صفحه قبل

روزنامه صمت شماره ۱۵۵

صفحه بعد

روزنامه صمت شماره 155

روزنامه صمت شماره 155

‫سالگرد پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی ایران خجسته باد‬ ‫رييس‌جمهوري با دعوت مردم‬ ‫به حضور گسترده در راهپيمايي ‪ ۲۲‬بهمن‪:‬‬ ‫نخستین روزنامه تخصصی صبح ایران‬ ‫‪ ۲۲‬بهمن متعلق‬ ‫به گروه خاصی نیست‬ ‫ش�ماره بعدی شنبه‬ ‫‪ 93/11/25‬منتش�ر‬ ‫می‌شود‬ ‫رييس‌جمهوري‪ ،‬با دعوت آحاد مردم ايران به حضور‬ ‫بانش��اط‪ ،‬پررنگ‌تر و مقتدرتر در راهپيمايي ‪۲۲‬بهمن؛‬ ‫س��الروز پيروزي شکوهمند انقالب اسالمي و سر دادن‬ ‫ش��عارهاي وح��دت و همدلي در اين مراس��م‪ ،‬تصريح‬ ‫کرد‪ .:‬ش��عارهاي اين روز بايد ش��عار وحدت و همدلي‬ ‫باشد و ش��عارهاي جناحي‪ ،‬گروهي و حزبي‪ ،‬شايسته‬ ‫‪ ۲۲‬بهمن نيست‬ ‫‪2‬‬ ‫سه‌شنبه‬ ‫‪ 21‬بهمن ‪1393‬‬ ‫‪ 20‬ربیع الثانی‪1436‬‬ ‫‪ 10‬فوریه ‪2015‬‬ ‫سال بیست‌وپنجم دوره جدید شماره ‪ 155‬پیاپی ‪ 32 1473‬صفحه‪ 8‌+‬صفحه ضمیمه رایگان قیمت‪ 1000 :‬تومان‬ ‫معاون اول رئیس جمهور در مراسم افتتاح پروژه‌های صنعتی و معدنی کرمان اعالم کرد‪:‬‬ ‫تولید ‪85‬درصدی قطعات پژو‬ ‫در ایران‬ ‫خشتخانهاصفهانی‌ها‬ ‫کج نیست‬ ‫‪www.smtnews.ir - www.smtonline.ir‬‬ ‫صنعتومعدنمحورتوسعهاقتصادی‬ ‫‪4‬‬ ‫معاون وزیر صنعت‪ ‌،‬معدن و تجارت خبر داد‬ ‫‪10‬‬ ‫پرداخت‪ 74‬هزار میلیارد تومان‬ ‫تسهیالتبهصنعتومعدن‬ ‫ضرورت بازنگری‬ ‫در قانون نظام مهندسی معدن‬ ‫مادري که چرخ توليد را‬ ‫مي‌چرخاند‬ ‫طال و ارز بر مدار سقوط‬ ‫قرار می‌گیرد‬ ‫معاون امور صنایع و اقتصادی وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫از پرداخ��ت ‪ 74‬هزار میلیارد تومان تس��هیالت به بخش‬ ‫صنعت و معدن در ‪ 9‬ماهه امس��ال خب��ر داد و گفت‪ :‬این‬ ‫رقم ‪ 31‬درصد از کل تسهیالت پرداختی را شامل می‌شود‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪3‬‬ ‫اعالم تازه‌ترین آمار تجارت‬ ‫‪14‬‬ ‫‪ ۴۴‬میلیارد دالر فروختیم‬ ‫‪ ۴۶‬میلیارد دالر خریدیم‬ ‫نعمتزاده‪:‬‬ ‫پیش‌بینیثبات‬ ‫در قیمت کاالهای پرمصرف‬ ‫زنجیرهتولیدفوالدتکمیلمی‌شود‬ ‫‪8‬‬ ‫رسانه‌هاي جهاني‬ ‫و انقالب اسالمي‬ ‫گلزار و گندمزار‬ ‫انقالب اسالمی ایران‬ ‫سعيد فانيان‬ ‫مسعود دهشور‬ ‫سردبیر‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫کارشناس سیاسی‬ ‫‪2‬‬ ‫مسعود کرباس��یان میزان صادرات غیرنفتی کشور‬ ‫از فروردین امس��ال تا دی��روز را ‪ ۴۴‬میلیارد و ‪۹۹۲‬‬ ‫میلیون دالر با رش��د ‪ ۲۲‬درصدی نس��بت به مدت‬ ‫مشابه سال گذشته اعالم کرد‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬ ‫ثبات تورم توليد‬ ‫در سال آينده‬ ‫راه‌های روستایی‬ ‫مناسب حمل‌ونقل نیستند‬ ‫محمدصادق علي‌پور‬ ‫احمد آریایی‌نژاد‬ ‫کارشناساقتصادي‬ ‫‪13‬‬ ‫نمایندههمداندرمجلسشورایاسالمی‬ ‫فاصله معنادار بهره‌وری‬ ‫با متوسط جهانی‬ ‫سید حسین سجادی‬ ‫‪24‬‬ ‫مدیرعامل سازمان بهره‌وری انرژی ایران‬ ‫‪30‬‬
‫یادداشت سردبیر‬ ‫گلزار و گندمزار‬ ‫انقالب اسالمی ایران‬ ‫مسعود دهشور‬ ‫سردبیر‬ ‫آن یکی آمد زمین را می‌شکافت‬ ‫ابله��ی فری��اد کرد و ب��ر نتافت‬ ‫کاین زمین را از چه ویران می‌کنی‬ ‫می‌ش��کافی و پریشان می‌کنی‬ ‫گف��ت ای ابل��ه برو بر م��ن مران‬ ‫ت��و عم��ارت از خرابی ب��از دان‬ ‫کی ش��ود گل��زار و گندم��زار این‬ ‫تا نگردد زشت و ویران این زمین‬ ‫ت��ا نکوبی‌‌گن��دم ان��در آس��یا‬ ‫کی‌ش��ود آراس��ته زان خوان ما‬ ‫پ��اره پ��اره ک��رده درزی جامه را‬ ‫ک��س زن��د آن درزی عالم��ه را‬ ‫که چ��را ای��ن اطلس بگزی��ده را‬ ‫بر دری��دی چه کن��م بدریده را‬ ‫هر بن��ای کهن��ه کآب��ادان کنند‬ ‫نه که اول کهنه را ویران کنند‬ ‫برخ��ی از منتق��دان ادب��ی و اندیش��مندان‬ ‫حوزه‌های اجتماعی و سیاس��ی بر ای��ن عقیده‌اند‬ ‫ک��ه موالن��ا جالل‌الدی��ن محمدبلخ��ی ش��اعری‬ ‫اس��ت ک��ه بیش��تر ب��ه اح��وال و اندرون انس��ان‬ ‫توج��ه دارد تا مناس��بات اجتماعی‪ .‬ب��ه نظر آنان‬ ‫«ادبی��ات مولوی» ادبی��ات رخ��وت‌آور و خنثی از‬ ‫جنبه‌های سیاسی اجتماعی اس��ت‪ .‬آنان مولوی را‬ ‫عارفی زاهد می‌پندارند که توجهی به دنیا و مافیها‬ ‫ندارد‪.‬‬ ‫ابیاتی ک��ه ابتدای این نوش��ته را مزین کرده‌اند‪،‬‬ ‫سروده انسانی عارف‪ ،‬زاهدی متهجد وانسان‌شناسی‬ ‫تیز‌بین و هوشیار است که آوازه‌اش عالمگیر و قدر و‬ ‫قیمت ادبی‌اش فراگیر است؛ مولوی بزرگ‪.‬‬ ‫تو‌گوی بین کش��اورز‬ ‫در ای��ن قطعه ماجرای‌گف ‌‬ ‫و ف��ردی به ظاهر بی‌خب��ر از همه‌جا را می‌خوانیم‪.‬‬ ‫کش��اورزی در حال ش��خم‌زدن زمین است که فرد‬ ‫بی‌خبر از همه‌جا با تعجب به ش��کافتن و پریشان‬ ‫کردن زمین اعتراض می‌کن��د‪ .‬او تصور و مفهومی‬ ‫از ش��خم‌زدن ندارد و در این‌کار ویرانی و پریش��انی‬ ‫می‌بیند‪.‬‬ ‫کشاورز دس��ت به دامن دلیل و توضیح می‌زند و‬ ‫می‌گوی��د من درحال آبادانی و ن��ه خرابی‌ام‪ .‬تا این‬ ‫زمین زیر و زبر نگردد گندمی از آن نخواهد رویید‪.‬‬ ‫تا آن گندم در آس��یاب کوبیده نگردد سفره‌ای از‬ ‫ن نخواهد ش��د‪ .‬تا پارچه‬ ‫نان خوش عطر و بو رنگی ‌‬ ‫زربف��ت و گرانبها زیرقیچی خی��اط تکه‌پاره نگردد‬ ‫جامه‌ای آراس��ته بر تن نش��اید؛ و سرانجام خالصه‬ ‫می‌کن��د که نوس��ازی هر بن��ا با نظام یا س��اختار‬ ‫کهن��ه البد و به ناچ��ار با کوبیدن و وی��ران کردن‬ ‫اس��ت که نو می‌ش��ود‪ .‬به‌طور خالصه گفت‌وگوی‬ ‫ای��ن دو نفر نماد و تمثیلی از نش��ان دادن دو طرز‬ ‫فک��ر و دو جریان بینش��ی اس��ت‪ .‬یک��ی نماینده‬ ‫ع موجود» و دیگری طرفدار «وضع مطلوب»‪.‬‬ ‫«وض ‌‬ ‫یکی جانب «ایس��تایی» و دیگری پیرو «پویایی»‪.‬‬ ‫هریک از آنها نماینده «جهان‌بینی»‪« ،‬نظام ارزشی»‬ ‫و «نگ��رش و بین��ش» متفاوت‌اند‪ .‬یک��ی خرابی را‬ ‫مقدمه آبادانی می‌پندارد و دیگری خرابی را ویرانی‬ ‫می‌انگارد‪ .‬به هرحال تغییر و توضیح بس��یار زیادی‬ ‫می‌توان بر این قطعه شیوا و زیبا نوشت که از حوصله‬ ‫این یادداشت خارج است‪.‬‬ ‫به راستی می‌توان از این گویاتر و شیوا‌تر و زیبا‌تر روند‬ ‫و چگونگی شکل‌گیری انقالب اجتماعی یا سیاسی یا‬ ‫به‌طور کلی دگرگونی و انقالب را شرح و وصف کرد؟‬ ‫مولوی در قالب تمثیل و نماد چنان ژرف و همه‌جانبه‬ ‫مساله دگرگونی و تغییر و تحول و لزوم آن را تبیین‬ ‫می‌کن��د که جای هیچ‌گونه توضی��ح و توجیه دیگر‬ ‫باقی‌‌نمی‌ماند‪ .‬او خرابی و ویرانی و کوبیدن را الزمه‬ ‫نو ش��دن و آباد کردن و بنا گذاردن رسم و شیوه نو‬ ‫می‌داند‪.‬‬ ‫ت��و گویی این قطعه ش��رح حال ش��کل‌گیری و‬ ‫تولد «انقالب اس�لامی ایران» اس��ت‪ .‬این اشعار از‬ ‫زبان عارفی عابد و زاهدی زاویه‌نش��ین و س��الکی‬ ‫خلوت‌گزین س��روده شده درحالی که انقالبی‌ترین‬ ‫عب��ارات را برگزیده ت��ا عمارت انقالب را بس��ازد‪.‬‬ ‫ش��گفتا که انقالب اس�لامی ایران نیز به معماری‬ ‫و رهب��ری عارفی وارس��ته و پیری روش��ن ضمیر‬ ‫ل گرفت و بالید و به ثمر‬ ‫به سان امام خمینی (ره) شک ‌‬ ‫نشست‪.‬‬ ‫و با ویران و زیر و زبر کردن مناس��بات پوس��یده‬ ‫سلطنتی و برچیدن بساط خودکامگی و استبدادی‬ ‫رژی��م که��ن و برانداخت��ن نظام��ی ک��ه کرامت‬ ‫انس��انی را به س��خره گرفته بود‪ ،‬گل��زار و گندمزار‬ ‫مردم س��االری و آزادی و اس��تقالل ایران زمین را‬ ‫رویاند‪.‬‬ ‫این گلزار و گندمزار هماره سبز و خرم باد‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سه‌شنبه ‪ 21‬بهمن ‪ 20- 1393‬ربیع‌الثانی ‪ 10 -1436‬فوریه ‪ -2015‬شماره ‪ -155‬پیاپی ‪1473‬‬ ‫خبر‬ ‫‪public@smtnews.ir‬‬ ‫رييس‌جمهوري با دعوت مردم به حضور گسترده در راهپيمايي ‪ ۲۲‬بهمن‪:‬‬ ‫‪ ۲۲‬بهمن متعلق به همه ملت ايران است‬ ‫رييس‌جمهوري‪ ،‬با دع��وت آحاد مردم‬ ‫اي��ران ب��ه حض��ور بانش��اط‪ ،‬پررنگ‌تر و‬ ‫مقتدرتر در راهپيمايي ‪۲۲‬بهمن؛ سالروز‬ ‫پيروزي ش��کوهمند انقالب اسالمي و سر‬ ‫دادن ش��عارهاي وحدت و همدلي در اين‬ ‫مراسم‪ ،‬تصريح کرد‪ ۲۲ :‬بهمن روز جشن‬ ‫ملي و روز ملت ايران است‪.‬‬ ‫حجت‌االسالم والمسلمين‌حسن روحاني‬ ‫با تبريک فرا رس��يدن س��الگرد پيروزي‬ ‫انقالب اس�لامي‪ ۲۲ ،‬بهمن را بزرگترين‬ ‫روز پي��روزي ملت ايران در صحنه داخلي‬ ‫و بين‌الملل��ي دانس��ت و گفت‪ ۲۲ :‬بهمن‬ ‫روزي اس��ت ک��ه مل��ت ايران توانس��ت‬ ‫استبداد و استعمار را براي هميشه پشت‬ ‫سر گذاش��ته و حکومت ملي و اسالمي را‬ ‫براساس مردم‌ساالري ديني تشکيل دهد‪.‬‬ ‫رييس‌جمه��وري حض��ور م��ردم در‬ ‫راهپيماي��ي گراميداش��ت ‪ ۲۲‬بهمن را به‬ ‫معن��اي ادامه راه انقالب اس�لامي و امام‬ ‫راحل توصيف و اظهار کرد‌‪ :‬هر مقدار اين‬ ‫حضور پررنگ‌تر و مقتدرتر باش��د به دنيا‬ ‫نش��ان مي‌دهد که ملت ما داراي انسجام‬ ‫و وح��دت مل��ي اس��ت و بي‌ترديد ملت‬ ‫ايران پرشورتر از سال‌هاي گذشته در اين‬ ‫مراسم حضور پيدا خواهند کرد‪.‬‬ ‫روحان��ي خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬زماني که‬ ‫مردم به‌صورت پرش��ور و بانش��اط در روز‬ ‫خودش��ان که روز ملي است‪ ،‬حضور يابند‬ ‫و اين روز را جشن گرفته و با صداي بلند‬ ‫ش��عارهاي انق�لاب را تک��رار کنند‪ ،‬همه‬ ‫بدخواهان و دش��منان ما قدرت اين ملت‬ ‫را بهتر احساس خواهند کرد‪.‬‬ ‫رييس‌جمه��وري ب��ا تاکي��د ب��ر اينکه‬ ‫ب��ا حض��ور قدرتمن��د م��ردم در صحنه‪،‬‬ ‫مي‌توانيم از مس��ائلي که ام��روز پيش‌رو‬ ‫داري��م‪ ،‬راحت‌تر عب��ور کني��م‪ ،‬گفت‪ :‬با‬ ‫حضور بس��يار پرش��ور ملت ايران در ‪۲۲‬‬ ‫بهم��ن‪ ،‬بي‌تردي��د راحت‌تر مي‌ت��وان از‬ ‫مش��کالت اقتصادي و مذاکرات هسته‌اي‬ ‫عبور کرده و همچني��ن مي‌توان در تمام‬ ‫مس��ائل بين‌المللي با قدرت بيش��تري با‬ ‫زيادي‌خواه��ان مواجه ش��د و راحت‌تر و‬ ‫کم‌هزينه‌تر از ح��ق ملت ايران دفاع کرد‪.‬‬ ‫روحان��ي‪ ۲۲ ،‬بهمن را روز جش��ن ملي و‬ ‫روز مل��ت اي��ران دانس��ت و تصريح کرد‪:‬‬ ‫ش��عارهاي اين روز بايد ش��عار وحدت و‬ ‫همدلي باشد و شعارهاي جناحي‪ ،‬گروهي‬ ‫و حزب��ي‪ ،‬شايس��ته ‪ ۲۲‬بهم��ن نيس��ت‪.‬‬ ‫رييس‌جمه��وري تاکيد ک��رد‪ :‬در روز ‪۲۲‬‬ ‫بهمن هيچ‌ک��س حق ندارد‪ ،‬اي��ن روز را‬ ‫که متعلق به ملت ايران است به نفع يک‬ ‫جناح يا حزب��ي مصادره کند و مردم بايد‬ ‫همانند س��ال ‪ ۵۷‬قدرت خ��ود را در برابر‬ ‫اس��تعمار به رخ بکشانند و نشان‌دهند که‬ ‫همچن��ان در صف واح��د‪ ،‬پيگير منافع و‬ ‫مصالح ملي هستند و به جهانيان بگويند‬ ‫ک��ه ملت ايران راه ‪ ۳۶‬س��ال گذش��ته را‬ ‫همچنان با قدرت ادامه خواهد داد‪.‬‬ ‫وزیر امور خارجه‪:‬‬ ‫تنها راه رسیدن به توافق همین مذاکرات است‬ ‫وزیر امور خارجه با بیان اینکه تحریم‌ها نتوانس��ته‌اند‬ ‫اثری داشته باشند و در مدت تحریم تعداد سانتریفیوژها‬ ‫بیش��تر شده ‪ ،‬گفت‪ :‬تنها راه رس��یدن به توافق همین‬ ‫مذاکرات است و باید به دولت ایران احترام بگذارند‪.‬‬ ‫به گزارش پایگاه اطالع‌رس��انی دولت به نقل از ایرنا‪،‬‬ ‫محمد جواد ظریف این مطلب را در حاش��یه کنفرانس‬ ‫خ بیان کرد‪.‬‬ ‫امنیتی مونی ‌‬ ‫وزیر امور خارجه در پاسخ به این سوال که در مذاکره‬ ‫با وزیر امور خارجه امریکا چه موانعی برای رس��یدن به‬ ‫توافق وجود داش��ت‪ ،‬افزود‪ :‬تنها راه رس��یدن به توافق‬ ‫همین مذاکرات اس��ت و این فرصت نباید از دست برود‬ ‫چراکه هرگز تکرار نخواهد شد‪.‬‬ ‫ظری��ف ادام��ه داد‪ :‬طرف‌های مذاکره‌کنن��ده باید به‬ ‫دولت ایران احترام بگذارند و بازی برد و باخت را مطرح‬ ‫نکنند‪ .‬تعریف من از شکست با بقیه متفاوت است‪ ،‬باید‬ ‫تعاریف را درست تبیین کنیم‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬واژه‌های تفاهم باید مش��ترک باش��د‬ ‫ت��ا بتوانیم به نتیجه خوب برس��یم‪ ،‬م��ا می‌خواهیم به‬ ‫جهانیان نش��ان دهیم که حرکت هسته‌ای ما صلح‌آمیز‬ ‫اس��ت‪ .‬رییس دس��تگاه دیپلماس��ی اظهار کرد‪ :‬برخی‬ ‫متاس��فانه بر این باورند که تحریم‌ها اثر داش��ته است‪،‬‬ ‫اگر بخواهیم راه حلی داش��ته باشیم و در حوزه سیاسی‬ ‫به نتیجه‌ای برسیم راه حلی که می‌تواند ما را به نتیجه‬ ‫برس��اند‪ ،‬مذاکرات اس��ت‪ .‬وزیر امور خارجه در پاسخ به‬ ‫این س��وال که اگر به توافق نرس��ید چه خواهد ش��د؟‬ ‫گف��ت‪ :‬اگر ما در آخر به توافق نرس��یم‪ ،‬تالش خودمان‬ ‫را کرده‌ای��م و فرآیند دیگری را پی��ش خواهیم گرفت‪.‬‬ ‫امی��دوارم همه طرف‌های مذاکره کنن��ده‪ ،‬فرآیندی را‬ ‫پیش بگیرند که همه منتفع شوند‪.‬‬ ‫ظری��ف ادامه داد‪ :‬اگ��ر به توافق نرس��یم آخر جهان‬ ‫نخواهد بود‪.‬‬ ‫وی با بی��ان اینکه گس��ترده کردن ای��ن زمان موثر‬ ‫نخواه��د بود‪ ،‬افزود‪ :‬تمدید مذاکرات موثر نخواهد بود و‬ ‫نتایجی نخواهد داشت‪ ،‬دوستان ‪ 5+1‬هم بر این باورند‬ ‫که هرچه زودتر به توافق برسیم‪.‬‬ ‫وزیر امور خارجه تاکید کرد‪ :‬تمام دالیل بدبین بودن‬ ‫مردم نسبت به غرب‪ ،‬بسیار منطقی است و ایران پیش‬ ‫از این با ای��االت متحده گفت‌وگو نمی‌کرد‪ ،‬اما در حال‬ ‫حاضر گفت‌وگو می‌کنیم و از من پرس��یده می‌شود که‬ ‫آیا این گفت‌وگوها و صحبت‌ها به نتیجه خواهد رس��ید‬ ‫یا خیر؟ ولی باید بگویم که ما نمی‌توانیم آن خصومت‌ها‬ ‫و دشمنی‌های امریکا که نس��بت به مردم ایران داشته‬ ‫است را در طول مذاکرات نادیده بگیریم‪.‬‬ ‫ظریف اضافه کرد‪ :‬آنچه مهم اس��ت این اس��ت که ما‬ ‫نظام سیاسی بسیار پویایی داریم و درکی که وجود دارد‬ ‫این اس��ت که دولت آقای روحانی و کل کابینه و باالتر‬ ‫از آن‪ ،‬رهبر معظم انقالب امروز از حرکت‌ها و مذاکرات‬ ‫حمایت می‌کنند و همه باید برای رس��یدن به مس��ئله‬ ‫اقدامات الزم را انجام دهند‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬ما این مسئله را در نظر داریم که ما‬ ‫مسئول هستیم و اگر مذاکرات به نتیجه نرسد‪ ،‬خودمان‬ ‫را مس��ئول می‌دانیم‪ .‬نمی‌خواهیم وارد بازی‌های دیگر‬ ‫شویم‪ ،‬ما درباره موفقیت صحبت می‌کنیم نه شکست‪،‬‬ ‫و به مردم‌مان هم امید داریم‪.‬‬ ‫يکشنبه‪ ،‬بررسي اليحه‬ ‫بودجه در مجلس‬ ‫حذف یارانه پردرآمدها‬ ‫در دست بررسی است‬ ‫جنگنده جدید با نام صاعقه ‪2‬‬ ‫رونمایی شد‬ ‫عضو کميس��يون برنامه و بودج��ه مجلس گفت‪:‬‬ ‫بررسي اليحه بودجه ‪ ۹۴‬در صحن علني مجلس از‬ ‫روز يکشنبه آينده آغاز مي‌شود‪.‬‬ ‫به گزارش واحد مرکزي خبر‪ ،‬موسي‌الرضا ثروتي‬ ‫اظهار کرد‪ :‬نمايندگان تالش مي‌کنند متناس��ب با‬ ‫واقعيت‌ه��اي اقتصادي و وض��ع قيمت نفت و ديگر‬ ‫موارد اين اليحه را بررسي و تصويب کنند‪.‬‬ ‫وي درباره يارانه نقدي و ساماندهي آ‌ن نيز گفت‪:‬‬ ‫رفتار دول��ت يازدهم تغييري ن��دارد و ادامه‌دهنده‬ ‫دولت دهم است‪.‬‬ ‫ثروتي تاکيد کرد‪ :‬دولت بايد به سمت حذف يارانه‬ ‫نقدي دهک‌هاي پردرآمد حرکت کند تا با کس��ري‬ ‫مواجه نش��ود و قانون هدفمن��دي را به طور کامل‬ ‫اجرايي کند‪.‬‬ ‫وي گفت‪ :‬معيار ‪ 2/5‬ميلي��ون تومان براي حذف‬ ‫ياران��ه نق��دي خيلي جدي نيس��ت و بيش��تر ‪10‬‬ ‫ميليون نفري که شناسايي شده‌اند از مالکان بزرگ‪،‬‬ ‫کارخانه‌دارها و صاحبان ثروت‌هاي فراوان هس��تند‬ ‫که اين موض��وع هم از طري��ق بانک‌هاي اطالعات‬ ‫جامع اقتصادي‪ ،‬آماري‪ ،‬کاداستر و سامانه‌هاي ثبت‬ ‫اسناد و امالک قابل تشخيص است‪.‬‬ ‫ثروت��ي گفت‪ :‬مجل��س هم نظ��ارت دارد و موارد‬ ‫تخل��ف دولت‌ه��اي ده��م و يازده��م در اج��راي‬ ‫هدفمندي يارانه‌ها به قوه قضاييه ارسال شده است‪.‬‬ ‫ظریف تصریح کرد‪ :‬مگر اینکه بتوانیم پیش��رفت‌هایی‬ ‫در زمینه مذاکرات داشته باشیم و منتقدان ما در ایران‬ ‫حق دارند و من بر این باور هس��تم حتی اگر بتوانیم در‬ ‫طول مذاکرات به توافقی برس��یم باز هم مردمی که در‬ ‫ایران حضور دارند‪ ،‬همچنان نس��بت ب��ه رفتار غرب و‬ ‫امریکا بدبین خواهند بود‪.‬‬ ‫‹ ‹رهبری از مذاکرات حمایت می‌کنند‬ ‫وزي��ر امور اقتصادي و دارايي گف��ت‪ :‬دولت تدبير و‬ ‫اميد و مجلس ش��وراي اسالمي با پرداخت يارانه‌ها به‬ ‫ش��کل فعلي موافق و در اين‌باره اتفاق نظر دارند‪ .‬علي‬ ‫تو‌گو با‬ ‫طيب‌نيا ديروز در حرم مطهر امام راحل در گف ‌‬ ‫ايرنا افزود‪ :‬در بحث يارانه‌ها و چگونگي پرداخت يا قطع‬ ‫کساني که درآمد بااليي دارند به‌طور قطعي تصميمي‬ ‫گرفته نش��ده و دولت و مجلس در حال بررسي همه‬ ‫جوانب اين امر مهم هس��تند‪ .‬وي خاطرنشان کرد که‬ ‫پرداخ��ت نقدي يارانه‌ها بايد به‌ص��ورت عادالنه انجام‬ ‫ش��ود و دولت و مجلس براي ادامه و نحوه روند فعلي‬ ‫پرداخت يارانه‌ها به‌صورت نقدي با جلس��ات مشترک‬ ‫مش��غول بحث و تبادل‌نظر هس��تند‪ .‬طيب‌نيا درباره‬ ‫ش��ائبه احتمال کمبود نقدينگي در بانک‌ها در ش��ب‬ ‫عيد نيز گفت‪ :‬با توجه به برنامه‌ريزي‌هاي انجام ش��ده‬ ‫در سيستم بانکي کشور کمبود اعتبار نخواهيم داشت‬ ‫و خوشبختانه امسال نظام بانکي براي تامين اسکناس‬ ‫مديريت خوبي اعمال کرده است‪ .‬وزير اقتصاد و دارايي‬ ‫تاکيد کرد‪ :‬براي سرمايه در گردش طوري برنامه‌ريزي‬ ‫کرده‌ايم تا مش��کل پولي در کشور به وجود نيايد‪ .‬وي‬ ‫تصريح کرد‪ :‬جمهوري اس�لامي ايران توانس��ته است‬ ‫با مش��ارکت مردم و رهبري فقي��ه عادل در جهان به‬ ‫جايگاه بزرگي دس��ت پيدا کند و در ش��رايط سختي‬ ‫که دش��منان نظام براي ما از طری��ق تحريم‌ها ايجاد‬ ‫کرده‌اند سر فرود نياورد‪.‬‬ ‫وزیر امور خارجه در پاس��خ به این س��وال که برخی‬ ‫به مذاکرات خوش��بین هستند‪ ،‬آیا ش��ما هم این طور‬ ‫فکر می‌کنی��د؟ گفت‪ :‬گزارش‌هایی ک��ه پیش از این و‬ ‫در روزهای گذشته در مورد ایران داده شده را تصحیح‬ ‫می‌کنم‪ ،‬صحبت‌های ما صرفا درباره مذاکرات بوده است‬ ‫و پیش‌بین��ی آژانس‌های خبری در مورد آنچه من قرار‬ ‫است در آینده انجام دهم شاید درست نباشد‪.‬‬ ‫‹ ‹پیش‌بینی آژانس‌های خبری درست نیست‬ ‫وزارت دفاع و پش��تیبانی نیروهای مسلح از رونمایی‬ ‫هواپیمای جدید جنگنده و آموزش��ی پیش��رفته با نام‬ ‫صاعقه ‪ 2‬و تحویل آن به نیروی هوایی ارتش جمهوری‬ ‫اسالمی ایران خبر داد‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایرنا‪ ،‬این رونمای��ی و تحویل هواپیمای‬ ‫یادش��ده در هشتمین روز از ایام‌اهلل دهه مبارک فجر و‬ ‫یو‌ششمین سالگرد شکوهمند‬ ‫در آستانه ‪ 22‬بهمن‪ ،‬س ‌‬ ‫انقالب اس�لامی با حضور امیر سرتیپ «امیرحاتمی»‬ ‫جانشین وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و امیر‬ ‫س��رتیپ خلب��ان «علیرضا برخور» جانش��ین فرمانده‬ ‫نیروی هوایی ارتش انجام شد‪.‬‬ ‫امیر حاتمی در حاش��یه این مراس��م در سخنانی با‬ ‫اش��اره به راهبرد وزارت دفاع در تقویت ناوگان هوایی‬ ‫نیروهای مس��لح با تکیه بر توان بومی گفت‪ :‬هواپیمای‬ ‫ج��ت مافوق‌ص��وت دوکابی��ن صاعق��ه ‪ 2‬که توس��ط‬ ‫دانشمندان و متخصصان افتخارآفرین سازمان صنایع‬ ‫هوای��ی وزارت دفاع و با مش��ارکت و همکاری نیروی‬ ‫هوایی ارتش جمهوری اس�لامی ایران طراحی و تولید‬ ‫ش��ده است با ماموریت پش��تیبانی نزدیک برای انجام‬ ‫ماموریت‌های تاکتیکی و آم��وزش خلبانان در مرحله‬ ‫پیش��رفته م��ورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد‪ .‬جانش��ین‬ ‫وزیر دفاع در بیان مش��خصات فنی هواپیمای صاعقه‬ ‫‪ 2‬که نسل دوم هواپیمای صاعقه است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در‬ ‫طراحی جدیدی که انجام شده است‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫رسانه‌هاي جهاني‬ ‫و انقالب اسالمي‬ ‫سعيد فانيان‬ ‫کارشناس سیاسی‬ ‫اگر مبدأ ش��کل‌گيري رس��انه‌هاي مسلط غربي‬ ‫موج��ود را نيم��ه ق��رن ‪ 19‬مي�لادي بداني��م تا‬ ‫قبل از پيروزي انقالب اس�لامي اي��ران‪ ،‬آنها تنها‬ ‫انقالب اکتبر روسيه را به عنوان يک جريان قوي‬ ‫غيرمتح��د تجربه کرده بودن��د‪ .‬زماني که انقالب‬ ‫روسيه پيروز ش��د خبرگزاري‌هاي بزرگ وبرخي‬ ‫نش��ريات معروف حدود ‪ 70‬س��ال از فعاليت‌شان‬ ‫مي‌گذش��ت و در ادامه با بکارگيري ايستگاه‌هاي‬ ‫راديوي��ي و س��پس تلويزيون��ي در مقابل��ه با آن‬ ‫کوشيدند‪ .‬با اين همه روسيه شوروي در دو جنگ‬ ‫جهاني اول و دوم متحد کشورهاي غربي بود ودر‬ ‫مجموعه متفقين قرار داش��ت و با وجود بسياري‬ ‫از اختالفات سياس��ي و رقابت‌هايي که بين بلوک‬ ‫غرب و ش��رق بود‪ ،‬اين دو قطب مشابهت‌هايي از‬ ‫بابت پايه قراردادن اقتصاد و مخالفت يا بي‌توجهي‬ ‫به مذهب داشتند‪ ،‬لذا رقابت‌ها به‌طور عمده برسر‬ ‫تسلط بيش��تر بر مناطق مختلف جهان و تقسيم‬ ‫منافع بود‪.‬‬ ‫با پي��روزي انقالب اس�لامي ايران رس��انه‌هاي‬ ‫غرب��ي با پدي��ده عظي��م مردمي هم��راه با تفکر‬ ‫وآرمان‌هاي اس�لامي مواجه مي‌شوند که چندان‬ ‫شناخت دقيقي از آنها ندارند؛ جرياني که تاکيد بر‬ ‫استقالل و بازگشت به هويت فرهنگي خود داشت‬ ‫و اس�لامي را تبليغ مي‌کرد با تفکرات جهاني که‬ ‫قرابتي ب��ا ديدگاه‌هاي غرب��ي و آرمان‌هاي اعالم‬ ‫شده آنان نداشت‪.‬‬ ‫اي��ران به عن��وان مرک��ز انقالب تا قب��ل از آن‬ ‫متح��د و پايگاهي براي غرب محس��وب مي‌ش��د‬ ‫و اين��ک به دلي��ل سياس��ت‌هاي تاريخي غرب و‬ ‫اس��تمرار دخالت‌هاي آنها در امور داخلي حرکت‬ ‫و آرمان‌ه��اي‌ضدغرب��ي را در پي��ش گرفته بود‪.‬‬ ‫در چني��ن ش��رايطي رس��انه‌هاي پرقدرت��ي که‬ ‫به‌وي��ژه بع��د از جن��گ جهان��ي دوم و پي��روزي‬ ‫متفقين ب��ر جريان اطالعاتي و رس��انه‌اي جهان‬ ‫مس��لط ش��ده بودند و تجربه بيش از ‪ 120‬سال‬ ‫فعالي��ت را باخود همراه داش��تند و کاملا در کار‬ ‫خ��ود و رهبري جريان اخب��ار و اطالعات جهاني‬ ‫ورزيده ش��ده بودن��د‪ ،‬در مقابل انقالب اس�لامي‬ ‫قرار گرفتند‪.‬‬ ‫آنها بي��ش از پيش به امکانات جديد‪ ،‬گس��تره‬ ‫چاپ و انتش��ار همزمان‪ ،‬تغذيه هزاران رسانه در‬ ‫گوشه و کنار جهان‪ ،‬شيوه‌ها و ترفندهاي پيچيده‬ ‫تاثيرگذار بر افکار عمومي مردم مجهز شده بودند‪.‬‬ ‫رسانه‌هاي مسلط غربي از ابتداي انقالب اسالمي‬ ‫در س��طح جهاني نه تنها انعکاس دهنده صادقي‬ ‫براي اخبار وتحوالت انقالب نبودند‪ ،‬بلکه بسياري‬ ‫از واقعيت‌ها را قلب کردند‪ .‬ترويج اسالم هراسي در‬ ‫فضاي رس��انه‌اي غرب وجامعه جهاني سال‌هاست‬ ‫که به يک امر رايج تبديل شده است‪ .‬اينک آنها هر‬ ‫روز از جريان منحرف و غيرانساني داعش با عنوان‬ ‫دولت اس�لامي ياد مي‌کنن��د؛ جرياني که به‌طور‬ ‫قطع ش��کل‌گيري آن توس��ط و زيرنظ��ر غربي‌ها‬ ‫انجام ش��ده است‪ .‬قبال نيز نظير چنين رفتارهايي‬ ‫همواره در مقابل اس�لام و انقالب اس�لامي قرار‬ ‫داشته است‪.‬‬ ‫ب��ا همه آنچه گفته ش��د و با وجود مخالفت‌ها‪،‬‬ ‫موان��ع و بي‌مهري‌هاي��ي که نس��بت ب��ه انقالب‬ ‫اس�لامي در س��طح جهان��ي انج��ام ش��ده و‬ ‫س��رمايه‌گذاري‌هايي که غربي‌ها به‌طور رسمي در‬ ‫حوزه رس��انه براي مقابله با انقالب اسالمي انجام‬ ‫داده‌ان��د توجه وحمايت گس��ترده و رو به افزايش‬ ‫مردم مس��لمان در کش��ورهاي مختلف از انقالب‬ ‫اسالمي نش��ان‌دهنده اصالت و مردمي بودن اين‬ ‫انقالب و کم‌اثري تبليغات س��نگين ضدانقالب در‬ ‫جهان است‪.‬‬ ‫در ط��ول ‪ 36‬س��الي ک��ه از انق�لاب اس�لامي‬ ‫مي‌گ��ذرد بیش��تر رس��انه‌هاي داخل��ي و تعداد‬ ‫اندکي از رس��انه‌هاي خارجي به رسالت حرفه‌اي‬ ‫و صداقت در پيام رس��اني به مردم عمل کرده‌اند‪.‬‬ ‫گرچه در مقابل بوق و کرناي رس��انه‌ها و تبليغات‬ ‫مس��لط جهاني تواني کمت��ر و صدايي ضعيف تر‬ ‫داش��ته‌اند‪ ،‬با اين هم��ه امروز پهنه گس��ترده‌اي‬ ‫از جغرافي��اي سياس��ي جهان و صده��ا ميليون‬ ‫م��ردم خس��ته از فريب‌هاي تبليغ��ات جهاني به‬ ‫آرمان‌هاي انس��اني و ارزش‌هاي اس�لامي انقالب‬ ‫توج��ه دارن��د و خود هرک��دام رس��انه‌اي اصيل‬ ‫و امي��ن ب��راي انق�لاب اس�لامي ايران به‌ش��مار‬ ‫مي‌روند‪.‬‬
‫سه‌شنبه ‪ 21‬بهمن ‪ 20- 1393‬ربیع‌الثانی ‪ 10 -1436‬فوریه ‪ -2015‬شماره ‪ -155‬پیاپی ‪1473‬‬ ‫‪industry@smtnews.ir‬‬ ‫صنعت‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪29‬‬ ‫‪30‬‬ ‫تولید ‪85‬درصدی قطعات پژو در ایران‬ ‫صادرات نفت به مرحله نيمه‌نهايي رسيد‬ ‫خصوصی‌سازی راز ارتقای بهره‌وری‬ ‫‪3‬‬ ‫معاون وزیر صنعت‪ ‌،‬معدن و تجارت خبر داد‬ ‫پرداخت ‪ 74‬هزار میلیارد تومان تسهیالت به صنعت و معدن‬ ‫گ�روه صنعت‪ -‬مع��اون ام��ور صنایع و اقتص��ادی وزیر‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت از پرداخت ‪ 74‬هزار میلیارد تومان‬ ‫تس��هیالت به بخ��ش صنعت و معدن در ‪ 9‬ماهه امس��ال‬ ‫خب��ر داد و گفت‪ :‬ای��ن رقم ‪ 31‬درصد از کل تس��هیالت‬ ‫پرداختی را شامل می‌شود‪ .‬این در حالی است که بر اساس‬ ‫قان��ون این رق��م باید به ‪ 37‬درصد افزای��ش یابد‪ ،‬هرچند‬ ‫که پیش��نهاد این وزارتخانه برای سهم صنعت و معدن از‬ ‫تسهیالت بانکی معادل ‪ 40‬درصد تسهیالت بانکی است‪.‬‬ ‫محس��ن صالحی‌نیا اف��زود‪ :‬در س��ال‌های ‪ 91‬و ‪ 92‬در‬ ‫مجموع ب��رای ‪ 844‬واحد تولیدی‌‪ 2 ،‬هزار و ‪ 160‬میلیارد‬ ‫توم��ان تس��هیالت از مناب��ع ریالی صندوق توس��عه ملی‬ ‫پرداخت ش��ده که این رقم در س��ال جاری نیز برای ‪760‬‬ ‫واحد تولیدی مبلغی معادل ‪ 2300‬میلیارد تومان مصوب‬ ‫ش��د که از این میزان ‪ 517‬واحد موفق به دریافت ‪1360‬‬ ‫میلی��ارد تومان ش��دند‪ .‬وی با تاکید ب��ر اینکه نامه‌نگاری‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با رییس س��ازمان مدیریت‬ ‫و برنامه‌ری��زی ب��ا هدف تخصی��ص یارانه تولی��د از محل‬ ‫هدفمندی یارانه‌ها هنوز به نتیجه مشخصی نرسیده است‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬این یارانه ب��ا وجود مکاتبات وزی��ر هنوز پرداخت‬ ‫نشده و در حالی‌که چند بار در کمیسیون اقتصاد و شورای‬ ‫عال��ی کار نی��ز اع��داد و ارقام آن بیان ش��ده و با توجه به‬ ‫اینک��ه این مصوبه از س��وی دولت بوده اما ت��ا به امروز از‬ ‫س��وی رییس س��ازمان مدیریت و برنامه‌ریزی نس��بت به‬ ‫تخصی��ص و ابالغ به خزانه اقدامی ک��ه منجر به پرداخت‬ ‫ش��ود‪ ،‬انجام نش��ده اس��ت‪ .‬معاون وزیر صنعت و معدن و‬ ‫تجارت اظهار کرد‪ :‬آخرین مکاتبات از س��وی وزیر صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت و براس��اس هماهنگی‌های انجام ش��ده‪،‬‬ ‫چهارش��نبه هفته گذشته به دولت ارس��ال شده و پیگیر‬ ‫آن هس��تیم که این مبالغ تخصیص داده شود‪ .‬وی با بیان‬ ‫اینکه از ‪ 5400‬میلیارد تومانی که براس��اس ماده ‪ 8‬قانون‬ ‫هدفمندی یارانه‌ها‪ ،‬قرار بود به بخش تولید اختصاص یابد‪،‬‬ ‫مقرر ش��ده ‪ 1100‬میلیارد توم��ان آن به بخش صنعت و‬ ‫مع��دن و ‪ 100‬میلیارد تومان آن نیز به توس��عه صادرات‬ ‫خدم��ات فنی و مهندس��ی اختصاص یاب��د‪ .‬این در حالی‬ ‫است که تالش چندباره وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در‬ ‫کمیسیون اقتصادی و شورای عالی کار‪ ،‬اعداد و ارقام هنوز‬ ‫به نتیجه نرسیده اس��ت‪ .‬صالحی‌نیا گفت‪ :‬وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت کاالهای صادراتی و اولویت‌دار را به منظور‬ ‫پرداخت یارانه س��ود تسهیالت‪ ،‬مشخص کرده و هنوز هم‬ ‫امیدوار اس��ت تا پایان س��ال بتواند بخش��ی از این پول را‬ ‫از خزانه دریافت کند‪ .‬مع��اون امور صنایع وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت با بیان اینکه در هجدهم بهمن توانستیم از‬ ‫مرز تولید یک میلیون دستگاه عبور کنیم‪ ،‬ابراز امیدواری‬ ‫کرد تا پایان س��ال به برنامه پیش‌بینی ش��ده و رسیدن به‬ ‫تولی��د بیش از یک میلیون و ‪ 100‬هزار دس��تگاه دس��ت‬ ‫یابیم‪ .‬وی با اش��اره به تعداد واحده��ای تولیدی فعال در‬ ‫کش��ور افزود‪ :‬در حال حاضر ‪ 87‬هزار واحد تولیدی فعال‬ ‫در کش��ور جود دارد که از این تعداد ‪ 80‬هزار واحد شامل‬ ‫واحده��ای کوچک کمتر از ‪ 50‬نفر‪4 ،‬هزار واحد متوس��ط‬ ‫بین ‪ 50‬تا ‪ 100‬نف��ر و ‪3‬هزار واحد بزرگ باالی ‪ 100‬نفر‬ ‫به باال می‌ش��وند‪ .‬صالحی‌نیا میزان اشتغالزایی این واحدها‬ ‫را اف��زون بر ‪ 3/3‬میلیون نف��ر ذکر کرد و گفت‪ 65 :‬ردیف‬ ‫کاالیی در نظر گرفته شده که این کاالها بیش از ‪70‬درصد‬ ‫ارزش‌افزوده بخش صنعت را ش��امل می‌شود‪ .‬معاون وزیر‬ ‫صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت در ادامه به ارائ��ه آمار تولید در‬ ‫‪ 10‬ماه امس��ال و مقایس��ه آن با مدت مش��ابه سال قبل‬ ‫پرداخت و افزود‪ :‬تولید محصوالت پتروشیمی طی ‪ 10‬ماه‬ ‫امس��ال حدود ‪ 40‬میلیون تن در مقاب��ل ‪ 35‬میلیون تن‬ ‫مدت مشابه س��ال قبل بوده که حدود ‪ 12‬درصد افزایش‬ ‫تولید را نش��ان می‌دهد‪ .‬وی همچنین تولید فرش‌ماشینی‬ ‫را در م��دت مذکور حدود ‪71‬میلی��ون مترمربع در مقابل‬ ‫‪66‬میلیون مترمربع س��ال گذشته ش��امل ‪ 7‬درصد رشد‪،‬‬ ‫ان��واع لوازم خانگی را ب��ا ‪ 23‬درصد افزای��ش تولید‪ ،‬انواع‬ ‫یخچال و فریزر را با ‪ 35‬درصد رشد و لباسشویی را با ‪15‬‬ ‫درصد رش��د اعالم کرد‪ .‬معاون امور صنایع وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تج��ارت میزان تولید محصوالت فوالدی ش��امل‬ ‫فوالد خ��ام را افزون بر ‪14‬میلیون تن در ‪ 10‬ماه امس��ال‬ ‫در مقابل ‪ 13‬میلیون تن مدت مش��ابه سال گذشته با ‪7/5‬‬ ‫درصد رش��د اعالم و تصریح کرد‪ :‬همچنین در محصوالت‬ ‫فوالدی حدود ‪14‬میلیون و‪ 300‬هزار تن امسال در مقابل‬ ‫‪ 13‬میلیون و ‪ 900‬هزار تن س��ال گذش��ته بوده است که‬ ‫افزایش تولید بیش از ‪ 3‬درصدی را نشان می‌دهد‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬مس کاتد نیز با حدود ‪ 160‬هزار تن تولید‬ ‫در ‪ 10‬ماه امسال رشدی بیش از ‪ 3‬درصدی را تجربه کرد‪.‬‬ ‫صالحی‌نیا با اش��اره به اینکه بخش وس��یعی از افزایش‬ ‫تولید به صنایع خودروس��ازی مرتبط می‌ش��ود‪ ،‬به میزان‬ ‫تولید در صنایع خودروس��ازی اش��اره کرد و گفت‪ :‬تولید‬ ‫انواع خودرو س��واری در ‪10‬ماه امسال به حدود ‪ 800‬هزار‬ ‫دس��تگاه رس��یده که حدود ‪ 61/5‬درصد افزایش تولید را‬ ‫نش��ان می‌دهد‪ .‬در همین مدت تولید انواع وانت با رشدی‬ ‫معادل ‪ 53‬درصد به ‪ 125‬هزار دس��تگاه رسید‪ .‬همچنین‬ ‫در زمینه تولید انواع اتوبوس و مینی‌بوس نیز ش��اهد رشد‬ ‫‪ 15‬درصدی و در خودروهای سنگین حمل بار نیز بیش از‬ ‫‪ 150‬درصد افزایش را شاهد بوده‌ایم‪.‬‬ ‫وی در ادامه در پاس��خ به سوالی مبنی بر افزایش قیمت‬ ‫خودرو در سال آینده با توجه به تغییر متغیرهای اقتصادی‬ ‫گفت‪ :‬وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت رصد الزم را در بازار‬ ‫خودرو انج��ام می‌دهد و البته یکس��ری از عوامل افزایش‬ ‫قیم��ت همچون بیمه و مالیات‪ ،‬در اختی��ار این وزارتخانه‬ ‫نیس��ت‪ ،‬اما در مجموع به نظر نمی‌رسد قیمت خودرو در‬ ‫س��ال آینده افزایش یابد‪ ،‬چراکه هزینه‌های سربار با توجه‬ ‫به افزایش تولید‪ ،‬سرشکن شده است‪.‬‬ ‫بنگاه‌هاي بزرگ‪ ،‬موتور محرک توسعه‬ ‫باشگاه خبرنگاران – مشاورعالي رييس‌جمهوري با تاکيد بر اينکه بنگاه‌هاي بزرگ با‬ ‫ايجاد زنجيره‌هاي توليدي و اشتغال به‌عنوان موتور محرک و پيشرفت اقتصاد هر کشور‬ ‫به‌حس��اب مي‌آيد‪‌،‬گفت‪ :‬جهت‌گيري توس��عه صنعتي کشور از سال ‪ ۴۱‬آغاز شد و با ‪2‬‬ ‫برنامه با محور کش��اورزي در کش��ور به مرحله اجرا رسيد که برنامه حدفاصل سال ‪۵۱‬‬ ‫تا ‪ ۵۶‬به دليل افزايش قيمت نفت و آماده نبودن زيرساخت‌ها بدون نتيجه باقي‌ماند‪.‬‬ ‫اکبر ترکان در پنجمين نشست مش��ترک کارآفرينان ايران درباره برنامه‌هاي توسعه‬ ‫س��ال‌هاي بعد نيز اظهار کرد‪ :‬دستاوردهاي اقتصادي با افزايش قيمت نفت در برخي از‬ ‫برهه‌هاي زماني و به دليل مهيا نبودن زيرساخت‌هاي توسعه کمرنگ شده و خلق پول‬ ‫و افزايش نقدينگي که از طریق ارزهاي نفتي وارد اقتصاد کش��ور ش��ده‪ ،‬همراه با نبود‬ ‫رشد متناسب توليد همزمان با آن‪ ،‬باعث افزايش تورم و دستوري نگهداشتن قيمت ارز‬ ‫منجر به آسيب توليد داخل شده است‪.‬‬ ‫دبير شوراي‌عالي مناطق آزاد به نقش بنگاه‌هاي بزرگ در پيشبرد اقتصاد کشور اشاره‬ ‫و تصريح کرد‪ :‬خوش��ه‌هاي صنعتي و بنگاه‌هاي بزرگ زنجيره اقتصادي کش��ور را پيش‬ ‫مي‌برن��د و بنگاه‌هاي کوچک با وجود اش��تغالزايي با اتصال به اي��ن زنجيره معني پيدا‬ ‫مي‌کنند در حقيقت بنگاه‌هاي بزرگ لکوموتيو توسعه به‌حساب مي‌آيند‪.‬‬ ‫وي خاطرنش��ان کرد‪ :‬ما در ش��رايط فعل��ي اقتصادي نيازمند همفک��ري و همراهي‬ ‫بنگاه‌هاي بزرگ هس��تيم و با گس��ترش اين بنگاه‌ها در همه ابعاد مي‌توانيم س��ربااليي‬ ‫توسعه را سپري کنيم‪.‬‬ ‫چرخه معيوب توليد در کشور‬ ‫خانه ملت‪ -‬عضو کميس��يون برنامه‪ ،‬بودجه و محاس��بات مجلس‪ ،‬با تاکيد بر ضرورت‬ ‫قطع وابس��تگي بودجه کش��ور به نفت‪ ،‬گفت‪ :‬هم‌اکنون به تاکيدات رهبر معظم انقالب‬ ‫درباره نبود وابس��تگي به درآمدهاي نفتي و رشد چرخه توليد در کشور‪ ،‬توجهي نشده‬ ‫و اقدام قابل‌قبولي نيز براي قطع وابستگي به درآمدهاي طالي سياه انجام نشده است‪.‬‬ ‫سيدسعيد زمانيان دهکردي با تاکيد بر ضرورت قطع وابستگي بودجه کشور به نفت‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬دولت درآمدهاي جايگزين بسياري براي نبود وابستگي به نفت دارد‪ .‬چراکه تمام‬ ‫مشکالت اقتصادي امروز کشور نتيجه وابستگي به نفت و درآمدهاي آن است‪.‬‬ ‫اين نماينده مردم در مجلس نهم‪ ،‬با انتقاد از وضعيت نامطلوب توليد در کشور‪ ،‬تصريح‬ ‫کرد‪ :‬ش��يوه نادرس��ت اخذ ماليات‌‌ها‪ ،‬ارزش‌افزوده‪ ،‬رش��د قاچاق کاال و ارز و همچنين‬ ‫معضالت گمرک نش��ان مي‌دهد که به وفور درآمدهاي نفتي وارد کش��ور شده و چرخه‬ ‫توليد را از کار انداخته اس��ت‪.‬وي با ي��ادآوري تاکيدات مکرر رهبر معظم انقالب درباره‬ ‫نبود وابستگي به درآمدهاي نفتي و رشد چرخه توليد در کشور‪ ،‬افزود‪ :‬متاسفانه درحال‌‬ ‫حاضر اقدام قابل‌قبولي براي قطع وابستگي به درآمدهاي طالي سياه انجام نشده است‪.‬‬ ‫زمانيان‌دهکردي با تاکيد بر اينکه راهکار قطع وابس��تگي به درآمدهاي نفتي فروش‬ ‫ل حاضر فروش‬ ‫فرآورده‌ه��اي نفتی به جاي معامله خام آن اس��ت‪ ،‬تصريح ک��رد‪ :‬درحا ‌‬ ‫نفت‌خام بيشترين ضربه را به اقتصاد ملي وارد کرده است‪ .‬وي ادامه داد‪ :‬سرمايه‌گذاري‬ ‫در داخ��ل با رونق بخ��ش خصوصي حتي منجر به فرآوري نفت و توليد مش��تقات آن‬ ‫مي‌ش��ود که اين مهم زمينه‌ساز تحقق اقتصاد مقاومتي نيز خواهد بود‪.‬زمانيان‌دهکردي‬ ‫با تاکيد بر اينکه قطع وابستگي به نفت و درآمدهاي نفتي الزمه تحقق اقتصاد مقاومتي‬ ‫اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬در صورتي که درآمدهاي نفتي هيچ تاثيري در اقتصاد ما نداش��ته باش��د‬ ‫به‌طور حتم تنزل قيمت آن نيز به افول منابع مالي کشورمان منجر نخواهد شد‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫تعرفه ترجیحی‬ ‫به ضرر ایران نیست‬ ‫فراز چمنی‬ ‫معاون مدیر کل دفتر آسیا و اقیانوسیه‬ ‫سازمان توسعه تجارت‬ ‫هر موافقتنامه تجاری می‌تواند منافعی دوجانبه‌‪،‬‬ ‫برای کشورها به همراه داشته باشد و در این میان‬ ‫ترکیه از جمله کش��ورهایی اس��ت ک��ه میانگین‬ ‫تعرفه کااله��ای صنعتی آن ‪5/5‬درصد پیش‌بینی‬ ‫شده است‪ ،‬اما تعرفه کاالهای کشاورزی و غذایی‬ ‫آن بس��یار باالست که نسبت به شکستن این سد‬ ‫اق��دام کرد‪ ،‬چراکه محبوبی��ت منابع غذایی ایران‬ ‫به مرات��ب باالتر بوده و اگرچ��ه ترک‌ها در بحث‬ ‫مواد غذایی دارای مزایایی نسبت به ایران هستند‬ ‫اما بررس��ی‌ها حاکی از این است که ایران در این‬ ‫زمینه برتری خاصی نس��بت به این کشور دارد و‬ ‫حتی ذائق��ه ترک‌ها به گونه‌ای اس��ت که غذایی‬ ‫ایرانی را به غذای ترکی ترجیح می‌دهند‪ .‬از این‌رو‬ ‫براس��اس بررسی‌های روانش��ناختی و کارشناسی‬ ‫پایه این توافق‪ ،‬کاالهای کشاورزی و غذایی تعیین‬ ‫شد‪ .‬بر اساس پیش‌بینی‌های شده‪ ،‬قرارداد تعرفه‬ ‫ترجیحی هرماه توسط کارشناسان دو کشور مورد‬ ‫ارزیاب��ی ق��رار خواهد گرفت و در پایان هر س��ال‬ ‫هر دو کشور ناگزیر از افزودن اقالمی به مجموعه‬ ‫کاالهای مندرج در قرارداد هستند‪.‬‬ ‫حت��ی ممک��ن اس��ت در زمینه‌های خ��ارج از‬ ‫م��واد غذایی نی��ز تعرفه ترجیحی از س��وی ایران‬ ‫درخواس��ت شود‪ .‬بر همین اس��اس قرارداد تعرفه‬ ‫ترجیحی بین ای��ران و ترکیه از ماه آینده اجرایی‬ ‫خواهد شد‪ .‬پس از اعالم رسمی اجرایی شدن این‬ ‫تعرفه‪ ‌،‬انتقادهایی به روند این تصمیم گرفته شد‪،‬‬ ‫چراک��ه صنعتگران معتقد بودند ک��ه با این اقدام‬ ‫درهای واردات به روی کاالهای ترکی باز می‌شود‪،‬‬ ‫این درحالی است که این امر تصور نادرستی است‪،‬‬ ‫چراک��ه اجرای تعرفه ترجیح��ی به هیچ عنوان به‬ ‫ضرر ایران نیس��ت و کسانی که ادعا می‌کنند‪ ،‬این‬ ‫موافقتنامه ب��ه ضرر تولید داخل اس��ت و به نفع‬ ‫ایران نیست‪ ،‬در واقع در تالش هستند که ایران را‬ ‫ناتوان جلوه دهند‪.‬‬ ‫بنابرای��ن این نوع رفتارهاس��ت که ب��ه اعتبار‬ ‫ملی و تولید کش��ور ضرب��ه وارد می‌کند‪ ‌،‬درحالی‬ ‫‌که توان زیرس��اختی ایران بسیار قوی‌تر از کشور‬ ‫ترکیه است‪.‬‬ ‫همچنی��ن در پاس��خ ب��ه کس��انی ک��ه اذعان‬ ‫می‌کنند‪ ،‬تعرفه ترجیحی تولیداتش��ان را به ورطه‬ ‫نابودی کش��انده است نیز باید گفت که این تعرفه‬ ‫هنوز اجرایی نشده که آثار آن قابل مشاهد باشد!‬ ‫این درحالی اس��ت که ایران با برق��راری این نوع‬ ‫تعام�لات می‌توان��د صنایع خ��ود را بازس��ازی و‬ ‫رقابت‌پذیر کند‪.‬‬ ‫بنابراین الزم است‪ ،‬منطق جایگزین شعار شود‪.‬‬ ‫همچنین براساس این توافقنامه ایران می‌تواند از‬ ‫تعرفه ‪5/5‬درصدی کشور ترکیه بهره کامل را ببرد‬ ‫و حتی به بازار ترکیه ورود پیدا کند‪.‬‬ ‫البته مس��ئله دیگری که مطرح می‌ش��ود این‬ ‫اس��ت که چرا تخفیف تعرف��ه ‪ ۳۰‬تا ‪۴۰‬درصدی‬ ‫برای ترکیه در نظر گرفته شده است که در پاسخ‬ ‫بای��د گفت این تخفیف تعرف��ه‌ای تنها برای چند‬ ‫قل��م از محصوالت نس��اجی ترکیه اس��ت و همه‬ ‫محصوالت و پوش��اک را دربرنمی‌گی��رد و اعمال‬ ‫چنین تعرف��ه‌ای برای این محص��والت از این رو‬ ‫بود که احساس شد این نوع کاالها مصرف روزانه‬ ‫دارن��د و می‌توانند در داخل کش��ور بازار متنوع و‬ ‫رقابتی ایجاد کنند‪ .‬از س��ویی دیگر می‌توان با این‬ ‫تصمیم مانع از قاچاق کاالها شد‪.‬‬ ‫در واقع یکی از مزایای تعرفه ترجیحی این است‬ ‫که مانع از قاچاق ش��ود و در همین رابطه مافیای‬ ‫اقتصاد را از بین ببرد‪.‬‬ ‫بنابراین می‌توان این نوع مخالفت‌ها را بیش��تر‬ ‫از س��وی افرادی دانس��ت که در قاچاق و مافیای‬ ‫اقتصادی دس��ت دارند‪ .‬در نهایت معتقدیم‪ ،‬حتی‬ ‫با اعمال تعرفه ترجیحی باز هم صنایع کش��ورمان‬ ‫ح��رف نخس��ت را در ب��ازار ایران خواهن��د زد و‬ ‫جای هی��چ نگرانی برای هیچ ی��ک از صنعتگران‬ ‫ایرانی نیس��ت‪ ،‬چراکه کش��ور ترکیه ب��ا تخفیف‬ ‫تعرفه ‪۳۰‬درصدی حض��ور چندانی در بازار ایران‬ ‫نخواهد داش��ت و حتی با اعم��ال چنین تعرفه‌ای‬ ‫هم‪ ،‬همچن��ان قیمت‌های آنها ب��اال خواهد بود و‬ ‫ممکن است تنها اندکی نسبت به گذشته کاهش‬ ‫یابد‪ .‬مگر اینک��ه بخواهیم موافقتنامه تجارت آزاد‬ ‫را امضا کنیم که این‌کار هنوز انجام نش��ده است‪،‬‬ ‫این ش��رایط در حالی است که هم‌اکنون ترکیه با‬ ‫چالش��ی جدی در بازار ایران روبه‌روست و آن هم‬ ‫حض��ور کاالهای چینی در بازارهای ایران اس��ت‪.‬‬ ‫از ای��ن‌رو ترکیه در بازار ای��ران خیلی برد نخواهد‬ ‫داشت‪.‬‬
‫یادداشت‬ ‫بستر‌سازی‬ ‫برای ادغام‬ ‫قطعه‌سازان کوچک‬ ‫‪4‬‬ ‫سه‌شنبه ‪ 21‬بهمن ‪ 20- 1393‬ربیع‌الثانی ‪ 10 -1436‬فوریه ‪ -2015‬شماره ‪ -155‬پیاپی ‪1473‬‬ ‫قطعه‌سازان از پیش‌بینی برنامه‌های توسعه‌ای این صنعت خبر دادند‬ ‫تولید ‪85‬درصدی قطعات پژو در ایران‬ ‫ساسان قربانی‬ ‫سخنگوی شورای سیاستگذاری‬ ‫خودرو‬ ‫افزایش ورود قطعات تقلبی به بازار این روزها عزم‬ ‫جدی مسئوالن را می‌طلبد تا با ایجاد موانع قانونی و‬ ‫اجرای آن‪ ،‬مان��ع از ورود کاالهای نامرغوب چینی به‬ ‫داخل کشور شده و اجازه ندهند این قبیل کاالها وارد‬ ‫کشور شود زیرا در صورت ادامه این روند‪ ،‬تولید داخل‬ ‫به شدت ضربه خواهد خورد‪.‬‬ ‫از این‌رو با درنظر گرفتن این شرایط الزم است ضمن‬ ‫ضابطه‌مند کردن امور‪ ،‬س��ازمان ملی استاندارد نیز با‬ ‫کنترل دقیق مانع ورود کاالهای بی‌کیفیت چینی به‬ ‫کشور شود‪ ،‬البته در این جریان‪ ،‬شرکت‌های خارجی‬ ‫واردکننده را هم نمی‌ت��وان مقصر اصلی این موضوع‬ ‫دانس��ت زیرا مش��کل از دس��تگاه‌های ناظر است که‬ ‫اجازه می‌دهند چنین کاالهای نامرغوبی وارد کش��ور‬ ‫ش��ود که مسلم اس��ت هم به مردم آسیب می‌رساند‬ ‫و ه��م موجب توقف تولید داخل خواهد ش��د‪ .‬در این‬ ‫میان باید راهکارهای قانونی اجرایی و هم چنین نظام‬ ‫گمرکی و استاندارد قوی وجود داشته باشد تا راه‌های‬ ‫ورود کاالهای نامرغوب به کشور بسته شود‪.‬‬ ‫درحال‌حاضر با توجه به شرایط کنونی قطعه‌سازان‬ ‫به نظر می‌رس��د ادغام واحدهای کوچک قطعه‌سازی‬ ‫چاره‌س��از باش��د‪ .‬این در حالی اس��ت که طرح ادغام‬ ‫ش��رکت‌های قطعه‌س��از در س��ال ‪ ۱۳۸۱‬به‌عن��وان‬ ‫اس��تراتژی انجمن قطعه‌س��ازان تدوین و براساس آن‬ ‫مقرر ش��د تا شرکت‌های قطعه‌س��از کوچک با هدف‬ ‫تجمیع توانمندی‌های خود ادغام شوند چرا که نتیجه‬ ‫بررس��ی و تحقیقات انجام ش��ده‪ ،‬نش��ان می‌دهد که‬ ‫ادغام ش��رکت‌های کوچک در افزایش توان مهندسی‬ ‫و ام��کان ایج��اد واحد مهندس��ی‪ ،‬تحقیق و توس��عه‬ ‫به‌عنوان یکی از اقدامات مهم در توسعه توان طراحی‬ ‫در صنع��ت قطعه‌س��ازی تاثیر بس��زایی دارد‪ .‬بر این‬ ‫اساس ادغام واحدهای قطعه‌سازی کوچک در کاهش‬ ‫هزینه و افزایش کیفیت تولید و دس��تیابی به مقیاس‬ ‫تولی��د به‌عنوان یکی از عوامل مه��م در رقابت‌پذیری‬ ‫قطعه‌سازان تاثیر زیادی خواهد داشت‪.‬‬ ‫هنگام��ی که تعداد س��ورس‌ها (منابع) در قطعه‌ای‬ ‫افزای��ش می‌یابد به‌ط��ور قطع تی��راژ قراردادها با هر‬ ‫ش��رکت نیز کاه��ش خواهد یافت‪ ،‬در واقع ش��رکتی‬ ‫ک��ه به تعداد محدود قطع��ه‌ای را تولید می‌کند‪ ،‬قادر‬ ‫نخواهد بود برای توس��عه تخصصی و فنی و مهندسی‬ ‫آن قطع��ه هزینه کند چرا که فعالیت قطعه‌س��ازی با‬ ‫تیراژ ‪ ۲۰‬تا ‪ ۳۰‬هزار در سال مقرون به صرفه نیست‪.‬‬ ‫براین اساس‪ ،‬دالیل ذکر شده‪ ،‬انجمن قطعه‌سازان را‬ ‫بر آن داشت تا در روند تدوین استراتژی قطعه‌سازی‬ ‫کش��ور در س��ال ‪ ۸۱‬به این نتیجه دس��ت یابند که‬ ‫قطعه‌س��ازان کوچک بای��د با یکدیگر ادغام ش��ده و‬ ‫به واحدهای بزرگتری تبدیل ش��وند تا توان توس��عه‬ ‫محص��ول‪ ،‬س��رمایه‌گذاری و ایجاد واح��د تحقیق و‬ ‫توس��عه فراهم ش��ود‪ .‬به‌طور قطع عملی ش��دن این‬ ‫ط��رح با توجه به بستر‌س��ازی الزم در ای��ن زمینه با‬ ‫سختی‌هایی مواجه اس��ت که مهم‌ترین آن ضعف در‬ ‫همکاری و فعالیت‌های تیمی در کشور است‪.‬‬ ‫در بررسی‌هایی که در این‌باره انجام شد نیز مشخص‬ ‫ش��د که ادغام واحدهای کوچک قطعه‌س��ازی الزمه‬ ‫توس��عه این بخش بوده و این بررس��ی نشان می‌‌دهد‬ ‫ادغام قطعه‌سازان کوچک امری ضروری است و همان‬ ‫گونه که شرکت‌های قطعه‌س��از و خودروساز در دنیا‬ ‫تالش می‌کنند تا فعالیت‌های مشترکی را در فضایی‬ ‫تفاهم‌آمی��ز انجام دهند‪ ،‬قطعه‌س��ازی نیز نیاز دارد تا‬ ‫این‌گونه مشارکت و همکاری در آن شکل گیرد‪.‬‬ ‫ش��اید ادغ��ام قطعه‌س��ازان کوچ��ک و تبدی��ل به‬ ‫واحدهای بزرگ در نگاه نخست حرکت دشواری باشد‬ ‫اما گاهی باید برای رسیدن به نتیجه‌ای‪ ،‬سختی‌هایی‬ ‫را تحم��ل کرد تا بس��تر الزم در این ارتب��اط فراهم‬ ‫ش��ود البته در این جریان ش��رکت‌های خودروساز و‬ ‫قطعه‌ساز و وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت نیز باید به‬ ‫این موضوع توجه کرده و در این‌باره بسترسازی کنند‪.‬‬ ‫در این بین نباید فراموش کرد که برگزاری دومین‬ ‫همای��ش بین‌المللی صنعت خودرو تاثی��ر مثبتی بر‬ ‫افزایش همکاری با شرکت‌های خارجی داشته است‪.‬‬ ‫ه��ر چند در این همایش بس��یاری از س��خنران‌ها و‬ ‫مهمانان خارجی برای حضور در بازار ایران و افزایش‬ ‫همکاری‌های مشترک و بین‌المللی ابراز تمایل کردند‬ ‫اما مانع مهمی ک��ه در این روند همچنان وجود دارد‬ ‫محدودیت‌ه��ای ناش��ی از تحریم‌ه��ا و به‌طور عمده‬ ‫تحریم سیس��تم بانکی اس��ت که تا برداش��ته نشود‬ ‫همکاری‌های بین‌المللی خودروس��ازان و قطعه‌سازان‬ ‫با مشکل مواجه خواهد بود‪ ،‬ولی توافقات مهمی بین‬ ‫ش��رکت‌های خودروس��ازی و قطعه‌س��ازی و شرکای‬ ‫خارجی آنها انجام ش��ده اس��ت که اجرایی شدن آنها‬ ‫به‌ط��ور کامل به نتیج��ه مذاکرات بس��تگی دارد که‬ ‫امیدواریم با حفظ منافع و اقتدار ملی میسر شود‪.‬‬ ‫خودرو‬ ‫‪industry@smtnews.ir‬‬ ‫حس�ین علیزاده‪ -‬گروه صنعت‪ :‬هفته گذشته وزیر‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در بازدید از گروه صنعتی سرو‬ ‫س��پاهان اصفهان‪ ،‬س��ازنده قطعات خودرو با اشاره به‬ ‫ظرفیت‌های موجود در حوزه قطعه‌سازی درباره کیفیت‬ ‫و طراحی‪ ،‬پیشنهاد کرد که ایران به تولیدکننده قطعات‬ ‫نش��ان (برند)‌های معتبر خودروسازی دنیا تبدیل شده‬ ‫ت��ا از این پس خودروس��ازان بزرگ قطع��ات مورد نیاز‬ ‫خود را با نام و نش��ان خودشان در ایران تولید کنند که‬ ‫هم به توس��عه صادرات منجر خواهد شد و هم در این‬ ‫بین با توجه به مش��ارکت با خودروسازان انتقال دانش‬ ‫فن��ی را نیز در پی خواهد داش��ت‪ .‬در ای��ن میان بدنه‬ ‫قطعه‌سازی کشور نیز با تایید ظرفیت‌های موجود برای‬ ‫تولید محصوالت خودروس��ازان و قطعه‌سازان بزرگ در‬ ‫ایران در گفت‌وگویی با‬ ‫به ارائه راهکارهایی برای‬ ‫تسهیل روند تولید و همکاری با بزرگان صنعت خودرو‬ ‫و همچنین صادرات پرداختند‪.‬‬ ‫‹ ‹رقابت‌پذیری و مشوق‌های صادراتی‬ ‫عض��و هیات‌مدی��ره انجم��ن‬ ‫قطعه‌س��ازان ای��ران ب��ا تاکید بر‬ ‫اینک��ه هم‌اکنون ظرفیت تولید و‬ ‫ص��ادرات قطع��ه در می��ان‬ ‫تولیدکنن��دگان داخل��ی قطع��ه‬ ‫اظهار کرد‪ :‬در س��ند‬ ‫وج��ود دارد در گفت‌وگو با‬ ‫چشم‌انداز پیش‌بینی شده که حداقل به میزان یک سوم‬ ‫تولید خودروس��ازان به بخش ص��ادرات اختصاص داده‬ ‫ش��ود؛ در این میان نیز تامی��ن حداقل ‪۲۵‬میلیارد دالر‬ ‫قطعه توسط قطعه‌سازان برای خودروهای ساخت داخل‬ ‫و ص��ادرات قطع��ات ب��ه ارزش ‪۶‬میلیارد دالر توس��ط‬ ‫قطعه‌سازان به بازارهای مستقل خارجی (خطوط تولید‪،‬‬ ‫یدکی و متفرقه) دیده شده است‪.‬‬ ‫محمدرض��ا نجفی‌منش اف��زود‪ :‬در این‌ب��اره چندین‬ ‫مولفه وج��ود دارد که در ابتدا برای رقابت‌پذیر ش��دن‬ ‫در بازاره��ای بزرگ باید خودروه��ای به‌روز و باکیفیت‬ ‫تولید ش��ود که خودروس��ازان م��ا درحال‌حاضر به این‬ ‫س��مت حرک��ت می‌کنن��د‪ .‬دوم اینکه درباره تس��هیل‬ ‫فرآیند صادرات پیشنهاد می‌شود حمایت‌هایی به‌صورت‬ ‫مشوق‌های حمایتی و جوایز صادراتی برای صادرکننده‬ ‫خودرو و قطعه در نظر گرفته شود‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه تولید محصوالت قطعه‌س��ازی ایران‬ ‫باید رقابت‌پذیر شود‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬در این میان می‌توان‬ ‫به کش��ور ترکیه اش��اره کرد که ساالنه ‪۱۶‬میلیارد دالر‬ ‫قطعه صادر می‌کند که می‌توان از روش‌های این کشور‬ ‫برای توسعه صادرات الگوبرداری کرد‪ .‬از این‌رو می‌توان‬ ‫ب��ا برنامه‌ری��زی صحیح موان��ع ص��ادرات و رقابت‌پذیر‬ ‫کردن محصوالت قطعه‌سازان را برطرف کرد و به ارقام‬ ‫پیش‌بینی شده در سند چشم‌انداز دست یافت‪.‬‬ ‫‌ نجفی منش درباره پیش��نهاد وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت مبنی بر تولید محصوالت نش��ان‌های معتبر‬ ‫خودروس��ازی در ایران و صادرات آن به خودروس��ازان‬ ‫بزرگ گفت‪ :‬پیش از این استراتژی خودروسازان بزرگی‬ ‫همچون رنو‪ -‬نیس��ان که با خودروسازان و قطعه‌سازان‬ ‫ما همکاری می‌کنند به تولید‌رساندن ‪۸۰‬درصد قطعات‬ ‫خود در داخ��ل ایران بود‪ .‬همچنین پژو نیز برنامه دارد‬ ‫‪۸۵‬درص��د قطعات خودروهای خ��ود را در ایران تولید‬ ‫کند که اگر این فرآیند اجرایی نشود‪ ،‬برای خودروسازان‬ ‫صرفه اقتصادی نخواهد داشت‪.‬‬ ‫‹ ‹هم�کاری با ب�زرگان در قالب س�رمایه‌گذاری‬ ‫مشترک‬ ‫این عضو ش��ورای سیاس��تگذاری خودرو در پاسخ به‬ ‫مبنی بر اینکه رنو و پژو ش��رکای ما‬ ‫این س��وال‬ ‫هس��تند و تولید قطع��ه در ایران برای آنه��ا مزیت به‬ ‫شمار می‌رود‪ ،‬آیا خودروس��ازان بزرگ دیگر نیز تمایل‬ ‫به همکاری با ما دارند؟ عنوان کرد‪ :‬خودروسازان بزرگی‬ ‫که وارد همکاری با ایران می‌شوند به همراه قطعه‌سازان‬ ‫خود وارد س��رمایه‌گذاری در ایران می‌شوند که در این‬ ‫میان می‌توان به نماینده خودروسازی پژو اشاره کرد که‬ ‫هفته گذشته به همراه نمایندگان شرکت‌های « ّو ِل‌او»‪،‬‬ ‫«کنتینانتال» و «بوش» به ایران آمده بود‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬هم��کاری خودروس��ازانی همچ��ون‬ ‫مرس��دس بنز یا دیگر نشان‌های بزرگ با ایران می‌تواند‬ ‫در قال��ب جوین��ت ونچر (س��رمایه‌گذاری مش��ترک)‬ ‫ب��ا قطعه‌س��ازان مطرح��ی که نام برده ش��د‪ ،‬باش��د تا‬ ‫محصوالت خودروس��ازان بزرگ در ای��ران زیر نظر این‬ ‫شرکت‌ها تولید شده و از طریق همین شرکت‌ها به بازار‬ ‫آنها صادر شود‪.‬‬ ‫نجفی‌من��ش درباره س��فر اخی��ر خود به اس��پانیا و‬ ‫همکاری با قطعه‌س��ازان این کش��ور خاطرنش��ان کرد‪:‬‬ ‫طرف‌های اسپانیایی عالقه‌مندی خود را برای همکاری‬ ‫با ایران اعالم کردند که نتایج آن در آینده اعالم خواهد‬ ‫شد؛ اما در این میان همکاری مشترک با تولیدکنندگان‬ ‫این کشور را می‌توان در قالب واردات محصول از اسپانیا‬ ‫به ایران و همچنین صادرات قطعه از ایران به اس��پانیا‬ ‫عنوان کرد که همکاری برای تولید محصولی مش��ترک‬ ‫و صادرات مشترک به بازارهای هدف می‌تواند بخشی از‬ ‫این همکاری‌ها باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹تایی�د قطعه‌س�از ایرانی ب�ه عنوان قطعه‌س�از‬ ‫اروپایی‬ ‫در این بین بسیاری از فعاالن صنعت قطعه معتقدند‬ ‫ک��ه ظرفی��ت تولیدکنن��ده قطعه نش��ان‌های معتبر‬ ‫پیش‌تر از این در این حوزه ایجاد ش��د که به درستی‬ ‫مورد اس��تفاده قرار نگرفت با ای��ن حال این ظرفیت‬ ‫همچنان در نشان‌(برند)س��از ش��دن تولیدکنندگان‬ ‫داخلی وجود دارد‪.‬‬ ‫نایب‌رییس کمیس��یون اقتصاد‬ ‫کالن ات��اق ایران با عنوان اینکه‬ ‫ظرفیت تولید قطع��ات خودرو‬ ‫برای خودروس��ازان ب��زرگ در‬ ‫گفت‪:‬‬ ‫داخل ایجاد شد به‬ ‫صنعت قطعه‌س��ازی ایران در گذش��ته این بس��تر را‬ ‫به‌وج��ود آورد تا جایی که ش��رکت‌های رنو و پژو در‬ ‫ایران نسبت به تاسیس دفتر اقدام کردند‪.‬‬ ‫به��رام ش��هریاری با اش��اره به اینکه پی��ش از این‬ ‫خودروس��ازی پژو‪ ۴ ،‬کش��ور را به‌عنوان کش��ورهای‬ ‫ارزانقیمت برای تولید قطعات خود انتخاب کرده بود‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬این کش��ورها شامل چین‪ ،‬هند‪ ،‬برزیل و ایران‬ ‫بودند؛ همچنین این ش��رکت در تشریح فرآیند تولید‬ ‫این کش��ورها عنوان کرده بود که قطعات تولیدی در‬ ‫چین یکپارچه و یکنواخت نیس��ت‪ ،‬همچنین هند از‬ ‫زیرس��اخت‌های مناسبی برای تولید برخوردار نیست‬ ‫و برزی��ل از لح��اظ فاصله مکانی دور ب��وده و ترجیح‬ ‫می‌دادن��د تا محص��والت خود را از ای��ران خریداری‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫وی خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬براس��اس همی��ن مزیت‌ها‬ ‫ش��رکت پژو اعالم کرده بود تا هرچه س��ریع‌تر برای‬ ‫روي خط خبر‬ ‫ همزم��ان با برگ��زاري گردهماي��ي مديران و کارکنان ش��رکت‬‫کرمان موتور به مناس��بت دهه مبارک فجر‪ ،‬خط توليد خودرو جديد اس‪۵‬‬ ‫اين ش��رکت در شهرستان بم راه‌اندازي شد‪ .‬س��يد محمدرضا ميرعلينقي‪،‬‬ ‫مديرعامل ش��رکت کرمان موتور در اين مراس��م با اشاره به وضعيت رقابتي‬ ‫بازار در س��ال آين��ده‪ ،‬افزود‪ :‬ديدگاه اين مجموعه در بخش توس��عه بازار با‬ ‫اولويت توجه به نيازهاي مشتريان خواهد بود و با اين رويکرد تالش خواهيم‬ ‫کرد تا س��هم بيش��تري از بازار داخلي را به‌دست آوريم‪ .‬وي با بيان اينکه با‬ ‫توسعه امکانات و ارتقاي شبکه نمايندگي‌ها خدمات مطلوب و ارزنده‌تري را‬ ‫به مشتريان خود ارائه و جايگاه اين مجموعه در بازار ايران را بهبود خواهيم‬ ‫بخش��يد‪ ،‬افزود‪ :‬در سال ‪ ۹۳‬بسترهاي مناسبي براي توسعه بازار فراهم شد‬ ‫که نتايج آن در سال آينده با عرضه محصوالت جديد همچون ليفان ‪،۷۲۰‬‬ ‫ليفان ‪ ،۸۲۰‬ايکس ‪ ۵۰‬و جک اس‪ ۳‬در دستور کار اين مجموعه قرار گرفته‬ ‫است‪.‬‬ ‫مهر‪ -‬مويد حسيني‌صدر‪ ،‬عضو کميسيون صنايع مجلس خواستار تداوم‬ ‫برنامه ساماندهي بازار واردات خودرو توسط وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫ش��د‪ .‬وي با تاکيد بر ض��رورت دقت بر مفاد مصوب��ه وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت براي س��اماندهي ب��ازار خودرو‪ ،‬تاکيد کرد‪ :‬اي��ن مصوبه به معني‬ ‫ي‪‎‬مورد است‪ .‬حسيني‌صدر افزود‪:‬‬ ‫انحصاري‌ش��دن بازار نيست و اين نگراني ب ‌‬ ‫مصوبه وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت مبني‌بر ساماندهي بازار واردات خودرو‬ ‫و ملزم‌بودن واردکنندگان به ارائه خدمات پس از فروش و گارانتي‪ ،‬يک اقدام‬ ‫کارشناسي و قانوني است تا حقوق مصرف‌کنندگان ايراني رعايت شود‪.‬‬ ‫ايس�نا‪ -‬توليد انواع وانت در کش��ور افزايش يافته اس��ت‪ .‬بر اين اساس‬ ‫دي ماه امسال توليد انواع وانت در گروه صنعتي ايران خودرو با رشد ‪۲۳/۲‬‬ ‫درصدي از ‪ ۶۹۶۰‬دستگاه در دي ماه ‪ ۱۳۹۲‬به ‪ ۸۵۷۷‬دستگاه افزايش يافته‬ ‫است‪ .‬همچنين توليد انواع وانت در شرکت زامياد نيز با افت ‪ ۵/۲‬درصدي از‬ ‫‪ ۲۴۶۶‬دس��تگاه به ‪ ۲۳۳۸‬دستگاه کاهش يافته است‪ .‬بر اساس اين گزارش‬ ‫در دي ماه امس��ال توليد انواع وانت در شرکت بن‌رو با رشد ‪۱۰۳/۲‬درصدي‬ ‫هم��کاری مش��ترک در ای��ن زمینه اقدام ش��ود که‬ ‫متاسفانه همچون گذش��ته فرصت‌ها سوخت و مورد‬ ‫اس��تفاده قرار نگرفت و این ام��کان به وجود نیامد تا‬ ‫از ظرفیت‌های این بخش به‌درستی بهره‌برداری شود‪.‬‬ ‫عضو سابق هیات‌مدیره انجمن قطعه‌سازان با تاکید‬ ‫بر اینکه ایران تنها بخشی بود که در گذشته توانست‬ ‫به صورت مستقیم به شرکت پژو فرانسه قطعه صادر‬ ‫کند‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬به جرات می‌توان گفت توانس��تیم‬ ‫همزم��ان ب��ا خودرویی که در س��ال ‪‌ ۲‌ ۰۱۲‬م در این‬ ‫کشور تولید شد قطعات آن را طراحی‪ ،‬تولید و تحویل‬ ‫آنه��ا بدهیم‪ .‬این در حالی اس��ت که ما در طراحی و‬ ‫ساخت دو موتور جدید مشارکت کرده و پس از تولید‬ ‫برای آنها ارسال کردیم‪.‬‬ ‫ش��هریاری در ادامه با بیان اینکه تحریم‌ها موجب‬ ‫قطع همکاری با این بخش شد‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬این باعث‬ ‫ش��د تا هم صادرات ایران به این شرکت قطع شود به‬ ‫طوری که معوقات نیز تاکنون پرداخت نشده است‪.‬‬ ‫وی اظه��ار کرد‪ :‬در همان زمان ش��رکت پژو اعالم‬ ‫کرده بود که قطعه‌س��ازی ایران را در حوزه طراحی و‬ ‫کیفیت به‌عنوان یک قطعه‌ساز اروپایی تایید می‌کند‬ ‫که متاسفانه این فضا در گذشته با توجه به تحریم‌ها‬ ‫از بین رفت‪ .‬با این حال قطعه‌س��ازی ایران در فضای‬ ‫فعل��ی از ظرفیت باالی��ی برای تولی��د محصوالت با‬ ‫کیفی��ت و رقابت‌پذیر برخوردار اس��ت که می‌توان با‬ ‫تقویت و حمایت این بخش به توسعه صادرات دست‬ ‫پیدا کرد‪.‬‬ ‫نای��ب رییس کمیس��یون اقتص��اد کالن اتاق ایران‬ ‫رواب��ط تجاری حال حاض��ر را مثبت عن��وان کرد و‬ ‫اف��زود‪ :‬با این حال در حوزه انتق��ال پول همچنان با‬ ‫مش��کل مواجهیم‪ .‬با این حال باید عادی‌سازی روابط‬ ‫و رایزنی‌ه��ا در بخش‌های بازرگانی و اقتصادی درباره‬ ‫ظرفیت‌های تولید و صادرات با کشورهای هدف انجام‬ ‫شود‪.‬‬ ‫‪ ،‬اگر چه ایران در گذش��ته و حال‬ ‫به گزارش‬ ‫از ظرفیت‌های باالیی در قطعه‌س��ازی و خودروسازی‬ ‫برای تولید و صادرات برخوردار بوده و هست اما نباید‬ ‫از این نکته غافل بود که بس��یاری از محدودیت‌های‬ ‫ناش��ی از تحریم‌ها‪ ،‬بخش‌های فع��ال صنایع خودرو‬ ‫و قطعه‌س��ازی ما را در حوزه ص��ادرات منفعل کرده‬ ‫است‪ .‬با این حال تعامل با برخی از کشورها همچون‬ ‫ترکیه که مورد تاکی��د وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫نیز هس��ت و در حال‌حاضر روابط سیاس��ی و تجاری‬ ‫مطلوب��ی با ای��ران دارد می‌تواند ش��روع تازه‌ای برای‬ ‫ورود به بازارهای بزرگتر باش��د‪ .‬در واقع تعامل با این‬ ‫کشور در حال توسعه که درحال‌حاضر به گفته عضو‬ ‫هی��ات مدیره انجمن قطعه‌س��ازان ظرفی��ت تولید و‬ ‫صادرات ساالنه ‪۱۶‬میلیارد دالر قطعه را دارد می‌تواند‬ ‫قطعه‌سازی ما را از رخوت صادراتی خارج کند‪.‬‬ ‫خودروسازان‬ ‫از ‪ ۸۶۵‬دس��تگاه در دي سال گذشته به ‪ ۱۷۵۸‬دستگاه افزايش يافته است‪.‬‬ ‫توليد انواع وانت در گروه خودروس��ازي س��ايپا نيز با رشد ‪ ۳۳/۷‬درصدي از‬ ‫‪ ۳۳۳۱‬دستگاه به ‪ ۴۴۵۲‬دستگاه افزايش يافته است‪.‬‬ ‫خب�ر خ�ودرو‪ -‬محمدرض��ا نادري‪ ،‬مع��اون گمرک اي��ران گفت‪ :‬ورود‬ ‫و ترخي��ص قطعات تقلبي از مب��ادي ورودي گمرک اي��ران به هيچ عنوان‬ ‫وجاهت ندارد‪ .‬وي افزود‪ :‬قطعات خودرو ازجمله کاالهايي است که به دلیل‬ ‫حساس��يتي که وجود دارد از سال‌هاي قبل مشمول استاندارد اجباري بوده‬ ‫بنابراي��ن گمرک نيز بدون تاييد س��ازمان ملي اس��تاندارد قادر به ترخيص‬ ‫قطعات خودرو نيس��ت‪ .‬نادري تاکيد کرد‪ :‬البته س��ازمان ملي استاندارد نيز‬ ‫کنت��رل و نظ��ارت الزم در صدور مجوز ورود قطعات به کش��ور را دارد‪ .‬وي‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬مرجع تشخيص اينکه کااليي اصلي و يا بي‌کيفيت و تقلبي‬ ‫است‪ ،‬از گمرک ايران نيست‪ .‬وي تصريح کرد‪ :‬در صورتي که قطعات تقلبي‬ ‫و بي‌کيفيت از مبادي غيررس��مي وارد شود قطعا نه سازمان ملي استاندارد‬ ‫و نه گمرک ايران نقش��ي در ورود اين کاالها ن��دارد اما چنانچه اين کاال از‬ ‫مبادي رس��مي وارد شود مطمئنا بدون نظر سازمان ملي استاندارد اين کاال‬ ‫ترخيص نخواهد شد‪.‬‬ ‫عص�ر خودرو‪ -‬داريوش اس��ماعيلي‪ ،‬عضو کميس��يون صنايع و معادن‬ ‫مجل��س گفت‪ :‬بخش��نامه جديد دول��ت مبني ب��ر محدودک��ردن واردات‬ ‫خودرو به ش��رط نظارت‌هاي مس��تمر وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت بر کار‬ ‫نمايندگي‌هاي وارد‌کننده‪ ،‬از ايجاد رانت و انحصار جلوگيري خواهد کرد‪ .‬وي‬ ‫تصريح کرد‪ :‬ساماندهي واردکنندگان باعث نظارت بيشتر مسئوالن ذي‌ربط‬ ‫شده و درکل‪ ،‬جنبه‌هاي مثبتي دارد و قطعا بخشنامه جديد دولت مي‌تواند‬ ‫بازار واردات خودرو را که چند س��الي است با مشکالتي روبه‌رو شده به نفع‬ ‫مصرف‌کننده نظم دهد‪.‬‬ ‫خبر خودرو‪ -‬بلوک س��يلندر و سرسيلندر موتور ‪ ۴۵۷‬براي نخستين‌بار‬ ‫در کش��ور در ش��رکت صنايع ريخته‌گري ايران در ساوه س��اخته و در روز‬ ‫يکشنبه ‪ ۱۹‬بهمن در مراسمي به مناسبت دهه مبارک فجر رونمايي شد‪.‬‬ ‫عذرخواهی صداو سیما از صنعت خودرو‬ ‫سایپا نیوز‪ -‬عضو کمیسیون صنایع و معادن‬ ‫مجلس با اش��اره به اهمیت حمایت از صنعت‬ ‫خودروسازی کشور گفت‪ :‬صداوسیما به خاطر‬ ‫پخش گزارش نادرس��ت و غیرمنصفانه درباره‬ ‫مقایسه خودرو پراید با گروه تروریستی داعش‬ ‫از ش��رکت س��ایپا و اعضای کمیسیون صنایع‬ ‫مجلس‪ ،‬عذرخواهی کرد‪.‬‬ ‫کمال‌الدی��ن پیرموذن‪ ،‬نماین��ده مردم اردبی��ل در جریان بازدید‬ ‫اعض��ای کمیس��یون صنایع و مع��ادن مجلس از مرک��ز تحقیقات و‬ ‫نوآوری صنایع خودروی سایپا گفت‪ :‬کارنامه گروه خودروسازی سایپا‬ ‫در چند س��ال اخیر به برکت وج��ود جوانان نخبه و تحصیل‌کردگان‬ ‫دانشگاهی که زمینه‌ساز ایجاد ارتباط میان صنعت و دانشگاه شده‌اند‪،‬‬ ‫بسیار روش��ن و قابل توجه است‪ .‬وی با اش��اره به اجرای برنامه‌های‬ ‫توس��عه محصول و تولید در گروه خودروس��ازی سایپا افزود‪ :‬صنعت‬ ‫خودروس��ازی کشور درحال‌حاضر شرایط خوبی پیدا کرده و در حال‬ ‫جهش به س��مت آینده‌ای امیدوارکننده اس��ت‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬در‬ ‫جهت ارتق��ای کیفیت‪ ،‬تولید محصوالت متن��وع و افزایش صادرات‬ ‫به بازارهای خارجی اقدامات بزرگی را در س��ایپا ش��اهد هس��تیم و‬ ‫در صورت به نتیجه رس��یدن برنامه‌ها‪ ،‬سال‌های آینده شاهد حضور‬ ‫تولیدکنندگان ایرانی در جمع نشان(برند)های معتبر جهانی خواهیم‬ ‫بود‪.‬‬ ‫پیرموذن با اش��اره به اقدامات مدیرعامل گروه خودروس��ازی سایپا‬ ‫درباره بهبود وضعیت کلی این مجموعه گفت‪ :‬از وزیر صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت و همچنین رییس س��ازمان گس��ترش و نوس��ازی صنایع‬ ‫ای��ران این انتظار وجود دارد تا با حمایت اصولی و همه جانبه از تیم‬ ‫مدیریتی س��ایپا زمینه به نتیجه رس��یدن برنامه‌ها را برای سال‌های‬ ‫آینده فراهم کنند‪.‬‬
‫سه‌شنبه ‪ 21‬بهمن ‪ 20- 1393‬ربیع‌الثانی ‪ 10 -1436‬فوریه ‪ -2015‬شماره ‪ -155‬پیاپی ‪1473‬‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫معدن‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪28‬‬ ‫ضرورت بازنگری در قانون نظام مهندسی معدن‬ ‫شورابه‪ ،‬فرصتی ناب برای سرمایه‌گذاران معدنی‬ ‫سرمایه‌گذاری نیاز امروز صنعت چدن ایران‬ ‫‪5‬‬ ‫با حضور معاون اول رييس‌جمهوری و وزير صنعت‪ ،‬معدن و تجارت انجام شد‬ ‫افتتاح پروژه‌هاي صنعتي و معدني در کرمان‬ ‫حامد شايگان ‪ -‬گروه معدن‪ :‬به دنبال توجه دولت به‬ ‫توس�عه صنعتي و معدني کشور براي خروج از رکود‬ ‫اقتصادي روز گذشته‪ ،‬معاون اول رييس‌جمهوري به‬ ‫همراه وزير صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و همچنين وزير‬ ‫صنايع و معادن‪ ،‬محور توسعه اقتصادي کشور‬ ‫مع��اون اول رييس‌جمهوري در بدو ورود به اس��تان‬ ‫کرمان ابراز اميدواري کرد که تمام اقدامات دولت براي‬ ‫توسعه استان کرمان به نتيجه برسد‪.‬‬ ‫‪ ،‬جهانگيري گفت‪ :‬کارهاي‬ ‫به گزارش خبرنگار‬ ‫بسيار زيادي ازجمله طرح‌هاي صنعتي و خدماتي براي‬ ‫توسعه استان کرمان در دست انجام است که اميدواريم‬ ‫تمام اين طرح‌ها را به سرعت به نتيجه برسانيم‪.‬‬ ‫وي اف��زود‪ :‬در اين س��فر ضمن برگزاري جلس��ات با‬ ‫مسئوالن اس��تان کرمان‪ ،‬مسائل و مشکالت اين استان‬ ‫مورد بحث و بررس��ي قرار خواهد گرفت تا راهکارهايي‬ ‫براي برون رفت ازمشکالت در نظر بگيريم‪.‬‬ ‫جهانگي��ري در ادام��ه با تاييد اين مطل��ب که فوالد‬ ‫شاخصي براي توس��عه صنعتي به شمار مي‌رود از رشد‬ ‫صنايع معدني به عنوان راهکاري براي خروج از اقتصاد‬ ‫نفت��ي نام‌ب��رد‪.‬وی گفت‪ :‬دول��ت به‌عنوان سياس��تگذار‬ ‫در کش��ور به دنبال برنامه‌ريزي براي اس��تفاده از همه‬ ‫ظرفيت‌هاس��ت تا ميزان بيکاري در کشور کاهش يابد‪.‬‬ ‫از اي��ن‌رو سياس��ت‌هاي علمي بايد به‌ص��ورت صحيح‬ ‫استمرار داشته باش��د‪ .‬همچنين اسحاق جهانگيري در‬ ‫مراس��م افتتاح کارخانه يک ميليون تني آهن اسفنجي‬ ‫بردسير کرمان با تبريک سالگرد پيروزي انقالب اسالمي‬ ‫گف��ت‪ :‬انقالب ما انقالبي بزرگ و ي��ک واقعه عظيم در‬ ‫تاريخ اس��ت و در دوراني که بسياري از جريانات به بن‬ ‫بس��ت رسيده بودند امام راحل و بزرگوار ما راه جديدي‬ ‫بازکردند و به کمک مردم ايران انقالبي را بنيان‌گذاردند‬ ‫ک��ه از مردمي‌ترين حرکت‌هايي بود که در دنيا ش��کل‬ ‫گرفت‪ .‬وي در ادامه صنايع معدني را از جهت‌گيري‌هاي‬ ‫مهم توس��عه کشور دانس��ت و گفت‪ :‬در مسير خروج از‬ ‫رکود‪ ،‬س��رمايه‌گذاري و ايجاد اشتغال که از دغدغه‌هاي‬ ‫اصلي ماس��ت به‌طور حتم بايد براي ش��رکت‌ها فرصت‬ ‫کار وس��رمايه‌گذاري بيش��تر فراهم ش��ود‪ .‬جهانگيري‬ ‫خاطرنش��ان ک��رد‌‪ :‬اميدواريم هم ‌ه رش��ته‌هاي صنايع‬ ‫معدني به عنوان رش��ته‌هاي توسع ‌ه کشور در اقتصادي‬ ‫که مي‌خواهد فقط متکي به نفت و يک محصول نباشد‪،‬‬ ‫مورد توجه قرار بگيرند‪.‬‬ ‫وي در عي��ن حال اقتصاد دانش‌بنيان را نيز با اهميت‬ ‫خواند و خاطر نش��ان کرد‪ :‬در اقتصاد دانش بنيان بيش‬ ‫از آنکه از منابع طبيعي اس��تفاده ش��ود از مغز انسان‌ها‬ ‫اس��تفاده مي‌شود و ما بايد امروز به اين سمت برويم که‬ ‫ت توسعه‌اي کشور‬ ‫با نيروهاي جوان تحصيلکرده سياس ‌‬ ‫را به پيش ببريم‪ .‬او با اش��اره به دغدغه تکميل زنجيره‬ ‫فوالد در کشور تصريح کرد‪ :‬براي دستيابي به اين مهم‬ ‫بايد استخراج س��نگ‌آهن‪ ،‬گندله‪ ،‬آهن اسفنجي و‪ ...‬با‬ ‫حمايت‌ه��اي وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت تکميل‬ ‫ش��ود‪ .‬چراکه قبال س��نگ‌آهن خ��ام صادر مي‌ش��د و‬ ‫راه‌اندازي واحدهاي جديد گندله و آهن اسفنجي زمينه‬ ‫ف��رآوری آنه��ا را در داخل فراهم کرده اس��ت‪ .‬از طرف‬ ‫ديگر در واحد فوالد احياي مستقيم به گاز و سنگ‌آهن‬ ‫نياز اساس��ي وجود دارد و ايران تنها کش��وري است که‬ ‫اين دو منبع را در اختيار دارد‪ .‬بنابراين معدن و صنايع‬ ‫معدني مي‌تواند بخش��ي از اقتصاد بدون نفت را به خود‬ ‫اختصاص دهد‪.‬‬ ‫بهره‌برداری از کارخانه کک‌سازي و قطران زرند‬ ‫مع��اون اول رييس‌جمهوري در ادامه س��فر به اس��تان‬ ‫کرم��ان و پ��س از افتتاح کارخانه احياي مس��تقيم آهن‬ ‫اس��فنجي بردس��ير به شهرس��تان زرند رفت و کارخانه‬ ‫کک‌س��ازي و قط��ران با حضور وي به‌طور رس��مي مورد‬ ‫بهره‌ب��رداري قرار گرفت‪« .‬اس��حاق جهانگيري» در آيين‬ ‫افتتاح پروژه کک‌س��ازي زرند‪ ،‬با بيان اينکه همواره يکي‬ ‫از دغدغه‌هاي اصلي کشور مسئله زغال‌سنگ بوده است‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬زغال‌س��نگ نعمتي خدادادي اس��ت که مي‌تواند‬ ‫در تحقق توس��عه اقتصادي کمک بس��زايي کند و پروژه‬ ‫کک‌س��ازي زرن��د از طرح‌ه��اي اقتصادي خ��وب در اين‬ ‫منطقه است که مي‌تواند در ايجاد توسعه اقتصادي نقش‬ ‫موثری داشته باشد‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکيد بر اينکه زغال‌س��نگ يک��ي از انرژي‌هاي‬ ‫خوبي است که در اين سال‌ها به دليل وجود منابع نفت و‬ ‫گاز مورد غفلت واقع شد ‌ه خاطرنشان کرد‪ :‬بايد انرژي‌هاي‬ ‫حرارت��ي بیش از پيش به چرخه صنايع و کارخانه‌ها وارد‬ ‫شده و به عنوان سوخت‪ ،‬جايگزين ساير انرژي‌ها شود‪.‬‬ ‫رف�اه‪ ،‬تعاون‪،‬کار و امور اجتماع�ي براي افتتاح چند‬ ‫طرح صنعتي و معدني در کرمان حضور يافتند که از‬ ‫تکميل زنجيره تولید فوالد‬ ‫مهندس محمدرضا نعمت‌زاده وزير صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت نيز در س��فر به کرمان در مراس��م افتتاح‬ ‫پروژه احياي مستقيم آهن اسفنجي بردسير با تاکيد‬ ‫ب��ر اينکه تا ابتداي س��ال ‪ 95‬زنجي��ره توليد فوالد‬ ‫تکميل مي‌ش��ود از برطرف ش��دن نياز شرکت‌هاي‬ ‫داخلي به گندله خبر داد‪.‬‬ ‫وي با اش��اره به اهميت تکمي��ل زنجيره فوالد در‬ ‫کش��ور گفت‪ :‬در اين پروژه ش��رکت‌هاي خصوصي‪،‬‬ ‫پيمان��کار و س��رمايه‌گذار تش��کيل ي��ک مجموعه‬ ‫خصوصي داده‌اند ک��ه در کار توليد و اقتصاد نمونه‬ ‫موفقي هس��تند‪ .‬از آنجايي که تبديل سنگ‌آهن به‬ ‫محصول نهايي با ارزش افزوده بااليي همراه اس��ت‬ ‫پروژه‌ه��اي اين‌چنيني عالوه ب��ر کمک به توليد در‬ ‫رشد فناوري و پيمانکاري نيز موثر هستند‪.‬‬ ‫وی با بيان اينکه بايد تالش کنيم زنجيره صنعت‬ ‫و مع��دن را تکميل کنيم بيان کرد‪ :‬با احداث چنين‬ ‫واحدهايي در کشور ايجاد توليد‪ ،‬صادرات و فناوري‬ ‫مي‌کند که اين کار بس��يار نمونه‌اي است و بايد در‬ ‫تخصيص تسهيالت براي افزايش ظرفيت‌هاي توليدي‬ ‫نماين��ده س��يرجان و بردس��ير ني��ز‬ ‫ب��ا عنوان اینک��ه مهن��دس نعمت‌زاده‬ ‫یک برند صنعتی ب��رای ایران و جهان‬ ‫محسوب می‌شود به سهم ‪ 12‬درصدی‬ ‫اس��تان کرمان از مس��احت کل کشور‬ ‫اش��اره ک��رد و گفت‪ :‬کارخان��ه احياي‬ ‫سيرجان و بردسير درحال حاضر با ‪50‬‬ ‫درص��د ظرفيت توليد مي‌کند ک��ه در صورت کمک‬ ‫تس��هيالت هزار ميليارد تومان��ي مي‌تواند به ظرفيت‬ ‫کامل دس��ت‌يافته و از مردم اين استان حمايت کند‪.‬‬ ‫چراکه اين اس��تان ‪ 12‬درصد مساحت کشور را را در‬ ‫معاون اول رييس‌جمهوري زغال‌س��نگ را از انرژي‌هاي‬ ‫مقرون به صرفه دانس��ت و توضيح داد‪ :‬حتي در سال‌هاي‬ ‫گذشته ش��رکت‌هاي ترکي اقدام به استخراج زغال‌سنگ‬ ‫ايران ک��رده و براي پااليش به ترکي��ه منتقل مي‌کردند‬ ‫که با توجه به هزينه‌هاي حمل و نقل باال نش��ان مي‌دهد‬ ‫مي‌توان زغال‌س��نگ را جزو انرژي‌ه��اي مقرون به صرفه‬ ‫ارزياب��ي کرد‪ .‬وي با اش��اره ب��ه نارضايتي م��ردم زرند از‬ ‫اينکه زغال‌س��نگ اين منطقه استخراج شده و عمال هيچ‬ ‫کاري براي آنان انجام نمي‌شود‪ ،‬گفت‪ :‬خوشحال هستيم‬ ‫ک��ه در چني��ن ايامي‪ ،‬اين پروژه براي م��ردم اين منطقه‬ ‫به بهره‌برداري رس��يده اس��ت و عقيده دارم که مجموعه‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت به ويژه مهندس نعمت‌زاده‬ ‫از پروژه‌هاي اين چنيني استفاده و حمايت مي‌کند‪.‬‬ ‫معاون اول رييس‌جمه��وري با ذکر اين مطلب که بايد‬ ‫بخش خصوصي را به ميدان وارد کرد‪ ،‬افزود‪ :‬امروز ‪ 2‬پروژه‬ ‫به ارزش ريالي ‪ 8‬هزار و ‪ 500‬ميليارد ريال توسط بخش‬ ‫خصوصي به همت شرکت ميدکو آغاز به بهره‌برداري کرد‬ ‫و اميدواريم با سرعت گرفتن سرمايه‌گذاري در کشور هم‬ ‫توسعه سرعت يابد و هم معضل بيکاري ريشه کن شود‪.‬‬ ‫مهم‌ترين آنها مي‌توان به طرح‌هاي احياي بردسير و‬ ‫کک سازي زرند ايرانيان اشاره کرد‪.‬‬ ‫بردارد‪ .‬ش��هباز حس��ن‌پور با قدرداني‬ ‫از وزير صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت ادامه‬ ‫داد‪ :‬دول��ت يازدهم ب��ا رويکرد مثبتي‬ ‫نسبت به توس��عه صنعتي و اقتصادي‪،‬‬ ‫برنامه‌هاي مناس��بي را در پيش گرفته‬ ‫اس��ت‪ .‬همچنين مهن��دس نعمت‌زاده‬ ‫به‌عن��وان چهره نام‌آش��ناي صنعت در‬ ‫اي��ران و جهان اي��ن برنامه‌ها را به‌درس��تي پيگيري‬ ‫مي‌کند‪ .‬از اين رو درخواس��ت ما از دولت‪ ،‬تخصيص‬ ‫تس��هيالت براي افزايش ظرفي��ت واحدهاي توليدي‬ ‫جديد است‪.‬‬ ‫همه مناطق انجام شود‪.‬‬ ‫وي ادام��ه داد‪ :‬آنچه که در اي��ن دوره کوتاه‌مدت‬ ‫تالش کرديم تکميل زنجيره صنايع معدني و رونق‬ ‫بخش معدن بوده اس��ت چراکه توليد سنگ‌آهن در‬ ‫کش��ور مازاد زنجيره بوده و در سال‌هاي گذشته به‬ ‫ش��کل خام صادر مي‌شده‪ ،‬از اين رو ضروري بود که‬ ‫در ايجاد صنايع پايين‌دس��تي به ش��کل جدي وارد‬ ‫ش��ويم تا از ص��ادرات خام مواد معدن��ي جلوگيري‬ ‫کنيم‪ .‬اين مسئله عالوه بر تامين نياز داخلي کشور‪،‬‬ ‫رويکرد صادراتي نيز دارد‪.‬‬ ‫نعمت‌زاده با تاکيد بر دستيابي به توليد ‪ 55‬ميليون‬ ‫تن فوالد در کش��ور افزود‪ :‬در چشم‌انداز فوالد‪ ،‬اين‬ ‫ميزان توليد پيش‌بيني ش��ده که با برنامه‌ريزي‌هاي‬ ‫انجام شده قادر به دستيابي به آن هستيم‪ .‬هر چند‬ ‫پروژه‌هايي هس��تند که در صورت جانمايي مناسب‬ ‫مي‌توانس��تند در ظرفيت‌هاي باالتر نيز توليد کنند‬ ‫ام��ا در ميان��ه راه هس��تيم و ديگر نمي‌ت��وان اقدام‬ ‫ديگري انجام داد‪.‬‬ ‫وزي��ر صنعت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت با بي��ان اينکه‬ ‫در بعض��ي از واحده��ا دچار عقب‌ماندگي هس��تيم‬ ‫و باي��د در زمین��ه رف��ع آنان تالش کني��م‪ ،‬تصريح‬ ‫ک��رد‪ :‬در طرح‌ه��اي جدي��د ت�لاش مي‌کني��م از‬ ‫لح��اظ زيس��ت‌محيطي‪ ،‬حمل‌ونق��ل و مناب��ع آب‬ ‫کمتري��ن هزين��ه را براي کش��ور داش��ته باش��يم‪.‬‬ ‫نعمت‌زاده س��اخت داخلي در صنايع فوالد را دچار‬ ‫عقب‌ماندگي دانس��ت و گفت‪ :‬باي��د تالش کنيم تا‬ ‫نقايص در اين زمينه برطرف شود‪ ،‬همچنين ساخت‬ ‫کارخانه‌هاي فوالد بحثي نيست که نتوانيم آن را در‬ ‫کشور بسازيم‪.‬‬ ‫وی با بيان اينکه توان فني ايران ارتقا يافته است‪،‬‬ ‫تصريح کرد‪ :‬در داخل کش��ور توان طراحي‪ ،‬ايجاد و‬ ‫راه‌اندازي کارخانه‌هاي فوالد را به دس��ت آورده‌ايم‬ ‫از اي��ن‌رو در ايج��اد طرح‌ه��اي جديد ب��ا توجه به‬ ‫جانمايي مناس��ب هزينه حمل‌ونقل را کاهش داده‬ ‫و محص��والت را با قيمت مناس��بي توليد کنيم‪ ،‬به‬ ‫همين دليل در سال آينده توليد گندله و کنسانتره‬ ‫م��ورد نياز ف��والد کش��ور افزايش خواه��د يافت و‬ ‫پيش‌بيني مي‌ش��ود تا اوایل س��ال ‪ 95‬تمام زنجيره‬ ‫فوالد را به هم متصل کنيم و ديگر به واردات گندله‬ ‫نيازي نخواهيم داشت‪.‬‬ ‫‹ ‹برنامه دولت واگذاري کارها به مردم است‬ ‫همچنین مهن��دس نعم��ت زاده در آيين افتتاح‬ ‫کارخانه کک‌س��ازي و قطران زرن��د نيز گفت‪ :‬نظر‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت اين اس��ت که هر‬ ‫آنچه شروع کرده‌اند و آنچه مي‌خواهند شروع کنند‬ ‫را در اختيار مردم قرار دهند‪.‬‬ ‫نعم��ت‌زاده افزود‪ :‬عملک��رد در زمين��ه برگزاري‬ ‫مزايده‌ها در کشور نشانه‌اي از کارهاي جديدي است‬ ‫که مي‌خواهيم بخش خصوصي وارد شود و شرکت‬ ‫ميدک��و اخيرا در مزايده معدن خمرود موفق ش��ده‬ ‫است و نگراني نس��بت به تامين مواد اوليه کارخانه‬ ‫کک‌سازي زرند برطرف خواهد شد‪.‬‬ ‫وي ادامه داد‪ :‬واحد کک‌س��ازي زرند را در مزايده‬ ‫قرار داده‌اي��م و درحال واگذاري به بخش خصوصي‬ ‫اس��ت‪ ،‬همچني��ن عالقه‌من��د ب��ه واگ��ذاري واحد‬ ‫زغال‌شويي به بخش خصوصي نيز هستيم‪.‬‬ ‫نعم��ت‌زاده خاطرنش��ان کرد‪ :‬يک��ي از اهداف ما‬ ‫اي��ن اس��ت که واحده��اي صنعتي و معدن��ي را به‬ ‫بخ��ش خصوصي واگ��ذار کني��م و در همين رابطه‬ ‫‪7‬طرح فوالد‪ ،‬گل‌گه��ر ‪ 5‬و ‪ 6‬و معدن خمرود براي‬ ‫واگ��ذاري به بخ��ش خصوصي به مزايده گذاش��ته‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫نعم��ت‌زاده با بيان اينکه واح��د خنک‌کننده اين‬ ‫نيروگاه به ش��کل برج تر مي‌باشد گفت‪ :‬با توجه به‬ ‫اينکه کش��ور ما کشوري کم‌آب اس��ت بايد تمامي‬ ‫برج‌هاي خنک‌کننده‌تر به برج خشک تبديل شوند‪.‬‬ ‫وي بيان کرد‪ :‬هرچند مصرف آب صنعت ‪ 1/8‬کل‬ ‫مصرف آب است اما باز هم بايد صرفه‌جويي کنيم‪.‬‬ ‫وي تاکيد کرد‪ :‬آب بايد در بندرعباس شيرين و به‬ ‫اس��تان کرمان انتقال داده شود تا مناطق جنوبي از‬ ‫آب دريا بيشتر بتوانند استفاده کنند‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫پايان‌نامه دانشجويان‬ ‫معدن‪ ،‬کاربردي شود‬ ‫مجيد پورمقدم‬ ‫معاون معدني سازمان صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت تهران‬ ‫از‪ 68‬ماده معدني موجود در کش��ور بيش از ‪ 50‬نوع‬ ‫آن قابليت اس��تحصال دارند اما تع��دادي از اين مواد‬ ‫معدن��ي باتوجه ب��ه محدوديت دانش فن��ي فرآوري‬ ‫محکوم به صادرات و خام‌فروش��ي هستند‪ .‬براي نمونه‬ ‫سلستين يا سولفات استرانسيوم(‪ )so4sr‬که از آن به‬ ‫عنوان يک ماده معدني اس��تراتژيک استفاده مي‌کنند‬ ‫فلزي اس��ت ک��ه مي‌تواند در س��اخت بدن��ه هواپيما‬ ‫کاربرد فراواني داش��ته باش��د‪ ،‬به همين دليل بهترين‬ ‫راه��کار ورود و طراحي دان��ش فني ايجاد توافقنامه با‬ ‫دانشگاه‌ها و مراکز علمي اس��ت که مي‌تواند در قالب‬ ‫موضوع پايان‌نامه‌هاي دانشجويان مهندسي معدن در‬ ‫مقطع کارشناسی ارشد و دکترا قرار گيرد‪.‬‬ ‫در واقع رفع بسياري از مشکالت ايمني و برنامه‌هاي‬ ‫توس��عه‌اي معادن کش��ور توس��ط دانش��جويان فني‬ ‫امکانپذير اس��ت که اين مسئله در گرو افزايش تعامل‬ ‫بيشتر واحدهاي معدني و صنعتي با دانشگاه‌ها و مراکز‬ ‫تحقيقاتي اس��ت تا بر مبن��اي همکاري‌هاي دو جانبه‬ ‫مش��کالت اين بخش مطرح و بررس��ي‌هاي الزم براي‬ ‫حل آن انجام شود‪.‬‬ ‫اس��تفاده از فناوري‌ه��اي روز در تولي��د و فرآوري‬ ‫م��واد معدني از دو جهت مي‌تواند حائز اهميت باش��د‬ ‫نخست اينکه از ميزان هدر رفت مواد معدني در زمان‬ ‫اس��تخراج و استحصال مواد معدني کاسته مي‌شود‪ ،‬از‬ ‫ط��رف ديگر فرآوري مواد معدني را در محصوالتي که‬ ‫ارزش‌افزوده بااليي دارند توسعه دهيم‪.‬‬ ‫بنابراين درصورتي تحقق دانش فني مي‌تواند زمينه‬ ‫جلوگيري از خام فروش��ي م��واد معدني را فراهم کند‬ ‫که بس��تر فرآوري ماده معدني فراهم شود‪ .‬حال ايجاد‬ ‫ارزش‌اف��زوده در مواد معدني تنها به رش��د اقتصادي‬ ‫بخ��ش معدن مربوط نمي‌ش��ود بلکه ب��ه دليل ايجاد‬ ‫توازن در توس��عه مناطق محروم کشور ضمن افزايش‬ ‫اش��تغال ايج��اد واحدهاي��ي از صنايع پايين دس��تي‬ ‫مربوط ب��ه همان معادن را فراه��م مي‌کند‪ .‬البته اين‬ ‫موض��وع نيازمن��د حمايت‌ه��اي تس��هيالتي و ايجاد‬ ‫مس��يرهاي حمل و نقل ريلي و‪ ...‬است تا زمينه جذب‬ ‫سرمايه‌گذاران را نيز فراهم کند‪.‬‬ ‫داخل پرانتز‬ ‫افتتاح فاز ‪ 2‬کنسانتره زرند و‬ ‫سيرجان به زودي انجام مي‌شود‬ ‫در مراس��م افتت��اح کارخان��ه کک‌س��ازي زرن��د‬ ‫مديرعامل ش��رکت توس��عه معادن و صنایع معدن‬ ‫خاورمیان��ه (ميدکو) که احداث این پروژه را برعهده‬ ‫داشت‪ ،‬گفت‪ :‬فاز دوم کنسانتره زرند و سيرجان نيز‬ ‫به زودي راه‌اندازي مي‌ش��ود و بايد براي تامين مواد‬ ‫اوليه آنها کاري انجام شود‪.‬‬ ‫علي‌اصغر پورمند اظهار کرد‪ :‬در مجموع ‪ 20‬پروژه‬ ‫اجرا مي‌شود که ‪ 4/2‬ميليون تن فوالد‪ 7/5 ،‬ميليون‬ ‫ت��ن گندله س��نگ‌آهن‪ 8 ،‬ميليون تن کنس��انتره و‬ ‫‪ 800‬هزار تن کک متالوژي از آن جمله است‪.‬‬ ‫وي بيان کرد‪ :‬براي افتتاح کارخانه ‪ 800‬هزار تني‬ ‫کک‌س��ازي زرند‪ ،‬تمام سرمايه‌گذاري ‪ 450‬ميليارد‬ ‫توماني به صورت نقدي بوده و اين کارخانه ‪ 550‬نفر‬ ‫از جوانان را مشغول به‌کار مي‌کند‪.‬‬ ‫پورمن��د تصري��ح ک��رد‪ :‬ميدکو تالش ک��رده دو‬ ‫مقول��ه تجرب��ه و جواني را در کنار ه��م قرار دهد و‬ ‫تمام جوانان شهرستان زرند که در اين کارخانه کار‬ ‫مي‌کنند به دانش و تخصص خوبي رسيدند‪.‬‬ ‫وي ب��ا بي��ان اينک��ه ‪ 85‬درص��د کارکن��ان اين‬ ‫کارخان��ه زير ‪ 40‬س��ال س��ن دارند اف��زود‪ :‬انتظار‬ ‫داري��م‪ ،‬مجموعه‌ه��اي بيروني کارخانه کک‌س��ازي‬ ‫زرن��د نيز خود را به س��رعت کارخانه برس��انند در‬ ‫همي��ن ارتباط مش��کلي ک��ه داريم‪ ،‬تأمي��ن مواد‬ ‫اوليه و زغال خام اس��ت و وزارتخانه و دستگاه‌هاي‬ ‫س��رمايه‌گذاري بايد با سرعت بيش��تري کار کنند‪.‬‬ ‫مديرعام��ل ش��رکت ميدکو گفت‪ :‬هي��چ معدني را‬ ‫نمي‌خواهي��م در اختيار ما بگذارند‪ ،‬اما اجازه دهند‪،‬‬ ‫پيمان��کار را خودم��ان انتخاب کنيم ت��ا بتوانيم به‬ ‫سرعت به اهداف‌مان‌برسيم‪.‬‬ ‫وي عنوان کرد‪ :‬در قانون معادن چيزي به نام بهره‬ ‫مالکانه نداريم اما ما مجبور هس��تيم اين را بپردازيم‬ ‫و ب��ا اين وج��ود در زمين��ه آماده‌س��ازي هم عقب‬ ‫هستيم‪.‬‬
