صفحه قبل

روزنامه صمت شماره ۱۵۱

صفحه بعد

روزنامه صمت شماره 151

روزنامه صمت شماره 151

‫وزير صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪:‬‬ ‫نخستین روزنامه تخصصی صبح ایران‬ ‫جهاني بينديشيم‬ ‫پنجشنبه‬ ‫‪ 16‬بهمن ‪1393‬‬ ‫‪ 15‬ربیع الثانی‪1436‬‬ ‫‪ 5‬فوریه ‪2015‬‬ ‫سال بیست‌وپنجم دوره جدید شماره ‪ 151‬پیاپی ‪ 32 1469‬صفحه قیمت‪ 1000 :‬تومان ‪www.smtonline.ir‬‬ ‫مبادالت ارزي ايران و روسيه‬ ‫برقرار شد‬ ‫‌ صنعت پلی‌اتیلن‬ ‫پیشرو در کرمانشاه‬ ‫خلق ارزش از دانش‬ ‫‪7‬‬ ‫‪www.smtnews.ir -‬‬ ‫فعاالن صنعتی با تاکید بر یکسان‌سازی رویه‌ها در کشورهای گروه دی ‪ 8‬اعالم کردند‬ ‫استانداردسازی‪ ،‬گذرنامه معتبر محصوالت صنعتی‬ ‫با پذیرش استاندارد کشورهای گروه دی‪ ،۸‬از این پس‬ ‫مبادالت تجاری میان این کشورها به راحتی امکانپذیر‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫‪24‬‬ ‫وزي��ر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت گفت‪ :‬براي توس��عه‬ ‫صنع��ت بايد جهاني بينديش��يم و توليدات‌مان نبايد‬ ‫فق��ط در داخل مرزها باقي بماند‪ .‬مهندس محمدرضا‬ ‫نعمت‌زاده‪ ،‬وزير صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در حاش��يه‬ ‫بازديد از کارخانه لوازم خانگي در اس��تان اصفهان با‬ ‫بي��ان اين مطلب‪ ،‬افزود‪ :‬هر س��اله تعداد زيادي لوازم‬ ‫خانگ��ي به داخل کش��ور وارد مي‌ش��ود ک��ه در اين‬ ‫زمينه بايد برنامه‌اي صادرات‌محور و توليد مش��ترک‬ ‫با کشورهاي مطرح خارجي داشته باشيم‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫با یکسان‌س�ازی رویه‌ها و استانداردهای مورد توافق‬ ‫کشورهای عضو دی‪ 8‬ش�اهد افزایش حجم صادرات‬ ‫صنعتی خواهیم بود‪.‬‬ ‫چنانچه روش یکسان‌سازی استاندارد با استاندارد‌های‬ ‫منطقه‌ای هماهنگ باش�د‪ ،‬می‌توانیم گام‌های بعدی را‬ ‫برای هماهنگ شدن با آنها برداریم‪.‬‬ ‫محمدرضا پورابراهیمی‪ ،‬عضو کمیسیون اقتصادی مجلس‪:‬‬ ‫‌ روند شاخص بورس‬ ‫متناسببااوضاعاقتصادی‬ ‫‪11‬‬ ‫تکانه‌های آرام بازار خودرو‬ ‫حاکميت اخبار خوش‬ ‫بر بازار سرمايه‬ ‫‌ مقابله با گردوغبار اهواز‬ ‫با ‪ 55‬ميليارد ريال اعتبار‬ ‫‪4‬‬ ‫اهدافطرحجامعفوالد‬ ‫محققمی‌شود‬ ‫‪20‬‬ ‫‪32‬‬ ‫‪6‬‬ ‫ابهام نسبت به ساز و کار‬ ‫نمایندگی‌هایواردکننده‬ ‫اشکاالتي در قرارداد‬ ‫شهرک‌هاي صنعتي‬ ‫ابراهیم نکو‬ ‫رضا جاللي‬ ‫کارشناسصنعتي‬ ‫‪3‬‬ ‫‪3‬‬ ‫عضو کمیسیون اقتصادی مجلس‬ ‫نوسان نرخ ارز‬ ‫همسو با تورم باشد‬ ‫توانایی قزوین‬ ‫در جذب سرمایه‌گذار‬ ‫عبدالقهار ناصحی‬ ‫‪4‬‬ ‫مدیرعاملشرکتشهرک‌هایصنعتیقزوین‬ ‫‪23‬‬ ‫روحانی‪ ،‬میراث‌دار دیوار کج «هدفمندی»‬ ‫‌شناسایی نیازمندان‬ ‫برای دریافت یارانه نقدی‬ ‫نظر کمیس��یون تلفیق‪ ،‬حذف افراد غیرنیازمند نیست‪ ،‬بلکه‬ ‫نمایندگان براس��اس آنچه که در قانون نیز به آن اشاره شده‪،‬‬ ‫تاکید دارند که یارانه باید تنها به افراد نیازمند پرداخت شود‪.‬‬ ‫‪13‬‬ ‫انبوه‌سازان در زمین دولت‬ ‫یا برعکس!‬ ‫محمد الهوتی‬ ‫نایبرییسکنفدراسیونصادراتایران‬ ‫روندهای نوس��انی و نیز ن��زول و صعود‬ ‫قیمت‌ها و ش��اخص در ب��ورس امری‬ ‫طبیعی اس��ت که متناس��ب با رونق و‬ ‫رک��ود اقتصادی در کش��ور‬ ‫اتفاقمی‌افتد‪.‬‬ ‫‪20‬‬ ‫حسن محتشم‬ ‫‪27‬‬ ‫عضو هیات مدیره انجمن انبوه‌سازان‬ ‫‪29‬‬
‫کوتاه از سراسر جهان‬ ‫آسوش��یتدپرس از وین به نقل از دیپلمات‌های‬ ‫غربی گ��زارش داد‪ :‬ایران و امری��کا در حال بحث‬ ‫درباره پیشنهادی برای توافق هسته‌ای هستند که‬ ‫به موجب آن ایران بخش زیادی از سانتریفیوژهای‬ ‫خود را حفظ خواهد کرد‪.‬‬ ‫مش��اور ام��ور ق��دس در «جنب��ش اس�لامی»‬ ‫فلسطین‪ ،‬مسئولیت ش��دت گرفتن حمالت رژیم‬ ‫صهیونیستی به مس��جداالقصی را متوجه اتحادیه‬ ‫کشورهای عرب دانست‪.‬‬ ‫روزنامه‌های سوریه نوشتند که قتل وحشتناک‬ ‫خلب��ان اس��یر اردنی به دس��ت گروه تروریس��تی‬ ‫داع��ش‪ ،‬پیامد حمای��ت امان از تروریس��ت‌ها در‬ ‫سوریه است‪.‬‬ ‫دادگاه رژیم آل‌خلیفه ‪ 13‬ش��هروند بحرینی از‬ ‫جمله ‪ 2‬کودک را جمعا به ‪ 46‬سال زندان محکوم‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫انتش��ار کتاب خاطرات رییس‌جمهوری س��ابق‬ ‫کره جنوبی‪ ،‬در همسایه شمالی این کشور جنجال‬ ‫ب��ه پا کرد تا تالش‌ها برای از س��رگیری مذاکرات‬ ‫صلح که س��ئول و پک��ن آن را آغ��از کرده‌اند‪ ،‬در‬ ‫آستانه شکست قرار گیرد‪.‬‬ ‫اتحادی��ه اروپ��ا برقراری س��ریع آتش‌بس را در‬ ‫مناطق درگیر در شرق اوکراین خواستار شد‪.‬‬ ‫گروه تروریستی داعش بار دیگر با انتشار تصاویر‬ ‫ویدئویی فرانسه را تهدید کرد‪.‬‬ ‫روزنامه «نیویورک تایمز» نوشت‪ :‬امارات متحده‬ ‫عربی پس از به اس��ارت درآمدن خلبان اردنی در‬ ‫‪ 24‬دسامبر گذشته‪ ،‬نیروی هوایی خود را از ائتالف‬ ‫ضدداعش خارج کرد‪.‬‬ ‫جامعه‌االزه��ر مصر با محکوم ک��ردن قتل یک‬ ‫خلبان اردنی از سوی تروریست‌های داعش‪ ،‬فتوای‬ ‫قت��ل اعضای این گ��روه تکفیری ‪ -‬تروریس��تی را‬ ‫صادر کرد‪.‬‬ ‫«الکسیس سیپراس» نخست وزیر جدید یونان‬ ‫در دی��دار با متئو رنتزی همت��ای ایتالیایی در رم‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬اروپا نیاز به تغییرات دارد و به جای سیاست‬ ‫ترس و تردید باید به س��وی انس��جام اجتماعی و‬ ‫رشد اقتصادی حرکت کرد‪.‬‬ ‫رییس دفتر اطالع��ات وزارت دفاع امریکا گفت‬ ‫که چین به اطالعات نظامی این کش��ور دسترسی‬ ‫سایبری پیدا کرده است‪.‬‬ ‫«بانک آس��یا» یکی از ‪ 10‬بان��ک بزرگ ترکیه‬ ‫که وابس��ته به «جماعت نور» به رهبری «فتح‌اهلل‬ ‫گول��ن» مخالف دول��ت آنکارا اس��ت‪ ،‬در عملیات‬ ‫ش��بانه پلیس مصادره و مدیری��ت آن به صندوق‬ ‫تضمین سپرده‌های این کشور سپرده شد‪.‬‬ ‫س��هیل المزروعی‪ ،‬وزیر نف��ت امارات فاش کرد‬ ‫که ش��رکت ملی نفت این کشور (ادنوک) در سال‬ ‫‪ 2014‬می�لادی بیش از ‪ 4‬میلیارد و ‪ 600‬میلیون‬ ‫درهم (یک میلیارد و ‪ 700‬میلیون دالر) از کاهش‬ ‫قیمت این فرآورده در بازار جهانی زیان دیده است‪.‬‬ ‫کره‌جنوب��ی و چی��ن اع�لام کردن��د‪ :‬مذاکرات‬ ‫‪ 6‬جانب��ه مربوط ب��ه فعالیت‌های هس��ته‌ای کره‬ ‫شمالی باید هر چه سریع‌تر آغاز شود‪.‬‬ ‫سازمان آموزشی علمی و فرهنگی سازمان ملل‬ ‫(یونس��کو) ضمن محک��وم کردن ناب��ودی هزاران‬ ‫کت��اب در کتابخانه‌ه��ا‪ ،‬دانش��گاه‌ها و موزه‌ه��ای‬ ‫مختلف در ش��هر موصل به دس��ت نیروهای گروه‬ ‫تروریستی داعش‪ ،‬این گونه اقدامات را تالش برای‬ ‫از میان‌ب��ردن هویت فرهنگ��ی ملت عراق توصیف‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫مقامات بهداشت و امنیت موادغذایی هنگ‌کنگ‬ ‫از ممنوعیت واردات گوشت بوقلمون و فرآورده‌های‬ ‫آن از انگلیس و رژیم اسرائیل خبر دادند‪.‬‬ ‫ک��ره ش��مالی روز چهارش��نبه ظاه��را هرگونه‬ ‫ازس��رگیری گفت‌وگو با امریکا را منتفی دانست و‬ ‫تهدید کردک��ه هرگونه جنگ تهاجمی امریکا را با‬ ‫جنگ هسته‌ای و سایبری پاسخ می‌دهد‪.‬‬ ‫ح��زب‌اهلل لبن��ان و جریان المس��تقبل با صدور‬ ‫بیانیه‌ای مش��ترک‪ ،‬بر تکمیل ط��رح امنیت لبنان‬ ‫تاکید و هرگونه تیراندازی در مناسبت‌های مختلف‬ ‫را مردود دانستند‪.‬‬ ‫انفج��ار بمب در منطقه الک��راده در مرکز بغداد‬ ‫پایتخ��ت عراق‪ 7 ،‬کش��ته و ‪ 20‬زخم��ی بر جای‬ ‫گذاشت‪.‬‬ ‫خبرگ��زاری رویت��رز نوش��ت‪ :‬ب��اراک اوبام��ا‪،‬‬ ‫رییس‌جمهوری امریکا گفته اس��ت که اگر صحت‬ ‫فیلم ویدیویی گروه خالفت اس�لامی (داعش) در‬ ‫مورد سوزاندن خلبان دس��تگیر شده اردنی تایید‬ ‫ش��ود‪ ،‬نشانه دیگری از ش��رارت و وحشیگری این‬ ‫گروه شبه نظامی خواهد بود‪.‬‬ ‫ش��ورای امنیت س��ازمان ملل با صدور بیانیه‌ای‬ ‫ادام��ه حمالت تروریس��تی گ��روه بوکوح��رام در‬ ‫کش��ور‌های نیجری��ه و کام��رون را در هفته اخیر‬ ‫به ش��دت محکوم کرد و خواس��تار تالش همگانی‬ ‫کش��ورهای افریقای مرکزی و غربی برای مقابله با‬ ‫این گروه شد‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫پنجشنبه ‪ 16‬بهمن ‪ 15- 1393‬ربیع‌الثانی ‪ 5 -1436‬فوریه ‪ -2015‬شماره ‪ -151‬پیاپی ‪1469‬‬ ‫خبر‬ ‫‪public@smtnews.ir‬‬ ‫رﯾﯿﺲ‌ﺟﻤﻬﻮری در اﺟﺘﻤﺎع ﺑﺰرگ ﻣﺮدم اﺻﻔﻬﺎن‪:‬‬ ‫ﻣﻠﺖ اﯾﺮان از ﺗﻬﺪﯾﺪ و ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻧﻤﯽ‌ﺗﺮسد‬ ‫رﯾﯿﺲ‌ﺟﻤﻬﻮری ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻠﺖ اﯾﺮان از ﺗﻬﺪﯾﺪ‬ ‫و ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻧﻤﯽ‌ﺗﺮﺳﺪ و راه ﺗﻮﺳﻌﻪ و آﺑﺎداﻧﯽ ﮐﺸﻮر را ب��ا‬ ‫وح��دت و اتحاد خ��ود اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﺪ داد‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫ﻣﺮدم ﺑﺰرﮔﻮار اﯾﺮان طی ‪۳۶‬ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﻌﻀﻼت‬ ‫را ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ و ام��روز ه��م دول��ت یازدهم با‬ ‫رﻫﻨﻤﻮدﻫﺎی رﻫﺒﺮ ﻣﻌﻈﻢ اﻧﻘﻼب و ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﻠﺖ بزرگ‬ ‫ایران‪ ،‬از ﻣﻌﻀﻼت ﭘﯿﺶ رو ﻋﺒﻮر ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد‪.‬‬ ‫ﺣﺠﺖ‌اﻻﺳﻼم دﮐﺘﺮ ﺣﺴﻦ روﺣﺎﻧﯽ‪ ،‬رﯾﯿﺲ‌ﺟﻤﻬﻮری‬ ‫دی��روز در اجتم��اع ب��زرگ ﻣﺮدم است��ان اﺻﻔﻬﺎن در‬ ‫ﻣﯿﺪان اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ(ره) ب��ا تبریک ای��ام‌اهلل دهه فجر‬ ‫و با قدردانی از افتخارآفرین��ی مردم اصفهان در دوره‬ ‫پی��روزی انقالب و دوران دفاع مق��دس گفت‪ :‬امروز با‬ ‫سپری‌شدن ‪ ۳۶‬سال از پیروزی انقالب اسالمی‪ ،‬برای‬ ‫دفاع از راه و خط امام(ره) و مقام معظم رهبری و خط‬ ‫تشیع‪ ،‬آماده‌تر هستیم‪.‬‬ ‫رییس‌‌جمه��وری ب��ا اشاره به اینکه ع��ده‌ای‪ ،‬چنین‬ ‫ادع��ا می‌کنند ک��ه م��ا نمی‌خواهیم ای��ران بمب اتم‬ ‫بس��ازد‪ ،‬خطاب به آن��ان تصریح کرد‪ :‬شم��ا که بمب‬ ‫ات��م ساخته‌اید و به جنایتکاری همچون رژیم اشغالگر‬ ‫صهیونیست��ی بمب اتم داده‌اید‪ ،‬آی��ا توانسته‌اید با این‬ ‫بمب‌ها برای خود و آن رژیم امنیت ایجاد کنید؟‬ ‫دکت��ر روحان��ی با تاکید ب��ر اینکه ما نی��از به بمب‬ ‫اتم نداریم‪ ،‬گف��ت‪ :‬ملت ایران‪ ،‬ملتی ب��زرگ‪ ،‬فداکار‪،‬‬ ‫یکپارچه و متحد است و جوانان بااستعدادی داریم که‬ ‫همگان در روزهای اخی��ر مشاهده کرده‌اند که به‌رغم‬ ‫تمام��ی فشارها و تحریم‌ها‪ ،‬ماهواره جدید را این ملت‬ ‫به فضا پرتاب ک��رد و ما به دانشمندان بزرگ خود در‬ ‫زمین��ه فناوری‌های نوین ازجمل��ه فضایی‪ ،‬هسته‌ای‪،‬‬ ‫بیوتکنولوژی و نانو‪ ،‬افتخار می‌کنیم‪.‬‬ ‫رییس‌جمهوری با اشاره ب��ه دستاوردهای ارزشمند‬ ‫ای��ران در زمین��ه سالم��ت و بهداش��ت‪ ،‬خط��اب به‬ ‫کشوره��ای غربی اظهار کرد‪ :‬شم��ا نتوانسته‌اید‪ ،‬همه‬ ‫م��ردم خود را زیر پوشش بیمه ق��رار دهید‪ ،‬اما دولت‬ ‫یازده��م با همراه��ی و همکاری مردم ب��زرگ ایران‪،‬‬ ‫توانست��ه است هم��ه مردم ایران را زی��ر پوشش بیمه‬ ‫درمانی قرار دهد‪.‬‬ ‫روحان��ی اضافه کرد‪ :‬شم��ا در امریکا موفق نشده‌اید‬ ‫مسئله درمان را ح��ل و فصل کنید‪ ،‬اما دولت یازدهم‬ ‫به نمایندگی از ملت بزرگ ایران‪ ،‬کاری کرده است که‬ ‫از ‪۳۸‬درصد ک��ه مردم برای درمان در بیمارستان‌های‬ ‫ویژه‬ ‫وزير صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪:‬‬ ‫عیدی کارمندان دولت‬ ‫‪ ۶۰۳‬هزار و‪ ۵۰۰‬تومان‬ ‫براي توسعه صنعت بايد جهاني بينديشيم‬ ‫وزير صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت گف��ت‪ :‬براي توسعه‬ ‫صنعت بايد جهان��ي بينديشي��م و توليدات‌مان نبايد‬ ‫فقط در داخل مرزها باقي بماند‪.‬‬ ‫‪ ،‬مهندس محمدرض��ا نعمت‌زاده‪،‬‬ ‫به گ��زارش‬ ‫وزي��ر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت در حاشي��ه بازديد از‬ ‫کارخان��ه لوازم خانگي در است��ان اصفهان با بيان اين‬ ‫مطل��ب‪ ،‬افزود‪ :‬هر سال��ه تعداد زيادي ل��وازم خانگي‬ ‫به داخ��ل کشور وارد مي‌شود ک��ه در اين زمينه بايد‬ ‫برنام��ه‌اي صادرات‌محور و توليد مشترک با کشورهاي‬ ‫مطرح خارجي داشته باشيم‪.‬‬ ‫ب��ه گفته نعمت‌زاده‌؛ در اي��ن زمينه ضمن دعوت از‬ ‫نشان(برند)ه��اي مط��رح دنيا در زمين��ه توليد لوازم‬ ‫خانگي مي‌توان با سف��ارش محصوالت مدنظر؛ همراه‬ ‫ب��ا برند و مشخصات آن کشورها در جمهوري اسالمي‬ ‫ايران آن را توليد کرد‪.‬‬ ‫وزي��ر صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت در ادامه خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬واحده��اي توليد‌کننده ل��وازم خانگي در سطح‬ ‫داخل��ي نيز ب��ا الگوگيري از ديگ��ر واحدهاي موفق و‬ ‫بازديد و مذاکرات مي‌توانند توليد بهتري داشته باشند‪.‬‬ ‫وي در ادامه با بي��ان اينکه اميد است مصرف‌کننده‬ ‫داخل��ي هنگام خريد لوازم خانگي کاالي ساخته شده‬ ‫ايران��ي را انتخاب کند‪ ،‬افزود‪ :‬با اين اقدام ملي؛ مسئله‬ ‫صيانت از توليدات داخل نيز بايد حفظ شود‪.‬‬ ‫‹ ‹خودکفايي در ساخت يخچال‌فريزر سايدباي‌سايد‬ ‫در سف��ر وزير صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت به استان‬ ‫اصفه��ان‪ ،‬طرح توسعه يخچال‌فري��زر سايد باي سايد‬ ‫«گروه صنعتي انتخاب» افتتاح شد‪.‬‬ ‫اين گروه صنعتي با افتت��اح چند دستگاه جديد در‬ ‫قالب طرح توسع��ه يخچال‌فريزر سايدباي‌سايد‪ ،‬موفق‬ ‫ش��د عالوه بر خودکفاي��ي در ساخت اين محصول‪ ،‬به‬ ‫جمع توليدکنندگ��ان تراز اول يخچال‌فريزر سايد باي‬ ‫سايد بپيوندد‪.‬‬ ‫در قال��ب اين طرح توسعه‪ ،‬چندي��ن دستگاه جديد‬ ‫ب��راي افزايش ظرفي��ت توليد يخچ��ال سايدبای‌ساید‬ ‫ازجمل��ه خ��ط اتوماتيک و مکاني��زه توليد درب‪ ،‬خط‬ ‫تزري��ق فوم درب سايدباي‌ساي��د و چند دستگاه ديگر‬ ‫توس��ط مهن��دس نعم��ت‌زاده وزير صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫تج��ارت در خط تولي��د يخچال‌فريزر گ��روه صنعتي‬ ‫انتخاب افتتاح شد‪.‬‬ ‫همچنين در اين مراسم نعم��ت‌زاده خط اتوماتيک‬ ‫و مکاني��زه توليد درب يخچال ساي��د باي سايد را نيز‬ ‫افتتاح کرد‪.‬‬ ‫دستگاه خط اتوماتيک و مکانيزه توليد درب‪ ،‬يکي از‬ ‫دستگاه‌هاي��ي است که در قالب طرح توسعه محصول‬ ‫يخچال سايدباي‌سايد در کارخانه حايرآسا افتتاح شد‪.‬‬ ‫اي��ن دستگاه‪ ،‬کار توليد ان��واع کاورهاي فلزي درب‬ ‫سايدباي‌ساي��د در ‪ ۵‬مرحل��ه پرس‌ک��اري‪ ،‬فرم‌دهي و‬ ‫خم‌کاري را به‌صورت کاملا خودکار انجام مي‌دهد‪.‬‬ ‫اين دستگ��اه با فناوري خاصي توليد انواع درب‌هاي‬ ‫يخچ��ال سايدباي‌سايد ب��ا ظرفيت ب��اال را امکانپذير‬ ‫مي‌کند‪.‬‬ ‫دستگ��اه ف��وم درب سايدباي‌ساي��د باقابليت توليد‬ ‫‪ 500‬ه��زار درب در سال‪ ،‬ديگ��ر دستگاهي است که‬ ‫در ط��رح توسعه افزايش ظرفي��ت توليد يخچال‌فريزر‬ ‫سايدباي‌ساي��د افتت��اح ش��د‪ ،‬دستگ��اه ف��وم درب‬ ‫سايدباي‌سايد با قابليت توليد ‪ 500‬هزار درب يخچال‬ ‫سايدباي‌ساي��د به‌صورت ساالنه‪ ،‬توس��ط متخصصان‬ ‫گ��روه صنعتي انتخاب و ديگ��ر متخصصان داخلي به‬ ‫مرحله عملياتي رسيده است‪.‬‬ ‫گ��روه صنعتي انتخاب به عن��وان بزرگترين مجتمع‬ ‫توليدي ل��وازم خانگي ايران‪ ،‬فعاليت خ��ود را از سال‬ ‫‪ ۱۳۶۷‬با ورود به عرصه صنعت لوازم‌خانگي آغاز کرد‪.‬‬ ‫گ��روه صنعت��ي انتخاب ب��ا اشتغالزايي ‪ 5‬ه��زار نفر‬ ‫به‌طور مستقي��م و ‪ ۵۰‬هزار نفر به‌ط��ور غيرمستقيم‪،‬‬ ‫‪ ۱۰‬کارخانه توليدي ب��ا مساحت بيش از يک ميليون‬ ‫مترمربع را زيرپوشش خود دارد‪.‬‬ ‫اين مرکز باهدف فراه��م کردن محيط تکنولوژيکي‬ ‫و علمي با استف��اده از امکانات آزمايشگاهي در سطح‬ ‫جهاني براي استفاده افراد مستعد و خالق در راستای‬ ‫قرار گرفتن به عن��وان يکي از نشان (برند)هاي معتبر‬ ‫جهان��ي در صنعت لوازم‌خانگي به همت گروه صنعتي‬ ‫انتخ��اب‪ ،‬احداث خواه��د شد‪ .‬در طراح��ي اين مرکز‬ ‫تحقيقات که در مساحت��ي افزون‌بر ‪ 15‬هزار مترمربع‬ ‫در شه��رک صنعت��ي مورچه‌خورت اح��داث مي‌شود‪،‬‬ ‫مباحثي ازجمله آزمایش قابليت اطمينان‪ ،‬بسترسازي‬ ‫براي تحقيقات پيشرفت��ه‪ ،‬بومي‌سازي فناوري‪ ،‬تربيت‬ ‫ني��روي انسان��ي متخصص‪ ،‬آموزش‌ه��اي تخصصي و‬ ‫استف��اده از ظرفيت‌هاي دانشگاه‌ه��ا و دولت پيگيري‬ ‫شده و مورد مطالعه قرار خواهد گرفت‪.‬‬ ‫در مأموريت‌ها و طراحي‌هاي فيزيکي مرکز تحقيقات‬ ‫استراتژي��ک فن��اوری و ن��وآوري لوازم‌خانگي‪ ،‬اجراي‬ ‫تحقيق��ات پيشرفت��ه لوازم‌خانگ��ي‪ ،‬آزمايشگاه ايمني‬ ‫الکتريکي و واحد الکترونيک‪ ،‬اتاق صوت و سيستم‌هاي‬ ‫اندازه‌گي��ري نويز و ارتعاش��ات‪ ،‬آزمايشگاه تست‌هاي‬ ‫محيطي‪ ،‬آزمایش‌های بسته‌بن��دي‪ ،‬آزمايشگاه موتور‪،‬‬ ‫مرکز شبيه‌سازي کامپيوت��ري‪ ،‬آزمايشگاه مترولوژي‪،‬‬ ‫مرکز طراحي محصول‪ ،‬آزمايشگ��اه مواد و آزمايشگاه‬ ‫تس��ت عملکرد محصوالت پخت‌وپز و آزمایش کيفيت‬ ‫پخت غذا در نظر گرفته‌شده است‪.‬‬ ‫همچني��ن ب��ه‌منظ��ور بومي‌سازي عل��وم مرتبط و‬ ‫بکارگي��ري آن در واحد تحقيق��ات پيشرفته و تعريف‬ ‫مشاغ��ل و مسير ارتق��اي شغلي‪ ،‬برنامه‌ه��اي ويژه‌اي‬ ‫در مرک��ز تحقيق��ات استراتژي��ک فن��اوري و نوآوري‬ ‫لوازم‌خانگي به اجرا درخواهد آمد‪.‬‬ ‫‹ ‹کلنگ‌زني مرکز تحقيقات لوازم‌خانگي‬ ‫مرک��ز تحقيق��ات استراتژي��ک فن��اوری و نوآوري‬ ‫لوازم‌خانگي در مراسمي با حضور وزير صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت در گروه صنعتي انتخاب کلنگ زني شد‪.‬‬ ‫کلن��گ احداث مرکز تحقيق��ات استراتژيک فناوري‬ ‫و ن��وآوري لوازم‌خانگ��ي به‌عنوان ب��ازوي تحقيقاتي و‬ ‫پ��رورش خالقيت‌ه��ا و نوآوري‌ه��ا در گ��روه صنعتي‬ ‫انتخاب‪ ،‬قطب توليد لوازم‌خانگي ايران توسط مهندس‬ ‫نعم��ت‌زاده‪ ،‬وزير صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت جمهوري‬ ‫اسالمي ايران به زمين زده شد‪.‬‬ ‫بارکد ‪17917835997‬‬ ‫تاسیس شرکت سهامی خاص آرمان سالمت ایرانیان در تاریخ ‪ 1393/11/04‬به شماره ثبت ‪ 467071‬به شناسه ملی ‪ 14004689640‬ثبت و‬ ‫امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی می‌گردد‪.‬‬ ‫موضوع شرکت‪ :‬واردات‪ ،‬صادرات‪ ،‬خرید‪ ،‬فروش‪ ،‬تهیه‪ ،‬تولید و بسته‌بندی لوازم آرایشی بهداشتی ـ اخذ وام و اعتبارات از کلیه بانک‌های دولتی‬ ‫و خصوصی ـ انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ـ شرکت در مناقصات ـ شرکت در کلیه نمایشگاه‌های بین‌المللی داخلی و خارجی‬ ‫ـ اخذ و اعطای نمایندگی‌های معتبر داخلی و خارجی ـ گشایش اعتبارات و ال‌سی نزد بانک‌ها ـ ترخیص کاال از گمرکات داخلی ـ در صورت‬ ‫ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای الزم‪.‬‬ ‫مدت شرکت‪ :‬از تاریخ ثبت به مدت نامحدود‬ ‫مرکز اصلی شرکت‪:‬‬ ‫تهران گیشا خیابان ‪ 28‬خیابان نظری عارف پالک ‪ 17‬واحد ‪ 8‬کد پستی ‪1448863119‬‬ ‫سرمای��ه شرک��ت‪ :‬مبلغ ‪ 100000000‬ریال منقسم ب��ه ‪ 10000‬سهم ‪ 10000‬ریالی که تعداد ‪ 10000‬سهم با نام و ‪ 0‬سهم آن بی‌نام می‌باشد‬ ‫ک��ه مبلغ ‪ 35000000‬ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ‪93‬ـ‪884‬ـ‪ 1125‬مورخ ‪ 93/8/25‬نزد بانک سامان شعبه گیشا پرداخت‬ ‫گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد‪.‬‬ ‫اولین مدیران شرکت‪:‬‬ ‫حسی��ن اسماعیل��ی به شماره ملی ‪ 2080368680‬به سمت نایب‌رئیس هیات مدیره و سیدمحمد معافی مدنی به شماره ملی ‪2210068487‬‬ ‫ب��ه سمت رئیس هی��ات مدیره و سیده علیه معافی مدنی به شماره ملی ‪ 2219404978‬به سم��ت مدیرعامل و عضو هیات مدیره برای مدت‬ ‫‪ 2‬سال انتخاب گردیدند‪.‬‬ ‫دارندگان حق امضا‪ :‬کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و تعهدآور و قراردادها‪ ،‬چک‌ها‪ ،‬سفته‌ها و بروات و سایر نامه‌های اداری به امضاء مدیرعامل‬ ‫با مهر شرکت معتبر می‌باشد‪.‬‬ ‫اختیارات مدیرعامل‪ :‬طبق اساسنامه‬ ‫بازرس اصلی و علی‌البدل‪:‬‬ ‫محم��د رنجبر به شماره ملی ‪ 2140301684‬به عنوان بازرس اصلی و فاطمه آقاداداشی ابهری به شماره ملی ‪ 0056900503‬به‌عنوان بازرس‬ ‫علی‌البدل برای مدت ‪ 1‬سال مالی انتخاب گردیدند‪.‬‬ ‫روزنامه کثیراالنتشار گسترش صمت جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید‪.‬‬ ‫ثبت موضوع فعالیت مذکور به‌منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امالک کشور‬ ‫اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تهران‬ ‫م الف‪146076 :‬‬ ‫دولت��ی پرداخت می‌کردند‪ ،‬امروز به‌طور متوسط فقط‬ ‫‪۴‬درصد پرداخت کنند‪.‬‬ ‫روحان��ی در ادام��ه به برخ��ی از تصمیم��ات دولت‬ ‫ب��رای عم��ران و آبادانی استان اصفه��ان اشاره کرد و‬ ‫گفت‪ :‬تصمی��م دولت بر این است ک��ه اولین راه‌آهن‬ ‫سریع‌السیر کشور بین تهران‪ ،‬قم‪ ،‬اصفهان را راه‌اندازی‬ ‫کند و منابع الزم برای اجرای این پروژه را که ‪۲‬میلیارد‬ ‫و ‪۶۰۰‬میلی��ون دالر است‪ ،‬تامین کرده‌ایم و به حول و‬ ‫قوه الهی کار اجرایی آن به زودی آغاز خواهد شد‪.‬‬ ‫رییس‌جمه��وری گفت‪ :‬برای تسهی�لات کشاورزی‬ ‫به‌ویژه کش��اورزی گلخانه‌ای نیز اعتبارات الزم مدنظر‬ ‫قرار گرفته و دستورات الزم نیز به بانک مرکزی و سایر‬ ‫بانک‌های کشور ابالغ شده است‪.‬‬ ‫روحان��ی تصریح کرد‪ :‬ب��رای صنع��ت و سرمایه در‬ ‫گ��ردش استان نیز تسهیالت الزم اختصاص می‌یابد و‬ ‫ت��ا پایان سال ‪ ۹۴‬حدود ‪۳۱‬ه��زار و تا پایان سال ‪۹۵‬‬ ‫حدود ‪۴۰‬هزار اشتغال در استان به‌وجود خواهیم آورد‪.‬‬ ‫روحانی گفت‪ :‬دولت مجموعا ‪ ۲۸‬پروژه مهم با مبلغ‬ ‫‪۶۵۱‬میلی��ارد تومان برای شت��اب بخشیدن به توسعه‬ ‫است��ان در نظر گرفته است که هم��ه این پروژه‌ها در‬ ‫ط��ول سال‌های ‪ ۹۴‬و ‪ ۹۵‬اجرای��ی و عملیاتی خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫ابالغیه به شماره بایگانی شعبه ‪930926‬‬ ‫خواه��ان شوکت سادات یاراحمدی دادخواستی به طرفیت خوانده جمشید نوظهور تولون به خواسته مطالبه وجه بابت‪...‬‬ ‫تقدی��م دادگاه‌ه��ای عمومی شهرستان اسالمشهر نم��وده که جهت رسیدگی به شعبه هشتم دادگ��اه عمومی (حقوقی)‬ ‫دادگستری شهرستان اسالمشهر واقع در اسالمشهر ـ بعد از میدان نماز ـ خیابان شهید صیاد شیرازی ـ مجتمع قضایی‬ ‫اسالمشهر ارجاع و به کالسه ‪ 9309982885800910‬ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن ‪ 1393/12/20‬و ساعت ‪10:00‬‬ ‫تعیی��ن ش��ده است‪ .‬به علت مجهول‌المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و ب��ه تجویز ماده ‪ 73‬قانون آیین دادرسی‬ ‫دادگاه‌های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می‌شود‬ ‫تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست‬ ‫و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد‪.‬‬ ‫منشی دادگاه حقوقی شعبه هشتم دادگاه عمومی (حقوقی) دادگستری شهرستان اسالمشهر ـ شهبازی منشادی‬ ‫م‪.‬الف ‪4706‬‬ ‫ابالغیه‬ ‫خانم فریبا بیاتی شکایتی علیه آقای محمدرضا مهدی‌زاده صمیمی فرزند حسن‪ ،‬دایر‌بر ترک انفاق تقدیم دادگاه‌های عمومی شهرستان بخش‬ ‫چهاردانگه شهرستان اسالمشهر نموده که جهت رسیدگی به شعبه ‪ 102‬دادگاه عمومی بخش چهاردانگه واقع در بخش چهاردانگه ارجاع و به‬ ‫کالسه ‪ 9309982929601073‬ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن ‪ 1393/12/20‬و ساعت ‪ 10:00‬تعیین شده است‪ .‬به علت مجهول‌المکان‬ ‫بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده ‪ 73‬قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب‬ ‫یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می‌شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی‬ ‫کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد‪.‬‬ ‫مدیر دفتر دادگاه عمومی بخش چهاردانگه – مجید آقازاده‬ ‫م‌الف ‪4705‬‬ ‫در جلس��ه هیات وزیران می��زان عیدی و پاداش‬ ‫کارکنان و بازنشستگان دولت برای واریز در بهمن‬ ‫ماه تصویب شد‪.‬‬ ‫به گزارش واحد مرکزی خبر‪ ،‬نوبخت در نشست‬ ‫خبری هفتگی خود افزود‪ :‬بر اساس ماده ‪ 75‬قانون‬ ‫مدیریت خدمات کشوری‪ ،‬عیدی امسال کارکنان و‬ ‫بازنشستگان دولت ‪ 603‬هزار و ‪ 500‬تومان تعیین‬ ‫شده که ای��ن میزان نسبت به س��ال قبل بیش از‬ ‫‪ 100‬هزار تومان افزایش یافته است‪.‬‬ ‫سخنگ��وی دول��ت گف��ت‪ :‬اکث��ر شاخص‌ه��ای‬ ‫اقتص��ادی به ویژه در بخش ص��ادرات رشد داشته‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬براساس این گزارش صادرات غیرنفتی‬ ‫در بخ��ش میعان��ات گازی در ‪ 10‬ماه��ه امسال به‬ ‫‪ 12/1‬میلی��ارد دالر رسید که نسبت به میزان ‪8/5‬‬ ‫میلی��ارد دالری ‪ 10‬ماهه س��ال ‪ 41 ،1392‬درصد‬ ‫رشد داشته است‪ .‬نوبخ��ت افزود‪ :‬صادرات صنعتی‬ ‫از ‪ 10/2‬میلی��ارد دالر ‪ 10‬ماهه سال ‪ 92‬به ‪10/6‬‬ ‫میلی��ارد دالر در ‪ 10‬ماهه س��ال ‪ 1393‬رسید که‬ ‫‪ 0/4‬درصد رشد داشته است‪ .‬وی گفت‪ :‬پتروشیمی‬ ‫از ‪ 9/2‬میلی��ارد دالر در سال ‪ 92‬به ‪ 12/8‬میلیارد‬ ‫دالر در ‪ 10‬ماه��ه س��ال ‪ 93‬رسی��د و ‪ 39‬درصد‬ ‫رش��د داشته است‪ .‬سخنگوی دولت افزود‪ :‬صادرات‬ ‫محصوالت کش��اورزی از ‪ 2/7‬میلیارد دالر به ‪3/8‬‬ ‫میلیارد دالر رسید و ‪ 41‬درصد رشد داشته است‪.‬‬ ‫نوبخت گفت‪ :‬بخش ص��ادرات معدنی نیز حدود‬ ‫‪ 3‬درص��د رشد داشته است‪ .‬وی اف��زود‪ :‬در بخش‬ ‫خدم��ات از ‪ 7/7‬درصد در ‪ 10‬ماهه ‪ 1392‬به ‪2/7‬‬ ‫درصد یعنی معادل ‪ 26‬درصد رشد رسیده‌ایم‪.‬‬ ‫نوبخ��ت گفت‪ :‬در بخش ف��رش و صنایع دستی‬ ‫شاه��د رش��د ‪ 16‬درص��دی بوده‌ایم‪ .‬وی ب��ه آمار‬ ‫دیگری در بخش کاالهای صادراتی در دو ‪ 10‬ماهه‬ ‫‪ 1392‬و ‪ 1393‬اشاره کرد‪ .‬سخنگوی دولت افزود‪:‬‬ ‫در پروپ��ان ‪ 85‬درصد‪ ،‬پلی اتیلن ‪ 39‬درصد‪ ،‬بوتان‬ ‫‪ 42‬درصد‪ ،‬متانول ‪ 28‬درصد‪ ،‬قیر ‪ 20‬درصد‪ ،‬فوالد‬ ‫و آهن ‪ 57‬درصد‪ ،‬گردشگری ‪ 88‬درصد و ترانزیت‬ ‫ک��اال و بار از مرزها ‪ 22‬درصد‪ ،‬رشد را در ‪ 10‬ماهه‬ ‫سال ‪ 1393‬شاهد بوده‌ایم‪.‬‬ ‫گواهی حصر وراثت‬ ‫آقای زیداله رضائی‌ایالو به‌شماره شناسنامه ‪ 767‬فرزند قدرت متولد‬ ‫‪ 1343‬صادره از زنجان به استناد شهادت‌نامه گواهی فوت و فتوکپی‬ ‫شناسنامه ورثه درخواستی به شماره ‪ 1625/13/93‬تقدیم این حوزه‬ ‫نموده چنین اشعار داشته است که شادروان قدرت رضائی‌ایالو فرزند‬ ‫رمضان به شناسنامه شماره ‪ 374‬در تاریخ ‪ 93/4/8‬در اقامتگاه دائمی‬ ‫خود درگذشته و ورثه حین‌الفوت وی عبارتند از‪:‬‬ ‫‪ -1‬ریحان موالئی فرزند مرادعلی ش‪.‬ش ‪ 5‬همسر متوفی‬ ‫‪ -2‬زیداله رضائی‌ایالو فرزند قدرت ش‪.‬ش ‪ 767‬پسر متوفی‬ ‫‪ -3‬امین‌اله رضائی‌ایالو فرزند قدرت ش‪.‬ش ‪ 855‬پسر متوفی‬ ‫‪ -4‬حبیب‌اله رضائی‌ایالو فرزند قدرت ش‪.‬ش ‪ 971‬پسر متوفی‬ ‫‪ -5‬شکراله رضائی‌ایالو فرزند قدرت ش‪.‬ش ‪ 8253‬پسر متوفی‬ ‫‪ -6‬زهرا رضائی‌ایالو فرزند قدرت ش‪.‬ش ‪ 856‬دختر متوفی‬ ‫‪ -7‬طاه��ره رضائی‌ایال��و فرزن��د ق��درت ش‪.‬ش ‪614-003081-1‬‬ ‫دختر متوفی‬ ‫‪ -8‬معصومه رضائی‌ایالو فرزند قدرت ش‪.‬ش ‪ 970‬دختر متوفی‬ ‫اینک پس از انجام تشریفات مقدماتی جهت انتشار در جرائد ارسال‬ ‫می‌شود تا یک نوبت منتشر شود تا چنانچه هر کسی اعتراضی دارد یا‬ ‫وصیتنامه‌ای از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک‌ماه به‬ ‫دادگاه تقدیم دارد و ابالغ گواهی الزم صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫رییس حوزه ‪ 13‬شورای حل اختالف اسالمشهر‬ ‫م‌‪.‬الف‪4732 :‬‬ ‫مرجع رسیدگی شعبه ‪ 2‬شورای حل اختالف اسالمشهر‬ ‫دادنامه‪657 :‬‬ ‫کالسه پرونده‪565/2/93 :‬‬ ‫تاریخ‪93/10/21 :‬‬ ‫خواهان‪ :‬مریم آذرخش ‪ /‬اسالمشهر‪ ،‬باغ‌فیض‪ ،‬شهرک مصطفی خمینی‪ ،‬کوچه شهید همتی‪ ،‬پالک ‪ ،291‬طقبه سوم‬ ‫خوانده‪ :‬علی‌رضا واحدی ‪ /‬مجهول‌المکان‬ ‫موضوع‪ :‬مطالبه نفقه‬ ‫گردشک��ار‪ :‬در ای��ن پرونده خواهان دادخواستی به طرفیت خوانده تقدیم نموده است که دادگاه با بررسی مجموع اوراق و محتویات پرونده به شرح آتی‬ ‫مبادرت به صدور رای می‌نماید‪.‬‬ ‫رای شورا‬ ‫در خصوص دعوی خواهان خانم مریم آذرخش به طرفیت خوانده آقای علیرضا واحدی به خواسته مطالبه نفقه فرزند مشترک از تاریخ ‪ 93/8/27‬لغایت صدور حکم ماهیانه مبلغ سیصد هزار‬ ‫تومان با احتساب هزینه دادرسی با عنایت به محتویات پرونده و با استناد به فتوکپی مصدق سند عقد نکاح که حکایت از رابطه زوجیت سابق بین خواهان و خوانده دارد تقاضای نفقه فرزند‬ ‫مشترک را نموده و در جلسه رسیدگی شورا اعالم داشته خوانده همسر سابق اینجانب است و از تاریخ ‪ 93/8/27‬تاکنون نفقه فرزند مشترکمان که در حضانت بنده است را پرداخت نکرده‬ ‫است‪ ،‬لذا تقاضای محکومیت خوانده به پرداخت نفقه فرزند مشترکمان از تاریخ ‪ 93/8/27‬نسبت به آینده ماهیانه به مبلغ دویست هزار تومان را خواستارم خوانده نیز علیرغم ابالغ در جلسه‬ ‫شورا حضور نیافته و الیحه‌ای نیز ارسال ننموده است‪ .‬علیهذا شورا با توجه به اینکه ادعای خواهان از هر گونه ایرادی مصون مانده و با استناد به ماده ‪ 1199‬قانون مدنی و ‪ 515‬قانون آیین‬ ‫دادرس��ی مدن��ی حکم به محکومیت خوان��ده (زوج) به پرداخت نفقه آینده فرزند مشترک از تاریخ دادخواست ‪ 93/8/27‬ماهیانه مبلغ دویست هزار تومان با احتساب هزینه دادرسی در حق‬ ‫خواهان صادر و اعالم می‌دارد رای صادره غیابی و ظرف مدت ‪ 20‬روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و پس از آن قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم اسالمشهر می باشد‪.‬‬ ‫قاضی شعبه ‪ 2‬شورای حل اختالف شهرستان اسالمشهر‬ ‫م‪.‬الف ‪4731‬‬
‫پنجشنبه ‪ 16‬بهمن ‪ 15- 1393‬ربیع‌الثانی ‪ 5 -1436‬فوریه ‪ -2015‬شماره ‪ -151‬پیاپی ‪1469‬‬ ‫‪industry@smtnews.ir‬‬ ‫صنعت‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪29‬‬ ‫‪30‬‬ ‫تکانه‌های آرام بازار خودرو‬ ‫صرفه‌جويي سوخت در حمل‌ونقل هوايي‬ ‫ایران به سازمان جهانی صنعت بسته‌بندی می‌پیوندد‬ ‫‪3‬‬ ‫فعاالن صنعتی با تاکید بر یکسان‌سازی رویه‌ها در کشورهای گروه دی ‪ 8‬اعالم کردند‬ ‫استانداردسازی‪ ،‬گذرنامه معتبر محصوالت صنعتی‬ ‫هرکس تعیین‌کننده استاندارد باشد‪ ،‬سازنده بازار نیز خواهد بود‬ ‫فرش�ته فریادرس ‪ -‬گروه صنعت‪ :‬در اقتصادهایی‬ ‫ک��ه پیش��رفت فن��اوری منب��ع اصلی رش��د اس��ت‪،‬‬ ‫استانداردس��ازی در از بی��ن ب��ردن مرزه��ای فناوری‬ ‫اث��ر مس��تقیمی دارد و باعث بهره‌من��دی افراد زیادی‬ ‫از آن می‌ش��ود‪ .‬اس��تانداردها عملکردی هم راس��تا با‬ ‫ن��وآوری دارن��د و همچنین اب��زاری برای انتش��ار آن‬ ‫هس��تند‪ ،‬زیرا ش��رکت‌ها را قادر می‌‌کنند نوآوری را به‬ ‫اش��تراک‌گذارند و در عین حال عملکردهای مناس��ب‬ ‫بازار را ایجاد کنند‪ .‬تحقیقات نش��ان داده که «هرکس‬ ‫تعیین‌کننده استاندارد باش��د‪ ،‬سازنده بازار نیز خواهد‬ ‫بود»‪ .‬سرمایه‌گذاری در استانداردسازی یک استراتژی‬ ‫کارآمد برای ترویج و انتش��ار سلیقه‌های آنها در سطح‬ ‫جهان خواهد بود‪ .‬از مزایای شناسایی شده استانداردها‬ ‫می‌توان به قابلیت کاربرد مشترک محصوالت‪-‬خدمات‪،‬‬ ‫افزایش تولید‪ ،‬کس��ب س��هم در بازار‪ ،‬و پیش��رفت در‬ ‫مراوده تجاری اش��اره کرد‪ .‬ب��ه نوعی می‌توان گفت که‬ ‫استانداردسازی به‌عنوان یک دارایی اقتصادی محسوب‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬چرا که استاندارد‌س��ازی نه‌تنها باعث ترویج‬ ‫نوآوری می‌ش��ود‪ ،‬بلکه باعث بازس��ازی سود برای یک‬ ‫محصول نیز خواهد شد و بر افزایش مطابقت با قوانین‬ ‫رقابتی تاثیر‌گذار خواهد بود‪ .‬به نوعی استانداردس��ازی‬ ‫تعیین‌کننده قوانین بازی است و امکان از میدان خارج‬ ‫ک��ردن رقبای ناکارآمد را ایج��اد می‌کند‪ .‬یکی دیگر از‬ ‫مزیت‌ه��ای مهم استانداردس��ازی توس��عه تبادل‌های‬ ‫بین‌المللی اس��ت‪ .‬عالوه بر همه این موارد‪ ،‬استانداردها‬ ‫بس��یاری از کش��ورها را قادر خواهد ساخت تا ظرفیت‬ ‫صادرات خ��ود را افزایش دهن��د‪ .‬بنابراین وقتی بحث‬ ‫صادرات در میان باش��د استانداردس��ازی فراهم‌کننده‬ ‫یک گذرنامه اصل و معتبر خواهد بود‪.‬‬ ‫‹ ‹ پذی�رش اس�تاندارد یعن�ی افزای�ش مبادالت‬ ‫تجاری‬ ‫در همی��ن زمین��ه مع��اون امور‬ ‫صنایع و اقتص��ادی وزیر صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تج��ارت ب��ا اش��اره به‬ ‫جلسات دی‪ ۸‬و اخذ تصمیم‌هایی‬ ‫درب��اره استانداردس��ازی ای��ن‬ ‫نشست‌ها گفت‪ :‬در اجالس داکا در سال ‪۲۰۱۲‬م درباره‬ ‫تغییر در اس��تانداردهای مورد پذیرش کشورهای گروه‬ ‫دی‪ ۸‬توافق‌هایی انجام ش��د که بر این اساس مقرر شد‬ ‫تا اس��تاندارد تعریف شده در این کش��ورها مورد تایید‬ ‫دیگر کشورهای عضو قرار گیرد‪.‬‬ ‫محس��ن صالحی‌نیا با تاکید بر اینکه شرایط در میان‬ ‫کش��ورهای عضو گروه دی ‪ ۸‬باید به گونه‌ای باش��د که‬ ‫گروه‌های کاری ‪ ۱۲‬گانه بر اساس شرح وظایف بتوانند‬ ‫تصمیماتی را به رای و ش��ور بگذارند که حالت اجرایی‬ ‫داشته و منجر به تصمیماتی شود‪ ،‬افزود‪ :‬در این شرایط‬ ‫ارتباط کاری بین این کش��ورها یا بین دو کشور‪ ،‬منجر‬ ‫به پروژه‌های مشترک و مشخصی خواهد شد‪.‬‬ ‫وی درباره دستاوردهای اجالس داکا در سال ‪۲۰۱۲‬م‬ ‫نیز گفت‪ :‬پذیرش استاندارد تعریف شده در کشورهای‬ ‫دی‪ ۸‬و اس��تاندارد تدوین ش��ده در تبادل‌های تجاری‬ ‫آنها‪ ،‬تعری��ف روش‌های حمای��ت از صنایع کوچک در‬ ‫زنجی��ره تولید و نحوه حمایت از ای��ن بنگاه‌ها و ایجاد‬ ‫سایتی مش��ترک که کشورهای دی‪ ۸‬بتوانند نسبت به‬ ‫وارد ک��ردن فعالیت‌های صنعتی و بازرگانی و همچنین‬ ‫قابلیت‌ها و ظرفیت‌ها در آن اقدام کنند از دستاوردهای‬ ‫اجالس گذشته است‪.‬‬ ‫معاون وزیر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت تصریح کرد‪ :‬با‬ ‫پذیرش اس��تاندارد کش��ورهای گروه دی‪ ،۸‬از این پس‬ ‫مبادالت تجاری میان این کشورها به راحتی امکانپذیر‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫مراودات تجاری و صنعتی بین کش��ورها خواهد ش��د‪.‬‬ ‫از این‌رو برای اینکه ش��اهد افزایش ص��ادرات صنعتی‬ ‫به کش��ورهای عضو دی‪ 8‬باش��یم‪ ،‬بس��تگی به فعالیت‬ ‫مش��ترک آنها ب��رای استانداردس��ازی یکس��ان دارد‪.‬‬ ‫س��پس باید آزمون‌ه��ای الزم انجام ش��ود و نهادهای‬ ‫تایید صالحیت توس��ط کش��ورهای عضو مورد ارزیابی‬ ‫ق��رار گی��رد‪ .‬در آن‌صورت ب��ا یکسان‌س��ازی رویه‌ها و‬ ‫استانداردهای مورد توافق کشورهای عضو دی‪ 8‬شاهد‬ ‫افزایش حجم صادرات صنعتی خواهیم بود‪.‬‬ ‫همچنی��ن علیرض��ا خاکی‌فیروز‪،‬‬ ‫رییس مرکز ملی تایید صالحیت‬ ‫ایران سازمان ملی استاندارد ایران‬ ‫در ارتباط با یکسان‌سازی رویه‌ها‬ ‫و اس��تانداردهای مورد عمل بین‬ ‫گفت‪ :‬یکی از مهم‌ترین‬ ‫کشورهای عضو دی‪ 8‬به‬ ‫م��واردی ک��ه در اج�لاس دی‪ ۸‬مط��رح ش��د‪ ،‬بحث‬ ‫یکسان‌س��ازی رویه‌ها و استاندارد‌س��ازی بود‪ .‬چنانچه‬ ‫برای استانداردهای مورد پذیرش کشورهای گروه دی‪۸‬‬ ‫تواف��ق الزم انج��ام گی��رد‪ ،‬بع��د از هماهنگ‌س��ازی‬ ‫اس��تانداردها‪ ،‬گواهی فنی ب��رای محصوالت و کاالهای‬ ‫کش��ورهای عض��و ص��ادر و در ای��ن ص��ورت از اعتبار‬ ‫برخوردار خواهند بود‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر اینکه مقرر ش��ده که استاندارد تعریف‬ ‫ش��ده و هماهنگ ش��ده‪ ،‬مورد تایید دیگر کش��ورهای‬ ‫عض��و نیز قرار گیرد‪ ،‬در پاس��خ به اینکه ت��ا چه اندازه‬ ‫پذیرش استاندارد کشورهای گروه دی‪ ۸‬می‌تواند منجر‬ ‫به افزایش حجم مبادالت تج��اری و صادرات کاالهای‬ ‫صنعتی کشورمان ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬یکسان‌سازی رویه‌ها و‬ ‫اس��تانداردهای مورد عمل بین کشورهای عضو دی‪،8‬‬ ‫به‌طور قطع تاثیر بس��یار مثبت��ی در مبادالت تجاری و‬ ‫واردات و صادرات بین کشورهای دی‪ 8‬خواهد داشت‪.‬‬ ‫خاکی‌فیروز با بی��ان اینکه البته میزان افزایش حجم‬ ‫مبادالت تجاری و صنعتی به مش��ارکت فعاالنه اعضای‬ ‫گروه دی‪ 8‬بس��تگی دارد‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬چنانچه اعضای‬ ‫دی‪ 8‬حض��وری فعال داش��ته باش��ند‪ ،‬س��بب افزایش‬ ‫ریی��س مرکز مل��ی تایی��د صالحیت س��ازمان ملی‬ ‫اس��تاندارد ایران با اشاره به نتایج گروه کاری چهارمین‬ ‫نشست کشورهای عضو دی‪ 8‬که به تصویب رسید‪ ،‬یادآور‬ ‫شد‪ :‬عالوه بر یکسان‌سازی رویه‌ها و استانداردهای مورد‬ ‫عمل بین کش��ورهای عضو و رویه‌های یکس��ان گواهی‬ ‫حالل‪ ،‬تدوین خط‌مش��ی و طرح اس��تراتژی ‪ ۵‬س��اله‬ ‫گ��روه کاری‪ ،‬تدوین رویه پیگیری مصوبات نیز از جمله‬ ‫مواردی بود که توسط تمامی اعضا به تصویب رسید‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬اگر رویه‌ه��ا و روش‌های یکس��انی برای‬ ‫تجارت حالل بین کش��ورهای دی‪ 8‬فراهم ش��ود‪ ،‬باید‬ ‫دید روش‌های اجرایی یکس��ان بی��ن اعضا کدام روش‬ ‫است که براساس آن تجارت حالل انجام شود‪.‬‬ ‫به گفته‪ ،‬خاکی فیروز طرح اس��تراتژیک ‪ ۵‬س��اله به‌‬ ‫ش��کل داوطلب توس��ط ‪ ۳‬کش��ور ایران‪ ،‬مصر و ترکیه‬ ‫نوشته و قرار شد براساس آن گام به گام حرکت کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹تاثیر مثبت استاندارد‌سازی‬ ‫تالش برای احیای جوایز صادراتی‬ ‫ مدیرعام��ل س��ازمان صنای��ع‬‫کوچک و ش��هرک‌های صنعتی ایران از‬ ‫پیگیری وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫به‌منظور احیای جوای��ز صادراتی برای‬ ‫صادرکنن��دگان خب��ر داد و گفت‪ :‬این‬ ‫وزارتخانه س��عی دارد هرچه س��ریعتر‬ ‫موان��ع پی��ش روی تولی��د و صنعتگران در کش��ور‬ ‫برداشته شود‪ .‬سیدمحمدعلی‌سید‌ابریشمی با اشاره‬ ‫ب��ه برخی از اقدامات ش��اخص در ای��ن حوزه گفت‪:‬‬ ‫ایجاد سیستم‌های تصفیه فاضالب و استفاده مجدد‬ ‫از آب تصفیه‌ش��ده در صنعت و مصارف فضای سبز‬ ‫و همچنین ایجاد ایس��تگاه‌های آتش‌نشانی ازجمله‬ ‫این اقدامات اس��ت‪ .‬وی اظهار کرد‪ :‬سرمایه‌گذاری‬ ‫در شهرک‌ها و نواحی صنعتی محاسن بسیاری برای‬ ‫کارآفرینان و صنعتگران داش��ته که تامین امکانات‬ ‫زیربنای��ی از قبی��ل آب‪ ،‬ب��رق‪ ،‬گاز‪ ،‬راه‬ ‫دسترسی‪ ،‬فضای س��بز و‪ ...‬ازجمله این‬ ‫مزایا اس��ت‪ .‬مدیرعامل سازمان صنایع‬ ‫کوچک و ش��هرک‌های صنعتی ایران با‬ ‫اشاره به ضوابط و مقررات موجود برای‬ ‫حمایت از سرمایه‌گذاری در شهرک‌های‬ ‫صنعتی گفت‪ :‬حضور واحدهای صنعتی در شهرک‌ها‬ ‫و نواح��ی صنعتی ع�لاوه بر مزایای فوق‪ ،‬س��هولت‬ ‫دسترس��ی به تس��هیالت و منابع بانک��ی از طریق‬ ‫اس��تفاده از س��ند واحد صنعتی به عن��وان وثیقه را‬ ‫فراه��م می‌آورد‪ .‬وی ابراز امیدواری کرد‪ :‬مش��کالت‬ ‫زیرساختی و کمبودهای ش��هرک صنعتی مهریز تا‬ ‫پایان سال ‪ ۹۴‬با تالش شرکت شهرک‌های صنعتی‬ ‫اس��تان و حمایت مس��ئوالن اس��تان و شهرس��تان‬ ‫مرتفع شود‪.‬‬ ‫‹ ‹طرح استراتژیک ‪ ۵‬ساله‬ ‫‹ ‹فراهم‌سازی مقدمات استانداردسازی‬ ‫مجیدرض��ا حری��ری‪ ،‬ریی��س‬ ‫کمیس��یون واردات اتاق بازرگانی‬ ‫ای��ران نیز با بی��ان اینکه یکی از‬ ‫الزام��ات استاندارد‌س��ازی وارد‬ ‫ش��دن در سازمان تجارت جهانی‬ ‫گفت‪ :‬با توج��ه به اینکه ای��ران وارد‬ ‫اس��ت‪ ،‬ب��ه‬ ‫س��ازمان تجارت جهانی نش��ده‪ ،‬باید برای پیوستن به‬ ‫س��ازمان تجارت جهانی پیگیر باش��د چرا که پیوستن‬ ‫ایران به این سازمان امتیازهای زیادی داشته و می‌تواند‬ ‫تجارت ما را به تجارت بین‌الملل نزدیک‌تر کند‪ .‬از اینرو‬ ‫اگ��ر می‌خواهیم در زمین��ه استاندارد‌س��ازی گام‌های‬ ‫مثبتی برداریم‪ ،‬باید اقدامات الزم را در حوزه استاندارد‬ ‫و استاندارد‌س��ازی فراهم کنیم و تمرینات الزم در این‬ ‫زمینه را انجام دهیم‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به حج��م اندک مب��ادالت تجاری بین‬ ‫کش��ورهای عض��و دی‪ ۸‬در ادامه اف��زود‪ :‬البته با توجه‬ ‫ب��ه اینکه فض��ای تجاری اعض��ای گروه دی‪ 8‬بس��یار‬ ‫گس��ترده نیس��ت‪ ،‬از این‌رو نمی‌توان امی��دوار بود که‬ ‫بتوان با استانداردس��ازی‪ ،‬حجم مب��ادالت تجاری بین‬ ‫کشورها گس��ترش یابد‪ .‬رییس کمیسیون واردات اتاق‬ ‫بازرگانی ایران در پاس��خ به این س��وال که تا چه اندازه‬ ‫پذیرش استاندارد کشورهای گروه دی‪ ۸‬می‌تواند منجر‬ ‫به افزایش حجم صادرات کاالهای صنعتی کش��ورمان‬ ‫ش��ود‪ ،‬خاطرنش��ان کرد‪ :‬با توجه به اینکه ایران اقتصاد‬ ‫متوازن و یکنواختی ندارد‪ ،‬بیش��تر صادرات کش��ور در‬ ‫حوزه مواد خام انرژی است و صادرات کاالهای صنعتی‬ ‫چندانی نداریم‪ .‬حریری با بیان اینکه ش��اکله صادرات‬ ‫ایران مربوط به میعانات پتروشیمی و مواد خام معدنی‬ ‫است‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬آمار ما در ‪۱۰‬ماه سال نشان می‌دهد‬ ‫که چیزی نزدیک به ‪۶۰‬درصد صادرات شامل میعانات‬ ‫پتروشیمی است و ‪۴۰‬درصد باقی مانده نیز شامل مواد‬ ‫معدنی مثل س��نگ‌آهن‪ ،‬س��نگ‌های تزئینی و‪ ...‬است‬ ‫و بخ��ش دیگر صادرات ش��امل تولیدات کش��اورزی از‬ ‫قبیل خش��کبار و تره‌بار است و بیشتر صادرات صنعتی‬ ‫کشورمان به سمت بازار عراق است‪.‬‬ ‫‹ ‹استاندارد‌سازی یعنی افزایش توان رقابت‬ ‫رییس کمیسیون واردات اتاق بازرگانی ایران در ادامه‬ ‫گفت‪ :‬البته موضوع اس��تاندارد موضوع تکنیکالی است‬ ‫و بح��ث فن��ی می‌طلبد‪ .‬اما در مجم��وع چنانچه بتوان‬ ‫روش یکسان‌سازی اس��تاندارد را به گونه‌ای به کار برد‬ ‫که با اس��تاندارد‌های منطقه‌ای هماهنگ باشد‪ ،‬به‌طور‬ ‫قطع خواهیم توانست گام‌های بعدی را برای هماهنگ‬ ‫ش��دن با اس��تانداردهای بین‌المللی برداری��م‪ .‬از این‌رو‬ ‫کااله��ای صادراتی ما توان رقاب��ت و قابلیت عرضه در‬ ‫بازاره��ای جهان��ی را خواهند داش��ت‪ .‬حریری یادآور‬ ‫ش��د‪ :‬البته اینکه اعضای گروه دی‪ 8‬استانداردس��ازی‬ ‫و وض��ع معیارهای اس��تاندارد را در دس��تور کار خود‬ ‫قرارداده‌اند‪ ،‬به‌طور قطع اقدام مثبتی اس��ت که سبب‬ ‫توسعه بازارهای کشور‌های عضو دی‪ 8‬خواهد شد‪ .‬اما‬ ‫اینکه چه نوع استانداردهایی را در دستور کار خود قرار‬ ‫داده‌اند‪ ،‬باید مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد‪.‬‬ ‫‪ ،‬وزرای صنعتی گ��روه دی‪ ،۸‬در‬ ‫ب��ه گ��زارش‬ ‫چهارمین نشس��ت خ��ود در تهران بیانی��ه‌ای با هدف‬ ‫توسعه صنعتی و گس��ترش همکاری‌های تکنولوژیکی‬ ‫در چارچوب همکاری‌های اقتصادی به نام بیانیه تهران‬ ‫صادر کردند‪ .‬با توجه به اهمیت و جایگاه استاندارد‌سازی‬ ‫در س��طح رواب��ط تجاری و صنعتی بین کش��ورها‪ ،‬در‬ ‫بخشی از این بیانیه آمده‪ :‬کشورهای عضو گروه دی‪،۸‬‬ ‫همکاری‌‌های خود را در زمینه استانداردسازی و وضع‬ ‫معیارهای استاندارد آغاز می‌کنند تا در توسعه بازارهای‬ ‫کش��ور‌های عضو امکان استفاده از برچسب محصوالت‬ ‫دی‪ ۸‬فراهم شود‪.‬‬ ‫بازار چادر ایران در تسخیر آسیای شرقی‬ ‫باش�گاه خبرنگاران‪ -‬به نظر می‌رسد‬ ‫با توجه به وعده‌های مس��ئوالن وزارت‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت درباره تولید‬ ‫داخل پارچه چادر مش��کی باید منتظر‬ ‫ماند و دید ک��ه این وزارتخانه چه اقدام‬ ‫عملی را درباره تولید این محصول انجام‬ ‫می‌دهد‪ .‬کافی اس��ت س��ری به بازار پوش��اک بزنید‬ ‫تا متوجه ش��وید جن��س مرغوب ایران��ی در تولید‬ ‫محصولی که همواره با تاکیدات فراوان مواجه بوده‪،‬‬ ‫جایی ندارد‪ ،‬بلکه این ن��ام ترکیه‪ ،‬چین‪ ،‬ژاپن‪ ،‬کره‪،‬‬ ‫تایلند و‪ ...‬است که روی چادر زن ایرانی نقش بسته‬ ‫است‪ .‬براس��اس آمارهای رسمی‪ ،‬نیاز ساالنه کشور‬ ‫به پارچه چادر مشکی حدود ‪ ۸۰‬میلیون متر است‪،‬‬ ‫رقمی که برای وارداتش باید ش��اهد ارزبری نزدیک‬ ‫به ‪ ۱۰۰‬میلیون دالری باش��یم البته این عدد جدای‬ ‫از رقم محصوالتی اس��ت که به صورت‬ ‫قاچاق وارد ش��ده و در بازار عرض اندام‬ ‫می‌کنند‪ .‬محمد مروج حس��ینی ادامه‬ ‫می‌ده��د‪ :‬اما با این وجود تقریبا تنها دو‬ ‫واحد کوچ��ک تولیدکننده پارچه چادر‬ ‫مشکی در کش��ور داریم که ساده‌ترین‬ ‫نوع پارچه چادرمش��کی را به‌صورت ساالنه ‪ ۱/۵‬تا ‪۲‬‬ ‫میلیون متر تولید می‌کنند که به‌طور قطع نمی‌تواند‬ ‫پاس��خگوی نیاز داخل باشد‪ .‬این گزارش می‌افزاید‪:‬‬ ‫از طرف��ی با توج��ه به اینکه ‪ ۹۵‬درص��د پارچه‌های‬ ‫چادر مشکی بازار وارداتی است‪ ،‬زمانی که نرخ دالر‬ ‫صعودی می‌ش��ود‪ ،‬قیمت این محصول نیز پله‌های‬ ‫رش��د را پیم��وده و ب��ه باالترین نقطه می‌رس��د به‬ ‫گونه‌ای که برای تهیه یک چادر باید هزینه غیرقابل‬ ‫هضم ‪ ۵۰۰‬تا ‪ ۶۰۰‬هزار تومان را در نظر گرفت‪.‬‬ ‫يادداشت‬ ‫اشکاالتي‬ ‫در قراردادهاي‬ ‫شهرک‌هاي صنعتي‬ ‫رضا جاللي‬ ‫کارشناس صنعتي‬ ‫تاکن��ون تعداد ‪ ۷۱۹‬ش��هرک و ناحي��ه صنعتي به‬ ‫بهره‌برداري رسيده در کشور ايجاد شده که همه اين‬ ‫شهرک‌ها داراي برق‪ ۶۸۸ ،‬شهرک و ناحيه صنعتي که‬ ‫معادل ‪ 95‬درصد شهرک‌ها مي‌شود داراي آب‪۵۷۹ ،‬‬ ‫ش��هرک معادل ‪ 80‬درصد داراي تلفن‪۴۵۷ ،‬شهرک‬ ‫معادل‌‪ ۶۳‬درصد داراي گاز‪ ۱۷۶ ،‬شهرک معادل ‪24‬‬ ‫درصد داراي تصفيه خان��ه درحال بهره‌برداري‪۱۳۵ ،‬‬ ‫ش��هرک معادل ‪۱۸‬درصد داراي ايستگاه آتش‌نشاني‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫ش��رکت‌هاي ش��هرک‌هاي صنعت��ي تاکن��ون ب��ا‬ ‫متقاضيان سرمايه‌گذاري در مجموع ‪ 67‬هزار و ‪847‬‬ ‫قرارداد منعقد ک��رده و ‪ 29‬هزار و ‪ 427‬هکتار زمين‬ ‫به متقاضيان سرمايه‌گذاري‪ ،‬واگذار کرده که متوسط‬ ‫وس��عت هر واحد صنعتي ح��دود ‪ ۴۳۰۰‬متر مربع با‬ ‫فرض به بهره‌برداري رس��يدن ‪ 31‬هزار و ‪ 356‬واحد‬ ‫صنعتي با متوسط تعداد کارکنان ‪ ۲۰‬نفر‪ ،‬اعالم شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫در واق��ع به‌ط��ور ميانگين س��االنه ‪ ۲۲‬ش��هرک و‬ ‫ناحيه صنعتي و هر س��اله نيز ‪ ۹۸۰‬واحد صنعتي در‬ ‫شهرک‌ها و نواحي صنعتي استقرار يافته‌اند‪ .‬آمار فوق‬ ‫بخش��ي از عملکرد سازمان ياد ش��ده پس از تصويب‬ ‫قانون را نش��ان مي‌دهد‪ .‬ولي بن��ا بر اظهار صاحبان و‬ ‫مديران صنايع استقرار يافته در شهرک‌هاي صنعتي‪،‬‬ ‫بيشتر ش��هرک‌هاي صنعتي از کمبود آب‪ ،‬برق‪ ،‬گاز‪،‬‬ ‫تلف��ن‪ ،‬تصفي��ه خانه فاض�لاب صنعتي‪ ،‬نب��ود راه و‬ ‫دسترسي مناسب گاليه دارند‪.‬‬ ‫از اي��ن رو ب��ه نظر مي‌رس��د‪ ،‬تالش ش��هرک‌هاي‬ ‫صنعتي در س��ال‌هاي گذش��ته برای ايجاد شهرک‌ها‬ ‫و نواح��ي صنعتي با امکانات مطل��وب نبوده و از نظر‬ ‫کيفي امکانات به اندازه نياز ايجاد نشده است‪ .‬اکنون‬ ‫برآورد مي‌ش��ود حدود ‪ ۳۰‬درصد از تعداد بنگاه‌هاي‬ ‫صنعتي زير ‪ ۵۰‬نفر در ش��هرک‌هاي صنعتي کش��ور‬ ‫فعاليت مي‌کنند که با ايجاد تس��هيالت الزم مي‌توان‬ ‫درصد استقرار را افزايش داد‬ ‫م��ورد دوم اينکه متقاضيان س��رمايه‌گذاري پس از‬ ‫دريافت مجوز تاس��يس (‌پروانه تاس��يس) از سازمان‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت به منظور در اختيار گرفتن‬ ‫زمي��ن ب��ه ش��رکت ش��هرک‌هاي صنعت��ي مراجعه‬ ‫مي‌کنند‪ ،‬اين ش��رکت زمين م��ورد نياز متقاضيان را‬ ‫در قب��ال دريافت وجوه (هزينه‌ه��اي مرتبط با ايجاد‬ ‫زيربنا‌ه��ا در ش��هرک صنعت��ي) در قال��ب دفترچه‬ ‫ق��رارداد واگذاري حق انتفاع زمين را در ش��روطي به‬ ‫سرمايه‌گذار‪ ،‬واگذار مي‌کند‪.‬‬ ‫مشکل اصلي در همين ش��روط مندرج در قرارداد‬ ‫است که بخش زيادي از مشتاقان سرمايه‌گذاري را با‬ ‫مش��کل مواجه کرده است‪ .‬در قرارداد‪ ،‬تعهداتي براي‬ ‫ش��رکت ش��هرک‌هاي صنعتي در نظر گرفته ش��ده‪،‬‬ ‫زيرا اجراي تعهدات در اين ش��رکت منوط به داشتن‬ ‫امکان��ات و منابع مالي الزم ش��ده که به‌طور معمول‬ ‫ب��ه راحتي از اجراي آن طف��ره رفته و زيربناها بدون‬ ‫هيچ‌گون��ه تعهدي در طول س��ال‌هاي طوالني ايجاد‬ ‫مي‌شود و س��رمايه‌گذار از اين بابت خسارات جبران‬ ‫ناپذي��ري را متحمل مي‌ش��ود‪ ،‬ب��دون آن که بتواند‬ ‫ش��کايت کند‪ .‬زيرا در قرارداد حق هرگونه اعتراضي‬ ‫از س��رمايه‌گذار س��لب شده اس��ت‪ .‬اما در مقابل اگر‬ ‫س��رمايه‌گذار به هر دليلي نتواند در زمان مقرر واحد‬ ‫صنعتي خود را به بهره‌برداري برس��اند در خطر فسخ‬ ‫قرارداد و خلع ي��د و واگذاري عين زمين دريافتي با‬ ‫مکلف بودن تخريب تاسيس��ات ايجاد شده در زمين‬ ‫مندرج در قرارداد با پرداخت جرايم پيش‌بيني ش��ده‬ ‫قرار می‌گی��رد‪ .‬از این رو در اين ق��رارداد‪ ،‬داور مورد‬ ‫رضاي��ت طرفي��ن از بي��ن کارکنان س��ازمان صنايع‬ ‫کوچک شهرک‌هاي صنعتي ايران تعيين می‌شود که‬ ‫براين اس��اس س��رمايه‌گذار در اين شرايط بايد همه‬ ‫شرايط يکسويه و آمرانه را بپذيرد‪ .‬حال سرمايه‌گذار‬ ‫با تالش و کوش��ش بس��يار واحد توليدي خود را به‬ ‫بهره‌ب��رداري مي‌رس��اند و مج��وز بهره‌ب��رداري را از‬ ‫س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت دريافت مي‌کند‬ ‫زيرا ش��رکت ش��هرک‌هاي صنعتي هن��وز در اغلب‬ ‫ش��هرک‌هاي صنعتي موفق به دريافت سند مالکيت‬ ‫اراضي در اختيار نشده و قادر به انتقال رسمي زمين‬ ‫در دفتر خانه اس��ناد رسمي به س��رمايه‌گذار نيست‪.‬‬ ‫عموم مشکالت موجود در شهرک‌هاي صنعتي ناشي‬ ‫از نبود اجراي تعهدات براس��اس قرارداد‌هاي منعقده‬ ‫بين س��رمايه‌گذار و شرکت ش��هرک‌ها است‪ .‬در اين‬ ‫رابطه پيشنهاد مي‌شود براي رفع کمبود منابع مالي‬ ‫موجود و براي اجراي تعهدات اين شرکت‌هاي دولتي‬ ‫در مقابل س��رمايه‌گذاران در دو س��ال منابع الزم در‬ ‫قوانين بودجه س��نواتي ديده ش��ود مشروط بر اينکه‬ ‫اين منابع صرف حقوق و حق الزحمه کارکنان نشود‪.‬‬
‫یادداشت‬ ‫ابهام نسبت به ساز‬ ‫و کار نمایندگی‌های‬ ‫واردکننده‬ ‫ابراهیم نکو‬ ‫عضو کمیسیون اقتصادی مجلس‬ ‫واگذاری انحصار واردات خ��ودرو به نمایندگی‌ها‬ ‫در حالی انجام ش��ده اس��ت که به نظر می‌رسد از‬ ‫در ه��ر حوزه باید اهل فن وارد ش��ده و نس��بت به‬ ‫کاری اقدام کن��د‪‌،‬بنابراین واگذاری واردات خودرو‬ ‫ب��ه نمایندگی‌ها به جهت ش��رایط و ضوابط خاصی‬ ‫ک��ه در ای��ن جریان وج��ود دارد‪ ،‬اق��دام و تصمیم‬ ‫درس��تی خواهد بود‪ .‬بی‌شک هرگونه ورود بی‌رویه‪،‬‬ ‫غیرکارشناسی و حتی غیرحرفه‌ای موجب بی‌نظمی‬ ‫در بازار می‌ش��ود بنابراین باید پذیرفت که واردات‬ ‫خ��ودرو با آیین نامه جدید دول��ت می‌تواند به رفع‬ ‫نگرانی‌ها و بدگمانی در جامعه پایان دهد‪ .‬زیرا پیش‬ ‫از این انجام واردات توس��ط هر ش��خصی که کارت‬ ‫بازرگانی داش��ت‪‌،‬باعث بی‌نظمی و بدبینی در روند‬ ‫واردات ش��ده و به مشکالت و مسائل در این بخش‬ ‫دامن زده بود‪ .‬اما در این میان نکته اساسی این است‬ ‫که نمایندگی‌ها با چه س��ازوکاری نسبت به واردات‬ ‫خ��ودرو اقدام خواهند ک��رد و در این امر همچنان‬ ‫جای تردید و ابهام بود اما مس��لم است در صورتی‬ ‫ک��ه واردات منحصر به تع��دادی از نمایندگی‌های‬ ‫خاص ش��ود‪ ،‬موجب ایجاد فس��اد‪ ،‬رانت و مسائلی‬ ‫از این دس��ت در جری��ان واردات خواهد ش��د‪ .‬در‬ ‫صورتی که ب��ر جریان فعالیت نمایندگی‌ها‪ ،‬نظارت‬ ‫دقیق و استانداردی شود و فعالیت نمایندگی‌ها نیز‬ ‫در انحصار افراد خاصی نباش��د‪ ،‬مس��لما آیین‌نامه‬ ‫جدید واردات خ��ودرو اقدام ارزنده‌ای خواهد بود و‬ ‫این اطمین��ان را به‌وجود می‌آورد که حداقل مجوز‬ ‫واردات به اش��خاص صاحب صالحیت ارائه ش��ده‬ ‫است‪ .‬اما چنانچه با آیین‌نامه اخیر دولت‪ ،‬تنها تعداد‬ ‫خاص��ی از نمایندگی‌ها‪ ،‬ب��ازار واردات را در اختیار‬ ‫بگیرند‪ ،‬وضعیت بازار واردات بدتر از گذشته خواهد‬ ‫ش��د‪ .‬در صورتی که واردات خودرو کمی بیشتر از‬ ‫میزان تعیین ش��ده باش��د و در این جریان‪ ،‬تعداد‬ ‫نمایندگی‌های وارد کننده‪ ،‬رقم قابل توجهی باش��د‬ ‫طبعا این تصمیم دولت می‌تواند منجر به رقابت بین‬ ‫نمایندگی‌ها ش��ده و حرکت ارزش��مندی محسوب‬ ‫ش��ود‪ .‬اما بی‌شک اختصاص واردات خودرو منحصر‬ ‫به ‪ 2‬یا ‪ 3‬نشان(برند) و نمایندگی خاص‪ ،‬زمینه‌ساز‬ ‫بروز فس��اد قابل توجه و چش��مگیری در این حوزه‬ ‫خواهد شد که الزم است در این مسیر نمایندگی‌ها‬ ‫به صورت گس��ترده در سراسر کشور فعالیت داشته‬ ‫باش��ند تا ضمن رقابت‌پذی��ری در واردات‪ ،‬موجب‬ ‫سالمت در روند واردات خودرو شوند‪ .‬در این زمینه‬ ‫الزم اس��ت ش��ورای رقابت پیش از آنکه اتفاقی در‬ ‫جریان واردات خودرو رخ دهد و ثبت سفارش‌های‬ ‫جدیدی توس��ط نمایندگی‌ها انجام شود‪ ،‬ساز و کار‬ ‫رقابت س��الم را تعری��ف ک��رده و معیارهایی برای‬ ‫فعالیت نمایندگی‌ها تعیین کنند تا موجب انحصار‬ ‫در واردات خودرو نشود‪.‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫باش�گاه خبرنگاران‪ -‬براس��اس آمار گمرک‬ ‫در ‪10‬ماه نخس��ت امس��ال واردات خودرو از نظر‬ ‫تعداد ‪51‬درصد و از نظر ارزش ‪50/6‬درصد رش��د‬ ‫یافت‪ .‬براساس این گزارش در این مدت‪79 ‌،‬هزار‬ ‫و ‪ 210‬خودروی س��واری به ارزش یک‌میلیارد و‬ ‫‪625‬میلی��ون و ‪880‬هزار و ‪ 814‬دالر به کش��ور‬ ‫وارد شد که این میزان واردات در مقایسه با مدت‬ ‫مش��ابه سال گذش��ته از نظر تعداد ‪51‬درصد و از‬ ‫نظر ارزش ‪50‬درصد افزایش را نشان می‌دهد‪ .‬در‬ ‫دی‌ماه س��ال‌جاری تعداد ‪9‬هزار و ‪ 400‬دس��تگاه‬ ‫خودرو ب��ه ارزش ‪194‬میلی��ون و ‪494‬هزار دالر‬ ‫به کش��ور وارد ش��ده که این می��زان واردات در‬ ‫مقایس��ه با مدت مشابه سال گذشته از نظر تعداد‬ ‫‪24‬درصد و از نظ��ر ارزش ‪28/85‬درصد افزایش‬ ‫را در مقایس��ه با مدت مشابه سال گذشته نشان‬ ‫می‌دهد‪.‬‬ ‫خان�ه مل�ت‪ -‬سیدموس��ی موس��وی‪ ،‬عض��و‬ ‫کمیس��یون انرژی مجلس از بررسی ضرورت تولید‬ ‫خودروه��ای برقی در کمیس��یون انرژی خبر داد و‬ ‫گفت‪ :‬گزارش کارگروه تولی��د ملی و انرژی‌های نو‬ ‫در رابطه با وسایل نقلیه برقی نخستین دستور کار‬ ‫جلسه کمیسیون انرژی بود‪.‬‬ ‫سایپا نیوز‪ -‬محس��ن بیگلری‪ ،‬عضو کمیسیون‬ ‫صنایع و معادن مجلس با ناکافی دانستن حمایت‌ها‬ ‫از صنعت خودرو در گذش��ته اظهار کرد‪ :‬با توجه به‬ ‫وجود ظرفیت‌های بی‌شمار در صنعت خودروسازی‬ ‫کشور‪ ،‬این صنعت باید مورد حمایت بیشتر مجلس‬ ‫و دولت قرار گیرد‪ .‬وی افزود‪ :‬خودروس��ازی کشور‬ ‫نسبت به گذشته از رشد قابل‌قبولی برخوردار بوده‬ ‫و خوشبختانه ش��رکت‌های تولیدکننده با شناخت‬ ‫دقیق از نیاز مخاط��ب در زمینه‌های مختلف نظیر‬ ‫تولید محصوالت متنوع فعالیت می‌کنند‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫پنجشنبه ‪ 16‬بهمن ‪ 15- 1393‬ربیع‌الثانی ‪ 5 -1436‬فوریه ‪ -2015‬شماره ‪ -151‬پیاپی ‪1469‬‬ ‫خودرو‬ ‫‪industry@smtnews.ir‬‬ ‫بررسی هفتگی قیمت خودروها نشان داد‬ ‫تکانه‌های آرام بازار خودرو‬ ‫گروه صنعت‪ :‬به روزهای آخر س��ال نزدیک می‌شویم و‬ ‫مانند هر سال تقاضا برای خرید خودرو افزایش می‌یابد اما‬ ‫بازار خودرو امسال روزهای متفاوت‌تری را تجربه می‌کند‬ ‫که خودروهای وارداتی که دل از همه برده اس��ت را هم‬ ‫دربرگرفته به طوری ک��ه قیمت خودروهای وارداتی این‬ ‫روزه��ا و به گفته فعاالن این حوزه چندان تکانی نخورده‬ ‫و همچنان س��ایه رکود را حس می‌کند‪ .‬اما در این میان‬ ‫قیمت خودروهای داخلی با وجود نزدیک شدن به پایان‬ ‫سال‌‪ ،‬روند کاهش��ی را در پیش گرفته و به نظر می‌رسد‬ ‫امس��ال می‌خواهد س��از مخالف بزند‪ .‬با این حال به نظر‬ ‫می‌رس��د حال این روزهای بازار خودرو تنها با یک شوک‬ ‫درمان خواهد شد‪ .‬شوکی که بتواند آن را از حالت احتضار‬ ‫فعلی خارج کند‪ .‬در ادامه با نگاهی به آخرین قیمت‌های‬ ‫موجود در ب��ازار خودروهای داخلی و وارداتی‌ها تغییرات‬ ‫محسوسی در قیمت این خودروها نسبت به هفته گذشته‬ ‫مشاهده می‌شود‪ .‬در جریان معامالت بازار خودرو در روز‬ ‫چهارش��نبه ‪ 15‬بهم��ن‪ ،‬تغییرات قیمتی هفته گذش��ته‬ ‫یعنی هشتم بهمن‌ماه مقایس��ه شده است‪ .‬این تغییرات‬ ‫در قیمت خودروهای تولید داخل و وارداتی‌ها در ‪ ۵‬گروه‬ ‫تفکیک شده است که به شرح زیر است‪:‬‬ ‫‹ ‹خودروهای با قیمت ‪ ۱۸‬تا ‪ ۲۵‬میلیون تومان‬ ‫در گ��روه قیمتی خودروهای بی��ن ‪ ۱۸‬تا ‪۲۵‬میلیون‬ ‫تومان‪ ،‬پراید‪ ۱۱۱‬اس‌ای بدون تغییر قیمتی نس��بت به‬ ‫هفته گذش��ته‪۲۰ ،‬میلیون و ‪۵۰۰‬هزار تومان به فروش‬ ‫رسید‪ .‬اما پراید ‪ ۱۳۱‬اس‌ای با کاهش ‪200‬هزار تومانی‬ ‫‪ ۲۰‬میلیون و ‪200‬هزار تومان به فروش رفت‪ .‬در حالی‬ ‫ک��ه دیگ��ر عضو خان��واده پراید یعن��ی ‪ ۱۳۲‬اس‌ای‪ ،‬با‬ ‫افزایش ‪200‬هزار تومانی‪۲۰ ،‬میلیون و ‪400‬هزار تومان‬ ‫در بازارها به فروش رسید‪.‬‬ ‫‹ ‹خودروهای با قیمت ‪ ۲۵‬تا ‪۳۵‬میلیون تومان‬ ‫در ای��ن گروه قیمتی پژو پارس س��ال‪ ،‬ب��ا ‪300‬هزار‬ ‫توم��ان کاه��ش قیمت ‪۳۵‬میلی��ون تومان‪ ،‬پ��ژو ‪۴۰۵‬‬ ‫جی‌ال‌ایک��س ب��ا کاه��ش قیمت��ی ‪700‬ه��زار تومانی‬ ‫‪27‬میلیون و ‪70۰‬هزار توم��ان‪ ،‬همچنین رانا ال‌ایکس‬ ‫با‪3۰۰‬هزار تومان کاهش قیم��ت به قیمت ‪۳۲‬میلیون‬ ‫و‪100‬هزار تومان به فروش رس��یدند‪ .‬با این حال سمند‬ ‫اس‌ای (ت��ک ایربگ) با قیمت ‪27‬میلی��ون و ‪۶۰۰‬هزار‬ ‫تومان بدون تغییر در قیمت به فروش رسید‪ .‬اما در این‬ ‫میان تیبا اس‌ایکس (یورو‪ )۴‬با افزایش ‪300‬هزار تومانی‬ ‫در بازار فروش خودرو به قیمت ‪۲۴‬میلیون و ‪400‬هزار‬ ‫تومان به فروش رسید‪.‬‬ ‫‹ ‹خودروهای با قیمت ‪ ۳۵‬تا ‪ ۴۵‬میلیون تومان‬ ‫در گ��روه قیمتی ‪ ۳۵‬تا ‪۴۵‬میلی��ون تومان‪ ،‬تندر‪-۹۰‬‬ ‫ای‌‪ ۲‬ب��ا کاهش قیمت ‪200‬هزار تومان��ی ‪۴۱‬میلیون و‬ ‫‪200‬ه��زار توم��ان‪ ،‬همچنین پ��ژو ‪ ۲۰۶‬تی��پ ‪( ۵‬کد‬ ‫‪ )۲۶۸۰۹‬با کاهش قیمت ‪200‬هزار تومانی ‪35‬میلیون‬ ‫و ‪800‬ه��زار تومان و پژو ‪ ۲۰۶‬اس‪.‬دی‪ -‬وی‌‪ ۸‬با کاهش‬ ‫‪200‬هزار تومان��ی با قیمت ‪36‬میلی��ون و ‪ 800‬تومان‬ ‫به‌فروش رسیدند‪.‬‬ ‫با این ح��ال ام‌وی‌ام ‪ ۵۳۰‬با افزایش قیمت ‪700‬هزار‬ ‫تومانی نس��بت به هفته گذش��ته با قیمت ‪۴۰‬میلیون و‬ ‫‪800‬هزار تومان به فروش رس��ید‪ .‬اما در این میان پژو‬ ‫پ��ارس ال‌ایکس با قیمت ‪41‬میلی��ون تومان در بازارها‬ ‫بدون تغییر به فروش رسید‪.‬‬ ‫‹ ‹خودروهای با قیمت ‪ ۴۵‬تا ‪ 50‬میلیون تومان‬ ‫در این گروه‪ ،‬قیمت خودروی جک‪-‬جی‌‪ ۵‬نس��بت به‬ ‫هفته گذش��ته تغییری نداش��ته و با قیمت ‪۴۹‬میلیون‬ ‫تومان در بازار خودرو به فروش رسید‪.‬‬ ‫‹ ‹خودروهای با قیمت باالتر از ‪ ۵۵‬میلیون تومان‬ ‫در ای��ن گ��روه قیمت��ی‪ ،‬قیمت م��زدا ‪ - ۳‬تیپ ‪ ،۴‬با‬ ‫افزای��ش ‪ 6‬میلی��ون تومانی نس��بت به هفته گذش��ته‬ ‫با قیم��ت ‪ 151‬میلیون تومان به فروش رس��ید‪ .‬لیفان‬ ‫ایک��س‌‪ ۶۰‬با کاهش ‪400‬ه��زار تومان��ی ‪۵۹‬میلیون و‬ ‫‪400‬ه��زار توم��ان و جک‪ -‬ج��ی‌‪( ۵‬اتوماتی��ک) نیز با‬ ‫کاهشی ‪100‬هزار تومانی ‪۵۹‬میلیون و ‪400‬هزار تومان‬ ‫به فروش رس��یدند‪ .‬با این حال خودروی مزدا ‪ - ۳‬تیپ‬ ‫‪ ۳‬با قیمت ‪۱۱۸‬میلیون تومان همچنان نسبت به هفته‬ ‫گذشته ثابت مانده است‪.‬‬ ‫براساس این گزارش؛ قیمت بس��یاری از خودروهای‬ ‫وارداتی نس��بت به هفته گذش��ته تغییر نیافته اس��ت‪،‬‬ ‫هیوندای توس��ان‪ -‬ای‌ایک��س‪( ۳۵‬م��دل ‪ - ۲۰۱۴‬دو‬ ‫ایربگ) با افزایش ‪3‬میلیون تومانی با قیمت ‪۱۴5‬میلیون‬ ‫تومان‪ ،‬همچنین تویوتا کمری‪ -‬جی‌ال‌ایکس با افزایش‬ ‫قیمتی ‪3‬میلیونی با قیمت ‪۱۶9‬میلیون تومان به فروش‬ ‫اصرار شورای رقابت بر انحصاری بودن بازار خودرو‬ ‫رییس ش��ورای رقابت با اش��اره به درخواست‬ ‫اخیر خودروس��ازان از ش��ورای اقتصاد مبنی بر‬ ‫خروج خودروهای س��واری از فهرست کاالهای‬ ‫انحص��اری و گرفتن اه��رم قیمت‌گذاری از این‬ ‫ش��ورا‪ ،‬گفت‪ :‬بازار خودرو کشور هنوز انحصاری‬ ‫اس��ت و ش��ورای رقابت طبق قانون تنها مرجع‬ ‫تشخیص انحصار است‪.‬‬ ‫رضا ش��یوا در گفت‌وگو با ایرن��ا افزود‪ :‬مگر از‬ ‫سال گذشته تاکنون چه تحول اساسی در بازار‬ ‫خودرو رخ داده که انجمن خودروسازان به این‬ ‫جمع‌بندی رس��یده که بازار خ��ودرو از انحصار‬ ‫خارج ش��ده‪‌،‬بنابراین درحال‌حاضر بازار رقابتی‬ ‫اس��ت‪ .‬وی با تاکید بر اینک��ه‪ ،‬انحصاری بودن‬ ‫بازار خودرو بدیهی اس��ت و درحال‌حاضر بیش‬ ‫از ‪ ۹۰‬درصد خودروها تنها توس��ط دو ش��رکت‬ ‫بزرگ خودرو س��از داخلی یعنی ایران‌خودرو و‬ ‫س��ایپا تولید می‌ش��ود‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬اینکه تعداد‬ ‫س��ازندگان خودرو در کشور ‪ ۱۷‬کارخانه عنوان‬ ‫می‌شود‪ ،‬ادعایی نامفهوم و در واقع عوام فریبی‬ ‫است‪.‬‬ ‫رییس ش��ورای رقاب��ت اف��زود‪ :‬از تعداد ‪۱۷‬‬ ‫کارخانه اعالم شده از سوی انجمن خودروسازان‬ ‫به‌عن��وان تولیدکنن��دگان خ��ودرو‪ ،‬تعداد ‪۱۵‬‬ ‫کارخانه تنها مونتاژکار ب��وده و میزان تولیدات‬ ‫این کارخانه‌ها نیز به دلیل آنکه سهم پایینی از‬ ‫بازار خودرو را تش��کیل می‌دهند از تاثیرگذاری‬ ‫الزم ب��ه منظور ایجاد رقاب��ت در بازار برخوردار‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫ش��یوا یادآور ش��د‪ :‬بازار رقابتی بازاری است‬ ‫که بازیگران و کس��انی که در تولید نقش دارند‬ ‫به تنهایی اثری در قیمت نداش��ته باش��ند و در‬ ‫صورتی ک��ه تولیدکننده می��زان تولید خود را‬ ‫کاهش دهد‪ ،‬تاثیر قیمتی در بازار ایجاد نش��ود‬ ‫چرا که رقبا کمبود تولید را جبران خواهند کرد‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان آنک��ه تمام خودروها را ش��ورای‬ ‫رقاب��ت قیمت‌گ��ذاری نمی‌کن��د‪ ،‬تاکی��د کرد‪:‬‬ ‫خودروه��ای زیر ‪ ۲‬هزار سی‌س��ی با مش��خصه‬ ‫قیمتی خودروهای پرمصرف در کشور از جمله‬ ‫پراید‪ ،‬پژو و س��مند که بیش از ‪ ۹۰‬درصد بازار‬ ‫خ��ودرو ایران را تش��کیل می‌دهن��د‪ ،‬مطابق با‬ ‫رس��یدند‪ .‬اما خودروه��ای کیا س��راتو ‪)۲۰۱۴(۱۶۰۰‬‬ ‫ب��ا قیمت ‪۱۰۵‬میلی��ون توم��ان‪ ،‬کیا اپتیم��ا با قیمت‬ ‫‪۱۲۵‬میلی��ون توم��ان‪ ،‬تویوتا کم��ری‪ -‬اس‌ای با قیمت‬ ‫‪۱۳۸‬میلی��ون تومان‪ ،‬کیا س��ورنتو (‪ ۲‬ایربگ) با قیمت‬ ‫‪۱۹۵‬میلیون تومان‪ ،‬هیوندای س��وناتا (مدل ‪۲ - ۲۰۱۴‬‬ ‫ایربگ) ب��ا قیمت ‪ ۱۲۸‬میلیون تومان‪ ،‬کیا اس��پورتیج‬ ‫‪ ۲۰۰۰‬ب��ا قیم��ت ‪ ۱۳۷‬میلیون توم��ان‪ ،‬تویوتا پرادو‪-‬‬ ‫جی‌ایکس (دو در آفرود ‪ ۹‬ایربگ) با قیمت ‪۲۸۹‬میلیون‬ ‫تومان و هیوندای سانتافه ‪ ۲۴۰۰‬با قیمت ‪۱۶۸‬میلیون‬ ‫تومان در گروه خودروهای وارداتی هس��تند که قیمت‬ ‫آنها نس��بت به هفته گذش��ته ثابت مانده و تغییر پیدا‬ ‫نکرده‌ان��د‪ .‬در این میان با توجه به رس��یدن به ماه‌های‬ ‫پایانی س��ال و همچنین پیش‌فروش‌های انجام ش��ده‬ ‫خودروس��ازان‪ ،‬بازار خودرو با افزایش تقاضا نس��بت به‬ ‫ماه‌های قبل مواجه ش��ده است‪ .‬طی چند سال گذشته‬ ‫تمرکز خودروسازان داخلی روی تنوع در محصوالت به‬ ‫هم��راه افزایش کیفیت بوده اس��ت که البته تا حدودی‬ ‫به این هدف رس��یده‌اند اما مس��افت زیادی تا رسیدن‬ ‫به نقطه مطل��وب باقی مانده اس��ت‪ .‬از طرفی به دلیل‬ ‫نب��ود رضایت از خدمات پس از ف��روش‪ ،‬گرانی قیمت‪،‬‬ ‫کمب��ود قطعات و‪ ...‬ب��ازار خ��ودروی وارداتی با کاهش‬ ‫تقاضا روبه‌رو ش��ده است‪ .‬با توجه به آمار به‌دست آمده‬ ‫احتمال افزایش بیش از پی��ش خرید و فروش در بازار‬ ‫خودرو وجود دارد که این امر باعث نگرانی فعاالن بازار‬ ‫خودرو می‌ش��ود زیرا در این شرایط با افزایش تقاضا از‬ ‫بازار خودرو‪ ،‬خریداران نس��بت ب��ه تحویل خودروهای‬ ‫داخلی خود با مشکل روبه‌رو خواهند شد‪.‬‬ ‫پیشنهاد کارشناس��ان این حوزه به خریداران خودرو‬ ‫این است که اگر خرید خود را به روزهای پایانی اسفند‬ ‫موکول کنند با ش��لوغی‌های ش��ب عید ب��ازار خودرو‬ ‫برخورد خواهند کرد‪ .‬خودروس��ازان بهتر اس��ت طبق‬ ‫برنامه تدوین‌ش��ده نس��بت به تحویل خودرو در موعد‬ ‫مق��رر اق��دام الزم را به عم��ل آورند تا ب��ازار خودرو به‬ ‫حاشیه کشیده نشود‪.‬‬ ‫خودروسازان‬ ‫بهره‌برداری از خط تولید‬ ‫سیلندر خودروهای سنگین‬ ‫ مدیرعامل گروه خودروس��ازی بهمن اعالم کرد‪ :‬همزمان با ایام‌اهلل‬‫ده��ه مبارک فجر خط تولید س��یلندر و سرس��یلندر موت��ور خودروهای‬ ‫س��نگین در داخل کشور به بهره‌برداری می‌رسد‪ .‬محمدرضا سروش گفت‪:‬‬ ‫سیلندر و سرسیلندر موتور ‪ ۴۵۷‬که یکی از به‌روزترین موتورهای شرکت‬ ‫مرس��دس بنز آلمان به شمار می‌رود‪ ،‬توسط ش��رکت صنایع ریخته‌گری‬ ‫ایران داخلی‌س��ازی ش��ده و با راه‌اندازی خط تولید آن‪ ،‬کش��ور از واردات‬ ‫ای��ن موتوره��ا بی‌نیاز خواهد ش��د‪.‬وی با بیان اینکه در س��ال ‪ 1385‬قرار‬ ‫ب��ود آلمانی‌ها در راه‌اندازی این خط تولید با ش��رکت ایدم ایران همکاری‬ ‫کنند‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬با تصویب تحریم‌ها علیه ایران‪ ،‬مدیران ش��رکت صنایع‬ ‫ریخته‌گ��ری ایران با اتکا به دانش متخصص��ان داخلی اجرای این طرح را‬ ‫دنبال و فرآیند طراحی و ساخت خطوط تولید و قالب‌ها را در داخل کشور‬ ‫آغاز کردند که هم‌اکنون به مرحله بهره‌برداری رسیده است‪.‬‬ ‫فروش ویژه سایپادیزل‬ ‫فصل نهم قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل‬ ‫‪ ۴۴‬قانون اساس��ی تنها از سوی شورای رقابت‬ ‫قیمت‌گذاری می‌شود‪.‬‬ ‫رییس ش��ورای رقابت با اش��اره به درخواست‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت مبن��ی ب��ر‬ ‫واردات خ��ودرو تنها از س��وی تعداد محدودی‬ ‫از ش��رکت‌های فع��ال در این صنع��ت‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫این ش��ورا با هرگونه انحصار بازار در بخش‌های‬ ‫مختلف تولید یا واردات کاال مخالف است‪.‬‬ ‫ش��یوا با اشاره به اینکه سازمان گمرک کشور‬ ‫برای واردات از ضوابط خاصی برخوردار اس��ت‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬در صورتی که واردات خودرو تنها‬ ‫از س��وی چند ش��رکت محدود انجام ش��ود به‬ ‫طورحتم قیمت‌گ��ذاری محصول نیز انحصاری‬ ‫خواه��د بود و تنها جیب مصرف‌کنندگان خالی‬ ‫خواهد شد‪ .‬در همین حال رییس شورای رقابت‬ ‫از بررس��ی طرح وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫درباره خودروهای وارداتی در جلس��ه ش��ورای‬ ‫رقابت خبر داد‪.‬‬ ‫در همی��ن ح��ال دبیر انجمن خودروس��ازان‬ ‫کش��ور با انتقاد از ش��ورای رقابت در جلوگیری‬ ‫از رش��د قیمت خودرو متناس��ب ب��ا نرخ تورم‬ ‫در دو س��ال گذش��ته و ب��ا بیان اینک��ه‪ ،‬تولید‬ ‫خودرو درحال‌حاضر زیانده ش��ده است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫‪۴۰‬درص��د قیمت خودرو درحال‌حاضر به جیب‬ ‫خودروسازان نمی‌رود‪.‬‬ ‫نعمت‌بخ��ش ب��ا انتق��اد از ش��یوه کنون��ی‬ ‫قیمت‌گذاری خودرو از س��وی ش��ورای رقابت‪،‬‬ ‫ای��ن نوع قیمت‌گ��ذاری را غیرواقع��ی خواند و‬ ‫گفت‪ :‬این مسئله در هیچ یک از کشورهای دنیا‬ ‫مرسوم نیست و همواره قیمت خودرو در بازار و‬ ‫براساس عرضه و تقاضا تعیین می‌شود‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه‪ ،‬ح��دود ‪ ۴۰‬درصد قیمت‬ ‫خ��ودرو به هی��چ وجه در جیب خودروس��ازان‬ ‫نمی‌رود‪ ،‬عوارضی همچون ‪ ۲۰‬درصد هزینه‌های‬ ‫مال��ی تس��هیالت اعطایی به خودروس��ازان‪۳ ،‬‬ ‫درصد ش��ماره‌گذاری‪ ۸ ،‬درص��د ارزش‌افزوده‪،‬‬ ‫‪ ۲‬ت��ا ‪ ۳‬درصد بیمه ش��خص ثال��ث و ‪ ۶‬درصد‬ ‫هزینه‌ه��ای گمرک��ی را از جمل��ه تعرفه‌ه��ای‬ ‫گوناگ��ون پرداخت��ی از س��وی خودروس��ازان‬ ‫برشمرد‪.‬‬ ‫نعم��ت بخش با تاکید بر اینکه گذاش��تن نام‬ ‫انحصار بر صنعت خودرو ایران باعث زیان ‪۶‬هزار‬ ‫میلیارد تومانی خودروس��ازان در سال‌های ‪۹۱‬‬ ‫و‪ ۹۲‬ش��ده اس��ت‪‌،‬اظهار کرد‪ :‬در صورتی بازار‬ ‫انحصاری را می‌توان برای خودروس��ازان اطالق‬ ‫ک��رد که فعاالن این بخش در عمل با دامپینگ‬ ‫قیمت‌ه��ا جلوی ورود تولیدکننده یا واردکننده‬ ‫جدی��د به بازار را گرفته ی��ا با کاهش مصنوعی‬ ‫تیراژ تولید‪ ،‬قیمت فروش را افزایش دهند‪.‬‬ ‫سایپا نیوز‪ -‬شرکت سایپادیزل در طرح فروش و پیش‌فروش محصوالت‬ ‫خود به مناس��بت دهه مب��ارک فجر‪ ،‬مدل‌های متنوعی ب��رای خریداران‬ ‫خودروهای سنگین درنظر گرفته است‪ .‬در روش فروش نقدی‪ ،‬متقاضیان‬ ‫ضم��ن برخورداری از تخفیفاتی مناس��ب در قیمت تمام‌ش��ده خودرو‪ ،‬از‬ ‫بیمه بدنه رایگان نیز بهره‌مند می‌ش��وند‪ .‬ضمن اینکه تحویل خودروها در‬ ‫ای��ن روش‪ ،‬تا ‪ ۷‬روز کاری خواهد بود‪ .‬در روش پیش فروش تس��هیالتی‬ ‫شرکت س��ایپادیزل‪ ،‬سود مشارکت تا ‪ ۲۰‬درصد س��الیانه و زمان تحویل‬ ‫فوری‪ ،‬اردیبهش��ت‪ ،‬خرداد و تیر س��ال ‪ 1394‬براس��اس اولویت ثبت‌نام‬ ‫برای خریداران درنظر گرفته شده است‪ .‬سومین روش‪ ،‬پیش‌فروش بدون‬ ‫تس��هیالت است که در آن سود مشارکت تا ‪ ۲۴‬درصد به خریداران تعلق‬ ‫می‌گیرد‪ ،‬ضمن اینکه زمان تحویل خودرو نیز اردیبهش��ت و خرداد سال‬ ‫‪ 1394‬بر اساس اولویت ثبت‌نام خواهد بود‪.‬‬ ‫امدادخودرو سایپا‬ ‫آماده خدمت‌رسانی به‌خودروهای جدید‬ ‫س�ایپا نیوز‪ -‬همزم��ان ب��ا ورود خودروهای جدید گروه خودروس��ازی‬ ‫س��ایپا به بازار و نیاز آموزش��ی امدادگران برای آش��نایی با این خودروها‪،‬‬ ‫امدادخودرو س��ایپا اقدام به برگزاری چند دوره کالس آموزشی ویژه برای‬ ‫امدادگران گروه خودروسازی س��ایپا کرده است‪ .‬بهزاد پناهی‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫ش��رکت امدادخودرو س��ایپا با اعالم این خبر گفت‪ :‬ارائه خدمات خارج از‬ ‫تعمیرگاهی مطلوب و کافی به عنوان هدف و مسئولیت ذاتی این شرکت‬ ‫با گذشت بیش از یک دهه سریع‪ ،‬کامل و به‌روز شده است‪ .‬در این مقطع‬ ‫پس از پشت‌سرگذاشتن موفقیت‌آمیز طرح توسعه‌سازی ناوگان و با توجه‬ ‫به نزدیکی طرح خدمات و امداد نوروزی ‪ ،۱۳۹۴‬گروه خودروسازی سایپا‬ ‫آمادگی خود را برای ارائه خدمت به خودروهای جدید نیز اعالم می‌دارد‪.‬‬
‫معدن‬ ‫پنجشنبه ‪ 16‬بهمن ‪ 15- 1393‬ربیع‌الثانی ‪ 5 -1436‬فوریه ‪ -2015‬شماره ‪ -151‬پیاپی ‪1469‬‬ ‫در گفت‌وگوي‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪28‬‬ ‫اهداف طرح جامع فوالد محقق می‌شود‬ ‫فلز سرخ زیر سلطه تحوالت اقتصادی جهان‬ ‫افزايش سرمايه‌گذاري‪ ،‬نياز امروز صنعت مس‬ ‫‪5‬‬ ‫با کارشناسان مطرح شد‬ ‫مديريت ريسک معادن با بهبود قوانين‬ ‫حامد شايگان ‪ -‬گروه معدن‪ :‬ريسک در تمام بخش‌هاي اقتصادي توليد و صادرات وجود دارد‪ .‬حال در‬ ‫بخش معدن به دليل اينکه با مواد معدني پنهان سروکار دارد به‌صورت ذاتي ريسک را با خود به همراه‬ ‫دارد‪ ،‬چراک�ه ن�وع عيار ماده معدني و ميزان ذخيره حتي با اکتش�افات نيز به ص�ورت ‪ 100‬درصد قابل‬ ‫پيش‌بيني نيست‪ .‬از سوي ديگر در توليد و صادرات محصوالت معدني سياست‌هاي بين‌المللي و قيمت‬ ‫جهاني ريس�ک فعاليت در اين بخش را مي‌افزايد‪ .‬از اين‌رو کارشناس�ان معتقدند ريس�ک معدنکاري‬ ‫با اس�تفاده از فناوري‌هاي روز اکتش�اف‪ ،‬اس�تخراج و رفع موانع قانوني و انتشار گزارش‌هاي ساالنه از‬ ‫وضعيت سرمايه‌گذاري بخش‌هاي معدني و صنايع وابسته آن قابليت مديريت و کنترل را دارد‪.‬‬ ‫بخ��ش مع��دن مانند هر بن��گاه اقتص��ادي ديگري‬ ‫تحت‌تاثير ريس��ک‌هاي برون‌زا و درون‌زاست‪ .‬به‌طوري‬ ‫که بخش��ي از آن ناشي از نوس��ان قيمت‌هاي جهاني‬ ‫و سياس��ت‌هاي بين‌الملل��ي اس��ت و نمون��ه‌اي از آن‬ ‫تحريم‌هاي ظالمانه غرب عليه ايران است‪ .‬برخي ديگر‬ ‫از اين موانع ممکن اس��ت به شکل دروني به استخراج‬ ‫و توليد مواد معدني برگ��ردد‪ .‬گرچه برخي از موانع و‬ ‫محدوديت‌هاي کس��ب‌وکار نيز بر ش��رايط تحريم اثر‬ ‫مي‌گذارد و به نوعي ريسک سرمايه‌گذاري را در بخش‬ ‫معدن باال مي‌برد‪.‬‬ ‫‹ ‹ريسک معدنکاري برنامه‌ريزي شود‬ ‫ي��ک اس��تاد اقتص��اد معدني در‬ ‫ضمن اشاره به‬ ‫گفت‌وگو با‬ ‫ريسک فعاليت‌هاي بخش معدن‬ ‫اظهار کرد‪ :‬به‌طور کلي ريسک را‬ ‫مي‌توان به دو شکل قابل کنترل‬ ‫و غيرقابل کنترل تقس��يم کرد که بخش��ي از آن قابل‬ ‫مديريت نيست‪ .‬براي نمونه ريسک‌هاي کالن غيرقابل‬ ‫اجتن��اب ام��ا قاب��ل مديريت هس��تند و مرب��وط به‬ ‫سياست‌هاي جهاني و شوک‌هاي قيمتي می‌باشند که‬ ‫باي��د شناس��ايي و تحليل ش��وند ت��ا برنامه‌ريزي‌هاي‬ ‫دقيقي در جذب سرمايه‌هاي بخش معدن انجام شود‪.‬‬ ‫محمد حس��ين بصيري ب��ا نگاهي به ريس��ک‌هاي‬ ‫داخلي معدنکاري افزود‪ :‬س��رمايه‌گذاري در اين بخش‬ ‫به صورت داخلي به دو ش��کل تحت‌تاثير ريسک‌هاي‬ ‫معدنکاري است‪ .‬به گونه‌اي که بخشي از آن به قوانين‬ ‫و آيين‌نامه‌ه��اي صادر ش��ده برمي‌گ��ردد‪ .‬نزديک به‬ ‫‪ 40‬کش��ور دنيا هر ساله گزارش��ي از شفافيت معادن‬ ‫و صناي��ع معدني منتش��ر مي‌کنند ک��ه در آن تمامي‬ ‫قواني��ن و برنامه‌هاي س��رمايه‌گذاري معدن و صنايع‬ ‫تدوين شده است‪ .‬با اين حال در ايران چنين گزارشي‬ ‫وجود ندارد‪ .‬اين يک خأل براي توس��عه سرمايه‌گذاري‬ ‫و کاهش ريسک معدنکاري است‪ .‬چراکه برخي قوانين‬ ‫مربوط ب��ه تعرفه‌ها و ع��وارض منجر به تحت‌ش��عاع‬ ‫قرار گرفتن يک بخش توليدي ش��ده و ورشکس��تگي‬ ‫شرکت‌ها را به دنبال داشته است‪.‬‬ ‫او با اشاره به اينکه ريسک‌هاي اجتناب‌ناپذير بخش‬ ‫معدن را با بکارگيري فناوری‌های روز مي‌توان مديريت‬ ‫ک��رد‪ ،‬اضافه ک��رد‪ :‬فعاليت‌هاي معدنکاري با ريس��ک‬ ‫همراه اس��ت‪ ،‬به همين دليل اس��تفاده از فناوري‌هاي‬ ‫روز دنيا مي‌تواند ريس��ک‌هاي بخ��ش معدنکاري را تا‬ ‫حدودي در مرحله شناسايي و استخراج کاهش دهد‪.‬‬ ‫از طرف ديگر س��رمايه‌گذاران مي‌توانند با محاس��بات‬ ‫علمي ريس��ک‌هاي کيفي اين بخش را به‌صورت کمي‬ ‫تعري��ف کنند تا ب��ر مبناي آن ريس��ک‌هاي غيرقابل‬ ‫اجتناب ش��فاف ش��وند‪ .‬اين مس��ئله کم��ک مي‌کند‬ ‫س��رمايه‌گذاران معدني تکليف خ��ود را براي ورود به‬ ‫عرصه‌ها بدانند‪.‬‬ ‫نصي��ري ب��ا تاکيد ب��ر اينک��ه مديري��ت راه‌اندازي‬ ‫طرح‌هاي جديد ريس��ک را کاه��ش مي‌دهد‪ ،‬تصریح‬ ‫کرد‪ :‬بس��ياري از صنايع پايين‌دس��تي بدون مطالعه و‬ ‫برنامه‌ريزي واحد‌هاي جديدي راه‌اندازي شده‌اند و اين‬ ‫مس��ئله هزينه توليد و حمل‌ونقل شرکت‌ها را افزايش‬ ‫داده است‪.‬‬ ‫به‌گون��ه‌اي ک��ه برخ��ي صناي��ع انرژي‌بر ي��ا بعضي‬ ‫ش��رکت‌هاي فوالدي در مناطقي ک��ه محدوديت آب‬ ‫دارند احداث شده است و اين موضوع در آينده آنها را‬ ‫با چالش‌هاي جدي مواجه مي‌کند و به طور قطع روي‬ ‫توليد اقتصادي نيز اثر خواهد گذاشت‪ .‬همچنين آغاز‬ ‫فعاليت‌هاي استخراجي بدون مطالعات اکتشافي دقيق‬ ‫ريس��ک معدنکاري را افزايش مي‌دهد‪ ،‬به همين دليل‬ ‫ن��ه تنها اقتصاد کالن بلک��ه برنامه‌ريزي‌هاي هر واحد‬ ‫نيز ممکن است ريسک س��رمايه‌گذاري در يک واحد‬ ‫معدني را افزايش يا کاهش دهد‪.‬‬ ‫‹ ‹پذیرش بخشی از ریسک‬ ‫يک عضو هيات‌مديره خانه معدن‬ ‫در رابطه با مديريت ريس��ک در‬ ‫گفت‪‌:‬‬ ‫بخش مع��دن ب��ه‬ ‫س��رمايه‌گذاري در محدوده‌هاي‬ ‫معدني به‌طور طبيعي با ريس��ک‬ ‫زيادي همراه اس��ت‪ ،‬چراکه معدنکاري فعاليتي پنهان‬ ‫اس��ت که با وجود اکتش��اف‪ ،‬تمام ويژگي‌هاي کانسار‬ ‫آش��کار نمي‌ش��ود و تنها بخش��ي از آن با نمونه‌گيري‬ ‫شناس��ايي مي‌شود‪ .‬در اکتش��اف محدوده‌هاي معدني‬ ‫عالوه‌بر اينکه تمام اطالعات کانس��ار آشکار نمي‌شود‪،‬‬ ‫توليد‪ 6/1‬ميليون تن فوالد خام‬ ‫رييس هيات عامل ايميدرو مطرح کرد‬ ‫مشارکت بخش خصوصي‪ ،‬پيشران ‪ 7‬طرح فوالدي‬ ‫ميزان سرمايه‌گذاري و مشارکت بخش خصوصي در طرح‌هاي‬ ‫استاني فوالد به ‪ 900‬ميليارد تومان رسيده است‪.‬‬ ‫‪ ‌،‬رييس هيات عام��ل ايميدرو با اعالم خبر‬ ‫ب��ه گزارش‬ ‫فوق تصريح کرد‪ ‌:‬تمامي ‪ 7‬طرح اس��تاني فوالد داراي شريک و‬ ‫سرمايه‌گذار بخش خصوصي هستند‪.‬‬ ‫مهدي کرباس��يان حضور بخش خصوص��ي در اين پروژه‌ها را‬ ‫سياس��ت اصلي ايميدرو براي جلب مشارکت بخش خصوصي و‬ ‫تامين مالي طرح‌هاي بخش معدن و صنايع معدني ذکر کرد‪.‬‬ ‫مع��اون وزي��ر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت همچني��ن گفت که‬ ‫پيشرفت فيزيکي اين ‪ 7‬طرح استاني بيش از ‪80‬درصد است‪.‬‬ ‫کرباس��يان درباره برنامه‌هاي توسعه فوالد در کشور گفت‪ :‬تا‬ ‫پاي��ان برنامه پنجم ظرفيت توليد فوالد خام در کش��ور به ‪25‬‬ ‫ميليون تن خواهد رسيد‪.‬‬ ‫وي ادام��ه داد‪ ‌:‬با توجه به اينک��ه ‪25‬درصد مصرف فوالد در‬ ‫خاورميانه در اختيار بازار ايران اس��ت و در عين حال از نيروي‬ ‫متخصص انس��اني و منابع زيرزميني همچون سنگ‌آهن و گاز‬ ‫طبيعي برخوردار اس��ت‪ ،‬فرصت مناس��بي را براي توس��عه اين‬ ‫صنعت در اختيار دارد‪.‬‬ ‫عمق‌هاي پايين‌تر در دسترس معدنکار قرار نمي‌گيرد‬ ‫و اين محدوديت‌ها درنهايت منجر به افزايش ريس��ک‬ ‫فعاليت‌هاي معدنکاري مي‌شود‪.‬‬ ‫جعفر صادقي‌پناه با بي��ان اينکه قيمت مواد معدني‬ ‫در بازارهاي جهاني با نوسان بااليي همراه است افزود‪:‬‬ ‫در بين محصوالت صادراتی قيمت فرآورده‌هاي معدني‬ ‫در بازارهاي جهاني با بيشترين نوسان همراه است که‬ ‫همين بازخورد جذب س��رمايه‌گذاري در بخش معدن‬ ‫را تحت‌تاثير قرار خواهد داد‪.‬‬ ‫او با اش��اره ب��ه اينکه معدنکاري در ه��ر محدوده با‬ ‫اطالعات متفاوتي روبه‌رو اس��ت‪ ،‬ادامه داد‪ :‬اس��تخراج‬ ‫مواد معدني با عيار و ذخيره خاص آن محدوده همراه‬ ‫بوده که نيازمند مطالعه ويژه آن معدن است‪ .‬بنابراين‬ ‫نمي‌ت��وان ب��دون برنامه‌ريزي در رابطه ب��ا محدوده و‬ ‫بررس��ي بازار آن م��اده معدني ريس��ک معدنکاري را‬ ‫کاهش داد‪ .‬در واقع دليل اصلي اينکه برخي از معادن‬ ‫به يکب��اره فعاليت خود را متوقف ک��رده و از گردونه‬ ‫توليد خارج مي‌ش��وند‪ ،‬نبود برنامه‌ريزي مناسب براي‬ ‫کاهش ريسک معدنکاري است‪.‬‬ ‫مجموع توليد فوالد خام در ش��رکت فوالد مبارکه از ابتداي س��ال تا پايان دي‬ ‫‌‪ ،‬در ‪ 10‬ماه س��ال جاري مجموع‬ ‫از ‪ 6/1‬ميليون تن عبور کرد‪ .‬به گزارش‬ ‫توليد فوالد خام کارخانه‌هاي فوالد مبارکه‪‌،‬فوالد س��با و فوالد هرمزگان به بيش‬ ‫از ‪ 6‬ميليون و ‪177‬هزار تن رس��يد که اين رقم ‪6/3‬درصد بيش از عملکرد توليد‬ ‫مدت مش��ابه سال قبل بوده است‪ .‬شرکت فوالد مبارکه از ‪ 3‬کارخانه توليد فوالد‬ ‫شامل مبارکه‌‪ ،‬فوالد سبا و فوالد هرمزگان تشکيل شده است‪ .‬ميزان توليد کالف‬ ‫گرم و سرد به ترتيب به بيش از ‪5‬ميليون تن و يک ميليون و ‪67‬هزار تن رسيد‪.‬‬ ‫همچنين ميزان توليد آهن اس��فنجي ‪ 3‬کارخانه مبارکه‌‪ ،‬س��با و فوالد هرمزگان‬ ‫به بيش از ‪ 7‬ميليون و ‪ 380‬هزار تن رس��يد که در مقايس��ه با توليد مدت مشابه‬ ‫س��ال قبل با رشد ‪6‬درصدي همراه شد‪ .‬ازسوي ديگر ارزش صادرات يک ميليون‬ ‫و ‪ 42‬هزار تن محصوالت فوالد مبارکه ازجمله محصوالت گرم‪‌،‬سرد و پوشش‌دار‬ ‫از ‪ 535‬ميليون تن عبور کرد که اين رقم‌‪10 ،‬درصد بيش از عملکرد مدت مشابه‬ ‫سال قبل بوده است‪ .‬در ‪ 10‬ماه منتهي به دي‪ ،‬پايان دي همچنين افزون بر ‪108‬‬ ‫ميليون دالر تختال (شمش) به خارج کشور صادر شده است که بدين ترتيب کل‬ ‫صادرات کارخانه‌هاي شرکت فوالد مبارکه به بيش از ‪ 643‬ميليون دالر مي‌رسد‪.‬‬ ‫مديرکل دفتر صنايع معدني‪:‬‬ ‫بازارهای بیشتر نیاز صنعت کاشي و سراميک ايران‬ ‫مدي��رکل دفتر صنايع معدني وزارت صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تج��ارت گفت‪ :‬اي��ران از نظر ظرفيت‬ ‫اسمي توليد کاش��ي و سراميک رتبه چهارم را‬ ‫در جه��ان دارد ام��ا در حوزه ص��ادرات تنها به‬ ‫کش��ور عراق متمرکز است که اين امر مطلوب‬ ‫نيس��ت‪ .‬محمد فاطميان درگفت‌وگو با ايسنا‪،‬‬ ‫ميزان توليد اس��مي کاشي و سراميک را حدود‬ ‫‪ 561‬ميليون متر مربع عنوان و اظهار کرد‪150 :‬‬ ‫واح��د توليدي در اين بخش وجود دارد که ‪43‬‬ ‫هزار و ‪ 167‬نفر در اين حوزه مشغول به فعاليت‬ ‫هستند‪ .‬وي با اشاره به برنامه هدفگذاري توليد‬ ‫امس��ال گف��ت‪ :‬قرار ب��ر اين بود ک��ه در زمينه‬ ‫کاشي و سراميک ‪ 440‬ميليون مترمربع توليد‬ ‫و ‪ 130‬ميليون مترمربع صادرات انجام شود‪ .‬به‬ ‫گفته فاطميان پيش‌بيني صادرات در ش��رايط‬ ‫تحريم��ي ‪ 107‬ميليون مترمربع و در ش��رايط‬ ‫غيرتحريمي ‪ 117‬ميليون مترمربع اس��ت و به‬ ‫طور کلي مي‌ت��وان گفت که وضعيت توليد در‬ ‫اين حوزه خوب اس��ت‪ .‬مدي��رکل دفتر صنايع‬ ‫معدن��ي وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با بيان‬ ‫اينکه بيش��ترين صادرات کاشي و سراميک به‬ ‫عراق انجام مي‌ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬سهم ‪ 75‬درصدي‬ ‫صادرات کاشي و سراميک به عراق نشان‌دهنده‬ ‫ضعف تجاري در اين بخش است‪.‬‬ ‫فاطمي��ان راه��کار خ��ود را ب��راي حل اين‬ ‫مس��ئله‪ ،‬شناسايي نکات قوت‪ ،‬ضعف‪ ،‬تهديدها‬ ‫و فرصت‌ه��ا عن��وان و اظه��ار ک��رد‪ :‬کارهاي‬ ‫مطالعاتي زيادي در اين زمينه انجام ش��ده اما‬ ‫اگر مي‌خواهيم در صادرات کاش��ي و سراميک‬ ‫وضعيت بهتري داش��ته باشيم بايد برنامه‌ريزي‬ ‫دقيقي انجام شود‪ .‬مديرکل دفتر صنايع معدني‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با اشاره به سند‬ ‫تدوين صادرات گفت‪ :‬در اين س��ند به مس��ائل‬ ‫کيفي و کمي و همچنين نشان (برند)سازي‌ها‬ ‫توجه ش��ده است؛ به طوري که گوياي وضعيت‬ ‫فعلي با نقاط ضعف و تهديدهاست‪ .‬به گفته وي‬ ‫اين سند گوياي اين است که چگونه مي‌توانيم‬ ‫براي رس��يدن به صادرات مطلوب‪ ،‬کاس��تي‌ها‬ ‫را برط��رف کنيم و به طور کل��ي برنامه‌اي را از‬ ‫شرايط فعلي و اوضاع مطلوب به ما ارائه مي‌کند‪.‬‬ ‫فاطمي��ان يکي ديگ��ر از راهکارهاي خود را‬ ‫ارائه سياس��ت‌هاي تش��ويقي و حمايتي عنوان‬ ‫ک��رد و گفت‪ :‬بايد راهکارهاي اساس��ي در اين‬ ‫زمينه اتخاذ شود تا بتوانيم استراتژي تهاجمي‬ ‫در اين زمينه داش��ته باشيم‪ .‬به گفته مديرکل‬ ‫دفت��ر صنايع معدن��ي وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت هر کش��وري که مي‌خواهد مطرح شود‬ ‫بايد ببيند در چه زمينه‌اي مزيت دارد و در آن‬ ‫قسمت اقتصاد خود را اقتصاد تهاجمي طراحي‬ ‫کن��د‪ .‬وي اظه��ار ک��رد‪ :‬منظور از اس��تراتژي‬ ‫تهاجم��ي در کاالي با مزيت اين اس��ت که در‬ ‫کاالهاي قابل ظرفيت س��رمايه‌گذاري کنيم و‬ ‫در کاالي��ي که مزيت نداريم بحث اس��تراتژي‬ ‫تدافعي را پيش بگيريم‪ .‬فاطميان با بيان اينکه‬ ‫در زمينه کاشي و سراميک مي‌توانيم استراتژي‬ ‫تهاجمي را ب��کار بگيريم‪ ،‬گفت‪ :‬به دليل اينکه‬ ‫در اي��ن حوزه م��واد اوليه خوب��ي داريم و تنها‬ ‫مق��دار کمي واردات آن هم در حوزه ش��فاف و‬ ‫لعاب کاشي انجام مي‌ش��ود‪ ،‬مي‌توان به آينده‬ ‫اين صنعت اميدوار بود‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫نقش محسوس‬ ‫معادن در رشد‬ ‫اقتصادي‬ ‫سيدصادق حسيني‬ ‫رييس سازمان نظام مهندسي معدن‬ ‫استان همدان‬ ‫نزديک به ‪30‬درصد ارزش اس��مي بورس متعلق به‬ ‫بخش معدن اس��ت و نزديک به ي��ک درصد از توليد‬ ‫ناخالص ملي به مع��ادن و ‪ 5‬تا ‪ 6‬درصد آن به صنايع‬ ‫معدني تعلق دارد‪ .‬شرکت‌هاي معدني در ايران داراي‬ ‫باالتري��ن و با ثبات‌ترين حاش��يه س��ود از ميان‪100‬‬ ‫ش��رکت برتر در داخل کش��ور هس��تند و در شرايط‬ ‫کنوني يک��ي از پايه‌هاي مهم رش��د اقتصادي‪ ،‬بخش‬ ‫معدن و صنايع معدني است اما تاکنون با وجود ذخاير‬ ‫معدني فراوان در کش��ور شاهد سرمايه‌گذاري مناسب‬ ‫در اين حوزه نبوده‌ايم‪ .‬در حال حاضر تناسب مطلوبي‬ ‫بين حجم سرمايه‌گذاري و ميزان ذخاير معدني کشور‬ ‫وجود ندارد و براي اينکه شاهد رونق سرمايه‌گذاري در‬ ‫بخش معدن و صنايع معدني کشور باشيم بايد تالش‬ ‫کنيم تا حجم زي��ادي از اطالعات را درباره اين حوزه‬ ‫در جامعه منتش��ر کنيم‪ .‬سهم معدن در اقتصاد ايران‬ ‫چه کمتر يا بيشتر از يک درصد باشد‪ ،‬نبايد يک نکته‬ ‫را فراموش کرد که رش��د معدن در توس��عه اقتصادي‬ ‫ايران به‌طور غيرمس��تقيم بيش��تر از تج��ارت و حتي‬ ‫صنعت اس��ت‪ ،‬به نوعي حجم عظي��م اقدامات معدن‬ ‫س��بب رونق ترانزيت و ترابري مي‌شود‪ .‬از طرف ديگر‬ ‫اش��تغال در معادن پايدارتر و با توج��ه به پراکندگي‬ ‫آن در سراس��ر ايران‪ ،‬اشتغال در مناطق محروم را نيز‬ ‫دربرمي‌گي��رد‪ .‬اما نکته ديگ��ري که نبايد از آن غفلت‬ ‫ش��ود تاثير معدن بر صنعت اس��ت‪ .‬اگر صنعت فوالد‪،‬‬ ‫سيمان‪ ،‬صنعت سنگ‪ ،‬کارخانه‌هاي سرب و روي‪ ،‬گچ‬ ‫و نظاير آن در ايران س��ودآور هستند به دليل فعاليت‬ ‫مع��ادن متعدد در ايران اس��ت‪ ،‬در غي��ر اين صورت‬ ‫صناي��ع معدني در ايران پا نمي‌گرفت و در مرحله بعد‬ ‫اگر صنايع معدني قدرتمند در ايران نبود‪ ،‬بس��ياري از‬ ‫ارزش‌افزوده‌هاي بخش معدن ايجاد نمي‌شد‪ .‬بنابراين‬ ‫معدن قدرت و ارزش‌افزوده آش��کار و پنهاني دارد که‬ ‫نباي��د مورد غفلت قرار گيرد اما در کش��ور ما با وجود‬ ‫وف��ور معادن اهميت آن در نظر گرفته نش��ده اس��ت‪.‬‬ ‫زماني ش��اهد رونق س��رمايه‌گذاري در بخش معدن و‬ ‫صنايع معدن��ي خواهيم بود که در فض��اي اقتصادي‬ ‫کش��ور از پايداري و ثبات الزم برخوردار باش��يم‪ .‬بعد‬ ‫از اس��تخراج معادن‪ ،‬موضوع مهم فرآوري مواد معدني‬ ‫در داخل کش��ور مطرح است‪ .‬بدين معنا که مواد خام‬ ‫به پخته تبديل مي‌ش��ود و هر عنصر به‌طور جداگانه‪،‬‬ ‫نه به ش��کل سنگ معدني جداسازي و سپس فروخته‬ ‫مي‌شود که متاسفانه در اين زمينه نيز ضعف شديدي‬ ‫در کش��ور وجود دارد و بيش��تر مواد حاصل از معادن‬ ‫به صورت خام صادر مي‌ش��ود که اين امر آسيب‌هاي‬ ‫چش��مگيري به درآمدهاي ارزي اين بخش وارد کرده‬ ‫اس��ت‪ .‬چرا که ه��م از نظر اقتصادي س��ودهاي چند‬ ‫براب��ري از بين م��ي‌رود و هم فرصت اش��تغالزايي که‬ ‫جامع��ه نياز مبرمي ب��ه آن دارد از بين مي‌رود‪ .‬بايد از‬ ‫صدور فرآورده‌هاي خام معدني جلوگيري ش��ود‪ ،‬زيرا‬ ‫زماني که معادن بزرگ فلزي و غيرفلزي توليدات خود‬ ‫را پس از ف��رآوري چند مرحله‌اي صادر کنند‪ ،‬عايدي‬ ‫چن��د برابري را نصي��ب خود و اقتص��اد ملي خواهند‬ ‫کرد‪ .‬از س��وي ديگر توس��عه اش��تغال در بخش‌هاي‬ ‫پايين‌دستي را به همراه داشته و سازندگان تجهيزات‬ ‫فناوري ساخت را ارتقا مي‌دهند و در يک بيان کلي با‬ ‫يک ضري��ب فزايندگي باال ميزان انتفاع در اين بخش‬ ‫به‌طور قابل‌توجهي افزايش مي‌يابد‪.‬‬ ‫داخل پرانتز‬ ‫ورشکستگی فوالدی‌ها‬ ‫در پی واردات با ارز مبادله ای‬ ‫انجمن توليدکنندگان فوالد ايران در نامه‌اي خطاب‬ ‫به وزي��ر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اع�لام کرد‪ :‬واردات‬ ‫تولي��دات فوالدي با ارز مبادله‌اي با توجه به دامپينگ‬ ‫جهان��ي چي��ن و روس��يه راهي جز تعطيل��ي و اعالم‬ ‫ورشکس��تگي واحدهاي توليدي در بر نخواهد داشت‪.‬‬ ‫گزارش انجمن مزبور حاکي اس��ت‪ ،‬فقط واردات ورق‬ ‫گ��رم زير ‪ 3‬ميلي‌مت��ر‪ ،‬ورق‌هاي آلي��اژي و زنگ نزن‬ ‫مشمول ارز مبادله‌اي ش��وند و ساير رديف تعرفه‌هاي‬ ‫فوالد مش��مول ارز متقاضي ش��وند‪ .‬انجمن يادش��ده‬ ‫تاکيد دارد‪ :‬الزم اس��ت در شرايط کنوني عالوه‌بر نبود‬ ‫اختصاص ارز مبادله‌اي براي واردات انواع فوالد‪ ،‬تعرفه‬ ‫حداق��ل ‪ 30‬درصدي براي واردات توليدات فوالدي به‬ ‫کش��ور وضع ش��ود‪ .‬مطابق اين نامه خاطرنشان شده‪،‬‬ ‫برخالف پيگيري‌ها و مطالعات کارشناسي ‪ 8‬ماهه اين‬ ‫انجمن و بررسي‌هاي کارشناسي مشترک با دفتر امور‬ ‫صنايع معدني آن وزارتخانه‪ ،‬نامه ‪ 22‬دي سال جاري‬ ‫اداره کل مقررات صادرات و واردات س��ازمان توس��عه‬ ‫تجارت که به س��ازمان‌هاي صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫استان‌ها ابالغ شده‪ ،‬بخش عمده‌اي از رديف تعرفه‌هاي‬ ‫محصوالت فوالدي را مشمول اختصاص ارز مبادله‌اي‬ ‫کرده است‪.‬‬
