صفحه قبل

روزنامه صمت شماره ۱۵

صفحه بعد

روزنامه صمت شماره 15

روزنامه صمت شماره 15

‫‌زلزله در مور موری‬ ‫هشدار در تهران‬ ‫نخستین روزنامه تخصصی صبح ایران‬ ‫‪18‬‬ ‫بیست و سومین نمایشگاه بین‌المللی فرش دستباف با حال و هوایی متفاوت‬ ‫سه‌شنبه‬ ‫‪ 28‬مردادماه ‪1393‬‬ ‫‪ 22‬شوال ‪1435‬‬ ‫‪ 19‬آگوست ‪2014‬‬ ‫سال هفتم دوره جدید شماره ‪ 15‬پیاپی ‪ 32 1333‬صفحه قیمت‪ 1000 :‬تومان‬ ‫‪www.smtonline.ir‬‬ ‫‪www.smtnews.ir -‬‬ ‫روانچي‪ ،‬معاون اروپا و امريکاي وزارت امور خارجه‪:‬‬ ‫‪ 5+1‬وقتکشي نکند‪‌3‬آذربه‌ نتيجه مي‌رسيم‬ ‫فکر مي‌کنيم در صورت حس��ن نيت طرف مقابل و به ش��رط آن که موضوعات ديگر را وارد‬ ‫مذاکره نکرده و وقت کشي نکنند تا ‪ 3‬آذر به نتيجه خواهيم رسيد‪.‬‬ ‫بازرگانان خارجی؛ میهمان فرش ایرانی‬ ‫نمایش��گاه فرش دس��تباف ایران‪ ،‬یک��ی از مهم‌ترین‬ ‫رویدادهای این هنر‪ -‬صنعت در دنیاست که هر ساله در‬ ‫ایران برگزار می‌شود و صدها بازرگان‪ ،‬خریدار و عالقه‌مند‬ ‫در داخل و خارج از کشور از آن بازدید می‌کنند‪.‬‬ ‫‪31‬‬ ‫برگشت روزانه ‪12‬هزارفقره چک‬ ‫‪6‬‬ ‫بررسی‬ ‫ما در مذاکرات حتماً با حس��ن نيت وارد مي‌ش��ويم و کار را ادامه مي‌دهيم‪ ،‬عالقه‌منديم اين‬ ‫پروژه به نتيجه برسد چرا که معتقديم به اشتباه به اين جا کشيده شده است‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫از دریافت حق‌الزحمه اضافه بنگاه‌های امالک‬ ‫قانون دور می‌خورد؟!‬ ‫‪24‬‬ ‫نامه مشترک آخوندي و سيف به روحاني‬ ‫گام بلند دولت‬ ‫براي حل مشکل مسکن‬ ‫‪2‬‬ ‫بهارستان‬ ‫و مثلث انرژی‬ ‫شمس‌اهلل بهمنی‬ ‫عضو کمیسیون انرژی مجلس‬ ‫‪4‬‬ ‫حمایت از بخش خصوصی‬ ‫و رونق سرمایه‌گذاری‬ ‫پارادوکس غنای ذخایر‬ ‫و فقر سرمایه‏گذاری‬ ‫آسيا‪ ،‬بزرگ‌ترين‬ ‫در منسوجات‬ ‫محمد نهاوندیان‬ ‫محمدرضا بهرامن‬ ‫عليرضا حائري‬ ‫عضو هيات مديره انجمن صنايع نساجي‬ ‫رییس دفتر رییس‌جمهور‬ ‫‪7‬‬ ‫نایب‌رئیس اتاق بازرگانی‪ ،‬تهران‬ ‫‪9‬‬ ‫نابرابری در فرصت‌های‬ ‫اقتصادی برای زنان‬ ‫‪25‬‬ ‫ثمین چراغی‬ ‫کارشناس حقوقی‬ ‫با توجه به اسناد باال دستی به ویژه سند چشم‌انداز‬ ‫و نقشه جامع علمی کشور و وجود توانمندی‌های‬ ‫علمی و فناوری‪،‬توسعه صنایع پیشرفته از‬ ‫ملزومات توسعه صنعتی و توسعه اقتصادی کشور‬ ‫است‪.‬از جمله راهکار ها و برنامه‌های توسعه‬ ‫صنایع پیشرفته در سازمان گسترش و نوسازی‬ ‫صنایع ایران (ایدرو) می‌توان به مدیریت و‬ ‫سیاستگذاری نظام‌مند حمایت از ایجاد و توسعه‬ ‫بنگاه های صنایع پیشرفته (اصالح و بهبود‬ ‫سازوکارها و شیوه‌های جاری حمایت از طرح‬ ‫های کسب و کار و ایده های نوآور)‪ ،‬سازماندهی‬ ‫و بازتعریف فعالیت‌های صنایع پیشرفته از‬ ‫مرحله ایده تا بازار‪،‬تقویت تعامالت منطقه‌ای و‬ ‫بین المللی در حوزه صنایع پیشرفته‪،‬تدوین و‬ ‫توسعه دانش های فنی کاربردی با ماهیت ایجاد‬ ‫صنایع پیشرفته و بازارهای جدید‪،‬تدوین قوانین‬ ‫مناسب و برنامه‌ریزی برای حضور در بازار های‬ ‫جهانی‪،‬تشخیص نیازهای بازار و اولویت های حوزه‬ ‫صنایع پیشرفته از طریق ایجاد تیم های مطالعات‬ ‫بازار و کارگروه‌های تخصصی اشاره کرد‪.‬‬ ‫‪13‬‬
‫نگاه روز‬ ‫بصیرت گذشتن‬ ‫از حق‬ ‫محمد آقازاده‬ ‫روزنامه‌نگار‬ ‫اس��تيضاح و سوال از وزرا و حتي رييس‌جمهوري‬ ‫حق نمايندگان مجلس ش��وراي اس�لامي اس��ت و‬ ‫هيچ‌ک��س بدون اس��تثنا حق ن��دارد معترض اين‬ ‫حق قانوني باش��د ولي مي‌توان پرسش��ي را مطرح‬ ‫کرد‪ .‬همه انس��ان‌ها به ص��ورت طبيعي در زندگي‬ ‫حق‌هاي بس��ياري دارند‪ ،‬ول��ي ضرورتي نمي‌بينند‬ ‫از همه اين حق‌ها اس��تفاده کنند چرا نظم زندگي‬ ‫مختل مي‌ش��ود و در محل خود ح��ق مورد ترديد‬ ‫قرار مي‌گيرد‪.‬‬ ‫والدين بسيار بر گردن فرزندان‌شان حق دارند ولي‬ ‫با مهر بي‌پاياني که نسبت به آنها دارند به راحتي از‬ ‫خيلي از حقوق خود صرفنظر مي‌کنند تا س��عادت‬ ‫فرزندشان را تضمين کند‪ ،‬نمايندگان مجلس چون‬ ‫وکي��ل مردم‌اند بايد از حقي که دارند براي رضايت‬ ‫عموم اس��تفاده کنن��د و در دام بازي‌هاي جناحي‬ ‫و مناس��بات جناحي قرار نگيرند ک��ه جز افتراق و‬ ‫جداي��ي ثمري ندارد‪ ،‬آنها بايد از خود بپرس��ند در‬ ‫حالي که يک تورم ويرانگر و يک رکود وحش��تناک‬ ‫که معيش��ت مردم را مختل کرده آيا مناسب است‬ ‫که وقت دولت و مجلس را صرف نزاعي کنيم که نه‬ ‫اولويت دارد و نه آنقدر مهم است که همه حواس‌ها‬ ‫را از حوادث مهمي چ��ون غزه‪ ،‬بر آمدن داعش در‬ ‫عراق و س��وريه که امنيت مل��ي را به خطر انداخته‬ ‫است و از مهم‌تر مذاکرات هسته‌اي پرت کنيم چون‬ ‫از رفتن و آمدن يک مدير دانشگاه رنجيده خاطريم‬ ‫و مي‌خواهيم با فشار اين رضايت را بازيابيم‪.‬‬ ‫چ��را هنوز به جاي حل منازعات فراموش ش��ده‬ ‫س��عي مي‌کنيم آتش بر تنور اي��ن منازعات بريزيم‬ ‫و کش��ور را به التهاب بکشيم‪ ،‬مگر قرار نبود جذب‬ ‫حداکثري و دفع حداقلي باش��د‪ ،‬آيا پدر و مادرهاي‬ ‫دانش��جويان س��تاره‌دار حق ندارن��د از نمايندگان‬ ‫مجلس بپرسند آيا شما حاضريد با فرزندان شما هم‬ ‫اين طور برخورد ش��ود‪ ،‬آيا نبايد برخورد پدرانه‌تان‬ ‫شامل همه فرزندان اين کشور شود‪ ،‬اين پرسش‌ها‬ ‫وقت��ي در کن��ار رانت بورس��يه‌هاي غيرقانوني قرار‬ ‫مي‌گيرن��د این‌ط��ور ب��ه ذهن تداعی می‌ش��ود که‬ ‫اي��ن حذف‌ها به جاي آنکه دليل سياس��ي داش��ته‬ ‫باشد دليلي ش��خصي دارد و گروهي بنا دارند همه‬ ‫امتيازها را براي خود بخواهند و براي ديگران هيچ‬ ‫نخواهند‪.‬‬ ‫نيت خواني امر مطلوبي نيس��ت و ما نمي‌خواهيم‬ ‫در م��ورد قصد اصل��ي اس��تيضاح‌کنندگان تردید‬ ‫کنيم‪ ،‬ولي حال که ما ش��اهديم بسياري از اساتيد‪،‬‬ ‫دانشجويان و دلسوزان کشور خواهان ابقاي فرجي‬ ‫دانا هس��تند‪ ،‬مي‌توانيم اين انتظار را داشته باشيم‬ ‫که اکثري��ت مجلس همان‌گونه به اس��تيضاح راي‬ ‫دهند که مردم مي‌خواهند و اجماع عقال مي‌طلبد؛‬ ‫ترديدي نيست همين اتفاق خواهد افتاد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫در حمايت از فرجي‌دانا‬ ‫نامه ‪ 1028‬استاد دانشگاه‬ ‫‌ به رييس‌جمهوري‬ ‫‪ 1‬هزار و ‪ 28‬نفر از اس��تادان دانشگاه‌هاي کشور‬ ‫با ارس��ال نامه‌اي براي حجت‌االس�لام و المسلمين‬ ‫حس��ن روحاني رييس‌جمه��وري از رضا فرجي‌دانا‬ ‫وزير علوم حمايت کردند‪.‬‬ ‫به گزارش ايرنا‪ ،‬آنها در اين نامه آورده‌اند‪ :‬کساني‬ ‫که در ‪ 8‬سال گذشته در مقابل انواع قانون‌شکني‌ها‪،‬‬ ‫فس��ادها و بي‌اخالقي‌ها س��کوت کرده‌ان��د‪ ،‬اکنون‬ ‫با جس��ارت ب��ه مي��دان آم��ده و با کارش��کني و‬ ‫غوغاس��االري‪ ،‬مقابل متولي حرکت علمي کش��ور‬ ‫ايستاده و سهم‌خواهي مي‌کنند‪.‬‬ ‫در بخشي از اين نامه آمده است‪:‬‬ ‫رييس محترم جمهوري اسالمي ايران‬ ‫پس از گذش��ت ‪‌1‬س��ال از انتخاب هوشمندانه و‬ ‫مدبرانه مردم اين س��رزمين و انتشار پرطنين راي‬ ‫آن��ان به اعتدال و اميد در سراس��ر جه��ان‪ ،‬گویي‬ ‫مخالفاني که در کنار ما قرار دارند‪ ،‬هنوز گوش‌هاي‬ ‫خ��ود را محک��م گرفته‌اند و بر آنچه مردم ‪‌1‬س��ال‬ ‫پيش با صالبت و محکم دست رد زده‌اند‪ ،‬پافشاري‬ ‫مي‌کنند‪.‬‬ ‫جناب آقاي دکتر روحاني‪ ،‬اکنون که راي معدودي‬ ‫از نمايندگان مجلس ش��وراي اسالمي بر استيضاح‬ ‫آقاي دکتر فرجي‌دانا‪ ،‬وزير محترم علوم‪ ،‬تحقيقات‬ ‫و فناوري به عنوان يکي از برجس��ته‌ترين‪ ،‬شناخته‬ ‫شده‌ترين‪ ،‬صالح‌ترين‪ ،‬اصول‌گراترين‪ ،‬متدين ترين‬ ‫استادان کشور و يکي از شاخص‌ترين اعضاي دولت‬ ‫تدبير و اميد قرار گرفته است که به جاي پرداختن‬ ‫به اصالح امور با پيگيري آن به اهداف سياسي خود‬ ‫جامه عمل بپوش��انند‪ ،‬از جنابعال��ي تقاضا داريم با‬ ‫قدرت‪ ،‬توان و پشتوانه عظيم مردمي که در اختيار‬ ‫شماس��ت‪ ،‬به ميدان آمده و ب��ا تعامل با نمايندگان‬ ‫منصف‪ ،‬معتدل و فهيم مجلس شوراي اسالمي‪ ،‬اين‬ ‫طرح را ناکام بگذاريد و دانش��گاه‌هاي کش��ور را در‬ ‫آستانه سال تحصيلي جديد از آسيبي بزرگ نجات‬ ‫دهيد‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫خبر داخلی‬ ‫سه‌شنبه ‪ 28‬مردادماه ‪22 - 1393‬شوال ‪ 19 -1435‬آگوست ‪2014‬‬ ‫‪public@smtnews.ir‬‬ ‫نامه مشترک آخوندي و سيف به روحاني‬ ‫گام بلند دولت براي حل مشکل مسکن‬ ‫وزير راه و شهرس��ازي و رييس کل بانک‬ ‫مرک��زي در نامه‌اي با امضاي مش��ترک به‬ ‫رييس‌جمهور با اعالم اينكه بنابر تشخيص‬ ‫وزارت راه و شهرسازي و بانك مركزي چاره‬ ‫كار‪ ،‬ش��كل دادن وس��يع به «صندوق‌هاي‬ ‫پس‌انداز مس��كن» و تاس��يس «موسسات‬ ‫پس‌انداز و تس��هيالت مسكن» است‪ ،‬لزوم‬ ‫پرداخت مابه‌‌التفاوت س��ود ب��ه صندوق‌ها‬ ‫و جب��ران كمبود مناب��ع آن از محل منابع‬ ‫عمومي را درخواست كردند‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬عباس آخوندي و ولي‌اهلل‬ ‫س��يف در نامه‌اي با امضاي مشترك اعالم‬ ‫كردند‪ :‬در طي ماه‌هاي گذش��ته وزارت راه‬ ‫و شهرس��ازي و بان��ك مرك��زي جمهوري‬ ‫اسالمي ايران به دنبال روش‌هاي گسترش‬ ‫ب��ازار ره��ن بوده‌ان��د؛ ه��ر دو نه��اد البته‬ ‫مي‌خواهند اين مهم بدون اس��تفاده از پول‬ ‫پرقدرت بانك مركزي انجام شود‪.‬‬ ‫در اين نامه تصريح شده است‪ :‬تشخيص‬ ‫وزارت راه وشهرس��ازي و بان��ك مرك��زي‬ ‫آن اس��ت ك��ه چ��اره كار در ش��كل دادن‬ ‫وس��يع به «صندوق‌هاي پس‌انداز مسكن»‬ ‫در بانك‌هاي كش��ور و تأس��يس گسترده‬ ‫«موسس��ات پس‌انداز و تسهيالت مسكن»‬ ‫نهفته اس��ت و اين امر ب��ه تدريج مي‌تواند‬ ‫از بانك مس��كن كه بانك توسعه‌اي بخش‬ ‫اس��ت شروع و سپس در بانك‌هاي مختلف‬ ‫به مرحله اجرا درآيد‪.‬‬ ‫وزير راه و شهرس��ازي و رييس كل بانك‬ ‫مركزي اعالم كردن��د‪ :‬خانوارها با پس‌انداز‬ ‫ك��ردن‪ ،‬فرآين��د خري��د مس��كن را آغ��از‬ ‫مي‌كنن��د و «صندوق‌ها» و «مؤسس��ات»‬ ‫چن��د براب��ر پس‌ان��داز آن‌ه��ا ب��ه «خانه‬ ‫اولي‌ها» و گروه‌هاي هدف متقاضي مسكن‬ ‫تسهيالت مي‌دهند‪.‬‬ ‫در اي��ن نام��ه آمده اس��ت‪ :‬با تش��كيل‬ ‫جلس��ات هماهنگ��ي بس��يار‪ ،‬وزارت راه و‬ ‫شهرس��ازي و بان��ك مرك��زي جمه��وري‬ ‫اس�لامي ايران با معاون اول رييس‌جمهور‪،‬‬ ‫معاون��ت برنامه‌ريزي و نظ��ارت راهبردي‬ ‫رييس‌جمه��ور‪ ،‬وزارت ام��ور اقتص��ادي و‬ ‫دارايي‪ ،‬مش��اوران اقتص��ادي دولت‪ ،‬بانك‬ ‫مس��كن و كارشناس��ان مختل��ف اقتصاد‪،‬‬ ‫اكنون به نوعي اجماع رس��يده‌اند كه براي‬ ‫راه‌اندازي بخش مسكن بايد حداقل حدود‬ ‫‪ 50‬درص��د ارزش «واح��د مس��كوني » به‬ ‫خانوارهاي هدف تس��هيالت اعطا ش��ود تا‬ ‫اقساط «د ‌ر اس��تطاعت» باشد؛ بدين‌منظور‬ ‫هم��گان تواف��ق كرده‌ان��د ك��ه تش��كيل‬ ‫صندوق‌هاي پس‌انداز مس��كن و مؤسسات‬ ‫پس‌انداز و تسهيالت مسكن قدمي موثر در‬ ‫اين مسير است‪.‬‬ ‫آخون��دي و س��يف اعالم كردن��د‪ :‬براي‬ ‫فعالي��ت گس��ترده اي��ن صندوق‌ه��ا و به‬ ‫منظور تجهيز مناب��ع پس‌اندازي خانوارها‬ ‫با هدف توس��عه س��اخت و س��از مسكن‬ ‫ن قيم��ت و برون‌رف��ت بخش از ركود‪،‬‬ ‫ارزا ‌‬ ‫الزم اس��ت «اقس��اط» پرداختي خانوارها‬ ‫«در اس��تطاعت» و قابل تحمل براي آنها‬ ‫باشد‪ .‬نرخ سود تسهيالت نبايد در شرايط‬ ‫امروز كش��ور ب��راي خانواره��اي متقاضي‬ ‫مسكن بيش از ‪ 14‬درصد باشد‪ ،‬در حالي‬ ‫كه نرخ سود بانكي جاري باالتر از اين رقم‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹جبران مابه‌التفاوت سود تسهيالت‬ ‫وزير راه و شهرسازي و رييس كل بانك‬ ‫مركزي در نامه مشترك از رييس‌جمهوری‬ ‫درخواس��ت كردند‪ :‬پرداخت مابه‌‌التفاوت‬ ‫س��ود به صندوق‌ها و جبران كمبود منابع‬ ‫آن از محل منابع عمومي (در غالب وجوه‬ ‫اداره ش��ده و يارانه نرخ س��ود تسهيالت)‬ ‫ضروري مي‌شود تا توازن منابع و مصارف‬ ‫صندوق‌ه��ا و توس��عه بازار رهن كش��ور‬ ‫ممكن ش��ود‪ .‬با توجه ب��ه مجموعه نكات‬ ‫مورد اشاره‪ ،‬از آن مقام درخواست مي‌شود‬ ‫درخصوص جبران مابه‌التفاوت ياد ش��ده‪،‬‬ ‫دستور مقتضي صادر فرماييد‪.‬‬ ‫در ابت��داي اين نامه آمده اس��ت‪ :‬بخش‬ ‫مسكن نقش مهمي در اقتصاد كالن كشور‬ ‫و اقتصاد خانواره��اي ايراني دارد‪ :‬با بيش‬ ‫از ‪ 130‬بخ��ش اقتصادي روابط پيش��ين‬ ‫و پس��ين دارد؛ هر س��ال حدود ‪ 20‬تا ‪35‬‬ ‫درصد از تشكيل س��رمايه ثابت كشور در‬ ‫بخ��ش مس��كن انباش��ت مي‌ش��ود؛ يك‬ ‫چهارم از مانده تس��هيالت اعطايي بانكها‬ ‫و موسس��ات اعتباري كشور متعلق به اين‬ ‫بخش مي‌باش��د؛ متوس��ط س��هم مسكن‬ ‫از اش��تغال كش��ور به رقم ‪12‬درصد بالغ‬ ‫مي‌شود و در س��بد هزينة خانوار‪ ،‬مسكن‬ ‫سهمي ‪ ‌‌33‬درصدي دارد‪.‬‬ ‫در ادامه نامه مش��ترك آخوندي و سيف‬ ‫تصري��ح ش��ده اس��ت‪ :‬در ش��رايط جاري‬ ‫اقتصاد كش��ور‪ ،‬بخش مسكن بي‌شك در‬ ‫ش��رايط ركودي عميق ق��رار دارد‪ :‬تداوم‬ ‫روند نزولي صدور پروانه‌هاي ساختماني از‬ ‫سال ‪ ،1392‬كاهش شديد تعداد معامالت‬ ‫مسكن طي ‪ 3‬س��ال اخير‪ ،‬كاهش شديد‬ ‫صدور پايان‌كار واحدهاي مس��كوني‪ ،‬عدم‬ ‫انطباق هزينه‌هاي مسكن با توان اقتصادي‬ ‫خانواره��ا‪ ،‬رون��د نزولي س��هم‌بري بخش‬ ‫مس��كن از تسهيالت بانكي و موارد مشابه‬ ‫همه گواه اين موضوع است‪.‬‬ ‫نوبخت‪ :‬استیضاح‪ ،‬هدیه مجلس در‬ ‫هفته دولت‬ ‫ایس�نا‪ :‬س��خنگوی دولت گفت‪ :‬در روز اس��تیضاح وزی��ر علوم برای‬ ‫رییس‌جمهور از قبل س��فر ب��ه اردبیل برنامه‌ریزی ش��ده اما تعدادی از‬ ‫اعض��ای هیات وزی��ران و هم��کاران وزیر علوم در کن��ار وی به مجلس‬ ‫می‌روند‪.‬‬ ‫محمدباق��ر نوبخت در حاش��ی ‌ه همایش تجلیل از خانواده‌های موف��ق ارتش و در جمع خبرنگاران با‬ ‫بیان اینکه در‪ ،‬س��ال گذش��ته همکاری صمیمانه‌ای بین مجلس و دولت وجود داشت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬این‬ ‫همکاری موجب شد بودجه سال‪ 93‬به سرعت تقدیم مجلس شود و مجلس نیز آن را تصویب کند‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه افزود‌‪ :‬تردید ندارم نمایندگان مجلس جایگاه وزیر علوم را در جامع ‌ه فرهنگی و علمی‬ ‫در نظر می‌گیرند و توجه می‌کنند که هدیه به دولت در هفته دولت این نیست که وزیر علوم را در آغاز‬ ‫س��ال تحصیلی استیضاح کنند‪ .‬البته نظرات سازند ‌ه نمایندگان مجلس برای وزیر علوم و سایر اعضای‬ ‫دولت ارزشمند بوده و مورد استفاده قرار می‌گیرد‪.‬‬ ‫نوبخت همچنین خاطرنشان کرد‪ :‬انتظار ما این است که نمایندگان در روز استیضاح با رای قاطع و‬ ‫بیشتر به وزیر علوم که فردی دانشمند و فکور است این فرصت را فراهم کنند که وی با انگیز ‌ه بیشتری‬ ‫زمینه آغاز س��ال تحصیلی جدید را برای دانشجویان فراهم کند‪ .‬وی در پایان افزود‪ :‬امیدوارم مجلس‬ ‫با اقدام مناسب خود ثابت کند و نشان دهد که دولت و مجلس با هم اتفاق نظر و همکاری دارند‪.‬‬ ‫هیات‌رییسه فراکسیون رهروان‌والیت‪،‬‬ ‫خواهان ابقای وزیر علوم شد‬ ‫ایرنا ‪ -‬س��خنگوی فراکس��یون رهروان والیت مجلس شورای اسالمی گفت‪:‬‬ ‫قریب به اتفاق اعضای هیات‌رییسه فراکسیون خواهان ابقای وزیر علوم هستند‬ ‫ک��ه این موض��وع در راس��تای تفاهم و تعام��ل بین مجلس و دول��ت مبنی بر‬ ‫فرمایش��ات رهبر معظم انقالب اس��ت‪ .‬صفر نعیمی‌رز اظهار کرد‪ :‬رضا فرجی‌دانا‬ ‫وزیر علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری امروز (سه‌شنبه) در نشست این فراکسیون حضور می‌یابد تا نظر نهایی فراکسیون‬ ‫درباره رد یا تایید استیضاح مشخص شود‪ .‬نعیمی‌رز افزود‪ :‬این نشست امروز ساعت ‪ 7‬صبح و قبل از آغاز جلسه‬ ‫علنی مجلس شورای اسالمی برگزار می‌شود‪ .‬سخنگوی فراکسیون رهروان والیت خاطرنشان کرد‪ :‬قریب به اتفاق‬ ‫اعضای هیات‌رییس��ه فراکسیون خواهان ابقای وزیر علوم هستند که این موضوع در راستای تفاهم و تعامل بین‬ ‫مجلس و دولت مبنی بر فرمایشات رهبر معظم انقالب است‪.‬‬ ‫این نماینده مجلس نهم تاکید کرد‪ :‬همچنین در آس��تانه بازگش��ایی مدارس و دانش��گاه‌ها هستیم و چنانچه‬ ‫وزی��ر علوم تغییر کند‪ ،‬دانش��گاه‌ها با آس��یب مواجه می‌ش��وند‪ .‬معاون نظ��ارت و هماهنگی معاون��ت پارلمانی‬ ‫ریاس��ت‌جمهوری نیز روزگذش��ته در گفت‌وگو با ایرنا اعالم کرد‪ :‬جلس��ه اس��تیضاح رضا فرجی‌دانا وزیر علوم‪،‬‬ ‫تحقیقات و فناوری روز چهارشنبه (‪ 29‬مرداد) در مجلس شورای اسالمی برگزار می‌شود و این زمان قطعی است‪.‬‬ ‫مجید نصیر پورس��ردهایی افزود‪ :‬هنوز همراهان وزیر علوم در جلسه استیضاح مشخص نشده‌اند‪ .‬وی همچنین‬ ‫نامه رضا‌فرجی‌دانا وزیر علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری به علی الریجانی رییس مجلس را در مورد جلس��ه اس��تیضاح‬ ‫تایید کرد و گفت‪ :‬در این نامه آقای فرجی‌دانا از رییس مجلس خواس��ته اس��ت که مصادیق موارد اس��تیضاح‬ ‫مشخص بوده تا امکان پاسخگویی راحت‌تر باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹اشتغال و ركود در بخش مسكن‬ ‫در ادامه نامه يادآور ش��ده است‪ :‬تداوم و‬ ‫تعميق ركود در بخش مس��كن بيش از هر‬ ‫چيز اش��تغال را تحت تأثير ق��رار مي‌دهد‪،‬‬ ‫چرا‌ك��ه ب��ه ازاي اح��داث ‪ 9604‬مترمربع‬ ‫مسكن‪ ،‬براي يك كارگر به طور مستقيم و‬ ‫براي ‪ 0/7‬نفر به طور غيرمستقيم كار ايجاد‬ ‫مي‌ش��ود‪ .‬به لحاظ اين ويژگي‌هاست كه در‬ ‫برنامه برون‌رفت از ركود‪« ،‬مسكن» به مثابه‬ ‫يكي از نيروهاي پيشران تعريف شده است‪.‬‬ ‫اين نامه مي‌افزايد‪ :‬كاهش توليد و عرضه‬ ‫در شرايطي وقوع مي‌يابد كه اتفاقاً به لحاظ‬ ‫تش��كيل تعداد قابل مالحظه‌اي خانوارهاي‬ ‫جدي��د‪ ،‬وجود س��طح وس��يعي از اس��كان‬ ‫غيررسمي و انباشت كسري تاريخي تعداد‬ ‫مسكن نسبت به تعداد خانوار‪ ،‬براي ‪ 5‬سال‬ ‫آت��ي به حداقل ‪ 4‬ميليون واحد مس��كوني‬ ‫جدي��د و ارزان قيم��ت (واحده��اي «در‬ ‫استطاعت») نياز مي‌باشد‪ .‬اين آن بخش از‬ ‫بازار مس��كن است كه نه فقط به لحاظ آثار‬ ‫اقتصادي عظيم آن‪ ،‬بلكه به لحاظ سياسي و‬ ‫اجتماعي مورد توجه دولت است‪ ،‬اما خريد‬ ‫حتي همين خانه‌هاي كوچ��ك نيز نياز به‬ ‫«تقاضاي مؤثر» خانوارها دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹ خريد مسكن با وديعه كم‬ ‫وزير راه و شهرس��ازي و رييس كل بانك‬ ‫مركزي اع�لام كردند‪« :‬مس��كن» به مثابه‬ ‫بزرگ‌ترين سرمايه‌گذاري هر خانوار متوسط‬ ‫در ط��ول حي��ات خ��ود‪ ،‬از پس‌اندازه��اي‬ ‫گذش��ته خريداري نمي‌ش��ود‪ ،‬به ويژه اين‬ ‫ك��ه در ايران‪ ،‬تورم فزاينده س��ال‌هاي اخير‬ ‫به كاهش سطح پس‌انداز خانوارها انجاميده‬ ‫است‪ .‬راه حل جهاني‪ ،‬خريد مسكن با وديعه‬ ‫كم‪ ،‬با اقس��اط بلندمدت و «در استطاعت»‬ ‫و از محل پس‌اندازهاي آتي خانوارهاس��ت؛‬ ‫آنچ��ه در اصط�لاح بانكداري «تس��هيالت‬ ‫رهني» ناميده مي‌ش��ود‪ .‬در ادامه اين نامه‬ ‫آمده اس��ت‪ :‬در كشورهاي پيش��رفته نظام‬ ‫بانكي به مدد بازار س��رمايه توسعه يافته به‬ ‫خوبي از عهده تأمين مالي اين نوع مس��كن‬ ‫برآمده اس��ت‪ .‬در ايران ني��ز در حال حاضر‬ ‫مقامات پولي و مالي كش��ور‪ ،‬اي��ن نكته را‬ ‫تايي��د می‌کنند كه گس��ترش ب��ازار رهن‬ ‫باع��ث تقوي��ت «تقاضاي مؤثر» مي‌ش��ود‪،‬‬ ‫نظم پس‌اندازي در خانوارها ايجاد مي‌كند‪،‬‬ ‫موجودي مسكن كشور را افزايش مي‌دهد و‬ ‫در واقع اين گس��ترش از ستون‌هاي اصلي‬ ‫حل معضل مسكن است‪.‬‬ ‫سبحانی‌نیا‪ :‬رییس‌جمهوری‪ ،‬چهارشنبه‬ ‫برای دفاع از فرجی‌دانا به مجلس می‌آید‬ ‫ایرن�ا‪ -‬عضو هیات‌رییس��ه مجلس ش��ورای اس�لامی ب��ا بیان‌این که‬ ‫جلس��ه اس��تیضاح رض��ا فرجی‌دان��ا وزی��ر عل��وم‪ ،‬تحقیق��ات و فناوری‬ ‫چهارش��نبه ب��ا حض��ور رییس‌جمه��وری برگزار می‌ش��ود‪ ،‬گف��ت‪ :‬این‬ ‫جلس��ه همانند گذش��ته پخ��ش زنده تلویزیونی نمی‌ش��ود‪ .‬وی ادام��ه داد‪ :‬براس��اس برنامه‌ریزی‌های‬ ‫انجام ش��ده قرار اس��ت برخی از وزی��ران‪ ،‬محمدباقر نوبخت مع��اون برنامه ریزی و نظ��ارت راهبردی‬ ‫رییس‌جمهوری و مجی ‌د انصاری معاون پارلمانی رییس‌جمهوری در جلس��ه استیضاح وزیر علوم شرکت‬ ‫کنند‪ .‬عضو هیات‌رییس��ه مجلس‪ ،‬درباره پخش زنده جلس��ه اس��تیضاح وزیر علوم از رسانه ملی گفت‪:‬‬ ‫چنین موضوعی مطرح نیست و جلسه استیضاح فرجی‌دانا مانند گذشته پخش زنده نمی‌شود‪ .‬براساس‬ ‫ماده‪ 226‬آیین‌نامه داخلی مجلس در جلسه استیضاح‪ ،‬پس از بیانات استیضاح‌کنندگان‪ ،‬رییس‌جمهوری‬ ‫می‏توان��د ب��ه دف��اع از وزیر یا وزیران مورد اس��تیضاح بپ��ردازد‪ ،‬حداکثر وقت دفاع از اس��تیضاح برای‬ ‫رییس‌جمهوری یا چند وزیر ‪ 5‬ساعت و برای یک وزیر ‪ 3‬ساعت خواهد بود‪.‬‬ ‫معوقات بانکي واجب‌تر از استيضاح‬ ‫فرجي دانا‬ ‫يک کار‌ش��ناس اقتصادي برخورد ضرب‌االجلي با بده��کاران بانکي و وصول‬ ‫معوقات را واجب‌تر از اس��تيضاح وزير علوم دانس��ت‪ .‬آلبرت بغازيان‪ ،‬کار‌شناس‬ ‫تو‌گو با ايلنا با بيان اينک��ه در حال حاضر بايد تاکيد مجلس‬ ‫اقتص��ادي در گف ‌‬ ‫ب ‌ر روي معوقات بانکي باشد‪ ،‬گفت‪ :‬با شرايط اقتصادي کنوني کشور‪ ،‬نمايندگان‬ ‫مجلس بايد بدهکاران بانکي را تحت فشار قرار دهند اما به موارد کم اهميتي نظير استيضاح وزير علوم يا مواردي‬ ‫که حداقل بار مالي را براي کشور دارند ورود پيدا کرده‌اند‪ .‬وي با بيان اين مطلب که اهميت معوقات بانکي کمتر‬ ‫از اختالس ‪ 3000‬ميليارد توماني نيست‪ ،‬افزود‪ :‬بيشتر تسهيالت پرداخته شده طي سال‌هاي اخير در بخش‌هاي‬ ‫غيرمولد که پر بازده بوده‌اند سرمايه‌گذاري شده است و به دليل سهم کم توليد‌کنندگان در تسهيالت دريافتي‬ ‫نبايد بدهي‌ها را با پرداخت وام جديد تسويه کرد‪ .‬اين کار‌شناس اقتصادي با اشاره به اينکه دولت بايد به صورت‬ ‫ضرب‌العجلي به اين مسئله ورود کند‪ ،‬تصريح کرد‪ :‬تنها کاري که در اين مدت از سوي دولت ديده‌ايم‪ ،‬حمله و‬ ‫پس از آن عقب‌نش��يني بوده اس��ت‪ .‬در صورتي که در شرايط کنوني کشور که نياز به منابع مالي داراي اهميت‬ ‫بااليي است ابزار‌هاي کافي براي برخورد با بدهکاران به کار گرفته نشده است‪ .‬وي افزود‪ :‬تعللي براي اسامي افراد‬ ‫خاطي نبايد وجود داشته باشد همچنين بانک مرکزي با همکاري قوه قضاييه بدون ارسال ابالغيه به بانک‌ها‪ ،‬بايد‬ ‫مستقيما با متخلفان برخورد کند در غيراين صورت شاهد اتفاقی جدي نخواهيم بود‪ .‬بغازيان اذعان کرد‪ :‬با توجه‬ ‫به تاکيد بس��ته خروج از رکود دولت بر روي افزايش س��رمايه بانک‌ها‪ ،‬اين مهم وصول معوقات بانکي امکان‌پذير‬ ‫خواهد بود وفروش هر ساله ‪۴۰‬درصد از دارايي بانک‌ها داراي اهميت کمتري است‪.‬‬ ‫هوالباقی‬ ‫جناب آقای درخشنده‬ ‫مدیرعامل بانک سرمایه‬ ‫درگذش��ت والده ارجمندتان را تسلیت عرض نموده برای ایشان رحمت و مغفرت و برای‬ ‫جنابعالی و خانواده محترم صبر و بردباری مسئلت دارد‪.‬‬ ‫روزنامه‬
‫خبر‬ ‫‪public@smtnews.ir‬‬ ‫سه‌شنبه ‪ 28‬مردادماه ‪22 - 1393‬شوال ‪ 19 -1435‬آگوست ‪2014‬‬ ‫نشست مشترک سفراي ايران با اعضاي پارلمان بخش خصوصي‬ ‫‪3‬‬ ‫تحکيم روابط سياسي به ثبات روابط اقتصادي کمک مي‌کند‬ ‫ایرنا‪ :‬س��فرا و نمايندگان جمهوري اسالمي ايران در‬ ‫خارج از کشور در نشستي با هيات رييسه اتاق بازرگاني‪،‬‬ ‫صنايع‪ ،‬معادن و کش��اورزي اي��ران در مورد راهکارها و‬ ‫نقشه راه‌هاي حل مسائل و مشکالت اقتصادي کشور به‬ ‫بحث و گفت وگو پرداختند‪.‬‬ ‫در اين جلس��ه رييس اتاق بازرگاني ايران با اش��اره‬ ‫به ش��رايط حس��اس کنوني اف��زود‪ :‬در روابط خارجي‪،‬‬ ‫اقتصاد و سياست ‪ 2‬مولفه تقويت‌کننده يکديگر هستند‬ ‫که پايداري روابط اقتصادي به تحکيم روابط سياس��ي‬ ‫و تحکيم روابط سياس��ي هم به ثب��ات روابط اقتصادي‬ ‫کمک مي‌کند‪.‬‬ ‫غالمحسين شافعي با تشريح سياست‌ها و اولويت‌هاي‬ ‫دول��ت جديد‪ ،‬گف��ت‪ :‬ات��اق بازرگانی اي��ران به دولت‬ ‫جديد پيش��نهاد داد که در انتخاب استانداران‪ ،‬سفرا و‬ ‫نمايندگان خود در خارج از کشور ديدگاه اقتصادي در‬ ‫نظر گرفته ش��ود چون س��فيران مبدا و منشاء توسعه‬ ‫روابط اقتصادي کشور با ديگر نقاط جهان هستند‪.‬‬ ‫شافعي خاطرنشان کرد‪ :‬وظيفه اتاق بازرگانی و سفرا‬ ‫اين اس��ت که شرايط موجود را مورد توجه قراردهند تا‬ ‫بتوانند با مس��اعدت يکديگر انتظ��ارات مورد نظر را در‬ ‫زمان مناسب برآورده کنند‪.‬‬ ‫ريي��س اتاق ايران س��پس برقراري رواب��ط نزديک و‬ ‫بيش��تر بين فعاالن اقتصادي کشور و سفيران ايران در‬ ‫خارج ازکش��ور را خواستار ش��د و گفت‪ :‬ارائه اطالعات‬ ‫اقتصادي کش��ورها به اتاق توسط س��فارتخانه‌ها و ارائه‬ ‫اطالع��ات اقتصادي اي��ران به نمايندگي‌ه��اي خارج از‬ ‫کش��ور توس��ط اتاق ايران‪ ،‬اعزام و پذي��رش هيات‌هاي‬ ‫تج��اري جهت عق��د قرارداده��اي تج��اري و پيگيري‬ ‫اجرايي شدن آنها با همکاري اتاق و سفارت‌هاي ايران‬ ‫و ايجاد بازار رقابتي براي شرکاي تجاري فعلي و جديد‬ ‫براي حفظ منافع کش��ور از راه‌هاي توسعه همکاري‌ها‬ ‫و روابط نزدي��ک بين بخش خصوصي و نمايندگي‌هاي‬ ‫خارج از کش��ور هس��تند‪ .‬عبدالرحمن س��ليماني عضو‬ ‫هيات رييس��ه اتاق ايران نيز با اش��اره به سياست‌هاي‬ ‫بين‌الملل��ي اتاق ايران مبتني بر سياس��ت‌هاي دولت و‬ ‫وزارت خارجه‪ ،‬گفت‪ :‬اتاق‌ها و شوراهاي مشترک بازوان‬ ‫اجرايي اتاق ايران هس��تند که محور اجرايي برنامه‌هاي‬ ‫بين‌الملل از طريق اين اتاق‌ها انجام مي‌گيرد‪.‬‬ ‫وي ب��ا تاکيد بر تقويت اتاق و ش��وراهاي مش��ترک‪،‬‬ ‫پيشنهاد کرد‪ :‬وزارت خارجه براي تنظيم سياست‌هاي‬ ‫اقتصادي خ��ود از توانايي‌ها و ظرفيت‌ه��اي اتاق ايران‬ ‫استفاده کند‪.‬‬ ‫معاون آس��يا و اقيانوس��يه وزارت خارجه نيز با اشاره‬ ‫به دس��تاوردهاي همايش ‪ 8‬روزه سفيران کشورمان در‬ ‫خ��ارج اظهار داش��ت‪ :‬اين ديدگاه که ‪ 2‬کش��ور مکمل‬ ‫روابط اقتصادي روبه رشدي خواهند داشت‪ ،‬بايد خنثي‬ ‫و تعديل ش��ود چون درسياس��ت‌هاي جديد اقتصادي‬ ‫دولت‌ها مي‌توانند با همديگر همکاري جامعي داش��ته‬ ‫باشند‪ .‬ابراهيم رحيم پور ادامه داد‪ :‬رييس‌جمهور تاکيد‬ ‫دارد ک��ه در س��فرهاي خود به کش��ورهاي ديگر حتما‬ ‫هياتي تجاري به سرپرستي بخش خصوصي کشور وي‬ ‫را همراهي کند‪ .‬در ادامه جلس��ه اسداهلل عسگراوالدي‬ ‫رييس اتاق مش��ترک ايران ‪ -‬چين‪ ،‬به س��فيران ايران‬ ‫در کشورهاي ديگر پيشنهاد داد‪ :‬تسهيل صدور رواديد‬ ‫براي تجار‪ ،‬استماع مشکالت و مسايل تجار ايراني‪ ،‬ارائه‬ ‫اطالع��ات تجاري کش��ور مربوطه ب��ه بخش خصوصي‬ ‫کش��ور و انعکاس مش��کالت تجار ايراني مقيم کش��ور‬ ‫مربوطه به اتاق ايران ارائه شود‪.‬‬ ‫پ��درام س��لطاني نايب رييس ات��اق ايران‪ ،‬ب��ا تاکيد‬ ‫ب��ر تقويت و اس��تحکام روابط س��فرا با فع��االن بخش‬ ‫خصوصي کش��ور به ارزيابي عملکرد و خدمت رس��اني‬ ‫سفارتخانه‌هاي ايران پرداخت و گفت‪ :‬سفارتخانه‌ها بايد‬ ‫در زمينه اقتصادي در خارج از کش��ور‪ ،‬شناسايي تجار‬ ‫خوشنام در کشور مربوطه‪ ،‬تهيه بانک اطالعات تجاري‬ ‫در زمينه‌هاي مختلف و اس��تفاده از مش��اوران حقوقي‬ ‫معتبر و سرشناس براي تجار ايراني تالش کنند‪.‬‬ ‫در پاي��ان جلس��ه نيز‪ ،‬س��فراي ايران در کش��ورهاي‬ ‫کرواس��ي‪ ،‬اتريش‪ ،‬دانمارک‪ ،‬يونان و مکزيک انتظارات‬ ‫و توقعات نمايندگي‌هاي ايران در خارج از کش��ور را از‬ ‫بخش خصوصي کشور و اتاق ايران اعالم کردند‪.‬‬ ‫روانچي‪ ،‬معاون اروپا و امريکاي وزارت امور خارجه‪:‬‬ ‫اگر ‪ 5+1‬وقت کشي نکند ‌‪ 3‬آذر ب ‌ه نتيجه مي‌رسيم‬ ‫عضو تيم مذاکره‌کننده هس��ته‌اي کشورمان گفت‪ :‬فکر مي‌کنيم در‬ ‫صورت حس��ن نيت طرف مقابل و به ش��رط آن ک��ه موضوعات ديگر‬ ‫را وارد مذاکره نکرده و وقت کش��ي نکنند تا ‪ 3‬آذر به نتيجه خواهيم‬ ‫رسيد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش مهر‪ ،‬مجيد تخت روانچي مع��اون اروپا و امريکاي وزارت‬ ‫امور خارجه در همايش واکاوي روند پيش��رفت سياس��ت هسته‌اي در‬ ‫دولت يازدهم گفت‪ :‬ما در مذاکرات حتماً با حسن نيت وارد مي‌شويم‬ ‫و کار را ادامه مي‌دهيم‪ ،‬عالقه‌منديم اين پروژه به نتيجه برسد چرا که‬ ‫معتقديم به اش��تباه به اين جا کش��يده ش��ده و اگر زياده خواهي‌هاي‬ ‫طرف مقابل نبود در سال ‪ 2005‬حل مي‌شد‪ .‬وي ادامه داد‪ :‬اگر اکنون‬ ‫هم آنها عالقه‌مند به حل مس��ئله باش��ند و حس��ن نيت وجود داشته‬ ‫باش��د از طرف ما آمادگي وجود دارد البته ما درچارچوب خط قرمزها‬ ‫حرکت مي‌کنيم‪ .‬تخت روانچي با بيان اين که در صورت حسن نيت تا‬ ‫‪ 3‬آذر به نتيجه مي‌رس��يم‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در صورتي که به نتيجه نرسيم‬ ‫نيز آخر دنيا نخواهد بود‪ .‬حس��ن نيت ايران اکنون به دنيا نش��ان داده‬ ‫ش��ده و در اخبار مشخص مي‌ش��ود که ايران از نظر بين‌المللي در چه‬ ‫جايگاهي قرار دارد‪.‬‬ ‫عضو تيم مذاکره‌کننده هس��ته‌اي گفت‪ :‬ما تالش خود را کرده‌ايم و‬ ‫هم پيش مردم خودمان و هم در سطح بين‌الملل کارمان روشن است‬ ‫اما با هر هزينه‌اي توافق نمي‌کنيم و انعطاف ما حدي دارد و بر اساس‬ ‫چارچوب مذاکره مي‌کنيم‪.‬‬ ‫وي با بيان اين که پروژه امنيتي س��ازي ايران شکست خورده است‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬فکر مي‌کني��م در صورتي که طرف مقابل وقت کش��ي نکند و‬ ‫موضوعات ديگر را وارد مذاکره نکند به نتيجه برسيم‪.‬‬ ‫روانچي گفت‪ :‬امنيتي کردن پرونده هسته‌اي نکته مهمي است‪ .‬پروژه‬ ‫امنيتي‌سازي ايران که امريکا و همراهانش بعد از انقالب تالش کردند‬ ‫در س��طح بين‌الملل ايج��اد کنند‪ ،‬موضوع اي��ران را تبديل به موضوع‬ ‫امنيتي کرده و از هر فرصتي در سطح بين‌المللي و منطقه‌اي استفاده‬ ‫مي‌کنند که موضوع ايران را امنيتي کنند‪.‬‬ ‫وي افزود‪ :‬با امنيتي کردن مس��ئله ايران‪ ،‬مي‌توانند به زعم خود در‬ ‫فعاليت منطقه ايران خلل ايجاد کنند و تحريم‌هاي ش��وراي امنيت را‬ ‫به عنوان زمينه‌ساز تحريم‌هاي يک جانبه و چند جانبه در بياورند‪ .‬در‬ ‫قضيه تحريم ها‪ ،‬تحريم‌هاي ش��وراي امنيت تنها به اين دليل تصويب‬ ‫شد تا بتوانند تحريم‌هاي اتحاديه اروپا و تحريم‌هاي يکجانبه امريکا را‬ ‫به تصويب برس��انند‪ .‬معاون اروپا و امريکاي وزارت امور خارجه گفت‪:‬‬ ‫آنها مي‌خواستند موضوع هس��ته‌اي ايران را به عنوان بخشي از پروژه‬ ‫ايران‌هراسي مطرح کنند و حرکتي که ايران در زمينه هسته‌اي انجام‬ ‫مي‌دهد‪ ،‬طوري در خارج از کشور به تصوير کشيده شود که بقيه از آن‬ ‫بترس��ند‪ .‬اگر يک دانشجوي ايراني در خارج از کشور بخواهد در رشته‬ ‫فيزيک هس��ته‌اي درس بخواند‪ ،‬مي‌تواند نمونه‌اي از دستيابي ايران به‬ ‫سالح هسته‌اي باشد‪.‬‬ ‫روانچ��ي گف��ت‪ :‬پروژه ايران هراس��ي ابعاد مختلف��ي دارد‪ .‬در بحث‬ ‫هس��ته‌اي به روش��ني مي‌توانيم ببينيم که موضوع ايران هراسي خود‬ ‫را نشان مي‌دهد‪.‬‬ ‫از س��ال ‪ 2002‬که موضوع هس��ته‌اي ايران مطرح شد تالش بر اين‬ ‫بود که پاي ش��وراي امني��ت را به اين موضوع به صورت مس��تقيم و‬ ‫غيرمس��تقيم باز کنند و ما با توافقي که براي تعيين فعاليت‌ها کرديم‪،‬‬ ‫حس��ن نيت خود را نش��ان دادي��م و بازديدهاي مختلفي انجام ش��د‪.‬‬ ‫همکاري‌هاي متعدد و بيش از حدي با آژانس صورت گرفت‪ .‬در س��ال‬ ‫‪ 2005‬طرحي پیش��نهاد کرديم که اگر حس��ن ني��ت از طرف مقابل‬ ‫وجود داشت‪ ،‬مي‌توانستيم در همان سال به نتيجه برسيم‪ ،‬طرف مقابل‬ ‫نمي‌خواست از پروژه امنيت سازي ايران دست بکشد‪ .‬وي تصريح کرد‪:‬‬ ‫مذاکرات در سال ‪ 2003‬و ‪ 2005‬با ‪ 3‬کشور اروپايي بود و امريکايي‌ها‬ ‫ب��ه ظاهر در مذاکرات نبودند‪ .‬خود امريکا حضور نداش��ت ولي س��ايه‬ ‫حضورش سنگين بود‪ .‬دليل اينکه در سال ‪ 2005‬مذاکرات به شکست‬ ‫انجاميد نيز فشاري بود که امريکايي‌ها با وجود همکاري ايران با آژانس‬ ‫ايجاد کردند‪.‬‬ ‫مع��اون اروپا و امري��کاي وزارت امور خارجه تاکيد ک��رد‪ :‬از نظر ما‬ ‫درباره تحريم‌هاي ش��وراي امنيت هيچ زمينه حقوقي وجود نداش��ت‪.‬‬ ‫اينکه پرونده ايران از آژانس به شوراي امنيت برود و يک گزارش‌دهي‬ ‫س��اده به نقض تعهدات ايران درچارچوب آژانس تبديل شود از نظر ما‬ ‫غيرقانوني بود و مبناي حقوقي نداشت‪.‬‬ ‫روانچي گفت‪ :‬در هيچ قطعنامه شوراي امنيت عليه ايران نمي‌بينيد‬ ‫که اش��اره شده باش��د ايران تعهدات ‪ NPT‬را نقض کرده باشد‪ .‬تنها‬ ‫گزارش س��ال ‪ 2013‬البرادعي مبناي ورود شوراي امنيت به موضوع و‬ ‫تصويب قطعنامه‌ها و تحريم‌ها عليه ايران شد‪.‬‬ ‫وي خاطرنش��ان کرد‪ :‬کاملا روش��ن اس��ت که فعاليت‌هاي ايران در‬ ‫چارچوب صلح‌آميز است‪ .‬آژانس وظيفه دارد که در اين‌باره در اين راه‬ ‫به ايران کمک کند‪ .‬در سال ‪ 2010‬ما اعالم آمادگي کرديم که بخشي‬ ‫از ‪ 3‬درصد غني‌س��ازي را بدهيم و صفحه سوخت براي رآکتور تهران‬ ‫دريافت کنيم‪ .‬قبل از اين پيش��نهاد بايد اي��ن را به ما بدهند‪ ،‬رآکتور‬ ‫تحقيقاتي تهران تنها مصارف پزشکي دارد‪.‬‬ ‫روانچي گفت‪ :‬ما در مذاکرات به روش��ني حس مي‌کنيم توانايي فني‬ ‫چقدر دس��ت و بال ما را در مذاکرات باز مي‌کند نه اينکه سوءاستفاده‬ ‫کنيم بلکه نفس اين محدوديت‌ها تاريخ مصرف دارد‪.‬‬ ‫معاون اروپا و امريکاي وزارت امور خارجه گفت‪ :‬به همت مردم و تالش‬ ‫دانشمندانمان و حمايت رهبري و رياست‌جمهوري و حمايت‌هايي که‬ ‫از اين مسير مي‌شود‪ ،‬پروژه ايران هراسي و امنيتي‌سازي ايران شکست‬ ‫خ��ورده اس��ت و در رابطه با تحريم‌ه��ا نيز مي‌تواني��م بگوييم اگرچه‬ ‫تحريم‌ه��ا روي کاغذ وجود دارد ولي عالق��ه‌اي که به کار اقتصادي با‬ ‫ايران مش��اهده مي‌شود نشان مي‌دهد از طرف کشورهاي ديگر تحريم‬ ‫شکست خورده است‪.‬‬ ‫وي تاکي��د کرد‪ :‬ش��روع مذاکرات و توافق اوليه در ژنو ش��روع پايان‬ ‫پروژه ايران هراسي در تحريم‌ها بوده است‪.‬‬ ‫تخت روانچي در پاسخ به سوالي در خصوص تاريخ بازگشايي سفارت‬ ‫انگليس در ايران گفت‪ :‬هنوز تاريخ دقيقي مشخص نشده و تاريخ‌هاي‬ ‫اعالم شده گمانه زني رسانه‌اي است‪.‬‬ ‫والری آموس‪ :‬غزه نیازمند بودجه ‪300‬میلیون دالری است‬ ‫مع��اون دبي��رکل س��ازمان مل��ل متحد در ام��ور انسان‌دوس��تانه و‬ ‫هماهنگ‌کنن��ده امداد اضطراري با اش��اره به وجود بحران انس��اني در‬ ‫بس��ياري از کش��ورهاي جهان‪ ،‬گفت‪ :‬ما براي کمک ب��ه مردم غزه به‬ ‫بي��ش از ‪ 300‬ميلي��ون دالر بودجه نياز داريم‪ .‬به گ��زارش ايرنا‪ ،‬خانم‬ ‫والري آموس در همايش بزرگداش��ت روز جهاني انسان‌دوستي ضمن‬ ‫تش��کر از ميزباني ايران و دکتر عراقچي معاون وزير امور خارجه گفت‪:‬‬ ‫ما از حمايت‌هاي ايران در موضوعات انسان‌دوس��تي تش��کر مي‌کنيم‪.‬‬ ‫وي اف��زود‪ :‬امروز به خاطر عم��ق وقايع طبيعي و همچنين درگيري‌ها‬ ‫نياز به امدادرس��اني بشردوستانه به مردم جهان در حال افزايش است‪.‬‬ ‫وي تع��داد اف��راد نيازمند در جه��ان را ‪ 82‬ميليون نف��ر عنوان کرد و‬ ‫گفت‪ :‬مردم بس��ياري در سودان‪ ،‬س��وريه‪ ،‬ميانمار‪ ،‬افغانستان‪ ،‬عراق و‬ ‫غزه بي‌پناه هس��تند و ب��ه آب و غذا نياز دارند‪ .‬آم��وس به ‪ 2‬ميليون‬ ‫فرد آس��يب‌ديده از جنگ در غزه اش��اره کرد و گفت‪ :‬تعداد بسياري از‬ ‫م��ردم اين منطقه امروز پناهگاهي ندارند و از دسترس��ي به آب و برق‬ ‫محروم هس��تند‪ .‬در ع��راق بيش از ‪ 1‬ت��ا ‪ 2‬ميليون نفر‬ ‫زندگ��ي خود را رها کردند و ب��ه کوه و بيابان پناه بردند‬ ‫که اين امر دسترس��ي آنها را به آب‪ ،‬غذا و دارو دش��وار‬ ‫کرده اس��ت‪ .‬معاون دبيرکل س��ازمان ملل تاکيد کرد‪:‬‬ ‫ما بايد با ريش��ه‌هاي بحران‌هاي انسان‌دوستي در جهان‬ ‫مثل فقر‪ ،‬نابرابري اجتماعي‪ ،‬تغييرات آب و هوا‪ ،‬تغييرات‬ ‫محيط‌زيست و همچنين جنگ مقابله کنيم و براي اين‬ ‫کار نيازمند گسترش عمليات‌هاي خود تا برقراري دنياي‬ ‫سرشار از صلح هستيم‪.‬‬ ‫معاون دبیرکل س��ازمان ملل در امور بشردوس��تانه‬ ‫گف��ت ایران در زمینه‌های بشردوس��تانه همکاری‌ه��ای خوبی با ما‬ ‫داش��ته اس��ت‪ .‬والری آموس‪ ،‬معاون دبیرکل س��ازمان ملل در امور‬ ‫بشردوستانه و هماهنگ‌کننده امداد اضطراری در سفرش به تهران‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬ایران نقش بسیار مهمی در کمک به ما برای دسترسی بهتر به‬ ‫سازمان‌های بشردوستانه در سوریه و نقاط‬ ‫دیگر داشته است‪.‬‬ ‫او هم‌چنین بر اهمیت همکاری منطقه‌‌ای‬ ‫ب��رای مقابل��ه ب��ا بحران‌های بی‌س��ابقه و‬ ‫ف��راوان در خاورمیانه تاکی��د کرد و گفت‪:‬‬ ‫م��ن این فرص��ت را یافته‌ام تا ب��ا مقامات‬ ‫دول��ت ای��ران در م��ورد راه‌ه��ای تقویت‬ ‫تعامل‌مان برای ارتقای سطح همکاری‌های‬ ‫منطق��ه‌ای در ام��ور بشردوس��تانه و‬ ‫هم‌چنی��ن بحران‌ه��ای مالی انس��انی در‬ ‫ای��ن منطقه بح��ث و گفت‌وگو کنم‪ .‬والری آم��وس که هم اکنون‬ ‫در ایران به س��ر می‌برد در س��فر خود با محمدجواد ظریف‪ ،‬وزیر‬ ‫ام��ور خارجه ایران و رییس س��ازمان ملی مدیری��ت بحران دیدار‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫ظریف‪ :‬زمان و مکان دیدارم‬ ‫با اشتون مشخص نیست‬ ‫وزی��ر امور خارجه کش��ورمان گفت‪ :‬اعضای ‪5+1‬‬ ‫تعه��د خود را برای لغو تحریم‌های ش��ورای امنیت‬ ‫اجرایی کنند‪ .‬به گ��زارش ایلنا‪ ،‬محمدجواد ظریف‬ ‫در حاش��یه دیدار معاون وزیر خارج��ه رومانی روز‬ ‫دوش��نبه در دفتر مطالعات سیاس��ی و بین‌المللی‬ ‫وزارت خارج��ه در جمع خبرنگاران ب��ا بیان اینکه‬ ‫قبل از مذاکرات هس��ته‌ای ایران و ‪ 5+1‬در حاشیه‬ ‫برگزاری مجمع عمومی س��ازمان مل��ل دیداری با‬ ‫کاترین اش��تون خواهیم داش��ت گف��ت‪ :‬مذاکرات‬ ‫متع��ددی را با اعض��ای مختل��ف ‪ 5+1‬و به‌صورت‬ ‫دوجانبه با آنان در حاش��یه مجمع عمومی سازمان‬ ‫ملل خواهیم داش��ت‪ .‬وی در پاس��خ به س��والی‬ ‫درخص��وص اینکه آیا ‪ 5+1‬توان لغو تحریم‌های‬ ‫وضع شده از سوی شورای امنیت سازمان ملل را‬ ‫دارد یا خیر افزود‪ :‬گروه ‪ 5+1‬خودش به تنهایی‬ ‫توان لغو تحریم‌های ش��ورای امنی��ت را ندارد‬ ‫ول��ی به‌عنوان ‪ ۵‬عضو دائم ش��ورای امنیت باید‬ ‫بداند هیچ توافقی عملیاتی نمی‌شود مگر اینکه‬ ‫اعض��ای ‪ 5+1‬تعهد خود را برای لغو تحریم‌های‬ ‫ش��ورای امنیت علیه ایران اجرایی کنند و این‬ ‫نکته در تمام مذاکرات هسته‌ای به آنها گوشزد‬ ‫شده و امری مشخص بوده است‪ .‬ظریف در پایان‬ ‫اظهار کرد‪ :‬یکی از مهم‌ترین تعهداتی که در هر دور‬ ‫از مذاکرات انجام می‌شود این است که ‪ 5+1‬باید از‬ ‫طریق مکانیزم‌های ش��ورای امنیت به لغو تحریم‌ها‬ ‫کمک کند‪.‬‬ ‫آمادگی ایران برای ارائه‬ ‫کمک‌هایانسان‌دوستانهبهغزه‬ ‫ایلنا‪ :‬معاون وزیر امور خارجه کش��ورمان با اش��اره‬ ‫به آمادگی ایران برای ارائه کمک‌های انسان‌دوس��تانه‬ ‫به م��ردم غزه‪ ،‬گفت‪ :‬م��ا نگرانی‌های ج��دی خود را‬ ‫درباره حمالت رژیم صهیونیس��تی علی��ه مردم غزه‬ ‫در چارچوب س��ازمان ملل و س��ازمان‌های اس�لامی‬ ‫اع�لام کرده‌ایم‪ .‬س��یدعباس عراقچی مع��اون وزیر‬ ‫امور خارجه کش��ورمان در مراس��م بزرگداشت روز‬ ‫جهانی انسان‌دوستی که در دفتر مطالعات سیاسی‬ ‫و بین‌المللی وزارت امور خارجه‪ ،‬برگزار ش��د‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫متاسفانه امسال روز جهانی انسان‌دوستی در شرایط‬ ‫بدی برگزار می‌ش��ود که جامعه بین‌الملل با کشتار‬ ‫جمعی فزاینده م��ردم غیرنظامی از جمله کودکان‪،‬‬ ‫زنان و س��الخوردگان مواجه اس��ت‪ .‬ما به هر دلیل‬ ‫ممکن نسبت به این افراد مسئولیت مشترکی داریم‬ ‫و باید نس��بت به ادای آن بکوش��یم‪ .‬کش��تار مردم‬ ‫بی‌دف��اع‪ ،‬تخریب مدارس و منازل مس��کونی حتی‬ ‫تعرض به تیم‌های انسان‌دوستانه همگی بخش تلخی‬ ‫از سیاست‌های مبتنی بر روش بربریت است که علیه‬ ‫غیرنظامیان بی‌گناه در غزه‪ ،‬عراق و سوریه و مناطق‬ ‫مختلف جهان اعمال می‌شود‪.‬‬ ‫نبود وحدت استراتژیک در‬ ‫دوره جدید مذاکرات هسته‌ای‬ ‫مهر‪ :‬کارشناس مسائل بین‌الملل با اشاره به اینکه‬ ‫راهی که روحان��ی در پیش گرفته در جهت منافع‬ ‫ملی اس��ت نه جناحی گفت‪ :‬وحدت اس��تراتژیک‬ ‫آن‌چنان‌که باید و ش��اید پدیدار نشده است‪ .‬داوود‬ ‫هرمیداس باوند‪ ،‬کارش��ناس مس��ائل بین‌الملل در‬ ‫همایش واکاوی روند پیش��برد سیاس��ت هسته‌ای‬ ‫در دول��ت روحانی با انتقاد از سیاس��ت‌های دولت‬ ‫گذش��ته در بحث مذاکرات هس��ته‌ای گفت‪ :‬در آن‬ ‫زم��ان همیش��ه می‌گفتند مذاکرات ب��دون نتیجه‬ ‫مانده و هیچ‌گاه اعالم نمی‌شد که مذاکرات شکست‬ ‫خورده به این ترتیب طرف مقابل به خودش اجازه‬ ‫تحریم‌های جدید را می‌داد‪ .‬وی با اش��اره به اینکه‬ ‫با ‪ 2‬نوع تحریم مواجه هس��تیم‪ ،‬بیان کرد‪ :‬نوعی از‬ ‫تحریم‌ها‪ ،‬تحریم‌های ش��ورای امنیت است که در‬ ‫مح��دوده خاص خود بود‪ .‬نوع دیگر از تحریم‌ها نیز‬ ‫تحریم‌های��ی بود که به‌صورت یک‌جانبه از س��وی‬ ‫امریکا اعمال شد‪ .‬هرمیداس باوند بیان کرد‪ :‬بی‌نتیجه‬ ‫اعالم کردن مذاکرات کار را به جایی رساند که آثار‬ ‫س��نگین آن به جامعه تحمیل شد و سوءمدیریت‬ ‫داخلی نیز مزید بر علت شد‪.‬‬ ‫اعالم آمادگی عربستان‬ ‫برای روابط با ایران‬ ‫ایرن�ا‪ :‬وزیر خارجه عربس��تان آمادگی کش��ورش را‬ ‫برای گسترش روابط با ایران اعالم کرد‪ .‬سعود الفیصل‪،‬‬ ‫وزیر خارجه عربس��تان سعودی‪ ،‬آمادگی ریاض را برای‬ ‫بهبود و توس��عه روابط دوجانبه با تهران اعالم کرد‪ .‬به‬ ‫گزارش اداره کل دیپلماسی رسانه‌ای وزارت امور خارجه‪،‬‬ ‫سعودالفیصلاینمطلبرایکشنبهدرجدههنگامدریافت‬ ‫استوارنامه «حس��ین صادقی» سفیر جدید جمهوری‬ ‫اسالمی ایران در عربستان بیان کرد‪ .‬وی گفت‪« :‬ما برای‬ ‫بهبود روابط دوجانبه براساس منافع مشترک و صداقت‬ ‫و صراحت آماده‌ایم‪ ».‬براساس این گزارش‪ ،‬صادقی نیز‬ ‫اولویت سیاست خارجی دولت جمهوری اسالمی ایران‬ ‫را بهبود روابط با همسایگان به ویژه عربستان سعودی‬ ‫اعالم کرد‪.‬‬
‫نظرگاه‬ ‫ بهارستان‬ ‫و مثلث انرژی‬ ‫شمس‌اهلل بهمنی‬ ‫عضو کمیسیون انرژی مجلس‬ ‫سخن از بسته اقتصادی دولت شد؛ سیاست‌هایی‬ ‫که قرار است بدون تورم‪ ،‬درد بزرگتری به نام رکود‬ ‫را از اقتصاد کش��ور برط��رف کند‪ ،‬البته در واقعیت‬ ‫می‌خواهد درد رکود اقتص��ادی را تا حدود زیادی‬ ‫کم کند‪.‬‬ ‫س��وال اینجاست‪ ،‬آیا بسته یا سیاست‌های دولت‬ ‫در این زمینه تسکین‌دهنده یا درمان‌کننده است؟‬ ‫خوش��بختانه هم‌جهتی این بس��ته با سیاست‌های‬ ‫اقتص��اد مقاومت��ی‪ ،‬نگرانی‌ها را تا ح��دود زیادی‬ ‫می‌کاه��د‪ ،‬حاال باید دی��د آیا واقع��ا درمان‌کننده‬ ‫است؟‬ ‫ب��رای یافتن پاس��خ این س��وال در متن بس��ته‬ ‫اقتص��ادی دول��ت جس��ت‌وجویی کردی��م و ب��ه‬ ‫پیش��ران‌های اقتصادی رس��یدیم که در میان آنها‬ ‫بخش انرژی به‌خصوص برنامه‌های پیش‌بینی شده‬ ‫برای نفت خودنمایی می‌کند‪.‬‬ ‫در می��ان سیاس��ت‌های بخ��ش ان��رژی‪ ،‬مثلث‬ ‫«افزایش تولی��د‪ ،‬افزایش صادرات و بهینه‌س��ازی‬ ‫مصرف انرژی» برجسته است‪ .‬مولفه‌هایی که قادر‬ ‫است کشور را در برابر تکانه‌های اقتصادی محفوظ‬ ‫نگه دارد و با کمی دقت درمی‌یابیم سمت و سوی‬ ‫قاعد ‌ه مثلث انرژی به سمت اقتصاد مقاومتی است‪.‬‬ ‫با این وجود سیاستی همچون «افزایش صادرات‬ ‫فرآورده‌ه��ای نفتی ب��ه میزان ‪ ۶‬میلی��ارد دالر در‬ ‫س��ال ‪ ۹۳‬و ‪ ۱۰‬میلیارد دالر در س��ال ‪ ۹۴‬نسبت‬ ‫به س��ال ‪ »۹۲‬در بسته اقتصادی دولت مانعی برای‬ ‫خام فروشی است‪.‬‬ ‫پارس‌جنوبی و غرب کارون در این بسته سهمی‬ ‫دارند که ناظر بر ظرفیت باالی هیدروکربوری این‬ ‫مناطق اس��ت‪ ،‬به یقین دول��ت می‌خواهد ظرفیت‬ ‫تولی��د را با اولویت مناطق یاد ش��ده افزایش دهد‪،‬‬ ‫بنابراین‪ ،‬از این رهگذر اشتغال پدیدار می‌شود‪.‬‬ ‫در ی��ک کالم‪ ،‬متن بس��ته خ��روج از رکود‪ ،‬پر و‬ ‫پیمان به حوزه انرژی پرداخته اس��ت‪ ،‬شاید تصور‬ ‫شود انتظارهای بسته از این بخش باالست‪ ،‬اما این‬ ‫ظرفیت‌ها واقعیت اس��ت‪ ،‬نه خوش��بینانه زیرا «ما‬ ‫می‌توانیم»‪.‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫ش�انا‪ -‬رسول فالح‌نژاد مجری فاز ‪ ١٢‬پارس‬ ‫جنوبی از آمادگی واحد س��وم پاالیش��گاه این فاز‬ ‫ب��رای دریافت گاز ترش از دریا طی یک تا ‪ 2‬هفته‬ ‫آینده خبر داد و گفت‪ :‬با بهره‌برداری از س��کوهای‬ ‫‪ B‬و ‪ C‬ف��از ‪ ١٢‬پارس‌جنوبی بی��ش از ‪1/5‬میلیارد‬ ‫فوت مکعب به تولید گاز این فاز افزوده می‌شود‪.‬‬ ‫ش�انا‪ -‬علی‌محم��د بس��اق‌زاده مدیرکنترل‬ ‫تولید ش��رکت ملی صنایع پتروشیمی اظهار کرد‪:‬‬ ‫در ص��ورت راه‌اندازی و آغاز تولید در پتروش��یمی‬ ‫تخت جمش��ید ام��کان تولید س��االنه ‪٣٠‬هزار تن‬ ‫‪ SBR‬و ‪١٨‬ه��زار تن ‪ PBR‬به‌عن��وان ‪ 2‬محصول‬ ‫ب��ا ارزش افزوده اقتصادی فراهم می‌ش��ود‪ .‬بر این‬ ‫اس��اس عملیات پیش راه اندازی پتروشیمی تخت‬ ‫جمش��ید با ‪٩٨‬در صد پیشرفت در حال اجراست و‬ ‫پیش‌بینی می‌ش��ود طی ‪ 2‬م��اه آینده این مجتمع‬ ‫به تولید برسد‪.‬‬ ‫مه�ر‪ -‬هوش��نگ فالحتیان مع��اون وزیر‬ ‫نی��رو با تش��ریح جزئیات اجرای ط��رح جریمه‬ ‫مشترکان پرمصرف برق از آغاز نصب کنتورهای‬ ‫‪ 3‬تعرفه‌ای به‌منظور جریمه مشترکان پرمصرف‬ ‫خب��ر داد و گف��ت‪ :‬با اج��رای ف��از دوم قانون‬ ‫هدفمندی یارانه‌ها مصرف برق به‌جای کاهش‪،‬‬ ‫افزایش یافته اس��ت‪ .‬وی با بیان اینکه از ابتدای‬ ‫امسال تاکنون مصرف برق از رشدی بیش از ‪۸‬‬ ‫درصدی برخوردار بوده اس��ت‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬در‬ ‫حال حاضر بهای برق مصرفی مشترکان خانگی‬ ‫در مقایس��ه با به��ای برق صنایع و کش��اورزی‬ ‫بسیار ناچیز است‪.‬‬ ‫ش�انا‪ -‬مدیرعامل ش��رکت مل��ی نفت ایران‬ ‫گف��ت‪ :‬برآوردهای ما نش��ان می‌دهد تا اواخر پاییز‬ ‫یا اوایل زمس��تان امس��ال‪ ،‬تحرک قاب��ل قبولی را‬ ‫در توس��عه میدان آزادگان جنوبی ش��اهد خواهیم‬ ‫بود‪ .‬رکن‌الدین جوادی ب��ا بیان اینکه پس از خلع‬ ‫ی��د چینی‌ها در این میدان مش��ترک‪ ،‬تالش برای‬ ‫استفاده از پیمانکار داخلی در این طرح آغاز شد و‬ ‫تاکنون ‪ ۴‬دکل دیگر نیز به این میدان افزوده شده‬ ‫اس��ت‪‌،‬افزود‪ :‬تا پایان نیمه نخس��ت امسال‪ ،‬تعداد‬ ‫دکل‌های فعال در این میدان مشترک به ‪ ١٠‬دکل‬ ‫افزایش می‌یابد‪.‬‬ ‫ژاس��بقی مدیر امور دعاوی مرک��ز امور حقوقی‬ ‫بین‌المللی ریاس��ت‌جمهوری درباره نتیجه داوری‬ ‫بین‌المللی الهه درباره پرونده کرسنت گفت‪ :‬هیچ‬ ‫اط�لاع رس��می از رای پرونده کرس��نت نداریم و‬ ‫در جری��ان اعتراض ایران ب��ه رای داوری الهه هم‬ ‫نیس��تیم‪ .‬این در حالی اس��ت که وزیر نفت مرکز‬ ‫امور حقوقی بین‌المللی ریاس��ت‌جمهوری را مرجع‬ ‫اعالم‌کننده نتیج��ه داوری بین‌المللی الهه درباره‬ ‫پرونده کرسنت اعالم کرده بود‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫سه‌شنبه ‪ 28‬مردادماه ‪22 - 1393‬شوال ‪ 19 -1435‬آگوست ‪2014‬‬ ‫انرژی و نفت‬ ‫‪public@smtnews.ir‬‬ ‫با پيگيري شرکت‌هاي خارجي براي حضور در صنعت نفت ايران انجام مي‌شود‬ ‫قراردادهاي جديد با هدف بومي‌سازي دانش‬ ‫گروه انرژی‪ :‬تحرک ش��رکت‌هاي انرژي خارجي‬ ‫براي حض��ور در اي��ران در پي گش��ايش‌هاي اخير در‬ ‫مذاکرات هسته‌اي به گونه‌اي است که ظرف چند هفته‬ ‫پ��س از امضاي توافق هس��ته‌اي نوامبر گذش��ته‪ ،‬وزير‬ ‫نفت ايران در وين با روس��اي اجرايي ‪ 2‬ش��رکت بزرگ‬ ‫نفت��ي اِني ايتاليا و او ام وي اتريش ديدار کرد‪ .‬به عالوه‬ ‫ش��رکت‌هاي اِن��ي و توتال فرانس��ه نمايندگاني را براي‬ ‫مذاکره درباره پروژه‌هاي انرژي به ايران فرستاده‌اند‪.‬‬ ‫به گفته برخي مقام‌هاي وزارت نفت‪ ،‬تقريبا هر هفته‬ ‫ديدارهايي با نمايندگان اين ش��رکت‌ها انجام مي‌شود‪.‬‬ ‫حت��ي مذاکراتي با برخي ش��رکت‌هاي امريکايي انجام‬ ‫ش��ده و آنها نيز اعالم آمادگي کرده‌اند که البته نامي از‬ ‫اين شرکت‌هاي امريکايي برده نشده است‪.‬‬ ‫ي ح��دود ‪ ۱۸۰۰‬ش��رکت در نمايش��گاه‬ ‫در م��اه م�� ‌‬ ‫بين‌الملل��ي نف��ت‪ ،‬گاز و پااليش و پتروش��يمي تهران‬ ‫ش��رکت کردند که وزارت نفت اي��ران اعالم کرد ‪۶۰۰‬‬ ‫شرکت خارجي در اين نمايشگاه حضور داشته‌اند البته‬ ‫بسياري از آنها شرکت‌هاي کوچک چيني و کره جنوبي‬ ‫بودند‪.‬‬ ‫تا تابس��تان س��ال ‪ ۲۰۱۳‬توليد نفت اي��ران از روزانه‬ ‫‪۴‬ميليون بش��که در س��ال ‪ ۲۰۰۸‬به ‪2/5‬ميليون بشکه‬ ‫در روز (پايين‌ترين سطح ‪ ۲۰‬سال گذشته) تنزل کرده‬ ‫اس��ت‪ .‬در ماه فوريه گذشته گروهي از نمايندگان بيش‬ ‫از ‪ ۱۰۰‬شرکت فرانسوي شامل گروه مهندسي آلستوم‬ ‫و ش��رکت نفتي توتال در قالب بزرگترين هيات تجاري‬ ‫خارجي ک��ه ايران ميزب��ان آن بوده به ته��ران آمدند‪.‬‬ ‫همچنين نمايندگاني از ش��رکت‌هاي کانادايي‪ ،‬اروپايي‬ ‫و امريکايي نيز به ايران سفرهايي داشته‌اند‪.‬‬ ‫در پ��ي مذاکرات صورت گرفته ‪ ١٣‬ش��رکت اروپايي‬ ‫و آس��يايي و ‪ 4‬ش��رکت داخل��ي براي س��رمايه‌گذاري‬ ‫‪١٥‬ميلي��ارد دالري در صنع��ت گاز ايران اعالم آمادگي‬ ‫کرده‌اند و در قالب بس��ته‌هاي س��رمايه‌گذاري پروژه‌ها‬ ‫تعريف و ارائه شده است‪.‬‬ ‫پيشتر اصغر س��هيلي‌پور‪ ،‬مس��ئول کميته تخصصي‬ ‫س��رمايه‌گذاري ش��رکت مل��ي گاز گفته ب��ود تاکنون‬ ‫‪ ٢١‬جلس��ه ب��ا ش��رکت‌هاي داخل��ي و خارج��ي براي‬ ‫سرمايه‌گذاري در صنعت گاز برگزار شده و درباره نحوه‪،‬‬ ‫ميزان و روش‌هاي س��رمايه‌گذاري بح��ث و تبادل نظر‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫وي افزود‪ ۴ :‬ش��رکت انگليسي و فرانسوي‪ ۳ ،‬شرکت‬ ‫ژاپن��ي‪ ۲ ،‬ش��رکت ک��ره جنوب��ي‪۴ ،‬ش��رکت چيني و‬ ‫‪۴‬ش��رکت ايراني براي حضور در پروژه‌هاي صنعت گاز‬ ‫ايران اعالم آمادگي کردند‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ايس��نا‪ ،‬اي��ران قص��د دارد ب��راي اينکه‬ ‫شرکت‌هاي نفتي بين‌المللي در تمام مراحل يک پروژه‬ ‫باالدس��تي از جمله توليد مشارکت داشته باشند‪ ،‬مدل‬ ‫قراردادهاي نفتي خود را تغيير دهد و بر اين اس��اس به‬ ‫تازگي م��دل جديدي از قرارداد نفتي ب��ه نام «قرارداد‬ ‫نفتي ايران» ارائه کرده است‪ .‬البته اين مدل جديد هنوز‬ ‫نهايي نشده و ممکن است تغيير کند‪.‬‬ ‫اي��ن قرارداده��ا ک��ه بي��ن م��دل بي��ع متقاب��ل و‬ ‫قراردادهاي مش��ارکت در توليد هس��تند براي تشويق‬ ‫سرمايه‌گذاري‌هاي بلند مدت در ايران طراحي شده‌اند‪.‬‬ ‫براس��اس اين مدل جدي��د از قراردادها‪ ،‬ش��رکت‌هاي‬ ‫نفتي خارجی اجازه مالکيت ذخاير را نخواهند داش��ت‬ ‫اما مي‌توانند با ش��رکاي داخلي براي مديريت ميادين‪،‬‬ ‫توس��عه و توليد نفت و گاز يک شرکت مجري مشترک‬ ‫تاسيس کنند‪ .‬ش��رکت‌هاي خارجي به مديريت پروژه‬ ‫کم��ک مي‌کنند اما مالکيت ذخاير را نخواهند داش��ت‪.‬‬ ‫اين ش��رکت‌ها پس از ش��روع توليد‪ ،‬س��همي از درآمد‬ ‫پروژه را به صورت اقس��اطي درياف��ت خواهند کرد که‬ ‫شرايط پرداخت مي‌تواند براساس پيشرفت پروژه تغيير‬ ‫کند‪.‬‬ ‫قرارداد جديد نفتي ايران دوره طوالني‌تري بين ‪۲۰‬تا‬ ‫‪ ۲۵‬س��ال خواهد داش��ت که ‪ ۲‬برابر دوره قراردادهاي‬ ‫بيع متقابل است‪ .‬اين قراردادها شامل مراحل اکتشاف‪،‬‬ ‫توس��عه و توليد ب��ه همراه امکان افزايش توليد اس��ت‪.‬‬ ‫قرارداد جديد پيش��نهادي با قرارداده��اي بيع متقابل‬ ‫بهای بنزین ‪ ۳۵۰۰‬تومان شد‬ ‫مه�ر‪ -‬با پیش��نهاد ش��رکت ملی پاالی��ش و پخش‬ ‫فرآورده‌های نفتی و موافقت کارگروه سوخت‪ ،‬به‌منظور‬ ‫مقابله با قاچاق بنزین به عراق‪ ،‬قیمت هر لیتر این فرآورده‬ ‫نفتی به صورت تعادلی از ‪ ۲۴۰۰‬به ‪ ۳۵۰۰‬تومان افزایش‬ ‫یافت‪ .‬همزمان با تغییر و تحوالت سیاس��ی در عراق و فعالیت گروه تروریس��تی‬ ‫داعش در بخش‌هایی از صنایع نفت این کش��ور همس��ایه‪ ،‬میزان قاچاق بنزین‬ ‫از ایران به عراق در طول چند ماه گذش��ته تاکنون افزایش یافته است‪ .‬آمارهای‬ ‫غیررس��می حاکی از آن است که به‌طور متوس��ط روزانه ‪ ۳۰۰‬تا ‪ ۳۵۰‬هزار لیتر‬ ‫بنزین ایران به عراق قاچاق شده است و میزان قاچاق بنزین به این کشور همسایه‬ ‫روندی صعودی پیدا کرده است‪.