‫خبر روز‬ ‫دانمارکي‌ها آمدند‬ ‫اما ايراني‌ها ساختند‬ ‫‪6‬‬ ‫سه‌شنبه ‪ 21‬بهمن ‪ 20- 1393‬ربیع‌الثانی ‪ 10 -1436‬فوریه ‪ -2015‬شماره ‪ -155‬پیاپی ‪1473‬‬ ‫معدن‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫کمیته اکتشاف خانه معدن ضمن تاکید بر اکتشاف هنگام استخراج مطرح کرد‬ ‫ضرورت بازنگری در قانون نظام مهندسی معدن‬ ‫پروژه توس��عه تغلي��ظ مس س��ونگون باوجود‬ ‫حض��ور نامطل��وب دانمارکي‌ه��ا به دلي��ل آنچه‬ ‫نداش��تن تجربه و س��واد کافي آنها خوانده شده‪،‬‬ ‫پس از ‪ 55‬ماه و درنهایت با همکاري مهندس��ان‬ ‫ايراني افتتاح ش��د تا به ظرفيت توليد کنسانتره‬ ‫مس کشور ‪ 150‬هزار تن افزوده شود‪.‬‬ ‫به گزارش ايس��نا‪ ،‬با توجه ب��ه تنوع در کاربرد‬ ‫م��س در صناي��ع مختلف‪ ،‬اين فل��ز همواره جزو‬ ‫يک��ي از فلزات بااهميت به‌ش��مار رفته و با توجه‬ ‫ب��ه اينکه ايران از معادن م��س با ظرفيت خوبي‬ ‫برخوردار است‪ ،‬سرمايه‌گذاري‌هاي خوبي در اين‬ ‫زمينه انجام شده که ازجمله آن مي‌توان به طرح‬ ‫توسعه تغليظ مس سونگون اشاره کرد‪.‬‬ ‫اي��ن پ��روژه با ظرفي��ت توليد ‪ 150‬ه��زار تن‬ ‫کنس��انتره و ب��ا هدف گس��ترش تولي��د مس و‬ ‫افزايش ارزآوري پس از گذش��ت ‪ 55‬ماه‪ ،‬ابتداي‬ ‫هفته با حضور معاون اول رييس‌جمهوري و وزير‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت به بهره‌برداري رسيد‪.‬‬ ‫اين پروژه که عمليات اجرايي آن از ارديبهشت‬ ‫‪ 1389‬آغاز شده است‪ ،‬پس از ‪ 4‬سال افتتاح شد‬ ‫و اکنون ظرفيت توليد ‪ 150‬هزار تن کنس��انتره‬ ‫‪ 25‬درصدي مس را دارد‪.‬‬ ‫اگرچه درح��ال حاضر به دلي��ل تحريم‌ها اين‬ ‫ماده براي بهره‌برداري به کارخانه مس سرچشمه‬ ‫منتقل مي‌شود اما با توجه به قرار‌گيري اين واحد‬ ‫در نزديک��ي مرز آذربايجان و ارمنس��تان‪ ،‬امکان‬ ‫صادرات آن نيز وجود دارد‪.‬‬ ‫مجري اين پروژه قرار‌گاه خاتم‌االنبياء بوده که‬ ‫با هم��کاري دانمارکي‌ها به بهره‌برداري رس��يده‬ ‫است‪ .‬با افتتاح اين پروژه تا پايان سال به ظرفيت‬ ‫توليد کنسانتره مس کشور ‪ 150‬هزار تن افزوده‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫ميزان س��رمايه‌گذاري ارزي و ريالي اين پروژه‬ ‫به ترتيب ‪ 95‬ميليون يورو و ‪ 2470‬ميليارد ريال‬ ‫اس��ت‪ .‬همچني��ن تاکنون فعالیت ف��از اول مس‬ ‫سونگون با س��رمايه‌گذاري ‪ 650‬ميليارد توماني‬ ‫آغاز ش��ده و ‪ 1030‬ميليارد تومان در بخش‌هاي‬ ‫مختلف اين پروژه سرمايه‌گذاري شده است‪.‬‬ ‫به‌طور کلي ب��ا آغاز به‌کار اين پ��روژه ظرفيت‬ ‫توليد کنسانتره مجتمع مس سونگون تا دو برابر‬ ‫افزايش مي‌يابد چراکه فاز دوم اين پروژه ظرفيت‬ ‫توليد کنس��انتره را از ‪ 150‬هزار تن به ‪ 300‬هزار‬ ‫تن افزايش مي‌دهد و اين امر رخدادي بزرگ در‬ ‫صنعت مس و همچنين حل مشکالت اين بخش‬ ‫است‪.‬‬ ‫کارخانه تغليظ مس س��ونگون در ف��از دوم با‬ ‫ظرفي��ت س��االنه ‪ 7‬ميليون تن خ��وراک با عيار‬ ‫‪0/66‬درصد مس‪ 150 ،‬هزار تن کنس��انتره مس‬ ‫با عيار ‪ 26‬درصد توليد خواهد کرد‪.‬‬ ‫همچني��ن طب��ق گفته احم��د مراد‌علي��زاده‪،‬‬ ‫مديرعامل ش��رکت ملي صنايع م��س ايران‪ ،‬اين‬ ‫پروژه براي ‪ 200‬نفر به‌ش��کل مستقيم و ‪1000‬‬ ‫نفر به‌شکل غيرمستقيم اشتغال ايجاد مي‌کند‪.‬‬ ‫از س��وي ديگ��ر در حالي ک��ه وي از همکاري‬ ‫ش��رکت دانمارکي براي احداث اين کارخانه خبر‬ ‫مي‌دهد‪ ،‬حس��ين سقفي‪،‬مدير پروژه تغليظ مس‬ ‫سونگون‪ ،‬در حاش��يه مراس��م افتتاح اين پروژه‬ ‫گفت‪ :‬هم��کاري دانمارکي‌ها به دليل نداش��تن‬ ‫تجربه و س��واد کافي در اين حوزه مطلوب نبوده‬ ‫اما با همکاري مهندس��ان ايراني‪ ،‬امور کارخانه با‬ ‫وجود مشکالت به‌خوبي پيش رفت و هم‌اکنون با‬ ‫افتتاح اين پروژه شاهد محصول نهايي با ظرفيت‬ ‫و عيار باال هستيم‪.‬‬ ‫به گفته وي اين کارخانه به ‪ 3‬سال زمان براي‬ ‫بهره‌برداري کامل نياز دارد با اين حال پيش‌بيني‬ ‫مي‌ش��ود تا پايان س��ال‌جاري ب��ه ظرفيت کامل‬ ‫دست‌يابيم‪.‬‬ ‫مجتمع مس س��ونگون در ناحيه کوهستاني با‬ ‫تنوع زيستي عالي در آذربايجان شرقي واقع شده‬ ‫اس��ت‪ .‬اين مجتمع در ‪ ۱۰۰‬کيلومتري ش��مال‬ ‫ش��رقي تبريز و ‪ ۲۵‬کيلومتري شهرستان ورزقان‬ ‫و در همسايگي جمهوري آذربايجان و ارمنستان‬ ‫قرار دارد که انتظار مي‌رود با احداث فاز دوم اين‬ ‫کارخانه ميزان تولي��د و ارزآوري در اين صنعت‬ ‫دو برابر شود‪.‬‬ ‫کتاي�ون ملکي‪ -‬گروه مع�دن‪ :‬بخش معدن يکي از‬ ‫بخش‌هاي اصلي در اقتصاد کش��ور به ش��مار مي‌رود و‬ ‫در صورت توجه ويژه به آن مي‌توان ش��اهد درآمدزايي‬ ‫مانند صنعت نفت از سوي اين بخش بود‪ .‬اما اين بخش‬ ‫مانند ساير بخش‌ها با مشکالتي همراه است به طوري‬ ‫که برخ��ي از اين مش��کالت منجر به کم‌رنگ ش��دن‬ ‫نقش اقتصادي معدن در کش��ور ش��ده اس��ت‪ .‬کميته‬ ‫اکتش��اف خانه مع��دن به بهانه بازنگ��ري دوباره قانون‬ ‫نظام مهندسي معدن و بررسي انجام اکتشاف در حين‬ ‫استخراج گردهم جمع شده تا بتوانند مشکالت بخش‬ ‫معدن را نسبت به گذشته کاهش دهند‪ .‬فعاالن بخش‬ ‫معدن معتقدند‪ ،‬در صورت حل مش��کالت اين بخش‪،‬‬ ‫معدن مي‌تواند نقش پررنگ‌ت��ري در اقتصاد ايفا کند‪.‬‬ ‫نشس��ت ماهانه کميته اکتش��اف خانه معدن با حضور‬ ‫جعفر صادقي‌پناه‪ ،‬رييس کميته‪ ‌،‬کوروش شعباني نايب‬ ‫رييس و س��اير اعضاي آن در خانه معدن ايران برگزار‬ ‫شد‪.‬‬ ‫‹ ‹ اکتش�اف در محدوده يک مع�دن هيچگاه به‬ ‫پايان نمي‌رسد‬ ‫بررس��ي جايگاه نظام مهندس��ي‬ ‫مع��دن در نظارت بر اکتش��اف و‬ ‫اکتش��اف در حين اس��تخراج و‬ ‫بهره‌برداري موضوعاتي بود که در‬ ‫اين جلس��ه به بوته نقد گذاشته‬ ‫ش��د‪ .‬ناصر عابديان از اعضاي کميته اکتشاف با گذري‬ ‫بر صحبت‌هاي ناصرنيا‪ ،‬رييس سازمان نظام مهندسي‬ ‫معدن کش��ور‪ ،‬در رس��انه‌ها اظهار کرد‪ :‬اعالم مي‌شود‬ ‫نظارت از وظايف سازمان نظام مهندسي معدن نيست‬ ‫اين درحالي اس��ت که ما امروز ناظر‌هايي از سوي اين‬ ‫س��ازمان در بخش معدن داريم‪ .‬در واقع اين مشکالت‬ ‫به دليل اين اس��ت که قانون در اين س��ازمان درست‬ ‫نوشته نش��ده اس��ت‪ .‬در نتيجه بايد اين قانون پس از‬ ‫گذش��ت زمان ‪10‬تا ‪12‬س��ال بازنگري شود‪ .‬اين عضو‬ ‫کميته اکتشاف در ادامه با اشاره به موضوع اکتشاف در‬ ‫حين استخراج و بهره‌برداري نيز افزود‪ :‬بايد اين موضوع‬ ‫را بپذيري��م که معدن از يک ظرفيت آغاز مي‌ش��ود و‬ ‫سپس به کارخانه مي‌رس��د‪ .‬اکتشاف در محدوده يک‬ ‫معدن هيچگاه به پايان نمي‌رسد‪ .‬در واقع اکتشاف جزء‬ ‫جدا نش��دني فعاليت‌هاي معدني اس��ت اما متاس��فانه‬ ‫عملکرد در اين بخش بس��يار ضعيف اس��ت‪ .‬بايد براي‬ ‫حل مشکالت به سراغ متخصصان و کارشناسان برويم‪،‬‬ ‫اگر براي حل مشکالت گام به گام حرکت کنيم شاهد‬ ‫کاهش مشکالت خواهيم بود‪.‬‬ ‫‹ ‹ قانون نظام مهندسي نيازمند تغيير و تحول‬ ‫جعفر صادقي‌پناه‪ ،‬رييس کميته‬ ‫اکتش��اف درباره وظايف نظارتي‬ ‫در بخ��ش مع��دن اظه��ار کرد‪:‬‬ ‫س��ازمان نظام مهندس��ي معدن‬ ‫نبايد جاي��گاه وزارتخانه را از آن‬ ‫خود کند‪ .‬وظيفه نظارت بر اکتش��اف از وظايف وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت است‪ .‬اما اينکه چه شخصي در‬ ‫چ��ه جايگاهي ق��رار بگي��رد از وظايف س��ازمان نظام‬ ‫مهندس��ي معدن است‪ .‬اين موضوع به اين معني است‬ ‫که اگر ش��خصي به عنوان مسئول فني معدن انتخاب‬ ‫مي‌شود بايد اهل فن و متخصص باشد‪.‬‬ ‫وي ادام��ه داد‪ :‬نظارت انواع مختلفي دارد‪ .‬گاهي اين‬ ‫نظارت داخلي اس��ت که ديگر در اين بخش نمي‌توان‬ ‫وزارتخانه را ناظر دانس��ت‪ .‬البته ناگفته نماند که برخي‬ ‫موارد در قانون نظام مهندس��ي نيازمند تغيير و تحول‬ ‫اساس��ي است‪ .‬امروز س��ازمان نظام مهندسي معدن با‬ ‫موضوعات��ي در قوانين خود مواجه مي‌ش��ود که حتي‬ ‫براي خودش نيز ايجاد مشکل مي‌کند‪.‬‬ ‫صادقي پناه افزود‪ :‬متاس��فانه مسئول فني در بخش‬ ‫معدن ناظر نيس��ت ام��ا در حال حاضر ب��ه غلط ناظر‬ ‫تلقي مي‌ش��ود‪ .‬در واقع مسئول فني مدير معدن است‪.‬‬ ‫متاس��فانه ما در بخش معدن چه در اکتشاف و چه در‬ ‫بهره‌برداري همچنان به س��ختي فعاليت مي‌کنيم زيرا‬ ‫مهندس��ي در اين بخش آن طور که بايد شکل نگرفته‬ ‫اس��ت‪ .‬به همين دليل بارها ش��اهد اين موضوع بوديم‬ ‫که بسياري از اکتش��افات بدون کامل کردن اطالعات‬ ‫سطحي وارد مرحله حفاري شدند‪ .‬نياز به کار مهندسي‬ ‫باعث ش��د الزام وجود سازمان نظام مهندسي معدن به‬ ‫خوبي احس��اس شود‪ ،‬هرچند اين س��ازمان در برخي‬ ‫جايگاه‌ها با اش��کاالتي همراه اس��ت‪ ،‬ب��ه عنوان مثال‬ ‫جاي برخي از گرايش‌ها در اين س��ازمان خالي اس��ت‬ ‫در صورت��ي که برخ��ي گرايش‌ها به تع��داد زياد ديده‬ ‫مي‌ش��ود‪ .‬اما وجود آن براي بخش معدن مهم و الزامي‬ ‫است‪ .‬امروز با مشخص شدن مشکالت زمان تجديد‌نظر‬ ‫فرارسيده و قانون اين سازمان بايد بازنگري شود‪.‬‬ ‫وي در ادام��ه‪‌،‬تصريح کرد‪ :‬اگر کم��ي از درآمدهاي‬ ‫نفتي را در بخش معدن هزينه مي‌کرديم بخش معدن‬ ‫پيش��رفتي بيش از امروز را تجربه کرده بود‪ .‬اگر امروز‬ ‫از برخي قوانين نظام مهندس��ي ايراد گرفته مي‌ش��ود‬ ‫تنها به اين دليل است که مي‌خواهيم تغييراتي اساسي‬ ‫در بخش معدن ايجاد ش��ود‪ .‬اگر چرخ معدن با سرعت‬ ‫بيش��تري بچرخد بدون ش��ک شاهد رش��د اقتصادي‬ ‫خواهيم بود‪.‬‬ ‫صادقي پناه درباره اکتش��اف در حين استخراج نيز‪،‬‬ ‫بيان کرد‪ :‬براي توس��عه هرچه بيشتر اکتشاف در حين‬ ‫اس��تخراج بايد ش��اهد کمک‌هاي دولتي در اين بخش‬ ‫باشيم‪ .‬در کشورهاي توسعه يافته هزينه‌هاي اکتشافي‬ ‫به عنوان ماليات حساب مي‌شود و همين موضوع منجر‬ ‫به پيشرفت بخش معدن مي‌شود‪ .‬ما نيز به عنوان فعال‬ ‫معدني خواس��تار اجراي اين موض��وع در بخش معدن‬ ‫کشورمان هستيم‪ .‬اکتشاف در بخش معدن بايد اصولي‬ ‫باشد تا بتوان براي راه‌اندازي کارخانه برنامه‌ريزي کرد‬ ‫اما مابقي اکتش��افات بايد حين اس��تخراج انجام شود‪.‬‬ ‫بايد اين را قبول کرد که همه معادن از روز اول بزرگ‬ ‫نبودن��د بلکه رفته رفت��ه با انجام اکتش��افات تکميلي‬ ‫بزرگ شدند‪.‬‬ ‫‹ ‹ نظارت بر عملکرد معادن جزو وظايف دولت‬ ‫عضو ديگر کميته اکتش��اف خانه مع��دن نيز درباره‬ ‫خبر‬ ‫وظايف نظارتي س��ازمان نظام مهندس��ي معدن اظهار‬ ‫کرد‪ :‬نظام مهندس��ي وظيفه نظارت ب��ر خدمات را بر‬ ‫عه��ده دارد اما نظارت بر عملک��رد معادن جزو وظايف‬ ‫دولت اس��ت‪ .‬البته اگر س��ازمان نظام مهندسي معدن‬ ‫را زي��ر مجموعه دولت بداني��م مي‌تواند بر فعاليت‌هاي‬ ‫معدني نظارت داش��ته باش��د‪ .‬وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تج��ارت پروانه ص��ادر مي‌کند در نتيج��ه خودش نيز‬ ‫نظارت مي‌کند‪.‬‬ ‫طاهر احمدي نژاد افزود‪ :‬يکي از‬ ‫مشکالت بخش معدن و سازمان‬ ‫نظام مهندس��ي معدن اين است‬ ‫که ه��ر دو داراي قانون جداگانه‬ ‫هس��تند اما متاس��فانه کسي به‬ ‫قانون آنها مراجعه نمي‌کند‪.‬‬ ‫وي درب��اره اکتش��اف حين اس��تخراج ني��ز تصريح‬ ‫کرد‪ :‬اکتشاف در حين اس��تخراج اصطالحي متناسب‬ ‫با کار معدن اس��ت و درس��ت مانند مراقبت‌هاي پس‬ ‫از عمل جراحي مي‌ماند‪ .‬هر قدر اکتش��اف کامل باشد‬ ‫پيش‌بيني‌ها در معدن کامل تر خواهد بود‪.‬‬ ‫‹ ‹ سازمان نظام مهندسي معدن نيازمندخانه‌تکاني‬ ‫در ادامه اين نشس��ت‪ ،‬مديرکل دفتر اکتشاف وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت با بيان اينکه س��ازمان نظام‬ ‫مهندس��ي معدن نياز به اصالح س��اختار اساسي دارد‪،‬‬ ‫اظه��ار کرد‪ :‬قان��ون و آيين‌نامه اين س��ازمان هم بايد‬ ‫اصالح شود‪.‬‬ ‫اس��داهلل کش��اورز تاکي��د کرد‪:‬‬ ‫س��ازمان نظام مهندس��ي معدن‬ ‫نياز به خانه‌تکاني اساس��ي دارد‪.‬‬ ‫متاس��فانه بخ��ش مع��دن در‬ ‫س��ازمان‌هاي صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت استان‌ها بسيار ضعيف شده و سازمان‌ها نيروي‬ ‫مناس��ب براي اين بخش را در اختيار ندارند‪ ،‬به طوري‬ ‫ک��ه در يکي از اس��تان‌ها حتي افراد فع��ال در بخش‬ ‫بازرگاني س��ازمان به بخش معدن آمده و در حال کار‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫‹ ‹ برخورد در استان‌ها سليقه‌اي است‬ ‫نايب رييس کميته اکتش��اف خانه معدن که رياست‬ ‫اين جلس��ه را نيز بر عهده داش��ت‪ ،‬در اين نشس��ت با‬ ‫اش��اره به برخي مش��کالت موجود در س��ازمان نظام‬ ‫مهندس��ي معدن اظهار کرد‪ :‬اگر خ��رد جمعي در کار‬ ‫‹ ‹ عملکرد سازمان نظام مهندسي بهبود يابد‬ ‫استاد دانش��گاه اميرکبير نيز در اين نشست با اشاره‬ ‫به وضعيت سازمان نظام مهندسي‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬عملکرد‬ ‫سازمان نظام مهندس��ي بايد بهبود يافته و وظايف آن‬ ‫مش��خص ش��ود‪ .‬اکثريت قريب به اتف��اق در تهران و‬ ‫شهرس��تان‌ها از عملکرد سازمان نظام مهندسي معدن‬ ‫راضي نيستند‪ .‬ش��ايد اين نارضايتي به اين دليل باشد‬ ‫که اين س��ازمان به بخش‌هايي که در حيطه کاري اش‬ ‫نبوده ورود پيدا کرده است‪.‬‬ ‫في��روز علي‌نيا درباره اکتش��اف‬ ‫حين استخراج افزود‪ :‬اکتشاف در‬ ‫حين استخراج‪ ،‬اکتشاف تکميلي‬ ‫اس��ت‪ ،‬يعني اگر مي��زان ذخيره‬ ‫احتمال��ي مع��دن س��نگ آهن‬ ‫‪300‬ميليون تن باشد با انجام اکتشافات تکميلي ميزان‬ ‫قطعي آن مش��خص مي‌شود‪ .‬در نتيجه مهندس معدن‬ ‫براساس ذخيره واقعي برنامه‌ريزي مي‌کند‪ .‬امروز بايد با‬ ‫دي��دگاه علمي تفکر ک��رد‪ .‬روزي اس��تخراج از معدن‬ ‫س��نگ آهن با عيار ‪25‬درصد به باال انجام مي‌ش��د اما‬ ‫امروز اس��تخراج ب��ا عيار ‪ 15‬درصد ني��ز داراي توجيه‬ ‫اقتصادي است‪ .‬به همين دليل اکتشاف حين استخراج‬ ‫بايد در دستور کار معادن قرار بگيرد‪.‬‬ ‫معاون امور معادن و صنايع معدني وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪:‬‬ ‫صالحيت افراد تنها شرط واگذاري معادن است‬ ‫معاون امور معادن و صنايع معدني وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت گفت‪:‬‬ ‫تنها شرط واگذاري معادن را صالحيت افراد دانستيم‪.‬‬ ‫جعفر سرقيني در مراس��م افتتاح کارخانه شماره ‪ 2‬فرآوري يد شرکت‬ ‫کانس��ار خزر در شهرستان آق‌قال‪ ،‬با اشاره به اکتشافات معادن در گذشته‬ ‫و تالش‌هاي سازمان زمين‌شناس��ي تصريح کرد‪ :‬براي فعاليت‌هاي بخش‬ ‫معدن‪ ،‬بازتعريفي از پهنه‌بندي‌هاي اکتشاف در کشور انجام شده و براساس‬ ‫آن ‪ 64‬پهنه تعريف شده است‪ .‬به گزارش ايرنا‪ ،‬وي سياست اصولي وزارت‬ ‫صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت را حمايت از بخش خصوصي دانس��ت و گفت‪:‬‬ ‫جايي که بخش خصوصي وارد مي‌شود‪ ،‬دولت نبايد وارد شود‪.‬‬ ‫س��رقيني افزود‪ :‬با تفويض اختي��ارات از جانب وزارتخانه به اس��تان‌ها‬ ‫موافقيم و در عين حال بسياري از بخش‌نامه‌هاي بازدارنده را لغو کرده‌ايم‬ ‫باشد بسياري از مشکالت به راحتي حل خواهد شد‪.‬‬ ‫کوروش شعباني افزود‪ :‬متاسفانه‬ ‫برخ��ورد در اس��تان‌ها بيش��تر‬ ‫سليقه‌اي اس��ت‪ ،‬حتي در برخي‬ ‫موارد مهندس پاي��ه يک بايد از‬ ‫ط��رح خود ب��راي م��واد معدني‬ ‫درجه يک‪ ،‬مثل سنگ الشه در استان‌ها دفاع کند‪ ،‬به‬ ‫دليل اينکه نمي‌خواهند از اعضاي خارج از استان خود‬ ‫اس��تفاده شود‪ .‬وي در ادامه تصريح کرد‪ :‬براي معرفي‬ ‫درست بخش معدن به مردم بايد هزينه پرداخت کرد‪.‬‬ ‫باي��د کار پايه انجام دهيم و از مدارس ابتدايي ش��روع‬ ‫کني��م باي��د تفاوت بي��ن معدن و گنج ب��راي همگان‬ ‫روش��ن شود و مردم بدانند که بقاي بسياري از صنايع‬ ‫کش��ور ب��ه مع��دن و معدن��کاري بس��تگي دارد‪ .‬بايد‬ ‫موزه‌هاي معدن داشته باشيم و در کنار ميدان صنعت‬ ‫شاهد نام‌گذاري ميدان معدن باشيم‪ .‬اگر براي معرفي‬ ‫بخش معدن تالش مي‌شد امروز شاهد رشد اقتصادي‬ ‫کشور بوديم‪.‬‬ ‫که اين اقدام نتايج خوبي به همراه داشته است‪.‬‬ ‫استاندار گلستان نيز در اين مراسم گفت‪ :‬نگاه‬ ‫دول��ت به س��رمايه‌گذاران حمايتي اس��ت و بايد‬ ‫س��رمايه‌گذاران را مورد مهرباني و پشتيباني قرار‬ ‫داد‪.‬‬ ‫حس��ن صادقلو تصريح کرد‪ :‬بايد از کساني که‬ ‫فکر‪ ،‬سرمايه و انديشه خود را در زمينه اشتغال و‬ ‫کارآفريني به ميدان مي‌آورند تش��کر کرد و همين که آنان در اين شرايط‬ ‫اقتصادي س��رمايه‌هاي خود را به عرصه توليد مي‌آورند مصداق مجاهدان‬ ‫في‌‌س��بيل‌اهلل است‪ .‬وي افزود‪ :‬استان گلس��تان ظرفيت‌هاي بسيار بااليي‬ ‫دارد‪ ،‬اما به دليل آنکه اس��تاني تاز ‌ه بناگذاري‌ش��ده است‪ ،‬در راه توسعه با‬ ‫مس��ائلي روبه‌روست که خوشبختانه با نگاه مثبت دولت‬ ‫و حضور سرمايه‌گذاران‪ ،‬آينده روشن خواهد بود‪ .‬شرکت‬ ‫کانس��ار خزر به عن��وان تنها توليدکننده يد در اس��تان‬ ‫گلستان و کش��ور شناخته مي‌ش��ود؛ با افتتاح کارخانه‬ ‫شماره دو‪ ،‬اين شرکت ساالنه ‪ 230‬تن يد توليد مي‌کند‬ ‫که به گفته «ارازولي ناعمي» مالک و س��رمايه‌گذار آن‪،‬‬ ‫ظرفيت توليد ‪ 300‬تن را نيز دارد‪ .‬اين ش��رکت يد را با‬ ‫کيفيت ‪ 8/99‬توليد و محصول خود را به کشورهايي همچون ايتاليا‪ ،‬چين‪،‬‬ ‫هند و ترکيه صادر مي‌کند‪ .‬ذخاير معادن يد اين شرکت به گونه‌ای است‬ ‫که تا ‪ 40‬سال آينده بدون کوچکترين مشکلي مي‌تواند استخراج و توليد‬ ‫يد داشته باشد‪.‬‬
‫سه‌شنبه ‪ 21‬بهمن ‪ 20- 1393‬ربیع‌الثانی ‪ 10 -1436‬فوریه ‪ -2015‬شماره ‪ -155‬پیاپی ‪1473‬‬ ‫دریچه‬ ‫‪ ۲۵۰‬شرکت ايراني‬ ‫در راه بغداد‬ ‫مجيد قرباني‌فراز‬ ‫مسئول امور تجاري عراق‬ ‫برگ��زاري نمايش��گاه اختصاص��ي اي��ران در بغداد‬ ‫درحال��ي از اهمي��ت باالي��ي برخ��وردار اس��ت ک��ه‬ ‫جهانگيري‪ ،‬مع��اون اول رييس‌جمهوري و تني چند‬ ‫از وزرا و مقامات عالي‌رتبه سياس��ي براي افتتاح اين‬ ‫نمايش��گاه ‪ ۲۷‬بهم��ن در عراق حاضر خواهند ش��د‪.‬‬ ‫نمايش��گاه اختصاصي اي��ران در عراق ت��ا ‪ ۳۰‬بهمن‬ ‫داير است و ‪ ۲۵۰‬ش��رکت ايراني براي حضور در اين‬ ‫نمايش��گاه عازم عراق شده‌اند‪ .‬با توجه به جايگاه مهم‬ ‫اين نمايشگاه در ارتقاي مناسبات اقتصادي دوکشور‪،‬‬ ‫تع��داد ش��رکت‌کنندگان‪ ،‬فض��اي اختصاص‌يافته به‬ ‫نمايش��گاه و حيط��ه موضوعات زیرپوش��ش؛ همگي‬ ‫حاکي از اهميت برگزاري اين نمايش��گاه براي هر دو‬ ‫کش��ور است‪ .‬در اين نمايشگاه ش��رکت‌هايي بزرگ و‬ ‫صاحب‌نامي حضور دارند‪ ،‬اين نمايشگاه در گروه‌هاي‬ ‫‌کااليي نفت‪ ،‬ساختمان‌سازي و محصوالت ساختماني‪،‬‬ ‫آب و ب��رق‪ ،‬دارو و تجهيزات پزش��کي‪ ،‬خدمات فني‬ ‫و مهندس��ي‪ ،‬صناي��ع به‌طور اعم م��واد غذايي‪ ،‬لوازم‬ ‫خانگي‪ ،‬مواد ش��وينده و خ��ودرو در فضايي افزون‌بر‬ ‫‪ ۷‬ه��زار مترمرب��ع برپ��ا خواهد ش��د که نخس��تين‬ ‫نمايش��گاه با اين ابعاد و اين وس��عت به شمار مي‌آيد‪.‬‬ ‫باالترين س��هم حض��ور در اين نمايش��گاه مربوط به‬ ‫گ��روه‌کااليي دارو و تجهيزات پزش��کي اس��ت‪ .‬دارو‬ ‫و تجهي��زات پزش��کي با حضور بيش از ‪ ۷۰‬ش��رکت‬ ‫فعال در اين حيطه بيش��ترين س��هم نمايشگاه را به‬ ‫خود اختص��اص داده‌اند‪ ،‬با توجه به نياز عراق به دارو‬ ‫و تجهيزات پزش��کي ايران اميدواريم نمايشگاه بستر‬ ‫مناسب افزايش تبادالت تجاري در اين گروه کااليي را‬ ‫فراهم کند‪ .‬براي تسهيل حضور توليدکنندگان ايراني‬ ‫تخفيفاتي در پرداخت هزينه‌هاي نمايشگاهي و اجاره‬ ‫غرفه در نظر گرفته ش��د و از سوي ديگر رايزني‌هاي‬ ‫خوبي با مقامات عراقي براي انجام تبليغات محيطي و‬ ‫رسانه‌اي نمايشگاه براي تاثيرگذاري بيشتر انجام شده‬ ‫که همگي رضايت ش��رکت‌کنندگان را درپي داشت‪.‬‬ ‫از س��ويي ديگر؛ بزرگترين فرصت ايجاد شده در اين‬ ‫نمايش��گاه اين اس��ت که به توليدکنندگان و نش��ان‬ ‫(برند)هاي ايراني اين امکان داده ش��ده که در مکاني‬ ‫مناس��ب به معرفي محصوالت و آخرين دستاوردهاي‬ ‫خ��ود بپردازن��د‪ .‬اميدواريم تاجران ايران��ي از فرصت‬ ‫ت آمده در عراق به خوبي به��ره برده و با ارائه‬ ‫به‌دس�� ‌‬ ‫محصوالت باکيفيت و با قيمت مناسب بتوانند بهترين‬ ‫تبليغ را در اين نمايشگاه انجام دهند و سهم خوبي از‬ ‫بازار عراق را به‌دست گيرند‪ .‬عراقي‌ها به اين اطمينان‬ ‫رس��يده‌اند که ‪ ۴۸‬س��اعت پس از خريد‪ ،‬جنس خود‬ ‫را در بغ��داد تحويل خواهند گرف��ت؛ در‌حالي که اگر‬ ‫بخواهند همين کاالها را از روش‌هاي مرس��وم مانند‬ ‫ال‌س��ی از کش��ورهاي ديگر خري��داري کنند‪ ،‬زماني‬ ‫مع��ادل ‪ ۲۰‬روز تا يک ماه براي دريافت اجناس خود‬ ‫بايد منتظر باشند‪.‬‬ ‫نگاه روز‬ ‫لغو الزام دریافت کد‬ ‫اقتصادی از قالیبافان‬ ‫ب��ا پیگی��ری مرکز مل��ی ف��رش ای��ران و ابالغ‬ ‫دستورالعملی از سوی س��ازمان امور مالیاتی‪ ،‬الزام‬ ‫ب��ه دریافت ش��ماره ملی یا ش��ماره اقتص��ادی از‬ ‫قالیبافان لغو ش��د‪ .‬با پیگیری‌های مرکز ملی فرش‬ ‫ای��ران و تاکید وزیر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت یکی‬ ‫از دغدغه‌های فعاالن عرصه تجارت فرش دستباف‬ ‫ای��ران مبنی بر چالش ب��رای دریافت کد اقتصادی‬ ‫به هن��گام خرید فرش از قالیبافان مرتفع ش��د‪ .‬به‬ ‫همین منظور س��ازمان امور مالیاتی با الحاق بندی‬ ‫به‌دس��تورالعمل‌های صادر ش��ده در این‌باره تاکید‬ ‫کرده که تمام مش��موالن دس��تورالعمل ماده ‪۱۶۹‬‬ ‫مک��رر قانون یاد ش��ده ک��ه به خری��د محصوالت‬ ‫بافته‌های داری از جمله گلیم‪ ،‬جاجیم‪ ،‬پالس‪ ،‬زیلو‪،‬‬ ‫نمد‪ ،‬حصیر‪ ،‬س��یته چادر‪ ،‬گبه و فرش دستباف از‬ ‫اش��خاص حقیقی ایرانی که خود بافنده محصوالت‬ ‫یاد شده هس��تند مبادرت ورزند‪ ،‬الزامی به دریافت‬ ‫ش��ماره ملی یا شماره اقتصادی حسب مورد از آنها‬ ‫نداش��ته و می‌توانند اطالعات معامالت خرید خود‬ ‫را ب��ه ص��ورت تجمیعی ب��رای هر فص��ل در قالب‬ ‫دستورالعمل ماده یاد شده ارسال کنند‪.‬‬ ‫‪trade@smtnews.ir‬‬ ‫تجارت‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪26‬‬ ‫پیش‌بینی ثبات در قیمت کاالهای پرمصرف‬ ‫صادرات و ثبات در ا‌‌‌قتصاد دولتی‬ ‫حضور امن ایران در نمایشگاه مدرن عراق‬ ‫‪7‬‬ ‫اعالم تازه‌ترین آمار تجارت کشوراز زبان رییس کل گمرک‬ ‫‪ ۴۴‬میلیارد دالرفروختیم‪ ۴۶،‬میلیارد دالرخریدیم‬ ‫زهرا طهرانی‪ -‬گروه تج�ارت‪ :‬رییس کل گمرک‬ ‫در نشس��ت خبری دی��روز خود پ��س از مدت‌ها‪ ،‬از‬ ‫جدیدترین آم��ار صادرات و واردات خبر داد و گفت‪:‬‬ ‫این آمار تا ‪ ۲۰‬بهمن ‪ ۹۳‬محاسبه شده است‪ .‬مسعود‬ ‫کرباسیان میزان صادرات غیرنفتی کشور از فروردین‬ ‫امسال تا دیروز را ‪ ۴۴‬میلیارد و ‪ ۹۹۲‬میلیون دالر با‬ ‫رشد ‪ ۲۲‬درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته‬ ‫اعالم کرد‪ .‬وی افزود‪ :‬در این مدت ‪ ۴۶‬میلیارد و ‪۵۶۷‬‬ ‫میلیون دالر واردات داش��تیم که رشدی بیش از ‪۱۳‬‬ ‫درصد را ثبت کرد‪.‬‬ ‫مع��اون وزیر امور اقتص��ادی و دارایی تصریح کرد‪:‬‬ ‫عم��ده اقالم صادراتی ش��امل میعان��ات گازی با ‪۱۳‬‬ ‫میلی��ارد و ‪ ۶۵۴‬میلیون دالر ب��وده که ‪ ۴۳/۵‬درصد‬ ‫رش��د داشته اس��ت و محصوالت پتروش��یمی با ‪۱۲‬‬ ‫میلیارد و ‪ ۴۵۴‬میلیون دالر ‪ ۲۹‬درصد رش��د نش��ان انجام و یک کمیته مش��ترک در ستاد متشکل از ‪۳‬‬ ‫می‌دهد‪ .‬کرباس��یان گفت‪ :‬عمده صادرات به چین و قوه ایجاد ش��ده است که پرونده‌های قاچاق گمرکی‬ ‫معادل ‪ ۲۶‬درصد ارزش ص��ادرات‪ ،‬عراق ‪ ۱۷‬درصد‪ ،‬در آن مورد رسیدگی قرار می‌گیرد‪.‬‬ ‫امارات ‪ ۱۰‬درصد و افغانس��تان و هند ‪ ۷‬درصد بوده‬ ‫رییس کل گمرک ایران با اش��اره ب��ه اینکه موارد‬ ‫است‪.‬‬ ‫جدیدی (‪ ۸۰‬میلیاردی) در بخش فس��اد در گمرک‬ ‫گندم‪،‬‬ ‫را‬ ‫وارداتی‬ ‫کاالهای‬ ‫عمده‬ ‫گمرک‬ ‫کل‬ ‫رییس‬ ‫محرز نش��ده است‪ ،‬ادامه داد‪ :‬تنها یک جعل اسنادی‬ ‫ذرت‪ ،‬برنج و کنجاله سویا اعالم و اظهار کرد‪ :‬از چین داشته‌ایم که به صورت دستی بوده و این جعل اسناد‬ ‫‪ ۲۳‬درص��د‪ ،‬امارات ‪ ۲۳‬درصد‪ ،‬کره ‪ ۸‬درصد و ترکیه مربوط به گمرک نبوده بلکه اس��ناد سایر دستگاه‌ها‬ ‫و هند ‪ ۷‬درصد واردات داش��تیم‪ .‬همچنین متوسط بوده و قابل شناسایی است‪.‬‬ ‫ارزش هر تن کاالی وارداتی نسبت‬ ‫فلس�فه‬ ‫‹ ‹اطالع‌رس�انی‪،‬‬ ‫به مدت مشابه س��ال گذشته ‪۱۵‬‬ ‫وجودی ثبت‌سفارش‬ ‫میزان صادرات‬ ‫درص��د رش��د داش��ته که نش��ان‬ ‫کرباسیان فلس��فه وجودی ثبت‬ ‫غیرنفتی کشور از‬ ‫می‌دهد بیش��تر به سمت کاالهای‬ ‫س��فارش را ب��رای اطالع‌رس��انی‬ ‫ساخته شده حرکت کرده‌ایم‪.‬‬ ‫فروردین امسال تا‬ ‫دانس��ت و گف��ت‪ :‬براین اس��اس‬ ‫که امور گمرکی آنها در کشورهای دیگر نیز مشکلی‬ ‫نداشته باشد‪.‬‬ ‫رییس کل گمرک در ادامه درباره چرایی ترخیص‬ ‫نشدن قطارهای خریداری شده از سوی شهرداری در‬ ‫گمرک اظهار ک��رد‪ :‬نمی‌توانیم بدون دریافت حقوق‬ ‫دولت‪ ،‬قطار و سایر کاالها را ترخیص کنیم‪ .‬متاسفانه‬ ‫فقط مصاحبه می‌کنند‪ ،‬بهتر اس��ت قبل از مصاحبه‬ ‫کارهایش��ان را انجام دهند‪ .‬برای مثال‪ :‬قطار تبریز و‬ ‫س��ایر ش��هرها به راحتی ترخیص شد که البته برای‬ ‫قطار تهران هم من مجوز ترخیص را داده بودم‪.‬‬ ‫وی در پاس��خ ب��ه اینکه آیا همه بنادر در اش��راف‬ ‫گمرک هس��تند یا نه؟ گفت‪ :‬موضوع مهم این است‬ ‫که بنادر باید تجهیز شوند که کاالها از مسیر رسمی‬ ‫عبور کنند‪ .‬حاشیه خلیج فارس و شهرهایی همچون‬ ‫خرمشهر و خوزستان صادرات ‪ ۷۰۰‬ساله در تجارت‬ ‫دریایی دارن��د‪ .‬ما نمی‌توانیم بگویی��م مردم تجارت‬ ‫نکنند؛ چش��م مردم به دریاس��ت باید ش��رایط را به‬ ‫گون��ه‌ای فراهم کرد که بنادر مجهز باش��ند و مردم‬ ‫به راحتی زندگی کرده و کاالها را از مجرای رس��می‬ ‫وارد کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹ صادرات دوباره سوخت‬ ‫اطالع می‌دهیم چه کاالهایی قرار‬ ‫دیروز ‪ ۴۴‬میلیارد‬ ‫از‬ ‫ای��ران‬ ‫ریی��س کل گم��رک‬ ‫است وارد کشور شود و ارز از بانک‬ ‫و ‪ ۹۹۲‬میلیون دالر‬ ‫ب��ه‬ ‫س��وخت‬ ‫ص��ادرات دوب��اره‬ ‫مرکزی دریافت می‌شود‪ .‬وی ادامه‬ ‫درصدی‬ ‫‪۲۲‬‬ ‫رشد‬ ‫با‬ ‫گف��ت‪:‬‬ ‫و‬ ‫داد‬ ‫افغانس��تان خب��ر‬ ‫داد‪ :‬اگر بنا بود ش��کر ممنوع شود‬ ‫ردیف‌ه��ای تعرفه‌ای به ‪ ۱۰‬ردیف‬ ‫نسبت به مدت‬ ‫چ��را بانک مرک��زی ارز آن را داد‬ ‫کاهش یافت��ه اس��ت‪ .‬وی درباره‬ ‫و ب��ا اختصاص ارز پول فروش��نده‬ ‫مشابه سال گذشته‬ ‫یکسان‌س��ازی تعرفه‌ها در س��ال‬ ‫خارج��ی پرداخ��ت ش��د؟ در این ‹ ‹ ‪ ۴۵‬قانون و یک گمرک‬ ‫اعالم شد‬ ‫‪ ۹۴‬اظه��ار کرد‪ :‬باال ب��ودن تعداد‬ ‫رییس کل گمرک با اش��اره به اینکه گمرک با ‪۴۵‬‬ ‫حالت و بع��د از اختصاص پول به‬ ‫تعرفه‌ه��ا و طبقه بندی آنها منجر‬ ‫ط��رف خارجی دیگ��ر نمی‌توانیم قانون س��ر و کار دارد که شامل ترانزیت‪ ،‬صادرات و‬ ‫به سوءاس��تفاده می‌ش��ود‪ ،‬بر این‬ ‫شکر خریداری شده را وارد نکنیم‪ .‬واردات اس��ت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬همچنین ‪ ۱۵‬کنوانسیون‬ ‫یک‪،‬‬ ‫ماده‬ ‫کمیسیون‬ ‫اس��اس قرار است طبق تصمیم‬ ‫ریی��س کل گمرک ای��ران همچنی��ن تاکید کرد‪ :‬بین‌الملل��ی وجود دارد که برخی از آنها در تعارض با‬ ‫س��ال‬ ‫در‬ ‫ردیف‬ ‫‪۱۴‬‬ ‫از‬ ‫تع��داد ردیف‌های تعرف��ه‌ای‬ ‫براس��اس ماده ‪ ۱۱‬قانون صادرات و واردات کاالهایی برخی قوانین بوده و مشکل ایجاد می‌کند‪ .‬به همین‬ ‫‪ ۹۴‬ب��ه ‪ ۱۰‬ردیف کاهش یابد ک��ه کاهش ردیف‌ها که ثبت س��فارش می‌شوند ش��امل محدودیت‌های خاطر برخی وارد‌کنن��دگان به دنبال راه‌های دیگر و‬ ‫و طبقات تعرفه‌ای عالوه بر ش��فافیت و جلوگیری از بعدی نمی‌ش��وند‪ .‬وی در پاسخ به اینکه چرا واردات خالص شدن از چالش‌های آن هستند‪.‬‬ ‫کرباسیان با تاکید بر اینکه با این سازمان همجوار‬ ‫سوءاس��تفاده‪ ،‬درآمد بیشتری برای گمرک به همراه خودروه��ای ‪ ۲۵۰۰‬سی‌س��ی حت��ی با وج��ود ثبت‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫سفارش قبلی انجام نش��د‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬شهریور سال و ‪ ۱۴‬روی��ه س��ر و کار داریم‪ ،‬تصریح ک��رد‪ :‬در دنیا‬ ‫به گفته کرباسیان براساس رایزنی‌های انجام شده ‪ ۹۲‬تاکید کردند خودروهای باالی ‪ ۲۵۰۰‬سی‌س��ی تعداد رویه‌ها ‪ ۴‬مورد اس��ت که در عین حال باید با‬ ‫قوانین تطبیق داده ش��ود که ‪۳۷‬‬ ‫و ب��ا کمک وزارت خارجه و اس��تانداری خراس��ان ک��ه وارد کش��ور ش��ده‌اند و زمان‬ ‫روز زمان می‌برد و ‪ ۱۵‬نوع عوارض‬ ‫رضوی مشکل صادرات سوخت از گمرک ماهیرود ثبت س��فارش آنها مربوط به قبل‬ ‫در نظر داریم با‬ ‫می‌بینیم که قبال تجمیع عوارض‬ ‫به افغانستان حل ش��ده است و درحال‌حاضر ‪ ۴۰۰‬ب��وده ‪،‬می‌توانند با دو برابر س��ود‬ ‫راه‌اندازی صدور‬ ‫وجود داشت و هرکدام از آنها یک‬ ‫کامی��ون در حال صادرات س��وخت از این گمرک ترخیص شوند‪ .‬کرباس��یان افزود‪:‬‬ ‫جدول مندلیف است‪.‬‬ ‫مرزی هس��تند‪ .‬معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی ثبت سفارش��ی برای خودروهای‬ ‫پروانه به صورت‬ ‫به گفت��ه وی درحال‌حاضر ‪۲۲‬‬ ‫با اش��اره به تعامل گمرک با س��تاد مرکزی مبارزه ‪ ۲۵۰۰‬سی‌س��ی در امسال نشده‬ ‫الکترونیکی و حذف‬ ‫س��ازمان مجوز ص��ادر می‌کنند و‬ ‫با قاچ��اق کاال و ارز گفت‪ :‬درحال‌حاضر به س��مت اس��ت و ‪ ۱۳۳‬خ��ودروی ب��االی‬ ‫صدور‬ ‫زمان‬ ‫آن‪،‬‬ ‫کاغذی‬ ‫همین موضوع‪ ،‬کار رس��می انجام‬ ‫استانداردسازی کاالها حرکت کرده‌ایم و بررسی‌ها ‪ ۲۵۰۰‬سی‌س��ی ک��ه در آن زمان‬ ‫حداقل‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫‌ها‬ ‫ی‬ ‫گواه‬ ‫دادن را سخت می‌کند‪ .‬کرباسیان‬ ‫در مح��ل کارخان��ه انجام می‌ش��ود و ای��ن امر به وارد کش��ور شد‪ ،‬مش��مول همان‬ ‫صادرات کشور کمک می‌کند‪.‬‬ ‫در پاس��خ ب��ه اینکه مس��ئولیت‬ ‫مصوبه یاد شده بود‪.‬‬ ‫برسانیم که ردیابی‬ ‫نفت‬ ‫جمله‬ ‫از‬ ‫اختصاصی‬ ‫وی درباره ایجاد گمرکات‬ ‫اج��رای پنج��ره واح��د تج��ارت‬ ‫‹ ‹کاهش هزینه واردات‬ ‫کاالها هم آسان‌تر‬ ‫نیز اظهار ک��رد‪ :‬بزرگترین ص��ادرات نفتی از طریق‬ ‫فرام��رزی بر عهده گمرک اس��ت‪،‬‬ ‫کرباس��یان با اش��اره ب��ه اجرای‬ ‫شد‬ ‫خواهد‬ ‫چ��ه س��ازمان‌هایی در این زمینه‬ ‫پایان��ه پارس جنوبی انجام می‌ش��ود و ت��ا تاریخ ‪ ۲۰‬سیس��تم جام��ع گمرک��ی و‬ ‫همکاری نمی‌کنند؟ گفت‪ :‬تا قبل‬ ‫بهمن ماه امس��ال ‪ ۱۳‬میلی��ارد و ‪ ۶۵۴‬میلیون دالر الکترونیکی شدن مراحل ترخیص‬ ‫از ای��ن قان��ون هرکس ب��ه دنبال‬ ‫صادرات میعانات گازی که ‪ ۹۹‬درصد میعانات گازی کاال و ایج��اد پنج��ره واح��د بیان‬ ‫را شامل می‌شود‪ ،‬از این پایانه انجام شده است‪.‬‬ ‫کرد‪ :‬با این کار ساالنه حدود ‪ ۲۸‬هزار میلیارد تومان درس��ت کردن یک پنجره واح��د بود و درحال‌حاضر‬ ‫‌شود‬ ‫‹ ‹صدور پروانه گمرک الکترونیک می‬ ‫هزینه واردات کاهش یافته است‪ .‬وی در ادامه گفت‪ :‬پنجره واحد همان سیس��تم یکپارچه جامع گمرکی‬ ‫ورود‬ ‫به‬ ‫کرباس��یان درب��اره انتقاداتی که نس��بت‬ ‫زمان ترخیص کاالهای وارداتی از ‪ ۲۶‬روز به ‪ ۴‬روز و اس��ت که س��ازمان‌های مختلف از جمله کشتیرانی‪،‬‬ ‫ورود‬ ‫گفت‪:‬‬ ‫کاالهای بی‌کیفیت به کش��ور می‌ش��ود‪،‬‬ ‫کاالهای صادراتی از ‪ ۷‬روز به یک روز رسیده است‪ .‬بانک‪ ،‬بیم��ه‌‪ ،‬نیروی انتظامی‪ ،‬اس��تاندارد‪ ،‬قرنطینه‪،‬‬ ‫کااله��ا از مب��ادی غیررس��می به کش��ور ب��ه دلیل‬ ‫رییس کل گمرک تصریح کرد‪ :‬با الکترونیکی شدن وزارت ارش��اد و وزارت بهداش��ت باید به این سامانه‬ ‫قانون‌گری��زی و بی‌کیفیت��ی کاالهاس��ت‪ .‬ب��ر ای��ن پرداخت‌ها‪ ،‬اظهار از راه دور و استفاده از فناوری‌های وصل ش��وند و در یک جا هم��ه مجوزها و فرآیند‌ها‬ ‫اس��اس‪ ،‬در نظر داریم با راه‌اندازی ص��دور پروانه به جدید امیدواریم رتبه گمرک کشور در جهان از ‪ ۱۲۶‬راستی‌آزمایی شود‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬اکنون با سازمان بنادر برای دریافت‬ ‫صورت الکترونیکی و حذف کاغذی آن‪ ،‬زمان صدور به ‪ ۶۳‬ارتقا یابد‪ .‬به گفته کرباس��یان‪ ،‬طرحی را برای‬ ‫گواهی‌ها را به حداقل برسانیم که ردیابی کاالها هم شناس��ایی فعاالن مجاز اقتصادی آغاز کرده‌ایم که از مانیفست‪ ،‬پایانه‌ها‪ ،‬دریافت اطالعات‪ ،‬ثبت سفارش با‬ ‫آسان‌تر خواهد شد‪.‬‬ ‫سازمان تجارت‪ ،‬سازمان استاندارد‪ ،‬قرنطینه نباتی و‬ ‫شنبه هفته آینده اجرایی می‌شود‪.‬‬ ‫جنوبی‬ ‫گمرکات‬ ‫برخی‬ ‫در‬ ‫فس��اد‬ ‫وی درباره وقوع‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬تاکنون ‪ ۳۰‬ش��رکت بزرگ و معتبر بیمه‌ها تفاهمنامه امضا شده است و اگر در همکاری‬ ‫‌شود‪،‬‬ ‫ی‬ ‫م‬ ‫احصا‬ ‫که‬ ‫مواردی‬ ‫تمام‬ ‫کرد‪:‬‬ ‫کش��ور تصریح‬ ‫که هیچ تخلف و پرونده‌ای ندارند‪ ،‬شناسایی شده‌اند ب��ا بانک‌ها یک «ی��ا علی» بگویی��م‪ ،‬موضوع پنجره‬ ‫به مراجع ذی‌ربط ارس��ال می‌شود‪ ،‬همچنین با ستاد که مراحل گمرکی آنها با س��هولت انجام می‌شود‪ .‬با واحد بس��ته خواهد شد و در این زمینه وظیفه خود‬ ‫مرک��زی مبارزه با قاچ��اق کاال و ارز‪ ،‬هماهنگی‌هایی کش��ورهای دیگر نیز در این زمین��ه تعامل کرده‌ایم می‌دانیم که اطالع‌رسانی کنیم‪.‬‬ ‫نظرگاه‬ ‫فرصت‌ ویژه‬ ‫برای صادرکنندگان‬ ‫خدمات فنی‪-‬مهندسی‬ ‫محمدرضا انصاری‬ ‫رییس انجمن صادرکنندگان خدمات‬ ‫فنی ـ مهندسی‬ ‫درحال‌حاض��ر بی��ش از ‪ ۷۰‬درص��د از خدمات‬ ‫فنی‌ـ مهندسی ایران به کشور عراق ارائه می‌شود؛‬ ‫بنابرای��ن‪ ،‬باید ب��رای حفظ بازار این کش��ور دید‬ ‫بلندمدت داش��ته باش��یم و از حاال اعتمادسازی‬ ‫کنیم‪ .‬شرایط امروز عراق محمل بسیار خوبی برای‬ ‫همکاری مناسب بدنه مهندسی ایران با مردم آن‬ ‫کش��ور است؛ عراق نیاز به بازسازی و ساخت دارد‬ ‫و خواهان استفاده از ظرفیت‌های مهندسی ایران‬ ‫است‪.‬‬ ‫ظرفیت بالقوه صادرات خدمات فنی ـ مهندسی‬ ‫کش��ور در حالی س��االنه حدود ‪ ۲۵‬میلیارد دالر‬ ‫اس��ت که از آن طرف ظرفیت جذب و بکارگیری‬ ‫حدود ‪ ۴۰‬درص��د این ظرفیت وجود دارد که اگر‬ ‫به‌خوبی س��اماندهی ش��ود این مه��م قابل تحقق‬ ‫است‪.‬‬ ‫عراق نیاز به بازسازی دارد و این در حالی است‬ ‫که همه بسترهای توفیق کار ایرانیان در این کشور‬ ‫مهیاس��ت؛ این روند با یک رشد نسبتا مطلوب در‬ ‫حال طی شدن اس��ت‪ .‬همچنین در عراق موانعی‬ ‫برای توس��عه س��ریع همکاری‌ها وجود دارد که از‬ ‫جمله آنها گرفتاری‌های ناش��ی از حضور داعش‪،‬‬ ‫ناامنی و هزینه‌های سنگین مبارزه با ناامنی است‪.‬‬ ‫جری��ان تح��ول اداری و ش��کل‌گیری مدیریت‬ ‫یکپارچه سازندگی و همچنین شکل‌گیری مدیریت‬ ‫جریان س��رمایه‌گذاری داخلی و خارجی و قوانین‬ ‫مربوط از سوی دولت عراق در حال شکل‌گیری و‬ ‫توسعه اس��ت که شرکت‌های ایرانی هم می‌توانند‬ ‫در ای��ن زمینه به عراقی‌ها کم��ک کنند‪ .‬عراق به‬ ‫طیف وس��یعی از خدمات امور زیربنایی مانند راه‪،‬‬ ‫پل‪ ،‬آب‪ ،‬برق‪ ،‬گاز‪ ،‬تا خط لوله‪ ،‬پاالیشگاه‪ ،‬فرودگاه‬ ‫و نیروگاه نیازمند است اما وضع حاضر با همکاری‬ ‫کامل و بازس��ازی همه‌جانبه فاصل��ه زیادی دارد؛‬ ‫این مس��یر با افت‌وخیز در حال طی شدن است و‬ ‫ارتباطاتی که میان دولت ایران و عراق وجود دارد‬ ‫و برگزاری نشس��ت‌های مشترک از جمله حضور‬ ‫جهانگیری و نعمت‌زاده در چند روز آینده در این‬ ‫کش��ور باعث تسهیل و بسترس��ازی ارائه خدمات‬ ‫بیشتر از س��وی مهندسان ایرانی در عراق خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫مس��ائلی از جمله بی‌پولی و ساختار اداری عراق‬ ‫نیز از موانع توس��عه این کش��ور است‪ .‬این کشور‬ ‫در گذش��ته به ش��یوه دیگری اداره می‌شد‪ ،‬امروز‬ ‫روش‌های مدیریت این کشور در حال تغییر است‬ ‫و نیاز به بهبود اساسی دارد و باید در وهله نخست‬ ‫از نظر اداری و مدیریتی سازماندهی شود‪.‬‬ ‫ش��رکت کیسون ‪ 5‬پروژه در دس��ت احداث در‬ ‫عراق دارد‪ .‬حضور کیس��ون در این کش��ور نسبتا‬ ‫وس��یع است‪ .‬ما ظرفیت مش��ارکت در پروژه‌های‬ ‫بیش��تری را داریم و می‌توانیم شرکت‌های ایرانی‬ ‫را که عملکرد خوبی دارند‪ ،‬به عراق ببریم‪ .‬اکنون‬ ‫صحب��ت چن��د ‪ 10‬میلیارد دالر درکار اس��ت که‬ ‫می‌تواند محملی برای توسعه همکاری‌ها باشد‪.‬‬ ‫بازار عراق ظرفیت فوق‌الع��اده‌ای برای صادرات‬ ‫کاالهای ایران��ی فراهم کرده اس��ت که کاالهای‬ ‫ایرانی نسبتا موفق در بازار عراق به فروش می‌رسند‬ ‫و این در حالی اس��ت که برای رشد صادرات بهتر‬ ‫اس��ت تولیدکنن��دگان و صادرکنن��دگان با دید‬ ‫بلندمدت به بازار عراق نگاه کنند‪.‬‬ ‫در ح��وزه آس��یای میانه به دلی��ل وقوع برخی‬ ‫خطاها ب��ه این اعتماد لطمه‌زده ش��د‪ .‬بازار عراق‬ ‫ظرفیت ص��ادرات چن��د ‪ 10‬میلی��اردی را دارد؛‬ ‫تولیدکنندگان و صادرکنندگان باید اعتماد مردم‬ ‫را ب��ا ارائه محصوالت باکیفیت با قیمت مناس��ب‬ ‫به‌دست بیاورند تا حضورشان را در سال‌های آینده‬ ‫در بازار این کشور بیمه کنند و باید مراقب باشیم‬ ‫که از سرمایه اعتماد مردم عراق پاسداری کنیم‪.‬‬ ‫در حالی شرط اعتمادسازی؛ درستکاری‪ ،‬قیمت‬ ‫مناس��ب و ارائه محصول با کیفیت مطلوب تلقی‬ ‫می‌شود که بازار عراق برای صادرات خدمات فنی‬ ‫ـ مهندسی به‌تدریج در حال شکل‌گیری است‪ .‬باید‬ ‫متوجه این روند تدریجی باشیم و با دید بلندمدت‬ ‫نگاه کنیم و اعتماد مردم عراق را برای آینده جلب‬ ‫کنیم‪ .‬وقتی عراق به امنیت نس��بی برس��د و پول‬ ‫نفتش را صرف س��ازندگی کند‪ ،‬کشورهای دیگر‬ ‫هم تمایل دارند در این بازار حضور داشته باشند‪.‬‬ ‫بای��د برای آن روزها اعتمادس��ازی کنیم؛ چرا که‬ ‫ممکن است در مقابل رقبایی که امکانات بیشتری‬ ‫نس��بت به م��ا دارند‪ ،‬عرص��ه برای ش��رکت‌های‬ ‫ایرانی تنگ ش��ود؛ به نظر من شرط اعتمادسازی؛‬ ‫درس��تکاری‪ ،‬قیمت مناس��ب و ارائ��ه محصول با‬ ‫کیفیت مطلوب است‪.‬‬
‫خبرخوان‬ ‫دستور حجتی‬ ‫برای ادامه خرید تضمینی شیر‬ ‫مدیرعامل اتحادیه مرکزی دامداران از دس��تور وزیر‬ ‫جهاد کشاورزی برای ادامه خرید تضمینی شیر تا تیر‬ ‫س��ال آینده خبر داد‪ .‬سعید س��لطانی در گفت‌وگو با‬ ‫ایسنا اظهار کرد‪ :‬از ابتدای خرید تضمینی شیر تاکنون‬ ‫‪ 55‬ه��زار تن ش��یر خ��ام از دامداران در اس��تان‌های‬ ‫ش��هرکرد‪ ،‬قزوین‪ ،‬تهران‪ ،‬خراسان رضوی‪ ،‬آذربایجان‬ ‫شرقی و‪ ...‬به ارزش حدود ‪ 70‬میلیارد تومان خریداری‬ ‫ش��ده است‪ .‬وی افزود‪ :‬دامدارانی که شیر خام را طبق‬ ‫این طرح فروخته‌اند تاکن��ون حدود ‪ 8‬میلیارد تومان‬ ‫پ��ول نقد دریافت کرده‌اند و ح��دود ‪ 50‬درصد از آنها‬ ‫نیز به جای بهای پول‪ ،‬ذرت دریافت کرده‌اند و مابقی‬ ‫مطالبات آنها نیز قرار اس��ت به زودی پرداخت ش��ود‪.‬‬ ‫مدیر عامل اتحادیه مرکزی دامداران اعالم کرد‪ :‬قیمت‬ ‫خری��د تضمینی هر کیلوگرم ش��یر خ��ام از دامداران‬ ‫براس��اس قیمت مصوب ‪ 1440‬تومانی اس��ت و برای‬ ‫سال آینده نیز باید از طریق افزایش بهره‌وری و کاهش‬ ‫هزینه‌های تولید به وس��یله کاه��ش قیمت نهاده‌های‬ ‫تولی��د و ضایعات آن‪ ،‬قیمت تمام ش��ده ش��یر خام را‬ ‫در حد پایینی نگ��ه داریم تا مجبور به افزایش قیمت‬ ‫آن نش��ویم‪ .‬س��لطانی گفت‪ :‬نهاده‌های تولید در سال‬ ‫جاری بازار با ثبات‌تری نس��بت به سال گذشته داشته‬ ‫است‪ .‬البته در بعضی موارد نیز با کاهش قیمت مواجه‬ ‫بودیم و برای کاهش دیگر پارامترهای موثر در قیمت‬ ‫تمام‌ش��ده شیر خام‪ ،‬درصددیم با برگزاری کالس‌های‬ ‫آموزشی؛ ضایعات و تلفات تولید را در رابطه با افزایش‬ ‫بهره‌وری‪ ،‬کاهش دهیم‪ .‬وی اظهار کرد‪ :‬دامداران قبال‬ ‫هر کیلوگرم شیر خام را نهایتا کیلویی ‪ 1200‬تومان به‬ ‫کارخانه‌ه��ا می‌فروختند که البته بهای آن را چند ماه‬ ‫بعد دریافت می‌کردند و ب��رای تامین نهاده مورد نیاز‬ ‫واحده��ای دامپروری خود باید از طریق واس��طه‌های‬ ‫فراوان با س��ود ‪ 2/5‬درصد و باالتر اقدام می‌کردند که‬ ‫در ای��ن طرح نه‌تنها هر کیلوگرم ش��یر خام به قیمت‬ ‫مص��وب ‪ 1440‬تومان از آنها خریداری می‌ش��ود بلکه‬ ‫ب��رای تامین نهاده‌های دیگر نیز اس��یر واس��طه‌های‬ ‫متعدد نیستند‪.‬‬ ‫‪ ۱۵۰‬هزار تن مرغ در انبارهای‬ ‫وزارت جهادکشاورزی‬ ‫معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به ذخیره حدود‬ ‫‪ ۱۵۰‬هزار تن مرغ در انبارهای شرکت پشتیبانی امور‬ ‫دام گفت‪ :‬مشکلی در زمینه تولید این کاال وجود ندارد‪.‬‬ ‫حسن رکنی در گفت‌وگو با مهر درباره تغییر قیمت‬ ‫مرغ در هفته‌های اخیر با بیان اینکه بهای این کاال نیز‬ ‫مانند برخی از مواد غذایی ممکن اس��ت با نوس��اناتی‬ ‫در مقاطع مختلف همراه باش��د‪ ،‬افزود‪ :‬چنانچه حدود‬ ‫‪ ۲‬ت��ا ‪ ۳‬ماه قبل نی��ز قیمت مرغ کاه��ش یافته بود‪،‬‬ ‫قیمت ای��ن کاال تابع عرضه و تقاضاس��ت و تغییراتی‬ ‫که در تقاضا ایجاد می‌ش��ود و نوسان چگونگی عرضه‪،‬‬ ‫می‌تواند موجب تغییر بهای آن ش��ود‪ .‬وی با تاکید بر‬ ‫اینک��ه کمبودی در این زمینه نیس��ت و مرغ به وفور‬ ‫وج��ود دارد‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬وقتی عرضه مرغ زیاد اس��ت‪،‬‬ ‫تولید برای تولیدکننده غیراقتصادی می‌شود و در این‬ ‫شرایط شرکت پشتیبانی امور دام موظف است کاالی‬ ‫مازاد را جمع‌آوری کند تا مرغ‌دار زیان نکند‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫ابالغ خرید تضمینی گندم‬ ‫براساس کیفیت‬ ‫مع��اون وزی��ر جه��اد کش��اورزی ب��ا بی��ان اینکه‬ ‫دس��تورالعمل عملیاتی شدن خرید تضمینی گندم بر‬ ‫اس��اس کیفیت تا چند روز دیگر ابالغ می‌شود‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫بر اس��اس این ط��رح گندم کیفی با قیمت��ی باالتر از‬ ‫قیمت تضمینی از کشاورزان خریداری می‌‌شود‪ .‬عباس‬ ‫کش��اورز‪ ،‬مع��اون وزیر جهاد کش��اورزی در گفت‌وگو‬ ‫با فارس و در پاس��خ به این س��وال که دس��تورالعمل‬ ‫ط��رح خرید تضمینی گندم براس��اس کیفیت در چه‬ ‫مرحله‌ای اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬دس��تورالعمل عملیاتی شدن‬ ‫خرید تضمینی گندم براس��اس هکتولیتر تهیه شده‪ ‬و‬ ‫تا چند روز دیگر ابالغ می‌شود‪ .‬وی افزود‪ :‬براساس این‬ ‫طرح اگر گندم تولیدی توس��ط کش��اورزان از کیفیت‬ ‫باالتری برخوردار باش��د‪ ،‬با قیمتی بیشتری نسبت به‬ ‫قیمت تعیین‌ش��ده خرید تضمین��ی گندم که ‪1155‬‬ ‫توم��ان اس��ت‪ ،‬از تولید‌کنندگان خریداری می‌ش��ود‪.‬‬ ‫معاون زراعت وزیر جهاد کش��اورزی اظهار کرد‪ :‬خرید‬ ‫تضمینی گندم براس��اس هکتولیتر (وزن هر هزار دانه‬ ‫گندم) و ش��اخص زنونی اس��ت ک��ه در آن کیفیت و‬ ‫میزان پروتئی��ن موجود در گندم تولیدی اندازه‌گیری‬ ‫می‌شود‪ .‬وی افزود‪ :‬دستورالعمل خرید تضمینی گندم‬ ‫براس��اس کیفیت تا ‪ 10‬روز آینده ابالغ می‌ش��ود‪ .‬این‬ ‫گزارش حاکی است‪ :‬نرخ خرید تضمینی گندم در سال‬ ‫زراعی ج��اری با حدود ‪ 10‬درصد افزایش نس��بت به‬ ‫سال گذش��ته از ‪ 1050‬تومان به ‪ 1155‬تومان رسید‬ ‫که قیمت مذکور براساس نظر کارشناسان و کشاورزان‬ ‫با هزینه‌های تولید تناسب ندارد‪.‬‬ ‫‪8‬‬ ‫سه‌شنبه ‪ 21‬بهمن ‪ 20- 1393‬ربیع‌الثانی ‪ 10 -1436‬فوریه ‪ -2015‬شماره ‪ -155‬پیاپی ‪1473‬‬ ‫بازار و اصناف‬ ‫‪trade@smtnews.ir‬‬ ‫بازار به استقبال سال نو می‌رود‬ ‫پیش‌بینی ثبات در قیمت کاالهای پرمصرف‬ ‫ملیح�ه خورده‌پا‪-‬گروه تجارت‪ :‬با گذش�ت بهمن‬ ‫از نیمه‪ ،‬کم‌کم نش�انه‌های رفتن به اس�تقبال بهار‬ ‫را می‌توان در گوش�ه و کنار شهر دید‌؛ پهن شدن‬ ‫بساط دس�ت‌فروش‌ها‌‪ ،‬حراج‌های فصلی‌‪ ،‬برگزاری‬ ‫نمایش�گاه‌ها و حتی ترافیک س�طح ش�هر نشان‬ ‫می‌دهد که مردم به‌تدریج در حال رفتن به استقبال‬ ‫از س�ال نو و بهار هستند‪ .‬البته جنب‌وجوش مردم‬ ‫ب�ا گرفتن عیدی کارمندان دولتی و کارگران بیش‬ ‫از پیش به چش�م می‌آید‪ .‬با شروع خریدهای شب‬ ‫عی�د مردم‪ ،‬بازار نیز به افزایش میزان خرید مردم‬ ‫و رشد تقاضای کاال واکنش نشان داده و گاهی در‬ ‫ای�ن میان زمینه‌های گران ک�ردن قیمت کاالهای‬ ‫پرتقاض�ا از س�وی برخی فروش�ندگان و بازاریان‬ ‫مهیا می‌شود‪ .‬تهیه مواد غذایی‌‪ ،‬پروتئینی‪‌،‬آجیل‬ ‫و خش�کبار و ش�یرینی از جمله اقلام ضروری و‬ ‫پرمصرف مردم در روزهای پایانی س�ال و رسیدن‬ ‫به سال نو اس�ت‪ .‬البته گاهی این تغییرات قیمتی‬ ‫ک�ه رخ می‌دهد به ص�ورت قانونی اس�ت و گاهی‬ ‫اوقات نیز تخلف صنفی محس�وب می‌ش�ود‪ .‬حال‬ ‫باید دید در روزهای پیش رو و در آستانه سال نو‪،‬‬ ‫روند قیمت گوش�ت قرمز‪‌،‬گوشت مرغ‌‪ ،‬شیرینی و‬ ‫آجیل و خش�کبار به چه س�مت خواهد بود و اگر‬ ‫افزایش قیمتی باش�د این افزای�ش نرخ به صورت‬ ‫قانونی و مصوب است یا خیر؟‬ ‫ش��کایتی نداریم که ای��ن موضوع نیز با‬ ‫ورود استاندارد حل شد‪.‬‬ ‫وی اظهار کرد‪ :‬اکنون اس��تاندارد وزن‬ ‫جعبه ب��رای یک کیلوگرم ش��یرینی را‬ ‫‪ 125‬گرم‪ ،‬برای ‪ 1/5‬کیلوگرم شیرینی‬ ‫را ‪ 170‬گرم و جعبه ‪ 2‬کیلویی شیرینی‬ ‫را ‪ 210‬گرم تعیی��ن کرده‌اند‪ ،‬تا هزینه‬ ‫جعبه در خرید از یک رقم باالتر نرود‪.‬‬ ‫‹ ‹آجیل گران نمی‌شود‬ ‫مصطف��ی احم��دی‪ ،‬ریی��س اتحادیه‬ ‫فروش��ندگان آجی��ل و خش��کبار در‬ ‫گفت‌وگو با صمت درباره افزایش قیمت‬ ‫آجیل و خشکبار در روزهای پایانی سال‬ ‫گفت‪ :‬قیمت آجیل و خشکبار براساس‬ ‫میزان عرضه و تقاضا تعیین می‌ش��ود و‬ ‫ما قیمت‌گذاری مصوب برای این کاالها‬ ‫نداریم‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ ‌:‬در ح��ال حاض��ر قیمت‬ ‫هیچ‌ی��ک از اق�لام آجی��ل و خش��کبار‬ ‫نسبت به ماه گذش��ته تغییری نکرده و‬ ‫ما هیچ نوع تغییر قیمتی در بازار آجیل‬ ‫و خش��کبار نداش��ته‌ایم‪ .‬رییس اتحادیه‬ ‫فروشندگان آجیل و خشکبار ادامه داد‪:‬‬ ‫قیمت آجیل و خشکبار به طورقطع در‬ ‫روزهای پایانی س��ال نی��ز تغییر نکرده‬ ‫و هی��چ نوع افزایش��ی نخواهد داش��ت‪.‬‬ ‫احم��دی تصریح کرد‪ ‌:‬در س��ال جاری‬ ‫فروش��ندگان آجیل و خشکبار کسب و‬ ‫کار خوبی نداش��ته و نتوانس��ته‌اند سود‬ ‫کاف��ی کس��ب کنند زیرا ق��درت خرید‬ ‫مردم کاهش یافته است بنابراین خرید‬ ‫و مص��رف آجیل و خش��کبار از س��بد‬ ‫خانوارها ت��ا حد زیادی کنار گذاش��ته‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫ریی��س اتحادیه فروش��ندگان آجیل‬ ‫و خش��کبار خاطرنش��ان کرد‪ ‌:‬ما امسال‬ ‫بازار خوبی نداشتیم بنابراین با توجه به‬ ‫شرایط اقتصادی مردم و میزان تقاضایی‬ ‫که می‌تواند در بازار وجود داشته باشد‪،‬‬ ‫نبای��د و نمی‌توان منتظر افزایش قیمت‬ ‫آجیل و خش��کبار بود زیرا قدرت خرید‬ ‫مردم محدود است‪.‬‬ ‫‹ ‹قیمت گوشت گوسفند در ابهام‬ ‫اما علی‌اصغر ملکی‪،‬‬ ‫ریی��س اتحادی��ه‬ ‫فروشندگان گوشت‬ ‫در‬ ‫گوس��فندی‬ ‫گفت‌وگ��و با‬ ‫پیرام��ون وضعی��ت قیم��ت گوش��ت‬ ‫گوس��فندی در شب عید گفت‌‪ :‬در حال‬ ‫حاض��ر وضعیت این ب��ازار در هاله‌ای از‬ ‫ابهام قرار دارد‪ .‬وی افزود‪ :‬هر سال دام‌ها‬ ‫در بهمن رو به اتمام رفته و باید منتظر‬ ‫ورود دام‌های جدید به بازار بود تا بتوان‬ ‫قیمت گوشت گوسفندی برای شب عید‬ ‫را تخمی��ن زد‪ .‬ریی��س اتحادی��ه‬ ‫فروشندگان گوش��ت گوسفندی اذعان‬ ‫کرد‪ ‌:‬بازار گوش��ت گوس��فندی در شب‬ ‫عید سال گذشته نوسان زیادی نداشت‬ ‫و تقریبا قیمت آن ثابت بود‪.‬‬ ‫ملکی خاطرنش��ان کرد‪ ‌:‬میزان دام‌ها‬ ‫در س��ال جاری به دلی��ل گرانی علوفه‬ ‫کاهش یافته زیرا نگهداری از دام‌ها برای‬ ‫دامداران مقرون به صرفه نبوده بنابراین‬ ‫بخش عم��ده‌ای از دام‌ها که باید از آنها‬ ‫در تامین گوش��ت ش��ب عید اس��تفاده‬ ‫می‌ش��د زودتر از موعد ذبح ش��ده‌اند و‬ ‫همی��ن امر می‌تواند ما را در ش��ب عید‬ ‫با کمبود دام و در نهایت افزایش قیمت‬ ‫گوشت گوسفندی مواجه کند‪ .‬این فعال‬ ‫صنفی با اش��اره به افزایش ‪ 2‬تا ‪ 3‬هزار‬ ‫تومانی قیمت گوش��ت گوس��فندی در‬ ‫روزه��ای اخیر اظهار ک��رد‌‪ :‬ذبح کردن‬ ‫گوسفندها در ایام اربعین سرور و ساالر‬ ‫ش��هیدان و مراسم اس��تقبال از حجاج‪،‬‬ ‫یکی از عوامل این افزایش قیمت است‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان ای��ن مطلب ک��ه قیمت‬ ‫‹ ‹نگ�ران قیم�ت می�وه ش�ب عی�د‬ ‫نباشید‬ ‫ه��ر کیلو ش��قه گوش��ت گوس��فندی‬ ‫بدون دمب��ه ‪ 28000‬تا ‪ 29000‬تومان‬ ‫اس��ت‪ ‌،‬متذکر ش��د‌‪ :‬قیمت گوشت ران‬ ‫مصطفی احمدی‪ :‬قیمت‬ ‫آجیل و خشکبار به‬ ‫طورقطع در روزهای‬ ‫پایانی سال نیز تغییر‬ ‫نکرده و هیچ نوع‬ ‫افزایشی نخواهد داشت‬ ‫گوسفند و قلوه‌گاه نیز به صورت توافقی‬ ‫بی��ن فروش��نده و مصرف‌کننده تعیین‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫‹ ‹گوشت گاوی ارزان می‌شود‬ ‫عل��ی خندان‪ ،‬ریی��س اتحادیه تهیه و‬ ‫توزیع گوشت گاوی اس��تان نیز درباره‬ ‫وضعیت قیمت گوش��ت گاوی در گفت‬ ‫گف��ت‪ :‬در چند روز اخیر‬ ‫و گو با‬ ‫قیمت گوشت منجمد افزایش یافته که‬ ‫ب��ه دلی��ل واردات کم آن اس��ت ولی با‬ ‫توجه به اینکه ش��رکت پشتیبانی امور‬ ‫دام و وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫برای طرح بهاره‪ ،‬گوشت عرضه خواهند‬ ‫ک��رد‪ ،‬قیم��ت ای��ن محص��ول کاهش‬ ‫می‌یابد‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینکه گوش��ت منجمد‬ ‫معم��وال از برزیل وارد می‌ش��ود‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬قیمت گوش��ت تازه تغییری نکرده‬ ‫و در حال حاضر قیمت گوش��ت گوساله‬ ‫مخل��وط ‪ 30‬ه��زار توم��ان و گوش��ت‬ ‫گوساله درجه یک ‪ 33‬هزار تومان است‪.‬‬ ‫خندان افزود‪ :‬البته قیمت گوش��ت‌ها‬ ‫در فروشگاه‌های زنجیره‌ای بیشتر است‬ ‫ک��ه این موض��وع به دلیل بس��ته‌بندی‬ ‫مناسب و شکیل بودن آن است‪.‬خندان‬ ‫همچنی��ن از افتت��اح نخس��تین مرکز‬ ‫فروش دام زن��ده در کهریزک خبر داد‬ ‫و گفت‪ :‬این مرک��ز تا چند روز آینده با‬ ‫ظرفیت نگه��داری ‪ 20‬ه��زار راس دام‬ ‫سبک و سنگین افتتاح می‌شود‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه ای��ن مرکز زیرنظر‬ ‫دامپزشکی‪ ،‬استانداری و محیط زیست‬ ‫به منظور فعالیت و س��اماندهی در این‬ ‫ح��وزه ایجاد خواه��د کرد‪ ،‬ش��د‪ :‬تا به‬ ‫ح��ال در مکان‌های کوچک و به صورت‬ ‫متفرقه فروش دام انجام می‌ش��د که با‬ ‫ایجاد این مرکز‪ ،‬فروش دام س��اماندهی‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬رییس اتحادیه تهیه و توزیع‬ ‫گوشت گاوی استان تهران در بخشی از‬ ‫سخنان خود اذعان کرد‪ :‬اماکن‪ ،‬نیروی‬ ‫انتظامی و بازرس��ان اتحادیه در رابطه با‬ ‫فعالی��ت واحدهای صنف��ی نظارت‌های‬ ‫الزم را انج��ام می‌دهند و به واحدهایی‬ ‫که ب��دون مج��وز هس��تند فرصت دو‬ ‫ماهه‌ای داده می‌ش��ود ت��ا بتوانند جواز‬ ‫تهیه کنند‪.‬وی تاکی��د کرد‪ :‬مردم برای‬ ‫خرید گوشت حتما به واحدهای صنفی‬ ‫مجاز که جواز خود را روی شیش��ه‌های‬ ‫مغازه نصب کرده‌ یا در دید مشتری قرار‬ ‫داده‌اند‪ ،‬مراجعه کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹نرخ شیرینی تغییر نمی‌کند‬ ‫در همین حال علی‬ ‫بهره‌من��د‪ ،‬ریی��س‬ ‫اتحادی��ه قن��ادان‬ ‫درب��اره تعیی��ن‬ ‫قیم��ت ش��یرینی‬ ‫برای شب عید نیز در گفت و گو با‬ ‫گفت‪ :‬قیمت انواع ش��یرینی برای شب‬ ‫عید تغییر نخواهد کرد و ‪ ۲۰‬بازرس در‬ ‫پایتخ��ت ب��رای برخ��ورد ب��ا تخلفات‬ ‫احتمالی نظ��ارت می‌کنن��د‪.‬وی افزود‪:‬‬ ‫قیمت شیرینی برای سال جاری در ‪12‬‬ ‫اس��فند سال گذشته مصوب شده و این‬ ‫نرخ‌ها در شب عید نیز تغییری نخواهد‬ ‫ک��رد‪ .‬رییس اتحادیه قنادان با بیان این‬ ‫مطلب که قیمت ش��یرینی‌ها براس��اس‬ ‫درجه‌بندی قنادی‌ها تعیین شده است‪‌،‬‬ ‫ادام��ه داد‪ :‬قیمت هر کیلو ش��یرینی تر‬ ‫‪ 12‬ه��زار و ‪ 500‬توم��ان‌‪ ،‬نرخ هر کیلو‬ ‫شیرینی زبان و پاپیونی ‪ 10‬هزار و ‪500‬‬ ‫توم��ان و نرخ ه��ر کیلو ش��یرینی گل‬ ‫محمدی(دانمارک��ی) ‪9‬ه��زار و ‪600‬‬ ‫توم��ان و قیمت هر کیل��و کیک یزدی‬ ‫‪ 8000‬تومان تعیین شده است‪.‬‬ ‫ریی��س اتحادی��ه قن��ادان و‬ ‫شیرینی‌فروش��ان در پاس��خ ب��ه اینکه‬ ‫چ��را باوجود اع�لام نرخ‌ه��ای مصوب‬ ‫اتحادی��ه برخ��ی قنادی‌ه��ا به‌ویژه در‬ ‫شمال ش��هر قیمت‌هایی بس��یار باالتر‬ ‫در نظ��ر می‌گیرن��د‪ ،‬خاطرنش��ان کرد‪:‬‬ ‫اگ��ر ش��یرینی‌ها با نرخی بی��ش از این‬ ‫رقم فروخته ش��ود در بازرسی‌ها با افراد‬ ‫خاط��ی برخ��ورد خواهیم ک��رد و اگر‬ ‫برخ��ی قنادی‌ها از م��واد خاص‌تری در‬ ‫تولید ش��یرینی استفاده کرده و این امر‬ ‫را عامل گران‌فروشی بدانند باید پیش از‬ ‫اس��تفاده آن ماده را به تایید کمیسیون‬ ‫فنی اتحادیه برس��انند‪ .‬بهره‌مند تصریح‬ ‫کرد‪ :‬قیمت ش��یرینی‌های یادش��ده در‬ ‫قنادی‌ه��ای درج��ه دو کیلوی��ی ‪500‬‬ ‫توم��ان ارزانت��ر از ن��رخ ش��یرینی در‬ ‫قنادی‌های درجه یک است‪.‬‬ ‫ریی��س اتحادیه قن��ادان درباره نحوه‬ ‫درجه‌بندی قنادی‌ها متذکر ش��د‪ ‌:‬متراژ‬ ‫واحد صنفی‪ ‌،‬کارگاه‪ ،‬داش��تن وسایل و‬ ‫تجهیزات مناسب و اس��تاندارد‌‪ ،‬نیروی‬ ‫انس��انی ماه��ر و چیدم��ان مناس��ب‪،‬‬ ‫معیاره��ای درجه‌بندی قنادی‌هاس��ت‬ ‫البته در این میان به کیفیت مواد اولیه‬ ‫نیز توجه داریم‪ .‬وی در پاس��خ به اینکه‬ ‫آیا تسهیالت ویژه‌ای از جمله شکر‪ ،‬آرد‬ ‫یا روغن در اختی��ار قنادان قرار خواهد‬ ‫گرفت یا خی��ر؟ گفت‪ :‬ب ‌ه جز یک مورد‬ ‫در ماه مبارک رمضان که مقداری شکر‬ ‫س��همیه‌ای به قنادی‌ها داده شد‪ ،‬دیگر‬ ‫تسهیالتی از این قبیل داده نشده است‬ ‫و برنامه‌ای هم برای این موضوع نداریم‪.‬‬ ‫وزارت جهاد کشاورزی‬ ‫مدعی شده که نرخ‬ ‫پرتقال برای بازار شب‬ ‫عید تغییری نیافته و از‬ ‫این محصول به اندازه‬ ‫کافی ذخیره‌سازی‬ ‫شده است به همین‬ ‫علت مردم نباید نگران‬ ‫افزایش قیمت یا کمبود‬ ‫پرتقال در شب عید‬ ‫باشند‬ ‫وی درب��اره نحوه نظارت ب��ر کیفیت و‬ ‫قیم��ت قنادی‌ها اینگونه پاس��خ داد که‬ ‫‪ 20‬ب��ازرس یعنی هر منطق��ه یک نفر‬ ‫روزانه زیر نظر اتحادیه‪ ،‬بازدید دوره‌ای از‬ ‫قنادی‌های منطقه‌ای را انجام می‌دهند‬ ‫که در صورت مشاهده تخلف به اتحادیه‬ ‫گزارش خواهند داد‪ ،‬ت��ا متخلفان را به‬ ‫تعزیرات معرفی کنیم‪.‬‬ ‫به ‌ره‌من��د درباره ش��کایات مردمی از‬ ‫عملک��رد قنادی‌ها گفت‪ :‬ب��ه‌ جز اینکه‬ ‫برخی قنادی‌ها جعبه ش��یرینی را بیش‬ ‫از اندازه محاس��به می‌کردن��د‪ ،‬معموال‬ ‫حس��ین مهاجران‪،‬‬ ‫ریی��س اتحادی��ه‬ ‫فروش��ندگان میوه‬ ‫نیز درب��اره قیمت‬ ‫می��وه در روزه��ای‬ ‫پایانی س��ال و رفتن مردم به اس��تقبال‬ ‫گفت‪:‬‬ ‫س��ال نو در گفت و گ��و با‬ ‫امسال خوشبختانه سیب‌‪ ،‬کیوی و خیار‬ ‫به اندازه کافی کاش��ت و ذخیره‌س��ازی‬ ‫ش��ده بنابراین در شب عید مردم نباید‬ ‫نگران تامین این میوه‌ها یا تغییر قیمت‬ ‫آنها باشند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬قیم��ت نارنگی بندرعباس‬ ‫در ش��ب عید احتم��اال افزایش می‌یابد‬ ‫زیرا این مرکز تنها تامین‌کننده نارنگی‬ ‫مورد نیاز کش��ور است بنابراین طبیعی‬ ‫اس��ت با افزایش تقاضا نرخ آن در بازار‬ ‫گران شود‪ .‬رییس اتحادیه فروشندگان‬ ‫میوه درباره قیمت پرتقال در ش��ب عید‬ ‫اظه��ار ک��رد‪ ‌:‬وزارت جهاد کش��اورزی‬ ‫مدعی ش��ده که نرخ پرتقال برای بازار‬ ‫ش��ب عی��د تغیی��ری نیافت��ه و از این‬ ‫محص��ول به اندازه کافی ذخیره‌س��ازی‬ ‫ش��ده اس��ت به همین علت مردم نباید‬ ‫نگران افزای��ش قیمت یا کمبود پرتقال‬ ‫در شب عید باشند‪.‬‬ ‫مهاجران درباره قیمت موز نیز اذعان‬ ‫کرد‪ ‌:‬قیمت موز گاهی اوقات به کیلویی‬ ‫‪ 3000‬تا ‪ 3400‬تومان می‌رسد و گاهی‬ ‫نیز ن��رخ موز به کیلویی بیش از ‪ 5‬هزار‬ ‫تومان می‌رسد که این تغییرات قیمتی‬ ‫ناشی از میزان عرضه موز در بازار است‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان این مطلب ک��ه گلوگاه‬ ‫واردات م��وز در اختی��ار چن��د نف��ر‬ ‫خ��اص ق��رار دارد‪ ‌،‬تصریح ک��رد‪ ‌:‬مقرر‬ ‫ش��ده ت��ا س��ازمان حمای��ت از حقوق‬ ‫مصرف‌کنن��دگان و تولیدکنن��دگان با‬ ‫اف��رادی که گل��وگاه م��وز را در اختیار‬ ‫دارند‪ ،‬جلس��ه‌ای برگزار ک��رده و از آنها‬ ‫بخواه��د تا در ش��ب عی��د رعایت حال‬ ‫مصرف‌کنندگان را کنند‪.‬‬ ‫به گفته رییس اتحادیه فروش��ندگان‬ ‫می��وه در حال حاضر ه��ر کیلو پرتقال‬ ‫جن��وب و کوهس��تان ب��ا ن��رخ ‪5500‬‬ ‫تومان‪ ،‬پرتقال رسمی کیلویی ‪ 2200‬تا‬ ‫‪ 2500‬تومان‪ ‌،‬پرتقال تامسون و رسمی‬ ‫ش��مال کیلویی ‪ 2500‬تا ‪ 3500‬تومان‌‬ ‫و پرتقال‌های درش��ت تامسون کیلویی‬ ‫‪ 1800‬تومان عرضه می‌شود‪.‬‬ ‫مهاجران متذکر ش��د‪ :‬قیمت هر کیلو‬ ‫لیمو ش��یرین جن��وب ‪ 5000‬تا ‪5500‬‬ ‫تومان‌‪ ،‬س��یب درختی ‪ 1200‬تا ‪3500‬‬ ‫توم��ان‪ ‌،‬س��یب‌زمینی ‪ 700‬ت��ا ‪1200‬‬ ‫توم��ان‌‪ ،‬پی��از ‪ 800‬ت��ا ‪ 1100‬تومان‪‌،‬‬ ‫گوجه‌فرنگی ‪ 800‬تا ‪ 1500‬تومان‪ ‌،‬خیار‬ ‫‪ 1500‬ت��ا ‪ 2500‬توم��ان‪ ‌،‬گوجه‌فرنگی‬ ‫گلخان��ه‌ای ‪ 3200‬ت��ا ‪ 3500‬توم��ان و‬ ‫انواع سبزیجات ‪ 1100‬تا ‪ 1200‬تومان‬ ‫است‪.‬‬
‫سه‌شنبه ‪ 21‬بهمن ‪ 20- 1393‬ربیع‌الثانی ‪ 10 -1436‬فوریه ‪ -2015‬شماره ‪ -155‬پیاپی ‪1473‬‬ ‫‪states@smtnews.ir‬‬ ‫استان‌ها‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪24‬‬ ‫خشت خانه اصفهانی‌ها کج نیست‬ ‫صنایع دستی البرز نیازمند تقویت بازاریابی است‬ ‫ناوگان باري فرسوده در پرترددترين استان کشور‬ ‫رییس سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان گلستان در گفت‌وگو با‬ ‫‪9‬‬ ‫مطرح کرد‬ ‫احیای صنایع‪ ،‬اولویت نخست گلستان‬ ‫گروه استان‌ها‪ :‬از احداث کارخانه فوالد با ظرفیت ‪5‬میلیون تنی تا ایجاد شهرک متالورژی و بهره‌برداری‬ ‫از خط آهن اینچه‌برون‪ ،‬استان گلستان در سال‌جاری اتفاقات خوشایندی را در بخش‌های صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت تجربه کرده است‪ .‬با این همه رییس سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان گلستان در گفت‌وگو‬ ‫معتقد اس�ت که احیا و فعال‌س�ازی واحدهای راکد و نیمه‌فعال این اس�تان و تامین س�رمایه در‬ ‫با‬ ‫گردش برای واحدهای تولیدی در اولویت کارهای س�ازمان قرار دارد‪ .‬حس�ینقلی قوانلو به پرس�ش‌های‬ ‫در حوزه‌های صنعت‪ ،‬معدن و تجارت پاسخ گفته است‪ .‬پاسخ‌های او را در ادامه می‌خوانید‪:‬‬ ‫€ €پ�س از مصوب�ه هی�ات وزی�ران در ارتباط با‬ ‫استقرار صنایع در گلس�تان‪ ،‬وضعیت استان چه‬ ‫تغییری داشت؟‬ ‫همانطور که اش��اره ش��د استان‬ ‫گلس��تان ب��ه هم��راه ‪ 2‬اس��تان‬ ‫ش��مالی دیگ��ر ب��ه دلی��ل‬ ‫ممنوعیت‌های��ی که ب��ه ویژه در‬ ‫بخش صنعت در س��ال‌های قبل‬ ‫گرفتارش شده بود از ارزهای ارزان‌قیمت قبل از انقالب‬ ‫مح��روم ب��ود پ��س از آزادس��ازی و ایج��اد صنایع در‬ ‫استان‌های شمالی که طبق مصوبه هیات وزیران انجام‬ ‫ش��د‪ ،‬به‌دلیل کش��اورزی بودن منطقه‪ ،‬صنایع اس��تان‬ ‫بیشتر به‌سوی صنایع تبدیلی و کشاورزی گرایش پیدا‬ ‫کرد‪ .‬بعد از آزادسازی و ایجاد صنایع تاکنون هزار واحد‬ ‫صنعتی در استان احداث شده است‪ .‬خوشبختانه استان‬ ‫در ای��ن زمینه به موفقیت‌های خوبی هم دس��ت یافت‬ ‫به‌عنوان مثال در زمینه صنایع لبنیات و صنایع تبدیلی‪،‬‬ ‫همچنی��ن گن��دم و آرد ظرفیت‌های خوبی در اس��تان‬ ‫ایجاد ش��د و در ح��ال حاضر در زمینه گن��دم و آرد با‬ ‫ظرفیتی حدود بیش از یک‌میلیون تن‪ ،‬ذخیره‌س��ازی و‬ ‫سیلوسازی یک‌میلیون و ‪ 400‬هزار تن در استان ایجاد‬ ‫شده اس��ت‪ .‬یا در زمینه صنایع لبنی نشان (برند)های‬ ‫خوبی در اس��تان رشد کردند‪ ،‬نش��انهایی که امروز در‬ ‫کشورهای عراق‪ ،‬افغانستان و ترکمنستان شناخته شده‬ ‫هستند و مورد استفاده قرار می‌گیرند‪.‬‬ ‫€ €با این وجود چرا گلستان رتبه باالیی در بخش‬ ‫صنعت کشور ندارد؟‬ ‫در این مدت هزار واحد ایجاد شده اما تنها اشکالی که‬ ‫در این واحدها وجود دارد این است که کوچک هستند‪،‬‬ ‫به همین دلیل میزان اش��تغالزایی و سرمایه‌گذاری در‬ ‫بخش صنعت و معدن در مقایس��ه با س��ایر اس��تان‌ها‬ ‫بس��یار کم است‪ .‬در نتیجه استان رتبه خوبی در سطح‬ ‫کشور ندارد‪ .‬با اجرای ناموفق مرحله نخست هدفمندی‬ ‫یارانه‌ه��ا حدود ‪ 30‬درصد صنایع ما زمین‌گیر و متوقف‬ ‫شدند‪.‬‬ ‫€ €چ�ه راه‌حلی ب�رای برون‌رفت از این ش�رایط‬ ‫دارید؟‬ ‫با وجود قابلیت‌هایی که استان دارد‪ ،‬راه‌حل خروج از‬ ‫این وضعیت این است که باید ابتدا به سمت فعال‌سازی‬ ‫و احیای واحدهای راکد و متوقف‌ش��ده رفته و سرمایه‬ ‫در گردش این واحدها تامین ش��ود و با تصویب الیحه‬ ‫حمایت از تولید‪ ،‬حمایت خوبی از صنایع شود‪.‬‬ ‫€ €مهم‌تری�ن اتف�اق امس�ال برای گلس�تانی‌ها ‬ ‫احداث راه‌آهن اینچه‌برون است‪ ،‬این خط‌آهن چه‬ ‫تاثیری در صنایع استان دارد؟‬ ‫ب��ا راه‌ان��دازی خط‌آه��ن اینچه‌برون ضمن تس��هیل‬ ‫حمل‌ونقل تج��اری می‌توان از معادن س��رب و روی و‬ ‫مزیت صنعتی و معدنی کشورهای همجوار نیز بهره برد‬ ‫که در رونق صنایع کوچک اس��تان هم تاثیرگذار است‪.‬‬ ‫ظرفیت انتقال این خط‌آهن در فاز نخست راه‌اندازی به‬ ‫‪12‬میلیون ت��ن و در فاز بعدی به ‪ 24‬تا ‪25‬میلیون تن‬ ‫افزایش پیدا می‌کند‪.‬‬ ‫€ €در تجارت چطور؟‬ ‫‪۸۰‬درصد خط‌آهن اینچه‌برون در کش��ور ما قرار دارد‬ ‫و آغ��از اتصال ریلی ایران به کش��ورهای سی‌آی‌س��ی‪،‬‬ ‫چین‪ ،‬روس��یه و ب�لاروس خواهد ب��ود‪ .‬ظرفیت انتقال‬ ‫این خط‌آهن در فاز نخس��ت راه‌اندازی در هفته آینده‪،‬‬ ‫‪۱۲‬میلیون تن اس��ت که نش��ان می‌دهد تجارت استان‬ ‫آم��اده جهش خواهد ش��د‪90 .‬درصد صادرات اس��تان‬ ‫از طری��ق م��رز زمینی اینچه‌ب��رون و بخ��ش دیگر از‬ ‫طری��ق بندر امیرآباد انجام می‌ش��ود‪ ،‬اما از همه مهم‌تر‬ ‫محدودیت‌هایی است که در مرز اینچه‌برون وجود دارد‬ ‫و فق��ط ‪ ۱۳۰‬کامیون در روز حق عبور دارند که در پی‬ ‫آن میزان صادرات استان زیر ‪۶۰۰‬میلیون دالر است‪ ،‬در‬ ‫حالی که ظرفیت‌های تجاری بیش از این میزان است‪.‬‬ ‫€ €از مشکالت حوزه حمل‌ونقل بگویید‪.‬‬ ‫خراب��ی جاده‌ه��ا مهم‌تری��ن عامل اس��ت که موجب‬ ‫محدودی��ت میزان صادرات می‌ش��ود اما در حمل‌ونقل‬ ‫ریلی با وج��ود انتقال حجم بیش��تر کاال‪ ،‬هزینه‌ها نیز‬ ‫کمتر است‪ .‬همچنین با راه‌اندازی خط‌آهن اینچه‌برون‬ ‫ضمن تس��هیل حمل‌ونق��ل تجاری می‌ت��وان از معادن‬ ‫س��رب و روی و مزی��ت صنعتی و معدنی کش��ورهای‬ ‫زين�ب عب�دي‪ -‬گروه اس�تان‌ها‪ :‬نخس��تين‬ ‫نمايش��گاه دائمي عرضه مستقيم فرش دستباف‬ ‫در اروميه‪ ،‬روز گذش��ته افتتاح ش��د‪ .‬به گزارش‬ ‫‪ ،‬مرضيه بنفشه‌افش��ان‪،‬‬ ‫خبرن��گار اعزامي‬ ‫مديرعامل ش��رکت تعاوني فرش دستباف استان‬ ‫آذربايجان غربي در مراس��م افتتاح اين نمايشگاه‬ ‫و فروش��گاه گفت‪ :‬بعد از ‪ 19‬سال فعاليت شرکت‬ ‫تعاون��ي فرش دس��تباف اس��تان‪ ،‬ب��ا افتتاح اين‬ ‫نمايشگاه و فروشگاه دائمي گامي جدي در رونق‬ ‫فرش دس��تباف اس��تان برداش��ته‌ايم‪ .‬به گفته او‬ ‫فرش دستباف از تحريم‌هاي بين‌المللي بي‌نصيب‬ ‫نبوده و در اين شرايط با الهام از اقتصاد مقاومتي‬ ‫سعي داريم تا ميزان فروش داخلي را باال ببريم‪.‬‬ ‫وي ادام��ه داد‪ :‬تامي��ن نقدينگي و تامين محل‬ ‫دائمي ب��راي نمايش��گاه عرضه مس��تقيم فرش‬ ‫دستباف استان همراه با فروش اقساطي در توسعه‬ ‫اي��ن صنعت تاثيرگذار اس��ت‪ .‬او الزمه تداوم اين‬ ‫روند را حمايت جدي مسئوالن از فرش دستباف‬ ‫آذربايجان غربي به‌ویژه نقشه‌هاي ريزماهي‪ ،‬افشار‬ ‫تکاب و فرش نقش��ه دانس��ت‪ .‬رييس س��ازمان‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تان آذربايجان غربي‬ ‫در ادامه اين مراس��م گف��ت‪ 70 :‬هزار نفر به طور‬ ‫مس��تقيم در حوزه فرش فعالند‪ 5 .‬درصد ميزان‬ ‫ارزش افزوده اس��تان آذربايج��ان غربي به بخش‬ ‫ف��رش اختصاص دارد در‌حال��ي که بخش معدن‬ ‫‌افتتاح يک کارخانه ديگر‬ ‫در مازندران‬ ‫گروه اس�تان‌ها‪ :‬مع��اون وزير جهاد کش��اورزي در‬ ‫مراسم افتتاح کارخان ‌ه دان پلت شرکت دانه پاک خزر‬ ‫در ناحيـه صنعتي گلوگاه گفت‪ :‬اوايل انقالب‪،‬س��رانه‬ ‫توليد مرغ س��فيد در کش��ور کمت��ر از ‪2‬کيلوگرم بود‬ ‫که اکنون به ‪ 25‬کيلوگرم رس��يده است‪ .‬رکني افزود‪:‬‬ ‫زنجي��ره تولي��د و کاه��ش هزينه‌هاي تولي��د‪ ،‬امکان‬ ‫صادرات و بهبود ضريب تبديل غذايي بايد در دس��تور‬ ‫کار قرار گيرد‪ .‬وي بيان کرد‪ :‬بايد بستر را فراهم کنيم‬ ‫تا توليد‌کننده تنها دغدغه توليد داشته باشد و با ايجاد‬ ‫زيرس��اخت‌هاي الزم در حوزه صادرات‪ ،‬به اين بخش‬ ‫کمک کنيم‪ .‬وي با اش��اره به سوددهي در توليد تاکيد‬ ‫ک��رد‪ :‬با افزايش بهره‌وري در توليد‪ ،‬واحدهاي توليدي‬ ‫مي‌توانن��د ظرفيت توليد ‪ 20‬درص��د را به ‪ 90‬درصد‬ ‫ارتقا بخشند‪.‬‬ ‫طرح نظارتي پايش بازار تهران‬ ‫همجوار نیز بهره برد که در رونق صنایع کوچک استان‬ ‫هم تاثیرگذار است‪.‬‬ ‫€ €تجارت با کشورهای همسایه چطور؟‬ ‫یک��ی از مهم‌ترین ظرفیت‌های اس��تان گلس��تان‬ ‫تجارت خارجی است که اولویت ما در استان و مزیت‬ ‫اصلی نیز هست‪ .‬تجارت خارجی می‌تواند عامل رشد‬ ‫و توس��عه س��ایر بخش‌ها از جمله صنع��ت و معدن‬ ‫شود‪ .‬خوش��بختانه امسال رشد ‪30‬درصدی صادرات‬ ‫غیرنفت��ی از گمرکات اس��تان و رش��د ‪43‬درصدی‬ ‫صادرات نفتی از گمرکات اس��تان و سایر گمرکات را‬ ‫داش��تیم که نوید افزایش تولید و صادرات در استان‬ ‫را می‌دهد‪ .‬توجه داشته باشید که قزاقستان کشوری‬ ‫غن��ی از مواد معدنی و مع��روف به جدول مندلیف با‬ ‫وس��عت ‪ 1/5‬برابری نسبت به ایران‪ ،‬بکر و با ظرفیت‬ ‫معدنی باالس��ت که ب��ا بهره‌من��دی از ظرفیت‌های‬ ‫حمل‌ونق��ل ریل��ی می‌توانیم از م��واد معدنی آن در‬ ‫توسعه صنایع استان استفاده کنیم‪.‬‬ ‫€ €در زمینه صنعت چه فعالیت‌هایی انجام ش�ده‬ ‫است؟‬ ‫ب��ا موافق��ت وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت‪ ،‬یک‬ ‫معدن بزرگ س��نگ‌آهن توسط ایمیدرو با مشارکت‬ ‫قزاقس��تان برای تولید کنس��انتره و گندله تاس��یس‬ ‫می‌ش��ود که ای��ن طرح نی��ز ناش��ی از ظرفیت‌های‬ ‫خط‌آهن ایجادش��ده در اس��تان اس��ت‪ .‬همچنین با‬ ‫افتتاح این خط‌آهن زمینه برای تاسیس منطقه آزاد‬ ‫گلستان که در سفر آقای ترکان‪ ،‬رییس مناطق آزاد‬ ‫مطرح شد‪ ،‬مساعد می‌ش��ود‪ ،‬ما نیز تالش می‌کنیم‬ ‫در صورت تصویب مجلس‪ ،‬این منطقه آزاد با وسعت‬ ‫‪۵۰‬هزار هکتار در ش��مال گلستان و مرز اینچه‌برون‬ ‫ایجاد شود‪.‬‬ ‫€ €راه‌اندازی شهرک در چه مرحله‌ای است؟‬ ‫قرار اس��ت منطقه آزاد اترک با وسعت هزار هکتار‬ ‫و راه‌ان��دازی کارخانه‌ه��ای متال��ورژی ب��ا مطالعات‬ ‫زیس��ت‌محیطی در بیابان‌های شمال استان تاسیس‬ ‫‌شود‪ .‬استان گلستان نیز به‌دلیل نزدیکی به دریا برای‬ ‫راه‌اندازی طرح‌های صنعتی و معدنی با مشکل تامین‬ ‫آب مواجه نیس��ت‪ ،‬همین عامل موجب شد تا برای‬ ‫ایجاد شهرک متالورژی تالش گسترده‌ای انجام شود‪.‬‬ ‫€ €دومی�ن اتفاق مهم در گلس�تان طرح موضوع‬ ‫راه‌ان�دازی ف�والد در اس�تان اس�ت‪ .‬در این‌باره‬ ‫توضیح دهید‪.‬‬ ‫راه‌اندازی کارخان��ه تولید فوالد از دیگر مزیت‌های‬ ‫راه‌اندازی خط‌آهن اینچه‌برون و تس��هیل حمل‌ونقل‬ ‫مواد معدنی به استان است‪ .‬با توجه به آنکه ‪۹۰‬درصد‬ ‫طرح‌های بزرگ فوالدی دنیا در نزدیکی دریا هستند‬ ‫و اس��تان گلس��تان نیز به‌دلیل نزدیکی به دریا برای‬ ‫راه‌اندازی طرح‌های صنعتی و معدنی با مشکل تامین‬ ‫آب مواجه نیس��ت‪ ،‬همین عامل موجب شد تا برای‬ ‫کسب جواز تاس��یس کارخانه تولید فوالد کوره بلند‬ ‫‪۲‬میلیون تنی دست از تالش برنداریم و سعی کنیم‬ ‫تا عملیات اجرایی آن بعد از سفر رییس‌جمهور برای‬ ‫افتتاح خط‌آهن انجام شود‪.‬‬ ‫کلنگ زنی ساختمان‬ ‫سازماننظاممهندسيمعدنزنجان‬ ‫افتتاح نخستين نمايشگاه دائمي فرش در اروميه‬ ‫تنها یک درصد از ارزش‌افزوده را شامل مي‌شود‪.‬‬ ‫او يکي از مش��کالت جدي در حوزه فرش را بيمه‬ ‫قاليبافان دانس��ت و گفت‪ :‬در استان افزون‌بر ‪25‬‬ ‫هزار نف��ر از قاليباف��ان زیرپوش��ش بيمه تامين‬ ‫اجتماعي هستند اما س��عي داريم در سال آينده‬ ‫اين رقم را به ‪ 50‬هزار نفر برس��انيم‪ .‬چون فعاالن‬ ‫فرش دس��تباف در صنعت فرش ني��ز بايد مانند‬ ‫ساير صنايع به رسميت شناخته شده و از مزاياي‬ ‫آن برخوردار شوند‪ .‬وي ادامه داد‪ :‬دو نشان (برند)‬ ‫معروف فرش افشار و ريزماهي به نام استان ثبت‬ ‫بين‌المللي شده است‪ .‬به گفته او تشکيل اتحاديه‬ ‫صادراتي در اس��تان آذربايجان غربي در دس��تور‬ ‫کار قرار دارد‪ .‬اس��کندر تصریح ک��رد‪ 80 :‬درصد‬ ‫توليدات فرش اس��تان‪ ،‬صادراتي است اما تاجران‬ ‫اس��تان ‪ 8‬تا ‪ 10‬درصد توليدات فرش دستباف را‬ ‫از اين استان صادر مي‌کنند و مابقي از استان‌هاي‬ ‫ديگ��ر صادر مي‌ش��ود که البته ب��ا ايجاد گمرک‬ ‫تخصصي صادرات فرش ک��ه به تازگي راه‌اندازي‬ ‫ش��ده اين مشکل حل شده اس��ت‪ .‬او اظهار کرد‪:‬‬ ‫در نمايش��گاه‌هاي داخل��ي و بين‌المللي‪ ،‬فعاالن‬ ‫فرش اس��تان حضور چش��مگيری دارند‪ .‬در حال‬ ‫حاض��ر ‪ 163‬کارگاه تولي��دي غيرمتمرک��ز و ‪5‬‬ ‫کارگاه متمرک��ز در آذربايج��ان غربي وجود دارد‬ ‫که س��عي بر توسعه آن داريم ضمن اینکه تالش‬ ‫مي‌کنيم از منابع صندوق توس��عه ملي در حوزه‬ ‫اخبار استان‌ها‬ ‫فرش اس��تفاده کني��م‪ .‬نادر قاضي‌پ��ور‪ ،‬نماينده‬ ‫مردم اروميه در مجلس نيز در اين مراس��م گفت‪:‬‬ ‫اغلب تبليغات استان در بخش کشاورزي خالصه‬ ‫شده است در‌حالي که فرشبافي شغل خانوادگي‬ ‫در آذربايجان غربي محسوب مي‌شود‪ .‬متاسفانه‬ ‫فرش‌ه��اي توليدي در ش��رايط نامناس��بي بافته‬ ‫مي‌شود و وظيفه دولت و اداره فرش استان است‬ ‫که بر اي��ن موضوع نظارت کنند ت��ا بافندگان از‬ ‫شرايط نامناسب خارج شوند‪ .‬او ادامه داد‪ :‬انتظار‬ ‫داريم اتحاديه و ش��رکت تعاوني درخواست زمين‬ ‫کنند تا محيط مناس��بي براي نمايش��گاه دائمي‬ ‫فرش اس��تان فراهم ش��ود‪ .‬به گفته وی تبليغات‬ ‫در بخش توليدات داخلي بس��يار تاثير‌گذار است‪.‬‬ ‫الزم به ذکر اس��ت اين نمايشگاه دائمي در محل‬ ‫س��اختمان اتحاديه فرش آذربايجان غربي توسط‬ ‫شرکت تعاوني فرش دستباف استان برگزار شده‬ ‫و از ‪ 9‬صبح تا ‪ 9‬شب پذيراي عالقه‌مندان است‪.‬‬ ‫گروه استان‌ها‪ :‬رييس سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان‬ ‫زنجان با اشاره به اشتغال يک‌هزار و ‪ 800‬نفر در بخش معدن‬ ‫استان زنجان گفت‪ :‬هم‌اکنون در استان ‪ 236‬معدن فعال و ‪65‬‬ ‫معدن غيرفعال وجود دارد‪ .‬ناصر فغفوري در مراسم کلنگ‌زني‬ ‫س��اختمان سازمان نظام مهندسي استان زنجان و بهره‌برداري‬ ‫از سيستم مکانيزاسيون اداري اين سازمان که با حضور رييس‬ ‫س��ازمان نظام مهندس��ي معدن ايران برگزار ش��د‪ ،‬از فعاليت‬ ‫‪ 301‬مع��دن داراي پروانه بهره‌برداري در اس��تان زنجان خبر‬ ‫داد و تصري��ح کرد‪ :‬ذخيره قطعي اين معادن ‪ 493‬ميليون تن‬ ‫و اس��تخراج اسمي س��االنه آنها افزون‌بر ‪ 10‬ميليون تن است‪.‬‬ ‫فغف��وري عنوان ک��رد‪ :‬از اين تعداد ‪ 2‬ميلي��ون تن مربوط به‬ ‫معادن فلزي‪ 7/5 ،‬ميليون تن مربوط به معادن غيرفلزي است و‬ ‫‪ 405‬هزار تن به سنگ‌هاي تزئيني اختصاص دارد‪ .‬وي با اشاره‬ ‫به ظرفيت‌هاي بالقوه اس��تان زنجان در بخش اکتشاف معدن‬ ‫يادآور شد‪ :‬در جهت استفاده از اين ظرفيت موجود در استان‪،‬‬ ‫‪2‬پهنه طارم و سلطانيه در دستور کار سازمان قرار گرفته است‪.‬‬ ‫رييس سازمان صنعت‪ ،‬معدن وتجارت استان با اشاره به نقش‬ ‫بخش خصوصي در انجام امور اظهار کرد‪ :‬ما معتقديم کار مردم‬ ‫توسط خود مردم به بهترين نحو انجام مي‌شود و در اين زمینه‬ ‫س��ازمان حاضر است کليه امور تصدي‌گري در حوزه معدن را‬ ‫به س��ازمان نظام مهندس��ي معدن تفويض کرده و سازمان به‬ ‫عنوان بخش نظارتي‪ ،‬حمايتي و تسهيل‌کننده امور باشد‪ .‬وي‬ ‫تاکيد کرد‪ :‬بايد کار مردم در کمترين زمان‪ ،‬با کمترين هزينه‬ ‫و به‌صورت اصولي و علمي انجام شود‪.‬‬ ‫‪ :‬رواب��ط عموم��ي س��ازمان صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت اس��تان تهران در خبري اعالم کرد که با توجه‬ ‫به افزايش تقاضاي عمومي براي بس��ياري از کاالها و‬ ‫خدمات در ايام پاياني س��ال و فرارس��يدن تعطيالت‬ ‫ن��وروز و انج��ام س��فرهاي زيارتي و س��ياحتي طرح‬ ‫نظارتي پايش بازار کاال و خدمات از تاريخ ‪93/12/15‬‬ ‫تا ‪ 94/1/15‬اجرا مي‌ش��ود‪ .‬اين طرح با هدف کنترل و‬ ‫نظ��ارت بر وضعيت ب��ازار کاال و خدمات‪ ،‬ايجاد زمينه‬ ‫مناس��ب براي تامين و توزيع مايحتاج عمومي‪ ،‬ايجاد‬ ‫تع��ادل در عرضه و تقاضا‪ ،‬جلوگيري از هرگونه کمبود‬ ‫و افزايش غيرمنطقي قيمت‌ها و جلوگيري از تخلفات‬ ‫احتمالي و رس��يدگي فوري‪ ،‬دقيق و کارشناس��ي به‬ ‫شکايات و گزارش‌هاي مردمي اجرا مي‌شود‪.‬‬ ‫افتتاح واحد‬ ‫فرآوري يد گلستان‬ ‫ايس�نا‪ :‬اس��تاندار گلس��تان گف��ت‪ :‬ن��گاه دولت به‬ ‫س��رمايه‌گذاران‪ ،‬حمايتي اس��ت‪ .‬حس��ن صادقلو در‬ ‫مراس��م افتتاح کارخانه ش��ماره ‪ 2‬فرآوري يد شرکت‬ ‫کانس��ار خ��زر که با حض��ور معاون امور مع��دن وزير‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت برگزار ش��د‪ ،‬تصريح کرد‪:‬‬ ‫بايد از کس��اني که فکر‪ ،‬سرمايه و انديشه خود را براي‬ ‫اشتغالزايي و کارآفريني به ميدان مي‌آورند تشکر کرد‪.‬‬ ‫وي افزود‪ :‬استان گلستان ظرفيت‌هاي بااليي دارد‪ ،‬اما‬ ‫در راه توس��عه با مس��ائلي روبه‌روست‪ .‬شرکت کانسار‬ ‫خزر به‌عنوان تنها توليد‌کننده يد در اس��تان و کشور‬ ‫ش��ناخته مي‌ش��ود‪ .‬با افتتاح کارخانه ش��ماره ‪ 2‬اين‬ ‫ش��رکت ساالنه ‪ 230‬تن يد در سال توليد مي‌شود که‬ ‫براساس گفته مالک و سرمايه‌گذار آن‪ ،‬ظرفيت توليد‬ ‫‪ 300‬تن را در س��ال دارد‪ .‬اين شرکت‪ ،‬محصول خود‬ ‫را به کش��ورهايي همچون ايتاليا‪ ،‬چين‪ ،‬هند و ترکيه‬ ‫صادر مي‌کند‪.‬‬ ‫کاهش صادرات‬ ‫از گمرک اروميه‬ ‫ايس�نا‪ :‬ناظر گمرکات آذربايجان غربي گفت‪ :‬در ‪10‬‬ ‫ماه س��ال‌جاري ‪ 732‬ميلي��ون و ‪ 906‬هزار و‪ 448‬تن‬ ‫کاال از گمرک اروميه صادر شده است‪.‬‬ ‫پرويز تقوي با اشاره به مطلب فوق اظهار کرد‪ :‬ارزش‬ ‫کااله��اي صادراتي از اين گم��رک در اين مدت ‪190‬‬ ‫ميليون و‪ 872‬هزار و ‪ 630‬دالر بوده اس��ت‪ .‬وي خاطر‬ ‫نشان کرد‪ :‬در مدت مشابه سال گذشته ‪ 832‬ميليون‬ ‫و ‪ 32‬هزار و‪ 304‬تن کاال به ارزش ‪ 216‬ميليون و‪335‬‬ ‫ه��زار و‪ 553‬دالر از طريق گمرک اروميه صادر ش��ده‬ ‫است‪ .‬وي ادامه داد‪ :‬بر اين اساس کاالهاي صادراتي از‬ ‫طري��ق گمرک اروميه به لحاظ وزني و به لحاظ ارزش‬ ‫دالري ‪ 11‬درصد کاهش داش��ته اس��ت‪ .‬تقوي اظهار‬ ‫کرد‪ :‬در ‪ 10‬ماه س��ال جاري ميانگي��ن ارزش دالري‬ ‫کاالي صادراتي از گمرک اروميه ‪ 260‬دالر است‪.‬‬ ‫سرمايه‌گذاري‬ ‫در منطقه آزاد ارس‬ ‫‪ :‬مديرعامل سازمان منطقه آزاد تجاري صنعتي‬ ‫ارس گف��ت‪ :‬بي��ش از ‪ 20‬ه��زار ميليارد ري��ال پروژه‬ ‫سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي در حوزه‌هاي مختلف‬ ‫اقتصادي در اين منطقه اجرا شده است‪ .‬محسن خادم‬ ‫عرب باغي اظهار کرد‪ :‬با برنامه‌ريزي‌هاي انجام شده و‬ ‫پروژه‌هاي درحال اجرا‪ ،‬اين منطقه در آينده نزديک نه‬ ‫تنها در س��طح کشور بلکه در سطح بين‌الملل‪ ،‬مطرح‬ ‫مي‌ش��ود‪ .‬وي با اش��اره به س��رمايه‌گذاري‌هاي انجام‬ ‫ش��ده در ارس گفت‪ :‬يکي از مزيت‌ه��اي منطقه آزاد‬ ‫ارس وجود ظرفيت‌هاي مناس��ب ب��راي رونق صنعت‬ ‫گردش��گري و تجارت اس��ت و در اين زمينه در سال‬ ‫آينده طرح‌ه��اي فرهنگي و گردش��گري متعددي از‬ ‫جمله چندين هتل و س��الن کنفرانس به بهره‌برداري‬ ‫مي‌رسد‪.‬‬