‫روی خط خبر‬ ‫آمارهای سیمانی‬ ‫تولید س��یمان در ‪10‬ماه امس��ال ب��ا ‪4/65‬درصد‬ ‫کاهش نسبت به مدت مشابه سال قبل به ‪56‬میلیون‬ ‫و ‪285‬هزار تن رس��ید‪ .‬براساس آمار منتشر شده از‬ ‫س��وی انجمن صنفی س��یمان‪ ،‬میزان تولید سیمان‬ ‫کارخانه‌های س��یمانی در دی ماه امسال بیش از ‪4‬‬ ‫میلیون و ‪ 639‬هزار تن بوده است‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت‪ ،‬درحال��ی تولید س��یمان از ابتدای‬ ‫س��ال تا پایان دی ماه کاهش داش��ته که تولید این‬ ‫محصول در دی‌ماه امس��ال در مقایس��ه با سال قبل‬ ‫افزایش ‪16/35‬درصدی داش��ته اس��ت‪ .‬شرکت‌های‬ ‫سیمانی در دی ماه سال گذشته ‪3/987‬میلیون تن‬ ‫سیمان تولید کرده بودند‪ .‬تولید در ‪10‬ماه سال قبل‬ ‫‪59‬میلیون و ‪31‬هزار تن بوده است‪.‬‬ ‫این گزارش می‌افزاید‪ :‬تولید کلینکر نیز در دی‌ماه‬ ‫امس��ال ‪4‬میلیون و ‪463‬هزار تن و در دی‌ماه س��ال‬ ‫گذشته ‪5‬میلیون و ‪861‬هزار تن بوده است‪.‬‬ ‫همچنین در ‪10‬ماه امسال ‪61‬میلیون و ‪285‬هزار‬ ‫تن کلینکر تولید ش��د‪ ،‬درحالی که این رقم پارسال‬ ‫‪60‬میلیون و ‪ 642‬هزار تن بوده اس��ت‪ .‬این گزارش‬ ‫می‌افزای��د‪ :‬صادرات س��یمان و کلینک��ر در ‪10‬ماه‬ ‫امس��ال در مقایس��ه با مدت مشابه س��ال قبل رشد‬ ‫‪1/22‬درصدی داشته و از حدود ‪15/791‬میلیون تن‬ ‫به ‪15/983‬میلیون تن رس��یده است‪ .‬گفتنی است‪،‬‬ ‫شرکت‌های سیمانی در دی‌ماه ‪920‬هزار تن سیمان‬ ‫و ‪562‬هزار تن کلینکر صادر کردند که این ارقام در‬ ‫بخش سیمان رشد و در بخش کلینکر کاهش نشان‬ ‫می‌دهد‪ .‬صادرات سیمان در آذرماه حدود ‪671‬هزار‬ ‫ت��ن و کلینکر ‪387‬هزار تن بود‪ .‬الزم به ذکر اس��ت‬ ‫بیشترین صادرات سیمان ایران به‌ترتیب در ماه‌های‬ ‫اردیبهشت‪ ،‬شهریور و خرداد به میزان ‪1/363‬میلیون‬ ‫ت��ن‪1/329 ،‬میلیون ت��ن و ‪ 1/204‬میلیون تن بوده‬ ‫اس��ت‪ .‬همچنین بیش��ترین میزان صادرات کلینکر‬ ‫در ش��هریور‪ ،‬اردیبهش��ت و تیر بوده که به ترتیب با‬ ‫‪702‬هزار تن‪625 ،‬هزار تن و ‪563‬هزار تن صادر شد‪.‬‬ ‫‪ 2‬معدن در فارس‬ ‫بازگشایی شد‬ ‫رییس س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تان‬ ‫فارس گفت‪ :‬دو معدن نیکل و مس در هفته گذشته‬ ‫در استان فارس بازگشایی شد‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایرن��ا‪ ،‬علی همت��ی در آیی��ن افتتاح‬ ‫هفتمین نمایشگاه سراسری صنایع‌دستی‪ ،‬یازدهمین‬ ‫نمایشگاه دست‌بافته‌های ایرانی و نخستین نمایشگاه‬ ‫منطقه‌ای توانمندی بانوان در ش��یراز بیان کرد‪ :‬این‬ ‫درحالی اس��ت که یک��ی از بزرگتری��ن مزایده‌های‬ ‫معدنی اس��تان نیز در اسفند امس��ال برگزار خواهد‬ ‫ش��د‪ .‬وی اف��زود‪ :‬امیدواریم س��رمایه‌گذاران در این‬ ‫مزایده حضوری فعال داش��ته باش��ند‪ .‬همتی اظهار‬ ‫کرد‪ :‬در سال‌جاری جواز تاسیس ‪4‬هزار و ‪ 270‬واحد‬ ‫صنعتی در استان فارس صادر شده که از این تعداد‬ ‫‪ 267‬پروانه به بهره‌برداری رس��یده است‪ .‬وی اضافه‬ ‫کرد‪ :‬ب��ا بهره‌برداری از این واحدهای صنعتی به‌طور‬ ‫مستقیم ‪4‬هزار و ‪ 33‬نفر مشغول به کار شده‌اند‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬در دهه فجر امسال ‪ 13‬طرح صنعتی با‬ ‫اعتباری افزون بر ‪132‬میلیارد تومان به بهره‌برداری‬ ‫می‌رس��د که با افتتاح این طرح‌ها به‌طور مس��تقیم‬ ‫برای ‪ 600‬نفر در استان اشتغالزایی می‌شود‪.‬‬ ‫همت��ی عنوان ک��رد‪ :‬امیدواریم با اس��تفاده از این‬ ‫طرح‌ها شاهد ارتقای صنعتی استان فارس باشیم‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬در چند سال اخیر بخش جوایز صادراتی‬ ‫مغفول مانده است که براساس پیش‌بینی‌های انجام‬ ‫شده از محل عوارض ‪2‬درصد‪ ،‬بیش از ‪2‬هزار میلیارد‬ ‫تومان به بخش جوایز صادراتی اختصاص یافته است‪.‬‬ ‫تولید لعاب شیشه و سرامیک‬ ‫با مقاومت باال‬ ‫محققان پژوهشگاه مواد و انرژی با حذف نوعی‬ ‫ماده معدنی موفق به س��اخت لعاب‌های شیشه ‪-‬‬ ‫س��رامیک سفید رنگ شدند که میزان سفیدی و‬ ‫مقاومت آن بیشتر از لعاب‌های تولید شده است‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬س��ارا بنی‌جمالی‪ ،‬مجری طرح‬ ‫در این‌ب��اره گفت‪ :‬لعاب ساخته‌ش��ده با توجه به‬ ‫ام��کان تامین س��فیدی با اس��تفاده از مواد اولیه‬ ‫ارزانقیم��ت و حذف م��اده معدن��ی «زیرکن» از‬ ‫ترکیب بوده است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه این لعاب شیش��ه ‪ -‬سرامیک‬ ‫براس��اس آزمون پراش پرتوهای ایکس‪ ،‬آنورتیت‬ ‫فاز بلورین ساخته شده است‪ ،‬ادامه داد‪ :‬این لعاب‬ ‫دارای ش��اخص س��فیدی به می��زان ‪65‬درصد و‬ ‫سختی حدود ‪ GPa8‬است‪ ،‬در حالی که سختی‬ ‫لعاب‌های مرسوم کاشی کف حدود ‪GPa5 -5/5‬‬ ‫اس��ت‪ .‬بنی‌جمالی تاکید کرد‪ :‬لعاب تولیدش��ده‬ ‫جایگزین مناس��بی برای لعاب‌های سفیدشده با‬ ‫زیرکن در صنعت کاشی کف است‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫صنایع معدنی‬ ‫پنجشنبه ‪ 16‬بهمن ‪ 15- 1393‬ربیع‌الثانی ‪ 5 -1436‬فوریه ‪ -2015‬شماره ‪ -151‬پیاپی ‪1469‬‬ ‫اهدافطرحجامعفوالدمحققمی‌شود‬ ‫محبوبه ناطق ‪ -‬گروه معدن‪ :‬نتايج اوليه‬ ‫طرح جامع فوالد اعالم ش��د‪ .‬در اين طرح‬ ‫ام��ور مربوط به برنامه توس��عه و توازن در‬ ‫صنعت ف��والد ايران از م��واد اوليه‌‪ ،‬تامين‬ ‫انرژي‌‪ ،‬زيرس��اخت‌ها‌‪ ،‬فناوري‌ها‪‌ ،‬مس��ائل‬ ‫زيس��ت‌محيطي و‪ ...‬مورد بررس��ي گرفته‬ ‫است‪.‬‬ ‫در اي��ن طرح که ازس��وي ش��رکت ملي‬ ‫فوالد تهيه و به‌وسيله ايميدرو منتشر شده‬ ‫اس��ت‪ ،‬هدف نهايي‪ ،‬دس��تيابي به ظرفيت‬ ‫تولي��د ‪ 55‬ميليون تن ف��والد خام در نظر‬ ‫گرفته ش��ده اس��ت‪ .‬اين درحالي است که‬ ‫تولي��د فعلي فوالد در کش��ور درنهايت ‪24‬‬ ‫ميلي��ون تن اس��ت و ظرفي��ت توليد ‪31‬‬ ‫ميلي��ون تن فوالد ديگر تا ‪ 20‬س��ال ديگر‬ ‫بايد احداث شود‪ ،‬يعني سالي ‪ 1/5‬ميليون‬ ‫تن‪ .‬درحالي که توليد‌کنندگان عمده فوالد‬ ‫اي��ران اعالم کرده‌اند به اين هدف تا س��ال‬ ‫‪ 1404‬نمي‌رس��ند و معتقدند دستيابي به‬ ‫توليد ‪ 42‬ميليون تني فوالد موضوعي است‬ ‫که مي‌توان به آن اميدوار بود‪.‬‬ ‫تامين زيرساخت با اقليم خشک و بي‌آب‬ ‫ايران با توجه به ني��از فوالد به مصرف آب‬ ‫باال يک��ي از مهم‌ترين چالش‌ه��اي توليد‬ ‫فوالد است که بايد ديد در اين طرح چگونه‬ ‫به اين مشکل پرداخته شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹نگاه پرترديد بخش خصوصي‬ ‫بخش خصوصي نگاه‬ ‫مثب��ت و حمايتي به‬ ‫اين طرح نداش��ته و‬ ‫آن را غيرقابل اجرايي‬ ‫و ت��ا حدودي رويايي‬ ‫دانس��ته و به اجراي آن خوش��بين نيست‪.‬‬ ‫کامران وکيل دبیر اتحادیه صادر کنندگان‬ ‫و تولی��د کنندگان محصوالت معدنی ایران‬ ‫مي‌گوي��د‪ :‬در‬ ‫در اي��ن زمين��ه ب��ه‬ ‫س��ال‌هاي اخي��ر طرح‌ه��اي زي��ادي در‬ ‫بخش‌ه��اي مختلف اقتص��اد مانند صنايع‪،‬‬ ‫خودروسازي‪ ،‬معدني‪ ،‬نساجي تا پتروشيمي‬ ‫داش��تيم که با صرف هزينه‌ه��اي کالن و‬ ‫سروصداي فراوان از آنها پرده‌برداري شده‬ ‫ام��ا بع��د از مدتي هي��چ خبري نش��ده و‬ ‫س��رانجام در گوش��ه کتابخان��ه‌اي خ��اک‬ ‫خور ‌ده‌اند‪.‬‬ ‫وي اضافه مي‌کند‪ :‬اين طرح‌ها به افزايش‬ ‫سهم ما از بازار جهاني منجر نشده و حتي‬ ‫ت��وان رقاب��ت ب��ا ترکيه‌اي که با س��وخت‬ ‫وارداتي کار مي‌کند را هم نداريم‪.‬‬ ‫وي ب��ا بي��ان اينک��ه اقتص��اد م��ا ب��ه‬ ‫برنامه‌ريزي‌ه��ا و سياس��تگذاري‌هاي‬ ‫کوتاه‌مدت و بلندمدت نياز دارد مي‌افزايد‪:‬‬ ‫مهمترين ضع��ف اين‌گونه طرح‌ها‪ ،‬نگرفتن‬ ‫نظر و پيش��نهادهای بخش خصوصي است‬ ‫و در تدوين آن پارامترهاي اقتصادي لحاظ‬ ‫نمي‌شود‪.‬‬ ‫وکيل ادامه مي‌ده��د‪ :‬توليد ‪ 55‬ميليون‬ ‫تن فوالد تا س��ال ‪ 1404‬با توجه به اينکه‬ ‫ضعف ش��ديد منابع آبي داريم و هم‌اکنون‬ ‫فوالدس��ازها با اين مشکل دست‌وپنج ‌ه نرم‬ ‫مي‌کنند‪ ،‬در ابهام ق��رار دارد‪ ،‬ضمن اينکه‬ ‫ب��راي اين مقدار توليد چ��ه بازاري در نظر‬ ‫گرفته شده‪ ،‬درحالي که از مزيت رقابت در‬ ‫بازار جهاني برخوردار نيستيم‪.‬‬ ‫وي با اش��اره به اينک��ه در صنايع فوالد‬ ‫به دليل ب��اال بودن نرخ س��رمايه از ضعف‬ ‫بهره‌وري رن��ج مي‌بريم‪ ،‬تصري��ح مي‌کند‪:‬‬ ‫رس��يدن به اين ميزان فوالد عالوه‌بر تامين‬ ‫زيرس��اخت‌هاي الزم‪ ،‬ب��ه نيروي انس��اني‬ ‫متخصص و آموزش‌ديده ني��از دارد و بايد‬ ‫ديد آی��ا دانش��گاه‌هاي ما برنام��ه‌اي براي‬ ‫تربيت نيروي مورد نياز اين طرح دارد؟‬ ‫وي با اش��اره ب��ه اينکه ب��راي توليد ‪55‬‬ ‫ميلي��ون تن ف��والد ب��ه ‪ 140‬ميليون تن‬ ‫سنگ‌آهن نياز است و ظرفيت فعلي حدود‬ ‫‪ 60‬ميليون تن است‪ ،‬مي‌گويد‪ :‬بايد ساالنه‬ ‫حدود ‪ 5‬ميليون تن به ظرفيت اس��تخراج‬ ‫س��نگ‌آهن و ب��ه ترتي��ب کارخانه‌ه��ای‬ ‫کنسانتره و گندله‌سازي افزوده شود‪.‬‬ ‫وکیل ب��ه تصميمات اخير مجلس درباره‬ ‫بهره مالکانه اشاره مي‌کند و مي‌افزايد‪ :‬بايد‬ ‫ديد در ش��رايطي که مجلس با تعيين بهره‬ ‫مالکانه ‪ 25‬درصدي براي تمام معادن اين‬ ‫پي��ام را مي‌دهد که بخ��ش خصوصي کنار‬ ‫ب��رود‪ ،‬ام��کان افزايش توليد س��نگ‌آهن‬ ‫خواهد بود؟ در سال‌جاري بخش خصوصي‬ ‫يک ريال صرف اکتشاف نکرده است‪.‬‬ ‫وي ادام��ه مي‌دهد‪ :‬همه اين چراها باعث‬ ‫شده کشورهاي پيش��رفته‌اي مانند آلمان‬ ‫که زماني غول توليد فوالد بودند‪ ،‬به دليل‬ ‫مخاطرات زيس��ت‌محيطي تولي��د فوالد را‬ ‫متوقف کنن��د و با واردات ف��والد اقدام به‬ ‫راه‌اندازي صنايع ديگ��ري کنند که ارزش‬ ‫افزوده بسيار بيشتري دارند‪.‬‬ ‫بهروز رادفر‪:‬‬ ‫در تدوین طرح جامع‬ ‫فوالد به آمارها و‬ ‫مطالعات اقتصادي‬ ‫سال‌هاي گذشته از‬ ‫ابتداي انقالب تا االن‬ ‫استناد کرده‌ايم که‬ ‫تصوير کلي و جامعي‬ ‫از نقاط ضعف‪ ،‬قوت‪،‬‬ ‫مشکالت سرمايه‌گذاري‪،‬‬ ‫تحريم‪ ،‬مديريت و‬ ‫سياست‌هاي کالن‬ ‫اقتصادي کشور ارائه‬ ‫مي‌دهد‬ ‫‹ ‹ ط�رح جام�ع ف�والد هدفگ�ذاری‬ ‫شده است‬ ‫ش��رکت ملي فوالد‪،‬‬ ‫طرح جام��ع فوالد را‬ ‫تدوين کرده و نتايج‬ ‫اوليه آن را به منظور‬ ‫نظرس��نجي روي‬ ‫س��ايت قرار داده است‪ .‬بهروز رادفر‪ ،‬معاون‬ ‫طرح و توس��عه ش��رکت ملي فوالد درباره‬ ‫مي‌گويد‪ :‬براي‬ ‫ط��رح جامع فوالد به‬ ‫طراح��ي اين طرح جلس��ات متع��ددي با‬ ‫دس��ت‌اندرکاران توليد فوالد گذاش��تيم‪ ،‬با‬ ‫وصول بدهی ها چرخ‌های گل‌گهر را می‌چرخاند‬ ‫معاون مالی و اقتصادی ش��رکت‬ ‫صنعتی و معدنی گل‌گهر سیرجان‬ ‫گفت‪ :‬ش��رکت‌های ف��والدی بیش‬ ‫از ‪1050‬میلی��ارد تومان به مجتمع‬ ‫گل‌گهر بدهکارند‪.‬‬ ‫عباس بحرینی در گفت‌وگو با ایرنا‬ ‫افزود‪ :‬این شرکت‌ها در حدود ‪5‬ماه‬ ‫گذشته به دلیل بحران در فروش فوالد نتوانسته‌اند‬ ‫بدهی‌ه��ای خود را پرداخت کنند و مطالبات از آنها‬ ‫تجمیع شده است‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬س��االنه ‪8‬میلیون ت��ن انواع محصوالت‬ ‫معدنی در گل‌گهر س��یرجان تولید می‌شود و میزان‬ ‫ف��روش این ش��رکت ‪2‬ه��زار و ‪ 500‬میلیارد تومان‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی بیان کرد‪ :‬ش��رکت‌های فوالدی در سال‌جاری‬ ‫بی��ن یک‌ه��زار و ‪ 800‬تا ‪2‬ه��زار میلی��ارد تومان‬ ‫محص��ول از گل‌گهر خریداری کرده اما هزینه آن را‬ ‫کامل پرداخت نکرده‌اند‪.‬‬ ‫بحرینی با تکذیب خبر تعطیلی مجتمع صنعتی و‬ ‫معدنی گل‌گهر س��یرجان افزود‪ :‬در صورت پرداخت‬ ‫نش��دن ای��ن بدهی‪ ،‬طرح‌های توس��عه ش��رکت یا‬ ‫متوقف می‌شود یا به کندی پیش می‌رود اما اکنون‬ ‫رون��د کار گل‌گهر در بخش‌های کارگری و تولیدات‬ ‫تغییری ندارد‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬در حال رایزنی هستیم‬ ‫ک��ه بدهی ش��رکت‌های فوالدی به‬ ‫ش��رکت گل گه��ر پرداخت ش��ود‬ ‫که اگر محقق نش��ود دولت به حق‬ ‫انتفاع خود نمی‌رس��د و پیمانکاران‬ ‫نیز نمی‌توانند حق و حقوق خود را‬ ‫دریافت کنند‪.‬‬ ‫معاون مالی و اقتصادی ش��رکت صنعتی و معدنی‬ ‫گل‌گهر س��یرجان اظهار کرد‪ :‬اگرچه سیس��تم وام‬ ‫بانک��ی برای ما باز اس��ت ام��ا مایل به اس��تفاده از‬ ‫تسهیالت نیس��تیم و می‌خواهیم کار در روند خود‬ ‫پیش رود‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬امسال فروش تمامی محصوالت گل‌گهر‬ ‫در داخل کشور بوده است‪.‬‬ ‫وی از ارزان ب��ودن محص��ول تولی��دی در بخش‬ ‫صادرات ابراز نگرانی کرد و گفت‪ :‬س��ال گذشته در‬ ‫همین ایام قیمت صادرات محصوالت گل‌گهر در هر‬ ‫ت��ن ‪ 120‬تا ‪ 130‬دالر بود اما اکنون مانند نفت این‬ ‫قیمت‌ها تنزل داش��ته و به ‪ 30‬دالر رسیده است و‬ ‫باید راهکاری برای حل این مشکالت اندیشید‪.‬‬ ‫بحرینی بیان کرد‪ :‬در صادرات نیز مش��کل داریم‬ ‫ک��ه به‌طور یقین در صورت تداوم این مش��کالت و‬ ‫کاه��ش درآمده��ا‪ ،‬در همه بخش‌ه��ا رکود خاصی‬ ‫حاکم می‌شود‪.‬‬ ‫اين حال اين طرح مس��تلزم آن اس��ت که‬ ‫رويکرد بازار فوالد در آينده چه خواهد شد‪.‬‬ ‫وي اضاف��ه مي‌کن��د‪ :‬بررس��ي مطالعات و‬ ‫آمارها نش��ان مي‌دهد ت��وان افزايش توليد‬ ‫فوالد با توجه به روند بازار و رش��د صنعت‬ ‫فوالد تا س��ال ‪ 1404‬افزون‌ب��ر ‪ 41‬تا ‪42‬‬ ‫ميليون تن است و مابه‌التفاوت اعالم شده‪،‬‬ ‫در نظر گرفتن توان صادراتي توليد‌کنندگان‬ ‫فوالد اس��ت‪ .‬ممکن اس��ت تا سال ‪1400‬‬ ‫کشش بازار فوالد اين رقم نباشد يا افزايش‬ ‫پيدا کند‪ .‬تا آن زمان بايد ديد وضعيت بازار‬ ‫چگونه است‪.‬‬ ‫وي ب��ا اش��اره ب��ه اينکه اي��ن طرح يک‬ ‫هدفگذاري است و ايرادي ندارد‪ ،‬مي‌گويد‪:‬‬ ‫ص��رف هدفگذاري به اين معنا نيس��ت که‬ ‫بايد به اين هدف برسيم‪ ،‬بلکه روند مصرف‬ ‫و رش��د اقتص��ادي همه چيز را مش��خص‬ ‫خواهد کرد‪ .‬به‌طور مثال محصوالت عريض‬ ‫فوالدي تاکنون نشان داده وضعيت بهتري‬ ‫در بازار تقاضا نس��بت به محصوالت طويل‬ ‫ف��والدي دارد‪ .‬به‌طور قط��ع واحدهايي که‬ ‫زيرچتر اين پيش‌بين��ي قرار مي‌گيرند نيز‬ ‫رويکردي در اين جهت بايد داشته باشند‪.‬‬ ‫‹ ‹طرح‌هايي براي تامين زيرساخت‌ها‬ ‫وي ب��ا بيان اينکه ب��راي حمل‌ونقل اين‬ ‫مي��زان فوالد تولي��دي برنامه‌هايي داريم‪،‬‬ ‫تصريح مي‌کند‪ :‬يک نس��خه از اين طرح را‬ ‫به راه‌آهن جمهوري اسالمي ارسال کرديم‬ ‫تا در جريان طرح‌هاي توسعه‌اي ما باشند و‬ ‫طرح‌هاي توسعه‌اي‌ش��ان را با آن هماهنگ‬ ‫کنن��د و تاکنون اراده‌اي ک��ه در مجموعه‬ ‫راه‌آه��ن ديده‌ايم‪ ،‬نش��ان از اي��ن دارد که‬ ‫همکاري خوبي با ما خواهند داشت‪ .‬رادفر‬ ‫اضافه مي‌کند‪ :‬ب��راي تامين برق مورد نياز‬ ‫نيز در نظر داريم هر واحد فوالدس��ازي در‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫فاز اول نيروگاه اختصاصي احداث کند‪ .‬در‬ ‫رابطه با گاز مش��کلي نداري��م و در زمينه‬ ‫آب ني��ز پيش‌بين��ي کرده‌اي��م واحدهاي‬ ‫فوالدسازي جديد در حاشيه درياي عمان‬ ‫و خليج‌فارس تاسيس شوند و به‌طور عمده‬ ‫در مناط��ق وي��ژه اقتص��ادي خليج‌فارس‪،‬‬ ‫چابه��ار و پارس��يان قرار دارن��د‪ ،‬چراکه به‬ ‫مي��زان کاف��ي آب وج��ود دارد و از طرف‬ ‫ديگر دسترسي به اس��کله‌هاي بارگيري و‬ ‫تجهيزات لودينگ و آن‌لودينگ سنگ‌آهن‬ ‫و فوالد راحت است‪.‬‬ ‫معاون طرح و توس��عه شرکت ملي فوالد‬ ‫افزود‪ :‬در کشورهاي توسعه‌يافته‪ ،‬واحدهاي‬ ‫فوالدس��ازي به گونه‌اي طراحي شده‌اند تا‬ ‫واحد دريافت‌کننده سنگ‌آهن و گندله که‬ ‫به اصطالح به آن واحد انباش��ت و برداشت‬ ‫مي‌گويند در کنار دريا قرار گيرد و محموله‬ ‫کشتي ازس��وي نوار نقاله‌اي که بين دريا و‬ ‫واحد فوالد‌سازي قرار دارد‪ ،‬انتقال مي‌يابد‪.‬‬ ‫اين امکان در بندر چابهار وجود دارد‪.‬‬ ‫رادف��ر ادامه مي‌ده��د‪ :‬اگ��ر نگاه‌مان به‬ ‫تامين س��نگ‌آهن از معادن داخلي باش��د‬ ‫ني��ز مي‌ت��وان س��نگ‌آهن را از گل‌گهر به‬ ‫منطقه وي��ژه انتقال داده و از بندرعباس با‬ ‫کشتي به بندرامام (ره) و سپس به چابهار‬ ‫لو‌نقل س��نگ‌آهن و‬ ‫منتقل ش��ود‪ .‬در حم ‌‬ ‫لو‌نقل‬ ‫فوالد بايد بيشترين تکيه‌مان به حم ‌‬ ‫ريلي و دريايي باشد و کاميون براي انتقال‬ ‫فروآلياژ‌ه��ا ي��ا آه��ک يا بخ��ش کوچکي‬ ‫از مع��ادن س��نگ‌آهن ک��ه دسترس��ي به‬ ‫حمل‌ونقل ريلي ندارند‪ ،‬اختصاص‌يابد‪.‬‬ ‫وي اضافه مي‌کن��د‪ :‬در تدوين اين طرح‬ ‫ب��ه آمارها و مطالعات اقتصادي س��ال‌هاي‬ ‫گذش��ته از ابتداي انقالب تا االن اس��تناد‬ ‫کرده‌اي��م که تصوير کلي و جامعي از نقاط‬ ‫ضع��ف‪ ،‬قوت‪ ،‬مش��کالت س��رمايه‌گذاري‪،‬‬ ‫تحري��م‪ ،‬مديري��ت و سياس��ت‌هاي کالن‬ ‫اقتصادي کش��ور ارائه مي‌دهد‪ .‬اين تصوير‬ ‫به ما مي‌گويد تا سال ‪ 1404‬مصرف فوالد‬ ‫ما به ‪ 41‬ميليون تن مي‌رس��د و بايد توان‬ ‫توليدي کش��ور به اين سمت برود که اين‬ ‫نياز را پاسخگو باشد‪.‬‬ ‫وي مي‌افزاي��د‪ :‬توس��عه توليد ف��والد از‬ ‫اواخر سال‪ 60‬ش��روع شد و باوجود تمامي‬ ‫مش��کالتي که داش��تيم‪ ،‬ادام��ه پيدا کرده‬ ‫است و تکرار اين اتفاق دور از ذهن نيست‬ ‫و ما مي‌توانيم به اين افق دست پيدا کنيم‪.‬‬ ‫ب��ا اي��ن حال هي��چ وقت نمي‌ت��وان گفت‬ ‫آخرين فکر‪ ،‬بهترين فکر اس��ت و مي‌توان‬ ‫تصمیم��ات ديگر را در زمين��ه تکميل آن‬ ‫گرف��ت حت��ي انتقاد ام��ا اگ��ر در کنارش‬ ‫پيش��نهادهای س��ازنده نيز ارائه ش��ود به‬ ‫نتيجه بهتري دست خواهيم يافت‪.‬‬ ‫شورای آهن و فوالد هنوز در مراحل ابتدایی است‬ ‫کار چندانی درباره ش��ورای‬ ‫آه��ن و فوالد انجام نش��ده و‬ ‫این ش��ورا هنوز رسمیت پیدا‬ ‫نک��رده و در مراح��ل ابتدایی‬ ‫است‪.‬‬ ‫بهرام س��بحانی؛ مدیرعامل‬ ‫فوالدمبارک��ه در گفت‌وگو با‬ ‫معدن‪ 24‬با بیان این مطلب گفت‪ :‬هماهنگی‬ ‫بین س��نگ‌آهنی‌ها و فوالدی‌ها الزم است و‬ ‫یکی از دالیل پیش��نهاد تشکیل شورای آهن‬ ‫و فوالد ایجاد این هماهنگی است‪.‬‬ ‫وی در پاس��خ به این سوال که آیا با توجه‬ ‫ب��ه کاهش قیمت‌ه��ای جهانی س��نگ‌آهن‪،‬‬ ‫فوالدمبارک��ه حاض��ر به همکاری بیش��تر با‬ ‫تولیدکنندگان سنگ‌آهن کشور است یا خیر‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬سنگ‌آهن و فوالد در طول یک زنجیره‬ ‫ارزش‌اف��زوده قرار دارن��د‪ ،‬بنابرای��ن ارتباط‬ ‫مس��تقیم بین این دو حلقه به‌منظور رشد و‬ ‫توسعه بخش معدن و فوالد موثر است‪.‬‬ ‫سبحانی خاطرنشان کرد‪ :‬با توجه به کاهش‬ ‫قیمت‌های جهانی س��نگ‌آهن‪ ،‬قیمت فوالد‬ ‫نیز کاهش��ی ب��وده بنابرای��ن تولیدکنندگان‬ ‫سنگ‌آهن داخل کش��ور نیز باید این کاهش‬ ‫قیمت را مدنظر داشته باشند‪.‬‬ ‫الزم به ذکر اس��ت تشکیل‬ ‫ای��ن ش��ورا در همای��ش‬ ‫اخی��ر س��نگ‌آهن ک��ه در‬ ‫آذر س��ال‌جاری در مرک��ز‬ ‫همایش‌های رایزن برگزار شد‬ ‫به فوالدس��ازان پیشنهاد شد‬ ‫که خوشبختانه مورد استقبال‬ ‫آنها قرار گرفت و بهرام ش��کوری؛ نایب‌رییس‬ ‫انجم��ن تولیدکنن��دگان و صادرکنن��دگان‬ ‫سنگ‌آهن در این همایش گفته بود‪ :‬تشکیل‬ ‫ش��ورای آهن و ف��والد می‌تواند به انس��جام‬ ‫بیش��تر بخش معدن و فوالد کشور بینجامد‬ ‫و با کالبدش��کافی زنجیره ارزش س��نگ‌آهن‬ ‫می‌توان به تدوین نقش��ه راه مناسبی امیدوار‬ ‫بود‪.‬‬ ‫وی گفت��ه بود‪ :‬این ش��ورا می‌تواند در کنار‬ ‫همراه��ی و حمای��ت وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت‪ ،‬حلقه‌های زنجیره ارزش س��نگ‌آهن‬ ‫ت��ا تولی��د فوالد را مج��ددا بررس��ی کرده و‬ ‫هدفگذاری درستی در این زمینه انجام دهد‪.‬‬ ‫همچنی��ن الزم به ذکر اس��ت ک��ه هیات‬ ‫دول��ت ب��ه اصفه��ان رفت��ه و به‌ط��ور حتم‬ ‫بازدی��د از فوالدمبارک��ه در دس��تور کار‬ ‫آنهاست‪.‬‬
‫پنجشنبه ‪ 16‬بهمن ‪ 15- 1393‬ربیع‌الثانی ‪ 5 -1436‬فوریه ‪ -2015‬شماره ‪ -151‬پیاپی ‪1469‬‬ ‫آیین نامه‌های قانون‬ ‫بهبود کسب و کار‬ ‫ابالغ شود‬ ‫نظرگاه‬ ‫غالمحسین شافعی‬ ‫رییس اتاق بازرگانی ایران‬ ‫در س��ال‌های گذش��ته‪ ،‬هدایت بخش اعظمی از‬ ‫منابع کش��ور به سمت کارهای مولد نبوده و بیشتر‬ ‫از کارهای داللی و واس��طه‌گری سر درآورده است‪،‬‬ ‫برهمین اس��اس از وزارت کار درخواست داریم که‬ ‫آیین‌نامه‌های مربوط به قانون بهبود فضای کس��ب‬ ‫و کار را اب�لاغ کن��د‪ .‬با توجه ب��ه اینکه قیمت نفت‬ ‫کاهش یافت��ه و بحران‌ها و تحریم‌های خارجی نیز‬ ‫همچنان وجود دارد‪ ،‬بس��یاری از فعاالن اقتصادی‬ ‫از پایین‌آمدن قیمت نفت اس��تقبال کرده‌اند و آرزو‬ ‫دارن��د زمانی برس��د که متکی به نفت نباش��یم‪ .‬به‬ ‫ط��ور قطع کاهش قیمت نفت در آینده دور اقتصاد‬ ‫مملکت‪ ،‬اتفاق مثبتی اس��ت اما در بحث بازار کار‪،‬‬ ‫سیاس��ت‌های دولت بای��د به گونه‌ای باش��د که به‬ ‫سمت بهبود فضای کسب‌وکار و تحول در بازار کار‬ ‫برود‪ .‬اینکه دول��ت یازدهم تصمیم به اجرای قانون‬ ‫بهب��ود فضای کس��ب و کار گرفته مای��ه امیدواری‬ ‫اس��ت‪ ،‬بنابراین انتظ��ار داریم ک��ه وزارت کار هم‬ ‫آیین‌نامه‌های مربوط را تا حصول نتیجه دنبال کند‬ ‫و با تصویب و ابالغ این آیین‌نامه‌ها‪ ،‬فضای کسب و‬ ‫کار کش��ور دگرگون و شفافیت در محیط کار ایجاد‬ ‫ش��ود‪ .‬از س��ویی دیگر‪ ،‬در روند اعطای تس��هیالت‬ ‫بانکی دچار مش��کل هستیم‪ ،‬از این رو نگاه به بازار‬ ‫س��رمایه باید به گونه‌ای باش��د که منابع بانکی به‬ ‫س��مت بنگاه‌های کوچک و متوس��ط برود و زمینه‬ ‫اش��تغالزایی و به��ره‌وری در واحده��ای تولیدی را‬ ‫فراهم کند‪ .‬در تمام مواردی که رهبر معظم انقالب‬ ‫درباره مباح��ث اقتصادی رهنمود داده‌اند‪ ،‬اگر هیچ‬ ‫کاری انج��ام نش��ود و تنها رویکردها و فرمایش��ات‬ ‫رهب��ری ب��ه اج��را درآید بس��یاری از مش��کالت‬ ‫اقتصاد کش��ور برطرف خواهد ش��د‪ .‬در صورتی که‬ ‫از حرف‌زدن فاصله بگیریم و به س��مت عمل‌کردن‬ ‫برویم‪ ،‬مشکالت ریشه‌کن خواهد شد از این رو باید‬ ‫کمک کنیم تا قانون بهبود فضای کسب و کار دقیقا‬ ‫اجرایی ش��ود و بازار کار ایران مس��یر تحول را طی‬ ‫کند‪.‬‬ ‫تک خبر‬ ‫تقويت ارتباط با مراکز‬ ‫آموزش عالي در حوزه فرش‬ ‫مرکز ملي فرش اي��ران از تقويت ارتباط با مراکز‬ ‫آم��وزش عالي در حوزه‌هاي مختلف مرتبط با هنر‪-‬‬ ‫صنعت فرش دس��تباف ايران حماي��ت مي‌کند‪ .‬در‬ ‫همين رابطه سرپرس��ت مرکز ملي ف��رش ايران با‬ ‫حضور در دانشکده هنر شيراز در جلسه‌اي با معاون‬ ‫دانشجويي و معاون آموزشي و مدير گروه فرش اين‬ ‫دانشگاه درباره چگونگي تعامل و همکاري گفت‌وگو‬ ‫کرد‪ .‬در اين ديدار حميد کارگر تصريح کرد‪ :‬از جمله‬ ‫رويکردهاي اين مرکز ارتباط مستمر با مراکز علمي‬ ‫و پژوهش��ي است که در اين رابطه آمادگي دارد در‬ ‫زمينه‌هاي متعددي براي تقويت ارتباط بکوشد‪ .‬وي‬ ‫اف��زود‪ :‬يکي از محورهاي همکاري با دانش��جويان‪،‬‬ ‫دانش‌آموخت��گان‪ ،‬اعضاي هيات علمي دانش��گاه‌ها‬ ‫و پژوهش��گران مش��ارکت در ب��ه انجام رس��اندن‬ ‫طرح‌هاي پژوهشي‪ ،‬مطالعاتي و دانشجويي است که‬ ‫ب��ه دنبال افزايش کمي و کيف��ي اين پژوهش‌ها با‬ ‫رويک��رد کاربردي و تدبير براي فراگير ش��دن و در‬ ‫دسترس قرار گرفتن يافته‌هاي اين تحقيقات براي‬ ‫عالقه‌مندان هس��تيم‪ .‬کارگر مشارکت در برگزاري‬ ‫المپياده��اي ف��رش‪ ،‬حماي��ت از پايان‌نامه‌ه��اي‬ ‫دانشجويي‪ ،‬ترجمه کتاب‌هاي انگليسي براي توليد‬ ‫محتوا و افزودن بر منابع مکتوب هنر‪ -‬صنعت فرش‬ ‫دس��تباف‪ ،‬حمايت از تاليف کتاب و مواردي از اين‬ ‫دست را از ديگر زمينه‌هاي همکاري اعالم کرد‪.‬‬ ‫‪trade@smtnews.ir‬‬ ‫تجارت‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪26‬‬ ‫توقف افزايش قيمت مرغ تا اول اسفند‬ ‫خرید و فروش منهای اسکناس‬ ‫کپـي برابـر اصـل‬ ‫‪7‬‬ ‫آغاز فصل جديد در جهش روابط اقتصادي تهران و مسکو‬ ‫مبادالت ارزي ايران و روسيه برقرار شد‬ ‫زهرا آراس�ته‪-‬گروه تج�ارت‪ :‬هفته گذش��ته‪ ،‬هياتي‬ ‫بازرگان��ي ب��راي بررس��ي مهم‌ترين موضوع��ات در روابط‬ ‫تجاري ايران و روس��يه به مسکو س��فر کرد‪ .‬امکان انتقال‬ ‫ارزي بين دوکشور با مشارکت بانک «مير بيزينس بانک»‬ ‫و صراف��ي بان��ک ملي مهم‌ترين موضوع��ي بود که مهدي‬ ‫س��نايي‪ ،‬سفير ايران در روسيه از آن خبر داد‪ .‬همچنين با‬ ‫توجه به اينکه روس��يه معادل کل صادرات غيرنفتي ايران‪،‬‬ ‫واردات مواد غذايي از سراسر دنيا دارد بنابراين مي‌توان به‬ ‫عنوان بازاري بزرگ و جذاب‪ ،‬در اين کش��ور فرصتي مهيا‬ ‫کرد تا بتوان صادرات ايران را نيز به جهشي مناسب رساند‪.‬‬ ‫بازرگان��ان هي��ات اعزامي گزارش‌هاي��ي را در رابطه با‬ ‫مهم‌ترین مس��ائل و مش��کالت روزمره تجاري خود ارائه‬ ‫کردند و بس��ياري هم با اش��اره به مش��کالت ارزي خود‬ ‫خواهان رفع موانع ارزي با روسيه شدند‪ .‬در همين حال‪،‬‬ ‫س��نايي تاکيد کرد‪ :‬براساس توافقات با ميربیزینس بانک‬ ‫و صرافي بانک ملي‪ ،‬انتقاالت ارزي ميان ايران و روس��يه‬ ‫برقرار ش��ده و تاجران مي‌توانند از اي��ن طريق انتقاالت‬ ‫ارزي خود را انجام دهند‪ .‬تاجران ايراني همچنين با اشاره‬ ‫ب��ه مغفول ماندن ظرفيت‌هاي صنعت پتروش��يمي ايران‬ ‫در روسيه‪ ،‬خواهان اجراي راهکارهايي در اين‌باره شدند‪.‬‬ ‫س��فير اي��ران در روس��يه گف��ت‪:‬‬ ‫س��فارتخانه ب��راي شناس��اندن‬ ‫ش��رکت‌هاي‬ ‫ظرفيت‌ه��اي‬ ‫پتروش��يمي ايران وب سايتي را به‬ ‫دو زبان روس��ي و انگليس��ي ايجاد‬ ‫خواهد کرد تا امور به سهولت انجام شود‪ .‬همچنين در اين‬ ‫سفر در رابطه با مواردي مانند بهبود وضعيت لجستيک و‬ ‫ترانزيت کاال‪ ،‬اخذ رواديد و افزايش تعامالت و نشست‌هاي‬ ‫تخصصي تجاري نيز بررسي‌هایی انجام شد‪.‬‬ ‫‹ ‹لزوم مشارکت در فضاي نمايشگاهي‬ ‫اتاق بازرگاني مش��ترک ايران و روس��يه و ات��اق بازرگاني‬ ‫و صنعت فدرال روس��يه نيز در جلس��ه مشترکي آخرين‬ ‫وضعي��ت و ظرفيت‌هاي ف��ي مابين ب��راي تقويت روابط‬ ‫تجاري دو کشور را بررسي کردند‪.‬‬ ‫نايب رييس اتاق بازرگاني مشترک‬ ‫اي��ران و روس��يه ب��ا بي��ان اه��م‬ ‫موضوعات و مش��کالت تجاري في‬ ‫مابين اظهار کرد‪ :‬ش��رايط اقتصاد‬ ‫جهاني به گونه‌اي اس��ت که فصل‬ ‫جديدي در تجارت ايران و روسيه آغاز شده و ما بايد از اين‬ ‫فرصت براي تقويت روابط تجاري بيشترين بهره را ببريم‪.‬‬ ‫قدير قيافه با اشاره به حضور شرکت‌هاي پتروشيمي ايراني‬ ‫در نمايش��گاه اينترپالستيکا و بسته‌بندي ايتاليا در مسکو‬ ‫افزود‪ :‬حضور شرکت‌هاي ايراني در اين نمايشگاه باعث شد‬ ‫تا بار ديگر توانمندي‌هاي توليدي و تجاري ايران در زمينه‬ ‫پتروشيمي به معرض نمايش گذاشته شوند و در اين بين‬ ‫فرصت‌هاي تجاري زي��ادي نيز براي تقويت روابط تجاري‬ ‫شرکت‌ها با جهان و بازار روسيه به وجود آمد‪ .‬به گفته وي‪،‬‬ ‫اين موضوع بيانگر اين مسئله است که يکي از راهکارهاي‬ ‫اساس��ي ارتقاي س��طح روابط تجاري في مابين‪ ،‬حضور و‬ ‫مش��ارکت در فضاهاي نمايشگاهي است‪ .‬نايب رييس اتاق‬ ‫بازرگاني مش��ترک ايران و روسيه به مشکالت تجاري بين‬ ‫دو کشور اشاره کرد و گفت‪ :‬تقويت روابط تجاري دو کشور‬ ‫مستلزم اصالح پاره‌اي از موارد مانند رواديد‪ ،‬مسير انتقال‬ ‫پول��ي ‪ -‬بانکي‪ ،‬اصالح نظام تعرف��ه‌اي و اعمال تعرفه‌هاي‬ ‫ترجيحي در گمرکات روسيه است‪.‬‬ ‫‹ ‹شناخت نداشتن از توانمندي‌هاي دو کشور‬ ‫قيافه‪ ،‬نداش��تن شناخت کافي از بازار و ظرفيت‌هاي دو‬ ‫کشور را يکي از اصلي‌ترين داليل پايين بودن سطح روابط‬ ‫تجاري ايران و روس��يه دانست و تاکيد کرد‪ :‬يکي از نقاط‬ ‫ضعف تجارت اين دو کشور نداشتن شناخت از ظرفيت‌ها‪،‬‬ ‫توانمندي‌ها و همچنين نبودن يک مرجع اطالعاتي است‬ ‫که تمام اين موارد را در خود داشته باشد‪ ،‬به همين دليل‬ ‫اتاق بازرگاني مش��ترک ايران و روسيه در نظر دارد‪ ،‬بانک‬ ‫اطالعات تجاري جامعی از ظرفيت‌هاي تجاري ايران تهيه‬ ‫و منتش��ر کند‪ .‬به گفته وي‪ ،‬اين بانک اطالعاتي مي‌تواند‬ ‫عالوه‌بر تقوي��ت روابط تجاري بين کش��ورها مرجعي در‬ ‫زمينه ارتقاي س��طح سرمايه‌گذاري‌ها و اجراي پروژه‌هاي‬ ‫مش��ترک در هر دو کشور باشد‪ .‬نايب‌رييس اتاق بازرگاني‬ ‫اي��ران و روس��يه ادامه داد‪ :‬اتاق بازرگاني مش��ترک ايران‬ ‫و روس��يه نيز قص��د دارد در اين بين ب��ا اعزام هيات‌هاي‬ ‫تجاري‪ ،‬برای ش��رکت‪ ،‬حض��ور و بازديد از نمايش��گاه‌ها‪،‬‬ ‫همايش‌ه��ا و برنامه‌هایي از اين دس��ت ب��ه افزايش تراز‬ ‫تجاري دو کش��ور کمک کند‪ .‬قيافه تصريح کرد‪ :‬ش��رکت‬ ‫در نمايش��گاه‌هاي نفت و گاز و غذاي روس��يه نيز از ديگر‬ ‫لو‌فصل ش��دن‬ ‫برنامه‌هاي اين اتاق اس��ت‪ .‬اميدواريم با ح ‌‬ ‫موارد مطرح ش��ده‪ ،‬س��ال ‪۲۰۱۶‬م تجارت ايران و روسيه‬ ‫رونق چشمگيري داشته باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹شناسايي ظرفيت‌هاي جديد‬ ‫کامبيز ميرکريم��ي‪ ،‬عضو هيات‌مديره ات��اق بازرگاني‬ ‫مش��ترک ايران و روسيه با اش��اره به ظرفيت‌هاي جديد‬ ‫ايج��اد ش��ده در دو کش��ور اظه��ار کرد‪ :‬درح��ال‌حاضر‬ ‫ظرفيت‌ه��اي جديدي در ح��وزه صنايع ميان‌دس��تي و‬ ‫پايين‌دس��تي پتروشيمي شناسايي شده‌اند که مي‌توان با‬ ‫برنامه‌ريزي بيشترين بهره را از اين ظرفيت‌ها برد‪ .‬وي به‬ ‫تمايل شرکت‌هاي پتروش��يمي به حضور بيشتر در بازار‬ ‫روسيه اشاره کرد و گفت‪ :‬با توجه به شرايط‪ ،‬شرکت‌هاي‬ ‫پتروش��يمي اي��ران تمايل زي��ادي برای حض��ور در بازار‬ ‫روس��يه دارند و به همين دليل در نمايش��گاه بين‌المللي‬ ‫اينترپالس��تيکای مس��کو‪ ۷ ،‬شرکت پتروش��يمي معتبر‬ ‫ايراني در مساحتي حدود ‪ ۳۰۰‬مترمربع حضور داشتند‪.‬‬ ‫ميرکريمي از اتاق روس��يه خواست موانع تجاري دو‬ ‫کش��ور در اين حوزه را به وي��ژه در رابطه با ترجيحات‬ ‫تعرفه‌اي بررس��ي و گ��زارش کند‪ .‬اتاق روس��يه نيز به‬ ‫ض��رورت اج��راي اص��ل «کامل��ه ال��وداد» در رابطه با‬ ‫کااله��اي ايراني با توجه به امض��ای موافقتنامه تجاري‬ ‫بين دو کشور تاکيد کرد و وعده داد موضوع را به دقت‬ ‫از گمرک روسيه پيگيري و نتيجه را گزارش کند‪.‬‬ ‫‹ ‹سرمايه‌گذاري روسيه در بورس ايران‬ ‫در همي��ن حال‪« ،‬ويکت��ور ملينيکوف»‪ ،‬رييس ش��وراي‬ ‫تجاري روسيه و ايران با اشاره به نظام تعرفه‌اي کشور‌هاي‬ ‫همسايه روس��يه و ايران عنوان کرد‪ :‬روسيه تمايل زيادي‬ ‫براي س��رمايه‌گذاري در بورس ايران دارد‪ .‬براساس جلسه‬ ‫اخير اتاق بازرگاني مش��ترک ايران و روس��يه با س��ازمان‬ ‫تج��ارت جهاني‪ ،‬اين س��ازمان ب��ه نماين��دگان اين اتاق‬ ‫تخفيفات و تس��هيالت ويژه‌اي ارائه خواهد کرد‪ .‬همچنين‬ ‫مقرر ش��د قراردادي بين اتاق بازرگاني مش��ترک ايران و‬ ‫روس��يه منعقد ش��ود‪ .‬بر مبناي اين قرارداد نمايندگان و‬ ‫يا کس��اني که معرفي‌نامه ات��اق را ارائه‌دهند‪ ،‬از خدمات و‬ ‫تس��هيالت ويژه برخوردار می‌ش��وند‪ .‬مرکز تجارت جهاني‬ ‫روس��يه يکي از ‪ ۳۰۰‬مرکز مش��ابه در يک شبکه جهاني‬ ‫اس��ت که در روس��يه خدمات متنوعي را به اعضاي شبکه‬ ‫جهان��ي خ��ود ارائه مي‌دهد و ب��ا بهره‌ب��رداري از امکانات‬ ‫فيزيکي جالب‌توجه فضاي مناسبي را براي سرمايه‌گذاران‬ ‫و بازرگانان براي کار و اقامت فراهم مي‌آورد‪.‬‬ ‫‹ ‹افزايش ‪ ۴۰‬برابري صادرات مواد غذايي‬ ‫درحالي ک��ه اي��ران در زمينه محصوالت کش��اورزي‬ ‫و غذاي��ي مزيت‌ه��اي نس��بي خوب��ی دارد و از طرف��ي‬ ‫هم روس��يه مدتي اس��ت کش��ورمان را به‌عنوان يکي از‬ ‫کشورهاي صادرکننده محصوالت موردنياز خود قلمداد‬ ‫کرده‪ ،‬بنابراين مي‌توان با بررس��ي تمام جوانب و اقدامي‬ ‫س��ريع‪ ،‬مي��زان ص��ادرات غيرنفتي را ه��م افزايش داد‪.‬‬ ‫براس��اس آخرين آمار‪ ،‬ارزش صادرات مواد غذايي حدود‬ ‫‪ ۱۱۵‬ميليون دالر اس��ت و با توجه به شرايط ايجادشده‬ ‫در بازار روسيه‪ ،‬ايران مي‌تواند ميزان صادرات مواد غذايي‬ ‫را تا ‪ ۴۰‬برابر افزايش دهد‪ .‬روس��يه بازار بس��يار بزرگي‬ ‫اس��ت‪ ،‬به طوري که معادل کل صادرات غيرنفتي ايران‪،‬‬ ‫واردات محص��والت غذايي از کل دني��ا دارد‪ .‬به عبارتي‬ ‫رقم��ي نزديک ‪ ۴۱‬ميلي��ارد دالر ص��ادرات محصوالت‬ ‫غذايي و کش��اورزي به اين کشور انجام مي‌شود‪ .‬با توجه‬ ‫به بازارهاي بالقوه ديگري که ايران در عراق‪ ،‬افغانس��تان‬ ‫و ديگر کش��ورها دارد‪ ،‬روسيه مي‌تواند بازار قابل قياسي‬ ‫باش��د‪ .‬در همين زمينه یکی از‌ظرفيت‌هاي بازار موجود‬ ‫براي صنايع غذايي و تبديلي ايران‪ ،‬روسيه است‪.‬‬ ‫‹ ‹اخذ مجوز براي صادرات به روسيه‬ ‫از سوي ديگر‪ ،‬روس��يه حدود ‪ 4‬ميليارد دالر واردات‬ ‫لبنيات و به طور تخصصي دو ميليارد دالر واردات پنير‬ ‫دارد که قبل از تصميم رييس‌جمهوري اين کشور بيش‬ ‫از ‪ 80‬درصد آن از اروپا تامين مي‌ش��د که البته شرايط‬ ‫فعلي اوضاع را براي ايران مناسب ساخت‪.‬‬ ‫ام��ا به گفت��ه کاوه زرگ��ران‪ ،‬دبير‬ ‫انجمن کانون‌ه��اي صنايع غذايي‬ ‫بيش از ‪ 8‬ماه است که ايران از اين‬ ‫فض��ا غاف��ل مان��ده و در ح��ال‬ ‫س��پري‌کردن سلسله مراتب اداري‬ ‫است‪ .‬وي با بيان اينکه مجوزهاي صادرات لبنيات صادر و‬ ‫تعام�لات الزم انجام نش��ده اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬فعال س��ازمان‬ ‫دامپزشکي توانسته مجوز صادرات آبزيان را صادر کند‪ .‬به‬ ‫گفته زرگران سازمان استاندارد روسيه قوانين خاصي دارد‬ ‫ک��ه باي��د براس��اس آن برخ��ي پروتکل‌ه��ا و اطالع��ات‬ ‫آزمايشگاهي از بيماري‌هاي رايج در کشور‪ ،‬توسط سازمان‬ ‫دامپزش��کي ايران به س��ازمان دامپزش��کي روسيه ارسال‬ ‫مي‌شد‪ .‬دبير انجمن کانون‌هاي صنايع غذايي اظهار کرد‪ :‬از‬ ‫ش��هريور امس��ال وزارت جهاد کش��اورزي اين موضوع را‬ ‫پيگي��ري کرد و تاکن��ون ‪ ۱۸‬ش��رکت صادرکننده آبزيان‬ ‫موفق ش��دند مجوز صادرات محصوالت‌ش��ان به روسيه را‬ ‫اخ��ذ کنند‪ .‬وي با بي��ان اينکه پيگيري‌ها ب��راي صادرات‬ ‫لبنيات و مرغ همچنان ادام��ه دارد‪ ،‬گفت‪ :‬مجوز صادرات‬ ‫محص��والت لبني نيز به احتمال بس��يار قوي در آينده‌اي‬ ‫نزديک به سرانجام خواهد رسيد‪.‬‬ ‫کوتاه از تجارت‬ ‫فارس‪ -‬مع��اون اول رییس‌جمهوری مصوبه هیات‬ ‫وزیران درباره الحاق وزیر جهاد کش��اورزی به ترکیب‬ ‫اعضای ش��ورای‌عالی مناط��ق آزاد تجاری‪ -‬صنعتی و‬ ‫ویژه اقتصادی را برای اجرا به وزارت جهاد کش��اورزی‬ ‫و دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری‪ -‬صنعتی و‬ ‫ویژه اقتصادی ابالغ کرد‪.‬‬ ‫ایرنا ‪ -‬حس��ن رکن��ی‪ ،‬معاون ام��ور دام وزارت جهاد‬ ‫کشاورزی گفت‪ :‬ایران در ردیف هفتمین کشور تولید‌کننده‬ ‫گوشت مرغ در جهان قرار گرفته است‪ .‬این درحالی است‬ ‫که ایران تا دو سال قبل وارد‌کننده گوشت مرغ بود‪.‬‬ ‫مهر‪ -‬سیدفرزاد طالکش‪ ،‬دبیرکل کانون سراسری‬ ‫مرغ‌تخم‌گذار از افزایش ‪۲۵‬درصدی صادرات تخم‌مرغ‬ ‫خبر داد و گفت‪ :‬مازاد تولید س��بب ش��ده تغییری در‬ ‫قیمت این کاال ایجاد نش��ود و حداقل ‪۱۳‬میلیون مرغ‬ ‫پیر وجود دارد که باید حذف شود‪.‬‬ ‫ایس�نا‪ -‬مس��عود صباغ‌زاده‪ ،‬صادر‌کننده زعفران‬ ‫اظه��ار کرد‪ :‬قیمت واقعی زعفران در خارج از کش��ور‬ ‫مبلغ ثابتی نیس��ت‪ ،‬بسته به کشور تولیدکننده‪ ،‬نشان‬ ‫(برند)‪ ،‬نحوه عرضه بس��ته‌بندی و فروشگاه‪ ،‬زعفران را‬ ‫کیلویی ‪8‬میلیون تا ‪۹۰‬میلیون به فروش می‌رس��انند‬ ‫که این مبلغ ب��ه جیب صادرکننده ایرانی نرفته‪ ،‬بلکه‬ ‫پس از طی چند مرحله به این قیمت رسیده است‪.‬‬ ‫ایس�نا‪ -‬نمایندگان مجلس ش��ورای اس�لامی در‬ ‫جلس��ه علنی صبح دیروز طرح اص�لاح قانون تعاونی‬ ‫ک��ردن تولید و یکپارچه ش��دن اراضی در حوزه عمل‬ ‫ش��رکت‌های تعاونی روستایی را به منظور تامین نظر‬ ‫شورای نگهبان اصالح کردند‪.‬‬ ‫چهره‌ها و نظرها‬ ‫فروش کاال‬ ‫با قیمت‌های مخدوش‬ ‫تخلف است‬ ‫علیرضا رفیعی‬ ‫معاون سازمان حمایت‬ ‫مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان‬ ‫فروش کاال با قیمت‌های مخدوش یا باالتر از قیمت‬ ‫درج‌ش��ده روی کاالها از س��وی واحده��ای صنفی و‬ ‫فروش��گاه‌های زنجی��ره‌ای تخلف اس��ت و در صورت‬ ‫وصول ش��کواییه یا بررس��ی میدانی از سوی بازرسان‪،‬‬ ‫برخورد خواهد شد‪ .‬براساس دستورالعمل‌های صادره‬ ‫و اعالم رسمی دس��تگاه‌های مرتبط‪ ،‬معموال کاالهای‬ ‫تاریخ مصرف گذش��ته از چرخه توزیع حذف می‌شوند‬ ‫و هرگون��ه افزایش قیمت مش��مول موج��ودی قبلی‬ ‫واحده��ای تولی��دی‪ ،‬در س��طح عرضه نیس��ت‪ .‬تمام‬ ‫عوام��ل توزیع اعم از ش��رکت‌های پخش و واحدهای‬ ‫خرده‌ف��روش ملزم به فروش کاال ب��ا مدنظر قراردادن‬ ‫قیمت‌های درج ش��ده روی کاال و انطباق آن با تاریخ‬ ‫تولید هس��تند‪ .‬مواد غذایی ک��ه در واحدهای صنفی‬ ‫عمده فروش��ی‪ ،‬بنکداری و خرده‌فروش��ی وجود دارد‪،‬‬ ‫در حالی مورد رصد و پایش س��ازمان حمایت اس��ت‬ ‫که کارشناس��انی در زمینه شناسایی تخلفات مرتبط‬ ‫با نصب برچس��ب قیمت جدید یا تاریخ مصرف جعلی‬ ‫روی بعض��ی کاالها آموزش دیده‌اند و کار بازرس��ی را‬ ‫انجام می‌دهند‪ .‬همچنین فروش اجباری نان کنجدی‬ ‫ممنوع اس��ت‪ ،‬اما در صورت وجود س��فارش از سوی‬ ‫برخی مش��تریان به دریافت نان کنج��دی و مواردی‬ ‫از ای��ن قبیل باید تطابق واقع��ی با قیمت مورد عرضه‬ ‫این محصول براس��اس ضوابط موجود باش��د‪ .‬البته به‬ ‫منظور س��اماندهی ای��ن روند‪ ،‬ایجاد وح��دت رویه و‬ ‫ممانعت از اجحاف در ح��ق مص ‌رف‌کنندگان در قالب‬ ‫دس��تورالعمل‌های صادره توس��ط کارگروه تخصصی‬ ‫ذی‌ربط اعمال می‌ش��ود‪ .‬اگر تخلفی توسط واحدهای‬ ‫صنفی انجام شود به‌طور قطع توسط بازرسان مربوطه‬ ‫مطابق مقررات با آنها برخورد می‌شود‪.‬‬ ‫کوتاهی دیوار تعرفه‬ ‫به نفع تولیدکننده است‬ ‫محمدجواد صدق‌آمیز‬ ‫مدیر مرکز پژوهش‌های صنف پوشاک‬ ‫ایران‬ ‫آنچه امروز به تهدیدی جدی برای صنعت پوش��اک‬ ‫کشور تبدیل شده است کاهش تعرفه‌ها نیست‪ ،‬بلکه‬ ‫قاچ��اق عمده و س��ازمان‌یافته چند میلی��ارد دالری‬ ‫پوش��اک به داخل کش��ور اس��ت‪ .‬امروز بی��ش از ‪۷۰‬‬ ‫درصد از مصرف پوشاک کش��ور از مبادی غیرقانونی‬ ‫وارد می‌ش��ود و ای��ن بزرگترین مش��کل بر س��ر راه‬ ‫تولیدکننده ایرانی اس��ت‪ .‬این در حالی اس��ت که باال‬ ‫بودن میزان تعرفه به هیچ عنوان نظام مناس��بی برای‬ ‫حمایت از تولیدکننده داخل نیس��ت‪ .‬در واقع قاچاق‬ ‫کاال در ایران در سطح وسیع‪ ،‬گسترده و سازمان‌یافته‬ ‫انجام می‌ش��ود که یک��ی از عل��ل آن تعرفه‌های باال‬ ‫اس��ت؛ ما موافق کاهش تعرفه‌ها در یک حد منطقی‬ ‫هستیم‪ ،‬چراکه این کار بزرگترین کمک به جلوگیری‬ ‫از قاچاق کاال اس��ت‪ .‬باالبودن می��زان تعرفه به هیچ‬ ‫عنوان راهکار مناس��بی برای حمای��ت از تولیدکننده‬ ‫داخل نیس��ت‪ ،‬ما چه تعرفه ترجیحی داش��ته باشیم‬ ‫و چه نداش��ته باشیم‪ ،‬قاچاق پوش��اک در ایران انجام‬ ‫می‌شود‪ ،‬پس به نفع تولیدکننده داخل است که دیوار‬ ‫تعرفه کوتاه ش��ود و به دنبال آن قاچاق کاهش یابد‪.‬‬ ‫بزرگترین خطر و آسیب برای تولیدکننده داخلی‪ ،‬نه‬ ‫تعرفه ترجیحی‪ ،‬بلکه قاچاق س��ازمان‌یافته کاالست؛‬ ‫م��ا معتقدیم که کاهش تعرفه الزم و ضروری اس��ت‬ ‫و ای��ن کار بای��د آنقدر ادام��ه پیدا کند ک��ه تمامی‬ ‫اجناس وارد ش��ده به کش��ور از مبادی رس��می وارد‬ ‫کش��ور ش��ود‪ .‬البته کاهش تعرفه ب��ه تنهایی راهکار‬ ‫مناس��بی نیس��ت بلکه کاهش تعرفه‌ها باید به همراه‬ ‫حمایت‌ه��ای تعالی‌بخ��ش دولت از صنعت پوش��اک‬ ‫باش��د‪ .‬در واقع الگوی مناس��ب در رسیدن به جایگاه‬ ‫حقیقی تولیدکنندگان ایرانی‪ ،‬کاهش منطقی تعرفه‌ها‬ ‫به همراه وجود ابزارهای حمایتی از سوی دولت است‬ ‫که س��بب می‌ش��ود کاالیی از مبادی غیرقانونی وارد‬ ‫نش��ود و تولید داخل به شکوفایی الزم برسد‪ .‬پیش از‬ ‫برگزاری نمایش��گاه پوشاک ایران که چندروز گذشته‬ ‫آغاز ش��د‪ ،‬چالش‌هایی هم به دلیل حضور ترک‌ها به‬ ‫وجود آمد و اعتراضاتی از سوی تولیدکنندگان انجام‬ ‫شد که با برگزاری جلس��ات توجیهی تولیدکنندگان‬ ‫با قائم‌مقام و س��ایر مس��ئوالن وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت نگرانی‌ه��ا تا ح��د زیادی برطرف ش��د‪ .‬از‬ ‫س��ویی دیگر‪ ،‬همزمانی نمایش��گاه پوش��اک ایران و‬ ‫ت��رک مزایایی داش��ت که به‌طور قطع ای��ن اتفاق به‬ ‫نفع تولیدات ایرانی تمام ش��د‪ ،‬چراکه امروز بسیاری‬ ‫از کارشناسان حرفه‌ای صنعت نساجی پس از بازدید‬ ‫از نمایشگاه ایران و قیاس آن با نمایشگاه ترک اذعان‬ ‫کردن��د که تولیدات داخل کش��ور هم از نظر کیفیت‬ ‫و هم از نظر قیمت قابلیت رقابت با نش��ان(برند)های‬ ‫مطرح دنیا را دارند‪.‬‬
‫فرصت‌طلبان‬ ‫ساز واردات مرکبات‬ ‫را مي‌نوازند‬ ‫نظرگاه‬ ‫عنايت‌اهلل بياباني‬ ‫دبيرکل خانه کشاورز‬ ‫واگذاري ذخيره‌سازي و توزيع مرکبات شب عيد به‬ ‫س��ازمان تعاون روستايي اشتباه است زيرا با وجود کم‬ ‫نبودن مرکبات‪ ،‬به دليل نداشتن تجربه کافي سازمان‬ ‫نگراني از افزايش قيمت مرکبات شب عيد وجود دارد‪.‬‬ ‫امسال مسئوليت ذخيره‌س��ازي مرکبات شب عيد به‬ ‫س��ازمان تعاون روس��تايي واگذار ش��ده‪ ،‬در حالي که‬ ‫در ‪ ۸‬س��ال گذشته‪ ،‬اين کار توس��ط اتحاديه باغداران‬ ‫انجام مي‌شد‪ .‬س��االنه حدود‪ 5/4‬ميليون تن مرکبات‬ ‫در کش��ور توليد مي‌ش��د و اتحاديه باغداران يک نرخ‬ ‫مصوب را با دولت تفاهم مي‌کرد و با يارانه اندک دولت‬ ‫قيمت هر کيلو مرکبات در ش��ب عيد از ‪ ۱۵۰۰‬تومان‬ ‫بيشتر نمي‌شد‪ .‬به نظر مي‌رسد واگذاري ذخيره‌سازي‬ ‫و توزيع مرکبات شب عيد به سازمان تعاون روستايي‬ ‫کار اش��تباهي است‪ ،‬زيرا اين س��ازمان تجربه اتحاديه‬ ‫باغ��داران را در س��ال‌هاي اخيرندارد‪ .‬س��ازمان تعاون‬ ‫روس��تايي از طريق سازمان‌هاي تعاون روستايي در ‪۷‬‬ ‫اس��تان توليد‌کننده مرکب��ات و با تعيين فردي در هر‬ ‫اس��تان اقدام به خريد مي‌کند ب��ه اين ترتيب که فرد‬ ‫مذکور براي خريد ب��ه انبارها مراجعه کرده و در آنجا‬ ‫قيمتي که با قيمت واقعي تفاوت دارد‪ ،‬براي فروش ارائه‬ ‫مي‌دهد‪ .‬هر ساله اتحاديه باغداران اين مالحظه را هم‬ ‫داشت که در صورت زياده‌خواهي‪ ،‬ممکن است دولت‬ ‫دس��ت به واردات بزند‪ ،‬بنابراين هم��واره قيمت اعالم‬ ‫شده براي مرکبات ازسوي اتحاديه نرخي منطقي بود‪.‬‬ ‫درحال‌حاض��ر نگراني براي افزايش قيمت مرکبات در‬ ‫ش��ب عيد وجود دارد زيرا روش ذخيره‌سازي مرکبات‬ ‫شب عيد ازسوي سازمان تعاون روستايي روش تجربه‬ ‫ش��ده‌اي نيست‪ .‬خوش��بختانه مرکبات به اندازه کافي‬ ‫موجود اس��ت و ما نيازي به واردات نداريم‪ ،‬اما ممکن‬ ‫اس��ت به واس��طه مديريت نادرس��ت توزيع به خوبي‬ ‫انجام نش��ود‪ .‬افرادي که منافع‌ش��ان در واردات است‪،‬‬ ‫ساز واردات را مي‌نوازند‪ ،‬درحالي که نيازي به واردات‬ ‫مرکبات نيست و به اندازه کافي مرکبات موجود است‪.‬‬ ‫روي خط خبر‬ ‫طال جايگزين نفت شود‬ ‫نايب‌رييس اتحاديه توليدکنندگان و صادرکنندگان‬ ‫طال گفت‪ :‬ارتقاي س��طح تولي��د و صادرات در صنعت‬ ‫طال مي‌تواند عالوه‌بر حل قس��متي از مشکل اشتغال‪،‬‬ ‫جايگزين درآمدهاي نفتي شود‪ .‬منصور نامدار زندي با‬ ‫بيان اين نکته که بهتري��ن و جديدترين فناوري‌هاي‬ ‫صنع��ت ط�لا و جواهر ام��روز در ايران وج��ود دارد‪،‬‬ ‫اظهارک��رد‪ :‬ايران از منظر فناوري و ش��يوه‌هاي جديد‬ ‫صنعت با مش��کلي روبه‌رو نيس��ت و تنها چالشي که‬ ‫درح��ال‌حاضر در مقابل اين هن��ر ‪ -‬صنعت قرار دارد‬ ‫مربوط ب��ه ص��ادرات و واردات س��نگ‌هاي قيمتي و‬ ‫برخ��ي اب��زارآالت مي‌ش��ود‪ .‬وي در رابطه ب��ا جايگاه‬ ‫کش��ور در زمينه صنعت طال و جواهر تشريح کرد‪ :‬در‬ ‫طول ‪ ۳۰‬س��ال گذشته تا حدودي در انزوا قرار گرفته‬ ‫بوديم البته در حدود ‪ ۱۰‬س��ال اخير حرکت‌هاي روبه‬ ‫جلويي را تجربه کرده‌ايم که بس��يار ارزش��مند است‪.‬‬ ‫وي با اش��اره به اينکه ايراني��ان از قديم با اين صنعت‬ ‫عجين بوده‪ ،‬چراکه عالقه بس��ياري به انواع زيورآالت‬ ‫داش��ته‌اند‪ ،‬گفت‪ :‬بنابراين احياي صنعت طال و جواهر‬ ‫از رويکردهاي مهمي اس��ت که ازسوي اتحاديه دنبال‬ ‫مي‌شود‪ .‬اين فعال اقتصاي بر اين‌باور است که ارتقاي‬ ‫سطح توليد و صادرات در صنعت طال مي‌تواند عالوه‌بر‬ ‫حل قسمتي از مش��کل اشتغال‪ ،‬جايگزين درآمدهاي‬ ‫نفتي ش��ود‪ .‬نايب‌ريي��س اتحادي��ه توليدکنندگان و‬ ‫صادرکنندگان طال‪ ،‬جواهر‪ ،‬نقره و س��نگ‌هاي قيمتي‬ ‫يکي از راه‌هاي رشد اين صنعت را عرضه آن در محافل‬ ‫بين‌المللي از جمله نمايشگاه‌ها دانست و گفت‪ :‬تاکنون‬ ‫‪ 6‬دوره نمايشگاه بين‌المللي در اين زمينه برگزار شده‬ ‫است که توانسته تاثير بسزايي در اين وادي بگذارد‪.‬‬ ‫واردات سالي ‪ ۵۰‬تن آدامس‬ ‫رييس مجمع واردات ضمن تاکيدبر نظارت بر گلوگاه‬ ‫توزيع کاال در کش��ور گفت‪ :‬آدامس که کاالي چندان‬ ‫اساس��ي نيست ‪ ۷۰‬تن در کش��ور مصرف مي‌شود که‬ ‫فقط ‪ ۲۰‬تن آن در داخل توليد مي‌شود‪.‬‬ ‫محمدحس��ين برخوردار در پاسخ به اين پرسش‬ ‫ک��ه تعرفه واردات و کاه��ش آن چقدر مي‌تواند در‬ ‫حمايت از توليد داخل موثر باش��د‪ ،‬گفت‪ :‬مش��کل‬ ‫اينجاست که ما براي کاالهايي تعرفه باالي واردات‬ ‫مي‌گذاريم که اصال در ايران توليد نمي‌شود و همين‬ ‫ام��ر تمايل به قاچاق کاال را دو چندان مي‌کند‪ .‬وي‬ ‫افزود‪ :‬بايد تش��کل‌هاي تولي��دي و وارداتي دور هم‬ ‫بنش��ينند و مص��رف واقع��ي را در نظ��ر بگيرند تا‬ ‫درنهايت محصوالت تخصصي که امکان توليد را در‬ ‫داخل نداش��ته يا توليد آن مقرون به صرفه نيست‬ ‫وارد کنند‪.‬‬ ‫‪8‬‬ ‫پنجشنبه ‪ 16‬بهمن ‪ 15- 1393‬ربیع‌الثانی ‪ 5 -1436‬فوریه ‪ -2015‬شماره ‪ -151‬پیاپی ‪1469‬‬ ‫بازار و اصناف‬ ‫‪trade@smtnews.ir‬‬ ‫مرغ‌هاي پير‪ ،‬بازار تخم‌مرغ را بر هم زدند‬ ‫توقف افزايش قيمت مرغ تا اول اسفند‬ ‫مليح�ه خورده‌پا ‪ -‬گ�روه تجارت‪ :‬م�رغ به عنوان‬ ‫يکي از اصلي‌ترين محصوالت گوش�تي براي تامين‬ ‫پروتئين موردنياز مردم است و به عنوان اصلي‌ترين‬ ‫ماده گوش�تي در س�ر س�فره‌هاي مردم محسوب‬ ‫مي‌ش�ود زيرا قيمت اين محصول نزديکي بيشتري‬ ‫به ميزان درآمدهاي مصرف کنندگان دارد‪ ،‬بنابراين‬ ‫تقاضا ب�راي خريد مرغ به مراتب بيش�تر از خريد‬ ‫گوش�ت قرمز و ماهي است‪ .‬قيمت مرغ در روزهاي‬ ‫اخير روند افزايشي قابل‌توجهي داشته تا جايي که‬ ‫نرخ اين محصول از کيلويي ‪ ۶۲۰۰‬تا ‪ ۶۳۰۰‬تومان در‬ ‫واحدهاي خرده‌فروش�ي با افزايش ‪ ۱۴۰۰‬توماني به‬ ‫کيلويي ‪ ۷۷۰۰‬تومان رسيده است‪.‬‬ ‫‹ ‹قیمت مرغ متعادل می‌شود‬ ‫مهدي يوس��ف خاني‪ ،‬ريي��س اتحاديه‬ ‫فروش��ندگان پرنده‪ ،‬م��رغ و ماهي درباره‬ ‫داليل افزاي��ش قيمت مرغ در بازار گفت‪:‬‬ ‫هر ساله در اواخر دي سالن‌هاي مرغداري‬ ‫براي انجام جوجه‌ريزي تخليه مي‌ش��وند‪.‬‬ ‫وي اف��زود‪ :‬اين روند تا ‪ ۵۵‬روز ادامه دارد‬ ‫زيرا مرغدار‌ها باي��د جوجه‌ريزي را انجام‬ ‫داده تا بتوانند م��رغ ‪ ۵۵‬روزه که بهترين‬ ‫وزن براي ورود به بازار را دارد‪ ،‬آماده کرده‬ ‫و بتوانند بازار مرغ در شب عيد را تنظيم‬ ‫کنند و ب ‌ه شکل متعارف نيز دست بيابند‪.‬‬ ‫رييس اتحاديه فروشندگان پرنده‪‌ ،‬مرغ و‬ ‫ماهي ادامه داد‪‌:‬مرغ‌دارها تالش مي‌کنند‬ ‫تا اواس��ط اس��فند مرغ با وزن مناسب را‬ ‫تولي��د و روانه بازار کنند بنابراين چاره‌اي‬ ‫ب��ه غير از تخليه مرغداري‌ها در اواخر ماه‬ ‫دهم سال ندارند‪.‬‬ ‫يوس��ف خان��ي تصري��ح ک��رد‪‌:‬انج��ام‬ ‫جوجه‌ريزي در ماه دهم هر س��ال موجب‬ ‫مي‌ش��ود تا در بهمن‌ کمبود مرغ داشته‬ ‫و قيمت آن افزاي��ش بيابد بنابراين گران‬ ‫ش��دن قيمت مرغ در ماه ج��اري‪ ،‬کاملا‬ ‫طبيع��ي ب��وده و روندي مانند هر س��ال پي��دا مي‌کند‪ ،‬تالش مي‌کنن��د تا ضرر و‬ ‫داشته است‪.‬‬ ‫زيان‌هاي قبلي را نيز جبران کنند که اين‬ ‫رييس اتحاديه فروشندگان پرنده‪‌ ،‬مرغ ام��ر در نهايت به زي��ان مصرف‌کنندگان‬ ‫و ماهي خاطرنش��ان کرد‪ :‬درحال ‌حاضر تمام مي‌ش��ود‪.‬اين فعال اقتصادي با بيان‬ ‫بازار با کمبود ‪۶۰‬درصدي توليد و عرضه اين مطلب که ما در بازار مرغ و تخم‌مرغ‬ ‫مرغ مواجه اس��ت به همين دليل قيمت هم��واره با دو مش��کل مي��زان مصرف و‬ ‫مرغ به يکباره کيلويي ‪ ۱۴۰۰‬تومان گران اخت�لاف قيم��ت اين کاالها بي��ن بازار و‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫نرخ تمام ش��ده مواجه هس��تيم‪ ،‬تصريح‬ ‫قيمت‬ ‫افزايش‬ ‫رون��د‬ ‫ش��د‪:‬‬ ‫متذکر‬ ‫وي‬ ‫ک��رد‪ :‬ميزان مصرف م��رغ و تخم‌مرغ در‬ ‫مرغ تا اوايل اس��فند ادامه داش��ته اما با بازار ايران نرمال نيس��ت و بازار اين کاال‬ ‫ورود تدريج��ي مرغ‌هاي تازه به بازار نرخ تحت‌تاثي��ر مس��ائل فرهنگ��ي‪ ،‬مذهبي‪،‬‬ ‫اين کاال کاهش خواهد يافت‪ .‬يوسف‌خاني ‌اقتص��ادي و اجتماعي اس��ت تا جايي که‬ ‫در پاسخ به اين پرسش که آيا مردم براي در روزهاي تعطيل تقاضا براي خريد مرغ‬ ‫تامين مرغ ش��ب عيد ناچار هس��تند اين و تخم‌مرغ به ميزان قابل‌توجهي افزايش‬ ‫کاال را ب��ا نرخ��ي بيش از ‪۷‬ه��زار تومان مي‌ياب��د بنابراين باي��د بپذيريم مديريت‬ ‫خري��داري کنن��د يا خي��ر؛‌ ابرازک��رد‪ :‬با ب��ازاري که ميزان عرض��ه و تقاضا در آن‬ ‫ورود مرغ‌ه��اي تازه به بازار به‌تدريج روند شرايط نرمالي ندارد‪‌،‬کمي سخت است‪.‬‬ ‫کاهش قيم��ت مرغ آغاز خواهد ش��د تا‬ ‫ريي��س س��ابق انجم��ن صنف��ي مرغ‬ ‫جايي که نرخ اين کاال بايد براي شب عيد تخم‌گذار خاطرنش��ان کرد‪‌:‬متاس��فانه ما‬ ‫امسال به کيلويي ‪ ۶۲۰۰‬تومان تا ‪ ۶۳۰۰‬ش��رايط هنج��ار و به س��اماني در ميزان‬ ‫توم��ان در درب واحدهاي صنفي برس��د مصرف و قيم��ت مرغ و تخم‌مرغ در بازار‬ ‫و ما مطمئن هس��تيم که اي��ن اتفاق رخ نداريم بنابراين همواره نوسان قيمتي اين‬ ‫خواهد داد زيرا کمبود ‪ ۶۰‬درصدي توليد‬ ‫مرغ در اسفند جبران خواهد شد بنابراين‬ ‫هدایت اصغری‪:‬‬ ‫نباي��د قيمت مرغ به بي��ش از زماني که‬ ‫ما در بازار مرغ و‬ ‫مرغداري‌ها تخليه و جوجه‌ريزي‌ها انجام‬ ‫تخم‌مرغ همواره با دو‬ ‫شده است‪‌،‬برسد‪.‬‬ ‫‹ ‹نوس�ان ‪ ۱۰‬درص�دي قيمت‌ه�ا‬ ‫منطقي است‬ ‫ام��ا هدايت اصغري‪،‬‬ ‫رييس سابق انجمن‬ ‫مرغ تخم‌گذار درباره‬ ‫دالي��ل افزاي��ش‬ ‫قيمت مرغ و کاهش‬ ‫قيمت تخم‌مرغ گفت‪ :‬بازار ما متاس��فانه‬ ‫ب��ازار ب��ا ثباتي نيس��ت به همي��ن دليل‬ ‫نوس��ان قيمت مرغ و تخم‌م��رغ همانند‬ ‫س��اير کااله��ا و محص��والت بس��يار‬ ‫غيرمنطقي است‪.‬‬ ‫وي افزود‪ :‬نوس��ان غيرمنطقي قيمت‌ها‬ ‫موج��ب ش��ده تا در ب��ازار ما هم��واره يا‬ ‫توليدکنن��ده ي��ا مصرف‌کنن��ده متضرر‬ ‫شوند‪ .‬رييس سابق انجمن مرغ تخم‌گذار‬ ‫اظهار ک��رد‪‌:‬درحال‌ حاض��ر قيمت تمام‬ ‫ش��ده هر کيلو تخم‌مرغ از س��وي وزارت‬ ‫جهادکشاورزي ‪ ۴۵۰۰‬تومان تعيين شده‬ ‫اما گاهي ش��رايط بازار به نحوي است که‬ ‫توليدکنندگان مجبور ب��ه تحمل ضرر و‬ ‫زيان مي‌شوند‪.‬‬ ‫اصغ��ري ادام��ه داد‪‌:‬توليدکنندگان اما‬ ‫به مح��ض اينکه در ب��ازار تقاضا افزايش‬ ‫مشکل ميزان مصرف و‬ ‫اختالف قيمت اين کاالها‬ ‫بين بازار و نرخ تمام‬ ‫شده مواجه هستيم‬ ‫کاالها با دامنه بسيار زياد و معنادار انجام‬ ‫مي‌شود‪.‬‬ ‫اصغري اظهارکرد‪ :‬بروز نوس��ان قيمت‬ ‫در ب��ازار ام��ري کاملا طبيعي اس��ت اما‬ ‫به ش��رطي که نوس��ان قيم��ت بيش از‬ ‫‪ ۱۰‬درصد نباشد و بايد بدانيم که نوسان‬ ‫قيمتي تا سقف ‪ ۱۰‬درصد کاملا منطقي‬ ‫اس��ت اما عمده‌ترين مشکل ما اين است‬ ‫که دامنه نوسان قيمت مرغ و تخم‌مرغ به‬ ‫يکباره بس��يار زياد مي‌ش��ود و همين امر‬ ‫منجر به اجحاف در حق مصرف‌کنندگان‬ ‫مي‌شود‪.‬‬ ‫وي با بيان اين مطلب که کاهش تقاضا‬ ‫در برخي مقاطع س��ال موجب مي‌ش��ود‬ ‫ک��ه توليدکنندگان م��رغ و تخم‌مرغ اين‬ ‫کااله��ا را با نرخي کمت��ر از قيمت تمام‬ ‫شده نيز ارائه کنند‪ ،‬متذکر شد‪‌:‬متاسفانه‬ ‫توليدکنندگان ما همواره تالش مي‌کنند‬ ‫تا ض��رر و زيان��ي که در برخ��ي مقاطع‬ ‫س��ال به آنها تحميل مي‌شود را در ايامي‬ ‫ک��ه تقاضا ب��راي خريد م��رغ و تخم‌مرغ‬ ‫زي��اد اس��ت‪‌،‬جب��ران کنند ک��ه همين‬ ‫مس��ئله زمين��ه کاهش خريد از س��وي‬ ‫مصرف‌کنن��دگان حتي در ايام پرتقاضاي‬ ‫س��ال را منجر مي‌ش��ود زيرا توان خريد‬ ‫مردم به‌طور کامل مش��خص است و اگر‬ ‫افزاي��ش قيمت‌ها بي��ش از حد معمول و‬ ‫متعارف باش��د به‌طور قط��ع مردم تالش‬ ‫مي‌کنند نيازهاي خود را براي خريد مرغ‬ ‫و تخم‌مرغ کنترل کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹افزایش تقاضا مرغ را گران کرد‬ ‫اما محمد يوس��في‪،‬‬ ‫ريي��س انجم��ن‬ ‫پ��رورش دهندگان‬ ‫مرغ گوشتي با بيان‬ ‫اي��ن مطل��ب ک��ه‬ ‫افزايش قيمت مرغ با کيلويي ‪ ۷۰۰‬تومان‬ ‫ش��روع و اکنون اين افزاي��ش به کيلويي‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬تومان رس��يده‪ ،‬اذع��ان کرد‪ :‬روند‬ ‫صعودي قيم��ت مرغ ابتدا با کيلويي بين‬ ‫‪ ۴۰۰‬تا ‪ ۵۰۰‬تومان ش��روع ش��د اما اين‬ ‫روند تداوم پيدا کرد‪.‬‬ ‫يوس��في در باره علت افزايش قيمت مرغ‬ ‫گفت‪ :‬به مناس��بت آغ��از دهه فجر تقاضا‬ ‫براي اين کاال افزايش يافته اس��ت‪ ،‬ضمن‬ ‫اينک��ه قيمت مرغ اگر ب��ه ‪ ۷۵۰۰‬تومان‬ ‫ب��راي مصرف‌کنن��دگان برس��د‪ ،‬نيز باال‬ ‫نيست‪.‬‬ ‫‹ ‹توزي�ع تخم‌مرغ بر اس�اس صدور‬ ‫حواله‬ ‫اما قيم��ت تخم‌م��رغ در هفته‌هاي اخير‬ ‫برخالف ن��رخ مرغ کاه��ش يافته و پس‬ ‫از مدتي نرخ اين کاال ثابت مانده اس��ت‪.‬‬ ‫سيدفرزاد طالکيش‪ ،‬دبير کانون سراسري‬ ‫مرغ تخم‌گذار ايران درباره داليل کاهش‬ ‫قيم��ت تخم‌م��رغ گفت‪ :‬درح��ال حاضر‬ ‫ميانگين قيمت هر کيل��و تخم‌مرغ درب‬ ‫مرغداري‌ها ‪۳‬هزار و ‪ ۴۵۰‬تومان است که‬ ‫اي��ن رقم کيلويي ‪ ۷۳۰‬تومان پايين تر از‬ ‫نرخ توليد تخم‌مرغ است زيرا قيمت تمام‬ ‫شده براي توليد هر کيلو تخم‌مرغ ‪۴‬هزار‬ ‫و ‪ ۲۳۰‬تومان است‪.‬‬ ‫وي درب��اره دالي��ل کاه��ش قيم��ت‬ ‫تخم‌م��رغ افزود‪ :‬م��ازاد تولي��د تخم‌مرغ‬ ‫يکي از عمده‌تري��ن داليل کاهش قيمت‬ ‫ل حاضر‬ ‫اين کاال اس��ت‪ .‬متاس��فانه درحا ‌‬ ‫ما ‪ ۱۵۰‬ه��زار تن م��ازاد توليد تخم‌مرغ‬ ‫داري��م که البت��ه اين رق��م را پيش‌بيني‬ ‫کرده بوديم که به درستي نيز محقق شد‬ ‫و با ت��داوم اين روند مي��زان توليد مازاد‬ ‫تخم‌مرغ تا پايان س��ال ب��ه بيش از ‪۱۵۰‬‬ ‫هزار تن نيز خواهد رسيد‪.‬‬ ‫طالکي��ش ادام��ه داد‪‌:‬متاس��فانه وضع‬ ‫سيدفرزاد طالکيش‪:‬‬ ‫بيش از ‪ ۱۳‬ميليون‬ ‫مرغ پير داريم که هنوز‬ ‫تخم‌گذاري مي‌کنند و‬ ‫همين امر براي بر هم‬ ‫زدن قيمت تخم‌مرغ مزيد‬ ‫برعلت شده است‬ ‫قيمت م��رغ گوش��تي نامناس��ب بود به‬ ‫همين دليل بسياري از شرکت‌ها به جاي‬ ‫تبدي��ل تخم‌مرغ‌ها به جوجه آنها را براي‬ ‫ف��روش به عنوان مواد غذاي��ي روانه بازار‬ ‫کردند‪.‬‬ ‫دبيرکانون سراس��ري مرغ تخم‌گذار در‬ ‫ايران ادامه داد‪ :‬پيش از اين تمام مرغ‌هاي‬ ‫باالي ‪ ۲‬س��ال از چرخه توليد حذف شده‬ ‫و به خمير مرغ تبديل مي‌شدند اما اتخاذ‬ ‫سياس��ت ممنوعيت مصرف خميرمرغ در‬ ‫صنايع توليد فرآورده‌هاي گوشتي موجب‬ ‫شد تا اين مرغ‌ها حذف نشوند‪.‬‬ ‫طال کيش تصريح ک��رد‪‌ :‬درحال‌حاضر‬ ‫بي��ش از ‪ ۱۳‬ميليون م��رغ پير داريم که‬ ‫هنوز تخم‌گذاري مي‌کنن��د و همين امر‬ ‫ب��راي بر هم زدن قيم��ت تخم‌مرغ مزيد‬ ‫برعلت شده است‪.‬‬ ‫وي با اشاره به نامناسب بودن وضعيت‬ ‫تولي��د تخم‌م��رغ خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬به‬ ‫طورقطع روند توليد تخم‌مرغ و همچنين‬ ‫وضعي��ت مرغ‌ه��اي پير بايد به س��رعت‬ ‫روش��ن ش��ود زيرا در غير اين صورت تا‬ ‫ارديبهش��ت س��ال آينده وضعي��ت بازار‬ ‫تخم‌مرغ از شرايط کنوني نيز بدتر خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫دبير کانون سراس��ري م��رغ تخم‌گذار‬ ‫اي��ران ب��ا تاکيد ب��ر ض��رورت مديريت‬ ‫وضعيت توليد تخم‌مرغ اظهارکرد‪ :‬وزارت‬ ‫جهادکش��اورزي باي��د ب��ا کم��ک بخش‬ ‫خصوص��ي ب��ه مديريت تولي��د تخم‌مرغ‬ ‫بپردازد‪.‬‬ ‫ب��ه گفت��ه اي��ن فع��ال اقتص��ادي؛‌‬ ‫اگ��ر جوجه‌ريزي‌ه��ا ب��ا کم��ک وزارت‬ ‫جهادکش��اورزي کنترل شود به‌طور قطع‬ ‫وضعي��ت رو‌به‌بهبود خواه��د رفت اما در‬ ‫غير اي��ن صورت بازار تخم‌مرغ در س��ال‬ ‫‪ ۹۴‬نسبت به امسال بدتر خواهد شد‪.‬‬ ‫طالکي��ش ب��ا اش��اره ب��ه مي��زان‬ ‫جوجه‌ريزي‌هاي��ي ک��ه انجام مي‌ش��ود‌؛‬ ‫گف��ت‪ :‬ميزان جوجه ريزي‌ه��ا در هر ماه‬ ‫بايد بين ‪ ۳‬ميلي��ون تا ‪ ۳‬ميليون و ‪۲۰۰‬‬ ‫هزار مورد باشد درحالي که امسال تعادل‬ ‫جوجه ريزي‌ها برهم خورده و تعداد آنها‬ ‫به ‪ ۷‬ميليون مورد نيز رسيده که اين امر‬ ‫توانسته وضعيت قيمت تخم‌مرغ را بر هم‬ ‫بزند‪.‬‬ ‫دبيرکانون سراسري مرغ تخم‌گذار ايران‬ ‫درباره مديريت وضعي��ت توليد و قيمت‬ ‫تخم‌مرغ اف��زود‪‌:‬براي کنترل ش��رايط با‬ ‫همکاري وزارت جهاد کشاورزي برنامه‌اي‬ ‫تنظيم کرده‌ايم تا تعداد جوجه‌ريزي‌ها از‬ ‫ابتدا تا انتهاي سال آينده براساس جدول‬ ‫برنامه‌ريزي شده کنترل شود‪.‬‬ ‫وي با اش��اره به کنت��رل ميزان توليد و‬ ‫توزي��ع مرغ مادر در س��ال آينده تصريح‬ ‫ک��رد‪ :‬در س��ال آينده ش��رکت‌هاي مرغ‬ ‫مادر ح��ق ندارند مرغ و تخم‌مرغ را بيش‬ ‫از حوال��ه‌اي که ب��راي آنها صادر ش��ده‬ ‫روانه بازار کنن��د و بايد توزيع اين کاالها‬ ‫براس��اس حوال��ه‌اي که ب��راي آنها صادر‬ ‫شده‪ ،‬انجام شود‪.‬‬ ‫به گفته طالکيش‌اگر توليد و توزيع مرغ‬ ‫و تخم‌مرغ براس��اس ج��دول برنامه‌ريزي‬ ‫شده انجام شود‪ ،‬به طور قطع وضعيت بازار‬ ‫اين کاال تا خرداد سال آينده بهتر خواهد‬ ‫ش��د در غيراي��ن صورت بازار با مش��کل‬ ‫مواجه خواهد شد‪ .‬تا آنجا که شاید برخی‬ ‫از واحده��اي توليدي تخم‌م��رغ تعطيل‬ ‫ش��وند بنابراين اگر مسئوالن ما به دنبال‬ ‫حمايت از توليد هستند بايد تالش کنند‬ ‫که در توزيع و توليد تخم‌مرغ هيچ اتفاقي‬ ‫برخالف آنچه که برنامه‌ريزي شده انجام‬ ‫نشود‪.‬‬ ‫وي درباره وضعيت صادرات تخم‌مرغ و‬ ‫تاثي��ر آن بر کاهش توليدات مازاد گفت‪:‬‬ ‫وضعيت صادرات مساعد است و صادرات‬ ‫اين محصول امس��ال نسبت به سال قبل‬ ‫حداقل ‪ ۲۵‬درصد رش��د داش��ته اس��ت‬ ‫تا جايي ک��ه از ابتداي امس��ال تاکنون‬ ‫بي��ش از ‪ ۵۵‬ه��زار تن ص��ادرات انجام‬ ‫ش��ده و درباره ادامه روند فعلي تا پايان‬ ‫س��ال اين ميزان به ‪ ۷۰‬هزار تن خواهد‬ ‫رس��يدو به طورقطع اگر ما بازار مناسبي‬ ‫براي صادرات تخم‌مرغ‌هاي مازاد داشته‬ ‫باش��يم‪ ،‬مي‌توانيم وضعي��ت قيمت اين‬ ‫محص��ول در بازار داخلي را س��اماندهي‬ ‫کنيم‪.‬‬
‫پنجشنبه ‪ 16‬بهمن ‪ 15- 1393‬ربیع‌الثانی ‪ 5 -1436‬فوریه ‪ -2015‬شماره ‪ -151‬پیاپی ‪1469‬‬ ‫‪states@smtnews.ir‬‬ ‫استان‌ها‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪24‬‬ ‫شهرک چاپ و نشر در جدال با معارضان‬ ‫خیزکشمش قزوين برای افزایش صادرات‬ ‫ صنعت پلی‌اتیلن؛ پیشرو در کرمانشاه‬ ‫‪9‬‬ ‫تعطیلی ناگهانی معادن‪ ،‬اجحاف در حقوق معدندار است‬ ‫اجرای کامل قانون‪ ،‬مالک عمل معدنداران مازندرانی‬ ‫زین�ب عب�دی‪ -‬گ�روه اس�تان‌ها‪ :‬بخ��ش معدن‬ ‫در اس��تان‌های ش��مالی از جمله اس��تان مازن��دران از‬ ‫بخش‌های اقتصادی تازه شکل گرفته‌ای است که بعد از‬ ‫دست و پنجه نرم کردن با مخالفان توانسته تا حدودی‬ ‫ج��ای خود را باز کند ام��ا بازهم با وجود اجرای قوانین‬ ‫در بخش معدن و توس��ط معدن��داران مازندرانی برخی‬ ‫از ای��ن تعارضات و مخالفت‌ها هنوز باقی اس��ت‪ .‬ضمن‬ ‫آنکه مش��کالت حاش��یه‌ای در حمل‌ونقل ی��ا تعطیلی‬ ‫یکباره و بدون هماهنگی یک معدن از س��وی نهادهای‬ ‫حاف��ظ محیط‌زیس��ت نیز مزی��د بر علت می‌ش��ود‪ .‬به‬ ‫گفته کارشناسان‪ ،‬نبود اش��راف کامل به قوانین معدن‬ ‫در س��ازمان‌های مرتبط یکی از عوام��ل این اختالفات‬ ‫اس��ت با این حال معدنداران دست از تالش برای انجام‬ ‫فعالیت‌های معدن بر نداش��ته ضمن آنکه س��عی دارند‬ ‫با رعایت کامل قوانین در حفظ محیط‌زیس��ت باارزش‬ ‫در این اس��تان سرسبز کوشا باشند‪ .‬با وجود کار سخت‬ ‫در بخ��ش معدن و مش��کالت خاص حرف��ه‌ای‪ ،‬برخی‬ ‫حاشیه‌ها نیز دست‌وپاگیر این فعاالن اقتصادی می‌شود‪.‬‬ ‫این در حالی است که با اعالم آمادگی کارشناسان برای‬ ‫احیای بخشی از منابع طبیعی استان‪ ،‬حمایت واقعی از‬ ‫معدنکاران خواسته اصلی معدنداران است‪.‬‬ ‫محمد جلیلی‪ ،‬رییس کمیته زغال‌سنگ انجمن معدن‬ ‫با اشاره به توانمندی بخش معدن به‌ویژه زغال‌سنگ به‬ ‫می‌گوید‪ :‬اس��تان مازن��دران دارای منابع عظیم‬ ‫زغال‌سنگ است که هنوز بهره‌برداری مناسب و فرآوری‬ ‫الزم از آن نش��ده اس��ت‪ .‬معادن قانون دارد و اگر قانون‬ ‫به‌درس��تی درباره بهره‌برداران اجرایی ش��ود بسیاری از‬ ‫مشکالت خود به خود برطرف می‌شود‪.‬‬ ‫‹ ‹اکتشافات قانونی حق معدنداران است‬ ‫به گفته جلیلی با وج��ود تعریف علمی برای معادن‪،‬‬ ‫اخذ اس��تعالم‌ها در ابتدای کار توسط س��رمایه‌گذار از‬ ‫مجاری قانونی‪ ،‬برای انجام اکتشافات الزم حق معدندار‬ ‫است‪.‬‬ ‫حس��ن‌رضا دسترنج‪ ،‬مسئول امور معادن شرق استان‬ ‫مازن��دران در انجمن مع��دن با بیان اینکه مش��کالت‬ ‫حوزه معادن غرب اس��تان بیش��تر به مس��ئله برداشت‬ ‫غیرمج��از و بدون پروان��ه بهره‌برداری توس��ط عده‌ای‬ ‫معدن و تجارت مازندران در نشس��ت بررسی مشکالت‬ ‫معدنی اس��تان خواستار پشتیبانی الزم از حوزه معادن‬ ‫اس��تان ش��ده و می‌گوید‪ :‬البته نگاه مسئوالن به بخش‬ ‫معادن اس��تان باید تغییر کند‪ ،‬چرا که س��رمایه‌گذاری‬ ‫بخش معدن به امنیت و آرامش نیاز دارد‪.‬‬ ‫یداهلل عبدی‪ ،‬نایب‌رییس انجمن‬ ‫مع��دن نیز با صحه گذاش��تن بر‬ ‫گفته‌های صدرزاده در گفت‌وگو با‬ ‫اظهار می‌‌کند‪ :‬باید تالش‬ ‫کرد ت��ا ب��ه معدن��داران ظلم و‬ ‫اجح��اف ش��ود و در اج��رای قوانین از تفس��یر به رای‬ ‫خودداری ش��ود‪ .‬درواقع اجرای درست قوانین است که‬ ‫م�لاک عمل ق��رار می‌گیرد‪ .‬البت��ه در تحقق آن وجود‬ ‫تفاهم بین س��ازمان‌های مرتبط در امر معادن یک الزام‬ ‫اجتناب‌ناپذیر است‪.‬‬ ‫‹ ‹توسعه معادن بهانه غفلت از محیط زیست نیست‬ ‫مح��دود بازمی‌گ��ردد‪ ،‬خواس��تار پیگی��ری اخذ مجوز‬ ‫توس��ط این افراد ش��د‪ .‬البته عمده معادن منطقه شرق‬ ‫استان مازندران جزو امالک شخصی محسوب می‌شود‬ ‫ک��ه آنها نی��ز نیازمند مج��وز هس��تند‪ .‬وی می‌افزاید‪:‬‬ ‫ب��رای س��رعت دادن به اعط��ای پروانه بهره‌ب��رداری و‬ ‫جلوگیری از بوروکراسی‌های اداری کمیته‌ای متشکل از‬ ‫سازمان‌های ذی‌ربط تشکیل شود‪ .‬مرتضی حق‌شناس‪،‬‬ ‫می‌گوید‪:‬‬ ‫عض��و هیات‌مدی��ره انجمن معدن ب��ه‬ ‫در حال حاضر بس��یاری از واحده��ای معدنی به دلیل‬ ‫نبود حمایت‌ه��ای الزم توجیه اقتصادی الزم را ندارند‪.‬‬ ‫البته ماش��ین‌آالت و تجهیزات معدن در مدت ‪ 10‬سال‬ ‫مستهلک می‌شود و نیازمند بازسازی و نوسازی هستند‪.‬‬ ‫با وضعیت موجود نمی‌توان انتظار آنچنانی از معدنکاران‬ ‫داشت و از همه خسارت‌ها جلوگیری کرد‪ .‬البته در این‬ ‫ش��رایط تعطیلی معادن بدون اخطارهای قبلی از سوی‬ ‫سازمان‌ها ظلم به معدنکاران است‪.‬‬ ‫همچنین این عضو هیات‌مدیره انجمن معدن بر حل‬ ‫مشکل تردد کمپرسی‌های حامل مواد معدنی در جاده‬ ‫هراز تاکید می‌کند‪.‬‬ ‫‹ ‹سهم اندک معادن در اقتصاد مازندران‬ ‫هادی حمیدیان‪ ،‬رییس س��ازمان‬ ‫نظ��ام مهندس��ی معدن اس��تان‬ ‫مازندران با یادآوری این مطلب که‬ ‫در س��ال‌های رک��ود اقتصادی در‬ ‫گذش��ته تولید و صادرات معدن‪،‬‬ ‫ضربه‌گی��ر و س��ردمدار اقتصادی کش��ور بود به‬ ‫می‌گوید‪ :‬مجموع مس��احت معادن فع��ال و نیمه فعال‬ ‫استان ‪ 0/03‬درصد است‪.‬‬ ‫حمیدیان تاکی��د می‌کند‪ :‬با اجرای م��اده ‪ 24‬قانون‬ ‫معادن بسیاری از مشکالت معدنداران حل خواهد شد‪.‬‬ ‫البته در قانون معادن قب��ل از ورود پرونده‌های معدنی‬ ‫به دس��تگاه قضایی‪ ،‬ش��ورای تخصصی ح��ل اختالف‬ ‫پیش‌بینی شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹جبران آسیب محیط زیست با الزام به ترمیم‬ ‫ب��ه گفت��ه حمیدیان در ص��ورت اج��رای طرح‌های‬ ‫بازس��ازی و ترمیم منطقه برداشت‪ ،‬کمترین آسیب به‬ ‫منابع طبیعی وارد خواهد شد‪.‬‬ ‫نص��راهلل صدرزاده‪ ،‬رییس انجمن معدن خانه صنعت‪،‬‬ ‫میرسعیدی‪ ،‬استاد دانش��گاه و مشاور معدنی با بیان‬ ‫اینک��ه ما معتقدیم بای��د بهره‌برداری از مع��ادن مانند‬ ‫می‌گوید‪ :‬منابع‬ ‫همه جای دنیا انجام ش��ود ب��ه‬ ‫طبیعی هم باید در حد امکان حفظ و حراس��ت ش��ود‬ ‫و نباید به بهانه برداش��ت و توس��عه معادن در استان از‬ ‫حفظ محیط‌زیست غافل شد‪.‬وی قانون معادن را متولی‬ ‫معدنکاران می‌داند و می‌افزاید‪ :‬س��ایر سازمان‌ها موظف‬ ‫ش��دند در یک دوره زمانی مشخص پاسخ استعالم‌ها را‬ ‫به سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت منعکس کنند‪.‬‬ ‫ب��ه گفت��ه میرس��عیدی اگ��ر مطاب��ق قان��ون همه‬ ‫اس��تعالم‌های الزم انجام شود و تعارضی وجود نداشته‬ ‫باش��د‪ ،‬به دنبال آن باید پروانه اکتش��اف یا بهره‌برداری‬ ‫صادر شود اما اداره‌ها بدون هماهنگی با تعطیلی معادن‬ ‫در حقوق معدنداران اجحاف و به آنها زیان وارد می‌کنند‪.‬‬ ‫نشست‌های دوره‌ای بررسی مشکالت‬ ‫به گزارش‬ ‫معدنداران مازندران هر ‪ 2‬هفته یک‌بار در انجمن معدن‬ ‫خانه صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تان مازندران تشکیل‬ ‫می‌ش��ود که مسئوالن مرتبط اس��تانی نیز با حضور در‬ ‫این جلس��ات در جریان مش��کالت معدنکاران اس��تان‬ ‫ق��رار گرفته و با برقراری ارتباط دو س��ویه بس��یاری از‬ ‫اختالفات‪ ،‬تعارضات و مشکالت حل می‌شود‪.‬‬ ‫ترانزیت خودرو و قطعات آن از مرز اینچه‌برون‬ ‫‪ :‬ریی��س س��ازمان صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫استان گلستان‪ ،‬با یادآوری ظرفیت‌های استان همچون‬ ‫گمرک و ایجاد منطقه آزاد تجاری ‪ -‬صنعتی گلستان‪،‬‬ ‫ای��ن ظرفیت‌ها را فرصت خوبی برای اس��تقرار صنایع‬ ‫خودروس��ازی در منطقه بیان ک��رد و گفت‪ :‬همچنین‬ ‫زمینه ترانزی��ت خودرو و قطعات آن از مرز اینچه‌برون‬ ‫فراهم اس��ت که صنعتگران می‌توانن��د از این امکانات‬ ‫بهره‌مند شوند‪.‬‬ ‫به گ��زارش روابط‌عمومی س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت اس��تان گلستان‪ ،‬پنجمین نمایشگاه بین‌المللی‬ ‫خ��ودرو‪ ،‬تجهیزات و قطعات یدک��ی و خدمات پس از‬ ‫فروش و نخس��تین نمایش��گاه تخصص��ی حمل‌ونقل‪،‬‬ ‫ترانزی��ت و خدم��ات گمرکی و نخس��تین نمایش��گاه‬ ‫موتورسیکلت و دوچرخه در محل دائمی نمایشگاه‌های‬ ‫بین‌المللی استان گلستان افتتاح شد‪.‬‬ ‫حسینقلی قوانلو افزایش آشنایی اطالعات متخصصان‬ ‫و عالقه‌مندان خودروس��ازی‪ ،‬برقراری ارتباط مستقیم‬ ‫در تامی��ن نی��از و ارائه آخرین محص��والت و تولیدات‬ ‫بخش‌های مرتبط با تولید خودروهای سواری و قطعات‬ ‫مرتبط با آن را ازجمله اهداف برپایی نمایشگاه مذکور‬ ‫برشمرد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬تولیدکنندگان و نمایندگی‌های معتبر ‪25‬‬ ‫ايجاد شهرک صنعتي زنجان ‪4‬‬ ‫‪ :‬مديرعامل شرکت شهرک‪‎‬هاي صنعتي‬ ‫اس��تان زنجان گفت‪ :‬تا پايان امس��ال عمليات‬ ‫اجرايي ش��هرک صنعتي زنجان ‪ 4‬آغاز خواهد‬ ‫شد‪ .‬با توجه به احداث شهرک‌هاي جديد‪ ،‬رتبه‬ ‫ش��رکت شهرک‌هاي صنعتي اس��تان زنجان از‬ ‫گروه ‪ 2‬به گروه يک کشوري ارتقا خواهد يافت‪ .‬به گزارش‬ ‫روابط عمومي شرکت شهرک‪‎‬هاي صنعتي استان زنجان‪،‬‬ ‫با اش��اره به آمار ارائه شده از سوي سازمان صنايع کوچک‬ ‫و شهرک‌هاي صنعتي ايران مي‌توان گفت؛ وضعيت استان‬ ‫زنجان نسبت به سال‌هاي گذشته در شرايط مطلوبي قرار‬ ‫دارد به‌طوري که رش��د منابع مالي شرکت در سال‌جاري‬ ‫نسبت به مدت مشابه پارسال ‪ 124‬درصد بوده و از لحاظ‬ ‫تخصيص بودجه تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي نيز رشدي‬ ‫افزون‌بر ‪ 366‬درصد داشته است‪.‬‬ ‫وي‪ ،‬اضاف��ه کرد‪ :‬پس از ‪ 10‬س��ال دوباره ش��اهد ايجاد‬ ‫ش��هرک‌ها و نواح��ي صنعتي جديد در اس��تان هس��تيم‬ ‫و اميدواري��م ب��ا راه‌اندازي اين ش��هرک‌ها ش��اهد رش��د‬ ‫س��رمايه‌گذاري و کاهش نرخ بيکاري در استان‬ ‫باش��يم‪ .‬به گفته وي‪ ،‬مکان‌يابي نهايي شهرک‬ ‫صنعتي زنجان ‪ 4‬انجام شده و در مرحله تملک‬ ‫است و اميدواريم تا پايان سال بتوانيم عمليات‬ ‫اجرايي اين ش��هرک را در ضل��ع غربي زنجان‬ ‫آغاز کنيم‪ .‬مديرعامل شرکت شهرک‪‎‬هاي صنعتي استان‬ ‫زنجان به اختصاص ‪ 20‬هکتار زمين در ش��هر ارمغان‌خانه‬ ‫ب��راي ايجاد ناحيه صنعتي اش��اره کرد و گفت‪ :‬در صورت‬ ‫محقق ش��دن اين امر‪ ،‬عملي��ات اجرايي اين ناحيه نيز در‬ ‫دهه فجر امسال آغاز مي‌شود‪.‬‬ ‫صيدي با بيان اينکه براي تجهيز ش��هرک‌هاي صنعتي‬ ‫به لوازم اطفاي حريق‪ 3 ،‬دس��تگاه خودروي آتش‌نش��اني‬ ‫خريداري ش��ده اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬هزينه خريد يک دس��تگاه‬ ‫ماشين آتش‌نشاني ديگر نيز تامين شده و در مرحله اقدام‬ ‫اس��ت و همزمان کارهاي احداث و تکميل ايس��تگاه‌هاي‬ ‫آتش‌نشاني در ‪ 3‬ش��هرک صنعتي شريف ابهر‪ ،‬تخصصي‬ ‫روي و نوآوران زنجان در حال پيگيري است‪.‬‬ ‫شرکت از استان‌های تهران‪ ،‬گلستان‪ ،‬البرز‪ ،‬آذربایجان‬ ‫غربی و س��منان و نمایندگانی از کشورهای چین‪ ،‬کره‬ ‫جنوبی‪ ،‬ایتالیا محصوالت خود را در این نمایشگاه برای‬ ‫عالقه‌مندان به نمایش می‌گذارند‪.‬‬ ‫ریی��س س��ازمان صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت اس��تان‬ ‫گلس��تان‪ ،‬گفت‪ :‬با ایجاد منطق��ه آزاد تجاری و افتتاح‬ ‫خ��ط آهن در س��ال آین��ده امیدوارم ش��اهد برگزاری‬ ‫با ش��کوه این نمایش��گاه همراه با اس��تقبال گس��ترده‬ ‫تولید‌کنن��دگان و نمایندگی‌های خودرو در کش��ور و‬ ‫خارج از کشور باشیم‪.‬‬ ‫قوانلو در پایان خاطرنشان کرد‪ :‬عالقه‌مندان می‌توانند‬ ‫عليرضا شعبان پور‬ ‫دبير اجرايي انجمن صنايع کاني‬ ‫غيرفلزي مازندران‬ ‫شور و شعف انقالبي به خودکفايي و خوداتکايي‪،‬‬ ‫باع��ث انگي��زه ب��االي س��ازندگي براي عم��ران و‬ ‫آباداني کش��ور پس از پيروزي انقالب اسالمي شد‪.‬‬ ‫تحصيلکرده‌ها‪ ،‬سرمايه‌گذاران و کارآفرينان بسياري‬ ‫به س��مت احداث کارگاه‌ها و کارخانه‌هاي توليدي‬ ‫س��وق پيدا کردن��د به‌طوري که عم��ده واحدهاي‬ ‫صنعت��ي و معدني و بنگاه‌هاي اقتصادي موجود‪ ،‬در‬ ‫دوران پس از انقالب ايجاد شده‌اند‪ .‬استان مازندران‬ ‫نيز از اين قاعده مستثنا نبود‪.‬‬ ‫البت��ه نباي��د ب��ه اين حد بس��نده ک��رد چراکه‬ ‫نوآوري‌ه��ا و ابداع��ات و اکتش��افات زي��ادي در‬ ‫بخش‌ه��اي مختلف صنايع و معادن در س��ال‌هاي‬ ‫اخي��ر اتفاق افتاد ک��ه عظيم و باورنکردني اس��ت‪.‬‬ ‫به‌راس��تي که در بسياري از زمينه‌ها به خوداتکايي‬ ‫دس��ت يافتيم و با همراهي مراکز علمي و پژوهشي‬ ‫و دانشگاهي فارغ‌التحصيالن زيادي متناسب با نياز‬ ‫صنعت و معدن تربیت شدند و چرخ‌هاي توليدي را‬ ‫به خوب��ي به گردش درآوردند و اين آهنگ متوازن‬ ‫رشد با سرعت در حال اوج گرفتن بود که يکباره با‬ ‫قفل شدن بانک‌ها براي ارائه تسهيالت به واحدهاي‬ ‫توليدي‪ ،‬ش��رايط رکود تورمي‪ ،‬اجراي ناقص طرح‬ ‫هدفمندس��ازي يارانه‌ها و به تبع آن افزايش شديد‬ ‫هزينه‌ها ب ‌ه ويژه قيمت سوخت و فرآورده‌هاي نفتي‬ ‫و از همه بدتر تحريم‌هاي ش��ديد بين‌المللي‪ ،‬چنان‬ ‫ضرب��ه‌اي بر پيکر تولي��د وارد کرد که حداقل بيش‬ ‫از نيمي از کارخانه‌ها در س��طح کشور با تعطيلي و‬ ‫ورشکستگي مواجه شدند‪.‬‬ ‫در استان مازندران نيز شاهد تعطيلي واحدهاي‬ ‫صنعت��ي بوديم‪ .‬برخ��ي از واحدها نيز ب��ا کمتر از‬ ‫ظرفيت توليدي خود کار مي‌کردند‪ .‬حال آنکه تنوع‬ ‫توليدات و محصوالت صنعتي تاحدی ارتقاء و رشد‬ ‫داش��ت که درحال رقابت با بس��ياري از کشورهاي‬ ‫دنيا حتي کش��ورهاي توس��عه يافته بود‪ ،‬همچنين‬ ‫س��رمايه‌گذاري صنعتي در خارج از کشور و صدور‬ ‫خدمات فني و مهندس��ي درحال رونق گرفتن بود‬ ‫ک��ه عواقب اقدامات مذکور قافل��ه توليد و صادرات‬ ‫را ب��ا ضربه س��خت و س��نگين روبه‌رو ک��رد‪ .‬اين‬ ‫درحالي اس��ت که از نخبگان و اقتصاددانان کشور‬ ‫استفاده نشد و تعطيلي برخي واحدهاي توليدي و‬ ‫صنعتي به قيمت از دست رفتن فرصت‌هاي شغلي‬ ‫بي‌شماري در کشور رخ داد‪.‬‬ ‫اگ��ر بخواهي��م خس��ارت تعطيلي ش��رکت‌هاي‬ ‫تولي��دي و صنعتي که ب��ا بي‌درايتي دولت قبل رخ‬ ‫داد را محاس��به کنيم‪ ،‬خواهيم دي��د که نه تنها از‬ ‫ديدگاه مالي بلکه از ديدگاه از دس��ت رفتن اعتبار‬ ‫اقتصادي بس��ياري از کارآفرينان و سرمايه‌گذاران و‬ ‫صاحبان صنايع نيز قابل بررسي است‪ .‬خسارت‌هايي‬ ‫که بس��يار دير جبران مي‌شود و يا اصال جبران‌پذير‬ ‫نيست‪.‬‬ ‫کوتاه از استان‌ها‬ ‫از ای��ن نمایش��گاه‌ها در مح��ل دائمی نمایش��گاه‌های‬ ‫بین‌الملل��ی اس��تان واق��ع در جاده آق ق�لا‪ ،‬روبه‌روی‬ ‫فرودگاه گرگان از تاریخ ‪ 14‬تا ‪ 17‬بهمن از س��اعت ‪16‬‬ ‫تا ‪ ۲۱‬شب بازدید کنند‪.‬‬ ‫سرمايه‌گذاري اماراتي‌ها در معادن آذربايجان غربي‬ ‫‪ :‬ريي��س س��ازمان صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫تج��ارت آذربايجان غربي گفت‪ :‬يک ش��رکت‬ ‫س��رمايه‌گذار خصوصي کش��ور ام��ارات براي‬ ‫انجام عمليات مطالعاتي و اکتشافي در معادن‬ ‫مس‪ ،‬تيت��ان و آهن اس��تان آذربايجان غربي‬ ‫اعالم آمادگي کرد‪.‬‬ ‫به گ��زارش روابط عمومي س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تج��ارت آذربايج��ان غربي‪ ،‬جعفر صادق اس��کندري در‬ ‫ديدار با سرمايه‌گذاراني از کشور امارات با اشاره به وجود‬ ‫ظرفيت‌هاي بي‌نظير و منحصر‌به‌فرد معدني در اس��تان‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬استان آذربايجان غربي از لحاظ تنوع و غناي‬ ‫مواد معدني رتبه سوم کشوري را به خود اختصاص داده‬ ‫به‌طوري که از ‪ 68‬نوع ماده معدني شناس��ايي ش��ده در‬ ‫کش��ور ‪ 52‬نوع آن در اين استان شناسايي شده که ‪20‬‬ ‫نوع آن در مرحله اکتشاف و بقیه در مرحله بهره‌برداري‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫وي ط�لا‪ ،‬نقره‪ ،‬س��نگ‌آهن‪ ،‬م��س و پلي‌متال‌ها را از‬ ‫يادداشت‬ ‫خسارت‌ها‬ ‫فقط مادي نبود‬ ‫باارزش‌ترين ذخاير معدني شناسايي شده در‬ ‫استان برش��مرد و افزود‪ :‬واحد معدني طالي‬ ‫زرش��وران تکاب به عن��وان بزرگترين معدن‬ ‫طالي خاورميانه ب��ا ظرفيت توليد ‪ 6‬تن طال‬ ‫ق دره فرصتي را ايجاد کرده‬ ‫در سال و طالي آ ‌‬ ‫اس��ت تا حلقه‌هاي اول توليد اي��ن محصول در جنوب‬ ‫استان شکل گيرد‪.‬‬ ‫اس��کندري با بيان اينکه تاکن��ون هيچ‌گونه عمليات‬ ‫اکتش��افي در اين محدوده‌ها انجام نش��ده است‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در نظ��ر دارد اجراي‬ ‫عمليات مطالعه‪ ،‬اکتشاف و استخراج مواد معدني باارزش‬ ‫در دو پهنه معدني تعريف شده واقع در شمال و جنوب‬ ‫اس��تان را به سرمايه‌گذاران واگذار کند‪ .‬به گفته وي‪ ،‬در‬ ‫اين جلسه سرمايه‌گذاران بخش خصوصي کشور امارات‬ ‫عالقه‌مندي خود را براي مشارکت در امر سرمايه‌گذاري‬ ‫و انجام عمليات مطالعاتي و اکتش��افي در معادن مس‪،‬‬ ‫تيتان و آهن استان آذربايجان غربي اعالم کردند‪.‬‬ ‫‪ :‬س��يد حام��د عاملي رييس س��ازمان‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تان اردبيل در ديدار‬ ‫با س��رمايه‌گذار گرجستاني با تشريح قابليت‌هاي‬ ‫اس��تان براي س��رمايه‌گذاري بخ��ش خصوصي‬ ‫اظه��ار کرد‪ :‬اس��تان اردبي��ل به لحاظ داش��تن‬ ‫موقعي��ت مناس��ب و وجود قابليت‌ه��اي معدني‬ ‫و ظرفیت‌ه��اي مختل��ف در بخش‌ه��اي ديگر از‬ ‫اس��تان‌هاي مس��تعد براي جذب س��رمايه‌گذار‬ ‫است‪.‬‬ ‫‪ :‬علي چهل‌اميراني مديرعامل ش��رکت‬ ‫ب��رق منطق��ه‌اي زنج��ان از خري��د و نصب يک‬ ‫دس��تگاه پس��ت کمپک��ت ‪ 63/20‬کيلوول��ت با‬ ‫اعتب��اري افزون‌بر ‪30‬ميليارد ري��ال براي تامين‬ ‫انرژي مورد نياز ش��هرک صنعتي ش��هر خرمدره‬ ‫خبر داد و گفت‪ 8 :‬پروژه توسعه‌اي برق با هزينه‬ ‫يک ه��زار و ‪ 360‬ميليارد ریال در ايام دهه فجر‬ ‫بهره‌برداري مي‌شود‪.‬‬ ‫‪ :‬شرکت خانه‌گستر ويسرود توليد‌کننده‬ ‫سوله‌هاي فلزي در شهرک صنعتي شفت در دهه‬ ‫فجر به بهره‌برداري رس��يد‪ ،‬اين واحد توليدي در‬ ‫زميني به مس��احت بيش از ‪ 6‬ه��زار مترمربع و‬ ‫زيربن��اي ‪ 2400‬متر مربع در ش��هرک صنعتي‬ ‫ش��فت و با س��رمايه ‪ 30‬ميليارد ريال افتتاح شد‬ ‫که براي ‪ 33‬نفر اشتغال مستقيم ايجاد مي‌کند‪.‬‬ ‫‪ :‬محمدرض��ا مس‌‌ف��روش ريي��س‬ ‫س��ازمان صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت اس��تان‬ ‫ته��ران گف��ت‪ :‬نمايش��گاه‌هاي به��اره ب��ا‬ ‫اختص��اص ‪ 3‬ه��زار و ‪ 840‬غرف��ه در ‪ 5‬نقط��ه‬ ‫اس��تان ته��ران از ‪ 6‬اس��فند س��ال‌جاري برگزار‬ ‫خواهند شد‪.‬‬