‬‬ ‫با افزایش انحراف این فرآورده استراتژیک نفتی به عراق‪ ،‬شرکت ملی پاالیش و‬ ‫پخش فرآورده‌های نفتی با مشارکت دستگاه‌های مختلف ساز و کارهای جدیدی‬ ‫را برای مقابله با قاچاق س��وخت به عراق در دس��تور کار قرار داده است‪.‬از این رو‬ ‫پس از اجرای طرح «منطقه‌ای کردن سهمیه بنزین» در برخی از شهرهای مرزی‬ ‫استان کردستان‪ ،‬فروش بنزین هم با نرخ فوب به قیمت تعادلی در مرز پرویزخان‬ ‫استان کرمانشاه در دستور کار قرار گرفته است‪.‬‬ ‫س��یدرمضان هاش��می‪ ،‬مدیر ش��رکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه‬ ‫کرمانشاه با اشاره به مصوبه کارگروه سوخت‪ ،‬گفت‪ :‬مبنای قیمت فروش بنزین‬ ‫که پیشتر بر پایه نرخ ‪ ٢٤٠٠‬تومان (قیمت فوب منطقه) محاسبه می‌شد‪ ،‬از ‪١٥‬‬ ‫مردادماه امسال به نرخ تعادلی ‪ ٣٥٠٠‬تومان افزایش یافته است‪.‬‬ ‫این مقام مس��ئول ب��ا اعالم اینکه تا قبل از این مصوب��ه‪ ،‬بهای هر لیتر بنزین‬ ‫بر مبنای فوب منطقه ‪ ١٧٠٠‬و برای خودروهای عراقی ‪ ١٤٠٠‬تومان محاس��به‬ ‫می‌شد‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬با مصوبه جدید کارگروه سوخت‪ ،‬درآمد کشور از محل فروش‬ ‫سوخت در مبادی مرزی به میزان قابل توجه‌ای افزایش می‌یابد‪.‬‬ ‫کنوني متفاوت هس��تند زي��را قرارداده��اي قبلي تنها‬ ‫اکتش��اف و توس��عه را ش��امل مي‌ش��دند‪ .‬هدف از اين‬ ‫تغيير حل مش��کالت کاهش تولي��د در ميادين با وارد‬ ‫کردن شرکت‌هاي بين‌المللي در فازهاي توليد و احيا و‬ ‫استفاده بهينه از انتقال دانش و فناوري است‪.‬‬ ‫قرارداده��اي جديد نفتي ايران براي تس��هيل انتقال‬ ‫دان��ش و فناوري از ش��رکت‌هاي بين‌المللي مي‌خواهد‬ ‫که خواس��ته‌هاي ايران را در زمينه بومي‌سازي دانش و‬ ‫فناوری اجرا کنند‪.‬براساس قانون اساسي ايران مالکيت‬ ‫خارج��ي يا خصوصي روي مناب��ع طبيعي ايران و تمام‬ ‫قراردادهاي مش��ارکت در توليد ممنوع هستند‪ .‬دولت‬ ‫ايران مجوز قراردادهاي بي��ع متقابل را صادر کرده که‬ ‫به شرکت‌هاي نفتي بين‌المللي اجازه مي‌دهد از طريق‬ ‫ش��رکت‌هاي تابعه ايراني وارد قراردادهاي اکتش��اف و‬ ‫توسعه شوند‪.‬‬ ‫حل مشکل خوراک پتروشیمی‌ها‬ ‫در جلسه مدیران صنعت پتروشیمی و هلدینگ‌های‬ ‫فع��ال در این حوزه با رییس س��ازمان بورس و اوراق‬ ‫بهادار و س��ایر مسئوالن بازار س��رمایه‪ ،‬ضمن بررسی‬ ‫ظرفیت‌ها و چشم انداز صنعت پتروشیمی‪ ،‬دغدغه‌های‬ ‫فعاالن این صنعت بررس��ی ش��د‪.‬در این نشس��ت که با حضور مدیران عامل‬ ‫بورس تهران و فرابورس در محل س��ازمان بورس و اوراق بهادار برگزار ش��د‪،‬‬ ‫موضوعاتـی همچون وضعیت و چشم‌انداز سودآوری شرکت‌های پتروشیمی‬ ‫حاضر در بورس‪ ،‬طرح‌های توسعه‌ای این صنعت و فرصت‌های پیش رو مورد‬ ‫بررس��ی قرار گرفت‪.‬فعاالن صنعت پتروش��یمی در این نشست‪ ،‬با بیان اینکه‬ ‫چش��م‌انداز کلی صنعت پتروش��یمی‪ ،‬مثبت و رو به پیشرفت است‪ ،‬افزایش‬ ‫ش��فافیت در تعامل بین دول��ت و صنعت پتروش��یمی‪ ،‬به‌منظور رفع برخی‬ ‫ابهامات موجود در این صنعت را خواستار شدند‪.‬‬ ‫مدیران ارش��د صنعت پتروش��یمی همچنین تعیین قیمت پایه محصوالت‬ ‫پتروشیمی در بورس کاال‪ ،‬براساس ارز آزاد را اقدامی مثبت و موثر در راستای‬ ‫افزای��ش عرضه محصوالت این صنعت در ب��ورس کاال و رفع برخی موانع در‬ ‫این زمینه دانس��تند که در وضعیت س��ودآوری ش��رکت‌های پتروشیمی نیز‬ ‫اثرگذار خواهد بـود‪.‬هماهنگی صورت گرفته با دولت درخصوص تعیین قیمت‬ ‫آورده با رعایت ملاحظات ش��رکت‌های پتروش��یمی از نظر میزان سودآوری‪،‬‬ ‫حل مش��کل خوراک ش��رکت‌های پتروش��یمی با راه‌ان��دازی فازهای جدید‬ ‫پ��ارس جنوبی و تاثیر مثبت این موضوع بر افزایش قابل توجه ظرفیت تولید‬ ‫پتروش��یمی‌ها و نیز ماده ‪ ۲۵‬آیین‌نامه فضای کس��ب‌وکار مبنی بر پرداخت‬ ‫خس��ارت به شرکت‌های پتروش��یمی‪ ،‬درصورت قطع گاز و برق و آثار مثبت‬ ‫این موضوع بر صنعت پتروش��یمی‪ ،‬از دیگر مواردی بود که در این نشس��ت‬ ‫پیرامون آن بحث شد‪.‬‬ ‫قابلیت افزایش ‪ ۲‬برابری صادرات گاز ایران به ترکیه ‬ ‫انتق��ال گاز ایران به ترکیه ه��م اکنون ‪٣٦‬میلیون‬ ‫مترمکعب در روز است که با نصب تاسیسات جدید‬ ‫به ‪ ٥٣‬میلی��ون مترمکعب افزای��ش می‌یابد و این‬ ‫مقدار می‌تواند به حداکث��ر ‪ ٦٠‬میلیون مترمکعب‬ ‫نیز برسد‪.‬‬ ‫‹ ‹ایران دومین تامین‌کننده گاز ترکیه‬ ‫روزنام��ه ت��ودی زمان ضم��ن انتش��ار خبری با‬ ‫عن��وان «احتمال ‪ 2‬برابر ش��دن صادرات گاز ایران‬ ‫به ترکیه»‪ ،‬گزارش داد‪ :‬با توس��عه زیرساخت‌های‬ ‫ص��ادرات گاز ای��ران‪ ،‬ترکی��ه می‌توان��د خرید گاز‬ ‫خ��ود را از ایران‪ ،‬به‌عن��وان دومی��ن تامین‌کننده‬ ‫گاز این کش��ور‪ ،‬به ‪ ۲‬برابر می��زان کنونی افزایش‬ ‫دهد‪ .‬این خبر در حالی منتش��ر می‌شود که آنکارا‬ ‫هم‌اکنون برای تولید برق به گاز طبیعی بیش��تری‬ ‫نیاز دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹واردات ساالنه ‪ ١٠‬میلیارد مترمکعب گاز‬ ‫پ��روژه خط لوله ص��ادرات گاز ایران به ترکیه در‬ ‫خبر خوان‬ ‫رشد ‪ ۴۵۳‬درصدی‬ ‫واردات نفتگاز‬ ‫ایسنا‪ -‬بررس��ی آمارهای به دست آمده از شرکت‬ ‫پاالیش و پخ��ش فرآورده‌های نفتی نش��ان می‌دهد‬ ‫واردات نفتگاز در س��ال گذش��ته در حالی نسبت به‬ ‫س��ال ‪ ،۹۱‬معادل ‪ ۴۵۳/۸‬درصد رشد کرده که میزان‬ ‫صادرات آن ‪ ۵۹/۳۶‬درصد کاهش یافته اس��ت‪.‬میزان‬ ‫واردات نفتگاز در س��ال گذشته در حالی روزانه ‪۰/۶۷‬‬ ‫میلیون لیتر در روز بوده که طبق برنامه تعیین ش��ده‬ ‫باید روزانه معادل ‪ ۲/۴۳‬میلی��ون لیتر در روز واردات‬ ‫انجام می‌ش��ده به عبارت میزان تحقق برنامه واردات‬ ‫نفت گاز ‪ ۲۷/۸‬درصد بوده اس��ت‪.‬بر این اساس میزان‬ ‫صادرات نفتگاز نس��بت به برنامه ‪ ۶۹/۷‬درصد محقق‬ ‫شده است به‌طوری که دیگرروزانه ‪ ۰/۷۱‬میلیون لیتر‬ ‫صادرات نفت‌گاز انجام شده اما طبق برنامه باید روزانه‬ ‫‪ ۱/۰۲‬میلیون لیتر صادرات این فرآورده انجام می‌شد‪.‬‬ ‫بر این اس��اس میزان صادرات نفتگاز در س��ال ‪ ۹۲‬در‬ ‫حالی نسبت به سال ‪ ،۹۱‬معادل ‪ ۵۹/۳۶‬درصد کاهش‬ ‫یافته ک��ه میزان واردات آن در مدت مش��ابه ‪۴۵۳/۸‬‬ ‫درصد افزایش یافته است‪.‬همچنین میزان مصرف این‬ ‫فراورده در س��ال ‪ ۹۲‬روزانه مع��ادل ‪ ۱۰۵‬هزار و ‪۸۳۳‬‬ ‫متر مکعب در روز بوده که نسبت به سال ‪ ،۹۱‬به میزان‬ ‫‪ ۸/۶‬درصد رشد یافته است‪.‬‬ ‫ افزایش ‪ ۱۱‬درصدی‬ ‫صادرات نفت‬ ‫نگاه روز‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ملی گاز ایران گفت‪ :‬در حال‬ ‫حاضر بس��تر و توان صادرات ‪ ۲‬برابری گازی ایران‬ ‫ب��ه ترکیه ب��ا ایجاد ظرفیت‌های جدی��د تولید گاز‬ ‫وجود دارد‪.‬‬ ‫حمیدرضا عراقی در گفت‌وگو با شانا با بیان اینکه‬ ‫در حال حاضر بس��تر و توان صادرات ‪ ۲‬برابری گاز‬ ‫ایران به ترکیه وجود دارد‪ ،‬افزود‪ :‬افزایش صادرات‬ ‫گاز به ترکیه مستلزم این است که قرارداد جدیدی‬ ‫بین ‪ ۲‬کشور امضا شود که در حال حاضر این اقدام‬ ‫انجام نشده است‪.‬‬ ‫وی خاطرنش��ان کرد‪ :‬هم‌اکن��ون قابلیت افزایش‬ ‫تولی��د و صادرات گاز با توجه به بسترس��ازی‌های‬ ‫انجام شده در بخش باالدستی صنعت نفت‪ ،‬فراهم‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ش��انا عبدالحس��ین ثم��ری‪ ،‬معاون‬ ‫عملی��ات ش��رکت ملی گاز ایران نی��ز در چند روز‬ ‫گذشته در این خصوص اظهار کرد‪ :‬ظرفیت اسمی‬ ‫قرارداد بيع متقابل ش��بيه قراردادهاي خدماتي است و‬ ‫براس��اس آن شرکت پيمانکار (يا شرکت نفتي بين‌المللي)‬ ‫س��رمايه‌گذاري را انجام مي‌ده��د و از تخصص خود براي‬ ‫توس��عه ميادين نفتي و گاز طبيعي ايران استفاده مي‌کند‪.‬‬ ‫پس از اينکه ميدان توس��عه يافت و توليد شروع شد‪ ،‬اداره‬ ‫پروژه به ش��رکت ملي نفت ايران يا شرکت تابع آن واگذار‬ ‫مي‌شود‪ .‬براين اساس شرکت‌هاي نفتي بين‌المللي حقوق‬ ‫مساوي در ميادين نفت و گاز دريافت نمي‌کنند و شرکت‬ ‫ملي نفت ايران از درآمد حاصل از فروش نفت و گاز توليد‬ ‫شده براي پرداخت هزينه‌هاي صرف شده از سوي شرکت‬ ‫خارجي استفاده مي‌کند‪ .‬مقدار پرداخت ساالنه به شرکت‬ ‫خارجي براس��اس درصدهاي از پيش تعيين ش��ده توليد‬ ‫ميادين اس��ت‪ .‬ميزان بازگشت سرمايه در قراردادهاي بيع‬ ‫متقاب��ل بين ‪ ۱۲‬تا ‪ ۱۷‬درصد و دوره پرداخت بين ‪ 5‬تا ‪7‬‬ ‫سال است‪.‬‬ ‫ماه فوریه س��ال ‪ ٢٠٠٢‬میالدی آغ��از به‌کار کرد‪،‬‬ ‫ای��ران س��ال ‪ ٢٠١٣‬می�لادی با ص��دور حدود ‪٨‬‬ ‫میلیارد متر مکعب‪ ،‬دومین تامین‌کننده گاز ترکیه‬ ‫بود‪ ،‬در حالی‌که روس��یه با صدور ‪ ٣٠‬میلیارد متر‬ ‫مکعب در رده نخست قرار دارد‪ .‬تقاضای گاز ترکیه‬ ‫ساالنه ‪٤٠‬میلیارد متر مکعب است‪.‬‬ ‫ب��ا وجود اخت�لاف گازی ای��ران با ترکی��ه‪ ،‬این‬ ‫کش��ور یکی از مشتریان سنتی گاز ایران است و با‬ ‫بهره‌ب��رداری از فازهای جدید پارس جنوبی ایران‪،‬‬ ‫گاز م��ازاد را ب��رای افزایش صادرات ب��ه ترکیه در‬ ‫اختیار دارد‪.‬‬ ‫ایلنا‪ -‬مع��اون وزیر نفت با بیان اینکه میزان صادرات‬ ‫نفت کش��ور در ‪ ۴‬ماه نخست امسال ‪۱۱‬درصد نسبت به‬ ‫بودجه مصوب ‪ ۹۳‬رش��د داشته است‪ ،‬گفت‪ :‬کشور ما به‬ ‫لحاظ تولید مشکلی ندارد و ظرفیت افزایش تولید را دارد‬ ‫فقط باید به‌دنبال جذب و تعریف بازارهای جدید باش��د‪.‬‬ ‫منصور معظمی با بی��ان این که محدودیتی برای جذب‬ ‫پیمانکار جدید نداریم و از هر کس که فاکتورهای مورد‬ ‫نظر م��ا را رعایت کند اس��تقبال می‌کنیم‪ ،‬در خصوص‬ ‫آخرین وضعیت می��دان آزادگان جنوبی بعد از خلع ید‬ ‫چینی‌ه��ا‪ ،‬گفت‪ :‬در این میدان باتوجه به اینکه پیمانکار‬ ‫ب��ه تعهداتش طبق قرارداد عمل نکرد اخراج ش��د اما ما‬ ‫عالقه مند به این کار نبودیم ضمن اینکه کمک می‌کنیم‬ ‫پیمانکاران به وظایف تعریف شده‌ش��ان عمل کنند‪ .‬وی‬ ‫در خص��وص تغییر روند تولید و صادرات نفت کش��ور با‬ ‫توجه به اوضاع عراق و منطقه‪ ،‬خاطرنش��ان کرد‪ :‬میزان‬ ‫صادرات نفت کش��ور در ‪ ۴‬ماهه نخست سال نسبت به‬ ‫بودجه مصوب ‪ ،۹۳‬به میزان ‪۱۱‬درصد رشد داشته است‬ ‫ضمن اینکه ما در زمینه توان تولید مش��کلی نداشته و‬ ‫میزان تولیدمان بیش از صادرات است فقط باید به‌دنبال‬ ‫جذب بازارهای جدید باشیم‪.‬‬
‫سه‌شنبه ‪ 28‬مردادماه ‪22 - 1393‬شوال ‪ 19 -1435‬آگوست ‪2014‬‬ ‫کاهش تورم نقطه به نقطه؛ ‪ 9‬ماه ‪ 26‬درصد‬ ‫پس از رشد بی‌س��ابقه نرخ تورم در ‪ 2‬سال گذشته‪،‬‬ ‫ن��رخ ت��ورم در ‪ 9‬ماه اخیر ‪ 12‬درص��د کاهش یافت تا‬ ‫بار دیگر به رقم ‪ 2‬سال گذشته خود بازگردد‪ .‬به گزارش‬ ‫ایس��نا‪ ،‬در اواخر دولت دهم سرعت تورم افزایش یافت‬ ‫تا اینک��ه نرخ تورم ‪12‬ماهه تحت تاثیر سیاس��ت‌های‬ ‫قبلی در مهر ‪ 1392‬به قله خود یعنی رقم ‪ 36/2‬برسد‪.‬‬ ‫این در حالی است که در خرداد ‪ 1392‬نرخ تورم نقطه‬ ‫به نقطه یعنی درصد تغییر نس��بت به ماه مشابه سال‬ ‫قبل به ‪ 41/2‬درصد رسید‪ .‬سیاست‌های دولت موفقیت‬ ‫آمیز بود و توانس��ت ت��ورم ‪ 12‬ماهه را تا پایان س��ال‬ ‫‪ 1392‬ب��ه ‪ 32/2‬درصد برس��اند‪ .‬از س��وی دیگر تورم‬ ‫ماهانه که در س��ال‌های اخیر معم��وال ارقامی بیش از‬ ‫یک را تجربه کرده بود در اسفند ‪ 1392‬به ‪ 0/7‬کاهش‬ ‫یاف��ت‪ .‬اما روند کاهش��ی نرخ تورم ‪ 12‬ماهه در س��ال‬ ‫‪ 1393‬نی��ز ادامه پیدا کرد‪ .‬دولت که وعده داده بود تا‬ ‫پایان امس��ال تورم را به ‪ 25‬درصد برساند‪ ،‬موفق شد‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪28‬‬ ‫برگشت روزانه ‪12‬هزارفقره چک‬ ‫تامین مالی سریع و ارزان صنایع در بورس‬ ‫بورس کاال و دولت دست در دست هم‬ ‫‪ 8‬ماه زودتر و در تیر ماه تورم را به رقم ‪ 24/2‬برساند‪.‬‬ ‫ت��ورم نقطه ب��ه نقطه نیز که در خ��رداد ‪1392‬به رقم‬ ‫‪ 41/2‬درصد رسیده بود‪ ،‬با سرعت بسیار زیادی کاهش‬ ‫یافت و در تیر امسال به رقم ‪ 14/8‬رسید‪ .‬کاهش ‪26/4‬‬ ‫درصدی تورم نقطه به نقطه نکته‌ای اس��ت که اعضای‬ ‫اقتص��ادی دول��ت یازدهم برای دف��اع از عملکرد خود‬ ‫بس��یار روی آن مانور می‌دهند‪ .‬اما تورم روس��تایی نیز‬ ‫در مهر‪ 1392‬به حداکثر خود در سال‌های اخیر یعنی‬ ‫‪5‬‬ ‫رقم ‪ 42‬درصد رسید‪ .‬این در حالی بود که تورم ماهانه‬ ‫روستایی در خرداد ‪ 1392‬به رقمی برابر ‪ 47/1‬درصد‬ ‫هم رسیده بود‪ ،‬نرخی که شاید در تورم ایران کم سابقه‬ ‫باشد‪ .‬با آغاز س��ال جدید روند کاهشی تورم روستایی‬ ‫نی��ز ادامه یافت که در ماه گذش��ته این رقم از س��وی‬ ‫مرکز آمار ایران ‪ 25/8‬درصد اعالم ش��د‪ ،‬بنابراین نرخ‬ ‫تورم ‪ 12‬ماهه روس��تایی نیز از مهر گذش��ته تاکنون‬ ‫بیش از ‪16‬درصد کاهش یافته است‪.‬‬ ‫تزریق سیاست‌های اجرایی به اقتصاد کشور‬ ‫همدلی با شکوه‪ ،‬برای خروج از رکود‬ ‫س�میرا کرمی‪ -‬گروه اقتصاد‪ 2 :‬روز از تصویب‬ ‫یک فوریت بس��ته سیاس��تی خروج غیرتورمی از رکود‬ ‫می‌گ��ذرد‪ .‬این بس��ته قرار اس��ت درمانی ف��وری برای‬ ‫اقتصاد بیمار کش��ور باشد‪ .‬طراحان این بسته معتقدند‬ ‫ک��ه اولوی��ت ای��ن مجموعه سیاس��تی‪ ،‬ایجاد ش��وک‬ ‫اقتصادی برای مثبت ش��دن نرخ رشد است و کارگروه‬ ‫اجرایی معتقد است باید پایش این بسته با دقتی که در‬ ‫زم��ان تنظیم و تصویب وجود داش��ت ادامه پیدا کند و‬ ‫بهارستان‌نشینان نیز آن را موافق با اهداف و چشم‌انداز‬ ‫بلندمدت کشور دانسته و همدلی دولت تدبیر و امید با‬ ‫رهبر معظم انقالب و مقابله با دشمن خارجی را از علل‬ ‫اصل��ی تصویب این الیحه می‌دانند‪ .‬همدلی عظیمی در‬ ‫کشور برای اجرایی شدن این بسته صورت گرفته است‪.‬‬ ‫در ای��ن گزارش به س��راغ نمایندگانی از ‪ 3‬بعد مختلف‬ ‫این مجموعه سیاستی که شامل تنظیم‪ ،‬اجرا و تصویب‬ ‫بوده اس��ت‪ ،‬رفته‌ایم و به بررس��ی اهداف بسته‌‪ ،‬چند و‬ ‫چ��ون اجرا و عل��ت تصویب الیحه «رف��ع موانع تولید‬ ‫رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی» پرداخته‌ایم‪.‬‬ ‫‹ ‹چیدمان سیاست‌های کوتاه‌مدت‬ ‫نهادهای اقتصادی پژوهش��ی اش��اره کرد که مهم‌ترین‬ ‫وظیف��ه این کارگروه‪ ،‬تولید محتوای کارشناس��ی برای‬ ‫ستاد هماهنگی است‪.‬‬ ‫وی همچنین در پاس��خ به س��وال خبرنگار‬ ‫درخص��وص کوتاه ب��ودن زم��ان ‪18‬ماه ب��رای خروج‬ ‫غیرتورم��ی از رک��ود‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬هدف از این بس��ته‬ ‫بازگرداندن اقتصاد به مس��یر رش��د اس��ت و مجبور به‬ ‫اعمال سیاس��ت‌های کوتاه‌مدت برای رس��یدن به این‬ ‫هدف بوده‌ایم‪.‬‬ ‫نیلی همچنین درخصوص گزارش اخیر بانک جهانی‬ ‫که برنامه‌های اقتصادی ایران را بر مبنای پیش‌بینی‌های‬ ‫خوش بینانه خوانده و به عوامل اقتصادی کشور هشدار‬ ‫داده ب��ود‪ ،‬بیان ک��رد‪ :‬قطعا تنظیم‌کنن��دگان گزارش‬ ‫بانک جهانی‌‪ ،‬بس��ته سیاستی اخیر را مطالعه نکرده‌اند‪.‬‬ ‫در این بس��ته فقط واقعیات اقتصادی کش��ور منعکس‬ ‫شده این بسته سیاستی مشتمل بر یک سلسله اهداف‬ ‫اقتصادی بوده و بر مبنای هیچ نوع پیش‌بینی اقتصادی‬ ‫نیس��ت‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬به هیچ‌وجه این بسته سیاستی‬ ‫غیرواقعی یا خوش‌بینانه نیست‪.‬‬ ‫مسعود نیلی‪ ،‬مشاور اقتصادی رییس‌جمهور‬ ‫که از تنظیم‌کنندگان بس��ته سیاستی بوده‬ ‫اس��ت درباره قابلیت اجرای این سیاست‌ها‬ ‫گف��ت‪ :‬ط��ی‬ ‫در گفت‌وگ��و ب��ا‬ ‫سال‌های ‪ 92‬و ‪ 91‬رشد اقتصادی منفی داشته‌ایم‪ ،‬برای‬ ‫کمک به رشد اقتصادی در سال ‪ 93‬این بسته سیاستی‬ ‫را تصویب کردیم‪ .‬کاهش اش��تغال و درآمد ازجمله آثار‬ ‫رشد منفی اقتصادی بود بنابراین تالش این بسته کنار‬ ‫هم قرار دادن مجموعه سیاس��ت‌های کوتاه مدتی است‬ ‫که در حداقل زمان ممکن قادر به خروج اقتصاد از رکود‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫وی همچنین تصریح کرد‪ :‬تیم اقتصادی دولت در پی‬ ‫آن است تا از ‪ 177‬بند گزارش‪ ،‬بندهایی را که با سرعت‬ ‫بیش��تری قابلیت اجرا دارند س��ریعا به نتیجه برساند و‬ ‫بخشی از موارد را که به زمان بیشتری احتیاج دارند در‬ ‫اولویت‌های بعدی قرار دهند‪.‬‬ ‫‹ ‹لزوم نظارت و پایش سیاست‌ها‬ ‫دبیر کارگروه تخصصی ستاد هماهنگی امور اقتصادی‬ ‫درخص��وص چگونگی اج��رای این بس��ته تصریح کرد‪:‬‬ ‫کارگروه��ی ب��رای پایش اج��رای این الیحه تش��کیل‬ ‫ش��ده که اخیرا با ابالغ حکم اعضای آن‌‪ ،‬کار این هیات‬ ‫رسمیت پیدا کرده است‪ .‬مهم‌ترین موسسات و نهادهای‬ ‫اقتصادی کشور در این کارگروه عضویت دارند که از آن‬ ‫جمله می‌توان به وزارت امور اقتصاد و دارایی‪‌،‬س��ازمان‬ ‫نظارت برنامه‌ریزی و نظ��ارت راهبردی رییس‌جمهور‪‌،‬‬ ‫پژوهشکده پولی و بانکی‪ ،‬موسسه عالی پژوهش و سایر‬ ‫‹ ‹اولویت سیاست‌ها با درمان فوری‬ ‫‹ ‹تشکیل کارگروه اجرایی‬ ‫‌ تذکر به وزیر اقتصاد‬ ‫درباره بنگاه‌داری بانک‌ها‬ ‫حس��ن درگاهی عضو هیات علمی دانشگاه‬ ‫شهید بهشتی نیز در گفت‌وگو با‬ ‫درخصوص قابلیت اجرایی بس��ته سیاستی‬ ‫گفت‪ :‬بسته سیاس��تی یک قانون است که‬ ‫روی کاغذ نوش��ته ش��ده و موضوع مهم در این زمینه‬ ‫نگرانی‌ها بابت قابلیت اجرا و اجرایی ش��دن آن اس��ت‪.‬‬ ‫برای عملیاتی ش��دن این بس��ته ضروری است که یک‬ ‫سیستم نظارتی دقیق طراحی شود‪.‬‬ ‫ای��ن عضو کارگ��روه تخصصی س��تاد هماهنگی امور‬ ‫اقتص��ادی در ادامه اظهار کرد‪ :‬نخب��گان اقتصادی باید‬ ‫همین‌طور که در ‪1‬ماهه بررس��ی بس��ته سیاستی‪‌،‬این‬ ‫مجموعه را مورد انتقاد و بررسی قرار دادند‌‪ ،‬از این پس‬ ‫نیز به پایش این بس��ته ادام��ه داده و اجرای آن را زیر‬ ‫نظر داشته باش��ند‪ .‬نه‌تنها نخبگان اقتصاد بلکه فعاالن‬ ‫اقتصادی نیز باید بر اجرای این بس��ته نظارت داش��ته‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫این اقتصاددان در پاس��خ به اینک��ه آیا ضعف نهادی‪،‬‬ ‫مانع اجرای این بس��ته خواهد شد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬اقتصاد‬ ‫ایران مریض است و ‪ 2‬بیماری تورم و رکود ‪،‬سال‌هاست‬ ‫که دامن کش��ور را گرفته اس��ت‪ .‬برای درمان اقتصاد‪،‬‬ ‫سیاس��ت‌های کوتاه‌م��دت اقتصادی الزم بوده اس��ت‪.‬‬ ‫نهادهای اقتصادی کشور نیاز به اصالحات جدی دارند‬ ‫اما با توجه به زمان بر بودن این موضوع‪ ،‬فعال در اولویت‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫به تازگی در مجلس طرحی پیگیری می‌ش��ود که به موضوع بنگاه‌داری‬ ‫بانک‌ها رس��یدگی خواهد کرد‪ ،‬بانک‌ها وضعیت خوبی در جهت رش��د و‬ ‫تعالی کش��ور ندارند و صرفا در جهت تامین منافع اختصاصی سهامداران‬ ‫خود هستند که این موضوع رویه بدی بوده‪ ،‬اما بانک‌ها آن را در دستور کار دارند‪.‬‬ ‫عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به تذکر نمایندگان به وزیر اقتصاد در مورد بنگاه‌داری‬ ‫بانک‌ه��ا و اعمال نظارت بانک مرکزی‪ ،‬ضمن بیان مطل��ب فوق گفت‪ :‬آنچه بانک مرکزی در مورد نرخ‬ ‫س��ود ابالغ کرده از س��وی بانک‌ها سلیقه‌ای عمل می‌ش��ود و در این راستا تذکری به وزیر اقتصاد ارائه‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫حسینعلی حاجی‌دلیگانی در گفت‌وگو با فارس عنوان کرد‪ :‬پرداخت نقدینگی بانک‌ها به شرکت‌های‬ ‫زیرمجموع ‌ه و واسطه‌گری در بازار اثرات سویی داشته است که منجر به رونق تولید نمی‌شود و همچنین‬ ‫در حال حاضر نقش فزاینده‌ای در قیمت تمام شده دارد‪.‬‬ ‫ب��ه گفت��ه این نماینده مجلس؛ بانک مرکزی و وزارت اقتصاد مس��ئول رس��یدگی به انحراف بانک‌ها‬ ‫هس��تند و در صورتی که بتوان قانون‌گذاری و تعیین مس��ئولیت را به س��مت وزرای اقتصادی ببریم‪،‬‬ ‫می‌توان از ابزارهای نظارتی و قانونی برای رسیدگی به این موضوعات استفاده کرد‪.‬‬ ‫وی همچنی��ن ادامه داد‪ :‬اص�لاح نهادی یک موضوع‬ ‫بلندمدت اس��ت و م��ا باید به درمان‌ه��ای فوری برای‬ ‫بیکاری و تورم بیندیش��یم‪ .‬قطعا ضع��ف نهادی مانعی‬ ‫مهم برای اجرای هر نوع سیاس��تی در کشور است‪ ،‬اما‬ ‫مفاد بس��ته تنظیم ش��ده‌‪ ،‬هیچ‌گونه مغایرتی با اهداف‬ ‫بلندمدت و چش��م‌انداز ‪20‬س��اله ندارند و در واقع یکی‬ ‫از دالیلی که مخالفت جدی با این بسته وجود نداشت‪،‬‬ ‫همین موضوع است‪.‬‬ ‫‹ ‹انعکاس واقعیات اقتصادی‬ ‫روح‌اهلل بیگ��ی ئیالنل��و‪ ،‬نایب‌ریی��س اول‬ ‫کمیس��یون اقتص��ادی مجلس نی��ز‌درباره‬ ‫عوامل تاثیرگذار ب��ر تصویب فوریت الیحه‬ ‫خ��روج غیرتورم��ی از رکود‌‪ ،‬در پاس��خ به‬ ‫گفت‪ :‬سیاس��ت‌های حکیمانه مقام‬ ‫خبرن��گار‬ ‫معظم رهبری‌‪ ،‬درایت مجل��س و قابلیت اجرایی باالی‬ ‫این بس��ته موجب ش��د تا این الیحه با یک فوریت در‬ ‫مجلس تصویب شود‪.‬‬ ‫ای��ن عضو کمیس��یون اقتص��ادی مجلس اف��زود‪ :‬از‬ ‫مهم‌ترین ویژگی‌های این بس��ته سیاستی این است که‬ ‫متولیان آن واقعیت‌های اقتصادی کش��ور را دیده‌اند و‬ ‫ضمن انعکاس صادقانه شرایط وخیم اقتصادی‪ ،‬به ارائه‬ ‫راهکارهایی برای برون رفت از آن پرداخته‌اند‪.‬‬ ‫وی همچنی��ن بیان کرد‪ :‬نماین��دگان مجلس بر این‬ ‫اعتقادند که در کش��ور مشکالت اقتصادی‪ ،‬کمبود ارز‪،‬‬ ‫تحریم و نبود س��رمایه‌گذار داریم و این بسته می‌تواند‬ ‫راهکاری جدی برای حل مشکالت اقتصادی باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹ مقابله با دشمن خارجی‬ ‫ئیالنلو اظه��ار کرد‪ :‬یک��ی از مهم‌ترین تهدیدهای‬ ‫اقتصاد کش��ور‪‌،‬دش��منان خارجی هستند که باید با‬ ‫شناسایی اهداف آنها‪ ،‬به برون‌رفت از وضعیت موجود‬ ‫کش��ور کمک کرد‪ .‬وی همچنین این بسته سیاستی‬ ‫را ب��رای رهای��ی از «چه باید ک��رد» و «باید چگونه‬ ‫با دش��من مبارزه ک��رد» ضروری دانس��ت و گفت‪:‬‬ ‫مجلس��یون با شناسایی هدف دش��منان‪ ،‬آگاهانه به‬ ‫صورت یک فوریتی بسته سیاستی را تصویب کردند‪.‬‬ ‫نماینده میاندوآب اظهار ک��رد‪ :‬مجلس با تصویب‬ ‫ای��ن ط��رح به‌دنب��ال بر ط��رف کردن موانع رش��د‬ ‫اقتصادی کش��ور است و حاال دیگر باید تمام تمرکز‬ ‫قوای سه‌گانه‪ ،‬س��مت اجرایی شدن این سیاست‌ها‬ ‫باش��د‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬فقط یک��ی از ابعاد طرح‌های‬ ‫اقتص��ادی‪ ‌،‬قابل اجرایی ب��ودن و تئوری‌های علمی‬ ‫اس��ت و دیگر عامل مهم اجرای این طرح‪ ،‬عزم ملی‬ ‫اس��ت که باید با مدیریت جهادی به اجرای بس��ته‬ ‫سیاستی منجر شود‪.‬‬ ‫وی در ادامه تاکید کرد‪ :‬من توصیه می‌کنم دولت‪،‬‬ ‫مجلس و حکومت قدرت خ��ود را به خرج بدهند تا‬ ‫بتوانیم از وضعیت نامطلوب فعلی‪ ،‬رها بش��ویم‪ .‬روند‬ ‫سیاست‌های تصویب شده قابل اجرا بوده و غیرممکن‬ ‫نیس��ت‪ ،‬به ق��ول افالطون که می‌گوی��د‌“نمی‌توانم‪،‬‬ ‫نمی‌ش��ود‪ ،‬در قاموس من نیس��ت» م��ن می‌گویم‪‌،‬‬ ‫«نمی‌توان��د‪ ،‬نمی‌ش��ود در قام��وس نظام اس�لامی‬ ‫نمی‌گنجد‪».‬‬ ‫راهکارهای کمیسیون اقتصادی مجلس‬ ‫برای خروج از رکود‬ ‫کمیس��یون اصلی رس��یدگی به الیحه خروج از رکود‪ ،‬کمیس��یون‬ ‫اقتصادی مجلس است و کمیسیون‌های فرعی آن کمیسیون بودجه‪،‬‬ ‫صنعت و معدن و دیگر بخش‌ها در نظر گرفته شده است‪.‬‬ ‫عضو کمیس��یون اقتصادی مجلس ضمن بیان این مطلب با اشاره به تصویب یک فوریت الیحه‬ ‫رفع موانع تولید و یکپارچگی نظام بانکی اظهار کرد‪ :‬در حال حاضر اعضای کمیس��یون اقتصادی‬ ‫نیز برای خروج از رکود راهکارهایی داش��ته که به احتمال زیاد در این الیحه به بحث و بررس��ی‬ ‫گذاشته شود‪.‬‬ ‫به گفته محمد علیپور؛ رییس‌جمهوری و مجلس برای حمایت از تولید همفکری و تعامل خوبی‬ ‫دارند و یکی از دغدغه‌های نمایندگان شیوه بنگاه‌داری بانک‌ها بوده که مانع از پرداخت تسهیالت‬ ‫و حمای��ت آنها از تولید می‌ش��ود‪ .‬وی در پاس��خ ب��ه اینکه چه ضمانت اجرایی ب��رای بنگاه‌داری‬ ‫نکردن بانک‌ها وجود دارد‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬در حال حاضر بخشی از تسهیالت بانک‌ها به شرکت‌های‬ ‫زیرمجموعه خود آنها رفته و سرمایه‌گذاری می‌شود و به همین دلیل حمایت از تولید رخ نمی‌دهد‬ ‫و در این زمینه وقتی دولت درخواس��ت کرده و برای این موضوع پیش��نهاداتی آورده است‪ ،‬قطعا‬ ‫توسط مجلس نیز پیگیری خواهد شد‪.‬‬ ‫اقتصاد محاوره‌ای‬ ‫یوزانس چیست؟‬ ‫یوزان��س در لغت به معنی مهلت و فرجه اس��ت‪.‬‬ ‫اگ��ر فروش��نده کاال به خری��دار مهلت��ی بدهد تا‬ ‫بتوان��د در ای��ن فاصله وجه کاالی م��ورد معامله را‬ ‫بپ��ردازد‪ ،‬معامله از نوع «یوزانس» اس��ت‪ .‬در واقع‬ ‫یوزانس نوعی اعتبار اس��نادی اس��ت ک��ه خریدار‬ ‫کاال ی��ا خدمات‪ ،‬مبلغ پرداختی را به‌صورت نس��یه‬ ‫به فروش��نده کاال پرداخت می‌کن��د اما در این نوع‬ ‫معامل��ه جزئیات��ی درخصوص چگونگ��ی تحویل و‬ ‫توافق درباره قیمت وجود دارد که آن را از فاینانس‬ ‫و ری‌فاینانس جدا می‌کند‪.‬‬ ‫‹ ‹ ف�رق اعتب�ار اس�نادی یوزان�س ب�ا اعتب�ار‬ ‫اسنادی تاخیری‪:‬‬ ‫در یوزانس یعنی همان «نس��یه» کشیدن برات‬ ‫از سوی فروشنده‪ ،‬بر عهده بانک تامین‌کننده مالی‬ ‫یا بانک گشاینده اعتبار است‪ .‬بنابراین اگر به خاطر‬ ‫هزینه تمبر و کارمزد قبولی‪ ،‬ش��رط صدور برات از‬ ‫معامل��ه حذف گردد‪ ،‬معامله یوزانس‪ ،‬همان معامله‬ ‫اعتبار اس��نادی ب��ا تاخیر انجام می‌ش��ود‪ .‬در حال‬ ‫حاضر در سیستم بانکی کش��ور‪ ،‬اعتبارات اسنادی‬ ‫که در ایران به همان ‪ LC‬معروف اس��ت را از لحاظ‬ ‫زمان پرداخت ارز به ‪ 2‬دس��ته زیر می‌توان تقسیم‬ ‫کرد‪:‬‬ ‫ اعتبارات اسنادی نقدی دیداری ‪Sight LC‬‬‫ اعتبارات اسنادی نسیه یوزانس ‪Usance LC‬‬‫در اعتبار اس��نادی گش��ایش ش��ده ب��ه صورت‬ ‫دیداری‪ ،‬هنگامی که ذی‌نفع اعتبار اسنادی‪ ،‬نسبت‬ ‫به حمل کاال اقدام می‌کند و این اسناد حمل بدون‬ ‫مغایرت و مطابق با شرایط درج شده در متن اعتبار‬ ‫اسنادی را به بانک گش��اینده اعتبار‪ ،‬ارائه می‌دهد‪،‬‬ ‫بانک مزبور موظف اس��ت پس از رسیدگی به اسناد‬ ‫نس��بت به پرداخت اعتبار اسنادی مطابق آنچه در‬ ‫متن قرارداد قید شده‪ ،‬عمل کند و ذی‌نفع از تاریخ‬ ‫ارائه اسناد و پس از خاتمه دوره یوزانس مبلغ اعتبار‬ ‫را از بانک مربوطه اخذ خواهد کرد‪.‬‬ ‫خبرخوان‬ ‫بلومبرگ گزارش داد‬ ‫‌جذب سرمایه‌گذاران خارجی‬ ‫با زمزمه لغو تحریم‌ها‬ ‫بلومبرگ با اش��اره به حضور گسترده نمایندگان‬ ‫ش��رکت‌های خارج��ی در ای��ران ب��رای توس��عه‬ ‫همکاری‌ه��ا نوش��ت‪ :‬ای��ران ب��‌ا وجودتحریم‌ه��ا‬ ‫دارای بازاره��ای مال��ی و زیرس��اخت‌های فیزیکی‬ ‫توسعه یافته است و این نشان دهنده وجود فرصتی‬ ‫است که می‌تواند بسیار عظیم باشد‪.‬‬ ‫به گزارش تس��نیم‪ ،‬س��روش زایواال‪ ،‬وکیل مقیم‬ ‫لندن که تخصصش در مورد تحریم هاست و مکررا‬ ‫به تهران سفر می‌کند گفت‪ :‬این روزها تمام هتل‌های‬ ‫‪ 5‬ستاره تهران مملو از نمایندگان شرکت‌های غربی‬ ‫و البته ش��رکت‌های ژاپنی و چینی بوده که به‌دنبال‬ ‫به‌دس��ت آوردن موقعیتی برای شروع کسب‌وکار در‬ ‫ایران هس��تند‪ .‬امیر س��یروس رزاق��ی‪ ،‬رییس گروه‬ ‫اقتصادی آرا‪ ،‬موسسه ارائه دهنده تحقیقات در مورد‬ ‫ب��ازار و اطالعات اقتصادی در ته��ران نیز می‌گوید‪:‬‬ ‫ایران شاهد افزایش قابل توجهی در تعداد سفرهای‬ ‫هیات‌های اقتصادی غربی بوده است‪ .‬در ماه فوریه‪،‬‬ ‫گروهی متشکل از نمایندگان بیش از ‪ 100‬شرکت‬ ‫فرانس��وی از آلس��توم گرفته تا اورنج و رنو به تهران‬ ‫س��فر کردند که بزرگ‌ترین هی��ات تجاری خارجی‬ ‫س��فرکننده به «ایران پ��س از انقالب» لقب گرفت‪.‬‬ ‫گروه‌هایی از کانادا‪ ،‬اروپا و آمریکا نیز به ایران س��فر‬ ‫کرده‌اند‪ .‬ش��رکت‌هایی نظیر توتال و آرس��لورمیتال‬ ‫(بزرگ‌ترین تولیدکننده فوالد جهان) که زمانی در‬ ‫ایران فعال بودند‪ ،‬به‌صورت رس��می برای بازگش��ت‬ ‫ب��ه ب��ازار این کش��ور ابراز تمای��ل کرده‌ان��د‪ .‬آنچه‬ ‫امیدواری س��رمایه‌گذاران نسبت به تجارت با ایران‬ ‫را برانگیخته‪ ،‬پیشرفت دیپلماتیک است که می‌تواند‬ ‫مسیر برداشته شدن تحریم‌ها را هموار سازد‪ .‬توافق‬ ‫منعقد ش��ده در م��اه نوامبر گذش��ته‪ ،‬موقتا برخی‬ ‫تحریم‌ها را کاهش داده اس��ت‪ .‬رابرتسون می‌گوید‪،‬‬ ‫در حالی که بازار کش��ورهایی نظیر میانمار و لیبی‬ ‫زمان��ی که تحت تحریم بودند‪ ،‬از توس��عه بازارهای‬ ‫مالی و زیرساخت‌های فیزیکی برخوردار نبودند‪ ،‬اما‬ ‫ایران هر دوی اینها را دارد و این نشان‌دهنده وجود‬ ‫فرصتی است که می‌تواند بسیار عظیم باشد‪.‬‬
‫نگاه روز‬ ‫پيش‌بيني‌هاي‬ ‫خوش‌بينانه‬ ‫در اقتصاد ايران‬ ‫‪6‬‬ ‫سه‌شنبه ‪ 28‬مردادماه ‪22 - 1393‬شوال ‪ 19 -1435‬آگوست ‪2014‬‬ ‫کارشناسان راهکار ارائه می‌دهند‬ ‫برگشت روزانه ‪12‬هزارفقره چک‬ ‫بهروز احمدي‬ ‫مدرس اقتصاد‬ ‫همزمان با انتش��ار بس��ته سياس��تي دولت براي‬ ‫خ��روج از رک��ود‪ ،‬گ��زارش جدي��د بان��ک جهاني‬ ‫در خصوص وضعيت اقتصاد ايران نيز منتش��ر شد‪.‬‬ ‫اي��ن مهم‌ترين نهاد پولي جهان��ي‪ ،‬در گزارش خود‬ ‫با ابراز اميدواري نس��بت ب��ه بهبود وضعيت اقتصاد‬ ‫کش��ور در سال ‪ ،1393‬رشد اقتصادي ايران در اين‬ ‫سال را حدود ‪ 1‬تا ‪ 2‬درصد پيش‌بيني کرده و وجود‬ ‫مشکالت ساختاري شديد در اقتصاد ايران و منطقه‬ ‫را‪ ،‬از مهم‌تري��ن موانع رش��د اقتصاد اين کش��ورها‬ ‫عنوان کرده است‪ .‬عواملي نظير نرخ باالي بيکاري‪،‬‬ ‫بخش خصوصي ضعيف‪ ،‬بخش غيررسمي گسترده‪،‬‬ ‫افزايش کس��ري بودجه و کاهش حجم ذخاير ارزي‬ ‫از مهم‌ترين موانع ايجاد رشد در اقتصاد ايران عنوان‬ ‫شده است‪ .‬با اين حال به نظر مي‌رسد در پيش‌بيني‬ ‫ارائه شده‪ ،‬نقش برخي از عوامل چندان مورد توجه‬ ‫قرار نگرفته است‪.‬‬ ‫اما مهم‌ترين موضوع قابل توجه در گزارش بانک‬ ‫جهان��ي‪ ،‬پيش‌بيني‌هاي بيش از ان��دازه در اقتصاد‬ ‫ايران است‪ .‬اين در حالي است که به جرات مي‌توان‬ ‫گف��ت‪ ،‬يک��ي از مهم‌ترين موانع موجود در مس��ير‬ ‫خروج اقتصاد اي��ران از رکود تورم��ي‪ ،‬تحريم‌هاي‬ ‫اعمال ش��ده از س��وي غرب ب��ر بخش‌هاي کليدي‬ ‫اقتص��اد ايران مثل نفت و سيس��تم بانکي اس��ت‪.‬‬ ‫رش��د اقتصادي پيش‌بيني ش��ده در تدوين بس��ته‬ ‫خروج غيرتورمي از رکود‪ ،‬ناش��ي از به وجود آمدن‬ ‫انتظارات مثبت فعاالن اقتصادي از نتيجه مذاکرات‬ ‫هسته‌اي و کاهش فشار تحريم‌هاست‪ .‬اما روي ديگر‬ ‫سکه که شکس��ت مذاکرات يا طوالني شدن زمان‬ ‫آن است‪ ،‬اصال ديده نشده است ‪.‬در چنين شرايطي‬ ‫اگر به هر دليلي مذاکرات هسته‌اي به تعليق برسد‬ ‫به س��رعت موجب از بين رفت��ن انتظارات مثبت‬ ‫فعاالن اقتصادي و عميق‌تر شدن رکود خواهد شد‪.‬‬ ‫به اين ترتيب يک ش��وک بيرون��ي مهم در اقتصاد‬ ‫ايران لحاظ نشده است‪.‬‬ ‫اين ام��ر که مس��ئوالن اقتص��ادي دولت تالش‬ ‫دارند سياس��ت‌هاي اقتصادي ضدرک��ودي خود را‬ ‫با فرض ادامه وضعيت موجود مذاکرات هس��ته‌اي‪،‬‬ ‫برنامه‌ري��زي و اج��را کنن��د ب��ه اين معني اس��ت‬ ‫که گزينه شکس��ت مذاک��رات هس��ته‌اي و اعمال‬ ‫تحريم‌هاي بيشتر ناشي از آن در برنامه‌ريزي دولت‬ ‫جايي نداشته اس��ت‪ .‬اين موضوع شاهدي عيني بر‬ ‫مدعاي گزارش بان��ک جهاني مبني بر خوش‌بينانه‬ ‫بودن پيش‌بيني‌ها در اقتصاد ايران است‪.‬‬ ‫خبر ویژه‬ ‫افزايشبدهيبانک‌هايتجاري‬ ‫بهبانک‌مرکزي‬ ‫بدهي بانک‌هاي تجاري ب��ه بانک مرکزی که در‬ ‫‪ ۱۲‬ماه منتهي به خرداد ماه س��ال گذش��ته ‪68/4‬‬ ‫درصد کاهش يافته بود‪ ،‬در ‪۱۲‬ماه منتهي به خرداد‬ ‫ماه امس��ال ‪ 118/3‬درصد و در ‪ 3‬ماه اول امس��ال‬ ‫‪ 219/2‬درصد رشد داشته است‪.‬‬ ‫طبق آخري��ن آماره��ا حجم بده��ي بانک‌هاي‬ ‫تجاري ب��ه بانک مرکزي در پايان خرداد امس��ال‬ ‫به ‪ 8‬هزار و ‪ 5017‬ميليارد تومان رس��يده اس��ت‪.‬‬ ‫ص در دوره‌هاي گذشته نوسان‬ ‫بررسي اين ش��اخ ‌‬ ‫در حجم بدهي بانک‌هاي تجاري به بانک مرکزي‬ ‫را نشان مي‌دهد‪.‬‬ ‫اما نکته قابل تامل در اين بررس��ي‌ها اين اس��ت‬ ‫که حداکثر رش��د بدهي بانک‌ه��اي تجاري ‪65/9‬‬ ‫درصد ب��وده که در س��ال ‪ 90‬رخ داده و در برخي‬ ‫سال‌ها مانند پايان خرداد سال گذشته ميزان بدهي‬ ‫بانک‌هاي تجاري ‪ 68/4‬درصد کاهش داشته است‪.‬‬ ‫اينک��ه چرا بده��ي بانک‌هاي تج��اري در ‪ 12‬ماه‬ ‫منتهي به خرداد امسال ‪ 118/3‬درصد و در ‪ 3‬ماهه‬ ‫اول سال جاري ‪ 219/2‬درصد افزايش داشته است‪،‬‬ ‫ابهامي است که هنوز پاسخ مشخصي براي آن داده‬ ‫نشده است‪.‬‬ ‫البته ش��نيده‌ها حاکي است در چند ماه گذشته‬ ‫برخي بانک‌ه��اي خصوصي با مش��کل نقدينگي و‬ ‫عدم تع��ادل در منابع و مصارف روبه‌رو ش��دند که‬ ‫اين مس��ئله موجب اضافه برداش��ت از منابع بانک‬ ‫مرکزي و به تبع آن افزايش بدهي بانک‌هاي تجاري‬ ‫به بانک مرکزي شده است‪.‬‬ ‫نکته جالب توجه اين اس��ت که بدهي بانک‌هاي‬ ‫تخصصي که در س��ال‌هاي اخير به دليل اختصاص‬ ‫خط اعتباري براي مسکن مهر توسط بانک مرکزي‬ ‫رشد‌هاي قابل توجهي از لحاظ اعداد و ارقام داشت‪،‬‬ ‫در سه ماهه اول امسال ‪ 0/5‬کاهش داشته است‪.‬‬ ‫بر اس��اس اين گزارش بده��ي بانک‌هاي تجاري‬ ‫در خرداد ماه امس��ال نسبت به اسفند سال گذشته‬ ‫‪ 219/2‬درصد رش��د داشته اس��ت‪ .‬اين ميزان رشد‬ ‫در بده��ي در حالي اس��ت که بانک‌ه��ا بابت اضافه‬ ‫برداش��ت‌هاي خود از بانک مرکزي بايد ‪ 34‬درصد‬ ‫ک مرکزي بپردازند و اين ميزان جريمه‪،‬‬ ‫سود به بان ‌‬ ‫هزينه تامين مالي براي بانک‌ها را به شدت افزايش‬ ‫مي‌دهد‪.‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫گروه اقتصاد‪ :‬آمارهاي بانک‌مرکزي نش��ان مي‌دهد‬ ‫که از ابتداي س��ال‌جاري تاکنون ي��ک ميليون و ‪884‬‬ ‫هزار فقره چک برگشت خورده که رقمي معادل ‪12‬هزار‬ ‫و ‪ 560‬فق��ره چک بر گش��تي در روز اس��ت ‪ .‬هرچند‬ ‫که اين آمار نس��بت به گذش��ته روندي کاهشي را طي‬ ‫کرده اما ب��ا اين وجود به گفته کارشناس��ان اقتصادي‬ ‫ارقام فعلي چک‌هاي برگشتي بسيار نگران‌کننده است‪.‬‬ ‫طبق آمارهاي بانک مرکزي‪ ،‬تعداد چک‌هاي برگش��تي‬ ‫از ‪ ۶‬ميليون فقره در سال ‪ ۹۰‬به ‪ ۵.۵۹‬ميليون فقره در‬ ‫سال ‪ ۹۱‬و حدود ‪ ۵.۴‬ميليون با ميانگين روزانه ‪ 13‬هزار‬ ‫و ‪ 718‬در سال ‪ ۹۲‬رسيده و در سال‌جاري تا کنون ‪1/8‬‬ ‫ميليون فقره چک برگش��تي ثبت ش��ده که پيش‌بيني‬ ‫مي‌شود تا آخر س��ال اين رقم به ‪ ۴‬ميليون فقره برسد‬ ‫که اين روند نش��ان مي‌دهد امسال کاهش چشمگيري‬ ‫در ميانگين صدور چک‌هاي برگش��تي داش��تيم‪ .‬البته‬ ‫آمارها درحالي روند کاهشي چک‌هاي برگشتي را نشان‬ ‫مي‌ده��د که بانک مرکزي هم با انجام اقداماتي درصدد‬ ‫است بتواند این پدیده را به حداقل برساند‪.‬‬ ‫‹ ‹تدابي�ر بانک مرکزي ب�راي کاهش چک‌هاي‬ ‫برگشتي‬ ‫حميد تهرانفر معاون نظارتي بانک مرکزي به اجراي‬ ‫نظام اعتباري متقاضيان دس��ته چ��ک در نظام بانکي‬ ‫اش��اره کرد و دراين باره گفت‪ :‬براس��اس اين نظام‪ ،‬فرد‬ ‫متقاضي چک در بدو امر دسته چک کامل و تمام عيار‬ ‫درياف��ت نمي‌کن��د و ابتدا از چ��ک ‪ 10‬برگي در قطع‬ ‫کوچک بهره مند مي‌شود که عالمتي از صاحب حساب‬ ‫ب��ه وصول‌کننده چک اس��ت‪ .‬به اين ترتي��ب به تدريج‬ ‫صاحب حس��اب ب��ا پرداخت مبالغ چک‌ها و اس��تفاده‬ ‫بجا و مناس��ب به بانک ثابت مي‌کند در مسير درستي‬ ‫گام ب��ر م��ي‌دارد و از آن پس تع��داد و قطعات چک‌ها‬ ‫تفاوت مي‌کند و اين روش براي اعتبارسنجي مشتريان‬ ‫است‪.‬‬ ‫وي گفت‌‪ :‬اينکه افراد ارزيابي ش��وند و به هر کس��ي‬ ‫متناس��ب با توان مالي‪ ،‬دس��ته چک عطا شود هنوز در‬ ‫مرحله بررسي اس��ت و کار آساني هم نيست بلکه بايد‬ ‫بررسي‌هاي بيش��تري انجام شود و اکنون به مرحله‌اي‬ ‫نرس��يديم ک��ه بتواني��م در قال��ب يک دس��تورالعمل‬ ‫اعالم کنيم‪.‬‬ ‫تهرانف��ر اف��زود‪ :‬در بس��ياري از مق��ررات آم��ده اگر‬ ‫فردي چک برگش��تي داشت مش��مول يکي از کارهاي‬ ‫معمول بانک‌ها نمي‌تواند باش��د‪ ،‬ضمن آنکه دارندگان‬ ‫چک برگش��تي در مقابل هر چک ‪ 7‬س��ال از داش��تن‬ ‫دس��ته چک محروم مي‌ش��وند؛ بنابراي��ن از نظر قانون‬ ‫و مقررات ضوابط س��ختي داريم و اگر افراد رفع س��وء‬ ‫اثر چک نشده باش��ند خيلي از کارهاي بانکي از جمله‬ ‫دريافت تسهيالت و گشايش حساب بانکي را نمي‌توانند‬ ‫انجام دهند‪.‬‬ ‫معاون بانک مرکزي درباره موسس��ات رفع س��وء اثر‬ ‫هم گفت‪‌:‬در اين‌باره بسيار هشدار داديم و از مسئوالن‬ ‫کش��ور درخواس��ت کرديم از گمراهي مردم جلوگيري‬ ‫کنند با اين حال همچنان شاهد فعاليت‌هاي غيرقانوني‬ ‫اين موسس��ات هستيم‪ .‬البته با توجه به روش‌هايي که‬ ‫قانونگذار براي رفع سوء اثر در نظر گرفته است و طبق‬ ‫قانون جديد چک در س��ال جاري غيراز صاحب حساب‬ ‫و دارنده دسته چک نمي‌تواند در اين‌باره اقدام کند مگر‬ ‫آنکه تقلبي در کار باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹روش‌هاي رفع سوء اثر چک‌هاي برگشتي‬ ‫تهرانف��ر ب��ا ي��ادآوري ‪ 3‬روش ب��راي رفع س��وء اثر‬ ‫چک‌هاي برگش��تي اظهارک��رد‪ :‬براي رفع س��وء اثر از‬ ‫چک‌هاي بالمحل و دريافت دس��ته چک جديد‪ ،‬عالوه‬ ‫بر اينکه بايد مبلغ چک تامين ش��ود‪ ،‬دو برابر اين مبلغ‬ ‫در بانک به مدت ‪ ۲‬س��ال مس��دود مي‌شود‪ .‬همچنين‬ ‫گرفتن رضاي��ت محضري توس��ط صادر‌کننده چک از‬ ‫ذي نفع چک الزامي اس��ت تا بتواند دسته چک جديد‬ ‫بگيرد‪ .‬در روش سوم هم‌همچنين يک بانک اطالعاتي‬ ‫از چک‌هاي بالمحل و رفع سوء اثر شدن تهيه مي‌شود‬ ‫که اين بانک براي اعتبار س��نجي مشتريان بانک به کار‬ ‫مي‌رود‪.‬‬ ‫وي ادام��ه داد‌‪ :‬بنابراي��ن در هر ي��ک از اين ‪ 3‬روش‪،‬‬ ‫صاح��ب حس��اب و ذي نفع نهايي دخيل اس��ت و اگر‬ ‫کس��اني بگويند با تمهيداتي رفع س��وء اثر مي‌کنند و‬ ‫به نادرس��تي در دفترخانه سند مجعولي تشکيل دهند‪،‬‬ ‫مرتکب تقلب مي‌شوند و در صورتي که چک با مشکلي‬ ‫مواجه شود‪ ،‬دادخواستش در محاکم مورد پذيرش قرار‬ ‫نمي‌گيرد و با متخلفان برخورد مي‌شود‪.‬‬ ‫‹ ‹عوامل موثر در برگشت چک‌ها‬ ‫به هر حال با وجود اقداماتي که در دس��تور کاربانک‬ ‫مرک��زي ق��رار دارد‪ ،‬آن طور که مع��اون بانک مرکزي‬ ‫مي‌گويد‪ :‬بيش از ‪ 12‬هزار فقره چک برگش��تي در روز‬ ‫پديده ناميموني است که در اقتصاد کالن معلول توليد‪،‬‬ ‫بازرگاني و خدمات داراي مش��کالت ساختاري است و‬ ‫نش��انه و پيام خوبي به س��امانه بانکي منتقل نمي‌کند‬ ‫و عالوه بر مش��کالت اجتماعي موج��ب افزايش هزينه‬ ‫فعاليت در نظام بانکي مي‌شود‪.‬‬ ‫موضوعي که کارشناس��ان حوزه پولي و اقتصادي هم‬ ‫ب��ر آن تاکي��د دارند و معتقدن��د که باال ب��ودن تعداد‬ ‫چک‌هاي برگش��تي و کاهش حجم مبادالت با اين ابزار‬ ‫پول��ي به عنوان يکي از نش��انه‌هاي رک��ود فعاليت‌هاي‬ ‫اقتصادي است‌‪.‬کارشناسان با هشدار نسبت به پيامدهاي‬ ‫ناگوار گسترش اين معضل براين باورند که بايد هر چه‬ ‫سريع تر براي اين موضوع چاره‌اي جدي انديشيد‪.‬‬ ‫محمد ربيع زاده يکي از کارشناس��ان حوزه بانکي در‬ ‫با بيان اين که در برگشت خوردن‬ ‫گفت و گو با‬ ‫چ��ک ها‪ ،‬عوامل بيروني بيش از اراده بانک‌ها تاثيرگذار‬ ‫ایجاد تعادل بین مهار تورم و خروج از رکود‬ ‫برخي افراد رش��د پايه پولي و نقدينگي در يک سال‬ ‫اخي��ر را مورد انتقاد ق��رار مي‌دهند و برخي مي‌گويند‪،‬‬ ‫بانک مرکزي رکود را فداي تورم کرده است‪ ،‬اما آن‌طور‬ ‫که ريي��س کل بانک مرکزي مي‌گويد‪ ،‬هدف اين بانک‬ ‫ايجاد تعادل بين مهار تورم و خروج از رکود است‪.‬‬ ‫ول��ي‌اهلل س��يف در گفت‌وگ��و با فارس‪ ،‬در پاس��خ به‬ ‫اين س��وال که چرا با وجود تاکيدات فراوان و مجموعه‬ ‫مديريتي بانک مرکزي نرخ رش��د نقدينگي در ‪ 12‬ماه‬ ‫منتهي به خرداد امس��ال به ‪ 30/7‬درصد (‪ 27/2‬درصد‬ ‫بدون احتس��اب آمار موسس��ات جديد پولي) رس��يده‬ ‫اس��ت‪ ،‬و آيا اين پديده ه��دف کنترل تورم را مخدوش‬ ‫نخواه��د کرد‪ ،‬اظهار ک��رد‪ :‬تمام ت�لاش بانک مرکزي‬ ‫اين اس��ت که يک حرکت منطقي و متعادل در کنترل‬ ‫نقدينگي و س��اير متغيرهاي پولي پيش گرفته و دچار‬ ‫افراط و تفريط نشود‪.‬‬ ‫وي ب��ا بيان اينکه بانک مرکزي ب��ا انتقادهای زيادي‬ ‫مواجه اس��ت که در کنترل ش��ديد نقدينگي و تمرکز‬ ‫عم��ده بر مهار ت��ورم رک��ود را فراموش کرده اس��ت‪،‬‬ ‫تصريح کرد‪ :‬بانک مرکزي س��عي کرده تعادلي بين اين‬ ‫دو دي��دگاه ايجاد کند‪ .‬حفظ انس��جام در باور مجموعه‬ ‫دولت و جهت دادن سياس��ت‌ها به س��متي که ثبات را‬ ‫مدنظر داشته باشد از اهداف بانک مرکزي است‪ .‬وي با‬ ‫اشاره به برنامه‌هاي بانک مرکزي براي کنترل نقدينگي‬ ‫اظه��ار کرد‪ :‬براي اينکه در برنامه خروج از رکود نيازي‬ ‫به منابع بانک مرکزي نباش��د‪ ،‬بايد توان تسهيالت‌دهي‬ ‫بانک بيشتر ش��ود که به همين منظور چندين راهکار‬ ‫قیمت طال و سکه همچنان بر مدار نزول‬ ‫گروه اقتصاد‪ :‬روز گذشته قیمت طال در بازار داخل‪،‬‬ ‫تحت تاثیر کاهش قیمت اونس جهانی و کاهش قیمت‬ ‫ارزها قرار گرفت و با افت قیمت مواجه ش��د‪ .‬بهای طال‬ ‫و س��که که مدتی اس��ت به تبعیت از بازارهای جهانی‬ ‫با افت قیمت همراه اس��ت‪ ،‬روز گذش��ته ب��ار دیگر در‬ ‫موقعیت نزول��ی قرار گرفت و هر گ��رم طالی ‪18‬عیار‬ ‫ب��ا قیمت ‪96‬ه��زار و ‪ 990‬تومان به فروش رس��ید که‬ ‫نس��بت به یکش��نبه حدود ‪1‬هزار تومان افت قیمت را‬ ‫نش��ان می‌دهد‪ .‬با توجه به این روند س��که تمام و نیم‬ ‫سکه هم به ترتیب ‪ 945‬هزار تومان و ‪ 475‬هزار تومان‬ ‫قیمت‌گذاری و ربع سکه بر نرخ ‪ 263‬هزارتومان تثبیت‬ ‫ش��د که در تمامی انواع سکه‪3 ،‬هزار تومان افت قیمت‬ ‫را شاهد بودیم‪.‬‬ ‫براس��اس گفته‌های تحلیلگران ب��ازار‪ ،‬کاهش قیمت‬ ‫از جمل��ه افزاي��ش س��رمايه بانک‌ها‪ ،‬ف��روش امالک و‬ ‫مس��تغالت تمرکز ب��ر وص��ول مطالب��ات غيرجاري و‬ ‫فروش بخش��ي از بنگاه‌ه��اي زيرمجموع��ه بانک‌ها در‬ ‫دس��تورکار قرار گرفته اس��ت‪ .‬رييس کل بانک مرکزي‬ ‫گفت‪ :‬با اي��ن اقدامات توان تس��هيالت‌دهي بانک‌ها از‬ ‫‪ 240‬هزار ميليارد تومان ب��ه ‪ 280‬هزار ميليارد تومان‬ ‫در س��ال‌جاري افزايش مي‌يابد‪ .‬سيف در پاسخ به اين‬ ‫س��وال که آيا براي پايه پول��ي و نقدينگي رقم خاصي‬ ‫را هدف‌گذاري کرده‌ايد‪ ،‬یادآور شد‪ :‬وقتي هدف‌‌گذاري‬ ‫براي پرداخت ‪ 280‬هزار ميليارد تومان تس��هيالت در‬ ‫سال‌جاري مي‌‌ش��ود‪ ،‬به نوعي نقدينگي و پايه پولي به‬ ‫تبع آن کنترل خواهد شد اما رقم قطعي براي پايه پولي‬ ‫و نقدينگي فعال در نظر گرفته نشده است‪.‬‬ ‫اون��س جهانی طال همراه باتقوی��ت قدرت برابری ریال‬ ‫ای��ران در براب��ر ارزهای عم��ده در ب��ازار آزاد داخلی‪،‬‬ ‫ازجمله مهم‌ترین دالیل کاهش شیب منفی قیمت طال‬ ‫در بازار داخلی به‌ش��مار می‌روند‪ .‬در این روز بهای هر‬ ‫دالر امریکا هم در بازار آزاد ‪ 3107‬تومان قیمت‌گذاری‬ ‫ش��د و قیمت یورو به ‪ 4160‬تومان رسید که نسبت به‬ ‫روزقبل از آن(یکشنبه) کاهش قیمت نشان می‌دهد‪.‬‬ ‫نوع ارز‬ ‫خرید (ریال)‬ ‫فروش (ریال)‬ ‫عنوان‬ ‫خرید (ریال)‬ ‫فروش (ریال)‬ ‫دالر امریکا‬ ‫‪30950‬‬ ‫‪31070‬‬ ‫سکه یک گرمی‬ ‫‪1,650,000‬‬ ‫‪1,730,000‬‬ ‫یورو‬ ‫‪41490‬‬ ‫‪41600‬‬ ‫سکه ربع‬ ‫‪2,550,000‬‬ ‫‪2,620,000‬‬ ‫پوند انگلیس‬ ‫‪51800‬‬ ‫‪51910‬‬ ‫سکه نیم‬ ‫‪4,700,000‬‬ ‫‪4,750,000‬‬ ‫فرانک‌سوئیس‬ ‫‪34310‬‬ ‫‪34480‬‬ ‫سکه امامی‬ ‫‪9,415,000‬‬ ‫‪9,455,000‬‬ ‫لیر ترکیه‬ ‫‪14350‬‬ ‫‪14440‬‬ ‫سکه بهار آزادی‬ ‫‪9,390,000‬‬ ‫‪9,450,000‬‬ ‫ریال عربستان‬ ‫‪8200‬‬ ‫‪8350‬‬ ‫‪ 1‬گرم طال‬ ‫‪949,800‬‬ ‫‪969,900‬‬ ‫رینگت مالزی‬ ‫‪9730‬‬ ‫‪9880‬‬ ‫‪ 1‬مثقال طال‬ ‫‪4,170,000‬‬ ‫‪4,200,000‬‬ ‫است ‪،‬گفت‪ :‬مشکالت اقتصادي و رکود حاکم در بخش‬ ‫اقتصاد يکي از عوامل مهم دراين زمينه است که باعث‬ ‫رکود بازار کس��ب و کار‪ ،‬افزايش چک‌هاي برگش��تي و‬ ‫گس��ترش بي‌اعتمادي دراين زمينه شده است‪ .‬به گفته‬ ‫او؛ عوامل فرهنگي دیگری همچون بدحس��ابي برخي افراد‬ ‫نيز در اين موضوع دخيل است به طوري که اين امر نه تنها‬ ‫در افزايش رقم چک‌هاي برگش��تي بلکه در ايجاد مطالبات‬ ‫معوق بانک‌ها مي‌تواند نمود پيدا کند‪ .‬وی با بيان اين که تا‬ ‫زماني که اقتصاد از رکود تورمي خارج نشود و بازار کسب‬ ‫و کار رونق نگيرد‪ ،‬ميزان چک‌هاي برگشتي و بي‌اعتمادي‬ ‫مردم کاهش نخواهد يافت که البته تدوين بسته سياستي‬ ‫دولت در راس��تاي خروج غيرتورمي از رکود در اين زمينه‬ ‫بس��يار مي‌تواند کارساز باش��د ‪ .‬ربيع زاده براين باوراست‬ ‫ک��ه صاحبان کس��ب و کار و فعاالن اقتص��ادي تمايلي به‬ ‫برگشت خوردن چک‌شان ندارند بلکه اين شرايط اقتصادي‬ ‫اس��ت که باعث تش��ديد اين پديده شده است ‪ .‬به گفته او‬ ‫؛ در اين مدت آمارها نش��ان از کم ش��دن تعداد چک‌هاي‬ ‫برگشتي نسبت به سال‌هاي اخير مي‌دهد که دراين راستا‬ ‫مي‌توان اقدامات دولت در جهت بهبود فضاي کسب و کار‬ ‫و همچنين اقدامات بانک مرکزي را در راستاي ضابطه مند‬ ‫کردن قوانين مربوط به چک و سختگيري‌هايي که دراين‬ ‫راستا صورت مي‌گيرد‪ ،‬دانس��ت ‪ .‬اين کارشناس اقتصادي‬ ‫با بيان اين که اس��تفاده از چک در مبادالت تجاري باعث‬ ‫روان س��ازي مبادالت مي‌شود تصریح کرد‪ :‬بنا براین ميزان‬ ‫چک‌هاي برگشتي و بي‌اعتمادي به اين ابزار مي‌تواند باعث‬ ‫قب��ول نکردن چک در فعاليت‌هاي اقتصادي ش��ودکه اين‬ ‫ام��ر در نهايت کارکرد اقتصادي و سيس��تم بانکي را نيز با‬ ‫اختالل ايجاد می کندکه به نظر مي‌رس��د اقدامات در حال‬ ‫انجام در رفع اين مش��کل هرچه س��ريع ت��ر باید عملياتي‬ ‫ش��ود‪ .‬ابراهيم ش��يخ زاده يکي ديگر از کارشناسان هم در‬ ‫در اين باره مش��کالت اقتصادي‪،‬‬ ‫گفت و گ��و با‬ ‫مش��کالت س��اختاري در قوانين مربوط به چک‪ ،‬کمرنگ‬ ‫ب��ودن اعتبارس��نجي متقاضيان چ��ک را از جمله عواملي‬ ‫دانست که در افزايش تعداد چک‌هاي برگشتي موثر است‬ ‫و دراين رابطه گفت‪ :‬بانک مرکزي و دولت در صدد هستند‬ ‫که شرايط اقتصادي را بهبود ببخشند که به طور حتم اين‬ ‫اقدامات در کنار يکديگر مي‌تواند بس��يار موثر واقع شود ‪.‬‬ ‫وي با بيان اين که اگر اقتصاد از رکود و تورم خارج شود و‬ ‫مش��کالت ساختاري در قوانين مربوط به چک مرتفع شود‬ ‫و از سوي ديگر بانک مرکزي براي افرادي چک صادر کند‬ ‫که توان مالی مناس��بی داشته باش��د‪ ،‬به کاهش چک‌هاي‬ ‫برگش��تي کمک بس��زايي خواهد کرد‪ ،‬افزود‪ :‬به طور حتم‬ ‫تمامي اين اقدامات همزمان در کنار هم مي‌تواند موثر واقع‬ ‫شود ‪.‬‬ ‫باجه خبر‬ ‫مديرعام��ل بانک اقتصادنوين ش��يوه‬ ‫تامين مالي بنگاه‌هاي توليدي را يکي‬ ‫از مش��کالت اساسي سيس��تم بانکي‬ ‫دانس��ت و افزود‪ :‬در حالي ک��ه در دنيا بانک‌هاي‬ ‫تجاري تامين مالي و سرمايه در گردش واحدهاي‬ ‫مورد نياز را به صورت کوتاه مدت بر عهده دارند‪،‬‬ ‫اما در ايران اين مس��ئله به شکل بلندمدت اتفاق‬ ‫مي‌افتد که همين موضوع باعث رس��وب سرمايه‬ ‫به مدت طوالني است‪.‬‬ ‫در پنجمي��ن هماي��ش بين‌الملل��ي‬ ‫بازاريابي خدمات بانکي از تمبر افتتاح‬ ‫باشگاه بانکداران ايراني رونمايي شد‪.‬‬ ‫اي��ن کنفرانس از روز ش��نبه ‪ 26‬م��رداد ‪93‬و به‬ ‫مدت ‪ 2‬روز در مرکز همايش‌هاي بين‌المللي صدا‬ ‫و سيما و با حضور بيش از ‪ 800‬نفر از متخصصان‬ ‫و فعاالن بانکي ايران و جهان برگزار شد‪.‬‬ ‫جذب ‪ 81‬ميليارد ري��ال اعتبار براي‬ ‫پرداخ��ت تس��هيالت ازدواج توس��ط‬ ‫بانک قرض‌الحسنه مهر ايران خراسان‬ ‫جنوبي صورت گرفت‪ .‬به گفته سرپرس��ت شعب‬ ‫بانک قرض‌الحس��نه مهر ايران؛ اعطاي وام ازدواج‬ ‫به زوج‌هايي که ازدواج آنها در س��ال گذش��ته و‬ ‫سال‌جاري ثبت شده است از ‪ 15‬تير امسال تا‪30‬‬ ‫شهريورماه امسال‌ادامه دارد‪.‬‬ ‫در راس��تاي جلب رضايت مشتريان و‬ ‫پاسخگويي به نياز مشتريان حقيقي و‬ ‫حقوقي ‪ 7‬ش��عبه مس��تقل بانك ملي‬ ‫ايران به شعب فروشنده سفته با مبالغ باال اضافه‬ ‫شد‪ .‬بر اين اساس شعب مركزي‪ ،‬سعدي‪ ،‬حافظ‪،‬‬ ‫بازار‪ ،‬ايران خودرو‪ ،‬فردوسي و اسكان نيز همانند‬ ‫ساير شعب فروشنده س��فته با مبالغ باال به ارائه‬ ‫اين خدمت خواهند پرداخت‪.‬‬ ‫بانک س��امان ب��راي حل مس��ائل با‬ ‫توليد‌کنن��دگان فرص��ت يک‌ماه��ه‬ ‫خواست‪.‬در جلسه کميسيون اقتصادي‬ ‫مجلس مس��ائل توليد‌کنندگان با بانک س��امان‬ ‫بررس��ي و مق��رر ش��د‪ ،‬کميت��ه‌اي متش��کل از‬ ‫نمايندگان اين کميس��يون‪ ،‬موضوع را پيگيري و‬ ‫گزارشي به کميسيون ارائه کند‪.‬‬