‫یادداشت‬ ‫مشکالت اقتصادی را‬ ‫پشت سر بگذاریم‬ ‫خسرو کساییان‬ ‫رییس اتاق بازرگانی اصفهان‬ ‫ت تاثیر مسائلی‬ ‫اقتصاد و صنعت کشور‪ ،‬امروز تح ‌‬ ‫اس��ت که اغلب معلول تحریم است‪ ،‬از سوی دیگر‬ ‫نبود حمایت‌ه��ای الزم و فقدان تصمیماتی که به‬ ‫موقع اجرایی شود‪ ،‬مشکالتی را ایجاد کرده است‪.‬‬ ‫در کن��ار این مس��ائل باید مش��کالت بانکی را هم‬ ‫ق��رار دهیم‪ .‬در حال حاضر مش��کالت ارزی اجازه‬ ‫نمی‌‌دهد ش��رکت‌ها نقدینگی کامل داشته باشند‪،‬‬ ‫همچنی��ن برخی تصمیمات نادرس��ت مس��ئوالن‬ ‫کش��ور به‌ویژه در زمین��ه مالیات به ج��ای اینکه‬ ‫مشکالت را حل کند‪ ،‬اوضاع را برای تولیدکنندگان‬ ‫و صنعتگران پیچیده‌‌تر کرده است‪.‬‬ ‫ام��روز مهم‌تری��ن مش��کل واحده��ای تولیدی‪،‬‬ ‫صنعتی و دیگر بخش‌های فعال در زمینه اقتصاد‪،‬‬ ‫تحریم اس��ت زیرا باعث ایجاد مشکالتی شده که‬ ‫همچون مانعی برابر تولید و صادرات ایستاده‌اند و‬ ‫مانع تقویت عملکرد سرمایه‌گذاران در حوزه تولید‬ ‫و صادرات شده است‪.‬‬ ‫هرچند گفته می‌ش��ود با وج��ود مذاکرات اخیر‪،‬‬ ‫تا حدی از تحریم‌ها کاس��ته شده اما هنوز مشکل‬ ‫نقل‌و‌انتقال پول به عن��وان مانعی برای تجارت به‬ ‫قوت خود باقی اس��ت‪ .‬در نخستین گام برای حل‬ ‫مشکالت صنعت باید به این موضوع توجه شود‪ .‬از‬ ‫س��وی دیگر چالش‌‌های موجود در روابط خارجی‬ ‫ایران با س��ایر کشورها مش��کالتی برای تاجران و‬ ‫بازرگانان ایجاد کرده اس��ت‪ .‬در اثر تحریم‪ ،‬هزینه‬ ‫مبادله‌ه��ای بانک��ی بین ای��ران با دیگر کش��ورها‬ ‫افزای��ش یافته و بی‌ثباتی ن��رخ دالر هم نقدینگی‬ ‫شرکت‌ها را تحت تاثیر قرار داده است‪.‬‬ ‫صنعتگ��ران اصفهانی عالوه بر مش��کالت کالن‬ ‫کشور با مش��کالت مالیاتی نیز روبه‌رو هستند‪ .‬در‬ ‫سال‌های اخیر فش��ار مالیاتی بر فعاالن اقتصادی‬ ‫اس��تان بسیار زیاد بوده و آنها را در تنگنا قرار داده‬ ‫و ب��ه همین دلیل‪ ،‬جامعه صنعت و تولید اس��تان‬ ‫تحمل فش��ار بیشتر را ندارد‪ .‬از سوی دیگر‪ ،‬دولت‬ ‫می‌‌توان��د با اس��تناد به قوانین موجود‪ ،‬مش��کالت‬ ‫برخ��ی واحده��ای تولی��دی دچار بح��ران را حل‬ ‫کن��د‪ .‬ما امروز در بحران اقتصادی هس��تیم و اگر‬ ‫نتوانی��م ای��ن بحران‌ها را برطرف کنی��م‪ ،‬به نقاط‬ ‫غیرقابل بازگشتی خواهیم رسید؛‌ بحران اقتصادی‬ ‫و رکود‪ ،‬اقتصاد را دچار بی‌ثباتی کرده اس��ت البته‬ ‫دولت س��عی در ح��ل این مش��کالت دارد‪ .‬بخش‬ ‫خصوص��ی هم باید تالش کن��د از امکانات موجود‬ ‫برای رونق فضای کسب‌ و کار‪ ،‬حداکثر استفاده را‬ ‫داشته باشد‪.‬‬ ‫کوتاه از استان‌ها‬ ‫‪ :‬يحي��ي نيک��دل‪ ،‬رييس س��ازمان صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت خراسان‌ش��مالي گفت‪ :‬در راستاي‬ ‫شناس��ايي و برخورد قاطع با متخلفان اقتصادي و‬ ‫ايجاد ثبات در بازار کاال و خدمات‪ ،‬توسط ستادهاي‬ ‫خبري مديريت نظارت و بازرسي و ادارات صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت شهرستان‌ها‪ ،‬در دي سال‌جاري در‬ ‫مجموع تعداد ‪ 228‬مورد شکايت مردمي در رابطه‬ ‫با تخلفات واحده��اي صنفي و غيرصنفي دريافت‬ ‫ش��د که در مقايس��ه با مدت مشابه س��ال قبل با‬ ‫کاهش ‪ 32/1‬درصدي مواجه است و با بررسي‌هاي‬ ‫انجام‌شده از مجموع ‪ 228‬ش��کايت واصله‪ ،‬تعداد‬ ‫‪ 63‬پرونده تشکيل شد‪.‬‬ ‫ايرن�ا‪ :‬بزرگتري��ن واح��د تولي��دي دکل‌ه��اي‬ ‫انتقال ني��رو و گالواني��زه گرم قطعات در کش��ور‬ ‫در ش��هرک صنعت��ي زاه��دان ب��ه بهره‌ب��رداري‬ ‫رس��يد‪ .‬رييس س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫سيستان و بلوچس��تان گفت‪ :‬اين واحد توليدي با‬ ‫س��رمايه‌گذاري ‪ 206‬ميليارد ريالي زمينه اشتغال‬ ‫‪ 50‬نفر را به صورت مس��تقيم فراهم کرده اس��ت‪.‬‬ ‫وي خاطر‌نش��ان کرد‪ :‬در مجموع ‪ 35‬طرح معدني‬ ‫و صنعتي ب��ا س��رمايه‌گذاري ‪ 543‬ميليارد ريالي‬ ‫و ايجاد زمينه اش��تغال مس��تقيم ب��راي ‪ 431‬نفر‬ ‫در ايام‌اهلل دهه مبارک فجر در سراس��ر اس��تان به‬ ‫بهره‌برداري خواهد رسيد‪.‬‬ ‫‪ :‬معاون بندري سازمان بنادر و دريانوردي با‬ ‫اعالم خبر ج��ذب اپراتور جديد براي ترمينال‌هاي‬ ‫کانتينري بندر ش��هيد رجايي تا اوايل سال آينده‬ ‫گفت‪ :‬تاکنون قرارداد با مش��اور و شريک خارجي‬ ‫آن منعقد شده و تالش مي‌کنيم جذب اپراتورها در‬ ‫ارديبهشت ماه سال ‪ 94‬عملياتي شود‪ .‬به گزارش‬ ‫روابط عمومي بن��ادر و دريانوردي هرمزگان‪ ،‬علي‬ ‫جهانديده اظهار کرد‪ :‬تا پايان س��ال جاري ‪ 6‬هزار‬ ‫ميليارد تومان س��رمايه بخ��ش خصوصي در بنادر‬ ‫کشور جذب مي‌ش��ود که اين امر موجب افزايش‬ ‫اشتغالزايي در زمينه اقتصاد مقاومتي است‪.‬‬ ‫‪10‬‬ ‫سه‌شنبه ‪ 21‬بهمن ‪ 20- 1393‬ربیع‌الثانی ‪ 10 -1436‬فوریه ‪ -2015‬شماره ‪ -155‬پیاپی ‪1473‬‬ ‫استان‌ها‬ ‫پیگیری‬ ‫‪states@smtnews.ir‬‬ ‫درباره یک خبر‬ ‫خشت خانه اصفهانی‌ها کج نیست‬ ‫اک�رم امینی ‪ -‬گ�روه اس�تان‌ها‪ :‬واحدهای تولی�د تیرچه‪ ،‬بلوک‬ ‫و بتن‪ ،‬بخش�ی از صن�ف تولید مصال�ح س�اختمانی در اصفهان‬ ‫هس�تند که به نظر می‌رس�د عملکردش�ان‪ ،‬زیر تی�غ نقد اداره‬ ‫استاندارد قرار گرفته اس�ت اما سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫و ش�رکت شهرک‌های صنعتی این اس�تان‪ ،‬از عملکرد واحدهای‬ ‫زی�ر نظارت خود‪ ،‬جانانه دف�اع می‌کنند‪ .‬چند روز پیش خبری با‬ ‫این عنوان روی خروجی یکی از رس�انه‌های محلی اصفهان قرار‬ ‫گرفت‪۹۴« :‬درصد مراکز تولید تیرچه در اصفهان غیراس�تاندارد‬ ‫هس�تند»؛ خبری که رقم باالی آن‪ ،‬بهانه تهیه این گزارش ش�د‪.‬‬ ‫در این خبر‪ ،‬کارش�ناس صنایع س�اختمانی اداره کل اس�تاندارد‬ ‫اصفه�ان ادعا می‌کند که بی�ش از یک‌هزار مرک�ز تولید تیرچه‬ ‫غیرمجاز در اصفه�ان وجود دارد و تنها ‪ ۶۰‬واحد تولیدی‪ ،‬دارای‬ ‫پروانه استاندارد هستند‪.‬‬ ‫ب�ه گفته مهدی جوانی‪ ،‬تمام تیرچه‌های�ی که در باغ‌ها و اطراف‬ ‫ش�هرها تولید می‌شود غیراستاندارد هستند و در تولید اینگونه‬ ‫تیرچه‌ها‪ ،‬امکان هیچ‌گونه نظارتی از سوی اداره استاندارد وجود‬ ‫ندارد‪ .‬آنط�ور که او می‌گوی�د‪ ،‬تیرچه‌های غیراس�تاندارد اغلب‬ ‫به‌ص�ورت دوتکه تولید می‌ش�ود که دارای مرغوبیت نیس�ت‪ ،‬به‬ ‫گفته او‪ ،‬گاهی در تولید تیرچه از ضایعات اس�تفاده می‌ش�ود که‬ ‫این مس�ئله‪ ،‬عوامل خطرآفرینی برای س�اختمان خواهد بود‪ .‬در‬ ‫مقابل این مدعا‪ ،‬اسرافیل احمدیه‪ ،‬رییس سازمان صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت اصفهان معتقد اس�ت تنها در صورتی این خبر می‌تواند‬ ‫صحیح باش�د که خود اداره اس�تاندارد در اعالم نام متخلفان به‬ ‫سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اصفهان کوتاهی کرده باشد‪.‬‬ ‫پیش‌تر نیز غالمحس��ین شفیعی‪ ،‬مدیرکل استاندارد‬ ‫اس��تان اصفه��ان اعالم ک��رده بود اس��تفاده از مصالح‬ ‫ساختمانی اس��تاندارد در اصفهان هنوز نهادینه نشده‬ ‫و مصال��ح س��اختمانی به‌ویژه بتن‪ ،‬تیرچ��ه و بلوک در‬ ‫اس��تان اصفهان استاندارد نیس��تند‪ .‬او معتقد است با‬ ‫اینکه تیرچه و بلوک‪ ،‬مشمول استاندارد اجباری است‬ ‫اما چون کارگاه‌های تولیدی این نوع مصالح ساختمانی‬ ‫در اصفهان زیاد اس��ت و این محصول در باغ‌‌ها و پشت‬ ‫درهای بسته تولید می‌شود‪ ،‬اداره کل استاندارد استان‬ ‫اصفهان نمی‌‌‌تواند بر تولید آنها نظارت داش��ته باشد‪ .‬او‬ ‫می‌گوید‪ :‬از می��ان ‪ 400‬واحد تولید تیرچه و بلوک در‬ ‫اصفهان‪ ،‬تع��داد تنها ‪ 50‬واحد (معادل ‪12/5‬درصد) از‬ ‫اداره اس��تاندارد پروانه دارن��د و بقیه واحدها‪ ،‬در محل‬ ‫پروژه‌ها و س��اختمان‌ها‪ ،‬تیرچه بل��وک تولید می‌کنند‬ ‫که اداره استاندارد هیچ کنترل و نظارتی بر اینها ندارد‪.‬‬ ‫‹ ‹نظارت باالی استاندارد‪ ،‬مانع تخلف است‬ ‫این خبر را از مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی‬ ‫اصفهان پیگی��ری کردیم‪ ،‬محمد جعف��ری در این‌باره‬ ‫می‌گوید‪ :‬بعی��د می‌دانم این رق��م‪ ،‬صحیح‬ ‫ب��ه‬ ‫باش��د زیرا همه واحدهایی که درون مجموعه شرکت‬ ‫ش��هرک‌های صنعتی کار می‌کنند‪ ،‬قبل از اینکه پروانه‬ ‫بهره‌ب��رداری بگیرند‪ ،‬بای��د از نهادهایی مانند اداره کل‬ ‫اس��تاندارد اس��تعالم بگیرند‪ ،‬همچنین بع��د از مدتی‬ ‫که از تولید می‌گذرد‪ ،‬اداره اس��تاندارد از تولیدات آنها‬ ‫نمونه‌برداری می‌کند‪ .‬در حال حاضر ش��رایط و الزامات‬ ‫زیادی برای اعطای جواز کس��ب به ای��ن واحدها قرار‬ ‫داده شده و اداره استاندارد هم به شدت پیگیر موضوع‬ ‫است‪.‬‬ ‫جعف��ری می‌افزاید‪ :‬س��ختگیری‬ ‫اس��تاندارد ب��ه حدی اس��ت که‬ ‫واحده��ای تولی��دی در اصفهان‬ ‫می‌گوین��د اس��تاندارد در هی��چ‬ ‫اس��تانی ب��ه ان��دازه اصفه��ان‬ ‫س��ختگیری ندارد‪ ،‬بنابراین اعالم این رقم در اصفهان‬ ‫خ�لاف واقعی��ت به نظر می‌رس��د؛‌ به ویژه ب��ا در نظر‬ ‫گرفت��ن ش��رایطی که اس��تاندارد با آن ش��رایط روی‬ ‫واحدها نظ��ارت می‌کند‪ .‬او البته ای��ن را هم یادآوری‬ ‫می‌کن��د که ممکن اس��ت منظ��ور از ای��ن واحدهای‬ ‫غیراس��تاندارد تیرچ��ه و بلوک‪ ،‬واحدهایی باش��ند که‬ ‫خارج از ش��هرک‌های صنعت��ی فعالی��ت می‌کنند؛ او‬ ‫می‌افزاید‪ :‬برخ��ی واحدهای تولید تیرچه‪ ،‬بلوک و بتن‬ ‫هستند که زیر پوش��ش شرکت شهرک‌های صنعتی و‬ ‫سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت نیستند و به‌طور عمده‬ ‫در روس��تاها‪ ،‬در باغ‌های ش��خصی و این‌گونه مکان‌ها‬ ‫فعالی��ت می‌کنند‪ ،‬البته این واحده��ا درصد پایینی از‬ ‫ظرفیت تولید تیرچه و بلوک استان را تشکیل می‌دهند‬ ‫و در مجموع شاید ‪10‬درصد تولید تیرچه‪ ،‬بلوک و بتن‬ ‫اس��تان را هم به عهده نداشته باشند‪ .‬به گفته جعفری‪،‬‬ ‫در ح��ال حاضر در ه��ر کدام از ش��هرک‌های صنعتی‬ ‫اصفه��ان‪ 3 ،‬ی��ا ‪ 4‬واحد صنعتی تیرچ��ه‪ ،‬بتن و بلوک‬ ‫فعالی��ت می‌کنند و در مجموع چیزی بیش��تر از ‪100‬‬ ‫واح��د تولید تیرچه و بلوک‪ ،‬زیرمجموعه ش��هرک‌های‬ ‫صنعتی اصفهان‪ ،‬در شرایط استاندارد مشغول به کارند‪.‬‬ ‫آنطور که مدیرعامل ش��رکت ش��هرک‌های صنعتی‬ ‫اصفه��ان می‌گوید‪ ،‬مهم‌ترین مش��کل واحدهای تولید‬ ‫تیرچ��ه‪ ،‬بت��ن و بلوک در اصفهان‪ ،‬تامین آب اس��ت و‬ ‫ش��رکت ش��هرک‌ها به دنبال تدابیری ب��رای حل این‬ ‫مشکل اس��ت‪ .‬به گفته وی‪ ،‬اعطای مجوزهای بیش از‬ ‫ان��دازه برای ایجاد واحدهای تولی��د تیرچه و بلوک در‬ ‫س��ال‌های گذشته‪ ،‬بازار این محصول را به نوعی اشباع‬ ‫کرده و عرضه‪ ،‬بیش از تقاضا ش��ده اس��ت؛ این یکی از‬ ‫مهم‌ترین مش��کالت بازار تیرچه‪ ،‬بلوک و بتن اصفهان‬ ‫است‪.‬‬ ‫اس��تاندارد به ما اعالم می‌کند و ما با واحد برخورد و از‬ ‫فعالیت آن جلوگیری می‌کنیم‪ .‬او معتقد است تنها در‬ ‫صورتی خبر فوق می‌تواند صحیح باش��د که خود اداره‬ ‫اس��تاندارد در اعالم نام متخلفان به س��ازمان صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت اصفهان کوتاهی کرده باش��د‪ .‬احمدیه‬ ‫می‌افزاید‪ :‬البته این س��خنان بیان‌شده‪ ،‬ادعاست و اگر‬ ‫واحد متخلف و غیراس��تانداردی وجود دارد‪ ،‬باید اداره‬ ‫اس��تاندارد ب��ه ما خبر ده��د تا با او برخ��ورد کنیم‪ .‬او‬ ‫می‌افزای��د‪ :‬اگر واحدی‪ ،‬خارج از حیطه مس��ئولیت ما‬ ‫فعالیت غیرقانونی داش��ته باش��د‪ ‌،‬جلوی کارش باید از‬ ‫س��وی نهادهای دیگر گرفته شود و وقتی ما به واحدی‬ ‫مج��وز فعالی��ت نداده‌ایم‪ ،‬نمی‌توانیم برخ��وردی با آن‬ ‫داشته باش��یم‪ ،‬درباره این واحدهای غیراستاندارد نیز‬ ‫نهادهای��ی مانن��د ش��هرداری‪ ،‬اداره اماک��ن و‪ ...‬بای��د‬ ‫رسیدگی کنند و جلو فعالیت‌شان را بگیرند‪.‬‬ ‫آمار اعالم‌شده درباره تعداد واحدهای غیرمجاز تولید‬ ‫تیرچه و بلوک در اصفهان را با رییس سازمان صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت اصفهان نیز در میان گذاش��تیم‪ ،‬او با‬ ‫ش��ک و تردید به این رقم نگاه می‌کند و در این‌باره به‬ ‫می‌گوید‪ :‬مبنای این س��خن روشن نیست البته‬ ‫شاید منظور این سخن‪ ،‬عالمت استاندارد بوده نه اینکه‬ ‫شرایط تولید غیراستاندارد باشد‪.‬‬ ‫اس��رافیل احمدیه درب��اره روند‬ ‫اعطای مجوز ب��ه تولیدکنندگان‬ ‫این صنف از مصالح س��اختمانی‬ ‫می‌گوید‪ :‬بعد از بررس��ی شرایط‬ ‫تولید‪ ،‬به متقاضی جواز تاس��یس‬ ‫و پروان��ه بهره‌برداری داده می‌ش��ود و بعد از چند ماه‬ ‫تولید هم محصوالت آنها کنترل می‌ش��ود تا استاندارد‬ ‫محصول را بگیرند‪ ،‬اگر محصول استاندارد نباشد‪ ،‬اداره‬ ‫فعالی��ت واحده��ای تولی��د مصال��ح س��اختمانی‬ ‫غیراس��تاندارد‪ ،‬نه‌تنه��ا در بازار ای��ن محصول‪ ،‬رقابت‬ ‫ناس��الم ایجاد می‌کن��د بلکه یک تهدی��د جدی برای‬ ‫امنیت س��قف باالی س��ر مردم اس��ت‌؛ علی طغرلیان‪‌،‬‬ ‫تولیدکنن��ده تیرچ��ه‪ ،‬بل��وک و بتن و عض��و اتحادیه‬ ‫بناهای پیش‌ساخته بتنی اصفهان در این‌باره به‬ ‫می‌گوید‪ :‬این افراد معموال با آرماتورهای مس��تعمل و‬ ‫مس��تهلک و با اس��تفاده از ضایعات‪ ،‬تیرچه‌ها را تولید‬ ‫می‌کنن��د‪ ،‬این محص��والت با کمترین فش��ار و زلزله‬ ‫تخریب می‌شوند‪ .‬او معتقد است کسانی این محصوالت‬ ‫نامرغوب را می‌خرند که یا از نظر وضع مالی در شرایط‬ ‫خوبی نیس��تند یا فروشنده‌ها و دالل‌هایی هستند که‬ ‫می‌خواهند س��ود بیشتری ببرند و حاضرند برای سود‬ ‫بیشتر‪ ،‬سقف باالی سر مردم را به خطر بیندازند‪ .‬همه‬ ‫واحده��ای تولید تیرچ��ه و بلوک در اصفه��ان پروانه‬ ‫‹ ‹برخورد سازمانی با متخلفان‬ ‫‹ ‹معضل تولیدکننده‌های زیرپله‌ای!‬ ‫فعالیت دارند اما همه آنها هنوز اس��تاندارد نگرفته‌اند؛‬ ‫طغرلیان این را می‌گوی��د و می‌افزاید‪ :‬البته واحدهای‬ ‫مجوزدار همگی به‌دنبال تهیه اس��تاندارد هس��تند اما‬ ‫برخی در این زمینه مش��کالتی دارند‪ .‬دریافت نش��ان‬ ‫اس��تاندارد‪ ،‬هزینه‌های زی��ادی دارد و هر س��ال باید‬ ‫نمونه‌ب��رداری دوباره انجام ش��ود که این مس��ئله هم‬ ‫هزینه‌های��ی را تحمی��ل می‌کن��د‪ .‬او می‌افزاید‪ :‬البته‬ ‫اس��تاندارد اجب��اری نیز در این صنف وج��ود دارد اما‬ ‫باید از طریق سازمان نظام مهندسی ساختمان و اداره‬ ‫کل استاندارد پیگیری بیشتری درباره آن انجام شود‪،‬‬ ‫متاسفانه سازمان نظام مهندسی پیگیری مناسب را در‬ ‫این زمینه نمی‌کند‪.‬‬ ‫به گفته این عضو اتحادیه بناهای‬ ‫پیش‌س��اخته بتن��ی اصفهان‪ ،‬در‬ ‫حال حاضر ح��دود ‪ 300‬نفر در‬ ‫اصفه��ان‪ ،‬مجوز تولی��د تیرچه و‬ ‫بل��وک دارند‪ ،‬البته تعداد واحدها‬ ‫به طور دقیق مش��خص نیس��ت و تعداد زیادی از این‬ ‫واحدها در س��طح اس��تان هس��تند‪ .‬به گفته او‪ ،‬تعداد‬ ‫زی��ادی از واحدهای غیرمجاز یا زیرپل��ه‌ای نیز‪ ،‬بدون‬ ‫ج��واز و پروان��ه و به طور ناش��ناس‪ ،‬در حال فعالیت و‬ ‫تولید محصول نامرغوب در این حوزه هستند‪ .‬او معتقد‬ ‫اس��ت پیگیری و نظارت بر این تعداد زیاد واحد تولید‬ ‫تیرچه و بلوک در توان اداره استاندارد نیست و سازمان‬ ‫نظام مهندس��ی باید در ای��ن زمینه همکاری و نظارت‬ ‫بیش��تری داشته باش��د‪ .‬به گفته او این نظارت باید در‬ ‫زمان ساختمان‌س��ازی از سوی نظام مهندسی بر نحوه‬ ‫تامین مصالح ساختمان اعمال شود‪ .‬همچنین‪ ،‬در این‬ ‫زمین��ه هن��وز بین اداره اس��تاندارد و نظام مهندس��ی‬ ‫ساختمان هماهنگی شده است‪ .‬طغرلیان نیز اعالم رقم‬ ‫‪94‬درصد برای میزان تیرچه و بلوک‌های غیراستاندارد‬ ‫در اصفهان را نامعقول می‌دان��د و می‌افزاید‪ :‬البته رقم‬ ‫فعالیت‌کنن��دگان غیرمجاز در این ح��وزه‪ ،‬رقم باالیی‬ ‫است اما به طور قطع ‪94‬درصد نیست!‬ ‫او از پیگیری‌ه��ای چندس��اله اتحادی��ه بناه��ای‬ ‫پیش‌س��اخته بتن��ی اصفهان برای ایج��اد هماهنگی‬ ‫بین اس��تاندارد و نظ��ام مهندس��ی در اصفهان برای‬ ‫جلوگی��ری از تولی��د مصال��ح س��اختمانی نامرغوب‬ ‫و اس��تفاده از آنه��ا خبر می‌ده��د و می‌گوید‪ :‬در این‬ ‫رابطه با نمایندگان مجلس نیز مذاکراتی داش��ته‌ایم‬ ‫تا بتوانیم مصوبه‌ای برای نظارت بیش��تر ش��هرداری‬ ‫و نظ��ام مهندس��ی بگیریم اما هن��وز نتیجه مطلوب‬ ‫حاصل نش��ده است‪ .‬حتی با استانداری و استاندار نیز‬ ‫نشس��ت داش��ته‌ایم اما همچنان فقط خودمان پیگیر‬ ‫هستیم و حمایتی ندیده‌ایم‪ .‬او معتقد است حمایت از‬ ‫مصرف‌کننده باید هدف نهایی دست‌اندرکاران صنف‬ ‫تولید مصالح ساختمانی باشد و کنترل‌های بیشتری‬ ‫بر تولید و عرضه این محصوالت شود‪.‬‬ ‫پروژه پرورش میگو در کولغان هرمزگان‬ ‫صادرات غيرنفتي خراسان رضوی‬ ‫ارائه تسهيالت به‪ ۲‬هزار بدهکار اصفهان‬ ‫‪ :‬رییس س��ازمان جهاد کشاورزی اس��تان هرمزگان در بازدید‬ ‫از پروژه میگو کولغان گفت‪ :‬مس��احت کل اراضی شناس��ایی مستعد‬ ‫پرورش میگو بالغ بر ‪ ٥٠‬هزار و ‪ ٣٣١‬هکتار است و برآورد می‌شود از‬ ‫این میزان حدود ‪ ٣٨‬هزار هکتار قابلیت تبدیل‌شدن به مزارع پرورش‬ ‫میگو را داشته باشند‪.‬‬ ‫ناصر حیدری‌پوری ادامه داد‪ :‬در صورت بهره‌برداری از این ظرفیت‌ها‬ ‫حداقل ‪ ٨٨‬هزار تن میگوی پرورش��ی تولید شده و اشتغال برای ‪٣٨‬‬ ‫هزار نفر فراهم می‌ش��ود‪ .‬وی گفت‪ :‬در اس��تان هرمزگان ‪ ٥‬مجتمع‬ ‫پرورش میگو با مس��احت مفید ‪4‬هزار و ‪ ٦١٦‬هکتار با ظرفیت تولید‬ ‫پایه ‪ ١٢‬هزار و ‪ ٤٢٦‬تن آماده بهره‌برداری‪ ٧ ،‬مجتمع با مساحت مفید‬ ‫‪ ٣‬ه��زار و ‪ ٤١٠‬هکتار با ظرفیت تولید پای��ه ‪ ١٠‬هزار و ‪ ٢٣٠‬تن در‬ ‫دست ساخت و ‪ ٢٤‬مجتمع با مساحت مفید ‪ ٢١‬هزار و ‪ ٨٢١‬هکتار با‬ ‫ظرفیت تولید پایه ‪ ٦٥‬هزار و ‪ ٨٢٣‬تن در دست مطالعه است‪ .‬رییس‬ ‫سازمان جهاد کشاورزی اس��تان ادامه داد‪ :‬مجتمع کولغان با وسعت‬ ‫‪ ٤٢٠‬هکتار یکی از مناطق مس��تعد پرورش میگوست که در دشتی‬ ‫مس��طح واقع ش��ده و بخش��ی از آبرفت رودخانه گز است و تعدادی‬ ‫آبراهه از عوارض طبیعی عمده این پروژه محسوب می‌شود‪.‬‬ ‫‪ :‬رييس س��ازمان صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫خراسان رضوي گفت‪ :‬در ‪ 10‬ماه سال‌جاري ارزش‬ ‫صادرات کاالهاي غيرنفتي از استان يک ميليارد و‬ ‫‪ 502‬ميليون دالر بوده است‪.‬‬ ‫راضي��ه عليرضايي اظهار ک��رد‪ :‬در اين مدت يک‬ ‫ميليون و ‪ 847‬هزار تن کاال از استان به کشورهاي‬ ‫افغانستان‪ ،‬ترکمنستان‪ ،‬تاجيکستان‪ ،‬امارات‪ ،‬عراق‪ ،‬قزاقستان‪ ،‬اسپانيا‪،‬‬ ‫قرقيزس��تان‪ ،‬ازبکستان‪ ،‬عربستان و ساير کشورها صادر شده است‪ .‬وي‬ ‫گفت‪ :‬صادرات کااليي اس��تان در اين مدت نسبت به مدت مشابه سال‬ ‫قبل از نظر وزني ‪ 12‬درصد و از نظر ارزش��ي ‪ 8‬درصد افزايش داش��ته‬ ‫اس��ت‪ .‬عليرضايي تصريح ک��رد‪ :‬از کل ارزش صادرات غيرنفتي در اين‬ ‫مدت‪ ،‬يک ميليارد و ‪ 453‬ميليون دالر به صورت صادرات تجاري‪ ،‬بيش‬ ‫از ‪ 17‬ميليون دالر از محل تجارت چمداني و بيش از ‪ 32‬ميليون دالر‬ ‫از محل بازارچه‌هاي مرزي باجگيران و دوغارون بوده اس��ت‪ .‬وي افزود‪:‬‬ ‫صادرات کاال از بازارچه‌هاي مرزي اس��تان در مقايس��ه با ‪ 10‬ماه سال‬ ‫گذش��ته از رش��د ‪ 911‬درصدي وزني و ‪31‬درصدي ارزشي برخوردار‬ ‫بوده است‪.‬‬ ‫مهر‪ :‬اس��تاندار اصفهان گفت‪ :‬در اس��تان اصفهان بيش از ‪ ۲‬هزار بدهکار‬ ‫بانک��ي به دليل تغيير ش��رايط اقتصادي کش��ور قادر ب��ه پرداخت بدهي‬ ‫نيس��تند که با بررس��ي وضعيت اين افراد تس��هيالتي در اختيار آنها قرار‬ ‫مي‌گيرد‪ .‬رسول زرگرپور اضافه کرد‪ :‬اجراي هرچه سريع‌تر طرح ‪ ۹‬ماده‌اي‪،‬‬ ‫اولويت‌بندي طرح‌هاي آبرساني به استان اصفهان و تسريع در بهره‌برداري‬ ‫از تونل سوم کوهرنگ ازجمله مطالب عنوان شده در نامه ارسالي به معاون‬ ‫رييس‌جمهوري بوده است‪ .‬وي درباره دستورات رييس‌جمهوري در زمينه‬ ‫کاهش آلودگي ه��واي اصفهان نيز بيان کرد‪ :‬بنا بر تاکيد رييس‌جمهوری‬ ‫درباره کاهش آالينده‌هاي ش��هر اصفهان و تبديل ش��دن اين وضعيت به‬ ‫لو‌نقل عمومي در‬ ‫حالت اس��تاندارد مقرر شده است که تقويت ناوگان حم ‌‬ ‫دستور کار ويژه قرار گيرد‪ .‬زرگرپور با اشاره به بررسي مشکالت بدهکاران‬ ‫بانک��ي کش��ور و به‌ويژه اس��تان اصفهان با حضور هي��ات دولت نيز گفت‪:‬‬ ‫خب��ري که براي اولين بار در اس��تان اصفهان اعالم ش��د اي��ن بود که بر‬ ‫اس��اس مصوبه جلس��ه سران ‪‌3‬قوه مقرر شده اس��ت کارگروه‌هاي بررسي‬ ‫وضعيت بدهکاران بانکي در اس��تان‌هاي مختلف تشکيل شده و تسهيالت‬ ‫الزم را براي بدهکاراني که با توجه به تغيير شرايط اقتصادي کشور قادر به‬ ‫پرداخت بدهي خود نبوده‌اند ارائه دهند‪.‬‬
‫سه‌شنبه ‪ 21‬بهمن ‪ 20- 1393‬ربیع‌الثانی ‪ 10 -1436‬فوریه ‪ -2015‬شماره ‪ -155‬پیاپی ‪1473‬‬ ‫‪report@smtnews.ir‬‬ ‫گزارش‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪22‬‬ ‫مادري که چرخ توليد را مي‌چرخاند‬ ‫کار‪ ،‬زندگي و درآمدسازي براي تامين مخارج‬ ‫سرودها‪ ،‬آواهاي سرزمين من است‬ ‫قبل از انقالب سرمايه‌هاي کشور در خدمت خاندان سلطنتي قرار داشت‬ ‫‪11‬‬ ‫فقر اقتصاد ايران با ولخرجی‌خاندان پهلوي‬ ‫عبدالرحمن رحيمي – گروه‬ ‫گ�زارش‪ :‬مقايس��ه وضعی��ت‬ ‫اقتص��ادي اي��ران در زم��ان‬ ‫حکومت پهل��وي نيازمند توج��ه به موارد‬ ‫زي��ادي مانن��د جهت‌گي��ري برنامه‌ه��اي‬ ‫اقتص��ادي و اهدافي که اي��ن برنامه‌ها در‬ ‫بهبود وضعيت و پيشرفت امکانات کشور و‬ ‫منابع مورد استفاده دارند و نيز بررسي‌هاي‬ ‫دقيق آماري از ش��رايط اقتصادي طبقات‬ ‫مختل��ف‪ ،‬نحوه عملکرد مديريت کش��ور و‬ ‫سرانجام نتايج و دستاوردهايي که در ابعاد‬ ‫مختلف با توجه به اي��ن قبيل موارد براي‬ ‫کشور داشته‌اند‪ ،‬است‪.‬‬ ‫نگاه��ي به وضعيت اقتصادي کش��ور در‬ ‫زم��ان پهلوي گوي��اي اين واقعيت اس��ت‬ ‫که باوجود اينکه رژيم پهلوي به پش��توانه‬ ‫دالره��اي نفت��ي‪ ،‬حمايت‌هاي گس��ترده‬ ‫بيگان��گان و س��يل کااله��اي مصرف��ي و‬ ‫تجمالت��ي از خارج به داخل توانس��ته بود‬ ‫وضعيت اقتص��ادي بخش‌هايي از کش��ور‬ ‫به‌وي��ژه گروه‌ه��اي وابس��ته به ق��درت يا‬ ‫مناطق مرفه‌نشين و شهري را خوب جلوه‬ ‫دهد اما ب��ا نگاهي دقيق‌تر به س��اختارها‬ ‫و برنامه‌ه��اي اقتص��ادي و نح��وه عملکرد‬ ‫مديريت کالن کشور مي‌بينيم که وضعيت‬ ‫اکثري��ت طبق��ات زيرين جامع��ه حکايت‬ ‫از اوض��اع منفي اقتصاد اين اقش��ار در آن‬ ‫دوران داشته است‪.‬‬ ‫خاندان پهلوي اشتهای سير ناشدني در‬ ‫جمع‌آوري ثروت داش��تند‪ .‬رضاخان با زور‬ ‫و قل��دري امالک م��ردم را در مقابل بهاي‬ ‫اندکي به دست مي‌آورد و محمدرضا نيز از‬ ‫همان روزي که به حکومت رس��يد به فکر‬ ‫ثروت‌اندوزي افتاد‪ .‬پس از آنکه قيمت نفت‬ ‫به ش��کل سرس��ام‌آوري باال رفت‪ ،‬شاه به‬ ‫بهانه‌هاي مختلف هر روز بر ثروت‪ ،‬امالک‬ ‫و کاخ‌هاي خ��ود و اطرافيانش در داخل و‬ ‫خ��ارج مي‌افزود‪ .‬او در س��ال ‪ 1337‬براي‬ ‫ع��ادي جلوه دادن فعاليت‌ه��اي اقتصادي‬ ‫به پيش��نهاد امير اس��داهلل علم‪ ،‬س��ازماني‬ ‫اقتصادي را با عنوان بنياد پهلوي تاسيس‬ ‫ک��رد‪ .‬اي��ن بنياد ب��ا اس��تفاده از موقعيت‬ ‫خود ب��ا اقداماتي نظير ايج��اد کازينوهاي‬ ‫قمارب��ازي و کاباره‌ه��ا‪ ،‬رانت‌خ��واري و‬ ‫اس��تفاده‌هاي انحص��اري از امکان��ات‪،‬‬ ‫معام�لات‪ ،‬صناي��ع و وام‌ه��ا‪ ،‬مواد‌مخدر‪،‬‬ ‫قاچاق عتيقه و‪ ...‬منابع مالي سرش��اري را‬ ‫عايد بنیاد پهلوي کرد‪ .‬مطبوعات امريکايي‬ ‫اموال و دارايي ش��اه را تا ‪ 35‬ميليارد دالر‬ ‫برآورد کرده‌اند‪(.‬صمیمی‪،‬مینو‪-‬پشت پرده‬ ‫تخت طاووس‪،‬ترجمه حس��ین ابوترابیان‪-‬‬ ‫ته��ران‪- 71.‬ص‪ ).196‬اش��رف پهلوي نيز‬ ‫توانست از راه‌هاي غيرقانوني و سوءاستفاده‬ ‫از موقعيت��ش يک��ي از ثروتمندترين افراد‬ ‫خان��دان پهلوي و از س��رمايه‌داران بزرگ‬ ‫جهان ش��ود و در نيوي��ورک‪ ،‬پاريس‪ ،‬رم‪،‬‬ ‫مونت‌کارل��و و چند نقط��ه ديگر جهان هم‬ ‫اقامتگاه‌ه��اي مجلل و باش��کوه براي خود‬ ‫بسازد‪.‬‬ ‫از س��وي ديگ��ر ش��اه و درباري��ان ب��ا‬ ‫مس��افرت‌هاي پرخ��رج خ��ود‪ ،‬هزينه‌هاي‬ ‫س��نگيني را ب��ه بودج��ه کش��ور تحميل‬ ‫مي‌کردن��د‪ .‬در س��ال ‪ 1348‬ک��ه درآم��د‬ ‫عمومي ايران حدود يک ميليارد دالر بود‪،‬‬ ‫ش��اه‪ 200‬هزار دالر خرج يک مسافرت به‬ ‫امريکا کرد در حالي که بيش��تر روستاهاي‬ ‫ايران از آب آشاميدني بهداشتي و برق و راه‬ ‫محروم بودند و در حاشيه تهران حلبي‌آباد‬ ‫روييده بود‪(.‬علم‪،‬اسداهلل‪-‬گفت‌و‌گوی من با‬ ‫شاه‪-‬ج‪-2‬تهران‪،1356،‬ص‪)312‬‬ ‫جشن‌هاي ‪2500‬س��اله شاهنشاهي نيز‬ ‫که ه��ر يک بي��ش از‪ 300‬ميلي��ون دالر‬ ‫هزين��ه درب��ر داش��ت‌‪ ،‬با ات�لاف بي‌حد و‬ ‫حصر س��رمايه‌هاي ملي کش��ورمان انجام‬ ‫مي‌ش��د‪ ،‬درحالي ک��ه نيم��ي از جمعيت‬ ‫کشور در روستاها و حومه شهرهاي بزرگ‬ ‫در فق��ر و تنگدس��تي به س��ر مي‌بردند و‬ ‫در بيش��تر ش��هرها و روس��تاهاي کشور‪،‬‬ ‫اث��ري از وس��ايل اولي��ه و مقدمات��ي رفاه‬ ‫عموم��ي و حداقل امتيازات زندگي س��اده‬ ‫براي عامه مردم نبود‪(.‬جش��ن‌های ‪2500‬‬ ‫س��اله شاهنشاهی‪،‬موسس��ه مطالع��ات‬ ‫وپژوهش‌های سیاسی)‬ ‫جشن‌هاي ‪2500‬ساله‬ ‫شاهنشاهي که هر يک‬ ‫بيش از‪ 300‬ميليون‬ ‫دالر هزينه دربر‬ ‫داشت‌‪ ،‬با اتالف بي‌حد‬ ‫و حصر سرمايه‌هاي‬ ‫ملي کشورمان انجام‬ ‫مي‌شد‪ ،‬درحالي که‬ ‫نيمي از جمعيت کشور‬ ‫در روستاها و حومه‬ ‫شهرهاي بزرگ در فقر‬ ‫و تنگدستي به سر‬ ‫مي‌بردند‬ ‫نداشتن برنامه مش��خص اقتصادى‪ ،‬تک‬ ‫محصول��ي ش��دن اقتصاد و وابس��تگي به‬ ‫صادرات نفتي‪ ،‬نابودي کش��اورزي‪ ،‬رش��د‬ ‫س��رمايه‌داري در دامان امپرياليسم‪ ،‬سطح‬ ‫باالي بيکاري و کم‌کاري‪ ،‬افزايش وابستگي‬ ‫در بخ��ش صنع��ت ب��ا گس��ترش صنايع‬ ‫مصرفي‪ ،‬سطح پايين بهره‌وري‪ ،‬سطح نازل‬ ‫درآمد س��رانه‪ ،‬بي‌اعتنايي به مراکز علمي‬ ‫و تحقيقات��ي‪ ،‬وضع بد بهداش��ت همگاني‪،‬‬ ‫بي‌توجه��ي به بازس��ازي زيرس��اخت‌هاي‬ ‫اقتصادي و رش��د و توسعه کش��ور‪ ،‬ايجاد‬ ‫تاسيس��ات نظامي وابسته‪ ،‬اجراى سياست‬ ‫ريخت و پاش و ولخرجى‌هاى سرس��ام‌آور‬ ‫ش��اهانه در امور مبتذل‪ ،‬توزي��ع ناعادالنه‬ ‫درآمده��اى ملى‪ ،‬تش��ديد فاصله طبقاتى‪،‬‬ ‫فس��اد‪ ،‬اس��راف‪ ،‬ظل��م اقتص��ادى و فق��ر‬ ‫اکثريت مردم ايران از ويژگي‌هاي برجسته‬ ‫مديريت ناکارآمد اين دوران اس��ت‪ .‬نتايج‬ ‫سياس��ت‌هاي اقتصادي زمان شاه اين بود‬ ‫که اي��ران با اينکه تا قب��ل از آن زمان در‬ ‫توليد بسياري از مواد غذايي خودکفا بود‪،‬‬ ‫به يکي از وارد‌کنندگان بزرگ مواد غذايي‬ ‫تبدي��ل ش��د و نيروه��اي کار فراوان��ي به‬ ‫علت بيکاری به ش��هرهاي بزرگ مهاجرت‬ ‫کردند‪ .‬جنون مفرط نظامي‌گري ش��اه به‬ ‫گونه‌اي ب��ود که بودجه‌ نظام��ي ايران که‬ ‫س��ال ‪ 1350‬در حدود ‪100‬ميليارد ريال‬ ‫بود‪ ،‬در سال ‪ 1355‬به ‪566/8‬ميليارد ريال‬ ‫افزاي��ش پيدا ک��رد‪ .‬اين رقم بيانگر رش��د‬ ‫ب��االي نظامي‌گري به‌منظ��ور ايفاي نقش‬ ‫ژاندارم��ي ايران براي امري��کا در منطقه و‬ ‫نش��ان‌دهند ‌ه نابودي درآمده��اي ملي در‬ ‫بيم��اري قدرت‌طلبي ش��اه اس��ت‪ .‬درآمد‬ ‫نفت��ي کش��ور از ‪3‬ميليارد دالر در س��ال‬ ‫‪ 1332‬به ‪ 53‬ميليارد دالر‪ ،‬در سال ‪1356‬‬ ‫رس��يد و درآمد سرانه ‪ 11‬هزار و‪ 514‬دالر‬ ‫با اين وجود در جامعه ايراني در بخش‌هاي‬ ‫فقير جامعه‪ ،‬فقر هر روز بيش��تر و ش��کاف‬ ‫طبقاتي عميق‌تر مي‌شد که اين امر داليلي‬ ‫چون نبود توزيع منصفانه که باعث رش��د‬ ‫اقتص��ادي يک طبق��ه خاص وابس��ته به‬ ‫حکومت مي‌ش��د‪ ،‬عمده مقاطعه‌کاري‌هاي‬ ‫پرسود‪ ،‬طرح‌هاي پرمنفعت دولتي و ‪ ...‬که‬ ‫متعلق به مقامات حکومتي بود‪،‬داشت‪.‬‬ ‫در فاصله ‪ 1352‬تا ‪ 1355‬حق کميسيون‬ ‫مقام‌ه��اي دولتي از يک ميليارد دالر فراتر‬ ‫رف��ت‪ .‬اين نوع توزيع ثروت به بخش��ي از‬ ‫جامعه ايراني که ش��الوده حکومت شاه را‬ ‫تش��کيل مي‌دادند و مورد اعتماد ش��خص‬ ‫شاه بودند تعلق مي‌گرفت‪(.‬تاريخ تحوالت‬ ‫اجتماع��ي اي��ران‪ ،‬ج��ان ف��وران‪ ،‬ترجمه‬ ‫احمد‌تدين‪ ،‬موسس��ه رس��ا‪ ،‬چاپ ‪،82 ،4‬‬ ‫صفحه ‪)437‬‬ ‫حدود ‪ 40‬درصد از بودجه کشور به امور‬ ‫نظامی اختصاص داش��ت ح��دود ‪ 20‬هزار‬ ‫مستشار نظامي امريکايي در ميان نظاميان‬ ‫ايران فعاليت مي‌کردند‪.‬‬ ‫‪20‬درصد خانواده‌هاي س��طح باال سهم‬ ‫خ��ود را در هزينه‌ه��ا از ‪ 51/79‬درصد در‬ ‫س��ال ‪ 1339‬ب��ه ‪ 55/56‬درصد در س��ال‬ ‫‪ 1353‬افزاي��ش دادن��د؛ ول��ي در مقاب��ل‬ ‫‪40‬درص��د خانواده‌ه��اي س��طح پايين در‬ ‫همين دوره س��هم خود را از ‪ 13/9‬در صد‬ ‫به ‪ 11/96‬درصد کاهش دادند‪ .‬در آن دوره‬ ‫تنها ‪ 1/5‬درصد جمعيت کشور سهم خود‬ ‫را در درآم��د ملي باال برده بودند در حالي‬ ‫که تنها ‪ 10‬درص��د از درآمد نفت و کمتر‬ ‫از ‪ 15‬درصد از کل واردات به امر توس��عه‬ ‫اختصاص داش��ت و خانواده س��لطنتي که‬ ‫درمجم��وع از ‪ 63‬ش��اهپور و ش��اهدخت‬ ‫تش��کيل ش��ده بود بخش زيادي از ثروت‬ ‫را ب��ه خود اختصاص م��ي‌داد‪ .‬ر‪.‬گ‪،‬همان‬ ‫ص‪،491‬ص ‪ ،508‬ص ‪ .464‬ش��رکت‬ ‫ملي نفت به ش��کل محرمان��ه ولي دائمي‬ ‫مبلغ کالني به حس��اب شخصي شاه واريز‬ ‫مي‌کرد به گونه‌اي که سرمايه شخصي شاه‬ ‫در آن زم��ان به يک ميليارد دالر رس��يده‬ ‫بود‪ (.‬ر‪.‬گ‪ ،‬هم��ان ص‪ 332‬و‪ )331‬با اين‬ ‫سرمايه‌ها نهادهايي اداره مي‌شد که هدفي‬ ‫بجز س��لطه بيشتر حکومت بر تمامي ابعاد‬ ‫زندگي مردم نداش��تند مثل بنیاد پهلوي‬ ‫ک��ه کنترل و نفوذ در مراکز مهم اقتصادي‬ ‫يکي از وظايف اين نهاد بود به گونه‌اي که‬ ‫وی‬ ‫ژه ده‬ ‫ه فجر‬ ‫در بيش از ‪ 207‬ش��رکت س��هام داشت و‬ ‫بخش‌ه��اي مهمي چون مس��کن‪ ،‬مصالح‬ ‫س��اختماني‪ ،‬بيمه‪ ،‬هتل‌ها‪ ،‬اتومبيل و‪ ...‬را‬ ‫کنت��رل مي‌کرد و اين ش��دت عمل دولت‬ ‫بر تمامي ارکان اقتصاد خود به خود باعث‬ ‫مي‌شد که مردم از مزاياي اقتصادي محروم‬ ‫ش��وند‪ .‬در بخش کشاورزي از مجموع ‪12‬‬ ‫درصد زمين‌هاي قابل کش��ت آن دوره در‬ ‫کش��ور فقط ‪ 6‬درصد به طور دائمي کشت‬ ‫مي‌ش��د‪ .‬مالکان زمين‌ها بيش��تر روس��اي‬ ‫عش��اير‪ ،‬خان‌ه��ا و مالکان ب��زرگ بودند‪،‬‬ ‫که ب��ا اصالحات ارضي تنه��ا اقتدار دولت‬ ‫جایگزین اقتدار مالکان شد؛ زيرا اصالحات‬ ‫ارضي بيش��تر به خاط��ر از بين بردن نفوذ‬ ‫مال��کان مس��تقل انجام ش��د‪ .‬بنابراين در‬ ‫اصالحات ارضي تنها ‪ 9‬درصد کش��اورزان‬ ‫صاحب زمين ش��دند‪ ،‬در حالي که ادعاي‬ ‫دولت بر اين بود که ‪ 50‬درصد زمين‌ها در‬ ‫اختيار مردم قرار مي‌گيرد‪.‬‬ ‫در دوران پهلوي مهم‌ترين صنعت ايران‬ ‫نفت بود‪ ،‬ب��ا وجودي ک��ه درآمد نفت در‬ ‫س��ال ‪ 1352‬از ‪ 22‬ميلي��ارد دالر به بيش‬ ‫از ‪ 92‬ميلي��ارد دالر رس��يد ول��ي نب��ود‬ ‫برنامه‌هاي دورانديشانه و بلندمدت از يک‬ ‫س��و و عالقه ش��اه به کارهاي تشريفاتي و‬ ‫نمايشي و قدرت‌نمايي از سوي ديگر باعث‬ ‫ش��د که بخش بزرگي از اين سرمايه هدر‬ ‫برود‪ .‬هزينه‌هاي سرسام‌آور نظامي در سال‬ ‫‪ 1356‬بخ��ش عمده درآمدهاي کش��ور را‬ ‫به خ��ود اختصاص مي‌داد‪ .‬بن��ا به داليلي‬ ‫و ب��ا وج��ود س��رمايه‌هاي کالن در بخش‬ ‫صنع��ت غيرنفتي س��رمايه‌گذاري مفيدي‬ ‫انجام نمي‌ش��د؛ بنابراين درآمدهاي ايران‬ ‫در عم��ل ت��ا پاي��ان دوره حکومت پهلوي‬ ‫وابس��ته به نف��ت بود‪ .‬به عن��وان نمونه در‬ ‫س��ال ‪ ،1353‬نف��ت ‪ 98‬درص��د صادرات‬ ‫اي��ران را در برمي‌گرف��ت و س��اير صنايع‬ ‫در عرصه‌ه��اي جهان��ي هي��چ جايگاه��ي‬ ‫براي رقابت با س��اير کش��ور‌ها نداش��تند‪.‬‬ ‫(محمدی‪،‬منوچهر‪،‬انقالب اسالمی‪،‬زمینه‌ها‬ ‫و پیامدها‪ ،‬معارف‪ 80،‬ص ‪ 113‬و ‪)114‬‬ ‫ب��ا وج��ود درآمده��اي سرش��ار نفتي‪،‬‬ ‫تغييرات موازي اقتصادي در س��طح کشور‬ ‫رخ نداد؛ زيرا در عمل زمينه رش��د موازي‬ ‫اقتص��ادي از ناحيه خود دولت با مش��کل‬ ‫مواجه مي‌شد‪.‬‬ ‫سلطه کامل محمدرضا پهلوي بر تمامي‬ ‫ارکان جامع��ه ايراني‪ ،‬اقتصاد‪ ،‬سياس��ت و‬ ‫فرهن��گ در عمل با توزيع م��وازي ثروت‬ ‫منافات داش��ت‪ ،‬به همين دلي��ل با وجود‬ ‫اجراي برنامه‌هاي پر سر و صدا (اصالحات‬ ‫ارض��ي‪ -‬انقالب س��فيد) در مي��دان عمل‬ ‫در زندگ��ي م��ردم تغيي��ري رخ نمي‌داد‪.‬‬ ‫ثروتمن��دان که به‌طور عمده م��ورد تاييد‬ ‫دستگاه حاکمه بودند ثروتمندتر مي‌شدند‬ ‫و ب��راي مردم هر روز مان��ع جديدتري در‬ ‫راه بهره‌ب��رداري مس��اوي از ث��روت ايجاد‬ ‫مي‌شد‪.‬‬ ‫همين مس��ئله يکي از ريش��ه‌هاي اصلي‬ ‫دور ش��دن مردم از دولت ب��ود‪ ،‬دولتي که‬ ‫نه سياس��ت‪ ،‬نه ث��روت و ن��ه فرهنگ آن‬ ‫هي��چ کدام براي مردم نب��ود و هر روز که‬ ‫مي‌گذش��ت از م��ردم دورتر مي‌ش��د و در‬ ‫قدرت خيال��ي نفت‪ ،‬نظامیگری‪ ،‬س��اواک‬ ‫و ژاندارم��ي منطقه ف��رو مي‌رفت‪ .‬چنين‬ ‫وضعيت��ي در کنار مبارزه روز افزون ش��اه‬ ‫ب��راي تغيي��ر هوي��ت و فرهنگ اس�لامي‬ ‫جامعه‪ ،‬س��بب نارضايتي گسترده مردم در‬ ‫تمام نقاط کش��ور شد و با رهبري حضرت‬ ‫ام��ام (ره) زمينه‌ه��اي ايج��اد و پي��روزي‬ ‫انقالب اس�لامي و س��رنگوني رژيم س��تم‬ ‫شاهي پهلوي را فراهم آورد‪.‬‬ ‫‪ 3‬انقالب در یک نگاه‬ ‫‹ ‹انقالب کبیر فرانسه(‪۱۷۸۹‬میالدی)‬ ‫ق��رن هفده��م و هجدهم می�لادی حکومت‌های‬ ‫س��لطنتی زمام امور فرانس��ه را در دس��ت داشتند‪.‬‬ ‫در س��ال‌های پیش از انقالب به علت ولخرجی‌های‬ ‫دربار و جنگ‌های طوالنی ‪7‬س��اله اوضاع اقتصادی و‬ ‫اجتماعی فرانسه بسیار وخیم بود‪ .‬در چنین شرایطی‬ ‫لویی پانزدهم در س��ال ‪۱۷۷۴‬م به حکومت رس��ید‪.‬‬ ‫وی فردی جوان و فاقد تجربه برای اداره کش��وری نا‬ ‫بس��امان بود‪ .‬این امر زمینه نفوذ ملکه و درباریان در‬ ‫امور را فراهم کرد‪ .‬بی‌لیاقتی ش��اه و فس��اد درباریان‬ ‫که هزینه‌های آن بر مردم تحمیل می‌شد زمینه‌های‬ ‫انقالب در این کشور را فراهم کرد‪ .‬در سال ‪۱۷۸۹‬م‬ ‫فشارهای شدید اقتصادی از یکسو و زمستان سخت‬ ‫و طاقت فرس��ا از سوی دیگر باعث شد مردم پاریس‬ ‫تح��ت تاثیر جریان‌های روش��نفکری ب��ه خیابان‌ها‬ ‫بریزند و شورش کنند‪ .‬پس از درگیری‌های مسلحانه‬ ‫کنترل پاریس به دس��ت مردم افتاد و زندان باستیل‬ ‫ک��ه مظهر حکومت اس��تبدادی بود س��قوط کرد و‬ ‫پادش��اه فرانسه تسلیم و حکومت سلطنتی مشروطه‬ ‫برقرار ش��د‪ .‬وقایع و اتفاقات ‪4‬سال بعدی به سقوط‬ ‫س��لطنت و اعدام لویی شانزدهم و تشکیل حکومت‬ ‫جمهوری انجامید‪.‬‬ ‫‹ ‹انقالب روسیه (اکتبر ‪)۱۹۱۷‬‬ ‫از س��ال ‪ ۱۶۱۳‬می�لادی خان��دان رومانف با لقب‬ ‫تزار در روس��یه حکوم��ت می‌کردند‪ .‬محرومیت‌های‬ ‫اقتصادی‌‪ ،‬فش��ارهای ش��دید سیاس��ی‪ ،‬تفاوت‌های‬ ‫طبقاتی‪‌،‬اس��تبداد تزاری‪ ،‬نارضایتی دهقانانی که از‬ ‫مالکی��ت زمین بی‌بهره بودند و رش��د س��ریع طبقه‬ ‫کارگر اوضاع این کش��ور را نابس��امان کرد‪ .‬از طرفی‬ ‫شکس��ت روس��یه در جنگ ‪۱۹۰۵‬م با ژاپن و رشد‬ ‫اندیشه‌های روش��نفکری به‌ویژه مارکسیسم موجب‬ ‫ش��د تا باوجود تالش‌های الکساندر دوم‪ ،‬زمینه‌های‬ ‫انقالب فراهم ش��ود‪ .‬ش��ورش‌های عمومی و تمکین‬ ‫نکردن ارتش‪‌،‬بلش��ویک‌‌ها را به قدرت رساند واتحاد‬ ‫جماهیر شوروی سوسیالیستی تشکیل شد‪.‬‬ ‫‹ ‹انقالب اسالمی ایران(‪ ۱۹۷۹‬م)‬ ‫ب��ا انحراف مش��روطیت در دوره قاج��ار‪‌،‬رضاخان‬ ‫پهلوی از افس��ران قزاق به کمک انگلیسی‌ها سلسله‬ ‫پهلوی را تشکیل داد‪ .‬پس از وی فرزندش محمدرضا‬ ‫به س��لطنت رس��ید‪ .‬وی در جریان مبارزات مردمی‬ ‫‪ ۱۳۳۲‬از ای��ران فرار کرد ولی ب��ا کودتای ‪۲۸‬مرداد‬ ‫که ب��ه کمک عوامل امری��کا و انگلیس انجام ش��د‬ ‫به ایران بازگش��ت‪ .‬تصوی��ب لوایح اصالحات ش��اه‬ ‫ک��ه منافع ملی ومذهبی م��ردم را نادیده می‌گرفت‬ ‫(به‌ویژه کاپیتوالس��یون) اعت��راض مراجع دینی به‌‬ ‫ویژه امام خمین��ی(ره) را برانگیخ��ت‪ .‬این اعتراض‬ ‫منجر به بازداش��ت ایشان در سال ‪ ۱۳۴۲‬شد‪ .‬رژیم‬ ‫با کشتارهای وسیع در ‪ ۱۵‬خرداد ‪ ۱۳۴۲‬تالش کرد‬ ‫قی��ام مردم را فرو نش��اند‪ .‬پس از ای��ن حادثه ادامه‬ ‫مبارزات توس��ط ام��ام خمینی(ره) منج��ر به تبعید‬ ‫وی ش��د‪ .‬حکومت ش��اه براس��اس اس��تبداد فردی‬ ‫توام با وابس��تگی خارجی و فس��اد سیاسی سعی در‬ ‫حذف تدریجی اسالم از صحنه اجتماعی داشت‪ .‬این‬ ‫مسئله موجب ناخش��نودی مردم از حکومت پهلوی‬ ‫شد‪ .‬سرانجام در سال‌های ‪ ۵۵‬تا ‪ ۵۷‬پس از یک دهه‬ ‫مب��ارزه تبلیغ ایدئولوژیک ام��ام خمینی‪ ،‬اعتراضات‬ ‫مردمی به رژیم گس��ترش یاف��ت و در نهایت پس از‬ ‫فرار شاه در دی ‪ ۵۷‬و بازگشت رهبر انقالب مردمی‬ ‫ن ‪ ۱۳۵۷‬در کمال ناباوری محافل‬ ‫ایران‪‌،‬در ‪ ۲۲‬بهم ‌‬ ‫بین‌الملل��ی‪‌ ،‬رژیم شاهنش��اهی س��اقط و حکومت‬ ‫جمهوری اسالمی تشکیل شد‪.‬‬
‫یادداشت‬ ‫پری رو تاب مستوری ندارد ‪...‬‬ ‫مهری ساحلی – روزنامه‌نگار ‪ :‬همیشه و همواره‬ ‫تصویر زنان که نیمی از جمعیت کشورند در شکل‬ ‫و ش��خصیت خانگی در طول تاریخ نمود پیدا کرده‬ ‫اس��ت‪ .‬زنانی که همیش��ه نوزادانی را در بغل دارند‬ ‫و ب��ه پ��رورش آنه��ا می‌پردازند‪ ،‬درخانه آش��پزی‬ ‫می‌کنن��د و کار خان��ه‌داری را انج��ام می‌دهند‪ ،‬به‬ ‫همس��رداری اهمیت می‌دهند و شالوده و زیربنای‬ ‫ساختار خانوادگی هستند‪ ،‬اما این نقش بسیار مهم‬ ‫و اساسی زنان یعنی نقش مادری در این قرن‪ ،‬یعنی‬ ‫قرن بیس��ت‌ویکم نه تنها فراموش نشده است بلکه‬ ‫بانوان در سراسر دنیا با تسخیر نقش‌های اجتماعی‪،‬‬ ‫اقتصادی‪ ،‬فرهنگی‪ ،‬صنعتی و‪ ...‬حضور موثر در بازار‬ ‫کار و به دست گرفتن نقش‌های مدیریتی توانسته‌اند‬ ‫جایگاه بهتر و سازنده‌تری برای خود قائل شوند‪ .‬این‬ ‫جایگاه در حقیقت فراهم کردن ش��رایطی است که‬ ‫نه تنها به نقش کلیدی و بس��یار مهم مادری لطمه‬ ‫نزن��د بلکه با حضور موثر و زیربنایی در فعالیت‌های‬ ‫مختل��ف اجتماع��ی مهر تایی��دی ب��ر توانایی‌ها و‬ ‫مهارت‌های بیشمار زنان باشد‪.‬‬ ‫زنان نه‌تنها در غرب بلکه در کش��ورهای در حال‬ ‫توس��عه س��ال‌های طوالنی اس��ت ک��ه حصارهای‬ ‫گوناگ��ون را برداش��ته‌اند‪ .‬حضور گس��ترده بانوان‬ ‫در صحنه‌ه��ای دانش‪ ،‬فن��اوری و تحصیالت عالی‬ ‫و دس��تیابی به م��دارج باالی آم��وزش تنها بخش‬ ‫کوچکی از توانایی‌های گس��ترده زن��ان را در قرن‬ ‫کنون��ی و همچنی��ن از آغاز قرن بیس��تم میالدی‬ ‫به نمایش گذاش��ته اس��ت‪ .‬زن در عرص��ه فعالیت‬ ‫اجتماعی‪ ،‬زن در دانشگاه‪ ،‬زن در پژوهش و تحقیق‪،‬‬ ‫زن در س��اختار مدیریتی‪ ،‬زن به عنوان روشنفکر و‬ ‫پیشاهنگ جامعه‪ ،‬زن در عرصه دشوار سیاست و ‪...‬‬ ‫همه اینها دستاورد درخشانی از تالش‌های گسترده‬ ‫بانوانی اس��ت که راه دش��وار و پیچیده اجتماعی را‬ ‫درکن��ار هنر مادر ب��ودن و تربیت فرزن��د بر عهده‬ ‫گرفته‌اند‪.‬‬ ‫ای��ن روزها دیگر نه می‌توان زن��ان را از بازارهای‬ ‫کار صنعتی دور کرد نه می‌توان آنان را از تحقیق و‬ ‫پژوهش دور س��اخت‪ ،‬نه می‌توان آنان را خانه‌نشین‬ ‫ک��رد و ن��ه می‌توان دانش��گاه‌ها را از حض��ور موثر‬ ‫آن��ان خالی نکرد و نه اینکه با ه��زار ترفند راه‌های‬ ‫بی‌نهایت را از جلوی پای آنها برداشت‪.‬‬ ‫به تعبیر این شعر زیبا‪:‬‬ ‫پری رو تاب مس��توری ندارد ‪ /‬در ار بندی سر از‬ ‫روزن درآرد‬ ‫که حافظ شاعر گرانمایه ما سروده است‪ ،‬زنان همه‬ ‫بندها و حصارهای اطراف‌شان را درهم شکسته‌اند‪.‬‬ ‫از ای��ن‌رو اس��ت ک��ه هیچ مس��ئله ش��گفتی‌آور و‬ ‫تعجب‌برانگیزی نیست که زنان ما اینک در جامعه‬ ‫در راس مدی��ران عامل کارخانه‌های صنعتی و جزو‬ ‫کارآفرینان��ی باش��ند که ب��ا تکیه ب��ر دانش و علم‬ ‫خویش که در دانشگاه آموخته‌اند و بر پایه پژوهش‬ ‫و تحقیق‪ ،‬شرکت‌های دانش‌بنیانی را بر پا دارند که‬ ‫عالوه بر کارآفرینی محصوالت تولیدی را به جامعه‬ ‫عرضه کنن��د که حتی امکان ص��ادرات آنها فراهم‬ ‫باشد بلکه در بس��یاری از کشورهای منطقه نمونه‬ ‫و یگانه باشند‪.‬‬ ‫اگر مادام کوری در قرن نوزدهم میالدی با دانش‬ ‫و تالش خویش و با کشف اشعه ایکس از فلز رادیوم‬ ‫در دنیا نام‌آور ش��د در دنیای ام��روز و درجامعه ما‬ ‫کم نیس��تند زنانی که پا جای پای این بانوی نام‌آور‬ ‫گذاشته‌اند‪ .‬اینگونه است که زنان کارآفرین و خالق‬ ‫و دانش��مند کش��ور ما دیگر در بند این نیستند که‬ ‫مس��ائل و مش��کالت پیرامون خود را بزرگ‌نمایی‬ ‫(آگراندیس��مان) کنند آن��ان کار می‌کنند و دانش‬ ‫خ��ود را در خدمت جامعه به کار می‌گیرند با صدها‬ ‫مانع روبه‌رو می‌ش��وند و همچن��ان متکی بر نفس‬ ‫خود پایداری می‌کنند‪.‬‬ ‫این��ان مادران برگزیده و دختران نخبه و برگزیده‬ ‫این کشورند که برای خدمت به بخش‌های صنعت‬ ‫و معدن و اقتصاد تولیدی س��ر از پا نمی‌شناس��ند‪،‬‬ ‫آنان از مس��ائل و مش��کالت هراس��ی ندارند و در‬ ‫جس��ت‌وجوی آرمان‌های خود که همانا س��اختن‬ ‫ایرانی آباد و آزاد اس��ت از هیچ تالش��ی رویگردان‬ ‫نیستند‪ 36 .‬س��ال از پیروزی انقالب اسالمی ایران‬ ‫می‌گذرد و در طول این س��ال‌ها به‌هیچ وجه حضور‬ ‫زن��ان در عرصه‌های اجتماع��ی ‪ -‬اقتصادی کاهش‬ ‫نیافته اس��ت‪ .‬در ‪ 36‬سال پیش تصور اینکه بانویی‬ ‫دارای م��درک فوق دکترا در یک رش��ته تحصیلی‬ ‫بس��یار نادر در راس یک کارخانه تولیدی‪ ،‬واحدی‬ ‫صنعتی را اداره کند غیرقابل باور بود‪ .‬اما اینک باید‬ ‫باور کنیم که سدها و موانع روز‌به‌روز از جلوی پای‬ ‫زنان برداشته می‌شود و این خود بانوان هستند که‬ ‫درها و قفل‌ها را شکس��ته‌اند و در میدان کار‪ ،‬پیکار‬ ‫و ‪ ...‬حض��ور یافته‌اند‪ .‬هم‌اکن��ون بنابر گفته معاون‬ ‫رییس‌جمه��وری در امور زنان و خانواده‪ ،‬طرح‌هایی‬ ‫برای اینک��ه زنان بتوانند ‪ 30‬درصد از پس��ت‌های‬ ‫مدیریتی را در اختیار بگیرند نیز در دست اجراست‪.‬‬ ‫‪12‬‬ ‫سه‌شنبه ‪ 21‬بهمن ‪ 20- 1393‬ربیع‌الثانی ‪ 10 -1436‬فوریه ‪ -2015‬شماره ‪ -155‬پیاپی ‪1473‬‬ ‫گفت‌و‌گو‬ ‫‪report@smtnews.ir‬‬ ‫پايصحبتسهيالسلحشورکردستانياستاددانشگاهومديرعامليکشرکتصنعتي‪-‬دارويي‬ ‫مادري که چرخ توليد را‬ ‫مي‌چرخاند‬ ‫مينو بديعي ‪ :‬هميش�ه تصور اينک�ه بانويي با همه‬ ‫ظرافت و زنانگي و با همه روح مادربودن در جايگاه‬ ‫مدي�ر ي�ک کارخان�ه کار و فعاليت کن�د برايم نه‬ ‫عجي�ب و ش�گفت‌آور بلک�ه تحس�ين‌برانگيز و بس�يار‬ ‫اميدوار‌کننده بود‪ .‬اينکه بانويي با همه حس مادربودن به کار‬ ‫س�خت و دشوار مديريت يک کارخانه توليدي اشتغال داشته‬ ‫باش�د و در اي�ن راه يک کارآفرين خبره و ماهر باش�د و همه‬ ‫تصورات ناتواني زنان را در عرصه فعاليت‌هاي توليدي بي‌‌رنگ‬ ‫در يک روز زمس��تاني ک��ه در حقيقت نه در آن‬ ‫از زمس��تاني نشان است و نه از برف و باراني و فقط‬ ‫آلودگي هوا با همه اثرات منحوسش خود را به رخ‬ ‫مي‌کشد پيش به سوي دفتر کار اين بانو در جايي‬ ‫درمرکزشهرمي‌رويمکههمهنفس‌تنگي‌هايهوا‬ ‫را با همه وجود لمس کرده و با همه وجود دم پاک‬ ‫نفس کشيدن در اکسيژن ناب را آرزو کنيم‪ .‬پيش‬ ‫از رس��يدن به اين دفتر‪ ،‬بيوگرافي اين بانو را مرور‬ ‫مي‌کنيم داراي ديپلم از کالج چس��تر انگلستان‪،‬‬ ‫ليسانس ش��يمي از دانشگاه دمونتوفورد (لستر‪-‬‬ ‫انگلستان)فوق‌ليسانسعلومالياف(دانشگاهليدز‬ ‫–انگلستان)ودکترايتخصصيشيميپروتئين‬ ‫ازهماندانشگاهوفوق‌دکترايتخصصيبيولوژي‬ ‫مولکوليازدانشگاهبيرمنگام‪.‬سوابقکاريوي‪،‬بار‬ ‫ديگر برق شادي را در چشم‌هايت مي‌دواند اينکه‬ ‫يکبانوتااینحددرعرصهعلميوحرفه‌ايموفق‬ ‫بوده اس��ت‪ ،‬او تنها عضو هيات علمي دانش��کده‬ ‫مهندسي‪ -‬پزشکي دانش��گاه صنعتي اميرکبير‬ ‫نيس��ت بلکه از س��ال‌هاي ‪ 87‬ت��ا ‪ 89‬مديرگروه‬ ‫بيومتريال دانش��کده مهندسي‪ -‬پزشکي همين‬ ‫دانش��گاه نیز بوده اس��ت‌‪ .‬او هم‌اکنون مديرعامل‬ ‫شرکت کيتوتک (‌کيفيت‌‪ ،‬توليد تکاپو) است که‬ ‫از س��ال‪ 1380‬تاکنون اين س��مت را داشته و در‬ ‫سال‌هاي‪ 76-77‬نيزمشاورعاليتحقيقوتوسعه‬ ‫شرکت س��اخت وسائل پزش��کي کارخانه سوپا‬ ‫بوده و در س��ال‌هاي ‪91‬ـ‪ 90‬ميالدي هم محقق‬ ‫فوق‌دکترایدانشگاهبيرمنگامبودهاست‪.‬‬ ‫کارنام��ه حرفه‌اي و علمي کردس��تاني تنها در‬ ‫عرصه صنعت و توليد و دانش��گاه ختم نمي‌شود‬ ‫بلک��ه او داراي ‪ 22‬اخت��راع در کار تخصص��ي‬ ‫خويش است که تنها به گوش��ه‌هايي از آن اشاره‬ ‫مي‌ش��ود ازجمله اختراعات وي پوشش پليمري‬ ‫زخم و اس��تخراج کيتين و کيتوسن براي ترميم‬ ‫زخم‪ ،‬ساخت نوعي چس��ب ‪3‬اليه حاوي داروي‬ ‫ايبوپروفن با رهايش کنترل‌شده‪ ،‬پانسمان کيتو‬ ‫سل داراي خاصيت بندآورندگي خون‌ريزي‌هاي‬ ‫وريدي‪،‬محلولضدعفونيزخموشست‌وش��وي‬ ‫دست سيلوسپت و‪ ...‬به‌طور کلي او از سال ‪1377‬‬ ‫تاکنون ‪ 22‬اختراع را تقديم جامعه مهندس��ي‪-‬‬ ‫پزشکي کشور کرده اس��ت که آخرين اختراع او‪،‬‬ ‫طراحي سيس��تم تزريق بدون سوزن بوده که در‬ ‫سازمان پژوهش‌هاي علمي ‪ -‬صنعتي ايران ثبت‬ ‫شدهاست‪.‬‬ ‫او در اين س��ال‌ها افتخارات بسياري را به‌دست‬ ‫آورده اس��ت‪ ،‬ردي��ف افتخارات او را که بررس��ي‬ ‫مي‌کنيمبه‪ 12‬افتخاردستپيدامي‌کنيم‪.‬‬ ‫‹ ‹ بانويمحقق‬ ‫زمان��ي که به تاريخچ��ه نام بانوان دانش��مند‪،‬‬ ‫محق��ق و نام‌آور جهان توج��ه مي‌کنيم نام مادام‬ ‫ک��وري در راس آنه��ا قرار دارد و در ش��رايطي که‬ ‫حتي امکانات تحصيالت عال��ي در اروپا هم براي‬ ‫کند براي من نش�انه‌اي از حضور زنان در عرصه‌هاي مديريت‬ ‫دش�وار مراکز توليدي و صنعتي هرچند محدود و ناچيز بود‪،‬‬ ‫نشانه‌اي که مي‌تواند مورد بالندگي و افتخار نيمي از جمعيت‬ ‫کشور باشد‪ .‬اين‌گونه است دکتر سهيال سلحشورکردستاني‪،‬‬ ‫عض�و هيات علمي دانش�گاه صنعتي اميرکبي�ر و مديرعامل‬ ‫ش�رکت کيتوتک که کارنامه تحصيلي‌اش به تنهايي نش�انگر‬ ‫تالش و کوش�ش بلندهمتانه‌اي اس�ت که نقش بالنده‌اي را از‬ ‫يک زن پيشرو به تصوير مي‌کشد‪.‬‬ ‫زنانوجودنداش��تتوانستباکشفاشعهايکس‬ ‫تحوالتبس��ياريدردانشوعلمبش��ريبه‌ويژه‬ ‫علم پزشکي پديد آورد‪ ،‬يک لحظه مي‌انديشم که‬ ‫سهيالکردستانيبه‌راستيچهچيزازمادامکوري‬ ‫کم دارد‪.‬‬ ‫اکنون روبه‌رويم نشس��ته اس��ت و با چهره‌اي‬ ‫مهربانوصميميونخستينپرسشمن‪...‬‬ ‫€ €مهمتري�ن بخش کار تحقيقاتي ش�ما‬ ‫چيست؟‬ ‫مي‌دانيد که پانس��مان در دنيا کاري اس��ت که‬ ‫س��ال‌هاي طوالني است حتي ‪ 3‬س��ده مي‌توان‬ ‫گفتکهدرجهانانجاممي‌شودامامنروشيرادر‬ ‫ارائهپانسمانبرگزيدمکهکاملاباروش‌هايقبلي‬ ‫متفاوت اس��ت و آن را در کارهاي تحقيقاتي خود‬ ‫دنبال کردم يعني از بيومتريال طبيعي بهره بردم‪.‬‬ ‫در‌حقيقتبرايآماده‌سازياينبيومتريالازصفر‬ ‫مطلق ش��روع کردم و توانستم ماده‌اي را از پوسته‬ ‫سخت‌پوستاندرياييبااستفادهازروش‌هاينوين‬ ‫استخراجکنمکهباسيستموارگانيسمبدنانسان‬ ‫ارتباط برقرار کند و قدرت ترميم زخم را داش��ته‬ ‫باشد‪ .‬به عبارت ديگر آن‌گونه بر بدن انسان و نقطه‬ ‫مجروح و زخم‌شده بتواند پيوند بگيرد که زخم را‬ ‫هر ايراني که در خارج‬ ‫تحصيل کرده و زندگي‬ ‫مي‌کند کشور خود را‬ ‫دوست دارد و عالقه‌مند‬ ‫است که به کشور برگردد‪،‬‬ ‫من و همسرم هم دوست‬ ‫داشتيم به ايران برگرديم‬ ‫و از دستاوردهايي که‬ ‫در زمينه علم و تحقيقات‬ ‫داريم در داخل کشور‬ ‫استفاده کنيم‬ ‫ترميمکند‪.‬درحالحاضرباگذش��ت‪11‬س��الاز‬ ‫انجام اين پژوهش و به نتيجه رسيدن آن‪ ،‬کارخانه‬ ‫ما انحصار توليد اين نوع پانسمان را در خاورميانه‬ ‫برعهده دارد و جزو ‪ 14‬ش��رکت توليد‌کننده اين‬ ‫پانسمان‌هادردنياشمردهمي‌شود‪.‬‬ ‫€ €اي�ن حيوان�ات درياي�ي ش�امل چ�ه‬ ‫حيواناتي هستند و آيا نظير تحقيقات شما‬ ‫قبالنيزانجامشدهبود؟‬ ‫اين حيوانات ش��امل ميگو‪ ،‬خرچنگ و البستر‬ ‫هستندکهجزوحيواناتدرياييشمردهمي‌شوند‪.‬‬ ‫کار تحقيق روي پوس��ته سخت‪ ،‬سخت‌پوستان‬ ‫درياييراماانجامداديمالبتهاين‌کارقبالنيزانجام‬ ‫شدهبودوازبيومتريالپوسته‌هايسخت‌پوستان‬ ‫کاالها و محصوالتي ساخته شده بود و درحقيقت‬ ‫پوسته سخت‌پوستان دريايي مي‌توانست کاربرد‬ ‫پزش��کي براي انس��ان داشته باش��د‪ .‬من از دوره‬ ‫دکت��را که تحصيل مي‌کردم با خواص بیومتریال‬ ‫وتاثيراتآنبابدنانسانآشنابودمودرتحقيقاتي‬ ‫ک��ه انجام دادم ب��ه خصوصي��ات پروتئين‌ها که‬ ‫سازگاري با بدن انسان دارند آشنا شده بودم و کار‬ ‫تحقيقخودرادنبالکردم‪.‬‬ ‫€ €ش�ما در خارج درس خوانديد و در آنجا‬ ‫هم در دانشگاه انسان موفقي بوديد‪ ،‬چطور‬ ‫شدکهبهايرانبازگشتيد؟‬ ‫هر ايراني ک��ه در خارج تحصيل کرده و زندگي‬ ‫مي‌کند کش��ور خود را دوس��ت دارد و عالقه‌مند‬ ‫استکهبهکشوربرگردد‪،‬منوهمسرمهمدوست‬ ‫داش��تيم به ايران برگرديم و از دستاوردهايي که‬ ‫در زمينه علم و تحقيقات داريم در داخل کش��ور‬ ‫اس��تفاده کنيم‪ .‬عالوه بر آن عالقه من به کشورم‬ ‫ذاتيوطبيعياست‪.‬‬ ‫€ €زمانيکهبهايرانبازگشتيدبهدانشگاه‬ ‫رفتيداينطورنيست؟‬ ‫بله‪،‬منبهدانشکدهمهندسيصنعتياميرکبير‬ ‫رفتم و در رش��ته خودم که مهندس��ي‪ -‬پزشکي‬ ‫است شروع به تدريس کردم‪ .‬مهندسي‪ -‬پزشکي‬ ‫ازجمله رشته‌هايي است که زماني که من به ايران‬ ‫بازگشتم در س��ال ‪ 1374‬جزو رشته‌هاي جديد‬ ‫بود و در س��طح دکترا و کارشناسي ارشد دانشجو‬ ‫داشت و هم‌اکنون در سطح کارشناسي هم در اين‬ ‫رشتهدانشجومي‌پذيرند‪.‬‬ ‫€ €چگون�ه از دانش�گاه ب�ه بخ�ش توليد‬ ‫صنعتيآمديدوکارخانهتاسيسکرديد؟‬ ‫در زمينه توليد بايد بگويم که کار کمرش��کني‬ ‫اس��ت به‌ويژه براي بانوان‪ ،‬زيرا خانم‌ها مسئوليت‬ ‫خانوادگيدارندوکارتوليدبرايآنانبسياردشوارتر‬ ‫اس��ت‪.‬بههرصورتهن��گامکاردربخشتوليدبا‬ ‫دشواري‌هاي بس��ياري روبه‌رو بوديم‪ .‬درحقيقت‬ ‫هدف‌ماناينبودکهشرکتيدانش‌بنيانتاسيس‬ ‫کنيمومحصوالتيراتوليدکنيمکهرقيبجهاني‬ ‫نداشته باشند‪ .‬در آن زمان يعني در دهه ‪ 70‬که ما‬ ‫کارمان را ش��روع کرديم شرکت‌هاي دانش‌بنيان‬ ‫بسيار ناش��ناخته و نوپا بودند‪ .‬در همان زمان و در‬ ‫دوران رياست‌جمهوري آقاي خاتمي مطرح شد‬ ‫که از سوي نهاد رياست‌جمهوري به شرکت‌هاي‬ ‫دانش‌بنيان وام داده مي‌ش��ود که ما از اين فرصت‬ ‫استفادهکرديم‪.‬‬ ‫‹ ‹شرکت‌هايدانش‌‌بنيان‬ ‫امروز ش��رکت‌هاي دانش‌بنيان به‌عنوان محور‬ ‫پيشرفت و توس��عه صنعتي ‪ -‬اقتصادي به‌شمار‬ ‫مي‌آيندوازسهيالکردستانيدربارهاينشرکت‌ها‬ ‫سوالمي‌کنيم‪.‬‬ ‫€ €تعريف شما از شرکت‌هاي دانش‌بنيان‬ ‫چيست؟‬ ‫در حقيق��ت ش��رکت‌هاي دانش‌بني��ان‬ ‫شرکت‌هايي هس��تند که بتوانند بر پايه کارهاي‬ ‫تحقيقاتي‪،‬دستاوردهاييرابهجامعهعرضهکنند‪.‬‬ ‫ب��ه عبارت ديگر ايده و فکر را به عمل تبديل کنند‬ ‫و بس��يار هم نوآور باشند‪ ...‬درواقع ايده جديد بايد‬ ‫مبتني بر دانش و فناوري جديد باشد‪ .‬مثال از اين‬ ‫قبيلش��رکت‌هامي‌توانازشرکتمایکروسافت‬ ‫ن��ا ‌مب��رد‪.‬معنايآنايناس��تک��ههنگاميکه‬ ‫صنعت��ي را راه‌ان��دازي مي‌کنيم بر پاي��ه نوآوري‬ ‫باش��د‪ .‬هم‌اکنون صنايع زيادي به شکل سنتي‪،‬‬ ‫نيمه‌مدرن و بزرگ داريم که جاي نوآوري در آنها‬ ‫خالياست‪.‬مثالصنايعفوالدهمانروش‌هاي‪30‬‬ ‫سالپيشرابيشتربه‌کارمي‌گيرنداماشرکت‌هاي‬ ‫دانش‌بنيانپيوستهنوآوريمي‌کنند‪.‬شرکت‌هاي‬ ‫دانش‌بنيان در رشته‌هاي مختلف مثل ارتباطات‬ ‫و پزش��کي و خدمات فعاليت گسترده دارند و اين‬ ‫شرکت‌ها تالش مي‌کنند براي باالبردن کيفيت‬ ‫زندگي انس��ان و راحتي او‪ ،‬از انديشه‌ها و ابداعات‬ ‫جديدبهرهبگيرند‪.‬‬ ‫€ €فکر مي‌کني�د روند يا پروس�ه نوآوري‬ ‫چگونهبهفکريکانسانوخودشمارسيده‬ ‫و می‌رسد؟‬ ‫م��ن نمي‌توانم بگويم که هرگز در فالن روز اين‬ ‫ايده و فکر به من الهام ش��ده اس��ت‪ .‬روند و پروسه‬ ‫نوآوري تدريجي و بر پايه و زمينه رشد فرد است و‬ ‫بهزمينه‌هايفکرييکفرد‪،‬تحصيالت‪،‬وضعيت‬ ‫خانوادگياو‪،‬پيشرفتيکجامعهو‪...‬بستگيدارد‬ ‫همه اين عوامل به انباشتي در ذهنيت فرد تبديل‬ ‫مي‌شود‪.‬درحقيقتبنابرآنچهگفتهشداينپروسه‬ ‫ورونديطوالنيرامي‌طلبد‪.‬همهمي‌دانندکهيک‬ ‫انسان مجموعه‌اي از مسائل پيچيده است که يک‬ ‫بع��ديياخطينمي‌توانبهنوآوريوخالقيتدر‬ ‫اوتاکيدکرد‪.‬‬ ‫€ €موانعراهشماچهبود؟‬ ‫بدون مانع که نمي‌توان به‌طور اساسي حرکت‬ ‫ک��رد! ما در زمينه س��اخت يک محصول ش��ايد‬ ‫‪ 400‬ن��وع آن را بدون اغ��راق در مقياس کوچک‬ ‫تولي��د کرديم‪ .‬ب��راي موفقيت در ي��ک کار بايد‬ ‫کفش‌هاي آهنين به پا کرد و صبر ايوب داشت و از‬ ‫خودگذشتگي به خرج داد در مورد مجوز تاسيس‬ ‫محصولي براس��اس فناوري نانو حدود‪ 5‬تا‪ 6‬سال‬ ‫معط��ل بوديم‪ .‬به هر حال براي رفع موانع هم بايد‬ ‫تالشکرد‪.‬‬ ‫شرکت‌هاي دانش‌بنيان‬ ‫شرکت‌هايي هستند‬ ‫که بتوانند بر پايه‬ ‫کارهاي تحقيقاتي‪،‬‬ ‫دستاوردهايي را به‬ ‫جامعه عرضه کنند‪ .‬به‬ ‫عبارت ديگر ايده و فکر‬ ‫را به عمل تبديل کنند و‬ ‫بسيار هم نوآور باشند‬ ‫‹ ‹محصوالتکارخانه‬ ‫کارخانه‌ايکهدرزمينهمهندسي‪-‬پزشکيکار‬ ‫مي‌کند و در خاورميانه بي‌نظير است بدون ترديد‬ ‫محصوالتبي‌نظيرياکم‌نظيريهمدارد‪.‬‬ ‫بار ديگر سوال ما از سهيال کردستاني‬ ‫€ €محصوالت کارخانه ش�ما چه طيفي از‬ ‫محصوالتراتشکيلمي‌دهد؟‬ ‫س��هگروهمحصولدرتوليداتش��رکتداريم‬ ‫که ش��امل محصوالت ضدعفوني‌کنن��ده بدون‬ ‫ال��کل بر مبناي فناوري‌هاي جديد‪ ،‬گروه دوم بند‬ ‫آوردن‌هاي خون‌ريزي که گروه محصوالت جديد‬ ‫و مشابه‌هاي خارجي هستند که براي بند آوردن‬ ‫خون و س��اير مواردي که نياز به انعقاد دارد به‌کار‬ ‫مي‌روند‪ .‬گروه سوم ترميم‌‌کننده‌هاي بيولوژيک‬ ‫هستند که براي زخم‌هاي بستر و ساير گروه‌هاي‬ ‫زخم‌هامورداستفادههستند‪.‬دربرخياززمينه‌ها‬ ‫در سال يک‌ميليون قطعه از اين محصوالت توليد‬ ‫مي‌شود و در برخي موارد بين‪ 3‬تا‪4‬ميليون قطعه‬ ‫در سال توليد مي‌ش��ود که عموم بيمارستان‌ها‪،‬‬ ‫کلینيک‌ه��ا و داروخانه‌ه��ا از اي��ن محص��والت‬ ‫استفاده مي‌کنند و مردم عادي هم مي‌توانند اين‬ ‫محصوالتراازفروشگاه‌هايزنجيره‌ايخريداري‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫€ €آيااينمحصوالتصادرهممي‌شوند؟‬ ‫بله‪ ،‬به کش��ورهاي آس��ياي جنوب ش��رقي‪،‬‬ ‫مال��زي‪ ،‬تايلند‪ ،‬آلم��ان و کش��ورهاي منطقه‪،‬‬ ‫محصوالتکارخانهماصادرمي‌شود‪.‬‬ ‫€ €چندنفردرکارخانهشماکارمي‌کنند؟‬ ‫ح��دود ‪ 70‬نفر به‌صورت مس��تقيم ش��اغل‬ ‫هس��تند که اگر اين افراد را با خانواده‌هاي‌شان‬ ‫در نظ��ر بگيريم و به اضاف��ه پيمانکاراني که با ما‬ ‫کار مي‌کنن��د حدود‪5-6‬هزار نفر با ما در ارتباط‬ ‫هس��تند‪ .‬بدي��ن ترتيب يک صنع��ت کوچک‬ ‫توانس��ته اس��ت که اين تعداد آدم را زير پوشش‬ ‫خود درآورد‪.‬‬ ‫€ €نقش مردان را در حمايت از همس�ران‬ ‫يا زنان ب�راي فعاليت‌هاي اجتماعيبانوان‬ ‫چطورمي‌دانيد؟‬ ‫بدون ترديد نقش آقايان در حمايت از خانم‌ها‬ ‫بسيارمهماستواينموضوعدرکارهايتوليدي‬ ‫و شاق بسيار بااهميت شمرده مي‌شود‪ .‬خود من‬ ‫جزو انسان‌هاي خوشبختي هستم که همسرم‬ ‫همواره حامي و هميش��ه مشوق کارهايم بوده و‬ ‫به من نيروي مضاعفي در انجام کارها داده است‬ ‫و اگ��ر اين حمايت‌ها نبود بدون ترديد ش��رايط‬ ‫بسيار دشوارتر و س��خت‌تر مي‌شد‪ .‬به‌طور کلي‬ ‫بايد گفت ضروري اس��ت که شرايط خانوادگي‬ ‫مس��اعد براي زنان به منظور فعاليت اجتماعي‬ ‫وجود داش��ته باش��د‪ .‬فرزندان من هم فرزندان‬ ‫خوبي بودند و هس��تند و سختي‌هايي را با نبود‬ ‫من در خانه کشيدند اما مي‌دانند که مادرشان به‬ ‫خاطرخدمتبهمردموانجامکاراجتماعيازآنها‬ ‫درهنگامطفوليتدورمي‌شد‪.‬‬ ‫دقايقيازظهرگذش�تهاستومنهنوز‬ ‫مش�غول صحبت ب�ا اين بان�وي کارآمد و‬ ‫کارآفرين هس�تم و در دل�م همه تالش‌ها‬ ‫و کوش�ش‌هاي او را تحس�ين مي‌کنم‪ .‬در‬ ‫بازگش�ت به دفتر روزنامه فکر مي‌کنم که‬ ‫امروزانرژيخاصيراکسبکرده‌ام‪...‬‬