‫یادداشت‬ ‫زماني براي کاهش‬ ‫سود تسهيالت بانکي‬ ‫فيروز ابراهيمي‬ ‫دبيرخانه صنعت‪،‬معدنوتجارت‬ ‫خراسانرضوي‬ ‫خراس��ان رضوي داراي ‪ 6100‬واح��د صنعتي و‬ ‫‪ 660‬واحد معدني است‪ 215 ،‬هزار اشتغال مستقيم‬ ‫صنعتي در اين اس��تان وجود دارد‪ 190 ،‬هزار واحد‬ ‫صنفي در حوزه زيرمجموعه سازمان صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت اس��تان اس��ت و حدود ‪ 270‬هزار اشتغال‬ ‫در اين حوزه وجود دارد‌‪ ،‬بنابراين در مجموع حدود‬ ‫‪ 480‬تا ‪ 490‬هزار اش��تغال در حوزه صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت اس��تان وجود دارد‪ .‬حجم س��رمايه‌گذاري‬ ‫اس��تان در حوزه صنعت‪ ،‬حدود ‪ 11‬ه��زار ميليارد‬ ‫توم��ان و معدل اش��تغال صنعت��ي در واحدها‪35 ،‬‬ ‫نفر اس��ت‪ .‬صناي��ع غذايي‪ ،‬خودرو و قطعه‌س��ازي‪،‬‬ ‫کاني‌هاي غيرفلزي‪ ،‬س��يمان‪ ،‬کاش��ي و سراميک و‬ ‫نساجي‪ ،‬صنايع داراي مزيت استان هستند‪.‬‬ ‫ب��ه دليل مرزهاي مش��ترک فراواني که اس��تان‬ ‫خراس��ان رضوي با ديگ��ر کش��ورها دارد از حجم‬ ‫ص��ادرات خوبي برخوردار اس��ت‪ ،‬به ط��وري که از‬ ‫ابتداي س��ال تا پاي��ان دي م��اه‪ ،‬صادراتي افزون‌بر‬ ‫ي��ک و نيم ميليارد دالر داش��ته که ‪ 90‬درصد اين‬ ‫ص��ادرات‪ ،‬صنعت��ي و ‪ 10‬درصد‪ ،‬مربوط به س��اير‬ ‫حوزه‌هاست‪.‬‬ ‫بح��ث کمب��ود نقدينگ��ي و مش��کالت دريافت‬ ‫تس��هيالت از بانک‌ها‌‪ ،‬همچنان يک��ي از مهم‌ترين‬ ‫مش��کالت توليدکننده‌ها در استان خراسان رضوي‬ ‫اس��ت‪ ،‬از س��وي ديگر مش��کالتي در حوزه ماليات‬ ‫وجود دارد‪ .‬باوجود اينکه ايران در ‪ 30‬سال گذشته‬ ‫با رش��د منفي در ح��وزه س��رمايه‌گذاري و اقتصاد‬ ‫مواجه بوده اما ماليات اس��تاني از حوزه توليد‪ 2 ،‬تا‬ ‫‪ 10‬برابر افزايش يافته اس��ت‪ ،‬اين مسائل تبديل به‬ ‫مشکالت جدي براي توليد و تجارت استان و کشور‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬هم‌اکنون برخي واحده��اي صنعتي‬ ‫اس��تان‪ ،‬با ظرفيت ‪ 50‬درصد کار مي‌کنند و حدود‬ ‫‪ 20‬درصد نيز در يکي دو سال اخير‪ ،‬به‌طور معمول‬ ‫تعطيل شده‌اند‪.‬‬ ‫در چند س��ال اخير که اوج مش��کالت اقتصادي‬ ‫کشور و تحريم را شاهد بوديم‪ ،‬فشار هدفمندي نيز‬ ‫به ميان آمد و مشکالتي که هدفمندي براي توليد‬ ‫ايج��اد کرد تحريم ايجاد نکرد‪ .‬بررس��ي‌ها در خانه‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان نشان مي‌دهد حدود‬ ‫‪ 60‬تا ‪ 70‬درصد واحدهاي تعطيل استان‪ ،‬با تزريق‬ ‫منابع مالي‪ ،‬قابل بازگش��ت و ادامه خواهند بود اما‬ ‫متاسفانه عملکرد بانک‌ها در تمام کشور در مواجهه‬ ‫با حوزه توليد‌‪ ،‬عملکرد مناسبي نيست و اگر بانک‌ها‬ ‫تعامل بهتري با صنعتگران داش��ته باش��ند‪ ،‬بخش‬ ‫عم��ده‌اي از واحدهاي توليدي تعطيل مي‌توانند به‬ ‫چرخه توليد برگردند‪.‬‬ ‫در زماني که دولت يازدهم مسئوليت را به عهده‬ ‫گرفت‪ ،‬تورم ‪ 45‬درصد بود اما اکنون به يک س��وم‬ ‫رسيده اس��ت‪ ،‬با اين وجود در نرخ سود تسهيالت‬ ‫اعطايي به توليد‪ ،‬هيچ تجديدنظري نش��ده اس��ت‪،‬‬ ‫در اين رابطه جلس��ات مشترکي با رياست سازمان‬ ‫صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت خراس��ان‌رضوي و حتي‬ ‫ش��خص وزير صنعت‪ ،‬معدن و تجارت داش��ته‌ايم و‬ ‫اميدواريم در‌کل کش��ور‪ ،‬در نرخ تسهيالت تجديد‬ ‫نظر شود‪ ،‬با پايين آمدن تورم به نظر مي‌رسد زمان‬ ‫آن رسيده است که سود تسهيالت بانکي در حوزه‬ ‫توليد کاهش يابد‪.‬‬ ‫کوتاه از استان‌ها‬ ‫‪ :‬ب��ه گ��زارش رواب��ط عمومي س��ازمان‬ ‫صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت هرمزگان‪ ،‬در حکمي از‬ ‫سوي رياست اين سازمان‪ ،‬يوسف ذاکري درباغي‬ ‫ب��ه س��مت ريي��س اداره شهرس��تان بندرخمير‬ ‫منصوب ش��د‪ .‬خليل قاس��مي‪ ،‬رييس س��ازمان‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت هرمزگان گفت‪ :‬صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت اس��تان ظرفيت‌هاي بسيار خوبي‬ ‫را در اختيار دارد و بايد از اين ظرفيت‌ها به خوبي‬ ‫بهره‌برداري شود‪.‬‬ ‫مه�ر‪ :‬معاون اس��تاندار کرم��ان از بهره‌برداري‬ ‫از ‪ ۴۸۷‬پ��روژه در اي��ن اس��تان در دهه‌فج��ر‬ ‫خب��ر داد‪ .‬محمدج��واد کامياب اف��زود‪ :‬براي اين‬ ‫منظ��ور ه��زار و ‪ ۱۷۰‬ميليارد ري��ال اعتبار صرف‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬کامياب از مش��ارکت ‪ ۲۴‬دس��تگاه‬ ‫اجرايي براي اجراي طرح‌هاي گفته ش��ده خبر داد‬ ‫و گفت‪ :‬بهره‌برداري از اين طرح‌ها تاثير شگرفي در‬ ‫توسعه و آباداني منطقه خواهد داشت‪.‬‬ ‫ف�ارس‪ :‬مهرداد طاهري‪ ،‬سرپرس��ت نمايندگي‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت شهرستان سيب و سوران‬ ‫از توابع سیس��تان و بلوچس��تان گف��ت‪ :‬يک واحد‬ ‫توليدي ش��ن و ماس��ه به مناس��بت ده��ه‌ فجر با‬ ‫سرمايه‌گذاري ‪ 11‬ميليارد ريالي در اين شهرستان‬ ‫افتتاح شد‪.‬‬ ‫‪10‬‬ ‫پنجشنبه ‪ 16‬بهمن ‪ 15- 1393‬ربیع‌الثانی ‪ 5 -1436‬فوریه ‪ -2015‬شماره ‪ -151‬پیاپی ‪1469‬‬ ‫استان‌ها‬ ‫‪states@smtnews.ir‬‬ ‫موانع ايجاد يک شهرک صنعتي در خراسان رضوي را بررسي مي‌کند‬ ‫شهرک چاپ و نشر در جدال با معارضان‬ ‫اکرم اميني ـ گروه استان‌ها‪ :‬معارضان‪‌،‬مانع اصلي احداث شهرک چاپ و نشر استان خراسان رضوي‬ ‫هس�تند‪ ،‬از س�وي ديگر تغيير قيمت زمين‌هاي اين ش�هرک به گفته رييس اتحاديه چاپخانه‌داران‬ ‫استان خراسان‌رضوي از ديگر مشکالت پروژه است‌‪ ،‬هرچند به گفته مديرعامل شرکت شهرک‌هاي‬ ‫صنعتي خراسان‌رضوي اين مشکل رفع شده است‪.‬‬ ‫در صنعت چاپ و بس�ته‌بندي خراس�ان رضوي ‪ 417‬واحد مشغول به کار هستند و بيش از ‪ 3‬هزار‬ ‫واحد نيز در حوزه نشر فعاليت مي‌کنند‪ .‬اين استان پس از تهران‪ ،‬رتبه دوم کشور را از نظر واحدهاي‬ ‫صنعت چاپ به خود اختصاص داده اس�ت‪ .‬ايجاد ش�هرک چاپ و نشر از مصوبات دور دوم سفرهاي‬ ‫هيات دولت سابق به استان خراسان رضوي در سال ‪ 85‬بود اما در گذر زمان اين زمين‪ ،‬گرفتار تغيير‬ ‫کاربري و برخي مشکالت ديگر شده که موانعي در راه احداث اين شهرک ايجاد کرده است‪ .‬به گفته‬ ‫رييس اتحاديه چاپخانه‌داران اس�تان خراسان‌رضوي‪ ،‬اين ش�هرک قرار بود در جاده سرخس ايجاد‬ ‫شود که با اعتراض نمايندگان هيات اجرايي‪ ،‬به شهرک صنعتي مشهد نقل مکان يافت و در ابتدا ‪37‬‬ ‫هکتار زمين براي آن پيش‌بيني شد که درنهايت ‪ 16‬هکتار مصوب شد‪ ،‬به گفته او پس از کسري‌هاي‬ ‫مکرر‪ ،‬درنهايت زميني ‪ 10‬هکتاري به دست ناشران رسيد که آن نيز با معضالتي مواجه است‪.‬‬ ‫عل��ي مغان��ي‪ ،‬ريي��س اتحاديه‬ ‫چاپخانه‌داران اس��تان خراس��ان‬ ‫‌رض��وي در گفت‌وگ��و با‬ ‫مي‌گويد‪ :‬تغيي��ر کاربري زمين‬ ‫شهرک زماني انجام شد که کار‬ ‫شهرک را شروع کرده بوديم و کار براي ما سخت شد‪،‬‬ ‫همچنين قيمت زمين‌ها افزايش يافته است‪.‬‬ ‫او مش��کالت پيش‌آم��ده در روند اجراي ش��هرک را‬ ‫اين‌گونه توضيح مي‌دهد‪ :‬ش��رکت ش��هرک‌ها نقشه‌اي‬ ‫براي ش��هرک چاپ تهيه کرده که براس��اس آن نقشه‪،‬‬ ‫زمي��ن را قطعه‌بندي کرده و ما بر اين اس��اس آن را به‬ ‫اعضا واگذار کرديم اما بعد از اينکه اعضا پول را پرداخت‬ ‫کردند‪ ،‬اعالم ش��د قيمت زمين افزايش يافته است‪ ،‬اين‬ ‫در حالي اس��ت که قبل از اي��ن‪ 80 ،‬نفر پول پرداخت‬ ‫کرده بودند‪ ،‬بعد از اينکه پول ريخته ش��د‪ ،‬از ش��رکت‬ ‫شهرک‌ها نامه‌اي آمد مبني‌بر اينکه بخشي از اين زمين‪،‬‬ ‫معارض دارد‪ ،‬اين درحالي اس��ت که زمين‪ ،‬قطعه‌بندي‬ ‫شده‪ ،‬خيابان‌کشي شده و به مردم هم واگذار شده‪ ،‬حال‬ ‫چه بايد کرد؟‬ ‫مغان��ي مي‌افزايد‪ :‬به ما گفته‌اند فع�لا اين زمين‌ها را‬ ‫واگذار نکنيد‪ ،‬اين در‌حالي اس��ت ک��ه برخي افراد پول‬ ‫زمین‌ها را پرداخت کرده‌اند! يعني به‌طور عملي عده‌اي‬ ‫از کساني که پول پرداخت کرده‌اند نتوانسته‌اند قرارداد‬ ‫ببندند؛ درحالي که برخي افراد که زمينش��ان مش��کل‬ ‫داشته‪ ،‬از قبل قرارداد بسته‌اند‪ .‬به گفته رييس اتحاديه‬ ‫چاپخانه‌داران خراس��ان‌رضوي‪ ،‬ش��رکت ش��هرک‌هاي‬ ‫استان‪ ،‬اعالم کرده زمين اين شهرک ‪ 30‬درصد افزايش‬ ‫قيمت داشته و بايد مابه‌التفاوت قيمت پرداخت شود‪ ،‬او‬ ‫مي‌گويد‪ :‬مابه‌التفاوت را بايد فقط از کس��اني بگيرند که‬ ‫پولي پرداخت نکرده‌اند اما کساني که از قبل‪ ،‬با دردسر‬ ‫فراوان پول فراه��م کرده‌اند و ‪ 30‬درصد بهاي زمين را‬ ‫پرداخ��ت کرده‌اند و پول آنها مدتي اس��ت در حس��اب‬ ‫ش��رکت شهرک‌هاس��ت‪ ،‬نبايد اين هزين��ه را پرداخت‬ ‫کنند؛ اين مشکل ش��رکت شهرک‌ها بوده که نتوانسته‬ ‫در آن زمان با آنها قرارداد ببندد‪.‬‬ ‫مغان��ي از پيگيري‌ه��ا براي حل اين مش��کالت خبر‬ ‫مي‌دهد و مي‌گويد‪ :‬به آقاي س��يد ابريشمي‪ ،‬مديرعامل‬ ‫ش��رکت ش��هرک‌هاي ايران و مهن��دس افخمي‪ ،‬عضو‬ ‫هيات‌مديره شرکت شهرک‌هاي ايران مشکل را گفته‌ايم‬ ‫و آنه��ا قول همکاري داده‌اند تا بتوانيم اين مابه‌التفاوت‬ ‫را حذف کنيم‪.‬‬ ‫‹ ‹وجود معارض‪ ،‬طبيعي است‬ ‫اگرچه رييس اتحاديه چاپخانه‌داران خراس��ان‌رضوي‬ ‫از مش��کالت پروژه شهرک چاپ و نش��ر استان سخن‬ ‫از مديرعامل ش��رکت‬ ‫مي‌گوي��د‪ ،‬ام��ا پيگي��ري‬ ‫شهرک‌هاي صنعتي استان‪ ،‬حاوي نکات ديگري است‪،‬‬ ‫مي‌گويد‪ :‬مشکل‬ ‫مس��عود اصغريان در اين‌باره به‬ ‫ح��ل ش��ده و نمي‌دانم چرا موض��وع را دوب��اره عنوان‬ ‫کرده‌اند؟ تعجب من از اين اس��ت که به ايشان به‌تازگي‬ ‫اعالم ش��ده اين مش��کل که عده‌اي ب��راي زمين پول‬ ‫پرداخت کرده بودند حل شده است‪.‬‬ ‫او در بي��ان ماج��راي مع��ارض‬ ‫داشتن زمين شهرک چاپ و نشر‬ ‫خراسان‌رضوي مي‌گويد‪ :‬شرکت‬ ‫شهرک‌ها در همه شهرها معارض‬ ‫دارد‪ ،‬زميني که ما از اداره منابع‬ ‫طبيعي دريافت مي‌کنيم هم معارض دارد‪ ،‬ما براي حل‬ ‫اين مش��کل معم��وال وارد مذاکره مي‌ش��ويم و معموال‬ ‫معارضان را متقاعد مي‌کنيم و به نرخ روز‪ ،‬پول زمين را‬ ‫پرداخت مي‌کنيم و زمين را تملک مي‌کنيم‪.‬‬ ‫اصغريان درباره اين موضوع که برخي افراد پول زمين‬ ‫را پرداخت کرده‌اند و بعد اعالم شده که زمين‪ ،‬معارض‬ ‫دارد‪ ،‬مي‌افزاي��د‪ :‬ما به اتحاديه چاپخانه‌داران خراس��ان‬ ‫رضوي گفته بوديم قس��مت‌هايي ک��ه معارض دارد را‬ ‫فعال به افراد معرفي نکنند تا کس��ي براي اين بخش‌ها‬ ‫پول پرداخت نکند‪.‬‬ ‫او همچني��ن درباره افزايش قيمت زمين مي‌افزايد‪ :‬تا‬ ‫پايان آذرماه‪ ،‬همه کس��اني که ب��ه ما مراجعه کردند‪ ،‬با‬ ‫آنها قرارداد بسته ش��ده است اما قيمت‌هاي زمين‌هاي‬ ‫ش��هرک تغيير کرد و بعد از آن ما عنوان کرديم که به‬ ‫خاطر تغيير قيمت‪ ،‬ديگر نمي‌توانيم قرارداد ببنديم‪ ،‬اين‬ ‫موضوع را در هيات مديره مطرح کرديم که حل ش��د‪،‬‬ ‫دکتر سيد ابريشمي که رييس مجمع ما هستند‪ ،‬با اين‬ ‫موضوع موافقت کردند و مشکل حل شد‪.‬‬ ‫ب��ه گفته او مش��کل معارض زمين هنوز حل نش��ده‬ ‫و مي‌افزاي��د‪ :‬م��ا گفته بودي��م ب��راي بخش‌هايي که‬ ‫معارض دارد‪ ،‬کسي را معرفي نکنند‪ ‌،‬البته نبايد معرفي‬ ‫مي‌کردند اما هنوز همه افراد پول پرداخت نکرده‌اند‪ ،‬به‬ ‫هر حال ما اعالم کرده‌ايم کساني که پول ريختند براي‬ ‫جانمايي مراجعه کنند و کس��اني که مش��کل معارض‬ ‫دارن��د‪ ،‬پول واري��ز نکنند که مطالبه‌اي از ما نداش��ته‬ ‫باش��ند زيرا ممکن است کار رس��يدگي قوه قضائيه به‬ ‫قضيه معارضان‪ ،‬طول بکشد‪.‬‬ ‫او تاکيد مي‌کند که از کس��اني که پيشتر پول زمين‬ ‫را پرداخت کرده‌اند‪ ،‬مابه‌التفاوت دريافت نخواهد ش��د‬ ‫و با افرادي که در آخر س��ال براي عقد قرارداد مراجعه‬ ‫مي‌کنند‪ ،‬با قيمت جديد قرارداد بس��ته خواهد شد‪ .‬او‬ ‫در باره تغيير نقشه ش��هرک نيز مي‌گويد‪ :‬به پيشنهاد‬ ‫خود چاپخانه داران طراحي شهرک تغيير کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹فرصت طاليي اشتغالزايي در خراسان‌رضوي‬ ‫آنط��ور که مغاني‪ ،‬رييس اتحادي��ه چاپخانه‌داران‬ ‫مي‌گويد‪ ،‬احداث شهرک‬ ‫خراس��ان رضوي به‬ ‫چاپ و نش��ر فرصت بسيار طاليي براي اشتغالزايي‬ ‫در اس��تان است‪ .‬به گفته او قرار است ‪ 80‬واحد در‬ ‫اين ش��هرک مستقر ش��وند که اگر به‌طور ميانگين‬ ‫ب��راي هر کدام ‪ 50‬نيروي کار درنظر گرفته ش��ود‪،‬‬ ‫ايجاد اين ش��هرک براي ‪ 4‬هزار نفر اش��تغال ايجاد‬ ‫خواهد کرد‪.‬‬ ‫مغاني معتقد اس��ت درحال حاضر برخالف گذش��ته‪،‬‬ ‫بخ��ش زيادي از کار چاپ و نش��ر به‌کار بس��ته‌بندي و‬ ‫چاپ اختصاص دارد و تنها ‪ 15‬درصد کار نشر‪ ،‬به حوزه‬ ‫کتاب و مطبوعات مربوط مي‌شود و اکنون هيچ کارخانه‬ ‫توليدي نيس��ت که به چاپ و بس��ته‌بندي نياز نداشته‬ ‫باش��د‪ ،‬بنابراين ب��راي موفقيت در ص��ادرات غيرنفتي‪،‬‬ ‫بايد به چاپ و بس��ته‌بندي توجه ش��ود؛ ضمن اينکه با‬ ‫تحقق صادرات غیرنفتی سیستان و بلوچستان در برنامه پنجم توسعه‬ ‫‪ :‬رییس سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫استان سیستان و بلوچستان گفت‪ :‬با توجه به‬ ‫ظرفیت‌های بالقوه اس��تان در زمینه تجارت‪،‬‬ ‫بازرگان��ی و موقعیت ویژه و اس��تراتژیک آن‬ ‫ظرفیت‌هایی از جمله کشاورزی‪ ،‬تولید خرما‪،‬‬ ‫معادن غنی‪ ،‬جاذبه‌های گردش��گری‪ ،‬وجود‬ ‫اس��کله‌های مهم اقتصادی‪ ،‬اتصال به راه‌آهن‬ ‫سراس��ری‪ ،‬بازارچه‌های م��رزی و نیروی کار‬ ‫جوان سیستان و بلوچستان می‌تواند بیش از‬ ‫گذشته در توسعه اقتصادی کشور و صادرات‬ ‫غیرنفتی سهم داشته باشد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی س��ازمان صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت سیس��تان و بلوچستان‪ ،‬نادر‬ ‫میرشکار گفت‪ :‬بر اساس برنامه پنجم توسعه‬ ‫و هدفگذاری‌های انجام ش��ده در س��ال‌های‬ ‫‪ 89‬ت��ا ‪ 92‬طبق برنامه ه��دف و حتی فراتر‬ ‫از آن نیز پیش رفته‌ایم‪ .‬وی افزود‪ :‬بر اس��اس‬ ‫هدفگذاری میزان صادرات از استان در سال‬ ‫‪ 93‬باید حدود ‪ 340‬میلیون دالر باش��د که‬ ‫در ‪ 10‬ماه س��ال جاری صادرات اس��تان به‬ ‫افتتاح پروژه‌های صنعتی در خراسان جنوبی‬ ‫‪ :‬رييس س��ازمان صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت خراس��ان جنوبي گفت‪:‬‬ ‫‪11‬واحد توليدي و معدني با اش��تغال مس��تقيم بيش از ‪ 380‬نفر در دهه‬ ‫فجر افتتاح مي‌شود‪.‬‬ ‫سيدنعمت‌اهلل حقيقي‪ ،‬ميزان س��رمايه‌گذاري اين واحد‌ها را حدود ‪660‬‬ ‫ميليارد ريال عن��وان کرد و افزود‪ :‬اين واحدها در شهرس��تان‌هاي طبس‪،‬‬ ‫بش��رويه‪ ،‬س��رايان نهبندان‪ ،‬سربيشه درميان‪ ،‬خوسف‪ ،‬قائن و زيرکوه مستقر هس��تند که در دهه فجر امسال توسط‬ ‫مس��ئوالن اس��تان و شهرستان به بهره‌برداري مي‌رس��د‪ .‬به گزارش روابط عمومي س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫خراس��ان جنوبي‪ ،‬حقيقي مهم‌ترين پروژه‌هاي اين ايام را آغاز احداث پروژه چدن کوير خاوران با سرمايه‌گذار چيني‬ ‫به ارزش ‪ 300‬ميليارد ريال و اشتغال ‪ 225‬نفر ذکر کرد‪.‬‬ ‫بس��ته‌بندي درس��ت‪ ،‬مي‌توان بيانگر فرهنگ ايران در‬ ‫جهان بود‪.‬‬ ‫مغاني معتقد است وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت بايد‬ ‫بيش از پيش در صنعت چاپ مداخله کند‪ ،‬زيرا صنعت‬ ‫چاپ و بسته‌بندي از نيازهاي بيشتر صنايع است‪ ،‬او در‬ ‫اين رابطه به تفاهمنامه‌اي اش��اره مي‌کند که در دولت‬ ‫قب��ل‌‪ ،‬ميان وزير صنعت و وزير ارش��اد منعقد ش��ده و‬ ‫براس��اس آن قرار ش��ده بخش صنعتي چاپ را وزارت‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت مديريت کن��د؛ تفاهمنامه‌اي‬ ‫ک��ه البته هنوز اجرا نش��ده اس��ت‪ .‬او مي‌گويد‪ :‬اگر اين‬ ‫تفاهمنامه اجرا ش��ده بود‪ ،‬چنين اتفاقاتي براي شهرک‬ ‫چاپ و نشر استان نمي‌افتاد!‬ ‫از س��وي ديگ��ر ش��رکت ش��هرک‌هاي صنعت��ي‬ ‫خراسان‌رضوي هم در دولت قبلي با هيات‌مديره شرکت‬ ‫شهرک‌هاي ايران (در دولت قبل) تفاهم نامه‌اي مبني‌بر‬ ‫فراهم‌کردن بستر ايجاد ش��هرک‌هاي صنعتي در تمام‬ ‫ايران امضا کرده است‪.‬‬ ‫ب��ه گفت��ه ريي��س اتحادي��ه چاپخان��ه‌داران‬ ‫خراسان‌‌رضوي‪ ،‬مش��هد قرار است تا سال ‪2017‬م به‬ ‫عنوان پايتخت معنوي جهان اس�لام معرفي شود‪ ‌،‬او‬ ‫مي‌گوي��د‪ :‬اين پايتخت فرهنگي با ‪ 27‬ميليون زائر در‬ ‫س��ال‪ ،‬چه مرکز فرهنگي دارد که بتواند بيش از يک‬ ‫س��اعت از وقت زائر را به خود اختصاص دهد؟ مغاني‬ ‫مي‌گويد‪ :‬پيش��نهاد ما اين بود که در شهرک چاپ و‬ ‫نشر خراسان رضوي‪ ،‬يک مرکز بين‌المللي براي قرآن‬ ‫و ادعيه هم ايجاد شود و نوعي نمايشگاه دائمي باشد‪،‬‬ ‫همچنين قصد داشتيم در اين شهرک‪ ،‬دانشکده چاپ‬ ‫و بس��ته‌بندي ايجاد کني��م‪ ،‬درحال حاض��ر افغان‌ها‬ ‫متقاضي حضور در مش��هد و فراگي��ري آموزش‌هاي‬ ‫چاپ و بسته‌بندي هستند‪.‬‬ ‫به گفته او درحالي که بيش از ‪ 65‬درصد کارخانه‌هاي‬ ‫صناي��ع غذاي��ي در مش��هد اس��ت و در ش��رايطي که‬ ‫خراسان‌رضوي‪ 150 ،‬تن زعفران در سال توليد مي‌کند‪،‬‬ ‫اين استان ظرفيت بسيار بااليي در زمينه بسته‌بندي و‬ ‫درنتيجه‪ ،‬احداث شهرک چاپ و بسته‌بندي دارد‪.‬‬ ‫‪ 351‬میلیون دالر رس��یده اس��ت که نشان‬ ‫می‌دهد با توجه به اینکه هنوز به پایان سال‬ ‫‪ 93‬نرس��یده‌ایم و در ‪ 10‬ماه ‪ 3/23‬درصد از‬ ‫برنامه جلو هستیم‪ ،‬به طور قطع تا پایان سال‬ ‫افزایش صادرات از استان رشد چشمگیرتری‬ ‫خواهد داشت‪ .‬وی به میزان صادرات از طریق‬ ‫گمرکات و بازارچه‌های مرزی اس��تان در ‪10‬‬ ‫ماه سال‌جاری اش��اره کرد و گفت‪ :‬بر اساس‬ ‫اعالم گمرکات اس��تان در ‪ 10‬ماه سال‌جاری‬ ‫میزان صادرات استان از لحاظ وزن ‪ 849‬هزار‬ ‫و ‪ 643‬ت��ن و ارزش دالری آن ‪ 351‬میلیون‬ ‫و ‪ 438‬ه��زار و ‪ 266‬دالر بوده که نس��بت به‬ ‫مدت مشابه سال قبل از لحاظ وزنی ‪ 3‬درصد‬ ‫افزای��ش و از لح��اظ ارزش ‪ 31‬درصد رش��د‬ ‫داش��ته است‪ .‬به گفته میرشکار آمار عملکرد‬ ‫صادرات استان در س��ال ‪ 90‬به میزان ‪319‬‬ ‫میلی��ون دالر‪ ،‬در س��ال ‪ 91‬ب��ه ارزش ‪438‬‬ ‫میلی��ون دالر و در س��ال ‪ 92‬به میزان ‪332‬‬ ‫میلی��ون دالر بوده و در ‪ 10‬ماه س��ال‌جاری‬ ‫نیز این میزان به ‪ 351‬میلیون دالر رس��یده‬ ‫است‪ .‬رییس سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫سیس��تان و بلوچس��تان‪ ،‬کش��ورهای هدف‬ ‫صادراتی را تانزانیا‪ ،‬اوگاندا‪ ،‬س��ومالی‪ ،‬زنگبار‪،‬‬ ‫هن��د‪ ،‬کش��ورهای آس��یای میانه و آس��یای‬ ‫جنوب شرقی‪ ،‬چین‪ ،‬افغانس��تان‪ ،‬پاکستان‪،‬‬ ‫عمان‪ ،‬عراق‪ ،‬امارات و ارمنستان عنوان کرد‪.‬‬ ‫آمار بيکاري در کرمان‬ ‫ايس�نا‪ :‬مديرکل آمار و اطالعات اس��تانداري کرمان با اشاره به اينکه نرخ‬ ‫بيکاري اس��تان کرمان ‪ 8/4‬درصد اس��ت که از نرخ بيکاري کشور پايين‌تر‬ ‫اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬نرخ بيکاري در گروه جوانان در اس��تان ‪ 22‬درصد است که‬ ‫عدد قابل توجهي است‪.‬‬ ‫مهرداد محمدي‌س��ليماني اظهار کرد‪ :‬اشتغال يکي از شاخص‌هاي نرخ‬ ‫بيکاري است که از پارامترهاي مختلفي تشکيل شده و از جمله آنها مي‌توان به شاغالن بخش‌هاي مختلف‪ ،‬بيکاري‬ ‫گروه‌هاي سني و درصد اشتغال ناقص اشاره کرد‪ .‬وي افزود‪ :‬نرخ بيکاري را از طريق طرح نيروي کار فصلي در نيمه‬ ‫دوم ماه دوم هر فصل به دست مي‌آوريم و در اين راستا در طول ‪ 20‬روز به بيش از ‪ 4‬هزار خانوار مراجعه و آمار اخذ‬ ‫مي‌شود که با اجراي فصلي طرح‪ ،‬نرخ بيکاري ساالنه را نيز در پايان سال داريم‪.‬‬
‫پنجشنبه ‪ 16‬بهمن ‪ 15- 1393‬ربیع‌الثانی ‪ 5 -1436‬فوریه ‪ -2015‬شماره ‪ -151‬پیاپی ‪1469‬‬ ‫‪report@smtnews.ir‬‬ ‫گزارش‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪11‬‬ ‫ضرر اقتصادی به کشورهای آسیایی به دلیل تبعیض جنسیتی‬ ‫شیربالل و‪ ...‬شور بالل‬ ‫فیلم‌هایی که زیاد دیده شدند‬ ‫راهیابی سازمان‌های دانشی برتر ایران به بنیاد جهانی ‪MAKE‬‬ ‫خلق ارزش از دانش‬ ‫رامی�ن نعمت�ی – گ�روه‬ ‫گزارش‪ :‬جایزه سازمان دانشی‬ ‫برت��ر ای��ران (‪Iran MAKE‬‬ ‫‪ )Award‬در س��طح منطقه‌ای‪/‬ملی بوده و‬ ‫از س��ال ‪2011‬م به طور رسمی و زیر نظر‬ ‫مس��تقیم بنیاد جهانی ‪ MAKE‬توس��ط‬ ‫دانشگاه صنعتی شریف برگزار می‌شود‪ .‬این‬ ‫برنامه به‌طور مش��ابه هر ساله در قاره‌های‬ ‫اروپ��ا‪ ،‬امریکای ش��مالی و آس��یا نیز اجرا‬ ‫می‌گردد‪.‬‬ ‫برگ��زاری جای��زه جهان��ی ‪ MAKE‬در‬ ‫کش��ور تاکنون با اس��تقبال بیش از ‪100‬‬ ‫س��ازمان ایران��ی هم��راه بوده ک��ه ضمن‬ ‫آش��نایی دقیق ب��ا جایگاه خ��ود در حوزه‬ ‫مدیری��ت س��ازمانی ب��ا ن��گاه دانش‌محور‬ ‫از منظ��ر ‪ 150‬ش��اخص معتب��ر عملیاتی‬ ‫بنی��اد جهان��ی ‪ ،MAKE‬از راهکاره��ای‬ ‫معتب��ر عملیاتی ارائه‌ش��ده در گزارش‌های‬ ‫تحلیل��ی‪ -‬اختصاص��ی برای هر س��ازمان‬ ‫ب��ه منظور ارتق��ای خل��ق ارزش از دانش‬ ‫در س��ازمان خود به��ره می‌برند‪ .‬همچنین‬ ‫س��ازمان‌های برتر ایران به‌طور مستقیم به‬ ‫ارزیابی‌های آسیایی س��ازمان دانشی برتر‬ ‫(‪ )Asian MAKE Award‬راه می‌یابند‪.‬‬ ‫هدای��ت و س��ازماندهی ای��ن جایزه در‬ ‫ایران توس��ط دانشگاه صنعتی شریف و زیر‬ ‫نظر ش��ورای عالی راهب��ری جایزه جهانی‬ ‫‪ MAKE‬در ایران انجام می‌شود‪ .‬دانشگاه‬ ‫صنعت��ی ش��ریف ارزیاب��ی س��ازمان‌های‬ ‫ش��رکت‌کننده داخل��ی را توس��ط کمیته‬ ‫عالی داوران متشکل از استادان و خبرگان‬ ‫حوزه مدیریت دانش‌محور از سراسر کشور‬ ‫ک��ه در قالب کمیته‌ه��ای تخصصی داوری‬ ‫س��ازماندهی می‌ش��وند با نظارت مشاوران‬ ‫بین‌المللی ‪ MAKE‬و تحت استاندارد‌های‬ ‫بنی��اد جای��زه ‪ MAKE‬انج��ام داده و‬ ‫برترین س��ازمان‌های کشور را برای حضور‬ ‫در ارزیابی‌های آس��یایی ب��ه بنیاد جهانی‬ ‫‪ MAKE‬معرفی می‌کنند‪.‬‬ ‫حض��ور در جای��زه ‪ MAKE‬ای��ران‬ ‫فرآین��دی تقریبا یک‌س��اله اس��ت که در‬ ‫ای��ن م��دت س��ازمان در مراح��ل مختلف‬ ‫م��ورد ارزیاب��ی متخصص��ان و اس��تادان‬ ‫برجس��ته مدیریت دانش‌محور قرار گرفته‬ ‫و انواع آموزش‌ها‪ ،‬تبادل تجربیات با س��ایر‬ ‫سازمان‌ها و شناسایی موقعیت سازمان در‬ ‫میان س��ایر س��ازمان‌ها و ارائه راهکارهای‬ ‫ارتق��ای ارزش‌آفرینی از دانش به س��ازمان‬ ‫ارائه می‌شود‪.‬‬ ‫‹ ‹رشد روزافزون نگاه‌ها به دانش‬ ‫مع��اون علم��ی و‬ ‫فناوری رییس‌جمهور‬ ‫با بیان اینکه امروزه و‬ ‫در‌گ��ذار از اقتص��اد‬ ‫صنعت��ی ب��ه اقتصاد‬ ‫دانش‌بنیان که ب��ر پایه علم و فناوری قرار‬ ‫دارد‪ ،‬دنی��ای کس��ب‌وکار ش��اهد رش��د‬ ‫روزافزون نگاه‌ها به دانش به عنوان سرمایه‬ ‫اصلی سازمان‌ها در مسیر ارتقای جایگاه و‬ ‫ارائه س��طوح باالتر خدم��ات‪ ،‬محصوالت و‬ ‫راهکارهاست‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬بدون تردید رشد‬ ‫مولفه‌های تولید‪ ،‬خدمات و ارائه راهکارهای‬ ‫رقابتی در تمامی حوزه‌های کس��ب‌وکار و‬ ‫دستیابی کشور به جایگاه اقتصادی برتر در‬ ‫س��طح منطقه نیازمند توجه عمیق تمامی‬ ‫موسسات‪ ،‬مراکز و س��ازمان‌های کشور به‬ ‫استفاده موثر از سرمایه‌های دانشی است‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬دکتر س��ورنا س��تاری‬ ‫با اش��اره به اینک��ه بهره‌گی��ری بنگاه‌ها از‬ ‫تجربیات پیش��ین خ��ود در کس��ب‌وکار‪،‬‬ ‫رکن اصلی مدیریت دانش‌محور را تشکیل‬ ‫می‌دهد‪ ،‬افزود‪ :‬در یک نگاه کلی بهره‌گیری‬ ‫بنگاه‌ها از تجربیات پیشین خود در کسب و‬ ‫کار همراه با بسترسازی به منظور نوآوری و‬ ‫خلق دانش و در کنار آن توجه به مدیریت‬ ‫دانش و نوآوری به مثابه سرمایه‌های فکری‬ ‫س��ازمان‪ ،‬ارکان اصلی مدیریت دانش‌محور‬ ‫را تش��کیل داده و رمز موفقیت بنگاه‌ها در‬ ‫عصر رقابتی امروز به شمار می‌آید‪.‬‬ ‫معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری‬ ‫با ابراز تش��کر و حمایت از دانشگاه صنعتی‬ ‫شریف در برگزاری ارزیابی جهانی سازمان‬ ‫دانش��ی برتر (‪ )MAKE‬در کشور‪ ،‬حضور‬ ‫در ای��ن ارزیاب��ی بین‌الملل��ی را فرصت��ی‬ ‫ارزشمند برای بهره‌گیری تمامی موسسات‪،‬‬ ‫مراکز و س��ازمان‌های کش��ور از تجربیات‬ ‫س��ازمان‌های پیشرو دنیا در حوزه مدیریت‬ ‫دانش‌محور و ش��اخصی ب��ه منظور نمایان‬ ‫ک��ردن ارزش‌آفرین��ی حاص��ل از مدیریت‬ ‫دانش‪ ،‬نوآوری و س��رمایه فکری‌دانس��ت‬ ‫و اظهار امیدواری ک��رد که با اهتمام ویژه‬ ‫س��ازمان‌های کش��ور در عرص��ه مدیریت‬ ‫دانش‌مح��ور‪ ،‬در آین��ده نزدی��ک ش��اهد‬ ‫کس��ب جایگاه برتر منطق��ه‌ای در ارزیابی‬ ‫بین‌المللی سازمان دانشی برتر (‪)MAKE‬‬ ‫برای کشور عزیزمان باشیم‪.‬‬ ‫‹ ‹نقش حیاتی رویکرد دانش‌محور به‬ ‫تولید‬ ‫رییس جایزه جهانی‬ ‫س��ازمان دانشی برتر‬ ‫(‪ )MAKE‬در ایران‬ ‫با بیان اینکه رویکرد‬ ‫دانش‌محور به تولید‬ ‫و کسب و کار نقش��ی حیاتی در دستیابی‬ ‫هر چ��ه بیش��تر کش��ور به ش��اخص‌های‬ ‫توس��عه‌ای دارد‪ ،‬افزود‪ :‬رویکرد دانش‌محور‬ ‫به معنای به‌کارگی��ری نظام‌مند تجربیات‪،‬‬ ‫نوآوری‌ها و س��رمایه‌های فکری کشور در‬ ‫مسیر توسعه‪ ،‬نقش��ی حیاتی در دستیابی‬ ‫هر چ��ه بیش��تر کش��ور به ش��اخص‌های‬ ‫توس��عه‌ای داش��ته و تمام��ی س��ازمان‌ها‪،‬‬ ‫موسس��ات و ش��رکت‌هایی ک��ه تجرب��ه و‬ ‫نوآوری آنها را در پیش��برد اهدافشان یاری‬ ‫می‌رساند‪ ،‬می‌توانند به خوبی از مزیت‌های‬ ‫مدیریت دانش‌محور استفاده کنند‪.‬‬ ‫دکتر س��عید س��هراب‌پور در گفت‌وگو با‬ ‫با بی��ان اینکه چهارمین دوره جایزه‬ ‫جهانی سازمان دانشی برتر در سال جاری‬ ‫برگزار خواهد ش��د‪ ،‬اظه��ار کرد‪ :‬چهارمین‬ ‫دوره جایزه جهانی س��ازمان دانش��ی برتر‬ ‫همزم��ان ب��ا هفدهمی��ن دوره برگ��زاری‬ ‫ای��ن جایزه در س��طح جهان��ی و همگام با‬ ‫گسترش روز‌افزون اهمیت دانش و رویکرد‬ ‫دانش‌محور در کش��ور در اس��فند ماه سال‬ ‫جاری برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫جای��زه جهانی ‪ MAKE‬ک��ه بزرگترین‬ ‫و معتبرتری��ن مرج��ع ارزیاب��ی و هدایت‬ ‫س��ازمان‌های دنی��ا در ح��وزه خلق ارزش‬ ‫از دان��ش به ش��مار م��ی‌رود‪ ،‬هرس��اله به‬ ‫طور رس��می به نمایندگی از بنیاد جهانی‬ ‫‪ MAKE‬توسط دانش��گاه صنعتی شریف‬ ‫در کشور برگزار می‌شود و سازمان‌های برتر‬ ‫کشور در جایزه ‪ MAKE‬ایران به ارزیابی‬ ‫آسیایی ‪ MAKE‬راه می‌یابند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬دانش��گاه صنعت��ی ش��ریف‬ ‫به عن��وان مجموع��ه‌ای پیش��گام درحوزه‬ ‫عل��م فناوری در کش��ور‪ ،‬برگ��زاری جایزه‬ ‫جهان��ی ‪ MAKE‬در ای��ران را فرصت��ی‬ ‫ب��رای جمع‌بندی مجموع��ه نتایج اقدامات‬ ‫س��ازمان‌ها‪ ،‬ش��رکت‌ها و موسسات کشور‬ ‫می‌دان��د که با تبادل تجربیات و س��نجش‬ ‫بر اساس معتبرترین شاخص بین‌المللی در‬ ‫حوزه مدیریت سرمایه‌های دانشی در سطح‬ ‫دنیا‪ ،‬می‌تواند کمک بس��زایی به هم‌افزایی‬ ‫اقدام��ات در راس��تای خلق هرچه بیش��تر‬ ‫ارزش از س��رمایه‌های دانش��ی کشور کند‬ ‫و به رشد و توسعه روزافزون پیشرفت‌های‬ ‫مبتنی بر دانش در کشور منجر شود‪.‬‬ ‫‹ ‹نش�انه‌های تحول دیدگاه‌ها به نگاه‬ ‫دانش‌محور‬ ‫دبیر جای��زه جهانی‬ ‫س��ازمان دانشی برتر‬ ‫(‪ )MAKE‬در ایران‬ ‫ب��ا بی��ان اینک��ه ب��ا‬ ‫برگ��زاری هرس��اله‬ ‫جای��زه جهانی ‪ MAKE‬در ایران‪ ،‬ش��اهد‬ ‫نش��انه‌های تح��ول دیدگاه‌ه��ا ب��ه ن��گاه‬ ‫دانش‌محور و نقش آن در مدیریت سازمانی‬ ‫هس��تیم‪ ،‬اف��زود‪ :‬یک��ی از مهم‌تری��ن‬ ‫ش��اخصه‌های ای��ن ام��ر را می‌ت��وان در‬ ‫آشکارش��دن نش��انه‌های پذیرش مدیریت‬ ‫دانش به‌عن��وان رویکردی ب��رای مدیریت‬ ‫تمامی ابعاد س��ازمانی با نگاه دانش‌محور و‬ ‫پرهیز از نگاه بخشی به آن دانست‪.‬‬ ‫مهدی شفیعی‌زاده در گفت‌وگو با‬ ‫در ادام��ه تاکید ک��رد‪ :‬درحقیق��ت الگوی‬ ‫جهانی ‪ MAKE‬به دنبال تبیین و تثبیت‬ ‫جایگاه نگاه دانش‌محور در تمامی اقدامات‪،‬‬ ‫تصمیم��ات‪ ،‬برنامه‌ریزی‌ه��ا و فعالیت‌های‬ ‫س��ازمان از سطوح کالن و اس��تراتژیک تا‬ ‫سطوح عملیاتی در سازمان است‪.‬‬ ‫به رس��میت ش��ناختن تجزیه و تحلیل‬ ‫موقعی��ت دانش��ی س��ازمان و برنامه‌ریزی‬ ‫و هدای��ت مناب��ع به‌منظ��ور رس��یدن به‬ ‫س��طح دانش��ی مطلوب در تمامی اقدامات‬ ‫و فعالیت‌ه��ای س��ازمان‪ ،‬از جمل��ه دیگر‬ ‫ش��اخصه‌های مهم��ی اس��ت ک��ه ارزیابی‬ ‫جهانی ‪ MAKE‬سازمان‌ها را در آن جهت‬ ‫هدایت می‌کند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬برگزاری اس��تاندارد و رس��می‬ ‫جایزه جهانی ‪ MAKE‬در ایران‪ ،‬این فرصت‬ ‫منحصربه‌ف��رد را در اختی��ار س��ازمان‌های‬ ‫ایران��ی ق��رار داده اس��ت تا با دسترس��ی‬ ‫مستقیم به معتبرترین و جامع‌ترین الگوی‬ ‫ارزیاب��ی بین‌الملل��ی در ح��وزه مدیری��ت‬ ‫دانش‌محور و ارزیابی استاندارد زیر نظارت‬ ‫بنیاد جهانی‪ ،MAKE‬ضمن آشنایی دقیق‬ ‫با جایگاه خود در حوزه مدیریت دانش‌محور‬ ‫در میان سایر سازمان‌ها‪ ،‬با تجربیات صدها‬ ‫ن پیش��روی دنیا ک��ه در ‪ 17‬دوره‬ ‫س��ازما ‌‬ ‫برگزاری مستمر این جایزه از سال ‪1998‬م‌‬ ‫همواره مس��یر توسعه دانش‌محور خود را با‬ ‫معیارهای بین‌المللی ‪ MAKE‬سنجیده و‬ ‫برنامه‌ریزی کرده‌اند‪ ،‬به‌طور مس��تقیم آشنا‬ ‫شوند‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫راه سخت بهره‌وری‬ ‫از اطالعات‬ ‫حمید طاهباز توکلی‬ ‫دبیر سابق انجمن تحقیق و توسعه‬ ‫صنایع و معادن‬ ‫جاری ب��ودن تمایل به دان��ش و یادگیری در نفس‬ ‫بشر موجب شده است که حتی در قرون ابتدایی نیز از‬ ‫آموختن چیزهایی که برایش مفید بوده دریغ نکند اما‬ ‫با گذشت زمان شاهد افزایش روزافزون اهمیت دانش‬ ‫و یادگیری در سیس��تم‌های اجتماعی هستیم‪ .‬بیهوده‬ ‫نیست که «تام استوارت» در سال ‪1994‬م در مقاله‌ای‬ ‫در مجله «فورچون» به ش��رکت‌ها یادآوری می‌کند به‬ ‫آنچه می‌دانند بی��ش از آنچه دارند اهمیت بدهند‪ .‬در‬ ‫دنیای کنونی که سازمان‌ها با سرعت بی‌سابقه‌ای داده‬ ‫و اطالع��ات تولید می‌کنند و به حق «عصر اطالعات»‬ ‫نامیده ش��ده اس��ت‪ ،‬هجوم انبوه اطالعات و داده‌های‬ ‫گوناگ��ون راه س��ختی را ب��رای بهره‌وری و اس��تفاده‬ ‫درست از آنها پیش پای بشر گذاشته است‪ .‬در مقابله‬ ‫ب��ا دانش بی‌حد و حصر ام��روزه و برای بهره‌برداری از‬ ‫ارزش باالی دانش دو س��وال اساسی مطرح می‌شود‪:‬‬ ‫‪1‬ـ‌ چگون��ه چیزهای��ی را ک��ه می‌دانی��م‬ ‫درون ی��ک پای��گاه مفی��د دان��ش ج��ای دهی��م؟‬ ‫‪2‬ـ‌ چگونه به طور مس��تمر پایگاه دانش‌مان را به روز‬ ‫کنیم تا قابل استفاده‪ ،‬قابل دسترسی و متداول بماند؟‬ ‫پاس��خ به س��وال اول منجر به بحث مدیریت دانش‬ ‫می‌ش��ود و پاس��خ به س��وال دوم را بای��د در مبحث‬ ‫دانش‌آفرینی جس��ت‌وجو کرد که این دو موضوع باید‬ ‫در ارتب��اط با یکدیگر‪ -‬و نه به‌صورت جداگانه – بحث‬ ‫ش��وند‪ .‬از ای��ن رو در ای��ن مقاله به بررس��ی مفاهیم‬ ‫مدیریت دان��ش و به‌صورت خ��اص‪ ،‬دانش‌آفرینی به‬ ‫عنوان ورودی سیس��تم و ارتب��اط آن با خروجی‌های‬ ‫سیستم (سیس��تم‌های یادگیرنده‪-‬یاددهنده) و مربی‬ ‫می‌پردازیم‪.‬‬ ‫داده‪ :‬به یک‌س��ری واقعیت‌ها‪ ،‬اعداد‪ ،‬حروف‪ ،‬عالئم‬ ‫و حقایق اطالق می‌ش��ود که ممکن اس��ت به صورت‬ ‫شفاهی یا کتبی وارد سیستم شوند‪.‬‬ ‫اطالعات‪ :‬به داده‌هایی اطالق می‌شود که بین آنها‬ ‫رابطه منطقی برقرار ش��ده و معنی و مفهوم خاصی را‬ ‫به ذهن متبادر می‌کنند‪ .‬به گفته پیتر دراکر‪« :‬داشتن‬ ‫ارتباط و هدف‪ ،‬ویژگی اطالعات است‪».‬‬ ‫دان�ش‪ :‬مخلوط س��یالی از تجربی��ات‪ ،‬ارزش‌ها‪،‬‬ ‫اطالعات موجود و نگرش‌های کارشناسی نظام‌یافته‬ ‫اس��ت که چارچوبی برای ارزش��یابی و بهره‌گیری از‬ ‫تجربیات و اطالعات جدید به دست می‌دهد‪ .‬دانش‬ ‫در سازمان‌ها نه تنها در مدارک و ذخایر دانش‪ ،‬بلکه‬ ‫در رویه‌های کاری‪ ،‬فرآیندهای س��ازمانی‪ ،‬اعمال و‬ ‫هنجارها نیز مجسم می‌ش��ود‪ .‬به عنوان مثال برای‬ ‫درک بهتر این ‪ 3‬تعریف‪ ،‬وضعیتی را تصور کنید که‬ ‫در یک شهر‪ ،‬شرکت آب تصمیم بگیرد برای مطالعه‬ ‫روند مصرف ش��هروندان‪ ،‬از تم��ام قبوض آب کپی‬ ‫تهی��ه کند‪ .‬در اینجا مجموعه مقادیر و اعداد و ارقام‬ ‫حک ش��ده در قبوض‪ ،‬داده هستند‪ .‬تهیه خالصه‌ای‬ ‫از مقادیر مصرف آب بر حسب فصل‪ ،‬درجه حرارت‬ ‫و ‪ ...‬داده‌ه��ا را به اطالع��ات تبدیل می‌کند‪ .‬از میان‬ ‫ای��ن اطالع��ات می‌توان به دانش��ی درب��اره الگوی‬ ‫مص��رف و چگونگ��ی تاثی��ر عوامل مختل��ف بر آن‬ ‫برای برنامه‌ریزی آینده دس��ت یافت‪ .‬همانطور که‬ ‫از تلخیص داده‌ه��ا اطالعات و از پردازش اطالعات‪،‬‬ ‫دانش حاصل می‌شود‪ ،‬دانش دارای این قابلیت است‬ ‫که در همین مس��یر به عق��ب برگردد‪ ،‬یعنی با زیاد‬ ‫یا قدیمی شدن اطالعات‪ ،‬دانش ماحصل غیرمفید و‬ ‫غیرقابل استفاده شود‪.‬‬ ‫دالیل حضور در جایزه جهانی ‪MAKE‬‬ ‫مهم‌ترین هدف جایزه سازمان دانشی برتر (‪ )MAKE‬هدایت سازمان‌ها‬ ‫در مس��یری اس��ت که به طور پایدار و نظام‌مند از تجربیات‪ ،‬نوآوری‌ها و‬ ‫س��رمایه‌های فکری خود در تمامی ارکان س��ازمانی به طور موثر استفاده‬ ‫کرده و در نهایت خلق ارزش مبتنی بر دانش را برای س��ازمان به ارمغان‬ ‫بی��اورد‪ .‬جلوگیری از دوباره‌کاری‌ها‪ ،‬تضمین تکرار موفقیت‌ها‪ ،‬اطمینان از‬ ‫رخ ندادن دوباره شکس��ت‌ها‪ ،‬درس گرفتن س��ازمان از تجربیات پیشین‬ ‫در ارائه خدمات‪ ،‬سیاس��ت‌گذاری‌ها‪ ،‬تولید محصوالت‪ ،‬نظارت‪ ،‬مشارکت‬ ‫با سایر س��ازمان‌ها و حفاظت از سرمایه‌های فکری و ناملموس سازمان و‬ ‫بکارگیری آنها به‌منظور توس��عه خدمات‪ ،‬محصوالت و راهکارها از جمله‬ ‫مواردی است که بنیاد جهانی ‪ MAKE‬هدایت سازمان‌ها در سراسر دنیا‬ ‫بر عهده دارد‪ .‬برگزاری رس��می و اس��تاندارد ارزیابی جهانی ‪ MAKE‬در‬ ‫ایران این امکان منحصربه‌فرد را برای سازمان‌های ایرانی فراهم‬ ‫آورده است که س��ازمان‌های شرکت‌کننده‬ ‫عالوه بر آش��نایی با وضعی��ت خود در‬ ‫حوزه مدیریت دانش‌محور س��ازمان و‬ ‫راهکارهای ارتق��ای موقعیت‪ ،‬به طور‬ ‫دقیق از وضعیت سازمان‬ ‫خ��و د‬ ‫نس��بت به سایر سازمان‌ها در س��طح ملی‪ ،‬قاره‌ای و جهانی آگاهی یابند‪.‬‬ ‫در گزارش‌های تفصیلی که به طور کامل محرمانه و اختصاصی در انتهای‬ ‫ارزیابی ‪ MAKE‬به س��ازمان‌های ش��رکت‌کننده ارائه می‌شود‪ ،‬وضعیت‬ ‫س��ازمان در محور‌ها و ش��اخص‌های ‪ MAKE‬با س��ازمان‌های فعال در‬ ‫حوزه‌های مشابه‪ ،‬میانگین سازمان‌های ایرانی و سازمان‌های برتر کشور و‬ ‫همچنین امتیازات س��ازمان‌های برتر آسیایی‪ ،‬امریکایی و اروپایی مقایسه‬ ‫ش��ده و راهنمایی‌های عملیاتی در تمامی شاخص‌هایی که سازمان امکان‬ ‫بهب��ود در آنها را به منظور خلق ارزش از دانش دارد‪ ،‬ارائه داده می‌ش��ود‪.‬‬ ‫همچنین گزارش‌های تفصیلی ارائه شده به سازمان‌های شرکت‌کننده در‬ ‫جایزه ‪ MAKE‬با توصیه‌های کاربردی و تشریح چگونگی بکارگیری آنها‬ ‫در ش��رایط مشابه در سایر سازمان‌های ش��رکت‌کننده در ارزیابی جهانی‬ ‫‪ MAKE‬در س��طح دنیا‪ ،‬به س��ازمان‌های شرکت‌کننده کمک می‌کند تا‬ ‫با لحاظ کردن مقتضیات و محدودیت‌های سازمانی نسبت به بهبود نقاط‬ ‫مختلف در زمینه خلق پایدار ارزش از دانش اقدام کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹مزیت‌های ‪ MAKE‬از نظر سودآوری‬ ‫افزای�ش س�رمایه س�ازمان‪ :‬س��ازمان‌های برن��ده ‪ MAKE‬ج��زو‬ ‫پیشروترین سازمان‌های دنیا در افزایش سرمایه قرار می‌گیرند‪ 94 .‬درصد‬ ‫س��ازمان‌های برنده جایزه جهانی ‪ MAKE‬توانس��تند در ‪ 5‬سال متوالی‬ ‫از س��ال ‪ 2009‬تا ‪2013‬م س��رمایه خود را افزایش دهند‪ .‬س��ازمان‌های‬ ‫ش��رکت‌کننده در جایزه ‪ MAKE‬توانس��ته‌اند با حضور مس��تمر و اتخاذ‬ ‫راهکارهای پیش��نهادی ت��ا ‪ 424‬درصد افزایش س��رمایه (معادل ‪337/1‬‬ ‫میلیارد دالر) ایجاد کنند‪.‬‬ ‫افزایش نرخ بازگش�ت س�رمایه‪ :‬حضور و ارزیابی مستمر در جایزه‬ ‫جهانی ‪ MAKE‬منجر به ارتقای نرخ بازگشت سرمایه (‪ROA: Return‬‬ ‫‪ )on Assets‬در سازمان‌های شرکت‌کننده می‌شود‪ .‬در سال ‪2013‬م نرخ‬ ‫بازگش��ت سرمایه سازمان‌های برنده و فینالیست جایزه جهانی ‪MAKE‬‬ ‫‪ 8/7‬درصد بوده که این میزان ‪ 4/1‬برابر میانگین ‪ 500‬س��ازمان برتر دنیا‬ ‫از دیدگاه موسسه ‪ Fortune‬است‪.‬‬ ‫افزایش درآمدهای س�ازمان‪ :‬اس��تفاده از راهنمایی‌های بنیاد‬ ‫جهانی ‪ MAKE‬س��ازمان‌های ش��رکت‌کننده در جایزه ‪ MAKE‬را‬ ‫در ارتقای درآمدزایی یاری می‌رس��اند‪ .‬میانگین نرخ بازگش��ت درآمد‬ ‫(‪ )ROR: Return on Revenue‬در سازمان‌های برنده جایزه جهانی‬ ‫‪ MAKE‬برابر ‪ 10/9‬درصد اس��ت که ای��ن میزان ‪ 3/4‬برابر میانگین‬ ‫س��ازمان‌های برتر دنیا از دیدگاه ‪ Fortune‬است‪ .‬افزایش سوددهی‬ ‫س��ازمان‪ :‬یکی از مهم‌ترین مزیت‌های ارزیابی‌های س��االنه ‪MAKE‬‬ ‫نقش کلیدی آن در ارتقای س��وددهی به س��هام‌داران سازمان‌هاست‪.‬‬ ‫از این منظر س��ازمان‌های برنده و فینالیست جایزه جهانی ‪MAKE‬‬ ‫همواره از جایگاهی برتر نسبت به سازمان‌های دیگر برخوردار بوده‌اند‪.‬‬ ‫به عنوان نمونه در س��ال ‪2013‬م میانگین س��وددهی به سهام‌داران‬ ‫(‪ )TRS: Total return to Shareholders‬در میان سازمان‌های‬ ‫برنده جایزه جهانی ‪ MAKE‬به میزان ‪ 22/2‬درصد بوده که ‪ 2/3‬برابر‬ ‫میانگین ‪ 500‬سازمان برتر دنیا از دیدگاه موسسه ‪ Fortune‬است‪.‬‬ ‫‹ ‹مزیت‌های ‪ MAKE‬از دید تحقیقات‬ ‫بنیاد جهانی ‪ MAKE‬همکاری گسترده‌ای با نهادهای دانشگاهی‬ ‫و تحقیقاتی به منظور هرچه بهینه‌تر کردن ش��اخص‌های ارزیابی و‬ ‫مکانیزم‌های هدایت دانشی سازمان‌های دنیا دارد‪ .‬هرساله تحقیقات‬ ‫متعددی روی ارزیابی جهانی س��ازمان دانش��ی برتر (‪ )MAKE‬به‬ ‫عنوان بزرگ‌ترین و معتبرترین مرجع ارزیابی و هدایت سازمان‌های‬ ‫دانش��ی دنیا انجام می‌شود‪ ،‬به گونه‌ای که تاکنون در بیش از ‪500‬‬ ‫مقال��ه علم��ی و ‪ 80‬کتاب تخصصی به این موضوع پرداخته ش��ده‬ ‫است‪.‬‬
‫چشم انداز‬ ‫اشتغال زنان‬ ‫در گذر تاریخ ایران‬ ‫آثار و بقایای انسان غارنشین در حفاری غاری‬ ‫در کوه‌های بختیاری در ش��مال شرقی شوشتر‬ ‫نش��ان می‌دهد که در این دوره انسان برای تهیه‬ ‫خ��وراک خود به ش��کار می‌پرداخ��ت و به طرز‬ ‫اس��تعمال چکش س��نگی و تبردس��تی آشنایی‬ ‫داشت‪ .‬در این جامعه بدوی زن به جست‌وجوی‬ ‫ریش��ه‌های خوردنی ی��ا جم��ع‌آوری میوه‌های‬ ‫وحش��ی می‌پرداخت‪ .‬اما کار زن��ان در دوره‌های‬ ‫مختلف با فراز و نشیب‌هایی همراه بوده است‪.‬‬ ‫‹ ‹دوره هخامنشیان‬ ‫در ای��ن دوره زنان در برخی از کارها با مردان‬ ‫مشارکت داش��تند و دس��تمزد و حقوق برابر با‬ ‫آنه��ا دریافت می‌کردند ک��ه به‌صورت غیرنقدی‬ ‫و ب��ه ش��کل اجن��اس و کاالهای مختل��ف رایج‬ ‫آن زم��ان ب��ود‪ .‬بافندگ��ی نی��ز در می��ان زنان‬ ‫رونق داشت‪.‬‬ ‫‹ ‹دوره اشکانیان‬ ‫زنان در ای��ن دوره نیز در فعالیت‌های تولیدی‬ ‫و اقتصادی ش��رکت داش��تند‪ .‬از مجسمه سنگ‬ ‫آهکی که از گورستان یک زن و شوهر در پالمیر‬ ‫به دست آمده می‌توان دریافت که زنان آن دوره‬ ‫همچن��ان به ریس��یدن نخ و بافندگی مش��غول‬ ‫بودند‪.‬‬ ‫‹ ‹دوره ساسانیان‬ ‫در این دوره که آخرین سلس��له شاهان ایران‬ ‫قبل از اس�لام اس��ت اف��راد جامعه ب��ه ‪ 4‬طبقه‬ ‫روحانی��ون‪ ،‬جنگجوی��ان‪ ،‬دبیران و ت��وده مردم‬ ‫شامل صنعتگران و کشاورزان شهری و روستایی‬ ‫تقس��یم می‌ش��د و مش��اغل زن��ان در ارتباط با‬ ‫طبق��ه‌ای بود که در آن تولد یافته بودند هرچند‬ ‫موقعیت زن در مناطق مختلف تا حدی متفاوت‬ ‫بود‪.‬‬ ‫‹ ‹اشتغال زن از ظهور اسالم تا دوره صفویه‬ ‫براساس تعالیم و قوانین اسالم زن ازحق تعلیم‬ ‫و تعلم‪ ،‬حق مالکیت‪ ،‬حق شرکت در فعالیت‌های‬ ‫اجتماعی‪ ،‬حق انتخاب همسر و سایر حقوقی که‬ ‫از آن مح��روم ب��ود برخوردار ش��د‪ .‬در این دوره‬ ‫تولید صنایع دس��تی مختلف توسط زنان به‌طور‬ ‫عموم در خانه انجام می‌شد‪.‬‬ ‫‹ ‹اش�تغال زن از دوره صفوی�ه ت�ا آغ�از‬ ‫مشروطیت‬ ‫در این دوره نقش زنان به‌طور عمده به کارهای‬ ‫خانه محدود می‌ش��د‪ ،‬زنان در خانواده‌های فقیر‬ ‫در م��واردی از قبیل فوت ش��وهر یا تنگدس��تی‬ ‫خانواده مجبور به کس��ب‌وکار در خارج از منزل‬ ‫بودند و به کارهایی از قبیل فروش مواد خوراکی‪،‬‬ ‫فروش صنایع‌دستی و از این قبیل می‌پرداختند‬ ‫و قالیبافی و صنایع‌دس��تی از رایج‌ترین کارهای‬ ‫زنان بود‪.‬‬ ‫‹ ‹دوره قاجار‬ ‫اش��تغال زنان در خارج از خان��ه در این دوره‬ ‫بیش از دوره‌های قبل است و آنچه در دوره قاجار‬ ‫بیش از اشتغال و حضور زنان در عرصه‌های کار‬ ‫و خدم��ات جلوه می‌کن��د‪ ،‬حرکت‌های مذهبی‪،‬‬ ‫سیاس��ی زن��ان اس��ت ک��ه به‌صورت گس��ترده‬ ‫در جری��ان تحری��م تنباک��و و وقای��ع مربوط به‬ ‫مشروطیت نقشی فعال داشتند‪.‬‬ ‫‹ ‹دوره مشروطیت‬ ‫از اقدام��ات این دوره که زمینه‌س��از اش��تغال‬ ‫تع��دادی از زنان بود تاس��یس دارالمعارف برای‬ ‫تربیت آموزگاران زن بود که معلمان این مدارس‬ ‫از مردان مس��ن و دانش��مند انتخاب می‌شدند‪.‬‬ ‫فارغ‌التحصی�لان این مراکز به ش��غل معلمی در‬ ‫مدارس دخترانه مش��غول شده و به‌تدریج تعداد‬ ‫مدارس دختران��ه افزایش می‌یاف��ت که مقدمه‬ ‫ورود دخت��ران و زن��ان ب��ه عرص��ه فعالیت‌های‬ ‫اقتصادی بود‪.‬‬ ‫‹ ‹دوره پهلوی‬ ‫در دوره رضاش��اه رش��د مطبوعات وابس��ته و‬ ‫تبلیغات آنها‪ ،‬زمینه تشکیل انجمن‌های فرهنگی‬ ‫و اجتماعی توس��ط زنان را فراهم آورد و مقدمه‬ ‫اش��تغال آنها در برخی مش��اغل دولتی و غیرآن‬ ‫بود اما حضور زنان در جهت اهداف اس��تعماری‬ ‫و جدا کردن آنها از مبادی دینی انجام می‌ش��د‪.‬‬ ‫در دوره محمدرضاش��اه زن��ان در ای��ن دوره در‬ ‫عرصه‌ه��ای مختلف اجتماعی و ش��غلی حضور‬ ‫داش��تند اما روی آوردن به الگوهای غربی برای‬ ‫آنها م��ورد نظر رژیم ب��ود‪ ،‬نپذیرفتن آموزه‌های‬ ‫فرهنگی رژیم پهلوی ب��ا الگوی مورد تبلیغ آنها‬ ‫ب��رای زنان از یک س��و و ارائه الگ��وی آرمانی از‬ ‫زن مسلمان ایرانی در قالب شخصیت‌های دینی‬ ‫توسط برخی از اندیشمندان آن دوره زمینه‌های‬ ‫بازیابی هویت اصیل دینی در بسیاری از زنان را‬ ‫فراهم کرد‪.‬‬ ‫‪12‬‬ ‫گزارش‬ ‫پنجشنبه ‪ 16‬بهمن ‪ 15- 1393‬ربیع‌الثانی ‪ 5 -1436‬فوریه ‪ -2015‬شماره ‪ -151‬پیاپی ‪1469‬‬ ‫‪report@smtnews.ir‬‬ ‫توسعه‌یافتگی بدون حضور زنان محقق نمی‌شود‬ ‫ضرر اقتصادی به کشورهای آسیایی به دلیل تبعیض جنسیتی‬ ‫س�ارا اصغری ‪ -‬گروه گ�زارش‪ :‬یکی‬ ‫از مهم‌تری��ن معیاره��ا ب��رای س��نجش‬ ‫درجه توس��عه‌یافتگی یک کشور‪ ،‬میزان‬ ‫اهمیت و اعتباری اس��ت که زنان در آن‬ ‫کش��ور دارند‪ .‬اکنون نگاه جهان‪ ،‬بیش��تر‬ ‫به س��وی زنان معطوف ش��ده است‪ ،‬زیرا‬ ‫برای تحقق توس��عه اجتماعی‪ ،‬تس��ریع‬ ‫فرآیند توس��عه اقتصادی و محقق شدن‬ ‫عدالت اجتماعی‪ ،‬چنانچه به زن به‌عنوان‬ ‫نیروی فعال و س��ازنده نگریسته شود‪ ،‬به‬ ‫طور قطع تاثیر بس��یاری در روند توسعه‬ ‫و افزای��ش کمی و کیفی نیروی انس��انی‬ ‫آن جامعه خواهد داش��ت‪ .‬نقش زنان در‬ ‫توس��عه‪ ،‬به‌طور مستقیم به هدف توسعه‬ ‫اجتماع��ی و اقتصادی بس��تگی دارد‪ ،‬از‬ ‫ای��ن‌رو در تح��ول همه جوامع انس��انی‪،‬‬ ‫عاملی بنیادی به شمار می‌رود‪.‬‬ ‫از م��ردان کار می‏کنن��د‪ ،‬به‌دلی��ل بدون‬ ‫مزد بودن کار خانگی همچنان در سطح‬ ‫ن��ازل درآمدی ق��رار می‏گیرن��د‪ .‬ارتقای‬ ‫مقام‌ها تنها براس��اس شایستگی‏ها انجام‬ ‫نمی‌ش��ود‪ ،‬به‌طوری‌ک��ه بین س��ال‌های‬ ‫‪ ۵۵-۶۵‬از کل مردان شاغل تنها ‪۶‬درصد‬ ‫تحصی�لات عالیه داش��ته‏اند‪ .‬درحالی‌که‬ ‫‪۱۸‬درصد زنان ش��اغل‪ ،‬تحصیالت عالیه‬ ‫داش��ته‏اند و جای ش��گفتی اس��ت که از‬ ‫کل زنان تحصیلکرده عالی تنها ‪۵‬درصد‬ ‫به س��مت‏های ب��االی اداری و مدیریتی‬ ‫رسیده‌اند‪.‬‬ ‫‹ ‹تبعیض‏های جنسیتی در نوع‬ ‫آموزش‬ ‫‹ ‹ضرر س�االنه ‪ 47‬میلیارد دالری به‬ ‫دلیل تبعیض جنسیتی‬ ‫تحقیقات اخیر نشان می‌دهد اگر زنان‬ ‫در تمام ش��غل‌هایی که به آن اش��تغال‬ ‫دارند‪ ،‬حقوق مناس��ب و مع��ادل مردان‬ ‫دریافت می‌کردن��د‪ ،‬وضعیت اقتصادهای‬ ‫جهان بسیار بهتر از حال بود‪ .‬وضعیت در‬ ‫کشورهای فقیر‪ ،‬بسیار بدتر از کشورهای‬ ‫ثروتمن��د اس��ت‪ .‬تحقیق مفصل��ی که از‬ ‫س��وی کمیس��یون اجتماعی و اقتصادی‬ ‫مل��ل متحد انجام ش��ده نش��ان می‌دهد‬ ‫تبعیض جنس��یتی با محروم کردن زنان‬ ‫از فرصت‌های ش��غلی که تخصص آن را‬ ‫دارند‪ ،‬اما مردان آنها را تصاحب کرده‌اند‪،‬‬ ‫س��االنه ‪ 47‬میلیارد دالر به کش��ورهای‬ ‫آسیا ‪ -‬پاسیفیک لطمه وارد می‌کند‪.‬‬ ‫در این منطقه میزان مشارکت و حضور‬ ‫زن��ان در محیط‌ه��ای کاری ‪ 30‬ت��ا ‪40‬‬ ‫درصد پایین‌تر از مردان است‪ .‬همچنین‬ ‫کیفیت پایی��ن آموزش دخت��ران باعث‬ ‫ضرر س��االنه ‪ 16‬تا ‪ 30‬میلیارد دالری به‬ ‫اقتصاد این منطقه می‌شود‪.‬‬ ‫‹ ‹عوامل موثر در نرخ اشتغال زنان‏‬ ‫‪ -1‬شرایط اجتماعى و فرهنگى‪ :‬سطح‬ ‫اقتصادى کشور‪ ،‬چگونگى رشد و عوامل‬ ‫ناشى از آن از قبیل شهرنشینى‪ ،‬احتیاج‬ ‫به کارهاى مخص��وص زنان و‪ ...‬از عوامل‬ ‫موثر در اشتغالزایى زنان هستند‪.‬‬ ‫‪ -2‬ش��رایط ازدواج‪ :‬نرخ اش��تغال زنان‬ ‫مجرد خیلى بیشتر از زنان متاهل است‪.‬‬ ‫زن��ان ش��وهردار به طور معم��ول رغبت‬ ‫کمت��رى ب��ه کار خ��ارج از خانه نش��ان‬ ‫مى‏دهند و ش��رایط زندگى هم فرصت و‬ ‫اجازه چنین اشتغالى را به آنها نمى‏دهد‪.‬‬ ‫‪ -3‬س��طح تحصیالت‪ :‬هر ق��در میزان‬ ‫تحصی�لات زن��ان باالت��ر رفته‪ ،‬س��طح‬ ‫اش��تغال آنه��ا نی��ز باالت��ر رفته اس��ت‪.‬‬ ‫دسترس��ى داش��تن ب��ه فرصت‏ه��اى‬ ‫تحصیل��ى و آموزش��ى نه‌تنه��ا وضعیت‬ ‫اشتغال زنان را ارتقا داده‪ ،‬بلکه در زمینه‬ ‫بهداش��ت‪ ،‬حقوق زناش��ویى و خانوادگى‬ ‫نی��ز ب��راى آن��ان دس��تاوردهاى مثبتى‬ ‫داشته است‪.‬‬ ‫‪ -4‬تعداد موالید‪ :‬در اینکه نرخ اشتغال‬ ‫زن��ان و ن��رخ موالی��د با یکدیگ��ر رابطه‬ ‫معکوس دارند‪ ،‬تردیدى نیست ولى باید‬ ‫ب��ه این نکت��ه هم توجه ک��رد که میزان‬ ‫ب��ارورى و حاملگى زنان‪ ،‬با معلومات آنها‬ ‫ارتباط دارد و س��واد و معلومات زنان هم‬ ‫ب��ه میزان زیاد ارتباط به این دارد که آیا‬ ‫آنها مش��غول به کارى هستند یا فقط در‬ ‫چارچوب خانه به سر مى‏برند‪.‬‬ ‫‹ ‹تنزل اش�تغال زنان در س�ال‌های‬ ‫اخیر‬ ‫در بررس��ی آمار منتشر‌شده مرکز آمار‬ ‫مشخص می‌ش��ود با افزایش جمعیت‪ ،‬با‬ ‫وجود آنکه حضور زن��ان در فعالیت‌های‬ ‫اقتصادی نی��ز افزایش یافت��ه‪ ،‬این روند‬ ‫متناس��ب و همواره صعودی نبوده است‪.‬‬ ‫یعنی در حالی ک��ه نرخ فعالیت زنان در‬ ‫س��ال ‪ ۸۸‬معادل ‪14/5‬درص��د بوده‪ ،‬در‬ ‫س��ال ‪ ۹۰‬تن��زل یافته و ب��ازار به مردان‬ ‫سپرده ش��ده که به ‪ 12/6‬درصد رسیده‬ ‫اس��ت و در س��ال ‪ ۹۱‬با رشدی اندک به‬ ‫‪ 13/8‬درصد رس��یده است‪ .‬این در حالی‬ ‫اس��ت که با توجه به س��ند چشم‌انداز و‬ ‫برنام��ه دول��ت در کاهش ن��رخ بیکاری‪،‬‬ ‫این رقم‌ها در بدترین ش��رایط باید ثابت‬ ‫می‌مان��د‪ ،‬اما این کاهش نش��ان می‌دهد‬ ‫بخش��ی از نیروی رس��می زن��ان حداقل‬ ‫خانه‌نشین یا ز فهرست‌های رسمی خارج‬ ‫ش��ده‌اند‪ ،‬حتی اگر همچن��ان به فعالیت‬ ‫اقتصادی دیگری مشغول شده باشند‪.‬‬ ‫‹ ‹موانع اشتغال زنان در ایران‬ ‫در حوزه اش��تغال زن��ان و فراتر از آن‬ ‫خوداشتغالی آنها‪ ،‬موانع محیطی بسیاری‬ ‫را می‏توان برشمرد‪:‬‬ ‫‹ ‹در بعد اجتماعی‬ ‫هنجارهای رایج در زمینه تقس��یم کار‪،‬‬ ‫وج��ود نوع��ی مرزبندی طبیع��ی میان‬ ‫کار زن��ان (خان��ه‏داری) و م��ردان (امور‬ ‫بیرون منزل)‪ ،‬مس��ئله تع��دد نقش زنان‬ ‫به‌طوری‌که انتظار انجام مس��ئولیت‌های‬ ‫متفاوت در قالب همس��ر‪ ،‬مادر‪ ،‬خانه‏دار‬ ‫و شاغل‪ ،‬آنها را دچار تنش و نوعی تضاد‬ ‫نقش و فش��ارهای ناش��ی از آن می‏کند‪.‬‬ ‫همچنی��ن ناامنی‏ه��ای اجتماعی امکان‬ ‫حض��ور فع��ال زن��ان در جامع��ه را که‬ ‫الزمه‏اش س��فرهای بین‌ش��هری‪ ،‬اقامت‬ ‫در هتل‏ها و اماکن سالم است‪ ،‬با مشکل‬ ‫روبه‌رو کرده است‪.‬‬ ‫‹ ‹در بعد فرهنگی‬ ‫کمب��ود آگاهی زن��ان در ابعاد حقوق‬ ‫فردی‪ ،‬خانوادگ��ی و اجتماعی‪ ،‬حرفه‏ای‬ ‫و ش��رکت نکردن در تشکل‏های صنعتی‬ ‫حرف��ه‏ای و فعالیت‏ه��ای اجتماع��ی‪،‬‬ ‫فرهنگ��ی‪ ،‬سیاس��ی‪ ،‬ب��ه اس��تمرار این‬ ‫نابراب��ری کم��ک می‌کن��د‏‪ .‬همچنی��ن‬ ‫به‌دلی��ل ن��گاه جنس��یتی‪ ،‬فرصت‌ه��ای‬ ‫اجتماعی و ش��غلی کمت��ر به‌طور برابر با‬ ‫توجه به شایس��تگی‌ها به اف��راد‪ ،‬فارغ از‬ ‫جنسیت‌شان اعطا ش��ده است و همواره‬ ‫ش��اهد تبعیض‌های جنسیتی در اشتغال‬ ‫هستیم‪.‬‬ ‫‹ ‹در بعد اقتصادی‬ ‫در حالی‌ک��ه زن��ان در آس��یا به‌ط��ور‬ ‫متوس��ط ‪ ۱۲-۱۳‬ساعت در هفته بیشتر‬ ‫تبعیض‏های جنس��یتی در نوع آموزش‬ ‫ش��امل م��واد درس��ی‪ ،‬نق��ش زن��ان در‬ ‫کتاب‌های درس��ی و رس��انه‏ها که بیشتر‬ ‫تقویت‌کننده دید س��نتی نس��بت به زن‬ ‫است‪ ،‬می‌باشد همچنین محدودیت‌های‬ ‫آموزش در نظام آموزش عالی برای زنان‬ ‫مانند انحصار برخی رشته‏ها برای مردان‪،‬‬ ‫محدودیت اعزام به خارج از کش��ور برای‬ ‫ادامه تحصیل و کمبود امکانات (خوابگاه)‬ ‫برای دختران همگی از موانع مش��ارکت‬ ‫زنان به شمار می‌رود‪.‬‬ ‫‹ ‹وضعیت حقوقی و قوانین‬ ‫قوانین ناظر بر اشتغال‪ ،‬از جمله قانون‬ ‫اش��تغال نیمه‏وق��ت زنان‪ ،‬مق��ررات در‬ ‫زمینه مرخص��ی زایمان و ماده ‪ ۵‬مصوبه‬ ‫‪ ۱۳۷۱‬ش��ورای عالی انقالب فرهنگی که‬ ‫محدودکننده حیطه اشتغال زنان است‪،‬‬ ‫هیچ‌ی��ک کمکی ب��ه افزایش مش��ارکت‬ ‫اقتصادی و اجتماعی زنان نکرده اس��ت‪.‬‬ ‫البته زمینه‏های مس��اعد قانون��ی را نیز‬ ‫نبای��د از نظر دور داش��ت‪ .‬اصول ‪،۲۱ ،۳‬‬ ‫‪ ۴۱ ،۲۸‬برخ��ورداری زن��ان از حق��وق‬ ‫اجتماع��ی مس��اوی با م��ردان را متذکر‬ ‫شده است‪ .‬تصویب قانون درباره کنترل‬ ‫جمعی��ت نیز ب��ه طور حت��م بی‏تاثیر در‬ ‫مشارکت بیشتر زنان نیست‪.‬‬ ‫پرواضح اس��ت پیش‌ش��رط راه‌اندازی‬ ‫فعالیت‌ه��ای کارآفرینانه از س��وی زنان‪،‬‬ ‫شناس��ایی دقیق عوامل موث��ر بر فرآیند‬ ‫اش��تغال و کارآفرینی اس��ت و مطالعات‬ ‫راهبردی در ای��ن زمینه ضروری به نظر‬ ‫می‌رسد‪.‬‬ ‫وضعیت زنان در ایران‬ ‫از نگاه سازمان‌های بین‌المللی‬ ‫«گزارش جهانی شکاف جنسیتی» در سال‪2006‬م‬ ‫توس��ط «مجمع جهانی اقتصاد» به عنوان شاخصی‬ ‫برای بررس��ی ش��کاف جنس��یتی در سراسر جهان‬ ‫معرفی ش��د‪ .‬به گزارش خبرگزاری تس��نیم در این‬ ‫گ��زارش جهانی‪ ،‬می��زان برابری بی��ن دو جنس در‬ ‫‪ 4‬حوزه بهداشت‪ ،‬آموزش‪ ،‬اقتصاد و سیاست به طور‬ ‫ساالنه موردبررسی و مقایسه قرار می‌گیرد‪.‬‬ ‫ش��اخص ش��کاف جنس��یتی عددی بی��ن صفر و‬ ‫یک اس��ت که هرچ��ه این رقم باالتر باش��د‪ ،‬داللت‬ ‫بر ش��کاف کمتر جنس��یتی و هرچه پایین‌تر باشد‪،‬‬ ‫داللت بر ش��کاف بیشتر جنس��یتی دارد‪ .‬عدد ‪0/5‬‬ ‫بیان‌کننده ش��کاف عمیق بین زن و مرد اس��ت؛ به‬ ‫طوری‌ک��ه م��ردان از مزایایی دوبرابر زن��ان در ابعاد‬ ‫چهارگانه بهره‌مندند و عدد ‪ 0/85‬رقم خوبی اس��ت‪،‬‬ ‫زیرا نشان‌دهنده نزدیک شدن زنان و مردان در ابعاد‬ ‫مورد بررسی است‪.‬‬ ‫این شاخص از ‪ 4‬زیربخش مشارکت و فرصت‌های‬ ‫اقتص��ادی (با مولفه‌های��ی مانند مش��ارکت زنان و‬ ‫مردان در نیروی کار‪ ،‬میزان درآمدهای متوس��ط هر‬ ‫جن��س‪ ،‬درصد هر جنس در مش��اغل رده باال و رده‬ ‫پایین)‪ ،‬دس��تاوردهای آموزشی (با مولفه‌هایی مانند‬ ‫نرخ سواد و موقعیت آموزشی زنان در سطوح اولیه‪،‬‬ ‫ثانویه و س��طح دانشگاهی)‪ ،‬بهداش��ت و طول عمر‬ ‫و توانمندس��ازی سیاس��ی (تعداد زنان در پارلمان و‬ ‫کابینه و میزان واقعی حضور زنان در این پس��ت‌ها)‬ ‫تشکیل شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹گزارش سال ‪2014‬‬ ‫«مجمع جهانی اقتص��اد» در نهمین و جدیدترین‬ ‫گزارش خود به بررس��ی وضعیت نابرابری بین زنان‬ ‫و م��ردان در ‪ ۱۴۲‬کش��ور جهان پرداخته اس��ت‪ .‬بر‬ ‫این اساس‪ ،‬در س��ال ‪2014‬م تعداد‪ 10‬کشوری که‬ ‫در باالترین س��طوح برابری جنس��یتی ق��رار دارند‬ ‫عبارتند از‪ :‬ایس��لند‪ ،‬فنالند‪ ،‬نروژ‪ ،‬س��وئد‪ ،‬دانمارک‪،‬‬ ‫نیکاراگوئ��ه‪ ،‬رواندا‪ ،‬ایرلند‪ ،‬فیلیپی��ن و بلژیک‪ .‬رتبه‬ ‫برخی کش��ورها در این ش��اخص عبارت اس��ت از‪:‬‬ ‫امری��کا‪ ،۲۰‬انگلی��س‪ ،۲۶‬اس��پانیا‪ ،۲۹‬اوکراین‪،۵۶‬‬ ‫تایلند‪ ،۶۱‬چین‪ ،۸۷‬هند‪ ،۱۱۴‬قطر‪ ،۱۱۶‬ترکیه‪۱۲۵‬‬ ‫و عربس��تان‪ .۱۳۰‬یم��ن در این گ��زارش به عنوان‬ ‫کشوری شناخته شده که بیشترین نابرابری بین زن‬ ‫و مرد را دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹وضعیت ایران‬ ‫اقتصاد»‪ ،‬نرخ مشارکت زنان در ایران ‪23‬درصد بوده‬ ‫و دس��تمزد زنان در ایران ‪41‬درصد کمتر از مردان‬ ‫اس��ت که این رقم با احتس��اب برابری قدرت خرید‬ ‫ب��ه ‪17‬درصد کاه��ش می‌یابد‪ .‬این در حالی اس��ت‬ ‫که براس��اس این گزارش‪ ،‬زنان ‪46‬درصد نیروی کار‬ ‫حرفه‌ای و تخصصی را به خود اختصاص داده‌اند‪.‬‬ ‫در گزارش مذکور نمره ایران در ش��اخص ش��کاف‬ ‫جنس��یتی ‪ 0/581‬ب��رآورد ش��ده ک��ه ای��ران را در‬ ‫رده‌بندی جهانی در رتبه ‪ 137‬قرار داده اس��ت‪ .‬این‬ ‫آمار نس��بت به س��ال ‪2013‬م‪ ،‬به میزان ‪ 7‬پله نزول‬ ‫نش��ان می‌دهد‪ .‬در زیربخش بهداشت ایران در مقام‬ ‫‪ 89‬جهان ق��رار دارد‪ .‬در زیربخش آموزش نیز رتبه‬ ‫‪ 104‬نصیب ایران شده است‪.‬‬ ‫از نظر حضور زنان در پارلمان‪ ،‬زنان ایران ‪ 3‬درصد‬ ‫از کرس��ی‌های مجل��س را در اختی��ار دارند‪ .‬اگرچه‬ ‫حضور زنان در کابینه به نس��بت حضور در پارلمان‬ ‫بهتر است اما جایگاهی بهتر از ‪ 105‬را برای ایران به‬ ‫ارمغان نیاورده است‪.‬‬ ‫در بی��ن ‪ 142‬کش��ور جه��ان‪ ،‬ای��ران ب��ه لحاظ‬ ‫زیرش��اخص فرصت‌ه��ای اقتص��ادی در رتبه ‪139‬‬ ‫جای گرفته است‪ .‬بر اساس گزارش «مجمع جهانی‬ ‫ترکی��ه و عربس��تان‪ ،‬مهم‌ترین رقب��ای منطقه‌ای‬ ‫ایران به‌ش��مار می‌آیند‪ .‬اگر به جایگاه این دو کشور‬ ‫در شاخص شکاف جنسیتی توجه کنیم‪ ،‬درمی‌یابیم‬ ‫‹ ‹نابرابری فرصت‌های اقتصادی و دستمزدها‬ ‫‹ ‹نابرابری سیاسی‬ ‫‹ ‹جایگاه منطقه‌ای‬ ‫ترکیه در مقام ‪ 125‬و عربستان در رتبه ‪ 130‬جهان‬ ‫قرار دارند که اگرچه هر دو جایگاه مناس��بی ندارند‬ ‫ام��ا در رتبه‌بن��دی‪ ،‬باالت��ر از ایران ق��رار گرفته‌اند‪.‬‬ ‫این ش��کاف در زیربخش‌های اقتصادی و سیاس��ی‪،‬‬ ‫محسوس‌تر است؛ به‌ طوری که براساس آمارهای این‬ ‫نهاد جهانی ایران در مشارکت زنان نرخی پایین‌تر از‬ ‫عربستان و ترکیه دارد‪ .‬همچنین شکاف درآمد زنان‬ ‫به نسبت مردان در ایران از ترکیه و عربستان بیشتر‬ ‫است‪ .‬به لحاظ حضور زنان در کابینه‪ ،‬وضعیت ایران‬ ‫با رتبه ‪ 105‬نس��بت به عربستان و ترکیه بهتر است‬ ‫اما از جهت حضور زن��ان در پارلمان‪ ،‬ایران در مقام‬ ‫‪ 133‬جهان قرار دارد؛ در حالی که عربستان در مقام‬ ‫‪ 74‬جه��ان و ترکی��ه در رتبه ‪ 98‬ق��رار دارند‪ .‬زنان‬ ‫‪ 3‬درصد از کرس��ی‌های مجلس در ایران را تشکیل‬ ‫داده‌ان��د؛ در حالی که این رقم در ترکیه ‪17‬درصد و‬ ‫در عربستان ‪25‬درصد است‪.‬‬
‫پنجشنبه ‪ 16‬بهمن ‪ 15- 1393‬ربیع‌الثانی ‪ 5 -1436‬فوریه ‪ -2015‬شماره ‪ -151‬پیاپی ‪1469‬‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪20‬‬ ‫ارز و سکه بر مدار نزول‬ ‫بیمه اجباری واحدهای مسکونی نتیجه می‌دهد؟‬ ‫حاکميت اخبار خوش بر بازار سرمايه‬ ‫‪13‬‬ ‫روحانی‪ ،‬میراث‌دار دیوار کج «هدفمندی»‬ ‫شناسایی نیازمندان برای دریافت یارانه نقدی‬ ‫س�مانه گالب ‪ -‬گروه اقتصاد‪27 :‬آذرماه ‪ 1389‬رییس‬ ‫دولت دهم در یک برنامه تلویزیونی به مردم اعالم کرد که‬ ‫فاز نخست قانون هدفمندی یارانه‌ها از پایان آذرماه اجرایی‬ ‫می‌ش��ود و با بیان اینکه برای جبران هزینه خانوارها مبلغ‬ ‫‪45‬هزار و ‪ 500‬تومان برای هر نفر به حس��اب سرپرستان‬ ‫خانوار واریز خواهد ش��د‪ ،‬این اقدام را یکی از سیاست‌های‬ ‫دولت در راستای تحقق عدالت اقتصادی دانست‪.‬‬ ‫البته در همان زمان بسیاری از کارشناسان ضمن هشدار‬ ‫نس��بت به پیامدهای منفی اقتصادی این سیاس��ت‪ ،‬اعالم‬ ‫‌کردند که پرداخ��ت نقدی به همه خانواده‌ها نمی‌تواند در‬ ‫راس��تای عدالت باش��د و این مبلغ باید تنها به افرادی که‬ ‫نیازمند واقعی هس��تند و حذف یارانه اقتصاد و معیش��ت‬ ‫آنها را به ش��دت متاثر می‌کند‪ ،‬پرداخت ش��ود‪ .‬اما دولت‬ ‫دهم برای شناسایی اقش��ار نیازمند‪ ،‬تالشی نکرد و با اتکا‬ ‫به پر کردن فرم‌های اطالعات خانوار سعی بر خوشه‌بندی‬ ‫خانوارها کرد که در عمل داده‌های الزم برای خوشه‌بندی‬ ‫خانواده‌ها محقق نشد‪ .‬بنابراین صورت مسئله را پاک کرد‬ ‫ی درآمد هدفمندی نس��بت به مبلغ‬ ‫و ب��ا پذیرش کس��ر ‌‬ ‫پرداختی یارانه‪ ،‬سیاس��ت پرداخت یکس��ان را پایه‌گذاری‬ ‫ک��رد‪ .‬دیوار کجی که میراث سیاس��تگذاری‌های اش��تباه‬ ‫دولت دهم بود و خواه ناخواه به دولت یازدهم رسید‪.‬‬ ‫‹ ‹مردم انصراف ندادند‬ ‫این ش��یوه پرداخت تا پایان کار دولت دهم ادامه داشت‬ ‫و دولت یازدهم نیز تا پیش از اجرای فاز بعدی هدفمندی‬ ‫مجب��ور به ادامه همین روش بود‪ .‬با ای��ن وجود از ابتدای‬ ‫امس��ال و با آغ��از زمزمه‌هایی مبنی بر اجرایی ش��دن فاز‬ ‫دوم هدفمندی‪ ،‬موضوع حذف افراد غیرنیازمند از دریافت‬ ‫یارانه توسط دولت و مجلس با جدیت بیشتری دنبال شد‪.‬‬ ‫دول��ت از یک ط��رف به بار مالی اضاف��ه‌ای که هدفمندی‬ ‫تحمیل می‌کرد انتقاد داشت و آن را میراث دولت گذشته‬ ‫می‌دانست که از ابتدا شیوه غلطی را برای این کار پی‌ریزی‬ ‫ک��رده و از طرف دیگ��ر نمی‌پذیرفت که برای شناس��ایی‬ ‫دهک‌های پردرآمد از روش‌هایی که «س��رک کشیدن به‬ ‫حس��اب‌های مردم» تعبیر می‌شد‪ ،‬استفاده کند‪ .‬به همین‬ ‫دلی��ل نیز دولت پیش��نهاد خوداظهاری را مطرح کرد و بر‬ ‫این اساس حذف یارانه پرداختی را منوط به اعالم شخصی‬ ‫افراد و راستی‌آزمایی دانست‪ ،‬به این معنی که هر فردی که‬ ‫اعالم نیاز به یارانه کرد‪ ،‬این مبلغ را دریافت می‌کند‪ .‬اما در‬ ‫نتیجه این کار‪ ،‬تنها حدود ‪2/5‬میلیون نفر از دریافت یارانه‬ ‫انصراف دادند و دولت هم اعالم کرد زمانی که فردی خود‬ ‫را نیازمند به دریافت یارانه می‌داند‪ ،‬محق نیست این مبلغ‬ ‫را از وی دریغ کند‪.‬‬ ‫‹ ‹ تبعیت دولت از قانون‬ ‫ب��ا این حال کار به اینجا ختم نش��د و مجلس بر حذف‬ ‫اقش��ار غیرنیازمند تاکید داش��ت‪ .‬در این میان قانون هم‬ ‫دول��ت را مکلف می‌کند که یاران��ه را تنها به افراد نیازمند‬ ‫بدهد‪ .‬از ای��ن رو دولت که اهتمام جدی به اجرایی کردن‬ ‫قانون دارد‪ ،‬موظف اس��ت با روشی‪ ،‬افراد غیرنیازمند را از‬ ‫فهرس��ت دریافت‌کنندگان یارانه حذف کند‪ .‬با این وجود‬ ‫اگرچه این الزام قانونی برای دولت وجود دارد اما مش��کلی‬ ‫که از ابتدا برای حذف افراد غیرنیازمند دس��ت‌وپای دولت‬ ‫را بس��ته بود‪ ،‬کماکان حل نش��ده باقی مانده است و هنوز‬ ‫راه‌های مختلفی برای شناسایی افراد نیازمند و غیرنیازمند‬ ‫در حال بررس��ی هس��تند‪ .‬در این بین باید توجه داش��ت‬ ‫که ادامه پرداخت یارانه به ش��یوه فعلی دولت را در س��ال‬ ‫آینده با کس��ری بودجه از این مح��ل روبه‌رو می‌کند و به‬ ‫همی��ن دلیل نیز مجلس پافش��اری دارد ک��ه باید حذف‬ ‫غیرنیازمندان از دریافت یارانه با جدیت دنبال شود‪.‬‬ ‫‹ ‹معیار درآمد ‪2/5‬میلیون تومانی برای شناسایی‬ ‫درنهایت برای حل این مش��کل کمیس��یون تلفیق روز‬ ‫سه‌ش��نبه هفته جاری مصوب کرد ک��ه از مجموع درآمد‬ ‫حاص��ل از هدفمن��دی یارانه‌ها در س��ال آین��ده ‪37‬هزار‬ ‫میلیارد تومان به منظور پرداخت نقدی و غیرنقدی موضوع‬ ‫ماده ‪ 7‬قانون هدفمندک��ردن یارانه‌ها به ‪ 4‬گروه پرداخت‬ ‫شود‪ .‬اگر قرار باش��د که دولت همان میزان یارانه ‪45‬هزار‬ ‫و ‪500‬تومانی را س��ال آینده هم پرداخت کند با این مبلغ‬ ‫تنها ق��ادر به پرداخت یارانه ‪67‬میلیون نفر خواهد بود که‬ ‫این ب��ه معنی حذف حدود ‪ 7‬تا ‪8‬میلی��ون نفر از دریافت‬ ‫یارانه اس��ت‪ .‬اما اینکه معیار حذف این افراد چیست هنوز‬ ‫مورد توافق نهایی قرار نگرفته است‪.‬‬ ‫در ای��ن زمینه ای��رج ندیمی‪ ،‬عضو‬ ‫کمیس��یون تلفی��ق در گفت‌وگو با‬ ‫با بی��ان اینکه حذف برخی‬ ‫یارانه‌بگیران از دریافت یارانه قطعی‬ ‫اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬هنوز تصمیم قطعی‬ ‫برای اینکه بر چه اساسی این افراد از دریافت یارانه حذف‬ ‫شوند‪ ،‬گرفته نشده است‪ .‬وی با اشاره به اینکه ‪ 5‬تا ‪6‬معیار‬ ‫برای حذف افراد پیش��نهاد ش��ده ب��ود اما معی��ار نهایی‬ ‫موردنظر کمیس��یون‪ ،‬در نظر گرفتن درآمد افراد اس��ت‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬نظر کمیس��یون حذف خانواده‌هایی است که درآمد‬ ‫بیشتر از ‪2/5‬میلیون تومان در ماه دارند اما هنوز این معیار‬ ‫کامل نیست‪ .‬ندیمی به دو گزینه در نظر گرفتن درآمد کل‬ ‫افراد خانواده و درآمد سرپرست خانوار اشاره کرد و گفت‪:‬‬ ‫نظ��ر اکثری��ت کمیس��یون تلفیق این اس��ت ک��ه معیار‬ ‫‪2/5‬میلیون تومان درآمد‪ ،‬برای سرپرست خانوار باشد و اگر‬ ‫قرار است درآمد سایر افراد خانوار هم در نظر گرفته شود‪،‬‬ ‫این رقم باالتر برود‪.‬‬ ‫‹ ‹شناسایی نیازمندان‪ ،‬نه حذف ثروتمندان‬ ‫با این وجود به نظر می‌رسد که تعیین درآمد ‪2/5‬میلیون‬ ‫تومانی مش��مول خانواده‌های بسیاری به‌ویژه در شهرهای‬ ‫بزرگ خواهد بود ک��ه می‌تواند حتی به حذف تعداد قابل‬ ‫توجهی از اف��راد یارانه‌بگیر بینجامد‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬در نظر‬ ‫گرفت��ن درآمد خانواده بدون توج��ه به هزینه‌های زندگی‬ ‫افراد‪ ،‬نمی‌تواند چش��م‌انداز درس��تی از وضعیت معیشتی‬ ‫مردم بدهد و معیاری برای غیرنیازمند بودن افراد نیست‪.‬‬ ‫در همی��ن زمینه دیگر عضو کمیس��یون تلفیق با بیان‬ ‫اینکه تعیین این میزان درآمد برای شناس��ایی نیازمندان‬ ‫نیس��ت‪ ،‬معتق��د اس��ت‪ :‬نظ��ر کمیس��یون‪ ،‬ح��ذف افراد‬ ‫غیرنیازمند نیس��ت‪ ،‬بلکه نمایندگان براساس آنچه که در‬ ‫قانون نیز به آن اشاره شده‪ ،‬تاکید دارند که یارانه باید تنها‬ ‫به افراد نیازمند پرداخت شود‪.‬‬ ‫اس��ماعیل جلیل��ی در گفت‌وگو با‬ ‫ب��ا بی��ان اینک��ه معی��ار‬ ‫‪2/5‬میلیون تومان برای شناس��ایی‬ ‫اقش��ار نیازمند اس��ت‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫طب��ق اع�لام نماین��دگان عض��و‬ ‫کمیس��یون تلفی��ق‪ ،‬باید مبلغ ‪37‬هزار میلی��ارد تومان به‬ ‫منظور پرداخت نقدی و غیرنقدی به اشخاص زیر پوشش‬ ‫کمیته امداد و سازمان بهزیستی‪ ،‬عشایر‪ ،‬خانوارهای ساکن‬ ‫در روستا و همه بازنشستگان کشوری و تامین اجتماعی به‬ ‫شرط حداکثر مستمری ‪25‬میلیون ریال پرداخت شود که‬ ‫این به معنی شناسایی اقشار نیازمند است‪ .‬وی در پاسخ به‬ ‫این پرس��ش که آی��ا یارانه به اف��رادی ک��ه درآمد باالی‬ ‫‪2/5‬میلیون تومان دارند نیز پرداخت می‌ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬این‬ ‫موضوع به برنامه‌ریزی‌های دولت ارتباط دارد‪ .‬کمیس��یون‬ ‫تلفیق مبلغ مجاز پرداخ��ت یارانه نقدی و غیرنقدی را به‬ ‫میزان ‪37‬هزار میلیارد تومان مش��خص کرده و تاکید دارد‬ ‫یارانه باید به گروه‌‌هایی که به آن اش��اره شد‪ ،‬تعلق گیرد‪.‬‬ ‫جلیلی افزود‪ :‬دولت می‌تواند مبلغ پرداختی به این گروه را‬ ‫افزای��ش دهد ی��ا اینکه به این گروه می��زان یارانه قبلی را‬ ‫بپ��ردازد‪ ،‬اما برخی اف��راد دیگر را نیز مش��مول بداند که‬ ‫تصمیم در این‌باره بستگی به میزان درآمد و هزینه دولت‬ ‫از ای��ن محل دارد‪ .‬وی در پایان با بیان اینکه هیچ کدام از‬ ‫تصمیم‌های فوق قطعی نبوده و تنها نظر کمیسیون تلفیق‬ ‫اس��ت‪ ،‬ادامه داد‪ :‬درنهایت این پیشنهادها به صحن علنی‬ ‫مجلس م��ی‌رود و در صورتی که نماین��دگان رای موافق‬ ‫بدهد‪ ،‬مصوب خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹شتابزده عمل نکنیم‬ ‫این پیش��نهادها در حالی در کمیس��یون تلفیق مطرح‬ ‫یک عضو کمیس��یون‬ ‫ش��ده اس��ت که گفت‌وگو با‬ ‫اقتصادی نش��ان می‌دهد برخی نمایندگان از این تصمیم‬ ‫راضی نیستند‪.‬‬ ‫ابراهیم نکو با بیان اینکه پیش��نهاد‬ ‫کمیس��یون برای شناس��ایی افراد‬ ‫براساس درآمد ‪2/5‬میلیون تومان‪،‬‬ ‫معیار کاملی نیست‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در‬ ‫این محاسبات تعداد افراد خانوار در‬ ‫نظر گرفته نش��ده اس��ت‪ .‬ای��ن در حالی اس��ت که درآمد‬ ‫‪2/5‬میلیون تومان برای یک خانواده ‪2‬نفره در مقایس��ه با‬ ‫همی��ن میزان درآمد ب��رای یک خان��واده ‪4‬نفره وضعیت‬ ‫رفاهی متفاوتی را به وجود می‌آورد و نمی‌توان درباره آنها‬ ‫قضاوت یکسانی داش��ت‪ .‬وی با بیان اینکه باید معیارهای‬ ‫دیگر نیز در تصمیم‌گیری لحاظ شود‪ ،‬افزود‪ :‬مجلس با این‬ ‫ش��یوه حذف افراد موافق نیس��ت و باید تغییراتی در این‬ ‫معیار داده شود‪.‬‬ ‫نک��و در پاس��خ به این پرس��ش ک��ه آی��ا مجلس با‬ ‫ح��ذف یارانه‌بگیران به‌طور کلی مخالف اس��ت یا معیار‬ ‫کمیس��یون را ناقص می‌داند‪ ،‬گف��ت‪ :‬پرداخت یارانه به‬ ‫اف��راد غیرنیازمند هزینه‌ای اس��ت ک��ه دولت متحمل‬ ‫می‌ش��ود و مجلس هم موافق حذف این گروه اس��ت و‬ ‫هرچه زودتر این کار اتفاق بیفتد از هزینه بیشتر دولت‬ ‫جلوگیری می‌ش��ود اما باید برای ای��ن کار یک فرمول‬ ‫صحیح به کار برده شود که بتوان همیشه بر اساس آن‬ ‫عمل کرد و با یک تصمیم ش��تابزده در این‌باره‌‪ ،‬نه‌تنها‬ ‫موفقیتی حاصل نمی‌ش��ود‪ ،‬بلکه زمان برای اتخاذ یک‬ ‫تصمیم صحیح هم از دست می‌رود‪.‬‬ ‫درآمد هدفمندی ‪ 7000‬میلیارد تومان جاماند‬ ‫گزارش تفریغ بودجه س��ال ‪ 1392‬در حالی از س��وی دیوان محاس��بات‬ ‫منتشر شد که بیانگر انحرافاتی در نحوه اجرای آن نسبت به قانون است که‬ ‫این انحراف در نحوه اجرای قانون بودجه است که اجرای آن بین دولت دهم‬ ‫و یازدهم تقس��یم ش��د‪ .‬البته دولت تدبیر و امید بعد از ورود به اداره کشور‪،‬‬ ‫بخش‌هایی از قانون بودجه سال گذشته را به دلیل غیرواقعی بودن برخی از‬ ‫درآمدها و تحقق نیافتنی که برای آن پیش‌بینی می‌شد اصالح کرد‪.‬‬ ‫یکی از بخش‌های مورد توجه در گزارش تفریغ بودجه س��ال قبل‪ ،‬تبصره‬ ‫هدفمندی یارانه‌ها و تغییر جهت‌های مربوط به منابع و مصارف آن است‪.‬‬ ‫براس��اس بند (‪ )80‬م��اده واحده‪ ،‬درآمد حاصل از اج��رای قانون هدفمند‬ ‫کردن یارانه‌ها در س��ال ‪ 1392‬اف��زون بر ‪ 50‬هزار میلیارد تومان پیش‌بینی‬ ‫ش��د که ‪ 38‬هزار و ‪ 800‬میلیارد توم��ان از محل اصالح قیمت‌های موضوع‬ ‫ماده ی��ک قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و ‪ 11‬ه��زار و ‪ 200‬میلیارد تومان‬ ‫از محل بودجه عمومی دولت‪ ،‬موضوع یارانه‌های نان‪ ،‬برق و س��ایر کاالها و‬ ‫خدمات تامین می‌ش��ود‪ .‬این در حالی اس��ت که گزارش تفریغ بودجه سال‬ ‫‪ 1392‬نشان می‌دهد که از مجموع وجوه اختصاص یافته برای اجرای قانون‬ ‫هدفمن��د کردن یارانه‌ها‪ ،‬افزون بر ‪ 43‬ه��زار میلیارد تومان یعنی حدود ‪86‬‬ ‫درصد رقم پیش‌بینی ش��ده محقق ش��ده اس��ت‪ .‬براین اس��اس از ‪ 37‬هزار‬ ‫میلیارد تومانی که برای درآمد ناش��ی از اصالح قیمت حامل‌های انرژی در‬ ‫قانون بودجه سال گذشته پیش‌بینی شده بود حدود ‪ 31‬هزار و ‪ 700‬میلیارد‬ ‫تومان محقق شده که بیانگر انحراف حدود ‪ 6000‬میلیاردی از تکلیف بودجه‬ ‫اس��ت‪ .‬ام��ا از حدود ‪ 11‬هزار و ‪ 200‬میلیارد تومان��ی که برای اجرای قانون‬ ‫هدفمندی یارانه‌ها در س��ال گذشته از محل بودجه عمومی دولت با عنوان‬ ‫یارانه نان‪ ،‬برق و س��ایر کاالها و خدمات مندرج در قانون تعیین ش��ده بود‬ ‫کامل برداش��ت شد که بنابر گزارش دیوان محاسبات ‪208‬میلیارد تومان از‬ ‫محل مانده وجوه انتقال یافته از سال قبل است‪.‬‬ ‫اما در حالی که بر اس��اس تبصره (‪ )2‬جزء (‪ )2‬بند (‪ )81‬ماده واحده‪ ،‬رقم‬ ‫درآمدی حاصل از اجرای قانون برای ‪ 12‬ماه بوده و بایستی از ارقام هزینه‌ای‬ ‫به‌طور ماهانه یک‌دوازدهم تخصیص داده و هزینه شود و جابه‌جایی ردیف‌ها‬ ‫ممنوع است‪ ،‬در گزارش تفریغ بودجه سال ‪ 1392‬مشخص شد که تخصیص‬ ‫منابع در س��ال گذشته به ش��کل ماهانه یک‌دوازدهم انجام نشده و معاونت‬ ‫برنامه‌ری��زی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور در ابالغ مورخ ‪ 24‬دی ‪1392‬‬ ‫اعتب��ار ردیف‌های متفرق��ه ‪ 520000-1‬و ‪ 520000-12‬را از محل کاهش‬ ‫اعتبار ردیف متفرقه‪ 520000-19‬افزایش داده است‪.‬‬ ‫م��ورد دیگ��ر قابل توجه در گ��زارش تفریغ بودجه س��ال قبل در تبصره‬ ‫هدفمن��دی یارانه مربوط به مصارف آن اس��ت به گونه‌ای که باید براس��اس‬ ‫بن��د (‪ )81‬این ماده واحده‪ ،‬تا مبلغ ‪ 41‬هزار میلیارد تومان به منظور اجرای‬ ‫م��اده (‪ )7‬قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و یارانه نان موضوع (پرداخت یارانه‬ ‫به سرپرست خانوار و اجرای نظام جامع تامین اجتماعی برای جامعه هدف)‪،‬‬ ‫ت��ا مبل��غ ‪ 4000‬میلیارد تومان به منظ��ور اجرای م��واد (‪ )8‬و (‪ )11‬قانون‬ ‫هدفمن��د کردن یارانه‌ها موضوع (حمایت از تولید و صنعت)‪ ،‬تا مبلغ ‪5000‬‬ ‫میلی��ارد تومان به منظور اج��رای بند (ب) ماده (‪ )34‬قان��ون برنامه پنجم‬ ‫توسعه جمهوری اسالمی ایران (مربوط به بخش سالمت)اختصاص می‌یافت‪.‬‬ ‫اما گزارش تفریغ بودجه س��ال ‪ ،1392‬نشان می‌دهد که ‪ 43‬هزار میلیارد‬ ‫تومان برای اجرای قانون هزینه ش��ده اس��ت ؛ براین اساس‪ 42‬هزار میلیارد‬ ‫تومان برای سهم پرداخت نقدی به خانوارها پرداخت شده که بیانگر هزینه‬ ‫مازاد هزار میلیارد تومانی از سقف تعیین‌شده در قانون است‪.‬‬ ‫همچنین در حالی ‪ 18‬میلیارد تومان برای حمایت از تولید و صنعت از محل‬ ‫قانون هدفمند کردن یارانه پرداخت ش��ده که بنابر اعالم دیوان محاسبات‪،‬‬ ‫این مبلغ به منظور تأمین ضرر و زیان مباش��رین طرح ذخیره‌سازی کاال در‬ ‫اختی��ار وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت قرار گرفته و برخالف مفاد حکم این‬ ‫بند به مصرف رسیده است‪.‬‬ ‫بناب��ر این گزارش‪ ،‬م��ازاد پرداختی ب��رای پرداخت یاران��ه نقدی موجب‬ ‫اختص��اص ندادن وجهی به منظور اج��رای بند (ب) ماده (‪ )34‬قانون برنامه‬ ‫پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران شده است‪.‬‬ ‫نگاه روز‬ ‫بهبود ‪ 22‬پله‌ای رتبه‌ جهانی‬ ‫کسب‌وکار ایران ‪13‬‬ ‫مع��اون امور اقتص��ادی وزیر‬ ‫اقتصاد در نشس��ت خبری که‬ ‫دی��روز در وزارت اقتصاد برگزار‬ ‫ش��د با اش��اره به بهب��ود رتبه‬ ‫کس��ب و کار ای��ران در بان��ک‬ ‫جهان��ی‪ ،‬گف��ت‪ :‬ب��ا مکاتبات‬ ‫مختلف معاونت ام��ور اقتصادی‪ ،‬بانک جهانی رتبه‬ ‫کسب و کار کشور را از ‪ 152‬به ‪ 132‬رساند‪.‬‬ ‫شاپور محمدی بخشی از این بهبود رتبه را نتیجه‬ ‫بهبود در عملکرد‌های اقتصادی و اصالح روش‌های‬ ‫دانس��ت و افزود‪ :‬برای اجرای قان��ون بهبود فضای‬ ‫کس��ب و کار‪ ،‬آیین‌نامه‌های الزم در دست تصویب‬ ‫هستند‪ .‬دو مصوبه از این مصوبات‪ ،‬تصویب شده‌اند‬ ‫و سایر مصوبات هم در دستور کار هستند‪.‬‬ ‫او ب��ا اش��اره ب��ه ش��رایط نامناس��ب مجوزهای‬ ‫ساخت‌وس��از گف��ت‪ :‬یکی از بدتری��ن رتبه‌های ما‪،‬‬ ‫رتبه مجوز‌های ساخت‌وس��از است‪ ،‬اما شهرداری‌ها‬ ‫مکلف ش��ده‌اند که در یک هفت��ه مجوزها را صادر‬ ‫کنند و این اجرایی شدن اثر بسیاری بر کسب‌وکار‬ ‫خواهد داش��ت‪ .‬معاون اقتصادی وزیر امور اقتصاد و‬ ‫دارایی با اش��اره به اقدامات این معاونت برای بهبود‬ ‫فضای کسب و کار گفت‪ :‬در الیحه رفع موانع تولید‬ ‫که در ش��هریور ‪ 1390‬تدوین ش��د‪ ،‬موارد بسیاری‬ ‫تصویب شده است و بعد از تایید شورای نگهبان به‬ ‫قانون بدل می‌شود‪ .‬محمدی همچنین از تالش‪‎‬های‬ ‫انجام شده برای بهبود وضعیت در این عرصه سخن‬ ‫گفت و تاکید کرد‪ :‬م��اده ‪ 2‬قانون رفع موانع تولید‬ ‫رقابت‌پذیر پس از تایید نهایی‪ ،‬برای تس��ویه بدهی‬ ‫بخش خصوصی به دولت و دولت به بخش خصوصی‬ ‫آماده خواهد ش��د و بر اساس آن‪ ،‬بدهی‌ها از طریق‬ ‫اوراق تسویه خزانه‪ ،‬تهاتر می‌شود‪.‬‬ ‫وی در ادامه درباره مش��کل کمبود نقدینگی هم‬ ‫گف��ت‪ :‬در این الیحه‪ ،‬بانک‌ه��ا از بنگاهداری‪ ،‬منع‬ ‫ش��ده‌اند و فروش اموال مازاد تکلیف شده است که‬ ‫با اجرایی ش��دن آن‪ ،‬مشکل تامین نقدینگی طبق‬ ‫ماده ‪ 4‬الیحه رفع می‌‏ش��ود‪ .‬همچنین آورده نقدی‬ ‫اش��خاص در بنگاه‌های تولیدی مش��مول معافیت‬ ‫س��ود دریافتی بابت وجه تامین می‌شود‪ ،‬همچنین‬ ‫بنگاه‌ه��ای تولیدی ک��ه از اش��خاص منابع جذب‬ ‫می‌کنند‪ ،‬هزینه‌های تامین آن جزو هزینه مالیاتی‬ ‫محس��وب خواهد ش��د‪ .‬در همین ح��ال‪ ،‬حمایت‬ ‫مالیات��ی در این الیحه برای مناطق محروم تصویب‬ ‫شده اس��ت به طوری که سرمایه‌گذاری‌ها مشمول‬ ‫‪ 10‬س��ال معافیت ب��ه اندازه ‪ 200‬درصد س��رمایه‬ ‫تامین و پرداخت ش��ده‪ ،‬مش��مول نرخ صفر خواهد‬ ‫ش��د و در س��ایر مناطق‪ ،‬این رقم ‪ 5‬س��ال و ‪100‬‬ ‫درصد است‪.‬‬ ‫محمدی همچنین با اش��اره ب��ه معافیت مالیاتی‬ ‫صرافی‌ها‪ ،‬بانک‌ها‪ ،‬بیمه‌ها‪ ،‬لیزینگ‌ها و نقل‌وانتقال‬ ‫پول در بازار س��رمایه خاطرنش��ان کرد‪ :‬با تصویب‬ ‫دولت و مجلس‪ ،‬زمان استرداد مالیات بر ارزش‌افزوده‬ ‫برای صادرکنند‌گان به یک ماه می‪‎‬رس��د‪ ،‬همچنین‬ ‫زم��ان اظهار مالیات��ی از ‪ 15‬روز به یک ماه افزایش‬ ‫خواهد یافت‪ .‬در عین حال‪ ،‬استرداد حقوق ورودی‬ ‫از محل درآمدهای گمرک قابل انجام است‪.‬‬ ‫وی درب��اره ح��ذف مجوزه��ا هم گف��ت‪ :‬برخی‬ ‫مجوزها ت��ا ‪ 16‬امضا نی��از دارند ک��ه گاه ضروری‬ ‫نیس��تند و این فرآیند شروع فعالیت‌های اقتصادی‬ ‫را از توجی��ه خ��ارج می‌کند‪ .‬مجوزه��ا مانع تنفس‬ ‫اقتصادی می‌شوند‪ ،‬این در حالی است که بیش از ‪2‬‬ ‫هزار مجوز در کشور وجود دارد‪ .‬بنابراین شناسایی‬ ‫و احصاء قوانین مخل به ویژه در شهرس��تان‌ها آغاز‬ ‫شده است‪ .‬معاون امور اقتصادی در ادامه بیان کرد‪:‬‬ ‫اوراق مش��ارکت و اوراق به��ادار ب��رای تامین مالی‬ ‫بدون نیاز به ضامن توسط بخش خصوصی در بازار‬ ‫سرمایه قابل انجام شده است‪.‬‬ ‫محم��دی همچنین ب��ا رد ارتب��اط میان کاهش‬ ‫فروش نفت کش��ور و افزایش اقتصاد س��یاه گفت‪:‬‬ ‫بی��ن واژه اقتصاد زیرزمینی‪ ،‬اقتصاد س��یاه‪ ،‬اقتصاد‬ ‫غیررسمی و اقتصاد سایه‌ای‪ ،‬تفاوت وجود دارد‪ .‬در‬ ‫برخی کش��ورها تا ‪ 60‬درصد از اقتصاد آنها‪ ،‬اقتصاد‬ ‫غیررس��می اس��ت‪ .‬میزان اقتصاد س��یاه در کشور‬ ‫بی��ن ‪ 5‬تا ‪ 20‬درصد برآورد می‌ش��ود که ناش��ی از‬ ‫ش��یوه‌های متفاوت محاسبه اس��ت و این رقم‌ها را‬ ‫غیرقابل اتکا می‌کن��د‪ .‬دولت برای مبارزه با اقتصاد‬ ‫س��یاه یا زیرزمینی اقدامات زی��ادی انجام داده به‬ ‫ط��وری که اج��رای طرح جامع مالیات��ی که منجر‬ ‫به افزایش درآمدهای مالیاتی ش��ده‪ ،‬در این زمینه‬ ‫بوده است‪ .‬نتیجه این اقدامات‪ ،‬رسمی شدن بیشتر‬ ‫اقتصاد ماست‪ .‬وی همچنین تاکید کرد‪ :‬برای اینکه‬ ‫با فساد مبارزه کنیم‪ ،‬باید رانت‌زدایی کنیم‪ .‬بسیاری‬ ‫از فس��ادها نتیجه س��اختارهای نامناسب است که‬ ‫ب��رای آن اصالح نرخ‌ها‪ ،‬اص�لاح فرآیندها و حذف‬ ‫انحصارات و مقررات اجتناب‌ناپذیر است‪.‬‬
‫نگاه روز‬ ‫استقبال از خدمات الکترونیک‬ ‫بانک صادرات‬ ‫مشتریان این بانک در آذر سال جاری‬ ‫ب��ه ط��ور میانگین روزان��ه حدود ‪٢١‬‬ ‫میلی��ون تراکنش از طریق سیس��تم‬ ‫س��پهر و در مجم��وع ‪ ٦٢٩‬میلی��ون و ‪ ٤٠‬ه��زار‬ ‫تراکن��ش موفق مال��ی انجام داده‌ان��د‪ .‬این میزان‬ ‫بیانگر رش��د ‪ ١٧‬درصدی تع��داد کل تراکنش‌ها‬ ‫نس��بت به مقطع زمانی مش��ابه در سال گذشته‬ ‫است و حاکی از استقبال مشتریان از خدمات این‬ ‫بانک است‪.‬‬ ‫حمایت پست بانک‬ ‫از شبکه بانکی روستاها‬ ‫پس��ت بانک ای��ران به‌عن��وان نماینده‬ ‫دولت برای انجام تکالیف ش��بکه بانکی‬ ‫در روس��تاها و مناطق محروم است که‬ ‫نیازمند حمایت و پش��تیبانی دستگاه‌های اجرایی‬ ‫است‪ .‬غالمحسین صباغی عضو هیأت مدیره با بیان‬ ‫این مطلب گفت‪ :‬بیش��ترین اعتبارات را به س��مت‬ ‫روستاها سوق می‌دهیم تا ضمن کمک به اشتغالزائی‬ ‫در ای��ن مناطق بتوانیم از مهاجرت روس��تاییان به‬ ‫ش��هرها جلوگیری کنیم‪ .‬وی اف��زود‪ :‬بانک یکی از‬ ‫زیرس��اخت‌های مهم اش��تغال‌زایی در این مناطق‬ ‫است که وجود باجه‌های پس��ت‌بانک ایران فرصت‬ ‫مغتنمی برای تحقق آن است‪.‬‬ ‫پرداخت ‪ 200‬دالر‬ ‫به مسافران عتبات عالیات‬ ‫بانک سامان ارز مسافرتی زائران عمره‬ ‫مف��رده و عتبات عالی��ات را پرداخت‬ ‫می‌کند‪ .‬بانک س��امان اع�لام کرد‪ :‬به‬ ‫مس��افران عازم حج عمره مفرده و عتبات عالیات‬ ‫که با کاروان‌های س��ازمان حج و زیارت به‌صورت‬ ‫زمینی یا هوایی اعزام می‌شوند‪ ،‬معادل ‪ 200‬دالر‬ ‫با ن��رخ مبادله‌ای تعل��ق می‌گیرد‪ .‬بانک س��امان‬ ‫خدمات خرید ارز زیارتی یا مس��افرتی را عالوه بر‬ ‫مشتریان این بانک به سایر افراد هم ارائه می‌کند؛‬ ‫هرشخص تنها یک‌بار در هر سال مجاز به دریافت‬ ‫ارز زیارتی یا مسافرتی است‪ .‬نرخ ارز مبادله‌ای در‬ ‫حال حاضر ‪ 2750‬تومان است‪.‬‬ ‫‪14‬‬ ‫پنجشنبه ‪ 16‬بهمن ‪ 15- 1393‬ربیع‌الثانی ‪ 5 -1436‬فوریه ‪ -2015‬شماره ‪ -151‬پیاپی ‪1469‬‬ ‫گ�روه اقتصاد‪ :‬ب��ازار داخل��ی مبادالت‬ ‫ارزهای عمده در ط��ول این هفته کاری‬ ‫را اگ��ر از نظر تح��والت بازارهای جهانی‬ ‫و تأثی��ر آن بر بازار ای��ران بخواهیم مورد‬ ‫بررس��ی قرار دهیم می‌توانیم وضعیت آن‬ ‫را در دو کلم��ه خالص��ه کنی��م‪ « :‬هفته‬ ‫آرام»‪ .‬ام��ا این عبارت دوکلمه‌ای به هیچ‬ ‫وجه وصف حال واقعی بازار آزاد ارز تهران‬ ‫در ط��ول هفته‌ای که رو به اتمام اس��ت‪،‬‬ ‫نخواهد بود‪.‬‬ ‫در این هفته بازار مبادالت غیررس��می‬ ‫ارز تهران و فض��ای کاری صنف صرافان‬ ‫یکسره تحت تاثیر خبر ابالغ دستو ‌ر العمل‬ ‫مهم ساماندهی بازار ارز و حواشی این خبر‬ ‫قرار داشت و حتی در برخی اوقات مانند‬ ‫س��اعات ابتدایی ش��روع فعالیت بازار ارز‬ ‫تهران در روز گذشته (چهارشنبه) فضای‬ ‫بازار تا حدودی ملتهب به نظر می‌رسید‪.‬‬ ‫به این ترتیب دالالن غیررس��می بازار ارز‬ ‫که بخش قابل توجهی از بخشنامه ابالغی‬ ‫بانک مرکزی ب��ه حوزه کاری این دالالن‬ ‫ارزی و ل��زوم قانونمن��د س��اختن حیطه‬ ‫کاری آنه��ا اختص��اص داش��ت‪ ،‬برخالف‬ ‫تاکیدات و اظهار‌نظرهای متعدد مسئوالن‬ ‫بان��ک مرک��زی‪ ،‬تجمع غیرمعم��ول و پر‬ ‫تعدادی در خیابان فردوس��ی حد فاصل‬ ‫تقاط��ع جمهوری تا خیاب��ان منوچهری‬ ‫داش��تند و تقریبا جمعیت حاضر در حال‬ ‫نرخ‌گ��ذاری روزانه ارزه��ای رایج به ویژه‬ ‫دالر امریکا بود‪ .‬این ش��رایط در حالی بر‬ ‫ای��ن بازار حاکم اس��ت که پی��ش از این‬ ‫رییس کل بانک مرکزی تاکید کرده که‬ ‫دس��تورالعمل بانک مرک��زی از جامعیت‬ ‫الزم برخوردار است که به تدریج در حال‬ ‫بانک و بیمه‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫ثبات به بازارها بازگشت‬ ‫ارز و سکه بر مدار نزول‬ ‫ک��ه خرید و فروش در این بازار با کاهش‬ ‫روبه‌رو ش��ود از این رو‪ ،‬این ب��ازار تقریبا‬ ‫روز‌های آرامی را س��پری می‌کند و دیگر‬ ‫خبری از نوسان شدید قیمتی نیست و تا‬ ‫حدودی نیز قیمت‌ه��ا روند نزولی نیز به‬ ‫خود گرفته است‪.‬‬ ‫ب��ه هر ح��ال در ب��ازار دی��روز تهران‪،‬‬ ‫ماحصل همه قیمت‌گذاری‌ها به نقطه‌ای‬ ‫رس��ید که هر دالر امری��کا را با قیمتی ‪3‬‬ ‫هزار و ‪ 452‬تومان مبادله شد‪ .‬همچنین‬ ‫ه��ر یورو‪ ،‬بازار دی��روز را با قیمت ‪ 3‬هزار‬ ‫و‪ 950‬تومان و ه��ر پوند انگلیس نیز روز‬ ‫کاری را ب��ا قیمت ‪5‬هزار و‪ 270‬تومان به‬ ‫پایان رساندند‪.‬‬ ‫‹ ‹کاهش قیمت سکه‬ ‫انجام اس��ت و با اجرای کامل این قوانین‬ ‫و دس��تورالعمل خری��د و فروش ارز فقط‬ ‫توسط صرافی‌های مجاز انجام می‌شود و‬ ‫از تعداد دالالن کاسته خواهد شد‪.‬‬ ‫به گفته وی صرافی‌ها به‌عنوان س��امانه‬ ‫س��نا معامالت ارزی خ��ود را باید انجام‬ ‫دهند و کانون صرافان هم مس��ئول اعالم‬ ‫نرخ اس��ت و نرخ‌های متفاوتی که توسط‬ ‫افراد غیرمس��ئول اعالم می‌شود‪ ،‬متوقف‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹از شدت کنترل کاسته نشود‬ ‫در عی��ن حال خانزاده یکی از فعاالن با‬ ‫سابقه بازارصرافان ارز تهران دراین رابطه‬ ‫در گفت و گو با‬ ‫به تصمیمات اخیر‬ ‫بانک مرکزی اش��اره کرد و گفت‪ :‬نظارت‬ ‫بان��ک مرکزی همواره بر عملکرد بازار ارز‬ ‫و صرافی‌ها حاکم اس��ت‪ ،‬اما موضوعی که‬ ‫وجود دارد این اس��ت که ای��ن نظارت و‬ ‫کنترل‌ه��ا‪ ،‬در بازه‌های زمانی مختلف کم‬ ‫یا زیاد می‌شود که با توجه به همین روند‬ ‫نیز‪ ،‬از تعداد دالالن کاس��ته و دوباره بعد‬ ‫از مدتی ش��رایط به همان روال گذش��ته‬ ‫باز می‌گردد‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان این‌که نتیج��ه وضع این‬ ‫قوانین و مقررات‪ ،‬به طور مقطعی و کوتاه‬ ‫مدت اس��ت و باید برای تداوم و رسیدن‬ ‫ب��ازار ط�لای داخلی نیز روز گذش��ته‬ ‫س��اعات پر تب و تاب��ی را تجربه کرد که‬ ‫البته بخش عمده نوس��انات دیروز‪ ،‬رنگ‬ ‫و بوی کاهش��ی و رو به نزول داش��ت‪ .‬به‬ ‫ه��ر ترتیب در پی ثب��ت نرخ ‪ 1265‬دالر‬ ‫برای هر اونس ط�لا در بازار‌های جهانی‬ ‫دیروزکه به مراتب کمتر از سطح نرخ‌های‬ ‫روز سه‌شنبه بود‪ ،‬در بازار داخل کشور هر‬ ‫گ��رم طالی ‪18‬عیار ب��ا قیمتی در حدود‬ ‫‪ 103‬ه��زار و ‪ 800‬توم��ان قیمت‌گذاری‬ ‫شد‪.‬‬ ‫همچنی��ن در بازار دیروز ته��ران و در‬ ‫س��بز ‌ه میدان‪ ،‬هر قطعه سکه بهار آزادی‬ ‫ط��رح جدی��د با قیم��ت ی��ک میلیون و‬ ‫‪ 19‬هزار تومان‪ ،‬نیم‌س��که به��ار آزادی با‬ ‫قیم��ت ‪ 513‬هزار تومان‪ ،‬ربع‌س��که بهار‬ ‫آزادی با قیمت ‪ 267‬هزار تومان و س��که‬ ‫یک‌گرمی نی��ز با قیمت ‪ 172‬هزار تومان‬ ‫فروخته‌شد‪.‬‬ ‫به نتیج��ه مثبت‪ ،‬نظ��ارت بانک مرکزی‬ ‫به شکل دقیق و س��ختگیرانه‪ ،‬ادامه یابد‬ ‫افزود‪ :‬درصورتی که نظ��ارت و کنترل‌ها‬ ‫از س��وی بانک مرکزی‪ ،‬محکم و درست‬ ‫پیاده ش��ود‪ ،‬به طور حت��م اثرگذاری این‬ ‫قوانین‪ ،‬کوتاه مدت و مقطعی نخواهد بود‬ ‫و در بلندمدت‪ ،‬بازار ارز بس��امان خواهد‬ ‫ش��د و دیگ��ر خبری از حض��ور دالالن و‬ ‫واسطه‌گران دراین بازار نخواهد بود‪.‬‬ ‫وی در عین حال ب��ه وضعیت بازار ارز‬ ‫در روز گذشته اشاره کرد و گفت‪ :‬با توجه‬ ‫به این که چند وقتی اس��ت ب��ازار ارز با‬ ‫رکود مواجه است و همین امر باعث شده‬ ‫رييس سازمان حسابرسي تاکید کرد‬ ‫ت و کنترل‌هايبانکي وبيمه‬ ‫تقویت نظار ‌‬ ‫گ�روه اقتصاد‪ :‬رييس س��ازمان حسابرس��ي‬ ‫بر ض��رورت تقويت نظارت‌ه��ا و کنترل‌ها در‬ ‫شبکه بانکي کشور تاکيد کرد و گفت‪ :‬سازمان‬ ‫حسابرس��ي بايد فس��اد و ج��رم را به مجمع‬ ‫عمومي و مقام��ات قضايي گ��زارش کند‪ ،‬اما‬ ‫مورد جديد و خاصي وجود ندارد‪.‬‬ ‫اکبر س��هيلي‌پور در نشس��ت خبري که به‬ ‫مناس��بت دهه فج��ر در وزارت امور اقتصادي‬ ‫و دارايي برگزار ش��د‪ ،‬با اشاره به این‌که‪ :‬حجم‬ ‫نقدينگي در ‪ ۱۵‬س��ال اخير ‪ ۳۰‬برابر ش��ده و‬ ‫اين درحالي است که توان کنترلي نظام بانکي‬ ‫به اين س��رعت رشد نکرده اس��ت‪ .‬افزود‪۲۰ :‬‬ ‫هزار ش��عبه بانکي در سراسر کشور داريم که‬ ‫هر ش��عبه به‌ط��ور ميانگي��ن ‪ ۵‬کارمند دارد‬ ‫ک��ه در مجموع ‪ ۱۰۰‬هزار نفر مي‌ش��وند اين‬ ‫‪ ۵‬نف��ر در هر ش��عبه با حفره‌ه��اي اطالعاتي‬ ‫بانکي کاملا آش��نا هس��تند‪ .‬وي تصريح کرد‪:‬‬ ‫بايد مکانيزمي طراحي ش��ود که اين حفره‌ها‬ ‫پوش��ش داده ش��وند و جريان سوءاستفاده يا‬ ‫فس��اد شکل نگيرد‪ .‬رييس سازمان حسابرسي‬ ‫با اشاره به اينکه حسابرسان در زمان رسيدگي‬ ‫نمي‌توانند ‪ ۲۰‬هزار ش��عبه را رسيدگي کنند‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬طراحي سيستمي بانک‌ها متعلق به ‪۱۵‬‬ ‫سال پيش است و کنترل‌ها هم عمدتا فيزيکي‬ ‫است‪.‬‬ ‫سهيلي‌پور گفت‪ :‬بانک مرکزي فعاليت‌هايي‬ ‫ازجمله استقرار بانکداري متمرکز دارد که بايد‬ ‫‪ ۱۵‬سال پيش انجام مي‌شد‪.‬‬ ‫وي درباره فساد ‪ ۱۲‬هزار ميليارد تومانی نيز‬ ‫گفت‪ :‬رقم صحي��ح آن ‪ ۷۰‬ميليارد ريال بوده‬ ‫ک��ه در مراحل مختلف از يک حفره اطالعاتي‬ ‫کوچک اس��تفاده شده است‪ .‬با توجه به اينکه‬ ‫رفت و برگش��ت يک چک بانک��ي به ‪ ۲‬هفته‬ ‫زمان نياز دارد ‪ -‬سوءاس��تفاده‌کنندگان از اين‬ ‫فرصت ‪ ۱۵‬روزه اس��تفاده کرده‌اند وهمه اين‬ ‫س��وءجريان به حفره اطالعات��ي مربوط بوده‬ ‫است‪ .‬سهيلي‌پور درباره دارايي‌هاي دولت هم‬ ‫گفت‪ :‬اطالعات منسجمي در اين‌باره نداريم‪.‬‬ ‫وي در م��ورد پرون��ده باب��ک زنجاني گفت‪:‬‬ ‫اين موضوع‪ ،‬زاييده تحريم اس��ت و اگر تحريم‬ ‫نبود پولي داده نمي‌شد و نقل و انتقالي انجام‬ ‫نمي‌گرفت و اختالسي هم به وقوع نمي‌پيوست‪.‬‬ ‫سهيلي‌پور جمع شرکت‌هاي حسابرسي شده‬ ‫در اين س��ازمان و بخش خصوصي را ‪ ۲۷‬هزار‬ ‫ش��رکت اعالم کرد و افزود‪ ۲۵۰ :‬هزار شرکت‬ ‫اظهارنام��ه ماليات��ي مي‌دهن��د ک��ه تعدادي‬ ‫از آنها س��ود خ��ود را صفر اع�لام مي‌کنند و‬ ‫ماليات��ي دريافت نمي‌ش��ود‪ .‬وي تصريح کرد‪:‬‬ ‫به ‪ ۱۵‬درصد ش��رکت‌ها رس��يدگي مي‌شود و‬ ‫بقيه را رس��يدگي نمي‌کنيم که البته برخي از‬ ‫ش��رکت‌ها در بورس هس��تند و با حساب آنها‬ ‫ممکن است اين رقم به ‪ ۴۰‬درصد برسد و ‪۶۰‬‬ ‫درصد شرکت‌ها مورد رسيدگي حسابرسي قرار‬ ‫نمي‌گيرد‪ .‬رييس سازمان حسابرسي همچنين‬ ‫با بيان اينکه بستر تقلب و فساد در بيمه بسيار‬ ‫زياد است‪ ،‬گفت‪ :‬بيمه مرکزي فعاليت‌هايي را‬ ‫براي بستن راه فساد دراين صنعت آغاز کرده‬ ‫و صنعت بيمه هم باي��د روش‌هاي کنترلي را‬ ‫توس��عه دهد مانند سيستم بانکداري متمرکز‬ ‫و جامع که در نظام بانکي مستقر شده است‪.‬‬ ‫رييس س��ازمان حسابرس��ي در ادامه گفت‪:‬‬ ‫تکيه اصلي اين س��ازمان پيش��گيري از وقوع‬ ‫فساد است‪ .‬س��هيلي‌پور اظهار کرد‪ :‬پيش نياز‬ ‫حضور سرمايه‌گذاران خارجي در بورس ايران‬ ‫و حض��ور ش��رکت‌هاي ايران��ي در بورس‌هاي‬ ‫خارجي ‪ -‬تدوين اس��تانداردهاي حسابرس��ي‬ ‫مانند اس��تانداردهاي بين‌المللي گزارش��گري‬ ‫مالي اس��ت‪ .‬س��هيلي‌پور گف��ت‪ :‬مصوبه‌هاي‬ ‫زي��ادي در مورد بودج��ه عملياتي وجود دارد‬ ‫اما در عمل اتفاق نيفتاده اس��ت و از اول سال‬ ‫‪ ۹۴‬مقدمات آن فراهم خواهد شد‪ .‬مديرعامل‬ ‫س��ازمان حسابرس��ي گفت‪ :‬وصولي صندوق‬ ‫توسعه ملي امسال به ‪ ۶۷‬ميليارد دالر رسيده‬ ‫که ‪ ۴۰‬ميلي��ارد دالر آن براي اجراي طرح‌ها‬ ‫مسدود شده است‪.‬‬ ‫افزایش ‪ ۵۸‬درصدی فروش سفته و برات‬ ‫در دو ماه پایانی پاییز‪ ،‬میزان فروش س��فته و برات ‪ ۵۸‬درصد‬ ‫افزایش یافت و از منفی ‪ 30/9‬درصدی آبان به مثبت ‪ 27/2‬درصد‬ ‫در آذر رس��ید‪ .‬بنابر اعالم بانک مرکزی‪ ،‬در ‪ 9‬ماه نخس��ت امسال‬ ‫حدود ‪ 102‬میلیارد و ‪ 300‬میلیون تومان سفته در تهران فروخته‬ ‫ش��د‪ .‬میزان سفته و برات فروخته ش��ده در ‪ 9‬ماه نخست امسال‬ ‫نسبت به مشابه سال گذشته ‪ 51/4‬درصد افزایش دارد‪.‬همچنین‬ ‫در آخرین آمار حدود ‪ 13‬میلیارد و ‪ 400‬میلیون تومان س��فته و‬ ‫ن حدود‬ ‫برات در آذر امسال در تهران فروخته شد که نسبت به آبا ‌‬ ‫‪ 27/2‬درصد و نسبت به آذر سال گذشته ‪ 73/2‬درصد رشد دارد‪.‬‬ ‫اما از فروردین‌ماه تا آذرماه س��ال جاری بیش��ترین افزایش حجم‬ ‫فروش س��فته و برات مربوط به اردیبشهت است که نسبت به ماه‬ ‫قبل ‪ 194/9‬درصد افزایش دارد‪ .‬در عین حال بیش��ترین کاهش‬ ‫فروش س��فته و ب��رات در تهران در فروردی��ن رخ داده که ‪63/8‬‬ ‫درصد نسبت به اسفند سال ‪ 1392‬کمتر شده است‪.‬‬
‫بازار معامالت روزانه‬ ‫پنجشنبه ‪ 16‬بهمن ‪ 15- 1393‬ربیع‌الثانی ‪ 5 -1436‬فوریه ‪ -2015‬شماره ‪ -151‬پیاپی ‪1469‬‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫بورس‬ ‫‪15‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪15‬‬ ‫قیمت ارز‬ ‫قیمت سکه‬ ‫عنوان‬ ‫قیمت خرید‬ ‫قیمت فروش‬ ‫ارز‬ ‫خرید ‪Buy /‬‬ ‫فروش ‪Sell /‬‬ ‫شاخص های بورس‬ ‫سکه یک گرمی‬ ‫‪1,680,000‬‬ ‫‪1,740,000‬‬ ‫دالر امریکا‬ ‫‪34470‬‬ ‫‪34570‬‬ ‫نام شاخص‬ ‫مقدار شاخص‬ ‫درصد تغییر‬ ‫سکه ربع‬ ‫‪2,630,000‬‬ ‫‪2,700,000‬‬ ‫یورو‬ ‫‪39650‬‬ ‫‪39790‬‬ ‫زراعت‪01-‬‬ ‫‪6954.3‬‬ ‫‪-0.086203181‬‬ ‫سکه نیم‬ ‫‪5,030,000‬‬ ‫‪5,080,000‬‬ ‫پوند انگلیس‬ ‫‪52670‬‬ ‫‪52890‬‬ ‫ذغال سنگ‪10-‬‬ ‫‪763.7‬‬ ‫‪0.500065798‬‬ ‫استخراجنفتجزکشف‪11‬‬ ‫‪729.9‬‬ ‫‪-3.985793212‬‬ ‫سکه امامی‬ ‫‪10,150,000‬‬ ‫‪10,180,000‬‬ ‫دالر کانادا‬ ‫‪28110‬‬ ‫‪28270‬‬ ‫کانه فلزی‪13-‬‬ ‫‪12668.1‬‬ ‫‪-0.424458226‬‬ ‫سایر معادن‪14-‬‬ ‫‪3436.3‬‬ ‫‪4.001089555‬‬ ‫سکه بهار آزادی‬ ‫‪10,040,000‬‬ ‫‪10,120,000‬‬ ‫درهم امارت‬ ‫‪9370‬‬ ‫‪9460‬‬ ‫سکه ربع ( زير ‪) 86‬‬ ‫‪2,510,000‬‬ ‫‪2,560,000‬‬ ‫دالر استرالیا‬ ‫‪27290‬‬ ‫‪27460‬‬ ‫سکه نيم ( زير ‪) 86‬‬ ‫‪5,020,000‬‬ ‫‪5,060,000‬‬ ‫فرانک سوئیس‬ ‫‪37500‬‬ ‫‪37900‬‬ ‫سکه امامي ( زير ‪)86‬‬ ‫‪10,040,000‬‬ ‫‪10,090,000‬‬ ‫لیر ترکیه‬ ‫‪14510‬‬ ‫‪14620‬‬ ‫‪ 1‬گرم طال‬ ‫‪1,015,900‬‬ ‫‪1,034,600‬‬ ‫ریال عربستان‬ ‫‪9110‬‬ ‫‪9290‬‬ ‫‪ 1‬مثقال طال‬ ‫‪4,460,000‬‬ ‫‪4,480,000‬‬ ‫رینگت مالزی‬ ‫‪9520‬‬ ‫‪9910‬‬ ‫فرابورس‬ ‫بورس‬ ‫بیشترین حجم معامالت‬ ‫بیشترین رشد قیمت‬ ‫بیشترین ارزش معامالت‬ ‫بیشترین افت قیمت‬ ‫منسوجات‪17-‬‬ ‫‪1118.3‬‬ ‫‪0‬‬ ‫محصوالت چرمی‪19-‬‬ ‫‪615‬‬ ‫‪-0.4048583‬‬ ‫محصوالت چوبی‪20-‬‬ ‫‪19869.4‬‬ ‫‪3.972747538‬‬ ‫محصوالت کاغذ‪21-‬‬ ‫‪6243.1‬‬ ‫‪0.181328027‬‬ ‫انتشار و چاپ‪22-‬‬ ‫‪48573.8‬‬ ‫‪3.995272728‬‬ ‫فراورده نفتی‪23-‬‬ ‫‪294195.2‬‬ ‫‪0.130968815‬‬ ‫الستیک‪25-‬‬ ‫‪18239.1‬‬ ‫‪-2.118719109‬‬ ‫فلزات اساسی‪27-‬‬ ‫‪27871.1‬‬ ‫‪0.529861998‬‬ ‫محصوالت فلزی‪28-‬‬ ‫‪23695.7‬‬ ‫‪4.639876352‬‬ ‫ماشین آالت‪29-‬‬ ‫‪11366.8‬‬ ‫‪0.322145045‬‬ ‫دستگاههای برقی‪31-‬‬ ‫‪285523.1‬‬ ‫‪-1.236843598‬‬ ‫وسایل ارتباطی‪32-‬‬ ‫‪2607.5‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ابزار پزشکی‪33-‬‬ ‫‪1812.6‬‬ ‫‪3.85607059‬‬ ‫خودرو‪34-‬‬ ‫‪12185.4‬‬ ‫‪1.555155516‬‬ ‫حمل و نقل‪35-‬‬ ‫‪1125.2‬‬ ‫‪0‬‬ ‫مبلمان‪36-‬‬ ‫‪272.7‬‬ ‫‪0‬‬ ‫قند و شکر‪38-‬‬ ‫‪3411.8‬‬ ‫‪1.574920361‬‬ ‫چند رشته ای ص‪39-‬‬ ‫‪5997.3‬‬ ‫‪-0.406855093‬‬ ‫غذایی بجز قند‪42-‬‬ ‫‪2506.4‬‬ ‫‪1.260504202‬‬ ‫مواد دارویی‪43-‬‬ ‫‪4579.6‬‬ ‫‪-0.756311626‬‬ ‫شیمیایی‪44-‬‬ ‫‪4389.2‬‬ ‫‪0.127748882‬‬ ‫پیمانکاری‪45-‬‬ ‫‪919.7‬‬ ‫‪0‬‬ ‫کاشی و سرامیک‪49-‬‬ ‫‪2136.7‬‬ ‫‪-0.028072802‬‬ ‫سیمان‪53-‬‬ ‫‪728.7‬‬ ‫‪0.969932105‬‬ ‫کانی غیرفلزی‪54-‬‬ ‫‪1825.6‬‬ ‫‪2.10861905‬‬ ‫سرمایه گذاریها‪56-‬‬ ‫‪1488‬‬ ‫‪1.245152072‬‬ ‫بانکها‪57-‬‬ ‫‪612‬‬ ‫‪0.492610837‬‬ ‫سایرمالی‪58-‬‬ ‫‪1841.5‬‬ ‫‪0.266797343‬‬ ‫حمل و نقل‪60-‬‬ ‫‪3042.7‬‬ ‫‪-0.454753648‬‬ ‫رادیویی‪64-‬‬ ‫‪541.3‬‬ ‫‪1.978146194‬‬ ‫مالی‪65-‬‬ ‫‪128032.3‬‬ ‫‪0.677593721‬‬ ‫بیمه و بازنشسته‪66‬‬ ‫‪3439.5‬‬ ‫‪2.256510881‬‬ ‫انبوه سازی‪70-‬‬ ‫‪859.4‬‬ ‫‪2.48032435‬‬ ‫رایانه‪72-‬‬ ‫‪4194.6‬‬ ‫‪-0.85328669‬‬ ‫فنی مهندسی‪74-‬‬ ‫‪625.6‬‬ ‫‪0.675893145‬‬ ‫شاخص آزاد شناور‬ ‫‪75176.3‬‬ ‫‪0.601659112‬‬ ‫شاخص بازار دوم‬ ‫‪129622‬‬ ‫‪0.517546485‬‬ ‫شاخص ‪ 30‬شرکت بزرگ‬ ‫‪2950.7‬‬ ‫‪0.302535862‬‬ ‫شاخص‪50‬شرکت فعالتر‬ ‫‪2684‬‬ ‫‪0.355206581‬‬ ‫شاخص صنعت‬ ‫‪55112.2‬‬ ‫‪0.327128749‬‬ ‫شاخص بازار اول‬ ‫‪48488.3‬‬ ‫‪0.324218524‬‬ ‫شاخص کل‬ ‫‪65846.7‬‬ ‫‪0.380045551‬‬ ‫شاخص قیمت ‪ 50‬شرکت‬ ‫‪128163.6‬‬ ‫‪0.677448445‬‬ ‫شاخص کل فرابورس‬ ‫‪747.5‬‬ ‫‪1.328453301‬‬ ‫بازار اول فرابورس‬ ‫‪199.2‬‬ ‫‪0.302114804‬‬ ‫بازار دوم فرابورس‬ ‫‪350.5‬‬ ‫‪1.594202899‬‬