‫سه‌شنبه ‪ 28‬مردادماه ‪22 - 1393‬شوال ‪ 19 -1435‬آگوست ‪2014‬‬ ‫خبرخوان‬ ‫زمزمه حذف قیمت‌گذاری دولتی‬ ‫تا پایان سال‬ ‫معاون بازرگانی داخلی وزیر صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت از حذف تدریجی قیمت‌گذاری‬ ‫دولتی کاالها خبر داد‪ .‬مجتبی خس��روتاج‬ ‫در گفت‌وگو با مهر اظه��ار کرد‪ :‬تمام تالش دولت این‬ ‫اس��ت که بتواند حقوق مصرف‌کننده را رعایت کرده و‬ ‫در عین حال‪ ،‬تولید را نیز از وضعیت فعلی رکود خارج‬ ‫کن��د‪ .‬وی افزود‪ :‬البته خود مردم نیز در این روند نقش‬ ‫موثر دارند و تالش دولت این است که با به کار گرفتن‬ ‫بازوهای قدرتمند اصناف‪ ،‬زمینه را برای تامین و توزیع‬ ‫مناس��ب کاالها فراهم کنند‪ .‬به گفته خسروتاج‪ ،‬البته‬ ‫بسته خروج از رکود دولت نیز چنین کارکردی را دارد‬ ‫و قرار اس��ت با حمایت تولید‪ ،‬جان��ب مصرف نیز نگاه‬ ‫داش��ته ش��ود‪ .‬قائم‌مقام وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫تصریح ک��رد‪ :‬وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت متولی‬ ‫تولید و مصرف‌کننده به صورت توامان اس��ت و به‌طور‬ ‫قطع‪ ،‬هر تصمیمی با درنظر گرفتن این ‪ 2‬عامل موثر‪،‬‬ ‫اتخاذ خواهد شد و جای نگرانی نیست‪.‬‬ ‫هدف‌گذاري صادراتي‬ ‫براي کنترل تورم در رکود‬ ‫ريي��س کميته واردات ات��اق ايران با بيان‬ ‫اينکه به منظور کنترل آثار تورمي بس��ته‬ ‫خروج از رکود هدف‌گذاري صادراتي انجام‬ ‫ش��ده اس��ت‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬به دليل شرايط رکود تورمي‬ ‫درکشور نمي‌توان طرف تقاضا را در داخل تحريک کرد‪،‬‬ ‫بنابراين بايد کاالهايي توليد شوند که قدرت صادراتي‬ ‫داش��ته يا بازار آن از گذشته وجود داشته است‪ .‬مجيد‬ ‫رضا حريري درگفت‌وگو با پانا در خصوص هدف‌گذاري‬ ‫صادراتي براي جلوگيري از آثار تورمي در بسته خروج‬ ‫از رکود اظهار کرد‪ :‬اقتصاد کش��ور‪ ،‬مريض رو به مرگي‬ ‫است که در مورد اين مريض رفتاري انجام مي‌شود که‬ ‫شايد در شرايط عادي رفتار منطقي نباشد‪ ،‬اما درحال‬ ‫حاضر چاره‌اي جز اين نيس��ت‪ .‬وي ادام��ه داد‪ :‬اگر به‬ ‫صناي��ع پتروش��يمي کمک مي‌ش��ود ت��ا محصوالت‬ ‫پتروشيمي بيش��تري صادر شود به اين علت است که‬ ‫امروز کاالهايي توليد شود که بتوان آن را صادر کرد نه‬ ‫اينکه به بازار داخلي عرضه ش��ود بنابراين هدف‌گذاري‬ ‫توليد صادراتي يکي از پيش‌بيني‌هاي بس��ته خروج از‬ ‫رکود است که مناسب ارزيابي مي‌شود‪.‬‬ ‫کوتاه از تجارت‬ ‫روابط عمومي گمرك ايران‪ -‬از اول مهر امسال‪،‬‬ ‫ضوابط جدي��د قرارداد بيمه كااله��اي ترانزيتي اجرايي‬ ‫می‌شود‪ .‬در بخشنامه‌اي به شركت‌های بيمه و حمل‌ونقل‬ ‫بين‌المللي اعالم ش��ده ك��ه از اول مهر فقط بيمه‌نامه‌اي‬ ‫معتبر و قابل پذيرش خواهد بود كه براساس مفاد قرارداد‬ ‫جديد بيمه تعهد پرداخت حقوق ورودي عبور كاالهاي‬ ‫خارجي صادر شود‪.‬‬ ‫ایس�نا‪ -‬اکبر ت��رکان‪ ،‬دبیر ش��ورای هماهنگی‬ ‫مناط��ق آزاد و وی��ژه اقتص��ادی گف��ت‪ :‬در صنع��ت‬ ‫هوانوردی‪ ،‬ش��رکت‌ها در رقابت‌های تجاری می‌توانند‬ ‫ب��ه یکدیگر امتیازاتی بدهند که آنه��ا را در ‪ ۵‬آزادی‬ ‫نامگذاری کردند؛ عبور بی‌ضرر از آس��مان یک کشور‪،‬‬ ‫نشس��تن برای گرفت��ن خدمات فنی‪ ،‬بار‪ ،‬گذاش��تن‬ ‫مس��افر جزو ‪ ۴‬آزادی هس��تند ک��ه آزادی پنجم در‬ ‫مورد برداش��تن مس��افر از یک فرودگاه یا خطه است‬ ‫که اگر این امتیاز به یک ش��رکت خارجی داده ش��ود‬ ‫در مقابلش باید یک امتیازی بگیرد‪ .‬حاال قرار است با‬ ‫طرح آس��مان باز‪ ،‬آزادی پنجم بدهیم که شرکت‌های‬ ‫بین‌الملل��ی در آن مناط��ق رف��ت و آم��د کنند و در‬ ‫مقابلش امتیاز متقابل مطالبه نکنند‪.‬‬ ‫مدی��رکل دفت��ر ام��ور نمایندگی‌های‬ ‫س��ازمان توس��عه تجارت‪ ،‬منطقه آزاد اروند را فرصتی‬ ‫استثنایی برای سرمایه‌گذاری دانست و بر نقش رایزنان‬ ‫در جذب سرمایه‌گذاری خارجی و تبدیل این منطقه به‬ ‫قطب اقتصادی کشور تاکید کرد‪ .‬رضا عباسقلی افزود‪:‬‬ ‫س��ازمان توسعه تجارت آمادگی دارد تا با اعزام رایزنان‬ ‫بازرگانی‪ ،‬زمینه الزم را برای توس��عه و پیش��رفت این‬ ‫منطقه فراهم کند‪.‬‬ ‫رواب�ط عموم�ی س�ازمان توس�عه تجارت‪-‬‬ ‫‪ ۴۰‬درص��د ص��ادرات به عراق از مرز ش��لمچه صورت‬ ‫می‌گی��رد و این مرز امن‌ترین مرز صادراتی به کش��ور‬ ‫عراق است‪ ،‬به‌‌طوری‌که ترکیه نیز برای صادرات کاال به‬ ‫عراق از این مرز استفاده می‌کند‪.‬‬ ‫ایرنا‪-‬عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس از‬ ‫تشکیل کارگروه اصالح قانون تجارت در این کمیسیون‬ ‫خبر داد‪ .‬ابوالفضل ابوترابی گفت‪ :‬برای اصالح قسمتی‬ ‫از این قانون تجارت با نظر اعضای کمیس��یون بنا شد‬ ‫کارگروهی با همین عنوان به ریاس��ت سیدحمیدرضا‬ ‫طباطبایی‌نائینی تش��کیل ش��ود که این موضوع انجام‬ ‫شد‪.‬‬ ‫‪trade@smtnews.ir‬‬ ‫تجارت‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪26‬‬ ‫خالقیت از نوع متخلفانه‬ ‫دالرها با تارو پود می‌آیند‬ ‫نمایشگاه‪ ،‬آینه پیشرفت صنعت و اقتصاد‬ ‫‪7‬‬ ‫چهارمين همايش صادرات غيرنفتي برگزار شد‬ ‫بررسي آخرين «سياست‌ها» در تجارت خارجي‬ ‫گروه تجارت‪ :‬چهارمين همايش صادرات‬ ‫غيرنفتي ديروز در س��الن خليج‌فارس سازمان‬ ‫توس��عه تجارت برگزار ش��د‪ .‬اي��ن همايش با‬ ‫هدف ق��رار دادن شناس��ايي موانع پيش روي‬ ‫صادرات غيرنفت��ي و ارائه راهکار به دولت و با‬ ‫مشارکت فعاالن بخش خصوصي و تشکل‌هاي‬ ‫اقتصادي برگزار شد و نمايندگاني از دولت نيز‬ ‫در هماي��ش و پنل‌هاي تخصص��ي آن حضور‬ ‫داش��تند‪ .‬ای��ن هماي��ش ديروز با س��خنراني‬ ‫يحيي آل‌اس��حاق‪ ،‬رييس ات��اق تهران‪ ،‬محمد‬ ‫شريعتمداري‪ ،‬معاون اجرايي رييس‌جمهوری‬ ‫و اکب��ر کميجان��ي‪ ،‬قائم‌مق��ام بان��ک مرکزي‬ ‫آغاز ش��د و ب��ا برگزاري دو پن��ل تخصصي با‬ ‫محوريت «سياس��ت‌هاي دولتي» و «فرصت‌ها‬ ‫و استراتژي‌هاي صادرات» ادامه يافت‪.‬‬ ‫ارز باید یار صادرات شود‪ ،‬نه بار خاطر‬ ‫رئیس ات��اق بازرگانی تهران با بیان‬ ‫اینک��ه ارز بای��د یار ص��ادرات و نه بار‬ ‫خاطر باش��د‪ ،‬گفت‪ :‬چه اشکالی دارد‬ ‫که حج��م واردات ‪ ۵۰۰‬میلیارد دالر‬ ‫ش��ود و ص��ادرات از ‪ ۴۰‬میلی��ارد به‬ ‫‪ ۴۰۰‬میلیارد دالر برسد؟‬ ‫یحیی آل‌اس��حاق با اشاره به اینکه‬ ‫مس��ائل مربوط ب��ه تج��ارت حاصل‬ ‫عوام��ل داخل��ی و خارجی اس��ت که‬ ‫ی‬ ‫حض��ور نداش��تن در تصمیم‌گی��ر ‌‬ ‫جهانی و هماهنگ نب��ودن با تجارت‬ ‫جهانی نق��ش اساس��ی در این میان‬ ‫ایفا می‌کند‪ ،‬به ح��دی که اگر تولید‪،‬‬ ‫توزی��ع‪ ،‬رویه بانک‌ه��ا و ارز در جهت‬ ‫سیاس��ت‌های تجاری نباش��د‪ ،‬باعث‬ ‫کندی کار می‌شود‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬گس��ترش صادرات‬ ‫تنها ب��ا تعری��ف امکان‌پذیر نیس��ت‬ ‫و بای��د دی��د چق��در برای��ش منابع‬ ‫تخصی��ص می‌دهی��م‪ ،‬ای��ن تصور که‬ ‫ما فکر کنی��م‪ ،‬واردات را باید به صفر‬ ‫نزدیک کنیم‪ ،‬عملیاتی نیست و دولت‬ ‫باید سیاست‌های صادراتی را بازنگری‬ ‫کرده و نس��خه عملیاتی را اجرا کند‪،‬‬ ‫آنچه مهم اس��ت‪ ،‬اس��تراتژی واردات‬ ‫اس��ت ک��ه ب��رای تولی��د و در جهت‬ ‫صادرات محقق شود‪ ،‬چه اشکالی دارد‬ ‫که حج��م واردات ‪ ۵۰۰‬میلیارد دالر‬ ‫شود و صادرات از ‪ ۴۰‬میلیارد به ‪۴۰۰‬‬ ‫میلیارد دالر برسد؟‬ ‫رئیس اتاق بازرگانی تهران به نقش‬ ‫مس��ائل ارزی در تجارت اشاره کرد و‬ ‫اینک��ه تکلیف نظام��ات بانکی و ارزی‬ ‫باید روشن شود که سامان یافتن نرخ‬ ‫ارز و ش��رایط مال��ی و اعتباری و ارائه‬ ‫تسهیالت سر و سامان گیرد و ارز باید‬ ‫یار صادرات باشد نه بار خاطر‪.‬‬ ‫آل‌اس��حاق با تاکید بر اینکه فرآیند‬ ‫بانکی نیازمند بازنگری اس��ت‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫بحث مشوق‌ها از دیگر نکات قابل تامل‬ ‫اس��ت که باوجود تمام محدودیت‌ها‪،‬‬ ‫بار هزینه و ش��رایط زمانی نمی‌شود‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬تجار می‌توانن��د در بازار بزرگ‬ ‫جهانی رقابت کنند و در نهایت توجه‬ ‫نکردن به مش��وق‌ها در ش��رایط ویژه‬ ‫یعن��ی دقت نداش��تن در نتیجه‪ ،‬چرا‬ ‫که برای ق��رار گرفتن یک قوطی رب‬ ‫گوجه فرنگی در قفس��ه فروشگاه‌های‬ ‫خارجی در کنار س��ایر رقبا باید روند‬ ‫طوالنی و کارهای زیادی کرد‪.‬‬ ‫صادرات در اولویت توجه دولت‬ ‫قائم‌مق��ام بان��ک مرکزی ب��ا دفاع از‬ ‫سیاس��ت دولت مبنی ب��ر کاهش تورم‬ ‫گف��ت‪ :‬بدون مهار تورم‪ ،‬امکان ثبات در‬ ‫ن��رخ ارز نیز وجود ن��دارد‪ ،‬این درحالی‬ ‫اس��ت که مهار تورم ب��ه معنای کاهش‬ ‫قیمت نیس��ت‪ .‬اکبر کمیجان��ی اظهار‬ ‫کرد‪ :‬هی��چ اقتصاددان��ی تاکنون نقش‬ ‫بالمنازع ص��ادرات در رش��د اقتصادی‬ ‫را ان��کار نک��رده و مورد ابهام و س��وال‬ ‫قرار نداده است‪ ،‬این در حالی است که‬ ‫اجماع جهانی کش��ورها به سمتی است‬ ‫ک��ه در کنار حمای��ت از تولید‪ ،‬حمایت‬ ‫از ص��ادرات غیرنفت��ی را نی��ز مدنظ��ر‬ ‫ق��رار داده‌ان��د‪ .‬وی اف��زود‪ :‬در ادبیات‬ ‫اقتصادی ایران نیز‪ ،‬هش��یاری و بیداری‬ ‫در رابط��ه ب��ا نقش ص��ادرات غیرنفتی‬ ‫در اقتص��اد به وجود آمده اس��ت که از‬ ‫ناحی��ه درآم��د نفتی نمی‌ت��وان به‌طور‬ ‫عادی اقتصاد را اداره کرد‪ ،‬ضمن اینکه‬ ‫در کن��ار این ش��ناخت و سیاس��ت‌ها‪،‬‬ ‫دولت‌ها در س��ال‌های گذش��ته تالش‬ ‫داش��ته‌اند ک��ه کم و بی��ش از صادرات‬ ‫دف��اع کنند‪ .‬قائم‌مق��ام بانک مرکزی با‬ ‫اشاره به درآمدهای نفتی دهه ‪ ۸۰‬برای‬ ‫اقتصاد ای��ران تصریح کرد‪ :‬قیمت نفت‬ ‫در ای��ن دهه به باالترین میزان خود در‬ ‫س��ال‌های بعد از انقالب رس��یده است‬ ‫اما به‌دلیل تحریم‌هایی که کش��ورهای‬ ‫غربی علیه ای��ران اعمال کردند‪ ،‬ضعف‬ ‫به کارگیری و اداره اقتصاد با درآمدهای‬ ‫نفتی ب��روز کرد و مش��خص ش��د که‬ ‫استراتژی اداره اقتصاد ایران با استفاده‬ ‫از درآمده��ای نفتی کارس��از نیس��ت‪.‬‬ ‫ب��ه گفت��ه کمیجان��ی‪ ،‬طی س��ال‌های‬ ‫‪ ۸۴‬ت��ا ‪ ،۹۱‬درآمدهای نفت��ی ایران به‬ ‫‪ ۲۵۰‬میلیارد دالر رس��یده که از آن به‬ ‫خوبی استفاده نشد و شاید به صراحت‬ ‫بت��وان گفت ب��ه بدترین ش��کل از این‬ ‫درآمدها در اقتصاد ایران اس��تفاده شد‬ ‫و راه راحت‌طلب��ی را در پیش گرفتیم‪.‬‬ ‫وی اظهار کرد‪ :‬افزایش درآمدهای نفتی‬ ‫بزرگ‌ترین ابزار در اختیار دشمنان شد‬ ‫ت��ا از آن علیه ایران بهره گیرند‪ ،‬به این‬ ‫معنا که آنها تصمیم گرفتند از این ابزار‬ ‫که در اقتصاد ایران به کار بس��ته شده‬ ‫بود و همه کارها بر محور آن می‌چرخید‬ ‫علیه کش��ور استفاده کنند و به نوعی با‬ ‫کاهش خریدهای نفتی دنی��ا از ایران‪،‬‬ ‫درآمده��ای ای��ران را کاه��ش داده و‬ ‫اقتصاد ایران را فلج کنند‪.‬‬ ‫فرصت‌هاي طاليي درآمدهاي نفتي از بين رفت‬ ‫معاون اجرايي رييس‌جمهوری با بيان‬ ‫اينک��ه فرصت‌هاي طالي��ي درآمدهاي‬ ‫نفتي در ‪ 2‬دوره قبل و بعد از انقالب از‬ ‫دست رفته است‪ ،‬گفت‪ :‬عزم دولت رفع‬ ‫موانع صادرات غيرنفتي است‪.‬‬ ‫محمد ش��ريعتمداري با بيان اينکه‬ ‫دولت گذش��ته‪ ،‬متاسفانه فرصت‌هاي‬ ‫طالي��ي در رواب��ط بين‌الملل��ي را از‬ ‫دس��ت داد‪ ،‬گفت‪ :‬رواب��ط بين‌المللي‬ ‫کش��ور در س��ال‌هاي اخير به شدت‬ ‫تحت‌الش��عاع مديريت ناکارآمد قرار‬ ‫گرفته بود ام��ا در حال حاضر‪ ،‬دولت‬ ‫ت�لاش دارد تا با بهبود اين روابط در‬ ‫عرصه بين‌المللي‪ ،‬راه را براي توسعه‬ ‫اقتصادي کشور باز کند‪.‬‬ ‫معاون اجراي��ي رييس‌جمهور با بيان‬ ‫اينک��ه ‪ ۷۰۰‬ميلي��ارد دالر از صادرات‬ ‫نفت در ‪ 10‬سال اخير حاصل شد افزود‪:‬‬ ‫سفرهاي استاني دولت نشانگر اين است‬ ‫که در سطح داخلي نيز‪ ،‬بخش‌هاي قابل‬ ‫توجهي از کشور به شدت از محروميت‬ ‫رن��ج مي‌برن��د و اگرچ��ه اقدامات��ي در‬ ‫س��ال‌هاي اخير صورت گرفته‪ ،‬اما هنوز‬ ‫بي��کاری‪ ،‬فق��ر و فس��اد در بخش‌هايي‬ ‫از کش��ور مشاهده مي‌ش��ود که دولت‬ ‫ماموريت يافته تا اين پديده‌ها را حذف‬ ‫کند‪ .‬وي با اش��اره ب��ه وجود ‪ 2‬دوره‌اي‬ ‫طاليي در درآمدهاي نفتي در سال‌هاي‬ ‫اخير گفت‪ :‬اين دوره مربوط به دهه ‪۴۰‬‬ ‫و ‪ ۵۰‬بوده است که کشور از درآمدهاي‬ ‫سرش��ار نفتي برخوردار بود و دوره دوم‬ ‫نيز مربوط به ‪ 10‬س��ال اخير در کشور‬ ‫مي‌شود که متاسفانه توسعه همه‌جانبه‬ ‫با وجود اي��ن افزايش درآمدي صورت‬ ‫نگرفته است‪.‬‬ ‫ب��ه گفت��ه ش��ريعتمداري‪ ،‬در حال‬ ‫حاض��ر‪ ،‬ص��ادرات غيرنفت��ي کش��ور‬ ‫نيز ب��ا موانع بس��ياري مواجه اس��ت‬ ‫و البت��ه دول��ت برنام��ه دارد ت��ا اين‬ ‫موان��ع را برط��رف کند‪ ،‬ضم��ن اينکه‬ ‫سياس��تگذاري‌ها مبني بر اين اس��ت‬ ‫که توسعه صادرات غيرنفتي و تجارت‬ ‫بين‌المللي به ش��دت از سوي دولت و‬ ‫بخش خصوصي‪ ،‬عملياتي شود‪.‬‬ ‫وقتي پرچم صادرات غيرنفتي برافراشته شد‬ ‫رييس کميسيون تجارت اتاق تهران‬ ‫ک��ه دبيري اي��ن هماي��ش را بر عهده‬ ‫داش��ت‪ ،‬گفت‪ :‬پرچم توس��عه صادرات‬ ‫غيرنفت��ي در برنام��ه س��وم توس��عه‬ ‫اقتصادي در تقابل با ديدگاه جايگزيني‬ ‫واردات برافراشته شد و پس از آن نظام‬ ‫جمهوري اس�لامي ايران‪ ،‬اس��تراتژي‬ ‫توسعه صادرات را براي پيشبرد اهداف‬ ‫خود در بخش تجارت برگزيد‪ .‬محسن‬ ‫بهرام��ي ارض اقدس ادام��ه داد‪ :‬مقرر‬ ‫ش��د‪ ،‬اين اس��تراتژي به عن��وان محور‬ ‫تصميم‌س��ازي‌ها مورد توجه قرار گيرد‬ ‫اما به دليل حاکم بودن سياس��ت‌هاي‬ ‫واردات مح��ور‪ ،‬اين اس��تراتژي آنچنان‬ ‫که شايس��ته ب��ود در تصميم‌گيري‌ها‬ ‫لحاظ نش��د‪ .‬به ويژه در س��ال‌هايي که‬ ‫درآمدهاي نفتي رو به افزايش گذاشت‬ ‫و دولت‌ه��ا ب��ه ارز حاص��ل از صادرات‬ ‫بي‌نياز ش��دند‪ .‬به اين ترتيب از ميزان‬ ‫توجه ب��ه صادرات کاس��ته ش��د‪ .‬وي‬ ‫اظهار کرد‪ :‬چهار س��ال اس��ت که اتاق‬ ‫ته��ران هماي��ش ص��ادرات غيرنفت��ي‬ ‫برگ��زار مي‌کند ام��ا چهارمي��ن دوره‬ ‫برگزاري اين همايش با سالگرد آغاز به‬ ‫کار دول��ت يازدهم و نيز با ارائه بس��ته‬ ‫سياس��تي خروج غيرتورم��ي از رکود‬ ‫مصادف شده است‪.‬‬ ‫بهرام��ي ارض اقدس اف��زود‪ :‬اکنون‬ ‫ش��رايط خاصي بر اقتصاد حاکم است؛‬ ‫ب��ه طوري که تورم ‪ ۴۸‬درصدي‪ ،‬حجم‬ ‫نقدينگي که از‪ ۵۰۰‬هزار ميليارد تومان‬ ‫فراتر رفته اس��ت‪ ،‬نرخ بي��کاري که به‬ ‫بي��ش از ‪ ۲۸‬درص��د افزاي��ش يافت��ه‪،‬‬ ‫رش��د منفي سال‌هاي ‪ ۹۱‬و ‪ ،۹۲‬بدهي‬ ‫دولت به بان��ک مرکزي و پيمانکاران و‬ ‫البت��ه وجود پروژه‌ه��اي نيمه‌تمام اين‬ ‫ش��رايط ويژه را رقم زده است‪ .‬رييس‬ ‫کميس��يون تجارت اتاق تهران تصريح‬ ‫کرد‪ :‬دولت يازدهم درصدد ساماندهي‬ ‫ب��ه اي��ن وضعيت اس��ت و البته بخش‬ ‫خصوص��ي نيز اع�لام آمادگ��ي کرده‬ ‫اس��ت که به عن��وان يار ش��اطر براي‬ ‫برون رفت از اين شرايط فداکاري کند‪.‬‬ ‫وي با اش��اره به اينکه دول��ت يازدهم‬ ‫سياس��ت‌هاي خود در زمينه خروج از‬ ‫رکود را به نظرخواهي گذاش��ته‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫بخ��ش خصوصي در مورد اين بس��ته‪،‬‬ ‫مطالبات و پيشنهاداتي را مطرح کرده‬ ‫اس��ت که اميدواريم در مراحل تدوين‬ ‫نهاي��ي مورد توجه ق��رار گيرد‪ .‬بهرامي‬ ‫ارض اقدس س��پس به موضوع ماليات‬ ‫اش��اره ک��رد و ادام��ه داد‪ :‬معم��وال در‬ ‫شرايط رکود‪ ،‬دولت‌ها به دنبال کاهش‬ ‫ضرايب مالياتي هستند و الزم است که‬ ‫اين موضوع در بس��ته خ��روج از رکود‬ ‫مورد توجه واقع شود‪.‬‬ ‫نظرگاه‬ ‫سیاست‌هایی برای‬ ‫حمایت از بخش خصوصی‬ ‫و رونق سرمایه‌گذاری‬ ‫محمد نهاوندیان‬ ‫رییس دفتر رییس‌جمهور‬ ‫سیاس��ت‌های خروج از رک��ود می‌تواند فضای‬ ‫اقتصادی ایران را دگرگون کند‪ .‬این بسته نکات‬ ‫درخش��انی را در دل خ��ود دارد ک��ه در م��دت‬ ‫اج��رای آن می‌تواند منجر به تغییر فضای حاکم‬ ‫بر اقتصاد کش��ور ش��ود‪ .‬دولت یازدهم هم عزم‬ ‫خود را برای بهبود واقعی فضای اقتصادی کشور‬ ‫نشان داده است‪ .‬از جمله نشانه‌های این موضوع‬ ‫می‌توان به گام‌هایی اش��اره کرد که دولت برای‬ ‫اجرای قانون بهبود مس��تمر فضای کس��ب‌وکار‬ ‫برداشته است‪.‬‬ ‫نتیج��ه اولی��ه آرامش‌بخش��ی ب��ه بازارها این‬ ‫اس��ت که فعاالن اقتصادی می‌توانند با اطمینان‬ ‫محاس��بات خودشان را برای اداره بنگاه‌هایی که‬ ‫در اختی��ار دارند‪ ،‬انجام دهند‪ .‬با همکاری خوبی‬ ‫که در حال حاضر در ش��ورای گفت‌وگوی بخش‬ ‫خصوص��ی و دول��ت وج��ود دارد‪ ،‬امیدواریم در‬ ‫کوتاه‌مدت هم وضعیت اقتصاد کشور بهبود پیدا‬ ‫کند‪ .‬در مورد سیستم مالیاتی نیز بحث‌هایی در‬ ‫دولت انجام ش��ده و همچنان ادام��ه دارد‪ .‬نکته‬ ‫بس��یار مهم این اس��ت که در ش��رایط خروج از‬ ‫رکود به جای اینکه نرخ مالیات را باال ببریم باید‬ ‫پایه مالیات را گسترش بدهیم‪.‬‬ ‫در ش��رایط کنون��ی بخ��ش خصوص��ی باید‬ ‫احس��اس کند با عدالت و س�لامت مالیات از او‬ ‫دریافت می‌شود و همچنین مشوق‌های سیاستی‬ ‫که دولت در نظر دارد مانند س��رمایه‌گذاری در‬ ‫مناط��ق کمتر توس��عه یافته به خوب��ی اجرایی‬ ‫ش��ود‪ .‬از سوی دیگر پیام بسیار مهمی در همین‬ ‫سیاس��ت‌های خروج از رکود وج��ود دارد مبنی‬ ‫براینکه آورده س��رمایه‌گذار‪ ،‬مانند تسهیالتی که‬ ‫از بانک می‌گیرد‪ ،‬معاف از مالیات خواهد بود‪.‬‬ ‫دولت یازدهم عزم کرده با اجرای سیاست‌های‬ ‫خ��روج از رک��ود اقتص��ادی فرصت��ی ت��ازه را‬ ‫پی��ش‌روی اقتصاد ایران ق��رار دهد‪ ،‬فرصتی که‬ ‫می‌تواند منجر ب��ه تغییر فضای حاکم بر اقتصاد‬ ‫ش��ود؛ فضایی ت��ازه و امیدبخش ک��ه گفت‌وگو‬ ‫در م��ورد ن��رخ رش��د‌های منف��ی را به س��مت‬ ‫اظهار امیدواری از نرخ رش��د‌های مثبت س��وق‬ ‫می‌دهد‪.‬‬ ‫آنچ��ه دول��ت در ذه��ن دارد در چارچ��وب‬ ‫رونق‌بخش��ی به اقتصاد پیش م��ی‌رود‪ .‬دولت با‬ ‫ارائه سیاست‌های خروج از رکود اقتصادی قصد‬ ‫دارد در جه��ت بهبود وضعیت اقتصادی کش��ور‬ ‫گام موث��ری ب��ردارد‪ .‬همگان می‌دانن��د‪ ،‬اقتصاد‬ ‫ایران از موضوع��ات مختلفی رنج می‌برد‪ .‬به‌طور‬ ‫نمونه یک گرفتاری امروز اقتصاد کش��ور‪ ،‬بدهی‬ ‫دولت به پیمانکاران است که هم موجب ناراحتی‬ ‫دولت و هم پیمانکاران و بخش خصوصی ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫در نهایت آنچه رخ داده معمای ناراحت‌کننده‌ای‬ ‫ش��ده است‪.‬در س��ال‌های گذش��ته وقتی بخش‬ ‫خصوصی به دولت بدهکار می‌شد‪ ،‬برای بدهکار‬ ‫بخش خصوصی اجرائیه صادر ش��ده و در نهایت‬ ‫فع��ال بخش خصوصی ممنوع‌الخروج می‌ش��د و‬ ‫مسیر توسعه کس��ب‌وکارش با اخالل‌های جدی‬ ‫روبه‌رو می‌ش��د اما در س��وی مقاب��ل‪ ،‬اگر دولت‬ ‫به پیمانکاری بدهکار می‌ش��د‪ ،‬ن��ه جریمه‌ای و‬ ‫نه بهره‌ای به او تعلق می‌گرفت‪ .‬این س��ازوکاری‬ ‫یکطرفه بود که بده��کار بخش خصوصی در آن‬ ‫جریمه می‌شد و صدای طلبکار از دولت به جایی‬ ‫نمی‌رسید‪ .‬مجموعه دولت در قالب سیاست‌های‬ ‫خروج از رکود‪ ،‬س��ازوکاری را اندیش��یده تا این‬ ‫شرایط پایان یابد‪.‬‬ ‫برای��ن اس��اس دولت این بار س��ازوکار الزم را‬ ‫در سیاس��ت‌های خروج از رکود‪ ،‬اندیشیده است‬ ‫و به تصویب رس��انده تا بدهی‌ه��ای دولت قابل‬ ‫تهاتر شود و همچنین بدهی‌ها به بانک‌ها و بانک‬ ‫مرکزی نیز پرداخت شود‪ .‬این اقدامات منجر به‬ ‫ایجاد توازن می‌ش��ود یعنی حداقل پیمانکارانی‬ ‫که از دولت طلب دارند نیز می‌توانند مطالباتشان‬ ‫را درخواست کنند‪.‬‬ ‫همچنین در تش��ویق سرمایه‌گذاری‪ ،‬مجموع‬ ‫مش��وق‌های الزم مورد توجه قرار گرفته اس��ت‪.‬‬ ‫روح ای��ن جهت‌گیری نش��ان می‌ده��د دولت با‬ ‫احترام و اعتن��ا به ظرفیت بی‌نهایت مردم‪ ،‬قصد‬ ‫دارد شرایطی را رقم بزند که جذب سرمایه‌ها به‬ ‫اقتصاد کش��ور با جدیت ص��ورت گیرد و رونقی‬ ‫برای اقتصاد کشور ایجاد شود که پایداری داشته‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫امی��دوارم از راه اج��رای ای��ن سیاس��ت‌ها و‬ ‫همراه��ی دولت به جایی برس��یم ک��ه دیگر از‬ ‫نرخ رش��د‌های منف��ی و رکود حرف��ی به میان‬ ‫نیای��د و در نهای��ت فض��ای گفتم��ان مل��ی به‬ ‫س��مت روزهای��ی برود ک��ه در مورد نرخ رش��د‬ ‫‪ ۸‬درصدی و دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز‪،‬‬ ‫ح��رف می‌زدیم‪ .‬چنین ش��رایطی ب��از هم امید‬ ‫را ب��ه دل م��ردم و فعاالن اقتصادی کش��ور باز‬ ‫می‌گرداند‪.‬‬
‫«برند» مهم‌ترین‬ ‫دارایی معنوی‬ ‫شرکت‌ها‬ ‫نظرگاه‬ ‫محمدعلمی‬ ‫کارشناس مسائل اقتصادی بین‌المللی‬ ‫بنا به گزارش موسسه ‪ Milward brown‬که‬ ‫همه س��اله تحوالت برند‌های معتبر دنیا را بررسی و‬ ‫تحلی��ل می‌کند‪ ،‬در س��ال ‪ 1393‬ارزش ‪ 100‬برند‬ ‫برت��ر دنیا بالغ بر ‪ 2/9‬تریلیون دالر بوده که این رقم‬ ‫معادل ‪ 310‬میلیارد دالر نس��بت به س��ال گذشته‬ ‫افزایش نشان داده است‪ .‬همچنین رشد ارزش ‪100‬‬ ‫برن��د برتر جهان در س��ال ‪ 1393‬حدود ‪ 12‬درصد‬ ‫برآورد شده که باالترین نرخ رشد ظرف ‪ 5‬سال اخیر‬ ‫پس از بحران ملی و اقتصادی سال ‪ 2008‬محسوب‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫براس��اس تعری��ف انجمن بازاریاب��ی امریکا «برند‬ ‫عبارت است از نام‪ ،‬عبارت‪ ،‬طرح‪ ،‬نماد یا هر ویژگی‬ ‫دیگری که یک فروش��نده برای شناس��اندن کاالها‬ ‫و خدم��ات خود یا متمایز ک��ردن آنها از محصوالت‬ ‫فروشندگان دیگر به کار می‌برد‪».‬‬ ‫ب��ه نظر برخی از کارشناس��ان‪« ،‬برن��د» تصویری‬ ‫اس��ت که افراد از یک کاال یا یک ش��رکت در ذهن‬ ‫خود ترس��یم می‌کنند و معرف ط��رز تلقی یا تفکر‬ ‫آنان اس��ت‪ .‬به عب��ارت دیگر برند رابط ‌ه احساس��ی‬ ‫اس��ت ک��ه فرد پ��س از خرید یا تس��ت کردن یک‬ ‫کاال ی��ا خدم��ت یا آش��نایی با یک ش��رکت با آن‬ ‫برقرار می‌کند‪.‬‬ ‫برای نش��ان دادن اهمیت برندس��ازی در توسعه‬ ‫صادرات دنیا‪ ،‬کافی اس��ت به این نکته اش��اره کنیم‬ ‫که کش��ور چین که بزرگ‌ترین صادرکننده کاال در‬ ‫دنیاست (‪ 11/8‬درصد کل صادرات دنیا یعنی ‪2210‬‬ ‫میلیارد دالر آن را در س��ال ‪ 1392‬در اختیار داشته‬ ‫است) برندسازی برای محصوالت چینی را به عنوان‬ ‫یکی از اهداف مهم اکس��پو ‪ 2010‬شانگهای تعیین‬ ‫کرده بود‪ .‬این کشور موفق شد تعداد برند‌های معتبر‬ ‫خود را در بین ‪ 100‬برند برتر دنیا از ‪ 6‬برند در سال‬ ‫‪ 1387‬به ‪ 12‬برند در سال ‪ 1391‬برساند‪.‬‬ ‫این در حالی اس��ت که اغلب شرکت‌های ایرانی تا‬ ‫دهه گذشته‪ ،‬اهمیت برندس��ازی را به خوبی درک‬ ‫نمی‌کردن��د و اطالعات آنه��ا در زمینه «برندینگ»‬ ‫بسیار محدود بود و برند را صرفا یک «نام تجاری»‪،‬‬ ‫«لوگ��و» ی��ا «عنص��ر گراف��ی» تص��ور می‌کردند‬ ‫ام��ا فرهنگ‌س��ازی‌های انج��ام گرفت��ه از طری��ق‬ ‫همایش‌های تخصصی یا چند کنفرانس بین‌المللی‬ ‫برگزارشده در س��ال‌های اخیر تا حدودی صاحبان‬ ‫صنایع بزرگ و تولیدکنندگان محصوالت صادراتی‬ ‫را ب��ا اهمی��ت «برندس��ازی» در توس��عه بازارهای‬ ‫صادراتی و ایجاد دارایی‌های نامحسوس آشنا کرده‬ ‫اما ضروری است که فعالیت‌های گسترده‌ای در این‬ ‫زمینه به‌ویژه توس��ط نهادهای تخصصی‪ ،‬تشکل‌ها‬ ‫و اتاق‌های بازرگان��ی‪ ،‬اتحادیه‌های صنفی و‪ ...‬انجام‬ ‫گیرد‪ .‬در پایان یادآوری می‌ش��ود که بین ‪ 100‬برند‬ ‫برتر دنیا در سال ‪ 1393‬نام هیچ شرکت یا موسسه‬ ‫ایرانی دیده نمی‌ش��ود‪ ،‬زیرا آخرین شرکتی که نام‬ ‫آن در فهرس��ت ‪ 100‬برند دنیا قرار دارد‪ ،‬ش��رکت‬ ‫آلمانی ‪ ALDI‬اس��ت که بیش از ‪ 8000‬فروشگاه‬ ‫زنجیره‌ای در کشورهای مختلف دایر کرده و ارزش‬ ‫برند آن ‪ 9/6‬میلیارد دالر است‪.‬‬ ‫‪8‬‬ ‫سه‌شنبه ‪ 28‬مردادماه ‪22 - 1393‬شوال ‪ 19 -1435‬آگوست ‪2014‬‬ ‫بازار لوازم خانگي و الکترونيکي را بررسی می‌کند‬ ‫‌ها‪...‬‬ ‫ت‬ ‫قیم‬ ‫و‬ ‫ندها‬ ‫ر‬ ‫ب‬ ‫از‬ ‫دنیایی‬ ‫دنیایی از برندها و قیمت‌ها‪...‬‬ ‫نگار خس�روي – گ�روه تجارت‪ :‬اي��ن جمله را‬ ‫بخوانيد‪« :‬ملي پوش��ان واليبال ايران با اقتدار به مرحله‌‬ ‫نيمه نهايي ليگ جاني صعود کردند‪».‬‬ ‫آي��ا در نگاه اول متوجه غلط اماليي که در جمله آمده‬ ‫است‪ ،‬شده‌ايد؟‬ ‫در جمل��ه به ج��اي کلمه «جهان��ي» کلمه «جاني»‬ ‫نوش��ته ش��ده اس��ت‪ .‬نمي‌ش��ود اين را به کم س��وادي‬ ‫خواننده ربط داد؛ چرا که قطعا چنين اشتباهي به ميزان‬ ‫تحصيالت مربوط نمي‌شود‪ .‬اين اشتباه به دليل آشنايي‬ ‫چشم به شکل کلمات است که سبب مي‌شود مغز بدون‬ ‫دقت‪ ،‬کلمه را به درستي بخواند‪ .‬جالب اينجاست که اين‬ ‫اش��تباهات تنها در متون س��اده ديده نمي‌شود؛‪ ،‬صدا و‬ ‫سيما‪ ،‬روزنامه‌ها و بسياري ديگر از منابع اطالعاتي جهان‬ ‫مملو از اين اش��تباهات هس��تند‪ .‬گاهي چنين غلط‌هاي‬ ‫اماليي نتايج زيانباري به همراه داشته‌اند و باعث شده‌اند‬ ‫ميليارد‌ها دالر به توليدکننده‌اي خاص‪ ،‬زيان وارد شود‪.‬‬ ‫اما گاهي يا بهتر اس��ت بگويم همیش��ه در کش��ورهاي‬ ‫جهان سومي اين اشتباهات منافعي را هم در پي دارد!‬ ‫‹ ‹پرده اول‬ ‫وارد خيابان جمهوري ش��ده‌ايم و تقاط��ع وليعصر را به‬ ‫سوي ميدان بهارس��تان رد کرده‌ايم‪ .‬سمت راست و چپ‬ ‫خيابان مملو از تابلوي برند‌ه��اي مطرح لوازم الکترونيک‬ ‫اس��ت‪ .‬پشت شيش��ه ويترين‌هايش��ان حداقل دو ‪LCD‬‬ ‫ب��زرگ قرار گرفته اس��ت که به‌ص��ورت همزمان مناظر‬ ‫طبيع��ي و حيات‌وح��ش را پخ��ش مي‌کنن��د‪ .‬وض��وح‬ ‫تصوير‌ها به اندازه‌اي زياد اس��ت که انگار واقعا در همان‬ ‫جنگل ايس��تاده‌ايم‪ .‬به ج��ز ‪ LCD‬لوازم جانبي ديگري‬ ‫هم فروخته مي‌ش��ود‪ .‬بعضي از مغازه‌ها لوازم آشپزخانه‬ ‫هم مي‌فروش��ند‪ ،‬يخچال‌هاي دوقلو‪ ،‬گازهاي برقي و‪. ...‬‬ ‫در هر راس��ته خيابان بارها مي‌بيني��م که دو نمايندگي‬ ‫برن��د خاصي کنار هم قرار گرفته‌ان��د و همان لوازمي را‬ ‫مي‌فروشند که مغازه رقيب شان مي‌فروشد‪.‬‬ ‫تف��اوت قيمت‌ه��ا ه��م زياد نيس��ت ام��ا نام‬ ‫ش��رکت‌هايي ک��ه ارائ��ه دهنده ضمان��ت نامه‬ ‫هستند‪ ،‬عجيب و غريب است‪ .‬بين ده‌ها شرکتي‬ ‫ک��ه نام مي‌برند به س��ختي ‪ 2‬يا ‪ 3‬ت��ا از آنها را‬ ‫به ياد مي‌آوريم‪ .‬فروشنده يکي از مغازه‌ها‬ ‫اص��رار دارد که نداش��تن ضمانتنامه براي‬ ‫جنسي که تازه مي‌خريد مهم نيست‪ .‬چرا‬ ‫که تا چند س��ال اول به خاطر نو بودنش‬ ‫مشکلي برايش ايجاد نمي‌شود‪.‬‬ ‫يک��ي از مغازه‌ها ب��اال محصوالتش به‬ ‫وضوح نام شرکت گارانتي‌کننده را نوشته‬ ‫اس��ت و به اعتبار آن قيمت اجناس‌اش‬ ‫‪ 100‬تا ‪ 150‬هزار تومان باالتر است‪.‬‬ ‫‹ ‹پرده دوم‬ ‫وارد پاس��اژ امين حضور ش��ده ايم‪ .‬ش��کل‬ ‫مغازه‌ها به همان زيبايي ( نسبت به مغازه‌هاي‬ ‫خيابان جمهوري) نيس��ت‪ .‬ابعاد مغازه‌ها‬ ‫کوچک‌ت��ر و ب��ه تع��داد آنهاي��ي که‬ ‫صرف��ا نمايندگ��ي برن��د خاصي را‬ ‫ندارند‪ ،‬افزوده ش��ده است‪ .‬قيمت‬ ‫لوازم الکترونيک��ي مارک‌هاي‬ ‫مش��ترک تقريبا‬ ‫همان��ي اس��ت‬ ‫ک��ه در خيابان‬ ‫جمه��وري بود اما براي بررس��ي قيمت‌ه��اي برندهاي‬ ‫متفرقه وارد يکي از مغازه‌ها مي‌ش��ويم‪ .‬اتو‪ ،‬مخلوط‌کن‪،‬‬ ‫ج��ارو برقي و بس��ياري ديگ��ر از لوازم خانگ��ي در اين‬ ‫مغازه موجود است‪ .‬چشم‌مان به جارو برقي مي‌افتد که‬ ‫مش��ابه‌اش را در خيابان جمهوري و در نمايندگي برند‬ ‫‪ ...‬ديده بوديم‪ .‬قيمت‌اش را که مي‌پرس��يم‪ ،‬چشمانمان‬ ‫گرد مي‌ش��ود‪ .‬با جارو برقي ک��ه در آنجا قيمت گرفته‬ ‫بودي��م نزديک به ‪ 100‬هزار تومان تفاوت دارد‪ .‬از مغازه‬ ‫دار علت اش را جويا مي‌شويم‪ ،‬مي‌گويد‪ « :‬اين را خودم‬ ‫وارد کرده ام و با شرکت خاصي هم قرارداد ندارم‪ ».‬راجع‬ ‫به ضمانت نامه و خدمات پس از فروش مي‌پرس��يم‪ .‬نام‬ ‫يک ش��رکتي را مي‌گويد که فقط اسمش نزديک به ‪6‬‬ ‫کلمه اس��ت‪ « :‬موسسه س��امانگر فراکاوان مبنا ‪ »!....‬در‬ ‫ادامه ه��م مي‌گويد‪ « :‬فکر مي‌کنيد ضمانت نامه چقدر‬ ‫اهميت دارد؟!»به مغازه ديگري سر مي‌زنيم‪ .‬اين مغازه‬ ‫هم مملو از لوازم برقي با مارک‌هاي متفرقه اس��ت‪ .‬خود‬ ‫فروشنده نمي‌داند اجناس��ي که مي‌فروشد دقيقا کدام‬ ‫کارخانه توليدش کرده اس��ت‪ .‬صرف اينکه روي کارتن‬ ‫نوش��ته ‪ MADE IN...‬برايش کافي اس��ت! در کمال‬ ‫آرام��ش مي‌گوي��د‬ ‫ک��ه خدم��ات پس‬ ‫از ف��روش ن��دارد‬ ‫خارج��ي‬ ‫ام��ا‬ ‫هس��تند! همان جا‬ ‫و ب��ا اس��تفاده از‬ ‫اينترنت��ي که روي‬ ‫خ��ط تلف��ن داريم‬ ‫گفت‌وگو‬ ‫ن��ام اتويي که قيم��ت کرده‌ايم را در‬ ‫گوگل‪ ،‬جست‌وجو مي‌کنيم‪ .‬به هيچ‬ ‫نتيجه‌اي نمي‌رس��يم‪ .‬گ��وگل تاکيد‬ ‫دارد که جاي حروف را اشتباه نوشته‌ايم و کلمه صحيح‬ ‫چيز ديگري است اما باز هم نتيجه‌اي ندارد و آنچه را که‬ ‫برايمان پيدا کرده است کوچکترين ربطي به پنکه‌اي که‬ ‫مي‌خواهيم بخريم‪ ،‬ندارد‪ .‬اتو مويي را از پشت جعبه‌هاي‬ ‫مختلفي که روي هم چيده است‪ ،‬پيدا مي‌کنيم‪ .‬مارکش‬ ‫همان مارکي است که همکارم نمونه‌اش را پيش از اين‬ ‫خريده اس��ت‪ .‬از فروش��نده مي‌خواهيم که اتو را بياورد‬ ‫تا از نزديک ببينيم‪.‬‬ ‫هم��ان م��ارک و همان رنگ اس��ت‪ ،‬ام��ا قيمتي که‬ ‫مي‌گويد از س��ه ماه پيش کمتر اس��ت‪ .‬از او مي‌خواهيم‬ ‫تخفيف بدهد تا خريدارش شويم‪ .‬قبول مي‌کند و شروع‬ ‫به نوشتن فاکتور مي‌کند‪ .‬نام برند را از روي خود جعبه‬ ‫مي‌نويس��د‪ .‬چش��مانمان ح��رف به ح��رف آن را دنبال‬ ‫مي‌کند! نکت��ه را پيدا کرديم! نام برندي که روي جعبه‬ ‫و روي اتوي مو نوش��ته شده تنها در يک «‪ »S‬ناقابل با‬ ‫برند اصلي تفاوت دارد! به فروش��نده مي‌گوييم که اين‬ ‫جنس تقلبي اس��ت! نام اصلي‬ ‫برند را در گوگل جست‌وجو‬ ‫مي‌کني��م‪ .‬وقتي نش��انش‬ ‫مي‌دهي��م مي‌خن��دد و‬ ‫خالقیت از نوع متخلفانه!‬ ‫گشتی در بازار‬ ‫ایسنا‪:‬جلیل مظهری ‪ ،‬رییس هیات‌مدیره اتحادیه‬ ‫تعاونی‌های پس��ته کرم��ان گفت‪ « :‬از نیمه ش��هریور‬ ‫برداش��ت پس��ته آغ��از و پیش‌بینی می‌ش��ود قیمت‬ ‫فروش این محصول در س��ال‌جاری تا کیلویی ‪ 50‬هزار‬ ‫تومان برس��د‪ .‬او با بیان اینکه ‪ 90‬درصد پس��ته کال به‬ ‫کشورهای دیگر صادر می‌شود‪ ،‬افزود‪ «:‬ژاپن متقاضی‬ ‫عمده این محصول است و ساالنه مقادیر زیادی از پسته‬ ‫کال ایران به این کشور صادر می‌شود‪» .‬‬ ‫ف�ارس‪ :‬براس��اس آم��ار انجمن تولی��د و صادرات‬ ‫فندق دریای س��یاه بیش از ‪164‬هزار تن فندق ترکیه‬ ‫به کش��ورهای اتحادیه اروپا صادر ش��ده که از اول ماه‬ ‫س��پتامبر ‪ 2013‬ت��ا ‪ 31‬ماه ژوئن ‪ 2014‬بوده اس��ت‪.‬‬ ‫براس��اس این گزارش‪ ،‬ترکی��ه بزرگترین تولیدکننده‬ ‫فن��دق در جهان اس��ت و حدود ‪ 75‬درص��د کل تولید‬ ‫فندق دنیا در این کش��ور به دست می‌آید‪ .‬ایران ساالنه‬ ‫حدود ‪ 1/5‬میلیارد دالر از صادرات پس��ته ارز تحصیل‬ ‫می‌کند که کشور ترکیه بیش از این میزان ارز را از محل‬ ‫صادرات فندق کسب می‌کند‪.‬‬ ‫فارس‪ :‬س��يدعباس حس��يني‪ ،‬مدي��رکل مقررات‬ ‫ص��ادرات و واردات وزارت صنع��ت گف��ت‪ « :‬ب��راي‬ ‫جلوگيري از قاچاق دام س��بک ص��ادرات این دام آزاد‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬دولت براي تعادل در بازار داخل با ابالغ‬ ‫بخشنامه‌هايي به طور مقطعي صادرات برخي کاالها را‬ ‫ممنوع اعالم مي‌کند که صادرات دام زنده نيز از جمله‬ ‫آنها بود و از چندي پيش ممنوع اعالم ش��ده بود‪ .‬حاال‬ ‫پس از بررسي وزارت جهاد کشاورزي و افزايش ميزان‬ ‫قاچاق دام س��بک زنده به ويژه به کشورهاي همسايه‬ ‫تصميم بر آزادس��ازي صادرات دام گرفته ش��ده است‪.‬‬ ‫رييس اتحاديه گوش��ت گوس��فندي استان تهران هم‬ ‫ضم��ن ابراز بي‌اطالعي از خبرآزاد ش��دن صادرات دام‬ ‫س��بک تاکيد دارد که درحال حاضر‪ ‬کش��ور به‪ ‬لحاظ‬ ‫توليد دام سبک در‪ ‬حد اشباع است‪.‬‬ ‫بازار و اصناف‬ ‫‪trade@smtnews.ir‬‬ ‫محمد طحان‌پور‬ ‫رییس اتحادیه لوازم خانگی‬ ‫مینا دایی‪ :‬تا چند سال گذشته خرید کردن‪ ،‬یکی از لذت‌بخش‌ترین‬ ‫کارهای زندگی محسوب می‌شد‪ .‬حاال می‌خواست خرید لوازم مدرسه باشد‬ ‫یا خرید مبلمان‪ .‬اما حاال و در شرایطی که هر روز به فناوری‌های اسباب و‬ ‫وسایل اطراف‌مان افزوده می‌شود‪ ،‬خرید کردن تبدیل به یکی از سخت‌ترین‬ ‫فعالیت‌ها شده است‪ .‬اما در بعضی از بازار‌ها عالوه بر انتخاب فناوری‌‌های‬ ‫جدید که قدرت تصمیم‌گیری را کاهش می‌دهد‪ ،‬تقلبی بودن اجناس شرایط‬ ‫را بدتر کرده است‪ .‬بازار لوازم خانگی یکی از همین بازارهایی است که‬ ‫این روزها اجناس مشابه با تفاوت قیمت فاحش به‌فروش می‌رسد‪ .‬محمد‬ ‫طحان‌پور‪ ،‬رییس اتحادیه لوازم خانگی در گفت‌وگو با‬ ‫به مشکالت‬ ‫این روزهای این بازار پرداخته است که در ادامه می‌خوانید‪.‬‬ ‫€ €تف�اوت قیمت‌های کاالی لوازم خانگی در بازار برای چیس�ت؟‬ ‫بعضی از کاالها ‪ 3‬یا ‪ 4‬نرخ در بازار دارد‪.‬‬ ‫گاه��ی در بازار از ی��ک قلم جنس ‪ 2‬قیمت متفاوت گزارش می‌ش��ود‪ .‬این‬ ‫تف��اوت ربطی به اورجینال یا تقلبی بودن اجناس ندارد و اتفاقا این دس��ته از‬ ‫اجناس به‌صورت موازی و از کانال قانونی یعنی گمرک ترخیص می‌ش��وند و‬ ‫کارت س��بز دارند‪ .‬تفاوت قیمت این ‪ 2‬دس��ته به ش��رکت ضمانت‌کننده آنها‬ ‫برمی‌گردد‪ .‬در ایران تنها ‪ 3‬یا ‪ 4‬ش��رکت است که ضمانتنامه اجرایی دارند و‬ ‫کاال را پس از فروش گارانتی می‌کنند اما مابقی کاالها حتی اگر برگ ضمانت‬ ‫هم داشته باشند‪ ،‬در حقیقت برگه‌های بی‌سر و ته هستند‪.‬‬ ‫€ €فعالیت وارد‌کننده‌های این اجناس قانونی است؟‬ ‫عده‌ای هستند که هیچ تجربه‌ای در بازار لوازم خانگی ندارند اما برای به‌دست‬ ‫آوردن س��ود هنگفت برای چند ماه هم که شده وارد این حوزه می‌شوند‪ .‬این‬ ‫دسته بدون توجه به قوانین از کشوری مثل امارات متحده ‪ 2000‬چرخ گوشت‬ ‫یا بخارش��ور خریداری می‌کنند‪ .‬این اجناس خریداری ش��ده را در چند هفته‬ ‫وارد ایران کرده و می‌فروش��ند‪ .‬وقتی این اجناس فروخته ش��د‪ ،‬از این حوزه‬ ‫کاری خارج می‌شوند و برای واردات جنس دیگری اقدام می‌کنند‪.‬‬ ‫€ €یعنی کاالها به صورت مقطعی وارد بازار می‌شود؟‬ ‫دقیقا‪ .‬این دسته افراد به صورت مقطعی وارد‌کننده هستند‪.‬‬ ‫€ €با این اوصاف مشکلی برای بازار ایجاد نمی‌شود؟‬ ‫دقیقا مش��کل اینجاس��ت که ای��ن فعالیت‌های مقطعی ب��ه بازار ضربه‬ ‫می‌زند‪ .‬این افراد گاهی حتی ش��رکت‌هایی به ش��کل س��وری‪ ،‬همنام با‬ ‫برن��د یا متفاوت با آن هم ثبت می‌کنند و از طریق همین ش��رکت اقدام‬ ‫به واردات می‌کنند‪ .‬مشکل اینجاست که کاالهای آنها ضمانتنامه ندارند‪،‬‬ ‫بر همین اس��اس ارزان‌تر به‌فروش می‌رس��ند‪ .‬همین امر فروش آن‌دسته‬ ‫دیگ��ری از کااله��ا که ضمانتنام��ه دارند را کاهش می‌ده��د‪ .‬با نمونه‌ای‬ ‫برخورد داش��ته‌ایم که به‌ص��ورت متفرقه جنس وارد بازار کرده و خودش‬ ‫روی جعبه‌ها نام کش��ور ژاپن را به‌عنوان کش��ور تولید‌کننده حک کرده‬ ‫اس��ت‪ .‬این وارد‌کننده این اجناس را در بازار و با قیمتی بیشتر از اجناس‬ ‫ژاپنی می‌فروشد‪.‬‬ ‫€ €این امر هم خالقیت‌های خاص خودش را می‌خواهد!‬ ‫اتفاقا یک بار او را به اتحادیه دعوت کردیم‪ .‬او از اجناسش فیلم گرفته‬ ‫بود و می‌گفت خودش هم نمی‌تواند متوجه شود کدام تولید واقعی ژاپن‬ ‫است‪ .‬اجناس دیگری هم داریم که روی جعبه‌های‌شان نوشته شده است‬ ‫‪ Made in france‬یا ‪ Made in Germany‬اما چینی هستند‪ .‬اتفاق‬ ‫جالب‌تر این اس��ت که بعضی از مغازه‌داران هم نمی‌دانند که این اجناس‬ ‫تقلبی هس��تند؛ بنابراین هم خودشان با قیمت باال خریداری می‌کنند و‬ ‫هم با قیمت باال می‌فروش��ند! وقتی کاالی تقلبی خریداری شده‪ ،‬خراب‬ ‫می‌شود تازه متوجه می‌شوند که این کاال آلمانی یا فرانسوی نبوده است‪.‬‬ ‫€ €ب�ا ای�ن اوص�اف چگون�ه می‌ت�وان ای�ن ‪ 2‬جن�س را از ه�م‬ ‫تفکیک کرد؟‬ ‫ما کارشناس��انی داریم که ش��کل جعب��ه را می‌بینند و متوجه می‌ش��وند‬ ‫ک��ه تقلبی اس��ت یا اصل‪ .‬برای همین اس��ت که اتحادی��ه بارها اعالم کرده‬ ‫زمام کار را باید به دس��ت ما بس��پرید‪ .‬بارها گفته‌ایم که برای خروج از این‬ ‫ش��رایط راهکار داریم و حتی به وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت هم پیشنهاد‬ ‫داده‌ایم‪ .‬این واقعیت است که اگر ارگانی توانایی نظارت بر واردات و صادرات‬ ‫کاالهایی خانگی داش��ته باشد‪ ،‬آن ارگان ما هستیم‪ .‬اتحادیه به‌دنبال صالح‬ ‫مصرف‌کننده و بازار کشور است و هیچ ارگانی نمی‌تواند مثل ما عمل کند‪.‬‬ ‫مي‌گويد‪« :‬به اينها مي‌گوين ‌د هاي کپي»! منظورش اين‬ ‫است که تقلبي هستند اما کيفيت بااليي دارند و قيمت‬ ‫آنها هم خيلي زياد نيس��ت! ناخواسته ياد همان خطاي‬ ‫ديدي که ابتداي مطلب به آن اش��اره کرديم‪ ،‬مي‌افتيم‪.‬‬ ‫ضعف انساني‪ ،‬تبديل به راهي براي کسب منفعت شده‬ ‫است! اينجا اگر حواست نباشد ‪...‬‬ ‫‹ ‹پرده آخر‬ ‫گش��تن بين کارتن‌هاي بزرگ و کوچک لوازم خانگي‬ ‫براي خيل��ي از زن��ان ايراني لذت‌بخش اس��ت‪ .‬قيمت‬ ‫گرفت��ن و بررس��ي امکانات اين وس��ايل گاهي به يکي‬ ‫از س��رگرمي‌هايی تبديل مي‌ش��ود اما تص��ور کنيد که‬ ‫مي‌خواهيد در ‪ 3‬تا ‪ 4‬س��اعت چند وسيله برقي بخريد‬ ‫که هم به قيمت روز باش��د هم ضمانت‌نامه‌اي داش��ته‬ ‫باشد که بتواند خريد شما را ضمانت کند‪ .‬فکر مي‌کنيد‬ ‫مي‌ش��ود در همين چند ساعت چنين خريدي را انجام‬ ‫داد؟ فکر مي‌کنيد با استفاده از اين ترفند‌هايي که براي‬ ‫فروخت��ن اجناس ب��ه کار گرفته مي‌ش��ود‌‪ ،‬مي‌توان به‬ ‫راحتي اعتماد کرد و محصول خاصي را خريد؟‬ ‫اي��ن را بايد قبول کرد که ب��راي خريدن کوچکترين‬ ‫وس��يله زندگي بايد صابون س��ردرگمي را به تن زد‪ .‬از‬ ‫موبايل و لوازم جانبي آن گرفته تا خريد‌های بزرگي‬ ‫مث��ل يخچ��ال و گاز‪ .‬قطعا به‌وج��ود آمدن چنين‬ ‫فضاي��ي به دليل نظارت نداش��تن در بازار اس��ت‪.‬‬ ‫سازمان‌هاي مختلفي چون بازرسي‪ ،‬اتحاديه و ‪...‬‬ ‫هستند که مسئوليت برقراري نظم حداقل براي‬ ‫فروشندگان را دارند اما آنچه در بازارها همچنان‬ ‫وجود دارد کالف س��ردرگمي است‪ .‬چند قيمتي‬ ‫بودن کاال‪ ،‬تغيير در س��ال توليد محصول‪ ،‬از بين‬ ‫بردن نام شرکت توليد‌کننده و‪ ...‬تنها گوشه‌اي از‬ ‫مشکالتي است که متقاضيان در بازار‌ها با آن سر‬ ‫و کله مي‌زنند‪.‬‬ ‫€ €در ب�ازار کاالهایی دیده می‌ش�ود که نام برن�د خاصی را کپی‬ ‫کرده‌اند و با تغییر کوچکی محصول خودش�ان را در قالب آن برند‬ ‫معروف به فروش می‌رسانند‪.‬‬ ‫معامله این دس��ته از اجناس در بازارکم ش��ده اس��ت‪ .‬اوج فروش این‬ ‫محصوالت تقریبا برای ‪ 7‬یا ‪ 8‬س��ال پیش بود‪ .‬چیزی که در حال حاضر‬ ‫برای ما معضل ش��ده‪ ،‬تولید داخلی کشور اس��ت‪ .‬اخیر بعضی از فعاالن‬ ‫این صنف برای فرار مالیات و دور زدن قانون‪ ،‬به یک تولید‌کننده خاص‬ ‫س��فارش کاال می‌دهد و لوگوی تازه‌ای برای همان محصول می‌س��ازند‪.‬‬ ‫یعنی تولید داخلی را با یک لوگوی ناش��ناخته در مغازه ها می‌فروشند‪.‬‬ ‫برای مثال به یک یخچال‌س��از س��فارش می‌دهد در ماه ‪ 500‬یخچال با‬ ‫ش��کل و ظاهر سفارشی و با لوگوی تازه تولید کند‪ .‬نکته مهم این است‬ ‫ک��ه روی جعبه‌ها و کاتالوگ‌هایش��ان حتی یک «و» هم وجود ندارد که‬ ‫نش��ان بدهد این کاال ایرانی اس��ت‪ .‬بر همین اساس خود سفارش‌دهنده‬ ‫تنها کس��ی است که می‌تواند روی جنس قیمت بگذارد و آن را در بازار‬ ‫بفروشد‪.‬‬ ‫€ €یعنی کاال تولید داخلی است و با نام خارجی فروخته می‌شود؟‬ ‫کاال تولی��د داخ��ل‪ ،‬ه��م با نام داخل��ی و هم با ن��ام خارجی فروخته‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬حتی اس��م یک برند جدید ایرانی را می‌گذارند‪ .‬زمانی هم که‬ ‫مصرف‌کننده از نام آن اظهار بی‌اطالعی می‌کند‪ ،‬می‌گویند‪« ،‬کاال تولید‬ ‫داخلی اس��ت‪ ،‬اما صادر می‌ش��ود‪ ،‬به خاطر همین اس��ت که تا به حال‬ ‫ندیده‌اید!»‬ ‫€ €این مسئله چه مشکالتی در بازار ایجاد می‌کند؟‬ ‫اول اینکه در بازار ایجاد س��ردرگمی می‌کند‪ .‬وقتی ما تولید‌کننده این‬ ‫کاال را می‌خواهیم تا علت کار را توضیح دهد‪ ،‬متوجه می‌ش��ویم که نه‬ ‫پروانه دارد‪ ،‬نه مالیات می‌دهد و نه‪ ...‬برای همین است که می‌گویم باید‬ ‫نظارت فروش به عهده ما باشد تا بتوانیم بازار را کنترل کنیم‪.‬‬ ‫دوم اینک��ه این تولیدات‪ ،‬کاالهای بی‌کیفیتی هس��تند که ادای تولید‬ ‫را درمی‌آورند‪ .‬وقتی مصرف‌کننده وارد مغازه می‌ش��ود‪ ،‬ترجیح می‌دهد‬ ‫محصول��ی را بخرد ک��ه کیفیت ص��ادرات را دارد و توجهی به تولیدات‬ ‫داخلی‌ای که واقعا با کیفیت هس��تند‪ ،‬نمی‌کند‪ .‬همین به تولید داخلی‬ ‫ضربه می‌زند‪.‬‬
‫سه‌شنبه ‪ 28‬مردادماه ‪22 - 1393‬شوال ‪ 19 -1435‬آگوست ‪2014‬‬ ‫‪industry@smtnews.ir‬‬ ‫صنعت‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪24‬‬ ‫تخصیص منابع‪ ،‬به شرط غیر دولتی بودن‬ ‫‪12‬خودرو جديدي که امسال مي‌آيند‬ ‫قانون دور می‌خورد؟!‬ ‫‪9‬‬ ‫عملکرد کميته ماده ‪ 76‬قانون برنامه پنجم توسعه تا ‪20‬مردادماه را بررسي کرد‬ ‫سهم ‪ 60‬درصدي تامين‏اجتماعي در شناسايي قوانين مزاحم‬ ‫شکوفه حبيب‏زاده‪ ،‬گروه صنعت‪ :‬گزارش عملکرد‬ ‫دبيرخان��ه کميته موضوع م��اده ‪ 76‬قانون برنامه پنجم‬ ‫توس��عه از ابتداي سال جاري تا ‪21‬مرداد در حالي ارائه‬ ‫مي‏ش��ود که به نظر مي‏رسد س��ازمان تامين اجتماعي‬ ‫بيش��ترين موضوع مورد بررس��ي اين کميته بوده است‪.‬‬ ‫به طوري که در ‪ 10‬جلس��ه اين کميته‪ 6‌،‬جلسه مرتبط‬ ‫ب��ا کار و موان��ع موجود در تامين اجتماع��ي بوده که با‬ ‫اين روند تاکنون‪ 60‌،‬درصد از مش��کالت مطرح شده را‬ ‫به خود اختصاص داده اس��ت‪ .‬در همين راس��تا مواردي‬ ‫همچون قاچاق کاال و ارز‌‪ ،‬ثبت ش��رکت‌ها و موسس��ات‬ ‫غيرتجاري و کارگروه مالياتي از ديگر موارد مورد بررسي‬ ‫در کميته ماده ‪ 76‬بوده اس��ت‪ .‬اين در حاليس��ت که به‬ ‫نظر مي‌رسد بررسي ديگر قوانين مزاحم همچون بهبود‬ ‫فضاي کس��ب‏وکار‪ ،‬قوانين گمرک��ي‪ ،‬بدهي‏هاي بانکي‪،‬‬ ‫ماليات‪ ،‬بروکراسي اداري و ‪ ...‬نيز بايد در دستور کار اين‬ ‫کميته قرار گيرد‪.‬‬ ‫در آخرين جلسه کميته موضوع ماده ‪ 76‬در ‪20‬مرداد‬ ‫امسال‪ ،‬اش��کاالت ناشي از مکانيزم‌هاي قانوني حاکم بر‬ ‫مقوله مشاغل سخت و زيان‌آور مبتني بر احکام موضوع‬ ‫م��اده ‪ 52‬قانون کار و ماده ‪ 76‬قان��ون تامين اجتماعي‬ ‫و همچني��ن مق��ررات موض��وع آيين‌نامه‌ه��اي اجرايي‬ ‫مربوط به ش��رايط هنگام کار مورد بررس��ي قرار گرفت‬ ‫که براس��اس آن مقرر شد تا ظرف مهلت ‪1‬‏ماه سازمان‬ ‫تامين‌اجتماعي پيش��نهاد خود مبني بر اصالح قوانين‬ ‫و مق��ررات ناظر بر مقوله مش��اغل س��خت و زيان‌آور را‬ ‫با کس��ب نظر اتاق ايران و س��اير مراجع ذي‌ربط‪ ،‬تهيه‬ ‫ک��رده و به کميته موضوع ماده ‪ 76‬ارائه کنند تا پس از‬ ‫بررسي و اتخاذ راهکار و تصميم مقتضي به دفتر معاونت‬ ‫حقوقي رياست‌جمهوري‪ ،‬براي اتخاذ اقدامات الزم ارائه‬ ‫کند‪ .‬در اين جلس��ه مقرر شد تا ‪20‬ش��هريور براي اين‬ ‫منظور اقداماتي صورت گيرد‪.‬‬ ‫ثبت شرکت‌ها با عنوان اتاق مشترک بازرگاني‬ ‫همچني��ن در اين جلس��ه ثب��ت تاس��يس و فعاليت‬ ‫شرکت‌ها و موسسات ايراني و ثبت و فعاليت نمايندگي‌ها‬ ‫و ش��عب ش��رکت‌ها و موسس��ات خارجي تحت عنوان‬ ‫اتاق مش��ترک بازرگاني و مش��ابه آن ‪،‬ک��ه از اتاق ايران‬ ‫تحصيل مجوز تشکيل و فعاليت نکرده‌اند‪ ،‬مورد بررسي‬ ‫قرار گرفت که پيرو آن‪ ،‬نامه‌اي از سوي دبيرخانه کميته‬ ‫موض��وع ماده ‪ 76‬قانون برنامه پنجم توس��عه خطاب به‬ ‫ش��وراي‌عالي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي مبني‌بر اتخاذ‬ ‫تدابير الزم به‏منظور جلوگيري از عمليات ثبت به شرح‬ ‫اعتراض مطرح ش��ده از سوي اتاق ايران در مناطق آزاد‬ ‫و پيگيري موضوع از طريق نمايندگان دولت در کميته‬ ‫ماده ‪ 76‬ارسال شد‪.‬‬ ‫از سويي در جلسه‏هاي گذشته اين کميته‌‪ ،‬تعارض‏هاي‬ ‫مفاد بخشنامه جديد درآمدي سازمان تامين اجتماعي‬ ‫ب��ا ماده ‪ 14‬قانون حداکثر اس��تفاده از ت��وان توليدي و‬ ‫خدمات��ي در تامي��ن نيازهاي کش��ور مص��وب ‪1391‬‬ ‫بررس��ي و بر اس��اس آن مقرر ش��د نمايندگان روساي‬ ‫‪ 3‬قوه استفساريه ماده ‪ 14‬قانون مورد نظر را از مجلس‬ ‫درخواس��ت کنند‪ .‬بدين معني که مص��داق قراردادهاي‬ ‫اجتماعي که از س��وي س��ازمان تامين اجتماعي محل‬ ‫ش��بهه است‪ ،‬معين شود و از س��وي ديگر نيز آيين‌نامه‬ ‫یادداشت روز‬ ‫شعب سازمان تا برقراري کامل نظام الکترونيکي استمرار‬ ‫ياب��د‪ .‬با اين ح��ال به‌کارگيري نظ��ام پرداخت از طريق‬ ‫درگاه اينترنت��ي بانک‌ها و همچنين نظ��ام پرداخت از‬ ‫طريق شبکه شتاب توسط کارفرمايان‪ ،‬توصيه مي‌شود‪.‬‬ ‫طبق اين مصوبه واحدهاي اجرايي مکلف هس��تند با‬ ‫اخذ تدابير مناس��ب‪ ،‬ريز محاس��بات چاپ شده مربوط‬ ‫به بدهي‏ه��اي برآوردي مربوط ب��ه دوره مطالباتي اول‬ ‫ن تا پايان نيمه اول سال جاري ناشي از بازرسي‬ ‫فروردي ‏‬ ‫و مغايرت فهرس��ت و بازرسي را به انضمام صورتحساب‬ ‫بدهي به کارفرماي کارگاه ابالغ و تحويل کنند‪ .‬اما هنوز‬ ‫براي پايان اين اقدامات تا پايان شهريورماه فرصت باقي‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹تسهيل حصول آگاهي از اطالعات حق بيمه‬ ‫از س��ويي در ادامه اين جلس��ه نيز براي شفافيت در‬ ‫کيفيت اعالم بدهي‪ ،‬مقرر شد به‏منظور تسهيل حصول‬ ‫آگاهي از اطالعات حق بيمه‪ ،‬س��ازمان تامين اجتماعي‬ ‫از ابتداي ‪ 6‬ماهه دوم س��ال‌جاري اقدام به پياده‌س��ازي‬ ‫و راه‌اندازي سيس��تم اينترنتي ب��راي امکان‌پذيرکردن‬ ‫«رويت صورت نحوه محاس��بات بده��ي و جريان نحوه‬ ‫ش��کل‌گيري مطالبات آن سازمان از موديان حق بيمه»‬ ‫کن��د‪ ،‬به‌طوري که ت��ا پايان س��ال‌جاري قابليت کامل‬ ‫بهره‌برداري از آن ايجاد شود‪.‬‬ ‫درخواس��ت توقف فوري اجراي قان��ون جديد مبارزه‬ ‫ب��ا قاچاق کاال و ارز مص��وب ‪ 1392‬و اصالح آن نيز در‬ ‫جلس��ه‏اي از س��وي کميته ماده ‪ ،76‬مورد بررسي قرار‬ ‫گرف��ت و تصمي��م بر اين ش��د که نماين��دگان ‪3‬قوه از‬ ‫روس��اي قوا درخواس��ت توقف فوري اجراي اين قانون‬ ‫را بدهند تا اين موضوع در جلس��ه س��ران ‪3‬قوه مطرح‬ ‫شده و نتيجه مورد نظر واقع شود‪ .‬اين موضوع همچنان‬ ‫در انتظ��ار اقدام اس��ت‪ .‬همچني��ن در زمينه ابالغ برگ‬ ‫تشخيص به کارفرمايان‪ ،‬ماده‌اي به آيين‌نامه هيات‌هاي‬ ‫تش��خيص مطالبات از سوي س��ازمان تامين اجتماعي‬ ‫مبني بر اعتراض کارفرما يا نماينده قانوني او درخصوص‬ ‫ابالغ نش��دن برگ بدهي يا رعايت نکردن مقررات ابالغ‬ ‫الحاق ش��د که در هيات‌هاي تش��خيص مطالبات قابل‬ ‫ط��رح بوده و خ��ارج از نوبت رس��يدگي‌ش��ود اما اين‬ ‫مصوبه از نظر تامي��ن اجتماعي برخالف مواد ‪ 42‬و ‪43‬‬ ‫قانون تامين‌اجتماعي و آيين دادرس��ي مدني تشخيص‬ ‫داده و محقق نش��د‪ .‬از س��ويي در نخستین جلسه اين‬ ‫کميته در فروردين امسال نيز تدوين يا اصالح مقررات‪،‬‬ ‫بخشنامه‏ها و رويه‏هاي اجرايي (اعمال حکم موضوع ماده‬ ‫‪ 3‬قانون بهبود مس��تمر محيط کسب‏وکار) مورد بررسي‬ ‫قرار گرفت که پيرو آن بخش��نامه‌اي به‏منظور تاکيد بر‬ ‫رعايت و اجرا مفاد ماده ‪ 3‬قانون بهبود مس��تمر محيط‬ ‫کسب‌وکار از س��وي معاون اول رييس‌جمهور به تمامي‬ ‫دستگاه‌هاي اجرايي صادر شد اما تاکنون اقدامي در اين‬ ‫زمينه صورت نگرفته است‪.‬‬ ‫ب��ا نگاهي به مصوبات دبيرخان��ه کميته موضوع ماده‬ ‫‪ 76‬قانون ‪ 5‬س��اله برنامه پنجم توس��عه در مي‏يابيم که‬ ‫بيشترين سهم را در مصوبات‪ ،‬سازمان تامين اجتماعي‬ ‫به خود اختصاص داده اس��ت‪ .‬شايان ذکر است گزارش‬ ‫عملکرد ارس��الي اين کميته به‬ ‫تنها از ابتداي‬ ‫سال جاري تا ‪20‬مرداماه را دربرمي‏گيرد‪.‬‬ ‫به كارگيري نيروي كار جديد اقدام‬ ‫اجرايي ماده قانون مورد نظر با توجه‬ ‫مي‏کنند‪ ،‬به شرط آن كه واحد‪ ،‬تازه‬ ‫به پيشنهاد نماينده رييس‌جمهور در‬ ‫در‪10‬جلسهاينکميته‪6‌،‬‬ ‫تأس��يس بوده يا در سال قبل از آن‪،‬‬ ‫کميته و با لحاظ نظرات دبيرخانه و‬ ‫جلسهمرتبطباکاروموانع كاهش نيروي كار نداش��ته باشد‪».‬‬ ‫با همکاري سازمان تامين اجتماعي‬ ‫موجوددرتاميناجتماعي‬ ‫بدين س��بب براي تبيي��ن مراتب و‬ ‫مطابق با تصميم کميته همزمان به‬ ‫نحو مقتضي تهيه و از س��وي مرجع بودهکهبااينروندتاکنون‪ 60‌،‬ايجاد وحدت رويه و تسهيل فرآيند‬ ‫درصدازمشکالتمطرحشده بهره‌گيري از تس��هيالت موسوم به‬ ‫ذي‌صالح تصويب شود‪.‬‬ ‫«تخفيف پلکان��ي» در جهت ايجاد‬ ‫کميته‪،‬‬ ‫اين‬ ‫دبيرخانه‬ ‫در اين راستا‪،‬‬ ‫رابهخوداختصاصداده‬ ‫وحدت روي��ه در واحدهاي اجرايي‬ ‫آمادگي خود را براي مش��ارکت در‬ ‫امر تهيه و تنظيم آيين‌نامه اجرايي است‪.‬درهمينراستامواردي دس��توري ص��ادر ش��د‪ .‬بنا ب��ر اين‬ ‫همچونقاچاقکاالوارز‪‌،‬‬ ‫دستور‪ ،‬سيس��تم مطالبات شعبه به‬ ‫ماده ‪ 14‬قانون حداکثر اس��تفاده از‬ ‫گونه‌اي اصالح مي‏ش��ود که چنانچه‬ ‫توان تولي��دي و خدماتي در تامين ثبتشرکت‌هاوموسسات‬ ‫نيازهاي کش��ور و تقوي��ت آنها در غيرتجاريوکارگروهمالياتي کارفرم��ا نس��بت به حفظ اش��تغال‬ ‫ازديگرمواردموردبررسي نيروي کار موجود با رعايت آيين‌نامه‬ ‫امر ص��ادرات و اصالح م��اده ‪104‬‬ ‫اجرايي مربوط��ه اقدام کند‪ ،‬کارفرما‬ ‫قان��ون ماليات‌هاي مس��تقيم که از‬ ‫درکميتهماده‪ 76‬بودهاست‪ .‬کماکان بتواند بابت نيروي کار جديد‬ ‫س��وي دکتر الهام امين‌زاده‪ ،‬معاون‬ ‫مازاد بر نيروي کار موجود (س��طح‬ ‫حقوقي رياس��ت‌جمهوري شده بود‪،‬‬ ‫اشتغال) در صورت ارسال فهرست و پرداخت حق بيمه‬ ‫اعالم کرد‪.‬‬ ‫همچنين به منظور رسيدگي به نحوه شکايات اجراي کارکن��ان در مهلت مقرر قانوني م��اده ‪ 39‬قانون تامين‬ ‫آراي هيات‏هاي تش��خيص مطالبات‪ ،‬مقرر شد سازمان اجتماعي از معافيت بخشي از حق بيمه سهم کارفرمايي‬ ‫تامين اجتماع��ي از طريق صدور بخش��نامه‌اي‪ ،‬اعمال نيروي جديد برخوردار ش��ود‪ .‬چنانچه س��طح اش��تغال‬ ‫بازرسي نسبت به شکايات راجع به عمليات اجرايي آراي تعيين شده (نيروي کار موجود) به نحوي (بازنشستگي‪،‬‬ ‫قطعي هيات‌هاي تشخيص مطالبات سازمان را به بازرس فوت‪ ،‬س��ربازي‪ ،‬ترک کار‪ ،‬مستعفي‪ ،‬اخراج و‪ )...‬کاهش‬ ‫وي��ژه مديرعامل محول کند و بازخورد اين اقدامات را تا يابد و دوباره به هر طريق س��طح اشتغال قبلي با نيروي‬ ‫‪ 6‬ماه ديگر گزارش کند تا چنانچه به نتيجه نرسيد‪ ،‬اين کار جديد تکميل ش��ود‪ ،‬کارفرما همچن��ان مي‌تواند از‬ ‫معافيت پيش‌بيني شده برخوردار شود که خوشبختانه‬ ‫موضوع دوباره مورد بررسي قرار گيرد‪.‬‬ ‫اين مصوبه عملياتي شد‪.‬‬ ‫‹ ‹تخفيف پلکاني حق بيمه سهم کارفرمايان‬ ‫همچنين در جلس��ه‌اي که در نيمه ارديبهشت برگزار‬ ‫در جلسه‏اي که در خرداد امسال براي بررسي تخفيف‬ ‫پلکاني حق بيمه س��هم کارفرما برگزار ش��د مديرعامل ش��د‪ ،‬روش‌هاي بهينه‌سازي پرداخت حق بيمه‪ ،‬توسعه‬ ‫س��ازمان تامين اجتماع��ي بر اجراي بن��د (و) ماده ‪ 80‬س��امانه‌هاي اينترنت��ي در چارچوب تکالي��ف مقرر در‬ ‫قان��ون برنامه پنجم تاکيد کرد‪ .‬در بند (و) ماده ‪ 80‬اين برنامه پنجم توس��عه به‏منظور گسترش خدمات دولت‬ ‫قانون آمده‪« :‬اعمال تخفيف پلكاني و يا تأمين بخش��ي الکترونيک و عرضه خدمات الکترونيک در دس��تور کار‬ ‫از حق بيمه سهم كارفرمايان كارگاه‏هايي که با تأييد يا اين س��ازمان قرار گرفت‪ ،‬همچنين مقرر ش��د همچنان‬ ‫معرفي واحده��اي وزارت كار و امور اجتماعي در جهت درياف��ت وجوه حق بيمه در قالب چک بانکي از س��وي‬ ‫پارادوکس غنای ذخایر و فقر سرمایه‏گذاری در ایران‬ ‫محمدرضا بهرامن‬ ‫نایب‌رئیساتاقبازرگانی‪،‬تهران‬ ‫کش��ور ما با در اختیار داش��تن منابع عظیم نفت و‬ ‫گاز و ذخای��ر فراوان معدنی و به‌ویژه نیروی انس��انی‬ ‫ب��ا تحصیالت عالی طبعا نباید دغدغه رکود و بیکاری‬ ‫داش��ته باش��د‪ .‬غنای ذخای��ر طبیع��ی‪ ،‬مرزهای آبی‬ ‫و آث��ار تاریخی ما همراه با س��وابق که��ن‪ ،‬موقعیتی‬ ‫استثنایی را در اختیار ما قرار داده است‪ .‬لیکن مشکل‬ ‫اصلی‪ ،‬فق��دان راهبرده��ا و راهکاره��ای عملی برای‬ ‫فعلیت بخشیدن به این منابع‪ ،‬در کشور است‪ .‬محور و‬ ‫مرکز سیاست‏های کلی اقتصاد مقاومتی نیز به گمان‬ ‫ما تمرکز واقعی برنامه‏ریزان و سیاس��ت‏گذاران کالن‬ ‫اقتصادی کش��ور روی همی��ن منابع داخلی با رویکرد‬ ‫برون‏گرایی اس��ت‪ .‬پارادوکس دردناک کشور ما غنای‬ ‫ذخایر و فقر س��رمایه‏گذاری است و برای غلبه بر این‬ ‫معض��ل تراژیک‪ ،‬اجرای��ی کردن کامل قان��ون بهبود‬ ‫مستمر فضای کسب‌وکار نیازی فوری و حیاتی است‪.‬‬ ‫اج��رای دقی��ق سیاس��ت‏های اقتص��اد مقاومت��ی‬ ‫و عملیات��ی ک��ردن ای��ن سیاس��ت‏ها با اس��تفاده از‬ ‫ظرفیت‏ه��ای نهاده��ا و تش��کل‏های بخش خصوصی‬ ‫به‌منظور افزای��ش بهره‏وری و کاهش آس��یب‏پذیری‬ ‫اقتصاد و صنعت کش��ور از مواردی اس��ت که دولت و‬ ‫بخ��ش خصوصی بر آن تاکید دارند و برای این منظور‬ ‫به نظر می‏رسد باید استراتژی توسعه صنعتی کشور را‬ ‫با همکاری تشکل‏های صنعتی و کارشناسان اقتصادی‬ ‫و تصویب آن در نهادهای قانونی تدوین کرد‪ .‬از سویی‬ ‫تصویب و اجرایی ش��دن الیحه «حمایت از تولید» با‬ ‫لحاظ کردن پیش��نهادهای ارائه ش��ده از سوی بخش‬ ‫خصوص��ی ضرورتی غیرقابل انکار اس��ت‪ .‬در کنار آن‬ ‫بازبینی و بازنگری در اجرای سیاس��ت‏های اصل‪ ۴۴‬و‬ ‫بازبینی فرآیندها و برنامه دستگاه‏های اجرایی در رابطه‬ ‫با اجرای این سیاست‏ها و نیز حضور حداکثری بخش‬ ‫خصوص��ی در فعالیت‏های��ی که ام��کان واگذاری آنها‬ ‫توسط دس��تگاه‌های دولتی وجود دارد به‌عنوان یکی‬ ‫از مهم‌ترین خواسته‏های این بخش محسوب می‏شود‪.‬‬ ‫بازنگری قوانین کار‪ ،‬بیمه و تجارت‪ ،‬به‌گونه‏ای که این‬ ‫قوانین نخست منطبق با استانداردهای جهانی باشند‪،‬‬ ‫در درج��ه بعدی‪ ،‬قابلیت اجرا با فن��اوری روز دنیا را‬ ‫داش��ته باش��ند و در کنار آن از اظهارنظر س��لیقه‏ای‬ ‫مجریان نیز به دور باش��ند و اس��تقرار عدالت مالیاتی‬ ‫جهت ارتق��ای درآمد ملی از طریق شناس��ایی منابع‬ ‫جدید و نامش��هود درآمدی و وصول مالیات از آنها در‬ ‫مسیر کاهش فشارهای مالیاتی از واحدهای تولیدی و‬ ‫اعم��ال منصفانه قانون و مأخذ قرار دادن دفاتر قانونی‬ ‫شرکت‏ها باید مورد توجه قرار گیرد‪.‬‬ ‫مدیریت منابع ارزی با تاکید بر تامین نیازهای تولید‬ ‫مل��ی و کارآفرینی و ثبات ارزش پول ملی و همچنین‬ ‫حمای��ت از تولی��د محصوالت صادرات‏مح��ور‪ ،‬اجرای‬ ‫دقی��ق قانون هدفمند ک��ردن یارانه‏ها ب��ه نحوی که‬ ‫تخصیص منابع مربوط به بهینه‏س��ازی مصرف انرژی‬ ‫در واحده��ای تولی��دی و حمای��ت از تولیدکنندگان‬ ‫بخش صنعت براساس ‪ 2‬شاخص میزان آسیب‏پذیری‬ ‫و می��زان به��ره‏وری مصرف ان��رژی در زیربخش‏های‬ ‫مختل��ف از م��واردی اس��ت ک��ه صنعتگ��ران به آن‬ ‫نیازمند هس��تند‪ .‬همچنین به نظر می‏رس��د‪ ،‬افزایش‬ ‫جذب س��رمایه‏گذاری خارجی و کاهش موانع ذهنی‬ ‫و عینی ای��ن مولفه مهم‪ ،‬توس��عه اقتصادی ضرورتی‬ ‫اجتناب‏ناپذیر اس��ت ک��ه باید مورد توج��ه ویژه قرار‬ ‫گیرد‪.‬‬ ‫موانع��ی همچ��ون ذهنی��ت منف��ی نس��بت ب��ه‬ ‫س��رمایه‏گذاری خارجی‪ ،‬توس��عه نامناسب بازار مالی‪،‬‬ ‫ضعف امنیت مال��ی و بیمه س��رمایه‏گذاری‪ ،‬مقررات‬ ‫اداری پیچی��ده و دیوانس��االری گس��ترده‪ ،‬قوانین و‬ ‫مقررات نامناس��ب باید از راه صنعت و تولید در ایران‬ ‫رخت بربندد‪.‬‬ ‫در کنار موارد ذکر ش��ده‪ ،‬تسریع در ایجاد تحول‬ ‫اساسی در ساختارهای بخش عمومی و دستگاه‏های‬ ‫اجرایی و طراحی س��اختار مطلوب با توجه به رتبه‬ ‫نازل کش��ورمان در امر ش��فافیت و مبارزه با فساد‬ ‫اداری و اقتصادی و تقویت صندوق توس��عه ملی و‬ ‫تبدیل این صندوق توسعه‏ای به محور اصلی تامین‬ ‫سرمایه و توس��عه کشور با تاکید بر تامین نیازهای‬ ‫س��رمایه‏ای بخ��ش خصوصی خواس��ته مش��ترک‬ ‫صنعتگران در این روزهاست‪.‬‬ ‫عالوه بر این موارد عدم مداخالت اداری دولت در‬ ‫امر قیمت‏گذاری و متابعت از ش��یوه‏های بازارهای‬ ‫رقابتی در این حوزه در کنار خلق ابزارهای مناسب‬ ‫ازجمل��ه اس��تفاده از توانمندی‏ه��ای تش��کل‏های‬ ‫مردم‏نهاد به‌منظ��ور رعایت حقوق مصرف‏کنندگان‬ ‫و کاه��ش مداخل��ه دولت در ب��ازار پ��ول و اتخاذ‬ ‫سیاست‏های مناسب در این حوزه به‌منظور هدایت‬ ‫منابع مالی به س��مت تولید و تامین نیازمندی‏های‬ ‫مال��ی تولیدکنن��دگان کش��ور به‌عن��وان راهکاری‬ ‫مناس��ب برای نی��ل به هدف توس��عه اقتصادی در‬ ‫کشور ضروری به نظر می‏رسد‪.‬‬ ‫نگاه روز‬ ‫تولیدکنندگان نگران نباشند‬ ‫بنفشه بینش‪ :‬الیحه حمایت‬ ‫از تولید‪ ،‬به گفته مسئوالن برای‬ ‫بررس��ی به مجلس ارسال شده‬ ‫اما نگرانی‏ها پیرامون ادغام این‬ ‫الیح��ه و طرح حمایت از تولید‬ ‫در مجلس‪ ،‬بر نگرانی‏های قبلی‬ ‫برای خروج این الیحه از دستور‬ ‫کار مجلس به س��بب ش��باهت‏ها با بسته سیاستی‬ ‫خروج غیرتورمی از رکود افزوده شده است‪ .‬در این‬ ‫راس��تا با ابراهیم نکو‪ ،‬دبیر کمیسیون اقتصادی به‬ ‫گفت‏وگو نشستیم که در ادامه می‏خوانید‪:‬‬ ‫€ €یک�ی از اعض�ای کمیس�یون اقتص�ادی‬ ‫مجل�س در گفت‏وگویی که به‌تازگی داش�ته‪،‬‬ ‫اعالم ک�رده که احتمال می‏رود الیحه حمایت‬ ‫از تولی�د ب�ا طرحی که از س�وی مجلس برای‬ ‫حمایت از تولید تدوین ش�ده‪ ،‬ادغام شود‪ .‬آیا‬ ‫ای�ن موضوع صحت دارد؟ مبنای چنین عملی‬ ‫چیست؟‬ ‫بل��ه احتمال این ادغام وج��ود دارد‪ .‬به عقیده ما‬ ‫ادغ��ام این ‪ 2‬س��بب می‏ش��ود تا قان��ون جامع‏تر و‬ ‫کارآمد‏تری در حمایت از تولید به تصویب برسد‪.‬‬ ‫€ €نگرانی‏های�ی پیرامون خ�روج این الیحه‬ ‫از دس�تور کار مجلس به س�بب تشابه برخی‬ ‫بندها با بسته سیاس�تی خروج غیرتورمی از‬ ‫رکود وجود داش�ت‪ .‬حال ای�ن ادغام که مورد‬ ‫تایید ش�ما نیز هست‪ ،‬سرنوشت این الیحه را‬ ‫در هاله‏ای از ابهام فرو برده‪ ،‬آیا ممکن اس�ت‬ ‫این الیحه به سرنوشت الیحه حمایت از تولید‬ ‫در سال ‪ 1391‬دچار شود؟‬ ‫دولت در بس��ته خروج غیرتورم��ی از رکود اعالم‬ ‫ک��رده ک��ه به نظ��رات و پیش��نهادها توج��ه ویژه‬ ‫خواهد داش��ت‪ .‬این نمایانگرآن اس��ت که الیحه و‬ ‫ط��رح حمایت از تولید می‏توانن��د در کنار یکدیگر‬ ‫ق��رار گیرند و در این راس��تا دولت نی��ز این امر را‬ ‫حمای��ت خواهد کرد‪ .‬به هر حال قصد این نیس��ت‬ ‫که تغییری بین طرح و الیحه وجود داش��ته باشد و‬ ‫یک بام و دو هوا شود‪.‬‬ ‫€ €احتمال حذف بندهایی از الیحه نمی‏رود؟‬ ‫ای�ن الیح�ه م�ورد حمای�ت تولیدکننده‏ها و‬ ‫صنعتگران است‪...‬‬ ‫نگرانی در این امر بی‏مورد است زیرا الیحه و طرح‬ ‫هر ‪ 2‬در جه��ت حمایت از تولید تدوین ش��ده‏اند‪.‬‬ ‫به هر حال الیحه نیز نیازمند بررس��ی اس��ت و اگر‬ ‫در این راس��تا بندهایی وجود داش��ته باشد که نیاز‬ ‫ب��ه تقویت دارند‪ ،‬چنین خواهد ش��د و اگر بندهای‬ ‫زائدی وجود داشته باشد می‏توان بندهایی از طرح‬ ‫را جایگزین آن کرد‪ .‬به هر حال دولت نیز عالقه‏مند‬ ‫است تا الیحه‏ای مفید برای حمایت از تولید تدوین‬ ‫شود‪.‬‬ ‫€ €الیحه اس�اس تلقی می‏ش�ود و تغییراتی‬ ‫روی آن انجام می‏گیرد یا برعکس؟‬ ‫به ه��ر حال تا به امروز نه طرح تصویب ش��ده و نه‬ ‫الیحه حمای��ت از تولید‪ .‬به این خاط��ر ‪2‬گانگی بین‬ ‫ای��ن ‪ 2‬ایجاد نخواهد ش��د‪ .‬ادغام ای��ن دو با یکدیگر‬ ‫محص��ول پخت��ه‏ای را ارائه خواهد داد‪ .‬ممکن اس��ت‬ ‫پی��ش از تصویب این ط��رح و الیحه‪ ،‬تناقضاتی وجود‬ ‫داشته باش��د‪ .‬این تناقضات پیش از تصویب می‏تواند‬ ‫مورد بررس��ی قرار گیرد تا نتیجه قانون مطلوبی برای‬ ‫تولید باشد‪.‬‬ ‫€ €با این اوصاف‪ ،‬تولیدکنندگان نگران نباشند؟‬ ‫نه ‪ ،‬جای نگرانی وجود ندارد‪.‬‬ ‫€ €موض�وع دیگ�ری که مطرح اس�ت‪ ،‬ب�ه این‬ ‫بازمی‏گ�ردد که الیح�ه حمای�ت از تولید‪ ،‬کاملا‬ ‫مرتب�ط و همس�و ب�ا فعالیت‏های صنعت اس�ت‬ ‫و بای�د در کمیس�یون تخصص�ی خ�ود یعن�ی‬ ‫کمیس�یون صنای�ع و مع�ادن م�ورد بررس�ی‬ ‫قرار گیرد‪ .‬اما آنگونه که اعالم شده این الیحه و‬ ‫طرح در کمیسیون اقتصادی به‌عنوان کمیسیون‬ ‫اصلی مورد بررس�ی قرار می‏گیرد و کمیس�یون‬ ‫صنای�ع و معادن به عنوان کمیس�یون فرعی در‬ ‫این زمین�ه اظهارنظر می‏کند‪ .‬نظر ش�ما در این‬ ‫رابطه چیست؟‬ ‫کمیسیون فرعی می‏تواند نظر خود را در این زمینه‬ ‫اع�لام کند‪ .‬به هر حال به نظ��ر من به عقیده من این‬ ‫الیح��ه در حیط��ه فعالیت‏های کمیس��یون اقتصادی‬ ‫اس��ت‪ .‬این مس��ئله منافی این نیس��ت که کمیسیون‬ ‫صنای��ع نمی‏توان��د و نبای��د اظهارنظ��ر کن��د‪ .‬از این‬ ‫کمیسیون انتظار می‏رود بیش از کمیسیون‏های دیگر‬ ‫در این رابطه عمل کند‪.‬‬ ‫€ €بخش زیادی از ای�ن الیحه مربوط به قوانین‬ ‫مزاحم اس�ت که باید مرتفع شود‪ .‬در این زمینه‬ ‫چه برنامه‏هایی در دست است؟‬ ‫قوانی��ن مزاح��م ب��رای تولید‪ ،‬رنج‏آور اس��ت و این‬ ‫را م��ا می‏دانی��م‪ .‬آنچه امروز بی��ش از تحریم‏ها تولید‬ ‫را دچار آس��یب ک��رده‪ ،‬موانع قانونی و مبهم اس��ت‪.‬‬ ‫ای��ن قوانین اگر اصالح ش��ود عمده مش��کالت تولید‬ ‫مرتف��ع خواهد ش��د‪ .‬تاخیر در رس��یدگی در امورات‬ ‫تولید در بس��ته خ��روج غیرتورمی از رکود از س��وی‬ ‫دس��تگاه‏های مربوط��ه در نظر گرفته ش��ده اس��ت‪.‬‬ ‫رف��ع تنگناهای تولید در این بس��ته مورد تاکید و در‬ ‫اولویت قرار گرفته اس��ت‪ .‬به نظر می‏رسد مشکالت به‬ ‫مرور زمان حل شود‪.‬‬