‫سه‌شنبه ‪ 21‬بهمن ‪ 20- 1393‬ربیع‌الثانی ‪ 10 -1436‬فوریه ‪ -2015‬شماره ‪ -155‬پیاپی ‪1473‬‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪20‬‬ ‫طال و ارز بر مدار سقوط قرار می‌گیرد‬ ‫معمای پرفروش‌ترین بیمه‌نامه کشور‬ ‫نوسان‌گیری در بازار سرمایه‬ ‫‪13‬‬ ‫ثبت رکورد کنترل قیمت‌ها در ماه نخست زمستان‬ ‫س�مانه گالب‪ -‬گ�روه اقتص�اد‪ :‬بانک‬ ‫مرک��زی در تازه‌ترین گ��زارش خود تورم‬ ‫تولیدکننده در ماه دی را نسبت به ماه آذر‬ ‫صفر درصد اعالم کرده اس��ت‪ .‬این موضوع‬ ‫در کن��ار تورم مصرف‌کننده در این ماه که‬ ‫پایین‌ترین تورم در سال جاری بوده است‪،‬‬ ‫نش��ان می‌دهد نخس��تین ماه فصل سرد‬ ‫س��ال برای مصرف‌کننده و تولیدکننده به‬ ‫نس��بت ماه‌های دیگر سال‪ ،‬ثبات بیشتری‬ ‫در قیمت‌ها به دنبال داشته است‪.‬‬ ‫نگاهی به دیگر ش��اخص‌های تورم تولید‬ ‫در م��اه دی نش��ان می‌ده��د‪ ،‬ای��ن روند‬ ‫کاهش��ی تورم یک فرآیند ادامه‌دار بوده و‬ ‫نمی‌توان آن را موقتی دانست‪.‬‬ ‫بر اساس آمار‪ ،‬شاخص بهای تولیدکننده‬ ‫در دی ماه نسبت به دی ‪( 92‬تورم نقطه به‬ ‫نقطه) ‪12/7‬درصد افزایش داش��ته که این‬ ‫رق��م کمترین نرخ تورم نقطه‌ای در س��ال‬ ‫جاری است‪ .‬این شاخص در ‪ 10‬ماه امسال‬ ‫تنها به میزان ‪15/6‬درصد نس��بت به دوره‬ ‫مشابه سال قبل افزایش داشته که این رقم‬ ‫کمترین میزان تورم در سال جاری است‪.‬‬ ‫این می��زان افزایش قیم��ت در نهاده‌های‬ ‫تولیدی که با نزدیک ش��دن به پایان سال‬ ‫می‌‌تواند ش��اخصی از تورم کل س��ال نیز‬ ‫باشد از سال ‪ 1389‬به این سو تکرار نشده‬ ‫و ب��ا ادامه این روند تا آخر س��ال می‌تواند‬ ‫یک رکورد برای دولت باش��د‪ .‬تورم ‪12‬ماه‬ ‫منتهی به دی ماه نیز بر اساس برآوردهای‬ ‫بانک مرکزی‪15/8 ،‬درصد تعیین شده که‬ ‫این رقم نیز برای امسال یک رکورد است‪.‬‬ ‫‹ ‹ نویدی برای بخش مصرف‬ ‫اهمی��ت کاه��ش تورم در بخ��ش تولید‬ ‫زمانی خ��ود را بهت��ر نش��ان می‌دهد که‬ ‫ب��ه ارتباط بین این ش��اخص و ش��اخص‬ ‫تورم مصرف‌کننده توجه داش��ته باش��یم‪.‬‬ ‫کارشناس��ان اقتص��ادی معتقدن��د ت��ورم‬ ‫تولیدکنن��ده ی��ک ش��اخص پیش��تاز‬ ‫است‪ .‬به این معنی که اگر این شاخص در‬ ‫یک دوره چندماهه روند افزایش��ی به خود‬ ‫بگیرد‪ ،‬این روند با افزایش قیمت کاالهای‬ ‫تولیدی به بخش مصرف منتقل می‌ش��ود‬ ‫و در نهایت ش��یب افزایش قیمت کاالهای‬ ‫مصرف��ی مردم را باال می‌برد‪ .‬از آنجایی که‬ ‫جامع��ه روی تغییر قیمت‌ه��ای کاالهای‬ ‫مصرفی خود حساس��یت دارد و بر اساس‬ ‫آن انتظ��ارات خود را از اقتصاد و روند آتی‬ ‫متغیرها شکل می‌دهد‪ ،‬الزم است دولت به‬ ‫هر معیاری که می‌تواند آینده این شاخص‬ ‫را دستخوش تغییر کند‪ ،‬دقت داشته باشد‪.‬‬ ‫به همین دلیل نیز سیاست‌های مربوط به‬ ‫کنترل تورم تولیدکننده جایگاه ویژه‌ای در‬ ‫البت��ه کاهش قیمت نف��ت روندی بود که‬ ‫تقریب��ا از مهرماه آغاز ش��د ام��ا اطالعات‬ ‫قیمت کاالهای پتروشیمی در بازار به ویژه‬ ‫در ب��ورس کاال نش��ان می‌دهد که کاهش‬ ‫قیمت نف��ت از دی م��اه روی محصوالت‬ ‫پتروش��یمی اثرگذاشته و قیمت آنها را نیز‬ ‫کاهش داده است‪.‬‬ ‫مورد س��ومی که روی کاهش ش��اخص‬ ‫اثرگ��ذار ب��ود‪ ،‬کاهش قیمت فل��زات پایه‬ ‫در س��طح بین‌المللی است که محصوالت‬ ‫داخل را نیز تحت تاثیر قرار داده‪ ،‬به طوری‬ ‫که ش��اخص قیمت این گ��روه در دی ماه‬ ‫نس��بت ب��ه آذر ‪1/8‬درصد کاهش نش��ان‬ ‫می‌ده��د‪ .‬در نتیج��ه این کاه��ش قیمت‪،‬‬ ‫صنایعی که از فل��زات به عنوان مواد اولیه‬ ‫استفاده می‌کنند با فشار هزینه‌ای کمتری‬ ‫روبه‌رو ش��ده‌اند که می‌تواند حاش��یه سود‬ ‫آنها را افزایش دهد‪.‬‬ ‫‹ ‹تورم صنعت منفی شد‬ ‫بررسی تغییرات قیمت در زیربخش‌های‬ ‫تولیدی می‌تواند چش��م‌انداز روشن‌تری از‬ ‫وضعیت ب��ازار در اختیار بگ��ذارد‪ .‬در این‬ ‫ماه ش��اخص قیمت‌ها برای بخش صنعت‬ ‫با ‪0/6‬درصد کاهش رقم خورده اس��ت که‬ ‫نشان می‌دهد متوس��ط قیمت نهاده‌ها در‬ ‫این بخش نه‌تنها افزایش نداش��ته‪ ،‬بلکه با‬ ‫کاهش نیز روبه‌رو بوده است‪.‬‬ ‫گ��روه حمل‌ونق��ل و انب��ارداری نی��ز‬ ‫شرایطی مشابه تولید بخش صنعت داشت‬ ‫و با کاهش ‪ 0/5‬درصدی ش��اخص قیمت‬ ‫این گروه‪ ،‬تورم منفی برای آن رقم خورد‪.‬‬ ‫در مقابل ش��اخص قیمت گروه کشاورزی‪،‬‬ ‫جنگل��داری و ماهیگی��ری نس��بت به ماه‬ ‫گذش��ته ‪1/6‬درصد افزایش نشان می‌دهد‬ ‫که بیشترین افزایش قیمت در این ماه نیز‬ ‫مربوط به این گروه اس��ت‪ .‬بخش بهداشت‬ ‫و م��ددکاری نی��ز ب��ا ‪1/5‬درص��د افزایش‬ ‫ش��اخص‪ ،‬در رتبه دوم تورم تولید در این‬ ‫ماه قرار دارد‪ .‬البته کاهش قیمت‌ها در دو‬ ‫بخش صنعت و حمل‌ونقل می‌تواند شائبه‬ ‫رک��ود در این بخش‌ها را نی��ز ایجاد کند‪،‬‬ ‫ام��ا با توجه ب��ه نرخ‌های مربوط به رش��د‬ ‫بخش صنعت در ‪ 6‬ماه نخست سال‪ ،‬حاکم‬ ‫شدن دوباره رکود در این بخش‌ها بعید به‬ ‫نظر می‌رس��د و موض��وع کاهش قیمت‌ها‬ ‫در بخ��ش صنعت را بای��د در عوامل دیگر‬ ‫پیگیری کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹عوامل ثبات قیمت‌ها چه بود؟‬ ‫نگاهی به اتفاق��ات اقتصادی در ماه دی‬ ‫نش��ان می‌دهد ‪ 3‬عامل اصل��ی روی ثبات‬ ‫قیمت‌ه��ا و کاه��ش آن در بخش صنعت‬ ‫بیش��ترین تاثیر را داشته اس��ت‪ .‬به گفته‬ ‫کارشناس��ان و تحلیلگ��ران ب��ازار؛ عام��ل‬ ‫نخس��ت نرخ ارز در بازار آزاد است‪ .‬تجربه‬ ‫کش��ور نشان داده هر زمان نرخ ارز آزاد در‬ ‫مدار صع��ود قرار گرفته ب��ه دلیل گران‌تر‬ ‫ش��دن واردات کاالهای واس��طه‌ای و البته‬ ‫افزای��ش قیمت دیگر محصوالت به تبعیت‬ ‫از ارز‪ ،‬تولید داخل نیز گران شده و شاخص‬ ‫قیم��ت تولید‌کنن��ده باال رفته اس��ت‪ .‬این‬ ‫موضوع در تغییرات ش��اخص قیمت تولید‬ ‫از س��ال‪ 90‬به بعد قابل پیگیری است‪ ،‬به‬ ‫طوری‌که در این س��ال‌ها همزمان با چند‬ ‫برابر شدن نرخ ارز‪ ،‬تورم تولید نیز نزدیک‬ ‫‹ ‹ ثبات قیمت‪ ،‬خوب اما ناکافی‬ ‫در این ماه شاخص قیمت‌ها برای بخش صنعت با ‪0/6‬درصد‬ ‫کاهش رقم خورده است که نشان می‌دهد متوسط قیمت‬ ‫نهاده‌ها در این بخش نه‌تنها افزایش نداشته‪ ،‬بلکه با کاهش نیز‬ ‫روبه‌رو بوده است‬ ‫به دو برابر ش��د و از ‪16‬درصد به ‪34‬درصد‬ ‫رسید‪ .‬تاثیر افزایش قیمت ارز بر تورم تولید‬ ‫در ش��اخص‌های ماهانه س��ال ج��اری نیز‬ ‫مشخص اس��ت‪ ،‬به طوری که روند دائمی‬ ‫کاهش تورم‌های نقطه به نقطه امسال تنها‬ ‫در آذرماه با وقفه مواجه ش��د که اتفاقا در‬ ‫این ماه هم بازار ارز شاهد تالطم و افزایش‬ ‫ن��رخ بود‪ .‬با این حال رون��د افزایش ارز در‬ ‫دی ماه کنترل ش��د و این نرخ کلیدی ماه‬ ‫اول فصل سرد را در محدوده ‪3400‬تومان‬ ‫گذران��د و این ثبات درنهایت به ش��اخص‬ ‫قیمت تولید نیز منتقل شد‪.‬‬ ‫عام��ل دوم ک��ه در دی م��اه روی ثبات‬ ‫ش��اخص اثر داشت‪ ،‬کاهش قیمت نفت در‬ ‫بازارهای بین‌المللی و به دنبال آن کاهش‬ ‫قیم��ت محصوالت پتروش��یمی ب��ود‪ .‬این‬ ‫موضوعی است که در گزارش بانک مرکزی‬ ‫نیز به آن اشاره شده است‪ .‬در این گزارش‬ ‫یکی از مهم‌ترین عوامل کاهش ش��اخص‬ ‫بخش صنعت کاه��ش قیمت محصوالتی‬ ‫مانند مواد ش��یمیایی اساس��ی‪ ،‬آمونیاک‪،‬‬ ‫پالستیک‪ ،‬الستیک و آسفالت بوده است‪.‬‬ ‫ماه‬ ‫فروردین‬ ‫اردیبهشت‬ ‫خرداد‬ ‫تیر‬ ‫مرداد‬ ‫شهریور‬ ‫مهر‬ ‫آبان‬ ‫آذر‬ ‫دی‬ ‫نگاهی به آمار کاه��ش تورم در ماه‌های‬ ‫گذشته از سال ‪ 93‬نشان می‌دهد دولت در‬ ‫تحقق هدف کنت��رل قیمت‌ها موفق عمل‬ ‫کرده و این موضوع یک امتیاز مثبت برای‬ ‫بخش تولید کشور و به دنبال آن برای کل‬ ‫جامعه است‪ .‬با این حال کار به اینجا ختم‬ ‫نمی‌ش��ود و دولت باید در کنار این هدف‪،‬‬ ‫افزای��ش بهره‌وری در بخ��ش تولید را هم‬ ‫دنبال کند‪ .‬با افزای��ش بهره‌وری‪ ،‬می‌توان‬ ‫در یک هزینه ثاب��ت‪ ،‬تولید را افزایش داد‬ ‫که این به معنی کاهش قیمت تمام ش��ده‬ ‫کاالس��ت و آثاری مانند کاهش هزینه‌های‬ ‫تولید دارد‪ .‬در صورتی که این دو هدف در‬ ‫کنار هم پیگیری ش��ود دولت به‌طور حتم‬ ‫می‌توان��د هدف کنترل تورم را با س��رعت‬ ‫بیش��تری محقق کند و حتی به تورم‌های‬ ‫تک رقمی که ‪40‬س��ال اس��ت به آرزویی‬ ‫ب��رای اقتصاد کش��ور تبدیل ش��ده‪ ،‬جامه‬ ‫عمل بپوشاند‪.‬‬ ‫تورم نقطه به نقطه‬ ‫‪19/3‬‬ ‫‪20/8‬‬ ‫‪19/2‬‬ ‫‪16/6‬‬ ‫‪16/4‬‬ ‫‪15/4‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪13/1‬‬ ‫‪12/7‬‬ ‫محمدصادق علي‌پور‬ ‫کارشناس اقتصادي‬ ‫افزایش قیمت نهاده‌های تولید متوقف شد‬ ‫برنامه‌ریزی‌ه��ای کالن دارد و برنامه‌ریزان‬ ‫اقتصادی نس��بت به آن حساس هستند‪ .‬با‬ ‫ای��ن توضیح می‌ت��وان درک کرد که ثبات‬ ‫در قیمت‌های بخش تولیدی نویدی برای‬ ‫ثبات بیش��تر قیمت‌ها در بخش مصرف و‬ ‫البته تداوم کاهش نرخ تورم است‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫ثبات تورم توليد‬ ‫در سال آينده‬ ‫تورم ‪12‬ماهه‬ ‫‪30/1‬‬ ‫‪28/4‬‬ ‫‪26/5‬‬ ‫‪24/9‬‬ ‫‪22/7‬‬ ‫‪20/4‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪17/7‬‬ ‫‪16/6‬‬ ‫‪15/8‬‬ ‫آمارهاي بانک مرکزي نش��ان مي‌دهد دولت در‬ ‫سال ‪ 93‬در مس��ير کاهش نرخ تورم توليدکننده‬ ‫موفق عمل ک��رده که اين موفقي��ت قابل تقدير‬ ‫است اما س��وال اصلي اينجاست که آيا اين روند‬ ‫کاهش��ي مي‌تواند ادامه داشته باشد يا خير‪ .‬براي‬ ‫پاس��خ به اين پرسش الزم است نگاهي به عوامل‬ ‫کاهش نرخ تورم در اين حوزه داش��ته باشيم‪ .‬در‬ ‫اي��ن مدت يک��ي از مهم‌ترين عوامل��ي که باعث‬ ‫ش��ده ثبات در سطح اقتصاد کش��ور ايجاد شود‪،‬‬ ‫خوش‌بيني نس��بت به روند مذاکرات هس��ته‌اي‬ ‫ايران با ‪ 5+1‬است‪.‬‬ ‫البت��ه اي��ن مذاکرات هن��وز به نتيج��ه قطعي‬ ‫نرسيده اما تا به اينجاي کار روندها مثبت بوده و‬ ‫در صورت نتيجه‌بخش بودن نهايي اين نشست‌ها‪،‬‬ ‫بازهم مي‌توان اث��ر مثبت اين عامل را در کاهش‬ ‫تورم مشاهده کرد‪.‬‬ ‫م��ورد دوم ثبات نرخ ارز در بازار در يک س��ال‬ ‫گذش��ته اس��ت‪ .‬دول��ت در اي��ن مدت توانس��ته‬ ‫ب��ا سياس��ت‌هايي ن��رخ ارز را از نوس��اني که در‬ ‫سال‌هاي قبل وجود داشت‪ ،‬دور کند اما بايد ديد‬ ‫آي��ا اين روند در س��ال آينده ني��ز مي‌تواند ادامه‬ ‫داشته باشد؟ با توجه به اينکه سال آينده احتمال‬ ‫کس��ري بودجه براي دولت وج��ود دارد و يکي از‬ ‫راه‌هاي جبران کس��ري نيز افزايش نرخ ارز است‪،‬‬ ‫احتماال در س��ال ‪ 94‬قيمت ارز باالتر از امس��ال‬ ‫خواهد بود و از اين نظر تورم توليدکننده مي‌تواند‬ ‫دستخوش تغيير رو به باال شود‪.‬‬ ‫مورد سوم نرخ دس��تمزد است‪ .‬بايد توجه کرد‬ ‫که يکي از عوامل مهم تعيين‌کننده هزينه توليد‪،‬‬ ‫دستمزد نيروي کار است‪ .‬نيروهاي حقوق‌بگير در‬ ‫کش��ور ما به دليل تورم حاکم بر کش��ور هر سال‬ ‫نسبت به سال گذش��ته انتظار افزايش حقوق به‬ ‫نس��بت تورم را دارند تا بتوانند دس��ت‌کم سطح‬ ‫معيشت خود را براي سال آينده هم حفظ کنند‪.‬‬ ‫به همين دليل بايد منتظر ماند و ديد که وزارت‬ ‫تع��اون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعي چ��ه ميزان افزايش‬ ‫پايه حقوق را براي س��ال آينده در نظر مي‌گيرد‬ ‫ک��ه البته به نظر مي‌س��د با توجه ب��ه نرخ تورم‬ ‫روس��تايي و شهري اين افزايش دستمزد کمتر از‬ ‫‪15‬درصد نباشد‪.‬‬ ‫اين سطح دستمزد جديد مي‌تواند عاملي براي‬ ‫جلوگيري از کاهش بيش��تر تورم توليدکننده در‬ ‫سال آينده باش��د‪ .‬توليد‌کنندگان نيز در صورتي‬ ‫ک��ه با افزاي��ش هزينه از جانب دس��تمزد روبه‌رو‬ ‫شوند‪ ،‬تالش مي‌کنند با افزايش قيمت محصوالت‬ ‫خ��ود آن را جبران کنند‪ .‬ب��ا توجه به اين عوامل‬ ‫در مجم��وع مي‌توان انتظار داش��ت روند کاهش‬ ‫تورم با س��رعتي که امسال ش��اهد آن بوديم در‬ ‫س��ال آينده محقق نشود و تورم در همين سطح‬ ‫ثابت بماند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫واگذاری‌های امسال‬ ‫‪3/8‬هزار میلیارد تومانی شد‬ ‫منبع‪ :‬بانک مرکزی‬ ‫دریچه‬ ‫بررسی گزارش عملکرد ‪ 9‬ماه‬ ‫جزئیات قراردادهای ارزی و ریالی صندوق توسعه ملی‬ ‫صندوق توس��عه ملی در ‪ 9‬ماه امس��ال‪ ،‬بیش از ‪ 53‬ه��زار میلیارد قرارداد‬ ‫ریال��ی و حدود ‪ 18‬میلیارد قرارداد ارزی با بانک‌ه��ای عامل منعقد کرد‪ .‬در‬ ‫حالی صندوق توس��عه ملی در راس��تای تکالیف بودجه سال جاری نسبت به‬ ‫عق��د قرارداد عاملیت ریالی با ‪ 18‬بانک دولتی و غیردولتی همچنین صندوق‬ ‫حمایت از توس��عه سرمایه‌گذاری در حوزه کش��اورزی اقدام کرده که حجم‬ ‫قرارداده��ای عاملیت منعقدش��ده ریالی با بانک‌های عامل در ‪ 9‬ماه امس��ال‬ ‫ح��دود ‪ 53‬هزار و ‪ 700‬میلیارد ریال و تعداد طرح‌های اعالم وصول‌ش��ده از‬ ‫بانک‌ه��ای عامل حدود ‪ 1259‬مورد ب��ه ارزش ‪ 13‬هزار و ‪ 636‬میلیارد ریال‬ ‫بوده اس��ت‪ .‬این درحالی اس��ت ک��ه حدود ‪ 26‬ه��زار و ‪ 500‬میلیارد ریال از‬ ‫قرارداد عاملیت صندوق توس��عه ملی با بانک‌ه��ا در زمینه تامین مالی برای‬ ‫بخش صنعت و معدن و گردش��گری بوده اس��ت‪ .‬از بی��ن ‪ 16‬بانک دولتی و‬ ‫خصوصی طرف قرارداد ریالی صندوق در بخش صنعت و معدن و گردشگری‪،‬‬ ‫باالترین س��هم مرب��وط به بانک صنع��ت و معدن با ‪ 5000‬میلی��ارد ریال و‬ ‫بانک‌های صادرات و پارس��یان هر یک با ‪ 3000‬میلیارد ریال است‪ .‬همچنین‬ ‫ح��دود ‪ 27‬هزار و ‪ 200‬میلیارد دیگر از منابع ریالی تبدیل‌ش��ده از صندوق‬ ‫توسعه ملی به قراردادهای بخش «آب و کشاورزی‪ ،‬صنایع تبدیلی و تکمیلی‬ ‫و محیط زیست» تعلق دارد‪ .‬در این بخش بانک کشاورزی با ‪ 17‬هزار و ‪700‬‬ ‫میلیارد ریال بیش��ترین سهم را در قراردادهای ریالی به خود اختصاص داده‬ ‫است که البته نزدیک به ‪ 1700‬میلیارد ریال آن به تکلیف بودجه برمی‌گردد‪.‬‬ ‫‹ ‹قراردادهای ارزی صندوق توسعه ملی‬ ‫اما در دوره ‪ 9‬ماه س��ال جاری صندوق توسعه ملی نسبت به انعقاد قرارداد‬ ‫عاملی��ت ارزی به ارزش ‪ 17‬میلیارد و ‪ 890‬میلیون دالر با ‪ 13‬بانک دولتی و‬ ‫غیردولتی به‌منظور اعطای تس��هیالت ارزی به سرمایه‌گذاران نیز اقدام کرده‬ ‫است‪ .‬این درحالی است که بیشترین رقم قرارداد ارزی هم مانند بخش ریالی‬ ‫ب��ه بانک صنعت و معدن با حدود ‪ 3/9‬میلیارد دالر اختصاص دارد‪ .‬همچنین‬ ‫بانک پاس��ارگاد با ‪ 1/4‬میلیارد دالر و بانک تجارت با حدود ‪ 1/2‬میلیارد دالر‬ ‫در رتبه‌های بعدی بیش��ترین میزان قرارداد ارزی منعقده با صندوق توس��عه‬ ‫ملی تا پایان آذرماه قرار دارند‪.‬‬ ‫‹ ‹گشایش بیش از ‪ 9‬میلیارد دالر اعتبار اسنادی‬ ‫بناب��ر ای��ن گزارش‪ ،‬با توافق ارزی انجام‌ش��ده بین صندوق توس��عه ملی و‬ ‫بانک‌ها ح��دود ‪ 33‬میلی��ارد و ‪ 815‬میلیون دالر ط��رح در بانک‌های عامل‬ ‫مص��وب و نزدی��ک به ‪ 30‬میلی��ارد و ‪ 847‬میلیون دالر ط��رح نیز به عنوان‬ ‫مسدود‌ش��ده به بانک مرکزی گزارش ش��ده اس��ت‪ .‬همچنین از فروردین تا‬ ‫آذرم��اه س��ال جاری حدود ‪ 9‬میلی��ارد و ‪ 280‬میلیون دالر اعتبار اس��نادی‬ ‫(ال‌سی) از طریق بانک‌های عامل به‌منظور تامین مالی برای پیشبرد طرح‌ها‬ ‫باز شده است‪.‬‬ ‫از ابتدای امس��ال تا نیمه بهمن ماه ‪ 38/2‬هزار‬ ‫میلیارد ریال سهم دولتی واگذار شده است‪.‬‬ ‫به گزارش س��نا‪ ،‬از ابتدای امسال تا نیمه بهمن‬ ‫م��اه‪ 38 ،‬هزار و ‪ 229‬میلیارد ریال س��هم دولتی‬ ‫توسط سازمان خصوصی‌سازی واگذار شده که از‬ ‫این می��زان ‪ 2987‬میلیارد ری��ال در بورس‪26 ،‬‬ ‫ه��زار و ‪ 854‬میلیارد ریال در فرابورس‪ 8 ،‬هزار و‬ ‫‪ 388‬میلیارد ریال از طریق مزایده و یک میلیارد‬ ‫ریال از طریق مذاکره به فروش رسیده است‪.‬‬ ‫همچنی��ن از ‪ 38‬ه��زار و ‪ 229‬میلی��ارد ریال‬ ‫س��هم دولتی واگذار شده در این مدت‪ 37 ،‬هزار‬ ‫و ‪ 594‬میلیارد ریال به‌طور بلوکی‪ 288 ،‬میلیارد‬ ‫ریال به‌طور تدریجی و ‪ 348‬میلیارد ریال به‌طور‬ ‫ترجیحی واگذار شده است‪.‬‬ ‫افزون بر این از این می��زان واگذاری‪ 37 ،‬هزار‬ ‫و ‪ 795‬میلیارد ریال مربوط به ش��رکت‌های گروه‬ ‫یک ماده دو قانون اصل ‪ 44‬و ‪ 435‬میلیارد ریال‬ ‫مربوط به ش��رکت‌های گروه دو ماده ‪ 2‬این قانون‬ ‫بوده است‪.‬‬
‫باجه خبر‬ ‫مدیرعامل جدید بانک پارسیان‬ ‫انتخاب شد‬ ‫هیات مدیره بانک پارسیان با‬ ‫اس��تعفای دیواندری موافقت‬ ‫ک��رد و کورش پرویزیان را به‬ ‫عن��وان مدیرعامل جدید این‬ ‫بان��ک انتخ��اب ک��رد‪ .‬علی‬ ‫دیواندری که در ماه‌های اخیر دچار بیماری جسمی‬ ‫شده اس��ت‪ ،‬با وجود توصیه مکرر پزشکان معالج و‬ ‫صدور مرخصی اس��تعالجی بنا ب��ه رعایت مصالح‬ ‫بانک پارسیان حاضر به ترک بانک نشد و تا انتخاب‬ ‫جانشین به فعالیت خود در بانک ادامه داد‪ .‬وی در‬ ‫دی ماه سال گذشته به این سمت منصوب شده بود‬ ‫و امروز پس از گذش��ت حدود یک س��ال ناگزیر به‬ ‫کناره‌گیری شد‪ .‬کورش پرویزیان‪ ،‬مدیرعامل جدید‬ ‫بانک پارسیان پیش از این سمت مدیرعاملی بانک‬ ‫سینا را عهده‌دار بوده است‪.‬‬ ‫حمایت بانک اقتصادنوین‬ ‫از یک همایش‬ ‫همای��ش فرصت‌های تج��اری ایران با‬ ‫اروپای مرکزی و جمهوری اس��لواکی با‬ ‫حمای��ت بان��ک اقتصادنوی��ن برگ��زار‬ ‫می‌شود‪ .‬این همایش با هدف معرفی توانمندی‌های‬ ‫کشور اسلواکی و معرفی ظرفیت‌های موجود در این‬ ‫کش��ور و تسهیل تجارت با بخش خصوصی ایران از‬ ‫طریق مقامات رس��می اقتصادی دو کش��ور برگزار‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬امضای تفاهمنامه راه‌اندازی اتاق ایران و‬ ‫اسلواکی در ایران‪ ،‬بررسی اعطای تسهیالت ویژه به‬ ‫بازرگانان ای��ران برای ورود به ب��ازار اروپا از طریق‬ ‫کش��ور جمهوری اس��لواکی‪ ،‬آش��نایی شرکت‌های‬ ‫اروپای��ی حاضر در س��مینار با تاج��ران و بازرگانان‬ ‫ایران��ی‪ ،‬معرفی تس��هیالت ات��اق تج��ارت ایران و‬ ‫اسلواکی برای حضور و سرمایه‌گذاری در بازار اروپا‬ ‫و معرفی ظرفی��ت ایران برای جذب س��رمایه‌گذار‬ ‫خارج��ی از دیگ��ر اه��داف این همایش به ش��مار‬ ‫می‌رود‪ .‬همایش فرصت‌های تجاری ایران با اروپای‬ ‫مرک��زی روز سه‌ش��نبه ‪ ۲۱‬بهم��ن ماه در س��الن‬ ‫کنفرانس هتل سیمرغ با حضور تاجران و بازرگانان‬ ‫ایرانی و جمهوری اسلواکی برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫بیمه دانا‬ ‫‪ ۱۳۰‬درصد تخفیف می‌دهد‬ ‫بیمه دان��ا به بازدیدکنن��دگان از غرفه‬ ‫شرک بیمه دانا در نمایشگاه گردشگری‬ ‫و صنای��ع وابس��ته تخفیف وی��ژه ارائه‬ ‫می‌کند‪ .‬در هشتمین نمایشگاه گردشگری و صنایع‬ ‫وابس��ته که از تاریخ ‪ ۲۳‬تا ‪ ۲۶‬بهمن ماه جاری در‬ ‫مح��ل دائمی نمایش��گاه بین‌المللی ته��ران برگزار‬ ‫می‌شود‪ ،‬بیمه دانا با حضور در این نمایشگاه‪ ،‬ضمن‬ ‫ارائه آخرین دس��تاوردها و خدمات بیمه‌ای خود به‬ ‫بازدیدکنن��دگان و پاس��خگویی ب��ه پرس��ش‌های‬ ‫مختلف آنها‪ ،‬به عالقه‌مندان‪ ،‬پوش��ش‌های مختلف‬ ‫بیمه‌ای با ش��رایط ویژه و در مجموع با ‪ ۱۳۰‬درصد‬ ‫تخفیف ارائه می‌دهد‪.‬‬ ‫بر این اس��اس اف��رادی که از غرف��ه بیمه دانا در‬ ‫این نمایش��گاه بازدید کنند‪ ،‬در رشته بیمه شخص‬ ‫ثال��ث ‪ ۱۵‬درصد‪ ،‬بیم��ه بدنه خ��ودرو ‪ ۳۰‬درصد‪،‬‬ ‫آتش‌سوزی منازل مسکونی شامل خطرات اصلی و‬ ‫تبعی ‪ ۶۰‬درصد‪ ،‬بیمه‌های عمر و پس‌انداز و حوادث‬ ‫انفرادی هر کدام ‪ ۱۰‬درصد و بیمه مسافرین خارج‬ ‫از کشور نیز ‪ ۵‬درصد تخفیف دریافت خواهند کرد‪.‬‬ ‫عالقه‌مندان برای بازدید از غرفه بیمه دانا می‌توانند‬ ‫به سالن ‪ ،۴۱‬غرفه ‪ ۳۶‬مراجعه کنند‪.‬‬ ‫بانک صادرات به خاطر چکاوک‬ ‫تشویق شد‬ ‫ریی��س کل بانک مرک��زی در نامه‌ای‬ ‫خطاب ب��ه مدیرعامل بان��ک صادرات‬ ‫ای��ران از اقدامات این بان��ک در زمینه‬ ‫اجرایی ش��دن طرح ملی چکاوک (س��امانه انتقال‬ ‫تصویر چک) قدردانی ک��رد‪ .‬رییس اداره‌کل خزانه‬ ‫بانک صادرات در این باره گفت‪ :‬این بانک در زمینه‬ ‫اجرای موفق طرح چکاوک‪ ،‬دوره‌های آموزشی برای‬ ‫کاربران در تهران و استان‌ها برگزار کرده است‪.‬‬ ‫احم��د عبدالهیان اف��زود‪ :‬تعامل مثب��ت با بانک‬ ‫مرکزی موجب ش��ده ت��ا بانک ص��ادرات عملکرد‬ ‫مطلوبی در زمینه اجرای طرح چکاوک داشته باشد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬روزانه حدود ‪ ٨٠‬هزار فقره چک واگذار‬ ‫می‌ش��ود که این موض��وع نش��ان‌دهنده کارآمدی‬ ‫س��امانه چ��کاوک در پ��ردازش اس��ناد واگ��ذاری‬ ‫مش��تریان است؛ با توجه به قابلیت‌های این سامانه‬ ‫در آینده شاهد رشد و توسعه بیشتر آن در تعامالت‬ ‫اقتصادی خواهیم بود‌‪.‬‬ ‫‪14‬‬ ‫سه‌شنبه ‪ 21‬بهمن ‪ 20- 1393‬ربیع‌الثانی ‪ 10 -1436‬فوریه ‪ -2015‬شماره ‪ -155‬پیاپی ‪1473‬‬ ‫بانک و بیمه‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫آخرین تالش‌های دالالن برای باال نگه‌داشتن نرخ‌ها‬ ‫طال و ارز بر مدار سقوط قرار می‌گیرد‬ ‫گ�روه اقتصاد‪ :‬این روزها فراز و فرود و نوس��ان تقریبا به‬ ‫ذات بازار طال و ارز تبدیل ش��ده است‪ ،‬به‌طوری که بعد از‬ ‫ت دراین بازارها‪ ،‬در روزهای گذشته و‬ ‫یک دوره صعود قیم ‌‬ ‫با کاهش نرخ اونس جهانی طال‪ ،‬قیمت سکه و ارز در بازار‬ ‫داخل با افت مواجه ش��د و فعاالن این بازار هر روز با روند‬ ‫ت در این بازارها روب��ه‌رو بودند به‌طوری‌که‬ ‫کاهش��ی قیم ‌‬ ‫روز یکشنبه در بازار داخل ریزش قیمت‌ها در این دو بازار‬ ‫چش��مگیرتر از بازارهای جهانی ب��ود که انتظار می‌رفت با‬ ‫همین روند نرخ‌ها با افت مواجه شود که این هدف محقق‬ ‫نش��د و با رشد قیمت‌های جهانی طال‪ ،‬نرخ سکه و طال در‬ ‫بازار با افزایش مواجه شد‪ .‬البته فعاالن این بازارها معتقدند‬ ‫که این روند مقطعی است و با توجه به امیدواری‌هایی که‬ ‫نس��بت به نتایج مذاکرات هس��ته‌ای وجود دارد‪ ،‬در آینده‬ ‫نزدیک شاهد ریزش قیمت‌ها در این بازارها خواهیم بود‪.‬‬ ‫ب ‌ه هرحال روز یکشنبه و در ادامه روند کاهشی قیمت‌ها‪،‬‬ ‫این بازار با تغییرات ش��دید قیمتی مواجه شد و نرخ‌ها به‬ ‫ش��کل قابل‌توجهی با ریزش همراه ش��د‪ ،‬تا جایی که هر‬ ‫قطعه س��که تمام به��ار آزادی طرح جدی��د در این روز با‬ ‫‪۱۰‬هزار تومان افت قیمت به ‪۹۷۰‬هزار تومان رس��ید و هر‬ ‫گرم طالی ‪۱۸‬عیار که مدت��ی بود بر باالی مرز ‪۱۰۰‬هزار‬ ‫توم��ان حرکت می‌کرد‪ ،‬ب��ه زیر این نرخ رس��ید و حدود‬ ‫‪۹۹‬هزار تومان قیمت خورد‪ .‬در ادامه این روند‪ ،‬نیم‌س��که‬ ‫نیز ‪۶‬هزار تومان ارزان ش��د و از ن��رخ ‪۴۹۳‬هزار تومان به‬ ‫نرخ ‪۴۸۷‬هزار تومان رس��ید و ربع س��که ‪۲۶۵‬هزار تومان‬ ‫مورد معامله قرار گرفت‪.‬در همین حال‪ ،‬یکشنبه در بازار و‬ ‫چهارراه‌اس��تانبول قیمت ارز بر روی تابلوهای صرافی‌ها با‬ ‫کاهش بیشتری نسبت به شنبه مشاهده می‌شد؛ به‌طوری‬ ‫که هر دالر امریکا با کاهش ‪ ۳۷‬تومانی نسبت به روز شنبه‬ ‫‪ ۳۳۹۷‬توم��ان‪ ،‬یورو با کاه��ش ‪ ۱۵‬تومانی ‪ ۳۹۱۵‬تومان‪،‬‬ ‫پوند با کاهش ‪ ۳۹‬تومانی ‪ ۵۲۳۰‬تومان‪ ،‬قیمت داشت‪.‬‬ ‫‹ ‹تقویت اونس علت رشد قیمت سکه‬ ‫در ش��رایطی که بازار طال و ارز در روز یکش��نبه با افت‬ ‫ش��دید قیمت‌ها مواجه ش��ده بود اما در روز دوش��نبه‪ ،‬با‬ ‫رش��د قیمت جهانی طال‪ ،‬قیمت‌ه��ا در بازار داخل افزایش‬ ‫یافت و تحت تاثی��ر متغیرهای جهانی پیش رفت‪ .‬در این‬ ‫رابطه محمد کش��تی‌آرای‪ ،‬رییس اتحادیه طال و جواهر در‬ ‫با اش��اره به تحوالت قیمتی بازار طال و‬ ‫گفت‌وگو با‬ ‫س��که در روزهای اخیر گفت‪ :‬با توجه به نوسان موجود در‬ ‫بازار طال و س��که‪ ،‬در روز یکش��نبه در ادامه روند کاهشی‬ ‫قیمت‌ها در این بازار‪ ،‬انواع س��که و طال با ریزش قیمت‌ها‬ ‫مواجه ش��د و رقم‌های پایینی را نسبت به روزهای گذشته‬ ‫ب��ه نام خ��ود به ثبت رس��اند‪ .‬وی با بی��ان اینکه کاهش‬ ‫نرخ‌ه��ا در بازار داخ��ل در ادامه اف��ت قیمت‌های جهانی‬ ‫طال و امیدواری به نتایج مذاکرات هس��ته‌ای باعث شد که‬ ‫انتظار برای ریزش بیش��تر نرخ‌ها در روزهای آینده وجود‬ ‫داشته باشد‪ ،‬گفت‪ :‬از آنجا که بازار داخل تابعی از تغییرات‬ ‫قیمتی بازارهای جهانی اس��ت و تح��والت قیمتی در این‬ ‫بازار واکنش نش��ان می‌دهد‪ ،‬از این‌رو ب��ازار داخل در روز‬ ‫گذش��ته با روندی معکوس ب��ر مدار صعود قرار گرفت و تا‬ ‫حدودی گران شد که علت این امر را می‌توان در باال رفتن‬ ‫نرخ اونس جهانی در این روز جست‌وجو کرد‪.‬‬ ‫کش��تی‌آرای با تاکید براین موضوع که در نخستین روز‬ ‫فعالیت بازارهای جهانی‪ ،‬قیمت اونس با نوسان قیمتی بین‬ ‫‪ ۳‬تا ‪ ۱۰‬دالر مواجه بود‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬این امر سبب شد که‬ ‫نرخ طالی جهانی از ‪ ۱۲۲۸‬دالر جمعه‪ ،‬به نرخ ‪ ۱۲۳۹‬دالر‬ ‫برس��د که همین امر نرخ‌ها را در بازار داخل دچار نوسان‬ ‫کرد و نرخ سکه و طال نیز با رشد مواجه شد‪.‬‬ ‫‹ ‹علل افزایش اونس طال‬ ‫اونس طال که در طول کمتر از یک هفته گذشته شاهد‬ ‫س��قوط ‪ ۵۰‬دالری قیمت‌ها بود‪ ،‬دیروز ب��ر اثر نگرانی در‬ ‫م��ورد اقتصاد چین با ‪5/81‬دالر افزایش به‪ ۱۲۳۹/85‬دالر‬ ‫رسید‪ .‬به هرحال با کاهش ارزش شاخص بازارهای بورس‬ ‫آسیا به دنبال انتشار آمارهای ناامیدکننده از اقتصاد چین‪،‬‬ ‫قیمت طال افزایش یافت اما نتوانست از نسبت به کمترین‬ ‫رقم در ‪ ۳‬هفته گذش��ته که در جلسه گذشته رقم خورد‪،‬‬ ‫تغییر زیادی داش��ته باش��د‪ .‬آن‌طور که تحلیلگ��ران بازار‬ ‫می‌گوین��د‪ ،‬روز جمعه به علت نگرانی از افزایش نرخ بهره‬ ‫بانک��ی در امریکا‪ ،‬قیمت طال ب��ه کمترین رقم در ‪ ۳‬هفته‬ ‫گذشته سقوط کرد اما در نخستین روز بازگشایی بازار‌های‬ ‫جهانی‪ ،‬پ��س از اینکه آم��ار تج��اری نگران‌کننده چین‪،‬‬ ‫نگرانی‌ه��ا درباره تش��دید رکود در این کش��ور را افزایش‬ ‫داد‪ ،‬هر اون��س طال با ‪ 5.81‬دالر افزای��ش‪1239/85‬دالر‬ ‫فروخته ش��د‪ .‬این رشد درحالی بود که طال در روز جمعه‬ ‫ن رقم در ‪ ۳‬هفته‬ ‫ب��ه ‪ ۱۲۲۸/25‬دالر در هر اونس‪ ،‬کمتری ‌‬ ‫گذشته رسید‪ .‬رونالد لئونگ‪ ،‬تحلیلگر بازار طال در این‌باره‬ ‫به رویترز گفت که افزایش��ی که امروز ش��اهد آن هستیم‪،‬‬ ‫احتماال به دلیل کاهش ارزش بازار اوراق بهادار اس��ت اما‬ ‫ممکن است که ادامه نیابد‪.‬‬ ‫‹ ‹بازار ارز امیدوار به کاهش نرخ‬ ‫البت��ه این تغییرات قیمتی فقط وی��ژه بازار طال نبوده و‬ ‫بازار ارز هم پس از نزول قیمت‌ها در روز یکش��نبه‪ ،‬دیروز‬ ‫روند معکوس به خود گرفت و انواع ارز‌ها با رش��د نس��بی‬ ‫قیم��ت مواجه ش��دند‪ .‬به این ترتیب‪ ،‬ب��ازار ارز که در روز‬ ‫افتتاح ‪ 58‬طرح صنعتی‬ ‫با حمایت بانک صنعت و معدن‬ ‫کاهش ‪9‬هزار ميلياردي‬ ‫مطالبات معوق بانک تجارت‬ ‫ریی��س هیات‌مدیره و مدیرعامل بانک صنعت و معدن‬ ‫در مراسم بزرگداش��ت دهه فجر که در این بانک برگزار‬ ‫شد گفت‪ :‬بانک صنعت و معدن با تامین مالی طرح‌های‬ ‫صنعتی که بسیاری از آن‌ها به بهره‌برداری رسیده‌اند در‬ ‫زمینه اقتصاد مقاومتی گام برداش��ته و درآینده گام‌های‬ ‫محکم‌تری برخواهد داشت‪.‬‬ ‫افخمی در تش��ریح این موضوع گفت‪ :‬تنها در س��ال ج��اری تعداد ‪ ٤٠‬طرح با‬ ‫اس��تفاده از تس��هیالت این بانک افتتاح شده و تا پایان سال این رقم به ‪ ٥٨‬طرح‬ ‫خواهد رس��ید‪ .‬وی تصریح ک��رد‪ :‬با راه اندازی این طرح‌ها ک��ه از یک میلیارد و‬ ‫‪ ٤٠٠‬میلیون دالر تس��هیالت ارزی این بانک استفاده کرده‌اند برای تعداد ‪ ٧‬هزار‬ ‫نفر امکان اش��تغال ایجاد شده اس��ت‪ .‬مدیرعامل بانک صنعت ومعدن بیان کرد‪:‬‬ ‫در حوزه صندوق توس��عه ملی رقم گش��ایش اعتبارات از ‪ ٣‬میلیارد دالر گذشته‬ ‫و تا پایان س��ال به ‪ ٣‬میلیارد و ‪ ٥٠٠‬میلیون دالر می‌رس��د‪ ،‬که از این نظر بانک‬ ‫ما در میان همه بانک‌ها از موقعیت ش��اخصی برخوردار است‪ .‬وی با بیان این که‬ ‫اعتبارات گش��ایش یافته توسط بانک صنعت ومعدن از محل خط اعتبارچین به‬ ‫بیش از ‪٢‬میلیارد و ‪ ٦٠٠‬میلیون دالر رسیده از راه‌اندازی میزخدمت در بانک خبر‬ ‫داد که موجب می‌شود تمامی مشتریان به شکل متمرکز و در محلی که برای آن‬ ‫در نظر گرفته شده از خدمات بانک مزبور استفاده کنند‪ .‬افخمی در ادامه سخنان‬ ‫خود گفت‪ :‬ما باید به سرعت‪ ،‬دقت و کیفیت کار خود توجه کرده و چابکی الزم‬ ‫را در فعالیت‌ه��ای بانک صنعت و معدن ایج��اد کنیم ‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬در دوران‬ ‫پس از تحریم فضای رقابتی درکشور شدت بیشتری پیدا خواهد کرد و ما باید به‬ ‫ش��کل حرفه‌ای خود را با آن فضا سازگار کنیم‪ .‬مدیرعامل بانک صنعت و معدن‬ ‫در پایان افزود‪ :‬ویژگی بانک ما توسعه‌ای بودن آن است و از این‌رو باید با یکدیگر‬ ‫عهد ببندیم که همواره در این مسیرحرکت کنیم ‪.‬‬ ‫عضو هيات‌مديره بانک تجارت گفت‪ :‬در ش��رايطي که‬ ‫قدر مطلق ميزان مطالبات در شبکه بانکي کشور افزايش‬ ‫يافته‪ ،‬مطالبات معوق اين بانک کاهش ‪9‬هزار ميلياردي‬ ‫داشته است‪ .‬عليرضا اکبري با اشاره به وضعيت مطالبات‬ ‫معوق بانک در ابتداي س��ال‌جاري گفت‪ :‬در طول س��ال‬ ‫‪ 1392‬مطالب��ات مع��وق بانک تجارت رش��د بااليي را تجربه کرد‪ ،‬اما با دس��تور‬ ‫مديرعامل بانک تصميم به تشکيل کميته عالي وصول مطالبات گرفته شد تا اين‬ ‫موضوع مهم و معضل بانک‪ ،‬مديريت و حل شود‪ .‬عضو هيات‌مديره بانک تجارت با‬ ‫اشاره به اينکه کميته عالي وصول مطالبات اين بانک از ابتداي سال تاکنون ‪280‬‬ ‫پرونده مطالباتي بانک تجارت را تعيين تکليف کرده است‪ ،‬گفت‪ :‬نتيجه جلسات‬ ‫اين کميته و تالش هماهنگ ش��عب و ديگر واحدهاي ذي‌ربط در بانک تجارت‪،‬‬ ‫کاه��ش ‪9‬هزار ميلياردي قدر مطلق مطالبات معوق بانک بوده اس��ت‪ .‬اکبري در‬ ‫ادام��ه با اش��اره به آمار مقايس��ه‌اي مطالبات معوق در بانک تج��ارت و ميانگين‬ ‫مطالبات معوق سيس��تم بانکي گفت‪ :‬براس��اس آمارهاي ارائه‌شده از سوي بانک‬ ‫مرکزي‪ ،‬طي س��ال ‪ 1393‬ش��اهد بيش از ‪15‬درصد رشد در قدر مطلق مطالبات‬ ‫بانک‌ها بوده‌ايم‪ ،‬در حالي که در بانک تجارت اين نسبت بيش از ‪7‬درصد کاهش‬ ‫يافته است‪ .‬وي افزود‪ :‬همچنين نسبت مطالبات به تسهيالت در کل شبکه بانکي‬ ‫ني��ز از ‪14/2‬درصد به ‪14/7‬درصد افزايش يافته‪ ،‬اين نس��بت در بانک تجارت از‬ ‫‪ 17/2‬به ‪15/2‬درصد رس��يده اس��ت که اميدواريم با تداوم تالش موفق کارکنان‬ ‫بانک اين نسبت تا پايان سال به کمتر از ‪15‬درصد کاهش يابد‪ .‬عضو هيات‌مديره‬ ‫بان��ک تج��ارت در پايان گفت‪ :‬اميدواري��م با تداوم موفقيت بان��ک در اين حوزه‬ ‫طي س��ال مالي آتي بتوانيم اقدام به آزادس��ازي بخشي از ذخاير مطالباتي بانک‬ ‫کرده و ش��رايط مطلوب‌تري را براي تامين حقوق ذي‌نفعان ازجمله سهامداران و‬ ‫سپرده‌گذاران بانک ايجاد کنيم‪.‬‬ ‫دریچه‬ ‫احتمال حل مشکل بیمه‌های تکمیلی در سال آینده‬ ‫وزیر تع��اون‪ ،‬کار و رفاه اجتماع��ی ضمن انتقاداتی‬ ‫نس��بت به عملکرد بیمه‌های تکمیل��ی‪ ،‬درباره اینکه‬ ‫آیا بیمه‌های تکمیلی با بیمارس��تان‌ها قرارداد منعقد‬ ‫کرده‌ان��د یا خیر؟ اظه��ار کرد‪ :‬دیگر زمان��ی به پایان‬ ‫فرصت مقرر آنها باقی نمانده اس��ت و انشااهلل آنها هم‬ ‫تعرفه‌های جدید را در قراردادهای جدیدش��ان لحاظ‬ ‫می‌کنند‪ .‬به گزارش ایس��نا‪ ،‬علی ربیعی در پاس��خ به‬ ‫اینکه اصالحات کتاب ارزش نسبی خدمات چه زمانی‬ ‫ابالغ خواهد ش��د؟ اظهار کرد‪ :‬باید مصوبات ش��ورای‬ ‫عال��ی بیمه را به هیات وزیران بب��رم‪ .‬پس از دریافت‬ ‫مصوبه هیات وزیران‪ ،‬اصالحات کتاب ارزش نسبی را‬ ‫ابالغ می‌کنم‪ .‬وزیر تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی با بیان‬ ‫اینک��ه در حال مذاکره هس��تیم و معتقدیم بیمه‌های‬ ‫تکمیل��ی هم زحمت می‌کش��ند و همراهی می‌کنند‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬اما آنها موان��ع حقوقی و اقتصادی دارند و جزو‬ ‫خانواده بزرگ خدمت هس��تند‪ .‬تصور می‌کنم در سال‬ ‫آینده همه مشکالت‌مان در این زمینه مرتفع شود‪.‬‬ ‫یکش��نبه‪ ،‬نس��بت به روزهای قبل با کاهش نسبتا زیادی‬ ‫مواجه ش��ده بود‪ ،‬و نرخ دالر امریکا ب��ا ‪ ۳۷‬تومان کاهش‬ ‫نس��بت به روز ش��نبه‪ 3 ،‬هزار و ‪ ۳۹۷‬تومان قیمت خورده‬ ‫بود‪ ،‬دیروز با رش��د نس��بی قیمت‌ها با نرخ ‪3‬هزار و ‪۴۳۳‬‬ ‫تومان در بازار و چهارراه اس��تانبول به فروش رسید که به‬ ‫گفته فعاالن بازار این آخرین تالش‌ها برای باال نگه داشتن‬ ‫نرخ توس��ط دالالن است‪ .‬البته این روند بر سایر ارزها نیز‬ ‫حاکم بود‪ ،‬به‌طوری که یورو در بازار با نرخ ‪ 3‬هزار و ‪۹۳۳‬‬ ‫تومان و پون��د انگلیس با ‪۵‬ه��زار و ‪ ۲۴۹‬هزارتومان مورد‬ ‫معامله قرار گرفت‪.‬‬ ‫کارشناسان یکی دیگر از دالیل این امر را کاهش ارزش‬ ‫ارزهای آس��یایی در مقابل رقبای خود می‌دانند‪ ،‬به طوری‬ ‫که روز گذش��ته ارزش ین ژاپ��ن در بازارهای مبادالت ارز‬ ‫آسیایی در مقابل دالر امریکا با مقداری کاهش همراه شد‪.‬‬ ‫با این حال یورو از دالر نیز پیش افتاد و هر یک یورو با یک‬ ‫دالر و ‪ 13‬س��نت در بازارهای ارز خرید و فروش می‌شود‬ ‫که در مقایس��ه با روز گذشته ‪ 0/16‬درصد افزایش داشته‬ ‫اس��ت‪ .‬هر یک پوند انگلیس نیز با یک دالر و ‪ 71‬س��نت‬ ‫در بازارهای جهانی مبادله می‌ش��ود که در مقایسه با روز‬ ‫گذشته ‪ 0/34‬درصد افزایش داشته است‪.‬‬ ‫کارشناسان بازار ارز می‌گویند‪ ،‬انتظار افزایش نرخ بهره‌ها‬ ‫توس��ط بانک مرکزی امریکا در اواس��ط امس��ال میالدی‬ ‫عاملی برای تقویت دالر در برابر ارزهای آسیایی بوده است‪.‬‬ ‫البته به غیرعواملی ک��ه ارزش دالر را در بازارهای جهانی‬ ‫با تغییراتی مواجه کرده اس��ت‪ ،‬فعاالن بازار ارز‪ ،‬تعطیالت‬ ‫پایان هفته را عاملی تاحدودی اثر‌گذار‪ ،‬برای رشد قیمت‌ها‬ ‫می‌دانند که البته این روند چندان بادوام نیست‪.‬‬ ‫به گفته مصطف��ی خانزاده‪ ،‬امی��دواری درباره مذاکرات‬ ‫هس��ته‌ای‪ ،‬باعث شده است که بازار ارز‪ ،‬امیدوار به کاهش‬ ‫قیمت‌ها ش��ود اما موضوعی که وجود دارد این است که به‬ ‫دلیل نزدیک ش��دن به تعطیالت آخر هفت��ه‪ ،‬تقاضا برای‬ ‫دالر تاح��دودی افزایش یافته و همین امر باعث ش��ده که‬ ‫قیمت‌ه��ا متاثر از این جری��ان و عوامل جهانی‪ ،‬با افزایش‬ ‫نسبی مواجه شود که به نظر می‌رسد این روند کوتاه‌مدت‬ ‫باش��د و قیمت‌ها بار دیگر روند نزولی ب��ه خود بگیرد‪ .‬به‬ ‫گفته وی‪ ،‬با توجه به اخب��ار امیدوار‌کننده درباره توافقات‬ ‫هسته‌ای و اقدامات بانک مرکزی برای ساماندهی این بازار‪،‬‬ ‫انتظار افزایش قیمت‌ها دراین بازار وجود ندارد و در آینده‬ ‫نزدیک قیمت‌ها چاره‌ای جز نزول نخواهند داشت‪.‬‬ ‫اخبار‬ ‫اجراي طرح چکاوک‬ ‫در ‪ ۳‬استان ديگر‬ ‫س��امانه مبادل��ه الکتروني��ک چ��ک (چکاوک)‬ ‫که در چندين اس��تان عملياتي ش��ده بود‪ ،‬در ايام‬ ‫ده��ه مبارک فجر در اس��تان‌هاي اردبيل‪ ،‬گيالن و‬ ‫آذربايجان غربي نيز راه‌اندازي ش��د‪ .‬طرح چکاوک‪،‬‬ ‫طرحي است که تمامي مبادالت مربوط به چک‌هاي‬ ‫بانکي‪ ،‬بين شعب تمامي بانک‌ها به روش سيستمي‬ ‫انجام شده و زمان واريز وجوه به حساب مشتريان را‬ ‫به کمتر از ‪ 24‬ساعت کاهش داده است‪.‬‬ ‫بر اين اساس ‪ 17‬استان شامل استان‌هاي زنجان‪،‬‬ ‫ق��م‪ ،‬الب��رز‪ ،‬قزوين‪ ،‬س��منان‪ ،‬همدان‪ ،‬کرمانش��اه‪،‬‬ ‫کردس��تان‪ ،‬لرس��تان‪ ،‬اي�لام‪ ،‬مرکزي‪ ،‬گلس��تان‪،‬‬ ‫مازندران‪ ،‬اردبيل‪ ،‬گيالن و آذربايجان غربي و استان‬ ‫تهران به طرح مبادل��ه چک به صورت الکترونيکي‬ ‫پيوسته‌اند‪ .‬استاندارد کردن و يکپارچگي در صدور‬ ‫دسته چک و پردازش الکترونيکي چک‌ها از طريق‬ ‫فن��اوري تصويرب��رداري‪ ،‬نياز نداش��تن به گردش‬ ‫الشه چک‪ ،‬افزايش سرعت پردازش و نقدشوندگي‬ ‫چک‌ها و انس��جام و يکپارچگي با ساير سامانه‌هاي‬ ‫مل��ي پرداخت نظير س��اتنا و پاي��ا از جمله مزاياي‬ ‫سامانه چکاوک است‪.‬‬ ‫در س��امانه چکاوک ب��ه دليل اينک��ه چک‌ها به‬ ‫صورت الکترونيکي مبادله مي‌ش��وند‌‪ ،‬اس��ناد ديگر‬ ‫بانک‌ها به راحتي تش��خيص داده مي‌شود و امکان‬ ‫سوءاستفاده کاهش مي‌يابد‪.‬‬ ‫خرید شارژ سیم‌کارت همراه اول‬ ‫از سایت بانک ملی‬ ‫امکان خرید ش��ارژ مس��تقیم س��یم‌کارت همراه‬ ‫اول از طری��ق س��ایت بانک ملی ایران فراهم ش��د‪.‬‬ ‫بان��ک ملی ای��ران اعالم ک��رد؛ مش��تریان و افراد‬ ‫می‌توانند با مرجعه به سایت بانک ملی ایران بخش‬ ‫خدمات الکترونیک و س��پس انتخاب گزینه خرید‬ ‫ش��ارژ‪ ،‬نسبت به خرید ش��ارژ مستقیم (‪)Topup‬‬ ‫سیم‌کارت همراه اول اقدام کنند‪.‬‬
‫بازار معامالت روزانه‬ ‫سه‌شنبه ‪ 21‬بهمن ‪ 20- 1393‬ربیع‌الثانی ‪ 10 -1436‬فوریه ‪ -2015‬شماره ‪ -155‬پیاپی ‪1473‬‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫بورس‬ ‫‪15‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪15‬‬ ‫قیمت سکه‬ ‫عنوان‬ ‫قیمت خرید‬ ‫قیمت فروش‬ ‫سکه یک گرمی‬ ‫‪1,660,000‬‬ ‫‪1,720,000‬‬ ‫سکه ربع‬ ‫‪2,600,000‬‬ ‫‪2,680,000‬‬ ‫قیمت ارز‬ ‫ارز‬ ‫خرید ‪Buy /‬‬ ‫فروش ‪Sell /‬‬ ‫دالر امریکا‬ ‫‪34200‬‬ ‫‪34330‬‬ ‫یورو‬ ‫‪39110‬‬ ‫‪39300‬‬ ‫شاخص های بورس‬ ‫نام شاخص‬ ‫مقدار شاخص‬ ‫درصد تغییر‬ ‫پوند انگلیس‬ ‫‪52210‬‬ ‫‪52490‬‬ ‫زراعت‪01-‬‬ ‫‪6630.5‬‬ ‫‪0‬‬ ‫سکه نیم‬ ‫‪4,930,000‬‬ ‫‪4,990,000‬‬ ‫ذغال سنگ‪10-‬‬ ‫‪901.7‬‬ ‫‪3.20476136‬‬ ‫دالر کانادا‬ ‫‪27720‬‬ ‫‪27920‬‬ ‫سکه امامی‬ ‫‪9,875,000‬‬ ‫‪9,905,000‬‬ ‫درهم امارت‬ ‫‪9310‬‬ ‫‪9370‬‬ ‫سکه بهار آزادی‬ ‫‪9,840,000‬‬ ‫‪9,900,000‬‬ ‫سکه ربع ( زير ‪) 86‬‬ ‫‪2,460,000‬‬ ‫‪2,510,000‬‬ ‫سکه نيم ( زير ‪) 86‬‬ ‫‪4,920,000‬‬ ‫‪4,970,000‬‬ ‫سکه امامي ( زير ‪)86‬‬ ‫‪9,840,000‬‬ ‫‪9,890,000‬‬ ‫استخراجنفتجزکشف‪11‬‬ ‫‪1049‬‬ ‫‪0‬‬ ‫کانه فلزی‪13-‬‬ ‫‪19861.4‬‬ ‫‪-0.725264289‬‬ ‫سایر معادن‪14-‬‬ ‫‪4817.1‬‬ ‫‪-3.988280316‬‬ ‫دالر استرالیا‬ ‫‪27050‬‬ ‫‪27480‬‬ ‫منسوجات‪17-‬‬ ‫‪1026.4‬‬ ‫‪0.068246076‬‬ ‫محصوالت چرمی‪19-‬‬ ‫‪393.7‬‬ ‫‪0‬‬ ‫فرانک سوئیس‬ ‫‪36750‬‬ ‫‪36950‬‬ ‫محصوالت چوبی‪20-‬‬ ‫‪31198.8‬‬ ‫‪0‬‬ ‫لیر ترکیه‬ ‫‪14110‬‬ ‫‪14240‬‬ ‫محصوالت کاغذ‪21-‬‬ ‫‪12740‬‬ ‫‪-0.007063865‬‬ ‫انتشار و چاپ‪22-‬‬ ‫‪41170.6‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ریال عربستان‬ ‫‪9050‬‬ ‫‪9240‬‬ ‫فراورده نفتی‪23-‬‬ ‫‪368547.3‬‬ ‫‪1.092426118‬‬ ‫رینگت مالزی‬ ‫‪9520‬‬ ‫‪9910‬‬ ‫‪ 1‬گرم طال‬ ‫‪995,400‬‬ ‫‪1,013,800‬‬ ‫یوآن چین‬ ‫‪5400‬‬ ‫‪5580‬‬ ‫‪ 1‬مثقال طال‬ ‫‪4,370,000‬‬ ‫‪4,390,000‬‬ ‫ین ژاپن‬ ‫‪285‬‬ ‫‪295‬‬ ‫فرابورس‬ ‫بورس‬ ‫بیشترین حجم معامالت‬ ‫بیشترین رشد قیمت‬ ‫نام شرکت‬ ‫حجم معامالت‬ ‫قيمت پاياني‬ ‫نام شرکت‬ ‫قيمت پاياني‬ ‫درصد تغيير‬ ‫گروه بهمن‬ ‫‪42317729‬‬ ‫‪1935‬‬ ‫گروه كارخانه هاي نورد آلومينيوم‬ ‫‪4814‬‬ ‫‪12.27‬‬ ‫ت‪-‬سرمايه گذاري غدير‬ ‫‪1853‬‬ ‫‪5.58‬‬ ‫نيرو كلر‬ ‫‪4292‬‬ ‫‪4‬‬ ‫قند مرودشت‬ ‫‪2529‬‬ ‫‪3.99‬‬ ‫سايپا آذين‬ ‫‪3463‬‬ ‫‪3.99‬‬ ‫سايپا ديزل‬ ‫‪23620996‬‬ ‫‪1033‬‬ ‫كارخانه هاي توليدي و صنعتي ثابت خراسان‬ ‫‪1201‬‬ ‫‪3.98‬‬ ‫ت‪-‬ليزينگ رايان سايپا‬ ‫‪17974628‬‬ ‫‪678‬‬ ‫حمل و نقل پتروشيمي‬ ‫‪2751‬‬ ‫‪3.97‬‬ ‫بانك صادرات ايران‬ ‫‪39022550‬‬ ‫‪727‬‬ ‫كمباين سازي ايران‬ ‫‪32110917‬‬ ‫‪1017‬‬ ‫ت‪-‬سرمايه گذاري غدير‬ ‫‪30000000‬‬ ‫‪1853‬‬ ‫ايران خودرو‬ ‫‪26546305‬‬ ‫‪2678‬‬ ‫بیشترین افت قیمت‬ ‫بیشترین ارزش معامالت‬ ‫نام شرکت‬ ‫قيمت پاياني‬ ‫ارزش معامله‬ ‫نام شرکت‬ ‫قيمت پاياني‬ ‫درصد تغيير‬ ‫مشارکت نارنجستان‪3‬ماهه ‪ 20‬درصد‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪126060000000‬‬ ‫توليدي درخشان تهران‬ ‫‪2675‬‬ ‫‪-42.63‬‬ ‫گروه بهمن‬ ‫‪1935‬‬ ‫‪81879937611‬‬ ‫ت‪-‬بانك سينا‬ ‫‪277‬‬ ‫‪-7.36‬‬ ‫مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران‬ ‫‪6766‬‬ ‫‪72269350235‬‬ ‫ت‪ -‬سرمايه گذاري توكا فوالد‬ ‫‪298‬‬ ‫‪-5.99‬‬ ‫ايران خودرو‬ ‫‪2678‬‬ ‫‪71082382325‬‬ ‫ت‪-‬شركت ملي صنايع مس ايران‬ ‫‪654‬‬ ‫‪-5.9‬‬ ‫بيمه ميهن‬ ‫‪1749‬‬ ‫‪-5‬‬ ‫ت‪-‬سرمايه گذاري غدير‬ ‫‪1853‬‬ ‫‪55590000000‬‬ ‫اجاره مپنا سه ماهه ‪ 20‬درصد‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪52750000000‬‬ ‫گسترش نفت و گاز پارسيان‬ ‫‪3101‬‬ ‫‪45602880964‬‬ ‫افرانت‬ ‫‪3602‬‬ ‫‪-4.91‬‬ ‫مرجان كار‬ ‫‪5211‬‬ ‫‪-4.84‬‬ ‫الستیک‪25-‬‬ ‫‪16299.1‬‬ ‫‪-0.538221672‬‬ ‫فلزات اساسی‪27-‬‬ ‫‪39450.7‬‬ ‫‪0.79201445‬‬ ‫محصوالت فلزی‪28-‬‬ ‫‪20835.3‬‬ ‫‪-1.092782037‬‬ ‫ماشین آالت‪29-‬‬ ‫‪10699.2‬‬ ‫‪-1.373499751‬‬ ‫دستگاههای برقی‪31-‬‬ ‫‪253728.2‬‬ ‫‪-1.6021134‬‬ ‫وسایل ارتباطی‪32-‬‬ ‫‪2371.3‬‬ ‫‪-0.707645926‬‬ ‫ابزار پزشکی‪33-‬‬ ‫‪2681.9‬‬ ‫‪0‬‬ ‫خودرو‪34-‬‬ ‫‪12231.4‬‬ ‫‪-2.94619407‬‬ ‫حمل و نقل‪35-‬‬ ‫‪1125.2‬‬ ‫‪0‬‬ ‫مبلمان‪36-‬‬ ‫‪272.7‬‬ ‫‪0‬‬ ‫قند و شکر‪38-‬‬ ‫‪6063.6‬‬ ‫‪-2.377924106‬‬ ‫چند رشته ای ص‪39-‬‬ ‫‪7691‬‬ ‫‪-0.128556402‬‬ ‫غذایی بجز قند‪42-‬‬ ‫‪2691.5‬‬ ‫‪-1.345209296‬‬ ‫مواد دارویی‪43-‬‬ ‫‪4678.6‬‬ ‫‪-0.908609552‬‬ ‫شیمیایی‪44-‬‬ ‫‪5682.1‬‬ ‫‪-0.029909568‬‬ ‫پیمانکاری‪45-‬‬ ‫‪919.7‬‬ ‫‪0‬‬ ‫کاشی و سرامیک‪49-‬‬ ‫‪3233.1‬‬ ‫‪-0.581180812‬‬ ‫سیمان‪53-‬‬ ‫‪882.2‬‬ ‫‪-0.653153153‬‬ ‫کانی غیرفلزی‪54-‬‬ ‫‪2109.7‬‬ ‫‪-2.328703704‬‬ ‫سرمایه گذاریها‪56-‬‬ ‫‪1615.4‬‬ ‫‪-1.343593502‬‬ ‫بانکها‪57-‬‬ ‫‪738.4‬‬ ‫‪-0.592353258‬‬ ‫سایرمالی‪58-‬‬ ‫‪1188.3‬‬ ‫‪0.117954335‬‬ ‫حمل و نقل‪60-‬‬ ‫‪11108.4‬‬ ‫‪-3.568731282‬‬ ‫رادیویی‪64-‬‬ ‫‪495.1‬‬ ‫‪0.101091791‬‬ ‫مالی‪65-‬‬ ‫‪149509.6‬‬ ‫‪-0.626775476‬‬ ‫بیمه و بازنشسته‪66‬‬ ‫‪3720.4‬‬ ‫‪1.53930131‬‬ ‫انبوه سازی‪70-‬‬ ‫‪896.9‬‬ ‫‪-2.191930207‬‬ ‫رایانه‪72-‬‬ ‫‪4003.2‬‬ ‫‪-0.492170022‬‬ ‫فنی مهندسی‪74-‬‬ ‫‪876.9‬‬ ‫‪-0.011402509‬‬ ‫شاخص آزاد شناور‬ ‫‪92925.6‬‬ ‫‪-0.402140175‬‬ ‫شاخص بازار دوم‬ ‫‪153950‬‬ ‫‪0.168715479‬‬ ‫شاخص ‪ 30‬شرکت بزرگ‬ ‫‪3894.7‬‬ ‫‪0.133693277‬‬ ‫شاخص‪50‬شرکت فعالتر‬ ‫‪3423.9‬‬ ‫‪0.090622077‬‬ ‫شاخص صنعت‬ ‫‪68353.2‬‬ ‫‪-0.064622339‬‬ ‫شاخص بازار اول‬ ‫‪60455.1‬‬ ‫‪-0.294391229‬‬ ‫شاخص بازده نقدی قیمت‬ ‫‪329347‬‬ ‫‪-0.144622587‬‬ ‫شاخص کل‬ ‫‪80949.5‬‬ ‫‪-0.144695486‬‬ ‫شاخص قیمت ‪ 50‬شرکت‬ ‫‪145316.6‬‬ ‫‪-0.444011463‬‬ ‫شاخص کل فرابورس‬ ‫‪745.7‬‬ ‫‪0.933946941‬‬ ‫بازار اول فرابورس‬ ‫‪213.6‬‬ ‫‪0.140646976‬‬ ‫بازار دوم فرابورس‬ ‫‪343.9‬‬ ‫‪1.176816711‬‬
‫‪16‬‬ ‫بورس و بازار‬ ‫سه‌شنبه ‪ 21‬بهمن ‪ 20- 1393‬ربیع‌الثانی ‪ 10 -1436‬فوریه ‪ -2015‬شماره ‪ -155‬پیاپی ‪1473‬‬ ‫نام شرکت‬ ‫آخرین قیمت‬ ‫درصد تغییر‬ ‫حجم معامالت‬ ‫ارزش معامله‬ ‫تعداد دفعات معامله‬ ‫ارزش معامله‬ ‫تعداد دفعات معامله‬ ‫‪293599909‬‬ ‫‪64‬‬ ‫امتياز‌تسهيالت‌مسكن‌خرداد‌‪92‬‬ ‫كنتورسازي‌ايران‌‬ ‫‪825051‬‬ ‫‪7815‬‬ ‫‪0.99‬‬ ‫‪-2.90‬‬ ‫‪628‬‬ ‫‪128,947‬‬ ‫‪518132210‬‬ ‫‪1000485223‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪69‬‬ ‫امتيازتسهيالت‌مسكن‌اسفندماه‪91‬‬ ‫‪819237‬‬ ‫‪114‬‬ ‫بانك‌ايران‌زمين‬ ‫‌‌ريخته‌گر ‌‬ ‫ي‬ ‫تامين‌‌ماسه‬ ‫امتياز‌تسهيالت‌مسكن‌مرداد‌‪92‬‬ ‫استخراج‪1.07‬‬ ‫سایر معادن‬ ‫‪414‬‬ ‫‪339164127‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪3,904,082‬‬ ‫‪7097532893‬‬ ‫‪373‬‬ ‫‪1595732816‬‬ ‫‪108‬‬ ‫‪64‬‬ ‫امتيازتسهيالت‌مسكن‌بهمن‌ماه‌‪91‬‬ ‫توسعه‌معادن‌وفلزات‌‬ ‫امتياز‌تسهيالت‌مسكن‌شهريور‌‪92‬‬ ‫توسعه‌‌معادن‌‌روي‌‌ايران‌‬ ‫امتيازتسهيالت‌مسكن‌آذر‌ماه‌‪91‬‬ ‫معدني‌وصنعتي‌چادرملو‬ ‫امتيازتسهيالت‌مسكن‌آبان‌ماه‌‪91‬‬ ‫معدني‌و‌صنعتي‌گل‌گهر‬ ‫امتيازتسهيالت‌مسكن‌دي‌ماه‌‪91‬‬ ‫باما‬ ‫امتيازتسهيالت‌مسكن‌ارديبهشت‌‪92‬‬ ‫معادن‌‌بافق‌‬ ‫بانك‌خاورميانه‬ ‫توسعه‌معدني‌و‌صنعتي‌صبانور‬ ‫بانك‌‌كارآفرين‌‬ ‫معدني‌‌دماوند‬ ‫‪592,919‬‬ ‫‪-4.11‬‬ ‫‪2401‬‬ ‫‪366,513‬‬ ‫‪-3.82‬‬ ‫‪5596‬‬ ‫‪273‬‬ ‫‪ 0.86‬هاي فلزي‬ ‫‪ 821116‬استخراج کانه‬ ‫‪512‬‬ ‫‪0.84‬‬ ‫‪820610‬‬ ‫‪3,904,082‬‬ ‫‪-3.17‬‬ ‫‪1832‬‬ ‫‪430‬‬ ‫‪0.38‬‬ ‫‪821269‬‬ ‫‪885,054‬‬ ‫‪-1.41‬‬ ‫‪1812‬‬ ‫‪398‬‬ ‫‪0.87‬‬ ‫‪819075‬‬ ‫‪364,884‬‬ ‫‪-0.33‬‬ ‫‪3608‬‬ ‫‪368‬‬ ‫‪0.96‬‬ ‫‪818696‬‬ ‫‪431,357‬‬ ‫‪-0.32‬‬ ‫‪4063‬‬ ‫‪327‬‬ ‫‪0.45‬‬ ‫‪819691‬‬ ‫‪79,771‬‬ ‫‪-1.55‬‬ ‫‪8665‬‬ ‫‪357‬‬ ‫‪0.49‬‬ ‫‪820826‬‬ ‫‪41,044‬‬ ‫‪-0.64‬‬ ‫‪3567‬‬ ‫‪357,719‬‬ ‫‪-0.06‬‬ ‫‪1718‬‬ ‫‪50,300‬‬ ‫‪-0.19‬‬ ‫‪3608‬‬ ‫‪43,398‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪2058‬‬ ‫‪1,700‬‬ ‫‪0.28‬‬ ‫‪8476‬‬ ‫بیمه وصندوق بازنشستگي به جزتامین اجتماعي‬ ‫انبوه سازي‪ ،‬امالك و مستغالت‬ ‫‪1,237,260‬‬ ‫‪-3.75‬‬ ‫‪1335‬‬ ‫‪9,192,276‬‬ ‫‪-4.47‬‬ ‫‪2777‬‬ ‫‪812,356‬‬ ‫‪-2.73‬‬ ‫‪1283‬‬ ‫‪2,250,725‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪2498‬‬ ‫‪8,303,254‬‬ ‫‪-0.76‬‬ ‫‪1176‬‬ ‫‪3,743,044‬‬ ‫‪-2.81‬‬ ‫‪6263‬‬ ‫‪440,747‬‬ ‫‪0.64‬‬ ‫‪1888‬‬ ‫‪4,179,753‬‬ ‫‪-3.38‬‬ ‫‪2628‬‬ ‫‪824,453‬‬ ‫‪-5.00‬‬ ‫‪1749‬‬ ‫‪2,392,327‬‬ ‫‪-0.19‬‬ ‫‪2084‬‬ ‫‪338,053‬‬ ‫‪-4.00‬‬ ‫‪1561‬‬ ‫‪3,659,253‬‬ ‫‪-3.62‬‬ ‫‪3591‬‬ ‫‪310,550‬‬ ‫‪-2.53‬‬ ‫‪1889‬‬ ‫‪1423391626‬‬ ‫‪2050883640‬‬ ‫‪224164760‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪114‬‬ ‫‪56‬‬ ‫‪420152491‬‬ ‫‪7097532893‬‬ ‫‪353145716‬‬ ‫‪1595732816‬‬ ‫‪325991762‬‬ ‫‪1278216637‬‬ ‫‪301280122‬‬ ‫‪1689711034‬‬ ‫‪268039005‬‬ ‫‪680296512‬‬ ‫‪293034962‬‬ ‫‪143669658‬‬ ‫‪614710317‬‬ ‫‪174591300‬‬ ‫‪89770914‬‬ ‫‪14943000‬‬ ‫‪56‬‬ ‫‪373‬‬ ‫‪49‬‬ ‫‪108‬‬ ‫‪49‬‬ ‫‪64‬‬ ‫‪49‬‬ ‫‪52‬‬ ‫‪45‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪43‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪39‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1651167290‬‬ ‫‪25529906645‬‬ ‫‪1030175522‬‬ ‫‪5621953765‬‬ ‫‪9765876433‬‬ ‫‪23442518675‬‬ ‫‪838850549‬‬ ‫‪10985819530‬‬ ‫‪1442371058‬‬ ‫‪4985661769‬‬ ‫‪527553323‬‬ ‫‪13139917076‬‬ ‫‪586492550‬‬ ‫‪153‬‬ ‫‪840‬‬ ‫‪93‬‬ ‫‪573‬‬ ‫‪91‬‬ ‫‪568‬‬ ‫‪64‬‬ ‫‪543‬‬ ‫‪58‬‬ ‫‪503‬‬ ‫‪48‬‬ ‫‪484‬‬ ‫‪23‬‬ ‫ابزارپزشكي‪ ،‬اپتیكي و اندازهگیري‬ ‫‪-2.90‬‬ ‫نام شرکت‬ ‫امتياز‌تسهيالت‌مسكن‌بهمنماه‌‪92‬‬ ‫كنتورسازي‌ايران‌‬ ‫‪7815‬‬ ‫‪128,947‬‬ ‫‪1000485223‬‬ ‫‪69‬‬ ‫تامين‌‌ماسه‌‌ريخته‌گري‌‬ ‫‪5596‬‬ ‫توسعه‌معادن‌وفلزات‌‬ ‫‪1832‬‬ ‫‪-3.17‬‬ ‫توسعه‌‌معادن‌‌روي‌‌ايران‌‬ ‫‪1812‬‬ ‫‪-1.41‬‬ ‫‪885,054‬‬ ‫معدني‌وصنعتي‌چادرملو‬ ‫‪3608‬‬ ‫‪-0.33‬‬ ‫‪364,884‬‬ ‫‪1278216637‬‬ ‫معدني‌و‌صنعتي‌گل‌گهر‬ ‫‪4063‬‬ ‫‪-0.32‬‬ ‫‪431,357‬‬ ‫‪1689711034‬‬ ‫‪52‬‬ ‫باما‬ ‫‪8665‬‬ ‫‪-1.55‬‬ ‫‪79,771‬‬ ‫‪680296512‬‬ ‫‪27‬‬ ‫معادن‌‌بافق‌‬ ‫‪3567‬‬ ‫‪-0.64‬‬ ‫‪41,044‬‬ ‫‪143669658‬‬ ‫‪21‬‬ ‫توسعه‌معدني‌و‌صنعتي‌صبانور‬ ‫‪3608‬‬ ‫‪-0.19‬‬ ‫‪50,300‬‬ ‫‪174591300‬‬ ‫‪5‬‬ ‫معدني‌‌دماوند‬ ‫‪8476‬‬ ‫‪0.28‬‬ ‫‪1,700‬‬ ‫‪14943000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫استخراج سایر معادن‬ ‫‪-3.82‬‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫‪366,513‬‬ ‫‪2050883640‬‬ ‫استخراج کانه هاي فلزي‬ ‫انبوه سازي‪ ،‬امالك و مستغالت‬ ‫شهر‌سازي‌و‌خانه‌سازي‌باغميشه‬ ‫‪2777‬‬ ‫‪-4.47‬‬ ‫‪9,192,276‬‬ ‫‪25529906645‬‬ ‫‪840‬‬ ‫ح‌‪‌.‬سخت‌‌آژند‬ ‫‪2498‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪2,250,725‬‬ ‫‪5621953765‬‬ ‫‪573‬‬ ‫نوسازي‌وساختمان‌تهران‌‬ ‫‪6263‬‬ ‫‪-2.81‬‬ ‫‪3,743,044‬‬ ‫‪23442518675‬‬ ‫‪568‬‬ ‫سرمايه‌گذاري‌مسكن‌تهران‬ ‫‪2628‬‬ ‫‪-3.38‬‬ ‫‪4,179,753‬‬ ‫‪10985819530‬‬ ‫‪543‬‬ ‫سامان‌‌گستراصفهان‌‬ ‫‪2084‬‬ ‫‪-0.19‬‬ ‫‪2,392,327‬‬ ‫‪4985661769‬‬ ‫‪503‬‬ ‫شركت‌سرمايه‌گذاري‌مسكن‌شمالغرب‬ ‫‪3591‬‬ ‫‪-3.62‬‬ ‫‪3,659,253‬‬ ‫‪13139917076‬‬ ‫‪484‬‬ ‫سرمايه‌گذاري‌مسكن‌شمال‌شرق‬ ‫‪1930‬‬ ‫‪-3.69‬‬ ‫‪2,891,201‬‬ ‫‪5581355318‬‬ ‫‪338‬‬ ‫آ‪.‬س‪.‬پ‬ ‫‪1303‬‬ ‫‪-4.61‬‬ ‫‪1,741,220‬‬ ‫‪2268513776‬‬ ‫‪249‬‬ ‫بيمه‌دانا‬ ‫شهر‌سازي‌و‌خانه‌سازي‌باغميشه‬ ‫بيمه‌آسيا‬ ‫ح‌‪‌.‬سخت‌‌آژند‬ ‫بيمه‌البرز‬ ‫نوسازي‌وساختمان‌تهران‌‬ ‫بيمه‌ملت‬ ‫سرمايه‌گذاري‌مسكن‌تهران‬ ‫بيمه‌ميهن‬ ‫سامان‌‌گستراصفهان‌‬ ‫بيمه‌سامان‬ ‫شركت‌سرمايه‌گذاري‌مسكن‌شمالغرب‬ ‫بيمه‌اتكايي‌ايرانيان‬ ‫سرمايه‌گذاري‌مسكن‌شمال‌شرق‬ ‫بيمه‌پارسيان‬ ‫آ‪.‬س‪.‬پ‬ ‫آخرین قیمت‬ ‫درصد تغییر‬ ‫حجم معامالت‬ ‫اپتیكي و اندازهگیري ‪355‬‬ ‫‪ 827042‬ابزارپزشكي‪1.64 ،‬‬ ‫‪1930‬‬ ‫‪1955‬‬ ‫‪1303‬‬ ‫‪-3.69‬‬ ‫‪-0.20‬‬ ‫‪-4.61‬صنعتي‬ ‫پیمانكاري‬ ‫‪-3.81‬‬ ‫‪-3.93‬‬ ‫‪-3.57‬‬ ‫حمل و نقل آبي‬ ‫‪2,891,201‬‬ ‫‪100,701‬‬ ‫‪1,741,220‬‬ ‫‪5581355318‬‬ ‫‪194500079‬‬ ‫‪2268513776‬‬ ‫‪338‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪249‬‬ ‫بين‌المللي‌توسعه‌ساختمان‬ ‫‪1390‬‬ ‫‪-3.81‬‬ ‫‪3,118,252‬‬ ‫‪4335214647‬‬ ‫‪237‬‬ ‫سرمايه‌‌گذاري‌‌شاهد‬ ‫‪1351‬‬ ‫‪-3.57‬‬ ‫‪2,243,070‬‬ ‫‪3030201493‬‬ ‫‪231‬‬ ‫بين‌المللي‌توسعه‌ساختمان‬ ‫مهندسي‌ساختمان‌تاسيسات‌راه‌آهن‬ ‫سرمايه‌‌گذاري‌‌شاهد‬ ‫‪1390‬‬ ‫‪9867‬‬ ‫‪1351‬‬ ‫‪3,118,252‬‬ ‫‪314,208‬‬ ‫‪2,243,070‬‬ ‫‪4335214647‬‬ ‫‪3100169511‬‬ ‫‪3030201493‬‬ ‫‪237‬‬ ‫‪215‬‬ ‫‪231‬‬ ‫سرمايه‌گذاري‌مسكن‌زاينده‌رود‬ ‫‪3419‬‬ ‫‪-4.84‬‬ ‫‪2,015,350‬‬ ‫‪6890169337‬‬ ‫‪219‬‬ ‫س‪‌.‬توسعه‌وعمران‌استان‌كرمان‬ ‫‪7247‬‬ ‫‪-4.68‬‬ ‫‪716,884‬‬ ‫‪5195455680‬‬ ‫‪172‬‬ ‫‌گذاري‌مسكن‌زاينده‌رود‬ ‫سرمايه‬ ‫كشتيراني‌درياي‌خزر‬ ‫س‪‌.‬توسعه‌وعمران‌استان‌كرمان‬ ‫سرمايه‌‌گذاري‌‌ساختمان‌ايران‌‬ ‫‪3012‬‬ ‫‪-3.77‬‬ ‫‪1,238,123‬‬ ‫‪3729801860‬‬ ‫‪165‬‬ ‫‪2,015,350‬‬ ‫‪-4.84‬‬ ‫‪3419‬‬ ‫‪612,075‬‬ ‫‪-4.77‬‬ ‫‪7071‬‬ ‫انبارداري و ارتباطات‪716,884‬‬ ‫‪ 7247‬حمل ونقل‪-4.68 ،‬‬ ‫‪6890169337‬‬ ‫‪4327995147‬‬ ‫‪5195455680‬‬ ‫‪219‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪172‬‬ ‫سرمايه‌گذاري‌‌مسكن‌‬ ‫‪1778‬‬ ‫‪-3.00‬‬ ‫‪1,389,449‬‬ ‫‪2464614050‬‬ ‫‪163‬‬ ‫سرمايه‌گذاري‌‌مسكن‌‬ ‫كشتيراني‌جمهوري‌اسالمي‌ايران‬ ‫‪3729801860‬‬ ‫‪7231530871‬‬ ‫‪165‬‬ ‫‪370‬‬ ‫سرمايه‌‌گذاري‌‌ساختمان‌ايران‌‬ ‫توسعه‌خدمات‌دريايي‌وبندري‌سينا‬ ‫‪3012‬‬ ‫‪33674‬‬ ‫عمران‌و‌توسعه‌شاهد‬ ‫‪2343‬‬ ‫‪-4.48‬‬ ‫‪359,042‬‬ ‫‪841404729‬‬ ‫‪46‬‬ ‫عمران‌و‌توسعه‌شاهد‬ ‫تايدواترخاورميانه‬ ‫‪2343‬‬ ‫‪4612‬‬ ‫‪-3.77‬‬ ‫‪-3.18‬‬ ‫‪-3.00‬‬ ‫‪-1.88‬‬ ‫‪1,238,123‬‬ ‫‪214,748‬‬ ‫‪1,389,449‬‬ ‫‪2,365,926‬‬ ‫‪2464614050‬‬ ‫‪7118422568‬‬ ‫‪841404729‬‬ ‫‪4055789944‬‬ ‫‪46‬‬ ‫‪124‬‬ ‫سرمايه‌گذاري‌توسعه‌آذربايجان‌‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪-3.35‬‬ ‫‪112,032‬‬ ‫‪226095185‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‌گذاري‌توسعه‌آذربايجان‌‬ ‫سرمايه‬ ‫توكاريل‬ ‫ح‪‌.‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪878‬‬ ‫‪-3.35‬‬ ‫‪-4.67‬‬ ‫‪112,032‬‬ ‫‪1,002,567‬‬ ‫‪226095185‬‬ ‫‪880352920‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪87‬‬ ‫سخت‌‌آژند‬ ‫‪4174‬‬ ‫‪-1.67‬‬ ‫‪39,687‬‬ ‫‪162812260‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‌‌آژند‬ ‫سخت‬ ‫توكاريل‬ ‫‪4174‬‬ ‫‪2044‬‬ ‫‪-1.67‬‬ ‫‪-4.35‬‬ ‫‪39,687‬‬ ‫‪386,245‬‬ ‫‪162812260‬‬ ‫‪789475885‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪64‬‬ ‫عمران‌وتوسعه‌فارس‌‬ ‫‪4176‬‬ ‫‪-0.52‬‬ ‫‪32,580‬‬ ‫‪131329980‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‌توكا‌فارس‌‬ ‫‌وتوسعه‬ ‫عمرالن‬ ‫‌ونقل‬ ‫حم‬ ‫‪4176‬‬ ‫‪2246‬‬ ‫‪-0.52‬‬ ‫‪-3.98‬‬ ‫‪32,580‬‬ ‫‪187,753‬‬ ‫‪131329980‬‬ ‫‪421736524‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪43‬‬ ‫حمل‌و‌نقل‌بين‌المللي‌خليج‌فارس‬ ‫‪1641‬‬ ‫‪ -3.07‬و تكثیر‬ ‫انتشار‪ ،‬چاپ‬ ‫‪422,631‬‬ ‫‪693388981‬‬ ‫‪33‬‬ ‫افست‌‬ ‫‪12924‬‬ ‫حمل‌و‌نقل‌پتروشيمي(‌سهامي‌عام‬ ‫افست‌‬ ‫‪2751‬‬ ‫‪12924‬‬ ‫‪3.97‬‬ ‫‪-2.15‬‬ ‫‪171,244‬‬ ‫‪48,410‬‬ ‫‪471092244‬‬ ‫‪625668459‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪48‬‬ ‫انتشار‪ ،‬چاپ و تكثیر‬ ‫‪-2.15‬‬ ‫‪48,410‬‬ ‫‪625668459‬‬ ‫‪48‬‬ ‫بانكها و موسسات اعتباري‬ ‫بانك‌صادرات‌ايران‬ ‫سهامي‌عام)‬ ‫گروه‌مپنا‌(‬ ‫بانك‌صادرات‌ايران‬ ‫‪1778‬‬ ‫‪3073‬‬ ‫‪6766‬‬ ‫‪727‬‬ ‫‪10454‬‬ ‫‪829489‬‬ ‫‪-4.48‬‬ ‫‪-3.86‬‬ ‫مهندسي‬ ‫خدمات فني و‬ ‫اعتباري‬ ‫موسسات‬ ‫بانكها و‬ ‫‪-1.33‬‬ ‫‪-3.07‬‬ ‫‪-3.19‬‬ ‫‪0.54‬‬ ‫فروشگاه هاي غیرتخصصي‬ ‫‪17,045,530‬‬ ‫خرده فروشي در ‪-3.36‬‬ ‫‪834‬‬ ‫‪924,193‬‬ ‫‪-3.94‬‬ ‫‪12346‬‬ ‫‪16,166,789‬‬ ‫‪-4.32‬‬ ‫‪1151‬‬ ‫‪72269350235‬‬ ‫‪28363777173‬‬ ‫‪1481302269‬‬ ‫‪17621674540‬‬ ‫‪498‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪76‬‬ ‫‪1367‬‬ ‫‪14208027211‬‬ ‫‪11410536903‬‬ ‫‪18611113547‬‬ ‫‪1074‬‬ ‫‪579‬‬ ‫‪930‬‬ ‫‪1546‬‬ ‫‪1935‬‬ ‫‪827150‬‬ ‫‪1033‬‬ ‫‪1989‬‬ ‫‪10127846498‬‬ ‫‪81879937611‬‬ ‫‪8867045168‬‬ ‫‪662‬‬ ‫‪2711‬‬ ‫‪623‬‬ ‫‪1370‬‬ ‫‪506‬‬ ‫‪727‬‬ ‫‪-3.07‬‬ ‫‪39,022,550‬‬ ‫‪28363777173‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪829489‬‬ ‫‪0.54‬‬ ‫‪21,244‬‬ ‫‪17621674540‬‬ ‫‪1367‬‬ ‫بانك‌تجارت‬ ‫‪834‬‬ ‫‪-3.36‬‬ ‫‪17,045,530‬‬ ‫‪14208027211‬‬ ‫‪1074‬‬ ‫بانك‌حكمت‌‌ايرانيان‬ ‫‪1151‬‬ ‫‪-4.32‬‬ ‫‪16,166,789‬‬ ‫‪18611113547‬‬ ‫‪930‬‬ ‫بانك‌تجارت‬ ‫قاسم‌ايران‬ ‫بانك‌حكمت‌‌ايرانيان‬ ‫بانك‌دي‬ ‫‪1546‬‬ ‫‪-4.33‬‬ ‫‪6,551,117‬‬ ‫‪10127846498‬‬ ‫‪662‬‬ ‫‪827150‬‬ ‫‪0.77‬‬ ‫‪10,720‬‬ ‫‪8867045168‬‬ ‫‪623‬‬ ‫بانك‌ملت‬ ‫‪1989‬‬ ‫‪-2.12‬‬ ‫‪8,360,575‬‬ ‫‪16466994079‬‬ ‫‪506‬‬ ‫بانك‌دي‬ ‫‌‬ ‫ن‬ ‫گروه‌بهم‬ ‫امتيازتسهيالت‌مسكن‌آذرماه‌‪93‬‬ ‫بانك‌ملت ‌ل‬ ‫سايپا‌ديز‬ ‫بانك‌گردشگري‬ ‫‪1688‬‬ ‫‪-3.04‬‬ ‫‪8,465,504‬‬ ‫‪14285715204‬‬ ‫‪503‬‬ ‫پست‌بانك‌ايران‬ ‫‪1473‬‬ ‫‪-2.84‬‬ ‫‪4,381,443‬‬ ‫‪6452403695‬‬ ‫‪431‬‬ ‫‪827967‬‬ ‫‪0.91‬‬ ‫‪8,096‬‬ ‫‪6703224374‬‬ ‫‪393‬‬ ‫بانك‌انصار‬ ‫‪2398‬‬ ‫‪-3.73‬‬ ‫‪4,741,720‬‬ ‫‪11372930837‬‬ ‫‪304‬‬ ‫بانك‌سينا‬ ‫‪1253‬‬ ‫‪-3.32‬‬ ‫‪2,225,262‬‬ ‫‪2780121637‬‬ ‫‪272‬‬ ‫‪828422‬‬ ‫‪0.84‬‬ ‫‪4,662‬‬ ‫‪3862105023‬‬ ‫‪266‬‬ ‫‪1601‬‬ ‫‪-0.19‬‬ ‫‪2,546,344‬‬ ‫‪4047659438‬‬ ‫‪238‬‬ ‫امتيازتسهيالت‌مسكن‌شهريورماه‪93‬‬ ‫‪824659‬‬ ‫‪0.46‬‬ ‫‪1,890‬‬ ‫‪1558606424‬‬ ‫‪164‬‬ ‫امتياز‌تسهيالت‌مسكن‌تيرماه‪93‬‬ ‫‪824876‬‬ ‫‪1.20‬‬ ‫‪1,057‬‬ ‫‪871893984‬‬ ‫‪155‬‬ ‫ح‌‪‌.‬بانك‌سينا‬ ‫‪277‬‬ ‫‪-7.36‬‬ ‫‪3,501,689‬‬ ‫‪969016786‬‬ ‫‪148‬‬ ‫بانك‌اقتصادنوين‌‬ ‫‪1942‬‬ ‫‪-3.96‬‬ ‫‪4,761,380‬‬ ‫‪9248389326‬‬ ‫‪143‬‬ ‫امتياز‌تسهيالت‌مسكن‌دي‌ماه‌‪92‬‬ ‫‪822008‬‬ ‫‪0.67‬‬ ‫‪805‬‬ ‫‪661716745‬‬ ‫‪141‬‬ ‫امتياز‌تسهيالت‌مسكن‌فروردين‌‪93‬‬ ‫‪826236‬‬ ‫‪0.44‬‬ ‫‪712‬‬ ‫‪588280304‬‬ ‫‪112‬‬ ‫امتياز‌تسهيالت‌مسكن‌مردادماه‪93‬‬ ‫‪827641‬‬ ‫‪0.88‬‬ ‫‪1,182‬‬ ‫‪978272043‬‬ ‫‪102‬‬ ‫امتيازتسهيالت‌مسكن‌فروردين‌‪92‬‬ ‫‪799464‬‬ ‫‪-1.94‬‬ ‫‪1,743‬‬ ‫‪1393465985‬‬ ‫‪102‬‬ ‫امتياز‌تسهيالت‌مسكن‌خردادماه‪93‬‬ ‫‪826307‬‬ ‫‪1.13‬‬ ‫‪861‬‬ ‫‪711450579‬‬ ‫‪94‬‬ ‫امتيازتسهيالت‌مسكن‌آبان‌ماه‌‪92‬‬ ‫‪823262‬‬ ‫‪0.55‬‬ ‫‪547‬‬ ‫‪450324065‬‬ ‫‪82‬‬ ‫امتياز‌تسهيالت‌مسكن‌خردادماه‪93‬‬ ‫فنرسازي‌خاور‬ ‫امتياز‌تسهيالت‌مسكن‌ارديبهشت‪93‬‬ ‫‪824328‬‬ ‫‪0.73‬‬ ‫‪689‬‬ ‫‪567961728‬‬ ‫‪77‬‬ ‫امتيازتسهيالت‌مسكن‌آبان‌ماه‌‪92‬‬ ‫فنرسازي‌زر‬ ‫امتياز‌تسهيالت‌مسكن‌اسفندماه‪92‬‬ ‫‪824608‬‬ ‫‪0.81‬‬ ‫‪539‬‬ ‫‪444463988‬‬ ‫‪77‬‬ ‫امتياز‌تسهيالت‌مسكن‌ارديبهشت‪93‬‬ ‫ريخته‌گري‌‌تراكتورسازي‌‌ايران‌‬ ‫امتياز‌تسهيالت‌مسكن‌مهرماه‌‪92‬‬ ‫‪823292‬‬ ‫‪0.47‬‬ ‫‪340‬‬ ‫‪279919212‬‬ ‫‪69‬‬ ‫امتياز‌تسهيالت‌مسكن‌اسفندماه‪92‬‬ ‫قطعات‌‌اتومبيل‌‌ايران‌‬ ‫امتياز‌تسهيالت‌مسكن‌مهرماه‌‪92‬‬ ‫صنايع‌ريخته‌گري‌ايران‌‬ ‫‪824328‬‬ ‫‪2641‬‬ ‫‪824608‬‬ ‫‪3256‬‬ ‫‪0.81‬‬ ‫‪-1.03‬‬ ‫امتياز‌تسهيالت‌مسكن‌دي‌ماه‪93‬‬ ‫امتيازتسهيالت‌مسكن‌آذرماه‌‪93‬‬ ‫امتيازتسهيالت‌مسكن‌آبانماه‪93‬‬ ‫امتيازتسهيالت‌مسكن‌مهرماه‪93‬‬ ‫بانك‌‌پاسارگاد‬ ‫كنترل‌خوردگي‌تكين‌كو‬ ‫امتياز‌تسهيالت‌مسكن‌دي‌ماه‪93‬‬ ‫سايپا‬ ‫بانك‌گردشگري‬ ‫سرمايه‌گذاري‌‌رنا(هلدينگ‌‬ ‫پست‌بانك‌ايران‬ ‫ايران‌‌خودروديز ‌ل‬ ‫امتيازتسهيالت‌مسكن‌آبانماه‪93‬‬ ‫ايران‌‌خودرو‬ ‫بانك‌انصار‬ ‫ق‬ ‫الكتريك‌‌خودرو‌شر ‌‬ ‫بانك‌سينا‬ ‫زامياد‬ ‫امتيازتسهيالت‌مسكن‌مهرماه‪93‬‬ ‫چرخشگر‬ ‫بانك‌‌پاسارگاد‬ ‫گسترش‌سرمايه‌گذاري‌ايران‌خودرو‬ ‫امتيازتسهيالت‌مسكن‌شهريورماه‪93‬‬ ‫توليدمحورخودرو‬ ‫امتياز‌تسهيالت‌مسكن‌تيرماه‪93‬‬ ‫رادياتور‌ايران‌‬ ‫ح‌‪‌.‬بانك‌سينا‬ ‫مهركام‌پارس‌‬ ‫بانك‌اقتصادنوين‌‬ ‫موتورسازان‌تراكتورسازي‌ايران‌‬ ‫امتياز‌تسهيالت‌مسكن‌دي‌ماه‌‪92‬‬ ‫ايركا‌پارت‌صنعت‬ ‫امتياز‌تسهيالت‌مسكن‌فروردين‌‪93‬‬ ‫مهندسي‌نصيرماشين‌‬ ‫امتياز‌تسهيالت‌مسكن‌مردادماه‪93‬‬ ‫نيرو‌محركه‌‬ ‫امتيازتسهيالت‌مسكن‌فروردين‌‪92‬‬ ‫سرمايه‌گذاري‌اعتبار‌ايران‬ ‫‪359,042‬‬ ‫‪879,363‬‬ ‫‪1278‬‬ ‫‪1688‬‬ ‫‪1110‬‬ ‫‪1473‬‬ ‫‪770‬‬ ‫‪827967‬‬ ‫‪2678‬‬ ‫‪2398‬‬ ‫‪1660‬‬ ‫‪1253‬‬ ‫‪1445‬‬ ‫‪828422‬‬ ‫‪2348‬‬ ‫‪1601‬‬ ‫‪2922‬‬ ‫‪824659‬‬ ‫‪2117‬‬ ‫‪824876‬‬ ‫‪5978‬‬ ‫‪277‬‬ ‫‪2033‬‬ ‫‪1942‬‬ ‫‪2729‬‬ ‫‪822008‬‬ ‫‪5350‬‬ ‫‪826236‬‬ ‫‪4566‬‬ ‫‪827641‬‬ ‫‪2184‬‬ ‫‪799464‬‬ ‫‪1553‬‬ ‫‪826307‬‬ ‫‪2514‬‬ ‫‪823262‬‬ ‫‪2055‬‬ ‫‪823292‬‬ ‫‪2897‬‬ ‫‪10,680,466‬‬ ‫‪39,022,550‬‬ ‫‪141,699‬‬ ‫‪21,244‬‬ ‫‪163‬‬ ‫‪221‬‬ ‫ساخت قطعات ‪6,551,117‬‬ ‫خودرو و‪-4.33‬‬ ‫‪42,317,729‬‬ ‫‪-2.71‬‬ ‫‪10,720‬‬ ‫‪0.77‬‬ ‫‪-2.27‬‬ ‫‪-2.12‬‬ ‫‪-0.93‬‬ ‫‪-3.04‬‬ ‫‪-3.65‬‬ ‫‪-2.84‬‬ ‫‪-3.39‬‬ ‫‪0.91‬‬ ‫‪-1.18‬‬ ‫‪-3.73‬‬ ‫‪-3.77‬‬ ‫‪-3.32‬‬ ‫‪-3.09‬‬ ‫‪0.84‬‬ ‫‪3.44‬‬ ‫‪-0.19‬‬ ‫‪-3.75‬‬ ‫‪0.46‬‬ ‫‪3.47‬‬ ‫‪1.20‬‬ ‫‪-3.36‬‬ ‫‪-7.36‬‬ ‫‪-3.83‬‬ ‫‪-3.96‬‬ ‫‪-0.80‬‬ ‫‪0.67‬‬ ‫‪-2.14‬‬ ‫‪0.44‬‬ ‫‪2.38‬‬ ‫‪0.88‬‬ ‫‪-1.97‬‬ ‫‪-1.94‬‬ ‫‪-3.30‬‬ ‫‪1.13‬‬ ‫‪-2.18‬‬ ‫‪0.55‬‬ ‫‪-2.65‬‬ ‫‪0.73‬‬ ‫‪-1.89‬‬ ‫‪23,620,996‬‬ ‫‪8,360,575‬‬ ‫‪14,151,847‬‬ ‫‪8,465,504‬‬ ‫‪6,360,610‬‬ ‫‪4,381,443‬‬ ‫‪5,948,718‬‬ ‫‪8,096‬‬ ‫‪26,546,205‬‬ ‫‪4,741,720‬‬ ‫‪1,611,340‬‬ ‫‪2,225,262‬‬ ‫‪2,388,115‬‬ ‫‪4,662‬‬ ‫‪834,913‬‬ ‫‪2,546,344‬‬ ‫‪1,675,279‬‬ ‫‪1,890‬‬ ‫‪1,439,684‬‬ ‫‪1,057‬‬ ‫‪375,961‬‬ ‫‪3,501,689‬‬ ‫‪681,807‬‬ ‫‪4,761,380‬‬ ‫‪130,448‬‬ ‫‪805‬‬ ‫‪248,546‬‬ ‫‪712‬‬ ‫‪239,217‬‬ ‫‪1,182‬‬ ‫‪357,487‬‬ ‫‪1,743‬‬ ‫‪298,687‬‬ ‫‪861‬‬ ‫‪44,190‬‬ ‫‪547‬‬ ‫‪476,294‬‬ ‫‪689‬‬ ‫‪86,865‬‬ ‫‪539‬‬ ‫‪56,728‬‬ ‫‪24398269065‬‬ ‫‪16466994079‬‬ ‫‪18080858972‬‬ ‫‪14285715204‬‬ ‫‪7058414084‬‬ ‫‪6452403695‬‬ ‫‪4580265715‬‬ ‫‪6703224374‬‬ ‫‪71082112325‬‬ ‫‪11372930837‬‬ ‫‪2674229309‬‬ ‫‪2780121637‬‬ ‫‪3450415972‬‬ ‫‪3862105023‬‬ ‫‪1960075010‬‬ ‫‪4047659438‬‬ ‫‪4895937910‬‬ ‫‪1558606424‬‬ ‫‪3047264190‬‬ ‫‪871893984‬‬ ‫‪2247561831‬‬ ‫‪969016786‬‬ ‫‪1386088788‬‬ ‫‪9248389326‬‬ ‫‪355247780‬‬ ‫‪661716745‬‬ ‫‪1329783826‬‬ ‫‪588280304‬‬ ‫‪1092260500‬‬ ‫‪978272043‬‬ ‫‪778381041‬‬ ‫‪1393465985‬‬ ‫‪462888166‬‬ ‫‪711450579‬‬ ‫‪109084802‬‬ ‫‪450324065‬‬ ‫‪978884888‬‬ ‫‪567961728‬‬ ‫‪225072634‬‬ ‫‪444463988‬‬ ‫‪179403146‬‬ ‫‪856‬‬ ‫‪503‬‬ ‫‪389‬‬ ‫‪431‬‬ ‫‪344‬‬ ‫‪393‬‬ ‫‪343‬‬ ‫‪304‬‬ ‫‪288‬‬ ‫‪272‬‬ ‫‪278‬‬ ‫‪266‬‬ ‫‪212‬‬ ‫‪238‬‬ ‫‪203‬‬ ‫‪164‬‬ ‫‪182‬‬ ‫‪155‬‬ ‫‪118‬‬ ‫‪148‬‬ ‫‪104‬‬ ‫‪143‬‬ ‫‪74‬‬ ‫‪141‬‬ ‫‪74‬‬ ‫‪112‬‬ ‫‪65‬‬ ‫‪102‬‬ ‫‪56‬‬ ‫‪102‬‬ ‫‪55‬‬ ‫‪94‬‬ ‫‪53‬‬ ‫‪82‬‬ ‫‪53‬‬ ‫‪77‬‬ ‫‪37‬‬ ‫‪77‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪0.47‬‬ ‫‪-3.95‬‬ ‫‪340‬‬ ‫‪187,987‬‬ ‫‪279919212‬‬ ‫‪544603252‬‬ ‫‪69‬‬ ‫‪24‬‬ ‫امتياز‌تسهيالت‌مسكن‌تيرماه‌‪92‬‬ ‫‪821626‬‬ ‫‪0.42‬‬ ‫‪603‬‬ ‫‪495440308‬‬ ‫‪69‬‬ ‫امتياز‌تسهيالت‌مسكن‌تيرماه‌‪92‬‬ ‫سايپاآذين‌‬ ‫‪821626‬‬ ‫‪3463‬‬ ‫‪0.42‬‬ ‫‪3.99‬‬ ‫‪603‬‬ ‫‪80,509‬‬ ‫‪495440308‬‬ ‫‪278802667‬‬ ‫‪69‬‬ ‫‪22‬‬ ‫امتيازتسهيالت‌مسكن‌مهرماه‪91‬‬ ‫‪816545‬‬ ‫‪0.61‬‬ ‫‪446‬‬ ‫‪364179021‬‬ ‫‪69‬‬ ‫امتيازتسهيالت‌مسكن‌مهرماه‪91‬‬ ‫كمك‌فنرايندامين‌‬ ‫‪816545‬‬ ‫‪2143‬‬ ‫‪0.61‬‬ ‫‪-3.73‬‬ ‫‪446‬‬ ‫‪126,581‬‬ ‫‪364179021‬‬ ‫‪271203397‬‬ ‫‪69‬‬ ‫‪21‬‬ ‫امتيازتسهيالت‌مسكن‌آذر‌ماه‌‪92‬‬ ‫‪825114‬‬ ‫‪0.92‬‬ ‫‪397‬‬ ‫‪327570375‬‬ ‫‪67‬‬ ‫امتيازتسهيالت‌مسكن‌آذر‌ماه‌‪92‬‬ ‫محورسازان‌ايران‌خودرو‬ ‫‪825114‬‬ ‫‪2556‬‬ ‫‪0.92‬‬ ‫‪-0.97‬‬ ‫‪397‬‬ ‫‪79,143‬‬ ‫‪327570375‬‬ ‫‪201312954‬‬ ‫‪67‬‬ ‫‪21‬‬
‫بورس و بازار‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫نام شرکت‬ ‫سه‌شنبه ‪ 21‬بهمن ‪ 20- 1393‬ربیع‌الثانی ‪ 10 -1436‬فوریه ‪ -2015‬شماره ‪ -155‬پیاپی ‪1473‬‬ ‫ارزش معامله‬ ‫تعداد دفعات معامله‬ ‫رينگ‌سازي‌مشهد‬ ‫اپتیكي و اندازهگیري‬ ‫‪307,046‬‬ ‫‪ 2228‬ابزارپزشكي‪-3.63 ،‬‬ ‫‪684163510‬‬ ‫‪14‬‬ ‫سيمان‌‌بهبهان‌‬ ‫كنتورسازش‌‬ ‫سازه‌‌پوي‬ ‫ي‌ايران‌‬ ‫‪21119‬‬ ‫‪7815‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪128,947‬‬ ‫‪10140000‬‬ ‫‪1000485223‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪69‬‬ ‫سيمان‬ ‫ش‌‌ايران‌‬ ‫‌خاي‬ ‫كنتورساز‬ ‫‪7982‬‬ ‫‪7815‬‬ ‫سيمان‌‌بجنورد‬ ‫‪5053‬‬ ‫‌‌ماسيه‌ايران‌‬ ‫‌پرداز‬ ‫داد‬ ‫‌‌ريخته‌گري‌‬ ‫تاميهن‬ ‫افرانت‬ ‫‪1740‬‬ ‫‪5596‬‬ ‫‪3602‬‬ ‫‪1,017,353‬‬ ‫‪366,513‬‬ ‫‪1769731404‬‬ ‫‪2050883640‬‬ ‫‪1347683869‬‬ ‫‪184‬‬ ‫‪114‬‬ ‫‪109‬‬ ‫‌اروميه‌‬ ‫سيمانن‬ ‫‌‌ريخته‌گري‌‬ ‫‌‌ماسه‬ ‫تامي‬ ‫سيمان‌‌شما ‌ل‬ ‫‪7343‬‬ ‫‪5596‬‬ ‫‪2653‬‬ ‫كارت‌اعتباري‌ايران‌كيش‬ ‫توسعه‌معادن‌وفلزات‌‬ ‫توسعه‌فناوري‌اطالعات‌خوارزمي‬ ‫توسعه‌‌معادن‌‌روي‌‌ايران‌‬ ‫‪3563‬‬ ‫‪1832‬‬ ‫‪5681‬‬ ‫‪1812‬‬ ‫‪412,535‬‬ ‫‪3,904,082‬‬ ‫‪57,837‬‬ ‫‪885,054‬‬ ‫‪1457281002‬‬ ‫‪7097532893‬‬ ‫‪328549674‬‬ ‫‪1595732816‬‬ ‫‪86‬‬ ‫‪373‬‬ ‫‪55‬‬ ‫‪108‬‬ ‫توسعه‌معادن‌وفلزا ‌‬ ‫ت‬ ‫‌غدير(ن‌هلدين ‌‬ ‫گ‬ ‫‌گذار‬ ‫سرمايه‬ ‫ح‌‪‌.‬‬ ‫‌‌رويي‌‌ايرا‬ ‫‌‌معادن‬ ‫توسعه‬ ‫‪1832‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1812‬‬ ‫معادن‌‌بافق‌‬ ‫كشاورزي‌‌ودامپروي‌‌مگسا ‌ل‬ ‫توسعه‌معدني‌و‌صنعتي‌صبانور‬ ‫‪3567‬‬ ‫‪28060‬‬ ‫‪3608‬‬ ‫‪143669658‬‬ ‫‪568550193‬‬ ‫‪174591300‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪34‬‬ ‫‪5‬‬ ‫معدني‌‌دماوند‬ ‫صنايع‌‌آذرآب‌‬ ‫‪8476‬‬ ‫‪2987‬‬ ‫‪14943000‬‬ ‫‪23348653406‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪827‬‬ ‫ماشين‌‌سازي‌‌اراك‌‬ ‫شهر‌سازي‌و‌خانه‌سازي‌باغميشه‬ ‫جام‌دارو‬ ‫ح‌‪‌.‬سخت‌‌آژند‬ ‫الميران‌‬ ‫نوسازي‌وساختمان‌تهران‌‬ ‫‪7220‬‬ ‫‪2777‬‬ ‫‪12505‬‬ ‫‪2498‬‬ ‫‪3364‬‬ ‫‪6263‬‬ ‫‪187076192‬‬ ‫‪25529906645‬‬ ‫‪123634846‬‬ ‫‪5621953765‬‬ ‫‪63493220‬‬ ‫‪23442518675‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪840‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪573‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪568‬‬ ‫سرمايه‌گذاري‌مسكن‌تهران‬ ‫شيشه‌‌و‌گاز‬ ‫سامان‌‌گستراصفهان‌‬ ‫سايپاشيشه‌‬ ‫شركت‌سرمايه‌گذاري‌مسكن‌شمالغرب‬ ‫كارخانجات‌توليدي‌شيشه‌رازي‌‬ ‫سرمايه‌گذاري‌مسكن‌شمال‌شرق‬ ‫فراورده‌‌هاي‌‌نسوزايران‌‬ ‫آ‪.‬س‪.‬پ‬ ‫شيشه‌‌همدان‌‬ ‫بين‌المللي‌توسعه‌ساختمان‬ ‫پارس‌‌سرام‌‬ ‫‌ايراين‌‌‌شاهد‬ ‫‌‌گذار‬ ‫سرمايه‬ ‫‌شيشه‬ ‫پشم‬ ‫‪2628‬‬ ‫‪4249‬‬ ‫‪2084‬‬ ‫‪1738‬‬ ‫‪3591‬‬ ‫‪9950‬‬ ‫‪1930‬‬ ‫‪10181‬‬ ‫‪1303‬‬ ‫‪5661‬‬ ‫‪1390‬‬ ‫‪3485‬‬ ‫‪1351‬‬ ‫‪7454‬‬ ‫‪10985819530‬‬ ‫‪1944679537‬‬ ‫‪4985661769‬‬ ‫‪637701798‬‬ ‫‪13139917076‬‬ ‫‪826723653‬‬ ‫‪5581355318‬‬ ‫‪1384167938‬‬ ‫‪2268513776‬‬ ‫‪423687279‬‬ ‫‪4335214647‬‬ ‫‪308385005‬‬ ‫‪3030201493‬‬ ‫‪245797988‬‬ ‫‪543‬‬ ‫‪108‬‬ ‫‪503‬‬ ‫‪81‬‬ ‫‪484‬‬ ‫‪81‬‬ ‫‪338‬‬ ‫‪78‬‬ ‫‪249‬‬ ‫‪62‬‬ ‫‪237‬‬ ‫‪46‬‬ ‫‪231‬‬ ‫‪21‬‬ ‫سرمايه‌‌گذاري‌‌ساختمان‌ايران‌‬ ‫‪3012‬‬ ‫‪3729801860‬‬ ‫‪165‬‬ ‫همكاران‌‌سيستم‬ ‫معدني‌وصنعتي‌چادرملو‬ ‫ايران‌ارقام‌‬ ‫معدني‌و‌صنعتي‌گل‌گهر‬ ‫خدمات‌انفورماتيك‌‬ ‫باما‬ ‫‌گذاري‌مسكن‌زاينده‌رود‬ ‫سرمايه‬ ‫بازرگاني‌و‌توليدي‌مرجان‌كار‬ ‫توسعه‌وعمران‌استان‌كرمان‬ ‫س‬ ‫صناي‪‌.‬ع‌خاك‌چيني‌ايران‌‬ ‫‌‌مسكن‌‬ ‫سرمايه‌گذاري‬ ‫‌‌سايپا‬ ‫ليزينگ‌رايان‬ ‫ح‌‪‌.‬‬ ‫عمران‌و‌توسعه‌شاهد‬ ‫شركت‌بهمن‌ليزينگ‬ ‫آخرین قیمت‬ ‫‪3907‬‬ ‫‪3608‬‬ ‫‪2511‬‬ ‫‪4063‬‬ ‫‪11377‬‬ ‫‪8665‬‬ ‫‪3419‬‬ ‫‪5211‬‬ ‫‪7247‬‬ ‫‪9512‬‬ ‫درصد تغییر‬ ‫‪-0.02‬‬ ‫‪-2.90‬‬ ‫حجم معامالت‬ ‫معادن به آن‬ ‫سایروابسته‬ ‫استخراجهاي‬ ‫رایانه و فعالیت‬ ‫‪-3.87‬‬ ‫‪-3.82‬‬ ‫‪-4.91‬هاي فلزي ‪374,129‬‬ ‫استخراج کانه‬ ‫‪-3.05‬‬ ‫‪-3.17‬‬ ‫‪-4.36‬‬ ‫‪-1.41‬‬ ‫‪-2.81‬‬ ‫‪-0.33‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪-0.32‬‬ ‫‪-0.01‬‬ ‫‪-1.55‬‬ ‫زراعت و خدمات وابسته‬ ‫‪41,044‬‬ ‫‪-0.64‬‬ ‫‪20,325‬‬ ‫‪-1.69‬‬ ‫‪50,300‬‬ ‫‪-0.19‬‬ ‫ساخت محصوالت فلزي‬ ‫‪1,700‬‬ ‫‪0.28‬‬ ‫‪7,818,022‬‬ ‫‪-2.61‬‬ ‫انبوه سازي‪ ،‬امالك و مستغالت‬ ‫‪26,929‬‬ ‫‪-0.22‬‬ ‫‪9,192,276‬‬ ‫‪-4.47‬‬ ‫‪10,154‬‬ ‫‪-1.21‬‬ ‫‪2,250,725‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪19,340‬‬ ‫‪-1.61‬‬ ‫‪3,743,044‬‬ ‫‪-2.81‬‬ ‫سایر محصوالت کاني غیرفلزي‬ ‫‪4,179,753‬‬ ‫‪-3.38‬‬ ‫‪457,681‬‬ ‫‪-3.89‬‬ ‫‪2,392,327‬‬ ‫‪-0.19‬‬ ‫‪366,997‬‬ ‫‪-3.77‬‬ ‫‪3,659,253‬‬ ‫‪-3.62‬‬ ‫‪82,075‬‬ ‫‪0.90‬‬ ‫‪2,891,201‬‬ ‫‪-3.69‬‬ ‫‪135,952‬‬ ‫‪-3.88‬‬ ‫‪1,741,220‬‬ ‫‪-4.61‬‬ ‫‪76,849‬‬ ‫‪-1.29‬‬ ‫‪3,118,252‬‬ ‫‪-3.81‬‬ ‫‪88,493‬‬ ‫‪-1.91‬‬ ‫‪2,243,070‬‬ ‫‪-3.57‬‬ ‫‪33,492‬‬ ‫‪-2.49‬‬ ‫‪-4.84‬‬ ‫‪-4.84‬‬ ‫‪-4.68‬‬ ‫‪-0.07‬‬ ‫‪165,105‬‬ ‫‪364,884‬‬ ‫‪103,371‬‬ ‫‪431,357‬‬ ‫‪8,893‬‬ ‫‪79,771‬‬ ‫‪2,015,350‬‬ ‫‪20,200‬‬ ‫‪716,884‬‬ ‫‪8,970‬‬ ‫گریهاي مالي ‪1,238,123‬‬ ‫‪-3.77‬‬ ‫سایر واسطه‬ ‫‪1,389,449‬‬ ‫‪-3.00‬‬ ‫‪17,974,628‬‬ ‫‪-4.37‬‬ ‫ليزينگ‌ايران‌‬ ‫افست‌‬ ‫‪12924‬‬ ‫سرمايه‌گذاري‌خوارزمي‬ ‫‪1300‬‬ ‫موسسات اعتباري ‪16,942,107‬‬ ‫بانكها و ‪-3.77‬‬ ‫‌‌صنعت‌‌بيمه‌‬ ‫سرمايه‌‌گذاري‬ ‫بانك‌صادرات‌ايران‬ ‫‪1148‬‬ ‫‪727‬‬ ‫‪-2.96‬‬ ‫‪-3.07‬‬ ‫‪8,296,016‬‬ ‫‪39,022,550‬‬ ‫‪-1.56‬‬ ‫‪-3.36‬‬ ‫‪-3.61‬‬ ‫‪-4.32‬‬ ‫‪1,091,332‬‬ ‫‪17,045,530‬‬ ‫‪604,661‬‬ ‫‪16,166,789‬‬ ‫سرمايه‌گذاري‌‌سايپا‬ ‫امتياز‌تسهيالت‌مسكن‌دي‌ماه‪93‬‬ ‫سرمايه‌گذاري‌پرديس‬ ‫بانك‌تجارت‬ ‫‪1093‬‬ ‫‪829489‬‬ ‫‪1011‬‬ ‫‪834‬‬ ‫سرمايه‌گذاري‌بهمن‌‬ ‫امتيازتسهيالت‌مسكن‌آذرماه‌‪93‬‬ ‫شركت‌سرمايه‌گذاري‌اعتالء‌البرز‬ ‫بانك‌ملت‬ ‫سرمايه‌گذاري‌‌سپه‌‬ ‫بانك‌گردشگري‬ ‫سرمايه‌گذاري‌ملت‌‬ ‫پست‌بانك‌ايران‬ ‫سرمايه‌گذاري‌نيرو‬ ‫امتيازتسهيالت‌مسكن‌آبانماه‪93‬‬ ‫سرمايه‌گذاري‌توسعه‌صنعتي‌ايران‬ ‫بانك‌انصار‬ ‫گسترش‌سرمايه‌گذاري‌ايرانيان‬ ‫بانك‌سينا‬ ‫سرمايه‌گذاري‌‌ملي‌ايران‌‬ ‫امتيازتسهيالت‌مسكن‌مهرماه‪93‬‬ ‫سرمايه‌گذاري‌توسعه‌ملي‌‬ ‫بانك‌‌پاسارگاد‬ ‫سرمايه‌گذاري‌بوعلي‌‬ ‫امتيازتسهيالت‌مسكن‌شهريورماه‪93‬‬ ‫س‪.‬صندوق‌بازنشستگي‌كاركنان‌بانك‬ ‫امتياز‌تسهيالت‌مسكن‌تيرماه‪93‬‬ ‫گروه‌صنايع‌بهشهرايران‌‬ ‫ح‌‪‌.‬بانك‌سينا‬ ‫س‪‌.‬تدبيرگران‌فارس‌وخوزستان‬ ‫بانك‌اقتصادنوين‌‬ ‫‪1849‬‬ ‫‪827150‬‬ ‫‪1728‬‬ ‫‪1989‬‬ ‫‪2160‬‬ ‫‪1688‬‬ ‫‪599‬‬ ‫‪1473‬‬ ‫‪1166‬‬ ‫‪827967‬‬ ‫‪1073‬‬ ‫‪2398‬‬ ‫‪1338‬‬ ‫‪1253‬‬ ‫‪1807‬‬ ‫‪828422‬‬ ‫‪3073‬‬ ‫‪1601‬‬ ‫‪2061‬‬ ‫‪824659‬‬ ‫‪1185‬‬ ‫‪824876‬‬ ‫‪2097‬‬ ‫‪277‬‬ ‫‪2096‬‬ ‫‪1942‬‬ ‫امتياز‌تسهيالت‌مسكن‌دي‌ماه‌‪92‬‬ ‫سرمايه‌گذاري‌توسعه‌صنايع‌سيمان‬ ‫امتياز‌تسهيالت‌مسكن‌فروردين‌‪93‬‬ ‫سيمان‌‌تهران‌‬ ‫امتياز‌تسهيالت‌مسكن‌مردادماه‪93‬‬ ‫سيمان‌فارس‌و‌خوزستان‬ ‫امتيازتسهيالت‌مسكن‌فروردين‌‪92‬‬ ‫ق‬ ‫سيمان‌‌شر ‌‬ ‫‪822008‬‬ ‫‪1500‬‬ ‫‪826236‬‬ ‫‪2817‬‬ ‫‪827641‬‬ ‫‪2087‬‬ ‫‪799464‬‬ ‫‪1292‬‬ ‫امتياز‌تسهيالت‌مسكن‌خردادماه‪93‬‬ ‫سيمان‌‌كارون‌‬ ‫امتيازتسهيالت‌مسكن‌آبان‌ماه‌‪92‬‬ ‫سيمان‌سپاهان‌‬ ‫‪3927‬‬ ‫‪1151‬‬ ‫‪1446‬‬ ‫‪1546‬‬ ‫‪826307‬‬ ‫‪5165‬‬ ‫‪823262‬‬ ‫‪1302‬‬ ‫‪3012‬‬ ‫‪3071‬‬ ‫‪1778‬‬ ‫‪1754‬‬ ‫‪361845000‬‬ ‫‪2050883640‬‬ ‫‪51180000‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪114‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪7097532893‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1595732816‬‬ ‫‪373‬‬ ‫‪302‬‬ ‫‪108‬‬ ‫‪51,000‬‬ ‫‪-0.64‬‬ ‫‪366,513‬‬ ‫‪-3.82‬‬ ‫‪-0.11‬هاي فلزي ‪20,000‬‬ ‫استخراج کانه‬ ‫شرکتهاي چند رشته اي صنعتي‬ ‫‪3,904,082‬‬ ‫‪-3.17‬‬ ‫‪30,000,000‬‬ ‫‪-100.00‬‬ ‫‪885,054‬‬ ‫‪-1.41‬‬ ‫‪-4.84‬‬ ‫‪3.91‬‬ ‫‪-4.68‬‬ ‫‪-5.99‬‬ ‫‪-3.77‬‬ ‫‪-4.15‬‬ ‫‪-3.00‬‬ ‫‪-1.29‬‬ ‫‪-4.48‬‬ ‫‪-0.35‬‬ ‫‪4174‬‬ ‫‪2165‬‬ ‫‪ -0.89‬و تكثیر‬ ‫انتشار‪ ،‬چاپ‬ ‫‪32,580‬‬ ‫‪629,100‬‬ ‫‪131329980‬‬ ‫‪1226090870‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪65‬‬ ‫ي‌فارس‌‬ ‫‌وتوسعه‬ ‫عمرا‬ ‫‌توكافوالد(هلدينگ‬ ‫سرماينه‌گذار‬ ‫‪4176‬‬ ‫‪1309‬‬ ‫‪-0.52‬‬ ‫‪-3.61‬‬ ‫‪110,285‬‬ ‫‪226223465‬‬ ‫‪36‬‬ ‫شركت‌آهن‌و‌فوالد‌ارفع‬ ‫‪2755‬‬ ‫‪ -4.64‬و تكثیر‬ ‫انتشار‪ ،‬چاپ‬ ‫گذاریها‬ ‫سرمایه‬ ‫‪-2.15‬‬ ‫‪48,410‬‬ ‫‪625668459‬‬ ‫‪48‬‬ ‫زرين‌معدن‌آسيا‬ ‫افست‌‬ ‫‪3093‬‬ ‫‪12924‬‬ ‫‪-3.88‬‬ ‫‪-2.15‬‬ ‫‪22025242244‬‬ ‫‪947‬‬ ‫سهامي‌ذوب‌آهن‌اصفهان‬ ‫‪1786‬‬ ‫‪9526979675‬‬ ‫‪28363777173‬‬ ‫‪833‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫كالسيمين‌‬ ‫بانك‌صادرات‌ايران‬ ‫آلومينيوم‌ايران‌‬ ‫امتياز‌تسهيالت‌مسكن‌دي‌ماه‪93‬‬ ‫هلدينگ‌صنايع‌‌معدني‌خاورميانه‬ ‫بانك‌تجارت‬ ‫‪-3.36‬‬ ‫‪0.54‬‬ ‫‪-2.63‬‬ ‫‪-4.33‬‬ ‫‪0.16‬‬ ‫‪0.77‬‬ ‫‪-4.32‬‬ ‫‪-2.12‬‬ ‫‪-0.18‬‬ ‫‪-3.04‬‬ ‫‪-3.39‬‬ ‫‪-2.84‬‬ ‫‪-3.56‬‬ ‫‪0.91‬‬ ‫‪-1.92‬‬ ‫‪-3.73‬‬ ‫‪-3.81‬‬ ‫‪-3.32‬‬ ‫‪-0.93‬‬ ‫‪0.84‬‬ ‫‪-0.10‬‬ ‫‪-0.19‬‬ ‫‪-0.58‬‬ ‫‪0.46‬‬ ‫‪-0.17‬‬ ‫‪1.20‬‬ ‫‪-0.66‬‬ ‫‪-7.36‬‬ ‫‪-1.27‬‬ ‫‪-3.96‬‬ ‫سیمان‪ ،‬آهك و گچ‬ ‫‪0.67‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.44‬‬ ‫‪-2.09‬‬ ‫‪0.88‬‬ ‫‪-1.09‬‬ ‫‪-1.94‬‬ ‫‪-3.00‬‬ ‫‪1.13‬‬ ‫‪-2.07‬‬ ‫‪0.55‬‬ ‫‪-0.84‬‬ ‫‪0.73‬‬ ‫‪-0.60‬‬ ‫‪0.81‬‬ ‫‪-0.96‬‬ ‫‪5,891,099‬‬ ‫‪21,244‬‬ ‫‪959,835‬‬ ‫‪6,551,117‬‬ ‫‪187,978‬‬ ‫‪10,720‬‬ ‫‪6441872671‬‬ ‫‪17621674540‬‬ ‫‪1102936167‬‬ ‫‪14208027211‬‬ ‫‪2374309630‬‬ ‫‪18611113547‬‬ ‫‪1388039629‬‬ ‫‪10127846498‬‬ ‫‪450‬‬ ‫‪1367‬‬ ‫‪217‬‬ ‫‪1074‬‬ ‫‪136‬‬ ‫‪930‬‬ ‫‪91‬‬ ‫‪662‬‬ ‫‪260,086‬‬ ‫‪8,360,575‬‬ ‫‪181,423‬‬ ‫‪8,465,504‬‬ ‫‪791,600‬‬ ‫‪4,381,443‬‬ ‫‪198,927‬‬ ‫‪8,096‬‬ ‫‪505,410‬‬ ‫‪4,741,720‬‬ ‫‪359,060‬‬ ‫‪2,225,262‬‬ ‫‪577,776‬‬ ‫‪4,662‬‬ ‫‪156,385‬‬ ‫‪2,546,344‬‬ ‫‪112,912‬‬ ‫‪1,890‬‬ ‫‪69,179‬‬ ‫‪1,057‬‬ ‫‪202,859‬‬ ‫‪3,501,689‬‬ ‫‪21,141‬‬ ‫‪4,761,380‬‬ ‫‪350424860‬‬ ‫‪8867045168‬‬ ‫‪449474915‬‬ ‫‪16466994079‬‬ ‫‪387569184‬‬ ‫‪14285715204‬‬ ‫‪474091509‬‬ ‫‪6452403695‬‬ ‫‪231965972‬‬ ‫‪6703224374‬‬ ‫‪534680610‬‬ ‫‪11372930837‬‬ ‫‪480251978‬‬ ‫‪2780121637‬‬ ‫‪1015278809‬‬ ‫‪3862105023‬‬ ‫‪476909837‬‬ ‫‪4047659438‬‬ ‫‪226068854‬‬ ‫‪1558606424‬‬ ‫‪79501040‬‬ ‫‪871893984‬‬ ‫‪421324439‬‬ ‫‪969016786‬‬ ‫‪44310700‬‬ ‫‪9248389326‬‬ ‫‪76‬‬ ‫‪623‬‬ ‫‪72‬‬ ‫‪506‬‬ ‫‪72‬‬ ‫‪503‬‬ ‫‪70‬‬ ‫‪431‬‬ ‫‪68‬‬ ‫‪393‬‬ ‫‪63‬‬ ‫‪304‬‬ ‫‪43‬‬ ‫‪272‬‬ ‫‪43‬‬ ‫‪266‬‬ ‫‪36‬‬ ‫‪238‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪164‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪155‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪148‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪143‬‬ ‫‪805‬‬ ‫‪3,321,688‬‬ ‫‪712‬‬ ‫‪534,732‬‬ ‫‪1,182‬‬ ‫‪494,506‬‬ ‫‪1,743‬‬ ‫‪430,675‬‬ ‫‪661716745‬‬ ‫‪4983811949‬‬ ‫‪588280304‬‬ ‫‪1486065155‬‬ ‫‪978272043‬‬ ‫‪1002076026‬‬ ‫‪1393465985‬‬ ‫‪551831028‬‬ ‫‪141‬‬ ‫‪598‬‬ ‫‪112‬‬ ‫‪122‬‬ ‫‪102‬‬ ‫‪104‬‬ ‫‪102‬‬ ‫‪96‬‬ ‫‪861‬‬ ‫‪88,476‬‬ ‫‪547‬‬ ‫‪237,207‬‬ ‫‪689‬‬ ‫‪43,117‬‬ ‫‪711450579‬‬ ‫‪448399524‬‬ ‫‪450324065‬‬ ‫‪301388222‬‬ ‫‪567961728‬‬ ‫‪249650137‬‬ ‫‪94‬‬ ‫‪36‬‬ ‫‪82‬‬ ‫‪35‬‬ ‫‪77‬‬ ‫‪33‬‬ ‫‪77‬‬ ‫‪21‬‬ ‫صنعت‌روي‌زنگان‬ ‫بانك‌حكمت‌‌ايرانيان‬ ‫فوالد‌آلياژي‌ايران‬ ‫بانك‌دي‬ ‫‪3250‬‬ ‫‪727‬‬ ‫‪7250‬‬ ‫‪829489‬‬ ‫‪3864‬‬ ‫‪834‬‬ ‫‪2067‬‬ ‫‪1151‬‬ ‫ملي‌‌سرب‌وروي‌‌ايرا ‌ن‬ ‫امتيازتسهيالت‌مسكن‌آذرماه‌‪93‬‬ ‫نورد‌آلومينيوم‌‬ ‫بانك‌ملت‬ ‫فوالدكاويان‌‬ ‫بانك‌گردشگري‬ ‫فرآوري‌موادمعدني‌ايران‌‬ ‫پست‌بانك‌ايران‬ ‫فوالد‌خوزستان‬ ‫امتيازتسهيالت‌مسكن‌آبانماه‪93‬‬ ‫سپنتا‬ ‫بانك‌انصار‬ ‫ملي‌‌صنايع‌‌مس‌‌ايران‌‬ ‫بانك‌سينا‬ ‫آلومراد‬ ‫امتيازتسهيالت‌مسكن‌مهرماه‪93‬‬ ‫نوردوقطعات‌‌فوالدي‌‬ ‫بانك‌‌پاسارگاد‬ ‫فوالد‌خراسان‬ ‫امتيازتسهيالت‌مسكن‌شهريورماه‪93‬‬ ‫‪2515‬‬ ‫‪1546‬‬ ‫‪1264‬‬ ‫‪827150‬‬ ‫‪4814‬‬ ‫‪1989‬‬ ‫‪3200‬‬ ‫‪1688‬‬ ‫‪3313‬‬ ‫‪1473‬‬ ‫‪5147‬‬ ‫‪827967‬‬ ‫‪13209‬‬ ‫‪2398‬‬ ‫‪1706‬‬ ‫‪1253‬‬ ‫‪7001‬‬ ‫‪828422‬‬ ‫‪4015‬‬ ‫‪1601‬‬ ‫‪6294‬‬ ‫‪824659‬‬ ‫امتياز‌تسهيالت‌مسكن‌تيرماه‪93‬‬ ‫شكرشاهرود‬ ‫ح‌‪‌.‬بانك‌سينا‬ ‫فراوردههاي‌غذايي‌وقند‌چهارمحال‬ ‫بانك‌اقتصادنوين‌‬ ‫قند‌نيشابور‬ ‫امتياز‌تسهيالت‌مسكن‌دي‌ماه‌‪92‬‬ ‫كارخانجات‌‌قند‌قزوين‌‬ ‫امتياز‌تسهيالت‌مسكن‌فروردين‌‪93‬‬ ‫قند‌ثابت‌‌خراسان‌‬ ‫‪824876‬‬ ‫‪1436‬‬ ‫‪277‬‬ ‫‪2305‬‬ ‫‪1942‬‬ ‫‪1183‬‬ ‫‪822008‬‬ ‫‪2533‬‬ ‫‪826236‬‬ ‫‪1201‬‬ ‫امتياز‌تسهيالت‌مسكن‌خردادماه‪93‬‬ ‫قنداصفهان‌‬ ‫‪826307‬‬ ‫‪3365‬‬ ‫‪823262‬‬ ‫‪17657‬‬ ‫امتياز‌تسهيالت‌مسكن‌مردادماه‪93‬‬ ‫قندهكمتان‌‬ ‫امتيازتسهيالت‌مسكن‌فروردين‌‪92‬‬ ‫فرآورده‌هاي‌غدايي‌وقندپيرانشهر‬ ‫امتيازتسهيالت‌مسكن‌آبان‌ماه‌‪92‬‬ ‫قند‌لرستان‌‬ ‫‪827641‬‬ ‫‪2755‬‬ ‫‪799464‬‬ ‫‪3791‬‬ ‫‪2,015,350‬‬ ‫‪11,692,172‬‬ ‫‪716,884‬‬ ‫‪10,017,938‬‬ ‫‪1,238,123‬‬ ‫‪814,625‬‬ ‫‪1,389,449‬‬ ‫‪3,590,766‬‬ ‫‪359,042‬‬ ‫‪1,713,540‬‬ ‫‪2690410615‬‬ ‫‪1278216637‬‬ ‫‪6772721393‬‬ ‫‪1689711034‬‬ ‫‪1829291501‬‬ ‫‪680296512‬‬ ‫‪117660820‬‬ ‫‪143669658‬‬ ‫‪190‬‬ ‫‪64‬‬ ‫‪181‬‬ ‫‪52‬‬ ‫‪148‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪174591300‬‬ ‫‪2854000000‬‬ ‫‪14943000‬‬ ‫‪230219811‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪43387896‬‬ ‫‪25529906645‬‬ ‫‪27622500‬‬ ‫‪5621953765‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪840‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪573‬‬ ‫‪23442518675‬‬ ‫‪4408162163‬‬ ‫‪10985819530‬‬ ‫‪568‬‬ ‫‪258‬‬ ‫‪543‬‬ ‫‪4985661769‬‬ ‫‪17853607294‬‬ ‫‪13139917076‬‬ ‫‪2278916664‬‬ ‫‪5581355318‬‬ ‫‪1134391128‬‬ ‫‪2268513776‬‬ ‫‪988557417‬‬ ‫‪4335214647‬‬ ‫‪741654931‬‬ ‫‪3030201493‬‬ ‫‪503‬‬ ‫‪685‬‬ ‫‪484‬‬ ‫‪179‬‬ ‫‪338‬‬ ‫‪92‬‬ ‫‪249‬‬ ‫‪75‬‬ ‫‪237‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪231‬‬ ‫‪6890169337‬‬ ‫‪14908539846‬‬ ‫‪5195455680‬‬ ‫‪2983061745‬‬ ‫‪219‬‬ ‫‪1042‬‬ ‫‪172‬‬ ‫‪511‬‬ ‫‪3729801860‬‬ ‫‪2501623246‬‬ ‫‪2464614050‬‬ ‫‪6136586481‬‬ ‫‪841404729‬‬ ‫‪3358504692‬‬ ‫‪165‬‬ ‫‪387‬‬ ‫‪163‬‬ ‫‪331‬‬ ‫‪46‬‬ ‫‪263‬‬ ‫‪-3.35‬‬ ‫‪-5.90‬‬ ‫‪112,032‬‬ ‫‪8,315,234‬‬ ‫‪39,687‬‬ ‫‪1,149,191‬‬ ‫‪162812260‬‬ ‫‪2487676842‬‬ ‫‪32,580‬‬ ‫‪1,306,285‬‬ ‫‪131329980‬‬ ‫‪1709318553‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪108‬‬ ‫‪410,019‬‬ ‫‪1129799521‬‬ ‫‪106‬‬ ‫‪221,859‬‬ ‫‪48,410‬‬ ‫‪686180602‬‬ ‫‪625668459‬‬ ‫‪105‬‬ ‫‪48‬‬ ‫موسسات اعتباري ‪813,369‬‬ ‫بانكها و ‪-4.29‬‬ ‫‪1452637422‬‬ ‫‪103‬‬ ‫‪899805179‬‬ ‫‪28363777173‬‬ ‫‪1206179090‬‬ ‫‪17621674540‬‬ ‫‪93‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪74‬‬ ‫‪1367‬‬ ‫‪-0.85‬‬ ‫‪-3.07‬‬ ‫‪-0.89‬‬ ‫‪0.54‬‬ ‫‪-0.16‬‬ ‫‪-3.36‬‬ ‫‪-4.79‬‬ ‫‪-4.32‬‬ ‫‪-0.79‬‬ ‫‪-4.33‬‬ ‫‪-1.33‬‬ ‫‪0.77‬‬ ‫‪12.27‬‬ ‫‪-2.12‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪-3.04‬‬ ‫‪-0.42‬‬ ‫‪-2.84‬‬ ‫‪-0.02‬‬ ‫‪0.91‬‬ ‫‪-0.14‬‬ ‫‪-3.73‬‬ ‫‪-4.00‬‬ ‫‪-3.32‬‬ ‫‪-3.99‬‬ ‫‪0.84‬‬ ‫‪-0.15‬‬ ‫‪-0.19‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.46‬‬ ‫قند و شكر‬ ‫‪1.20‬‬ ‫‪3.83‬‬ ‫‪-7.36‬‬ ‫‪0.52‬‬ ‫‪-3.96‬‬ ‫‪3.86‬‬ ‫‪0.67‬‬ ‫‪2.34‬‬ ‫‪0.44‬‬ ‫‪3.98‬‬ ‫‪0.88‬‬ ‫‪2.23‬‬ ‫‪-1.94‬‬ ‫‪3.83‬‬ ‫‪1.13‬‬ ‫‪3.06‬‬ ‫‪0.55‬‬ ‫‪3.05‬‬ ‫‪283,072‬‬ ‫‪39,022,550‬‬ ‫‪169,191‬‬ ‫‪21,244‬‬ ‫‪326,622‬‬ ‫‪17,045,530‬‬ ‫‪92,642‬‬ ‫‪16,166,789‬‬ ‫‪192,235‬‬ ‫‪6,551,117‬‬ ‫‪86,059‬‬ ‫‪10,720‬‬ ‫‪32,857‬‬ ‫‪8,360,575‬‬ ‫‪50,272‬‬ ‫‪8,465,504‬‬ ‫‪10,143‬‬ ‫‪4,381,443‬‬ ‫‪17,301‬‬ ‫‪8,096‬‬ ‫‪1,584‬‬ ‫‪4,741,720‬‬ ‫‪5,000,000‬‬ ‫‪2,225,262‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪4,662‬‬ ‫‪4,611‬‬ ‫‪2,546,344‬‬ ‫‪494‬‬ ‫‪1,890‬‬ ‫‪1,057‬‬ ‫‪2,113,701‬‬ ‫‪3,501,689‬‬ ‫‪787,174‬‬ ‫‪4,761,380‬‬ ‫‪1,622,059‬‬ ‫‪805‬‬ ‫‪538,130‬‬ ‫‪712‬‬ ‫‪720,679‬‬ ‫‪1,182‬‬ ‫‪367,170‬‬ ‫‪1,743‬‬ ‫‪159,425‬‬ ‫‪861‬‬ ‫‪124,211‬‬ ‫‪547‬‬ ‫‪21,715‬‬ ‫‪226095185‬‬ ‫‪5439996239‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪156‬‬ ‫‪1262096290‬‬ ‫‪14208027211‬‬ ‫‪191496606‬‬ ‫‪18611113547‬‬ ‫‪468375184‬‬ ‫‪10127846498‬‬ ‫‪105890750‬‬ ‫‪8867045168‬‬ ‫‪158185312‬‬ ‫‪16466994079‬‬ ‫‪160870400‬‬ ‫‪14285715204‬‬ ‫‪32398342‬‬ ‫‪6452403695‬‬ ‫‪85518843‬‬ ‫‪6703224374‬‬ ‫‪20116800‬‬ ‫‪11372930837‬‬ ‫‪8530000000‬‬ ‫‪2780121637‬‬ ‫‪140020000‬‬ ‫‪3862105023‬‬ ‫‪17803071‬‬ ‫‪4047659438‬‬ ‫‪2985242‬‬ ‫‪1558606424‬‬ ‫‪871893984‬‬ ‫‪3034352986‬‬ ‫‪969016786‬‬ ‫‪1814241507‬‬ ‫‪9248389326‬‬ ‫‪1919137839‬‬ ‫‪661716745‬‬ ‫‪1363039105‬‬ ‫‪588280304‬‬ ‫‪865535479‬‬ ‫‪978272043‬‬ ‫‪1011679106‬‬ ‫‪1393465985‬‬ ‫‪604461216‬‬ ‫‪711450579‬‬ ‫‪421088301‬‬ ‫‪450324065‬‬ ‫‪383415765‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪119‬‬ ‫‪56‬‬ ‫‪1074‬‬ ‫‪49‬‬ ‫‪930‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪662‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪623‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪506‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪503‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪431‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪393‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪304‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪272‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪266‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪238‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪164‬‬ ‫‪155‬‬ ‫‪330‬‬ ‫‪148‬‬ ‫‪322‬‬ ‫‪143‬‬ ‫‪204‬‬ ‫‪141‬‬ ‫‪118‬‬ ‫‪112‬‬ ‫‪86‬‬ ‫‪102‬‬ ‫‪56‬‬ ‫‪102‬‬ ‫‪53‬‬ ‫‪94‬‬ ‫‪47‬‬ ‫‪82‬‬ ‫‪28‬‬ ‫امتياز‌تسهيالت‌مسكن‌ارديبهشت‪93‬‬ ‫قند‌مرودشت‌‬ ‫‪824328‬‬ ‫‪2529‬‬ ‫‪0.73‬‬ ‫‪3.99‬‬ ‫‪0.81‬‬ ‫‪-3.99‬‬ ‫‪539‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫امتياز‌تسهيالت‌مسكن‌مهرماه‌‪92‬‬ ‫‪823292‬‬ ‫‪0.47‬‬ ‫سرامیك‬ ‫کاشي و‬ ‫‪340‬‬ ‫‪279919212‬‬ ‫‪821626‬‬ ‫‪1377‬‬ ‫‪0.42‬‬ ‫‪3.92‬‬ ‫‪603‬‬ ‫‪2,160,944‬‬ ‫‪495440308‬‬ ‫‪2975320013‬‬ ‫‪69‬‬ ‫‪134‬‬ ‫‪0.61‬‬ ‫‪-0.38‬‬ ‫‪446‬‬ ‫‪15,509‬‬ ‫‪364179021‬‬ ‫‪55175310‬‬ ‫‪69‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪0.92‬‬ ‫‪-1.01‬‬ ‫‪397‬‬ ‫‪37,267‬‬ ‫‪327570375‬‬ ‫‪106380453‬‬ ‫‪67‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪0.47‬‬ ‫‪-3.58‬‬ ‫‪539‬‬ ‫‪128,859‬‬ ‫‪340‬‬ ‫‪165,714‬‬ ‫‪444463988‬‬ ‫‪233580351‬‬ ‫‪279919212‬‬ ‫‪675781692‬‬ ‫‪69‬‬ ‫‪20‬‬ ‫امتياز‌تسهيالت‌مسكن‌تيرماه‌‪92‬‬ ‫سيمان‌شاهرود‬ ‫‪821626‬‬ ‫‪3782‬‬ ‫‪0.42‬‬ ‫‪-0.47‬‬ ‫‪603‬‬ ‫‪48,003‬‬ ‫‪495440308‬‬ ‫‪175951561‬‬ ‫‪69‬‬ ‫‪16‬‬ ‫امتياز‌تسهيالت‌مسكن‌تيرماه‌‪92‬‬ ‫توليدي‌‌كاشي‌‌تكسرام‌‬ ‫امتيازتسهيالت‌مسكن‌مهرماه‪91‬‬ ‫سيمان‌غرب‌‬ ‫‪816545‬‬ ‫‪4725‬‬ ‫‪0.61‬‬ ‫‪-0.63‬‬ ‫‪446‬‬ ‫‪38,756‬‬ ‫‪364179021‬‬ ‫‪177031140‬‬ ‫‪69‬‬ ‫‪12‬‬ ‫امتيازتسهيالت‌مسكن‌مهرماه‪91‬‬ ‫كاشي‌‌وسراميك‌‌حافظ‌‬ ‫‪816545‬‬ ‫‪3678‬‬ ‫امتيازتسهيالت‌مسكن‌آذر‌ماه‌‪92‬‬ ‫سيمان‌هگمتان‌‬ ‫‪825114‬‬ ‫‪4234‬‬ ‫‪0.92‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪397‬‬ ‫‪1,679‬‬ ‫‪327570375‬‬ ‫‪7016532‬‬ ‫‪67‬‬ ‫‪3‬‬ ‫امتيازتسهيالت‌مسكن‌آذر‌ماه‌‪92‬‬ ‫چيني‌‌ايران‬ ‫‪825114‬‬ ‫‪2931‬‬ ‫امتياز‌تسهيالت‌مسكن‌مهرماه‌‪92‬‬ ‫سيمان‌‌خزر‬ ‫‪-0.02‬‬ ‫سایر معادن‬ ‫استخراج‬ ‫‪852‬‬ ‫‪4133904‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪-1.67‬‬ ‫‪-2.65‬‬ ‫امتياز‌تسهيالت‌مسكن‌ارديبهشت‪93‬‬ ‫سيمان‌فارس‌نو‬ ‫‪823292‬‬ ‫‪4095‬‬ ‫‪-0.01‬‬ ‫‪-2.90‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪128,947‬‬ ‫‪7900000‬‬ ‫‪1000485223‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪69‬‬ ‫‌آذربايجان‌‬ ‫‌توسعه‬ ‫سرمايملهي‌گذار‬ ‫س‌‌ايران‌‬ ‫‌‌صناييع‌‌م‬ ‫ح‌‪‌.‬‬ ‫‪-0.52‬‬ ‫‪-3.03‬‬ ‫‪226095185‬‬ ‫‪9967189258‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪501‬‬ ‫صنايع‌فوالد‌آلياژي‌يزدن‌ايران‌‬ ‫سرمايه‌‌گذاري‌‌ساختما‬ ‫‪138648000‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪654‬‬ ‫‪824328‬‬ ‫‪5990‬‬ ‫‪824608‬‬ ‫‪1862‬‬ ‫امتياز‌تسهيالت‌مسكن‌اسفندماه‪92‬‬ ‫سيمان‌‌داراب‌‬ ‫‪22‬‬ ‫‪354‬‬ ‫ست‌‌آژند‬ ‫مسخ‬ ‫‌‌شهيدباهنر‬ ‫‪4174‬‬ ‫‪1977‬‬ ‫‪2115‬‬ ‫سامان‌‌گستراصفهان‌‬ ‫سرمايه‌گذاري‌‌صنعت‌‌نف ‌‬ ‫ت‬ ‫شركت‌سرمايه‌گذاري‌مسكن‌شمالغرب‬ ‫نفت‌ايرانول‬ ‫سرمايه‌گذاري‌مسكن‌شمال‌شرق‬ ‫نفت‌‌بهران‌‬ ‫آ‪.‬س‪.‬پ‬ ‫نفت‌سپاهان‬ ‫بين‌المللي‌توسعه‌ساختمان‬ ‫نفت‌پاسارگاد‬ ‫سرمايه‌‌گذاري‌‌شاهد‬ ‫‪2343‬‬ ‫‪2014‬‬ ‫‪-1.67‬‬ ‫‪-3.94‬‬ ‫‌فارس‌‬ ‫عمران‌وتوسعه‬ ‫ليزينگ‌ايرانيان‬ ‫نوسازي‌وساختمان‌تهران‌‬ ‫توليد‌برق‌عسلويه‌مپنا‬ ‫سرمايه‌گذاري‌مسكن‌تهران‬ ‫‪2464614050‬‬ ‫‪12180945693‬‬ ‫‪841404729‬‬ ‫‪9009678721‬‬ ‫‪39,687‬‬ ‫‪3,567,014‬‬ ‫‪4176‬‬ ‫‪1949‬‬ ‫صندوق‌سرمايه‌گذاري‌اطلس‪-‬سهام‬ ‫شهر‌سازي‌و‌خانه‌سازي‌باغميشه‬ ‫صندوق‌سرمايه‌گذاري‌صنوين‪-‬مختلط‬ ‫ح‌‪‌.‬سخت‌‌آژند‬ ‫‪163‬‬ ‫‪1633‬‬ ‫‪46‬‬ ‫‪827‬‬ ‫‪162812260‬‬ ‫‪7052621774‬‬ ‫‪-3.35‬‬ ‫‪-3.42‬‬ ‫توسعه‌معدني‌و‌صنعتي‌صبانور‬ ‫صندوق‌شاخص‪‌30‬شركت‌فيروزه‪‌-‬سهام‬ ‫معدني‌‌دماوند‬ ‫ص‪.‬س‪.‬زمين‌و‌ساختمان‌نسيم‬ ‫درصد تغییر‬ ‫حجم معامالت‬ ‫‪1,237,086‬‬ ‫‪-0.85‬‬ ‫‪2222‬‬ ‫‪364,884‬‬ ‫‪-0.33‬‬ ‫‪3608‬‬ ‫‪1,601,493‬‬ ‫‪-2.17‬‬ ‫‪4288‬‬ ‫‪431,357‬‬ ‫‪-0.32‬‬ ‫‪4063‬‬ ‫‪623,813‬‬ ‫‪-0.20‬‬ ‫‪2977‬‬ ‫‪79,771‬‬ ‫‪-1.55‬‬ ‫‪8665‬‬ ‫‪52,162‬‬ ‫‪-0.04‬‬ ‫‪2343‬‬ ‫‪41,044‬‬ ‫‪-0.64‬‬ ‫‪3567‬‬ ‫صندوق سرمایه گذاري قابل معامله‬ ‫‪50,300‬‬ ‫‪-0.19‬‬ ‫‪3608‬‬ ‫‪285,400‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪10000‬‬ ‫‪1,700‬‬ ‫‪0.28‬‬ ‫‪8476‬‬ ‫‪22,293‬‬ ‫‪-4.20‬‬ ‫‪10327‬‬ ‫انبوه سازي‪ ،‬امالك و مستغالت‬ ‫‪5,070‬‬ ‫‪-0.78‬‬ ‫‪8558‬‬ ‫‪9,192,276‬‬ ‫‪-4.47‬‬ ‫‪2777‬‬ ‫‪2,500‬‬ ‫‪-1.79‬‬ ‫‪11049‬‬ ‫‪2,250,725‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪2498‬‬ ‫عرضه برق‪ ،‬گاز‪ ،‬بخاروآب گرم‬ ‫‪3,743,044‬‬ ‫‪-2.81‬‬ ‫‪6263‬‬ ‫‪398,435‬‬ ‫‪-3.40‬‬ ‫‪11064‬‬ ‫‪4,179,753‬‬ ‫‪-3.38‬‬ ‫‪2628‬‬ ‫فراورده هاي نفتي‪ ،‬کك و سوخت هسته اي‬ ‫‪2,392,327‬‬ ‫‪-0.19‬‬ ‫‪2084‬‬ ‫‪5,963,812‬‬ ‫‪-3.54‬‬ ‫‪2994‬‬ ‫‪3,659,253‬‬ ‫‪-3.62‬‬ ‫‪3591‬‬ ‫‪188,196‬‬ ‫‪-2.58‬‬ ‫‪12109‬‬ ‫‪2,891,201‬‬ ‫‪-3.69‬‬ ‫‪1930‬‬ ‫‪96,889‬‬ ‫‪-0.18‬‬ ‫‪11854‬‬ ‫‪1,741,220‬‬ ‫‪-4.61‬‬ ‫‪1303‬‬ ‫‪99,155‬‬ ‫‪-0.27‬‬ ‫‪10084‬‬ ‫‪3,118,252‬‬ ‫‪-3.81‬‬ ‫‪1390‬‬ ‫‪43,629‬‬ ‫‪-0.90‬‬ ‫‪16999‬‬ ‫‪2,243,070‬‬ ‫‪-3.57‬‬ ‫‪1351‬‬ ‫اساسي‬ ‫فلزات‬ ‫‌‌مسك‬ ‫سرمايه‬ ‫‌‌ايران‌‌ن‬ ‫‌گذار‌‌ميس‬ ‫‌‌صنايع‬ ‫ملي‬ ‫عمران‌و‌توسعه‌شاهد‬ ‫فوالد‌مباركه‌اصفهان‬ ‫‪-4.48‬‬ ‫‪-0.86‬‬ ‫‪112,032‬‬ ‫‪5,886,886‬‬ ‫سرمايه‌گذاري‌صندوق‌بازنشستگي‌‬ ‫معدني‌وصنعتي‌چادرملو‬ ‫سرمايه‌گذاري‌گروه‌توسعه‌ملي‬ ‫معدني‌و‌صنعتي‌گل‌گهر‬ ‫سرمايه‌گذاري‌غدير(هلدينگ‌‬ ‫باما‬ ‫گروه‌مديريت‌سرمايه‌گذاري‌اميد‬ ‫معادن‌‌بافق‌‬ ‫ارزش معامله‬ ‫تعداد دفعات معامله‬ ‫اپتیكي و اندازهگیري‪4,000‬‬ ‫‪ 35975‬ابزارپزشكي‪-0.36 ،‬‬ ‫‌گذاري‌مسكن‌زاينده‌رود‬ ‫سرمايه‬ ‫لوله‌وماشين‌سازي‌ايران‌‬ ‫توسعه‌وعمران‌استان‌كرمان‬ ‫س‪‌‌.‌.‬توكافوالد(هلدينگ‌‬ ‫ح‌‬ ‫‪359,042‬‬ ‫‪3,916,081‬‬ ‫‌‌سايپاه‌آذربايجان‌‬ ‫‌گذارني‌توسع‬ ‫سرمايه‬ ‫ليزينگ‌رايا‬ ‫‌‌دماوند‬ ‫سرمايه‌‌گذاري‌‌آتيه‬ ‫بانك‌حكمت‌‌ايرانيان‬ ‫‌‌گذاري‌‌صنعت‌‌ومعدن‌‬ ‫سرمايه‬ ‫بانك‌دي‬ ‫‪6890169337‬‬ ‫‪105264900‬‬ ‫‪5195455680‬‬ ‫‪84383051‬‬ ‫‪219‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪172‬‬ ‫‪6‬‬ ‫نام شرکت‬ ‫آخرین قیمت‬ ‫‪3419‬‬ ‫‪1275‬‬ ‫‪7247‬‬ ‫‪298‬‬ ‫‪1778‬‬ ‫‪678‬‬ ‫‪2343‬‬ ‫‪2301‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪1693‬‬ ‫‌‌آژند‬ ‫سخ‬ ‫‌صنعت‌ومعدن‌‬ ‫ليزينتگ‬ ‫‪645004927‬‬ ‫‪1278216637‬‬ ‫‪259710136‬‬ ‫‪1689711034‬‬ ‫‪100240240‬‬ ‫‪680296512‬‬ ‫‪45‬‬ ‫‪64‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪52‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪17‬‬ ‫امتياز‌تسهيالت‌مسكن‌اسفندماه‪92‬‬ ‫قند‌شيرين‌‌خراسان‌‬ ‫‪824608‬‬ ‫‪5287‬‬ ‫‪77‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪689‬‬ ‫‪97,141‬‬ ‫‪567961728‬‬ ‫‪245669589‬‬ ‫‪444463988‬‬ ‫‪211480000‬‬ ‫‪77‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪69‬‬