‫‪16‬‬ ‫پنجشنبه ‪ 16‬بهمن ‪ 15- 1393‬ربیع‌الثانی ‪ 5 -1436‬فوریه ‪ -2015‬شماره ‪ -151‬پیاپی ‪1469‬‬ ‫بان بازار ‪ - 1393/11/15 :‬زمان آخرین معامله ‪14:19:22 :‬‬ ‫نماد‬ ‫نام‬ ‫تعداد‬ ‫حجم‬ ‫تسه‪9012‬‬ ‫امتیاز تسهیالت مسكن اسفندماه‪90‬‬ ‫‪55‬‬ ‫وبملت‬ ‫بانك ملت‬ ‫‪431‬‬ ‫‪4812166‬‬ ‫گسترش صنایع پیام‬ ‫‪6‬‬ ‫‪22388‬‬ ‫تسه‪9108‬‬ ‫امتیازتسهیالت مسكن آبان ماه ‪91‬‬ ‫‪70‬‬ ‫تسه‪9207‬‬ ‫امتیاز تسهیالت مسكن مهرماه ‪92‬‬ ‫‪46‬‬ ‫خصدرا‬ ‫صنعتی دریایی ایران‬ ‫غدشت‬ ‫دشت مرغاب‬ ‫فرآور‬ ‫کنیلو‬ ‫لپیام‬ ‫بهپاك‬ ‫وآذر‬ ‫حسینا‬ ‫وسپه‬ ‫خزامیا‬ ‫وتوصا‬ ‫فرآوريموادمعدنیایران‬ ‫کاشی نیلو‬ ‫صنعتی بهپاك‬ ‫سرمایهگذاريتوسعهآذربایجان‬ ‫‪25‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪385‬‬ ‫‪46911‬‬ ‫‪3200‬‬ ‫‪56010‬‬ ‫‪681‬‬ ‫‪787937‬‬ ‫‪783000‬‬ ‫‪799999‬‬ ‫‪12,062.00‬‬ ‫‪794971‬‬ ‫‪800000‬‬ ‫‪803000‬‬ ‫‪8,029.00‬‬ ‫‪1.01‬‬ ‫‪2329‬‬ ‫‪2309‬‬ ‫‪2290‬‬ ‫‪-39.00‬‬ ‫‪-1.67‬‬ ‫‪2327‬‬ ‫‪9489‬‬ ‫‪-311.00‬‬ ‫‪-3.17‬‬ ‫‪9800‬‬ ‫‪1100‬‬ ‫‪42.00‬‬ ‫‪3.97‬‬ ‫‪1097‬‬ ‫سرمایهگذاري سپه‬ ‫‪174‬‬ ‫‪581943‬‬ ‫‪1256555905‬‬ ‫‪2164‬‬ ‫‪427‬‬ ‫‪10707685‬‬ ‫‪15759544980‬‬ ‫‪1417‬‬ ‫‪144‬‬ ‫‪1094483‬‬ ‫‪2341912235‬‬ ‫‪2201‬‬ ‫‪8313000‬‬ ‫‪7994‬‬ ‫زامیاد‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫تكنو‬ ‫کنترلخوردگیتكینکو‬ ‫‪126‬‬ ‫‪159186‬‬ ‫توسعه فناوري اطالعات خوارزمی‬ ‫‪21‬‬ ‫سیمان فارس نو‬ ‫‪26‬‬ ‫اجاره ماهان‪ 2‬سه ماهه ‪ 20‬درصد‬ ‫‪2‬‬ ‫فوالد خراسان‬ ‫‪0‬‬ ‫لیزینگ ایرانیان‬ ‫معدنی دماوند‬ ‫حتاید‬ ‫تایدواترخاورمیانه‬ ‫ثمسكن‬ ‫سرمایهگذاري مسكن‬ ‫سخاش‬ ‫سیمانخاش‬ ‫ساراب‬ ‫سیمان داراب‬ ‫سفارود‬ ‫کارخانه فارسیت درود‬ ‫خپویش‬ ‫سازه پویش‬ ‫زمگسا‬ ‫کشاورزي ودامپروي مگسال‬ ‫‪371‬‬ ‫‪6500‬‬ ‫‪1000‬‬ ‫‪417541392‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2739441096‬‬ ‫‪8580000‬‬ ‫‪2155‬‬ ‫‪9800‬‬ ‫‪1058‬‬ ‫‪1323‬‬ ‫‪3678336069‬‬ ‫‪1681‬‬ ‫‪1772865468‬‬ ‫‪10886‬‬ ‫‪35000‬‬ ‫‪2193‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2117‬‬ ‫‪1320‬‬ ‫‪8313‬‬ ‫‪1735‬‬ ‫‪1216‬‬ ‫‪15683316‬‬ ‫‪29464071876‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪7972‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪284862‬‬ ‫‪534733125‬‬ ‫‪1816‬‬ ‫‪1881‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪510700‬‬ ‫‪293565480‬‬ ‫‪559‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪21117‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪109072‬‬ ‫‪3090‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪648319944‬‬ ‫‪3090000000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5720‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪6294‬‬ ‫‪4840‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪218‬‬ ‫‪450685‬‬ ‫‪2434679647‬‬ ‫‪5349‬‬ ‫‪5260‬‬ ‫سرمایه گذاري مسكن شمال شرق‬ ‫‪1462‬‬ ‫‪13143750‬‬ ‫‪27694081644‬‬ ‫‪2064‬‬ ‫سرمایه گذاري پارس آریان‬ ‫‪5‬‬ ‫‪78991‬‬ ‫‪142783800‬‬ ‫‪1814‬‬ ‫سشمال‬ ‫سیمان شمال‬ ‫‪43‬‬ ‫وپخش‬ ‫داروپخش (هلدینگ‬ ‫وخارزم‬ ‫سرمایه گذاري خوارزمی‬ ‫تسه‪9302‬‬ ‫امتیازتسهیالت مسكن مهرماه‪93‬‬ ‫امتیاز تسهیالت مسكن اردیبهشت‪93‬‬ ‫مسكن‪1‬‬ ‫مشارکت مسكن مهر ‪ 20‬درصد‬ ‫‪0‬‬ ‫غمهرا‬ ‫تولیديمهرام‬ ‫غمینو‬ ‫ثشرق‬ ‫آریان‬ ‫وملت‬ ‫کوثر‬ ‫ورنا‬ ‫خمحور‬ ‫ثاصفا‬ ‫شاراك‬ ‫حكمت‬ ‫پترول‬ ‫باالس‬ ‫فملیح‬ ‫شرکت صنایع غذایی مینو شرق‬ ‫سرمایهگذاريملت‬ ‫بیمه کوثر‬ ‫سرمایهگذاري رنا(هلدینگ‬ ‫تولیدمحورخودرو‬ ‫شرکت ساختمان اصفهان‬ ‫پتروشیمی شازند‬ ‫بانك حكمت ایرانیان‬ ‫گروه پتروشیمی س‪ .‬ایرانیان‬ ‫مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن‬ ‫ح ‪ .‬ملی صنایع مس ایران‬ ‫وپاسار‬ ‫کپارس‬ ‫وشمال‬ ‫‪919163794‬‬ ‫‪2074‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪28‬‬ ‫‪28‬‬ ‫‪15.00‬‬ ‫‪115.38‬‬ ‫‪28‬‬ ‫‪0.19‬‬ ‫‪1605‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪12820‬‬ ‫‪28641200‬‬ ‫‪1343‬‬ ‫‪1079168182‬‬ ‫‪797838‬‬ ‫‪800000‬‬ ‫‪14071‬‬ ‫وسیناح‬ ‫ح ‪ .‬بانك سینا‬ ‫تسه‪9112‬‬ ‫امتیازتسهیالت مسكن اسفندماه‪91‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪145‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪610459‬‬ ‫‪30386‬‬ ‫‪265863‬‬ ‫‪3052208223‬‬ ‫‪410532745‬‬ ‫‪154941725‬‬ ‫‪1354‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪4823‬‬ ‫‪545‬‬ ‫‪387‬‬ ‫‪8887701‬‬ ‫‪2911624863‬‬ ‫‪309‬‬ ‫‪95‬‬ ‫‪745‬‬ ‫‪592760210‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪22744‬‬ ‫‪310150384‬‬ ‫س‪.‬صندوق بازنشستگی کارکنان بانك‬ ‫‪27‬‬ ‫‪108288‬‬ ‫‪127683551‬‬ ‫اطلس‬ ‫صندوق سرمایهگذاري اطلس‪-‬سهام‬ ‫‪22‬‬ ‫‪50440‬‬ ‫‪436807460‬‬ ‫شپاکسا‬ ‫پاکسان‬ ‫‪135‬‬ ‫‪273161‬‬ ‫تسه‪9304‬‬ ‫امتیاز تسهیالت مسكن تیرماه‪93‬‬ ‫‪172‬‬ ‫سرمایه گذاري صنعت بیمه‬ ‫‪1605‬‬ ‫‪31‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1902‬‬ ‫‪100186‬‬ ‫‪1885‬‬ ‫‪25059345‬‬ ‫‪24201515‬‬ ‫‪1042641876‬‬ ‫‪29897118291‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪4898‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪815111‬‬ ‫‪4980‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪17,273.00‬‬ ‫‪2.16‬‬ ‫‪157.00‬‬ ‫‪3.26‬‬ ‫‪48279‬‬ ‫‪-32.00‬‬ ‫‪-0.07‬‬ ‫‪46379‬‬ ‫‪5033‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪66.00‬‬ ‫‪1964‬‬ ‫‪1.00‬‬ ‫‪0.05‬‬ ‫‪7343‬‬ ‫‪247.00‬‬ ‫‪3.48‬‬ ‫‪2234‬‬ ‫‪164.00‬‬ ‫‪7.92‬‬ ‫‪1300‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪15.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-54.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪301‬‬ ‫‪322‬‬ ‫‪13.00‬‬ ‫‪4.21‬‬ ‫‪328‬‬ ‫‪19.00‬‬ ‫‪6.15‬‬ ‫‪300‬‬ ‫‪13700‬‬ ‫‪13400‬‬ ‫‪-222.00‬‬ ‫‪-1.63‬‬ ‫‪13637‬‬ ‫‪2081‬‬ ‫‪2051‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪-3.99‬‬ ‫‪13367‬‬ ‫‪3.92‬‬ ‫‪1193‬‬ ‫‪1172‬‬ ‫‪8600‬‬ ‫‪12839‬‬ ‫‪3881‬‬ ‫‪1194‬‬ ‫‪1180‬‬ ‫‪8650‬‬ ‫‪12839‬‬ ‫‪3820‬‬ ‫‪1194‬‬ ‫‪-17.00‬‬ ‫‪-13.00‬‬ ‫‪-534.00‬‬ ‫‪-49.00‬‬ ‫‪45.00‬‬ ‫‪-1.42‬‬ ‫‪-0.15‬‬ ‫‪-1.27‬‬ ‫‪15.00‬‬ ‫‪795651‬‬ ‫‪3,910.00‬‬ ‫‪-5.00‬‬ ‫‪-0.24‬‬ ‫‪1196‬‬ ‫‪8660‬‬ ‫‪-1.00‬‬ ‫‪804659‬‬ ‫‪6,429.00‬‬ ‫‪0.81‬‬ ‫‪3836‬‬ ‫‪-6.00‬‬ ‫‪44.00‬‬ ‫وعسكر‬ ‫شرکت اعتباري عسكریه(سهامی عام)‬ ‫‪19‬‬ ‫تسه‪9110‬‬ ‫امتیازتسهیالت مسكن دي ماه ‪91‬‬ ‫‪65‬‬ ‫‪584‬‬ ‫‪464816639‬‬ ‫‪792457‬‬ ‫‪782222‬‬ ‫‪809900‬‬ ‫‪17,443.00‬‬ ‫‪2.20‬‬ ‫‪795919‬‬ ‫‪3,462.00‬‬ ‫پخش البرز‬ ‫‪145‬‬ ‫‪423130‬‬ ‫‪3351‬‬ ‫‪3380‬‬ ‫‪3457‬‬ ‫‪106.00‬‬ ‫‪3.16‬‬ ‫‪3457‬‬ ‫‪106.00‬‬ ‫داسوه‬ ‫پخش‬ ‫خریخت‬ ‫داروسازي اسوه‬ ‫صنایعریختهگريایران‬ ‫‪70‬‬ ‫پتروشیمی زاگرس‬ ‫‪65‬‬ ‫‪80873‬‬ ‫امتیاز تسهیالت مسكن دي ماه ‪92‬‬ ‫‪137‬‬ ‫‪861‬‬ ‫توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ‬ ‫‪218‬‬ ‫‪995512‬‬ ‫سیمان سفیدنیریز‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫سصوفی‬ ‫سیمان صوفیان‬ ‫جخودرو‪06‬‬ ‫آتی ایران خودرو‪940630‬‬ ‫زاگرس‬ ‫تسه‪9210‬‬ ‫ملت‬ ‫وبشهر‬ ‫شنفت‬ ‫سنیر‬ ‫قهكمت‬ ‫سیالم‬ ‫خلنت‬ ‫پردیس‬ ‫قزوین‬ ‫نارنج‬ ‫‪16‬‬ ‫بیمه ملت‬ ‫نفت پارس‬ ‫قندهكمتان‬ ‫سیمان ایالم‬ ‫لنت ترمزایران‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪57‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫مشارکت نارنجستان‪3‬ماهه‪20‬درصد‬ ‫‪1000‬‬ ‫‪772569‬‬ ‫‪2320‬‬ ‫‪2320000000‬‬ ‫‪138‬‬ ‫‪192‬‬ ‫‪2304199‬‬ ‫تمحرکه‬ ‫ماشینسازينیرومحرکه‬ ‫حمل و نقل پتروشیمی( سهامی عام‬ ‫‪18‬‬ ‫‪569‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4746702788‬‬ ‫‪1984‬‬ ‫‪956579552‬‬ ‫‪2037‬‬ ‫‪86513‬‬ ‫‪216282500‬‬ ‫‪2404‬‬ ‫‪409097‬‬ ‫‪336628300‬‬ ‫‪48567‬‬ ‫‪558811329‬‬ ‫‪2874402‬‬ ‫‪470655‬‬ ‫‪1500‬‬ ‫کخاك‬ ‫صمپنا‪2‬‬ ‫اجاره مپنا (‪ )2‬سه ماهه ‪ 20‬درصد‬ ‫‪1‬‬ ‫غبهنوش‬ ‫بهنوش ایران‬ ‫‪53‬‬ ‫‪89262‬‬ ‫خمهر‬ ‫مهرکامپارس‬ ‫‪116‬‬ ‫‪1088766‬‬ ‫بمیال‬ ‫شامال‬ ‫واحیا‬ ‫وتوسم‬ ‫معدنی امالح ایران‬ ‫‪38‬‬ ‫‪120‬‬ ‫‪32‬‬ ‫م ‪ .‬صنایع و معادن احیاء سپاهان‬ ‫‪2‬‬ ‫سرمایهگذاريتوسعهملی‬ ‫‪58‬‬ ‫‪1034‬‬ ‫‪2221947959‬‬ ‫صنایعخاكچینیایران‬ ‫توسعه بازرگانی آهن وفوالدمیالد‬ ‫‪7400‬‬ ‫‪2234‬‬ ‫‪40487‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪7104000‬‬ ‫‪809718579‬‬ ‫‪960718‬‬ ‫‪99‬‬ ‫حپترو‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪13741‬‬ ‫‪6746‬‬ ‫‪225126‬‬ ‫‪2680‬‬ ‫‪2680‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2881‬‬ ‫‪7104‬‬ ‫‪1052‬‬ ‫‪2275‬‬ ‫‪7104‬‬ ‫‪1047‬‬ ‫‪2315‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1918‬‬ ‫‪-3.98‬‬ ‫‪2788‬‬ ‫‪-1.67‬‬ ‫‪2930‬‬ ‫‪3.63‬‬ ‫‪2313‬‬ ‫‪3.98‬‬ ‫‪2060‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪19753‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪13193‬‬ ‫‪2221‬‬ ‫‪15.00‬‬ ‫‪0.68‬‬ ‫‪2200‬‬ ‫‪2248‬‬ ‫‪-3.99‬‬ ‫‪18965‬‬ ‫‪461365‬‬ ‫‪941‬‬ ‫‪13741‬‬ ‫‪2217255255‬‬ ‫‪2206‬‬ ‫‪2222‬‬ ‫‪2207‬‬ ‫‪1.00‬‬ ‫‪0.05‬‬ ‫‪692193697‬‬ ‫‪875270615‬‬ ‫‪1830‬‬ ‫‪803942‬‬ ‫‪6,726.00‬‬ ‫‪0.84‬‬ ‫‪780004‬‬ ‫‪837076‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3.77‬‬ ‫‪797216‬‬ ‫‪1903‬‬ ‫‪15579‬‬ ‫‪-548.00‬‬ ‫‪-788.00‬‬ ‫‪-3.99‬‬ ‫‪-296.00‬‬ ‫‪-4.00‬‬ ‫‪13.00‬‬ ‫‪1.26‬‬ ‫‪-111.00‬‬ ‫‪-49.00‬‬ ‫‪81.00‬‬ ‫‪7399‬‬ ‫‪1048‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪2533‬‬ ‫‪2600‬‬ ‫‪2495‬‬ ‫‪-38.00‬‬ ‫‪-1.50‬‬ ‫‪7439‬‬ ‫‪7142‬‬ ‫‪7142‬‬ ‫‪-297.00‬‬ ‫‪-3.99‬‬ ‫‪7438‬‬ ‫‪9666‬‬ ‫‪9988‬‬ ‫‪9710‬‬ ‫‪44.00‬‬ ‫‪0.46‬‬ ‫‪9908‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪445480229‬‬ ‫‪5080‬‬ ‫‪5121‬‬ ‫‪4902‬‬ ‫‪-178.00‬‬ ‫‪-3.50‬‬ ‫‪2200672271‬‬ ‫‪1950‬‬ ‫‪78.00‬‬ ‫‪4.00‬‬ ‫‪7401383021‬‬ ‫‪10713000‬‬ ‫‪401138378‬‬ ‫‪120000000‬‬ ‫‪22060928‬‬ ‫‪695265327‬‬ ‫‪783‬‬ ‫‪11620‬‬ ‫‪2090‬‬ ‫‪2500‬‬ ‫‪799‬‬ ‫‪11490‬‬ ‫‪2070‬‬ ‫‪2500‬‬ ‫‪865‬‬ ‫‪11410‬‬ ‫‪33.00‬‬ ‫‪96.00‬‬ ‫‪82.00‬‬ ‫‪-210.00‬‬ ‫‪3279‬‬ ‫‪3268‬‬ ‫‪3271‬‬ ‫‪-8.00‬‬ ‫‪3066‬‬ ‫‪3117‬‬ ‫‪3100‬‬ ‫‪34.00‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪2028‬‬ ‫‪1.62‬‬ ‫‪3.99‬‬ ‫‪10.47‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-1.81‬‬ ‫‪-0.24‬‬ ‫‪1.11‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-1.00‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪2036‬‬ ‫‪31.00‬‬ ‫‪19753‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪2063‬‬ ‫‪28.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪79.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0.90‬‬ ‫‪1.69‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-3.00‬‬ ‫‪-0.11‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪14.00‬‬ ‫‪76.00‬‬ ‫‪3.83‬‬ ‫‪-5.00‬‬ ‫‪-0.25‬‬ ‫‪1970‬‬ ‫‪52.00‬‬ ‫‪2.16‬‬ ‫‪2500‬‬ ‫‪-1.00‬‬ ‫‪242.00‬‬ ‫‪2.50‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5019‬‬ ‫‪-61.00‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪40.00‬‬ ‫‪5.11‬‬ ‫‪522‬‬ ‫‪3.95‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪-69‬‬ ‫‪-29.45‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪530‬‬ ‫‪24.81‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪7142‬‬ ‫‪7142‬‬ ‫‪1650‬‬ ‫‪4.51‬‬ ‫‪9700‬‬ ‫‪9999‬‬ ‫‪1340‬‬ ‫‪7.39‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4887‬‬ ‫‪5129‬‬ ‫‪1080‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪2028‬‬ ‫‪799‬‬ ‫‪3270‬‬ ‫‪-9.00‬‬ ‫‪-0.27‬‬ ‫‪3268‬‬ ‫‪3069‬‬ ‫‪3.00‬‬ ‫‪0.10‬‬ ‫‪3070‬‬ ‫‪865‬‬ ‫‪12084‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1000‬‬ ‫‪131287‬‬ ‫‪2450‬‬ ‫‪2500‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-50‬‬ ‫‪2656‬‬ ‫‪2105‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪99‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2153‬‬ ‫‪3271‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3119‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪217‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5.71‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5.38‬‬ ‫‪4.65‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪9.31‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3490‬‬ ‫‪3506‬‬ ‫‪15501‬‬ ‫‪15700‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪9564‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2206‬‬ ‫‪2228‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪18963‬‬ ‫‪2967‬‬ ‫‪7104‬‬ ‫‪372248‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1048‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2500‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2500‬‬ ‫‪13192‬‬ ‫‪2680‬‬ ‫‪3020‬‬ ‫‪1055‬‬ ‫‪1001000‬‬ ‫‪2500‬‬ ‫‪7142‬‬ ‫‪2559‬‬ ‫‪15165‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪172367‬‬ ‫‪32‬‬ ‫‪75981‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2814‬‬ ‫‪11665‬‬ ‫‪1000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1000‬‬ ‫‪1118000‬‬ ‫‪2028‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3080‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3100‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪176495‬‬ ‫‪528‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪5095‬‬ ‫‪2080‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪4000‬‬ ‫‪2500‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪80‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪11350‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪5000‬‬ ‫‪1025000‬‬ ‫‪11700‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪120‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1500‬‬ ‫‪9701‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪9850‬‬ ‫‪4936‬‬ ‫‪41194‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪740‬‬ ‫‪2010‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪800000‬‬ ‫‪1899‬‬ ‫‪2070‬‬ ‫‪1300‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪819500‬‬ ‫‪3150‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2063‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2159‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪15570‬‬ ‫‪4133‬‬ ‫‪1000‬‬ ‫‪303‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪15680‬‬ ‫‪2290‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1000‬‬ ‫‪2323‬‬ ‫‪528947‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3032‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪50000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3125‬‬ ‫‪800‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1970‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3875‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪752836‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1194‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪830000‬‬ ‫‪100000‬‬ ‫‪-46.26‬‬ ‫‪451‬‬ ‫‪2063‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪12839‬‬ ‫‪15000‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1870‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪-33.00‬‬ ‫‪71.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪-42.46‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪-0.28‬‬ ‫‪3.64‬‬ ‫‪1292‬‬ ‫‪5.73‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪11410‬‬ ‫‪-1.20‬‬ ‫‪10.3‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪-0.01‬‬ ‫‪2.36‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2323‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪800‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-69‬‬ ‫‪1055‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2680‬‬ ‫‪7104‬‬ ‫‪2500‬‬ ‫‪1655‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2680‬‬ ‫‪79.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪116‬‬ ‫‪353‬‬ ‫‪3.54‬‬ ‫‪1.66‬‬ ‫‪1903‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4010‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3.89‬‬ ‫‪7.9‬‬ ‫‪2271‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪872‬‬ ‫‪4.94‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1349‬‬ ‫‪1.35‬‬ ‫‪2575‬‬ ‫‪11587‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4133‬‬ ‫‪4.82‬‬ ‫‪10.19‬‬ ‫‪1040‬‬ ‫‪42.00‬‬ ‫‪823‬‬ ‫‪1880‬‬ ‫‪-0.01‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪2456‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪7104‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2032‬‬ ‫‪4133‬‬ ‫‪3032‬‬ ‫‪304‬‬ ‫‪9.97‬‬ ‫‪104.00‬‬ ‫‪1861‬‬ ‫‪795000‬‬ ‫‪1899‬‬ ‫‪15500‬‬ ‫‪15730‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2173‬‬ ‫‪0.67‬‬ ‫‪503.00‬‬ ‫‪800000‬‬ ‫‪39.00‬‬ ‫‪0.25‬‬ ‫‪3380‬‬ ‫‪3518‬‬ ‫‪717‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪7.19‬‬ ‫‪15444‬‬ ‫‪16.11‬‬ ‫‪69.00‬‬ ‫‪3.16‬‬ ‫‪50.00‬‬ ‫‪782222‬‬ ‫‪809900‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪16000‬‬ ‫‪3150‬‬ ‫‪2,784.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0.44‬‬ ‫‪2.62‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-31.00‬‬ ‫‪-1.64‬‬ ‫‪1900‬‬ ‫‪810001‬‬ ‫‪820000‬‬ ‫‪56‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪6360‬‬ ‫‪946‬‬ ‫‪1780‬‬ ‫‪2050‬‬ ‫‪3800‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1900‬‬ ‫‪19.00‬‬ ‫‪12000‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪3861‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪174‬‬ ‫‪134910‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0.50‬‬ ‫‪50000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1271‬‬ ‫‪8650‬‬ ‫‪3796‬‬ ‫‪785066‬‬ ‫‪820000‬‬ ‫‪3650‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪8690‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1194‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5000‬‬ ‫‪79‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3796‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪13847‬‬ ‫‪1172‬‬ ‫‪1171‬‬ ‫‪3340895‬‬ ‫‪115.00‬‬ ‫‪-172.00‬‬ ‫‪0.35‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3122‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3625‬‬ ‫‪3.83‬‬ ‫‪1169‬‬ ‫‪1194‬‬ ‫‪4.24‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪13282‬‬ ‫‪1194‬‬ ‫‪3.94‬‬ ‫‪-4.00‬‬ ‫‪0.63‬‬ ‫‪-0.04‬‬ ‫‪3897‬‬ ‫‪905‬‬ ‫‪3020‬‬ ‫‪4305‬‬ ‫‪15475‬‬ ‫‪2930‬‬ ‫سفارس‬ ‫ساروم‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4133‬‬ ‫‪4133‬‬ ‫‪3.98‬‬ ‫‪3031‬‬ ‫‪15500‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪7‬‬ ‫سیمانارومیه‬ ‫‪1000‬‬ ‫‪4133000‬‬ ‫‪3032‬‬ ‫‪3032‬‬ ‫‪116.00‬‬ ‫‪1962‬‬ ‫‪-0.58‬‬ ‫‪15572‬‬ ‫‪6420‬‬ ‫سرمایه گذاري پردیس‬ ‫عمران و توسعه شاهد‬ ‫‪1259941962‬‬ ‫‪4305‬‬ ‫‪15500‬‬ ‫‪15500‬‬ ‫‪-91.00‬‬ ‫‪3786‬‬ ‫‪15630‬‬ ‫‪97.00‬‬ ‫‪17205600‬‬ ‫‪123‬‬ ‫کارخانجات قند قزوین‬ ‫‪326163‬‬ ‫‪988527175‬‬ ‫‪2916‬‬ ‫‪2791‬‬ ‫سیمان فارس و خوزستان‬ ‫ثعمرا‬ ‫‪74198‬‬ ‫‪1164556580‬‬ ‫‪1462757103‬‬ ‫‪1902‬‬ ‫‪1905‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-33.00‬‬ ‫‪-0.85‬‬ ‫‪3770‬‬ ‫‪178312‬‬ ‫‪-7.00‬‬ ‫‪12839‬‬ ‫‪12839‬‬ ‫‪2402‬‬ ‫‪5.56‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪8600‬‬ ‫‪8700‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪9368‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1900‬‬ ‫‪2003‬‬ ‫‪2129‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1998‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2121‬‬ ‫‪1169‬‬ ‫‪10488‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪29‬‬ ‫‪-84‬‬ ‫‪1197‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4940‬‬ ‫‪4980‬‬ ‫‪795000‬‬ ‫‪-24.71‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪327‬‬ ‫‪25000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪803000‬‬ ‫‪780000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪13509‬‬ ‫‪2101‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪20000‬‬ ‫‪804000‬‬ ‫‪-3.00‬‬ ‫‪330876928‬‬ ‫‪-0.37‬‬ ‫‪-0.08‬‬ ‫‪13400‬‬ ‫‪13849‬‬ ‫‪2837‬‬ ‫‪4.81‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪807000‬‬ ‫‪826000‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪7125‬‬ ‫‪1605‬‬ ‫‪316‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-0.03‬‬ ‫‪1887‬‬ ‫‪3650‬‬ ‫‪3796‬‬ ‫‪29.00‬‬ ‫‪0.77‬‬ ‫‪0.11‬‬ ‫‪550‬‬ ‫‪600‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪10000‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪2500‬‬ ‫‪2462‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪6000‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪7582‬‬ ‫‪1598‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪3000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2500‬‬ ‫‪1000‬‬ ‫‪333‬‬ ‫‪-81.00‬‬ ‫‪15591‬‬ ‫‪4898‬‬ ‫‪5015‬‬ ‫‪891‬‬ ‫‪5.61‬‬ ‫‪1820‬‬ ‫‪3508‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1500‬‬ ‫‪1975‬‬ ‫‪2763‬‬ ‫‪1480‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪13000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪722‬‬ ‫‪41200‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1880‬‬ ‫زنجان‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪795001‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1799‬‬ ‫صنایع پتروشیمی زنجان‬ ‫‪2235‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪-88.00‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪7101‬‬ ‫‪13509‬‬ ‫‪0.49‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪7379‬‬ ‫‪13509‬‬ ‫‪550‬‬ ‫‪17631‬‬ ‫‪1580‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪-562.00‬‬ ‫‪-4.66‬‬ ‫‪26008‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪-3.99‬‬ ‫‪1856‬‬ ‫‪51026724‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4832‬‬ ‫‪2460‬‬ ‫‪1800‬‬ ‫‪1330‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4.65‬‬ ‫‪815111‬‬ ‫‪2110‬‬ ‫‪2128‬‬ ‫‪5000‬‬ ‫‪7515‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪5449‬‬ ‫‪5469‬‬ ‫‪465‬‬ ‫‪2711‬‬ ‫‪1000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2060‬‬ ‫‪10000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪46379‬‬ ‫‪1963‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1171‬‬ ‫‪4500‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪47500‬‬ ‫‪2035‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1362‬‬ ‫‪1370‬‬ ‫‪25000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪539‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪14597‬‬ ‫‪9800‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1300‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪499991‬‬ ‫‪685‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2230‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1300‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2109‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪400‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4901‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪10753‬‬ ‫‪10000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5400‬‬ ‫‪10000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪613‬‬ ‫‪4000‬‬ ‫‪1619‬‬ ‫‪820000‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪8990‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2695‬‬ ‫‪1860‬‬ ‫‪334‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪15000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2842‬‬ ‫‪2050‬‬ ‫‪15.07‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪385292‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪375‬‬ ‫‪2200‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪6.04‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1169‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪346‬‬ ‫‪8.16‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪10996‬‬ ‫‪13965‬‬ ‫‪600‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪-106.00‬‬ ‫‪55.00‬‬ ‫‪5000‬‬ ‫‪2050‬‬ ‫‪6043‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪20000‬‬ ‫‪-0.75‬‬ ‫‪10.09‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5350‬‬ ‫‪1890‬‬ ‫‪3000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1276‬‬ ‫‪13509‬‬ ‫‪583‬‬ ‫‪30000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪13990‬‬ ‫‪38.00‬‬ ‫‪210‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1370‬‬ ‫‪6.97‬‬ ‫‪100000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪10.19‬‬ ‫‪-3.89‬‬ ‫‪1912‬‬ ‫‪3.67‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1771‬‬ ‫‪28‬‬ ‫‪29‬‬ ‫‪810000‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪798230‬‬ ‫سرود‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2919‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪50000‬‬ ‫‪8988‬‬ ‫‪305‬‬ ‫‪1839‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-3.99‬‬ ‫‪724‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪301‬‬ ‫‪1599‬‬ ‫‪803550‬‬ ‫‪5000‬‬ ‫‪2711‬‬ ‫‪115.38‬‬ ‫‪5,712.00‬‬ ‫‪177.00‬‬ ‫‪680‬‬ ‫‪28‬‬ ‫‪0.72‬‬ ‫‪800000‬‬ ‫سیمانشاهرود‬ ‫‪1276‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪47900‬‬ ‫‪810001‬‬ ‫‪165028326‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6744‬‬ ‫‪2076‬‬ ‫‪3767‬‬ ‫‪1239‬‬ ‫‪4.37‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪7.16‬‬ ‫‪791741‬‬ ‫‪1149‬‬ ‫‪2137‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪255‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪10960‬‬ ‫‪780000‬‬ ‫‪3869‬‬ ‫‪-12.92‬‬ ‫‪445.00‬‬ ‫‪803000‬‬ ‫‪13373‬‬ ‫‪750‬‬ ‫‪850‬‬ ‫‪-90‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4.23‬‬ ‫‪11,259.00‬‬ ‫‪8663‬‬ ‫‪1354‬‬ ‫‪1399‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪10370‬‬ ‫‪1.42‬‬ ‫‪1197‬‬ ‫‪14597‬‬ ‫‪14597‬‬ ‫‪2570‬‬ ‫‪5.89‬‬ ‫‪11040‬‬ ‫‪3.77‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2090‬‬ ‫‪14.00‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2649‬‬ ‫‪2180‬‬ ‫‪0.50‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2695‬‬ ‫‪14.00‬‬ ‫‪51.00‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪690‬‬ ‫‪0.26‬‬ ‫‪7.60‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3.84‬‬ ‫‪5291‬‬ ‫‪11,771.00‬‬ ‫‪43590‬‬ ‫‪975247123‬‬ ‫‪1300‬‬ ‫‪2230‬‬ ‫‪1300‬‬ ‫‪-54.00‬‬ ‫‪-3.99‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5497‬‬ ‫‪1.47‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪1212‬‬ ‫‪207978978‬‬ ‫‪13622‬‬ ‫‪1619‬‬ ‫‪1608‬‬ ‫‪3.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1505‬‬ ‫‪621‬‬ ‫‪648‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪474‬‬ ‫‪3.54‬‬ ‫‪0.10‬‬ ‫‪7.83‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪10751‬‬ ‫‪7979‬‬ ‫‪8300‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5.67‬‬ ‫‪23.12‬‬ ‫‪1818‬‬ ‫‪2070‬‬ ‫سصفها‬ ‫وبیمه‬ ‫‪5033‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4841‬‬ ‫‪-192.00‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪1000556‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪601‬‬ ‫‪1273‬‬ ‫‪-3.81‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪810000‬‬ ‫‪810000‬‬ ‫‪468‬‬ ‫‪-34.00‬‬ ‫‪16.00‬‬ ‫‪4255‬‬ ‫‪6.85‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪621‬‬ ‫‪1132‬‬ ‫‪1030000‬‬ ‫‪410‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪95‬‬ ‫‪4.5‬‬ ‫‪1173‬‬ ‫‪5944‬‬ ‫‪4787‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6280‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪28625‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1750‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1000‬‬ ‫‪29000‬‬ ‫‪5580‬‬ ‫‪1750‬‬ ‫‪11249‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪600‬‬ ‫‪3096‬‬ ‫‪6.82‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪350‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪698‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1727‬‬ ‫‪20273‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪7000‬‬ ‫‪21397‬‬ ‫‪16.61‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5743‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪882‬‬ ‫‪-1.64‬‬ ‫‪0.75‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪175‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪6.12‬‬ ‫‪1820‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪7040‬‬ ‫‪6131‬‬ ‫‪1122‬‬ ‫‪1000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪820000‬‬ ‫‪2146‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪540‬‬ ‫‪11001‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪10000‬‬ ‫‪830‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪29000‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪8.78‬‬ ‫‪3.85‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪150‬‬ ‫‪1710‬‬ ‫‪9426‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪7561‬‬ ‫‪57.00‬‬ ‫‪48311‬‬ ‫‪62.00‬‬ ‫‪3.10‬‬ ‫‪11.12‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪36400‬‬ ‫‪2200‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5379‬‬ ‫‪7979‬‬ ‫‪4.69‬‬ ‫‪47900‬‬ ‫‪2830‬‬ ‫‪35.00‬‬ ‫‪-2.34‬‬ ‫‪7.42‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1000‬‬ ‫‪1093‬‬ ‫‪52‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1845‬‬ ‫‪994‬‬ ‫‪1240‬‬ ‫‪-3.49‬‬ ‫‪2235‬‬ ‫‪630‬‬ ‫‪768‬‬ ‫‪62.00‬‬ ‫‪2823‬‬ ‫‪165.00‬‬ ‫‪630000000‬‬ ‫‪1378‬‬ ‫‪46379‬‬ ‫‪2711‬‬ ‫‪2.31‬‬ ‫‪3.68‬‬ ‫‪24.00‬‬ ‫‪-1,932.00‬‬ ‫‪-98.00‬‬ ‫‪-6.00‬‬ ‫‪-0.33‬‬ ‫‪1800‬‬ ‫‪1.77‬‬ ‫‪-4.00‬‬ ‫‪671‬‬ ‫‪724‬‬ ‫‪722‬‬ ‫‪51.00‬‬ ‫‪43.00‬‬ ‫‪1.43‬‬ ‫‪43.48‬‬ ‫‪8988‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2.08‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1583‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5251‬‬ ‫‪2010‬‬ ‫‪-42.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪15142‬‬ ‫‪5416‬‬ ‫‪795000‬‬ ‫‪585‬‬ ‫‪0.53‬‬ ‫‪-63.00‬‬ ‫‪2040‬‬ ‫‪28600‬‬ ‫‪1888‬‬ ‫‪790008‬‬ ‫‪-0.41‬‬ ‫‪7.60‬‬ ‫‪7.97‬‬ ‫‪5000‬‬ ‫‪4,245.00‬‬ ‫‪8838‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪810000‬‬ ‫‪2652‬‬ ‫‪722‬‬ ‫‪727293407‬‬ ‫‪6500000‬‬ ‫‪-25.00‬‬ ‫‪-0.09‬‬ ‫‪60.00‬‬ ‫‪10515‬‬ ‫‪7096‬‬ ‫‪46‬‬ ‫‪1808‬‬ ‫‪10370‬‬ ‫‪7101‬‬ ‫‪99042‬‬ ‫‪2107‬‬ ‫‪10996‬‬ ‫‪7379‬‬ ‫سیماناصفهان‬ ‫دسینا‬ ‫‪1268‬‬ ‫‪1276‬‬ ‫‪283.00‬‬ ‫س‪ .‬چشم انداز توسعه شمال‬ ‫داروسازي سینا‬ ‫‪2120‬‬ ‫‪-1.00‬‬ ‫‪60.00‬‬ ‫‪4.93‬‬ ‫‪3.99‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪32626‬‬ ‫‪1423023‬‬ ‫‪64813658‬‬ ‫‪2286087111‬‬ ‫‪5402‬‬ ‫‪53.00‬‬ ‫‪0.99‬‬ ‫‪-0.05‬‬ ‫‪1963‬‬ ‫‪2354‬‬ ‫‪802537‬‬ ‫‪3,234.00‬‬ ‫‪0.40‬‬ ‫‪2137‬‬ ‫‪1963‬‬ ‫‪1‬‬ ‫تولیديگرانیتبهسرام‬ ‫‪5469‬‬ ‫‪67.00‬‬ ‫‪1.24‬‬ ‫‪1965‬‬ ‫بانك پاسارگاد‬ ‫سبحان دارو‬ ‫‪2050‬‬ ‫‪2.00‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪139‬‬ ‫تولیدي و صنعتی آبگینه‬ ‫‪-24.00‬‬ ‫‪-1.16‬‬ ‫‪20.40‬‬ ‫‪1771‬‬ ‫‪65912‬‬ ‫‪335.00‬‬ ‫‪481.00‬‬ ‫سهامی ذوب آهن اصفهان‬ ‫صنایع الستیكی سهند‬ ‫‪1170‬‬ ‫‪42.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3.88‬‬ ‫‪4.57‬‬ ‫‪275‬‬ ‫مشارکت شیراز سه ماهه ‪ 20‬درصد‬ ‫‪1750‬‬ ‫‪-42.00‬‬ ‫‪3.97‬‬ ‫‪1814‬‬ ‫‪37‬‬ ‫کهرام‬ ‫‪2121‬‬ ‫‪2185615‬‬ ‫کاشی پارس‬ ‫‪2137‬‬ ‫‪2110‬‬ ‫‪3973538507‬‬ ‫بیمه پارسیان‬ ‫‪1132‬‬ ‫‪5402‬‬ ‫‪1752‬‬ ‫ح‪.‬پتروشیمی ممسنی‬ ‫‪1750‬‬ ‫‪5291‬‬ ‫ذغالسنگ نگین طبس‬ ‫تسه‪9306‬‬ ‫وسكاب‬ ‫‪706‬‬ ‫‪750‬‬ ‫‪850‬‬ ‫‪144.00‬‬ ‫‪11892981024‬‬ ‫‪1128‬‬ ‫‪239‬‬ ‫امتیازتسهیالت مسكن شهریورماه‪93‬‬ ‫سبحان‬ ‫‪1354‬‬ ‫‪1354‬‬ ‫‪1369‬‬ ‫‪15.00‬‬ ‫‪1.11‬‬ ‫‪840592‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3.72‬‬ ‫‪1792‬‬ ‫‪493‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1163‬‬ ‫‪731017760‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪8978‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪379‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-2.34‬‬ ‫‪723938‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪6294‬‬ ‫‪21117‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪16.00‬‬ ‫‪1750‬‬ ‫‪7934251175‬‬ ‫‪1242‬‬ ‫‪575‬‬ ‫‪5920‬‬ ‫‪5948‬‬ ‫‪1510‬‬ ‫‪6020‬‬ ‫‪2.86‬‬ ‫‪598‬‬ ‫‪15205‬‬ ‫‪57936321‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪6280‬‬ ‫‪561‬‬ ‫‪537‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪11258‬‬ ‫‪1.98‬‬ ‫‪610‬‬ ‫‪2071‬‬ ‫‪206‬‬ ‫‪5807‬‬ ‫‪3.31‬‬ ‫‪1748‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1500‬‬ ‫‪1800‬‬ ‫‪621‬‬ ‫‪36161832‬‬ ‫‪781‬‬ ‫‪87.00‬‬ ‫‪1.52‬‬ ‫‪61.00‬‬ ‫‪23.00‬‬ ‫‪46020537581‬‬ ‫‪8194654‬‬ ‫‪85.00‬‬ ‫‪1.38‬‬ ‫‪160.00‬‬ ‫‪3.85‬‬ ‫‪14597‬‬ ‫‪17509849014‬‬ ‫‪511‬‬ ‫‪3.62‬‬ ‫‪6236‬‬ ‫‪251.00‬‬ ‫‪2.31‬‬ ‫‪10620‬‬ ‫‪620‬‬ ‫‪14597‬‬ ‫‪1314365303‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1801‬‬ ‫‪4.43‬‬ ‫‪1879‬‬ ‫‪58.00‬‬ ‫‪22.00‬‬ ‫‪1800‬‬ ‫‪1820‬‬ ‫‪7710‬‬ ‫‪8156‬‬ ‫‪3.36‬‬ ‫‪1818‬‬ ‫‪1890‬‬ ‫‪363‬‬ ‫‪5.18‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1150‬‬ ‫‪4988‬‬ ‫‪11137‬‬ ‫‪3.45‬‬ ‫‪1700‬‬ ‫‪7673‬‬ ‫‪6.00‬‬ ‫‪1860‬‬ ‫‪1866‬‬ ‫‪4752‬‬ ‫‪5021‬‬ ‫‪776‬‬ ‫‪6.43‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪12438‬‬ ‫‪8007‬‬ ‫‪7885‬‬ ‫‪0.33‬‬ ‫‪5021‬‬ ‫‪5400‬‬ ‫‪13.00‬‬ ‫‪7979‬‬ ‫‪2120‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0.16‬‬ ‫‪306.00‬‬ ‫‪2080‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪8313‬‬ ‫‪3.99‬‬ ‫‪16.00‬‬ ‫‪10998‬‬ ‫‪8313‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪10000‬‬ ‫‪8313‬‬ ‫‪7783‬‬ ‫‪0.78‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪248176‬‬ ‫‪2113‬‬ ‫‪2113‬‬ ‫‪4634‬‬ ‫‪153‬‬ ‫‪293‬‬ ‫‪110.00‬‬ ‫‪1216‬‬ ‫‪140‬‬ ‫کابگن‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-608.00‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪125‬‬ ‫‪5300‬‬ ‫‪-49.00‬‬ ‫‪-0.92‬‬ ‫‪12,019.00‬‬ ‫‪-4.00‬‬ ‫‪604‬‬ ‫‪241738‬‬ ‫‪820000‬‬ ‫‪20,697.00‬‬ ‫‪294.4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪239288‬‬ ‫‪1473‬‬ ‫‪1489‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪64.05‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪27.33‬‬ ‫‪1.51‬‬ ‫‪2.59‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5000‬‬ ‫‪2155‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2200‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2164‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪802226‬‬ ‫‪1136547837‬‬ ‫‪463600‬‬ ‫‪115‬‬ ‫‪345.00‬‬ ‫‪3449‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2140‬‬ ‫‪-3.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪10.39‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-61.00‬‬ ‫‪-0.23‬‬ ‫‪758000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-2.77‬‬ ‫‪1320‬‬ ‫‪766506‬‬ ‫‪804895‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪36000‬‬ ‫‪2113‬‬ ‫‪1320‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪10511‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2206‬‬ ‫‪3.69‬‬ ‫‪1072‬‬ ‫‪1100‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2527‬‬ ‫‪290967‬‬ ‫‪-99‬‬ ‫‪284‬‬ ‫‪-1.84‬‬ ‫‪2592‬‬ ‫‪751‬‬ ‫‪450552‬‬ ‫‪28621‬‬ ‫‪-537.00‬‬ ‫‪3.99‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1112‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪-22.37‬‬ ‫‪7.54‬‬ ‫‪29133‬‬ ‫‪2680‬‬ ‫‪8886485‬‬ ‫کسرامح‬ ‫پسهند‬ ‫‪10229132‬‬ ‫‪21499‬‬ ‫‪2695‬‬ ‫‪12244282101‬‬ ‫ح ‪ .‬پارس سرام‬ ‫مراز‪1‬‬ ‫‪4000‬‬ ‫‪50080‬‬ ‫‪-251.00‬‬ ‫‪2130‬‬ ‫‪2193‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3200‬‬ ‫‪3740‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1472‬‬ ‫‪39.00‬‬ ‫‪27.00‬‬ ‫‪1.81‬‬ ‫‪35000‬‬ ‫‪36500‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪70‬‬ ‫‪2054‬‬ ‫‪12500‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1000‬‬ ‫‪55.00‬‬ ‫‪1.49‬‬ ‫‪-3.99‬‬ ‫‪2344‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪731503‬‬ ‫‪731503‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2190‬‬ ‫‪3.88‬‬ ‫‪1852‬‬ ‫‪21.00‬‬ ‫‪790000‬‬ ‫‪805000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2241‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1431‬‬ ‫‪36.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-0.09‬‬ ‫‪782111‬‬ ‫‪799999‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1000‬‬ ‫‪1473‬‬ ‫‪-122.00‬‬ ‫‪3.76‬‬ ‫‪1.76‬‬ ‫‪920‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4.55‬‬ ‫‪89‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪-1.53‬‬ ‫‪103.00‬‬ ‫‪7000000‬‬ ‫‪2162‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪7972‬‬ ‫‪382.00‬‬ ‫‪8988‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3.93‬‬ ‫‪2.78‬‬ ‫‪2154‬‬ ‫‪-2.00‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪2373010074‬‬ ‫فسپا‬ ‫پارسیان‬ ‫‪711‬‬ ‫‪423080‬‬ ‫‪37.00‬‬ ‫‪-8.17‬‬ ‫‪3200‬‬ ‫‪3399‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0.33‬‬ ‫‪860‬‬ ‫‪-0.09‬‬ ‫‪1.73‬‬ ‫‪0.60‬‬ ‫‪-0.11‬‬ ‫‪2527‬‬ ‫‪2527‬‬ ‫‪-32‬‬ ‫‪-82.16‬‬ ‫‪2280‬‬ ‫‪-2.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2040‬‬ ‫‪801468‬‬ ‫‪35834‬‬ ‫‪2070‬‬ ‫‪450‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1165‬‬ ‫‪2047‬‬ ‫‪280‬‬ ‫‪6,497.00‬‬ ‫‪620.00‬‬ ‫‪765643‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪11.56‬‬ ‫‪0.82‬‬ ‫‪60.00‬‬ ‫‪EPS‬‬ ‫‪ P /E‬خرید ‪ -‬تعداد خرید ‪ -‬حجم خرید ‪ -‬قیمت فروش ‪ -‬قیمت فروش ‪ -‬حجم فروش ‪ -‬تعداد‬ ‫‪1‬‬ ‫‪793675‬‬ ‫‪1739‬‬ ‫‪2.26‬‬ ‫‪3200‬‬ ‫‪3300‬‬ ‫‪696001‬‬ ‫‪5,738.00‬‬ ‫‪-0.23‬‬ ‫‪4.00‬‬ ‫‪3.00‬‬ ‫‪1.12‬‬ ‫کمترین‬ ‫بیشترین‬ ‫‪0.73‬‬ ‫‪1320‬‬ ‫‪2.88‬‬ ‫‪36.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2809‬‬ ‫گروهصنعتیسپاهان‬ ‫ذوب‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6717021‬‬ ‫‪4164958914‬‬ ‫‪41.00‬‬ ‫‪790008‬‬ ‫‪2455379‬‬ ‫دزهراوي‬ ‫ممسنیح‬ ‫‪390‬‬ ‫‪33764‬‬ ‫‪262769682‬‬ ‫‪8838‬‬ ‫‪28700‬‬ ‫‪580‬‬ ‫‪314.00‬‬ ‫‪810000‬‬ ‫‪1771794702‬‬ ‫داروسازيزهراوي‬ ‫کطبس‬ ‫‪41‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪193.00‬‬ ‫‪6043‬‬ ‫‪537‬‬ ‫‪183‬‬ ‫‪83‬‬ ‫‪29.00‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪2251‬‬ ‫‪576‬‬ ‫‪-3.00‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪1806510899‬‬ ‫‪462082228‬‬ ‫‪319.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1843‬‬ ‫‪3.95‬‬ ‫‪3.99‬‬ ‫‪5920‬‬ ‫‪7850‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-88.00‬‬ ‫‪5945‬‬ ‫‪1859‬‬ ‫‪2.23‬‬ ‫‪-4.00‬‬ ‫‪225.00‬‬ ‫‪799303‬‬ ‫‪797981‬‬ ‫‪56.00‬‬ ‫‪6278‬‬ ‫‪800000‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪5021‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪6188‬‬ ‫‪1850‬‬ ‫‪82‬‬ ‫‪1427‬‬ ‫‪1710‬‬ ‫‪786.00‬‬ ‫‪10620‬‬ ‫‪332800‬‬ ‫‪41003393‬‬ ‫‪1320‬‬ ‫‪8313‬‬ ‫‪25.00‬‬ ‫‪11200‬‬ ‫‪2987763877‬‬ ‫‪29158‬‬ ‫‪2164‬‬ ‫‪2113‬‬ ‫‪1090‬‬ ‫‪1818‬‬ ‫‪28232‬‬ ‫‪36000‬‬ ‫‪1473‬‬ ‫‪1937771‬‬ ‫‪6151‬‬ ‫‪2180‬‬ ‫‪1473‬‬ ‫‪9665679060‬‬ ‫‪176047700‬‬ ‫‪4828‬‬ ‫‪2229‬‬ ‫‪8643‬‬ ‫تسه‪9307‬‬ ‫باما‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2496515‬‬ ‫‪176322872‬‬ ‫‪860‬‬ ‫‪900‬‬ ‫‪1.00‬‬ ‫‪0.11‬‬ ‫‪902‬‬ ‫‪1.53‬‬ ‫توسعه خدمات دریایی وبندري سینا‬ ‫‪22‬‬ ‫تكنوتار‬ ‫کاما‬ ‫‪540492368‬‬ ‫‪1.16‬‬ ‫‪2215‬‬ ‫‪745‬‬ ‫‪179413‬‬ ‫‪363‬‬ ‫فخاس‬ ‫‪179932990‬‬ ‫‪3499‬‬ ‫‪3399‬‬ ‫‪3200‬‬ ‫‪-299.00‬‬ ‫‪-8.55‬‬ ‫‪3213‬‬ ‫‪-286.00‬‬ ‫‪485332‬‬ ‫‪2114786‬‬ ‫ماهان‪2‬‬ ‫‪8086400‬‬ ‫‪2632‬‬ ‫‪2527‬‬ ‫‪2527‬‬ ‫‪-105.00‬‬ ‫‪-3.99‬‬ ‫‪2629‬‬ ‫‪-3.00‬‬ ‫‪17391524153‬‬ ‫شستان‬ ‫سفانو‬ ‫‪20194260‬‬ ‫‪899‬‬ ‫‪153707411‬‬ ‫‪3202‬‬ ‫‪3200‬‬ ‫‪3280‬‬ ‫‪78.00‬‬ ‫‪2049‬‬ ‫‪5.00‬‬ ‫‪0.24‬‬ ‫‪2.44‬‬ ‫‪35214‬‬ ‫‪220‬‬ ‫پتروشیمی گلستان‬ ‫مفاخر‬ ‫‪9900178191‬‬ ‫‪2044‬‬ ‫‪2044‬‬ ‫‪2050‬‬ ‫‪6.00‬‬ ‫‪0.29‬‬ ‫‪724947‬‬ ‫‪-4,237.00‬‬ ‫‪-0.58‬‬ ‫‪3238‬‬ ‫‪64‬‬ ‫‪2‬‬ ‫رتكو‬ ‫‪279104613‬‬ ‫‪729184‬‬ ‫‪700000‬‬ ‫‪731503‬‬ ‫‪2,319.00‬‬ ‫‪350281‬‬ ‫سرمایه گذاري توسعه صنعتی ایران‬ ‫کدما‬ ‫ارزش‬ ‫دیروز‬ ‫اولین‬ ‫آخرین معامله ‪ -‬مقدار آخرین معامله ‪ -‬تغییر آخرین معامله ‪ -‬درصد قیمت پایانی ‪ -‬مقدار قیمت پایانی ‪ -‬تغییر قیمت پایانی ‪ -‬درصد‬ ‫‪0.32‬‬ ‫‪775768108‬‬ ‫‪177‬‬ ‫وایران‬ ‫بورس و بازار‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1995‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪8000‬‬ ‫‪3590‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬
‫بورس و بازار‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫بان بازار ‪ - 1393/11/15 :‬زمان آخرین معامله ‪14:19:22 :‬‬ ‫نمادپ‬ ‫آس‬ ‫‪9012‬‬ ‫تسه‬ ‫ثاخت‬ ‫فرآور‬ ‫‪9204‬‬ ‫تسه‬ ‫خنصیر‬ ‫وبملت‬ ‫آینده‬ ‫کنیلو‬ ‫ثغرب‬ ‫لپیام‬ ‫فمراد‬ ‫بهپاك‬ ‫کچاد‬ ‫‪9108‬‬ ‫تسه‬ ‫وبهمن‬ ‫وآذر‬ ‫دتولید‬ ‫‪9207‬‬ ‫تسه‬ ‫کاال‪4‬‬ ‫حسینا‬ ‫وزمین‬ ‫خصدرا‬ ‫دفرا‬ ‫وسپه‬ ‫‪9308‬‬ ‫تسه‬ ‫غدشت‬ ‫غپینو‬ ‫خزامیا‬ ‫خراسان‬ ‫وتوصا‬ ‫ثرود‬ ‫وایران‬ ‫خكمك‬ ‫شستان‬ ‫تایرا‬ ‫کدما‬ ‫فالوم‬ ‫تكنو‬ ‫شیرازح‬ ‫حتاید‬ ‫وآفري‬ ‫رتكو‬ ‫دکیمی‬ ‫ثمسكن‬ ‫سجام‬ ‫مفاخر‬ ‫فوکا‬ ‫سخاش‬ ‫کنور‬ ‫سفانو‬ ‫بنیرو‬ ‫ساراب‬ ‫غشهد‬ ‫ماهان‪2‬‬ ‫کسرام‬ ‫سفارود‬ ‫شپدیس‬ ‫فخاس‬ ‫فاراك‬ ‫خپویش‬ ‫ثتران‬ ‫کاما‬ ‫ولیز‬ ‫زمگسا‬ ‫فسدید‬ ‫مشیر‪9307‬‬ ‫تسه‬ ‫‪9412‬‬ ‫‪9302‬‬ ‫تسه‬ ‫بموتو‬ ‫غمینو‬ ‫وپست‬ ‫مسكن‪1‬‬ ‫ثاژن‬ ‫ثشرق‬ ‫درازك‬ ‫غمهرا‬ ‫حتوکا‬ ‫آریان‬ ‫غگل‬ ‫وملت‬ ‫بكام‬ ‫سشمال‬ ‫تاپیكو‬ ‫شبهرن‬ ‫کوثر‬ ‫کروي‬ ‫وپخش‬ ‫ورنا‪512‬‬ ‫رایان‬ ‫اخابر‬ ‫وخارزم‬ ‫ختراك‬ ‫خمحور‬ ‫ولغدر‬ ‫ثاصفا‬ ‫پكرمان‬ ‫شاراك‬ ‫حكمت‪2‬‬ ‫پرشیا‬ ‫دکوثر‬ ‫پترول‬ ‫پارسان‬ ‫باالس‬ ‫سكارون‬ ‫فملیح‬ ‫نامپ‬ ‫آ‪.‬س‪.‬‬ ‫اسفندماه‪90‬‬ ‫مسكن‬ ‫ساختمان‬ ‫تسهیالتتوسعه‬ ‫امتیازبینالمللی‬ ‫تعداد‬ ‫‪755‬‬ ‫‪55‬‬ ‫‪463‬‬ ‫‪385‬‬ ‫‪8592387‬‬ ‫‪279104613‬‬ ‫‪13080498634‬‬ ‫دیروز‬ ‫‪1410‬‬ ‫‪729184‬‬ ‫‪1472‬‬ ‫نصیرماشین‬ ‫مهندسی‬ ‫بانك ملت‬ ‫‪56‬‬ ‫‪431‬‬ ‫‪136987‬‬ ‫‪4812166‬‬ ‫‪643747640‬‬ ‫‪9900178191‬‬ ‫‪4643‬‬ ‫‪2044‬‬ ‫پیام شمالغرب‬ ‫مسكن‬ ‫گذاري‬ ‫شرکت سرمایه‬ ‫صنایع‬ ‫گسترش‬ ‫‪1181‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪11391178‬‬ ‫‪22388‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪56010‬‬ ‫‪41583491951‬‬ ‫‪20194260‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪179932990‬‬ ‫مسكندارو‬ ‫داروسازي تولید‬ ‫مهرماه ‪92‬‬ ‫امتیاز تسهیالت‬ ‫ایران‬ ‫دریایی کاالي‬ ‫اشخاص بورس‬ ‫سینا‬ ‫وبندري‬ ‫سایر خدمات‬ ‫توسعه‬ ‫دریاییزمین‬ ‫صنعتی ایران‬ ‫بانك‬ ‫ایران‬ ‫‪117‬‬ ‫‪46‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪745‬‬ ‫‪137‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪334275‬‬ ‫‪220‬‬ ‫‪36634‬‬ ‫‪485332‬‬ ‫‪3492269623‬‬ ‫‪176322872‬‬ ‫‪251379870‬‬ ‫‪17391524153‬‬ ‫‪2136913942‬‬ ‫‪417541392‬‬ ‫مینو‬ ‫پارس‬ ‫زامیاد‬ ‫شرکت پتروشیمی خراسان‬ ‫سرمایه گذاري توسعه صنعتی ایران‬ ‫سرمایهگذاري مسكن زاینده رود‬ ‫لیزینگ ایرانیان‬ ‫کمكفنرایندامین‬ ‫پتروشیمی گلستان‬ ‫تراکتورسازيایران‬ ‫معدنی دماوند‬ ‫آلومتك‬ ‫تكنوتار‬ ‫ح ‪ .‬پتروشیمیشیراز‬ ‫تایدواترخاورمیانه‬ ‫بیمه کارآفرین‬ ‫کنترلخوردگیتكینکو‬ ‫کیمیدارو‬ ‫سرمایهگذاري مسكن‬ ‫مجتمع سیمان غرب آسیا‬ ‫توسعه فناوري اطالعات خوارزمی‬ ‫فوالدکاویان‬ ‫سیمانخاش‬ ‫توسعه معدنی و صنعتی صبانور‬ ‫سیمان فارس نو‬ ‫نیروترانس‬ ‫سیمان داراب‬ ‫شهد ایران‬ ‫اجاره ماهان‪ 2‬سه ماهه ‪ 20‬درصد‬ ‫پارس سرام‬ ‫کارخانه فارسیت درود‬ ‫پتروشیمی پردیس‬ ‫خراسان‬ ‫اراك‬ ‫فوالدسازي‬ ‫ماشین‬ ‫‪110‬‬ ‫‪427‬‬ ‫‪97‬‬ ‫‪177‬‬ ‫‪644‬‬ ‫‪144‬‬ ‫‪155‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪282‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪363‬‬ ‫‪56‬‬ ‫‪371‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪126‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1216‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪204‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪117‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪101‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪104‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪220‬‬ ‫مگسال‬ ‫کشاورزي‬ ‫ودامپرويسدید‬ ‫وتجهیزات‬ ‫لوله‬ ‫شیرازمهرماه‪93‬‬ ‫مسكن‬ ‫امتیازتسهیالت‬ ‫شهرداري‬ ‫‪10‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪183‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪83‬‬ ‫‪8‬‬ ‫موادمعدنیایران‬ ‫امتیازفرآوري‬ ‫تیرماه ‪92‬‬ ‫تسهیالت مسكن‬ ‫نیلوبهشت پارس‬ ‫سازان‬ ‫بازرگانی آینده‬ ‫کاشی‬ ‫آلومراد‬ ‫بهپاك‬ ‫صنعتی‬ ‫وصنعتی‬ ‫معدنی‬ ‫چادرملوماه ‪91‬‬ ‫مسكن آبان‬ ‫امتیازتسهیالت‬ ‫توسعهبهمن‬ ‫گذاريگذاري‬ ‫سرمایه‬ ‫آذربایجان‬ ‫سرمایه‬ ‫سپهایران‬ ‫تزریقی‬ ‫فرآورده‬ ‫هايگذاري‬ ‫سرمایه‬ ‫مرغاب آبانماه‪93‬‬ ‫دشت مسكن‬ ‫امتیازتسهیالت‬ ‫گذاريپویش‬ ‫سرمایه سازه‬ ‫مسكن تهران‬ ‫باماایران‬ ‫لیزینگ‬ ‫مسكن اردیبهشت‪93‬‬ ‫امتیاز تسهیالتموتوژن‬ ‫مینو شرق‬ ‫غذایی‬ ‫ایران‬ ‫صنایعبانك‬ ‫شرکت پست‬ ‫آژند ‪ 20‬درصد‬ ‫مسكن مهر‬ ‫مشارکت سخت‬ ‫‪25‬‬ ‫‪107‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪115‬‬ ‫‪70‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪64‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪174‬‬ ‫‪242‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ایران‬ ‫معادن روي‬ ‫توسعه‬ ‫هلدینگ‬ ‫داروپخش (‬ ‫‪336‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪3270142‬‬ ‫‪50080‬‬ ‫‪174‬‬ ‫‪115‬‬ ‫‪645‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪289‬‬ ‫‪125‬‬ ‫‪1214717‬‬ ‫‪450552‬‬ ‫‪5325151‬‬ ‫‪604‬‬ ‫‪1890028‬‬ ‫‪241738‬‬ ‫هلدینگسایپا‬ ‫لیزینگ رایان‬ ‫سپرده‬ ‫گواهی‬ ‫گذاري رنا(‬ ‫سرمایه‬ ‫گذاريایران‬ ‫مخابرات‬ ‫خوارزمی‬ ‫سرمایه‬ ‫تراکتورسازي ایران‬ ‫ریختهگري‬ ‫تولیدمحورخودرو‬ ‫خودروغدیر‬ ‫لیزینگ‬ ‫اصفهان‬ ‫ساختمان‬ ‫شرکت‬ ‫صنعتی بارز‬ ‫گروه‬ ‫شازند‬ ‫پتروشیمی‬ ‫ایرانیانپرشیا‬ ‫نفت و گاز‬ ‫مشارکت‬ ‫حكمت‬ ‫اوراقبانك‬ ‫گروه پتروشیمی‬ ‫کوثرایرانیان‬ ‫داروسازيس‪.‬‬ ‫‪217‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪58‬‬ ‫‪711‬‬ ‫‪118‬‬ ‫‪751‬‬ ‫صنایع کاشی و سرامیك سینا‬ ‫‪5979743451‬‬ ‫‪731017760‬‬ ‫‪1764‬‬ ‫‪15205‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪1128‬‬ ‫‪1795‬‬ ‫‪14597‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪1132‬‬ ‫‪1834‬‬ ‫‪14597‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪1170‬‬ ‫‪3598089180‬‬ ‫‪7000000‬‬ ‫‪5994003000‬‬ ‫‪11892981024‬‬ ‫‪4869341973‬‬ ‫‪12244282101‬‬ ‫‪3324508585‬‬ ‫‪919163794‬‬ ‫‪13472292112‬‬ ‫‪463600‬‬ ‫‪11657‬‬ ‫‪1792‬‬ ‫‪2478‬‬ ‫‪1354‬‬ ‫‪2645‬‬ ‫‪2074‬‬ ‫‪2486‬‬ ‫‪706‬‬ ‫‪10436‬‬ ‫‪5402‬‬ ‫‪610‬‬ ‫‪1605‬‬ ‫‪12040‬‬ ‫‪1750‬‬ ‫‪2482‬‬ ‫‪1354‬‬ ‫‪2630‬‬ ‫‪2137‬‬ ‫‪2495‬‬ ‫‪750‬‬ ‫‪10019‬‬ ‫‪5291‬‬ ‫‪11889‬‬ ‫‪1750‬‬ ‫‪2480‬‬ ‫‪1369‬‬ ‫‪2750‬‬ ‫‪2050‬‬ ‫‪2470‬‬ ‫‪850‬‬ ‫‪23.00‬‬ ‫‪26.00‬‬ ‫‪232.00‬‬ ‫‪-42.00‬‬ ‫‪70.00‬‬ ‫‪-608.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪42.00‬‬ ‫‪2.00‬‬ ‫‪15.00‬‬ ‫‪105.00‬‬ ‫‪-24.00‬‬ ‫‪-16.00‬‬ ‫‪144.00‬‬ ‫‪-0.92‬‬ ‫‪2.04‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-3.08‬‬ ‫‪0.78‬‬ ‫‪2.29‬‬ ‫‪3.99‬‬ ‫‪2.40‬‬ ‫‪0.33‬‬ ‫‪4.00‬‬ ‫‪3.97‬‬ ‫‪0.95‬‬ ‫‪3.97‬‬ ‫‪-4.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3.72‬‬ ‫‪0.08‬‬ ‫‪1.11‬‬ ‫‪3.97‬‬ ‫‪-1.16‬‬ ‫‪-0.64‬‬ ‫‪20.40‬‬ ‫‪176‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪33‬‬ ‫‪239‬‬ ‫‪74‬‬ ‫‪310852‬‬ ‫‪1242‬‬ ‫‪125409‬‬ ‫‪840592‬‬ ‫‪85027‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪18714‬‬ ‫‪20018566‬‬ ‫‪1069‬‬ ‫‪1070‬‬ ‫‪1069‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪420‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪580689‬‬ ‫‪2258052617‬‬ ‫‪8514‬‬ ‫‪129327216‬‬ ‫‪5134244‬‬ ‫‪50000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪20650000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪10687‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪10260‬‬ ‫‪-427.00‬‬ ‫‪-4.00‬‬ ‫‪-2.53‬‬ ‫‪10695‬‬ ‫‪3.97‬‬ ‫‪1816‬‬ ‫‪350‬‬ ‫‪10711‬‬ ‫‪1789‬‬ ‫‪10695‬‬ ‫‪1830‬‬ ‫‪10440‬‬ ‫‪1860‬‬ ‫‪-271.00‬‬ ‫‪71.00‬‬ ‫‪1.68‬‬ ‫‪6592280‬‬ ‫‪21936200744‬‬ ‫‪3228‬‬ ‫‪3357‬‬ ‫‪3290‬‬ ‫‪62.00‬‬ ‫‪1.92‬‬ ‫‪243‬‬ ‫‪1668412‬‬ ‫‪4967726800‬‬ ‫‪2960‬‬ ‫‪2970‬‬ ‫‪2979‬‬ ‫‪19.00‬‬ ‫‪303‬‬ ‫‪1325657‬‬ ‫‪3696646731‬‬ ‫گوالن‬ ‫مشارکت گوالن سقز سه ماهه ‪%20‬‬ ‫‪2‬‬ ‫خبهمن‬ ‫گروهبهمن‬ ‫‪941‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪918‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪930‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪-11.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-1.17‬‬ ‫‪-6.22‬‬ ‫‪2789‬‬ ‫‪-71.00‬‬ ‫‪77.00‬‬ ‫‪4.67‬‬ ‫‪45.00‬‬ ‫‪3.46‬‬ ‫‪3325‬‬ ‫‪53493882‬‬ ‫‪1.05783E +11‬‬ ‫‪1909‬‬ ‫‪1935‬‬ ‫‪1985‬‬ ‫‪76.00‬‬ ‫سدشت‬ ‫صنایع سیمان دشتستان‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2458‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2360‬‬ ‫‪-98.00‬‬ ‫‪-3.99‬‬ ‫شكربن‬ ‫کربن ایران‬ ‫‪265‬‬ ‫‪1322617‬‬ ‫خفنر‬ ‫فنرسازيخاور‬ ‫‪103‬‬ ‫‪384332‬‬ ‫میهن‬ ‫سشرق‬ ‫سدور‬ ‫رکیش‬ ‫بیمه میهن‬ ‫سیمان شرق‬ ‫سیمان دورود‬ ‫‪83‬‬ ‫‪384‬‬ ‫‪2‬‬ ‫کارت اعتباري ایران کیش‬ ‫‪407‬‬ ‫فرآوردههاي غذایی وقندتربتجام‬ ‫‪1‬‬ ‫وبصادر‬ ‫بانك صادرات ایران‬ ‫قجام‬ ‫حخزر‬ ‫کشتیرانی دریاي خزر‬ ‫‪109‬‬ ‫‪883923‬‬ ‫‪2721882‬‬ ‫‪470‬‬ ‫‪1526888072‬‬ ‫‪3666459894‬‬ ‫‪6294240‬‬ ‫‪13949‬‬ ‫‪13392‬‬ ‫‪4388‬‬ ‫‪3850‬‬ ‫‪3134‬‬ ‫‪3040‬‬ ‫‪3014472938‬‬ ‫‪2260‬‬ ‫‪1067599972‬‬ ‫‪2676‬‬ ‫‪1190228277‬‬ ‫‪7090‬‬ ‫‪2415695‬‬ ‫‪9038617900‬‬ ‫‪10000‬‬ ‫‪30400000‬‬ ‫‪167830‬‬ ‫‪1302‬‬ ‫‪3272‬‬ ‫‪52931019‬‬ ‫‪41129672396‬‬ ‫‪770‬‬ ‫وبوعلی‬ ‫سرمایهگذاريبوعلی‬ ‫‪139‬‬ ‫‪878939‬‬ ‫‪1718712649‬‬ ‫‪2028‬‬ ‫حفاري‬ ‫حفاري شمال‬ ‫کسعدي‬ ‫کاشی سعدي‬ ‫کساپا‬ ‫غسالم‬ ‫فخوز‬ ‫دلقما‬ ‫پلوله‬ ‫ومدکو‪1‬‬ ‫تیپیكو‬ ‫شمواد‬ ‫سایپاشیشه‬ ‫سالمین‬ ‫شسینا‬ ‫غگرجی‬ ‫غصینو‬ ‫غشان‬ ‫‪1970‬‬ ‫‪5746‬‬ ‫‪0‬‬ ‫کمباین سازي ایران‬ ‫‪12153‬‬ ‫‪1.45E +08‬‬ ‫‪1.40643E +11‬‬ ‫‪986‬‬ ‫‪947‬‬ ‫سیمان تهران‬ ‫‪138‬‬ ‫‪730711‬‬ ‫‪2116110321‬‬ ‫‪2788‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪37463‬‬ ‫‪130089100‬‬ ‫‪84490‬‬ ‫‪542713728‬‬ ‫‪1182286‬‬ ‫‪5519768812‬‬ ‫‪9000‬‬ ‫‪15660000‬‬ ‫تولیدمواداولیهوالیافمصنوعی‬ ‫‪168‬‬ ‫قند شیرین خراسان‬ ‫‪0‬‬ ‫صنایعشیمیاییسینا‬ ‫بیسكویت گرجی‬ ‫صنعتی مینو‬ ‫شیرپاستوریزهپگاهخراسان‬ ‫کحافظ‬ ‫سبهان‬ ‫سیمان بهبهان‬ ‫پلیاکریل‬ ‫‪72‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪66‬‬ ‫‪38‬‬ ‫‪280‬‬ ‫‪80‬‬ ‫اجاره ماهان سه ماهه ‪ 20‬درصد‬ ‫‪11‬‬ ‫کاشی الوند‬ ‫‪13‬‬ ‫‪39‬‬ ‫‪745862‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪35944‬‬ ‫‪54032‬‬ ‫‪2186‬‬ ‫‪63584‬‬ ‫‪97151‬‬ ‫‪1969705‬‬ ‫‪150210‬‬ ‫‪910‬‬ ‫‪30190‬‬ ‫‪62486‬‬ ‫‪2893215668‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪114589472‬‬ ‫‪685055511‬‬ ‫‪15173460‬‬ ‫‪4668‬‬ ‫‪1680‬‬ ‫‪3066‬‬ ‫‪12697‬‬ ‫‪7218‬‬ ‫‪3424‬‬ ‫‪1740‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1000001‬‬ ‫‪-7.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3799‬‬ ‫‪-59.00‬‬ ‫‪-1.53‬‬ ‫‪3879‬‬ ‫‪21.00‬‬ ‫‪5544‬‬ ‫‪-202.00‬‬ ‫‪-3.52‬‬ ‫‪5746‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1025‬‬ ‫‪39.00‬‬ ‫‪3.96‬‬ ‫‪970‬‬ ‫‪-16.00‬‬ ‫‪4670‬‬ ‫‪1740‬‬ ‫‪3188‬‬ ‫‪3188‬‬ ‫‪12695‬‬ ‫‪12680‬‬ ‫‪6930‬‬ ‫‪7100‬‬ ‫‪2850‬‬ ‫‪3500‬‬ ‫‪2899‬‬ ‫‪2.00‬‬ ‫‪60.00‬‬ ‫‪122.00‬‬ ‫‪-118.00‬‬ ‫‪-1.63‬‬ ‫‪-237.00‬‬ ‫‪-1.30‬‬ ‫‪19106‬‬ ‫‪0.44‬‬ ‫‪3380‬‬ ‫‪6450‬‬ ‫‪5.00‬‬ ‫‪1214853800‬‬ ‫‪263919104‬‬ ‫‪2741‬‬ ‫‪2777‬‬ ‫‪2753‬‬ ‫‪12.00‬‬ ‫‪3784‬‬ ‫‪3784‬‬ ‫‪2642135853‬‬ ‫‪571453233‬‬ ‫‪910000000‬‬ ‫‪1084958802‬‬ ‫‪120572635‬‬ ‫‪1325‬‬ ‫‪3941‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪37152‬‬ ‫‪1951‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪35666‬‬ ‫‪1946‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪35666‬‬ ‫‪1873‬‬ ‫‪3074‬‬ ‫‪7193‬‬ ‫‪111.00‬‬ ‫‪18237‬‬ ‫‪1311‬‬ ‫‪1740‬‬ ‫‪-17.00‬‬ ‫‪-44.00‬‬ ‫‪1320‬‬ ‫‪4669‬‬ ‫‪-0.13‬‬ ‫‪19148‬‬ ‫‪6445‬‬ ‫‪3.98‬‬ ‫‪2391‬‬ ‫‪12679‬‬ ‫‪18000‬‬ ‫‪6574‬‬ ‫‪3.57‬‬ ‫‪-5.00‬‬ ‫‪3.98‬‬ ‫‪-1.29‬‬ ‫‪0.08‬‬ ‫‪-0.38‬‬ ‫‪2878‬‬ ‫‪2721‬‬ ‫‪1341‬‬ ‫‪-1,486.00‬‬ ‫‪-4.00‬‬ ‫‪0.02‬‬ ‫‪0.54‬‬ ‫‪5002‬‬ ‫‪4668‬‬ ‫‪60.00‬‬ ‫‪3.57‬‬ ‫‪8.00‬‬ ‫‪0.26‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-25.00‬‬ ‫‪869.00‬‬ ‫‪4.77‬‬ ‫‪-20.00‬‬ ‫‪4749‬‬ ‫‪1740‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3000‬‬ ‫‪1744‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪85000‬‬ ‫‪4000‬‬ ‫‪1947‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪399774‬‬ ‫‪39‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4.69‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪16.18‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪1015000‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3786‬‬ ‫‪3799‬‬ ‫‪266‬‬ ‫‪5517‬‬ ‫‪336646‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪1025‬‬ ‫‪209515‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪9000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪599‬‬ ‫‪4603‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2968‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3100‬‬ ‫‪1920‬‬ ‫‪3.35‬‬ ‫‪1373‬‬ ‫‪-1246‬‬ ‫‪-1.08‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1946‬‬ ‫‪260‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪71.61‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1016‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5000‬‬ ‫‪21.74‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4.24‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪7.49‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5002‬‬ ‫‪668556‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪4336‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪-833.00‬‬ ‫‪4565‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪288838‬‬ ‫‪44‬‬ ‫‪-2.24‬‬ ‫‪10473‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪6450‬‬ ‫‪35666‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪17.59‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪38.98‬‬ ‫‪38400‬‬ ‫‪2942‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪8573‬‬ ‫‪1998‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪10000‬‬ ‫‪175‬‬ ‫‪777‬‬ ‫‪1000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5000‬‬ ‫‪3301‬‬ ‫‪6579‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1770‬‬ ‫‪3.9‬‬ ‫‪7100‬‬ ‫‪3779‬‬ ‫‪1000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2286‬‬ ‫‪1350‬‬ ‫‪1250‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪3500‬‬ ‫‪13392‬‬ ‫‪183484‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪773‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪150‬‬ ‫‪1334871‬‬ ‫‪89‬‬ ‫‪10000‬‬ ‫‪7030‬‬ ‫‪2899‬‬ ‫‪2899‬‬ ‫‪58173‬‬ ‫‪7098‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪34‬‬ ‫‪738‬‬ ‫‪1400‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪31000‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪28.53‬‬ ‫‪-137.00‬‬ ‫‪1947‬‬ ‫‪3699‬‬ ‫‪121‬‬ ‫‪-3.48‬‬ ‫‪-4.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2270‬‬ ‫‪4154033‬‬ ‫‪3784‬‬ ‫‪-0.21‬‬ ‫‪1354‬‬ ‫‪1025‬‬ ‫‪4069‬‬ ‫‪1873‬‬ ‫‪4677‬‬ ‫‪-385‬‬ ‫‪-0.73‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪1660‬‬ ‫‪1732‬‬ ‫‪6860‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪7745‬‬ ‫‪-14.92‬‬ ‫‪2664‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2759‬‬ ‫‪2783‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2800‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1001869‬‬ ‫‪1002800‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪3500‬‬ ‫‪275‬‬ ‫‪38‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5000‬‬ ‫‪14.11‬‬ ‫‪17328‬‬ ‫‪16.00‬‬ ‫‪96000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪19148‬‬ ‫‪1.21‬‬ ‫‪8000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3175‬‬ ‫‪326‬‬ ‫‪1310‬‬ ‫‪8290‬‬ ‫‪2682‬‬ ‫‪44400‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪900‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-0.34‬‬ ‫‪8843‬‬ ‫‪2968‬‬ ‫‪2980‬‬ ‫‪18314‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1000‬‬ ‫‪1000‬‬ ‫‪22.06‬‬ ‫‪6270‬‬ ‫‪3266‬‬ ‫‪3300‬‬ ‫‪8798‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪954‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪12600‬‬ ‫‪6930‬‬ ‫‪800022‬‬ ‫‪830000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪37‬‬ ‫‪280‬‬ ‫‪996‬‬ ‫‪15634‬‬ ‫‪3000‬‬ ‫‪12695‬‬ ‫‪3380‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪5204‬‬ ‫‪1649‬‬ ‫‪1025‬‬ ‫‪35281‬‬ ‫‪935‬‬ ‫‪5000‬‬ ‫‪1843‬‬ ‫‪1860‬‬ ‫‪4250‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5256‬‬ ‫‪7.69‬‬ ‫‪3.23‬‬ ‫‪1.31‬‬ ‫‪2420‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪45000‬‬ ‫‪364‬‬ ‫‪365‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪10430‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3193863‬‬ ‫‪3188‬‬ ‫‪2850‬‬ ‫‪-0.35‬‬ ‫‪5002‬‬ ‫‪5.83‬‬ ‫‪12000‬‬ ‫‪3336‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪49‬‬ ‫‪3188‬‬ ‫‪-1.62‬‬ ‫‪-18.00‬‬ ‫‪90.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪190‬‬ ‫‪947‬‬ ‫‪-0.14‬‬ ‫‪6423‬‬ ‫‪36319‬‬ ‫‪-78.00‬‬ ‫‪3706‬‬ ‫‪3973‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1740‬‬ ‫‪-22.00‬‬ ‫‪-157.00‬‬ ‫‪-4.00‬‬ ‫‪1.00‬‬ ‫‪3469‬‬ ‫‪-3.98‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪74.00‬‬ ‫‪45.00‬‬ ‫‪3804‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪1001000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3.19‬‬ ‫‪2260‬‬ ‫‪-2.00‬‬ ‫‪-0.04‬‬ ‫‪-3.99‬‬ ‫‪0.04‬‬ ‫‪4336‬‬ ‫‪4336‬‬ ‫‪539‬‬ ‫‪8.27‬‬ ‫‪3079‬‬ ‫‪-96.00‬‬ ‫‪-3.02‬‬ ‫‪3048‬‬ ‫‪3292‬‬ ‫‪175‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4458‬‬ ‫‪2390‬‬ ‫‪1197‬‬ ‫‪4.35‬‬ ‫‪5256‬‬ ‫‪-218.00‬‬ ‫‪-3.98‬‬ ‫‪5256‬‬ ‫‪5256‬‬ ‫‪-58.00‬‬ ‫‪73.00‬‬ ‫‪239‬‬ ‫‪12.82‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪901‬‬ ‫‪-1.28‬‬ ‫‪3.15‬‬ ‫‪1810‬‬ ‫‪21935‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4300‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪85793‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪400‬‬ ‫‪10440‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1000‬‬ ‫‪776000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-834‬‬ ‫‪766‬‬ ‫‪10260‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-2.13‬‬ ‫‪1711‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪31‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪776000‬‬ ‫‪2360‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪-73.00‬‬ ‫‪3858‬‬ ‫‪4720‬‬ ‫‪0.91‬‬ ‫‪1.25‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1372‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5.55‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1290‬‬ ‫‪3893‬‬ ‫‪1600000‬‬ ‫‪7240‬‬ ‫‪790‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1985‬‬ ‫‪679‬‬ ‫‪140‬‬ ‫‪10910‬‬ ‫‪46379‬‬ ‫‪2575‬‬ ‫‪2711‬‬ ‫‪12598‬‬ ‫‪10947‬‬ ‫‪47500‬‬ ‫‪2600‬‬ ‫‪2763‬‬ ‫‪14998‬‬ ‫‪4490‬‬ ‫‪539‬‬ ‫‪10000‬‬ ‫‪3000‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪1998‬‬ ‫‪10.44‬‬ ‫‪7000‬‬ ‫‪3180‬‬ ‫‪10996‬‬ ‫‪5412‬‬ ‫‪722‬‬ ‫‪4500‬‬ ‫‪1480‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪3508‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪13.1‬‬ ‫‪274563‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4.45‬‬ ‫‪11.63‬‬ ‫‪767‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6.22‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪42‬‬ ‫‪2783‬‬ ‫‪-3.60‬‬ ‫‪3706‬‬ ‫مشارکت میدکو ماهانه ‪ 20‬درصد‬ ‫‪16‬‬ ‫‪23420‬‬ ‫‪23420020000‬‬ ‫‪0.03‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪212‬‬ ‫‪1947‬‬ ‫‪1000008‬‬ ‫دارویی لقمان‬ ‫‪6‬‬ ‫‪57646‬‬ ‫‪249953056‬‬ ‫‪4516‬‬ ‫‪3.81‬‬ ‫‪2656‬‬ ‫‪2345‬‬ ‫‪196‬‬ ‫‪2050‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪189454‬‬ ‫‪452954646‬‬ ‫‪2317‬‬ ‫‪2260‬‬ ‫‪37496‬‬ ‫‪187554992‬‬ ‫‪5210‬‬ ‫‪5002‬‬ ‫‪5002‬‬ ‫‪7.00‬‬ ‫‪0.84‬‬ ‫‪2230‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪395‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪35‬‬ ‫‪216113‬‬ ‫‪665495790‬‬ ‫‪3175‬‬ ‫‪3048‬‬ ‫‪3048‬‬ ‫‪-127.00‬‬ ‫‪-4.00‬‬ ‫‪-94.00‬‬ ‫‪-3.00‬‬ ‫‪3040‬‬ ‫‪3040‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1775‬‬ ‫‪-8.00‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪1300400‬‬ ‫‪6834902400‬‬ ‫‪5474‬‬ ‫‪5256‬‬ ‫‪-646.00‬‬ ‫‪-14.72‬‬ ‫‪3696‬‬ ‫‪3850‬‬ ‫‪377‬‬ ‫‪9.93‬‬ ‫‪19.00‬‬ ‫‪22.00‬‬ ‫‪4336‬‬ ‫جامدارو‬ ‫‪-122.00‬‬ ‫‪-3.98‬‬ ‫‪-4.00‬‬ ‫‪-0.03‬‬ ‫‪13392‬‬ ‫‪13392‬‬ ‫‪553‬‬ ‫‪25.22‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪7092‬‬ ‫‪4336‬‬ ‫سرمایه گذاري دارویی تامین‬ ‫‪2942‬‬ ‫‪-58.00‬‬ ‫‪0.17‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1700‬‬ ‫‪1732‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪6.4‬‬ ‫‪1310‬‬ ‫‪2.00‬‬ ‫‪-180.00‬‬ ‫کاشی وسرامیك حافظ‬ ‫کلوند‬ ‫‪775‬‬ ‫‪5.00‬‬ ‫‪5256‬‬ ‫فوالد خوزستان‬ ‫خوساز‬ ‫ماهان‬ ‫‪-2.86‬‬ ‫‪1955‬‬ ‫‪1785‬‬ ‫‪1756‬‬ ‫‪3.00‬‬ ‫‪-218.00‬‬ ‫‪19‬‬ ‫محورسازانایرانخودرو‬ ‫شپلی‬ ‫‪0.65‬‬ ‫‪777‬‬ ‫‪7150‬‬ ‫‪7098‬‬ ‫‪0.11‬‬ ‫‪3.56‬‬ ‫‪1910‬‬ ‫‪1985‬‬ ‫‪309‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1354‬‬ ‫‪2778‬‬ ‫‪-208.00‬‬ ‫لبوتان‬ ‫فجام‬ ‫‪3040‬‬ ‫‪-94.00‬‬ ‫‪-3.00‬‬ ‫‪3040‬‬ ‫‪107.00‬‬ ‫‪4.00‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪303‬‬ ‫‪102.00‬‬ ‫‪-3.99‬‬ ‫گروهصنعتیبوتان‬ ‫ستران‬ ‫‪3753‬‬ ‫‪-635.00‬‬ ‫‪-14.47‬‬ ‫‪3742‬‬ ‫‪2282‬‬ ‫‪22.00‬‬ ‫‪0.97‬‬ ‫‪2279‬‬ ‫‪5208‬‬ ‫گازلوله‬ ‫‪3064‬‬ ‫‪13392‬‬ ‫‪-557.00‬‬ ‫‪8.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1347‬‬ ‫‪-3.99‬‬ ‫‪2783‬‬ ‫‪1947‬‬ ‫‪3.99‬‬ ‫‪2458‬‬ ‫‪1727‬‬ ‫‪13945‬‬ ‫‪2783‬‬ ‫‪770‬‬ ‫‪3.64‬‬ ‫‪1977‬‬ ‫‪68.00‬‬ ‫‪-3.98‬‬ ‫حرهشا‬ ‫تكمبا‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1753‬‬ ‫‪2280‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3064‬‬ ‫رهشاد سپاهان (سهامی عام‬ ‫قشرین‬ ‫‪319‬‬ ‫‪782587‬‬ ‫‪1389366296‬‬ ‫‪1310‬‬ ‫‪1354‬‬ ‫‪52.00‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪-2.48‬‬ ‫‪3.98‬‬ ‫‪1650‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2632‬‬ ‫‪3260000000‬‬ ‫‪1730‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2470‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪10197‬‬ ‫‪5469‬‬ ‫‪01‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2940‬‬ ‫‪687‬‬ ‫‪25000‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪10000‬‬ ‫‪81‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0.01‬‬ ‫‪1001869‬‬ ‫‪77.00‬‬ ‫‪0.01‬‬ ‫‪1001867‬‬ ‫‪1001990‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪6325‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪01‬‬ ‫‪271‬‬ ‫‪0.64‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪6000‬‬ ‫‪499991‬‬ ‫‪51‬‬ ‫‪4500‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1.3E +07‬‬ ‫‪2965‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪375‬‬ ‫‪41255‬‬ ‫‪413‬‬ ‫‪5.00‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪370‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪31‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0.17‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2960‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4901‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪3000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪14900‬‬ ‫‪6.98‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪10000‬‬ ‫‪6000‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪2438‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪15698‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪41220‬‬ ‫‪01‬‬ ‫‪42‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪4110‬‬ ‫‪15000‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪600‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪41‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪11.42‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3000‬‬ ‫‪10000‬‬ ‫‪2460‬‬ ‫‪1000‬‬ ‫‪5000‬‬ ‫‪4634‬‬ ‫‪8000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪7476‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪7000‬‬ ‫‪385‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪2500‬‬ ‫‪350‬‬ ‫‪10000‬‬ ‫‪1000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪60906‬‬ ‫‪4787‬‬ ‫‪20798‬‬ ‫‪3000‬‬ ‫‪1000‬‬ ‫‪410‬‬ ‫‪5000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪385292‬‬ ‫‪134365‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪6232‬‬ ‫‪9426‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪830‬‬ ‫‪31‬‬ ‫‪61‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2200‬‬ ‫‪12447‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪10000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4100‬‬ ‫‪465‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1330‬‬ ‫‪4080‬‬ ‫‪2128‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪01‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2262‬‬ ‫‪305‬‬ ‫‪4963‬‬ ‫‪7515‬‬ ‫‪39014‬‬ ‫‪68400‬‬ ‫‪52‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪90‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪41200‬‬ ‫‪3640‬‬ ‫‪5000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2998‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪613‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪20000‬‬ ‫‪908‬‬ ‫‪10000‬‬ ‫‪10023‬‬ ‫‪5449‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1276‬‬ ‫‪2498‬‬ ‫‪1370‬‬ ‫‪2780‬‬ ‫‪2060‬‬ ‫‪61463‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪7926‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪01‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪31‬‬ ‫‪2080‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪3227‬‬ ‫‪2200‬‬ ‫‪100000‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪100.02‬‬ ‫‪1169‬‬ ‫‪2498‬‬ ‫‪1362‬‬ ‫‪11890‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪290967‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5317‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪1380‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪11801‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪648‬‬ ‫‪1600‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪665‬‬ ‫‪12500‬‬ ‫‪01‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5000‬‬ ‫‪10000‬‬ ‫‪3815‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪3328‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪1710‬‬ ‫‪958‬‬ ‫‪17.00‬‬ ‫‪1.81‬‬ ‫‪918‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪100.00‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪60.00‬‬ ‫‪805658‬‬ ‫‪4,744.00‬‬ ‫‪0.59‬‬ ‫‪795001‬‬ ‫‪979‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪2500‬‬ ‫‪1860‬‬ ‫‪15270‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1505‬‬ ‫‪3545‬‬ ‫‪621‬‬ ‫‪1580‬‬ ‫‪6.73‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3.81‬‬ ‫‪23.12‬‬ ‫‪3.32‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2109‬‬ ‫‪30040‬‬ ‫‪8300‬‬ ‫‪2360‬‬ ‫‪2700‬‬ ‫‪2050‬‬ ‫‪2470‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪830000‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪4092‬‬ ‫‪2050‬‬ ‫‪29327‬‬ ‫‪5400‬‬ ‫‪1599‬‬ ‫‪1000556‬‬ ‫‪4249‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪810000‬‬ ‫‪5400‬‬ ‫‪5350‬‬ ‫‪1574‬‬ ‫‪29000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪820000‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪810000‬‬ ‫‪5600‬‬ ‫‪300000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪362‬‬ ‫‪27.00‬‬ ‫‪1.51‬‬ ‫‪331‬‬ ‫‪28625‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪810000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪21397‬‬ ‫‪2860‬‬ ‫‪8990‬‬ ‫‪2180‬‬ ‫‪1834‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪494‬‬ ‫‪1825‬‬ ‫‪380‬‬ ‫‪30000‬‬ ‫‪350‬‬ ‫‪10751‬‬ ‫‪1600‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1594‬‬ ‫‪20273‬‬ ‫‪2621‬‬ ‫‪8988‬‬ ‫‪2147‬‬ ‫‪3367‬‬ ‫‪1489‬‬ ‫‪7649‬‬ ‫‪1122‬‬ ‫‪3848‬‬ ‫‪2113‬‬ ‫‪2289‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5200‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1727‬‬ ‫‪2339‬‬ ‫‪5400‬‬ ‫‪1371‬‬ ‫‪11249‬‬ ‫‪8100‬‬ ‫‪1866‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪6280‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪8156‬‬ ‫‪3622‬‬ ‫‪5944‬‬ ‫‪5200‬‬ ‫‪1890‬‬ ‫‪2035‬‬ ‫‪1030000‬‬ ‫‪3784‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪15918‬‬ ‫‪6043‬‬ ‫‪7362‬‬ ‫‪1850‬‬ ‫‪14597‬‬ ‫‪100.39‬‬ ‫‪1171‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪6.74‬‬ ‫‪1860‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪186‬‬ ‫‪100000‬‬ ‫‪30000‬‬ ‫‪210‬‬ ‫‪1500‬‬ ‫‪7516‬‬ ‫‪1093‬‬ ‫‪3802‬‬ ‫‪2113‬‬ ‫‪2127‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5200‬‬ ‫‪8313‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1710‬‬ ‫‪2232‬‬ ‫‪5021‬‬ ‫‪1284‬‬ ‫‪11001‬‬ ‫‪7914‬‬ ‫‪1860‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪6131‬‬ ‫‪3200‬‬ ‫‪7710‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5743‬‬ ‫‪4980‬‬ ‫‪1845‬‬ ‫‪1932‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3587‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪15902‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪7120‬‬ ‫‪2400‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪8289‬‬ ‫‪2164‬‬ ‫‪810531‬‬ ‫‪10000‬‬ ‫‪2695‬‬ ‫‪2325‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪95‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪29‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪810531‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3205‬‬ ‫‪1473‬‬ ‫‪10487‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪36400‬‬ ‫‪2842‬‬ ‫‪2340‬‬ ‫‪3.10‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫ثاژنح‬ ‫‪4.00‬‬ ‫‪1.12‬‬ ‫‪-16.00‬‬ ‫‪-0.15‬‬ ‫‪10402‬‬ ‫‪698‬‬ ‫‪2512309‬‬ ‫‪50000‬‬ ‫‪5500‬‬ ‫‪2322‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2155‬‬ ‫‪7292‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3677‬‬ ‫‪804895‬‬ ‫‪1880‬‬ ‫‪2200‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3250‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3260‬‬ ‫‪3332‬‬ ‫‪124.00‬‬ ‫‪3.87‬‬ ‫‪3300‬‬ ‫‪3336‬‬ ‫‪10748‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪41‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5000‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪10380‬‬ ‫‪758000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪36000‬‬ ‫‪4694‬‬ ‫‪2054‬‬ ‫‪7979‬‬ ‫‪2327‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪44577‬‬ ‫‪3357‬‬ ‫‪21757582941‬‬ ‫‪2860‬‬ ‫‪717417‬‬ ‫‪-22,212.00‬‬ ‫‪-3.00‬‬ ‫‪703000‬‬ ‫‪776599‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪31‬‬ ‫‪247‬‬ ‫‪1001792‬‬ ‫‪2849‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1532‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪57‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪13.47‬‬ ‫‪1001869‬‬ ‫‪2682‬‬ ‫‪49.00‬‬ ‫‪3.95‬‬ ‫‪1260‬‬ ‫‪1290‬‬ ‫‪113‬‬ ‫‪165470‬‬ ‫‪239288‬‬ ‫‪3428‬‬ ‫‪1000‬‬ ‫‪300‬‬ ‫‪248176‬‬ ‫‪40102‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪150000‬‬ ‫‪10998‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪150‬‬ ‫‪1000‬‬ ‫‪12438‬‬ ‫‪51902‬‬ ‫‪540‬‬ ‫‪1000‬‬ ‫‪1150‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪7040‬‬ ‫‪80606‬‬ ‫‪3000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪175‬‬ ‫‪10500‬‬ ‫‪5379‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪272047‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪10000‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1001869‬‬ ‫‪-178.00‬‬ ‫‪1290‬‬ ‫‪10687‬‬ ‫‪3406020‬‬ ‫صمگا‬ ‫‪3814‬‬ ‫‪3900‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪2150‬‬ ‫‪70‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪10511‬‬ ‫‪1000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3600‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3650‬‬ ‫‪766506‬‬ ‫‪1861‬‬ ‫‪2190‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪383‬‬ ‫‪1241‬‬ ‫‪77.00‬‬ ‫ح ‪ .‬سخت آژند‬ ‫‪1069‬‬ ‫‪1070‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪180‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪73855‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪5000‬‬ ‫‪1000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1112‬‬ ‫‪3667‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2527‬‬ ‫‪3667‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4561‬‬ ‫‪2047‬‬ ‫‪9560‬‬ ‫‪400‬‬ ‫‪410655‬‬ ‫‪9800‬‬ ‫‪413‬‬ ‫‪1290‬‬ ‫‪800914‬‬ ‫مرابحه مگاموتور ‪ 3‬ماهه ‪ 20‬درصد‬ ‫‪10835‬‬ ‫‪46379‬‬ ‫‪2573‬‬ ‫‪2711‬‬ ‫‪12598‬‬ ‫‪11254‬‬ ‫‪47900‬‬ ‫‪2680‬‬ ‫‪2919‬‬ ‫‪12598‬‬ ‫‪2427‬‬ ‫‪6744‬‬ ‫‪486‬‬ ‫‪346‬‬ ‫‪2455‬‬ ‫‪4.56‬‬ ‫‪7.16‬‬ ‫‪5.39‬‬ ‫‪8.16‬‬ ‫‪5.13‬‬ ‫‪3167‬‬ ‫‪10370‬‬ ‫‪5191‬‬ ‫‪680‬‬ ‫‪3230‬‬ ‫‪11040‬‬ ‫‪5240‬‬ ‫‪724‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪1165‬‬ ‫‪3200‬‬ ‫‪800001‬‬ ‫‪3740‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4010‬‬ ‫‪2110‬‬ ‫‪3170‬‬ ‫‪10753‬‬ ‫‪5240‬‬ ‫‪685‬‬ ‫‪413‬‬ ‫‪1290‬‬ ‫‪795001‬‬ ‫‪34‬‬ ‫‪1026383‬‬ ‫‪1240‬‬ ‫‪3973‬‬ ‫‪2090‬‬ ‫‪10399‬‬ ‫‪5497‬‬ ‫‪1026383‬‬ ‫‪1276‬‬ ‫‪4135‬‬ ‫‪2180‬‬ ‫‪00‬‬ ‫‪601‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪840‬‬ ‫‪474‬‬ ‫‪1568‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3.81‬‬ ‫‪4.37‬‬ ‫‪00‬‬ ‫‪30.00‬‬ ‫‪49.00‬‬ ‫‪3.95‬‬ ‫‪810000‬‬ ‫‪21717‬‬ ‫‪3889‬‬ ‫‪-4.00‬‬ ‫‪428‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2638‬‬ ‫‪1239‬‬ ‫‪7.83‬‬ ‫‪9,086.00‬‬ ‫مساپا‪955‬‬ ‫‪1070‬‬ ‫‪1.00‬‬ ‫‪0.09‬‬ ‫‪-0.10‬‬ ‫‪2509‬‬ ‫‪1399‬‬ ‫‪2750‬‬ ‫‪2137‬‬ ‫‪2585‬‬ ‫‪850‬‬ ‫‪535‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪254‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪4.64‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪10.78‬‬ ‫‪255‬‬ ‫‪5.91‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪413‬‬ ‫‪1.13‬‬ ‫تولید اتومبیل سایپا‬ ‫‪11058‬‬ ‫‪48279‬‬ ‫‪2618‬‬ ‫‪2823‬‬ ‫‪12598‬‬ ‫‪230.00‬‬ ‫‪-32.00‬‬ ‫‪-5.00‬‬ ‫‪14.00‬‬ ‫‪484.00‬‬ ‫‪3.25‬‬ ‫‪7.60‬‬ ‫‪2.12‬‬ ‫‪-0.07‬‬ ‫‪-0.19‬‬ ‫‪0.50‬‬ ‫‪4.00‬‬ ‫‪3199‬‬ ‫‪10960‬‬ ‫‪5203‬‬ ‫‪722‬‬ ‫‪-0.98‬‬ ‫‪0.75‬‬ ‫‪0.13‬‬ ‫‪4.23‬‬ ‫‪12040‬‬ ‫‪1750‬‬ ‫‪2306‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5.09‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5.94‬‬ ‫‪5.89‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-12.92‬‬ ‫‪30.00‬‬ ‫‪3261402137‬‬ ‫سرمایهگذاريغدیر(هلدینگ‬ ‫‪10058‬‬ ‫‪5416‬‬ ‫‪1026383‬‬ ‫‪1273‬‬ ‫‪4042‬‬ ‫‪2137‬‬ ‫‪-378.00‬‬ ‫‪14.00‬‬ ‫‪20,946.00‬‬ ‫‪57.00‬‬ ‫‪-40.00‬‬ ‫‪16.00‬‬ ‫‪4.00‬‬ ‫‪445.00‬‬ ‫‪164.00‬‬ ‫‪51.00‬‬ ‫‪-3.62‬‬ ‫‪0.26‬‬ ‫‪2.08‬‬ ‫‪4.69‬‬ ‫‪2412‬‬ ‫‪750‬‬ ‫‪10019‬‬ ‫‪5291‬‬ ‫‪1834‬‬ ‫‪14597‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪1173‬‬ ‫‪308‬‬ ‫‪2570‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-90‬‬ ‫‪621‬‬ ‫‪1616‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-212‬‬ ‫‪7.83‬‬ ‫‪658‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪0.08‬‬ ‫‪1.77‬‬ ‫‪3.48‬‬ ‫‪-1.64‬‬ ‫‪1.77‬‬ ‫‪8.78‬‬ ‫‪2478‬‬ ‫‪1354‬‬ ‫‪2630‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪2695‬‬ ‫‪2356‬‬ ‫‪690‬‬ ‫‪692‬‬ ‫‪3.84‬‬ ‫‪3.35‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-7.58‬‬ ‫‪413‬‬ ‫‪8172950‬‬ ‫‪110‬‬ ‫‪3.68‬‬ ‫‪-0.41‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3.10‬‬ ‫‪1795‬‬ ‫‪14597‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪1132‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2757‬‬ ‫‪413‬‬ ‫‪2958771991‬‬ ‫‪110000000‬‬ ‫‪11795‬‬ ‫‪1750‬‬ ‫‪2.31‬‬ ‫‪0.13‬‬ ‫‪2146‬‬ ‫‪30000‬‬ ‫‪7979‬‬ ‫‪2375‬‬ ‫‪1820‬‬ ‫‪44577‬‬ ‫‪468‬‬ ‫‪3343‬‬ ‫‪994‬‬ ‫‪395‬‬ ‫‪4.5‬‬ ‫‪8.77‬‬ ‫‪7.83‬‬ ‫‪5.98‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪15.57‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪358‬‬ ‫وساخت‬ ‫‪2480‬‬ ‫‪1378‬‬ ‫‪2737‬‬ ‫‪2040‬‬ ‫‪2530‬‬ ‫‪768‬‬ ‫‪2.00‬‬ ‫‪24.00‬‬ ‫‪92.00‬‬ ‫‪-34.00‬‬ ‫‪44.00‬‬ ‫‪62.00‬‬ ‫‪601‬‬ ‫‪1570‬‬ ‫‪0.75‬‬ ‫‪-2.34‬‬ ‫‪2649‬‬ ‫‪2315‬‬ ‫‪882‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪204‬‬ ‫‪6.12‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪20.7‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪332‬‬ ‫سرمایه گذاري ساختمانایران‬ ‫‪1829‬‬ ‫‪15142‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪1163‬‬ ‫‪87.00‬‬ ‫‪-42.00‬‬ ‫‪65.00‬‬ ‫‪-63.