‫گپ‬ ‫منابع صندوق‬ ‫در کنار رفع موانع تولید‬ ‫ای��ن روزه��ا ک��ه صنع��ت‬ ‫خودروس��ازی و قطعه‌س��ازی با‬ ‫مش��کل بزرگ کمبود نقدینگی‬ ‫مواجه اس��ت‪ ،‬ش��اید رفع موانع‬ ‫موجود بر س��ر راه اس��تفاده این‬ ‫فعاالن از منابع صندوق توس��عه‬ ‫ملی به نظر اقدامی چش��مگیر و‬ ‫بزرگ باشد‪ ،‬اما با توجه به دیگر مشکالتی که این روزها‬ ‫این صنعت اش��تغالزا و پردرآمد را احاطه کرده است‪،‬‬ ‫چندان تاثیر تعیین‌کننده و تاثیر‌گذاری نخواهد داشت‪.‬‬ ‫با این حال بخش عمده‌ای از مشکالت خودروسازان و‬ ‫قطعه‌س��ازان‪ ،‬تامین منابع مالی چه ارزی و چه ریالی‬ ‫است که می‌تواند گردش مالی خودروسازان را افزایش‬ ‫دهد و افزایش تولی��د را رقم زند‪ .‬مضاف بر اینکه این‬ ‫حمایت می‌تواند در کاهش قیمت تمام‌شده محصوالت‬ ‫خودروس��ازان تاثیرگذار باش��د‪ .‬چگونگ��ی اثرگذاری‬ ‫استفاده از منابع صندوق توسعه ملی در صنعت خودرو‬ ‫را با ساس��ان قربانی‪ ،‬دبیر انجمن قطعه‌س��ازان ایران‬ ‫بررسی کرده و بخشی از آن را از نظر می‌گذرانیم‪.‬‬ ‫€ €با وج�ود موانع پی�ش‌روی خودروس�ازان و‬ ‫قطعه‌سازان‪ ،‬بهره‌گیری از منابع صندوق توسعه‬ ‫مل�ی چ�ه تاثی�ری می‌توان�د در رون�د تولید و‬ ‫گسترش روبه رشد این صنعت داشته باشد؟‬ ‫هم‌اکن��ون صنع��ت قطعه‌س��ازی از ی��ک س��و و‬ ‫خودروس��ازان از س��وی دیگر با مش��کالت بزرگتری‬ ‫همچ��ون مالیات ب��ر ارزش اف��زوده‪ ،‬بیم��ه‪ ،‬کمبود‬ ‫نقدینگی‪ ،‬موانع موجود بر س��ر راه تامین مواد اولیه و‬ ‫نبود امکان گشایش ال‌سی مواجه هستند که با توجه‬ ‫به این مشکالت‪ ،‬چندان نمی‌توان به اثرگذاری منابع‬ ‫صندوق توسعه ملی امیدوار بود‪ .‬در این خصوص دولت‬ ‫و مس��ئوالن دولتی باید بپذیرند که فعالیت در فضای‬ ‫فعلی اقتصاد بیمار ما‪ ،‬کار چندان آس��انی نیست و در‬ ‫س��ال‌های گذش��ته تعداد زیادی از فعاالن‪ ،‬از عرصه‬ ‫تولید خارج ش��ده و به تجارت آس��ان روی آورده‌اند‪.‬‬ ‫از س��وی دیگر در س��ال‌های اخیر هیچ تازه واردی به‬ ‫صنعت قطعه‌سازی وارد نشده است که این روند نشان‬ ‫می‌دهد‪ ،‬هیچ س��رمایه‌گذاری تمایل به وارد شدن به‬ ‫این بخش ندارد‪.‬‬ ‫€ €دلیل کاهش فعالی�ت بنگاه‌های اقتصادی و‬ ‫تولیدکنندگان در این حوزه چیست؟‬ ‫عم��ده دالیل این کاهش را می‌توان محدودیت‌های‬ ‫بین‌المللی‪ ،‬نرخ سود بانکی باال‪ ،‬تورم فزاینده‪ ،‬مشکالت‬ ‫موجود بر س��ر راه تامین مواد اولی��ه و مواردی از این‬ ‫دست دانست که تولیدکننده فعال را نه‌تنها از ادامه کار‬ ‫منصرف می‌کند بلکه جرات سرمایه‌گذاری‌های جدید‬ ‫را نیز از بین می‌برد‪ .‬این ش��رایط در حالی است که در‬ ‫سال‪ 91‬معاون اول رییس جمهور از اختصاص ‪2‬هزار‬ ‫میلیارد تومان به شرکت‌های خودروساز از محل منابع‬ ‫صندوق توسعه ملی خبر داد اما هیچ‌گاه جنبه عملیاتی‬ ‫پیدا نکرد تا صنعت خودرو همچنان در مشکالت خود‬ ‫غوطه‌ور بماند‪ .‬بررس��ی این روند‌ها نشان می‌دهد که‬ ‫برنامه‌ریزی ویژه‌ای ب��رای صنعت خودرو و همچنین‬ ‫قطعه‌س��ازی وجود ندارد و اگر هم در اختیار اس��ت‪،‬‬ ‫قابلیت اجرایی ندارد‪.‬‬ ‫€ €مناب�ع این صن�دوق بای�د چگون�ه و با چه‬ ‫ش�رایطی در اختیار تولیدکننده قرار گیرد تا در‬ ‫کنار افزایش توان خودروساز و قطعه‌ساز ضامن‬ ‫رشد بهره‌وری باشد؟‬ ‫به‌طور قطع این‌گونه مشکالت با اختصاص هر منبع‬ ‫مالی دیگری هم حل نخواهد ش��د‪ .‬بر این اس��اس در‬ ‫این برهه زمانی‪ ،‬تولیدکنندگان از صندوق توسعه ملی‬ ‫انتظار دارند که اگر قرار اس��ت منابعی به دس��ت آنها‬ ‫برسد‪ ،‬با س��ودی منطقی همراه باشد و در این مسیر‬ ‫از تجربه کش��ورهای موفق در صنعت خودروس��ازی‬ ‫که قیمت‌های آنها یک سوم قیمت خودروهای تولید‬ ‫داخل است‪ ،‬استفاده شود‪ .‬بی‌شک در هیچ‌کدام از این‬ ‫کش��ورها تولیدکننده‌ای‪ ،‬تسهیالتی با نرخ سود ‪ 25‬تا‬ ‫‪30‬درصدی دریافت نکرده اس��ت زیرا در این صورت‬ ‫باید ما‌به‌التف��اوت آن را یا از جیب خود بپردازد و یا از‬ ‫مصرف‌کننده دریافت کند که این امر همانند شرایط‬ ‫حاکم بر کش��ور اس��ت‪ .‬بنابراین تاکی��د می‌کنم که‬ ‫تسهیالت صندوق توسعه ملی که تا به امروز به دست‬ ‫هیچ یک از قطعه‌سازان و خودروسازان نرسیده است‪،‬‬ ‫تنها زمانی می‌تواند در صنعت خودرو نقش تاثیرگذاری‬ ‫داشته باشد که در کنار سایر موانع صنعت خودرو‪ ،‬دیده‬ ‫شده باشد‪.‬‬ ‫بازار‬ ‫‹ ‹قیمت برخی خودروهای داخلی‬ ‫تیبا‬ ‫‪ 24‬میلیون تومان‬ ‫پراید ‪SX111‬‬ ‫‪ 20‬میلیون و ‪ 800‬هزار تومان‬ ‫پراید ‪131‬‬ ‫‪ 19‬میلیون و ‪ 800‬هزار تومان‬ ‫پژو ‪405‬‬ ‫‪ 30‬میلیون و ‪ 800‬هزار تومان‬ ‫سمند ‪EF7‬‬ ‫‪ 30‬میلیون و ‪ 500‬هزار تومان‬ ‫پژو پارس سال‬ ‫‪ 36‬میلیون و ‪ 100‬هزار تومان‬ ‫پژو‪ 206‬تیپ ‪5‬‬ ‫‪ 37‬میلیون و ‪ 800‬هزار تومان‬ ‫پژو‪v8 206‬‬ ‫‪ 38‬میلیون و ‪ 300‬هزار تومان‬ ‫لیفان ‪620‬‬ ‫‪ 46‬میلیون تومان‬ ‫لیفان ‪x60‬‬ ‫‪ 63‬میلیون تومان‬ ‫مزدا‪ 3‬تیپ ‪ 4‬صندوقدار‬ ‫‪127‬میلیون تومان‬ ‫‪10‬‬ ‫سه‌شنبه ‪ 28‬مردادماه ‪22 - 1393‬شوال ‪ 19 -1435‬آگوست ‪2014‬‬ ‫خودرو‬ ‫‪industry@smtnews.ir‬‬ ‫فعاالن صنعت خودرو راهکار اثربخشی استفاده از تسهیالت صندوق توسعه را مطرح کردند‬ ‫تخصیص منابع‪ ،‬به شرط غیر دولتی بودن‬ ‫ گروه خودرو‪ :‬با تصمیمات پیش‌بینی شده در سال‌جاری‬ ‫به نظر می‌رس��د که س��ال‪ ،93‬س��ال پررونقی برای صنعت‬ ‫خودرو باش��د‪ .‬اختصاص ارز مبادله‌ای از یک سو و همچنین‬ ‫فراهم شدن امکان اس��تفاده خودروسازان از منابع صندوق‬ ‫توس��عه ملی‪ ،‬نوید روزهای روشنی در این صنعت می‌دهد‪.‬‬ ‫هرچن��د که به اعتقاد برخی کارشناس��ان این تصمیمات با‬ ‫ه��دف جلوگی��ری از افزایش دوباره قیمت‌ه��ا در این حوزه‬ ‫مطرح شده اما همین پیش بینی‌ها خشنودی خودروسازان‬ ‫را به همراه داشته است‪ .‬با این حال به یمن قیمت‌گذاری‌های‬ ‫جدید ش��ورای رقابت این اتفاق افت��اد و قیمت خودروهای‬ ‫داخلی افزایش یافته اما بازار خودرو همچنان بی‌رمق است‪.‬‬ ‫اوایل اردیبهشت‌ماه امس��ال رییس سابق‌سازمان گسترش‬ ‫و نوس��ازی صنایع ایران (ایدرو) اعالم ک��رد که محدودیت‬ ‫خودروسازان در اس��تفاده از تسهیالت صندوق توسعه ملی‬ ‫برطرف ش��ده و با این حس��اب آنها می‌توانند برای دریافت‬ ‫وام از محل این صندوق اق��دام کنند‪ .‬این محدودیت پیش ‹ ‹رفع ‪80‬درصد مش�کالت خودروسازان با تسهیالت‬ ‫از این به‌واسطه دولتی بودن خودروسازان به وجود آمده بود صندوق‬ ‫دیگر عضو هیات‌مدیره انجمن قطعه‌سازان نیز با اشاره به‬ ‫اما حال که گفته می‌شود دولت در ایران‌خودرو سهمی کمتر‬ ‫از ‪20‬درصد دارد‪ ،‬منعی برای استفاده از این تسهیالت باقی قانونی مبنی بر اختصاص نیافتن تسهیالت صندوق توسعه‬ ‫نمی‌ماند‪ .‬در حال حاضر خودروس��ازان ش��رایط مالی خوبی ملی به شرکت‌هایی با سهام باالتر از ‪20‬درصد دولتی اظهار‬ ‫ندارند بر این اس��اس نگرانی در بازپرداخت تسهیالت وجود کرد‪ :‬در حال حاضر این قانون تا حدودی تس��هیل ش��ده و‬ ‫دارد این در حالی اس��ت که خودروس��ازان‪ ،‬شرایط دشوار و خودروس��ازان نیز قادر به استفاده از این تسهیالت شده‌اند‬ ‫پیچیده صندوق و همچنین دریافت تضامین س��نگین را از که می‌تواند اقدام موثری در جهت حمایت از تولید باشد‪.‬‬ ‫محمدرضا نجفی در تش��ریح مشکالت موجود بر سر راه‬ ‫موانع موجود در مسیر استفاده از این تسهیالت می‌دانند‌‪ .‬از‬ ‫استفاده از تس��هیالت صندوق توسعه‬ ‫سوی دیگر کارشناسان تاکید می‌کنند‬ ‫ملی گفت‪ :‬در حال حاضر اگر واحدی‬ ‫که پرداخت وام به خودروس��ازان باعث‬ ‫اگر دولت به جای‬ ‫اق��دام به دریافت تس��هیالت با هدف‬ ‫می‌شود‪ ،‬بخش��ی از مش��کالت تولید‬ ‫پیش‌بینیراهکارهایی‬ ‫س��رمایه در گردش واحدهای تولیدی‬ ‫مرتفع و تیراژ روند رو به رش��د داشته‬ ‫از‌جملهاختصاصارز‬ ‫کند ب��رای دریاف��ت دوب��اره ملزم به‬ ‫باشد‪ ،‬زیرا صنعت خودرو در حال حاضر‬ ‫مبادله‌ایبهاینصنعت‪ ،‬تسویه تس��هیالت قبلی است این در‬ ‫ب��رای خروج از بحران نیاز به چند هزار‬ ‫حالی اس��ت که این روزها و با افزایش‬ ‫میلیارد تومان نقدینگی دارد و صندوق‬ ‫نسبتبهکنترلقیمت‬ ‫توس��عه ملی می‌تواند بخش��ی از آن را مواد اولیه که تعداد زیادی تولید خودرو به ‪1/5‬میلیون دس��تگاه‪،‬‬ ‫نقدینگ��ی م��ورد نیاز واحده��ا نیز به‬ ‫تامی��ن کند‪ .‬فعاالن صنع��ت خودرو و‬ ‫ازآنهازیرنظر‌سازمان‬ ‫مراتب افزایش یافته و نیاز به س��رمایه‬ ‫همچنین قطعه‌سازان نیز معتقدند که‬ ‫گسترشونوسازی‬ ‫در گردش هم ‪2‬برابر شده است‪.‬‬ ‫در شرایط فعلی هیچ راهکاری همانند‬ ‫«پول» به‌کار صنع��ت خودرو نمی‌آید‪ .‬صنایع ایران است‪ ،‬اقدام‬ ‫این فع��ال صنعتی با تاکید بر اینکه‬ ‫موت��ور محرک هر صنعت��ی نقدینگی‬ ‫این در شرایطی است که خودروسازان‬ ‫کندمی‌تواند‪60‬درصد‬ ‫بای��د در اس��تفاده از مناب��ع صن��دوق قیمتخودروراکنترلکند اس��ت‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬نقدینگی همانند‬ ‫خون در بدن انس��ان و همانند بنزین‬ ‫توسعه ملی گزارشات شفافی در حیطه‬ ‫در خودرو اس��ت بنابرای��ن باید برای‬ ‫سرمایه‌گذاری و عملکرد خود در بخش‬ ‫تولید ارائه دهند تا آنچه در گذش��ته رخ داد و خودروسازان اثربخش��ی بیش��تر‪ ،‬این شرایط برای خودروس��ازان فراهم‬ ‫سرمایه‌های خود را در بخش‌های غیرتولیدی سرازیر کردند‪ ،‬ش��ود‪ ،‬زیرا به نظر می‌رس��د با تامی��ن نقدینگی واحدهای‬ ‫تولید خودرو‪ ،‬حدود ‪80‬درصد مشکالت آنها برطرف شود‪.‬‬ ‫تکرار نگردد‪.‬‬ ‫بر اینکه براساس قانون‪ ،‬شرکت‌های خودروسازی که کمتر‬ ‫از ‪20‬درصد از س��هام آنها دولتی اس��ت‪ ،‬قادر به استفاده از‬ ‫تسهیالت ارزی صندوق توس��عه ملی هستند‪ ،‬گفت‪ :‬با در‬ ‫نظر گرفتن چنین شرایطی‪ ،‬شرکت ایران‌خودرو منعی برای‬ ‫دریافت تسهیالت از صندوق توسعه ملی نخواهند داشت‪.‬‬ ‫احم��د نعمت‌بخش اف��زود‪ :‬چنانچه تس��هیالت از محل‬ ‫صندوق توسعه ملی به خودروسازان اختصاص یابد‪ ،‬بخشی‬ ‫از مشکل سرمایه در گردش شرکت‌ها برطرف شده و کمک‬ ‫موثری به رفع نیاز ارزی و ریالی شرکت‌ها خواهد کرد‪.‬‬ ‫وی همچنی��ن درخصوص تاثی��ر ارز مبادله‌ای در قیمت‬ ‫خودرو خاطرنشان کرد‪ :‬به‌طور قطع اختصاص ارز مبادله‌ای‬ ‫در کاهش قیمت تمام‌ش��ده خ��ودرو تاثیر‌گذار خواهد بود‪.‬‬ ‫این در حالیس��ت که خودروس��ازان عالق��ه‌ای به افزایش‬ ‫قیمت خودرو ندارند چراکه با افزایش قیمت‪ ،‬ضمن کاهش‬ ‫مشتریان شاهد نارضایتی عمومی مردم خواهیم شد‪.‬‬ ‫‹ ‹خودروس�ازان عالقه‌ای به افزایش قیمت خودرو‬ ‫ندارند‬ ‫در همین حال دبیر انجمن خودروس��ازان ایران با تاکید‬ ‫‹ ‹ضرورت کنترل قیمت مواد اولیه‬ ‫عضو هیات‌مدیره انجمن قطعه‌سازان نیز در گفت‌وگو با‬ ‫خبرنگار‬ ‫‪ ،‬با اش��اره به اثرات قیمت ارز بر قیمت‬ ‫تمام‌شده خودرو اظهار کرد‪ :‬در حال حاضر حدود ‪2‬هزار و‬ ‫‪ 500‬تا ‪3‬ه��زار و ‪ 500‬یورو از قیمت یک خودروی ایرانی‬ ‫صرف مواد اولیه‌ای می‌شود که ارز آن از بازار تامین می‌شود‬ ‫که این رقم حدود ‪ 10‬تا ‪14‬میلیون تومان خواهد شد‪.‬‬ ‫فرهاد بهنیا افزود‪ :‬بر این اس��اس ی��ک خودروی ایرانی‬ ‫حدود ‪14‬میلیون تومان ارزبری دارد اگر این میزان از بازار‬ ‫آزاد تامین نشود حدود ‪ 3/5‬برابر کاهش قیمت در خودرو‬ ‫را شاهد خواهیم بود‪.‬‬ ‫وی با اش��اره ب��ه نقش افزای��ش قیمت م��واد اولیه در‬ ‫قیم��ت خودروهای داخلی اظهار ک��رد‪ :‬اگر دولت به جای‬ ‫پیش‌بین��ی راهکارهایی از‌جمله اختصاص ارز مبادله‌ای به‬ ‫صنعت خودرو‪ ،‬نس��بت به کنترل قیمت مواد اولیه صنعت‬ ‫خودرو که تعداد زیادی از آنها زیرنظر‌سازمان گسترش و‬ ‫نوس��ازی صنایع ایران است‪ ،‬اقدام کند می‌تواند ‪60‬درصد‬ ‫قیمت خودرو را کنترل کند‪.‬‬ ‫بهنیا با اش��اره به س��ابقه اختص��اص مبالغی به صنعت‬ ‫خ��ودرو ب��ا هدف حمای��ت از این صنعت اف��زود‪ :‬پیش از‬ ‫تصوی��ب پرداخت مبالغ��ی به صنعت خ��ودرو از صندوق‬ ‫توسعه ملی‪ ،‬دولت ‪5‬هزار میلیارد تومان با هدف حمایت از‬ ‫بنگاه‌های داخلی در نظر گرفت اما به‌دلیل تعیین ش��رایط‬ ‫و بندهایی خاص‪ ،‬کمتر تولیدکننده‌ای قادر به اس��تفاده از‬ ‫این تسهیالت شد‪.‬‬ ‫این فع��ال صنعت��ی ادام��ه داد‪ :‬اگر صندوق توس��عه‬ ‫ملی همانند گذش��ته با ش��یوه‌های قدیمی اقدام به ارائه‬ ‫تسهیالت به خودروسازان کند باز هم هیچ تولیدکننده‌ای‬ ‫قادر به استفاده از این تسهیالت نیست‪ .‬بر این اساس الزم‬ ‫است صندوق توسعه ملی نسبت به تسهیل شرایط اعطای‬ ‫واردات به دنبال تعطیلی صنعت خودروسازی‬ ‫گ�روه خ�ودرو‪ :‬بالتکلیف��ی تعیین‬ ‫قیمت خودرو‪ ،‬ب��ازار خرید و فروش این‬ ‫محص��والت به وی��ژه خودروه��ای صفر‬ ‫کیلومتر را در آستانه تعطیلی کامل قرار‬ ‫داده است‪.‬‬ ‫در حال حاضر مردم در انتظار کاهش‬ ‫قیمت خودرو دس��ت از خرید کشیده و‬ ‫منتظر اعالم قیمت‌های جدید از س��وی‬ ‫شورای رقابت بوده و نمایشگاه‌داران نیز‬ ‫در رک��ود کامل نظاره‌گر باز ش��دن گره‬ ‫کور بازار خودرو هس��تند اما متاس��فانه‬ ‫ادام��ه ای��ن س��ردرگمی تنها ب��ه ضرر‬ ‫تولیدکنن��دگان داخلی و به نفع مافیای‬ ‫واردات خودرو است‪.‬‬ ‫ب��ه گفته ول��ی‌اهلل افخم��ی‌راد معاون‬ ‫وزی��ر صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت در‬ ‫‪ ۴‬ماه ابتدایی امس��ال‪ ،‬واردات خودرو به‬ ‫کش��ور ‪ ۲‬برابر ش��ده و این موضوع روند‬ ‫افزایش��ی را تجربه کرده است‪ .‬این آمار‬ ‫نش��ان می‌دهد که واردکنندگان خودرو‬ ‫نیز بی��کار ننشس��ته‌اند و از هر فرصتی‬ ‫برای واردات و کس��ب س��ود سرشار آن‬ ‫بهره می‌برند‪.‬‬ ‫‹ ‹واردکنندگان ب�ه دنبال تعطیلی‬ ‫صنعت خودروسازی‬ ‫در حال حاضر و براس��اس آمار کشور‬ ‫س��االنه به ح��دود ‪ ۱‬میلیون دس��تگاه‬ ‫خودرو نیاز دارد که برای ورود هر خودرو‬ ‫بطور متوس��ط به ‪ ۱۵‬هزار دالر ارز نیاز‬ ‫اس��ت‪ ،‬یعنی حدود ‪ ۱۵‬میلیارد دالر‪ .‬با‬ ‫یک حساب سرانگشتی می‌توان دریافت‬ ‫که با احتساب سود ‪ ۱۵‬درصدی واردات‬ ‫به‌ازای هر خودرو‪ ،‬البی‌کنندگان واردات‬ ‫تنها از این محل رقمی معادل ‪ ۲‬میلیارد‬ ‫و ‪ ۲۵۰‬ه��زار دالر ب��ه جی��ب می‌زنند‪،‬‬ ‫رقمی که برخی برای بدس��ت آوردن آن‬ ‫حاض��ر به نابودی صنعت خودروس��ازی‬ ‫کشور هستند‪.‬‬ ‫در حال حاضر حدود ‪ ۵۰۰‬هزار نفر در‬ ‫ش��رکت‌های خودروساز و صنایع وابسته‬ ‫از جمله قطعه سازی‌ها مشغول فعالیت‬ ‫هس��تند‪ .‬اگر افراد زیر پوشش این عده‬ ‫را بطور میانگی��ن ‪ ۴‬نفر در نظر بگیریم‬ ‫درم��ی یابیم که بروز مش��کل برای این‬ ‫صنع��ت بطور مس��تقیم بر معیش��ت و‬ ‫زندگ��ی ‪ ۲‬میلی��ون نفر از اف��راد جامعه‬ ‫تاثیر خواهد داش��ت‪ ،‬رقمی که به هیچ‬ ‫عنوان قابل نادیده گرفتن و چشم پوشی‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫‹ ‹ هی�چ کش�وری بازار خ�ود را به‬ ‫دست خارجی‌ها نمی‌سپارد‬ ‫در همین حال کارشناسان معتقدند که‬ ‫هیچ کش��وری حاضر نیست بازار داخلی‬ ‫خود را تقدیم خارجی‌ها کند‪ .‬ضمن آنکه‬ ‫سیاس��ت مسئوالن بلندپایه کشور توجه‬ ‫به تولید ملی و حمایت از صنایع داخلی‬ ‫اس��ت اما متاس��فانه تصمیماتی در این‬ ‫حوزه اتخاذ می‌شود که راه را برای حذف‬ ‫تولیدکنندگان و ورود خارجی‌ها به بازار‬ ‫کش��ورمان هموار می‌کند‪ .‬در سال‌های‬ ‫گذش��ته س��رمایه‌گذاری‌های خوبی در‬ ‫بخش‌ه��ای مختلف صنع��ت خودروی‬ ‫کش��ور صورت گرفته که این اقدامات و‬ ‫دس��تاوردها بر هیچ‌کس پوشیده نیست‬ ‫که می‌توان به طراحی‪ ،‬ن��وآوری‪ ،‬آنالیز‬ ‫مواد‪ ،‬تس��ت خ��ودرو و م��واردی از این‬ ‫دست اش��اره کرد که نادیده گرفتن آن‬ ‫بی‌انصافی به این صنعت و کارشناس��ان‬ ‫و مدیران آن اس��ت‪ .‬در این ش��رایط که‬ ‫خ��ودرو مجموعه‌ای از دان��ش‪ ،‬قطعات‬ ‫مختلف و فناوری روز اس��ت و س��االنه‬ ‫نیز ش��اهد افزایش هزینه‌های مختلف از‬ ‫جمله مالیات‪ ،‬آب‪ ،‬برق‪ ،‬حمل‌ونقل‪ ،‬مواد‬ ‫اولیه‪ ،‬حقوق و دستمزد‌ها هستیم‪ ،‬ثابت‬ ‫نگهداش��تن قیمت خودرو اقدام درستی‬ ‫نیست زیرا تک‌تک این موارد در تعیین‬ ‫قیمت خودرو دخیل هستند‪.‬‬ ‫‹ ‹ارتق�ای صنعت خودرو براس�اس‬ ‫جدول زمان‌بندی‬ ‫اما فعاالن این حوزه معتقدند که انتقاد‬ ‫سازنده موجب رشد و اصالح این صنعت‬ ‫خواهد شد اما به شرطی که پیشنهادها‬ ‫و انتقاده��ا س��ازنده ب��وده و در مس��یر‬ ‫اصالح باش��د نه تخریب‪ .‬بدون شک در‬ ‫صنعت خودروی کشور نیز همانند سایر‬ ‫بخش‌ه��ای صنعت��ی مش��کالتی وجود‬ ‫دارد ک��ه باید اصالح ش��ود‪ ،‬ام��ا به نظر‬ ‫می‌رسد برای حل مشکالت این صنعت‬ ‫باید یک جدول زمان‌بندی تعیین ش��ود‬ ‫ت��ا خودروس��ازان بر اس��اس آن ضمن‬ ‫افزایش تولید و کاهش قیمت‌ها‪ ،‬کیفیت‬ ‫محصوالت خود را ارتقا بخشیده و برای‬ ‫حض��ور در بازار‌ه��ای بین‌الملل��ی آماده‬ ‫شوند‪.‬‬ ‫‹ ‹کاه�ش تولی�د در ش�رکت‌های‬ ‫خودرو ساز‬ ‫براس��اس آماره��ای موج��ود‪ ،‬در حال‬ ‫حاضر خودروس��ازان داخلی با یک‌س��وم‬ ‫ظرفیت خ��ود فعالیت می‌کنن��د که این‬ ‫مهم باع��ث افزای��ش قیمت تمام ش��ده‬ ‫محصول می‌ش��ود‪ .‬این در حالی است که‬ ‫خودروسازان حتی در بدترین شرایط اقدام‬ ‫ب��ه حفظ کارگران خود کردن��د‪ ،‬بنابراین‬ ‫انتظار می‌رود دولت نیز در شرایط کنونی‬ ‫ب��ا حمای��ت از این بخش زمین��ه را برای‬ ‫افزایش تولید و در نهایت کاهش منطقی‬ ‫قیمت‌ها از سوی خودروسازان فراهم کند‪.‬‬ ‫اما آنچه مس��لم اس��ت این است که البی‬ ‫واردات خودرو تنها به دنبال کسب منافع‬ ‫خود هس��تند‪ ،‬حتی اگر ای��ن موضوع به‬ ‫تعطیلی ش��رکت‌های خودروساز و بیکار‬ ‫شدن کارگران این شرکت‌ها منجر شود‪.‬‬ ‫تسهیالت به خودرو و قطعه‌سازان اقدام کند‪.‬‬ ‫عض��و هیات‌مدی��ره انجمن قطعه‌س��ازان درخواس��ت‬ ‫تضامین سنگین از سوی بانک‌ها‪ ،‬نداشتن چک برگشتی‬ ‫و همچنین مطالبات معوق را ش��رط الزم برای اس��تفاده‬ ‫از تس��هیالت صندوق توس��عه ملی اعالم و تصریح کرد‪:‬‬ ‫این ش��رایط در حالی گذاشته ش��ده که تولیدکنندگان‬ ‫قادر به بازپرداخت تس��هیالت نیستند بنابراین انتظار از‬ ‫صندوق توس��عه ملی این است که اگر قرار است وامی به‬ ‫تولیدکنندگان پرداخت ش��ود‪ ،‬شرایط را تسهیل کرده و‬ ‫بندهایی ک��ه منجر به پرداخت نکردن به تولیدکنندگان‬ ‫می‌شود را حذف کند‪.‬‬ ‫‹ ‹عزم صندوق توسعه بر حمایت از صنعت خودرو‬ ‫این اظه��ارات در حالی مطرح می‌ش��ود ک��ه پیش از‬ ‫ای��ن نی��ز محمود دودانگ��ه‪ ،‬عضو هی��ات عامل صندوق‬ ‫توس��عه ملی با تش��ریح چگونگی پرداخت تسهیالت به‬ ‫خودروس��ازان اظهار کرده بود که صندوق توس��عه ملی‬ ‫از صنعت خودروس��ازی به عن��وان موتور محرکه اقتصاد‬ ‫پشتیبانی می‌کند‪.‬‬ ‫وی همچنی��ن تاکی��د کرده ب��ود که ‪2‬ش��رکت بزرگ‬ ‫خودرو‌س��ازی در صورت واگذاری سهام خود می‌توانند از‬ ‫تسهیالت ارزی و ریالی صندوق توسعه ملی استفاده کنند‪.‬‬ ‫دودانگ��ه گفته ب��ود که قطعه‌س��ازان بخش خصوصی‬ ‫می‌توانن��د از تس��هیالت ریالی و ارزی صندوق توس��عه‬ ‫ملی اس��تفاده کنند که در همین راس��تا تاکنون برخی‬ ‫قطعه‌س��ازان موفق به استفاده از تسهیالت ارزی و ریالی‬ ‫صندوق توس��عه ملی شده و برخی نیز در مرحله معرفی‬ ‫به بانک‌ها قرار دارند‪.‬‬ ‫روي خط خبر‬ ‫ايسنا‪ -‬توليد انواع خودرو در تيرماه امسال با رشد‬ ‫‪ 63/7‬درصدي از ‪ 62‬هزار و ‪ 464‬دستگاه در تير ماه‬ ‫س��ال گذش��ته به ‪ 102‬هزار و ‪ 265‬دستگاه افزايش‬ ‫يافته اس��ت‪ .‬در اين مدت توليد انواع سواري با رشد‬ ‫‪ 64/1‬درص��دي از ‪ 53‬هزار و ‪ 294‬دس��تگاه در تير‬ ‫ماه پارسال به ‪ 87‬هزار و ‪ 442‬دستگاه افزايش يافته‬ ‫و تولي��د انواع وانت نيز با افزاي��ش ‪ 60/5‬درصدي از‬ ‫‪ 8553‬دس��تگاه در تير ماه ‪ 92‬ب��ه ‪ 13‬هزار و ‪728‬‬ ‫دس��تگاه افزايش يافته است‪ .‬در اين مدت توليد انواع‬ ‫اتوب��وس با کاهش ‪ 48/9‬درصدي از ‪ 45‬دس��تگاه در‬ ‫تير ماه پارس��ال به ‪ 23‬دستگاه کاهش يافته و توليد‬ ‫انواع کاميونت‪ ،‬کاميون و کش��نده نيز با افزايش ‪87‬‬ ‫درصدي از ‪ 570‬دستگاه در تير ماه پارسال به ‪1066‬‬ ‫دستگاه افزايش يافته است‪.‬‬ ‫خبر خودرو ‪-‬عضو انجمن قطعه‌سازان با اشاره به‬ ‫تسريع در روند پرداخت مطالبات قطعه‌سازان گفت‪:‬‬ ‫خوش��بختانه در س��ال‌جاري روند پرداخت مطالبات‬ ‫قطعه سازان از سوي خودروسازان سرعت بيشتري به‬ ‫خود گرفته است به طوري که اين مسئله در وضعيت‬ ‫توليد واحدهاي قطعه‌س��ازي تاثير مثبت گذاش��ته و‬ ‫موجب رشد توليد در اين حوزه از صنعت شده است‪.‬‬ ‫محس��ن رزم خ��واه افزود‪ :‬البته تس��ريع در پرداخت‬ ‫مطالبات قطعه س��ازان به‌واسطه حمايت‌هاي دولتي‬ ‫نب��وده بلکه به‌واس��طه برخي تغيي��رات مديريتي در‬ ‫شرکت‌ها اين مسئله‪ ،‬سرعت بيشتري گرفته است‪.‬‬ ‫خب�ر خودرو‪ -‬رييس اتحاديه نمايش��گاه داران و‬ ‫فروشندگان خودروی تهران با ابراز نگراني از شرايط‬ ‫حاکم بر بازار خودرو‪ ،‬گفت‪ :‬متاسفانه بازار خودروهاي‬ ‫داخلي و وارداتي روز به روز شرايط نگران‌کننده‌تري‬ ‫پيدا مي‌کند درحالي که انتظ��ار مي‌رود با رفع ابهام‬ ‫قيمتي‪ ،‬بازار خودرو ش��رايط بهتري به خود گرفته و‬ ‫رونق به بازار خودرو باز گردد‪ .‬غالمحس��ين قاسميان‬ ‫افزود‪ :‬هم‌اکنون اظهارات مختلف در خصوص قيمت‬ ‫خ��ودرو از س��وي دولت و مجل��س‪ ،‬بازار خ��ودرو و‬ ‫مشتريان را با ابهام در قيمت‌هاي قطعي و بالتکليفي‬ ‫در خريد روبه‌رو کرده است‪.‬‬
‫سه‌شنبه ‪ 28‬مردادماه ‪22 - 1393‬شوال ‪ 19 -1435‬آگوست ‪2014‬‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫معدن‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪11‬‬ ‫تسهیالت‪360‬میلیارد تومانی خرید ماشین‌آالت معدنی‬ ‫احداث کارخانه فوالد هنوز در مراحل اوليه قرار دارد‬ ‫اجراي سليقه‌اي قوانين مانع صادرات است‬ ‫رییس جمهوری در جلسه هيات دولت مطرح کرد‪:‬‬ ‫حمايت‌های ويژه دولت از بخش معدن و صنايع معدني‬ ‫گ�روه معدن‪ :‬رييس‌جمهوري اعالم کرد‪ :‬براي توس��عه و خروج‬ ‫از رك��ود و همچنين ايجاد فرصت‌های ش��غلي جديد‪ ،‬بخش معدن و‬ ‫صنايع معدني از حمايت‌های ويژه دولت برخوردار خواهد شد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومي س��ازمان توسعه و نوسازي معادن وصنايع‬ ‫معدني ايران(ايميدرو)‌‪ ،‬دكتر حس��ن روحاني عصر يكشنبه در جلسه‬ ‫هي��ات دولت افزود‪ :‬بخش معدن ب��راي دولت اهميت زيادي دارد وبه‬ ‫همین س��بب از توسعه س��رمايه‌گذاري در اين بخش و فعال‌تر شدن‬ ‫حوزه معدن و صنايع معدني استقبال می‌كند‪.‬‬ ‫وي ادام��ه داد‪ :‬دول��ت پيش��نهادات و نظ��رات مرتب��ط با توس��عه‬ ‫فعاليت‌ه��ای حوزه مع��دن و صنايع معدن��ي را م��ورد حمايت ويژه‬ ‫قرار خواهد داد‪.‬‬ ‫اس��حاق جهانگيري مع��اون اول رييس‌جمهوری نيز از كميس��يون‬ ‫اقتصادي دولت خواس��ت توجه ويژه‌اي ب��ه تقاضاهاي وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت و همچنين سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع‬ ‫معدني ايران (ايميدرو) داشته باشد و راهكارهاي قانوني براي حمايت‬ ‫از بخش معدن و صنايع معدني را به هيات وزيران ارائه دهد‪.‬‬ ‫محمدرض��ا نعمت‌زاده وزير صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در اين جلس��ه‬ ‫گزارش��ي از آخرين وضعيت بخش معدن ارائ��ه كرد و گفت‪ :‬در حال‬ ‫حاضر ‪ 5400‬معدن فعال در كش��ور داري��م كه ‪ 130‬هزار نفر در اين‬ ‫بخش شاغل هستند و ميزان استخراج معادن نيز در سال ‪ 92‬به بيش‬ ‫از ‪ 420‬ميليون تن رسيده است‪.‬‬ ‫نعمت‌زاده با اشاره به اهميت بخش معدن افزود‪ :‬با برنامه‌ريزي‌های‬ ‫ايمي��درو براي اكتش��اف ‪ 200‬هزار كيلومتر مرب��ع از اوايل بهمن‌ماه‬ ‫گذشته فعاليت‌های اكتشاف معادن در شرق كشور به‌ويژه استان‌های‬ ‫خراسان و سيستان و بلوچس��تان آغاز شده كه پيش‌بيني می‌شود تا‬ ‫پايان س��ال‌جاري ‪ 100‬هزار كيلومتر و تا پايان سال آينده ‪ 200‬هزار‬ ‫كيلومتر كار اكتش��اف معادن انجام ش��ود كه اين ميزان ‪ 2‬برابر تاريخ‬ ‫اكتشاف معادن در كشور است‪ .‬وزير صنعت‪ ،‬معدن و تجارت همچنين‬ ‫گزارش��ي از آمار توليدات صنايع معدني ارائه كرد و گفت‪ :‬توليد فوالد‬ ‫خام در سال ‪ 1392‬به بيش از ‪ 15‬ميليون و ‪ 700‬هزار تن‪ ،‬مس كاتد‬ ‫‪ 190‬هزار تن‪ ،‬شمش آلومينيوم ‪ 300‬هزار تن‪ ،‬سيمان ‪70‬ميليون تن‬ ‫و كاشي و سراميك به بيش از ‪ 300‬هزار تن رسيد‪.‬‬ ‫نعمت‌زاده اف��زود‪ :‬همچنين ميزان صادرات فوالد در س��ال ‪1392‬‬ ‫ب��ه ‪1‬ميليون و ‪ 500‬هزار تن رس��يد كه رقم مطلوبي نيس��ت و بايد‬ ‫افزايش يابد‪.‬‬ ‫نعمت‌زاده با ارائه گزارش��ي از نقش بخش مع��دن و صنايع معدني‬ ‫در اقتصاد‪ ،‬از دولت خواس��ت نقش معدن و صنايع معدني در اقتصاد‬ ‫مقاومتي و همچنين برنامه خروج از ركود دولت مورد توجه قرار گيرد‪.‬‬ ‫دكتر مهدي كرباسيان معاون وزير صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و رييس‬ ‫هي��ات عامل ايميدرو نيز در اين جلس��ه گزارش��ي از وضعيت بخش‬ ‫معدن و صنايع معدني و مش��اركت بخش خصوصي براي فعال شدن‬ ‫در حوزه اكتش��اف در اس��تان‌های خراسان و سيس��تان و بلوچستان‬ ‫ارائه كرد‪.‬‬ ‫كرباس��يان همچنين با اعالم برنامه‌های آين��ده ايميدرو اظهار کرد‪:‬‬ ‫طرح‌های معدن و صنايع معدني كه در س��ال‌های قبل متوقف ش��ده‬ ‫بود در ‪ 1‬سال گذشته با مشاركت بخش خصوصي فعال شده است‪.‬‬ ‫از داليل پايين بودن نرخ بازدهي سرمايه در بخش معدن گزارش مي‌دهد؛‬ ‫بهره‌وري نيروي انساني از قلم نيفتد‬ ‫شایان صداقت ‪ -‬گروه معدن‪ :‬ايران‬ ‫با داش��تن ‪ 37‬ميليارد تن ذخيره قطعي و‬ ‫‪ 57‬ميليارد تن ذخيره احتمالي مواد معدني‬ ‫ظرفيت بااليي در رون��ق ايجاد اقتصادي با‬ ‫افزاي��ش س��رمايه‌گذاري در بخش معادن‬ ‫دارد‪ .‬با اين ح��ال توليدات معدني کمتر از‬ ‫‪ 1‬درصد از توليد ناخالص ملي کش��ور را به‬ ‫خود اختصاص داده اس��ت‪ .‬ب��ا وجود اينکه‬ ‫در س��ال‌هاي اخير به طور متوسط ساالنه‬ ‫رش��دي ‪ 5/6‬درص��دي را تجربه ک��رده اما‬ ‫طبق گزارش مرک��ز پژوهش‌هاي مجلس‪،‬‬ ‫کمترين نرخ بازگش��ت س��رمايه در اقتصاد‬ ‫کش��ور از آن مع��دن اس��ت که ب��ه گفته‬ ‫کارشناسان نبود زيرساخت معدني‪ ،‬طوالني‬ ‫بودن مدت زمان اکتش��اف و بهره‌برداري و‬ ‫همچنين قوانين محدود‌کننده سازمان‌هاي‬ ‫مختلفي چون منابع طبيعي‪ ،‬محيط زيست‬ ‫و ‪ ...‬عوام��ل کاهنده ن��رخ بازدهي معدن به‬ ‫کمت��ر از ‪ 193‬درصد بوده که فقط با ايجاد‬ ‫زيرس��اخت‌ها‪ ،‬برداش��تن محدوديت‌ه��اي‬ ‫قانوني مع��دن و افزايش به��ره‌وري نيروي‬ ‫انساني و سرمايه‌گذاري در معادن به صرفه‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹چ�را بازده�ي س�رمايه‌گذاري در‬ ‫معادن پايين است؟‬ ‫سرمايه‌گذاري در معادن متفاوت از ساير‬ ‫بخش‌هاست؛ چراکه در حوزه معدن ريسک‬ ‫باالست و از سوي ديگر مدت زمان بازگشت‬ ‫سرمايه طوالني است‪.‬‬ ‫مهدي تقوي کارشناس اقتصادي‬ ‫با بيان اينک��ه متغيرهاي زيادي‬ ‫در نرخ بازدهي معادن موثر است‬ ‫مي‌گويد‪ :‬بازدهي سرمايه‌گذاري‬ ‫به‬ ‫در مع��ادن همچون س��اير بخش‌ها به هزينه‬ ‫ي گردد‪ ،‬در واقع‬ ‫توليد و بازار انحص��اري برم ­‬ ‫ن��رخ بازدهي پايين نش��ان مي­دهد که ميزان‬ ‫س��ود به دس��ت آمده معادن در مقايس��ه با‬ ‫ميزان هزينه سرمايه‌گذاري پايين‌تر است‪.‬‬ ‫ي��ک کارش��ناس اقتصاد مع��ادن در اين‬ ‫گف��ت‪ :‬بخش معدن‬ ‫خصوص به‬ ‫نيز مانند س��اير بخش‌ها تافته‌اي جدا بافته‬ ‫نيس��ت و از بهره‌وري پايين رنج مي‌برد که‬ ‫اين مسئله تا حدودي به مسير پر پيچ و خم‬ ‫قوانين و مقررات دولتي در س��رمايه‌گذاري‬ ‫برمي‌گردد‪ .‬ب��راي نمون��ه در بخش معدن‬ ‫فرد بايد براي محدوده مشخص حق‌االرض‬ ‫پرداخ��ت کند ت��ا پا در عرصه پر ريس��ک‬ ‫معدن‌داري بگذارد‪ ،‬از سوي ديگر استهالک‬ ‫ماش��ين‌آالت در معادن بس��يار باالس��ت و‬ ‫اي��ن باعث مي‌ش��ود روند س��رمايه‌گذاري‬ ‫طوالني‌تر ش��ود‪ .‬محمود جام‌س��از با اشاره‬ ‫به ميزان اندک بودجه دولتي در اکتش��اف‬ ‫معادن مي‌افزايد‪ :‬بودجه ايران براي اکتشاف‬ ‫یادداشت‬ ‫صنعت‬ ‫نان معدن را‬ ‫مي‌خورد‬ ‫حامدشايگان‬ ‫خبرنگار گروه معدن‬ ‫ابتداي همين هفته بود که وزير صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت در حمايت از مع��ادن و لزوم افزايش توجه‬ ‫ب��ه اين بخش در اليحه حمايت از رکود اعالم کرد‪،‬‬ ‫هرکج��ا بحث صنعت باش��د معدن ني��ز در درون‬ ‫آن هس��ت‪ .‬در واق��ع اين موضوع نش��ان مي­دهد‬ ‫که س��رمايه‌گذاري در صنعت داخلي بدون توسعه‬ ‫معادن توخالي اس��ت ‪،‬چرا که استقالل در تکميل‬ ‫چرخ��ه تولي��دات صنعتي ت��ا حدودي وابس��ته به‬ ‫فرآوري مواد معدني است‪.‬‬ ‫وقت��ي ب��ه قيم��ت محص��والت صنعت��ي و‬ ‫رقاب��ت پذيري محص��والت داخلي در مقايس��ه با‬ ‫محصوالت خارجي نگاه مي‌کنيم به سادگي متوجه‬ ‫خواهيم ش��د آنچه که مي‌توان��د چرخ‌هاي صنعت‬ ‫را روغنکاري کند خ��وراک ارزانتر براي توليدات و‬ ‫اقتصادي‌تر ش��دن است‪ .‬ش��ايد مثال خودروسازي‬ ‫ب��راي نقش معدن در صنع��ت کمي دور از ذهن به‬ ‫نظر برسد‪ .‬اما واقعيت اين است که بخشي از قيمت‬ ‫خودرو به بدنه آن مربوط مي‌ش��ود‪ .‬محصولي که از‬ ‫ورق فوالدي که روزي سنگ‌آهن بوده ساخته شده­‬ ‫ي ها به معدن و کمبود‬ ‫اما به دليل همين کم توجه ­‬ ‫س��رمايه‌گذاري در صنايع معدني‪ ،‬بخش��ي از فوالد‬ ‫مورد نياز کش��ور با واردات تامين مي‌شود‪ .‬با وجود‬ ‫اينکه نرخ سرمايه‌گذاري در معادن به طور متوسط‬ ‫‪ 6/53‬درصد در س��ال همدوش با صنعت که ميزان‬ ‫آن ‪ 6/65‬درصد در سال‌هاي گذشته بوده‪ ،‬است اما‬ ‫مع��دن از صنعت عقب افتاده‪ ،‬موضوعي که يکي از‬ ‫داليل آن کاهش نرخ بازگشت سرمايه‌گذاري معدن‬ ‫نس��بت به صنعت اس��ت‪ ،‬همچنين يک��ي ديگر از‬ ‫داليل آن ريسک باالي اکتشافات معدني و طوالني‬ ‫بودن زمان آن و چندس��ازماني بودن قوانين معادن‬ ‫اس��ت اما پس از اينکه ماده معدني کش��ف شد به‬ ‫چرخه صنعت وارد مي‌شود و با ايجاد ارزش افزوده‬ ‫نرخ بهره‌وري و بازگشت سرمايه را ارتقا مي‌دهد اما‬ ‫ديگر بهره‌وري معدني نيس��ت‪ ،‬صنعتي است که به‬ ‫گفته قديمي‌ها مي‌شود به نام معدن به کام صنعت‪.‬‬ ‫از اين رو براي حل مش��کل نرخ س��رمايه‌گذاري‬ ‫معادن ابتدا بايد به اين سوال که چرا بودج ‌ه معدن‬ ‫و صنعت متناسب نيست‪ ،‬پاسخ دهيم‪ .‬کمي عجيب‬ ‫به نظر مي‌رسد که ما به توسعه پايدار اعتقاد داريم‬ ‫ام��ا براي توس��عه صنعت بس��ترهاي الزم را ايجاد‬ ‫نمي‌کنيم! بخش��ي از بستر بهبود توليدات صنعتي‬ ‫به توس��عه معادن و اکتش��اف محدوده‌ها به عنوان‬ ‫حلقه س��رگردان بخش معدن بر مي­گردد که دولت‬ ‫باید با شناسايي محدوده‌ها بيشتر آنها را در اختيار‬ ‫بخش خصوصي گذاشته و زنجيره ارزش صنعت را‬ ‫بهبود بخش��د‪ .‬در واقع فرآين��د زنجيره ارزش براي‬ ‫صنعت تس��هيل در فرآيند توليد و عرضه است که‬ ‫توس��عه فرآوري م��واد معدني بخ��ش توليد آن را‬ ‫رونق مي‌دهد‪.‬‬ ‫داخل پرانتز‬ ‫واگذاری شرکت زغال‌سنگ‬ ‫البرز به ذوب‌آهن اصفهان‬ ‫‪ 500‬ميليون دالر است اين در حالي است‬ ‫ک��ه فقط ‪ 8‬درصد از مس��احت خاک ايران‬ ‫اکتش��اف ش��ده و آن هم تنها به عمق‌هاي‬ ‫کم (به طور متوس��ط ‪ 50‬متر) بسنده شده‬ ‫است‪ .‬حال با اين شرايط چگونه مي‌توانيم با‬ ‫کش��ورهاي ديگري که از نظر ميزان ذخاير‬ ‫ش��رايط برابري با ايران دارند اما توانسته‌اند‬ ‫با توسعه همين بخش‪ ،‬توليد ناخالص ملي‬ ‫خود را افزايش دهند‪ ،‬رقابت کنيم؟ کش��ور‬ ‫کانادا حدود ‪ 10‬ميليارد دالر در سال براي‬ ‫اکتشاف هزينه مي­کند و همين عاملي در‬ ‫افزايش ذخاير شناس��ايي شده و در نهايت‬ ‫سرمايه‌گذاري است‪.‬‬ ‫‹ ‹بازده�ي س�رمايه‌گذاري در معادن‬ ‫قرباني خواب سرمايه‬ ‫براي بررسي بازدهي س��رمايه‌گذاري در‬ ‫معادن بايد ابتدا نوع معادن مشخص شود؛‬ ‫چرا که در ايران حدود ‪ 64‬نوع ماده معدني‬ ‫کش��ف شده که هرکدام از آنها با روش‌هاي‬ ‫خاصي اکتش��اف و اس��تخراج مي‌شوند‪ ،‬اما‬ ‫آنچه که مشخص است‪ ،‬نبود بسترهاي الزم‬ ‫براي ورود سرمايه‌گذاري سودآور است‪.‬‬ ‫آلبرت بغزي��ان اقتص��اددان و‬ ‫مشاور سازمان زمين‌شناسي در‬ ‫اين گونه‬ ‫گفت‌وگ��و با‬ ‫استدالل کرد‪ :‬معادن ما به اين دليل توجيه‬ ‫اقتصادي ندارند که حوزه معدن پرريس��ک‬ ‫است و در مقابل‪ ،‬قيمت محصوالت در بازار‬ ‫در مرکز توسعه‬ ‫اقتصادي‪ ،‬نيروي‬ ‫انساني قرار دارد که‬ ‫در ايران آنها لباس‬ ‫کارآفرين‪ ،‬کارگر و ‪ ...‬بر‬ ‫تن دارند که متاسفانه به‬ ‫دليل نهادهاي سنتي و‬ ‫نبود قانوني پيشرفته در‬ ‫حوزه کار و کارگر ميزان‬ ‫بهره‌وري انساني‬ ‫عقب افتاده است‬ ‫جهاني ثابت است‪ .‬از سوي ديگر شرکت‌ها‬ ‫ب��ا ورود ب��ه بخ��ش مع��دن س��رمايه آنها‬ ‫مي‌خواب��د زيرا روند گرفتن مجوز و عبور از‬ ‫کانال‌هاي قانوني براي اکتس��اب پروانه‌هاي‬ ‫اکتش��اف و اس��تخراج طوالني است و اين‬ ‫مس��ئله ميانگين بازدهي سرمايه‌گذاري در‬ ‫معادن را کاهش خواهد داد‪.‬‬ ‫‹ ‹بازدهي پايين در نتيجه نبود نيروي‬ ‫بهره‌ور‬ ‫اگر به گزارش مرکز پژوهش‌هاي مجلس‬ ‫درخصوص بازدهي اقتصادي معادن رجوع‬ ‫کنيم با عواملي چون نبود زيرس��اخت‌هاي‬ ‫معدن��ي‪ ،‬نب��ود تجهيزات مدرن اکتش��اف‪،‬‬ ‫پايين ب��ودن عمر مفيد تجهي��زات معدني‬ ‫و ‪ ...‬ب��ه عن��وان کاهن��ده ن��رخ بازده��ي‬ ‫س��رمايه در مع��ادن روبه‌رو مي‌ش��ويم‪ ،‬اما‬ ‫اينکه نيروي انس��اني در کاهش بهره وري‬ ‫مع��ادن چ��ه نقش��ي دارند‪ ،‬س��خن گفته‬ ‫نشده است‪.‬‬ ‫محمود جام ساز به عنوان يک‬ ‫اقتصاددان نق��ش بهره‌وري در‬ ‫کاهش بازدهي سرمايه‌گذاري‬ ‫مع��ادن را اين‌گونه مطرح ک��رد‪ :‬در مرکز‬ ‫توس��عه اقتصادي نيروي انساني قرار دارد‬ ‫ک��ه در ايران آنها لباس کارآفرين‪ ،‬کارگر و‬ ‫‪ ...‬ب��ر ت��ن دارند که متاس��فانه ب��ه دليل‬ ‫نهادهاي س��نتي و نبود قانوني پيشرفته در‬ ‫حوزه کار و کارگر ميزان بهره‌وري انس��اني‬ ‫عقب افتاده است‪.‬‬ ‫وي با اش��اره به نقش نيروي انس��اني در‬ ‫بازدهي نهاي��ي س��رمايه‌گذاري ادامه داد‪:‬‬ ‫براي تعيين ميزان بازدهي س��رمايه‌گذاري‬ ‫فرآين��د از آغاز تا توليد نهايي جمع بس��ته‬ ‫مي‌شود که بخشي از آن منتسب به نيروي‬ ‫کار اس��ت‪ .‬به همين دليل اس��ت که بخش‬ ‫مهمي از رش��د اقتصادي معطوف به رش��د‬ ‫به��ره‌وري اس��ت‪ .‬الب��رت بغزيان ب��ا تاييد‬ ‫نقش ني��روي انس��اني در کاهش بهره‌وري‬ ‫اظه��ار کرد‪ :‬معادن محيط ش��غلي پرخطر‬ ‫اس��ت که با ح��وادث پيش‌بيني نش��ده‌اي‬ ‫چون ريزش و کش��ته شدن کارگران دست‬ ‫و پنج��ه نرم مي‌کند که هر حادثه مي‌تواند‬ ‫فعالي��ت معدن را متوقف کن��د و منجر به‬ ‫کاهش بازدهي سرمايه‌گذار شود‪ .‬وي افزود‪:‬‬ ‫ايران در مقايسه با کشوري چون اندونزي از‬ ‫نيروي متخصص‌تري برخوردار است‪ ،‬شايد‬ ‫دلي��ل اثر منفي به��ره‌وري در نرخ بازدهي‬ ‫به نب��ود تجهيزات پيش��رفته اس��ت که تا‬ ‫حدودي به محدوديت‌هاي تحريمي مربوط‬ ‫بر مي‌گردد‪.‬‬ ‫‹ ‹‌نب�ود زيرس�اخت دلي�ل افزاي�ش‬ ‫هزينه توليد‬ ‫يکي ديگ��ر از فاکتورهايی که در کاهش‬ ‫بازدهي سرمايه‌گذاري در معادن موثر نقش‬ ‫دارد‪ ،‬نبود زيرس��اخت‌هاي الزم است که نه‬ ‫تنها تحقيقات معدني را ش��امل مي‌ش��ود‪،‬‬ ‫بلک��ه حمل‌ونقل م��واد معدن��ي و فرآوري‬ ‫محص��والت نيز به دليل اي��ن نقصان هنوز‬ ‫نتوانسته‌اند بهره‌وري الزم را کسب کنند‪.‬‬ ‫ب��ه گفته محمود جام س��از؛ هزينه باالي‬ ‫حمل‌ونق��ل م��واد معدن��ي باع��ث افزايش‬ ‫هزينه توليد مي‌ش��ود ک��ه اين خود عاملي‬ ‫براي کاهش سرمايه‌گذاري در معادن است‪.‬‬ ‫براي نمونه بندرعباس ظرفيت کشتي‌هاي‬ ‫بي��ش از ‪ 50‬ه��زار تن را ن��دارد‪ ،‬از اين رو‬ ‫هزينه حمل‌ونقل س��نگ آه��ن باال مي‌رود‬ ‫و در نهاي��ت ميزان س��ودآوري معدن‌داران‬ ‫کاهش مي‌يابد‪.‬‬ ‫گ�روه مع�دن‪ :‬مدیرعام��ل ش��رکت س��هامی‬ ‫ذوب‌آهن اصفهان گفت‪ :‬شرکت معادن زغال‌سنگ‬ ‫البرز شرقی‪ ،‬از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان کنسانتره‬ ‫زغال‌س��نگ‪ ،‬پس از طی مراحل قانونی به ش��رکت‬ ‫سهامی ذوب‌‌آهن اصفهان واگذار شد‪.‬‬ ‫اردش��یر س��عدمحمدی در نشس��ت مس��ئوالن‬ ‫ذوب‌آهن اصفهان و شرکت البرز شرقی در سخنانی‬ ‫ب��ر ض��رورت افزایش تولی��د این مع��ادن تاکید و‬ ‫اظه��ار کرد‪ :‬ش��رکت زغال‌س��نگ البرز ش��رقی به‬ ‫لحاظ اش��تغالزایی و گردش مالی در جامعه اطراف‬ ‫دارای اهمیت بس��یاری است لذا مسئولیت مدیران‬ ‫این ش��رکت س��نگین اس��ت‪ .‬وی اف��زود‪ :‬افزایش‬ ‫تولی��د مس��تلزم رویکرد جدید مدیریت اس��ت که‬ ‫باید از نیروهای شایس��ته و ج��وان بهره بگیرد و با‬ ‫پرورش نیروی انسانی‪ ،‬آینده‌نگری نیز داشته باشد‪.‬‬ ‫مدیرعامل ذوب‌آهن همچنین در بخشی از سخنان‬ ‫خود خواستار سیاست‌گذاری واحد در بخش زغال‬ ‫کشور شد تا این بخش بیش از گذشته توسعه یابد‬ ‫و پاس��خگوی نیازهای کشور باش��د‪ .‬سعدمحمدی‬ ‫در بازدی��د از معدن زغال‌س��نگ ط��زره در جریان‬ ‫شرایط و مشکالت کارکنان این معدن قرار گرفت‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل و نایب‌رییس هیات‌مدیره زغال‌س��نگ‬ ‫البرز ش��رقی نیز گف��ت‪ :‬واگذاری این ش��رکت به‬ ‫ذوب‌آه��ن اصفه��ان‪ ،‬موجی از آرامش و ش��ادی را‬ ‫در پرس��نل آن ایجاد کرده است‪ .‬ربیعی‌نژاد افزود‪:‬‬ ‫ذوب آه��ن اولین تجهیزکننده معادن زغال‌س��نگ‬ ‫در س��طح کشور اس��ت و معادن زغال‌سنگ حیطه‬ ‫شرق سلسله جبال البرز توسط ذوب‌آهن راه‌اندازی‬ ‫و تجهیز ش��ده اس��ت‪ .‬در ادامه جلسه قوانلو رییس‬ ‫س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تان گلستان‬ ‫از پیوس��تن این ش��رکت به ذوب‌آهن اصفهان ابراز‬ ‫خوش��حالی کرد و گفت‪ :‬ذوب‌آهن قطعا در هدایت‬ ‫این معادن موفق خواهد بود چراکه از تجربه و توان‬ ‫الزم برخوردار است‪.‬‬
‫روي خط خبر‬ ‫تالش سنگي‌ها براي جذب‬ ‫بازار روسيه و کشورهاي عربي‬ ‫بازار س��نگ ايران اين روزها با توجه به رکود در‬ ‫ساخت‌وس��از در وضعيت مناس��بي قرار ندارد‪ ،‬در‬ ‫نتيجه معادن س��نگ نيز در شرايط مطلوبي به‌سر‬ ‫نمی‌برد‪.‬‬ ‫ريي��س انجمن س��نگ اي��ران درب��اره وضعيت‬ ‫نامطل��وب در بازار و معادن س��نگ ب��ه ماين نيوز‬ ‫گف��ت‪ :‬درح��ال حاض��ر بخش مع��دن ب��ا رکود و‬ ‫عقب‌افتادگي مواجه اس��ت که اي��ن رکود و عقب‬ ‫افتادگي از گذشته نيز ديده مي‌شد‪.‬‬ ‫ابوالقاس��م شفيعي با اشاره به در دسترس نبودن‬ ‫ماش��ين‌آالت مناس��ب در بخش معدن اف��زود‪ :‬با‬ ‫بازس��ازي ماش��ين‌آالت قديم��ي و ب��ه کارگيري‬ ‫ماش��ين‌آالت جدي��د مي‌توان به��ره‌وري در بخش‬ ‫مع��دن را تا حد زي��ادي افزايش داد‪ ،‬ام��ا اين کار‬ ‫مستلزم ارائه تس��هيالت از سوي دولت است‪ ،‬زيرا‬ ‫هزين��ه خري��د تجهيزات معدني و ماش��ين‌آالت با‬ ‫توجه به گ��ران بودن آنها براي معدنکاران ميس��ر‬ ‫نخواهد ب��ود‪ .‬وي درباره راه‌حل‌هاي خروج از رکود‬ ‫فعل��ي در بخ��ش معدن اظهار ک��رد‪ :‬در اولين گام‬ ‫دول��ت بايد در تصميمات گرفته ش��ده براي بخش‬ ‫معدن تجديدنظر کن��د و پس از آن قبل از اجراي‬ ‫هر تصميمي با فعاالن و پيشکسوتان بخش معدن‬ ‫مشورت کند‪ .‬اگر دولت تصميم بر جايگزيني معدن‬ ‫ب��ه جاي نفت را دارد بايد ب��ه فعاالن معدني اجازه‬ ‫رش��د و باروري دهد‪ .‬رييس انجمن سنگ ايران با‬ ‫اشاره به وضعيت نامطلوب بازار سنگ تصريح کرد‪:‬‬ ‫انجمن س��نگ ايران در تالش است تا بازارهايي را‬ ‫در کش��ورهايي همچون روسيه و کشورهاي عربي‬ ‫براي خود ايجاد کند‪.‬‬ ‫برگزاري نمايشگاه بين‌المللي‬ ‫معدن و صنايع معدني‬ ‫ناي��ب ريي��س خان��ه معدن اي��ران اع�لام کرد‪:‬‬ ‫نمايش��گاه بين‌الملل��ي مع��دن‪ ،‬صناي��ع معدن��ي‪،‬‬ ‫ماشين‌آالت‪ ،‬تجهيزات و صنايع وابسته روزهاي‪25‬‬ ‫تا ‪ 28‬مهر ماه آينده در محل دائمي نمايشگاه‌هاي‬ ‫بين‌المللي تهران برگزار مي‌شود‪.‬‬ ‫به گ��زارش دني��اي معدن‪ ،‬محمدرض��ا بهرامن‬ ‫گف��ت‪ :‬ارتقای دانش فن��اوري و تب��ادل اطالعات‬ ‫روز‪ ،‬معرف��ي آخرين دس��تاوردها و توانمندي‌ها و‬ ‫پيشرفت‌هاي ايران‪ ،‬ارتقای سطح مبادالت تجاري‬ ‫در جه��ت توس��عه ص��ادرات غيرنفتي و آش��نايي‬ ‫ش��رکت‌کنندگان و بازديدکنن��دگان نمايش��گاه با‬ ‫جديدترين دستاوردهاي علمي و پژوهشي ايران و‬ ‫جهان از جمله اهداف برگزاري اين نمايشگاه است‪.‬‬ ‫وي ارزش ذخايرمعدن��ي فعلي کش��ور را بيش از‬ ‫‪ 770‬ميلي��ارد دالر ذک��ر کرد و اف��زود‪ :‬در صورت‬ ‫اختصاص بودجه‌هاي مورد نياز از س��وي دولت در‬ ‫بخش اکتش��اف‌هاي مقدماتي و با انجام اکتشافات‬ ‫بيشتر توسط بخش خصوصي کشور‪ ،‬اين رقم قطعاً‬ ‫افزايش خواهد يافت‪.‬‬ ‫بهرام��ن با بي��ان اينکه ايران يکي از ‪ 10‬کش��ور‬ ‫مطرح معدني جهان اس��ت‪ ،‬اظهار ک��رد‪ :‬ايران در‬ ‫حال حاضر حدود ‪ 3‬درصد از ذخايرش��ناخته شده‬ ‫معدني جهان را در اختيار دارد‪.‬‬ ‫وي در عين ح��ال تصريح کرد‪:‬براي ايجاد تحول‬ ‫اساس��ي درحوزه معدن وصنايع معدني و همچنين‬ ‫دستيابي به جايگاه حقيقي بخش معدن‪ ،‬بايد روند‬ ‫خصوصي سازي در اين حوزه مورد بازنگري جدي‬ ‫قرار گيرد‪ .‬بهرامن گفت‪:‬نمايشگاه مهر ماه امسال با‬ ‫توجه به نقش ارزنده و مهم نمايشگاه‌هاي بين‌المللي‬ ‫در تب��ادل اطالعات فن��ي – بازرگاني و آش��نايي‬ ‫صاحبان صنايع و پژوهش��گران و دست‌اندرکاران با‬ ‫آخرين دس��تاوردهاي صنعتي و فناوري روز جهان‬ ‫و همچنين به منظور معرفي توان توليد و صادرات‬ ‫کشور‪ ،‬از سوي بخش خصوصي و خانه معدن ايران‬ ‫با همکاري شرکت آلماني ‪ IMAG‬در محل دائمي‬ ‫نمايشگاه‌هاي بين‌المللي تهران برگزار مي‌شود‪.‬‬ ‫‪12‬‬ ‫صنایع معدنی‬ ‫سه‌شنبه ‪ 28‬مردادماه ‪22 - 1393‬شوال ‪ 19 -1435‬آگوست ‪2014‬‬ ‫خبری خوش برای معدنکاران‬ ‫تسهیالت‪360‬میلیارد تومانی خرید ماشین‌آالت معدنی‬ ‫محبوبه ناطق‪ -‬گروه معدن‪ :‬در بهمن‌ماه سال گذشته بود که ایمیدرو در تفاهمنامه‌ای با بانک‬ ‫تجارت اخذ تسهیالت ‪ 160‬میلیارد تومانی برای واردات ‪ 120‬دستگاه ماشین‌آالت معدنی را منعقد‬ ‫کرد‪ .‬همچنین این سازمان در ابتدای سال‌جاری مجددا برای ارتقای این تسهیالت با بانک ملت وارد‬ ‫رایزنی شد و این بار قرارداد تسهیالت ‪ 200‬میلیارد تومانی را برای خرید ماشین‌آالت معدنی جدید‬ ‫امضا کرد‪ .‬این در حالی است که روز یکشنبه خبری بر خروجی رسانه‌ها قرار گرفت که از پرداخت‬ ‫تسهیالت ‪ 80‬درصدی برای خرید ماشین‌آالت معدنی خبر می‌داد ‪ .‬موضوعی که به نظر می‌رسد‬ ‫ایمیدرو در تالش است تا با حمایت‌های مالی‪ ،‬ضمن سامان بخشیدن وضعیت نامناسب ماشین‌آالت‬ ‫فرسوده از یکه‌تازی واسطه‌هایی که با سوءاستفاده از فضای تحریمی به خرید و فروش ماشین‌آالت‬ ‫دست دوم یا بی‌کیفیت چینی روی آورده‌اند‪ ،‬جلوگیری کند‪.‬‬ ‫در واق��ع یک��ی از مهم‌ترین مش��کالت بخش معدن‬ ‫در س��ال‌های اخیر اس��تفاده نکردن از تجهیزات نوین و‬ ‫فناوری‌های پیشرفته جهانی است‪ ،‬ضمن اینکه بسیاری‬ ‫از معادن دارای ماش��ین‌آالت فرس��وده و قدیمی و دست‬ ‫دومی هستند که بعضا باالی ‪ 50‬سال در کشورهای دیگر‬ ‫کار کرده‌ان��د و به یکی از معضالت بهره‌برداری در معادن‬ ‫تبدیل شده‌اند‪.‬‬ ‫بخش توسعه معادن نیز به سرمایه‌گذاری‌های عمده‌ای‬ ‫نیاز دارد که این تفاهمنامه‌ها گام بلندی در جهت تحقق‬ ‫آن خواهد بود‪.‬‬ ‫مدیر روابط عمومی ایمیدرو در این رابطه به‬ ‫می‌گوید‪ :‬این طرح به دنب��ال عقد تفاهمنامه با صندوق‬ ‫بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی و ‪ 2‬بانک تجارت و‬ ‫ملت اجرایی شده‪ ،‬به‌طوری که اشخاص حقیقی و حقوقی‬ ‫دارندگان پروانه مع��ادن روباز و پیمانکاران معادن بزرگ‬ ‫و متوسط می‌توانند نس��بت به دریافت تسهیالت خرید‬ ‫انواع دامپتراک و بیل مکانیکی اقدام کنند‪ .‬یعقوب مشفق‬ ‫افزود‪ :‬بانک تجارت ‪ 160‬میلیارد تومان و بانک ملت ‪200‬‬ ‫میلی��ارد تومان در این خصوص تخصی��ص داده‌اند که با‬ ‫توجه به توان مالی پیمانکار و معدنکار و براساس ضوابط‬ ‫داخلی بانک به هر واحد معدنی حداکثر تا سقف ‪80‬درصد‬ ‫تسهیالت به متقاضیان برای خرید ماشین‌آالت نو پرداخت‬ ‫خواهد کرد‪ .‬به گفته وی‪ ،‬نرخ سود در زمان بستن قرارداد‬ ‫‪ 21‬درص��د بوده ولی در این تفاهمنامه قبال هم آمده بود‬ ‫که بانک براساس ضوابط و بخشنامه‌های روز بانک مرکزی‬ ‫این سود را دریافت خواهد کرد‪.‬‬ ‫مشفق ادامه داد‪ :‬اگر بانک مرکزی میزان سود دریافتی‬ ‫را کمتر یا بیشتر از مورد تفاهم مشخص کند‪ ،‬نرخ جدید‬ ‫مورد اجرا قرار می‌گیرد‪ .‬وی با اشاره به اینکه ماشین‌آالت‬ ‫در کالس معدن‌های بزرگ و متوس��ط هس��تند و شامل‬ ‫معادن کوچک نمی‌ش��وند‪ ،‬افزود‪ :‬برای معادن کوچک‌تر‬ ‫طب��ق روال گذش��ته از طریق صندوق س��رمایه‌گذاری‬ ‫فعالیت‌های معدنی‪ ،‬تسهیالت پرداخت خواهد شد‪ .‬مدیر‬ ‫روابط‌عمومی ایمیدرو همچنین درخصوص ماشین‌آالت‬ ‫دس��ت دوم اعالم کرد‪ :‬این تس��هیالت فعال شامل خرید‬ ‫ماش��ین‌آالت دست دوم نخواهد ش��د و قرار است صرف‬ ‫بازسازی و نوسازی ماشین‌آالت فرسوده فعلی در معادن‬ ‫بزرگ و متوسط شود‪ .‬وی با بیان اینکه این تفاهمنامه از‬ ‫تصویب تا اجرا ‪ 6‬ماه به طول انجامیده‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬به‬ ‫تمام معادنی که امکان دریافت این تسهیالت را دارند‬ ‫اطالع‌رس��انی صورت گرفته به گونه‌ای‌که هم معادن‬ ‫بخش خصوصی و هم معادن تحت پوشش ایمیدرو که‬ ‫به پیمانکار واگذار شده‪ ،‬براساس نیاز آنها ماشین‌آالت‬ ‫مورد نظرشان خریداری شده است‪.‬‬ ‫مشفق درخصوص ابراز تمایل بانک‌ها برای مشارکت در‬ ‫بهره‌برداری از معادن به جای پرداخت تس��هیالت گفت‪:‬‬ ‫بانک‌ها می‌توانند برنامه‌های خود را ارائه دهند و سازمان‬ ‫ایمیدرو به‌عنوان نهاد حاکمیتی آن را بررس��ی می‌کند و‬ ‫در صورت صالحدی��د و در نظر گرفتن برنامه‌های کالن‬ ‫سازمان و معادن به آنها پاسخ می‌دهد‪.