‫‪18‬‬ ‫بورس و بازار‬ ‫سه‌شنبه ‪ 21‬بهمن ‪ 20- 1393‬ربیع‌الثانی ‪ 10 -1436‬فوریه ‪ -2015‬شماره ‪ -155‬پیاپی ‪1473‬‬ ‫ارزش معامله‬ ‫تعداد دفعات معامله‬ ‫نام شرکت‬ ‫‪27459750‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‌‌سعديي‌‬ ‫كاشي‬ ‫‌ايران‌‬ ‫كنتورساز‬ ‫‪3067‬‬ ‫‪7815‬‬ ‫‪-0.16‬‬ ‫‪-2.90‬‬ ‫‪4,946‬‬ ‫‪128,947‬‬ ‫‪14645440‬‬ ‫‪1000485223‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪69‬‬ ‫توليدي‌گرانيت‌بهسرام‌‬ ‫‪2033‬‬ ‫كاش‬ ‫‌‌الونده‌‌ريخته‌گري‌‬ ‫ي‌‌ماس‬ ‫تامين‬ ‫‪1934‬‬ ‫‪5596‬‬ ‫‪-0.05‬‬ ‫سایر معادن‬ ‫استخراج‬ ‫‪1,934‬‬ ‫‪3879105‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‌‌تاير‬ ‫ايران‬ ‫‌معادن‌وفلزات‌‬ ‫توسعه‬ ‫پالسكوكار‬ ‫‌‌معادن‌‌روي‌‌ايران‌‬ ‫توسعه‬ ‫‪3385‬‬ ‫‪1832‬‬ ‫‪1297‬‬ ‫‪1812‬‬ ‫كاشي‌‌پارس‌‬ ‫آخرین قیمت‬ ‫اپتیكي و اندازهگیري‪3,850‬‬ ‫‪ 7281‬ابزارپزشكي‪-0.12 ،‬‬ ‫كوير‌‌تاير‬ ‫معدني‌وصنعتي‌چادرملو‬ ‫صنايع‌‌الستيكي‌‌‌سهند‬ ‫معدني‌و‌صنعتي‌گل‌گهر‬ ‫درخشان‌‌تهران‌‬ ‫باما‬ ‫ايران‌ياساتايرورابر‬ ‫معادن‌‌بافق‌‬ ‫‪16922‬‬ ‫‪3608‬‬ ‫‪5138‬‬ ‫‪4063‬‬ ‫‪2675‬‬ ‫‪8665‬‬ ‫‪4125‬‬ ‫‪3567‬‬ ‫توسعه‌معدني‌و‌صنعتي‌صبانور‬ ‫كمباين‌‌سازي‌‌ايران‌‬ ‫معدني‌‌دماوند‬ ‫تراكتورسازي‌ايران‌‬ ‫‪3608‬‬ ‫‪1017‬‬ ‫‪8476‬‬ ‫‪4864‬‬ ‫سرمايه‌‌گذاري‌‌پارس‌‌توشه‌‬ ‫شهر‌سازي‌و‌خانه‌سازي‌باغميشه‬ ‫ماشين‌سازي‌نيرومحركه‌‬ ‫ح‌‪‌.‬سخت‌‌آژند‬ ‫پمپ‌‌سازي‌‌ايران‌‬ ‫نوسازي‌وساختمان‌تهران‌‬ ‫سرما‌آفرين‌‬ ‫سرمايه‌گذاري‌مسكن‌تهران‬ ‫گسترش‌صنايع‌وخدمات‌كشاورزي‌‬ ‫سامان‌‌گستراصفهان‌‬ ‫پتروشيمي‌مارون‬ ‫شركت‌سرمايه‌گذاري‌مسكن‌شمالغرب‬ ‫تكنوتار‬ ‫سرمايه‌گذاري‌مسكن‌شمال‌شرق‬ ‫پارس‌‌خزر‬ ‫‪2654‬‬ ‫‪2777‬‬ ‫‪1962‬‬ ‫‪2498‬‬ ‫‪3327‬‬ ‫‪6263‬‬ ‫‪2980‬‬ ‫‪2628‬‬ ‫‪9386‬‬ ‫‪2084‬‬ ‫‪35499‬‬ ‫‪3591‬‬ ‫‪1712‬‬ ‫‪1930‬‬ ‫‪7593‬‬ ‫آ‪.‬س‪.‬پ‬ ‫‌توسعه‌ساختمان‬ ‫‌المللي‬ ‫‌‌ترانسفو‬ ‫بيايرانن‬ ‫سرمايه‌‌گذاري‌‌شاهد‬ ‫كارخانجات‌توليدي‌شهيد‌قندي‬ ‫‌گذاري‌مسكن‌زاينده‌رود‬ ‫سرمايعه‌جوشكاب‌يزد‬ ‫صناي‬ ‫درصد تغییر‬ ‫حجم معامالت‬ ‫‪-0.15‬‬ ‫‪-3.82‬‬ ‫پالستیك‬ ‫الستیك و‬ ‫فلزي‬ ‫کانه هاي‬ ‫استخراج‬ ‫‪-3.75‬‬ ‫‪-3.17‬‬ ‫‪-3.85‬‬ ‫‪-1.41‬‬ ‫شركت‌صنايع‌غذايي‌مينو‌شرق‬ ‫كنتورسازي‌ايران‌‬ ‫شيرپاستوريزه‌پگاه‌خراسان‌‬ ‫‪7815‬‬ ‫‪6696‬‬ ‫‪-3.33‬‬ ‫پارس‌‌مينو‬ ‫‪3254‬‬ ‫‪-0.52‬‬ ‫‪128,947‬‬ ‫‪1000485223‬‬ ‫‪502793834‬‬ ‫‪158,882‬‬ ‫‪511208074‬‬ ‫‪37‬‬ ‫‪1075‬‬ ‫‪366199562‬‬ ‫‪11,626‬‬ ‫‪366,513‬‬ ‫‪513,257‬‬ ‫‪3,904,082‬‬ ‫‪903,025‬‬ ‫‪885,054‬‬ ‫‪1737561557‬‬ ‫‪7097532893‬‬ ‫‪1171530641‬‬ ‫‪1595732816‬‬ ‫‪131‬‬ ‫‪373‬‬ ‫‪91‬‬ ‫‪108‬‬ ‫بهنو‬ ‫‌‌ايرانن‌‌وفلزات‌‬ ‫ش‌معاد‬ ‫توسعه‬ ‫‪4826‬‬ ‫‪1832‬‬ ‫‌‌رون‌ي‌‌ايران‌‬ ‫‌‌معادن‬ ‫‌‌ايرا‬ ‫توسعهبهنوش‬ ‫ح‌‪‌.‬‬ ‫‪1812‬‬ ‫‪3406‬‬ ‫معدني‌و‌صنعتي‌گل‌گهر‬ ‫‪4063‬‬ ‫‪174591300‬‬ ‫‪32658819200‬‬ ‫‪14943000‬‬ ‫‪16220250368‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4239‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪424‬‬ ‫‪2349746655‬‬ ‫‪25529906645‬‬ ‫‪1220441666‬‬ ‫‪5621953765‬‬ ‫‪1332536357‬‬ ‫‪23442518675‬‬ ‫‪555613107‬‬ ‫‪10985819530‬‬ ‫‪206377960‬‬ ‫‪4985661769‬‬ ‫‪394709541‬‬ ‫‪13139917076‬‬ ‫‪296825288‬‬ ‫‪5581355318‬‬ ‫‪237030545‬‬ ‫‪167‬‬ ‫‪840‬‬ ‫‪105‬‬ ‫‪573‬‬ ‫‪78‬‬ ‫‪568‬‬ ‫‪62‬‬ ‫‪543‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪503‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪484‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪338‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪4335214647‬‬ ‫‪12671780499‬‬ ‫‪3030201493‬‬ ‫‪3807072402‬‬ ‫‪100,416‬‬ ‫‪364,884‬‬ ‫‪164,019‬‬ ‫‪431,357‬‬ ‫‪92,240‬‬ ‫‪79,771‬‬ ‫‪19,104‬‬ ‫‪41,044‬‬ ‫‪1,741,220‬‬ ‫‪ 1303‬ماشین آالت و‪-4.61‬‬ ‫دستگاههاي برقي‬ ‫‪3,118,252‬‬ ‫‪-3.81‬‬ ‫‪1390‬‬ ‫‪1,671,783‬‬ ‫‪2.64‬‬ ‫‪7580‬‬ ‫‪2,243,070‬‬ ‫‪-3.57‬‬ ‫‪1351‬‬ ‫‪2,442,140‬‬ ‫‪-2.62‬‬ ‫‪1559‬‬ ‫‪1699250998‬‬ ‫‪1278216637‬‬ ‫‪842781317‬‬ ‫‪1689711034‬‬ ‫‪246787805‬‬ ‫‪680296512‬‬ ‫‪77142850‬‬ ‫‪143669658‬‬ ‫‪2268513776‬‬ ‫‪6890169337‬‬ ‫‪2207403246‬‬ ‫‪5195455680‬‬ ‫‪245355524‬‬ ‫‪3419‬‬ ‫‪8242‬‬ ‫‪7247‬‬ ‫‪3867‬‬ ‫‪-4.84‬‬ ‫‪-1.25‬‬ ‫‪-4.68‬‬ ‫‪-1.02‬‬ ‫‪2,015,350‬‬ ‫‪267,815‬‬ ‫‪716,884‬‬ ‫‪64,870‬‬ ‫‪1778‬‬ ‫‪5591‬‬ ‫‪-3.00‬‬ ‫‪-0.13‬‬ ‫‪1,389,449‬‬ ‫‪18,069‬‬ ‫‪2464614050‬‬ ‫‪97482513‬‬ ‫‪3012‬‬ ‫‪5133‬‬ ‫عمران‌و‌توسعه‌شاهد‬ ‫المپ‌‌‌پارس‌‌شهاب‌‬ ‫‪2343‬‬ ‫‪19139‬‬ ‫‪-4.48‬‬ ‫‪-0.01‬‬ ‫‌گذاري‌توسعه‌آذربايجان‌‬ ‫سرمايه‬ ‫‌‌البرز‬ ‫كابل‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2956‬‬ ‫‪-3.35‬‬ ‫‪-0.03‬‬ ‫‪112,032‬‬ ‫‪450‬‬ ‫سخت‌‌آژند‬ ‫‪4174‬‬ ‫‪ -1.67‬چوبي‬ ‫محصوالت‬ ‫‪39,687‬‬ ‫‪162812260‬‬ ‫‌وتوسعه‌فارس‌‬ ‫عمران‬ ‫فيبر‌ايران‌‬ ‫‪4176‬‬ ‫‪3625‬‬ ‫‪-0.52‬‬ ‫‪1.40‬‬ ‫‪32,580‬‬ ‫‪21,419‬‬ ‫‪131329980‬‬ ‫‪78574798‬‬ ‫گروه‌پتروشيمي‌س‪‌.‬ايرانيان‬ ‫افست‌‬ ‫‪1932‬‬ ‫‪12924‬‬ ‫‪1,238,123‬‬ ‫‪34,646‬‬ ‫‪359,042‬‬ ‫‪60‬‬ ‫پگاه‌آذربايجان‌غربي‌‬ ‫‌چادرملو‬ ‫‌وصنعتتي‌پياذر‬ ‫معدنتي‌وصنع‬ ‫كش‬ ‫مارگارين‌‬ ‫باما‬ ‫‌‌مرغاق‌ب‌‬ ‫دشت‬ ‫معادن‌‌باف‬ ‫‪-3.76‬هاي فلزي ‪340,689‬‬ ‫استخراج کانه‬ ‫‪47,328‬‬ ‫‪-1.33‬‬ ‫‪3,904,082‬‬ ‫‪-3.17‬‬ ‫‪2050883640‬‬ ‫‪114‬‬ ‫‪-3.82‬‬ ‫‪222892424‬‬ ‫‪7097532893‬‬ ‫‪29‬‬ ‫‪373‬‬ ‫‪885,054‬‬ ‫‪43,283‬‬ ‫‪1595732816‬‬ ‫‪147431880‬‬ ‫‪108‬‬ ‫‪28‬‬ ‫‪431,357‬‬ ‫‪1689711034‬‬ ‫‪52‬‬ ‫‪79,771‬‬ ‫‪680296512‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪-1.41‬‬ ‫‪-2.96‬‬ ‫‪3608‬‬ ‫‪4536‬‬ ‫‪-0.33‬‬ ‫‪-3.92‬‬ ‫‪3217‬‬ ‫‪-0.95‬‬ ‫‪69,664‬‬ ‫‪8818‬‬ ‫‪3567‬‬ ‫‪-2.37‬‬ ‫‪-0.64‬‬ ‫‪25,354‬‬ ‫‪41,044‬‬ ‫‪8665‬‬ ‫‪-0.32‬‬ ‫‪-1.55‬‬ ‫كشت‌‌و‌صنعت‌‌چين‌‌چين‬ ‫توسعه‌معدني‌و‌صنعتي‌صبانور‬ ‫‪19087‬‬ ‫‪3608‬‬ ‫‌‌دماوند‬ ‫معدني‬ ‫شهد‌ايران‌‬ ‫‪8476‬‬ ‫‪1935‬‬ ‫‪0.28‬‬ ‫‪-1.43‬‬ ‫‪1,700‬‬ ‫‪93,873‬‬ ‫شهر‌سازي‌و‌خانه‌سازي‌باغميشه‬ ‫‪2777‬‬ ‫ح‌‪‌.‬سخت‌‌آژند‬ ‫‪2498‬‬ ‫نوسازي‌وساختمان‌تهران‌‬ ‫‪6263‬‬ ‫توليدي‌مهرام‌‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪2,250,725‬‬ ‫‪3,743,044‬‬ ‫‪23442518675‬‬ ‫‪568‬‬ ‫ح‌‪‌.‬بيسكويت‌‌گرجي‌‬ ‫سرمايه‌گذاري‌مسكن‌تهران‬ ‫‪1955‬‬ ‫‪2628‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪-3.38‬‬ ‫سامان‌‌گستراصفهان‌‬ ‫‪2084‬‬ ‫شركت‌سرمايه‌گذاري‌مسكن‌شمالغرب‬ ‫‪3591‬‬ ‫‪3715‬‬ ‫‪0.11‬‬ ‫صنايع‌كاغذسازي‌كاوه‌‬ ‫‪-2.81‬‬ ‫‪3,317‬‬ ‫‪2,222‬‬ ‫‪27929140‬‬ ‫‪99201190‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪9,950,000‬‬ ‫‪4,179,753‬‬ ‫‪19452250000‬‬ ‫‪10985819530‬‬ ‫‪2,392,327‬‬ ‫‪4985661769‬‬ ‫‪503‬‬ ‫‪3,659,253‬‬ ‫‪13139917076‬‬ ‫‪14875‬‬ ‫‪-1.83‬‬ ‫‪2,891,201‬‬ ‫‪13,260‬‬ ‫‪5581355318‬‬ ‫‪484‬‬ ‫‪173‬‬ ‫‪1390‬‬ ‫مخابرات‌‬ ‫‪-3.81‬‬ ‫‪1,741,220‬‬ ‫‪2268513776‬‬ ‫‪249‬‬ ‫‪3,118,252‬‬ ‫‪4335214647‬‬ ‫‪237‬‬ ‫‪249‬‬ ‫‪237‬‬ ‫‪380‬‬ ‫‪231‬‬ ‫‪229‬‬ ‫بين‌المللي‌توسعه‌ساختمان‬ ‫‪-0.19‬کاغذي‬ ‫محصوالت‬ ‫‪-3.62‬‬ ‫‪-3.69‬‬ ‫‪-4.61‬‬ ‫شركت‌ارتباطات‌سيار‌ايران‬ ‫سرمايه‌‌گذاري‌‌شاهد‬ ‫‪30168‬‬ ‫‪1351‬‬ ‫‪-0.06‬‬ ‫‪-3.57‬‬ ‫‌گذاري‌مسكن‌زاينده‌رود‬ ‫سرمايه‬ ‫مخابرات‌ايران‬ ‫‪3419‬‬ ‫‪2479‬‬ ‫‪-4.84‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫س‪‌.‬توسعه‌وعمران‌استان‌كرمان‬ ‫سرمايه‌‌گذاري‌‌ساختمان‌ايران‌‬ ‫‪3012‬‬ ‫سرمايه‌گذاري‌‌مسكن‌‬ ‫‪2491‬‬ ‫‪1778‬‬ ‫‪0.04‬‬ ‫عمران‌و‌توسعه‌شاهد‬ ‫‪2343‬‬ ‫‪226095185‬‬ ‫‪1277550‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪22‬‬ ‫سرمايه‌گذاري‌دارويي‌تامينن‌‬ ‫سرمايه‌گذاري‌توسعه‌آذربايجا‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪4631‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪69‬‬ ‫‪-4.68‬‬ ‫‪-3.77‬‬ ‫‪517,194‬‬ ‫‪1921582959‬‬ ‫‪195382194‬‬ ‫‪338‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪58,888‬‬ ‫‪2,243,070‬‬ ‫‪1748797390‬‬ ‫‪3030201493‬‬ ‫‪127‬‬ ‫‪231‬‬ ‫‪2,015,350‬‬ ‫‪1,688,592‬‬ ‫‪6890169337‬‬ ‫‪4191010652‬‬ ‫‪219‬‬ ‫‪125‬‬ ‫‪716,884‬‬ ‫‪5195455680‬‬ ‫‪172‬‬ ‫‪1,238,123‬‬ ‫‪3729801860‬‬ ‫‪165‬‬ ‫محصوالت دارویي‬ ‫مواد و ‪-4.48‬‬ ‫‪1,389,449‬‬ ‫‪2464614050‬‬ ‫‪163‬‬ ‫‪359,042‬‬ ‫‪841404729‬‬ ‫‪46‬‬ ‫‪-3.35‬‬ ‫‪-0.75‬‬ ‫‪112,032‬‬ ‫‪1,385,351‬‬ ‫‪226095185‬‬ ‫‪6413494819‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪154‬‬ ‫‪131329980‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪-3.00‬‬ ‫‪1,033‬‬ ‫‪2674437‬‬ ‫عمران‌وتوسعه‌فارس‌‬ ‫‪4174‬‬ ‫‪9607‬‬ ‫‪4176‬‬ ‫‪-1.67‬‬ ‫‪-3.99‬‬ ‫‪5477‬‬ ‫‪-2.72‬‬ ‫‪159,415‬‬ ‫‪873103610‬‬ ‫‪14,241,558‬‬ ‫‪48,410‬‬ ‫‪27515056283‬‬ ‫‪625668459‬‬ ‫‪1286‬‬ ‫‪48‬‬ ‫پخش‌البرز‬ ‫‪3192‬‬ ‫‪-4.37‬‬ ‫‪254,650‬‬ ‫‪812884521‬‬ ‫‪101‬‬ ‫س‪‌.‬نفت‌و‌گاز‌و‌پتروشيمي‌تأمين‬ ‫‪2277‬‬ ‫موسسات اعتباري ‪6,520,118‬‬ ‫بانكها و ‪-0.65‬‬ ‫‪14751030236‬‬ ‫‪1038‬‬ ‫داروسازي‌توليد‌دارو‬ ‫‪10184‬‬ ‫موسسات اعتباري ‪160,872‬‬ ‫بانكها و ‪-1.98‬‬ ‫‪1638265378‬‬ ‫‪90‬‬ ‫گسترش‌نفت‌‌و‌گاز‌پارسيان‬ ‫ح‪‌.‬‬ ‫بانك‌صادرات‌ايران‬ ‫‪1814‬‬ ‫‪727‬‬ ‫‪3,889,443‬‬ ‫‪39,022,550‬‬ ‫‪14,706,930‬‬ ‫‪21,244‬‬ ‫‪7055704080‬‬ ‫‪28363777173‬‬ ‫‪45602880964‬‬ ‫‪17621674540‬‬ ‫‪485‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪375‬‬ ‫‪1367‬‬ ‫بانك‌صادرات‌ايران‬ ‫‌‌البرز(هلدينگ‌‬ ‫سرمايه‌‌گذاري‬ ‫‪727‬‬ ‫‪3417‬‬ ‫‪-3.07‬‬ ‫‪-0.61‬‬ ‫‪39,022,550‬‬ ‫‪210,777‬‬ ‫‪28363777173‬‬ ‫‪706895199‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪56‬‬ ‫‪829489‬‬ ‫‪15945‬‬ ‫‪0.54‬‬ ‫‪2.01‬‬ ‫‪21,244‬‬ ‫‪282,104‬‬ ‫‪17621674540‬‬ ‫‪4498237678‬‬ ‫‪1367‬‬ ‫‪55‬‬ ‫‪4038‬‬ ‫‪-1.15‬‬ ‫‪179,044‬‬ ‫‪5087‬‬ ‫‪-3.86‬‬ ‫‪89,869‬‬ ‫گسترش‌نفت‌و‌گاز‌پارسيان‬ ‫امتياز‌تسهيالت‌مسكن‌دي‌ماه‪93‬‬ ‫‌گذاري‌صنايع‌پتروشيمي‌‬ ‫سرمايه‬ ‫بانك‌تجارت‬ ‫‪3101‬‬ ‫‪829489‬‬ ‫‪1691‬‬ ‫‪834‬‬ ‫پتروشيمي‌پرديس‬ ‫امتيازتسهيالت‌مسكن‌آذرماه‌‪93‬‬ ‫صنايع‌شيميايي‌ايران‌‬ ‫بانك‌ملت‬ ‫كربن‌‌ايران‌‬ ‫بانك‌گردشگري‬ ‫نيروكلر‬ ‫پست‌بانك‌ايران‬ ‫پاكسان‌‬ ‫امتيازتسهيالت‌مسكن‌آبانماه‪93‬‬ ‫پتروشيمي‌شازند‬ ‫بانك‌انصار‬ ‫پتروشيمي‌شيراز‬ ‫بانك‌سينا‬ ‫ح‌‪‌.‬پتروشيمي‌شيراز‬ ‫امتيازتسهيالت‌مسكن‌مهرماه‪93‬‬ ‫گلتاش‌‬ ‫بانك‌‌پاسارگاد‬ ‫شركت‌پتروشيمي‌خراسان‬ ‫امتيازتسهيالت‌مسكن‌شهريورماه‪93‬‬ ‫صنايع‌پتروشيمي‌كرمانشاه‬ ‫امتياز‌تسهيالت‌مسكن‌تيرماه‪93‬‬ ‫پتروشيمي‌جم‬ ‫ح‌‪‌.‬بانك‌سينا‬ ‫پتروشيمي‌‌خارك‌‬ ‫بانك‌اقتصادنوين‌‬ ‫توليدمواداوليه‌والياف‌مصنوعي‌‬ ‫امتياز‌تسهيالت‌مسكن‌دي‌ماه‌‪92‬‬ ‫گروه‌صنعتي‌پاكشو‬ ‫امتياز‌تسهيالت‌مسكن‌فروردين‌‪93‬‬ ‫لعابيران‌‬ ‫‪15672‬‬ ‫‪827150‬‬ ‫‪7783‬‬ ‫‪1989‬‬ ‫‪2253‬‬ ‫‪1688‬‬ ‫‪4292‬‬ ‫‪1473‬‬ ‫‪3604‬‬ ‫‪827967‬‬ ‫‪5197‬‬ ‫‪2398‬‬ ‫‪3561‬‬ ‫‪1253‬‬ ‫‪2164‬‬ ‫‪828422‬‬ ‫‪10656‬‬ ‫‪1601‬‬ ‫‪7232‬‬ ‫‪824659‬‬ ‫‪7120‬‬ ‫‪824876‬‬ ‫‪7831‬‬ ‫‪277‬‬ ‫‪16118‬‬ ‫‪1942‬‬ ‫‪3554‬‬ ‫‪822008‬‬ ‫‪8798‬‬ ‫‪826236‬‬ ‫‪2097‬‬ ‫امتياز‌تسهيالت‌مسكن‌خردادماه‪93‬‬ ‫معدني‌‌امالح‌‌‌ايران‌‬ ‫صنايع‌پتروشيمي‌خليج‌فارس‬ ‫بانك‌حكمت‌‌ايرانيان‬ ‫بانك‌ديل‌‬ ‫پلي‌اكري‬ ‫امتياز‌تسهيالت‌مسكن‌مردادماه‪93‬‬ ‫پتروشيمي‌زاگرس‬ ‫امتيازتسهيالت‌مسكن‌فروردين‌‪92‬‬ ‫صنايع‌‌شيميايي‌‌فارس‌‬ ‫‪10579‬‬ ‫‪1151‬‬ ‫‪1233‬‬ ‫‪1546‬‬ ‫‪-3.92‬‬ ‫‪-3.07‬‬ ‫‪0.88‬‬ ‫‪0.54‬‬ ‫‪-3.59‬‬ ‫‪-3.36‬‬ ‫‪-0.31‬‬ ‫‪-4.32‬‬ ‫‪-3.29‬‬ ‫‪-4.33‬‬ ‫‪0.27‬‬ ‫‪0.77‬‬ ‫‪-0.87‬‬ ‫‪-2.12‬‬ ‫‪-3.76‬‬ ‫‪-3.04‬‬ ‫‪4.00‬‬ ‫‪-2.84‬‬ ‫‪-1.50‬‬ ‫‪0.91‬‬ ‫‪-1.59‬‬ ‫‪-3.73‬‬ ‫‪-0.03‬‬ ‫‪-3.32‬‬ ‫‪-4.08‬‬ ‫‪0.84‬‬ ‫‪-1.15‬‬ ‫‪-0.19‬‬ ‫‪-2.35‬‬ ‫‪0.46‬‬ ‫‪-0.27‬‬ ‫‪1.20‬‬ ‫‪0.60‬‬ ‫‪-7.36‬‬ ‫‪-0.09‬‬ ‫‪-3.96‬‬ ‫‪-2.34‬‬ ‫‪0.67‬‬ ‫‪-0.25‬‬ ‫‪0.44‬‬ ‫‪-3.41‬‬ ‫‪2,955,802‬‬ ‫‪17,045,530‬‬ ‫‪666,701‬‬ ‫‪16,166,789‬‬ ‫‪1,838,672‬‬ ‫‪6,551,117‬‬ ‫‪289,744‬‬ ‫‪10,720‬‬ ‫‪861‬‬ ‫‪11,280‬‬ ‫‪711450579‬‬ ‫‪124525240‬‬ ‫‪450324065‬‬ ‫‪84428487‬‬ ‫‪826307‬‬ ‫‪11452‬‬ ‫‪823262‬‬ ‫‪3085‬‬ ‫‪0.55‬‬ ‫‪-1.15‬‬ ‫‪547‬‬ ‫‪28,171‬‬ ‫امتياز‌تسهيالت‌مسكن‌اسفندماه‪92‬‬ ‫صنعتي‌‌بهشهر‬ ‫‪824608‬‬ ‫‪7734‬‬ ‫‪0.81‬‬ ‫‪0.04‬‬ ‫‪539‬‬ ‫‪801,159‬‬ ‫امتياز‌تسهيالت‌مسكن‌ارديبهشت‪93‬‬ ‫امتياز‌تسهيالت‌مسكن‌مهرماه‌‪92‬‬ ‫لبنيات‌كالبر‬ ‫‪2267830674‬‬ ‫‪10127846498‬‬ ‫‪4591726822‬‬ ‫‪8867045168‬‬ ‫‪407,871‬‬ ‫‪8,360,575‬‬ ‫‪744,350‬‬ ‫‪8,465,504‬‬ ‫‪345,599‬‬ ‫‪4,381,443‬‬ ‫‪377,727‬‬ ‫‪8,096‬‬ ‫‪246,218‬‬ ‫‪4,741,720‬‬ ‫‪47,727‬‬ ‫‪2,225,262‬‬ ‫‪649,080‬‬ ‫‪4,662‬‬ ‫‪131,206‬‬ ‫‪2,546,344‬‬ ‫‪237,232‬‬ ‫‪1,890‬‬ ‫‪179,794‬‬ ‫‪1,057‬‬ ‫‪107,591‬‬ ‫‪3,501,689‬‬ ‫‪71,161‬‬ ‫‪4,761,380‬‬ ‫‪90,386‬‬ ‫‪805‬‬ ‫‪108,921‬‬ ‫‪712‬‬ ‫‪123,997‬‬ ‫‪0.88‬‬ ‫‪-0.38‬‬ ‫‪-1.94‬‬ ‫‪-0.74‬‬ ‫‪1.13‬‬ ‫‪-0.26‬‬ ‫‪4996891381‬‬ ‫‪14208027211‬‬ ‫‪6826789691‬‬ ‫‪18611113547‬‬ ‫‪3123848490‬‬ ‫‪16466994079‬‬ ‫‪1677204863‬‬ ‫‪14285715204‬‬ ‫‪1483249462‬‬ ‫‪6452403695‬‬ ‫‪1358221385‬‬ ‫‪6703224374‬‬ ‫‪1250009475‬‬ ‫‪11372930837‬‬ ‫‪168216109‬‬ ‫‪2780121637‬‬ ‫‪1404472644‬‬ ‫‪3862105023‬‬ ‫‪1394519693‬‬ ‫‪4047659438‬‬ ‫‪1715578838‬‬ ‫‪1558606424‬‬ ‫‪1266407810‬‬ ‫‪871893984‬‬ ‫‪842572768‬‬ ‫‪969016786‬‬ ‫‪1140976934‬‬ ‫‪9248389326‬‬ ‫‪319145762‬‬ ‫‪661716745‬‬ ‫‪948284884‬‬ ‫‪588280304‬‬ ‫‪260006445‬‬ ‫‪1,182‬‬ ‫‪58,241‬‬ ‫‪1,743‬‬ ‫‪27,136‬‬ ‫امتيازتسهيالت‌مسكن‌آبان‌ماه‌‪92‬‬ ‫دوده‌‌صنعتي‌‌پارس‌‬ ‫‪827641‬‬ ‫‪15283‬‬ ‫‪799464‬‬ ‫‪5470‬‬ ‫‪-3.54‬‬ ‫‪-2.15‬‬ ‫آشامیدني به جز قند و‪689‬‬ ‫محصوالت غذایي و ‪0.73‬‬ ‫‪824328‬‬ ‫شكر‬ ‫‪978272043‬‬ ‫‪890075065‬‬ ‫‪1393465985‬‬ ‫‪146937736‬‬ ‫‪567961728‬‬ ‫‪444463988‬‬ ‫‪6196078272‬‬ ‫‪194‬‬ ‫‪1074‬‬ ‫‪188‬‬ ‫‪930‬‬ ‫‪175‬‬ ‫‪662‬‬ ‫‪154‬‬ ‫‪623‬‬ ‫‪127‬‬ ‫‪506‬‬ ‫‪122‬‬ ‫‪503‬‬ ‫‪111‬‬ ‫‪431‬‬ ‫‪107‬‬ ‫‪393‬‬ ‫‪105‬‬ ‫‪304‬‬ ‫‪87‬‬ ‫‪272‬‬ ‫‪79‬‬ ‫‪266‬‬ ‫‪71‬‬ ‫‪238‬‬ ‫‪69‬‬ ‫‪164‬‬ ‫‪56‬‬ ‫‪155‬‬ ‫‪51‬‬ ‫‪148‬‬ ‫‪47‬‬ ‫‪143‬‬ ‫‪45‬‬ ‫‪141‬‬ ‫‪44‬‬ ‫‪112‬‬ ‫‪38‬‬ ‫‪102‬‬ ‫‪36‬‬ ‫‪102‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪94‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪82‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪77‬‬ ‫‪77‬‬ ‫‪315‬‬ ‫شركت‌كي‌بي‌سي‬ ‫افست‌‬ ‫امتياز‌تسهيالت‌مسكن‌دي‌ماه‪93‬‬ ‫داروسازي‌‌اسوه‌‬ ‫بانك‌تجارت‬ ‫‪12924‬‬ ‫انتشار‪ ،‬چاپ و تكثیر‬ ‫‪-2.15‬‬ ‫‪103‬‬ ‫‪48‬‬ ‫‪17,045,530‬‬ ‫‪14208027211‬‬ ‫‪16,166,789‬‬ ‫‪18611113547‬‬ ‫‪930‬‬ ‫‪6287‬‬ ‫‪827150‬‬ ‫‪-3.82‬‬ ‫‪0.77‬‬ ‫‪6,551,117‬‬ ‫‪179,673‬‬ ‫‪10,720‬‬ ‫‪10127846498‬‬ ‫‪662‬‬ ‫بانك‌ملت‬ ‫گروه‌دارويي‌سبحان‬ ‫‪1989‬‬ ‫‪5899‬‬ ‫‪-2.12‬‬ ‫‪-0.79‬‬ ‫‪8,360,575‬‬ ‫‪117,475‬‬ ‫‪16466994079‬‬ ‫‪677603002‬‬ ‫‪506‬‬ ‫‪38‬‬ ‫بانك‌گردشگري‬ ‫كيميدارو‬ ‫‪1688‬‬ ‫‪7930‬‬ ‫‪-3.04‬‬ ‫‪-1.25‬‬ ‫‪8,465,504‬‬ ‫‪83,180‬‬ ‫‪14285715204‬‬ ‫‪648806000‬‬ ‫‪503‬‬ ‫‪36‬‬ ‫‪7196‬‬ ‫‪-0.15‬‬ ‫‪29,601‬‬ ‫‪210023303‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪-0.21‬‬ ‫‪17,044‬‬ ‫بانك‌حكمت‌‌ايرانيان‬ ‫‪1151‬‬ ‫بانك‌دي‬ ‫‪1546‬‬ ‫ايران‌دارو‬ ‫داروسازي‌‌روزدارو‬ ‫امتيازتسهيالت‌مسكن‌آذرماه‌‪93‬‬ ‫پست‌بانك‌ايران‬ ‫داروسازي‌‌جابرابن‌حيان‌‬ ‫امتيازتسهيالت‌مسكن‌آبانماه‪93‬‬ ‫‪1473‬‬ ‫‪-3.36‬‬ ‫‪48,410‬‬ ‫‪625668459‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪121‬‬ ‫‪1074‬‬ ‫داروسازي‌‌كوثر‬ ‫‪834‬‬ ‫‪-0.52‬‬ ‫‪32,580‬‬ ‫‪162812260‬‬ ‫‪2005668915‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪39,687‬‬ ‫‪208,763‬‬ ‫تكثیر‬ ‫چاپ و‬ ‫انتشار‪،‬‬ ‫شیمیایي‬ ‫محصوالت‬ ‫سخت‬ ‫‌‌آژند‌‌اكسير‬ ‫داروسازي‬ ‫‪117357498‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪5621953765‬‬ ‫‪7247‬‬ ‫‪841404729‬‬ ‫‪1102500‬‬ ‫‪14943000‬‬ ‫‪181513353‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪543‬‬ ‫آ‪.‬س‪.‬پ‬ ‫‪46‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪573‬‬ ‫‪43053‬‬ ‫‪1303‬‬ ‫‪163‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪264605819‬‬ ‫‪174591300‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪-4.47‬‬ ‫منسوجات‬ ‫‪3729801860‬‬ ‫‪175740470‬‬ ‫‪219850750‬‬ ‫‪143669658‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪9,192,276‬‬ ‫‪0.29‬‬ ‫نساجي‌‌بروجرد‬ ‫‪217299516‬‬ ‫‪64‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪25529906645‬‬ ‫‪8135‬‬ ‫كارتن‌‌ايران‌‬ ‫‪1278216637‬‬ ‫‪218742000‬‬ ‫‪33‬‬ ‫‪840‬‬ ‫‪0.47‬‬ ‫گلوكوزان‌‬ ‫‪13,899‬‬ ‫‪50,300‬‬ ‫امالك و مستغالت ‪35,338‬‬ ‫‪ 3335‬انبوه سازي‪-3.16 ،‬‬ ‫سرمايه‌گذاري‌مسكن‌شمال‌شرق‬ ‫‪165‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪366,513‬‬ ‫‪364,884‬‬ ‫‪48,220‬‬ ‫‪1930‬‬ ‫‪219‬‬ ‫‪185‬‬ ‫‪172‬‬ ‫‪36‬‬ ‫استخراج سایر معادن‬ ‫‪75,092‬‬ ‫‪-0.89‬‬ ‫‪-0.19‬‬ ‫بيسكويت‌‌گرجي‌‬ ‫‪264814835‬‬ ‫‪45‬‬ ‫‪69‬‬ ‫‪21624360‬‬ ‫‪2050883640‬‬ ‫‪-2.90‬‬ ‫ارزش معامله‬ ‫تعداد دفعات معامله‬ ‫‪39‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪114‬‬ ‫‪74‬‬ ‫‪64‬‬ ‫‪55‬‬ ‫‪52‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪21‬‬ ‫درصد تغییر‬ ‫حجم معامالت‬ ‫اپتیكي و اندازهگیري‪49,494‬‬ ‫‪ 5350‬ابزارپزشكي‪-4.07 ،‬‬ ‫تامين‌‌ماسه‌‌ريخته‌گري‌‬ ‫توسعه‌وعمران‌استان‌كرمان‬ ‫س‪‌.‬س‌سويچ‌‬ ‫پار‬ ‫‌‌گذاري‌‌ساختمان‌ايران‌‬ ‫ه‬ ‫سرماي‬ ‫نيروترانس‌‬ ‫سرمايهن‌‌گذاري‌‌مسكن‌‬ ‫موتوژ‬ ‫نام شرکت‬ ‫آخرین قیمت‬ ‫‪5596‬‬ ‫‪-3.32‬‬ ‫‪-0.33‬‬ ‫‪-3.80‬‬ ‫‪-0.32‬‬ ‫‪-42.63‬‬ ‫‪-1.55‬‬ ‫‪-0.89‬‬ ‫‪-0.64‬‬ ‫ماشین آالت و تجهیزات‬ ‫‪50,300‬‬ ‫‪-0.19‬‬ ‫‪32,110,917‬‬ ‫‪-2.68‬‬ ‫‪1,700‬‬ ‫‪0.28‬‬ ‫‪3,334,468‬‬ ‫‪-3.80‬‬ ‫انبوه سازي‪ ،‬امالك و مستغالت‬ ‫‪885,441‬‬ ‫‪-2.39‬‬ ‫‪9,192,276‬‬ ‫‪-4.47‬‬ ‫‪622,007‬‬ ‫‪-3.87‬‬ ‫‪2,250,725‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪400,479‬‬ ‫‪3.97‬‬ ‫‪3,743,044‬‬ ‫‪-2.81‬‬ ‫‪186,452‬‬ ‫‪-3.06‬‬ ‫‪4,179,753‬‬ ‫‪-3.38‬‬ ‫‪21,990‬‬ ‫‪-0.11‬‬ ‫‪2,392,327‬‬ ‫‪-0.19‬‬ ‫‪11,119‬‬ ‫‪-1.34‬‬ ‫‪3,659,253‬‬ ‫‪-3.62‬‬ ‫‪173,391‬‬ ‫‪-3.39‬‬ ‫‪2,891,201‬‬ ‫‪-3.69‬‬ ‫‪31,799‬‬ ‫‪-0.65‬‬ ‫‪-3.77‬‬ ‫‪-0.25‬‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫‪-4.32‬‬ ‫‪-4.33‬‬ ‫‪-2.84‬‬ ‫‪6452403695‬‬ ‫‪431‬‬ ‫‪31571‬‬ ‫‪1253‬‬ ‫‪-0.34‬‬ ‫‪-3.32‬‬ ‫‪4,741,720‬‬ ‫‪4,790‬‬ ‫‪2,225,262‬‬ ‫‪11372930837‬‬ ‫‪304‬‬ ‫امتيازتسهيالت‌مسكن‌مهرماه‪93‬‬ ‫البرزدارو‬ ‫‪828422‬‬ ‫‪11113‬‬ ‫‪0.84‬‬ ‫‪0.03‬‬ ‫‪4,662‬‬ ‫‪265,000‬‬ ‫‪3862105023‬‬ ‫‪2944846580‬‬ ‫‪266‬‬ ‫‪13‬‬ ‫امتيازتسهيالت‌مسكن‌شهريورماه‪93‬‬ ‫‪824659‬‬ ‫‪0.46‬‬ ‫‪1558606424‬‬ ‫‪164‬‬ ‫امتياز‌تسهيالت‌مسكن‌تيرماه‪93‬‬ ‫‪824876‬‬ ‫‪1.20‬‬ ‫كي‌‌رازك‌‬ ‫بانداروي‬ ‫‌اقتصادنوين‌‬ ‫بانك‌انصار‬ ‫‌‌دارو‬ ‫پارس‬ ‫بانك‌سينا‬ ‫بانك‌‌پاسارگاد‬ ‫‌‌سينا‬ ‫داروسازي‬ ‫سبحان‌دارو‬ ‫داروسازي‌زاگرس‌فارمد‌پارس‬ ‫ح‌‪‌.‬بانك‌سينا‬ ‫امتياز‌تسهيالت‌مسكن‌دي‌ماه‌‪92‬‬ ‫شيمي‌‌داروئي‌‌داروپخش‌‬ ‫‪2398‬‬ ‫‪-3.73‬‬ ‫‪1127810044‬‬ ‫‪8867045168‬‬ ‫‪38‬‬ ‫‪623‬‬ ‫‪6703224374‬‬ ‫‪5321‬‬ ‫‪1601‬‬ ‫‪12861‬‬ ‫‪-0.19‬‬ ‫‪-2.82‬‬ ‫‪-1.45‬‬ ‫‪29,582‬‬ ‫‪385327125‬‬ ‫‪10,240‬‬ ‫‪29314‬‬ ‫‪1942‬‬ ‫‪-0.16‬‬ ‫‪-7.36‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪-3.96‬‬ ‫‪3,501,689‬‬ ‫‪75811720‬‬ ‫‪822008‬‬ ‫‪6791‬‬ ‫‪0.67‬‬ ‫‪-0.25‬‬ ‫‪827641‬‬ ‫‪0.88‬‬ ‫‪799464‬‬ ‫‪-1.94‬‬ ‫‪13026‬‬ ‫‪7488‬‬ ‫‪277‬‬ ‫تهران‌‌شيمي‌‬ ‫‪17843‬‬ ‫داروسازي‌زهراوي‌‬ ‫امتياز‌تسهيالت‌مسكن‌خردادماه‪93‬‬ ‫داروسازي‌‌فارابي‌‬ ‫امتيازتسهيالت‌مسكن‌آبان‌ماه‌‪92‬‬ ‫امتياز‌تسهيالت‌مسكن‌ارديبهشت‪93‬‬ ‫توليدمواداوليه‌داروپخش‌‬ ‫‪48182‬‬ ‫‪826307‬‬ ‫‪9581‬‬ ‫‪823262‬‬ ‫‪824328‬‬ ‫‪17693‬‬ ‫امتياز‌تسهيالت‌مسكن‌اسفندماه‪92‬‬ ‫‪4457‬‬ ‫البراتوارداروسازي‌‌‌دكترعبيدي‌‬ ‫‪7115‬‬ ‫دارويي‌‌لقمان‌‬ ‫‪823292‬‬ ‫‪1321‬‬ ‫‪0.47‬‬ ‫‪-3.86‬‬ ‫‪340‬‬ ‫‪2,765,952‬‬ ‫‪279919212‬‬ ‫‪3654258342‬‬ ‫‪69‬‬ ‫‪265‬‬ ‫امتياز‌تسهيالت‌مسكن‌تيرماه‌‪92‬‬ ‫توسعه‌‌صنايع‌‌بهشهر(هلدينگ‬ ‫‪821626‬‬ ‫‪2127‬‬ ‫‪0.42‬‬ ‫‪-3.67‬‬ ‫‪603‬‬ ‫‪1,742,552‬‬ ‫‪495440308‬‬ ‫‪3706069361‬‬ ‫‪69‬‬ ‫‪162‬‬ ‫امتياز‌تسهيالت‌مسكن‌تيرماه‌‪92‬‬ ‫امتيازتسهيالت‌مسكن‌مهرماه‪91‬‬ ‫لبنيات‌‌پاك‌‬ ‫‪816545‬‬ ‫‪5036‬‬ ‫‪0.61‬‬ ‫‪1.10‬‬ ‫‪446‬‬ ‫‪482,995‬‬ ‫‪364179021‬‬ ‫‪2432459529‬‬ ‫‪69‬‬ ‫‪99‬‬ ‫امتيازتسهيالت‌مسكن‌مهرماه‪91‬‬ ‫امتيازتسهيالت‌مسكن‌آذر‌ماه‌‪92‬‬ ‫شيرپاستوريزه‌پگاه‌اصفهان‌‬ ‫‪825114‬‬ ‫‪7350‬‬ ‫‪0.92‬‬ ‫‪3.96‬‬ ‫‪397‬‬ ‫‪796,348‬‬ ‫‪327570375‬‬ ‫‪5853225341‬‬ ‫‪67‬‬ ‫‪93‬‬ ‫‪824608‬‬ ‫‪0.44‬‬ ‫‪-0.06‬‬ ‫‪0.13‬‬ ‫‪-0.03‬‬ ‫‪1.13‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.55‬‬ ‫‪0.73‬‬ ‫‪-0.01‬‬ ‫‪0.81‬‬ ‫‪-0.02‬‬ ‫‪1,057‬‬ ‫‪871893984‬‬ ‫‪969016786‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪148‬‬ ‫‪805‬‬ ‫‪4,353‬‬ ‫‪1,182‬‬ ‫‪978272043‬‬ ‫‪102‬‬ ‫‪1,743‬‬ ‫‪1393465985‬‬ ‫‪102‬‬ ‫‪712‬‬ ‫‪6,830‬‬ ‫‪3,926‬‬ ‫‪530‬‬ ‫‪861‬‬ ‫‪588280304‬‬ ‫‪20749540‬‬ ‫‪72752706‬‬ ‫‪24566000‬‬ ‫‪711450579‬‬ ‫‪109‬‬ ‫‪547‬‬ ‫‪1002582‬‬ ‫‪450324065‬‬ ‫‪689‬‬ ‫‪235‬‬ ‫‪567961728‬‬ ‫‪3992180‬‬ ‫‪446‬‬ ‫‪-0.34‬‬ ‫‪0.92‬‬ ‫‪155‬‬ ‫‪661716745‬‬ ‫‪28493108‬‬ ‫رستوران‬ ‫هتل و‬ ‫‪0.61‬‬ ‫‪816545‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪141‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪821626‬‬ ‫‪238‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪4,761,380‬‬ ‫‪170‬‬ ‫‪0.42‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪272‬‬ ‫‪293140000‬‬ ‫‪9248389326‬‬ ‫‪1173000‬‬ ‫امتياز‌تسهيالت‌مسكن‌مهرماه‌‪92‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪143‬‬ ‫‪539‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪823292‬‬ ‫‪7689‬‬ ‫‪825114‬‬ ‫‪1,890‬‬ ‫‪4280000‬‬ ‫‪0.47‬‬ ‫گروه‌سرمايه‌گذاري‌ميراث‌فرهنگي‬ ‫امتيازتسهيالت‌مسكن‌آذر‌ماه‌‪92‬‬ ‫‪145675840‬‬ ‫‪2780121637‬‬ ‫‪2,546,344‬‬ ‫‪113,047‬‬ ‫امتياز‌تسهيالت‌مسكن‌فروردين‌‪93‬‬ ‫داروسازي‌‌امين‌‬ ‫امتيازتسهيالت‌مسكن‌فروردين‌‪92‬‬ ‫‪87361146‬‬ ‫‪4047659438‬‬ ‫‪1436328107‬‬ ‫‪826236‬‬ ‫‪3162‬‬ ‫امتياز‌تسهيالت‌مسكن‌مردادماه‪93‬‬ ‫‪8,096‬‬ ‫‪457208188‬‬ ‫‪39‬‬ ‫‪393‬‬ ‫كارخانجات‌داروپخش‌‬ ‫‪827967‬‬ ‫‪0.91‬‬ ‫‪4,381,443‬‬ ‫‪722965798‬‬ ‫‪55‬‬ ‫‪340‬‬ ‫‪603‬‬ ‫‪5,435,237‬‬ ‫‪397‬‬ ‫‪112‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪94‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪82‬‬ ‫‪77‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪444463988‬‬ ‫‪77‬‬ ‫‪279919212‬‬ ‫‪69‬‬ ‫‪495440308‬‬ ‫‪69‬‬ ‫‪364179021‬‬ ‫‪69‬‬ ‫‪41789760640‬‬ ‫‪327570375‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1481‬‬ ‫‪67‬‬
‫بازار مالی‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫سه‌شنبه ‪ 21‬بهمن ‪ 20- 1393‬ربیع‌الثانی ‪ 10 -1436‬فوریه ‪ -2015‬شماره ‪ -155‬پیاپی ‪1473‬‬ ‫عملکرد بیمه شخص ثالث در ‪ 6‬سال اجرای آزمایشی قانون اصالح آن نشان می‌دهد‬ ‫‪19‬‬ ‫معمای پرفروش‌ترین بیمه‌نامه کشور‬ ‫گروه اقتص�اد‪ :‬از آنجایی که ای��ن روزنامه‪،‬‬ ‫نش��ریه‌ای اقتصادی اس��ت‪ ،‬ای��ن توقع به‌جا‬ ‫وجود دارد که هر نوع مطلب و نوش��ته‌ای که‬ ‫برای صفحات آن تهیه می‌شود‪ ،‬به نوعی رنگ‬ ‫و بوی اقتصادی داشته و رابطه‌ای با آن داشته‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫در همین زمینه و برای تنوع هم که ش��ده‪،‬‬ ‫چیستانی اقتصادی به مخاطبان گرامی عرضه‬ ‫می‌شود که هرچند معمای غامض و پیچیده‌ای‬ ‫نیست‪ ،‬اما احتمال کمی وجود دارد که پاسخ‬ ‫صحی��ح آن را در زمانی کوت��اه بیابید‪ .‬البته‬ ‫درخواست دوستانه‌ای هم از خوانندگان این‬ ‫گزارش داریم مبنی بر اینکه لطفا محض یک‬ ‫سرگرمی دو س��ه دقیقه‌ای هم که شده پس‬ ‫از خواندن متن س��وال این چیس��تان‪ ،‬کمی‬ ‫تامل کرده و بالفاصله به س��راغ ادامه گزارش‬ ‫و جواب این چیس��تان اقتصادی نروید‪ .‬یقین‬ ‫داشته باش��ید با وجود تناقضی که در سوال‬ ‫مطرح شده نمایان اس��ت‪ ،‬پاسخ آن در متن‬ ‫زندگ��ی ایرانیان حی و حاض��ر وجود دارد‪ .‬و‬ ‫اما اصل چیستان اقتصادی‪« :‬آیا کاالیی را در‬ ‫بازار مصرف کشورمان سراغ دارید که درمیان‬ ‫تمامی کاالهای هم‌ردیف و مش��ابه خودش‪،‬‬ ‫بیشترین خریدار و بیشترین فروش را دار ‌د و‬ ‫با این‌همه‪ ،‬افراد شاغل در صنف عرضه‌کننده‬ ‫آن کاال‪ ،‬متفق‌القول بر این عقیده‌اند که بابت‬ ‫همین پرفروش‌ترین کاالی کسب و کارشان‪،‬‬ ‫سال‌هاس��ت که در حال زیاندهی هس��تند و‬ ‫اگر ناچار از پاس��خگویی ب��ه متقاضیان این‬ ‫کاال و مش��تریان دائمی خودش��ان نبودند‪ ،‬از‬ ‫مدت‌ها پیش عط��ای فروش آن را به لقایش‬ ‫بخش��یده بودند؟» به راس��تی چگونه ممکن‬ ‫است یک کاال (یا خدمت) در بازار اختصاصی‬ ‫و انحصاری خود در داخل کش��ور و با وجود‬ ‫تقاضای دائمی از سراسر کشور و در شرایطی‬ ‫ک��ه تقریبا به صورت بی‌وقف��ه و یک تنه ‪50‬‬ ‫درص��د از کل فروش بازار خ��ود را دراختیار‬ ‫داشته و دارد – و حتی تازه‌ترین آمار رسمی‬ ‫مربوط به ‪ 9‬ماه س��ال‌جاری‪ ،‬سهم فروش آن‬ ‫را مع��ادل ‪ 58/82‬درص��د از کل فروش بازار‬ ‫کاالهای همس��ان خود در کل کش��ور اعالم‬ ‫کرده اس��ت – آن را کاالی��ی زیانده معرفی‬ ‫کنند و حتی گزارش‌های رسمی ‪ 6‬سال اخیر‬ ‫بازار آن‪ ،‬نشانگر زیان انباشته پیوسته ساالنه‬ ‫در بازار فروش سراسری آن است و این ضرر‬ ‫و زی��ان به‌طور مداوم و بدون وقفه ادامه دارد‪.‬‬ ‫موض��وع حتی از این هم عجیب‌تر می‌ش��ود‬ ‫هنگامی ک��ه درمی‌یابیم خرید این کاال برای‬ ‫متقاضیان و مخاطبان آن الزام و اجبار قانونی‬ ‫هم دارد‪ .‬صحبت از بیمه ش��خص ثالث است‬ ‫و بهانه این گزارش نیز البته‪ ،‬انتش��ار گزارش‬ ‫عملکرد رش��ته بیمه شخص ثالث و وضعیت‬ ‫س��ود و زیان ش��رکت‌های بیمه‌گر داخلی از‬ ‫محل فروش این پوش��ش بیمه‌ای است‪ ،‬زیرا‬ ‫براس��اس آماری که از متن صورت‌های مالی‬ ‫این ش��رکت‌ها استخراج و منتش��ر شده بار‬ ‫دیگر و برای چندمین بار نش��ان می‌دهد که‬ ‫بغرنج‌ترین ش��رایطی که می‌توانست گریبان‬ ‫هر کسب‌وکار و فعالیت تجاری و اقتصادی را‬ ‫بگیرد و آن کار و کاسبی را با همه افراد شاغل‬ ‫در آن درگیر و مستاصل کند‪ ،‬در حال‌حاضر‬ ‫سال‌های س��ال اس��ت که بر بازار بیمه‌های‬ ‫شخص ثالث کشورمان مستولی شده و حتی‬ ‫ی گاه‌و بیگاهی که از اوضاع‬ ‫اخبار و گزارش‌ها ‌‬ ‫و احوال پیرامون این بیمه‌نامه اجباری وسایل‬ ‫نقلیه موتوری زمینی منتشر و مخابره می‌شود‬ ‫به قدری متناقض و ناهمخوان هستند که به‬ ‫راس��تی نمی‌توان به‌طور قطع و یقین درباره‬ ‫وضعیت آن س��خنی گفت و یا حکمی صادر‬ ‫کرد‪ .‬هرگاه سوژه پرفروش‌ترین بیمه‌نامه بازار‬ ‫بیمه ایران برای ش��خص ثالث بر س��رزبان‌ها‬ ‫می‌افتد و در رسانه‌ها قلمی می‌شود‪ ،‬بالفاصله‬ ‫و در کمتری��ن فاصله زمان��ی خبر می‌آید که‬ ‫شرکت‌های بیمه دائما بابت بیمه‌نامه شخص‬ ‫ثالث در حال زیاندهی هستند و حتی مدیران‬ ‫این شرکت‌ها می‌گویند اگر سایه اجبار قانونی‬ ‫برای عرضه آن به دارندگان وس��ایل نقلیه را‬ ‫بر س��ر خود حس نمی‌کردند‪ ،‬هرگز س��راغ‬ ‫آن نمی‌رفتن��د‪ .‬ام��ا موضوع بس��یار جالب‌تر‬ ‫می‌شود هنگامی که به موازات گله و شکایت‬ ‫بیمه‌گ��ران از ضرر و زی��ان دائمی بابت بیمه‬ ‫ش��خص ثال��ث‪ ،‬می‌ش��نویم و می‌بینیم که‬ ‫بعضی از همین شرکت‌ها به هر دری می‌زنند‬ ‫گزارش خبری‬ ‫همه این ارقام پس از‬ ‫کسر ذخایر فنی سهم‬ ‫نگهداری شخص ثالث‬ ‫به زیر صفر تنزل کرده‬ ‫و مانده نهایی خالص‬ ‫این بیمه‌نامه در تمام آن‬ ‫‪ 6‬سال موردنظر منفی‬ ‫اعالم شده است‬ ‫که سهم خودش��ان را از عرضه و فروش این‬ ‫بیمه‌نامه افزایش بدهند از فروش اقس��اطی و‬ ‫دیگر مشوق‌های جذب‌کننده مشتری گرفته‬ ‫ت��ا ارائ��ه تخفیف‌های ریز و درش��ت و حتی‬ ‫درم��واردی تا ح��د تخطی از قان��ون و انجام‬ ‫تخلفاتی مانند نرخ‌ش��کنی هم پیش می‌روند‬ ‫ک��ه مثال ح��ی و حاض��ر آن ش��رکت بیمه‬ ‫توسعه اس��ت که با هدف فروش بیشتر بیمه‬ ‫ش��خص ثالث اقدام به نرخ‌ش��کنی و کاهش‬ ‫غیرکارشناس��ی قیمت‌های فروش آن کرد و‬ ‫هم‌اکنون باید عواقب آن را هم بپذیرد عواقبی‬ ‫که از دو زاویه مختلف آثار زیانبارش را براین‬ ‫شرکت تحمیل کرده است به این شکل که از‬ ‫یک سو بابت این تخلفات خود از سوی بیمه‬ ‫مرک��زی محکوم به تعلیق فعالیت ش��ده و از‬ ‫جه��ت دیگر که مهم‌تر نیز به نظر می‌رس��د‪،‬‬ ‫به دلیل اقدام غیرکارشناس��ی خود در پایین‬ ‫آوردن ن��رخ ف��روش مصوب ای��ن بیمه‌نامه‪،‬‬ ‫خسارت‌های پرداختی بابت شخص ثالث که‬ ‫برعهده این شرکت است از میزان فروش این‬ ‫بیمه‌نامه فراتر رفته و به عبارت دیگر ضریب‬ ‫ت بیمه‌نامه شخص ثالث شرکت بیمه‬ ‫خسار ‌‬ ‫توس��عه بسیار بیشتر ار محدوده مجاز شده و‬ ‫به مرحله زیاندهی مطلق رسیده است‪.‬‬ ‫‹ ‹ عملکرد ‪ 7‬س�ال اخیر شخص ثالث‬ ‫در بازار بیمه‬ ‫بیم��ه مرک��زی در مق��ام نهاد مس��ئول‬ ‫قانون‌گذاری و نظارت بر بازار و شرکت‌های‬ ‫بیم��ه‪ ،‬چن��د روز پی��ش از ای��ن‪ ،‬گزارش‬ ‫عملکرد بیمه شخص ثالث را از سال ‪1387‬‬ ‫تا ‪ 1392‬منتش��ر کرد‪ .‬در این بازه زمانی‪،‬‬ ‫بیمه ش��خص ثالث پ��س از تصویب برای‬ ‫اجرای آزمایش��ی ‪ 5‬سال آن در کمیسیون‬ ‫اقتصادی مجلس به مرحله اجرا گذاش��ته‬ ‫ش��د و در پایان سال ‪ ،91‬به مدت یک‌سال‬ ‫دیگر تمدید ش��د و بیمه مرکزی عملکرد‬ ‫بیمه شخص ثالث در این ‪ 6‬ساله را با هدف‬ ‫ارزیابی نتایج قانون اصالحی اشاره شده از‬ ‫البه‌الی صورت‌های مالی شرکت‌های بیمه‬ ‫فعال در کش��ور جم��ع‌آوری و در معرض‬ ‫قض��اوت کارشناس��ان و دس��ت‌اندرکاران‬ ‫صنعت بیم��ه قرار داده اس��ت‪ .‬در همین‬ ‫زمینه گزارش بیمه مرکزی نشان می‌دهد‬ ‫که جمع درآمد‌های رشته شخص ثالث که‬ ‫از محل حق بیمه ص��ادره و قبولی اتکایی‬ ‫شخص ثالث‪ ،‬خس��ارت دریافتی اتکایی و‬ ‫بازیافتی ش��خص ثالث‪ ،‬کارم��زد و کارمزد‬ ‫مناف��ع اتکایی و همچنین س��ود حاصل از‬ ‫س��رمایه‌گذاری ذخایر فنی رش��ته شخص‬ ‫ثالث حاصل می‌شود و در نخستین سال از‬ ‫دوره یادش��ده (سال ‪ )87‬به ‪ 2‬هزار و ‪304‬‬ ‫میلیارد تومان رسیده بود در سال بعد یعنی‬ ‫سال ‪ 88‬با رشدی ‪ 14/5‬درصدی ‪ 2‬هزار و‬ ‫‪ 640‬میلیارد تومان افزایش یافت‪ .‬در سال‬ ‫‪ 89‬نیز رش��د این درآمد‌ها به ‪ 18/3‬درصد‬ ‫رسید ولی در دو سال پس از آن (سال‌های‬ ‫‪ 90‬و ‪ 91‬مق��دار درآمد‌های ش��خص ثالث‬ ‫رش��دی جهشی پیدا کرد و در این دو سال‬ ‫به ترتیب با ثبت نرخ رشد ‪ 55/8‬درصدی و‬ ‫‪ 45/7‬درصدی حجم این درآمد‌ها در پایان‬ ‫هری��ک از این دو س��ال ابتدا ب��ه ‪ 4‬هزار و‬ ‫‪ 866‬میلیارد تومان و در س��ال بعد (س��ال‬ ‫‪ )91‬تا ح��دود ‪ 7‬هزار و ‪ 90‬میلیارد تومان‬ ‫باال رفت‪ .‬در آخرین سال از دوره موردنظر‬ ‫اما دوباره نرخ رشد این درآمد‌ها دچار تنزل‬ ‫قابل‌توجه ش��ده و حداکثر به ‪ 17/9‬درصد‬ ‫رس��ید که به معنی درآم��د ‪ 8‬هزار و ‪361‬‬ ‫میلیارد تومانی ش��رکت‌های بیمه از محل‬ ‫بیمه‌نامه شخص ثالث بود‪.‬‬ ‫البته در س��ایر گزارش‌های بیمه مرکزی‬ ‫که به روز‌رس��انی شده است مانند گزارش‬ ‫عملک��رد ‪ 9‬ماه ‪ 93‬بازار بیم��ه می‌توان از‬ ‫آخرین و ضعیت بیمه شخص ثالث آگاهی‬ ‫پیدا کرد ودر همین گزارش اعالم شده که‬ ‫از مجم��وع ‪ 14‬هزار و ‪ 510‬میلیارد تومان‬ ‫حق بیمه تولید شده در بازار بیمه در ‪ 9‬ماه‬ ‫سال‌جاری‪ ،‬سهم بیمه شخص ثالث از این‬ ‫مبال��غ‪ ،‬به رقمی افزون ب��ر ‪ 8‬هزار و ‪534‬‬ ‫میلیارد تومان رس��ید ک��ه ‪ 58/8‬درصد از‬ ‫کل حق بیمه تولیدی بازار بیمه اس��ت‪ ،‬در‬ ‫مقابل این درآمد‌ها‪ ،‬بازار بیمه کش��ور در ‪9‬‬ ‫ماه امس��ال بیش از ‪ 7‬هزار و ‪ 510‬میلیارد‬ ‫تومان خسارت به زیاندیدگان پرداخت کرد‬ ‫ک��ه ‪ 41/9‬درص��د از این خس��ارت یعنی‬ ‫مبلغ��ی نزدیک ب��ه ‪ 3‬ه��زار ‪ 147‬میلیارد‬ ‫تومان مربوط به خسارت‌های پوشش بیمه‬ ‫ش��خص ثالث اعالم شده است‪ .‬در این‌باره‬ ‫آنچه مهم ب��ه نظر می‌رس��د در متن آمار‬ ‫عملکرد ‪ 6‬س��اله ‪ 87‬تا ‪ 92‬ش��خص ثالث‬ ‫شرکت‌های بیمه‌ای به این شکل که پس از‬ ‫کس��ر کردن هزینه‌ها از درآمد‌های شخص‬ ‫ثالث وضعیت س��ود (یا زیان) این بیمه‌نامه‬ ‫حاک��ی از زیاندهی ‪ 32/6‬میلیارد تومانی و‬ ‫‪ 54/4‬میلیارد تومانی در دو سال ‪ 87‬و ‪88‬‬ ‫اس��ت‪ .‬اما در سال‌های بعدی با ثبت شدن‬ ‫وضعیت س��وددهی آن‪ ،‬در ‪ 4‬س��ال ‪ 89‬تا‬ ‫‪ 92‬سود شخص ثالث شرکت‌‌های بیمه به‬ ‫ترتی��ب ب��ه ‪ 93/1 ،33/4 ،41/2‬و ‪204/3‬‬ ‫میلیارد تومان می‌رس��د‪ .‬ولی این پایان‌کار‬ ‫نیس��ت چراکه همه این ارقام پس از کسر‬ ‫ذخایر فنی سهم نگهداری شخص ثالث به‬ ‫زی��ر صفر تنزل کرده و مانده نهایی خالص‬ ‫این بیمه‌نامه در تمام آن ‪ 6‬س��ال موردنظر‬ ‫منفی اعالم شده است‪.‬‬ ‫به گفته مديرعامل سازمان اقتصاد اسالمي‪:‬‬ ‫يک‌هزار صندوق قرض‌الحسنه زيرنظر سازمان فعاليت مي‌کنند‬ ‫مديرعام��ل س��ازمان اقتص��اد اس�لامي در دفاع از‬ ‫عملکرد صندوق‌هاي قرض‌الحسنه در ‪ ۳۵‬سال گذشته‬ ‫گفت‪ :‬منابع اين صندوق‌ها ‪۲۱‬هزار ميليارد ريال است‪.‬‬ ‫به گزارش تس��نيم‪ ،‬فرجي مديرعامل اين س��ازمان‬ ‫در نشس��ت خبري با اصحاب مطبوعات با بيان اينکه‬ ‫براساس ماده ‪ ۶۴‬اساس��نامه سازمان اقتصاد اسالمي‪،‬‬ ‫اين سازمان فعاليت سودده ندارد‪ ،‬افزود‪ :‬اگر سودي از‬ ‫فعاليت‌هاي سازمان به دست آيد صرف توسعه و ترويج‬ ‫قرض‌الحس��نه و همچنين کمک به س��اير صندوق‌ها‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫فرجي افزود‪ :‬س��ازمان به‌عنوان موسسه غيرانتفاعي‬ ‫فعالي��ت ک��رده و ‪ ۵۰۰‬صندوق قرض‌الحس��نه حدود‬ ‫‪ ۶۲‬درصد س��هام اين س��ازمان را در اختيار دارند که‬ ‫‪ ۳۰‬درص��د از س��هام مرب��وط به موسس��ات خيريه و‬ ‫‪ ۸‬درصد مربوط به اشخاص حقيقي است‪.‬‬ ‫به‌گفت��ه فرج��ي براس��اس آيين‌نام��ه صندوق‌هاي‬ ‫قرض‌الحس��نه که در س��ال ‪ 83‬به تصويب رسيد‪ ،‬بايد‬ ‫‪ ۱۰‬درصد از منابع اين صندوق‌ها نزد بانک مرکزي به‬ ‫عنوان سپرده قانوني اندوخته مي‌شد که از همان موقع‬ ‫سازمان اقتصاد اس�لامي وارد مذاکره با بانک مرکزي‬ ‫شد و در نهايت ش��وراي پول و اعتبار مصوب کرد که‬ ‫س��ازمان از برخي بندهاي آيين‌نام ‌ه مذکور معاف شود‬ ‫که البته در جلس��اتي که بعد‌ها ب��ا بانک مرکزي پيرو‬ ‫همين موضوع داش��تيم تفاهمنامه‌اي تدوين و مصوب‬ ‫و مقرر ش��د س��ازمان اقتصاد اس�لامي و صندوق‌هاي‬ ‫زیرپوشش آن بر اساس اين تفاهمنامه عمل کنند‪.‬‬ ‫فرج��ي توضيح بانک مرکزي براي دريافت س��پرده‬ ‫قانون��ي از صندوق‌ه��اي قرض‌الحس��نه را داش��تن‬ ‫پش��توانه در مواقع ضروري اعالم ک��رد و افزود‪ :‬البته‬ ‫بع��د از تفاهمنامه با بانک مرکزي مقرر ش��د بين ‪ ۵‬تا‬ ‫‪ ۱۰‬درصد س��پرده‌هاي صندوق‌هاي قرض‌الحسنه نزد‬ ‫ن اقتصاد اس�لامي به‌عنوان س��پرده قانوني يا‬ ‫س��ازما ‌‬ ‫س��پرده پشتوانه قرار گيرد‪ ،‬هرچند از قديم اين توافق‬ ‫نانوشته را داشتيم‪.‬‬ ‫مديرعامل س��ازمان اقتصاد اس�لامي تاکيد کرد‪ :‬به‬ ‫صندوق‌هاي قرض‌الحس��نه توصيه کرده‌ايم که بيشتر‬ ‫از س��ود و کارمزد تعيين ش��ده توسط بانک مرکزي از‬ ‫مردم سود نگيرند‪.‬‬ ‫وي با اش��اره به انتشار خبري به نقل از هادي قوامي‬ ‫عض��و ناظر ش��وراي پ��ول و اعتبار مبني ب��ر خريدن‬ ‫س��اختمان گران‌قيم��ت در تهران گف��ت‪ :‬گران‌ترين‬ ‫س��اختمان سازمان اقتصاد اس�لامي همين ساختمان‬ ‫مرکزي واقع در خيابان سپهبد قرني است که در سال‬ ‫‪ ۷۵‬ساخته شد و مجموع هزينه‌هاي آن رقمي افزون‌بر‬ ‫‪۳‬ميليارد تومان‌شده است‪.‬‬ ‫مديرعام��ل س��ازمان اقتص��اد اس�لامي اضافه کرد‪:‬‬ ‫گزارش حسابرسي نش��ان مي‌دهد در سازمان اقتصاد‬ ‫اسالمي غير از امور قرض‌الحسنه هيچ فعاليت ديگري‬ ‫انجام نمي‌ش��ود و ما اين گزارش‌ها را براي رييس کل‬ ‫بانک مرکزي ارسال کرده‌ايم‪.‬‬ ‫وي درب��اره تعداد صندوق‌هاي قرض‌الحس��نه که با‬ ‫سازمان اقتصاد اسالمي همکاري مي‌کنند‪ ،‬گفت‪ :‬بيش‬ ‫از ‪ ۲۵۰۰‬صن��دوق در بانک مرک��زي ثبت‌نام کرده‌اند‬ ‫که هزار صندوق با س��ازمان اقتصاد اسالمي همکاري‬ ‫مي‌کنند‪.‬‬ ‫فرجي اضافه کرد‪ :‬با مصوبه ش��وراي پ��ول و اعتبار‬ ‫در ‪ ۱۳‬آبان ‪ ۸۸‬مقرر ش��د در توديع س��پرده پشتوانه‬ ‫ن��رخ مذکور براي س��ازمان اقتصاد اس�لامي توس��ط‬ ‫صندوق‌هاي قرض‌الحسنه معادل ‪ ۵‬تا ‪ ۱۰‬درصد واريز‬ ‫شود؛ در سال ‪ ۹۱‬هم شورا گزارشي از سازمان خواست‬ ‫که بعد از اس��تماع گزارش تاکيد ک��رد که تفاهمنامه‬ ‫قبلي به قوت خود باقي اس��ت‪ .‬بنابراين تا اين س��اعت‬ ‫مصوبه ديگري براي تغيير در ضوابط س��ازمان اقتصاد‬ ‫اسالمي نداشته‌ايم‪.‬‬ ‫وي با اش��اره به سياس��ت بانک مرکزي در سال‌هاي‬ ‫اخي��ر براي ح��ذف ن��ام ائمه‌اطه��ار از موسس��ات و‬ ‫صندوق‌هاي قرض‌الحس��نه گفت‪ :‬م��ا از همان اول با‬ ‫حذف نام ائمه‌اطهار از موسسات مخالف بوديم‪ .‬‬ ‫فرجي از حسابرس��ي ‪ ۹۵۶‬صندوق قرض‌الحسنه از‬ ‫ابتداي س��ال تاکنون خبر داد و گفت‪ :‬کل سپرده‌هاي‬ ‫م��ردم در صندوق‌هاي قرض‌الحس��نه ‪۲۱‬هزار ميليارد‬ ‫ريال اس��ت که حدود ‪ ۳‬صندوق قرض‌الحسنه بيشتر‬ ‫از آنچه نزد س��ازمان اقتصاد اس�لامي ذخيره دارند به‬ ‫سازمان بدهکار هستند‪.‬‬ ‫مديرعامل سازمان اقتصاد اسالمي با تاکيد بر اينکه‬ ‫سازمان اقتصاد اس�لامي و صندوق‌هاي قرض‌الحسنه‬ ‫ب��ه هيچ عنوان معوقاتي ندارن��د‪ ،‬افزود‪ ۲۰۰ :‬صندوق‬ ‫در طول زمان هميش��ه به ما بدهکار هستند که يکي‬ ‫از آنها شايد پش��توانه‌اش در سازمان ‪ ۵‬ميليون تومان‬ ‫باش��د ولي ‪۳۰‬ميليون تومان دائما بدهکار است چون‬ ‫تقاضاي دريافت وام در آن منطقه باال است‪.‬‬ ‫وي همچني��ن تاکي��د کرد که از ‪ ۲۱‬ه��زار ميليارد‬ ‫ريال منابع صندوق‌هاي قرض‌الحس��نه حدود ‪ ۵‬درصد‬ ‫به‌عنوان پشتوانه نزد سازمان اقتصاد اسالمي قرار دارد‪.‬‬ ‫فرجي گفت‪ :‬اگر بخواهيم کار اقتصادي انجام دهيم‬ ‫‪ ۵۰‬درص��د صندوق‌ه��اي قرض‌الحس��نه‌اي ک��ه با ما‬ ‫همکاري مي‌کنند بايد تعطيل شوند‪.‬‬ ‫همچنين عالء ميرمحمدصادقي رييس هيات‌مديره‬ ‫سازمان اقتصاد اس�لامي نيزکه در اين نشست خبري‬ ‫حضور داشت‪ ،‬گفت‪ :‬سازمان اقتصاد اسالمي مربوط به‬ ‫همه صندوق‌هاس��ت و اين سازمان هيچ‌گونه درآمدي‬ ‫از ابتداي تأسيس تاکنون نداشته است‪.‬‬ ‫خانه ملت‬ ‫‪ 2‬پیشنهاد برای انتشار‬ ‫اوراق مشارکت‬ ‫نایب‌رییس کمیسیون‬ ‫تلفی��ق گف��ت‪ :‬دول��ت‬ ‫اج��ازه دارد س��ال آینده‬ ‫‪5‬ه��زار میلی��ارد تومان‬ ‫اوراق مش��ارکت منتشر‬ ‫کند تا جایگزین کاهش‬ ‫درآمده��ای نفت��ی در‬ ‫بودجه باش��د‪ .‬احمدرضا‬ ‫دس��تغیب در ش��بکه ‪ 2‬س��یما با بیان اینکه ما به‬ ‫وزارت نف��ت اجازه دادیم در میادین مش��ترک به‬ ‫انتش��ار اوراق قرضه بپردازد‪ ،‬اف��زود‪ :‬این مصوبه با‬ ‫توج��ه به تاثیر کاهش قیمت نف��ت بر درآمدهای‬ ‫صنعت نفت تنظیم ش��د‪ .‬وی با اش��اره به مصوبه‬ ‫کمیس��یون تلفیق در مورد هدفمن��دی یارانه‌ها‪،‬‬ ‫اف��زود‪ :‬با موافقت معاون��ت مدیریت و برنامه‌ریزی‬ ‫سقف یارانه نقدی به جای ‪ 42‬هزار میلیارد به ‪37‬‬ ‫هزار میلیارد تومان کاهش یافت و یارانه بهداشت‬ ‫ه��م ‪ 4‬ه��زار و ‪ 800‬میلیارد تومان تعیین ش��د‪.‬‬ ‫دس��تغیب با بیان اینکه ضوابطی برای خانوارهای‬ ‫زیر پوش��ش کمیته امداد‪ ،‬بازنشس��تگان کشوری‬ ‫و لش��گری و تامین اجتماعی درنظر گرفته ش��ده‬ ‫اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬به دولت این اجازه داده ش��ده است‬ ‫تا ب��ه ج��ای پرداخت نقدی ب��ه خانواره��ا اوراق‬ ‫مش��ارکت با سررس��ید ‪3‬س��اله داده ش��ود و این‬ ‫اختیار به خانوارها داده ش��د تا بین سرمایه‌گذاری‬ ‫و دریافت نقدی یارانه‪ ،‬انتخاب کنند‪ .‬وی با اش��اره‬ ‫به اینک��ه خانوارهای با درآمد باال از دریافت یارانه‬ ‫نقدی معاف می‌ش��وند‪ ،‬گفت‪ :‬دولت مکلف خواهد‬ ‫شد تا یارانه خانوارهایی را که درآمد باالیی دارند‪،‬‬ ‫کاهش دهد‪.‬‬ ‫دس��تغیب با بیان اینکه سعی کردیم با توجه به‬ ‫محدودیت‌های تامین منابع مالی با دقت بیشتری‬ ‫بودجه را تنظیم کنیم‪ ،‬اظهار کرد‪ 2 :‬سقفی‌ش��دن‬ ‫بودج��ه ‪ 94‬در زمین��ه تحق��ق اقتص��اد مقاومتی‬ ‫ب��ود؛ چراکه امس��ال با مالحظه قطعی��ت نیافتن‬ ‫درآمده��ای نفت��ی و ملاحظات اقتصاد سیاس��ی‬ ‫مانند موضوع مذاکرات‪ ،‬بودجه عمومی ‪ 2‬س��قفه‬ ‫شد و قدری ضربه‌پذیری و نگرانی در مورد تحقق‬ ‫درآمدها در بودجه سال آینده را کاهش داد‪.‬‬ ‫وی ب��ا اش��اره اینکه در بودجه ‪ 93‬س��هم منابع‬ ‫حاص��ل از نف��ت ‪ 36/ 8‬درص��د بود‪ ،‬گف��ت‪ :‬این‬ ‫س��هم در بودجه س��ال ‪ 94‬به ‪ 31/ 7‬تقلیل یافته‬ ‫اس��ت و در پیشنهاد کمیسیون تلفیق ما این عدد‬ ‫را ب��ه ‪ 25‬درصد کاهش دادیم‪ .‬دس��تغیب تصریح‬ ‫کرد‪ :‬روند بودجه س��ال ‪ 94‬به گونه‌ای نیس��ت که‬ ‫اعتبارات عمرانی که س��بب افزایش تولیدات است‬ ‫کاهش یابد‪.‬‬ ‫وی مصداق دیگر عملی‌شدن اقتصاد مقاومتی در‬ ‫بودجه ‪ 94‬را مدیریت درآمدهای مالیاتی ذکر کرد‬ ‫و افزود‪ :‬ما امس��ال پیشنهاد دولت برای قرار دادن‬ ‫‪ 20‬درصد س��هم صندوق توسعه ملی را پذیرفتیم‬ ‫چون شرایط خاصی بر کشور حاکم بود‪.‬‬ ‫تعیین نرخ ارز توسط صرافان‬ ‫احتماال قیمت‌ها را باال می‌برد‬ ‫عضو کمیسیون اقتصادی‬ ‫مجلس ش��ورای اس�لامی‬ ‫گف��ت‪ :‬اگ��ر اختی��ار ارز‬ ‫در دس��ت بان��ک مرکزی‬ ‫ولی ن��رخ توس��ط صرافان‬ ‫تعیین ش��ود‪ ،‬ایجاد اشکال‬ ‫می‌کند چ��ون تا زمانی که‬ ‫تامین‌کننده ارز دولت است‬ ‫تعیین‌کننده نرخ ارز هم باید دولت باشد‪.‬‬ ‫ای��رج ندیم��ی در گفت‌وگو با ایرنا‪ ،‬ب��ا بیان آنکه‬ ‫واگ��ذاری تعیین ن��رخ ارز به صرافان ایجاد س��وال‬ ‫می‌کند‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در گذشته بدون توجه به درآمد‬ ‫و هزینه‌ه��ای مردم‪ ،‬اعالم کردن��د قیمت خودرو را‬ ‫بازار تعیین می‌کند که این امر افزایش قیمت را به‬ ‫دنبال داشت بنابراین آیا باید منتظر همین اتفاق در‬ ‫بازار ارز نیز باشیم؟‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬با این وج��ود احتمال گرانی ارز با‬ ‫ای��ن تصمیم همانند قیمت خ��ودرو وجود دارد که‬ ‫در اقتص��اد مش��کل ایجاد می‌کن��د‪ .‬نماینده مردم‬ ‫الهیجان در مجلس‪ ،‬افزود‪ :‬س��وال دوم این اس��ت‬ ‫ک��ه کانون صرافان چق��در ارز دارد و چگونه قیمت‬ ‫را تعیی��ن می‌کند ولی به طور قط��ع نمی‌توانیم از‬ ‫طریق خری��د و فروش قیم��ت ارز را تعیین کنیم‪.‬‬ ‫این کارش��ناس اقتصادی خاطرنشان کرد‪ :‬خرید و‬ ‫فروش به این معنی است که با توجه به کشش بازار‬ ‫قیمت تعیین ش��ود که این نگران‌کننده خواهد بود‬ ‫و ممکن اس��ت اثر روانی بدی در بازار ایجاد کرده‪،‬‬ ‫افزایش قیمت‌ها را سبب شود بنابراین‪ ،‬این تصمیم‬ ‫قابل‌اطمینان نیست‪.‬‬
‫خبر روز‬ ‫راهکارهای تامین مالی‬ ‫فرهنگ و هنر از بازار سرمایه‬ ‫مدیرعام��ل فرابورس ایران ب��ا تاکید بر نقش و‬ ‫جای��گاه اقتصاد در بخش فرهنگ و هنر کش��ور‬ ‫اظه��ار ک��رد‪ :‬مقوله اقتص��اد فرهن��گ و هنر از‬ ‫مباحثی اس��ت که کمتر در بازارهای مالی کشور‬ ‫م��ورد توجه قرار گرفت��ه و به همین علت‪ ،‬دامنه‬ ‫وس��یع و جذاب س��رمایه‌گذاری در این بخش از‬ ‫دید فعاالن اقتصادی مغفول مانده است‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش روابط عموم��ی فراب��ورس ایران‪،‬‬ ‫امی��ر هامونی ضمن بیان این مطلب و با اش��اره‬ ‫به برگزاری جش��نواره‌های فرهنگی و هنری در‬ ‫ایام دهه فجر انقالب اس�لامی افزود‪ :‬توجه به دو‬ ‫موضوع مهم یعنی تامین معیشت اهالی فرهنگ‬ ‫و همچنی��ن تامین مالی ان��واع محصوالت و آثار‬ ‫فرهنگ��ی و هنری در این بخش ضروری اس��ت‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به مطالعه انجام ش��ده توسط تیم‬ ‫برنامه‌ریزی و توس��عه فرابورس ای��ران در رابطه‬ ‫با جای��گاه اقتص��اد فرهنگ و هنر و ل��زوم ارائه‬ ‫راهکاره��ای تامین مالی فعالیت‌ه��ای فرهنگی‬ ‫و هن��ری‪ ،‬بیان کرد‪ :‬برای ارائه راهکار مناس��ب‪،‬‬ ‫ابتدا تفکیک رویکرد تامین مالی این بخش به دو‬ ‫دیدگاه تامین مالی متکی بر بودجه و تامین مالی‬ ‫عمومی می‌تواند راه را برای دستیابی به مدل‌های‬ ‫مناسب روشن کند‪.‬‬ ‫هامونی در ادامه‪ ،‬با توجه به نتایج به‌دست آمده‬ ‫س��رمایه‌گذاری بخش خصوصی در آثار هنری و‬ ‫اماک��ن تاریخی و فرهنگ��ی را مهم‌ترین گام در‬ ‫جهت توسعه اقتصاد فرهنگ و هنر کشور عنوان‬ ‫و تصری��ح ک��رد‪ :‬وجود نظام یکپارچ��ه ثبت آثار‬ ‫هن��ری نیز در بهبود وضعی��ت اقتصاد هنر نقش‬ ‫ویژه‌ای ایفا می‌کن��د‪ .‬وی همچنین ارائه تعریفی‬ ‫مدون از سیاس��ت فرهنگی و نحوه اجرای آن را‬ ‫موجب تحریک حساسیت اقشار مختلف مردم به‬ ‫بخش فرهنگ و هنر دانس��ت و افزود‪ :‬این عامل‬ ‫در ایجاد تقاضای موث��ر در این بخش تاثیرگذار‬ ‫خواهد ب��ود‪ .‬مدیرعامل فراب��ورس ایران‪ ،‬ضمن‬ ‫برشماری راهکارهای تامین مالی اقتصاد فرهنگ‬ ‫و هن��ر از طری��ق بازار س��رمایه گفت‪ :‬تاس��یس‬ ‫شرکت سرمایه‌‌گذاری فرهنگی و هنری‪ ،‬تاسیس‬ ‫صندوق‌های سرمایه‌گذاری خصوصی پروژه‌های‬ ‫فرهنگی و هنری‪ ،‬تاس��یس صندوق بازنشستگی‬ ‫قاب��ل معامله هنرمن��دان‪ ،‬برگزاری نمایش��گاه و‬ ‫ح��راج آثار هنری در بازار دارایی فکری فرابورس‬ ‫ایران و انتش��ار صک��وک به‌منظ��ور تامین مالی‬ ‫عمومی پروژه‌ه��ای فرهنگی ازجمل��ه اقداماتی‬ ‫اس��ت که می‌تواند شرایط را برای ارتقای جایگاه‬ ‫اقتصاد هنر در کشور بیش از پیش فراهم کند‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه این راهکارها پیش از این در‬ ‫نامه‌ای از سوی دکتر فطانت‌فرد‪ ،‬رییس سازمان‬ ‫ب��ورس اوراق به��ادار ب��ه وزیر فرهنگ و ارش��اد‬ ‫اس�لامی اعالم شده است‪ ،‬در تش��ریح برخی از‬ ‫این مدل‌ها گفت‪ :‬ایجاد صندوق س��رمایه‌گذاری‬ ‫خصوص��ی پروژه‌ه��ای فرهنگی و هن��ری برای‬ ‫تأمین مالی پروژه‌ها و شرکت‌های فعال در حوزه‬ ‫فرهنگ و هنر با توجه به انعطاف‌پذیری حقوقی و‬ ‫عمر محدود‪ ،‬مناسب‌ترین ساختار تامین مالی در‬ ‫بازار سرمایه است‪ .‬هامونی ادامه داد‪ :‬یکی از انواع‬ ‫جدی��د صندوق‌های س��رمایه‌گذاری که در دهه‬ ‫اخیر با استقبال چشمگیری در بازار اوراق بهادار‬ ‫مواجه ش��ده اس��ت‪ ،‬صندوق‌های سرمایه‌گذاری‬ ‫قاب��ل معامله اس��ت که ام��کان پی��روی از روند‬ ‫بازدهی یک ش��اخص معین یا بخش��ی از آن را‬ ‫برای سرمایه‌گذاران فراهم می‌کند‪.‬‬ ‫ب��ه گفته وی‪ ،‬برگزاری نمایش��گاه و حراج آثار‬ ‫فرهنگ��ی و هنری ب��ا نظ��ارت وزارت فرهنگ و‬ ‫ارش��اد اس�لامی در بازار دارایی فکری فرابورس‬ ‫ایران نیز می‌تواند منش��أ عرضه کاالها و خدمات‬ ‫در ای��ن حوزه به عالقه‌مندان خارجی و داخلی و‬ ‫رشد اقتصاد این بخش باشد‪.‬‬ ‫وی همچنی��ن تامی��ن مالی از طریق انتش��ار‬ ‫صکوک (اوراق بهادار اس�لامی) در بازار ابزارهای‬ ‫نوین مالی فرابورس ایران را یکی از مناسب‌ترین‬ ‫روش‌های تامین منابع برای طرح‌ها و پروژه‌های‬ ‫متن��وع در ح��وزه فرهن��گ و هنر دانس��ت که‬ ‫براس��اس نیاز می‌ت��وان به انتش��ار انواع صکوک‬ ‫متناسب با آن اقدام کرد‪.‬‬ ‫‪20‬‬ ‫سه‌شنبه ‪ 21‬بهمن ‪ 20- 1393‬ربیع‌الثانی ‪ 10 -1436‬فوریه ‪ -2015‬شماره ‪ -155‬پیاپی ‪1473‬‬ ‫ورود شاخص کل به کانال ‪ 64‬هزار واحدی‬ ‫نوسان‌گیریدربازارسرمایه‬ ‫گروه اقتصاد‪ -‬در معامالت روز گذش��ته بازار سرمایه‪،‬‬ ‫شاخص کل در ادامه ریزش روز شنبه خود‪ 448 ،‬واحد‬ ‫کاهش یافت و به کانال ‪64‬هزار واحدی وارد ش��د‪ .‬این‬ ‫میزان افت در دو روز گذش��ته نش��ان‌دهنده آن اس��ت‬ ‫که کاهش ریس��ک‌های سیستماتیک بازار نیز نتوانسته‬ ‫جلوی نوسان‌گیری و نگاه کوتاه‌مدت سرمایه‌گذاران به‬ ‫بازار س��رمایه را بگیرد‪ .‬با توج��ه به فضای مثبتی که از‬ ‫مذاکرات هس��ته‌ای بر کشور حاکم شده است‪ ،‬بسیاری‬ ‫از افراد انتظار داش��تند که بازار س��رمایه روز مثبتی را‬ ‫س��پری کند اما به نظر می‌رس��د با توجه به رشد بازار‬ ‫س��رمایه در دو هفته گذش��ته‪ ،‬بس��یاری از سهامداران‬ ‫ترجیح دادند در این دو روز‪ ،‬به شناس��ایی س��ود اقدام‬ ‫کنن��د و از س��هم‌های خ��ود خارج ش��وند‪ .‬البت��ه باید‬ ‫یادآور ش��د که س��رمایه‌گذاران عادت کرده‌اند به بازار‬ ‫س��رمایه با دید کوتاه‌مدت نگاه و ب��ا افزایش اندک در‬ ‫قیمت سهام‌شان به نوسان‌گیری اقدام کنند‪ .‬به عقیده‬ ‫کارشناسان‌‪ ،‬در چنین شرایطی مسئوالن سازمان بورس‬ ‫باید به فکر فرهنگ‌س��ازی در این زمینه باش��ند‪ ،‬زیرا‬ ‫به نظر می‌رس��د ت��ا زمانی که دید کوتاه‌م��دت بر بازار‬ ‫س��رمایه غالب باش��د‪ ،‬بورس تهران نمی‌تواند روزهای‬ ‫خوش��ی را س��پری کند‪ .‬از س��وی دیگر دولتمردان و‬ ‫بهارستان‌نش��ینان باید با اتخاذ سیاست‌های بلندمدت‬ ‫ب��رای صنایع مختلف‪ ،‬به س��هامداران اطمینان دهند و‬ ‫تا جایی که ممکن اس��ت از می��زان ابهامات پیش‌روی‬ ‫س��هامداران بکاهند‪ .‬همچنین با توجه به اخبار رسیده‬ ‫از مذاکرات هس��ته‌ای‪ ،‬خوش��بینی‌ها ب��ه نتیجه مثبت‬ ‫مذاک��رات ایران و ‪ 5+1‬افزایش یافت��ه و به این ترتیب‬ ‫نیز س��هامداران و فعاالن بازار انتظار دارند بازار سرمایه‬ ‫روزهای بهتری را سپری کند‪.‬‬ ‫‹ ‹نگاهی به آمار‬ ‫بورس‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫از تاالر حافظ در معامالت‬ ‫به گزارش خبرنگار‬ ‫روز گذش��ته‪ ،‬ش��اخص کل در ادامه روند روز یکشنبه‬ ‫کاهش یاف��ت و با ‪448‬واحد افت‪ ،‬به ع��دد ‪ 64‬هزار و‬ ‫‪917‬رس��ید‪ .‬س��رمایه‌گذاران در این روز‪ ،‬بیش از ‪543‬‬ ‫میلیون برگه و حق تقدم در بازار دست‌به‌دس��ت کردند‬ ‫نفت‪ ،‬س��یمان دورود و س��یمان قائن با س��نگین‌ترین‬ ‫صف‌های فروش به کار خود پایان دادند‪.‬‬ ‫گفتنی است در روز گذشته گروه بهمن با ‪42‬میلیون‬ ‫س��هم به ارزش ‪81‬میلی��ارد ریال در صدر بیش��ترین‬ ‫حجم و ارزش معامالت ق��رار گرفت و پس از آن بانک‬ ‫ص��ادرات ایران با معامالتی به حجم ‪ 39‬میلیون س��هم‬ ‫و کمباین‌س��ازی ایران با معامالتی به حجم ‪32‬میلیون‬ ‫س��هم در جایگاه‌های بع��دی قرار گرفتن��د‪ .‬همچنین‬ ‫گ��روه مپنا‪ ،‬ب��ا معامالتی به ارزش ‪72‬میلی��ارد ریال و‬ ‫ایران‌خودرو با معامالتی ب��ه ارزش ‪71‬میلیارد ریال در‬ ‫جایگاه‌های دوم و سوم قرار گرفتند‪.‬‬ ‫‹ ‹فرابورس‬ ‫ک��ه ارزش این مبادالت بیش از یک هزار و ‪ 60‬میلیارد‬ ‫ریال بود و در ‪ 47‬هزار نوبت معامالتی انجام شد‪.‬‬ ‫ش��اخص کل با افتی که داش��ت‪ ،‬معادل ‪0/69‬درصد‬ ‫کاه��ش پیدا کرد و ش��اخص ب��ازار اول ب��ا افت ‪349‬‬ ‫واح��دی معادل ‪0/73‬درصد و ش��اخص بازار دوم نیز با‬ ‫افت ‪755‬واحدی‪ ،‬معادل ‪ 0/59‬درصد کاهش پیدا کرد‪.‬‬ ‫در می��ان ‪ ۳۹‬صنعت حاضر در ب��ورس تهران‪ ،‬گروه‬ ‫خودرو توانس��ت با بیش��ترین ارزش معامالت در صدر‬ ‫برترین گروه‌های صنعت ق��رار گیرد و پس از آن گروه‬ ‫مالی و شیمیایی در جایگاه‌های بعدی قرار گرفتند‪ .‬در‬ ‫روز گذش��ته گروه بانکی‌ها دارای بیشترین تاثیر منفی‬ ‫روی مهم‌ترین متغیر بورسی بودند‪ .‬به این ترتیب نماد‬ ‫بانک ملت با افت ‪ 38/32‬واحدی دارای بیشترین تاثیر‬ ‫منفی بود‪ ،‬پس از آن‪ ،‬بانک صادرات ایران با افت ‪29/62‬‬ ‫واح��دی‪ ،‬بانک تجارت با کاه��ش ‪29/53‬واحدی‪ ،‬ملی‬ ‫صنای��ع مس ایران با افت ‪ 22/24‬واحدی‪ ،‬کش��تیرانی‬ ‫جمهوری اس�لامی ای��ران با کاه��ش ‪ 21/55‬واحدی‪،‬‬ ‫توس��عه معادن و فلزات با اف��ت ‪21/39‬واحدی و گروه‬ ‫مپنا ب��ا کاهش ‪ 20/77‬واحدی دارای بیش��ترین تاثیر‬ ‫منفی بر شاخص کل بودند‪.‬‬ ‫همچنین در روز دوش��نبه نورد آلومینیوم‪ ،‬نیروکلر‪،‬‬ ‫س��ایپا آذی��ن‪ ،‬قند مرودش��ت‪ ،‬قن��د ثابت خراس��ان‪،‬‬ ‫پمپ‌س��ازی ایران و حمل‌ونقل پتروش��یمی بیشترین‬ ‫افزایش قیمت را تجربه کردند‪ .‬بیشترین کاهش قیمت‬ ‫نیز در این روز متعلق به درخش��ان تهران‪ ،‬قند شیرین‬ ‫خراسان‪ ،‬آلومراد‪ ،‬داروسازی اکس��یر‪ ،‬حمل‌ونقل توکا‪،‬‬ ‫بانک اقتصاد نوین و صنایع ریخته‌گری ایران بود و این‬ ‫نمادها در انتهای جدول معامالت قرار گرفتند‪ .‬همچنین‬ ‫در این روز سرمایه‌گذاران طوالنی‌ترین صف‌های خرید‬ ‫را برای نوسازی و ساختمان تهران‪ ،‬بانک تجارت‪ ،‬سایپا‬ ‫آذی��ن‪ ،‬نورد آلومینی��وم‪ ،‬حمل‌ونقل پتروش��یمی‪ ،‬قند‬ ‫مرودشت و کمباین‌سازی ایران تشکیل دادند‪ .‬در مقابل‬ ‫نمادهای حفاری ش��مال‪ ،‬پتروش��یمی فناوران‪ ،‬صنایع‬ ‫آذرآب‪ ،‬فوالد امیرکبیر کاش��ان‪ ،‬سرمایه‌گذاری صنعت‬ ‫رونمایی از سامانه معامالت برخط بورس کاال‬ ‫يو‌شش��مين س��الگرد پيروزي انقالب‬ ‫‪20‬بهمن‪ ،‬مقارن با ايام‌اهلل دهه فجر و س ‌‬ ‫اس�لامي‪ ،‬مراسم رونمايي از سامانه معامالت برخط بازار مشتقه کااليي در بورس‬ ‫کاالي ايران با حضور رييس سازمان بورس اوراق بهادار و هيات همراه‪ ،‬مديرعامل‬ ‫بورس کاالي ايران و هيات‌مديره و مديران ارشد اين بورس برگزار شد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومي و امور بين‌الملل بورس کاالي ايران‪ ،‬رييس س��ازمان‬ ‫بورس در مراسم رونمايي از اين سامانه‪ ،‬اقدام بورس کاال را پاسخ به مطالبات بازار‬ ‫سرمايه دانست و افزود‪ :‬راه‌اندازي سامانه معامالت برخط مشتقات در بورس کاال‪،‬‬ ‫اقدامي مناسب براي تامين انتظارات فعاالن بازار سرمايه مبني بر تنوع بخشي به‬ ‫پرتفوي سرمايه‌گذاري و دسترسي به ابزارهاي متنوع در اين زمينه است‪.‬‬ ‫محمد فطانت‌فرد ادامه داد‪ :‬يکي از موضوعاتي که همواره مورد تقاضاي فعاالن‬ ‫بازار س��رمايه بوده‪ ،‬اين اس��ت که چگونه مي‌توان پرتفويي تشکيل داد که متنوع‬ ‫بوده و تنها مختص اوراق بهادار و سهام نباشد تا به اين ترتيب‪ ،‬عالوه بر پوشش‬ ‫ريس��ک و تنوع در س��رمايه‌گذاري‪ ،‬بتواند ظرفيت‌هاي مناس��بي را براي افزايش‬ ‫بازدهي و ريسک فراهم کند‪ ،‬از اين‌رو اقدام بورس کاال به‌منظور تسهيل دسترسي‬ ‫به معامالت در بازار مش��تقه از طريق راه‌اندازي سامانه معامالت برخط اين بازار‪،‬‬ ‫مي‌تواند در اين زمينه موثر باشد‪.‬‬ ‫سخنگوي س��ازمان بورس به موضوع راه‌اندازي صندوق مشترک سکه طال نيز‬ ‫اشاره کرد و گفت‪ :‬درحال بررسي امکان راه‌اندازي صندوق سرمايه‌گذاري مشترک‬ ‫سکه‌طال در بازار سرمايه هستيم تا بدين وسيله‪ ،‬اوراق مشتقه سکه طال و در کنار‬ ‫اين کاال به صورت فيزيکي‪ ،‬به عنوان درصدي از پرتفوي سهامداران قرار گيرد‪.‬‬ ‫حس��ين پناهيان‪ ،‬مديرعامل بورس کاال نيز در اين مراس��م اظهار کرد‪ :‬يکي از‬ ‫استراتژي‌هاي اصلي ش��رکت بورس کاالي ايران‪ ،‬توسعه بازار مشتقه و ابزارهاي‬ ‫مالي اس��ت که در اين بين يکي از موضوعات مهم‪ ،‬دسترسي آسان‪ ،‬امن و سريع‬ ‫س��رمايه‌گذاران به س��امانه معامالت آتي بوده که با راه‌ان��دازي معامالت آنالين‬ ‫آتي‪ ،‬ش��اهد برداشتن گامي مهم در بازار سرمايه کشور در حوزه ابزارهاي مشتقه‬ ‫هستيم‪.‬‬ ‫وي در ادامه افزود‪ :‬حدود ‪ ۶‬س��ال از عمر معامالت آتي در بورس کاالي ايران‬ ‫مي‌گ��ذرد و نرم‌افزار‌ه��اي اين بازار به صورت کاملا بومي و زير نظر کارشناس��ان‬ ‫بورس کاال طراحي و اجرا شده است‪.‬‬ ‫پناهيان بيان کرد‪ :‬از ابتداي راه‌اندازي معامالت آتي در بازار مشتقه بورس کاال‬ ‫تا به امروز افزون‌بر ‪ ۸‬ميليون و ‪ ۶۹۲‬هزار قرارداد در اين بازار تسويه شده و ارزش‬ ‫معامالت نيز به ‪ ۸۵۰‬هزار ميليارد ريال رسيده است‪.‬‬ ‫وي تصريح کرد‪ :‬با توجه به توس��عه سيس��تم نرم‌افزاري و افزايش بازيگران اين‬ ‫بازار‪ ،‬ما به س��مت توس��عه دارايي‌هاي پايه در بازار مش��تقه رفته‌ايم به طوري‌که‬ ‫عالوه بر سکه‪ ،‬امسال قرارداد آتي زيره سبز راه‌اندازي و تا اواخر امسال معامالت‬ ‫آتي کنجاله سويا نيز افتتاح مي‌شود‪.‬‬ ‫مديرعام��ل بورس کاالي ايران گفت‪ :‬هدفگذاري که براي بازار مش��تقه داريم‪،‬‬ ‫رس��يدن نس��بت ارزش معامالت آتي به نقدي‪ ۴ ،‬به ‪ ۷۵( ۱‬درصد مش��تقه‪۲۵ ،‬‬ ‫درصد نقدي)است که سال ‪ ۹۱‬اين نسبت ‪ ۵۰‬به ‪ ۵۰‬درصد بوده‪ ،‬سال گذشته و‬ ‫امسال نيز ‪ ۴۵‬به ‪ ۵۵‬درصد بوده که اميدواريم راه‌اندازي معامالت آنالين آتي ما‬ ‫را براي رسيدن به هدف اصلي ياري کند‪.‬‬ ‫به گفته پناهيان‪ ،‬يکي از ايده‌آل‌هاي بورس کاال در حوزه مشتقه‪ ،‬معامالت ‪۲۴‬‬ ‫س��اعته و ادامه معامالت در روزهاي جمعه با توجه به باز بودن بازارهاي جهاني‬ ‫است که اين هدفگذاري‌ها نيز انجام شده است‪.‬‬ ‫وي با اش��اره به اينکه ورود به معامالت آتي به دانش تخصصي نياز دارد‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫س��رمايه‌گذاراني که بخواهند معامالت آتي را به شکل آنالين انجام دهند‪ ،‬عالوه‬ ‫بر حضور در يک آزمون‪ ،‬بايد قبال در س��امانه معامالت هزار قرارداد منعقد کرده‬ ‫باشند تا شاهد نوسان غيرعادي در روند معامالت نباشيم‪.‬‬ ‫مديرعامل بورس کاالي ايران ادامه داد‪ :‬با حمايت‌هاي س��ازمان بورس و اوراق‬ ‫بهادار‪ ،‬توسعه ابزارهاي مشتقه سرعت گرفته به طوري‌که در سال ‪ ۹۴‬شاهد آغاز‬ ‫معامالت محصوالت کش��اورزي و صنعتي در سامانه قراردادهاي آتي خواهيم بود‬ ‫که اين روند در نيمه دوم سال آينده تقويت مي‌شود‪.‬‬ ‫پناهيان در ادامه به يکي از انتقادهاي رس��انه‌ها در روزهاي اخير اش��اره کرد و‬ ‫گفت‪ :‬در برخي انتقاد‌ها عنوان مي‌ش��ود که بورس کاال از مسير اصلي خود يعني‬ ‫توس��عه ابزارهاي مشتقه و معامالت کاغذي دور شده است اما در اين زمينه بايد‬ ‫توجه کرد تجربه و عمر بورس‌هاي کااليي از ‪ ۲۰۰‬س��ال گذش��ته و اين بورس‌ها‬ ‫در ابت��دا داراي بازار نقدي قوي بوده‌اند و بع��د از آن اقدام به راه‌اندازي ابزارهاي‬ ‫مشتقه کرده‌اند‪.‬‬ ‫وي اف��زود‪ :‬با توجه به عمر کوتاه بورس کاالي ايران در مقايس��ه با بورس‌هاي‬ ‫کااليي جهان‪ ،‬از برنامه‌هاي مهم ما پس از روند مطلوب معامالت نقدي‪ ،‬توس��عه‬ ‫معامالت مبتني بر اوراق بهادار و دارايي‌هاي پايه است‪.‬‬ ‫وي در پايان با تاکيد بر اينکه نرم‌افزار معامالت آتي کاملا بومي بوده و اکنون به‬ ‫سيس��تم چند بانکي متصل شده است‪ ،‬افزود‪ :‬با ايجاد معامالت آنالين آتي‪ ،‬همه‬ ‫سرمايه‌گذاران در سراس��ر دنيا مي‌توانند در سيستم معامالتي آتي بورس کاالي‬ ‫ايران ثبت سفارش دهند و معامله کنند‪.‬‬ ‫در معام�لات روز گذش��ته‪ ،‬فراب��ورس ای��ران ب��ا‬ ‫خریدوف��روش ‪ 115‬میلیون و ‪ 80‬ورق��ه بهادار در ‪18‬‬ ‫ه��زار و ‪ 131‬نوبت به ارزش یک هزار و ‪ 951‬میلیارد و‬ ‫‪ 640‬میلیون ریال به کار خود پایان داد‪.‬‬ ‫در حال��ی که بانک حکم��ت ایرانیان ب��ا معامله ‪16‬‬ ‫میلیون ‪ 170‬هزار سهم بیشترین حجم معامالت دیروز‬ ‫را نصیب خود کرد‪ ،‬ارزش معامالت گروه سرمایه‌گذاری‬ ‫میراث فرهنگ��ی به ‪ 41‬میلی��ارد و ‪ 790‬میلیون ریال‬ ‫رسید و ش��اخص فرابورس با اندکی کاهش روی ‪736‬‬ ‫واحد ایس��تاد‪ .‬بیش��ترین افزایش قیمت روز گذش��ته‬ ‫نیز متعلق ب��ه حق‌تقدم س��رمایه‌گذاری اقتصاد نوین‪،‬‬ ‫پتروش��یمی امیرکبیر و گروه فن آوا و بیشترین کاهش‬ ‫قیمت مربوط به حق‌تق��دم بیمه نوین‪ ،‬صنعتی مینو و‬ ‫بیمه میهن بود‪.‬‬ ‫در ب��ازار اوراق با درآمد ثابت ش��اهد دست‌به‌دس��ت‬ ‫ش��دن ‪ 126‬هزار و ‪ 60‬برگه از اوراق مشارکت ‪ 3‬ماهه‬ ‫نارنجس��تان بودیم و صندوق س��رمایه‌گذاری نسیم نیز‬ ‫با ‪ 22‬ه��زار و ‪ 293‬معامله‪ ،‬بیش��ترین حجم معامالت‬ ‫صندوق‌های قابل معامله را به خود اختصاص داد‪.‬‬ ‫همچنی��ن از دی��روز تعداد ‪ 2‬میلی��ون و ‪ 585‬هزار و‬ ‫‪ 398‬حق‌تقدم استفاده‌نش��ده شرکت س��رمایه‌گذاری‬ ‫اقتص��اد نوین ب��دون محدودیت دامنه نوس��ان قیمت‪،‬‬ ‫مورد معامله قرار گرفت‪.‬‬ ‫بورس کاال‬ ‫عرضه شکرسفيد‬ ‫‪ 4‬توليدکننده کشور‬ ‫روز گذش��ته درحالي شکرس��فيد ‪ 4‬توليدکننده‬ ‫کش��ور در تاالر محصوالت کشاورزي بورس کاالي‬ ‫ايران عرضه ش��د که کاالهاي کشاورزي کشورهاي‬ ‫برزيل‪ ،‬آرژانتين و روسيه نيز راهي تاالر مذکور شد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ب��ورس کاال‪ ،‬در اي��ن روز و در تاالر‬ ‫محصوالت کش��اورزي‪ 400،‬تن شکرسفيد کارخانه‬ ‫قن��د اصفهان‪ 300 ،‬ت��ن شکرس��فيد کارخانه قند‬ ‫ياس��وج‪ 200 ،‬تن شکرسفيد کارخانه قند اروميه و‬ ‫‪ 200‬تن شکرس��فيد شرکت کشت و صنعت جوين‬ ‫عرضه مي‌ش��ود‪ .‬همچنين‪ 40 ،‬ت��ن برنج صدري و‬ ‫‪ 40‬ت��ن برنج هاش��مي طال��ش روي تابلوي عرضه‬ ‫رفت‪ .‬گ��روه کنجاله نيز ش��اهد عرضه يک‌هزار تن‬ ‫کنجاله کلزا پليت گنب��د کاووس و ‪ 25‬تن کنجاله‬ ‫سويا پليت آرژانتين بود‪ .‬الزم به ذکر است‪ 115 ،‬تن‬ ‫ذرت دانه‌اي برزيل و ‪ 50‬تن جو دامي روسيه عرضه‬ ‫را در بورس کاالي ايران تجربه کرد‪.‬‬ ‫ش��رکت پش��تيباني امور دام نيز ‪ 1200‬تن مرغ‬ ‫منجمد رنج يک را راهي تاالر محصوالت کشاورزي‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫ش��رکت فوالد مبارکه اصفهان ني��ز با ‪ 35‬هزار و‬ ‫‪ 200‬ورق گرم ‪ ،C‬با قيمت پايه ‪ 17‬هزار و ‪ 77‬ريال‬ ‫در تاالر محصوال صنعتي و معدني حضور يافت‪ .‬اين‬ ‫ش��رکت همچنين‪ 24 ،‬هزار و ‪ 200‬تن ورق گرم ‪B‬‬ ‫را ب��ا قيمت پايه ‪ 16‬ه��زار و ‪ 707‬ريال راهي تاالر‬ ‫مذکور کرد‪ .‬ديگر محصوالت عرضه‌ش��ده ش��رکت‬ ‫فوالد مبارکه اصفهان در اين روز ش��امل ‪‌5‬هزار تن‬ ‫ورق س��رد ‪ 4500 ،B‬تن ورق گالوانيزه ‪ G‬و ‪2500‬‬ ‫تن ورق قلع‌اندود بود‪.‬‬ ‫ع�لاوه بر اين‪ 13 ،‬هزار و ‪ 200‬تن س��بد ميلگرد‬ ‫مخلوط شرکت توليدي فوالد سپيد فراب کوير‪40 ،‬‬ ‫تن مس مفتول گروه صنايع کابل‌سازي افق البرز و‬ ‫‪ 20‬کيلوگرم انواع شمش طالي معدن موته در تاالر‬ ‫محصوالت صنعتي و معدني عرضه شد‪.‬‬ ‫اين گ��زارش همچنين حاکي اس��ت‪ ،‬در اين روز‬ ‫و در ت��االر صادرات��ي‪ 100 ،‬هزار تن س��نگ آهن‬ ‫دانه‌بن��دي مجتمع مع��ادن س��نگ‌آهن گل‌گهر با‬ ‫قيمت پايه ‪ 36‬دالر در هر تن عرضه ش��د‪ .‬عالوه‌بر‬ ‫اي��ن‪ 11 ،‬هزار و ‪ 400‬تن قير ‪ 6070‬به همراه ‪700‬‬ ‫تن عايق رطوبتي راهي تاالر مذکور شد‪.‬‬