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪35.00‬‬ ‫‪-0.33‬‬ ‫‪0.14‬‬ ‫‪3.68‬‬ ‫‪3.41‬‬ ‫‪1800‬‬ ‫‪44577‬‬ ‫‪2.08‬‬ ‫‪0.01‬‬ ‫‪1.43‬‬ ‫‪3.01‬‬ ‫‪2010‬‬ ‫‪29800‬‬ ‫‪7561‬‬ ‫‪2300‬‬ ‫‪00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪922‬‬ ‫‪00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪6.08‬‬ ‫‪01‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪3096‬‬ ‫‪515‬‬ ‫‪1583‬‬ ‫‪420‬‬ ‫‪4255‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪6.82‬‬ ‫‪5.06‬‬ ‫‪5.67‬‬ ‫‪5.25‬‬ ‫‪6.85‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪15356‬‬ ‫‪364‬‬ ‫‪571‬‬ ‫‪2652‬‬ ‫‪2316‬‬ ‫‪60.00‬‬ ‫‪3.00‬‬ ‫‪22.00‬‬ ‫‪53.00‬‬ ‫‪0.99‬‬ ‫‪2.68‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-0.66‬‬ ‫‪5251‬‬ ‫‪1555‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4081‬‬ ‫‪5580‬‬ ‫‪1627‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4370‬‬ ‫‪564‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1812‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪839‬‬ ‫‪284‬‬ ‫‪42‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪720‬‬ ‫‪293‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪776‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1500‬‬ ‫‪1417‬‬ ‫‪363‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪561‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪1801‬‬ ‫‪423‬‬ ‫‪1510‬‬ ‫‪682‬‬ ‫‪511‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪305‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3952‬‬ ‫‪379‬‬ ‫‪333‬‬ ‫‪15820‬‬ ‫‪6.00‬‬ ‫تسه‪9305‬‬ ‫‪1808‬‬ ‫‪42925‬‬ ‫‪0.40‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0.53‬‬ ‫‪-0.11‬‬ ‫‪795000‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪790008‬‬ ‫‪5392‬‬ ‫‪820000‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪810000‬‬ ‫‪5420‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4.45‬‬ ‫‪3.88‬‬ ‫‪-0.99‬‬ ‫‪-0.09‬‬ ‫‪-1.43‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2520‬‬ ‫‪8838‬‬ ‫‪2144‬‬ ‫‪28600‬‬ ‫‪1000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2621‬‬ ‫‪8988‬‬ ‫‪2279‬‬ ‫‪29000‬‬ ‫‪1048‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪5.77‬‬ ‫‪294.4‬‬ ‫‪4.22‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4.63‬‬ ‫‪7.54‬‬ ‫‪50.62‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪7.23‬‬ ‫‪27.33‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪43.48‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪6.43‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪7.42‬‬ ‫‪5.72‬‬ ‫‪5.18‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪11.12‬‬ ‫‪128‬‬ ‫‪4.43‬‬ ‫‪8.56‬‬ ‫‪3.85‬‬ ‫‪7.44‬‬ ‫‪3.62‬‬ ‫‪245.9‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪12.22‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3.89‬‬ ‫‪16.61‬‬ ‫‪22.46‬‬ ‫‪15000‬‬ ‫‪1338551627‬‬ ‫امتیاز تسهیالت مسكن مردادماه‪93‬‬ ‫‪43.00‬‬ ‫‪4.00‬‬ ‫‪110.00‬‬ ‫‪69.00‬‬ ‫‪7740‬‬ ‫‪1100‬‬ ‫‪4010‬‬ ‫‪2206‬‬ ‫‪2127‬‬ ‫‪1320‬‬ ‫‪5258‬‬ ‫‪8313‬‬ ‫‪619‬‬ ‫‪1748‬‬ ‫‪2368‬‬ ‫‪5021‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪11258‬‬ ‫‪8100‬‬ ‫‪1890‬‬ ‫‪850‬‬ ‫‪6280‬‬ ‫‪3200‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3650‬‬ ‫‪5948‬‬ ‫‪5200‬‬ ‫‪1888‬‬ ‫‪1949‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪3883‬‬ ‫‪585‬‬ ‫‪15902‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪7668‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪46‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪01‬‬ ‫‪1195‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪153‬‬ ‫‪6.92‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪64.05‬‬ ‫‪-356.00‬‬ ‫‪3208‬‬ ‫‪107‬‬ ‫‪53.00‬‬ ‫‪42.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-28.00‬‬ ‫‪2.65‬‬ ‫‪3.88‬‬ ‫‪0.49‬‬ ‫‪3.69‬‬ ‫‪1.57‬‬ ‫‪-2.77‬‬ ‫‪3.91‬‬ ‫‪-0.23‬‬ ‫‪1.92‬‬ ‫‪0.16‬‬ ‫‪-2.63‬‬ ‫‪3.45‬‬ ‫‪7.48‬‬ ‫‪3.31‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2.31‬‬ ‫‪-0.01‬‬ ‫‪3.36‬‬ ‫‪-1.88‬‬ ‫‪1.38‬‬ ‫‪-0.50‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-3.98‬‬ ‫‪1.52‬‬ ‫‪0.14‬‬ ‫‪1.98‬‬ ‫‪-0.30‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-0.19‬‬ ‫‪2.86‬‬ ‫‪0.52‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪7.13‬‬ ‫‪3165‬‬ ‫‪1431‬‬ ‫‪7516‬‬ ‫‪1072‬‬ ‫‪3652‬‬ ‫‪2113‬‬ ‫‪2080‬‬ ‫‪1320‬‬ ‫‪5100‬‬ ‫‪8313‬‬ ‫‪590‬‬ ‫‪1700‬‬ ‫‪2300‬‬ ‫‪4752‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪10620‬‬ ‫‪8059‬‬ ‫‪1818‬‬ ‫‪804‬‬ ‫‪6020‬‬ ‫‪3200‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3622‬‬ ‫‪5920‬‬ ‫‪4980‬‬ ‫‪1800‬‬ ‫‪1895‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪3586‬‬ ‫‪537‬‬ ‫‪15830‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪7362‬‬ ‫‪01‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1000‬‬ ‫‪460000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2082‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3449‬‬ ‫‪00‬‬ ‫‪-2.32‬‬ ‫‪3336‬‬ ‫‪928‬‬ ‫‪3,234.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4,245.00‬‬ ‫‪-6.00‬‬ ‫‪819999‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3298‬‬ ‫‪1473‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪89‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪10.39‬‬ ‫‪00‬‬ ‫‪15285‬‬ ‫‪3336‬‬ ‫‪747650337‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪111.00‬‬ ‫‪335.00‬‬ ‫‪-22.00‬‬ ‫‪-25.00‬‬ ‫‪-15.00‬‬ ‫‪-0.64‬‬ ‫‪-0.09‬‬ ‫‪0.61‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2255‬‬ ‫‪2280‬‬ ‫‪7985‬‬ ‫‪2130‬‬ ‫‪800000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2346‬‬ ‫‪2344‬‬ ‫‪8000‬‬ ‫‪2193‬‬ ‫‪15.36‬‬ ‫‪-22.37‬‬ ‫‪5.02‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-71.00‬‬ ‫‪128.00‬‬ ‫سرمایهگذاري ملیایران‬ ‫‪84.00‬‬ ‫‪55.00‬‬ ‫‪37.00‬‬ ‫‪39.00‬‬ ‫‪60.00‬‬ ‫‪-61.00‬‬ ‫‪80.00‬‬ ‫‪-3.00‬‬ ‫‪98.00‬‬ ‫‪13.00‬‬ ‫‪-16.00‬‬ ‫‪58.00‬‬ ‫‪164.00‬‬ ‫‪160.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪251.00‬‬ ‫‪-1.00‬‬ ‫‪61.00‬‬ ‫‪-16.00‬‬ ‫‪85.00‬‬ ‫‪-16.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-150.00‬‬ ‫‪87.00‬‬ ‫‪7.00‬‬ ‫‪36.00‬‬ ‫‪-6.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-7.00‬‬ ‫‪16.00‬‬ ‫‪80.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪498.00‬‬ ‫‪1.45‬‬ ‫‪1.76‬‬ ‫‪4.65‬‬ ‫‪-0.09‬‬ ‫‪10320‬‬ ‫‪790000‬‬ ‫‪6799‬‬ ‫‪35000‬‬ ‫‪10587‬‬ ‫‪805000‬‬ ‫‪6939‬‬ ‫‪36500‬‬ ‫‪89‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪750‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪120‬‬ ‫‪-99‬‬ ‫‪85.34‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4.87‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-0.46‬‬ ‫‪3.99‬‬ ‫‪1075808‬‬ ‫‪104.00‬‬ ‫‪-2.00‬‬ ‫‪-53.00‬‬ ‫‪-2.00‬‬ ‫‪4,902.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0.22‬‬ ‫‪2.78‬‬ ‫‪-0.32‬‬ ‫‪0.82‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3200‬‬ ‫‪3530‬‬ ‫‪782111‬‬ ‫‪1855‬‬ ‫‪2154‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3399‬‬ ‫‪3765‬‬ ‫‪799999‬‬ ‫‪1912‬‬ ‫‪2241‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-32‬‬ ‫‪803‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-82.16‬‬ ‫‪4.55‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪14742‬‬ ‫‪739629‬‬ ‫‪1987127239‬‬ ‫‪-34.00‬‬ ‫‪6,497.00‬‬ ‫‪98.00‬‬ ‫‪620.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-8.17‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0.73‬‬ ‫‪995‬‬ ‫‪2527‬‬ ‫‪3390‬‬ ‫‪860‬‬ ‫‪1020‬‬ ‫‪2527‬‬ ‫‪3667‬‬ ‫‪920‬‬ ‫‪4500‬‬ ‫‪2040‬‬ ‫‪4755‬‬ ‫‪2070‬‬ ‫‪15829‬‬ ‫‪703031‬‬ ‫‪401744‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-286.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5,738.00‬‬ ‫‪4.00‬‬ ‫‪60.00‬‬ ‫‪1.31‬‬ ‫‪-0.11‬‬ ‫‪4.49‬‬ ‫‪0.33‬‬ ‫‪3200‬‬ ‫‪780000‬‬ ‫‪3300‬‬ ‫‪809000‬‬ ‫‪280‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪351‬‬ ‫‪450‬‬ ‫‪11.56‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪13.39‬‬ ‫‪4.55‬‬ ‫‪1734‬‬ ‫‪776599‬‬ ‫‪6118640177‬‬ ‫‪13.00‬‬ ‫‪-3.00‬‬ ‫‪157.00‬‬ ‫‪3.00‬‬ ‫‪1.12‬‬ ‫‪0.69‬‬ ‫کمترین‬ ‫‪1361‬‬ ‫‪696001‬‬ ‫‪1456‬‬ ‫بیشترین‬ ‫‪1480‬‬ ‫‪765643‬‬ ‫‪1530‬‬ ‫‪2810‬حجم فروش ‪ -1‬تعداد‬ ‫‪1425‬قیمت فروش ‪-‬‬ ‫‪1402‬قیمت فروش ‪-‬‬ ‫‪3000‬حجم خرید ‪-‬‬ ‫‪ P7.12‬خرید ‪ -1‬تعداد خرید ‪-‬‬ ‫‪/E E P200‬‬ ‫‪S‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪731503‬‬ ‫‪731503‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪9610‬‬ ‫‪1520‬‬ ‫‪1501‬‬ ‫‪10000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4.45‬‬ ‫‪342‬‬ ‫‪8.81‬‬ ‫‪36,970.00‬‬ ‫‪582022‬‬ ‫‪662175678‬‬ ‫‪-0.05‬‬ ‫‪-0.05‬‬ ‫‪-0.78‬‬ ‫‪4.57‬‬ ‫‪3.99‬‬ ‫‪7.60‬‬ ‫‪5.00‬‬ ‫‪272‬‬ ‫‪923‬‬ ‫‪6621067082‬‬ ‫‪3893‬‬ ‫‪3900‬‬ ‫‪-2.31‬‬ ‫‪1.24‬‬ ‫‪2.08‬‬ ‫‪4.93‬‬ ‫‪36.00‬‬ ‫‪5,452.00‬‬ ‫‪-6.00‬‬ ‫‪62.00‬‬ ‫‪1.99‬‬ ‫‪-2.34‬‬ ‫‪3437467723‬‬ ‫‪57936321‬‬ ‫‪327432269‬‬ ‫‪2373010074‬‬ ‫‪1071170146‬‬ ‫‪3893‬‬ ‫‪2107‬‬ ‫‪29331‬‬ ‫‪7783‬‬ ‫‪2364‬‬ ‫‪11744‬‬ ‫‪1750‬‬ ‫‪10828‬‬ ‫‪48311‬‬ ‫‪2623‬‬ ‫‪2809‬‬ ‫‪12114‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5402‬‬ ‫‪1607‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪4223‬‬ ‫‪3.85‬‬ ‫‪1.67‬‬ ‫‪10990‬‬ ‫‪47900‬‬ ‫‪2680‬‬ ‫‪2830‬‬ ‫‪12598‬‬ ‫‪2950584‬‬ ‫‪723938‬‬ ‫‪138675‬‬ ‫‪2455379‬‬ ‫‪9444828866‬‬ ‫‪7934251175‬‬ ‫‪726122520‬‬ ‫‪1771794702‬‬ ‫‪3195‬‬ ‫‪10515‬‬ ‫‪5039‬‬ ‫‪671‬‬ ‫‪3198‬‬ ‫‪10370‬‬ ‫‪5191‬‬ ‫‪724‬‬ ‫‪3170‬‬ ‫‪10996‬‬ ‫‪5240‬‬ ‫‪722‬‬ ‫‪-25.00‬‬ ‫‪481.00‬‬ ‫‪201.00‬‬ ‫‪51.00‬‬ ‫‪21117‬‬ ‫‪2608‬‬ ‫‪8978‬‬ ‫‪2204‬‬ ‫‪29133‬‬ ‫‪1034‬‬ ‫‪620‬‬ ‫‪1607‬‬ ‫‪10910‬‬ ‫‪46379‬‬ ‫‪2629‬‬ ‫‪2711‬‬ ‫‪12598‬‬ ‫‪84‬‬ ‫وغدیر‬ ‫‪1136547837‬‬ ‫‪4136681349‬‬ ‫‪2592‬‬ ‫‪2313‬‬ ‫‪2680‬‬ ‫‪2325‬‬ ‫‪2695‬‬ ‫‪2335‬‬ ‫‪103.00‬‬ ‫‪22.00‬‬ ‫‪805068‬‬ ‫‪9800‬‬ ‫‪3256‬‬ ‫‪1472‬‬ ‫‪2.59‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1.51‬‬ ‫‪-3.94‬‬ ‫‪82.00‬‬ ‫‪-1,932.00‬‬ ‫‪6.00‬‬ ‫‪-98.00‬‬ ‫‪484.00‬‬ ‫فالمی‬ ‫توریلح‬ ‫‪6.00‬‬ ‫‪1,714.00‬‬ ‫‪621‬‬ ‫‪1580‬‬ ‫‪16.00‬‬ ‫‪673.00‬‬ ‫‪306.00‬‬ ‫‪55.00‬‬ ‫‪2339‬‬ ‫‪2327‬‬ ‫‪8264‬‬ ‫‪2162‬‬ ‫‪802537‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪802226‬‬ ‫‪5609‬‬ ‫‪1.81‬‬ ‫‪4.97‬‬ ‫‪3.99‬‬ ‫‪-3.68‬‬ ‫‪-1.84‬‬ ‫‪-4.67‬‬ ‫‪0.76‬‬ ‫‪-4.00‬‬ ‫‪0.23‬‬ ‫‪-3.49‬‬ ‫‪4.00‬‬ ‫المیران‬ ‫ح‪ .‬توکاریل‬ ‫‪1814‬‬ ‫‪42863‬‬ ‫‪1800‬‬ ‫‪44577‬‬ ‫‪2080‬‬ ‫‪30000‬‬ ‫‪7979‬‬ ‫‪2350‬‬ ‫‪1820‬‬ ‫‪44577‬‬ ‫‪598‬‬ ‫‪1554‬‬ ‫‪2120‬‬ ‫‪29800‬‬ ‫‪7885‬‬ ‫‪2310‬‬ ‫‪-49.00‬‬ ‫‪32.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-131.00‬‬ ‫‪10447‬‬ ‫‪801468‬‬ ‫‪6862‬‬ ‫‪35834‬‬ ‫‪7640‬‬ ‫‪1097‬‬ ‫‪3882‬‬ ‫‪2140‬‬ ‫‪2126‬‬ ‫‪1320‬‬ ‫‪5204‬‬ ‫‪8007‬‬ ‫‪592‬‬ ‫‪1739‬‬ ‫‪2357‬‬ ‫‪4988‬‬ ‫‪1306‬‬ ‫‪11137‬‬ ‫‪8106‬‬ ‫‪1879‬‬ ‫‪837‬‬ ‫‪6236‬‬ ‫‪3200‬‬ ‫‪7972‬‬ ‫‪3622‬‬ ‫‪5807‬‬ ‫‪5076‬‬ ‫‪1852‬‬ ‫‪1967‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪3728‬‬ ‫‪575‬‬ ‫‪15371‬‬ ‫‪6294‬‬ ‫‪7480‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2071‬‬ ‫‪104‬‬ ‫‪781‬‬ ‫‪64‬‬ ‫ونیكی‬ ‫‪5260‬‬ ‫‪1600‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4252‬‬ ‫‪5300‬‬ ‫‪1597‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪4120‬‬ ‫‪-537.00‬‬ ‫‪-49.00‬‬ ‫‪20,697.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪12,019.00‬‬ ‫‪-221.00‬‬ ‫‪7595‬‬ ‫‪3213‬‬ ‫‪3649‬‬ ‫‪793675‬‬ ‫‪1843‬‬ ‫‪2215‬‬ ‫‪3.97‬‬ ‫‪3.95‬‬ ‫‪0.61‬‬ ‫‪3.97‬‬ ‫‪0.13‬‬ ‫‪-4.00‬‬ ‫‪3.96‬‬ ‫‪-0.23‬‬ ‫‪0.92‬‬ ‫‪3.99‬‬ ‫‪-2.96‬‬ ‫‪1.73‬‬ ‫‪4.88‬‬ ‫‪4.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2.88‬‬ ‫‪-0.09‬‬ ‫‪2.26‬‬ ‫‪-0.35‬‬ ‫‪0.60‬‬ ‫‪-0.50‬‬ ‫‪-1.53‬‬ ‫‪-3.98‬‬ ‫‪3.93‬‬ ‫‪1.20‬‬ ‫‪1.49‬‬ ‫‪-2.69‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-3.45‬‬ ‫‪3.76‬‬ ‫‪4.00‬‬ ‫‪-3.99‬‬ ‫‪5.44‬‬ ‫‪200000‬‬ ‫‪36161832‬‬ ‫‪416397‬‬ ‫‪8194654‬‬ ‫تسه‪9106‬‬ ‫وتوکاح‬ ‫‪800000‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪790008‬‬ ‫‪5401‬‬ ‫‪28621‬‬ ‫‪1000‬‬ ‫‪820000‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪810000‬‬ ‫‪5394‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2621‬‬ ‫‪8838‬‬ ‫‪2237‬‬ ‫‪28700‬‬ ‫‪1048‬‬ ‫‪21499‬‬ ‫‪2621‬‬ ‫‪8988‬‬ ‫‪2144‬‬ ‫‪382.00‬‬ ‫‪124.00‬‬ ‫‪345.00‬‬ ‫‪-82.00‬‬ ‫‪-3.81‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2.48‬‬ ‫‪-3.17‬‬ ‫‪19009318769‬‬ ‫‪1314365303‬‬ ‫‪2.05277E‬‬ ‫‪+11‬‬ ‫‪46020537581‬‬ ‫‪1683230119‬‬ ‫‪17509849014‬‬ ‫امتیازتسهیالت مسكن شهریورماه‪91‬‬ ‫ح ‪ .‬توکافوالد(هلدینگ‬ ‫‪5994‬‬ ‫‪10229132‬‬ ‫‪1953597‬‬ ‫‪8886485‬‬ ‫‪7649‬‬ ‫‪1100‬‬ ‫‪3827‬‬ ‫‪2113‬‬ ‫‪2127‬‬ ‫‪1320‬‬ ‫‪5153‬‬ ‫‪8313‬‬ ‫‪590‬‬ ‫‪1710‬‬ ‫‪2300‬‬ ‫‪5021‬‬ ‫‪1306‬‬ ‫‪11200‬‬ ‫‪8100‬‬ ‫‪1859‬‬ ‫‪850‬‬ ‫‪6188‬‬ ‫‪3200‬‬ ‫‪7850‬‬ ‫‪3622‬‬ ‫‪5945‬‬ ‫‪5130‬‬ ‫‪1843‬‬ ‫‪1920‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪3606‬‬ ‫‪580‬‬ ‫‪15902‬‬ ‫‪6043‬‬ ‫‪7362‬‬ ‫‪1.12‬‬ ‫‪2.23‬‬ ‫‪4.97‬‬ ‫‪-1.67‬‬ ‫‪1005437‬‬ ‫‪1216‬‬ ‫‪4082‬‬ ‫‪2121‬‬ ‫‪94‬‬ ‫صنایع پتروشیمی خلیج فارس‬ ‫‪302949‬‬ ‫‪4000‬‬ ‫‪3200‬‬ ‫‪1473‬‬ ‫‪7690‬‬ ‫‪1090‬‬ ‫‪3841‬‬ ‫‪2117‬‬ ‫‪2080‬‬ ‫‪1320‬‬ ‫‪5130‬‬ ‫‪8313‬‬ ‫‪619‬‬ ‫‪1735‬‬ ‫‪2300‬‬ ‫‪4840‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪10620‬‬ ‫‪8100‬‬ ‫‪1850‬‬ ‫‪804‬‬ ‫‪6278‬‬ ‫‪3200‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3622‬‬ ‫‪5920‬‬ ‫‪5200‬‬ ‫‪1881‬‬ ‫‪1895‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪3586‬‬ ‫‪537‬‬ ‫‪15830‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪7668‬‬ ‫‪2.23‬‬ ‫‪1.16‬‬ ‫‪-0.96‬‬ ‫‪1.01‬‬ ‫‪1026383‬‬ ‫‪1268‬‬ ‫‪4031‬‬ ‫‪2110‬‬ ‫خزرح‬ ‫لبنیاتکالبر‬ ‫‪423080‬‬ ‫‪1772609‬‬ ‫‪2064‬‬ ‫‪29327‬‬ ‫‪7673‬‬ ‫‪2295‬‬ ‫‪819999‬‬ ‫‪9489‬‬ ‫‪3298‬‬ ‫‪1473‬‬ ‫‪126.00‬‬ ‫‪56.00‬‬ ‫‪46.00‬‬ ‫‪42.00‬‬ ‫‪5.00‬‬ ‫‪-88.00‬‬ ‫‪81.00‬‬ ‫‪-3.00‬‬ ‫‪47.00‬‬ ‫‪319.00‬‬ ‫‪-18.00‬‬ ‫‪29.00‬‬ ‫‪107.00‬‬ ‫‪193.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪314.00‬‬ ‫‪-7.00‬‬ ‫‪41.00‬‬ ‫‪-3.00‬‬ ‫‪37.00‬‬ ‫‪-16.00‬‬ ‫‪-122.00‬‬ ‫‪-150.00‬‬ ‫‪225.00‬‬ ‫‪61.00‬‬ ‫‪27.00‬‬ ‫‪-53.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-129.00‬‬ ‫‪21.00‬‬ ‫‪611.00‬‬ ‫‪-251.00‬‬ ‫‪380.00‬‬ ‫‪-3.94‬‬ ‫‪-8.55‬‬ ‫‪0.03‬‬ ‫‪1.53‬‬ ‫‪10195‬‬ ‫‪5469‬‬ ‫‪1026383‬‬ ‫‪1276‬‬ ‫‪4080‬‬ ‫‪2120‬‬ ‫ح ‪ .‬فنرسازيزر‬ ‫شرکت توسعه اقتصادي آرین‬ ‫‪13143750‬‬ ‫‪1200‬‬ ‫‪33764‬‬ ‫‪2576504‬‬ ‫‪21117‬‬ ‫‪2497‬‬ ‫‪8643‬‬ ‫‪2226‬‬ ‫‪29158‬‬ ‫‪1049‬‬ ‫‪10535‬‬ ‫‪800000‬‬ ‫‪6800‬‬ ‫‪35000‬‬ ‫‪-101.00‬‬ ‫‪8,029.00‬‬ ‫‪76.00‬‬ ‫‪786.00‬‬ ‫‪1.10‬‬ ‫‪0.29‬‬ ‫‪-241.00‬‬ ‫‪67.00‬‬ ‫‪20,946.00‬‬ ‫‪60.00‬‬ ‫‪-2.00‬‬ ‫‪-1.00‬‬ ‫چكاوه‬ ‫نسوزایران‬ ‫فراورده هاي‬ ‫داروسازيزهراوي‬ ‫ایرانارقام‬ ‫ذغالسنگ نگین طبس‬ ‫افست‬ ‫‪41003393‬‬ ‫‪7240000‬‬ ‫‪1806510899‬‬ ‫‪250000000‬‬ ‫‪462082228‬‬ ‫‪78335087‬‬ ‫‪799303‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪797981‬‬ ‫‪5615‬‬ ‫‪52‬‬ ‫‪390‬‬ ‫‪428‬‬ ‫سیمان شمال‬ ‫پتروشیمی تأمین‬ ‫س‪ .‬نفت و گاز و‬ ‫بهران‬ ‫نفت‬ ‫بیمه کوثر‬ ‫‪7603‬‬ ‫‪1058‬‬ ‫‪3822‬‬ ‫‪2201‬‬ ‫‪2046‬‬ ‫‪1323‬‬ ‫‪5106‬‬ ‫‪7994‬‬ ‫‪608‬‬ ‫‪1681‬‬ ‫‪2193‬‬ ‫‪4828‬‬ ‫‪1306‬‬ ‫‪10886‬‬ ‫‪8107‬‬ ‫‪1818‬‬ ‫‪853‬‬ ‫‪6151‬‬ ‫‪3216‬‬ ‫‪7972‬‬ ‫‪3772‬‬ ‫‪5720‬‬ ‫‪5069‬‬ ‫‪1816‬‬ ‫‪1973‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪3735‬‬ ‫‪559‬‬ ‫‪15291‬‬ ‫‪6294‬‬ ‫‪6982‬‬ ‫‪78991‬‬ ‫‪1100‬‬ ‫‪6717021‬‬ ‫‪4987879‬‬ ‫‪43‬‬ ‫‪408‬‬ ‫گذاريملت‬ ‫سرمایه‬ ‫شهید قندي‬ ‫تولیدي‬ ‫کارخانجات‬ ‫‪800166‬‬ ‫‪9800‬‬ ‫‪3172‬‬ ‫‪1417‬‬ ‫‪142783800‬‬ ‫‪49034700‬‬ ‫‪4164958914‬‬ ‫‪8016297232‬‬ ‫رازكشمال شرق‬ ‫مسكن‬ ‫سرمایه گذاري‬ ‫دارویی‬ ‫‪1462‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪41‬‬ ‫‪189‬‬ ‫مهرام‬ ‫تولیدي‬ ‫توکا‬ ‫ونقل‬ ‫حمل‬ ‫پارس آریان‬ ‫سرمایه گذاري‬ ‫گلوکوزان‬ ‫‪2235‬‬ ‫‪2329‬‬ ‫‪8317‬‬ ‫‪2164‬‬ ‫‪2255‬‬ ‫‪2309‬‬ ‫‪7985‬‬ ‫‪2193‬‬ ‫‪800166‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2346‬‬ ‫‪2290‬‬ ‫‪8000‬‬ ‫‪2164‬‬ ‫‪111.00‬‬ ‫‪-39.00‬‬ ‫‪-317.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪19,833.00‬‬ ‫‪-311.00‬‬ ‫‪10481‬‬ ‫‪794971‬‬ ‫‪6764‬‬ ‫‪35214‬‬ ‫‪1748453088‬‬ ‫‪15759544980‬‬ ‫‪3488537628‬‬ ‫‪2739441096‬‬ ‫‪12116726633‬‬ ‫‪2341912235‬‬ ‫‪1969160875‬‬ ‫‪8580000‬‬ ‫‪12723742628‬‬ ‫‪8313000‬‬ ‫‪19191790‬‬ ‫‪3678336069‬‬ ‫‪650727975‬‬ ‫‪9665679060‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1772865468‬‬ ‫‪57161468‬‬ ‫‪29464071876‬‬ ‫‪20078000‬‬ ‫‪176047700‬‬ ‫‪220
‫‪18‬‬ ‫پنجشنبه ‪ 16‬بهمن ‪ 15- 1393‬ربیع‌الثانی ‪ 5 -1436‬فوریه ‪ -2015‬شماره ‪ -151‬پیاپی ‪1469‬‬ ‫بان بازار ‪ - 1393/11/15 :‬زمان آخرین معامله ‪14:19:22 :‬‬ ‫نماد‬ ‫خزر‬ ‫‪9012‬‬ ‫تسه‬ ‫ثنوسا‬ ‫فرآور‪1‬‬ ‫پانفت‬ ‫دجابر‬ ‫وبملت‬ ‫واتی‬ ‫کنیلو‬ ‫دشیمی‬ ‫لپیام‬ ‫خچرخش‬ ‫بهپاك‬ ‫سمازن‬ ‫‪9108‬‬ ‫تسه‬ ‫صمپنا‬ ‫وآذر‬ ‫ونفت‬ ‫‪9207‬‬ ‫تسه‬ ‫غپاك‬ ‫حسینا‬ ‫قنقش‬ ‫خصدرا‬ ‫قاسم‬ ‫وسپه‬ ‫تجار‬ ‫غدشت‬ ‫دتماد‬ ‫خزامیا‬ ‫نام‬ ‫فنرسازيزر‬ ‫اسفندماه‪90‬‬ ‫تسهیالت مسكن‬ ‫وساختمانتهران‬ ‫امتیازنوسازي‬ ‫تعداد‬ ‫‪79‬‬ ‫‪55‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪385‬‬ ‫‪132970‬‬ ‫جابرابنحیان‬ ‫داروسازي‬ ‫بانك ملت‬ ‫‪52‬‬ ‫‪431‬‬ ‫‪81010‬‬ ‫‪4812166‬‬ ‫‪564464578‬‬ ‫‪9900178191‬‬ ‫‪240‬‬ ‫‪22388‬‬ ‫‪441249‬‬ ‫‪56010‬‬ ‫‪1649400‬‬ ‫‪20194260‬‬ ‫‪1004729917‬‬ ‫‪179932990‬‬ ‫ایران‬ ‫درصد‬ ‫موادمعدنی‪20‬‬ ‫فرآورينفت فصلی‬ ‫مشارکت‬ ‫‪25‬‬ ‫‪1‬‬ ‫حجم‬ ‫‪360263‬‬ ‫‪46911‬‬ ‫‪300‬‬ ‫ارزش‬ ‫‪733868355‬‬ ‫دیروز‬ ‫‪1993‬‬ ‫‪729184‬‬ ‫‪6034‬‬ ‫اولین‬ ‫‪2050‬‬ ‫‪700000‬‬ ‫‪6275‬‬ ‫‪6958‬‬ ‫‪2044‬‬ ‫‪6900‬‬ ‫‪2044‬‬ ‫‪279104613‬‬ ‫‪834386750‬‬ ‫‪153707411‬‬ ‫‪300000000‬‬ ‫آتیه دماوند‬ ‫گذارينیلو‬ ‫سرمایه کاشی‬ ‫‪483‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪4215691‬‬ ‫‪3200‬‬ ‫مازندران‬ ‫آبان ماه ‪91‬‬ ‫سیمانمسكن‬ ‫امتیازتسهیالت‬ ‫توسعه ‪ 20‬درصد‬ ‫سه ماهه‬ ‫سرمایهمپنا‬ ‫اجاره‬ ‫آذربایجان‬ ‫گذاري‬ ‫‪0‬‬ ‫‪70‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪64‬‬ ‫‪1145‬‬ ‫‪46‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪681‬‬ ‫‪30490‬‬ ‫‪350281‬‬ ‫‪10770785‬‬ ‫‪220‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪540492368‬‬ ‫‪30490000000‬‬ ‫‪775768108‬‬ ‫‪34311232243‬‬ ‫‪176322872‬‬ ‫‪1075‬‬ ‫‪174‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2016869‬‬ ‫‪581943‬‬ ‫‪169582‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪26601173312‬‬ ‫‪1256555905‬‬ ‫‪236243790‬‬ ‫‪0‬‬ ‫داروپخش‬ ‫داروئی‬ ‫شیمی‬ ‫صنایع پیام‬ ‫گسترش‬ ‫چرخشگر‬ ‫بهپاك‬ ‫صنعتی‬ ‫صنعت نفت‬ ‫گذاري‬ ‫امتیازسرمایه‬ ‫مهرماه ‪92‬‬ ‫مسكن‬ ‫تسهیالت‬ ‫‪62‬‬ ‫‪112‬‬ ‫‪4‬‬ ‫لبنیات‬ ‫پاكوبندري سینا‬ ‫دریایی‬ ‫توسعه خدمات‬ ‫جهان‬ ‫قندنقش‬ ‫ایران‬ ‫دریایی‬ ‫صنعتی‬ ‫‪29‬‬ ‫‪745‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪22‬‬ ‫زامیادداروپخش‬ ‫تولیدمواداولیه‬ ‫صنعتی آما‬ ‫سرمایه گذاري توسعه صنعتی ایران‬ ‫سیمان آرتا اردبیل‬ ‫لیزینگ ایرانیان‬ ‫اجاره مپنا (‪ )2‬سه ماهه ‪ 20‬درصد‬ ‫پتروشیمی گلستان‬ ‫کشتوصنعتپیاذر‬ ‫معدنی دماوند‬ ‫نفت پاسارگاد‬ ‫تكنوتار‬ ‫حمل و نقل بین المللی خلیج فارس‬ ‫تایدواترخاورمیانه‬ ‫ملی صنایع مس ایران‬ ‫کنترلخوردگیتكینکو‬ ‫سیمانسپاهان‬ ‫سرمایهگذاري مسكن‬ ‫معدنی و صنعتی گل گهر‬ ‫توسعه فناوري اطالعات خوارزمی‬ ‫صنایعشیمیاییایران‬ ‫سیمانخاش‬ ‫شكرشاهرود‬ ‫سیمان فارس نو‬ ‫پتروشیمی جم‬ ‫سیمان داراب‬ ‫ح‪ .‬گسترش نفت و گاز پارسیان‬ ‫اجاره ماهان‪ 2‬سه ماهه ‪ 20‬درصد‬ ‫صندوق سرمایهگذاري آسام‪-‬مختلط‬ ‫کارخانه فارسیت درود‬ ‫شرکت سرمایه گذاري مس سرچشمه‬ ‫خراساناعتالء البرز‬ ‫فوالد گذاري‬ ‫شرکت سرمایه‬ ‫‪0‬‬ ‫‪427‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪177‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪144‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪363‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪371‬‬ ‫‪639‬‬ ‫‪126‬‬ ‫‪96‬‬ ‫‪1216‬‬ ‫‪180‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪79‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪56‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪82‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪91‬‬ ‫قاسم‬ ‫ایرانسپه‬ ‫گذاري‬ ‫سرمایه‬ ‫سرمایه ایرانیان‬ ‫و‬ ‫تجارت مرغاب‬ ‫گسترش دشت‬ ‫‪189903‬‬ ‫‪485332‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪179413‬‬ ‫‪17666495414‬‬ ‫‪8086400‬‬ ‫‪880714917‬‬ ‫‪17391524153‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪417541392‬‬ ‫‪3202‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪4034‬‬ ‫‪2632‬‬ ‫‪6856‬‬ ‫‪899‬‬ ‫‪2315‬‬ ‫‪3499‬‬ ‫‪16970‬‬ ‫‪787937‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪2155‬‬ ‫‪3080‬‬ ‫‪794971‬‬ ‫‪4871‬‬ ‫‪35214‬‬ ‫‪9786‬‬ ‫‪2329‬‬ ‫‪12607‬‬ ‫‪2164‬‬ ‫‪1354‬‬ ‫‪9800‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪10707685‬‬ ‫‪1200‬‬ ‫‪2496515‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1094483‬‬ ‫‪25000‬‬ ‫‪6500‬‬ ‫‪61774‬‬ ‫‪1000‬‬ ‫‪38690‬‬ ‫‪2114786‬‬ ‫‪156867‬‬ ‫‪1937771‬‬ ‫‪6381008‬‬ ‫‪159186‬‬ ‫‪556887‬‬ ‫‪15683316‬‬ ‫‪1126934‬‬ ‫‪28232‬‬ ‫‪213413‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪289971‬‬ ‫‪109072‬‬ ‫‪106916‬‬ ‫‪284862‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3090‬‬ ‫‪7740‬‬ ‫‪510700‬‬ ‫‪13440‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪322227‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪15759544980‬‬ ‫‪5601600‬‬ ‫‪2739441096‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2341912235‬‬ ‫‪25388350000‬‬ ‫‪8580000‬‬ ‫‪286491435‬‬ ‫‪8313000‬‬ ‫‪669068162‬‬ ‫‪3678336069‬‬ ‫‪251621024‬‬ ‫‪9665679060‬‬ ‫‪11487979601‬‬ ‫‪1772865468‬‬ ‫‪758752946‬‬ ‫‪29464071876‬‬ ‫‪4500235695‬‬ ‫‪176047700‬‬ ‫‪1701371317‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪373072917‬‬ ‫‪648319944‬‬ ‫‪845700709‬‬ ‫‪534733125‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3090000000‬‬ ‫‪84645240‬‬ ‫‪293565480‬‬ ‫‪25680400‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪612437334‬‬ ‫‪18071‬‬ ‫‪1417‬‬ ‫‪4862‬‬ ‫‪1058‬‬ ‫‪20236‬‬ ‫‪2201‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪1323‬‬ ‫‪4545‬‬ ‫‪7994‬‬ ‫‪17244‬‬ ‫‪1681‬‬ ‫‪1580‬‬ ‫‪4828‬‬ ‫‪1758‬‬ ‫‪10886‬‬ ‫‪1311‬‬ ‫‪1818‬‬ ‫‪4150‬‬ ‫‪6151‬‬ ‫‪7771‬‬ ‫‪7972‬‬ ‫‪1243‬‬ ‫‪5720‬‬ ‫‪7899‬‬ ‫‪1816‬‬ ‫‪6300‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪10792‬‬ ‫‪559‬‬ ‫‪1910‬‬ ‫‪6294‬‬ ‫‪1856‬‬ ‫‪9307‬‬ ‫تسه‬ ‫سیدکو‬ ‫‪9302‬‬ ‫تسه‬ ‫توریل‬ ‫مهرماه‪93‬‬ ‫مسكن‬ ‫سیمان‬ ‫صنایع‬ ‫امتیازتسهیالتتوسعه‬ ‫سرمایه گذاري‬ ‫مسكن اردیبهشت‪93‬‬ ‫امتیاز تسهیالتتوکاریل‬ ‫‪183‬‬ ‫‪497‬‬ ‫‪83‬‬ ‫‪237‬‬ ‫‪218‬‬ ‫‪1543‬‬ ‫‪2251‬‬ ‫‪5639609‬‬ ‫‪576‬‬ ‫‪2146333‬‬ ‫‪450685‬‬ ‫‪23121193‬‬ ‫‪1806510899‬‬ ‫‪8483999157‬‬ ‫‪462082228‬‬ ‫‪4694824111‬‬ ‫‪799303‬‬ ‫‪1501‬‬ ‫‪797981‬‬ ‫‪2114‬‬ ‫غمهرا‬ ‫شپمچا‬ ‫آریان‬ ‫کرماشا‬ ‫تولیديمهرام‬ ‫پامچال‬ ‫پارس‬ ‫پارس آریان‬ ‫سرمایه گذاري‬ ‫کرمانشاه‬ ‫پتروشیمی‬ ‫صنایع‬ ‫‪41‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪146‬‬ ‫‪33764‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪78991‬‬ ‫‪625655‬‬ ‫فاما‬ ‫وتوصا‬ ‫ساربیل‬ ‫وایران‬ ‫صمپنا‪22‬‬ ‫شستان‬ ‫غاذر‬ ‫کدما‬ ‫شپاس‬ ‫تكنو‬ ‫حفارس‬ ‫حتاید‬ ‫فملی‬ ‫رتكو‬ ‫سپاها‬ ‫ثمسكن‬ ‫کگل‬ ‫مفاخر‬ ‫شیران‬ ‫سخاش‬ ‫قشكر‬ ‫سفانو‬ ‫جم‬ ‫ساراب‬ ‫پارسانح‬ ‫ماهان‪2‬‬ ‫آسام‬ ‫سفارود‬ ‫سرچشمه‬ ‫فخاس‬ ‫اعتال‬ ‫خپویش‬ ‫سنوین‬ ‫تسهکاما‬ ‫‪9208‬‬ ‫زمگسا‬ ‫وصندوق‬ ‫غمینو‬ ‫وساپا‬ ‫مسكن‪1‬‬ ‫‪9310‬‬ ‫تسه‬ ‫ثشرق‬ ‫سامان‬ ‫وملت‬ ‫فاذر‬ ‫سشمال‬ ‫شیراز‬ ‫گذاريپویش‬ ‫سرمایه سازه‬ ‫اقتصاد نوین‬ ‫امتیازتسهیالت باما‬ ‫مسكن آبان ماه ‪92‬‬ ‫ودامپروي مگسال‬ ‫کشاورزي‬ ‫بازنشستگی‬ ‫گذاريصندوق‬ ‫سرمایه‬ ‫‪46‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪55560‬‬ ‫‪4000‬‬ ‫شلعاب‬ ‫ورنا‬ ‫انرژي‪3‬‬ ‫وخارزم‬ ‫‪9211‬‬ ‫تسه‬ ‫خمحور‬ ‫لعابیران(هلدینگ‬ ‫سرمایهگذاري رنا‬ ‫انرژي‬ ‫گذاريبورس‬ ‫اشخاص‬ ‫سایر‬ ‫خوارزمی‬ ‫سرمایه‬ ‫اتكاي‬ ‫حكمت‬ ‫بمپنا‬ ‫پترول‬ ‫‪706‬‬ ‫صكاوه‬ ‫باالس‬ ‫صچاد‬ ‫فملیح‬ ‫سلیم‬ ‫گذاري‬ ‫سرمایه‬ ‫هلدینگ‬ ‫داروپخش (‬ ‫بهمنماه ‪92‬‬ ‫امتیاز تسهیالت مسكن‬ ‫تولیدمحورخودرو‬ ‫شرکتنیرو‬ ‫محرکهاصفهان‬ ‫ساختمان‬ ‫سرمایه‬ ‫نیرو‬ ‫شازند‬ ‫پتروشیمی‬ ‫حكمت ایرانیان‬ ‫بیمه اتكایی‬ ‫ایرانیان‬ ‫بانك‬ ‫عسلویه مپنا‬ ‫تولید برق‬ ‫گروه‬ ‫ایرانیان‬ ‫پتروشیمی س‪.‬‬ ‫کیش‬ ‫فوالدکاوه‬ ‫مهندسیاجاره‬ ‫اوراق‬ ‫آهن‬ ‫جنوبراه‬ ‫تاسیسات‬ ‫ساختمان‬ ‫صنایعماهه‬ ‫چادرملو سه‬ ‫درصد‬ ‫مس ‪20‬‬ ‫ایران‬ ‫اجارهح ‪ .‬ملی‬ ‫داروسازينوین‬ ‫بیمه‬ ‫زهراوي‬ ‫نوین‬ ‫دزهراوي‬ ‫دروز‬ ‫کطبس‬ ‫قصفها‬ ‫داروسازي روزدارو‬ ‫ذغالسنگ نگین طبس‬ ‫قنداصفهان‬ ‫شدوص‬ ‫دوده صنعتی پارس‬ ‫رانفور‬ ‫خدماتانفورماتیك‬ ‫‪6‬‬ ‫‪751‬‬ ‫‪66‬‬ ‫‪115‬‬ ‫‪423080‬‬ ‫‪496303‬‬ ‫‪9999000‬‬ ‫‪50080‬‬ ‫‪160373‬‬ ‫‪10229132‬‬ ‫‪4900‬‬ ‫‪8886485‬‬ ‫‪211484823‬‬ ‫‪7000000‬‬ ‫‪53124687000‬‬ ‫‪731017760‬‬ ‫‪372561470‬‬ ‫‪11892981024‬‬ ‫‪45036000‬‬ ‫‪12244282101‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪79‬‬ ‫‪239‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪57095‬‬ ‫‪840592‬‬ ‫‪249377‬‬ ‫‪410679165‬‬ ‫‪2373010074‬‬ ‫‪762327789‬‬ ‫‪96‬‬ ‫‪304175‬‬ ‫‪942385223‬‬ ‫‪2982‬‬ ‫‪173300‬‬ ‫‪436082150‬‬ ‫‪2607‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪493‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪206‬‬ ‫‪33‬‬ ‫‪12287‬‬ ‫‪723938‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪2455379‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1242‬‬ ‫‪18271‬‬ ‫‪20000000‬‬ ‫‪1771794702‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪57936321‬‬ ‫تسه‪9303‬‬ ‫تسه‪9205‬‬ ‫امتیاز تسهیالت مسكن مرداد ‪92‬‬ ‫‪40‬‬ ‫غبشهر‬ ‫صنعتی بهشهر‬ ‫پتایر‬ ‫خاذین‬ ‫تپمپی‬ ‫سایپاآذین‬ ‫‪798720‬‬ ‫‪800000‬‬ ‫‪815000‬‬ ‫‪960000‬‬ ‫‪960000‬‬ ‫‪960000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪861767636‬‬ ‫‪4121‬‬ ‫‪4250‬‬ ‫‪4285‬‬ ‫‪164.00‬‬ ‫‪1302‬‬ ‫‪1350‬‬ ‫‪1319‬‬ ‫‪4901‬‬ ‫‪4705‬‬ ‫‪4705‬‬ ‫‪795066‬‬ ‫‪341‬‬ ‫‪1455042‬‬ ‫‪11246590661‬‬ ‫‪7463‬‬ ‫‪7596‬‬ ‫‪7749‬‬ ‫‪286.00‬‬ ‫‪3.83‬‬ ‫‪58‬‬ ‫‪195983‬‬ ‫‪728637600‬‬ ‫‪3732‬‬ ‫‪3700‬‬ ‫‪3752‬‬ ‫‪20.00‬‬ ‫‪0.54‬‬ ‫‪112‬‬ ‫‪418911‬‬ ‫‪68‬‬ ‫‪16‬‬ ‫دسبحا‬ ‫گروه دارویی سبحان‬ ‫شفارس‬ ‫صنایع شیمیایی فارس‬ ‫‪20‬‬ ‫شرانل‬ ‫نفت ایرانول‬ ‫وگستر‬ ‫‪5‬‬ ‫گسترش سرمایه گذاري ایرانیان‬ ‫‪67‬‬ ‫اجاره سامان سه ماهه ‪ 20‬درصد‬ ‫‪16‬‬ ‫تسه‪9202‬‬ ‫امتیازتسهیالت مسكن اردیبهشت ‪92‬‬ ‫‪63‬‬ ‫آکنتور‬ ‫کنتورسازيایران‬ ‫‪216‬‬ ‫ساما‪1‬‬ ‫شگل‬ ‫دي‬ ‫غچین‬ ‫گلتاش‬ ‫بانك دي‬ ‫‪360‬‬ ‫‪80809‬‬ ‫‪106448‬‬ ‫‪10000‬‬ ‫‪450439370‬‬ ‫‪289170563‬‬ ‫‪268205071‬‬ ‫‪324887427‬‬ ‫‪14700000‬‬ ‫‪960757672‬‬ ‫‪108260‬‬ ‫‪648116592‬‬ ‫‪30514‬‬ ‫‪158748704‬‬ ‫‪13579‬‬ ‫‪45969879‬‬ ‫‪347069‬‬ ‫‪496722449‬‬ ‫‪2180‬‬ ‫‪2180000000‬‬ ‫‪3519‬‬ ‫‪3192‬‬ ‫‪3127‬‬ ‫‪1511‬‬ ‫‪2213‬‬ ‫‪5004‬‬ ‫‪5184‬‬ ‫‪3313‬‬ ‫‪1402‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪66‬‬ ‫‪120712‬‬ ‫‪1292326908‬‬ ‫‪20852161‬‬ ‫‪35047124529‬‬ ‫‪1606‬‬ ‫‪254806625‬‬ ‫‪1124‬‬ ‫‪541343‬‬ ‫‪10698‬‬ ‫‪796834‬‬ ‫‪790010‬‬ ‫‪8062‬‬ ‫‪8202‬‬ ‫‪8384‬‬ ‫‪322.00‬‬ ‫‪3.99‬‬ ‫‪43.00‬‬ ‫‪3.96‬‬ ‫‪1121‬‬ ‫‪-291.00‬‬ ‫‪-23.41‬‬ ‫‪1070‬‬ ‫ولساپا‬ ‫لیزینگ رایان سایپا‬ ‫‪487‬‬ ‫‪201‬‬ ‫‪993506‬‬ ‫‪2333193745‬‬ ‫‪2282‬‬ ‫‪100000‬‬ ‫‪100000‬‬ ‫‪6912‬‬ ‫صسكن‬ ‫اجاره مسكن سه ماهه ‪ 20‬درصد‬ ‫‪0‬‬ ‫خرینگ‬ ‫رینگسازيمشهد‬ ‫آساس‪2‬‬ ‫صندوق سرمایهگذاري آساس‪-‬سهام‬ ‫‪1‬‬ ‫سمگا‬ ‫گروه سرمایه گذاري میراث فرهنگی‬ ‫‪52‬‬ ‫گروهصنایعبهشهرایران‬ ‫‪48‬‬ ‫مجد‪2‬‬ ‫فوالد‬ ‫مشارکت مجد سه ماهه ‪ 20‬درصد‬ ‫فوالد مبارکه اصفهان‬ ‫‪3‬‬ ‫پارسسویچ‬ ‫‪39‬‬ ‫خعتبار‬ ‫وکار‬ ‫وبانك‬ ‫‪78‬‬ ‫سرمایه گذاري اعتبار ایران‬ ‫‪31‬‬ ‫سرمایه گذاري گروه توسعه ملی‬ ‫بانك کارآفرین‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2340454032‬‬ ‫‪418889335‬‬ ‫‪2137‬‬ ‫‪149629‬‬ ‫‪571705778‬‬ ‫‪341554‬‬ ‫‪400248‬‬ ‫‪52065‬‬ ‫‪694625489‬‬ ‫‪615981672‬‬ ‫‪106723500‬‬ ‫‪2030‬‬ ‫‪496‬‬ ‫غنوش‬ ‫نوشمازندران‬ ‫‪0‬‬ ‫خگستر‬ ‫گسترشسرمایهگذاريایرانخودرو‬ ‫‪20‬‬ ‫‪226‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪99589‬‬ ‫‪2069805‬‬ ‫‪-0.25‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪8372‬‬ ‫‪310.00‬‬ ‫‪34.00‬‬ ‫‪3.13‬‬ ‫‪1130‬‬ ‫‪-173.00‬‬ ‫‪-13.92‬‬ ‫‪19248‬‬ ‫‪-1.00‬‬ ‫‪1321‬‬ ‫‪16.00‬‬ ‫‪1850‬‬ ‫‪6.00‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪-2,489.00‬‬ ‫‪2348‬‬ ‫‪-99.99‬‬ ‫‪5.00‬‬ ‫‪7056‬‬ ‫‪2030‬‬ ‫‪66.00‬‬ ‫‪-6,911.00‬‬ ‫‪-1.00‬‬ ‫‪336.00‬‬ ‫‪1.23‬‬ ‫‪0.33‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2.89‬‬ ‫‪-0.25‬‬ ‫‪790010‬‬ ‫‪8384‬‬ ‫‪1351‬‬ ‫‪1631‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪2001‬‬ ‫‪3734‬‬ ‫‪3887‬‬ ‫‪495‬‬ ‫‪7.71‬‬ ‫‪2044‬‬ ‫‪2060‬‬ ‫‪430‬‬ ‫‪4.71‬‬ ‫‪1539‬‬ ‫‪4345‬‬ ‫‪59.00‬‬ ‫‪10.00‬‬ ‫‪3.99‬‬ ‫‪0.23‬‬ ‫‪4320‬‬ ‫‪2010‬‬ ‫‪59.00‬‬ ‫‪3.99‬‬ ‫‪1539‬‬ ‫‪-15.00‬‬ ‫‪-0.35‬‬ ‫‪4240‬‬ ‫‪0.05‬‬ ‫‪17911‬‬ ‫‪790950‬‬ ‫‪785000‬‬ ‫‪805795‬‬ ‫‪14,845.00‬‬ ‫‪1.88‬‬ ‫‪22512260965‬‬ ‫‪2441‬‬ ‫‪2440‬‬ ‫‪2430‬‬ ‫‪-11.00‬‬ ‫‪-0.45‬‬ ‫‪2440‬‬ ‫‪-1.00‬‬ ‫‪-0.04‬‬ ‫‪2368‬‬ ‫‪6401531997‬‬ ‫‪1423‬‬ ‫‪0.49‬‬ ‫‪1466‬‬ ‫‪3.02‬‬ ‫‪1430‬‬ ‫‪120901046‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪33.00‬‬ ‫‪795867‬‬ ‫‪5882002710‬‬ ‫‪530‬‬ ‫‪2.41‬‬ ‫‪2026‬‬ ‫‪18250‬‬ ‫‪151.00‬‬ ‫‪0.83‬‬ ‫‪794740‬‬ ‫‪786222‬‬ ‫‪794001‬‬ ‫‪-739.00‬‬ ‫‪-0.09‬‬ ‫‪3953‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4040‬‬ ‫‪87.00‬‬ ‫‪2.20‬‬ ‫‪2754‬‬ ‫‪2731‬‬ ‫‪110.00‬‬ ‫‪3.99‬‬ ‫‪1168‬‬ ‫‪2031‬‬ ‫‪7056‬‬ ‫‪508‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪13.31‬‬ ‫‪1416‬‬ ‫‪2044‬‬ ‫‪1214‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪47.00‬‬ ‫‪2059‬‬ ‫‪4,917.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3.43‬‬ ‫‪1539‬‬ ‫‪1430‬‬ ‫‪1214‬‬ ‫‪2864‬‬ ‫‪7.00‬‬ ‫‪46.00‬‬ ‫‪3.94‬‬ ‫‪18108‬‬ ‫‪9.00‬‬ ‫‪799061‬‬ ‫‪4,321.00‬‬ ‫‪0.54‬‬ ‫‪3953‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2842‬‬ ‫‪88.00‬‬ ‫‪1179‬‬ ‫‪43.00‬‬ ‫‪11.00‬‬ ‫‪0.94‬‬ ‫‪3.20‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1350‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1423‬‬ ‫‪2030‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪703308‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪185‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2140‬‬ ‫‪2050‬‬ ‫‪1539‬‬ ‫‪4440‬‬ ‫‪518‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪785000‬‬ ‫‪805795‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2530‬‬ ‫‪401‬‬ ‫‪18300‬‬ ‫‪4025‬‬ ‫‪786111‬‬ ‫‪809999‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1214‬‬ ‫‪2731‬‬ ‫‪1479‬‬ ‫‪1214‬‬ ‫‪2864‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪19249‬‬ ‫‪1316‬‬ ‫‪1320‬‬ ‫‪1200‬‬ ‫‪560‬‬ ‫‪1810‬‬ ‫‪1840‬‬ ‫‪1000‬‬ ‫‪2306‬‬ ‫‪2359‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2816‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪18518‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2010‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪7532‬‬ ‫‪1421‬‬ ‫‪25771‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3740‬‬ ‫‪3885‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2060‬‬ ‫‪2106‬‬ ‫‪3500‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1402‬‬ ‫‪26000‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪351105‬‬ ‫‪1539‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪17112‬‬ ‫‪4320‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1560‬‬ ‫‪17962‬‬ ‫‪2039‬‬ ‫‪1695‬‬ ‫‪4379‬‬ ‫‪150‬‬ ‫‪1040‬‬ ‫‪39045‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6053‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3629‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪791005‬‬ ‫‪805999‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪6.08‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪110000‬‬ ‫‪2470‬‬ ‫‪2470‬‬ ‫‪110300‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪37000‬‬ ‫‪1421‬‬ ‫‪15000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪144‬‬ ‫‪6508241‬‬ ‫‪2850‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4.5‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪224‬‬ ‫‪17.65‬‬ ‫‪739‬‬ ‫‪3.85‬‬ ‫‪43‬‬ ‫‪39.3‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪219177‬‬ ‫‪1980‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2036‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪110372‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪1002490‬‬ ‫‪2097‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪430‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4375‬‬ ‫‪1049999‬‬ ‫‪65‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪1845933‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1130‬‬ ‫‪1293‬‬ ‫‪7056‬‬ ‫‪6429‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪650‬‬ ‫‪20834‬‬ ‫‪12.33‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪8384‬‬ ‫‪9470‬‬ ‫‪1898‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1694‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1500‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3.92‬‬ ‫‪793122‬‬ ‫‪809994‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪7500‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪38‬‬ ‫‪1419‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪169620‬‬ ‫‪25825‬‬ ‫‪3520‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1686‬‬ ‫‪2260‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1410‬‬ ‫‪450‬‬ ‫‪2373‬‬ ‫‪7.65‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3290‬‬ ‫‪10600‬‬ ‫‪180‬‬ ‫‪7532‬‬ ‫‪2030‬‬ ‫‪10700‬‬ ‫‪203‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪10000‬‬ ‫‪13.04‬‬ ‫‪-313.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪800‬‬ ‫‪12570‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪12699‬‬ ‫‪1801‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪167‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪250‬‬ ‫‪1899‬‬ ‫‪952‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪10000‬‬ ‫‪276‬‬ ‫‪1140‬‬ ‫‪3000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪96763‬‬ ‫‪6.7‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2056‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5204‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪6232‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5390‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪90‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2301‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5877‬‬ ‫‪1308‬‬ ‫‪5.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5978‬‬ ‫‪1340‬‬ ‫‪7056‬‬ ‫‪0.42‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪300‬‬ ‫‪3186‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2853‬‬ ‫‪238‬‬ ‫‪-3.99‬‬ ‫‪-77.00‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪50000‬‬ ‫‪2260‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4400‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5.55‬‬ ‫‪7654‬‬ ‫‪-3.60‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3005‬‬ ‫‪4700‬‬ ‫‪19240‬‬ ‫‪1130‬‬ ‫‪-191.00‬‬ ‫‪2111‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3319‬‬ ‫‪3750‬‬ ‫‪19249‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪56.05‬‬ ‫‪-2.43‬‬ ‫‪-26.00‬‬ ‫‪3790‬‬ ‫‪4241‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1000‬‬ ‫‪2298‬‬ ‫‪-99.99‬‬ ‫‪-1.22‬‬ ‫‪7650‬‬ ‫‪7749‬‬ ‫‪109‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪8.38‬‬ ‫‪0.62‬‬ ‫‪581716507‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪6.2‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2324‬‬ ‫‪809995‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪3526‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪559633‬‬ ‫‪810000‬‬ ‫‪3600‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪89‬‬ ‫‪850000‬‬ ‫‪4.61‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪15649‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪11778‬‬ ‫‪01‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3442‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪9922‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪8957‬‬ ‫‪157‬‬ ‫‪3.68‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2578‬‬ ‫‪01‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪807000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3315‬‬ ‫‪1250‬‬ ‫‪820000‬‬ ‫‪341‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪349‬‬ ‫‪9408‬‬ ‫‪7200‬‬ ‫‪2763‬‬ ‫‪3310‬‬ ‫‪1000‬‬ ‫‪3000‬‬ ‫‪612‬‬ ‫‪124‬‬ ‫‪14.95‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1686‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪10600‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1282‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪10820‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4.64‬‬ ‫‪7532‬‬ ‫‪2060‬‬ ‫‪1455‬‬ ‫‪410‬‬ ‫‪5.59‬‬ ‫‪7837‬‬ ‫‪34.00‬‬ ‫‪18300‬‬ ‫‪1470‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪-0.05‬‬ ‫‪3390‬‬ ‫‪423‬‬ ‫‪621‬‬ ‫‪1.68‬‬ ‫‪4440‬‬ ‫‪2.07‬‬ ‫‪3.85‬‬ ‫‪2026‬‬ ‫‪1480‬‬ ‫‪12321‬‬ ‫‪12800‬‬ ‫‪8202‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1539‬‬ ‫‪5184‬‬ ‫‪1390‬‬ ‫‪-0.01‬‬ ‫‪2301‬‬ ‫‪5204‬‬ ‫‪2.17‬‬ ‫‪4.67‬‬ ‫‪1470‬‬ ‫‪5781‬‬ ‫‪3301‬‬ ‫‪1.90‬‬ ‫‪3195‬‬ ‫‪6042‬‬ ‫‪802257‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪-1.03‬‬ ‫‪1470‬‬ ‫‪5,423.00‬‬ ‫‪3800‬‬ ‫‪38‬‬ ‫‪728‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1.67‬‬ ‫‪0.22‬‬ ‫‪3002‬‬ ‫‪0.68‬‬ ‫‪3885‬‬ ‫‪14399‬‬ ‫‪4367260‬‬ ‫‪-0.43‬‬ ‫‪3.62‬‬ ‫‪2127‬‬ ‫‪6.00‬‬ ‫‪3740‬‬ ‫‪260730790‬‬ ‫ولبهمن‬ ‫‪1.23‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-0.38‬‬ ‫‪3600‬‬ ‫‪3770‬‬ ‫‪483‬‬ ‫‪7.7‬‬ ‫‪0.06‬‬ ‫‪-60.00‬‬ ‫‪18099‬‬ ‫‪508‬‬ ‫‪-21.00‬‬ ‫‪336.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪7.29‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪1681‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4705‬‬ ‫‪2700‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪75.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3.98‬‬ ‫‪77.00‬‬ ‫‪-1.58‬‬ ‫‪147‬‬ ‫‪404300636‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪-6,911.00‬‬ ‫‪4.98‬‬ ‫‪29.00‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3319‬‬ ‫‪7457‬‬ ‫‪7761‬‬ ‫‪3319‬‬ ‫‪1528‬‬ ‫‪41200‬‬ ‫‪1200‬‬ ‫‪5000‬‬ ‫‪65774‬‬ ‫‪-17.29‬‬ ‫‪-192‬‬ ‫‪1000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪6828‬‬ ‫‪465‬‬ ‫‪01‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪25000‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪10000‬‬ ‫‪4285‬‬ ‫‪88‬‬ ‫‪1268‬‬ ‫‪1940‬‬ ‫‪1330‬‬ ‫‪11868‬‬ ‫‪2128‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪10996‬‬ ‫‪01‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪499991‬‬ ‫‪5600‬‬ ‫‪4500‬‬ ‫‪4387‬‬ ‫‪3722809‬‬ ‫‪6.1‬‬ ‫‪2340‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1837‬‬ ‫‪5469‬‬ ‫‪5755‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪0.88‬‬ ‫‪3609‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1370‬‬ ‫‪865000‬‬ ‫‪2060‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪50000‬‬ ‫‪7750‬‬ ‫‪3525‬‬ ‫‪786004‬‬ ‫‪810000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3844‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪375‬‬ ‫‪6000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪960000‬‬ ‫‪-96‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪648‬‬ ‫‪2971‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪71‬‬ ‫‪01‬‬ ‫‪4901‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪92034‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4610‬‬ ‫‪969600‬‬ ‫‪-36.98‬‬ ‫‪792233‬‬ ‫‪820000‬‬ ‫‪0.61‬‬ ‫‪3816‬‬ ‫‪1162951‬‬ ‫تسه‪9201‬‬ ‫‪2140‬‬ ‫‪2060‬‬ ‫‪38.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪95.00‬‬ ‫‪26.16‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-41.00‬‬ ‫‪72.00‬‬ ‫‪13.02‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪8300‬‬ ‫‪17232‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪7250‬‬ ‫‪61‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪28‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪7750‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3.77‬‬ ‫‪2200‬‬ ‫‪5400‬‬ ‫‪1140‬‬ ‫‪1000556‬‬ ‫‪819000‬‬ ‫‪2109‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪10000‬‬ ‫‪59530‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪1285‬‬ ‫‪800000‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪80‬‬ ‫‪32‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪820000‬‬ ‫‪1519‬‬ ‫‪810000‬‬ ‫‪2206‬‬ ‫‪820000‬‬ ‫‪-0.41‬‬ ‫‪-2.71‬‬ ‫‪16.00‬‬ ‫‪5001433381‬‬ ‫امتیازتسهیالت مسكن فروردین ‪92‬‬ ‫‪7056‬‬ ‫‪1359433‬‬ ‫‪4335‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪2010‬‬ ‫‪2010‬‬ ‫‪7056‬‬ ‫‪1925252691‬‬ ‫شرکت بهمن لیزینگ‬ ‫فلوله‬ ‫‪2031‬‬ ‫‪6720‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1369‬‬ ‫‪3879‬‬ ‫لولهوماشینسازيایران‬ ‫‪1002489‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪-2,489.00‬‬ ‫‪1350‬‬ ‫‪9226522‬‬ ‫دانا‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1402‬‬ ‫‪202137‬‬ ‫تسه‪9109‬‬ ‫بیمه دانا‬ ‫‪70400000000‬‬ ‫‪1243‬‬ ‫‪1140‬‬ ‫‪952‬‬ ‫‪7845‬‬ ‫امتیازتسهیالت مسكن آذر ماه ‪91‬‬ ‫پكویر‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1087‬‬ ‫‪1130‬‬ ‫‪1130‬‬ ‫‪7611‬‬ ‫‪53‬‬ ‫کویر تایر‬ ‫‪2300‬‬ ‫‪2320‬‬ ‫‪68371840‬‬ ‫‪314‬‬ ‫وتوکا‬ ‫ونوین‬ ‫‪1844‬‬ ‫‪1843‬‬ ‫‪1836‬‬ ‫‪-8.00‬‬ ‫‪1365555‬‬ ‫سرمایهگذاريتوکافوالد(هلدینگ‬ ‫بسویچ‬ ‫‪2448715775‬‬ ‫‪1305‬‬ ‫‪1308‬‬ ‫‪1321‬‬ ‫‪16.00‬‬ ‫‪362491570‬‬ ‫‪10451919520‬‬ ‫‪164‬‬ ‫بانكاقتصادنوین‬ ‫‪19249‬‬ ‫‪19240‬‬ ‫‪240‬‬ ‫بترانس‬ ‫‪1631‬‬ ‫‪1686‬‬ ‫‪80.00‬‬ ‫‪19249‬‬ ‫‪1491590‬‬ ‫‪331697‬‬ ‫‪10680‬‬ ‫‪10700‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3018518965‬‬ ‫ایران ترانسفو‬ ‫وصنا‬ ‫‪70400‬‬ ‫‪2.00‬‬ ‫‪0.02‬‬ ‫‪10704‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1431‬‬ ‫‪809995‬‬ ‫‪4749607‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪17.00‬‬ ‫‪0.14‬‬ ‫‪12660‬‬ ‫‪13,161.00‬‬ ‫‪8787096893‬‬ ‫ثنظام‬ ‫‪200.00‬‬ ‫‪4.00‬‬ ‫‪5099‬‬ ‫‪3385‬‬ ‫‪1.65‬‬ ‫وسینا‬ ‫س‪ .‬ساختمانی نظام مهندسی ایران‬ ‫‪-74.00‬‬ ‫‪-1.25‬‬ ‫‪2293‬‬ ‫‪7.23‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1650‬‬ ‫‪2511‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪41‬‬ ‫‪600‬‬ ‫‪61808‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13795‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪3200‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪344‬‬ ‫‪01‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪42‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪21397‬‬ ‫‪2798‬‬ ‫‪8990‬‬ ‫‪830000‬‬ ‫‪29000‬‬ ‫‪2270‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪118899‬‬ ‫‪15000‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪11450‬‬ ‫‪4705‬‬ ‫‪3718‬‬ ‫‪5947‬‬ ‫‪61.96‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3000‬‬ ‫‪3101‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪01‬‬ ‫‪17349‬‬ ‫‪1489‬‬ ‫‪4668‬‬ ‫‪1122‬‬ ‫‪19427‬‬ ‫‪2113‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4649‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪17250‬‬ ‫‪1727‬‬ ‫‪1612‬‬ ‫‪5400‬‬ ‫‪1828‬‬ ‫‪11249‬‬ ‫‪1368‬‬ ‫‪1866‬‬ ‫‪3999‬‬ ‫‪6280‬‬ ‫‪7995‬‬ ‫‪8156‬‬ ‫‪1290‬‬ ‫‪5944‬‬ ‫‪7890‬‬ ‫‪1890‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪1030000‬‬ ‫‪11235‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪6043‬‬ ‫‪1935‬‬ ‫‪11779‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪9800‬‬ ‫‪10000‬‬ ‫‪305‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪21000‬‬ ‫‪830‬‬ ‫‪862221‬‬ ‫‪10000‬‬ ‫‪167390‬‬ ‫‪1000‬‬ ‫‪33233‬‬ ‫‪4634‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3655‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7000‬‬ ‫‪1500‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪13000‬‬ ‫‪350‬‬ ‫‪10000‬‬ ‫‪1000‬‬ ‫‪24000‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪325‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪9575‬‬ ‫‪4787‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪3000‬‬ ‫‪537372‬‬ ‫‪410‬‬ ‫‪1500‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪385292‬‬ ‫‪1500‬‬ ‫‪1739‬‬ ‫‪4707‬‬ ‫‪-45.00‬‬ ‫‪13.00‬‬ ‫‪26.36‬‬ ‫‪8.16‬‬ ‫‪21.23‬‬ ‫‪555‬‬ ‫‪2200‬‬ ‫‪2120‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1720‬‬ ‫‪5449‬‬ ‫‪42647‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪10001‬‬ ‫‪9426‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪685‬‬ ‫‪1250‬‬ ‫‪46379‬‬ ‫‪8.79‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1362‬‬ ‫‪803000‬‬ ‫‪2050‬‬ ‫‪42070‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1693‬‬ ‫‪2200‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪34‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪46‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2330‬‬ ‫‪1169‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪13237‬‬ ‫‪2164‬‬ ‫‪1400‬‬ ‫‪10000‬‬ ‫‪5000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2247‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪80‬‬ ‫‪52‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪722‬‬ ‫‪1390‬‬ ‫‪47500‬‬ ‫‪1260‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3203‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4765‬‬ ‫‪36400‬‬ ‫‪9395‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪308‬‬ ‫‪12500‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1480‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3508‬‬ ‫‪6000‬‬ ‫‪539‬‬ ‫‪1350‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2300‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪16292‬‬ ‫‪804895‬‬ ‫‪1025000‬‬ ‫‪2200‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪14597‬‬ ‫‪2347‬‬ ‫‪1171‬‬ ‫‪1000‬‬ ‫‪7515‬‬ ‫‪1000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4195‬‬ ‫‪2527‬‬ ‫‪7100‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪290967‬‬ ‫‪3221‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪6900‬‬ ‫‪2054‬‬ ‫‪2695‬‬ ‫‪3482‬‬ ‫‪7002‬‬ ‫‪2711‬‬ ‫‪3057‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3740‬‬ ‫‪1050000‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪2842‬‬ ‫‪3540‬‬ ‫‪00‬‬ ‫‪00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪23.12‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪7979‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪7250‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪31‬‬ ‫‪01‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪469‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪819000‬‬ ‫‪2050‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪14000‬‬ ‫‪20000‬‬ ‫‪39491‬‬ ‫‪10000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪400‬‬ ‫‪4238‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪810000‬‬ ‫‪2171‬‬ ‫‪5350‬‬ ‫‪1140‬‬ ‫‪1900‬‬ ‫‪1276‬‬ ‫‪11849‬‬ ‫‪2110‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪10753‬‬ ‫‪4285‬‬ ‫‪-1.44‬‬ ‫‪80.00‬‬ ‫‪5000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪6100‬‬ ‫‪613‬‬ ‫‪1026‬‬ ‫‪-14.00‬‬ ‫‪3319‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1860‬‬ ‫‪4.09‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪28625‬‬ ‫‪2250‬‬ ‫‪810000‬‬ ‫‪1510‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪37‬‬ ‫‪2200‬‬ ‫‪960000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪20273‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪8988‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪400‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪960000‬‬ ‫‪794‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1473‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1093‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2113‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4545‬‬ ‫‪8313‬‬ ‫‪17220‬‬ ‫‪1710‬‬ ‫‪1540‬‬ ‫‪5021‬‬ ‫‪1800‬‬ ‫‪11001‬‬ ‫‪1363‬‬ ‫‪1860‬‬ ‫‪3984‬‬ ‫‪6131‬‬ ‫‪7920‬‬ ‫‪7710‬‬ ‫‪1247‬‬ ‫‪5743‬‬ ‫‪7803‬‬ ‫‪1845‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪10800‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1855‬‬ ‫‪3654‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-0.65‬‬ ‫‪2505‬‬ ‫‪2645‬‬ ‫‪358‬‬ ‫‪00‬‬ ‫‪13237‬‬ ‫‪2155‬‬ ‫‪1350‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪31‬‬ ‫‪5000‬‬ ‫‪940‬‬ ‫‪785002‬‬ ‫‪3101‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪3203‬‬ ‫‪758000‬‬ ‫‪4653‬‬ ‫‪36000‬‬ ‫‪1505‬‬ ‫‪300000‬‬ ‫‪815000‬‬ ‫‪3.89‬‬ ‫‪7211‬‬ ‫‪2919‬‬ ‫‪3057‬‬ ‫‪266‬‬ ‫‪346‬‬ ‫‪144‬‬ ‫‪6720‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2235‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪621‬‬ ‫‪2971‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0.04‬‬ ‫‪6910‬‬ ‫‪2711‬‬ ‫‪3050‬‬ ‫‪2864‬‬ ‫‪7729‬‬ ‫‪127.00‬‬ ‫‪1900‬‬ ‫‪1240‬‬ ‫‪11521‬‬ ‫‪2090‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪10370‬‬ ‫‪1902‬‬ ‫‪1276‬‬ ‫‪12090‬‬ ‫‪2180‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪11040‬‬ ‫‪00‬‬ ‫‪00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪474‬‬ ‫‪30000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪10751‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2005‬‬ ‫‪11760‬‬ ‫‪266.00‬‬ ‫‪31.00‬‬ ‫‪2110‬‬ ‫‪750‬‬ ‫‪1713‬‬ ‫‪5291‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪80‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪255‬‬ ‫‪100000‬‬ ‫‪100000‬‬ ‫‪210‬‬ ‫‪49‬‬ ‫‪11790‬‬ ‫‪3.56‬‬ ‫‪3550‬‬ ‫‪-41.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪80.00‬‬ ‫‪-20.00‬‬ ‫‪9050‬‬ ‫‪1354‬‬ ‫‪790000‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪9250‬‬ ‫‪1399‬‬ ‫‪810000‬‬ ‫‪2137‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪29‬‬ ‫‪2900‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪3000‬‬ ‫‪1523‬‬ ‫‪803252‬‬ ‫‪-2.71‬‬ ‫‪77.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3601‬‬ ‫‪1750‬‬ ‫‪5313‬‬ ‫‪14597‬‬ ‫‪2222‬‬ ‫‪1132‬‬ ‫‪4000‬‬ ‫‪1750‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪308‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪9.59‬‬ ‫‪31‬‬ ‫‪01‬‬ ‫‪698‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪50000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪95‬‬ ‫‪5095‬‬ ‫‪7.47‬‬ ‫‪1.14‬‬ ‫‪0.50‬‬ ‫‪3.98‬‬ ‫‪8,186.00‬‬ ‫‪1470‬‬ ‫‪2.32‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪601‬‬ ‫‪2880‬‬ ‫‪621‬‬ ‫‪2971‬‬ ‫‪468‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪994‬‬ ‫‪208‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪239288‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪248176‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1756‬‬ ‫‪10998‬‬ ‫‪300‬‬ ‫‪150‬‬ ‫‪12909‬‬ ‫‪12438‬‬ ‫‪47742‬‬ ‫‪540‬‬ ‫‪720‬‬ ‫‪1150‬‬ ‫‪5000‬‬ ‫‪7040‬‬ ‫‪3971‬‬ ‫‪3000‬‬ ‫‪3500‬‬ ‫‪175‬‬ ‫‪819‬‬ ‫‪5379‬‬ ‫‪275977‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1240‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2680‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪680‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪46379‬‬ ‫‪1.03‬‬ ‫‪-1.50‬‬ ‫‪88.00‬‬ ‫‪-17.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪800000‬‬ ‫‪2010‬‬ ‫‪1430‬‬ ‫‪5580‬‬ ‫‪1154‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪819000‬‬ ‫‪2146‬‬ ‫‪1430‬‬ ‫‪882‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪00‬‬ ‫‪00‬‬ ‫‪4.5‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪01‬‬ ‫‪00‬‬ ‫‪1134633‬‬ ‫‪5000‬‬ ‫‪4000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪724‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪47900‬‬ ‫‪808553‬‬ ‫‪3082‬‬ ‫‪3.98‬‬ ‫‪116.00‬‬ ‫‪00‬‬ ‫‪8838‬‬ ‫‪790000‬‬ ‫‪28600‬‬ ‫‪2209‬‬ ‫‪00‬‬ ‫‪8988‬‬ ‫‪808000‬‬ ‫‪29000‬‬ ‫‪2315‬‬ ‫‪3096‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1583‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4255‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪6.82‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5.67‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪6.85‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1100000‬‬ ‫‪70‬‬ ‫‪2100‬‬ ‫‪10511‬‬ ‫‪00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪6744‬‬ ‫‪11,295.00‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫بانك سینا‬ ‫‪2‬‬ ‫‪-47.00‬‬ ‫‪79.00‬‬ ‫‪14.00‬‬ ‫‪117.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪7.60‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-0.07‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2280‬‬ ‫‪12851‬‬ ‫‪2130‬‬ ‫‪1340‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2344‬‬ ‫‪13237‬‬ ‫‪2193‬‬ ‫‪1407‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪911‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪153‬‬ ‫‪14.48‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪64.05‬‬ ‫‪00‬‬ ‫‪118‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪01‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪10000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪7.16‬‬ ‫‪1.42‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪219‬‬ ‫‪63920‬‬ ‫‪1444‬‬ ‫‪12550‬‬ ‫‪1402‬‬ ‫‪12600‬‬ ‫‪127.00‬‬ ‫‪3.98‬‬ ‫‪2200‬‬ ‫‪4881‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪1846695‬‬ ‫قثابت‬ ‫‪3302‬‬ ‫‪3390‬‬ ‫‪11.00‬‬ ‫‪0.31‬‬ ‫‪1312‬‬ ‫‪0‬‬ ‫کشت و صنعت چین چین‬ ‫‪29‬‬ ‫‪13238‬‬ ‫‪320789‬‬ ‫‪2128‬‬ ‫‪2301‬‬ ‫‪5204‬‬ ‫‪3696902890‬‬ ‫‪4532294649‬‬ ‫‪1470‬‬ ‫‪1470‬‬ ‫‪5934‬‬ ‫‪292014‬‬ ‫‪584‬‬ ‫‪3003‬‬ ‫‪3080‬‬ ‫‪5781‬‬ ‫‪12583‬‬ ‫‪468518084‬‬ ‫‪3319‬‬ ‫‪3319‬‬ ‫‪5860‬‬ ‫‪13‬‬ ‫قند ثابت خراسان‬ ‫‪80.00‬‬ ‫‪-196.00‬‬ ‫‪3.77‬‬ ‫‪-4.00‬‬ ‫‪786004‬‬ ‫‪3525‬‬ ‫‪10.00‬‬ ‫‪0.77‬‬ ‫‪-423.00‬‬ ‫‪810000‬‬ ‫‪3530‬‬ ‫‪4197‬‬ ‫‪76.00‬‬ ‫‪1.84‬‬ ‫‪-3.45‬‬ ‫‪14,934.00‬‬ ‫‪126868‬‬ ‫‪633097068‬‬ ‫‪2200‬‬ ‫‪2200‬‬ ‫‪960000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪12268‬‬ ‫‪1.88‬‬ ‫‪42‬‬ ‫فزرین‬ ‫‪51037800‬‬ ‫‪2120‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪11845‬‬ ‫‪803536‬‬ ‫‪4,816.00‬‬ ‫‪0.60‬‬ ‫‪-411.00‬‬ ‫‪17.00‬‬ ‫‪207.00‬‬ ‫‪16.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪445.00‬‬ ‫‪1.77‬‬ ‫‪0.75‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4.23‬‬ ‫‪-1.00‬‬ ‫‪14.00‬‬ ‫‪1.00‬‬ ‫‪57.00‬‬ ‫‪-0.06‬‬ ‫‪0.26‬‬ ‫‪0.05‬‬ ‫‪4.69‬‬ ‫‪11379‬‬ ‫‪-3.98‬‬ ‫‪1.31‬‬ ‫‪7,019.00‬‬ ‫‪-34.00‬‬ ‫‪71.00‬‬ ‫‪62.00‬‬ ‫‪0.88‬‬ ‫‪-1.64‬‬ ‫‪3.41‬‬ ‫‪8.78‬‬ ‫‪5.00‬‬ ‫‪10335‬‬ ‫‪3.98‬‬ ‫‪66.00‬‬ ‫‪35.00‬‬ ‫‪-188.00‬‬ ‫‪24.00‬‬ ‫‪2.92‬‬ ‫‪3.10‬‬ ‫‪-2.00‬‬ ‫‪1.77‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪722‬‬ ‫‪1471‬‬ ‫‪48279‬‬ ‫‪-3.68‬‬ ‫‪-96.00‬‬ ‫‪-27.00‬‬ ‫‪-42.00‬‬ ‫‪-0.70‬‬ ‫‪-2.34‬‬ ‫‪431.30‬‬ ‫‪-0.41‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪51.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-32.00‬‬ ‫‪2590‬‬ ‫‪116.00‬‬ ‫‪797258‬‬ ‫وسرمد‬ ‫زرین معدن آسیا‬ ‫‪0‬‬ ‫‪12268‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪9924‬‬ ‫‪1901‬‬ ‫‪1273‬‬ ‫‪11931‬‬ ‫‪2137‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪10960‬‬ ‫‪3.89‬‬ ‫‪800000‬‬ ‫بیمه سرمد‬ ‫قمرو‬ ‫‪0‬‬ ‫‪10335‬‬ ‫‪2645‬‬ ‫‪2511‬‬ ‫‪2153‬‬ ‫‪768‬‬ ‫‪1800‬‬ ‫‪5416‬‬ ‫‪3098‬‬ ‫‪820000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫قند مرودشت‬ ‫‪4800000000‬‬ ‫‪2864‬‬ ‫‪3098‬‬ ‫‪9191‬‬ ‫‪1378‬‬ ‫‪802572‬‬ ‫‪2040‬‬ ‫‪2.39‬‬ ‫‪-3.49‬‬ ‫‪3.98‬‬ ‫‪22,742.00‬‬ ‫پمپ سازي ایران‬ ‫کبافق‬ ‫‪427481353‬‬ ‫‪7211‬‬ ‫‪2830‬‬ ‫‪3056‬‬ ‫‪7100‬‬ ‫‪2711‬‬ ‫‪3057‬‬ ‫‪166.00‬‬ ‫‪-98.00‬‬ ‫‪117.00‬‬ ‫‪3806‬‬ ‫‪1750‬‬ ‫‪7013‬‬ ‫‪2823‬‬ ‫‪3057‬‬ ‫‪2.85‬‬ ‫‪40‬‬ ‫معادن بافق‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4.93‬‬ ‫‪1.16‬‬ ‫‪-0.05‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4.57‬‬ ‫‪16,280.00‬‬ ‫‪13‬‬ ‫امتیاز تسهیالت مسكن خردادماه‪93‬‬ ‫‪0.94‬‬ ‫‪-1.16‬‬ ‫‪2.26‬‬ ‫‪20.40‬‬ ‫‪-4.50‬‬ ‫‪1.24‬‬ ‫‪2.04‬‬ ‫‪215308516‬‬ ‫‪20509‬‬ ‫‪94‬‬ ‫‪2.66‬‬ ‫‪3.72‬‬ ‫‪-2.97‬‬ ‫‪1.11‬‬ ‫‪11374‬‬ ‫‪96496885‬‬ ‫‪783‬‬ ‫‪136.00‬‬ ‫‪-1.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪481.00‬‬ ‫‪-4.59‬‬ ‫‪-2.34‬‬ ‫‪431.30‬‬ ‫‪-4.00‬‬ ‫‪11780‬‬ ‫وشهر‬ ‫وسدید‬ ‫‪-81.00‬‬ ‫‪67.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪60.00‬‬ ‫‪5313‬‬ ‫‪15142‬‬ ‫‪2323‬‬ ‫‪1163‬‬ ‫‪4,313.00‬‬ ‫‪-63.00‬‬ ‫‪11786‬‬ ‫بانك شهر‬ ‫گروه صنعتیسدید‬ ‫‪7,447.00‬‬ ‫‪-24.00‬‬ ‫‪47.00‬‬ ‫‪144.00‬‬ ‫‪22.00‬‬ ‫‪97.00‬‬ ‫‪3.68‬‬ ‫‪3.40‬‬ ‫‪3.97‬‬ ‫‪1.45‬‬ ‫‪3.85‬‬ ‫‪3.99‬‬ ‫‪620‬‬ ‫‪2954‬‬ ‫‪00‬‬ ‫‪3.88‬‬ ‫‪0.44‬‬ ‫‪-0.09‬‬ ‫‪-3.00‬‬ ‫‪53.00‬‬ ‫‪37.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5,151.00‬‬ ‫‪43.00‬‬ ‫‪26.00‬‬ ‫‪2652‬‬ ‫‪3553‬‬ ‫‪412.00‬‬ ‫‪35‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪60.00‬‬ ‫‪42.00‬‬ ‫‪-279.00‬‬ ‫‪15.00‬‬ ‫‪5402‬‬ ‫‪1147‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪806014‬‬ ‫‪2107‬‬ ‫‪1430‬‬ ‫‪4.62‬‬ ‫‪-0.09‬‬ ‫‪2.88‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0.64‬‬ ‫‪2.08‬‬ ‫‪1.85‬‬ ‫‪60.00‬‬ ‫‪44.00‬‬ ‫‪3.62‬‬ ‫‪254186‬‬ ‫‪23199‬‬ ‫‪-176.00‬‬ ‫‪-42.00‬‬ ‫‪4,313.00‬‬ ‫‪-608.00‬‬ ‫‪21117‬‬ ‫‪2798‬‬ ‫‪8978‬‬ ‫‪800360‬‬ ‫‪29133‬‬ ‫‪2232‬‬ ‫‪00‬‬ ‫‪335.00‬‬ ‫‪3,501.00‬‬ ‫‪-25.00‬‬ ‫‪-69.00‬‬ ‫‪0.78‬‬ ‫‪1.85‬‬ ‫‪3.99‬‬ ‫‪-3.99‬‬ ‫‪0.33‬‬ ‫‪2.55‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪671‬‬ ‫‪1471‬‬ ‫‪48311‬‬ ‫‪333372657‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪23.00‬‬ ‫‪114.00‬‬ ‫‪103.00‬‬ ‫‪51.00‬‬ ‫‪9786‬‬ ‫‪2327‬‬ ‫‪13189‬‬ ‫‪2162‬‬ ‫‪1393‬‬ ‫‪9800‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-2.00‬‬ ‫‪582.00‬‬ ‫‪-2.00‬‬ ‫‪39.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪7783‬‬ ‫‪17949‬‬ ‫‪1808‬‬ ‫‪7145‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪724‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪47900‬‬ ‫سهگمت‬ ‫‪0‬‬ ‫‪306.00‬‬ ‫‪-716.00‬‬ ‫‪6.00‬‬ ‫‪179.00‬‬ ‫‪-0.92‬‬ ‫‪2.61‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2.01‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪722‬‬ ‫‪1471‬‬ ‫‪46379‬‬ ‫سیمانهگمتان‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-49.00‬‬ ‫‪29.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪16,137.00‬‬ ‫‪16.00‬‬ ‫‪26.00‬‬ ‫‪1.81‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3.99‬‬ ‫‪1.40‬‬ ‫‪-1.84‬‬ ‫‪-2.22‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪51.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-1,932.00‬‬ ‫‪43‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪2149‬‬ ‫‪750‬‬ ‫‪1840‬‬ ‫‪5291‬‬ ‫‪2129‬‬ ‫‪850‬‬ ‫‪1720‬‬ ‫‪5469‬‬ ‫‪382.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪345.00‬‬ ‫‪11,141.00‬‬ ‫‪-537.00‬‬ ‫‪-51.00‬‬ ‫‪5.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-1.03‬‬ ‫‪-3.17‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪7.60‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-4.00‬‬ ‫‪201709‬‬ ‫ایران تایر‬ ‫‪2165‬‬ ‫‪850‬‬ ‫‪1840‬‬ ‫‪5497‬‬ ‫‪204‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1239‬‬ ‫‪10.55‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4.37‬‬ ‫‪01‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪3880‬‬ ‫‪1750‬‬ ‫‪5313‬‬ ‫‪14597‬‬ ‫‪2222‬‬ ‫‪1132‬‬ ‫‪3657‬‬ ‫‪1750‬‬ ‫‪5313‬‬ ‫‪14597‬‬ ‫‪2317‬‬ ‫‪1170‬‬ ‫‪6934‬‬ ‫‪2809‬‬ ‫‪2940‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪2071‬‬ ‫‪426‬‬ ‫‪781‬‬ ‫صدانا‬ ‫وملی‬ ‫‪5313‬‬ ‫‪14597‬‬ ‫‪2347‬‬ ‫‪1173‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2570‬‬ ‫‪-154‬‬ ‫‪-90‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5.89‬‬ ‫‪-15.08‬‬ ‫‪-12.92‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2680‬‬ ‫‪3570‬‬ ‫‪621‬‬ ‫‪2971‬‬ ‫‪2695‬‬ ‫‪3560‬‬ ‫‪220000‬‬ ‫‪36161832‬‬ ‫‪1050479‬‬ ‫‪8194654‬‬ ‫اجاره پترو ریگ سه ماهه ‪ 20‬درصد‬ ‫گروه صنعتی ملی (هلدینگ‬ ‫‪2.31‬‬ ‫‪1.25‬‬ ‫‪2649‬‬ ‫‪3500‬‬ ‫‪2695‬‬ ‫‪3649‬‬ ‫‪690‬‬ ‫‪650‬‬ ‫‪3.84‬‬ ‫‪5.47‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪7885‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1800‬‬ ‫‪7133‬‬ ‫‪7979‬‬ ‫‪17233‬‬ ‫‪1820‬‬ ‫‪7200‬‬ ‫‪418141770‬‬ ‫‪46020537581‬‬ ‫‪12533686886‬‬ ‫‪17509849014‬‬ ‫‪12287000000‬‬ ‫‪7934251175‬‬ ‫‪1‬‬ ‫فجر‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1638‬‬ ‫‪1900‬‬ ‫‪1216‬‬ ‫‪11724‬‬ ‫‪2121‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪10515‬‬ ‫‪5000‬‬ ‫فوالد امیرکبیرکاشان‬ ‫‪110.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-6.00‬‬ ‫‪124.00‬‬ ‫‪1.43‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-0.33‬‬ ‫‪1.77‬‬ ‫‪7561‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1800‬‬ ‫‪7120‬‬ ‫‪7979‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1820‬‬ ‫‪7254‬‬ ‫‪7.83‬‬ ‫‪86.29‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4.36‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪5300‬‬ ‫‪1139‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪817000‬‬ ‫‪2080‬‬ ‫‪1430‬‬ ‫‪1901‬‬ ‫‪1268‬‬ ‫‪11649‬‬ ‫‪2110‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪10370‬‬ ‫تسه‪9301‬‬ ‫سفار‬ ‫‪800000‬‬ ‫‪1500‬‬ ‫‪790008‬‬ ‫‪2086‬‬ ‫‪5260‬‬ ‫‪1118‬‬ ‫‪820000‬‬ ‫‪1510‬‬ ‫‪810000‬‬ ‫‪2200‬‬ ‫‪20,697.00‬‬ ‫‪9.00‬‬ ‫‪12,019.00‬‬ ‫‪86.00‬‬ ‫‪2.59‬‬ ‫‪0.60‬‬ ‫‪1.51‬‬ ‫‪4.07‬‬ ‫‪802537‬‬ ‫‪1504‬‬ ‫‪802226‬‬ ‫‪2187‬‬ ‫‪3,234.00‬‬ ‫‪3.00‬‬ ‫‪4,245.00‬‬ ‫‪73.00‬‬ ‫‪0.40‬‬ ‫‪0.20‬‬ ‫‪0.53‬‬ ‫‪3.45‬‬ ‫‪0.99‬‬ ‫‪3.33‬‬ ‫‪795000‬‬ ‫‪1500‬‬ ‫‪790008‬‬ ‫‪2086‬‬ ‫‪5251‬‬ ‫‪1118‬‬ ‫‪820000‬‬ ‫‪1530‬‬ ‫‪810000‬‬ ‫‪2215‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪329‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪173‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4.57‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪12.64‬‬ ‫‪6.12‬‬ ‫‪5.74‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪101‬‬ ‫‪21499‬‬ ‫‪2798‬‬ ‫‪8988‬‬ ‫‪808000‬‬ ‫‪28621‬‬ ‫‪2250‬‬ ‫‪1900‬‬ ‫‪1276‬‬ ‫‪11860‬‬ ‫‪2120‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪10996‬‬ ‫‪142‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪125‬‬ ‫‪571‬‬ ‫‪450552‬‬ ‫‪814576‬‬ ‫‪604‬‬ ‫‪15540‬‬ ‫‪241738‬‬ ‫‪458268890‬‬ ‫‪919163794‬‬ ‫‪1753855388‬‬ ‫‪463600‬‬ ‫‪27977020‬‬ ‫‪1314365303‬‬ ‫امتیاز تسهیالت مسكن فروردین ‪93‬‬ ‫سیمانفارس‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1473‬‬ ‫‪4668‬‬ ‫‪1090‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2117‬‬ ‫‪1015534‬‬ ‫‪1320‬‬ ‫‪4680‬‬ ‫‪8313‬‬ ‫‪17590‬‬ ‫‪1735‬‬ ‫‪1598‬‬ ‫‪4840‬‬ ‫‪1800‬‬ ‫‪10620‬‬ ‫‪1345‬‬ ‫‪1850‬‬ ‫‪4000‬‬ ‫‪6278‬‬ ‫‪7999‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1269‬‬ ‫‪5920‬‬ ‫‪7920‬‬ ‫‪1881‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪10726‬‬ ‫‪537‬‬ ‫‪1910‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1881‬‬ ‫‪17349‬‬ ‫‪1473‬‬ ‫‪4668‬‬ ‫‪1100‬‬ ‫‪19430‬‬ ‫‪2113‬‬ ‫‪1015534‬‬ ‫‪1320‬‬ ‫‪4650‬‬ ‫‪8313‬‬ ‫‪17250‬‬ ‫‪1710‬‬ ‫‪1612‬‬ ‫‪5021‬‬ ‫‪1800‬‬ ‫‪11200‬‬ ‫‪1363‬‬ ‫‪1859‬‬ ‫‪3984‬‬ ‫‪6188‬‬ ‫‪7921‬‬ ‫‪7850‬‬ ‫‪1290‬‬ ‫‪5945‬‬ ‫‪7816‬‬ ‫‪1843‬‬ ‫‪6300‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪10999‬‬ ‫‪580‬‬ ‫‪1911‬‬ ‫‪6043‬‬ ‫‪1930‬‬ ‫‪-14.00‬‬ ‫‪-311.00‬‬ ‫‪-722.00‬‬ ‫‪56.00‬‬ ‫‪-194.00‬‬ ‫‪42.00‬‬ ‫‪-806.00‬‬ ‫‪-88.00‬‬ ‫‪15,534.00‬‬ ‫‪-3.00‬‬ ‫‪105.00‬‬ ‫‪319.00‬‬ ‫‪6.00‬‬ ‫‪29.00‬‬ ‫‪32.00‬‬ ‫‪193.00‬‬ ‫‪42.00‬‬ ‫‪314.00‬‬ ‫‪52.00‬‬ ‫‪41.00‬‬ ‫‪-166.00‬‬ ‫‪37.00‬‬ ‫‪150.00‬‬ ‫‪-122.00‬‬ ‫‪47.00‬‬ ‫‪225.00‬‬ ‫‪-83.00‬‬ ‫‪27.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪207.00‬‬ ‫‪21.00‬‬ ‫‪1.00‬‬ ‫‪-251.00‬‬ ‫‪74.00‬‬ ‫‪-4.00‬‬ ‫‪3.95‬‬ ‫‪-3.99‬‬ ‫‪3.97‬‬ ‫‪-3.98‬‬ ‫‪-4.00‬‬ ‫‪1.55‬‬ ‫‪-0.23‬‬ ‫‪2.31‬‬ ‫‪3.99‬‬ ‫‪0.03‬‬ ‫‪1.73‬‬ ‫‪2.03‬‬ ‫‪4.00‬‬ ‫‪2.39‬‬ ‫‪2.88‬‬ ‫‪3.97‬‬ ‫‪2.26‬‬ ‫‪-4.00‬‬ ‫‪0.60‬‬ ‫‪1.93‬‬ ‫‪-1.53‬‬ ‫‪3.78‬‬ ‫‪3.93‬‬ ‫‪-1.05‬‬ ‫‪1.49‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1.92‬‬ ‫‪3.76‬‬ ‫‪0.05‬‬ ‫‪-3.99‬‬ ‫‪3.99‬‬ ‫‪18071‬‬ ‫‪1472‬‬ ‫‪4861‬‬ ‫‪1097‬‬ ‫‪20236‬‬ ‫‪2140‬‬ ‫‪1015534‬‬ ‫‪1320‬‬ ‫‪4638‬‬ ‫‪8007‬‬ ‫‪17293‬‬ ‫‪1739‬‬ ‫‪1594‬‬ ‫‪4988‬‬ ‫‪1784‬‬ ‫‪11137‬‬ ‫‪1343‬‬ ‫‪1879‬‬ ‫‪4117‬‬ ‫‪6236‬‬ ‫‪7808‬‬ ‫‪7972‬‬ ‫‪1287‬‬ ‫‪5807‬‬ ‫‪7910‬‬ ‫‪1852‬‬ ‫‪6300‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪10936‬‬ ‫‪575‬‬ ‫‪1911‬‬ ‫‪6294‬‬ ‫‪1901‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪55.00‬‬ ‫‪-1.00‬‬ ‫‪39.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-61.00‬‬ ‫‪15,534.00‬‬ ‫‪-3.00‬‬ ‫‪93.00‬‬ ‫‪13.00‬‬ ‫‪49.00‬‬ ‫‪58.00‬‬ ‫‪14.00‬‬ ‫‪160.00‬‬ ‫‪26.00‬‬ ‫‪251.00‬‬ ‫‪32.00‬‬ ‫‪61.00‬‬ ‫‪-33.00‬‬ ‫‪85.00‬‬ ‫‪37.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪44.00‬‬ ‫‪87.00‬‬ ‫‪11.00‬‬ ‫‪36.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪144.00‬‬ ‫‪16.00‬‬ ‫‪1.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪45.00‬‬ ‫‪9379‬‬ ‫‪1354‬‬ ‫‪795553‬‬ ‫‪2074‬‬ ‫‪2082‬‬ ‫‪706‬‬ ‫‪1801‬‬ ‫‪5402‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3.88‬‬ ‫‪-0.02‬‬ ‫‪3.69‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-2.77‬‬ ‫‪1.55‬‬ ‫‪-0.23‬‬ ‫‪2.05‬‬ ‫‪0.16‬‬ ‫‪0.28‬‬ ‫‪3.45‬‬ ‫‪0.89‬‬ ‫‪3.31‬‬ ‫‪1.48‬‬ ‫‪2.31‬‬ ‫‪2.44‬‬ ‫‪3.36‬‬ ‫‪-0.80‬‬ ‫‪1.38‬‬ ‫‪0.48‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3.54‬‬ ‫‪1.52‬‬ ‫‪0.14‬‬ ‫‪1.98‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1.33‬‬ ‫‪2.86‬‬ ‫‪0.05‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2.42‬‬ ‫‪9250‬‬ ‫‪1354‬‬ ‫‪795001‬‬ ‫‪2137‬‬ ‫‪85‬‬ ‫فوالژ‬ ‫‪1000‬‬ ‫‪15205‬‬ ‫‪2257‬‬ ‫‪1128‬‬ ‫‪3105‬‬ ‫‪790000‬‬ ‫‪4592‬‬ ‫‪35000‬‬ ‫‪3203‬‬ ‫‪805000‬‬ ‫‪4700‬‬ ‫‪36500‬‬ ‫‪61‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3335‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-22.37‬‬ ‫‪-99‬‬ ‫‪23.09‬‬ ‫‪138‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪766506‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2190‬‬ ‫‪01‬‬ ‫‪01‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1431‬‬ ‫‪4668‬‬ ‫‪1072‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2113‬‬ ‫‪1015534‬‬ ‫‪1320‬‬ ‫‪4545‬‬ ‫‪8313‬‬ ‫‪17212‬‬ ‫‪1700‬‬ ‫‪1590‬‬ ‫‪4752‬‬ ‫‪1758‬‬ ‫‪10620‬‬ ‫‪1345‬‬ ‫‪1818‬‬ ‫‪3984‬‬ ‫‪6020‬‬ ‫‪7900‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1245‬‬ ‫‪5920‬‬ ‫‪7810‬‬ ‫‪1800‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪10726‬‬ ‫‪537‬‬ ‫‪1910‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1830‬‬ ‫‪-390.00‬‬ ‫‪-39.00‬‬ ‫‪630.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-4.48‬‬ ‫‪2.23‬‬ ‫‪-3.99‬‬ ‫‪-1.67‬‬ ‫‪3186‬‬ ‫‪801468‬‬ ‫‪4638‬‬ ‫‪35834‬‬ ‫‪106.00‬‬ ‫‪6,497.00‬‬ ‫‪-233.00‬‬ ‫‪620.00‬‬ ‫‪3.44‬‬ ‫‪0.82‬‬ ‫‪-4.78‬‬ ‫‪1.76‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-0.09‬‬ ‫‪2224‬‬ ‫‪3200‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪782111‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪2154‬‬ ‫‪2389‬‬ ‫‪3399‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪799999‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪2241‬‬ ‫‪37.33‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5.09‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪41‬‬ ‫‪161000‬‬ ‫‪1000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1473‬‬ ‫‪4668‬‬ ‫‪1100‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2206‬‬ ‫‪1015534‬‬ ‫‪1320‬‬ ‫‪4680‬‬ ‫‪8313‬‬ ‫‪17590‬‬ ‫‪1748‬‬ ‫‪1620‬‬ ‫‪5021‬‬ ‫‪1828‬‬ ‫‪11258‬‬ ‫‪1363‬‬ ‫‪1890‬‬ ‫‪4030‬‬ ‫‪6280‬‬ ‫‪7999‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1292‬‬ ‫‪5948‬‬ ‫‪7950‬‬ ‫‪1888‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪10999‬‬ ‫‪585‬‬ ‫‪1911‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1936‬‬ ‫‪9396‬‬ ‫‪2290‬‬ ‫‪13237‬‬ ‫‪2164‬‬ ‫‪1340‬‬ ‫‪9489‬‬ ‫‪9100‬‬ ‫‪1369‬‬ ‫‪803000‬‬ ‫‪2050‬‬ ‫‪532‬‬ ‫فوالد آلیاژي ایران‬ ‫‪3833‬‬ ‫‪1792‬‬ ‫‪116.00‬‬ ‫‪8,029.00‬‬ ‫‪-218.00‬‬ ‫‪786.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1.16‬‬ ‫‪3.77‬‬ ‫‪1.01‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5,738.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪60.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0.73‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2.78‬‬ ‫‪4050‬‬ ‫‪2527‬‬ ‫‪6710‬‬ ‫‪860‬‬ ‫‪4195‬‬ ‫‪2527‬‬ ‫‪7100‬‬ ‫‪920‬‬ ‫‪760‬‬ ‫‪-32‬‬ ‫‪1137‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5.51‬‬ ‫‪-82.16‬‬ ‫‪6.03‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪89‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2108‬‬ ‫‪1165‬‬ ‫‪3200‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪6874‬‬ ‫‪2047‬‬ ‫‪4195‬‬ ‫‪1112‬‬ ‫‪3108‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪437‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2553‬‬ ‫‪284‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪467‬‬ ‫‪293‬‬ ‫‪5220‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪-205‬‬ ‫‪776‬‬ ‫‪332‬‬ ‫‪1500‬‬ ‫‪260‬‬ ‫‪363‬‬ ‫‪582‬‬ ‫‪561‬‬ ‫‪1720‬‬ ‫‪1801‬‬ ‫‪41‬‬ ‫‪1510‬‬ ‫‪1602‬‬ ‫‪511‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪379‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4164958914‬‬ ‫‪70524239956‬‬ ‫‪1136547837‬‬ ‫‪1797737264‬‬ ‫‪-64.00‬‬ ‫‪-299.00‬‬ ‫‪-678.00‬‬ ‫‪12,062.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪25.00‬‬ ‫‪-2.76‬‬ ‫‪-8.55‬‬ ‫‪-4.00‬‬ ‫‪1.53‬‬ ‫‪2277‬‬ ‫‪3213‬‬ ‫‪16970‬‬ ‫‪793675‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪2215‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3.00‬‬ ‫‪-38.00‬‬ ‫‪-286.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0.33‬‬ ‫‪-1.64‬‬ ‫‪-8.17‬‬ ‫‪3200‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪4.19‬‬ ‫‪4.55‬‬ ‫‪5.81‬‬ ‫‪294.4‬‬ ‫‪11.12‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪7.93‬‬ ‫‪7.54‬‬ ‫??