‬‬ ‫‹ ‹برای دریافت تس�هیالت مراجعه به پایتخت نیاز‬ ‫نیست‬ ‫در گفت‌وگو با فعاالن معدني‬ ‫مطرح شد‪:‬‬ ‫گروه معدن‪ :‬مش��کالت بخش معدن‪،‬‬ ‫عجي��ب و غريب و غيرقابل حل نيس��تند و‬ ‫بيش��تر در زمره اش��کاالت سيس��تمي قرار‬ ‫مي‌گيرند‪.‬‬ ‫اين را يک فعال معدني مي‌گويد و معتقد‬ ‫است‪ :‬عمده‌ترين اين مش��کالت را مي‌توان‬ ‫در چند بخش دس��ته‌بندي ک��رد؛ ب ‌ه عنوان‬ ‫مثال نبود بان��ک اطالعاتي مربوط به معدن‬ ‫به عنوان نخس��تین پاشنه آشيل اين بخش‬ ‫مطرح اس��ت‪ ،‬به طوري که در هيچ س��ايت‬ ‫ي��ا مرکزي‪ ،‬اطالع��ات تعداد و ن��وع معادن‬ ‫و مي��زان ذخاي��ر آنها در دس��ترس همگان‬ ‫قرار نگرفته اس��ت‪ ،‬درحالي که بیش��تر اين‬ ‫اطالعات در دست بخش دولتي است و اين‬ ‫بخش‪ ،‬اطالعات را به‌راحتي بيرون نمي‌دهد‪،‬‬ ‫حتي براي سرمايه‌گذار خارجي و داخلي‪.‬‬ ‫‌افزاي��د‪ :‬اين درحالي اس��ت که در‬ ‫‌‌‬ ‫وي مي‬ ‫تمام کش��ورهاي دني��ا اين‌گون��ه اطالعات‬ ‫است‪ ،‬گفته بود ‪ :‬برای دریافت‬ ‫تسهیالت نیازی به مراجعه‬ ‫به پایتخت نیست و صاحبان‬ ‫معادن به همان استان جهت‬ ‫دریافت تسهیالت مراجعه کنند‪.‬‬ ‫وی همچنین پرداخت تسهیالت‬ ‫برای ماشین‌آالت نو را ‪ 80‬درصد‬ ‫از مبل��غ کل و در دوره زمانی ‪3‬‬ ‫تا ‪ 5‬س��اله و برای ماش��ین‌آالت‬ ‫دس��ت دوم را ‪ 70‬درص��د و در‬ ‫ب��ازه زمانی ‪ 2‬تا ‪ 4‬س��اله عنوان‬ ‫کرده بود‪ .‬وی با اش��اره به اینکه‬ ‫ماشین‌آالت شامل دامپتراک‌های‬ ‫‪ 150‌،،100‌40‬و ‪ 220‬تن��ی و‬ ‫همچنی��ن بیل‌ه��ای مکانیکی‬ ‫و ش��اول مع��ادل ‪،PC3000‬‬ ‫‪،P C 1 2 5 0 ،P C 1 8 0 0‬‬ ‫‪ PC4000 ،PC800‬اس��ت‪،‬‬ ‫اعالم کرد‪ :‬ش��رکت‌های معدنی‬ ‫که اقدام به دریافت تس��هیالت‬ ‫می‌کنن��د بای��د ماش��ین‌آالت‬ ‫خریداری شده را در طول مدت‬ ‫قرارداد تحت‬ ‫پوش��ش بیمه «تمام خطر» صندوق بیمه سرمایه‌گذاری‬ ‫فعالیت‌های معدنی کنند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬م��دت بازپرداخت مبال��غ دریافتی برای‬ ‫ماش��ین‌آالت ن��و ‪ 3‬تا ‪ 5‬س��ال در نظر گرفته ش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬ای��ن تفاهمنام��ه همچنین پیش‌بین��ی کرده‬ ‫چنانچه طرفی��ن توافق کنند این طرح قابلیت تمدید‬ ‫برای س��ال‌های آتی را نی��ز دارد‪ ،‬به گونه‌ای که هدف‬ ‫کلی ایمی��درو برای تخصی��ص ‪ 2500‬میلیارد تومان‬ ‫تسهیالت تامین ماشین‌آالت معدنی و صنایع معدنی‬ ‫محقق ش��ود‪ .‬فالح ادامه داد‪ :‬تس��هیالت ‪160‬میلیارد‬ ‫تومانی برای خرید ‪ 160‬دستگاه ماشین‌آالت معدنی نو‬ ‫و دست دوم به معدنکاران پرداخت خواهد شد که نرخ‬ ‫سود این تسهیالت براساس مقررات نظام بانکی کشور‬ ‫‪ 21‬درصد است‪ .‬وی افزود‪ :‬با ابالغ به شعب استان‌های‬ ‫این بانک‪ ،‬معدنکاران می‌توانند برای دریافت تسهیالت‬ ‫به ش��عب مربوطه در استان خود مراجعه کنند‪ .‬فالح‬ ‫همچنی��ن اظهار امیدواری کرد‪ :‬بان��ک تجارت بتواند‬ ‫پروژه‌های��ی را به‌صورت س��رمایه‌گذاری مش��ترک با‬ ‫ایمیدرو تعریف و در قالب عقود اس�لامی اجرا کند تا‬ ‫همکاری‌ها صرفا در قالب پرداخت تسهیالت نباشد‪.‬‬ ‫در رابط��ه ب��ا تس��هیالت خرید ماش��ین‌آالت معدنی‬ ‫محمدرضا رنجبر ف�لاح‪ ،‬مدیرعامل بانک تجارت نیز در‬ ‫همان زمان با بیان اینکه ایمیدرو یکی از‬ ‫ش��رکای استراتژیک‬ ‫بانک تجارت‬ ‫اطالعات گاوصندوقي به درد سرمايه‌گذار نمي‌خورد‬ ‫ذوب آهن تنها توليد‌کننده‬ ‫ريل ‪ UIC60‬در خاورميانه‬ ‫کارش��ناس فن��ي بهره‌ب��رداري ش��رکت ذوب‬ ‫آه��ن اصفه��ان با بي��ان اينکه ش��رکت ذوب آهن‬ ‫تنه��ا توليدکنن��ده ري��ل ‪ UIC60‬در خاورميان��ه‬ ‫اس��ت‪،‬گفت‪ :‬س��ال ‪ 1394‬اين ريل ب��ه طور کامل‬ ‫توليد و در اختيار شرکت راه‌آهن ايران قرار خواهد‬ ‫گرفت‪.‬‬ ‫اديبي ادامه داد‪ :‬يکي از محصوالت جديد شرکت‬ ‫ذوب آهن‪ ،‬ريل ‪ UIC60‬اس��ت که ش��رکت ذوب‬ ‫آه��ن تنها توليدکننده اين ن��وع ريل در خاورميانه‬ ‫اس��ت‪ .‬وي با بيان اينکه تحريم‌ها روي ساخت اين‬ ‫ريل آنچنان تاثيرگذار نبوده است‪ ،‬خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫پروس��ه س��اخت اين نوع ريل از چند سال گذشته‬ ‫ش��روع ش��د و در س��ال ‪ 1394‬ريل به طور کامل‬ ‫توليد خواهد شد و در اختيار شرکت راه‌آهن ايران‬ ‫قرار خواهد گرفت‪ .‬وي با بيان اينکه براي صادرات‬ ‫اين محص��ول جديد باي��د بازاريابي انج��ام گيرد‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬با توجه به اينکه اين محصول در خاورميانه‬ ‫تک اس��ت‪ ،‬قطعا مشتري‌هايي از منطقه خاورميانه‬ ‫خواهيم داشت‪.‬‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫روي يک س��ايت گذاشته مي‌شود تا سرمايه‬ ‫گذاراني که مي‌خواهند س��رمايه خود را در‬ ‫اي��ن بخش به کار ببندن��د بتوانند تحليل و‬ ‫بررس��ي دقيقي داش��ته باش��ند‪ 90 .‬درصد‬ ‫اقتصاد دني��ا را اطالعات تش��کيل مي‌دهد‬ ‫و ‪ 10‬درص��د ديگر ق��درت تجزيه و تحليل‬ ‫اطالعات اس��ت‪ .‬رسا گفت‪ :‬چگونه مي‌توانیم‬ ‫به س��رمايه‌گذار بفرما بزنيم و برايش فرش‬ ‫قرم��ز بيندازيم بدون اينک��ه اطالعات مورد‬ ‫ني��ازش را درخص��وص تعداد مع��ادن کاني‬ ‫مورد نظر‪ ،‬ميزان ذخاير موجود در کش��ور و‬ ‫قوانين و مقررات بهره‌برداري در خصوص آن‬ ‫معدن در اختيارش قرار ندهيم؟‬ ‫وي با اش��اره ب��ه اينکه مش��کل ديگر بر‬ ‫س��ر استاندارد‌‌س��ازي اس��تخراج و فرآوري‬ ‫محصوالت معدني اس��ت تصري��ح مي‌کند‪:‬‬ ‫به��ره‌وري و راندمان پايين و ضايعات خيلي‬ ‫زي��اد در اين بخش‪ ،‬معدن م��ا را عقب نگه‬ ‫داشته اس��ت‪ .‬در ايتاليا با ‪ 15‬نفر مي‌توانند‬ ‫‪ 4‬هزار متر س��نگ توليد کنند و در ايران با‬ ‫‪ 65‬نف��ر مي‌توانيم ‪ 1500‬متر س��نگ توليد‬ ‫کنيم آن هم س��نگي که تلوران��س ندارد و‬ ‫کنترل کيفي نشده است‪ ،‬اين در حالي است‬ ‫که ما حتي يک آزمايش��گاه سنگ مجهز و‬ ‫مرجع نداريم که به‌صورت خصوصي مراجعه‬ ‫کنيم و س��نگ مورد نظرمان را به آزمايش‬ ‫بدهيم تا بتوانيم س��رمايه‌گذار خارجي را به‬ ‫سرمايه‌گذاري در اين بخش راغب کنيم‪.‬‬ ‫اين فعال معدن ادامه مي‌دهد‪ :‬به طور مثال‬ ‫يک ش��رکت فرانسوي که يکي از بزرگترين‬ ‫ش��رکت‌هاي حوزه معدن در اروپاست و در‬ ‫‪ 83‬کشور نمايندگي دارد را به ايران آورديم‬ ‫و آنها واقعا مبهوت تنوع معادن ش��ده بودند‬ ‫و اش��اره مي‌کردند که ايران معادني دارد که‬ ‫در تمام دنيا بي‌نظير اس��ت ولي نتوانستيم‬ ‫اطالعات درس��تي از اين معادن به دس��ت‬ ‫بياوري��م و حتي ب��ه وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت نيز مراجعه کرديم که اين اطالعات‬ ‫را در اختي��ار م��ا قرار ندادن��د‪ ،‬در حالي که‬ ‫حاوي اطالعات محرمانه‌اي نبود‪ .‬برای مثال‬ ‫وضعي��ت معادن م��ا در بخش س��نگ‌هاي‬ ‫تزئيني مث��ل تراورتن‪ ،‬مرمريت و‪ ...‬بس��يار‬ ‫مناس��ب است و اس��تخراج آن تنها به ‪500‬‬ ‫ميليون تومان سرمايه‌گذاري نياز دارد‪ .‬رسا‬ ‫اضافه مي‌کند‪ :‬ضعف اطالعات از پايه اس��ت‬ ‫بس��ياري از معادن با دنياي خارج ارتباطي‬ ‫ندارند‪ .‬وقتي به اينترن��ت مراجعه مي‌کنيم‬ ‫فقط نام تعدادي شرکت است که ادعا دارند‬ ‫همه نوع سنگي را دارند‪ ،‬در حالي‌که هيچي‬ ‫ندارند و فقط يک عده دالل هستند‪ .‬از سوی‬ ‫ديگر‪ ،‬بس��ياري از معادن کوچک و متوسط‬ ‫ني��ز نه داراي دفتر و ش��رکت هس��تند و نه‬ ‫حت��ي يک ايميل و تلف��ن دارند و در برخي‬ ‫م��وارد‪ ،‬بهره‌‌بردار معدن حتي س��واد ندارد‪.‬‬ ‫در نتيج��ه اينکه تع��دادي دالل در اين خأل‬ ‫اطالعات��ي پا مي‌گيرند و س��رمايه و دارايي‬ ‫بهره‌بردار و مع��دنکار را به يغما مي‌برند‪ .‬از‬ ‫طرف ديگر سرمايه‌گذار هم به اطالعاتي که‬ ‫برايش مهم است دست پيدا نمي‌کند‪.‬‬ ‫چگونه مي‌توانیم به‬ ‫سرمايه‌گذار بفرما بزنيم‬ ‫و برايش فرش قرمز‬ ‫بيندازيم بدون اينکه‬ ‫اطالعات مورد نيازش را‬ ‫درخصوص تعداد معادن‬ ‫کاني مورد نظر‪ ،‬ميزان‬ ‫ذخاير موجود در کشور‬ ‫و قوانين و مقررات‬ ‫بهره‌برداري در اختيارش‬ ‫قرار ندهيم‬ ‫وي مي‌افزايد‪‌ :‬ش��رکت فرانسوي يادشده‬ ‫از قب��ل نيز نتوانس��ته بودن��د از هيچ منبع‬ ‫و مرجع��ي‪ ،‬اطالعات��ي از معادن اي��ران به‬ ‫دس��ت آورند‪ .‬از ط��رف ديگر به اي��ران نيز‬ ‫آمدن��د آزمايش��گاه مجهزي نب��ود که مواد‬ ‫موردنظرشان را عيارسنجي کنند‪ ،‬در حالي‬ ‫که با ‪ 500‬ميليون مي‌ش��ود يک آزمايشگاه‬ ‫را مجهز ک��رد‪ .‬حتي آزمايش��گاه وزارتخانه‬ ‫نیز از تاس��يس ي��ک آزمايش��گاه مجهز از‬ ‫س��وی بخش خصوص��ی اس��تقبال کرده و‬ ‫معتقدند منابع مالي براي تجهيز آزمايشگاه‬ ‫نيست و از س��رمايه‌گذاري بخش خصوصي‬ ‫در اي��ن بخش اس��تقبال کردند‪ .‬مديرعامل‬ ‫ش��رکت دادور کاو نب��ود ي��ک مانيفس��ت‬ ‫تعريف‌شده در س��ازمان‌هايي نظير سازمان‬ ‫مناب��ع طبيعي‪ ،‬س��ازمان محيط‌زيس��ت و‬ ‫س��ازمان‌هاي صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت را از‬ ‫ديگر مسائل پيش‌روي معدنکاري مي‌داند و‬ ‫معتقد اس��ت‪ :‬در اين صورت طبيعي اس��ت‬ ‫که س��ازمان محيط‌زيس��ت را مانع بدانيم و‬ ‫فعاالن معدني را تخريب‌گر‪ .‬محيط‌زيس��ت‬ ‫بهانه مي‌گيرد و مانع کار معدنکاران مي‌شود‬ ‫و معدني‌ه��ا رعاي��ت نمي‌کنن��د و تخريب‬ ‫مي‌کنند و پشت‌س��ر خود ويرانه‌اي بر جاي‬ ‫مي‌گذارند‪ .‬بايد ديد ‪ 3‬درصدي که س��ازمان‬ ‫صنايع مي‌گيرد براي بازسازي معادن صرف‬ ‫مي‌ش��ود يا خير‪ .‬وي با بي��ان اينکه دانش‬ ‫فني ما در بخش اکتش��اف و بهره‌برداري نيز‬ ‫ضعيف اس��ت‪ ،‬مي‌گويد‪ :‬اکثر بهره‌برداران و‬ ‫پيمانکاران ضعيف هستند و ايرادات مهمي‬ ‫به کارشان وارد اس��ت با اين حال معتقدم‪،‬‬ ‫مش��کالت بخش مع��دن و صناي��ع معدني‬ ‫بس��يار پيش پا افتاده و قابل حل هس��تند‪.‬‬ ‫چراکه اطالعاتي ک��ه جايش در گاو‌صندوق‬ ‫باشد به درد سرمايه‌گذار نمي‌خورد‪.‬‬
‫سه‌شنبه ‪ 28‬مردادماه ‪22 - 1393‬شوال ‪ 19 -1435‬آگوست ‪2014‬‬ ‫یادداشت‬ ‫نابرابری‬ ‫در فرصت‌های‬ ‫اقتصادی برای زنان‬ ‫ثمین چراغی‬ ‫کارشناس حقوقی‬ ‫«هر کس حق دارد ش��غلی را که بدان مایل است‬ ‫و مخالف اس�لام و مصالح عموم��ی و حقوق دیگران‬ ‫نیس��ت‪ ،‬برگزیند‪ .‬دولت موظف اس��ت با رعایت نیاز‬ ‫جامعه به مش��اغل گوناگون برای هم��ه افراد امکان‬ ‫اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل‬ ‫ایج��اد نماید‪(».‬اص��ل ‪ 28‬قانون اساس��ی جمهوری‬ ‫اس�لامی ایران) در پی سیاست‌های افزایش جمعیت‬ ‫نظام‪ ،‬طرحی با عنوان «طرح جامع جمعیت و تعالی‬ ‫خانواده» به مجلس پیشنهاد شد که البته مورد نقد و‬ ‫اظهارنظرهای زیادی قرار گرفت‪ .‬چندی پیش در یک‬ ‫نظرسنجی که در شهر رش��ت صورت گرفت‪ ،‬حدود‬ ‫دوسوم زنانی که از آنان سوال شده بود‪ ،‬مخالف شعار‬ ‫«فرزند بیشتر‪ ،‬زندگی بهتر» بودند و علت را وضعیت‬ ‫اقتص��ادی و نبود تناس��ب بین درآم��د و هزینه‌های‬ ‫خان��واده اذعان می‌کردند‪ .‬الزم به ذکر اس��ت تمامی‬ ‫زنان مورد سوال‪ ،‬شاغل بودند‪ .‬منع تبعیض در انتخاب‬ ‫شغل‪ ،‬همواره یکی از شاخص‌های جهانی برای ارزیابی‬ ‫پیشرفت اقتصادی کشورها بوده است؛ همان‌طور که‬ ‫در ماده ‪ 111‬پیمان‌نامه سازمان بین‌المللی کار آمده‬ ‫«هر گونه تبعیض در اس��تخدام و اش��تغال و هرگونه‬ ‫تفاوت و محرومیت بر پایه رنگ‪ ،‬نژاد‪ ،‬جنسیت‪ ،‬عقیده‬ ‫سیاس��ی و مذهب ممنوع اس��ت»‪ .‬ایران هم یکی از‬ ‫امضاکنندگان این پیمان‌نامه است‪ ،‬این در حالی است‬ ‫که طبق آخرین اعالم رسمی نرخ بیکاری(خبرگزاری‬ ‫مهر) در ‪ 392‬شهر در کش��ور‪ 289 ،‬شهر معادل ‪70‬‬ ‫درصد کل ش��هرها در بخش زنان دارای نرخ بیکاری‬ ‫باالی ‪ 15‬درصد است‪ .‬همچنین طبق گزارش شکاف‬ ‫جنسیتی س��ال ‪ 2013‬که هرس��اله از سوی مجمع‬ ‫اقتصاد جهانی منتشر می‌شود‪ ،‬ایران در رتبه ‪ 130‬آن‬ ‫قرار دارد و در بین ‪ 10‬کش��وری اس��ت که بیشترین‬ ‫نابرابری در فرصت‌های اقتصادی و سیاسی بین زنان‬ ‫و مردان را داراست‪.‬‬ ‫پرواضح است زایمان‌های متعدد با توجه به قوانینی‬ ‫که مرتبط به مرخصی‌های زایمان است‪،‬زنان را بیشتر‬ ‫و بیشتر به محیط خانه باز می‌گرداند و بسیاری از آنان‬ ‫پس از زایمان قادر به بازگش��ت به کار سابق نیستند‪.‬‬ ‫ضمن اینکه به دلیل همین قوانین و بیش��تر ش��دن‬ ‫روز به روزی مرخصی‌های زایمان‪ ،‬کارآفرینان تمایل‬ ‫زیادی به استخدام نیروی زن ندارند‪ .‬گویا قانون‌گذاران‬ ‫نمی‌خواهند صدای کسانی باش��ند که بی‌صدا فریاد‬ ‫می‌زنند‪ .‬بیش��تر کردن مدت مرخصی‌ه��ای زایمان‪،‬‬ ‫کاملا بسته به خود فرد اس��ت و معیار کلی برای آن‬ ‫وج��ود ندارد‪ .‬در م��اده ‪ 8‬آمده «در تمامی بخش‌های‬ ‫دولتی و غیردولتی اولویت استخدام به ترتیب با مردان‬ ‫دارای فرزند و سپس مردان متاهل فاقد فرزند و سپس‬ ‫زنان دارای فرزند می‌باش��د‪ .‬به‌کارگیری و اس��تخدام‬ ‫افرادمجرد واجد ش��رایط در ص��ورت نبود متقاضیان‬ ‫متاهل واجد شرایط بالمانع است‪ ».‬این در حالی است‬ ‫در قانون اساس��ی به کرات از تساوی زن و مرد سخن‬ ‫به میان آمده است‪ .‬همچنین در اصل ‪ 43‬این قانون‪،‬‬ ‫ذیل فصل اقتصاد و امور مالی‪ ،‬برای تامین اس��تقالل‬ ‫اقتصادی جامعه و ریشه‌کن کردن فقر و محرومیت و‬ ‫برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد‪ ،‬با حفظ آزادی‬ ‫او‪ ،‬اقتصاد جمهوری اس�لامی ایران براساس ضوابطی‬ ‫چند اس��توار شده اس��ت که در چهارمین ضابطه به‬ ‫صراحت از «رعایت آزادی انتخاب شغل و اجبار نکردن‬ ‫افراد به کاری معین و جلوگیری از بهره‌کش��ی از کار‬ ‫دیگری» یاد ش��ده اس��ت‪ .‬اصل ‪ 20‬این قانون هم به‬ ‫صراحت از حقوق برابر انس��انی‪ ،‬سیاس��ی‪ ،‬اقتصادی‪،‬‬ ‫اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اس�لام س��خن‬ ‫گفت��ه‪ .‬حال به نظر می‌آید م��اده ‪ 8‬کاملا متعارض با‬ ‫این اصول عنوان شده و قانون عادی نمی تواند قانون‬ ‫اساسی به‌عنوان عالی‌ترین قانون کشور را نقض کند و‬ ‫در تعارض با آن قرار بگی��رد‪ .‬در ثانی‪ ،‬به عقب راندن‬ ‫زنان در فرصت‌های ش��غلی‪ ،‬اقتصادی و تش��ویق به‬ ‫زایمان‌ه��ای متع��دد بدون فراهم ک��ردن زمینه‌های‬ ‫مناسب و قوانین عادالنه‪ ،‬نه تنها به استقالل اقتصادی‬ ‫کش��ور ضربه‌ای اساسی می‌زند‪ ،‬بلکه روز به روز فقر و‬ ‫شکاف‌های طبقاتی را در جامعه بیشتر می‌کند‪.‬اشتغال‬ ‫زنان باعث باالرفتن درآمد ساالنه می‌شود و این خود‬ ‫یکی از عوامل رش��د و توسعه است‪.‬الزم به ذکر است‬ ‫زنان در س��ال‌های اخیر با وجود تمام محدودیت‌های‬ ‫شغلی و قانونی‪ ،‬سهم به‌سزایی در پیشرفت اقتصادی‬ ‫کش��ور و چرخه اقتصادی آن را دارا بودند و همواره به‬ ‫یاد داشته باشیم قوانین و لوایحی که تصویب می‌شوند‬ ‫باید باعث پیش��رفت و تعالی و انبساط خاطر اعضای‬ ‫جامعه ش��ود و پا به پای فرهنگ و عرف جامعه قدم‬ ‫بردارد‪ ،‬نه خود مانعی باشد بر سر راه توسعه و عدالت‪.‬‬ ‫‪report@smtnews.ir‬‬ ‫گزارش‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪13‬‬ ‫بودجه ‪5‬هزار میلیارد تومانی طرح سالمت گره‌گشاست؟‬ ‫توسعه صنعتي‌‌ پایدار‪ ،‬ضرورت ايجاد زيرساخت‌ها‬ ‫صنايع روستايي «پاره‌هاي فرسودگي» را جمع مي‌کنند‬ ‫آیا چرخ‌های اقتصاد به سود زنان می‌چرخد؟‬ ‫فرشته طوس�ی ‪ -‬گروه گزارش‪:‬‬ ‫زنان به‌عنوان نیمی از جمعیت کش��ور باز‬ ‫هم با چالش‌های جدیدی روبه‌رو ش��دند‪،‬‬ ‫از بح��ث الیحه جمعی��ت و تعالی خانواده‬ ‫گرفته تا بخشنامه‌ای که شهرداری تهران‬ ‫همین چند هفته پیش زمینه اس��تخدام‬ ‫نک��ردن زن��ان در س��مت‌های دفتری در‬ ‫شهرداری‌ها منتشر کرد از این جمله است‪.‬‬ ‫به این فهرس��ت می‌توان مباحثی مانند‬ ‫زم��ان مرخصی زایم��ان و معضالت زنان‬ ‫سرپرست خانوار را هم اضافه کرد‪.‬‬ ‫اما همه ای��ن موضوعات در یک نقطه با‬ ‫هم شریک هستند و آن نقطه مهم میزان‬ ‫مش��ارکت اقتصادی زنان و درصد اشتغال‬ ‫است‪.‬‬ ‫هر کدام از این لوایح و بخش��نامه‌ها هر‬ ‫ک��دام به چه نوعی بر اش��تغال زنان تاثیر‬ ‫می‌گذارند و دوم اینک��ه آیا این چالش‌ها‬ ‫باعث می‌ش��ود که آنها در چرخه تولید و‬ ‫صنعت کشور‪ ،‬عقب بمانند یا خیر؟‬ ‫مس��لما یکی از خبرس��ازترین مس��ائل‬ ‫پیش‌روی زنان‪ ،‬الیح��ه جمعیت و تعالی‬ ‫خانواده است‪.‬‬ ‫این الیحه پ��س از اینکه با واکنش‌های‬ ‫متع��دد منف��ی در جامعه مواجه ش��د بار‬ ‫دیگر ب��ه کمیس��یون فرهنگ��ی مجلس‬ ‫شورای اس�لامی بازگشت و به‌طور مجدد‬ ‫درحال بررسی است و بار دیگر قرار است‬ ‫دوب��اره به صحن علنی مجل��س باز گردد‬ ‫و اف��کار عمومی جامع��ه منتظر تغییراتی‬ ‫در ای��ن الیحه اس��ت‪ .‬زم��ان ارائه مجدد‬ ‫این الیحه در صح��ن علنی مجلس هنوز‬ ‫مشخص نیست‪.‬‬ ‫این الیحه فروردین‌‌ماه ‪ ۱۳۹۳‬با عنوان‬ ‫«افزای��ش نرخ ب��اروری و پیش��گیری از‬ ‫کاهش نرخ رش��د جمعیت کشور» توسط‬ ‫‪ ۸۲‬نماینده در مجلس نهم مطرح ش��د و‬ ‫در م��دت کوتاهی‌فوریت و کلیات آن نیز‬ ‫به تصویب رسید‪.‬‬ ‫طبق م��اده ‪ ۲۴‬ای��ن طرح‪ ،‬پیش��نهاد‬ ‫افزایش مرخصی زایمان از ‪ ۶‬ماه به ‪ ۹‬ماه‬ ‫آورده شده است‪« :‬مدت مرخصی شیردهی‬ ‫برای کارکنان زن در دستگاه‌های اجرایی‪،‬‬ ‫بخش‌های غیردولتی و مش��موالن قانون‬ ‫کار از هنگام تول��د کودک به مدت ‪ 9‬ماه‬ ‫تمام با پرداخت حق��وق و فوق‌العاده‌های‬ ‫مربوطه می‌باشد»‪.‬‬ ‫در تبص��ره ش��ماره ‪ ۳‬این م��اده اگرچه‬ ‫به امنیت ش��غلی م��ادران‪ ،‬ضرورت حفظ‬ ‫موقعیت شغلی و ممنوعیت نقل و انتقال و‬ ‫تغییر شغل آنها اشاره شده‪ ،‬اما نهاد متولی‬ ‫با توجه به این آمارها و‬ ‫در صورت اجرایی شدن‬ ‫برنامه‌‌ها و طرح‌های‬ ‫افزایش جمعیت‪ ،‬زنان‬ ‫نخستین گروه از جمعیت‬ ‫فعال اقتصادی هستند که‬ ‫از گردونه رقابت نیروی‬ ‫کار خارج می‌شوند تا‬ ‫در خانه به کار بدون مزد‬ ‫بچه‌داری و شوهرداری‬ ‫مشغول شوند‬ ‫این امر و ضمان��ت اجرایی آن مبهم باقی‬ ‫مانده اس��ت‪ .‬همچنی��ن در تبصره ‪ ۵‬این‬ ‫ماده نیز ب��ه ‪ ۱۰‬روز مرخصی برای پدران‬ ‫اشاره شده که اختیاری است‪.‬‬ ‫به موازات ارائه ط��رح جامع جمعیت و‬ ‫تعالی خانواده‪ ،‬پیش��نهاد مش��ابه دیگری‬ ‫که به واس��طه الیحه ارس��الی دولت دهم‬ ‫درب��اره اصالح قوانین جمعیتی به مجلس‬ ‫ارائ��ه ش��د‪ ،‬در تیرم��اه ‪ ۱۳۹۲‬به تصویب‬ ‫رس��ید‪ .‬هر چند هن��وز بودج��ه‌ای برای‬ ‫اج��رای آن به نهاده��ای ذیربط پرداخت‬ ‫نش��ده‪ ،‬اما اظهارات مس��ئوالن س��ازمان‬ ‫تامین اجتماعی حکای��ت از تبعات منفی‬ ‫آن در صورت اجرایی شدن دارد‪ .‬به گفته‬ ‫معاون درآمد این سازمان‪ ،‬نتایج پژوهشی‬ ‫ک��ه طی مدت ‪ ۱۸‬ماه وضعیت بازگش��ت‬ ‫ب��ه کار ‪ ۱۴۵‬هزار زنی ک��ه از مرخصی ‪۶‬‬ ‫ماهه زایمان اس��تفاده کرده‌اند را بررسی‬ ‫کرده‪ ،‬حاکی از آن اس��ت که در این مدت‬ ‫‪ ۴۷‬هزار نفر آنان (بیش از یک‌س��وم آنها)‬ ‫از س��وی کارفرمایان خود اخراج شده‌اند‪.‬‬ ‫به همی��ن دلی��ل پیش‌بینی می‌ش��ود با‬ ‫افزایش ‪ ۹‬ماه مرخصی زایمان این ریزش‬ ‫زن��ان در محیط‌های کار ب��ه ویژه بخش‬ ‫خصوصی باال برود‪ .‬در چنین شرایطی‪ ،‬در‬ ‫سیاس��ت‌‌ها و برنامه‌های افزایش جمعیت‬ ‫جدید ن ‌ه تنها تمهیداتی متناسب با شرایط‬ ‫شغلی زنان اندیشیده نشده؛ بلکه «اشتغال‬ ‫زنان‪ ،‬مس��ئله‌‌ای درجه دوم» تلقی ش��ده‬ ‫و طرح‌‌ه��ای تبعیض‌آمی��ز و ناعادالنه‌ای‬ ‫برای محدودیت بیش��تر زنان کار و شغل‬ ‫تهیه‌ش��ده اس��ت‪ ،‬به‌طوری که براساس‬ ‫ماده‌‪۱۰‬طرح تعالی خانواده قید شده است‬ ‫در تمامی بخش‌ه��ای دولتی و غیردولتی‬ ‫اولوی��ت اس��تخدام ب��ه ترتیب ب��ا مردان‬ ‫دارای فرزند و س��پس مردان متاهل بدون‬ ‫فرزند و بعد از آن زنان دارای فرزند اس��ت‬ ‫و ب�� ‌ه کارگیری افراد مجرد واجد ش��رایط‬ ‫در ص��ورت نبود متقاضی��ان متاهل واجد‬ ‫شرایط بالمانع است‪.‬‬ ‫ب��ا توجه به ای��ن آماره��ا و در صورت‬ ‫اجرای��ی ش��دن برنامه‌‌ه��ا و طرح‌ه��ای‬ ‫افزایش جمعیت‪ ،‬زنان نخس��تین گروه از‬ ‫جمعیت فع��ال اقتصادی هس��تند که از‬ ‫گردونه رقابت نیروی کار خارج می‌شوند‬ ‫تا در خانه ب��ه کار بدون مزد بچه‌داری و‬ ‫ش��وهرداری مشغول ش��وند‪ .‬به عبارتی‪،‬‬ ‫زن��ان قربان��ی بحران بیکاری می‌ش��وند‪.‬‬ ‫همچنین به‌موجب این سیاس��ت‪ ،‬مردان‬ ‫جوان نیز در نقش س��نتی ن��ان‌آور خانه‬ ‫تثبیت می‌ش��وند‪ .‬جالب اینجاس��ت که‬ ‫طبق تجربه کش��ورهای دیگر در شرایط‬ ‫جمعیتی مش��ابه ایران‪ ،‬کاهش اش��تغال‬ ‫زن��ان نه‌تنه��ا ن��رخ ب��اروری را افزایش‬ ‫نمی‌دهد‪ ،‬بلکه به‌دلیل تش��دید مشکالت‬ ‫معیش��تی و تضادهای جنس��یتی زمینه‬ ‫گسس��ت زندگ��ی خانوادگ��ی را فراهم‬ ‫می‌کن��د‪ .‬فریده حمی��دی‪ ،‬عضو انجمن‬ ‫جامعه‌شناس��ی ایران هم در نشستی که‬ ‫ماه پیش در این رابطه برگزار شد‪ ،‬عنوان‬ ‫کرد‪ :‬در سال‌های اخیر همراه با باال رفتن‬ ‫س��طح تحصی�لات دانش��گاهی در بین‬ ‫زنان‪ ،‬ش��اهد تعداد بیشتر زنان شاغل نیز‬ ‫هس��تیم‪ ،‬به گونه‌ای که الگوهای اشتغال‬ ‫تا حدی در حال تغییر بوده اس��ت و زنان‬ ‫به‌تدری��ج وارد فضاه��ای کاری مختل��ف‬ ‫(عالوه ب��ر فضاهای س��نتی کاری زنان)‬ ‫می‌شوند‪ .‬گرچه اش��تغال به خودی خود‬ ‫نمی‌تواند ش��اخصی برای بهبود موقعیت‬ ‫و شرایط اجتماعی زنان باشد اما می‌تواند‬ ‫مبنای��ی ب��رای تغیی��ر و انتظ��ار رفاه و‬ ‫استقالل اقتصادی برای زن و خانواده‌اش‬ ‫باشد و نقش زنان در تامین معیشت خود‬ ‫و خانواده‌شان را افزایش دهد‪.‬‬ ‫این اولین بار نیس��ت که این چالش‌ها‬ ‫برای زنان ایجاد ش��ده اس��ت و س��عی‬ ‫می‌ش��ود که آنها ب��ه بهانه‌های مختلف‬ ‫از چرخش اقتصادی کش��ور رانده شوند‪.‬‬ ‫ح��اال باید دید که در آینده آیا این روند‬ ‫تغییر خواهد کرد؟‬ ‫دولت‪ ،‬مصمم در اجراي وعده‌هاي مربوط به زنان‬ ‫در مورد عملکرد دولت در اين يک‌س�اله حرف‬ ‫و حديث‌هاي بسياري بوده‪ ،‬عده‌اي به دولت اين‬ ‫انتقاد را وارد مي‌کرده‌اند که نتوانس�ته در حوزه‬ ‫زنان آنچنان که بايد تاثير‌گذاري داش�ته باش�د‬ ‫و اف�رادي ديگر تا همين جا ه�م عملکرد دولت‬ ‫را مثب�ت مي‌ش�مارند و معتقدن�د بي�ش از اين‬ ‫نمي‌ش�ود از معاونت زنان انتظار داشت‪ .‬حاال در‬ ‫رابطه با طرح‌هايي که ممکن است حضور زنان در‬ ‫حوزه‌هاي اقتصادي را دچار چالش کند با فريده‬ ‫غيرت‪ ،‬حقوقدان‪ ،‬به گفت‌وگویی کوتاه نشستيم‪.‬‬ ‫€ €خان�م غيرت‪ ،‬با توجه ب�ه اينکه در اين مدت‬ ‫يک س�الي ک�ه دولت آق�اي روحاني ش�روع به‬ ‫کارک�رده‪ ،‬طرح‌هاي متفاوت�ي مانند «جمعيت و‬ ‫تعالي خانواده» و بخشنامه‌هايي درباره استخدام‬ ‫نکردن زنان در ش�هرداري‌ها بيان ش�ده‪ ،‬به نظر‬ ‫ش�ما دولت چرا نتوانس�ته به تحقق بخش�يدن‬ ‫خواسته‌هاي زنان‪ ،‬کمک کند؟‬ ‫در رابطه با لوايح يا بخش��نامه‌هايي که در اين مدت‬ ‫مطرح ش��ده من معتقدم که خود دولت چنين نظري‬ ‫نداشته‪ ،‬من بدون اينکه بخواهم دفاعي يکجانبه انجام‬ ‫ده��م‪ ،‬اين حرف را مي‌زنم‪ ،‬آق��اي روحاني وعده‌هایي‬ ‫را داده و ب��ر تحقق اين وعده‌ها هم ايس��تادگي کرده‬ ‫اس��ت‪ ،‬منتهي موانعي را بر س��ر راهش قرار مي‌دهند‪،‬‬ ‫مثال اين نکته که شهرداري مي‌آيد و اين‌کارها را انجام‬ ‫مي‌دهد در داخل بدنه دولت نيست و اين قدرت بيرون‬ ‫از دولت اس��ت و همه اينها براي ايجاد چالش‌هايي با‬ ‫دولت اس��ت‪ .‬خ��ود خانم موالوردي ه��م واقعا چنين‬ ‫رويک��ردي را ندارد‪ .‬من فکر مي‌کنم در تالش‌هايي که‬ ‫انجام می‌شود نقاط منفي نباید پررنگ جلوه داده شود‪.‬‬ ‫€ €به نظر ش�ما‪ ،‬در حال حاضر چه کارهايي را‬ ‫می‌توان پيش ب�رد‪ .‬آيا دولت ب�راي اينکه اين‬ ‫موانع برداش�ته ش�ود و زنان بتوانند در عرصه‬ ‫اقتصادي وارد شوند‪ ،‬قدرت عملياتي دارد‪ ،‬فکر‬ ‫نمي‌کنيد به نظر مي‌رس�د که تاکنون اين‌گونه‬ ‫نبوده است و باز هم خود زنان هستند که دارند‬ ‫براي برنامه‌هاي‌شان تالش مي‌کنند؟‬ ‫م��ن فکر نمي‌کنم که دولت قدرت عملياتي ندارد‪،‬‬ ‫اي��ن قدرت را آحاد ملت بايد ايجاد کنند‪ ،‬من خودم‬ ‫هيچ وقت به هيچ‌گونه تش��کيالتي وابس��ته نبودم و‬ ‫سال‌هاس��ت ک��ه در اين ح��وزه فعالي��ت مي‌کنم و‬ ‫وظايف��م را دارم انجام مي‌ده��م‪ ،‬من عقيده دارم که‬ ‫بايد در حال حاضر از دولت دفاع کرد و تالش کرد که‬ ‫اگر مش��کالتي در زمينه‌هاي مختلف داريم با کمک‬ ‫آنها برطرف ش��ود‪ .‬عده‌اي مي‌‌آيند مسائلي را ايجاد‬ ‫مي‌کنند که تمام فکر و ذکر مردم را به آن مش��غول‬ ‫کنند‪ ،‬مثل تفکيک جنسيتي‪ .‬اينکه کارمندان بايد از‬ ‫هم جدا ش��وند‪ .‬هدف اين بخشنامه‌ها تضعيف دولت‬ ‫اس��ت و بايد اجازه بدهن��د دولت‪،‬کارهاي خودش را‬ ‫انجام بدهد و کارشکني نشود ولي اميدوارم که تالش‬ ‫کني��م و اجازه ندهيم مصوباتي ک��ه به نفع اکثريت‬ ‫زنان نيست‪ ،‬تصويب شود‪.‬‬ ‫€ €درح�ال حاض�ر ش�ما فک�ر مي‌کني�د اگر‬ ‫کارشکني‌هايي صورت مي‌گيرد يا چالش‌هايي‬ ‫براي زنان ايجاد مي‌شود‪ ،‬چقدر در حضور آنان‬ ‫در اينکه فرصت‌هاي ش�غلي داش�ته باشند يا‬ ‫به ص�ورت کالن‌تر‪ ،‬بحت تاثي�ر آنها در عرصه‬ ‫اقتصادي چگونه خواهد بود؟‬ ‫مس��لما اي��ن موان��ع زن��ان را دلس��رد مي‌کند و‬ ‫انگيزه‌هاي کافي را براي کار و توليد‪ ،‬از آنها مي‌گيرد‪،‬‬ ‫اما بايد کمي عميق‌تر نگاه کنيم و جدی‌تر به مسئله‬ ‫توجه کني��م‪ .‬اگر اين کار را انج��ام دهيم‪،‬هيچ وقت‬ ‫خسته نمي‌شويم و ادامه مي‌دهيم‪ ،‬هر چقدر هم که‬ ‫محدوديت‌ها گسترده باش��د‪ .‬من خودم سال‌هاست‬ ‫که با وجود همه مش��کالت باز هم سعي مي‌کنم که‬ ‫قوي باشم‪.‬‬ ‫نگاه روز‬ ‫زنان‪ ،‬بازوان اصلي‬ ‫پيشرفت و رشد‬ ‫اقتصادي ‪ -‬صنعتي‬ ‫مينو بديعي‬ ‫دبير گروه گزارش‬ ‫زن��ان به عن��وان نيمي از جمعيت کش��ور که‬ ‫در حقيق��ت نقش کلي��دي و اساس��ي در نظام‬ ‫خانوادگي ‪ -‬اجتماعي بازي مي‌کنند پس از عصر‬ ‫رنس��انس صنعتي‪ ،‬از گوشه خانه‌ها به در آمدند‬ ‫وفعاليت گس��ترده خود را در تمامي زمينه‌ها از‬ ‫جمله صنعت آغاز کردند‪.‬‬ ‫حض��ور بان��وان دني��ا در فعاليت‌ه��اي علمي‪،‬‬ ‫اقتصادي و صنعتي از حدود ‪ 3‬قرن قبل تاکنون‬ ‫موجب ش��د دانش��مندان بزرگي در ميان زنان‬ ‫نظي��ر مادام کوري به وجود آيند که اکتش��افات‬ ‫علمي آنها تح��والت بنيادي در جوامع بش��ري‬ ‫ايجاد کرد‪.‬‬ ‫اي��ن مقدم��ه را گفتيم تا اين نکت��ه را متذکر‬ ‫ش��ويم که زن��ان ايراني هم‌اکنون ب��ه مرحله‌اي‬ ‫از پيش��رفت‌هاي علمي‪ ،‬پژوهش��ي و دانشگاهي‬ ‫و حت��ي مديريت��ي ‪ -‬اقتص��ادي و صنعت��ي و‪...‬‬ ‫رسيده اند که خارج کردن آنان از فضاي کار و فعاليت‬ ‫و اينکه نگاه جنس��يتي به آنها داشتن در عرصه‬ ‫کار نه صحيح است و نه منطبق بر پيشرفت‌هاي‬ ‫برق آسا در جهان قلمداد مي‌شود‪.‬‬ ‫بديهي است که يکي از مباحث مهم و اساسي‬ ‫در زمينه توس��عه همان‌گونه که قبال اشاره شد‬ ‫بهره گيري درست و منطقي از تمامي استعدادها‬ ‫چه مرد و چه زن اس��ت‪ .‬بي‌‌ترديد نقش اشتغال‬ ‫آنق��در در زندگي انس��ان موثر اس��ت که از اين‬ ‫طري��ق مي‌ت��وان کان��ون ارتباط��ات انس��اني و‬ ‫اجتماعي را گسترش داد‪.‬‬ ‫در همان حال زنان��ي که در عرصه کار حضور‬ ‫دارند با مشکالت عديده‌اي نظير نداشتن ارتقاي‬ ‫ش��غلي‪ ،‬فش��ار کار ش��ديد‪ ،‬کمب��ود درآمد‌ها و‬ ‫دس��تمزدها در مقايسه با مردان روبه‌رو هستند‪.‬‬ ‫واگذاري کارهاي س��اده به زنان در سازمان‌هاي‬ ‫دولت��ي و غيردولتي و همچني��ن بهره نبردن از‬ ‫تخصص و تجربه آنها وجود س��قف شيشه‌اي در‬ ‫براب��ر زنان در زمينه رش��د و ارتق��اي اجتماعي‬ ‫از ديگ��ر م��واردي اس��ت ک��ه زنان ش��اغل را‬ ‫آزار مي‌دهد‪.‬‬ ‫باوج��ود همه مواردي که به آن اش��اره ش��د‬ ‫در بخش‌ه��اي مولد اقتصاد کش��ور نظير بخش‬ ‫کش��اورزي زنان روستايي و عش��ايري با تالش‬ ‫بس��يار و همه جانبه‌اي بار زندگي اقتصادي را به‬ ‫دوش مي‌کشند‪.‬‬ ‫زنان روس��تايي هم‌اکنون که در روستا حضور‬ ‫دارن��د و ب��ا اينکه تع��داد زيادي از روس��تاها از‬ ‫نيروي کار جوانان خالي ش��ده اس��ت بار زندگي‬ ‫اقتص��ادي را با کار بر روي زمين کش��اورزي به‬ ‫دوش مي‌کشند‪.‬‬ ‫در بخش مهمي از روس��تاهاي ش��مال ايران‪،‬‬ ‫درش��اليزارها و مزارع چاي‪ ،‬ب��ار توليد اقتصادي‬ ‫به دوش زنان اس��ت و درهم��ان حال در بخش‬ ‫عش��ايري کش��ور و در اقتص��اد‪ ،‬آن زنان نقش‬ ‫بسيار مهم واساس��ي دارند‪ ،‬زنان عشاير نه فقط‬ ‫در فرزن��دداري و اداره خان��واده خود بلکه با کار‬ ‫در عرصه‌ه��اي مختل��ف اقتصاد تولي��دي نظير‬ ‫دامداري‪ ،‬انجام صنايع دستي نظير بافت گليم و‬ ‫جاجيم و توليد ديگر صنايع دستي فعال هستند‪.‬‬ ‫زنان عش��اير همچنين در توليد لبنيات سنتي‬ ‫و اداره امور اقتصادي ‪ -‬مالي خانواده خود بدون‬ ‫مصرف گراي��ي حضور دارند و اين ويژگي خاص‬ ‫زنان روستايي در ايران است‪.‬‬ ‫به ط��ور طبيعي ب��دون اينکه نق��ش زنان در‬ ‫توس��عه اقتص��ادي ‪ -‬اجتماعي به ش��کل دقيق‬ ‫مشخص شود زنان روستايي کشور کار و فعاليت‬ ‫مستمري در اين ارتباط برعهده دارند‪.‬‬ ‫زنان شهرنش��ين ک��ه بيش��تر تحصيلکرده و‬ ‫گروه��ي از آنان ش��اغل در بخش‌ه��اي مختلف‬ ‫اقتصادي‪ ،‬اداري وصنعتي و خدماتي و‪ ...‬هستند‬ ‫بايد جايگاه بهتر و مشخص‌تري در زمينه رشد و‬ ‫توسعه داشته باشند‪.‬‬ ‫در اي��ن م��ورد تدوي��ن و اج��راي طرح‌هاي‬ ‫جدا‌سازي جنسيتي يا ممانعت از حضور زنان در‬ ‫برخي از رشته‌هاي دانشگاهي يا استخدام نکردن‬ ‫آنه��ا در برخي از س��ازمان‌ها و مراکز اقتصادي‪،‬‬ ‫نه تنها به س��ود جامعه نيس��ت بلکه عمال سبب‬ ‫انفع��ال و ک��م تحرکي زن��ان و توس��عه نیافتن‬ ‫جامعه در مفهوم کلي آن مي‌ش��ود هرچند زنان‬ ‫کشور نقش مهم و بس��يار سازنده مادري را ايفا‬ ‫مي‌کنند اما ب��راي اينکه حتي اين نقش خود را‬ ‫به نحو احس��ن تري به انجام برسانند الزم است‬ ‫که تحصيالت عالي داش��ته باش��ند تا نسل‌هاي‬ ‫آينده را به ش��کل آگاهانه ت��ري تربيت کنند و‬ ‫آم��وزش دهند‪ .‬زناني ک��ه درعرصه فعاليت‌هاي‬ ‫اقتصادي و صنعتي‪ ،‬اجتماع��ي‪ ،‬فرهنگي و‪ ...‬به‬ ‫هر ش��کل حضور دارند نشان داده اند که مادران‬ ‫توانمندت��ر و فرهيخته‌تري هس��تند و از اعتماد‬ ‫به نف��س باالتري هم بهره مي‌برن��د و مي‌توانند‬ ‫همان‌گونه که اشاره شد نسل‌هاي بالنده تري را‬ ‫تربيت کنند‪.‬‬
‫دریچه‬ ‫پیونداعضاوهزینه‌هایدرمان‬ ‫مه�ری س�احلی‪ -‬گروه گ�زارش‪ :‬پیوند‬ ‫اعضای بدن انس��ان در بیمارستان‌های خصوصی‬ ‫کشور ممنوع شد و از این پس پیوند اعضا در بدن‬ ‫بیماران در بیمارستان‌های دولتی انجام می‌شود‪.‬‬ ‫به گفته دس��ت‌اندرکاران و طراحان‪ ،‬ممنوعیت‬ ‫پیوند اعضا در بیمارس��تان‌های خصوصی به دلیل‬ ‫جلوگیری از قاچاق بدن انس��ان و ناهنجاری‌هایی‬ ‫ک��ه در ای��ن زمینه و موارد دیگر وجود داش��ته و‬ ‫نوعی بی‌اخالقی و یا حتی تخلفات پزشکی در این‬ ‫مورد انجام شده این طرح به مرحله اجرا می‌رسد‪.‬‬ ‫گرچه این طرح ممکن اس��ت جل��وی برخی از‬ ‫تخلف��ات و قاچاق بدن انس��ان و جرایم پزش��کی‬ ‫و‪ ...‬را بگی��رد ام��ا درعین حال موجب می‌ش��ود‬ ‫ک��ه برخی از بیمارانی ک��ه می‌خواهند از امکانات‬ ‫بیمارستان‌های خصوصی برای پیوند اعضا استفاده‬ ‫کنند از این فرصت محروم شوند‪.‬‬ ‫ای��ن درحالی اس��ت که آمار بیم��اران کلیوی و‬ ‫سایر بیمارانی که به‌دلیل حاد شدن بیماری خود‬ ‫ناچار هس��تند از پیوند اعضا استفاده کنند روز به‬ ‫روز افزایش می‌یابد‪ .‬در س��ال‌های اخیر به دلیل‬ ‫ش��یوع بیماری‌هایی نظیر دیاب��ت و بیماری‌های‬ ‫قلبی‪ ،‬مس��ئله پیوند کلیه گس��ترش زیادی یافته‬ ‫اس��ت و در این میان حتی کسانی هم بوده‌اند که‬ ‫به‌دلیل فق��ر و نیاز مالی کلیه‌های س��الم خود را‬ ‫می‌فروختند و در این میان قاچاق کلیه به ش��کل‬ ‫گس��ترده‌ای انجام می‌ش��د که طرح اخیر از این‬ ‫معضل تا حد زیادی جلوگیری می‌کند‪.‬‬ ‫ام��ا نکته‌ای ک��ه در این میان قابل ذکر اس��ت‬ ‫موض��وع هزینه‌ه��ای کالن��ی اس��ت ک��ه صرف‬ ‫بیماری‌های صعب‌الع�لاج و همچنین درمان این‬ ‫بیماران می‌شود و بیمه درمان به‌دلیل هزینه‌های‬ ‫سنگین این بیماری متقبل مخارج آن نمی‌شود‪.‬‬ ‫البته دولت با ارائه طرح سالمت با بودجه ‪5‬هزار‬ ‫میلیارد تومان قرار اس��ت مس��ئله پیچیده درمان‬ ‫کشور را به لحاظ اقتصادی حل کند این درحالی‬ ‫اس��ت که تعداد بیماران کلیوی بسیار باالست و با‬ ‫اجرای طرح پیوند نکردن اعضا در بیمارستان‌های‬ ‫دولت��ی ام��کان دارد که این بیماران با مس��ائل و‬ ‫مشکالتی روبه‌رو شوند‪.‬‬ ‫در ح��ال حاض��ر آم��ار دقیق��ی از مبتالیان به‬ ‫بیم��اری کلیه در کش��ور وجود ندارد اما ش��واهد‬ ‫نش��ان می‌دهد که ش��یوع نارس��ایی کلیه بسیار‬ ‫باالست‪.‬‬ ‫براس��اس آمار ارائه شده از س��وی پزشکان ‪24‬‬ ‫هزار بیمار دیالیزی در کش��ور وجود دارد که سال‬ ‫گذشته حدود ‪ 5‬هزار و ‪ 500‬بیمار جدید دیالیزی‬ ‫به جمع این بیماران اضافه ش��ده است‪ .‬هم‌اکنون‬ ‫بیم��اران دیالی��زی حدود ‪ 80‬درص��د هزینه‌های‬ ‫درمانی را خود پرداخت می‌کنند و با اینکه دولت‬ ‫طرح س�لامت را در دس��ت اجرا دارد مش��خص‬ ‫نیس��ت که بودجه در نظر گرفته شده چگونه بین‬ ‫بیماران مختلف صعب‌العالج تقس��یم می‌ش��ود و‬ ‫به‌عنوان مثال آن‌گونه که بیماران می‌گویند هنوز‬ ‫میزان بیمه بیماران نارس��ایی مزمن و پیوند کلیه‬ ‫افزایش نیافته است‪.‬‬ ‫‪14‬‬ ‫گزارش‬ ‫سه‌شنبه ‪ 28‬مردادماه ‪22 - 1393‬شوال ‪ 19 -1435‬آگوست ‪2014‬‬ ‫‪report@smtnews.ir‬‬ ‫بودجه ‪5‬هزار میلیارد تومانی طرح سالمت گره‌گشاست؟‬ ‫پرستو بیرانوند‪ -‬گروه گزارش‪ :‬شاید برای همه ما و نزدیکان‌مان پیش آمده‬ ‫باشد که به صورت اورژانسی به بیمارستان‌های دولتی و یا خصوصی رفته‬ ‫باشیم‪ .‬کسانی که تجربه مراجعه به هر‬ ‫‪ 2‬بیمارستان‌های خصوصی و دولتی را دارند با مقایسه کردن هر ‪ 2‬این‬ ‫بیمارستان‌ها معتقدند که از بدو ورود به بیمارستان که نخستین کارمند‬ ‫نگهبان است تا قسمت‌های پذیرش و پرستاران و پزشکان‪ ،‬تفاوت رفتار زیادی‬ ‫مشهود است‪ .‬تفاوت فاحشی بین هزینه‌های درمان در بیمارستان‌های دولتی‬ ‫و خصوصی وجود دارد‪ .‬آیا می‌تواند این رفتارها ناشی از مقدار پولی باشد‬ ‫که افراد برای درمان خود خرج می‌کنند؟ باید به این موضوع آگاه بود که در‬ ‫بیمارستان‌های خصوصی بیماران با شرایط درمانی آسان‌تر پذیرفته می‌شوند‬ ‫این در حالی است که مراقبت‌های درمانی بیشتری از سوی سیستم درمانی‬ ‫خصوصی برای بیماران انجام می‌شود اما با توجه به تفاوت بسیار از لحاظ هزینه‬ ‫درمانی‪ ،‬بیماران به مراکز درمانی دولتی ارجاع داده می‌شوند‪ .‬احترام متقابل‬ ‫میان پزشک و بیمار یک اصل پذیرفته شده در سیستم درمانی به‌شمار می‌رود‪.‬‬ ‫در حال حاضر دولت برای اجرای طرح سالمت به‌میزان ‪ 5‬هزار میلیارد تومان‬ ‫به‌منظور بهبود وضعیت درمان سرمایه‌گذاری کرده و سؤال این است که این‬ ‫بودجه گره‌گشای وضع درمان خواهد بود‪.‬‬ ‫‹ ‹‹دشواری‌های مردم‬ ‫در بیمارستان‌های دولتی‬ ‫بیمارس��تان‌های کش��ور با کمبود تخت‬ ‫مواجه‌ان��د و در بیمارس��تان‌های دولت��ی‪،‬‬ ‫اح��وال تعداد زی��ادی از بیم��اران در صف‬ ‫خالی ش��دن تخت آی‌سی‌یو هر روز بدتر از‬ ‫قبل مي‌ش��ود‪ .‬این خبری است که بارها و‬ ‫بارها آن را خوانده و ش��نیده‌ایم‪ ،‬اما به‌طور‬ ‫حتم اغلب به عمق مطلب توجه نکرده‌ایم‪.‬‬ ‫رضای��ت بیمار‪ ،‬مضر نب��ودن‪ ،‬مفید بودن‬ ‫و رعایت عدالت ب��ه عنوان ‪ 4‬اصل اخالقی‬ ‫در آموزش پزش��کی شمرده می‌شود‪ .‬اما آیا‬ ‫این اصل‌ها در بیمارس��تان‌های کش��ور ما‬ ‫برای برخورد با بیم��اران صورت می‌گیرد؟‬ ‫از لح��اظ اصل مضر نبودن به‌عنوان ‪ 1‬اصل‬ ‫اخالقی در آموزش پزشکی نباید هیچگونه‬ ‫ضرر جس��می و همچنین مال��ی و روانی از‬ ‫س��وی کادر درمانی به بیمار وارد ش��ود و‬ ‫یکس��ان نگریس��تن براس��اس اصل رعایت‬ ‫عدالت در سیس��تم آموزش پزش��کی باید‬ ‫پذیرفته شود‪.‬‬ ‫‹ ‹ گفت‌وگو با مردم‬ ‫س��جاد در مورد دوس��تش ش��اهرخ که‬ ‫دچار س��قوط ش��ده بود می‌گوی��د‪ :‬آن روز‬ ‫دوس��تم حال بدی داش��ت‪ .‬فک��ش دچار‬ ‫شکستگی شده بود و از هر ‪ 2‬گوشش خون‬ ‫می‌آمد‪ .‬به یکی از بیمارس��تان‌های دولتی‬ ‫بزرگ و مش��هور رفتیم ام��ا در آنجا حدود‬ ‫‪ 4‬س��اعت هی��چ اقدامات پزش��کی برای او‬ ‫انجام نش��د‪ .‬با این که احتم��ال می‌رفت و‬ ‫ما دچار این ترس ش��ده بودیم که شاهرخ‬ ‫دچار ضربه مغزی ش��ده است اما گویا این‬ ‫بیمار هیچگونه ارزش��ی ب��رای کادر درمان‬ ‫بیمارستان نداشت‪.‬‬ ‫س��جاد ادام��ه می‌دهد‪ :‬ب��رای درمان به‬ ‫بیمارس��تان خصوصی رفتیم و آنجا بود که‬ ‫به سرعت اقدامات پزشکی صورت گرفت‪.‬‬ ‫وضعیت بحرانی نظام س�لامت در کشور‪،‬‬ ‫مدت‌هاست یکی از بزرگ ترین نقاط ضعف‬ ‫دولت‌ها و خار چشم مردمي‌شده که نه توانی‬ ‫برای پرداخت هزینه‌های سرسام آور درمان‬ ‫دارند و ن��ه یک متولی دلس��وز و حمایتگر‪.‬‬ ‫نه‌تنه��ا اضطراب حاص��ل از کمبود تخت در‬ ‫سوالی که ذهن همه را‬ ‫مشغولمی‌کندایناست‬ ‫ِ‬ ‫اختصاصبودجه‬ ‫کهآیا‬ ‫‪ ٥۰۰۰‬هزارمیلیاردتومانی‬ ‫از سوی دولت یازدهم برای‬ ‫طرح سالمت در زمینه اجرای‬ ‫فازدومهدفمندییارانه‌ها‬ ‫می‌تواندگرهمشکالت‬ ‫درمانیرابگشاید؟‬ ‫نمی ت��وان تمام��ی بیمارس��تان دولتی‬ ‫و پزش��کان و پرس��تارهای ش��اغل در این‬ ‫بیمارس��تان‌ها را محکوم به این فضای کلی‬ ‫کرد‪ .‬اما بیشتر افرادی که به بیمارستان‌های‬ ‫دولتی مراجعه می‌کنند اندکی نارضایتی را‬ ‫می‌توان در آنها دید‪.‬‬ ‫‹ ‹‹ اقدامات دولت تدبیر و امید‬ ‫در بخش درمانی‬ ‫بیمارس��تان‌ها‪ ،‬که هزار و یک کم و کسری‬ ‫دیگر در نظام بهداش��ت کشور از هزینه‌های‬ ‫کمرش��کن دارو گرفته تا تقلب��ی بودن آن‪،‬‬ ‫ازکمبود تجهیزات تا کارایی نداش��تن آن و‬ ‫از کوچک شدن هر روز جیب مردم و بزرگ‬ ‫شدن هر روز چاله‌هایی که افراد در راه زنده‬ ‫نگه داش��تن عزیزان‌شان مجبورند پشت سر‬ ‫بگذارند‪ ،‬پشت مردم را خم کرده است‪.‬‬ ‫از مهم ترین موضوعاتی که جزو وعده‌های‬ ‫دول��ت روحانی و همچنی��ن در ادامه بحث‬ ‫درآمدهای حاصل شده از هدفمندی یارانه‬ ‫ها مطرح ش��ده‪ ،‬بهبود حوزه درمانی کشور‬ ‫اس��ت که هرروزه م��ردم منتظ��ر اقدامات‬ ‫مثب��ت ه��ر روزه دول��ت هس��تند‪ .‬نظ��ام‬ ‫س�لامت در ایران طرح دولت اس��ت که از‬ ‫‪ ۱٥‬اردیبهش��ت آغاز شد‪ .‬این طرح ‪ 2‬بسته‬ ‫را دربرمی‌گیرد که عالوه بر رایگان ش��دن‬ ‫زایمان طبیعی در بیمارس��تان‌های دولتی‪،‬‬ ‫از این پس بیماران بس��تری ساکن شهرها‬ ‫تنها ‪ ۱۰‬درصد هزینه‌ها و بیماران روستایی‬ ‫و عش��ایر که به مراکز درمان��ی ارجاع داده‬ ‫می‌ش��وند تنها ‪ ٥‬درصد هزینه‌های درمان‌‬ ‫خود را می‌پردازند‪ .‬البته بیمارس��تان‌ها هم‬ ‫موظف شده‌اند تمام داروها و لوازم مصرفی‬ ‫بیم��اران را خود تهیه کنند و به این ترتیب‬ ‫به نوعی می‌توان گفت که نس��خه دادن به‬ ‫بیمار بستری و فرستادن وی یا همراهانش‬ ‫به خارج از بیمارستان ممنوع شده است‪.‬‬ ‫سیدحس��ن قاض��ی‌زاده هاش��می در‬ ‫تش��ریح جزئی��ات اجزای ط��رح تحول در‬ ‫نظام س�لامت اعالم کرده ب��ود که خدمت‬ ‫جدیدی که در طرح تحول نظام سالمت به‬ ‫مردم ارائه می‌ش��ود‪ ،‬رایگان شدن خدمات‬ ‫زایمان طبیعی اس��ت‪ .‬تالش ما این اس��ت‬ ‫ک��ه با بهب��ود خدمات زایم��ان طبیعی در‬ ‫بیمارس��تان‌ها‪ ،‬این نوع زایمان را تش��ویق‬ ‫کنیم و امیدواریم در زمان مناس��ب حداقل‬ ‫‪ ۱۰‬درصد از میزان س��زارین در کش��ور که‬ ‫اکنون خیلی بیش از ‪ ٥٤‬درصد در سراس��ر‬ ‫کشور است‪ ،‬کاهش پیدا کند‪.‬‬ ‫وی در ادامه گفت‪ :‬اتق��اق جدید دیگری‬ ‫که می‌افتد این است که با پرداخت مضاعف‬ ‫به پزشکان در مناطق محروم حداقل ‪۱۸۰۰‬‬ ‫پزش��ک را در مناطق محروم جذب کنیم و‬ ‫همین ط��ور کمک مضاعف و ج��دی را به‬ ‫بیم��اران صعب‌‌العالج به خص��وص آنها که‬ ‫به علت هزینه‌های درمانی فقیر می‌ش��وند‪،‬‬ ‫داشته باش��یم‪ .‬اقدام جدید وزارت بهداشت‬ ‫کش��ور ایج��اد ‪ ۱٥‬پایگاه ام��داد هوایی در‬ ‫اورژان��س اس��ت در حالی‌ک��ه االن وزارت‬ ‫بهداشت از این نظر تقریبا هیچی ندارد‪.‬‬ ‫اج��رای هم��ه ای��ن تح��والت در ‪٥٥۷‬‬ ‫بیمارس��تان دولتی کش��ور آغاز شد‪ .‬دولت‬ ‫اعتبار مناس��بی برای ای��ن تحول در اختیار‬ ‫وزارت بهداش��ت قرار داده اس��ت‪ .‬از سویی‬ ‫دیگ��ر این مطلب نیز قابل توجه اس��ت که‬ ‫برخی اجرای طرح زایم��ان طبیعی رایگان‬ ‫در بیمارستان‌های دولتی را بدون تغییر در‬ ‫شرایط موجود امکان‌ناپذیر می‌دانند‪.‬‬ ‫س��والی که ذهن همه را مشغول می‌کند‬ ‫اختص��اص بودجه ‪٥۰۰۰‬‬ ‫این اس��ت که آیا‬ ‫ِ‬ ‫هزار میلیارد تومانی از س��وی دولت یازدهم‬ ‫برای طرح سالمت در زمینه اجرای فاز دوم‬ ‫هدفمندی یارانه‌ها می‌تواند گره مش��کالت‬ ‫درمانی را بگشاید؟‬ ‫دولت ب��رای درم��ان و بهداش��ت بخش‬ ‫کش��ور اهداف��ی از جمل��ه کاه��ش قیمت‬ ‫دارو‪ ،‬پرداخ��ت تنه��ا ‪ ۱۰‬درصد هزینه‌های‬ ‫درمانی در بیمارس��تان‌های دولتی‪ ،‬افزایش‬ ‫تع��داد داروهای زیر پوش��ش بیمه‪ ،‬رایگان‬ ‫ش��دن زایمان طبیعی‪ ،‬کاهش وابستگی به‬ ‫داروه��ای وارداتی و افزایش پوش��ش بیمه‬ ‫روس��تایی همگی نیازمند فصل مشترکی با‬ ‫عن��وان پرداخت به موق��ع اعتبارات مالی از‬ ‫سوی دولت است‪.‬‬ ‫در گفت‌وگو با سيامک مره صدق بيان شد‪:‬‬ ‫محدوديت‌هاي پيوند برای جلوگيري از قاچاق اعضاي بدن‬ ‫ش�اهین صحرا‪ :‬سيامک مره صدق استاد دانشگاه‪ ،‬دکتر متخصص‬ ‫جراحي عمومي و نماينده کليميان در دوره هش��تم و نهم مجلس شورای‬ ‫اسالمی و عضو کميسيون بهداشت و درمان است‪ .‬وي متولد ‪ ۱۳۴۴‬شيراز‬ ‫اس��ت‪ .‬مره صدق در س��فر حس��ن روحاني به نيويورک براي شرکت در‬ ‫تو‌هشتمين مجمع عمومي سازمان ملل در سال ‪ 1392‬از همراهان‬ ‫شص ‌‬ ‫رييس‌جمهور بود‪ .‬وی همچنين رييس انجمن کليميان تهران بوده است‬ ‫با انتخاب به سمت نمايندگي ايرانيان کليمي در مجلس شوراي اسالمي‪،‬‬ ‫در خ��رداد ‪ ۱۳۸۷‬اين س��مت را واگذار کرد‪ .‬با تصوي��ب طرح دولت براي‬ ‫ممنوع شدن پيوند عضو به اعضاي غيرايراني و همچنين ممنوعيت پيوند‬ ‫در بيمارس��تان‌هاي خصوصي نظر او را در اين رابطه پرسيديم‪ .‬مره‌صدق‬ ‫معتقد اس��ت که در بيمارس��تان‌هاي خصوصي براي پيوند عضو تخلفاتي‬ ‫ص��ورت مي‌گرفت‪ .‬وی مي‌گوي��د‪ :‬پيش از اين مصوب��ات‪ ،‬اتباع غيرايراني‬ ‫مي‌توانس��تند دهنده عضو را با خود از كشورشان به ايران بياورند و همين‬ ‫طور مي‌توانستند از خدمات جراحي پيوند در ايران بهره‌مند‬ ‫شوند اما پس از اين مصوبه پيوند عضو در اين شرايط نيز‬ ‫به اتباع خارجي در همه بيمارستان‌هاي كشور ممنوع‬ ‫است‪ .‬در ادامه نظرات وي را مي‌خوانيد‪:‬‬ ‫€ €چن�د روز پي�ش در خبره�ا آم�ده بود که‬ ‫براس�اس تصمي�م‬ ‫وزارت‬ ‫بهداش�ت و در جلسه‌اي بيمارس�تان‌هاي خصوصي از پيوند عضو‬ ‫منع ش�دند و از اين پس تنها بيمارستان‌هاي دولتي پيوند عضو را‬ ‫انجام مي‌دهند‪ .‬نظر شما به عنوان نماينده مجلسي عضو کميسيون‬ ‫بهداشت در اين مورد چیست؟‬ ‫ب��ه نظر م��ن تصمي��م وزارت بهداش��ت ب��راي منع پيون��د عضو در‬ ‫بيمارستان‌هاي خصوصي بس��يار تصميم منطقي و هوشمندانه‌اي بوده‬ ‫اس��ت‪ .‬عمل چراحي پيوند عضو به امکانات و تجهيزات بسيار پيشرفته‬ ‫و کامل��ي نياز دارد‪ .‬همچني��ن فردي که به او عضو پيوند زده مي‌ش��ود‬ ‫ب��ه مراقبت‌هاي ويژه و دائمي ني��از دارد که اين اقدام��ات و امکانات در‬ ‫بيمارس��تان‌هاي دولتي بهتر صورت خواهد گرفت و با اين تصميم دولت‬ ‫مسلما امکانات ويژه‌اي به اين بيمارستان‌ها تعلق خواهد گرفت که مي‌تواند‬ ‫اين تصميم را در عمل موفق و اجرايي کند و مش��کالت کمتري در اين‬ ‫حوزه را نسبت به گذشته شاهد باشيم‪.‬‬ ‫€درباره اين تصميم گفته ش�ده بود که با اجرايي شدن‬ ‫€‬ ‫ط�رح تخلفات�ي که در اين ح�وزه و در بيمارس�تان‌هاي‬ ‫خصوصي صورت مي‌گيرد از بين مي‌رود‪ .‬تخلفاتي که‬ ‫از آنه�ا نام مي‌برند چه نوع کج روي‌هايي اس�ت؟ آيا‬ ‫تخلفات آسيب‌زننده‌اي است؟ آيا اصال تخلفي وجود‬ ‫داشته است؟‬ ‫در اي��ن حوزه تخلفاتي صورت مي‌گرفت‪ .‬مانند پيوند زدن‬ ‫عضو بدن افراد ايراني به غيرايراني‌ها که با عملي شدن اين طرح‬ ‫ديگر شاهد اين دست از تخلفات نخواهيم بود‪.‬‬ ‫‹ ‹در ادام�ه اي�ن تصمي�م در م�ورد اينک�ه‬ ‫پيون�د عضو ب�ه غيرايراني‌ها نيز ممنوع ش�د‬ ‫صحبت شده است‪ .‬به نظر شما اين تصميم‬ ‫نمي‌تواند غيرانساني باشد؟‬ ‫پيوند عضو اف��راد ايراني ب��ه گيرنده‌هاي‬ ‫غيرايراني طبق قانون مصوب ممنوع است‪.‬‬ ‫اين اقدام به علت جلوگيري از قاچاق اعضاي‬ ‫بدن ايراني‌ها به خارج از کش��ور انجام شده‬ ‫اس��ت‪ .‬به علت ارزان تمام ش��دن پیوند عضو در ايران و کش��ورهاي کمتر‬ ‫توس��ع ‌ه يافته زمينه براي قاچاق اعضاي بدن به بازارهاي خارج از کش��وز‬ ‫مهيا مي‌شود‪ .‬در خارج از کشور و در کشورهاي توسعه‌يافته و ثروتمند بازار‬ ‫سودمندي براي اعضاي قاچاق شده بدن وجود دارد‪.‬‬ ‫€ €يعني شما با اين طرح موافقيد؟‬ ‫بله‪ ،‬به نظر من اين طرح بس��يار مثبت و سازنده است و در آينده اثرات‬ ‫مثبت آن را خواهيم ديد‪.‬‬ ‫پي��ش از اين مصوب��ات‪ ،‬اتباع غيرايراني مي‌توانس��تند دهنده عضو را‬ ‫با خود از كشورش��ان به ايران بياورند و در اين صورت مي‌توانس��تند از‬ ‫خدمات جراحي پيوند در ايران بهره‌مند ش��وند ام��ا پس از اين مصوبه‬ ‫پيوند عضو در اين ش��رايط نيز به اتباع خارجي در همه بيمارستان‌هاي‬ ‫كش��ور ممنوع است‪ .‬قرار است تا اول مهر به اين افراد اجازه داده شود تا‬ ‫كارش��ان انجام گيرد و از اول مهر‪ ،‬ديگر هيچ م��وردي از پيوند به اتباع‬ ‫غيرايراني در كش��ور انجام نمي‌شود‪ .‬با ممنوع شدن جراحي پيوند اعضا‬ ‫به اتباع غيرايراني صندوق توسعه ملي هم اعالم آمادگي كرده است تا از‬ ‫طرح‌هاي بيمارستاني حمايت كند‪ .‬از اين پس در حوزه پيوند اعضا ما از‬ ‫نظر آموزشي به كشورهاي ديگر كمك مي‌كنيم چنان كه هم‌اكنون نيز‬ ‫متخصصاني از كشورهاي همسايه و كشورهاي اسالمي در بيمارستان‌هاي‬ ‫دانشگاهي كشور در حال آموزش هستند‪.‬‬ ‫€ €چ�را اي�ن تصميم به گونه‌اي گرفته ش�ده اس�ت ک�ه تنها در‬ ‫بيمارستان‌هاي دولتي اين امکان وجود داشته باشد؟ آيا امکان اين‬ ‫امر وجود ندارد که با نظارت بيشتر اين اقدامات در بيمارستان‌هاي‬ ‫خصوصي نيز صورت گيرد؟‬ ‫پيوند عضو بدن نياز به اقدامات تحقيقاتي و پژوهشي فراوان نياز دارد‬ ‫و در اين زمينه اتفاق مثبتي است که اين کار پيچيده و دشوار به عهده‬ ‫نهادي باش��د ک��ه بتواند اين اقدامات را به خوب��ي انجام دهد‪ .‬اگر پيوند‬ ‫عضو زيرنظر بيمارس��تان‌هايي باشد که به دانش��گاه‌ها وصل هستند و‬ ‫اقدامات تحقيقي زير نظر آنها انجام شود مسلما فرآيند بهتري طي خواهد‬ ‫ش��د و دانش��گاه‌ها و مراکز علمي مي‌توانند در اين حوزه کمک‌کننده و‬ ‫ياري‌دهنده باشند‪.‬‬ ‫€ €منظور ش�ما اين اس�ت که اگر امکانات براي بيمارس�تان‌هاي‬ ‫خصوصي وجود داش�ته باش�د مانع و مخالفتي ب�راي ورود دوباره‬ ‫بيمارستان‌هاي خصوصي به اين حوزه وجود ندارد؟‬ ‫به‌هيچ‌وجه مخالفتي وجود ندارد‪ .‬اگر به بيمارس��تان‌هاي خصوصي نيز‬ ‫کمک ش��ود و پيشرفت‌هايي را در اين حوزه شاهد باشيم‪ ،‬مي‌توان از اين‬ ‫بخش نيز به نحو احس��ن اس��تفاده کرد‪ .‬اما به شرطي که روابط قانوني و‬ ‫نظارتي در اين بيمارستان‌ها اجرا و پياده شود‪ .‬پيوند عضو به اتباع غيرايراني‬ ‫و جعل اس��ناد هويت‪ ،‬انحرافاتي جدي را در حوزه پيوند كه آبروي كشور‬ ‫ماست‪ ،‬ايجاد كرده بود‪ .‬با ممنوعيت پيوند عضو به اتباع غيرايراني و محدود‬ ‫كردن اين اعمال در بيمارستان‌هاي خصوصي‪ ،‬ضوابط پيوند مشروع و قابل‬ ‫احترام را در كشور ايجاد مي‌كنيم‪ .‬اين سوال را به عنوان فردي که مي‌تواند‬ ‫مدافع اقدامات خصوصي‌سازي باشد‪ ،‬مي‌پرسم‪.‬‬ ‫€ €آي�ا اين تصميم به بخش خصوصي ضرب�ه نخواهد زد و مانع‬ ‫پيشرفت اين حوزه نخواهد شد؟‬ ‫اين تصميم نمي‌تواند بازدارنده باش��د‪ ،‬زيرا تصميم دولت در اين زمینه‬ ‫براي بهبود حوزه پيوند اعضا صورت گرفته نه براي آنکه لطمه‌اي به بخش‬ ‫خصوصي وارد شود‪ .‬دولت براي بهبود حوزه درمان کوشش دارد‪.‬‬ ‫€ €اقدام�ات دول�ت در حوزه درم�ان را تا کنون چگون�ه ارزيابي‬ ‫مي‌کني�د؟ با توجه به اينکه يکي از وعده‌هاي روحاني در انتخابات‬ ‫رياس�ت‌جمهوري بهبود حوزه درمان و خدمات بيمه‌اي و پزشکي‬ ‫بوده است‪.‬‬ ‫اقدامات دولت در اين حوزه تاکنون بس��يار مثبت و س��ازنده بوده است‪.‬‬ ‫دول��ت تصميمات بس��يار خوبي را اتخ��اذ کرده و بايد منتظ��ر بود که در‬ ‫ح��وزه اجرايي نم��ود بارز آن را دي��د‪ .‬دولت روحاني براس��اس وعده‌هايي‬ ‫ک��ه داده تصميم‌گيري مي‌کن��د‪ .‬تحول در نظام درمان��ي تا کنون مثبت‬ ‫ارزيابي مي‌ش��ود و در جهت حل مش��کالت اقش��ار نيازمن��د جامعه بوده‬ ‫و افراد طبقه فرودس��ت مدنظر قرار داده ش��ده‌اند‪ .‬تنها يک نگراني در اين‬ ‫حوزه بابت تخصیص اعتب��ارات براي ادامه دادن برنامه‌ه��ا وجود دارد که‬ ‫باي��د ديد در آين��ده چه پيش خواهد آمد که پيش‌بيني منفي براي آينده‬ ‫وجود ندارد‪.‬‬