‫گزارش‬ ‫‪report@smtnews.ir‬‬ ‫سه‌شنبه ‪ 21‬بهمن ‪ 20- 1393‬ربیع‌الثانی ‪ 10 -1436‬فوریه ‪ -2015‬شماره ‪ -155‬پیاپی ‪1473‬‬ ‫نياز به درآمد بيشتر‪ ،‬کار بيشتر را مي‌طلبد‬ ‫‪21‬‬ ‫نگاه ویژه‬ ‫مشارکت اجتماعی‬ ‫کار‪،‬زندگيودرآمدسازيبرايتامينمخارج‬ ‫ي عرفي‌نژاد‪ :‬در کش�ور‌هاي توس�عه‌يافته که‬ ‫محمدعل ‌‬ ‫زمينه‌هاي سلامت‪ ،‬تفکر و دس�تيابي به موفقيت‌هاي‬ ‫مختل�ف در آينده‌س�ازي براي همه به يکس�ان فراهم‬ ‫اس�ت‪ ،‬چيزي به نام بيماري‌هاي جس�مي و روحي وجود ندارد يا‬ ‫نسبت به ديگر جوامع همسو کمتر است‪ .‬همه ما انسان‌ها که در‬ ‫يک مس�ير روبه‌رشد و آگاهي از مائده‌هاي زميني بهره مي‌بريم‪،‬‬ ‫بيش�تر از همه خداوند و تقدير مناسب و آينده‌سازي را در برابر‬ ‫خود مالحظه مي‌کني�م‪ .‬روزي که براي انجام يک پروژه بزرگ و‬ ‫س�فري چند ماهه به جاي ديگر و به قول معروف آن‌سوي آب در‬ ‫جلسه‌اي ش�رکت کرده بوديم يکي از دوستان نه‌چندان آشناي‬ ‫همیشگي مي‌گفت‪:‬‬ ‫جس�مي که روح ما را احاطه ک�رده و مدت زماني که در رفاقت‬ ‫روح و جس�م ب�راي م�ا فراهم آم�ده حداقل و حداکث�ري دارد؛‬ ‫حداقل زندگي ما آدم‌ها طبق مطالعات انجام شده حدود ‪ 80‬سال‬ ‫اس�ت و در حالت معمول نيز ‪ 150‬سال و حداکثر ‪ 250‬سال ‪ ...‬بعد‬ ‫هم وقتي نگاه متعجب و پرسش�گر ما را ديد گفت‪ :‬الزم نيس�ت‬ ‫قس�م و آي�ه بخورم‪ ،‬نگاه کنيد ب�ه آغاز زندگي بش�ر تا آنجا که‬ ‫مقدور است‪.‬‬ ‫از زمان زندگي دایناسور‌ها و ارکئوپريس‌ها که طبق کشفيات و‬ ‫باستان‌شناسي قد متوسط انسان‪ ،‬يعني پدر‌ها و مادران ما بيشتر‬ ‫از ‪ 2/5‬متر محاس�به مي‌ش�ده اس�ت و حاال به خاطر فش�ار‌هاي‬ ‫موج�ود آب و هوا‪ ،‬کار و فعاليت‪ ،‬درس�ت محاس�ب ‌ه نکردن کار‪،‬‬ ‫اس�تراحت و خواب‪ ،‬اس�تفاده بيش از حد از غذا‌ه�اي گوناگون‪،‬‬ ‫درنظر گرفتن واقعيت‌هاي موجود‪ ،‬انس�ان امروزي هم از درون و‬ ‫هم از بيرون با فش�ار‌هاي پيش‌بيني نشده روبه‌رو شده به‌طوري‬ ‫که بر اندازه مغز‪ ،‬قلب‪ ،‬اس�تخوان‌بندي و قدرت و نيروي آش�کار‬ ‫و پنهان به ش�دت اثر گذاش�ته و نتيجه اينکه انس�ان امروزي با‬ ‫توجه‪ ،‬به همه قراين موجود و به خاطر فش�ار‌هاي رواني‪ ،‬استرس‬ ‫و دور ماندن از ميدان زندگي‪ ،‬همه مس�ائل و گرفتاري‌ها را مورد‬ ‫قبول قرار داده و بي‌آنکه سهم خود را در اين تقابل جسم و روح‬ ‫و زندگي و مرگ بداند‪ ،‬تس�ليم ش�ده و بدون هي�چ برنامه‌ريزي‬ ‫براي جلوگيري از نابودي و از ميان رفتن انديش�ه و تفکر‪ ،‬دل به‬ ‫روزگار خود بسته است‪.‬‬ ‫کار‪ ،‬خوشبختي‪ ...‬ماندگاري‬ ‫در بسياري از اشعار و جمالت قصار بزرگان انديشه‬ ‫و نظر جابه‌جا‪ ،‬صحبت از سالمتي بدن و روح انساني‬ ‫آمده تا جايي که داش��تن يک شغل و فعال بودن در‬ ‫طول روز را دلي��ل موجهي براي موفقيت در زندگي‬ ‫دانسته‌اند‪.‬‬ ‫برو کار مي‌کن مگو چيست کار‪...‬‬ ‫که آن را با يک س��رمايه جاوداني هم‌تراز دانس��ته‬ ‫اس��ت‪ ،‬يا جايي که مي‌گويند آنکه صبح و پگاه زودتر‬ ‫از ديگران به دل ش��هر مي‌زند‪ ،‬در دايره رزق و روزي‬ ‫هم در اول صف ق��رار مي‌گيرد و برعکس بيکاري را‬ ‫هم‌تراز با بي‌عاري و به نوعي نبود غيرت دانس��ته‌اند‪،‬‬ ‫ام��ا در هيچ‌جا نگفته‌اند وقتي در جايي طالب نيروي‬ ‫بدني کسي نيستند‪ ،‬او چه راهکاري را مي‌تواند دنبال‬ ‫کند؟ يا وقتي نيروي تفکر و انديش��ه کس��ي خريدار‬ ‫ن��دارد‪ ،‬بايد چه کن��د و چه ترفندي را ب��راي کار و‬ ‫درآمدسازي و رسيدن به آينده خوب مي‌تواند به‌کار‬ ‫بگيرد؟‬ ‫در اي��ن گزارش تعادل بين کار و زندگي و ضرورت‬ ‫مديري��ت کردن آن به منظ��ور جلوگيري از عوارض‬ ‫نبود تعادل بين کار و زندگي‪ ،‬بررس��ي شده و اشاره‬ ‫شده است که تعارض بين کار و زندگي مسئله‌ بيشتر‬ ‫افراد‪ ،‬س��ازمان‌ها و جوامع است و شدت و ضعف آن‬ ‫با سطح پيشرفت فناوري و توسعه‌يافتگي‪ ،‬ارزش‌هاي‬ ‫فرهنگ��ي و اجتماع��ي‪ ،‬سياس��ت‌ها و برنامه‌ه��اي‬ ‫سازمان‌ها و دولت‌ها‪ ،‬و ويژگي‌هاي فردي رابطه دارد‪.‬‬ ‫همچنين‪ ،‬با توصيف و تش��ريح عوامل موثر بر ايجاد‬ ‫تع��ارض بين کار و زندگي در کش��ورهاي پيش��رفته‬ ‫صنعتي‪ ،‬فهرس��تي از عوارض ناشي از آن ارائه شده و‬ ‫با اين اس��تدالل تاريخي که بسياري از مسائل امروز‬ ‫کشورهاي صنعتي مي‌تواند مشکل آينده کشورهاي‬ ‫درحال توس��عه باشد؛ بر اهميت مديريت تعادل بين‬ ‫کار و زندگي تاکيد شده است‪ .‬با توجه به اینکه ابعاد‬ ‫گس��ترده موضوع فرد‪ ،‬سازمان و جامعه را تحت‌تاثير‬ ‫خود قرارمي‌دهد و با رويکردي سيستمي‪ ،‬همه افراد‬ ‫جامعه‪ ،‬در هر سطح و در هر شغلي؛ مسئوليت دارند‬ ‫در راه ايجاد تعادل بين کار و زندگي گام بردارند‪.‬‬ ‫عوامل و شرايط نبود تعادل بین کار و زندگي‬ ‫يک��ي از عوامل��ي که موجب تع��ارض بين کار و‬ ‫زندگي مي‌ش��ود‪ ،‬ساعات کارطوالني است‪ .‬در آغاز‬ ‫رايانه‌اي ش��دن فرآيند توليد و گس��ترش فناوري‬ ‫اطالع��ات برخ��ي از صاحب‌نظران ب��ر اين عقيده‬ ‫بودن��د که جوامع صنعتي با خي��ل عظيم بيکاران‬ ‫مواجه خواهند ش��د و زمان فراغ��ت به‌حدي زياد‬ ‫مي‌ش��ود که پرک��ردن اين اوقات خ��ود به معضل‬ ‫بزرگي تبديل خواهد شد‪ .‬اين پيش‌بيني‌ها چندان‬ ‫هم درست از آب درنيامد و بازار کار نه‌تنها با چنان‬ ‫مش��کلي مواجه نشده بلکه با چشم‌پوشي از برخي‬ ‫نوسان‌ها و تفاوت‌هاي بين کشورها‪ ،‬توانست تعداد‬ ‫بيشتري از زنان و مردان را جذب کند‪.‬‬ ‫تف��اوت در س��اعات کار طوالن��ي ن��ه تنها بين‬ ‫کش��ورهاي مختلف مشاهده مي‌ش��ود‪ ،‬بلکه افراد‪،‬‬ ‫گروه‌ها و س��طوح مختلف ش��غلي نيز ساعات کار‬ ‫متفاوتي در هريک از اين کشورها دارند و داليل و‬ ‫انگيزه‌هاي آنها براي سپري کردن ساعات بيشتري‬ ‫در محيط کار متفاوت است‪.‬‬ ‫مطالع��ات متع��ددي در کش��ورهاي صنعت��ي‬ ‫نش��ان داده اس��ت که برخي از‬ ‫کارکن��ان‪ ،‬ازجمل��ه مديران و‬ ‫کارکن��ان متخصص‪ ،‬بيش از ‪ ۶۰‬س��اعت در هفته‬ ‫کار مي‌کنن��د و بين بخش‌هاي مختل��ف اقتصاد‪،‬‬ ‫کارکن��ان هتل‌ه��ا و پ��س از آن کارکن��ان بخش‬ ‫کشاورزي باالترين ساعات کار را دارند‪ .‬همچنين‪،‬‬ ‫پژوهش‌ها نش��ان مي‌دهد که ساعات کار طوالني‬ ‫بين مردان رواج بيش��تري دارد‪ .‬طي پژوهشي در‬ ‫يکي از ش��رکت‌هاي بزرگ صنعتي ايران‪ ،‬مشخص‬ ‫شد که مديران عالي اين شرکت بيش از‪ ۶۰‬ساعت‬ ‫در هفته کار مي‌کنند و اين درحالي است که شغل‬ ‫آنها بس��يار استرس‌زاس��ت و در طول روز وظايف‬ ‫پيچيده و متنوعي را انجام مي‌دهند‪.‬‬ ‫مديران يادش��ده معتقد بودند که خود را يکسره‬ ‫وقف کار کرده‌ان��د و بين کار و زندگي آنان تعادل‬ ‫وجود ندارد‪ .‬البته اين يافته را نمي‌توان تعميم داد‬ ‫و براي توصيف و تجزيه و تحليل وضعيت س��اعات‬ ‫کار در ايران بين س��طوح مختلف و در حوزه‌هاي‬ ‫مختل��ف اقتصادي و نيز دالي��ل و انگيزه‌هايي که‬ ‫موجب س��اعات کار طوالني مي‌ش��ود‪ ،‬الزم است‬ ‫پژوهش‌ه��اي متعددي انجام ش��ود‪ .‬درباره داليل‬ ‫و انگيزه‌هاي افراد در داش��تن ساعات کار طوالني‬ ‫تفاوت‌ه��اي زيادي وجود دارد و در مطالعات انجام‬ ‫ش��ده به مواردي مانند درآمد بيش��تر‪ ،‬پيش��رفت‬ ‫ش��غلي‪ ،‬حفظ ش��غل فعلي‪ ،‬رقابت با همکاران در‬ ‫کس��ب س��مت‌هاي باالتر‪ ،‬خدمت به جامعه و فرار‬ ‫از استرس‌هاي خانه و مانند آن‪ ،‬اشاره شده است‪.‬‬ ‫نکته جال��ب در يافته‌هاي برخ��ي از پژوهش‌ها‬ ‫اين است که س��اعات کار طوالني تاثير زيادي در‬ ‫افزايش بهره‌وري ندارد‪.‬‬ ‫در يک��ي از پژوهش‌ه��ا بي��ش از نيم��ي از‬ ‫پاس��خگويان معتقد بوده‌اند که اگ��ر کارها به نحو‬ ‫بهتري سازماندهي و هدايت شود‪ ،‬مي‌توان ساعات‬ ‫کمت��ري را ص��رف کار کرد (موسس��ه بين‌المللي‬ ‫مديريت تعادل بين کار و زندگي)‪.‬‬ ‫در برخي از مطالعات مشاهده شده است که‬ ‫برخي از کارکنان‪ ،‬به‌ويژه مديران و متخصصان‪،‬‬ ‫عالوه‌بر انجام وظايف شغلي در محل کار‪ ،‬بخشي‬ ‫از وظاي��ف خود را در روزه��اي هفته يا تعطيالت‬ ‫پايان هفته به خانه مي‌برند و بدين ترتيب فرصت‬ ‫کمت��ري پي��دا مي‌کنند تا از مصاحبت با س��اير‬ ‫اعض��اي خانواده و رفتن به گردش و مس��افرت‪،‬‬ ‫لذت ببرند‪.‬‬ ‫پاسخ امروز ‪ ،‬اعتبار فردا‬ ‫از‌جمل��ه موارد ديگري که موج��ب نبود تعادل در‬ ‫کار و زندگي مي‌شود‪ ،‬چند شغله بودن است‪ .‬برخي‬ ‫از کارکن��ان براي تامين نيازه��اي زندگي مجبورند‬ ‫بيش از يک شغل داشته باشند‪ .‬مديران نيز با انگيزه‬ ‫درآمد بيش��تر يا انگيزه‌هاي ديگري‪ ،‬به‌طور همزمان‬ ‫در چند شغل فعاليت دارند‪.‬‬ ‫اس��تفاده نک��ردن از مرخص��ي س��االنه و حضور‬ ‫درمح��ل کار در تعطي�لات آخر هفت��ه و تعطيالت‬ ‫رسمي ازجمله موارد ديگري است که موجب ايجاد‬ ‫تعارض در کار و زندگي مي‌شود‪.‬‬ ‫حجم زياد کار و مسئوليت‌هاي شغلي‪ ،‬تقسيم کار‬ ‫نامتعادل و نامتناس��ب‪ ،‬حمايت نکردن از کارکنان‪،‬‬ ‫نبود امنيت ش��غلي‪ ،‬تهديد کارکن��ان و بدرفتاري با‬ ‫آنان‪ ،‬تعيين ضرب‌االجل و فش��ار مداوم براي پايان‬ ‫کار‪ ،‬تغييرات ش��غلي و محيطي‪ ،‬س��فرهاي طوالني‬ ‫براي انجام کار‪ ،‬مشکالت خانوادگي‪ ،‬تقسيم نکردن‬ ‫وظاي��ف خانه بين زن و مرد و مش��ارکت نکردن در‬ ‫امور منزل و ‪ ،...‬از جمله موارد ديگري اس��ت که به‬ ‫عن��وان عوامل ايجاد اس��ترس و تع��ارض بين کار و‬ ‫زندگي شناخته شده‌اند‪.‬‬ ‫تحوالت س��ال‌هاي اخير در اقتصاد جهاني و بازار‬ ‫کار‪ ،‬ش��دت و ضعف هر يک از عوامل موثر بر تعادل‬ ‫بين کار و زندگي را تحت‌تاثير قرار داده است‪.‬‬ ‫به‌ط��ور مث��ال‪ ،‬فناوري‌ه��اي جديد مش��اغلي را‬ ‫به وج��ود آورده که اگرچه فعاليت‌هاي جس��مي را‬ ‫کاهش داده ولي از طرف ديگر فعاليت‌هاي فکري را‬ ‫افزايش داده اس��ت‪ .‬کوچک‌سازي سازمان‌ها موجب‬ ‫شده تا کارکنان باقيمانده بخشي از وظايف کارکنان‬ ‫تعديل شده را برعهده گيرند‪.‬‬ ‫بس��ياري از مش��اغل جدي��د ني��از ب��ه دان��ش و‬ ‫مهارت‌ه��اي بااليي دارند که موجب افزايش فش��ار‬ ‫رقابت بين کارکنان براي حفظ ش��غل يا به دس��ت‬ ‫آوردن سمت‌هاي باالتر شده است‪.‬‬ ‫وس��ايل و امکانات جديد و متنوعي که در زندگي‬ ‫کاربرد دارند‪ ،‬موجب آسايش و سريع‌تر انجام شدن‬ ‫کارهاي منزل شده اس��ت ولي از طرف ديگر‪ ،‬تهيه‬ ‫اين وس��ايل و امکانات نياز به انجام کار بيش��تر در‬ ‫خارج از خانه را افزايش داده است‪.‬‬ ‫بررس��ي تاثير هر يک از اين عوام��ل و اثر تعاملي‬ ‫ه��ر يک از آنه��ا در افزاي��ش يا کاه��ش تعادل در‬ ‫کار و زندگ��ي نيازمند انجام پژوهش‌هاي بيش��تر و‬ ‫گس��ترده‌تر در اين زمينه است‪ ،‬به‌ويژه آنکه سرعت‬ ‫تحوالت و تغييرات به‌حدي است که پاسخ امروز ما‬ ‫به يک مس��ئله ممکن است براي فردا اعتبار نداشته‬ ‫باش��د‪ .‬پژوهش در اي��ن زمين��ه‪ ،‬در جوامعي مانند‬ ‫جامع��ه ما نيز ضروري اس��ت و بايد در دس��تورکار‬ ‫مديران جامعه‪ ،‬سازما‌ن‌ها و پژوهشگران قرارگيرد‪.‬‬ ‫در گذش��ته مرز ميان کار و زندگي شخصي تا حد‬ ‫زيادي مش��خص بود‪ ،‬اما امروز گوي��ا کار بر زندگي‬ ‫ش��خصي ما حمله‌ور شده و ديگر حفظ تعادل ميان‬ ‫کار بي��رون از خان��ه و زندگ��ي ش��خصي به‌راحتي‬ ‫امکانپذير نيست‪.‬‬ ‫در نگاه نخست شايد اين مسئله مهم به نظر نرسد‬ ‫اما بايد بداني��م زماني که تعادل ميان زندگي کاري‬ ‫و ش��خصي به‌هم مي‌ريزد‪ ،‬سطح استرس ما افزايش‬ ‫مي‌يابد‪ .‬يعني هم کار و هم زندگي صدمه مي‌بينند‪.‬‬ ‫پس بايد به نحوي کنترل و آرامش خودمان را حفظ‬ ‫کنيم‪.‬‬ ‫اف��رادي که بيش از حد خودش��ان را با کارکردن‬ ‫مشغول مي‌کنند از رقابت دست برنمي‌دارند و تمام‬ ‫رفتار و گفتارش��ان مبتني‌بر رقابت اس��ت نه‌ حاصل‬ ‫انتخاب آگاهانه‪.‬‬ ‫چند لحظه با خود بينديشيد و ببينيد آيا شما هم‬ ‫تبليغ��ات و بازاريابي و رقاب��ت را به دامي براي خود‬ ‫مبدل نکرده‌ايد؟ بس��ياري از موسسه‌ها و شرکت‌ها‬ ‫فعالي��ت خود را ب��ر رقابت بن��ا کرده‌ان��د‪ ،‬بنابراين‬ ‫مسئوالن اين موسسه‌ها حس مي‌کنند که ناگزيرند‬ ‫دست‌کم يک قدم از موسسه‌هاي ديگر جلوتر باشند‬ ‫و به همين دليل تالش مي‌کنند تا افراد خود را هم‬ ‫در اي��ن بازي دخالت دهند و اين آغاز دور ماندن از‬ ‫خانواده و شکس��ت‌هاي احتمال��ي در کار و زندگي‬ ‫است‪ .‬راستي ‪ ...‬ما داريم چکار مي‌کنيم؟‬ ‫ب��ه دليل پيچيدگي و چن��د وجهي بودن موضوع‬ ‫تعادل بين کار و زندگي؛ بيش��تر در درک و تفسير‬ ‫آن مش��کالتي به‌وجود مي‌آيد‪ .‬براثر همين برداشت‬ ‫نادرس��ت است که بس��ياري از افراد کار و زندگي را‬ ‫به دو امر به‌طور کامل جدا از هم تقسيم مي‌کنند و‬ ‫با درمقابل‌هم قراردادن اولويت‌هاي فرد و س��ازمان‪،‬‬ ‫کار و زندگ��ي را به‌عن��وان «ب��ازي مجم��وع صفر»‬ ‫(‪ )ZERO-SUM GAME‬در نظر مي‌گيرند که‬ ‫منافع يک‌طرف به ضرر طرف مقابل تمام مي‌ش��ود‬ ‫(هاروارد بيزنس ريويو‪ .)۲۰۰۰ ،‬عالوه‌بر اين‪ ،‬از آنجا‬ ‫‌که عوامل مختلفي در سطح اجتماع (مانند اقتصاد‪،‬‬ ‫فرهنگ‪ ،‬سياس��ت و‪ ،)...‬سازمان (فرهنگ سازماني‪،‬‬ ‫مديري��ت‪ ،‬حوزه فعالي��ت و‪ )...‬و ف��رد (ويژگي‌هاي‬ ‫ش��خصيتي‪ ،‬جنس��يت‪ ،‬وضعي��ت تاه��ل‪ ،‬موقعيت‬ ‫س��ازماني‪ ،‬ميزان درآم��د و‪ ،)...‬در تعبير و تفس��ير‬ ‫موض��وع تعادل بي��ن کار و زندگي دخال��ت دارند؛‬ ‫ارائه يک تعريف قابل‌قبول براي همه افراد؛ در همه‬ ‫زمان‌ها و مکان‌ها امري غيرممکن است‪.‬‬ ‫چنين مشکلي در تعريف تعادل بين کار و زندگي‬ ‫به معناي آن نيس��ت که نمي‌توان به وجوه اشتراک‬ ‫و اهداف��ي که در اين موضوع نهفته اس��ت‪ ،‬دس��ت‬ ‫يافت‪ .‬س��ايت اينترنتي تعادل بين کار و زندگي‪ ،‬دو‬ ‫مفهوم اساس��ي را براي ايجاد اشتراک ذهني در اين‬ ‫مورد مفيد دانسته‌اس��ت که عبارتند از‪ :‬موفقيت و‬ ‫خشنودي‪ .‬اين دو مفهوم به چراهاي بسياري پاسخ‌‬ ‫مي‌دهد‪ :‬چرا شما کار مي‌کنيد؟ چرا درآمد بيشتري‬ ‫مي‌خواهيد؟ خانه‌جديد‪ ،‬فرستادن بچه‌ها به مدرسه‪،‬‬ ‫انجام موفقيت‌آميز کار و‪ ...‬سوال‌هايي است که پاسخ‬ ‫ب��ه آنها تا حد زيادي م��ا را به درک تعادل بين کار‬ ‫و زندگي نزديک مي‌کند‪ .‬خشنودي در اينجا مفهوم‬ ‫گس��ترده‌اي دارد که رضايت‪ ،‬ش��ادي‪ ،‬عش��ق و هر‬ ‫نوع خوش��ي در زندگي را ش��امل مي‌شود‪ .‬موفقيت‬ ‫و خش��نودي دو وجه متعامل از يک واقعيت‌اند که‬ ‫يکي بدون ديگري معناي خود را از دست مي‌دهد‪.‬‬ ‫اگر ب��ه اطراف خود ن��گاه کنيم؛ اف��راد زيادي را‬ ‫خواهيم دید که ب��ه موفقيت‌هاي مهمي در زندگي‬ ‫دس��ت‌يافته‌اند ولي نش��اني از خش��نودي در چهره‬ ‫آنها ديده نمي‌ش��ود؛ يا حداقل آن‌گونه که شايسته‬ ‫است‪ ،‬شاد نيستند‪ .‬اگر افراد بتوانند در هر لحظه از‬ ‫زندگي خود موفقيت توام با ش��ادي را تجربه کنند‪،‬‬ ‫به اين تعريف نزديک مي‌ش��ويم که بگوييم «تعادل‬ ‫در کار و زندگ��ي يعني يک روز سرش��ار از موفقيت‬ ‫و خش��نودي در ‪ 4‬بخش از زندگ��ي‪ :‬کار‪ ،‬خانواده‪،‬‬ ‫دوستان و خود»‪.‬‬ ‫در تعري��ف ديگري؛ ش��رايطي ک��ه در آن آزادي‬ ‫کارکنان در پرداختن به فعاليت‌ها و مسئوليت‌هاي‬ ‫دلخواه خود؛ خارج از محيط کار مخدوش نش��ود؛‬ ‫تعادل در کار و زندگي تلقي ش��ده و اين به معناي‬ ‫آن اس��ت که باي��د کارها ب��ر مبن��اي عقالنيت و‬ ‫هوشمندي بيشتري سازماندهي و به نحو موثرتري‬ ‫انجام شود‪.‬‬ ‫درطول تاريخ‪ ،‬کار به عنوان يکي از راه‌هاي اساسي‬ ‫مشارکت اجتماعي و بيان شخصيت و عظمت انسان‬ ‫بوده و انسان خود را با کار معنا کرده است؛ با وجود‬ ‫اين‪ ،‬کار تنها راه مشارکت اجتماعي نيست و تمامي‬ ‫وجود انسان در کار خالصه نمي‌شود‪ .‬نياز انسان به‬ ‫آرامش و استراحت‪ ،‬برعهده گرفتن مسئوليت‌هاي‬ ‫اجتماعي‪ ،‬ص��رف وقت براي خان��واده و مانند‪‎‬آن‪،‬‬ ‫ابعاد ديگري از فلس��فه وجودي انس��ان را تشکيل‬ ‫مي‌دهند‪ .‬کار و خانواده مي‌توانند اثر متقابل و نقش‬ ‫مکمل براي يکديگر داش��ته باش��ند؛ با کار کردن‬ ‫نيازهاي خانواده برآورده مي‌شود و حمايت خانواده‬ ‫موجب��ات تقويت روحي و جس��مي کارکنان براي‬ ‫انجام موفقيت‌آميز وظايف‌ش��ان را فراهم مي‌آورد‪.‬‬ ‫اين بحث به‌ظاهر ساده؛ مناقشات حاشيه‌اي بسيار‬ ‫زيادي را دامن زده است‪.‬‬ ‫يکي از سوال‌هاي اساسي در اين زمينه اين است‬ ‫که رابطه کار و زندگي چگونه بايد تعريف و تنظيم‬ ‫شود و پاسخ به اين سوال نيز ممکن است به تعداد‬ ‫جوامع و حتي افراد يک جامعه متفاوت باشد‪ .‬آنچه‬ ‫ام��روز براي ش��ما تعادل در کار و زندگي به‌ش��مار‬ ‫می‌آید‪ ،‬ش��ايد فردا مفهوم ديگري داش��ته باشد‪ ،‬با‬ ‫‌‌وجود اين‪ ،‬الزم است همه افراد‪ ،‬سازمان‌ها و جوامع‬ ‫به اين موضوع بينديشند و پاسخ و راهکاري مناسب‬ ‫با شرايط اهداف و ارزش‌هاي خود بيابند‪ .‬بي‌توجهي‬ ‫به اين امر موجب تعارض در کار و زندگي مي‌ش��ود‬ ‫که نتايج زيان‌باري درپي‌دارد‪.‬‬
‫فرهنگ‌نامه سرود‬ ‫سرودها اهل کجایند؟‬ ‫سپیده سحر‪ -‬بسیاری از آثار ادبی که مکتوب‬ ‫نیس��تند و به کتابت درنیامده‌اند‪ ،‬سینه‌به‌سینه‬ ‫به گروه‌ه��ای بعدی انتقال یافته و به عنوان آثار‬ ‫شفاهی مورد توجه قرار گرفته‌اند و اساسی‌ترین‬ ‫وجه تمایز این داس��تان‌ها‪ ،‬اش��عار و س��رودها‪،‬‬ ‫مردمی‌بودن آنهاست‪.‬‬ ‫اقوام مختلفی که س��رودهایی را دهان‌به‌دهان‬ ‫منتق��ل کرده‌اند و با این کار ادبیات ش��فاهی و‬ ‫دان��ش کوچه و ع��وام را پرورانده‌ان��د‪ ،‬ترانه‌ها و‬ ‫سرودهای‌ش��ان از چنان غن��ا و عمقی برخوردار‬ ‫است که اگر تمام آن سروده‌ها را می‌پروراندند و‬ ‫باز‌می‌نمایاندند‪ ،‬ارزش آثار شفاهی‌شان کمرنگ‬ ‫می‌ش��د و در چارچوبی قرار می‌گرفت که وجود‬ ‫نظ��م در آن متن‌ه��ا و س��رود‌ها از تخیل��ی که‬ ‫داشتند و قصه‌هایی که صاحبانشان در آن جای‬ ‫داده بودند فاصله می‌گرفت و دیگر آن نمی‌شدند‬ ‫که حاال بعض��ی از آنها پس از ‪100‬س��ال هنوز‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫مطالعه جدی و عمیق در فرهنگ عامیانه و آثار‬ ‫ش��فاهی باعث می‌شود خالقان آثار ادبی مکتوب‬ ‫در نظم و نث��ر از غنای ادبیات عوام بهره جویند‬ ‫و بر بهای آثار خویش بیفزایند و چنین ش��د که‬ ‫با گذشت اعصار و زمان‌های مختلف سروده‌های‬ ‫فولکلور به ش��عارها و س��رودهای انقالبی تبدیل‬ ‫ش��دند طوری که آنه��ا که از خاط��رات انقالب‬ ‫می‌گوین��د‪ ،‬به ی��اد می‌آورند که م��ردم دو خط‬ ‫روی کاغذ می‌نوش��تند و با قافی��ه و ردیفی که‬ ‫خود به خود در ش��عر آمده ب��ود‪ ،‬با صدای بلند‬ ‫آن را می‌خواندن��د و کم��ی بعد ب��ه هم‌آوایی و‬ ‫ش��عاری جمعی بدل می‌ش��د‪...‬و همخوانی‌ها به‬ ‫همین ترتیب به س��رودهایی شبیه بود که مردم‬ ‫یک کش��ور می‌خواندند‪ ...‬این رون��د در زمان و‬ ‫موقعیتی خاص توس��ط خوانن��دگان و اهل هنر‬ ‫چارچوب مش��خصی گرفت و ش��کل سرود ملی‬ ‫پیدا کرد‪.‬‬ ‫سرود ملی هر کشور ازجمله مواردی است که‬ ‫ب��ه هویت افراد آن ملت و جامعه کمک می‌کند‪.‬‬ ‫در این بین سرود جمهوری اسالمی در سال‌های‬ ‫متمادی دچار تغییراتی ش��ده و اکنون به عنوان‬ ‫یک سرود ملی حماسی مورد قبول همه ایرانیان‬ ‫است‪.‬‬ ‫سرود ملی ایران‪ ،‬سرود رسمی دولت و یکی از‬ ‫نمادهای کش��ور به حساب می‌آید که در مراسم‬ ‫رس��می‪ ،‬یادبودهای ملی‪ ،‬مس��ابقات ورزش��ی و‬ ‫دیگر مناسبت‌های کشور اجرا یا پخش می‌شود‪.‬‬ ‫گفتنی است این سرودها صاحب دو بخش شعر‬ ‫و موسیقی‌اند‪.‬‬ ‫‪22‬‬ ‫سه‌شنبه ‪ 21‬بهمن ‪ 20- 1393‬ربیع‌الثانی ‪ 10 -1436‬فوریه ‪ -2015‬شماره ‪ -155‬پیاپی ‪1473‬‬ ‫وی‬ ‫ژه ده‬ ‫ه‬ ‫ف‬ ‫ج‬ ‫ر‬ ‫سرودها‪ ،‬آواهاي سرزمين من است‬ ‫مریم ابراهیمی‪-‬گروه گزارش‪:‬‬ ‫بي‌تردي��د س��رودهاي مل��ي‬ ‫کش��ورهاي جهان از اهميت‬ ‫ويژه‌اي برخوردار هس��تند زی��را يکي از‬ ‫مهم‌تري��ن عوامل معرفي ملت‌ها به ديگر‬ ‫ملل به شمار می روند‪.‬‬ ‫در آثار به‌جا مانده از دوران ساس��اني نیز‬ ‫به تصوير بس��يار جالبي بر‌مي‌خوريم که‬ ‫به نوعي يک س��ازگان (ارکستر) را به ما‬ ‫نش��ان مي‌دهد‪ .‬در يک��ي از حجاري‌هاي‬ ‫طاق‌بستان کرمانشاه‪ ،‬يک گروه موسيقي‬ ‫ترس��يم ش��د ‌ه اس��ت که بانوان نوازنده‬ ‫مش��غول نواختن هستند و به نظر مي‌آيد‬ ‫چند نفر هم سرپرس��تي اي��ن گروه را بر‬ ‫عهده دارند‪ .‬اين تصاوير مي‌تواند از وجود‬ ‫سرودهاي ملي حکايت داشته‌باشد‪.‬‬ ‫بس��ياري از اين نکته باخبرند و عده‌اي‬ ‫نيز هن��وز نمي‌دانند که برخ��ی ترانه ها‬ ‫حداقل يک بار به عنوان سرود ملي ايران‬ ‫به کار رفته اس��ت‪ .‬برخي از دانشجوياني‬ ‫که در زمان احمدش��اه قاجار در کش��ور‬ ‫آلمان مش��غول به تحصي��ل بودند‪ ،‬نقل‬ ‫کرده‌اند که هنگام رژه در مقابل امپراتور‬ ‫آلمان‪ ،‬به دلي��ل آنکه اطالعات��ي درباره‬ ‫س��رود ملي ايران نداشتند به ناچار سرود‬ ‫ترانه ای عامیانه را اجرا کرده‌اند‪.‬‬ ‫مي‌گويند ک��ه روزي رييس دانش��گاه‬ ‫اعالم کرد که همه دانش��جويان خارجي‬ ‫بايد از مقاب��ل امپراتور آلمان رژه بروند و‬ ‫سرود ملي کشور خودشان را بخوانند‪...‬‬ ‫ايراني‌ها دور هم جمع شدند و گفتند ما‬ ‫که س��رود ملي نداريم و اگر هم داريم‪ ،‬ما‬ ‫به‌ياد نداريم‪ .‬پس چه بايد کرد؟‬ ‫باالخره قرار ش��د همه با ص��داي بلند‬ ‫و خيلي جدي ش��عر تران��ه‌ای عامیانه را‬ ‫بخوانند‪ .‬روز رژه‪ ،‬با يونيفرم يک‌ش��کل و‬ ‫يک‌رنگ از مقاب��ل امپراتور آلمان‪« ،‬عمو‬ ‫س��بزي‌فروش» خوانان رژه رفتند‪ .‬پشت‬ ‫سر آنها دانش��جويان ايرلندي در حرکت‬ ‫بودند‪ .‬از «بله» گفتن به هيجان آمدند و‬ ‫همصدا شدند‪ ،‬به‌طوري که صداي «بله»‬ ‫در اس��تاديوم طنين‌انداز ش��د و ماجرا به‬ ‫خير گذشت‪...‬‬ ‫از آن دوره ب��ه بعد‪ ،‬س��رودهاي ميهني‬ ‫به ش��کلي سازماندهي‌ش��ده و با ادبياتي‬ ‫مقبول وارد فرهنگ س��رزمين ما ش��د و‬ ‫با گذش��ت هر دوره تغييرات قابل‌توجهي‬ ‫داش��ت چنان‌که اکنون سرود ملي ما به‬ ‫نوعي شناسنامه و هويت کشور ما را بازگو‬ ‫مي‌کند‪.‬‬ ‫س�رودهاي مل�ي ‌اي�ران‪،‬از دوره‬ ‫ناصرالدين‌شاه تا امروز‬ ‫نخس��تین س��رود ملي ايران‪ ،‬سرودي‬ ‫بي‌کالم بود که در زمان ناصرالدين ش��اه‬ ‫تح��ت تاثير رژه‌هاي نظامي انگلس��تان و‬ ‫فرانسه توسط موس��يو لومر فرانسوي که‬ ‫براي سامان دادن به امور قشون به ايران‬ ‫آمده بود‪ ،‬ساخته شد‪.‬‬ ‫‹ ‹اي ايران‬ ‫«اي ايران» هرگز س��رود ملي رس��مي‬ ‫ايران نب��وده‪ ،‬ام��ا بس��ياري از منتقدان‬ ‫موس��يقي از آن ب��ه عن��وان مهم‌تري��ن‬ ‫سرود وطن‌پرستانه‌اي ياد کرده‌اند که در‬ ‫دوران‌های مختلف م��ورد توافق اکثريت‬ ‫گروه‌هاي سياس��ي‪-‬اجتماعي قرار داشته‬ ‫است‪« .‬اي ايران» را شايد از همين جهت‬ ‫«سرود ميهني» نام داده‌اند‪.‬‬ ‫ش��عر «اي اي��ران» توس��ط حس��ين‬ ‫گل‌گالب س��روده ش��ده و آهن��گ آن را‬ ‫روح‌اهلل خالقي‪ ،‬آهنگس��از نامدار در سال‬ ‫‹ ‹سرآغاز سرود ملی‬ ‫ناصرالدین‌ش��اه پیش از نخس��تین سفرش به‬ ‫اروپا در سال ‪۱۸۷۳‬م‪۱۲۹۰ .‬ه‍‪.‬ق دستور ساخت‬ ‫مارشی را به آلفرد لومر استاد فرانسوی موسیقی‬ ‫دارالفنون می‌دهد که در دیدارهای رس��می شاه‬ ‫در کنار س��رودهای ملی دیگر کش��ورها نواخته‬ ‫شود‪.‬‬ ‫این مارش بی‌کالم‪« ،‬سالم شاه» نامیده شد و‬ ‫در مراسم‌ رسمی به جای سرود ملی ایران به کار‬ ‫رفت و به همین دلیل‪ ،‬اروپاییان از آن به عنوان‬ ‫سرود ملی ایران یاد کرده‌اند‪.‬‬ ‫همچنی��ن یوهان اش��تراوس در س��ال ‪۱۸۶۴‬‬ ‫میالدی یعنی ‪ ۴‬س��ال پیش از آمدن آلفرد لومر‬ ‫به ایران‪ ،‬مارش��ی به نام «مارش ایرانی» ساخت‬ ‫که سال‌ها بعد هنگام استقبال از ناصرالدین شاه‬ ‫در وین به جای سرود ملی ایران نواخته شد‪.‬‬ ‫در کتاب قبله عالم آورده است‪ :‬آهنگ موسیقی‬ ‫نظامی که به مناس��بت دیدار ناصرالدین‌ش��اه از‬ ‫وین در س��ال ‪ ۱۸۷۳‬میالدی به آهنگس��ازی به‬ ‫ش��هرت یوهان اشتراوس سفارش داده شد تا به‬ ‫جای سرود ملی ایران نواخته شود‪ ،‬مظهر تالشی‬ ‫بود تا به گونه‌ای توش��ه نغمه‌س��رایی «متمدن»‬ ‫برای شاهنش��اهی ایران تعبیه شود‪ .‬با این حال‬ ‫در برخی منابع زمان نواخته‌شدن این مارش در‬ ‫وی��ن را مربوط به س��فر دوم (‪ ۱۸۷۸‬میالدی و‬ ‫‪ ۱۲۹۵‬ه‍‪.‬ق) و برخی نیز مربوط به س��فر س��وم‬ ‫ناصرالدین ش��اه (‪ ۱۸۸۹‬میالدی و ‪ ۱۳۰۶‬ه‍‪.‬ق)‬ ‫می‌دانند‪.‬‬ ‫این آهنگ‪ ،‬شعری به زبان فرانسوی داشته که‬ ‫س��روده میرزا رضاخان دانش معروف به «پرنس‬ ‫ارفع» است‪ .‬یوهان آلمانی‪ ،‬نوازنده اتریشی مقیم‬ ‫سن‌پترزبورگ سرود و آهنگ آن را تنظیم کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫زمان گذش��ت و سال‌ها از روی خاک سرزمین‬ ‫م��ا گذش��ت‪ ...‬و چنان ش��د که س��رودها جنبه‬ ‫انقالبی و سیاس��ی و مذهبی به خ��ود گرفتند‪...‬‬ ‫و شدند س��رودهایی که در بس��یاری از مجامع‬ ‫ورزشی و هنری می‌خوانیم‪.‬‬ ‫اقتصاد هنر‬ ‫‪report@smtnews.ir‬‬ ‫‪ ۱۳۲۳‬در آواز دش��تي روي اي��ن ش��عر‬ ‫ساخته اس��ت‪ .‬ابياتي از اين سرود زيبا را‬ ‫در ذيل مي‌خوانيم‪:‬‬ ‫اي ايران اي مرز پر گهر‬ ‫اي خاکت سر چشمه هنر‬ ‫دور از تو انديشه بدان‬ ‫پاينده ماني و جاودان‬ ‫اي دشمن ار تو سنگ خاره‌اي من آهنم‬ ‫جان من فداي خاک پاک ميهنم‬ ‫مهر تو چون شد پيشه‌ام‬ ‫دور از تو نيست انديشه‌ام‪...‬‬ ‫‹ ‹‹س�رود پاين�ده ب�ادا اي�ران‬ ‫(‪)۱۳۵۸-۱۳۷۱‬‬ ‫نخس��تین س��رود‬ ‫ملي پس از انقالب‬ ‫را‬ ‫اس�لامي‬ ‫ابوالقاس��م حالت‪،‬‬ ‫ش��اعر‪ ،‬مترجم و‬ ‫طنز‌پرداز در سال ‪ ۱۳۵۸‬سرود‪ .‬اين شعر‬ ‫با موس��يقي ساخته‌ش��ده توسط محمد‬ ‫بيگلري‌پور (رهبر فعلي ارکستر سمفونيک‬ ‫صداوسيما) سرود ملي جمهوري اسالمي‬ ‫ايران شد که بعد تغيير پيدا کرد و به مهر‬ ‫خاوران تغيير نام داد‪.‬‬ ‫شُ د جمهوري اسالمي به پا‬ ‫که هم دين دهد هم دنيا به ما‬ ‫از انقالب ايران دِگر‬ ‫کاخ ستم گشته زير و ِزبَر‪...‬‬ ‫‹ ‹مهر خاوران (‪-۱۳۷۱‬تاکنون)‬ ‫نخس��تین س��رود‬ ‫رس��مي جمهوري‬ ‫اس�لامي به علت‬ ‫طوالني بودن براي‬ ‫مراس��م رس��مي‬ ‫مناس��ب نبود‪ ،‬به همين دليل در س��ال‬ ‫‪ ۱۳۷۱‬اين سرود جايگزين سرود جديدي‬ ‫به نام «مهر خاوران» شد‪ ،‬سرودي با شعر‬ ‫ساعد باقري و موسيقي حسن رياحي‪.‬‬ ‫َسر َزد از افق‬ ‫مِه ِر خاوران‬ ‫فرو ِغ ديده حق باوران‬ ‫ايمان ماست‬ ‫بهمن‪َ ،‬ف ّ ِر‬ ‫ِ‬ ‫پيامت اي امام‬ ‫استقالل‪ ،‬آزادي‬ ‫جان ماست‪...‬‬ ‫نقش ِ‬ ‫ِ‬ ‫س��اعد باقري در‬ ‫س��ال‌هاي ‪ ۷۲‬تا‬ ‫‪ ۷۴‬مدير کل اداره‬ ‫موس��يقي و سرود‬ ‫صداوسيماي ايران‬ ‫بود و از سال ‪ ۱۳۸۳‬رياست شوراي شعر‬ ‫و عضويت ش��وراي عالي شعر و موسيقي‬ ‫صداوس��يما را برعه��ده گرف��ت‪ .‬حس��ن‬ ‫رياح��ي مديريت مرکز تحقيق��ات گروه‬ ‫موس��يقي صداوس��يما‪ ،‬مديري��ت گروه‬ ‫موس��يقي دانش��کده صداوس��يما و آزاد‪،‬‬ ‫مديرکلي موس��يقي صداوس��يما (س��ال‬ ‫‪ ۱۳۶۷‬تا ‪ )۱۳۷۱‬و مدير گروه موس��يقي‬ ‫شبکه يک س��يما و مدير گروه موسيقي‬ ‫اداره فرهنگ و هنر ش��يراز در دهه ‪ 60‬را‬ ‫در کارنام��ه کاري خود دارد‪ .‬ازجمله آثار‬ ‫مشهور حس��ن رياحي مي‌توان به قطعه‬ ‫«آب زنيد راه را» اشاره کرد‪.‬‬ ‫از مقايسه محتواي دو سرود جمهوري‬ ‫اس�لامي ن��کات قابل‌توجهي به دس��ت‬ ‫مي‌آي��د‪ .‬س��رود دوم با زباني ش��اعرانه‌تر‬ ‫و انتزاعي‌ت��ر بيانگر ارزش‌هاي خواس��ته‬ ‫حکومت اس��ت‪ .‬در سرود اول سعي شده‬ ‫ب��ود بين عنصر ايران و اس�لام در ش��عر‬ ‫ي که در سرود‬ ‫تعادلي برقرار شود‪ ،‬درحال ‌‬ ‫دوم عنصر اسالم کاملا غالب است و ايران‬ ‫تقريبا کمرنگ شده است‪.‬‬ ‫البت��ه نکت��ه جال��ب ديگر اين اس��ت‬ ‫ک��ه در س��رود اول از کلم��ه ام��ام‬ ‫اس��تفاده نش��ده ام��ا در س��ال ‪۱۳۷۱‬‬ ‫کلمه «ام��ام» در س��رود دوم جمهوري‬ ‫اس�لامي جايگاه خ��اص و مهم��ي پيدا‬ ‫مي‌کند‪.‬‬ ‫شعارهایی که سرودهای خیابانی شدند‬ ‫یاسمین سهرابی‪ :‬تمام شعارهایی که ابتدای انقالب‬ ‫درست و خوانده می‌شد و به ثبت هم می‌رسید‪ ،‬اغلب‬ ‫خودج��وش و با ادبی��ات مردمی س��اخته و پرداخته‬ ‫می‌ش��د‪ .‬یعنی هیچ کتابی ک��ه از روی آن بخوانند و‬ ‫نوشته‌ای که از روی آن بنویسند‪ ،‬نداشتند ‪...‬‬ ‫مجموع�ه ش�عارهای انقالبی م�ردم ایران در‬ ‫جریان انقالب اسالمی سال ‪57‬‬ ‫بیشتر شعارهایی که مردم در آن سال‌ها و ماه‌ها در‬ ‫راهپیمایی‌ه��ای خود یکپارچه آنها را می‌خواندند‪ ،‬در‬ ‫این نوشته آورده شده تا به عنوان مرجع در دسترس‬ ‫قرار گیرد‪.‬‬ ‫اس��تقالل‪ ،‬آزادی‪ ،‬جمه��وری اس�لامی‪ -‬اهلل اکبر‪،‬‬ ‫خمین��ی رهبر‪ -‬از جان خود گذش��تیم‪ ،‬با خون خود‬ ‫نوشتیم‪ ،‬یا مرگ یا خمینی‪.‬‬ ‫اس��تقالل و آزادی‪ ،‬جمهوری اسالمی‪ ،‬آخرین کالم‬ ‫است‪.‬‬ ‫ما همه س��رباز توایم خمینی‪ ،‬گوش به فرمان توایم‬ ‫خمینی‪.‬‬ ‫ای ش��اه خائن آواره گردی‪ ،‬خاک وط��ن را ویرانه‬ ‫کردی‪،‬‬ ‫کش��تی جوانان وطن‪ ،‬آه و واویال‪ ،‬کردی هزاران تن‬ ‫کفن‪ ،‬آه و واویال‪.‬‬ ‫ای شهید حق‌آیم به سویت‪ ،‬بهشت موعود در پیش‬ ‫رویت‪.‬‬ ‫می‌کشم‪ ،‬می‌کشم آنکه برادرم کشت‪.‬‬ ‫به مادرم بگویید‪ ،‬دیگر پسر ندارد‪.‬‬ ‫توپ‪ ،‬تانک‪ ،‬مسلسل‪ ،‬دیگر اثر ندارد‪.‬‬ ‫شاه به‌جز خودکشی راه دگر ندارد‪.‬‬ ‫ای زن ب��ه ت��و از فاطم��ه این گونه خطاب اس��ت‪،‬‬ ‫ارزنده‌ترین زینت زن حفظ حجاب است‪.‬‬ ‫مرگ بر ش��اه‪ .‬مرگ بر ش��اه‪ .‬مرگ بر شاه‪ .‬مرگ بر‬ ‫شاه‪.‬‬ ‫به ظلم طاغوتیان به جور فرعونیان یا حجه‌بن‌الحسن‪،‬‬ ‫عجل علی ظهورک‪.‬‬ ‫به گفته خمینی‪ ،‬ارتش برادر ماست‪ .‬پرچم‪ ،‬پرچم‪،‬‬ ‫پرچم خونین قرآن‪ ،‬در دست مجاهد مردان‪.‬‬ ‫تا شاه کفن نشود‪ ،‬این وطن وطن نشود‪.‬‬ ‫تا خون مظلومان به جوش اس��ت‪ ،‬آوای عاشورا به‬ ‫گوش است‪.‬‬ ‫تا خون در رگ ماست‪ ،‬خمینی رهبر ماست‪.‬‬ ‫توپ‪ ،‬تانک‪ ،‬فشفشه‪ ،‬این شاه باید کشته شه‪.‬‬ ‫توپ‪ ،‬تانک‪ ،‬مسلسل دیگر اثر ندارد‪ ،‬حتی اگر شب‬ ‫و روز بر ما گلوله بارد‪.‬‬ ‫توپ‪ ،‬تانک‪ ،‬مسلس��ل دیگ��ر اثر ن��دارد‪ ،‬حکومت‬ ‫نظامی دیگر ثمر ندارد‪.‬‬ ‫حزب فقط حزب اهلل‪ ،‬رهبر فقط روح اهلل‪.‬‬ ‫خمینی عزیزم‪ ،‬بگو تا خون بریزم‪.‬‬ ‫رهبرا! رهبرا! ما را مسلح کنید‪.‬‬ ‫وای اگ��ر خمینی حک��م جهادم ده��د‪ ،‬ارتش دنیا‬ ‫نتواند که جوابم دهد‪.‬‬ ‫خون گرفته ایران را‪ ،‬قزوین و خراس��ان را‪ ،‬کشتند‬ ‫جوانان را‪ ،‬حامیان قرآن را‪.‬‬ ‫مرگ بر شاه‪ ،‬مرگ بر شاه‪.‬‬ ‫از جان خود گذشتیم‪ ،‬با خون خود نوشتیم‪.‬‬ ‫فتح اسالم در جهاد اس��ت‪ ،‬فتح مسلمان در اتحاد‬ ‫است‪.‬‬ ‫ما ج��ز خمینی‪ ،‬رهب��ر نداری��م فرمانروایی‪ ،‬دیگر‬ ‫نداریم‪.‬‬ ‫ما به شما گل میدیم شما به ما گلوله‪.‬‬ ‫مردم چرا نشستین‪ ،‬ایران شده فلسطین‪.‬‬ ‫مردم چرا نشستین‪ ،‬نکنه که شاه پرستین‪.‬‬ ‫نه س��ازش سیاس��ی‪ ،‬نه قان��ون اساس��ی‪ ،‬به گفته‬ ‫خمینی جمهوری اسالمی‪.‬‬ ‫نم نم بارون می‌یاد‪ ،‬خمینی تهرون میاد‪.‬‬ ‫نصرمن اهلل و فتح قریب‪.‬‬ ‫مرگ بر این سلطنت پر فریب‪.‬‬ ‫نصر من اهلل و فتح قریب‪.‬‬ ‫چشماتو واکن ندهندت فریب‪.‬‬ ‫ایران کشور ماست خمینی رهبر ماست‪.‬‬ ‫ایران ما دریای خون است‪ ،‬رژیم ظالم شاه سرنگون‬ ‫است‪.‬‬ ‫ایران وطن ماست‪ ،‬خاکش کفن ماست‪.‬‬ ‫ارتش ایران حسینی شده رهبر ایران خمینی شده‪.‬‬ ‫ایستادن در صف نفت حاال دیگه حرام است‪.‬‬ ‫مردم! رفتن شاه یه حقه سیاسی است!‬ ‫گول نخورید نهضت ما اساسی است‪.‬‬ ‫نظام شاهنشاهی نابود باید گردد‪.‬‬ ‫مردم ما بیدارند‪ ،‬از سلطنت بیزارند‬ ‫تا خون مظلومان به جوش اس��ت‪ ،‬آوای عاشورا به‬ ‫گوش است‪.‬‬ ‫ه��ر کس که عدالت خواه اس��ت‪ ،‬از عدل علی آگاه‬ ‫است‪.‬‬ ‫اهلل اکبر‪ ،‬ال اله اال اهلل‪ ،‬یا حسین!‬ ‫حسین جان‪ ،‬حسین جان‪.‬‬ ‫نهضت ما حسینیه‪ ،‬رهبر ما خمینیه‪.‬‬ ‫مرگ بر شاه‬ ‫ما می‌گی��م ش��اه نمی‌خوایم‪ ،‬نخس��ت‌وزیر عوض‬ ‫می‌ش��ه! مامی‌گیم خر نمی‌خوای��م‪ ،‬پالون خر عوض‬ ‫می‌شه! نه ش��اه می‌خوایم نه شاپور‪ ،‬لعنت به هرچی‬ ‫مزدور!‬
‫استان‌ها‬ ‫‪states@smtnews.ir‬‬ ‫گفت‌و‌گوی‬ ‫سه‌شنبه ‪ 21‬بهمن ‪ 20- 1393‬ربیع‌الثانی ‪ 10 -1436‬فوریه ‪ -2015‬شماره ‪ -155‬پیاپی ‪1473‬‬ ‫با معاون صنایع دستی استان البرز‬ ‫‪23‬‬ ‫صنایع دستی البرز نیازمند تقویت بازاریابی است‬ ‫فرانک میرزایی‪-‬گروه استان‌ها‪ :‬در شرایطی که استان البرز با معضل‬ ‫بیکاری در حجم وس�یع روبه رو است‪ ،‬به گفته معاون صنایع دستی‬ ‫استان البرز می‌توان با تامین حدود ‪ 10‬میلیون تومان سرمایه‪ ،‬زمینه‬ ‫ایجاد اشتغال چه به شکل انفرادی و چه کارگاهی را در حوزه صنایع‬ ‫دس�تی ایجاد کرد‪ .‬این رقم به خوبی نش�ان دهنده تاثیر گس�ترش‬ ‫صنایع دستی در توسعه اشتغال و درآمدزایی استان است‪ .‬در مسیر‬ ‫توس�عه این صنعت‪ ،‬توجه به بازاریابی اهمیت�ی خاص پیدا می‌کند‪.‬‬ ‫چرا که در حال حاضر بس�ته بندی نامناس�ب و نداش�تن بازاریابی‬ ‫منس�جم به منظور یافتن بازارهای هدف دو عاملی است که صنایع‬ ‫دس�تی استان البرز را با بن بس�ت تولیدی و صادراتی روبه‌رو کرده‬ ‫است‪ .‬با توجه به اینکه صنایع دستی از جمله صنایعی است که برای‬ ‫رون�ق آن نیاز چندانی به هزین ‌ه باال و تامین امکانات خاص نیس�ت‪،‬‬ ‫زنده ماندن این صنایع تنها در تقویت بازاریابی خالصه می‌شود‪.‬‬ ‫اس�تان الب�رز به واس�طه ش�رایط مهاجرپذیری و جذب س�رریز‬ ‫جمعیت�ی پایتخت‪ ،‬گلچین بس�یاری از صنایع دس�تی اس�تان‌های‬ ‫مختلف از جمله صنایع دستی بوشهر‪ ،‬بروجرد‪ ،‬آذربایجان و اصفهان‬ ‫را در خود جمع کرده است‪ .‬از جمله رشته‌های صنایع دستی که در‬ ‫این شهرستان فعالند می‌توان به گلیم‌بافی‪ ،‬منبت‌کاری‪ ،‬مصنوعات‬ ‫چرمی‪ ،‬س�فال‌گری‪ ،‬پیکرتراش�ی‪ ،‬س�وزن‌دوزی‪ ،‬س�اخت سازهای‬ ‫س�نتی‪ ،‬آهنگری هنری‪ ،‬شیش�ه دمی و سنگ‌تراش�ی اش�اره کرد‪.‬‬ ‫در این زمینه س�ازمان میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع دستی و گردشگری‬ ‫اس�تان اقدام به اجرای برنامه‌هایی برای توسعه این صنعت کرده که‬ ‫با س�عید امینی‪ ،‬معاون صنایع دستی استان‬ ‫تو‌گوی‬ ‫بهانه گف ‌‬ ‫تو‌گو را ادامه می‌خوانید‪:‬‬ ‫البرز شده است‪ .‬این گف ‌‬ ‫آش��نا شوند‪ .‬مشکل دیگر این صنایع‪ ،‬بسته‌بندی است‪.‬‬ ‫این مش��کل به معضلی در راه بازرگان��ی و تجارت این‬ ‫صنای��ع تبدیل ش��ده چرا که آنچ��ه در ب��ازار رقابتی‬ ‫تعیین‌کنن��ده نق��ش اصلی اس��ت‪ ،‬کیفی��ت‪ ،‬قیمت و‬ ‫بس��ته‌بندی آن محص��ول اس��ت‪ .‬در ای��ن زمین��ه نیز‬ ‫س��ازمان به منظور توس��عه صادرات محصوالت صنایع‬ ‫ی برای نمونه‌هایی‬ ‫دس��تی‪ ،‬اقدام به طراحی بس��ته‌بند ‌‬ ‫از محصوالت تولیدکنندگان موفق اس��تان کرده‌است تا‬ ‫بر اساس آن الگویی برای بسته‌بندی محصوالت مشابه‬ ‫برای صادرات ایجاد شود‪.‬‬ ‫‹ ‹وضعی�ت صنای�ع دس�تی اس�تان الب�رز چگونه‬ ‫است؟‬ ‫از میان حدود ‪ 320‬رش��ته ثبت‬ ‫شده در ردیف رشته‌های صنایع‬ ‫دستی در کشور‪ ،‬حدود ‪ 80‬رشته‬ ‫آن در اس��تان البرز با کمیت‌های‬ ‫متفاوت فعالی��ت می‌کند‪ .‬برخی‬ ‫رش��ته‌ها از نظر متقاضی و فعاالن تعداد بیشتری را به‬ ‫خود جذب کرده‌اند از جمله گروه چوبی‪ ،‬گلیم‪‌،‬سفال و‬ ‫س��رامیک و در باره برخی دیگ��ر فعالیت کمتری انجام‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫‹ ‹ب�ا برنامه‌ه�ای انجام ش�ده از س�وی س�ازمان‪،‬‬ ‫می‌ت�وان ب�ه رش�د بخ�ش صادرات�ی ای�ن صنایع‬ ‫امیدوار بود؟‬ ‫‹ ‹چ�ه تع�داد ش�اغل در ای�ن صنع�ت فعالی�ت‬ ‫می‌کنند؟‬ ‫در ح��ال حاضر حدود ‪ 3‬هزار مجموعه فعال در حوزه‬ ‫صنایع دستی اس��تان البرز شناسایی شده که سازمان‬ ‫می��راث فرهنگی برای آنها مجوز صادر کرده اس��ت‪ .‬از‬ ‫این تعداد‪ ،‬حدود ‪ 2700‬مجموعه به ش��کل انفرادی یا‬ ‫در کارگاه‌های تک نفره یا به ش��کل اشتغال خانگی کار‬ ‫می‌کنند‪ .‬حدود ‪ 300‬مجموعه نیز به شکل کارگاهی با‬ ‫تعدادی نیروی شاغل فعال هستند‪.‬‬ ‫‹ ‹اشتغال ایجاد شده برای زنان در صنایع دستی‬ ‫این استان چه میزان است؟‬ ‫صنایع دستی در زمره هنر ‪ -‬صنعت‌ها قرار می‌گیرد‪.‬‬ ‫ای��ن صنعت به دلی��ل اینکه جزئی از مش��اغل خانگی‬ ‫محسوب می‌ش��ود‪ ،‬بخش زیادی از ش��اغالن زن را به‬ ‫خود ج��ذب می‌کند‪ .‬با شناس��ایی‌های انجام ش��ده و‬ ‫مجوزهای صادر ش��ده در بخش فعالیت‌های انفرادی و‬ ‫کارگاهی‪ ،‬بیش از ‪ 70‬درصد فعاالن این صنعت را زنان‬ ‫تش��کیل می‌دهن��د‪ .‬از این رو‪ ،‬از نظ��ر اقتصادی چه به‬ ‫عنوان ش��غل اصلی و چه شغل دوم‪ ،‬حائز اهمیت است‬ ‫چرا که بسیاری از زنان در استان سرپرست خانوار بوده‬ ‫و اش��تغال در این صنعت به اقتصاد آنها کمک شایانی‬ ‫می‌کند‪.‬‬ ‫‹ ‹ک�دام دس�ته از صنایع دس�تی در البرز بیش�تر‬ ‫مورد توجه قرار گرفته است؟‬ ‫بیش��ترین قدمت در حوزه صنایع دستی استان البرز‬ ‫متعل��ق به گلیم و زیراندازهاس��ت ک��ه البته طرح‌های‬ ‫اصیل و سنتی آن به فراموشی سپرده شده است‪ .‬براین‬ ‫اساس‪ ،‬س��ازمان میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری و صنایع‬ ‫دس��تی اس��تان درصدد احیای طرح‌ه��ای اصیل گلیم‬ ‫مناطق روس��تایی البرز است که بیش��تر در روستاهای‬ ‫شهرستان طالقان و ساوجبالغ یافت می‌شود‪ .‬از صنایع‬ ‫دس��تی دیگر که بیش��ترین قدمت را در اس��تان دارد‬ ‫می‌ت��وان به گروه چوبی معرق و منبت اش��اره کرد که‬ ‫به واس��طه مهاجرت اقوامی از خطه لرس��تان و همدان‬ ‫که وارد البرز ش��ده بودند صنایع آنها نیز در این استان‬ ‫مستقر شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹ب�ا توجه ب�ه اینکه گفته می‌ش�ود البرز اس�تانی‬ ‫مهاجرپذیر اس�ت‪ ،‬این س�وال مطرح می‌شود که‬ ‫آیا استان صنایع دستی متعلق به خود دارد؟‬ ‫صنایع دستی که بیش��ترین قدمت را داشته و بتوان‬ ‫آن را به استان نسبت داد همان گلیم مناطق روستایی‬ ‫اس��ت‪ .‬نقوش‪ ،‬طرح‌ها و اصالت بررس��ی ش��ده در آثار‬ ‫باقیمانده‪ ،‬به مناطق روس��تایی الب��رز بازمی‌گردد‪ .‬پس‬ ‫از آن‪ ،‬صنایع دیگر از جمله گروه چوب اس��ت که البته‬ ‫بیش��تر طرح‌های آن برگرفته از استان‌های دیگر است‪.‬‬ ‫در واقع باید گفت‪ ،‬صنایع دستی که خاص خود منطقه‬ ‫باشد شناسایی نشده است‪.‬‬ ‫‹ ‹اقدامی برای شناسایی انجام شده است؟‬ ‫بله‪ ،‬بررس��ی‌هایی روی آثار باقیمان��ده از قدیم انجام‬ ‫شده تا ریشه‌های اصلی این صنعت در استان پیدا شود‪.‬‬ ‫با توجه به اینکه اس��تان البرز و مرک��ز آن کرج از نظر‬ ‫شهرنشینی‪ ،‬قدمت چندانی ندارند‪ ،‬آثار دستی باقیمانده‬ ‫از آن نیز س��ابقه زی��ادی ندارد و اغل��ب آنها متعلق به‬ ‫اقلیم‌های دیگر کشور است‪ .‬صنایع دستی دارای قدمت‬ ‫آن تنه��ا به همان گلیم‪ ،‬جاجیم‪ ،‬نمد‪ ،‬انواع رودوزی‌ها‪،‬‬ ‫گلدوزی‌ها و سوزن‌دوزی‌های رایج در مناطق روستایی‬ ‫محدود می‌شود‪.‬‬ ‫‹ ‹بیش�ترین ضع�ف در ک�دام حوزه ای�ن صنایع‬ ‫دیده می‌شود؟‬ ‫بیش��ترین ضعف مربوط به بخ��ش بازاریابی و فروش‬ ‫این محصوالت اس��ت‪ .‬با توجه ب��ه اینکه تولید این نوع‬ ‫از صنای��ع امکانات زیادی را نمی‌طلبد و در محیط‌های‬ ‫کوچ��ک خانگی قابل اجراس��ت‪ ،‬برای ب��ه چرخش در‬ ‫آم��دن چرخه اقتصادی این صنعت که ش��امل تولید و‬ ‫فروش اس��ت‪ ،‬نیاز به توجه بیش��تر ب��ه بخش فروش و‬ ‫بازاریابی این صنایع است‪ .‬این بازاریابی‌ها باید از طریق‬ ‫برپایی نمایش��گاه‌ها و بازارچه‌های مختلف و همچنین‬ ‫بکارگی��ری بازاریاب‌ه��ای حوزه صنایع دس��تی انجام‬ ‫شود‪ .‬در این زمینه سازمان اقدام به انجام فعالیت‌هایی‬ ‫در ح��وزه برپای��ی نمایش��گاه‌های فصلی و مناس��بتی‬ ‫مث��ل هفته گردش��گری ی��ا روز صنایع دس��تی کرده‬ ‫اس��ت‪ .‬یکی دیگر از برنامه‌های انجام ش��ده از س��وی‬ ‫سازمان‪ ،‬طراحی بروشوری از صنایع دستی استان برای‬ ‫توزیع میان ش��هروندان در ایام نوروز و ایام مناس��بتی‬ ‫اس��ت تا شهروندان با صنایع دس��تی این استان بیشتر‬ ‫بخش صادراتی صنایع دس��تی اس��تان با مش��کالت‬ ‫بسیاری روبه‌رو است چرا که تولید برای صادرات باید به‬ ‫ش��کل انبوه باشد‪ .‬از آنجا که سفارش صادراتی از خارج‬ ‫کش��ور برای یک محصول داده می‌ش��ود‪ ،‬تولید صنایع‬ ‫دستی به شکل عمده دشوار است و نیاز به برنامه‌ریزی‬ ‫دقیق دارد‪ .‬بر این اساس الزم است شرکت‌های تجاری‬ ‫که در ح��وزه صادرات فعال هس��تند و بازارهای هدف‬ ‫را می‌شناس��ند‪‌،‬طرح‌های��ی که متقاضی بیش��تر دارد‬ ‫شناس��ایی و ب��رای تولید به کارگاه‌های داخل اس��تان‬ ‫س��فارش دهند‪ ،‬پس از آن به صورت هماهنگ اقدام به‬ ‫جمع‌آوری و بسته‌بندی کنند‪ .‬بنابراین تقویت صادرات‬ ‫صنایع دستی استان نیازمند یک تشکل خاص بازاریابی‬ ‫و صادراتی است‪.‬‬ ‫‹ ‹چ�ه امکاناتی برای ش�اغالن این حوزه در نظر‬ ‫گرفته شده است؟‬ ‫ارائه تسهیالت برای مشاغل خانگی همواره در دستور‬ ‫کار دولت قرار دارد و س��همیه‌های هر استان از طریق‬ ‫وزارت کار‪ ،‬تعاون و رفاه اجتماعی ابالغ می‌ش��ود‪ .‬آنچه‬ ‫موجب نگرانی ما در مورد این تس��هیالت ش��ده؛ سود‬ ‫باالی در نظر گرفته ش��ده برای آنهاست‪ .‬این تسهیالت‬ ‫تا س��ال گذشته با بهره‌های اندک در اختیار صنعتگران‬ ‫قرار می‌گرفت اما امسال بهره این تسهیالت به ‪22‬درصد‬ ‫رسیده است‪.‬‬ ‫با توجه به حاش��یه سود اندکی که این تولیدات دارد‪،‬‬ ‫امکان بهره‌مندی از تس��هیالت بسیار کم شده و باعث‬ ‫افت ش��دید متقاضیان فعالی��ت در این حوزه از صنعت‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫تفاهمنامه همکاري آموزشي‬ ‫صدور نخستين محموله بلدرچين‬ ‫هفتمين نمايشگاه فرش در اراک‬ ‫‪ :‬در ارتباط با سياس��ت‌هاي ابالغ��ي اقتصاد مقاومتي‬ ‫مبني بر محور قراردادن رش��د بهره‌وري در اقتصاد با تقويت‬ ‫عوامل توليد و توانمندسازي نيروي کار‪ ،‬تفاهمنامه همکاري‬ ‫آموزشي ميان شرکت شهرک‌هاي صنعتي و سازمان فني و‬ ‫حرفه‌اي استان چهارمحال و بختياري منعقد شد‪.‬‬ ‫مديرعامل شرکت ش��هرک‌هاي صنعتي استان در اين‌باره‬ ‫گف��ت‪ :‬تقويت رقابت‌پذيري اقتص��اد و بکارگيري ظرفيت و‬ ‫قابليت‌ه��اي موجود از جمله مهم‌ترين اهداف کالن کش��ور‬ ‫در بخش صنعت به‌ش��مار مي‌رود ک��ه در اين ميان افزايش‬ ‫سهم سرمايه انس��اني در س��هم‌بري عادالنه عوامل زنجيره‬ ‫تولي��د ت��ا مصرف هم��واره مورد توجه قرار داش��ته اس��ت‪.‬‬ ‫رض��ا گنجي در ادامه اظه��ار کرد‪ :‬با انعقاد اي��ن تفاهمنامه‬ ‫توانمندس��ازي نيروي انس��اني بنگاه‌هاي اقتصادي مس��تقر‬ ‫در ش��هرک‌هاي صنعتي اس��تان‪ ،‬گس��ترش همکاري‌هاي‬ ‫دوجانب��ه بين ش��رکت ش��هرک‌هاي صنعت��ي و اداره کل‬ ‫آموزش فني وحرفه‌اي اس��تان‪ ،‬فعال ک��ردن مراکز ارتقاي‬ ‫مه��ارت ش��هرک‌هاي صنعتي به‌ويژه ش��هرک‌هاي صنعتي‬ ‫ش��هرکرد و بروج��ن در دس��تور کار ق��رار مي‌گي��رد‪ .‬وي‬ ‫درب��اره روش اجراي اي��ن تفاهمنامه گفت‪ :‬بر اس��اس اين‬ ‫تفاهمنامه با ارس��ال درخواست اجراي دوره از طرف شرکت‬ ‫ش��هرک‌هاي صنعتي اس��تان به اين مرکز‪ ،‬دوره آموزش��ي‬ ‫مورد درخواس��ت توسط اين مراکز آموزشي اجرايي و سپس‬ ‫آزم��ون آن برگ��زار می‌ش��ود و ص��دور گواهي پاي��ان دوره‬ ‫براي افراد واجد شرايط در دستور کار قرار خواهدگرفت‪.‬‬ ‫مهر‪ :‬معاون س�لامت اداره کل دامپزش��کي اس��تان قزوين گفت‪:‬‬ ‫مج��وز صادرات نخس��تین محموله گوش��ت بلدرچي��ن به مقصد‬ ‫کش��ور ع��راق توس��ط اداره کل دامپزش��کي قزوي��ن صادر ش��د‪.‬‬ ‫عليرض��ا اکبرش��اهي اظهار کرد‪ :‬ب��ا تقاضاي يکي از ش��رکت‌هاي‬ ‫فعال در زمينه صادرات در اس��تان قزوين مبني بر صادرات ‪۲‬هزار‬ ‫و‪ ۲۰۰‬کيلوگرم گوشت منجمد بلدرچين توليدي در استان قزوين‬ ‫اقدامات الزم براي صدور مجوز بهداشتي صادرات در واحد قرنطينه‬ ‫اداره کل دامپزش��کي اس��تان قزوين انجام ش��د‪ .‬وي افزود‪ :‬پس از‬ ‫بررسي وضعيت محموله و اعالم نتايج آزمايشات‪ ،‬براي نخستين‌بار‬ ‫مجوز بهداش��تي صادرات ‪ ۲‬هزار و‪ ۲۰۰‬کيلوگرم گوشت بلدرچين‬ ‫به مقصد کش��ور عراق صادر شد‪ .‬عيس��ي غياث‌يزدي‪ ،‬رييس اداره‬ ‫دامپزشکي شهرستان قزوين نيز در ادامه گفت‪ :‬با توجه به خطرات‬ ‫ناش��ي از انتقال بيماري (بروس��لوز) تب مالت به انس��ان از طريق‬ ‫مصرف ش��ير خام غيرپاس��توريزه و با توجه ب��ه تفاوت باالي توليد‬ ‫ش��ير واحدهاي صنعتي نس��بت به واحدهاي روستايي و در زمينه‬ ‫اجراي دستورالعمل «‌تست‪ ،‬واکسيناسيون و کشتار» در واحدهاي‬ ‫صنعتي‪ ،‬هر سال در دو نوبت‪ ،‬همکاران واحد مبارزه با بيماري‌هاي‬ ‫مش��ترک به‌صورت رايگان اقدام به خونگيري و انجام آزمایش‌های‬ ‫تشخيصي اين بيماري مي‌کنند و در صورت مشاهده موارد مثبت‪،‬‬ ‫دام مورد نظر حذف مي‌شود‪ .‬وي گفت‪ :‬از ابتداي سال‌جاري تاکنون‬ ‫بي��ش از ‪۹‬هزار و‪ ۷۰۰‬راس دام در بيش از ‪ ۸۰‬واحد اپيدميولوژيک‬ ‫دامي مورد آزمایش‌های اوليه بروسلوز قرار گرفته‌اند که از اين ميان‬ ‫تعداد يک راس دام‪ ،‬مثبت تش��خيص داده ش��ده و براي کشتار به‬ ‫کشتارگاه اعزام شده است‪.‬‬ ‫ايرن�ا‪ :‬نماين��ده مردم اراک‪ ،‬کميج��ان و خنداب در مجلس‬ ‫ش��وراي اس�لامي در حاش��يه گش��ايش هفتمين نمايشگاه‬ ‫تخصصي فرش دستباف کشور گفت‪ :‬حمايت‌هاي همه‌جانبه‬ ‫مسئوالن از صنعت فرش و تامين خواسته‌هاي توليدکنندگان‬ ‫و بافندگان مي‌تواند يکي از بهترين راهکارها براي حل معضل‬ ‫بيکاري و رهايي از اقتصاد تک محصولي و وابسته به نفت باشد‪.‬‬ ‫آصفري افزود‪ :‬استان مرکزي به‌ویژه مناطق فراهان‪ ،‬ساروق‪،‬‬ ‫جيري��ا‪ ،‬غياث‌آباد‪ ،‬محالت و دليج��ان قطب توليد فرش‌هاي‬ ‫دس��تباف نفيس در کشور هس��تند و از گذشته‌هاي دور نيز‬ ‫ب��ازار معتبري براي تجارت و ص��ادرات فرش اين مناطق در‬ ‫داخل و خارج کش��ور وجود داشته اس��ت که اين مهم لزوم‬ ‫اجرای برنامه‌ای کارآمد در احيا و توس��عه اين هنر صنعت را‬ ‫در استان مرکزي مي‌طلبد‪.‬‬ ‫رييس س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان مرکزي در‬ ‫اين نمايش��گاه گفت‪ :‬با توجه به اينکه اس��تان مرکزي يکي‬ ‫از خاس��تگاه‌هاي اصلي فرش و زيراندازهاي س��نتي اس��ت‪،‬‬ ‫برگزاري نمايش��گاه‌هايي که قابليت‌هاي اين هنر ـ صنعت و‬ ‫مشاغل جانبي آن را معرفي کند‪ ،‬زمينه آشنايي بيشتر اقشار‬ ‫مردم با توليدات فرش اين استان را فراهم مي‌کند‪.‬‬ ‫در اين نمايش��گاه نيز ‪ 4‬شرکت توليد‌کننده فرش ماشيني‬ ‫از نقاط مختلف کش��ور و چندين توليد‌کننده دکوراس��يون‬ ‫و تزئين��ات من��زل از قبيل مبلمان‪ ،‬لوس��تر و کاغذ ديواري‪،‬‬ ‫جديدتري��ن محص��والت خ��ود را در ‪ 36‬غرف��ه ب��ه نمايش‬ ‫گذاشته‌اند‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫‌صنايع‌دستي البرز‬ ‫با متولي توسعه مي‌يابد‬ ‫رامين ربيعي‬ ‫معاون برنامه‌ريزي و سرمايه‌گذاري‬ ‫استان البرز‬ ‫صنايع‌دس��تي در صورت��ي صف��ت صنعت��ي ب��ه‬ ‫خ��ود مي‌گي��رد که‌افراد به ش��کل دس��تي و بدون‬ ‫کمک‌گرفتن از ماش��ين‌آالت صنعتي به توليد انبوه‬ ‫دس��ت يابند‪ .‬نمونه آن واحد توليدي اس��ت که کار‬ ‫ل دستي را انجام‬ ‫طراحي شيشه‌هاي لوس��تر به شک ‌‬ ‫مي‌ده��د‪ ،‬البته چون اين واحد در خارج از ش��هرک‬ ‫صنعت��ي ق��رار دارد‪ ،‬ب��ه دلي��ل قانون ش��عاع ‪120‬‬ ‫کيلومتر‪ ،‬نتوانسته مجوز صنعتي از سازمان دريافت‬ ‫کند‪ .‬اين واحد نش��ان داده اين‌کار ش��دني اس��ت و‬ ‫مي‌ت��وان واح��دي توليدي در حوزه صنايع دس��تي‬ ‫داش��ت که توليد را به ش��کل انبوه انج��ام مي‌دهد‪.‬‬ ‫اما چون در صنايع دس��تي از ماش��ين‌آالت استفاده‬ ‫نمي‌ش��ود‪ ،‬اکثر صنايع دستي که مي‌خواهند به يک‬ ‫واح��د توليدي تبديل ش��وند با مش��کل تعداد زياد‬ ‫نيروي ش��اغل مواجه هستند‪ ،‬چوم عموما اين تعداد‬ ‫نيرو در خارج از ش��هر حاضر به کار نيستند از طرف‬ ‫ديگر اکثر متوليان کارگاه‌هاي صنايع دس��تي تمايل‬ ‫ب��ه ايجاد واحد در داخل اس��تان دارند‪ ،‬اين تقاضا با‬ ‫قانون اس��تقرار واحدهاي صنعتي در خارج از شعاع‬ ‫‪ 120‬کيلومت��ري تناقض دارد‪ .‬اي��ن تناقض تنها در‬ ‫شرايطي رفع مي‌ش��ود که مسئله در شوراي وزيران‬ ‫مطرح ش��ود تا ب��ه دليل نداش��تن آاليندگي از اين‬ ‫قانون مستثني شوند‪ .‬اگر صنايع‌دستي جدا شود اين‬ ‫قابليت نيز ايجاد مي‌شود که اين واحدها در پوشش‬ ‫صنايع ق��رار بگيرن��د‪ .‬در اين حالت مي‌ت��وان براي‬ ‫افزايش تولي��دات آنها برنامه‌ريزي کرد‪ .‬از نمونه اين‬ ‫واحدها مي‌توان به واحد توليدي ترمه حسيني اشاره‬ ‫کرد که در تمام استان‌هاي کشور فعاليت مي‌کند و‬ ‫در صورت دريافت پروانه مي‌تواند آمار توليد خود را‬ ‫افزايش دهد‪ .‬براساس آمار گرفته شده از توليدات اين‬ ‫واحد‪ ،‬گردش مالي ماهان��ه آن بيش از يک ميليارد‬ ‫تومان است‪ .‬به نظر مي‌رس��د وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت و س��ازمان صنايع دس��تي و محيط‌زيست‬ ‫باي��د تفاهمنامه‌اي براي توس��عه صنايع‌دس��تي در‬ ‫اس��تان تنظيم کنند و مصوبه آن را از هيات وزيران‬ ‫دريافت کنند که ب��ه موجب آن معيارهايي طراحي‬ ‫شود تا صنايع‌دستي در دو حوزه صنعت و صنف قرار‬ ‫بگيرد‪ .‬در اين شرايط واحدها بر‌اساس قرار‌گيري در‬ ‫بخش صنعت يا صنف به دستگاه‌هاي مربوط مراجعه‬ ‫مي‌کنند‪ .‬درواقع با اين‌کار صنايع‌دس��تي از نداشتن‬ ‫متولي رها مي‌شود و دستگاه‌ها تولي‌گري برنامه‌هاي‬ ‫آن را به‌عهده مي‌گيرند‪ .‬ب��ا اين اقدام‪ ،‬متولي بخش‬ ‫صنعت��ي صنايع دس��تي مي‌تواند س��ازمان صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت اس��تان و بخش صنفي آن س��ازمان‬ ‫ميراث فرهنگي باشد‪ .‬بر اين اساس مي‌توان ضوابطي‬ ‫براي اس��تقرار آنها در شعاع ‪ 120‬کيلومتري تعيين‬ ‫کرد و صنايع‌دستي نيز رونق خواهد گرفت‪.‬‬ ‫آنچه صنايع‌دستي اس��تان از آن رنج مي‌برد‪ ،‬خأل‬ ‫بازاريابي است‪ .‬البته بايد در نظر گرفت که مديريت‬ ‫در بخش بازاريابي اهميت وي��ژه‌اي دارد‪ .‬واحدهاي‬ ‫بسياري در استان هستند که به دليل نداشتن برنامه‬ ‫بازارياب��ي صحي��ح از توليد حداقلي ه��م برخوردار‬ ‫نيس��تند در کنار آن‌‪ ،‬واحدهايي هس��تند که بخش‬ ‫زي��ادي از توليدات خود را به کش��ورهاي اروپايي و‬ ‫امريکايي صادر مي‌کنند‪.‬‬ ‫کوتاه از استان‌ها‬ ‫‪ :‬س��يد نعيم امامي‪ ،‬رييس سازمان صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت چهارمحال و بختياري از بهره‌برداري‬ ‫‪ 6‬طرح صنعتي در شهرس��تان ش��هرکرد خبر داد و‬ ‫گفت‪ :‬ب��راي اجراي اين طرح‌ه��ا ‪ 39‬ميليون و ‪733‬‬ ‫هزار ريال س��رمايه هزينه ش��د و ‪50‬نفر نيز مشغول‬ ‫به‌کار شدند‪.‬‬ ‫‪ :‬يک واحد س��نگبري در ش��هرک صنعتي‬ ‫ارقده شهرس��تان محالت با مساحت ‪23‬هزار متر در‬ ‫س��الني به وسعت ‪ 4‬هزار مترمربع و با ظرفيت اسمي‬ ‫‪ 210‬هزار متر مربع اسلب در سال با حضور سرپرست‬ ‫اس��تانداري مرکزي و جمعي از مس��ئوالن اس��تان و‬ ‫شهرس��تان افتتاح شد‪ .‬اين واحد سنگبري با ظرفيت‬ ‫اسمي ‪120‬هزار متر در سال با سرمايه‌گذاري شخصي‬ ‫‪ 9‬ميليارد توماني به بهره‌برداري رسيده است‪.‬‬ ‫ايس�نا‪ :‬غالمرض��ا تاجگ��ردون‪ ،‬نماين��ده م��ردم‬ ‫گچس��اران و باش��ت در مجلس ش��وراي اس�لامي با‬ ‫بيان اينکه بايد بس��تر مناسب را براي سرمايه‌گذاران‬ ‫بخ��ش خصوص��ي واحده��اي توليدي در روس��تاها‬ ‫فراه��م کرد‪ ،‬گفت‪ :‬در اس��تان کهگيلويه و بويراحمد‬ ‫و به‌ويژه شهرس��تان‌هاي گچس��اران و باشت تاکنون‬ ‫در بخش‌هاي عمراني و اقتصادي و فرهنگي کارهاي‬ ‫بس��يار خوبي شده اس��ت‪ .‬وی بيان کرد‪50 :‬ميليارد‬ ‫ريال اعتبار به طرح‌هاي اشتغالزايي در شهرستان‌هاي‬ ‫گچساران و باشت اختصاص داده شد‪.‬‬
‫یادداشت‬ ‫راه‌های روستایی‬ ‫مناسب حمل‌ونقل‬ ‫نیستند‬ ‫احمد آریایی‌نژاد‬ ‫نمایندههمداندرمجلسشورایاسالمی‬ ‫می‌توان گفت در ‪ 10‬س��ال گذش��ته فعالیت‌های‬ ‫بس��یاری در عرصه راه و شهرس��ازی انجام ش��ده‬ ‫به‌وی��ژه درباره مش��کالت مربوط ب��ه راه قدم‌های‬ ‫مثبت��ی برداش��ته ش��ده اس��ت‪ .‬البت��ه در راه‌های‬ ‫شهرس��تان مالیر مش��کالتی وج��ود دارد اما برای‬ ‫رفع آنها فعالیت‌هایی در حال انجام اس��ت‪ .‬از دیگر‬ ‫مش��کالت اس��تان همدان در حوزه حمل‌ونقل این‬ ‫اس��ت ک��ه از راه‌های روس��تایی ب��رای حمل‌ونقل‬ ‫کاال اس��تفاده می‌ش��ود و راه‌های روستایی مناسب‬ ‫حمل‌ونقل نیس��تند‪ .‬اما به دلیل کوتاه بودن مسیر‬ ‫و ب��ه دلیل خلوت بودن از این راه‌ها اس��تفاده‌های‬ ‫نادرست می‌شود‪ .‬به دلیل کم بودن عرض این راه‌ها‬ ‫به افزایش تصادفات منجر شده و رفت و آمد زیاد و‬ ‫باربری‌های صنعتی از این راه‌ها سبب تصادف‌های‬ ‫مرگب��ار می‌ش��ود‪ .‬عرض راه‌ه��ای روس��تایی باید‬ ‫افزای��ش یابند‪ .‬بس��یاری از راه‌های اصل��ی نیز در‬ ‫آینده قرار است تبدیل به بزرگراه شده و چهاربانده‬ ‫ش��وند‪ .‬یکی از بزرگترین مشکالت در حوزه راه‌ها‪،‬‬ ‫جاده‌هایی هستند که از میان روستاها می‌گذرند و‬ ‫محل زندگی روس��تاییان در یک‌طرف و زمین‌های‬ ‫کش��اورزی آنها در طرف دیگر جاده واقع ش��ده و‬ ‫روس��تاییان برای رفت‌وآمد به زمی��ن خود نیاز به‬ ‫زیرگذر دارند اما زیرگذرها به‌طور استاندارد ساخته‬ ‫نمی‌شوند و احداث زیرگذرهای نامناسب تنها هدر‬ ‫دادن هزینه اس��ت؛ رفت و آمد در زمستان به دلیل‬ ‫اینکه آب در آنها جمع می‌شود مشکل می‌شود‪ .‬باید‬ ‫زیرگذرها به نحو صحیحی ساخته یا بازسازی شوند‪.‬‬ ‫بسیاری از زیرگذرها غیرقابل استفاده هستند‪.‬‬ ‫یکی دیگر از مش��کالت راه‌های جاده‌ای‪ ،‬کیفیت‬ ‫پایین آس��فالت است‪ .‬کیفیت زیرسازی جاده‌ها نیز‬ ‫با مش��کالتی مواجه اس��ت‪ .‬برخی از جاده‌هایی که‬ ‫زیرس��اخت آنها در حدود‪ 50‬یا ‪ 60‬س��ال گذشته‬ ‫س��اخته ش��ده روی آنها به‌طور دس��تی کار شده و‬ ‫شاید هر ‪ 15‬س��ال یک‌بار نیاز به آس��فالت دوباره‬ ‫داشته باشند اما آسفالت‌های جدید که با ماشین و‬ ‫غلتک کوبیده ش��ده و زیرسازی شده‌اند هر ‪ 3‬سال‬ ‫یک‌بار نیاز به آسفالت جدید دارند‪ .‬یکی از معضالت‬ ‫موجود در حوزه حمل‌ونق��ل و احداث جاده‌ها این‬ ‫اس��ت که کیفیت کار کمت��ر از کمیت آن اهمیت‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫همچنین زمانی که وسایل نقلیه باربری به بخش‬ ‫خصوصی واگذار ش��وند و نظارت��ی روی آنها وجود‬ ‫نداش��ته باش��د‪ ،‬ممکن اس��ت نوبت کامیون‌ها به‬ ‫درستی رعایت نشده و عدالت به درستی اجرا نشود‪.‬‬ ‫باید سامانه‌ای باشد تا از بی‌عدالتی در حق رانندگان‬ ‫کامیون‌ها جلوگیری ش��ود‪ .‬ماشین‌های باربری نیز‬ ‫باید اس��تانداردهای الزم را داش��ته باشند و تنها از‬ ‫خودروهای باربری اس��تاندارد باید در شرکت‌های‬ ‫باربری ثبت‌نام به عمل بیاید‪ .‬رانندگان نقش موثری‬ ‫در ش��ریان حیاتی اقتصادی کشور دارند‪ .‬در حوزه‬ ‫حمل‌ونقل کاال درکش��ور‪ ،‬نقش خودروهای باربری‬ ‫نباید نادیده گرفته شود‪.‬‬ ‫همچنین برخی از کامیون‌ها فرس��وده هس��تند‬ ‫و برخ��ی از کامیون‌های جدید مانند برخی نش��ان‬ ‫(برند)های چینی نیز غیراستاندارد هستند‪ .‬تجهیز‬ ‫و نوس��ازی ناوگان را باید به س��متی س��وق دهیم‬ ‫که کامیون‌ها و خودروهای اس��تاندارد ارائه ش��ود‬ ‫به نح��وی که رانندگان بتوانند قس��ط‌های خود را‬ ‫پرداخ��ت کنند‪ .‬برخی از رانن��دگان حمل‌ونقل در‬ ‫جاده‌ه��ا به دلیل پرداخت قس��ط‌های خود بیش از‬ ‫حد کار می‌کنند و به علت اینکه نیاز دارند ش��ب‌ها‬ ‫کار کنند به مواد مخدر گرایش پیدا می‌کنند‪ .‬باید‬ ‫متناسب با کار به آنها دستمزد داده شود‪.‬‬ ‫کوتاه از استان‌ها‬ ‫فارس‪ :‬سیدمحمد احمدی‪ ،‬استاندار فارس در‬ ‫حاش��یه بهره‌برداری از طرح گلخانه‌ای سروستان‬ ‫گفت‪ :‬با توجه به امکانات و ش��اخص‌های صنعتی‬ ‫و اقتص��ادی‪ ،‬ظرفیت این اس��تان از ‪ 5‬یا ‪6‬درصد‬ ‫ل افزایش است‪.‬‬ ‫تولید ثروت ملی به ‪20‬درصد قاب ‌‬ ‫برای رس��یدن به تولید ثروت ملی به فرمانداران‬ ‫توصیه می‌ش��ود از کارهای سیاس��ی و حاشیه‌ای‬ ‫پرهیز ک��رده و به مس��ائل اقتص��ادی و عمرانی‬ ‫بپردازند‪.‬‬ ‫‌‪ :‬به مناس��بت دهه فجر و باحضور معاون‬ ‫وزیر راه و شهرس��ازی و رییس سازمان راهداری‬ ‫و حمل‌ونقل جاده‌ای بهره‌برداری از راهدارخانه و‬ ‫آشیانه ماشین‌آالت راه کربال در استان ایالم آغاز‬ ‫شد‪ .‬راهدارخانه راه کربال با ‪ 203‬مترمربع زیربنا و‬ ‫سوله راهداری به مساحت ‪ 432‬مترمربع به‌منظور‬ ‫آشیانه ماشین‌آالت راهداری احداث شده است‪.‬‬ ‫‪24‬‬ ‫سه‌شنبه ‪ 21‬بهمن ‪ 20- 1393‬ربیع‌الثانی ‪ 10 -1436‬فوریه ‪ -2015‬شماره ‪ -155‬پیاپی ‪1473‬‬ ‫استان‌ها‬ ‫‪states@smtnews.ir‬‬ ‫اصناف همدان از وضعيت حمل‌و‌نقل استان خود گاليه‌مند هستند‬ ‫ناوگان باري فرسوده در پرترددترين استان کشور‬ ‫صب�ا رضايي ‪ -‬گ�روه اس�تان‌ها‪ :‬حتي در اس��تان‬ ‫پرترددي مانند همدان که ‪ 95‬شرکت باربري فعال دارد‬ ‫و ساالنه حدود ‪ 9‬ميليون تن کاال از آن به ساير استان‌ها‬ ‫لو‌نقل‬ ‫حمل مي‌ش��ود نيز توجه ويژه‌اي به ناوگان حم ‌‬ ‫باري نش��ده و فرس��ودگي اين ناوگان مشکل‌ساز شده‪،‬‬ ‫مش��کلي که هم��واره محل گاليه مس��ئوالن و فعاالن‬ ‫بخش خصوصي بوده اس��ت‪ .‬از س��وي ديگ��ر به تازگي‬ ‫لو‌نقل نيز با اعتراض اصناف مواجه‬ ‫افزايش تعرف��ه حم ‌‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫اين درحالي اس��ت که حميدرضا‬ ‫متي��ن‪ ،‬رييس س��ازمان صنعت‪‌،‬‬ ‫معدن و تجارت استان همدان در‬ ‫معتقد اس��ت‬ ‫گفت و گو با‬ ‫ک��ه توليدکنن��دگان‪ ،‬واحدهاي‬ ‫صنعتي و صادرکنندگان استان همدان مشکلي درباره‬ ‫لو‌نق��ل کاالي خ��ود ندارن��د و تنه��ا کارخانه‌هاي‬ ‫حم ‌‬ ‫س��يمان اين اس��تان براي حمل بار خود ب��ه مرزهاي‬ ‫جنوبي عراق دچار مشکالتي شده بودند‪ .‬مشکالتي که‬ ‫به گفته متين اکنون رفع شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹تعرفه باال‬ ‫حميدرضا فرسايي‌وحيد‪ ،‬رييس‬ ‫ات��اق اصناف اس��تان همدان در‬ ‫مي‌گوي��د‪:‬‬ ‫اين‌ب��اره ب��ه‬ ‫لو‌نق��ل کاال در‬ ‫هزينه‌ه��اي حم ‌‬ ‫اس��تان همدان بس��يار باالست‪.‬‬ ‫يکي از مشکالت بزرگ اصناف استان در زمينه مديريت‬ ‫ش��کبه توليد و توزيع اس��ت‪ .‬هر زمان ک��ه عامل‌هاي‬ ‫اجرايي افزايش قيم��ت در حوزه يارانه‌ها مانند افزايش‬ ‫لو‌نقل کاال را شاهد باشيم تاثير آن در حوزه‬ ‫تعرفه حم ‌‬ ‫توزيع و توليد کاال نيز مش��هود مي‌ش��ود‪ .‬او مي‌افزايد‪:‬‬ ‫شايد يکي از مهم‌ترين و تاثيرگذارترين عوامل افزايش‬ ‫لو‌نقل کاالس��ت‪ .‬همچنين‬ ‫قيم��ت‪ ،‬افزايش قيمت حم ‌‬ ‫تاخير در تحويل به موقع کاال در مقصد و آسيب ديدن‬ ‫کاالها در حين جابه‌جايي از ديگر مش��کالت است‪ .‬اما‬ ‫لو‌نقل کاال‬ ‫مهم‌ترين مش��کل اصن��اف در ح��وزه حم ‌‬ ‫لو‌نقل است‪.‬‬ ‫افزايش تعرفه‌هاي حم ‌‬ ‫استان همدان با داش��تن ‪ 6‬همسايه‪ ،‬در مسير عبور‬ ‫و مرور اس��تان‌هاي جنوبي به شمال و غرب‪ ،‬همچنين‬ ‫غرب کش��ور به اس��تان‌هاي مرکزي و شرقي واقع شده‬ ‫اس��ت‪ .‬اين در حالي اس��ت که از اين اس��تان به عنوان‬ ‫شاهراه شمال و جنوب‪ ،‬غرب و شرق و مرکزي کشور نام‬ ‫برده مي‌ش��ود‪ .‬چندي پيش گودرز محمودي‪ ،‬مديرکل‬ ‫لو‌نقل و پايانه‌هاي اس��تان همدان‪ ،‬اعالم کرده بود‬ ‫حم ‌‬ ‫که ‪ 22‬هزار و ‪ 400‬نفر در بخش بار در اس��تان همدان‬ ‫شاغل هستند که اين رقم معادل ‪ 4‬درصد شاغالن کل‬ ‫کش��ور اس��ت و ‪ 5‬هزار و ‪ 433‬نفر نيز رانن��ده در اين‬ ‫اس��تان وجود دارد که معادل ‪ 3‬درص��د آمار رانندگان‬ ‫کشور مي‌شود‪ .‬به گفته او اين رانندگان جابه‌جايي کاال‬ ‫و مسافر را با ‪ 15‬هزار و ‪ 943‬دستگاه ناوگان که داراي‬ ‫لو‌نقل‬ ‫کارت هوش��مند هس��تند‪ ،‬زيرنظر اداره کل حم ‌‬ ‫پايانه‌ها انجام مي‌دهند‪.‬‬ ‫‹ ‹همدان از استان‌هاي پر تردد کشور است‬ ‫مصطف��ي وصالي‪ ،‬ريي��س اداره‬ ‫لو‌نق��ل و پايانه‌ه��اي‬ ‫کاالي حم ‌‬ ‫اس��تان هم��دان در اين‌ب��اره به‬ ‫مي‌گويد‪ :‬نزدي��ک به ‪75‬‬ ‫درص��د کاالهايي که در اس��تان‬ ‫همدان جابه‌جا مي‌ش��وند در داخل اس��تان و خارج از‬ ‫اس��تان در رديف محصوالت معدني و کش��اورزي قرار‬ ‫مي‌گيرن��د‪ .‬اس��تان همدان‪ ،‬يک اس��تان صنعتي مانند‬ ‫اصفهان‪ ،‬مرکزي‪ ،‬آذربايجان غربي و آذربايجان ش��رقي‬ ‫نيست‪ .‬بيشتر توليدات اين استان محصوالت کشاورزي‬ ‫اس��ت‪ .‬عمده محصوالت کش��اورزي که به استان‌هاي‬ ‫ديگ��ر ارس��ال مي‌ش��وند ني��ز س��يب‌زميني‪ ،‬چغندر‪،‬‬ ‫گوجه‌فرنگي و هندوانه اس��ت چ��ون صنايع تبديلي در‬ ‫اس��تان متناس��ب با ميزان محصوالت کشاورزي وجود‬ ‫ندارد‪.‬‬ ‫وصالي عنوان مي‌کند‪ :‬همچنين بيشترين محصوالت‬ ‫لو‌نقل آنه��ا از راه‌ها و ناوگان‌هاي‬ ‫معدني که براي حم ‌‬ ‫باري استفاده مي‌شود‪ ،‬سيمان است‪ 3 .‬کارخانه سيمان‬ ‫در استان مستقرند که محصوالت خود را به استان‌هاي‬ ‫ديگر و نيز به کش��ورهاي ديگر صادر مي‌کنند‪ .‬کارخانه‬ ‫س��يمان هگمتانه‪‌،‬اکباتان و نهاوند‪ 3 ،‬کارخانه بزرگ و‬ ‫مطرح س��يمان در کش��ورند که محص��والت خود را به‬ ‫کش��ور عراق صادر مي‌کنند‪ .‬بخش��ي از محصوالت نيز‬ ‫از طريق بندر امام خميني (ره) به کش��ورهاي افريقايي‬ ‫صادر مي‌شود‪ .‬خاک معدني‪‌،‬سنگ‌آهن و خاک صنعتي‬ ‫از عم��ده محصوالت معدني اس��تان همدان هس��تند‪.‬‬ ‫همچنين محصوالت کارخانه‌هاي ذوب‌آهن همدان که‬ ‫ش��مش آهن اس��ت و محصوالت کارخانه‌هاي شيشه و‬ ‫ش��کر نيز به ديگر استان‌ها ارسال مي‌شوند‪ .‬محصوالت‬ ‫فرآوري شده صنايع غذايي نيز در استان توليد مي‌شوند‬ ‫اما درصد کمي از توليدات اس��تان را به خود اختصاص‬ ‫مي‌دهند‪.‬‬ ‫وي ادامه مي‌دهد‪ :‬در طول س��ال ح��دود ‪ 9‬ميليون‬ ‫تن کاال از اس��تان همدان جابه‌جا مي‌ش��ود‪ .‬در ‪ 10‬ماه‬ ‫س‌ال‌جاري از اين استان ‪ 8‬ميليون تن کاال جابه‌جا شد‪.‬‬ ‫‪25‬درصد بقيه را محصوالت فرآوري شده‪ ،‬لوازم منزل‪،‬‬ ‫فرآورده‌هاي نفتي و ديگر محصوالت تشکيل مي‌دهند‪.‬‬ ‫سيمان استان همدان نيز به تهران و استان‌هاي شمالي‬ ‫کش��ور صادرات زيادي دارد‪ .‬س��يمان هم��دان از نظر‬ ‫کيفيت مورد پسند مصرف‌کنندگان قرار گرفته است‪.‬‬ ‫لو‌نق��ل و پايانه‌هاي اس��تان‬ ‫ريي��س اداره کاالي حم ‌‬ ‫هم��دان اظه��ار مي‌کن��د‪ :‬محص��ول س��يب‌زميني به‬ ‫اس��تان‌هايي داراي واحدهاي فرآوري و صنايع تبديلي‬ ‫تولید ‪14‬میلیون مترمربع کاشی و سرامیک در فارس‬ ‫ش�اتا‪ :‬رییس س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تان فارس از تولید بیش از‬ ‫‪14‬میلیون و ‪ 860‬هزار مترمربع کاشی و سرامیک در ‪10‬ماهه گذشته سال‌جاری‬ ‫در استان فارس خبر داد‪.‬‬ ‫علی همتی افزود‪ :‬این اس��تان با این ظرفیت تولید س��هم خوبی از تولید را در‬ ‫صنعت کاشی و س��رامیک به خود اختصاص داده است به‌طوری‌که در واحد‌های‬ ‫فعال اس��تان ‪320‬میلیارد تومان س��رمایه‌گذاری در این صنعت انجام شده است‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬صنعت کاش��ی در اس��تان فارس‪ ،‬زمینه اش��تغال هزار و ‪ 250‬نفر را‬ ‫به‌ص��ورت مس��تقیم و ‪14‬هزار و ‪ 260‬نفر را به صورت غیرمس��تقیم فراهم کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬با توجه به س��رمایه‌گذاری‌های انجام‌ش��ده در زمینه تولید کاش��ی و‬ ‫س��رامیک در شهرس��تان آباده و نیز تامین خوراک این صنعت و با وجود تولید‬ ‫‪90‬درصد خاک نس��وز در این شهرس��تان می‌توان گفت آب��اده به‌عنوان یکی از‬ ‫‌داشتن «کد اقتصادی»‬ ‫در خوزستان الزامی است‬ ‫‪ :‬محس��ن کاویان��ی‪،‬‬ ‫مدیرکل امور مالیاتی خوزستان‬ ‫گف��ت‪ :‬در س��ال جدی��د ارائه‬ ‫خدم��ات مالیات��ی ب��ه مودیان‬ ‫تنها با ش��ماره اقتصادی جدید‬ ‫امکانپذیر است و ثبت‌نام برای تمامی مودیان حتی آن‬ ‫دس��ته از مودیانی که دارای ش��ماره اقتصادی هستند‬ ‫الزم و ض��روری اس��ت‪ .‬ثبت‌نام به‌موقع ب��رای دریافت‬ ‫شماره اقتصادی در سامانه عملیات الکترونیکی سازمان‬ ‫به‌عنوان یکی از ش��رایط پذی��رش خوداظهاری تعیین‬ ‫ش��ده است‪ .‬محس��ن کاویانی افزود‪ :‬ش��ماره اقتصادی‬ ‫به شفاف‌س��ازی اقتصاد و کنترل فعالیت خریدوفروش‬ ‫تولیدکنن��ده کمک می‌کند و موضوعی که باب ش��ده‬ ‫خریدوفروش شماره‌های اقتصادی است که این موضوع‬ ‫تخلف محسوب می‌شود و عالوه بر اخذ مالیات‪ ،‬جریمه‬ ‫نیز بر عهده صاحب شماره اقتصادی است‪.‬‬ ‫قطب‌های تولید کاشی و سرامیک در کشور شناخته خواهد‬ ‫ش��د‪ .‬رییس س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان فارس‬ ‫در ادامه تاکید کرد‪ :‬اهمیت به‌روزرسانی مستمر فناوری‌ها و‬ ‫تجهیزات و نوسازی پیوست ‌ه ماشین‌آالت کارخانه‌های تولید‬ ‫کاش��ی و سرامیک در تنوع محصوالت‪ ،‬طرح‪ ،‬رنگ و اندازه و‬ ‫همچنین کیفیت تولیدات نهایی در پاس��خگویی به سالیق مشتریان و رقابت در‬ ‫بازار‌های هدف موثر است‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬در طول ‪ 10‬ماه گذش��ته س��ال‌جاری یک‌میلیون تن به ارزش‬ ‫حدود ‪2/8‬میلیون دالر کاش��ی و س��رامیک به کشورهای هدف صادر شده است‪.‬‬ ‫همت��ی افزود‪ :‬اس��تان فارس از ذخایر خ��دادادی و منابع غنی معدنی بس��یاری‬ ‫برخوردار اس��ت که کس��ب مق��ام اول در خ��اک نس��وز را دارد و دارای جایگاه‬ ‫شناخته‌شده کشوری در عرصه معادن سنگ مرمریت است‪.‬‬ ‫‌بهره‌برداری از‬ ‫ناحیه صنعتی خنجشت‬ ‫‪ :‬همزم��ان با ای��ام دهه فج��ر ناحیه صنعتی‬ ‫خنجش��ت اقلید ب��ه بهره‌ب��رداری رس��ید‪ .‬در پی‬ ‫خشکس��الی‌های چندس��اله اخی��ر و کاهش نقش‬ ‫بخش کش��اورزی در اقتصاد شهرستان و برای نیل‬ ‫به اهداف صنعتی‌ش��دن منطقه اقلید و توابع‪ ،‬ناحیه‬ ‫صنعتی خنجشت در زمینی به مساحت ‪ 25‬هکتار‬ ‫در کیلومتر ‪ 2‬جاده خنجشت به اقلید احداث شد که‬ ‫ظرفیت استقرار ‪ 25‬واحد صنعتی تولیدی با اشتغال‬ ‫بی��ش از ‪500‬نفر را دارا اس��ت و بالغ بر ‪10‬میلیارد‬ ‫ریال اعتبار از محل اعتبارات ش��رکت شهرک‌های‬ ‫صنعت��ی فارس ب��رای اجرای طرح‌ه��ای عمرانی و‬ ‫زیرساختی ش��امل آب‪ ،‬برق‪ ،‬مخابرات و گازرسانی‬ ‫در نظ��ر گرفته ش��ده و ب��ا طی مراح��ل ابتدایی و‬ ‫تکمی��ل زیرس��اخت‌های الزم زمین‌های موجود در‬ ‫این ناحیه صنعتی آماده واگذاری به سرمایه‌گذاران‬ ‫در بخش‌های صنعتی و تولیدی است‪.‬‬ ‫صادرات دام از ایالم‬ ‫‌‪ :‬مدیرکل دامپزش��کی‬ ‫اس��تان ایالم گفت‪ :‬از ابتدای‬ ‫س��ال‌جاری مجوز بهداش��تی‬ ‫ص��ادرات ‪11‬ه��زار و ‪348‬‬ ‫رأس دام س��بک و سنگین از‬ ‫مبدا اس��تان ایالم به کشور‌های همسایه صادر شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫گواهی بهداش��تی صادرات ای��ن تعداد دام پس از‬ ‫پالک‌کوب��ی و گذران��دن مرحله قرنطین��ه و تزریق‬ ‫واکس��ن‌های الزم از طریق دامپزشکی استان صادر‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫وهاب پیرانی افزود‪ :‬با توجه به اس��تقرار قرنطینه‬ ‫دامپزش��کی در پایانه مرزی مهران‪ ،‬در س��ال‌جاری‬ ‫توس��ط بازرسان بهداش��تی و قرنطینه‌ای این اداره‬ ‫کل‪ ،‬نظ��ارت بهداش��تی بر ح��دود ‪ 4300‬تن انواع‬ ‫محصوالت دامی و ‪ 472‬رأس دام سنگین ترانزیتی‬ ‫به کشور عراق انجام شده است‪.‬‬ ‫مانن��د کارخانه‌هاي توليد چيپس واقع در اس��تان‌هاي‬ ‫مش��هد و تهران ارس��ال مي‌ش��وند‪ .‬چغندرقند بيشتر‬ ‫در اس��تان همدان و اصفهان مصرف مي‌ش��ود‪ ،‬اين دو‬ ‫استان داراي کارخانه توليد قند هستند‪ .‬هندوانه نيز به‬ ‫استان‌هاي همجوار همدان صادر مي‌شود‪.‬‬ ‫وي مي‌گويد‪ :‬صنايع دستي مانند سفال الله جين نيز‬ ‫به ديگر استان‌ها و کشورهاي همسايه ارسال مي‌شوند‬ ‫لو‌نق��ل اين اجناس با وس��ايل نقليه‬ ‫اما ب��ه دليل حم ‌‬ ‫لو‌نقل‬ ‫ش��خصي و وانت بار‌ها آمار درستي از ميزان حم ‌‬ ‫لو‌نقل‬ ‫اين کاالها در دست نيست‪ .‬آمار اداره کاالي حم ‌‬ ‫و پايانه‌هاي اس��تان همدان بر اساس اطالعات اخذشده‬ ‫لو‌نقل محموله‌ها براي‬ ‫از بارنامه‌هاس��ت؛ وس��ايل حم ‌‬ ‫جابه‌جايي بايد بارنام��ه دريافت کنند‪ .‬اين اطالعات در‬ ‫سيستم اداره ذخيره مي‌شوند و در اخذ اطالعات آماري‬ ‫از آنها اس��تفاده مي‌ش��ود‪ .‬در آينده وانت بار‌ها نيز بايد‬ ‫بارنامه درياف��ت کنند و بدین‌گونه مي‌ت��وان اطالعات‬ ‫لو‌نقل کاال از طريق وان��ت بارها را نيز‬ ‫مربوط ب��ه حم ‌‬ ‫در اختيار داش��ت‪ .‬صادرات فرش نيز از اس��تان همدان‬ ‫انجام مي‌شود‪.‬‬ ‫وصالي عن��وان مي‌کند‪ :‬راه‌آهن اس��تان همدان تازه‬ ‫تاس��يس است و تنها از شهر مالير عبور مي‌کند و هنوز‬ ‫لو‌نقل‬ ‫به شهرهاي ديگر استان متصل نشده است‪ .‬حم ‌‬ ‫کاال از طريق راه آهن بس��يار کم انجام مي‌شود‪ .‬استان‬ ‫لو‌نقل‬ ‫همدان با ‪ 6‬اس��تان همس��ايه است و بيشتر حم ‌‬ ‫کاالي اين اس��تان از طريق جاده‌اي انجام مي‌شود‪95 .‬‬ ‫لو‌نقل کاال در استان همدان فعالند که در‬ ‫ش��رکت حم ‌‬ ‫‪ 9‬شهرستان استان پراکنده شده‌اند‪.‬‬ ‫وي در ادام��ه مي‌افزاي��د‪ :‬از بزرگترين مش��کالت در‬ ‫حوزه حمل‌و‌نقل اس��تان همدان فرسوده بودن ناوگان‬ ‫باري اس��ت‪ .‬نزديک به ‪ 22‬هزار راننده باري و نزديک‬ ‫ب��ه ‪ 14‬هزار وس��يله نقليه از انواع مختل��ف در ناوگان‬ ‫باري اين اس��تان مش��غول فعاليت هس��تند‪ .‬متاسفانه‬ ‫ناوگان باري اين استان قديمي و فرسوده است‪ ،‬و ارائه‬ ‫تسهيالتي براي نوسازي ناوگان همدان مي‌تواند بسيار‬ ‫مثمر باشد‪.‬‬ ‫وصالي تاکيد مي‌کند‪ :‬اس��تان همدان از نظر راه‌هاي‬ ‫لو‌نقل کاال از اس��تان‌هاي مطرح کشور‬ ‫ارتباطي و حم ‌‬ ‫است‪ .‬اداره کل راه و شهرسازي استان همدان به خوبي‬ ‫عمل کرده و بيش��ت ‌ر جاده‌ها ‪ 4‬خطه هس��تند و کمتر‬ ‫جاده ‪ 2‬خطه در اس��تان وجود دارد مگر اينکه راه‌هاي‬ ‫روس��تايي و درجه دو باش��ند‪ 90 .‬درصد راه‌هاي اصلي‬ ‫اس��تان ‪ 4‬خطه هس��تند و از نظر تردد در اين جاده‌ها‬ ‫مشکلي وجود ندارد‪.‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫‌افتتاح چند واحد صنعتی‬ ‫در کردستان‬ ‫ش�اتا‪ :‬تا پایان دهه فجر ط��رح نان‌آوران زاگرس‬ ‫مریوان‪ ،‬ش��رکت تولید روغن پایه تصفیه مجدد‪،‬‬ ‫طرح انبارداری و نگهداری محصوالت کشاورزی‪،‬‬ ‫کارخانه تولی��د گرانول بازیافت��ی و طرح تعاونی‬ ‫‪ 1900‬بستنی‌س��ازی عس��ل کردس��تان افتتاح‬ ‫می‌شوند‪ .‬با افتتاح این طرح‌ها در شهرستان‌های‬ ‫س��نندج‪ ،‬مریوان‪ ،‬بانه‪ ،‬قروه و دهگالن برای بیش‬ ‫از ‪ 150‬نفر اشتغال ایجاد می‌شود‪.‬‬ ‫ش��رکت م��اد پیش��رو پروفی��ل کردس��تان‪،‬‬ ‫تولیدکنن��ده پروفیل‌های فوالد آلی��اژی ازجمله‬ ‫پروژه‌ه��ای قابل افتتاح ایام دهه فجر در اس��تان‬ ‫کردس��تان بود که با حضور مع��اون وزیر صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت‪ ،‬و تنی چند از مسئوالن دولتی و‬ ‫صنعتی افتتاح شد‪.‬‬ ‫واح��د تولی��دی پروفیل‌ه��ای فولی��اد آلیاژی‬ ‫کردس��تان در زمین��ی به مس��احت ‪3‬ه��زار متر‬ ‫در ابت��دای مجتم��ع صنعت��ی برزان س��نندج با‬ ‫س��رمایه‌‌گذاری ب��ه مبل��غ ‪40‬میلی��ارد ری��ال و‬ ‫اش��تغالزایی ‪ 14‬نفر به بهره‌برداری رسیده است‪.‬‬ ‫ای��ن واح��د ظرفیت تولید س��االنه ‪30‬ه��زار تن‬ ‫پروفیل از جنس فوالد آلیاژی را دارد‪.‬‬
