي‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬بنابراين ميزان مطالبات معوق بانک ملت‬ ‫به حدود ‪ ۶۰‬درصد متوسط نظام بانکي مي‌رسد‪ .‬در عين‬ ‫حال که کمت��ر از ‪ ۱۰‬درصد يعني حدود ‪ 8‬درصد از کل‬ ‫معوق��ات بانکي (حدود ‪ ۹۴‬ه��زار ميليارد تومان) به بانک‬ ‫ملت تعلق دارد و اين درحالي است که سهم اين بانک از‬ ‫تس��هيالت نظام بانکي حدود ‪ ۱۵‬درصد است‪ .‬وي افزود‪:‬‬ ‫در س��ال‌هاي اخير ش��رکتي براي وصول مطالبات معوق‬ ‫راه‌ان��دازي کرديم که ب��ا حضور اف��راد متخصص فعال و‬ ‫ش��رکت توانستيم بخش��ي از مطالبات را به دست آوريم‪.‬‬ ‫مديرعامل بانک ملت اش��اره‌اي هم به اقدامات پيشگيرانه‬ ‫براي افزايش مطالبات داشت و خاطرنشان کرد‪ :‬از حدود‬ ‫‪ 5-6‬سال پيش سامانه‌اي تحت عنوان سامانه «شناسايي‬ ‫ذينف��ع واحد» طراحي کرديم که براس��اس آن گروه‌هاي‬ ‫متقاضي استفاده از تسهيالت بانک شناسايي مي‌شوند؛ به‬ ‫گونه‌اي که افرادي که به لحاظ مديريتي و مالکيتي به هم‬ ‫پيوسته هستند را افشا مي‌کند مگر اينکه از طريق ديگري‬ ‫اقدام کنن��د؛ بنابراين اکنون افرادي که روابط مديريتي و‬ ‫مالکيتي شفاف دارند مشخص خواهند شد حتي در مورد‬ ‫هلدينگ‌هاي بسيار بزرگ هم اطالعات شفاف است‪.‬‬ ‫گفت و گو‬ ‫بنگاه‌هابراي دريافت تسهيالت‬ ‫به صف شوند‬ ‫بايد بنگاه‌ه��اي موجود که‬ ‫خواه��ان گرفتن س��رمايه در‬ ‫گردش هس��تند طرح‌هايشان‬ ‫را به بانک‌ه��اي عاملي که با‬ ‫صن��دوق قرارداد دارن��د ارائه‬ ‫دهند که در آنجا طرح بررسي‬ ‫مي‌ش��ود و در صورتي‌که ح��رف و ادعاي آنها به‬ ‫لح��اظ توجيه اقتص��ادي‪ ،‬مالي‪ ،‬فن��ي و اهليت‬ ‫متقاضي مورد تاييد بانک قرار گيرد از تسهيالت‬ ‫استفاده خواهند کرد‪.‬‬ ‫ش��رايط رکودي ک��ه در حال حاضر کش��ور با‬ ‫آن مواجه اس��ت نياز به تقويت بخش خصوصي‬ ‫دارد که ب��ه گفته وزير امور اقتص��ادی و دارايي‬ ‫و ريي��س کل بانک مرکزي‪ ،‬کمبود س��رمايه در‬ ‫گ��ردش بنگاه‌هاي اقتصادي عمده‌ترين مش��کل‬ ‫آنهاست‪ .‬صندوق توسعه ملي با توجه به اهدافي‬ ‫که دنبال مي‌کند و تمرکزش بر حمايت از بخش‬ ‫خصوصي از مهم‌ترين منابعي اس��ت که مي‌تواند‬ ‫در پرداخت تس��هيالت به واحده��اي توليدي و‬ ‫خارج شدن کشور از شرايط رکودي نقش داشته‬ ‫باش��د‪ .‬به گفت��ه صفدر حس��يني‪ ،‬رييس و عضو‬ ‫هيات عامل صندوق توس��عه ملي‪ ،‬قرار اس��ت تا‬ ‫پايان امس��ال ‪ 7‬هزار ميليارد تومان به بنگاه‌هاي‬ ‫اقتصادي تس��هيالت پرداخت شود‪ .‬همچنين در‬ ‫‪ ۳‬تا ‪ ۴‬س��ال نيز ‪ 10‬ميلي��ارد دالر در بخش آب‬ ‫و کش��اورزي هزينه خواهد ش��د ک��ه بيش از ‪۲‬‬ ‫ميليارد و ‪ ۵۰۰‬ميليون دالر در س��ال ‪ ۹۳‬خواهد‬ ‫بود‪ .‬براين اس��اس خبرگزاری ایلنا به سراغ وزير‬ ‫اس��بق دولت سيدمحمد خاتمي و رييس کنوني‬ ‫صندوق توس��عه ملي رفته تا نظر او را در اين‌باره‬ ‫جويا شود‪.‬‬ ‫€ €به گفته شما قرار اس�ت تا پايان امسال‬ ‫‪ ۷‬هزار ميليارد تومان به عنوان س�رمايه در‬ ‫گردش به واحدهاي صنعتي پرداخت شود‪.‬‬ ‫اين پرداخت چه زمان‪ ،‬به چه بنگاه‌هايي و با‬ ‫چه شرايطي است؟‬ ‫باي��د بنگاه‌هاي موج��ود که خواه��ان گرفتن‬ ‫س��رمايه در گردش هس��تند طرح‌هايشان را به‬ ‫بانک‌ه��اي عاملي ک��ه با صندوق ق��رارداد دارند‬ ‫ارائ��ه دهند که در آنجا طرح بررس��ي مي‌ش��ود‬ ‫و در صورتي‌ک��ه ح��رف و ادعاي آنه��ا به لحاظ‬ ‫توجي��ه اقتصادي‪ ،‬مالي‪ ،‬فن��ي و اهليت متقاضي‬ ‫مورد تاييد بانک قرار گيرد‪ ،‬از تسهيالت استفاده‬ ‫خواهند کرد‪ .‬همچنين امس��ال مجلس تصويب‬ ‫کرد که از منابع صندوق افزون‌بر ‪ ۳‬ميليارد دالر‬ ‫ب��ه ريال تبديل ش��ود‪ .‬البته ب��ا مکانيزم صحيح‬ ‫تبديل ب��ه ريال که از س��وي بان��ک مرکزي به‬ ‫خوبي مديريت مي‌ش��ود و بخ��ش مهمي از اين‬ ‫منابع به عنوان س��رمايه در گردش به واحدهايي‬ ‫که با درصد پاييني از ظرفيت‌ش��ان کار مي‌کنند‬ ‫پرداخت خواهد شد‪.‬‬ ‫€ €آيا براي هر واحد س�قفي مشخص شده‬ ‫است؟‬ ‫بايد اينگونه بگويم که براي سرمايه در گردش‬ ‫س��قف وجود دارد اما براي طرح‌هاي توس��عه‌اي‬ ‫کف وجود دارد‪.‬‬ ‫€ €صن�دوق توس�عه مل�ي در مقايس�ه ب�ا‬ ‫صندوق‌هاي مشابه ديگر کشور‌ها داراي چه‬ ‫رتبه‌اي است؟‬ ‫کش��ور نروژ با ‪ ۸۶۰‬ميلي��ارد دالر ذخيره مالي‬ ‫داراي رتبه نخس��ت است که کل ذخيره صندوق‬ ‫خ��ود را در اروپ��ا‪ ،‬امري��کا‪ ،‬آس��يا و اقيانوس��يه‬ ‫س��رمايه‌گذاري مي‌کند و ايران در رتبه ‪ ۲۰‬قرار‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫€ €برنامه‌اي براي ارتقاي جايگاه داريد؟‬ ‫سهم صندوق در اقتصاد بستگي به درآمدهاي‬ ‫نف��ت و چگونگي مديريت آن براي افزايش منابع‬ ‫دارد و هر ميزان که بتوانيم درآمدهاي نفتي خود‬ ‫به همان نس��بت سهم صندوق‬ ‫را افزايش دهيم ‌‌‬ ‫توسعه ملي در توسعه اقتصادي پررنگ‌تر خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫€ €برنامه صندوق براي س�رمايه‌گذاري در‬ ‫ديگر کشور‌ها چيست؟‬ ‫مطالعات��ي در اين زمينه در حال انجام اس��ت‬ ‫که بسته به محيط کشورهاي سرمايه‌گذاري‪ ،‬نوع‬ ‫سرمايه‌گذاري و مزيت‌ها‪ ،‬عاليق ما متغير است‪.‬‬ ‫€ €همکاري دولت يازدهم با صندوق چگونه‬ ‫است؟‬ ‫خوب اس��ت و م��ا از نحوه هم��کاري با دولت‬ ‫رضايت کامل داريم‪.‬‬ ‫€ €تا پايان امسال ميزان ورودي صندوق را‬ ‫چقدر پيش‌بيني مي‌کنيد؟‬ ‫پيش‌بيني ما ‪ 14‬ميليارد دالر است که اميدوار‬ ‫هستيم از اين ميزان بيشتر شود‪.‬‬
‫يادداشت‬ ‫واکنش‌ها به اخبار‬ ‫غیرمنطقی شده‌است‬ ‫‪20‬‬ ‫ ‌شنبه ‪ 25‬بهمن ‪ 24- 1393‬ربیع‌الثانی ‪ 14 -1436‬فوریه ‪ -2015‬شماره ‪ -156‬پیاپی ‪1474‬‬ ‫در گفت‌‌وگوي‬ ‫کارشناس بازار سرمايه‬ ‫بورس انرژي‬ ‫عرضه نفت خام صادراتي‬ ‫مديرعام��ل ب��ورس ان��رژي از عرض��ه نفت‌خ��ام‬ ‫صادرات��ي و س��لف نفت ک��وره تا پايان س��ال خبر‬ ‫داد‪ .‬به گزارش ايس��نا‪ ،‬س��يدعلي حسيني از عرضه‬ ‫دو محصول در بورس ان��رژي خبر داد و گفت‪ :‬قرار‬ ‫است با هماهنگي‌هاي انجام شده نفت‌خام صادراتي‬ ‫ب��ه صورت ريالي و س��لف نفت کوره تا پايان س��ال‬ ‫در ب��ورس ان��رژي عرضه ش��ود‪ .‬وي با بي��ان اينکه‬ ‫س��لف نفت کوره در هي��ات پذيرش مطرح ش��ده‬ ‫اس��ت‪ ،‬درباره عرضه نفت‌خام صادراتي توضيح داد‪:‬‬ ‫نفت‌خام��ي که در گذش��ته در بورس انرژي مصرف‬ ‫مي‌ش��د به‌صورت داخلي بوده و خريداران آن چند‬ ‫پااليش��گاه کوچک بودند‪ ،‬اما اين‌بار براي خريداران‬ ‫محدوديتي وجود ندارد زيرا صادراتي بوده و قيمت‬ ‫آن براساس نرخ‌هاي روز تعيين مي‌شود‪.‬‬ ‫مديرعام��ل ب��ورس انرژي ب��ا بي��ان اينکه عرضه‬ ‫نفت‌خ��ام داخل��ي ب��راي پااليش��گاه‌هاي کوچک‬ ‫درحال حاضر انجام می‌شود‪ ،‬درباره تامين نفت‌خام‬ ‫پااليش��گاه‌ها از بورس ان��رژي گف��ت‪ :‬مقرراتي در‬ ‫مجل��س درحال تصويب اس��ت که با نهايي ش��دن‬ ‫آن مش��وق‌هايي براي خريد نفت‌خام پااليشگاه‌هاي‬ ‫بزرگ داخلي از بورس انرژي در نظر گرفته مي‌شود‪،‬‬ ‫به‌‌ط��وري که اگر پااليش��گاه‌ها نفت‌خ��ام خود را از‬ ‫طري��ق بورس خري��داري کنند‪ ،‬مي‌توانن��د ‪ 2‬تا ‪3‬‬ ‫درصد تخفيف بگيرند‪ .‬حسيني اظهار کرد‪ :‬البته اين‬ ‫روش بعد از تصويب قانون از س��وي مجلس و نهايي‬ ‫شدن آن انجام مي‌شود‪ ،‬اما اگر این قانون تصويب و‬ ‫ابالغ ش��ود انگيزه خوبي براي پااليشگاه‌هاي داخلي‬ ‫ايجاد مي‌شود‪.‬‬ ‫با کارشناس بازار سرمايه مطرح شد‬ ‫اصالحات در بورس‬ ‫محمد حسین صدرايي‬ ‫قب��ل از س��وم آذر س��ال ‪ ۹۳‬و تا پي��ش از آنکه‬ ‫مذاک��رات هس��ته‌اي مي��ان اي��ران و ‪ ۵+۱‬تمديد‬ ‫شود‪ ،‬س��رمايه‌گذاران به نتيجه آن بسيار خوشبين‬ ‫بودند‪ .‬به اين ترتيب افراد بس��ياري به اميد کس��ب‬ ‫سودهاي سرشار‪ ،‬پول‌هاي خود را وارد بازار سرمايه‬ ‫کردند‪ .‬هنگامي که در آن زمان توافق حاصل نش��د‬ ‫و مذاکرات تمديد شد‪ ،‬بس��ياري از افراد به فروش‬ ‫س��هام خود اقدام کردند و ترجيح دادند که با ضرر‬ ‫احتمالي کمتر از بازار سرمايه خارج شوند‪ .‬در هفته‬ ‫نخست تمديد مذاکرات هسته‌اي‪ ،‬شاهد عرضه‌هاي‬ ‫حجيم و عظيمي بوديم اما پس از آن بازار س��رمايه‬ ‫تقريبا به يک تعادل نس��بي رس��يد تا آنکه کاهش‬ ‫قيمت جهاني نفت اتفاق افتاد و س��هامداران بورس‬ ‫تهران‪ ،‬واکنش بسيار منفي به آن نشان دادند‪.‬‬ ‫اگرچ��ه کاهش جهاني قيمت نفت به دليل وجود‬ ‫محصوالت وابس��ته ب��ه آن در بازار س��رمايه ايران‬ ‫مي‌تواند نزول بورس را به همراه داش��ته باش��د اما‬ ‫همان‌گونه که سهامداران نسبت به نتيجه مذاکرات‬ ‫هس��ته‌اي بسيار خوشبين بودند‪ ،‬اين بار نيز نسبت‬ ‫به اين خبر واکنش بيش از اندازه‌اي نشان دادند‪ .‬در‬ ‫اين شرايط ش��بکه‌هاي مجازي به عنوان آفت بازار‬ ‫س��رمايه عمل کردند و با نوش��تن نقل‌قول‌هايي از‬ ‫سوي افراد مختلف و پيش‌بيني قيمت‌هاي پايين‌تر‬ ‫براي نفت حت��ي زير ‪ ۲۵‬دالر‪ ،‬فضاي��ي پر از ابهام‬ ‫و نگران��ي را در ت��االر حافظ به وج��ود آوردند‪ .‬به‬ ‫اي��ن ترتيب همه اين عوامل موجب ش��د تا قيمت‬ ‫س��هم‌ها در بازار س��رمايه روزبه‌روز کاه��ش يابد‪.‬‬ ‫کاهش قيمت نفت به‌صورت مستقيم مي‌تواند روي‬ ‫اقتصاد ملي اثرگذار باش��د و بودجه عمومي کشور‬ ‫را دچار مش��کالتي کند‪ .‬از سوي ديگر روي ميزان‬ ‫قيمت محصوالتي که از نفت يا مشتقات آن ساخته‬ ‫مي‌شوند نیز‪ ،‬اثرگذار است‪ .‬همچنين کاهش قيمت‬ ‫نفت موجب کاهش قيمت اين کاالها خواهد شد و‬ ‫ممکن است منجر به افزايش ميزان توليد آنها شود‬ ‫اما بايد يادآور ش��د که اين ميزان فروش نمي‌تواند‬ ‫کاهش قيمت را جبران کند و درنهايت س��ودآوري‬ ‫آنه��ا را تحت‌تاثیر ق��رار داده و کاهش مي‌دهد‪ .‬در‬ ‫چند روز گذش��ته قيمت نفت اندکي افزايش يافته‬ ‫و به دنبال آن‪ ،‬چش��م‌انداز بازار سرمايه نيز مثبت‌تر‬ ‫ل حاضر سرمايه‌گذاران به اخبار‪،‬‬ ‫شده اس��ت‪ .‬درحا ‌‬ ‫حساس��يت بيش از اندازه‌اي نشان مي‌دهند که اين‬ ‫موض��وع به عنوان آفتي در بازار س��رمايه به‌ش��مار‬ ‫مي‌آيد‪ .‬به اين ترتيب هنگامي که يک خبر کوچک‬ ‫منفي مخابره مي‌ش��ود‪ ،‬در بازار س��رمايه به صورت‬ ‫ي��ک مصيبت ب��زرگ اقتص��ادي اثر مي‌گ��ذارد و‬ ‫همچني��ن يک خبر مثبت اقتصاد کالن در س��طح‬ ‫جهان��ي که ارتباط چنداني با اقتص��اد ايران ندارد‪،‬‬ ‫تبديل به بارقه‌هاي ش��ديد اميد مي‌ش��ود‪ .‬بنابراين‬ ‫اکنون به سهامداران توصيه مي‌شود که تحت تاثير‬ ‫فضاي رواني حاکم بر بازار سرمايه قرار نگيرند‪.‬‬ ‫بورس‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫کيميا بامداديان ‪ -‬گروه اقتصاد‪ :‬بورس اوراق بهادار يکي از ارکان‬ ‫سياس�ت پولي بانک مرکزي است‪ .‬سياس�ت‌هاي پولي به ‪ 4‬بخش‬ ‫تغيي�رات ن�رخ بهره‪ ،‬تغييرات ن�رخ ذخيره قانون�ي‪ ،‬تغييرات نرخ‬ ‫تنزيل مج�دد و عمليات ب�ازار آزاد که همان ب�ورس اوراق بهادار‬ ‫اس�ت‪ ،‬تقس�يم مي‌ش�ود‪ .‬بنابراين بانک مرکزي و ارگان‌هاي مالي‬ ‫مي‌توانن�د از طري�ق يکي از اي�ن راه‌هاي گفته‌ش�ده‪ ،‬مقدار حجم‬ ‫پ�ول را در اقتصاد کنترل کنند‪ .‬حج�م نقدينگي يکي از معضالتي‬ ‫اس�ت که درحال حاضر اقتصاد ايران با آن روبه‌رو اس�ت‪ .‬با توجه‬ ‫ب�ه وضعيت کنون�ي‪ ،‬بايد حجم نقدينگي در اقتصاد کش�ور حدود‬ ‫€ €آي�ا قوانين و مقررات موجود در بورس کش�ور‬ ‫مي‌تواند به خوبي عمل کند؟‬ ‫در چند س��ال اخير قوانين و س��اختار ب��ورس و اوراق‬ ‫بهادار نس��بت به گذش��ته بس��يار تغيير کرده است اما‬ ‫اگر قوانین مورد تجديد نظر قرار بگيرد مي‌تواند بس��يار‬ ‫موثرت��ر و کارآمدتر عمل کند‪ .‬از س��وي ديگر س��اختار‬ ‫بورس به‌گونه‌اي اس��ت که با وجود تالش‌هاي بس��ياري‬ ‫که توس��ط مسئوالن سازمان شده است‪ ،‬هنوز در برخي‬ ‫از قسمت‌هاي کنترلي و سيستم‌هاي مديريت اطالعاتي‬ ‫و آي‌تي با مشکالتي روبه‌رو است‪.‬‬ ‫€ €بازرس�ي‌ها در ب�ورس و اوراق به�ادار چگونه‬ ‫است؟‬ ‫با وج��ود آنکه معام�لات در بازار س��رمايه به صورت‬ ‫آنالين انجام مي‌ش��ود اما مش��کالت ب��ورس هنوز حل‬ ‫نشده اس��ت‪ ،‬زيرا در کش��ور ما معامالت آنالين تفاوتي‬ ‫با معامالت حض��وري ندارد‪ .‬به اين ترتي��ب امکان دارد‬ ‫ک��ه تخلفاتي هم اتفاق بيفتد و از ديد مس��ئوالن پنهان‬ ‫بماند‪ .‬به عبارت ديگر مانيتورينگ و بازرسي در بورس به‬ ‫صورت ضعيف عمل مي‌کند‪.‬‬ ‫€ €آيا ش�اخص‌‌هاي موجود در بورس اوراق بهادار‬ ‫به صورت کارا هستند؟‬ ‫بورس‌هاي اوراق بهادار در هر کشوري از شاخص‌هاي‬ ‫متفاوتي استفاده مي‌کنند‪ .‬براي نمونه کشورهاي اروپايي‬ ‫و امریکایی از ش��اخص داوجونز و برخي ديگر از شاخص‬ ‫نزدک استفاده مي‌کنند‪ .‬در کشور ما هم از شاخص‌هاي‬ ‫متفاوتي مانند الس��پيرز و پاش��ه اس��تفاده مي‌ش��ود و‬ ‫می‌توان از شاخص‌های دیگری نیز استفاده کرد‪.‬‬ ‫€ €آيا بورس ايران از ش�فافيت مناسبي برخوردار‬ ‫است؟‬ ‫در کش��ورهاي ديگر شرکت‌هايي فعاليت مي‌کنند که‬ ‫به آنها «چارتيست» گفته مي‌شود‪ .‬اين شرکت‌ها وظيفه‬ ‫دارند اطالعات را رصد کرده و قيمت سهام را دنبال کنند‬ ‫و به ش��فافيت اطالعاتي در بازار سرمايه کمک کنند اما‬ ‫متاس��فانه در کشور ما اين‌گونه ش��رکت‌ها وجود ندارند‪.‬‬ ‫به عبارت ديگر شفاف‌س��ازي اطالعاتي در بورس کشور‬ ‫ضعيف است‪.‬‬ ‫€ €وظايف کارگزاري‌ها در بازار سرمايه چيست؟‬ ‫در داخل کش��ور کارگزار به افرادي گفته مي‌شود که‬ ‫در داخ��ل تاالر حافظ مبادالت انج��ام مي‌دهند‪ .‬اما در‬ ‫خارج از کش��ور کارگزاران از معامله‌گران جدا هستند و‬ ‫حق ورود ب��ه تاالر معامالت را ندارند‪ .‬وظيفه کارگزاران‬ ‫جذب مش��تري اس��ت که بايد به خريد و فروش سهام‬ ‫بپردازند‪ .‬در خارج از کشور کارگزاران مشتريان را جذب‬ ‫مي‌کنن��د و دس��تورات را به صورت آنالين به س��ازمان‬ ‫بورس انتقال مي‌دهند و س��ازمان بورس پس از بررسي‪،‬‬ ‫یک هفته‪ ،‬یک نگاه‬ ‫در چند سال اخير قوانين‬ ‫و ساختار بورس و اوراق‬ ‫بهادار نسبت به گذشته‬ ‫بسيار تغيير کرده است‬ ‫اما اگر قوانین مورد تجديد‬ ‫نظر قرار بگيرد مي‌تواند‬ ‫بسيار موثرتر و کارآمدتر‬ ‫عمل کند‬ ‫آنه��ا را به داخل ت��االر و معامله‌گران ارجاع مي‌دهد‪ .‬در‬ ‫صورتي که در ايران‪ ،‬کارگزاران هم نقش معامله‌گر‪ ،‬هم‬ ‫بازاري��اب و هم تعيين قيمت را ايفا مي‌کنند‪ .‬از س��وي‬ ‫ديگر کارگ��زاران اطالعات درون س��ازمان را در اختيار‬ ‫دارند و به راحتي ب��ه مبادله مي‌پردازند‪ ،‬در صورتي که‬ ‫در خارج از کش��ور افرادي که اطالعات درون س��ازمان‬ ‫بورس را دارند‪ ،‬به هيچ عنوان حق معامله ندارند که اين‬ ‫موضوع به عنوان يکي از مشکالت کشور به‌شمار مي‌آيد‪.‬‬ ‫€ €آيا نوسانات بورس در کشور ما منطقي است؟‬ ‫نوسان جزو ذات بازار سرمايه است اما اينکه نوسانات‬ ‫به اين ش��دت باشد‪ ،‬منطقي نيس��ت‪ .‬بايد نرم‌افزارهاي‬ ‫مناس��ب در بازار س��رمايه مورد اس��تفاده قرار گيرد تا‬ ‫بتوان به مديريت ريس��ک پرداخت‪ .‬از س��وي ديگر بايد‬ ‫بتوان ميزان س��هامي را که وارد بازار مي‌ش��ود‪ ،‬کنترل‬ ‫کرد ک��ه در عمل اين اتفاق رخ نمي‌دهد زيرا س��ازمان‬ ‫ب��ورس و اوراق به��ادار خصوص��ي اس��ت و قوانين آن‬ ‫براس��اس سازمان خصوصي طراحي ش��ده است‪ .‬اما در‬ ‫عمل کل اين بازار در اختيار دولت قرار دارد‪ .‬براي نمونه‬ ‫بسياري از شرکت‌هاي فعال در بورس به ظاهر خصوصي‬ ‫هستند اما ازس��وی دولت اداره مي‌شوند‪ .‬همچنين بايد‬ ‫مديري در راس س��ازمان فعاليت کند که در هيچ حزب‬ ‫و دسته‌اي نباشد تا اين بازار بزرگ به‌طور مستقل اداره‬ ‫شود‪.‬‬ ‫€ €آي�ا دارايي کارگزاران در کش�ور ما محاس�به‬ ‫مي‌شود؟‬ ‫دارايي‌ه��اي کارگزاران در داخل کش��ور قبل و بعد از‬ ‫تاس��يس کارگزاري مورد بررس��ي قرار‌مي‌گيرد اما بايد‬ ‫بررس��ي‌ها دقيق‌تر ش��ود‪ .‬به عبارتي باي��د کارگزاري‌ها‬ ‫حسابرس��ي عملکردي داشته باش��ند اما در حال حاضر‬ ‫حسابرسی عملیاتی دارند‪ .‬در برخي مواقع رقابت ناسالم‬ ‫نيز در بازار سرمايه به وجود مي‌آيد و مشاهده مي‌کنيم‬ ‫که ش��رکت‌هاي صوري مشغول فعاليت هستند که بايد‬ ‫از فعاليت اين‌گونه شرکت‌ها در داخل کشور جلوگيري‬ ‫ش��ود‪ .‬همچنين اجازه فروش پروانه کارگزاري به تعداد‬ ‫زيادي از افراد باعث ش��ده حجم بس��یاری از نقدينگي‬ ‫به اين طريق جابه‌جا ش��ود‪ .‬کنترل و بازرس��ی دقیقی‬ ‫از خرید و فروش س��هام ش��رکت‌های کارگزاری انجام‬ ‫نمی‌ش��ود‪ .‬به این ترتیب در صورتی که این ش��رکت‌ها‬ ‫بازگشت شاخص کل به کانال ‪64‬هزار واحدی‬ ‫گروه اقتص�اد‪ -‬بورس ته��ران در معامالت هفته‬ ‫گذش��ته روند نزولی خود را در پیش گرفت و درصدد‬ ‫جبران رش��د هفته گذش��ته برآم��د‪ .‬در هفته‌ای که‬ ‫گذشت‪ ،‬قیمت سهام ش��رکت‌ها روند ریزشی خود را‬ ‫ادامه داد و ش��اخص بورس ب��ه کانال ‪64‬هزار واحدی‬ ‫برگشت‪ .‬برخی از کارشناسان معتقدند با وجود کاهش‬ ‫ریس��ک‌های سیس��تماتیک‪ ،‬بی‌اعتم��ادی و کمبود‬ ‫نقدینگی در بازار سرمایه موجب ریزش قیمت‌ها شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹نگاهی به آمار‬ ‫‪ 300‬ت�ا ‪350‬هزار ميليارد تومان باش�د‪ .‬اما عمال ب�االي ‪ 750‬هزار‬ ‫ميليارد تومان نقدينگي در کشور داريم‪ .‬اين پول‌‌هاي ناخواسته در‬ ‫اثر اس�تقراض از بانک مرکزي و براي تکميل بودجه مورداستفاده‬ ‫دولت‌هاي قبلي قرار گرفته بود و اين دولت‌ها نتوانس�ته بودند اين‬ ‫مي�زان پول را به بانک مرکزي پرداخت کنند‪ .‬در نتيجه اين ميزان‬ ‫نقدينگي هرگاه به يکي از بخش‌هاي سيستم‌هاي اقتصادي جامعه‬ ‫وارد ش�ود‪ ،‬از آنجايي که ظرفيت مناس�ب براي آن طراحي نشده‬ ‫اس�ت‪ ،‬با مشکالت بس�ياري روبه‌رو مي‌ش�وند‪ .‬در چند سال اخير‬ ‫به دليل رش�د نقدينگي‪ ،‬پاي�ه پولي باال رفت و ميزان تورم س�ال‬ ‫به س�ال افزايش پيدا کرد‪ .‬امس�ال نيز دولت بس�يار تالش کرد تا‬ ‫مي�زان نقدينگ�ي را کنترل کند اما به دلي�ل کاهش قيمت جهاني‬ ‫نفت نتوانس�ت از چاپ پول جلوگيري کند و به گفته معاونت بانک‬ ‫مرک�زي‪ ،‬مي�زان نقدينگي در س�ال ‪ 93‬ح�دود ‪25‬درصد افزايش‬ ‫يافت‪ .‬اين ميزان نقدينگي و پول‌هاي ناخواسته در يک برهه زماني‬ ‫به بورس اوراق بهادار روانه و سپس خارج شد و مشکالتي را براي‬ ‫ب�ورس تهران به وجود آورد‪ .‬در اين‌باره با محمدحس�ن اعتضادي‪،‬‬ ‫کارش�ناس ارش�د بازار س�رمايه و اس�تاد دانش�گاه ب�ه گفت‌وگو‬ ‫نشستيم که در پي می‌خوانید‪:‬‬ ‫از تاالر حافظ‪ ،‬بورس تهران هفته‬ ‫ب��ه گزارش‬ ‫گذش��ته را در ش��رایطی به پایان رساند که مهم‌ترین‬ ‫متغیر بورس��ی با کاهش ‪ 931‬واحدی‪ ،‬در آخرین روز‬ ‫کاری به ‪۶4‬هزار و ‪ 840‬واحد رس��ید که در مقایس��ه‬ ‫ب��ا هفته مش��ابه قب��ل از آن با بازده��ی منفی ‪1/42‬‬ ‫درصدی روبه رو ش��د‪ .‬شاخص بازار اول با ‪ 725‬واحد‬ ‫کاهش به رقم ‪47‬هزار و ‪ 763‬واحد رس��ید و شاخص‬ ‫ب��ازار دوم ب��ا ‪ 1574‬واحد کاهش‪ ،‬ع��دد ‪127‬هزار و‬ ‫‪ 536‬واح��د را تجربه کرد و ب��ه ترتیب با ‪1/49‬درصد‬ ‫و ‪1/22‬درص��د کاهش نس��بت به هفت��ه قبل مواجه‬ ‫ش��دند‪ .‬ارزش کل معامالت نیز ب��ا ثبت رقم ‪5‬هزار و‬ ‫‪439‬میلیارد ریال نس��بت به هفت��ه قبل ‪17/4‬درصد‬ ‫کاهش را نش��ان می‌دهد‪ .‬همچنین در هفته گذشته‬ ‫حجم س��هام و حق‌تقدم معامله شده معادل ‪2‬هزار و‬ ‫‪672‬میلیون س��هم بود که در مقایسه با هفته ماقبل‬ ‫آن که میزان ‪3‬هزار و ‪316‬میلیون س��هم بود‪ ،‬ش��اهد‬ ‫کاهش ‪ 19/4‬درصدی این متغیر بودیم‪ .‬این معامالت‬ ‫در هفته گذش��ته در ‪237‬هزار و ‪ 600‬دفعه انجام شد‬ ‫که در مقایس��ه با هفته ماقبل که معادل ‪277‬هزار و‬ ‫‪ 924‬دفع��ه بود‪ ،‬ش��اهد کاهش ای��ن متغیر به میزان‬ ‫‪14/5‬درص��د بودی��م‪ .‬همچنین در هفته گذش��ته در‬ ‫ت��االر حافظ ‪4‬روز به روی س��هامداران باز بود‪ .‬تعداد‬ ‫خریداران نیز در هفته گذشته ‪54‬هزار و ‪ 378‬نفر بود‬ ‫که در مقایسه با هفته ماقبل با کاهش ‪16/6‬درصدی‬ ‫روبه‌رو ش��د‪ .‬ب��ر این اس��اس ‪ 115397‬برگ��ه اوراق‬ ‫مش��ارکت به ارزش ‪114‬میلیارد ریال معامله شد که‬ ‫به ترتیب ‪28/2‬درصد و ‪28/1‬درصد کاهش را نسبت‬ ‫به هفته گذشته نشان می‌دهد‪.‬‬ ‫در هفت��ه گذش��ته قن��د و ش��کر ب��ا ‪4/82‬درصد‪،‬‬ ‫محص��والت کاغذی با ‪3/02‬درصد و انتش��ار‪ ،‬چاپ و‬ ‫تکثیر با ‪2/59‬درصد بیشترین تغییر مثبت در شاخص‬ ‫را نسبت به سایر گروه‌ها به خود اختصاص دادند‪.‬‬ ‫خری��د و فروش صوری انجام دهند‪ ،‬ثروت‌های هنگفتی‬ ‫را برای کارگزاران به وج��ود می‌آورند‪ .‬برای این منظور‬ ‫بهتر اس��ت عملکرد کارگزاران از چند سال قبل تا امروز‬ ‫مورد بازرس��ی دقیق‌تری قرار گیرد و همچنین سازمان‬ ‫بورس خرید و فروش پروانه کارگزاری را غیرقانونی اعالم‬ ‫کند‪ .‬زیرا برخی از ش��رکت‌ها از طریق خرید پروانه‌های‬ ‫کارگزاری به منظور پولشویی استفاده می‌کنند که باید‬ ‫مورد بررسی و مداقه بیشتری قرار گیرد‪.‬‬ ‫€ €ب�ه نظ�ر ش�ما حماي�ت از س�هام به‌وس�یله‬ ‫شرکت‌هاي حاضر در بورس کار درستي است؟‬ ‫بايد قوانيني طراحي شود تا شرکت‌هاي بورسي بتوانند‬ ‫از س��هام خود حمايت کنند‪ .‬در اين زمينه گام‌هايي هم‬ ‫برداشته شده است‪ .‬براي نمونه مجلس شوراي اسالمي‬ ‫طرح��ي را تصويب ک��رده که در آن ش��رکت‌ها بتوانند‬ ‫درصدي از س��هام خود را خري��داري کنند تا بتوانند به‬ ‫خريد و فروش س��هام بپردازند که به آن س��هام خزانه‬ ‫مي‌گويند‪.‬‬ ‫€ €نقش س�بدگردان‌ها و بازارگردان‌ه�ا در بازار‬ ‫سرمايه چيست؟‬ ‫بازارگردان‌ه��ا مي‌توانند بازار را به خوبي اداره کنند و‬ ‫به تقويت و کنترل بازار س��رمايه بپردازند‪ .‬از سوي ديگر‬ ‫س��بدگردان‌ها هم سبدي از س��هام را طراحي مي‌کنند‬ ‫ي س��هامداران جلوگيري شود‪ .‬اما‬ ‫تا از ضررهاي احتمال ‌‬ ‫در کش��ور ما به دليل آنکه اين افراد ش��رکت تاس��يس‬ ‫کرده‌اند‪ ،‬به جاي آنکه بازار س��رمايه را مديريت کنند تا‬ ‫به صورت حبابي قيمت‌هاي سهام باال نرود‪ ،‬خود به باال‬ ‫رفتن آن کمک مي‌کنند تا بتوانند س��ودهاي باالتري را‬ ‫به دست آورند‪.‬‬ ‫€ €براي آنکه بازار سرمايه بتواند بهتر عمل کند‪،‬‬ ‫چه پيشنهادي داريد؟‬ ‫در چند سال گذشته مسئوالن سازمان بورس و اوراق‬ ‫بهادار بيش��تر به کارهاي روبناي��ي پرداخته‌اند‪ .‬در حال‬ ‫حاضر بهتر است مسئوالن سازمان بورس و اوراق بهادار‬ ‫به فکر ايجاد اتاق فکر باش��ند و از همه متخصصان بازار‬ ‫س��رمايه در ای��ن زمينه دعوت کنن��د‪ .‬همچنين بايد با‬ ‫نگاه سيس��تمي‪ ،‬به همه موارد توج��ه کنند و به تجزيه‬ ‫و تحليل بورس بپردازند‪.‬‬ ‫€ €نظر ش�ما در م�ورد مدیریت س�ازمان بورس‬ ‫چیست؟‬ ‫مدیریت س��ازمان بورس باید تخص��ص و تحصیالت‬ ‫مناسب برای تصدی این جایگاه را داشته باشد و نسبت‬ ‫به اطالعات داخل سازمان بورس و کارگزاران آگاه بوده‬ ‫و به مرور زمان دانش خود را نیز باال ببرد‪ .‬در این صورت‬ ‫اس��ت که مدیران می‌توانند استراتژی‌های مناسب برای‬ ‫آینده سهام طراحی کنند‪.‬‬ ‫بورس کاال‬ ‫فراهم شدن امکان عرضه خرد‬ ‫محصوالت فوالدی‬ ‫در نشس��ت مشترک مسئوالن س��ازمان بورس و‬ ‫اوراق بهادار با مدیران عامل چند ش��رکت فوالدی‪،‬‬ ‫دو تصمیم جدید به منظور فروش بهتر محصوالت‬ ‫فوالدی در بورس کاالی ایران اتخاذ شد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش س��نا‪ ،‬در این نشس��ت ک��ه با حضور‬ ‫رییس س��ازمان بورس و اوراق به��ادار‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫ب��ورس کاالی ای��ران و جمع��ی از مدی��ران عامل‬ ‫شرکت‌های بزرگ تولیدکننده فوالد از جمله فوالد‬ ‫مبارکه‪ ،‬فوالد خوزستان و فوالد آلیاژی برگزار شد‪،‬‬ ‫مقرر ش��د امکان عرضه خرد محصوالت فوالدی در‬ ‫ب��ورس کاالی ایران به اش��خاص حقیقی و حقوقی‬ ‫فراهم ش��ود‪ .‬همچنین در این جلس��ه تصویب شد‬ ‫قیمت پایه عرضه محصوالت فوالدی در بورس کاال‬ ‫براس��اس میانگین قیمت معام�لات در آخرین روز‬ ‫عرضه قبلی تعیین ش��ود اما عرضه با قیمت اعالمی‬ ‫عرضه‌کننده در مرحله مظنه‌یابی (زرد)‪ ،‬متناسب با‬ ‫قیمت تقاضای ثبت شده‪ ،‬انجام خواهد شد‪.‬‬
‫گزارش‬ ‫‪report@smtnews.ir‬‬ ‫‌شنبه ‪ 25‬بهمن ‪ 24- 1393‬ربیع‌الثانی ‪ 14 -1436‬فوریه ‪ -2015‬شماره ‪ -156‬پیاپی ‪1474‬‬ ‫نيم‌نگاهي به رشد صنعت کنسرو لوبيا‬ ‫‪21‬‬ ‫آنطور که شواهد و اس��ناد تاریخی نشان می‌دهد‬ ‫مب��دأ پیدایش گیاهی ب��ه نام «لوبی��ا» بخش‌های‬ ‫خش��ک و گرم امریکای جنوبی است و برخی اسناد‬ ‫باستان‌شناسی نشان می‌دهد که حدود ‪ 4000‬سال‬ ‫قب��ل مردم مکزیک موفق به اهل��ی کردن این گیاه‬ ‫خودروی وحش��ی ش��ده‌اند و پس از آن بود که در‬ ‫سطح بسیار گس��ترده و فراوان در مناطق مدیترانه‬ ‫کش��ت ش��د‪ .‬البته عده‌ای نیز بر ای��ن باورند که در‬ ‫دوره‌های ‪ 7‬تا ‪8‬هزار س��ال لوبیا به ش��کل وحشی و‬ ‫پیچان در مناطق مرتفع امریکای مرکزی و کوه‌های‬ ‫«آن��د» پراکنده ب��ود و بعدها به ص��ورت یک گیاه‬ ‫زراعتی و خوراک��ی درآمد که در تمام جهان پخش‬ ‫ش��د‪ .‬پژوهش��گری به نام ویتماک در سال ‪ 1888‬ـ‬ ‫‪1880‬م هم در اثر تحقیقات و بازدیدهای خود گفته‬ ‫اس��ت که امریکا منشا اصلی لوبیاست و در بعضی از‬ ‫کتاب‌ها نظریات دیگری هم دیده می‌شد که آسیا را‬ ‫منشا اصلی برای لوبیا می‌دانستند که این پژوهشگر‬ ‫ب��ا این نظر موافق بود و بعدها س��خنان «ویتماک»‬ ‫مورد تایید قرار گرفت‪ .‬البته شخصی به نام «کپتس‬ ‫وبیس» هم در سال ‪1981‬م به طور کلی همه ارقام‬ ‫لوبی��ای امریکای مرکزی و ه��م منطقه «آند» را به‬ ‫مناطق مش��ابه دنیا پراکند ک��ه در امریکای جنوبی‬ ‫(برازی��ل) و جنوب غربی ای��االت متحده امریکا هم‬ ‫رواج یاف��ت و ارقام خ��وب لوبیا به منش��ا امریکای‬ ‫مرک��زی در برازیل‪ ،‬مکزیک یا گواتماال وارد ش��ده‬ ‫و ب��ه کلمبیا و ونزوئال و برازیل رس��ید‪ .‬ارقام لوبیای‬ ‫‌آند در افریقا‪ ،‬اروپا و در شمال‌ش��رقی ایاالت متحده‬ ‫امریکا انتش��ار پیدا کرد و لوبیای س��بز کم‌کم یکی‬ ‫‹ ‹خيساندن لوبيا‬ ‫در اي��ن مرحله‪ ،‬محص��ول آب زيادي ج��ذب مي‌کند و‬ ‫گاه��ي وزن آن تا دو برابر وزن اولي��ه‌اش افزايش مي‌يابد‪.‬‬ ‫اين مرحله باعث نرم‌ش��دن بافت مي‌شود و دماي پخت را‬ ‫کاه��ش مي‌ده��د و اگر اين مرحله را انج��ام ندهيم وقتي‬ ‫لوبيا وارد س��س مي‌شود آب س��س را جذب کرده و سس‬ ‫ظاهر تيره و خمير‌مانندي پیدا مي‌کند‪ .‬در صنعت پس از‬ ‫مرحله خيس��اندن معموال با استفاده از يک جريان آب که‬ ‫لوبيا‌ها در آن حرکت داده مي‌ش��وند‪ ،‬س��نگ‌‌هاي کوچک‬ ‫همراه لوبيا‌ها با ته‌نشين‌‌ش��دن جداسازي مي‌شوند که به‬ ‫ي هم گفته مي‌شود‪.‬‬ ‫اين مرحله سنگ‌گيري يا شن‌گير ‌‬ ‫‹ ‹آنزيم‌بري‬ ‫در اي��ن محصول معموال آنزيم‌ب��ري را در آب داغ انجام‬ ‫مي‌دهي��م و بعد آب بالنچر دور ريخته مي‌ش��ود که مواد‬ ‫مغذي محص��ول از بين مي‌رود‪ .‬ام��ا از طرفي مواد قندي‬ ‫که قابليت هضم مستقيم ندارد و وارد روده بزرگ مي‌شود‬ ‫و ايج��اد نف��خ مي‌کند ه��م از اين طريق خارج مي‌ش��ود‪.‬‬ ‫مدت‌زم��ان اين عمليات حدود ‪ 3‬تا ‪ 8‬دقيقه در آب داغ با‬ ‫دماي ‪ 82-93‬درجه سلسيوس است‪.‬‬ ‫‹ ‹پر کردن در ظرف‬ ‫در صنعت عمليات پرکردن لوبياها در قوطي‌ها به وسيله‬ ‫دس��تگاه پرکن انجام مي‌ش��ود و پس از آن ريختن سس‬ ‫گوجه فرنگي به صورت داغ روي لوبياها‌‪ ،‬توس��ط دستگاه‬ ‫‹ ‹لوبیا چشم بلبلی‬ ‫که از موضوع عصباني ش�ده اس�ت لوبيا را به بي�رون پرت مي‌کند‪.‬‬ ‫صبح فردا جک از س�اقه لوبياهايي که رشد کرده و سر به فلک‌اند‪،‬‬ ‫ب�اال رفت�ه و وارد قصر غول مي‌ش�ود‪ .‬او از خانه غول‪ ،‬کيس�ه‌اي از‬ ‫س�که‌هاي طال‪ ،‬م�رغ تخم‌طال و چنگي طاليي دزدي�ده و پا به فرار‬ ‫مي‌گ�ذارد‪ .‬غول که از قضايا خبردار ش�ده‪ ،‬به تعقيب او مي‌پردازد‪.‬‬ ‫ولي جک با تبري‪ ،‬س�اقه لوبيا را قطع کرده و غول کش�ته مي‌شود‪.‬‬ ‫اين خالصه داس�تاني بود که ما وقت�ي آن را مي‌خوانديم يا کارتون‬ ‫آن را تماش�ا مي‌کردي�م‪ ،‬بي‌آنکه بخواهيم به فک�ر فرو مي‌رفتيم و‬ ‫ذه�ن همه ما را درگير مي‌کرد و همه ما مي‌دانس�تيم اين يک قصه‬ ‫معمولي نيس�ت و به آس�اني نمي‌توانيم آن را از ي�اد ببريم به‌ويژه‬ ‫زمان�ي که قرار باش�د خوراک امش�ب‌مان يک ظرف کنس�رو لوبيا‬ ‫باش�د! لوبيايي که ديگر بدون «جک» هم آنقدر قد کشيده که حاال‬ ‫ديگر در تمام دنيا تبديل به يک کش�ت و صنعت بزرگ شده است‬ ‫و بس�ياري از م�ردم از کارخانه‌هاي کوچک و ب�زرگ از بغل همين‬ ‫لوبياهاي سحرآميز دارند ارتزاق مي‌کنند‪.‬‬ ‫اما اينکه چه ش�د «لوبيا» از قصه‌ها و افسانه‌ها عبور کرد و سر از‬ ‫عرصه صنعت و تجارت درآورد‪ ،‬خود قص ‌ه و گزارشي خواندني است‬ ‫که در اين مجال کوتاه به بخش‌هايي از آن پرداخته‌ايم‪:‬‬ ‫لوبیاهای عهد باستان مکزیکی‌ها!‬ ‫از بخش‌های مهم همین لوبیای معمولی امروز ش��د‬ ‫که اس��تفاده در زمان سبز بودن آن از قدیم معمول‬ ‫بوده اس��ت و تا حال جریان دارد و همان روزگار نیز‬ ‫می‌توانستند لوبیای سبز را در آب جوشانده و از آن‬ ‫استفاده کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹ماجرای اهلی شدن لوبیا‬ ‫عده‌ای بر این باورند که از اواخر قرن ‪ 19‬است که‬ ‫دانشمندان منشا لوبیا را دنیای جدید قلمداد کرده‌اند‬ ‫و براساس مشاهدات به‌دست آمده در سال ‪1753‬م‬ ‫هندوستان را منشا لوبیا می‌دانند و دانشمندان دیگر‬ ‫نیز همی��ن نظریه را تایید کردند‪ .