‫سه‌شنبه ‪ 28‬مردادماه ‪22 - 1393‬شوال ‪ 19 -1435‬آگوست ‪2014‬‬ ‫‪public@smtnews.ir‬‬ ‫آینـه‬ ‫‪15‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪15‬‬ ‫ویرانی اقتصاد با زلزله بی‌اعتمادی‬ ‫مدیریت شهری بار دیگر حادثه آفرید‬ ‫زلزله در مور موری‌هشدار در تهران‬ ‫نگاه روز‬ ‫جمعيت جهان‬ ‫جمعيت کنوني جهان‬ ‫‪7.254.543.284‬‬ ‫متولدين امسال‬ ‫‪87.381.644‬‬ ‫متولدين امروز‬ ‫‪172.697‬‬ ‫گو‌مير امسال‬ ‫مر ‌‬ ‫‪36.054.715‬‬ ‫گو‌مير امروز‬ ‫مر ‌‬ ‫‪71.257‬‬ ‫رشد جمعيت در سال جاري‬ ‫‪51.326.929‬‬ ‫حکومت و اقتصاد‬ ‫راه نو در‬ ‫هزينه‌هاي بهداشت و درمان توسط‬ ‫گزارش نویسی‪ ،‬نبض از نفس افتاده روزنامه‌نگاری‬ ‫‪4.776.436.866 $‬‬ ‫کشورهاي جهان براي امروز (دالر امریکا)‬ ‫هزينه‌هاي آموزش توسط کشورهاي‬ ‫‪4.228.476.631 $‬‬ ‫جهان براي امروز (دالر امریکا)‬ ‫هزينه‌هاي نظامي توسط کشورهاي‬ ‫جهان براي امروز (دالر امریکا)‬ ‫‪2.174.312.191 $‬‬ ‫توليد امسال خودرو‬ ‫‪42.575.881‬‬ ‫توليد امسال دوچرخه‬ ‫‪87.770.139‬‬ ‫رايانه‌هاي فروخته شده در اين سال‬ ‫‪221.614.597‬‬ ‫کتاب‌هاي جديد منتشر شده‬ ‫امسال‬ ‫‪1.566.564‬‬ ‫روزنامه‌هاي منتشر شده امروز‬ ‫‪227.569.657‬‬ ‫گيرنده‌هاي تلويزيون فروخته‬ ‫شده امروز‬ ‫‪297.479‬‬ ‫تلفن‌هاي همراه فروخته شده‬ ‫امسال‬ ‫‪2.318.460‬‬ ‫هزينه صرف شده براي بازي‌هاي‬ ‫رايانه‌اي براي امروز (دالر امریکا)‬ ‫‪84.353.508 $‬‬ ‫جامعه و رسانه‬ ‫کاربران اينترنت در جهان‬ ‫‪2.954.114.967‬‬ ‫تعداد نامه الکترونيکي ارسال‬ ‫شده امروز‬ ‫‪94.772.975.387‬‬ ‫مطالب افزوده شده به وبالگ‌ها‬ ‫براي امروز‬ ‫‪1.619.434‬‬ ‫تويت امروز‬ ‫‪294.418.176‬‬ ‫محيط زيست‬ ‫قصه پرس��وز و گ��داز گزارش‌نويس��ي پايان��ي ندارد‪،‬‬ ‫روزگاري گزارش‌نویس��ان گل سرسبد روزنامه‌ها بودند و‬ ‫از مي��ان حرفه‌‌ای‌ترين روزنامه‌نگاران انتخاب مي‌ش��دند‪،‬‬ ‫کس��ي که گزارش‌اش در مطبوعات به چاپ می‌رسید در‬ ‫حرفه‌اي که انتخاب کرده بود به تمامي تثبيت مي‌ش��د‪،‬‬ ‫صفحه ‪ 5‬روزنامه‌ها هميش��ه به عنوان صفحه شاخص در‬ ‫اختيار گزارش‌نویسان قرار مي‌گرفت‪ ،‬ولي اين فضا متعلق‬ ‫به عصر س��پري شده اس��ت و امروز کپي‌پیست‌کاران که‬ ‫گزارش و خب��ر دزدي مي‌کنند گوي س��بقت را از همه‬ ‫ربوده‌اند‪.‬‬ ‫محمدمهدي فرقاني‪ ،‬اس��تاد ارتباطات که سال‌ها دبير‬ ‫گزارش روزنامه کيهان بود در اهميت گزارش مي‌نويسد‪:‬‬ ‫امروز ديگر تنها «روزنامه‏نگارى عينى» پاس��خگوى همه‬ ‫نيازه��اى اطالعاتى و ارتباطى مخاطبان نيس��ت‪ ،‬به‏ويژه‬ ‫در جهان س��وم ك��ه مورد تهاجم ام��واج پرقدرت خبرى‬ ‫و اطالعاتى غرب اس��ت‪ ،‬بايد روزنامه‏ن��گارى «تحقيقى‪،‬‬ ‫تش��ريحى و انتقادى» درهم آميزد و س��بكى تازه و موثر‬ ‫را به‏وج��ود آورد تا هم بتوان��د عطش اطالعاتى داخلى را‬ ‫فرونش��اند و هم هزار توى تزوير و تحريف خبرى غرب را‬ ‫به مخاطبان خود بشناس��اند و در نتيجه آنان را نس��بت‬ ‫به واقعيت‌هاى زندگى اجتماعى هوش��يار و آگاه س��ازد‬ ‫و امكان مش��اركت فع��ال و آگاهانه م��ردم را در تعيين‬ ‫سرنوش��ت خويش فراهم آورد‪ .‬چنين است كه به عرصه‬ ‫مهم‪ ،‬حساس و نسبتا دشوارى از كار روزنامه‏نگارى يعنى‬ ‫«گزارش‏نويسى» وارد مى‏شويم‪ .‬عرصه‏اى كه ورود به آن‬ ‫توانايي‌ها‪ ،‬ويژگي‌ها و صالحيت‏هاى وس��يعى را مى‏طلبد‬ ‫كه برخى از آنها بايد در طبيعت فرد وجود داشته باشند‬ ‫و پاره‏اى نيز در جريان آموزش و تجربه قابل اكتسابند‪ .‬در‬ ‫يك جمله‪ :‬براى دست زدن به گزارش‏نويسى در مطبوعات‬ ‫بايد به درجه‏اى ممتاز از قابليت‌هاى كار مطبوعاتى رسيد‬ ‫ت��ا بتوان از پس اين كار س��نگين و پرمس��ئوليت برآمد‪.‬‬ ‫در اين مبحث مى‏كوش��يم تا حد امكان‪ ،‬اصول‪ ،‬روش‌ها‬ ‫و مش��خصه‏هاى گزارش‏نويس��ى براى مطبوعات را مورد‬ ‫بررسى و كنكاش قرار دهيم‪.‬‬ ‫گرچ��ه دامنه اي��ن بحث آنچن��ان گس��ترده و متنوع‬ ‫اس��ت كه نمى‏ت��وان در قالب يك مقاله‪ ،‬ب��ه همه ابعاد و‬ ‫زاويه‏هاى آن پرداخت‪ .‬گزارش‏نويس��ى به‏طور كلى يكى‬ ‫از دش��وارترين‪ ،‬مهم‌ترين‪ ،‬حس��اس‏ترين و در عين‏حال‬ ‫ش��يرين‏ترين زمينه‏هاى كار مطبوعاتى است و به همين‬ ‫دلي��ل‪ ،‬فراخن��اى گس��ترده و بى‏انتهاي��ى را پيش‏روى‬ ‫ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﻯ‬ ‫‪20‬‬ ‫ﺩﻧﺒﺎﻝﺻﻨﺎﻳﻊﻛﻮﭼ‬ ‫کويرزايي امسال (هکتار)‬ ‫‪7.541.957‬‬ ‫مواد شيميايي سمي رها شده در آب و هوا‬ ‫و خشکي توسط صنايع در اين سال (تن)‬ ‫‪6.154.474‬‬ ‫افراد دچار سوء تغذيه جهان در حال حاضر‬ ‫‪888.589.217‬‬ ‫افراد داراي اضافه وزن جهان در حال حاضر‬ ‫‪1.595.661.511‬‬ ‫افراد دچار چاقي جهان در حال حاضر‬ ‫‪531.887.171‬‬ ‫غذا‬ ‫حسن ر‬ ‫رش ه طوسی‬ ‫مى‏گش��ايد كه دستيابى به كرانه آن بسيار دشوار و شايد‬ ‫ناممكن است‪.‬‬ ‫در اي��ن گس��تره پرتن��وع‪ ،‬مجموع��ه‏اى از مهارت‌ها و‬ ‫صالحيت‌ها چه از جنبه علمى‪ ،‬تكنيكى و اطالعاتى‪ ،‬چه‬ ‫از نظر هنرى و چه به لحاظ اخالقى و ش��خصيتى كاربرد‬ ‫مى‏ياب��د‪ .‬يك گزارش��گر يعنى يك انس��ان كامل و يك‬ ‫روزنامه‏نگار تمام عيار‪ ،‬كه هم نويسنده است و ارتباط‌گر‪،‬‬ ‫هم هنرمن��د‪ ،‬هم مطل��ع و آگاه و تحليلگر‪ ،‬هم زيرك و‬ ‫هوش��يار‪ ،‬هم باش��خصيت‪ ،‬متين‪ ،‬موقر و داراى احساس‬ ‫مسئوليت و تعهد عميق در قبال جامعه خويش و مسائل‬ ‫آن‪ ،‬حس��اس و تيزبين‪ ،‬لطيف و بااحساس و در عين‏حال‬ ‫نفوذناپذير‪ ،‬ب��ا ذهنى تصويرگر‪ ،‬داراى قدرت تش��ريح و‬ ‫تجسم‪ ،‬كه هم خوب مى‏فهمد و هم خوب مى‏فهماند و به‬ ‫هنرمندانه‏ترين ش��كل ممكن‪ ،‬با مخاطب حرف مى‏زند و‬ ‫ب��ه او اطالع و آگاهى مى‏دهد‪ ،‬واقع‏بينى و درك و فهم او‬ ‫را تقويت مى‏كند و ابزار ش��ناخت‪ ،‬تصميم‏گيرى‪ ،‬قضاوت‬ ‫منطقى و اراده و عمل اجتماعى را همراه با روشن‏بينى و‬ ‫درايت در اختيار او مى‏گذارد‪.‬‬ ‫وي در م��ورد ان��واع گزارش مي‌نويس��د ‪ :‬گ��زارش را‬ ‫مى‏ت��وان ب��ه انواع مختلفى تقس��يم كرد‪ .‬برخ��ى از آنها‬ ‫براى نش��ريه‏هاى ادوارى مناس��ب‌ترند و پ��اره‏اى نيز در‬ ‫مطبوعات روزانه بيشتر كاربرد دارند ا ّما در عين‏حال هيچ‬ ‫محدوديتى براى اس��تفاده از انواع گزارش در نشريه‏هاى‬ ‫مختلف وج��ود ندارد و هر نش��ريه مى‏تواند ب��ه فراخور‬ ‫وضعيت‪ ،‬جايگاه و اه��داف اجتماعى خود‪ ،‬اقدام به تهيه‬ ‫گزارش در زمينه‏هاى مختلف نمايد‪ .‬در ذيل به ذكر انواع‬ ‫گ��زارش مى‏پردازيم و با توضيح كوتاهى درباره هريك از‬ ‫ويژگي‌هاى آنها مسئله را روشن‌تر مى‏كنيم‪.‬‬ ‫ال�ف‪ .‬گ�زارش خبرى‪ :‬گ��زارش از روي��داد و حادثه‪،‬‬ ‫س��خنراني‌ها‪ ،‬كنفرانس‌ه��ا‪ ،‬مجامع و مراس��م مختلف‪،‬‬ ‫ود ی‬ ‫د‬ ‫حمد عر ی ژ د‬ ‫گ��زارش درباره خبرى كه اتفاق افتاده يا در ش��رف وقوع‬ ‫است يا در آينده اتفاق خواهد افتاد و‪...‬‬ ‫ب‪ .‬گزارش تحقيقى ي�ا اجتماعى‪ :‬اين نوع گزارش‬ ‫در م��ورد مس��ائل‪ ،‬مش��كالت و واقعيت‌ه��اى مختل��ف‬ ‫اجتماع��ى ب��ا انتخ��اب موضوعات مناس��ب با ش��رايط‬ ‫خ��اص زمان و م��كان و نيازهاى عمومى تهيه مى‏ش��ود‬ ‫و از موثرتري��ن و كارآمدتري��ن ان��واع گ��زارش اس��ت‪.‬‬ ‫ج‪ .‬گزارش از محل‪ :‬اين نوع گزارش به مناس��بت بازديد‬ ‫از يك محل خاص كه مى‏تواند براى بخشى از مخاطبان‬ ‫جاذبه داش��ته باش��د‪ ،‬مثل ديدار از يك شهر‪ ،‬منطقه يا‬ ‫بازديد از موزه‏ها‪ ،‬آثار باس��تانى‪ ،‬ميراث فرهنگى و‪ ...‬تهيه‬ ‫مى‏شود و در جاى خود از اهميت ويژه‏اى برخوردار است‪.‬‬ ‫د‪ .‬گزارش از شخص‪ :‬اين قبيل گزارش‌ها مى‏تواند درباره‬ ‫اشخاص معروف و سرشناس‪ ،‬افراد مورد توجه عموم و كسانى‬ ‫كه مردم نياز به ش��ناخت و آش��نايى بيشتر با آنان دارند‪ ،‬و‬ ‫حتى افراد گمنام و غيرمش��هور كه شخصيت‪ ،‬زندگى‪ ،‬كار‬ ‫ي��ا خصوصيات آنان براى مخاطبان هم جاذبه دارد و هم بر‬ ‫اطالعات و آگاهي‌ش��ان مى‏افزايد‪ ،‬تهيه شود‪ .‬تهيه گزارش‬ ‫درباره برخى از شاعران‪ ،‬نويسندگان‪ ،‬شخصيت‌هاى علمى‪،‬‬ ‫سياس��ى و تاريخى‪ ،‬صاحبان برخى از حرفه‏ها و مش��اغل‪،‬‬ ‫مخترعان‪ ،‬محققان و‪ ...‬از نمونه‏هاى قابل ذكر است‪.‬‬ ‫هـ ‪ .‬گزارش س�فر‪ :‬اين نوع گزارش‌ه��ا همين امروز‬ ‫هم در مطبوعات ما جاى ويژه خود را دارند‪ .‬بس��يارى از‬ ‫خبرنگاران و گزارش��گران در جريان سفرهاى حرفه‏اى يا‬ ‫غيرحرفه‏اى خود به يافته‏ها و دس��تا وردها و نكات قابل‬ ‫ذكرى دس��ت مى‏يابند كه بيان هنرمندانه و عالمانه آنها‬ ‫مى‏تواند ب��راى مخاطبان جالب و خواندنى باش��د‪ .‬البته‬ ‫تهيه گزارش س��فر با سفرنامه‏نويسى تفاوت‌هايى هرچند‬ ‫جزئ��ى دارد كه در جاى خود توضيح داده خواهد ش��د‪.‬‬ ‫و‪ .‬خاطره‏نويس��ى‪ :‬خاطره‏نويس��ى درواقع نوشتن گزارش‬ ‫ﻧﮕﺎﻩ ﺭﻭﺯ‬ ‫ﻚ‪،‬ﺩﺭﻛﻮﭼﻪﭘ‬ ‫ﺲﻛﻮﭼﻪﻫﺎﻯﺷﻬﺮ‬ ‫زمين‌هاي زراعي از بين رفته به دليل‬ ‫فرسايش خاک امسال (هکتار)‬ ‫‪4.400.301‬‬ ‫دي‌اکسيدکربن متصاعد شده امسال (تن) ‪22.118.144.037‬‬ ‫‪14‬‬ ‫ﺩﻻﻳﻞ ﺑﻰ‬ ‫‪report@smtnews.ir‬‬ ‫ﺗﻮﺳﻌﻪﺩﺭﻣﺴﺎﻓﺮﺕ‬ ‫ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺩﺭﺍﺳﺘﻴﻀﺎﺡ‬ ‫ﺍﺯ ﺭﺍﻩ ﺍﺑ‬ ‫ﻧﺎﺻﺮ ﺗﻮﻗﻴﺮﻯ _‬ ‫ﺩﻭﺷﻨﺒﻪ ‪27‬‬ ‫ﻣﺮﺩﺍﺩﻣﺎﻩ ‪- 1393‬‬ ‫ﺮﻳﺸﻢ ﺗﺎ ﺗﺴﺨﻴﺮ ﻓﻀﺎ‬ ‫ﻫﻤﺪﺍﻥ‪ :‬ﺍﺳــﺘﻴﻀﺎﺡ ﺑﻪﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻯ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺑﻮﻋﻠﻰ‬ ‫‪21‬ﺷﻮﺍﻝ ‪-1435‬‬ ‫ﻧﻴﻤـﺎ‬ ‫‪ 18‬ﺁﮔﻮﺳﺖ ‪2014‬‬ ‫ﻣﻌﻨﺎﻯ‬ ‫ﺻﺎﺋﺐ‪ :‬ﻭﻗﺘﻰ ﺍﻧﺴــﺎﻥ‬ ‫ﻃﻠــﺐ ﻭﺿﻮﺡ ﻛﺮﺩﻥ‬ ‫ﺍﺳﺖ‪ ،‬ﺩﺭ‬ ‫ﭼﺮﺥ ﺭﺍ ﺍﺧﺘــﺮﺍﻉ ﻛﺮﺩ‪،‬‬ ‫ﺩﻭﺷﻨﺒﻪ ‪27‬‬ ‫ﺍﺭﺍﺑﻪﻫﺎﻯ‬ ‫ﻣﻮﺍﻗﻌﻰ ﻛﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻰ‬ ‫ﻣﺮﺩﺍﺩﻣﺎﻩ ‪- 1393‬‬ ‫ﻧﮕﺎﻩ ﺭﻭﺯ‬ ‫ﭼﺮﺥ ﺩﺍﺭ ﻧﻴﺰ ﺳــﺎﺧﺘﻪ‬ ‫ﺑﺮﺭﺳﻰ‬ ‫‪21‬ﺷﻮﺍﻝ ‪-1435‬‬ ‫ﻭ ﺍﺯ‬ ‫ﻣﺒﻬﻢ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﻰﮔﻴﺮﺩ‬ ‫ﺷــﺪ ﺗﺎ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺑﻪ ﻓﻜﺮ‬ ‫‪ 18‬ﺁﮔﻮﺳﺖ ‪2014‬‬ ‫ﺳــﻔﺮ ﺑﻪ‬ ‫ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎ ﻭ ﻧﺤﻮﻩ‬ ‫ﺁﻧﺠﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﺩﺭ‬ ‫ﺩﻭﺭﺩﺳــﺖﻫﺎ ﺑﻴﻔﺘﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺗﻤﺎﻡ ﻣﻠﺖ ﻣﺴﺌﻮﻝ‬ ‫ﺑﺴﺘﻪﺑﻨﺪﻯ ﻭ ﻣﺼﺮﻑ‬ ‫ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺁﺏ‬ ‫ﭘﺲ ﺑﺎﻳــﺪ ﺟﺎﺩﻩﻫﺎ ﻧﻴﺰ‬ ‫ﺁﺏ‬ ‫ﺍﺣﺪﺍﺙ ﻣﻰ‬ ‫ﺍﺳــﺖ ﻭ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍﻯ‬ ‫ﺯﻣﻴﻦ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﻗﺎﻧــﻮﻥ‬ ‫ﻣﻌﺪﻧﻰ‬ ‫‪tnews.ir‬‬ ‫ﺳﻬﻢ‬ ‫ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ‬ ‫ﺷــﺪ ﻭ ﺍﻳﻦﮔﻮﻧﻪ ﺷــﺪ‬ ‫ﺍﻳﺮﺍﻥ‬ ‫‪report@sm‬‬ ‫ﻭﺭﺯﺩ ﺑﻪﻋﻨﻮﺍﻥ‬ ‫ﻳــﻚ ﺭﺍﻩ‬ ‫ﻛﻪ »ﺳﻔﺮ« ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺩ‬ ‫ﮔﺮﻭﻩ‬ ‫ﺣﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺍﺳــﺘﻔﺎﺩﻩ‬ ‫ﺁﻣﺪ‪ .‬ﺩﺭ ﺩﻭﺭﻩ ﺑﺎﺳﺘﺎﻥ‬ ‫ﺭﻭﻳﺪﺍﺩ ﺭﻭﺯ‬ ‫ﺩﻟﻴﻞ ﮔـﺰﺍﺭﺵ‪ :‬ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺁﺏ ﺍﻳــﺮﺍﻥ‬ ‫ﻣﻰﺷــﻮﺩ‪ ،‬ﻫﺮ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ‬ ‫ﺻﻮﺭﺕ ﻣﻰﮔﺮﻓﺖ »ﺳﻔﺮ« ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ‬ ‫ﺳــﻮﮔﻨﺪ ﻳﺎﺩ‬ ‫ﻣﺤﺪﻭﺩﻧﺪ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﺗﺠﺎﺭﺕ‬ ‫ﻣﻰ‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﻛﻨﺪ‬ ‫ﻛﻪ‬ ‫ﺑﺎﺭﺵ‬ ‫ﺍﺯ‬ ‫ﻭ ﺳﻮﻣﺮﻳﺎﻥ ﺩﺭ‬ ‫ﺍﻧﺪﻙ ﻭ ﻭﺟﻮﺩ ﺧ‬ ‫ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻰ‬ ‫ﺩﺭ ﮔﻔﺘﻪ ﻭ ﺷﻨﻴﺪﻩﻫﺎ ﻭ ﺍ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﻰ ﺩﻓﺎﻉ ﻛﻨﺪ ﻭ‬ ‫ﺍﻳﻦ ﻧﻮﻉ ﺳﻔﺮ ﭘﻴﺸﮕﺎﻡ‬ ‫ﺑﻮﺩﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺸﻜﺴــﺎﻟﻰ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﻪ‪،‬‬ ‫ﻋﺮﻓﻰﻧﮋﺍﺩ‪ -‬ﮔﺮﻭﻩ‬ ‫ﺍﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺭﻭﺯ ﺑﻪ‬ ‫ﺟﺎﺩﻩ ﺍﺑﺮﻳﺸــﻢ ﻛﻪ ﻣﺴﻴﺮ‬ ‫ﺣﺴﻦ ﻓﺮﺍﺯﻣﻨﺪ ـ ﮔﺮﻭﻩ‬ ‫ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺻﻨﻔﻰ‬ ‫ﮔﺰﺍﺭﺵ‪ :‬ﺩﻭﺳﺘﻰ ﻛﻪ‬ ‫ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻭ‬ ‫ﺭﻭﺯ ﻛﻤﺘﺮ ﻣﻰﺷﻮﺩ‪ .‬ﺑﻪ‬ ‫ﺑﺮﺍﻯ‬ ‫ﺁﺯﺍﺩﻯ ﻣﺮﺩﻡ ﻭ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻇﻬﺎﺭﻧﻈﺮﻫﺎ‪ ،‬ﺍﺳﺘﻘﻼﻝ ﻛﺸﻮﺭ ﻭ‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﮔﺰﺍﺭﺵ‪:‬‬ ‫ﻣﺴــﺎﻓﺮﺗﻰ‬ ‫ﻳﻚ‬ ‫ﺭﺍﺳﺘﻰ‬ ‫ﺩﻋﻮﺕ‬ ‫ﻛﻤﺒﻮﺩ‬ ‫ﺗﺎﺟﺮﺍﻥ‬ ‫ﺍﺯ‬ ‫ﺁﺏ‬ ‫ﻳﻚ‬ ‫ﺗﺤﻘﻴﻖ‬ ‫ﭼﻘﺪﺭ‬ ‫ﻣﻨﺎﺑﻊ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﺷــﺮﻕ ﺑﻪ‬ ‫ﺗﺼﻔﻴﻪ‬ ‫ﭘﮋﻭﻫﺶ‬ ‫ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺁﻧﻬﺎ‬ ‫‪ 15‬ﺩﺍ‬ ‫ﺁﺏ ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻭ ﺷﻮﺭ‬ ‫ﻏﺮﺏ ﺑﻮﺩ ﺍﺯ ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ‬ ‫ﺑﺮﺭﺳﻰ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻩ ﺑﻮﺩ‪ «NGO» ،‬ژﺍﭘﻨﻰ‪ ،‬ﺑﻪ ﺍﻳﻦ‬ ‫ﺷﺪﻩ ﻭ ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺁﺏ ﺷﺮﺏ ﺿﺮﻭﺭﺕ ﻫﺪﺍﻳﺖ ﺁﺏﻫﺎﻯ‬ ‫ﺭﺍ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﺪ‪.‬‬ ‫ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺟﺎﻣﻌﻪ‪ ،‬ﻣﺮﺩﻡ ﻭ‬ ‫ﺩﺭ ﺩﻧﻴﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ‪.‬‬ ‫ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎﻯ ﺁﻥ ﺳﻔﺮﻫﺎ‬ ‫ﺍﺯ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﺑﻮﺩ‪ .‬ﺗﺎ‬ ‫ﺩﺭ ﺍﻳــﻦ ﻧﺸﮕﺎﻩ ﺍﺯ ﻭﺯﻳﺮ ﻋﻠﻮﻡ‬ ‫ﻛﺸﻮﺭ ﺭﻓﺘﻪ ﻭ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ‬ ‫ﺁﺏ‬ ‫ﭼﺮﺧﻪ‬ ‫ﺍﺳــﺘﻴﻀﺎﺡ ﻫﺮ ﻳﻚ ﺍﺯ ﻭﺯﺭﺍ‬ ‫ﺭﺍﻫﻜﺎﺭﻫﺎﻯ ﺩﺳﺘﻴﺎﺑﻰ ﺑﻪ‬ ‫ﺍﻳﻦ ﺳﻔﺮ ﻳﺎﺩﮔﺎﺭﻫﺎﻯ‬ ‫‪ 28‬ﺭﻭﺯ ﻫﻤﻪ ﺯﻣﻴﻨﻪ‬ ‫ﻫﺎﻯ ﻣﻌﺪﻧﻰ ﺩﺭ ﺑﻄﺮﻯﻫﺎ‪ ،‬ﺑﺤﺚ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺍﺯ‬ ‫ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺭﻭﻣﻴﺎﻥ ﺳــﻔﺮﻫﺎﻯ‬ ‫ﺁﺏ ﻛﺮﻩ ﺯﻣﻴﻦ ﻧﺸــﺎﻥ‬ ‫ﺣﻘــﻮﻕ ﻧﻤﺎﻳﻨــﺪﮔﺎﻥ ﺩﺭ ﻃﺒــﻖ ﺍﺻﻞ ‪ 89‬ﻳﻜﻰ ﺍﺯ‬ ‫ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﻧﺸﺪﻩﺍﻯ ﺭﺍ‬ ‫ﺧﻮﺍﺳﺖﻫﺎﻳﺶ ﺭﺍ ﺑﻪ‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﭼﻨــﺪ ﺭﻭﺯﻩ ﺑﻴﺎﻧﻴﻪ‬ ‫ﻫﺎﻯ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻫﻨﺮ ﻭ‬ ‫ﺗﻔﺮﻳﺤﻰ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ‬ ‫ﻣﻰﺩﻫﺪ ﻛﻪ ﺳــﺎﻻﻧﻪ‬ ‫ﺁﺏ‬ ‫ﺩﻳــﺪﻥ‬ ‫ﻭﺟﻮﺩ ﺁﻭﺭﺩﻩ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﺁﺏ‬ ‫ﺯﻣﻴﻨﻪ‬ ‫ﺑﺎ ﺧﻮﺩ ﺁﻭﺭﺩﻩ ﺑﻮﺩ‪ .‬ﺑﺎ‬ ‫ﻃﻮﺭ ﻣﺘﻮﺳــﻂ ﺣﺪﻭﺩ‬ ‫ﻫــﺎﻯ ﻣﺨﺘﻠﻔــﻰ ﺑﺮﺍﻯ‬ ‫ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎﺭﻯ ﺭﺍ ﻣﻮﺭﺩ‬ ‫ﻭ ﻣﻮﺳﻴﻘﻰ ﻓﻌﺎﻝ ﺩﺭﺳﺘﻰ ﻻﺍﻗﻞ ﺭﻭﻯ ﺻﻔﺤﻪ‬ ‫ﺣﻤﺎﻳــﺖ‬ ‫ﺑﻨﺎﻫﺎﻯ ﺗﺎﺭﻳﺨــﻰ ﻣﺼﺮ ﻭ‬ ‫ﻣﻌﺪﻧﻰ ﻭ ﺑﻬﺮﻩﮔﻴﺮﻯ ﺍﺯ ﺁﻥ‪ ،‬ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺁﺷﺎﻣﻴﺪﻧﻰ ﻭ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ‬ ‫ﭘﺎﺳــﺪﺍﺭﻯ ﺍﺯ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ‬ ‫ﺍﻳﻦ ﻫﻤﻪ ﻛﻮﺗﺎﻫﻰ ﻋﻤﺮ‬ ‫ﻛﺎﻏﺬ ﺑﻴﺎﻭﺭﺩ‪ .‬ﺍﻭ ﻛﻪ‬ ‫ﻳﻮﻧﺎﻥ ﻭ ﺁﺳــﻴﺎ ﺍﺑﺪﺍﻉ‬ ‫ﺍﺯ ﻭﺯﻳﺮ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﺯ ﻃﺮﻑ‬ ‫ﺣﺠﻢ ﺁﺏ ﺍﺯ ﺳــﻄﺢ ‪ 57600‬ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ‬ ‫ﺑﻮﺩ ﺍﻣﺎ ﻳﻚ‬ ‫ﺳﺎﻝ‬ ‫ﻛﺮﺩﻧﺪ‪ .‬ﻗﺮﻥ‬ ‫ﺧﺎﻧﻮﺍﺭﻫﺎ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ‬ ‫ﺍﺯﻣﺤﺴــﻮﺏ ﻣﻰﺷﻮﺩ ﺍﻣﺎ ﭼﻮﻥ ﻣ‬ ‫ﻣﺠﺎﻝ ﻧﺪﺍﺩ ﺗﺎ ﻧﻈﺮﺍﺕ ﻭ‬ ‫ﺍﻧﺠﻤﻦﻫﺎﻯ ﻣﺨﺘﻠﻒ‬ ‫ﺻﺎﺩﺭ‬ ‫ﻣﺘﺮﺟﻢ ﺧﺒﺮﻩﺍﻯ ﻫﻢ ﺑﻮﺩ‪،‬‬ ‫ﻛــﺮﻩ‬ ‫ﻫﺎ ﮔﺬﺷــﺖ ﺗﺎ ﺍﻳﻨﻜﻪ‬ ‫ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺳﺒﺪ ﻣﺼﺮﻓﻰ‬ ‫ﺩﻭﺭﻩ ﺳﺮﺩﺑﻴﺮﻯ ﻧﺸﺮﻳﻪ‬ ‫ﺍﺳﺖ ﻭ ﺩﺭﺣﺎﻝ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ‬ ‫ﺸــﺮﻭﻋﻴﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎﻥ‬ ‫ﻗﺎﻧﻮﻥ‬ ‫ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺳﻴﻨﻤﺎ‬ ‫ﺳﻔﺮﻫﺎﻯ ﺯﻳﺎﺭﺗﻰ ﻧﻴﺰ‬ ‫ﺩﺍﻧ ﺷــﺪﻩ ﺍﺳــﺖ‪ .‬ﺍﻳﻦ ﺑﻴﺎﻧﻴﻪ‬ ‫ﺯﻣﻴﻦ ﺗﺒﺨﻴﺮ ﻣﻰﺷــﻮﺩ ﻭ‬ ‫ﺁﺷﺎﻣﻴﺪﻧﻰ ﺭﺍ ﺍﺯ‬ ‫ﺑﻪ ﻫﻤﺎﻥ‬ ‫ﺳﺨﻦ ﺭﺍ ﺟﺰﻭ ﺧﺎﻃﺮﺍﺕ‬ ‫ﺑﺎ ﭘﻴﺸﮕﺎﻣﻰ‬ ‫ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻛﻤﺒﻮﺩ ﺁﺏ‪،‬‬ ‫ﺍﺳﺎﺳــﻰ ﺳﺮﭼﺸــﻤﻪ‬ ‫ﻫﻮﺷــﻨﮓ‬ ‫ﻫﺎ ﻧﺸــﺎﻧﮕﺮ ﺣﻤﺎﻳﺖ‬ ‫ﻭ ﻧﻘﺪ ﺳﻴﻨﻤﺎ ﻭ ﺗﺌﺎﺗﺮ‬ ‫ﮔﺮﺍﻧﺒﻬﺎﻳﺶ ﻣﻰﺁﻭﺭﺩ‪.‬‬ ‫ﻣﻴــﺰﺍﻥ ﻧﺰﻭﻻﺕ ﺟﻮﻯ‬ ‫ﻣﻰﺗﻮﺍﻥ ﻣﺼﺮﻑ ﺁﺏ‬ ‫ﺍﻧﮕﻠﺴﺘﺎﻥ ﻭ ﻛﻠﻴﺴﺎﻯ‬ ‫ﻣﺼﺮﻑ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻰ ﺁﻥ ﺟﺪﺍ‬ ‫ﻣﻰﮔﻴــﺮﺩ ﻧﻤﻰﺗﻮﺍﻧﻨﺪ‬ ‫ﻃﺎﻫــﺮﻯ ﺑﻪﻋﻨــﻮﺍﻥ‬ ‫ﺑﺴﻴﺎﺭﻯ ﺍﺯ‬ ‫ﺩﺍﻧﺎﺸــﺠﻮﻳﺎﻥ ﻭ ﺗﺸــﻜﻞﻫﺎﻯ ﺩﺍ‬ ‫ﺍﻋﻈﻢ ﻛﺎﻧﺘﺮﺑﻮﺭﻯ ﺩﺭ‬ ‫ﻗﺮﻭﻥ‬ ‫ﺩﺭ ﺳــﻄﺢ ﺍﻳﻦ ﻛﺮﻩ‬ ‫ﺑﺮﺧــﻼﻑ ﺁﻥ ﻋﻤﻞ‬ ‫ﻓﺮﻭ ﻣﻰ‬ ‫ﻛﺮﺩ‪ .‬ﺍﻳﻦ ﺭﻭﺵ ﺳﺎﻝ‬ ‫ﺍﺳــﺘﺎﺩ‬ ‫ﻭﺳﻄﻰ‬ ‫ﻫﺎﻯ‬ ‫ﺭﻳﺰﺩ‪،‬‬ ‫ﻛﻨﻨــﺪ‬ ‫ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻯ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﻓﻴﻠﻢ‬ ‫ﻣﻰ‬ ‫ﺩﻧﻴﺎ‬ ‫ﺩﺭ‬ ‫ﻣﻘﺎﺩﻳﺮ‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﻃﻮﻻﻧﻰ‬ ‫ﻭﺍﻗﻊ‬ ‫ﺷﻨﺎﺳﻰ‬ ‫ﻧﺸــﺠﻮﻳﻰ ﺍﺯ ﻓﺮﺟﻰ‬ ‫ﮔﻴﺮﻧــﺪ‪.‬‬ ‫ﺳــﺮﺯﻣﻴﻦ‬ ‫ﺍﺳﺖ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﺗﺒﺨﻴــﺮ ﻭ‬ ‫ﻛﻪ ﺩﺭ‬ ‫ﺗﺪﻭﻳﻦ ﻭ‬ ‫ﺑﺮﺍﻯ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻯ‬ ‫ﺍﺯ ﺍﻳﻦ‬ ‫ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺍﺟﺮﺍ ﺩﺭﻣﻰﺁﻳﺪ‪.‬‬ ‫ﺗﻮﺟﻪ ﻛﻨﻴﻢ ﺑــﻪ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﺍﺳــﺖ‪ .‬ﺩﺭ ﺳﺎﻝﻫﺎﻯ ﺍﺧﻴﺮ‬ ‫ﺩﻭﺭﺍﻥ ﻳﻬﻮﺩﻳﺎﻥ ﺷﺮﻭﻉ ﺑﻪ ﻣﻘﺪﺱ ﺷﺮﻭﻉ ﺷﺪ‪ .‬ﺩﺭ ﺁﻥ‬ ‫ﺑﺎﺭﻧﺪﮔﻰ ﺍﻗﻴﺎﻧﻮﺱﻫﺎ‬ ‫ﻣﺴــﺌﻠﻪ ﻣﻬﻢ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ‬ ‫ﺍﻳﻦ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺑﻪ ﻧﺤﻮﻩ‬ ‫ﺯﻳــﺎﺩﻯ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻛﺮﺩ ﻭ ﺗﺮﺟﻤﻪ‪ ،‬ﺷﺎﮔﺮﺩﺍﻥ ﺩﺭ‬ ‫ﺷﺮﺏ ﻭ ﻧﺤﻮﻩ ﺑﺴﺘﻪﺑﻨﺪﻯ‬ ‫ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻣﺎ ﻫﻢ ﻭ ﺑــﻪ‬ ‫ﺧﺸــﻜﻰﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﺮﺍﺑﺮ‬ ‫ﺷــﺎﻳﺪ ﻫﻴﭻﮔﺎﻩ ﺑﺪﻧﻪ‬ ‫ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺁﺏ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ‬ ‫ﺍﺳﺎﺳﻰ ﻧﻬﺎﺩﻯ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﻣﺠﻠــﺲ ﺧﺒﺮﮔﺎﻥ ﻗﺎﻧﻮﻥ‬ ‫ﺁﺏ ﻣﺼﺮﻓﻰ ﻣﻰﭘﺮﺩﺍﺯﺩ‪.‬‬ ‫ﺁﻣﻮﺯﺵﻫﺎﻯ ﺩﺑﺴــﺘﺎﻧﻰ ﻭ‬ ‫ﻣﺸــﺘﺮﻯﻫﺎﻯ ﺩﺭﻭﻥ‬ ‫ﺑﺎﻻﺧﺮﻩ‬ ‫ﺍﺑﺪﺍﻉ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺎﻧﻜﻰ‬ ‫ﻧﻴﺴــﺘﻨﺪ ﻭ ﻣﻴــﺰﺍﻥ‬ ‫ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﻰ ﺗﺎ ﺍﻳﻦ ﺣﺪ ﺩﺭ‬ ‫ﺩﺑ‬ ‫ﺑــﺮ‬ ‫ﺩﺭ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﺩﺭ‬ ‫ﺑﺮﺍﺑﺮ‬ ‫ﺍﻭﺝ‬ ‫ﺗﺒﺨﻴﺮ‬ ‫ﮔﺴﺘﺮﺩﻩ‬ ‫ﻣﺘﻮﺳﻂ‬ ‫ﺳﻄﺢ‬ ‫ﻛﺎﺭ‬ ‫ﺑﻴﺮﻭﻥ‬ ‫ﺍﺯ‬ ‫ﻴﺮﺳــﺘﺎﻧﻰ‬ ‫ﻣﻮﺿﻮﻉ‬ ‫ﺑﺮ‬ ‫ﺍﺭﻭﭘﺎ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﺷﻮﺭﺍﻯ‬ ‫ﮔﻴﺮﻯ‬ ‫ﻣﻰ‬ ‫ﺑﻪ ﻳﻚ‬ ‫ﺳــﻄﺢ ﺍﻗﻴﺎﻧﻮﺱﻫﺎ‬ ‫ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺑﺎﺯﻛﺮﺩﻥ‬ ‫ﻓﻌﺎﻟﻴــﺖ ﻭ ﻋﺸــﻖ‬ ‫ﺩﺭﺳــﻰ ﺩﺍﺭﻳﻢ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ‬ ‫ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺗﺎ ﺍﻳﻦ ﺣﺪ‬ ‫ﻧﮕﻬﺒﺎﻥ ﺗﺎﺳﻴﺲ ﻛﺮﺩ‬ ‫ﻓﺮﻭﺷــﻨﺪ‪ ،‬ﻧﻘﺪ ﻧﻘﺪ‪،‬‬ ‫ﻭ ﻣﺠﻠﺲ‬ ‫‪ ‬ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺁﺏ ﻣﻌﺪﻧﻰ‬ ‫ﺑﺮﺍﻯ‬ ‫ﻧﺰﺩﻳﻚ ﺑﻪ ‪504000‬‬ ‫ﺣﺴﺎﺏﻫﺎﻯ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻯ‬ ‫ﻣﻴﻠﻴــﺎﺭﺩ‬ ‫ﺑﻪ ﺯﻧﺪﮔــﻰ ﺩﺭ ﻳﻚ‬ ‫ﻛﺎﺭﺩﺳﺘﻰ ﻛﻪ ﻫﻤﺎﻥ‬ ‫ﺑــﺪﻭﻥ ﭼﺎﻧﻪﺯﻧﻰ ﻭ‬ ‫ﻳﻚ ﺻﺪﺍ ﻧﺒﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺑ‬ ‫ﺑﺪﻭﻥ ﺣﻀﻮﺭ ﺍﻋﻀﺎﻯ‬ ‫ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﺩﺭ ﺳــﺎﻝ‬ ‫ﺍﺯ ﺗﺎﺟــﺮﺍﻥ ﻭ ﺯﺍﺋﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ‬ ‫ﺑﺪﻭﻥ ﺍﺳــﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ‬ ‫ﺷﻮﺭﺍﻯ ﻧﮕﻬﺒﺎﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ‬ ‫ﻌﺪﺍﺯﻇﻬــﺮ ﻏﻤﮕﻴﻦ ﺟﻤﻌﻪ ﻭ ﺩﺭ ﺳــﺮﻣﺎﻯ ﺳــﺎﺧﺖ ﺑــﺮﺝ ﺍﻳﻔﻞ ﺑﺎ ﺍﺭﻩ‬ ‫ﺑﺮﺍﻯ ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ ﻭ‬ ‫ﺑﺎﺷــﺪ ﻳــﺎ ﺍﺯ ﺭﺍﻩ ﺍﻳﺠﺎﺩ‬ ‫ﺭﺍ ﺗﻨﺪﺭﻭﻫــﺎ ﻭ ﻣﺨﺎﻟﻔــﺎﻥ ﺩﻭﻟﺖ‬ ‫ﻓﻘﻂ‬ ‫ﺍﺳــﺖ‪ ،‬ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ‬ ‫ﺳــﻔﺮ ﻛﺮﺩﻧﺪ‪ .‬ﺑﻪ ﻏﻴﺮ‬ ‫ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﭘﻴﺪﺍ ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺯﺍﺋﺮﺍﻥ‪ ،‬ﺷ‬ ‫ﭼﻚ ﻭ ﺳﻔﺘﻪ‪ ،‬ﺁﺩﻡﻫﺎﻯ‬ ‫ﺗﻴﻐــﻰ ﻭ ﺗﺨﺘﻪ ﺍﻳﻦ‬ ‫ﺯﻣﺴــﺘﺎﻧﻰ‬ ‫ﺳــﻪﻻﻳﻰ‬ ‫ﺗﻤﺎﻣــﻰ ﺗﻼﺵ ﺧﻮﺩ‬ ‫ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷــﺪﻩ ﺩﺭ ﺗﺸــﺨﻴﺺ ﻳﻚ ﺁﺏ ﻣﻌﺪﻧﻰ‬ ‫ﺣﻔﺮﻩ ﺟﻤﻊﺁﻭﺭﻯ ﺷــﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﺭﻭﻯ ﺣــﺪﻭﺩ ‪ 458000‬ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ‬ ‫ــﺎﻫﺰﺍﺩﮔﺎﻥ ﻭ ﻧﺠﻴــﺐ‬ ‫ﻛﺎﺭﮔﺎﻩﻫﺎ ﻇﻬﺮ ﻛﻪ‬ ‫ﺩﻻﻳﻞ ﻃﺮﺡ‬ ‫ﺩﺍﺷــﺘﻪﺍﻧﺪ ﻛــﻪ ﺩﺭ ﻫــﺮ‬ ‫ﺍﺳــﺖ ﻭ ﺟﺎﻟﺐ ﺍﻳﻨﻜﻪ‬ ‫ﺁﺏﻫــﺎﻯ ﻓﻮﺭﺍﻥﻛﻨﻨﺪﻩ‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﺧﻄﻮﻁ‬ ‫ﮔﻢ ﺷــﺪ ﻧﺎﮔﻬﺎﻥ ﺑﻴﻦ ﺩﺍﻧﺸــﮕﺎﻩ ﻭ‬ ‫ﻟﻴﺘــﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﺑﺎﺭﺍﻥ‬ ‫ﺯﺍﺩﮔﺎﻥ ﻧﻴﺰ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﻛﻪ‬ ‫ﺁﻧﻬﺎ‬ ‫ﻣﻰﺷﻮﺩ‪ ،‬ﻗﺎﺑﻠﻤﻪﺍﻯ‬ ‫ﺩﺭ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺣﺎﻭﻯ‬ ‫ﻣﻨﻈــﻮﺭ ﺩﻳﺪﻥ ﺍﺭﻭﭘــﺎ‬ ‫ﺣــﻮﺯﻩﺍﻯ ﺑــﺮﺍﻯ ﺩﻭﻟﺖ‬ ‫ﺳﻨﮓ‬ ‫ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﻪﻫﺎﻯ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺁﺏ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺳــﻔﺮﻩ ﻧﻴﺰ ﺁﺏﻫﺎﻯ ﭼﺎﻩ ﺑﻮﺩﻩ ﻛﻪ‬ ‫ﻛﻪ‬ ‫ﺧﺎﻧﻪ ﺳــﺎﻝ ﻫﻤﻪ‬ ‫ﺟﻤﻬﻮﺭﻯ ﺍﺳــﺘﻴﻀﺎﺡ ﻭﺯﻳﺮ ﻋﻠــﻮﻡ ﺩﺭ‬ ‫‪3‬‬ ‫ﻣﻰﺑــﺎﺭﺩ‪ .‬ﺗﻔﺎﺿﻞ ﺍﻳﻦ‬ ‫ﮔﻮﺷــﺖ‬ ‫ﺍﻳﻦ‬ ‫ﻃﻮﻝ‬ ‫ﺍﻧﺪﺍﺯﻯ‬ ‫ﺗﻮﺭﻫﺎﻯ‬ ‫ﺭﻭﺯ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﺩﻭ‬ ‫ﻣﻌﺪﻧــﻰ‬ ‫ﺑﺮﺝ‬ ‫ﺑﻌﺪ‬ ‫ﺗﺎﺭﻳﺦ‬ ‫ﺭﻗﻢ‬ ‫ﻛﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺍﻭ‬ ‫ﺑــﺰﺭگ‬ ‫ﺍﺯ‬ ‫ﺑﺎﻳــﺪ‬ ‫ﺭﺍ‬ ‫ﺍﻳﻔﻞ‬ ‫ﺁﺑﮕﻮﺷﺖ‪،‬‬ ‫ﻳﻌﻨﻰ‬ ‫ﻫﺎ‬ ‫ﺩﻭﺭ‬ ‫ﺩﺭ‬ ‫ﻫﺎﻯ‬ ‫ﭘﺎﻳﻪ‬ ‫ﺷﻮﺭﺍﻫﺎﻯ‬ ‫ﺣﺪﻭﺩ‬ ‫ﺍﺭﻭﭘﺎ ﺭﺍ‬ ‫‪46000‬‬ ‫ﻭ ﭼﻨﺪﺗﺎﻳﻰ‬ ‫ﻧﺎﻥ ﺳﻨﮕﻚ ﻭ‬ ‫ﺍﺳﻼﻣﻰ ﺑﻰﺳــﺎﺑﻘﻪ‬ ‫ﺍﺳــﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎﻯ ﺍﺯ ﭘﻴﺶ‬ ‫ﺳﺮﺩﺧﺎﻧﻪ ﻫــﻢ‬ ‫ﺻﻨﻔﻰ ﺗﺎ ﺷﻮﺭﺍﻫﺎﻯ‬ ‫ﺁﺑﻰ ﺯﻳﺮ ﻓﺸﺎﺭ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ‬ ‫ﺑﻴﻤﺎﺭﺳــﺘﺎﻥ‬ ‫ﮔــﺬﺍﺭﻯ ﻛﺮﺩﻧﺪ ﺗﺎ ﻗﺮﻥ‬ ‫ﺍﺣﻴــﺎﻯ‬ ‫ﻣﻴﻠﻴــﺎﺭﺩ ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﺑﻪ‬ ‫ﭘﻴﺎﺯ ﻭ ﻣﺎﺳــﺖ ﺭﺍ‬ ‫ﺍﺳﺖ ﻭ ﺳﺎﺯﮔﺎﺭﻯ ﺁﻥ ﺑﺎ‬ ‫ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ‬ ‫ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺩﺭ ﺍﺛﺮ ﺣﻔﺮ ﺑﻪ‬ ‫ﺷﺪﻩ ﺁﻥ ﺭﻋﺎﻳﺖ‬ ‫ﺑــﺮﺝ ﻣﻌــﺮﻭﻑ ﺁﺯﺍﺩﻯ‬ ‫ﺍﻧﺠﻤﻦ ﺍﺳــﻼﻣﻰ ﺑﺮﺍﻯ‬ ‫ﺻﻮﺭﺕ ﺗﻮﺩﻩﻫﺎﻯ ﺍﺑﺮ‬ ‫ﺍﺭﻭﭘﺎﻳﻰ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﻋﺼﺮ ﻫﻴﺠﺪﻫﻢ ﺑــﺮﺍﻯ ﭘﻮﻟﺪﺍﺭﺍﻥ‬ ‫ﺑﻪﻫﻨﮕﺎﻡ ﻣﺮگﺷــﻬﺪﺍﻯ ﺗﺠﺮﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ ﻭ‬ ‫ﺩﺭﻭﻥ ﺳﻔﺮﻩ ﻣﻰﮔﺬﺍﺭﻧﺪ‬ ‫ﻋﻠﺖ ﺳــﻄﺢ ﺍﺧﺘﻼﻑ‬ ‫ﻭ ﺍﺧﻴــﺮﺍ ﻫﻢ ﻭ‬ ‫ﺷــﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺗﻮﻟﻴﺪ‬ ‫ﺩﺷﻮﺍﺭ ﻭ ﻣﺒﻬﻢ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻰ‬ ‫ﺑﻪ ﺳﻮﻯ ﺧﺸﻜﻰﻫﺎ‬ ‫ﺑﺮﺝ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﻫﺮ‬ ‫ﺭﺳﺪ‬ ‫ﺩﺍﻧﺎ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﺣﻤﺎﻳــﺖ ﺍﺯ ﻓﺮﺟﻰ‬ ‫ﺗﻮﺯﻳﻊ‬ ‫ﺍﻳﺴــﺘﺎﻳﻰ‪،‬‬ ‫ﻛﺲ‬ ‫ﺣﺮﻛﺖ‬ ‫ﻣﻰ‬ ‫ﻻﺯﻡ‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﻃﻼﻳﻰ‬ ‫»ﻣﻴﻼﺩ«‪...‬‬ ‫ﺁﺏ‬ ‫ﻛﺮﺩﻩ‬ ‫ﺗﻨﻬﺎ‬ ‫ﺍﻳﻦ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﻛﺎﺳــﻪ‬ ‫ﺍﺳﺖ‬ ‫ﺑــﻪ‬ ‫ﻛﻮﺷــﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺍﻯ‬ ‫ﻛﻪ‬ ‫ﺷﻮﺭﺍﻯ‬ ‫ﺑﻪ ﮔــﺰﺍﺭﺵ‬ ‫ﺑﻴﺮﻭﻥ )ﺑﻪ ﺷﻜﻞ‬ ‫ﻣﺎﺩﻩ ﺣﻴﺎﺗــﻰ ﺩﺭ‬ ‫ﺗﻮﺭﻫﺎﻯ ﺑﺰﺭگ ﺷﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ‪72000‬‬ ‫ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ‬ ‫ﻳﻚ ﺷﺎﻫﺪ ﺩﺍﺷﺖ ﻛﻪ‬ ‫ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ‬ ‫ﺧﺎﻃﺮﻩﻫﺎ ﻣﻰﭘﻴﻮﻧﺪﺩ‬ ‫ﻏــﺬﺍ ﺑﺮﻣﻰﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺩﺭ‬ ‫ﺍﻳﻦ ﻧﮕﻬﺒﺎﻥ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺁﻥ‬ ‫‪15‬‬ ‫ﺍﻳﺮﻧﺎ‪،‬ﺩﺭ ﻣﺘــﻦ ﺑﻴﺎﻧﻴﻪ‬ ‫ﺑﻄﺮﻯﻫﺎﻯ ﺁﺏ ﻣﻌﺪﻧﻰ‬ ‫ﺑﻪ ﻋﻘﻴﺪﻩ ﺗﺪﻭﻳﻦ ﺁﺭﺗﻴﺰﻳﻦ( ﻓﻮﺍﺭﻩ ﻣﻰﻛﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﺗﺒﺨﻴﺮ ﻭ‬ ‫ﻧﻴﺰ ﺗﻮﺟﻪ ﺧﺎﺻﻰ ﺑﻪ‬ ‫ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ‬ ‫ﺍﺗﻔﺎﻗﺎ ﭘﺰﺷــﻚ ﻫﻤﺎﻥ ﺑ‬ ‫ﺩﺍﺩﻩ ﺷﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﺑﻪ ﺍﻇﻬﺎﺭﻧﻈﺮ ﺑﭙﺮﺩﺍﺯﺩ‪.‬‬ ‫ﺧﻮﺷــﻰ ﻭ ﮔﻔﺖﻭﮔﻮ ﻭ‬ ‫ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ‬ ‫ﺷــﻮﺭﺍﻯ ﺻﻨﻔﻰ ﺩﺍﻧﺸــﮕﺎﻩ‬ ‫ﺗﻌﺮﻕ ﺳــﺎﻻﻧﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦﻫﺎ‬ ‫ﺟﻤﻌﺎ‬ ‫ﺳــﻔﺮ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺷــﺖ‪.‬‬ ‫ﻫﻢ ﺟﻠﻮ ﻧﻤﻰﺭﻭﻳﻢ‪.‬‬ ‫ﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﻫﻢ ﺑﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﺧﺴﺘﮕﻰ ﺩﺭ ﻛﺮﺩﻥ‬ ‫ﻫﺎﻯ ﺳﺮﺍﺳــﺮ ﻛﺸﻮﺭ‬ ‫ﭼﺎﻩ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺁﺑﻰ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﺏ‪ ،‬ﺁﺏ‬ ‫‪ 118000‬ﻣﻴﻠﻴــﺎﺭﺩ‬ ‫ﺍﺧﺘﺼﺎﺭ ﺑﺮﺭﺳﻰ ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ‪.‬‬ ‫ﺍﻳﻨﻜﻪ ﭼﺮﺍ ﺩﺭ ﭘ‬ ‫ﺍﻣﭙﺮﺍﺗﻮﺭﻯﻫﺎﻯ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﺎﺳــﺘﺎﻥ‬ ‫ﺁﻣﺪﻩ ﺍﺳﺖ‪:‬‬ ‫ﻣﻴــﺎﻥ ﺭﻭﺯﻯ ﻣﻰ‬ ‫ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺩﻟﻴﻞ‬ ‫ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻰ‬ ‫ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﺑﺎﺭﻧﺪﮔﻰ ﺭﻭﻯ‬ ‫ﺑﺮﺍﻯ ﺗﺮﻭﻳﺞ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻰ ﻭ‬ ‫‪ -1‬ﺑﻮﺭﺳـﻴﻪﻫﺎﻯ ﺗ‬ ‫ﺧﺸﻜﻰﻫﺎ‬ ‫ﻳــﺎﺩ ﻭ ﺧﺎﻃﺮﻩ ﻴﺸــﮕﻔﺘﺎﺭ ﮔــﺰﺍﺭﺵ ﺍﻣﺮﻭﺯ‬ ‫ﭼﻨــﺪ ﺩﻗﻴﻘﻪ ﺧﻮﺭﻧﺪ ﻭ ﺑﻌــﺪ ﺍﺯ ﻧﻤﺎﺯ ﻭ‬ ‫ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺍﻗﺎﻣﺘﮕﺎﻩﻫﺎﻯ‬ ‫ﻛﻤﻴﺴــﻴﻮﻥ ﺍﺳــﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﺏ‬ ‫ﺷﻮﺩ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺣﻔﺮ ﻳﺎ ﺍﻳﺠﺎﺩ‬ ‫ﺭﺍ ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﻰﺁﻭﺭﺩ‪.‬‬ ‫ﺍﺻﻞ ﺳــﻮﻡ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺤﺼﻴـﻼﺕ ﺗﻜﻤﻴﻠـﻰ‪ :‬ﻃﺒﻖ‬ ‫ﺗﻮ‬ ‫ﺯﻳﺎﺩﻯ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭ ﻭ ﺩﺭ‬ ‫ﺍﻳﻦ‬ ‫ﺍﻭ ﺑﻪ ﻣﻴﺎﻥ ﺁﻣﺪ‪،‬‬ ‫ﺍﻯ ﺍﺳــﺘﺮﺍﺣﺖ‬ ‫ﭼﺎﻩ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻦ ﻛﻪ ﺍﺯ‬ ‫ﺁﺷــﺎﻣﻴﺪﻧﻰ ﺑﺴــﺘﻪ‬ ‫ﻋﻤﻠﻜــﺮﺩ ‪ 8‬ﺳــﺎﻟﻪ ﺩﻭﻟﺖ‬ ‫ﻃﻮﻝ‬ ‫ﻛﺎﺭ‬ ‫ﻳﻚ‬ ‫ﺩﺭ‬ ‫ﺳﺎﻝ‬ ‫ﺭﺍﻩ‬ ‫ﺑﻨﺪﻯ‬ ‫ﺑﺮﻣﻰ‬ ‫ﺭﺍ‬ ‫ﻫﺎ‬ ‫ﻗﺒــﻞ‬ ‫ﺍﺯ‬ ‫ﺩﺭﺳــﺖ‬ ‫ﺩﺭ‬ ‫ﻫﺎﻯ‬ ‫ﮔﺮﺩﺩ‬ ‫ﻋﻮﺽ‬ ‫ﺁﺑﺨﻮﺍﻥ‬ ‫ﺷــﺪﻩ‬ ‫ﺍﺳﺎﺳــﻰ‬ ‫ﺍﻭﻝ‬ ‫ﺩﺭ‬ ‫ﻛﺮﺩﻩ‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﮔﺮﻓﺘﻪ‬ ‫ﺩﻭﻟﺖ‬ ‫ﺯﻧﺪﮔﻰ‬ ‫ﺩﺍﻧﺸــﮕﺎﻩﻫﺎ‪،‬‬ ‫ﻧﺘﻴﺠﻪ‬ ‫ﻣﻰﺷﻮﺩ‬ ‫ﻧﻮﻉ ﻧﮕﺎﻩ ﻭ‬ ‫ﺳــﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑﻪ‬ ‫ﺑﻮﺩﻧﺪ ﻭ ﺍﻣﻨﻴﺖ‬ ‫ﺳــﺎﻻﻧﻪ‪ ،‬ﻧﺰﺩﻳﻚ ﺑﻪ‬ ‫ﺷﺮﻭﻉ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﻮﻇﻒ ﺍﺳﺖ ﻫﻤﻪ‬ ‫ﺍﻱ ﺟﺰ ﺧﻮﻥ ﺩﺭ ﺩﻝ‬ ‫ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﻣﻠﻰ ﺗﺸﻜﻴﻞ‬ ‫ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻳﻌﻨﻰ‬ ‫ﻫﻤﻪ‬ ‫ﻫﻢ ﺗﺎﺟﺮﺍﻥ ﺍﻳﺮﺍﻧﻰ ﺁﺳﻮﺩﻩ ﺳﻔﺮ ﺭﺍ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻛﺮﺩﻧﺪ ﻛﻪ‬ ‫ﺳﻄﺢ ﺯﻣﻴﻦ ﻫﺪﺍﻳﺖ ﺷﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﺩﺍﻧﺸــﮕﺎﻩ ﻭ ﺑﺮﺩﺍﺷــﺖﻫﺎﻯ ﺍﻳﻦ ﺍﺳــﺘﺎﺩ‬ ‫ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﺧــﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻯ ﺭﻓﻊ‬ ‫ﺣﺪﻭﺩ ‪ 46000‬ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ‬ ‫ﻛﺴــﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺩﻝ ﺩﺭ ﮔﺮﻭ‬ ‫ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺗﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺁﺏ‬ ‫ﺁّ‬ ‫ﺍﻋﺘﻼﻱ‬ ‫‪ ‬ﺑﺮﺱ‪،‬‬ ‫ﻛﺎﺭﻯ ﻛﺮﺩﻡ‪ ،‬ﻣﻦ ﺍﺯ‬ ‫ﺧﺎﻃﺮ‬ ‫ﺍﻣﻜﺎﻧــﺎﺕ ﻋﺎﺩﻻﻧﻪ ﺑــﺮﺍﻯ ﺗﺒﻌﻴﻀﺎﺕ ﻧــﺎﺭﻭﺍ ﻭ ﺍﻳﺠﺎﺩ‬ ‫ﻣﺘﺮﺟﻢ ﺍﺯ‬ ‫ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺩﺍﻧﺸــﮕﺎﻩ ﻭ‬ ‫ﻣﻌﺪﻧﻰ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭ ﺭﺍ ﺩﺭ‬ ‫‪ ‬ﺏﻫﺎﻯ ﻃﺒﻴﻌﻰ‬ ‫ﺷﺎﻧﻪ ﻭ ﺟﺎﺭﻭ ﺩﺳﺘﻰ‬ ‫ﺯﻳﺮﺯﻣﻴﻨﻰ ﺍﺯ ﺧﺸــﻜﻰﻫﺎﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﺳﻄﺤﻰ ﻭ‬ ‫ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻭ ﻫﻢ ﻫﻤﺘﺎﻳﺎﻥ‬ ‫ﺧﺎﺭﺟﻰ‪.‬‬ ‫ﻭﺿﻌﻴــﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ‪،‬‬ ‫ﻫﻤﻪ‪،‬‬ ‫ﻛﺸــﻮﺭ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻧﺪﺍﺷﺖ‪.‬‬ ‫ﻛﻨﺎﺭ ﺳﺎﻳﺮ ﻧﻮﺷﻴﺪﻧﻰﻫﺎﻯ‬ ‫ﻓﻀﺎﻱ‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺳــﻔﺮ ﺁﻧﭽﻨﺎﻥ‬ ‫ﻣــﺮﺩﻡ ﺟﺎﻣﻌــﻪ ﻣﺎ ﺩﺭ‬ ‫ﺩﺭ ﺗﻤــﺎﻡ ﺯﻣﻴﻨﻪﻫﺎﻯ‬ ‫ﺁﺑﻴﻚ ﺑﻪ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺁﻣﺪﻡ‪،‬‬ ‫ﺗــﺎ ﺣﺎﻻ ﻓﻜﺮ ﻛﺮﺩﻩ‬ ‫ﻣﺎﺩﻯ ﻭ‬ ‫ﺍﺳــﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎﻯ ﺁﺑﻰ‬ ‫ﺿﺮﻭﺭﻯ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﻪ ﻋﻬﺪﻩ‬ ‫ﺑﻲ ﺍﺳــﻒﺑﺎﺭ ﺩﺍﻧﺸــﮕﺎﻩ ﻛﻪ‬ ‫ﻣﻰﺷــﻮﺩ ﻭ ﭼﺮﺧــﻪ ﺁﺏ ﺍﻗﻴﺎﻧﻮﺱﻫﺎ ﻭ ﺩﺭﻳﺎﻫﺎ ﻭﺍﺭﺩ‬ ‫ﻗﺎﻟﺐ‬ ‫ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﺁﺛﺎﺭ ﻣﻬﻤﻰ ﺩﺭ‬ ‫ﻣﻘﺎﻳﺴــﻪ ﺑــﺎ ﻣﺮﺩﻡ‬ ‫ﻣﻌﻨﻮﻯ ﺑﻪ ﻛﺎﺭ ﮔﻴﺮﺩ‪،‬‬ ‫ﺍﻳﺪ ﺍﻳــﻦ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺑﺮﺱ‬ ‫ﻣﻮﻯ‬ ‫ﻧﺘﻴﺠــﻪ ﺑﻲﻗﺎﻧﻮﻧﻲﻫﺎ‪،‬‬ ‫ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﺟﻤﻊﺑﻨﺪﻯ‬ ‫ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺍﺟﺎﺯﻩ‬ ‫ﺩﺭ‬ ‫ﺳــﻔﺮﻧﺎﻣﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻭ ﺩﻧﻴﺎ ﺑﻪ‬ ‫ﺳــﺮﺯﻣﻴﻦﻫﺎﻯ ﺩﻭﺭ‬ ‫ﭘﻼﺳــﺘﻴﻜﻰ‪ ،‬ﺣﺎﻭﻯ‬ ‫ﺑﻮﺭﺳــﻴﻪ ﺩﺍﺩﻩ ﺷــﺪﻩ ﻛﻪ ﺑﺨﺶ ﻋﻈﻴﻤﻰ ﺍﺯ ‪3‬ﻫﺰﺍﺭ‬ ‫ﺳــﺮ ﻭ ﺷﻴﺸﻪﺷــﻮﺭ‬ ‫ﺍﻭﻝ ﺩﺭ ﻳﻚ ﻧﺎﻧﻮﺍﻳﻰ‬ ‫ﺗﺪﺑﻴﺮﻱﻫﺎ ﻭ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﻫﺎﻱ‬ ‫ﻧﻈﺮﻳﺎﺕ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳــﺎﻥ‬ ‫‪ 2‬ﺻــﺪﻡ ﺩﺭﺻــﺪ ﻭ‬ ‫ﻣﻰﺩﻫﺪ ﻛﻪ ﺁﺏ ﺣﺎﺻﻞ‬ ‫ﻫﻤﻴﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺩﺭ ﺳــﺎﻝ ﻃﺒﻴﻌﺖ ﻛــﻢ ﻭ ﺑﻴﺶ ﺑﻪ‬ ‫ﻳﺎﺩﮔﺎﺭ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﺍﺳــﺖ‪.‬‬ ‫ﻣﻌﺮﻭﻑ‬ ‫ﻣﺜﻞ »ژﺍﭘﻦ«‪» ،‬ﻫﻨﺪ«‬ ‫ﭼﻨﺪ ﻧﻮﺷــﺎﺑﻪ ﻭ ﺩﻭﻍ‬ ‫ﺍﺯ ﻧﻈﺮ‬ ‫ﻭ ﺟﺎﺭﻭ ﺩﺳــﺘﻰ ﻭ‬ ‫ﺳﻠﻴﻘﻪﺍﻱ ﺑﻮﺩ ﺗﺎﺛﻴﺮﺍﺗﻲ‬ ‫ﺍﻳﻦ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ‬ ‫ﺍﺯ ﻳﺨﭽﺎﻝﻫﺎﻯ ﻃﺒﻴﻌﻰ‬ ‫ﺳــﻠﻨﻴﻮﻡ ‪ 5‬ﺻــﺪﻡ ﺩﺭﺻﺪ‬ ‫ﻣﻨﻔﻲ ﺩﺭ‬ ‫ﻫﺎﻯ‬ ‫ﺗﺮﻳﻦ ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﻪ ﺧﺎﺭﺟﻰ‬ ‫ﻭ »ﭼﻴﻦ«‪ .‬ﺍﺯﺟﻤﻠﻪ‬ ‫ﺩﻭﻗﻠــﻮ ﻭ ﺳــﻪﻗﻠﻮ‬ ‫ﻣﺮﺍﺟﻊ ﺫﻯﺭﺑﻂ ﻣﺒﻬﻢ‬ ‫ﻛﻴﺴــﻪﺍﻯ ﻳﺦ ﻗﺎﻟﺒﻰ‬ ‫ﻣﺸﻐﻮﻝ ﻛﺎﺭﻧﺪ‪ ،‬ﺑﻪ ﻳﻜﻰ‬ ‫ﻭ ﻏﻴﺮﻗﺎﻧﻮﻧﻰ‬ ‫ﻳﺎ ﺁﺏ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﺫﻭﺏ‬ ‫ﻫﺮ ﺑﺎﺭ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻳﺎ‬ ‫ﻣﻰﺗﻮﺍﻧــﺪ ﺑﻪ ﻋﻨــﻮﺍﻥ‬ ‫ﺍﻳﻔﺎﻱ ﻧﻘﺶ ﺩﺍﻧﺸــﮕﺎﻩ‬ ‫ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻜﺮﺍﺭ ﻣﻰﺷﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﺑﺎ ﺍﻳــﻦ ﻫﻤﻪ ﺩﻗــﺖ‬ ‫ﻣﺘﻮﺳﻂ‬ ‫ﺷﺎﻳﺪ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺳﻔﺮﻫﺎﻯ‬ ‫ﺳﻨﮕﻜﻰ ﻛﺎﺭ ﻣﻰﻛﺮﺩﻡ‪،‬‬ ‫ﺣﺮﻑﻫﺎﻯ ﺍﻭ ﻛﻪ ﻳﺎﺩﻡ‬ ‫ﻭﺍﺭﺩ ﻣﻰﺷــﻮﺩ‪ ،‬ﺩﺭ‬ ‫ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﻬﻴــﻪ ﻭ ﺗﻮﺯﻳﻊ‬ ‫ﺍﺯ ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﻡ‬ ‫ﺍﺳــﺖ ﻭ ﺑﺮﺍﺳــﺎﺱ‬ ‫ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ‬ ‫ﺭﺩ ﻣﺤﺘﻮﺍﻳﻰ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺷــﺪﻩ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ ﺷــﺪﻥ ﺗﻮﺩﻩﻫﺎﻯ ﻳﺦ ﺟﺪﺍ‬ ‫ﺍﻣﻼﺡ ﻣﺠــﺎﺯ ﺩﺭ ﺁﺏﻫﺎﻯ‬ ‫ﻣﻰﺷﻮﺩ ﻭ‬ ‫ﻧﻈﺮ ﻭ ﺭﻋﺎﻳــﺖ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ‬ ‫ﺑﺎﺭﻧﺪﮔﻰ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﺍﻳﺮﺍﻥ‬ ‫ﻣﺎﺭﻛﻮﭘﻮﻟﻮﻯ ﺍﻳﺘﺎﻟﻴﺎﻳﻰ ﺑﺎﺷــﺪ ﻭ‬ ‫ﺩﺳــﺘﻰ ﻫﻢ ﻳﻚ‬ ‫ﺗﻮﻟﻴﺪﻯ ﻭ‬ ‫ﻋﺎﻣﻞ ﺩﺭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻭ‬ ‫ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺍﻳﺪﺋﻮﻟﻮژﻳﻜﻰ‪،‬‬ ‫ﻛــﻪ ﺗﻮ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻐﺎﺯﻩ‬ ‫ﻣﺎﻧﺪﻩ‪ ،‬ﻧﮕﺎﻩ ﻭﻳﮋﻩﺍﺵ ﺑﻪ‬ ‫ﺑﻌﺪ‬ ‫ﻣﻌﺪﻧﻰ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺷﺘﻪ‬ ‫ﻛﻪ‬ ‫ﻳﺎﺩ ﺷــﺪﻩ ﺑﺎﺯ ﻫــﻢ‬ ‫ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﺑﺴﺘﻪﺑﻨﺪﻯ‬ ‫‪ 251‬ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ ﺍﺳﺖ‬ ‫ﻭﻳﮋﻩﺍﻯ‬ ‫ﺑﺎﻟﻘــﻮﻩ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﻧﺴــﺎﻥ‬ ‫ﻣﻌﺮﻭﻑ ﺗﺮﻳﻦ ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﻪ‬ ‫ﻛﻴﺴﻪ ﻧﺎﻥ ﺩﺍﺭﺩ ﻛﻪ‬ ‫ﻛﺴﺐﻭﻛﺎﺭ ﻭ ﺯﻧﺎﻥ‬ ‫ﺍﻳﺮﺍﻧﻰ ﻧﻴﺰ‬ ‫ﺟﻨﺎﺣــﻰ‪ ،‬ﺧﻮﻳﺸــﺎﻭﻧﺪﻯ ﻭ‬ ‫ﻋﺮﺿﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﻋﺮﺿﻪ ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﻪﻫﺎﻯ‬ ‫ﻛﺎﺭ ﻣﻰﻛﺮﺩ‪ ،‬ﻭﻗﺘﻰ ﺑﺮﺍﻡ‬ ‫ﺑﺎﻟﻨﺪﮔﻲ ﻛﺸﻮﺭ ﮔﺬﺍﺷﺖ‪.‬‬ ‫ﺭﻓﺘﻢ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺗﻮﻯ ﻳﻪ‬ ‫ﺑﻪ ﻛ‬ ‫ﻫﺎﻯ ﺍﻟﻮﺍﻥ ﺑﺎ ﺧﻨﺪﻩ‬ ‫ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻰ ﺑﺎ‬ ‫ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳــﺘﻔﺎﺩﻩ ﻗﺮﺍﺭ ﺑﻄﺮﻯ ﺣﺎﻭﻯ ﺁﺏ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻭ ﺩﺭ ﻏﻴﺮ ﺍﻳﻦ ﺻﻮﺭﺕ‬ ‫ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺩﺍﺭﺩ ﻣــﺎ ﺍﺯ ﺧﻮﺭﺩﻥ‬ ‫ﻳــﺎ ﻣﻨﺒــﻊ ﺁﻟﻮﺩﮔﻰ ﺁﺏ‬ ‫ﻭ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﻭ ﺣﺘﻰ‬ ‫ﻫﻤﻪ ﺗﻌﺮﻳــﻒ ﻛﺮﺩ ﻭ‬ ‫ﺳــﺎﺯﻧﺪﻩ ﻭ ﺩﻫﺪ ﻳﺎ‬ ‫ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻧﺎﺻﺮﺧﺴــﺮﻭ‬ ‫ﺩﺍﻧﺸــﺠﻮﻳﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻃﺎﻳﻔﻪﺍﻯ ﺍﺳــﺖ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ‬ ‫ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺑﻴﺮﺍﻧﻮﻧﺪ‪-‬‬ ‫ﻫﻤﻴﻦ ﺍﻣﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺩ‬ ‫ﺑﺮﻣﻰﺸــﻮﺭﻫﺎﻯ ﺍﻃﺮﺍﻑ ﻣــﻰﺭﻭﺩ ﻭ ﺍﺭﺯ ﻫﻢ ﺍﻣﻠﺖ ﺻﻠﻮﺍﺕ ﻣﻰﻓﺮﺳــﺘﻨﺪ ﻭ‬ ‫ﺍﺯ ﻗﺎﺭﻩﻫــﺎ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﺎﺭﻧﺪﮔﻰ ﻫﺮ ﻳﻚ‬ ‫ﻛﻨﻨﺪﻩ ﺁﺏ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻰ‬ ‫ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ ﺩﺭ ﺟﺎﻣﻌﻪ‬ ‫ﻓﺮﺵ‬ ‫ﺩﻳﺪﻡ ﻛﺎﺭ ﺁﻳﻨﺪﻩﺩﺍﺭﻳﻪ‬ ‫ﻏﻴﺮﻣﺠﺎﺯ‬ ‫ﻗﺒﺎﺩﻳﺎﻧﻰ ﺍﺳــﺖ‪ .‬ﺍﻣﺎ‬ ‫ﻳﻜــﻰ ﺍﺯ ﻫﻤﻴــﻦ ﺑﻄﺮﻯﻫــﺎﻯ ﺁﺏ ﺩﭼــﺎﺭ ﺯﻳﺮﺯﻣﻴﻨﻰ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﭼﺎﻩﻫﺎ‬ ‫ﺍﺯ ﺁﺏﻫﺎﻯ ﻣﻮﺳــﻮﻡ ﺑﻪ‬ ‫ﻓ‬ ‫ﺷﺎﻳﺪ ﺍﻭﺝ‬ ‫ﺍﻳﺮﺍﻥ‬ ‫ﺑﺎﻳﺪ‬ ‫ﻣﺎﻫﻴﺘﺎﺑﻪ‬ ‫»ﺁﺏ‬ ‫ﺧﻮﺍﻫﺪ‬ ‫ﺑﺎﻫﺎﺵ‬ ‫ﺩﺭ‬ ‫ﮔﺮﻭﻩ ﮔﺰﺍﺭﺵ‪ :‬ﭼﺸﻢ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﺳــﺎﻝ‬ ‫ﻫﺎﻯ‬ ‫ﺑﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﻫﺎ‬ ‫ﺮﻭﺷﻰ‪،‬‬ ‫ﻣﻴﺰﺑﺎﻧﻰ‬ ‫ﺍﻳﻦ‬ ‫ﻫﺎﻳﺖ‬ ‫‪3‬‬ ‫ﺍﻳــﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﺑﺮﺁﻥ ﺩﺍﺷــﺖﺍﻧﺸــﮕﺎﻫﻲ ﻭ ﻧﻴﺰ ﻣﻠﺖ ﺷﺮﻳﻒ‬ ‫ﻣﻮﺍﺭﺩﻯ‬ ‫ﺭﺍ‬ ‫ﺭﺍ‬ ‫ﺁﻣﺎﺩﻩ«‬ ‫ﺷﺮﻳﻚ‬ ‫ﺍﻳﺮﺍﻥ‬ ‫ﺗــﻼﺵ‬ ‫ﺍﺯ‬ ‫ﺗﺸﻜﻞ‬ ‫ﻣﻰ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﻣﻰ‬ ‫ﭼﻮﻥ‬ ‫ﺩﺭ‬ ‫ﺻﺎﺣﺐ‬ ‫ﻛﺸــﻮﺭ ﻭ‬ ‫ﺷــﺪﻡ ﻭ‬ ‫ﮔﺬﺍﺭﻧﺪ‬ ‫ﺗﺤﻘﻴﻖ‬ ‫‪ ‬ﺑﺴﺘﻪ‬ ‫ﺻﻼﺣﻴﺖ‬ ‫ﻫﺎﻯ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﻰ‬ ‫ﻭ ﮔﺮﺩﺍﻧﺪ؟ ﺑﺮﺍﻯ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻭ ﺍﺯ‬ ‫ﺗﺎ ﺑــﺎ‬ ‫ﺑﻨﺪﻯ ﺑﺮﺍﻯ ﺗﺼﻮﺭ‬ ‫ﻛﻪ‬ ‫ﺑﺎﺭﻧﺪﮔﻰ ﻛﺸــﻮﺭﻫﺎﻯ ﻧﻴﻤﻪ‬ ‫ﺣﻔﺮ ﭼﺎﻩ ﺟﺪﻳﺪ ﺩﺭ‬ ‫ﻣﺴــﻤﻮﻣﻴﺖ ﺷــﻮﻳﻢ‪،‬‬ ‫ﺑﻄﺮﻯﻫﺎﻯ ﺑﺴﺘﻪﺑﻨﺪﻯ‬ ‫ﺩﻭﺭﻩ ﺷﺎﻩ ﻋﺒﺎﺱ ﺍﻭﻝ ﺑﻮﺩ ﻣﺴﺎﻓﺮﺍﻥ ﺧﺎﺭﺟﻰ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ‬ ‫ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﺍﺩﻩ ﺑﻮﺩ‪ ،‬ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻰ ﻛﻪ ﺭﻭﻯ ﺁﻧﻬﺎ‬ ‫ﻭﺳﻂ‪ ،‬ﻧﻴﻤﻪﻫﺎﻯ ﺣﺮﻑ ﺗﻮﻟﻴﺪ‪ ،‬ﺑﻨﺪﻩ ﺧﺪﺍ ﺷــﺮﻭﻉ ﻛﺮﺩﻡ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﻭ‬ ‫ﻛﺴــﺐ ﺁﻥ ﺑﻮﺭﺳﻴﻪﻫﺎ‬ ‫ﺁﺏ ﺑﻨﺪﻯ ﺁﺏﻫﺎﻯ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻰ‬ ‫ﻓﺮﺵ‬ ‫ﺧﺸــﻚ ﻭ ﺻﺤﺮﺍﻳﻰ‬ ‫ﻛﺮﺩﻥ ﺁﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﺑﺮ‬ ‫ﺍﺯ‬ ‫ﺳﺮ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻭ ﻧﻈﺮ‬ ‫ﺑﺴﺘﻪ ﻣﻰﺷﻮﺩ‪ .‬ﺣﻜﻢ‬ ‫ﻭﻋﺪﻩ‬ ‫ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺑﻪ ﺷــﻌﺎﺭﻫﺎ ﻭ‬ ‫ﻣﻨﺸﺄ ﺯﻳﺮﺯﻣﻴﻨﻰ ﺩﺍﺭﻧﺪ‬ ‫ﺗﺤﻘﻴﻖ‬ ‫ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﻧﻮﺷــﻴﺪﻥ ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺿﺮﻭﺭﻯ ﺍﺳــﺖ ﻣﺎ ﺁﻥ‪ ،‬ﺁﻟﻮﺩﮔﻰ ﺑﻪ ﻧﺰﺩﻳﻜﻰ ﺁﻥ‪ ،‬ﺗﻌﻤﻴﺮ ﭘﻤﭗ‬ ‫ﺭﺍ ﭘﻴﺪﺍ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﺟﺰﻭ‬ ‫ﺑﺮﺍﺳﺎﺱﺍ‬ ‫ﻫﺎﻯ‬ ‫ﻓﺮﻭﺷﻰ ﺑﻬﻢ ﻛﻤﻚ‬ ‫ﺑﺮﺧﻰ ﺍﺯ ﻗﺎﺭﻩﻫﺎ ﻗﺎﺑﻞ‬ ‫ﻣﺎ ﺑﺎ »ﻳﺤﻴﻰﺧﺎﻥ«‬ ‫ﻣﻰﺷــﻮﺩ ﻭ ﻣﺎ ﺑــﺎ‬ ‫ﺍﺳﺖ‪ .‬ﺍﻭ ﻣﻰ‬ ‫ﺍﺳﺎﺗﻴﺪ ﺑﺎﺯﻧﺸﺴﺘﻪ ﻭ‬ ‫ﻫﺎﻯ ﺍﻧﻀﺒﺎﻃﻰ ﺻﺎﺩﺭ‬ ‫ﻛﻪ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻣﻮﻓﻘﻰ‬ ‫ﺗﺒﻌﻴﻀﺎﺕ ﻧﺎﺭﻭﺍ‬ ‫ﻫــﺎﻱ ﺩﻛﺘﺮ ﺭﻭﺣﺎﻧﻲ ﺑﻪ‬ ‫ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻭ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮ ﺩﺭ‬ ‫ﺑﻪ ﻛﻮﭼــﻪ ﭘﻴﭻ ﺩﺭ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﻛﻤﻜــﻢ ﻛﺮﺩ‬ ‫ﺩﺭ‬ ‫ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻰ‬ ‫ﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﻣﻘﺎﻳﺴــﻪ‬ ‫ﺁﺏ‬ ‫ﮔﻔﺖ‪:‬‬ ‫ﺩﺭ‬ ‫ﺷﺪﻩ‬ ‫ﺗﺎﻳﻴﺪﻳﻪ‬ ‫ﺍﻳﻦ‬ ‫ﺻﺎﺣﺐ‬ ‫ﭘﻴﭻ‬ ‫ﺍﺳــﺖ‪.‬‬ ‫ﻭ‬ ‫ﺷﻤﺮﺩﻩ‬ ‫ﺩﻧﺒﺎﻝ‬ ‫ﻛﻠﻴﻔﺮﻡ‬ ‫ﺟﺬﺏ‬ ‫ﺑﺴﺘﻪ‬ ‫ﺍﺧﺮﺍﺟﻰ‬ ‫ﻛﺎﺭ‬ ‫ﻫﺎﻯ‬ ‫ﺩﺍ‬ ‫ﻫﺎ‬ ‫ﻛﺎﺭﺭﻭ‬ ‫ﺍﻳﻦ‬ ‫ﺑﻄﺮﻯ‬ ‫ﻣﻰ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﺳﺎﻝ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﺷــﺒﻜﻪ‬ ‫ﻋﺮﺏ‬ ‫ﻣﻰ‬ ‫ﺑﻨﺪﻯ‬ ‫ﻫﺎ‬ ‫ﺟﻬﺎﻧﮕﺮﺩﺍﻥ‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﻫﺎ‬ ‫ﺷﻮﺩ‬ ‫ﻳﺎﺩﻡ‬ ‫ﻫﺎﻯ‬ ‫ﻧﺰﺩﻳﻚ‬ ‫ﺳﺎﻳﺮ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﺑﺴــﺘﻪ‬ ‫ﺑﺎﺯﮔﺸــﺖ‬ ‫ﺷﺪﻩ‬ ‫‬‫ﺭﺳﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﻘﺎﻳﺴــﻪ‬ ‫ﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ‬ ‫ﻗﻮﻝ‬ ‫ﻗﻠﺐ‬ ‫ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺗﭙﻨﺪﻩ‬ ‫ﺁﺑﺮﺳﺎﻧﻰ‬ ‫ﻛﺮﺩ‬ ‫ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻳﺪ‬ ‫ﺑﻨﺪﻯ ﺷﺪﻩ‬ ‫ﻧﺸــﺎﻥ‬ ‫ﺑﺎﻛﺘﺮﻯﻫﺎﻯ‬ ‫ﺍﺭﻭﭘﺎﻳﻰ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ‬ ‫ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ‪....‬‬ ‫ﻣﺤﺮﻭﻡ ﺍﺯ‬ ‫ﺩﺍﺩ‪ ،‬ﺑــﺎ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ‬ ‫ﭘﻴﺸــﺮﻓﺖﻫﺎﻯ‬ ‫ﺩﻭﻟﺖ ﺍﮔﺮ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ‬ ‫ﭼﺸﻢ ﺑﺎﺯ ﻣﻰﻛﻨﻰ‬ ‫ﺁﻥ ﺳﺎﻛﺖ‬ ‫ﺧﻮﺩﺵ ﺯﺣﻤﺘﻜﺶ‬ ‫ﻣﻨﺸــﻌﺐ ﺍﺯ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺑــﺰﺭگ‬ ‫ﻛﺸﻮﺭ ﺑﻪ ﻣﺴﻴﺮ ﻭﺍﻗﻌﻲ‬ ‫ﻛﻪ ﺯﻥ ﺑﮕﻴﺮﻡ ﺑﻌﺪ‬ ‫ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺎﻳﻰ‬ ‫ﺩﻭﻟﺖ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﻭﻋﺪﻩﻫﺎﻯ ﺩﻭﻟﺖ ﺗﺪﺑﻴﺮ‬ ‫ﺩﺭ ﺷــﺮﺍﻳﻂ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻰ‬ ‫ﻣﻰﺩﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﺘﻮﺳــﻂ‬ ‫ﺁﻧﻬﺎﺳــﺖ ﻛﻪ ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﻴﻢ ﺑﻪ‬ ‫ﺑﻴﻤــﺎﺭﻯﺯﺍ‪ ،‬ﺑﺎﻻ ﺑﻮﺩﻥ‬ ‫ﺗﻔﺮﻳﺢ ﻭ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺩﺍﺷﺖ‪.‬‬ ‫ﺑﺎﺭﻧﺪﮔﻰ ﺩﺭ‬ ‫ﺳﻴﺎﺳﺘﻰ‬ ‫ﻋﻠﻤــﻰ ﻭ ﺑﻪﺗﺒــﻊ ﺁﻥ‬ ‫‪ 8‬ﺳﺎﻝ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﻓﻴﻠﻢ ﺩﻭﺭ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻭ ﺳﺘﺎﺭﻩﺩﺍﺭ ﻣﻰ‬ ‫ﺑﻨﺸــﻴﻨﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻮﺭﺩ‬ ‫ﻧﻤﺮﻩ ‪ 20‬ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻰﺷــﺪ‪ .‬ﻭﺳــﻴﻠﻪ ﺑﻴﺸــﺘﺮﻳﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ‬ ‫ﺗﺪﻭﻳﻦ ﺷﺪﻩ ﻳﻚ ﺑﻄﺮﻯ ﺁﺏ‬ ‫ﻣﻰﺭﻭﻳﻢ‪ ،‬ﺟﺎﻳﻰ ﺑﻌﺪ‬ ‫ﻛﻪ‬ ‫ﺧﻮﺩ ﺑﺮﺁﻳﻨﺪ ﻭ ﺑﻲﺷﻚ‬ ‫ﻭ ﺍﻣﻴﺪ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ‬ ‫ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻳــﺎ ﺩﻳﮕﺮ ﻣﺠﺎﺭﻯ‬ ‫ﻳﻜﻲ ﺍﺯ‬ ‫ﻃﺒﻖ ﺍﺳــﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺗﺪﻭﻳﻦ‬ ‫ﺑﺮﺩﺍﺷــﺖ ﻭ ﺍﺳــﺘﺨﺮﺍﺝ ﺁﻥ‬ ‫ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺷــﻤﺎﺭﺵ ﻛﻠﻰ‬ ‫ﻭ ﺍﻣﻴﺪ‬ ‫ﺳــﻄﺢ ﻛﺸﻮﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ‬ ‫ﻳﻚ‬ ‫ﺍﺯ‬ ‫ﻣﺎﺩﻯ ﻭ ﻣﻌﻨــﻮﻯ‬ ‫ﻛﻪ ﺁﻧﻘﺪﺭ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ‬ ‫ﺷﻮﻧﺪ‪ .‬ﻫﺮ ﻣﺎﻩ ﺧﺒﺮﻯ‬ ‫ﻣﺆﺍﺧﺬﻩ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﻴﺮﺩ‪ ،‬ﻧﻪ‬ ‫ﺗــﺎ‬ ‫ﺁﻧﻜﻪ ﺩﺭ‬ ‫ﺑﻴﺸــﺘﺮ ﺍﺯ ﻫﻤﻪ ﺳ‬ ‫ﻣﻌﻠﻮﻡ ﻣﻰﺷﻮﺩ‪ ،‬ﺁﻗﺎ‬ ‫ﺁ‬ ‫ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺎﺭﻫﺎ‬ ‫ﺗﻨﺪ ﭘﻴﺪﺍ ﻣﻰﻛﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺍﺳﺖ‪ .‬ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎﻥ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻭﺯﺭﺍﻯ ﭘ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻣﻰﺷﻨﻮﻯ ﺍﻣﻴﺪ‬ ‫‪ 831‬ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ ﻭ ‪33‬‬ ‫ﻣﻐــﺎﺯﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻛﻨﻴﻢ‬ ‫ﺩﺭﺻﺪ‬ ‫ﺟﺮﻳــﺎﻥ ﺩﺍﺭﻧﺪ‪ ،‬ﺍﺳــﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷــﺪﻩ ‪ 6305‬ﻣﺼــﻮﺏ ﺳــﺎﻝ ‪ 1381‬ﺗﻮﻟﻴــﺪ ﻭ ﺁﺏ ﺩﻗــﺖ ﻛﻨﻴﻢ‪ ،‬ﻣﺤﻠﻰ ﻛﻪ ﺑﺎﻳــﺪ ﺭﻭﻯ ﺑﻄﺮﻯ ﻣﻴﻜﺮﻭﺑــﻰ ﺩﺭ ﺁﺏ ﻳــﺎ‬ ‫ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ ﺭﺍ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ‬ ‫ﻳﻜﻰ ﺍﺯ‬ ‫ﺭﻓﻊ ﺁﻥ ﻛﻮﺷﺎ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺍﻣﺮﻭﺯ ژﺍﭘﻦ ﻓﻘﻂ‬ ‫ﺑﺲ ﻛﺎﺭ ﻋﻮﺽ ﻛﺮﺩﻡ‬ ‫ــﺮﻭﺻﺪﺍﻯ ﻣﺘﻪﻫﺎﻯ‬ ‫ﻓﺮﻳﺪﻭﻥ ﻧﻮﺟﻮﺍﻥ‪ ،‬ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﺮﻓــﺖ ﺭﻭﺯﻯ ﻛﻪ ﺁﻗﺎﺍﺳــﻤﺎﻋﻴﻞ‬ ‫ﺑﻬﺒﻮﺩ ﻓﻀﺎﻱ ﻋﻠﻤﻲ ﻭ‬ ‫ﺍﺯ ﻳﻚ ﺳﺎﻝ ﺍﺯ‬ ‫ﺭﻧﮓ ﻣﻰﮔﻴﺮﺩ ﺍﻣﺎ ﺑﺎ‬ ‫ﺷﺎﻣﻴﺪﻧﻰﺧﻮﺏﺑﺎﻳﺪﻳﺎ‬ ‫ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺧﺮﺩﺍﺩ ‪1392‬‬ ‫ﻫﺮ ﺭﺷــﺪ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻰ‬ ‫ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﺎﺭﻧﺪﮔﻰ ﺩﺭ ﻗﺎﺭﻩ‬ ‫ﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻯ‬ ‫ﻭ ﻳﻚ‬ ‫ﺩﺳﺘﻰ ﺑﻪﮔﻮﺵ‬ ‫ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﻭ ﻣﻌﺮﻭﻑﺗﺮﻳﻦ‬ ‫ﺑــﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺍﺣﺘﺮﺍﻣﻰ‬ ‫ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺍﻭﺳــﺖ ﻭ ﺩﺭ‬ ‫ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩﻫﺎ ﺑﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﺑﺮﮔﺮﺩﻩ‬ ‫ﻗﻴﺪ ﺷــﻮﺩ ﻭ ﺣﺘﻰ‬ ‫ﺭﻭﻯ ﻛﺎﺭ ﺁﻣﺪﻥ ﺩﻭﻟﺖ‬ ‫ﺍﻧﺪﻛﻰ ﺗﺮﺩﻳﺪ‪ .‬ﭘﻴﺮﻭﺯ‬ ‫ﺁﺳﻴﺎ ‪ 732‬ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ‬ ‫ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺩﻳﮕﺮ ﻛﻪ ﻣﺎﻧﻊ ﺍﻧﺠﺎﻡ‬ ‫ﻛﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺭﺍﻯ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺩﻫﻨﺪ‪.‬‬ ‫‪ -2‬ﺑﺎﺯﮔﺮﺩﺍﻧـﺪﻥ‬ ‫ﻣﻰﺭﺳﺪ‪ ،‬ﺟﺎﻳﻰ ﻛﻪ‬ ‫ﺑﺴﺘﻪﺑﻨﺪﻯ ﺷﻮﻧﺪ ﻭ ﻭﻳﮋﮔﻰ‬ ‫ﻧﻘﺎﻁ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﻯ ﺩﻧﻴﺎ‬ ‫ﻛﺮﺩ ﻭ‬ ‫ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﺑﺮﺍﻯ ﻛﺎﺭ ﻭ‬ ‫ﺍﺯ ﺑﻄــﺮﻯ ﺁﺏ ﺧﻨﻚ ﺑﻪﻃﻮﺭ‬ ‫ﺩﻭﺭﻩ ﭘﻴﺶﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﻰ‬ ‫ﺧﺴﺘﻪ ﺷﺪﻡ‬ ‫ﻣﺸــﻬﺪ ﻭ ﺍﻳﻨﺠﺎﺭﻭ‬ ‫ﺍﻛﻨﻮﻥ‬ ‫ﻓﺮﺟﻰﺩﺍﻧﺎ ﻛﻪ ﮔﻮﻳﺎ‬ ‫ﺭﻭﺣﺎﻧﻰ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﻭ‬ ‫ﻫﺎﻯ ﻣﻴﻜﺮﻭﺑﻴﻮﻟﻮژﻯ ﺍﺯ ﺷﺒﻜﻪﻫﺎﻯ ﺗﻮﺯﻳﻊﻧﻮﺷــﺘﻪ ﺷــﻮﺩ ﻛﻪ »ﺍﻳﻦ ﺁﺏ ﮔﻨﺪﺯﺩﺍﻳﻰ ﺷﻮﻧﺪ‪ .‬ﺩﺭﺳــﺖ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺷﻮﺩ‪،‬‬ ‫ﺳﺨﺖﺗﺮﻳﻦ ﺭﺍﻯ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻣﺠﻠﺲ ﺑﻪ ﻭﺯﻳﺮﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺭﻳﺎﺳﺖﺟﻤﻬﻮﺭﻯ‬ ‫ﺍﻳﻦ‬ ‫ﺟﻬﺎﻧﮕﺮﺩﺍﻥ ﻣﻌﺮﻭﻓﻰ ﻣﺜﻞ‬ ‫ﻭﺳﺎﻳﻞ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﺑﺮﺍﻯ‬ ‫ﻛﺎﺭ ﺭﺍ ﺧﻮﺩﺷﺎﻥ‬ ‫ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﺳﺘﺎﺭﻩﺩﺍﺭ ﺍﺳـﺘﺎﺩﺍﻥ ﺍﺧﺮﺍﺟـﻰ ﻭ‬ ‫ﻃﺒﻴﻌﻰﺩﺍﺭﺍﻯﺍﻣﻼﺡ‬ ‫ﺩﺭﺑﺴــﺖ ﻭ ﻛﻠﻴﺪﻯ ﺑﻪ‬ ‫ﻳﺨﭽــﺎﻝ ﺁﻥ‬ ‫ﺍﻣﻀﺎﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺍﻳــﻦ‬ ‫ﺗﻤﺎﻣﻰ ﺣﺎﻣﻴﺎﻥ ﺍﻭ ﻭ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺯﻧﮓ ﺑﻬﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﺑﺮﺍﻯ‬ ‫ﮔﻮﻧﻪ ﺁﺏﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻄﺎﺑﻖ‬ ‫ﺁﻧﺘﻮﻧﻰ ﻭ ﺭﺍﺑﺮﺕ ﺷﺮﻟﻰ‪،‬‬ ‫ﻋﻠﻮﻡ‬ ‫ﻣﺘﻮﺳــﻂ‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ‪ .‬ﺑﺮﺍﻯ ﺍﺧﺘﺮﺍﻉ ﻛﺮﺩﻩﺍﻧﺪ ﻭ ﺍﺧﺘﺮﺍﻉ ﻭﻗﺘﻰ ﺍﺯ ﺍﻭ ﻣﻰ ﺗﺎﺑﺴــﺘﺎﻥ ﻣﻰﺁﻳﺪ ﻛﻤﻚ‪.‬‬ ‫ﻣﻦ ﻓﺮﻭﺧﺖ‪ ،‬ﺑﺎ ﺩﺳﺖ‬ ‫ﻭ ﺭﻓــﻊ ﺗﺸــﻨﮕﻰﺑﺮﺩﺍﺭﻳــﻢ ﺑﺎﺷﺪ‬ ‫ﺑﻴﺎﻧﻴﻪ ﻛﻪ ﺍﻛﺜﺮﻳﺘﻲ ﺍﺯ‬ ‫ﺑﻨــﺪ ﭘﻨﺠــﻢ ﺍﻳــﻦ‬ ‫ﺍﻭ‬ ‫ﺳﺮﺗﻮﻣﺎﺱ ﻫﺮﺑﺮﺕ‪ ،‬ﺟﺎﻥ‬ ‫ﺑﺎ ﺍﺳــﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷــﺪﻩ ﺍﺳــﺖ« ﻭ ﺩﻭﻟﺘﻰ ﻳﺎ ﺧﺼﻮﺻﻰ ﺗﺎﻣﻴﻦ‬ ‫ﺍﺳﺘﻴﻀﺎﺡ ﻭﺯﻳﺮ ﻋﻠﻮﻡ‬ ‫ﺳــﺎﻻﻧﻪ ﺭﻳﺰﺵﻫﺎﻯ‬ ‫ﺍﺳﺖ‪ .‬ﺍﻣﺎ ﺍﻛﻨﻮﻥ ﺑﻴﺶ‬ ‫ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﻰ ﻫﻤﻪ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ‪ :‬ﻃﺒﻖ ﺍﺻﻞ ‪20‬‬ ‫ﺗﻨﻬﺎ ﺭﻭﺯ ﻭ ﺷــﺐ ﻛﺎﺭ‬ ‫ﭘﺮﺳــﻢ‪،‬‬ ‫ﻣﺜﺎﻝ‪ ،‬ﺑﺮﺍﻯ‬ ‫ﺷــﻮﺭﺍﻫﺎﻱ ﺻﻨﻔﻲ ﺩﺍﻧﺸــﮕﺎﻩ‬ ‫ﻳﺎ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﺷﻮﺩ‬ ‫ﺑﻪ ﺻﺪﺍ ﺩﺭﺁﻣﺪﻩ‪ .‬ﺍ‬ ‫‪ 6262‬ﻣﺼﻮﺏ ﺳــﺎﻝ‬ ‫ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ‪ ،‬ﺑﻪ‬ ‫ﺟﻮﻯ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭ ﻧﻴﺰ‬ ‫ﻣــﺮﺩﺍﺩ‪ ،‬ﻣﺎﻩ‬ ‫ﻛﻨﻴﻢ‪...‬‬ ‫ﺣﺪﻭﺩ‬ ‫ﺗﺎﺭﻳﺦ‬ ‫ﺍﻟﺒﺘﻪ ﻣﺨﺎﺯﻥ ﺫﺧﻴــﺮﻩ‬ ‫ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻛﺸــﺎﻧﺪ‪ .‬ﺩﻧﻴﺎ ﺑﺎﭘﺘﻴﺴﺖ ﻭ ﺧﻴﻠﻰﻫﺎﻯ ﺩﻳﮕﺮ‬ ‫ﻣﻠﺖ‬ ‫ﺧﺴﺘﻪﺍﻯ ﺍﺯ ﺩﺭﺱ‬ ‫ﻣﻰﻛﺮﺩﻡ‪ ،‬ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺍﻳﻨﺠﺎ‬ ‫ﺑﻪﻣﺜﺎﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺑﺰﺭﮔﻲ ﺍﺯ ﻫﺎﻱ ﻛﺸــﻮﺭ ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ‬ ‫ﺍﺳــﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﻫﻤﭽﻨﻴــﻦ ﺑﻪ ﺑﻮﺩﻥ ﻣﻨﺸــﺎ ﺁﺏ ‪ 1381‬ﺑﺎﺷــﺪ ﻭ ﻣﻨﺎﺳﺐ‬ ‫ﺍﺳﺘﻴﻀﺎﺡ ﻣﻰﻛﺸﺎﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺗﻮﻟﻴﺪ‪ ،‬ﭘﺎﻳﺎﻥ ﻣﺼﺮﻑ ﻭ‬ ‫ﺳــﺎﺧﺖ ﺑﺮﺱ ﺧﻮﺍﻧﺪﻥ ﻭ‬ ‫ﺁﺏ ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻴﺶ ﺍﺯ‬ ‫ﺩﺭ ‪ 413‬ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ‬ ‫ﻫﻮﺷﻤﻨﺪﻯ ﺗﻌﻄﻴﻠﻰ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩﻫﺎﺳــﺖ‪.‬‬ ‫ﺳﺘﻴﻀﺎﺣﻰ ﻛﻪ ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮﺍﻯ‬ ‫ﺳﺮ ﻭ ﺟﺎﺭﻭﻯ‬ ‫ﻫﺰﺍﺭﺍﻥ‬ ‫ﺍﻋﻢ ﺍﺯ ﺯﻥ ﻭ ﻣﺮﺩ ﻳﻜﺴﺎﻥ‬ ‫ﺑــﻮﺩﻡ‪ ،‬ﺑﻌﺪ ﻛﻪ ﻛﺎﺭﻡ‬ ‫ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑــﺮ‬ ‫‪ ‬ﺁﺏ ﮔﻮﺍﺭﺍ‬ ‫ﺟﺎﻣﻌﻪ‬ ‫ﺑﺮﺁﻭﺭﺩ ﻣﻰﺷﻮﺩ ﻭ ﺍﻳﻦ‬ ‫ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ‪ ،‬ﮔﻨﺪﺯﺩﺍﻳﻰ‬ ‫ﺷــﺮﺍﻳﻂ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻯ ﻧﻴﺰ‬ ‫ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ‬ ‫ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻥ ﻛﺎﺭ ﻛﺮﺩﻥ؟ ﺩﺭ‬ ‫ﺩﺳــﺘﻰ ﻣﻌﺮﻭﻑ ﺑﻪ‬ ‫ﺣﺎﻟﻰ‬ ‫ﺍﻗﻠﻴﺖ‬ ‫ﻛﻪ ﻫﻴﭻﮔﺎﻩ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ‬ ‫ﺳﺎﻝ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮔﺮﺩﺵ ﻭ‬ ‫ﻫﻤﭽﻨﻴﻦﻣﻰﺗﻮﺍﻧﺪﺑﻪﻃﻮﺭ‬ ‫ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﺍﺯ‬ ‫ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨــﺪﮔﺎﻥ‬ ‫ﮔﺮﻓــﺖ ﻭ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﻫﺎﻯ‬ ‫ﺍﺯ‬ ‫ﺩﺍﻧﺸــﮕﺎﻫﻲ ﻛﺸﻮﺭ‬ ‫ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻣﺮﺍﺟﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﻭ‬ ‫ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺗﺎﻛﻴﺪﺍﺗﻰ ﺭﻭﻯ ﺑﻄﺮﻯ ﻗﻴﺪ ﺷــﻮﺩ‪ .‬ﺑﺮﺍﻯ ﺍﺳــﺘﺨﺮﺍﺝ ﺷــﻮﺩ‪ .‬ﺩﺳﺘﮕﺎﻩﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ‬ ‫ﻣﺴــﺎﻓﺮﺕ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺍﻳﻦ ﻧﻮﻉ‬ ‫ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻭﺳﻌﺖ ﺍﻳﺮﺍﻥ‬ ‫ﺣﺎﻟﻰﻛﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻰ‬ ‫ﻣﺠﻠﺲ ﻭ ﺗﻼﺵ ﺑﺮﺍﻯ ﺑﺎ ﺗﺮﺱ ﺍﺯ ﻣﺮگ ﻫﺮ ﻧﺨﻮﺍﻫﻨﺪ ﺷﺪ‪ .‬ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺍﺯ‬ ‫ﺳــﻔﺮﻩ ﺗﻨﻬﺎ ﺍﺯ ﻳﻚ ﻣﺘﻪ ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻰ ﺟﺎﺭﻭﻯ ﻫﻤﻪ ﺩﺍﺭﻳﻢ ﺍﻣﻠﺖ‬ ‫ﻫﻤﻪ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻧﺴــﺎﻧﻰ‪،‬‬ ‫ﺍﺟــﺎﺯﻩ ﺫﻯﺻﻼﺡ‬ ‫ﺳﻴﺎﺳــﻰ‪،‬‬ ‫ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻋﻠﻮﻡ ﺩﺭ‬ ‫‪ 1/2‬ﺩﺭﺻﺪ ﻣﺴﺎﺣﺖ‬ ‫ﻭﻳﮋﮔﻰﻫــﺎﻯ ﻳــﻚ ﺁﺏ‬ ‫ﻣﻮﺭﺩ‬ ‫ﻃﺒﻴﻌﻰﺩﺍﺭﺍﻯﻣﺤﺘﻮﺍﻯﮔﺎﺯ ﻣﻰﺩﻫﺪ‬ ‫ﻛﻪ ﺍﺳ‬ ‫ﺑﺰﺭگ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪﻩﺍﺳــﺖ ﺯﻧﺪﮔــﻰ ﺍﻛﻨﻮﻥ ﺑﻪ ﺻﻨﻌﺘﻰ‬ ‫ﻣﻰﺧﻮﺭﻳﻢ ﻟﻴﻮﺍﻧﻰ ﻧﻮﺷﺎﺑﻪ ﻛــﺮﺩ ﻭ ﺁﻣﺪﻧﺪ ﺳــﺮﺍﻏﻢ‪ ،‬ﺧﺪﺍ ﻫﻢ‬ ‫ﺭﻭﺣﺎﻧــﻰ ﺷــﺪ‪ .‬ﻭﻟــﻰ‬ ‫ﺧﺸــﻜﻰﻫﺎ ﻭ‬ ‫ﻛــﻪ‬ ‫ﻛﺸﻮﺭ ﻣﺜﻞ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻧﻴﺮﻭ‬ ‫ﺭﺳــﻴﺪﻥ ﺑﻪ ﻫﺪﻑ ﺧﻮﺩ‬ ‫ﺭﻭﺯ ﺩﺭ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ‬ ‫ﻣﻌﻤﻮﻟﻰ‬ ‫ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ‪ ،‬ﺍﺟﺘﻤﺎﻋــﻰ‬ ‫ﻛﻤﻜﻢ‬ ‫ﺗﻬﻴﻪ‬ ‫ﭘﻰ‬ ‫ﻭ‬ ‫‪3/35‬‬ ‫ﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎﻯ‬ ‫ﻗﺮﺍﺭ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﺍﻛﻨــﻮﻥ‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫ﺁﺏ‬ ‫ﺁﻥ‬ ‫ﻣﻰ‬ ‫ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ‬ ‫ﻳﻜﺴــﺎﻝ ﮔﺬﺷــﺘﻪ ﺩﻓﺎﻉ‬ ‫ﻳﻚ‬ ‫ﻣﻰ‬ ‫ﺳــﺘﻮﺩﻧﻰ‬ ‫ﺩﺭ‬ ‫ﺩﺭﺻﺪ‬ ‫ﻛﻨﻨﺪ‬ ‫ﻫﺎﻯ‬ ‫ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ‬ ‫ﺑﺮﺧﻰ‬ ‫ﺧﻮﺭﺩ‬ ‫ﺁﺏ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﺍﺳــﺖ‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﮔﻴﺮﺩ‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﺍﻧﺒﻮﻫــﻰ‬ ‫ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻭ‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﺁﺏ‬ ‫ﺭﻋﺎﻳﺖ‬ ‫ﺧﺮﻳﺪ‬ ‫ﺁﻧﻘﺪﺭ‬ ‫ﺳــﻴﻢ‬ ‫ﻣﻮﺍﺯﻳﻦ‬ ‫ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺗﺸــﻜﻞ‬ ‫ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎﻥ‬ ‫ﺑﺎﻳــﺪ ﺑﻪ ﻃﺮﻳﻘﻰ‬ ‫ﺑﺎ ﺧﻨﺪﻩ ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ‪:‬‬ ‫ﮔــﻮﺍﺭﺍ ﻭ ﻗﺎﺑﻞ ﻧﻮﺷــﻴﺪﻥ‬ ‫ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻗﺎﺭﻩ ﺁﺳﻴﺎ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎﻥ ﻣﺠﻠﺲ‬ ‫ﻣﻄﻠﻮﺏ ﻭ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﻣﺎ‬ ‫ﺗﺪﺭﻳﺲ ﻛﺮﺩ ﻛﻪ ﻃﻰ‬ ‫ﻣﻨﻄﻘﻪﺍﻯ ﻛﺸﻮﺭ ﺑﺮﺳﺪ‪.‬‬ ‫ﻛﻪ ﺧــﻮﺩ ﺭﺍ ﺟﺎﻭﺩﺍﻧﻪ‬ ‫ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ‬ ‫ﺍﺳــﻼﻡ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭﻧﺪ‪،‬‬ ‫ﻣﻌﺮﻭﻑ ﺑﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ‪ 4‬ﻭ‬ ‫ﻭﺳــﻌﺖ ﺩﺍﺩﻡ ﺗﺎ ﻭﺳــﺎﻳﻞ ﻭ ﻟــﻮﺍﺯﻡ ﺍﻳﻨﺠﺎﺭﻭ‬ ‫ﻏﻴ‬ ‫ﺩﺭﺧﻮﺍﺳــﺖﻛﻨﻨﺪﻩ‬ ‫‪6‬‬ ‫ﻫﺎﻱ ﻛﺎﻣﻼ ﻣﺴــﺘﻘﻞ ﻭ‬ ‫ﻛﻪ ﺩﻳﮕﺮ ﺗﻨﻬﺎ ﺟﻨﺒﻪ‬ ‫ﻭ ﻛﺮﺑﻨﻴﻚ ﺑﺎﺷﺪ ﻳﺎ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﺑﻄﺮﻯﻫــﺎ ﺍﺯ ﻃﺮﻳــﻖ ﻣﻮﺍﺩ‬ ‫‪ 8‬ﺳــﺎﻝ ﮔﺬﺷــﺘﻪ‬ ‫ﻛﻪ ﻃﺮﺡ ﺍﺳــﺘﻴﻀﺎﺡ‬ ‫ﻛﻨــﺪ ﻭ ﺍﺯ ﺁﻧﺠﺎ ﻛﻪ‬ ‫ﻋﺮﺿﻪ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﻳﻚ ﺑﺎﺷــﻨﺪ ﻛــﻪ ﺍﺯ ﺳــﺎﺧﺘﻪ ﻭ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻯ ﺷــﺪﻩ‬ ‫ﻗﻄﻌــﺎ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻭ‬ ‫ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺍﺳ‬ ‫ﺮﺳﻴﺎﺳــﻲ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ‬ ‫ﺍﻳﻦ‬ ‫ﺩﻭﺭ ﺍﺯ ﻫــﺮ ﻧــﻮﻉ‬ ‫ﭘﻮﻝ ﻻﺯﻡ ﺷﺪﻡ‪ .‬ﺍﻭﻣﺪﻡ‬ ‫ﺁﺏ ﺧﻮﺏ ﺑﺎﻳﺪ‬ ‫ﺍﻣﻨﻴﺖ ﺷــﻐﻠﻰ‬ ‫ﺍﺳــﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻰﻛﻨﻨــﺪ‪ .‬ﺑﺎ‬ ‫ﺑــﺮﺍﻯ ﺍﻳﻦ‬ ‫ﺣﺪﺍﻗﻞ ‪ 45‬ﺍﺳﺘﺎ‬ ‫ﺍﺳﺘﻴﻀﺎﺡ ﺭﺍﻫﻰ ﻧﻤﻰﻳﺎﺑﺪ‬ ‫ﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎﻯ‬ ‫ﮔــﺮﺩﺵ ﻭ ﭘﺮﻛﺮﺩﻥ ﺍﻭﻗﺎﺕ‬ ‫ﺭﺍ ﻣﻄــﺮﺡ ﻛﺮﺩﻩ‬ ‫ﻫﺎﻳﺸــﺎﻥ‪،‬‬ ‫ﺩﺍﺭﺍﻯ‬ ‫ﺟﺰﻭ‬ ‫ﺩﻭﺳــﺘﺎﻯ‬ ‫ﺁﻟﻮﺩﮔﻰ‬ ‫ﺍﻗﺪﺍﻡ‬ ‫ﺍﻧــﺪ‬ ‫ﺍﻓﺰﻭﺩﻧﻰ‬ ‫ﺗﻤﺎﻣﻰ‬ ‫ﺗﺠﺎﺭﺗﺨﻮﻧﻪ‬ ‫ﻭﺳــﻴﻠﻪ‬ ‫ﻓﺮﺍﻏﺖ‬ ‫ﻋﺰﻳﺰ‬ ‫ﺩﻳﮕﺮﻯ‬ ‫ﺁﻟﻮﺩﮔــﻰ‬ ‫ﻛﺪﻭﺭﺕ‬ ‫ﭘ‬ ‫ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ‬ ‫ﺩﺑﺮﺟﺴــﺘﻪ‬ ‫ﺷﻮﺩ‪،‬‬ ‫ﺭﺍ ﻧﺪﺍﺭﺩ‪.‬‬ ‫ﺍﻯ‬ ‫ﻓﺼﻠﻰ‬ ‫ﻧﻴــﺰ‬ ‫ﻫﻢ‬ ‫ﺑﺪﻳﻬﻴﺎﺕ‬ ‫ﺭﺍ‬ ‫ﺑﺎﺑﺎﻡ‪،‬‬ ‫ﺗﻼﺵ‬ ‫ﻫﻤﻴــﻦ‬ ‫ﻛﻪ‬ ‫ﺍﻭﻣﺪﻥ‬ ‫ﺧﻮﺩ‬ ‫ﺑﺮﺍﻯ‬ ‫ﺍﻟﺒﺘﻪ‬ ‫ﺍﻛﻨﻮﻥ‬ ‫ﻣﻨﺎﺳﺐ‪،‬‬ ‫ﺭﺍ‬ ‫ﺍﻣﻜﺎﻥ‬ ‫ﺣﻘﻮﻕ‬ ‫ﺧﻮﺩ‬ ‫ﻭﺭﻭﺩ‬ ‫ﺍﺯ‬ ‫ﺩﺍﻧﺸــﮕﺎﻩ ﻳﺎ‬ ‫ﺭﻧﮓ‪،‬‬ ‫ﺍﻓﺰﻭﺩﻥ‬ ‫ﺭﺍ ﺩﺍﺭﺩ‬ ‫ﻴﺸــﮕﻴﺮﻯ ﻛﻨﺪ ﻭ‬ ‫ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻛﺮﺩﻧﺪ‬ ‫ﻛﺸــﻮﺭﻫﺎﻯ‬ ‫ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﺍﺳﺖ‬ ‫ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻭ ﻃﻌﻢ‬ ‫ﻛﻤﻚ ﻭ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻛﺎﺭ‬ ‫ﺍﺗﻔﺎﻗﺎ ﺑﺎﺑﺎ ﺍﺻﻼ ﺑﻬــﻢ‬ ‫ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺍﺯ‬ ‫ﻛﻪ ﺑﺎ‬ ‫ﭘﺬﻳﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻭ ﻋﺮﺿﻪ‬ ‫ﺳــﺎﺧﺘﻪﺍﻧﺪ ﻭ ﺑﺮ ﺳــﺮ‬ ‫ﻣــﻮﺍﺭﺩﻯ ﻣﺠﺒﻮﺭ ﺑﻪ ﺑﺎﺯﻧ‬ ‫ﺑﻮ ﻣﺨﺎﻃﺮﺍﺕ ﺑﺮﺍﻯ‬ ‫ﺍﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﺯﻳﻬﺎﻱ ﺳﻴﺎﺳــﻲ‬ ‫ﺍﺷــﺎﺭﻩ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ‬ ‫ﺗﻮﺳــﻂ ﺍﻋﻀــﺎﻯ ﻫﻤﻴــﻦ‬ ‫ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﻛﻪ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺛﺒﺖ‬ ‫ﺟﻬﺎﻧﮕﺮﺩ ﺑﻪ ﻛﺸﻮﺭﺷــﺎﻥ ﺩﻧﻴــﺎ ﻣﻰﺩﺍﻧﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻭﺭﻭﺩ‬ ‫ﺗﻌﺮﺽ ﻣﺼﻮﻥ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺗﻌﻄﻴﻠﻰ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩﻫﺎ‬ ‫ﺯﻭﺭ ﻧﻤﻰﻛﻨﻪ ﻛﻪ ﻛﺎﺭ‬ ‫ﺩﺭﻳﻞ ﻳــﺎ ﻣﺘﻪ ﭘﻴﭻ‬ ‫ﻛﺮﺩﻳﻢ ﺧﺪﺍ ﻫﻢ ﻛﻤﻜﻤﻮﻥ‬ ‫ﺁﺏ ﺑﻬﺪﺍﺷــﺘﻰ ﻣﻨﺎﺳــﺐ ﺗﺪﻭﻳﻦ ﺷﻨﺎﻭﺭ ﻃﺒﻴﻌﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺭﻭﻏﻦ‬ ‫ﻭ ﺟﻨﺎﺣﻲ ﺑﻪ ﻓﻀﺎﻱ‬ ‫ﻛﻪ ﻣﻮﺟــﺐ ﻣﺤﺒﻮﺑﻴﺖ ﺍﺯ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺸﺴــﺘﮕﻰ ﺍﺟﺒﺎﺭﻯ ﺷﺪﻩ ﻳﺎ‬ ‫ﺷﻮﺩ‪ .‬ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ ﺗﺎﺭﻳﺦ‬ ‫?