‫تجارت بین‌الملل‬ ‫‪trade@smtnews.ir‬‬ ‫سه‌شنبه ‪ 21‬بهمن ‪ 20- 1393‬ربیع‌الثانی ‪ 10 -1436‬فوریه ‪ -2015‬شماره ‪ -155‬پیاپی ‪1473‬‬ ‫‪25‬‬ ‫اقتصاد و تجارت بالروس را بررسی می‌کند‬ ‫صادرات و ثبات در ا‌‌‌قتصاد دولتی‬ ‫سعید ش�مس‪-‬گروه تجارت‪ :‬اقتصاد‬ ‫ب�لاروس صادرات‌محور ب��وده و با هدف‬ ‫کس��ب درآمد بیش��تر‪ ،‬حدود ‪ ۶۰‬درصد‬ ‫تولی��دات ای��ن کش��ور صادر می‌ش��ود‪.‬‬ ‫همچنی��ن نظ��ام اقتصادی ب�لاروس تا‬ ‫حدود ‪ ۸۰‬درصد در کنت��رل دولت قرار‬ ‫دارد که از زمان اتحاد جماهیر ش��وروی‬ ‫تاکنون چنین بوده اس��ت‪ .‬این کشور از‬ ‫لحاظ اقتصادی نس��بتا با ثبات است که‬ ‫البته تا حدود زیادی در تامین مواد خام‬ ‫به روس��یه وابسته اس��ت‪ .‬در این کشور‪،‬‬ ‫صنع��ت و کش��اورزی عمدتا در دس��ت‬ ‫دول��ت ق��رار دارد‪ .‬بنابراین بالروس یکی‬ ‫از معدودتری��ن بازمانده‌های اقتصادهای‬ ‫ملی با س��رمایه‌گذاری دولتی به ش��مار‬ ‫می‌رود‪ .‬البته با توجه به ثبات در اقتصاد‬ ‫و همچنین کاهش دغدغه‌های معیشتی‬ ‫در بی��ن الیه‌های مختلف جامعه‪ ،‬اینطور‬ ‫گفت��ه می‌ش��ود ک��ه س��یطره دولت در‬ ‫اقتص��اد‪ ،‬حداق��ل در این کش��ور هزینه‬ ‫چندانی را تحمیل نکرده است‪.‬‬ ‫‹ ‹بالروس در اوراسیا‬ ‫به لحاظ اقتص��ادی‪ ،‬بالروس در جمع‬ ‫کش��ورهای مس��تقل هم‌س��ود‪ ،‬مجمع‬ ‫اقتص��ادی اوراس��یا و اتحادیه روس��یه و‬ ‫بالروس شرکت دارد‪ .‬پس از سال‪۱۹۹۰‬م‪،‬‬ ‫با ایجاد س��اختارهای بازار آزاد در داخل‬ ‫اتحاد ش��وروی پیش��ین‪ ،‬تولید صنعتی‬ ‫ش��ناور شد‪ .‬اما‪ ،‬رش��د اقتصادی در سال‬ ‫‪۱۹۹۶‬م ب��ه آن بازگش��ت و بالروس در‬ ‫س��ال ‪2000‬م نخستین کش��ور از گروه‬ ‫کشورهای مستقل هم‌سود «سی‌آی‌اس»‬ ‫بود ک��ه ب��ه س��طوح تولی��د صنعتی و‬ ‫کش��اورزی س��ال‪۱۹۹۰‬م رس��ید‪ .‬تولید‬ ‫ناخالص ملی این کشور افزون‌بر ‪۷۹/۱۳‬‬ ‫میلیارد دالر اس��ت ک��ه تقریب��ا برابر با‬ ‫درآمد ساالنه ‪ ۷۷۰۰‬دالر به ازای هر فرد‬ ‫می‌شود‪ .‬همچنین نرخ بیکاری‪ ،‬بر اساس‬ ‫آمار دولت ب�لاروس فقط ‪ ۲‬درصد اعالم‬ ‫می‌ش��ود که البته کارشناسان معتقدند‬ ‫نرخ واقعی آن بیشتر از این میزان است‪.‬‬ ‫‹ ‹کشاورزی سنتی‬ ‫بخش کشاورزی بالروس‪ ،‬حوزه سنتی‬ ‫اقتص��اد ب�لاروس محس��وب می‌ش��ود‪.‬‬ ‫درحال‌حاضر‪ ،‬تولیدات کشاورزی بالروس‬ ‫ب��ا حمایت‌های دولت‪ ،‬امنیت غذایی این‬ ‫کش��ور را فراهم کرده است‪ .‬این تولیدات‬ ‫ح��دود ‪ ۷/۵‬درص��د در تولی��د ناخالص‬ ‫داخلی س��هم دارند‪ .‬شرکت‌های صنعتی‬ ‫موجود در بخش کشاورزی به‌طور عمده‬ ‫ب�لاروس س��رزمینی دور از دری��ا در اروپ��ای خاوری اس��ت که با‬ ‫روس��یه‪ ،‬اوکراین‪ ،‬لهس��تان‪ ،‬لیتوانی و لتونی هم‌مرز اس��ت‪ .‬پایتخت‬ ‫آن ش��هر مینسک اس��ت و ش��هرهای مهم دیگر آن برست‪ ،‬گرودنو‪،‬‬ ‫گومل‪ ،‬موگلیف و ویتبس��ک هستند‪ .‬این جمهوری به‌طور رسمی در‬ ‫‪ ‌۲۷‬آگوس��ت ‪ ۱۹۹۰‬حاکمیت خود را اعالم کرد و در پی فروپاش��ی‬ ‫در زمینه‌ه��ای تولید ش��یر و محصوالت‬ ‫لبنی‪ ،‬گوش��ت گوس��اله‪ ،‬خوک و مرغ و‬ ‫فرآورده‌ه��ای آن‪ ،‬تخم‌م��رغ‪ ،‬حبوب��ات‪،‬‬ ‫غالت‪ ،‬س��یب‌زمینی‪ ،‬کتان‪ ،‬چغندر قند‪،‬‬ ‫سبزیجات و میوه فعالیت دارند‪ .‬صادرات‬ ‫این محص��والت ح��دود ‪ ۳‬میلیارد دالر‬ ‫اس��ت‪ .‬ب�لاروس در ص��ادرات آرد گندم‬ ‫سیاه‪ ،‬ش��یر خشک‪ ،‬گوشت‪ ،‬ش��یر گاو‪،‬‬ ‫شیر غلیظ پرچرب و شیر پاستوریزه تمام‬ ‫چرب در جهان به ترتیب نوبت اول‪ ،‬نهم‪،‬‬ ‫دوازدهم‪ ،‬پانزدهم‪ ،‬چهارم و پنجم جهان‬ ‫را دارد‪ .‬همچنی��ن بیش از ‪ ۴۲۰‬هزار نفر‬ ‫در بخش‌های مختلف کشاورزی بالروس‬ ‫اشتغال دارند‪.‬‬ ‫‹ ‹کاهش ارزش روبل بالروس‬ ‫ب�لاروس مالیاتی ‪ 30‬درصدی بر خرید‬ ‫ارزه��ای خارجی وضع کرده اس��ت‪ .‬این‬ ‫مالی��ات ش��امل هم��ه خری��داران‪ ،‬چه‬ ‫اش��خاص حقیقی و چه حقوقی می‌شود‪.‬‬ ‫همچنین این کشور نرخ بهره را با هدف‬ ‫جلوگیری از ف��رار س��رمایه‌ها‪ ،‬باال برده‬ ‫است‪ .‬کشورهای همس��ایه روسیه‪ ،‬متاثر‬ ‫از وضعیت اقتصادی این کش��ور‪ ،‬در حال‬ ‫تجرب��ه ناآرامی‌ه��ای اقتص��ادی‪ ،‬به‌ویژه‬ ‫اتحاد جماهیر ش��وروی‪ ،‬استقالل خود را به عنوان جمهوری بالروس‬ ‫در ‪ ‌۲۵‬آگوس��ت ‪ ۱۹۹۱‬به دست آورد‪ .‬بالروس در سال‌های اخیر در‬ ‫حال مذاکره با همس��ایه خود روسیه اس��ت تا هر دو کشور در میان‬ ‫سایر موارد‪ ،‬اقتصاد خود را در طرحی به نام اتحادیه روسیه و بالروس‬ ‫با همدیگر یکپارچه کنند‪.‬‬ ‫در بخ��ش ارز هس��تند‪ .‬روب��ل بالروس‬ ‫که ح��دود ‪ 15‬درص��د ارزش خود را در‬ ‫برابر دالر در س��ال‌جاری از دس��ت داده‬ ‫ب��ود ب��ه کمترین به��ا از س��ال ‪1998‬م‬ ‫ب��ه بع��د در مقاب��ل دالر رسیده‌اس��ت‪.‬‬ ‫به لحاظ اقتصادی‪،‬‬ ‫بالروس در کشورهای‬ ‫مستقل هم‌سود‪،‬‬ ‫مجمع اقتصادی اوراسیا و‬ ‫اتحادیه روسیه و بالروس‬ ‫شرکت دارد‪.‬‬ ‫پس از سال‪۱۹۹۰‬م‪ ،‬با‬ ‫ایجاد ساختارهای بازار‬ ‫آزاد در داخل اتحاد‬ ‫شوروی پیشین‪ ،‬تولید‬ ‫صنعتی شناور شد‬ ‫رییس‌جمهور این کش��ور پی��ش از این‬ ‫مردم را مطمئن کرده بود که قرار نیست‬ ‫اقتصاد کشورش به دنبال اقتصاد روسیه‬ ‫وارد بح��ران ش��ود‪ .‬وی همچنین خبر از‬ ‫انجام مبادالت تجاری با دالر یا یورو (به‬ ‫جای روب��ل) داده بود‪ .‬خب��ری که البته‬ ‫معلوم نیس��ت واقعا عملی ش��ده است یا‬ ‫خیر‪ .‬روس��یه بزرگترین ش��ریک تجاری‬ ‫ب�لاروس محس��وب می‌ش��ود‪ .‬البته این‬ ‫تنها بالروس نیس��ت که به دنبال سقوط‬ ‫اقتصاد روس��یه دچار مشکل شده است‪.‬‬ ‫تاجیکس��تان‪ ،‬قرقیزس��تان‪ ،‬مول��داوی و‬ ‫ارمنس��تان اقتصادهایی به شدت متکی‬ ‫ب��ه روس��یه دارند ک��ه حتی در س��طح‬ ‫خانوار نیز به‌ش��دت وابس��ته ب��ه درآمد‬ ‫کارگران مهاجری اس��ت که در روس��یه‬ ‫مش��غول به کارند‪ .‬ای��ن کارگران حقوق‬ ‫خود را ب��ه روبلی دریاف��ت می‌کنند که‬ ‫روزبه‌روز درحال کم‌ارزش‌ش��دن است و‬ ‫همین موضوع هم خانواده‌های آنها رادر‬ ‫کشورهایش��ان و ه��م کل اقتصاد دچار‬ ‫مشکل کرده است‪.‬‬ ‫‹ ‹برابری صادرات و واردات‬ ‫ب�لاروس مانند هر کش��ور دیگری که‬ ‫رش��د در اقتصاد را به عنوان هدفی مهم‬ ‫پیگیری می‌کند‪ ،‬نس��بت به این مس��ئله‬ ‫اش��راف دارد که «بی‌توجه��ی به تجارت‬ ‫هزینه‌ساز است» و به همین دلیل سعی‬ ‫دارد تا با دادوستد با کشورهای همسایه‬ ‫و همچنی��ن قاره‌ه��ای دیگ��ر دو هدف‬ ‫«درآم��د ارزی» و «تامی��ن نیاز داخلی»‬ ‫را پیگی��ری کند‪ .‬روس��یه‪ ،‬هلند‪ ،‬آلمان‪،‬‬ ‫لیتوان��ی‪ ،‬اوکرای��ن‪ ،‬انگلس��تان و ایتالیا‬ ‫از مهم‌تری��ن ش��رکای صادراتی بالروس‬ ‫هستند و این کشور همچنین از روسیه‪،‬‬ ‫آلمان‪ ،‬چین‪ ،‬اوکراین‪ ،‬لهس��تان و ایتالیا‬ ‫کاالهای��ی نظیر نف��ت‪ ،‬گازه��ای نفتی‪،‬‬ ‫اتومبی��ل‪ ،‬محصوالتی از آه��ن و فوالد‪،‬‬ ‫دارو‪ ،‬قطعات وس��ایل نقلیه‪ ،‬نیروی برق‪،‬‬ ‫دستگاه‌های تلفن و‪ ....‬خریداری می‌کند‬ ‫و همچنین با صادرکردن نفت‪ ،‬کودهای‬ ‫معدنی و ش��یمیایی‪ ،‬تراکتور‪ ،‬میله آهنی‬ ‫یا فوالدی‪ ،‬الس��تیک روی��ی چرخ‪ ،‬پنیر‬ ‫و کش��ک‪ ،‬وس��ایل نقلیه موت��وری برای‬ ‫حمل‌ونقل کاال‪ ،‬ش��یر و خامه و گوش��ت‬ ‫گاو در فض��ای تج��اری جه��ان حض��ور‬ ‫دارد‪ .‬آمار رس��می نش��انگر این است که‬ ‫بالروس حدود ‪ ۴۰‬میلیارد دالر صادرات‬ ‫و ‪ ۴۵‬میلیارد دالر واردات دارد؛ می‌توان‬ ‫اینطور گفت که میزان خرید و فروشش‬ ‫به طور تقریبی برابری می‌کند‪.‬‬ ‫ب�لاروس همچنی��ن از س��ال‪ ۱۳۹۳‬تا‬ ‫پای��ان دی امس��ال ح��دود ‪ ۳۷‬میلیون‬ ‫دالر ب��ه ای��ران کاال فروخته و نزدیک به‬ ‫‪ ۵‬میلیون دالر از ایران خرید کرده است‬ ‫تا تراز مثبت ‪ ۳۰‬میلیون دالر را در داد و‬ ‫ستد با ایران تجربه کند‪.‬‬ ‫آنها از ایران دارو‪ ،‬تجهیزات پزش��کی‪،‬‬ ‫قطعات وس��ایل نقلیه‪ ،‬فرش‪ ،‬کش��مش‪،‬‬ ‫خرما‪ ،‬پس��ته‪ ،‬رنگ‌های پودری و ماشین‬ ‫جوجه‌کش��ی می‌خرن��د و اقالم��ی چون‬ ‫الی��اف س��نتتیک‪ ،‬تراکت��ور ج��اده‌ای‪،‬‬ ‫دامپره��ا‪ ،‬کک و نیک��ه کک و کاغ��ذ به‬ ‫ایران می‌فروشند‪.‬‬ ‫‹ ‹حرکت در مسیر رشد اقتصادی‬ ‫با توجه به پایه‌ریزی ساختار اقتصادی‬ ‫بالروس در زمان ش��وروی سابق‪ ،‬دولت‬ ‫این کش��ور بعد از اس��تقالل سعی کرده‬ ‫اس��ت تا با ایج��اد تغییرات اساس��ی در‬ ‫قوانین مربوط و افزایش س��رمایه‌گذاری‪،‬‬ ‫رش��دی پای��دار و دائمی در این کش��ور‬ ‫ایجاد کند‪ .‬بالروس با داش��تن س��اختار‬ ‫علمی و صنعتی مناس��ب توانس��ته است‬ ‫با اج��رای برنامه‌های منظم‪ ،‬در توس��عه‬ ‫بخش‌های مختلف اقتصادی موفق عمل‬ ‫کند تا بتوان اینطور گفت که اقتصاد این‬ ‫کش��ور در حال حرکت در مس��یر رشد‬ ‫است‪.‬‬ ‫گفت‌وگو‬ ‫وابستگي به روسيه از همکاري با غرب بهتر است‬ ‫گروه تجارت‪ :‬وابس��تگي ش��ديد به روسيه براي اقتصاد‬ ‫بالروس اتفاق مثبتي است يا منفي‪ ،‬اصوال اين کشور چه‬ ‫تعامل��ي در فضاي تجاري جهان دارد و آيا آنها را مي‌توان‬ ‫يک��ي از اقتصادهاي مه��م دنيا يا حداق��ل منطقه تصور‬ ‫کرد؟ همه اينها سوال‌هايي است که از تهمينه بختياري‪،‬‬ ‫کارشناس آس��یای مرکزی پرسيده شد‪ .‬اين استاد روابط‬ ‫بین‌الملل دانشگاه تهران با تاکید بر اينکه بالروس نسبت‬ ‫به اوکراين که وابس��تگي به غرب اروپ��ا را انتخاب کرده‬ ‫اس��ت‪ ،‬مس��ير صحيح تري را برگزيده اس��ت‪،‬گفت‪« :‬به‬ ‫هرحال اشتراکات اين کشور با روسيه به دليل همزيستي‬ ‫که در زمان شوروي سابق داشتند‪ ،‬زياد است و اين عامل‪،‬‬ ‫مي‌تواند در زمينه اهداف اقتصادي کمک ش��اياني کند‪».‬‬ ‫با این کارش��ناس امور بین‌الملل را در‬ ‫گفت‌وگوی‬ ‫ادامه می‌خوانید‪:‬‬ ‫‹ ‹اقتصاد بالروس را چطور مي‌توان تحليل کرد؟‬ ‫اين کشور در شرق اروپا به لحاظ اقتصادي پيرو اقتصاد‬ ‫روسيه است و برخالف اوکراين که قرار را بر تعامل با غرب‬ ‫گذاشته است‪ ،‬بالروس ترجيحش اين است که همکاري و‬ ‫همراهي با روس��يه را اولويت اصلي خود بداند‪ .‬همچنين‬ ‫مس��ئله ديگري که اقتصاد اين کشور را مهم مي‌کند‪ ،‬اين‬ ‫اس��ت که بالروس با روس��يه و اوکراين هم مرز است و از‬ ‫اين همسايگي منافع زيادي را نصيب خود مي‌بيند‪.‬‬ ‫‹ ‹وابستگي به روسيه چه تبعات مثبتي براي اقتصاد‬ ‫اين کشور به همراه داشته است؟‬ ‫بالروس نسبت به اوکراين که وابستگي به غرب اروپا را‬ ‫انتخاب کرده است‪ ،‬مسير صحيح‌تري را برگزيده است‪ .‬به‬ ‫هرحال اشتراکات اين کشور با روسيه به دليل همزيستي‬ ‫که در زمان شوروي سابق داشتند‪ ،‬زياد است و اين عامل‪،‬‬ ‫مي‌توان��د در زمینه اهداف اقتصادي کمک ش��اياني کند‪.‬‬ ‫همچنين اين را بايد در نظر گرفت که روسيه پدرخوانده‬ ‫آسياي مرکزي است و نزديکي به آن مي‌تواند ثبات را در‬ ‫حوزه‌هاي مختلف به هدفي محقق تبديل کند‪ .‬البته اين‬ ‫را نبايد فراموش کرد که روس��يه از اقمار و شرکاي خود‬ ‫هميشه حمايت‌هايي جدي به‌عمل مي‌آورد‪.‬‬ ‫‹ ‹اما وابس�تگي به روسيه استقالل را از اقتصاد اين‬ ‫کشور گرفته است‪.‬‬ ‫اوکراي��ن هم با چنين مش��کلي روبه‌رو اس��ت و قدرت‬ ‫تصميم‌گي��ري ن��دارد‪ .‬باي��د اي��ن را در نظ��ر گرفت که‬ ‫کش��ورهايي که بعد از فروپاشي ش��وروي سابق تاسيس‬ ‫ش��ده‌اند‪ ،‬به لحاظ ساختاري مش��کالت زيادي دارند و از‬ ‫آمادگي الزم براي تصميم‌گيري و اجرا محروم هستند‪.‬‬ ‫‹ ‹حض�ور اين کش�ور در تج�ارت جهان�ي چطور‬ ‫است؟‬ ‫اين کش��ور يکي از اعضاي اصلي اوراسياس��ت و سعي‬ ‫دارد ت��ا در بحث صادرات و واردات طوری تصميم‌گيري‬ ‫کن��د که بتواند ه��م درآمد ارزي داش��ته باش��د و هم‬ ‫کاالهاي موردنياز خود را بخرد تا بازار مصرفي‌اش دچار‬ ‫مشکل نشود‪.‬‬ ‫‹ ‹با این تفاس�یر؛ چرا بالروس نمي‌تواند در نظام‬ ‫اقتصادي بين‌الملل حرفي براي گفتن داشته باشد؟‬ ‫بالروس هميش��ه درگيري‌هايي در فضاي داخلي‌اش‬ ‫دارد و تنش‌هاي سياس��ي ثابتي در اين کشور مشاهده‬ ‫مي‌ش��ود‪ .‬اصلي در اقتصاد اينطور مي‌گويد که «توسعه‬ ‫اقتصادي» در ش��رايطي محقق مي‌ش��ود که «آرامش»‬ ‫در داخل کش��ور برقرار باشد‪ .‬دقيقا به همين دليل اين‬ ‫کش��ور نمي‌تواند فعاليت چندان��ي در فضاي اقتصادي‬ ‫دنيا داشته باش��د‪ .‬البته در کنار اين مسئله بايد اذعان‬ ‫کرد که آنها به لحاظ ظرفيت‌هاي اقتصادي خيلي غني‬ ‫نيستند و به همين دليل شرايطش را ندارند که بتوانند‬ ‫در مناس��بات اقتصادي و تجاري جهان حضوري جدي‬ ‫داشته باشند‪.‬‬ ‫‹ ‹تعامل اين کشور با ايران چطور است؟‬ ‫رابطه و همکاري دو کش��ور در دوره‌اي که دولت‌هاي‬ ‫نهم و دهم روي کار بودند‪ ،‬پررنگ بود‪ .‬اما سياست‌هاي‬ ‫ديپلماتي��ک دول��ت يازدهم ب��ه رابطه با غ��رب توجه‬ ‫بيش��تري نش��ان مي‌دهد و دقيقا به همين دليل شاهد‬ ‫کاه��ش واردات و صادرات‬ ‫بي��ن اي��ران و ب�لاروس‬ ‫هس��تيم‪ .‬البته الزم اس��ت‬ ‫تاکيد ش��ود که بالروس به‬ ‫ايران احتياج بيشتري دارد‬ ‫و درنتیجه م��ا نبايد نگراني‬ ‫چنداني از کاهش دادوستد‬ ‫با اين کش��ور داشته باشيم‪.‬‬ ‫چراکه با توجه به داش��ته‌هاي اقتصادي آنها و کاالهايي‬ ‫که م��ا به آن ني��از داري��م‪ ،‬تعامل تجاري ب��ا بالروس‬ ‫نمي‌توانس��ت موقعيت مثبتي براي فضاي تجاري ايران‬ ‫به‌ش��مار برود و در س��ال‌هايي هم که ب��ا آنها همکاري‬ ‫داشتيم‪ ،‬اهداف سياس��ي مدنظر دولت‌هاي قبلي بود و‬ ‫توجيه اقتصادي نداشت‪.‬‬ ‫‹ ‹چ�ه چش�م‌اندازي را مي‌ت�وان ب�رای اقتص�اد‬ ‫بالروس متصور شد؟‬ ‫آنه��ا اقتصادي آرام دارن��د و در هياهوهاي اقتصادي‬ ‫جهان بيش��تر يک تماش��اگر هس��تند و همان‌طور که‬ ‫نمي‌توانن��د اهداف بلندپروازانه‌اي را براي خود ترس��يم‬ ‫کنند‪ ،‬به همان مقدار هم از رکود و بحران فاصله دارند‬ ‫و همچن��ان درح��ال حرکت کج‌دار و مری��ز روي خط‬ ‫اقتصادي هستند‪.‬‬ ‫يادداشت‬ ‫حرکت در مسير‬ ‫صعودي ادامه دارد‬ ‫مهدي مطهرنيا‬ ‫کارشناس بين‌الملل‬ ‫بالروس امروز در شرايطي سياست‌هاي اقتصادي‌اش‬ ‫را به طور ش��ديدي به روسيه وابس��ته کرده است که‬ ‫اص��وال «وابس��تگي» در فضاي نظ��ام بين‌الملل امري‬ ‫پذيرفته اس��ت‪ .‬به هر حال شاهد مفاهيم جديدي در‬ ‫تحرکات جهاني هس��تيم و به‌طور مش��خص در بحث‬ ‫مهم اقتص��اد‪« ،‬اقتصاد بين‌المل��ل» فعاليتي جدي را‬ ‫در زمينه کاهش دغدغه‌هاي اقتصادي کشورها انجام‬ ‫مي‌دهد‪ .‬به‌همين دليل بايد گفت کاربرد واژه وابستگي‬ ‫براس��اس تعريف سنتي آن چندان کاربرد ندارد‪ .‬امروز‬ ‫اگر ش��اهد اين مسئله هس��تيم که بالروس نيازهاي‬ ‫خود را از طريق همکاري و همراهي با روسيه برآورده‬ ‫مي‌کند‪ ،‬بايد بگوييم که اتفاقي مطلوب و مثبت افتاده‬ ‫است‪ .‬وقتي اين کشور به همسايه مهمي چون روسيه‬ ‫رجوع نکند به ناچار بايد با بازارهاي فرانس��ه و آلمان‬ ‫وارد تعام��ل ش��ود که به ط��ور حتم در اي��ن حالت‪،‬‬ ‫تجارت��ي گران را تجربه خواهد ک��رد‪ .‬درنتيجه آنها با‬ ‫در نظر گرفتن اشتراکات خود با روسيه‪ ،‬ترجيح‌شان را‬ ‫بر اين امر قرار داده‌اند تا به جاي قدرت‌هاي اقتصادي‬ ‫اروپا‪ ،‬با همس��ايه مهم خود داد و ستد و تعامل داشته‬ ‫باش��ند‪ .‬اي��ن کش��ور در مباحث ديگ��ر اقتصادي هم‬ ‫ات��کاي زيادي به تحرکات دارد که برخالف چيزي که‬ ‫به‌طور معمول در نظام بين‌الملل مش��اهده مي‌ش��ود‪،‬‬ ‫حضور دول��ت در تصميمات اقتصادي حضوري مثبت‬ ‫و تاثيرگذار اس��ت تا بتوان اينط��ور گفت که بالروس‬ ‫به واس��طه تکيه بر تصميمات دولتي که تصميم‌هايي‬ ‫منطقي هستند‪ ،‬اين فرصت را در اختيار خود مي‌بيند‬ ‫تا بتواند با استفاده بهينه از ظرفيت‌هاي اقتصادي خود‬ ‫«توسعه» را در اقتصاد تجربه کند به همين دليل آنها‬ ‫يکي از معدود کشورهايي بودند که آسيب چنداني از‬ ‫بحران ‪ ۲۰۰۷‬ميالدي نديدند‪ ،‬آن هم در شرايطي که‬ ‫بيشتر کش��ورها تحت‌تاثير بحران جهاني‪ ،‬اقتصادشان‬ ‫را با انواع تهديدها مواجه ديده و به‌طور کاملا طبيعي‬ ‫محدوديت‌هاي��ي را تجربه کردند‪ .‬در پايان بايد تاکيد‬ ‫کرد مش��اهدات پيرامون اقتصاد بالروس نش��انگر اين‬ ‫است که اين کش��ور نگراني چنداني بابت تهديدهاي‬ ‫احتمالي اقتص��اد جهاني ندارد و اگر اتفاق خاصي رخ‬ ‫ندهد‪ ،‬همچنان مي‌تواند س��ير در مس��ير صعودي را‬ ‫تجربه کند‪.‬‬ ‫روی خط بین‌الملل‬ ‫کاهش صادرات و واردات چین‬ ‫تسنیم‪ :‬صادرات چین در ماه ژانویه ‪۳/۳‬درصد نسبت‬ ‫به مدت مش��ابه س��ال قبل کاهش یافت در حالی که‬ ‫واردات ای��ن کش��ور ‪ ۱۹/۹‬درصد افت داش��ت‪ .‬بدین‬ ‫ترتی��ب میزان صادرات و واردات این کش��ور اختالف‬ ‫قابل توجهی را نس��بت به پیش‌بینی‌های قبلی شاهد‬ ‫بود و موج��ب ثبت مازاد تجاری ماهان��ه ‪ ۶۰‬میلیارد‬ ‫دالری برای این کشور شد‪ .‬تحلیلگران به تصور اینکه‬ ‫سیاس��ت‌های انبس��اطی در اروپا تقاضا برای کاالهای‬ ‫چین��ی را افزایش خواهد داد‪ ،‬انتظار داش��تند میزان‬ ‫صادرات این کش��ور ‪ ۶/۳‬درص��د افزایش یابد و میزان‬ ‫واردات چین نیز تنها ‪ ۳‬درصد افت کند‪ .‬اما براس��اس‬ ‫آمارهای منتش��ر شده از س��وی اداره گمرک چین در‬ ‫روز یکشنبه‪ ،‬صادرات چین در ماه ژانویه نسبت به ماه‬ ‫قبل‪ ۱۲ ،‬درصد کاهش یافت‪ ،‬در حالی که واردات این‬ ‫کشور افت ‪ 21/1‬درصدی را شاهد بود‪.‬‬ ‫‌تسهیل مبادالت پولی‬ ‫ژاپن و فیلیپین‬ ‫بانک‌های مرکزی ژاپن و فیلیپین به منظور توس��عه‬ ‫همکاری‌های اقتصادی موافق��ت کردند تراکنش‌های‬ ‫مال��ی ب��ا پول‌های ملی دو کش��ور را تس��هیل کنند‪.‬‬ ‫بانک‌ه��ای مرک��زی ژاپن و فیلیپی��ن موافقت خود را‬ ‫برای انجام آس��انتر تراکنش‌ه��ای پزو‪-‬ین و برعکس‬ ‫اعالم کردند تا همکاری‌های اقتصادی دو کشور بیش‬ ‫از پیش تقویت ش��ود‪ .‬طبق این پیمان دوجانبه‪ ،‬بانک‬ ‫مرکزی ژاپ��ن و بانک مرکزی فیلیپین س��اختاری را‬ ‫برای مدیریت نقدینگی بین دو کشور طراحی خواهند‬ ‫کرد که ثبات مالی را ارتق��ا می‌دهد‪ .‬بعد از اتمام این‬ ‫س��اختار جدید نقدینگی‪ ،‬بانک‌های عامل در فیلیپین‬ ‫قادر خواهند بود به‌طور مستقیم از بانک مرکزی ژاپن‪،‬‬ ‫ین دریاف��ت کنند‪ .‬این موضوع یک گش��ایش جدید‬ ‫برای مش��تریان بانک‌های عامل فیلیپینی اس��ت که‬ ‫تراکنش‌های ین را به سادگی مدیریت کنند‪ .‬در اواخر‬ ‫س��ال گذشته‪ ،‬بانک‌های مرکزی دو کشور اعالم کرده‬ ‫بودند که پیمان پولی دوجانبه خود را تمدید خواهند‬ ‫کرد که براساس آن هر کشور متعهد می‌شود به کشور‬ ‫مقابل ارز تحویل دهد‪ .‬ارتباطات اقتصادی دو کشور در‬ ‫دو س��ال گذشته رو به ارتقا بوده است؛ چرا که هر دو‬ ‫کش��ور دارای یک دشمن مشترکند که همواره با آنها‬ ‫منازعات سرزمینی داشته است‪.‬‬
‫اخبار نمايشگاهي‬ ‫نمايشگاهي براي رشد بهتر‬ ‫شهرداري‌ها‬ ‫برپايي نمايشگاه اختصاصي‬ ‫ايران در عراق‬ ‫ايرنا‪ :‬دبيرکل اتاق مش��ترک بازرگان��ي ايران و عراق‬ ‫از س��فر بزرگتري��ن هيات تج��اري و اقتصادي بخش‬ ‫خصوصي کش��ور به عراق همزمان با سفر معاون اول‬ ‫رييس‌جمهوري به آن کشور خبر داد و گفت‪ :‬همزمان‬ ‫با اين س��فر نمايش��گاه اختصاصي جمهوري اسالمي‬ ‫اي��ران در بغ��داد نيز از تاريخ ‪ 27‬ت��ا ‪ 30‬بهمن جاري‬ ‫برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫جهانبخش سنجابي ش��يرازي روز شنبه در گفت‌وگو‬ ‫ب��ا خبرنگار ايرن��ا‪ ،‬افزود‪ :‬همزمان با س��فر معاون اول‬ ‫رييس‌جمهوري به کشور عراق که در راس سفر هيات‬ ‫عالي‌رتب��ه دولت��ي‪ ،‬خصوصي و تعاوني به آن کش��ور‬ ‫انجام می‌ش��ود‪ ،‬عالوه‌بر برگ��زاري رويدادهاي مذکور‪،‬‬ ‫برپايي س��ومين اجالس کميس��يون عالي مش��ترک‬ ‫جمهوري اس�لامي ايران و جمه��وري عراق‪ ،‬برگزاري‬ ‫اجالس توس��عه همکاري‌هاي اقتصادي ايران و عراق‬ ‫و نشس��ت‌هاي دوجانب��ه اختصاص��ي در موضوع��ات‬ ‫همکاري‌ه��اي تج��اري‪ ،‬فني‪ -‬مهندس��ي‪ ،‬حوزه برق‬ ‫و انرژي‪ ،‬حوزه س��اختمان‪ ،‬حوزه بهداش��ت‪ ،‬درمان و‬ ‫آموزش پزش��کي در جنب محل اجالس کميس��يون‬ ‫عالي مش��ترک با حضور شرکت‌هاي تراز اول ايراني و‬ ‫عراقي از ديگر برنامه‌هاي اين سفر خواهد بود‪.‬‬ ‫برپايي نخستين نمايشگاه‬ ‫صنايع‌دستي خوزستان‬ ‫ايسنا‪ :‬معاون صنايع دستي اداره کل ميراث فرهنگي‬ ‫خوزس��تان از برپا شدن نخستين نمايشگاه بين‌المللي‬ ‫و دوازدهمي��ن نمايش��گاه سراس��ري صنايع‌دس��تي‬ ‫خوزس��تان خب��ر داد‪ .‬اميرعب��اس کاوياني‌ني��ا اظهار‬ ‫کرد‪ :‬همه اس��تان‌ها و ‪ 10‬کش��ور براي حضور در اين‬ ‫نمايش��گاه اعالم آمادگي کرده‌اند‪ .‬در اين نمايش��گاه‬ ‫‪ 90‬غرف��ه مربوط به اس��تان‌ها و ‪ 10‬غرفه مخصوص‬ ‫کشورهاي خارجي اس��ت‪ .‬معاون صنايع دستي اداره‬ ‫کل ميراث فرهنگي خوزستان بيان کرد‪ :‬اين نمايشگاه‬ ‫يک نمايشگاه تخصصي صنايع دستي به‌شمار مي‌آيد‪.‬‬ ‫کاوياني‌نيا ادامه داد‪ :‬اين نمايشگاه از ‪ 21‬تا ‪ 25‬بهمن‬ ‫‪ 93‬از ساعت ‪ 16‬تا ‪ 22‬در محل نمايشگاه‌هاي دائمي‬ ‫اهواز برپا مي‌شود‪.‬‬ ‫آغاز ثبت‌نام ناشران‬ ‫براي نمايشگاه کتاب تهران‬ ‫مهر‪ :‬ثبت‌نام از ناش��ران سراسر کشور براي حضور در‬ ‫بيست و هشتمين نمايش��گاه بين‌المللي کتاب تهران‬ ‫از دیروز ‪ ۲۰‬بهمن آغاز ش��د‪ .‬ناش��ران سراس��ر کشور‬ ‫مي‌توانند از دوشنبه ‪ ۲۰‬بهمن تا پايان ماه جاري (‪۳۰‬‬ ‫بهمن) ب��راي حضور و ثبت نام در بیست‌وهش��تمین‬ ‫نمايشگاه بين‌المللي کتاب تهران اقدام کنند‪.‬‬ ‫بر مبن��اي اين گزارش نظر به واگذاري امور ثبت‌نام‬ ‫و مديريت بخش‌هاي مختلف نمايشگاه به تشکل‌هاي‬ ‫صنف��ي و انجمن‌ه��اي فرهنگي نش��ر‪ ،‬ناش��ران بايد‬ ‫براس��اس حوزه فعاليت ب��راي ثبت‌نام در نمايش��گاه‬ ‫به وب‌س��ايت ه��ر يک از تش��کل‌هاي نش��ر مراجعه‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫ثبت نام در اين دوره از نمايشگاه کتاب تهران فقط از‬ ‫طريق الکترونيکي و با مراجعه به پايگاه‌هاي اينترنتي‬ ‫اتحاديه‌ها و تش��کل‌هاي صنفي اعالم شده‪ ،‬امکانپذير‬ ‫تو‌هش��تمین نمايش��گاه بين‌المللي‬ ‫خواهد بود‪ .‬بیس ‌‬ ‫کتاب تهران از تاريخ ‪ ۱۶‬تا ‪ ۲۶‬ارديبهشت سال آينده‬ ‫در مصالی امام خميني (ره) برگزار مي‌شود‪.‬‬ ‫گفت‌وگوی‬ ‫با دبیر اتاق تعاون آذربایجان غربی‬ ‫حضور امن ایران در نمایشگاه مدرن عراق‬ ‫مرکز شهر اربیل عراق‬ ‫‪ :‬دبي��رکل هش��تمين نمايش��گاه بين‌الملل��ي‬ ‫گردشگري‪ ،‬هتلداري کيش گفت‪ :‬در نمايشگاه امسال‬ ‫بخش وي��ژه‌اي به معرفي فرصت‌هاي س��رمايه‌گذاري‬ ‫شهرداري‌ها اختصاص يافته است‪.‬‬ ‫فرهاد عبدي عصر يکش��نبه در جمع خبرنگاران با‬ ‫بيان اين مطلب گفت‪ :‬هشتمين نمايشگاه بين‌المللي‬ ‫گردش��گري‪ ،‬هتل��داري و صناي��ع وابس��ته کيش از‬ ‫‪ ۵‬ت��ا ‪ ۸‬اس��فند س��ال‌جاري در جزيره کي��ش برگزار‬ ‫خواه��د ش��د‪ .‬وي عنوان کرد‪ :‬در نمايش��گاه هش��تم‬ ‫برنامه‌ريزي‌هاي گس��ترده فروش‪ ،‬خدمات گردشگري‬ ‫نوروزي بخشي از دل مشغولي‌هاي فعاالن گردشگري‬ ‫است‪ .‬ولي نمايشگاه امسال عالوه‌بر حضور هتلداران و‬ ‫شرکت‌هاي ارائه‌کننده خدمات هتلداري‪ ،‬شرکت‌هاي‬ ‫خدمات مس��افرتي و ش��رکت‌هاي هواپيمايي‪ ،‬ميزبان‬ ‫شهرداري‌هاي کالنشهرهاي ايران نيز خواهد بود‪.‬‬ ‫هشتمين نمايش��گاه بين‌المللي صنعت گردشگري‬ ‫و هتل��داري صناي��ع وابس��ته ب��ا حضور فع��ال بانک‬ ‫ش��هر به‌عنوان بانک عامل ش��هرداري‌هاي کش��ور و‬ ‫حمايت‌کنندگان اصلي نمايشگاه و معرفي توانمندي‌ها‬ ‫و خدم��ات اين بانک در بخش اقتصاد گردش��گري از‬ ‫تاريخ ‪ ۵‬تا ‪ ۸‬اسفند ‪ ۹۳‬در جزيره کيش برگزارخواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫‪26‬‬ ‫سه‌شنبه ‪ 21‬بهمن ‪ 20- 1393‬ربیع‌الثانی ‪ 10 -1436‬فوریه ‪ -2015‬شماره ‪ -155‬پیاپی ‪1473‬‬ ‫نمایشگاه‬ ‫‪trade@smtnews.ir‬‬ ‫میالد محم�دی – گروه تجارت‪ :‬همچنان‬ ‫پیگی��ر اخب��ار و گزارش‌ه��ای مرب��وط ب��ه‬ ‫نمایشگاه‌های اختصاصی ایران در کشورهای‬ ‫همس��ایه هس��تیم‪ .‬نمایش��گاه‌هایی ک��ه ب��ه تعبی��ر‬ ‫ی‪‎‬های بسیاری دارند‪ .‬پروسه جلب‬ ‫برگزار‌کنندگان دشوار ‌‬ ‫رضایت مشارکت‌کنندگان و فراهم آوردن شرایط حضور‬ ‫آنها در کش��ورهای دیگر و از طرفی ایجاد یک هماهنگی‬ ‫مس��تمر میان مسئوالن بلند پایه دو کشور‪ ،‬روال معمول‬ ‫نمایشگاه‌های اختصاصی است که پیچیدگی آن را بسیار‬ ‫بیشتر از نمایشگاه‌های تخصصی می‌کند‪.‬‬ ‫در گزارش‌های قبلی با مسئوالن برگزاری نمایشگاه‌های‬ ‫اختصاصی در عمان‪ ،‬افغانس��تان و ترکمنس��تان صحبت‬ ‫کردیم و معایب و مزایای چنین برنامه‌ها و نمایشگاه‌هایی‬ ‫را به‌طور همه‌جانبه مورد بررس��ی ق��رار دادیم‪ .‬تجربه و‬ ‫اظهارنظ��ر این مس��ئوالن به ما نش��ان داد که ش��رایط‬ ‫اقتصادی و بازارکش��ورهای مختل��ف‪ ،‬در ترغیب فعاالن‬ ‫و تولیدکنن��دگان داخلی مهم‌تری��ن نقش را ایفا می‌کند‬ ‫و هم��ه آنه��ا به دنبال یک ب��ازار بکر و البت��ه امن برای‬ ‫محصوالت یا خدمات خود می‌گردند‪.‬‬ ‫این بار و به بهانه برگزاری نمایش��گاه اختصاصی ایران‬ ‫در منطق��ه دیانای عراق‪ ،‬با اس��معلی اس��ماعیلی‪ ،‬دبیر‬ ‫ات��اق تعاون آذربایجان غربی ب��ه گفت‌وگو پرداختیم که‬ ‫مس��ئولیت اجرای این پروژه را در نیمه نخس��ت اسفند‬ ‫سال‌جاری بر عهده دارد‪.‬‬ ‫با‬ ‫همراه باشید‪:‬‬ ‫€ €در سال‌جاری دو نمایشگاه اختصاصی ایران در‬ ‫عراق برگزار خواهد ش�د‪ .‬یک نمایش�گاه در بغداد‬ ‫خواه�د بود و دیگری نخس�تین نمایش�گاه عرضه‬ ‫مستقیم کاال در شهر دیانا (بخش کردنشین عراق)‬ ‫اس�ت که شما مس�ئولیت اجرای آن را دارید‪ .‬کم و‬ ‫کیف این نمایشگاه چگونه خواهد بود؟‬ ‫دلیل اصلی برگزاری این نمایشگاه درخواست‌های مکرر‬ ‫مس��ئوالن عالی اقلیم کردس��تان عراق از سرکنسولگری‬ ‫ای��ران در اربیل عراق بوده اس��ت‪ .‬براس��اس این دیدارها‬ ‫تقاضا ش��ده ب��ود برخی از کاالهای اساس��ی و مورد نیاز‬ ‫مردم این کش��ور از طریق برپایی نمایشگاه‌های مختلف‪،‬‬ ‫از جمله نمایش��گاه‌های اختصاصی ایران در این کش��ور‬ ‫تامین ش��ود‪ .‬در همین زمینه مس��ئوالن کش��ورمان هم‬ ‫بع��د از جلس��ات مختل��ف و بحث و تبادل‌نظ��ر تصمیم تامین شده و تدابیر نظامی مسئوالن عراق تقویت شود‪.‬‬ ‫نکته دیگ��ر آنکه حدود ‪ 70‬درصد مردم این منطقه به‬ ‫گرفتند مس��ئولیت برپایی این نمایشگاه را به اتاق تعاون‬ ‫آذربایجان غربی بسپارند‪ .‬ش��هر دیانای عراق هم در ‪ 70‬زبان فارسی تسلط دارند و بارها به ایران سفر کرده‌اند‪ .‬این‬ ‫کیلومتری یکی از ش��هرهای مرزی ما واقع شده و حدود بدان معناس��ت که کاالی ایرانی را به خوبی می‌شناسند‬ ‫‪70‬ه��زار نف��ر جمعیت دارد‪ .‬این نمایش��گاه از ‪ 11‬تا ‪ 15‬و در بررس��ی‌هایی که داشتیم متوجه شدیم حتی کاالی‬ ‫اس��فند در دیانا برگزار خواهد شد و امیدواریم با حمایت ایران��ی را به محصوالت خودش��ان ترجی��ح می‌دهند‪ .‬از‬ ‫همه‌جانبه مسئوالن بتوانیم نخستین دوره این نمایشگاه طرفی تاریخ برگزاری این نمایشگاه مصادف با عید نوروز‬ ‫اس��ت که در عراق هم بس��یاری از م��ردم آن را محترم‬ ‫را به خوبی برگزار کنیم‪.‬‬ ‫€ €کدام گرو ‌ه کاال و خدمات ایران در این نمایشگاه شمرده و جشن می‌گیرند‪ .‬برپایی این نمایشگاه می‌تواند‬ ‫بهانه‌ای باش��د برای تامی��ن نیازهای‬ ‫عرضه خواهد شد؟‬ ‫ش��ب عید مردم ع��راق‪ .‬بنابراین همه‬ ‫در ح��ال حاضر مردم عراق به همه‬ ‫چی��ز ب��رای برگزاری یک نمایش��گاه‬ ‫نوع کاالی��ی نیاز دارند‪ .‬ب��ه هر حال‬ ‫خوب مهیاس��ت و هی��چ جای نگرانی‬ ‫وضعیت معیش��ت و امکانات آنها در‬ ‫هم نیست‪.‬‬ ‫روزها و ماه‌های اخیر چندان مطلوب‬ ‫€ €ابعاد برگ�زاری نمایش�گاه‬ ‫نیس��ت و نیازهای عمده‌ای دارند که‬ ‫ازجمله متراژ و تعداد س�الن‌ها به‬ ‫اختصاصی‬ ‫باید تامین شود‪ .‬نمایشگاه‬ ‫منطقه‌ای که برای‬ ‫چه شکل است؟‬ ‫کلیه‬ ‫تامی��ن‬ ‫ای��ران نی��ز ب��ا رویکرد‬ ‫برگزاری نمایشگاه‬ ‫نخس��تین دوره از این نمایشگاه در‬ ‫نیازه��ای درجه ی��ک و دو مردم این‬ ‫انتخاب شده‪،‬‬ ‫قالب یک س��الن و در مت��راژ ‪1500‬‬ ‫منطقه‪ ،‬به‌خص��وص در بخش کاال و‬ ‫از امنیت باالیی‬ ‫مترمربع برگزار خواهد ش��د‪ .‬تاکنون‬ ‫اقالم مصرفی از جمله پوشاک و لوازم‬ ‫برخوردار است و هیچ ‪ 56‬ش��رکت معتب��ر ب��رای حضور در‬ ‫خانگی برگزار خواهد شد‪ .‬به هر حال‬ ‫خطری آنجا را‬ ‫این نمایش��گاه اعالم آمادگی کرده‌اند‬ ‫تالش ما این است بتوانیم تا حدودی‬ ‫‌کند‬ ‫ی‬ ‫نم‬ ‫تهدید‬ ‫و تقریبا در تم��ام گروه‌های مهم کاال‬ ‫نیازهای اولیه آنها را رفع کنیم‪.‬‬ ‫€ €ش�رایط ب�رای برپای�ی ای�ن‬ ‫و خدم��ات‪ ،‬حداقل ی��ک نماینده در‬ ‫نمایشگاه به چه شکل است؟ آیا با توجه به مسائل نمایشگاه دیانا حضور خواهد داشت‪.‬‬ ‫بین‌المللی و ناامنی‌های اخیر در بخش‌های مختلف € €ب�رای بازدیده�ا چه برنام�ه‌ای داری�د؟ آیا این‬ ‫این کشور‪ ،‬امکان انتقال تولیدکنندگان و صاحبان نمایشگاه تنها یک محفل عرضه مستقیم کاال برای‬ ‫عموم مردم است یا بازدیدکنندگان تخصصی هم از‬ ‫صنایع ایرانی به منطقه وجود دارد؟‬ ‫به هر حال ای��ن ترس و واهمه از طرف تولیدکنندگان کشور عراق حضور خواهند داشت؟‬ ‫همان‌طور که گفتم هدف اصلی این نمایش��گاه تامین‬ ‫و صاحبان صنایعی که قصد حضور در نمایش��گاه دارند‪،‬‬ ‫وجود دارد‪ .‬اما در واقع جایی برای این ترس و واهمه وجود مس��تقیم نیازه��ای مردم منطقه اس��ت اما ب��ه هر حال‬ ‫ندارد‪ .‬منطقه‌ای که برای برگزاری نمایشگاه انتخاب شده‪ ،‬تبلیغات گس��ترده‌ای در قالب بیلبورد و بنرهای ش��هری‬ ‫از امنیت باالیی برخوردار اس��ت و هی��چ خطری آنجا را هم در این کش��ور داش��تیم ک��ه در آن قص��د داریم از‬ ‫تهدید نمی‌کند‪ .‬منطقه دیانا با مناطق ناامن عراق‪ ،‬حدود بازدیدکنندگان تخصص��ی هم برای حضور دعوت کنیم‪.‬‬ ‫‪ 300‬کیلومتر فاصله دارد و شرایط مراقبت از این منطقه فعاالن اقتصادی بزرگی در ش��هرهای اربیل و س��لیمانیه‬ ‫نیز به خوبی در حال پیگیری است‪ .‬البته قراردادی هم با حضور دارند که س��فر آنها به محل نمایشگاه و بازدید از‬ ‫مس��ئوالن عراقی امضا شده که طی آن در زمان برگزاری کااله��ا و خدمات ایرانی می‌توان��د برای تولیدکنندگان و‬ ‫نمایشگاه ایران در دیانا‪ ،‬باید امنیت منطقه بیش از پیش صادرکنندگان ایران حائز اهمیت باشد‪.‬‬ ‫ضم��ن اینک��ه از هم��ه مس��ئوالن بلندپایه ع��راق در‬ ‫زمینه‌ه��ای مختلف صنعتی و بازرگان��ی برای حضور در‬ ‫نمایشگاه دعوت شده است‪ .‬یکی از مهم‌ترین اهداف ما در‬ ‫این نمایشگاه ایجاد محفلی برای عقد قراردادهای دوطرفه‬ ‫تجاری اس��ت که امیدواریم اتفاقات خوبی در این زمینه‬ ‫رخ ده��د‪ .‬به عالوه تعدادی از ش��رکت‌هایی که به‌‌عنوان‬ ‫همراه به ع��راق می‌آیند کاال و خدماتی برای ارائه ندارند‬ ‫بلکه تنها برای انعقاد قراردادهای مختلف برای گسترش‬ ‫بازارها در این نمایشگاه حضور پیدا خواهند کرد‪.‬‬ ‫مثال در زمینه دکوراس��یون داخل��ی و صنایع مبلمان‪،‬‬ ‫تقاضاهای بس��یاری برای همکاری در ع��راق وجود دارد‬ ‫که به محض حضور فع��االن ایرانی در این عرصه‪ ،‬زمینه‬ ‫همکاری‌ه��ای همه‌جانب��ه فراهم خواهد ش��د‪ .‬از این رو‬ ‫ش��رکت در نمایش��گاه می‌توان��د بهترین فرص��ت برای‬ ‫تولیدکنندگان و فعاالن بازار داخلی به‌منظور گس��ترش‬ ‫روابط و همکاری‌ها باشد‪.‬‬ ‫€ €غی�ر از اتاق تعاون اس�تان آذربایج�ان غربی‪،‬‬ ‫کدام نهادها و س�ازمان‌ها با ش�ما در برگزاری این‬ ‫نمایشگاه همکاری می‌کنند؟‬ ‫سازمان صنعت‌‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬استانداری آذربایجان‬ ‫غربی‪ ،‬وزارت امورخارجه‪ ،‬سرکنسولگری ایران‪ ،‬گمرک و‬ ‫بس��یاری دیگر از مس��ئوالن در این زمینه با ما همکاری‬ ‫دارند که من از همه آنها تش��کر می‌کن��م‪ .‬امیدواریم که‬ ‫این حمایت‌ها استمرار داشته باشد و دوره‌های آینده این‬ ‫نمایشگاه پربارتر و وسیع‌تر از دوره نخست برگزار شود‪.‬‬ ‫€ €برنامه‌ای برای حضور عراق در ایران و برگزاری‬ ‫نمایش�گاه‌های اختصاص�ی با ه�دف همکاری‌های‬ ‫دوجانبه هم وجود دارد؟‬ ‫درمجم��وع ع��راق برنامه‌های بس��یار متنوع��ی را در‬ ‫صنعت نمایش��گاهی پیش گرفته اس��ت بدی��ن معنا که‬ ‫در ه��ر زمین ‌ه ک��ه امکان ارتقای بحث‌های نمایش��گاهی‬ ‫باش��د س��رمایه‌گذاری می‌کند‪ .‬در حال حاضر مسئوالن‬ ‫برخی از ش��هرهای مهم این کشور ازجمله بغداد و اربیل‬ ‫و دیانا مش��غول ساخت‌وساز س��ایت‌های مدرن و مجهز‬ ‫نمایش��گاهی هستند‪ .‬نمایش��گاه اختصاصی ایران نیز در‬ ‫سالن جدید و سایت تازه تاسیس «دیانا» برگزار می‌شود‬ ‫که به آخرین فناوری‌های روز مجهز شده و در مرکز شهر‬ ‫هم قرار دارد‪.‬‬ ‫یک معرفی خاص‬ ‫نگاهی به مهم‌ترین نمایشگاه‌های مواد غذایی در جهان‬ ‫یک ُپرس نمایشگاه داغ!‬ ‫گ�روه تجارت‪ :‬اهمیت نمایشگاه‌های صنایع‬ ‫غذایی در جهان به حدی است که همواره از‬ ‫آنها به عنوان پرمخاطب ترین و در عین حال‬ ‫سودآورترین نمایشگاه‌ها یاد می‌شود‪ .‬در این‬ ‫گزارش نگاهی داریم به ‪ 6‬نمایش��گاه مهم در‬ ‫عرصه صنایع غذایی‪:‬‬ ‫ نمایش�گاه بین‌المللی فن�اوری مواد‬‫غذایی و نوش�یدنی (آنوگا)‪ :‬این نمایشگاه‬ ‫یکی از نمایش��گاه‌های معروف دنیا در زمینه‬ ‫مواد غذایی و آش��امیدنی است که یکسال در‬ ‫میان در ش��هر کلن آلمان برگزار می‌ش��ود و‬ ‫در زمینه نوآوری قدم می‌گذارد‪ .‬هر س��ال در‬ ‫تاریخ ‪ 27‬تا ‪ 30‬مارس برگزار می‌شود‪ .‬مجری‬ ‫اصلی این نمایش��گاه و روی��داد مهم‪ ،‬انجمن‬ ‫کشاورزی آلمان است اما در کشورهای دیگر‬ ‫نیز شعبه‌هایی از آن به صورت مستقل فعال‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫ بازار جهانی صنایع غذایی (س�یال)‪:‬‬‫سیال هم از جمله معروف‌ترین نمایشگاه‌های‬ ‫صنایع غذایی دنیا اس��ت‪ .‬نخستین دوره این‬ ‫نمایش��گاه در س��ال ‪1964‬م برگزار شد‪ .‬این‬ ‫نمایش��گاه هر دو سال یک‌بار در شهر پاریس‬ ‫کش��ور فرانس��ه برگزار می‌ش��ود‪ .‬سیال یک‬ ‫نمایشگاه بین‌المللی است که به صنایع غذایی‬ ‫اختصاص داده شده و بازار امریکای شمالی را‬ ‫هدف قرار داد ‌ه اس��ت‪ .‬در این نمایشگاه بیش‬ ‫از ‪ 200‬کشور دنیا حضور دارند‪.‬‬ ‫ بزرگتری�ن نمایش�گاه حلال دنی�ا‬‫(میه�اس)‪ :‬این یکی بدون ش��ک بزرگترین‬ ‫نمایش��گاه حالل دنیا محس��وب می‌شود که‬ ‫هشتمین دوره آن ‪ 6‬تا ‪ 9‬آوریل (اردیبهشت)‬ ‫در ش��هر کواالالمپور مالزی برگزار می‌ش��ود‪.‬‬ ‫کش��ور مال��زی تس��هیالت وی��ژه‌ای ب��رای‬ ‫بازدید‌کنن��دگان و ش��رکت‌کنندگان ای��ن‬ ‫نمایش��گاه ارائه می‌دهد‪« .‬میه��اس» تجربه‬ ‫بسیار بزرگ از تمامی غذاها و نوشیدنی‌ها زیر‬ ‫یک س��قف است و بهترین راه برای گسترش‬ ‫افق تجارت جهانی غذای حالل و نشان(برند)‬ ‫حالل است‪.‬‬ ‫ نمایش�گاه غ�ذای جهان�ی مس�کو‪:‬‬‫نمایش��گاه بین‌المللی «ورلد فود» مس��کو در‬ ‫کشور روس��یه برگزار می‌شود‪ .‬این نمایشگاه‬ ‫طی چند س��ال گذش��ته رش��د قابل‌توجهی‬ ‫داش��ته و ب��ه بهترین مکان ب��رای مالقات و‬ ‫برقراری ارتباط بین صنایع غذایی دنیا تبدیل‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫ بزرگتری�ن نمایش�گاه‌های صنای�ع‬‫غذایی گل‌ف�ود‪ :‬گل‌فود در تاریخ ‪ 27‬فوریه‬ ‫تا ‪ 2‬مارس (بهمن ‪ -‬اس��فند) در دوبی برگزار‬ ‫می‌ش��ود و ح��دود ‪ 3800‬ش��رکت‌کننده در‬ ‫بیش از هزار غرفه نمایش��گاهی در آن حضور‬ ‫پیدا می‌کنند و خریداران از ‪ 152‬کشور دنیا‬ ‫به این نمایش��گاه سفر می‌کنند‪ .‬گل‌فود یکی‬ ‫از بزرگترین نمایشگاه‌های بین‌المللی صنایع‬ ‫غذایی دنیاس��ت که به تولید‌کنندگان صنایع‬ ‫غذای��ی در خاورمیان��ه فرص��ت طالیی برای‬ ‫حضور در بازار جهانی را می‌دهد‪.‬‬ ‫ نمایش�گاه بین‌المللی غ�ذا‪ ،‬فضایی‬‫ب�ا ان�رژی مثب�ت‪« :‬آی‌اف‌ای» از ‪ 13‬ت��ا‬ ‫‪ 16‬مارس (اس��فند) هر س��ال در شهر لندن‬ ‫انگلس��تان برگزار می‌ش��ود که بی‌ش��ک در‬ ‫تاریخ صنایع غذایی دنیا بی‌س��ابقه است‪ .‬در‬ ‫طول ‪ 4‬روز بازدید‌کنندگان از سرتاس��ر دنیا‬ ‫در این نمایش��گاه حضور داش��تند‪ .‬آی‌اف‌ای‬ ‫روی ای��ن موض��وع ک��ه صنای��ع غذای��ی و‬ ‫آشامیدنی قابل‌رشد و در حال گسترش است‬ ‫هدف‌گذاری کرد‪.‬‬
‫صنایع معدنی‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫سه‌شنبه ‪ 21‬بهمن ‪ 20- 1393‬ربیع‌الثانی ‪ 10 -1436‬فوریه ‪ -2015‬شماره ‪ -155‬پیاپی ‪1473‬‬ ‫شورابه‪ ،‬فرصتی ناب برای سرمایه‌گذاران معدنی‬ ‫محبوبه ناطق‪-‬گروه معدن‪:‬‬ ‫شورابه‌ها در حقیقت باقیمانده‬ ‫دریای مرک��زی ایران و حاصل‬ ‫ورود آب ش��ور رودها و سیالب‌ها در طول‬ ‫چندین هزار س��ال است‪ .‬دریاچه‌های نمک‬ ‫در بیشتر مواقع س��ال خشک و پوشیده از‬ ‫نمک بوده و در ماه‌های بارندگی ارتفاع آب‬ ‫دریاچ��ه در برخی مناطق به ‪ 2‬س��انتی‌متر‬ ‫می‌رسد؛ از شورابه‌ها حداقل ‪ 10‬نوع منابع‬ ‫کانی می‌توان اس��تخراج کرد که در صنایع‬ ‫کود ش��یمیایی‪ ،‬کاغ��ذ‪ ،‬عای��ق‌کاری لوله‪،‬‬ ‫ضدیخ‪ ،‬مواد آرایش��ی‪ ،‬پزش��کی و شیش��ه‬ ‫کاربرد دارد‪ .‬موادی از قبیل‌کلرید س��دیم‪،‬‬ ‫‌سولفات س��دیم‪ ،‬کلرید منیزی ‌م و سولفات‬ ‫منیزی��م از جمل��ه بارزتری��ن و مهم‌تری��ن‬ ‫ترکیبات تش��کیل‌دهنده ای��ن منبع عظیم‬ ‫خدادادی به شمار می‌آید‪.‬‬ ‫و حاال بعد از شورابه‌های قم‪ ،‬شورابه‌های‬ ‫ترود واقع در کویر مرک��زی ایران به‌عنوان‬ ‫فرصتی استثنایی به مزایده سرمایه‌گذاران‬ ‫داخلی و خارجی گذاش��ته شده است‪ .‬باید‬ ‫دید آیا فرصت اس��تحصال م��واد معدنی از‬ ‫شورابه‌های ایران که بزرگترین محدوده‌های‬ ‫معدنی کشور محسوب می‌شوند‪ ،‬فرا رسیده‬ ‫است؟‬ ‫‹ ‹شورابه‌های ترود‬ ‫حس��ین داش��بالغی‪ ،‬مج��ری پ��روژه‬ ‫ش��ورابه‌های ترود درب��اره ویژگی‌های این‬ ‫می‌گوی��د‪:‬‬ ‫مح��دوده معدن��ی ب��ه‬ ‫ش��ورابه‌های ترود با مساحت ‪6‬هزار و ‪300‬‬ ‫کیلومتر مرب��ع‪ ،‬بزرگترین محدوده معدنی‬ ‫در کشور به شمار می‌رود که در خود بیش‬ ‫از ‪1/2‬میلیارد مترمکعب شورابه جای داده‬ ‫است‪ .‬عمده‌ترین عناصر معدنی یافت شده‬ ‫در ای��ن ش��ورابه‌ها‪ ،‬پتاس و منیزیم اس��ت‬ ‫ک��ه عناصر همراه زی��ادی دارد که به مرور‬ ‫برداشت و استحصال خواهد شد‪.‬‬ ‫وی می‌افزاید‪ :‬در حال حاضر که سیاست‬ ‫دولت حمای��ت از بخش خصوصی اس��ت‪،‬‬ ‫اسناد فراخوان به‌منظور جذب سرمایه‌گذار‬ ‫ب��رای این مح��دوده معدنی آماده ش��ده و‬ ‫بع��د از اعالن عمومی در نش��ریات داخلی‬ ‫و خارجی در مزایده‌ای به ش��رکت‌هایی که‬ ‫حد نصاب‌ه��ای حداقلی فنی و مالی را دارا‬ ‫بودند‪ ،‬فروخته شده است؛ این شرکت‌ها تا‬ ‫پایان ‪3‬ماه نخست سال ‪ 94‬فرصت خواهند‬ ‫داشت پیش��نهادهای خود را اعالم کنند و‬ ‫برنده نهایی مشخص شود‪.‬‬ ‫وی ادامه می‌دهد‪ :‬تعداد شرکت‌کننده‌ها‬ ‫بس��یار زیاد بود ولی شرکت‌هایی توانستند‬ ‫ب��ه اس��ناد مزایده دس��ت پی��دا کنند که‬ ‫ح��د نصاب امتیاز فنی را کس��ب کردند و‬ ‫متعاقب آن تس��ت‌های خود را در داخل و‬ ‫خارج از کشور درباره شورابه‌ها انجام داده و‬ ‫روش‌های تولید را مورد بررس��ی قرار دادند‬ ‫و پ��س از آزمایش تولید در حداقل مقیاس‬ ‫آزمایش��گاهی انجام دادند و ب��ه دنبال آن‬ ‫روش‌ها‪ ،‬هزینه‌های مرتبط و نوع محصوالت‬ ‫تولیدی را محاس��به و براساس آن پیشنهاد‬ ‫خود را اعالم کنند‪.‬‬ ‫داشبالغی‪ ،‬مجری طرح شورابه‌های ترود‬ ‫درباره حضور ش��رکت‌های خارجی در این‬ ‫مزایده اضافه می‌کند‪ :‬ش��رکت‌های خارجی‬ ‫به‌صورت مس��تقیم در این فراخوان شرکت‬ ‫نکردن��د ام��ا به دلی��ل وابس��تگی فناوری‬ ‫اس��تحصال ش��ورابه‌ها به خارج از کش��ور‪،‬‬ ‫ش��رکت داخلی برنده مزایده خواهد بود تا‬ ‫بتواند برای تامین دانش فنی به شرکت‌های‬ ‫خارجی ملحق ش��ود و کنسرسیوم تشکیل‬ ‫دهند به‌طوری که برخی ش��رکت‌کنندگان‬ ‫از ابت��دا اعالم کردند که با مش��ارکت یک‬ ‫شرکت خارجی حضور می‌یابند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه هر لیتر شورابه در ترود‬ ‫ح��اوی ‪ 76‬گرم منیزیم و ح��دود ‪ 40‬گرم‬ ‫پتاس اس��ت‪ ،‬می‌گوید‪ :‬ش��ورابه ترود جزو‬ ‫جذاب‌تری��ن محدوده‌های معدن��ی از نظر‬ ‫عی��ار و حجم ذخای��ر ب��وده و اولویت اول‬ ‫سرمایه‌گذاران منیزیم است زیرا این شورابه‬ ‫در مقایسه با ش��ورابه‌های خور و بیابانک و‬ ‫قم از درصد منیزیم باالتری برخوردار است‪.‬‬ ‫داش��بالغی با اشاره به اینکه برای احداث‬ ‫کارخانه‪ ،‬رقم پایه‌ای برای ظرفیت کارخانه‬ ‫اعالم کرده‌ایم‪ ،‬اظه��ار می‌کند‪ :‬با این حال‬ ‫برن��ده فراخوان براس��اس مطالع��ات خود‬ ‫ظرفی��ت کارخان��ه ف��رآوری ش��ورابه‌ها را‬ ‫تعیی��ن خواهد کرد و ممکن اس��ت رقمی‬ ‫باالتر یا پایین‌تر از رقم اعالمی ما باشد‪ .‬هر‬ ‫ش��رکتی که بتواند متنوع‌ترین ماده معدنی‬ ‫را با بیش��ترین حجم برداشت و استحصال‬ ‫کند و در عین حال رق��م باالتری به‌عنوان‬ ‫بهره مالکانه به صاح��ب پروانه بهره‌برداری‬ ‫که ش��رکت تهیه و تولید مواد معدنی است‬ ‫پرداخت کند برنده فراخوان خواهد بود‪.‬‬ ‫مجری پ��روژه ش��ورابه‌های ت��رود ادامه‬ ‫می‌دهد‪ :‬شورابه‌های متعددی در کشورهای‬ ‫مختل��ف وج��ود دارد از جمل��ه اردن که از‬ ‫بحرالمیت ش��ورابه استحصال می‌کند یا در‬ ‫کانادا‪ ،‬امریکا‪ ،‬ترکی��ه‪ ،‬اوکراین و چین نیز‬ ‫همین‌گونه اس��ت ام��ا از لحاظ خصوصیات‬ ‫ظاهری‪ ،‬نزدیکترین مشابهت با شورابه‌های‬ ‫ترود را چین دارد‪.‬‬ ‫داش��بالغی می‌گوی��د‪ :‬در صورت��ی ک��ه‬ ‫پیش��نهاد موثری داشته باش��یم و مشکل‬ ‫خاص��ی پیش نیاید در نیمه اول س��ال ‪94‬‬ ‫عملی��ات اجرایی احداث واح��د فرآوری و‬ ‫استحصال از این شورابه‌ها آغاز خواهد شد‬ ‫در غیراین صورت فراخوان تکرار می‌شود یا‬ ‫دولت تصمیم جدیدی اعمال خواهد کرد‪.‬‬ ‫وی در پاسخ به این سوال که چرا تاکنون‬ ‫این محدوده معدنی مورد بهره‌برداری قرار‬ ‫نگرفت��ه‪ ،‬اضاف��ه می‌کند‪ :‬بع��د از طی یک‬ ‫فرآیند طوالنی اکتش��اف‪ ،‬پروانه اکتش��اف‬ ‫اخ��ذ و راه‌ه��ای دسترس��ی به ط��ول ‪80‬‬ ‫کیلومت��ر به داخل کویر احداث ش��ده و ‪8‬‬ ‫کیلومتر نیز خاکریز ب��رای منطقه باتالقی‬ ‫برای اینکه ام��کان حفاری و نمونه‌گیری از‬ ‫ضخامت الیه و همچنین اندازه‌گیری عمق‬ ‫کف س��نگ بستر و تخلخل سنگ محاسبه‬ ‫شود‪ ،‬احداث ش��ده تا موفق به اخذ گواهی‬ ‫کش��ف شدیم و بعد از آن طرح بهره‌برداری‬ ‫تهی��ه و درنهایت به اخذ پروانه بهره‌برداری‬ ‫منجر شده است‪.‬‬ ‫وی تاکی��د می‌کن��د‪ :‬کارهای اکتش��افی‬ ‫تا س��ال ‪ 88‬ب��ه طول انجامید و س��ال ‪89‬‬ ‫گواهی کشف دریافت شد و بعد از آن تهیه‬ ‫ط��رح و کاره��ای اداری و منطقه‌ای و اخذ‬ ‫پروانه بهره‌برداری به مش��کل برخورد که با‬ ‫مس��اعدت وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫موف��ق به اخ��ذ پروانه ش��دیم و در نهایت‬ ‫توانس��تیم کارهای مقدمات��ی را برای فعال‬ ‫کردن معدن انجام دهیم‪.‬‬ ‫مجری ط��رح ش��ورابه‌های ت��رود اظهار‬ ‫می‌کن��د‪ :‬با هدف انج��ام عملیات اجرایی و‬ ‫بهره‌برداری از این معدن و تولید محصوالت‬ ‫مورد نیاز کش��ور و ایجاد اشتغال در منطقه‬ ‫و صرفه‌جویی ارزی‪ ،‬ش��رکت تهیه و تولید‬ ‫مواد معدنی ای��ران تمامی راهکارهای الزم‬ ‫برای فعال کردن معدن را منطبق با قوانین‬ ‫و مقررات جاری در نظ��ر گرفته و حداکثر‬ ‫ت��وان خود را برای اجرایی ش��دن پروژه در‬ ‫سال ‪ 94‬انجام خواهد داد‪.‬‬ ‫‹ ‹بومی‌سازی فناوری‌های نوین‬ ‫اما ش��ورابه چیست و‬ ‫چ��ه ظرفیت‌ه��ای‬ ‫معدنی دارد و می‌تواند‬ ‫م��ا را در ک��دام مواد‬ ‫معدنی ب��ه خودکفایی‬ ‫نزدیک کند و آیا امکان استحصال این مواد در‬ ‫حال حاضر در کشور وجود دارد؟‬ ‫آرمین سلس��انی درباره شورابه‌ها توضیح‬ ‫می‌ده��د و می‌گوی��د‪ :‬ترکیب ش��یمیایی‬ ‫ش��ورابه‌ها متف��اوت اس��ت چنانک��ه در‬ ‫ش��ورابه‌های ق��م کم��ی منیزی��م و کمی‬ ‫س��ولفات منیزی��م و کلری��د منیزیم وجود‬ ‫دارد که جوابگوی اس��تحصال نیست اما در‬ ‫دریاچه ارومیه ای��ن قابلیت وجود دارد که‬ ‫این مواد استحصال شود‪.‬‬ ‫وی اضاف��ه می‌کند‪ :‬البت��ه اتفاقی که در‬ ‫برخی از شورابه‌ها رخ می‌دهد این است که‬ ‫به‌دلی��ل بارندگی‌های فصلی که در مناطق‬ ‫کویری به‌ص��ورت بارش‌ه��ای رگباری رخ‬ ‫می‌ده��د‪ ،‬می��زان غلظت مواد ای��ن الیه‌ها‬ ‫‪27‬‬ ‫مدام در حال تغییر اس��ت و هرچه به مرکز‬ ‫این ش��ورابه‌ها نزدیک‌تر شویم‪ ،‬غلظت آن‬ ‫کمتر می‌ش��ود بنابراین نمی‌ت��وان با انجام‬ ‫ی��ک تس��ت‪ ،‬از می��زان م��واد معدنی آن‬ ‫مطمئن شد و الزم است در فواصل زمانی و‬ ‫مکانی خاصی‪ ،‬تست‌گیری از محدوده‌های‬ ‫شورابه‌ای انجام شود‪.‬‬ ‫ای��ن کارش��ناس اکتش��اف می‌افزای��د‪:‬‬ ‫خورش��ید و حرارت ب��اال در برخی فصول‬ ‫باعث می‌شود امالح موجود در آب به سمت‬ ‫الیه‌های باالیی حرکت کنند و س��اختاری‬ ‫شبیه ترک‌های گلی و رسی تشکیل دهند‬ ‫که برعکس آن کناره‌های ترک‪ ،‬باالآمدگی‬ ‫دارد در عی��ن ح��ال ک��ه نش��ان می‌دهند‬ ‫ظاهرا این الیه‌ها خش��ک هس��تند زیر آن‬ ‫بات�لاق وجود دارد و ام��کان راه رفتن روی‬ ‫آن س��خت اس��ت بنابراین نمونه‌گیری آن‬ ‫کار دقیق و حساس��ی است به‌طوری که در‬ ‫برخ��ی مناطق آن امکان نمونه‌گیری وجود‬ ‫ندارد و حداقل فن��اوری خاصی می‌خواهد‬ ‫که در ایران فعال وجود ندارد‪.‬‬ ‫وی اظهار می‌کند‪ :‬البته روش‌های فرآوری‬ ‫در شورابه‌ها متفاوت و مختلف است و نیاز‬ ‫به فناوری‌ه��ای نوی��ن دارد و برای همین‬ ‫اس��ت که تاکن��ون مورد بهره‌ب��رداری قرار‬ ‫نگرفته ضمن اینکه برآورد هزینه استحصال‬ ‫م��واد معدنی موجود در ش��ورابه‌ها یکی از‬ ‫دالیل به تعویق افتادن استحصال آن است‪.‬‬ ‫تعیی��ن صرف��ه اقتص��ادی مهم‌ترین عامل‬ ‫برای فرآوری یا فرآوری نشدن مواد معدنی‬ ‫موجود در شورابه‌ها محسوب می‌شود‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه ش��ورابه‌های ترود‬ ‫در منطق��ه کوی��ری واق��ع ش��ده و ایجاد‬ ‫زیرس��اخت‌ها و نصب و نگهداری تجهیزات‬ ‫در آن بس��یار س��خت اس��ت‪ ،‬می‌افزای��د‪:‬‬ ‫تاکنون تالش‌هایی انجام ش��ده؛ با این حال‬ ‫به‌تازگی موفقیت‌ها و پیشرفت‌هایی در کار‬ ‫اکتشاف و خرید فناوری مورد نیاز مشاهده‬ ‫می‌ش��ود و این امر قطعی است که با وجود‬ ‫سخت بودن کار‪ ،‬استحصال مواد معدنی از‬ ‫شورابه‌ها امکانپذیر است اگرچه تخلیص یا‬ ‫خالص‌س��ازی این مواد معدن��ی‪ ،‬مهم‌ترین‬ ‫نکته در استحصال آن به شمار می‌رود‪.‬‬ ‫سلسانی ادامه می‌دهد‪ :‬آنالیز مواد موجود‬ ‫در شورابه‌ها سخت است و به دستگاه‌هایی‬ ‫ب��ا دقت بس��یار ب��اال نی��از دارد ک��ه این‬ ‫دستگاه‌ها بس��یار گران و هزینه‌بر است‪ .‬با‬ ‫این حال بای��د دقت کرد فناوری‌های نوین‬ ‫که در اختیار کشورهای معدودی قرار دارد‬ ‫خریداری ش��ود و بعد از آزمون و خطا اگر‬ ‫به مرحله‌ای رسید که قابل بومی‌سازی بود‪،‬‬ ‫آن را بومی‌سازی می‌کنیم مانند اتفاقی که‬ ‫در صنعت نفت کشور رخ داد‪.‬‬ ‫تقاضا برای لیتیوم‪ ،‬کبالت و گرافیت‬ ‫افزایش می‌یابد‬ ‫دورنمای معدنکاری بوکسیت‬ ‫تا ‪ 5‬سال آینده‬ ‫واردات سنگ‌آهن چین‬ ‫افزایش می‌یابد‬ ‫پیش‌بینی می‌ش��ود تقاضا برای مواد اولیه‌ای که در ساخت باتری‌‌ها‬ ‫مصرف می‌شوند مانند کبالت‪ ،‬لیتیوم و گرافیت افزایش پیدا خواهد کرد‬ ‫ی خواهند بود‪ .‬به‬ ‫چون خودروهای الکتریکی و لوازم برقی نیازمند باتر ‌‬ ‫گزارش مایننیگ‪ ،‬تحلیلگران می‌گویند‪ :‬ما در ‪10‬س��ال گذشته شاهد‬ ‫انقالب در فناوری‌های گوشی‌های همراه‪ ،‬تبلت‌ها‪ ،‬لپ‌تاپ بوده‌ایم‪ .‬در‬ ‫ح��ال حاضر تصور بر این اس��ت ما در آغاز فاز دوم باتری‌های بس��یار‬ ‫بزرگت��ر به‌ویژه باتری‌های وس��ائط نقلیه الکتریک��ی و لوازم منزل قرار‬ ‫گرفته‌ایم‪ .‬به عبارت دیگر تقاضا ب��رای مواد اولیه‌ای همچون گرافیت‪،‬‬ ‫لیتیوم و کبالت افزایش پیدا خواهد کرد‪.‬‬ ‫ی از طرف وس��ائط نقلی��ه برقی اوج‬ ‫ع�لاوه بر ای��ن تقاضا برای باتر ‌‬ ‫خواهد گرفت‪ .‬با توجه به اینکه اکثر لوازم منزل در آینده از انرژی‌های‬ ‫ی افزایش یافته است و‬ ‫تجدیدپذیر اس��تفاده خواهند کرد‪ ،‬نیاز به باتر ‌‬ ‫میزان تقاضا برای ‪ 3‬عنصر فوق برابر خواهد بود‪.‬‬ ‫بوکسیت که به سنگ آلومینیوم هم معروف است‪ ،‬منبع بزرگی برای‬ ‫آلومینیوم اس��ت و در مناطق گرمس��یری مانند افریقا‪ ،‬جنوب امریکا‪،‬‬ ‫اس��ترالیا و کشورهای آسیایی مانند چین و هند و بعضی از نقاط اروپا‬ ‫یافت می‌شود‪.‬‬ ‫اس��ترالیا بزرگترین تولیدکننده و صادرکننده بوکس��یت در جهان‬ ‫اس��ت و ‪ 5‬معدن بوکس��یت آن در بیش از یک‌چه��ارم تولید جهانی‬ ‫بوکس��یت س��هم دارند‪ .‬حدود ‪85‬درصد از بوکس��یت که در س��طح‬ ‫جهانی اس��تخراج می‌ش��ود به آلومینا تبدیل می‌ش��ود که برای تولید‬ ‫فلز آلومینیوم مورداستفاده قرار می‌گیرد‪ .‬صنعت خودرو مصرف‌کننده‬ ‫عمده فلز آلومینیوم اس��ت و امریکای شمالی به‌دلیل تقاضای فزاینده‬ ‫برای آلومینیوم در این منطقه‪ ،‬بزرگترین سهم بازار را برای معدنکاری‬ ‫بوکسیت دارد‪.‬‬ ‫انتظ��ار می‌رود امریکای ش��مالی برت��ری خود در ای��ن زمینه را تا‬ ‫س��ال ‪2020‬م حفظ کند‪ ،‬با این همه اروپا هم در همین مدت ش��اهد‬ ‫رش��د خواهد بود‪ .‬با این همه منطقه آسیا‪ -‬اقیانوسیه به‌دلیل افزایش‬ ‫تقاضای داخلی از س��وی صنایع خودروس��ازی در بازارهای نوظهوری‬ ‫ش��امل هند‪ ،‬چین و ژاپن باالترین رش��د را در س��هم بازار معدنکاری‬ ‫بوکسیت خواهد داشت‪.‬‬ ‫همچنین رش��د در بخش حمل‌ونقل ش��امل هواپیماها‪ ،‬کامیون‌ها و‬ ‫واگن‌ه��ای قطار تقاضا برای معدنکاری بوکس��یت در جهان را افزایش‬ ‫خواهد داد‪.‬‬ ‫واردات س��نگ‌آهن چین احتماال امسال با ‪1/7‬درصد افزایش به یک‬ ‫میلیارد تن برس��د‪ .‬به گزارش انجمن آهن و فوالد چین‪ ،‬انتظار می‌رود‬ ‫که از عرضه سنگ‌آهن داخلی چین امسال ‪70‬میلیون تن کاسته شود‪.‬‬ ‫س��ال گذش��ته واردات س��نگ‌آهن چین به ‪933‬میلیون تن رسید‬ ‫که نس��بت به س��ال قبل آن (‪2013‬م) حدود ‪13/8‬درصد رشد نشان‬ ‫می‌دهد که شامل ‪86/85‬میلیون تن واردات در دسامبر ‪ 2014‬است‪.‬‬ ‫میانگین قیمت وارداتی‪ ،‬با ‪29/2‬درصد کاهش نسبت به سال قبل آن‬ ‫در سال ‪2014‬م به ‪ 100/42‬دالر در هر تن رسید‪.‬‬ ‫براس��اس آمار و ارقام اولیه‪ ،‬این کش��ور ‪823‬میلی��ون تن فوالد خام‬ ‫در س��ال گذش��ته تولید کرده که ‪0/89‬درصد نسبت به سال قبل آن‬ ‫باالتر است‪ .‬تولید چدن و محصوالت فوالدی این کشور با ‪0/47‬درصد‬ ‫و ‪4/46‬درص��د افزای��ش در س��ال‌های ‪ 2013‬و ‪2014‬م به ترتیب به‬ ‫‪712‬میلیون تن و ‪1/13‬میلیارد تن رسید‪.‬‬ ‫دریچه‬ ‫براساس نظرسنجی یومتال‬ ‫بازار همچنان ثابت است‬ ‫‪57‬درص��د ش��رکت‌کنندگان در جدیدتری��ن‬ ‫نظرسنجی هفتگی انجام شده از سوی سایت یومتال‬ ‫درباره بازار سنگ‌آهن وارداتی چین‪ ،‬معتقدند بازار در‬ ‫هفته جاری (‪ 9‬تا ‪ 13‬فوریه‪ )2014‬از ثبات برخوردار‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫در این نظرسنجی که ‪ 30‬فوالدساز‪ 50 ،‬تاجر و ‪20‬‬ ‫تامین‌کننده س��نگ‌آهن داخلی چین در آن شرکت‬ ‫داش��تند‪ ،‬اکثریت افراد بازار را ثابت و ‪ 23‬درصد روند‬ ‫قیمت‌ها را کاهشی می‌دانند‪.‬‬ ‫همچنین گفتنی است‪20 ،‬درصد افراد شرکت‌کننده‬ ‫معتقدند قیمت‌ه��ا در این هفته صعودی خواهد بود‪.‬‬ ‫ازجمله دالیل مثبتی که س��بب شده‪ ،‬فعاالن‪ ،‬بازار را‬ ‫ثابت یا افزایش��ی ارزیابی کنند‪ ،‬پایین بودن موجودی‬ ‫سنگ‌آهن در انبارهای بنادر اصلی چین و نیز کاهش‬ ‫تولید س��نگ‌آهن داخلی چین به‌دلیل فصل زمستان‬ ‫بوده اس��ت‪ .‬البته برخی کارخانه‌های فوالدساز‪ ،‬پیش‬ ‫از تعطیالت اقدام به ذخیره‌س��ازی دوب��اره انبارهای‬ ‫مواد اولیه خود خواهند کرد که این موضوع می‌تواند‬ ‫امیدواری‌هایی هرچند جزئی را به بازار بازگرداند‪.‬‬ ‫از س��وی دیگ��ر تقاضای پایی��ن در صنعت فوالد و‬ ‫موجودی باالی س��نگ‌آهن برخی فوالدس��ازان و نیز‬ ‫ورود محموله‌ه��ای واردات��ی به بن��ادر چین پس از‬ ‫س��ال نو میالدی س��بب ش��ده همچنان کارشناسان‬ ‫بازار را منفی بدانند‪ .‬همچنین این گزارش می‌افزاید‪،‬‬ ‫‪86‬درص��د از ش��رکت‌کنندگان در این نظرس��نجی‬ ‫معتقدند‪ ،‬قیمت‌های سنگ‌آهن داخلی چین نیز این‬ ‫هفته ثابت باشد‪6 .‬درصد قیمت را افزایشی و ‪8‬درصد‬ ‫باقیمانده نرخ‌ها را کاهش��ی می‌دانند‪ .‬ازجمله دالیلی‬ ‫که س��بب شده فعاالن‪ ،‬بازار س��نگ‌آهن داخلی را رو‬ ‫به بهبود بدانند‪ ،‬سیاست‌های انبساطی بانک مرکزی‬ ‫چین اس��ت که سبب ورود س��رمایه بیشتری به بازار‬ ‫خواهد شد‪ .‬همچنین بسیاری از معادن چین به‌دلیل‬ ‫نزدیک��ی به جش��نواره بهاره در این کش��ور عملیات‬ ‫بهره‌برداری خود را متوقف خواهند کرد و با این اقدام‬ ‫عرضه محدود شده و می‌توان شاهد اصالحات جزئی‬ ‫در قیمت‌ها بود اما به دلیل چشم‌انداز و نگرش منفی‬ ‫ب��ه آینده بازار‪ ،‬بس��یاری از کارشناس��ان‪ ،‬بازار فلزات‬ ‫آهنی را همچنان منفی می‌دانند‪.‬‬ ‫داخل پرانتز‬ ‫تحلیلگر ارشد فت پروفیتس‪:‬‬ ‫تاثیر تشدید اوضاع اوکراین‬ ‫و یونان بر قیمت طال‬ ‫تحلیلگر ارشد موسسه سرمایه‌گذاری فت پروفیتس‬ ‫بر این باور اس��ت که ارزیابی سرمایه‌گذاران نسبت به‬ ‫وخامت اوضاع اوکراین و یونان تاثیر زیادی بر افزایش‬ ‫مجدد قیمت طال داشته است‪ .‬قیمت جهانی طال پس‬ ‫از افت ‪2/5‬درصدی روز جمعه پس از انتش��ار گزارش‬ ‫وزارت کار امریکا‪ ،‬در آغاز مبادالت دیروز (دوشنبه) با‬ ‫افزایش روبه‌رو ش��د‪ .‬آلکسیس تسیپراس‪ ،‬نخست‌وزیر‬ ‫یونان بار دیگر بر مخالفت آتن با اجرای سیاس��ت‌های‬ ‫ریاضتی تاکید کرده است‪ .‬تشدید درگیری‌ها در شرق‬ ‫اوکراین و نگرانی‌ها نس��بت به بن‌بست مذاکرات صلح‬ ‫نیز تاثیر زیادی بر قیمت طال داش��ته اس��ت‪ .‬قرار بود‬ ‫رهبران آلمان‪ ،‬فرانسه‪ ،‬روسیه و اوکراین مذاکرات خود‬ ‫را از دوشنبه از سر بگیرند تا مقدمات برگزاری نشست‬ ‫مینسک با هدف حل و فصل بحران اوکراین را بررسی‬ ‫کنند‪ .‬به گزارش بلومب��رگ‪ ،‬دیوید لینوکس تحلیلگر‬ ‫ارش��د موسس��ه فت پروفیتس تاکید کرد که به نظر‬ ‫می‌رسد ش��رایط اوکراین بدتر شده است‪ .‬این مسئله‬ ‫موجب افزایش تقاضای فیزیکی برای طال خواهد شد‪.‬‬ ‫ادامه بن‌بست در یونان و مخالفت این کشور با اجرای‬ ‫سیاس��ت‌های ریاضتی نیز بر افزایش قیمت طال موثر‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫زیان ‪ ۷۰‬میلیارد دالری‬ ‫معدنکاران بزرگ جهان‬ ‫براس��اس نظرس��نجی گزارش‌ده��ی مال��ی معدنی‬ ‫«کی‌پی‌ام‌جی»‪ ،‬ش��رکت‌های معدنی بزرگ جهانی در‬ ‫س��ال مالی ‪2013-2014‬م ض��رر و زیان ‪ 70‬میلیارد‬ ‫دالری را گزارش کردند که تاثیر قیمت‌های پایین کاال‬ ‫را منعکس می‌کند‪ .‬این بررس��ی به تاثیر و مش��کالت‬ ‫کلی��دی که ش��رکت‌های معدنی در ح��ال حاضر در‬ ‫محیط پرچالش رگوالت��وری و عملیاتی با آنها مواجه‬ ‫هستند متمرکز شده است‪ .‬گروه‌های معدنی در مورد‬ ‫دالیل این ضرر و زیان ش��فاف بوده‌اند‪ 12 .‬شرکت به‬ ‫قیمت‌ه��ای پایین کاال اش��اره کرده‌اند در حالی که ‪3‬‬ ‫شرکت کاهش ارزش دارایی‌های‌شان را عنوان کردند‪.‬‬ ‫بیش��تر ش��رکت‌ها دالیل اصلی ضرر و زی��ان را به‬ ‫عواملی مانن��د تغییر برنامه معدن‪ ،‬رها کردن‪ ،‬متوقف‬ ‫کردن یا تاخیر پروژه‌ها و افزایش هزینه‌های س��رمایه‬ ‫و عملیاتی نس��بت دادند‪ .‬این دالیل منجر به این شد‬ ‫که س��رمایه‌گذاران افش��ای کامل هزینه‌های تولید را‬ ‫درخواست کنند‪.‬‬
‫تازه‌های معدنی‬ ‫واگذاری ‪ 3‬شرکت‬ ‫تابعه ايميدرو‬ ‫‪ 3‬ش��رکت تابعه ايميدرو شامل «توسعه خدمات‬ ‫بازرگاني نورد ايران»‪« ،‬آلوميناي ايران» و «امالک‬ ‫متعلق به ش��رکت سنگ‌آهن ش��رق ايران» توسط‬ ‫سازمان خصوصي‌سازي واگذار مي‌شود‪ .‬به گزارش‬ ‫‪ ،‬طبق اصل ‪ 44‬قانون اساسي مبني‌بر کاهش‬ ‫تصدي‌گري و سپردن امور به بخش خصوصي‪ ،‬سهام‬ ‫ش��رکت‌هاي «آلوميناي ايران» و «توسعه خدمات‬ ‫بازرگان��ي نورد اي��ران» و همچنين «امالک متعلق‬ ‫به ش��رکت سنگ‌آهن ش��رق ايران» از شرکت‌هاي‬ ‫تابعه ايميدرو توسط سازمان خصوصي‌سازي واگذار‬ ‫مي‌ش��ود‪ .‬واگذاري شرکت آلوميناي ايران از طريق‬ ‫فرابورس و واگذاري شرکت توسعه خدمات بازرگاني‬ ‫نورد ايران و نيز امالک متعلق به شرکت سنگ‌آهن‬ ‫ش��رق ايران از طريق مزايده انجام مي‌شود‪ .‬بر اين‬ ‫اساس ‪ 96/5‬درصد س��هام شرکت توسعه خدمات‬ ‫بازرگان��ي نورد ايران (ب��ه ارزش‪ 906‬ميليارد و ‪77‬‬ ‫ميليون و ‪ 372‬هزار و ‪ 130‬ريال)‪ 51 ،‬درصد سهام‬ ‫ش��رکت آلوميناي ايران (به ارزش ‪ 6‬تريليون و ‪80‬‬ ‫ميليارد و ‪ 639‬ميلي��ون و ‪ 724‬هزار و ‪ 241‬ريال)‬ ‫و نيز امالک متعلق به ش��رکت سنگ‌آهن شرق (به‬ ‫ارزش ‪ 39‬ميلي��ارد و ‪ 110‬ميلي��ون ري��ال) واگذار‬ ‫مي‌ش��ود‪ .‬پاکت‌هاي اين شرکت‌ها رأس ساعت ‪14‬‬ ‫سه‌شنبه ‪ 5‬اس��فند ‪ 93‬در سازمان خصوصي‌سازي‬ ‫گشوده خواهد شد‪.‬‬ ‫مردم هشترود‬ ‫روی طال نشسته‌اند‬ ‫نماین��ده مردم هش��ترود و چاراویم��اق در مجلس‬ ‫گفت‪ :‬مردم هش��ترود فقیرانی هستند که روی معدن‬ ‫طال نشسته‌اند‪ .‬این منطقه سرشار از معادن مختلف از‬ ‫جمله طالست‪ .‬به گزارش فارس‪ ،‬غالمحسین شیری‬ ‫علی‌آباد اظهار کرد‪ :‬کشاورزی منطقه تکاپوی زندگی‬ ‫مردم را ندارد و باعث افزایش مهاجرت از شهرس��تان‬ ‫ش��ده و تنها راه پیشرفت هشترود صنعتی کردن آن‬ ‫اس��ت که با پیگیری‌های انجام ش��ده در شهرک‌های‬ ‫صنعتی هش��ترود واحدهای صنعتی بزرگی در حال‬ ‫راه‌اندازی هستند‪ .‬این منطقه سرشار از معادن مختلف‬ ‫از جمله طالست و در این زمینه سرمایه‌گذاران زیادی‬ ‫هم وارد منطقه شده‌اند که امیدواریم تحوالت خوبی‬ ‫در منطقه رخ دهد‪.‬‬ ‫مشکالت جدید پوسکو در هند‬ ‫وزی��ر مع��ادن و فوالد هند اعالم کرد ش��رکت کره‬ ‫جنوبی پوس��کو برای تامین خ��وراک کارخانه فوالد‬ ‫پیشنهادی خود‪ ،‬باید برای مجوز سنگ‌آهن درخواست‬ ‫کند‪ .‬این در حالی است که پوسکو انتظار داشت دولت‬ ‫هند برای این شرکت‪ ،‬معدنی را بدون اینکه الزم باشد‬ ‫برای داشتن آن به رقابت با شرکت‌های دیگر بپردازد‪،‬‬ ‫اختصاص دهد‪.‬‬ ‫پروژه ‪12‬میلیارد دالری این ش��رکت که ششمین‬ ‫فوالدس��از بزرگ جهان اس��ت در یک دهه گذش��ته‬ ‫ب��ا موانع رگوالت��وری روبه‌رو بوده اس��ت‪ ،‬با این همه‬ ‫این ش��رکت به امید کس��ب دسترس��ی ترجیحی به‬ ‫س��نگ‌آهن در اودیش��ا منتظر مانده ب��ود‪ .‬اما نارندرا‬ ‫سینگ‪ ،‬وزیر معادن و فوالد هند استثنا قائل شدن در‬ ‫مورد حکم برگ��زاری مزایده برای همه معادن جدید‬ ‫را منتفی اعالم کرد به این ترتیب هزینه‌های پوس��کو‬ ‫برای داشتن یک معدن افزایش خواهد یافت‪.‬‬ ‫براساس گزارش رویترز‪ ،‬کارخانه فوالدسازی پوسکو‬ ‫بزرگترین س��رمایه‌گذاری مس��تقیم خارجی در هند‬ ‫خواه��د بود‪ .‬این ش��رکت کره‌ای و آرس��لورمیتال با‬ ‫اشاره به دشواری‌های موجود در خرید زمین و معادن‬ ‫س��نگ‌آهن‪ ،‬تاکنون پروژه‌های بزرگی را در هند لغو‬ ‫کرده‌اند‪.‬‬ ‫خروج میلیاردر سنگ‌آهن‬ ‫از غول رسانه‌ای استرالیا‬ ‫جینا راینهارت‪ ،‬ثروتمندترین زن اس��ترالیا سهم‬ ‫خ��ود در فیرفامس مدی��ا که دومین ناش��ر بزرگ‬ ‫روزنامه این کشور است‪ ،‬فروخت‪.‬‬ ‫جان کلپک‪ ،‬رییس توسعه شرکت سرمایه‌گذاری‬ ‫هانکوک پراس��پکتینگ متعلق ب��ه جینا راینهارت‬ ‫اظهار ک��رد‪ :‬فیرفاک��س مدیا برنام��ه موثری برای‬ ‫احیای ش��رکت‪ ،‬رس��یدگی به افت کس��ب‌وکار و‬ ‫تیراژش ندارد‪ .‬راینهارت ‪14/99‬درصد س��هم خود‬ ‫در فیرفاکس مدیا را به قیمت ‪ 87‬سنت استرالیا در‬ ‫هر سهم فروخت‪ .‬با این قیمت ارزش سهم این غول‬ ‫معدنی در فیرفاکس به ‪306‬میلیون دالر اس��ترالیا‬ ‫می‌رس��د‪ .‬طبق ش��اخص میلیاردرهای بلومبرگ‪،‬‬ ‫راینه��ارت که بیش��تر ثروتش را از س��نگ‌آهن به‬ ‫دس��ت آورده‪ ،‬با ‪13/2‬میلیارد دالر دارایی دهمین‬ ‫زن ثروتمند جهان است‪.‬‬ ‫‪28‬‬ ‫سه‌شنبه ‪ 21‬بهمن ‪ 20- 1393‬ربیع‌الثانی ‪ 10 -1436‬فوریه ‪ -2015‬شماره ‪ -155‬پیاپی ‪1473‬‬ ‫چشم‌انداز معدنی‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫سرمایه‌گذارینیازامروزصنعتچدنایران‬ ‫نرگس قیصری‪ -‬گروه معدن‪ :‬نام چدن تداعی‌کننده‬ ‫ماش��ین‌آالت و تجهیزات بزرگ و آهنی اس��ت که در‬ ‫صنایع ب��زرگ مورد اس��تفاده قرار می‌گی��رد اما این‬ ‫تص��ور ام��روزه تغییر یافته و کاربرد چ��دن را در اکثر‬ ‫وس��ایل و تجهیزات روزمره همچون ل��وزام خانگی و‬ ‫صنایع های‌تک می‌توان مش��اهده ک��رد‪ .‬چدن که به‬ ‫نوع��ی می‌توان آن را نوعی فوالد نامید از مواد اولیه‌ای‬ ‫که برای س��اخت فوالد استفاده می‌شود تشکیل شده‬ ‫و تف��اوت آن در می��زان کربن موجود در مواد اس��ت‪.‬‬ ‫تاریخچه اس��تفاده از چدن به انقالب صنعتی فرانسه‬ ‫بازمی‌گردد‪ .‬زمانی که اس��تفاده از فل��ز فوالد آنچنان‬ ‫فراگیر نش��ده و ای��ن فلز از قیمت پایین‌تری نس��بت‬ ‫به فوالد برخ��وردار بود به‌دلیل ویژگی‌های بس��یاری‬ ‫همچ��ون مقاوم��ت در براب��ر تحمل ب��ار و ضد ضربه‬ ‫ب��ودن آن در صنایع ریل‌س��ازی و س��اخت تجهیزات‬ ‫کارخانه‌ها مورد اس��تفاده قرار می‌گرفته است‪ .‬اما این‬ ‫فلز سخت هم‌اکنون همچون فوالد نقشی تعیین‌کننده‬ ‫و اس��تراتژیک در بس��یاری از صنایع برعهده دارد‪ .‬در‬ ‫کش��ور ما نیز تولیدکنندگان چدن هم��گام با صنایع‬ ‫فوالدی به تولید مشغول هستند البته استفاده از فوالد‬ ‫به‌عنوان ماده اولیه چدن باعث ش��ده تا این فلز نیز با‬ ‫وجودی که نیاز به فناوری‌های پیچیده ندارد اما تحت‬ ‫تاثیر نوس��انات بازار فوالد قرار گرفت��ه و بازار چندان‬ ‫مناس��بی را نداشته باشد‪ .‬اما آنچه مسلم است این فلز‬ ‫نی��ز همچون فوالد به برنامه‌ریزی م��دون برای بهبود‬ ‫تولید و بازار نیاز دارد‪.‬‬ ‫احمد دنیان��ور‪ ،‬مدیرعامل فوالد‬ ‫جن��وب درب��اره فعالی��ت‬ ‫تولیدکنندگان چدن کش��ور به‬ ‫می‌گوید‪ :‬با توجه به اینکه‬ ‫فوالد ماده اولیه تولید محصوالت‬ ‫چدنی اس��ت از این‌رو بازار ای��ن محصول نیز به نوعی‬ ‫همگام با تغییر و تحوالت فوالد در نوسان است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬در بخش چدن ب��ه جرات می‌توان گفت‬ ‫که در حوزه تولید دستگاه‌ها و تجهیزات به خودکفایی‬ ‫رس��یده‌ایم و امکان ساخت سیس��تم‌های ریخته‌گری‬ ‫در کش��ور وج��ود دارد‪ .‬وی ب��ا عن��وان اینکه چدن‬ ‫نوعی از فوالد با کربن بیش از ‪40‬درصد اس��ت گفت‪:‬‬ ‫هم‌اکنون از چدن در صنایع مختلفی استفاده می‌شود‬ ‫و محص��والت چدنی را در لوازم خانگی و حتی صنایع‬ ‫های‌تک نیز می‌توان مشاهده کرد اما در شرایط کنونی‬ ‫همانگونه که بازار محصوالت فوالدی از کشش‌پذیری‬ ‫مناسبی برخوردار نیست چدن نیز از وضعیت مشابهی‬ ‫برخوردار بوده و کارخانجات تولید‌کننده چدن با مازاد‬ ‫تولید مواجه هستند‪.‬‬ ‫این کارش��ناس ف��والد معتقد اس��ت تولید چدن به‬ ‫فناوری پیچی��ده و خاصی نیاز ندارد و از این‌رو امکان‬ ‫س��اخت و تولی��د آن در اکثر کش��ورها فراهم اس��ت‪.‬‬ ‫بنابراین ب��ازار صادرات��ی چندان مناس��بی در انتظار‬ ‫تولیدکنن��دگان چدن نیس��ت و الزم اس��ت تا در این‬ ‫زمینه برنامه‌ریزی‌های مدونی انجام شود‪.‬‬ ‫‹ ‹ نبود سرمایه‌گذاری برای خرید تجهیزات‬ ‫وحی��د زارع��ی‪ ،‬مدی��ر یکی از‬ ‫تولیدکنن��ده‬ ‫کارخانه‌ه��ای‬ ‫محصوالت چدن��ی درباره تولید‬ ‫این محصول و میزان فوالدی که‬ ‫در ساخت آن مورد استفاده قرار‬ ‫می‌گوی��د‪ :‬تقریبا بی��ن ‪ 90‬تا ‪95‬‬ ‫می‌گی��رد به‬ ‫درصد مواد اولیه که در ساخت فوالد استفاده می‌شود‬ ‫ب��رای تولید چدن نی��ز به کارگرفته ش��ده و ‪5‬درصد‬ ‫باقیمانده را آلیاژ تشکیل داده است‪.‬‬ ‫وی همچنین به محدودیت روش‌های سیستماتیک‬ ‫در تولید محصوالت چدنی اش��اره کرد و گفت‪ :‬تولید‬ ‫قطعات کوچک چدنی در کشور به صورت سیستماتیک‬ ‫انجام می‌ش��ود این در حالی است که در زمینه تولید‬ ‫قطعات با ابعاد بزرگ ش��رکت مشخصی از روش‌های‬ ‫در پی طرح استفاده از سیمان به جای قیر انجام شد‬ ‫فرودی آرام بر باند سیمانی‬ ‫مع��اون اول رییس‌جمه��وری در نخس��تین روز‬ ‫هفته از نخس��تین باند پروازی بتنی کش��ور رسما‬ ‫بهره‌برداری ک��رد‪ .‬باندی که جدای از افزایش توان‬ ‫فرودگاه تبریز در پذی��رش هواپیماهای غول‌پیکر‪،‬‬ ‫می‌توان��د کلید آغاز طرحی باش��د ک��ه نتیجه آن‬ ‫جایگزینی سیمان به جای قیر است‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬پس از افزایش قیمت حامل‌های‬ ‫س��وخت که ب��ه دنب��ال آن افزایش قیم��ت مواد‬ ‫پتروش��یمی در بازار ش��کل گرفت درعمل هزینه‬ ‫خرید و اس��تفاده از قیر در جاده‌های ایران نس��بت‬ ‫به گذشته افزایش قابل توجهی پیدا کرد و به گفته‬ ‫بعضی از مقامات وزارت راه و شهرس��ازی به ‪5‬برابر‬ ‫قیمت گذشته خود رسید‪ .‬وضعیت اقتصادی خاص‬ ‫کش��ور باعث ش��د دولت نیز نتوان��د از امتیازهای‬ ‫موجود برای اس��تفاده از قیر ارزانتر بهره ببرد و به‬ ‫جز معاونت راه روس��تایی ک��ه به‌دلیل قرار گرفتن‬ ‫در مناطق محروم از قیر س��همیه‌ای استفاده کرد‪،‬‬ ‫دیگ��ر بخش‌ه��ای دولتی مجبور ب��ه خرید قیر در‬ ‫بازار آزاد ش��دند‪ .‬این افزایش هزینه که از یک سو‬ ‫تکمیل و آغاز به کار پروژه‌های جدید را با دشواری‬ ‫روبه‌رو کرد و از سوی دیگر هزینه حفظ و نگهداری‬ ‫جاده‌های س��اخته ش��ده را افزایش داد‪ ،‬باعث شد‬ ‫دول��ت به س��نجش و بررس��ی روش‌ه��ای جدید‬ ‫برای اس��تفاده از مصالح ارزانتر در جاده‌های ایران‬ ‫بپ��ردازد‪ .‬یکی از اصلی‌تری��ن جایگزین‌های مطرح‬ ‫ش��ده در طول سال‌های گذشته استفاده از سیمان‬ ‫و روش‌های بتنی و بتن غلتکی در جاده‌های ایران‬ ‫بود‪ .‬تولید باالی سیمان در ایران و البته آالیندگی‬ ‫بس��یار باالی این صنعت نسبت به بخش‌های دیگر‬ ‫از یک س��و و افزایش قابل توج��ه تولیدات داخلی‬ ‫س��یمان از سوی دیگر باعث شده راهبرد جایگزین‬ ‫کردن سیمان به جای قیر به‌عنوان روشی به صرفه‬ ‫در سال‌های گذشته از سوی وزارت راه و شهرسازی‬ ‫مورد بررس��ی ق��رار گی��رد‪ .‬البت��ه ب��ه کارگیری‬ ‫روش‌های جدید در این حوزه نیاز به ماش��ین‌آالت‬ ‫و فناوری‌ه��ای جدید دارد که با توجه به اس��تفاده‬ ‫نکردن از آنها در س��ال‌های گذش��ته نیاز به تامین‬ ‫تجهیزات الزم برای گسترش استفاده از روش‌های‬ ‫بتن��ی در جاده‌ها وجود دارد‪ .‬ب��ه هر حال می‌توان‬ ‫ورود هواپیمای معاون اول رییس‌جمهوری در باند‬ ‫بتنی فرودگاه تبریز را به‌عنوان آغاز طرحی دانست‬ ‫ک��ه در آینده به گس��ترش اس��تفاده از روش‌های‬ ‫جدید در حوزه راه‌س��ازی و جایگزین کردن بتن و‬ ‫سیمان به جای آسفالت و قیر منجر خواهد شد‪.‬‬ ‫احمد دنیانور‪:‬‬ ‫با توجه به اینکه‬ ‫فوالد ماده اولیه‬ ‫تولید محصوالت‬ ‫چدنی است از این‌رو‬ ‫بازار این محصول‬ ‫نیز به نوعی‬ ‫همگام با تغییر‬ ‫و تحوالت فوالد‬ ‫در نوسان است‬ ‫سیس��تماتیک در تولید این قطعات اس��تفاده نکرده و‬ ‫تولیدکنندگان بر پایه روش‌های سنتی عمل می‌کنند‪.‬‬ ‫زارع��ی یک��ی از دالیل اصلی اس��تفاده نک��ردن از‬ ‫دستگاه‌ها و فناوری‌های روز دنیا را نبود سرمایه‌گذاری‬ ‫اولیه برای خرید آنها دانسته و معتقد است که می‌توان‬ ‫ب��ا انجام س��رمایه‌گذاری در این ح��وزه زمینه را برای‬ ‫تولید محصوالت چدنی در ابعاد بزرگ و متفاوت و در‬ ‫نتیجه پیشرفت این حوزه فراهم کرد‪.‬‬ ‫این مدیر کارخانه در ادامه به تنوع محصوالت چدنی‬ ‫و بازار استفاده از آنها اشاره کرد و افزود‪ :‬در حال حاضر‬ ‫تقریب��ا ‪70‬درصد نی��از صنایع داخلی ب��ه محصوالت‬ ‫چدنی در کشور توس��ط تولیدکنندگان داخلی تامین‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬اما درباره ‪30‬درصد دیگ��ر از نیاز صنایع‪ ،‬به‬ ‫دلی��ل در اختیار نداش��تن دانش فن��ی و فناوری‌های‬ ‫روز دنی��ا امکان تولید بس��یاری از آلیاژهای چدنی که‬ ‫در صنای��ع‌های‌تک همچون صنای��ع دفاعی‪ ،‬هوا فضا‬ ‫و خودروس��ازی مورد استفاده قرار می‌گیرند در کشور‬ ‫وجود نداش��ته و می‌توان گفت ک��ه فعالیت‌های انجام‬ ‫شده در این زمینه در مرحله مقدماتی خود که همان‬ ‫مطالعات و تحقیقات علمی است به دلیل سختی‌هایی‬ ‫که در راه رس��یدن به تولید وجود دارد‪ ،‬متوقف ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫زارعی درباره ویژگی‌های چدن گفت‪ :‬بخش عمده‌ای‬ ‫از چدن را فوالد تش��کیل می‌دهد اما س��اختار آن به‬ ‫گونه‌ای اس��ت که مقاومت آن در برابر ش��کل‌پذیری‬ ‫بیش��تر اس��ت به طوری ک��ه می‌توان برای س��اخت‬ ‫ل آن در برابر ضربات‬ ‫محصوالتی که نیاز به تغییر شک ‌‬ ‫وجود دارد از چدن استفاده کرد‪ .‬همچنین پایین بودن‬ ‫خاصیت کشش��ی چدن نسبت به فوالد و مقاومت آن‬ ‫در برابر «خمش» از جمله مزایای آن است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در حال حاضر کش��ورهای چین‪ ،‬امریکا و‬ ‫آلمان به‌عنوان تولیدکنندگان بزرگ محصوالت چدنی‬ ‫در دنیا شناخته شده‌اند‪.‬‬ ‫ارائه تسهیالت ریالی برای تامین ماشین‌آالت معادن کوچک‬ ‫س��ازمان توس��عه و نوس��ازی معادن و صنایع معدنی ایران طرح اعطای تسهیالت خرید ماشین‌آالت‬ ‫‌‪ ،‬این طرح پس از عقد تفاهمنامه ایمیدرو با‬ ‫معدن��ی ب��رای معادن کوچک را آغاز کرد‪ .‬به گزارش‬ ‫صندوق بیمه س��رمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی و با همکاری بانک‌های تجارت و ملت آغاز شده است‪.‬‬ ‫هدف از اجرای این طرح ارائه تس��هیالت ریالی برای تامین ماش��ین‌آالت و تجهیزات فرآوری در معادن‬ ‫کوچک مقیاس اس��ت‪ .‬یکی از ش��روط اعطای تس��هیالت در این طرح فرآوری مواد معدنی اولویت‌دار‬ ‫ایمیدرو ش��امل آهن‪ ،‬مس‪ ،‬طال‪ ،‬س��رب‪ ،‬روی وکرومیت در نظر گرفته شده اس��ت‪ .‬براساس این طرح‬ ‫متقاضیان باید دارنده پروانه بهره‌برداری از معادن بوده یا دارای قراردادهای پیمانکاری فرآوری باشند‪.‬‬ ‫متقاضیان بر اساس دستورالعمل تدوین شده ارزیابی و واجدان شرایط به ترتیب اولویت و با توجه به‬ ‫سقف اعتبار تسهیالت (حداکثر ‪80‬درصد) به بانک معرفی خواهند شد‪ .‬شرکت‌های مجاز برای دریافت‬ ‫این تسهیالت‪‌،‬باید مورد تایید و طرف قرارداد با صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی باشند‪.‬‬ ‫متقاضیان واجد ش��رایط دریافت تس��هیالت می‌توانند حداکثر تا پایان وقت اداری روز دوش��نبه ‪27‬‬ ‫بهمن‌ماه جاری درخواس��ت خود را به همراه مدارک الزم به صندوق بیمه س��رمایه‌گذاری فعالیت‌های‬ ‫معدنی به نش��انی تهران‪ -‬انتهای بلوار افریقا‪ -‬نرس��یده به بزرگراه م��درس‪ -‬خیابان گلدان‪ -‬پالک ‪22‬‬ ‫کدپستی ‪ 1966883149‬تحویل دهند‪.‬‬ ‫جلوی ورود ماشین‌آالت بی‌کیفیت گرفته شود‬ ‫رییس کمیته معدن اتاق بازرگانی اصفهان گفت‪ :‬باید کیفیت ماش��ین‌آالت ورودی به استان و کشور‬ ‫به درستی مورد بررسی قرار گیرند تا شاهد بروز مشکالت برای معادن نباشیم‪.‬‬ ‫به گزارش فارس‪ ،‬عباس تاج‌بخش با اش��اره به مش��کالت معادن استان اظهار کرد‪ :‬برای بهبود اوضاع‬ ‫برخی معادن نیاز اس��ت که تدابیری اندیشیده ش��ود‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬از مسئوالن مرتبط این خواسته را‬ ‫داریم که کمک کنند تا مواد موردنیاز معادن افزایش قیمت نداشته باشند و تسهیالت در اختیار معادن‬ ‫قرار گیرد و معادنی که با ظرفیتی کمتر از ظرفیت واقعی خود کار می‌کنند شامل تخفیف شوند و حقوق‬ ‫دولتی در این‌گونه معادن افزایش نداش��ته باشد‪ .‬رییس کمیته معدن اتاق بازرگانی اصفهان با اشاره به‬ ‫برخی مش��کالت معادن در تهیه ماش��ین‌آالت موردنیاز تصریح کرد‪ :‬در حال حاضر ماشین‌آالت معدنی‬ ‫به‌وسیله شرکت‌های چینی وارد می‌شود‪ .‬وی اضافه کرد‪ :‬از لحاظ تعداد ماشین‌آالت مشکلی وجود ندارد‬ ‫اما باید به این نکته توجه کرد که عالوه بر ماش��ین‌آالتی که از ش��رکت‌های معتبر وارد می‌شود‪ ،‬بخشی‬ ‫از ماشین‌آالت نیز به وسیله تولیدکنندگان چینی که کیفیت مطلوب ندارند‪ ،‬وارد می‌شود‪ .‬تاج‌بخش با‬ ‫اعالم اینکه ماشین‌آالت بی‌کیفیت چینی پس از مدتی مشکالت فراوانی برای معدنکاران ایجاد می‌کنند‪،‬‬ ‫تاکید کرد‪ :‬باید کیفیت ماش��ین‌آالت ورودی به اس��تان و کشور به درس��تی مورد بررسی قرار گیرند تا‬ ‫شاهد بروز مشکالت برای معادن نباشیم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬هم‌اکنون معادن اس��تان با ظرفیت‌های پایین در حال فعالیت هس��تند و امید است هرچه‬ ‫زودتر مشکالت آنها برطرف شود تا بتوانند با تمام ظرفیت به انجام فعالیت بپردازند‪.‬‬