‬بعد از کش��فیات‬ ‫اولیه باستان‌شناس��ان توس��ط «ریزو اس��تویل» در‬ ‫انکون (پرو) که بعد توسط «ویتماک» مورد بررسی‬ ‫ق��رار گرفته بود‪ ،‬بقای��ای زیادی از لوبی��ا نه‌تنها در‬ ‫کوه‌ه��ای آند بلک��ه در امریکای مرکزی و ش��مالی‬ ‫به‌دس��ت آمده و همچنان اظهار نظ��ری نیز درباره‬ ‫لوبیای «لیما» در س��احل (پرو) توس��ط «انگل» در‬ ‫سال ‪1944‬م ارائه شده وی اظهار کرد که مکان‌های‬ ‫باستانی نشان‌دهنده نخستین تالش‌های بشر برای‬ ‫کاش��ت لوبیا نیست و در کش��فیات باستان‌شناسی‬ ‫دوره انتقال از شکل وحشی لوبیا به شکل‌های اهلی‬ ‫شده یافت نشده است‪ .‬ش��کل‌های وحشی لوبیا در‬ ‫دامنه وس��یعی از شمال مکزیک (ایالت چهواهوا) تا‬ ‫ش��مال غربی ارجنتاین قرار دارد‪ .‬در مکزیک ایالت‬ ‫«کاجام��ارکا» که در نزدیکی اقیانوس آرام قرار دارد‬ ‫و «کوثرتارو» اشاره کرده بودند که در این ایالت هم‬ ‫لوبیا به ش��کل خود‌رو یافت شده و از این پس بوده‬ ‫که بش��ر نسبت به کشت آن و اهلی شدن این گیاه‬ ‫اقدام کرده است‪.‬‬ ‫این لوبی��ا یک��ی از قدیمی‌ترین ان��واع لوبیاها‬ ‫اس��ت که بس��یاری از مردم دنیا آن را به صورت‬ ‫پخت��ه یا همراه با برنج در ش��ب س��ال نوی خود‬ ‫می‌خورند و اعتقاد دارند که خوردن لوبیا چش��م‌‬ ‫بلبلی در شب س��ال نو می‌تواند برای آنها شانس‬ ‫و خوشبختی بیاورد! معموال محصول لوبیا چشم‌‬ ‫بلبلی در معرض آفت‌ها و حش��ره‌ها و بیماری‌ها‬ ‫قرار نمی‌گیرد و ب ‌ه همین‌خاطر از ش��ر سم‌پاشی‬ ‫و ترکیب‌ه��ای آفت‌کش در امان می‌ماند و از این‬ ‫نظر گزینه مناس��ب و سالمی برای تهیه غذاست‪.‬‬ ‫این نوع لوبیا بیشتر در کشورهای آسیایی کشت‬ ‫می‌شود و از قرن ‪ 17‬به بعد‪ ،‬کشت آن در مناطق‬ ‫جنوبی قاره امریکا هم آغاز شد‪ .‬در ضمن لوبیای‬ ‫چش��م بلبلی بیشترین مقدار پروتئین را در میان‬ ‫گروه لوبیاها دارد‪.‬‬ ‫لوبيا سبزها در غالف‬ ‫لوبيا سبز‪ ،‬گياهی اس��ت يک‌ساله که از غالف سبز و دانه پخته‬ ‫آن استفاده مي‌ش��ود‪ .‬لوبيا سبز داراي يک ريشه اصلي و چندين‬ ‫ريشه فرعي است‪.‬‬ ‫مي��وه آن در غ�لاف ن��ارس و بلن��د آن ک��ه بي��ن ‪ 4‬ت��ا ‪12‬‬ ‫ع��دد دان��ه در آن موج��ود اس��ت ب��ه ص��ورت پخت��ه در غ��ذا‬ ‫مص��رف مي‌ش��ود ک��ه ان��واع ب��دون رش��ته آن بس��يار م��ورد‬ ‫توجه است‪.‬‬ ‫اي��ن گياه از لحاظ داش��تن پروتئين در زمره نخس��تين نباتات‬ ‫محس��وب مي‌شود و انس��ان‌هايي که از لحاظ اقتصادي دسترسي‬ ‫ن موردنياز خود را با استفاده از‬ ‫به گوشت ندارند مي‌توانند پروتئي ‌‬ ‫اين گياه تامين کنند‪.‬‬ ‫لوبياي س��بز مقادير زيادي از ويتامين‌ها را در ترکيب خود دارد‬ ‫که نياز انس��ان‌ها را رفع مي‌کند و ن��وع ديگري از اين لوبيا داراي‬ ‫روغن است که به حيوانات داده مي‌شود و مفيد است و براي توليد‬ ‫محصول حيواني داراي ارزش است‪.‬‬ ‫‹ ‹خواص بوتانيکي‬ ‫در ه��ر غالف تعداد ‪ 4‬تا ‪ 12‬عدد لوبيا موجود اس��ت و به طور‬ ‫متوس��ط غالف نارس لوبيا به صورت‬ ‫س��بز مصرف مي‌ش��ود‪ .‬غالف‬ ‫ممکن اس��ت ت��اردار يا بدون‬ ‫تار باشد‪ .‬انواع بدون رشته آن‬ ‫به‌وي��ژه زماني ک��ه به صورت‬ ‫ن��ارس برداش��ت مي‌ش��ود‬ ‫بيش��تر مورد توجه اس��ت و‬ ‫از نظ��ر ط��ول بوت��ه لوبيا به‬ ‫دو دسته تقسيم مي‌شود که‬ ‫دس��ته اول باال رونده است و‬ ‫طول آن در ان��واع باال رونده‬ ‫ممکن اس��ت به ‪ 2‬ـ ‪ 1/5‬متر‬ ‫برسد‪.‬‬ ‫يک خط توليد براي لوبياچيتي‌ها‬ ‫پر‌کن مايعات‪ ،‬تکميل مي‌ش��ود‌‪ .‬مق��دار لوبيايي که در هر‬ ‫قوط��ي در اين آزمايش ريخته مي‌ش��ود مقدار ‪ 220‬گرم‬ ‫اس��ت و در کل مي‌توان گفت اين ميزان بستگي به درصد‬ ‫رطوبت لوبياها دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹تهيه سس‬ ‫براي تهيه سس‪ ،‬ابتدا طبق فرموالسيون مواد اوليه وزن و‬ ‫آماده مي‌شود‪ .‬پس از آن ديگ دوجداره پخت آماده و آب‬ ‫به همراه رب درون ديگ ريخته شده و پس از آن نيز بقيه‬ ‫مواد اضافه مي‌ش��وند‪ .‬نکته قابل توجه اينکه بايد نشاسته‬ ‫را با ش��کر مخلوط کرده و سپس اضافه کنيم تا بين ذرات‬ ‫نشاس��ته فاصله افتاده و نشاسته به صورت کلوخه شده در‬ ‫نيايد‪ .‬نشاس��ته‌اي که در فرموالس��يون استفاده مي‌کنيم‬ ‫ب��راي حفظ قوام مواد غذاي��ي و ثبات آنها در طول فرآيند‬ ‫دمايي در دماي باال موثر اس��ت و در بهبود و کيفيت بافت‬ ‫ميوه‌ها و سبزي‌ها نقش مهمي دارد‪ .‬از نشاسته گاهي براي‬ ‫حفظ طعم و مزه محصول نيز اس��تفاده مي‌شود‪ .‬شکر نيز‬ ‫براي فرموالسيون قس��مت‌هاي مايع قوطي‌هاي کنسرو و‬ ‫همچنين تغيير طعم و مزه آنها استفاده مي‌شود‪ .‬به‌عالوه‬ ‫شکر موجب تشديد اثر مواد موثر در طعم و بو در محصول‬ ‫مي‌شود‪ .‬گاهي وجود شکر در فرمول موجب بهبود رنگ و‬ ‫تردي محصول مي‌شود و از نمک نيز به عنوان چاشني در‬ ‫بيش��تر غذاها به‌ويژه فرآورده‌هاي گوشتي و سبزي‌ها براي‬ ‫افزايش پذيرش آنها توسط مصرف‌کننده استفاده مي‌شود‪.‬‬ ‫‹ ‹خارج کردن اکسيژن و گازها‬ ‫گشت‌وگذاری‬ ‫در مزارع لوبیاهای جهان‬ ‫می‌گوین��د بی��ش از ‪ 100‬نوع لوبی��ا در جهان‬ ‫کش��ت و تولید می‌ش��ود ک��ه اگر م��ا بخواهیم‬ ‫درب��اره هر ک��دام از آنها تنها ‪ 5‬کلمه بنویس��یم‬ ‫در این صفحه و س��تون جا نمی‌ش��ود و به ناچار‬ ‫به معرفی چند نمونه لوبیای آش��ناتر و معروف‌تر‬ ‫می‌پردازیم‪.‬‬ ‫«جک»ولوبيايسحرآميزصنعتي‬ ‫حسن فرازمند‪ -‬گروه گزارش‪ :‬همه ما کم و بيش به لوبيا‬ ‫ارادتي داريم و بسياري از ما نيز پخش چند باره کارتون‬ ‫و سريال کارتوني «جک و لوبياي سحرآميز» از تلويزيون‬ ‫در روزگاران نه‌چندان دور بچگي و نوجواني را به ياد داريم و برخي‬ ‫از م�ا نيز بارها کت�اب قصه آن را خوانده‌ايم و ب�ا عنصر خيال‌پرداز‬ ‫«ج�ک» از ديرباز آش�نا هس�تيم و لوبي�اي س�حرآميز او را به ياد‬ ‫مي‌آوريم؛ قصه‌اي انگليس�ي که مي‌گويند قديمي‌ترين نسخه چاپ‬ ‫ش�ده آن توسط ش�خصي به نام «بنيامين تبارت» در سال ‪1807‬م‬ ‫چاپ شده است و در سال ‪1890‬م توسط «جوزف جکوبز» بازنويسي‬ ‫شد اما عده‌اي معتقدند که اصل داستان خيلي قديمي‌تر است و در‬ ‫قصه‌هاي فولکلور بريتانياي کبير ريشه دارد‪.‬‬ ‫البته فيلم س�ينمايي آن نيز به کارگرداني «گري تاني سليف» روز‬ ‫جمعه ‪ 30‬خرداد امس�ال از شبکه پنجم (تهران) پخش شد و مورد‬ ‫اس�تقبال هم ق�رار گرفت‪ .‬اگر يادتان باش�د «ج�ک» در اين قصه‬ ‫نوجواني اس�ت که با مادرش زندگي مي‌کن�د و از تمام دارايي دنيا‬ ‫يک گاو ش�يرده دارند‪ ،‬وقتي شير گاو خشک مي‌شود‪ ،‬مادرش از او‬ ‫مي‌خواه�د که گاو را به بازار برده و بفروش�د‪ .‬جک در راه گاو را به‬ ‫پيرمردي در ازاي چند دانه لوبياي سحرآميز مي‌فروشد‪ ،‬مادر جک‬ ‫دانستنی‬ ‫يک��ي از مراحل مهم کنسروس��ازي‪ ،‬خارج‌ک��ردن هوا و‬ ‫گازهاي موجود در بسته کنسرو قبل از انجام عمل دربندي‬ ‫اس��ت‪ .‬انجام اين کار خيلي ضروري است و مراحل جالبي‬ ‫دارد ازجمله‪:‬‬ ‫ـ کم‌کردن فش��ار داخل بسته در اثر حضور هوا و گازها‬ ‫در محتواي بس��ته که ممکن است مقدار فشار داخلي آنها‬ ‫زياد شده و موجب آسيب مکانيکي به درزهاي قوطي شود‪.‬‬ ‫ـ خارج‌کردن اکسيژن محتواي قوطي؛ چون باقي ماندن‬ ‫اکس��يژن در محتواي بسته موجب تس��ريع اکسيداسيون‬ ‫محص��ول و زنگ‌زدگي بدنه داخلي قوطي و نشتي‌ش��دن‬ ‫بسته مي‌شود‪.‬‬ ‫ـ ايجاد خأل نس��بي پس از سرد‌شدن قوطي که موجب‬ ‫مي‌شود انتهاي قوطي حالت کمي مقعر پيدا کرده‪ ،‬متورم‬ ‫به نظر نرس��يده و مشکوک به فشار قلمداد نشود‪ ،‬به‌عالوه‬ ‫درباره شيش��ه وجود همين خأل موجب مي‌شود که از شل‬ ‫شدن در جلوگيري شود و راه نفوذ ميکروارگانيسم‌ها و هوا‬ ‫در مراحل نگهداري بعدي مسدود بماند‪.‬‬ ‫ـ وج��ود خأل در مواردي که قوطي در مناطق گرمس��ير‬ ‫يا مرتفع نگهداري مي‌ش��ود از متورم به نظر رس��يدن آنها‬ ‫جلوگي��ري مي‌کن��د‪ .‬ضمن اینکه خارج ک��ردن هوا و گاز‬ ‫به حف��ظ ارزش غذايي محصول به ويژه ويتامين ‪ c‬کمک‬ ‫مي‌کند‪.‬‬ ‫‹ ‹بس�تن در قوطي‌ها پس از خارج‌کردن گازها بايد به‌‬ ‫سرعت در قوطي‌ها را بست‪ .‬اين‌کار در کارخانه‌ها به وسيله‬ ‫دس��تگاه دربند اتوماتيک انجام مي‌ش��ود‪ ،‬ام��ا در پايلوت‬ ‫بخش با اس��تفاده از دس��تگاه دربند دستي‪ ،‬يک‌به‌يک در‬ ‫تمام قوطي‌ها بس��ته شده و براي مرحله بعدي که فرآيند‬ ‫دمايي و استريليزاسيون محصول است آماده مي‌شوند‪.‬‬ ‫‹ ‹سرد‌کردن قوطي‌هاي کنسرو‬ ‫پ��س از اتمام فرآيند دمايي الزم اس��ت س��طح خارجي‬ ‫بس��ته‌ها به‌خوبي تميز شده و بالفاصله س��رد شوند‪ ،‬زيرا‬ ‫قرارداش��تن محصول محتواي آنها در مع��رض دماي باال‬ ‫ب��ه مدت طوالني‌تر‌‪ ،‬بدون اينکه لزومي براي اين‌کار وجود‬ ‫داشته باشد‌‪ ،‬موجب کاهش ارزش غذايي‪ ،‬کاهش کيفيت‬ ‫محص��ول و احتمال جوانه‌زدن و فعال‌ش��دن اس��پورهاي‬ ‫باقيمانده احتمالي مي‌شود‪.‬‬ ‫‹ ‹ لوبیا چیتی‬ ‫لوبی��ا چیت��ی ک��ه ب��ه آن لوبی��ای رومی هم‬ ‫می‌گوین��د‪ ،‬یک��ی از محبوب‌تری��ن لوبیاها بین‬ ‫ایتالیایی‌ها‪ ،‬پرتغالی‌ها و ترکیه‌ای‌هاست‪ .‬خیلی‌ها‬ ‫معتقدند طعم این لوبیا نسبت به لوبیای سفید و‬ ‫حتی قرمز بهتر است و با خوردن آن کمتر دچار‬ ‫نفخ می‌ش��وند اما هنوز ش��واهدی که نشان دهد‬ ‫کدام‌یک از انواع لوبیاها پرنفخ‌تر هستند به دست‬ ‫نیامده است‪.‬‬ ‫«آمینواس��ید» ف��راوان موج��ود در لوبیاچیتی‬ ‫آن را ب��ه یک منبع خوب و عال��ی برای دریافت‬ ‫پروتئین و جایگزین مناسبی برای انواع گوشت‌ها‬ ‫تبدیل کرده اس��ت‪ .‬بنابراین شما می‌توانید گاهی‬ ‫ه��م از این ن��وع لوبیا به جای گوش��ت در برنامه‌‬ ‫غذایی‌ت��ان کمک بگیرید! یادتان باش��د که لوبیا‬ ‫چیتی از نظر مقدار فیبر بر س��ایر لوبیاها برتری‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹لوبیا قرمز‬ ‫لوبیا قرمز که به خاطر ش��کل و شمایلش به آن‬ ‫لوبیای فلفل��ی یا لوبیای کلی��وی هم می‌گویند‪،‬‬ ‫بوم��ی نواحی ش��مالی کش��ور هند اس��ت‪ .‬این‬ ‫لوبیا بین امریکایی‌ها طرفداران بس��یاری دارد و‬ ‫مانن��د برخی از انواع لوبیاه��ای دیگر حاوی ماده‬ ‫مسمومیت‌زایی به نام «فیتوهائماگلوتینین» است‬ ‫که این ماده سمی‪ ،‬تنها با ‪ 10‬دقیقه جوشیدن از‬ ‫بین می‌رود‪ .‬بهتر است شما برای از بین بردن این‬ ‫ماده س��می‪ ،‬لوبیا قرمز را به طور کامل و با دمای‬ ‫حداقل ‪ 80‬درجه سانتی‌گراد بجوشانید‪ .‬در ضمن‬ ‫هر ‪ 100‬گ��رم از لوبیای قرم��ز ‪ 333‬کیلوکالری‬ ‫انرژی دارد و این مقدار در مقایسه با سایر لوبیاها‬ ‫بیشترین رقم است‪.‬‬ ‫‹ ‹لوبیا سیاه‬ ‫طعم لوبیا س��یاه‪ ،‬طعمی بین گوش��ت قرمز و‬ ‫قارچ خوراکی اس��ت که این طعم منحصربه‌فرد‪،‬‬ ‫باع��ث محبوبیت این نوع لوبیا در میان بس��یاری‬ ‫از افراد در کش��ورهای جنوبی ق��اره امریکا مانند‬ ‫برزیل و مکزیک شده است! مردم کوبا و امریکای‬ ‫شمالی بیش��تر از این لوبیا برای تهیه سوپ‌های‬ ‫رسمی‌ش��ان اس��تفاده می‌کنند و گاهی آن را به‬ ‫ص��ورت پخته و به عن��وان وعده صبحانه یا حتی‬ ‫شام‪ ،‬مصرف می‌کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹لوبیا سفید‬ ‫لوبیا س��فید‌‪ ،‬خ��وراک محب��وب امریکایی‌ها و‬ ‫انگلیس��ی‌ها اس��ت! نتایج تحقیقات نش��ان داده‬ ‫اس��ت که مصرف منظم و به اندازه لوبیا س��فید‬ ‫می‌تواند س��طح کلسترول خون را پایین بیاورد و‬ ‫یک ماده ضدباکتری مناس��ب محسوب می‌شود‪.‬‬ ‫به ع�لاوه لوبی��ا س��فید بهترین منب��ع دریافت‬ ‫اس��یدفولیک اس��ت و مواد مغذی موجود در آن‬ ‫می‌تواند رشد سلول‌های س��رطانی را در بدن به‬ ‫تعویق بین��دازد‪ .‬فراموش نکنید که لوبیا س��فید‬ ‫در مقایس��ه با سایر لوبیاها بیشترین مقدار سدیم‬ ‫را دارد‪.‬‬
‫تازه‌های خبر‬ ‫م فجر چه خبر؟‬ ‫از جشنواره فيل ‌‬ ‫زهرا‌بهرام‌عليان‪ :‬جش��نواره رو به اتمام اس��ت و‬ ‫بهتر آن ديديم با تعريفي ديگر کمي از حال و هواي‬ ‫آن در دو بخش بياوريم تا آن دس��ته از دوستداران‬ ‫فيلم هم که به هر دليلي هنوز فيلمي از جش��نواره‬ ‫نديده‌اند‪ ،‬درباره آراي مردمي در واپسين جشنواره‌‬ ‫فيلم فجر بدانند‪ .‬بخش نخست به معرفي تعدادي از‬ ‫فيلم‌هايي اختصاص دارد که اس��تقبال مردم از آنها‬ ‫به نس��بت قابل‌توجه بوده است‪ .‬در شماره بعد و در‬ ‫بخش پاياني از فيلم‌هاي ديگر جش��نواره که مورد‬ ‫اس��تقبال ق��رار گرف��ت؛ مي‌آوري��م و گزارش��ي از‬ ‫اختتاميه و ذکر برترين‌ها براي اين دوستان خواهيم‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫طب��ق اعالم س��تاد آراي مردمي جش��نوار ‌ه فيلم‬ ‫فجر‪ ،‬تاکنون ‪ 241‬نوبت نظرس��نجي از تماشاگران‬ ‫فيلم‌هاي جشنواره تا روز هفتم انجام شده است‪.‬‬ ‫بناب��ر گزارش ايس��نا‪ ،‬با ش��مارش ‪ 55477‬راي‬ ‫تماش��اگران از ‪ 241‬نوب��ت نماي��ش ت��ا روز هفتم‬ ‫جش��نواره ب��ه ترتي��ب فيلم‌ه��اي «رخ ديوانه» به‬ ‫کارگرداني ابوالحس��ن داوودي ب��ا ميانگين امتياز‬ ‫‪ ،3/17‬فيل��م «عص��ر يخبن��دان» ب��ه کارگرداني‬ ‫مصطف��ي کيايي ب��ا ميانگين امتي��از ‪ 3/10‬و فيلم‬ ‫«کوچه بي‌نام» به کارگردان��ي هاتف عليمرداني با‬ ‫ميانگين امتياز ‪ 2/96‬تا اي��ن تاريخ به ترتيب رتبه‬ ‫نخست تا سوم را به خود اختصاص داده‌اند‪.‬‬ ‫‹ ‹رخ ديوانه‪ ،‬ابو‌الحسن داوودي‬ ‫اين فيلم س��ينمايي داستان چند جوان است که‬ ‫در يک قرار اينترنتي با يکديگر آشنا شده و به‌دنبال‬ ‫يک ش��وخي و شرط‌بندي در مس��يري پيچيده و‬ ‫دلهره‌آور مي‌افتند‪ .‬مس��يري ک��ه درک جديدي از‬ ‫زندگي و اجتماع را براي هر کدام‌شان رقم مي‌زند‪.‬‬ ‫ناگفت��ه نماند ک��ه اين فيلم تاکن��ون بهترين فيلم‬ ‫جشنواره بوده است‪.‬‬ ‫‹ ‹عصر يخبندان‪ ،‬مصطفي کيايي‬ ‫خالصه داس��تان اين فيل��م‪ :‬در عص��ر يخبندان‬ ‫خارپشت‌ها تصميم گرفتند رنج خارهاي يکديگر را‬ ‫تحمل کنند اما کنار هم باشند و به هم گرما بدهند‪،‬‬ ‫خارپش��ت‌ها تنه��ا جانداراني بودند ک��ه در «عصر‬ ‫يخبندان» زنده ماندند‪ .‬به هر حال آرزو مي‌کنيم که‬ ‫راي داوران و مردم در اين مورد به‌حق باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹کوچه بي‌نام‪ ،‬هاتف عليمرداني‬ ‫«کوچه بي‌نام» داس��تان دخت��ري به‌نام محدثه‬ ‫(باران کوثري) است که همراه با دو خواهر خود در‬ ‫يک خانواده س��نتي و مذهبي در يکي از محله‌هاي‬ ‫جنوب‌ش��هر تهران در کوچه ش��هيد عليرضا بي‌نام‬ ‫زندگي مي‌کند‪ .‬محدثه برخالف دو خواهر ديگرش‪،‬‬ ‫از زندگ��ي در چنين خان��واده‌اي ناراضي اس��ت و‬ ‫س��وداي مهاج��رت به خارج از کش��ور را در س��ر‬ ‫مي‌پروراند‪.‬‬ ‫‹ ‹اعتراف�ات ذه�ن خطرن�اک م�ن‪ ،‬هوم�ن‬ ‫سيدي‬ ‫هومن سيدي هم با اينکه با دو فيلم در جشنواره‬ ‫س��ال گذشته و امس��ال مطرح ش��د اما توانست با‬ ‫نگاه منحصربه‌فردي که نس��بت به وقايع اجتماعي‬ ‫دارد‪ ،‬نظ��ر مخاطبان بس��ياري را جلب کند و يکي‬ ‫از خبرسازهاي هرشب در برنامه سينمايي «هفت»‬ ‫باشد‪ .‬متاس��فانه از تعداد و آمار تماشاگران آخرین‬ ‫فیلم وی‪ ،‬خبری در دست نيست‪.‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‌شنبه ‪ 25‬بهمن ‪ 24- 1393‬ربیع‌الثانی ‪ 14 -1436‬فوریه ‪ -2015‬شماره ‪ -156‬پیاپی ‪1474‬‬ ‫اقتصاد هنر‬ ‫‪report@smtnews.ir‬‬ ‫بررسی اقتصاد سینما در کنار رشته‌های دیگر هنری‬ ‫خداحافظ گـری کوپـر!‬ ‫مریم ابراهیمی‪ -‬گروه گزارش‪ :‬در بررسی‬ ‫رشته‌های اقتصادی مختلف آنچه در اولویت‬ ‫نخست قرار می‌گیرد‪ ،‬معرفی و توضیح کاالها‬ ‫و محصوالتی اس��ت که در رش��د و تغییر شرایط اقتصاد‬ ‫نقشی اساسی دارد‪ .‬بنای این گزارش براین است که هربار‬ ‫به توضیح موقعیت یکی از محصوالت (هنری) در اقتصاد‬ ‫هنر بپردازد و در مورد آن توضیح دهد‪ .‬به همین دلیل با‬ ‫اس��تفاده از گفته‌ها و نگاشته‌های کارشناسان و پژوهشی‬ ‫که از نگارنده پیش‌روس��ت و با موض��وع اقتصاد در هنر‬ ‫انجام ش��ده است‪ ،‬سینما به‌عنوان یک کاالی عمومی در‬ ‫اقتصاد هنر موردبررسی قرار می‌گیرد‪ .‬پیداست که سینما‬ ‫به‌عن��وان هن��ری عموم��ی و در بخش اقتص��اد هنر در‬ ‫دس��ته‌بندی کاالهای عمومی قرار می‌گیرد‪ .‬این نگاه در‬ ‫جوامع آسیایی نیز مطرح می‌شد و بنا بر نیاز مصرف‌کننده‬ ‫وجه اقتصادی آن نیز در نظر گرفته می‌ش��د‪ .‬این کاالی‬ ‫عمومی که به‌طور معمول از آن به‌عنوان کاالی اجتماعی‬ ‫یاد می‌ش��ود‪ ،‬کاالیی اس��ت که همه از مصرف آن س��ود‬ ‫می‌برند که الزم نیست بگوییم که حظ بصری از آن باعث‬ ‫منتفع ش��دن از آن می‌ش��ود و اگر ه��زاران نفر دیگر از‬ ‫فیلم‌های سینما استفاده و آن را تماشا کنند‪ ،‬مصرف هر‬ ‫فرد‪ ،‬سبب کاهش مصرف دیگران نمی‌شود‪.‬‬ ‫ویژگی‌های کاالی عمومی که با س��ینما هم بی‌ارتباط‬ ‫نیست و این هنر را نیز در بر می‌گیرد از این قرار است‪:‬‬ ‫را بپردازیم‪ .‬از دیگر ویژگی‌های اقتصادی سینما این است‬ ‫که س��هم هزینه‌های ثابت نسبت به هزینه‌های متغیر در‬ ‫تولید کاال در مقایس��ه با کاالهای صنعتی و کش��اورزی‬ ‫متفاوت اس��ت‪ .‬در پروسه تولید فیلم‪ ،‬هزینه‌ها مربوط به‬ ‫دوره پیش تولی��د‪ ،‬دوره تولید و دوره کوتاه بعد از تولید‬ ‫اس��ت که بعد از این ‪ 3‬دوره‪ ،‬فیلم تهیه می‌شود و پس از‬ ‫آن بحث عرضه کاالی فیلم مطرح می‌شود‪ .‬در واقع سهم‬ ‫اصلی هزینه‌های یک فیلم هزینه ثابت آن است‪ .‬در حالی‬ ‫که در پروس��ه تولید کاالهای صنعتی‪ ،‬هزینه‌های ثابت‪،‬‬ ‫س��هم بس��یار کمی را در تولید دارند و هزینه‌های متغیر‬ ‫س��هم بیشتری را به خود اختصاص می‌دهند‪ ،‬در صورتی‬ ‫که در سینما‪ ،‬هزینه‌های ثابت بیشترین سهم را دارند‪.‬‬ ‫از ط��رف دیگر‪ ،‬در هن��ر نمی‌توان رابط��ه یک‌به‌یک و‬ ‫مستقیم بین نهاده‌ها و ستانده‌ها برقرار کرد‪ .‬در حالی که‬ ‫در تولید دیگر کااله��ا می‌توان یک رابطه یک‌به‌یک بین‬ ‫نهاده و س��تانده برقرار کرد ک��ه به‌صورت کمی هم قابل‬ ‫ارزیابی است ولی در مورد فیلم اینگونه نیست‪ .‬یک فیلم‬ ‫ممکن اس��ت ده‌ها برابر هزینه تولید‪ ،‬فروش داشته باشد‬ ‫یا با شکس��ت تجاری مواجه شود‪ .‬حتی بررسی فیلم‌های‬ ‫هالیوودی نشان می‌دهد ضمن اینکه آنها تخمین‌هایی در‬ ‫مورد تواب��ع تقاضا دارند اما همواره برای این توابع درجه‬ ‫نااطمینانی باالیی هم در نظر می‌گیرند‪.‬‬ ‫اقتصاد در س��ینما‪ ،‬آمار مصرف‌کننده و مخاطب را هم‬ ‫مشخص می‌کند‪...‬‬ ‫به این نمودار توجه کنید‪:‬‬ ‫رتبه‬ ‫عنوان‬ ‫فروش جهانی‬ ‫(به دالر)‬ ‫سال‬ ‫(میالدی)‬ ‫‪۱‬‬ ‫بر باد رفته‬ ‫‪3.301.400.000‬‬ ‫‪۱۹۳۹‬‬ ‫‪۲‬‬ ‫آواتار‬ ‫‪2.782.300.000‬‬ ‫‪۲۰۰۹‬‬ ‫‪۳‬‬ ‫جنگ ستارگان‬ ‫اپیزود چهارم‬ ‫‪2.710.800.000‬‬ ‫‪۱۹۷۷‬‬ ‫‪۴‬‬ ‫تایتانیک‬ ‫‪2.413.800.000‬‬ ‫‪۱۹۹۷‬‬ ‫‪۵‬‬ ‫اشک‌ها و‬ ‫لبخندها‬ ‫‪2.269.800.000‬‬ ‫‪۱۹۶۵‬‬ ‫‪۶‬‬ ‫ئی‪ .‬تی‪ .‬موجود‬ ‫فرازمینی‬ ‫‪2.216.800.000‬‬ ‫‪۱۹۸۲‬‬ ‫‪۷‬‬ ‫ده فرمان‬ ‫‪2.098.600.000‬‬ ‫‪۱۹۵۶‬‬ ‫‪۸‬‬ ‫دکتر ژیواگو‬ ‫‪1.988.600.000‬‬ ‫‪۱۹۶۵‬‬ ‫‪۹‬‬ ‫آرواره‌ها‬ ‫‪1.945.100.000‬‬ ‫‪۱۹۷۵‬‬ ‫‪۱۰‬‬ ‫سفیدبرفی و‬ ‫هفت‌کوتوله‬ ‫‪1.746.100.000‬‬ ‫‪1937‬‬ ‫‹ ‹خوش�امدگویی به همه رقیب�ان در عرصه هنر و‬ ‫اقتصاد‬ ‫منظور از رقابت ناپذیری در کاالهای عمومی این است‬ ‫که وقتی این کاالها ارائه می‌شود‪ ،‬ورود فرد جدید‪ ،‬رقیب‬ ‫فرد قبلی محسوب نمی‌‌شود‪ .‬اما در کاالی خصوصی ورود‬ ‫فرد جدید با مصرف مقدار خاصی از کاال‪ ،‬به نحوی رقیب‬ ‫بقیه محسوب می‌ش��ود‪ .‬به‌عنوان مثال‪ ،‬استفاده از لباس‬ ‫تولیدی‪ ،‬باعث کم شدن عرضه برای دیگران خواهد شد؛‬ ‫اما وارد ش��دن فرد به یک پارک عمومی قبل از پر شدن‬ ‫ظرفیت‪ ،‬مشکلی برای دیگران به‌وجود نمی‌آورد‪.‬‬ ‫‹ ‹اس�تفاده عموم�ی و همگان�ی از محص�والت و‬ ‫کاالهای مختلف‬ ‫یک فرق اساس��ی بین کاالهای خصوص��ی و عمومی‪،‬‬ ‫امکان داش��تن یا نداشتن محروم‌سازی دیگران از کاالی‬ ‫م��ورد نظر اس��ت‪ .‬یعنی پ��س از تهیه و عرض��ه کاالی‬ ‫عمومی‪ ،‬هیچ فردی را نمی‌توان از مصرف آن بازداش��ت‪.‬‬ ‫در م��ورد کاالی خصوص��ی‪ ،‬مالک آنه��ا می‌تواند ادعای‬ ‫اس��تفاده انحص��اری کند و بنابراین اس��تفاده و کس��ب‬ ‫مطلوبی��ت مربوط ب��ه آنها را منحصرا در اختیار داش��ته‬ ‫باش��د؛ اما ممکن اس��ت درب��اره کاالی عمومی در همه‬ ‫س��طوح به‌راحتی نتوان چنین انحصاری ایجاد کرد؛ برای‬ ‫همین گفته می‌شود کاالی عمومی استثناناپذیر است‪.‬‬ ‫‹ ‹ویژگی‌های خاص سینما‬ ‫ویژگی‌های��ی را درباره س��ینما می‌ت��وان بیان کرد که‬ ‫به‌دلیل خاصیت ذاتی هنر هفتم با دیگر کاالهای عمومی‬ ‫متف��اوت اس��ت‪ .‬درباره ای��ن کاال باید بهای اس��تفاده را‬ ‫بپردازیم که باعث ایجاد ویژگی خاص می‌شود و آن را از‬ ‫دیگر کاالها متمایز می‌کند‪ .‬مثال هنگام خرید انواع کاالها‬ ‫ابتدا آن را مشاهده و بعد انتخاب می‌کنیم‪ .‬اما در سینما‬ ‫ای��ن امکان وجود ندارد که فیلم را ببینیم و بعد بهای آن‬ ‫ویژگی دیگر س��ینما غیرهمگن بودن آن است‪ .‬وقتی‬ ‫صحب��ت از کاالی عموم��ی می‌کنیم ای��ن تصور ایجاد‬ ‫می‌ش��ود که نقش دولت‪ ،‬هم در عرضه و هم در تقاضا‪،‬‬ ‫باید بس��یار پررنگ باش��د یا حتی دول��ت باید متولی‬ ‫تولید کاالهای عمومی ش��ود ولی کاالهایی مثل سینما‬ ‫وضعیت متفاوتی دارند زیرا در س��ینما بیش��تر بخش‬ ‫خصوصی فعالیت دارد و به آن به‌عنوان کاالی اقتصادی‬ ‫و نه هنری نگاه می‌ش��ود اما در تمام دنیا هر زمانی که‬ ‫بخش دولتی در این عرصه فعالیت بیشتری داشته باشد‬ ‫سینما بالندگی بیشتری دارد‪.‬‬ ‫بنابرای��ن دول��ت در تولی��د کااله��ای فرهنگی فقط‬ ‫سیاستگذار است اما نقش آن بسیار پررنگ است‪.‬‬ ‫ب��ا ای��ن توضیح��ات اگ��ر فیلم‌ه��ای مط��رح تاریخ‬ ‫س��ینما مرجعی به نام جدول پرفروش‌ها را نداش��تند‪،‬‬ ‫جذابیت‌ه��ای فیلم‌ها و نقش س��ینما در زندگی مردم‬ ‫از چه راه دیگری برای مردم آش��کار و هویدا می‌ش��د؟‬ ‫این س��وال ساده ما را به این پاسخ رهنمون می‌کند که‬ ‫فروش فیلم‌ها با توجه به س��ال اک��ران آنها این نکته‬ ‫را بازنمایی می‌کند که تولیدات س��ینمایی با مصرف و‬ ‫فروش صندلی‌های سالن‌های س��ینما در نهایت توازن‬ ‫خود قرار داش��ته است و چه‌بسا نس��بت به پیش‌بینی‬ ‫تولیدکنن��دگان (س��ازندگان فیلم)‪ ،‬تقاضا (اس��تقبال)‬ ‫بسیار بیش از عرضه (تولید و ساخت فیلم) بوده است‪.‬‬ ‫مس��ئله مهم دیگر رابطه بین ریسک و سرمایه‌گذاری‬ ‫اس��ت‪ .‬مث�لا در تولید کاالی خوراک��ی‪ ،‬آن هم پس از‬ ‫سرمایه‌گذاری اولیه در پروسه تولید یک گردش سرمایه‬ ‫به‌طور مرتب تکرار می‌شود‪ .‬یعنی به‌طور مرتب باید مواد‬ ‫اولیه در پروسه تولید به کار گرفته شود و کاالی نهایی‬ ‫به فروش برسد‪ ،‬همیشه در تمام طول دوره تولید‪ ،‬یک‬ ‫ریس��ک عملیاتی داریم و بعد از آن هم یک ریسک در‬ ‫مرحله توزیع و فروش داریم‪.‬‬ ‫اما در س��ینما تمام ریسک عملیاتی در یک دوره ‪ 3‬تا‬ ‫‪ 6‬ماهه اس��ت و بعد از تولید فیلم‪ ،‬ریسک عملیاتی آن‬ ‫صفر خواهد شد و وارد ریسک توزیع و فروش می‌شود‪.‬‬ ‫ذک��ر این نکته ضروری به نظر می‌رس��د ک��ه باید نگاه‬ ‫صنعت س��ینما از یک نگاه بخش��ی و فقط س��ودآوری‬ ‫وسیع‌تر ش��ده و به نقش کلی س��ینما به‌عنوان کاالی‬ ‫عمومی اثرگذار توجه شود‪ .‬از طرف دیگر سیاستگذاران‬ ‫اقتص��ادی باید با توجه به س��ینما به‌عنوان مولفه مهم‬ ‫فرهنگی در شکوفایی این صنعت مهم بکوشند و از این‬ ‫طریق بستر مناسبی برای صادرات آثار فرهنگی فراهم‬ ‫کنند و زمینه معرفی فرهنگ غنی ایرانی اسالمی کشور‬ ‫را ایجاد کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹اقتصاد سینما‬ ‫با فرض اینکه سینما کاالیی عمومی است به بررسی‬ ‫ویژگی‌های اقتصادی سینما می‌پردازیم‪.‬‬ ‫مهم‌ترین ویژگی سینما با فرض عمومی بودن‪ ،‬پیامد‬ ‫خارج��ی آن اس��ت‪ .‬به‌عن��وان یک بخ��ش از اقتصاد و‬ ‫فرهنگ‪ ،‬با کاالیی روبه‌رو هس��تیم که برای خرید بلیت‬ ‫سینما حتی شاهد قتل نیز بوده‌ایم‪ .‬یعنی پیامد خارجی‬ ‫آن از رابطه‌ای که بین هزینه نهایی و فایده نهایی فیلم‬ ‫وجود دارد‪ ،‬بیش��تر است و فیلمس��از از آن نفع یا ضرر‬ ‫می‌برد‪ .‬از طرف دیگر سینما می‌تواند انسان‌ساز باشد‪ .‬به‬ ‫عبارتی این کاال‪ ،‬پیامد خارجی فراوانی دارد‪.‬‬ ‫س��ینما یک کاالی عمومی است که مصرف‌کنندگان‬ ‫باید بهای آن را بپردازند‪ .‬هنگامی که از سینما به‌عنوان‬ ‫س��الن صحبت می‌کنیم بحث ازدحام مطرح می‌ش��ود‪،‬‬ ‫درواقع کاالی عمومی اس��ت ک��ه از آن به‌عنوان کاالی‬ ‫باشگاهی نیز یاد می‌کنیم‪.‬‬ ‫تمایزات و اش��تراکات س��ینما با کااله��ای صنعتی و‬ ‫حتی ب��ا دیگر کاالهای هنری هم حائز اهمیت اس��ت‪.‬‬ ‫وقت��ی از اقتصاد هنر بح��ث می‌کنیم به دو جهت برای‬ ‫تولید ارزش قائل هستیم‪ :‬تولید ارزش از طریق جریان‬ ‫سرمایه‪ ،‬تولید ارزش از طریق انباشت سرمایه‪.‬‬ ‫مثال مبنای قیمت‌گذاری برای یک مجسمه عالوه بر‬ ‫مهارت و معروفی��ت پیکرتراش‪ ،‬مدت زمان و هزینه‌ای‬ ‫اس��ت که صرف تولید مجسمه می‌شود‪ .‬درواقع مبنای‬ ‫ارزش از طریق انباش��ت س��رمایه‌ای است که در مدت‬ ‫طوالنی ش��کل گرفته و در مجس��مه ظهور یافته است‪.‬‬ ‫اما یک کاس��ت موسیقی به‌عنوان یک اثر هنری ارزش‬ ‫اقتص��ادی دارد و بع��د از تکثی��ر و توزی��ع ه��م ارزش‬ ‫اقتصادی دیگری دارد که از طریق جریان سرمایه است‪.‬‬ ‫س��ینما جزو کاالهایی است که ویژگی مشترک دارد‪.‬‬ ‫این کاال در یک دوره کوتاه‌مدت انباش��ت سرمایه دارد‬ ‫اما در مرحله هزینه‌های ریس��ک تولید‪ ،‬صفر می‌ش��ود‬ ‫و بعد از آن جریان س��رمایه اس��ت که ارزش اقتصادی‬ ‫ایج��اد می‌کند‪ .‬ش��اید بی‌اغراق نباش��د که س��ینما را‬ ‫به‌عن��وان کامل‌کننده تمام هنرها بدانی��م‪ .‬زیرا از تمام‬ ‫به طبع در‬ ‫هنره��ا‪ ،‬ویژگی‌های��ی را به عاریه گرفت��ه و ‌‌‬ ‫بخش اقتصادی هم ترکیبی از عوامل را در خود دارد‪.‬‬ ‫خالصه زمان گذش��ت و سال‌های س��ال تئوری‌های‬ ‫«هنر به کج��ا می‌رود؟» مطرح ش��د و نتیجه علمی و‬ ‫اقتصادی خاصی از آن دریافت نشد تا اینکه هنرمندان‬ ‫از هنر خود نتایج مطلوبی انتظار داش��تند به‌طوری‌که‬ ‫دیگر نمی‌ش��د نس��بت ب��ه مخاطب��ان و عالقه‌مندان‬ ‫ثروتمند هن��ر بی‌تفاوت و بی‌توجه ماند‪ .‬زیرا در اقتصاد‬ ‫هنر چاپلین‌‪ ،‬میکل‌آنژ و بتهوون دیگر گرسنه نیستند‪.‬‬