‫یادداشت‬ ‫نظام آموزشي‬ ‫و کاهش خشونت‬ ‫مينا بابايي‬ ‫پژوهشگر مسائل اجتماعي‬ ‫مش��اهدات باستان‌شناس��ي مويد اين است که‬ ‫خش��ونت در دوران ماقبل مدرن هم وجود داش��ته‬ ‫اس��ت‪ .‬به عبارت��ي مي‌توان گفت خش��ونت در نوع‬ ‫بش��ر ذاتي اس��ت اگرچه در دوران مدرنيته‪ ،‬انسان‬ ‫متمدن در چند قرن گذشته‪ ،‬تالش کرده است که‬ ‫با تکيه بر خرد و انديش��ه‪ ،‬با کنترل خش��م خود را‬ ‫از دني��اي ماقبل مدرن بي��ش از پيش متمايز کند‪.‬‬ ‫اما آمار‌ها نشان مي‌دهد که خشونت و پرخاشگري‬ ‫در بسياري از کش��ور‌هاي پيشرفته همچنان وجود‬ ‫دارد‪ .‬از طرفي وجود خشونت در کشور‌هاي در حال‬ ‫توس��عه نيز آماري چشمگير دارد‪ .‬بنابراين مي‌توان‬ ‫گفت با وجود تمام تالش‌ها براي کنترل خش��ونت‬ ‫و پرخاش��گري‪ ،‬همچنان اين پديده يکي از مسائل‬ ‫مه��م اجتماع��ي در دنياي مدرن اس��ت‪ .‬حال اين‬ ‫س��وال پيش مي‌آيد که چه عوامل��ي در پايداري و‬ ‫تشديد اين مسئله اجتماعي موثر بوده است؟‬ ‫در پاس��خ مي‌توان گف��ت گرچه عوامل زيس��تي‪،‬‬ ‫روان‌ش��ناختي و محيط��ي در ب��روز خش��ونت و‬ ‫پرخاشگري تاثير‌گذار است‪ ،‬اما به‌نظر مي‌رسد عامل‬ ‫اجتماعي نقش مهمي در کنترل اين مسئله در جامعه‬ ‫داشته باشد‪ .‬جامعه از مجموعه افرادي تشکيل شده‬ ‫است که براي ارضای نياز‌ها با يکديگر رابطه اجتماعي‬ ‫دارند‪ .‬آنچه اهميت دارد اين است که ساخت‪ ،‬ميزان‬ ‫و ش��دت رابطه در نحوه برآورده شدن نياز‌هاي افراد‬ ‫جامعه نقشي بسزا دارد‪ .‬به نظر مي‌رسد ساخت روابط‬ ‫انس��ان‌ها در دنياي مدرن به صورت عمود افراد باال ـ‬ ‫افراد پايين اس��ت‪ .‬ميزان رابطه نيز به دليل افزايش‬ ‫جمعيت شهرنشين بس��يار باال و به دليل فردگرايي‬ ‫حاکم بر روح جامعه مدرن شدت روابط بسيار ضعيف‬ ‫اس��ت‪ .‬بر اين اساس به دليل نوع ساخت‪ ،‬پيچيدگي‬ ‫مي��زان باالي رابطه و ضعيف ب��ودن رابطه در جامعه‬ ‫مدرن‪ ،‬ارضای نياز‌هاي انس��ان م��درن دچار اختالل‬ ‫مي‌شود‪ .‬چنين فردي به دليل دست نیافتن به هدف‬ ‫ارضای نياز‌ها دچار احس��اس ناکامي خواهد ش��د‪ .‬بر‬ ‫اس��اس نظريه‌هاي اجتماعي‪ ،‬احس��اس ناکامي افراد‬ ‫به صورت پرخاش��گري يا خشونت بروز کرده است و‬ ‫حتي بر اس��اس پاره‌اي از نظريات منجر به انحرافات‬ ‫و آس��يب‌هاي اجتماعي خواهد شد‪ .‬بنابراين به نظر‬ ‫مي‌رسد پايداري و تشديد پرخاشگري و خشونت در‬ ‫اصل ريش��ه در جامعه يا رواب��ط اجتماعي دارد‪ .‬آن‬ ‫چه الزم اس��ت مورد توجه قرار گيرد اينکه همچنان‬ ‫که س��اخت عمودي روابط موجب بروز پرخاش��گري‬ ‫در يک جامعه اس��ت‪ ،‬تداوم پرخاشگري نيز مي‌تواند‬ ‫موجب بازتوليد و نهادينه ش��دن چنين س��اختي در‬ ‫روابط بين افراد در خانواده و مدرس��ه شود‪ .‬با توجه‬ ‫به تجربه بسياري از کشورها در زمينه توجه به نظام‬ ‫آموزش��ي براي کنترل اين مسئله‪ ،‬ضروري است در‬ ‫ايران نيز جامعه مدني براي اس��تقرار صلح و دوري از‬ ‫پرخاشگري و خشونت به نظام آموزشي توجه ويژه‌اي‬ ‫داشته باشد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫تاکيد جامعه‌شناسان بر فهم رفتار معتادان‬ ‫تابوها را بشکنيم‬ ‫يک جامعه‌شناس با اشاره به اينکه سبک زندگي‬ ‫امروزي جاي��گاه مصرف و گرايش به مواد مخدر به‬ ‫وي��ژه از نوع صنعتي را باز کرده اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬براي‬ ‫پيشگيري از اعتياد بايد بسياري از تابوها را شکست‪.‬‬ ‫چن��دی پیش‪‌،‬دکت��ر صالح‌الدين ق��ادري اظهار‬ ‫داشت‪ :‬رويکرد اجتماعي شدن مبارزه با مواد مخدر‬ ‫از راهکارهاي مناس��بي برای پيش��گيري از اعتياد‬ ‫و کاه��ش گراي��ش ب��ه موادمخدر اس��ت ولي بايد‬ ‫توجه کرد که نبايد نس��بت به مص��رف موادمخدر‬ ‫ديد آمرانه داش��ت‪ .‬به گزارش س��تاد مبارزه با مواد‬ ‫مخدر‪ ،‬قادری با تاکيد بر اينکه براي کاهش اعتياد‬ ‫در جامعه بايد تعامل با معتادان را مدنظر قرار داد‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬ب��ا بهره‌مندي از فهم رفتار معتادان از طريق‬ ‫تعام��ل با آنها مي‌توان بر مش��کل اعتياد در جامعه‬ ‫فائق آمد‪ .‬اين استاديار دانشگاه با بيان اينکه مسئله‬ ‫موادمخ��در و اعتياد يک موضوع اجتماعي اس��ت و‬ ‫متغيرهاي اجتماعي زيادي همچون سبک زندگي‪،‬‬ ‫آداب و رسوم و هنجارهاي ناشي از خرده فرهنگ‌ها‬ ‫و عوامل اجتماع��ي در آن دخالت دارد‪ ،‬افزود‪ :‬بايد‬ ‫بر مسئله ش��بکه‌هاي اجتماعي که سبب گرايش و‬ ‫مصرف موادمخدر مي‌ش��ود‪ ،‬تاکيد داش��ت و خرده‬ ‫فرهنگ‌هايي که س��بب رواج باور مصرف و گرايش‬ ‫مي‌ش��ود را نيز شناس��ايي کرد‪ .‬ق��ادري ادامه داد‪:‬‬ ‫گراي��ش به موادمخدر گاهي ب��ا انگيزه ذهني و در‬ ‫اثر برخي عوامل اجتماعي شکل مي‌گيرد؛ لذا براي‬ ‫محقق شدن رويکرد اجتماعي مبارزه با موادمخدر‬ ‫بايد هنجارهاي ذهني و خرده فرهنگ‌هاي عمومي‬ ‫و سنتي غلط که س��بب گرايش به اعتياد مي‌شود‬ ‫را نابود س��اخت‪ .‬اين جامعه‌شناس با اشاره به اينکه‬ ‫عوارض مصرف موادمخدر صنعتي بيش از س��نتي‬ ‫است‪ ،‬گفت‪ :‬س��بک زندگي امروزي جايگاه مصرف‬ ‫و گراي��ش به موادمخدر به وي��ژه از نوع صنعتي را‬ ‫باز کرده است‪.‬‬ ‫‪16‬‬ ‫سه‌شنبه ‪ 28‬مردادماه ‪22 - 1393‬شوال ‪ 19 -1435‬آگوست ‪2014‬‬ ‫آینه‬ ‫‪public@smtnews.ir‬‬ ‫ویرانی اقتصاد با زلزله بی‌اعتمادی‬ ‫گروه آینه‪:‬کافي اس��ت گش��تي در س��طح ش��هر‬ ‫بزني��م ت��ا دريابي��م هم��ه در اقيان��وس بي‌اعتمادي‬ ‫غ��رق ش��ده‌ايم و راه گريزي از آن نداري��م‪ ،‬ديروز در‬ ‫س��طح ش��هر با همه آنها که ش��لنگ آب را بي‌محابا‬ ‫براي شس��تن زمين و ماشين‌ش��ان ب��ه کار مي‌بردند‬ ‫تو‌گو ش��ديم‬ ‫ي��ا درخت‌ه��ا را آب مي‌دادند وارد گف ‌‬ ‫و مش��کل کمب��ود آب را با آنها در ميان گذاش��تيم‪،‬‬ ‫ولي همه يک جواب مش��خص از همه ش��نيديم شما‬ ‫س��رکار رفتيد‪ ،‬دارن��د آب را مي‌فروش��ند و از من و‬ ‫ش��ما مي‌خواهند که صرفه‌جويي کني��م‪ ،‬بعضي‌هاي‬ ‫ش��ان مي‌گفتند ش��ما مگر قي��م پر ش��دن جيب از‬ ‫م��ا بهتران‌اي��د‪ ،‬هر جوابي ک��ه ما به آنه��ا مي‌داديم‪،‬‬ ‫بي‌فايده بود‪.‬‬ ‫سوژه اين گزارش مصرف آب و ضرورت صرفه‌جويي‬ ‫در آن نيست‪ ،‬اين گزارش بنا دارد به موضوع مهم‌تري‬ ‫بپردازد ک��ه رفع همه بحران‌ها در گ��رو پرداختن به‬ ‫آن اس��ت‪ .‬س��يل بي‌اعتمادي بين مس��ئوالن و مردم‬ ‫ميان فروش��نده و خريدار و حتي اعضاي يک خانواده‬ ‫ش��اکله قوام دهن��ده جامع��ه را با بحران فروپاش��ي‬ ‫روب��ه‌رو مي‌کند‪ ،‬هيچ اقتص��ادي نمي‌تواند در ازدحام‬ ‫بي‌اعتمادي‌ها خود را سر و سامان دهد و حتي سر پا‬ ‫بماند‪ .‬براي رفع اين بحران چه بايد کرد‬ ‫بي‌اعتمادي همه را به افسردگي مي‌کشاند و قدرت‬ ‫و دامنه عمل افراد را تقليل مي‌دهد‪ ،‬اسماعيل درمان‬ ‫‪،‬در س��ايت روان درمان که مخاطبان افغان را نش��انه‬ ‫م��ي‌رود در تعريف بي‌اعتم��ادي مي‌نويس��د‪ :‬اعتماد‬ ‫زمينه‌ساز پيوند ميان انسان‌هاست که از نزديک‌ترين‬ ‫نوع رابطه يعني رابطه ميان نوزاد و مادر آغاز مي‌شود‪،‬‬ ‫س��پس در خانواده ش��کل مي‌گيرد و آنگاه به جامعه‬ ‫تسري مي‌يابد‪.‬‬ ‫ش��کل‌گيري هرگونه رابطه‌اي ب��دون وجود اعتماد‬ ‫ناممک��ن اس��ت‪ .‬بي‌ترديد رش��د بش��ريت و بیش��تر‬ ‫دس��تاوردهايي که داش��ته در س��ايه اعتم��اد تحقق‬ ‫يافته اس��ت‪ .‬وجود اعتماد در دوستي‪ ،‬عشق‪ ،‬خانواده‪،‬‬ ‫س��ازمان‌ها و جامعه ضروري اس��ت و نقشي مهم در‬ ‫سياست و اقتصاد بازي مي‌کند‪.‬‬ ‫فق��دان اعتماد در عرصه تجارت تمام مبادالت بازار‬ ‫را متوقف مي‌کند و غياب آن در نهادهاي يک کش��ور‬ ‫مش��روعيت را زير سوال مي‌برد‪ .‬اعتماد تضمين‌کننده‬ ‫هرگونه پيش��رفت و موفقيت اقتص��ادي‪ ،‬اجتماعي و‬ ‫سياسي اس��ت‪ .‬درعرصه معادالت سياسي بين‌المللي‬ ‫ه��م اعتماد نقش مهمي ايف��اد مي‌کند‪ .‬همکاري‌ها و‬ ‫اتحاديه‌هاي بين‌المللي بر اين اساس شکل مي‌گيرند‬ ‫و بي‌اعتم��ادي نقش��ي عم��ده در ب��روز تعارضات و‬ ‫کش��مکش‌هاي بين‌الملل��ي و جنگ‌ه��ا دارد‪ .‬تص��ور‬ ‫از ميان وبالگ‌ها‬ ‫جهاني که در آن اعتماد وجود نداشته باشد يا از ميان‬ ‫رفته باش��د از لحاظ عمل��ي ناممکن و از لحاظ نظري‬ ‫هولناک است‪.‬‬ ‫وي در بخش ديگري از يادداشت خود مي‌نويسد‪ :‬ما‬ ‫هنوز چيز زي��ادي درمورد بيولوژي اعتماد نمي‌دانيم‪.‬‬ ‫البته از تاثير هورمون اکس��ي توس��ين (‪)oxytocin‬‬ ‫در افزايش اعتماد س��خن رانده ش��ده اس��ت‪ .‬اکسي‬ ‫توس��ين نوروپپتيدي(‪ )neuropeptide‬اس��ت که‬ ‫درتعام��ل اجتماع��ي مثب��ت در ميان پس��تانداران و‬ ‫ايجاد دلبس��تگي و تعلق اجتماعي در آنها نقش بازي‬ ‫مي‌کند‪ .‬تحقيقات نشان مي‌دهند که مصرف اين ماده‬ ‫در انس��ان ني��ز موجب افزايش اعتماد مي‌ش��ود و در‬ ‫نتيجه بهره‌مندي‌هاي حاصل از تعامالت اجتماعي را‬ ‫افزايش مي‌دهد‪.‬‬ ‫جالب اس��ت که تاثير اکسي توسين بر اعتماد ناشي‬ ‫از افزايش کل��ي و نيز اختصاصي قابلي��ت افراد براي‬ ‫خطر کردن و ريس��ک‌پذيري (خطرپذيري) نيس��ت‪،‬‬ ‫بلکه به طور اختصاصي تمايل به پذيرش ريسک‌هاي‬ ‫مرب��وط به تعامالت اجتماعي را ارتقا مي‌بخش��د‪ .‬اين‬ ‫تحقيق��ات درکنار پژوهش‌هاي ديگري که برحيوانات‬ ‫انجام شده‪ ،‬نشان‌دهنده نقش اساس اکسي توسين به‬ ‫عنوان يک عامل بيولوژيک در بروز رفتارهاي معطوف‬ ‫ب��ه رويکردهاي موافق با اجتماع در انس��ان و س��اير‬ ‫گونه‌هاي جانوري اس��ت‪ .‬اعتم��اد در زندگي فردي و‬ ‫اجتماعي افراد ‪ 3‬نقش عمده را ايفا مي‌کند‪ .‬نقش اول‬ ‫زندگي را پيش‌بيني‌پذير مي‌سازد‪ .‬دوم اینکه به وجود‬ ‫آورنده يک احس��اس تعلق اشتراکي يا گروهي است و‬ ‫س��وم کارکردن افراد با يکديگر را س��هل و امکانپذير‬ ‫مي‌کند‪.‬‬ ‫در روان‌شناس��ي اجتماع��ي‪ ،‬اعتم��اد به‌مثابه يک‬ ‫مفهوم در ‪ 3‬سطح عمل مي‌کند که عبارتند از‪:‬‬ ‫‪۱‬ـ اعتماد به يک شخص خاص (اعتماد رابطه‌اي)‬ ‫‪۲‬ـ اعتم��اد به ديگران و م��ردم درکل (اعتماد کلي‬ ‫يا عمومي)‬ ‫‪۳‬ـ اعتماد به سيستم‌هاي انتزاعي (مانند اينترنت)‬ ‫برخ��ي از محققان اعتم��اد را داراي دو مولفه عمده‬ ‫دانس��ته‌اند؛ يکي مولفه نگرشي ـ احساسي که جنبه‬ ‫کل��ي دارد و ديگ��ري مولفه موقعيتي ش��ناختي که‬ ‫معطوف به موقعيت اس��ت و جنب��ه اختصاصي دارد‪.‬‬ ‫بنابراي��ن اعتم��اد متضم��ن ابعاد احساس��ي اوس��ت‬ ‫متاسفانه در ايران پژوهش پردامنه‌اي در مورد داليل‬ ‫نفوذ بي‌اعتماد در روابط اجتماعي انجام نش��ده است‬ ‫و حتي وجود آن توس��ط نهادهاي ذیربط به رسميت‬ ‫ش��ناخته نمي‌ش��ود‪ ،‬اين بح��ران در ثبت‌ن��ام مجدد‬ ‫يارانه‌ها خود را به تمامي نشان داد و بسياري با وجود‬ ‫درآمد باال از گرفتن نام‌شان انصراف ندادند‪ ،‬داليل اين‬ ‫امر کاملا ش��ناخته شده است‪ ،‬آنها مي‌ترسند انصراف‬ ‫از يارانه مش��کالت بعدي براي ش��ان بوجود بياورد و‬ ‫دول��ت را کنجکاو کند که ميزان دارايي آنها را برآورد‬ ‫و براساس آن ماليات بگيرد‪.‬‬ ‫چرا م��ردم ب��ه دول��ت بي‌اعتمادن��د‪ ،‬در حالي که‬ ‫در ده��ه ‪ 60‬اين اعتماد در س��طح باالي��ي بود‪ ،‬يکي‬ ‫از روزنامه‌ن��گاران در اي��ن مورد معتقد اس��ت‪ :‬وقتي‬ ‫جناح‌هاي مختلف سياس��ي به جاي رسانه‌ها مشغول‬ ‫افش��اگري‌اند و مدام اخبار غ��ارت تيتر اول روزنامه‌ها‬ ‫مي‌ش��ود و حتي يک باره مي‌ش��نويم ‪ 3‬ه��زار نفر به‬ ‫صورت قانوني بورس��يه گرفته‌اند‪ ،‬باقي ماندن اعتماد‬ ‫س��وال‌انگيز است و نه از دس��ت رفتن آن‪ .‬دروغگويي‬ ‫يکي از داليل بي‌اعتمادي اس��ت‪ ،‬چرا که دروغگويي‬ ‫چون موريانه پايه‌هاي اعتماد متقابل را دچار فرسايش‬ ‫مي‌کند و باعث مي‌ش��ود گفتار ب��ه عنوان اصلي‌ترين‬ ‫پايه روابط اجتماعي به‌جاي ايجاد امنيت محل ترديد‬ ‫و گرداب‌هاي خطرخيز مي‌ش��ود‪ .‬روان‌شناسي که در‬ ‫ب��اال مطالبي از او آوردي��م در اين مورد مي‌نويس��د‪:‬‬ ‫متاس��فانه هنگام��ي ک��ه بي‌اعتم��ادي در جامعه به‬ ‫صورت اپيدمي و همه‌گير وجود داش��ته باشد‪ ،‬عالوه‬ ‫بر تظاهرات مستقيم به صورت رفتارهاي مبدل ديگر‬ ‫مانند دروغگويي و رياکاري نيز بيان و ظاهر مي‌شود‪.‬‬ ‫در اپيدم��ي بي‌اعتمادي حتي ديگر نهادهاي س��نتي‬ ‫جامعه که براس��اس موازين سنتي اخالقي‪ ،‬مذهبي يا‬ ‫عرفي شکل گرفته‌اند و در بعضي ساحت‌ها مي‌توانند‬ ‫تغذيه‌کننده اعتماد باش��ند کارآيي خود را از دس��ت‬ ‫مي‌دهن��د و فلج مي‌ش��وند و هولن��اک آن که وقتي‬ ‫اعتم��اد از مي��ان رفت معموال ديگر بازگش��تي وجود‬ ‫ندارد‪ ،‬همان طور که براي مرده نيز بازگش��تي متصور‬ ‫نيست‪.‬‬ ‫تم��ام رواب��ط اجتماعي در نهايت وابس��ته به نوعي‬ ‫وفاداري دوجانبه هستند که در اعتماد تبلور مي‌يابد‪.‬‬ ‫اعتماد پيش‌ش��رط کارآيي‪ ،‬انسجام و ثبات اجتماعي‬ ‫است و در برابر آن ضداعتماد (‪ )antitrust‬زمينه‌ساز‬ ‫بروز ترس‪ ،‬ناايمني‪ ،‬اغتش��اش و فروپاش��ي اجتماعي‬ ‫خواهد ش��د‪ .‬اعتماد براي تش��کيل گروه‌هاي استوار‪،‬‬ ‫پايدار و همبسته و انسجام آنها حتي از احساس الزام‬ ‫اخالقي نيز مهم‌تر است‪.‬‬ ‫برخي از جامعه‌شناس��ان و روان‌شناس��ان اجتماعي‬ ‫اعتماد را به عن��وان محور نظريه‌پردازي اجتماعي در‬ ‫باب جوامع معاصر به کار برده‌اند و آن را يک واقعيت‬ ‫اجتماع��ي چندوجه��ي تقليل‌ناپذي��ر مي‌دانند که با‬ ‫مباحثي مانند قدرت‪ ،‬منطق و محدوديت‌هاي اعتماد‬ ‫گره مي‌خ��ورد‪ .‬پژوهش‌هاي روان‌شناس��ي اجتماعي‬ ‫نش��ان مي‌دهند ک��ه اعتماد باال رفتاره��اي همکاري‬ ‫خودآگاهانه را به ش��کل تبادل اطالعاتي مس��تقيم و‬ ‫همکاري باال مي‌برد‪ .‬بنابراين اعتماد با نفوذ اجتماعي‬ ‫هم رابطه مس��تقيم دارد زيرا نفوذ بر فرد و ترغيب او‬ ‫هنگامي که اعتماد در کار باش��د آس��ان‌تر اس��ت واال‬ ‫آب در ه��اون کوبي��دن خواهد بود‪ .‬اي��ن بحث را در‬ ‫شماره‌هاي ديگر پي مي‌گيريم‪.‬‬ ‫جعل آمار راهی برای افزایش نرخ رشد اقتصادی در غرب‬ ‫مطلبي که مي‌خوانيد از وبالگ گش��ت‌ها کپي ش��ده و در اينجا قرار‬ ‫مي‌گيرد‌‪ ،‬حبيب حس��يني فرد نويسنده وبالگ بحث تازه‌ای در اقتصاد‬ ‫جهان��ي را مطرح مي‌کند که در ميان ما تازه اس��ت و بتدريج مي‌تواند‬ ‫براي ما موضوع حياتي شود‌‪ ،‬خواندن آنرا توصيه مي‌کنيم‬ ‫چرا سخنراني وزير سابق دارايي امریکا توجه برانگيخته؟ چرا بر خالف‬ ‫دهه‌هاي گذشته رشد اقتصادي در غرب تکان اساسي نمي‌خورد؟‬ ‫از اول س��پتامبر در اتحاديه اروپا درآمدهاي مربوط به روسپي‌گري و‬ ‫قاچاق مواد مخدر هم در محاسبه توليد ناخالص ملي و رشد آن ملحوظ‬ ‫مي‌شوند‪ .‬آيا اين تدبير جواب مي‌دهد؟‬ ‫موفقيت جوامع س��رمايه‌داري را در دو س��ده گذش��ته معموال با نرخ‬ ‫رش��د اقتصادي آنها و ميزان اش��تغال و مصرف س��نجيده‌اند‪ .‬در واقع‬ ‫«س��عادت» آحاد جامعه در اين جوامع زماني تامين‌شده تلقي شده که‬ ‫رش��د اقتصادي باال بوده و بيکاري هم به تبع آن رو به کاهش و مصرف‬ ‫هم رو به صعود‪.‬‬ ‫البته در س��ال‌هاي اخير و ش��ايد پس از گزارش معروف کلوب رم با‬ ‫عنوان «مرزهاي رش��د» ديگر رش��د اقتصادي صرف‪ ،‬لزوما عاملي براي‬ ‫موفقيت و پيش��رفت به حس��اب نمي‌آيد و در توضيح رفاه اجتماعي و‬ ‫انس��اني مولفه‌هاي غيراقتصادي و ني��ز کاهش بي‌عدالتي‌هاي اقتصادي‬ ‫فرام��رزي و بين‌المللي و همچنين نحوه برخورد با محيط زيس��ت هم‬ ‫عمده شده‌اند‪ .‬با اين همه‪ ،‬در اين سال‌ها کم و بيش در اين باره بحث‬ ‫بوده که چرا رش��د اقتصادي در کش��ورهاي صنعتي مادر با نوس��ان و‬ ‫پسرفت مواجه شده و در سطحي محدود باقي مي‌ماند‪.‬‬ ‫از نوامبر س��ال گذش��ته که لري سامرس‪ ،‬وزير س��ابق دارايي امریکا‬ ‫سخنراني قابل اعتنايي در اين زمينه در اجالس صندوق بين‌المللي پول‬ ‫ل و اشتغال‌زايي اندک و نرخ‬ ‫کرد و رش��د اقتصادي ناچيز‪ ،‬سطح اشتغا ‌‬ ‫پايين س��ود مبنا که در ‪100‬سال گذشته سابقه نداشته را شاخصه‌هاي‬ ‫پايدار نظام سرمايه‌داري غرب معرفي کرد بحث‌ها در باره مسائل مربوط‬ ‫به چرايي پسرفت رشد اقتصادي در غرب بيش از پيش باال گرفته است‪.‬‬ ‫در دهه‌ه��اي گذش��ته معموال زماني ک��ه س��رمايه‌داري از جمله به‬ ‫خاطر اش��باع بازار به رکود مي‌افتاد و رش��د سقوط مي‌کرد‪ ،‬نوآوري‌ها‬ ‫و کش��ف‌هاي جدي��د علمي به برآمد رش��ته‌هاي نوي��ن توليدي کمک‬ ‫مي‌کردن��د و در تلفي��ق با تدابي��ر بانکي و بودج��ه‌اي و پولي (و گاهی‬ ‫جنگ‌ها) دوباره رونق را دامن مي‌زدند‪.‬‬ ‫ي��ک تناقض محوري س��رمايه‌داري معموال تالش ب��راي بي‌نيازي از‬ ‫ني��روي کار و کاه��ش هزينه‌ه��اي کار از يک س��و و در عين حال نياز‬ ‫ب��ه خريد و مصرف هر چه بيش��تر آحاد جامعه بوده اس��ت‪ .‬به عبارتي‬ ‫اتوماتيزه‌شدن هر چه بيشتر توليد و حذف اشتغال‌هاي انساني در نگاه‬ ‫اول براي س��رمايه سودآور اس��ت‪ ،‬اما با کاهش اشتغال و سقوط قدرت‬ ‫خريد جامعه مصرف هم کاهش پيدا مي‌کند و سيستم توليد کاال به اين‬ ‫يا آن ميزان به رکود مي‌افتد‪ .‬در يکي دو دهه اخير تالش شد از رهگذر‬ ‫پمپاژ مالي و اعتباري به جيب مردم و بدهکارکردن آنها به نظام بانکي‬ ‫(اعطاي وام ارزان‪ ،‬اعطاي چندين کارت اعتباري به هر نفر‪ ،‬فروش کاال‬ ‫به صورت دم قس��ط و ‪ ) ...‬مردم به س��وي خريد و مصرف بيشتر سوق‬ ‫داده ش��وند‪ ،‬اما بحران مالي و بانکي اخير نش��ان داد که اين راهکار به‬ ‫بن‌بست مي‌رسد و کار را بدتر مي‌کند‪.‬‬ ‫تناقض يادش��ده البته از رهگذر ديجيتاليزه‌شدن توليد و درهم‌تنيدن‬ ‫اقتص��اد جهان (انتقال توليد ب��ه مناطق ازرانتر از لح��اظ نيروي کار و‬ ‫عوارض محيط زيست و ‪ )...‬ابعاد گسترده‌تري به خود گرفته است‪.‬‬ ‫تا آنجا که به ديجيتاليزه‌ش��دن برمي‌گردد‪ ،‬سابقه نداشته که انبوهي‬ ‫از کاال در کوتاه‌ترين زمان ممکن و با حداقل نيروي انساني توليد شود‪.‬‬ ‫اين نيز هس��ت که ش��ماري از کاالهايي را که قبال قابل فروش بودند‬ ‫و تولي��د آنها جزي��ي از توليد ناخالص ملي به ش��مار مي‌آمد‪ ،‬امروز از‬ ‫رهگذر ديجيتاليزه‌شدن به خدماتي رايگان بدل شده‌اند که به سادگي‬ ‫و بدون هزينه در دسترس همگان است‪ .‬زماني يک دائره‌المعارف خوب‬ ‫قيمت��ي گزاف داش��ت‪ ،‬ولي امروز اطالعات آن ب��ه رايگان در اينترنت‬ ‫موجود اس��ت‪ .‬در مورد موزيک و موسيقي و عکس و تصوير نيز همين‬ ‫قصه اس��ت‪ .‬استفاده از تلفن زماني شاخه‌اي قوي در درآمدها و فعل و‬ ‫انفعاالت اقتصادي به ش��مار مي‌آمد‪ ،‬حاال با اس��کايپ و وايبر و مبلغي‬ ‫ثابت در ماه چندين و چند برابر گذش��ته تماس تلفني برقرار مي‌شود‬ ‫ب��دون آن ک��ه ذره‌اي درآمدزايي و افزايش تولي��د ناخالص ملي از آن‬ ‫حاصل شود‪...‬‬ ‫ب��ه عبارت��ي برخي از اج��زاي توليد ناخال��ص ملي ام��روز از رهگذر‬ ‫ديجيتاليزه‌شدن و رايگان‌شدن شماري از کاالها و خدمات‪ ،‬از آن حذف‬ ‫ش��ده‌اند و لذا از اين رهگذر هم ديجيتاليزه‌شدن به اين يا آن ميزان در‬ ‫کاهش رقم توليد ناخالص ملي سهيم است‪.‬‬ ‫يک چاره (س��طحي؟) براي افزايش رش��د اقتص��ادي و باالبردن نرخ‬ ‫توليد ناخالص ملي و به دنبال آن کاهش نسبي ارقام بدهي‌هاي دولت‌‪،‬‬ ‫راهکاري است که اتحاديه اروپا در پيش گرفته است‪.‬‬ ‫براي نخس��تین بار قاچاق مواد مخدر و س��يگار ني��ز جزيي از توليد‬ ‫ناخالص ملي به حس��اب مي‌آيد‪ .‬با توجه به دست‌خالي بودن آمارگران‬ ‫در اين زمينه چاره توس��ل به سطل زباله‌هاس��ت! اتحاديه فروشندگان‬ ‫س��يگار در آلم��ان ماهانه ده‌ه��ا هزار جعب��ه س��يگار از درون زباله‌ها‬ ‫بيرون مي‌کش��د و با بررس��ي عالئم مالياتي آنها درصد سيگارها قاچاق‬ ‫را ب��ه ط��ور تخميني محاس��به مي‌ش��ود‪ .‬اين تخمين‌ه��ا حاکي از آن‬ ‫اس��ت که س��االنه ‪ 3‬ميليارد نخ س��يگار قاچاق در آلمان دود مي‌شود‬ ‫ک��ه معادل از دس��ت رفتن ‪ ۴‬ميلي��ارد ماليات براي دولت اس��ت‪ ،‬ولي‬ ‫به هر حال رقم تخميني يادش��ده از س��پتامبر جز توليد ناخالص ملي‬ ‫محاسبه مي‌شود‪.‬‬ ‫در مورد محاس��به مواد مخدر مصرف ش��ده هم از طريق پرس��ش از‬ ‫شهروندان (‪ ۹‬هزار نفر در سال) ميزان مصرف اين مواد و درآمدهاي آن‬ ‫حدودا محاس��به مي‌ش��ود‪ .‬اين مبلغ نزديک به سه ميليارد يورو برآورد‬ ‫مي‌ش��ود که يک دهم درصد توليد ناخالص ملي آلمان در سال ‪۲۰۱۳‬‬ ‫(‪ ۲۷۸۵‬بيليون يورو) است‪.‬‬ ‫البت��ه هزينه‌هاي مربوط به تحقيق و توس��عه علمي و صنعتي هم از‬ ‫اين پس جزيي از توليد ناخالص ملي به حس��اب خواهند آمد‪ .‬همه اين‬ ‫اضافات س��بب مي‌شوند که توليد ناخالص ملي کشورهاي اتحاديه اروپا‬ ‫در ارقام رش��د معيني را ش��اهد باش��د و بدهي‌هاي آنها به طور قياسي‬ ‫کمي کوچکترو کم‌اهميت‌تر به نظر برس��د‪ .‬طبق قرارداد ماس��تريخت‬ ‫بدهي‌ه��اي کش��ورهاي عضو اتحادي��ه نبايد بي��ش از ‪ ۶۰‬درصد توليد‬ ‫ناخالص مالي باش��د و بدهي ايجادش��ده در س��ال نيز هم از ‪ 3‬درصد‬ ‫توليد ناخالص ملي فراتر نرود‪ ،‬امري که در سال‌هاي اخير رعايت نشده‬ ‫و مواردي مثل يونان و اس��پانيا و حتي فرانسه و ايتاليا نقض فاحش آن‬ ‫را به نمايش گذاشته‌اند‪.‬‬ ‫با اين همه‪ ،‬بحث مربوط به کاهش رش��د اقتصادي و توليد ناخالص‬ ‫ملي به نظرنمي‌رسد که با تدابير جديد و بحث‌انگيز اتحاديه اروپا فيصله‌‬ ‫بيابد‪ .‬شماري از اقتصاددانان مي‌گويند که بايد منتظر تحوالت (منفي؟)‬ ‫و بحث‌هاي بيشتر در اين باره بود‪.‬‬
‫آینه شهر‬ ‫‪public@smtnews.ir‬‬ ‫سه‌شنبه ‪ 28‬مردادماه ‪22 - 1393‬شوال ‪ 19 -1435‬آگوست ‪2014‬‬ ‫‪17‬‬ ‫مرگ یک کارگر بر اثر ضرب و شتم ماموران منتسب‬ ‫به شهرداری تهران‬ ‫مدیریت شهری‬ ‫باردیگرحادثهآفرید‬ ‫گروه آینه‪ ‌:‬خبر کوتاه است اما انگار‬ ‫تازگی ندارد و هر روز در ش��هر خبرهای‬ ‫ناگواری از این دست را باید شنید‪ .‬کارگر‬ ‫‪41‬س��اله‌ای بر اثر ضرب و ش��تم ماموران‬ ‫منتس��ب به شهرداری تهران جان خود را‬ ‫از دست داد‪.‬‬ ‫خبرگ��زاری ایلنا درباره این اتفاق آورده‬ ‫اس��ت‌‪« :‬او روز ‪۱۶‬م��رداد به همراه پس��ر‬ ‫‪۱۴‬س��اله‌‌اش به تهران‌پارس رفته بود که‬ ‫در س��اعت ‪ ۱۰‬صبح حوالی اتوبان باقری‬ ‫نب��ش خیاب��ان ‪ ۱۹۶‬غرب��ی ب��ا ماموران‬ ‫شهردا‌ری درگیر می‌شود‪».‬‬ ‫این کارگر که بر اثر ضرب و شتم توسط‬ ‫ماموران گشت سد معبر منسوب به ناحیه‬ ‫‪ ۴‬منطق��ه ‪ ۴‬ش��هرداری ته��ران به مدت‬ ‫یک هفته در بیمارس��تان بس��تری شده‬ ‫بود‪ ،‬سرانجام روز پنجشنبه ‪ ۲۳‬مرداد در‬ ‫بیمارستان نورافشار تهران جان باخت‪.‬‬ ‫این کارگر صاحب ‪ 4‬فرزند بود‪ ،‬ابوالفضل‬ ‫چراغی‪ ،‬پس��ر ‪۱۴‬ساله علی چراغی درباره‬ ‫روز حادثه می‌گوید‪ ،‬من و پدرم س��وار بر‬ ‫وانت کنار خیابان در حال حرکت بودیم که‬ ‫ناگهان یک وانت سدمعبر ناحیه ‪ 4‬منطقه‬ ‫‪ ۴‬مقابل ماش��ین ما پیچید و راه را بست‪.‬‬ ‫‪ 4‬ماموری که از اتومبیل پیاده ش��دند از‬ ‫پدرم خواس��تند که پیاده شود‪ .‬من به در‬ ‫خواس��ت پدرم در وانت ماندم و از داخل‬ ‫مکالم��ه آنها را می‌ش��نیدم‪ .‬یک مامور به‬ ‫پ��درم گفت که وانت توقیف اس��ت‪ .‬پدرم‬ ‫اصرار داش��ت که شما حق توقیف ماشین‬ ‫را نداری��د و بای��د با پلی��س ‪ ۱۱۰‬تماس‬ ‫بگیریم‪ .‬پدرم ش��روع به تم��اس با پلیس‬ ‫کرد که در این هنگام چند مامور همزمان‬ ‫ب��ا پدرم درگیر ش��دند و یک��ی از آنان از‬ ‫پشت دست‌های پدرم را گرفت و سایرین‬ ‫مشغول ضرب و ش��تم او شدند‪ .‬هنگامی‬ ‫که من مش��غول پیاده ش��دن از ماش��ین‬ ‫بودم دیدم ک��ه یکی از ماموران با «پنجه‬ ‫بکس» به س��مت چپ سر پدرم ضربه‌ای‬ ‫وارد ک��رد و پدرم به زمین افتاد‪ .‬من قصد‬ ‫نزدیک شدن به پدرم را که بی‌هوش روی‬ ‫زمین افت��اده بود‬ ‫داشتم اما ماموران‬ ‫ب��ه گم��ان اینکه‬ ‫پ��درم تم��ارض‬ ‫می‌کند ضربه‌ای به‬ ‫من زدن��د و اجازه‬ ‫نزدیک ش��دن به‬ ‫پ��درم را ندادن��د‬ ‫اما بع��د از دخالت‬ ‫کس��به محل‪ ،‬هر‬ ‫‪ 4‬مامور س��وار بر‬ ‫وان��ت از صحن��ه‬ ‫گریختن��د‪ .‬بنابر ای��ن گ��زارش‪ ،‬خانواده‬ ‫مقت��ول پرون��ده‌ای را در کالنت��ری ‪۱۲۶‬‬ ‫تهران‌پ��ارس تنظیم می‌کنند و ‪ ۱۱‬نفر از‬ ‫کس��به و اهالی محل نیز در این خصوص‬ ‫شهادت دادند‪.‬‬ ‫در تاریخ ‪ ۱۸‬م��رداد پیش از مرگ این‬ ‫کارگر پزش��کی‌قانونی درب��اره این پرونده‬ ‫گزارش داده اس��ت که «طبق مندرجات‬ ‫پرون��ده بالینی در تاریخ ‪ ۱۶‬مرداد در پی‬ ‫اصابت جسم سخت مصدوم دچار ضایعات‬ ‫زیر شده است‪ :1 .‬کاهش سطح هشیاری‪.‬‬ ‫‪ :2‬خونریزی در نواحی گیجگاهی و آهیانه‬ ‫و پیشانی سمت چپ جمجمه و کوفتگی‬ ‫باف��ت مغ��زی در نواح��ی گیجگاه��ی و‬ ‫آهیانه‌ای سمت راست جمجمه که تحت‬ ‫عمل جراحی قرار گرفته است‪».‬‬ ‫محم��د چراغی برادر کارگ��ر مقتول به‬ ‫ایلنا گفته اس��ت‪ :‬روز پنجشنبه ‪ ۱۶‬مرداد‬ ‫ب��رادرم را ب��ه بیمارس��تان امام حس��ین‬ ‫منتقل کردیم‪ .‬تش��خیص اولیه پزش��کان‬ ‫«شکس��تگی ش��دید جمجمه» ب��ود که‬ ‫ب��ه س��رعت او را ب��ه اتاق عم��ل منتقل‬ ‫کردن��د اما پ��س از عم��ل جراحی چون‬ ‫فضل‌اله اندرزی‪ ،‬مدیرکل امور خدمات شهری شهرداری تهران در گفت‌وگو با‬ ‫تاکید کرده‌ایم درگیری نباشد‬ ‫€ €آی�ا جم�ع‌آوری دستفروش�ان ب�ر عهده‬ ‫خدم�ات ش�هری ش�هرداری اس�ت ی�ا ب�ه‬ ‫پیمانکاران واگذار شده است؟‬ ‫بر عهده هر دو است‪.‬‬ ‫€ €ما گزارش‌هایی مبنی بر بدرفتاری ماموران‬ ‫سد معبر شهرداری از فحاشی تا ضرب و شتم‬ ‫دریافت کرده‌ایم‪ ،‬این ماموران چطور انتخاب‬ ‫می‌ش�وند؟ حتی در یک مورد ضرب و شتم و‬ ‫فحاش�ی این ماموران نسبت به یک خبرنگار‬ ‫گزارش شده است‪.‬‬ ‫این نوع برخوردها ن��ه قانونی‪ ،‬نه اجتماعی و نه‬ ‫اخالقی است و برخورد بد نباید حتی از جانب مامور‬ ‫قانون انجام شود‪ .‬مگر اینکه به صورت موردی این‬ ‫ماموران تخلف انجام دهند که در این صورت مردم‬ ‫بخش مراقبت‌های ویژه (آی‌س��ی‌یو) این‬ ‫بیمارس��تان تخ��ت خال��ی نداش��ت او را‬ ‫در بخ��ش عموم��ی بس��تری کردند و در‬ ‫س��اعت ‪ ۱۲‬ش��ب نیز مجددا او را به اتاق‬ ‫عم��ل بردند و بامداد جمع��ه مجددا او را‬ ‫ب��ه بخش عمومی منتق��ل کردند‪ .‬اما روز‬ ‫یکشنبه ‪ ۱۹‬مرداد ترجیح دادیم برادرم را‬ ‫در بیمارستان خصوصی نورافشار بستری‬ ‫کنیم که تالش پزشکان این بیمارستان نیز‬ ‫ثمری نداشت و سرانجام در روز پنجشنبه‬ ‫‪ ۲۳‬م��رداد ب��رادرم ف��وت ک��رد‪ .‬گفتنی‬ ‫اس��ت‪ ،‬خان��واده مقت��ول در ای��ن‬ ‫خص��وص پرون��ده‌ای را در ش��عبه ‪۱۰‬‬ ‫بازپرس��ی مجتم��ع جنای��ی ته��ران‬ ‫تشکیل داده‌اند‪.‬‬ ‫‹ ‹این قصه سر دراز دارد‬ ‫ای��ن خبر آنقدر ناگوار اس��ت که ش��اید‬ ‫بررس��ی ف��وری و برخ��ورد ب��ا متخلفان‬ ‫اولویت داش��ته باشد اما شاید واکاوی این‬ ‫مس��ئله ریشه اصلی این ماجرا را مشخص‬ ‫کن��د‪ .‬حدود ‪ 1‬ماه قب��ل نیز یک خبرنگار‬ ‫حوزه اجتماعی توس��ط ماموران اداره رفع‬ ‫سد معبر ش��هرداری تهران مورد ضرب و‬ ‫یک مامور به پدرم گفت‬ ‫که وانت توقیف است‪.‬‬ ‫پدرم اصرار داشت که‬ ‫شما حق توقیف ماشین‬ ‫را ندارید و باید با پلیس‬ ‫‪ ۱۱۰‬تماس بگیریم‪ .‬پدرم‬ ‫شروع به تماس با پلیس‬ ‫کرد که در این هنگام چند‬ ‫مامور همزمان با پدرم‬ ‫درگیر شدند و یکی از‬ ‫آنان از پشت دست‌های‬ ‫پدرم را گرفت و سایرین‬ ‫مشغول ضرب و شتم او‬ ‫شدند‬ ‫شتم قرار گرفت‪ .‬به گزارش ایسکانیوز این‬ ‫خبرنگار ماه رمضان‪ ،‬ساعتی پیش از افطار‬ ‫در حال عبور از چه��ارراه ولیعصر بود که‬ ‫ش��اهد برخورد بد ماموران رفع سد معبر‬ ‫شهرداری با دستفروشان این منطقه شد‪.‬‬ ‫این خبرنگار از ماموران درخواس��ت کرده‬ ‫بود تا با این ش��هروندان برخورد آرام‌تری‬ ‫داشته باش��ند‪ .‬ماموران سپس با الفاظی‬ ‫زشت از این خبرنگار خواستند که در کار‬ ‫آنها دخالت نکند‪« .‬م��ن به آنها گفتم که‬ ‫به‌عنوان یک ش��هروند و خبرنگار از نحوه‬ ‫برخورد ش��ما با این دس��تفروش ناراحت‬ ‫هس��تم‪ ».‬ماموران ش��هرداری در پاس��خ‬ ‫با الف��اظ بدتری به او توهی��ن کردند و از‬ ‫او خواس��تند هرچه می‌خواهد درباره این‬ ‫اتفاق بنویس��د‪ .‬در نهای��ت هم به او حمله‬ ‫کردند و در برابر چش��م عابران او را مورد‬ ‫ضرب و شتم قرار دادند که لباس‌های این‬ ‫خبرنگار در این برخورد پاره شد‪.‬‬ ‫این خبرنگار س��پس با شهردار ناحیه ‪1‬‬ ‫منطقه ‪ 11‬تهران تم��اس می‌گیرد‪ .‬او در‬ ‫ای��ن تماس به غالمرضا مبارکی ش��هردار‬ ‫ناحی��ه ‪ 1‬می‌گوی��د‪ ،‬با توجه ب��ه روزهای‬ ‫ماه رمضان و رش��ته تحصیل��ی او و دیگر‬ ‫هنجارهای برخورد اجتماعی‪ ،‬ماموران زیر‬ ‫فرمان او نباید با شهروندان چه دستفروش‬ ‫باشد و چه خبرنگار برخوردی این‌چنینی‬ ‫داش��ته باش��ند‪ .‬نتیج��ه گفت‌وگ��وی‬ ‫طوالن��ی این خبرن��گار با ش��هردار منجر‬ ‫به عذرخواهی این مقام مس��ئول از رفتار‬ ‫عوامل رفع سد معبر شد‪ .‬هرچند شهردار‬ ‫در جواب گفته است که ماموران رفع سد‬ ‫معبر‪ ،‬پرس��نل یک شرکت پیمانکار طرف‬ ‫قرارداد با ش��هرداری هس��تند و او به‌طور‬ ‫مس��تقیم در اس��تخدام و نحوه رفتار آنها‬ ‫دخالت ندارد‪ .‬ش��هردار همچین به مسئله‬ ‫دیگری نیز اش��اره می‌کند‪« :‬برخی از این‬ ‫دس��تفروش‌ها باع��ث ایج��اد درگیری در‬ ‫منطقه چهارراه ولیعصر شدند‪ ».‬همچنین‬ ‫این خش��ونت‌های گاه و بی‌گاه و مس��ئله‬ ‫دریاف��ت اجاره به��ای غیرقانونی از برخی‬ ‫دس��تفروش‌ها و ع�لاوه ب��ر آن برخ��ورد‬ ‫س��لیقه‌ای با دس��تفروش‌ها‪ ،‬این شائبه را‬ ‫به وج��ود می‌آورد که خطر تش��کیل باند‬ ‫باج‌گیری به بهانه اجاره از دس��تفروش‌ها‪،‬‬ ‫در مجموعه‌های پیمانکاری که زیر نظارت‬ ‫مناسب ش��هرداری‌ها نیستند‪ ،‬وجود دارد‪.‬‬ ‫البت��ه همان زمان پیگیری‌ه��ای خبرنگار‬ ‫صمت برای ارتباط با مسئوالن شهرداری‬ ‫بی‌پاسخ ماند و آن درگیری در میان ده‌ها‬ ‫درگیری دیگر خبرها گم ش��د تا این خبر‬ ‫ناگوار به گوش رسید‪.‬‬ ‫صمت آمادگی خود را برای چاپ پاسخ‬ ‫شهرداری اعالم می‌کند‪.‬‬ ‫روابط عمومی‬ ‫‪:‬‬ ‫باید به ما گزارش دهند تا رسیدگی شود‪ .‬ماده ‪55‬‬ ‫قانون ش��هرداری می‌گوید اشغال اماکن عمومی به‬ ‫صورت دستفروش��ی ممنوع و شهرداری مکلف به‬ ‫رفع اس��ت‪ .‬همانطور که یک خبرن��گار به ماموران‬ ‫برای برخورد به دستفروشان تذکر می‌دهد‪ ،‬عده‌ای‬ ‫از مردم نیز هستند که می‌گویند این دستفروشان‬ ‫مزاحم هستند‪.‬‬ ‫€ €چارچوب عملکرد این ماموران چیست؟‬ ‫ای��ن ماموران اعم��ال قانون می‌کنن��د‪ ،‬از اموال‬ ‫جمع‌آوری ش��ده باید صورت جلس��ه تشکیل شود‬ ‫و به انبار فرس��تاده ش��ود و طب��ق ضوابط برخورد‬ ‫ش��ود‪ .‬حتی شورای ش��هر نیز در این مورد مصوبه‬ ‫دارد‪ .‬ممک��ن اس��ت تخلفاتی در این می��ان اتفاق‬ ‫بیفتد‪ ،‬البته ناظرانی هم هس��تند ک��ه این روند را‬ ‫کنترل می‌کنن��د‪ .‬به‌تازگی برنامه‌ریزی جدیدی در‬ ‫این زمینه صورت گرفته و قرار اس��ت این ماموران‬ ‫از نظ��ر ت��وان اجرای��ی و صالحیت ش��غلی و فنی‬ ‫رتبه‌بندی ش��وند‪ .‬از میان افرادی که این ش��رایط‬ ‫را دارن��د ماموران انتخاب خواهند ش��د‪ .‬همچنین‬ ‫قرار بر این ش��ده که گروه‌ه��ای عامل انتظامی نیز‬ ‫همراه این ماموران باشند‪ ،‬ماموران اتیکت داشته و‬ ‫علیصابری‪،‬عضوحقوقدانشورای‬ ‫‪:‬‬ ‫شهر در گفت‌وگو با‬ ‫شورای شهر نسبت به‬ ‫جان مردم حساس است‬ ‫€ €آی�ا از ای�ن‬ ‫خب�ر اطلاع‬ ‫داری�د که یک‬ ‫کارگ�ر ب�ر اثر‬ ‫ض�رب و ش�تم‬ ‫مام�وران س�د‬ ‫معب�ر جان خ�ود را از دس�ت داده‬ ‫است؟‬ ‫خیر‪ ،‬همین االن از ش��ما می‌ش��نوم‪.‬‬ ‫برخ��ی از پرونده‌ها قضایی اس��ت و ما‬ ‫به‌عنوان ش��ورای ش��هر تنها می‌توانیم‬ ‫زمینه را برای بررس��ی آن فراهم کنیم‬ ‫ت��ا پرونده‌ه��ا مغف��ول نماند‪ .‬ش��ورای‬ ‫چهارم نسبت به جان مردم حساسیت‬ ‫دارد‪ ،‬چ��ه روی��داد طبیعی باش��د‪ ،‬چه‬ ‫ضرر مستقیم مانند ضرب و شتم و چه‬ ‫سقوط هواپیما باش��د که یک سیستم‬ ‫پیچیده پشت آن است‪.‬‬ ‫اگر قرار باش��د ش��ورا به این مسائل‬ ‫وارد ش��ود ای��ن کار را خواه��د ک��رد‪،‬‬ ‫مانند نامه‌ای که رییس ش��ورای ش��هر‬ ‫به دادس��تانی تهران در رابطه با پارک‬ ‫ارم نوش��ت که نامه‌ای کاملا حقوقی از‬ ‫جانب نمایندگان مردم بود‪ .‬رس��یدگی‬ ‫به این پرونده‌ها حق مقام قضایی است‪،‬‬ ‫ما نمی‌توانی��م اظهارنظر کنیم‪ .‬ممکن‬ ‫اس��ت بعدها بگویند دفاع مشروع بوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫€ €ح�وزه اختیارات ماموران س�د‬ ‫معبر ش�هرداری چیس�ت‪ ،‬آیا آنها‬ ‫اج�ازه دارند وس�ایلی مانند پنجه‬ ‫بکس حمل کنند؟‬ ‫س��د معب��ر تخل��ف اس��ت و این در‬ ‫ح��وزه اختیارت ماموران اس��ت که آن‬ ‫را رفع کنند‪ .‬البته حوزه اختیارات این‬ ‫ماموران در سطح ارشاد و تذکر نیست‪.‬‬ ‫در برخی مواقع ممکن اس��ت در مقابل‬ ‫ماموران مقاومت صورت گیرد که جرم‬ ‫اس��ت‪ .‬وقت��ی دستفروش��ان مقاومت‬ ‫کنند ماموران تنها به نصیحت بس��نده‬ ‫نمی‌کنند و کارهایی را انجام می‌دهند‪،‬‬ ‫البت��ه ای��ن کار قل��ع و قمع نیس��ت‪،‬‬ ‫می‌توانند صورت جلسه کنند‪.‬‬ ‫هویت‌شان مشخص باشد که از کدام ناحیه هستند‪.‬‬ ‫€ €خبر رس�یده که کارگری ‪ ۱۶‬مرداد حوالی‬ ‫اتوب�ان باق�ری نب�ش خیاب�ان ‪ ۱۹۶‬غرب�ی با‬ ‫مام�وران ش�هردا‌ری درگیر می‌ش�ود و بر اثر‬ ‫ضرب و ش�تم پس از چند روز در بیمارستان‬ ‫فوت می‌کند‪ ،‬از این موضوع اطالعی دارید؟‬ ‫ما چنین گزارش��ی دریافت نکردیم‪ ،‬نه منعکس‬ ‫ش��ده و نه مدرکی بوده و اطالع��ی از این موضوع‬ ‫ندارم‪ .‬این موضوع را پیگیری خواهم کرد‪ ،‬گزارش‬ ‫در کدام رسانه منتشر شده است؟‬ ‫€ €خبرگزاری ایلنا‪.‬‬ ‫ای��ن گ��زارش را نخوان��ده‌ام‪ .‬درگی��ری در این‬ ‫ماموریت‌ها وج��ود ندارد مگر اینک��ه طرف مقابل‬ ‫چون ذینفع اس��ت وارد درگیری با ماموران ش��ود‬ ‫و ب��ه آنها حمله‌ور ش��ود‪ .‬م��ا تاکی��د کرده‌ایم که‬ ‫درگی��ری نباش��د و حضور عوام��ل انتظامی را هم‬ ‫برای پیش��گیری از این موض��وع در نظر گرفته‌ایم‪.‬‬ ‫اگر درگیری رخ دهد مش��مول بررس��ی در مراحل‬ ‫باالتر است‪.‬‬ ‫در شهر‬ ‫زير تيغ شهر‬ ‫گروه آينه‌‪ :‬قرار نيس��ت قضاوت کنيم يا حکم‬ ‫بدهيم‪ .‬ما فقط در جايگاه رس��انه‌ها اطالع‌رس��اني و‬ ‫پيگي��ري رويدادها را در دس��تور کار داريم‪ .‬حوادث‬ ‫گويي بخش��ي از زندگي شهري ش��ده است اما چرا‬ ‫اين حوادث در برخي از نقاط دنيا به حداقل رس��يده‬ ‫است و در جايي مثل تهران که يکي از کالن‌شهرهاي‬ ‫دنياي امروز محس��وب مي‌ش��ود‪ ،‬اخب��ار ناگواري به‬ ‫گوش مي‌رسد که با مديريت صحيح مي‌شد از وقوع‬ ‫آنها جلوگيري کرد تا کارگرهايي که در س��خت‌ترين‬ ‫ش��رايط‪ ،‬چرخ سنگين زندگي‌ش��ان را مي‌چرخانند‪،‬‬ ‫با مرگي غم‌انگيز زندگي‌ش��ان خيل��ي زودتر از آنچه‬ ‫انتظارش را مي‌کشيدند‪ ،‬به پايان نرسد‪.‬‬ ‫(‪ 28‬دي ‪ )1392‬کشته شدن يک دستفروش‬ ‫در ايس�تگاه متروی گلبرگ‌‪ :‬خانم دستفروش��ي‬ ‫گفته بود‌‪ :‬مردي که ش��نبه کش��ته ش��د را دورادور‬ ‫مي‌ش��ناختم‪ ،‬حدود ‪ 27‬سال داشت‪ ،‬دستفروش بود‬ ‫و س��فره مي‌فروخت‪ ،‬مامور دنبالش کرد و زماني که‬ ‫داش��ت فرار مي‌ک��رد تعادلش را از دس��ت داد و زير‬ ‫ريل‌هاي قطار له شد‪.‬‬ ‫يکي از حاضران در ايستگاه نيز گفت‪ :‬آن روز حدود‬ ‫ظهر ماموران آن مرد را داخل قطار توقيف کرده و او‬ ‫را از قطار خارج کردند‪ .‬او هر چه التماس مي‌کرد که‬ ‫اموالش را به او برگردانند به حرف او توجهي نکردند‪.‬‬ ‫اين م��رد ‪ 45‬س��اله تصريح ک��رد‪ :‬همين موضوع‬ ‫موجب ش��د دس��تفروش که به نظر مي‌رسيد بيشتر‬ ‫از ‪ 35‬سال س��ن داشته باشد عصبي شود و چند بار‬ ‫تهديد کرد که خودش را جلوي قطار مي‌اندازد و بعد‬ ‫هم همين کار را کرد‪( .‬به نقل از ايسنا)‬ ‫(‪ 15‬بهمن ‪ )1392‬فيلم حادثه گلبرگ را به ش��ورا‬ ‫نمي‌دهند‪ :‬محسن سرخو‪ ،‬عضو شوراي شهر تهران در‬ ‫گفت‌وگو با پانا مي‌گويد‪ :‬قرار بود جزئيات مرگ جوان‬ ‫در ايس��تگاه گلبرگ تا آخر هفته گذش��ته مشخص‬ ‫شود اما شرکت بهره‌برداري مترو اطالعات الزم را در‬ ‫اختيار من قرار نمي‌دهد‪ .‬من درخواست فيلم حادثه‬ ‫را داشتم تا بر اساس آن قضاوت کنم اما تاکنون مترو‬ ‫از دادن اين فيلم به کميته حقيقت ياب ش��ورا س��ر‬ ‫باز زده است‪.‬‬ ‫(‪ 29‬دي ‪ )1392‬آتش‌س�وزي در خياب�ان‬ ‫جمه�وري‪ :‬در اين حادثه ک��ه در يک کارگاه توليد‬ ‫پوش��اک رخ داد‪ ،‬در حال��ي ک��ه ماموران س��ازمان‬ ‫آتش‌نش��اني در حال امدادرس��اني بودن��د‪ ۲ ،‬نفر از‬ ‫کارگ��ران زن کارگاه ک��ه ب��راي نجات جان‌ش��ان از‬ ‫پنجره‌ها آويزان ش��ده‌بودند‪ ،‬از ارتفاع سقوط کردند‬ ‫و جان باختند‪.‬‬ ‫(‪ 1‬بهمن ‪ )1392‬ش�هردار بايد استعفا مي‌کرد‪:‬‬ ‫محسن سرخو‪ ،‬عضو شوراي شهر تهران با بيان اينکه‬ ‫ما از ‪ 2‬ماه قبل تذکرهاي متعددي داشتيم تا در قالب‬ ‫مصوبه‌اي تجهيزات آتش‌نش��اني تعمير و بروزرساني‬ ‫شود‪ ،‬تصريح کرد‪ :‬متاسفانه به اين موضوع بي‌توجهي‬ ‫شد به طوري که تجهيزاتي که براي اين حادثه ارسال‬ ‫شد؛ عمل نکرد و تشک س��قوط اضطراري و نردبان‬ ‫موج��ود نيز به موق��ع کار نکرد تا اينک��ه در حضور‬ ‫ش��اهدان عيني؛ اين ‪ 2‬زن به شکل دلخراشي در اثر‬ ‫سقوط از ارتفاع جان خود را از دست دادند‪.‬‬ ‫اين عضو ش��وراي شهر تهران با تاکيد بر اينکه اين‬ ‫اتف��اق دقيق��ا در همين ثانيه‌ه��ا و دقایقی که آتش‬ ‫نشاني بايد به آنها کمک مي‌کرد رخ داده است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫آيا براي التيام اين احساس��ات ش��هروندان‪ ،‬شهردار‬ ‫منطقه نبايد اس��تعفاي خود را تقديم کند؟ آيا جاي‬ ‫آن ندارد که با متخلفان برخورد قانوني صورت گيرد؟‬ ‫درحالي که حجم مکاتبات براي تغيير در تجهيزات و‬ ‫تعميرات وس��ايل آتش‌نشاني در يک سال گذشته به‬ ‫نتيجه نرسيده است‪.‬‬ ‫(‪ 6‬ارديبهش�ت‪ )1393‬مرگ کارگر شهرداري‬ ‫در پي برخورد با ‪ :‌206‬کارشناسان تصادفات پليس‬ ‫راه��ور فاتب‪ ،‬ترکي��ب و تقارن همزم��ان ‪ 2‬خطا به‬ ‫نسبت‪ 50 ،‬درصد توجه نکردن به جلو از سوي راننده‬ ‫و ‪ 50‬درص��د مقص��ر پيمانکار ش��هرداري به منظور‬ ‫رعايت نکردن ن��کات ايمني را مقصران اين تصادف‬ ‫عنوان کردند‪.‬‬ ‫(‪ 12‬تيرماه‪ )1393‬کشته شدن ‪ 2‬کارگر مترو‪:‬‬ ‫لوکوموتيو ويژه حم��ل کارگران و تجهيزات در تونل‬ ‫خط ‪ 7‬مت��روي تهران هنگام پايين آمدن از ش��يب‬ ‫تونل «دور» برداشت و ‪ 2‬کارگر جان خود را از دست‬ ‫دادند‪.‬‬ ‫(‪ 18‬تيرم�اه ‪ )1393‬واکنش ش�رکت راه‌آهن‬ ‫شهري تهران به حادثه خط ‪ ۷‬مترو‪ :‬به‌دليل بيمه‬ ‫بودن پيمانکار‪ ،‬نگراني از جهت جبران مرگ ‪ 2‬کارگر‬ ‫وجود ندارد!‬ ‫(‪ 19‬م�رداد ‪ )1393‬غالمرض�ا انص�اري‪ ،‬عضو‬ ‫ش�وراي اسالمي شهر تهران‪ :‬درباره حادثه کشته‬ ‫ش��دن ‪ 2‬کارگر در خط ‪ 7‬مترو متاسفانه هنوز هيچ‬ ‫جوابي نگرفته‌ايم‪.‬‬ ‫(‪16‬مرداد ‪ )1393‬ضرب و شتم ‪ 1‬کارگر توسط‬ ‫ماموران گش�ت سد معبر منس�وب به ناحيه ‪۴‬‬ ‫منطقه ‪ ۴‬ش�هرداري ته�ران‪ :‬او روز ‪ ۱۶‬مرداد به‬ ‫ش به خيابان تهران‌پارس رفته‬ ‫همراه پس��ر ‪ ۱۴‬ساله‌ا ‌‬ ‫بود ک��ه در س��اعت ‪ ۱۰‬صبح حوالي اتوب��ان باقري‬ ‫نبش خيابان ‪ ۱۹۶‬غربي با ماموران شهردا‌ري درگير‬ ‫مي‌شود‪.‬‬ ‫(‪ 23‬مرداد ‪ )1393‬مرگ کارگر مضروب توسط‬ ‫ماموران شهرداري‪ :‬روز پنجشنبه ‪ ۲۳‬مردادماه علي‬ ‫چراغي در بيمارستان نورافشار تهران جان باخت‪.‬‬
‫خبر آخر‬ ‫آخرين اخبار از زلزله ايالم‬ ‫تعدادمصدومانزلزله‬ ‫مورموري به‪ 97‬نفر رسيد‬ ‫س��خنگوي س��ازمان امداد و نجات جمعيت هالل‬ ‫احمر از اعزام ‪ 4‬تيم ارزياب در پي وقوع زمين‌لرزه در‬ ‫«مورموري» خبر داد‪ .‬حس��ين درخشان با اعالم خبر‬ ‫وقوع زلزله‌اي به بزرگي ‪ 6/1‬ريش��تر در اعماق دروني‬ ‫زمين در ساعت ‪ 7/02‬صبح روز گذشته (دوشنبه ‪27‬‬ ‫مرداد ماه) گفت‪ :‬اين زمين لرزه در منطقه مورموري‬ ‫در مرز اس��تان‌هاي ايالم‪ ،‬لرستان و خوزستان به‌وقوع‬ ‫پيوسته است‪ .‬به گزارش ايسنا‪ ،‬وي ادامه داد‪ :‬با توجه‬ ‫به بزرگ��ي حادثه بالفاصله با امدادگران اس��تان‌هاي‬ ‫لرس��تان‪ ،‬کرمانشاه و خوزس��تان براي اعالم آمادگي‬ ‫تماس گرفته ش��د‪ .‬به گفته سخنگوي سازمان امداد‬ ‫و نجات جمعيت هالل احم��ر‪ ،‬در حال حاضر ‪ 4‬تيم‬ ‫ارزياب از استان ايالم به منطقه اعزام شده‌اند تا ميزان‬ ‫خسارات مالي و جاني احتمالي را تخمين بزنند‪.‬‬ ‫همچنين سخنگوي اورژانس کشور اعالم کرد‪ :‬زلزله‬ ‫مورموري بدون کش��ته و ب��ا ‪ 97‬نفر مصدوم در حال‬ ‫پيگيري اس��ت‪ .‬مجتبي خالدي گفت‪ :‬زمين لرزه‌اي‬ ‫ب��ه بزرگي ‪ 6/1‬ريش��تري منطقه مورم��وری از توابع‬ ‫شهرس��تان آبدانان را لرزاند که در پي اين زمين‌لرزه‬ ‫تاکن��ون ‪ 97‬نفر مجروح ش��ده‌اند‪ .‬وي افزود‪ 61 :‬نفر‬ ‫از مصدومان متعلق به شهرس��تان آبدانان و مابقي از‬ ‫منطقه مورموري بوده‌ان��د‪ .‬وي با بيان اينکه اقدامات‬ ‫درمان��ي روي ‪ 40‬نف��ر از مصدومان همچن��ان ادامه‬ ‫دارد و بقیه به صورت س��رپايي درمان ش��دند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫‪ 4‬نف��ر از مصدومان به علت نياز بيش��تر به درمان به‬ ‫بيمارس��تاني در دزفول منتقل شدند که يکي از آنان‬ ‫دختري ‪ 24‬س��اله اس��ت که با وجود ضربه به س��ر‬ ‫همچنان هوش��يار اس��ت و اقدامات درماني روي اين‬ ‫فرد ادام��ه دارد‪ .‬وي با بيان اينکه برخي از مصدومان‬ ‫توسط بستگانشان و با وسيله شخصي به بيمارستان‬ ‫منتقل مي‌ش��وند‪ ،‬گفت‪ :‬آمارهاي نهايي از مصدومان‬ ‫به‌زودي منتشر مي‌شود‪ .‬س��خنگوي اورژانس کشور‬ ‫ب��ا بيان اينکه کميته بهداش��ت و درم��ان در دزفول‬ ‫تشکيل ش��ده اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬تمامی بيمارستان‌ها در‬ ‫پل‌دختر‪ ،‬دزفول و س��اير شهرس��تان‌هاي اطراف به‬ ‫حالت آماده‌باش کامل درآمده‌اند‪ .‬وي با بيان اينکه ‪40‬‬ ‫زمين‌لرزه از روز گذشته منطقه آبدانان و مورموري را‬ ‫لرزانده است‪ ،‬گفت‪ 18 :‬مورد از زمين لرزه‌ها باالي ‪4‬‬ ‫ريشتر قدرت داشته‌اند‪ .‬خالدي با بيان اينکه مردم به‬ ‫صورت فوري به آب آشاميدني نياز دارند در پاسخ به‬ ‫اين سوال که آيا به بيمارستان‌هاي اين ‪ 2‬شهرستان‬ ‫خس��ارتي وارد ش��ده اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬مراکز درماني و‬ ‫بيمارس��تان‌هاي مورموري و آبدانان س��رپا هستند و‬ ‫تاکنون درخواست کمک نداشتند‪ .‬حسين درخشان‪،‬‬ ‫سخنگوي سازمان امداد و نجات جمعيت هالل‌احمر‬ ‫همچنين در تشريح آخرين وضعيت مناطق زلزله‌زده‬ ‫گفت‌‪ :‬يکشنبه گذشته نيز ‪ 6‬پيش لرزه در اين منطقه‬ ‫به ثبت رسيد که بزرگي يکي از آنها ‪ 4/9‬ريشتر بوده‬ ‫اما برخي از مردم بي‌توجه به اين مسئله در خانه‌هاي‬ ‫خود اقامت داشتند‪ .‬سخنگوي سازمان امداد و نجات‬ ‫جمعي��ت هالل‌احمر با بيان اينکه برق و تلفن در اين‬ ‫منطقه همچنان قطع اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬تالش امدادگران‬ ‫براي بررس��ي هرچه بيشتر اين زمين‌لرزه و خسارات‬ ‫آن ادامه دارد‪ .‬درخش��ان در جديدترين اظهاراتش و‬ ‫درحالي که ‪ 2‬ساعت از وقوع زمين‌لرزه گذشته است‪،‬‬ ‫عنوان کرد‪ :‬تاکنون ‪ 50‬نفر از اهالي مناطق زلزله زده‬ ‫ش��ده دچار آسيب‌ديدگي شده‌اند که تالش پزشکان‬ ‫براي درمان اين افراد ادامه دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹مصدوم ش�دن ‪ 20‬نف�ر در آبدان�ان به دليل‬ ‫زمين‌لرزه‬ ‫در عين حال‪ ،‬حسن ميري بخشدار مرکزي آبدانان‬ ‫و رييس ش��بکه بهداش��ت شهرس��تان آبدانان شمار‬ ‫مصدومان زلزله را ‪ 20‬نفر اعالم کرد‪.‬‬ ‫حسن ميري‪ ،‬بخش��دار مرکزي آبدانان اظهار کرد‪:‬‬ ‫به دنبال زمين‌لرزه‌ها خس��ارت‌هايي ب��ه واحدهاي‬ ‫مس��کوني اين بخش وارد آمده اما خسارت جاني در‬ ‫اين منطقه تاکنون گزارش نش��ده است‪ .‬حيدري‌زاد‪،‬‬ ‫رييس شبکه بهداشت شهرستان هم از مصدوم شدن‬ ‫‪ 20‬نفر در ش��هر آبدانان خبر داد‪ .‬وي تصريح کرد‪ :‬با‬ ‫توجه به‌ش��دت زمين‌لرزه در بخش مورموري‪ ،‬تعداد‬ ‫مصدومان اين بخش بيشتر خواهد بود اما هنوز اطالع‬ ‫دقيقي در دست نيست‪ .‬جانشين انتظامي استان ايالم‬ ‫نيز با اش��اره ب��ه وقوع زلزله ‪ 6/1‬ريش��تري در بخش‬ ‫مورموري اين شهرستان گفت‪ :‬تاکنون ‪ 12‬مجروح اين‬ ‫حادثه به مراکز درماني منتقل شده‌اند‪ .‬سرهنگ حسن‬ ‫س��ماواتي در اين باره اظهار کرد‪ :‬اين زلزله خسارات‬ ‫زيادي را متوجه ساکنان و خانه‌هاي روستایيان کرد‪.‬‬ ‫ت در مناطق‬ ‫وي ادام��ه داد‪ :‬بيش��ترين خس��ارا ‌‬ ‫روس��تايي اتفاق افتاد و تا اي��ن لحظه ‪ 12‬مجروح‬ ‫حادثه به مراکز درماني منتقل ش��ده‌اند‪ .‬جانشين‬ ‫انتظامي اس��تان ايالم با اش��اره به اينکه اين زلزله‬ ‫تاکنون تلفات جاني نداش��ته اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬پليس‬ ‫ب��راي کمک ب��ه حادثه‌دي��دگان اي��ن زمين‌لرزه‬ ‫آماده اس��ت‪ .‬زمين لرزه مورم��وري بخش‌هايي از‬ ‫اس��تان‌هاي مجاور از جمله خوزستان و کرمانشاه‬ ‫را نيز لرزاند‪ .‬ش��دت اين زمين‌لرزه جمعي از مردم‬ ‫شهر کرمانش��اه را به خيابان‌ها کشاند‪ .‬همچنين با‬ ‫توجه به بزرگ��ي حادثه با امدادگران اس��تان‌هاي‬ ‫لرستان‪ ،‬کرمانشاه و خوزستان براي اعالم آمادگي‬ ‫تماس گرفته شد ‌ه است‪.‬‬ ‫‪18‬‬ ‫آینه رویداد‬ ‫سه‌شنبه ‪ 28‬مردادماه ‪22 - 1393‬شوال ‪ 19 -1435‬آگوست ‪2014‬‬ ‫ز‬ ‫ل‬ ‫ز‬ ‫ل‬ ‫ه‬ ‫د‬ ‫ر‬ ‫م‬ ‫و‬ ‫ر‬ ‫م‬ ‫وری‬ ‫گروه آینه‪« :‬ساعت ‪ 4:15‬دقیقه بامداد یکشنبه‬ ‫زمین‌ل��رزه‌ای به بزرگی ‪ 4/3‬ریش��تر در اعماق درونی‬ ‫زمین منطقه « َگ َزن َک» در حومه شهرس��تان دماوند و‬ ‫در خط مرزی استان تهران و مازندران را لرزاند‪.‬‬ ‫خبرگزاری‌هایی که صبح یکشنبه این خبر را روی‬ ‫خروج��ی خود قرار دادند کمی بعد آن را با این جمله‬ ‫تکمیل کردند‪ :‬زمین‌لرزه روز گذشته دماوند خسارت‬ ‫جانی نداشت‪.‬‬ ‫با وجود ای��ن‪ ،‬زمین‌لرزه‌ای که عنوان می‌ش��ود در‬ ‫ته��ران به تاخیر افتاده اس��ت‪ ،‬هر بار ک��ه این حادثه‬ ‫طبیعی نقطه‌ای از کش��ور را می‌لرزان��د‪ ،‬رو می‌آید و‬ ‫م��ورد بحث قرار می‌گیرد‪ .‬به‌ویژه اگر کانون زمین‌لرزه‬ ‫در نزدیکی تهران باشد حتما سایت‌ها و روزنامه‌هایی‬ ‫هس��تند که تیتر می‌زنند‪ :‬خط��ر از بیخ گوش تهران‬ ‫گذشت؛ همان طور که یکشنبه این اتفاق رخ داد‪.‬‬ ‫‹ ‹تهران و گسل‌هایش‬ ‫‌‬ ‫ه‬ ‫ش‬ ‫د‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫د‬ ‫ر‬ ‫ت‬ ‫ه‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫کنیم اظهارنظرهایی از احمدی‌نژاد گرفته تا اس��تاندار‬ ‫و فرماندار تهران پیدا می‌ش��ود‪ .‬کارگزاران دولت قبل‬ ‫البت��ه بالفاصله بح��ث زلزله تهران را به ل��زوم تغییر‬ ‫پایتخت کش��انده‌اند‪ ،‬طرحی ک��ه آنروزها به صورت‬ ‫نص��ف و نیمه و با انتقال کارکن��ان برخی از ادارات و‬ ‫س��ازمان‌های دولت��ی از تهران اجرایی ش��د‪ .‬با وجود‬ ‫این‪« ،‬وق��وع زلزله در تهران قطعی اس��ت» از جانب‬ ‫دولتمردان فعلی هم بیان ش��ده اس��ت‪ ،‬هر چند آنها‬ ‫ت�لاش کرده‌اند مس��ئله را جوری بی��ان نکنند که به‬ ‫نگرانی‌های شهروندان تهرانی بیفزایند‪.‬‬ ‫هر چند این مسئله مهم است که نباید در شرایطی‬ ‫که ش��هروندان با انواع و اقسام نگرانی‌ها اعم از نگرانی‬ ‫درباره آلودگی هوا‪ ،‬ترافیک‪ ،‬کمبود آب و‪ ...‬دس��ت به‬ ‫گریبانند‪ ،‬به نگرانی‌های آنها افزود‪ ،‬اما می‌توان به بهانه‬ ‫نگرانی‌هایی که در این زمینه وجود دارد از این حرف‬ ‫زد که برای کم کردن خسارت‌های جانی و مالی زلزله‬ ‫ته��ران چه باید کرد‪ .‬الیه‌های زیر زمین‌های ش��هری‬ ‫تهران‪ ،‬انباش��ته از فاضالب ش��هری و بس��یار سیال و‬ ‫نامستحکم است‪ ،‬بنابراین زمین‌لرزه‌های با قدر پایین‬ ‫نی��ز امکان ایجاد تلفات و خس��ارت‌های مالی و حتی‬ ‫جانی را نیز افزایش می‌دهند‪.‬‬ ‫ب��ا این وجود یک آمار به نس��بت رضایت بخش در‬ ‫سراس��ر کش��ور وجود دارد و آن اینکه در س��ال‌های‬ ‫اخی��ر کش��ور از زلزله‌هایی که بین ‪ 5‬تا ‪5/5‬ریش��تر‬ ‫بوده‌اند‪ ،‬خس��ارتی آنچنانی ندیده اما زلزله‌های از این‬ ‫قدرتمندتر خسارت‌زا بوده‌اند‪ ،‬بنابراین می‌توان گفت؛‬ ‫حد ‪ 5/5‬ریش��تر میزان مقاومت ساختمان‌ها را نشان‬ ‫می‌دهد‪.‬‬ ‫محس��ن قربانی‪ ،‬عضو هیات‌رییس��ه س��ازمان نظام‬ ‫مهندسی ساختمان می‌گوید‪ :‬خوشبینانه‌ترین آمارها‬ ‫آن‌طور که مه��دی زارع‪ ،‬رییس مرک��ز پیش بینی‬ ‫زلزله پژوهش��گاه بین‌المللی زلزله‌شناس��ی یک سال‬ ‫پیش گفته است‪ ،‬بیشترین جمعیت شهرهای پر لرز ‌ه‬ ‫ایران روی گسل‌های فعال متمرکز شده‌اند‪.‬‬ ‫تهران به عنوان پایتخت ایران نیز روی چند گس��ل‬ ‫س��اخته شده اس��ت‪ .‬با وجود ‪ 3‬گس��ل اصلی شمال‪،‬‬ ‫شرق و گسل ری در جنوب‪ ،‬کمتر قسمتی را مي‌توان‬ ‫یافت که در فاصله‌ای مناس��ب از ‪ 3‬گس��ل فوق واقع‬ ‫ش��ده باشد‪ .‬گسل شمال تهران از لشکرک و سوهانک‬ ‫ش��روع ش��ده تا فرحزاد و حصارک و از آنجا به سوی‬ ‫غرب امتداد مي‌یابد‪ .‬این گسل در مسیر خود‪ ،‬نیاوران‪،‬‬ ‫تجریش‪ ،‬زعفرانیه‪ ،‬الهیه و فرمانیه را در بر مي‌گیرد‪.‬‬ ‫گسل ری در جنوب تهران نیز که در صورت فعالیت‬ ‫پرتلفات‌ترین گس��ل کش��ور و ش��اید جهان است از‬ ‫جاده خاوران ش��روع و با گ��ذر از دولت‌آباد و حرکت‬ ‫روی جاده کمربندی ته��ران در حد نصاب کوره‌هاي‬ ‫آجرپزی چهاردانگه پایان مي‌یابد‪ .‬گسل شرق نیز که‬ ‫توانایی قوی‌ترین زلزله را داراس��ت از شرق به تهران‬ ‫وارد ش��ده و با گذر از اراضی س��رخه حصار و حرکت‬ ‫روی بزرگراه ش��هید بابایی تا مجیدیه و سید خندان‬ ‫امتداد مي‌یابد‪ .‬جالب اینجاس��ت ک��ه اکثر حریم‌های‬ ‫انتقال نیروی ش��هر تهران نیز روی همین گسل‌هاي‬ ‫زلزله واقع شده است‪.‬‬ ‫در این میان تک گس��ل مالص��درا نیز که از خیابان‬ ‫شریعتی تا ش��هرک غرب انتقال یافته‪ ،‬محالت ونک‪،‬‬ ‫میرداماد‪ ،‬سعادت آباد و شهرک غرب را ناایمن کرده‬ ‫اس��ت‪ .‬احداث برج میالد نیز دقیق��ا در مجاورت این‬ ‫گسل صورت گرفته است‪.‬‬ ‫هر چند برخورد ابزاری‬ ‫دولت‌های نهم و دهم‬ ‫از احتمال وقوع زلزله‬ ‫در تهران باعث می‌شود‬ ‫به هر برآورد و گفته‌ای‬ ‫در این باره با شک و‬ ‫تردید بنگریم‪ ،‬اما به نظر‬ ‫می‌رسد تا دیر نشده باید‬ ‫فکری به حال استحکامات‬ ‫و ایمنی تهران کرد‬ ‫ه��ر چند هر س��ال خبری مبنی بر وق��وع زلزله در‬ ‫تهران به گوش می‌رس��د‪ ،‬اما بررسی‌ها نشان می‌دهد‬ ‫وقوع آخرین زمین‌لرزه‌ای که پایتخت ایران را لرزانده‬ ‫به س��ال ‪ 1830‬یعنی ‪ 184‬س��ال پی��ش برمی‌گردد‪.‬‬ ‫با وجود ای��ن‪ ،‬اظهارنظرهای زلزله‌شناس��ان حاکی از‬ ‫قطع��ی بودن وقوع زلزله در ته��ران و تاخیر زمان آن‬ ‫دارد‪ .‬محم��ود احمدی نژاد و کارگزاران دولت او هراز‬ ‫گاهی این گزاره قطعی را مطرح می‌کردند‪ ،‬به گونه‌ای‬ ‫ک��ه اگر اکنون همین جمله را در گوگل جس��ت‌وجو‬ ‫درب��اره ته��ران نش��ان می‌دهد که ‪ 30‬ت��ا ‪ 40‬درصد‬ ‫باف��ت خانه‌های ش��هروندان تهرانی قدیمی اس��ت و‬ ‫حداقل‌های مقاوم��ت و مراقبت در برابر زلزله در آنها‬ ‫رعایت نشده است‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬همکاری نکردن ش��هرداری تهران در‬ ‫بح��ث گودبرداری از مهم‌ترین علل غیرممکن ش��دن‬ ‫تامین حداقل‌های مراقبتی در س��اختمان‌های نوساز‬ ‫‹ ‹وقوع زلزله در تهران قطعی است‬ ‫‪public@smtnews.ir‬‬ ‫و قدیمی است‪.‬‬ ‫پرویز پیران استاد معماری در دانشگاه‪ ،‬معتقد است‬ ‫که آنچه به‌عنوان آمارهای رس��می در رسانه‌ها انتشار‬ ‫داده می‌ش��ود کمت��ر از میزان واقعی آس��یب‌پذیری‬ ‫اس��ت‪ ،‬تعداد س��اختمان‌های ناام��ن در مقابل زلزله‬ ‫بیشتر از آن‌چیزی است که اعالم شده است‪.‬‬ ‫وی معتقد است که بافت شهری ناامن و فرسودگی‬ ‫و غیرکارشناس��ی بودن بس��یاری از س��اختمان‌های‬ ‫ادرای‪ ،‬مس��کونی و خدماتی در ش��هر تهران بیش از‬ ‫‪ 50‬و حتی ‪ 60‬درصد است‪.‬‬ ‫‹ ‹ زلزله تهران چقدر می‌ارزد؟‬ ‫یک��ی از نماین��دگان مجلس نی��ز با بی��ان این که‬ ‫‪ 50‬درصد بافت شهری تهران مقاومتی در برابر زلزله‬ ‫ندارد از تخریب ‪ 60‬تا ‪ 100‬درصدی این بناهای ناامن‬ ‫شهری در صورت وقوع زلزله خبر داده است‪.‬‬ ‫مس��احت ش��هر تهران هم‌اکنون بی��ش از ‪730‬‬ ‫کیلومت��ر مرب��ع اس��ت‪ ،‬در واقع یعن��ی ‪ 730‬هزار‬ ‫مترمرب��ع‪ .‬از این مقدار ح��دود ‪250‬هزار مترمربع‬ ‫دربردارنده باغ‌ها‪ ،‬خیابان‌ه��ا‪ ،‬زمین‌های خالی و ‪...‬‬ ‫است‪.‬‬ ‫بنابراین حدود ‪ 480‬هزار متر مربع از شهر تهران‪،‬‬ ‫کاملا مس��کونی و س��اختمانی است‪ .‬می‌توان گفت‬ ‫ک��ه با تخریب ‪ 50‬درص��دی ‪ 240‬هزار مترمربع از‬ ‫این س��اختمان‌ها تا حد میانگینی ‪ 80‬درصد‪192 ،‬‬ ‫هزار متر مربع از ش��هر ته��ران به‌طور کلی تخریب‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫در این صورت با تخمین ارزش هر متر مربع خانه‬ ‫به قیم��ت میانگینی ‪3‬میلیون تومان‪ ،‬تخریب ‪192‬‬ ‫هزار متر مربع‪ 576 ،‬میلیارد تومان خس��ارت مالی‬ ‫در بردارد‪.‬‬ ‫البت��ه بای��د در نظر داش��ت که تع��داد طبقات‬ ‫واحد مس��کونی باید محاس��به شود و برای این کار‬ ‫می‌توان مثال حجم مترمربعی ‪ 192‬هزاری را بر ‪50‬‬ ‫(میانگین متراژ هر واحد مسکونی) تقسیم و سپس‬ ‫در تعداد طبقات و واحدهای هر طبقه ضرب کرد‪.‬‬ ‫ب��ا این وجود به نظر می‌رس��د با توج��ه به اینکه‬ ‫اغلب س��اختمان‌های آس��یب‌پذیر در مناطق کمتر‬ ‫توس��عه یافته وجود دارند و طبق��ات آنها به ندرت‬ ‫بیش از ‪ 3‬یا ‪ 4‬طبقه اس��ت‪ ،‬ع��دد نهایی چندان هم‬ ‫بیشتر نش��ود و در نهایت می‌تواند ‪ 3‬یا ‪4‬برابر رقم به‬ ‫دست آمده (‪ 576‬میلیارد تومان) باشد‪.‬‬ ‫این در حالی اس��ت که خس��ارت ناش��ی از تخریب‬ ‫بخش��ی از خیابان‌ه��ا‪ ،‬فضاه��ای س��بز و پارک‌ه��ا‪،‬‬ ‫خودروها و ‪ . . .‬نیز حتی تا چندین برابر این رقم قابل‬ ‫افزایش است‪.‬‬ ‫بر همین اس��اس بسیاری از کارشناسان معتقدند‬ ‫که در حالتی خوش��بینانه‪ ،‬خس��ارت عمرانی زلزله‬ ‫تهران بیش از ‪ 3/5‬هزار میلیارد تومان خواهد بود‪.‬‬ ‫هر چن��د برخورد ابزاری دولت‌های نهم و دهم از‬ ‫احتمال وقوع زلزله در تهران و خسارت‌هایی که این‬ ‫حادثه طبیعی می‌تواند داش��ته باشد باعث می‌شود‬ ‫به هر برآورد و گفته‌ای در این باره با شک و تردید‬ ‫بنگریم‪ ،‬اما به نظر می‌رسد تا دیر نشده باید فکری به‬ ‫حال استحکامات و ایمنی تهران کرد‪ .‬بخش مهمی‬ ‫از این مسئله به ایمن‌سازی ساختمان‌ها برمی‌گردد‪.‬‬ ‫از ط��رف دیگر باید مکان‌های عمومی را نیز در نظر‬ ‫گرفت‪ .‬از طرف دیگر‪ ،‬فاضالب‌ غیراصولی‪ ،‬تهران را‬ ‫مثل درختی کرده که ریش��ه‌هایش را کرم خورده‬ ‫است‪.‬حتما این خبر را شنیده‌اید که اخیرا فاضالب‬ ‫لبنی ی��ک کارخانه لبنی به س��فره‌های زیرزمینی‬ ‫نشت کرده است‪ .‬مسئوالن شهرداری می‌گویند ما‬ ‫کانال فاضالب را کن��ده و دیده‌ایم عایق آن از بین‬ ‫رفته و دلیل نشت این است‪.‬کانالی که تحمل پساب‬ ‫یک کارخانه کوچک را ندارد‪ ،‬چگونه در برابر زلزله‬ ‫دوام می‌آورد؟ از طرف دیگر‪ ،‬وجود میلیون‌ها موش‬ ‫در ته��ران انکارناپذیر اس��ت‪ .‬این موش‌ها که اغلب‬ ‫زیر زمین زندگی می‌کنند با یک زلزله مخرب بیش‬ ‫از پیش به خیابان‌ه��ا و کوچه‌ها می‌آیند‪ ،‬حاال این‬ ‫را در نظ��ر بگیرید که می‌گوین��د موش‌های تهران‬ ‫زنده‌خوار هستند(!)‬ ‫دریچه‬ ‫کالهبرداری میلیاردی از تاجران ایرانی‬ ‫رییس پليس مهاجرت و گذرنامه ناجا از انهدام باند «يوروي سبز» خبر‬ ‫داد و گفت‪ :‬پس از اطالع‌رساني و فعاليت‌های پليس‪ ،‬کالهبرداران موسوم‬ ‫به دالر س��ياه‪ ،‬تغيير شگرد داده و به کالهبرداري با عنوان «يوروي سبز»‬ ‫روي آورده‌اند‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬ابراهيم رضايي‌نژاد با اشاره به تغيير شگرد کالهبرداران‬ ‫موس��وم به «دالر سياه» به «يوروي سبز»‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬پليس پس از اعالم‬ ‫گزارش از س��وي تاج��ري ايراني که در قالب ش��رکتي خصوصي در امور‬ ‫بازرگاني اقدام به تجارت و س��رمايه‌گذاري‌های خارجي می‌کرده اما مورد‬ ‫کالهبرداري قرار گرفته‪ ،‬پيگيري موضوع را در دستور کار خود قرار داد‪.‬‬ ‫وي ادامه داد‪ :‬اين تاجر حدود ‪ 2‬هفته گذش��ته با ‪ 2‬تبعه آفريقايي براي‬ ‫س��رمايه‌گذاري در ايران ارتباط برقرار کرده و پس از مالقات‌های ابتدايي‬ ‫تاجر ايراني متوجه می‌ش��ود که فعاليت طرف خارجي وارد کردن دالرها‬ ‫و يوروهاي��ي ب��ه رنگ س��بز و تبديل آنها به دالر و ي��ورو واقعي از طريق‬ ‫پروس��ه‌اي شيميايي است‪ .‬به گفته رییس پليس مهاجرت و گذرنامه ناجا‬ ‫ط��رف افريقايي اظهار کرد که به‌ازاي ه��ر ‪ 1‬دالر واقعي ‪ 4‬دالر به عنوان‬ ‫حق الزحمه به طرف ايراني می‌دهد‪ ،‬کالهبرداران در چندين مرحله چاپ‬ ‫دالرها توانس��تند اعتماد تاجر ايراني را جلب کرده و مبلغ ‪ 4‬ميليون دالر‬ ‫از اين نوع دالرها وارد کشور کنند‪.‬‬ ‫وي گف��ت‪ :‬با توجه ب��ه اينکه پليس در س��ال‌های اخي��ر گزارش‌های‬ ‫متعددي درخصوص ترفند «دالر س��ياه» توس��ط اتباع افريقايي منتش��ر‬ ‫کرده‪ ،‬اين بار کالهبرداران با کاغذهايي س��بز رنگ و در قطع و برش دالر‬ ‫و يورو وارد کش��ور ش��ده‌اند و براي جلب اعتماد افراد پول‌های جعلي را‬ ‫ب��ا گاوصندوق‌های رمزدار جابه‌ج��ا و در قرارهاي مالقات با خود به‌همراه‬ ‫می‌آورند‪ .‬رضايي‌نژاد خاطرنش��ان کرد‪ :‬اتباع آفريقاي��ي کالهبردار با اين‬ ‫ترفند‪ ،‬توانستند مبلغ ‪250‬هزار دالر از تاجر ايراني کالهبرداري کنند‪.‬‬ ‫اي��ن مقام انتظامي به پرونده ديگري در اين خصوص نيز اش��اره کرد و‬ ‫گف��ت‪ :‬در پرونده دوم ني��ز ‪ 1‬تاجر ايراني که در ص��ادرات و واردات دارو‬ ‫مش��غول ب��ه فعاليت بوده‪ ،‬ايميلي مبني بر درخواس��ت دارو به ش��رکتي‬ ‫خارجي ارس��ال می‌کند و در پاسخ‪ ،‬شرکت خارجي پس از اعالم موافقت‬ ‫خ��ود اع�لام می‌کند که ‪ 2‬نفر از نمايندگان اين ش��رکت در ايران حضور‬ ‫دارن��د و تاجر ايراني براي ادامه فرآيند خريد می‌تواند با اين ‪ 2‬نفر ارتباط‬ ‫برقرار کند‪.‬‬ ‫وي افزود‪ :‬پ��س از ارتباط‌گيري با ‪ 2‬نماينده که از اتباع افريقايي بودند‬ ‫و پس از صحبت‌های اوليه قرار می‌شود در مرحله بعدي قرارداد نهايي‬ ‫بسته شده و پول‌ها به ‪ 2‬نماينده خارجي تحويل شود‪ 2 ،‬سياهپوست‬ ‫تاکي��د می‌کنند که تاج��ر ايراني در جلس��ه بعد با اس��کناس‌های‬ ‫‪ 500‬يوروي��ي به مبلغ ‪150‬هزار يورو س��ر قرار حضور پيدا کرده و‬ ‫قرارداد را امضا و پول‌ها را تحويل دهد‪.‬‬ ‫به گفته رضايي‌نژاد‪ ،‬تاجر ايراني با مبلغ توافق ش��ده در جلسه‬ ‫حض��ور پيدا کرده و طرف افريقاي��ي پول‌ها را دريافت می‌کند‪،‬‬ ‫اما ب��ه بهانه اينکه فراموش کرده‌اند ق��رارداد را بياورند پول‌ها‬ ‫را ش��مرده و در پاکتي مخصوص ق��رار داده و به طرف ايراني‬ ‫عودت می‌دهند و عنوان می‌دارند که در جلسه بعدي قرارداد‬ ‫را آورده و پول را تحويل می‌گيرند‪.‬‬ ‫ریی��س پلي��س مهاج��رت و گذرنام��ه اف��زود‪ :‬اما طرف‬ ‫آفريقايي در جلس��ه بعد حضور پي��دا نکرده و تاجر ايراني‬ ‫نيز پس از باز کردن پاکت پول‪ ،‬با مقدار زيادي کاغذ رنگي‬ ‫که به ش��کل ‪ 500‬يورويي اس��کن رنگي گرفته شده و در قطع‬ ‫يورو برش خورده است‪ ،‬مواجه می‌شود‪ ،‬طرف افريقايي در جلسه گذشته‬ ‫توانس��ته در فرصتي مناس��ب پول‌های اصلي را با تقلبي جابه‌جا کند‪ .‬اين‬ ‫مقام انتظامي خاطرنشان کرد‪ :‬تاجر ايراني اذعان داشته که طرف افريقايي‬ ‫در قرارهاي گذشته اعالم کرده که می‌تواند کاغذهاي رنگي به‌عنوان يورو‬ ‫و دالر براي تاجر ايراني بياورد‪.‬‬ ‫ریی��س پلي��س مهاجرت و گذرنام��ه ناجا بيان کرد‪ :‬پ��س از اعالم اين‬ ‫گزارش و اس��تعالم از تمام اماکن و مهمانپذيرهاي شهر تهران‪ ،‬در نهايت‬ ‫اين اتباع کالهبردار در مهمانپذيري در جنوب تهران شناس��ايي ش��دند‬ ‫و پليس توانس��ت در اي��ن مهمانپذير ‪ 3‬نفر از اتباع افريقايي را دس��تگير‬ ‫و به همراه آنان مقدار زيادي کاغذ س��بز رن��گ و ‪2‬گاو صندوق و موادي‬ ‫که به‌وس��يله آنها اقدام به پاک کردن کاغذها و تبديل آنها‬ ‫ب��ه دالر اصلي می‌کردند را کش��ف و‬ ‫ضبط کند‪.‬‬