‫بازار مالی‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫پنجشنبه ‪ 16‬بهمن ‪ 15- 1393‬ربیع‌الثانی ‪ 5 -1436‬فوریه ‪ -2015‬شماره ‪ -151‬پیاپی ‪1469‬‬ ‫بررسی وضعیت الیحه صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی‬ ‫‪19‬‬ ‫بیمه اجباری واحدهای مسکونی نتیجه می‌دهد؟‬ ‫قاس�م دهقان‪ -‬گروه اقتصاد‪ :‬تا به امروز در جهان ما‬ ‫و ب��ر روی این کره خاکی در مجم��وع ‪ 43‬نوع از بالیای‬ ‫طبیعی شناسایی و مشخص شده و در سرزمین عزیزمان‬ ‫ای��ران آن طور که در حافظ��ه تاریخی جغرافیای ما ثبت‬ ‫و ضبط ش��ده‪ 33 ،‬ن��وع از این بالی��ای طبیعی تا کنون‬ ‫رخ داده و می‌دهد و با این حس��اب‪ ،‬کش��ور ما در میان‬ ‫‪ 10‬کش��ور بالخیز جهان قرار می‌گی��رد‪ .‬البته از ‪ 33‬نوع‬ ‫ح��وادث طبیع��ی دارای س��ابقه در ایران‪ ،‬برخی بس��یار‬ ‫ش��ناخته ش��ده‌تر و پرتکرارترند مانند زمین لرزه‪ ،‬سیل‪،‬‬ ‫ب��رف‪ ،‬صاعقه‪ ،‬ریزش کوه و رانش زمی��ن و در بین آنها‪‌،‬‬ ‫بدون ش��ک زمین لرزه و س��یل به دفعات اتفاق افتاده و‬ ‫پس از این هم خواهد افتاد‪.‬‬ ‫در همی��ن زمینه‪ ،‬از س��ال ها قبل بحث آماده‌س��ازی‬ ‫جامع��ه ب��رای رویارویی منطق��ی و اصولی آح��اد مردم‬ ‫با حوادث و بالیای ذکر ش��ده به هن��گام وقوع احتمالی‬ ‫آنها‪ ،‬هم در محافل کارشناس��ی و علم��ی و هم در بدنه‬ ‫نظام حکومتی کشور به‌ویژه قوای مجریه و مقننه مطرح‬ ‫ب��وده و البته برخی اقدامات زیربنایی نظیر مقاوم‌س��ازی‬ ‫ابنیه و بافت‌های فرسوده شهری نیز به اجرا درآمده ولی‬ ‫متاسفانه هیچ‌کدام از طرح‌ها و برنامه‌های پیش‌بینی شده‬ ‫ت��ا به امروز به ط��ور کامل و در همه ابعاد در نظر گرفته‬ ‫شده‪ ،‬عملی و اجرایی نشده است‪.‬‬ ‫‹ ‹جای خالی بیمه زلزله‬ ‫اما جدای از اینها‌‪ ،‬مس��ئله مهمی که در رابطه با سوانح‬ ‫طبیع��ی و به‌طور مش��خص در ارتباط با بالی زمین لرزه‬ ‫به عن��وان یک اش��کال و حتی چالش ح��اد باید مطرح‬ ‫ش��ود و با تاسف بسیار تا به حال کمترین توجهی به آن‬ ‫نش��ده‪ ،‬این اس��ت که از سال‌های گذش��ته دور یعنی از‬ ‫زمان��ی که مقوله بیمه به معنای امروزی آن وارد ایران و‬ ‫زندگی مردم این س��رزمین ش��د تا روزگار امروز با وجود‬ ‫همه خسارت‌های سنگین جانی و مالی که بالی زلزله بر‬ ‫کشور و مردم ما وارد کرده‌‪ ،‬هیچ نوع پوشش بیمه‌ای که‬ ‫مختص زمین لرزه بوده و فقط برای جبران خسارت‌های‬ ‫ناش��ی از زمین لرزه‪ ،‬طراحی و عرضه شده باشد در بازار‬ ‫بیمه ایران وجود نداشته و ندارد و در حال حاضر پوشش‬ ‫بیمه زلزله به عنوان یکی از اجزا و زیرمجموعه‌های بیمه‬ ‫آتش‌س��وزی در ادبیات بیمه ایران حضور دارد‪ .‬به عبارت‬ ‫دیگر اگر هر ش��خصی قصد تهی��ه بیمه زلزله برای محل‬ ‫زندگی و واحد مس��کونی خود داشته باشد مجبور است‬ ‫از ش��رکت‌های بیمه‌گ��ر داخلی‪ ،‬بیمه نامه آتش‌س��وزی‬ ‫خریداری کرده و پوش��ش بیمه زلزله را به عنوان بخشی‬ ‫از آن بیمه‌نامه برای خانواده و محل س��کونت خود فراهم‬ ‫کند‪ .‬ش��رکت‌های بیمه و متولی��ان قانون‌گذار در صنعت‬ ‫بیمه کش��ور در توجیه این مس��ئله‪ ،‬این‌چنین استدالل‬ ‫کرده‌اند ک��ه مهم‌ترین و خطرناک‌ترین اتفاقی که به‌طور‬ ‫معمول پس از وقوع هر زمین لرزه رخ می‌دهد – جدای از‬ ‫‹ ‹بیمه اجباری واحدهای مسکونی با حداقل حق‬ ‫بیمه‬ ‫آن کف��اف دولت ده��م را نداد و با‬ ‫ویرانی ابنیه و س��اختمان‌ها – حادثه‬ ‫شروع به کار رسمی دولت یازدهم‪،‬‬ ‫آتش‌سوزی اس��ت و به همین علت‪،‬‬ ‫برای بیمه‌نامه مجزای‬ ‫مقابل��ه با آن و جبران خس��ارت‌های زلزله باید تک‌تک بناهای این الیحه توس��ط وزارت اقتصاد و‬ ‫به درخواس��ت دولت برای بازبینی‬ ‫ناش��ی از حریق‌های پس از زلزله در مسکونی و ساختمان‌های‬ ‫و انج��ام برخی اصالح��ات الزم از‬ ‫درجه اول اهمیت ق��رار دارد‪ .‬همین‬ ‫کشور مورد بررسی‬ ‫مجل��س بازپ��س گرفته ش��د‪ .‬در‬ ‫توجی��ه نیز موجب ش��ده که حادثه‬ ‫کارشناسی و تجزیه و‬ ‫توضیح دالیل این اقدام سخنگوی‬ ‫عظیمی مانند زمین ل��رزه زیر لوای‬ ‫بیمه‌نامه آتش‌سوزی قرار بگیرد و تا تحلیل کیفیت ساخت قرار کمیسیون اقتصادی مجلس معتقد‬ ‫بگیرند که تا به حال امکان اس��ت که پس گرفتن این الیحه‬ ‫به امروز نیز این وضعیت ادامه دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹صندوق بیمه همگانی حوادث چنین اقدامی میسر نبوده و به طور کلی اس��ترداد لوایح ارائه‬ ‫ش��ده ب��ه مجلس امری اس��ت که‬ ‫و به همین دلیل پوشش‬ ‫طبیعی‬ ‫بروز حوادث طبیعی س��الیان اخیر بیمه زلزله و سیل تاکنون به‌طور معم��ول با تغیی��ر دولت‌ها‬ ‫اتف��اق می‌افتد و اقدام��ی پذیرفته‬ ‫و خس��ارت‌های سنگین ناشی از آنها‬ ‫به عنوان پوشش‌های‬ ‫ش��ده در مناسبات اداری رایج بین‬ ‫س��رانجام مس��ئوالن ارش��د اجرایی‬ ‫تکمیلی بیمه‌نامه‬ ‫دولت و مجلس اس��ت‪ .‬رحیم زارع‬ ‫کشور را در س��ال ‪ 1390‬به صرافت آتش‌سوزی به متقاضیان‬ ‫در عی��ن حال از زاوی��ه‌ای دیگر به‬ ‫تهی��ه و تدوین یک الیح��ه قانونی با‬ ‫عرضه شده است‬ ‫ای��ن الیح��ه پرداخت��ه و تصری��ح‬ ‫ه��دف تاس��یس یک صن��دوق بیمه‬ ‫می‌کند که به تجربه ثابت شده که‬ ‫همگانی انداخت که وظیفه آن‌‪ ،‬بیمه‬ ‫کردن همه واحدهای مس��کونی کشور در مقابل حوادث تشکیل صندوق‌هایی مانند این صندوق بیمه همگانی‬ ‫طبیعی به شکل اجباری بوده و گستره خدمات آن‪‌،‬تمامی بیشتر از آنکه کارآیی داشته باشد‪ ،‬باعث فربه‌تر شدن‬ ‫مناطق ش��هری و روستایی کش��ورمان را زیرپوشش قرار بدنه دولت می‌شود‪.‬‬ ‫به عقیده س��خنگوی کمیس��یون اقتص��ادی مجلس‪،‬‬ ‫دهد‪.‬‬ ‫الیح��ه مدنظر دول��ت پیش��ین با عن��وان «الیحه دیگ��ر دوره تاس��یس چنی��ن صندوق‌هایی س��رآمده و‬ ‫تاس��یس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی» در سیاس��ت‌هایی از این دس��ت که منجر به حجیم‌تر شدن‬ ‫س��ال ‪ 1390‬در هی��ات وزیران تصویب و س��رانجام پیکره دولت می‌شود دیگر در اقتصاد خریدار ندارد‪ .‬بنابر‬ ‫س��ال ‪ 1391‬در مجلس شورای اسالمی اعالم وصول این بهتر اس��ت به جای بزرگ‌تر ک��ردن دولت به دنبال‬ ‫ش��د‪ .‬در ادامه روند بررس��ی الیحه مذکور در مجلس تحقق سیاس��ت‌های اصل ‪ 44‬قانون اساس��ی باشیم که‬ ‫کلیات آن هم تصویب ش��د اما نوبت بررسی جزییات همان توانمندسازی بخش خصوصی است‪.‬‬ ‫ش��کی نیست که طراحی این الیحه در دولت برمبنای‬ ‫مطالعات و جلس��ات کارشناسی متخصصان حوزه بیمه و‬ ‫اقتصاد کالن کش��ور انجام ش��ده اما با این وجود به‌طور‬ ‫قطع نمی‌توان مدعی شد که این الیحه‪ ،‬یک الیحه کامل‬ ‫و بدون نقص و ایراد اس��ت و گذش��ت زمان کاستی‌های‬ ‫آن رامش��خص‌تر خواهد کرد‪ .‬بر همین اس��اس نظرات و‬ ‫دیدگاه‌های یکی از کارشناسان صنعت بیمه کشور را در‬ ‫این باره جویا شدیم‪ .‬علیرضا کسرائیان به عنوان کارشناس‬ ‫درباره ضرورت تدوین‬ ‫ارش��د بیمه در گفت‌وگو با‬ ‫چنی��ن الیحه‌ای می‌گوید‪ :‬ض��رورت طراحی و راه‌اندازی‬ ‫س��ازوکاری مانند همین «صندوق بیمه همگانی حوادث‬ ‫طبیعی» از س��ال‌ها پیش احساس شده بود و دولت‌های‬ ‫در رأس کار ب��ا ه��دف کاهش دغدغه‌ه��ای مهم مردم و‬ ‫جامعه درباره بالیایی مانند زلزله و سیل و یاری رساندن‬ ‫به مردم درهنگام وقوع س��وانح طبیع��ی از مدت‌ها قبل‬ ‫قصد تصویب چنین الیحه‌ای را داش��تند و اکنون الیحه‬ ‫مد نظر مس��ئوالن در مسیر اجرایی ش��دن و تحقق این‬ ‫ایده قرار گرفته است‪ .‬کسرائیان در پاسخ به این سوال که‬ ‫الیحه مورد نظر تا چه اندازه بر مبنای اصول علمی و نگاه‬ ‫کارشناس��ی تدوین و طراحی ش��ده‪ ،‬خاطرنشان می‌کند‬ ‫که‪ ،‬در نقطه ش��روع طراحی این الیح��ه‪ ،‬کارگروهی در‬ ‫س��ندیکای بیمه‌گران تشکیل ش��د که دو هدف عمده را‬ ‫مد نظر قرار داد‪ ،‬نخس��ت اینکه تدوین الیحه براس��اس‬ ‫اص��ول علم اقتصاد و دانش بیمه انجام ش��ود و همچنین‬ ‫هر نوع راهکاری که باعث استقبال هرچه بیشتر مردم از‬ ‫این صندوق و پوش��ش بیمه‌ای آن شود را در نظر بگیرند‬ ‫که مهمترین آنها‪ ،‬ارائه بیمه‌نامه‌ها به مردم با حداقل حق‬ ‫بیمه است تا کمترین فشار مالی به مردم و خانوارها وارد‬ ‫شود‪ .‬وی اضافه می‌کند؛ حتی پیشنهاد شده بود که حق‬ ‫بیمه‌های خانوارها از طریق یکی از قبوض ماهانه خدمات‬ ‫شهری مانند آب‪ ،‬برق و یا گاز اخذ شود تا دیگر نیازی به‬ ‫مراجعه مردم به شرکت‌های بیمه نباشد‪.‬‬ ‫کس��راییان در پاس��خ به س��وال دیگر‬ ‫مبنی بر‬ ‫اینکه چرا تا به امروز بیمه‌نامه جداگانه‌ای برای پوش��ش‬ ‫دادن خطرات وخس��ارت‌های ناشی از زلزله در کشورمان‬ ‫طراحی نشده است‪ ،‬به نکته‌ای مهم اشاره می‌کند‪ :‬دلیل‬ ‫ای��ن امر ناش��ی از لزوم در نظر گرفت��ن کیفیت و اجزا و‬ ‫مصالح هر س��اختمان و سازه مس��کونی یا اداری است و‬ ‫برای بیمه‌نامه مجزای زلزله باید تک‌تک بناهای مسکونی‬ ‫و ساختمان‌های کشور مورد بررسی کارشناسی و تجزیه‬ ‫و تحلیل کیفیت ساخت قرار بگیرند که تا به حال امکان‬ ‫چنین اقدامی میس��ر نب��وده و به همین دلیل پوش��ش‬ ‫بیمه زلزله و سیل تاکنون به عنوان پوشش‌های تکمیلی‬ ‫بیمه‌نامه آتش‌سوزی به متقاضیان عرضه شده است‪.‬‬ ‫چهره‌ها و نظرها‬ ‫معاون نظارت بیمه مرکزی‪:‬‬ ‫بیمه‌گذاران نگران نباشند‬ ‫معاون نظارت بیم��ه مرکزی درباره برخی‬ ‫نگرانی‌های ابراز ش��ده از سوی بیمه‌گذاران‬ ‫تع��دادی از ش��رکت‌های بیم��ه داخل��ی‬ ‫خاطرنش��ان کرد که محدودی��ت در صدور‬ ‫بیمه‌نام��ه برای یک ش��رکت بیم��ه دارای‬ ‫مشکل که از سوی بیمه مرکزی اعمال شده‬ ‫اس��ت ارتباطی با تعهدات قبلی آن ش��رکت‬ ‫ندارد و بیمه‌گذاران می‌توانند از مزایای بیمه نامه خود استفاده کنند‪.‬‬ ‫حبیب میرزای��ی ضمن اعالم این مطلب اف��زود‪ :‬محدودیت در صدور‬ ‫و عرضه بیمه‌نامه از س��وی شرکت بیمه توس��عه به دلیل رعایت نکردن‬ ‫چارچوب‌های نظارتی از سوی این شرکت بوده و اعمال روش‌هایی مانند‬ ‫محدود کردن فعالیت‌های بیمه‌ای‪ ،‬از روش‌های بازدارنده و تنبیهی بیمه‬ ‫مرکزی است که حقوق بیمه‌گذاران را به خطر نمی‌اندازد‪.‬‬ ‫میرزایی تصریح کرد‪ :‬ما نگرانی بیمه‌گران را نیز در رابطه با س��رمایه و‬ ‫اعتمادشان درک می‌کنیم اما آنچه مسلم است بیمه مرکزی همواره خود‬ ‫را حامی و حافظ حقوق آنان می‌داند و تا پایان تعهدات شرکت‌های بیمه‪،‬‬ ‫کنار آنان خواهد بود‪.‬‬ ‫معاون نظارت بیمه مرک��زی به اعمال ممنوعیت صدور بیمه‌نامه یکی‬ ‫از ش��رکت‌های بیمه اشاره کرد و گفت‪ :‬این ممنوعیت و محدودیت تنها‬ ‫برای یک شرکت بیمه و در زمینه حفظ حقوق بیمه‌گذاران بوده و ادامه‬ ‫روند رس��یدگی به پرونده این ش��رکت به نفع بیمه‌گذاران تمام خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫میرزایی با تاکید بر تفاوت‌های بنیادین بیمه‌نامه‌های کوتاه‌مدت نظیر‬ ‫بیمه شخص ثالث با بیمه‌نامه‌های بلندمدت نظیر بیمه‌های عمر و زندگی‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬این بیمه‌نامه‌ها با یکدیگر تفاوت ماهوی دارند و بیمه‌گذارانی که‬ ‫از ش��رکت بیمه توسعه بیمه زندگی و نظایر آن را خریداری کرده‌اند‪ ،‬در‬ ‫صورت امکان به تعهدات مندرج در بیمه‌نامه عمل کنند تا بیمه مرکزی‬ ‫هم بتواند از حقوق آنان به خوبی دفاع کند‪.‬‬ ‫سخنگوی کمیسیون تلفیق خبرداد‪:‬‬ ‫تمدید قانون بیمه شخص ثالث‬ ‫بر اساس تصویب کمیسیون تلفیق‪ ،‬قانون‬ ‫آزمایشی بیمه شخص ثالث در سال ‪ 94‬نیز‬ ‫برای یک س��ال دیگر تمدید می‌ش��ود‪ .‬این‬ ‫مصوبه بر اساس مفاد الیحه بودجه سال ‪94‬‬ ‫در دست بررسی است که در صورت تصویب‬ ‫مجلس شورای اسالمی اجرایی خواهد شد‪.‬‬ ‫محمدمهدی مفتح‪ ،‬سخنگوی کمیسیون‬ ‫تلفیق در حاش��یه جلس��ه علنی مجلس در نشس��ت خبری کمیسیون‬ ‫تلفیق گفت‪ :‬کمیس��یون تلفیق در حال برگزاری آخرین جلساتش بوده‬ ‫و به‌طور قطع گزارش کمیس��یون جهت بررس��ی در صحن علنی بعد از‬ ‫تعطیالت ‪ 22‬بهمن آماده می‌ش��ود‪ .‬به گزارش ایلنا‪ ،‬نماینده تویس��رکان‬ ‫در مجلس ش��ورای اس�لامی افزود‪ :‬در جلسات گذشته درباره معافیت از‬ ‫خدمت سربازی مصوبه‌ای داشتیم که جزئیات آن نیز مشخص شده است‪.‬‬ ‫س��خنگوی کمیس��یون تلفیق ادامه داد‪ :‬طبق مصوبه کمیسیون کسانی‬ ‫که ‪ 5‬س��ال به باال غیبت از س��ربازی دارند با پرداخت جریمه از خدمت‬ ‫س��ربازی معاف می‌ش��وند‪ ،‬در واقع جرایمی را به تصویب رساندیم تا بر‬ ‫اس��اس آن فردی که بیش از ‪ 8‬س��ال غیبت از س��ربازی داشته بتواند با‬ ‫پرداخت این جرایم معافیت بگیرد‪ .‬سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس با‬ ‫تأکید مجدد بر این‌که این میزان از جرایم برای مشموالن غایب بیش از‬ ‫‪ 8‬سال است‌‪ ،‬گفت‪ :‬به ازای هر سال غیبت مازاد بر ‪ 8‬سال‪ 10 ،‬درصد به‬ ‫مبلغ جریمه اضافه می‌ش��ود‪ .‬غیبت بیش از ‪ 6‬ماه نیز یک سال محسوب‬ ‫می‌شود‪ .‬برای مشموالن متاهل ‪ 5‬درصد و برای مشموالن دارای فرزند به‬ ‫ازای هر فرزند ‪ 5‬درصد از مجموع جرایم کم می‌شود‪ .‬این نماینده مردم‬ ‫در مجلس نهم با اش��اره به برخی دیگر از مصوبات این کمیسیون گفت‪:‬‬ ‫دولت مکلف شد ‪ 50‬درصد تخفیف بهای بلیت هواپیمای فرزندان شهدا‪،‬‬ ‫والدین‌‪ ،‬همسران شهدا و جانبازان ‪ 25‬درصد به باال را در تمامی خطوط‬ ‫هواپیمای��ی منظور کند‪ .‬تاکن��ون این موضوع برای خط��وط هواپیمایی‬ ‫دولتی لحاظ می‌شد‪.‬‬ ‫مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی اعالم کرد‪:‬‬ ‫‪2200‬میلیارد تومان وام مستمری‬ ‫مدیرعامل س��ازمان تامین اجتماعی کشور‬ ‫گف��ت‪ :‬ح��دود ‪40‬میلیون نفر در کش��ور زیر‬ ‫پوشش بیمه تامین اجتماعی هستند‪.‬‬ ‫س��یدتقی نوربخش‪ ،‬بی��ان کرد‪ :‬امس��ال با‬ ‫تالش‪‎‬های��ی که س��ازمان در راس��تای ایفای‬ ‫ماموریت‪‎‬ه��ای انس��انی خود از حی��ث تامین‬ ‫منابع و تجهیز داشته بدون وابستگی به بودجه‬ ‫کشور توانس��ته اقدامات شایس��ته‪‎‬ای را انجام دهد؛ این سازمان از نظر رفع‬ ‫مشکالت بیمه شده‪‎‬ها که در حدود ‪40‬میلیون نفرند سال سنگینی را داشته‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬در حال حاضر شرایطی خاص به‌دلیل تحریم‪‎‬های ظالمانه‬ ‫اس��تکبار جهانی به وجود آمده اس��ت؛ تا زمانی که ب��ر روی ارزش‪‎‬هایی که‬ ‫کشور به آن معتقدند قاطع هستیم‪ ،‬به‌طور طبیعی با تحریم مواجه هستیم‪.‬‬ ‫در اوای��ل انقالب با اقدامات ضدانقالبی و ایج��اد نفاق و دوران دفاع مقدس‬ ‫توس��ط غرب و ش��رق مورد تهاجم قرار گرفتیم و تهاجم فرهنگی هم بعد از‬ ‫آن و هم‌اکنون نیز با تهاجم اقتصادی روبه‌رو هستیم‪.‬‬ ‫نوربخش ادامه داد‪ :‬در این ش��رایط تامین اجتماعی به‌دلیل مسئولیتی که‬ ‫در قبال افراد آسیب‪‎‬پذیر جامعه دارد پس از گذر از مشکالت چند سال اخیر‬ ‫اقدامات جدی را انجام داده است‪ .‬نخستین اقدام تجهیز منابع بود که در ‪9‬‬ ‫ماهه سال‌جاری ‪3300‬میلیارد تومان برای آن هزینه کرده است‪.‬‬ ‫مدیرعامل تامین اجتماعی کش��ور افزود‪ :‬این مقدار برابر با مالیات اس��ت‬ ‫و س��ازمان برای رفع مش��کالت خود حتی از اهرم‪‎‬ه��ای قانونی خودش هم‬ ‫اجتناب کرد چراکه در شرایط فعلی نمی‪‎‬خواست برای کشور مشکل جدیدی‬ ‫را به وجود آورد‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬س��ازمان تا به حال در س��ال‌جاری ‪2200‬میلی��ارد تومان وام‬ ‫مس��تمری پرداخت ک��رده و ‪600‬میلیارد تومان نیز به ش��رکت‪‎‬های طرف‬ ‫قرارداد پرداخت کرده و همین مقدار نیز برای هزینه‪‎‬های ملکی و پشتیبانی‬ ‫داده شده است‪.‬‬ ‫دريچه‬ ‫مقاوم‌سازي مبادالت خارجي‬ ‫با پيمان‌هاي پولي دوجانبه‬ ‫ط��رح ح��ذف دالر از چرخه مبادالت از س��ال‬ ‫‪ 2000‬مي�لادي آغ��از ش��د زمان��ي ک��ه وزراي‬ ‫اقتصاد کش��ورهاي آس��ه‌آن به عالوه چين‪ ،‬ژاپن‬ ‫و کره‌جنوب��ي گردهم آمدند و به توافقي دس��ت‬ ‫يافتند که منش��أ تحوالت عظيمي در حوزه ارزي‬ ‫جنوب شرقي آس��يا شد‪ .‬مصوبات اين اجالس در‬ ‫قالب «طرح چيانگ ماي» يا س��ی ام آی از سال‬ ‫‪2000‬م تاکنون در اين کش��ورها به اجرا در آمده‬ ‫است‪ .‬يکي از مهم‌ترين مفاد «طرح چيانگ ماي»‪،‬‬ ‫توسعه «پيمان‌هاي پولي دوجانبه» براي استفاده‬ ‫از پول‌ه��اي محل��ي در تجارت بين کش��ورهاي‬ ‫آسه‌آن ‪ 3 +‬بود تا اثرات پول‌هاي پرقدرت جهاني‬ ‫مانن��د «دالر» و «يورو» در اقتصاد اين کش��ورها‬ ‫کاهش يابد‪.‬‬ ‫در واقع مقاوم س��ازي سيس��تم تب��ادالت مالي‬ ‫خارجي اين کشورها در اولويت قرار گرفت و روزبه‬ ‫روز توس��عه يافت؛ به گونه‌اي ک��ه هم‌اکنون ادعا‬ ‫مي‌شود که در جنوب شرقي آسيا ارز غالب وجود‬ ‫ندارد و از همه ارزها در تجارت استفاده مي‌شود‪.‬‬ ‫اين پيمان‌هاي پولي دوجانبه به ديگر کشورهاي‬ ‫جهان نيز تسري يافت‪ .‬همزمان با اخذ اين تصميم‬ ‫در ايران‪ ،‬گلوبال ريسرچ از برنامه دو کشور روسيه‬ ‫و چين ب��راي حذف «دالر» از مب��ادالت تجاري‬ ‫خود خبر داد‪.‬‬ ‫‹ ‹حذف دالرو نوسانات اقتصاد دنيا‬ ‫سعيد زمانيان دهکردي‪ ،‬عضو کميسيون برنامه‪،‬‬ ‫بودجه و محاس��بات مجلس با بيان اينکه اقتصاد‬ ‫دني��ا با ح��ذف دالر از مبادالت تج��اري زير و رو‬ ‫مي‌ش��ود‪ ،‬مي‌گويد‪ :‬يکي از نکات حائز اهميت در‬ ‫بحث ت��ورم و برهم خوردن نظم ب��ازار‪ ،‬نقدينگي‬ ‫سرگردان اس��ت که باعث مي‌شود هر روز بازاري‬ ‫نظير طال‪ ،‬ارز‪ ،‬مس��کن و خ��ودرو تحت‌تاثير غلبه‬ ‫تقاضا ب��ر عرضه قرار گيرد‪.‬همچنين بايد تدابيري‬ ‫اتخاذ ش��ود ک��ه معامله با هر کش��وري‪ ،‬از طريق‬ ‫اسکناس يکي از طرفين انجام شود‪ ،‬در آن صورت‬ ‫دالر ارزان و از چرخ��ه اقتصادي کش��ورها حذف‬ ‫مي‌ش��ود و تاثير مثبتي براي ايجاد دوس��تي بين‬ ‫کشورها خواهد داشت‪ .‬نماينده مردم شهرکرد در‬ ‫مجلس در رابطه با نرخ واقعي ارز نيز گفت‪ :‬طبق‬ ‫قانون بودجه سال‪ ،۹۳‬قيمت هر دالر ‪ ۲۶۵۰‬تومان‬ ‫بوده و نبايد بيشتر از اين قيمت‌گذاري شود‪ ،‬البته‬ ‫ب��ه عقيده نمايندگان‪ ،‬قيم��ت ارز بايد به کمتر از‬ ‫دوهزار تومان کاهش يابد تا ارزش پول ملي حفظ‬ ‫و از آسيب پايه پولي کشور جلوگيري شود‪.‬‬ ‫‹ ‹حذف دالر از مبادالت تجاري ايران‬ ‫محمدحس��ين فاتح��ي‪ ،‬کارش��ناس مس��ائل‬ ‫اقتصادي نيز درباره حذف دالر از مبادالت تجاري‬ ‫ايران مي‌گويد‪ :‬طرح حذف دالر از مبادالت ايران‬ ‫بارها و بارها مطرح ش��ده و دولت‌ها از س��ال‌هاي‬ ‫پيش خواه��ان اجرايي کردن آن بوده‌اند‪.‬به گفته‬ ‫فاتحي مهم‌ترين مس��ئله اين اس��ت که با حذف‬ ‫دالر از لحاظ ظاهر اتفاقي در نحوه انجام مبادالت‬ ‫کش��ور نمی‌افتد‪ .‬به گفته وي‪ ،‬با اجراي اين طرح‬ ‫ارزش مبادالت را مي‌س��نجيم که اين س��نجش‬ ‫مي‌تواند براس��اس دالر‪ ،‬يورو يا حتي ريال باشد‪.‬‬ ‫اين کارشناس مس��ائل اقتصادي تصريح مي‌کند‪:‬‬ ‫کش��ورهاي مبادله‌گر با اجراي پيم��ان دوجانبه‬ ‫پولي نه تنها اين قدرت را دارند که از ارز کش��ور‬ ‫ثالث اس��تفاده نکنند بلکه مي‌توانند در مبادالت‬ ‫خ��ود از واحد پولي طرف مقابل يا کاال اس��تفاده‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫فاتح��ي با تاکيد ب��ر اينکه با اج��راي پيمان دو‬ ‫جانبه پولي وحذف دالر‪ ،‬فشار بخشي از تحريم‌ها‬ ‫کاسته مي‌ش��ود؛ مي‌افزايد‪ :‬با حذف دالر مي‌توان‌‬ ‫فش��ارهاي اقتص��ادي را جبران ک��رد و به همين‬ ‫دليل بهتر است در بخشي از مبادالت بين‌المللي‬ ‫از اين روش استفاده کنيم‪.‬وي با بيان اينکه طرح‬ ‫حذف دالر در برخي از کشورها به داليل سياسي‬ ‫و اقتصادي موفق نبوده اس��ت‪ ،‬گف��ت‪ :‬اين طرح‬ ‫در صورتي بايد در ايران اجرايي ش��ود که کش��ور‬ ‫طرف مقابل در مب��ادالت اين تضمين را به ايران‬ ‫بدهد که نوس��انات ارزي اندکي داشته باشد‪ .‬اگر‬ ‫نوسانات ارزي کشور مقابل زياد باشد ايران بخشي‬ ‫از منافع خود را از دست مي‌دهد و به همين دليل‬ ‫توجه به اين امر حائز اهميت است‪.‬به گفته وي‪ ،‬از‬ ‫آنجا که نوس��انات دالر نسبت به ساير ارزها کمتر‬ ‫است‪ ،‬کشورها رغبت بيشتري براي انجام مبادالت‬ ‫ب��ا اين واحد پولي دارند‪ .‬ب��ه هر حال بعد از ابالغ‬ ‫سياست‌هاي کلي اقتصاد مقاومتي‪ ،‬انتظار مي‌رود‬ ‫که بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران هم‌راستا‬ ‫با ديگر کشورها براي کاهش وابستگي سبد ارزي‬ ‫کش��ور به دالر و يورو تدابير مناسبي اتخاذ کند و‬ ‫توس��عه پيمان‌هاي پولي دوجانبه را بيش از پيش‬ ‫در دستور کار خود قرار دهد‪.‬‬
‫اخبار شرکت‌ها‬ ‫عرضه بلوک ‪۵۱‬درصدی‬ ‫آلومینای ایران‬ ‫بلوک ‪۱۰۱‬میلیون سهمی شرکت آلومینای ایران‬ ‫پنجم اس��فندماه در فرابورس ای��ران واگذار خواهد‬ ‫شد‪ .‬بلوک ‪۵۱‬درصدی سهام شرکت آلومینای ایران‬ ‫شامل ‪۱۰۱‬میلیون و ‪۹۸۸‬هزار و ‪ ۲۲۱‬سهم توسط‬ ‫سازمان خصوصی‌س��ازی پنجم اسفند در فرابورس‬ ‫ایران عرضه می‌شود‪ .‬این بلوک قرار است به قیمت‬ ‫پایه هر س��هم ‪۵۹‬ه��زار و ‪ ۶۲۱‬ری��ال و ارزش کل‬ ‫پایه ‪۶۰۸۰‬میلی��ارد و ‪۶۳۹‬میلیون ریال‪ ،‬به صورت‬ ‫‪۲۵‬درصد نقد و بقیه اقس��اط ‪۵‬ساله و نیز به وکالت‬ ‫از س��وی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع‬ ‫معدنی ایران واگذار شود‪.‬‬ ‫پوشش ‪۲۹‬درصدی «فاراک»‬ ‫در ‪ ۳‬ماه‬ ‫شرکت ماشین‌سازی اراک در دوره ‪3‬ماهه نخست‬ ‫امس��ال مبلغ ‪ ۱۲۱‬ریال سود به‌ازای هر سهم کنار‬ ‫گذاش��ت و به ‪۲۹‬درصد از پیش‌بینی‌هایش رسید‪.‬‬ ‫این ش��رکت پیش‌بینی سود هر س��هم سال مالی‬ ‫منتهی ب��ه ‪ ۳۱‬تیر ‪ ۹۴‬را در مرداد و ش��هریور‪،۹۳‬‬ ‫‪۳۳۳‬ری��ال اعالم ک��رده بود‪ .‬براس��اس این گزارش‬ ‫هیات‌مدی��ره ای��ن ش��رکت در نظ��ر دارد مع��ادل‬ ‫‪۱۰‬درصد از س��ود خالص سال مالی ‪ ۹۴‬را به‌منظور‬ ‫تقس��یم بین س��هامداران به مجمع عمومی عادی‬ ‫س��االنه پیش��نهاد کند‪ .‬الزم به ذکر است توافقات‬ ‫به‌عمل آمده با کارفرمای پروژه فاز ‪ ۱۴‬پارس‌جنوبی‬ ‫درباره مالیات ب��ر ارزش افزوده پروژه مذکور منجر‬ ‫به اعمال تعدیالت س��نواتی و تغیی��ر فروش دوره‬ ‫مال��ی ‪ ۹۳‬به مبلغ ‪۲۰۰‬میلیارد و ‪۸۲۰‬میلیون ریال‬ ‫شده است‪« .‬فاراک» پیش‌بینی سود هر سهم سال‬ ‫مالی‪ ۹۳‬را در نخس��تین پیش‌بینی مبلغ ‪۵۰۰‬ریال‬ ‫و در آخری��ن پیش‌بینی مبلغ ‪۵۷۰‬ریال اعالم کرده‬ ‫بود که طبق صورت‌های مالی حسابرس��ی نش��ده‬ ‫و حسابرس��ی ش��ده مبلغ ‪ ۵۷۹‬ری��ال تحقق یافته‬ ‫اس��ت‪ .‬شایان ذکر اس��ت که با توجه به ثبت مبلغ‬ ‫‪۲۰۰‬میلیارد ریال تعدیالت س��نواتی در سال مالی‬ ‫‪۹۴‬؛ سود هر سهم تجدید ارائه شده سال مالی ‪۹۳‬‬ ‫به مبلغ ‪ ۷۸۰‬ریال افزایش یافته است‪.‬‬ ‫نگاهی به عملکرد «سیدکو»‬ ‫در ‪ ۶‬ماه‬ ‫شرکت س��رمایه‌گذاری و توس��عه صنایع سیمان‬ ‫در دوره ‪۶‬ماه��ه منتهی به ‪ ۳۱‬ش��هریور امس��ال با‬ ‫اختص��اص ‪۸۹‬ریال س��ود به‌ازای هر س��هم‪ ،‬معادل‬ ‫‪۲۶‬درص��د از پیش‌بینی‌هایش را محق��ق کرد‪ .‬این‬ ‫ش��رکت پیش‌بینی درآمد هر س��هم سال مالی ‪۹۳‬‬ ‫را با س��رمایه ‪2‬هزار و ‪ ۵۰۰‬میلیارد ریال مبلغ ‪۴۶۵‬‬ ‫ریال و با سرمایه ‪4‬هزارمیلیارد ریال مبلغ ‪ ۳۴۰‬ریال‬ ‫و در آبان‌ماه ‪ ۹۳‬مبلغ ‪ ۳۴۴‬ریال و در بهمن امسال‬ ‫به صورت حسابرس��ی ش��ده مبلغ ‪ ۳۴۲‬ریال اعالم‬ ‫کرده اس��ت‪ .‬الزم به ذکر است این شرکت در تاریخ‬ ‫‪ ۶‬بهمن ‪ ۹۳‬پیش‌بینی درآمد هر س��هم سال مالی‬ ‫‪ ۹۳‬براس��اس عملکرد واقع��ی دوره ‪۹‬ماهه را مبلغ‬ ‫‪ ۳۲۹‬ریال اعالم کرده اس��ت‪ .‬براس��اس این گزارش‬ ‫هیات‌مدیره این ش��رکت در نظر دارد ‪ ۲۴۰‬ریال را‬ ‫به‌منظور تقسیم به مجمع عمومی سال ‪ ۹۳‬پیشنهاد‬ ‫کند‪ .‬همچنین این ش��رکت پیش‌بینی سود تلفیقی‬ ‫هر سهم (پس از کسر سهم اقلیت) سال مالی ‪ ۹۳‬را‬ ‫با سرمایه ‪2‬هزار و ‪ ۵۰۰‬میلیارد ریال مبلغ ‪۳۸۴‬ریال‬ ‫و با سرمایه ‪4‬هزار میلیارد ریال مبلغ ‪ ۴۴۴‬ریال و در‬ ‫بهمن‌ماه امسال مبلغ ‪ ۴۲۵‬ریال اعالم کرده است‪.‬‬ ‫‌پوشش ‪۷۹‬درصدی‬ ‫حفاری شمال در ‪ ۹‬ماه‬ ‫ش��رکت حفاری شمال در دوره ‪۹‬ماه با اختصاص‬ ‫‪۷۱۵‬ریال س��ود به ازای هر سهم معادل ‪۷۹‬درصد‬ ‫از پیش‌بینی‌های��ش را محق��ق کرد‪ .‬این ش��رکت‬ ‫پیش‌بینی سود هر سهم سال مالی ‪ ۹۳‬را در بهمن‬ ‫و اس��فند ‪ ۹۲‬به‌صورت حسابرسی شده‪ ،‬در تیر ‪۹۳‬‬ ‫مبل��غ ‪ ۹۳۵‬ریال‪ ،‬در مهر ‪ ۹۳‬مبلغ ‪ ۹۴۹‬ریال و در‬ ‫ی ‪ ۹۳‬مبلغ ‪ ۹۵۰‬ریال اعالم کرده بود که مطابق‬ ‫د‌‬ ‫ن امسال مبلغ ‪۹۰۱‬‬ ‫با اطالعات منتشر شده در بهم ‌‬ ‫ریال اعالم کرده اس��ت‪ .‬این ش��رکت علت کاهش‬ ‫‪۵‬درصدی س��ود هر سهم س��ال مالی ‪ ۹۳‬را به این‬ ‫ش��رح اعالم کرده است‪ :‬عمده تغییرات ایجاد شده‬ ‫در پیش‌بینی درآمد هرس��هم به نسبت پیش‌بینی‬ ‫اعالم ش��ده در ‪9‬ماه ‪ 93‬ناشی از کاهش موقت نرخ‬ ‫روزانه کارکرد دکل امیرکبیر به میزان ‪۴۵‬درصد در‬ ‫‪3‬ماه آخر سال ‪ ۹۳‬از سوی کارفرما و اتمام قرارداد‬ ‫و ترخی��ص دکل س��حر ‪ ۱‬از تاری��خ ‪،۱۳۹۳/۱۱/۸‬‬ ‫اتمام قرارداد و ترخیص شناور ایران بهشهر از تاریخ‬ ‫‪ ۹۳/۸/۲۹‬همچنین افزایش درآمد ناشی از شروع به‬ ‫کار دکل خشکی ‪ ۱۱۷‬از اسفند‪.۹۳‬‬ ‫‪20‬‬ ‫پنجشنبه ‪ 16‬بهمن ‪ 15- 1393‬ربیع‌الثانی ‪ 5 -1436‬فوریه ‪ -2015‬شماره ‪ -151‬پیاپی ‪1469‬‬ ‫بورس‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫رشد ‪ 248‬واحدي شاخص کل در روز گذشته‬ ‫حاکميت اخبار خوش بر بازار سرمايه‬ ‫کيمي�ا بامداديان ‪ -‬گروه اقتصاد‪ :‬بعد از تمديد مذاکرات هس�ته‌اي‬ ‫ميان ايران و کش�ورهاي ‪ 5+1‬در س�وم آذرماه‪ ،‬بازار سرمايه ريزش‬ ‫خود را آغاز کرد‪ .‬به اين ترتيب س�هامداراني که خوش�بيني زيادي‬ ‫به نتيجه مذاکرات هس�ته‌اي داش�تند‪ ،‬به اين اخبار واکنش بسيار‬ ‫زيادي نش�ان دادند و موجب افت بازار سرمايه شدند‪ .‬در اين ميان‬ ‫کاه�ش قيمت جهاني نفت هم ب�ر اين وضعيت دامن زد و موجب به‬ ‫وجود آمدن خروج بيش�تر سرمايه‌هاي مردم از بورس تهران شد و‬ ‫بازار سرمايه را به خواب عميقي فرو برد‪.‬‬ ‫در يک هفته گذش�ته‪ ،‬درحالي شاهد رش�د قيمتي بيشتر سهام‬ ‫شرکت‌هاي بورس�ي و همچنين افزايش واحد شاخص بورس بوديم‬ ‫که به نظر مي‌رس�د اين روند در ادامه افت‌هاي يک‌ماه اخير بازار به‬ ‫وجود آمده باش�د‪ .‬اکنون شرايط فعلي به جذاب شدن قيمت‌ها در‬ ‫بازار سرمايه انجاميده و موقعيت مناسبي را براي سرمايه‌گذاري در‬ ‫بازار سهام به وجود آورده است‪.‬‬ ‫همچنين در يک هفته اخير اخبار مثبتي از مذاکرات هسته‌اي هم‬ ‫از جان�ب مقامات ايراني و هم مقامات خارجي به گوش مي‌رس�د‪ .‬از‬ ‫س�وي ديگر در اين مدت افزايش نسبي قيمت جهاني نفت‪ ،‬موجب‬ ‫شد تا س�هامداران خوشبيني بيشتري نسبت به بازار سرمايه پيدا‬ ‫کنند‪ .‬از ديگر عوامل رش�د روز گذشته بازار سرمايه نيز مي‌توان به‬ ‫صحبت‌هاي وزير اقتصاد و نگاه ويژه مجلس ش�وراي اسالمي اشاره‬ ‫کرد که اين موضوع موجب ش�ده تا س�رمايه‌گذاران به آينده تاالر‬ ‫شيش�ه‌اي اميدوارتر ش�وند‪ .‬به اين ترتيب همه اين موارد دست به‬ ‫دس�ت ه�م داد و در آخرين روز کاري هفته‪ ،‬رش�د ‪ 248‬واحدي را‬ ‫براي شاخص کل به ارمغان آورد‪.‬‬ ‫‹ ‹ارزندگی سهام‬ ‫رييس هيات‌مديره ش��رکت کارگ��زاري آثل معتقد‬ ‫اس��ت‪ ،‬عوامل متعددي در بازار سرمايه موجب رشد‬ ‫آن در هفته گذش��ته شد که از آن جمله مي‌توان به‬ ‫ارزندگي سهام در بازار سرمايه اشاره کرد‪.‬‬ ‫ابوالقاسم آقادوست در گفت‌وگو‬ ‫اظه��ار ک��رد‪ :‬بورس‬ ‫ب��ا‬ ‫ته��ران در چند ماه گذش��ته به‬ ‫اندازه‌اي کاه��ش پيدا کرده که‬ ‫س��هامداران تمايل��ي به فروش‬ ‫سهام خود در قيمت‌هاي پايين ندارند‪ .‬به اين ترتيب‬ ‫حجم معامالت در بازار س��رمايه بسيار کاهش يافت‪.‬‬ ‫اما در يک هفته اخير‪ ،‬س��هامداران هرچند اندک‪ ،‬به‬ ‫خريد س��هام روي آورده‌اند و حجم معامالت در اين‬ ‫بازار افزايش يافته است‪.‬‬ ‫وي عامل ديگر رشد بازار سرمايه در روز گذشته را‬ ‫اعتماد سرمايه‌گذاران دانست و بيان کرد‪ :‬روز گذشته‬ ‫بهارستان‌نشينان با دعوت از وزير اقتصاد نشان دادند‬ ‫که عالوه بر مردم و رسانه‌ها‪ ،‬مجلس و دولتمردان نيز‬ ‫به فکر سرمايه‌هاي آب شده مردم هستند و به دنبال‬ ‫يافت��ن راه‌حلي براي نجات بورس هس��تند و در این‬ ‫راستا گام برمي‌دارند‪.‬‬ ‫آقادوس��ت مهم‌ترين عامل تحرک بازار س��رمايه را‬ ‫خوشبيني نس��بت به مذاکرات هس��ته‌اي دانست و‬ ‫بيان کرد‪ :‬بازار سرمايه بيش از اندازه نسبت به اخبار‬ ‫مذاکرات هس��ته‌اي حساس شده اس��ت‪ .‬همان‌طور‬ ‫که مش��اهده کرديم از س��وم آذر و ب��ه دنبال تمديد‬ ‫مذاکرات‪ ،‬بازار سرمايه شروع به ريزش کرد‪ .‬در هفته‬ ‫گذشته نيز اخبار و اظهارنظرهاي مثبتي در اين باره‬ ‫از س��وي وزير ام��ور خارجه و همچني��ن معاون وي‬ ‫مخابره ش��د‪ .‬از س��وي ديگر مقام‌هاي خارجي نيز بر‬ ‫مثبت بودن روند مذاکرات تاکيد کردند که همه اين‬ ‫عوامل موجب رشد بازار سرمايه شد‪.‬‬ ‫وي به تعوي��ق تحريم‌های جدید از س��وي کنگره‬ ‫امريکا به عنوان عامل بعدي اش��اره کرد و گفت‪ :‬خبر‬ ‫تعويق تحريم‌هاي جديد توسط کنگره امريکا تا اوايل‬ ‫فروردين نيز توانست خوشبيني‌ها در بازار سرمايه را‬ ‫افزايش دهد و مقدمات رشد بورس را فراهم کند‪.‬‬ ‫آقادوست با اش��اره به ورود نقدينگي‌هاي جديد به‬ ‫بازار س��رمايه‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬درحال حاضر سرمايه‌هايي‬ ‫که از بازار س��هام خارج ش��ده بود‪ ،‬به‌ط��ور عمده يا‬ ‫به‌صورت اتوماتيک درحال ورود به بازار سرمايه است‬ ‫که حجم معامالت يک هفته اخير در تاالر شيشه‌اي‬ ‫در بازار سرمايه حکايت از آن دارد‪.‬‬ ‫وي در پاي��ان بيان کرد‪ :‬به دليل آنکه اخبار موجود‬ ‫در بازار س��رمايه مثبت بود‪ ،‬اين بازار نيز توانست در‬ ‫هفته گذش��ته روزهاي به نسبت بهتري را پشت سر‬ ‫بگ��ذارد‪ .‬به اين ترتيب مي‌توان اميدوار بود که کم‌کم‬ ‫اعتماد از دست رفته س��رمايه‌گذاران به بازار سرمايه‬ ‫بازگردد‪.‬‬ ‫‹ ‹خوشبینی سهامداران‬ ‫در اين‌باره يکي از کارشناس��ان بازار سرمايه معتقد‬ ‫است‪ ،‬عوامل بسياري در يک هفته اخير موجب شده‬ ‫تا بازار س��رمايه رش��د پيدا کند ک��ه افزايش قيمت‬ ‫جهاني نفت از مهم‌ترين اين عوامل است‪.‬‬ ‫آدنا طروسيان نيز در گفت‌وگو با‬ ‫اظه��ار کرد‪ :‬در اين هفته‬ ‫اخبار مثب��ت از نتايج مذاکرات‬ ‫هسته‌اي‪ ،‬هم از جانب مقام‌هاي‬ ‫ايراني و هم مقامات خارجي به‬ ‫گوش رس��يد و توانست خوشبيني‌هاي بسياري را در‬ ‫بازار س��رمايه به وجود آورد که ب��ه دنبال آن‪ ،‬حجم‬ ‫معام�لات در اين م��دت افزايش ياف��ت و همچنين‬ ‫ميزان فشار فروش سهم‌ها نيز کاهش پيدا کرد‪.‬‬ ‫وي در ادامه بيان کرد‪ :‬ش��اخص گ��روه ليزينگ‌ها‬ ‫ي عرضه بس��ياري‬ ‫و س��اختماني‌ها اش��باع و صف‌ها ‌‬ ‫براي آنها تش��کيل شده بود اما در يک هفته گذشته‬ ‫مش��اهده کردي��م که بس��ياري از صف‌ه��اي فروش‬ ‫س��هم‌هاي موجود در بورس تهران برگشته و به صف‬ ‫خريد تبديل شده‌اند‪ .‬به عبارت ديگر فشار فروش در‬ ‫بازار سرمايه چندان زياد نيست‪.‬‬ ‫طروس��يان به تضعيف بنيادي بازار س��رمايه اشاره‬ ‫ک��رد و گفت‪ :‬در چند ماه گذش��ته بازار س��رمايه از‬ ‫نظر بنيادي تضعيف ش��ده اس��ت که اين موضوع را‬ ‫نيز مي‌توان ب��ه صورت کامل در گزارش‌هاي ‪ 9‬ماهه‬ ‫ش��رکت‌ها مش��اهده کرد‪ .‬بنابراين نمي‌ت��وان انتظار‬ ‫داشت که اين بازار به يکباره رشد کند‪.‬‬ ‫وي به خوشبيني سهامداران در بازار سرمايه اشاره‬ ‫کرد و گفت‪ :‬در حال حاضر خوش��بيني مناس��بي در‬ ‫تاالر شيشه‌اي به وجود آمده است اما باید امیدوار بود‬ ‫که اين خوشبيني‌ها هميشگي باشد و پايدار بماند‪.‬‬ ‫طروسيان به جلس��ه مجلس شوراي اسالمي اشاره‬ ‫کرد و گفت‪ :‬در روز سه‌شنبه صحبت‌هاي وزير اقتصاد‬ ‫و حساس��يت مجلس‪ ،‬به سهامداران اطمينان داد که‬ ‫دولتم��ردان و مجلس��يان به فکر س��رمايه‌هاي مردم‬ ‫هستند و به دنبال راهکارهايي هستند تا شرايط بازار‬ ‫سرمايه را بهبود بخشند‪.‬‬ ‫‹ ‹نگاهي به آمار‬ ‫از تاالر حافظ در معامالت‬ ‫به گزارش خبرنگار‬ ‫روز گذش��ته‪ ،‬س��رمايه‌گذاران بيش از ‪ 837‬ميليون‬ ‫برگ��ه و حق تقدم در بازار دست‌به‌دس��ت کردند که‬ ‫ارزش اي��ن مبادالت بيش از يک هزار و ‪ 643‬ميليارد‬ ‫ريال بود و در ‪ 75‬هزار نوبت معامالتي انجام ش��د‪ .‬در‬ ‫روند شاخص بورس متناسب با اوضاع اقتصادی کشور‬ ‫عضو ش��ورای‌عالی ب��ورس درباره چش��م‌انداز آینده‬ ‫بورس در کشور نیز گفت‪ :‬روندهای نوسانی و نیز نزول‬ ‫و صعود قیمت‌ها و ش��اخص در ب��ورس امری طبیعی‬ ‫اس��ت که متناس��ب با رونق و رکود اقتصادی در کشور‬ ‫اتفاق می‌افتد‪.‬‬ ‫به گ��زارش تس��نیم‪ ،‬محمدرض��ا پورابراهیمی‪ ،‬عضو‬ ‫کمیس��یون اقتصادی مجلس‪ ،‬در ارزیابی روند ‪ ۴۷‬ساله‬ ‫فعالیت بورس در کش��ور گفت‪ :‬اتفاق��ات خوبی در این‬ ‫مدت در زمینه فعالیت بازار سرمایه افتاده است و بورس‬ ‫در چند دهه گذشته توانسته اثرات مهمی را در اقتصاد‬ ‫از خود به‌جای بگذارد‪.‬‬ ‫نایب‌رییس اول کمیس��یون ویژه اقتصادی مجلس با‬ ‫تقسیم‌بندی عمر بازار سرمایه به ‪ 4‬دوره مختلف افزود‪:‬‬ ‫دوره اول به زمان تاس��یس بورس و پیش از انقالب باز‬ ‫می‌گردد که بازار س��رمایه بر بس��تر اقتصاد و جامعه‌ای‬ ‫س��نتی متولد شد و به دلیل نبود تحصیالت دانشگاهی‬ ‫متناسب در این زمینه‪ ،‬بورس و بازار سهام نمی‌توانست‬ ‫در کشور فراگیر و اثرگذار باشد‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به محدوده زمانی س��ال ‪ ۴۶‬تا ‪ ۵۷‬برای‬ ‫دوره اول عم��ر بورس در کش��ور تصریح ک��رد‪ :‬دوران‬ ‫اس��تقرار اولیه بازار س��رمایه در کش��ور در این مقطع‪،‬‬ ‫با نف��وذ مقوله بورس در خانواده‌های متمکن و اقش��ار‬ ‫س��رمایه‌دار و مرتبط با مسائل بورسی‬ ‫همراه بود و بازار س��هام در کش��ور در‬ ‫ای��ن دوران به لحاظ ماهیت��ی با نظام‬ ‫سرمایه‌گذاری همراه بود‪.‬‬ ‫عضو ش��ورای‌عالی ب��ورس در ادامه‬ ‫مقط��ع دوم عمر بورس در کش��ور را از‬ ‫س��ال ‪ ۵۷‬ت��ا ‪ ۶۸‬عنوان ک��رد و افزود‪:‬‬ ‫از آغاز انق�لاب نوع قراردادهای مرتبط‬ ‫با بازار س��رمایه مس��ائل مختلفی نظیر‬ ‫مش��کالت شرعی داش��ت و به سبب داش��تن ساختار‬ ‫س��نتی‪ ،‬بورس نمی‌توانس��ت نقش پویایی را در اقتصاد‬ ‫ایفا کند و یکی‌دیگر از دالیل رکود بورس در این مقطع‬ ‫اولویت‌هایی مانند جنگ و حفظ نظام بود‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬آغاز دوره س��وم بورس در کش��ور را نیز‬ ‫می‌توان همزمانی این دوره با تصویب نخس��تین برنامه‌‬ ‫توس��عه اقتصادی‪ ،‬اجتماعی و فرهنگی دانس��ت که در‬ ‫این برنامه‪ ،‬ن��گاه ویژه‌ای به ب��ورس و بازنگری جایگاه‬ ‫آن در اقتصاد کش��ور ش��د که این ب��ازده زمانی هم به‬ ‫س��ال‌های ‪ ۶۸‬تا ‪ ۸۳‬بازمی‌گ��ردد‪ .‬پورابراهیمی گفت‪:‬‬ ‫اما آغاز تحوالت چش��مگیر بورس به دوره چهارم آن و‬ ‫از س��ال ‪ ۸۳‬به بعد بازمی‌گردد که شاهد تدوین قانون‬ ‫جدید بازار س��رمایه در سال ‪ ۸۴‬هستیم‪ .‬وی ادامه داد‪:‬‬ ‫در ‪ ۹‬سال گذشته شاهد تحوالت زیادی‬ ‫در بازار سرمایه در زمینه زیرساخت‌ها به‬ ‫لحاظ عملیاتی‪ ،‬سیاس��تگذاری و نظارت‬ ‫بوده‌ایم و تغییر س��اختار بازار س��رمایه‬ ‫با تشکیل ش��ورای‌عالی بورس‪ ،‬سازمان‬ ‫بورس‪ ،‬فرابورس و نیز بورس‌های انرژی‬ ‫و کاال از‌جمله ملزوماتی بودند که هم‌گام‬ ‫با اقتصاد کشور پیش رفتند‪ .‬این نماینده‬ ‫مجلس اضاف��ه کرد‪ :‬تش��کیل ابزارهای‬ ‫مالی جدید نیز از دیگر تحوالت س��ال‌های گذش��ته در‬ ‫بورس اس��ت که توس��عه آنها بعد از تکمی��ل قانون در‬ ‫س��ال ‪ ۸۷‬اتفاق افتاد‪ .‬وی در رابطه با چشم‌انداز آینده‬ ‫بورس در کشور نیز گفت‪ :‬روندهای نوسانی و نیز نزول‬ ‫و صعود قیمت‌ها و ش��اخص در ب��ورس امری طبیعی‬ ‫اس��ت که متناس��ب با رونق و رکود اقتصادی در کشور‬ ‫اتفاق می‌افتد‪.‬‬ ‫نایب رییس اول کمیس��یون وی��ژه اقتصادی مجلس‬ ‫در رابطه با مشکالت بازار س��رمایه کشور تصریح کرد‪:‬‬ ‫اقدامات انجام‌ش��ده در حوزه اجرایی بازار س��هام کافی‬ ‫نیست و الزم است ساختار بازار سرمایه متناسب با نیاز‬ ‫فعاالن‪ ،‬مسیر عملیاتی‌ش��دن را البته با همکاری سایر‬ ‫بخش‌ها از‌‌جمله دولت و مجلس در پیش‌گیرد‪.‬‬ ‫ميان ‪ ۳۹‬صنع��ت حاضر در بورس تهران‪ ،‬گروه مالي‬ ‫توانس��ت با بيشترين ارزش معامالت در صدر برترين‬ ‫گروه‌هاي صنعت قرار گيرد و پس از آن گروه خودرو‬ ‫و راديويي در جايگاه‌هاي بعدي قرار گرفتند‪.‬‬ ‫در روز گذشته شاخص کل باال رفت و با ‪248‬واحد‬ ‫افزايش‪ ،‬به عدد ‪ ۶۵‬هزار و ‪ 846‬رس��يد‪ .‬در اين بازار‬ ‫نمادهاي شرکت ارتباطات س��يار ايران‪ ،‬ملي صنايع‬ ‫مس ايران و ماشين‌سازي اراک بيشترين تاثير مثبت‬ ‫را ب��ر مهم‌تري��ن متغير بورس��ي داش��تند‪ .‬در مقابل‬ ‫س��رمايه‌گذاري صن��دوق بازنشس��تگي‪ ،‬کارخانجات‬ ‫داروپخش‪ ،‬معدني و صنعتي گل‌گهر و حفاري شمال‬ ‫داراي بيش��ترين تاثير منفي بر ش��اخص کل بودند و‬ ‫مانع از افزايش بيشتر آن شدند‪.‬‬ ‫همچني��ن در آخري��ن روز کاري اي��ن هفت��ه‬ ‫ماشين‌س��ازي اراک‪ ،‬تامي��ن ماس��ه ريخته‌گ��ري‪،‬‬ ‫افس��ت‪ ،‬س��رمايه‌گذاري اعتب��ار ايران‪ ،‬مس ش��هيد‬ ‫باهنر‪ ،‬س��امان گستر اصفهان و پگاه آذربايجان غربي‬ ‫بيش��ترين افزايش قيمت را تجربه کردند‪ .‬بيش��ترين‬ ‫کاهش قيمت نيز در اي��ن روز متعلق به کارخانجات‬ ‫داروپخش‪ ،‬کارت اعتباري ايران کيش‪ ،‬لبنيات پاک‪،‬‬ ‫س��يمان کردستان‪ ،‬حفاري ش��مال‪ ،‬توسعه معدني و‬ ‫صنعتي صبانور و گروه صنعتي بارز بود و اين نمادها‬ ‫در انتهاي جدول معامالت قرار گرفتند‪.‬‬ ‫همچنين در اين روز س��رمايه‌گذاران طوالني‌ترين‬ ‫صف‌ه��اي خري��د را ب��راي س��ايپا آذين‪ ،‬گس��ترش‬ ‫س��رمايه‌گذاري اي��ران خودرو‪ ،‬لوله و ماشين‌س��ازي‬ ‫ايران‪ ،‬نورد آلومينيوم‪ ،‬سيمان تهران‪ ،‬ح‪ .‬فنرسازي زر‬ ‫و داده‌پردازي ايران تشکيل دادند‪ .‬در مقابل نمادهاي‬ ‫پتروش��يمي فناوران‪ ،‬حفاري شمال‪ ،‬توليد مواد اوليه‬ ‫داروپخش‪ ،‬داروپخش‪ ،‬فوالد اميرکبير کاشان‪ ،‬سيمان‬ ‫قائن و المپ پارس شهاب به کار خود پايان دادند‪.‬‬ ‫گفتني است در روز گذشته کمباين سازي ايران با‬ ‫‪ 144‬ميليون سهم در صدر بيشترين حجم معامالت‬ ‫ق��رار گرفت و پس از آن گ��روه بهمن با معامالتي به‬ ‫حج��م ‪ 53‬ميليون س��هم و بانک ص��ادرات ايران با‬ ‫معامالتي به حجم ‪ 52‬ميليون س��هم در جايگاه‌هاي‬ ‫بعدي قرار گرفتند‪ .‬همچنين ش��رکت ارتباطات سيار‬ ‫ايران‪ ،‬ب��ا معامالتي ب��ه ارزش ‪ 171‬ميليارد ريال در‬ ‫جايگاه نخست بيشترين ارزش معامالت قرار گرفت و‬ ‫پس از آن کمباين‌س��ازي ايران با معامالتي به ارزش‬ ‫‪140‬ميليارد ريال و گروه بهمن با معامالتي به ارزش‬ ‫‪105‬ميليارد ري��ال در جايگاه‌هاي دوم و س��وم قرار‬ ‫گرفتند‪.‬‬ ‫بورس کاال‬ ‫عرضه ‪ 240‬هزار تن انواع کاال‬ ‫روز گذش��ته ح��دود ‪ 240‬ه��زار تن ان��واع ماده‬ ‫ش��یمیایی‪ ،‬قی��ر‪ ،‬گوگ��رد‪ ،‬وکیوم بات��وم‪ ،‬تیرآهن‪،‬‬ ‫س��نگ‌آهن‪ ،‬ش��مش آلومینیوم��ی‪ ،‬ش��مش طال‪،‬‬ ‫جودام��ی و مرغ منجم��د عرضه ش��د‪ .‬به گزارش‬ ‫ب��ورس کاال‪ ،‬در ای��ن روز و در تاالر صادراتی‪100 ،‬‬ ‫هزار تن س��نگ‌آهن دانه‌بندی مجتمع س��نگان با‬ ‫قیمت پایه ‪ 18‬دالر در هر تن عرضه ش��د‪ .‬عالوه بر‬ ‫ای��ن‪ 18 ،‬هزار و ‪ 300‬تن ان��واع قیر راهی این تاالر‬ ‫ش��د‪ .‬دیروز در تاالر محص��والت صنعتی و معدنی‪،‬‬ ‫‪ 50‬کیلوگرم انواع شمش طالی معدن موته عرضه‬ ‫ش��د‪ .‬مجتمع آلومینیوم هرمزگان (هرمزال) نیز با‬ ‫‪ 300‬تن ش��مش هزارپون��دی ‪ ،99/7‬با قیمت پایه‬ ‫‪ 72‬هزار و ‪ 358‬ریال در تاالر نامبرده حضور یافت‪.‬‬ ‫شرکت آلومینیوم ایران (ایرالکو) نیز ‪ 420‬تن انواع‬ ‫ش��مش آلیاژی را راهی این ت��االر کرد‪ .‬گروه فوالد‬ ‫نیز ش��اهد عرض��ه ‪ 3311‬تن تیرآهن ‪ 16‬ش��رکت‬ ‫ذوب‌آه��ن اصفهان با قیمت پای��ه ‪ 16‬هزار و ‪700‬‬ ‫ریال ب��ود‪ .‬این گزارش همچنین حاکی اس��ت‪ ،‬در‬ ‫تاالر فرآورده‌های نفتی و پتروش��یمی‪ 60 ،‬هزار تن‬ ‫قی��ر‪ 35 ،‬هزار تن وکیوم بات��وم‪ 20 ،‬هزار تن انواع‬ ‫ماده شیمیایی‪ 2700 ،‬تن گوگرد و ‪ 100‬تن آرگون‬ ‫روی تابلوی عرضه رفت‪.‬‬
‫گزارش‬ ‫‪report@smtnews.ir‬‬ ‫پنجشنبه ‪ 16‬بهمن ‪ 15- 1393‬ربیع‌الثانی ‪ 5 -1436‬فوریه ‪ -2015‬شماره ‪ -151‬پیاپی ‪1469‬‬ ‫شیرباللو‪...‬شوربالل‬ ‫حس�ن فرازمن�د‪-‬‬ ‫گروه گ�زارش‪ :‬هنوز‬ ‫هم در گوش�ه و کنار‬ ‫ص�دای‬ ‫ش�هر‬ ‫بالل‌ف�روش محله بلند‬ ‫می‌ش�ود ک�ه می‌خواند‬ ‫ا گر چ��ه‬ ‫دستیابی انسان به‬ ‫ش��یره و ش��ربت ذرت‬ ‫دو قرن پیش اتفاق افتاد‪،‬‬ ‫اما اتفاق سیستمی و استفاده‬ ‫از ش��یرابه ذرت در خ��ط تولید و‬ ‫تبدیل آن به یک ش��ربت شیرین که‬ ‫به «فروکتوز» ش��هرت یافته اس��ت در اواخر‬ ‫‪1950‬م اتف��اق افت��اد و رفته‌رفت��ه ش��یرین‌کننده‌های‬ ‫جدی��دی در س��ال‌های پ��س از آن ب��ه خط��وط تولید‬ ‫کارخانه‌ه��ای مواد غذایی امریکا راه یافت و به طور مثال‬ ‫از محصوالتی مثل چغندرقند س��اکاروز تولید شد‪ .‬پیش‬ ‫از آن نیز آقای «جونز» یکی از پژوهشگران امریکایی‬ ‫که روی این موضوع مطالعاتی گسترده انجام داده بود‬ ‫استفاده از هیبریدهایی در تولید بذر ذرت و مقرون به‬ ‫صرفه‌کردن و تجاری ساختن آن را پیشنهاد داده بود‪.‬‬ ‫به گفته او اس��تفاده از هیبریده��ای ذرت همراه با‬ ‫«بالل�ه‪ ...‬ش�ور بالله» و عابران را به س�مت‬ ‫خ�ودش می‌خواند تا بالل‌های�ی را که روی‬ ‫آتش و زغال‌های سرخ منقل‌اش کباب کرده‬ ‫و در ش�ورابه‌های کثیف یک سطل گذاشته‬ ‫ب�ه آنه�ا بفروش�د‪ .‬کاس�بی جمع‌وج�ور و‬ ‫بی‌دردسری که هر روز فقط یک گونی بالل‬ ‫می‌خواه�د و یک منقل زغال و در حاش�یه‬ ‫خیابان و محله‪ ...‬ما نیز به س�نت گذش�ته‪،‬‬ ‫بی‌خیال ظرف کثیف و ش�ورابه‪ ،‬بالل‌ها را از‬ ‫او می‌خریم و ب�ا ولع و لذت خاصی آن را به‬ ‫دندان می‌کشیم‪ ،‬باللی که هنوز دانه‌های آن‬ ‫سفت و محکم و خشک نشده و بالل‌فروش‌ها‬ ‫به آنها «ش�یربالل» هم می‌گویند و اگر یک‬ ‫بالل نپخته را با نوک انگش�تان خود فش�ار‬ ‫بدهی�م‪ ،‬ش�یرابه س�فید نی�ز از آن بیرون‬ ‫می‌جه�د‪ ،‬ش�یرابه‌ای ک�ه ما آن را دوس�ت‬ ‫داریم و به بالل‌فروش سفارش می‌دهیم این‬ ‫«شیربالل» را برای‌مان کباب کن!‬ ‫آن ش�یری که در اثر فشار نوک انگشتان‬ ‫م�ا از آن بالل بیرون می‌جهد‪ ،‬دو قرن پیش‬ ‫ش�ماری از متخصصان امریکای�ی را به فکر‬ ‫ف�رو برد که چگونه می‌توان از این ش�یرابه‪،‬‬ ‫یک خ�ط تولید صنعت�ی س�اخت و از آنها‬ ‫نوع�ی م�واد غذایی و ش�ربت ارائ�ه کرد و‬ ‫می‌گویند اندیش�ه ساخت «شربت ذرت» از‬ ‫همان س�ال‌ها رشد کرد‪ ،‬گزارش امروز را به‬ ‫این مطلب اختصاص داده‌ایم‪.‬‬ ‫آغاز دوستی با ذرت هیبرید‬ ‫بهبود عملیات کش��ت و برداشت توس��ط کشاورزان‪،‬‬ ‫عملکرد ذرت را در امریکا در ‪ 50‬سال بعد از ‪1930‬م‬ ‫به بیش از ‪ 3‬برابر افزایش داد که به گفته کارشناسان‬ ‫این تح��ول و اتف��اق درباره هیچ ی��ک از محصوالت‬ ‫کش��اورزی تاکنون رخ نداده است و از آن پس بود که‬ ‫س��هم اصالح ذرت ‪ 60‬درصد برآورد ش��د و یک دهه‬ ‫طول کش��ید تا محققان و اصالح‌کنندگان بذر نباتات‬ ‫و به‌نژادگران توانس��تند هیبریدهای پیشنهادی آقای‬ ‫«جون��ز» را تولید کنند و از آن زمان به بعد اس��تفاده‬ ‫از هیبریدها در تولید و کش��ت ذرت به سرعت توسعه‬ ‫یاف��ت به طوری که تا اوای��ل ‪1940‬م اغلب ذرت‌های‬ ‫کشت‌ش��ده در امریکا ذرت‌های هیبرید بودند و بین‬ ‫س��ال‌های دهه ‪ 1930‬ت��ا ‪1950‬م تولی��د بذر ذرت‬ ‫هیبرید در مزارع ایزوله شده با فاصله حدود ‪ 220‬یارد‬ ‫انجام می‌ش��ده اس��ت‪ ،‬البته در دهه ‪1940‬م بسیاری‬ ‫از ش��رکت‌های کش��ت و صنعت خصوصی مطالعاتی‬ ‫را روی ذرت آغ��از کردن��د و این مس��ئله تا ‪1950‬م‬ ‫ادامه داش��ت و در اوایل دهه ‪1950‬م دو مسئله مهم‬ ‫برای ذرت اتفاق افتاد که ش��امل افزایش کود مصرفی‬ ‫(به‌ویژه نیت��روژن) و دیگری افزای��ش تراکم بوته در‬ ‫واحد سطح بود‪.‬‬ ‫در ای��ران نیز به دنبال آغاز تحقیق��ات درباره ذرت‬ ‫در س��ال ‪ 1349‬در حوزه وزارت کشاورزی وقت‪ ،‬یک‬ ‫سلسله تحقیقات هم درباره چگونگی تولید بذر ذرت‬ ‫هیبرید از سال ‪ 1350‬به بعد شروع شد‪.‬‬ ‫بنابر گزارشی که سوگل پوربهی در این باره ترجمه‬ ‫کرده و نوشته اس��ت‪ ،‬عملیات تولید ذرت هیبریدی‬ ‫به‌طور آزمایش��ی در س��طح ‪ 20‬هکتار مورد بررسی‬ ‫ق��رار گرف��ت و عملک��رد تولیدی در این س��ال بین‬ ‫‪ 0/444‬ت��ا ‪ 1/105‬ت��ن در هکتار ب��ود و نتیجه این‬ ‫شد که در آن سال منطقه موردنظر برای تولید ذرت‬ ‫(درصورت مس��اعد بودن)‌برای ذرت هیبرید مناسب‬ ‫اس��ت و در س��ال ‪ 1351‬نیز دوب��اره تولید بذر ذرت‬ ‫هیبرید با خرید از موسس��ه کش��اورزی یوگس�لاوی‬ ‫ذرت به جای نیشکر و قند!‬ ‫از همان ابتدا مش��خص بود که تولید ذرت هیبرید به عنوان مواد اولیه‬ ‫تولید ش��ربت «فروکتوز» یا ش��ربت ذرت در کش��ور درنظر گرفته شده‬ ‫اس��ت‪ ،‬گرچه بسیاری از کارشناسان صنایع غذایی و بهداشت غذا و دارو‬ ‫نس��بت به مصرف و بکارگیری این ماده ش��یرین‌کننده در برخی صنایع‬ ‫غذایی اما‌ها و اگر‌هایی داشتند‪.‬‬ ‫اما این ش��ربت که با عنوان ‪ HFCS‬ش��ناخته ش��ده ب��ود مورد تایید‬ ‫کارشناس��ان معروف این رش��ته صنعتی قرار گرفت تا جایی که توس��ط‬ ‫«کارول اس��لون» متخصص و مش��اور تغذیه در کالیفرنی��ا ادعا کرد که‬ ‫‪ 30‬س��ال تجربه و تخصص به او ثابت کرده اس��ت‪ ،‬این ش��ربت می‌تواند‬ ‫جایگزین بسیاری از شیرین‌کننده‌ها در تولید صنایع غذایی و نوشیدنی‌ها‬ ‫شود و به‌راحتی می‌توان از آن به عنوان قند و نیشکر هم استفاده کرد‪.‬‬ ‫در ایران نیز ارائه‌دهن��دگان طرح‌های کوچک‬ ‫و ب��زرگ برای تولید ش��ربت ذرت غنی یا همان‬ ‫«فروکت��وز» نس��بت به ای��ن مس��اله اطمینان‬ ‫کافی حاص��ل کرده‌اند که دیگر وقت آن اس��ت‬ ‫ک��ه ان��واع فرآورده‌های غذای��ی با اس��تفاده از‬ ‫ش��یرین‌کننده‌های کم‌کال��ری تولی��د ش��وند‪،‬‬ ‫صنایعی مانند نان‪ ،‬ش��یرینی‪ ،‬نوش��ابه‌ها‪ ،‬انواع کنسرو‌ها و بستنی‌ها‪.‬‬ ‫ی��ک متخص��ص ایرانی ک��ه قصد ایجاد چنی��ن کارخان��ه‌ای را دارد‬ ‫دراین‌باره می‌گوید‪ :‬بررس��ی‌های اولیه به من نش��ان داده اس��ت که‬ ‫ت ذرت در س��ال‬ ‫باید طرحی ارائه دهم که حداقل ‪ 5700‬تن ش��رب ‌‬ ‫تولید کنم‪ ،‬آن هم از مواد اولیه‌ای چون نشاس��ته ذرت‪ ،‬البته می‌دانم‬ ‫اماو اگرهای شربت ذرت‬ ‫اگرچ��ه هنوز اس��تفاده از ش��ربت ذرت‬ ‫در شیرینی‌س��ازی‌ها فراگیر نش��ده است‪،‬‬ ‫ش��ماری از متخصصان نس��بت به عواقب‬ ‫بکارگی��ری این ش��ربت و ش��یرین‌کننده‬ ‫در صنای��ع غذای��ی به‌وی��ژه نوش��یدنی‌ها‬ ‫و ش��یرینی‌پزی‌ها هش��دار داده‌ان��د و از‬ ‫مصرف‌کنن��دگان خواس��ته‌اند در این باره‬ ‫مراقبت بیشتری داشته باشند‪.‬‬ ‫ب��ه عن��وان نمونه مرج��ان عجم��ی‪ ،‬اس��تادیار گ��روه تحقیقات‬ ‫سیاستگذاری علوم تغذیه دانشگاه علوم‌پزشکی شهید بهشتی گفته‬ ‫است‪ :‬ما نگرانیم!‬ ‫وی اضافه کرده اس��ت‪ :‬ش��ربت ذرت که در صنعت شیرینی‌سازی‬ ‫م��ورد مصرف ق��رار می‌گیرد‪ ،‬ب��ه دلیل فروکتوز ب��اال باعث افزایش‬ ‫تولی��د «تری‌گلیس��یرید» و چربی در خون می‌ش��ود که خطر بروز‬ ‫بیماری‌های قلبی عروقی را افزایش می‌دهد‪.‬‬ ‫وی یادآور ش��ده اس��ت که این م��اده ترکیب��ی از فروکتوز گلوکز‬ ‫اس��ت و در تولید انواع فرآورده‌های غالت‪ ،‬نان‪ ،‬شیرینی‪ ،‬مربا و انواع‬ ‫نوشیدنی‌های شیرین کاربرد دارد و مقدار فروکتوز و گلوکز در شکر‬ ‫معمولی (س��وکروز) با هم برابر اس��ت اما در ش��ربت فروکتوز ذرت‪،‬‬ ‫میزان فروکتوز بسیار باال است‪ .‬او با بیان اینکه مقادیر زیاد فروکتوز‬ ‫سبب ش��یرین‌تر شدن ش��ربت ذرت و غذاهای فرآوری شده با آن‬ ‫می‌ش��ود گفته است‪ :‬شکر در هر ش��کل می‌تواند به سالمتی آسیب‬ ‫برس��اند و مصرف ب��االی آن در افزایش خطر ابتال ب��ه بیماری‌های‬ ‫قلبی‪ ،‬چاقی‪ ،‬زوال عقل‪ ‌،‬نارسایی کبد و سرطان نقش دارد‪.‬‬ ‫ای��ن متخص��ص تغذیه اظهار کرده اس��ت‪ :‬بررس��ی‌ها و تحقیقات‬ ‫مختلف نشان می‌دهد که افزایش میزان مصرف شربت فروکتوز ذرت‬ ‫در مواد غذایی در سراسر جهان می‌تواند یکی از دالیل رشد سریع و‬ ‫اپیدمی شدن چاقی و دیابت نوع ‪ 2‬باشد که سبب افزایش هزینه‌های‬ ‫بخ��ش س�لامت و درم��ان می‌ش��ود‪ .‬او همچنی��ن در گفت‌وگویی‬ ‫‪21‬‬ ‫جداگانه با ایرنا‪ ،‬تصریح کرده اس��ت‪ :‬دریافت‬ ‫نوش��یدنی‌های شیرین در دهه‌های اخیر روند‬ ‫روبه‌رش��دی داش��ته اس��ت‪ ،‬به گونه‌ای که از‬ ‫س��ال ‪ 1950‬تا ‪2000‬م‪ ،‬ای��ن دریافت ‪ 5‬برابر‬ ‫شده است و مطالعات نشان داده است مصرف‬ ‫نوش��یدنی‌های ش��یرین و فروکتوز باال باعث‬ ‫افزایش چاقی و اضافه وزن می‌شود و به دنبال‬ ‫آن خطر دیابت‪ ،‬بیماری‌های قلبی‪ ،‬س��ندروم‬ ‫متابولیک‪ ،‬فش��ارخون و چربی خون افزای��ش می‌یابد‪ .‬همچنین در‬ ‫مردان می‌تواند باعث ایجاد نقرس شود‪.‬‬ ‫به گفته او در تحقیقات در این زمینه مش��خص ش��ده اس��ت که‬ ‫اگرچه س��طوح انس��ولین با فروکتوز مختل نمی‌ش��ود‪ ،‬اما فروکتوز‬ ‫می‌تواند مقاومت به انسولین ایجاد کند‪ .‬چنین مقاومتی زمانی اتفاق‬ ‫می‌افتد که بدن حساس��یت خود را نسبت به انسولین از دست داده‬ ‫و باعث فعالیت بیش��تر پانکراس برای تولید مقادیر بیش��تر هورمون‬ ‫شود‪.‬‬ ‫اس��تادیار گروه تحقیقات سیاس��تگذاری علوم تغذیه گفته است‪:‬‬ ‫فروکت��وز در کبد متابولیزه می‌ش��ود و به راحتی به پیش‌س��ازهای‬ ‫چرب��ی تبدیل می‌ش��ود‪ .‬بنابرای��ن افزایش مصرف ش��ربت ذرت با‬ ‫فروکتوز ب��اال با لیپوژنز و افزایش تولید تری‌گلیس��یرید و چربی در‬ ‫بدن همراه است و چربی‌های احشایی را افزایش می‌دهد که آن نیز‬ ‫با افزایش خطر بیماری‌های قلبی عروقی همراه است‪.‬‬ ‫پیش از او نیز آزیتا حکمت‌دوس��ت‪ ،‬عضو کمیته علمی نخس��تین‬ ‫کنگ��ره بین‌الملل��ی تغذیه ایران نیز گفته بود ک��ه حدود ‪ 30‬درصد‬ ‫جمعیت کش��ور ب��ه بیماری کبد چرب غیرالکلی مبتال هس��تند که‬ ‫ای��ن آمار نگران‌کننده اس��ت‪ .‬ای��ن متخصص تاکید کرده اس��ت‪ :‬با‬ ‫وجود هش��دار متخصص��ان تغذی��ه مبنی‌بر کاهش می��زان مصرف‬ ‫غذاهای چرب و شیرین‪ ،‬متاسفانه شاهدیم نه تنها فست‌فودی‌ها که‬ ‫شیرینی‌فروشی‌ها هم همچنان شلوغ است‪.‬‬ ‫وارد ایران ش��د و مورد بررس��ی قرار گرفت و نتیجه‬ ‫این شد که در س��ال ‪ 1353‬در مناطقی چون رشت‬ ‫با نزوالت آس��مانی فراوان و رطوبت نس��بی باال و نیز‬ ‫شهرس��تان کرج به عنوان منطقه‌ای با نزوالت نسبتا‬ ‫پایین و رطوبت نس��بی کم درنظر گرفته شدند و در‬ ‫س��ال ‪ 1354‬عالوه بر این مناطق دش��ت ناز ساری و‬ ‫قائم‌ش��هر نیز به کش��ت و تولید این ذرت اختصاص‬ ‫پیدا کرد و کم‌کم توسعه یافت تا آنجا که سال ‪1363‬‬ ‫توسط مس��ئوالن وزارت کش��اورزی وقت اعالم شد‬ ‫ای��ران در تولید بذر ذرت هیبرید به خودکفایی کامل‬ ‫رس��یده اس��ت و نیاز کش��ور را برطرف می‌کند و در‬ ‫س��ال ‪ 1370‬بود که با ش��کل گرفتن شرکت کشت‬ ‫و صنع��ت پارس مغان تولید ب��ذر ذرت هیبرید آغاز‬ ‫ش��د و به‌تدریج با مجهز شدن اراضی‪ ،‬این شرکت در‬ ‫زمره پیمانکاران ثابت تولید بذر هیبرید قرار گرفت و‬ ‫ظرف ‪ 20‬سال اخیر انواع بذر هیبرید در این مجتمع‬ ‫تولید و عرضه می‌شود‪.‬‬ ‫به زمینی مع��ادل ‪ 1900‬مترمربع احتیاج دارم و‬ ‫اگر بتوانم خط تولی��د را روبه‌راه کنم باید حدود‬ ‫‪ 35‬نفر همکار من ش��وند و درواقع برای ‪ 35‬نفر‬ ‫شغل ایجاد کنم‪.‬‬ ‫مهن��دس عب��داهلل عبدخدای��ی یادآور می‌ش��ود‬ ‫که بررس��ی‌ها به من نش��ان داده که اکنون کش��ور‬ ‫نیازمند تولید این شربت است و الزم است این شربت در صنایعی مانند‬ ‫نوشابه‌س��ازی‪ ،‬کیک و شیرینی و دیگر مواد غذایی مشابه جایگزین قند‬ ‫و شکر‌های فعلی شود‪.‬‬ ‫البته برخی از مس��ئوالن هم درباره بکارگیری و جایگزین ش��دن این‬ ‫شربت‪ ،‬به جای برخی شیرین‌کننده‌ها نقط ‌ه نظرات جالبی ارائه داده‌اند‪.‬‬ ‫دنياي شيرين فروکتوز‬ ‫آمار‌ه��اي جهان��ي نش��ان مي‌ده��د که‬ ‫اياالت‌متح��ده امري��کا بيش��ترين مصرف‬ ‫س��رانه ش��ربت فروکتوز ذرت را در س��ال‬ ‫دارد که گفته مي‌ش��ود ‪ 25‬کيلوگرم است‬ ‫و دومي��ن کش��ور مصرف‌کنن��ده جهان‪،‬‬ ‫مجارس��تان اس��ت که س��رانه مصرف اين‬ ‫ش��ربت در آن اکنون ‪ 16‬کيلوگرم اعالم ش��ده و بعد از آن گفته مي‌ش��ود‬ ‫کانادا‪ ،‬اس��لواکي‪ ،‬بلغارس��تان‪ ،‬بلژيک‪ ،‬آرژانتين‪ ،‬ک��ره‪ ،‬ژاپن و مکزيک جزو‬ ‫کشور‌هاي مصرف‌کننده مقادير زياد شربت فروکتوز ذرت هستند‪.‬‬ ‫همچنين گفته مي‌شود در کشور‌هايي مثل آلمان‪ ،‬لهستان‪ ،‬يونان‪ ،‬پرتغال‪،‬‬ ‫مصر‪ ،‬فنالند و صربستان مصرف شربت ذرت پايين است و کشور‌هايي چون‬ ‫اس��تراليا‪ ،‬چين‪ ،‬دانمارک‪ ،‬فرانس��ه‪ ،‬هند‪ ،‬ايرلند‪ ،‬ايتاليا‪ ،‬س��وئد‪ ،‬انگليس‪ ،‬و‬ ‫اروگوئه جزو کش��ور‌هايي هستند که در آنها مصرف سرانه شربت ذرت ‪0/5‬‬ ‫کيلوگرم اس��ت و آمار‌ها نيز حکايت از آن دارد در کش��ور‌هايي که مصرف‬ ‫شربت فروکتوز باالست‪ ،‬شيوع ديابت نوع ‪ 2‬به ميزان ‪ 8/2‬است در حالي که‬ ‫شيوع همين ديابت در کشور‌هايي که از شربت فروکتوز استفاده نمي‌کنند‪،‬‬ ‫‪ 6/7‬درصد است‪ .‬آنچه درباره عوارض مصرف شربت فروکتوز در تمام منابع‬ ‫و مراج��ع بين‌المللي ذکر ش��ده‪ ،‬مصرف بي‌رويه آن اس��ت و توصيه وزارت‬ ‫بهداش��ت‪ ،‬مصرف در حد اعتدال تمامي قند‌هاي س��اده ازجمله س��اکاروز‪،‬‬ ‫فروکتوز و گلوکز است‪ .‬کشور ما در سال گذشته ‪ 5000‬تن واردات «شربت‬ ‫فروکتوز» داشته اس��ت همچنين کارخانه‌اي درحال توليد شربت فروکتوز‬ ‫نيس��ت ولي در مراحل قبل از توليد است و طبق بررسي‌هاي انجام‌شده دو‬ ‫کارخانه در سال ‪ 94‬توليد فروکتوز خواهند داشت‪ .‬البته واحد‌هاي ديگري‬ ‫هم هستند که در مراحل اوليه تاسيس و استقرار تجهيزات هستند (چنانچه‬ ‫‪ 5000‬ت��ن را بر ‪ 70‬ميليون جمعيت تقس��يم کنيم عدد ‪ 0/07‬به دس��ت‬ ‫مي‌آيد) بنابراين کش��ور ما نه‌تنها در دس��ته مصرف باالي شربت فروکتوز‬ ‫نيست بلکه حتي در دسته مصرف خيلي کم‌شربت فروکتوز نيز قرار ندارد‬ ‫و مي‌توان گفت در حال حاضر نگراني از مصرف باال وجود ندارد ‪.‬‬ ‫دانستنی‬ ‫چگونگي توليد شربت ذرت‬ ‫چگونه مي‌توان از ذرت ش��ربتي به دست آورد‬ ‫که به‌نظر کارشناس��ان بتواند در توليد بس��ياري‬ ‫از صنايع غذاي��ي جايگزين ش��يرين‌کننده‌هاي‬ ‫امروزي شود؟‬ ‫در اي��ن نوش��تار ت�لاش مي‌کنيم ش��ما را با‬ ‫چگونگي توليد و طرز تهيه ش��ربت ذرت در يک‬ ‫خط توليد آشنا کنيم‪.‬‬ ‫کارشناسان توليد شربت فروکتوز مي‌گويند‪ :‬از‬ ‫مهم‌ترين فرآيندهاي توليد ش��ربت ذرت غني از‬ ‫فروکتوز مي‌توان از روش اس��يدي‪ ،‬روش اسيد ـ‬ ‫آنزي��م و روش آنزي��م ـ آنزيم نام ب��رد که روش‬ ‫آنزي��م ـ آنزيم رايج‌تري��ن و بهينه‌ترين روش در‬ ‫صنعت است‪.‬‬ ‫شربت فروکتوز غني‌شده محصولي است که از‬ ‫ف��رآوري مواد اوليه مختلفي مانند آرد ذرت‪ ،‬آرد‬ ‫گندم و س��يب زميني به دس��ت آمده و در کنار‬ ‫محصوالتي مانند نشاسته و گلوکز توليد مي‌شود‬ ‫که در اين گزارش به بررس��ي روند توليد شربت‬ ‫فروکتوز غني ش��ده با غلظت ‪ 55‬درصد فروکتوز‬ ‫از نشاسته ذرت مي‌پردازيم‪.‬‬ ‫توليد اين محصول شامل مراحل زير مي‌باشد‪:‬‬ ‫‹ ‹تهيه شربت نشاسته‪:‬‬ ‫در اين مرحله مقدار مش��خصي نشاسته ذرت‬ ‫را با آب مخلوط کرده تا ش��ربت نشاسته ذرت با‬ ‫غلظت ‪ 8‬درصد وزني حاصل شود‪.‬‬ ‫‹ ‹ گرم کردن شربت‬ ‫در اين مرحله با توجه ب��ه درجه حرارت اوليه‬ ‫شربت نشاسته‪ ،‬آن را تاحدود ‪ ۴۰‬درجه سانتيگراد‬ ‫در مدت زمان ‪ ۱۰۰‬دقيقه گرم مي‌کنيم‪.‬‬ ‫‹ ‹ مرحله هيدروليز آنزيماتيکي‬ ‫در ادام��ه ش��ربت ب��ا درج��ه ح��رارت حدود‬ ‫‪ ۴۰‬درجه س��انتيگراد را در داخل تانک واکنش‬ ‫ريخته و ب��ه آن آنزيم‌هاي مورد‌نياز را به ميزان‬ ‫يک‌درصد اضاف��ه مي‌کنيم تا عم��ل هيدروليز‬ ‫آنزيماتيکي انجام شود‪.‬‬ ‫آنزيم‌هاي م��ورد اس��تفاده در اين مرحله‬ ‫«آلفاآمي�لاز» و «گلوکوآميالز» هس��تند که‬ ‫آنزيم‌هاي��ي مرکب از زنجيره‌ه��اي گلوکز با‬ ‫طول به نسبت زياد هستند‪ .‬در ابتدا نشاسته‬ ‫ذرت ب��ه وس��يله آلفاآميالز هيدروليز ش��ده‬ ‫و زنجيره‌ه��اي کوتاهي از «پلي‌س��اکاريدها»‬ ‫توليد مي‌شود‪.‬‬ ‫آنزيم آلفاآميالز به ش��کل صنعتي به وس��يله‬ ‫باکتري‌ها (به‌طور عمده باس��يلوس آسپرژيلوس)‬ ‫تولي��د و پس از تصفيه به ش��رکت‌هاي توليدي‬ ‫‪ HFCS‬حمل مي‌شود‪.‬‬ ‫زم��ان هيدرولي��ز بس��تگي به درج��ه خلوص‬ ‫آنزيم‌ها‪ ،‬درجه حرارت و همچنين غلظت شربت‬ ‫نشاس��ته دارد‪ .‬طول مدت اين مرحله حدود ‪ ۲‬تا‬ ‫‪ ۴‬س��اعت خواهد بود و در پايان شربت نشاسته‬ ‫به دکـس��ترين تبديل ش��ده و در معرض عمل‬ ‫هيدروليز بيش��تر قرار گرفت��ه و به گلوکز تبديل‬ ‫مي‌شود‪.‬‬ ‫‹ ‹صاف کردن شربت گلوکز‬ ‫شيره گلوکز حاصل براي جدا کردن ناخالصي‌ها‬ ‫از صافي غربالي عبور داده مي‌شود تا ناخالصي‌ها‬ ‫و مواد راسب احتمالي آن جدا شود‪.‬‬ ‫‹ ‹مرحله بي‌رنگ کردن شربت‬ ‫ش��ربت گلوکز ب��ه عل��ت دارا ب��ودن مقداري‬ ‫پيگمنت‌هاي رنگي داراي رن��گ متمايل به زرد‬ ‫است‪ .‬شربت را از فيلتر کربن فعال عبور مي‌دهيم‬ ‫تا رنگ موجود در آن جدا شود‪.‬‬ ‫‹ ‹تغليظ شربت‬ ‫در اين مرحله با توجه به شربت حاصل شده که‬ ‫درحدود ‪ ۱۰‬تا ‪ ۱۲‬درصد است بايد شربت گلوکز‬ ‫را تغليظ کرد و غلظ��ت آن را افزايش داد‪ .‬عمل‬ ‫تغليظ شربت گلوکز در تانک‌هاي دوجداره انجام‬ ‫مي‌ش��ود و غلظت آن به حدود ‪ ۴۲‬تا ‪ ۴۵‬درجه‬ ‫افزايش مي‌يابد و ش��ربت ب��راي عمليات بعدي‬ ‫آماده مي‌شود‪.‬‬ ‫‹ ‹مرحله ايزومريزاسيون گلوکز‬ ‫در اي��ن مرحله ش��ربت گلوک��ز در داخل يک‬ ‫رآکتور ريخته مي‌ش��ود و س��پس ب��ه آن آنزيم‬ ‫ويژه براي واکنش ايزومريزاسيون اضافه مي‌شود‬ ‫که باعث ايزومريزاس��يون گلوکز و تبديل آن به‬ ‫فروکتوز مي‌شود‪.‬‬ ‫‹ ‹مرحله جداسازي فروکتوز از گلوکز‬ ‫دراين مرحله براي جداسازي گلوکز باقيمانده از‬ ‫فروکتوز توليد شده از مبدل‌هاي رزيني تعويض‬ ‫يوني اس��تفاده مي‌ش��ود و ملکول‌هاي گلوکز از‬ ‫فروکت��وز ج��دا مي‌ش��ود و محل��ول گلوکز جدا‬ ‫ش��ده دوباره به داخل رآکتور برگردانده مي‌شود‬ ‫و بدين‌‌س��ان شربت ذرت يا همان «فروکتوز» به‬ ‫دست مي‌آيد‪.‬‬
‫یادداشت‬ ‫درباره یکی از فیلمسازان موفق‬ ‫دهه پایانی جشنواره فجر‬ ‫مردی برای تمام سینما‬ ‫یاسمین سهرابی‪ :‬فیلم «درباره الی» تاکنون در اغلب‬ ‫جشنواره‌ها جایزه بهترین کارگردانی را دریافت کرده‬ ‫است و نمی‌توان این فیلم را دید و به ساختار جدیدی‬ ‫از فیلمس��ازی واقعگرایانه اصغر فرهادی اشاره نکرد‪.‬‬ ‫درباره الی فیلمی اس��ت که پروس��ه انتقال فیلمنامه‬ ‫از روی کاغذ تا مقابل دوربین را بس��یار درخشان طی‬ ‫ک��رد و یکی دیگر از مهم‌تری��ن اتفاقات در این‌گذار‪،‬‬ ‫نقش بازیگردانی فیلمس��از و توجی��ه بازیگران درباره‬ ‫آنچ��ه باید جلوی دوربین اتفاق بیفتد اس��ت‪ .‬در این‬ ‫یادداشت به نمونه‌هایی از بازی‌های به‌یادماندنی فیلم‬ ‫به‌طور موردی اش��اره می‌شود‪ .‬با اینکه تمام بازیگران‬ ‫فیلم در ایفای نقش خود شاهکار آفریدند‪.‬‬ ‫پیش از اصغر فرهادی ش��اید تنها بتوان به کیانوش‬ ‫عی��اری و مثال س��ریال روزگار قریب اش��اره کرد که‬ ‫به‌دلیل اعتقاد فیلمساز به درام و عنصر نمایش حتی‬ ‫در مستندگونه‌ای که فرهادی در جزئیات به کار برده‪،‬‬ ‫از بازیگ��ران حرفه‌ای اس��تفاده کرده اس��ت و نتیجه‬ ‫هم آن ش��د ک��ه در روزگار قریب نقش‌آفرینی آفرین‬ ‫عبیس��ی و مهران رجبی و مهدی هاش��می ماندگار و‬ ‫دیدنی ش��د‪ .‬در حال��ی که برای س��اختن این نوع از‬ ‫فیلم‌ها (با س��اختار مستندگونه) معموال از نابازیگران‬ ‫استفاده می‌شد‪.‬‬ ‫‹ ‹درخشندگی‌های بازیگری‬ ‫در صحنه‌ای از فیلم که ش��هاب حس��ینی (احمد)‬ ‫ماجرای طالق گرفتن از همس��ر آلمان��ی‌اش را برای‬ ‫ترانه علیدوس��تی (الی) ش��رح می‌دهد و به جمله‌ای‬ ‫که قرار است بار اصلی آن سکانس را به دوش بکشد‪،‬‬ ‫می‌رسد‪ .‬موبایل الی زنگ می‌خورد و همین مکثی که‬ ‫در ادای آن جمل��ه «یک پایان تلخ بهتر از یک تلخی‬ ‫بی‌پایان��ه» و ترجمه آن به وج��ود می‌آید‪ ،‬بار عاطفی‬ ‫جمله را که می‌توانس��ت باعث احساسی‌شدن بیش از‬ ‫حد آن لحظه ش��ود‪ ،‬کم می‌کند و از شعاری‌شدن آن‬ ‫جلوگیری می‌کند‪ .‬بازیگر درباره الی باید در چنین جو‬ ‫خوددارانه‌ای جلوه کند و در این قالب خشن‪ ،‬داستان‬ ‫تکان‌دهنده فیلم را نمایش دهد‪.‬‬ ‫بازیگ��ر درب��اره الی باید با پیچیدگی‌های داس��تان‬ ‫همراه باش��د‪ .‬ب��ا ریزه‌کاری‌هایی ک��ه در دیالوگ‌ها و‬ ‫رفتارها وجود دارد‪ ،‬بازی خود را تنظیم کند‪ .‬زیرا این‬ ‫فیلم تنها به ماجرای سفر و پیش از غرق شدن و قصه‬ ‫پس از غرق شدن او نمی‌پردازد‪ .‬اتفاق‌های بسیاری در‬ ‫طول فیلم روی می‌دهد و کلنجار همه بازیگران باهم‬ ‫و روی دادن وقایع پش��ت سر هم‪ ،‬بازی‌ها و رفتارهای‬ ‫خود را در ایفای نقش‌ها می‌طلبد‪.‬‬ ‫‹ ‹ترانه علیدوستی‬ ‫تران��ه علیدوس��تی‪ .‬ن��ام افش��اگرانه فیل��م توجه‬ ‫تماش��اگر را از آغاز ب��ه او جلب می‌کن��د‪ .‬مکث‌ها و‬ ‫کات‌های فیلم همه روی اوس��ت‪ .‬رمز و راز نهفته در‬ ‫ش��خصیت الی گویی برای ترانه علیدوستی و آرامش‬ ‫ظاهری چهره‌اش آفریده ش��ده و قضاوت منفی برای‬ ‫تماش��اگری ک��ه می‌خواه��د او را پی��ش‌داوری کند‬ ‫س��خت است‪ .‬اما او هم از پس نقش برآمده و آگاهانه‬ ‫تردیده��ای الی مثال هنگام دور ش��دن از جمع برای‬ ‫تلف��ن زدن و نم��ک آوردن از آش��پزخانه را در تقابل‬ ‫ب��ا ش��ور وصف‌ناش��دنی‌اش هن��گام بادبادک‌بازی و‬ ‫خنده‌های گاه و بی‌گاهش قرار می‌دهد‪...‬‬ ‫ب��ه همین دلیل تماش��اگر ه��م می‌توان��د در کنار‬ ‫آدم‌ه��ای فیلم قض��اوت بی‌رحمانه‌ای نس��بت به الی‬ ‫داشته باش��د به‌خصوص اینکه اطالعات ناقصی هم از‬ ‫او داریم‪.‬‬ ‫‹ ‹مانی حقیقی‬ ‫غافلگیرکننده‌تری��ن نقش‌آفرین��ی در فیلم متعلق‬ ‫به اوس��ت‪ .‬ش��ناخت او از حرکات دوربی��ن (به‌عنوان‬ ‫کارگردان) آنقدر خوب اس��ت که در برخی صحنه‌ها‬ ‫گویی نیمی از واکنش و اکت خود را قبل از رس��یدن‬ ‫دوربی��ن به او و قب��ل از اینکه نوبت او برس��د‪ ،‬انجام‬ ‫می‌دهد و این نوع آماتورنمایی آگاهانه مقابل دوربین‪،‬‬ ‫یکی از ویژگی‌های قابل‌تحسین بازی اوست‪.‬‬ ‫یکی از نکته‌ه��ای تاثیرگذار فیلم وج��ود بازیگران‬ ‫خردس��الی اس��ت که باید گفت آنها هم خوب بازی‬ ‫کرده اند‪.‬‬ ‫‪ ...‬وقت��ی احم��د قبل از آم��دن علیرض��ا از بچه‌ها‬ ‫می‌خواه��د دروغ بگوین��د آنه��ا با آس��ودگی خیال‬ ‫می‌گوین��د «ما که چیزی ندیدی��م» و در دنیای تلخ‬ ‫فیلم این ک��ودکان معصوم هم ب��ه بازیگرانی تبدیل‬ ‫می‌ش��وند که باید در گناه بزرگترهای‌ش��ان ش��ریک‬ ‫باش��ند‪ ...‬و باید گفت که کودکان فیلم درباره الی هم‬ ‫بازیگران بزرگی بودند برای خود‪.‬‬ ‫‪22‬‬ ‫پنجشنبه ‪ 16‬بهمن ‪ 15- 1393‬ربیع‌الثانی ‪ 5 -1436‬فوریه ‪ -2015‬شماره ‪ -151‬پیاپی ‪1469‬‬ ‫در طول‪ 3‬دهه جشنواره‌‌ سینمای ایران‬ ‫اقتصاد هنر‬ ‫‪report@smtnews.ir‬‬ ‫ویژه د‬ ‫هه فجر‬ ‫ان‬ ‫ق‬ ‫ال‬ ‫با‬ ‫بخش پایان سالمی‬ ‫ی‬ ‫‌فیلم‌هایی‬ ‫که زیاد دیده شدند‬ ‫مری�م ابراهیمی‪ -‬گروه گزارش‪ :‬آغاز دهه‬ ‫س��وم جش��نواره فیلم فجر در سال ‪،1381‬‬ ‫دوره حضور کارگردانان مطرح و مهمی چون‬ ‫اصغر فره��ادی و کیانوش عیاری اس��ت و نوبت نمایش‬ ‫فیلم‌هایی بود که تماشایش��ان نکردیم و روی پرده نیامد‪.‬‬ ‫تو‌یکم جشنواره فیلم فجر بزرگان فیلمساز در‬ ‫دوره بیس ‌‬ ‫این دوره حضور نداشتند اما مکانی برای نمایش فیلم‌های‬ ‫خوب از جوان��ان تازه‌نفس فراهم آم��د‪ .‬کارگردانانی نیز‬ ‫چون پرویز شهبازی‪ ،‬فرزاد موتمن‪ ،‬کمال تبریزی‪ ،‬اصغر‬ ‫فره��ادی‪ ،‬احمدرضا معتمدی و رض��ا میرکریمی در این‬ ‫دوره حضور داشتند‪ .‬فیلم «نفس عمیق» تصویری گزنده‬ ‫از روابط جوان��ان در تهران آلوده بود که تا االن هم جزو‬ ‫فیلم‌های موردعالقه جوانان به شمار می‌آید‪ .‬فرزاد موتمن‬ ‫ب��رای حض��ور در جش��نواره «ش��ب‌های روش��ن» را به‬ ‫جش��نواره آورد‪ ،‬همچنین اصغر فرهادی نیز با «رقص در‬ ‫غب��ار» خود را ب��رای رقابتی باال میان فیلمس��ازان دیگر‬ ‫آم��اده کرد‪ .‬فیلم «فرش باد» کمال تبریزی اما س��یمرغ‬ ‫بلورین بهترین فیلم تماش��اگران را نصیب خود کرد‪ ،‬اما‬ ‫هی��ات داوران در کمال حیرت س��یمرغ بلورین بهترین‬ ‫فیلم را به فیلم پرس��تاره اما مغشوش «دیوانه‌ای از قفس‬ ‫پری��د» احمدرضا معتمدی که از آثار تلویزیونی بود‪ ،‬اهدا‬ ‫کردند‪ .‬همچنین در ای��ن دوره رضا میرکریمی به عنوان‬ ‫بهترین کارگردان برای فیلم «اینجا چراغی روشن است»‬ ‫معرفی شد که این فیلم در مقایسه با دو فیلم «کودک و‬ ‫س��رباز» و «زیر نور ماه» در سطح پایین‌تری قرار داشت‪.‬‬ ‫دوره بیست و یکم فرصتی برای ظهور فیلمسازان جوان و‬ ‫آینده‌دار بود‪.‬‬ ‫جایزه بهترین فیلم برگزیده از نظر تماشاگران به فیلم‬ ‫«فرش باد» تبریزی و بهترین فیلم کوتاه و فیلم مس��تند‬ ‫به ترتیب به شهرام شاه‌حسینی برای فیلم «طعم‌خاک»‬ ‫و سودابه باباگپ در «کشتی نوح» تعلق گرفت‪ .‬همچنین‬ ‫جایزه بهترین فیلم اول به «کاگومان» محمد رس��ول‌اف‪،‬‬ ‫بهترین کارگردانی رضا میرکریمی در فیلم «اینجا چراغی‬ ‫روش��ن است» و در‌نهایت جایزه بهترین بازیگر نقش اول‬ ‫م��رد و نقش اول زن به ترتیب به حبیب رضایی در فیلم‬ ‫«اینجا چراغی روش��ن اس��ت» و نیک��ی کریمی در فیلم‬ ‫«دیوانه‌ای از قفس پرید» و «واکنش پنجم» تعلق گرفت‪.‬‬ ‫اصغر فرهادی نیز ب��رای فیلم «رقص در غبار» در بخش‬ ‫بین‌الملل جایزه هیات داوران را دریافت کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹جشنواره دوره بیست و دوم فجر‪1382‬‬ ‫این دوره از جشنواره از نظر تنوع‬ ‫فیلم‌ه��ا و حضور بزرگان س��ینما‬ ‫ی��ادآور جش��نواره ده��ه ‪ 60‬بود؛‬ ‫دوره‌ای که نسبت به سال گذشته‬ ‫پربار و تماش��ایی ب��ه نظر می‌آید‬ ‫چ��ون فیلم‌های��ی همچ��ون‬ ‫«مارمولک»‪« ،‬مهمان مامان»‪« ،‬دوئل» و «گیالنه» در آن‬ ‫حضور داش��تند؛ رخش��ان بنی اعتماد نیز با اپیزود سوم‬ ‫«گیالنه» مورد تحسین همگان قرار گرفت‪.‬‬ ‫فیلم پرس��روصدای «مارمولک» ب��ه کارگردانی کمال‬ ‫تبری��زی تماش��اگران بس��یاری را به خود ج��ذب کرد‪.‬‬ ‫همچنین داری��وش مهرجویی با س��اخت فیلم «مهمان‬ ‫مامان» به همان سبک «اجاره‌نشین‌‌ها» توانست سیمرغ‬ ‫تو‌دوم از‬ ‫بلورین بهترین فیلم را دریافت کند‪ .‬دوره بیس�� ‌‬ ‫فیلم‌های جنگ��ی بی‌نصیب نبود و احمدرضا درویش نیز‬ ‫با فیلم «دوئل» توانس��ت به قول بسیاری از خبر‌هایی که‬ ‫درباره او چاپ می‌ش��د‪ ،‬فیلم جنگی در سطح بین‌الملل‬ ‫بس��ازد و در صورتی که پرداخت بیشتری روی فیلمنامه‬ ‫می‌شد در تاریخ س��ینمای ایران به ماندگاری می‌رسید‪.‬‬ ‫«مزرعه پدری» س��اخته زنده‌یاد رسول مالقلی‌پور‪ ،‬یکی‬ ‫دیگر از فیلم‌های جنگی این دوره بود اما گل سرسبد این‬ ‫دوره از جش��نواره اولین فیلم حمید نعمت‌اهلل «بوتیک»‬ ‫ب��ود که عده‌ای از منتقدان آن را پدیده‌ای در س��ینمای‬ ‫ای��ران معرفی کردن��د‪ .‬این فیل��م به دلی��ل کارگردانی‬ ‫فیلمنامه و بازی‌های درخش��ان م��ورد توجه منتقدان و‬ ‫تماش��اگران قرار می‌گیرد اما چیزی ک��ه قابل باور نبود‪،‬‬ ‫ق��رار دادن این فیل��م در بخش مهمان ب��ود و به همین‬ ‫منظور نتوانس��ت جایزه‌ای از این دوره دریافت کند‪ .‬این‬ ‫دوره در زمره فیلمسازی سینمای ایران موفق عمل کرد‬ ‫و از نظر پرداخت مناسب فیلمنامه و تکنیک از پیشرفت‬ ‫باالی��ی برخوردار بود‪ .‬فیلم‌های جنگ��ی این دوره از نظر‬ ‫تکنیک از استانداردهای باالیی برخوردار است؛ فیلم‌هایی‬ ‫که با ساختاری قوی تر در ذهن مخاطب ماندگار می‌شد‪.‬‬ ‫در ای��ن جش��نواره بهترین فیلم «مهم��ان مامان»‬ ‫داری��وش مهرجوی��ی ب��ود و بهترین اث��ر در بخش هنر‬ ‫و تجرب��ه فیلم «قدم��گاه» به کارگردان��ی محمدمهدی‬ ‫عس��گرپور و بهتری��ن فیل��م اول و دوم «بوتیک» حمید‬ ‫نعمت‌اهلل ش��ناخته ش��دند‪ .‬همچنین بهترین کارگردانی‬ ‫احمدرض��ا درویش به فیلم «دوئ��ل» و بهترین فیلمنامه‬ ‫«مارمولک» پیمان قاسم‌خانی بود و بهترین بازیگر نقش‬ ‫اول م��رد و زن به ترتیب «بهرام رادان» در فیلم ش��معی‬ ‫در باد و «گوهر خیراندیش» در فیلم رس��م عاشق‌کشی‬ ‫معرفی شدند‪ .‬بهترین بازیگر نقش دوم مرد و زن‪ ،‬کامبیز‬ ‫دیرباز در «دوئل» و مریال زارعی در «سربازهای جمعه»‬ ‫معرفی ش��دند‪ .‬به��رام بدخش��انی در فیل��م «دوئل» به‬ ‫عنوان بهترین فیلمب��ردار و مصطفی خرقه‌پوش بهترین‬ ‫تدوینگر‌‪ ،‬امی��ر اثباتی بهترین طراح��ی صحنه و لباس‪‌،‬‬ ‫مس��عود بهن��ام و حمید نقیبی در فیل��م دوئل به عنوان‬ ‫بهترین صداگذاری شناخته شدند‪ .‬این دوره از جشنواره‬ ‫ب��ه دبیری علیرضا رضاداد مدیرعام��ل وقت بنیاد فارابی‬ ‫و هی��ات داوری محم��د بزرگ‌نی��ا‪ ،‬ابوالحس��ن داوودی‪،‬‬ ‫محمد داوودی‪ ،‬مجتبی راعی‪ ،‬سیدمهدی شجاعی‪ ،‬مینو‬ ‫فرشچی و علی نصیریان برگزار شد‪.‬‬ ‫تو‌سوم جشنواره فیلم ‪1383‬‬ ‫‹ ‹دوره بیس ‌‬ ‫تو‌س��وم جش��نواره‬ ‫در دوره بیس ‌‬ ‫فیل��م فج��ر‪ ،‬معناگرای��ی رواج‬ ‫بیش��تری داش��ت و مضمون اکثر‬ ‫فیلم‌ها مطابق با متولیان سینمایی‬ ‫آن زم��ان ب��ود‪« .‬یک تک��ه نان»‬ ‫ساخته کمال تبریزی‪« ،‬خیلی دور‬ ‫خیلی نزدیک» به کارگردانی سیدرضا میرکریمی و «بید‬ ‫مجنون» س��اخته مجی��د مجیدی بود ک��ه از میان آنها‬ ‫ساختار حرفه‌ای «خیلی دور خیلی نزدیک» فضای فیلم‬ ‫را پذیرفتنی کرده بود و همچنین توانست سیمرغ بلورین‬ ‫بهترین کارگردانی را برای خود به ارمغان بیاورد‪ .‬یکی از‬ ‫فیلم‌های پرخرج ای��ن دوره‪ ،‬فیلم «جایی برای زندگی»‬ ‫محمد بزرگ‌نیا بود که با این همه هزینه تولید تنها جایزه‬ ‫ویژه هیات داوران را تصاحب کرد‪.‬‬ ‫تو‌سوم «خیلی دور‬ ‫بهترین فیلم در جش��نواره بیس ‌‬ ‫خیلی نزدیک» رضا میرکریمی و کیانوش عیاری‪ ،‬بهترین‬ ‫کارگردان��ی «بی��د مجن��ون» مجید مجی��دی و بهترین‬ ‫فیلمنامه «کافه ترانزیت» کامبوزیا پرتوی معرفی شدند‪.‬‬ ‫پرویز پرستویی به عنوان بهترین بازیگر نقش اول مرد در‬ ‫«بید مجنون» و فرش��ته صدر عرفایی بهترین بازیگر زن‬ ‫در «کافه ترانزیت» انتخاب ش��دند‪ 24 .‬فیلم از جشنواره‬ ‫تو‌س��وم را افرادی چ��ون حمید دهقان‌پ��ور‪ ،‬عزیز‬ ‫بیس ‌‬ ‫ساعتی‪ ،‬فرامرز قریبیان‪ ،‬حسین کرمی‪ ،‬منوچهر محمدی‪،‬‬ ‫داریوش مهرجویی و محمدعلی نجفی داوری کردند‪.‬‬ ‫تو‌چهارم ‪1384‬‬ ‫‹ ‹دوره بیس ‌‬ ‫دوره بیس��ت‌وچهارم در جشنواره‬ ‫بی‌نظم��ی حاکمی��ت داش��ت و‬ ‫بس��یاری از فیلم‌ها به دلیل آماده‬ ‫نشدن‪ ،‬این دوره را جزو رکورددارها‬ ‫کردن��د‪ .‬و از ای��ن می��ان فیل��م‬ ‫«چهارشنبه سوری» اصغر فرهادی‬ ‫توانس��ت با س��بک جدیدی از فیلمس��ازی جایزه بهترین‬ ‫کارگردان��ی را دریافت کن��د و هدیه تهرانی نی��ز با بازی‬ ‫متف��اوت خود در این فیلم جایزه بهترین بازیگر نقش اول‬ ‫زن را دریافت کرد‪ .‬فیلم‌های «کافه ستاره» سامان مقدم و‬ ‫«تقاط��ع» ابوالحس��ن داوودی و ب��ه «نام پ��در ابراهیم»‬ ‫حاتمی‌کیا توانستند مخاطبان بسیاری را برای خود جذب‬ ‫کنن��د‪ .‬در این دوره فیلم «به نام پدر» حاتمی‌کیا به‌عنوان‬ ‫بهتری��ن فیلم معرفی ش��د که مهتاب نصیرپ��ور به‌عنوان‬ ‫بهترین بازیگر نقش دوم زن شناخته شد‪.‬‬ ‫بعد از درخش��ش حاتمی‌کی��ا در این دوره‪ ،‬در فیلم‬ ‫«چهارش��نبه س��وری» اصغر فرهادی به عنوان بهترین‬ ‫کارگردانی انتخاب ش��د و هدیه تهران��ی بهترین بازیگر‬ ‫نقش اول این فیلم معرفی شد‪ .‬فیلم «چهارشنبه سوری»‬ ‫توانس��ت در این دوره جایزه بهترین تدوین توسط هایده‬ ‫صفی یاری را دریافت کند‪ ،‬همچنین پرویز پرستویی در‬ ‫فیلم «به نام پدر» توانس��ت جای��زه بهترین بازیگر نقش‬ ‫اول مرد را از آن خود کند‪ .‬جایزه بهترین فیلم اول «عصر‬ ‫جمعه» و بهترین فیلم دوم «ش��اهزاده ایرانی» به ترتیب‬ ‫از آن مون��ا زندی‌حقیق��ی و محمد نوری‌زاد ش��د‪ .‬جایزه‬ ‫بهتری��ن بازیگری نقش دوم مرد ب��ه حمید لوالیی برای‬ ‫بازی در «چند می‌گیری گریه کنی» تعلق گرفت‪ .‬در این‬ ‫دوره از جش��نواره ‪ 24‬فیل��م در بخش اصلی با هم رقابت‬ ‫کردند و پرویز پورحسینی‪ ،‬احمدرضا درویش‪‌،‬سیدمهدی‬ ‫شجاعی‪ ،‬فرهاد صبا‪ ،‬رسول صدرعاملی‪ ،‬مجید مجیدی و‬ ‫اکبر نبوی جزو هیات داوران این دوره بودند‪.‬‬ ‫تو‌پنجمین جشنواره ‪1385‬‬ ‫‹ ‹بیس ‌‬ ‫جش��نواره‬ ‫تو‌پنجمین‬ ‫بیس�� ‌‬ ‫بین‌المللی فیل��م فجر همچنین با‬ ‫دبیری علیرضا رضاداد برگزار شد‪.‬‬ ‫در این بخش ‪ 29‬فیلم سینمایی با‬ ‫حضور کارگردانانی چون عبدالرضا‬ ‫کاهان��ی«آدم»‪ ،‬کیومرث پوراحمد‬ ‫«اتوب��وس ش��ب»‪ ،‬داری��وش مهرجوی��ی «س��نتوری»‪،‬‬ ‫امیرش��هاب رضویان «مینای ش��هر خاموش»‪ ،‬رخش��ان‬ ‫بنی‌اعتماد «خ��ون بازی»‪ ،‬مس��عود کیمیایی «رییس»‪،‬‬ ‫بیژن میرباقری «روز بر می‌آید»‪ ،‬فریدون جیرانی«پارک‬ ‫وی» حضور داشتند‪ .‬مسعود رایگان برای بازی در ‪ 6‬فیلم‬ ‫س��ینمایی پرکارترین بازیگر مرد این دوره از جش��نواره‬ ‫فیلم فجر شد‪.‬‬ ‫بهترین‌ه��ا در ای��ن دوره به این ش��رح بود‪ :‬بهترین‬ ‫فیلم‪ :‬روز سوم (علیرضا جاللی)‪ ،‬جایزه ویژه هیات داوران‪:‬‬ ‫محمدحس��ین لطیف��ی (روز س��وم)‪ .‬جایزه وی��ژه هیات‬ ‫داوران‪ :‬امیرشهاب رضویان (مینای شهر خاموش) بهترین‬ ‫فیلمنامه‪ :‬رخش��ان بنی‌اعتماد‪ ،‬فرید مصطفوی‪ ،‬محسن‬ ‫عبدالوهاب و نغمه ثمینی (خ��ون بازی)‪ ،‬بهترین بازیگر‬ ‫نقش اول م��رد‪ :‬بهرام رادان (س��نتوری)‪ ،‬بهترین بازیگر‬ ‫نق��ش اول زن‪ :‬ب��اران کوثری (خون بازی و روز س��وم)‪،‬‬ ‫بهترین فیلمبرداری‪ :‬حمی��د خضوعی ابیانه (پابرهنه در‬ ‫بهشت)‪ ،‬سیمرغ بلورین ویژه هنر و تجربه‪ :‬محمود کالری‬ ‫(خون بازی)‬ ‫‹ ‹بیست و ششمین دوره ‪1386‬‬ ‫بیس��ت و شش��مین جش��نواره‬ ‫بین‌الملل��ی فیلم فجر ب��ا دبیری‬ ‫مجید شاه‌حس��ینی در حالی آغاز‬ ‫ش��د که ‪ 23‬فیلم س��ینمایی در‬ ‫بخش مسابقه س��ینمای ایران با‬ ‫هم ب��ه رقاب��ت پرداختند‪« .‬آتش‬ ‫س��بز» محمدرضا اصالن��ی‪« ،‬آواز گنجش��ک‌ها» مجید‬ ‫مجی��دی‪« ،‬استش��هادی برای خ��دا» علیرض��ا امینی‪،‬‬ ‫«همیش��ه پای یک زن در میان اس��ت» کمال تبریزی‪،‬‬ ‫«کنعان» مانی حقیقی‪« ،‬باد در علفزار می‌پیچد» خسرو‬ ‫معصومی‪« ،‬به همین س��ادگی» رضا میرکریمی ازجمله‬ ‫این فیلم‌ها بودند‪.‬‬ ‫ش��هاب حس��ینی برای ب��ازی در ‪ 3‬فیلم س��ینمایی‪،‬‬ ‫پرکارترین بازیگر بیست و ششمین جشنواره بین‌المللی‬ ‫فیلم فجر بود‪.‬‬ ‫بهترین‌ها در این دوره از این قرارند‪ :‬بهترین فیلم‪ :‬به‬ ‫همین سادگی (سیدرضا میرکریمی)‪ ،‬بهترین کارگردانی‪:‬‬ ‫مجید مجیدی (آواز گنجش��ک‌ها)‪ ،‬بهتری��ن فیلمنامه‪:‬‬ ‫س��یدرضا میرکریم��ی و ش��ادمهر راس��تین (به‌همین‬ ‫س��ادگی)‪ ،‬بهترین بازیگر نقش اول م��رد‪ :‬امین حیایی‬ ‫(ش��ب)‪ ،‬بهترین بازیگر نق��ش اول زن‪ :‬هنگامه قاضیانی‬ ‫(به همین سادگی)‬ ‫‹ ‹بیست و هفتمین جشنواره ‪1387‬‬ ‫بیس��ت و هفتمی��ن جش��نواره‬ ‫بین‌الملل��ی فیلم فج��ر با دبیری‬ ‫مجی��د شاه‌حس��ینی میزب��ان‬ ‫‪29‬فیل��م س��ینمایی در بخ��ش‬ ‫مسابقه سینمای ایران بود‪ .‬در این‬ ‫دوره از جش��نواره کارگردانان��ی‬ ‫چ��ون محمده��ادی کریمی «امش��ب ش��ب مهتابه»‪،‬‬ ‫عبدالرضا کاهانی «بیس��ت»‪ ،‬بهرام بیضایی «وقتی همه‬ ‫خوابیم»‪ ،‬تهمینه میالنی «س��وپر استار»‪ ،‬اصغر فرهادی‬ ‫«درباره‌ال��ی»‪ ،‬واروژ کری��م مس��یحی «تردی��د» رقابت‬ ‫داشتند‪ .‬محمدرضا فروتن با ‪ 4‬فیلم سینمایی پرکارترین‬ ‫بازیگر در این دوره از جشنواره بین‌المللی فیلم فجر شد‪.‬‬ ‫بهترین‌ها در این دوره از این قرارند‪ :‬سیمرغ بلورین‬ ‫ویژه تماشاگران‪ :‬بی‌پولی (تهیه‌کننده مصطفی شایسته)‬ ‫ـ درب��اره الی (تهیه‌کننده اصغر فرهادی و س��یدمحمود‬ ‫رضوی)‪ .‬بهترین فیلم‪ :‬تردید (تهیه‌کننده‪ :‬سعید سعدی‬ ‫کارگردان‪ :‬واروژ کریم‌مسیحی)‪ ،‬بهترین کارگردانی‪ :‬اصغر‬ ‫فرهادی (درباره الی)‬ ‫‹ ‹جشنواره بیست و هشتم ‪1388‬‬ ‫جشنواره بیست و هشتم آن‌طور‬ ‫که شایس��ته س��ینمای ایران بود‬ ‫برگ��زار ش��د و فیلم‌ها ب��ه لحاظ‬ ‫کیف��ی و کمی از نظر محتوایی از‬ ‫برت��ری قاب��ل قبولی برخ��وردار‬ ‫بودن��د‪ .‬فیلم «به رنگ ارغوان» به‬ ‫کارگردان��ی ابراهی��م حاتمی‌کیا س��یمرغ بهترین فیلم‪،‬‬ ‫بهتری��ن کارگردانی و س��یمرغ مردمی را در جش��نواره‬ ‫بیس��ت و هشتم کسب کرد‪ .‬در این دوره از جشنواره ‪26‬‬ ‫فیلم در بخش مس��ابقه س��ینمای ایران با هم به رقابت‬ ‫پرداختند‪.‬‬ ‫بهترین بازیگ��ران نقش اول ن��گار جواهریان برای‬ ‫فیلم «طال و مس» و محس��ن تنابنده برای فیلم «هفت‬ ‫دقیقه تا پاییز» و «س��نگ اول» بودند‪ .‬دبیری این دوره‬ ‫از جشنواره را مهدی مسعود شاهی برعهده داشت هیات‬ ‫داوران شامل ابوالقاسم طالبی‪ ،‬فاطمه گودرزی‪ ،‬مسعود‬ ‫جعف��ری جوزانی‪ ،‬اس��فندیار ش��هیدی‪ ،‬ابراهیم فیاض‪،‬‬ ‫محسن علی اکبری‪ ،‬سید ناصر هاشم زاده عنوان بهترین‬ ‫فیلم جشنواره را به فیلم «به رنگ ارغوان» اهدا کردند‪.‬‬ ‫‹ ‹بیست و نهمین جشنواره فیلم فجر ‪1389‬‬ ‫ای��ن دوره از جش��نواره درحالی‬ ‫برگ��زار ش��د ک��ه مه��دی‬ ‫مسعودشاهی همچنان دبیری آن‬ ‫را برعهده داشت‪ .‬در این دوره ‪33‬‬ ‫فیلم س��ینمایی در بخش مسابقه‬ ‫س��ینمای ایران با ه��م به رقابت‬ ‫پرداختند که از آن جمله می‌توان به «آسمان محبوب»‬ ‫داریوش مهرجویی‪« ،‬آقایوسف» علی رفیعی‪« ،‬آلزایمر»‬ ‫احمدرضا معتم��دی‪« ،‬اینجا بدون م��ن» بهرام توکلی‪،‬‬ ‫«برف روی ش��یروانی داغ» بهرام توکلی‪« ،‬جرم» مسعود‬ ‫کیمیای��ی‪« ،‬ورود آقای��ان ممن��وع» رامب��د ج��وان‪،‬‬ ‫«خیابان‌های آرام» کمال تبریزی‪« ،‬سیزده ‪ »59‬سامان‬ ‫سالور اش��اره کرد‪ .‬داریوش ارجمند با ‪ 5‬فیلم سینمایی‬ ‫پرکارترین بازیگر این دوره از جشنواره بود‪.‬‬ ‫بهترین فیلم‪« :‬جرم» مسعود کیمیایی‪ ،‬جایزه ویژه‬ ‫هیات داوران‪« :‬آس��مان محب��وب» داریوش مهرجویی‪،‬‬ ‫بهتری��ن کارگردان��ی‪ :‬اصغر فره��ادی «جدای��ی نادر از‬ ‫سیمین»‪ ،‬بهترین فیلمنامه‪ :‬اصغر فرهادی «جدایی نادر‬ ‫از س��یمین»‪ ،‬بهترین بازیگر مرد‪ :‬مهدی هاش��می «آقا‬ ‫یوسف»‪ ،‬بهترین بازیگر زن‪ :‬ویشکا آسایش «ورود آقایان‬ ‫ممنوع» بهترین فیلم از نگاه تماشاگران‪« :‬جدایی نادر از‬ ‫سیمین» اصغر فرهادی‪.‬‬ ‫‹ ‹سی‌امین جشنواره فیلم فجر‪1390‬‬ ‫«ب��رف روی کاج‌ه��ا» پیم��ان‬ ‫مع��ادی‪« ،‬بوس��یدن روی م��اه»‬ ‫همای��ون اس��عدیان‪« ،‬بی‌خود و‬ ‫بی‌جه��ت» عبدالرض��ا کاهان��ی‪،‬‬ ‫«نارنج��ی پ��وش» داری��وش‬ ‫مهرجوی��ی‪« ،‬ملک��ه» محمدعلی‬ ‫باش��ه آهنگ��ر‪« ،‬زندگ��ی خصوص��ی» محمدحس��ین‬ ‫فرحبخش‪« ،‬پله آخر» علی مصفا‪« ،‬ضدگلوله» مصطفی‬ ‫کیایی‪« ،‬خرس» خس��رو معصومی از فیلم‌های این دوره‬ ‫از جشنواره بودند‪ .‬همایون ارشادی نیز با بازی در ‪ 6‬فیلم‬ ‫س��ینمایی پرکارترین بازیگر مرد این دوره از جش��نواره‬ ‫بود‪.‬‬ ‫در بخش بهترین فیلم س��یمرغ بلورین اهدا نشد و‬ ‫تنها دو دیپلم افتخار بهترین فیلم به سعید سعدی برای‬ ‫فیلم «روزهای زندگی» و رضا رخشان برای «ضدگلوله»‬ ‫اهدا ش��د‪ .‬س��یمرغ بلورین بهترین کارگردانی سی‌امین‬ ‫جشنواره بین‌المللی فیلم فجر به پرویز شیخ‌طادی برای‬ ‫کارگردانی فیلم س��ینمایی «روزهای زندگی» اهدا شد‪.‬‬ ‫سیمرغ بهترین فیلم س��ینمای ایران از نگاه تماشاگران‬ ‫ب��ه پیمان مع��ادی ب��رای فیل��م «ب��رف روی کاج‌ها»‬ ‫اهدا شد‪.‬‬
‫استان‌ها‬ ‫‪states@smtnews.ir‬‬ ‫پنجشنبه ‪ 16‬بهمن ‪ 15- 1393‬ربیع‌الثانی ‪ 5 -1436‬فوریه ‪ -2015‬شماره ‪ -151‬پیاپی ‪1469‬‬ ‫در نشست کارگروه توسعه صادرات غيرنفتي استان قزوين بررسی شد‬ ‫‪23‬‬ ‫خیزکشمش قزوين برای افزایش صادرات‬ ‫گروه استان‌ها‪ :‬کافي است براي يک بار از جاده‌هاي‬ ‫اس��تان قزوين عبور کرده باش��يد تا حجم وسيعي از‬ ‫تاکستان‌ها در مقابل چشمان‌تان نمايان شود‪ .‬توانايي‬ ‫توليد س��االنه ‪ 17‬درصد انگور کش��ور که اين استان‬ ‫را به عنوان نخس��تين استان توليد‌کننده انگور مطرح‬ ‫مي‌کند‪ ،‬محصول همین تاکس��تان‌ها اس��ت‪ .‬اس��تان‬ ‫قزوين به‌ويژه شهرس��تان تاکس��تان که نام آن نيز از‬ ‫اين محصول اقتباس شده ‪ 80‬درصد از باغ‌هاي انگور‬ ‫اس��تان و بيش از ‪ 11‬درصد از باغ‌هاي انگور کشور را‬ ‫در خ��ود جاي داده و نان بيش از ‪ 70‬درصد جمعيت‬ ‫اين استان بر شاخ ‌ه تاک‌هاي آن آويخته است‪ .‬سطح‬ ‫زيرکش��ت محص��ول انگور در اين اس��تان با ‪ 35‬هزار‬ ‫و ‪ 494‬هکتار وس��عت زمينه برداش��ت ساالنه حدود‬ ‫‪ 397‬هزار و ‪ 688‬ت��ن محصول از اين باغ‌ها را فراهم‬ ‫کرده اس��ت‪ .‬محمدرضا صفري‪ ،‬رييس وقت سازمان‬ ‫جهاد کشاورزي استان قزوين در اسفند سال گذشته‬ ‫با اش��اره به صادرات ‪ 300‬ميليون دالري کشمش در‬ ‫هر سال اعالم کرده بود که اين ميزان قابليت افزايش‬ ‫تا صادرات يک ميليارد دالري را دارد‪ .‬کارشناس��ان بر‬ ‫اين عقيده‌اند که پايين بودن حاش��يه س��ود صادرات‬ ‫کش��مش و تفاوت بس��يار زياد بازگرداندن ارز حاصل‬ ‫از ص��ادرات با توجه به تعهدنامه‌ه��اي ارزي صادرات‬ ‫آن‪ ،‬صرفه اقتصادي نداش��ته و اين استان را با مشکل‬ ‫روبه‌رو کرده اس��ت‪ .‬از آنجا که سرنوش��ت بسياري از‬ ‫مردمان اين اس��تان با تاک‌ه��اي آن گره خورده‪ ،‬حل‬ ‫مس��ائل پيش روي تولي��د و ص��ادرات اين محصول‬ ‫اهميتي خاص دارد‪ .‬به همين دليل مسئوالن استان‪،‬‬ ‫بسياري از جلسات و نشس��ت‌هاي خود را به اين امر‬ ‫اختصاص داده‌اند‪.‬‬ ‫به همين منظور‪ ،‬بررس��ي مسائل و مشکالت توليد و‬ ‫صادرات کش��مش و پايانه صادراتي قزوين محور اصلي‬ ‫صحبت‌هاي مس��ئوالن در نشس��ت صادرات غيرنفتي‬ ‫استان قزوين قرار گرفته است‪.‬‬ ‫مع��اون برنامه‌ري��زي اس��تاندار‬ ‫قزوي��ن در ای��ن نشس��ت گفت‪:‬‬ ‫کارگروه کش��مش استان قزوين‬ ‫در زمينه تحق��ق اهداف تعيين‬ ‫ش��ده در توس��عه ص��ادرات‬ ‫غيرنفتي‪ ،‬اقدام به تدوين طرح جامع صادرات کشمش‬ ‫استان کرد تا مشکالت و مسائل در اين زمينه برطرف‬ ‫شود‪.‬‬ ‫اميدعلي پارس��ا اظهار کرد‪ :‬يکي از مش��کالت قزوين‬ ‫وي گف��ت‪ :‬کارگ��روه کش��مش‬ ‫در حوزه محصوالت توليدي استان‪،‬‬ ‫اس��تان قزوي��ن در زمين��ه تحقق‬ ‫تولي��د و صادرات کش��مش و پايانه‬ ‫استان قزوين يکي از‬ ‫اه��داف تعيين ش��ده در توس��عه‬ ‫صادراتي در اس��تان است که هدف‬ ‫مراکز توليد عمده انگور‬ ‫ص��ادرات غيرنفتي‪ ،‬اقدام به تدوين‬ ‫از برگزاري اين کارگروه بررس��ي و‬ ‫است‬ ‫و کشمش در کشور‬ ‫طرح جامع صادرات کشمش استان‬ ‫برطرف کردن اين مشکالت است‪.‬‬ ‫وي بي��ان ک��رد‪ :‬کش��ور م��ا از که در ‪ 9‬ماهه سال جاری‪ ،‬کرد ک��ه در اين کارگروه نخس��ت‬ ‫‪ 2/5‬هزار تن کشمش به باي��د مش��کالت و مس��ائل مربوط‬ ‫ظرفيت‌ه��ا و محص��والت غيرنفتي‬ ‫ارزش ‪ 4‬ميليون دالر به ب��ه ص��ادرات جهاني کش��مش با‬ ‫فراوان��ي در زمينه‌ه��اي مختل��ف‬ ‫نشان(برند) قزوين بررسي و سپس‬ ‫برخوردار اس��ت و به همين س��بب‬ ‫خارج از کشور صادر‬ ‫راهکارها و راهبردهاي عملياتي در‬ ‫بايد صادرات غيرنفتي در کش��ور و‬ ‫کرده است‬ ‫اين زمينه ارائه شود‪.‬‬ ‫به ويژه استان قزوين رشد و توسعه‬ ‫معاون برنامه‌ريزي استاندار قزوين‬ ‫يابد و با اين اقدام به رونق اقتصادي‬ ‫بيان کرد‪ :‬در زمينه توسعه صادرات غيرنفتي در استان‬ ‫کمک شاياني مي‌شود‪.‬‬ ‫معاون برنامه‌ريزي استاندار قزوين تصريح کرد‪ :‬توسعه قزوين بايد به سرمايه‌گذاران و فعاالن بخش خصوصي‬ ‫ص��ادرات غيرنفتي از جمل��ه برنامه‌هاي کالن دولت به نيز توجه ويژه‌اي داشته باشيم‪.‬‬ ‫در ادامه جلسه‪ ،‬رييس سازمان‬ ‫منظور پيشرفت و رونق اقتصادي است به همين سبب‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تان‬ ‫بايد مورد توجه و تاکيد ويژه مديران و مس��ئوالن قرار‬ ‫قزوين‪ ،‬ضمن ارائه گزارش��ي از‬ ‫بگيرد و در اين زمينه برنامه‌ريزي‌هاي الزم انجام شود‪.‬‬ ‫روند کارگروه صادرات غيرنفتي‬ ‫پارس��ا با اش��اره به توليد کش��مش در استان قزوين‬ ‫استان به آمار صادرات کشمش‬ ‫خاطرنش��ان کرد‪ :‬اس��تان قزوين از ظرفيت مطلوبي در‬ ‫زمينه توسعه صادرات غيرنفتي برخوردار است که يکي از اس��تان اش��اره کرد و گفت‪ :‬اس��تان قزوين يکي از‬ ‫از اين محصوالت‪ ،‬کش��مش و فرآورده‌هاي آن است که مراکز توليد عمده انگور و کشمش در کشور است که‬ ‫در زمين��ه صادرات اين محصول باي��د برنامه‌ريزي‌هاي در ‪ 9‬ماهه س��ال ج��اری‪ 2/5 ،‬هزار تن کش��مش به‬ ‫ارزش ‪ 4‬ميلي��ون دالر به خارج از کش��ور صادر کرده‬ ‫هدفمند انجام شود‪.‬‬ ‫اعتبار ‪ ۲۵۰‬میلیارد تومانی برای بخش صنعت‬ ‫مه�ر‪ :‬رییس س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان‬ ‫چهارمح��ال و بختی��اری گفت‪ :‬امس��ال بیش از ‪۲۵۰‬‬ ‫میلیارد توم��ان منابع مالی در اختی��ار بخش صنعت‬ ‫استان چهارمحال و بختیاری قرار گرفته است‪.‬‬ ‫س��یدنعیم امام��ی ب��ا اش��اره به اینک��ه ب��ا برگزاری‬ ‫نشست‌های مختلف با مجموعه بانک‌های عامل‪ ،‬بیش‬ ‫از ‪ ۲۵۰‬میلی��ارد تومان منابع مال��ی در اختیار بخش‬ ‫صنع��ت این اس��تان قرار گرفته اس��ت‪ ،‬اظه��ار کرد‪:‬‬ ‫صنعت اس��تان با ای��ن اعتبار در ح��ال کار و فعالیت‬ ‫است و اشتغال جدید ایجاد شده و اشتغال گذشته نیز‬ ‫حفظ شده اس��ت‪ .‬وی افزود‪ :‬با این اعتبارات بسیاری‬ ‫از واحد‌های صنعتی اس��تان فعال ش��ده‌اند و بسیاری‬ ‫از واحد‌ها نیز با بیش از ظرفیت در حال کار هس��تند‪.‬‬ ‫امامی ادامه داد‪ :‬در س��ال جاری اجازه ندادیم رکودی‬ ‫دام��ن صنع��ت ما را بگیرد و در س��ال ‪ ۹۳‬ب��ا رکود و‬ ‫کاهش تولید در اس��تان چهارمحال و بختیاری روبه‌رو‬ ‫نش��دیم‪ .‬وی بیان کرد‪ :‬روند بازگش��ایی و فعال‌سازی‬ ‫بس��یاری از واحد‌های تولیدی در این استان در پیش‬ ‫گرفته ش��ده اس��ت‪ .‬رییس س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت اس��تان چهارمح��ال و بختی��اری تاکید کرد‪:‬‬ ‫بانک‌ها باید در زمینه توس��عه صنعت استان به کمک‬ ‫صنع��ت بیایند و ب��ا تسهیل‌س��ازی در روند پرداخت‬ ‫اعتب��ارات ب��ه توس��عه صنعت اس��تان کم��ک کنند‪.‬‬ ‫امامی با اش��اره به بحث معافیت‌ه��ای گمرکی‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫بیش��ترین تجهیزات واحد‌های صنعتی استان از خارج‬ ‫از کش��ور وارد می‌ش��ود و اگر خللی در واردات ایجاد‬ ‫ش��ود‪ ،‬راه‌اندازی یک واحد صنعتی با مش��کل مواجه‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫ریی��س س��ازمان صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت اس��تان‬ ‫چهارمح��ال و بختیاری گفت‪ :‬تالش‌های بس��یاری در‬ ‫حوزه معافیت‌های گمرکی در این اس��تان انجام شده‬ ‫اس��ت و موفقیت‌ه��ای بزرگی را در این رابطه کس��ب‬ ‫کرده‌ای��م و راه‌اندازی واحد‌های بزرگ در این اس��تان‬ ‫مهم‌ترین موفقیت‌ها در این زمینه بوده است‪.‬‬ ‫اس��ت‪ .‬علي پرزحم��ت اظهار کرد‪ :‬اس��تان قزوين از‬ ‫ظرفيت‌ه��اي بس��يار باالي��ي در حوزه کش��اورزي و‬ ‫صنعت��ي برخوردار اس��ت که اگر بت��وان منابع آن را‬ ‫ساماندهي کرد تاثير بسزايي در اقتصاد استان قزوين‬ ‫مي‌گذارد‪.‬‬ ‫وي با اشاره به اين نکته که استان قزوين يکي از مراکز‬ ‫بس��يار مهم کشور در توليد کشمش محسوب مي‌شود‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬صادرات کش��مش ازجمله ظرفيت‌هاي اقتصادي‬ ‫اس��تان قزوين است که بايد براي آن برنامه‌ريزي انجام‬ ‫شود تا بتوان براي استفاده حداکثري از ظرفيت‌هاي آن‬ ‫راهکارهايي انديشيد‪.‬‬ ‫رييس سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان قزوين‬ ‫ب��ا بيان اين نکته که به منظور افزايش درآمد غيرنفتي‬ ‫اس��تان قزوين پيشنهادهايي به ش��وراي‌عالي صادرات‬ ‫غيرنفتي ش��ده‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬ازجمله پيشنهاد‌هاي ارائه‬ ‫ش��ده به اين ش��ورا مي‌توان به اختصاص يک درصدي‬ ‫صندوق توسعه ملي به توليد و صادرات کشمش اشاره‬ ‫ک��رد ک��ه نيازمند هم‌افزايي و مش��ارکت هم��ه جانبه‬ ‫مسئوالن مربوطه است‪.‬‬ ‫علي پرزحمت ضمن بيان مسائل و مشکالت صادرات‬ ‫کش��مش اس��تان بيان کرد‪ :‬احياي جواي��ز صادراتي و‬ ‫اختصاص حد‌اقل يک درصد اعتبار از صندوق توس��عه‬ ‫ملي به بخش توليد صادرات انگور و کش��مش از جمله‬ ‫پيش��نهادات ارائه شده سازمان به شوراي‌عالي صادرات‬ ‫غيرنفتي کش��ور اس��ت که اميد اقدام��ات الزم در اين‬ ‫خصوص انجام شود‪.‬‬ ‫مدير کل دفتر توسعه صادرات‬ ‫کاالي س��ازمان توسعه تجارت‬ ‫ايران نيز در اين جلسه با اشاره‬ ‫به عملکرد کارگروه کش��مش‬ ‫اس��تان قزوي��ن و بررس��ي‬ ‫پيش��نهادهاي اي��ن کارگروه در س��ازمان توس��عه‬ ‫تجارت ايران‪ ،‬بي��ان کرد‪ :‬روند تج��ارت بين‌الملل‬ ‫کش��ور بر صادرات کاالي غيرنفت��ي اثر‌گذار بوده و‬ ‫اميد اس��ت با پويا سازي بخش خصوصي و تسهيل‬ ‫روند تجارت خارجي اثر مثبتي بر افزايش صادرات‬ ‫غيرنفتي کشور داشته باشيم‪ .‬محمود بازاري گفت‪:‬‬ ‫س��ازمان توس��عه تجارت اي��ران با اع��زام رايزنان‬ ‫بازرگاني متخصص در کش��ورهاي هدف صادراتي‬ ‫ع�لاوه بر رصد بازار مورد نظر قابليت ارائه اطالعات‬ ‫بازار آن کشور به تجار را ظرف ‪ 10‬روز فراهم کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫افزايش ‪ ۱۳‬برابري صادرات مرغ استان مرکزي‬ ‫تسنيم‪ :‬مديرکل دامپزشکي استان مرکزي گفت‪:‬‬ ‫صادرات مرغ از اس��تان مرکزي به خارج از کشور‬ ‫نس��بت به س��ال گذش��ته در اين مدت ‪ ۱۳‬برابر‬ ‫افزايش داشته است‪.‬‬ ‫علي رضايي‌پور با اش��اره به اينکه اس��تان مرکزي‬ ‫امسال در صادرات رشد بسيار چشمگيري داشته‪،‬‬ ‫اظه��ار کرد‪ :‬اس��تان‌مرک��زي داراي ظرفيت‌هاي‬ ‫بس��يار خوبي از نظ��ر توليدات‌دامي ب��وده که در‬ ‫تولي��د و صادرک��ردن مرغ به خارج از کش��ور اين‬ ‫مهم مشهود است‪.‬‬ ‫وي افزود‪ :‬از ابتداي امسال تاکنون ‪ 4‬هزار تن مرغ‬ ‫به خارج از کش��ور صادر ش��ده و اين رقم نس��بت‬ ‫به س��ال گذشته ‪ 13‬برابر افزايش داشته و درواقع‬ ‫‪ 10‬درصد از توليد مرغ استان مرکزي به خارج از‬ ‫کشور صادر مي‌شود‪.‬‬ ‫مديرکل دامپزشکي اس��تان مرکزي تصريح کرد‪:‬‬ ‫در ذب��ح دام‌ها نظارت پزش��کي و ش��رعي وجود‬ ‫دارد و در هر بخش که کش��تار غيرمجاز دام انجام‬ ‫گرفته باشد با آن واحد و بخش برخورد مي‌شود و‬ ‫پرونده‌ها به مراجع قانوني ارجاع داده مي‌شود و با‬ ‫اين افراد برخورد قانوني مي‌شود‪.‬‬ ‫رضايي‌پ��ور با اش��اره به اينکه اس��تان مرکزي در‬ ‫صادرکردن پاي‌مرغ به خارج از کش��ور نيز رش��د‬ ‫داشته گفت‪ :‬اين مهم نيز به ميزان ‪ 3‬هزار و ‪384‬‬ ‫تن به خارج از کش��ور صادر شده که در اين بخش‬ ‫نيز رش��د قابل توجهي وجود داشته و افزايش ‪10‬‬ ‫درصدي را در اين بخش داشته‌ايم‪.‬‬ ‫وي افزود‪ :‬استان‌مرکزي نيز سال گذشته صادرات‬ ‫تخم‌مرغ ب��ه خارج از کش��ور را نداش��ته که اين‬ ‫مهم نيز از ابتداي س��ال تاکنون به ‪ 3‬هزار و ‪600‬‬ ‫تن رس��يده و اي��ن رقم نيز قابل توجه اس��ت که‬ ‫تبيين‌کننده يک عزم ملي و مديريت جهادي بوده‬ ‫و با اين روش مي‌توانيم اهداف اقتصاد مقاومتي را‬ ‫در کشور و به ويژه استان مرکزي محقق کنيم‪.‬‬ ‫افتتاح ‪ 2‬واحد صنعتي در شهرستان زرنديه‬ ‫‪ :‬دو واحد صنعتي در شهرس��تان زرنديه اس��تان‬ ‫مرکزي همزمان با دهه فجر به بهره‌برداري رسيد‪.‬‬ ‫به گ��زارش روابط عمومي س��ازمان صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت اس��تان مرکزي‪ ،‬ش��رکت نورد اوله و پروفيل با‬ ‫اعتباري بالغ ب��ر ‪ 20‬ميليارد ريال که ‪ 10‬ميليارد ريال‬ ‫آن به س��رمايه در گردش اختصاص يافته‪ ،‬افتتاح شد‪.‬‬ ‫ظرفيت اسمي اين کارخانه ‪ 3‬هزار و ‪ 300‬تن و ظرفيت‬ ‫واقع��ي آن ‪ 1500‬تن لوله و پروفيل اس��ت‪ .‬در فاز اول‬ ‫اي��ن کارخانه ب��راي ‪ 8‬نفر اش��تغال ايجاد ش��ده که با‬ ‫انجام طرح توس��عه‪ ،‬ظرفيت اشتغال ‪ 80‬نفر را داراست‪.‬‬ ‫همچنين ش��رکت توليدي تابلو صنع��ت توان با حضور‬ ‫سرپرست اس��تانداري مرکزي در شهرک صنعتي زرند‬ ‫به بهره‌برداري رسيد‪ .‬اين شرکت در زميني به مساحت‬ ‫‪ 6500‬مترمربع و زيربناي ‪ 4‬هزار مترمربع در ‪ 2‬فاز برپا‬ ‫شده است‪ .‬توليدات اين ش��رکت شامل انواع تابلوهاي‬ ‫الکتريک��ي‪ ،‬تابلوه��اي فش��ار ضعيف‪ ،‬تابلوهاي فش��ار‬ ‫متوسط‪ ،‬تابلوهاي کنترل فرآيند با نشان‌دهنده پروسه‬ ‫تولي��د‪ ،‬تابلوهاي خازن��ي‪ ،‬تابلوهاي توزي��ع‪ ،‬تابلوهاي‬ ‫حفاظت و کنترل و ميزهاي کنترل و سکس��يونر هوايي‬ ‫است‪ .‬اين شرکت توليدي با ‪ 100‬ميلياد ريال اعتبار از‬ ‫محل سرمايه‌گذاري ش��خصي ايجاد و با بهره‌برداري از‬ ‫آن براي ‪ 49‬نفر به صورت مس��تقيم شغل فراهم شده‬ ‫است‪ .‬حس��ن بيگي‪ ،‬سرپرست اس��تانداري مرکزي در‬ ‫مراس��م افتتاح اين دو واحد صنعتي بر حل مش��کالت‬ ‫واحدهاي توليدي استان تاکيد و از تالش صنعتگران به‬ ‫عنوان جهادگران عرصه اقتصادي ايران اسالمي تجليل‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫توانایی قزوین‬ ‫در جذب سرمایه‌گذار‬ ‫عبدالقهار ناصحی‬ ‫مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی‬ ‫قزوین‬ ‫اس��تان قزوین به‌منظور ارتق��ای جایگاه خود در‬ ‫کشور نیاز به جذب سرمایه‌گذاران بخش خصوصی‬ ‫دارد‪ .‬جذب س��رمایه‌گذار داخلی و خارجی با ایجاد‬ ‫تس��هیالت و امکانات��ی ب��رای آنها ممکن اس��ت‪.‬‬ ‫شهرس��تان آبیک یک��ی از شهرس��تان‌های دارای‬ ‫ظرفیت استان است که به تازگی سرمایه‌گذاری‌های‬ ‫باالیی در آن شده اس��ت‪ .‬شهرک صنعتی آبیک با‬ ‫مس��احتی بیش از ‪ 98‬هکتار در شمال شهر آبیک‬ ‫واقع شده که تاکنون بیش از ‪ 71‬سرمایه‌گذار بخش‬ ‫خصوصی در آن س��رمایه‌گذاری کرده‌اند‪ .‬از جمله‬ ‫واحدهای تازه احداث شده در این شهرک صنعتی‪،‬‬ ‫س��وله ساخت اس��کلت فلزی در مساحتی بیش از‬ ‫‪20‬هزار مترمربع با اعتباری بیش از ‪40‬میلیارد ریال‬ ‫است که در صورت تکمیل فاز دوم این پروژه ‪150‬‬ ‫فرصت ش��غلی ایجاد می‌ش��ود در حالی‌که اکنون‬ ‫‪ 90‬نف��ر در این واحد تولیدی مش��غول به فعالیت‬ ‫هس��تند‪ .‬یکی از اصول مورد توجه در حوزه احداث‬ ‫واحده��ای صنعتی در این ش��هرک‪ ،‬دریافت مجوز‬ ‫از محیط‌زیس��ت استان اس��ت‪ .‬تاکنون چند واحد‬ ‫صنعتی در ش��هرک صنعتی آبیک ب��ه بهره‌‌برداری‬ ‫رسیده و ‪ 37‬واحد نیز در حال انعقاد قرارداد است‪،‬‬ ‫تمامی واحدهای صنعتی در شهرک صنعتی آبیک‬ ‫مجوز محیط‌زیس��ت دارند‪ .‬همین امر زمینه جذب‬ ‫س��رمایه‌گذاری در اس��تان به‌ویژه شهرستان آبیک‬ ‫را فراه��م می‌کند‪ .‬ع�لاوه بر اینک��ه موقعیت ویژه‌‬ ‫ش��هرک‌های صنعتی اس��تان قزوی��ن روند جذب‬ ‫س��رمایه‌گذار بخش خصوصی به‌ویژه س��رمایه‌گذار‬ ‫خارج��ی را راحت‌تر می‌س��ازد‪ .‬اس��تان قزوین در‬ ‫سال گذش��ته رتبه سوم جذب سرمایه در کشور را‬ ‫به دس��ت آورده اس��ت و اگر بتوان به‌منظور جذب‬ ‫سرمایه‌گذار داخلی و خارجی تسهیالت و امکاناتی‬ ‫را ب��رای س��رمایه‌گذاران بخش خصوص��ی در نظر‬ ‫گرفت می‌توان جایگاه اس��تان قزوین را در کش��ور‬ ‫ارتقا بخشید‪.‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫درآمد استان مرکزی به بیش از‬ ‫‪319‬میلیارد ریال رسید‬ ‫ایس�نا‪ :‬مدیرکل گمرکات اس��تان مرکزی از کسب‬ ‫درآم��د بی��ش از ‪319‬میلی��ارد ریال��ی در ‪10‬م��اه‬ ‫سال‌جاری خبر داد‪.‬‬ ‫مهدی میراش��رفی با بیان اینکه در ‪10‬ماه نخست‬ ‫امسال بیش از ‪319‬میلیارد ریال درآمد ملی و استانی‬ ‫کس��ب ش��ده اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬میزان درآمد مالیات بر‬ ‫ارزش‌اف��زوده این گمرکات نیز بیش از ‪387‬میلیارد و‬ ‫‪494‬میلیون ریال بوده است‪ .‬مدیرکل گمرکات استان‬ ‫مرکزی همچنین از کاه��ش ‪13‬درصدی پرونده‌های‬ ‫قاچاق کاال در ‪10‬ماه امس��ال خبر داد و گفت‪ :‬تعداد‬ ‫پرونده‌های تشکیل شده در این مدت ‪ 131‬فقره بوده‬ ‫است که از نظر تعداد‪ ،‬نسبت به مدت مشابه سال قبل‬ ‫با کاهش ‪13‬درصدی مواجه بوده‌ایم‪.‬‬ ‫میراش��رفی ارزش ریال��ی این پرونده‌ه��ا را نزدیک‬ ‫ب��ه ‪98‬میلی��ارد ریال عنوان کرد و گف��ت‪ :‬ارزش این‬ ‫پرونده‌ها نس��بت به مدت مشابه سال قبل ‪35‬درصد‬ ‫افزایش داشته است‪ .‬مدیرکل گمرکات استان مرکزی‬ ‫در پایان‪ ،‬عمده کاالهای کش��ف شده را انواع دستگاه‬ ‫کپی و فاکس مس��تعمل‪ ،‬انواع لوازم آرایش��ی‪ ،‬س��م‪،‬‬ ‫روسری‪ ،‬چای و‪ ...‬برشمرد‪.‬‬ ‫‪ 37‬پروژه در دلیجان‬ ‫به بهره‌برداری می‌رسد‬ ‫ایسنا‪ :‬فرماندار دلیجان از به بهره‌برداری رسیدن ‪37‬‬ ‫پ��روژه در دلیجان در ایام ده��ه مبارک فجر خبر داد‬ ‫و گف��ت‪ :‬از این تعداد طرح ‪ 20‬پ��روژه مربوط به ‪16‬‬ ‫روستای شهرس��تان است و مابقی در دلیجان و شهر‬ ‫نراق به بهره‌برداری می‌رسد‪.‬‬ ‫هادی فدای��ی تعداد خانواده‌ه��ای بهره‌بردار از این‬ ‫‪ 37‬پ��روژه را ‪2‬هزار و ‪ 543‬نفر عن��وان کرد و افزود‪:‬‬ ‫به صورت کلی این تعداد پروژه اش��تغال ‪ 159‬نفر را‬ ‫در بر دارد‪ .‬فدایی با اش��اره ب��ه اینکه این پروژه‌ها در‬ ‫بخش‌های صنعتی‪ ،‬خدماتی‪ ،‬مس��کن و زیرس��اختی‬ ‫ب��ه افتتاح می‌رس��ند‪ ،‬تصری��ح کرد‪ :‬س��رمایه‌گذاری‬ ‫انجام ش��ده برای این تعداد پ��روژه بیش از ‪535‬هزار‬ ‫میلی��ون ریال ب��وده که از منابع ملی اس��تانی تامین‬ ‫ش��ده است‪ .‬وی اضافه کرد‪ :‬در بخش صنعت ‪ 4‬پروژه‬ ‫مرب��وط به تولید ای��زوگام‪ ،‬یک پ��روژه تولید الیاف و‬ ‫همچنین یک واحد س��نگبری نیز مورد بهره‌برداری‬ ‫ق��رار می‌گیرن��د و تنها پ��روژه مربوط به ش��هر نراق‬ ‫آبرس��انی این ش��هر اس��ت که توسط ش��رکت آب و‬ ‫فاضالب شهر انجام می‌شود‪.‬‬