‫استان‌ها‬ ‫‪states@smtnews.ir‬‬ ‫‌شنبه ‪ 25‬بهمن ‪ 24- 1393‬ربیع‌الثانی ‪ 14 -1436‬فوریه ‪ -2015‬شماره ‪ -156‬پیاپی ‪1474‬‬ ‫رييس هيات‌مديره خانه فرش قزوين در گفت‌و‌گو با‬ ‫‌‪:‬‬ ‫‪23‬‬ ‫برنامه‌ريزان فرش‪ ،‬نقش انسجام ببافند‬ ‫اس�تان قزوين با توليد ساالنه ‪ 7‬هزار مترمربع فرش دستباف‬ ‫ک�ه يک‌ه�زار و ‪ 600‬مترمربع ب�ه ارزش ‪ 110‬ه�زار دالر از اين‬ ‫ميزان س�االنه ص�رف صادرات مي‌ش�ود يکي از اس�تان‌هاي‬ ‫مط�رح در حوزه صنعت فرش کش�ور اس�ت‪ .‬در ح�ال حاضر‬ ‫‪ 5‬هزار بافنده فعال در اين اس�تان مش�غول به کار هستند که‬ ‫از اين تعداد ‪ 800‬نفر در سال گذشته موفق به اخذ گواهينامه‌‬ ‫€ €وضعيت فرش قزوين را چگونه مي‌بينيد؟‬ ‫با توجه ب��ه کاهش قيمت نف��ت‪ ،‬هزينه‌هاي داخلي‬ ‫کارگاه‌ه��اي توليدکننده فرش به ش��دت افزايش پيدا‬ ‫کرده اس��ت‪ .‬از جمله هزينه‌هاي افزايش يافته مي‌توان‬ ‫به مواد اوليه‪ ،‬انرژي مصرفي و دستمزد بافندگان اشاره‬ ‫ک��رد‪ .‬زماني که هزينه تمام ش��ده براي توليدکنندگان‬ ‫افزاي��ش پيدا کند‪ ،‬هزينه تمام ش��ده کاال نيز بيش��تر‬ ‫مي‌ش��ود‪ .‬در اين شرايط زماني که توليدکننده بخواهد‬ ‫محصول خود را در بازار بفروش��د با محصوالت مش��ابه‬ ‫کش��ورهاي ديگر روبه رو مي‌شود که با هزينه‌اي بسيار‬ ‫کمت��ر از هزين��ه تمام ش��ده نمونه داخل��ي‪ ،‬به فروش‬ ‫مي‌رس��د‪ .‬در نتيجه توان رقابت با بازارهاي چين‪ ،‬هند‪،‬‬ ‫افغانستان و نپال را پيدا نمي‌کند‪.‬‬ ‫€ €حجم توليدات بافندگان قزويني چطور است؟‬ ‫يکي از مش��کالت م��ا در بازارهاي رقابت��ي‪ ،‬بي‌تعهدي‬ ‫بافندگان نسبت به بافت فرش و تحويل به موقع آن است‪.‬‬ ‫با توجه به اينکه اغلب توليدکنندگان فرش دس��تباف در‬ ‫اس��تان‪ ،‬زنان روستايي هس��تند که دارهاي قالي خود را‬ ‫در خانه‌ه��ا به پا کرده‌اند‌‪ ،‬درباره تحويل به موقع فرش به‬ ‫تاجران اهميتي نشان نمي‌دهند‪ .‬کساني هم که در مناطق‬ ‫شهري يا کارگاه‌ها فرش مي‌بافند از مشکالتي مثل آلرژي‬ ‫به پش��م يا بوي بد مواد اوليه گاليه مي‌کنند و به همين‬ ‫ن ام��ر کار را براي‬ ‫دلي��ل کار به کندي پي��ش مي‌رود‪ .‬اي ‌‬ ‫تاج��ران ما که مجبور به رقابت ب��ا کارگران و کارگاه‌هاي‬ ‫بزرگ فرشبافي در جهان هستند سخت مي‌کند‪.‬‬ ‫€ €منظورتان اين اس�ت که کن�دي کار بر کاهش‬ ‫صادرات اثر‌گذار است؟‬ ‫دقيقا! در ب��ازاري که فرش کش��ورهاي ديگر‌رقابت‬ ‫قابل‌توجهي ب��ا فرش ايراني دارند‪ ،‬محصوالت اس��تان‬ ‫قزوين تنها به دليل طبيعي بودن مواد اوليه و اس��تفاده‬ ‫از رنگ‌هاي طبيعي است که ميان خريداران کشورهاي‬ ‫اروپايي و امريکايي طرفدار دارد‪ .‬اگر محصولي کيفيت و‬ ‫استانداردهاي الزم را نداشته باشد‪ ،‬در بازار اقبالي ندارد‪.‬‬ ‫در ش��رايطي که پيدا کردن مش��تري و بازاريابي براي‬ ‫قاليبافي ش�ده‌اند‪ .‬براساس آمار منتشر شده‪ ،‬در ‪ 9‬ماه امسال‬ ‫‪ 275‬مجوز قاليبافي صادر شده و تعداد‪ 713‬نفر برای استفاده‬ ‫از بيم�ه قاليبافي به بيمه معرفي ش�ده‌اند ک�ه به گفته رييس‬ ‫سازمان صنعت‌‪ ،‬معدن و تجارت استان قزوين‪ ،‬اغلب اين افراد‬ ‫از تعاوني‌ها مواد اوليه و طرح مي‌گيرند و به صورت کارمزدي‪،‬‬ ‫گِرهي يا متري دس�تمزد دريافت مي‌کنند‪ .‬اين در‌حالي است‬ ‫محصوالت در کش��ورهاي اروپايي بسيار دشوار است به‬ ‫گفته آنها يک دالري زير پاي فيل اس��ت‪ ،‬کاالي صادر‬ ‫شده نباید هيچ مشکلي داشته باشد‪ .‬اين در‌حالي است‬ ‫که بسياري از بافندگان علت کند بودن کار خود را اين‬ ‫مواد آزاردهنده مي‌دانند‪.‬‬ ‫€ €آيا بر‌اس�اس قواني�ن‪ ،‬الزامي ب�راي صادرات‬ ‫فرش با کيفيت استاندارد وجود دارد؟‬ ‫خير؛ متاس��فانه برخي از تاجران قزويني محصوالت‬ ‫بي‌کيفي��ت و ارزانقيم��ت را وارد بازاره��اي صادرات��ي‬ ‫مي‌کنند‪ .‬اين‌کار‌‪ ،‬تصوري منفي در مورد نش��ان (برند)‬ ‫ف��رش قزوين در ميان بازاره��اي هدف ايجاد مي‌کند و‬ ‫باعث مي‌ش��ود اعتبار فرش قزوين از بين برود‪ .‬بايد اين‬ ‫ذهنيت وجود داش��ته باش��د که ارزآوري به هر قيمت‬ ‫درس��ت نيس��ت‪ .‬براي حفظ اعتبار ف��رش قزوين بايد‬ ‫قوانين��ي در گمرک براي کيفي��ت محصوالت صادراتي‬ ‫وضع ش��ود چرا‌که اعتباري که از دست برود به راحتي‬ ‫باز نمي‌گردد‪.‬‬ ‫که به عقي�ده محس�ن طاهرخاني‪ ،‬ريي�س هيات‌مديره خانه‬ ‫فرش قزوين و يکي از تاجران نمونه فرش اين استان‪ ،‬قزوين با‬ ‫حجمي از بافندگان رو‌به‌روست که بخش زيادي از آنها تنها به‬ ‫اميد درياف�ت بيمه‪ ،‬اقدام به دريافت کارت قالیبافی کرده‌اند‪.‬‬ ‫با اين فعال حوزه فرش در‬ ‫اين موضوع‪ ،‬دليل گفت‌وگوي‬ ‫تو‌گويي که در ادامه مي‌خوانيد‪.‬‬ ‫استان قزوين شد‪ .‬گف ‌‬ ‫€ €با توجه به آمار‪ ،‬تعداد کس�اني که در اس�تان‬ ‫قزوي�ن کارت بافندگ�ي درياف�ت کرده‌ان�د ک�م‬ ‫نيس�ت‪ ،‬نمي‌توان روي اين نيروه�ا براي افزايش‬ ‫توليد و صادرات برنامه‌ريزي کرد؟‬ ‫به عقيده من بس��ياري از کس��اني که در استان قزوين‬ ‫اق��دام به اخ��ذ کارت‌ه��اي قاليبافي مي‌کنن��د تنها براي‬ ‫درياف��ت بيمه قاليبافان اس��ت و کارآيي چنداني در حوزه‬ ‫توليد فرش ندارند‪ .‬در جلسه‌اي که با رييس سازمان تامين‬ ‫اجتماعي اس��تان قزوين برگزار شد موضوع سودجويي از‬ ‫کارت‌ه��اي قاليبافي براي بيمه ش��دن را مطرح کردم‪ .‬در‬ ‫محاسبه‌اي که انجام شد‪ ،‬اختالف ميان بيمه آزاد و کارت‬ ‫قاليبافي بيش از ‪ 100‬هزار تومان اس��ت‪ .‬با درنظر گرفتن‬ ‫اخت�لاف ‪ 100‬هزار تومان نيز‪ ،‬با احتس��اب ‪ 7‬هزار کارت‬ ‫بافندگي صادر شده در اس��تان قزوين‪ ،‬ماهانه حدود‪700‬‬ ‫ميليون تومان و در س��ال ‪ 8‬ميليارد و ‪ 400‬ميليون تومان‬ ‫هزينه بر دوش اس��تان قزوين است اين درحالي است که‬ ‫بسياري از بافندگان هيچ فعاليت توليدي مشخصي ندارند‪.‬‬ ‫€ €ب�ه نظ�ر ش�ما چط�ور مي‌ت�وان آم�ار واقعي‬ ‫بافندگان را به دست آورد؟‬ ‫فرهنگ غلط ايجاد ش��ده در مورد فرشبافي مانع اين‬ ‫کار است‪ .‬چون قاليبافي به يک شغل بي‌ارزش و اعتبار‬ ‫تبديل شده است‪ .‬درحال حاضر‪ ،‬نسل جديد رغبتي به‬ ‫بافندگي نش��ان نمي‌دهند و هر روز از تعداد بافندگان‬ ‫اس��تان کاس��ته مي‌ش��ود‪ .‬البته تا حدي مي‌توان دليل‬ ‫آن را به مش��کالت اقتصادي ربط داد‪ .‬با افزايش يافتن‬ ‫هزينه‌هاي زندگي‪ ،‬بافت فرش صرفه اقتصادي ندارد‪.‬‬ ‫€ €به نظر شما جايزه‌هاي صادراتي چه ميزان در‬ ‫روند صادرات موثر است؟‬ ‫جايزه‌ه��اي صادرات��ي نق��ش موثري در ب��ه حرکت‬ ‫درآوردن صادر‌کنن��دگان دارد‪ .‬دول��ت چي��ن با هدف‬ ‫افزاي��ش ص��ادرات و تصاحب بازار جهان��ي‪ ،‬جايزه‌هاي‬ ‫صادراتي را به ‪100‬درصد رس��اند تا تاجران محصوالت‬ ‫خود را در بازار جهاني با قيمتي بسيار پايين‌تر از قيمت‬ ‫جهاني بفروش��ند‪ .‬همين اقدام باعث ش��د تا اين کشور‬ ‫پ��س از مدتي تم��ام بازارهاي جهان را تس��خير کند‪.‬‬ ‫در مس��ير اين تصاحب بازار‪ ،‬شرکت‌هاي کوچک ساير‬ ‫کش��ورهاي جهان به س��رعت تعطيل و بزرگترها هم با‬ ‫کاهش ظرفيت مواجه شدند‪.‬‬ ‫€ €به نظر شما استان قزوين بايد چه سياستي را‬ ‫براي افزايش صادرات در پيش بگيرد؟‬ ‫تولي��د فرش قزوين نياز به يک انس��جام واقعي دارد‪.‬‬ ‫ب��راي اينکه بتوانيم ب��ه توليد انبوه برس��يم بايد قالي‬ ‫فروخته ش��ده را توليد کنيم‪ .‬اين به معني آن است که‬ ‫بايد قالي‌اي توليد ش��ود که پيش‌فروش شده باشد‪ .‬در‬ ‫اين شرايط ديگر نگراني در مورد بازار فروش محصوالت‬ ‫توليدي همچنين پرداخت نکردن دستمزد و درنهايت‬ ‫از بين رفتن س��رمايه وجود ندارد‪ .‬راه توس��عه توليد و‬ ‫ص��ادرات فرش قزوي��ن تنها در به گ��ردش در آوردن‬ ‫سرمايه است‪ .‬بايد اين تصور حاکم شود که توليد بدون‬ ‫برنامه فرش‪ ،‬نه تنها موفقيت��ي درپی ندارد بلکه باعث‬ ‫توقف گردش پولي و رکود در فروش نيز مي‌شود‪.‬‬ ‫‌افتتاح دو طرح صنعتی‬ ‫در شهرستان ساوجبالغ‬ ‫استفاده از توانمندی تولیدکنندگان‬ ‫در نمایشگاه‌های قزوین‬ ‫‌بهره‌برداري ‪ 424‬پروژه‬ ‫در سمنان‬ ‫‌آرامش نسبي بر بازار‬ ‫کهگيلويه و بويراحمد حاکم شد‬ ‫‪ :‬رییس س��ازمان صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫اس��تان البرز با تقدی��ر از ت�لاش روز افزون همه‬ ‫صنعتگران برای رونق این بخش‪ ،‬گفت‪ :‬رشد همه‬ ‫ش��اخص‌های تولید و صنعت به توس��عه حقیقی‬ ‫کش��ور می‌انجامد‪.‬ایرج موفق اف��زود‪ :‬امروز افتتاح‬ ‫هر واح��د صنعتی دارای اهمیتی ویژه در مس��یر‬ ‫مقابله با تحریم هاست‪.‬وی اضافه کرد‪ :‬رونق تولید‬ ‫در عم��ل خاری اس��ت بر چش��م تحریم‌کنندگان‬ ‫و بدخواه��ان این مرز و بوم ک��ه هدفی جز توقف‬ ‫چرخ‌های صنعت را در س��ر نمی‌پرورانند‪.‬موفق با‬ ‫اشاره به رشد همه ش��اخص‌های صنعتی‪ ،‬معدنی‬ ‫و تجاری در س��طح اس��تان البرز که در یک‌سال‬ ‫گذشته محقق شده گفت‪ :‬نگاه خاص دولت به این‬ ‫حوزه با اولویت تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی‬ ‫است که به‌زودی آثار ثمربخش آن نمود عینی‌تری‬ ‫خواهد داش��ت‪ .‬به گزارش روابط عمومی سازمان‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تان البرز‪ ،‬همزمان با‬ ‫ایام دهه فجر مراس��م افتتاح دو طرح صنعتی در‬ ‫شهرک صنعتی هشتگرد با حضور طهایی‪ ،‬استاندار‬ ‫البرز برگزار شد‪ .‬مجموع سرمایه‌گذاری انجام شده‬ ‫در این دو واحد صنعتی افزون بر ‪45‬میلیارد ریال‬ ‫اعالم شده است که به صورت مستقیم اشتغال ‪25‬‬ ‫نفر را فراهم می‌آورند‪.‬‬ ‫‪ :‬رییس سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان‬ ‫قزوین گفت‪ :‬در برگزاری نمایشگاه‌های استان باید از‬ ‫توانمندی‌های واحد‌های تولیدی استفاده شود‪.‬‬ ‫به گ��زارش روابط عمومی س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت اس��تان قزوین‪ ،‬علی پرزحم��ت اظهار کرد‪:‬‬ ‫واحد‌های��ی که کااله��ای موردنی��از م��ردم را تولید‬ ‫می‌کنند‪ ،‬باید توجه داشته باشند کاالی عرضه‌شده در‬ ‫نمایشگاه با کیفیت باال و قیمت در کارخانه در اختیار‬ ‫مصرف‌کنندگان قرار گیرد‪.‬‬ ‫او در ادام��ه بیان ک��رد‪ :‬با توجه به نزدیک‌ش��دن‬ ‫ایام پایانی س��ال و افزای��ش تقاضای مردم به بعضی‬ ‫از کااله��ا و خدمات به‌ویژه پوش��اک‪ ،‬کیف و کفش‪،‬‬ ‫آجیل و می��وه و تره‌بار اتاق اصناف و اتحادیه‌ها باید‬ ‫نظارت بیش��تری بر عملکرد اعضای زیرپوشش خود‬ ‫داشته باشند‪.‬‬ ‫رییس سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان قزوین‬ ‫با اش��اره به اینکه در این روزها تقاضای فروش��ندگان‬ ‫برای برگزاری حراج بیش��تر می‌ش��ود‪ ،‬افزود‪ :‬با توجه‬ ‫به تقاضای فروش��ندگان ب��رای ف��روش فوق‌العاده و‬ ‫حراجی‌ها‪ ،‬متقاضیانی که درخواست فروش فوق‌العاده‬ ‫یا حراج دارند باید از اتحادیه مربوطه خود مجوز الزم‬ ‫را اخذ کرده و در محل کسب خود در رویت مشتریان‬ ‫قرار دهند‪.‬‬ ‫ايرنا‪ :‬اس��تاندار س��منان گفت‪ :‬در دهه فجر‬ ‫بهره‌برداري از ‪ 424‬پروژه عمراني‪ ،‬اقتصادي‬ ‫و فرهنگ��ي و خدمات��ي ب��ا بي��ش از ‪ 2‬هزار‬ ‫ميليارد ريال س��رمايه‌گذاري در اين اس��تان‬ ‫آغاز شد‪.‬‬ ‫محمد وکيلي افزود‪ :‬از اين تعداد ‪ 49‬پروژه با‬ ‫اعتبار ‪ 400‬ميليارد ريال در سمنان‪ 116 ،‬پروژه‬ ‫با ‪ 540‬ميليارد ريال در شهرس��تان شاهرود و‬ ‫‪ 70‬پروژه با ‪ 340‬ميليارد ريال در شهرس��تان‬ ‫گرمسار مورد بهره‌برداري قرار گرفت‪.‬‬ ‫وي گف��ت‪ 67 :‬پروژه ب��ا ‪ 310‬ميليارد ريال‬ ‫در شهرس��تان دامغان‪ 31 ،‬پروژه با ‪ 85‬ميليارد‬ ‫ريال در شهرستان مهدي‌شهر‪ 15 ،‬پروژه با ‪45‬‬ ‫ميليارد ريال در شهرس��تان آرادان‪ 29 ،‬پروژه‬ ‫با ‪ 50‬ميليارد ريال در شهرس��تان سرخه و ‪36‬‬ ‫پروژه با ‪ 70‬ميليارد ريال در شهرس��تان ميامي‬ ‫افتتاح شده است‪.‬‬ ‫وکيل��ي‪ ،‬پروژه‌هاي ارتباطات��ي و مخابراتي‪،‬‬ ‫صنعت برق‪ ،‬بهداش��تي و درمان��ي‪ ،‬واحدهاي‬ ‫توليدي و صنعتي‪ ،‬عمران ش��هري‪ ،‬گازرساني‬ ‫روس��تايي و ش��هرک صنعتي‪ ،‬مراکز آموزشي‬ ‫و‪ ...‬را ازجمله مهم‌ترين پروژه‌هاي افتتاح شده‬ ‫برشمرد‪.‬‬ ‫‪ :‬رييس س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت کهگيلويه‬ ‫و بويراحم��د با بيان اينکه در س��ال‌هاي گذش��ته در بازار با‬ ‫مشکالتي روبه رو بوديم‪ ،‬گفت‪ :‬درحال حاضر آرامش نسبي‬ ‫بر بازار کهگيلويه و بويراحمد حاکم اس��ت‪.‬به گزارش روابط‬ ‫عمومي س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان کهگيلويه‬ ‫و بويراحم��د‪ ،‬داري��وش ديوديده در جلس��ه ش��وراي اداري‬ ‫اس��تان کهگيلوي��ه و بويراحمد اظهار کرد‪ :‬سياس��ت دولت‬ ‫مبني بر کوچک‌س��ازي صنايع بوده و در اس��تان کهگيلويه‬ ‫و بويراحمد اين سياس��ت درحال اجرا شدن است‪ ،‬به همين‬ ‫منظ��ور در صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت کهگيلويه و بويراحمد‬ ‫‪ 30‬درصد پس��ت مديريتي و ‪ 7‬درصد پست مصوب سازمان‬ ‫کاهش داش��ته است‪.‬رييس سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫کهگيلويه و بويراحمد افزود‪ :‬تالش کرديم در شهرستان‌هاي‬ ‫تازه‌تاس��يس چرام‪ ،‬باشت‪ ،‬لنده و حتي شهرستان بويراحمد‬ ‫نمايندگ��ي صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت ايج��اد کنيم که اين‬ ‫کار محقق نش��د‪.‬وي بيان کرد‪ :‬مش��کالت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت بويراحمد در س��ازمان و شهرستان‌هاي چرام و لنده‬ ‫در کهگيلويه و باش��ت زيرنظر شهرستان گچساران بررسي‬ ‫مي‌شود‪.‬رييس س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت کهگيلويه‬ ‫و بويراحمد درباره مش��کالت تنظيم بازار گفت‪ :‬س��ال‌هاي‬ ‫گذشته تنظيم بازار استان با مشکالت و چالش‌هايي مواجه‬ ‫ب��ود‪ ،‬اما در حال حاضر فضا و آرامش نس��بي بر بازار حاکم‬ ‫است و هيچ کمبودي در بازار وجود ندارد‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫جلوي واردات‬ ‫بي‌رويه گرفته شود‬ ‫نيما بصيري تهراني‬ ‫نايب‌رييس اتاق بازرگانی قزوين‬ ‫در‌حال حاضر واحدهاي نس��اجي اس��تان قزوين‬ ‫ب��ا ظرفيت زير ‪ 50‬درص��د توليد مي‌کنند که علت‬ ‫عمده آن مش��کالت پيش روي اين صنعت اس��ت‪.‬‬ ‫عامل ديگر واردات بي‌رويه مواد اوليه است‪ .‬واردات‬ ‫بي‌رويه پارچه و نخ به دليل پايين بودن تعرفه‌هاي‬ ‫واردات زمينه را براي کاهش توليد و صادرات فراهم‬ ‫کرده اس��ت‪ .‬قاچاق کاال يکي از مشکالت ديگر در‬ ‫مسير نساجي قزوين است‪ .‬به غيراز واردات رسمي‬ ‫منس��وجات به کش��ور‪ ،‬بخش زيادي از محصوالت‬ ‫نس��اجي استان به شکل قاچاق از طريق کشورهاي‬ ‫پاکس��تان‪ ،‬هند‌‪ ،‬ترکيه و چين وارد مي‌شود‪ .‬نمونه‬ ‫بارز آن نخ‌هاي چيني اس��ت که به شکل قاچاق از‬ ‫مرزها وارد مي‌ش��ود‪ .‬به نظر مي‌رس��د اگر واردات‬ ‫قاچاق کنترل نشود تمام واحدهاي مستقر در استان‬ ‫ک��ه در حال حاضر با ‪ 40‬درصد ظرفيت‪ ،‬مش��غول‬ ‫توليد هستند‪ ،‬تعطيل خواهند شد‪ .‬به طور حتم اگر‬ ‫توليد در داخل افزايش پيدا کند محصوالت نساجي‬ ‫دوباره احيا مي‌ش��ود و با ظرفيت کامل خود توليد‬ ‫مي‌کند‪ .‬عالوه‌بر اين استان قزوين سابقه درخشاني‬ ‫در حوزه نس��اجي دارد اما همه اين امور به تسهيل‬ ‫مس��ائل و قوانين مربوط به تسهيالت وابسته است‪.‬‬ ‫در اين رابطه نياز است سازمان‌هاي مرتبط از جمله‬ ‫دارايي‪ ،‬تامين اجتماعي‪ ،‬ادارات برق‪ ،‬گاز و مخابرات‬ ‫همکاري‌هاي الزم را با واحدهاي نس��اجي اس��تان‬ ‫داش��ته باش��ند‪ .‬يکي ديگر از مش��کالت واحدهاي‬ ‫نساجي استان قزوين‪ ،‬فرسودگي ماشين‌آالت است‪.‬‬ ‫قرار بود تس��هيالتي براي نوس��ازي ماشين‌‌آالت و‬ ‫تجهيزات نس��اجي‌ها اراده شود که دريافت شد اما‬ ‫به همين منظور مورد اس��تفاده ق��رار نگرفت‪ .‬حاال‬ ‫اين ماش��ين‌آالت فرسوده‌ش��ده و نفس‌هاي آخر را‬ ‫مي‌زنند‪ .‬اکنون واحدها با اين ماشين‌آالت فرسوده‬ ‫نمي‌توانند بازده توليدي خوبي داشته باشند و براي‬ ‫تهيه و تجهيز خط توليد به فناوري روز نياز است‪.‬‬ ‫کوتاه از استان‌ها‬ ‫‪ :‬سیدنعیم امامی‪ ،‬رییس سازمان صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری با اش��اره به‬ ‫بهره‌برداری از ‪ 6‬طرح صنعتی در شهرستان فارسان‬ ‫گف��ت‪ :‬این طرح‌ها با ‪ 43‬هزار و ‪ 480‬میلیون ریال‬ ‫س��رمایه‌گذاری تکمیل ش��ده‌اند و با بهره‌برداری از‬ ‫این طرح‌ها ‪ 60‬نفر به طور مستقیم در این واحد‌ها‬ ‫شاغل شدند که تولید آب معدنی‪ ،‬آسفالت‪ ،‬ظروف‬ ‫یکبار مصرف و شن و ماسه از مهم‌ترین این طرح‌ها‬ ‫بود‪.‬‬ ‫‪ :‬علی‌اکب��ر کبیری‪ ،‬مع��اون امور بازرگانی‬ ‫و توسعه تجارت س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫اس��تان قزوی��ن از انجام بی��ش از ‪ 98‬ه��زارو‪602‬‬ ‫بازرس��ی از اصن��اف در س��ال‌جاری خب��ر داد و‬ ‫گف��ت‪ :‬عمده تخلف��ات صنفی اعم از کم‌فروش��ی‪،‬‬ ‫گرانفروش��ی‪ ،‬رعایت نکردن کیفیت‪ ،‬رعایت نکردن‬ ‫مسائل بهداشتی‪ ،‬درج نکردن قیمت و عرضه خارج‬ ‫از شبکه بوده است‪.‬‬ ‫‪ :‬بل��وک س��یلندر و س��ر س��یلندر موتور‬ ‫‪ 457‬ب��رای نخس��تین بار در کش��ور در ش��رکت‬ ‫صنایع ریخته‌گری ایران در س��اوه س��اخته شده و‬ ‫به مناس��بت ده��ه مبارک فجر رونمایی ش��د‪ .‬این‬ ‫محصول یک قسمت اصلی موتور است که به عنوان‬ ‫یک پایه فلزی محکم و یکپارچه برای تمام قطعات‬ ‫موتور مورد استفاده قرار می‌گیرد‪.‬‬ ‫‪ :‬محمد ولدی‪ ،‬مس��ئول هماهنگی نظارت‬ ‫و بازرسی سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت لرستان‬ ‫گفت‪ 55 :‬پرونده تخلفاتی در هفته گذشته در حوزه‬ ‫آرد و نان استان تشکیل شده است‪ .‬در حال حاضر‬ ‫پرونده تخلفاتی این واحدها به ارزش ‪ 125‬میلیون‬ ‫و ‪ 700‬هزار ریال به تعزیرات حکومتی معرفی شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫ايس�نا‪ :‬عليرضا رزم‌حس��يني‪ ،‬اس��تاندار کرمان‬ ‫گفت‪ :‬در اس��تان کرمان در ده��ه فجر ‪ 505‬پروژه‬ ‫ب��ا اعتبار ‪ 747‬ميليارد تومان درحال افتتاح اس��ت‬ ‫که با پروژه‌هاي ام��روز ‪ 1650‬ميليارد تومان پروژه‬ ‫به بهره‌برداري رسيده اس��ت‪ .‬وی افزود‪ :‬در ابتداي‬ ‫دول��ت تدبير و اميد ‪ 3‬هزار و ‪ 872‬پروژه نيمه‌تمام‬ ‫در استان کرمان وجود داشت که براي تکميل اين‬ ‫طرح‌ها در استان متمرکز شديم و حدود ‪ 18‬درصد‬ ‫آنها به اتمام رسيده است‪.‬‬ ‫ايس�نا‪ :‬عبداهلل کوهپايي ‪ ،‬رييس س��ابق سازمان‬ ‫نظام‌مهندسي ساختمان اس��تان اصفهان با تاکيد بر‬ ‫اينکه اصفهان وارد عصر فراصنعتي شده است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫توقف طرح بهشت‌آباد به عنوان احياگر کوير مرکزي‬ ‫ايران و بي‌توجهي به توسعه شهرک علمي و تحقيقاتي‬ ‫استان متناسب با دوره فراصنعتي‌شدن نيست‪.‬‬
‫روی خط خبر‬ ‫‪ 2‬طرح در کرمانشاه افتتاح شد‬ ‫‪ 2 :‬طرح ش��رکت نگی��ن کاوان نوی��د پارس و‬ ‫ش��رکت فوالد فراس��رخ شهرس��تان س��نقر با حضور‬ ‫جمعی از مدیران اس��تان کرمانش��اه افتتاح شد‪ .‬رضا‬ ‫رحیم��ی در مراس��م افتتاحیه این دو ط��رح گفت‪ :‬از‬ ‫ابتدای س��ال تاکنون بی��ش از ‪ 36‬واحد صنعتی راکد‬ ‫فعال ش��ده ک��ه در همین زمان ‪ 20‬ط��رح بزرگ نیز‬ ‫عملیات احداث و راه‌اندازی آن آغاز شده است‪ .‬وی در‬ ‫ادامه به ظرفیت‌ها و توانمندی‌های شهرس��تان سنقر‬ ‫در بحث فرش دس��تباف اش��اره کرد و ادامه داد‪ :‬یکی‬ ‫از کارهای بزرگی که از ابتدای س��ال تاکنون در رابطه‬ ‫با فرش در شهرس��تان سنقر انجام شده احیای دوباره‬ ‫ش��رکت تعاونی فرش سنقر و کلیایی بوده که با همت‬ ‫این س��ازمان و هیات مدیره جدید توانس��ته بیش از‬ ‫‪‌3‬هزار نفر اش��تغال ایجاد کند و فرش دستباف سنقر‬ ‫و کلیای��ی به یک جایگاه خوب و در حد نام و کیفیت‬ ‫آن برس��د‪ .‬رحیمی گفت‪ :‬معدن سنگ‌آهن خسروآباد‬ ‫سنقر براس��اس مطالعات اولیه توانسته به لطف الهی‬ ‫عملیات بهره‌برداری با ظرفیت ‪ 270‬هزار تن برداشت‬ ‫سنگ‌آهن در س��ال با خلوص باالی ‪ 50‬درصد که در‬ ‫این استان بی‌سابقه بوده است و ‪4‬هزار و‪ 400‬میلیارد‬ ‫ریال سرمایه‌گذاری و اشتغالزایی ‪ 35‬نفر شروع به کار‬ ‫کن��د که در کنار آن نیز فرآوری س��نگ‌آهن را دنبال‬ ‫خواهد کرد‪.‬‬ ‫افتتاح ‪ 2‬واحد در خرم‌بید‬ ‫‪ :‬واحد صنعتی تولید خیارش��ور و رب گوجه در‬ ‫شهرس��تان خرم‌بید در اس��تان فارس افتتاح شد‪ .‬این‬ ‫واحد با سرمایه‌گذاری حدود ‪ 16‬میلیارد ریال و با اخذ‬ ‫‪250‬میلیون تومان وام از صندوق توسعه ملی و مابقی‬ ‫آورده س��رمایه‌گذار و اش��تغالزایی مستقیم ‪ 30‬نفر به‬ ‫بهره‌برداری رس��یده که به‌طور غیرمس��تقیم نیز برای‬ ‫حدود ‪ 40‬نفر اش��تغال ایجاد کرده است‪ .‬این کارخانه‬ ‫در زمینی به وس��عت ‪ 5000‬متر مربع و زیربنای کل‬ ‫‪ 1800‬مترمربع در مدت‌زمان کمتر از ‪ 14‬ماه احداث‬ ‫و به بهره‌برداری رسیده است‪.‬‬ ‫راه‌اندازی کارخانه سیمان‬ ‫دهلران‬ ‫تسنیم‪ :‬علی‌محمد احمدی‪ ،‬نماینده مردم‌دهلران در‬ ‫مجلس‌گفت‪ :‬با توجه به وعده‌های داده‌ش��ده کارخانه‬ ‫س��یمان دهلران تا ش��ب عی��د راه‌اندازی می‌ش��ود‪.‬‬ ‫تمامی تالش خود را برای به ثمر نشس��تن پروژه‌های‬ ‫شهرستان دهلران که نقش زیادی در توسعه خواهند‬ ‫داش��ت به کار بس��ته‌ایم‪ .‬وی افزود‪ :‬یکی از مطالبات‬ ‫مردم شهرستان دهلران به مرحله بهره‌برداری رسیدن‬ ‫کارخانه س��یمان این شهر اس��ت که خوشبختانه این‬ ‫مهم در حال تحقق اس��ت‪ .‬نماین��ده مردم دهلران در‬ ‫مجلس‌تصریح کرد‪ :‬کارخانه س��یمان دهلران دولتی‬ ‫نبوده و خصوصی اس��ت که رایزنی‌ه��ای زیادی برای‬ ‫حل مش��کالت آن انجام داده‌ایم‌‪ .‬وی افزود‪ :‬با توجه به‬ ‫وعده‌هایی که داده ش��ده تا شب عید شاهد راه‌اندازی‬ ‫کارخانه س��یمان که می‌تواند در رابطه با اش��تغال نیز‬ ‫نقش چشم‌گیری داشته باشد‪ ،‬خواهیم بود‪.‬‬ ‫کوتاه از استان ها‬ ‫‪ :‬س��ایت اداری اتاق بازرگان��ی‪ ،‬صنایع‪ ،‬معادن‬ ‫و کش��اورزی س��نندج ب��ه مناس��بت ده��ه مب��ارک‬ ‫فجر ب��ا حضور اس��تاندار کردس��تان و نماینده مردم‬ ‫شهرستان‌های سنندج‪ ،‬کامیاران و دیواندره در مجلس‬ ‫شورای اسالمی کلنگ‌زنی شد‪.‬‬ ‫ایس�نا‪ :‬حمید دره‌ش��یری‪ ،‬مس��ئول اداره بازرس��ی‬ ‫و نظ��ارت اتاق اصناف مرکز اس��تان ی��زد از تخفیف‬ ‫‪40‬درصدی دریافت پروانه کس��ب ت��ا پایان بهمن‌ماه‬ ‫جاری به منظور جلب مش��ارکت کس��به استان برای‬ ‫دریاف��ت پروان��ه کس��ب خب��ر داد‪ .‬وی با اش��اره به‬ ‫شناسایی یک‌هزار واحد صنفی غیرمجاز در شهرستان‬ ‫یزد‪ ،‬گفت‪ :‬اتاق اصناف مرکز اس��تان با دریافت مجوز‬ ‫از کمیس��یون نظارت مرکز اس��تان تخفیف ‪40‬درصد‬ ‫هزینه دریافت پروانه کسب را تا پایان بهمن‌ماه جاری‬ ‫اعمال خواهد کرد‪.‬‬ ‫مهر‪ :‬علی رس��تمی‪ ،‬مدیر امور اراضی س��ازمان جهاد‬ ‫کش��اورزی استان کردستان گفت‪ :‬از سال ‪ ۷۰‬تاکنون‬ ‫‪3‬هزار و ‪ ۱۲۰‬هکتار از اراضی ملی استان به طرح‌های‬ ‫کشاورزی و غیرکشاورزی اختصاص یافته است‪.‬‬ ‫تسنیم‪ :‬محمدرضا مروارید‪ ،‬استاندار ایالم با اشاره به‬ ‫اینکه با اجرای طرح‌های اش��تغالزایی از سال گذشته‬ ‫تاکنون ‪ 6‬هزار نفر به تعداد افراد ش��اغل بیمه ش��ده‬ ‫در ایالم اضافه ش��ده اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬با ‪ 30‬سرمایه‌گذار‬ ‫که مایل به س��رمایه‌گذاری در اس��تان ایالم بودند به‬ ‫توافق رسیده‌ایم‪.‬‬ ‫مه�ر‪ :‬مصطف��ی س��االری‪ ،‬اس��تاندار بوش��هر گفت‪:‬‬ ‫کانون‌های توس��عه شهرس��تان‌ها در اس��تان بوش��هر‬ ‫با محوریت جوانان راه‌اندازی ش��ده اس��ت تا ش��اهد‬ ‫نقش‌آفرینی جوانان در توس��عه و پیش��رفت اس��تان‬ ‫باشیم‪.‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‌شنبه ‪ 25‬بهمن ‪ 24- 1393‬ربیع‌الثانی ‪ 14 -1436‬فوریه ‪ -2015‬شماره ‪ -156‬پیاپی ‪1474‬‬ ‫استان‌ها‬ ‫‪states@smtnews.ir‬‬ ‫تاثير پديده گرد و غبار را بر فعاليت‌هاي اقتصادي بررسي مي‌کند‬ ‫توليد و تجارت خوزستان به سرفه افتاد‬ ‫صبا رضايي ‪ -‬گروه اس�تان‌ها‪ :‬آس�مان تيره‌وتار شده است و ذرات‬ ‫گرد و غبار همه جاي شهر ديده مي‌شوند؛ در خانه‪ ،‬کوچه و خيابان!‬ ‫ذرات�ی ک�ه نه‌تنها م�دارس و ادارات خورس�تاني‌ها را ب�ه تعطيلي‬ ‫کش�انده‌اند بلکه س�بب ش�ده‌اند مردم راه خود را با چراغ قوه پيدا‬ ‫کنند‪ .‬بيش از دو هفته است که خوزستاني‌ها بدون ماسک به خيابان‬ ‫به گفته عبدالرحمان س��ليماني‬ ‫مقدم‪ ،‬رييس اتاق بازرگاني اهواز‪،‬‬ ‫«وقتي تا اين درجه زندگي مردم‬ ‫تح��ت تاثي��ر گ��رد و غب��ار قرار‬ ‫مي‌گيرد‪ ،‬رون��د توليد و کاالهاي‬ ‫توليدي در اس��تان خوزس��تان نيز از اين جريان تاثير‬ ‫مي‌گويد‪ :‬در بستر‬ ‫مي‌گيرد‪ ».‬وی در گفت‌وگو با‬ ‫تولي��د در کارخانه‌ها محدوديت‌هايي براي زمان کاري‬ ‫به‌وج��ود مي‌آيد و بنگاه‌هاي اقتص��ادي و مراکز توليد‪،‬‬ ‫بسته بندي‪ ،‬بازاريابي‪ ،‬حمل‌ونقل و تمام شبکه‌اي که به‬ ‫صادرات وابس��ته اس��ت نيز تحت‌تاثير ق��رار مي‌گيرد‪.‬‬ ‫درنتيج��ه مراکز و مبادي صادرات در اس��تان نيز مانند‬ ‫باراندازه��ا که بايد کاال از آنجا به خارج از کش��ور صادر‬ ‫ش��وند دچار مش��کل مي‌ش��وند‪ .‬صادرکنندگان استان‬ ‫خوزستان نيز درشرايط بحراني آب‌وهوا قادر نيستند به‬ ‫تعهدات خود عمل کنند و مشتريان خود را در آن‌سوي‬ ‫مرزها از دست مي‌دهند‪.‬‬ ‫س��ليماني عن��وان مي‌کن��د‪ :‬اي��ن امر س��بب ضرر و‬ ‫زيان‌هاي جبران‌ناپذيري به تجارت اس��تان مي‌ش��ود‪.‬‬ ‫تاجران قادر نيس��تند کاالي خود را س��ر موعد مقرر به‬ ‫مشتري تحويل دهند و به لحاظ کاري دچار زيان جدي‬ ‫ش��ده و بازار هدف را از دست مي‌دهند‪ .‬بنابراين گرد و‬ ‫خاک تنها به سالمت مردم آسيب نمي‌زند بلکه معيشت‬ ‫مردم را نيز با مشکالت جدي مواجه مي‌کند‪.‬‬ ‫مديرکل امور اقتصادي استانداري‬ ‫مي‌گويد‪:‬‬ ‫خوزس��تان ب��ه‬ ‫حدود ‪ 5‬س��الي اس��ت که استان‬ ‫خوزستان گرفتار گرد و غبار شده‬ ‫اما در دو سال گذشته ميزان گرد‬ ‫و خاک موجود در هوا کمتر ش��ده بود‪ .‬اکنون به دليل‬ ‫خشکس��الي مشکل گرد و غبار بس��يار حاد شده است‪.‬‬ ‫البته اين امر تردد کاميون‌ها را با مشکل مواجه نکرده و‬ ‫تنها پروازهاي اس��تان کنسل شده‌اند‪ .‬در دو هفته اخير‬ ‫گ��رد و غبار بيش از ‪ 60‬برابر حد مجاز بوده اما اس��تان‬ ‫خوزس��تان در حوزه تجارت با مش��کلي روبه‌رو نش��ده‬ ‫است‪ .‬درحال حاضر در خوزس��تان تاجران و بازرگانان‬ ‫درح��ال فعاليت هس��تند‪ .‬رض��ا قيصي‌پ��ور مي‌افزايد‪:‬‬ ‫عراقي‌ها طبق توافق‌هاي انجام ش��ده نسبت به استان‬ ‫تعهدات��ي دارند‪ .‬درحال حاض��ر کاال به راحتي به عراق‬ ‫صادر مي‌شود‪ .‬مش��کلي در حوزه صادرات وجود ندارد‪.‬‬ ‫همچنين درباره صادرات به ساير کشورها مشکلي وجود‬ ‫ن��دارد‪ 80 .‬درص��د از ص��ادرات اس��تان‪ ،‬محص��والت‬ ‫پتروش��يمي اس��ت که از طريق کش��تي به بن��در امام‬ ‫خميني (ره) منتقل مي‌ش��ود‪ .‬حمل‌ونقل به بندر امام‬ ‫خمين��ي (ره) نيز به راحتي انجام مي‌ش��ود و هيچ‌گونه‬ ‫مشکلي در اين‌باره وجود ندارد‪.‬‬ ‫‹ ‹گرد و غبار به صنعت نفوذ نکرده است‬ ‫اما رييس سازمان صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت اس��تان خوزستان نظر‬ ‫ديگري دارد‪ .‬به گفته سيد نوراهلل‬ ‫حس��ن‌زاده‪ ،‬گرد و غبار مش��کل‬ ‫حادي ب��راي صنع��ت و تجارت‬ ‫مي‌گوي��د‪ :‬تاثير گرد و‬ ‫ايجاد نکرده اس��ت‪ .‬او به‬ ‫غبار روي صنايع اس��تان خوزستان را تا به‌حال بررسي‬ ‫نکرده‌ايم‪ .‬حس��ن زاده در پاس��خ به اين پرسش که آيا‬ ‫تاکنون ميزان خسارت مالي گرد و غبار بر بخش توليد‬ ‫اين اس��تان بررس��ي شده اس��ت؟ مي‌گويد‪ :‬در صنعت‬ ‫آنقدر مش��کالت گوناگوني وجود دارد که ديگر نوبت به‬ ‫نمي‌روند چراکه افزايش بيماري‌هاي تنفسي‪ ،‬آنها را بيش از هر زماني‬ ‫نگران کرده اس�ت‪ .‬اين نگراني تا آنجا بوده اس�ت که وزير بهداشت‬ ‫در هفته گذش�ته راهي خوزستان شد تا شرايط را از نزديک بررسي‬ ‫کند‪ .‬مردم اين اس�تان ش�اهد لغو ش�دن پروازها بوده‌اند و قطعي ‪2‬‬ ‫روزه برق‪ .‬ديگر حتي درون خانه‌ها نيز نمي‌توان از گزند گرد و غبار‬ ‫بررسي تاثير گرد و غبار بر صنعت نمي‌رسد‪ .‬به گفته او خوزس��تان خس��اراتي وارد ش��ده و راندمان محصوالت‬ ‫در ‪ 19‬بهمن‪ ،‬واحدهاي صنعتي استان تعطيل شدند و کاه��ش يافته‪ ،‬در نخلس��تان‌ها و زنب��ورداري نيز به‌طور‬ ‫فرداي آن روز نيز توانس��تند تنها ‪ 2‬ساعت کار کنند‪ .‬او محس��وس تاثير گذاشته اس��ت‪ .‬همچنين گرد و غبار در‬ ‫مي‌افزايد‪ :‬تاکنون نيازي به انجام مطالعه براي بررس��ي حوزه س�لامت جس��مي و روحي و رواني اث��رات منفي‬ ‫تاثير گرد و غبار بر صنعت و تجارت اس��تان احس��اس گسترده‌اي به‌دنبال داشته؛ بيماري‌هاي ريوي‪ ،‬تنفسي و‬ ‫نشده است که بخواهيم آن را به شاخص تبديل کنيم‪ .‬آسم را به‌ويژه در بين کودکان و نوجوانان و افراد مسن به‬ ‫ممکن اس��ت تعطيلي‌ها گاهي سبب ش��ود که ضرر و ش��دت ش��يوع داده اس��ت‪ .‬خس��ارت غيرقابل محاسبه‬ ‫زياني براي توليدکنن��دگان به‌وجود بيايد‪ .‬گرچه وقتي مهاجرت افراد نخبه‪ ،‬نيروهاي کار و فرار س��رمايه‌گذاران‬ ‫گرد و خاک ‪ 60‬برابر حد مجاز باش��د‪ ،‬توليدکنندگان و ازجمله زيان‌هاي وارد ش��ده به استان خوزستان است‪ .‬او‬ ‫تاجران مجبور به تعطيل کردن کار خود هستند‪ .‬وی در در ادام��ه بيان مي‌کند‪ :‬گرد و خ��اک عامل تعطيلي‌هاي‬ ‫ادام��ه مي‌گويد‪ :‬گ��رد و غبار روي زندگ��ي مردم تاثير پياپ��ي در دانش��گاه‌ها و ب��ه وي��ژه درمدارس ش��ده که‬ ‫گذاشته و صنعتگران نيز جزئي از مردم هستند‪ .‬به‌طور افت‌تحصيلي را مي‌تواند به دنبال داشته باشد‪.‬‬ ‫قطع زندگي و کار آنها نيز دچار مش��کالتي شده است‪ .‬حوزه‌هاي اقتصادي و گردشگري استان نيز به شدت آسيب‬ ‫اما گرد و خاک اين اس��تان تاثيري‬ ‫ديده اس��ت؛ ظرفيت گردشگري را از‬ ‫روي س��رمايه‌گذاري و مهاج��رت رييس اتاق بازرگاني اهواز‪ :‬استان گرفته و هم اينکه سبب شده‬ ‫سرمايه‌گذاران نداشته و خوشبختانه به‌دلیل پدیده گرد و غبار در س��رمايه‌گذارها کمتر رغبت کنند تا‬ ‫هن��وز کار به آنجا کش��يده نش��ده بستر توليد در کارخانه‌ها در اين ش��رايط سرمايه‌گذاري کنند‪.‬‬ ‫است‪ .‬او تاکيد مي‌کند‪ :‬اگر شخصي‬ ‫اين دو عامل عوامل ثانويه نيز دارند‪.‬‬ ‫محدوديت‌هايي براي‬ ‫بخواهد سرمايه‌گذاري کند به دليل‬ ‫ب��ا کاهش س��رمايه‌گذاري‪ ،‬توس��عه‬ ‫گ��رد و غب��ار منصرف نمي‌ش��ود‪ .‬زمان کاري به‌وجود مي‌آيد‬ ‫صنع��ت‪ ،‬کش��اورزي و گردش��گري‬ ‫و بنگاه‌هاي اقتصادي و‬ ‫حداق��ل تا ب��ه حال پي��ش نيامده‬ ‫اش��تغال ني��ز کاه��ش مي‌ياب��د و با‬ ‫س��رمايه‌داران به خاطر گرد و غبار‬ ‫مراکز توليد‪ ،‬بسته بندي‪ ،‬افزايش آم��ار بيکاري عواقب ديگري‬ ‫تمام‬ ‫و‬ ‫‌ونقل‬ ‫ل‬ ‫حم‬ ‫بازاريابي‪،‬‬ ‫سرمايه‌گذاري نکنند‪.‬‬ ‫و ناهنجاري‌هايي مث��ل بزهکاري يا‬ ‫شبکه‌اي که به صادرات‬ ‫حس��ن‌زاده عنوان مي‌کند‪ :‬گرد و‬ ‫اعتي��اد را درپ��ي دارد‪ .‬اگر تنها يک‬ ‫خاک و مش��کالت ناشي از آن روي وابسته است نيز تحت‌تاثير عامل محيط‌زيس��ت نادي��ده گرفته‬ ‫تجارت و حمل‌ونقل کاال در استان‬ ‫ش��ود مس��ائل فراواني را مي‌تواند به‬ ‫قرار مي‌گيرد‬ ‫نيز تاثي��ري نداش��ته و در اين‌باره‬ ‫همراه داشته باشد‪.‬‬ ‫مشکلي گزارش نشده و اعالم نشده‬ ‫الهيجان‌زاده خاطرنشان مي‌کند‪:‬‬ ‫است‪ .‬به هيچ عنوان گرد و خاک سبب بسته‌شدن مرز تاالب‌ه��ا از نظر اقتص��ادي نيز مهم هس��تند‪ .‬تاالب‌ها‬ ‫و ماندن کاميون‌ها نش��ده اس��ت‪ .‬لغو پ��رواز نيز در کار ک��ه اخيرا بخ��ش زيادي از آنها خش��ک ش��ده‪ ،‬محل‬ ‫نب��وده و تصادف کاميون‌هاي باري به دليل گرد و غبار درآمد بس��ياري از افراد ساکن در جوامع محلي استان‬ ‫گزارش نشده است‪.‬‬ ‫خوزس��تان بوده و خشک‌ش��دن تاالب‌ها مهاجرت اين‬ ‫‹ ‹همه‌چيز زيرسر انسان‌هاست!‬ ‫افراد را به‌دنبال داشته است‪.‬‬ ‫مديرکل اداره حفاظت محيط‌زيست‬ ‫از مح��ل تاالب‌ها تا ‪ 8‬هزار تن ماهي صيد مي‌ش��ده‬ ‫اس��تان خوزستان در گفت و گو با و ش��ير و لبنيات توليد مي‌ش��ده و تمام��ي اين عوامل‬ ‫معتقد اس��ت گرد و خاک تحت‌الش��عاع خشک ش��دن تاالب‌ها قرار گرفته است‪.‬‬ ‫اس��تان به‌دليل مش��کالت زيست او تاکي��د مي‌کند‪ :‬تفاهمنامه‌هاي ‪ 4‬جانبه ميان ترکيه‪،‬‬ ‫محيطي منطقه خاورميانه به‌وجود س��وريه‪ ،‬عراق و ايران باعث شده مردم راحت به کربال‬ ‫آمده و بخشي از آن ناشي از خشکاندن تاالب‌ها بوده که و س��وريه و اماک��ن مذهب��ي س��فر کنن��د و در حوزه‬ ‫به دس��تور صدام حس��ين انجام شده اس��ت‪ .‬احمد رضا محيط‌زيس��ت ني��ز تبعات خوبي داش��ته ام��ا با جنگ‬ ‫الهيجان‌زاده مي‌گويد‪ :‬محاسبه ميزان خسارات وارد‌شده داخل��ي عراق امکان ب��ه اجرا درآمدن اي��ن تفاهمنامه‬ ‫به اس��تان خوزستان بس��يار دشوار اس��ت‪ .‬به کشاورزي تحت‌الشعاع قرارگرفت و تحرکات داعش باعث شد اين‬ ‫عضویت‪ ۱۱۹‬تشکل در صندوق توسعه کشاورزی همدان‬ ‫مهر‪ :‬مدیرعامل صندوق حمایت از توس��عه‬ ‫بخش کشاورزی اس��تان همدان گفت‪۱۱۹ :‬‬ ‫تشکل با س��رمایه ‪۱۴‬میلیارد و ‪۹۰۰‬میلیون‬ ‫تومان در اس��تان درحال فعالیت اس��ت که‬ ‫‪۵۸‬درص��د آن متعلق به بخ��ش خصوصی و‬ ‫‪۴۲‬درص��د متعلق به دولت اس��ت‪ .