‫انرژی‬ ‫‪industry@smtnews.ir‬‬ ‫سه‌شنبه ‪ 21‬بهمن ‪ 20- 1393‬ربیع‌الثانی ‪ 10 -1436‬فوریه ‪ -2015‬شماره ‪ -155‬پیاپی ‪1473‬‬ ‫با بهره‌برداري از غول پيکرترين پايانه نفتي شناورکشور در خليج فارس‬ ‫‪29‬‬ ‫صادرات نفت به مرحله نيمه‌نهايي رسيد‬ ‫عرفانه تاجيکي ‪ -‬گروه صنعت‪ :‬بعد از مدت‌ها که اخبار‬ ‫تلخ س��قوط قيم��ت نفت و تحريم‌ها رمق طالي س��ياه را‬ ‫گرفته بود‪ ،‬صنعت نفت کش��ور روي خوش روزگار را ديد‪،‬‬ ‫روي خوش��ي که نش��ان از توانمندي‌هاي داخلي دارد‪ .‬در‬ ‫ش��رايطي که وزنه تحريم‌ها به پاي اقتصاد کشور و به‌ويژه‬ ‫صادرات نفت سنگيني مي‌کند و از سوي ديگر‪ ،‬درآمدهاي‬ ‫س��ابق فروش نفت ک��ه رقم چندان کمي هم نيس��ت در‬ ‫بانک‌ه��اي جهاني بلوکه ش��ده و اج��ازه ورود به داخل را‬ ‫ندارد‪ ،‬پاش��نه آشيل اقتصاد کش��ور که بازهم به صادرات‬ ‫نفت‌وگاز کش��ور بازمي‌گردد‪ ،‬آس��يب ديده است‪ .‬آسيبي‬ ‫که منش��أ آن اين بار عربس��تان‪ ،‬به عنوان اصلي‌ترين هم‬ ‫پيمان غرب در خاورميانه اس��ت‪ .‬همين آسيب موجب شد‬ ‫تا درآمدهاي نفتي کش��ورهاي نفت خيز از‌جمله ايران رو‬ ‫به کاهش بگذارد‪ .‬اين کاهش حجم درآمدهاي نفتي ايران‬ ‫درحالي اس��ت که پاي تحريم‌ها همچنان بر گلوگاه فروش‬ ‫نفت کش��ور بوده و باعث فشار بيشتر مي‌شود‪ .‬فشاري که‬ ‫برصنعت نفت و به تبع آن پتروشيمي و حتي نيرو و به‌طور‬ ‫کلي بر تمامي صنايع داخلي سايه افکنده است‪ ،‬اما مردان‬ ‫سياست و اقتصاد باز هم مثل هميشه پيروز ميدان شدند‪.‬‬ ‫در چنين ش��رايطي هرگونه رش��د‪ ،‬توليد و توسعه در هر‬ ‫بخش از صنعت کش��ور به‌ويژه صنعت نفت‪ ،‬بسیار با ارزش‬ ‫بوده و قابل قدرداني اس��ت‪ .‬اين بارهم ملت ايران ثمره‌اي‬ ‫ديگ��ر از دولت تدبي��ر و اميد را چش��يدند‪ .‬چندي پيش‬ ‫بزرگترين پايانه شناور نفتي جهان به گنجايش يک ميليون‬ ‫بش��که وارد منطقه خليج‌فارس ايران شد‪ .‬اين پايانه که به‬ ‫منظور تس��هيل بهره‌برداري و توسعه صادرات میدان‌های‬ ‫نفتي ميان‌آبي کش��ور طراحي ش��ده‪ ،‬مي‌تواند گام بزرگي‬ ‫براي گس��ترش حجم صادرات روزانه نفت کشور محسوب‬ ‫ش��ود‪ .‬با افتتاح پايانه صادراتي ش��ناور خليج‌فارس امکان‬ ‫ص��ادرات نفت از ميدان‌هاي س��روش و ن��وروز تا مرز يک‬ ‫ميليون بشکه در روز فراهم شده است‪ .‬با درنظر گرفتن اين‬ ‫موضوع که بيش��تر چاه‌هاي نفتي کشور در منطقه جنوبي‬ ‫قراردارد‪ ،‬اس��تفاده از چنين پايان��ه‌اي مي‌تواند هزينه‌هاي‬ ‫نق��ل و انتقاالت نفتي را به طور چش��مگيري کاهش دهد‪.‬‬ ‫محمد رنجبر‪ ،‬رييس پايانه شناور صادراتي خليج‌فارس در‬ ‫جري��ان افتتاح اين پايانه گفت‪ :‬اين پايانه روزانه تا س��قف‬ ‫‪ ٢٠٠‬هزار بشکه توان دريافت نفت دارد‪ ،‬ضمن اينکه امکان‬ ‫ص��ادرات تا يک ميليون بش��که نيز در ط��ول روز در اين‬ ‫پايانه فراهم ش��ده است‪ .‬وي با اعالم اينکه شناور صادراتي‬ ‫خليج‌فارس در نوع خود بزرگترين س��ازه دريايي دنياست‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬با توجه به امکانات و دسترسي‌هايي که در اين پايانه‬ ‫در نظر گرفته ش��ده‪ ،‬بس��ياري از هزينه‌ه��ا براي صادرات‬ ‫کاهش يافته و ش��رايطي که در شناور سورنا براي صادرات‬ ‫وجود نداش��ت در اين پايانه تعبيه شده است‪ .‬رييس پايانه‬ ‫ش��ناور صادراتي خليج فارس با اشاره به سابقه ساخت اين‬ ‫پايانه صادراتي از س��ال ‪ ٩٠‬گفت‪ :‬درست است که ساخت‬ ‫اين پايانه توسط شرکت‌هاي کره‌اي انجام شده اما موضوع‬ ‫راه‌اندازي اين تجهيزات بسيار مهم است و تمام اين اقدام‌ها‬ ‫توس��ط نيروهاي داخلي انجام ش��ده است‪ .‬در همين حال‬ ‫رييس هيات‌مدي��ره انجمن س��ازندگان تجهيزات صنعت‬ ‫نفت ايران‪‌،‬با اعالم اينک��ه اين پايانه صادراتي در حقيقت‬ ‫يک نفتکش فوق‌العاده بزرگ اس��ت‪ ،‬در گفت‌وگو با‬ ‫گف��ت‪ :‬برخي از میدان‌های نفتي اي��ران در ميان آب قرار‬ ‫دارند ازجمله ميدان س��روش و نوروز‪ .‬اين درحالي اس��ت‬ ‫که در گذش��ته براي انتقال و صادرات نفت اين میدان‌ها‪،‬‬ ‫نخس��ت آن را به خش��کي منتق��ل کرده و س��پس براي‬ ‫صادرات آم��اده مي‌کردند‪ ،‬درحالي که با اس��تفاده از اين‬ ‫تحويل قراردادهاي جديد نفتي‬ ‫به شرکت‌هاي بين‌المللي صحت ندارد‬ ‫تسنيم‪ -‬س��يدمهدي حسيني‪ ،‬رييس کميته بازنگري‬ ‫در قرارداده��اي نفتي اي��ران با رد اينک��ه پيش‌نويس‬ ‫قراردادهاي جديد نفتي کش��ور در اختيار شرکت‌هاي‬ ‫نفتي بين‌المللي قرار گرفته اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬شرايط براي‬ ‫برگزاري س��مينار رونمايي از قراردادهاي نفتي مناسب‬ ‫نيست‪ .‬وي با رد خبر رويترز مبني بر اينکه پيش‌نويس‬ ‫قرارداد جديد نفتي ايران در اختيار برخي از شرکت‌هاي‬ ‫نفت��ي بين‌الملل��ي قرار گرفته اس��ت‪ ،‬اف��زود‪ :‬از برخي‬ ‫ش��رکت‌هاي نفتي براي تعيين مدل قرارداد در مقطعي‬ ‫مشورت گرفته شد اما اينکه متن قرارداد در اختيار آنها‬ ‫قرار بگيرد صحت ندارد‪ .‬حس��يني با اب��راز اينکه زمان‬ ‫رونمايي از قرارداد جدي��د نفتي صنعت نفت به نتيجه‬ ‫مذاکرات هس��ته‌اي موکول شده اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬موضوع‬ ‫رونماي��ي از قرارداد يک بحث اس��ت که بعد از تصويب‬ ‫توس��ط کارگروه دولت مي‌ت��وان آن را رونمايي کرد و‬ ‫براي همکاري با ش��رکت‌هاي نفت��ي داخلي و خارجي‬ ‫از آن اس��تفاده کرد‪ .‬وي ادامه داد‪ :‬اگرچه ش��رکت‌هاي‬ ‫بين‌المللي نفتي بسيار عالقمند به حضور در طرح‌هاي‬ ‫صنعت نفت ايران هس��تند اما اس��تفاده از اين قرارداد‬ ‫براي همکاري با آنها منوط به رفع تحريم‌ها عليه کشور‬ ‫است‪ .‬رييس کميته بازنگري در قراردادهاي نفتي ايران‬ ‫با بي��ان اينکه تدوين م��دل جدي��د قراردادهاي نفتي‬ ‫ايران به تاخير نيفتاده اس��ت‪ ،‬گف��ت‪ :‬قرارداد هم‌اکنون‬ ‫هم آماده اس��ت اما با توجه به اينکه هنوز فرصت وجود‬ ‫دارد‪ ،‬هرروز مي‌توان براي بهبود آن اقدام کرد‪ .‬حسيني‬ ‫ب��ا تاکيد بر اينکه مدل جديد قراردادها بايد به تصويب‬ ‫دولت برس��د‪ ،‬درباره زمان تحويل اين قرارداد به دولت‬ ‫گفت‪ :‬اين موضوع در اختيار وزارت نفت است‪.‬‬ ‫وي با اش��اره به اينک��ه برگزاري يک س��مينار براي‬ ‫رونمايي از قراردادهاي جديد نفتي به تاخير افتاده است‬ ‫نه تدوين آن‪ ،‬گفت‪ :‬اين موضوع نيز نيازمند يک فضاي‬ ‫سياس��ي مناسب است‪ ،‬چراکه ش��رکت‌هاي بين‌المللي‬ ‫نفتي به‌دليل تحريم‌ها براي حضور در چنين سميناري‬ ‫ممنوعيت و مش��کل حقوقي دارند به‌ويژه ش��رکت‌هاي‬ ‫نفتي امريکايي‪ .‬بنابراين بايد براي آنکه اين ش��رکت‌ها‬ ‫فعاليت جدي در س��مينار داشته باشند‪ ،‬زماني مناسب‬ ‫براي حضور آنها تعيين شود‪ .‬رييس کميته بازنگري در‬ ‫قراردادهاي نفتي اي��ران با تأکيد بر اينکه برگزاري اين‬ ‫سمينار براي رونمايي از قراردادهاي جديد نفتي هدف‬ ‫نيست‪ ،‬گفت‪ :‬اگر تحريم‌ها برداشته نشود‪ ،‬اين قراردادها‬ ‫بعد از تصويب براي داخل کش��ور رونمايي خواهد شد‪،‬‬ ‫اگر هم تحريم‌ها برداش��ته ش��ود‪ ،‬به‌ط��ور قطع از اين‬ ‫نوع مدل قراردادي در يک ش��رايط مناس��ب استقبال‬ ‫خواهد ش��د‪ .‬هفته گذشته رويترز گزارش داده بوده که‬ ‫پيش‌نوي��س قراردادهاي جديد نفتي اي��ران در اختيار‬ ‫برخي شرکت‌هاي نفتي بين‌المللي قرار گرفته است‪.‬‬ ‫بهای نفت به باالی ‪ 59‬دالر افزایش یافت‬ ‫رويت�رز‪ -‬بهاي نفت در بازار‌ه��اي جهاني افزايش يافت؛‬ ‫چرا که کاهش س��کوهاي حفاري در امريکا و عالئم رشد‬ ‫اقتصادي قوي در اين کشور با کاهش واردات در چين که‬ ‫نش��ان‌دهنده کاهش تقاضاي سوخت در بزرگترين کشور‬ ‫مصرف‌‌کننده انرژي جهان اس��ت‪ ،‬خنثي شد‪ .‬طبق نتايج‬ ‫يک بررس��ي تعداد س��کوهاي حفاري نفت در امريکا در‬ ‫هفته جاري با ‪ ۸۳‬مورد کاهش به ‪ ۱۱۴۰‬س��کو رسيد که‬ ‫کمترين مقدار از دس��امبر ‪ ۲۰۱۱‬تاکنون به‌شمار مي‌آيد‪.‬‬ ‫بهای نفت برنت دریای ش��مال در دو هفته گذشته بیش‬ ‫از ‪18‬درصد افزایش یافت و به ‪ 59‬دالر و ‪ 6‬س��نت رسید‪.‬‬ ‫پايانه صادراتي ش��ناور مي‌توان در زمان و مس��افت صرفه‬ ‫جويي قابل توجهي کرد‪.‬‬ ‫رض��ا پديدار اف��زود‪ :‬اي��ن پايانه به‬ ‫نزديکي اس��کله چاه نف��ت رفته و با‬ ‫تجهيزات��ي ب��ه دهانه چ��اه متصل‬ ‫مي‌شود و نفت خام اوليه را بي‌واسطه‬ ‫بارگي��ري ک��رده و آم��اده انتق��ال‬ ‫مي‌ش��ود که اين روند مي‌تواند توان صادراتي کش��ور را به‬ ‫ميزان چشمگيري افزايش‌دهد‪.‬‬ ‫وي تصري��ح کرد‪ :‬نفتکش‌هاي رايج در خليج فارس قادر‬ ‫هستند تا س��قف ‪ ۱۰۰‬تا ‪ ۲۰۰‬هزار بشکه را ذخيره کرده‬ ‫و انتقال‌دهند درحالي که اين پايانه شناور امکان بارگيري‬ ‫يک ميليون بش��که نفت را فراهم آورده است‪ .‬البته گفتني‬ ‫است که ايران در س��اخت اين نفتکش نقشي نداشته‪ ،‬اما‬ ‫تعمي��ر‪ ،‬نگه��داري‪ ،‬تجهيز‪ ،‬تامين قطعه‌ه��ای مورد نياز و‬ ‫بهره‌برداري از آن که امرچندان ساده‌اي هم نيست‪ ،‬به طور‬ ‫تمام و کمال بر عهده ايران است‪.‬‬ ‫ل حاضر چنين‬ ‫پدي��دار ضمن اش��اره ب��ه اينکه درح��ا ‌‬ ‫محصولي را چين‪ ،‬ژاپن و کره‌جنوبي مي‌س��ازند‪ ،‬تصريح‬ ‫ک��رد‪ :‬ايران در ش��رايط فعلي فناوري الزم براي س��اخت‬ ‫پايانه صادراتي در اين حجم را ندارد‪ ،‬اما قادر به س��اخت‬ ‫نفتکش‌هايي در حجم کوچک تر است‪.‬‬ ‫در همين حال اميرعباس سلطاني‪،‬‬ ‫‌عضو کميس��يون ان��رژي مجلس با‬ ‫بي��ان اينک��ه در ش��رايط فعلي به‬ ‫سمت و سويي حرکت مي‌کنيم که‬ ‫ص��ادرات نف��ت را از نظ��ر کمي و‬ ‫گف��ت‪ :‬از آنجايي که‬ ‫کيف��ي توس��عه دهيم‪ ،‬ب��ه‬ ‫س��رمايه‌گذاري در زمينه صنعت نف��ت و صادرات طالي‬ ‫س��ياه نيازمن��د هزين��ه کالني اس��ت و از س��ويي ديگر‪،‬‬ ‫س��رمايه‌گذاري در چني��ن صنعت��ي دي��ر بازده اس��ت‪،‬‬ ‫سرمايه‌گذاران تمايل چنداني براي سرمايه‌گذاري در اين‬ ‫زمينه ندارند‪.‬‬ ‫وي همچنين افزود‪ :‬بهره‌برداري از اين پايانه ش��ناوري‪،‬‬ ‫صادرات نفت کش��ور را به لحاظ کيفي و البته حجم قابل‬ ‫صادرات‪ ،‬قوت مي‌بخش��د‪ .‬تمامي انتقال‌دهنده‌هاي نفتي‬ ‫در خش��کي قادرند حجمي زير ‪ ۵۰۰‬هزار بشکه را انتقال‬ ‫دهند‪ ،‬از اين‌رو وجود چنين پايانه ش��ناوري مي‌تواند در‬ ‫حوزه رقابت و بازاريابي محصوالت نفتي کشور موثر واقع‬ ‫شود‪.‬‬ ‫با اس��تقرار و بهره‌برداري از اين پايانه‬ ‫به گزارش‬ ‫نفتي شناور‪ ،‬صرفه جويي چشمگيري در هزينه‌هاي انتقال‬ ‫نف��ت به وجود مي‌آيد‪ ،‬به اين ترتيب که چندين نفتکش‪،‬‬ ‫نفت توليدي در میدان‌های ميان‌آبي را به خشکي منتقل‬ ‫ک��رده و دوباره صادر کنند که با بهره‌برداری از این پایانه‬ ‫حجم کالني از نفت به وس��يله اي��ن نفت‌کش غول پيکر‬ ‫جابه‌جا مي‌شود‪.‬‬ ‫بايد در نظرداش��ته باش��يم که ق��رارداد بهره‌برداري از‬ ‫اي��ن پايانه صادراتي ش��ناور در س��ال ‪ ۹۰‬مي��ان ايران و‬ ‫کره‌جنوبي منعقد ش��ده و در س��ال ‪ ۹۳‬ب��ه بهره‌برداري‬ ‫رس��يد‪ .‬در شرايطي که قيمت نفت به نصف نرخ خود در‬ ‫س��ال ‪ ۹۳‬رس��يده و به تبع آن درآمدهاي نفتي کشور به‬ ‫طور چش��مگيري کاهش يافته است و از سويي ديگر تار‬ ‫تورم بر تن اقتصاد به گونه‌اي تنيده ش��ده بود که فضاي‬ ‫اقتصاد کش��ور تبديل به جوالنگاهي ب��راي دالالن ارز و‬ ‫سکه شد‪ .‬از تمام اينها هم بگذريم از اينکه کار را که کرد‪،‬‬ ‫آنکه تمام کرد‪ ،‬نمي‌توان گذشت!‬ ‫انتقادهای غیرعلمی و غیرتخصصی‬ ‫به وزارت نفت‬ ‫ش�انا ‪ -‬معاون وزیر نفت در امور مهندسی از افتتاح ‪٧‬‬ ‫ف��از متعارف پارس جنوبی در آینده نزدیک خبر داد و‬ ‫گفت‪ :‬انتقادها به وزارت نفت علمی و تخصصی نیست‪.‬‬ ‫سیدعماد حسینی با اشاره به اینکه در روزهای اخیر‬ ‫ش��ائبه‌های مختلفی درباره صنعت نفت و عملکرد آن‬ ‫مطرح ش��ده است که درست نیس��ت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در‬ ‫روزهای آینده ش��اهد گش��ایش فاز ‪ ١٢‬پارس جنوبی‬ ‫هس��تیم که برخالف افتتاحیه دولت گذشته نمایشی‬ ‫نخواه��د بود‪ .‬مع��اون وزیر نفت با بی��ان اینکه اجرای‬ ‫کار در پ��ارس جنوب��ی در ش��دید‌ترین دوران تحریم‬ ‫و در مقطع��ی ک��ه قیمت نف��ت کاهش یافت��ه‪ ،‬اتفاق‬ ‫افتاده اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬وزارت نفت ت��ا زمانی که از پایان‬ ‫کار ی��ک پروژه مطمئن نش��ود به یقی��ن آن را افتتاح‬ ‫نمی‌کند‪ .‬حسینی در واکنش به برخی منتقدان درباره‬ ‫اینکه توس��عه برخی از فازهای پارس جنوبی به دلیل‬ ‫اولویت‌بندی متوقف شده اس��ت‪ ،‬ادامه داد‪ :‬هم‌اکنون‬ ‫هیچ یک از فازهای پارس جنوبی تعطیل نشده است و‬ ‫همچنان کارشان را ادامه می‌دهند؛ براین اساس وزارت‬ ‫نفت س��ال آینده نیز طرح‌های��ی را که دارای باالترین‬ ‫پیش��رفت هستند‪ ،‬در اولویت کاری خود قرار می‌دهد‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه پرونده پ��روژه پارس جنوبی تا‬ ‫س��ال ‪ ١٣٩٦‬بسته می‌ش��ود‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬برداشت و‬ ‫توس��عه میدان‌های مشترک اهمیت ویژه‌ای برای وزیر‬ ‫نف��ت دارد و هم‌اکنون وی با حض��ور پیمانکاران این‬ ‫پ��روژه هفته‌ای ‪ 3‬تا ‪ 4‬س��اعت همه جزئیات توس��عه‬ ‫این میدان به ویژه فازهای اولویت نخس��ت را بررسی‬ ‫می‌کند‪ .‬حس��ینی ب��ا بیان اینکه ما قصد س��یاه‌نمایی‬ ‫اين نتايج نش��انه آش��کار فش��ار کاهش قيمت نفت روي‬ ‫توليد‌کنن��دگان نفت ش��يل در امريکا اس��ت‪ .‬تحليلگران‬ ‫پيش‌بيني کردند که رشد فراتر از انتظار مشاغل در امريکا‬ ‫در ماه ژانويه همچنين به افزايش قيمت نفت کمک کرده‬ ‫اس��ت‪ ،‬اما آمارها نش��ان مي‌دهد که ضع��ف اقتصادي در‬ ‫چي��ن به عنوان دومين مصرف‌کنن��ده بزرگ جهان مانع‬ ‫از افزايش بيش��تر قيمت‌ها شده اس��ت‪ .‬عملکرد تجاري‬ ‫نداری��م و از دیگران نیز درخواس��ت داریم این کار را‬ ‫نکنند‪ ،‬در پاسخ به سوالی درباره اینکه مصداقی درباره‬ ‫ضعف مدیریتی در دولت گذش��ته عنوان کنید‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫اج��رای فازهای ‪ ٣٥‬ماهه مصداق عینی س��وءمدیریت‬ ‫در سال‌های گذشته بوده که انتقادهای زیادی در این‬ ‫زمینه و در آن مقطع زمانی ش��ده؛ در ضمن نگاه‌های‬ ‫مهندس��ی در اجرای این فازها در سال‌های اخیر دیده‬ ‫نشده است‪.‬‬ ‫معاون وزیر نفت درباره اینکه شما در دولت گذشته‬ ‫سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس بوده‌اید‪ ،‬اما چرا در‬ ‫آن مقطع با اجرای فازهای ‪ ٣٥‬ماهه مخالفت نکردید‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬همه مسائلی که هم‌اکنون گفته می‌شود‬ ‫در آن مقط��ع نیز عنوان ش��د اما با ش��دیدترین لحن‬ ‫و صدور بیانیه‌ای از س��وی وزارت نفت دولت گذش��ته‬ ‫علیه من همراه شد‪ .‬وی با اشاره به اینکه این روزها با‬ ‫عناوین مختلف و در قالب برخی از الفاظ ناشایس��ت‪،‬‬ ‫وزارت نف��ت را م��ورد انتقاد قرار داده‌ان��د‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫وزارت نف��ت ب��ه دور از حاش��یه‌ها ت�لاش می‌کند تا‬ ‫پروژه‌های صنعت نفت به بهترین نحو اجرا شوند‪.‬‬ ‫چين در ماه ژانويه دچار رکود شده به‌‌طوري که صادرات‬ ‫اين کش��ور نسبت به س��طوح سال گذش��ته ‪ 3/3‬درصد‬ ‫کاهش يافته و واردات اين کش��ور نيز ‪19/9‬درصد کاهش‬ ‫يافته اس��ت که اين آمار بسيار پايين‌تر از پيش‌بيني‌هاي‬ ‫تحليلگران بوده و نشان‌‌دهنده يک رکود عميق در اقتصاد‬ ‫چي��ن اس��ت‪ .‬واردات نفت خام چي��ن در م��اه ژانويه با‬ ‫‪7/9‬درصد کاهش يافت‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫نفت ذخیره‬ ‫استراتژیک‬ ‫محمدپارسا‬ ‫رییس فدراسیون صادرکنندگان انرژی‬ ‫دارا ب��ودن تجهی��زات پیش��رفته در تمام��ی صنایع‬ ‫و صنع��ت نفت ب��ه صورت جزء می‌تواند به پیش��رفت‬ ‫این صنعت کمک کند و س��اخت پایانه نفتی ش��ناور‬ ‫صادرات��ی نیز در زمره همین تجهی��زات قرار می‌گیرد‬ ‫که عالوه بر توس��عه صادرات نف��ت‪ ،‬می‌تواند جایگاه و‬ ‫محلی برای ذخیره نفت به عنوان ذخیره اس��تراتژیک‬ ‫کش��ور باش��د‪ .‬هنگامی که قیمت نفت در کشورهای‬ ‫توس��عه‌یافته جهان س��قوط می‌کند‪ ،‬رو به ذخیره این‬ ‫طالی س��یاه می‌آورند و به هر ش��کل ممکن نسبت به‬ ‫خری��داری و ذخیره آن اقدام می‌کنند بنابراین بهترین‬ ‫تصمیم در چنین ش��رایطی خرید و ذخیره نفت است‪.‬‬ ‫در این صورت هنگامی که قیمت نفت افزایش می‌یابد‪،‬‬ ‫می‌توان با فروش نفت به قیمت باالتر‪ ،‬س��ود مطلوبی‬ ‫به‌دس��ت آورد‪ .‬به این ترتیب هرچه ذخیره بیش��تری‬ ‫برای نفت تولیدی کش��ور یا خریداری ش��ده از س��ایر‬ ‫کشورها داش��ته باشیم‪‌،‬بهتر می‌توان از نوسان قیمتی‬ ‫بازار نفت اس��تفاده کرد‪ .‬از س��وی دیگر هرچه ذخیره‬ ‫نفتی بیش��تری داش��ته باش��یم‪ ،‬به لحاظ سیاس��ی و‬ ‫استراتژیک از قدرت بیشتری نیز برخوردار خواهیم بود‪.‬‬ ‫البته این پایانه شناور می‌تواند از طریق صرفه‌جویی در‬ ‫هزینه و مسافت انتقال به توسعه صادرات نفتی کشور‬ ‫کمک کند چراکه در گذش��ته نفتکش‌ها ابتدا نفت را‬ ‫به خش��کی رسانده س��پس به منطقه مورد نظر صادر‬ ‫می‌کردند اما با وجود این پایانه غول پیکر می‌توان نفت‬ ‫را چندی پس از استخراج از چاه‌های نفتی صادر کرد‪.‬‬ ‫باید در نظر داشت که بهترین حالت استفاده از چنین‬ ‫تجهیزاتی برای چاه‌های میان‌آبی اس��ت‪ .‬نکته مهمی‬ ‫ک��ه باید درباره صادرات نفت به آن توجه کرد‪ ،‬اولویت‬ ‫قیمت نسبت به س��هم بازار است‪ .‬به طور کلی فعاالن‬ ‫این حوزه موافق خام‌فروش��ی نفت نیستند و معتقدند‬ ‫که باید نفت خام را پاالیش و به موادی با ارزش افزوده‬ ‫بیشتر تبدیل کرد تا با فروش آن درآمد بیشتری برای‬ ‫کشور داشته باشیم و به جرات می‌توان گفت‪ ،‬درآمدی‬ ‫که فرآورده‌های نفتی برای کشور به همراه دارد بیشتر‬ ‫از درآمد حاصل از فروش نفت خام خواهد بود‪.‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫شانا‪ -‬عباس شعری‌مقدم‪ ،‬معاون وزیر نفت در امور‬ ‫پتروش��یمی با بیان اینکه ‪ ١٨‬طرح پتروشیمی برای‬ ‫تامین منابع مالی به کشور چین معرفی شده است‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬از میان این طرح‌ها‪ ،‬فاینانس پتروشیمی‌های‬ ‫سبالن‪ ،‬لردگان‪ ،‬بوشهر و مسجدسلیمان فعال شده‬ ‫و مابقی در دست پیگیری است‪.‬‬ ‫ همای��ون حائری‪ ،‬مدیرعامل توانیر درباره‬‫برنامه‌های توانیر به‌منظور تامین برق تابس��تان ‪۹۴‬‬ ‫گفت‪ :‬همانطور که کاهش تلفات در برنامه‌ای ‪۵‬ساله‬ ‫م��ورد توجه قرار گرفته باید روی مدیریت تقاضا نیز‬ ‫به همین صورت کار کنیم‪.‬‬ ‫مهر‪ -‬علیرض��ا کاملی‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت ملی‬ ‫ص��ادرات گاز ایران از کش��ورهای حاش��یه جنوبی‬ ‫خلیج‌فارس به‌عن��وان مهم‌ترین بازار ص��ادرات گاز‬ ‫طبیعی ای��ران یاد کرده و از امارات متحده عربی در‬ ‫کنار کویت و عمان به عنوان مشتریان گازهای ترش‬ ‫ایران در خلیج‌فارس نام برده است‪.‬‬ ‫مهر‪ -‬سید جالل نورموسوی‪ ،‬رییس امور تعرفه‌ها‬ ‫و قراردادهای مدیریت گازرس��انی ش��رکت ملی گاز‬ ‫ب��ا اعالم اینک��ه در محاس��به قب��وض گاز کمترین‬ ‫خط��ای انس��انی وج��ود دارد‪ ،‬تصریح ک��رد‪ :‬با این‬ ‫وجود‪ ،‬آن دس��ته از مش��ترکانی که قبوض گازی با‬ ‫رقم نجومی یا نامتعارف دریافت می‌کنند‪ ،‬می‌توانند‬ ‫به دفاتر پیش��خوان دولت یا امور مشترکان اداره‌ها و‬ ‫شرکت‌های گاز در استان‌های مختلف کشور مراجعه‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫باشگاه خبرنگاران‪ -‬علی‌محمد بساق‌زاده‪ ،‬مدیر‬ ‫کنترل تولید شرکت ملی صنایع پتروشیمی‪ ،‬درباره‬ ‫وضعیت تولید محصوالت پتروشمی اظهارکرد‪ :‬تولید‬ ‫محصوالت پتروشیمی امسال نسبت به سال گذشته‬ ‫روند مثبتی داشته به‌طوری که با تولید گاز طبیعی‬ ‫در فازهای پارس جنوبی رشد خوبی را شاهد بودیم‪.‬‬ ‫وی تصری��ح کرد‪ :‬باالی ‪۹۹‬درصد نس��بت به س��ال‬ ‫گذشته تاکنون افزایش تولید داشته‌ایم‪.‬‬ ‫ایلنا‪-‬مع��اون وزیر نیرو از درخواس��ت ترکیه‬ ‫ب��رای دریافت برق از ایران خب��ر داد و گفت‪ :‬طرف‬ ‫ترک با تامین فاینان��س و احداث نیروگاه در ایران‪،‬‬ ‫برق مورد نیاز کش��ور خود را تولی��د کرده و انتقال‬ ‫می‌دهد‪.‬‬ ‫هوش��نگ فالحتی��ان در گفت‌وگو ب��ا ایلنا درباره‬ ‫برنام��ه وزارت نیرو ب��رای صادرات ب��رق به ترکیه‬ ‫گفت‪ :‬درخواس��ت‌هایی از طرف ترک برای دریافت‬ ‫برق داش��ته‌ایم لذا در س��فری که در آینده نزدیک‬ ‫به درخواس��ت وزارت انرژی ترکیه خواهم داشت در‬ ‫ارتباط با تامین برق این کشور مذاکره خواهیم کرد‪.‬‬
‫‪30‬‬ ‫یادداشت‬ ‫فاصله معنادار‬ ‫بهره‌وری‬ ‫با متوسط جهانی‬ ‫در بررسی شاخص‌های بهره‌وری مشخص شد‬ ‫خصوصی‌سازی راز ارتقای بهره‌وری‬ ‫سید حسین سجادی‬ ‫مدیرعامل سازمان بهره‌وری انرژی ایران‬ ‫بهره‌وری و دس��تیابی به نرخ ای��ده‌آل آن در واحدهای‬ ‫صنعت��ی یک��ی از چالش‌های اصلی واحده��ای تولیدی‬ ‫اس��ت‪ .‬این در حالی است که دس��تیابی به نرخ بهره‌وری‬ ‫انرژی از تقس��یم ارزش تولیدات به مقدار انرژی مصرفی‬ ‫به‌دس��ت می‌آید و برای محاس��به انرژی درس��طح ملی‬ ‫می‌توان تولید ناخال��ص داخلی را به مقدار مصرف نهایی‬ ‫تقسیم کرد‪ .‬شاخص بهره‌وری نیز مانند بهره‌وری نیروی‬ ‫کار و سرمایه‪ ،‬میزان خروجی کاالها و خدمات تولیدی را‬ ‫در مقایس��ه با ورودی اندازه‌گیری می‌کنند این در حالی‬ ‫اس��ت که عوامل بس��یاری در تعیین ش��دت انرژی یک‬ ‫کش��ور موثر است‪ .‬ش��دت انرژی می‌تواند متاثر از سطح‬ ‫اس��تاندارد‌های زندگ��ی‪ ،‬عوامل آب‌وهوایی یا س��اختار‬ ‫اقتص��ادی و صنعتی یک کش��ور باشد‪.‬کش��ورهایی که‬ ‫دارای س��طح باالتری از استاندارد زندگی هستند مصرف‬ ‫بیش��تری داش��ته و در نتیجه این امر بر شدت انرژی آنها‬ ‫تاثیر می‌گذارد‪ .‬با بررسی اطالعات و آمار موجود مشخص‬ ‫ش��ده که دست‌کم در دهه اخیر ش��اخص‌های بهره‌وری‬ ‫انرژی در کش��ور از تغییرات قابل‌مالحظ��ه‌ای برخوردار‬ ‫نبوده اس��ت‪ .‬این شاخص در س��ال ‪ ۱۳۹۰‬نسبت به سال‬ ‫گذش��ته با ‪۱/۲‬درصد افزای��ش از ‪ ۵۱۶/۹‬به ‪۵۲۲/۹‬هزار‬ ‫ریال به ازای هر بشکه معادل نفت خام رسیده که این امر‬ ‫بیانگر بهبود کارآیی مصرف انرژی در کشور است‪ .‬به نظر‬ ‫می‌رس��د که یکی از دالیل بهبود شاخص بهره‌وری انرژی‬ ‫در دو س��ال اخیر‪ ،‬اجرای طرح هدفمند‌سازی یارانه‌های‬ ‫انرژی بوده اس��ت‪ .‬متوسط بهره‌وری انرژی جهان در سال‬ ‫‪۲۰۱۰‬حدود ‪۸۸۴‬دالر به ازای یک بش��که بوده که بیانگر‬ ‫فاصله معنادار این ش��اخص در ایران با متوس��ط جهانی‬ ‫اس��ت‪ .‬البته برای ارزیاب��ی دقیق‌تر به��ره‌وری انرژی در‬ ‫کش��ور‌ها بهتر اس��ت از تولید ناخال��ص داخلی بر مبنای‬ ‫برابری قدرت خرید اس��تفاده کرد‪ .‬در مورد شدت انرژی‬ ‫در س��ال ‪۲۰۱۰‬م به‌طور متوسط برای تولید یک میلیون‬ ‫دالر ارزش‌اف��زوده حدود ‪ ۱۱۵/۱۴‬ت��ن معادل نفت خام‬ ‫انرژی در س��طح جهان مصرف شده‪ ،‬در حالی که این رقم‬ ‫در ایران بیش از ‪۱/۶‬برابر مقدار متوسط جهانی بوده است‪.‬‬ ‫در س��ال ‪ ۱۳۹۰‬این مقدار معادل ‪۱/۹۱‬بش��که نفت خام‬ ‫معادل یک میلیون ریال بوده است‪ .‬مهم‌ترین موانع رشد‬ ‫بهره‌وری انرژی در کش��ور نبود آگاهی و توجیه اقتصادی‬ ‫رش��د بهره‌وری بنگاه اس��ت‪ .‬در این زمین��ه باید مدیران‬ ‫تصمیم‌گیر بنگاه‌ها را در دوره‌های آموزش��ی توجیه کرد‬ ‫که رش��د بهره‌وری وضعیت اقتصادی آنها را بهبود خواهد‬ ‫بخش��یدو هزینه‌ها را کاهش خواهد داد‪ .‬در واقع برگزاری‬ ‫جشنواره بهره‌وری می‌تواند به نماد بهره‌وری تبدیل شود‪.‬‬ ‫جشنواره ملی بهره‌وری از آنجایی که بنگاه‌های خصوصی‬ ‫و دولتی بس��یاری در آن ش��رکت می‌کنند و در چارچوب‬ ‫ش��اخص‌های مختلف باهم مقایسه می‌ش��وند‪ ،‬قطعا در‬ ‫ارتق��ای فرهنگی و رش��د کمی و کیفی به��ره‌وری انرژی‬ ‫تاثیر خواهد داشت‪ .‬شورای سیاست‌گذاری جشنواره باید‬ ‫امتیاز‌هایی را برای حضور ش��رکت‌ها قائل ش��ود‪ ،‬به این‬ ‫صورت که در صورت احراز رتبه‌های باال با هماهنگی‌هایی‬ ‫که با وزارتخانه‌های مختلف برقرار می‌کند تس��هیالتی را‬ ‫برای آنها منظور کند‪.‬‬ ‫سه‌شنبه ‪ 21‬بهمن ‪ 20- 1393‬ربیع‌الثانی ‪ 10 -1436‬فوریه ‪ -2015‬شماره ‪ -155‬پیاپی ‪1473‬‬ ‫صنعت‬ ‫‪industry@smtnews.ir‬‬ ‫گ�روه صنعت ‪ -‬بهره‌وری به عنوان یکی از ش�اخص‌های مهم اقتصاد و مدیری�ت همواره در بازار تولید‬ ‫و صنع�ت مطرح بوده اس�ت و تمام واحد‌های اقتصادی ب�ه دنبال راز ارتقای بهره‌وری هس�تند‪ ،‬بنا بر‬ ‫تحقیقات و دس�تاورد‌های س�امانه ملی اندازه‌گیری ش�اخص‌های به�ره‌وری ای�ران و ارزیابی‌هایی که‬ ‫در قالب جش�نواره ملی بهره‌وری در ش�اخص‌های مختلف انجام شده اس�ت‪ ،‬مشخص شده بنگاه‌های‬ ‫اقتصادی که کاملا خصوصی هس�تند‪ ،‬هم مقدار ش�اخص بهره‌وری باالتری داش�ته و هم میزان رش�د‬ ‫ش�اخص‌ها در این بخش بیش�تر از سایر بخش‌ها است‪ .‬به همین نسبت به میزانی که سازمان‌های فعال‬ ‫در کشور به طور مستقیم از بودجه دولتی استفاده می‌کنند و یا از تعرفه‌های حمایتی دولتی برخوردار‬ ‫هستند‪ ،‬عموم ًا بهره‌وری عملکرد آنها پایین‌تر است‪.‬‬ ‫احسان جنتی‌فرد‪ ،‬دبیر اجرایی جشنواره‬ ‫درباره‬ ‫ملی بهره‌وری در گفت‌وگو با‬ ‫آخرین ارزیابی‌های این جشنواره گفت‪ :‬در‬ ‫س��امانه مل��ی اندازه‌گیری ش��اخص‌های‬ ‫به��ره‌وری ای��ران (‪ )irpmc.ir‬که متعلق‬ ‫به مرک��ز مدیریت بهره‌وری ایران اس��ت‪،‬‬ ‫ش��اخص‌های مالی‪ ،‬اقتصادی و بهره‌وری‬ ‫بی��ش از ‪ ۱۴۰۰‬بن��گاه در قال��ب ‪۵۲‬‬ ‫گ��روه اقتص��ادی از س��ال ‪ ۱۳۸۲‬تاکنون‬ ‫اندازه‌گیری ش��ده اس��ت که بر اس��اس این آمار مش��خص‬ ‫ش��ده درحال‌حاضر این بنگاه‌ها در حدود ‪ ۷۰‬درصد ارزش‬ ‫اف��زوده بخش صنعت و معدن و همچنین ‪ ۸۵‬درصد بخش‬ ‫موسسات پولی و مالی در کشور را شامل می‌شوند‪.‬‬ ‫‹ ‹تعرفه‌های دولتی یکی از عوامل کاهش بهره‌وری‬ ‫وی با اش��اره به بررس��ی‌هایی که با استفاده از اطالعات‬ ‫از این س��امانه ملی به عنوان بزرگترین جامعه آماری معتبر‬ ‫و صحه‌گذاری ش��ده در کشور انجام شده اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬از‬ ‫ارزیابی‌هایی که در قالب جشنواره ملی بهره‌وری در زمینه‬ ‫ش��اخص‌های مالی‪ ،‬اقتصادی و بهره‌وری شده است چنین‬ ‫برمی‌آی��د که به طور کل��ی بنگاه‌های اقتص��ادی که کاملا‬ ‫خصوصی هس��تند‪ ،‬هم مقدار ش��اخص به��ره‌وری باالتری‬ ‫دارند و هم میزان رش��د ش��اخص‌ها در این بخش بیش��تر‬ ‫است‪ .‬به همین نس��بت به میزانی که سازمان‌های فعال در‬ ‫کش��ور به طور مستقیم از بودجه دولتی استفاده می‌کنند و‬ ‫ی��ا از تعرفه‌های حمایتی دولتی برخوردار هس��تند‪‌،‬عموما‬ ‫بهره‌وری عملکرد آنها پایین‌تر است‪.‬‬ ‫جنتی‌ف��رد با تاکی��د بر اینک��ه در این‌گونه س��ازمان‌ها‬ ‫مقاوم��ت بیش��تری در زمینه ارتقای به��ره‌وری وجود دارد‬ ‫تصریح ک��رد‪ :‬حتی در بعضی موارد واکنش‌های ش��دیدی‬ ‫درباره اندازه‌گیری‌های انجام شده به چشم می‌آید که خود‬ ‫این موضوع نیز سوال برانگیز است‪.‬‬ ‫وی درباره اهداف برنامه چهارم و پنجم توس��عه در زمینه‬ ‫ارتقای بهره‌وری نیز گفت‪ :‬بر اساس پیش‌بینی‌ها مقرر شده‬ ‫بود که مطابق اهداف برنامه چهارم و پنجم توسعه یک سوم‬ ‫از رش��د اقتصادی کش��ور از طریق ارتقای بهره‌وری محقق‬ ‫شود اما بنا بر اظهار نهادهایی که متولی ارائه آمار کالن در‬ ‫کش��ور هستند‪ ،‬این هدف محقق نشده و بر اساس اظهارات‬ ‫اقتصاد‌دانان نرخ رش��د بهره‌وری در طی سالیان گذشته در‬ ‫درازمدت فاصله معناداری با صفر نداش��ته و این موضوع به‬ ‫این معناس��ت که گویا قرار نیست ما از سرمایه‌گذاری‌های‬ ‫جدید و منابع نفتی موجود در کشور بهتر‬ ‫اس��تفاده کنیم و هر ساله در مجموع کل‬ ‫اقتصاد در اتالف منابع در کشور توانمندتر‬ ‫می‌شویم‪.‬‬ ‫‹‪ ۸۵‬درص�د از اقتص�اد کش�ور‬ ‫‹‬ ‫دولتی و شبه‌دولتی‬ ‫دبیر جش��نواره ملی به��ره‌وری درباره‬ ‫وضعیت ساختار اقتصادی در کشور اظهار‬ ‫کرد‪ :‬مطابق بررس��ی‌های انجام‌ش��ده ‪۸۵‬‬ ‫درصد از اقتصاد کش��ور دولتی یا ش��به‌دولتی است‪ ،‬این در‬ ‫حالی اس��ت که در ایران ‪ ۸‬میلیون نفر‪ ،‬به عنوان کارمند و‬ ‫ش دولتی‪ ،‬به صورت ثابت از دولت حقوق دریافت‬ ‫شاغل بخ ‌‬ ‫می‌کنند که این افراد با هر سطح از عملکرد و توانایی‪ ،‬بدون‬ ‫آنکه سیس��تم اثربخشی برای تش��ویق‪ ،‬تنبیه و ترغیب آنها‬ ‫به اجرای بهتر وظایف وجود داش��ته باش��د‪ ،‬حقوق دریافت‬ ‫می‌کنن��د و این امر بهره‌وری آنه��ا را کاهش می‌دهد‪ .‬وی‬ ‫در ادامه افزود‪ :‬این بی‌انگیزگی فقط مختص کارکنان بخش‬ ‫دولتی و شبه‌دولتی نیست و شامل حال مدیران این بخش‬ ‫نیز می‌ش��ود‪ ،‬چرا که تجربه س��ال‌های گذشته نشان داده‬ ‫اس��ت که در بخش دولتی تعداد موارد سمت‌های حساس‬ ‫مدیریت��ی که به دلی��ل ارتباطات و بدون دان��ش و تجربه‬ ‫کافی بوده‪ ،‬بیش��تر بوده اس��ت‪ .‬مطالعاتی ک��ه در دهه ‪۷۰‬‬ ‫در دانش��گاه تهران انجام شد نشان داد در حالی که در دنیا‬ ‫بیشتر س��ازمان‌های اجرایی غیرسیاسی هس��تند در ایران‬ ‫بیش از ‪ ۸۰‬درصد از این سازمان‌ها رویکرد سیاسی دارند و‬ ‫انتصاب و ارتقا در آنها نیز نه بر اس��اس تجربه و شایستگی‬ ‫که بر اساس روابط و امور سیاسی است‪.‬‬ ‫‹ ‹بهره‌مند نشدن از رانت‪ ،‬عامل افزایش بهره‌وری‬ ‫جنتی‌فرد با اش��اره به ویژگی‌های سازمان‌های خصوصی‬ ‫در ارتق��ای بهره‌وری اف��زود‪ :‬در بخش خصوصی فعاالن این‬ ‫بخش امکان کمتری برای استفاده از رانت‌ها و حمایت‌های‬ ‫دولت��ی دارند و به همی��ن دلیل ناچار هس��تند بهره‌وری و‬ ‫س��اعت مفی��د کاری را افزایش دهند اما بخ��ش دولتی به‬ ‫دلیل اس��تفاده س��هل‌الوصول‌تر از منابع نفت��ی و در برخی‬ ‫موارد رانت‌های اقتصادی ضرورت��ی برای این امر نمی‌بیند‪.‬‬ ‫دبیر جش��نواره ملی بهره‌وری درباره ناکارآمدی‌های موجود‬ ‫در مدیریت سازمان‌های دولتی و شبه‌دولتی گفت‪ :‬بنابراین‬ ‫با وجود خصوصی‌سازی‌های انجا ‌م ش��ده در کشور هنوز در‬ ‫حدود ‪ ۸۵‬درصد اقتصاد کش��ور در اختی��ار بخش دولتی و‬ ‫غیردولتی است‪ ،‬بنابراین ارتقای اثربخشی و کارآیی عملکرد‬ ‫ضرورت حمايت از توليد در بودجه ‪۹۴‬‬ ‫خانه ملت‪ -‬عضو کميس��يون اقتصادي مجلس‪ ،‬کاهش اتکاي بودجه‬ ‫به نفت را با افزايش درآمدهاي مالياتي ممکن دانس��ت و گفت‪ :‬اجراي‬ ‫اي��ن طرح‪ ،‬توليد را در معرض خطر قرار مي‌دهد‪ ،‬بنابراين براي کاهش‬ ‫آس��يب‌پذيري‪ ،‬بايد حمايت از توليد و بخش خصوصي را مد نظر قرار‬ ‫داد‪ .‬ابراهيم نکو اخذ ماليات را عاملي براي کاهش اتکاي بودجه به نفت‬ ‫عن��وان کرد و گفت‪ :‬تعيين نرخ ماليات بر اس��اس قانون بوده و ممکن‬ ‫است که در نگاه سطحي‪ ،‬افزايش آن تا حدي به توليد ضربه وارد کند‪،‬‬ ‫اما بايد توجه داشت که اکنون‪ ،‬کشور با دو بحث مهم اقتصاد مقاومتي‬ ‫و ضرورت کاهش اتکاي بودجه به نفت روبه‌رو است‪ .‬نماينده رباط کريم‬ ‫و بهارستان در مجلس‪ ،‬اجراي چند طرح مهم اقتصادي در کنار يکديگر‬ ‫را نيازمند مديريت کارآمد دانس��ت و افزود‪ :‬شکي نيست که اتکاي به‬ ‫درآمدهاي مالياتي‪ ،‬توليد را در معرض خطر قرار مي‌دهد‪ ،‬از اين‌رو بايد‬ ‫با تالش مضاعف از توليد محافظت کرد‪ .‬وي ادامه داد‪ :‬به هر حال بايد‬ ‫منتظر مان��د و ديد که دولت چه برنامه‌اي براي حمايت از توليد دارد‪،‬‬ ‫چراک��ه براي تحقق اقتصاد مقاومتي بايد بيش از گذش��ته‪ ،‬حمايت از‬ ‫توليد و بخش خصوصي را مدنظر قرار داد تا آسيبي به آنها وارد نشود‪.‬‬ ‫عضو کميس��يون اقتصادي مجلس در رابطه با نقش ماليات در حمايت‬ ‫از تولي��د نيز تصريح کرد‪ :‬به ازاي ماليات پرداختي‪ ،‬خدماتي در اختيار‬ ‫توليدکننده قرار مي‌گيرد که مي‌تواند زمينه‌هاي رشد اقتصادي و رونق‬ ‫توليد را فراهم کند‪ ،‬البته به ش��رطي که ماليات درس��ت اخذ ش��ده و‬ ‫مناسب هزينه شود‪ ،‬در اين‌باره پرداخت‌کننده هم اطمينان دارد که در‬ ‫مقابل ماليات پرداختي‪ ،‬مورد حمايت قرار مي‌گيرد‪.‬‬ ‫شرکت شهرکهای صنعتی فارس‬ ‫ش��رکت ش��هرکهای صنعتی فارس درنظر دارد عملیات خرید و اجرای تصفیه خانه‬ ‫فاض�لاب ش��هرک صنعتی فیروزآباد (روزبدان) را به ش��رح ذی��ل از طریق مناقصه‬ ‫عمومی و به روش دو مرحله‌ای وفق قانون برگزاری مناقصات به اش��خاص حقیقی‬ ‫و حقوق��ی دارای تایی��د صالحیت (‪ 5‬تاسیس��ات و تجهیزات و ‪ 4‬آب) از س��ازمان‬ ‫برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی واگذار نماید‪.‬‬ ‫‪ 1‬ـ زمان اجرای کار‪ :‬از زمان قرارداد و تحویل زمین به مدت ‪( 30‬سی‌) ماه شمسی‬ ‫است که شامل ‪ 16‬ماه دوره اجرا و ‪ 14‬ماه دوره بهره‌برداری می‌باشد‪.‬‬ ‫‪2‬ـ محل اخذ اس��ناد مناقصه و تس��لیم پیشنهادات‪ :‬ش��یراز ـ بلوار زند ـ روبه‌روی‬ ‫دانشکده پزشکی ـ شرکت شهرکهای صنعتی فارس (امور قرارداد‌ها)‬ ‫‪ 3‬ـ ب��رآورد اولی��ه‪ 15/931/811/521 :‬ریال و از محل اعتب��ارات عمرانی ـ ملی ـ‬ ‫استانی‬ ‫‪ 4‬ـ مبل��غ تضمین ش��رکت در مناقصه ‪ 54/500/000‬ریال ب��ه صورت ضمانتنامه‬ ‫بانکی یا واریز وجه‬ ‫بهره‌وری نیروی کار از تقس��یم ارزش‌افزوده به تعداد کارکنان نیز محاس��به می‌ش��ود که منعکس‌کننده‬ ‫میزان ثروت تولیدشده در موسسه به نسبت تعداد کارکنان آن است‪.‬‬ ‫درصد تغییرات بهره‌وری نیروی کار (رقابت‌پذیری هزینه نیروی کار) نسبت به سال پایه ‪87‬‬ ‫عنوان ‪ /‬سال‬ ‫‪87‬‬ ‫‪88‬‬ ‫‪89‬‬ ‫‪90‬‬ ‫‪91‬‬ ‫‪92‬‬ ‫ایران یاسا‬ ‫‪100‬‬ ‫‪160.9‬‬ ‫‪219.5‬‬ ‫‪170.7‬‬ ‫‪193.2‬‬ ‫‪168.4‬‬ ‫الستیک بارز‬ ‫‪100‬‬ ‫‪118.2‬‬ ‫‪95.8‬‬ ‫‪122‬‬ ‫‪117.8‬‬ ‫‪163.6‬‬ ‫کویر تایر‬ ‫‪100‬‬ ‫‪94.5‬‬ ‫‪66.9‬‬ ‫‪62.5‬‬ ‫‪67.2‬‬ ‫‪101.5‬‬ ‫میانگین گروه تایرسازی‬ ‫‪100‬‬ ‫‪106.5‬‬ ‫‪90.5‬‬ ‫‪123.9‬‬ ‫‪100.5‬‬ ‫‪120.9‬‬ ‫‹ ‹بهره‌وری سرمایه‬ ‫بهره‌وری سرمایه عبارت است از نسبت ارزش‌افزوده‪ ،‬به هزینه استهالک دارایی ثابت‪ ،‬این شاخص نشان‬ ‫می‌دهد در بنگاه اقتصادی به ازای هر ریال هزینه اس��تهالک دارایی‌ها چه میزان ارزش‌افزوده ایجاد ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫درصد تغییرات بهره‌وری سرمایه نسبت به سال پایه ‪87‬‬ ‫عنوان ‪ /‬سال‬ ‫‪87‬‬ ‫‪88‬‬ ‫‪89‬‬ ‫‪90‬‬ ‫‪91‬‬ ‫‪92‬‬ ‫ایران یاسا‬ ‫‪100‬‬ ‫‪195.6‬‬ ‫‪203.5‬‬ ‫‪177.2‬‬ ‫‪228.8‬‬ ‫‪191.9‬‬ ‫تولیدی ایران تایر‬ ‫‪100‬‬ ‫‪81.4‬‬ ‫‪42.6‬‬ ‫‪25.9‬‬ ‫‪59.1‬‬ ‫‪34.1‬‬ ‫الستیک بارز‬ ‫‪100‬‬ ‫‪127.9‬‬ ‫‪120.2‬‬ ‫‪169.2‬‬ ‫‪161‬‬ ‫‪249.4‬‬ ‫الستیک پارس‬ ‫‪100‬‬ ‫‪115.1‬‬ ‫‪77‬‬ ‫‪78.3‬‬ ‫‪56.6‬‬ ‫‪95.4‬‬ ‫میانگین گروه تایرسازی‬ ‫‪100‬‬ ‫‪118.9‬‬ ‫‪90.8‬‬ ‫‪103.9‬‬ ‫‪104.8‬‬ ‫‪134.7‬‬ ‫‹ ‹بهره‌وری کل عوامل به روش کندریک تی‌اف‌پی‬ ‫این روش نش��ان‌دهنده این اس��ت که به ازای هزینه نیروی انس��انی و هزینه س��رمایه پرداخت شده در‬ ‫سازمان چه میزان ارزش‌افزوده ایجاد شده است‪.‬‬ ‫درصد تغییرات بهره‌وری کل عوامل به روش کندریک نسبت به سال پایه ‪87‬‬ ‫عنوان‪/‬سال‬ ‫‪87‬‬ ‫‪88‬‬ ‫‪89‬‬ ‫‪90‬‬ ‫‪91‬‬ ‫‪92‬‬ ‫ایران یاسا‬ ‫‪100‬‬ ‫‪162.9‬‬ ‫‪218.5‬‬ ‫‪171‬‬ ‫‪195.2‬‬ ‫‪170.2‬‬ ‫الستیک بارز‬ ‫‪100‬‬ ‫‪121.8‬‬ ‫‪103.6‬‬ ‫‪136.4‬‬ ‫‪130.9‬‬ ‫‪187.9‬‬ ‫کویر تایر‬ ‫‪100‬‬ ‫‪98.5‬‬ ‫‪73.3‬‬ ‫‪69.8‬‬ ‫‪78.2‬‬ ‫‪119.1‬‬ ‫میانگین گروه تایرسازی‬ ‫‪100‬‬ ‫‪110.1‬‬ ‫‪94.9‬‬ ‫‪130.4‬‬ ‫‪107.6‬‬ ‫‪131‬‬ ‫بخش خصوصی به‌طور مداوم در سال‌های گذشته به استناد‬ ‫ش��اخص‌های اندازه‌گیری‌شده در س��امانه ملی اندازه‌گیری‬ ‫شاخص‌های بهره‌وری ایران‪ ،‬در برابر ناکارآمدی‌های موجود‬ ‫در مدیریت س��ازمان‌های دولتی و شبه‌دولتی بی‌تاثیر بوده‬ ‫اس��ت‪ .‬بنابراین راه‌اندازی سیستم‌های اثربخش در پرداخت‬ ‫پاداش‌های بهره‌وری در س��ازمان‌های دولتی و شبه‌دولتی و‬ ‫پرهیز از سیاس��ی‌کاری در این س��ازمان‌ها‪ ،‬خصوصی‌سازی‬ ‫واقعی در کش��ور‪ ،‬جلوگیری از رانت‌های اقتصادی و افزایش‬ ‫فضای رقابتی در بخش‌های مختلف اقتصاد می‌تواند راه‌هایی‬ ‫ب��رای ارتقای بهره‌وری در اقتصاد کش��ور باش��د‪ .‬به گزارش‬ ‫صمت‪ ،‬با توجه به محدودیت منابع و نامحدود بودن نیاز‌های‬ ‫انس��انی‪ ،‬افزای��ش جمعیت و رقابت ش��دید و بی‌رحمانه در‬ ‫شرکت شهرکهای صنعتی فارس‬ ‫ش��رکت ش��هرکهای صنعتی فارس در نظر دارد عملیات خرید و اجرای تصفیه‌خانه‬ ‫فاضالب ش��هرک صنعتی الر را به ش��رح ذیل از طریق مناقصه عمومی و به روش‬ ‫دو مرحل��ه‌ای وفق قانون برگزاری مناقصات به اش��خاص حقیق��ی و حقوقی دارای‬ ‫تایید صالحیت (‪ 5‬تاسیس��ات و تجهیزات و ‪ 4‬آب) از سازمان برنامه‌ریزی و نظارت‬ ‫راهبردی واگذار نماید‪.‬‬ ‫‪ -1‬زمان اجرای کار‪ :‬از زمان قرارداد و تحویل زمین به مدت ‪( 30‬سی) ماه شمسی‬ ‫است که شامل ‪ 16‬ماه دوره اجرا و ‪ 14‬ماه دوره بهره‌برداری می‌باشد‪.‬‬ ‫‪ -2‬محل اخذ اس��ناد مناقصه و تسلیم پیشنهادات‪ :‬ش��یراز – بلوار زند – روبه‌روی‬ ‫دانشکده پزشکی – شرکت شهرک‌های صنعتی فارس (امور قراردادها)‬ ‫‪ 18/922/676/2942‬ریال و از محل اعتب��ارات عمرانی – ملی –‬ ‫‪3‬‬ ‫استانی‬ ‫‪ -4‬مبل��غ تضمین ش��رکت در مناقصه ‪ 63/500/000‬ریال ب��ه صورت ضمانت‌نامه‬ ‫بانکی یا واریز وجه‪.‬‬ ‫شرکت شهرکهای صنعتی فارس‬ ‫ت شهرکهای صنعتی فارس‬ ‫شرک ‌‬ ‫‹ ‹بهره‌وری نیروی کار‬ ‫اقتص��اد جهانی‪ ،‬بهبود بهره‌وری‪ ،‬ن��ه یک انتخاب‪ ،‬بلکه یک‬ ‫ضرورت اس��ت‪ .‬بی‌گمان رش��د و توس��عه اقتصادی امروزه‬ ‫جوام��ع مختلف در نرخ رش��د بهره‌وری آنها نهفته اس��ت و‬ ‫کوش��ش برای افزایش نرخ بهره‌وری‪ ،‬کوش��ش برای زندگی‬ ‫و رف��اه بهتر برای افراد و جامعه خواهد ب��ود‪ ،‬بنابراین برای‬ ‫رسیدن به فردای بهتر باید رشد بهره‌وری را به طور مستمر‬ ‫دنبال ک��رد‪ .‬در دنیای رقابت‌آمیز امروز کش��ور‌هایی برنده‬ ‫خواهند ب��ود که بتوانند دانش‪ ،‬بین��ش و رفتار بهره‌وری را‬ ‫در‬ ‫در مدیران و کارکنان خ��ود ایجاد کنند‪ .‬روزنامه‬ ‫نظر دارد در سلس��له گزارش‌های خود‪ ،‬عملکرد صنایعی که‬ ‫در جش��نواره بهره‌وری حضور داشتند را بررسی کند‪ .‬از این‬ ‫رو در نخستین شماره‪ ،‬صنعت تایر مورد بررسی قرار گرفت‪.‬‬ ‫آگهی فراخوان مناقصه ‪93-186‬‬ ‫آگهی فراخوان مناقصه ‪93-185‬‬ ‫‪ 5‬ـ زمان ارائه اسناد مناقصه‪ :‬از ‪ 1393/11/21‬لغایت ‪1393/11/28‬‬ ‫‪ 6‬ـ آخری��ن مهلت تس��لیم پیش��نهاد‌ها‪ :‬پایان وق��ت اداری روز چهارش��نبه مورخ‬ ‫‪1393/12/13‬‬ ‫‪ 7‬ـ زمان بازگشایی پاکت‌های مناقصه‪1393/12/16 :‬‬ ‫جهت تهیه اسناد مناقصه ارائه درخواست کتبی الزامی است‪.‬‬ ‫*به پیش��نهاد‌های فاقد مهر و امضاء ـ مش��روط‪ ،‬مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از‬ ‫انقضاء مدت مقرر در مناقصه واصل شود‪ ،‬ترتیب اثر داده نخواهد شد‪.‬‬ ‫*سایر اطالعات و جزییات مربوطه در اسناد مناقصه درج شده است‪.‬‬ ‫*ب��ا توجه به الزام ثب��ت اطالعات مناقصات در پایگاه ملی اطالع‌رس��انی مناقصات‬ ‫کلی��ه ش��رکت‌کنندگان در مناقص��ه می‌بایس��ت در پایگاه مذکور ب��ه آدرس ذیل‬ ‫ثبت‌ن��ام و ک��د کارب��ری دریافت و هم��راه پاکات پیش��نهاد خود تحوی��ل نمایند‪.‬‬ ‫‪http://iets.mporg.ir‬‬ ‫جدول‌های رشد و مقدار شاخص‌های بهره‌وری در گروه تایرسازی‬ ‫‪ -5‬زمان ارائه اسناد مناقصه‪ :‬از ‪ 1393/11/21‬لغایت ‪1393/11/28‬‬ ‫‪ -6‬آخری��ن مهلت تس��لیم پیش��نهادها‪ :‬پایان وق��ت اداری روز چهارش��نبه مورخ‬ ‫‪1393/12/13‬‬ ‫‪ -7‬زمان بازگشایی پاکت‌های مناقصه‪1393/12/16 :‬‬ ‫جهت تهیه اسناد مناقصه ارائه درخواست کتبی الزامی است‪.‬‬ ‫* به پیش��نهادهای فاقد مهر و امضاء – مشروط‪ ،‬مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از‬ ‫انقضاء مدت مقرر در مناقصه واصل شود‪ ،‬ترتیب اثر داده نخواهد شد‪.‬‬ ‫* سایر اطالعات و جزییات مربوطه در اسناد مناقصه درج شده است‪.‬‬ ‫* با توجه به الزام ثبت اطالعات مناقصات در پایگاه ملی اطالع‌رسانی مناقصات کلیه‬ ‫شرکت‌کنندگان در مناقصه می‌بایست در پایگاه مذکور به آدرس ذیل ثبت‌نام و کد‬ ‫کاربری دریافت و همراه پاکات پیشنهاد خود تحویل نمایند‪.‬‬ ‫‪http://iets.mpogr.ir‬‬ ‫شرکت شهرکهای صنعتی فارس‬ ‫آگهی فراخوان مناقصه ‪93-187‬‬ ‫ش��رکت ش��هرکهای صنعتی فارس در نظر دارد پروژه احداث شبکه روشنایی معابر‬ ‫ناحیه صنعتی حس��ن لری را به شرح ذیل از طریق مناقصه عمومی و به روش یک‬ ‫مرحله‌ای وفق قانون برگزاری مناقصات به اش��خاص حقیقی و حقوقی دارای تایید‬ ‫صالحیت (رشته نیرو) از سازمان برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی واگذار نماید‪.‬‬ ‫‪ -1‬مدت اجرا‪( 5 :‬پنج) ماه‬ ‫‪ -2‬محل اخذ اس��ناد مناقصه و تس��لیم پیش��نهادات‪ :‬ش��یراز‪ -‬بلوار زند‪ -‬روبه‌روی‬ ‫دانشکده پزشکی‪ -‬شرکت شهرکهای صنعتی فارس (امور قراردادها)‬ ‫‪ -3‬برآورد اولیه‪ 2.225.088.224 :‬ریال و از محل درآمدهای جاری‬ ‫‪ -4‬مبلغ تضمین شرکت در مناقصه ‪ 13.500.000‬ریال به صورت ضمانتنامه بانکی‬ ‫یا واریز وجه‬ ‫‪ -5‬زمان ارائه اسناد مناقصه‪ :‬از ‪ 1393/11/21‬لغایت ‪1393/11/28‬‬ ‫‪ -6‬آخری��ن مهلت تس��لیم پیش��نهادها‪ :‬پایان وق��ت اداری روز چهارش��نبه مورخ‬ ‫‪1393/12/13‬‬ ‫‪ -7‬زمان بازگشایی پاکت‌های مناقصه‪1393/12/16 :‬‬ ‫جهت تهیه اسناد مناقصه ارائه درخواست کتبی الزامی است‪.‬‬ ‫* به پیش��نهادهای فاقد مهر و امضاء‪ -‬مش��روط‪ ،‬مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از‬ ‫انقضاء مدت مقرر در مناقصه واصل شود‪ ،‬ترتیب اثر داده نخواهد شد‪.‬‬ ‫* سایر اطالعات و جزییات مربوطه در اسناد مناقصه درج شده است‪.‬‬ ‫* باتوج��ه به الزام ثب��ت اطالعات مناقصات در پایگاه ملی اطالع‌رس��انی مناقصات‬ ‫کلی��ه ش��رکت‌کنندگان در مناقص��ه می‌بایس��ت در پایگاه مذکور ب��ه آدرس ذیل‬ ‫ثبت‌ن��ام و ک��د کارب��ری دریافت و هم��راه پاکات پیش��نهاد خود تحوی��ل نمایند‪.‬‬ ‫‪http://iets.mporg.ir‬‬ ‫ت شهرکهای صنعتی فارس‬ ‫شرک ‌‬
‫بین‌الملل‬ ‫‪public@smtnews.ir‬‬ ‫سه‌شنبه ‪ 21‬بهمن ‪ 20- 1393‬ربیع‌الثانی ‪ 10 -1436‬فوریه ‪ -2015‬شماره ‪ -155‬پیاپی ‪1473‬‬ ‫نقشه راه توسعه تعامالت اقتصادی با افغانستان‬ ‫‪31‬‬ ‫قسم‬ ‫ت‬ ‫سوم‬ ‫محمدرضا مودودی مشاور وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪:‬‬ ‫‹ ‹اهم پروژه‌های اجرا شده توسط ایران در افغانستان‬ ‫پروژه برق‌رسانی ‪ 20‬کیلو وات به هرات احداث پل میلک انتقال برق به شهر زرنج تامین آب آشامیدنی بخشی از شهر زرنج احداث جاده‬ ‫هرات ‪ -‬دوغارون (‪ 121‬کیلومتر )‬ ‫پروژه ساخت گمرک در والیت نیمروز‬ ‫احداث برق ‪ 132‬کیلو وات هرات ایجاد مرکز تحقیقات آب‪ ،‬ایجاد ایستگاه آب سنجی و ‪ 10‬ایستگاه هواشناسی و تعلیم احداث ‪ 25‬پست‬ ‫مرزی احداث بیمارستان کابل انجام مطالعات طرح جامع مدیریت منابع آب حوضه آبریز کابل ایجاد مرکز تعلیم مخابرات کابل جاده هرات‬ ‫ ارملک ( ‪ 65‬کیلومتر) و آسفال سرک‌های طالقان‬‫احداث جاده ماهیرود – فراه (‪54‬کیلومتر ) ‪ ،‬احداث جاده میلک – زرنج به طول ‪ 4‬کیلومتر‪ ،‬احداث چاپخانه دانشگاه کابل‪ ،‬انجام‪ ،‬طرح‌های‬ ‫عمرانی در قندهار (ویژه دارالتیام‪ ،‬کتابخانه عامه و زمین اسپورت)‪ ،‬پروژه فیبر نوری دوغارون – هرات‬ ‫‹ ‹فرصت‌های سرمایه‌گذاری ایران در افغانستان ‪ -‬صنعت ساختمان ده سبز (کابل جدید)‬ ‫موقعیت ده س��بز در شمال شرق کابل در ‪20‬‬ ‫کیلومتری مرکز شهر قرار دارد‪ .‬این شهر حدود‬ ‫‪ 500‬کیلومت��ر مربع وس��عت دارد ک��ه تقریبا‬ ‫کو‌نیم برابر بزرگتر از کابل فعلی است‪.‬‬ ‫ی ‌‬ ‫ده س��بز یک الگوی شهری جدید است (طرح‬ ‫مفهوم��ی مادر) که برای تبدیل ش��دن بیش��تر‬ ‫شهرهای مدرن افغانستان تعبیه شده است‪.‬‬ ‫مطالعه این طرح توس��ط آژان��س بین‌المللی‬ ‫همکاری ژاپن (‪ )JICA‬انجام ش��ده است‪ .‬این‬ ‫طرح در س��ال ‪1978‬م برای جمعیت ‪ 700‬هزار‬ ‫نفری کابل تصویب و طراحی شده است‪.‬‬ ‫تقاض��ا ب��رای مس��کن ش��هری در سراس��ر‬ ‫افغانستان در سال ‪ 2014‬میالدی بیش از یک و‬ ‫نیم میلیون واحد برآورد شده است‪.‬‬ ‫ح��دود ‪ 70‬درص��د از مناطق مس��کونی حال‬ ‫نمایی از کابل فعلی‬ ‫حاضر کابل ش��امل سکونتگاه‌های بافت قدیمی‬ ‫و غیراستاندارد می‌باشد‪.‬‬ ‫بازسازی شهر قدیمی کابل (‪ 2‬میلیارد دالر)‬ ‫درحال حاضر چهار و نیم میلیون نفر در کابل زندگی می‌کنند‪.‬‬ ‫ایجاد زیرساخت مورد نیاز برای شهر جدید (‪ 990‬میلیون دالر)‬ ‫برآوردها از این پروژه در حدود ‪ 6‬میلیارد دالر اس��ت که منابع آن‬ ‫اختصاص بخشی از درآمد به سایر شهرها (‪ 500‬میلیون دالر)‬ ‫از محل فروش زمین به مردم در منطقه مورد نظر تامین می‌ش��ود و‬ ‫ساخت مسکن کم هزینه (‪ 495‬میلیون دالر)‪.‬‬ ‫شامل این موارد می‌شود‪:‬‬ ‫هزینه‌های اداری واجرایی (‪ 500‬میلیون دالر)‬ ‫افزای��ش تامین منابع آب برای کابل و ش��هر جدید (‪ 750‬میلیون‬ ‫سایر هزینه‌ها (‪ 748‬میلیون دالر)‬ ‫دالر)‪.‬‬ ‫‹ ‹فرصت‌های سرمایه‌گذاری ایران در افغانستان ‪ -‬صنعت ساختمان شهرک معلمان هرات‬ ‫هرات دومین شهر بزرگ و یکی از قطب‌های تجاری افغانستان است‪ .‬بنابر اظهارات رییس اتاق تجارت افغانستان‪ ،‬ترک‌ها پیشنهاد داده‌اند‬ ‫که برای معلمان هرات یک شهرک ‪ 5‬هزار واحدی بسازند که هزینه آن از طریق پیش فروش این واحدها تامین خواهد شد‪.‬‬ ‫این درحالی است که تاجران هرات به ایران توصیه کرده‌اند که وارد این پروژه شده و حتی حاضر به مشارکت با ایرانی‌ها نیز شده‌اند‪.‬‬ ‫این طرح به س��ازمان نظام مهندس��ی ساختمان خراسان‌رضوی و اتحادیه صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی این استان پیشنهاد شده‬ ‫که منتظر تثبیت سیاسی و استقرار دولت جدید برای ورود به مذاکره هستند‪.‬‬ ‫‹ ‹فرصت‌های سرمایه‌گذاری ایران در افغانستان ‪ -‬بهداشت و درمان‪ ،‬بیمارستان کابل‬ ‫کلینیک تخصصی کابل از محل کمک‌های بشردوستانه جمهوری اسالمی ایران برای بازسازی افغانستان در پایتخت این کشور احداث شده‬ ‫اما تا امروز تجهیز و راه‌اندازی نشده است‪.‬‬ ‫بخش خصوصی با مشارکت جامعه پزشکی ایران حاضر به سرمایه‌گذاری در بخش تجهیز آن تا سقف ‪ 10‬میلیون دالر می‌باشد مشروط بر‬ ‫آنکه مجاز به بهره‌برداری از آن به مدت ‪ 10‬سال باشد و بعد از این تاریخ بیمارستان را به دولت افغانستان تحویل دهد‪.‬‬ ‫در پناه این بیمارستان می‌توان زمینه صادرکردن تجهیزات پزشکی‪ ،‬دارویی و خدمات درمانی را فراهم کرد‪.‬‬ ‫ترویج صنعت توریسم سالمت‬ ‫‹ ‹فرصت‌های سرمایه‌گذاری ایران در افغانستان ‪ -‬صنعت‪ ،‬واحدهای تولیدی‬ ‫صنعت بس��ته‌بندی یکی از اقتصادی‌ترین س��رمایه‌گذاری‌ها در افغانستان به‌شمار می‌آید که می‌تواند زمینه تولید مستقیم در این کشور را‬ ‫نیز در بلندمدت فراهم کند‪ .‬صنایع پایین‌دستی نفت و پاالیش و تصفیه انواع روغن‌های صنعتی و هیدروکربورها ازجمله فرصت‌های دیگری‬ ‫است که با توجه به نیاز افغانستان به منابع انرژی می‌تواند توجیه اقتصادی داشته باشد‪ .‬ایجاد شهرک‌های صنعتی در والیات افغانستان و یا‬ ‫شهرک صنعتی مشترک ایران و افغانستان در مرزهای شرقی کشور‪ ،‬ایجاد نیروگاه‌های تولید برق با ظرفیت پائین در شهرها و روستاها‪ ،‬ایجاد‬ ‫مراکز آموزشی نظیر مدیریت صنعتی‬ ‫‹ ‹فرصت‌های سرمایه‌گذاری ایران در افغانستان ‪ -‬کشاورزی‪ ،‬دامداری و کشاورزی‬ ‫کش��ت فراس��رزمینی مشارکتی با توجه به کمبود سفره‌های زیرزمینی آبی در ایران و وجود تجهیزات‪ ،‬دانش فنی و تجربه بخش کشاورزی‬ ‫ایران در ازای زمین و آب فراوان افغانستان‪ ،‬یک فرصت بالقوه محسوب می‌شود‪.‬‬ ‫تولید دام سنگین در افغانستان‪ :‬هم‌اکنون دامداری‌های صنعتی زیادی در افغانستان وجود ندارند و این صنعت از ظرفیت باالیی برای توسعه‬ ‫و ترویج برخوردار است و بنابراین می‌توان با سرمایه‌گذاری و مشارکت در این بخش هم نسبت به تامین گوشت مورد نیاز ایران و افغانستان‬ ‫اقدام کرد و هم صنعت لبنیات را در این کشور توسعه داد‪ .‬زمینه‌سازی برای ایجاد صنایع خوراک دام با توجه به افزایش تولید دام و افزایش‬ ‫سطح زیرکشت علوفه‪.‬‬ ‫میلیارد دالر‬ ‫ارزش مجموعی‬ ‫‹ ‹ذخائر نفت و گاز‬ ‫مقدار ذخیره‬ ‫موقعیت‬ ‫ذخایر‬ ‫‪123/2‬‬ ‫‪ 1/569‬میلیارد بشکه‬ ‫حوزه افغانستان تاجیک‬ ‫نفت خام‬ ‫‪56/3‬‬ ‫‪ 15687‬میلیارد فوت مکعب‬ ‫حوزه آمو دریا‬ ‫گاز طبیعی‬ ‫‪43/4‬‬ ‫‪ ۵۶۲‬بیلیون متر مکعب‬ ‫حوزه آمو دریا‬ ‫گاز مایع‬ ‫‪ 222/9‬میلیارد دالر‬ ‫جمع کل‬ ‫ذخائر نفت و گاز‪:‬‬ ‫مجموع ذخایر کشف شده نفت ‪ 8/1‬بیلیون بشکه نفت خام است که در حد فاصل والیات مزارشریف و شبرغان قرار دارد‪.‬‬ ‫مجموع ذخایر نفت قابل استحصال ‪ ۱۵۶۹‬میلیون بشکه برآورد شده است‪.‬‬ ‫مجموع ذخایر کشف شده گاز طبیعی در حدود ‪ ۴۴۴‬بیلیون مترمکعب مجموع ذخایر گاز مایع ‪ ۵۶۲‬بیلیون متر مکعب است‪.‬‬ ‫‹ ‹مهمترین معادن افغانستان‬ ‫معادن ذغال‌سنگ‪:‬‬ ‫زغال‌سنگ بعد از چوب و زغال چوب سومین ماده مصرفی مردم افغانستان برای تأمین انرژی است (با مصرف روزانه‌ای در حدود ‪ ۶۰‬هزارتن‬ ‫زغال‌سنگ) ذخایر اثبات شده زغال سنگ در افغانستان حدود ‪ ۱۰۰‬تا ‪ ۴۰۰‬میلیون تن پیش‌بینی شده‌است‪.‬‬ ‫از ‪ ۱۱‬معدن تحت بررسی مرغوب‌ترین زغال‌سنگ متعلق به معدن دره صوف در نزدیکی شهر مزار شریف با انرژی حرارتی بسیار زیاد است‬ ‫مقدار استخراج این ماده در افغانستان ساالنه در حدود ‪ ۲۲۰‬هزار تن است‪.‬‬ ‫معادن سنگ مرمر‪:‬‬ ‫حدود ‪ ۳۵‬نوع سنگ مرمر با ‪ ۴۵‬رنگ مختلف در معادن کشور افغانستان شناسایی شده که ارزش مجموع آنها بالغ بر ‪ ۱۵۰‬میلیارد دالر‬ ‫تخمین زده می‌شود‪.‬‬ ‫برآورد ذخیره آن بیش از ‪ 1300‬میلیون تن است‬ ‫معادن سنگ‌های قیمتی‪:‬‬ ‫بیشتر معادن سنگ‌های قیمتی در کشور افغانستان قرار دارند‪.‬‬ ‫بیش از ‪ 6‬هزار س��ال اس��ت که از ذخایر معدنی این کشور برداشت می‌شود و باعث پیشرفت چشمگیری در صنعت سنگ‌های قیمتی شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫گوهرهای گوناگونی در رنگ‌های متنوع در افغانستان یافت می‌شود‪.‬‬ ‫امریکا و انگلیس به شدت در بازار سنگ‌های قیمتی افغانستان فعال بوده و از طریق واسطه‌ها اقدام به خرید و جمع آوری این سنگ‌ها از‬ ‫بازار می‌کنند‪.‬‬ ‫یاقوت سرخ و کبود (جگدلک (کابل)لعل (بدخشان) الجورد (معدن ساری و سرسنگ بدخشان)‬ ‫افغانستان تنها تأمین‌کننده الجورد در جهان است‪.‬‬ ‫زمرد (ناحیه کاپیس��ای پنجش��یر) بلورهای کانزیت و تورمالین (در ناحیه لقمان)آکوامارین (بدخشان) و فلوریت‪ ،‬گانزیت‪ ،‬سپایر‪ ،‬گارنیت‪،‬‬ ‫امارالت‪ ،‬بیروچ و انواع کورندم‬ ‫معادن سرب و روی‪:‬‬ ‫فرنجل (در والیت غوربند)‬ ‫بی بی‌گوهر (در والیت قندهار)‬ ‫سایر معادن سرب و روی با ذخایر ثبت شده قابل استخراجی در حدود ‪ 69‬هزار تن‬ ‫معادن سنگ آهن‪:‬‬ ‫حاجیگک (با ذخیره ‪ 1/8‬میلیارد تن آهن و عیار اولیه ‪ 80‬درصد و سنگ آهک(‪ )Calcite‬در نزدیکی آن)‬ ‫السراج‪ ،‬شمال قندهار و ‪...‬‬ ‫سایه دریا‪ ،‬آهنگران بامیان‪ ،‬دهانه درغوشتک‪ ،‬الل سرجنگل‪ ،‬جبل ّ‬ ‫معادن مس‪:‬‬ ‫عینک (ولسوالى محمد آغه والیت لوگر) (با ‪ 11‬تا ‪ 240‬میلیون تن مس با عیار ‪ 2/3‬درصد مدفون در زیر ‪ 3‬میلیارد تن خاک)‬ ‫بلخاب (والیت سرپل) برخی زمین شناسان این معدن را بزرگترین معدن مس جهان می‌دانند‬ ‫شیدا (بین ولسوالى هاى پشتون زرغون و ادرسکن) ذخیره مس آن در حدود ‪ 5‬میلیون تن برآورد شده است‪.‬‬ ‫معادن تورف‪:‬‬ ‫ماده دیگری که کم آشنا اما انرژی‌زا است‪ ،‬تورف است‪.‬‬ ‫تورف زغال‌سنگ نارسیده وخامی است که داری شعله‌ای کوچک و ضعیف است‪ .‬از این ماده برای تولید برق استفاده می‌شود‪.‬‬ ‫ذخیره این ماده در افغانستان به ‪ ۱۱‬میلیون تن می‌رسد و تا کنون تورف در والیات نیمروز‪ ،‬ناور غزنی و بدخشان کشف شده است‪ .‬احتمال‬ ‫میرود که از این نوع ماده معدنی به مقدار زیاد در افغانستان وجود داشته باشد‪.‬‬ ‫معادن نقره‪:‬‬ ‫مهم‌ترین معادن نقره و طالی سفید در بدخشان‪ ،‬پنجشیر‪ ،‬سیم کوه هرات‪ ،‬خاکریز قندهار‪ ،‬غوربند و عالقه هزارجات و در رگه‌های معدن‬ ‫سرب بی‌بی گوهر (قندهار) و مقداری در معدن مس عینک وجود دارند‪.‬‬ ‫معادن گوگرد‪:‬‬ ‫معادن سلفور افغانستان در میان آب‌های گرم معدنی و به شکل جامد می‌باشند‪ .‬مهمترین این معادن در والیت بلخ‪ ،‬اشکاشم‪ ،‬بدخشان و‬ ‫در نزدیکی والیت ننگرهار است‪.‬‬ ‫معادن عناصر کمیاب‪:‬‬ ‫لیتیم‬ ‫لیتیم در واقع «نفت» آینده دنیاس��ت و کش��ورهایی که صاحب این منابع استراتژیک هستند‪ ،‬قدرت‌های اقتصادی آینده جهان را تشکیل‬ ‫می‌دهند‪ .‬از این‌رو حساسیت قدرت‌های جهانی بر روی این معادن بسیار باالست‪.‬‬ ‫افغانستان از جمله کشورهایی است که دارای بیشترین ذخائر معدنی مرغوب لیتیم در دنیاست که به دلیل واقع شدن این معادن در مناطق‬ ‫زیر نفوذ طالبان هنوز مورد بهره برداری قرار نگرفته‌اند‪.‬‬ ‫ذخایر این فلز در افغانستان نسبت به کانادا بیشتر است و این عنصر کمیاب به مقدار زیاد در افغانستان وجود دارد‪.‬‬ ‫معادن لیتیم در گس��تره‌ای به طول ‪ ۸۵۰‬تا ‪ ۹۰۰‬کیلومتر ( از هلمند تا ننگرهار و از لقمان تا ارزگان و اشکاش��م) با پهنای ‪ ۱۵۰‬تا ‪۲۰۰‬‬ ‫کیلومتر واقع شده‌اند‪.‬‬ ‫معادن جامنک‪ ،‬درومگل‪ ،‬پسگوشته و‪ ...‬واقع در والیت نورستان در حدود یک تا ‪ 4‬میلیون تن ذخیره لیتیم اکسایدی دارند‪.‬‬ ‫برلیوم‬ ‫این کانی درگس��تره کمربند پگماتیت خیز افغانس��تان در والیت لقمان و جالل آباد وجود دارد‪ .‬این معادن دارای ‪ ۱۲۰۰۰‬تن سنگ برلیوم‬ ‫است که از جمله ‪ ۱۴۸۰‬تن آن به شکل برلیوم اکساید می‌باشد‪.‬‬ ‫تنتالیوم و نیوبیوم‬ ‫در ‪ 11‬معدنی که حاوی لیتیم و برلیوم می‌باشند‪ ،‬این دو عنصر نیز در آنها وجود دارد‪ .‬سه معدن دیگر تنتالیوم و نیبیوم در والیت پروان و‬ ‫بدخشان موجودند‪ .‬ذخایر بزرگ این ماده در منطقه نیله والیت لقمان و در میان سنگ‌های پگماتیتی وجود دارند‪.‬‬ ‫تنتالیوم‪ ،‬نیبیوم‪ ،‬لیتیم‪ ،‬برلیوم‪ ،‬سیزیم‪ ،‬روبدیوم و نیز قلع در ذخیره گاه این معادن وجود دارند‪.‬‬ ‫معدن جیوه‪:‬‬ ‫درحال حاضر ‪ 6‬معدن جیوه در افغانستان کشف شده‌است‪ .‬این معادن در محدوده جنوب غربی کشور و در اثر تبخیر چشمه‌های آب گرم‬ ‫به وجود آمده‌اند‪ .‬ذخیره تقریبی کش��ف نش��ده در حدود ‪ ۳۲۰۰۰‬تن برآورد می‌ش��ود و دو منطقه دیگر در مرکز و محدوده شرقی کشور نیز‬ ‫حاوی چنین معادنی هستند‪.‬‬ ‫معدن آلومینیوم‪:‬‬ ‫تا کنون ‪ 7‬معدن آلومینیوم شناس��ایی ش��ده که در مجموع ذخیره‌ای در حدود ‪ 5/4‬میلیون تن دارند که در این بین معدن لیترایت والیت‬ ‫بغالن بیشترین ذخیره را در این بین به خود اختصاص داده است‬ ‫معدن منیزیت‪:‬‬ ‫در جنوب ش��رقی جالل آباد و در محدوده ش��مال ش��رقی والیت ننگرهار در روستای آچین معدن مگنزیت (منیزیت) واقع است که کانی‬ ‫آن در تهیه اکس��ید منیزیم و فلز منیزیم برای س��اخت آجر نسوز و پوشش داخلی کوره‌های الکتریکی (تا دمای ‪ 3000‬درجه) و نیز در تهیه‬ ‫فرآورده‌های شیمیایی‪ ،‬کود شیمیایی و ابریشم مصنوعی (به عنوان عایق الکتریکی) و نیز در صنایع کاغذسازی کاربرد دارد‪.‬‬ ‫اورانیوم‪:‬‬ ‫در خاک افغانس��تان عناصر رادیو اکتیو (اورانیوم و تورانیم) در خانش��ین والیت هلمند‪ ،‬پنجش��یر و واخان والیت بدخشان کشف شده‌اند‪.‬‬ ‫کانی‌هایی چون بیرایت‪ ،‬فلوراید‪ ،‬نفلین و عناصر نادره چون نیوبیوم‪ ،‬تانتالیوم نیز در افغانستان کشف شده‌اند‪.‬‬ ‫در منطقه خانشین والیت هلمند مطابق برآوردهای جدید سازمان ناسا امریکا مقدار ‪ 1/4‬میلیون تن ذخیره نیوبیوم به اضافه فسفر و نیز‬ ‫اورانیوم وتوریم ‪ REE‬به مقدار ‪ 5/3‬میلیون تن تخمین زده شده است‪.‬‬
‫صاحب امتیاز‪:‬‬ ‫سه‌شنبه ‪ 21‬بهمن ‪ 20- 1393‬ربیع‌الثانی ‪ 10 -1436‬فوریه ‪ -2015‬شماره ‪ -155‬پیاپی ‪1473‬‬ ‫سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫سردبیر‪ :‬مسعود دهشور‬ ‫معاون سردبیر‪ :‬عاطفه خسروی‬ ‫قائم مقام مدیرمسئول در اداری ‪،‬مالی‪ ،‬بازرگانی‪:‬‬ ‫خلیل محمودی‬ ‫برگ آخر‬ ‫مدیر تحریریه‪ :‬مهدی اسحاقیان‬ ‫مدیر فنی و هنری‪ :‬مهدی نجفی‬ ‫مدیر فناوری‪ :‬علی‌رضا فخرآبادی‬ ‫مدیر آموزش‪ :‬مینو بدیعی‬ ‫مدیر روابط عمومی‪ :‬فاطمه پیرانی‬ ‫مدیر سازمان آگهی ها ‪ :‬مهرداد بیات‬ ‫مدیر چاپ‪ :‬بیژن بهادری‬ ‫مدیر اداری‪ :‬محسن امید شندی‬ ‫مدیر توزیع‪ :‬حمید رجبی‬ ‫دبیر گروه گزارش‪ :‬رامین نعمتی‬ ‫دبیر گروه صنعت‪ :‬میترا ممسنی‬ ‫دبیر گروه معدن‪ :‬شهریار خدیوفرد‬ ‫دبیر گروه تجارت‪ :‬زهرا فریدزادگان‬ ‫دبیر گروه اقتصاد‪ :‬مهدیه انوشه‬ ‫دبیر گروه گفتگو‪ :‬محمود مقدسی‬ ‫دبیر گروه استان‌ها‪ :‬مریم نظری‬ ‫دبیر ویرایش و تصحیح‪ :‬حسین شیرازی‬ ‫تلفن‪82190 :‬‬ ‫فکس‪88713730 :‬‬ ‫پیامک‪300082190 :‬‬ ‫پیامگیر صوتی‪88105304 :‬‬ ‫تلفن سازمان آگهی‌ها‪88722732-3 :‬‬ ‫فکس سازمان آگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪88722735 :‬‬ ‫روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان‌ها‪88724211 :‬‬ ‫نشانی‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‬ ‫کوچه آزادگان شماره ‪26‬‬ ‫کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫وب سایت‪www.smtnews.ir :‬‬ ‫پست الکترونیکی‪info@smtnews.ir :‬‬ ‫روابط عمومی‪PR@smtnews.ir:‬‬ ‫آگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپ‪ :‬انتخاب رسانه‪44905300-2 :‬‬ ‫ردرپتو کالمنور‬ ‫پیامبر گرامی اسالم حضرت محمد مصطفی(ص) می‌فرمایند‪:‬‬ ‫دو چیز را خداوند در این جهان کیفر می‌دهد‪ :‬تعدی و ناسپاسی پدر و مادر‪.‬‬ ‫مناجات باخدا‬ ‫منطق‌الطیر عطار نیشابوری ‪:‬‬ ‫یا اله العالمین درمانده‌ام‬ ‫ک کشتی رانده‌ام‬ ‫غرق خون‪ ،‬بر خش ‌‬ ‫دست من گیر و مرا فریاد رس‬ ‫ت بر سر چند دار ‌م چون‌مگس؟‬ ‫دس ‌‬ ‫ای گناه‌آمرز و عذرآمو ِز من‬ ‫ی سوز من؟‬ ‫سوخت ‌م صد ره‪ ،‬چه‌خواه ‌‬ ‫عفو کن دون همتی‌های مرا‬ ‫محو کن بی‌حرمتی‌های مرا‬ ‫این دعا تو امرکردی ز ابتدا‬ ‫ورنه خاکی را چه زهره این بدی؟‬ ‫چون دعامان امر کردی ای عجاب‬ ‫این دعای خویش را کن مستجاب‬ ‫َگشتی درکهکشان خبر‬ ‫ایلنا ‪ -‬معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری‬ ‫با اشاره به راه‌اندازی شورای پژوهشی در معاونت امور‬ ‫زنان و خانواده گفت‪ :‬به زودی شاهد نشاط و رونق در‬ ‫عرصه پژوهش‌های مربوط به زنان خواهیم بود‪.‬‬ ‫ایلنا ‪ -‬معصومه ابتکار‪ ،‬رییس س��ازمان حفاظت‬ ‫محیط زیست در ارتباط با آلودگی هوای اهواز گفت‪:‬‬ ‫احیای تاالب‌ها در رفع این مش��کل بسیار موثر است‬ ‫که برای تحقق آن باید الگوی کشاورزی و آبیاری در‬ ‫میان کشاورزان تغییر پیدا کند‪.‬‬ ‫ایلن�ا ‪ -‬وزیر عل��وم تحقیقات و فناوری با اش��اره‬ ‫به فعالیت مجدد ش��ورای عال��ی برنامه‌ریزی از ایجاد‬ ‫رش��ته‌های جدید و کنار گذاشتن رشته‌های قدیمی‬ ‫که عمرشان در حال اتمام است‪ ،‬خبر داد‪.‬‬ ‫ایس�نا ‪ -‬ریی��س س��ازمان می��راث فرهنگ��ی‪،‬‬ ‫گردش��گری و صنایع دستی در مراسم بازدید سفرای‬ ‫کشورهای خارجی مقیم تهران از اشیای خوروین‪ ،‬از‬ ‫سفیر بلژیک تقدیر و لوح یادبودی به او اهدا کرد‪.‬‬ ‫مهر ‪ -‬نمایشگاهی از دستاوردها و کشفیات یگان‬ ‫حفاظ��ت از می��راث فرهنگی پیش از ظهر دوش��نبه‬ ‫‪ ۲۰‬بهمن با حضور معاون میراث فرهنگی کش��ور در‬ ‫مجموعه کاخ گلستان افتتاح شد‪.‬‬ ‫ایرن�ا ‪ -‬ریی��س کان��ون سراس��ری راهنمای��ان‬ ‫گردش��گری ایران گفت‪ :‬عمده‌ترین مانع برای تقویت‬ ‫صنعت گردشگری‪ ،‬فقدان عزم ملی در بین مسئوالن‬ ‫این بخش از اقتصاد کشور است‪.‬‬ ‫ایس�نا ‪ -‬سرپرس��ت دفت��ر آم��وزش و ارتق��ای‬ ‫س�لامت وزارت بهداش��ت ضمن تاکید بر لزوم ادامه‬ ‫فعالی��ت کمپین مب��ارزه با دخانی��ات در مدارس‪ ،‬از‬ ‫برنامه‌ریزی‌های انجام ش��ده برای برگزاری مس��ابقه‬ ‫«ت��رک کن‪ ،‬برنده ش��و» برای جمعیت س��یگاری و‬ ‫قلیانی کشور به‌منظور تشویق به ترک دخانیات خبر‬ ‫داد‪.‬‬ ‫ایس�نا ‪ -‬ریی��س س��تاد محیط‌زیس��ت و اقتصاد‬ ‫پایدار شهرداری تهران با اشاره به فعالیت تصفیه‌خانه‬ ‫آرادکوه و کاهش حجم دریاچه ش��یرابه گفت‪ :‬حمل‬ ‫و تخلیه ش��یرابه در خودروهای مخصوص حمل زباله‬ ‫ت��ر و همچنی��ن آموزش‌های تخصصی ب��ه رانندگان‬ ‫خودروهای حم��ل زباله تر در زمینه انتقال درس��ت‬ ‫شیرابه موثر است‪.‬‬ ‫ایسنا ‪ -‬معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی‬ ‫گفت‪ :‬ارائه خدمات مناسب به گردشگران و مسافران‬ ‫و همچنین تنوع‌بخشی به این خدمات از رویکردهای‬ ‫اصلی ستاد خدمات سفر است‪.‬‬ ‫ایرن�ا ‪ -‬رییس بانک اطالعات هویت ژنتیک ایران‬ ‫گفت‪ :‬بافت‌های اس��تخوانی در حوادث دسته‌جمعی‬ ‫به‌ویژه حوادث همراه با انفجار در تعیین هویت بسیار‬ ‫کاربرد دارد‪.‬‬ ‫ایرنا ‪ -‬دومین جشنواره آثار و تولیدات دانشجویی‬ ‫مراک��ز علمی ‪ -‬کارب��ردی فرهنگ و هن��ر صبح روز‬ ‫دوش��نبه با حضور سرپرست موسس��ه آموزش عالی‬ ‫فرهنگ و هنر در تاالر وحدت آغاز به کار کرد‪.‬‬ ‫ایرن�ا ‪ -‬جمشید مش��ایخی تعالی هنر هفتم را در‬ ‫گرو روشن نگه داشتن مسیر صحیح آن به واسطه نور‬ ‫چراغ خالقیت هنرمندان می‌داند و می‌گوید‪ :‬جشنواره‬ ‫فیلم فجر‪ ،‬سوخت اصلی موتور سینمای ایران است‪.‬‬ ‫ایرن�ا ‪ -‬علی نصیریان‪ ،‬بازیگر پیشکس��وت تئاتر‪،‬‬ ‫س��ینما و تلویزیون با بیان آنکه س��یر حرکت توسعه‬ ‫هن��ر در گرو س��پردن آموخته‌های پیشکس��وتان به‬ ‫تازه‌نفس‌هاس��ت‪ ،‬خاطرنش��ان کرد‪ :‬جوانان هنرمند‬ ‫آبروی آینده سینمای ایران هستند‪.‬‬ ‫معرفی نامزدهای بخش سیمرغ‬ ‫سی‌وسومین جشنواره فیلم فجر‬ ‫خداحافظ��ی طوالنی؛ دوران عاش��قی؛‬ ‫رخ دیوان��ه؛ مزار ش��ریف و م��ن دیه‌گو‬ ‫مارادونا هستم؛ برای کسب بهترین فیلم‬ ‫جش��نواره سی‌وس��وم فیلم فج��ر رقابت‬ ‫می‌کنند‪ .‬این فیلم‌ها و به اضافه چندین‬ ‫فیلم دیگ��ر به عن��وان نامزدهای بخش‬ ‫سودای سیمرغ (مسابقه سینمای ایران)‬ ‫جشنواره فیلم فجر در بخش‌های مختلف‬ ‫معرفی شدند‪.‬‬ ‫به گزارش ایلنا سی‌وسومین جشنواره‬ ‫فیل��م فجر روز ‪ 22‬بهمن با مراس��می به‬ ‫کار خود پایان می‌دهد‪ :‬اسامی نامزدهای‬ ‫بخش‌های مختلف به این شرح است‪:‬‬ ‫ف��رزاد موتم��ن و عل��ی حضرت��ی ‪/‬‬ ‫تهیه‌کنندگی فیلم خداحافظی طوالنی‪-‬‬ ‫علیرض��ا رییس��یان ‪ /‬تهیه‌کنندگی فیلم‬ ‫دوران عاشقی‬ ‫بیتا منص��وری ‪ /‬تهیه‌کنندگی فیلم رخ‬ ‫دیوانه‬ ‫منوچه��ر شاهس��واری ‪ /‬تهیه‌کنندگی‬ ‫فیلم مزارشریف‬ ‫ جواد نوروزبیگی ‪ /‬تهیه‌کنندگی فیلم‬‫من دیه‌گو مارادونا هستم‬ ‫نامزدهای جایزه بهترین‬ ‫کارگردانی‬ ‫ف��رزاد موتم��ن‪ ،‬علیرض��ا رییس��یان‪،‬‬ ‫ابوالحسن داوودی‪ ،‬مصطفی کیایی‪ ،‬حسن‬ ‫برزیده و بهرام توکلی برای کارگردانی به‬ ‫ترتی��ب فیلم‌های خداحافظ��ی طوالنی‪،‬‬ ‫دوران عاشقی‪ ،‬رخ دیوانه‪ ،‬عصر یخبندان‪،‬‬ ‫مزارشریف و من دیه‌گو مارادونا هستم‪.‬‬ ‫اصغ��ر عبدالله��ی ‪ /‬فیلمنام��ه فیل��م‬ ‫خداحافظ��ی طوالن��ی‪ ،‬روی��ا محق��ق ‪/‬‬ ‫فیلمنامه فیلم دوران عاشقی‪ ،‬محمدرضا‬ ‫گوهری ‪ /‬فیلمنامه فیلم رخ دیوانه‪ ،‬بهرام‬ ‫توکلی ‪ /‬فیلمنامه فیلم من دیه‌گو مارادونا‬ ‫هستم نامزدهای بهترین فیلمنامه شدند‪.‬‬ ‫نامزدهای جایزه بهترین بازیگر‬ ‫نقش اول زن‬ ‫فاطمه معتمدآریا ‪ /‬فیلم بهمن‬ ‫لیال حاتمی ‪ /‬فیلم دوران عاشقی‬ ‫طناز طباطبایی ‪ /‬فیلم رخ دیوانه‬ ‫لیال زارع ‪ /‬فیلم شیفت شب‬ ‫مهتاب کرامتی ‪ /‬فیلم عصر یخبندان‬ ‫باران کوثری ‪ /‬فیلم کوچه بی‌نام‬ ‫گالب آدینه ‪ /‬فیلم من دیه گو مارادونا هستم‬ ‫دیدگاه‬ ‫انقالب ما‬ ‫متکی به معنویات‬ ‫و خداست‬ ‫حجت‌االسالم سیدعلی گرامیان‬ ‫مشاورفرهنگی‪،‬وزیرصنعت‪،‬معدنوتجارت‬ ‫نامزدهای جایزه بهترین بازیگر‬ ‫نقش اول مرد‬ ‫س��یامک صفری ‪ /‬فیل��م اعترافات ذهن‬ ‫خطرناک من‬ ‫محسن تنابنده ‪ /‬فیلم ایران برگر‬ ‫س��عید آقاخان��ی ‪ /‬فیل��م خداحافظ��ی‬ ‫طوالنی‬ ‫شهاب حسینی ‪ /‬دوران عاشقی‬ ‫حسین ‪ /‬فیلم مزار شریف‬ ‫نامزدهای جایزه بهترین بازیگر‬ ‫نقش مکمل زن‬ ‫میترا حجار ‪ /‬فیلم خداحافظی طوالنی‬ ‫سحر دولتشاهی ‪ /‬فیلم عصر یخبندان‬ ‫مینا ساداتی ‪ /‬فیلم عصر یخبندان‬ ‫فرشته صدرعرفایی ‪ /‬فیلم کوچه بی‌نام‬ ‫پانته‌آ پناهی‌ها ‪ /‬فیلم من دیه گو مارادونا‬ ‫هستم‬ ‫نامزدهای جایزه بهترین بازیگر‬ ‫نقش مکمل مرد‬ ‫عب��اس غزال��ی ‪ /‬فیل��م اعتراف��ات ذهن‬ ‫خطرناک من‬ ‫بهمن زرین‌پور ‪ /‬فیلم حکایت عاشقی‬ ‫فرهاد اصالنی ‪ /‬فیلم دوران عاشقی‬ ‫ساعد سهیلی ‪ /‬فیلم رخ دیوانه‬ ‫محسن کیایی ‪ /‬فیلم عصر یخبندان‬ ‫هومن س��یدی ‪ /‬فیلم من دیه گو مارادونا‬ ‫هستم‬ ‫نامزدهای جایزه بهترین‬ ‫فیلمبرداری‬ ‫تورج منصوری ‪ /‬فیلم ایران برگر‬ ‫علیرضا برازنده ‪ /‬فیلم دوران عاشقی‬ ‫فرشاد محمدی ‪ /‬فیلم رخ دیوانه‬ ‫مهدی جعفری‪ /‬فیلم عصر یخبندان‬ ‫علیرضا زرین‌دست ‪ /‬فیلم مزار شریف‬ ‫گلگیر‪ -‬طنز‬ ‫اگر از فیلم راضی بودین حجابتون رو رعایت کنین!‬ ‫میلاد محمدی ‪ -‬عادت‬ ‫بی‌خ��ودی‬ ‫کرده‌ای��م‬ ‫شلوغش کنیم! چند روزی‬ ‫اس��ت که یک مش��ت آدم پرغرض و‬ ‫مرض کارشان شده عکس گذاشتن از‬ ‫حضور گش��ت‌های مواظبت��ی در برج‬ ‫میالد ته��ران‪ .‬عده‌ای در ش��بکه‌های‬ ‫اجتماعی و وایب��ر و واتس‌آپ و تانگو‬ ‫شیپور دستشان گرفته‌اند که چرا اینها‬ ‫رفتند آنجا با بدحجابی مبارزه کنند؟‬ ‫این همه‌جا! درس��ت باید ارشادشان را‬ ‫ببرند آنجا که دلبر اکران داره؟‬ ‫متاسفانه همیش��ه این‌طور بوده که‬ ‫زود قض��اوت کرده‌ای��م و هموطن��ان‬ ‫خودم��ان را با انگش��ت اتهام نش��انه‬ ‫رفتیم‪ .‬غافل از اینکه اگر در هر اتفاقی‬ ‫ک��ه پیرام��ون م��ا رخ می‌ده��د دقت‬ ‫کنیم می‌توانیم متوجه ش��ویم همواره‬ ‫بس��یاری از آنها با حس��ن نیت همراه‬ ‫اس��ت‪ .‬دالیل متعددی وجود دارد که‬ ‫می‌توان با توسل به آنها حضور گشت‬ ‫مواظبتی را در کاخ جش��نواره توجیه‬ ‫کرد‪ .‬اول اینکه پلیس در همه فیلم‌ها‬ ‫حضور دارد‪ .‬موضوع فیلم هر چه باشد‬ ‫باالخره یک یا دو س��کانس آن هم در‬ ‫کالنت��ری می‌گ��ذرد‪ .‬کالنتری هم که‬ ‫نباش��د‪ ،‬حداقلش این اس��ت که یک‬ ‫س��رباز وظیفه با حکم قضایی می‌آید‬ ‫در خان��ه یا ش��رکت بازیگر نقش اول‬ ‫و او را می‌ب��رد آگاه��ی ت��ا مش��خص‬ ‫ش��ود مملکت قانون دارد‪ .‬با توجه به‬ ‫حض��ور پررن��گ پلی��س در فیلم‌های‬ ‫طنز‪ ،‬داس��تانی‪ ،‬معناگرا‪ ،‬سیاه‪ ،‬سفید‪،‬‬ ‫فیلم‌های مبتنی بر پایان باز‪ ،‬فیلم‌های‬ ‫مبتن��ی ب��ر پای��ان بس��ته‪ ،‬فیلم‌های‬ ‫مبتنی بر کارگردان‌های خسته و هزار‬ ‫و ی��ک مدل دیگر‪ ،‬ای��ن کمترین حق‬ ‫نیروهای انتظامی است که سهمیه‌ای‬ ‫برای حضور در کاخ جش��نواره داشته‬ ‫باشند و بتوانند آثار سینمایی را تماشا‬ ‫کنن��د‪ .‬در ای��ن ش��رایط وظیفه تیم‬ ‫اجرایی بوده که کارت برای آنها صادر‬ ‫کند که نک��رده و آنها الج��رم دم در‬ ‫می‌ایس��تند و هر کس که رد می‌شود‬ ‫می‌گوین��د‪ :‬خانم از نق��ش همکارای‬ ‫م��ا تو فیلم راض��ی بودین؟ اگر بودین‬ ‫حجابتونو رعایت کنین! همه دوس��ت‬ ‫دارن��د در زمان اکران ‪ 10‬روزه فیلم‌ها‬ ‫ب��ه برج میالد بیایند و ب��ا یک بازیگر‬ ‫یا کارگ��ردان معروف عک��س بگیرند‪.‬‬ ‫عکس‌روز‬ ‫‪22‬بهمن؛ شهرها به تسخیر موج خروشان ملت درآمد‬ ‫برادران و خواهران انتظامی هم از این‬ ‫قاعده مس��تثنا نیست‪ .‬در همین چند‬ ‫روز بارها مشاهده شده برادران خدوم‬ ‫با کاغ��ذ و خودکار جلوی در س��الن‬ ‫همایش‌ه��ا منتظر بازیگ��ران معروف‬ ‫ایس��تاده‌اند و در زم��ان ورود آنها گیر‬ ‫داده‌اند که یا امضا بدهید یا آرایشتان‬ ‫را پاک کنید‪.‬‬ ‫سومین دلیل حضور گشت مواظبتی‬ ‫در محوطه اکران فیلم‌ها‪ ‌،‬حفظ امنیت‬ ‫سینما و فرهنگ س��ینمایی است‪ .‬بر‬ ‫هیچ‌کس پوشیده نیست که متاسفانه‬ ‫از چند س��ال قب��ل‪ ،‬بحث ل��و رفتن‬ ‫فیلم‌ه��ای درحال اکران داغ ش��ده و‬ ‫بس��یاری از فیلم‌های فاخر و ارزشمند‬ ‫س��ینمای ما از جمله اخراجی‌ها‪ ،‬قبل‬ ‫از زمان مقرر و در ش��رایطی که هنوز‬ ‫اکران آنه��ا پایان نیافته ب��ود به بازار‬ ‫سیاه رس��یدند و از این طریق به بدنه‬ ‫س��ینمای ما آس��یب جدی وارد شد‪.‬‬ ‫اینک��ه حاال عده‌ای در ح��ال نگهبانی‬ ‫دادن هس��تند تا خدای نکرده کس��ی‬ ‫حلقه‌ه��ای فیلم را «کاک��وچ» نکند‪،‬‬ ‫یک حرکت بس��یار ارزشمند است که‬ ‫در دوره‌ه��ای قبل ش��اهد آن نبودیم‪.‬‬ ‫بنابراین ای��ن مهم را باید به فال نیک‬ ‫گرف��ت‪ .‬از طرفی برخ��ی هنرمندان و‬ ‫اهالی رس��انه در زمان توزی��ع نهار و‬ ‫شام سعی دارند با یک ژتون (سهمیه‬ ‫کارتش��ان) دو تا غذا بگیرند که گاهی‬ ‫باعث می‌ش��ود به دیگران غذا نرس��د‪.‬‬ ‫بنابرای��ن لزوم نگهبانی ب��رای گرفتن‬ ‫حق دیگر هنرمندان الزامی است‪.‬‬ ‫نکته مهم‌تر آنکه جشنواره سی‌وسوم‬ ‫فجر پر است از رنگ و بوی فیلم‌های‬ ‫خطرناک��ی ک��ه از نام آنها پیداس��ت‬ ‫حتم��ا ب��رای کش��ور مش��کل ایجاد‬ ‫می‌کنن��د‪ .‬اعترافات ذه��ن خطرناک‬ ‫م��ن‪ ،‬س��مفونی اس��تیضاح‪ ،‬آزادی‬ ‫مشروط‪ ،‬احتمال بارش باران اسیدی‪،‬‬ ‫من میخوام شاه بشم و تعدادی فیلم‬ ‫مش��کوک دیگ��ر در کنداکتور پخش‬ ‫جش��نواره فیلم فجر وجود دارند که‬ ‫هم��ه این موارد در کن��ار هم حضور‬ ‫نهاده��ای مواظبتی را در محل اکران‬ ‫فیلم‌ها بیش‌ازپیش حیاتی می‌کنند‪.‬‬ ‫در این ش��رایط بهترین کار این است‬ ‫ک��ه مخاطب��ان جش��نواره فجر‪ ،‬چه‬ ‫هنرمن��دان و چ��ه اهالی رس��انه‪ ،‬در‬ ‫صورت بروز هرگونه اتفاق مش��کوک‪،‬‬ ‫ضمن حفظ خونسردی خود‪ ،‬برادران‬ ‫مواظبتی را در جریان بگذارند‪.‬‬ ‫تک خبر‬ ‫عيدي بازنشستگان از امروز‬ ‫پرداخت مي‌شود‬ ‫مديرعامل سازمان تامين اجتماعي گفت‪ :‬عيدي‬ ‫بازنشس��تگان تامي��ن اجتماع��ي از روز سه‌ش��نبه‬ ‫براس��اس حروف الفب��اي نام خانوادگ��ي پرداخت‬ ‫مي‌ش��ود‪ .‬به گ��زارش ايرن��ا‪ ،‬س��يدتقي نوربخش‬ ‫ديروز در آيين افتتاح بيمارس��تان ‪ 300‬تختخوابي‬ ‫پيامب��ر اعظ��م (ص) کرمان با حض��ور معاون اول‬ ‫رييس‌جمهوري افزود‪ :‬عيدي بازنشس��تگان تامين‬ ‫اجتماعي افزون‌بر يک‌ه��زار و ‪ 300‬ميليارد تومان‬ ‫است که از ‪ 21‬بهمن‌ماه قابل پرداخت خواهد بود‪.‬‬ ‫وي ادامه داد‪ :‬مهم‌ترين رس��الت س��ازمان تامين‬ ‫اجتماعي‪ ،‬بس��ط و توس��عه امنيت اجتماعي براي‬ ‫نيروي مولد کش��ور اس��ت که هم��ان جهت‌گيري‬ ‫مغفول در دهه اخير بوده است‪.‬‬ ‫بسم‌اهلل الرحمن الرحیم‪ ،‬والفجر‪ ،‬ولیال‌عشر‪ ،‬والشفع‬ ‫و الوتر‪ ،‬واللیل اذا یسر‪ ،...‬الم ترکیف فعل ربک بعاد‪.‬‬ ‫به ن��ام خداوندی که رحمت��ش فراگیر و مهربانیش‬ ‫پایان‌ناپذیر است‪ .‬قسم به سپیده دم‪ ،‬قسم به شب‌های‬ ‫دهگانه‪ ،‬قس��م به طاق و جفت و قس��م به ش��ب آن‬ ‫هنگام که پایان می‌پذیرد‪ ،‬آیا ندیدی که خداوند با قوم‬ ‫عاد چه کرد؟ مفس��رین برای فجر و شب‌های دهگانه‬ ‫احتماالت زیادی را ذکر کرده‌اند ازجمله اینکه گفته‌اند‬ ‫مراد از شب‌های دهگانه‪ ،‬دهه آخر ماه مبارک رمضان‬ ‫است که به احتمال زیاد شب قدر و نزول قرآن در این‬ ‫دهه اتفاق افتاده اس��ت‪ .‬بعضی گفته‌اند مراد دهه اول‬ ‫محرم است و مراد از شفع و وتر تاسوعا و عاشورا است‪،‬‬ ‫بعضی فرموده‌اند مراد از فجر سپیده‌دم ماه ذی‌الحجه‬ ‫اس��ت و مراد از ش��ب‌های دهگانه دهه اول ذی‌الحجه‬ ‫اس��ت و مراد از وتر نهم ذی‌الحجه اس��ت که حاجیان‬ ‫در عرفات هس��تند و مراد از شفع دهم ذی‌الحجه روز‬ ‫عید قربان است‪ .‬بعضی گفته‌اند مراد از شفع مخلوقات‬ ‫هستند که زوج آفریده ش��ده‌اند و مراد از وتر خداوند‬ ‫متعال اس��ت که یکتا و بی‌همتا است‪ .‬یک تفسیر هم‬ ‫پیرامون این آیات ش��ریفه در زمان ما ظاهر شد و آن‬ ‫‪ 10‬روز بین دوازدهم تا بیس��ت‌ودوم بهمن‌ماه اس��ت‪.‬‬ ‫در صبحگاه��ان دوازده��م حضرت ام��ام راحل بعد از‬ ‫‪ 14‬س��ال تبعید به وطن بازگش��تند و با ورود ایشان‬ ‫انقالب اوج گرفت و در ‪ 22‬بهمن پیروز ش��د و مراد از‬ ‫شفع و وتر بیس��ت‌ویکم و بیست‌ودوم بهمن است که‬ ‫درگیری‌ها بسیار ش��دید شد و سرانجام در ‪ 22‬بهمن‬ ‫رژیم طاغوت واژگون ش��د و انقالب به پیروزی رسید‪.‬‬ ‫جالب این اس��ت که خداوند بعد از این س��وگند‌های‬ ‫پیاپی به سپیده‌دم و ش��ب‌های دهگانه از نابودی قوم‬ ‫س��تمگر عاد س��خن به میان آورده است‪ .‬ممکن است‬ ‫همه احتماالتی که ذکر شد و ازجمله دهه فجر انقالب‬ ‫اس�لامی از مصادیق بارز این آیات باش��ند آیات قرآن‬ ‫را ک��ه نمی‌ش��ود به یک زمان و ی��ک مصداق محدود‬ ‫کرد‪ .‬ملت ایران برای خدا قیام کرد و به کمک خداوند‬ ‫به پیروزی رس��ید‪ .‬اکنون همه ساله دهه مبارکه فجر‬ ‫را جش��ن می‌گیرد و به روان بلند بنیانگذار جمهوری‬ ‫اسالمی حضرت امام خمینی(ره) و شهدای انقالب به‬ ‫ویژه شهدای گرانقدر دهه مبارکه فجر درود می‌فرستد‬ ‫و با حضور در راهپیمایی سراسری ‪ 22‬بهمن در جهت‬ ‫ت��داوم انقالب با امام راحل و ش��هیدان تجدید پیمان‬ ‫می‌کن��د‪ .‬خانواده بزرگ صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت نیز‬ ‫در تهران و شهرس��تان ها همراه آح��اد ملت عزیز در‬ ‫راهپیمایی پرش��کوه ‪ 22‬بهمن سالروز پیروزی انقالب‬ ‫اس�لامی ش��رکت می‌کنند و با روح پاک حضرت امام‬ ‫راح��ل و ش��هیدان پیمان می‌بندند که در س��نگر کار‬ ‫و تولی��د‪ ،‬اقتصاد مقاومتی مورد خواس��ت رهبر معظم‬ ‫انقالب را تحقق بخشند‪.‬‬ ‫رویداد‬ ‫‪ 94‬رسانه خارجی در ایران‬ ‫مدیر کل رسانه‌های خارجی وزارت فرهنگ و ارشاد‬ ‫اس�لامی گف��ت‪ 215 :‬نماین��ده خبری از ‪ 94‬رس��انه‬ ‫خارجی از ‪ 25‬کش��ور جه��ان‪ ،‬راهپیمای��ی‪ 22‬بهمن‬ ‫امس��ال را پوش��ش خبری و تصوی��ری می‌دهند‪ .‬به‬ ‫گزارش ایرنا محمدمنصور کوش��ش اظهار کرد حضور‬ ‫نمایندگان مقیم و غیرمقیم رس��انه‌های خارجی برای‬ ‫پوشش مراسم راهپیمایی یوم اهلل ‪ 22‬بهمن نسبت به‬ ‫سال گذشته افزایش چش��مگیری داشته؛ به طوریکه‬ ‫در سال جاری در مجموع ‪ 215‬نماینده خبری شامل‬ ‫خبرنگار‪ ،‬عکاس و عوام��ل گروه‌های تلویزیونی از ‪94‬‬ ‫رسانه ‪ 25‬کش��ور جهان این مراسم باشکوه را پوشش‬ ‫خواهن��د داد‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬ع�لاوه بر ‪ 128‬نماینده و‬ ‫خبرنگار مقیم رسانه‌های خارجی وابسته به ‪ 57‬رسانه‪،‬‬ ‫تع��داد ‪ 87‬نماینده و خبرنگار غیرمقیم از ‪ 37‬رس��انه‬ ‫منطق��ه‌ای و بین‌المللی نیز در این مراس��م ش��رکت‬ ‫خواهن��د کرد‪ .‬وی افزود‪ :‬عالوه بر این‪ ،‬تعداد زیادی از‬ ‫خبرنگاران مقیم وابس��ته به خبرگزاری‌ها و رسانه‌های‬ ‫خارجی نیز با اس��تفاده از اخبار لحظه به لحظه صدا و‬ ‫س��یما و خبرگزاری‌های ایران‪ ،‬از دفاتر خود نسبت به‬ ‫پوشش این مراسم اقدام خواهند کرد‪.‬‬

آخرین شماره های روزنامه صمت

روزنامه صمت شماره 1353

روزنامه صمت شماره 1353

شماره : ۱۳۵۳
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۸
روزنامه صمت شماره 1352

روزنامه صمت شماره 1352

شماره : ۱۳۵۲
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۷
روزنامه صمت شماره 1351

روزنامه صمت شماره 1351

شماره : ۱۳۵۱
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۶
روزنامه صمت شماره 1350

روزنامه صمت شماره 1350

شماره : ۱۳۵۰
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۳
روزنامه صمت شماره 1349

روزنامه صمت شماره 1349

شماره : ۱۳۴۹
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۲
روزنامه صمت شماره 1348

روزنامه صمت شماره 1348

شماره : ۱۳۴۸
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۰
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!