‫یادداشت‬ ‫رونق اقتصادی کشور‬ ‫در گرو صنایع کوچک‬ ‫علیرضا محمدی‬ ‫معاونصنایعکوچکشرکت‬ ‫شهرک‌هایصنعتیاستانکرمانشاه‬ ‫تمامی صنایع فعال درکشور با چالش‌ها و مشکالتی‬ ‫درگی��ر هس��تند‪ .‬در ح��دود ‪ 95‬درص��د از واحدهای‬ ‫صنعتی در کل کشور در حوزه صنایع کوچک فعالیت‬ ‫می‌کنند‪ .‬صنایعی که کمتر از ‪ 50‬نفر در آن اش��تغال‬ ‫دارند صنایع کوچک به شمار می‌روند‪ .‬صنایع کوچک‬ ‫مزایایی مانند انعطاف‌پذیری باال‪ ،‬اشتغالزایی متوازن و‬ ‫ماش��ین‌آالت چندمنظوره دارند‪ .‬همچنین این صنایع‬ ‫با مشکالتی مانند مقیاس کوچک و‌آسیب‌پذیر بودن‬ ‫مواجه هستند‪.‬‬ ‫وزارت صنعت‌‪ ،‬معدن و تجارت س��ال‌ها روی توسعه‬ ‫صنای��ع کوچک در کش��ور مطالعه کرده اس��ت‪ .‬این‬ ‫وزارتخان��ه با یونیدو نیز س��ال‌ها مذاکرات‪ ،‬مبادالت و‬ ‫معامالتی را انجام داده است و پس از انتقال تجربیات‬ ‫نتیجه آن ش��د که یونیدو برای توسعه صنایع کوچک‬ ‫در کشورهای توسعه یافته ‪ 3‬مدل توسعه شبکه‌ای را‬ ‫پیش��نهاد کرد‪ .‬یکی از این مدل‌ها‪ ،‬پیمانکاری فرعی‬ ‫صنعتی اس��ت که یک واح��د صنعتی بزرگتر در راس‬ ‫قرار می‌گی��رد و تولید‌کنندگان کوچکتر و پیمانکاران‬ ‫فرعی ب��رای آن تولید می‌کنند؛ مانند ش��رکت ایران‬ ‫خ��ودرو‪ .‬این م��دل قابل تعمیم به تمام کش��ور برای‬ ‫توسعه صنعت به طور متوازن نیست‪.‬‬ ‫مدل دیگر تولید بدون کارخانه اس��ت که در کشور‬ ‫چین در حال اجراس��ت بدین معنا که زیس��تگاه‌های‬ ‫کاری به عنوان منازل تعریف می‌ش��وند و نیروی کار‪،‬‬ ‫هم زنان و هم مردان بیکار که در منزل بازنشس��ته یا‬ ‫خانه دار هستند به عنوان نیروی کار معرفی می‌شوند‪،‬‬ ‫کارخان��ه‌ای در این مدل وجود ن��دارد‪ .‬در یک منزل‬ ‫لباس دوخته و در منزلی دیگر بسته‌بندی می‌شود‪.‬‬ ‫مدلی دیگر که یونیدو به ایران پیش��نهاد داد‪ ،‬مدل‬ ‫توس��عه شبکه‌ای بود اما به دلیل بافت فرهنگی کشور‬ ‫مورد استقبال واقع نشد‪.‬‬ ‫مدلی که در حدود ‪ 8‬سال است به راه افتاده و نتیجه‬ ‫مثبتی به همراه داشته و سازمان صنایع کوچک روی‬ ‫آن تمرکز کرده‪‌،‬مدل توسعه خوشه‌ای است‪ .‬در مدل‬ ‫توسعه خوش��ه‌ای‪ ،‬به تمامی مش��کالت صنایع توجه‬ ‫می‌شود؛ مشکالت در حوزه بازار‪‌،‬فروش و تامین مواد‬ ‫اولیه همگی بررسی و منشا اصلی مشکالت و تخصصی‬ ‫بررسی می‌ش��ود‪ .‬به عنوان نمونه ریشه کیفیت پایین‬ ‫کاال می‌تواند از فناوری نش��ات گرفته باش��د و قیمت‬ ‫تمام ش��ده باال ممکن است ریشه در قیمت مواد اولیه‬ ‫داشته باشد که تولید‌کننده آن‌را از بازار آزاد خریداری‬ ‫می‌کند و از بورس تامین نمی‌کند‪ .‬باید مش��کل را به‬ ‫صورت تخصصی در یک مدل نظام‌مند بررسی کرد تا‬ ‫مطالعات به نتایج مثبت و س��ازنده منتهی ش��ود و به‬ ‫منظور رفع مشکالت سرمایه‌گذاری و برنامه‌ریزی‌های‬ ‫الزم انجام شود‪ .‬در گذشته مشکالت به صورت مقطعی‬ ‫و موردی بررسی می‌شدند و این دیدگاه نمی‌تواند در‬ ‫رفع کامل مشکالت کارآمد باشد‪.‬‬ ‫معموال مش��کل رقابتی واحده��ای صنایع کوچک‬ ‫در رقابت و کیفیت خالصه می‌ش��ود‪ .‬درباره خوش��ه‬ ‫پلی‌اتیلن در کرمانش��اه بررس��ی اولیه و بررس��ی‌های‬ ‫بعدی و اجرای برنامه‌های توس��عه‌ای در سال نخست‪‌،‬‬ ‫ثابت کرد که مش��کل کیفیت وجود ندارد و مش��کل‬ ‫اصلی قیمت تمام ش��ده باالتر اس��ت‪ .‬در این مشکل‬ ‫برای فروش در داخل و بازارهای داخلی مواردی مانند‬ ‫استاندارد باید پیگیری شود‪ .‬به عنوان نمونه در فروش‬ ‫لوله‌های پلی‌اتیلن در استان مشکالتی وجود دارد چرا‬ ‫که از بقیه اس��تان‌ها این لوله‌ها تامین می‌ش��ود زیرا‬ ‫استانداردهای تعریف‌شده برای لوله مشخص نمی‌کند‬ ‫ک��ه لوله‌های پلی‌اتیلن از مواد بازیافتی تهیه ش��ده یا‬ ‫از مواد درجه یک تهیه ش��ده‌اند‪ .‬این امر اشکاالتی را‬ ‫ایج��اد می‌کند که به نقص تعریف اس��تاندارد کش��ور‬ ‫ب��ر می‌گردد‪ .‬در حوزه ص��ادرات از دالیل قیمت تمام‬ ‫شده باالی کاالی پلی‌اتیلن این است که مواد اولیه از‬ ‫دالل‌ها خریداری می‌شوند‪ .‬به این معنا که تولید‌کننده‬ ‫ب��ه جای خرید از تامین‌کننده مواد به طور مس��تقیم‬ ‫ب��ه علت ق��درت خرید پایین از دالل م��واد مورد نیاز‬ ‫خود را می‌خرد و بخش زیادی س��ود تولید را واسطه‬ ‫از تولید‌کننده در مواد اولیه دریافت می‌کند در نتیجه‬ ‫قیمت تمام ش��ده افزایش می‌یابد‪ .‬یک تعاونی تامین‬ ‫نیاز خوش��ه برای رفع این مشکل ایجاد شده است تا‬ ‫تولید‌کنندگان با استفاده از مزیت هم افزایی نیاز خود‬ ‫را تامی��ن کنند و به جای خری��د ‪ 20‬تن کاال با توان‬ ‫مالی پایین یک‌مرتبه ‪ 2‬هزار تن کاال خریداری کنند‪.‬‬ ‫در آن صورت تولیدکنندگان ش��رایط ب��ازار را تامین‬ ‫می‌کنند‪.‬‬ ‫هریک از مش��کالت بس��یار تخصص��ی و پیچیده و‬ ‫وابس��ته به بس��یاری از مسائل دیگر هس��تند ‪ .‬خرید‬ ‫و فروش مش��ترک از راهکارهایی اس��ت که می‌تواند‬ ‫مش��کالت صادرات و مشکالت صنایع کوچک را با آن‬ ‫کاهش داد‪.‬‬ ‫‪24‬‬ ‫پنجشنبه ‪ 16‬بهمن ‪ 15- 1393‬ربیع‌الثانی ‪ 5 -1436‬فوریه ‪ -2015‬شماره ‪ -151‬پیاپی ‪1469‬‬ ‫استان‌ها‬ ‫صنعت پلی‌اتیلن؛ پیشرو در کرمانشاه‬ ‫صبا رضایی ـ گروه استان‌ها‪ :‬رشد صنایع پالستیکی‬ ‫در استان کرمانش��اه در یک سال گذشته سبب شده تا‬ ‫پ��ای صنایع به حوزه صادرات این اس��تان باز ش��ود‪ .‬به‬ ‫گفته مدیرکل گمرکات اس��تان کرمانشاه بیش از ‪۱۷۳‬‬ ‫میلیون دالر مواد پالستیکی از گمرکات کرمانشاه در ‪9‬‬ ‫ماه نخست امس��ال صادر شده است‪ .‬محسن مصطفایی‬ ‫میزان این مواد از نظر ارزش��ی را ‪ ۲۳‬درصد از صادرات‬ ‫اس��تان کرمانشاه اعالم کرده اس��ت‪ .‬یکی از شاخه‌های‬ ‫صنایع پالس��تیکی‪ ،‬صنعت پلی‌اتیلن است که آبان ماه‬ ‫س��ال ‪ 92‬خوشه توسعه‌ای آن تشکیل شد و تا دو سال‬ ‫آینده این خوش��ه به فعالیت خود ادامه می‌دهد‪ .‬به نظر‬ ‫می‌رس��د بررس��ی‌های تخصصی و ریش��ه‌یابی در حوزه‬ ‫مش��کالت در این صنعت آغاز شده و اقداماتی برای رفع‬ ‫مش��کالت موجود در این حوزه انجام ش��ده است‪ .‬برای‬ ‫نمونه تعاونی فروش مواد اولیه برای تعادل بخشیدن به‬ ‫قیم��ت مواد اولیه مورد نیاز و در دس��ترس قرار گرفتن‬ ‫مواد اولیه در صنعت پلی‌اتیلن تشکیل شده است‪.‬‬ ‫طبق آمارهای منتشر شده در حوزه صنعت پلی‌اتیلن‬ ‫میزان تولید صنعت پلی‌اتیلن در اس��تان کرمانشاه ‪168‬‬ ‫میلیارد تومان‪ ،‬میزان اش��تغالزایی این خوشه ‪ 577‬نفر‬ ‫و می��زان صادرات آن ‪ 3‬میلی��ارد و ‪ 400‬میلیون تومان‬ ‫در سال است‪.‬‬ ‫در رابط��ه ب��ا مش��کالت و موانع‬ ‫موج��ود در این صنع��ت علیرضا‬ ‫مومی‌وند‪ ،‬عامل توس��عه خوش��ه‬ ‫تولی��دی صنع��ت پلی‌اتیل��ن در‬ ‫می‌گوی��د‪:‬‬ ‫کرمانش��اه ب��ه‬ ‫واحدهای فعال در این خوش��ه در زمین��ه مواد اولیه با‬ ‫مش��کالتی مواج��ه و از ای��ن نظر به ش��دت در مضیقه‬ ‫هس��تند‪ .‬واحدهای کوچک فروش م��واد اولیه به دلیل‬ ‫ظرفیت کم فروش از صحنه حذف می‌ش��وند و دالل‌ها‬ ‫جای آنها را می‌گیرند زیرا از نظر مالی بسیار قوی‌تر بوده‬ ‫و توانایی فروش به می��زان باال را دارند‪ .‬به همین دلیل‬ ‫مدتی بازار فروش مواد اولیه در دس��ت دالل‌ها بوده که‬ ‫اکنون ب��ا پیگیری‌های خوش��ه توس��عه پلی‌اتیلن این‬ ‫مشکل تا حدودی رفع شده است‪.‬‬ ‫وی می‌افزای��د‪ :‬این خوش��ه در حوزه ص��ادرات نیز با‬ ‫مشکالتی مواجه است‪ .‬نوسان ایجاد شده در عراق سبب‬ ‫ایجاد احس��اس ناامن��ی در تاجران و بازرگانان ش��ده و‬ ‫صادرات به این کشور را با مشکالتی مواجه کرده است‪.‬‬ ‫مومی‌ون��د در ادامه بیان می‌کن��د‪ :‬همچنین به دلیل‬ ‫استفاده از فناوری‌های درجه چندم یا فرسوده‪ ،‬کیفیت‬ ‫محصوالت کاهش یافته اس��ت‪ .‬از دیگر مش��کالت این‬ ‫خوش��ه می‌توان به کمبود نیروی کار متخصص و وجود‬ ‫نیروی کار غیرمتخصص اش��اره ک��رد‪ .‬همچنین خرید‬ ‫نکردن واحدهای س��نتی ادارات و س��ازمان‌های سنتی‬ ‫از واحدهای خوش��ه پلی‌اتیلن کرمانشاه و خریداری این‬ ‫اتصاالت از دیگر ش��هرها در این خوش��ه مس��ائلی را به‬ ‫وجود آورده است‪.‬‬ ‫ش��اپور قنب��ری‪ ،‬رییس ش��رکت‬ ‫ش��هرک‌های صنعت��ی اس��تان‬ ‫کرمانش��اه نیز درباره مش��کالت‬ ‫صنع��ت پلی‌اتیل��ن ب��ه‬ ‫می‌گوی��د‪ :‬در صنع��ت پلی‌اتیلن‬ ‫مش��کالتی در زمین��ه تامین مواداولی��ه و قدرت خرید‬ ‫مواداولیه وجود دارد‪ .‬به عنوان نمونه بیش��تر واحدهای‬ ‫صنعتی فعال در حوزه صنعت پلی‌اتیلن به‌ویژه در استان‬ ‫کرمانشاه توان مالی کافی برای خرید مواد اولیه خود را‬ ‫از بورس ندارند و به ناچار مواد اولیه مورد نیاز خود را از‬ ‫دالل‌ها و دست دوم فروشی‌ها می‌خرند و این امر سبب‬ ‫ب��ه وجود آم��دن ت��ورم در قیمت مواد اولیه می‌ش��ود‪.‬‬ ‫همچنین تولید‌کنندگان در خوشه تولید لوله پلی‌اتیلن‬ ‫از فناوری‌هایی اس��تفاده می‌کنند که به روز نیس��تند و‬ ‫ت��وان و قدرت رقابت��ی از نظر کیفی��ت کاال را در بازار‬ ‫ندارند‪.‬‬ ‫او می‌افزای��د‪ :‬در زمین��ه ف��روش کاال در این خوش��ه‬ ‫نی��ز واحده��ای صنعتی با مش��کالتی مواجه هس��تند‪.‬‬ ‫تولیدکنندگان مجبورند مواد اولیه خود را نقدی بخرند‬ ‫ام��ا پول حاص��ل از ف��روش کاالی خ��ود را به صورت‬ ‫مدت‌دار دریافت کنند و به همین دلیل مش��کالت مالی‬ ‫در چرخه مالی آنها به وجود می‌آید‪ .‬همچنین واحدهای‬ ‫صنعتی نیازمند سرمایه در گردش باالیی در این صنعت‬ ‫هستند‪ .‬دارا بودن مبلغی در حدود ‪ 500‬میلیون تومان‬ ‫س��رمایه ثابت و ‪ 500‬میلیون تومان سرمایه در گردش‬ ‫برای فعاالن این حوزه ضروری اس��ت‪ .‬در حوزه صنعت‬ ‫پلی‌اتیلن استان کرمانشاه‪ ،‬قیمت تمام شده کاال همواره‬ ‫بی��ش از قیمت همین محصول در دیگر استان‌هاس��ت‪.‬‬ ‫گرچ��ه این ام��ر می‌تواند به این دلیل هم باش��د که در‬ ‫اس��تان ما اس��تانداردهای تولید با دق��ت باالیی دنبال‬ ‫می‌شوند و کیفیت کاالها باالست‪.‬‬ ‫قنب��ری عن��وان می‌کن��د‪ :‬از مش��کالت موج��ود در‬ ‫ای��ن صنعت می‌ت��وان به وج��ود واحده��ای زیرپله‌ای‬ ‫یا واحدهای غیرشناس��نامه‌ای اش��اره ک��رد که در این‬ ‫صنع��ت در مکان‌های��ی با کارب��ری غیرصنعت��ی و به‬ ‫صورت غیرنش��ان(برند)ی فعالیت می‌کنند‪ .‬این واحدها‬ ‫مالی��ات و بیمه پرداخت نمی‌کنند و الزامی برای رعایت‬ ‫‪ ۹۰‬میلیارد محصول تجاری در شرکت‌های دانش‌بنیان بوشهر‬ ‫تسنیم‪ :‬رییس پارک علم و فناوری خلیج‌فارس بوشهر‬ ‫گفت‪ ۶۰ :‬ش��رکت دانش‌بنیان در پارک علم و فناوری‬ ‫اس��تان بوش��هر محصوالت خود را به ارزش ‪۹۰‬میلیارد‬ ‫ریال تجاری‌سازی کردند‪.‬‬ ‫حبی��ب رس��تمی در آیین افتتاح نمایش��گاه الکامپ‬ ‫بوش��هر با بیان اینک��ه ش��رکت‌های دانش‌بنیان نقش‬ ‫مهمی در تولید محصوالت دانش‌بنیان دارند اظهار کرد‪:‬‬ ‫ش��رکت‌های دانش‌بنیان مورد حمایت ویژه مس��ئوالن‬ ‫هس��تند که زمینه پیشرفت و توسعه همه‌جانبه آنها را‬ ‫فراهم می‌کنند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه شرکت‌های دانش‌بنیان مورد حمایت‌‬ ‫ویژه مسئوالن در ابعاد گوناگون قرار دارند تصریح کرد‪:‬‬ ‫با حمایت از این ش��رکت‌ها زمینه پیش��رفت و توسعه‬ ‫همه‌جانبه استان بوشهر به‌ویژه در حوزه نخبگی فراهم‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫ریی��س پارک عل��م و فناوری خلیج‌فارس بوش��هر با‬ ‫بیان اینکه مرکز رش��د علم و فناوری در استان بوشهر‬ ‫در برنامه‌ه��ای خود موفق عم��ل کرده‌اند گفت‪ :‬اکنون‬ ‫‪ 60‬ش��رکت دانش‌بنیان در پارک علم و فناوری استان‬ ‫بوش��هر ثبت‌ش��ده که در ابعاد گوناگون نخبگی وتولید‬ ‫محصوالت خوب و موفق عمل کرده‌اند‪.‬‬ ‫رس��تمی از تجاری سازی محصوالت خبرداد و گفت‪:‬‬ ‫افتتاح پروژه‌های صنعتی در تفت و مهریز‬ ‫مهر‪ :‬دو پروژه صنعتی ش��امل دو کارخانه کاش��ی در‬ ‫شهرس��تان تفت و مهریز اس��تان یزد بهره‌برداری شد‪.‬‬ ‫این واحدها ش��امل شرکت نوین س��رام تفت و شرکت‬ ‫داریوش س��رام تفت اس��ت که با بهره‌برداری از این دو‬ ‫واحد برای حدود ‪ ۷۰‬نفر در شهرستان تفت اشتغالزایی‬ ‫شد‪.‬‬ ‫رییس سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان یزد در حاشیه این بازدید اظهار‬ ‫کرد‪ :‬ش��رکت نوین سرام با س��رمایه‌ای بالغ بر ‪۹۶‬میلیارد ریال به بهره‌‌برداری‬ ‫رسیده و ساالنه بالغ بر ‪ ۱۵‬و ‪ ۸۰۰‬تن کاشی و سرامیک تولید می‌کند‪.‬‬ ‫محمدمه��دی زارع تاکی��د کرد‪ :‬با راه‌‌ان��دازی این واحد ب��رای ‪ ۴۰‬نفر به‌طور‬ ‫مستقیم اشتغال ایجاد خواهد شد‪.‬‬ ‫زارع در مورد کارخانه کاش��ی داریوش سرام نیز عنوان کرد‪ :‬این واحد صنعتی‬ ‫نیز ظرفیت تولید ساالنه ‪۱۲‬هزار تن کاشی را داراست‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه این واحد صنعتی برای ‪ ۲۷‬نفر اشتغال مستقیم ایجاد کرده‪،‬‬ ‫عن��وان کرد‪ :‬س��رمایه‌گذاری اولیه ب��رای راه‌اندازی این واح��د بالغ بر ‪۵۰‬هزار‬ ‫میلیارد ریال اس��ت‪ .‬الزم به ذکر است س��یدمحمدعلی ابریشمی‪،‬معاون وزیر‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تان یزد با حضور در شهرس��تان مهریز از شرکت‬ ‫فوالد محمد در این شهرستان بازدید و از این پروژه بهره‌برداری کرد‪.‬‬ ‫پ��ارک علم و فناوری نقش بس��یار مهم و اساس��ی در‬ ‫حمایت از ش��رکت‌های دانش‌بنیان و فناور برای تبدیل‬ ‫دانش به فناوری و تجاری‌سازی محصوالت دارد‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه در اس��تان بوشهر ‪ 60‬شرکت‬ ‫در پ��ارک علم و فناوری فعال اس��ت بی��ان کرد‪ :‬از این‬ ‫تعداد شرکت ‪ 10‬ش��رکت آن در حوزه برق‪ ،‬مخابرات‪،‬‬ ‫کامپیوتر‪ ،‬نرم‌افزار و ارتباطات فعالیت دارند‪.‬‬ ‫ریی��س پارک عل��م و فناوری خلیج‌فارس بوش��هر از‬ ‫تجاری‌س��ازی محصوالت خبر داد و گفت‪ :‬شرکت‌های‬ ‫دانش‌بنیان اس��تان بوش��هر با قراردادهای��ی که منعقد‬ ‫کردن��د‪ ،‬محصوالت خود را ب��ه ارزش ‪90‬میلیارد ریال‬ ‫تجاری‌سازی کردند‪.‬‬ ‫رس��تمی با اش��اره به اینکه ش��رکت‌های دانش‌بنیان‬ ‫از امتیازات الزم برخوردار هس��تند افزود‪ :‬ش��رکت‌های‬ ‫دانش‌بنی��ان ب��رای پروژه‌ه��ای فناوری و پژوهش��ی از‬ ‫مناقصه و انجام استعالم‌ها معاف هستند‪.‬‬ ‫آغازساختمنطق ‌هویژهاقتصادیقصرشیرین‬ ‫ایس�نا‌‪ :‬کلن��گ آغاز عملی��ات اجرای��ی منطقه ویژه‬ ‫اقتصادی قصرش��یرین با حضور وزیر راه و شهرسازی‪‌،‬‬ ‫‪ 14‬بهمن به زمین زده شد‪.‬‬ ‫حبیب دباغ‪ ،‬مدیر مس��ئول منطق��ه ویژه اقتصادی‬ ‫قصرش��یرین با اش��اره به آغ��از عملی��ات اجرایی این‬ ‫منطقه در زمینی به مس��احت ‪ 1700‬هکتار‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در فاز نخس��ت این‬ ‫پروژه‪ ،‬عملیات اجرایی در ‪ 300‬هکتار از این منطقه با اختصاص اعتباری بالغ‬ ‫بر ‪75‬میلیارد تومان آغاز ش��ده اس��ت‪ .‬وی پیش‌بینی کرد‪ ،‬فاز اول این پروژه‬ ‫ظرف ‪6‬ماه آینده به بهره‌برداری برسد‪.‬‬ ‫دب��اغ‪ ،‬اعتبار الزم برای اج��رای کامل پروژه را ‪450‬میلی��ارد تومان‪ ،‬اعالم‬ ‫و تصری��ح کرد‪ :‬ب��ا تخصیص این اعتبار زیرس��اخت‌های عمرانی پروژه ظرف‬ ‫‪2‬س��ال آینده به بهره‌برداری خواهد رسید‪ .‬بخشی از این اعتبار توسط دولت‬ ‫و بخش دیگر توس��ط سازمان همیاری شهرداری‌های استان کرمانشاه تامین‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬راه‌اندازی بخش تولید این پروژه ظرف ‪5‬ساله آینده انجام خواهد‬ ‫ش��د که با راه‌اندازی آن‪ ،‬این منطقه می‌تواند برای ‪21‬هزار نفر فرصت شغلی‬ ‫ایجاد کند که این امر نه‌تنها مش��کل بیکاری شهرس��تان قصرشیرین را حل‬ ‫خواهد کرد‪ ،‬بلکه مرتفع‌کننده بخشی از مشکل بیکاری استان نیز خواهد بود‪.‬‬ ‫‪states@smtnews.ir‬‬ ‫اس��تانداردهای اجب��اری ندارند‪ .‬واحدهای مس��تقر در‬ ‫ش��هرک‌های صنعت��ی و واحده��ای دارای شناس��نامه‬ ‫ت��وان رقاب��ت از نظر قیمت تمام‌ش��ده با این دس��ته از‬ ‫تولیدکنندگان را ندارند‪ .‬واحدهای زیرزمینی به صورت‬ ‫ش��بانه به تولید می‌پردازند و مالی��ات و بیمه پرداخت‬ ‫نمی‌کنن��د‪ ،‬در نتیجه هزینه کمتری صرف تولید کاالی‬ ‫خود می‌کنند‪.‬‬ ‫وی ادام��ه می‌ده��د‪ :‬در رابط��ه با ص��ادرات کاالهای‬ ‫تولیدش��ده در صنعت پلی‌اتیلن در حال حاضر صادرات‬ ‫به کش��ور عراق بسیار خوب اس��ت؛ قراردادهای خوبی‬ ‫منعقد می‌ش��وند و بازارهای مناس��بی ب��ه وجود آمده‬ ‫اس��ت‪ .‬تنها مش��کل در حوزه صادرات کمبود نقدینگی‬ ‫اس��ت‪ .‬تولیدکنندگان مواد اولیه خ��ود را نقد می‌خرند‬ ‫اما س��ود حاص��ل از فروش خود را به ص��ورت مدت‌دار‬ ‫دریافت می‌کنند‪.‬‬ ‫سیدسعید حیدری‌طیب‪ ،‬نماینده‬ ‫مردم کرمانشاه در مجلس درباره‬ ‫رونق ص��ادرات صنعت پلی‌اتیلن‬ ‫کرمانش��اه ب��ه ع��راق به‬ ‫می‌گوید‪ :‬صادرات کرمانش��اه در‬ ‫خوشه صنعتی پلی‌اتیلن با افزایش همراه بوده است‪ .‬این‬ ‫صنعت در حال رونق بخشیدن به صادرات استان است‪.‬‬ ‫استان کرمانشاه با وجود روابط مثبت و سازنده‌ای که با‬ ‫کش��ور عراق برقرار ک��رده توانس��ته در زمینه صادرات‬ ‫اجناس تولیدی در حوزه صنعت پلی‌اتیلن به این کشور‬ ‫بس��یار موفق عمل کند‪ .‬گرچه وجود مش��کالت داخلی‬ ‫عراق سبب ایجاد ناامنی‌هایی برای صادرکنندگان استان‬ ‫کرمانش��اه به این کشور شده است اما کرمانشاه با وجود‬ ‫تمام مشکالت در صادرات پلی‌اتیلن به این کشور موفق‬ ‫عمل کرده است‪ .‬حیدری‌طیب در ادامه می‌افزاید‪ :‬رقیب‬ ‫ایران در بازار عراق کشور ترکیه است که بازار عراق را به‬ ‫خوب��ی در اختیار گرفت��ه و تنها در مرزهای مش��ترک‬ ‫ش��مالی به دلی��ل وجود جنگ‌های داخل��ی در عراق با‬ ‫مش��کالتی مواجه شده اس��ت ولی در مجموع صادرات‬ ‫خوبی به این کشور دارد‪.‬‬ ‫صنای��ع کوچکی مانند صنعت پلی‌اتیلن توانس��ته در‬ ‫رونق صادرات و اقتصاد استان کرمانشاه مثبت و اثرگذار‬ ‫باشد و توجه به توس��عه این صنایع می‌تواند مشکالتی‬ ‫مانند بیکاری‪ ،‬مش��کالت اقتصادی و توسعه صنعتی را‬ ‫در استان رفع کند‪.‬‬ ‫باجه خبر‬ ‫تالش برای تبدیل الرستان بزرگ‬ ‫بهقطبصنعتیکشور‬ ‫ایس�نا‌‪ :‬فرماندار ویژه الرستان گفت‪ :‬تالش می‌کنیم‬ ‫منطق��ه بزرگ الرس��تان به قطب صنعتی در کش��ور‬ ‫تبدیل شود‪ .‬علی‌اکبر نجیب‌زاده در آیین افتتاح شرکت‬ ‫صنعتی معدنی بلور نمک الرستان‪ ،‬گفت‪ :‬دولت تدبیر‬ ‫و امید به‌طور جدی از سرمایه‌گذاران حمایت می‌کند‬ ‫و ما نیز به‌عنوان نماینده دولت در شهرس��تان همین‬ ‫راه را ادام��ه می‌دهی��م‪ .‬علی‌اکبر نجی��ب‌زاده فرماندار‬ ‫وی��ژه الرس��تان ضمن بی��ان ای��ن مطالب اف��زود‪ :‬با‬ ‫سرمایه‌گذاران این شرکت در جلسات متعددی درباره‬ ‫ایج��اد زیرس��اخت‌های الزم برای س��رمایه‌گذاری در‬ ‫این منطقه در زمینه س��رمایه‌گذاری‌های جدید بحث‬ ‫و تبادل‌نظر انجام شده اس��ت‪ .‬فرماندار ویژه الرستان‬ ‫خاطرنش��ان کرد‪ :‬روسای ادارات این شهرستان باید با‬ ‫تمام س��رمایه‌گذاران کمال همکاری را داشته باشند و‬ ‫از قبل موجبات آس��ایش و امنیت آنان را فراهم کنند‪.‬‬ ‫نجیب‌زاده در بخش دیگری از س��خنان خود به افتتاح‬ ‫چن��د طرح عمران��ی و صنعتی در روس��تاهای بخش‬ ‫مرکزی الرس��تان با اعتباری بالغ ب��ر ‪64‬میلیارد ریال‬ ‫اش��اره و تصریح کرد‪ :‬اجرای طرح هادی‪ ،‬زیرسازی و‬ ‫بهس��ازی ورودی روستای هرمود‪ ،‬خوی شامل یکهزار‬ ‫و ‪ 28‬مترمربع کانیوو‪ 538 ،‬متر تک لبه‪ ،‬هش��ت هزار‬ ‫متر مربع زیرسازی با اعتبار یک‌میلیارد و ‪800‬میلیون‬ ‫ریالی از جمله این طرح‌ها است‪.‬‬ ‫وی همچنین گفت‪ :‬شرکت صنعتی معدنی بلور نمک‬ ‫الرس��تان با ظرفیت تولید ‪150‬هزار تن س��نگ نمک‬ ‫در س��ال و با اش��تغالزایی ‪ 60‬نفر به‌‌ش��کل مستقیم و‬ ‫غیرمس��تقیم و اعتب��ار ‪56‬میلیارد ریال یک��ی از این‬ ‫طرح‌ها است‪.‬‬
‫تجارت بین‌الملل‬ ‫‪trade@smtnews.ir‬‬ ‫پنجشنبه ‪ 16‬بهمن ‪ 15- 1393‬ربیع‌الثانی ‪ 5 -1436‬فوریه ‪ -2015‬شماره ‪ -151‬پیاپی ‪1469‬‬ ‫نگاهی به باال و پایین‌های تجارت الکترونیک می‌اندازد‬ ‫‪25‬‬ ‫خرید و فروش منهای اسکناس‬ ‫س�عید ش�مس‪ -‬گروه تجارت‪ :‬دنیای‬ ‫کنونی‪ ،‬دنیایی است که «خرید و فروش»‬ ‫یکی از مهم‌ترین فعالیت‌های آن به شمار‬ ‫می‌رود‪ .‬از خری��د و فروش برای نیازهای‬ ‫اولیه افراد‪ ،‬تا داد و س��تد بین کش��ور‌ها‪،‬‬ ‫باعث شده پدیده «تجارت» شکل گرفته‬ ‫و به عنوان رخدادی مهم مورد توجه قرار‬ ‫گیرد‪ .‬حال در همین بحث خرید و فروش‬ ‫چه در داخل کش��ور و چه در داد و ستد‬ ‫بین‌المللی‪ ،‬تالش‌هایی از پیش‌تر‌ها می‌شد‬ ‫ت��ا این عم��ل به راحتی و ب��ا هزینه‌های‬ ‫کمتری انجام ش��ود‪۲۰۰۰ .‬س��ال قبل از‬ ‫میالد‪ ،‬فینیقی‌ها س��اخت کشتی را به‌کار‬ ‫بردند تا از دریا بگذرند و به سرزمین‌های‬ ‫دور دس��ت یابند‪ .‬با این پیش��رفت‪ ،‬برای‬ ‫نخس��تین بار مرزه��ای جغرافیایی برای‬ ‫تج��ارت باز و تج��ارت با س��رزمین‌های‬ ‫دیگر آغاز ش��د و روش‌های خالقانه‌ای به‬ ‫ش��کل‌‌های گوناگون به آن اضافه ش��د تا‬ ‫امروز که یکی از محبوب‌ترین روش‌های‬ ‫تجارت خری��د اینترنت��ی در دنیای وب‬ ‫است‪ .‬تجارت الکترونیک به شکل کنونی‬ ‫در س��ال ‪۱۹۹۱‬م محقق شد‪ .‬از آن زمان‬ ‫هزاران هزار کسب و کار و تاجر وارد این‬ ‫دنیا شده‌اند اما اکنون این بحث (تجارت‬ ‫الکترونیک) ب��ه ق��دری رواج پیدا کرده‬ ‫است که داد و ستد بدون آن امری محال‬ ‫تصور می‌شود‪ .‬با توجه به اهمیت تجارت‬ ‫الکترونی��ک در ای��ن گزارش به بررس��ی‬ ‫واکنش مناط��ق مختلف جه��ان به این‬ ‫مس��ئله و همچنین چرایی پیشرفت زیاد‬ ‫این پدیده پرداخته می‌شود‪.‬‬ ‫‹ ‹پرترافیک‌های تجارت الکترونیک‬ ‫براساس آمار رسمی اعالم شده‪ ،‬در سال‬ ‫‪۲۰۱۴‬م حدود هزار میلیارد و ‪ ۵۰‬میلیون‬ ‫دالر چرخ��ه مالی تجارت الکترونیک بود‬ ‫که نس��بت به س��ال ‪۲۰۱۳‬م‪ ۲۰ ،‬درصد‬ ‫افزایش داش��ته تا اینطور گفته ش��ود که‬ ‫ای��ن پدیده روز ب��ه روز پررنگ‌تر و البته‬ ‫غیرقابل کتمان‌تر می‌شود‪ .‬همچنین باید‬ ‫اشاره کرد که دستیابی بازارهای نوظهور‬ ‫به اینترنت‪ ،‬رشد چشمگیری داشته است‬ ‫و آنها به همین دلیل تحرک بیش��تری را‬ ‫در فضای تجارت الکترونیک داشته‌اند در‬ ‫تج��ارت الکترونی��ک را می‌ت��وان از حیث تراکنش‌ه��ا به انواع‬ ‫مختلفی تقس��یم کرد که بعضی از آنها عبارتند از ارتباط بنگاه و‬ ‫بنگاه‪ :‬به الگوی��ی از تجارت الکترونیک گویند‪ ،‬که طرفین معامله‬ ‫بنگاه‌ها هستند‪ ،‬ارتباط بنگاه و مصرف‌کننده‪ :‬به الگویی از تجارت‬ ‫الکترونیک گویند که بس��یار رایج بوده و ارتباط تجاری مستقیم‬ ‫بین شرکت‌ها و مشتریان است‪.‬‬ ‫ارتب��اط مصرف کننده‌ها و ش��رکت‌ها‪ :‬در این حالت اش��خاص‬ ‫حقیق��ی ب��ه کمک اینترن��ت فرآورده‌ها ی��ا خدمات خ��ود را به‬ ‫شرکت‌ها می‌فروشند‪.‬‬ ‫ارتباط مصرف‌کننده با مصرف‌کننده‪ :‬در این حالت ارتباط خرید‬ ‫نتیجه باید در انتظار مشارکت کشورهای‬ ‫بیش��تری در خرید و ف��روش الکترونیک‬ ‫باش��یم تا اینط��ور نتیجه‌گیری کنیم که‬ ‫دنیا در ح��ال حرکت به س��مت تجارت‬ ‫گس��ترده الکترونیک است‪ .‬بر اساس این‬ ‫آمار کش��ورهایی که بیش��ترین ترافیک‬ ‫اینترنت��ی را به خاطر تجارت داش��ته‌اند‪،‬‬ ‫به این ش��رح معرفی ش��ده‌اند؛ امریکا با‬ ‫‪ 33‬میلی��ارد و ‪ 300‬میلی��ون بار مراجعه‬ ‫بیش��ترین مراجعه‌کنن��ده تج��اری را به‬ ‫اینترنت داش��ته و فهرس��ت ‪ ۱۹‬کش��ور‬ ‫پرترافیک دیگر با تعداد مراجعه به ترتیب‬ ‫و فروش بین مصرف‌کنندگان است‪.‬‬ ‫ارتباط بین بنگاه‌ها و س��ازمان‌های دولتی‪ :‬شامل تمام تعامالت‬ ‫تجاری بین ش��رکت‌ها و س��ازمان‌های دولتی می‌باشد‪ .‬پرداخت‬ ‫مالیات‌ه��ا و عوارض از این قبیل تعامالت محس��وب می‌ش��وند‪.‬‬ ‫ارتباط بین دولت و ش��هروندان‪ :‬الگوی��ی بین دولت و توده مردم‬ ‫بوده که ش��امل بنگاه‌های اقتصادی‪ ،‬موسس��ات دولتی و تمامی‬ ‫ش��هروندان می‌باشد‪ .‬این الگو یکی از مولفه‌های دولت الکترونیک‬ ‫است‪.‬‬ ‫ارتباط بین دولت‌ها‪ :‬این الگو شامل ارتباط تجاری بین دولت‌ها‬ ‫در زمینه‌هایی شبیه واردات و صادرات است‪.‬‬ ‫به این شرح است‪ .‬انگلستان با ‪ 7‬میلیارد‬ ‫و ‪ 200‬میلیون‪ ،‬روسیه ‪ 6‬میلیارد و ‪500‬‬ ‫میلیون‪ ،‬برزیل ‪ 4‬میلیارد و ‪ 800‬میلیون‪،‬‬ ‫آلمان ‪ 4‬میلیارد و ‪ ،200‬فرانسه ‪ 4‬میلیارد‬ ‫و ‪ 800‬میلی��ون‪ ،‬کانادا ‪ 4‬میلیارد و ‪600‬‬ ‫میلیون‪ ،‬هن��د ‪ 3‬میلیارد و ‪ 200‬میلیون‪،‬‬ ‫لهستان ‪ 2‬میلیارد و ‪ 500‬میلیون‪ ،‬ژاپن‪،‬‬ ‫هلند‪ ،‬ایتالیا و اس��ترالیا حدود ‪ 2‬میلیون‬ ‫و اس��پانیا‪ ،‬چین‪ ،‬ام��ارات متحده عربی و‬ ‫تایوان حدود یک میلیارد و ترکمنس��تان‬ ‫و کره جنوب��ی ح��دود ‪ 900‬میلیون بار‬ ‫مراجع��ه تج��اری در س��ال ‪2013‬م ب��ه‬ ‫اینترن��ت داش��ته‌اند و به هم��راه ایاالت‬ ‫متحده امریکا که کش��ور اول اس��ت‪۲۰ ،‬‬ ‫کشور فعال در عرصه تجارت الکترونیک‬ ‫را در س��ال ‪۲۰۱۴‬م تشکیل می‌دهند تا‬ ‫بتوان آنها را پیش��رو در این بحث پرسود‬ ‫دانس��ت که می‌توانند به عن��وان الگویی‬ ‫مناسب مورد توجه قرار گیرند‪.‬‬ ‫‹ ‹س�هم ان�دک ای�ران از تج�ارت‬ ‫الکترونیک‬ ‫ای��ران تقریبا یک دهه پی��ش خرید و‬ ‫فروش‌ه��ای اینترنتی را در ب��ازار داخلی‬ ‫ش��روع ک��رد و درحال‌حاضر‪ ،‬ب��ه غیر از‬ ‫روستاهای دور افتاده‪ ،‬مراجعه به اینترنت‬ ‫ب��رای خرید ب��ه طور چش��مگیری رو به‬ ‫افزایش است و این تحلیل را موجب شده‬ ‫که ورود ب��ه تج��ارت الکترونیک هدفی‬ ‫است که در حال محقق شدن است‪.‬‬ ‫ب��ا این ح��ال ای��ران س��هم چندانی از‬ ‫عرصه جهانی داد و ستد الکترونیک دنیا‬ ‫ندارد چراکه با وجود س��هم یک درصدی‬ ‫از جمعی��ت جهان‪ ،‬آم��ار طبیعی باید در‬ ‫همین حدود باش��د‪ ،‬اما نق��ش ایران در‬ ‫تج��ارت جهانی الکترونیک بس��یار کمتر‬ ‫از نیم درصد اس��ت ب��ه طوری‌که از بین‬ ‫‪ ۷۰‬کشور دارای تجارت الکترونیک ایران‬ ‫رتب��ه ‪ ۶۹‬را دارد که ای��ن رده قابل تامل‬ ‫اس��ت و این س��وال را در اذهان به وجود‬ ‫می‌آورد که تصمیم‌گیرانی که تصمیمات‬ ‫کالن را اتخ��اذ می‌کنند‪ ،‬با چه راهی و از‬ ‫چه طریقی و چط��ور فضایی را به وجود‬ ‫بیاورند تا خرید و ف��روش اینترنتی رواج‬ ‫پیدا کند تا بلکه بازار به بازاری ارزان‌تر و‬ ‫کم‌هزینه‌تر بدل شود‪.‬‬ ‫البته آخرین آمار رس��می نش��انگر این‬ ‫اس��ت که در ‪ 3‬ماه نخست سال ‪۲۰۱۴‬م‬ ‫تج��ارت الکترونیک در ای��ران ‪ ۱۶‬درصد‬ ‫افزای��ش یافته اس��ت‪ .‬از مجم��وع ‪۳۹۴‬‬ ‫میلی��ون تراکنش ‪ ۶۸‬میلی��ون تراکنش‬ ‫از طریق موبای��ل‪ ۳۰۵ ،‬میلیون از طریق‬ ‫پایانه‌ه��ای ف��روش و ‪ ۲۰‬میلی��ون آن از‬ ‫طریق اینترنت بانک انجام شده است که‬ ‫این میزان مبادالت تج��ارت الکترونیک‬ ‫ایران در سال ‪ ۹۲‬را حدود ‪ ۹‬هزار میلیارد‬ ‫تومان اعالم کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹در انتظار سیر صعودی آمار‬ ‫آنچ��ه در عرص��ه تج��ارت جهانی و به‬ ‫طور مشخص تجارت الکترونیک مشاهده‬ ‫می‌شود‪ ،‬این است که در کنار کشورهای‬ ‫پیش��رفته‪ ،‬کش��ورهایی که ب��ا عنوان در‬ ‫حال توسعه ش��ناخته می‌شوند هم رو به‬ ‫خرید و فروش اینترنت��ی آورده‌اند‪ ،‬حاال‬ ‫می‌توان منتظر روزی بود که آمار تجارت‬ ‫الکترونیک نزدیک به تجارت با پول باشد‪،‬‬ ‫شاید هم برابری کند و باز هم شاید آمار‬ ‫مبادالت اینترنتی بیش��تر از داد و س��تد‬ ‫پولی شود‪.‬‬ ‫گفت‌وگو‬ ‫گفت‌وگوی‬ ‫نماینده سابق مجلس شورای اسالمی‬ ‫توسعه در اقتصاد یکی از مهم‌ترین اهدافی است که‬ ‫تصمیم‌گیران به دنبال تحقق آن هس��تند و به همین‬ ‫دلیل همیشه در پی یافتن راهکاری هستند تا بتوانند‬ ‫آرامش را به اقتصاد خود تزریق کنند‪ .‬با توجه به اینکه‬ ‫تج��ارت نیز با خ��ود درآمد ارزی به هم��راه دارد و از‬ ‫س��وی دیگر نیازهای بازار مصرف��ی را تامین می‌کند‪،‬‬ ‫در نظ��ام اقتصادی‪ ،‬ب��ه عنوان یکی از ش��اخص‌های‬ ‫مثبت شناخته می‌شود‪ .‬شاید به همین دلیل است که‬ ‫چگونگی تج��ارت تبدیل به یکی از دغدغه‌های اصلی‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫تج��ارت الکترونیک پدیده‌ای اس��ت که در کمتر از‬ ‫‪ 3‬دهه گذش��ته م��ورد توجه قرار گرفت��ه و به حدی‬ ‫رش��د داشته که بر اس��اس آمار حجم مبادالت نقدی‬ ‫ب��ا الکترونیکی برابری کند‪ .‬در میان همه کش��ورهای‬ ‫جهان ای��ران یک درصد جمعیت جهان��ی را در خود‬ ‫جای داده اس��ت ب��ر همین اس��اس بای��د به‌گونه‌ای‬ ‫وضعیت را مدیریت کند که در مواجهه با شاخص‌های‬ ‫مختلف جهانی س��همی حداقل یک‌درصدی داش��ته‬ ‫باشد‪ .‬این در حالی است که به استناد آمار‪ ،‬در جدول‬ ‫شرکت‌هایی که تحرک الکترونیکی را به تجارت خود‬ ‫‌آورده‌اند‪ ،‬اما همچنان این پدیده در رده‌های نازل قرار‬ ‫دارد‪ .‬تجارت الکترونیک به دلیل افزایش سرعت‪ ،‬دقت‬ ‫و بهب��ود ارتباطات بین بخش‌ه��ای داخلی و خارجی‬ ‫هزینه‌ه��ای عملیات��ی را کاه��ش می‌ده��د‪ .‬از طریق‬ ‫تج��ارت الکترونیک مدیریت زنجیره عرضه به‌هنگام و‬ ‫کارا می‌شود و ش��رکت قادر خواهد بود درون‌دادهای‬ ‫الزم را برای تولید محصوالت با قیمت کمتر و کیفیت‬ ‫بهت��ر تهیه کن��د‪ .‬ش��رکت می‌تواند با دسترس��ی به‬ ‫عرضه‌کنندگان متعدد پایین‌تری��ن قیمت و باالترین‬ ‫و بهترین ش��رایط را برای خرید م��واد و قطعات پیدا‬ ‫کند‪ .‬تج��ارت الکترونیک قادر ب��ه کاهش هزینه‌های‬ ‫غیرعملیاتی یک س��ازمان نیز اس��ت‪ ،‬چراکه شرکت‬ ‫می‌تواند با مراجعه به انواع بانک‌ها و موسس��ات مالی‬ ‫و اعتب��اری وجوه��ات مالی الزم را ب��ا کمترین نرخ و‬ ‫بهترین ش��رایط بیابد‪ .‬ش��رکت‌ها همچنین می‌توانند‬ ‫نیروی انس��انی موردنیاز خود را ب��ا بهترین قابلیت و‬ ‫آمادگی پیدا کرده و به کار گیرند‪.‬‬ ‫تجارت الکترونی��ک محدودیت‌های ورود به صنعت‬ ‫را پایی��ن م��ی‌آورد و امکان کس��ب بازارهای جدید و‬ ‫دس��تیابی به مشتریان جدید و حتی مشتریان رقبا را‬ ‫نیز فراه��م می‌کند‪ .‬با اس��تفاده از تجارت الکترونیک‬ ‫امکان بازاریابی صادراتی و صادرکردن محصوالت برای‬ ‫شرکت‌ها ساده‌تر می‌ش��ود‪ ،‬اما این نکته حائز اهمیت‬ ‫اس��ت که اس��تقرار تجارت الکترونی��ک نباید فقط به‬ ‫عنوان یک مد در بین سازمان‌ها معرفی شود‪ .‬استقرار‬ ‫تجارت الکترونیک نیازمند سنجش زیرساخت‌های نرم‬ ‫و س��خت س��ازمان‪ ،‬تعیین اهداف راهبردی‪ ،‬تدوین و‬ ‫انتخاب راهبردها و درنهایت اجرا و کنترل نتایج است‪.‬‬ ‫بودجه ‪ 4‬تريليون دالري اوباما‬ ‫تجارت الکترونیک ضرورت اجتناب‌ناپذیر‬ ‫آماره��ا نش��ان می‌دهد تج��ارت الکترونی��ک هزار اتفاق‌های اقتصادی نظام اقتصادی بین‌الملل محسوب‬ ‫میلیارد دالر از تجارت جهانی را به خودش اختصاص می‌ش��ود‪ .‬همچنین اگر از منظر آم��ار و ارقام به این‬ ‫می‌ده��د‪ .‬این پدیده را باید یکی از اتفاق‌های مهم در مس��ئله نگاه بیندازیم‪ ،‬می‌ت��وان اینطور نتیجه‌گیری‬ ‫تح��رکات اقتصادی نظام بین‌الملل بدانیم و به همین کرد که وقتی در ‪۲‬سال گذشته به تجارت الکترونیک‬ ‫دلیل بکوشیم تا به مقدار ظرفیت‌هایمان‪ ،‬سهمی در هزار میلیارد دالر رسیده باید گفت رشد این موضوع‬ ‫عرصه تجارت جهانی الکترونیک داش��ته باش��یم‪ .‬به چندین برابر رشد در اقتصاد بوده است‪ .‬دقیقا به این‬ ‫گفته محمد گرکانی‌نژاد‪ ،‬رییس مرکز توسعه تجارت دلی��ل باید گفت که بی‌تردید تج��ارت الکترونیک به‬ ‫الکترونیک در وهله اول باید اینترنت را به‌عنوان ابزاری ضرورت تبدیل شده است‪.‬‬ ‫€ €ب�ا ای�ن حس�اب می‌توان‬ ‫مهم‪ ،‬جدی بگیریم‪ .‬باید شرایطی‬ ‫در وهله اول باید اینترنت گف�ت ک�ه نادی�ده گرفت�ن آن‬ ‫به وجو ‌د آی��د که در آن‪ ،‬فضایی‬ ‫هزینه‌ساز است؟!‬ ‫مش��اهده‬ ‫امن برای کس��ب‌وکار‬ ‫را به‌عنوان ابزاری مهم‬ ‫حتما‪ .‬در شرایطی که فناوری به‬ ‫ش��ود تا کارآفرینان برای حضور‬ ‫جدی بگیریم‪ .‬باید شرایطی‬ ‫عرصه‌های دیگر غلبه کرده اس��ت‪،‬‬ ‫در عرص��ه تج��ارت الکترونیک‬ ‫به وجود‌آید که در آن‬ ‫اگ��ر نتوانیم نیازه��ای الکترونیکی‬ ‫احساس امنیت کنند‪ .‬اتفاقی که‬ ‫فضایی امن برای کسب‬ ‫جامع��ه را ب��رآورده کنی��م‪ ،‬بخش‬ ‫تا به امروز افتاده‪ ،‬اینطور بوده که‬ ‫و کار مشاهده شود تا‬ ‫زی��ادی از بازار جهانی را از دس��ت‬ ‫زیرس��اخت‌ها آماده نبوده است‪.‬‬ ‫با رییس مرکز کارآفرینان برای حضور در خواهیم داد‪ ،‬چرا که جامعه‪ ،‬فناوری‬ ‫گفت‌وگوی‬ ‫الکترونیک‬ ‫تجارت‬ ‫عرصه‬ ‫را تقاضا می‌کن��د و به همین دلیل‬ ‫توسعه تجارت الکترونیک درباره‬ ‫باید تج��ارت الکترونی��ک را جدی‬ ‫باید‌ه��ا و نبایدهایی را که توجه‬ ‫احساس امنیت کنند‪.‬‬ ‫گرفت‪.‬‬ ‫به آنها در راس��تای ورود به این‬ ‫€ €تبعات مثبت این مسئله چیست که توجه به‬ ‫عرصه الزم است می‌خوانید‪.‬‬ ‫€ €چرا باید تجارت الکترونیک را جدی گرفت؟ آن تاکید می‌شود؟‬ ‫وقتی هر مس��ئله‌‌ای مورد توجه بیش��تر کشورهای‬ ‫تج��ارت ب��ا اس��تفاده از ابزاره��ای الکترونیکی در‬ ‫عص��ر حاضر‪ ،‬یکی از اتفاق‌هایی اس��ت که تجارت را جهان قرار می‌گیرد‪ ،‬به معنای آن اس��ت که سوددهی‬ ‫هم س��هل‌تر و هم کم هزینه‌تر می‌کند‪ .‬در واقع باید دارد و به‌طور طبیعی هر تحرکی که به سود ختم شود‪،‬‬ ‫اینطور گفت که با مشاهده تاثیر این پدیده در عرصه مورد توجه تصمیم‌گیران اقتصادی کشورهای مختلف‬ ‫تج��ارت جهان��ی‪ ،‬بی‌توجهی به آن با هی��چ معیاری قرار می‌گیرد‪ .‬به‌عنوان مثال اگر از زاویه محیط‌زیست‬ ‫توجیه نمی‌شود و تجارت الکترونیک یکی از مهم‌ترین به این مس��ئله نگاه انداخته ش��ود‪ ،‬این نتیجه حاصل‬ ‫داریوش قنبری‬ ‫روی خط بین‌الملل‬ ‫با رییس مرکز توسعه تجارت الکترونیک‬ ‫می‌ش��ود که تجارت الکترونی��ک حمل‌ونقل را کاهش‬ ‫می‌ده��د و ضرب��ه کمتری ب��ه محی��ط وارد می‌کند‪.‬‬ ‫همچنین هزینه‌های کمتری هم به خریداران و هم به‬ ‫فروشندگان تحمیل می‌کند‪ .‬مقایسه مجموع هزینه‌ها‬ ‫و درآمده��ای تج��ارت عادی ب��ا الکترونی��ک به‌طور‬ ‫ملموسی منفعت آن را مشخص می‌کند‪.‬‬ ‫€ €ایران چقدر در س�ودی که تج�ارت جهانی‬ ‫نصیب اقتصاد دنیا می‌کند‪ ،‬سهم دارد؟‬ ‫برای پاس��خ دادن به این س��وال بای��د به پرداخت‬ ‫اینترنتی که بانک مرکزی اعالم می‌کند‪ ،‬توجه کنیم‪.‬‬ ‫ما یک درصد جمعیت دنیا را تش��کیل می‌دهیم و به‬ ‫همین دلیل در شاخص‌های اقتصادی جهان باید یک‬ ‫تا دو درصد سهم داش��ته باشیم‪ .‬درحال‌حاضر حجم‬ ‫تج��ارت الکترونیک جهان حدود ه��زار میلیارد دالر‬ ‫اس��ت که به طور آش��کاری س��هم‌ما خیلی کمتر از‬ ‫چیزی است که باید باشد‪.‬‬ ‫€ €مشکل کجاست‪ ،‬فقدان ابزار یا بی‌توجهی و‬ ‫مدیریت اشتباه؟‬ ‫در وهل��ه اول باید اینترن��ت را به‌عنوان ابزاری مهم‬ ‫ج��دی بگیریم‪ .‬باید ش��رایطی به وج��ود‌آید که در‬ ‫آن فضایی امن برای کس��ب و کار مش��اهده شود تا‬ ‫کارآفرینان برای حضور در عرصه تجارت الکترونیک‬ ‫احس��اس امنیت کنند‪ .‬اتفاقی که تا به حال رخ داده‪،‬‬ ‫این بوده که زیرس��اخت‌ها فراهم نب��وده و به همین‬ ‫دلیل ب��ا وجود عالقه و آمادگی جامعه نتوانس��ته‌ایم‬ ‫حرف چندانی برای گفتن داش��ته باشیم‪ .‬البته دولت‬ ‫تالش دارد تا با نوشتن برنامه‌های اصولی و همچنین‬ ‫اجرای��ی کردن آنه��ا وضعیتی به وج��ود بیاید تا در‬ ‫یادداشت‬ ‫ورود به صنعت‬ ‫با تجارت الکترونیک‬ ‫عرصه الکترونیک و به طور مشخص تجارت که یکی‬ ‫از مباحث اصلی دنیاست‪ ،‬فعالیت چشمگیری داشته‬ ‫باش��یم‪ .‬چرا که ظرفیت‌های موجود طوری است که‬ ‫بی‌تردید ما می‌توانیم س��همی بیش��تر از ‪۲‬درصد در‬ ‫تجارت الکترونیک جهانی داشته باشیم‪.‬‬ ‫این موهبت در شرایطی به‌دست می‌آید که الزامات‬ ‫الزم را مورد توجه قرار بدهیم‪.‬‬ ‫حتما همین‌طور اس��ت‪ .‬واقعیت این اس��ت که باید‬ ‫ای��ن را در نظر بگیریم که موت��ور تجارت الکترونیک‬ ‫جهانی این است که پهنای باند ارزان و قابل دسترس‬ ‫داشته باشیم تا از این طریق کارآفرینان رغبت کافی‬ ‫برای این عرصه را داش��ته باشند‪ .‬چرا که وقتی مردم‬ ‫بدانن��د که ب��ا هزینه‌ه��ای پایی��ن می‌توانند تحرک‬ ‫اقتصادی داشته باشند‪ ،‬بی‌شک نسبت به این مسئله‬ ‫توجه الزم را نشان خواهند داد‪ .‬البته معاونت فناوری‬ ‫ریاست‌جمهوری و مرکز توس��عه تجارت الکترونیک‬ ‫در تالش��ند تا شرایط را به شرایطی آیده‌آل برای این‬ ‫مقوله تبدیل کنن��د‪ .‬در نهایت باید گفت که تجارت‬ ‫الکترونیک تبدیل به ضرورت شده است و تحت هیچ‬ ‫شرایطی نمی‌توانیم و نباید نسبت به این فرصت ایده‌آل‬ ‫بی‌تفاوت باشیم‪.‬‬ ‫ايسنا‪ :‬رييس‌جمهوري امريکا در يک اقدام بي‌سابقه‬ ‫پيش��نهاد بودج��ه ‪ 4‬تريلي��ون دالري ‪2016‬م را به‬ ‫کنگ��ره ارائه کرد ک��ه اين بودجه ب��ه دنبال افزايش‬ ‫اعتباره��ا در بخش زيرس��اخت‪ ،‬آم��وزش و تحقيق‬ ‫براي تقويت بيش��تر طبقه متوسط و رقابتي‌تر کردن‬ ‫امريکاس��ت‪ .‬اين بودجه ‪ 3/999‬تريليون دالري ‪6/4‬‬ ‫درصد از سال گذش��ته ميالدي بيشتر است و با اين‬ ‫پيشنهاد‪ ،‬کسري بودجه به ‪ 474‬ميليارد دالر کاهش‬ ‫مي‌يابد يا ب��ه عبارتي ‪ 2/5‬درص��د از توليد ناخالص‬ ‫داخلي مي‌شود که کمتر از ‪ 3/2‬درصد در سال مالي‬ ‫‪2015‬م است‪ .‬باراک اوباما‪ ،‬رييس‌جمهوري امريکا در‬ ‫بودجه جديد خود براي س��ال مالي جديد که از اول‬ ‫اکتبر آغاز مي‌ش��ود‪ ،‬بودج��ه ‪ 605‬ميليارد دالري را‬ ‫براي هزينه‌هاي دفاعي و بودجه ‪ 563‬ميليارد دالري‬ ‫را براي هزينه‌هاي غيردفاعي پيش��نهاد کرده اس��ت‪.‬‬ ‫هزينه‌هاي خدمات رفاهي ش��امل امنيت اجتماعي و‬ ‫خدمات درماني و پزش��کي ني��ز ‪ 2/54‬تريليون دالر‬ ‫است‪ .‬از بودجه ‪ 4‬تريليون دالري‪ ،‬مبلغ ‪ 478‬ميليارد‬ ‫دالر براي نوس��ازي جاده‌هاي فرسوده و پل‌ها‪ ،‬کمک‬ ‫به تامي��ن تحصيالت راي��گان‪ ،‬افزاي��ش هزينه‌هاي‬ ‫مربوط به تحقيقات‪ ،‬توسعه و کاهش خودکار بودجه‬ ‫درنظر گرفته شده اس��ت که اگر اين بودجه تصويب‬ ‫نشود‪ ،‬کس��ري بودجه از پنتاگون و س��اير نهادهاي‬ ‫دولتي جبران مي‌ش��ود‪ .‬اين پيش��نهاد باعث افزايش‬ ‫هزينه‌هاي فدرال تا ‪ 74‬ميليارد دالر مي‌شود که ‪38‬‬ ‫ميلي��ارد دالر از آن در بخ��ش دفاع��ي امريکا هزينه‬ ‫مي‌ش��ود‪ .‬دولت واش��نگتن اعالم کرده که کس��ري‬ ‫بودج��ه همچنان زير ‪ 500‬ميليارد دالر در س��ال تا‬ ‫‪2018‬م باق��ي مي‌ماند اما تا ‪2025‬م به ‪ 687‬ميليارد‬ ‫دالر افزايش مي‌يابد‪.‬‬
‫اخبار نمايشگاهي‬ ‫برگزاری نمايشگاه اختصاصي‬ ‫ايران در عراق‬ ‫ش�اتا‪ :‬در پي سفر معاون اول رييس‌جمهور و وزير‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت و هيات همراه به کش��ور‬ ‫عراق‪ ،‬پيرامون برپايي نمايش��گاه اختصاصي ايران‬ ‫در زمينه‌ه��اي نفت و گاز‪ ،‬مصالح س��اختماني‪ ،‬آب‬ ‫و برق‪ ،‬خدمات فني و مهندسي‪ ،‬تجهيزات پزشکي‬ ‫و توانمندي‌هاي صادرات��ي در عراق از تاريخ ‪ 27‬تا‬ ‫‪ 30‬بهمن س��ال‌جاري برنامه‌ريزي ش��د‪ .‬با توجه به‬ ‫رويک��رد دولت جديد عراق با هدف تأمين بخش��ي‬ ‫از نيازهاي زيربنايي و عمراني خود از طريق کش��ور‬ ‫ايران و براس��اس توافقات فيمابين دو کش��ور براي‬ ‫توس��عه و ارتقاي رواب��ط اقتصادي و سياس��ي در‬ ‫باالترين سطح‪ ،‬برگزاري نمايشگاه مذکور در دستور‬ ‫کار مس��ئوالن دو کش��ور قرار گرفت‪ .‬براساس اين‬ ‫گزارش مس��ئوالن ذي‌ربط در نظ��ر دارند از طريق‬ ‫برپايي اين نمايش��گاه درباره توسعه روابط عمراني‬ ‫و اقتص��ادي و حضور صنعتگ��ران و صادرکنندگان‬ ‫ايراني در بازار اين کش��ور فعاليت داش��ته باش��ند‪.‬‬ ‫برپايي نمايشگاه اختصاصي جمهوري اسالمي ايران‬ ‫در عراق در برنام ‌ه نمايش��گاه‌هاي خارجي امس��ال‬ ‫شرکت سهامي نمايشگاه‌هاي بين‌المللي جمهوري‬ ‫اس�لامي ايران منظور ش��ده و اقدامات گسترده‌اي‬ ‫براي برگزاري آن شده است‪ .‬گفتني است که ‪123‬‬ ‫ش��رکت ايراني در فضايي به وسعت ‪ 4‬هزار و ‪326‬‬ ‫مترمرب��ع انواع محصوالت و خدم��ات را به معرض‬ ‫نمايش مي‌گذارند‪.‬‬ ‫برگزاری هفتمین نمایشگاه‬ ‫طال و جواهر‬ ‫‪ :‬هفتمی��ن دوره نمایش��گاه بین‌الملل��ی طال‪،‬‬ ‫جواه��ر‪ ،‬نقره‪ ،‬س��اعت و صنای��ع وابس��ته با هدف‬ ‫اشتغالزایی و جایگزینی صنعت طال با نفت و مشتقات‬ ‫آن‪ 23 ،‬تا ‪ 26‬بهمن‌ماه در محل دائمی نمایشگاه‌های‬ ‫بین‌المللی تهران برگزار می‌شود‪ .‬عباداهلل محمد ولی‪،‬‬ ‫ریی��س اتحادیه صادرکنندگان ط�لا و جواهر گفت‪:‬‬ ‫تاکنون کشورهای ایتالیا‪ ،‬ترکیه و تایلند برای حضور‬ ‫در این نمایش��گاه اع�لام آمادگ��ی کرده‌اند‪ .‬رییس‬ ‫اتحادیه تولیدکنندگان وصادرکنندگان طال و جواهر‬ ‫اظهار کرد‌‪ :‬در این نمایش��گاه و پس از عرضه دانش‬ ‫و فن��اوری خود در زمینه صنعت طال از دولت تقاضا‬ ‫داری��م که زمینه ورود به کش��ورهای اطراف‪ ،‬دی‪،8‬‬ ‫عضو اک��و و منطقه خلیج فارس که ب��ازاری برابر با‬ ‫یک میلیارد نفر می‌ش��ود را فراهم کند‪ .‬این کشورها‬ ‫باره��ا پس از بازدید از توانایی‌های ایران تمایل خود‬ ‫را برای همکاری مشترک اعالم کرده‌اند‪ .‬وی با بیان‬ ‫ای��ن مطلب که ما برای کس��ب ‪ ۵‬درصد از بازار ‪1/5‬‬ ‫میلی��ارد دالری طال و جواهر دنی��ا تالش می‌کنیم؛‌‬ ‫افزود‌‪ :‬گ��ردش اقتصادی طال در دنی��ا معادل ‪600‬‬ ‫میلی��ارد دالر و گردش مالی جواه��ر ‪ 700‬میلیارد‬ ‫دالر برآورد می‌ش��ود‪ .‬در همی��ن زمینه به دنبال آن‬ ‫هستیم که س��هم ‪ 5‬درصدی از این بازار را در طول‬ ‫‪ 10‬سال آینده به دست آوریم‪ .‬محمدولی ادامه داد‪:‬‬ ‫طب��ق برنامه‌ریزی‌هایی که کردیم باید در ‪ 5‬س��ال‬ ‫آینده ‪ 350‬تا ‪ 500‬هزار نفر با همکاری دستگاه‌های‬ ‫مذک��ور وارد بازار طال و جواهر ش��وند‪ .‬در واقع این‬ ‫صنعت توان استفاده از این تعداد را دارد‪.‬‬ ‫نمايشگاه اقتصاد خانواده‬ ‫با رويکرد اقتصاد مقاومتي‬ ‫فارس‪ :‬نخستين نمايشگاه اقتصاد خانواده در زمينه‬ ‫سياست کالن اقتصاد مقاومتي و در حمايت از توليد‬ ‫داخل��ي از ‪ 15‬تا ‪ 21‬بهمن در ضلع جنوبي مصالي‬ ‫امام خميني (ره) برگزار مي‌شود‪ .‬علي ابراهيم‌زاده‪،‬‬ ‫دبير ستاد اجرايي نمايشگاه اقتصاد خانواده با بيان‬ ‫اينکه اين نمايشگاه ويژه عرضه کاالي توليد داخل‬ ‫اس��ت‪ ،‬گف��ت‪ :‬فکر اولي��ه برگزاري اين نمايش��گاه‬ ‫براس��اس فرمايش��ات رهبر معظم انقالب اسالمي‬ ‫در زمين��ه حماي��ت از توليد داخل انجام‌ش��ده به‬ ‫گونه‌اي که هم‌اکنون در آستانه برگزاري نمايشگاه‬ ‫اقتصاد خانواده هستيم‪ .‬وي افزود‪ :‬تمام محصوالت‬ ‫عرضه‌ش��ده در اين نمايش��گاه از تولي��دات داخلي‬ ‫اس��ت و سعي شده در نمايش��گاه يادشده به عنوان‬ ‫يک فروش��گاه تمام کاالي مورد نياز خانوارها ارائه‬ ‫شود‪ .‬وي با بيان اينکه در اين نمايشگاه محصوالتي‬ ‫نظير مبلمان‪ ،‬پوش��اک‪ ،‬خوراکي‪ ،‬وسايل بهداشتي‬ ‫و ل��وازم خانگي عرضه مي‌ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬محصوالت‬ ‫ب��ا ‪ 15‬تا ‪ 30‬درص��د تخفيف به خري��داران عرضه‬ ‫خواهد ش��د‪ ،‬ضم��ن اينکه ب��راي خانواده ش��هدا‪،‬‬ ‫جانبازان و ايثارگران ع�لاوه بر اين ميزان‪ ،‬تخفيف‬ ‫‪ 5‬ت��ا ‪ 10‬درصدی نيز در نظر گرفته خواهد ش��د‪.‬‬ ‫اين نمايش��گاه با ‪ 400‬غرفه و هدف ترويج مصرف‬ ‫توليدات داخلي و صرفا ويژه توليدکنندگان داخلي‬ ‫کشور با امکان عرضه و فروش محصوالت مورد نياز‬ ‫جامعه برپا مي‌شود‪.‬‬ ‫‪26‬‬ ‫نمایشگاه‬ ‫پنجشنبه ‪ 16‬بهمن ‪ 15- 1393‬ربیع‌الثانی ‪ 5 -1436‬فوریه ‪ -2015‬شماره ‪ -151‬پیاپی ‪1469‬‬ ‫‪trade@smtnews.ir‬‬ ‫ساخته‌شده براي س��اختمان‌ها در مقياس‬ ‫‪ 1:25‬اس��ت‪ .‬س��اختمان‌هايي که تماما در‬ ‫فهرس��ت ميراث جهاني س��ازمان يونسکو‬ ‫ثبت ش��ده اس��ت‪ .‬ام��ا از بين تم��ام آثار‪،‬‬ ‫نس��خه‌اي از برج‌هاي دوقلوي مرکز تجارت‬ ‫جهاني در نيويورک نيز به چش��م مي‌خورد‬ ‫که در حادثه ‪ 11‬س��پتامبر ‪2001‬م به‌طور‬ ‫کامل منهدم شده بود‪ .‬اين نمايشگاه يکي از‬ ‫بزرگترين نمايشگاه‌هاي ماکت در دنيا است‬ ‫که براي ساخت اشيای داخل آن بيش از ‪6‬‬ ‫ماه تالش شبانه‌روزي و حدود یک ميليون‬ ‫دالر هزينه صرف ش��د ت��ا از اين طريق به‬ ‫صدر اخبار جذاب‌ترين اتفاقات دنيا برسد‪.‬‬ ‫‹ ‹نمايش�گاه ماکت صناي�ع هوايي در‬ ‫دوبي‬ ‫نگاهي به نمايشگاه‌هاي ماکت در سراسر جهان‬ ‫کپـي برابـر اصـل‬ ‫ميالد محمدي – گروه تجارت‪ :‬نمايشگاه‬ ‫براي نماي��ش جذاب‌ترين‌هاس��ت! در اين‬ ‫ش��رايط معموال هيچ‌کس دلش نمي‌خواهد‬ ‫ب��ا ي��ک کاالي تقلبي و غيرواقع��ي روبه‌رو‬ ‫ش��ود‪ ،‬اما در برخي از نمايشگاه‌هاي جهان‪،‬‬ ‫غيرواقعي‌ها حس��ابي طرفدار دارند و اتفاقا‬ ‫م��ردم براي تماش��اي کاال و خدماتي بليت‬ ‫مي‌خرند که خودش��ان ه��م مي‌دانند آنها‬ ‫واقعيت ندارند‪.‬‬ ‫اين‌ب��ار صحبت در مورد نمايش��گاه‌هاي‬ ‫ماکت(نمونک) اس��ت! محفل��ي که در آنها‬ ‫ساخته دس��ت بش��ر در ابعادي غيرواقعي‬ ‫ب گذاش��ته مي‌ش��ود و‬ ‫پي��ش روي مخاط ‌‬ ‫معموال خب��ري از نمونه‌هاي واقعي آنها در‬ ‫آنجا نيس��ت‪ .‬نمايش��گاه‌هاي ماکت معموال‬ ‫ب��ا چند هدف مش��خص برگزار مي‌ش��وند‪.‬‬ ‫مهم‌تري��ن آنه��ا پايي��ن‌آوردن هزينه‌هاي‬ ‫لو‌انتقال برخي از کاال يا خدمات اس��ت‪.‬‬ ‫نق ‌‬ ‫در اين شرايط مس��ئوالن برگزاري به‌جاي‬ ‫همراه‌آوردن نمونه‌هاي اصلي يک محصول‪‌،‬‬ ‫کپ��ي و درواقع ماکت آن را در نمايش��گاه‬ ‫نمايش مي‌دهند اي��ن نوع از ماکت‌ها البته‬ ‫هزينه ساخت بس��يار بااليي دارند و از نظر‬ ‫شباهت با نمونه اصلي مو نمي‌زنند‪.‬‬ ‫دسته دوم نمايش��گاه‌هاي ماکت‌‪ ،‬مربوط‬ ‫به چيزهايي اس��ت که نمايش آنها در يک‬ ‫نمايش��گاه امکانپذير نيست و تنها مي‌توان‬ ‫نس��خه کوچک‌ش��ده آنه��ا را در فضاي��ي‬ ‫مش��خص به نمايش گذاش��ت‪ .‬براي مثال‬ ‫نمايش��گاه‌هايي که با موض��وع معرفي يک‬ ‫شهر يا يک ساختمان بزرگ برپا مي‌شوند‪،‬‬ ‫معم��وال يک فضاي عظي��م را براي نمايش‬ ‫ي��ک ماکت از س��وژه موردنظ��ر اختصاص‬ ‫مي‌دهند‪ .‬در اين گ��زارش نگاهي داريم به‬ ‫برخي از جذاب‌ترين نمايش��گاه‌هاي ماکت‬ ‫همراه باشيد‪:‬‬ ‫در سراسر جهان‪ .‬با‬ ‫‹ ‹ نمايش�گاه ماک�ت خ�ودرو در کاخ‬ ‫نياوران‬ ‫‪ 21‬تا ‪ 25‬مهر امسال در موزه خودروهاي‬ ‫اختصاص��ي مجموع��ه فرهنگ��ي تاريخي‬ ‫دریچه‬ ‫نياوران نمايش��گاهي از ‪ 110‬ماکت خودرو‬ ‫برگزار ش��د که بسيار مورد اس��تقبال قرار‬ ‫گرف��ت‪ .‬در اي��ن نمايش��گاه تع��داد ماکت‬ ‫خودروهاي��ي همچ��ون «مازرات��ي ‪300‬‬ ‫اس» س��اخت شرکت «سي‌ام‌س��ي» براي‬ ‫نخس��تين‌بار در معرض ديد قرار گرفت که‬ ‫با خالقي��ت و ذوق گردآورنده آن مي‌توان‬ ‫همزمان هم خودرو‪ ،‬هم شاسي ماکت و هم‬ ‫موتور جذاب آن را مشاهده کرد‪.‬‬ ‫همچني��ن «ات��و آرت»‪« ،‬سي‌ام‌س��ي»‪،‬‬ ‫«اگزوتو»‪« ،‬کيوش��و» و «بي‌بي‌آر» ازجمله‬ ‫ش��رکت‌هايي هس��تند که خودروهاي‌شان‬ ‫در اين نمايشگاه در معرض ديد قرار گرفت‬ ‫و «کوروت‌ه��ا» و «پورش��ه‌هاي» ش��رکت‬ ‫«اگزوتو» و «موستانگ» شرکت «کالسيک‬ ‫کارلکتيبل» از ديگر ماکت‌هاي شاخص اين‬ ‫مجموعه نمايش��ي بودند‪ .‬در اين نمايشگاه‬ ‫انواع مختلف خودروه��اي «المبورگيني»‪،‬‬ ‫«ف��راري»‪« ،‬بوگات��ي»‪« ،‬في��ات»‪« ،‬آلف��ا‬ ‫رومئ��و»‪« ،‬جگ��وار»‪« ،‬بي‌ام‌و»‪« ،‬اس��تون‬ ‫مارتي��ن»‪« ،‬دوج»‪« ،‬فوردموس��تانگ»‪،‬‬ ‫«جي��پ»‪« ،‬م��ک‌الرن»‪« ،‬پونتي��اک»‪،‬‬ ‫«پورش��ه»‪« ،‬ش��ورولت» و‪ ...‬ب��ا طرح‌ها و‬ ‫فرم‌هاي متفاوت که توس��ط انجمن «ايران‬ ‫دايکست» از سراسر دنيا جمع‌آوري شده به‬ ‫منظور بازديد عموم عالقه‌مندان به نمايش‬ ‫گذاشته شد‪ .‬شايان ذکر است قديمي‌ترين‬ ‫ماک��ت اين نمايش��گاه از نظر س��ال توليد‬ ‫خودروي حقيقي‪ ،‬کالسکه مرسدس بنز بود‬ ‫که نخس��تین خودروي جهان است که در‬ ‫سال ‪1889‬م توليد شده است‪ .‬قديمي‌ترين‬ ‫ماکت اين مجموعه از نظر سال توليد خود‬ ‫ماکت‪ ،‬فراري ‪ 365‬ديتونا بود که در س��ال‬ ‫‪1998‬م توس��ط شرکت هاتويلز توليد شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹نمايشگاه ماکت هواپيما در چين‬ ‫نمايش��گاه بين‌الملل��ي علوم‌وفنون چين‬ ‫در ش��هر مي��ان يانگ اس��تان س��ي‌چوان‬ ‫واق��ع در غ��رب چين هر س��اله ب��ه مدت‬ ‫‪ 3‬روز برپ��ا مي‌ش��ود‪ .‬در اي��ن نمايش��گاه‪،‬‬ ‫ماکت‌ه��اي پيش��رفته‌ترين و جديدتري��ن‬ ‫هواپيم��اي نظامي چي��ن ازجمله جنگنده‬ ‫گري��ز از رادار «ج��ي ‪« ،»20‬جي ‪ »15‬که‬ ‫قابلي��ت پ��رواز و ف��رود در ن��او هواپيمابر‬ ‫دارد‪« ،‬ج��ي‌‪ »10‬و چرخ‌ب��ال نظامي «رعد‬ ‫ش��ديد» (‪ )FierceThunderbolt‬ب��ه‬ ‫معرض ديد گذاش��ته مي‌شوند که بسياري‬ ‫بازديدکنن��دگان داخل��ي و خارج��ي را به‬ ‫خود جلب مي‌کند‪ .‬ب��ا توجه به هزينه‌هاي‬ ‫لو‌انتق��ال هواپيماه��ا ب��ه اين‬ ‫هنگف��ت نق ‌‬ ‫نمايش��گاه مس��ئوالن برگ��زاري ترجي��ح‬ ‫مي‌دهن��د ماکت‌هاي مربوط ب��ه هواپيماها‬ ‫ي ديگر از‬ ‫را م��ورد نمايش قرار دهن��د‪ .‬يک ‌‬ ‫محاس��ن اس��تفاده از ماکت‌ه��ا همچنين‬ ‫دريکنمايشگاه‬ ‫منحصربه‌فردبزرگ‌ترين‬ ‫ماکتراه‌آهنجهانبابيش‬ ‫از ‪ 100‬قطار‪ 400 ،‬پل و ‪3‬‬ ‫هزارساختمانمينياتوري‬ ‫کوچکساختهشد‪.‬بهگفته‬ ‫کارشناساناينماکتکه‬ ‫‪ 16‬سال زمان براي ساخت آن‬ ‫صرف شده بدون شک يکي‬ ‫اززيباترينماکت‌هايکامل‬ ‫ساختدستبشراست‬ ‫قابليت مش��اهده از نماي نزديک و لمس و‬ ‫بررسي آن توسط دانشجويان و پژوهشگران‬ ‫عالقه‌مند به اين حوزه است‪.‬‬ ‫‹ ‹شهر ماکتي در ژاپن‬ ‫چن��دي قبل در پ��ارک تفريحي ‪Tobu‬‬ ‫‪ World Square‬واق��ع در «نيک��و» که‬ ‫يکي از ش��هرهاي ژاپن اس��ت نمايشگاهي‬ ‫برپا ش��د که در نوع خود ن��ادر بود‪ .‬در اين‬ ‫نمايش��گاه بيش از ‪ 45‬اثر از ساختمان‌هاي‬ ‫تاريخي و مش��هور دنيا را به صورت ماکت‬ ‫بازس��ازي کرده‌اند‪ .‬ارائه ساختار ماکت‌هاي‬ ‫چن��د س��ال قب��ل ب��ود ک��ه روزنام��ه‬ ‫الشرق‌االوس��ط چاپ لندن در گزارش��ي از‬ ‫نمايش��گاه بين‌المللي هوايي دوبي نوشت‪:‬‬ ‫اگر هدف ش��ما خريد هواپيماي غول‌پيکر‬ ‫ايرباس ‪ ،380‬جنگن��ده اف ‪ ،15‬هواپيماي‬ ‫کوچک براي مسيرهاي کوتاه يا حتي خريد‬ ‫ماک��ت کوچکي از هواپيماي بزرگي باش��د‬ ‫ي��ا خواهان مش��اهده غيرمجاني همه اينها‬ ‫باش��يد مي‌توان مطمئن ب��ود که همه اين‬ ‫موارد در نمايش��گاه هوايي دوبي امکانپذير‬ ‫اس��ت‪ .‬بس��ياري از بازديدکنن��دگان اي��ن‬ ‫نمايشگاه ساالنه را افراد عادي و غيرمرتبط‬ ‫با صنعت هواپيمايي تش��کيل مي‌دهند که‬ ‫براي از نزديک ديدن هواپيماها به فرودگاه‬ ‫دوبي مي‌روند‪ .‬اين را مي‌توان به س��ادگي و‬ ‫در نگاه نخس��ت ش��ناخت‪ .‬با اين حال آنها‬ ‫هزينه بليت به‌‌نس��بت گران اين نمايشگاه‬ ‫را مي‌پردازن��د و حاضرن��د خ��ودروي خود‬ ‫را نيز در محلي بس��يار دورتر از نمايش��گاه‬ ‫پارک کنند‪ .‬نمايشگاه هوايي دوبي‪ ،‬سومين‬ ‫نمايش��گاه بزرگ جهان در نوع خود اس��ت‬ ‫ک��ه در آخري��ن دوره آن ش��اهد حض��ور‬ ‫ماک��ت و نس��خه واقع��ي ‪ 130‬هواپيما در‬ ‫ان��واع و کاربري‌هاي مختلف اس��ت‪ .‬ناگفته‬ ‫نماند که از اي��ن تعداد هواپيما‪ 14 ،‬فروند‪،‬‬ ‫نمايش‌هاي هوايي را در آس��مان نمايشگاه‬ ‫برگزار مي‌کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹نمايش�گاه قطاره�اي ماکت�ي در‬ ‫نيوجرسي‬ ‫در يک نمايشگاه منحصربه‌فرد بزرگ‌ترين‬ ‫ماک��ت راه‌آهن جهان با بيش از ‪ 100‬قطار‪،‬‬ ‫‪ 400‬پ��ل و ‪ 3‬هزار س��اختمان مينياتوري‬ ‫کوچک س��اخته ش��د‪ .‬به گفته کارشناسان‬ ‫اين ماکت که ‪ 16‬س��ال زمان براي ساخت‬ ‫آن صرف شده بدون شک يکي از زيباترين‬ ‫ماکت‌هاي کامل ساخت دست بشر است‪.‬‬ ‫سازنده اين ماکت عظيم که اهل نورت‬ ‫لندز‪ ،‬نيوجرسي است‪ ،‬مي‌گويد‪ 16 :‬سال‬ ‫وقت صرف ک��ردم تا بتوانم چنين ماکت‬ ‫کاملي از ش��بکه راه‌آهن بس��ازم‪ .‬قطارها‬ ‫هريک روي ريل‌هاي کوچک مس��يرهاي‬ ‫متفاوت��ي را س��پری مي‌کن��د و در طول‬ ‫مس��ير قطارها ح��دود ‪ 50‬هزار درخت و‬ ‫چند دره بزرگ وجود دارد‪ .‬بروس ويليامز‬ ‫ادامه مي‌دهد‪ :‬اين ماکت بزرگترين مدل‬ ‫راه‌آهن در جهان به‌شمار می‌رود‪ .‬تمامي‬ ‫قسمت‌هاي ماکت با دقت و ظرافت زيادي‬ ‫طراحي ش��ده اس��ت‪ .‬مناظر آن بس��يار‬ ‫واقعي به نظر مي‌رس��ند و تاکنون چيزي‬ ‫ش��بيه به آن س��اخته نشده اس��ت‪ .‬اين‬ ‫ماک��ت مي‌تواند به عنوان يکي از عجايب‬ ‫جهان نامگذاري شود که به‌زودي يکي از‬ ‫جاذبه‌هاي توريس��تي منطقه نيوجرسي‬ ‫خواهد بود‪ .‬در طول مس��ير راه‌آهن حتي‬ ‫معدن نيز تعبيه ش��ده اس��ت‪ .‬اين ماکت‬ ‫به تازگ��ي در اختيار بازديدکنندگان قرار‬ ‫گرفته است‪ .‬بروس مي‌گويد‪ :‬هنگامي که‬ ‫ازدواج کردم تصميم گرفتم ماکتي را در‬ ‫زيرزمي��ن خانه‌ام بس��ازم‪ ،‬رفته‌رفته پول‬ ‫زيادي براي س��اخت ماک��ت خود صرف‬ ‫کردم و اين س��رگرمي تبدي��ل به‌کار هر‬ ‫روزه ش��د‪ .‬من روزانه ‪ 18‬تا ‪ 19‬س��اعت‬ ‫از ش��بانه‌روز خود را صرف ساخت ماکت‬ ‫مي‌ک��ردم و نام م��ن در رک��ورد جهاني‬ ‫گين��س براي س��اخت بزرگ‌ترين ماکت‬ ‫ثبت شده است‪ .‬طول مسير حرکتي قطار‬ ‫یک مايل (‪ 1/609‬متر اس��ت) و زمان هر‬ ‫بازديد از اين مجموعه حدود دو س��اعت‬ ‫طول مي‌کشد‪.‬‬ ‫‹ ‹يک ماکت استثنايي از شهر پکن‬ ‫و ام��ا دوباه چين! در س��ال ‪2013‬م و در‬ ‫قالب يک نمايشگاه هيجان‌انگيز‪ ،‬ماکتي از‬ ‫شهر پکن که داشته‌هاي فعلي و جلوه‌هايي‬ ‫از چش��م‌انداز آينده پايتخت چين را در بر‬ ‫دارد‪ ،‬در يک مرکز دانش��گاهي اين کش��ور‬ ‫س��اخته ش��د‪ .‬طراحي و اجراي اين ماکت‬ ‫که ب��ه مه��ارت‪ ،‬خالقي��ت و فناوري‌هاي‬ ‫پيش��رفته‌اي در عرصه‌هاي مختلف علمي‬ ‫ني��از دارد‪ ،‬خ��ود نم��ادي گوي��ا از رش��د‬ ‫چشمگير صنعتي‪ ،‬علمي و اقتصادي کشور‬ ‫پهناور چين است‪ .‬رشدي که نظريه‌پردازان‬ ‫اقتصاد غرب‪ ،‬س��ال‌ها پيش نس��بت به آن‬ ‫هش��دار داده و به صراحت‪ ،‬بيداري اژدهاي‬ ‫زرد را خط��ري هولناک و موثرتر از س��لطه‬ ‫مسيحيت بر اروپا در قرون گذشته توصيف‬ ‫کرده بودن��د‪ .‬اين ماکت عظي��م با طرحي‬ ‫ک��ه از آين��ده دارد حدود یک‌س��ال زمان‬ ‫ب��رد و البته جزئيات بس��يار زيادي ازجمله‬ ‫عناوين مربوط به خيابان‌ها و حتي جزئيات‬ ‫فروشگاه‌ها را در بر دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹نمايشگاه مينياتوري آلماني‌ها‬ ‫در ادامه معرفي ماکت مربوط به ش��هرها‬ ‫و س��ازه‌هاي عظي��م‪ ،‬اکنون نوب��ت ماکت‬ ‫مينياتوري ف��رودگاه بين‌المللي هامبورگ‬ ‫در آلم��ان اس��ت که دو س��ال قب��ل برای‬ ‫بازديد عموم افتتاح شد‪ .‬اين ماکت يکي از‬ ‫بزرگترين کارهاي هنري موجود در جهان‬ ‫ب��ود ک��ه در س��اخت آن از پيچيده‌ترين و‬ ‫دقيق‌ترين ابزار اس��تفاده ش��د و البته چند‬ ‫ميلي��ون دالر ني��ز خرج برداش��ت‪ .‬در اين‬ ‫ماکت عالوه‌ب��ر ظاهر و تش��کيالت واقعي‬ ‫ف��رودگاه هامب��ورگ‪ ،‬چش��م‌انداز راه‌آهن‪،‬‬ ‫ماک��ت ‪ 40‬هواپيم��ا و ‪ 90‬وس��يله نقليه‪،‬‬ ‫پارکينگ‪ ،‬س��اختمان‌ها و آدم‌ها با ظرافت‬ ‫و رعايت جزئيات تمام س��اخته شده است‪.‬‬ ‫نورپردازي آن هم شبيه حالت واقعي انجام‬ ‫شده که در نوع خود منحصربه‌فرد و ديدني‬ ‫است‪ .‬ساخت اين مدل حدود ‪ 6‬سال طول‬ ‫کش��يده و ‪ 5‬ميليون دالر هزينه آن ش��ده‬ ‫است! ساخت‌وساز اين ماکت از ايده جزيره‬ ‫خيالي لي‌لي‌پوت آغاز ش��د تا جايي که به‬ ‫ف��رودگاه لي‌لي‌پوتي معروف ش��ده اس��ت‪.‬‬ ‫اين مدل مينيات��وري از فرودگاه هامبورگ‬ ‫درح��ال حاضر ج��زو يک��ي از جاذبه‌هاي‬ ‫توريس��تي آلمان به ش��مار مي‌آيد‪ .‬به نقل‬ ‫از تلگراف انگلس��تان همچن��ان اين پروژه‬ ‫درح��ال تکميل اس��ت و پيش‌بيني ش��ده‬ ‫تا س��ال ‪2015‬م اتم��ام آن به طول خواهد‬ ‫انجامي��د که چيزي ح��دود ‪ 5‬ميليون دالر‬ ‫ديگر (در مجم��وع‪ 10‬ميليون دالر) هزينه‬ ‫در برخواهد داشت‪.‬‬ ‫مروری بر شرکت‌های مهم ماکت‌سازی‬ ‫‪ :Autoart‬اواخر دهه ‪ ۹۰‬توس��ط گروهی در هنگ‌کنگ تاسیس شد و‬ ‫به رقابت با ماکت‌سازان حرفه‌ای پرداخت‪.‬‬ ‫‪ Minichamps‬رقی��ب ‪Autoart‬که از ده��ه ‪ ۹۰‬میالدی در آلمان‬ ‫شروع به فعالیت کرد و پس از مدتی زیرمجموعه‌های خود را تعطیل کرد‪.‬‬ ‫ماکت‌های این شرکت خاص‌تر از ‪ Autoart‬هستند‪.‬‬ ‫‪ :Maisto‬نشان(برند) امریکایی تاسیس شده در اوایل دهه ‪ ۹۰‬میالدی‬ ‫که پیش از آن در تایلند و امروزه در چین تولید می‌ش��ود و محصوالتش‬ ‫کیفیت و دقتی معمولی و گاهی پایین دارند‪.‬‬ ‫‪ :Welly‬رقی��ب اصل��ی ‪ Maisto‬که از ابتدا در چی��ن فعالیت می‌کرد‬ ‫و با پیش��رفت ش��گرف خود رقبای ارزان خود را کنار زده اس��ت‪ ،‬امروزه‬ ‫زیرمجموعه آن یعنی ‪ FX‬ماکت‌هایی با کیفیت باالتر تولید می‌کند‪.‬‬ ‫‪ :Bburago‬ای��ن ش��رکت در دهه ‪ ۷۰‬پایه‌گذاری ش��ده‪ ،‬در دهه ‪۸۰‬م‬ ‫تقریبا لیسانس تولید ماکت بیشتر خودروهای مهم را داشت اما با رقابتی‬ ‫ش��دن بازار در دهه ‪۹۰‬م و باال بودن قیمت س��اخت در ایتالیا‪ ،‬به تدریج‬ ‫ورشکس��ت شد‪ .‬امروزه ‪ Bburago‬و ‪ Maisto‬در چین توسط یک گروه‬ ‫تولید می‌شوند‪.‬‬ ‫‪ :CMC‬شرکتی آلمانی که در دهه ‪ ۹۰‬تاسیس شد‪ .‬تولیداتش همگی‬ ‫از س��طح باالی دقت و کیفیت برخوردار و بی‌رقیب‌اند‪ .‬تمامی ماکت‌های‬ ‫‪ CMC‬تولید محدود و بیشتر کالسیک هستند‪.‬‬ ‫‪ :Kyosho‬ابتدا به س��اخت خودروهای رادی��و کنترل می‌پرداخت و در‬ ‫دهه ‪ ۹۰‬شروع به تولید ماکت کرد‪ .‬تولیدات آن نزدیک‌ترین به ‪Autoart‬‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫‪ :Yatming‬ش��رکتی هنگ‌کنگی در اواخر دهه ‪۷۰‬م تاس��یس ش��د و‬ ‫امروزه در چین به س��اخت ماکت‌های نیمه حرف��ه‌ای با کیفیت و قیمت‬ ‫مناسب می‌پردازد‪.‬‬ ‫‪ :BBR‬ش��رکتی ایتالیایی ک��ه در ایتالیا به س��اخت ماکت‌های رزین و‬ ‫‪ Diecast‬می‌پردازد‪ .‬ماکت‌های این ش��رکت تولید محدود و گران قیمت‬ ‫و کم نظیر هستند‪.‬‬ ‫‪ :Hotwheels‬شرکتی امریکایی که از دهه ‪ ۶۰‬به ساخت اسباب بازی‬ ‫مش��هور است‪ .‬امروزه این ش��رکت در چین و مالزی به ساخت ماکت در‬ ‫مقیاس‌های گوناگون و در دو رده معمولی و ‪ Elite‬مشغول است و انحصار‬ ‫تولید ماکت فراری را در اختیار دارد‪.‬‬
‫معدن بین‌الملل‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫پنجشنبه ‪ 16‬بهمن ‪ 15- 1393‬ربیع‌الثانی ‪ 5 -1436‬فوریه ‪ -2015‬شماره ‪ -151‬پیاپی ‪1469‬‬ ‫فلز سرخ زیر سلطه تحوالت اقتصادی جهان‬ ‫کتای�ون ملکی‪-‬گ�روه معدن‪ :‬رک��ود اقتصادی در‬ ‫جه��ان و کاهش ارزش ی��ورو در برابر دالر با تس��لط‬ ‫ب��ر بازاره��ای جهانی توانس��ت قیمت فل��زات پایه را‬ ‫دس��تخوش تغییر کند‪ .‬رکود اقتصاد منجر به کاهش‬ ‫ساخت‌وس��از در کشورهای بزرگ ش��د که در پی آن‬ ‫مص��رف فلزاتی همچ��ون فوالد‪ ،‬م��س‪ ،‬آلومینیوم و‪...‬‬ ‫کاه��ش یاف��ت و تولیدکنن��دگان مجبور ب��ه کاهش‬ ‫قیمت‌های فروش خود در بازارها شدند‪ .‬البته با توجه‬ ‫به اینکه اقتصاد برخی کشورها وابسته به اقتصاد امریکا‬ ‫اس��ت‪ ،‬هرگونه تغییری در اقتصاد این کشور می‌تواند‬ ‫ب��ازار را متحول کند همانط��ور که افزایش ارزش دالر‬ ‫در برابر یورو توانس��ت بر تکاپ��وی بازارهای اقتصادی‬ ‫از جمل��ه بازار فلزات پایه موثر باش��د‪ .‬اما در این میان‬ ‫کش��ورهای در حال توس��عه می‌توانند ب��ا ایجاد ثبات‬ ‫در وضعی��ت اقتصادی مصرف فلزات را به س��وی خود‬ ‫کش��انده و بازار را بدس��ت گیرند‪ .‬به‌طور کلی بازار فلز‬ ‫س��رخ گون مس این روزها چن��دان تعریفی ندارد اما‬ ‫پیش‌بینی می‌شود در آینده کوتاه این بازار دستخوش‬ ‫تغییراتی شود که پیامدهای خوبی برای سرمایه‌گذاران‬ ‫و تاجران آن داشته باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹فراز و نشیب‌های مس‬ ‫فلز سرخ مس به‌دلیل کاربردهای فراوان از محبوبیت‬ ‫بسیاری برخوردار است‪ .‬در حال حاضر‪ ،‬این فلز همپای‬ ‫س��ایر فلزات پایه در حال کاه��ش قیمت در بازار‌های‬ ‫جهانی اس��ت‪ .‬کاهش قیم��ت مس تغیی��ر در برنامه‬ ‫برخی شرکت‌های معدنی را به دنبال داشت‪ ،‬به‌عنوان‬ ‫مثال‪ ،‬شرکت کودلکو‪ ،‬با در اختیار داشتن ‪10‬درصد از‬ ‫تولی��دات مس‪ ،‬بزرگ‌ترین تولید‌کننده مس در جهان‬ ‫در نظر دارد‪ ،‬در س��ال ‪2015‬م ب��رای جبران کاهش‬ ‫قیمت این فلز‪ ،‬هزینه‌های خود را به میزان یک میلیارد‬ ‫کاهش دهد‪ .‬از س��ویی دیگر بی‌اچ پی بیلیتون صدها‬ ‫نفر از کارکنان معدن م��س و اورانیوم المپیک دم در‬ ‫استرالیای جنوبی را در راستای اقدامات کاهش هزینه‬ ‫و مقابله با کاهش قیمت‌ه��ای کاال اخراج می‌کند‪ .‬در‬ ‫حالی که قیمت جهانی مس به پایین‌ترین میزان خود‬ ‫در ‪5‬سال گذشته رسیده‪ ،‬شرکت ام ام جی پروژه الس‬ ‫بامباس در پرو را که یکی از بزرگترین معادن این فلز‬ ‫سرخ در جهان خواهد بود کامل می‌کند‪ .‬اما نکته مهم‬ ‫در نوس��ان بازار این فلز تغییرات قیمتی در بازار اروپا‬ ‫اس��ت‪ ،‬مس در بازار اروپا به دلیل باالرفتن ارزش دالر‬ ‫در برابر یورو با رکود بیشتری مواجه بود‪.‬‬ ‫اما در آن س��وی بازار‪ ،‬امریکا با جهش بخش مسکن‬ ‫منجر به افزای��ش ‪2/5‬درصدی تقاضای مس ش��د‪ .‬با‬ ‫توجه به اینکه ساخت‌وس��از ‪45‬درصد از تقاضای مس‬ ‫را تشکیل می‌‌دهد‪ ،‬تقویت بازار بخش مسکن می‌‌تواند‬ ‫‪27‬‬ ‫ب��ه گفت��ه وی‌‪ ،‬مهم‌تری��ن عاملی که در ح��ال حاضر‬ ‫در م��ورد کاهش قیمت مس می‌توان بدان اش��اره کرد‪،‬‬ ‫تعطیلی س��ال نو چینی‌ها اس��ت‪ ،‬که نزدی��ک به ‪20‬روز‬ ‫می‌شود به همین دلیل در حال حاضر خریداران عجله‌ای‬ ‫برای خرید ندارند‪ .‬از پیش‌بینی‌های موسس��ه‌های معتبر‬ ‫مثل سوسیه جنرال چنین بر می‌آید که کف قیمت مس‬ ‫‪ 4500‬دالر می‌باش��د که در این حالت امکان ورود سفته‬ ‫بازان و توقف کاهش قیمت دور از انتظار نیست‪.‬‬ ‫‹ ‹پیش‌بینی از آینده فلز سرخ‬ ‫به رشد مصرف مس منجر شود‪ .‬اگرچه به دلیل امکان‬ ‫کاه��ش بودجه‌های دولت��ی و کاه��ش اقدامات مالی‬ ‫حمایتی‪ ،‬مخارج بخش زیرس��اخت‌های عمومی هنوز‬ ‫به کمترین سطح خود نرسیده است‪ .‬مس و آلومینیوم‬ ‫که اس��تفاده زیادی در بخش مس��کونی ازجمله برای‬ ‫سیم کشی‪ ،‬سیستم‌های گرمایشی و لوله‌کشی دارند‪،‬‬ ‫بیشترین سود را از رونق این بخش خواهند برد‪.‬‬ ‫البته در این میان کش��ور چین با بیشترین مصرف‬ ‫این فلز می‌تواند در نوس��ان قیمتی این فلز تاثیر‌گذار‬ ‫باش��د‪ .‬در اواخر سال ‪2014‬م‪ ‌،‬چین حجم خرید خود‬ ‫در حوزه مس را به یکباره افزایش داد که در نوع خود‪،‬‬ ‫دلیل مهمی برای صعود قیمت مس محسوب می‌‌شود‪.‬‬ ‫در واق��ع کاهش قیمت مس فرصت خوبی برای خرید‬ ‫این کش��ور ایجاد کرد و چین تالش می‌کند در س��ه‬ ‫ماه ابتدایی س��ال ‪ 2015‬خرید خ��ود را به ‪700‬هزار‬ ‫تن برس��اند‪ .‬با توجه به اینکه سال ‪2014‬م بازارهای‬ ‫جهانی با فراز و نشیب‌های بی‌شماری همراه بود‪ .‬بازار‬ ‫مس نیز در س��ال‌جاری میالدی با روندی سینوس��ی‬ ‫همراه بوده و مدام در کوتاه‌مدت و میان‌مدت ش��اهد‬ ‫نوس��ان زیادی ب��ود‪ .‬با توج��ه به اینکه م��س دارای‬ ‫ظرفیت‌های رشدی است پیش‌بینی می‌شود‪ ،‬بازار در‬ ‫آینده نیز با چنین رفتاری مواجه ش��ود‪ .‬البته کاهش‬ ‫قیمت نفت و میزان س��رمایه‌گذاری‪ ،‬مس را بی‌نصیب‬ ‫نگذاش��ته و تا حدودی در کاهش قیمت آن تاثیر‌گذار‬ ‫ب��ود‪ .‬ام��ا کاه��ش ارزش دالر در پی انتش��ار گزارش‬ ‫وزارت کار امریکا بر کاهش قیمت فلزات در بازار اروپا‬ ‫تاثیر بسیاری داشت‪.‬‬ ‫واردات ‪ 1/8‬میلیون تنی گندله‬ ‫ایران در ‪ 10‬ماهه سال جاری افزون بر ‪ 1/8‬میلیون تن سنگ آهن بهم فشرده شده‬ ‫و کنسانتره‌های آن به غیراز پیریت‌های آهن تفته شده وارد کرد‪.‬‬ ‫به گزارش ماین نیوز‪ ،‬براساس تازه‌ترین آمار گمرک واردات سنگ‌آهن به‌هم فشرده‬ ‫و کنسانتره‌های آن به غیر از پیریت‌های آهن تفته شده ایران در ‪ 10‬ماهه ‪ 1393‬از‬ ‫نظر وزنی به بیش از یک میلیون و ‪ 845‬هزار تن و از نظر ارزشی به ‪ 319/9‬میلیون‬ ‫دالر رسید‪.‬‬ ‫این میزان واردات از نظر وزنی و ارزشی نسبت به مدت مشابه سال قبل به ترتیب‬ ‫‪ 1171‬و ‪ 1113‬درصد افزایش یافته است‪.‬‬ ‫س��نگ‌آهن به‌هم فشرده شده و کنس��انتره‌های آن به غیر از پیریت‌های آهن تفته‬ ‫ش��ده در ‪ 10‬ماه س��ال جاری هجدهمی��ن کاالی عمده وارداتی به کش��ور بود‪ .‬این‬ ‫محصول از نظر وزنی و ارزشی نیز به ترتیب ‪ 5/37‬و ‪ 0/73‬درصد از کل واردات کشور‬ ‫را به خود اختصاص داد‪.‬‬ ‫همچنین در دی امس��ال نیز افزون‌بر ‪ 366/2‬هزار تن س��نگ‌آهن به‌هم فش��رده و‬ ‫کنسانتره‌های آن به غیر از پیریت‌های آهن تفته شده به ارزش تقریبی‪ 56/7‬میلیون‬ ‫دالر وارد کشور شد‪.‬‬ ‫واردات سنگ‌آهن به هم فشرده شده و کنسانتره‌های آن در سال جاری‬ ‫ماه‬ ‫وزن (تن)‬ ‫ارزش (دالر)‬ ‫فروردين‬ ‫‪144786‬‬ ‫‪28633608‬‬ ‫ارديبهشت‬ ‫‪162563‬‬ ‫‪31620325‬‬ ‫خرداد‬ ‫‪162111‬‬ ‫‪31137676‬‬ ‫تير‬ ‫‪275115‬‬ ‫‪50192052‬‬ ‫مرداد‬ ‫‪57618‬‬ ‫‪9652837‬‬ ‫شهريور‬ ‫‪153104‬‬ ‫‪26316790‬‬ ‫مهر‬ ‫‪203119‬‬ ‫‪35014089‬‬ ‫آبان‬ ‫‪108618‬‬ ‫‪17084742‬‬ ‫آذر‬ ‫‪211737‬‬ ‫‪33539735‬‬ ‫دي‬ ‫‪366188‬‬ ‫‪56678642‬‬ ‫‪ 10‬ماهه‬ ‫‪1844959‬‬ ‫‪319870496‬‬ ‫‹ ‹کاهش قیمت نفت و تاثیرات آن‬ ‫مدیر بخ��ش فل��زی‪‌ ،‬صنعتی و‬ ‫معدن��ی کارگ��زاری مفی��د‪ ،‬در‬ ‫درب��اره بازار‬ ‫گفت‌وگ��و با‬ ‫جهانی مس‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬با وجود‬ ‫خبرهای مثبت از اقتصاد چین‪،‬‬ ‫قیمت مس باز هم کاهش پیدا کرده و به نظر می‌رسد‬ ‫عواملی که به این کاهش شدید منجر شده‌اند به زودی‬ ‫از می��ان نخواهند رفت‪ .‬مهم‌ترین عامل کاهش قیمت‬ ‫مس کاهش قیمت نفت است که به کمترین قیمت در‬ ‫‪5‬سال گذش��ته رسیده و ارزش دالر هم در حال رشد‬ ‫اس��ت و به نظر می‌رس��د این روند ادامه پیدا کند‪ .‬از‬ ‫س��وی دیگر ذخی��ره مس در بورس لن��دن با افزایش‬ ‫مواجه ش��ده که نمی‌توان آن را خبر خوبی برای بازار‬ ‫مس دانس��ت‪ .‬علی‌اصغر بهرامی ادامه داد‪ :‬این موضوع‬ ‫باعث ایجاد س��ردرگمی میان س��رمایه‌گذاران فلزات‬ ‫اساسی شده است‪ .‬در واقع تغییرات ایجاد شده در بازار‬ ‫مس منجر به کاهش انگیزه سرمایه‌گذاران برای حضور‬ ‫در بازار این فلز شده است‪ .‬از سویی دیگر پیش‌بینی‌ها‬ ‫ب��ه دلیل ثب��ات در بازار نف��ت خام‪ ،‬خب��ر از افزایش‬ ‫تدریجی قیمت م��س در هر تن به حدود ‪ 7000‬دالر‬ ‫می‌دهند‪ .‬اما با توجه به نظر تحلیلگران هیچ نشانه‌ای‬ ‫از کاهش تقاضا برای این فلز مهم اساس��ی مش��اهده‬ ‫نمی‌شود‪ .‬وی افزود‪ :‬البته برخی از تحلیلگران در بازار‬ ‫فلزات اساس��ی معتقدند‪ ،‬قیمت مس در س��ال‌جاری‬ ‫حداکثر تا ‪6‬هزار دالر افزایش خواهد یافت زیرا ضعف‬ ‫اقتصاد چین و منطقه یورو سریع از میان نخواهد رفت‪.‬‬ ‫انتشار آمار جهانی صنعت‌آلومینیوم‬ ‫متوقف شد‬ ‫موسسه بین‌المللی آلومینیوم (آی‌ای‌آی) با اشاره به کامل‬ ‫نب��ودن آماری که از س��وی کارخانه‌ه��ای جهانی دریافت‬ ‫می‌کند‪ ،‬انتش��ار گزارش از میزان موجودی جهانی این فلز‬ ‫را متوقف کرد‪.‬‬ ‫ای��ن گروه اعالم کرد‪ ،‬آماری که از س��وی تولیدکنندگان‬ ‫جهانی دریافت می‌کند به حدی ناکامل اس��ت که گزارش‬ ‫کردن بر اساس آنها گمراه‌کننده خواهد بود‪.‬‬ ‫تحقیق��ات س��نای امریکا در س��ال گذش��ته نش��ان داد‬ ‫بانک‌های وال اس��تریت قیمت‌های کاال را دستکاری کرده‬ ‫و به برتری تجاری غیرمنصفانه‌ای دس��ت پیدا کرده‌اند که‬ ‫ب��ه ضرر مصرف‌کننده بوده اس��ت‪ .‬این مش��کل به‌ویژه در‬ ‫آلومینیوم ش��دیدتر ب��ود‪ .‬مالکان انبارهای ب��ازار فلز لندن‬ ‫که معموال بانک‌های بزرگ و شرکت‌های بازرگانی هستند‬ ‫در گذش��ته ب��رای افزای��ش درآمدهای اج��اره‌ای از عرضه‬ ‫آلومینی��وم خودداری می‌کردند‪ .‬این اس��تراتژی به افزایش‬ ‫قیمت آلومینیوم منجر شد و باعث شد پریمیوم این فلز هم‬ ‫صعود کند‪ .‬پریمیوم‌ها هم‌اکنون با وجود نظارت رگوالتوری‬ ‫و اصالحات انجام ش��ده در مقررات انبارهای بازار فلز لندن‬ ‫همچنان باال هس��تند و با این وضعیت نبود شفافیت بیشتر‬ ‫در مورد ذخایر جهانی آلومینیوم ضربه‌ای به بازار آلومینیوم‬ ‫خواهد بود که همچنان درگیر مشکالت قیمت‌گذاری است‪.‬‬ ‫براس��اس گزارش رویترز‪ ،‬مش��کالت در نیمه دوم س��ال‬ ‫گذش��ته زمانی که ‪ 35‬تولیدکننده آلومینیوم گزارش دهی‬ ‫را متوقف کرده یا برای گزارش‌دهی بر مبنای ماهانه مشکل‬ ‫داشتند‪ ،‬آغاز شدند‪.‬‬ ‫در این میان بازار مس تا حدودی‬ ‫متاثر از کاهش ارزش یورو در برابر‬ ‫دالر بوده‪ ،‬کارش��ناس بازار فلزات‬ ‫درب��اره این موضوع در گفت‌وگو با‬ ‫اظهار کرد‪ :‬با توجه به اینکه‬ ‫امریکا موتور محرک اقتصاد جهان است تاثیر بسیاری بر‬ ‫افزایش قیمت دالر در برابر یورو داش��ته اس��ت‪ .‬از سویی‬ ‫دیگر رکود ایجاد شده در بازار اروپا که در حال بهبود بود‬ ‫در کش��ورهای یونان و تا حدودی اسپانیا دوباره در حال‬ ‫شکل‌گیری است و همین موضوع منجر به افزایش ارزش‬ ‫دالر شده اس��ت‪ .‬هاش��م باروتی اضافه کرد‪ :‬امریکا برای‬ ‫کاهش نرخ بیکاری افزایش برداشت از منابع زیرزمینی را‬ ‫در دس��تور کار قرار داده که ای��ن تصمیم در قیمت‌های‬ ‫جهانی نفت نیز تاثیر‌گذار اس��ت‪ .‬اما در این حال کاهش‬ ‫قیمت جهانی نفت ب��ر قیمت فلزات رنگی از جمله مس‬ ‫ایفای نقش کرده است‪ .‬به گفته وی‪ ،‬کاهش نقدینگی در‬ ‫کشورهای تولید‌کننده مس نیز منجر به افزایش برداشت‬ ‫از منابع زیر زمینی ش��ده و آنها به سوی افزایش استفاده‬ ‫از منابع در حال حرکت هستند‪.‬‬ ‫س��رمایه‌گذاران و تاجران فعال در بازار مس این روزها‬ ‫در سردرگمی به سر می‌برند و منتظر خبرهای خوش در‬ ‫این حوزه هس��تند‪ .‬باروتی درباره آینده بازار مس اظهار‬ ‫کرد‪ :‬در صورتی که رکود اقتصادی در کشورهای بزرگ و‬ ‫قدرتمند کاهش یابد‪ ،‬مصرف مس افزایش خواهد یافت‪.‬‬ ‫با توجه به بازار مسکن در امریکا از ظرفیت ‪10‬ساله آینده‬ ‫خود اس��تفاده کرده مصرف فلز سرخ مس در این بازار با‬ ‫کمی کاهش مواجه ش��د اما جهش دوباره ساخت‌وس��از‬ ‫می‌تواند رکود در بازار مس��کن امریکا را از بین ببرد‪ .‬این‬ ‫موضوع می‌تواند خبر خوشی در بازار مصرفی مس باشد‪.‬‬ ‫ام��ا در این میان بای��د منتظر اقدام دیگر کش��ور‌ها بود‪،‬‬ ‫کش��ورهای در حال توسعه با ایجاد دوره ثبات می‌توانند‬ ‫مصرف این فلز را به سمت خود کشانده و بازار آینده مس‬ ‫را تغییر دهند‪ .‬در ایران نیز به‌دلیل رکود در ساخت‌وساز‬ ‫مصرف س��یم و کابل ‪60‬درصد کاه��ش یافته و برخی از‬ ‫واحده��ای تولی��د تنها با ‪ 10‬تا ‪11‬درص��د ظرفیت خود‬ ‫فعالیت می‌کنند‪.‬‬ ‫مذاکرات هولسیم و الفارژ‬ ‫برای ادغام ‪ ۴۰‬میلیارد دالری‬ ‫هولسیم و الفارژ با هدف تکمیل ادغام ‪ 40‬میلیارد دالری خود‪ ،‬سرگرم‬ ‫مذاکرات انحصاری با شرکت سازنده مواد ساختمانی ایرلندی (سی‌آراچ)‬ ‫برای فروش دارایی‌های‌ش��ان هستند‪ .‬این دو شرکت در بیانیه مشترکی‬ ‫اعالم کردند با (س��ی‌آراچ) برای فروش کارخانجات سیمان و تسهیالت‬ ‫دیگر به ارزش ‪ 6/5‬میلیارد یورو (‪7/34‬میلیارد دالر) وارد مذاکره شده‌اند‪.‬‬ ‫فروش این دارایی‌ها بخش��ی از ش��روط مقامات ضدانحصارطلبی اروپا و‬ ‫مناطق دیگر برای موافقت با ادغام هولس��یم و الفارژ است‪ .‬هولسیم که‬ ‫در جونای سوییس مستقر اس��ت و الفارژ درصدد تشکیل غول سیمان‬ ‫جهان هس��تند‪ .‬وال اس��تریت ژورنال اوایل هفته جاری به نقل از منابع‬ ‫آگاه گزارش داده بود که (س��ی‌آراچ) به توافق برای خرید این دارایی‌ها‬ ‫نزدیک ش��ده اس��ت‪ .‬این دارایی‌ها به‌طور عمده در اروپا‪ ،‬کانادا‪ ،‬برزیل و‬ ‫فیلیپین بوده و در سال گذشته ‪ 5/2‬میلیارد یورو درآمد و سود عملیاتی‬ ‫‪ 744‬میلیون یورو داش��تند‪ .‬برنار فونتانا‪ ،‬مدیرعامل هولسیم اظهار کرد‪:‬‬ ‫ادغام بین دو شرکت که در سال ‪2013‬م در مجموع ‪39/3‬میلیارد دالر‬ ‫فروش داش��تند طبق برنامه در حال انجام بوده و در نیمه نخست سال‬ ‫‪2015‬م کامل می‌شود‪.‬‬ ‫بازار طال هنوز مستعد افزایش قیمت است‬ ‫تحلیلگ��ران تریلند متالز معتقد هس��تند که هنوز اس��اس افزایش قیمت در‬ ‫بازار ط�لا وجود دارد‪ .‬به گ��زارش کیتکو؛ تحلیلگ��ران تریلند‌متالز معتقدند بر‬ ‫خ�لاف تعدی��ل قیمتی که به تازگی در بازار طال رخ داده اس��ت‪ ،‬هنوز اس��اس‬ ‫افزای��ش قیمت در بازار طال وجود دارد‪ .‬آنها اضافه کرده‌اند چش��م‌های محتاط‬ ‫سرمایه‌گذاران با نگاه به بازار‌های ضعیف کاال و نوسان‌های ناگهانی قیمت نفت‬ ‫به دنبال پیدا کردن بازار امن هستند‪ ،‬از این رو بازار طال هنوز از وضعیت خوبی‬ ‫نسبت به دیگر بازار‌ها بهره‌مند است‪.‬‬ ‫همچنی��ن آنها پیش‌بینی می‌کنند قیمت طال در این روزها پس از نوس��انات‬ ‫اخیر در سطح هزار و ‪ 275‬دالر در هر اونس ثابت خواهد شد‪.‬‬ ‫با این حال در گزارشی که به‌تازگی توسط مورگان استنلی منتشر شده است‪،‬‬ ‫آنه��ا گفته‌اند که انتظار ادام��ه کاهش روند قیمت‌ها را دارن��د و از دیدگاه آنها‬ ‫قیمت‌ها در بازار طال بسیار بیشتر از مقدار فعلی افت خواهد کرد‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫نوسان نرخ ارز‬ ‫همسو با تورم باشد‬ ‫محمد الهوتی‬ ‫نایب رییس‬ ‫کنفدراسیون صادرات ایران‬ ‫نوس��انات ن��رخ ارز تاثی��رات مهم��ی در تولید و‬ ‫ص��ادرات دارد‪ ،‬ب��ا توجه به اینک��ه برخی از صنایع‬ ‫مواد اولیه خود را از کشورهای دیگر وارد می‌کنند‪،‬‬ ‫قیمت تمام ش��ده آنه��ا در اثر نوس��انات نرخ ارز با‬ ‫تغییرات بسیار مواجه می‌شود‪ .‬اگر نگاه ما در تولید‬ ‫نگاهی صادرات‌محور باشد بدون شک نوسانات نرخ‬ ‫ارز از یک س��و مح��رک صادرات بوده و از س��ویی‬ ‫دیگ��ر می‌تواند مخل صادرات باش��د‪ .‬در بررس��ی‬ ‫تورم مش��اهده می‌شود‪ ،‬رش��د نرخ ارز متناسب با‬ ‫نرخ تورم نبوده اس��ت‪ .‬این مش��کل از سال ‪ 74‬در‬ ‫اقتصاد بروز کرده و تا امروز ادامه داشته است‪ .‬البته‬ ‫در بره��ه‌ای از زمان که ارز تک نرخی و متناس��ب‬ ‫با تورم بود‪ ،‬صادرات توانس��ت رش��د خوبی را ثبت‬ ‫کن��د‪ .‬اگر به دنبال ماندگاری کاالهای تولید ش��ده‬ ‫در ب��ازار صادراتی هس��تیم‪ ،‬باید نوس��انات نرخ ارز‬ ‫متناس��ب با تورم کاهش یا افزایش یابد‪ .‬زمانی که‬ ‫ارز به‌دس��ت آم��ده از فروش نف��ت کاهش می‌یابد‬ ‫دولت نمی‌تواند مثل گذشته به بازار ارز تزریق کند‪،‬‬ ‫در نتیجه قیمت آن ناگه��ان افزایش یافته و تولید‬ ‫در بخش‌ه��ای مختلف از جمله صنایع معدنی را با‬ ‫مش��کل مواجه می‌کند‪ .‬برای موفقی��ت در تولید و‬ ‫حض��ور در بازار‌های جهانی ن��رخ ارز و تورم باید با‬ ‫شیب ملایمی افزایش یابد‪ .‬اگر نرخ ارز برای مدتی‬ ‫پایین نگه داشته ش��ود‪ ،‬افزایش ناگهانی آن شوک‬ ‫بزرگی به ب��ازار صادراتی وارد می‌کند‌‪ ،‬این موضوع‬ ‫در تمامی بخش‌ها از جمله صنایع معدنی به خوبی‬ ‫قابل لمس اس��ت‪ .‬نوس��انات ارزی می‌تواند حضور‬ ‫محصوالت تولید شده معدنی در بازار جهانی را نیز‬ ‫با مشکل مواجه کند‪.‬‬ ‫داخل پرانتز‬ ‫افزایش واردات‬ ‫زغال‌سنگ ترکیه‬ ‫واردات زغال‌س��نگ حرارت��ی ترکیه در س��ال‬ ‫‪2014‬م ب��ا ‪ 13‬درصد افزایش نس��بت به س��ال‬ ‫‪2013‬م به ‪ 23/566‬میلیون تن رسید که تاکنون‬ ‫باالتری��ن میزان ب��وده و این می��زان از کلمبیا و‬ ‫افریقای جنوبی وارد شده است‪.‬‬ ‫به گزارش چایناماینینگ‪ ،‬سال گذشته واردات‬ ‫زغال‌س��نگ حرارتی برای دومین بار به باالترین‬ ‫س��طح بی‌سابقه خود رس��ید که اندکی کمتر از‬ ‫می��زان ‪ 23/725‬میلی��ون تن در س��ال ‪2012‬م‬ ‫است‪.‬‬ ‫میزان فروش زغال‌س��نگ حرارت��ی کلمبیا به‬ ‫ترکیه در س��ال ‪2014‬م به باالترین سطح یعنی‬ ‫‪ 9/728‬میلیون تن رس��ید که ‪ 30‬درصد افزایش‬ ‫نسبت به سال ‪2013‬م را نشان می‌دهد‪.‬‬ ‫پس از کلمبیا‪ ،‬روسیه از نظر تاریخی عمده‌ترین‬ ‫عرضه‌کنن��ده زغال‌س��نگ حرارت��ی ب��ه ترکیه‬ ‫می‌باش��د و این رقم افزون بر ‪ 8/409‬میلیون تن‬ ‫در س��ال ‪2014‬م بوده و ‪ 2‬درصد نسبت به سال‬ ‫قبل آن پایین‌تر است‪.‬‬ ‫س��ومین صادرکنن��ده بزرگ افریق��ای جنوبی‬ ‫اس��ت که ‪ 3/985‬میلیون تن در س��ال ‪2014‬م‬ ‫ص��ادرات به ترکیه داش��ته و ‪ 19‬درصد باالتر از‬ ‫س��ال ‪2013‬م ب��وده و نیز یک رک��ورد جدیدی‬ ‫است‪.‬‬ ‫دیگر کش��ور صادرکننده به ترکیه اکراین است‬ ‫که با تقریبا ‪ 3‬برابر بیش��تر در س��ال ‪2014‬م به‬ ‫‪ 227‬هزار تن رسیده است‪.‬‬ ‫در ماه دس��امبر واردات ترکی��ه در مجموع به‬ ‫‪ 2/58‬میلیون تن رس��ید که دومین ماهی است‬ ‫ک��ه پس از نوامبر حج��م واردات افزایش یافته و‬ ‫‪ 53‬درصد افزایش نس��بت به همین ماه در سال‬ ‫گذش��ته داشته اس��ت اما ‪ 2‬درصد نسبت به ماه‬ ‫قبل خود کمتر است‪.‬‬ ‫آمار نشان می‌دهد که ترکیه در مجموع ‪5/425‬‬ ‫میلیون تن زغال کک‌ش��و در سال ‪2014‬م وارد‬ ‫کرده که ‪ 7‬درصد باالتر از سال ‪2013‬م است‪.‬‬ ‫جمعه گذش��ته هر تن زغال‌س��نگ سی‌آی‌اف‬ ‫(‪ 6000‬کالری در ه��ر کیلوگرم) ‪ 66‬دالر عرضه‬ ‫شد‪.‬‬