‫صنعت روستایی‬ ‫‪report@smtnews.ir‬‬ ‫سه‌شنبه ‪ 28‬مردادماه ‪22 - 1393‬شوال ‪ 19 -1435‬آگوست ‪2014‬‬ ‫صنعت روستايي را دريابيد‬ ‫‪19‬‬ ‫صنايع روستايي «پاره‌هاي فرسودگي» را جمع مي‌کنند‬ ‫گروه گزارش‪ :‬از ش��هر به سمت روستا‪،‬‬ ‫ل دیگ��ری‪ ،‬به خ��ود مي‌گيرند‪،‬‬ ‫صنايع ش��ک ‌‬ ‫صنايع سنتي و دستي که مهم‌ترين آن فرش‬ ‫اس��ت‪ ،‬سال‌هاي طوالني است که مرز‌ها را در‬ ‫نوردي��ده و به عنوان يکي از اق�لام صادراتي‬ ‫مطرح بوده اين روزها‪ ،‬وضعيت نابساماني دارد‪.‬‬ ‫اما از ديگر صنايع روستايي‪ ،‬مي‌توان از زيلو‌ها‬ ‫و چادر شب‌هاي يزدي‪ ،‬احرام بافي‪ ،‬شال‌بافي‪،‬‬ ‫س��فال و سراميک‪ ،‬کاشي‌س��ازي و ‪ ...‬نام برد‬ ‫که بررس��ي هر کدام از اين صنايع روس��تايي‬ ‫نياز به پژوهش‌ه��ا و تحقيقات متعددي دارد‬ ‫و همچنين گزارش‌ه��اي زيادي در اين مورد‬ ‫بايد تهيه شود‪.‬‬ ‫صناي��ع روس��تايي‪ ،‬اي��ن روزه��ا مهجور و‬ ‫ناش��ناخته‌اند در حالي ک��ه مي‌توانند يکي از‬ ‫شاخه‌هاي توسعه پايدار اقتصادي‪ ،‬باشند‪.‬‬ ‫‹ ‹صنعت زیلو و چادر شب‬ ‫اگرچه همه صنايع روستايي معروف استان‬ ‫يزد در روس��تا‌هاي اين ديار ش��کل گرفته و‬ ‫س��اخته و پرداخته مي‌ش��ود‪ ،‬اما اکثر آنها در‬ ‫بازارچه‌هاي سنتي شهر‌هاي بزرگ و کوچک‬ ‫ای��ن اس��تان و اس��تان‌های همج��وار عرضه‬ ‫می‌ش��ود و س��هم روس��تاييان يزد‌ي همان‬ ‫سرانگش��ت‌‌هاي کبود آنهاست که هميشه در‬ ‫حال س��اختن ي��ا دوختن و ريس��يدن قطعه‬ ‫پارچه‌ها و گليم‌ها و جاجیم‌هایی است که به‬ ‫عنوان صنايع دس��تي يزد شناخته مي‌شوند‪.‬‬ ‫يکي از اين صنايع دستي بسيار شناخته شده‬ ‫و ارزش��مند «زيلو» و يا «زيرانداز‌هاي» يزدي‬ ‫است که از بافته‌هاي سنتي روستاييان يزدي‬ ‫به ش��مار مي‌آيد و بيش��تر آنها در روستا‌هاي‬ ‫شهرس��تان‌هاي اردکان و ميبد ي��زد بافته و‬ ‫تافته مي‌شوند‪.‬‬ ‫کارشناس��ان صنايع‌دس��تي اي��ن اس��تان‬ ‫نخ پنبه‌اي اس��ت که امتياز خن��ک بودن در‬ ‫تابس��تان‌‪ ،‬گرم بودن در زمستان و دوام باال را‬ ‫داراست‪.‬‬ ‫وي با اش��اره به اينک��ه در قديم رنگ‌هاي‬ ‫ب��ه کار رفت��ه در زيلو همانند م��واد اوليه آن‬ ‫از طبيعت تهيه مي‌ش��د‪ ،‬می‌گويد‪ :‬ماده اوليه‬ ‫س��اخت اين رنگ‌ها‌‪ ،‬گياه روناس براي ايجاد‬ ‫رنگ‌هاي طي��ف قرمز‌‪ ،‬نيل ب��راي رنگ‌هاي‬ ‫طيف آبي و پوست گردو براي رنگ‌هاي طيف‬ ‫قهوه‌اي است‪.‬‬ ‫او علت اصلي اس��تفاده کردن از رنگ هاي‬ ‫گياه��ي در زيل��و را ثاب��ت مان��دن رنگ زيلو‬ ‫ب��ه هنگام شستش��و و مقاوم��ت در برابر نور‬ ‫خورش��يد ذکر می‌کند و می‌گوی��د‪ :‬با اينکه‬ ‫ي در ش��رايط خوبي نگهداري‬ ‫زيلوهاي قديم ‌‬ ‫نش��ده‌اند‪ ،‬پس از گذشت چند قرن رنگ آنها‬ ‫همچنان حفظ شده است‪.‬‬ ‫زيلوه��ا از نظ��ر کاربرد و رنگ به ‪ 3‬دس��ته‬ ‫تقس��يم می‌ش��وند‌‪ ،‬زيلوهايي که با رنگ آبي‬ ‫و س��فيد بافته می‌ش��ود و مختص مساجد و‬ ‫اماکن متبرکه اس��ت‌‪ ،‬زيلوه��اي جوهري که‬ ‫ب��ا رن��گ آبي و گل��ي بافته می‌ش��ود و براي‬ ‫مصارف خانگي به کار می‌رود و نس��بتا ارزان‬ ‫قيمت هس��تند و زيلوهاي نفت��ال که با رنگ‬ ‫س��بز و گلي بافته می‌شود و مرغوب‌ترين نوع‬ ‫زيلوست‪.‬‬ ‫اين رش��ت ‌ه از صنعت به علت ويژگي‌خاص‬ ‫کاربري‪ ،‬وابس��تگي نداشتن به فناوري خارج‪،‬‬ ‫اش��تغالزايي و رابطه با صنع��ت جهانگردي از‬ ‫جايگاه ويژه‌اي برخوردار است‪.‬‬ ‫صاحب یک کارگاه دیگر زیلوبافی در اردکان‬ ‫می‌گوید‪ :‬نخس��تين هدف ما طراحي کاربري‬ ‫جديد براي زيلو متناس��ب با نياز روز بود که‬ ‫خوشبختانه موفق شديم براي تزئين صندلي‬ ‫اس��ت که در موزه ميبد نگهداري می‌ش��ود‌‪.‬‬ ‫نفيس‌ترين زيلوي ميبد نيز متعلق به قرن ‪12‬‬ ‫هجري قمري است که بر روي آن ‪ 24‬سجاده‬ ‫طراحي شده و در حاشيه آن نام واقف و تاريخ‬ ‫‪ 1118‬هجري قمري نقش بسته است‪.‬‬ ‫در س��ال ‪ 1390‬اي��ن فرش زيب��ا و اصيل‬ ‫ايراني اس�لامي در فهرس��ت ميراث کشور با‬ ‫شماره ‪ 246‬به ثبت رسید‪.‬‬ ‫ام��ا زیلو تنها رهاورد سرانگش��تان هنرمند‬ ‫روستاییان یزد نیست‪ .‬آنها با تالش‌های خود‬ ‫در کارگاه‌های خانگی خیلی از وس��ایل مورد‬ ‫نیاز زندگی س��نتی و روزانه مردم استان یزد‬ ‫و نیز هنردوس��تان را تولید می‌کنند‪ ،‬وسایلی‬ ‫چون قالیچه‌های زینتی‪ ،‬ش��مد‪ ،‬چادرش��ب‪،‬‬ ‫دس��تمال‪ ،‬ایکات‪ ،‬روتختی‪ ،‬خورجین‪ ،‬جیم و‬ ‫پتو‪...‬‬ ‫در اینج��ا با برخ��ی از این تولیدات آش��نا‬ ‫می‌شوید‪.‬‬ ‫‹ ‹ قالی بافی‬ ‫معتقدن��د که زيلو يکي از قديمي‌ترين صنايع‬ ‫دستي روستا‌هاي این اس��تان است و قدمت‬ ‫آن ب��ه پيش از اس�لام برمي‌گردد و عقيده بر‬ ‫اين اس��ت که زيلو از ابداعات اين خطه بوده‬ ‫و گس��ترش بافت آن به دس��ت اس��تادکاران‬ ‫اردکاني و ميبدي صورت گرفته است‪.‬‬ ‫‹ ‹زیلوبافی‬ ‫به گفته کارشناسان‪ ،‬زيلوبافي يکي از صنایع‬ ‫هنری با ارزش اس��ت که نش��ان از دقت نظر‬ ‫و نگاه ظريف و زيباپس��ند ايراني��ان دارد و با‬ ‫وجود ظاهر س��اده اين ف��رش نخي‌‪ ،‬فرهنگي‬ ‫غني در پس هر تار و پود آن نهفته اس��ت‪ .‬در‬ ‫این س��ال‌ها نیز صنعت زيلوبافي در اردکان و‬ ‫ميبد رو به احياست و البته تا چند سال قبل‬ ‫هم صدها خان��وار از بافتن اين هنر ‪ -‬صنعت‬ ‫امرار معاش مي‌‌کردند اما در س��ال‌هاي اخير‬ ‫تقريبا کنار گذاشته شده بود که از سال ‪ 88‬با‬ ‫تالش ميراث فرهنگي اس��تان یزد تا حدودی‬ ‫احیا شد‪.‬‬ ‫تجهيز کارگاه‌ها‌‪ ،‬آموزش‌‪ ،‬پرداخت تسهيالت‬ ‫به زيلوبافان و دراختيار گذاش��تن رايگان دار‬ ‫زيلوباف��ي به بافندگان ازجمل��ه اقداماتی بود‬ ‫که ميراث فرهنگي ب��راي احياي اين صنعت‬ ‫تاريخي انج��ام داد و اکنون نیز زيلو به‌عنوان‬ ‫«فرش سالمت» ش��ناخته شده است زيرا به‬ ‫علت کاربرد پنبه به عن��وان ماده اوليه بدون‬ ‫پرز در بافت‪ ،‬س�لامتي بافنده و مصرف‌کننده‬ ‫به مخاطره نخواهد افتاد‪.‬‬ ‫‹ ‹زیلوهای میبدی‬ ‫زيلوي زيب��اي ميبد با رنگ‌هاي س��نتي و‬ ‫گياهي زيبا عجين ش��ده است‪ ،‬نقش زيلوها‬ ‫برگرفته از کاشي‌کاري‌هاي مساجد و معماري‬ ‫اسالمي است‪.‬‬ ‫مدير يک کارگاه زيلو در اردکان در این‌باره‬ ‫مي‌گويد‪ :‬زيلو با ظاهري ساده‪ ،‬خنک و با دوام‬ ‫اس��ت که مي‌تواند طراوت ش��ن‌هاي کوير را‬ ‫در شب‌هاي تابس��تان به تن آدميان گرمازده‬ ‫بنشاند و خستگي روز را از تن آنها بيرون کند‪.‬‬ ‫کمال��ي اظه��ار می‌کند‪ :‬م��واد اولي��ه زيلو‬ ‫ماشين‪ ،‬تابلو زيلو‌‪ ،‬سجاده و زيلوي کناره‪ ،‬زیلو‬ ‫توليد کنيم‪.‬‬ ‫او ک��ه با احياي هنر زيلوباف��ي و راه‌اندازي‬ ‫کارگاه��ي ب��ا ‪ 4‬دار زيل��و در اردکان س��بب‬ ‫اش��تغالزايي مس��تقيم ‪ 12‬نفر و اشتغالزايي‬ ‫غيرمس��تقيم ‪ 7‬نفر شده اس��ت‪ ،‬در جشنواره‬ ‫هم‌انديش��ي ميراث فرهنگي و صنايع‌دس��تي‬ ‫کشور به عنوان کارآفرين برتر استان در زمينه‌‬ ‫صنايع‌دستي معرفي شد و لوح تقدير دريافت‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫تهیه نخس��تين نقش��ه ب��راي زيل��و‪ ،‬تهيه‬ ‫اس��تاندارد زيلو با همکاري فن��ي و حرفه‌اي‪،‬‬ ‫برطرف کردن مش��کل بيمه زيلوبافان و ثبت‬ ‫نقش‌هاي قديمي زيلو از جمله کارهايي است‬ ‫که در کارگاه او انجام می‌شود‪.‬‬ ‫بسياري از نقوش زيلو نيز متاثر از نقش‌هاي‬ ‫آجرکاري‌و کاش��ي‌کاري‌هاي مس��اجد بوده‬ ‫اس��ت و رنگ آبي و سفيد زيلوهاي مسجدي‬ ‫تطبيقي کامل با رنگ کاشي‌هاي فيروزه‌اي و‬ ‫رنگ آجرکاري‌ها و گچ بري‌ها داشته است‪.‬‬ ‫قديمي‌ترين زيلو مربوط به ‪ 850‬سال پيش‬ ‫قالی‌بافی عمده‌ترین هنر سنتی یزد است‪ .‬از‬ ‫تولیدات قالی دستباف استان ‪ 5‬درصد مصرف‬ ‫داخ��ل اس��تان‪ 45 ،‬درصد خارج از اس��تان‬ ‫و ‪ 50‬درص��د راهی بازارهای خارج از کش��ور‬ ‫می‌شود‪ .‬نقشه‌های اصیل فرش یزد به نام‌های‬ ‫هراتی‪ ،‬گل و ماهی‪ ،‬س��ردار جنگل‪ ،‬کرمانی و‬ ‫نقش مش��ابه است‪ 75 .‬درصد فرش استان از‬ ‫جنس پشم و ‪ 25‬درصد از جنس کرک بافته‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫‹ ‹زیراندازبافی‬ ‫زیراندازهای معروف اس��تان ی��زد یکی از‬ ‫مناسب‌ترین و بادوام‌ترین کف‌پوش‌ها به‌ویژه‬ ‫برای مناطق کویری است‪ .‬مرکز زیراندازبافی‬ ‫این اس��تان‪ ،‬شهرس��تان میبد اس��ت که تا‬ ‫مدت‌ها پیش مخ��ارج صدها خانوار از تولید‬ ‫آن تامین می‌ش��د‪ .‬قدم��ت زیراندازبافی در‬ ‫این ش��هر به دوره پیش از اس�لام می‌رس��د‬ ‫و قدیمی‌تری��ن آن ب��ا قرن‌ها س��ابقه بافت‬ ‫هم‌اکن��ون در مس��جد جام��ع میبد اس��ت‪.‬‬ ‫زیرانداز از نخ پنبه‌ای بافته می‌شود‪ .‬در بافت‬ ‫آن طرح‌ها و نقش‌های ش��ایان توجهی به‌کار‬ ‫می‌رود و رنگ‌های آن غالبا آبی و سفید است‬ ‫و گاهی از قرمز و نارنجی و سبز نیز استفاده‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬زیراندازهای مرغوب به نام زیلوی‬ ‫نفتال ش��هرت دارند و در حال حاضر بیشتر‬ ‫تولی��دات آن به مصرف کفپوش مس��اجد و‬ ‫تکایا می‌رسد‪ .‬نقش‌های زیرانداز به نام‌های‬ ‫پرت توره‪ ،‬زلفک‪ ،‬رکنه‌دون��ی (رکن‌‌الدین)‪،‬‬ ‫هشت‌پر کوچک و هشت پر بزرگ‪ ،‬بند رومی‬ ‫و کلید مشهورند‪.‬‬ ‫ش��مد نوعی پارچه نازک است که در بافت‬ ‫آن نخ پنبه یا ابریش��م مصنوعی به کار رفته‬ ‫و در فصل تابس��تان به عن��وان روانداز از آن‬ ‫استفاده می‌کنند‪ .‬شمد اغلب دارای نقش‌های‬ ‫ساده به صورت چهارخانه است‪.‬‬ ‫‹ ‹چادرشب‌بافی‬ ‫چادرش��ب نوعی دیگر از دس��ت‌بافت‌هایی‬ ‫است که در شهرس��تان یزد‪ ،‬اردکان و بخش‬ ‫زارچ می‌بافند‪ .‬معموال ‪ 2‬نوع چادرشب تولید‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬نوع اول که نازک و منقوش اس��ت‬ ‫و ب��ه نام چادرش��ب رختخ��واب پیچ معروف‬ ‫اس��ت و نوع دوم که ضخامت بیشتری داشته‬ ‫و چادرش��ب صحرایی ن��ام دارد و برای حمل‬ ‫علوفه و محصوالت کشاورزی استفاده می‌شود‬ ‫و دارای نقش‌ه��ای راه‌راه اس��ت‪ .‬تولی��د این‬ ‫بافته‌ه��ا در ابعاد ‪ 90×90‬اس��ت که به‌عنوان‬ ‫سفره نیز از آن استفاده می‌شود‪.‬‬ ‫‹ ‹دستمال‌بافی‬ ‫دستمال یزدی در ابعاد مختلف و طرح‌های‬ ‫متنوعی برای مصارف گوناگون تولید می‌شود‪.‬‬ ‫ان��واع این دس��تمال‌ها به نام‌های عش��ایری‪،‬‬ ‫ابریشمی و مرسریزه معروف است‪ .‬ماده اولیه‬ ‫این بافته‌ها در حال حاضر ابریش��م مصنوعی‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹دارایی‌بافی‬ ‫دارای��ی از بافته‌های زیبا و ویژه یزد اس��ت‪.‬‬ ‫برای تهیه دارایی نخ‌های تار را قبل از بافت به‬ ‫روش‌ه��ای خاصی رنگ می‌کنند که به‌تدریج‬ ‫رنگ‌ها در هنگام بافت مشخص می‌شود‪ .‬ماده‬ ‫اولیه آن در گذشته ابریشم طبیعی بوده ولی‬ ‫در حال حاضر ابریشم مصنوعی است‪.‬‬ ‫‹ ‹روتختی‌بافی‬ ‫از دیگر فرآورده‌های کارگاه‌های دستبافی‪،‬‬ ‫تولید ان��واع روتخت��ی در ابع��اد ‪300×240‬‬ ‫س��انتی‌متری اس��ت‪ .‬ماده اولیه آن از ابریشم‬ ‫مصنوعی و پشم است‪.‬‬ ‫‹ ‹خورجین‌بافی‬ ‫بافت خورجین که وس��یله‌ای اس��ت برای‬ ‫حمل ب��ار‪ ،‬از قدیم در ش��هرهای اش��کذر و‬ ‫اردکان معم��ول بوده اس��ت‪ .‬خورجین روی‬ ‫دارهای عمودی و شبیه زیلو با نقش کمتری‬ ‫بافته می‌شود‪ .‬ماده اولیه خورجین نخ پنبه‌ای‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹جاجیم‌بافی‬ ‫جاجیم‌بافی بافته‌ای س��اده و یکرنگ مانند‬ ‫ارم��ک و کرباس اس��ت و به وس��یله زنان در‬ ‫خانه تولید می‌شود‪ .‬ماده اولیه آن نخ پنبه‌ای‬ ‫اس��ت و برای تهیه لباس (عمدتا شلوار) از آن‬ ‫استفاده می‌شود‪.‬‬ ‫‹ ‹پتوبافی‬ ‫تولید پتوی دس��تباف در بخش‌های اشکذر‬ ‫و خرانق به‌طور خانگی توس��ط زنان مرس��وم‬ ‫اس��ت‪ .‬ابع��اد بافت‪ ،‬نواری اس��ت ب��ه عرض‬ ‫‪ 50‬س��انتی مت��ر و طول ‪ 22‬متر ک��ه بعد از‬ ‫‪ 4‬تکه ش��دن به ه��م دوخته ش��ده و پتو به‬ ‫دس��ت می‌آید‪ .‬این بافته‌ها بیش��تر به صورت‬ ‫پارچه‌ه��ای الوان و با رنگ‌های ش��اد در ابعاد‬ ‫‪ 110×150‬سانتیمتر تولید می‌شود که بیشتر‬ ‫به مصرف بقچه و لنگ حمام می‌رس��د‪ .‬برای‬ ‫بافت لنگ غالبا از نخ پنبه‌ای استفاده می‌شود‪.‬‬ ‫‹ ‹احرام‌بافی‬ ‫پارچه احرامی با ت��ار و پود پنبه‌ای معموال‬ ‫ب��ه ابع��اد ‪ 100×70‬س��انتی‌متر و ‪120×90‬‬ ‫س��انتیمتر تهیه می‌ش��ود‪ .‬این پارچه بیشتر‬ ‫مورد مصرف حجاج قرار می‌گیرد‪.‬‬ ‫‹ ‹دندانی‬ ‫دندانی یا گل خورد که به جامه زرتش��تیان‬ ‫یزد ش��هرت دارد‪ ،‬دارای شیوه بافتی به ظاهر‬ ‫ساده اما پرزحمت است‪.‬‬ ‫‹ ‹شال‌بافی‬ ‫تهی��ه پارچه‌ای به نام ش��ال نیز در ش��هر‬ ‫یزد در گذش��ته معمول بوده ک��ه به صورت‬ ‫کارگاهی تولید می‌ش��د‪ .‬قس��مت عمده اولیه‬ ‫آن نخ پنبه‌ای اس��ت‪ .‬در بس��یاری از مناطق‬ ‫روس��تایی که بافندگ��ی در آنه��ا رواج دارد‪،‬‬ ‫تهیه نوعی سفره مربع شکل در ابعاد ‪90×90‬‬ ‫سانتیمتر نیز رایج اس��ت‪ .‬برای تهیه این نوع‬ ‫سفره از نخ پنبه‌ای کارخانه‌ای نمره ‪ 10‬توسط‬ ‫زنان به صورت خانگی استفاده شد یا دستگاه‬ ‫چال��ه‌ای (با ش��انه ‪ )20‬بافته و توس��ط خود‬ ‫بافنده رنگرزی می‌شود‪.‬‬ ‫‹ ‹روفرشی‌بافی‬ ‫نوع��ی پارچه ن��خ پنب��ه‌ای با ع��رض ‪96‬‬ ‫س��انتیمتر و به رنگ‌های سیاه و سفید یا آبی‬ ‫و س��فید به صورت راه‌راه بافته می‌ش��ود و به‬ ‫تناسب س��طح فرش به‌عنوان روفرشی از آن‬ ‫اس��تفاده می‌کنند‪ .‬مصرف این پارچه امروزه‬ ‫کاهش یافته است‪.‬‬ ‫از دیگ��ر فرآورده‌ه��ای صنایع‌دس��تی یزد‬ ‫می‌ت��وان به پالس‪ ،‬ارمک‪ ،‬س��جاده و کرباس‬ ‫اشاره کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹گیوه‌بافی‬ ‫زن��ان روس��تایی در اوقات بی��کاری خود با‬ ‫استفاده از ابزارهای ساده‪ ،‬رویه گیوه می‌بافند‬ ‫و یا به قول خودش��ان می‌چینند‪ .‬در مناطقی‬ ‫همچون تف��ت‪ ،‬مهریز‪ ،‬نیر‪ ،‬خونزا‪ ،‬بغدادآباد و‬ ‫بهاباد‪ ،‬هنوز فعالیت گیوه‌چین��ی ادامه دارد‪.‬‬ ‫م��اده اولیه گیوه ن��خ پنبه‌ای اس��ت‪ .‬پس از‬ ‫مرحله بافت‪ ،‬رویه باید به تخت دوخته ش��ود‪.‬‬ ‫کار تهیه تخت و دوخت به وسیله مردان انجام‬ ‫می‌شود که به آن تخت‌کشی می‌گویند‪.‬‬ ‫‹ ‹آهنگری‬ ‫آهنگران قدیمی یزد با اس��تفاده از وسایلی‬ ‫س��اده نظی��ر دم و انب��ر و چکش‪ ،‬ب��ه تولید‬ ‫ابزارآالت مورد نیاز مردم چون قپان‪ ،‬قندچین‪،‬‬ ‫چاقو‪ ،‬زنجی��ر‪ ،‬انبر‪‌،‬قف��ل و کارد می‌پردازند‪.‬‬ ‫مرک��ز این فعالی��ت در نواحی مهری��ز‪ ،‬عقدا‪،‬‬ ‫ندوشن‪ ،‬سخوید‪ ،‬اردکان و خضرآباد است‪.‬‬ ‫‹ ‹حصیربافی‬ ‫حصیربافی ی��ا بافت بوری��ا از قدیمی‌ترین‬ ‫صنایع‌دس��تی در ایران اس��ت‪ .‬در استان یزد‬ ‫در مناطق��ی همچون بافق‪ ،‬بهاب��اد‪ ،‬مبارکه و‬ ‫روستای زردین اردکان بافت حصیر با استفاده‬ ‫از الیاف درخت خرما رواج دارد‪ .‬انواع تولیدات‬ ‫آنها شامل حصیر زیرانداز‪ ،‬انواع کاله‪ ،‬بادبزن‪،‬‬ ‫جارو‪ ،‬سبد و پادری است‪.‬‬ ‫دریچه‬ ‫صنعتی که در حاشیه‬ ‫مانده است‬ ‫محمدعلی عرفی‌نژاد‬ ‫گروه گزارش‬ ‫صنایع‌دس��تی ای��ران‪ ،‬از دیرب��از م��ورد توجه همه‬ ‫گردشگران و ایران‌دوستان بوده است‪ ،‬اگر توجه داشته‬ ‫باشیم در اغلب س��فرنامه‌های شرق‌شناسان و ماموران‬ ‫دولتی کشورهای دارای ارتباط با دولت آن روزگار ایران‬ ‫آمده اس��ت‪ ،‬مهم‌ترین راهکار و واقعیت‌های مربوط به‬ ‫شناخت جامعه ایران‪ ،‬از گذشته‌های دور و حتی قبل از‬ ‫اسالم با شناسایی صنایع‌دستی قدیمی و روز‪ ،‬همزمان‬ ‫ممکن شده است‪.‬‬ ‫در این میان زنان اروپایی و از‌جمله همسران سفرای‬ ‫این کشورها با شناسایی این صنایع و رازهای نهفته در‬ ‫هنگام ساخت و به نمایش درآوردن آنها‪ ،‬آنچه در توان‬ ‫داشتند به کار گرفتند برای خریداری این آثار پرزحمت‬ ‫خانگ��ی که در بازگش��ت به خانه‌ها و کشورهای‌ش��ان‬ ‫ب��ه زیباترین نحو آنها را به نمای��ش بگذارند‪ ،‬البته این‬ ‫دلیل نمی‌ش��د تا در حراجی‌های فصل��ی این آثار را به‬ ‫حراج و ف��روش نگذارند‪ ،‬به همین ترتیب بود که آوازه‬ ‫صنایع‌دستی ایران در همه کشورهای اروپایی پیچیده‬ ‫و توجه کلکس��یون‌دارهای ب��زرگ و موزه‌های معروف‬ ‫ب��ه آثار تاریخ��ی و ماقبل تاریخ ک��ه در گنج‌یابی‌های‬ ‫ب��دون مالحظ��ه و مزاحم در ش��هرهای مختلف یافت‬ ‫ش��ده بود جلب ش��ده و در دورانی که چندان توجه و‬ ‫جلوگیری برای خروج آنها وجود نداش��ت‪ ،‬صندوق این‬ ‫آث��ار ارزش��مند ایرانی که از دل خاک و در ش��هرهای‬ ‫دور به دس��ت آمده بود‪ ،‬توس��ط انواع وس��ایل نقلیه و‬ ‫کش��تی و حت��ی هواپیما به خارج از ایران برده ش��د و‬ ‫نتیجه‌اش برای ما شکس��تن قلک‌های پربهای تاریخی‬ ‫درون زمین بود و برای آنها به دست آوردن آثار دستی‬ ‫و هنری مربوط به دوران‌های مش��خصی از تاریخ ایران‬ ‫که در هر مراس��م حراج قیمت��ی افزون‌تر از بار قبل به‬ ‫دس��ت می‌آورد که هنوز هم در حال ادامه اس��ت‪ ،‬این‬ ‫در حال��ی اس��ت که برای چندمین ب��ار‪ ،‬آثار متعلق به‬ ‫تاریخ مشخصی از س��رزمین ایران را با کلی ریش گرو‬ ‫گذاش��تن و ارائه حساب بانکی و تعهدسپاری برای یک‬ ‫دوره کوتاه‪ ،‬در حد ‪ 1‬هفته قرض می‌کنیم تا عالئمی از‬ ‫تاریخ کشورمان را به مردم نشان بدهیم‪.‬‬ ‫در ه��ر ص��ورت آنچه در ای��ن میان قابل بررس��ی و‬ ‫نتیجه‌گیری است‪ ،‬بی‌توجهی مقامات در گذشته است‬ ‫که در زمینه س��رقت‌های آثار نهفته در تاریخ و آثاری‬ ‫که پای هرکدام از آنها بخش��ی از هویت ایرانی به ثبت‬ ‫رس��یده‪ ،‬اعت��راض چندانی نکرده‌ان��د و این گمان هم‬ ‫می‌رود که در حدود یکصد س��ال قبل دس��ت برخی از‬ ‫مدیران در خروج آثار هنری و فرهنگی برای دس��تیابی‬ ‫به اشرفی‌ها و نمونه آثار مشابه و نیز دستمزدهای قابل‬ ‫توجه‪ ،‬از آس��تین بیرون مانده اس��ت که بعدها‪ ،‬همین‬ ‫برنامه‌ریزی به صورت‌های دیگر و با چشمانی بازتر برای‬ ‫دزدی از قلک��ی بزرگ که متعلق به ی��ک ملت بوده و‬ ‫اس��ت‪ ،‬به اجرا درآمده و اگر س��هم یا سهام مربوط به‬ ‫تک‌تک افراد در این س��رزمین محاسبه شود‪ ،‬آن وقت‬ ‫می‌توان فهمید در این س��ال‌ها چق��در دارایی‌های زیر‬ ‫خاک��ی و به عبارت دیگر قلک‌ه��ای تاریخی و گرانبها‪،‬‬ ‫توس��ط عده‌ای از مردم در جای‌جای شهرهای قدیمی‬ ‫ایران‪ ،‬روی زمین آمده و به سرعت در گذر از شهرهای‬ ‫مرزی در آن‌سوی آب‌ها در اختیار خریداران آزمند این‬ ‫آثار قرار گرفته و تبدیل به دالر و یورو شده است‪.‬‬ ‫هنوز یادمان نرفته در یک دوره حساس و زمانی که در‬ ‫چند سال قبل چند نفر گنج‌یاب با استفاده از نیروهای‬ ‫مربوط به ش��هرها و استان‌های دیگر‪ ،‬به آثار گرانبهایی‬ ‫دس��ت یافتند و در پی آن‪ ،‬همه مردم شهرهای اطراف‬ ‫کرم��ان و جیرفت‪ ،‬متر به متر زمین‌ها را زیر و رو کرده‬ ‫و جشن درختکاری راه انداختند که به دنبال این اتفاق‪،‬‬ ‫نیروه��ای دولتی برای مبارزه با این قلک‌دزدهای پرکار‬ ‫و بی‌ت��رس از عواق��ب گنج‌یابی وارد کارزار ش��دند‪ ،‬اما‬ ‫مواجهه با انبوه افراد بیل و کلنگ به دس��ت که شبانه‬ ‫در باغ‌ها را می‌بس��تند و زمین را می‌شکافتند تا از این‬ ‫نمد کالهی برای خود فراهم آورند‪ ،‬عرصه را بر ماموران‬ ‫تنگ کرده و هرگز از کار خس��ته نش��دند‪ ،‬به‌طوری که‬ ‫مسئوالن مربوطه اعالم کردند‪ ،‬چنان شخمی بر زمین‬ ‫زده ش��ده ک��ه می‌ت��وان جیرفت را تبدیل ب��ه یکی از‬ ‫پرمحصول‌‌تری��ن بخش‌های زراع��ی در منطقه کرمان‬ ‫ک��رد‪ .‬این اتفاق واقعیتی را به رخ می‌کش��د‪ ،‬اول اینکه‬ ‫دس��تیابی به آثار تاریخی مان��ده در زیر خاک می‌تواند‬ ‫نشانه ساخت یک موزه جدید باشد چون فعال در دوره‬ ‫آرامش به سر می‌بریم‪ ،‬اما اقبالی که کلکسیون‌دارهای‬ ‫خارجی و بیش��تر اروپایی‌ها از صنایع‌دس��تی ایران به‬ ‫عمل آوردند‪ ،‬نمایشی از ارزشمندی این آثار است که در‬ ‫صورت اس��تفاده از حضور و ورود گردشگران اروپایی و‬ ‫دیگر کشورهای حتی عربی و با همین دستمایه جزیره‬ ‫کیش و قشم و در آینده نزدیک عسلویه و دیگر مناطق‬ ‫آزاد‪ ،‬می‌ت��وان در اندازه‌ه��ای درآمد نفت بر ثروت‌های‬ ‫مل��ی اف��زود‪ .‬در ضمن یادمان هم باش��د این اتفاق در‬ ‫صورت��ی رخ می‌دهد که با ایجاد امنیت گردش��گری و‬ ‫اقتصاد مربوط به آن و فراهم‌آوری وس��ایل رفت و آمد‬ ‫س��الم و مدرن هر روز بیش��تر از قبل هم بر تولید این‬ ‫آثار افزوده و همچنین آینده را در جهت همکاری‌های‬ ‫بین‌‌المللی با حفظ ارزش‌ه��ای فرهنگی و هنری برای‬ ‫روزهای بعد بسازیم‪...‬‬ ‫آثار سنتی و هنری از ایران هزاران سال پیش تا امروز‬ ‫و فردا همیشه خریدار خواهد داشت‪.‬‬
‫نگاه‬ ‫گردشگري؛زيرساخت‌ها‬ ‫و توسعه پايدار‬ ‫روزبه ص�در‪ -‬پژوهش�گر گردش�گری‪ :‬امروزه‬ ‫بس��ياري از كش��ورهاي جهان‪ ،‬ابعاد گسترده صنعت‬ ‫گردش��گري را از نظ��ر توليد‪ ،‬اش��تغال و ايجاد درآمد‬ ‫درك كرده‌اند و از چند دهه پيش به ش��دت به توسعه‬ ‫اين صنعت پرداخته‌اند‪ .‬خوش��بختانه اي��ران از جمله‬ ‫كش��ورهايي است كه با داش��تن ظرفيت‌هاي طبيعي‪،‬‬ ‫تاريخي و فرهنگي برجسته از شرايط بسيار مساعدي‬ ‫براي بهره‌برداري و توس��عه زيرساخت‌هاي گردشگري‬ ‫برخوردار است‪.‬‬ ‫آنچ��ه ام��روزه بي��ش از ه��ر ضرورت��ي در صنعت‬ ‫گردش��گري کش��ور جلب نظر مي‌کند توجه جدي و‬ ‫تامين زيرساخت‌ها و پيش نيازها در اين عرصه است‪.‬‬ ‫درحقيقت ايجاد زيرس��اخت‌هاي گردشگري واقعيتي‬ ‫اجتناب‌ناپذير است و از آنجا که عنوان صنعت را براي‬ ‫فعاليت‌ه��اي ح��وزه گردش��گري برگزيده‌ايم مي‌توان‬ ‫اطمينان داش��ت که در صورت تداوم کم توجهي‌ها و‬ ‫مغفول ماندن زيرس��اخت‌ها به‌وي��ژه در مناطق نمونه‬ ‫گردش��گري‪ ،‬بهره‌برداري مطلوب در اين حوزه محقق‬ ‫نخواهد شد‪.‬‬ ‫ضرورت بررس��ي ظرفيت‌هاي موجود در نقاط هدف‬ ‫گردش��گري‪ ،‬ترغيب س��رمايه‌گذار و انج��ام مطالعات‬ ‫اوليه براي ورود به روند س��رمايه‌گذاري‪ ،‬تربيت منابع‬ ‫انس��اني داراي س��طح علم��ي مناس��ب و مهارت‌هاي‬ ‫حرفه‌اي‪ ،‬پيش‌بيني تاسيس��ات زيربنای��ی ب ‌ه ويژه در‬ ‫بحث دسترس��ي به مناطق اعم از امکانات زيرساختي‬ ‫ريل��ي‪ ،‬هوايي و جاده‌اي را باي��د به‌عنوان بديهي‌ترين‬ ‫زيرساخت‌هاي عرصه گردشگري به حساب آورد‪.‬‬ ‫اما از آنجا که همواره بايد جامعه و نهادهاي س��اکن‬ ‫مناطق ه��دف گردش��گري به‌عنوان ميزبان��ان اصلي‬ ‫گردشگران و بخشي از روند سرمايه‌گذاري گردشگري‬ ‫در نظر گرفته ش��وند‪ ،‬س��اماندهي ريش��ه‌اي و توسعه‬ ‫پايدار اقتصادي و فرهنگي که يکي از شرط‌هاي اصلي‬ ‫آن س��اماندهي جامعه بومي مناطق هدف گردشگري‬ ‫اس��ت را همزمان بايد عاملي اصلي در به ثمر رسيدن‬ ‫رونق گردشگري و بهره‌برداري مطلوب از ظرفيت‌هاي‬ ‫اين مناطق به حس��اب آورد‪ .‬در غير اين صورت نه‌تنها‬ ‫نتايج مطلوب در اين عرصه فراهم نمي‌شود بلکه بروز‬ ‫آس��يب‌ها و ناهنجاري‌هايي ج��دي را در اين مناطق‬ ‫شاهد خواهيم بود‪.‬‬ ‫در حقیقت صنعت گردش��گری آن هنگام می‌تواند‬ ‫به‌عنوان عامل توس��عه پایدار اقتصادی ش��ناخته شود‬ ‫که مش��ارکت اقتصادی اجتماعی جامعه بومی منطقه‬ ‫گردش��گرپذیر را جلب کند‪ .‬به عب��ارت دیگر صنعت‬ ‫گردشگری زمانی به موفقیت مطلوب خواهد انجامید‬ ‫که عالوه بر تضمین س��ودآوری برای س��رمایه‌گذاران‬ ‫کالن‪ ،‬ب��ه چرخه‌ای ب��رای گردش ث��روت‪ ،‬امکانات و‬ ‫افزایش درآمد سرانه ساکنان بومی منطقه تبدیل شود‪.‬‬ ‫حت��ی اگر در برخی مناطق این چرخه به معنی درآمد‬ ‫دائم نباشد و به شکل فصلی خود را نشان دهد‪ ،‬اما مهم‬ ‫این است که ساکنان مناطق گردشگری احساس کنند‬ ‫که در برهه زمانی خاص یا به صورت س��االنه به سطح‬ ‫مشخصی از درآمد یا گردش مالی دست پیدا کرده‌اند‪.‬‬ ‫ام��ا در نظر گرفت��ن اقتضائات بوم��ی مناطق هدف‬ ‫گردش��گری تنها محدود به مش��ارکت‌های اقتصادی‬ ‫نمی‌ش��ود و آماده ساختن بس��ترهای فرهنگی در این‬ ‫مناطق نیز باید از شرط‌های اصلی رضایتمندی توامان‬ ‫میهمانان و میزبانان محسوب می‌شود‪ ،‬اما سازمان‌های‬ ‫درگی��ر در حوزه اجتماعی مانند ش��هرداری‌ها و حتی‬ ‫تش��کل‌های مردم‌نه��اد‪ ،‬نق��ش عم��ده‌ای در پذیرش‬ ‫گردش��گران دارند و حتی شاید بتوان گفت که اقناع و‬ ‫جلب مشارکت این گروه‌هاست که می‌تواند نقش عملی‬ ‫در توس��عه گردش��گری پایدار را ایفا کند و همان‌گونه‬ ‫که پیش از این اش��اره ش��د‪ ،‬بی‌توجهی به نقش این‬ ‫نهادهای بومی می‌تواند عوارض اجتماعی و آسیب‌های‬ ‫جدی را نیز در پی داش��ته باشد‪ .‬به‌عنوان مثال الگوی‬ ‫توسعه گردشگری جزیره کیش به‌رغم وضعیت نسبتا‬ ‫مطلوب در زیرس��اخت‌های فیزیکی از چنین آس��یبی‬ ‫رنج می‌ب��رد و بی‌توجه��ی به نیروه��ای بومی جزیره‬ ‫موجب شده در بس��یاری موارد بومیان منطقه نه‌تنها‬ ‫خود را در عرصه گردش��گری ذی‌نفع نمی‌بینند‪ ،‬بلکه‬ ‫گردشگران را به دید افرادی نگاه می‌کنند که سرزمین‬ ‫آنان و زیبایی‌های نهفته در آن را به تاراج می‌برند‪.‬‬ ‫حوز ‌ه ميراث فرهنگي بدون شک يکي از اصلي‌ترين‬ ‫جاذبه‌ه��ا در عرصه گردش��گري ش��مرده مي‌ش��ود و‬ ‫حفاظت از اين آثار تاريخي بايد از اولويت‌هاي اصلي در‬ ‫اين حوزه محسوب شود‪ .‬همچنين ورود جدي سازمان‬ ‫ت زنجيره‌اي‬ ‫ميراث فرهنگي و گردش��گري به بحث ثب ‌‬ ‫آثار تاريخي در فهرست ميراث جهاني بر هرچه بيشتر‬ ‫شناخته ش��دن اين جاذبه‌هاي منحصر به فرد خواهد‬ ‫ي و ارتقاي س��طح‬ ‫اف��زود‪ .‬تاس��يس موزه‌هاي خصوص ‌‬ ‫کيفي موزه‌هاي موجود درکشور‪ ،‬مرمت و بهره‌برداري‬ ‫از خانه‌ه��اي تاريخي و راه ان��دازي واحدهاي توليد و‬ ‫عرضه صنايع دس��تي از ديگر اقداماتي است که بايد‬ ‫همزمان در فرآیند آماده‌سازي نق��ا ط‬ ‫گردشگري مورد توجه‬ ‫قرار گيرد‪.‬‬ ‫‪20‬‬ ‫سه‌شنبه ‪ 28‬مردادماه ‪22 - 1393‬شوال ‪ 19 -1435‬آگوست ‪2014‬‬ ‫توسعه پایدار‬ ‫‪report@smtnews.ir‬‬ ‫توسعه صنعتي‌ پایدار‪ ،‬ضرورت ايجاد زيرساخت‌ها‬ ‫مینو بدیعی‪ -‬گروه گزارش‪ :‬توسعه صنعتي نياز به زيربناهاي اساسي نظير تدوين‬ ‫برنامه‌‌‪ ،‬ايجاد ساختارها و نهادهاي پايدار و در عين حال نگرش بنيادي به مفاهيمي نظير‬ ‫عدالت‌‌‌‪ ،‬توسعه انساني و پيشرفت اقتصادي به معناي واقعي کلمه دارد‪ .‬به منظور دستيابي‬ ‫به توسعه پايدار صنعتي بايد ابتدا بر رکود اقتصادي و زمينه‌‌هاي بروز آن غلبه کرد‪ .‬در‬ ‫عين حال به مفاهيم فرهنگي توسعه پايدار توجه کامل و زيربنايي داشت‪ .‬براي اينکه‬ ‫تو‌گويي با دکتر‬ ‫زيربناهاي توسعه اقتصادي ‪ -‬صنعتي را به معني دقيق‌تر بشناسيم گف ‌‬ ‫علي اصغر محکي استاد دانشگاه عالمه طباطبایی انجام مي‌دهيم‪.‬‬ ‫‹ ‹معيارهاي عدالت‌محور توسعه‬ ‫دکت��ر علي اصغر محکي اس��تاد علوم‬ ‫ارتباطات ب��ر معياره��اي عدالت محور‬ ‫توسعه در جامعه ما تاکيد مي‌کند‪.‬‬ ‫وي مي‌گويد‪ :‬تعريفي که در کتاب‌‌هاي‬ ‫مختلف درباره توسعه صنعتي ‪ -‬اقتصادي‬ ‫پايدار هست از لفاف خارج شدن و ورود‬ ‫به عرصه جديدي است که باز تعريفي از‬ ‫توس��عه را به ويژه در کشور ما مي‌طلبد‪.‬‬ ‫باز تعريفي از توس��عه بايد اين باشد که‬ ‫کلمه پيشرفت جايگزين توسعه شود‪ .‬به‬ ‫طور مجرد‌‌‪ ،‬پيشرفت و عدالت توسعه‌اي‬ ‫که ناظر بر وجوه رش��د اقتصادي است و‬ ‫با توجه به تاکيدات معيارهاي ارزش��ي‬ ‫و فرهنگ��ي و معيارهاي عدالت محور و‬ ‫ايجاد فرصت‌هاي پيش��رفت‌‌‪ ،‬جايگزين‬ ‫معناي توس��عه شود‪ .‬وي مي‌افزايد‪ :‬يک‬ ‫نکت��ه ديگر هم اين اس��ت که در ‪4 - 3‬‬ ‫دهه گذش��ته برنام��ه و موضوع کيفيت‬ ‫زندگي‌‌‪ ،‬بخش بزرگي از مس��ائل ذهني‬ ‫و درون��ي اف��راد را در ب��ر مي‌گيرد‪ .‬اين‬ ‫اس��تاد ارتباطات در مورد ش��اخص‌‌هاي‬ ‫رش��د اقتصادي معتقد است‪ :‬هم اکنون‬ ‫ش��اخص‌‌هاي رش��د اقتصادي برخي از‬ ‫متغيره��اي ملموس را در ب��ردارد و ما‬ ‫در سيس��تم و نظام��ي زندگي مي‌کنيم‬ ‫که وج��ه ايدئولوژيک و ن��گاه فرهنگي‬ ‫در آن برجس��ته و پر رنگ شده است و‬ ‫در ارزيابي مس��ائل روي روحيه ذهني ‪-‬‬ ‫رواني تاکيد زيادي شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹ارتباط توسعه با مسائل بين‌الملل‬ ‫دکتر محکي بر اين باور اس��ت که در‬ ‫مناح��ث توس��عه به‌ويژه توس��عه پايدار‬ ‫صنعتي ‪ -‬اقتصادي آنچه که مهم اس��ت‬ ‫تاکيد بر اين نکته است که در مناسبات‬ ‫ما با نظام جهاني‌‪ ،‬ارتباطات سلطه‌گرانه‬ ‫وج��ود نداش��ته باش��د‪ .‬او مي‌افزايد‪ :‬در‬ ‫س��ازو کاره��ا و معيارهاي��ي ک��ه براي‬ ‫توس��عه تعريف کرده‌اند مي‌بايد الگو‌ها و‬ ‫تعريفي از توس��عه مدنظر قرار بگيرد که‬ ‫ش��اخص‌‌هاي آن چه به ش��کل مدون و‬ ‫چه غيرمدون‌‪ ،‬توس��عه فرهنگي باشد و‬ ‫در بخش‌‌ه��اي مربوط به چارچوب‬ ‫ذهني آن تاکيد بيشتر بر الگوهاي‬ ‫توسعه بخشي فرهنگي انجام شود‪.‬‬ ‫وي ادامه مي‌ده��د‪ :‬عالوه بر آن‬ ‫وج��ه تمدني و باور و انتظاراتي که‬ ‫هميش��ه مردم دني��ا درمورد ايران‬ ‫داشته‌اند بايد مدنظر قرار بگيرد‌‌‪ ،‬به‬ ‫عب��ارت ديگر ايران در دنيا همواره‬ ‫قدرت اول خاورميانه‌‌ و حتي آسيا‬ ‫بوده و نقش ب��ارزي در اين زمينه بازي‬ ‫کرده اس��ت که اين مفاهي��م در زمينه‬ ‫توسعه بايد مد نظر قرار بگيرد‪.‬‬ ‫‹ ‹وجه آرماني مدل توسعه پايدار‬ ‫به اعتق��اد دکتر محک��ي وجه آرماني‬ ‫مدل توس��عه پايدار در ايران بسيار مهم‬ ‫اس��ت‪ .‬او تاکيد مي‌کند‪ :‬ب��دون گذر از‬ ‫مسير توس��عه به عنوان رويکرد جديد‌‌‪،‬‬ ‫راه ميان‌ب��ر و درحقيق��ت دس��تيابي به‬ ‫پيشرفت و توسعه کامل عملي نيست‪.‬‬ ‫او مي‌گويد‪ :‬در مس��ير توسعه صنعتي‬ ‫پايدار بايد الگوي س��اير کشورها مطرح‬ ‫ش��ود و وجه آرماني‌‌‪ ،‬ذهني و لفظي در‬ ‫اين الگو توسعه فرهنگي است‪.‬‬ ‫دکت��ر علي اصغر محک��ي در طراحي‬ ‫توس��عه پاي��دار همچني��ن ب��ه موضوع‬ ‫حد و اندازه بس��يار باالي مردم اش��اره‬ ‫مي‌کند‪ .‬او عنوان مي‌کند‪ :‬در آرمان‌هاي‬ ‫ام��ام خمين��ي(ره) ح��د بس��يار باالي‬ ‫مش��ارکت مردم در‬ ‫مراح��ل طراح��ي‬ ‫توس��عه فرهنگي‌‌‪ ،‬اج��را ارزيابي ش��ده‬ ‫است‪ .‬به‌طور کلي نظام سياسي ما بسيار‬ ‫مش��ارکتي است و اين مسئله در مرحله‬ ‫عمل ساختار و قالب ذهني مانده از قبل‬ ‫نگاهش به مش��ارکت به صورت موردي‌‌‪،‬‬ ‫مقطعي‌‌‪ ،‬ش��عاري و تبليغاتي و حداکثر‬ ‫در مرحله اجرايي محدود بوده است‪.‬‬ ‫وي ادام��ه مي‌ده��د‪ :‬بنابراي��ن اگر ما‬ ‫م��وردي را به‌عن��وان موضوع��ي آرماني‬ ‫مطرح کرديم و اي��ن باور تبديل به باور‬ ‫و عمل نش��د آن آرمان خالف واقع بوده‬ ‫اس��ت و به نظر مي‌رس��د ط��رح آرمان‬ ‫و ش��عار تغيي��رات ذهن��ي و فرهنگ��ي‬ ‫در سياس��ت‌گذاران و مدي��ران اتف��اق‬ ‫نيافتاده است‪.‬‬ ‫وي ادام��ه مي‌ده��د‪ :‬اي��ن مس��ئله‬ ‫در دوره‌ه��اي مختل��ف س��ازندگي‌‌‪،‬‬ ‫اصالح��ات و دوره بع��د از اصالح��ات‬ ‫و دوره کنون��ي ب��ه بخ��ش طي��ف‬ ‫سياس��ي برمي‌گ��ردد که ق��درت ورود‬ ‫پيدا کردند و پس از رس��يدن به قدرت‬ ‫در داخل کش��ور به دلي��ل نبود احزاب‌‌‪،‬‬ ‫مطالبات ش��ديدي از سوي مردم کوچه‬ ‫و خيابان مطرح مي‌شود‪ .‬به ديگر سخن‬ ‫زيرس��اخت نظام سياس��ي و زيرساخت‬ ‫نظ��ام فرهنگي ب��ه گونه‌اي نب��وده که‬ ‫آمادگي يا ساز و کار تبديل شعار به عمل‬ ‫را عملياتي کند‌‌‪ ،‬ب��روز چنين وضعيتي‌‌‪،‬‬ ‫همچني��ن تهديد‌‌ه��اي ب��رون م��رزي‌‌‪،‬‬ ‫چالش‌‌هاي نظام بين‌المللي در طول اين‬ ‫‪ 35‬س��ال زي��ر س��ايه تهدي��د بيروني‌‌‪،‬‬ ‫طراحي توس��عه اقتص��ادي – فرهنگي‬ ‫متوقف شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹توسعه مطبوعات مقتدر اقتصادي‬ ‫دکت��ر محک��ي در م��ورد توس��عه‬ ‫مطبوعات مقتدر اقتصادي ‪ -‬صنعتي بر‬ ‫اين باور اس��ت که توسعه در مطبوعات‬ ‫در واقع اطالع‌رس��اني‌‌‪ ،‬آموزش و ترويج‬ ‫آموزش‌‌هاي مربوط به توس��عه است که‬ ‫داراي ‪ 2‬عامل است که يکي از ‪ 2‬عامل‌‌‪،‬‬ ‫ضرورت تدوين مدل ملي توسعه پايدار‬ ‫مدل‌ها و نظريه‌‌‌هاي مربوط به توسعه صنعتي ‪ -‬اقتصادي‬ ‫از سال‌ها قبل در ايران اجرا شده و همه موارد نتیجه منفی‬ ‫داشته‌اس��ت‪ .‬در حال حاضر که بحث توسعه پايدار صنعتي‬ ‫مطرح مي‌ش��ود شناخت و بررس��ي مدل‌‌هاي بومي ‪ -‬ملي‬ ‫بسيار مهم و اساسي است‪ .‬صاحب نظران در ارائه و عرضه‬ ‫م��دل بومي ‪ -‬ملي توس��عه پايدار به بح��ث دين محوري‌‪،‬‬ ‫خدامح��وري و ضرورت رش��د هماهنگي اقتصادي اش��اره‬ ‫مي‌کنند‪ .‬در اين زمينه مهندس مرتضي نبوي‪ ،‬مديرمسئول‬ ‫روزنامه رس��الت مي‌گويد‌‪ :‬غربي‌‌ها معتقدند که غربي شدن‬ ‫يا ليبراليسم سراسر جهان را فرا مي‌گيرد فرهنگ مدرنيته‬ ‫جاي سنت را در تمامي دنيا خواهد گرفت و اين نوعي دين‬ ‫کاملا دنيوي است که با استقرار آن نهادهايي مثل خانواده‬ ‫با تغييرات و تحوالت اساس��ي روبه‌رو مي‌ش��وند‪ .‬وي ادامه‬ ‫مي‌دهد‌‪ :‬الگوهايي نظير مدل و الگوي نوسازي و توسعه در‬ ‫قبل از پيروزي انقالب اس�لامي در ترکيه و ايران پياده شد‬ ‫اما اين الگو در کشوري مثل ايران که فرهنگ تشيع در آن‬ ‫نهادينه ش��ده و ارتباط نزديکي با شبکه روحانيت و مراکز‬ ‫حوزه علميه نظير قم داشت‪ ،‬نتوانست تاثيري داشته باشد‪.‬‬ ‫به عبارت ديگر فرهنگ تش��يع و اسالم‪ ،‬مدرنيزاسيون‬ ‫را پ��س زد و اين مدل نتوانس��ت ج��ا بيفتد‪ ،‬مدل‌‌هاي‬ ‫غربي در ترکيه بيش��تر ج��واب داد و در‬ ‫ايران پس از انق�لاب با اين مدل‌ها به‬ ‫شدت مخالفت شد‪ .‬وي معتقد است؛‬ ‫ميش��ل فوکو نظريه‌پرداز فرانس��وي‬ ‫در م��ورد انق�لاب اي��ران گفت که‬ ‫ي��ک انقالب پس��ت م��درن در اين‬ ‫کش��ور اتفاق افت��اد و روحانيت که‬ ‫تفکر‬ ‫اعتق��اد ب��ه‬ ‫ا نتظا ر‬ ‫داشت يک انقالب ضدمدرنيته را به وجود آورد‌‌‪ ،‬در حقيقت‬ ‫گفتماني به نام تشيع منشأ قدرت مي‌شود‪.‬‬ ‫‹ ‹بهترين تعريف از توسعه‬ ‫به اعتقاد مهندس مرتضي نبوي‪ ،‬براي اس��تقرار توس��عه‬ ‫صنعتي پايدار مردم مي‌توانند روش��ي را انتخاب کنند که‬ ‫استعداد اقتصادي‌‌‪ ،‬اجتماعي و معنوي‌شان بارور شود که به‬ ‫معناي جامعه‌سازي‌‌‪ ،‬دولت‌سازي و بهره‌گيري از استعدادها‬ ‫و خالقيت‌‌ه��اي افراد اس��ت‪ .‬وي مي‌گويد‌‪ :‬با بهره‌گيري از‬ ‫اين استعداد است که راز و نياز و عبادت شکفته مي‌شود و‬ ‫توسعه مي‌تواند دنيا و آخرت را آباد کند‪.‬‬ ‫‹ ‹نقش مطبوعات درتوسعه پايدار‬ ‫از مديرمس��ئول روزنامه رس��الت س��وال مي‌شود نقش‬ ‫مطبوعات در توس��عه پايدار چيست؟ او در پاسخ مي‌گويد‌‪:‬‬ ‫در ديدگاه کلي پيام‌‌هاي رس��انه مکت��وب بايد به گونه‌اي‬ ‫باش��د که محتواي ارزشي بااليي داشته باشد و در مخاطب‬ ‫انگيزه‌‌هاي عميق ايجاد کن��د‌‪ ،‬ضمنا در اين پيام ارتباط و‬ ‫تعامل بايد برقرار شود‌‌‪ ،‬تبليغ منحصر به مطبوعات نيست‪،‬‬ ‫بلکه در فرهنگ يک رسانه وجود دارد‪.‬‬ ‫ب��ه گفته مرتض��ي نبوي‪ ،‬اص��وال رس��الت آخرين‬ ‫جه��ا ن‬ ‫پيامب��ر(ص) در‬ ‫نوشتاري است و معجزه آخرين پيامبر قرآن مجيد است که‬ ‫يک سند مکتوب است‌‌‪ ،‬بنابراين رسالت اصلي مطبوعات را‬ ‫پيامبران اولوالعزم داشته‌اند که آيات الهي را مي‌خواندند و‬ ‫ايج��اد تزکيه مي‌کردند و تهذيب به وج��ود مي‌آوردند‪ .‬او‬ ‫اضافه مي‌کند‌‪ :‬اگر بتوانيم رسالت مطبوعات را تنوير افکار‬ ‫عموم��ي جامعه و تعليم کتاب و حکمت بدانيم که اين امر‬ ‫دقيقا در معارف الهي نهفته است‪.‬‬ ‫‹ ‹مطبوعات و قدرت نرم‬ ‫ويژگ��ي مطبوعات در راه توس��عه داش��تن ق��درت نرم‬ ‫اس��ت که اين نکته را مرتضي نبوي گفته و اضافه مي‌کند‌‪:‬‬ ‫پيا ‌م رس��انان با ت�لاوت آيات‌اله��ي‌‌‪ ،‬تزکيه‌‪،‬‬ ‫تعلي��م‌‌‪ ،‬کتابت‌‌‪ ،‬حکمت و تهذيب بايد خود‬ ‫را مجهز کنن��د‌‌‪ ،‬آنان بايد از آگاهي بااليي‬ ‫برخوردار باشند‪ .‬وی خاطرنشان مي‌کند‌‪:‬‬ ‫زماني که به زندگي انبيا نگاه مي‌کنيم و‬ ‫معجزات آنها را مي‌بينيم‪ ،‬متوجه‬ ‫مي‌ش��ويم از زم��ان حضرت‬ ‫موس��ي (ع) که‬ ‫رويکردهاي عملي اس��ت که نش��ريات‬ ‫به‌عن��وان آئينه در داخل فضاي کش��ور‬ ‫ب��ه روزنامه‌ن��گاري توس��عه مي‌پردازند‬ ‫و ت��ا چه پاي��ه ب��ه اين بح��ث اهميت‬ ‫مي‌دهند‪.‬‬ ‫وي ادامه مي‌دهد‪ :‬در بحث نظري اين‬ ‫مسئله هم گفته مي‌شود که عموما روش‬ ‫پرداختن به مباحث توسعه وجود ندارد‬ ‫که در اين مورد هم مي‌توان راهکارهاي‬ ‫موردنظر را پيدا کرد‪.‬‬ ‫ب��ه ب��اور دکتر محک��ي عل��ت اينکه‬ ‫مباح��ث توس��عه در روزنام��ه چ��اپ‬ ‫نمي‌شود اين است که مطبوعات کشور‬ ‫م��ا از تهديد اقتصادي رنج مي‌برند‪ ،‬زيرا‬ ‫مس��ائل مالي رگ حياتي آنهاست و آنها‬ ‫باي��د هزينه‌‌هاي انتش��ار را تامين کنند‬ ‫و ب��راي تامي��ن هزينه‌‌ه��اي روزنامه به‬ ‫چاپ آگهي وتهي��ه گزارش و خبر براي‬ ‫روابط عمومي‌ها اختصاص مي‌دهند و به‬ ‫همين دليل بحث توس��عه در مطبوعات‬ ‫دنبال نمي‌شود‪.‬‬ ‫معجزه او از عصايش ش��روع مي‌ش��ود‌‪ ،‬اين معجزه گرايش‬ ‫م��ادي دارد و پس از آن حضرت عيس��ي (ع) روحيه مردم‬ ‫را نرم مي‌کند و معجزه او اين اس��ت که به عواطف انساني‬ ‫توجه کرده اس��ت‪ .‬اما پيامبر اسالم (ص) معجزه‌اش کتاب‬ ‫اس��ت‌‌‪ ،‬در فرهنگ دنياي امروز ابت��دا قدرت نظامي وجود‬ ‫داش��ت و س��پس قدرت اقتصادي پديد آم��د و صحبت از‬ ‫قدرت نرم بعد از انقالب شد که مطبوعات جزو قدرت نرم‬ ‫هستند و با قدرت نياز به پااليش و تهذيب دارند و ما براي‬ ‫اينکه به توسعه دست پيدا کنيم ارزش‌هايي را بايد رعايت‬ ‫کرده و تهذيب را از خود شروع کنيم‪.‬‬ ‫‹ ‹مدل مديريتي خدمت محور در توسعه پايدار‬ ‫مدل‌‌هاي مختل��ف مديريتي در دنيا در بحث پيش��برد‬ ‫اهداف توس��عه پاي��دار وجود دارد که يک��ي از اين مدل‌ها‬ ‫م��دل خدمت مح��ور اس��ت‌‌‪ ،‬در اين مورد مدير مس��ئول‬ ‫روزنامه رسالت مي‌گويد‌‪ :‬با نگاه به تئوري و نظام مسئوليت‬ ‫اجتماعي مي‌توان مدل خدمت محور بودن را مطرح کرد و‬ ‫آن را درفرهنگ کشور جا انداخت و در نظام اقتصادي هم‬ ‫دنبال کرد‪ .‬به گفته نبوي‪ ،‬مسئوليت اجتماعي بسيار مهم‬ ‫است و قطعا خدمت محوري در اقتصاد‌‌‪ ،‬صنعت‌‌‪ ،‬مطبوعات‬ ‫و فرهنگ کشور مي‌تواند مستقر شود اما در اين ميان بايد‬ ‫رابطه بين انسان با خدا‌‪ ،‬انسان با انسان و انسان با خود و با‬ ‫محيط طبيعي تعريف شود‪.‬‬ ‫وی تصري��ح مي‌کند‪ :‬در توس��عه اقتصادي مديريت‬ ‫نهاده��ا بس��يار مهم اس��ت‪ .‬مدي��ر مس��ئول روزنامه‬ ‫رس��الت همچنين ب��ه بحث مديريت جمع��ي به ويژه‬ ‫در «مطبوعات توس��عه» اش��اره ک��رده و آن را مبتني‬ ‫بر زمان شناس��ي و ش��رايط محيطي و داخلي‬ ‫مي‌دان��د‪ .‬در کالمي کل��ي و بنيادي‬ ‫براي توسعه اقتصادي ‪ -‬اجتماعي‬ ‫بايد نقط��ه هدف وجود داش��ته‬ ‫باشد و اين کار با مراجعه به‬ ‫قرآن مجيد انجام شود‬ ‫که فراتر از زمان و‬ ‫مکان است‪.‬‬
‫معدن بین‌الملل‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫بررسي‬ ‫سه‌شنبه ‪ 28‬مردادماه ‪22 - 1393‬شوال ‪ 19 -1435‬آگوست ‪2014‬‬ ‫از سرمايه‌گذاري مشترک ايران و کويت‬ ‫‪21‬‬ ‫احداث کارخانه فوالد هنوزدرمراحل اوليه قرار دارد‬ ‫حس�ن س�اعدی‪ -‬گروه مع�دن‪ :‬در‬ ‫ماه‌ه��اي گذش��ته خب��ري مبني‌ب��ر امضای‬ ‫توافق‌نامه مشترک همکاري ميان کشورهاي‬ ‫ايران و کويت در س��ايت‌ها منتش��ر ش��د که‬ ‫براساس اين قرارداد کشور کويت تمايل خود‬ ‫را براي سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي مختلف‬ ‫صنعتي و معدني اع�لام کرده بود؛ موضوعي‬ ‫که نش��ان مي‌دهد پس از چند سال باالخره‬ ‫دره��اي س��رمايه‌گذاري خارجي در کش��ور‬ ‫درحال گشوده شدن است‪.‬‬ ‫در اين رابطه برخي از کارشناسان معتقدند‬ ‫ايران بايد با ايجاد مس��ير مش��خص و هموار‬ ‫ب��راي ج��ذب س��رمايه گ��ذاران خارجي از‬ ‫فرصت‌ه��اي به وجود آم��ده در منطقه براي‬ ‫توسعه صنايع معدني استفاده بهينه را ببرد‪.‬‬ ‫ولي اهلل افـخمي راد رييس‬ ‫س��ازمان توس��عه و تجارت‬ ‫درخص��وص‬ ‫اي��ران‬ ‫اقــــدامـات صورت گرفته‬ ‫براي جذب سرمايه گذاران خارجي به‬ ‫مي‌گوي��د‪ :‬در حال حاضر ايران ب��ا قوانين و‬ ‫مق��ررات مش��خص زمينه‌ها را ب��راي جذب‬ ‫سرمايه‌گذاران خارجي ايجاد کرده است‪.‬‬ ‫وي اف��زود‪ :‬ش��رکت‌هاي خارجي در صورت‬ ‫سرمايه‌گذاري در ايران مي‌توانند از ‪100‬درصد‬ ‫سرمايه خود بهره‌مند شوند‪.‬‬ ‫رييس س��ازمان توس��عه و تجارت ايران با‬ ‫بي��ان اينکه اگر امکان ص��ادرات محصوالتي‬ ‫که از طريق سرمايه‌گذار خارجي توليد شده‬ ‫فراهم ش��ود براي تش��ويق‪ ،‬معافيت مالياتي‬ ‫خوب��ي به آنه��ا تعلق خواهد گرف��ت‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫ميزان مالي��ات بر درآمد س��رمايه‌گذاري در‬ ‫مناطق محروم براي س��رمايه‌گذاران خارجي‬ ‫نيز از ‪ 4‬تا ‪ 10‬درصد کاهش يافته اس��ت‪ .‬به‬ ‫گونه‌ای که هم‌اکنون برای تش��ویق س��رمایه‬ ‫گذاران خارج��ی معافیت مالیاتی‪50‬درصدی‬ ‫در نظر گرفته شده است‪.‬‬ ‫افخم��ي راد به س��رمايه‌گذاري در مناطق‬ ‫آزاد کش��ور اش��اره و اضافه ک��رد‪ :‬در صورت‬ ‫سرمايه‌گذاري در مناطق آزاد سرمايه گذار تا‬ ‫‪ 20‬سال از معافيت مالياتي برخوردار خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫وي گف��ت‪ :‬وجود منابع طبيعي مناس��ب؛‬ ‫(منابع نفت و پتروشيمي) از مزيت‌هاي ديگر‬ ‫ايران براي جذب س��رمايه گ��ذاران خارجي‬ ‫است‪.‬‬ ‫رييس س��ازمان توس��عه و تجارت ايران‬ ‫همچني��ن درخصوص ابراز تمايل کش��ور‬ ‫کويت براي س��رمايه‌گذاري‌هاي مش��ترک‬ ‫مي‌گوي��د‪ :‬در ح��ال حاضر اقدام��ات اولیه‬ ‫ب��رای انج��ام پروژه ص��ورت گرفت��ه و در‬ ‫آینده نزدیک با س��رمایه‌گذاری مش��ترک‬ ‫پروژه ف��والد کلید خواهد خورد‪ .‬در همين‬ ‫رابطه نيز مش��عان خال��دي‪ ،‬قائم‌مقام وزير‬ ‫صنع��ت و بازرگان��ي کويت ني��ز گفته که‬ ‫کويت براي تحقق اين هدف بيش از ‪100‬‬ ‫ميليارد دالر س��رمايه‌گذاري در نظر گرفته‬ ‫اس��ت‪ .‬وي کاهش ماليات س��رمايه‌گذاري‬ ‫خارج��ي از ‪ 55‬درصد ب��ه ‪ 15‬درصد را از‬ ‫جمله مش��وق‌ها دانس��ت و گفت‪ :‬برگزاري‬ ‫نمايشگاه‌ها و فعال کردن بخش خصوصي‬ ‫در ‪ 2‬کش��ور مي‌تواند به تس��ريع در روند‬ ‫توسعه همکاري‌ها کمک کند‪.‬‬ ‫‹ ‹شناسايي منطقه براي جانمايي طرح‬ ‫همچني��ن محمدحس��ن‬ ‫جوالزاده‪ ،‬کارشناس فوالد در‬ ‫خصوص سرمايه‌گذاري‌هاي‬ ‫مش��ترک بين ايران و کويت‬ ‫گفت‪:‬‬ ‫در زمينه ساخت کارخانه فوالد به‬ ‫در ح��ال حاض��ر مطالع��ات اولي��ه در زمين��ه‬ ‫شناسايي منطقه مناسب براي احداث کارخانه‬ ‫ف��والد آغاز ش��ده اس��ت که در ص��ورت پايان‬ ‫مطالعات جانمايي عمليات احداث اين مجموعه‬ ‫کليد خواهد خورد‪.‬‬ ‫وي با بيان اينکه تاکنون مناطق بندرعباس‬ ‫و طبس مورد مطالعه شرکت‌هاي سرمايه‌گذار‬ ‫قرار گرفته اس��ت‪ ،‬اف��زود‪ :‬در منطقه جنوب‬ ‫کشور ‪ 2‬فوالدساز بزرگ کشور همچون فوالد‬ ‫هرم��زگان و فوالد کاوه جن��وب در تالش‌اند‬ ‫تا در احداث اين کارخانه با ش��رکاي کويتي‬ ‫همکاري کنند‪.‬‬ ‫وي همچني��ن در رابط��ه ب��ا مي��زان‬ ‫س��رمايه‌گذاري در نظ��ر گرفته ش��ده براي‬ ‫احداث کارخان��ه توليد فوالد ني��ز گفت‪ :‬در‬ ‫ح��ال حاضر به علت مش��خص نبودن مکان‬ ‫قطعي اجراي پروژه‪ ،‬هن��وز برآورد دقيقي از‬ ‫سرمايه‌گذاري پيش رو صورت نگرفته است‪.‬‬ ‫محم��د تقي ک��ره‌اي‪ ،‬رييس‬ ‫س��ازمان زمين‌شناس��ي و‬ ‫اکتش��افات معدني ايران در‬ ‫اي��ن خص��وص ک��ه‬ ‫س��رمايه‌گذاري‌هاي صورت گرفته از س��وي‬ ‫کشور کويت شامل حوزه اکتشاف مي‌شود‪ ،‬به‬ ‫گفت‪ :‬سرمايه‌گذاري کويت بيشتر در‬ ‫بخش صنايع معدني بوده و شامل اکتشافات‬ ‫نمي‌شود‪.‬‬ ‫وي افزود‪ :‬اخيرا در حال بررس��ي همکاري‬ ‫مش��ترک بين اي��ران و قزاقس��تان در حوزه‬ ‫اکتشافات هس��تيم که توافقات اوليه در اين‬ ‫زمين��ه صورت گرفت��ه که بع��د از بازديد از‬ ‫اقدامات اين کش��ور در بخش اکتشافات طي‬ ‫يک ديدار مش��ترک به توافق نهايي دس��ت‬ ‫خواهيم يافت‪.‬‬ ‫‹ ‹ايميدرو و کويت استيل‬ ‫ب��ر اس��اس يادداش��ت تفاهمي ک��ه بين‬ ‫مهدي کرباسيان رييس هيات عامل سازمان‬ ‫ایمیدرو و عواد الخالدي مديرعامل ش��رکت‬ ‫ف��والد کويت ب��ه امضا رس��يد طرفين براي‬ ‫س��رمايه‌گذاري مش��ترک با هدف ايجاد يک‬ ‫مجتمع فوالدسازي در ايران طي ‪ 4‬فاز توافق‬ ‫کردند‪.‬‬ ‫اي��ن تفاهمنام��ه در ادام��ه برنام��ه‬ ‫س��رمايه‌گذاري مش��ترک اي��ران و کويت‬ ‫ب��ه امضا رس��يده اس��ت‪ .‬مرحله نخس��ت‬ ‫سرمايه‌گذاري مش��ترک ‪ 2‬کشور‌‪ ،‬در سال‬ ‫‪ )1996(1375‬ب��ا راه‌اندازي کارخانه فوالد‬ ‫کويت آغاز شد و در ‪ 3‬مرحله ‪ 3‬خط توليد‬ ‫ش��امل محصوالت نوردي ب��ه ظرفيت‌هاي‬ ‫‪ 300‬و ‪ 400‬هزار تن و ‪ 1‬خط توليد فوالد‬ ‫خام ‪ 800‬هزار تني در آن کارخانه به بهره‬ ‫برداري رس��يد‪ ،‬ب��ه طوري ک��ه ‪49‬درصد‬ ‫س��هام آن ش��رکت در اختيار ايميدرو قرار‬ ‫دارد و مابقي متعلق به شرکت فوالد کويت‬ ‫است‪.‬‬ ‫اين ش��رکت هم اينک در حال اتمام طرح‬ ‫توسعه نورد با ظرفيت توليد ‪450‬هزار تن در‬ ‫سال است که در اواخر تابستان ‪ 93‬راه‌اندازي‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫ب��ا امضاي اين يادداش��ت تفاه��م‪ ،‬طرفين‬ ‫آماده اجراي طرحي مش��ابه در ايران هستند‬ ‫به طوري که در مرحله نخس��ت يک کارخانه‬ ‫تولي��د آهن اس��فنجي (احياي مس��تقيم) با‬ ‫ظرفي��ت تولي��د ‪1/6‬ميلي��ون ت��ن احداث و‬ ‫در ‪ 2‬مرحل��ه کارخان��ه ‪ 1‬ميليون تني توليد‬ ‫فوالد خام و س��پس کارخانه ‪ 1‬ميليون تني‬ ‫محصوالت نوردي احداث شود‪.‬‬ ‫همچنين قرار اس��ت اجرا و راه‌اندازي طرح‬ ‫‪ 5‬ميليون تني گندله‌س��ازي نيز به عنوان فاز‬ ‫بعدي اين س��رمايه‌گذاري مشترک محسوب‬ ‫مي‌شود‪.‬‬ ‫در اين پروژه ايميدرو متعهد ش��ده زمينه‬ ‫مورد نياز احداث طرح‌ها‪ 100 ،‬ميليون فوت‬ ‫مکع��ب گاز و ‪ 200‬م��گاوات نيروي برق اين‬ ‫کارخانه‌ها را تامي��ن کند‪ .‬همچنين ايميدرو‬ ‫متعهد ش��ده تا زمينه واردات و صادرات مواد‬ ‫اوليه و توليدات‪،‬استفاده از خدمات گمرکي و‬ ‫معافيت‌هاي مالياتي را تسهيل کند‪.‬‬ ‫دیدگاه‬ ‫كاربردهاي وسيع فلزات كمياب‬ ‫آنتوني ليپمن‪ ،‬مديرعامل شركت انگليسي ليپمن‌اند‬ ‫والتون مي‌گويد‪ ،‬خوشحاليم از اينكه كانون توسعه براي‬ ‫فلزات كمياب هس��تيم؛ فلزاتي كه در گذشته عمدتا به‬ ‫عنوان م��واد غيرقابل مصرف بيرون ريخته مي‌ش��دند‪.‬‬ ‫فل��زات كمي��اب در صنايع الكترونيك‪ ،‬خودروس��ازي‪،‬‬ ‫هوافضا‪ ،‬باتري‌س��ازي‪ ،‬نيروگاهي‪ ،‬انرژي و ذوب فلزات‬ ‫كارب��رد دارند‪ .‬در بعضي از م��وارد تقاضاي جديد براي‬ ‫اين فلزات آنچنان باالست كه تاكنون پيش‌بيني نشده‬ ‫ب��ود‪ ،‬به طوري كه بعض��ي از مصرف‌كنن��دگان زماني‬ ‫كه قيمت‌ها بس��يار نوس��ان داش��ت‪ ،‬با خريد بيشتر به‬ ‫موجودي انبارهاي خود در حد قابل توجهي مي‌افزودند‪.‬‬ ‫‹ ‹رشد صنايع الكترونيك‬ ‫يك��ي از مهم‌تري��ن نيروه��اي محركه ب��راي فلزات‬ ‫كمياب در س��ال جاري همچنان بازار مصرف تجهيزات‬ ‫الكترونيكي در جهان است‪.‬‬ ‫اس��تيو كوني��گ‪ ،‬مدير بخ��ش آناليز صنعت ب��راي انجمن‬ ‫تجهيزات الكترونيكي مصرفي ( ‪ )CEA‬در آرلينگتون ويرجينيا‬ ‫مي‌گويد‪ :‬در س��ال ‪ 2013‬ميزان سرمايه‌گذاري در بخش‬ ‫تجهيزات الكترونيكي مصرف��ي در جهان به ‪ 1/1‬تريليون‬ ‫دالر رسيد كه نسبت به سال ‪ 2012‬حدود ‪ 4‬درصد افزايش‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫با توجه به اينكه بيش��ترين رش��د س��االنه در بخش‬ ‫تجهي��زات الكترونيكي مربوط به تلفن‌هاي هوش��مند‬ ‫اس��ت‪ ،‬كونيگ پيش‌بيني مي‌كند شاهد افزايش فروش‬ ‫تازه‌های بین الملل‬ ‫زيان ‪۹۳۰‬ميليون دالري‬ ‫در فاينانس فلزات چين‬ ‫س��االنه ‪ 18‬درصدي در س��ال جاري و ‪ 14‬درصدي در‬ ‫سال ‪ 2015‬خواهيم بود كه ارزش فروش جهاني آن به‬ ‫حدود نيم تريليون دالر خواهد رسيد‪.‬‬ ‫در مقايس��ه‪ ،‬بازار تلويزيون ‪ LCD‬شاهد ميزان رشد‬ ‫بس��يار كمتري بوده‪ ،‬به طوري ك��ه ‪ CEA‬پيش‌بيني‬ ‫مي‌كند هزينه‌هاي سرمايه‌اي براي اين گونه تلويزيون‌ها‬ ‫ح��دود با ‪0/76‬درصد افزايش امس��ال به ‪ 132‬ميليارد‬ ‫دالر رس��يده و با همين نرخ رش��د در س��ال ‪ 2015‬به‬ ‫‪ 133‬ميليارد دالر برسد‪.‬‬ ‫‹ ‹افزايش كاربرد آنتيموان در خودروسازي‬ ‫با رش��د تقاضا براي خودرو‪ ،‬تقاضا براي فلز آنتيموان‬ ‫ني��ز افزايش يافت‪ .‬مركز تحقيقات اكو اس��تون گزارش‬ ‫ك��رده ك��ه آنتيم��وان در پالس��تيك‌هاي مصرفي در‬ ‫خودروها كاربرد دارد كه ضد شعله و ضد حريق است‪.‬‬ ‫يك تحليگر ارش��د مركز خدمات اطالعاتي راكسيل‬ ‫در لندن مي‌گوي��د‪ 65 :‬درصد آنتيموان اوليه (و حدود‬ ‫نص��ف كل آنتيموان) ب��راي خواص ض��د حريق آن و‬ ‫ساير كاربردها مصرف مي‌شود‪ .‬آنتيموان در باتري‌هاي‬ ‫س��ربي اسيدي كه بيشترين درصد كاربرد آن نيز براي‬ ‫خودروها و ساير وسایل نقليه است‪ ،‬استفاده مي‌شود‪.‬‬ ‫‹ ‹پرواز آرام رنيوم‬ ‫رابرت بي‌ليس مديرعامل ش��ركت راسكيل مي‌گويد‪:‬‬ ‫رني��وم به طور عمده در قس��مت انتهايي داغ تيغه‌هاي‬ ‫توربين موتورهاي جت استفاده مي‌شود‪ .‬بي‌ليس اضافه‬ ‫شرکت انبارداري جهاني پاکوريني جديدترين‬ ‫ش��رکتي ش��د که در ارتب��اط ب��ا کالهبرداري‬ ‫فاينانس فلزات در بندر کينگدائوي چين دست‬ ‫ب��ه اق��دام حقوقي زد که به معني ضرري بالغ ب��ر ‪ 930‬ميليون دالر‬ ‫در ‪ 17‬بن��در پرازدحام جهان خواه��د بود‪ .‬مقامات چيني در ماه می‬ ‫تحقيقاتي را در مورد اس��تفاده از رسيدهاي جعلي انبار از سوي يک‬ ‫ش��رکت تجارت فلزات خصوصي چيني و ش��رکت‌هاي مربوط به آن‬ ‫به منظور دريافت وام‌هاي متعدد براي هر محموله فلز آغاز کردند‪.‬‬ ‫ض��رر بانک‌ه��ا و ش��رکت‌هاي بازرگاني متع��دد خارج��ي از اين‬ ‫کالهبرداري ممکن است به بيش از ‪ 930‬ميليون دالر برسد‪ .‬براساس‬ ‫گزارش رويترز‪ ،‬دچنگ ماينينگ و شرکت مادر آن حداقل ‪16‬ميليارد‬ ‫يوان (‪2/58‬ميليارد دالر) به بانک‌هاي چيني بدهکار هستند‪.‬‬ ‫‪ 55‬تن در س��ال رسيده است‪ .‬درمقايس��ه‪ ،‬اين رقم در‬ ‫سال‌هاي ‪2011‬ـ ‪ 2010‬معادل ‪30‬ـ ‪20‬تن در سال بود‪.‬‬ ‫مي‌كند‪ :‬در ‪ 1‬يا ‪ 2‬س��ال گذش��ته بازار صنايع هوافضا‬ ‫ش��اهد اندكي ركود تقاضا براي س��وپرآلياژهاي حاوي‬ ‫رنيوم بود‪.‬‬ ‫كارشناس��ان معتقدند‪ 2 :‬منبع جديد احتمالي تقاضا‬ ‫براي رنيوم وجود دارد که يكي چين و ديگري روس��يه‬ ‫است كه هر دو آنان عالقه‌مند به افزايش ناوگان صنايع‬ ‫هواپيماي داخلي خود هستند‪.‬‬ ‫در ح��ال حاض��ر هر كيلوگ��رم اين فل��ز ‪ 3000‬دالر‬ ‫اس��