‬حس��ین‬ ‫رس��تمی با اش��اره به این موضوع که س��هم‬ ‫تعیین شده برای بانک‌ها اختصاص ‪۲۵‬درصد‬ ‫از منابع مالی اس��ت‪ ،‬ادام��ه داد‪ :‬بانک‌ها غیر‬ ‫از بانک کشاورزی س��هم تعیین شده قانونی‬ ‫در امان بود‪ .‬وقتي دس�تگاه‌هاي س�نجش آلودگي هوا‪ ،‬ميزان ذرات‬ ‫معل�ق در هوای خوزس�تان را تا ‪ 60‬برابر حدمجاز نش�ان مي‌دهند‪،‬‬ ‫بدون ش�ک بس�ياري از کارخانه‌ها و بنادر نيز به تعطيلي کش�انده‬ ‫شده‌اند‪ .‬حمل‌ونقل و صادرات نيز مختل شده است و صادر‌کنندگان‬ ‫ديگر قادر نيستند به تعهدات خود در قبال خارجي‌ها عمل کنند‪.‬‬ ‫را پرداخ��ت نکرده‌ان��د‪ .‬رس��تمی گف��ت‪ :‬در‬ ‫س��ال‌جاری ‪۲۸‬میلی��ارد تومان تس��هیالت‬ ‫به‌منظ��ور تامین نقدینگی و تامین نهاده‌های‬ ‫تولید با سازوکار ساده با کارمزد ‪ 3‬تا ‪4‬درصد‬ ‫به کش��اورزان پرداخت ش��ده اس��ت‪ .‬وی به‬ ‫اجرای قراردادهای عاملیت طرح سامانه‌های‬ ‫نوی��ن آبیاری تحت فش��ار در ‪۲۴‬هزار هکتار‬ ‫اراضی در سطح اس��تان اشاره و عنوان کرد‪:‬‬ ‫اعتباری ب��ه میزان ‪۷۴‬میلیارد و ‪۶۱۷‬میلیون‬ ‫تومان به منظور اجرای یک‌هزار و ‪ ۶۳۰‬طرح‬ ‫در اس��تان اختص��اص یافت که ای��ن میزان‬ ‫آبیاری بیش از ‪۲۵‬درصد از کل س��امانه‌های‬ ‫نوین آبیاری اجرا ش��ده اس��تان را تش��کیل‬ ‫می‌دهد‪.‬‬ ‫مدیرعامل صندوق حمایت از توس��عه بخش‬ ‫کش��اورزی استان همدان همچنین از اجرای‬ ‫س��ایر قرارداده��ای عاملیت ش��امل اعطای‬ ‫تسهیالت تلفیقی به تعاونی‌های تولید‪ ،‬تجهیز‬ ‫ش��رکت‌های مکانیزاس��یون‪ ،‬اص�لاح الگوی‬ ‫کشت‪ ،‬احیا و بازس��ازی قنوات‪ ،‬بهینه‌سازی‬ ‫طرح به مرحله اجرا در نيايد‪.‬‬ ‫الهيج��ان‌زاده مي‌افزايد‪ :‬عربس��تان حاضر به مذاکره‬ ‫درباره صحراهاي خود به عنوان کانون بحران نيس��ت‪.‬‬ ‫بخش��ي از آن به خاطر مس��ائل سياس��ي اس��ت و اگر‬ ‫مشکالت سياسي حل شوند راحت‌تر مي‌توان به توافق‬ ‫دس��ت يافت‪ .‬اکنون وزارت امور خارجه کش��ورمان به‬ ‫تالش خ��ود براي برق��راری ارتباط با عربس��تان ادامه‬ ‫مي‌دهد که روزنه‌هاي اميدي نيز ايجاد شده است‪.‬‬ ‫وی خاطر‌نش��ان مي‌کند‪ :‬تاکيد سازمان محيط‌زيست‬ ‫کش��ور بر آن اس��ت ک��ه مش��کالت زيس��ت‌محيطي‬ ‫کش��ورخود را برط��رف کني��م و با اين‌کار بس��ياري از‬ ‫مشکالت زيس��ت‌محيطي کشور مانند ريزگردها و گرد‬ ‫و خاک رفع مي‌شوند‪.‬‬ ‫نباي��د به ط��رف خارج��ي امي��د داش��ت و بايد در‬ ‫کش��ور خود که اختيار و توان الزم را داريم مش��کالت‬ ‫زيست‌محيطي را تا حد امکان برطرف کنيم‪.‬‬ ‫الهيج��ان‌زاده ادامه مي‌ده��د‪ :‬براس��اس تفاهمنامه‬ ‫مالچ‌پاش��ي مابين وزارت نفت و سازمان منابع طبيعي‪،‬‬ ‫اداره کل محيط‌زيس��ت نيز از دولت س��هميه دارد ولي‬ ‫به دلي��ل تامين مالي نبودن و اختالف نظر روي تامين‬ ‫ملک رايگان و‪ ...‬کمتر از ‪ 10‬درصد آن اجرا ش��ده و ما‬ ‫نيز از اين بابت گله منديم‪ .‬قرار است در جلسه بعد که‬ ‫هفته آينده در دولت برگزار مي‌شود اين مسئله مطرح‬ ‫شده و مورد بررسي قرار گيرد‪.‬‬ ‫مديرکل حفاظت محيط‌زيس��ت خوزستان مي‌گويد‪:‬‬ ‫استان خوزستان ‪ 10‬س��ال است که درگير پديده گرد‬ ‫و غبار اس��ت اما اين پديده در س��ال ‪ 87‬شدت گرفت‪.‬‬ ‫ب��ا نگاه علمي به تغيي��رات رخ داده در منطقه مي‌توان‬ ‫درياف��ت که تغيي��رات رخ داده در زيس��ت بوم عراق و‬ ‫ايران در توليد گرد و غبار موثر بوده اس��ت‪ .‬بخش��ي از‬ ‫اين تغييرات کاهش بارندگي‌ها و خشکسالي‌هاي پياپي‬ ‫ناشي ش��ده از تغييرات اقليمي است‪ .‬بخشي ديگر نيز‬ ‫به دليل اعمال انس��ان‌ها در يک‌ساله اخير بوده و تاثير‬ ‫آن بر پديده گرد و غبار به مراتب از خشکس��الي بيشتر‬ ‫است‪.‬‬ ‫او مي‌افزايد‪ :‬همچنين احداث س��دهاي بي‌ش��مار در‬ ‫عراق‪ ،‬س��وريه‪ ،‬ايران و در ص��در آنها ترکيه که بيش از‬ ‫‪ 100‬سد روي دجله و فرات احداث کرد و آورد رودخانه‬ ‫ب��ه تاالب‌هاي عراق را به ش��دت کاه��ش داده از ديگر‬ ‫عوامل پديد آمدن گرد و خاک در اس��تان خوزس��تان‬ ‫است‪.‬‬ ‫همچني��ن ص��دام حس��ين در دوران حکومت خود‬ ‫و از س��ال ‪1991‬م اقدام به خش��ک ک��ردن تاالب‌هاي‬ ‫ب��زرگ بين‌النهري��ن در ش��مال بصره و نيم��ه جنوبي‬ ‫ع��راق کرد‪ .‬او بي��ن ‪ 1/5‬تا ‪ 2‬ميليون هکت��ار از اراضي‬ ‫تاالبي را خش��کانده تا با شيعيان عراقي مبارزه کند‪ .‬او‬ ‫براي مقاصد نظامي خود خس��ارت‌های جبران‌ناپذيري‬ ‫ب��ه طبيعت و اکوسيس��تم منطقه وارد کرده اس��ت‪ .‬از‬ ‫س��ال ‪ 2000‬تا ‪2004‬م براس��اس تصاوي��ر ماهواره‌اي‬ ‫بيش��تر تاالب‌ها ازجمل��ه بخش بزرگ��ي از هورالعظيم‬ ‫ک��ه يک س��وم از آن در ايران واقع‌ش��ده نيز خش��ک‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫محل تاالب‌ها اکنون به کانون ريزگرد‌ها تبديل شده‪،‬‬ ‫رطوبت منطقه به ش��دت کاهش يافته و س��پر طبيعي‬ ‫در مقاب��ل بادهاي گ��رم صحراهاي عربس��تان و اردن‬ ‫غرب عراق حذف شده است‪ .‬اين امر سبب سرايت اين‬ ‫بادهاي گرم به همراه گرد و غبار به اس��تان خوزستان‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫مصرف س��وخت مرغداری‌ها و غیره با اعتبار‬ ‫‪4‬میلی��ارد و ‪۷۷۷‬میلی��ون توم��ان خبر داد‪.‬‬ ‫رس��تمی ب��ه پرداخ��ت ‪۴۲‬میلی��ارد و ‪۲۰۰‬‬ ‫میلی��ون تومان به منظور اج��رای طرح‌های‬ ‫توس��عه کش��اورزی و پیگی��ری ‪8‬میلیارد و‬ ‫‪۱۰۰‬میلی��ون تومان در س��ال‌جاری اش��اره‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬تاکن��ون حدود‪۱۱‬ه��زار تن کود‬ ‫شیمیایی به ارزش ‪3‬میلیارد تومان از طریق‬ ‫این صندوق توزیع ش��ده اس��ت‪ .‬مدیرعامل‬ ‫صندوق حمایت از توس��عه بخش کشاورزی‬ ‫اس��تان همدان به جذب اعتب��ارات ملی در‬ ‫راس��تای رفع نیازهای کشاورزی اشاره کرد و‬ ‫افزود‪ :‬صندوق با ‪ ۱۴‬تش��کل سهامدار و ‪۵۳‬‬ ‫میلی��ون توم��ان آغاز به کار ک��رد و در حال‬ ‫حاضر ‪ ۱۱۹‬تش��کل با س��رمایه ‪۱۴‬میلیارد و‬ ‫‪۹۰۰‬میلیون تومان در حال فعالیت است که‬ ‫‪ ۵۸‬درص��د آن متعلق به س��هامداران بخش‬ ‫خصوص��ی و ‪۴۲‬درصد آن متعل��ق به دولت‬ ‫است‪.‬‬ ‫رس��تمی ادامه داد‪ :‬تش��کل‌های فعال استان‬ ‫همدان ح��دود ‪ ۳۵۰‬و ارزش تولیدات بخش‬ ‫کشاورزی بیش از ‪ 5‬تن به ارزش ‪4‬میلیارد و‬ ‫‪ ۵۰۰‬میلیون تومان است‪.‬‬
‫تجارت بین‌الملل‬ ‫‪trade@smtnews.ir‬‬ ‫‌شنبه ‪ 25‬بهمن ‪ 24- 1393‬ربیع‌الثانی ‪ 14 -1436‬فوریه ‪ -2015‬شماره ‪ -156‬پیاپی ‪1474‬‬ ‫وضعیت اقتصادی و تجاری تاجیکستان را بررسی می‌کند‬ ‫‪25‬‬ ‫اقتصاد زیر سایه تنش و چالش‬ ‫گ�روه تج�ارت‪ :‬تاجیکس�تان کش�وری کوچک و ک�م جمعیت اما‬ ‫پرمش�کل اس�ت ای�ن مس�ئله باعث ش�ده ای�ن کش�ور نتواند از‬ ‫داشته‌های اقتصادی‌اش در زمینه تحقق اهداف اقتصادی استفاده‬ ‫کند وتحرکی جدی و موثرتوام با نتیجه داشته باشد‪ .‬به همین دلیل‬ ‫آنها باید ضرورت «آرامش داخلی» را بیش از پیش احساس کنند‪.‬‬ ‫تاجیکس�تان به‌دلی�ل توانایی‌ه�ای جغرافیای�ی و طبیعی خود‪،‬‬ ‫یک�ی از مناط�ق مه�م اقتص�ادی در آس�یای مرک�زی ب�وده و از‬ ‫جای�گاه ویژه‌ای برخوردار اس�ت‪ .‬اقتصاد این کش�ور ت�ا پیش از‬ ‫اس�تقالل یعنی نهم س�پتامبر ‪ ۱۹۹۱‬مبتنی بر برنامه‌ریزی متمرکز‬ ‫از مس�کو بود و در واقع نقش مح�دودی در اقتصاد اتحاد جماهیر‬ ‫شوروی سوسیالیستی داش�ت و در مقایسه با دیگر جمهوری‌های‬ ‫شوروی به گونه‌ نس�بی خودکفا بود‪ .‬پس از ‪ 70‬سال سلطه‌ اقتصاد‬ ‫سوسیالیستی روس�یه‪ ،‬تاجیکس�تان به دالیلی توانست همکاری‬ ‫م�ردم را در تنظیم و برنامه‌ریزی‌های اقتص�ادی و اجتماعی جلب‬ ‫کند و توسع ‌ه اقتصادی‪ ،‬اجتماعی و فرهنگی هماهنگ با توانایی‌ها‬ ‫و آمادگی‌ه�ای آنان فراه�م آورد که از جمله آنه�ا می‌توان به این‬ ‫‌موارد اش�اره کرد‪ :‬در اختیار گرفتن تمامی ابزار تولید توسط دولت‬ ‫و بکارگی�ری هم� ‌ه توانایی‌ها و ت�وان اقتص�ادی در جهت صنعتی‬ ‫ک�ردن کش�ور و همچنین ایج�اد محدودیت‌های بس�یار در بخش‬ ‫کش�اورزی همزمان با کار بیش�تر و مصرف م�واد خوراکی کمتر و‬ ‫ش صنعت‪ ،‬در‬ ‫عرضه‌ مواد خوراکی ارزان به جمعیت ش�اغل در بخ ‌‬ ‫حالی‌که بیش�تر جمعیت در بخش کشاورزی مشغول به کار بود‪ .‬اما‬ ‫وجود شرایط ویژ ‌ه طبیعی و آب و هوایی‪ ،‬عالقه‌مندی سنتی مردم‬ ‫سختکوش تاجیکستان به کش�اورزی‪ ،‬از دیرباز تاجیکستان را به‬ ‫س�رزمین پنبه‌کاران‪ ،‬باغ‌داران و انگورکاران تبدیل کرده است‪ .‬دو‬ ‫سوم جمعیت این کشور در روستاها زندگی می‌کنند و به کشاورزی‬ ‫و صنایع وابسته اشتغال دارند‪.‬‬ ‫‹ ‹سرمایه‌گذاری خارجی‬ ‫براس��اس قانون داخلی تاجیکس��تان‪،‬‬ ‫س��رمایه‌گذاران خارج��ی از حق مالکیت‬ ‫کامل برخوردارند و هیچ‌گونه محدودیتی‬ ‫وجود ندارد و فق��ط در بخش آلومینیوم‬ ‫و بانکداری س��هم طرف خارجی حداکثر‬ ‫‪ ۳۵‬درصد است‪ .‬قوانین سرمایه‌گذاری در‬ ‫تاجیکستان‪ ،‬هیچ اجبار یا تحمیلی را در‬ ‫تاسیس‪ ،‬حفظ یا گسترش سرمایه‌گذاری‬ ‫قائل نمی‌ش��ود و محدودیت‌های اندکی‬ ‫برای فعالیت‌های تجاری و سرمایه‌گذاری‬ ‫و مالکیت‌ه��ای مربوط اعمال می‌کند که‬ ‫از آن جمله تاکید بر ضرورت اس��تخدام‬ ‫کارکنان ش��رکت به می��زان حداقل ‪۷۰‬‬ ‫درصد از افراد محلی است‪.‬‬ ‫هر چند بیشترین مرز کشور تاجیکستان‬ ‫با چین در مناطق صعب‌العبور کوهستانی‬ ‫واق��ع اس��ت‪ ،‬در چند س��ال اخیر حضور‬ ‫اقتصادی این کشور به‏ویژه پس از افتتاح‬ ‫جاده‌ای که شرق تاجیکستان را به چین‬ ‫می‌پیوندد‪ ،‬گسترش یافته است‪ .‬چین ‪۱۷‬‬ ‫کارخان ‌ه مشترک در تاجیکستان دارد که‬ ‫در زمینه‌های تولید نخ و تجدید سیستم‬ ‫مخابراتی فعالیت دارند‪.‬‬ ‫‹ ‹صنعت و فرصت‌های صادراتی‬ ‫از زم��ان فروپاش��ی اتح��اد ش��وروی‪،‬‬ ‫سیستم عظیم نیروی هیدروالکتریک در‬ ‫این کش��ور تاسیس شد و توانست حدود‬ ‫‪ ۸۰‬درصد از برق مورد نیاز بخش عمومی‬ ‫و صنعتی را تامین کند‪.‬‬ ‫بع��د از روس��یه‪ ،‬تاجیکس��تان دومین‬ ‫تولید‌کننده برق در بی��ن جمهوری‌های‬ ‫تازه اس��تقالل‌یافته اس��ت‪ .‬این سیستم‬ ‫توسط س��رمایه‌گذاران روسی ایجاد شد‪.‬‬ ‫تولید برق ب ‌ه رقم باالی ‪ ۱۵۰۰۰‬میلیون‬ ‫کیلووات س��اعت رس��یده اس��ت‪ .‬بخش‬ ‫صنع��ت همچن��ان در حال��ت رکود قبل‬ ‫تاجیکستان یا جمهوری تاجیکستان کشوری در آسیای میانه است‪ .‬این کشور از جنوب با افغانستان‪ ،‬از باختر با ازبکستان‪ ،‬از شمال‬ ‫با قرقیزس��تان و از خاور با چین همسایه‌اس��ت‪ .‬تاجیکس��تان یک کشور محاط در خشکی است که در گذش��ته راه ابریشم از آن گذر‬ ‫می‌کرده‌اس��ت‪ .‬پهناوری تاجیکس��تان ‪ 143‬هزار و ‪ 100‬کیلومتر مربع است‪ .‬این کشور‪ ،‬کوهستانی و پربارش است و منابع آب فراوانی‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫از اس��تقالل باقی‌مانده است به‌طوری‌که‬ ‫فقط‪ 2/9‬درص��د از نی��روی کار و ‪4/28‬‬ ‫درصد از تولید ناخالص داخلی را به خود‬ ‫اختص��اص داده اس��ت‪ .‬همچنین فلزات‬ ‫رنگی در جمهوری تاجیکس��تان به‌شکل‬ ‫اساسی توسط کارخان ‌ه آلومینیوم تاجیک‬ ‫تولید می‌شود‪.‬‬ ‫این کارخان ‌ه در س��ال ‪۱۹۷۵‬م ب ‌ه خاطر‬ ‫قیمت پایین نیروی برق در تاجیکس��تان‬ ‫(نی��روگاه ن��ارک) و م��ازاد نی��روی کار‬ ‫ایجاد ش��ده که کارخان ‌ه سوددهی است‪.‬‬ ‫مصرف‌کنندگان اصلی آلومینیوم تاجیک‬ ‫ش��رکت‌هایی از هلن��د‪ ،‬روس��یه‪ ،‬ترکیه‪،‬‬ ‫س��وئیس‪ ،‬یون��ان‪ ،‬ترکمنس��تان‪ ،‬ایران و‬ ‫چین هستند‪.‬‬ ‫‹ ‹خریدار نفت‬ ‫تاجیکس��تان باوجود داشتن منابع غنی‬ ‫نف��ت و گاز‪ ،‬در س��ال‌های اخیر همواره به‬ ‫واردات نفت متکی بوده اس��ت‪ .‬عمده‌ترین‬ ‫صادرکنندگان نفت به تاجیکستان عبارتند‬ ‫از‪ :‬ترکمنستان‪ ،‬روسیه‪ ،‬ازبکستان‪ ،‬قزاقستان‪.‬‬ ‫درگیری های داخلی در تاجیکستان تاثیر‬ ‫فراوانی ب��ر بحران اقتصادی تاجیکس��تان‬ ‫داشته است‪ .‬بس��یاری از تاسیسات نفت و‬ ‫گاز تاجیکس��تان در این دوره آسیب دید و‬ ‫به همین دلیل تولید این دو ماده به شدت‬ ‫افت کرد‪.‬‬ ‫با این حال این کشور بالقوه توان تأمین‬ ‫سوخت نفت و گاز خود را دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹تجارت معدود‬ ‫تاجیکس��تان تولید مح��دودی دارد و‬ ‫جمعیتش هم کم اس��ت تا به طور کاملا‬ ‫طبیع��ی نه فرص��ت حض��ور پررنگ در‬ ‫عرصه تجارت جهانی داش��ته باش��د و نه‬ ‫نیاز چندانی به داد و س��تدهای مرسوم و‬ ‫معلوم داشته باشد‪ .‬با این حال این کشور‬ ‫ب��ه عن��وان صادر‌کنن��ده کاالهایی نظیر‬ ‫آلومینیوم‪ ،‬انرژی برق‪ ،‬پنبه‪ ،‬میوه‪ ،‬روغن‬ ‫گیاه��ی و منس��وجات را به کش��ورهای‬ ‫نروژ‪ ،‬روسیه‪ ،‬ترکیه‪ ،‬ایتالیا‪ ،‬چک و آلمان‬ ‫می‌فروشد‪.‬‬ ‫همچنی��ن تاجیکس��تان ب��رای اینکه‬ ‫بتوان��د احتیاج��ات بازار مص��رف داخلی‬ ‫را تامی��ن کند قراردادهایی را با روس��یه‪،‬‬ ‫چین‪ ،‬قزاقس��تان‪ ،‬ترکیه و امریکا بس��ته‬ ‫اس��ت تا اقالمی چون برق‪ ،‬فرآورده‌های‬ ‫نفتی‪ ،‬اکس��ید آلومینیوم‪ ،‬ماش��ین‌آالت‬ ‫و تجهی��زات و م��واد غذای��ی را از آنه��ا‬ ‫خری��داری کند‪ .‬تاجیکس��تان همچنین‬ ‫ب��ا ایران دادوس��تدی یکس��ویه دارد‪ ،‬به‬ ‫طوریک��ه براس��اس آمار رس��می گمرک‬ ‫جمهوری اس�لامی ایران تا پایان ‪ ۱۰‬ماه‬ ‫امس��ال حدود ‪ ۱۵‬میلی��ون دالر به ایران‬ ‫کاال فروخته و حدود ‪ ۲۰۰‬میلیون دالر از‬ ‫ایران اقالم مصرفی شان را وارد کرده‌اند‪.‬‬ ‫کاالهای صادراتی تاجیکس��تان به ایران‬ ‫ش��امل آلومینیوم فرآوری نش��ده‪ ،‬پنبه‪،‬‬ ‫قراضه و ضایعات و‪ ....‬می‌ش��ود‪ .‬همچنین‬ ‫آنها از ایران ش��یرینی‪ ،‬پس��ته‪ ،‬سیمان‪،‬‬ ‫اکس��ید آلومینی��وم‪ ،‬دارو‪ ،‬تخم پرندگان‪،‬‬ ‫بیسکویت و‪ ..‬خریداری می‌کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹هزینه‌های ناآرامی تاجیک‌ها‬ ‫تاجیکس��تان هم مناب��ع اقتصادی‌اش‬ ‫محدود اس��ت و هم نیازهای مصرفی‌اش‬ ‫به دلیل جمعیت کم قابل توجه نیست تا‬ ‫بتوان اینطور گفت که آنها برای رس��یدن‬ ‫به آرامش اقتصادی‪ ،‬دش��واری چندانی را‬ ‫پیش روی خود نبینند‪.‬‬ ‫مس��ئله مهم اما این اس��ت ک��ه تا این‬ ‫کشور در داخل اوضاع آرام و بدون تنش‬ ‫سیاسی را تجربه نکند در زمینه اقتصادی‬ ‫هم به طبع نمی‌تواند حرف چندانی برای‬ ‫گفتن داشته باشد‪.‬‬ ‫گفت و گو‬ ‫تاجيکستان محتاج تجارت و سرمايه‌گذاري است‬ ‫تاجيکس��تان فقيرترين کش��وري است که بعد از‬ ‫فروپاش��ي اتحاد جماهير شوروي اس��تقالل يافته‬ ‫است‪ .‬اين کشور به دليل توليد محدود و همچنين‬ ‫منابع معدود اقتصادي‪ ،‬نه مي‌تواند اهداف اقتصادي‬ ‫را به‌طور جدي دنب��ال کند و نه اين امکان را دارد‬ ‫که حضوري جدي در عرصه تجارت جهاني داشته‬ ‫باش��د‪ .‬همچنين آنه��ا درگير تن��ش و چالش‌هاي‬ ‫داخل��ي هس��تند اين مس��ئله ب��ر محدوديت‌هاي‬ ‫اقتصادي اين کش��ورمي افزايد بنابراین بايد منتظر‬ ‫ماند و ديد آيا آنها راهي براي خروج از اين وضعيت‬ ‫پيدا خواهن��د کرد يا همچن��ان در نظام اقتصادي‬ ‫بين‌الملل حاشيه‌نشين خواهند ماند؟‬ ‫حبيب‌اهلل شيرازي‪ ،‬کارشناس‬ ‫مسائل آسياي مرکزي با تاکيد‬ ‫بر فق��ر دارايي اقتص��ادي در‬ ‫تاجيکستان مي‌گويد‪« :‬بعد از‬ ‫استقالل ش��رايط تاجيکستان‬ ‫ب��ه کلي تغيير کرد و جنگ داخلي موجب ش��د تا‬ ‫ضرري در ح��دود ‪ ۷‬ميليارد دالر ب��ه آنها تحميل‬ ‫ش��ود‪ .‬همچنين بايد اين نکته را هم در نظر گرفت‬ ‫که تاجيکس��تان در ميان کشورهايي که از شوروي‬ ‫ج��دا ش��ده‌اند‪ ،‬کمترين درآم��د س��رانه را دارد‪».‬‬ ‫در ادامه‬ ‫گفت‌وگوي این اس��تاد دانش��گاه با‬ ‫مي‌آيد‪:‬‬ ‫€ €اقتصاد در تاجيکستان چه شرايطي دارد؟‬ ‫تاجيکستان يکي از جمهوري‌هاي پنجگانه آسياي‬ ‫مرکزي به‌ش��مار مي‌رود که بعد از فروپاش��ي اتحاد‬ ‫جماهير شوروي اعالم استقالل کردند‪ .‬تاجيکستان‬ ‫از نظ��ر رتبه‌بندی اقتصادي‪ ،‬کش��ور آخر ش��ناخته‬ ‫مي‌ش��د‪ ،‬چ��ون برخالف ‪ ۴‬کش��ور ديگ��ر از منابع‬ ‫طبيعي محروم بود‪ .‬اين درحالي اس��ت که در زمان‬ ‫شوروي تاجيک‌ها وضعيت مطلوبي داشتند و بعد از‬ ‫استقالل با مشکالت ومحدوديت‌هايي مواجه شدند‪.‬‬ ‫€ €عامل بروز این بحران پس از اس�تقالل چه‬ ‫بود؟‬ ‫در زم��ان قب��ل تکنوکرات‌هاي روس��ي به عنوان‬ ‫تصميم‌گير و مجري در راس فعاليت‌هاي اقتصادي‬ ‫قرار داش��تند و تحرکات‌ش��ان به گون��ه‌اي بود که‬ ‫مشکلي بابت مسائل اقتصادي نداشته باشند‪ .‬اما بعد‬ ‫از استقالل شرايط به کلي تغيير کرد و جنگ داخلي‬ ‫موجب شد تا ضرري حدود ‪ ۷‬ميليارد دالري به آنها‬ ‫تحميل شود‪ .‬همچنين بايد اين نکته را هم در نظر‬ ‫گرفت که تاجيکس��تان در ميان کش��ورهايي که از‬ ‫شوروي جدا شده‌اند‪ ،‬کمترين درآمد سرانه را دارد‪.‬‬ ‫€ €داشته‌هاي اقتصادي‌ش�ان را چه کاالهايي‬ ‫تشکيل مي‌دهد؟‬ ‫پنبه مهم‌ترين محصول اين کشور است‪.‬‬ ‫همچنين تاجيکستان منابع معدني را هم به‌عنوان‬ ‫فرصت��ي اقتصادي در اختيار خ��ود مي‌بيند‪ .‬از نظر‬ ‫صنايع هم آنها در تولي��د آلومينيوم فعاليتي جدي‬ ‫دارند‪ .‬اما همه اين فرصت‌ها به واسطه جنگ داخلي‬ ‫ه��در رفت تا نتوانند اهداف اقتصاديش��ان را محقق‬ ‫ببينند‪.‬‬ ‫€ €حضورش�ان در فض�اي تج�اري جه�ان را‬ ‫چطور ترسيم مي‌کنيد؟‬ ‫تاجيکس��تان هم مانند هر کش��وري احتياج دارد‬ ‫که با کش��ورهاي ديگر تعامل کند‪ .‬به همين دليل‬ ‫آنه��ا با وجود اينک��ه محدوديت‌هاي زي��ادي را در‬ ‫حوزه اقتصاد تحمل مي‌کنند‪ ،‬با ش��رکاي آس��يايي‬ ‫و اروپايي و حتي امريکايي‌ش��ان تعامل��ي به اندازه‬ ‫ظرفيت‌هايش��ان دارند تا بتوانند ه��م درآمد ارزي‬ ‫داش��ته باشند و هم اينکه اقالم مورد نياز خود را به‬ ‫بازار مصرف وارد کنند‪.‬‬ ‫اصوال تجارت مقوله‌اي اس��ت که حتي فقيرترين‬ ‫کش��ورها ه��م ب��ه آن توج��ه نش��ان مي‌دهن��د و‬ ‫تاجيکس��تان هم بر همين اساس فعاليت‌هايي را از‬ ‫خود به نمايش مي‌گذارد‪ .‬البته واقعيت موجود اين‬ ‫اس��ت که ميزان خريد و ف��روش فعلي به هيچ‌وجه‬ ‫اي ‌ده‌آل نيس��ت و الزم اس��ت که آنها ت��دارک الزم‬ ‫را ببينند ت��ا بتوانند حض��وري پررنگ‌تر در عرصه‬ ‫تجارت جهاني داش��ته باشند و از اين طريق بتوانند‬ ‫کمبودهاي اقتصادي خود را به نوعي جبران کنند‪.‬‬ ‫€ €رابطه تاجیکس�تان با فضای اقتصادی ایران‬ ‫را چگونه تشریح می کنید؟‬ ‫رابط��ه آنها با ايران خوب اس��ت‪ ،‬به هر حال دين و‬ ‫زبان و بايدها و نبايدهاي مشترک فرهنگي شرايطي‬ ‫را به وجود آورده است تا دو کشور بتوانند وارد فضاي‬ ‫تعام��ل و داد و س��تد ش��وند‪ .‬به همين دلي��ل ايران‬ ‫مهم‌ترين شريک اقتصادي آنهاست و در سال ‪۲۰۱۴‬م‬ ‫حدود ‪ ۱۰۰‬ميليون دالر در اين کشور سرمايه‌گذاري‬ ‫ک��رده که در اي��ن زمینه حتي از کش��ورهايي چون‬ ‫انگليس‪ ،‬چين و روسيه هم پيشي گرفته‌ايم تا فضايي‬ ‫مطلوب و توام با منفعت را تجربه کنيم‪.‬‬ ‫€ €با توجه به فرصت‌ها و تهديدهاي موجود‪ ،‬چه‬ ‫سرانجامي را مي‌توان براي اقتصاد تاجيکستان‬ ‫متصور بود؟‬ ‫تاجيکستان به لحاظ اقتصادي کشور عقب‌مانده‌اي‬ ‫اس��ت و دقيقا به همي��ن دليل ني��از مبرمي‌دارد که‬ ‫س��رمايه‌گذاري را جدي بگيرد‪ .‬به همين دليل عالوه‬ ‫بر جذب سرمايه‌هاي خارجي‪ ،‬آنها بايد کوشش الزم‬ ‫را انجام بدهند تا با اس��تفاده از ظرفيت‌هاي داخلي‪،‬‬ ‫بخش سرمايه‌گذاري را فعال کنند تا چرخه اقتصادي‬ ‫آنطور که الزمه پيشرفت است‪ ،‬بچرخد‪.‬‬ ‫در پاي��ان بايد تاکيد کرد که تاجيکس��تان محتاج‬ ‫تجارت و سرمايه‌گذاري اس��ت تا بتواند خودش را از‬ ‫مخمصه اقتصادي رها کند‪.‬‬ ‫نظرگاه‬ ‫اقتصاد تاجیکستان‬ ‫در انتظار آرامش‬ ‫سعید شمس‬ ‫روزنامه نگار‬ ‫تاجیکستان انواع محدودیت‌ها را در حوزه اقتصادی‬ ‫تجرب��ه می‌کند و به همین دلیل در تالش اس��ت تا با‬ ‫تعام��ل تجاری و اقتصادی با کش��ورهای دیگر‪ ،‬بتواند‬ ‫بخشی از مشکالتش را برطرف کند‪ .‬قانونی در تجارت‬ ‫این‌طور می‌گوید که داد و س��تد با همسایه‌ها به دلیل‬ ‫امکان مبادله کاال به کاال و پایین بودن هزینه حمل‌و‬ ‫نقل‪ ،‬باید نس��بت به خرید و فروش با دیگر مناطق در‬ ‫اولویت قرار گیرد‪ .‬تاجیکستان هم از این قاعده مستثنا‬ ‫نیس��ت و تالش دارد تا با همکاری با ایران‪ ،‬اقالم مورد‬ ‫نیاز خود را از این کش��ور خریداری کن��د تا بتواند از‬ ‫این طریق مطالبات مصرف‌کنندگان داخلی را برآورده‬ ‫کند‪ .‬به همین دلیل به‌طور آش��کار دنبال این هستند‬ ‫تا طرح‌های مش��ترکی را با ای��ران پیگیری کنند‪ .‬چرا‬ ‫که این کش��ور به دلیل هزینه‌های��ی که به اقتصادش‬ ‫تحمیل ش��ده اس��ت‪ ،‬به معنای واقعی مش��کل را در‬ ‫الیه‌های مختلف مشاهده می‌کند و معیشت به عنوان‬ ‫دغدغه‌ای بسیار جدی خودنمایی می‌کند و باعث شده‬ ‫تا مردم‪ ،‬تهدیدهایی پرشمار را پیش روی خود ببینند‪.‬‬ ‫در همی��ن زمینه تاکنون قرارداده��ای زیادی بین دو‬ ‫کشور منعقد شده است که البته به دلیل درگیری‌های‬ ‫داخلی تاجیکس��تان‪ ،‬اکثرش��ان به‌طور نیمه‌تمام رها‬ ‫شده‌اند تا این کشور نتواند هدف مهم‌اش را که همان‬ ‫آرامش اقتصادی اس��ت‪ ،‬محقق شده ببیند‪ .‬به همین‬ ‫دلیل باید منتظر ماند و دید تاجیکس��تان باالخره چه‬ ‫زمانی از ش��رایط الزم برخوردار خواهد شد تا بتواند از‬ ‫طریق تعامل با ایران و س��ایر همس��ایه‌ها و همچنین‬ ‫کشورهایی که در مناسبات جهانی اقتصاد حرف‌های‬ ‫برای گفتن دارند‪ ،‬مقداری از موانع پیشرفت اقتصادی‬ ‫را از پیش روی خود بردارد تا بلکه این کش��ور و البته‬ ‫مردم‌اش بتوانند دغدغه‌های خود را در پایین‌ترین حد‬ ‫ممکن ببینند و در نتیجه رضایت عمومی در الیه‌های‬ ‫مختلف هم به باالترین حد امکان برسد‪.‬‬ ‫روي خط بين‌الملل‬ ‫‌توافق روسيه و مصر‬ ‫براي حذف دالر‬ ‫ایسنا‪ :‬رييس‌جمهوري روسيه پس از سفر به مصر در‬ ‫سخناني از توافق دو کشور براي حذف دالر از مبادالت‬ ‫دوجانب��ه خبر داد‪ .‬والديمي��ر پوتين‪ ،‬رييس‌جمهوري‬ ‫روس��يه که به‌تازگی به مصر سفر کرده است در جمع‬ ‫رس��انه‌هاي اين کش��ور از توافق دو کشور براي حذف‬ ‫دالر از مبادالت تج��اري دوجانبه خبر داد‪ .‬وي افزود‪:‬‬ ‫دو کشور توافق کرده‌اند به جاي دالر از پول ملي روبل‬ ‫روس��يه و پوند مصر در مبادالت خود اس��تفاده کنند‪.‬‬ ‫پوتين در اين سخنان ادامه داد‪ :‬موضوع حذف دالر از‬ ‫مبادالت تجاري دو جانبه مصر و روسيه به‌طور جدي‬ ‫در حال بررس��ي اس��ت‪ .‬وي تصریح ک��رد‪ :‬اين اقدام‬ ‫مي‌تواند چشم‌اندازهاي جديدي را در روابط تجاري دو‬ ‫طرف و همکاري در زمينه س��رمايه‌گذاري ايجاد کند‬ ‫و وابستگي مصر و روسيه را به روند فعلي بازار جهاني‬ ‫کاه��ش خواهد داد‪ .‬پوتين در ادامه گفت‪ :‬روس��يه در‬ ‫حال حاضر با کش��ورهاي عضو سی‌آی‌‌اس و همچنين‬ ‫چي��ن اين سياس��ت مالي را اجرايي کرده اس��ت و از‬ ‫واحدهاي پول ملي اين کش��ورها و همچنين روبل در‬ ‫مبادالت تجاري خود استفاده مي‌کنند و عملي کردن‬ ‫آن نش��ان داده که ارزش اجرا کردن را داش��ته است‪.‬‬ ‫رييس‌جمهوري روس��يه در ادامه از آمادگي روس��يه‬ ‫ب��راي اجراي سياس��ت اقتصادي مش��ابه در مبادالت‬ ‫تجاري اين کشور با مصر خبر داد‪.‬‬ ‫اعالم برنامه رياضتي يونان‬ ‫ایسنا‪ :‬آلکسيس سيپراس‪ ،‬نخست‌وزير يونان باوجود‬ ‫مخالفت مقامات اتحاديه اروپا‪ ،‬طرح‌هاي خود را براي‬ ‫پاي��ان دادن به اجراي تدابير س��ختگيرانه رياضتي در‬ ‫کش��ورش اعالم کرد‪ .‬اين اقدامات شامل از سرگيري‬ ‫پرداخت پاداش‌هاي بازنشستگي‪ ،‬لغو ماليات بر امالک‬ ‫و مس��تغالت‪ ،‬پايان دادن به اخراج گسترده کارگران‬ ‫دولت��ي و افزايش حداقل دس��تمزد به زم��ان قبل از‬ ‫بحران اس��ت‪ .‬س��يپراس با بي‌توجهي به هشدارهاي‬ ‫ش��رکاي اروپايي براي عمل به تعهدات يونان در ازاي‬ ‫دريافت ‪ 240‬ميلي��ارد يورو کمک‌هاي مالي گفت که‬ ‫قص��د دارد کاملا ب��ه وعده‌هاي انتخابات��ي خود براي‬ ‫بهب��ود زخم‌هاي تدابير رياض��ت اقتصادي عمل کند‪.‬‬ ‫وي ادام��ه داد‪ :‬کمک‌ه��اي مال��ي موفقيت‌آميز نبود‪،‬‬ ‫مي‌خواهي��م به روش��ني بيان کنيم ک��ه هرگز درباره‬ ‫حاکميت ملي خود مذاکره نخواهيم کرد‪.‬‬ ‫س��یپراس در پايان س��خنانش درب��اره اقدامي که‬ ‫از تش��ديد اختالفات بين يون��ان و اتحاديه اروپا خبر‬ ‫مي‌داد‪ ،‬گفت که يونان غرامت‌هاي جنگ دوم جهاني‬ ‫را از آلمان خواهد گرفت‪.‬‬
‫اخبار نمایشگاهی‬ ‫نمایشگاه بین‌المللی‬ ‫صنعت خودرو در اصفهان‬ ‫ایرن�ا‪« -‬یازدهمی��ن نمایش��گاه بین‌الملل��ی صنعت‬ ‫خودرو» روز پنجش��نبه در محل دائمی نمایشگاه‌های‬ ‫بین‌المللی اصفهان افتتاح شد‪ .‬این نمایشگاه با حضور‬ ‫‪ 12‬نمایندگی فروش خودروهای داخلی و خارجی در‬ ‫‪ 3‬سالن اصلی شرکت نمایشگاه‌های بین‌المللی استان‬ ‫اصفهان به مس��احت حدود ‪ 9‬ه��زار متر مربع آغاز به‬ ‫کار کرد‪ .‬مدیر عامل شرکت نمایشگاه‌های بین‌المللی‬ ‫اس��تان اصفهان در آیین افتتاح نمایش��گاه خودرو در‬ ‫جمع خبرنگاران گفت‪ :‬اصفهان یکی از بازارهای خوب‬ ‫خودروی کشور است‪.‬‬ ‫رسول محققیان افزود‪ :‬اگر بازار اصفهان به خودرویی‬ ‫اقبال نش��ان دهد آن نشان(برند) در کل کشور مطرح‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به کیفیت باالی یازدهمین نمایشگاه‬ ‫بین‌الملل��ی خودروی اصفهان نس��بت به س��ال‌های‬ ‫گذش��ته اظه��ار کرد‪ :‬قرار نیس��ت در این نمایش��گاه‬ ‫خودروه��ای بنز یا ب��ی‌ام‌‌و بیاوریم چراک��ه مخاطبان‬ ‫نمایشگاه‪ ،‬عام هستند نه خاص‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت نمایش��گاه‌های بین‌الملل��ی‬ ‫اصفه��ان تاکید کرد‪ :‬فضای رقابتی ایجاد ش��ده میان‬ ‫نشان‌های حاضر در نمایش��گاه موجب افزایش جذب‬ ‫بازدید‌کنندگان این نمایش��گاه می‌ش��ود‪ .‬یازدهمین‬ ‫نمایش��گاه خودروی اصفه��ان تا ‪ 27‬بهم��ن پذیرای‬ ‫بازدید‌کنندگان خواهد بود‪.‬‬ ‫برگزاری دومین نمایشگاه امالک‬ ‫و مستغالت در اسفندماه‬ ‫ایس�نا‪ :‬دومین نمایش��گاه امالک و مستغالت‪ 11 ،‬تا‬ ‫‪ 14‬اسفند ماه در محل نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران‬ ‫برگزار می‌شود‪.‬‬ ‫ساختو‌س��از‪،‬‬ ‫‌‌‬ ‫ارائ��ه روش‌ه��ا و طرح‌ه��ای نوی��ن‬ ‫سبک‌س��ازی و مقاوم‌س��ازی‌‪ ،‬توج��ه ب��ه بازس��ازی‬ ‫بافت‌های فرس��وده‌‪ ،‬آشنایی مهندس��ان و طراحان با‬ ‫تو‌س��از و ایجاد محیط‬ ‫نوین‌ترین سیس��تم‌های ساخ ‌‬ ‫تو‌س��از‪،‬‬ ‫ایده‌پ��ردازی و بیان روش‌های مختلف ساخ ‌‬ ‫محوره��ای برگزاری نمایش��گاه امالک و مس��تغالت‬ ‫است‪ .‬انبوه‌س��ازان‪ ،‬شهرک‌سازان‪ ،‬برج‌سازان‪ ،‬صاحبان‬ ‫پروژه‌های مسکن‪ ،‬تعاونی‌های مسکن بخش دولتی و‬ ‫خصوصی‪ ،‬شرکت‌های مهندس��ی ساختمان‪ ،‬بانک‌ها‪،‬‬ ‫موسس��ات مالی و اعتباری‪ ،‬بورس‪ ،‬بیمه و مش��اوران‬ ‫امالک‪ ،‬گروه‌های هدف این نمایش��گاه هستند که به‬ ‫همت موسسه نوآوران و نواندیشان برتر ایرانیان برگزار‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫برگزاری نمایشگاه اختصاصی‬ ‫کاالهای ایرانی در قطر‬ ‫ایس�نا‪ -‬نمایش��گاه اختصاصی کااله��ای جمهوری‬ ‫اس�لامی ای��ران در دوح ‌ه قط��ر از ‪ 26‬ت��ا ‪ 30‬بهمن‬ ‫‪ 15( 1393‬تا ‪ 19‬فوریه ‪ )2015‬برگزار می‌ش��ود‪ .‬در‬ ‫این نمایش��گاه گروه‌های کاالیی در زمین ‌ه بخش‌های‬ ‫صنع��ت س��اختمان‪ ،‬تجهیزات‪ ،‬زیرس��اخت‌ها‪ ،‬فلزات‬ ‫و ف��والد‪ ،‬نفت‪ ،‬گاز‪ ،‬پتروش��یمی‪ ،‬صنع��ت آب و برق‪،‬‬ ‫مبلم��ان و دکوراس��یون‪ ،‬خدمات فنی و مهندس��ی و‬ ‫مواد غذایی حضور خواهند داش��ت‪ .‬این نمایشگاه در‬ ‫محل نمایش��گاه‌های بین‌المللی دوحه برگزار می‌شود‬ ‫و بازدید از ساعت ‪ 15‬تا ‪ 21‬است‪.‬‬ ‫ریفاعی‪ :‬درهای ایران به روی‬ ‫گردشگران باز شده است‬ ‫ایس�نا‪ -‬دبیرکل س��ازمان جهانی جهانگردی گفت‪:‬‬ ‫برگزاری هش��تمین نمایش��گاه بین‌المللی گردشگری‬ ‫ایران به معنای گش��ودن درهای این کش��ور به روی‬ ‫گردشگران اس��ت‪ .‬طالب ریفاعی در مراسم افتتاحیه‬ ‫هش��تمین نمایش��گاه بین‌الملل��ی گردش��گری ایران‬ ‫ک��ه با حض��ور مع��اون اول رییس‌جمه��وری‪ ،‬رییس‬ ‫س��ازمان میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع دستی و گردشگری‬ ‫و همچنی��ن فعاالن صنعت گردش��گری همراه بود‪ ،‬با‬ ‫ابراز خش��نودی از س��فرش به ایران پ��س از حدود ‪5‬‬ ‫س��ال گفت‪ :‬ایران کش��وری دارای فرهن��گ متنوع و‬ ‫می��راث تاریخی بس��یار با اهمیتی اس��ت که ظرفیت‬ ‫زیادی در صنعت گردش��گری دارد‪ .‬ایران صاحب ‪17‬‬ ‫سایت تاریخی جهانی است و از فرهنگ متنوعی بهره‬ ‫می‌برد و جاذبه‌های طبیعی بسیاری دارد که می‌تواند‬ ‫میلیون‌ها گردشگر را جذب کند‪.‬‬ ‫دبی��رکل س��ازمان جهان��ی جهانگردی ادام��ه داد‪:‬‬ ‫گردش��گری ایران در سال گذش��ته رشد داشته و این‬ ‫یک فرصت اقتصادی برای این کشور است‪ .‬این فرصت‬ ‫می‌تواند چهره بین‌المللی ایران را بهتر به دنیا معرفی‬ ‫کن��د و فرصت جدی��دی برای اقتص��اد جوامع محلی‬ ‫به‌وج��ود آورد‪ .‬ریفاعی اضافه کرد‪ :‬ایران نیز در فرآیند‬ ‫جذب گردشگر خارجی با رشد دو برابری روبه‌رو بوده‬ ‫و ای��ن صنعت یک میلی��ارد و ‪ 300‬میلی��ون دالر به‬ ‫اقتصاد این کشور کمک کرده است‪.‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‌شنبه ‪ 25‬بهمن ‪ 24- 1393‬ربیع‌الثانی ‪ 14 -1436‬فوریه ‪ -2015‬شماره ‪ -156‬پیاپی ‪1474‬‬ ‫گفت‌‌وگوي‬ ‫نمایشگاه‬ ‫‪trade@smtnews.ir‬‬ ‫با مجري نمايشگاه طال‪ ،‬نقره و جواهر‬ ‫نشان‌سازي تمام «عيار»‬ ‫ميالد محمدي – گروه تجارت‪ :‬يکي از جذاب‌ترين نمايش�گاه‌هاي آخر سال کليد‬ ‫خورد! هفتمين نمايش�گاه طال‪ ،‬نقره‌‪ ،‬جواهر‪ ،‬س�اعت و صنايع وابسته که موضوع‬ ‫درخش�ان و گران‌قيمت آن‪ ،‬حداقل براي بانوان ايراني جذاب است‪ .‬البته هرچند‬ ‫که صحبت درباره طال و جواهرات گران‌قيمت همواره مورد توجه اس�ت و خواهد‬ ‫بود‪ ،‬اما نمايشگاه مرتبط با اين حوزه داراي ضعف‌هاي متعدد است و از حد مطلوب‬ ‫خود بس�يار عقب‌تر حرکت مي‌کند‪ .‬اين نکته‪ ،‬اظه�ار نظر منصور نامداري زندي‪،‬‬ ‫نايب‌رييس اتحاديه طال‪ ،‬جواهر و سنگ‌هاي قيمتي ايران و مدير برگزاري هفتمين‬ ‫نمايشگاه طال‪ ،‬نقره‌‪ ،‬جواهر‪ ،‬ساعت و صنايع وابسته است که در گفت‌‌وگو با‬ ‫از وضعيت صنعت طال و جواهر انتقاد کرد‪ .‬در ادامه نگاهي داريم به نمايش�گاهي‬ ‫که هنوز راه زيادي را براي واقعا بين‌المللي شدن در پيش دارد‪.‬‬ ‫€ €اي�ن چندمي�ن دوره‌اي اس�ت که‬ ‫مس�ئوليت برگزاري نمايش�گاه طال و‬ ‫جواهر را بر عهده مي‌گيريد؟‬ ‫در مجموع از ‪7‬دوره‌اي که اين نمايشگاه‬ ‫برگزار شده‪3 ،‬دوره نخست در ‪ 40‬سال به‬ ‫ش��کل نامنظم و توسط گروه‌هاي مختلف‬ ‫برگ��زار ش��د‪ 4 .‬دوره اخير ام��ا به همت‬ ‫اتحاديه توليدکنن��دگان و صادرکنندگان‬ ‫طال و جواه��ر و به ش��کل متوالي برگزار‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫€ €فک�ر مي‌کني�د دوره جدي�د اين‬ ‫نمايش�گاه ب�ا دوره‌های گذش�ته چه‬ ‫تفاوت‌هايي دارد؟‬ ‫تقريب��ا در تم��ام زمينه‌ها رش��د داريم‪.‬‬ ‫ب��راي مثال در بخ��ش خارجي حدود ‪30‬‬ ‫درصد افزايش مش��ارکت پيش‌بيني شده‬ ‫است که در آن کشورهاي انگليس‪ ،‬ترکيه‬ ‫و ايتاليا به ش��کل مستقل حضور خواهند‬ ‫داشت ‪.‬هر سه اين کشورها در زمينه طال‬ ‫و جواهر بسيار فعال بوده و نمايشگاه‌هاي‬ ‫مهمي هم در اين زمينه برگزار کرده‌اند‪.‬‬ ‫کره‌جنوب��ي و تايوان هم در نمايش��گاه‬ ‫امس��ال حضور دارن��د که البت��ه فعاليت‬ ‫آنها نس��بت به ‪ 3‬کشور یادشده محدودتر‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫در بخش‌هاي داخلي حدود ‪ 130‬شرکت‬ ‫ما را همراهي مي‌کنند که باز هم نس��بت‬ ‫ب��ه س��ال قبل ح��دود ‪ 5‬درص��د افزايش‬ ‫داش��ته‌اند‪ .‬در مجموع نمايش��گاه هفتم را‬ ‫در فضايي به وس��عت ‪ 12‬هزار متر مربع و‬ ‫با همکاري گسترده شرکت‌هاي داخلي و‬ ‫خارجي برگزار مي‌کنيم و اميدوار هستيم‬ ‫اين دوره اتفاق��ات خوبي در عرصه طال و‬ ‫جواهر براي کشورمان رخ بدهد‪.‬‬ ‫€ €مهم‌ترين اهداف ش�ما از برگزاري‬ ‫نمايش�گاه طلا و جواه�ر در اي�ران‬ ‫چيست؟‬ ‫فعاالن عرصه‌ه��اي مختلف اقتصادي به‬ ‫خوبي مي‌دانند که برگزاري نمايشگاه‌هاي‬ ‫تخصص��ي بهتري��ن ايده براي ب��اال بردن‬ ‫درج��ه اهمي��ت ي��ک صنعت به‌حس��اب‬ ‫مي‌آيد‪ .‬درواقع با برگزاري نمايش��گاه‌هاي‬ ‫مختل��ف مي‌ت��وان بهتري��ن و ارزان‌ترين‬ ‫ابزاره��ا را ب��راي توس��عه ي��ک عرصه در‬ ‫خدمت گرف��ت‪ .‬تنها زماني ک��ه مي‌توان‬ ‫توليدکنندگان‪ ‌،‬توزي��ع کنندگان‪ ،‬تاجران‬ ‫و بازرگانان را به ش��کل يکپارچه در کنار‬ ‫هم جمع کرد‪ ،‬زمان برپايي يک نمايشگاه‬ ‫تخصصي اس��ت‪ .‬بنابراين ما هم از ‪ 4‬سال‬ ‫قب��ل با علم به اين موضوع س��عي کرديم‬ ‫نمايش��گاه‌هاي طال و جواهر را به شرايط‬ ‫ايده‌آل‌تري نزديک کنيم‪.‬‬ ‫صنعت طال و جواه��ر همواره در جهان‬ ‫مورد توجه است و از ديرباز به عنوان يک‬ ‫صنعت پردرآمد به آن نگاه شده است‪ .‬در‬ ‫ايران نيز چند س��الي است که اين صنعت‬ ‫م��ورد توجه ق��رار گرفته و ش��رکت‌هاي‬ ‫ماشين‌س��ازي چ��ه در اي��ران و چ��ه در‬ ‫جهان در تالش هس��تند ک��ه وارد حوزه‬ ‫ساخت‌وساز ماشين‌هاي طالسازي بشوند‪.‬‬ ‫با توجه به اين مس��ائل‪ ،‬ل��زوم برگزاري‬ ‫نمايشگاه‌هاي تخصصي هم بيش از پيش‬ ‫احس��اس مي‌ش��ود‪ .‬اهداف اصلي ما براي‬ ‫ط�لا و جواهر جزو رش��ته‌هاي صنعتي و‬ ‫پردرآمدي اس��ت که مردم ايران خيلي با‬ ‫آن عجين هستند و دوستش دارند‪.‬‬ ‫€ €هفتمين نمايش�گاه طلا و جواهر‬ ‫داراي چه بخش‌هايي است؟‬ ‫در درج��ه نخس��ت روي بح��ث توليد‬ ‫ط�لا و جواهر و س��نگ‌هاي نيمه قيمتي‬ ‫در کش��ور متمرک��ز هس��تيم‪ .‬دوم بخش‬ ‫مربوط به حوزه آموزش است‪ .‬بايد بدانيد‬ ‫که آموزش��گاه‌هاي بس��يار خوبي در اين‬ ‫عرصه فعال هس��تند که کار طراحي طال‬ ‫و س��نگ‌هاي قميتي را آموزش مي‌دهند‪.‬‬ ‫در گام س��وم ني��ز بح��ث معرف��ي ابزار و‬ ‫ماشين‌آالت مدرن را داريم که اين بخش‬ ‫شامل نمونه‌هاي داخلي و خارجي خواهد‬ ‫بود‪ .‬کارگاه‌‪‎‬هاي آموزش��ي ساخت و توليد‬ ‫طال و جواهرات ني��ز از بخش‌هاي جانبي‬ ‫نمايشگاه هفتم خواهند بود‪.‬‬ ‫بح��ث توليد ي��ا صادرات ط�لا و جواهراز‬ ‫ما جلو هس��تند‪ .‬صنعت نمايش��گاهي ما‬ ‫هم از اين قاعده مس��تثنا نيس��ت‪ .‬اگرچه‬ ‫کش��ورهاي خارج��ي تماي��ل بس��ياري‬ ‫ب��راي حض��ور در ايران و باخبر ش��دن از‬ ‫ظرفیت‌های صنعت طالي ما در قالب‌هاي‬ ‫مختلف آن دارند اما فعال ش��رايط مساعد‬ ‫آن فراهم نش��ده است‪ .‬مشکالت کوچکي‬ ‫در اي��ن زمينه وجود دارد که به اميد خدا‬ ‫تا سال آينده آنها را برطرف مي‌کنيم‪.‬‬ ‫€ €مهم‌تري�ن نقط�ه ضعف اي�ران در‬ ‫اي�ن عرصه را در چه م�وردي ارزيابي‬ ‫مي‌کنيد؟‬ ‫فکر مي‌کن��م بايد روي روان‌س��ازي در‬ ‫تجارت و جذب مخاطب در اين عرصه کار‬ ‫بيش��تري انجام شود‪ .‬صنعت طال و جواهر‬ ‫يک صنعت گران‌قيمت و کم‌حجم اس��ت‬ ‫که فقط با برگزاري نمايش��گاه‌هاي ساالنه‬ ‫توليدکنندگان‬ ‫هنوز به اين‌باور‬ ‫نرسيده‌اند که با‬ ‫نشان‌سازي مي‌توانند‬ ‫به شهرت و البته سود‬ ‫بيشتري دست پيدا کنند‬ ‫برگزاري نمايش��گاه ط�لا و جواهر در گام‬ ‫نخست معرفي دس��تاوردها و فناوري‌هاي‬ ‫مختل��ف ايراني و خارج��ي در زمينه طال‬ ‫و جواه��ر‪ ،‬ايجاد انگيزه اطالع‌رس��اني در‬ ‫توليدکنندگان براي فراهم ش��دن شرايط‬ ‫صادرات براي آنها‪ ،‬باال رفتن روحيه توليد‬ ‫صادرات محور‪ ،‬فرهنگ‌س��ازي فعاليت در‬ ‫عرص��ه طال‪ ‌،‬نق��ره و جواه��رات و معرفي‬ ‫توانمندي‌هاي مختلف در عرصه س��اخت‬ ‫مصنوع��ات‪ ،‬تب��ادل تجربي��ات تاجران و‬ ‫صنعتگ��ران ب��ه يکديگ��ر و موضوعاتي از‬ ‫اين دس��ت خواهد بود‪ .‬نکت��ه ديگر آنکه‬ ‫€ €کشورهاي خارجي با چه هدفي در‬ ‫اين نمايشگاه حضور خواهند داشت؟‬ ‫بيش��تر آنه��ا در کار ف��روش اب��زار و‬ ‫ماش��ين‌آالت ط�لا و جواهر هس��تند که‬ ‫مي‌خواهند ب��راي فناوري‌هاي مدرن خود‬ ‫در ايران دنبال بازار‌هاي تازه بگردند‪.‬‬ ‫€ €درحال حاضر صنعت طال و جواهر‬ ‫ايران در دنيا چه ش�رايط و جايگاهي‬ ‫دارد؟‬ ‫نمي ت��وان آن را مطل��وب ارزيابي کرد‪.‬‬ ‫يعني فعال در اين عرصه حرفي براي گفتن‬ ‫نداريم و کشورهاي بسياري هستند که در‬ ‫رش��د نمي‌کند‪ .‬در کنار اين نمايش��گاه‌ها‬ ‫باي��د روي اين عرصه به ش��کل تخصصي‬ ‫س��رمايه‌گذاري و کار ش��ود‪ .‬ما به س��هم‬ ‫خودمان س��عي داريم دري��ک فرآیند ‪10‬‬ ‫س��اله بحث نمايش��گاه طال و جواهر را به‬ ‫حد مطلوب آن نزديک کنيم‪ .‬از س��ال ‪90‬‬ ‫تاکنون و در اين ‪ 4‬دوره‪ ،‬تالش‌هاي ما در‬ ‫ح��ال نتيجه دادن اس��ت و اتفاقات خوبي‬ ‫رخ داد‪ .‬اميدوار هستيم که براي ادامه راه‬ ‫نيز با رش��د قابل قبول مواجه شويم‪ .‬يکي‬ ‫از نکاتي که در نمايش��گاه روي آن تمرکز‬ ‫داريم‪ ،‬بحث نش��ان (برند)سازي و آموزش‬ ‫در عرصه طال و جواهر اس��ت که به شدت‬ ‫مغفول مانده و کسي به فکر آن نيست‪.‬‬ ‫€ €مش�کل اصلي در چيست‪ .‬اصال ما‬ ‫ن (برند)هاي شناخته شده‌اي در‬ ‫نش�ا ‌‬ ‫اين زمينه داريم؟‬ ‫در ايران کال نشان تجاري يا برند سازي‬ ‫جايگاه مطلوب��ي ندارد‪ .‬اما در صنعت طال‬ ‫و جواهر ش��رايط بسيار حادتر است‪ .‬دليل‬ ‫اينک��ه کس��ي در اي��ن صنعت ب��ه دنبال‬ ‫نشان‌س��ازي نيس��ت‪ ‌،‬ت��رس و واهمه‌اي‬ ‫اس��ت که از شناخته ش��دن دارند و فکر‬ ‫مي‌کنند براي ادامه حيات خود با مشکل‬ ‫مواجه خواهند ش��د‪ .‬توليدکنندگان هنوز‬ ‫به اين‌باور نرس��يده‌اند که با نشان‌س��ازي‬ ‫مي‌توانند به ش��هرت و البته سود بيشتري‬ ‫دس��ت پيدا کنند‪ .‬البته اين باور اش��تباه‬ ‫ب��ه اي��ن دليل اس��ت که هرگ��ز حمايت‬ ‫نشده‌اند و اگر هم به موفقيت رسيده‌اند با‬ ‫تالش‌هاي خودشان بوده نه حمايت‌هايي‬ ‫ک��ه نياز دارن��د‪ .‬فعاالن در اي��ن عرصه به‬ ‫خوب��ي مي‌دانند که نش��ان (برند)س��ازي‬ ‫مس��تلزم حمايت‌هاي همه‌جانبه است در‬ ‫غيراين صورت گام برداشتن در اين زمينه‬ ‫ريس��ک باالي��ي دارد که کمتر کس��ي به‬ ‫خودش اجازه ورود مي‌دهد‪.‬‬ ‫€ €آيا براي نمايش�گاه طلا و جواهر‬ ‫اي�ران در خاورميانه هم رقيبي وجود‬ ‫دارد؟‬ ‫بله! نمايش��گاه طال و جواهر اس��تانبول‬ ‫س��ابقه بس��يار زيادي در اين زمينه دارد‪.‬‬ ‫فقط فضاي برگزاري اين نمايش��گاه بيش‬ ‫از ‪ 40‬ه��زار مترمرب��ع اس��ت و بي��ش از‬ ‫هزار ش��رکت‌کننده از ‪ 25‬کش��ور جهان‬ ‫در آن حض��ور پي��دا مي‌کنن��د‪ .‬بنابراين‬ ‫مي‌ت��وان گفت آنه��ا در بحث نمايش��گاه‬ ‫طال و جواهر خيلي از ما جلوتر هس��تند‪.‬‬ ‫به هرحال نمايش��گاه ما نوپاس��ت و ما در‬ ‫تالش هس��تيم که در سال‌هاي آينده آن‬ ‫را گس��ترش بدهي��م و به س��طح ايده‌آلي‬ ‫برس��انيم‪ .‬در همين زمينه براي نمايشگاه‬ ‫خودم��ان تمام مس��ئوالن مرتب��ط با اين‬ ‫ح��وزه را دعوت کرديم ت��ا در يک فضاي‬ ‫تخصصي مش��کالت و معضالت آن مطرح‬ ‫ش��ده و راه‌حل‌هاي خوبي هم براي آن در‬ ‫نظر گرفته شود‪.‬‬ ‫يک معرفي خاص‬ ‫نگاهي به ‪ 2‬نمايشگاه فعال اين روزها‬ ‫‹ ‹نمايشگاه تجهيزات و خدمات اماکن تفريحي‪،‬‬ ‫شهربازي‬ ‫نمايش��گاه بين‌المللي تجهي��زات و خدمات اماکن‬ ‫تفريحي‪ ،‬ش��هربازي‪ ،‬پارک‌هاي تفريحي و آبي‪ ،‬يکي‬ ‫از نمايش��گاه‌هاي نوپا و جوان کشور است که امسال‬ ‫چهارمين دوره آن برگزار ش��د‪ .‬اين رويداد بين‌المللي‬ ‫هر س��ال با هدف توسعه ارتباطات تجاري و صنعتي‪،‬‬ ‫تبادل دان��ش و فناوري‌هاي صنع��ت اوقات فراغت و‬ ‫س��رگرمي‌ها‪ ،‬معرفي پروژه‌ها و آخرين دس��تاوردها‪،‬‬ ‫همکاري‌هاي صنعتي و تجاري با کشورهاي همسايه‪،‬‬ ‫سرمايه‌گذاري‪ ،‬ارتقاي توليدات داخلي‪ ،‬خدمات بيمه‪،‬‬ ‫استانداردها‪ ،‬ايمني و ‪ ...‬در محل دائمي نمايشگاه‌هاي‬ ‫بين‌المللي تهران ميزبان عالقه‌مندان است‪.‬‬ ‫نکته مهم آنک��ه قرار گرفتن اي��ران در بازار هدف‪،‬‬ ‫گس��ترش و توس��عه مراک��ز تفريح��ي و س��رگرمي‬ ‫در اي��ران‪ ،‬ط��رح ايده‌ه��ا و توليدات نوي��ن‪ ،‬توجه به‬ ‫پارک‌ه��اي موضوع��ي و حضور ش��هرداران‪ ،‬صاحبان‬ ‫صنايع و س��رمايه‌گذاران اين نمايش��گاه را در کانون‬ ‫توجهات قرار داده اس��ت‪ .‬اين نمايش��گاه غيراز تهران‬ ‫تاکن��ون چند دوره نيز در جزيره کيش برگزار ش��ده‬ ‫که نمونه جزيره‌اي آن سابقه و قدمت بيشتري نسبت‬ ‫به نمايشگاه تهران داراست و از اين رو اعتبار باالتري‬ ‫نيز دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹نمايش�گاه خدم�ات و تجهي�زات صنع�ت‬ ‫گردشگري‬ ‫نهمين نمايش��گاه بين‌المللي خدم��ات و تجهيزات‬ ‫صنعت گردشگري و هتلداري نيز همزمان با نمايشگاه‬ ‫ش��هربازي‌ها از ‪ 23‬بهم��ن ماه کار خ��ود را در محل‬ ‫دائمي نمايش��گاه‌هاي تهران آغاز کرد و تا فردا ادامه‬ ‫خواهد داش��ت‪ .‬در کش��وري همچون اي��ران که تنها‬ ‫س��ابقه تاريخ��ي و فرهنگي تعداد انگشت‌ش��ماري از‬ ‫کش��ورهاي جهان با آن برابري مي‌کند‪ ،‬هنوز اهميت‬ ‫برگزاري نمايش��گاه بين‌المللي صنعت گردشگري در‬ ‫حدود الزم و مکفي براي بس��ياري از دست‌اندرکاران‬ ‫اين صنعت عيان نشده يا به تعبيري مي‌توان گفت که‬ ‫تاکنون ابزار و امکان الزم براي ش��کل‌گيري گسترده‬ ‫آن فراهم نبوده است‪.‬‬ ‫برپايي نمايش��گاه بين‌المللي صنعت گردش��گري و‬ ‫هتلداري ايران در حقيقت اين فرصت را براي تمامي‬ ‫سازمان‌ها‪ ،‬اتحاديه‌ها‪ ،‬تشکل‌ها‪ ،‬شرکت‌ها و همچنين‬ ‫افرادي که به نوعي در ارتباط با اين صنعت هس��تند‪،‬‬ ‫ايج��اد کرده تا ام��کان معرفي و ارائ��ه توانمندي‌ها و‬ ‫امکانات خود را هم به عموم مردم و هم به موسس��ات‬ ‫و سازمان‌هاي مرتبط به دست آورند‪.‬‬ ‫نمايشگاه بين‌المللي گردش��گري و صنايع وابسته‪،‬‬ ‫تنها رويداد رس��مي نمايش��گاهي کشورمان در حوزه‬ ‫صنعت گردش��گري و هتلداري اس��ت ک��ه در تقويم‬ ‫سازمان جهاني گردشگري (‪ )WTO‬به ثبت رسيده‬ ‫و مورد تاييد و توجه س��ازمان مذکور اس��ت‪ .‬هرساله‬ ‫اس��امي ش��رکت‌کنندگان در اين نمايش��گاه از سوي‬ ‫برگزارکنن��ده در اختي��ار دبليوتي‌او ق��رار مي‌گيرد و‬ ‫حضور در آن به عنوان يک رکورد از س��وي س��ازمان‬ ‫فوق‌الذکر در سوابق شرکت‌کنندگان ثبت مي‌شود‪ .‬به‬ ‫عالوه اين نمايش��گاه تنها نمايشگاه در حوزه صنعت‬ ‫گردشگري و هتلداري در تهران است که مجوز قانوني‬ ‫سازمان توسعه تجارت را داراست‪.‬‬
‫معدن بین‌الملل‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫‌شنبه ‪ 25‬بهمن ‪ 24- 1393‬ربیع‌الثانی ‪ 14 -1436‬فوریه ‪ -2015‬شماره ‪ -156‬پیاپی ‪1474‬‬ ‫سرمایه عربی‪ ،‬کارشناسان اروپایی و معادن ایران‬ ‫‪27‬‬ ‫اماراتی‌ها برای سرمایه‌گذاری در بخش معدن اعالم آمادگی کردند‬ ‫کتای�ون ملکی‪-‬گ�روه مع�دن‪ :‬چن��دی پی��ش‬ ‫جعفرصادق اس��کندری‪ ،‬رییس سازمان صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت اس��تان آذربایجان غرب��ی از تمایل تعدادی‬ ‫از س��رمایه‌گذاران امارات��ی ب��رای حض��ور در عملیات‬ ‫مطالعاتی و اکتشافی در معادن مس‪ ،‬تیتان و آهن این‬ ‫اس��تان خبر داده و گفته بود‪ :‬اس��تان آذربایجان غربی‬ ‫از لحاظ تنوع و غنای مواد معدنی رتبه س��وم کشوری‬ ‫را به خود اختص��اص داده به‌طوری که از ‪ 68‬نوع ماده‬ ‫معدنی شناس��ایی ش��ده در کش��ور ‪ 52‬نوع آن در این‬ ‫استان شناسایی‌شده که ‪ 20‬نوع آن در مرحله اکتشاف‬ ‫و ‪ 31‬نوع آن در مرحله بهره‌برداری اس��ت‪ ،‬اما با توجه‬ ‫به موقعیت جغرافیایی کش��ورهای عربی به‌‌ویژه کشور‬ ‫امارات‪ ،‬متخصصان این کش��ور در مطالعات اکتشافی و‬ ‫معدنی تجربیات زیادی ندارند‪ .‬این اظهارات در حالی از‬ ‫سوی رییس سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت آذربایجان‬ ‫غربی مطرح می‌ش��ود که برخی از فعاالن بخش معدن‬ ‫معتقدند عرب‌ها تنها به دنبال س��رمایه‌گذاری هستند‬ ‫و از نظ��ر دان��ش و تجربه ش��رکت‌های ایرانی بس��یار‬ ‫توانمندتر از آنها هس��تند‪ .‬درواقع تنه��ا نباید به‌دنبال‬ ‫س��رمایه‌گذار بود‪ ،‬نکته مهم در سرمایه‌گذاری آن است‬ ‫که خام‌فروشی در بخش معدن کاهش یافته و فرآوری‬ ‫مواد معدنی با رونق بیشتری انجام شود‪ ،‬به همین دلیل‬ ‫است که باید در انتخاب سرمایه‌گذار دقت بسیار شود‪.‬‬ ‫اکتشاف یکی از پرریسک‌ترین و پرهزینه‌ترین مراحل‬ ‫فعالیت‌های معدنی به‌شمار می‌رود‪ ،‬اما ارزش اقتصادی‬ ‫مواد معدنی باعث جذب س��رمایه‌گذاران به س��وی این‬ ‫بخش خواهد ش��د‪ .‬البته در صورتی که سرمایه‌گذاری‬ ‫در بخش اکتش��اف کامل باشد می‌تواند درصد موفقیت‬ ‫در مراح��ل بع��دی را افزای��ش دهد‪ .‬ام��روز بزرگترین‬ ‫ش��رکت‌های معدنی دنیا با حضور در کش��ورهای دیگر‬ ‫در بخش اکتش��اف س��رمایه‌گذاری‌های بسیاری انجام‬ ‫داده‌اند‪.‬‬ ‫ب سرمایه‌گذاری است نه اکتشاف‬ ‫‹ ‹ترجیح اعرا ‌‬ ‫عضو کمیته اکتش��اف خانه معدن‬ ‫درباره‬ ‫ایران در گفت‌وگو با‬ ‫این موضوع اظهار کرد‪ :‬مطرح‌شدن‬ ‫این داستان شبیه ورود روس‌ها به‬ ‫عملیات اکتش��افی در ایران است‪.‬‬ ‫ق��رار بود روس‌ه��ا با اخذ مبلغی در کش��ور ما عملیات‬ ‫اکتشافی انجام دهند اما نکته مهم آن است که روس‌ها‬ ‫تفاوت بس��یاری با عرب‌ها در حوزه اکتشاف دارند‪ .‬آنها‬ ‫آمدن دول��ت یازدهم ورود س��رمایه‌گذاران خارجی به‬ ‫بخش معدن با جهش خوبی مواجه شد‪.‬‬ ‫عضو کمیته اکتش��اف خانه معدن ایران با اش��اره به‬ ‫اهمیت حضور س��رمایه‌گذاران در بخ��ش معدن اظهار‬ ‫ک��رد‪ :‬با توجه ب��ه اینکه در قانون اساس��ی کش��ور ما‬ ‫معادن جزو انفال هستند‪ ،‬محدودیت‌هایی برای حضور‬ ‫ش��رکت‌های خارجی وجود دارد‪ .‬در واقع قانون باید به‬ ‫صورتی باشد که ش��رکت‌های بزرگ معدنی به راحتی‬ ‫وارد این بخش ش��وند زیرا وضعیت مالیاتی شرکت‌های‬ ‫داخلی به نس��بت ش��رکت‌های خارجی ضعیف اس��ت‪.‬‬ ‫ورود سرمایه‌گذاران خارجی به حوزه اکتشاف منجر به‬ ‫توسعه این بخش در کشور خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹در انتخاب سرمایه‌گذار دقت شود‬ ‫می‌خواس��تند به‌عنوان مشاور در حوزه اکتشاف فعالیت‬ ‫کنند اما عرب‌ها بیشتر به‌دنبال سرمایه‌گذاری در کشور‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫ناص��ر عابدی��ان گفت‪ :‬عرب‌ه��ا به دلی��ل اینکه پول‬ ‫بس��یاری در اختیار دارند عالقه‌مند به س��رمایه‌گذاری‬ ‫در بخ��ش مع��دن هس��تند‪ .‬در واقع ه��دف اصلی آنها‬ ‫سرمایه‌گذاری است نه انجام امور اکتشافی‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬کش��ورهای عربی به‌وی��ژه امارات فاقد‬ ‫منابع طبیعی و کوهس��تانی هستند‌‪ ،‬به همین دلیل در‬ ‫زمینه اکتش��اف و زمین‌شناسی توانایی چندانی ندارند‪.‬‬ ‫از س��ویی دیگر در قس��مت‌هایی از کش��ور عربستان و‬ ‫بخش‌های��ی از عمان که کوهس��تانی اس��ت‪ ،‬عملیات‬ ‫زمین‌شناس��ی و اکتش��افی بیشتر توس��ط کارشناسان‬ ‫اروپایی انجام شده است‪ ،‬زیرا تخصص اصلی کشورهای‬ ‫عرب��ی در حوزه نفت اس��ت‪ .‬در واق��ع از دیدگاه علمی‬ ‫کارشناس��ان آنها قابل مقایس��ه با کارشناس��ان ایرانی‬ ‫نیس��تند‪.‬عابدیان تصریح کرد‪ :‬تصور من بر این است با‬ ‫توجه به پهنه‌بندی‌های استانی از سوی وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت‪ ،‬کشورهای عربی با اطالع از این موضوع‬ ‫به دنبال س��رمایه‌گذاری در ایران هستند‪ .‬البته ناگفته‬ ‫نمان��د آنها به‌عنوان یک ش��رکت خارج��ی نمی‌توانند‬ ‫مس��تقیم در مزایده واگذاری پهنه‌ها حضور پیدا کنند‪،‬‬ ‫ب��ه همین دلیل بای��د از طریق یک ش��رکت ایرانی در‬ ‫مزایده شرکت کرده و س��پس در بحث سرمایه‌گذاری‬ ‫وارد بخ��ش اجرایی ش��وند‪ .‬بدون ش��ک تنه��ا ماهیت‬ ‫شرکت‌ها عربی بوده و کارشناسان آن اروپایی هستند‪.‬‬ ‫البت��ه نباید حض��ور س��رمایه‌گذاران در بخش معدن‬ ‫را نادی��ده گرفت‪ .‬حض��ور آنها در بخش‌ه��ای مختلف‬ ‫معدن می‌تواند به نفع این بخش باشد‪ .‬در صورت ورود‬ ‫سرمایه‌گذار به بخش معدن ماشین‌آالت و فناوری‌های‬ ‫روز دنیا به این بخش ورود خواهند کرد‪.‬‬ ‫از س��ویی دیگر س��رمایه‌گذار می‌توان��د دروازه ورود‬ ‫صنایع معدنی ایران به بازار‌های جهانی باشد که در پی‬ ‫آن نقش بخش مع��دن در درآمدزایی با افزایش مواجه‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬در نتیجه حض��ور س��رمایه‌گذاران در بخش‬ ‫معدن جزو الزامات توسعه این بخش به‌شمار می‌رود اما‬ ‫در انتخاب آن باید دقت الزم انجام شود‪.‬‬ ‫با این وجود در سال‌های اخیر به‌دلیل برخی مشکالت‬ ‫از جمله وضع تحریم‌ها علیه کشور ورود سرمایه‌گذاران‬ ‫خارج��ی با موانع بس��یاری روبه‌رو بود‪ ،‬ام��ا با روی کار‬ ‫معاون امور اکتش��افات س��ازمان‬ ‫زمین‌شناسی ایران در گفت‌وگو با‬ ‫درباره حضور سرمایه‌گذاران‬ ‫عرب��ی عملیات اکتش��افی‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬ما در کشور کمبود متخصص‬ ‫در حوزه اکتشاف نداریم‪ .‬متاسفانه در حال حاضر بیشتر‬ ‫متخصصان معدنی ما به کش��ورهای اس��ترالیا و کانادا‬ ‫مهاجرت می‌کنند از سویی دیگر برخی سرمایه‌گذاران‬ ‫م��ا در کش��ورهای عرب��ی از جمل��ه امارات اق��دام به‬ ‫س��رمایه‌گذاری کرده‌اند‪ .‬بهروز برنا افزود‪ :‬شاید مشکل‬ ‫اصلی ما در بخش معدن سرمایه‌گذاری نباشد‪ .‬جایگاه‪،‬‬ ‫س��اختار و سیاس��ت‌های بخش معدن باید تغییر کند‪.‬‬ ‫متاس��فانه ابزار نادرستی برای این بخش در گذشته در‬ ‫نظر گرفته شده بود‪ .‬اگر خواهان جهش در بخش معدن‬ ‫هستیم الزمه آن ابزار درست و تامین نقدینگی است‪.‬‬ ‫وی درباره حضور کش��ورهای عربی در حوزه اکتشاف‬ ‫نیز تصریح کرد‪ :‬کشورهای عربی بیشتر نقش واسطه‌گر‬ ‫را اجرا می‌کنند‪ .‬ممکن اس��ت ش��رکت‌ها عربی باشند‬ ‫ام��ا بدون ش��ک متخصص��ان آنه��ا از اروپا هس��تند‪.‬‬ ‫سرمایه‌گذاری باید قانون‌مند باشد‪.‬‬ ‫به‌عنوان مثال در معدن س��اریگونی با قزاقستان وارد‬ ‫همکاری ش��دیم اما شاهد فرصت‌س��وزی آنها هستیم‪.‬‬ ‫ما به‌دنبال س��رمایه‌گذاری خوب هس��تیم و از آن دفاع‬ ‫می‌کنیم‪.‬‬ ‫برنا تصری��ح کرد‪ :‬مهم‌ترین نکته در س��رمایه‌گذاری‬ ‫کاهش خام‌فروش��ی و حرکت به سوی افزایش فرآوری‬ ‫است تا بتوانیم به‌دنبال آن شاهد افزایش اشتغالزایی و‬ ‫افزایش درآمد باشیم‪.‬‬ ‫خرید طرح روبات معدنکاری دریایی‬ ‫بازتاب گسترده طرح‌های فوالدی ایران‬ ‫در سایت‌های جهانی‬ ‫انباشت ‪12‬میلیون تن سنگ‌آهن‬ ‫در بنادر هند‬ ‫زیرمجموعه ش��رکت قطارس��ازی چینی سی‌اس‌آر ش��رکت انگلیسی‬ ‫طرح نخس��تین روبات معدن��کاری دریای عمی��ق را خریداری کرد که‬ ‫منعکس‌کننده تمایل چین برای اس��تخراج فلزات ارزش��مند از بس��تر‬ ‫دریاهای جهان است‪.‬‬ ‫ش��رکت ژوژو س��ی‌اس‌آر تایمز الکتری��ک مبل��غ ‪ 1/27‬میلیارد دالر‬ ‫هنگ‌کنگ مع��ادل ‪ 163/8‬میلیون دالر برای خرید ش��رکت اس‌ام‌دی‬ ‫پرداخ��ت خواهد کرد ت��ا حضور خود را در صنعت س��اخت روبات‌های‬ ‫دریای عمیق افزایش دهد‪.‬‬ ‫فلزاتی که دریا استخراج می‌شوند ‪ 15‬برابر ذخایر زمینی کیفیت دارند‬ ‫اما معدنکاری دریایی زیر نظارت دقیق نهاد سازمان ملل به نام سازمان‬ ‫بین‌المللی بس��تر دریا (آی اس آ) قرار دارد که مجوزهای اکتش��اف را‬ ‫صادر می‌کند‪.‬‬ ‫براساس گزارش رویترز‪ ،‬چین که بزرگترین مصرف‌کننده فلزات جهان‬ ‫اس��ت از سال ‪2011‬م حق جس��ت‌وجوی فلزات در اقیانوس‌های آرام و‬ ‫هند را به دس��ت آورد و در آوریل گذش��ته قرارداد اکتش��اف جدیدی‬ ‫را ب��رای جس��ت‌وجوی اقیانوس آرام برای کبالت‪ ،‬نیکل و آهن کس��ب‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫پروژه اس‌ام‌دی ش��امل یک دس��تگاه زیردریایی اس��ت که مجهز به‬ ‫دوربین‌ها و حس��گرهای صوتی سه‌بعدی اس��ت‪ .‬این روبات از یک اتاق‬ ‫کنترل در کشتی باالی سرش هدایت می‌شود و از طریق یک کابل برق‬ ‫بزرگ به آن متصل است‪.‬‬ ‫ب��ا خری��د این ط��رح از س��وی چی��ن باید منتظ��ر افزای��ش قدرت‬ ‫چی��ن در معادن فلزی باش��یم موضوع��ی که احتماال باعث می‌ش��ود‬ ‫ای��ن کش��ور بتوان��د بی��ش از گذش��ته ب��ر ب��ازار فل��زات تاثیر‌گ��ذار‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫راه‌ان��دازی و افتتاح طرح‌های فوالدی کش��ور باتوج��ه به طرح جامع‬ ‫فوالد‪ ،‬بازتاب گسترده‌ای در سایت‌های خبری جهان داشت‪.‬‬ ‫به گ��زارش ماینینگ بولت��ن‪ ،‬چهار کارخانه تولید ف��والد به ظرفیت‬ ‫‪11/9‬میلیون تن فوالد خام با مشارکت بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران‬ ‫خارجی در سواحل جنوبی ایران راه‌اندازی خواهد شد‪.‬‬ ‫ای��ن س��ایت در ادامه گزارش خ��ود آورده‪ ،‬این ش��رکت‌های فوالدی‬ ‫براس��اس طرح جدید ایمیدرو بر مبنای بازنگ��ری طرح جامع فوالد در‬ ‫چابهار‪ ،‬قشم و بندرعباس راه‌اندازی و افتتاح خواهند شد‪.‬‬ ‫در این گزارش آمده‪ ،‬براساس طرح جامع فوالد‪ ،‬سواحل جنوبی ایران‬ ‫به‌دلیل دسترس��ی به آب‪ ،‬انرژی‪ ،‬حمل‌ونقل‪ ،‬قابلیت صادرات و واردات‬ ‫به منظور کاهش هزینه‌های تولید یکی از بهترین نقاط توس��عه صنعت‬ ‫فوالد است‪.‬‬ ‫گفته می‌شود پروژه ‪4‬میلیون تنی تولید فوالد که در بندرعباس است‬ ‫ب��ا همکاری س��رمایه‌گذاران هندی راه‌اندازی خواهد ش��د و یک پروژه‬ ‫‪1/6‬میلیون تنی نیز توس��ط س��رمایه‌گذار کویتی به بهره‌برداری خواهد‬ ‫رسید‪.‬‬ ‫پروژه دیگری در چابهار توس��ط س��رمایه‌گذار بخش خصوصی ایرانی‬ ‫کارخانه‌ای ‪3‬میلیون تنی را راه‌اندازی کرده و یکی از شرکت‌های بزرگ‬ ‫س��نگ‌آهنی ایران به کمک شرکای خصوصی خود و با تجمیع سرمایه‬ ‫پروژه ‪3‬میلیون تنی قشم را به بهره‌برداری می‌رسانند‪.‬‬ ‫این س��ایت در پایان با اشاره به آمار تولید فوالد و محصوالت فوالدی‬ ‫که از س��وی ایمیدرو منتش��ر شده‪ ،‬آورده اس��ت براساس این اطالعات‬ ‫که در دس��امبر ‪ 2014‬م منتش��ر شد‪ ،‬تولید فوالد و محصوالت فوالدی‬ ‫این کش��ور در ‪8‬ماه نخست سال شمسی (تا پایان ‪ 21‬نوامبر) به ترتیب‬ ‫‪6/8‬درصد و ‪4/8‬درصد رشد داشته است‪.‬‬ ‫با اعم��ال ‪30‬درصد مالیات ب��ر صادرات س��نگ‌آهن‪12 ،‬میلیون تن‬ ‫س��نگ‌آهن کم‌عیار در بن��ادر هن��د در چندین ماه روی هم انباش��ته‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬به گزارش ماینینگ‪ ،‬به دالیلی مانند مالیات س��نگین بر‬ ‫ص��ادرات و کاهش قیمت‌ها‪ ،‬س��نگ‌آهن با عیار باالتر ب��رای خریداران‬ ‫جذاب‌تر ش��ده است‪.‬بسیاری از شرکت‌های فوالدس��ازی هند از خارج‬ ‫س��نگ‌آهن خریداری می‌کنند چراکه تولیدات داخل ناکافی و نامرغوب‬ ‫اس��ت و عمدتا س��نگ‌آهن نامرغوب هند به چین صادر می‌ش��ود‪ .‬این‬ ‫خبر برای ش��رکت‌های معدنی و صادرکنندگان خوشایند نیست‪ .‬تعداد‬ ‫انگشت‌ش��ماری از ش��رکت‌های معدنی بزرگ مصمم به افزایش تولید‬ ‫خود هس��تند تا رقب��ای کوچکتر را از بازار خارج کنند‪ .‬برای بس��یاری‬ ‫از صادرکنندگان این ش��رایط‪ ،‬بلوکه کردن سرمایه بوده و آنها در حال‬ ‫س��قوط هستند‪ .‬هند سابقا سومین صادرکننده بزرگ سنگ‌آهن جهان‬ ‫بود این در حالی اس��ت که سال گذش��ته ‪8‬میلیون تن سنگ‌آهن وارد‬ ‫کرده است‪ .‬قیمت سنگ‌آهن تحویلی به چین در این هفته به پایین‌ترین‬ ‫س��طح از ماه می ‪ 2009‬م رس��ید که براساس شاخص ایندکس قیمت‬ ‫آن ‪ 61/3‬دالر در هر تن بود و بیش از ‪50‬درصد نسبت به سال گذشته‬ ‫کاهش پیدا کرد‪ .‬این اقدام اش��تها را برای سنگ‌آهن نامرغوب کم کرده‬ ‫است مگر اینکه این مالیات کاهش چشمگیری داشته باشد‪ .‬در حالی‌که‬ ‫بعض��ی از مع��ادن به‌تدریج پس از تحریم به تولی��دات خود می‌افزایند‪،‬‬ ‫انجمن صادرکنندگان س��نگ‌آهن به دولت جدید نوش��ته که ‪30‬درصد‬ ‫مالی��ات بر صادرات س��نگ‌آهن نامرغوب را حذف کند ت��ا بتوانند این‬ ‫محصول انباش��ته در بن��در را به نقدینگی تبدیل کنن��د‪ .‬از آنجایی که‬ ‫س��نگ‌آهن بال استفاده مانده و س��رمایه زیادی صرف استخراج و حمل‬ ‫این محصول ش��ده اس��ت صادرکنندگان منتظر تصمیم دولت در این‬ ‫رابطه هستند‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫لزوم به‌روز‌رسانی‬ ‫صنعت فرآوری‬ ‫مواد معدنی‬ ‫کورش شعبانی‬ ‫عضو هیات‌مدیره گروه پژوهشی‬ ‫زرنه اکتشاف‬ ‫فعالیت‌های معدن��کاری و فلزکاری در ایران‬ ‫زمین و دالیلی مبنی بر اینکه این سرزمین مهد‬ ‫معدنکاری جهان بوده را می‌توان در نوشته‌های‬ ‫باستان‌شناس��ان بی‌شماری جس��ت‌وجو کرد‬ ‫از آن جمل��ه هان��س وولف می‌گوید‪ :‬ش��واهد‬ ‫باستان‌شناس��ی گواه آنند که ش��مال و مرکز‬ ‫ایران مناطقی با کهن‌ترین پیش��ینه متالورژی‬ ‫در جهان هستند‪ .‬انس��ان می‌توانسته است به‬ ‫سودمندی فلز در سرزمینی پی ببرد که در آن‬ ‫فلزات و کانه‌های معدنی وجود داش��ته است و‬ ‫ایران سرزمینی پرمایه از کانه‌های فلزی است‪.‬‬ ‫بدیهی اس��ت دس��ت یافتن به تکنیک‌های‬ ‫آزموده شده در صنعت استحصال مواد معدنی‬ ‫و ذوب فل��زات از اولویت‌ه��ای بخ��ش معدن‬ ‫اس��ت‪ ،‬اما کسب علم روز و رسیدن به حداکثر‬ ‫میزان تولید در زمانی کوتاه در زمینه برخی از‬ ‫مواد معدنی و با توجه به نیاز داخلی‪ ،‬مس��تلزم‬ ‫استفاده از تمام توانایی‌های موجود در داخل و‬ ‫همچنین استفاده از تجربیات کشورهای پیشرو‬ ‫در این زمینه است‪ .‬با وارد کردن دانش فنی و‬ ‫به روز در زمینه فرآوری بعضی از مواد معدنی‬ ‫که کمتر آنها را تجربه کرده‌ایم و بومی‌س��ازی‬ ‫روش‌های نوین اس��تحصال ب��رای تمامی مواد‬ ‫معدنی موجود در کش��ور مثل عناصر کمیاب‬ ‫و سنگ‌های ساختمانی‪ ،‬قیمتی و نیمه‌قیمتی‬ ‫و‪ ...‬در زمین��ه پرهی��ز از خام فروش��ی نیز گام‬ ‫برمی‌داریم‪.‬‬ ‫در زمینه اس��تحصال بعض��ی از مواد معدنی‬ ‫هنوز ب��ه جای��گاه واقعی خ��ود نرس��یده‌ایم‪.‬‬ ‫زیرس��اخت‌های الزم برای ف��رآوری طال هنوز‬ ‫همانند اس��تحصال سرب و روی و آهن‪ ،‬فراهم‬ ‫نشده است‪ .‬استحصال جیوه که مثال در شمال‬ ‫غرب ایران ظرفیت به نسبت خوبی دارد‪ ،‬مورد‬ ‫بی‌توجهی قرار گرفته است‪.‬‬ ‫جای��گاه اس��تحصال عناصر خاک��ی نادر که‬ ‫سال‌هاست از مطالعه در زمینه فرآوری آن در‬ ‫کش��ور می‌گذرد و با توج��ه به ظرفیت معدنی‬ ‫موجود‪ ،‬کجاست و تا چند سال دیگر به نتیجه‬ ‫می‌رسد؟!‬ ‫باید راه تحقیق و توس��عه درباره اس��تحصال‬ ‫برخی از مواد معدنی استراتژیک را با بهره‌گیری‬ ‫از پژوهش��گران جوان کش��ور به‌صورت بسیار‬ ‫جدی و کارب��ردی هموار کرد و نتیجه‌گرا بود‪،‬‬ ‫نه س��ال‌های متمادی مطالعه و فقط مطالعه!!‬ ‫بدون اینکه انتظار دستیابی به نتیجه در زمان‬ ‫مناسب را داشته باشیم در این صورت شاید در‬ ‫یک دوره زمانی ‪ 5‬تا ‪ 10‬س��اله بتوانیم به رشد‬ ‫چش��مگیری درباره تولید فرآورده‌های معدنی‬ ‫که باعث اش��تغالزایی و تولید ارزش‌افزوده باال‬ ‫می‌شود‪ ،‬دست یابیم‪.‬‬ ‫بایس��تی از ت��وان داخل��ی ب��رای تولی��د‬ ‫ماش��ین‌آالت پای��ه ف��رآوری م��واد معدنی با‬ ‫حداکثر توان اس��تفاده کنیم ک��ه البته نیاز به‬ ‫حمایت‌ه��ای دولتی نی��ز دارد در این صورت‬ ‫بااس��تفاده از دانش فنی و تجربه الزم‪ ،‬استفاده‬ ‫از ماشین‌آالت و مواد معدنی داخلی‪ ،‬در زمانی‬ ‫کوتاه‪ ،‬رش��د حداکث��ری تولی��د فرآورده‌های‬ ‫معدنی‪ ،‬هم��گام با اس��تانداردهای روز دنیا را‬ ‫خواهیم داشت‪.‬‬ ‫با داش��تن ظرفیت‌های غنی مواد معدنی و با‬ ‫توجه ب��ه اینکه معدنکاری و فلزکاری در ایران‬ ‫باوجود پیش��ینیه غنی‪ ،‬هنوز به جایگاه اصلی‬ ‫و شایس��ته خود نرسیده اس��ت‪ ،‬باید در جهت‬ ‫ارتقای آن‪ ،‬قدم‌های موثرتری بر داریم‪ .‬در این‬ ‫زمینه با دع��وت از متخصصان معدن و صنایع‬ ‫معدنی کشور و همچنین متخصصان کشورهای‬ ‫صاحب‌نام‪ ،‬در قالب همایش‌ها و نمایشگاه‌های‬ ‫بین‌المللی و مطرح کردن نیاز‌های کش��ور‪ ،‬به‬ ‫راهکار عملی و بهینه می‌توان رسید‪.‬‬ ‫ب��ه اش��تراک‌گذاردن تجربی��ات س��اخت‬ ‫ماش��ین‌آالت و دان��ش فن��ی به‌دس��ت آمده‬ ‫توس��ط متخصصان داخلی و خارجی در زمینه‬ ‫اس��تحصال و فرآوری تمامی مواد معدنی‪ ،‬گام‬ ‫موثری در سرعت بخشیدن به رشد این صنایع‬ ‫و استفاده حداکثری از ظرفیت معدنی و ایجاد‬ ‫ارزش‌افزوده به‌عنوان یکی از مزیت‌های نسبی‬ ‫و ج��ذب س��رمایه در صنعت ف��رآوری البته با‬ ‫اعتمادس��ازی نزد سرمایه‌گذاران‪ ،‬قدمی بسیار‬ ‫موثر در رش��د صنایع معدنی کشورمان خواهد‬ ‫بود‪.‬‬
‫‪28‬‬ ‫تازه‌های معدنی‬ ‫معدندار ثروتمند چین‬ ‫اعدام شد‬ ‫سردمدار یک گروه گانگستر مافیایی و ثروتمند‬ ‫معدنکار در چین اعدام ش��د‪ .‬لیو در سال گذشته‬ ‫(‪2014‬م) ب��ه همراه دیگر همکارانش که در رأس‬ ‫هیات‌مدیره شرکت ‪ Hanlong‬قرار داشت متهم‬ ‫به فساد شدند‪ .‬این گروه عالوه بر فعالیت در زمینه‬ ‫استخراج معادن دارای منافع و درآمد سرشاری در‬ ‫بخش‌های برق‪ ،‬انرژی‪ ،‬منابع مالی و مستغالت نیز‬ ‫بودند‪.‬ش��رکت ‪ Hanlong‬در بورس شانگهای به‬ ‫ثبت رس��یده است‪ .‬لیو و ‪ 4‬نفر دیگر از همکارانش‬ ‫اعدام ش��دند که یکی از این افراد ب��رادر لیو بود‪،‬‬ ‫جمع��ا ‪ 34‬نفر در این رابطه دس��تگیر ش��ده‌اند‪.‬‬ ‫اعض��ای این باند از ‪2‬س��ال تا حب��س ابد محکوم‬ ‫شدند‪ .‬لیو ‪48‬ساله که سال گذشته فعالیت خود را‬ ‫توسعه داد‪ ،‬دارای قراردادهای معدنی زیادی بود‪.‬‬ ‫وی مالک ‪14‬درصد از سهام یک شرکت معدنی‬ ‫استرالیا‪ ،‬با فعالیت استخراج معادن سنگ‌آهن در‬ ‫افریق��ای مرکزی‪ ،‬ب��ود‪ .‬او دارای پ��روژه مولیبدن‬ ‫در امری��کا (ن��وادا) بود که وال‌اس��تریت ژورنال او‬ ‫را این‌گون��ه به تصویر می‌کش��د‪« :‬لیو یک تاجر با‬ ‫نفوذ چینی اس��ت که در زمینه استخراج و تجارت‬ ‫مولیبدن امریکا فعالیت می‌کند»‪.‬‬ ‫قیمت الماس تثبیت شد‬ ‫معدن��کار الم��اس ج��م دایاموندز انتظ��ار دارد‬ ‫قیمت‌های الماس پس از اینکه در نخستین مزایده‬ ‫سال ‪2015‬م افزایش یافتند‪ ،‬تثبت شوند‪.‬‬ ‫کلیفورد الفیک‪ ،‬مدیرعامل جم دایاموندز گفت‪:‬‬ ‫این امر در نتیجه اقدام بانک‌های دوبی در پر کردن‬ ‫شکاف تامین اعتبار برای تولیدکنندگان روی داد‪.‬‬ ‫قیمت الماس اواخر سال گذشته ضعیف شد که‬ ‫تا حدودی ب��ه دلیل تعطیلی بانک الماس آنتورپ‬ ‫در اکتبر بود‪ .‬تولیدکنندگان الماس پس از تعطیلی‬ ‫این بانک برای خرید الماس خام از ش��رکت‌هایی‬ ‫مانن��د جم دایامون��دز‪ ،‬پترادایامون��دز و دوبیرز با‬ ‫مشکل نقدینگی روبه‌رو شدند اما بانک‌های دوبی‬ ‫با تامین اعتبار‪ ،‬خأل به وجود آمده را جبران کردند‪.‬‬ ‫انتظار می‌رود این وضعیت از قیمت‌های این سنگ‬ ‫باارزش پشتیبانی کند‪ .‬براس��اس گزارش رویترز‪،‬‬ ‫پس از کاهش ‪ 4‬تا ‪5‬درصدی قیمت در اواخر سال‬ ‫گذش��ته‪ ،‬قیمت الماس‌های بزرگتر جم‌دایاموندز‬ ‫در نخستین مزایده س��ال ‪2015‬م افزایش ‪ 4‬تا ‪5‬‬ ‫درصدی پیدا کرد‪.‬‬ ‫اعتصاب هشدارآمیز کارگران‬ ‫فوالد آلمان‬ ‫همزمان با ش��روع دور س��وم مذاکرات افزایش‬ ‫دس��تمزد کارگران صنایع ف��والدی و الکترونیکی‬ ‫در هامبورگ اعضای اتحادیه کارگری فوالد آلمان‪،‬‬ ‫اعتصاب هشدارآمیز برپا کردند‪.‬‬ ‫در حالی که دور سوم مذاکرات مربوط به مناقشه‬ ‫افزایش حقوق و دستمزد کارگران صنایع فوالدی‬ ‫و الکترونیکی در هامبورگ آلمان آغاز شد اتحادیه‬ ‫کارگری فوالد آلم��ان همزمان از بیش از ‪10‬هزار‬ ‫عضو خود درخواس��ت کرد تا کل یک روز کاری را‬ ‫در یک اعتصاب هشدارآمیز به‌سر ببرند و دست از‬ ‫کار بکشند‪.‬‬ ‫ای��ن اتحادیه ب��رای اعضای خود ی��ک افزایش‬ ‫حق��وق ‪5/5‬درصدی را مطالبه کرده اس��ت‪ ،‬غافل‬ ‫از آنک��ه کارفرمایان ای��ن صنایع تنها ب��ا افزایش‬ ‫‪2/2‬درصدی به دس��تمزدهای فعلی کارگران‌شان‬ ‫موافقت کرده‌اند‪.‬‬ ‫چشم‌انداز معدنی‬ ‫‌شنبه ‪ 25‬بهمن ‪ 24- 1393‬ربیع‌الثانی ‪ 14 -1436‬فوریه ‪ -2015‬شماره ‪ -156‬پیاپی ‪1474‬‬ ‫ارزشافزودهباالرازپنهانورق‌هایمیکروآلیاژی‬ ‫ورق‌های میکروآلیاژی در حلقه بعد از تولید فوالد قرار داشته و از ارزش‌افزوده چندین برابری نسبت به فوالد برخوردار است‬ ‫نرگ�س قیص�ری‪ -‬گ�روه مع�دن‪ :‬ورق‌ه��ای‬ ‫میکروآلیاژی فوالدی بیش��تر در صنایع کشتی‌سازی و‬ ‫لوله‌های انتقال نفت و گاز مورد اس��تفاده قرار می‌گیرد‬ ‫در واق��ع این محصوالت فوالدی ک��ه در مرحله بعد از‬ ‫فوالدخام تولید می‌ش��ود به جهت ویژگی و مصرف در‬ ‫صنایع اس��تراتژیک از ارزش‌افزوده باالتری نس��بت به‬ ‫فوالد خام برخوردار است و تقاضای باالیی را به همراه‬ ‫دارد‪ .‬در کش��ور ما هم با اس��تفاده از دانش و تخصص‬ ‫بومی هم‌اکن��ون امکان تولید ورق‌ه��ای میکروآلیاژی‬ ‫فراهم‌ش��ده ک��ه نه‌تنها نی��از صنایع کش��ور را فراهم‬ ‫می‌کند بلکه در ش��رایطی که بازار جهانی فوالد تحت‬ ‫تاثیر شرایط اقتصاد جهانی با رکود مواجه است امکان‬ ‫صادرات محصوالت فوالدی با ارزش‌افزوده باالتر را نیز‬ ‫فراهم می‌کند‪.‬‬ ‫مدیرعامل ف��والد هرمزگان درب��اره تولید ورق‌های‬ ‫میکروآلی��اژی و فناوری‌ه��ای مورد نیاز س��اخت این‬ ‫گفت‪ :‬ف��والد هرمزگان در بخش‬ ‫محصوالت به‬ ‫ریخته‌گ��ری و تولید از فناوری‌های روز دنیا اس��تفاده‬ ‫کرده و قابلیت تولید فوالد‌های ویژه تا سطح ایکس‪60‬‬ ‫که امکان اس��تفاده از آنها در س��اخت بدنه کش��تی و‬ ‫لوله‌های نفت و گاز وجود دارد را نیز دارد‪.‬‬ ‫مرتضی آقاجانی افزود‪ :‬ورق‌های‬ ‫فوالدی ویژه که در س��اخت بدنه‬ ‫کش��تی و لوله‌س��ازی نفت و گاز‬ ‫م��ورد اس��تفاده ق��رار می‌گیرند‬ ‫دارای عرض باالیی هستند و تنها‬ ‫در ص��ورت تولی��د تختال ب��ا عرض باال می‌ت��وان این‬ ‫محصول را تولید کرد‪ .‬در واقع یکی از ویژگی‌های خط‬ ‫تولید این کارخانه تولید تختال با عرض باالست که از‬ ‫این ط��رق ام��کان تولی��د نوردهای عری��ض ‪4‬متری‬ ‫فراهم‌ش��ده اس��ت و که از این محصوالت بیش��تر در‬ ‫صنعت کشتی‌سازی استفاده می‌شود‪.‬‬ ‫‹ ‹تولید یک میلیون تن فوالد آلیاژی در کشور‬ ‫مدیرعامل ف��والد هرمزگان با اش��اره به قابلیت‌های‬ ‫تولید در صنعت نورد گفت‪ :‬صنایع نورد از قابلیت‌های‬ ‫باالیی برخوردارند از این رو سرمایه‌گذاری برای تولید‬ ‫س��االنه یک میلیون تن ورق عریض ب��رای تامین نیاز‬ ‫صنایع کشتی‌سازی و لوله‌های گاز و نفت کشور در این‬ ‫مجتمع انجام شده است‪.‬‬ ‫مدیرعامل فوالد هرمزگان اظهار کرد‪ :‬دسترس��ی به‬ ‫آب‌های آزاد را می‌توان یک مزیت برای تولیدکنندگان‬ ‫این محصول دانس��ت به این ترتی��ب زمانی که میزان‬ ‫مصرف داخلی کش��ور کمت��ر از ظرفیت تولید باش��د‬ ‫به صورت موقت نس��بت به صادر کردن اس��لب تولید‬ ‫ش��ده اقدام کرد اما باید توج��ه کرد که در حال حاضر‬ ‫در کش��ور‪ ،‬ظرفیت الزم برای تولید لوله‌س��ازی وجود‬ ‫دارد بنابراین صرفه اقتصادی در این اس��ت که به جای‬ ‫صادرات اس��لب نس��بت به تولید لوله اقدام و محصول‬ ‫نهایی با ارزش‌افزوده باالتر را صادر کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹کیفیت استاندارد محصوالت تولیدی‬ ‫آقاجانی درباره کیفیت و استاندارد ورق‌های فوالدی‬ ‫تاکی��د ک��رد‪ :‬ورق‌های ف��والدی نه‌تنه��ا از کیفیت و‬ ‫اس��تاندارد مناس��بی برخوردارند؛ بلکه امکان رقابت با‬ ‫محصوالت س��ایر کشورها را نیز دارند‪ .‬البته باید توجه‬ ‫کرد که هر چند دانش تولید فوالد در ایران بومی‌سازی‬ ‫شده است اما رشد و توسعه روز افزون دانش و فناوری‬ ‫در کشورهای صنعتی و پیشرفته الزم تا با ایجاد ارتباط‬ ‫ب��ا کارشناس��ان و فعاالن این ح��وزه از آخرین علوم و‬ ‫فنون روز آگاه شده و به این ترتیب زمینه را برای تولید‬ ‫محصول با کیفیت باال و ارزش‌افزوده باالتر فراهم کرد‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه ب��ا اش��اره ب��ه اینکه تولی��د ورق‌های‬ ‫میکروآلیاژی در کشور تاکنون در مقیاس آزمایشگاهی‬ ‫امکانپذی��ر بوده اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬یکی از م��واردی که در‬ ‫تولی��د این محص��ول مورد توجه ق��رار می‌گیرد تولید‬ ‫انب��وه محصول و مقرون ب��ه صرفه بودن آن در صنعت‬ ‫اس��ت‪ .‬اما بحث اصلی درباره تولید ساخت تختال‌هایی‬ ‫با عرض باالست که برای نخستین بار با عرض ‪2‬متر در‬ ‫کش��ور تولید خواهد شد و تاکنون امکان تولید در این‬ ‫مقیاس فراهم نبوده است‪.‬‬ ‫‹ ‹تعیین تعرفه برای واردات محصوالت فوالدی‬ ‫آقاجانی ب��ه رکود حاکم بر بازار فوالد اش��اره کرد و‬ ‫گف��ت‪ :‬بازار بین‌الملل��ی فوالد امروزه ب��ا دامپینگ دو‬ ‫کش��ور روس��یه و چین برای فوالد روبه‌رو ش��ده است‬ ‫از ای��ن رو می‌توان ب��رای مقابله با آن ب��ا وضع کردن‬ ‫تعرفه بیش از ‪‌25‬درصد از ورود فوالد وارداتی به کشور‬ ‫جلوگی��ری کرد‪ .‬در واقع می‌توان گفت که این موضوع‬ ‫تنها وابسته به فوالد نبوده و درباره فوالد‌های ویژه نیز‬ ‫می‌تواند تاثیر‌گذار باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹صرفه با تولید ورق‌های میکروآلیاژی است‬ ‫محمدحس��ین بصیری نی��ز درباره‬ ‫تولی��د ورق‌های آلی��اژی و اینکه آیا‬ ‫سرمایه‌گذاری در این حوزه با صرفه‬ ‫اقتصادی همراه خواهد بود یا نه؟ به‬ ‫می‌گوی��د‪ :‬فوالد که به عنوان‬ ‫ماده اولی��ه برای تولی��د ورق‌های آلی��اژی ویژه مورد‬ ‫استفاده قرار می‌گیرد فرآیند تولید گسترده و انرژی‌بری‬ ‫را ط��ی می‌کند به این ترتیب ک��ه برای تولید یک تن‬ ‫افزایش ‪ ۲۰‬درصدی تولید زغال‌سنگ البرز شرقی‬ ‫با گذر از تحریم‌ها و رونق صنعت تولید زغال‌‌س��نگ‪ ،‬ظرفیت تولید معادن زغال‌‌س��نگ البرز شرقی‬ ‫‪ 20‬درصد افزایش یافت‪ .‬به گزارش ماین نیوز‪ ،‬مدیرعامل شرکت زغال‌سنگ البرز شرقی گفت‪ :‬با کشف‬ ‫رگه‌های جدید زغال‌‌سنگ در عمق ‪ 100‬متری زمین و بهره‌مندی از نیروهای جوان و متخصصان زبده‬ ‫معدنی‪ ،‬ظرفیت این شرکت‪ ،‬به تولید ساالنه ‪ 180‬تن زغال کنسانتره رسیده است‪.‬‬ ‫حس��ین ربیع‌نژاد با بیان اینکه کارگران معدن روزانه هزار و ‪ 200‬تن زغال استخراجی را به کارخانه‬ ‫زغالش��ویی ارس��ال می‌کنند‪ ،‬گفت‪ :‬در این کارخانه زغال شس��ته و پس از جداس��ازی ناخالصی‌ها به‬ ‫مرغوب‌ترین زغال کنسانتره ایران تبدیل می‌شود‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه زغال کنسانتره تولیدی در شاهرود‪ ،‬بهترین درجه پالستومتری را دارد‪ ،‬گفت‪ :‬این‬ ‫زغال که تنها منبع کک‌س��ازی اس��ت‪ ،‬از جاده و ریل به کارخانه ذوب‌آهن اصفهان حمل می‌ش��ود تا‬ ‫در صنایع فوالدس��ازی استفاده ش��ود‪ .‬مدیرعامل شرکت زغال‌‌سنگ البرز شرقی افزود‪ :‬به جرأت اعالم‬ ‫می‌کنم صنعت تولید زغال‌‌س��نگ کنس��انتره یک دالر ارزبری نداشته و ما توانستیم با گذر از تحریم‌ها‬ ‫به رونق در این صنعت دست یابیم‪.‬‬ ‫تا ف��والد همنش��ینی داش��ته‌اند‪ .‬بر این‬ ‫اس��اس از آنجایی که تامین س��نگ‌آهن‬ ‫برای صنعت ف��والد مهم اس��ت‪ ،‬اعضای‬ ‫هیات‌مدیره انجمن ف��والد و هیات‌مدیره‬ ‫انجمن سنگ‌آهن ایران خواستار تشکیل‬ ‫ش��ورای آهن و فوالد ش��ده‌اند‪ .‬همچنین‬ ‫صاحب‌نظ��ران ای��ن دو تش��کل خواهان‬ ‫تشکیل کنسرس��یومی در زمینه تکمیل‬ ‫زنجیره ارزش سنگ‌آهن تا فوالد هستند‪.‬‬ ‫براساس نتایج اولین جلسه شورای آهن‬ ‫و ف��والد بین قیمت محصوالت حلقه‌های‬ ‫مختلف رابطه وجود دارد و فعاالن زنجیره‬ ‫بای��د همدیگ��ر را درک کنن��د از این‌رو‬ ‫طراحی فرمول‌ه��ای توافقی برای تعیین‬ ‫قیمت پیشنهاد شده است‪.‬‬ ‫همچنین آنها تاکید کرده‌اند تصمیماتی‬ ‫ک��ه به ص��ورت مش��ترک بر فع��االن هر‬ ‫دو حوزه موثر اس��ت‪ ،‬باید ب��ا هماهنگی‬ ‫ه��ر دو طرف اتخاذ ش��وند‪ ،‬ت��ا تعادل در‬ ‫زنجیره برقرار ش��ده و ریس��ک‌ها و منافع‬ ‫به‌صورت متناس��ب در این چرخه تقسیم‬ ‫ش��وند‪ .‬بنابراین مش��ارکت سنگ‌آهنی‌ها‬ ‫و فوالدی‌ه��ا در ش��رکت‌های مش��ترک‬ ‫می‌توان��د‪ ،‬این نواقص را پوش��ش دهد و‬ ‫باع��ث بالندگی صنعت فوالد و معدنکاری‬ ‫کشور شود‪.‬‬ ‫با وجود این‪ ،‬طبق اهداف مش��ترک دو‬ ‫تش��کل قرار است مباحث مهم دو انجمن‬ ‫فوالد و س��نگ‌‌آهن در جلسات مستمری‬ ‫در شورای آهن و فوالد بررسی شود‪.‬‬ ‫فوالد حدود ‪ 1/5‬تن سنگ‌آهن و حدود ‪ 300‬مترمکعب‬ ‫گاز مورد نیاز اس��ت‪ .‬بنابراین می‌توان گفت که شمش‬ ‫فوالد همچون یک بس��ته انرژی است که صادرات آن‬ ‫صرفه اقتصادی در پی نخواهد داشت‪.‬‬ ‫این اس��تاد دانش��گاه در ادامه گفت‪ :‬تولید ورق‌های‬ ‫آلی��اژی که در حلقه بعد از تولی��د فوالد قرار می‌گیرد‬ ‫از ارزش‌افزوده باالتری نس��بت به فوالد برخوردار است‬ ‫به گونه‌ای ک��ه می‌توان گفت ارزش‌اف��زوده حاصل از‬ ‫تولید فوالد آلیاژی چندین برابر فوالد است‪ .‬در واقع در‬ ‫برخی مواقع برای تهیه یک تن فوالد آلیاژی هزینه‌ای‬ ‫چندی��ن برابری که برای خرید یک تن فوالد مورد نیاز‬ ‫است پرداخت خواهد شد‪.‬‬ ‫بصی��ری با عنوانه اینکه صادرات ش��مش فوالدی به‬ ‫نوعی خام‌فروشی است‪ ،‬گفت‪ :‬صادرات شمش فوالدی‬ ‫به دلی��ل ارزش‌افزوده پایین‌تری که نس��بت به فوالد‬ ‫آلی��اژی دارد به‌صرفه نبوده و به نوعی خام‌فروش��ی به‬ ‫ش��مار می‌آید‪ .‬از این رو با توجه به اینکه شمش فوالد‬ ‫که به عنوان ماده اولیه ب��رای فوالدهای میکروآلیاژی‬ ‫در کش��ور وجود دارد با س��رمایه‌گذاری ب��رای تولید‬ ‫این محص��ول که از ارزش اقتص��ادی باالیی برخوردار‬ ‫اس��ت‪ ،‬اقدام ک��رده و به ای��ن ترتیب ب��ا صادرکردن‬ ‫آنه��ا ارزش‌اف��زوده فراوان��ی را ب��رای اقتصاد کش��ور‬ ‫به ارمغان آورد‪.‬‬ ‫هند بزرگترین مصرف‌کننده طال در جهان شد‬ ‫هند در سال ‪2014‬م جایگاه چین به‌عنوان بزرگترین مصرف‌کننده طال در جهان را تصاحب کرد‪.‬‬ ‫شورای جهانی طال در گزارشی اعالم کرد‪ :‬تقاضای طال در هند در سال گذشته نسبت به ‪2013‬م با‬ ‫‪14‬درصد کاهش به ‪842‬هزار و ‪ 70‬تن رس��ید در حالی که تقاضای چین با ‪38‬درصد کاهش به ‪814‬‬ ‫تن رس��ید‪ .‬کل تقاضای جهانی طال س��ال گذشته نسبت به س��ال ‪2013‬م ‪4‬درصد کاهش یافت و به‬ ‫‪3‬هزار و ‪ 924‬تن رسید‪.‬‬ ‫س��ال گذش��ته تقاضای جهانی طال به پایین‌ترین س��طح در ‪5‬س��ال گذشته رس��ید و سومین سال‬ ‫متوالی کاهش تقاضا را تجربه کرد‪ 2 .‬عامل اصلی تقاضای طال در جهان تولید جواهرات و خرید برای‬ ‫س��رمایه‌گذاری است‪.‬تقاضای جهانی جواهرات سال گذش��ته با ‪10‬درصد کاهش به ‪2‬هزار و ‪ 153‬تن‬ ‫رس��ید‪ .‬تقاضای جواهرات در هند س��ال گذشته با ‪8‬درصد افزایش نس��بت به سال ماقبل به ‪ 662‬تن‬ ‫رسید‪ .‬این امر ناشی از خرید در هند برای جشن‌های عروسی و جشنواره‌های مختلف است‪.‬‬ ‫هند سال گذشته برای جلوگیری از بحران کسری تجاری که باعث سقوط بی‌سابقه ارزش روپیه شد‪،‬‬ ‫ممنوعیت‌هایی را برای واردات طال اعمال کرد‪ .‬اما نوامبر گذشته برخی از این محدودیت‌ها را لغو کرد‪.‬‬ ‫آگهی فراخوان‬ ‫شرکت فوالد مبارکه اصفهان‬ ‫شورای مشترک آهن و فوالد ایران تشکیل شد‬ ‫دو تش��کل فوالد و سنگ‌آهن در زمینه‬ ‫اج��رای بدون نق��ص طرح جام��ع فوالد‬ ‫ش��ورای مش��ترک آهن و ف��والد ایران را‬ ‫تشکیل دادند‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش اقتص��اد نی��وز‪ ،‬در ط��رح‬ ‫جام��ع ف��والد ت��ا س��ال ‪ ۱۴۰۴‬تولی��د‬ ‫‪۵۵‬میلیون ت��ن فوالد هدفگذاری ش��ده‬ ‫ام��ا براس��اس مطالعاتی که انجام ش��ده‬ ‫ذخای��ر اکتش��افی قطعی س��نگ‌آهن در‬ ‫مس��یر تحقق این افزایش ظرفیت فقط تا‬ ‫س��ال ‪ 1411‬پاسخگوی نیاز کارخانه‌های‬ ‫ف��والد خواه��د ب��ود‪ .‬همین باعث ش��ده‬ ‫انجمن تولیدکنن��دگان و صادرکنندگان‬ ‫سنگ‌آهن ایران به همراه انجمن فوالد در‬ ‫جلسه مشترکی تشکیل شورای مشترک‬ ‫آهن و فوالد ایران را ضروری بدانند‪.‬‬ ‫از ای��ن‌رو بررس��ی‌ها نش��ان می‌‌ده��د‬ ‫به‌تازگ��ی اعض��ای این دو تش��کل درباره‬ ‫مش��کالت و مس��ائل زنجیره سنگ‌آهن‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫ردیف‬ ‫نوع فراخوان‬ ‫شماره‬ ‫موضوع‬ ‫مهلت ارسال مدارک‬ ‫‪1‬‬ ‫مناقصه‬ ‫‪48392041‬‬ ‫واگذاری تهیه‪ ،‬طبخ و توزیع بخشی از غذای مورد‬ ‫نیاز کارکنان شرکت فوالدمبارکه‬ ‫‪1393/11/28‬‬ ‫‪2‬‬ ‫مناقصه‬ ‫‪48389081‬‬ ‫خرید تایر و تیوب و نوارهای مورد نیاز‬ ‫‪1393/11/28‬‬ ‫‪3‬‬ ‫فراخوان‬ ‫*****‬ ‫انجام کلیه امور خدمات مربوط به اخذ مجوزات‬ ‫ورود‪ ،‬تشریفات گمرکی و ترخیص کاالهای وارداتی‬ ‫شرکت فوالد مبارکه در سراسر کشور‬ ‫‪1393/12/01‬‬ ‫‪4‬‬ ‫مناقصه‬ ‫‪48378371‬‬ ‫و‬ ‫‪48378368‬‬ ‫خرید و نصب‪ ،‬تست‪ ،‬راه‌اندازی و تعویض رله‌ها و‬ ‫تجهیزات جهت بهینه‌سازی سیستم حفاظت پست‌های‬ ‫توزیع برق ناحیه فوالدسازی‬ ‫‪1393/12/14‬‬ ‫‪5‬‬ ‫مناقصه‬ ‫‪48384791‬‬ ‫انجام عملیات سیویل‪ ،‬خرید و نصب تجهیزات‬ ‫الگون‌های اضطراری پروژه احیای مستقیم شهید‬ ‫خرازی شرکت فوالد مبارکه‬ ‫‪1393/12/15‬‬ ‫جهت دریافت اسناد و کسب اطالعات بیشتر به نشانی‪ www.msc.ir‬یا‪ www.msc.ariatender.com‬مراجعه فرمایید‪.‬‬ ‫روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه اصفهان‬ ‫(کد آگهی‪ :‬ر‪)93157 -‬‬
‫صنعت‬ ‫‪industry@smtnews.ir‬‬ ‫‌شنبه ‪ 25‬بهمن ‪ 24- 1393‬ربیع‌الثانی ‪ 14 -1436‬فوریه ‪ -2015‬شماره ‪ -156‬پیاپی ‪1474‬‬ ‫بررسي صنعت‌ کشتي‌سازي ايران از زبان فعاالن ‬ ‫‪29‬‬ ‫کمبود نقدينگي‪ ،‬قدرت رقابت را نشانه گرفته است‬ ‫گروه صنعت‪ -‬صنعت کشتي‌س��ازي ايران‬ ‫با قدمتي ‪ ۴۰‬س��اله هنوز جايگاه خود را در‬ ‫ميان صناي��ع ديگر پيدا نکرده اس��ت‪ .‬اين‬ ‫صنعت که فعاليت خود را در س��ال ‪،۱۳۵۴‬‬ ‫همگام با شرکت هيوندايي کره جنوبي‪ ،‬در‬ ‫يکي از جنوبي‌ترين ش��هرهاي ايران يعني‬ ‫بندرعباس آغاز کرد‪ ،‬هنوز نتوانس��ته سهم‬ ‫قابل قبولي از اين بازار ‪ ۱۰۰‬ميليارد دالري‬ ‫را کسب کند‪.‬‬ ‫اين درحالي اس��ت که ک��ره جنوبي اين‬ ‫روزه��ا ب��ه دومي��ن توليد‌کنن��ده صنعت‬ ‫کشتي‌س��ازي دني��ا تبديل ش��ده و اکنون‬ ‫پ��س از ‪ ۴‬دهه تنها دس��تاورد اين صنعت‪،‬‬ ‫دس��ت‌يافتن به فناوري ساخت کشتي‌هاي‬ ‫اقيانوس‌پيماس��ت که با تمام پيشرفت‌هاي‬ ‫اي��ن صنع��ت‪ ،‬مش��تري ايران��ي در بخش‬ ‫خصوصي و دولتي ترجيح مي‌دهد کش��تي‬ ‫خ��ود را از ش��رکت‌هاي چين��ي و ک��ره‌اي‬ ‫خريداري کند‪ .‬پيش��رفت کشتي‌س��ازي در‬ ‫اي��ران با توجه ب��ه قرارداده��ا و تالش‌هاي‬ ‫گوناگون ک��ه در نهايت به پيش��رفت قابل‬ ‫مالحظ��ه‌اي منتج نش��ده‪ ،‬نش��ان از وجود‬ ‫کم‌کاري‌ه��ا و نبود ن��گاه مديريتي الزم به‬ ‫اي��ن حوزه دارد‪ ،‬هر چند که به گفته برخي‬ ‫از کارشناس��ان اين بخش‪ ،‬مشکالت دروني‬ ‫و بيرون��ي زيادي در صنعت کشتي‌س��ازي‬ ‫مانع پيش��رفت در اين حوزه شده که البته‬ ‫نمي‌توان نقش مش��کالت بيم��ه‌اي‪ ،‬مالي و‬ ‫مديريتي را در اين‌باره ناديده گرفت‪.‬‬ ‫‹ ‹شرکت‌هاي رقيب خارجي فاينانس‬ ‫مي‌دهند‬ ‫در همين‌ب��اره پيمان‬ ‫مس��عودزاده‪ ،‬عض��و‬ ‫هي��ات مديره انجمن‬ ‫مهندس��ي درياي��ي‬ ‫ايران معتقد است‪ :‬در‬ ‫طول سال‌هاي گذش��ته دولت‌هاي مختلف‬ ‫اس��تراتژي‌هاي گوناگوني در رابطه با حوزه‬ ‫کشتي‌سازي داشتند و پس از انقالب حدود‬ ‫‪ ۲۰‬س��ال اس��ت که فعاليت جدي در اين‬ ‫ح��وزه انج��ام مي‌ش��ود و در زم��ان جنگ‬ ‫فعالي��ت در ح��وزه کشتي‌س��ازي تنها در‬ ‫ساخت شناورها انجام مي‌شد‪.‬‬ ‫وي معتقد اس��ت‪ :‬برخ�لاف صنايع ديگر‬ ‫مانند خ��ودرو هي��چ حمايت تعرف��ه‌اي از‬ ‫کشتي‌سازي نمي‌شود و شرکت‌هاي داخلي‬ ‫بدون هي��چ کمکي با توليدات کش��ورهاي‬ ‫بزرگ رقابت مي‌کنند و با وجود اينکه قانون‬ ‫صنايع دريايي ‪ ۸‬س��ال پيش تصويب شد و‬ ‫صندوق‌هاي��ي براي حماي��ت از اين صنعت‬ ‫ايجاد ش��د ولي به دليل مشکالت نقدينگي‬ ‫اين قانون اجرايي نش��د‪ .‬به‌طوري که هنوز‬ ‫هم خريدار داخلي ترجيح مي‌دهد کش��تي‬ ‫را از چين و کش��ورهاي ديگر بخرد آن هم‬ ‫به دليل اينکه آنها براي خريد کش��تي ‪۸۰‬‬ ‫درص��د فايناس با به��ره ‪ ۸‬درصد مي‌دهند‪.‬‬ ‫به‌عالوه کش��تي را س��ريع تحويل مي‌دهند‬ ‫درحال��ي ک��ه ش��رکت‌هاي داخل��ي اي��ن‬ ‫تس��هيالت را به خريدار نداده و کش��تي را‬ ‫پس از ‪ ۲‬سال تحويل مي‌دهند‪ .‬مسعودزاده‬ ‫معتقد اس��ت‪ :‬مهن��دس نعم��ت‌زاده‪ ،‬وزير‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت پيگیري‌هاي زيادي‬ ‫در اي��ن زمینه داش��ته و جلس��ات زيادي‬ ‫تش��کيل داده است‪ .‬اما مش��کل اصلي اين‬ ‫صنعت مشکل نقدينگي است و بانک‌ها هم‬ ‫ترجيح مي‌دهند ب��ه جاي اينکه در صنعت‬ ‫کشتي‌س��ازي فعاليت کنند‪ ،‬وارد مس��کن‬ ‫ش��وند‪ .‬به گفته اين فع��ال صنعتي درحال‌‬ ‫حاضر وجود بانک تخصصي دريايي ضروري‬ ‫است‪.‬‬ ‫ب��ه گفت��ه عض��و هيات‌مدي��ره انجم��ن‬ ‫مهندسي دريايي ايران‪ ،‬با گسترش صنعت‬ ‫کشتي‌س��ازي‪ ،‬س��اير صناي��ع نيز توس��عه‬ ‫مي‌يابند‪ .‬اين به آن دليل اس��ت که صنايع‬ ‫بس��ياري ازجمله صنعت برق‪ ،‬موتورسازي‪،‬‬ ‫تاسيس��ات و‪ ...‬با اي��ن صنع��ت در ارتباط‬ ‫است و کشتي‌س��ازي نقش مثبتي در رشد‬ ‫اقتص��ادي دارد و ب��ه همي��ن دليل اس��ت‬ ‫ل حاضر بس��ياري از کش��ورهاي‬ ‫ک��ه درحا ‌‬ ‫توسعه يافته و درحال توسعه به اين صنعت‬ ‫به‌عنوان صنعت مادر نگاه مي‌کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹تس�هيالت‪ ،‬فقط براي ساخت شناورها‬ ‫و تعميرات‬ ‫حس��ين ابراهي��م‌زاده فاض��ل‪ ،‬مديرعامل‬ ‫صن��دوق توس��عه دريايي نيز معتقد اس��ت‪:‬‬ ‫صنع��ت کشتي‌س��ازي را باي��د از حوزه‌هاي‬ ‫گوناگون��ي م��ورد توجه قرارداد ک��ه عبارتند‬ ‫از حوزه فني و س��اخت‪ ،‬حوزه ب��ازار و حوزه‬ ‫فاينان��س و براي بررس��ي مش��کالت صنعت‬ ‫کشتي‌سازي بايد به اين نکته توجه داشت که‬ ‫تنها يک عامل در اين صنعت اثرگذار نيست‪.‬‬ ‫به گفته مديرعامل صندوق توس��عه دريايي‪،‬‬ ‫اس��تراتژي ما در صندوق تامي��ن مالي براي‬ ‫شناورهاي کوچک و متوسط و بحث تعميرات‬ ‫اس��ت و درحال‌حاضر ورود به بخش ساخت‬ ‫کشتي‌هاي اقيانوس‌پيما زود است‪.‬‬ ‫فاضل معتقد است‪ :‬منابعي هم که در اختيار‬ ‫صندوق قرار دارد‪ ،‬فعال جوابگو نيست و برخي‬ ‫از مناب��ع هم که ق��رار بود به صن��دوق داده‬ ‫شود‪ ،‬هنوز در اختيار ما قرار نگرفته است‪ .‬به‬ ‫عنوان مثال ‪ ۱۰‬درصد از هزينه حمل مايعات‬ ‫نفت��ي و گازي که ب��ا ش��ناورهاي غيرايراني‬ ‫انجام مي‌ش��ود‪ ،‬بايد در اختي��ار صندوق قرار‬ ‫گيرد که هنوز محقق نش��ده اس��ت به‌طوري‬ ‫که اگر اين منابع و س��اير تعهدات در اختيار‬ ‫م��ا قرار گيرد صندوق توس��عه دريايي حدود‬ ‫‪ ۸۰‬ميلي��ون دالر منابع در اختيار دارد‪ .‬وي با‬ ‫اشاره به حوزه تعميرات صنايع دريايي افزود‪:‬‬ ‫حوزه تعميرات صنايع دريايي بخش پررونقي‬ ‫است و کشورهاي حاشيه خليج‌فارس هم در‬ ‫اين ح��وزه فعاليت مي‌کنن��د و جهت‌گيري‬ ‫صن��دوق ه��م در اين بخش اس��ت و در اين‬ ‫بخش تا یک ميليارد تومان تسهيالت با سود‬ ‫‪ ۱۴‬درصد داده مي‌ش��ود‪ .‬مديرعامل صندوق‬ ‫توس��عه دريايي افزود‪ :‬تاس��يس صندوق‌هاي‬ ‫دريايي براي سال آينده از برنامه‌هاي پيش‌رو‬ ‫اس��ت‪ .‬به‌عالوه فعاليت در بورس نيز از ديگر‬ ‫برنامه‌هاي پيش روس��ت به‌طوري که درحال‌‬ ‫حاضر با نگاهي اس��تراتژيک قص��د داريم در‬ ‫بخش تعميرات‪ ،‬فعاالن اين بخش را در رقابت‬ ‫با کشورهاي همسايه تقويت کنيم‪.‬‬ ‫‹ ‹رقابت در ساخت کشتي با کشورهاي‬ ‫ديگر‬ ‫اين درحالي اس��ت که‬ ‫محمد س��عيد سيف‪،‬‬ ‫انجم��ن‬ ‫ريي��س‬ ‫مهندسي دريايي ايران‬ ‫اس��ت‪:‬‬ ‫معتق��د‬ ‫کشتي‌سازي در ايران با استانداردهاي جهاني‬ ‫انجام مي‌ش��ود و م��ا برخالف س��اير صنايع‬ ‫اس��تانداردمان بين‌المللي است و کشور ما در‬ ‫صنعت کشتي‌سازي قابل رقابت با کشورهاي‬ ‫ديگر اس��ت و مسئله تنها مش��کل نقدينگي‬ ‫اس��ت‪ .‬وي ب��ا تاکي��د ب��ر تبعات مش��کالت‬ ‫نقدينگ��ي در خري��د کش��تي داخ��ل گفت‪:‬‬ ‫خري��دار عالقه ن��دارد در اي��ن صنعت دچار‬ ‫مش��کل شود و ترجيح مي‌دهد براي خروج از‬ ‫مش��کالت نقدينگ��ي کش��تي را به‌ص��ورت‬ ‫فاينانس از خارج کشور خريداري کند‪.‬‬ ‫‹ ‹برگ�زاري جلس�ه مش�ترک بي�ن‬ ‫خريداران و سازندگان‬ ‫اما حس��ن تيمورت��اش‪ ،‬دبي��رکل اتحاديه‬ ‫مالکان کش��تي نظر ديگري دارد‪ .‬وي با قبول‬ ‫توان فنی و فناوري ايران در س��اخت کشتي‬ ‫ل حاض��ر در صنايع دريايي‬ ‫‌مي‌گويد‪ :‬درح��ا ‌‬ ‫کشور پيچيدگي وجود دارد؛ به‌طوري که اگر‬ ‫ما از ش��رکت‌هاي کشتي‌ساز داخلي بخواهيم‬ ‫کش��تي خريداري کنيم‌‪ ،‬مش��کل در زمان‌بر‬ ‫بودن ساخت سفارش است؛ درنهايت کشتي‬ ‫را مي‌سازند ولي با ‪‌۱۰‬برابر زمان‪.‬‬ ‫به اعتقاد من بايد جلس��ه‌اي مشترک بين‬ ‫خريداران و سازندگان کشتي برگزار شود و‬ ‫آنها بگويند چه مدل کشتي‌هايي مي‌سازند و‬ ‫در چه زماني و ما هم بگوييم چه مي‌خواهيم‬ ‫و در چه زماني تا درنهايت به توافق برس��يم‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه گف��ت‪ :‬ش��رکت کش��تيراني‬ ‫جمه��وري اس�لامي ايران تعدادی کش��تي‬ ‫از چي��ن خري��داري ک��رد و ‪ ۶‬ماهه تحويل‬ ‫گرف��ت در صورتي که همين سفارش��ات را‬ ‫ش��رکت‌هاي داخل��ي پس از دو س��ال هنوز‬ ‫تحويل نداده‌اند‪.‬‬ ‫تيمورت��اش گفت‪ :‬با‬ ‫توج��ه ب��ه ش��رايط‬ ‫تحريم الزم اس��ت تا‬ ‫نياز داخلي در صنعت‬ ‫کشتي‌س��ازي درست‬ ‫ترس��يم ش��ود و در جهت رفع اي��ن نيازها‬ ‫حرکت کرد‪ .‬ما مي‌توانيم حداقل در س��طح‬ ‫منطقه خود در برخي از قطعات کشتي نشان‬ ‫(برند)‌سازي کنيم و از سوي ديگر سازندگان‬ ‫کشتي توانايي خود و زمان ساخت کشتي را‬ ‫مشخص کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹نبود زبان مش�ترک بين سازندگان و‬ ‫خريداران‬ ‫اگرچه صنعت کشتي‌س��ازي با مش��کالت‬ ‫فراواني روبه‌روس��ت اما هرگز نبايد فراموش‬ ‫کرد که اين صنعت با داشتن ‪ ۴۸۰۰‬کيلومتر‬ ‫م��رز آب��ي (ب��ا احتس��اب جزاير) کش��ور از‬ ‫ظرفيت بااليي برخوردار اس��ت و سازندگان‬ ‫ما در بخ��ش بازار داخل��ي و خارجي منافع‬ ‫بس��ياري دارند‪ .‬صنعت کشتي‌س��ازي ايران‬ ‫مانند بس��ياري از صناي��ع ديگر همچنان در‬ ‫حال آزمون و خطاست و نکته اينجاست که‬ ‫استراتژي ثابتي در طول اين سال‌ها پيگيري‬ ‫نش��ده است و پس از گذشت ‪ ۴۰‬سال هنوز‬ ‫بخش بازار و بخش س��اخت کشتي‌س��ازي‬ ‫زبان مشترکي ندارند و نياز هر يک و توانايي‬ ‫هرکدام براي يکديگر مشخص نيست و اين‬ ‫درحالي اس��ت که قبل از اج��راي هر ايده و‬ ‫فک��ر بايد به اتخاذ تدابي��ر الزم‪ ،‬برنامه‌ريزي‬ ‫و بررس��ي راهکارهاي مديريتي اقدام کرد و‬ ‫منطقي نيس��ت در بازار جهاني براي ساخت‬ ‫يک کشتي چند سال وقت صرف شود‪.‬‬ ‫مسکن در تهران ‪ ۶‬درصد گران شد‬ ‫مرکز آم��ار ايران اعالم کرد که در پاييز ‪۹۳‬‬ ‫متوس��ط قيمت فروش ه��ر مترمربع زيربناي‬ ‫مس��کوني در تهران ‪ ۴۰۰۴۷‬ه��زار ريال بوده‬ ‫که نس��بت به پاييز س��ال گذشته ‪ 6/2‬درصد‬ ‫افزاي��ش ياف��ت‪ ،‬همچني��ن معام�لات اجاره‬ ‫مس��کن در پايتخت نسبت به تابستان امسال‬ ‫‪ 29/4‬درصد کاهش يافت‪.‬‬ ‫متوسط قيمت فروش هر مترمربع زمين يا‬ ‫زمين ساختمان‌هاي مسکوني کلنگي معامله‬ ‫ش��ده در پايي��ز امس��ال از طري��ق بنگاه‌هاي‬ ‫معامالت ملکي در ش��هر تهران ‪ 44104‬هزار‬ ‫ريال بوده که نس��بت به تابستان امسال ‪4/9‬‬ ‫درصد و نس��بت به فصل مشابه سال قبل ‪1/1‬‬ ‫درصد‪ ،‬افزايش داشته است‪.‬‬ ‫همچني��ن تعداد معامالت ف��روش زمين يا‬ ‫زمين ساختمان‌هاي مس��کوني کلنگي انجام‬ ‫ش��ده از طريق بنگاه‌ه��اي معامالت ملکي در‬ ‫شهر تهران نس��بت به فصل مشابه سال قبل‬ ‫‪ 22/7‬درصد کاهش و نس��بت به فصل مشابه‬ ‫سال قبل ‪ 3/5‬درصد‪ ،‬افزايش داشته است‪.‬‬ ‫در ميان مناطق ‪ 22‬گانه ش��هرداري تهران‪،‬‬ ‫بيشترين متوسط قيمت فروش يک مترمربع‬ ‫زمین يا زمين ساختمان‌هاي مسکوني کلنگي‬ ‫معامله ش��ده ‪ 89594‬هزار ريال در منطقه ‪3‬‬ ‫و کمتري��ن آن ح��دود ‪ 14324‬هزار ريال در‬ ‫منطقه ‪ 20‬بوده است‪.‬‬ ‫تغييرات قيمت ف��روش هر متر مربع زمين‬ ‫يا زمين س��اختمان‌هاي مس��کوني کلنگي در‬ ‫معامالت انجام شده‪ ،‬بين حداقل ‪ 1000‬هزار‬ ‫ريال در منطقه ‪ 20‬و حداکثر ‪ 239888‬هزار‬ ‫ريال در منطقه يک بوده است‪.‬‬ ‫همچنين از کل معامالت انجام ش��ده براي‬ ‫فروش زمين يا زمين ساختمان‌هاي مسکوني‬ ‫کلنگي در مناطق ‪22‬گانه ش��هرداري تهران‪،‬‬ ‫منطقه ‪ 2‬با ‪ 8/5‬درصد‪ ،‬داراي بيشترين سهم‬ ‫و منطقه ‪ 21‬با ‪ ./9‬درصد‪ ،‬داراي کمترين سهم‬ ‫مي‌باشند‪.‬‬ ‫‹ ‹افزايش ‪ 5/9‬درصدي متوس�ط قيمت‬ ‫فروش واحد مسکوني در تهران‬ ‫بر اس��اس گزارش مرکز آمار ايران متوسط‬ ‫قيمت فروش هر مترمربع زيربناي مس��کوني‬ ‫معامل��ه ش��ده از طريق بنگاه‌ه��اي معامالت‬ ‫ملکي در ش��هر تهران ‪ 40047‬هزار ريال بوده‬ ‫اس��ت که نس��بت به فصل قب��ل ‪5/9‬درصد و‬ ‫نسبت به فصل مش��ابه سال قبل ‪ 6/2‬درصد‪،‬‬ ‫افزايش داشته است‪.‬‬ ‫همچني��ن تعداد معامالت ف��روش زيربناي‬ ‫مس��کوني انج��ام ش��ده از طري��ق بنگاه‌هاي‬ ‫معام�لات ملکي در ش��هر تهران نس��بت به‬ ‫تابس��تان امس��ال ‪ 13/3‬درص��د کاه��ش و‬ ‫نس��بت به پاييز سال گذش��ته ‪ 38/4‬درصد‪،‬‬ ‫افزايش داش��ته اس��ت‪ .‬در مي��ان مناطق ‪22‬‬ ‫گانه ش��هرداري تهران‪ ،‬بيش��ترين متوس��ط‬ ‫قيمت فروش يک متر مربع زيربناي مسکوني‬ ‫معامله ش��ده ‪ 83311‬هزار ري��ال در منطقه‬ ‫ي��ک و کمتري��ن آن ‪ 19951‬ه��زار ريال در‬ ‫منطقه ‪ 18‬بوده است‪ .‬تغييرات قيمت فروش‬ ‫هر متر مربع زيربناي مس��کوني در معامالت‬ ‫انجام ش��ده‪ ،‬بين حداقل ‪ 6486‬هزار ريال در‬ ‫منطق��ه ‪ 12‬و حداکثر ‪ 239596‬هزار ريال در‬ ‫منطقه ‪ 2‬بوده است‪ .‬همچنين از کل معامالت‬ ‫انجام ش��ده براي فروش زيربناي مسکوني در‬ ‫مناطق ‪ 22‬گانه شهرداري تهران‪ ،‬منطقه ‪ 5‬با‬ ‫‪ 12‬درصد داراي بيشترين سهم و منطقه ‪22‬‬ ‫با ‪ ./9‬درصد‪ ،‬داراي کمترين سهم مي‌باشند‪.‬‬ ‫‹ ‹کاه�ش ‪ 29‬درصدي معاملات اجاره‬ ‫در تهران‬ ‫متوس��ط مبل��غ اج��اره ماهانه به‌ع�لاوه ‪3‬‬ ‫درص��د وديعه پرداختي ب��راي اجاره يک متر‬ ‫مربع زيربناي مس��کوني معامله شده از طريق‬ ‫بنگاه‌ه��اي معام�لات ملکي در ش��هر تهران‬ ‫‪ 190466‬ري��ال بود که نس��بت به فصل قبل‬ ‫‪ 3/8‬درصد و نس��بت به پاييز سال قبل ‪10/2‬‬ ‫درصد افزايش داش��ته اس��ت‪ .‬تعداد معامالت‬ ‫اجاره زيربناي مس��کوني انجام شده از طريق‬ ‫بنگاه‌ه��اي معام�لات ملکي در ش��هر تهران‬ ‫نس��بت به فصل قب��ل ‪ 29/4‬درصد کاهش و‬ ‫نسبت به فصل مش��ابه سال قبل ‪ 5/4‬درصد‪،‬‬ ‫افزايش داشته است‪.‬‬ ‫در ميان مناطق ‪ 22‬گانه ش��هرداري تهران‪،‬‬ ‫بيشترين مبلغ اجاره ماهانه به عالوه ‪ 3‬درصد‬ ‫وديع��ه پرداختي ب��راي اجاره ي��ک مترمربع‬ ‫زيربناي مسکوني معامله شده ‪ 318515‬ريال‬ ‫در منطقه يک و کمتري��ن آن در منطقه ‪19‬‬ ‫با ‪ 99538‬بوده اس��ت‪ .‬تغيي��رات مبلغ اجاره‬ ‫ماهانه به‌عالوه ‪ 3‬درصد وديعه پرداختی براي‬ ‫ه��ر مترمربع زيربناي مس��کوني در معامالت‬ ‫انجام ش��ده بي��ن حداق��ل ‪ 22461‬ريال در‬ ‫منطقه ‪ 20‬و حداکثر ‪925926‬ريال در منطقه‬ ‫‪ 3‬بوده است‪.‬‬ ‫همچني��ن از کل معامالت اج��اره زيربناي‬ ‫مس��کوني در مناط��ق ‪ 22‬گان��ه ش��هرداري‬ ‫تهران‪ ،‬منطقه ‪ 5‬با ‪14‬درصد‪ ،‬بيش��ترين سهم‬ ‫و منطق��ه ‪ 22‬با ‪ 1/3‬درص��د‪ ،‬داراي کمترين‬ ‫سهم مي‌باشند‪.‬‬ ‫خبر خوان‬ ‫رشد ‪ 2/8‬درصدی‬ ‫صنعت ساخت‌وساز ایران‬ ‫بیزینس مانیتور رش��د صنعت ساخت‌وساز ایران‬ ‫در س��ال ‪۲۰۱۴‬م را ‪ ۲/۸‬درصد برآورد و پیش‌بینی‬ ‫کرد این صنعت در سال ‪۲۰۱۵‬م رشد ‪ ۱/۶‬درصدی‬ ‫را تجربه کند‪.‬‬ ‫بیزین��س مانیتور در گزارش��ی نوش��ت‪ :‬به دلیل‬ ‫کاه��ش قیم��ت نفت‪ ،‬م��ا پیش‌بین��ی خودمان از‬ ‫صنعت ساخت‌وس��از ایران در س��ال ‪۲۰۱۵‬م را از‬ ‫رشد واقعی ‪ ۲/۸‬درصد قبلی‪ ،‬به ‪ ۱/۶‬درصد کاهش‬ ‫داده‌ایم‪ .‬کاهش درآمد دولت سرمایه‌گذاری عمومی‬ ‫در زیرس��اخت‌ها را محدودتر خواهد کرد و فضای‬ ‫کس��ب‌وکار ضعیف در ایران نی��ز همچنان موجب‬ ‫کاهش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی خواهد شد‪.‬‬ ‫در ادام��ه این گ��زارش آمده‪ ،‬برآورد ما از رش��د‬ ‫صنعت ساخت‌وس��از در س��ال ‪۲۰۱۴‬م ‪ ۲/۸‬درصد‬ ‫اس��ت و ما انتظار داریم که این صنعت در ‪ ۵‬سال‬ ‫آینده به طور متوسط ‪ ۳/۴‬درصد رشد کند‪.‬‬ ‫در بخش مس��کونی نیز معتقدیم که قیمت‌ها در‬ ‫ماه‌های آینده باال باقی خواهد ماند که بیشتر ناشی‬ ‫از نبود واحد‌های ساخت مسکن مناسب است‪.‬‬ ‫عالوه بر شرکت‌های چینی و روسی‪ ،‬شرکت‌های‬ ‫ساخت‌وس��از عرب‪ ،‬فرانس��وی‪ ،‬ترک و کره‌ای نیز‬ ‫نس��بت به بازگشت به بازار زیرس��اخت‌های ایران‬ ‫ابراز تمایل کرده‌اند‪.‬‬ ‫برنامه زمینگیر کردن تجارت‬ ‫خارجی ایران شکست خورد‬ ‫مدیرعامل کش��تیرانی جمهوری اسالمی ایران با‬ ‫اش��اره به اعمال تحریم‌های گس��ترده برای توقف‬ ‫بخش تجارت کش��ور گفت‌‪ :‬با وج��ود تحریم‌های‬ ‫مختل��ف از جمل��ه بیمه و موسس��ات رده‌‌بندی‪ ،‬با‬ ‫اقدام��ات به‌موق��ع برنامه زمینگیر ک��ردن تجارت‬ ‫خارجی کشور شکست خورد‪.‬‬ ‫محمدحس��ین داجمر در گفت‌وگو با تس��نیم با‬ ‫یادآوری اینکه موسس��ه آموزشی کشتیرانی که در‬ ‫س��ال ‪ 68‬تاسیس شده س��هم عمده‌ای از آموزش‬ ‫دریان��وردان و متخصصان دریایی را بر عهده دارد‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬قبال ص��دور گواهینامه‌های مختلف در‬ ‫خ��ارج انجام می‌ش��د که هم‌اکن��ون در داخل این‬ ‫گواهینامه‌ها صادر می‌شود‪.‬‬ ‫وی بی��ان ک��رد‌‪ :‬ب��ا وج��ود جری��ان تحریم‌ها و‬ ‫تهدیدهای چند س��ال اخیر ن��اوگان ملی که برای‬ ‫زمینگیر کردن تجارت خارجی کش��ور انجام شد‪،‬‬ ‫خوشبختانه با اقدامات به‌موقع این برنامه شکست‬ ‫خورد‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه بیمه‌های بین‌المللی‪ ،‬بازار‬ ‫ای��ران را ترک کردند‪ ،‬تصریح ک��رد‪ :‬پس از خروج‬ ‫بیمه‌ها‪ ،‬بیمه ‪ P&I‬کشتی‌ها را در ایران راه‌اندازی‬ ‫کردیم که دولت یک‌میلیارد دالر به‌عنوان پشتوانه‬ ‫بیمه‌ه��ا در بان��ک مرکزی س��پرده‌گذاری کرد‪ .‬به‬ ‫دنبال این اقدام هم‌اکنون بیمه‌های مس��تقل قوی‬ ‫در داخل کش��ور داریم و بس��یاری از کش��ورهایی‬ ‫که با آنها در ارتباط هس��تیم‪ ،‬این بیمه‌ها را قبول‬ ‫می‌کنند‪.‬‬ ‫تحریم دوباره شرکت ملی‬ ‫نفتکش از سوی اتحادیه اروپا‬ ‫اتحادیه اروپا ش��رکت ملی نفتک��ش ایران را که‬ ‫توانس��ته بود حک��م لغو تحریم خ��ود را از مراجع‬ ‫قضای��ی اروپ��ا به‌دس��ت آورد دوباره در فهرس��ت‬ ‫تحریم‌ها قرار داد‪.‬‬ ‫به گزارش تسنیم ش��رکت ملی نفتکش ایران از‬ ‫س��ال ‪2012‬م تحت تحریم‌های اتحادیه اروپا قرار‬ ‫داشت اما در جوالی سال گذشته دادگاهی در اروپا‬ ‫حک��م داد که هیچ زمینه‌ای برای نگه‌داش��تن این‬ ‫شرکت در فهرس��ت تحریم‌های ایران وجود ندارد‪.‬‬ ‫این شرکت در ماه اکتبر اعالم کرد تحریم‌های اروپا‬ ‫علیه آن لغو شده است‪.‬‬ ‫ق��راردادن دوباره نام این ش��رکت در فهرس��ت‬ ‫تحریم‌ها در حالی اس��ت که به عقیده کارشناسان‬ ‫این اقدام مغایر با توافق هسته‌ای موقتی است که از‬ ‫ژانویه ‪2014‬م به اجرا گذاشته شده است‪.‬‬ ‫در این توافق موقت تاکید ش��ده اس��ت که نباید‬ ‫تحریم جدیدی علیه ایران از سوی اتحادیه اروپا یا‬ ‫امریکا وضع شود‪.‬‬ ‫ش��رکت ملی نفتکش ایران ب��رای جلوگیری از‬ ‫تحریم دوباره خود ب��ه مراجع قضایی انگلیس نیز‬ ‫مراجع��ه کرده ب��ود اما این مراجع ب��ه نفع تحریم‬ ‫دوباره این شرکت رای داده بودند‪.‬‬ ‫نیکوالس گری��ن‪ ،‬قاضی دادگاه عالی انگلیس در‬ ‫پاس��خ به دادخواست این شرکت گفت‪ :‬دولت‌های‬ ‫اروپایی حق دارند ش��رکت مل��ی نفتکش ایران را‬ ‫دوب��اره و بالفاصله در فهرس��ت ش��رکت‌ها و افراد‬ ‫تحت تحریم قرار دهند‪.‬‬
‫صنعت روز‬ ‫مراحل تولید ظروف چینی‬ ‫در ایران‬ ‫ظروف چینی غذاخ��وری به فرآورده‌هایی از صنعت‬ ‫س��رامیک اطالق می‌ش��ود که امروزه ایران در زمینه‬ ‫حجم تولید این محص��والت مقام دوم دنیا را به خود‬ ‫اختصاص داده و از لحاظ کیفیت نیز با بهترین اجناس‬ ‫دنیا رقاب��ت دارد‪ .‬ظروف چینی که در بازار به‌دس��ت‬ ‫مصرف‌کننده می‌رس��د در کارخانه ‪ ۱۵‬مرحله را طی‬ ‫کرده ت��ا به این ش��کل درآمده ‪ ،‬این مراحل ش��امل‬ ‫آماده‌سازی مواد اولیه‪ ،‬آماده‌سازی دوغاب‪ ،‬ریخته‌گری‪،‬‬ ‫خشک کردن‪ ،‬قالب‌سازی‪ ،‬پخت بیسکویت‪ ،‬لعاب‌زنی‪،‬‬ ‫ساخت دوغاب‪ ،‬فیلتر پرس‪ ،‬اکسترود کردن‪ ،‬فرم‌دهی‬ ‫پرس‪ ،‬پخت لعاب‪ ،‬دکور زنی‪ ،‬پخت دکور‪ ،‬درجه‌بندی‪،‬‬ ‫بس��ته‌بندی می‌ش��ود‪ .‬همچی��ن فرآیند کل��ی تولید‬ ‫محصول براساس موارد زیر طبقه بندی می‌شود‪:‬‬ ‫‪-۱‬آماده‌س�ازی م�واد اولی�ه‪ :‬مواد اولیه س��خت‬ ‫بدنه (فلدس��پات وکوارتز) در آسیاب‌های گلوله‌ای نرم‬ ‫و تبدی��ل به دوغاب وپس از تایید آزمایش��گاه از نظر‬ ‫فرمول وویس��کوزیته و سایر مش��خصات دوغاب روی‬ ‫س��رند تخلیه ش��ده و مواد خارجی س��رند به بالنجر‬ ‫منتقل می‌ش��وند‪ .‬در بالنجر سایر مواد اولیه نرم اضافه‬ ‫می‌ش��وند و دوغاب هم زده می‌ش��ود تا به مشخصات‬ ‫فنی (ویس��کوزیته‪ ،‬چگالی و‪ ).....‬فرموالسیون مطلوب‬ ‫برس��د‪ .‬س��پس بالنجرروی الک مغناطیس��ی تخلیه‬ ‫می‌ش��ود تا مواد درشت یا آهنی آن جدا شود دوغاب‬ ‫تصفیه ش��ده برای جا افت��ادن در مخازنی به مدت دو‬ ‫روز نگهداری می‌شود‪.‬‬ ‫‪ -۲‬فرم‌ده�ی و ریخته‌گری‪ :‬دوغ��اب جاافتاده را‬ ‫برای تولید ظروف بااشکال پیچیده مثل قوری‪ ،‬گلدان‬ ‫و‪ ...‬در قالب‌های گچی که در کارخانه ساخته می‌شود‬ ‫ریخته‌گری می‌کنند ش��کل خارجی ظروف مثل قالب‬ ‫و داخ��ل آنها پر از مواد اولیه اس��ت پس از مدتی که‬ ‫جدار بیرونی ظروف خش��ک شد قالب‌ها را برگردانده‬ ‫درون قالب‌ها را خالی می‌کنند و جدار باقیمانده پس‬ ‫از خشک شدن از قالب جدا شده و برای خشک کردن‬ ‫و پخت فرستاده می‌شوند‪ .‬ظروف دور ساده با ماشین‬ ‫نرم شکل داده می‌ش��ود‪ .‬برای تامین خمیر مورد نیاز‬ ‫ماش��ین فرم دوغاب را توسط ماش��ین پرس آبگیری‬ ‫می‌کنن��د و خمیر حاصل در دس��تگاه اکس��ترودر –‬ ‫اس��توانه‌هایی به قطر مورد نیاز ظروف به نام کالباس‬ ‫تبدیل می‌ش��ود ‪-‬کالباس به طول‌های مناسب بریده‬ ‫ش��ده و در دس��تگاه فرم‌دهی قرار می‌گیرد‪ .‬طرز کار‬ ‫ماشین مثل چرخ‌های کوزه‌گری است‪.‬‬ ‫‪ -۳‬پخت اولی�ه و لعاب‌زنی‪ :‬پخت لعاب ظروف‬ ‫پس از فرم‌دهی در تجهیزات خش��ک کن با دمنده‬ ‫هوای گرم قرار می‌گیرند‪ .‬پس از خشک شدن ظروف‬ ‫خش��ک ش��ده در کوره بیس��کویت با دمای ‪۱۱۰۰‬‬ ‫درجه س��انتی‌گراد پخته و س��پس ب��رای لعاب‌زنی‬ ‫اس��تفاده می‌شوند‪ .‬لعاب به روش تولید دوغاب بدنه‬ ‫تولید شده و ظروف تخت توسط پیستوله لعاب‌کاری‬ ‫شده و ظروف با سطوح مخفی توسط غوطه‌وری در‬ ‫مخزن لعاب‪ ،‬لعاب‌کاری می‌ش��وند‪ .‬پس از خش��ک‬ ‫ش��دن لعاب محص��والت برای پخت لع��اب به کوره‬ ‫فرس��تاده می‌ش��وند و تا دمای ‪ ۱۳۰۰‬درجه حرارت‬ ‫می‌بینند‪ .‬محصول این مرحله چینی سفید نام دارد‪.‬‬ ‫‪ -۴‬دکورزن�ی و مراحل تکمیلی‪ :‬چینی س��فید‬ ‫توس��ط عکس برگ��ردان نس��وز و قلم و رن��گ تزئین‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬به منظ��ور تثبیت دکور پ��س از ظروف‌زنی‬ ‫دکور پخته می‌ش��ود این عمل توس��ط کوره دکور در‬ ‫دمای حدود ‪ ۶۰۰‬درجه انجام می‌ش��ود‪ .‬ظروف آماده‬ ‫درجه‌بندی و دس��ته‌بندی می‌ش��وند و برای فروش به‬ ‫انبار محصول ارسال می‌شوند‪ .‬الزم به توضیح است که‬ ‫دوغاب اضافه و برگش��تی از قسمت لعاب پس از اینکه‬ ‫درصد مواد الزم آن تامین ش��د و به تایید آزمایش��گاه‬ ‫رسید دوباره به مخازن نگهداری دوغاب اضافه می‌شود‪.‬‬ ‫همچنین قالب‌های گچی در فرآیند توس��ط قس��مت‬ ‫قالب‌سازی موسوم به قالب مادر ساخته می‌شود‪.‬‬ ‫‹ ‹ ویژگ�ی چین�ی درج�ه ی�ک ب�رای هت�ل و‬ ‫رستوران‬ ‫یکی از مشتریان عمده این گونه محصوالت هتل‌ها و‬ ‫رستوران‌ها هستند که ظروف چینی جزو وسایل مهم‬ ‫و ضروری‌شان محسوب می‌ش��ود و به طور قطع باید‬ ‫دارای کیفیت خاصی باشد تا مورد استفاده این اصناف‬ ‫قرار بگی��رد‪ .‬از جمله ویژگی‌هایی ک��ه ظروف چینی‬ ‫درجه یک در هتل‌ها و رس��توران‌ها استفاده می‌شود‬ ‫این است که نباید این ظروف دفرمه باشد‪ ،‬ظروف باید‬ ‫لبه ضخیم داشته باش��د و مقاومت‌شان دربرابر ضربه‬ ‫(به ازای هر میلیمتر ضخامت ‪ ۲۲‬درصد کیلوگرم نیرو‬ ‫بر س��انتیمترمربع)‪ ،‬تغییر رنگ و آتش سیگار‪ ،‬تغییر‬ ‫ناگهانی دما ‪ ۲۰۰‬ـ ‪ ۱۸۰‬درجه س��انتی‌گراد باال باشد‪.‬‬ ‫از ویژگی‌های جنس درجه یک ظروف چینی می‌توان‬ ‫به وزن مناس��ب هر قطعه (س��بک‌تر)‪ ،‬شکل هندسی‬ ‫مناس��ب برای موارد مصرفی خ��اص‪ ،‬ضدخش بودن‪،‬‬ ‫پایداری در برابر مواد ش��یمیایی‪ ،‬شفاف و سفید بودن‬ ‫لعاب‪ ،‬جذب آب صفر (در حالت چینی)‪ ،‬قابل استفاده‬ ‫در فر‪ ،‬آون‪ ،‬میکرو ویو‪ ،‬ظرفشویی اشاره کرد‪.‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‌شنبه ‪ 25‬بهمن ‪ 24- 1393‬ربیع‌الثانی ‪ 14 -1436‬فوریه ‪ -2015‬شماره ‪ -156‬پیاپی ‪1474‬‬ ‫در گفت‌وگوی اختصاصی‬ ‫صنعت‬ ‫‪industry@smtnews.ir‬‬ ‫با رییس انجمن صنایع چینی ایران مطرح شد‬ ‫چینی ایرانی حریف «چینی» چینی‬ ‫تامین ‪100‬درصدی نیاز بازار چینی با تولیدات داخلی‬ ‫محمدحس�ن سیدزاده‪ -‬گروه صنعت‪ :‬صنعت چینی ایران یکی از‬ ‫صنایعی است که پس از انقالب اسالمی با پیشرفت‌های چشمگیری‬ ‫همراه ب�وده و حرف‌های زیادی در دنیا برای گفتن داش�ته اس�ت‪.‬‬ ‫درحال‌حاض�ر ای�ران با تولید ح�دود ‪ ۵۰‬هزار تن در س�ال دومین‬ ‫€ €صنع�ت چین�ی ای�ران درحال‌حاض�ر در چ�ه‬ ‫وضعیتی ق�رار دارد و میزان تولی�دات این صنعت‬ ‫چگونه است؟‬ ‫کارخانه‌ه��ای چینی بعد از انق�لاب در مجموع به ‪۲۵‬‬ ‫واح��د رس��یدند که در س��ال حدود ‪ ۷۵‬ه��زار تن تولید‬ ‫ظروف چینی داش��تند به‌طوری که ای��ران پس از چین‬ ‫دومی��ن حجم تولید ظ��روف چینی در دنی��ا را به خود‬ ‫اختصاص داده اس��ت‪ .‬متاسفانه در س��ال‌های ‪ ۸۳‬تا ‪۹۰‬‬ ‫ح��دود ‪ ۱۶‬واحد تولیدکننده چینی تعطیل ش��دند زیرا‬ ‫واحدهای کوچکتر و کم ظرفیت‪ ،‬به علت واردات از چین‬ ‫و کشورهای دیگر‪ ،‬نتوانستند خود را با بازار تطبیق دهند‬ ‫که مجبور به تعطیلی ش��دند‪ .‬از آنجای��ی که بازار داخل‬ ‫بسیار رقابتی اس��ت‪ ،‬برخی واحد‌ها توان رقابت نداشتند‬ ‫و ای��ن روند باعث ش��د که حدود ‪ ۷‬تا ‪۸‬ه��زار نفر بیکار‬ ‫ش��وند‪ .‬اما از س��وی دیگر ‪ ۹‬واحد باقی مانده‪ ،‬کیفیت و‬ ‫ظرفیت خود را در این سال‌ها افزایش دادند به‌طوری که‬ ‫درحال‌حاض��ر این واحدها حدود ‪ ۴۵‬تا ‪۵۰‬هزار تن تولید‬ ‫در سال دارند اما با این وجود هنوز در حجم تولید صنایع‬ ‫چینی دارای مقام دوم هستیم‪.‬‬ ‫€ €وضعی�ت ب�ازار ای�ن صنع�ت چگونه اس�ت و‬ ‫قیمت‌گذاری این محصوالت چگونه انجام می‌شود؟‬ ‫بازار صنای��ع چینی‪ ،‬فضای رقابت��ی دارد و از این نظر‬ ‫می‌تواند تبدی��ل به الگو‌های دیگر صنایع ش��ود‪ .‬در این‬ ‫شرایط طبیعی است که قیمت‌ها به شدت رقابتی هستند‬ ‫و مصرف‌کنن��ده از این جهت کاملا منتفع می‌ش��ود‪ .‬این‬ ‫در حالی اس��ت که در س��ال‌های اخیر با وجود تورم ‪۳۰‬‬ ‫تا ‪۴۰‬درصدی و افزایش قیم��ت ارز در خرید مواد اولیه‪،‬‬ ‫قیمت‌ها تنه��ا حدود ‪ ۲۰‬ت��ا ‪۳۰‬درصد بیش��تر افزایش‬ ‫نداش��تند که این امر باعث وارد ش��دن فش��ار بیشتر به‬ ‫واحدهای تولیدی ش��ده اس��ت‪ .‬همچنی��ن این صنعت‬ ‫اشتغالزایی زیادی دارد به‌طوری که واحد صنعتی چینی‬ ‫زرین به تنهایی برای ‪ ۱۳۰۰‬نفر اش��تغال مستقیم ایجاد‬ ‫کرده اس��ت‪ .‬از س��وی دیگر به دلیل در اختیار قرار دادن‬ ‫کاال به تاجران نیز‪ ،‬هزاران اش��تغال غیرمس��تقیم ایجاد‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬از نظر کیفیت نیز این صنعت در سال‌های‬ ‫اخیر پیش��رفت‌های بسیاری داش��ته است به گونه‌ای که‬ ‫اکن��ون کیفیت چین��ی ایران با بهتری��ن اجناس آلمانی‬ ‫برابری می‌کن��د‪ .‬به‌عنوان مثال چین��ی زرین تاکنون ‪۳‬‬ ‫دوره واحد نمونه صادرات ملی شده است‪.‬‬ ‫€ €سهم تولیدات داخلی در بازار داخلی و همچنین‬ ‫سهم ایران در بازارهای جهانی به چه میزان است؟‬ ‫تقریبا ‪ ۱۰۰‬درصد بازار داخل با تولید س��االنه ‪۴۵‬هزار‬ ‫تن تامین می‌شود‪ .‬البته فراز و نشیب‌هایی وجود دارد که‬ ‫نمونه آن رکود تورمی اقتصاد کشور است که این صنعت‬ ‫نیز از این مس��ئله مستثنا نبوده اس��ت‪ .‬اکنون انبارهای‬ ‫صنعت چینی ایران پر از محصوالت تولیدی اس��ت البته‬ ‫ح��دود ‪ ۵‬تا ‪۱۰‬درصد نیاز چینی کش��ور نی��ز از طریق‬ ‫واردات تامی��ن می‌ش��ود اما تولید واحد‌ه��ای داخلی به‬ ‫اندازه‌ای است که بخشی از تولیدات ایرانی به کشور‌های‬ ‫همجوار صادر می‌شود‪.‬‬ ‫€ €تحریم‌ه�ا تا چه ان�دازه در صادرات این صنعت‬ ‫نقش داشته است؟‬ ‫بی‌ش��ک تحریم‌ها تاثیرگذار بوده اس��ت‪ .‬ب��رای نمونه‬ ‫چینی زرین در سال‌های گذش��ته تقریبا حدود ‪۳۰‬هزار‬ ‫کشور تولید‌کننده صنعت چینی دنیاست‪ .‬برای بررسی این صنعت‬ ‫ب�ه س�راغ فردی رفتی�م که نیم ق�رن تجربه در ای�ن صنعت دارد‪،‬‬ ‫عباس�علی قصاعی‪ ،‬بنیانگذار کارخانه چین�ی زرین‪ ،‬رییس انجمن‬ ‫صنای�ع چینی ایران‪ ،‬عضو هیات نمایندگان ات�اق بازرگانی ایران و‬ ‫عضو هیات‌رییس�ه اتاق بازرگانی و صنایع ایران و آلمان اس�ت‪ .‬در‬ ‫این گفت‌وگو به بررس�ی بیش�تر وضعیت و مشکالت صنعت چینی‬ ‫ایران و ف�روش ظروف چینی ایران با نش�ان(برند)‌های اروپایی در‬ ‫کشور‌های دیگر پرداخته‌ایم که در ادامه می‌خوانید‪:‬‬ ‫فروش کاال با نشان(برند) اروپایی یک روش تجاری است‪.‬‬ ‫درحال‌حاضرچین‪۹۰‬درصدتولیداتخودرابانشان‌‌های‬ ‫مشتریانشتولیدمی‌کند‪.‬بنابراینواحد‌هایصنعتیکههنوز‬ ‫صاحبنشاننیستندیاکشور‌هاییهمچونایرانکهصادرات‬ ‫ضعیفی دارند از این روش برای صادرات استفاده می‌کنند‪.‬‬ ‫س��رویس ‪ ۱۲‬نفره در س��ال به ترکیه صادرات داشت اما‬ ‫به دلیل تحریم‌های بانکی‪ ،‬صادرات آن کمتر شده است‪.‬‬ ‫همچنین به‌دلیل تحریم‌ها اختالل سیس��تم بانکی کشور‬ ‫در خارج و بس��ته شدن سیستم س��وئیفت نیز مشکالت‬ ‫زی��ادی ب��رای این صنعت ایجاد کرده اس��ت ام��ا با این‬ ‫وجود هنوز به کش��ور‌های عراق‪ ،‬افغانستان‪ ،‬گرجستان‪،‬‬ ‫ترکمنس��تان و قزاقستان صادرات داریم به گونه‌ای که با‬ ‫ریال در داخل خرید انجام شده و سپس صادر می‌شود‪.‬‬ ‫€ €س�هم تولید ایران در مقابل چین که بزرگترین‬ ‫تولید‌کننده چینی دنیاست به چه اندازه است؟‬ ‫به‌ط��ور کل��ی زادگاه این صنعت چین ب��وده و نام این‬ ‫صنعت هم از همین کشور گرفته شده است‪ .‬پس طبیعی‬ ‫اس��ت که بزرگتری��ن تولید‌کننده در این زمینه باش��د‪.‬‬ ‫درحال‌حاضر چین به دالیل تاریخی و وجود منابع ارزان‪،‬‬ ‫م��واد اولیه و نیروی انس��انی ارزان و ف��راوان‪ ،‬بزرگترین‬ ‫تولید‌کننده این صنعت به‌ش��مار می‌رود اما مقدار تولید‬ ‫چین هیچ زمانی ش��فاف اعالم نش��ده اس��ت‪ .‬براس��اس‬ ‫برآوردها‪ ،‬س��االنه بیش از یک میلیون تن تولید در چین‬ ‫انجام می‌شود که ایران با تولید ‪۵۰‬هزار تن تقریبا ‪۵‬درصد‬ ‫چین تولید دارد‪ .‬این در حالی اس��ت که کل اروپا س��هم‬ ‫ح��دود ‪۵۰‬هزار تن��ی و ژاپن نیز ‪۱۰‬ه��زار تنی در تولید‬ ‫دارند‪.‬‬ ‫€ €کااله�ای چینی ای�ران با چی�ن تا چ�ه اندازه‬ ‫اختالف قیمت دارد؟‬ ‫صنع��ت چینی ایران از لح��اظ قیمت به صنعت پارچه‬ ‫ش��باهت دارد و از کاالی بس��یار ارزان تا بسیار گران در‬ ‫آن وج��ود دارد و قیمت‌ها نیز بس��تگی ب��ه کیفیت دارد‬ ‫به‌طور میانگین قیمت‌های ایران و چین با یکدیگر برابری‬ ‫می‌کنند اما س��ود چین بیش��تر از ایران است زیرا ایران‬ ‫بیش��تر مواد اولیه خود را از خارج وارد و چین مواد اولیه‬ ‫خود را از داخل تامین می‌کند‪.‬‬ ‫تامين ‪ 75‬درصدي نياز بازار با لوازم خانگي ايراني‬ ‫ايس�نا‪ -‬دبير انجمن توليدکنندگان صنايع لوازم‌خانگي‪ ،‬از رشد صادرات‬ ‫لوازم‌خانگي ايراني در ‪ 7‬س��ال گذش��ته خبرداد و گفت‪ :‬عراق‪ ،‬افغانستان و‬ ‫س��ودان از پرمصرف‌ترين بازارهاي صادراتي ايران هس��تند اما لوازم خانگي‬ ‫ايران��ي به کش��ورهاي ديگر همچ��ون ايتاليا و انگليس هم صادر مي‌ش��ود‪.‬‬ ‫حبي��ب‌اهلل انصاري با بيان اينکه به‌طور متوس��ط ‪ ۷۵‬درصد از نياز داخل به‬ ‫لوازم‌خانگي توسط توليدات داخلي تامين مي‌شود‪ ،‬گفت‪ :‬لوازم‌خانگي شامل‬ ‫‪ 3‬بخ��ش ل��وازم کوچک‪ ،‬بزرگ انرژي‌بر و لوازم‌خانگي غيرانرژي‌بر ش��امل انواع ظروف و‪ ...‬مي‌ش��ود‪.‬انصاري‬ ‫ب��ا تاکيد بر اينکه در برخ��ي از اقالم‪ ،‬توليدات داخلي ‪ ۱۰۰‬درصد نياز کش��ور را تامين مي‌کند‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫کاالهايي مانند بخاري‪ ،‬آبگرمکن‪ ،‬پکيج‌هاي حرارتي و کولر آبي ‪ ۱۰۰‬درصد توليد داخل هس��تند و در اين‬ ‫اقالم اصال واردات نداريم‪ .‬دبير انجمن توليدکنندگان صنايع لوازم خانگي افزود‪ :‬بيش��ترين واردات مربوط به‬ ‫اجاق گاز‪ ،‬يخچال و فريزر‪ ،‬ماشين لباسشويي اتوماتيک‪ ،‬تلويزيون و اتو است که کمترين درصد توليد داخل‬ ‫مرب��وط به اتو مي‌ش��ود که تنها ‪ ۱۰‬درص��د از نياز داخلي را تامين مي‌کند‪ .‬انصاري ب��ا بيان اينکه ما از نظر‬ ‫ل حاضر در توليد اقالم بزرگ وضعيت خوبي‬ ‫ساختار تکنولوژیکی و فني درحال پيشرفت هستيم‪ ،‬گفت‪ :‬درحا ‌‬ ‫داريم تا جايي که در کشور تنها در بخش اجاق گاز به ميزان يک ميليون و ‪ ۲۰۰‬هزار دستگاه توليد داريم‪.‬‬ ‫€ €با توجه به این ش�رایط آیا می‌توان گفت ایران‬ ‫در تهیه مواد اولیه این صنعت به بازار‌های خارجی‬ ‫وابسته است؟‬ ‫ش��اید واژه وابستگی درست نباش��د زیرا ژاپن به‌عنوان‬ ‫یک��ی از بزرگتری��ن تولید‌کننده‌های جه��ان‪ ،‬تمام مواد‬ ‫نفت��ی (انرژی) خود را وارد می‌کن��د‪ .‬اقتصاد دنیا بر پایه‬ ‫دهکده جهانی اداره می‌ش��ود و هیچ کش��ور پیشرفته‌ای‬ ‫نیس��ت که تنها صادرات داش��ته باش��د‪ .‬معموال تفاوت‬ ‫می��ان ص��ادرات و واردات کش��ور‌های پیش��رفته ‪ ۵‬ت��ا‬ ‫‪۱۰‬درصد اس��ت‪ .‬براین اس��اس ایران ب��رای تولید چینی‬ ‫ب��ا کیفی��ت م��واد اولی��ه مناس��ب در اختیار ن��دارد به‬ ‫همی��ن منظ��ور برای تولید ب��ا کیفیت‪ ،‬م��واد اولیه را از‬ ‫غ��رب وارد می‌کن��د که قیمت آن هم ب��رای ایران گران‬ ‫تمام می‌شود‪.‬‬ ‫€ €درحال‌حاض�ر مهم‌تری�ن چالش‌ه�ا و معضالت‬ ‫صنعت چینی ایران چیست؟‬ ‫یکی از مش��کالت اساسی صنعت چینی ایران واردات‬ ‫از کش��ور چین اس��ت اما این معضل نخست نیست زیرا‬ ‫مهم‌ترین مشکل درحال‌حاضر مس��ئله رکود بازار است‪.‬‬ ‫اکنون در پایان س��ال هس��تیم و به ط��ور قطع حقوق و‬ ‫دستمزد کارگران نیز افزایش خواهد یافت و مسئله تامین‬ ‫مالی اهمیت بیش��تری پی��دا می‌کند‪ .‬هرچند که صنعت‬ ‫چینی به نسبت سایر صنایع در وضعیت بهتری قرار دارد‬ ‫اما به‌طور کلی در ‪ ۱۰۰‬س��ال گذش��ته در داخل کش��ور‬ ‫فرهنگ صنعتی ضعیف بوده و مجموعه قوانین اقتصادی‬ ‫کش��ور نیز ضد تولید بوده و هس��ت‪ .‬هر زمان که قیمت‬ ‫نفت افزایش یافت��ه‪ ،‬دولت‌ها به‌ویژه دولت نهم و دهم به‬ ‫تولید بی‌توجه ش��ده‌اند و ارز‌ها را به بانک مرکزی تحویل‬ ‫داده‌اند و بان��ک مرکزی به جای فروش در بازار و تبدیل‬ ‫به ریال‪ ،‬پول چاپ کرده اس��ت که البته این امر در دولت‬ ‫یازدهم متوقف ش��د‪ .‬به دنبال این روند با افزایش حجم‬ ‫پ��ول‪ ،‬تورم باال خواهد رف��ت و به تبع‪ ،‬هزینه تولید برای‬ ‫واحدهای صنعتی نیز افزای��ش پیدا می‌کند و از آنجایی‬ ‫ک��ه معموال قیمت ارز نیز ثابت اس��ت‪ ،‬واردات به‌صرفه‌تر‬ ‫خواه��د بود و صنای��ع مجبور به تعطیلی خواهند ش��د‪.‬‬ ‫همین مس��ائل باعث ش��د تا در دولت نهم و دهم حدود‬ ‫‪ ۱۶‬واحد صنعت چینی تعطیل ش��وند‪ .‬قوانین اقتصادی‬ ‫موج��ود نیز به‌طور کلی ضدتولید هس��تند ک��ه البته در‬ ‫دول��ت یازدهم ب��ا آیین‌نامه‌های اصالح��ی‪ ،‬اوضاع رو به‬ ‫بهبود رفته است‪.‬‬ ‫€ €یک�ی از معضالت این صنعت صادرات س�فید و‬ ‫فروش چینی ایران با نش�ان(برند)‌های اروپایی در‬ ‫کشورهای دیگر است‪ ،‬این مسئله ناشی از چیست؟‬ ‫صادرات چینی س��فید به تناس��ب کل ص��ادرات‪ ،‬رقم‬ ‫چندانی را شامل نمی‌شود‪ .‬ضمن آنکه بسیاری از جوامع‪،‬‬ ‫چینی س��فید را به چینی تزئین ش��ده ترجیح می‌دهند‪.‬‬ ‫چینی س��فید نوعی محصول اس��ت و هیچ اش��کالی در‬ ‫صادرات آن نیس��ت‪ .‬ام��ا در مورد نش��ان باید گفت که‬ ‫چین ‪۹۰‬درصد تولیدات خود را با نش��ان‌‌های مشتریانش‬ ‫تولی��د می‌کند‪ .‬به‌طور مثال کف��ش نایک در چین تولید‬ ‫می‌شود اما با مارک نایک در بازار جهانی‪ ،‬عرضه می‌شود‬ ‫یا گوش��ی‌های آیفون در چین تولید می‌شوند اما با نشان‬ ‫اپ��ل امریکا به فروش می‌رس��ند‪ .‬در واقع صاحب نش��ان‬ ‫بر رون��د تولید و کیفیت‪ ،‬نظ��ارت دارد‪ .‬چینی زرین هم‬ ‫سال‌هاست برگرفته از همین سیاست‪ ،‬ظروف چینی خود‬ ‫را با نشان مشتریانش در بازارهای جهانی عرضه می‌کند‪.‬‬ ‫برای کشور‌ها مهم صادرات است البته اگر نشان خوش‌نام‬ ‫داشته باشند نیازی به این کار نیست‪.‬‬ ‫€ €یعنی ش�ما این مس�ئله را یک آس�یب در این‬ ‫صنعت نمی‌دانید؟‬ ‫خیر‪ ،‬این یک روش تجاری است‪ .‬واحد‌های صنعتی که‬ ‫هنوز صاحب نش��ان نیستند یا کش��ور‌هایی که صادرات‬ ‫ضعیف��ی دارند هم چون ایران از این روش برای صادرات‬ ‫استفاده می‌کنند‪.‬‬ ‫€ €درحال‌حاض�ر صنای�ع کش�ور از فرس�ودگی‬ ‫ماشین‌آالت و اس�تفاده نکردن از فناوری‌های روز‬ ‫رنج می‌برند‪ ،‬بنابراین وضعیت صنعت چینی در این‬ ‫زمینه چگونه است؟‬ ‫خوش��بختانه در این صنعت فناوری‌ها به روز هستند و‬ ‫از ماش��ین‌آالت مدرن استفاده می‌شود و امیدوارم این ‪۹‬‬ ‫واحد باقیمانده نیز با قدرت کار خود را ادامه دهند‪.‬‬ ‫€ €چینی زرین نخستین تولید‌کننده صنعت چینی‬ ‫بعد از انقالب بوده و درحال‌حاضر حرف نخس�ت را‬ ‫در بازار این صنعت می‌زند‪ ،‬راز موفقیت شما در این‬ ‫صنعت چه بوده است؟‬ ‫چینی زرین دارای ‪۱۲۰‬سال سابقه است و ما خانوادگی‬ ‫در این صنعت مش��غول به فعالیت بوده‌ایم به طوری که‬ ‫هم‌اکنون نس��ل س��وم خانواده در این صنع��ت فعالیت‬ ‫می‌کن��د و با مدیریت و تحصیالت��ی که در همین زمینه‬ ‫در آلمان داشته‌ام و با نظارت دقیق توانسته‌ام این شرکت‬ ‫را امروز به این نقطه برس��انم‪ .‬شرکت چینی زرین حدود‬ ‫‪ ۲۰‬سال اس��ت که در نمایش��گاه‌های آلمان محصوالت‬ ‫خود را عرضه می‌کند که امس��ال نیز از ‪ ۲۴‬تا ‪ ۲۹‬بهمن‌‬ ‫محصوالت این ش��رکت در نمایش��گاه ش��هر فرانکفورت‬ ‫آلمان عرضه خواهد شد‪.‬‬ ‫مد از «شهر پوشاک» مي‌آيد‬ ‫ايسنا‪ -‬مدير کل دفتر نساجي و پوشاک وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫ضمن تشريح آخرين وضعيت ايجاد شهرک پوشاک‪ ،‬از طرح اين موضوع در‬ ‫کارگروه پوش��اک وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت خبر داد‪ .‬گلناز نصراللهي‬ ‫با بيان اينکه ايده ش��هرک پوش��اک براي توسعه اين صنعت از ابتدا مطرح‬ ‫ش��ده‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬صنايع پوش��اک بايد در يک مح��ل و در کنار همديگر‬ ‫باش��ند تا بتوانند از خدمات يکديگر اس��تفاده کنند‪ .‬نصراللهي با اشاره به‬ ‫اينکه صحبت‌هاي اوليه در اين‌باره انجام و طرح آن در کارگروه پوشاک وزارتخانه نيز مطرح شده‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫اميدواري��م که طرح توجیهی اين موضوع زودتر تدوين ش��ود‪ .‬البته اين ط��رح هنوز در مراحل اوليه قرار‬ ‫دارد‪ .‬مديرکل نساجي و پوشاک وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت ضمن تاکيد بر اينکه اکنون درحال انجام‬ ‫مطالعاتي روي اين طرح هستيم‪ ،‬گفت‪ :‬مطالعات نشان مي‌دهد بسياري از کشورهايي که صنعت پوشاک‬ ‫آنها دچار تحول ش��ده از ايجاد شهرک‌هاي پوشاک کار خود را ش��روع کرده‌اند‪ .‬وي ادامه داد‪ :‬ايجاد اين‬ ‫ش��هرک مانعي براي هيچ يک از توليدکنندگان ايجاد نمي‌کند و به‌طور کلي ايده‌اي اس��ت که واحدهاي‬ ‫دوزندگي را در کنار هم قرار داده تا از امکانات هم اس��تفاده کنند‪ .‬مديرکل نس��اجي و پوش��اک وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت تصريح کرد‪ :‬اين شهرک داراي مرکز مد‪ ،‬بازاريابي و توسعه صادرات خواهد بود‪.‬‬
‫انرژی‬ ‫‪public@smtnews.ir‬‬ ‫‌شنبه ‪ 25‬بهمن ‪ 24- 1393‬ربیع‌الثانی ‪ 14 -1436‬فوریه ‪ -2015‬شماره ‪ -156‬پیاپی ‪1474‬‬ ‫کارشناسان با تشریح راهکارهایی برای برداشت مناسب گاز در مقابل رقیب قطری مطرح کردند‬ ‫‪31‬‬ ‫تکمیل فاز ‪ 12‬پارس جنوبی راهی به سوی تعادل‬ ‫عرفانه تاجیکی‪ -‬گ�روه صنعت‪ :‬قیمت نفت والبته‬ ‫حجم ص��ادرات نفت از جمل��ه مواردی اس��ت که تاثیر‬ ‫مس��تقیم تحریم‌ها ب��ر آن نمایان می‌ش��ود‪ .‬حجم نفت‬ ‫تولی��دی ایران در حال حاضر ‪ ۲‬میلیون و ‪ ۷۵۰‬هزار لیتر‬ ‫در روز اس��ت در حالی‌که حجم صادرات نفت نس��بت به‬ ‫قبل یک میلیون لیتر کاهش داش��ته اس��ت‪ .‬در شرایطی‬ ‫ک��ه قیمت نفت اوپک بن��ا بر دالیلی که در گذش��ته به‬ ‫ط��ور مفص��ل ب��ه آن پرداخته‌ایم‪ ،‬کاهش چش��مگیری‬ ‫داشته اس��ت‪ ،‬درآمد‌های نفتی ایران نیز به طور طبیعی‬ ‫کاه��ش قابل‌توجهی را تجربه ک��رد‪ .‬پیش‌بینی‌ها حاکی‬ ‫از ای��ن حقیقت اس��ت ک��ه ایران به عنوان کش��وری که‬ ‫بودجه و توس��عه اقتصادی آن هنوز وابستگی نه چندان‬ ‫کم��ی به نفت و فرآورده‌های آن دارد‪ ،‬بی‌ش��ک در اداره‬ ‫بودج��ه خود دچار خلل خواهد ش��د‪ .‬الزم ب��ه یادآوری‬ ‫اس��ت که تمام��ی تحلیل‌های انجام ش��ده و تاثیرات آن‬ ‫در حوزه نفت‪ ،‬ش��امل گاز و س��ایر فرآورده‌های نفتی نیز‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬به این معنا که کاهش قیمت این طالی سیاه‬ ‫باعث کاهش قیمت گاز و مش��تقات آن نیز خواهد ش��د‪.‬‬ ‫از س��ویی دیگر بر خالف باور برخ��ی‪ ،‬گفته‌های مقامات‬ ‫ایرانی در هر حوزه‌ای به‌ویژه در حوزه‌های خاص همچون‬ ‫میادین مش��ترک یا صادرات نف��ت‪ ،‬بازتاب قابل توجهی‬ ‫در رس��انه‌های غربی دارد به ط��وری که حتی در بعضی‬ ‫م��وارد سیاس��ت‌های کل��ی خاورمیانه تح��ت تاثیر این‬ ‫س��خنان قرار می‌گیرد‪ .‬به عنوان نمونه می‌توان به گفته‬ ‫عل��ی طیب نیا‪ ،‬در جایگاه وزیر ام��ور اقتصادی و دارایی‬ ‫مبنی بر اینکه «می‌توان کش��ور را با نفت بش��که‌ای ‪۴۰‬‬ ‫دالر نیز اداره کرد» اش��اره کرد‪ .‬چنین گفته‌ای از س��وی‬ ‫یک مقام ایرانی بازتاب گس��ترده‌ای در رسانه‌های جهانی‬ ‫داش��ت و تحلیلگران زبده غربی تحلیل‌های گس��ترده‌ای‬ ‫در ای��ن زمینه ارائه دادند‪ .‬به اعتق��اد آنها زمانی که وزیر‬ ‫اقتص��اد و دارایی کش��وری چنین نظری دارد‪ ،‬بی‌ش��ک‬ ‫نظر وی به حقیقت عمل به آن بی‌نهایت نزدیک اس��ت‪.‬‬ ‫ای��ن عقیده می‌تواند امتیاز مثبتی ب��رای ایران در اذهان‬ ‫جهانی محسوب شود که موجبات فزونی قدرت اقتصادی‬ ‫ای��ران در جهان را فراهم می‌کن��د‪ .‬در همین زمینه باید‬ ‫نفتی و پتروش��یمی که در خالل راه‌اندازی فاز ‪ ۱۲‬پارس‬ ‫جنوبی تغذیه ش��ده و موجب توسعه هرچه بیشترصنعت‬ ‫پتروش��یمی می‌ش��وند‪ ،‬از جمله دالیلی است که این فاز‬ ‫بزرگ را در اولویت تکمیل و بهره‌برداری وزارت نفت قرار‬ ‫گیرد‪.‬‬ ‫الزم به یادآوری اس��ت که ساخت و بهره‌برداری از فاز‬ ‫‪ ۱۲‬پارس جنوبی که بزرگترین فازاین مجموعه محسوب‬ ‫می‌شود برعهده شرکت ایرانی پتروپارس است‪ .‬این قبول‬ ‫مسئولیت ازسوی این شرکت ایرانی نشان‌دهنده توانایی‬ ‫قابل‌توجه صنعتگران ایرانی است‪.‬‬ ‫‹ ‹حلقه‌ای از زنجیره‌ای بزرگ‬ ‫ب��ه گفته بیژن زنگنه‪ ،‬وزیر نفت مبنی بر اینکه «س��قوط‬ ‫قیمت نفت تاثیری بر روند پیشروی پارس جنوبی ندارد»‬ ‫اشاره کرد‪ .‬این گفته بی‌شک تاثیرات بی‌نهایت مثبتی بر‬ ‫اذهان سیاسی‪ -‬اقتصادی جهان خواهد داشت‪ .‬ازآن‌جایی‬ ‫که پارس جنوبی بزرگترین میدان مشترک گازی کشور‬ ‫محس��وب می‌ش��ود‪ ،‬کوچکترین تغیی��ر و تحولی در آن‬ ‫می‌تواند تاثیرات متفاوتی را در پی داشته باشد‪ .‬به همین‬ ‫دلیل بیش��ترین تمرکز سیاس��ت نفتی کشور بر میادین‬ ‫مشترک است‪.‬‬ ‫‹ ‹کوچک اما کارآمد‬ ‫موس��ی احمدی‪ ،‬عضو کمیسیون‬ ‫ان��رژی مجلس در همین زمینه به‬ ‫نحوه برنامه‌ریزی وزارت نفت برای‬ ‫دس��تیابی به اهداف این وزارتخانه‬ ‫بنابراولویت‌های تعیین شده اشاره‬ ‫گف��ت‪ :‬ب��ا در نظ��ر گرفت��ن بودجه‬ ‫ک��رد و ب��ه‬ ‫‪14/5‬درصدی که در الیحه بودجه برای این وزارتخانه در‬ ‫نظر گرفته ش��ده و همچنین سرمایه‌گذاری‌هایی که در‬ ‫زمینه توسعه پاالیش��گاه‌های کوچک داخلی انجام شده‬ ‫است و از طرفی میزان بهره‌برداری از گاز و میعانات گازی‬ ‫و در نتیجه توسعه صنعت پتروشیمی و برق کشورافزایش‬ ‫قابل توجهی داش��ته است‪ ،‬به نظر می‌رسد که گفته وزیر‬ ‫نفت به واقعیت نزدیک باشد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬با وجود اینکه امس��ال و س��ال گذش��ته‬ ‫صنعت نفت کش��ور در بدترین ش��رایط تحریمی خود به‬ ‫سر می‌برد‪ ،‬موفق به راه‌اندازی و بهره‌برداری از پروژه‌های‬ ‫اولویت‌دار این صنعت همچون فاز ‪ ۱۷ ،۱۶ ،۱۵ ،۱۲‬و ‪۱۸‬‬ ‫ش��د‪ .‬همین موفقیت‪ ،‬در چنین شرایط دشواری می‌تواند‬ ‫مهر تاییدی بر توانایی ای��ن وزارتخانه در اداره طرح‌های‬ ‫توسعه‌ای و تکمیلی خود باشد‪.‬‬ ‫احم��دی ضم��ن اع�لام اینک��ه ف��از ‪ ۱۲‬بزرگترین و‬ ‫بااهمیت‌تری��ن ف��از گازی پ��ارس جنوب��ی محس��وب‬ ‫می‌ش��ود که با تکمیل همه بخش‌ه��ای آن می‌توانیم به‬ ‫یک تعادل نس��بی با رقیب قطری خ��ود در بهره‌برداری‬ ‫از این میدان مش��ترک برس��یم‪ ،‬تصریح ک��رد‪ :‬با در نظر‬ ‫گرفتن اینکه تمامی ت�لاش وزارتخانه‌ها از جمله وزارت‬ ‫نفت‪ ،‬اجرایی ش��دن سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است‪،‬‬ ‫می‌ت��وان گفت ک��ه راه‌اندازی و تکمیل هر چه س��ریع‌تر‬ ‫فازهای میدان مش��ترک پارس جنوبی در راستای تحقق‬ ‫همین سیاست‌هاس��ت‪ .‬از س��ویی دیگر پاالیش��گاه‌های‬ ‫شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران‬ ‫شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران‬ ‫فرداد دلی��ری‪ ،‬معاون گس��ترش‬ ‫پروژه‌های کالن انرژی و زیربنایی‬ ‫ایدرو ب��ا بیان اینکه فاز‌های پارس‬ ‫جنوبی به‌طور تقریبی تکمیل شده‬ ‫و م��ورد بهره‌برداری ق��رار گرفته‬ ‫گفت‪ :‬به طور کلی در پی کاهش قیمت‬ ‫اس��ت‪ ،‬به‬ ‫نف��ت‪ ،‬قیم��ت میعان��ات گازی و س��ایر فرآورده‌های آن‬ ‫کاهش یافت‪ .‬به همین عل��ت محصوالت تولیدی پارس‬ ‫جنوبی نیز کاهش قیمتی را تجربه کردند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬قیمت تمام ش��ده تمام محصوالت نفتی به‬ ‫نوعی با قیمت تمام ش��ده نفت خام در ارتباط هستند و‬ ‫همین امر موجب می‌شود که درآمد‌های گازی کشور نیز‬ ‫کاهش داشته باشد‪ .‬این کاهش درآمدهای گازی می‌تواند‬ ‫بر روند پیشروی پارس جنوبی تاثیرگذار باشد‪.‬‬ ‫‪ ،‬بی‌ش��ک کاهش قیمت نفت تاثیرات‬ ‫به گزارش‬ ‫مطلوبی بر اقتصاد کش��ورهایی که وابس��تگی نه چندان‬ ‫کمی به درآمدهای نفتی خود دارند‪ ،‬نخواهد داش��ت‪ ،‬اما‬ ‫باید این را هم در نظر داشته باشیم که تجربه سیاسیون‬ ‫و صنعتگران ایرانی در مهار و مدیریت ش��رایط س��خت‬ ‫اقتصادی نیز به اندازه‌ای است که بتوانند سربلند از چنین‬ ‫ش��رایطی خارج شوند‪ .‬با در نظر گرفتن شرایط کنونی به‬ ‫نظر می‌رس��د زیر‌س��اخت‌های الزم برای توسعه صادرات‬ ‫نفت کش��ور فراهم شده اس��ت و کاهش تریم‌ها می‌تواند‬ ‫حکم جرقه‌ای در انبار باروت را داشته باشد‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫نفت و سایر منابع‬ ‫درآمدی‬ ‫غالمعلی میگلی‌نژاد‬ ‫کارشناس ارشد صنعت نفت‬ ‫بدیهی اس��ت که س��قوط قیمت نف��ت بر میزان‬ ‫سرمایه‌گذاری‌های حاشیه‌ای این صنعت تاثیر‌گذار‬ ‫اس��ت‪ ،‬اما اینکه این تاثیرگذاری در چه حد خواهد‬ ‫بود محل بحث است‪ .‬با در نظر گرفتن اینکه کشور‬ ‫ایران‪ ،‬کش��وری در حال توس��عه بوده و بودجه آن‬ ‫همچنان وابس��تگی خ��ود به درآمده��ای نفتی را‬ ‫حفظ کرده اس��ت‪ ،‬تصور بی‌تاثیری س��قوط قیمت‬ ‫نفت بر توس��عه زیرس��اخت‌های عمرانی که پروژه‬ ‫پارس جنوبی نیز ش��امل آن می‌ش��ود نیز بعید به‬ ‫نظر می‌رس��د‪ .‬باید دقت داشت که گفته وزیر نفت‬ ‫مبن��ی بر بی‌تاثی��ری کاهش قیمت نف��ت بر روند‬ ‫پیش��روی منطقه پارس جنوب��ی از چه منظر بیان‬ ‫ش��ده و چه نکاتی را می‌تواند در بر داش��ته باش��د‬ ‫یا تاثیرات کاهش قیم��ت نفت متوجه کدام بخش‬ ‫از پروژه پارس جنوبی اس��ت؛ تولید‪ ،‬بهره‌برداری یا‬ ‫صادرات؟ از طرفی دانس��تن این موضوع که وزارت‬ ‫نفت منبع درآمدی دیگ��ری بجز بودجه تخصیص‬ ‫داده شده از سوی مجلس برای تامین نیاز‌های مالی‬ ‫خود در دس��ت دارد یا خیر‪ ،‬می‌تواند به پیش‌بینی‬ ‫آین��ده پروژه پارس جنوب��ی کمک کند‪ ،‬اما به طور‬ ‫کلی کاه��ش درآمدهای نفتی تاثیر مثبتی بر روند‬ ‫سرمایه‌گذاری در طرح‌های عمرانی ندارد‪ .‬از آنجایی‬ ‫که وزارت نفت‪ ،‬درآمدی جز درآمد حاصل از فروش‬ ‫نفت و البته س��هم ‪ 14/5‬درصدی که از بودجه کل‬ ‫کشور به آن تعلق می‌گیرد‪ ،‬ندارد و همچنین با در‬ ‫نظر داش��تن اینکه بودجه کشور همچنان وابستگی‬ ‫غیرقابل انکاری به درآمده��ای نفتی دارد‪ ،‬کاهش‬ ‫ای��ن درآمد‌ها موجب می‌ش��ود ت��ا پیش‌بینی‌های‬ ‫انجام ش��ده درباره حجم س��رمایه‌گذاری در تولید‪،‬‬ ‫دچار خلل ش��ود‪ .‬بنابراین تص��ور این موضوع که با‬ ‫س��قوط قیمت نفت‪ ،‬توسعه و پیشروی پروژه پارس‬ ‫جنوبی دچار مشکلی نمی‌شود‪ ،‬اندکی دور از ذهن‬ ‫اس��ت‪ ،‬مگر اینکه وزارت نفت برای تامین مالی این‬ ‫پروژه‪ ،‬منابع مالی دیگری را در نظر داش��ته باشد؛‬ ‫در غیرای��ن ص��ورت برای تکمیل و اجرایی ش��دن‬ ‫بخش‌های مختلف پروژه پارس جنوبی دچار مشکل‬ ‫خواهیم شد‪.‬‬ ‫آگهی مناقصه عمومی دومرحله‌ای توام با‬ ‫ارزیابی کیفی (‪)93/350/1195‬‬ ‫مناقصه‌گزار‪ :‬شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران‪ -‬منطقه خوزستان‬ ‫موضوع مناقصه‪ :‬پیمان تعویض پنل کنترل توربین‌های سوالر ‪ 1200‬مرکز انتقال نفت خوردورق‬ ‫مبلغ برآورد مناقصه‪ 8/294/455/233 :‬ریال‬ ‫نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه‪ :‬مبلغ ‪ 171/000/000‬ریال به صورت ضمانتنامه بانکی یا واریز وجه نقد به حساب شماره ‪ 7846522232‬بانک تجارت خرمکوشک‬ ‫زمان و مهلت دریافت اسناد ارزیابی کیفی‪ :‬ظرف ‪ 5‬روز پس از چاپ آگهی نوبت دوم به استثناء روزهای پنجشنبه و جمعه‬ ‫زمان و مهلت تحویل اسناد ارزیابی کیفی‪ :‬دو هفته پس از آخرین مهلت دریافت اسناد ارزیابی کیفی‬ ‫محل دریافت و تحویل اسناد‪ :‬اهواز‪ /‬خرمکوشک‪ /‬شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران‪ /‬منطقه خوزستان‪ /‬امور حقوقی و قراردادها‬ ‫اعالم نتایج ارزیابی کیفی‪ :‬پس از انجام ارزیابی کیفی‪ ،‬دعوتنامه شرکت در مناقصه برای مناقصه‌گرانی که صالحیت ارزیابی کیفی را احراز نموده‌اند ارسال خواهد شد‪.‬‬ ‫زمان و محل گش�ایش پاکات‪ :‬پیش��نهادهای واصله در محل کمیس��یون مناقصات و در زمان مندرج در اسناد مناقصه با ارسال دعوتنامه قبلی جهت حضور بازگشایی‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫جهت کسب اطالعات بیشتر به پایگاه‌های ذیل مراجعه و یا با شماره‌های ‪ 061-32240565‬تماس حاصل فرمایید‪.‬‬ ‫‪www.shana.ir‬‬ ‫ ‬ ‫‪www.ioptc.org‬‬ ‫روابط‌عمومی‬ ‫شماره مجوز ‪1393-992‬‬ ‫آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مناقصه‌گران‬ ‫مناقصه عمومی یک مرحله‌ای شماره‬ ‫‪ 06/4504‬ـ ‪/33‬ب د ‪93 /‬‬ ‫نوبت اول‬ ‫شرکت ملی نفت ایران‬ ‫ش�رکت ملی حفاری ایران در نظر دارد‪ ،‬تامین خدمات مورد نیاز خود را به ش��رح ذیل طبق معیارهای ارزیابی کیفی قانون برگزاری‬ ‫مناقصات و از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید‪.‬‬ ‫الف) شرح خدمات مورد نیاز‪:‬‬ ‫سندبالست و رنگ‌آمیزی ‪ 6‬دستگاه حفاری (‪ 78000‬مترمربع)‬ ‫ب) مبلغ برآورد و ضمانتنامه شرکت در مناقصه‬ ‫‪1‬ـ مبلغ برآورد ‪ 30/000/000/000‬ریال‪.‬‬ ‫‪2‬ـ ضمانتنامه شرکت در مناقصه به مبلغ ‪ 96/500/000‬ریال‪.‬‬ ‫ج) حداقل امتیاز کیفی قابل قبول ‪ 60‬می‌باشد‪.‬‬ ‫د‪ :‬اسناد مناقصه در اختیار پیمانکاران واجد شرایط و تعیین صالحیت شده قرار خواهد گرفت‪.‬‬ ‫ه‪ :‬مناقصه‌گ��ران می‌توانن��د اس��ناد ارزیاب��ی کیف��ی را با مراجع��ه به پای��گاه ملی اطالع‌رس��انی مناقصات کش��ور ب��ه آدرس اینترنتی‬ ‫‪ http://iets.mporg.ir‬با کد فراخوان شماره‪ 1390731‌:‬دریافت نمایند‪.‬‬ ‫و‪ :‬کلیه مناقصه‌گران می‌توانند از تاریخ انتش��ار آگهی نوبت دوم روز یکش��نبه مورخ ‪ 1393/11/26‬به مدت ‪ 7‬روز تا پایان وقت اداری روز‬ ‫یکشنبه مورخ ‪ 1393/12/03‬با مراجعه حضوری نسبت به دریافت فرم‌های استعالم ارزیابی به نشانی‪ :‬خوزستان ـ اهواز ـ بلوار پاسداران‬ ‫ـ باالتر از سه‌راهی فرودگاه ـ کارگاه یک ‪ 1 /‬شرکت ملی حفاری ایران ـ اداره قراردادها ـ اتاق ‪ 106‬اقدام نمایند‪.‬‬ ‫ز‪ :‬فرم‌های اس��تعالم ارزیابی باید توس��ط اش��خاص مج��از تکمیل‪ ،‬امضاء و ممهور گردی��ده و ظرف مدت ‪ 14‬روز از روز دوش��نبه مورخ‬ ‫‪ 1393/12/04‬تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ ‪ 1393/12/18‬به نشانی فوق تحویل گردد‪.‬‬ ‫شرکت ملی حفاری ایران‬ ‫اداره قراردادها‬ ‫شماره مجوز‪1393. 934 :‬‬
‫صاحب امتیاز‪:‬‬ ‫‌شنبه ‪ 25‬بهمن ‪ 24- 1393‬ربیع‌الثانی ‪ 14 -1436‬فوریه ‪ -2015‬شماره ‪ -156‬پیاپی ‪1474‬‬ ‫سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫سردبیر‪ :‬مسعود دهشور‬ ‫معاون سردبیر‪ :‬عاطفه خسروی‬ ‫قائم مقام مدیرمسئول در اداری ‪،‬مالی‪ ،‬بازرگانی‪:‬‬ ‫خلیل محمودی‬ ‫برگ آخر‬ ‫مناجات باخدا‬ ‫ابوسعید ابوالخیر‪:‬‬ ‫گر خاک تویی خاک ترا خاک شدم‬ ‫چون خاک ترا خاک شدم پاک شدم‬ ‫غم سوی تو هرگز گذری می‌نکند‬ ‫آخر چه غمت از آنکه غمناک شدم‬ ‫غمناکم و از کوی تو با غم نروم‬ ‫جز شاد و امیدوار و خرم نروم‬ ‫از درگه همچون تو کریمی هرگز‬ ‫نومید کسی نرفت و من هم نروم‬ ‫یا رب تو چنان کن که پریشان نشوم‬ ‫محتاج برادران و خویشان نشوم‬ ‫بی‌منت خلق خود مرا روزی ده‬ ‫تا از در تو بر در ایشان نشوم‬ ‫گشتی در کهکشان خبر‬ ‫ایرنا‪ -‬وزیر فرهنگ و ارش��اد اسالمی گفت‪ :‬آینده‬ ‫س��ینمای ایران در دس��ت جوانان اس��ت و فیلم‌های‬ ‫جشنواره امسال توسط فیلمسازان امیدوار ساخته شد‪.‬‬ ‫ایلنا ‪ -‬رییس سازمان میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری‬ ‫و صنایع دستی با اش��اره به ضرورت ایجاد بسته‌های‬ ‫س��فر با قیمت مناس��ب در ایام غیرپیک سفر گفت‪:‬‬ ‫هزینه سفر در ایام غیرپیک باید به نصف دیگر زمان‌ها‬ ‫تقلیل پیدا کند‪.‬‬ ‫مه�ر – ایرج حریرچی‪ ،‬قائم مقام وزیر بهداش��ت‪،‬‬ ‫با عنوان این مطلب که بودجه س�لامت در س��ال ‪94‬‬ ‫تنها ‪ 3‬درصد رش��د داشته اس��ت‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬تامین‬ ‫مابقی بودجه س�لامت در سال آینده‪ ،‬از محل درآمد‬ ‫اختصاصی دانشگاه هاست‪.‬‬ ‫مه�ر ‪ -‬محم��د فاض��ل‪ ،‬مدیر کل دفت��ر وزارت‬ ‫آموزش و پرورش‪ ،‬گفت‪ :‬فرهنگیان امسال ‪ ۶۰۳‬هزار‬ ‫و ‪ ۵۰۰‬تومان عیدی و پاداش آخر س��ال می‌گیرند و‬ ‫معلمان حق‌التدریس نسبت به ساعات تدریس عیدی‬ ‫دریافت می‌کنند‪.‬‬ ‫مه�ر ‪ -‬داریوش طاهرخانی‪ ،‬عضو ش��ورای عالی‬ ‫نظام پزشکی کش��ور‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬اگر قرار است طرح‬ ‫تحول سالمت در سال ‪ 94‬دچار چالش نشود‪ ،‬بیمه‌ها‬ ‫باید س��هم خود از پرداخت هزینه‌های سالمت مردم‬ ‫را افزایش دهند‪.‬‬ ‫ایلنا ‪ -‬س��ردار اسماعیل احمدی مقدم با اشاره به‬ ‫نوپا و قوی بودن پلیس س��ایبری ایران بیان کرد‪ :‬در‬ ‫پرونده‌های جرائم فضای مجازی که از سوی دستگاه‬ ‫قضایی به پلیس فتا ارجاع می‌شود بیش از ‪ 92‬درصد‬ ‫آن کشف و مجرمان بازداشت می‌شوند که آمار بسیار‬ ‫خوبی در دنیاست‪.‬‬ ‫ایس�نا ‪ -‬طالب ریفاعی‪ ،‬دبیرکل س��ازمان جهانی‬ ‫جهانگ��ردی با بیان اینکه حض��ورش در ایران اتفاقی‬ ‫نبوده و همراه با پیغام است‪ ،‬مردم دنیا را تشویق کرد‬ ‫تا از ایران بازدید کنند‪.‬‬ ‫همش�هری آنالین ‪ -‬فیلم محمد رسول‌اهلل (ص)‬ ‫ب��ه کارگردانی مجید مجیدی در حضور عوامل اصلی‬ ‫این فیلم برای جمعی از اصحاب رسانه و سینماگران‬ ‫به نمایش در آمد‪.‬‬ ‫ایرن�ا – اس��امی نامزده��ای بخش « گ��زارش و‬ ‫س��فرنامه» و «نامه و وصیت‌نامه» ش��انزدهمین سال‬ ‫کتاب دفاع مقدس اعالم شد‪.‬از میان ‪ 93‬عنوان کتاب‬ ‫در بخ��ش نامه و وصیت‌نامه ‪ 10‬کت��اب و از میان ‪6‬‬ ‫کت��اب در بخش گزارش و س��فرنامه ‪ 2‬کتاب به دور‬ ‫نهایی راه پیدا کردند‪.‬‬ ‫ایسنا ‪ -‬همایش بررسی مسائل مطبوعات کودک‬ ‫و نوج��وان همزم��ان با اولی��ن نمایش��گاه تخصصی‬ ‫رس��انه‌های کودک و نوجوان از سوی انجمن مدیران‬ ‫مطبوعات کودک و نوجوان و معاونت امور مطبوعاتی‬ ‫و اطالع‌رس��انی وزارت فرهنگ و ارش��اد اس�لامی با‬ ‫همراهی مجموعه فرهنگی شهدای هفت ‌م تیر و مجله‬ ‫کودکیاری شهرزاد دربیستم اسفند برپا می‌شود‪.‬‬ ‫مهر ‪ -‬این روزها شهروندان تهرانی در برخی اماکن‬ ‫عمومی مانند ایستگاه‌های مترو و اتوبوس‪ ،‬روزنامه‌ای‬ ‫طنز با نام «وقایع تهرانیه» را رایگان دریافت می‌کنند‪.‬‬ ‫روزنامه «وقایع تهرانی��ه» در اماکن عمومی پایتخت‬ ‫از جمل��ه ایس��تگاه‌های مترو و اتوب��وس و نیز مراکز‬ ‫فرهنگی ش��هر‪ ،‬رایگان در اختیار ش��هروندان تهرانی‬ ‫قرار می‌گیرد‪.‬‬ ‫مه�ر – تبارک س��بحانی‪ ،‬دبی��ر کل کمیته امداد‬ ‫اس��تان تهران گف��ت‪ 10 :‬هزار زن سرپرس��ت خانوار‬ ‫زیرپوش��ش بیمه تامین اجتماعی قرار دارند که سهم‬ ‫بیمه آنها تامین می‌شود‪.‬‬ ‫مدیر تحریریه‪ :‬مهدی اسحاقیان‬ ‫مدیر فنی و هنری‪ :‬مهدی نجفی‬ ‫مدیر فناوری‪ :‬علی‌رضا فخرآبادی‬ ‫مدیر آموزش‪ :‬مینو بدیعی‬ ‫مدیر روابط عمومی‪ :‬فاطمه پیرانی‬ ‫مدیر سازمان آگهی ها ‪ :‬مهرداد بیات‬ ‫مدیر چاپ‪ :‬بیژن بهادری‬ ‫مدیر اداری‪ :‬محسن امید شندی‬ ‫مدیر توزیع‪ :‬حمید رجبی‬ ‫دبیر گروه گزارش‪ :‬رامین نعمتی‬ ‫دبیر گروه صنعت‪ :‬میترا ممسنی‬ ‫دبیر گروه معدن‪ :‬شهریار خدیوفرد‬ ‫دبیر گروه تجارت‪ :‬زهرا فریدزادگان‬ ‫دبیر گروه اقتصاد‪ :‬مهدیه انوشه‬ ‫دبیر گروه گفتگو‪ :‬محمود مقدسی‬ ‫دبیر گروه استان‌ها‪ :‬مریم نظری‬ ‫دبیر ویرایش و تصحیح‪ :‬حسین شیرازی‬ ‫تلفن‪82190 :‬‬ ‫فکس‪88713730 :‬‬ ‫پیامک‪300082190 :‬‬ ‫پیامگیر صوتی‪88105304 :‬‬ ‫تلفن سازمان آگهی‌ها‪88722732-3 :‬‬ ‫فکس سازمان آگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪88722735 :‬‬ ‫روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان‌ها‪88724211 :‬‬ ‫نشانی‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‬ ‫کوچه آزادگان شماره ‪26‬‬ ‫کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫وب سایت‪www.smtnews.ir :‬‬ ‫پست الکترونیکی‪info@smtnews.ir :‬‬ ‫روابط عمومی‪PR@smtnews.ir:‬‬ ‫آگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپ‪ :‬انتخاب رسانه‪44905300-2 :‬‬ ‫ردرپتو کالمنور‬ ‫پیامبر گرامی اسالم حضرت محمد(ص) می‌فرمایند‪ :‬محبوب‌ترین بندگان در پیش خداوند پرهیزگاران گمنام‌اند‪.‬‬ ‫سرمایه‌گذاری خارجی‌ها برای ساخت هتل در ایران‬ ‫ریی��س س��ازمان می��راث فرهنگی‪،‬‬ ‫صنای��ع دس��تی و گردش��گری از‬ ‫س��رمایه‌گذاری گروه‌های فرانس��وی‪،‬‬ ‫ترکی��ه‌ای و عرب��ی در حوزه س��اخت‬ ‫مراکز اقامتی و هتل در ایران خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬مس��عود سلطانی‌فر‬ ‫گفت‪ :‬گردشگران اروپایی قوانین کشور‬ ‫ما را پذیرفته‌اند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬با قاطعیت می‌توانم بگویم‬ ‫‪ ۹۹‬درص��د از گردش��گران خارج��ی‬ ‫مالحظ��ات م��ا را در ای��ران رعای��ت‬ ‫کرده‌ان��د‪ .‬وی درباره زیرس��اخت‌های‬ ‫گردش��گری به خبرنگاران گفت‪ :‬هنوز‬ ‫در بخش مراک��ز اقامتی‪ ،‬با محدودیت‬ ‫مواجه هس��تیم‪ .‬اکنون ‪ ۱۱۰۰‬هتل در‬ ‫کشور وجود دارد که ‪ ۱۳۰‬هتل از این‬ ‫تعداد چهار و پنج س��تاره است‪ .‬تالش‬ ‫ش��ده پروژه‌های نیمه‌کاره را به سرعت‬ ‫تکمیل کنیم‪.‬‬ ‫ریی��س س��ازمان می��راث فرهنگی‪،‬‬ ‫صنایع دس��تی و گردشگری افزود‪ :‬در‬ ‫چه��ار م��اه آینده پنج هت��ل خوب در‬ ‫کشور افتتاح می‌شود‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ ۱۰ :‬روز دیگ��ر دو هت��ل‬ ‫نزدیک به فرودگاه ام��ام خمینی (ره)‬ ‫افتتاح خواهد ش��د و دو ماه بعد از آن‪،‬‬ ‫هتل دیگری در تهران افتتاح می‌شود‪.‬‬ ‫تا قبل از عید نیز یک هتل پنج ستاره‬ ‫در ارومیه افتتاح خواهد شد‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬م��ا در همه بخش‌ها‬ ‫هدفگذاری کرده‌ایم که اگر می‌خواهیم‬ ‫در س��ال ‪ ۱۴۰۴‬طبق افق چشم‌انداز‪،‬‬ ‫به ‪ ۲۰‬میلیون گردشگر برسیم‪ ،‬باید تا‬ ‫‪ ۱۱‬س��ال دیگر ‪ ۲۷۰‬هتل اضافه شود‬ ‫ت��ا بتوانیم در کش��ور ‪ ۴۰۰‬هتل خوب‬ ‫چهار و پنج ستاره داشته باشیم‪.‬‬ ‫س��لطانی‌فر تصریح ک��رد‪ :‬یک گروه‬ ‫س��رمایه‌گذاری از فرانس��ه‪ ،‬دو گروه از‬ ‫ترکی��ه و دو گروه دیگر از کش��ورهای‬ ‫عرب��ی در ح��وزه گردش��گری ای��ران‬ ‫سرمایه‌گذاری کرده‌اند‪ .‬وی اضافه کرد‪:‬‬ ‫یکی از گروه‌های س��رمایه‌گذاری عرب‬ ‫نی��ز اکنون کار آغاز احداث هتل‌هایش‬ ‫را شروع کرده اس��ت‪ .‬توافقات کلی را‬ ‫انجام داده‌ایم و مش��غول فراهم کردن‬ ‫بسترهای قانونی هستیم‪.‬‬ ‫آغاز بهکار سی‌امین جشنواره بین‌المللی موسیقی فجر‬ ‫نخس��تین روز از س��ی‌امین جش��نواره بین‌الملل��ی‬ ‫موس��یقی فجر دیروز با اجرای ‪ 18‬برنامه موسیقی در‬ ‫بخش‌های مختلف کار خود را آغاز کرد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش ایرنا‪ ،‬جمعه ‪ 24‬بهمن ارکس��تر ش��هر‬ ‫تهران به سرپرس��تی نادر مش��ایخی ساعت ‪ 18/15‬در‬ ‫ت��االر وحدت ب��ه صحنه رفت و س��اعت ‪ 21‬در همین‬ ‫تاالر رس��یتال پیانوی آلمان برنامه اج��را کرد‪ .‬در این‬ ‫روز ساعت ‪ 15‬س��الن رودکی میزبان نوازندگان بخش‬ ‫اس��تعدادهای درخشان بود‪ .‬دونوازی ویولن و پیانو وفا‬ ‫حمی��دی‪ ،‬تکن��وازی پیانو صدف الماس��ی و تکنوازی‬ ‫ویولن آوا ش��ادمانی برنامه‌های این بخش از جشنواره‬ ‫است‪.‬‬ ‫س��اعت ‪ 18/30‬در س��الن رودکی در بخش رقابتی‬ ‫تریو بتهوون امیرمحمد کاظمی و هرمس به سرپرستی‬ ‫مهسا قربانی به صحنه رفتند‪.‬‬ ‫ناگفته‌های‌ دل‬ ‫این شب‌های سرد بی‌تو‬ ‫عبدالرحم�ن رحیم�ی‪ :‬بچه که بودم‬ ‫ش��ب‌های س��ردی را به ی��اد دارم که‬ ‫گرمای حرف‌هایت آن را از یاد برده بود‪.‬‬ ‫شب‌هایی که هرگاه از صدای رعد‌و‌برق می‌ترسیدم‬ ‫مرا در آغوش می‌کش��یدی و می‌گفتی‪ :‬نترس جان‬ ‫مادر‪ ،‬چیزی نیست‪ ،‬صدای آسمان است که بر سر‬ ‫بدی‌ها فریاد می‌زند‪.‬‬ ‫وقتی ب��اران می‌آمد می‌گفتی‪ :‬ببی��ن بدی دارد از‬ ‫ترس آسمان گریه می‌کند و اشک می‌ریزد‪.‬‬ ‫از آن زمان آس��مان را دوس��ت دارم‪ .‬آس��مانی که‬ ‫می‌گویند خدا هم آنجاست‪ .‬خدای همیشه مهربان‪.‬‬ ‫بعد رفتنت هر گاه گرمی دستانت را کم می‌آورم‬ ‫رو به آس��مان می‌کنم و دست به دعا برمی‌دارم تا‬ ‫عکس‌روز‬ ‫اهواز در هجوم گرد و خاک‬ ‫ایوان ش��مس در روز اول جش��نواره ساعت ‪18/15‬‬ ‫میزبان گروه سهند به سرپرستی رشید وطن‌دوست بود‬ ‫و س��اعت ‪ 21‬در همین سالن گروه خنیا به سرپرستی‬ ‫پری ملکی برنامه اجرا می‌کند‪.‬‬ ‫گروه س��یمین سپهر به سرپرس��تی سوسن سپهری‬ ‫ازجمل��ه اجراه��ای بخش بان��وان س��اعت ‪ 18/15‬در‬ ‫فرهنگسرای نیاوران به صحنه رفت‪.‬‬ ‫فرهنگس��رای ارسباران س��اعت ‪ 20‬دو اجرا از بخش‬ ‫نس��لی دیگر را ارائه کرد‪ .‬گروه چهارگان به سرپرستی‬ ‫احس��ان ذبیحی‌فر و گروه یاد به سرپرستی محمدرضا‬ ‫ابراهیمی و مجتبی عس��گری اجراهای روز اول در این‬ ‫فرهنگسرا بودند‪ .‬برج آزادی در نخستین روز جشنواره‬ ‫دو اجرا از گروه باران ش��یراز به سرپرستی امیرحسین‬ ‫دادور و س��ایه س��ار به سرپرس��تی حس��ین سلیمانی‬ ‫را س��اعت ‪ 18/15‬ارائ��ه ک��رد‪ .‬بر اس��اس این گزارش‬ ‫گرمای دس��تانت را از نور خورش��ید احساس کنم‪.‬‬ ‫ای کاش بودی و چون زمان کودکی برایم از خوبی‬ ‫آسمان می‌گفتی‪.‬‬ ‫حال تو خود به میان تمام خوبی‌ها رفته‌ای و مرا‬ ‫در میان تمام بدی‌های زمین‌ جا گذاشته‌ای‪.‬‬ ‫وقت��ی که تو رفتی برادر کوچکم پرس��ید‪ :‬مامان‬ ‫کجاست؟‬ ‫گفتم رفته اس��ت به آس��مان و او ناخواسته سر‬ ‫به آس��مان بلند کرد و گف��ت‪ :‬مامانی بیا دلم برات‬ ‫تنگ شده!!!!!‬ ‫ای کاش صدای رعدوبرق این روز‌های سرد ابری‬ ‫آس��مان یکبار صدای تو را در گوشم زمزمه کند تا‬ ‫بشنوم که می‌گویی‪ :‬جان مادر‪.‬‬ ‫همچنین گ��روه پاپ چارتار در س��ی‌امین جش��نواره‬ ‫موس��یقی فجر قطعه آش��وبم‪ ،‬مرا به خاطرت نگهدار‪،‬‬ ‫هندس��ه‪ ،‬زن دیوانه‪ ،‬عاش��قانه تنهاس��ت‪ ،‬حرفی بزن‪،‬‬ ‫کالغ‪ ،‬خوش��ا به من‪ ،‬شبیه یک مرداب‪ ،‬در حسرت ماه‬ ‫و قطار را اجرا می‌کند‪.‬‬ ‫چارتار جمعه ‪ 24‬بهمن س��اعت ‪ 18/15‬و ساعت ‪21‬‬ ‫در برج میالد به صحنه رفت‪ .‬جش��نواره موسیقی فجر‬ ‫که از ‪ 24‬بهمن شروع شده تا یکم اسفندماه برپاست‪.‬‬ ‫رویداد‬ ‫پایان کار سی وسومین‬ ‫جشنواره فیلم فجر‬ ‫س��ی و س��ومین جش��نواره فیلم فجر با معرفی‬ ‫برگزی��دگان خود در بخش‌های رقابتی «س��ینما‬ ‫حقیقت»‪« ،‬هنر و تجربه»‪« ،‬نگاه نو» و «س��ودای‬ ‫سیمرغ» به کار خود پایان داد‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬دربخش سودای سیمرغ‪ ،‬سیمرغ‬ ‫بلوری��ن بهتری��ن فیلمنامه به روی��ا محقق برای‬ ‫نگارش فیلمنامه فیلم «دوران عاش��قی» رسید و‬ ‫دیپـلم افتخار بهترین فیلمنامه به اصغر عبداللهی‬ ‫برای نگارش فیلمنامه فیلم «خداحافظی طوالنی»‬ ‫اهدا شد‪.‬‬ ‫سیمرغ بلورین بهترین کارگردانی به ابوالحسن‬ ‫داودی برای فیلم «رخ دیوانه» اهدا ش��د و دیپلم‬ ‫افتخـار بهترین کارگردان��ی به بهرام توکلی برای‬ ‫فیلم «من دیه‌گو مارادونا هستم» رسید‪.‬‬ ‫هی��ات داوران در ای��ن بخش با تقدی��ر از بازی‬ ‫لی�لا حاتمی در فیلم «دوران عاش��قی» و مهتاب‬ ‫کرامتی در فیلم «عصر یخبندان»‪ ،‬دیپلم افتخـار‬ ‫بهترین بازیگر نق��ش اول زن را به لیال زارع برای‬ ‫فیلم «ش��یفت ش��ب» اهدا کرد و سیمرغ بلورین‬ ‫بهترین بازیگر نقش اول زن به باران کوثری برای‬ ‫فیلم «کوچه بی‌نام» رسید‪ .‬سیمرغ بلورین بهترین‬ ‫فیل��م به بیـتا منصوری ب��رای تهیه‌کنندگی فیلم‬ ‫«رخ دیوانه» اهدا شد‪ .‬همچنین بهزاد عبدی برای‬ ‫بهترین موس��یقی متن برای فیلم «مزار شریف»‬ ‫سیمرغ بلورین دریافت کرد‪.‬‬ ‫س��یمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش مکمل زن‬ ‫به س��حـر دولـتشاهـی برای بازی در فیلم «عصر‬ ‫یخبندان» اهدا ش��د و در این بخش از بازی مینـا‬ ‫سـاداتی در فیلم «عصر یخبندان» تقدیر شد‪.‬‬ ‫هومن سیدی هم برای فیلم «من دیه‌گو مارادونا‬ ‫هستم» سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش مکمل‬ ‫مرد را دریافت کرد‪.‬‬ ‫تلواسه‌های روح‬ ‫روح غمگین در تنهایی آرام می‌گیرد و از انسان‌ها‬ ‫می‌هراسد‪ ،‬چون آهویی زخمی که گله را به‌جا نهاده‬ ‫و به زندگی غار رو می‌‌آورد تا بهبود یافته یا بمیرد‪.‬‬ ‫جبران خلیل جبران‬ ‫اگر از کسی متنفر باشی‪ ،‬ابتدا باید روح خودت را‬ ‫به انحای مختلف مجروح کنی‪.‬‬ ‫اوشو‬ ‫خش��م‪ ،‬غضب و میل تسویه حساب و گذاشتن‬ ‫حق دیگری کف دس��تش‪ ،‬همه اینها روح خودتان‬ ‫را می‌فرساید‪.‬‬ ‫نقطه‌ چین‬ ‫کاترین پاندر‬ ‫وای اگر بهار نبود‬ ‫محمدعل�ی عرفی‌نژاد‪ :‬وقتی منش��ی‬ ‫ش��رکت زنجی��ره‌ای پول و درآمدس��ازی‬ ‫جهان��ی پ��س از کلی من و م��ن و اجازه‬ ‫خواستن خبر تازه‌ای را اعالم کرد‪ ،‬برایم باورپذیر نبود‪،‬‬ ‫مقدار سهم ش��رکت در بورس نیویورک‪ ،‬به ‪ 130‬برابر‬ ‫ارتقا پی��دا کرده ب��ود و حاال می‌‌توانس��تم چند هتل‬ ‫بین‌‌المللی را به اموال شرکت اضافه کنم و در این میان‬ ‫تعداد نیروهای مربوط به این هتل‌ها بیشتر از همکاران‬ ‫قبل��ی ش��رکت‌ها می‌ش��د و م��ن به‌عن��وان مالک و‬ ‫مدیرعامل شرکت‌ها باید دائم در سفر باشم و هر شب‬ ‫را در یکی از هتل‌ها بخوابم‪ ،‬این احترام گذاش��تن‌‌ها و‬ ‫عکسبرداری‌ها دیگر خس��ته‌ام کرده‪ ،‬متاسفانه امکان‬ ‫الزم برای تشکیل زندگی را هم نداشته‌ام و این بیشتر‬ ‫مرا اذیت می‌کند‪ ،‬واقعا راست می‌گویند‪ ،‬هر موفقیتی‬ ‫در کنارش یک گرفتاری و کمبود هم وجود دارد‪ ،‬پول‬ ‫دارم‪ ،‬آسایش ندارم‪ ،‬گران‌ترین و خوشمزه‌ترین غذاها‬ ‫برایم آماده است‪ ،‬اما وقت خوردن ندارم‪ ،‬فرصتی برای‬ ‫برخورداری از این ثروت نیست‪ ،‬آرامش هست‪ ،‬امنیت‬ ‫هس��ت و یک زندگی ایده‌آل‪ ،‬صبح که در ویالی کنار‬ ‫دریاچه‌ام در سوئیس بیدار می‌شوم‪ ،‬همه چیز زیباست‪،‬‬ ‫تا چش��م کار می‌کند‪ ،‬در پنجره‌ای آب است و صفای‬ ‫زندگ��ی و آدم‌هایی که در خدمت من هس��تند‪ ،‬و در‬ ‫پنجره دیگر جنگلی اس��ت سرس��بز و پ��ر از زیبایی و‬ ‫امید‪ ...‬اما این خوشبختی و البته تنهایی فقط ‪ 10‬روز‬ ‫اس��ت‪ 10 .‬روز در آخرهای تابس��تان و باز کار و کار و‬ ‫پرواز و س��ر به س��ر گذاش��تن با وکال‪ .‬به هر حال این‬ ‫زندگی من اس��ت‪ ،‬نمی‌دانم خوشبختم یا نه‪ ...‬اما تنها‬ ‫هس��تم‪ ،‬ی��ک تنهای��ی دور و دراز‪ ،‬تا پای��ان راه‪ ...‬چه‬ ‫می‌شود کرد؟‬ ‫ ای داد بی��داد‪ ،‬ب��از چی‌رو شکس��تین؟ چقدر برم‬‫کار کنم‪ ،‬زحمت بکش��م‪ ،‬پول جور کنم‪ ،‬بعد شماها به‬ ‫سه‌ش��ماره بزنین بشکنین‪ ،‬قربونتون برم‪ ،‬فداتون بشم‬ ‫اینکه نمیشه؟‬ ‫جری��ان اینط��وری بود ک��ه یکدفع��ه از اون رویای‬ ‫ب��زرگ و مالکیت بی‌همتا بی��رون آمدم‪ ،‬من آن مالک‬ ‫بزرگ هتل‌ها و فروش��گاه‌های زنجیره‌ای‪ ،‬با هواپیمای‬ ‫اختصاصی و ویالهای کنار دریاچه در س��وئیس‪ ،‬وقتی‬ ‫دخت��رم در آش��پزخانه ‪ 2‬متری خان��ه ‪ 70‬متری یک‬ ‫لیوان را شکس��ت از رویا بیرون افت��ادم و دیدم با این‬ ‫‪ 3‬تا دختر مهربان و زیبای خودم‪ ،‬چقدر خوش��بختم‪،‬‬ ‫دیدم همه خوشبختی من درون خانه ‪70‬متری است‪،‬‬ ‫با گلدان‌ه��ای لب بالکن‪ ،‬یا میز کوچک ناهارخوری یا‬ ‫س��فره کف زمین‪ ،‬زیر نور آفتاب بهاری هیچ فاصله‌ای‬ ‫با بهشت رویاهایم ندارم‪ ،‬در اتاقی کوچک با قلب‌هایی‬ ‫ب��ه اندازه همه امنیت جهانی‪ ،‬که بزرگترین س��فرمان‬ ‫به گوش��ه‌ای از شهری شمالی در س��رزمین خودمان‬ ‫ایران است‪ ،‬در یک اتاق اجاره‌ای که پنجره‌ای به سوی‬ ‫جنگل داش��ت و پنجره‌ای رو به دریا‪ .‬و راستی‪ ،‬زندگی‬ ‫چه معناهایی دارد که کسی به جان کسی آتش نشود‪،‬‬ ‫ک��ه هر کس به اندازه‌ای که ظرف خوش��بختی‌اش پر‬ ‫ش��ود‪ ،‬راضی باش��د‪ ،‬هر لبخندی در اصل یک زندگی‬ ‫اس��ت و دنی��ا جایی نیس��ت ک��ه آدم‌های حس��ود و‬ ‫خودخواه در آن جا بتوانند سر بلند کنند‪...‬‬ ‫ب��رای آن رویاها فقط باید خندی��د‪ ،‬و برای واقعیت‬ ‫زندگی باید لذت برد‪ ...‬و آرام راه رفت و توی دل گفت‪:‬‬ ‫ من چه خوش��بختم که تو را دارم ای‪ ...‬عش��ق‪ ،‬از‬‫ح��اال تا هر وقت باغی باش��د و جاده‌ای برای س��فر و‬ ‫چشمی برای دیدن و تماشای زندگی‪...‬‬ ‫از بهار آغاز تا زمس��تان پایان که باز پش��ت به آغاز‬ ‫دارد‪ ...‬یک لبخند و نگاه پر از محبت‪ ...‬ما را بس‪...‬‬

آخرین شماره های روزنامه صمت

روزنامه صمت شماره 1353

روزنامه صمت شماره 1353

شماره : ۱۳۵۳
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۸
روزنامه صمت شماره 1352

روزنامه صمت شماره 1352

شماره : ۱۳۵۲
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۷
روزنامه صمت شماره 1351

روزنامه صمت شماره 1351

شماره : ۱۳۵۱
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۶
روزنامه صمت شماره 1350

روزنامه صمت شماره 1350

شماره : ۱۳۵۰
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۳
روزنامه صمت شماره 1349

روزنامه صمت شماره 1349

شماره : ۱۳۴۹
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۲
روزنامه صمت شماره 1348

روزنامه صمت شماره 1348

شماره : ۱۳۴۸
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۰
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!