‫تازه‌های معدنی‬ ‫وجود ‪ ۴۵۰‬محدوده اکتشافی‬ ‫بدون اقدام در زنجان‬ ‫رییس س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تان‬ ‫زنجان گفت‪ :‬تا پایان برنامه ششم توسعه رتبه‪‎‬های‬ ‫اس��تان در زمینه صنعت از ‪ 15‬ب��ه ‪ 10‬و معدن از‬ ‫‪ 12‬به ‪ 8‬ارتق��ا می‪‎‬یابد‪ .‬به گزارش ماین نیوز‪ ،‬ناصر‬ ‫فغفوری با اش��اره به اینکه اکتش��افات استان هنوز‬ ‫به ش��کل س��نتی اس��ت‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬اکتش��افات‬ ‫سیس��تماتیک در استان ضعیف اس��ت‪ .‬فغفوری با‬ ‫بیان اینکه هنوز در اعماق ‪ 50‬متری از ظرفیت‪‎‬های‬ ‫این بخش اس��تفاده نشده اس��ت‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬باید‬ ‫از روش‪‎‬ه��ای جدید اکتش��اف ب��رای بهره‪‎‬مندی از‬ ‫ظرفیت‪‎‬های معدنی اس��تفاده شود‪ .‬وی خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬در حال حاضر فراخوان پهنه‪‎‬های س��لطانیه و‬ ‫طارم ارائه شده اس��ت که با معرفی سرمایه‪‎‬گذاران‬ ‫این بخش‪ ،‬فعالیت‪‎‬های این دو پهنه آغاز می‪‎‬شود‪.‬‬ ‫این مس��ئول تصریح کرد‪ :‬در ح��ال حاضر ‪450‬‬ ‫محدوده اکتش��افی ب��دون اقدام در اس��تان زنجان‬ ‫وج��ود دارد ک��ه برنامه‪‎‬ریزی‪‎‬ه��ای الزم ب��رای این‬ ‫محدوده‪‎‬ها انجام می‌شود‪.‬‬ ‫شکایت علیه‬ ‫‪3‬غول تجهیزات معدنی‬ ‫شرکت آی‌سی‌پی که یک سال قبل تاسیس شد‬ ‫علیه ‪ 3‬تولیدکننده تجهیزات معدنی و ساخت‌وساز‬ ‫کاترپیالر‪ ،‬کوماتسو و ولوو به‌دلیل شیوه‌های رقابتی‬ ‫غیرمنصفانه به دادگاه ش��کایت برد‪ .‬آی‌س��ی‌پی با‬ ‫تنظیم ش��کایتی ای��ن ‪ 3‬ش��رکت را متهم کرد که‬ ‫ب��ا ممانعت از فروش آنالین‪ ،‬این ش��رکت را از بازار‬ ‫امریکا محروم کرده‌اند‪ .‬این ش��رکت در ش��کایتش‬ ‫مدعی ش��د ای��ن ‪ 3‬تولیدکننده تهدی��د کرده‌اند‪،‬‬ ‫فروشگاه تجهیزات آنالین آیرون پلنت را که شریک‬ ‫اصلی آی‌س��ی‌پی برای فروش مس��تقیم تجهیزات‬ ‫جدید به مش��تریان با قیم��ت ‪40‬درصد پایین‌تر از‬ ‫کاترپیالر‪ ،‬کوماتسو و ولوو بود بایکوت کنند‪.‬‬ ‫توافق معدنکاران چینی‬ ‫برای کاهش قیمت زغال‌سنگ‬ ‫ش��رکت‌های زغال‌س��نگ چین موافق��ت کردند‬ ‫قیمت‌های قراردادی با مشتریان نیروگاه برق خود‬ ‫را در ‪3‬ماهه نخست سال ‪2015‬م کاهش دهند اما‬ ‫قیمت‌ها همچنان باالتر از سطح جهانی قرار دارند‪.‬‬ ‫این تصمیم ممکن اس��ت تقاضا برای زغال‌سنگ‬ ‫خارجی ارزان‌ت��ر را که به دلیل افزایش قیمت‌های‬ ‫داخلی حدود یک‌س��وم در دس��امبر رش��د داشت‪،‬‬ ‫با رونق بیش��تری روبه‌رو کند و ب��ه افزایش قیمت‬ ‫صادرات زغال‌سنگ اس��ترالیا با وجود تالش چین‬ ‫برای محدود کردن واردات کمک کند‪ .‬ش��نهوا که‬ ‫بزرگترین تولیدکننده زغال‌س��نگ چین اس��ت با‬ ‫قیم��ت ‪ 520‬یوان برای هر تن زغال‌س��نگ با توان‬ ‫‪ 5500‬کیلوکال��ری موافقت کرد که این قیمت ‪19‬‬ ‫یوان یا ‪3/5‬درصد کمتر بوده و قیمت پایه معامالت‬ ‫‪3‬ماهه نخست را تعیین کرد‪ .‬با این همه این قیمت‬ ‫‪ 13‬دالر در ه��ر تن گران‌تر از زغال‌س��نگ دریابرد‬ ‫استرالیاس��ت که در حال حاضر پایین ‪ 70‬دالر در‬ ‫هر تن معامله می‌ش��ود‪ .‬آخرین بار در اوایل س��ال‬ ‫‪2014‬م قیمت زغال‌سنگ استرالیا نزدیک به قیمت‬ ‫زغال‌س��نگ چین ب��ود‪ .‬طبق ب��رآورد تحلیلگران‪،‬‬ ‫قیمت زغال‌س��نگ وارداتی با لح��اظ کردن هزینه‬ ‫حمل‌ونقل ‪ 460‬یوان اس��ت که ‪10‬درصد کمتر از‬ ‫قیمت پایه داخلی چین است‪.‬‬ ‫صادرات سنگ‌آهن هدلند‬ ‫استرالیا به چین ثابت ماند‬ ‫ص��ادرات س��نگ‌آهن از بندر هدلند اس��ترالیا به‬ ‫چی��ن در ژانویه باالی ‪ 30‬میلیون تن بود که تغییر‬ ‫چندانی نس��بت به دس��امبر نداش��ت و ‪29‬درصد‬ ‫باالتر از مدت مش��ابه س��ال گذشته بود‪ .‬به گزارش‬ ‫ماین‌نی��وز‪ ،‬آم��ار این بندر نش��ان داد ص��ادرات به‬ ‫چین در مقایس��ه با ‪30/6‬میلیون تن در دس��امبر‬ ‫و ‪23/3‬میلی��ون ت��ن در ژانوی��ه س��ال ‪ 2014‬ب��ه‬ ‫‪30/2‬میلیون تن در ژانویه رس��ید‪ .‬مجموع صادرات‬ ‫س��نگ‌آهن از ای��ن بندر ب��ه ‪36/8‬میلی��ون تن در‬ ‫ژانویه در مقایس��ه با ‪37/1‬میلیون تن در دس��امبر‬ ‫و ‪28/2‬میلیون تن در ژانویه س��ال ‪ 2014‬رس��ید‪.‬‬ ‫تولیدکنندگان کم‌هزینه در استرالیا شامل بی‌اچ‌پی‬ ‫بیلیتون و فورتسکیو متالز که سنگ‌آهن خود را از‬ ‫طریق این بندر صادر می‌کنند‪ ،‬س��ال گذشته برای‬ ‫در فش��ار گذاش��تن رقیبان کوچکتر تولیدشان را‬ ‫افزای��ش دادند که در نتیج��ه این تولید باال‪ ،‬قیمت‬ ‫س��نگ‌آهن با کاهش ‪47‬درصدی روبه‌رو شد‪ .‬طبق‬ ‫آمار گمرکی‪ ،‬تولیدکنندگان اس��ترالیایی سهم‌شان‬ ‫از فروش به چین را در سال ‪2014‬م افزایش دادند‪،‬‬ ‫در حالی‌که سهم برزیل کاهش یافت‪.‬‬ ‫‪28‬‬ ‫پنجشنبه ‪ 16‬بهمن ‪ 15- 1393‬ربیع‌الثانی ‪ 5 -1436‬فوریه ‪ -2015‬شماره ‪ -151‬پیاپی ‪1469‬‬ ‫چشم‌انداز معدنی‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫افزايش سرمايه‌گذاري‪ ،‬نياز امروز صنعت مس‬ ‫نرگس قيصري ‪ -‬گروه معدن‪ :‬توس��عه و رشد روزافزون‬ ‫فناوري‪ ،‬اس��تفاده از فلز سرخ را افزايش داده به‌گونه‌اي که‬ ‫کارشناسان معتقدند مس نيز همچون ساير فلزات پايه در‬ ‫آينده تعيين‌کننده قدرت اقتصادي کشورهاي توليدکننده‬ ‫آن خواهد بود‪ .‬در کشور ما نيز ذخاير بااليي از اين فلز در‬ ‫نقاط مختلف وجود دارد که سرمايه‌گذاري در آن مي‌تواند‬ ‫در رش��د و توس��عه اقتصاد معدني کش��ور تاثير بس��زايي‬ ‫داشته باش��د‌‪ .‬از اين‌رو طرح بزرگ صنعت مس در استان‬ ‫آذربايجان شرقي براي توليد ‪ 300‬هزار تن کنسانتره مس‬ ‫در س��ال درحال اجراس��ت که نه تنها مش��کالت اشتغال‬ ‫منطق��ه را مرتفع مي‌کند بلکه با ايجاد ارزش‌افزوده امکان‬ ‫افزايش توليد و در نتيج��ه صادرات محصوالت توليدي را‬ ‫ني��ز فراهم خواهد کرد‪ .‬رييس س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت اس��تان آذربايجان ش��رقي درباره راه‌اندازي طرح‬ ‫بزرگ مس در اين استان به‬ ‫مي‌گويد‪ :‬درحال حاضر‬ ‫ش��رکت مس آذربايجان توليد ‪ 150‬هزار تني دارد که در‬ ‫فاز دوم به ‪ 300‬هزار تن در سال افزايش خواهد يافت‪.‬‬ ‫حس��ن نجاتي با اشاره به اينکه کنسانتره به عنوان ماده‬ ‫اولي��ه براي توليد م��س کاتد و ش��مش از اهميت بااليي‬ ‫برخوردار اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬از آنجايي که کارخانه ذوب در اين‬ ‫منطقه وجود ندارد از اين رو تصميم گرفته شد تا به مدت‬ ‫‪ 3‬سال کنسانتره توليد شده به کشورهاي ديگر صادرشود‬ ‫تا از اين طريق س��رمايه الزم براي س��اخت کارخانه ذوب‬ ‫فراهم ش��ود‪ .‬به گفته وي هم‌اکن��ون ‪ 2‬پروژه (هر کدام با‬ ‫ظرفيت توليد ‪ 50‬هزار تن مس کاتد) در دس��تور کار قرار‬ ‫گرفته اس��ت‪ .‬نجاتي در ادامه با اش��اره به نياز ‪ 7‬ميليون‬ ‫تني خاک م��س براي توليد ‪ 300‬هزار تن کنس��انتره در‬ ‫س��ال گفت‪ :‬با توليد ‪ 300‬هزار تن کنسانتره مس در سال‬ ‫ق��ادر به توليد بيش از ‪ 75‬هزار تن مس کاتد خواهيم بود‪.‬‬ ‫اما نکت��ه‌اي که بايد مورد توجه قرار گي��رد برنامه‌ريزي و‬ ‫سرمايه‌گذاري براي توسعه فعاليت‌هاي معدني و اکتشاف‬ ‫و استخراج از معادن مس موجود در منطقه است تا به اين‬ ‫ترتيب با افزايش توليد کنس��انتره مس زمينه براي توليد‬ ‫مس کاتد و شمش مس فراهم شود‪.‬‬ ‫وي معتقد است که صنعت در اين استان به نوعي اشباع‬ ‫شده و آنچه که بايد مورد توجه قرار گيرد معادني است که‬ ‫ذخاير فراواني را در خود جاي داده‌اند از اين‌رو برنامه‌ريزي‬ ‫و سرمايه‌گذاري مناسب در زمينه بهره‌برداري و استخراج‬ ‫نجاتي در ادامه افزود‪ :‬در صورت راه‌اندازي و توليد مس‬ ‫کاتد‪ ،‬بخش��ي از آن ب��ه مصرف داخلي کش��ور اختصاص‬ ‫مي‌ياب��د و مابقي به کش��ورهاي ديگر صادر خواهد ش��د‬ ‫چراکه م��س کاتد از لحاظ ارزش اقتص��ادي نرخ باالتري‬ ‫نسبت به کنسانتره مس دارد و به اين طريق با ايجاد ارزش‬ ‫افزوده و ارزآوري براي صنعت مس‪ ،‬زمينه توس��عه و رشد‬ ‫فراهم خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹صرفه با زنجیره تولید است‬ ‫معادن نه تنها مش��کالت اش��تغال را مرتفع مي‌کند بلکه‬ ‫رشد اقتصادي منطقه را نيز به همراه خواهد داشت‪.‬‬ ‫‹ ‹نياز به سرمايه‌گذاري براي ساخت کارخانه ذوب‬ ‫ريي��س س��ازمان صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت اس��تان‬ ‫آذربايجان ش��رقي با اش��اره به اينکه راه‌ان��دازي کارخانه‬ ‫ذوب به س��رمايه‌گذاري عظيمي ني��از دارد‪ ،‬افزود‪ :‬درحال‬ ‫حاضر بخش خصوصي در بخش توليد کنس��انتره درحال‬ ‫فعاليت هستند اما از آنجايي که راه‌اندازي کارخانه ذوب و‬ ‫توليد مس کاتد س��رمايه عظيمي براي بخش‌هاي مختلف‬ ‫از تجهي��زات و ماش��ين‌آالت و فناوري گرفت��ه تا نيروي‬ ‫متخص��ص را مي‌طلبد از اين‌رو الزم اس��ت تا بخش‌هايي‬ ‫که توانايي مالي بااليي دارند نس��بت به سرمايه‌گذاري در‬ ‫اين بخ��ش اقدام کنند چراکه ب��راي توليد ‪ 150‬هزار تن‬ ‫کنس��انتره هزينه‌اي افزون‌بر ‪ 380‬ميلي��ارد تومان و براي‬ ‫توليد ‪ 100‬هزار تن مس کاتد رقمي افزون‌بر ‪ 600‬ميليارد‬ ‫تومان هزينه خواهد داشت‪.‬‬ ‫وي ب��ا بيان اينکه تحريم‌هاي اعمال ش��ده مش��کالتي‬ ‫را ب��راي انجام صادرات ب��ه وجود آورده‪ ،‬اف��زود‪ :‬در حال‬ ‫حاضر کنس��انتره توليد ش��ده در بندرعباس و انبار معدن‬ ‫س��ونگون دپو ش��ده و اين درحالي اس��ت ک��ه در صورت‬ ‫ص��دور مجوز ص��ادرات کنس��انتره توليد ش��ده مي‌توان‬ ‫از مرزه��اي مش��ترک آذربايجان با کش��ورهايي همچون‬ ‫ایران اقلیمی فاقد الماس است‬ ‫معاون معدنی س��ازمان زمین‌شناسی وجود هرگونه‬ ‫معدن و ذخایر الماس را در ایران تکذیب کرد‪.‬‬ ‫به گزارش ماین‌نیوز‪ ،‬بهروز برنا اظهارات کارشناسان‬ ‫معدنی مبنی بر اینکه ذخایر الماس ایران در سیستان‬ ‫و بلوچستان قرار گرفته را تکذیب کرد و گفت‪ :‬کشور‬ ‫ما به لحاظ زمین‌شناس��ی پلیت (صفحه) جوانی دارد‬ ‫که این موضوع باعث شده ردیابی‌های انجام‌شده برای‬ ‫کشف ذخایر الماس امیدوارکننده نباشد‪.‬‬ ‫برخ��ی از کارشناس��ان معتقدن��د ذخای��ر قطعی و‬ ‫احتمالی معدنی ایران نزدیک به ‪60‬میلیارد تن است‪،‬‬ ‫اما ذخایر الماس��ی وجود ن��دارد‪ .‬در حالی که برخی‬ ‫دیگر از صاحب‌نظران و کارشناس��ان حوزه سنگ‌های‬ ‫قیمتی بر این باور هس��تند که چرا باتوجه به شواهد‬ ‫پیداش��ده از ذخایر الماس در شرق کشور به ویژه در‬ ‫ی اصرار دارند بگویند‬ ‫استان سیستان و بلوچستان برخ ‌‬ ‫هیچ‌گونه الماسی در ایران وجود ندارد؟‬ ‫اما ش��اید ای��ن نگاه به ای��ن دلیل باش��د که بافت‬ ‫زمین‌شناسی ما با کش��ورهای همسایه مشابهت‌های‬ ‫بس��یاری دارد و وقتی در کش��ور همس��ایه ما معدن‬ ‫الم��اس وج��ود دارد و از آن برداش��ت می‌ش��ود‪ ،‬این‬ ‫احتمال را به وجود می‌آورد که در کشور ما هم چنین‬ ‫ذخیره‌ای وجود دارد‪ .‬از طرفی بسیاری از کارشناسان‬ ‫معتقدند ای��ران دارای ذخایر ارزش��مندی از الماس‪،‬‬ ‫یاقوت و گارنت اس��ت و از آنجایی که در افغانس��تان‬ ‫ذخایری از الماس و دیگر س��نگ‌های قیمتی کش��ف‬ ‫ش��ده مش��ابه همین ذخایر معدنی نی��ز می‌تواند در‬ ‫ایران وجود داشته باشد‪ .‬این در حالی است که برخی‬ ‫کارشناس��ان وجود الماس در ذخایر معدنی را تکذیب‬ ‫می‌کنند به این دلیل که معتقدند این س��نگ قیمتی‬ ‫در میان سنگ‌های کیمبرلیت قدیمی (سنگ‌هایی که‬ ‫در اعماق زمین زیر فشار و حرارت زیادی قرار دارند)‬ ‫تشکیل می‌شود و چون از نظر موقعیت زمین‌شناسی‪،‬‬ ‫ایران از پلیتی بس��یار جوان برخوردار اس��ت‪ ،‬ذخایر‬ ‫الماس در کشور نمی‌تواند وجود داشته باشد‪.‬‬ ‫در همین رابطه‪ ،‬بهروز برنا می‌گوید‪ :‬برای نخستین‌بار‬ ‫در اس��تان سیستان و بلوچستان در منطقه کوه‌سفید‬ ‫س��راوان احتمال وجود اندکی الماس مطرح ش��د که‬ ‫این احتمال قبل از پیروزی انقالب اسالمی توسط یک‬ ‫تیم مطالعاتی خارجی عنوان ش��د؛ براساس تحقیقات‬ ‫این تیم مواد‌ی ش��بیه به الماس در این منطقه دیده‌‬ ‫شد‪ .‬در همین زمینه مطالعات تحقیقاتی در سال‌های‬ ‫اخیر راجع به س��نگ‌های قیمتی انجام ش��د اما طبق‬ ‫دس��تاوردهای آن مش��خص ش��د ایران شانسی برای‬ ‫داشتن ذخایر الماس ندارد‪.‬‬ ‫او در ای��ن رابط��ه اف��زود‪ :‬موادی ش��بیه الماس در‬ ‫اقدامات اکتش��افی انجام ش��ده پیدا ش��د ام��ا آنها با‬ ‫الماس‌های افریقا تیپ‌ش��ان متفاوت‌تر است و به پای‬ ‫الماس‌های افریقایی نمی‌رس��د‪ .‬درحقیقت از آنجایی‬ ‫ی است‪ ،‬پی‌سنگ قدیمی نیاز‬ ‫که الماس سنگی قیمت ‌‬ ‫دارد و این شرایط برای آن در ایران وجود ندارد‪.‬‬ ‫اما با وج��ود این‪ ،‬از نگاه برخی فعاالن معدنی دیگر‬ ‫در کشورهای دیگر در حوزه الماس کار شده‪ ،‬در حالی‬ ‫که در کشور ما کاری در این زمینه انجام نشده و این‬ ‫در شرایطی است که احتمال دارد ذخایر الماس ایران‬ ‫از ذخایر این کش��ورهای معدن‌خیز هم بیشتر باشد‪.‬‬ ‫بنابراین به نظر می‌رس��د پرداختن ب��ه حوزه الماس‬ ‫موضوعی ضروری اس��ت ولی بررسی‌‌ها نشان می‌دهد‬ ‫در حال حاض��ر نیاز به الماس از طریق واردات تامین‬ ‫می‌شود و عمده الماس‌ها از کش��ورهای هند‪ ،‬افریقا‪،‬‬ ‫برزیل‪ ،‬اتریش و روسیه به ایران فرستاده و برخی هم‬ ‫به صورت قاچاق وارد کشور می‌شود‪.‬‬ ‫اما ب��ه اعتقاد فعاالن این عرصه اکتش��اف الماس و‬ ‫توسعه طرح‌های اکتشافی نیازمند سرمایه‌گذاری‌هایی‬ ‫اس��ت که از توان بخش خصوصی خارج است‪ .‬این در‬ ‫حالی است که با احداث واحد فرآوری الماس با وجود‬ ‫ی تراش و فرآوری الماس خام در کشور‬ ‫اینکه دانش فن ‌‬ ‫وجود دارد اما برای تامین مواد اولیه تولید آن ضمانتی‬ ‫وجود ندارد‪.‬‬ ‫الماس‌ه��ا از کربن‌ه��ا به وجود می‌آیند و پیوس��ت‬ ‫کربن سیاه‌رنگ به س��نگ کیمبرلیت در زیر خاک‌‌ها‬ ‫در طوالنی‌‌مدت آن سنگ قیمتی را به وجود می‌آورد‪.‬‬ ‫ترکيه‪ ،‬ارمنس��تان و گرجس��تان محصول را به کشورهاي‬ ‫اروپاي��ي صادر کرده و ديگر نيازي به انتقال محصوالت به‬ ‫بندرعباس نبوده و روند صادرات را سرعت خواهد بخشيد‪.‬‬ ‫نجاتي در ادامه با اش��اره به اينکه انجام صادرات از طريق‬ ‫مرزهاي آذربايجان باعث ايجاد واحدهاي صادراتي و رونق‬ ‫گرفتن فعاليت ماشين‌آالت سنگين که وظيفه جابه‌جايي‬ ‫محصوالت را دارند‪ ،‬خواهد شد‪ ،‬افزود‪ :‬استاندار آذربايجان‬ ‫ش��رقي پيش��نهاد انجام صادرات از مرز را ب��ا معاون اول‬ ‫رييس‌جمهوري مطرح کرده و اميد است که موافقت الزم‬ ‫و مجوز براي صادرات به اين شيوه از سوي دولت و شرکت‬ ‫ملي مس داده شود‪.‬‬ ‫‹ ‹راه‌ان�دازي کارخان�ه ذوب‪ ،‬رونق‌بخ�ش صنايع‬ ‫پايين‌دستي‬ ‫رييس سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان آذربايجان‬ ‫غربي معتقد است که راه‌اندازي کارخانه ذوب و توليد مس‬ ‫کاتد باعث رونق گرفتن صنايع پايين‌دس��تي مس خواهد‬ ‫شد‪ .‬درواقع فلز مس که به عنوان يک فلز انعطاف‌پذير بوده‬ ‫و مي‌‌توان از آن در س��اخت محصوالت مختلف اس��تفاده‬ ‫کرد در بخش خصوصي نيز با ساخت کارخانه و واحدهاي‬ ‫کوچک توليد‌کننده محصوالتي همچون س��يم و کابل و‪...‬‬ ‫عالوه بر ايجاد اش��تغال‪ ،‬ارزش افزوده فراواني را به همراه‬ ‫خواهد آورد‪.‬‬ ‫گزارش تصویری‬ ‫محم��ود مس��تندی عض��و خانه مع��دن ای��ران درباره‬ ‫س��رمایه‌گذاری در حوزه مس برای افزایش تولید و رقابت‬ ‫می‌گوید‪ :‬باید توجه داش��ت سنگ‌معدن‬ ‫در بازار به‬ ‫مس با س��ایر سنگ‌های معدنی همچون سنگ‌آهن بسیار‬ ‫تف��اوت داش��ته و از عیار بس��یار پایینی برخوردار اس��ت‪.‬‬ ‫بنابراین باید س��رمایه‌گذاری روی این بخش متناس��ب با‬ ‫میزان ذخایر و عیار مس انجام شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬هرگونه س��رمایه‌گذاری حتی اندک در بخش‬ ‫مس با توجه به کش��ش بازار جهانی به‌طور قطع با س��ود‬ ‫همراه خواهد بود اما به نظر می‌رس��د س��رمایه‌گذاری در‬ ‫این بخش نیازمند برنامه‌ریزی و احتس��اب ش��رایط تولید‬ ‫همچون هزینه‌های حمل‌ونقل و بازارهای هدف است‪.‬‬ ‫نایب‌رییس خانه معدن زنجان درباره ایجاد کارخانه‌های‬ ‫مس در س��ایر نقاط کش��ور گف��ت‪ :‬در اکثر نقاط کش��ور‬ ‫ش��اهد ذخایر مس هستیم اما مسئله‌ای که باعث می‌شود‬ ‫بت��وان از ای��ن ذخایر ب��رای افزایش تولید اس��تفاده کرد‪،‬‬ ‫ایجاد زنجیره تولید در محل معدن اس��ت‪ .‬وی ادامه داد‪:‬‬ ‫اکتش��اف در مس از اهمیت باالیی برخوردار است در واقع‬ ‫باید س��رمایه‌گذاران با آگاهی کامل از میزان ذخایر و عیار‬ ‫س��نگ‌مس برای تولید تصمیم‌گیری کنند‪ ،‬چراکه در غیر‬ ‫لو‌نقل‬ ‫این صورت تحمیل هزینه‌های جانبی همچون حم ‌‬ ‫تولید را فاقد توجیه اقتصادی خواهد کرد‪.‬‬ ‫وی در پاس��خ به اینکه آیا احداث کارخانه در آذربایجان‬ ‫ش��رقی با تولید ‪ 300‬هزار تن کنسانتره در سال می‌تواند‬ ‫تاثی��ری در افزای��ش تولید و بهبود جای��گاه مس در بازار‬ ‫جهانی داشته باشد‪ ،‬گفت‪ :‬همان‌طور که گفته شد هرمیزان‬ ‫تولید مس با توجه به کش��ش پذیری و تقاضای روز افزون‬ ‫بازار با سود همراه باشد به‌طور قطع راه‌اندازی این کارخانه‬ ‫نیز تاثیر مثبتی در بهبود ش��رایط ب��ازار و ارتقای جایگاه‬ ‫کشور در بازار جهانی خواهد داشت‪.‬‬ ‫عمیق‌ترین معدن نمک دنیا‬ ‫ن تبدیل‬ ‫ی ویژه ماجراجویا ‌‬ ‫ی را به یک پارک گردش��گر ‌‬ ‫گروه معدن‪ :‬رومانیایی‌ها یک معدن متروک ‌ه زیرزمین ‌‬ ‫کرده‌اند‪ .‬گفتنی اس��ت‪ ،‬این معدن در قرون وس��طای اروپا حفر شده بود و در آن معدنکاران به استخراج نمک‬ ‫دارویی می‌پردازند‪ .‬بررس��ی‌ها نش��ان می‌دهد درحال حاضر در این معدن نمک مواردی مانند پارک‪ ،‬چرخ و‬ ‫فلک‪ ،‬زمین گلف و یک دریاچه با قابلیت قایقرانی در آب شور وجود دارد‪ .‬کارشناسان و طرفداران محیط‌زیست‬ ‫ب وارد کند و همین‌طور اقامت در‬ ‫اعتقاد دارند‪ ،‬استفاده از این مکان گردشگری می‌تواند به محیط‌زیست آسی ‌‬ ‫این مکان برای افراد مبتال به مش��کالت تنفس��ی و آسم به لحاظ سالمتی می‌تواند مضر باشد‪ .‬این معدن نمک‬ ‫در عمق ‪ 120‬متری از سطح زمین قرار دارد و البته درحال حاضر بحث و جدال برسر خرید و واگذاری آن به‬ ‫بخش خصوصی با قیمتی معادل ‪10‬هزار دالر وجود دارد‪.‬‬
‫زیربنایی‬ ‫‪industry@smtnews.ir‬‬ ‫پنجشنبه ‪ 16‬بهمن ‪ 15- 1393‬ربیع‌الثانی ‪ 5 -1436‬فوریه ‪ -2015‬شماره ‪ -151‬پیاپی ‪1469‬‬ ‫کارشناسان با اشاره به بهره‌برداري از ‪ ۶‬راه هوايي جديد پيش‌بيني کردند‬ ‫صرفه‌جويي سوخت در حمل‌ونقل هوايي‬ ‫به�روز فتاحي‪ -‬گروه صنعت‪ :‬ه��زاران فرودگاه در‬ ‫روي زمين س��اخته ش��ده‌اند‪ .‬فرودگاه‌هاي کوچک با‬ ‫باند س��اده براي مناطق کم جمعي��ت و فرودگاه‌هاي‬ ‫بس��يار بزرگ با باند‌هاي عظيم براي شهرهاي بزرگ‬ ‫و پر جمعي��ت‪ .‬درازاي باند فرودگاه بر اس��اس ‪ ۳‬نوع‬ ‫هواپيمايي که در آنها فرود مي‌آيند س��اخته شده‌اند‪.‬‬ ‫فرودگاهي که باند آن در حدود ‪ ۴۵۰‬تا ‪ ۷۰۰‬متر است‬ ‫براي هواپيماهاي خصوصي مناس��ب است و نمي‌توان‬ ‫آن را ب��راي هواپيماهاي مس��افربري اس��تفاده کرد‪.‬‬ ‫فرودگاه‌ه��اي هواپيماهاي مس��افربري بايد در حدود‬ ‫‪ ۱۸۰۰‬متر باند داشته باش��ند ولي براي هواپيماهاي‬ ‫ج��ت‪ ،‬بان��د بتوني در ح��دود ‪ ۳۰۰۰‬متر مي‌س��ازند‪.‬‬ ‫ب��راي پرواز بين فرودگاه‌ه��اي مختلف راه‌هاي هوايي‬ ‫وي��ژه‌اي وجود دارند و براي حفظ امنيت هواپيماهاي‬ ‫بي‌شماري که درحال پرواز هستند بايد قوانين راه‌هاي‬ ‫هوايي را که مانند قوانين راهنمايي و رانندگي شهري‬ ‫هستند کاملا رعايت کرد‪ .‬هنگامي که هواپيما فرودگاه‬ ‫را ت��رک مي‌کند بايد حداقل ‪ ۱۵۰‬متر از زمين ارتفاع‬ ‫داش��ته باشد‪ .‬همچنين براي عبور از شهر‌ها و مناطق‬ ‫پر جمعيت هواپيما بايد حداقل ‪ ۳۰۰‬متر و اغلب ‪۶۰۰‬‬ ‫متر باالتر از سطح زمين پرواز کند‪.‬‬ ‫‹ ‹مرکز کنترل و حفاظت هوايي‬ ‫کنت��رل مس��ير هواپيماها به عهده مرک��ز کنترل و‬ ‫حفاظت هوايي اس��ت‪.‬در فرودگاه‌ه��اي بزرگ عده‌اي‬ ‫مامورن��د ک��ه مس��ير‌های هواپيماه��ا را روي نقش��ه‬ ‫صفحه رادار و دس��تگاه بي‌سيم و يا ساير دستگاه‌هاي‬ ‫الکترونيک کنترل کنن��د و بدانند که هواپيما در چه‬ ‫مسيري حرکت مي‌کند و آن را تعقيب کنند‪.‬‬ ‫زماني که تع��داد هواپيما‌ها آن قدر افزايش يابد که‬ ‫امکان برخورد آن با يکديگر زياد شود‪ ،‬خطوط هوايي‬ ‫را به وج��ود مي‌آورن��د‪ .‬بنابراين براي پ��رواز‪ ،‬قوانين‬ ‫خاصي وضع ش��ده که مث�لا هواپيما باي��د در ارتفاع‬ ‫ويژه‌اي پرواز کند‪ .‬ارتفاع پرواز را در سراسر دنيا با«پا»‬ ‫اندازه مي‌گيرند‪ .‬هر پا برابر ‪ ۳۰/۴۸‬س��انتيمتر اس��ت‪.‬‬ ‫بنابراي��ن هواپيماها بر اس��اس اين قواني��ن بايد روي‬ ‫‪29‬‬ ‫هواپيمايي کش��وري (ايکائو) در اسناد خود کشورها را‬ ‫ترغيب به تاس��يس راه‌هاي هوايي مس��تقيم و موازي‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫‹ ‹نياز به نقشه راه‬ ‫خطوط ويژه‌اي پرواز کنند که اين خطوط با رنگ‌هاي‬ ‫گوناگون و شماره‌هاي مختلف در نقشه رسم شده‌اند‪.‬‬ ‫‹ ‹بهره‌برداري از ‪ ۶‬راه‌هوايي‬ ‫ش��ايد ب��ه نظ��ر نمي‌رس��د که‬ ‫مس��يرهاي هوايي ني��ز همانند‬ ‫مس��يرهاي زمين��ي ع�لاوه بر‬ ‫داش��تن ويژگي‌ه��اي خاص‪ ،‬در‬ ‫اقتصاد يک کشور نيز مي‌توانند‬ ‫نقش داشته باشند‪ .‬مصداق اين گفته خبري است که‬ ‫در اواسط اين هفته ابراهيم شوشتري‪ ،‬معاون عمليات‬ ‫هوانوردي ش��رکت فرودگاه‌هاي کشور اعالم کرد و از‬ ‫کاهش ‪ ۴۵۰‬کيلومتري مسيرهاي هوايي و بهره‌برداري‬ ‫از ‪ ۶‬راه هوايي جديد از ‪ ۱۶‬بهمن خبر داد‪ .‬وي با بيان‬ ‫اينک��ه در‪ ۶‬ماه گذش��ته‪ ۱۱ ،‬راه هواي��ي بين‌المللي‬ ‫تاسيس ش��ده و به بهره‌برداري رسيده گفته است که‬ ‫بهره‌ب��رداري از ‪ ۶‬راه هواي��ي مس��تقيم ديگر‪ ،‬تحول‬ ‫عظيمي در پروازهاي کش��ور به ويژه پروازهاي داخلي‬ ‫ايج��اد خواهد ک��رد و در مجم��وع دو ه��زار و ‪۸۳۵‬‬ ‫کيلوگرم س��وخت و ‪ ۳۱/۵‬دقيقه در زمان صرفه‌جويي‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫به گفته وي‪ ،‬اين اقدام عالوه بر تنظيم جريان پرواز‬ ‫و روان‌س��ازي ترافيک هوايي‪ ،‬کاهش مصرف سوخت‬ ‫و کاهش توليد آالينده‌هاي زيس��ت محيطي‪ ،‬افزايش‬ ‫س��طح رضايتمندي بهره‌برداران داخلي و بين‌المللي‬ ‫از فضاي جمهوري اس�لامي ايران را به همراه خواهد‬ ‫داشت‪ .‬وي معتقد اس��ت که ساماندهي فضاي کشور‬ ‫و تاس��يس راه‌هاي هوايي مس��تقيم که از س��ال‌هاي‬ ‫گذشته در دستور کار شرکت فرودگاه‌هاي کشور قرار‬ ‫داش��ت‪ ،‬با بهره‌برداري از ‪ ۶‬مس��ير هوايي وارد مرحله‬ ‫جديدي مي‌ش��ود‪ .‬به منظور اس��تفاده بهينه از فضاي‬ ‫هوايي کش��ورها و فرودگاه‌ها و به منظور صرفه‌جويي‬ ‫در ميزان مصرف س��وخت‪ ،‬استهالک هواپيما‪ ،‬کاهش‬ ‫آالينده‌ه��ا و حفظ محيط‌‌زيس��ت‪ ،‬وقت مس��افران و‬ ‫افزايش بهره‌وري از س��اليان گذش��ته سازمان جهاني‬ ‫کاپيتان عليرضا منظري‪ ،‬معاون‬ ‫سابق هوانوردي و امور بين‌الملل‬ ‫س��ازمان هواپيمايي کشوري در‬ ‫اي��ن زمينه با تش��ريح چگونگي‬ ‫تعيي��ن مس��يرهاي هواي��ي به‬ ‫مي‌گويد‪ :‬مس��يرهاي هوايي همانند مسيرهاي‬ ‫زميني انتخاب و تعيين مي‌ش��ود‪ .‬در واقع مهندسان‬ ‫هوايي با تهيه ارزيابي و نقشه‌برداري از آسمان‪ ،‬نقشه‬ ‫راه‌ها را ترسيم و اجرا مي‌کنند با اين تفاوت که ساخت‬ ‫جاده‌ه��اي زميني نياز به ابزار‌ها و تجهيزات س��اخت‬ ‫ج��اده دارد ام��ا ب��راي س��اخت داالن‌ه��اي هواي��ي‬ ‫نقشه‌برداري کافي است‪ .‬به گفته وي‪ ،‬يکي از عواملي‬ ‫که در ساخت دا ‌الن‌هاي هوايي بايد مدنظر قرار گيرد‪،‬‬ ‫تعيين مسيرها بر اساس رعايت حريم ممنوعه است به‬ ‫اي��ن معنا ک��ه مس��يرهاي هواي��ي بايد ب��ه گونه‌اي‬ ‫نقش��ه‌برداري ش��ود ک��ه از روي فضاه��ا و مناط��ق‬ ‫ممنوع��ه‌اي مانند پادگان‌هاي نظام��ي و‪ ...‬عبور نکند‪.‬‬ ‫وي مي‌افزاي��د‪ :‬هر اس��تان و هر منطق��ه‌اي خطوط و‬ ‫مرزهاي هوايي ويژه خود را دارد و شرکت هواپيمايي‬ ‫براي عبور هواپيماهاي خ��ود از اين مرزها بايد مجوز‬ ‫پرواز را ک��ه از مرکز کنترل فرودگاه صادر مي‌ش��ود‪،‬‬ ‫دريافت کند‪.‬‬ ‫‹ ‹ارزآوري مسيرهوايي ايران‬ ‫گفته شد که مسيرهاي هوايي نيز مي‌تواند در اقتصاد‬ ‫کشور تاثيرگذار باشد‪ .‬نمونه بارز اين گفته اتفاقي است‬ ‫که در نيمه دوم امسال به دليل نا امني‌هاي کشورهاي‬ ‫همجوار ايران رخ داد و منجر شد تا فضاي ايران براي‬ ‫عبور هواپيماهاي خارجي از مس��ير غرب به ش��رق و‬ ‫برعکس فضاي امني ش��ود که به واسطه دريافت حق‬ ‫استفاده از آس��مان ايران‪ ،‬ارزآوري زيادي را به همراه‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫خبرخوان‬ ‫مه�ر‪ :‬باوج��ود اع�لام س��ازمان‬ ‫هواپيمايي کشوري مبني بر آغاز پيش‬ ‫فروش نوروزي بليت هواپيما از يکشنبه‬ ‫گذش��ته‪ ،‬اما هنوز برخي ش��رکت‌هاي‬ ‫هواپيمايي‪ ،‬ف��روش بليت‌هاي نوروزي‬ ‫خ��ود را آغ��از نکرده‌ان��د‪ .‬پيش فروش‬ ‫بليت‌ه��اي ن��وروزي ش��رکت‌هاي‬ ‫هواپيمايي آغاز ش��ده است تا مسافران‬ ‫بتوانن��د قبل از فرارس��يدن عيد‪ ،‬بليت‌‬ ‫س��فرهاي ن��وروزي را تهي��ه کنند اما‬ ‫برخي از ش��رکت‌هاي هواپيمايي هنوز‬ ‫پيش‌فروش بليت‌ه��ا را آغاز نکرده‌اند و‬ ‫ب��ا مراجعه به آژانس‌ه��ا اثري از فروش‬ ‫بليت آنها نيست‪.‬‬ ‫مه�ر‪ :‬عل��ي ن��ورزاد‪ ،‬مع��اون وزير‬ ‫راه‌وشهرسازي از تسريع در روند احداث‬ ‫آزادراه منجيل ‪ -‬رودبار با مصوبه هيات‬ ‫دولت خب��ر داد و گف��ت‪ ۱۱ :‬کيلومتر‬ ‫باقيمان��ده آزادراه امام��زاده هاش��م ـ‬ ‫قزوي��ن در قال��ب دو بخش در دس��ت‬ ‫احداث اس��ت‪ .‬وي در بازديد از آزادراه‬ ‫رودبار ‪ -‬منجيل‪ ،‬روند عمليات اجرايي‬ ‫را مثب��ت ارزيابي کرد و گفت‪ :‬عمليات‬ ‫در اين مسير در چند جبهه و به صورت‬ ‫ش��بانه‌روزي در حال انجام اس��ت و با‬ ‫توجه به اينکه حفر تونل‌ها از همجواري‬ ‫سطح سفيدرود گذشته است‪ ،‬مجوز باال‬ ‫بردن قدرت انفجار را دريافت کرده‌ايم و‬ ‫عمليات حفر تونل‌ها با شدت بيشتري‬ ‫انجام خواهد شد‪.‬‬ ‫تس�نيم‪ :‬درحال��ي بلي��ت اتوبوس‬ ‫س��فرهاي نوروزي معموال ب��ا افزايش‬ ‫‪۲۰‬درص��دي پيش‌فروش مي‌ش��د که‬ ‫اتحاديه ش��رکت‌هاي تعاوني مس��افري‬ ‫کش��ور در نامه‌‌اي به اعضاي خود ابالغ‬ ‫ک��رده از امروز قيم��ت بليت اتوبوس را‬ ‫ح��دود ‪ ۲۰‬درص��د افزايش‌دهن��د‪ .‬هر‬ ‫س��ال همزمان با پيش‌فروش بليت‌هاي‬ ‫نوروزي اتوبوس به دليل تردد يک‌س��ر‬ ‫خال��ي ح��دود ‪ 20‬درصد ب��ه قيمت‌ها‬ ‫افزوده مي‌شود و سال گذشته نيز اوايل‬ ‫اس��فندماه در پيش‌ف��روش بليت‌هاي‬ ‫نوروز ‪ 93‬اين برنامه اجرايي ش��د‪ .‬اين‬ ‫درحالي اس��ت که امسال حدود يک‌ماه‬ ‫مانده به آغاز پيش‌فروش بليت اتوبوس‪،‬‬ ‫اتحاديه ش��رکت‌هاي تعاوني مس��افري‬ ‫کش��ور در نام��ه‌اي ب��ه ش��رکت‌هاي‬ ‫زيرمجموع��ه خود افزاي��ش حدود ‪20‬‬ ‫درصدي قيمت‌ها را ابالغ کرده است‪.‬‬ ‫ف�ارس‪ :‬جمع اعتب��ار مصوب احداث‬ ‫راه‌آه��ن‪ ،‬آزادراه و راه ت��ا پايان آذر ‪،93‬‬ ‫رقم ‪ 21‬هزار و ‪ 235‬ميليارد ريال اس��ت‬ ‫که از اين رق��م ‪ 14‬هزار و ‪ 924‬ميليارد‬ ‫ريال مع��ادل ‪ 70‬درصد تخصيص يافته‬ ‫است‪ .‬اعتبارات مصوب سال ‪ 93‬از محل‬ ‫مناب��ع عمومي در بخش احداث راه‌آهن‪،‬‬ ‫آزادراه‪ ،‬بزرگ��راه و راه اصلي در مجموع‬ ‫‪ 21‬هزار و ‪ 235‬ميليارد ريال اس��ت‪ .‬در‬ ‫اح��داث راه‌آهن اعتبار ابالغي پيوس��ت‬ ‫قانون بودجه س��ال ‪ ،93‬رق��م ‪ 9‬هزار و‬ ‫‪ 385‬ميليارد ريال و ابالغ اعتبار افزايش‬ ‫از محل تبصره ‪ 22‬قانون بودجه سال ‪93‬‬ ‫رق��م ‪ 197‬ميليارد ري��ال‪ ،‬ابالغ اعتبار از‬ ‫محل طرح‌ه��اي مطالعاتي و اجرايي ‪20‬‬ ‫ميليارد ريال اس��ت که جمع اعتبار اين‬ ‫بخش ‪ 9‬هزار و ‪ 602‬ميليارد ريال است‪.‬‬ ‫مان�ا‪ :‬کاظ��م جاللي‪ ،‬ريي��س مرکز‬ ‫پژوهش‌هاي مجلس با توجه به اهميت‬ ‫مناطق آزاد تجاري در توسعه صادرات‬ ‫گفت‪ :‬جزيره قش��م مي‌تواند پيش��گام‬ ‫توس��عه اقتصادي کش��ور و حرکت در‬ ‫مس��ير منوي��ات رهبر معظ��م انقالب‬ ‫درب��اره تحقق اقتصاد مقاومتي باش��د‪.‬‬ ‫کاظ��م جاللي در اين نشس��ت با توجه‬ ‫ب��ه اهميت مناط��ق آزاد تجاري در امر‬ ‫توسعه صادرات گفت‪ :‬اگر اين مناطق در‬ ‫برنامه‌ريزي‌هاي خود اهداف توس��عه‌اي‬ ‫را مدنظر قرار دهند با توس��عه صادرات‬ ‫و با استفاده از معافيت‌هاي مالياتي که‬ ‫قانون ب��راي آنها درنظر گرفته اس��ت‪،‬‬ ‫مي‌تواند زمينه‌هاي پيش��رفت و رش��د‬ ‫اقتصادي کشور را فراهم آورد‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫‌انبوه‌سازان‬ ‫‌در زمین دولت‬ ‫یا برعکس!‬ ‫حسن محتشم‬ ‫عضو هیات مدیره انجمن انبوه‌سازان‬ ‫هم‌اکنون ش��اهد رون��د سینوس��ی افزایش و‬ ‫کاهش عرضه مسکن در کشور هستیم که نتیجه‬ ‫حتمی آن رش��د‪-‬رکود‪ -‬افت قیمت در دوره‌های‬ ‫چند ساله در بازار مسکن است که این امر باعث‬ ‫می‌ش��ود همه فعاالن عرصه ساخت‌وساز با تمام‬ ‫وجود‪ ،‬نبود اطمینان به سرمایه‌گذاری در چنین‬ ‫بازاری را تجربه کنند‪.‬‬ ‫یک��ی از عوامل چنی��ن بازاری ب��ه ظن قریب‬ ‫ب��ه یقین‪ ،‬سیاس��ت‌های دولت‌های مس��تقر در‬ ‫حاکمیت اس��ت که گاهی به حمای��ت از عرضه‬ ‫مسکن می‌پردازند‪ ،‬گاهی به تحریک تقاضا کمک‬ ‫می‌کنن��د و گاهی نیز بنا را بر س��اخت خانه‌های‬ ‫ارزان‌قیمتی چون مس��کن مهر برای دهک‌های‬ ‫پایین جمعیتی ق��رار می‌دهند‪ .‬حاصل همه این‬ ‫سیاس��تگذاری‌ها نیز این است که بازار بی‌ثباتی‬ ‫در صنعت س��اختمان حکمفرما می‌ش��ود که نه‬ ‫از تورم آن س��ازنده و انبوه‌س��از منتفع می‌شوند‬ ‫و ن��ه از رک��ود و اف��ت قیم��ت آن اطمینانی به‬ ‫سرمایه‌گذاری و بازگشت سرمایه برای سازندگان‬ ‫و انبوه‌سازان حاصل می‌شود و به طور دقیق این‬ ‫حالت بالتکلیفی که هر از گاهی گریبان شاغالن‬ ‫و فعاالن صنعت ساخت‌وساز را می‌گیرد به علت‬ ‫بازی کردن در زمین دولت به وجود می‌آید‪.‬‬ ‫انبوه‌س��ازان اگر قصد خروج از این وضعیت را‬ ‫دارن��د باید عزم خود را برای خ��روج از آن جزم‬ ‫کرده و اقدام به بازتعریف تشکل و نقش خود در‬ ‫ای��ن زمینه کنند‪ .‬یعنی انبوه‌س��ازان باید جایگاه‬ ‫خود را تعریف و نیروهای‌ش��ان را س��ازماندهی و‬ ‫تقویت کنند و یک برنامه مدون‪ ،‬دائمی و پیشران‬ ‫برای تش��کل انبوه‌س��ازان طرح‌ریزی ک��رده و با‬ ‫حداقل‌های موجود حرکت در آن مسیر را شروع‬ ‫کنند و به مرور به س��مت رسیدن به انبوه‌سازی‬ ‫اس��تاندارد و صنعتی گام بردارند و در این مسیر‬ ‫سیاس��ت‌های دولت را نیز با خ��ود همراه کنند‪.‬‬ ‫د ‌ر واقع آنها باید در زمین خودشان بازی کنند‪.‬‬ ‫تازمانی که تشکل انبوه‌س��ازان چشم به‌دست‬ ‫دولت دوخته اس��ت ک��ه آن را در کجای طرح‌ها‬ ‫و سیاست‌های خود خواهد دید به طور حتم‪ ،‬در‬ ‫بر همان پاش��نه خواهد چرخید و هیچ تغییری‬ ‫حاصل نخواهد شد‪.‬‬ ‫به نظر می‌رس��د اکنون هم انبوه‌س��ازان و هم‬ ‫وزارت راه و شهرس��ازی در ض��رورت بازتعری��ف‬ ‫نقش و جایگاه انبوه‌سازی در کشور اشتراک نظر‬ ‫دارند‪ ،‬به نحوی که معاون مس��کن و س��اختمان‬ ‫وزارت راه و شهرس��ازی عن��وان می‌کن��د ک��ه‬ ‫انبوه‌س��ازی در ای��ران از اس��تاندارد‌های جهانی‬ ‫فاصله بس��یاری دارد چرا که مبنای انبوه‌س��ازی‬ ‫در کش��ور‌های توسعه‌یافته س��اخت ‪ ۳۰۰‬واحد‬ ‫برای سازنده است؛ به گونه‌ای که در ایران کسی‬ ‫که تنها ‪ ۶‬واحد مس��کن بسازد عنوان انبوه‌ساز را‬ ‫کس��ب می‌کند و این یکی از چالش‌های اساسی‬ ‫صنعت س��اختمان امروز اس��ت که نیاز به تغییر‬ ‫اساسی دارد‪.‬‬ ‫همچنی��ن یک��ی از سیاس��ت‌های وزارتخان��ه‬ ‫رسیدگی به وضعیت انبوه‌سازان و سوق دادن این‬ ‫دسته از سازندگان از حالت پیمانکاری به سمت‬ ‫توس��عه‌دهندگی مس��کن است‪ .‬از س��وی دیگر‬ ‫رییس کانون سراس��ری انبوه‌سازان نیز در اظهار‬ ‫نظری بیان کرده اس��ت که س��اختار انبوه‌سازی‬ ‫احتی��اج به یک تعریف جدی��د دارد اما تا زمانی‬ ‫که این تش��کل هوی��ت قانونمندی پی��دا نکند‪،‬‬ ‫ش��کاف میان انبوه‌س��ازی ایران با استانداردهای‬ ‫جهان��ی پابرجاس��ت و الزم اس��ت ب��ا ابزارهای‬ ‫قانون��ی ک��ه دولت در اختی��ار انبوه‌س��ازان قرار‬ ‫می‌دهد انبوه‌سازی مسکن را همگام با کشورهای‬ ‫پیش��رفته ارتق��ا بخش��د و مان��ع فعالیت‌ه��ای‬ ‫غیرقانونی و غیرتخصصی برخی اعضا شود‪.‬‬ ‫این اش��تراک دی��دگاه می‌تواند نقطه ش��روع‬ ‫خوبی برای بازتعریف نقش و جایگاه انبوه‌س��ازان‬ ‫در صنع��ت س��اختمان کش��ور و بسترس��ازی‬ ‫قانونی و گس��تردن فضای ساخت‌وساز و اجرایی‬ ‫کردن سیاس��ت‌های کالن دول��ت و وزارت راه و‬ ‫شهرس��ازی در زمینه چش��م‌انداز ط��رح جامع‬ ‫مسکن باش��د؛ طرحی که تا ‪ ۱۴۰۴‬در نظر دارد‬ ‫به بخش خصوصی به طور اعم و به انبوه‌س��ازانی‬ ‫که خود را به ش��کل یک وزنه مدیریتی‪ ،‬اجرایی‪،‬‬ ‫پیش��رو‪ ،‬فناور‌محور‪ ،‬س��رمایه‌گذار و توانمند در‬ ‫جذب سرمایه نش��ان خواهند داد‪ ،‬به طور اخص‬ ‫نگاهی ویژه داش��ته باش��د و نقش پررنگی برای‬ ‫آنها قائل شود‪.‬‬
‫یادداشت‬ ‫رونق صنعت بسته‌بندی‬ ‫با عضویت در‬ ‫سازمان‌های بین‌المللی‬ ‫آرمان خالقی‬ ‫عضو هیات‌مدیره خانه صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت ایران‬ ‫تنوع تولید محصوالت در ایران منجر به اهمیت و‬ ‫نقش ویژه صنعت بسته‌بندی شده است به گونه‌ای‬ ‫ک��ه ب��ا توجه به وج��ود چنین تنوعی الزم اس��ت‬ ‫صنعت بس��ته‌بندی ایران را از منظر ماشین‌آالت‪،‬‬ ‫مواد مصرفی و طراحی مورد بررسی کامل قرار داد‪.‬‬ ‫ه��ر کاالیی با بس��ته‌بندی خود باید س�لامت و‬ ‫کیفی��ت خ��ود را تا زمانی که به‌دس��ت مش��تری‬ ‫می‌رس��د‪ ،‬تضمی��ن کند و در عین ح��ال از قیمت‬ ‫مناسبی نیز برخوردار باشد‪.‬‬ ‫باید بپذیریم که هم‌اکنون در صنعت بسته‌بندی‬ ‫دچار ضعف‌هایی هس��تیم و بسیاری از کاال‌ها برای‬ ‫رقابت در عرصه جهانی نیاز به بسته‌بندی مناسبی‬ ‫دارند تا نس��بت به برانگیختن انگیزه در مش��تری‬ ‫موثر واقع شوند‪.‬‬ ‫بر این اساس الزم است تا تمامی عوامل موثر در‬ ‫بسته‌بندی از جمله‪ ،‬طراحی‪ ،‬مواد مصرفی‪ ،‬جنس‪،‬‬ ‫رنگ‪ ،‬نوع و مقاومت بسته مورد توجه قرار گیرد تا‬ ‫مورد پسند مشتری نیز واقع شود‪ .‬بی‌شک آنچه در‬ ‫ابتدا مش��تری را نس��بت به کاالیی جذب می‌کند‪،‬‬ ‫‌بسته‌بندی آن خواهد بود و در مرحله دوم است که‬ ‫مشتری به سراغ کیفیت و قیمت محصول می‌رود‪.‬‬ ‫بنابراین ب��ه‌روز بودن صنعت بس��ته‌بندی با هدف‬ ‫ماندگاری محص��والت صنایع ای��ران در بازار‌های‬ ‫جهانی از موارد ضروری اس��ت که باید مورد توجه‬ ‫قرارگیرد‪.‬‬ ‫هم‌اکنون مش��کل اصل��ی صنعت بس��ته‌بندی‬ ‫ایران‪ ،‬ماش��ین‌آالت مورد اس��تفاده در این صنعت‬ ‫است چرا که ایران هنوز نتوانسته در زمینه فناوری‬ ‫س��اخت ماش��ین‌آالت بس��ته‌بندی‌های روز دنی��ا‬ ‫آن‌طور که باید جایگاه خ��ود را پیدا کند و همین‬ ‫امر باعث ش��ده تا صنعت بسته‌بندی کشور در حد‬ ‫بسته‌بندی‌های ساده و معمولی و تنها برای مصرف‬ ‫داخل باقی بماند و نتواند مطابق با س��لیقه و دانش‬ ‫روز پیشرفت کند‪.‬‬ ‫از س��وی دیگ��ر دسترس��ی صنای��ع داخ��ل به‬ ‫س��ازندگان ماش��ین‌آالت‌ بس��ته‌بندی روز دنیا به‬ ‫دلیل مش��کالت موجود در کشور و تحریم‌ها نیز به‬ ‫سادگی اتفاق نمی‌افتد‪.‬‬ ‫عام��ل دیگر ک��ه باع��ث عقب‌ماندگ��ی صنعت‬ ‫بس��ته‌بندی در کش��ور ش��ده‪ ،‬نبود ارتب��اط بین‬ ‫هنرمندان و صنعت بس��ته‌بندی اس��ت‪ .‬به عبارت‬ ‫دیگر هنرمندانی که بتوانند با مباحث روان‌شناختی‬ ‫فروش‪ ،‬سلیقه مشتری را به خود جلب کنند‪ ،‬وجود‬ ‫ندارند و نکته حائز اهمی��ت برای رقابت در عرصه‬ ‫جهانی‪ ،‬رعایت استاندارد‌های جهانی در زمینه‌های‬ ‫ابع��اد‪ ،‬مقاوم��ت‪ ،‬چیدمان و حتی س��هولت در باز‬ ‫و بسته ش��دن بسته‌بندی‌هاس��ت‪ .‬در حال‌حاضر‬ ‫در بح��ث بس��ته‌بندی صنعت غذای��ی محصوالتی‬ ‫همچ��ون زعف��ران‪ ،‬زی��ره‪ ،‬پس��ته‪ ،‬و می��و ‌ه دچار‬ ‫غفلت هس��تیم و سال‌هاس��ت میوه‌های ایرانی در‬ ‫جعبه‌های ‪ ۲۰‬کیلویی صادر و در خارج از کشور با‬ ‫بس��ته‌بندی‌های مرغوب‌تر و با قیمت بیشتر عرضه‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫نظی��ر این اتف��اق در صنعت گل نی��ز روی داده‬ ‫اس��ت و این غفلت در محصول باارزش��ی همچون‬ ‫زعفران نیز بیشتر به چش��م می‌خورد در حالی‌که‬ ‫یک بس��ته‌بندی مناس��ب می‌توان��د ارزش‌افزوده‬ ‫بسیاری برای این محصول ایجاد کند اما با آگاهی‬ ‫کام��ل از ای��ن موض��وع‌‪ ،‬چنین بالیی بر س��ر این‬ ‫محص��ول باارزش می‌آوری��م و هیچ توجهی به این‬ ‫مقوله مه��م نداریم‪ .‬در صنعت خرم��ا نیز با توجه‬ ‫به اینکه توان تولیدی باالیی در کش��ور وجود دارد‬ ‫اما هنوز نتوانس��ته‌ایم صنعت خرما را در چارچوب‬ ‫یک بس��ته‌بندی آبرومند به دنی��ا عرضه کنیم‪ .‬بر‬ ‫این اس��اس با توجه به چنین ش��رایطی‪ ،‬عضویت‬ ‫ای��ران در س��ازمان بس��ته‌بندی جهان��ی می‌تواند‬ ‫برای این صنعت از اهمیت ویژه‌ای برخوردار باش��د‬ ‫ضمن آنکه الزم اس��ت این مس��ئله را در مزیت‌ها‬ ‫و محدودیت‌هایی که به همراه دارد‪ ،‬بررس��ی کرد‪.‬‬ ‫این شرایط در حالی اس��ت که هم‌اکنون در ایران‬ ‫ب��ه دلیل رعایت نک��ردن قان��ون کپی‌رایت‪ ،‬بحث‬ ‫مالکی��ت معنوی نش��ان (برند)‌ه��ای صنعتی قابل‬ ‫پیگیری نیس��ت که ممکن اس��ت پیوس��تن ایران‬ ‫به پروتکل س��ازمان جهانی بس��ته‌بندی‪ ،‬عالوه بر‬ ‫حمایت‌ه��ای معنوی‪ ،‬مانع از برخی کپی‌کاری‌ها و‬ ‫کج‌س��لیقگی‌های برخی از صنعتگران شود تا آنها‬ ‫نتوانند ب��ه راحتی بدون پرداخ��ت هیچ هزینه‌ای‬ ‫بس��ته‌بندی‌های خارجی را کپ��ی‌ کنند که به‌طور‬ ‫قطع این امر موجب بروز خالقیت‌ها و نوآوری‌های‬ ‫بیش��تری در این صنعت می‌ش��ود و رونق صنعت‬ ‫بسته‌بندی را در پی خواهد داشت‪.‬‬ ‫‪30‬‬ ‫پنجشنبه ‪ 16‬بهمن ‪ 15- 1393‬ربیع‌الثانی ‪ 5 -1436‬فوریه ‪ -2015‬شماره ‪ -151‬پیاپی ‪1469‬‬ ‫صنعت‬ ‫‪industry@smtnews.ir‬‬ ‫با برگزاری نخستین جشنواره برترین‌های صنعت بسته‌بندی‬ ‫ایران به سازمان جهانی صنعت بسته‌بندی می‌پیوندد‬ ‫گ�روه صنع�ت‪ -‬نخس��تین جش��نواره برترین‌ه��ای‬ ‫صنع��ت بس��ته‌بندی ب��ا رویکرد اش��تغال پای��دار و با‬ ‫«ش��عار کارآفرینی‪ ،‬دانش ش��هروندی با توسعه صنعت‬ ‫بس��ته‌بندی» از ‪ ۹‬تا ‪ ۱۹‬اسفند همزمان با روز حمایت‬ ‫از حق��وق مصرف‌کننده در مصالی امام خمینی برگزار‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫برای نخس��تین بار اس��ت که در صنعت بس��ته‌بندی‬ ‫کش��ور تعداد بس��یاری از دس��ت‌اندرکاران این صنعت‬ ‫اعم از ادارات و س��ازمان‌های دولتی‪ ،‬تش��کل‌های فعال‬ ‫این صنعت‪ ،‬مراکز مالی و دانش��گاه‌ها و مراکز پژوهشی‬ ‫گرده��م جمع می‌ش��وند‪ .‬یک��ی از نیازه��ای مهم این‬ ‫روز‌های صنعت بسته‌بندی‪ ،‬ایجاد یک شبکه فراگیر در‬ ‫ای��ن صنعت و اتصال به س��ازمان‌های جهانی مرتبط با‬ ‫صنعت بسته‌بندی است‪ .‬بنابراین برگزاری این جشنواره‬ ‫ش��اید فرصت مناسبی برای حرکت به این سمت باشد‬ ‫چرا که به واس��طه برگزاری آن‪ ،‬فرصتی فراهم شده تا‬ ‫در طول این زمان‪ ،‬ایران پذیرای کیت پیرسون نماینده‬ ‫سازمان بسته‌بندی جهانی باشد تا ضمن حضور وی در‬ ‫ایران‪ ،‬فرآیند عضویت ایران در این س��ازمان نیز انجام‬ ‫شود‪.‬‬ ‫‹ ‹ایجاد شبکه فراگیر‪ ،‬هدف اصلی جشنواره‬ ‫افش��ین فخ��ر دبی��ر جش��نواره‬ ‫برترین‌های صنعت بسته‌بندی در‬ ‫درباره جزئیات‬ ‫گفت‌وگو با‬ ‫برگزاری این جش��نواره گفت‪ :‬این‬ ‫جش��نواره در م��دت ‪ ۱۰‬روز در‬ ‫محور‌ه��ای مختل��ف همایش‪ ،‬مس��ابقه مقاله‌نویس��ی‪،‬‬ ‫نمایش��گاه تخصص��ی و نمایش��گاه ف��روش مس��تقیم‬ ‫محصوالت برتر از لحاظ بس��ته‌بندی برگزار می‌شود که‬ ‫هدف آن تعامل با س��ازمان‌های بین‌المللی بسته‌بندی‪،‬‬ ‫ایجاد ش��بکه فراگیر صنعت بس��ته‌بندی و بستر‌سازی‬ ‫مناسب برای اشتغال پایدار در این صنعت در بازار‌های‬ ‫داخلی و خارجی است‪.‬‬ ‫وی درباره فعالیت‌هایی که تاکنون در زمینه برگزاری‬ ‫این جش��نواره انجام شده است‪ ،‬افزود‪ :‬تاکنون‪ ۲‬شورای‬ ‫سیاست‌گذاری تشکیل شده و دبیرخانه جشنواره نیز در‬ ‫حال ثبت‌نام غرفه برای شرکت‌های صنعت بسته‌بندی‬ ‫است و تالش ش��ده تا برترین‌های بدنه صنعت در این‬ ‫ارزآور‌تر از خود محصول اس��ت‪ .‬اما متاس��فانه این امر‬ ‫در ای��ران بس��یار م��ورد بی‌توجهی قرار گرفته اس��ت‬ ‫و ب��ا وجود تحول و رش��د صنعت بس��ته‌بندی در چند‬ ‫س��ال اخیر‪ ،‬همچنان این صنعت فاصله چشمگیری با‬ ‫کش��ور‌های رقیب دارد که وضعی��ت بازار‌های صادراتی‬ ‫ایران‪ ،‬بیانگر ضعف و نبود توجه شایسته به این صنعت‬ ‫و ارائه محصوالت کشور در مقایسه با دیگر کشور‌هاست‬ ‫و شاید بتوان صنعت بس��ته‌بندی در ایران را در دوران‬ ‫جنینی توصیف کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹صنعت بسته‌بندی حلقه مفقوده صنایع‬ ‫جشنواره حضور داشته باشند و برترین‌های محصوالت‬ ‫به نمایش گذاش��ته ش��ود‪.‬دبیر جش��نواره برترین‌های‬ ‫صنعت بسته‌بندی درباره حضور نماینده سازمان جهانی‬ ‫بسته‌بندی در این جشنواره نیز اظهار کرد‪ :‬در طول این‬ ‫‪ ۱۰‬روز ایران میزبان «کیت پیرسون»‪ ،‬نماینده سازمان‬ ‫جهانی بسته‌بندی خواهد بود تا روند عضویت ایران در‬ ‫این سازمان پیگیری شود‪.‬‬ ‫فخر در تشریح مزایای عضویت در این سازمان تصریح‬ ‫کرد‪ :‬در این س��ازمان ‪ ۶۸‬موسس��ه ملی و بین‌المللی از‬ ‫‪ ۴۷‬کش��ور دنیا عضویت دارند ک��ه از مزایای عضویت‬ ‫ایران در این س��ازمان‪ ،‬گسترش ارتباطات بین‌المللی و‬ ‫افزایش س��هم صادرات ایران است‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬هر‬ ‫چه روابط ایران با کشور‌های دیگر در این صنعت بیشتر‬ ‫شود‪ ،‬می‌توان با برگزاری دوره‌های آموزشی کارگاه‌های‬ ‫اتحادیه سراسری این صنعت سطح کیفیت بسته‌بندی‬ ‫را در ای��ران ارتق��ا بخش��ید‪ .‬در همین جش��نواره نیز‬ ‫دوره‌های تخصصی بین‌المللی بس��ته‌بندی با مشارکت‬ ‫و همکاری س��ازمان‌های جهانی بسته‌بندی و برگزاری‬ ‫دوره‌ه��ای آموزش��ی تخصصی و ارائه رس��انه و معرفی‬ ‫تالیفات انجام‌ش��ده در زمینه صنعت بس��ته‌بندی برای‬ ‫آشنایی شرکت‌کنندگان تش��کیل خواهد شد‪ .‬اهمیت‬ ‫صنعت بس��ته‌بندی و نق��ش تعیین‌کننده آن در حفظ‬ ‫و نگه��داری‪ ،‬شکیل‌ش��دن کاال‪ ،‬س��هولت حمل‌ونقل‪،‬‬ ‫طول عمر محصول‪ ،‬اس��تحکام و قیمت تمام‌ش��ده آن‬ ‫و بس��یاری از م��وارد دیگر اس��ت تا جای��ی که برخی‬ ‫اوقات نحوه بس��ته‌بندی بی��ش از کیفیت آن در جلب‬ ‫مشتری تاثیرگذار است‪ .‬براساس آمار‌های اعالم‌شده از‬ ‫طرف موسس��ه بین‌المللی تبلیغات در نقطه خرید‪۷۲ ،‬‬ ‫درصد تصمیمات خرید در محل خرید انجام می‌ش��ود‬ ‫و اینجاس��ت که نقش صنعت بسته‌بندی پررنگ دیده‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫‹ ‹ سودی که نصیب خارجی‌ها می‌شود‬ ‫در صنع��ت ای��ران محص��والت متعددی ب��ا کیفیت‬ ‫بس��یار خوب و حج��م باال تولید می‌ش��ود‪ .‬اما به دلیل‬ ‫بس��ته‌بندی نامناس��ب قابل عرضه در بازارهای جهانی‬ ‫نیس��تند و در بیشتر موارد به ویژه در زمینه محصوالت‬ ‫کش��اورزی و باغ��ی همچون زعفران‪ ،‬خرما‪ ،‬کش��مش‪،‬‬ ‫زیت��ون و‪ ...‬صادرات ب��ه صورت فله‌ای انجام می‌ش��ود‬ ‫که در این ش��رایط حاشیه س��ود حاصل از بسته‌بندی‬ ‫مناسب سهم کش��ورهایی می‌شود که محصوالت ایران‬ ‫را به صورت بس��ته‌بندی ثانویه خریداری می‌کنند و در‬ ‫بس��ته‌بندی‌های شکیل و مناس��ب و مشتری‌پسند در‬ ‫بازارهای هدف عرضه می‌کنند‪.‬‬ ‫در بس��یاری از تولیدات بس��ته‌بندی‪ ،‬س��ودآورتر و‬ ‫‪ ۴‬واحد صنعتي موفق به دريافت تسهيالت توليد شدند‬ ‫گزارش تفريغ بودجه ‪ ۹۲‬حاکي است‪،‬‬ ‫يارانه توليد در س��ال گذش��ته پرداخت‬ ‫نش��ده و از مجم��وع ‪ ۱۱۹‬ش��رکتي که‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت براي‬ ‫دريافت تس��هيالت ‪ ۳/۵‬ميليارد دالري‬ ‫تولي��د به بانک صنع��ت و معدن معرفي‬ ‫کرد‪ ،‬تنها ‪ ۴‬شرکت ش��رايط اخذ وام را‬ ‫کسب کردند‪.‬‬ ‫امين حس��ين رحيم��ي‪ ،‬رييس ديوان‬ ‫محاس��بات کش��ور در نشس��ت علن��ي‬ ‫مجلس گزارش تفريغ بودجه س��ال ‪۹۲‬‬ ‫کش��ور که به تش��ريح تاثي��ر بودجه بر‬ ‫ش��اخص‌ها و متغيرهاي کالن اقتصادي‬ ‫مي‌پرداخت را قرائت کرد‪.‬‬ ‫براس��اس اي��ن گ��زارش اس��تفاده از‬ ‫ظرفيت اج��راي قانون هدفمندس��ازي‬ ‫يارانه‌ها براي ارتقاي شاخص‌هاي عدالت‬ ‫اجتماع��ي طبق بند (‪ )۴‬سياس��ت‌هاي‬ ‫کل��ي اقتص��اد مقاومتي مقرر ش��ده که‬ ‫اي��ن مهم در بن��د (‪ )۳۴‬سياس��ت‌هاي‬ ‫کلي برنامه پنجم توسعه نيز مورد تاکيد‬ ‫ق��رار گرفته اس��ت‪ .‬همچنين به موجب‬ ‫ماده (‪ )۸‬قانون صدراالش��اره ‪ ۳0‬درصد‬ ‫خال��ص وج��وه حاصل از اج��راي قانون‬ ‫نام‌ب��رده به منظ��ور پرداخت کمک‌هاي‬ ‫بالعوض‪ ،‬يارانه س��ود تسهيالت يا وجوه‬ ‫اداره ش��ده در بخش تولي��د پيش‌بيني‬ ‫ش��ده که اين امر ج��زو (‪ )۲-۸۱‬قانون‬ ‫بودجه سال ‪ ۱۳۹۲‬مغفول مانده و بنابه‬ ‫داليل پيش‌گفته با سياست‌هاي مربوط‬ ‫همخواني ندارد‪.‬‬ ‫ش��ايان ذکر اينکه رون��د اجراي قانون‬ ‫هدفمندس��ازي يارانه‌ه��ا از حيث نحوه‬ ‫پرداخ��ت يارانه نقدي و افزايش س��هم‬ ‫بخ��ش توليد از مناب��ع حاصل در اليحه‬ ‫بودجه س��ال ‪ ۱۳۹۴‬نيز مورد بازنگري و‬ ‫اصالح واقع نشده است‪.‬‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت تعداد‬ ‫‪ 119‬واحد صنعتي را برای اس��تفاده از‬ ‫تسهيالت سرمايه در گردش موضوع اين‬ ‫بند به بانک صنعت و معدن معرفي کرده‬ ‫که ت��ا پايان س��ال ‪ ۱۳۹۲‬تنها ‪ 4‬واحد‬ ‫صنعت��ي ش��رايط الزم (از قبيل نوع ارز‬ ‫مورد تقاضا‪ ،‬امکان بازگش��ت تسهيالت‬ ‫ارزي‪ ،‬تضمينات و وثائ��ق معتبر و‪ )...‬را‬ ‫کسب و مراتب به تصويب ارکان اعتباري‬ ‫بانک رسيده است‪.‬‬ ‫همچني��ن براس��اس حک��م بند (‪)۸‬‬ ‫ماده واحده‪ ،‬به بانک مرکزي جمهوري‬ ‫اسالمي ايران اجازه داده شده است‪ ،‬در‬ ‫زمينه حمايت از توليد و سرمايه و کار‬ ‫ايراني معادل مبلغ ‪ ۳/۵‬ميليارد دالر نزد‬ ‫بانک‌هاي کشاورزي‪ ،‬صنعت و معدن و‬ ‫توس��عه صادرات ايران‪ ،‬سپرده‌گذاري‬ ‫کند تا مبلغ یادش��ده با رعايت قوانين‬ ‫و مقررات از س��وي بانک‌هاي عامل با‬ ‫معرفي وزارتخانه‌ه��اي صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت و عل��وم‪ ،‬تحقيقات و فناوري‬ ‫در قال��ب تامي��ن س��رمايه در گردش‬ ‫واحده��اي توليدي بخ��ش غيردولتي‬ ‫و ش��رکت‌هاي دانش‌بنيان اعطا شود؛‬ ‫بانک مرکزي جمهوري اس�لامي ايران‬ ‫با توجه به ن��وع ارز موجود (وون کره)‬ ‫تنها نس��بت به سپرده‌گذاري مبلغ ‪۵۲‬‬ ‫ميلي��ارد و ‪ ۸00‬ميلي��ون وون کره در‬ ‫بان��ک صنعت و معدن ب��ه عنوان تنها‬ ‫بان��ک متقاضي اقدام کرده اس��ت‪ .‬بر‬ ‫اس��اس حکم بند ‪ 16‬م��اده واحده‪ ،‬ب ‌ه‬ ‫منظ��ور حماي��ت از توليد و اش��تغال‪،‬‬ ‫بانک‌ها و موسس��ات مال��ي و اعتباري‬ ‫داراي مج��وز از بان��ک مرکزي پس از‬ ‫تاييد هيات‌‌مديره بانک با درخواس��ت‬ ‫متقاض��ي‪ ،‬اصل و س��ود اعم از س��ود‬ ‫قبل و بعد از سررسيد تسهيالت ريالي‬ ‫ي��ا ارزي سررس��يد گذش��ته و معوقه‬ ‫پرداختي به اشخاص حقيقي يا حقوقي‬ ‫بابت فعاليت در امور توليدي صنعتي‪،‬‬ ‫معدني‪ ،‬کشاورزي و خدماتي را که در‬ ‫بازپرداخت اقس��اط تسهيالت دريافتي‬ ‫به داليل موجه دچار مش��کل شده‌اند‬ ‫و قادر به پرداخت اقس��اط تس��هيالت‬ ‫دريافتي نيس��تند‪ ،‬ب��راي يک‌بار و تا ‪۵‬‬ ‫سال تقس��يط و از س��رفصل مطالبات‬ ‫سررسيد گذش��ته و معوق خارج کنند‪.‬‬ ‫همچنين جريمه خس��ارت تاخير پس‬ ‫از تعيي��ن تکليف تا آن زم��ان و انجام‬ ‫تس��ويه حس��اب کامل موردتاييد بانک‬ ‫يا موسس��ه مالي و اعتباري بخش��وده‬ ‫مي‌ش��ود؛ از مبل��غ ‪ ۱۶‬ه��زار و ‪۲۸۷‬‬ ‫ميليارد تومان اصل و س��ود تس��هيالت‬ ‫سررس��يده ش��ده و معوق مبلغ ‪ ۵‬هزار‬ ‫و ‪ ۴۵۶‬ميلي��ارد تومان تقس��يط دوباره‬ ‫شده که مبلغ يک‌هزار و ‪ ۳۵۶‬ميليارد‬ ‫تومان از مطالبات تقس��يط شده وصول‬ ‫شده است‪ .‬همچنين مبلغ ‪ ۴۸۹‬ميليارد‬ ‫تومان از جرايم بخشيده شده است‪.‬‬ ‫کاهش قاچاق با استقبال نکردن مصرف‌کنندگان‬ ‫ایرنا‪ -‬رییس س��ازمان ملی اس��تاندارد گفت‪ :‬اس��تقبال‬ ‫نک��ردن مردم از کاالی قاچ��اق‪ ،‬عاملی مهم و تاثیرگذار در‬ ‫کاهش ورود آن به کش��ور اس��ت‪ .‬نیره پیروز‌بخت افزود‪ :‬با‬ ‫بکارگی��ری سیاس��ت‌ها و تدابی��ر الزم هم��واره در تالش‬ ‫هستیم تا از ورود کاالهای قاچاق به کشور جلوگیری کنیم‬ ‫و در این زمینه مش��ارکت مردم در تحقق این سیاس��ت‌ها‬ ‫نق��ش مهم��ی دارد‪ .‬وی با اش��اره به منع ش��ماره‌گذاری‬ ‫خودروی وانت پیکان از س��ال آینده تصریح کرد‪ :‬براساس‬ ‫تفاهمنامه منعقدش��ده با راهنمای��ی و رانندگی و به‌دلیل‬ ‫رعایت نکردن استانداردهای الزم‪ ،‬این خودرو از سال آینده‬ ‫از چرخه تولید خارج شده و این امر تا زمان استاندارد‌سازی‬ ‫الزم ادامه خواهد داشت‪.‬‬ ‫تمام��ی این مس��ائل به دلی��ل عملک��رد جزیره‌ای و‬ ‫اقدامات غیرمنس��جمی اس��ت که به‌ط��ور پراکنده در‬ ‫هر س��ازمان و ارگان دولتی و خصوصی انجام می‌ش��ود‬ ‫زی��را هنوز تعری��ف دقیقی از جای��گاه و متولی صنعت‬ ‫بسته‌بندی در کشور وجود ندارد که این امر باعث بروز‬ ‫مس��ائل و مشکالت عدیده‌ای در این بخش شده است‪،‬‬ ‫بنابراین می‌توان صنعت بسته‌بندی را یکی از مهم‌ترین‬ ‫حلقه‌های مفقوده صنایع کشور عنوان کرد‪.‬‬ ‫از این رو لزوم ایجاد متولی و جایگاهی ساختارمند در‬ ‫صنعت بسته‌بندی کشور بیش از پیش احساس می‌شود‬ ‫تا با توس��عه ارتباطات بین‌المللی و استفاده از تجارب و‬ ‫اصول جهانی و حمایت از توس��عه صنعت بس��ته‌بندی‬ ‫در داخل کش��ور و حمایت از صادرات محصوالت ایران‬ ‫به واس��طه ای��ن صنعت‪ ،‬این حلقه مفقوده احیا ش��ود‪.‬‬ ‫البته درحال‌حاضر‪ ۳۸۸‬خوش��ه صنعت بس��ته‌بندی در‬ ‫کل کش��ور شناسایی ش��ده که خوشه اس��تان قزوین‬ ‫یکی از خوش��ه‌هایی است که به خوبی به‌منظور توسعه‬ ‫این صنعت در حال فعالیت اس��ت اما به نظر می‌رسد با‬ ‫عضویت در سازمان جهانی بسته‌بندی لزوم توجه بیشتر‬ ‫به این صنعت در کش��ور احساس ش��ده است‪ .‬سازمان‬ ‫بس��ته‌بندی جهانی در س��ال ‪۱۹۶۸‬م در توکیو ژاپن با‬ ‫توافق رهبران انجمن‌های بسته‌بندی کشور‌ها تاسیس‬ ‫ش��د و درحال‌حاضر ‪۴۷‬کشور در آن حضور فعال دارند‬ ‫که کشور چین با ‪ ۴‬موسسه و فنالند با ‪ ۳‬موسسه‪ ،‬جزو‬ ‫فعال‌ترین کشور‌ها در این سازمان به شمار می‌روند که‬ ‫امید است با برگزاری چنین جشنواره‌هایی زمینه رونق‬ ‫گرفتن صنعت بس��ته‌بندی فراهم ش��ود ت��ا به تبع آن‬ ‫سودآوری و ارزآوری در صادرات کشور نیز بیشتر شود‪.‬‬ ‫ویژه‬ ‫‪‌EPC‬ها کلید انجام‬ ‫پروژه‌های صنعتی‬ ‫شاتا‪ -‬طی نشستی با حضور قائم مقام معاونت امور‬ ‫صنای��ع و اقتصادی وزیر صنع��ت‪‌،‬معدن و تجارت‪،‬‬ ‫رجب‌بیگ��ی مدیرعامل س��ازمان مدیریت صنعتی‪،‬‬ ‫فروتن��ی مدی��رکل دفت��ر صنایع ماشین‌س��ازی و‬ ‫تجهی��زات و نیز مدیران ش��رکت‌هایی که به‌عنوان‬ ‫ش��رکت‌های ‪ EPC‬رتبه‌بندی شده‌اند‪ ،‬بر ضرورت‬ ‫تخصصی‌ک��ردن اج��رای کارها و س��پردن پروژه‌ها‬ ‫به‌صورت کلید دردس��ت به ش��رکت‌هایی که توان‬ ‫اجرای پروژه‌های صنعت��ی و معدنی را دارند تاکید‬ ‫ش��د‪ .‬طاهری ب��ا مثب��ت ارزیابی‌کردن این نشس��ت‬ ‫گف��ت‪ :‬این وزارتخانه از اس��تفاده از توانمندی داخلی‬ ‫به‌ویژه ش��رکت‌های ‪ EPC‬حمای��ت می‌کند‪ .‬در ادامه‬ ‫کیوم��رث فروتنی مدی��رکل صنایع ماشین‌س��ازی و‬ ‫تجهی��زات نیز تصریح ک��رد‪ :‬به منظور پیش��برد کار‪،‬‬ ‫آمادگ��ی درج نام ش��رکت‌های تعیین‌صالحیت‌ش��ده‬ ‫در س��ایت وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت وجود‬ ‫دارد‪ ،‬ضم��ن آنکه همکاری‌های الزم براس��اس قانون‬ ‫حداکث��ر در جهت حمایت از این ش��رکت‌ها به عمل‬ ‫خواه��د آمد‪ .‬در ادامه این نشس��ت همچنین مواردی‬ ‫نظی��ر معرفی این ش��رکت‌ها ب��ه بانک‌ه��ای عامل و‬ ‫صندوق توسعه ملی و سرمایه‌گذاران پروژه‌ها به‌منظور‬ ‫اس��تفاده از ظرفیت آنان‪ ،‬قراردادن اسامی این واحدها‬ ‫در س��امانه اطالع‌رس��انی وزارتخان��ه به‌منظور آگاهی‬ ‫عم��وم و نیز مش��کالتی ک��ه در زمینه ارج��اع کار به‬ ‫این‌گونه ش��رکت‌ها وجود دارد مورد بحث و بررس��ی‬ ‫قرار گرفت و ش��رکت‌کنندگان و مدیران شرکت‌های‬ ‫‪ EPC‬نی��ز نقطه‌نظرات خ��ود را در رابطه با چگونگی‬ ‫همکاری و تعامل بین وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫و ش��رکت‌های مذکور اظهار کردند‪ .‬الزم به ذکر است‬ ‫تاکنون بیش از ‪ 120‬واحد درخواست رتبه‌بندی خود‬ ‫را به سازمان مدیریت صنعتی ارائه کرده‌اند که از این‬ ‫تعداد تاکنون ‪ 19‬واحد موفق به کسب رتبه و دریافت‬ ‫لوح به‌عنوان شرکت ‪ EPC‬کار شده‌اند و گواهی رتبه‬ ‫دو ش��رکت دیگر نیز به‌زودی صادر خواهد شد و سایر‬ ‫درخواس��ت‌ها باتوجه به ضرورت دقت نظر در این امر‬ ‫در دست بررسی است‪.‬‬
‫انرژی‬ ‫‪public@smtnews.ir‬‬ ‫پنجشنبه ‪ 16‬بهمن ‪ 15- 1393‬ربیع‌الثانی ‪ 5 -1436‬فوریه ‪ -2015‬شماره ‪ -151‬پیاپی ‪1469‬‬ ‫با درنظر گرفتن تمام متغيرهاي سياسي و اقتصادي جهان پيش‌بيني مي‌شود‬ ‫‪31‬‬ ‫رشد قيمت نفت تا سقف ‪ ۸۰‬دالر‬ ‫عرفان�ه تاجيکي ـ گروه صنع�ت‪ :‬با در نظر گرفتن‬ ‫نوس��انات قيم��ت نفت در چن��د ماه اخير بس��ياري از‬ ‫افراد در پي پيش‌بيني دقيق قيمت نفت هس��تند‪ ،‬اين‬ ‫درحالي اس��ت که حتي بي��ژن زنگنه‪ ،‬وزير نفت هم در‬ ‫پاسخ به پرسش مطرح‌شده مبني‌بر اينکه قيمت نفت به‬ ‫چه ميزان خواهد رسيد‪ ،‬گفت‪ :‬امکان پيش‌بيني دقيق‬ ‫قيمت نفت وجود ندارد! البته در اين ميان اتفاق نظري‬ ‫ميان کارشناس��ان و متخصصان اي��ن حوزه وجود دارد‬ ‫و آن اين اس��ت که قيمت نفت به زير ‪ ۴۰‬دالر س��قوط‬ ‫نخواه��د ک��رد و از آن طرف نيز نرخ ب��االي ‪ ۱۰۰‬دالر‬ ‫را تجربه نخواهد کرد‪ .‬به عقيده بيش��تر کارشناس��ان‪،‬‬ ‫در ش��رايط عادي و بدون عرض��ه بيش از اندازه‪ ،‬قيمت‬ ‫نف��ت به عددي ميان ‪ ۶۰‬تا ‪ ۸۰‬دالر خواهد رس��يد که‬ ‫به نظر مي‌رس��د چنين پيش‌بيني معقول باشد‪ .‬بيشتر‬ ‫کارشناس��ان بر اين عقيده‌اند که شاهد جهش ناگهاني‬ ‫قيمت نفت و بازگش��ت آن به قيمت‌هاي بس��يار باالي‬ ‫گذش��ته نخواهيم بود‪ ،‬بلکه ممکن است قيمت نفت از‬ ‫‪ ۵۰‬دالر کنوني به ‪ ۶۰‬يا ‪ ۸۰‬دالر در هر بش��که افزايش‬ ‫يابد‪ .‬اين طيف از قيمت‌ها ممکن است ‪ 6‬ماه‪ ،‬يک‌سال‬ ‫يا حتي دو س��ال ادامه يابد‪ .‬از اي��ن‌رو‪ ،‬نمي‌توان انتظار‬ ‫داشت که قيمت نفت به اين زودي‌ها بار ديگر به يکصد‬ ‫دالر در هر بشکه برسد‪.‬‬ ‫البت��ه نکته مهمي ک��ه توجه ب��ه آن خالي از لطف‬ ‫نيس��ت‪ ،‬اين اس��ت که با س��قوط قيمت نف��ت‪ ،‬توازن‬ ‫ميان عرض��ه و تقاضا که عامل اصلي آن اس��ت‪ ،‬برهم‬ ‫مي‌خورد‪ .‬اما اين مس��ئله نيز بسيار حائز اهميت است‬ ‫ک��ه ‪ ۲۰‬برابر حجم نفتي که به‌صورت فيزيکي و واقعي‬ ‫معامله مي‌شود‪ ،‬به وسيله سوداگران در بازارهاي نفتي‬ ‫تنها روي کاغذ داد‌وستد مي‌شود‪ .‬اين بدان معني است‬ ‫که گويي س��رمايه‌گذاران روي قيم��ت نفت در آينده‪،‬‬ ‫ش��رط‌بندي مي‌کنند‪ .‬آنان با توجه ب��ه گمانه‌زني‌هاي‬ ‫خود مقادير زيادي از نفت را در آينده‪ ،‬فقط روي کاغذ‪،‬‬ ‫خريد و فروش مي‌کنند‪ .‬اين مس��ئله باعث مي‌شود که‬ ‫اگر قيمت نفت در‌حال کاهش باش��د‪ ،‬اين گمانه‌زني‌ها‬ ‫روند کاه��ش را به ميزان قابل‌توجهي تش��ديد کرده و‬ ‫منجر به س��قوط قيمت نفت مي‌شود‪ .‬به‌طور مثال اگر‬ ‫ق��رار باش��د قيمت نفت بر اثر قان��ون عرضه و تقاضا به‬ ‫‪ ۶۰‬دالر در هر بش��که کاهش يابد‪ ،‬فروش بي‌رويه نفت‬ ‫روي کاغذ توس��ط س��وداگراني ک��ه از کاهش بيش از‬ ‫پيش قيمت نفت مي‌ترسند‪ ،‬باعث مي‌شود‪ ،‬قيمت نفت‬ ‫به‌صورت مصنوعي سقوط کند و براي نمونه به ‪ ۴۰‬دالر‬ ‫در هر بشکه برسد‪.‬‬ ‫از س��ويي ديگ��ر پس از آنک��ه روند کاه��ش قيمت‬ ‫نفت پس از مدتي متوقف ش��د‪ ،‬قيم��ت نفت به بهاي‬ ‫واقع��ي خود به‌طور مث��ال ‪ ۶۰‬دالر‪ ،‬به‌تدريج نزديک‌تر‬ ‫مي‌ش��ود‪ .‬البته هنگامي که قيمت نفت خام نيز ناگهان‬ ‫باال مي‌رود‪ ،‬سوداگران در بازارهاي نفتي برعکس عمل‬ ‫مي‌کنند و مقادير زيادي از نفت را روي کاغذ در آينده‬ ‫مي‌خرند تا از اين افزاي��ش قيمت‪ ،‬بهره‌برداري کنند و‬ ‫قيم�ت نفت در ب�ازار جهاني همچنان به روند صع�ودي خود ادامه مي‌ده�د‪ .‬از ابتداي هفته جاري‬ ‫قيمت جهاني نفت ‪ ۹‬دالر افزايش يافته است که باالترين افزايش هفتگي از ژانويه ‪ ۲۰۰۹‬به اين‌سو‬ ‫محس�وب مي‌شود‪ .‬کاهش شديد فعاليت دکل‌هاي نفتي در امريکا و افت ارزش دالر دو علت عمده‬ ‫رشد قيمت نفت در هفته جاري عنوان شده است‪ .‬در جريان معامالت امروز ارزش دالر در معامالت‬ ‫بازار جهاني يک درصد کاهش يافته که بيشترين افت ارزش دالر از اکتبر ‪ ۲۰۱۳‬به اين سو است‪.‬‬ ‫همين مسئله باعث افزايش مصنوعي قيمت نفت‌خام در‬ ‫بازارهاي جهاني مي‌ش��ود‪ .‬از اين رو‪ ،‬مشاهده مي‌کنيم‬ ‫ک��ه اين گمانه‌زني‌ه��ا و خريد و فروش مقادير بس��يار‬ ‫زياد نفت توس��ط س��وداگران‪ ،‬آن هم فقط روي کاغذ‪،‬‬ ‫به نوسان قيمت نفت در بازارهاي جهاني بيش از پيش‬ ‫دامن مي‌زند‪.‬‬ ‫‹ ‹جيک‌جي�ک مس�تانه زم�ان قيم�ت نف�ت ‪۱۰۰‬‬ ‫دالري‬ ‫س��يد عبدالج��واد علوي‪ ،‬رييس‬ ‫هيات‌مديره شرکت اکتشاف نفت‬ ‫با اش��اره به س��قوط قيمت نفت‬ ‫درحال‌حاضر و همچنين افزايش‬ ‫قيمت نفت به ب��االي ‪ ۱۰۰‬دالر‬ ‫گفت‪ :‬زماني که نفت‬ ‫که افزايشي تصنعي بود به‬ ‫با قيمت افزون‌بر ‪ ۱۰۰‬دالر فروخته مي‌شد بايد به فکر‬ ‫زمان��ي که قيمت نفت کاهش مي‌يابد نيز مي‌بوديم‪ .‬در‬ ‫شرايط فعلي که حجم توليد نفت عربستان ‪ ۱۰‬ميليون‬ ‫بشکه در روز بود‪ ،‬حدود ‪ ۸۰۰‬ميليارد دالر را به صندوق‬ ‫ذخي��ره ارزي خود منتق��ل کرده اس��ت و از اين بابت‬ ‫نگران��ي ندارد‪ .‬بنابراي��ن با بکارگيري سياس��ت از رده‬ ‫خارج‌کردن ش��يل اويل امريکا تصميم به کاهش ندادن‬ ‫حجم عرضه خود و در نتيجه کاهش قيمت نفت گرفت‪.‬‬ ‫وي ادامه داد‪ :‬از آن جايي که عربس��تان در ش��رايط‬ ‫فعل��ي نياز چندان��ي به درآمدهاي نفتي خ��ود ندارد و‬ ‫آگهی مناقصه عمومی دو مرحله‌ای شماره ص ‪93 /34 /‬‬ ‫خيال ش��يوخ عرب از ذخيره ارزي خود راحت اس��ت و‬ ‫البته از آنجا که توليد هر بش��که نفت براي عربس��تان‬ ‫هزينه چنداني دربر ندارد‪ ،‬سياس��ت خارج‌کردن شيل‬ ‫اويل امريکا را در پيش گرفته اس��ت‪ .‬اين در‌حالي است‬ ‫ک��ه توليد هر بش��که نفت براي امري��کا و کانادا هزينه‬ ‫فوق‌الع��اده زيادي در پ��ي دارد در صورتي که در کل‪،‬‬ ‫هزين��ه توليد نفت در خاورميانه ح��دود ‪ ۱۰‬دالر و در‬ ‫امري��کا افزون‌ب��ر ‪ ۳۰‬دالر اس��ت‪ .‬علوي با بي��ان اينکه‬ ‫عربس��تان قصد اکتش��افات نف��ت در درياي س��رخ را‬ ‫داشت اما آن را متوقف کرد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬کاهش بي‌رويه‬ ‫قيمت نفت باعث ش��ده عربس��تان به عنوان بزرگترين‬ ‫توليدکننده نفت جهاني و البته بسياري از شرکت‌هاي‬ ‫بين‌المللي ديگر‪ ،‬اکتش��اف و اس��تخراج خود را متوقف‬ ‫کنند و همين امر باعث خواهد ش��د در سال‌هاي آينده‬ ‫قيمت نفت به ميزان چشمگيري افزايش يابد‪.‬‬ ‫‹ ‹حربه‌اي براي ابراز وجود!‬ ‫رييس هيات‌مديره ش��رکت اکتش��اف نفت‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫مهم‌تري��ن عام��ل تاثير‌گذار بر قيم��ت نفت‪ ،‬عرضه و‬ ‫تقاضاي موجود در بازار است‪ ،‬عربستان سال‌هاست با‬ ‫ايجاد نوس��ان در ميزان عرضه و تقاضاي بازار جهاني‪،‬‬ ‫با قيم��ت نفت بازي مي‌کند بنابراين چنين نوس��اني‬ ‫در قيمت نفت براي ايران ناآش��نا نيست اين درحالي‬ ‫اس��ت که در دوران جنگ تحميلي ني��ز قيمت نفت‬ ‫به ‪ ۵‬دالر س��قوط کرد اما بازهم توانس��تيم با چنين‬ ‫نوبت دوم‬ ‫وزارت نیرو شرکت برق منطقه ای خراسان‬ ‫شرکت برق منطقه‌ای خراسان در نظر دارد نسبت به خرید یراق‌آالت (سیم‌های فاز‪ ،‬گارد و فیبر نوری) خطوط ‪ 400‬کیلوولت جاجرم‪ ،‬خواف و ‪132‬‬ ‫کیلوولت جاجرم‪ ،‬خواف و طرقبه‪ ،‬از طریق برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله‌ای اقدام نماید‪.‬‬ ‫ردیف‬ ‫موضوع مناقصه‬ ‫‪1‬‬ ‫خرید یراق‌آالت (سیم‌های فاز‪ ،‬گارد و فیبر نوری)‬ ‫خطوط ‪ 400‬کیلوولت جاجرم و خواف و‬ ‫‪ 132‬کیلوولت جاجرم‪ ،‬خواف و طرقبه‬ ‫محل پروژه‬ ‫استان‌های‬ ‫خراسان رضوی و‬ ‫شمالی‬ ‫مبلغ تضمین(ریال)‬ ‫محل اعتبار‬ ‫‪390.000.000‬‬ ‫سیصد و نود میلیون ریال‬ ‫منابع داخلی‬ ‫* تاریخ فروش اسناد‪ :‬ساعت اداری مورخ ‪ 93/11/18‬الی ‪93/11/20‬‬ ‫‌‬ ‫* تاریخ تحویل اسناد‪ :‬حداکثر تا ساعت ‪ 9‬صبح روز دوشنبه مورخ ‪93/12/4‬‬ ‫‌‬ ‫* تاریخ گشایش پاکات‪ :‬ساعت ‪ 10‬صبح روز دوشنبه مورخ ‪93/12/4‬‬ ‫‌‬ ‫* مدارک الزم جهت خرید اسناد مناقصه‪:‬‬ ‫‌‬ ‫‪1‬ـ ارائه معرفی‌نامه معتبر‬ ‫‪2‬ـ‌ ارائه فیش واریزی به مبلغ ‪ 2.500.000‬ریال به حس��اب س��یبا شماره ‪ 0105665197002‬بانک ملی ایران شعبه میدان شریعتی مشهد کد ‪8525‬‬ ‫به نام شرکت منیران‬ ‫* محل فروش اسناد مناقصه‪:‬‬ ‫‌‬ ‫مش��هد ـ بزرگراه ش��هید کالنتری ـ بلوار ش��هید فکوری ـ جنب بازار س��نگ ـ پالک ‪ 5‬ـ ش��رکت مهندسی مشاور نیروی خراس��ان (منیران) ـ تلفن‬ ‫‪ 38717200‬ـ ‪ 051‬و دورنگار ‪38717220‬ـ‪051‬‬ ‫تهران ـ بزرگراه کردستان ـ نبش خیابان ‪ 27‬ـ پالک ‪ 2‬ـ طبقه همکف ـ تلفن ‪ 88011381‬ـ ‪ 021‬و دورنگار ‪ 88630693‬ـ ‪021‬‬ ‫* محل تحویل اسناد و گشایش پاکات‪:‬‬ ‫‌‬ ‫مش��هد ـ انتهای بلوار وکیل‌آباد ـ نرس��یده به جاده ش��اندیز ـ س��مت راس��ت ـ ش��رکت برق منطقه‌ای خراس��ان ـ امور تدارکات و قراردادها ـ تلفن‬ ‫‪36103628‬ـ‪ ‌051‬ـ دورنگار ‪ 36103629‬ـ ‪051‬‬ ‫ضمنا جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت‌های اطالع‌رسانی به آدرس ذیل مراجعه نمایند‪.‬‬ ‫سایت اطالع‌رسانی معامالت توانیر ‪http://tender.tavanir.org.ir‬‬ ‫سایت پایگاه ملی اطالع‌رسانی مناقصات ‪http://iets.mporg.ir‬‬ ‫سایت اطالع‌رسانی مناقصات شرکت برق منطقه‌ای خراسان ‪www.krec.ir‬‬ ‫روابط عمومی شرکت برق منطقه‌ای خراسان‬ ‫م الف ‪11887‬‬ ‫قيمتي کشور را اداره کنيم‪ .‬وي با تاکيد بر اينکه بايد‬ ‫حقايق را ديد و حقيقت اين است که در شرايط فعلي‬ ‫س��هم ايران از بازار جهاني حدود ‪ ۲‬ميليون بش��که و‬ ‫سهم عربس��تان ‪ ۱۰‬ميليون بشکه است‪ ،‬تصريح کرد‪:‬‬ ‫ما نبايد با عربس��تان بجنگيم و خروج س��هم ايران از‬ ‫بازار نفت جهان��ي‪‌،‬ضربه‌اي به بازار وارد نخواهد کرد‪.‬‬ ‫از س��وي ديگر با توجه به تحريم‌هايي که عليه ايران‬ ‫وجود دارد‪ ،‬در مدت‌زمان کوتاه ش��اهد افزايش قيمت‬ ‫نف��ت نخواهيم بود اما اين امکان وجود دارد که در ‪۸‬‬ ‫ماه آينده نفت افزاي��ش قيمتي را تجربه کند که اين‬ ‫افزايش‪ ،‬مشروط به رشد و توسعه اقتصاد کشورهايي‬ ‫از‌جمله چين و هند اس��ت‪ .‬البته بايد يادآور ش��د که‬ ‫پيش‌بيني دقيق قيمت نفت به هيچ عنوان امکانپذير‬ ‫نيست‪.‬‬ ‫عل��وي درباره رون��د افزايش قيمت نف��ت نيز گفت‪:‬‬ ‫اگر آهنگ رش��د قيمت نفت به آرامي و معقول باش��د‪،‬‬ ‫مي‌توان به آن رش��د اعتماد کرد اما اگر به‌طور ناگهاني‬ ‫و غيرمعقول ش��اهد افزايش قيمت نفت باشيم‪ ،‬بي‌شک‬ ‫به همان ميزان که افزايش داشته است‪ ،‬کاهش خواهد‬ ‫يافت بنابراين به نظر مي‌رسد‪ ،‬رشد قيمت به ميزان ‪۶۰‬‬ ‫تا ‪ ۸۰‬دالر نرخي معقول باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹افزايش قيمت به شرط جنگ!‬ ‫سيدموس��ي موس��وي‪‌ ،‬عض��و‬ ‫کميس��يون انرژي مجلس با بيان‬ ‫اينک��ه هزينه تولي��د نفت حتي‬ ‫براي شرکت‌هاي بزرگ امريکايي‬ ‫بسيار باال اس��ت‪ ،‬در گفت‌وگو با‬ ‫گفت‪ :‬به علت باالبودن هزينه توليد‪ ،‬بس��ياري از‬ ‫شرکت‌هاي بزرگ نفتي دست از توليد و استخراج نفت‬ ‫کش��يده‌اند‪ .‬وي همچنين ادامه داد‪ :‬در چنين شرايطي‬ ‫پيش‌بيني مي‌شود حداقل قيمتي که مي‌توان براي هر‬ ‫بش��که نفت پيش‌بيني ک��رد‪ ،‬قيمتي اس��ت که بتواند‬ ‫هزين��ه توليد نفت در امريکا و کانادا را جبران کند‪ .‬اين‬ ‫در‌حالي است که هم‌اکنون هزينه توليد نفت در امريکا‬ ‫و کش��ورهاي امريکايي حدود ‪ ۷۰‬تا ‪ ۸۰‬دالر اس��ت‪ ،‬از‬ ‫اين‌رو قيمت نفت به حدود اين نرخ بايد نزديک ش��ود‪.‬‬ ‫اين در‌حالي اس��ت که ش��رکت بزرگ بي‌پي در امريکا‬ ‫حدود ‪ ۱۳‬درصد از توليدات خود را کاهش داده است‪.‬‬ ‫موس��وي همچنين تاکيد کرد که رشد قيمت نفت به‬ ‫ب��االي ‪ ۱۰۰‬دالر بعي��د به نظر مي‌رس��د مگر اينکه در‬ ‫نقطه‌اي از جهان جنگ و درگيري به وجود آيد‪.‬‬ ‫‹ ‹قانون بي‌قانوني!‬ ‫بنابر قوانين فيزيک هر واقعه‌اي با همان س��رعتي که‬ ‫رش��د مي‌کند با همان سرعت نيز سقوط مي‌کند‪ .‬اما از‬ ‫آنجايي ک��ه در جهان کنوني‪ ،‬قيمت نف��ت تابع قانون‬ ‫بي‌قانوني است نمي‌توان پيش‌بيني دقيقي درباره تعيين‬ ‫قيمت آن داش��ت‪ ،‬اما با در نظر گرفتن تمام متغير‌هاي‬ ‫سياسي و اقتصادي در سطح جهان پيش‌بيني مي‌شود‬ ‫قيمت نفت به ميزان ‪ ۶۰‬تا ‪ ۸۰‬دالر رشد داشته باشد‪.‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫ عباس ش��عری مقدم‪ ،‬معاون وزیر نفت در امور پتروش��یمی در جلسه‬‫مجمع عمومی ش��رکت ملی صنایع پتروش��یمی ایران با تاکید بر اینکه دو پروژه‬ ‫خط لوله اتیلن غرب و مرکز برای اجرا از سوی هیات دولت بدون کار کارشناسی‬ ‫و توجیه فنی و اقتصادی به ش��رکت ان پی س��ی واگذار شده است‪ ،‬گفت‪ :‬در این‬ ‫طرح‌ها هزینه احداث خط لوله و بهره‌برداری از واحدهای موجود در س��ر راه این‬ ‫خطوط به ترتیب بر عهده دولت و بخش خصوصی است‪.‬‬ ‫مهر‪ -‬همزمان با تثبیت قیمت گاز مش��ترکان خانگی با وجود مصوبه چند روز‬ ‫پیش مجلس‪ ،‬ش��رکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی با اعمال تغییراتی در عرضه‬ ‫سی ان جی‪ ،‬هرگونه کاهش احتمالی قیمت سی ان جی را رد کرد‪ .‬در همین حال‬ ‫قبوض گاز مشترکان خانگی از ابتدای فروردین ماه امسال شامل دو افزایش قیمت‬ ‫و هزینه ش��ده اس��ت به طوری که در نخس��تین افزایش قیمت‪ ،‬مطابق با مصوبه‬ ‫دولت تدبیر و امید بهای هر مترمکعب گاز مشترکان خانگی با ‪ ۲۰‬درصد افزایش‬ ‫قیمت روبه‌رو شده است‪.‬‬ ‫رویت�رز‪ -‬مناب��ع بازرگانی ب��ه رویترز اع�لام کردند ایران در ح��ال دور زدن‬ ‫تحریم‌های غرب و مدیریت فروش ماهانه صدها هزار تن نفت از طریق شرکت‌های‬ ‫مس��تقر در امارات متحده عربی است‪ .‬براساس این گزارش‪ ،‬امریکا و اتحادیه اروپا‬ ‫از س��ال ‪۲۰۱۲‬م ممنوعیت واردات‪ ،‬خرید و انتقال محصوالت پتروشیمی ایران را‬ ‫اعالم کردند تا تهران را برای متوقف کردن برنامه هسته‌ای خود زیرفشا ‌ر گذارند و‬ ‫واشنگتن همچنین هم پیمانان خود در سراسر جهان را زیرفشار قرار داد تا انتقال‬ ‫محصوالت نفتی ایران را محدود کنند‪.‬‬ ‫ش�انا‪ -‬ش��رکت ملی پاالیش و پخ��ش فرآورده‌های نفتی ای��ران بیش از ‪٦٠‬‬ ‫درصد تعهدات خود را برای تامین قیر مورد نیاز راه‌های کش��ور انجام داده اس��ت‪.‬‬ ‫ش��هاب‌الدین متاج��ی‪ ،‬مدیر برنامه‌ریزی تلفیقی ش��رکت مل��ی پاالیش و پخش‬ ‫فرآورده‌ه��ای نفتی ایران‪ ،‬گفت‪ :‬ارزش این میزان قیر تامین ش��ده برای جاده‌ها و‬ ‫راه‌های کشور‪ ،‬حدود ‪ ٢٤٠‬میلیون دالر است‪.‬‬ ‫ش�انا‪ -‬عباس کاظمی‪ ،‬معاون وزیر و مدیرعامل ش��رکت ملی پاالیش و پخش‬ ‫فرآورده‌ه��ای نفت��ی‪ ،‬گفت‪ :‬دولت با صدور مصوب��ه‌ای‪ ،‬خرید محصوالت باکیفیت‬ ‫پاالیشگاه‌ها را بر اساس فرمول جدید تضمین کرد‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫قیمت نفت و اوضاع‬ ‫اقتصادی کشور‬ ‫در سال ‪۹۴‬‬ ‫محمدرضا سبزعلی پور‬ ‫رییس مرکز تجارت جهانی ایران‬ ‫چندماهی اس��ت که بح��ث کاهش قیمت نفت‪،‬‬ ‫کس��ری بودجه و بنا به تعبیر دولتمردان‪ ،‬عداوت‬ ‫و توطئه برخی از کش��ورهای غربی و عربی مطرح‬ ‫اس��ت که بی��ش از اینکه ب��ه دنبال چاره باش��یم‬ ‫متاس��فانه به دنبال عامل و ی��ا عامالن این بحران‬ ‫می‌گردیم‪ ،‬اما دولت هنوز نتوانسته تصمیم درستی‬ ‫درباره قیمت پیش��نهادی خود برای محاس��به هر‬ ‫بش��که نفت در بودجه س��ال ‪ ۹۴‬که این روزها در‬ ‫کمیس��یون تلفیق مجلس درحال رسیدگی است‪،‬‬ ‫بگیرد‪.‬‬ ‫وزیر اقتص��اد در آخرین اظه��ار نظرخود مطرح‬ ‫ک��رده که ب��ا نفت ‪ ۲۵‬دالری هم می‌توان کش��ور‬ ‫را ب��ه خوب��ی اداره کرد ام��ا به ناگاه مع��اون اول‬ ‫رییس‌جمه��وری وارد صحنه ش��ده و می‌گوید که‬ ‫نفت ‪ ۴۰‬دالری‪ ،‬ما را با مشکل روبه‌رو خواهد کرد!‬ ‫اگر کشور را با بودجه ‪ ۲۵‬دالری هم می‌توان اداره‬ ‫ک��رد پس چرا در برابر کاهش قیمت پیش��نهادی‬ ‫نفت در بودجه مقاومت می‌کنید؟‬ ‫اینک��ه چ��را دولت نرخ نف��ت در بودجه س��ال‬ ‫آین��ده را واقع بینانه پیش��نهاد نمی‌کند و در برابر‬ ‫کاهش نرخ از خود مقاومت نش��ان می‌دهد امری‬ ‫مبهم و مجهول اس��ت‪ .‬زیرا نه‌تنها بنده بلکه اغلب‬ ‫صاحب‌نظران سیاسی و اقتصادی داخلی و خارجی‬ ‫اصرار بر این دارند که دولت باید قیمت پیشنهادی‬ ‫خ��ود را تا حدی ک��ه امکان دارد کاه��ش داده و‬ ‫حدود ‪ ۵۰‬دالر را در بودجه سال ‪ ۹۴‬بگنجاند‪.‬‬ ‫ب��ه همین منظور بنا به گزارش بلومبرگ‪ ،‬نظربه‬ ‫اینک��ه قیمت جهان��ی نفت به دلیل درخواس��ت‬ ‫اتحادیه‌ه��ای کارگ��ری امریکا ب��رای اعتصاب در‬ ‫پاالیش��گاه‌ها با کمی رش��د به قیمت��ی حدود‪۵۲‬‬ ‫دالر رس��یده اما ‪ ۴‬کش��ور کویت‪ ،‬عربستان‪ ،‬عراق‬ ‫و نیجری��ه قیم��ت نفت در بودجه خ��ود را به‌طور‬ ‫چش��مگیری کاه��ش داده‌اند‪ .‬بنابه ای��ن گزارش‬ ‫کش��ور کویت بودجه س��ال آینده خ��ود را با نفت‬ ‫‪ ۴۵‬دالری‪ ،‬عربس��تان س��عودی با نفت ‪ ۵۵‬تا ‪۶۰‬‬ ‫دالری و ع��راق با نفت‪ ۶۰‬دالری بس��ته و نیجریه‬ ‫نیز قصد دارد بودجه خود را بر پایه نفت‪ ۵۰‬دالری‬ ‫تدوین کند‪ .‬آیا مقامات این کشورها از روی ندانم‬ ‫کاری این کار را انجام می‌دهند و یا اینکه به‌واسطه‬ ‫تجربه چندین و چند س��اله خویش‪ ،‬کشورشان را‬ ‫ط��وری مدیریت می‌کنند تا به مش��کلی در طول‬ ‫سال برخورد نکنند؟‬ ‫کش��ورهای یادش��ده ب��دون موانع سیاس��ی و‬ ‫بین‌الملل��ی‪ ،‬روزان��ه میلیون‌ها بش��که نفت صادر‬ ‫می‌کنن��د و ب��ا این حجم ص��ادرات‪ ،‬مب��ادرت به‬ ‫کاه��ش قیمت کرده‌ان��د تا دچار کس��ری بودجه‬ ‫نش��وند درصورتی که کش��ور ایران ب��ا کلی موانع‬ ‫و تحریم‌ه��ای بین‌الملل��ی روب��ه‌رو اس��ت و فقط‬ ‫ت��وان ص��ادرات روزانه حدود یک میلیون بش��که‬ ‫نف��ت را دارد و ب��ا کمترین نوس��ان قیمت هم با‬ ‫کس��ری بودجه مواجه می‌ش��ود‪ .‬پس چرا با توجه‬ ‫به این شرایط‪ ،‬قیمت پیش��نهادی خود را معقول‬ ‫و متناس��ب با واقعیات تنظی��م نمی‌کند؟! همین‬ ‫موض��وع و عملکرد دولت ج��ای بحث و گفت‌وگو‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫براس��اس گفته مشاور رییس س��ازمان مدیریت‬ ‫و برنامه‌ری��زی‪ ،‬ب��ه ازای ه��ر دالری ک��ه قیمت‬ ‫نفت در بودجه کاهش یاب��د‪ ،‬برمبنای دالر حدود‬ ‫‪۳۴۶‬میلی��ون دالر و برمبن��ای ری��ال‪ ،‬حدود هزار‬ ‫میلی��ارد تومان از درآمد‌ه��ای بودجه افت خواهد‬ ‫کرد‪ .‬ب��ه عنوان مثال اگر قیم��ت نفت‪ ۶۰‬دالر در‬ ‫بودج��ه تعیین ش��ود‪۱۲ ،‬دالر نس��بت ب��ه الیحه‬ ‫پیش��نهادی دولت (یعنی ع��دد ‪ ۷۲‬دالر) کاهش‬ ‫خواهد یافت که به عبارتی حدود ‪۱۲‬هزار میلیارد‬ ‫توم��ان از درآمد‌های بودجه کاه��ش می‌یابد!! اما‬ ‫از ط��رف دیگر چون نمی‌ت��وان بودجه را با تعادل‬ ‫نداش��تن تصویب کرد‪ ،‬باید ‪۱۲‬هزار میلیارد تومان‬ ‫از سرفصل هزینه‌های بودجه کاسته شود‪.‬‬ ‫حال براس��اس آمار و ارقام اعالم ش��ده از جانب‬ ‫مش��اور رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی‪ ،‬اگر‬ ‫قیم��ت نفت به نرخ ‪ ۵۰‬دالر س��قوط کند‪ ،‬حدود‬ ‫‪۲۲‬ه��زار میلی��ارد تومان کس��ری بودجه خواهیم‬ ‫داش��ت که اگر این رقم کمتر ش��ود هزار میلیارد‬ ‫تومان دیگر به این اعداد و ارقام اضافه خواهد شد‪.‬‬ ‫بهتر اس��ت دنبال اعداد نرویم زی��را آنقدر نجومی‬ ‫خواهد ش��د که اصال قابل درک نیست‪ .‬زیرا با این‬ ‫وصف‪ ،‬دولت در سال‪ ۹۴‬فقط می‌تواند هزینه‌های‬ ‫جاری خ��ود و حقوق کارمندان��ش را تامین کند‬ ‫ام��ا به هی��چ برنامه دیگ��ری از جمل��ه طرح‌های‬ ‫عمرانی‪ ،‬نظامی‪ ،‬فرهنگی‪ ،‬اجتماعی و‪ ...‬براس��اس‬ ‫پیش‌بینی‌ها نخواهد پرداخت!!‬
‫صاحب امتیاز‪:‬‬ ‫پنجشنبه ‪ 16‬بهمن ‪ 15- 1393‬ربیع‌الثانی ‪ 5 -1436‬فوریه ‪ -2015‬شماره ‪ -151‬پیاپی ‪1469‬‬ ‫سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫سردبیر‪ :‬مسعود دهشور‬ ‫معاون سردبیر‪ :‬عاطفه خسروی‬ ‫قائم مقام مدیرمسئول در اداری ‪،‬مالی‪ ،‬بازرگانی‪:‬‬ ‫خلیل محمودی‬ ‫برگ آخر‬ ‫مناجات باخدا‬ ‫خواجه عبداهلل انصاری‪:‬‬ ‫الهی به حق آنکه تو را هیچ حاجت نیس��ت رحمت‬ ‫کن بر آنکه او را هیچ حجت نیست‬ ‫الهی! در دل ما جز محبت مکار و بر این جان‌ها جز‬ ‫الطاف و مرحمت مدار و بر این کش��ت‌ها جز باران‬ ‫رحمت مبار‪.‬‬ ‫الهی! تو بر رحمت خود و من بر حاجت خویش‪ ،‬تو‬ ‫توانگری و من درویش‪.‬‬ ‫یارب زکرم به حال من رحمت کن‬ ‫بر این دل ناتوان من رحمت کن‬ ‫در سینه دردمند من راحت نه‬ ‫بر دیده اشکبار من رحمت کن‬ ‫گشتی درکهکشا ن خبر‬ ‫ به مناسبت سی و ششمین سالگرد انقالب‬‫اسالمی نمایشگاه کتاب در کتابخانه فرودسی از سوی‬ ‫مدیریت مراکز فرهنگی و هن��ری منطقه ‪12‬تهران و‬ ‫فرهنگسرای ش��هر برگزار شد‪ .‬این نمایشگاه با هدف‬ ‫تروی��ج فرهنگ مطالع��ه و کتابخوانی و نیز آش��نایی‬ ‫خانواده‌ها با تازه‌های نش��ر و کتاب‌های جدید تا تاریخ‬ ‫‪ 30‬بهمن برپا خواهد بود‪.‬‬ ‫مه�ر ‪ -‬علی مرادخانی معاون ام��ور هنری وزارت‬ ‫فرهنگ و ارش��اد اس�لامی از احیای ارکس��تر ملی تا‬ ‫اردیبهشت سال ‪ 1394‬و احیای ارکستر سمفونیک تا‬ ‫پایان س��ال جاری خب��ر داد و اعالم کرد که مدیر کل‬ ‫مرکز هنرهای نمایش��ی نیز تا چند روز آینده معرفی‬ ‫می‌شود‬ ‫ایرنا‪ -‬غزلیات دیوان حضرت امام خمینی (ره)‪ ،‬به‬ ‫همت رایزنی فرهنگی کش��ورمان در تاجیکستان‪ ،‬در‬ ‫هفته‌نامه ادبیات و صنعت چاپ این کشور منتشر شد‬ ‫ایرنا‪ -‬رییس کل س��ازمان نظام پزشکی جمهوری‬ ‫اسالمی ایران گفت‪ :‬کمبود تخت‌های مراقبت ویژه از‬ ‫چالش‌های جدی نظام سالمت است و وزارت بهداشت‬ ‫باید در این زمینه توجه ویژه‌ای داشته باشد‪.‬‬ ‫ایلنا ‪ -‬یک فوریت طرح الزام ش��هرداری تهران به‬ ‫ارائه الیحه ترویج و فرهنگ‌س��ازی بهینه‌سازی قصور‬ ‫س��اختمانی و کاهش تخلفات ساختمانی در یکصد و‬ ‫بیس��ت و نهمین جلسه علنی ش��ورای شهر تهران به‬ ‫تصویب رسید‪.‬‬ ‫مهر ‪ -‬فرمانده انتظامی تهران بزرگ‪ ،‬گفت‪ :‬روزانه‬ ‫‪ ۳۰‬ه��زار تماس تلفنی با س��امانه ‪ ۱۱۰‬پلیس تهران‬ ‫برقرار می‌ش��ود و حدود ‪ ۱۱‬هزار عملیات پلیس��ی به‬ ‫انجام می‌رسد‪.‬‬ ‫ایرنا‪ -‬مس��ئول ساماندهی قلعه شوش گفت‪ :‬موزه‬ ‫ش��وش باید پ��س از موزه ملی بهتری��ن و علمی‌ترین‬ ‫مرکز در ایران باشد‪ ،‬از این رو بازسازی و گسترش آن‬ ‫با اشیای تاریخی موجود در دهلیزهای قلعه شوش در‬ ‫اولویت قرار گرفت‪.‬‬ ‫مه�ر ‪ -‬مدی��رکل کمیت��ه امداد اس��تان تهران‪،‬‬ ‫از افزای��ش ‪ ۲۰‬ت��ا ‪ ۲۵‬درصدی کمک‌ه��ای مردمی‬ ‫تهرانی‌ها به نیازمندان در سال جاری خبر داد‪.‬‬ ‫ایرنا‪ -‬ثبت‌نام ناش��ران دیجیتال ب��رای حضور در‬ ‫بیست و هشتمین نمایش��گاه بین‌المللی کتاب تهران‬ ‫آغاز ش��د که تا پایان بهمن سال جاری ادامه خواهد‬ ‫داشت‪.‬بیست و هش��تمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب‬ ‫تهران ‪ 16‬تا ‪ 26‬اردیبهش��ت ‪ 1394‬در مصالی بزرگ‬ ‫امام خمینی (ره) برگزار می‌شود‪.‬‬ ‫ایرنا‪ -‬خبر توقیف روزنامه اینترنتی «هما» از سوی‬ ‫یک منبع آگاه تایید شد‪ .‬رییس شورای سیاستگذاری‬ ‫روزنامه اینترنتی هما گفت ‪ :‬به دلیل نداش��تن مجوز‬ ‫انتشار روزنامه هما توقیف شده است‪.‬‬ ‫مه�ر ‪ -‬مدی��ر گروه ادبی��ات بنی��اد دایرة‌المعارف‬ ‫اسالمی در حاشیه بازدید استادان مصری زبان فارسی‬ ‫از ای��ن بنی��اد‪ ،‬گفت‪ :‬زبان و ادبیات فارس��ی در مصر‪،‬‬ ‫طرفدار دارد و س��ابقه تدریس زبان فارس��ی در مصر‪،‬‬ ‫قابل توجه است‪.‬‬ ‫ایسنا ‪ -‬محس��ن باقرزاده‪ ،‬مدیر انتشارات توس و‬ ‫از ناش��ران با س��ابقه ایران که برای مدت‌ها در بس��تر‬ ‫بیماری بود درگذشت‪.‬‬ ‫ایرنا‪ -‬س��ازمان آموزشی علمی و فرهنگی سازمان‬ ‫ملل (یونس��کو) ضمن محکوم ک��ردن نابودی هزاران‬ ‫کتاب در کتابخانه‌ها‪ ،‬دانش��گاه‌ها و موزه‌های مختلف‬ ‫در ش��هر موصل به دس��ت نیروهای گروه تروریستی‬ ‫داع��ش‪ ،‬این‌گونه اقدامات را تالش برای از میان بردن‬ ‫هویت فرهنگی ملت عراق توصیف کرد‪.‬‬ ‫مدیر تحریریه‪ :‬مهدی اسحاقیان‬ ‫مدیر فنی و هنری‪ :‬مهدی نجفی‬ ‫مدیر فناوری‪ :‬علی‌رضا فخرآبادی‬ ‫مدیر آموزش‪ :‬مینو بدیعی‬ ‫مدیر روابط عمومی‪ :‬فاطمه پیرانی‬ ‫مدیر سازمان آگهی ها ‪ :‬مهرداد بیات‬ ‫مدیر چاپ‪ :‬بیژن بهادری‬ ‫مدیر اداری‪ :‬محسن امید شندی‬ ‫مدیر توزیع‪ :‬حمید رجبی‬ ‫دبیر گروه گزارش‪ :‬رامین نعمتی‬ ‫دبیر گروه صنعت‪ :‬میترا ممسنی‬ ‫دبیر گروه معدن‪ :‬شهریار خدیوفرد‬ ‫دبیر گروه تجارت‪ :‬زهرا فریدزادگان‬ ‫دبیر گروه اقتصاد‪ :‬مهدیه انوشه‬ ‫دبیر گروه گفتگو‪ :‬محمود مقدسی‬ ‫دبیر گروه استان‌ها‪ :‬مریم نظری‬ ‫دبیر ویرایش و تصحیح‪ :‬حسین شیرازی‬ ‫تلفن‪82190 :‬‬ ‫فکس‪88713730 :‬‬ ‫پیامک‪300082190 :‬‬ ‫پیامگیر صوتی‪88105304 :‬‬ ‫تلفن سازمان آگهی‌ها‪88722732-3 :‬‬ ‫فکس سازمان آگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪88722735 :‬‬ ‫روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان‌ها‪88724211 :‬‬ ‫پیامبر گرامی اسالم حضرت محمد مصطفی (ص) می‌فرمایند‪ :‬عبادت هفتاد جزء است و باالترین و بزرگترین جزء آن کسب حالل است‪.‬‬ ‫مستدرک الوسایل و مستنبط المسایل‬ ‫مقابله با گردوغبار اهواز با ‪ 55‬ميليارد ريال اعتبار‬ ‫معاون رييس‌جمهوري و رييس سازمان‬ ‫حفاظ��ت محي��ط زيس��ت درب��اره پديده‬ ‫گردوغبار اهواز از تالش براي تامين اعتبار‬ ‫‪ 55‬ميليارد ريالي مقابله با اين مسئله خبر‬ ‫داد و به مردم اس��تان خوزس��تان قول داد‬ ‫که به‌طور جدي پيگير مشکالت گردوغبار‬ ‫استان است‪.‬‬ ‫به گزارش ايس��نا‪ ،‬معصومه ابتکار گفت‪:‬‬ ‫با تالش مس��ئوالن اس��تان‌هاي درگير با‬ ‫پدي��ده گردوغب��ار و نماين��دگان مجلس‬ ‫پيگير تامين اين اعتبار براي طرح مقابله با‬ ‫ريزگردها هستيم‪.‬‬ ‫وي به نشست با نمايندگان استان‪ ،‬وزراء‬ ‫و اس��تاندار خوزس��تان به منظور بررسي‬ ‫مش��کالت ناش��ي از گرد‌وغبار در استان و‬ ‫راه‌ه��اي مقابله ب��ا آن در آينده نزديک در‬ ‫س��ازمان حفاظت محيط‌زيست اشاره کرد‬ ‫و گف��ت‪ :‬اميدواري��م با همفک��ري بتوانيم‬ ‫گام‌هاي مهمي در مهار اين پديده برداريم‪.‬‬ ‫مع��اون رييس‌جمهوري يک��ي از عوامل‬ ‫ايج��اد گردوغب��ار در اس��تان را کاه��ش‬ ‫بارندگ��ي‪ ،‬افزاي��ش دم��ا و از بي��ن رفتن‬ ‫رطوبت خاک در چند سال گذشته عنوان‬ ‫ک��رد و افزود‪ :‬انجام پروژه‌هاي سد‌س��ازي‬ ‫مي‌تواند در حوضهآبري��ز تاثير بگذارد که‬ ‫براي کاهش اث��رات اين عوامل ما نيازمند‬ ‫برنامه‌ريزي مناسب هستيم‪.‬‬ ‫ابت��کار درب��اره منابع تولي��د گردوغبار‬ ‫گف��ت‪ :‬بيش��ترين گردوغبار ايجاد ش��ده‬ ‫در غ��رب از طريق خاک ع��راق وارد ايران‬ ‫مي‌ش��ود و درهمين زمينه نشس��ت‌هاي‬ ‫زيادي ب��ا طرف عراقي برگزار و تفاهمنامه‬ ‫نيز منعقد شد و مناطقي براي درختکاري‬ ‫در يکي از کانون‌ه��اي گردوغبار در غرب‬ ‫شهر کربال مشخص شد‪ ،‬ولي متاسفانه به‬ ‫دليل مش��کالت پيش آمده در اين کشور‬ ‫معرفی کتاب‬ ‫باعث توقف اين امر ش��د و با ثبات نس��بي‬ ‫ايجاد ش��ده در عراق رايزني‌ه��اي دوباره‬ ‫براي اجراي اين‌کار آغاز و قول مساعد نيز‬ ‫از سوي مسئوالن عراقي داده شده است‪.‬‬ ‫رييس س��ازمان حفاظت محيط‌زيس��ت‬ ‫از تالش براي تش��کيل صندوق بين‌المللي‬ ‫منطق��ه براي مقابله با گرد و غبار خبر داد‬ ‫و گف��ت‪ :‬از آنجا که اين پديده مش��کالتي‬ ‫براي کش��ورهاي اي��ن منطقه ب��ه وجود‬ ‫آورده است‪ ،‬در تالش هستيم با ايجاد اين‬ ‫صن��دوق بتوانيم اقدام��ات بين‌المللي نيز‬ ‫داشته باشيم‪.‬‬ ‫نی��از آب دریافت می‌کند؛ یعنی همی��ن میزان محصول‬ ‫را ب��ا نص��ف مقدار آب مصرف��ی کنونی نی��ز می‌توان به‬ ‫دس��ت آورد‪ .‬اکن��ون بین ‪ ۸۰‬تا ‪ ۹۰‬میلی��ارد متر مکعب‬ ‫ب��رای کش��اورزی آب مص��رف می‌ش��ود‪ ،‬در حال��ی که‬ ‫این مق��دار می‌تواند ب��ه ‪ ۴۵‬تا ‪ ۴۰‬میلی��ارد متر مکعب‬ ‫برس��د‪ .‬بازگیر با تاکید بر تغییر در الگوی کشت و روش‬ ‫آبیاری اظهار کرد‪ :‬در بسیاری از مواقع محصوالتی تولید‬ ‫و حتی برای صادرات‪ ،‬اضافه تولید می‌شود که آب زیادی‬ ‫نی��از دارد؛ برای نمونه در کش��ور ذرت را که آب زیادی‬ ‫مص��رف می‌کند‪ ،‬اضافه تولید و صادر می‌کنیم و نخود را‬ ‫که به آب کمی نیاز دارد‪ ،‬از دیگر کش��ور‌ها وارد می‌کنیم‬ ‫که کار بسیار اشتباهی است‪ .‬همچنین در انتخاب صنایع‬ ‫و در بحث آمایش س��رزمین نیز باید از صنایعی استفاده‬ ‫کنیم که نیازمند آب کمتری باشد‪.‬‬ ‫سیا در ایران‬ ‫اس��ناد کودتای ‪ 28‬م��رداد در کتابی با‬ ‫عنوان «سیا در ایران» از سوی مرکز اسناد‬ ‫انقالب اسالمی منتشر شد‪ .‬به گزارش مهر‪،‬‬ ‫این کتاب ترجمه نعمت‌اهلل عاملی اس��ت‬ ‫که حاوی اس��ناد کودتای ‪ ۲۸‬مرداد است‬ ‫که متن اصلی آن به‌وس��یله دکتر دونالد‬ ‫ویلبر نگارش یافته و با ویرایش کریستوفر‬ ‫پتری��ک از س��وی انتش��ارات «امریک��ن‬ ‫فری‌پرس» منتش��ر شده اس��ت‪ .‬گزارش‬ ‫اصلی سیا ش��امل ‪ ۱۰‬فصل‪ 5 ،‬ضمیمه و‬ ‫یک چکیده است که ویراستار ‪ 3‬ضمیمه‬ ‫کوتاه دیگر با عناوین «برادران رشیدیان‪،‬‬ ‫نزاع بر س�� ِر نفت ای��ران و مداخله بریتانیا‬ ‫در ای��ران» را برای ارائ ‌ه اطالعات بیش��تر‬ ‫به مخاطبان به متن افزوده است‪ .‬مطالعه‬ ‫اسناد این کتاب‪ ،‬جزئیات تکان‌دهنده‌ای از‬ ‫عکس‌روز‬ ‫اعتراض ملت ایران مواجه ش��د که ثمره‬ ‫این بیداری و مجاهدت در تصویب قانون‬ ‫ملی‌ش��دن صنعت نفت تجلی یافت‪ .‬این‬ ‫قان��ون که پایانی بر انحصار نفتی انگلیس‬ ‫در ایران به شمار می‌رفت‪ ،‬شوک سنگینی‬ ‫به دولت بریتانیا وارد کرد‪ .‬از سوی دیگر‪،‬‬ ‫امریکا نی��ز که از انحص��ار نفتی انگلیس‬ ‫در ایران ناخرس��ند بود‪ ،‬به بهان ‌ه خطر به‬ ‫قدرت رسیدن کمونیست‌ها و سقوط ایران‬ ‫در پ��رد ‌ه آهنین‪ ،‬با دول��ت بریتانیا همراه‬ ‫ش��د‪ .‬در این میان طراح��ی عملیاتی به‬ ‫نام عملیات آژاکس انجام ش��د که در آن‬ ‫سیا و س��رویس اطالعات مخفی انگلیس‬ ‫با همکاری عوامل داخل��ی خود در ایران‬ ‫توانس��تند دولت قانونی مصدق را ساقط‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫رویداد‬ ‫رونمایی تاریخ انقالب اسالمی‬ ‫صحنه‌های به یاد ماندنی از انقالب‬ ‫ردرپتو کالمنور‬ ‫گزارشگری انقالب‬ ‫بازداشت موقت!‬ ‫روزنامه‌نگار‬ ‫دنیاست؛ به طوری که حتی تا ‪ ۱۶‬بار نیز آب را در سایر‬ ‫کشورها بازیافت می‌کنند‪.‬‬ ‫مدی��رکل اداره حفاظ��ت محیط‌زیس��ت ش��هر تهران‬ ‫افزود‪ :‬س��پس الزم اس��ت ک��ه به به��ره‌وری محصوالت‬ ‫تولیدی در کش��ور توج��ه کنیم‪ ،‬در ح��ال حاضر هرچه‬ ‫در این کش��ور محصول کشاورزی تولید می‌شود‪ ۲ ،‬برابر‬ ‫جنایات سازمان‌های جاسوسی انگلستان و‬ ‫امریکا در طراحی و اجرای کودتای ننگین‬ ‫‪ ۲۸‬مرداد را برمال می‌کند‪.‬‬ ‫بر اساس این گزارش در قسمت‌هایی از‬ ‫مقدمه کتاب می‌خوانیم‪:‬‬ ‫دور ‌ه ملی‌ش��دن صنعت نفت و متعاقب‬ ‫آن کودت��ای امریکای��ی ـ انگلیس��ی ‪۲۸‬‬ ‫مرداد‪ ،‬یکی از مهم‌ترین و تاثیرگذارترین‬ ‫دوران تاریخ معاصر ایران به شمار می‌آید‪.‬‬ ‫ای��ن کودتا نه تنها ثمر ‌ه س��ال‌ها تالش و‬ ‫مجاهدت ملت ایران برای کس��ب آزادی‬ ‫و اس��تقالل را از بین برد‪ ،‬بلکه چشم‌انداز‬ ‫آیند ‌ه ای��ران را نیز تا چند دهه تیره و تار‬ ‫کرد‪ .‬دولت بریتانیا که تا نیمه قرن بیستم‬ ‫حاکمی��ت تقریبا مطلقی ب��ر منابع نفتی‬ ‫ایران داش��ت‪ ،‬ناگهان با بی��داری و فریاد‬ ‫کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫وب سایت‪www.smtnews.ir :‬‬ ‫پست الکترونیکی‪info@smtnews.ir :‬‬ ‫روابط عمومی‪PR@smtnews.ir:‬‬ ‫آگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپ‪ :‬انتخاب رسانه‪44905300-2 :‬‬ ‫مینو بدیعی‬ ‫‪ 20‬درصد تهران شبکه فاضالب دارد‬ ‫مدی��رکل اداره حفاظت محیط‌زیس��ت ش��هر تهران با‬ ‫اشاره به اینکه مش��کل اصلی تهران در بحث کمبود آب‬ ‫تصفیه نشدن فاضالب اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬در حال حاضر تنها‬ ‫ب��رای ‪ ۲۰‬درصد از جمعیت تهران ش��بکه جمع‌آوری و‬ ‫تصفیه‌خانه فاضالب ایجاد شده است‪.‬‬ ‫به گزارش ایلنا‪ ،‬محمدحس��ین بازگیر گفت‪ :‬میانگین‬ ‫بارش‌ها در کل کش��ور یک‌سوم میانگین بارش در دنیا و‬ ‫سرانه مصرف آب در کشور ما ‪ ۲‬تا ‪ ۳‬برابر میانگین سرانه‬ ‫مصرف در دنیاست‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬به همین دلیل اکنون در مرحله بحران‬ ‫مدیریت آب هستیم و اگر بخواهیم به بحران آب نرسیم‪،‬‬ ‫الزم اس��ت تمهیداتی را انجام دهی��م؛ در ابتدا باید همه‬ ‫فاضالب‌های تولید شده را تصفیه و دوباره از آنها استفاده‬ ‫کنیم‪ ،‬یعنی آب را بازیافت کنیم که امر معمولی در همه‬ ‫نشانی‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‬ ‫کوچه آزادگان شماره ‪26‬‬ ‫مدیر عامل انتش��ارات مرکز اسناد انقالب اسالمی‪،‬‬ ‫از رونمای��ی کت��اب مربوط به تاریخ انقالب اس�لامی‬ ‫شهرهای مختلف در کشور برای نخستین بار تا پایان‬ ‫ده��ه فجر خبر داد‪ .‬به گ��زارش ایرنا؛ مهدی رمضانی‬ ‫افزود‪ :‬با توجه به اینکه مردم شهرهای مختلف کشور‬ ‫در دوران انقالب و فروپاش��ی رژی��م پهلوی‪ ،‬مبارزات‬ ‫گوناگونی داش��تند‪ ،‬برای نخس��تین ب��ار‪ ،‬کتاب‌های‬ ‫مربوط به تاریخ انقالب اس�لامی این شهرها رونمایی‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬وی گفت‪ :‬نق��د کتاب انقالب اس�لامی در‬ ‫کاش��ان‪ ،‬رونمایی از کتاب تاریخ شفاهی ورود حضرت‬ ‫امام خمینی (ره) در فرهنگسرای ملل تهران‪ ،‬برگزاری‬ ‫بیش از ‪ 40‬نمایشگاه کتاب با موضوع انقالب اسالمی‬ ‫با همکاری ش��هرداری‪ ،‬و برپایی ‪ 6‬نمایشگاه عکس و‬ ‫سند در شهرهای دیگر از جمله برنامه‌های مهم مرکز‬ ‫اسناد انقالب اسالمی تا پایان ‪22‬بهمن است‪.‬‬ ‫آن روز که به تحریریه وارد شدم مانند همه روزهای‬ ‫س��ال ‪ 57‬روز متفاوت��ی بود اما برای م��ن ‪ -‬به عنوان‬ ‫یک گزارش��گر تازه کار ‪ -‬روز دیگری به شمار می‌آمد‪.‬‬ ‫عقربه‌های س��اعت تاالر تحریریه روزنام��ه ‪ 7‬و ‪ 30‬را‬ ‫نش��ان می‌داد ‪ .‬هنوز گام به تحریریه نگذاش��ته بودم‬ ‫که س��یمای علی خدایی‪ ،‬دبی��ر گروه گزارش که یکی‬ ‫از س��خت‌گیرترین روزنامه‌ن��گاران آن دوره و خ��ود‬ ‫گزارش‌نویس ارزشمندی بود از پشت عینک! ظاهر شد‬ ‫و انگار همه چهره‌اش‪ ،‬چشم بود که با نگاهی سرزنش‬ ‫بار مرا می‌نگریست‪ ،‬کمی خود را جمع‌وجور کردم آیا‬ ‫دیر آمده بودم ! تا آمدم سالم کنم علی خدایی گفت‪:‬‬ ‫بدیعی دیر آمدی‪ ،‬اما امروز می‌خواهم تو را برای تهیه‬ ‫گزارش به جایی بفرستم که کمی ذهنت باز شود!!! بعد‬ ‫با خنده‌ای بلند حرف خود را تایید کرد‪ .‬من فکر کردم‪،‬‬ ‫راستی کجا‪ ،‬یعنی ذهن من بسته است؟!‬ ‫آن‌س��وی تحریریه‪ ،‬امیر طاهری سردبیر روزنامه در‬ ‫اتاق شیش��ه‌ای خود حضور داشت و همه افرادی را که‬ ‫دیر می‌آمدند از نظر می‌گذراند‪ ،‬او هنوز از کشور خارج‬ ‫نشده بود و همه کار به دست جوانان تحریریه نیفتاده‬ ‫بود ‪ .‬علی خدایی برگه کاغذی در دست داشت و روی‬ ‫آن چند خطی نوش��ته بود و به من گفت‪ :‬ببین بدیعی‬ ‫اینجا به این آدرس م��ی‌روی و همراه عکاس و راننده‬ ‫روزنام��ه و هیچی نمی‌گویم‪ ،‬خودت برو ببین چه خبر‬ ‫است؟‬ ‫فکر کردم ابعاد خبر بس��یار مهم‌تر از آن‌چیزی است‬ ‫ک��ه حتی علی خدای��ی می‌گوی��د و‪ ...‬زنده‌یاد مهدی‬ ‫رض��وان عکاس صمیمی و بس��یار با وق��ار روزنامه که‬ ‫عکس‌های اجتماعی‌اش جزو تکان‌دهنده‌ترین تصاویر‬ ‫آن دوران ب��ود و با ش��وخی و خنده بس��یار‪ ،‬دوربین‬ ‫نیکون��ش را مرت��ب ک��رد‪ .‬رض��وان روبه م��ن با لحن‬ ‫پدرانه‌ای گفت‪ :‬حواس��ت را باید جمع کنی گزارش��گر‬ ‫تازه کار‪ ،‬آنجا محل دادرس��ی ارتش است و جمعی از‬ ‫خانواده‌های زندان سیاس��ی در آنج��ا اجتماع کرده و‬ ‫خواهان آزادی فرزندان خود هستند!‬ ‫قلبم لرزید‪ ،‬یادم آمد که بیش��تر از دوس��ال قبل به‬ ‫مالقات ی��ک زندانی سیاس��ی رفته ب��ودم و او لباس‬ ‫خون‌آلود خود را تحویل مادرش داده بود‪.‬‬ ‫رضوان گفت‪ :‬به چه چیزی فکر می‌کنی خانم‪ ،‬راحت‬ ‫باش اتفاقی نمی‌افتد‪ .‬من خونس��رد بودم و واقعا از هر‬ ‫اتفاقی که می‌خواست بیفتد در بیم و اضطراب نبودم‪،‬‬ ‫فقط به معنای زندانی سیاسی فکر می‌کردم که افرادی‬ ‫تنها به خاطر اندیشه‌شان در زندان به سر می‌بردند‪.‬‬ ‫اتومبی��ل به راه افت��اد و طبق معمول س��فرهای ‪3‬‬ ‫نفری ش��هری گزارش��گر‪ ،‬عکاس و راننده‪ ،‬ش��وخی و‬ ‫خنده ش��روع شد ‪ .‬راننده روزنامه با شوخ طبعی گفت‪:‬‬ ‫ببین بدیعی این دفعه دیگه نمی‌شه وقتی از ماموریت‬ ‫برگشتی باید شیرینی بدی‪.‬‬ ‫من گفتم‪ :‬آخه شیرینی واسه چی‪ ،‬راننده گفت‪ :‬خب‬ ‫بابا چلوکباب بده‪.‬‬ ‫م��ن گفتم‪ :‬آخه با ماه��ی ‪2500‬تومان حقوق بخور‬ ‫و نمی��ر که ‪ 200‬توم��ان آن هم مالیات کم می‌ش��ه!‬ ‫چلوکباب چیه!‬ ‫در این موقع زنده‌یاد رضوان گفت‪ :‬ببین خانم بدیعی‬ ‫تو ت��ازه اومدی و حقوقت از من یه کمی کمتره! حقم‬ ‫اینه که تو چلوکباب بدی چون که من زن و بچه دارم‪.‬‬ ‫مش��غول حرف زدن بودیم که راننده گفت‪ :‬رسیدیم‬ ‫و من در برابرم تعداد بسیار زیاد زنان و دختران در هر‬ ‫سن و سالی را دیدم که در برابر دادرسی ارتش (سابق)‬ ‫اجتم��اع کرده بودند و با صدای بلند ش��عار می‌دادند‪:‬‬ ‫زندانی سیاس��ی آزاد باید گردد‪ ،‬زندانی سیاس��ی آزاد‬ ‫باید گردد‪ .‬من هم از ماش��ین جیپ آبی رنگ روزنامه‬ ‫پایین پریدم و با آنها مشغول شعار دادن شدم و رضوان‬ ‫را ره��ا کردم و ‪ ...‬زندانی سیاس��ی آزاد باید گردد‪ ،‬در‬ ‫آنج��ا اصال یادم رفت که گزارش��گر روزنامه هس��تم و‬ ‫هم��راه زنان به محل زندان قصر س��ابق که هم‌اکنون‬ ‫موزه شده است رسیدیم و شروع به شعار دادن کردیم‪:‬‬ ‫زندانی سیاس��ی آزاد باید گردد‪ ،‬زندانی سیاس��ی آزاد‬ ‫بای��د گردد‪ .‬در همی��ن لحظه ناگاه در زندان باز ش��د‬ ‫و گروه��ی مام��ور از زندان بیرون آمدن��د و همه ما را‬ ‫دستگیر کردند و به محل بازداشتگاه موقت بردند و ‪...‬‬

آخرین شماره های روزنامه صمت

روزنامه صمت شماره 1356

روزنامه صمت شماره 1356

شماره : ۱۳۵۶
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۶/۰۳
روزنامه صمت شماره 1355

روزنامه صمت شماره 1355

شماره : ۱۳۵۵
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۶/۰۲
روزنامه صمت شماره 1354

روزنامه صمت شماره 1354

شماره : ۱۳۵۴
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۳۰
روزنامه صمت شماره 1353

روزنامه صمت شماره 1353

شماره : ۱۳۵۳
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۸
روزنامه صمت شماره 1352

روزنامه صمت شماره 1352

شماره : ۱۳۵۲
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۷
روزنامه صمت شماره 1351

روزنامه صمت شماره 1351

شماره : ۱۳۵۱
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۶
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر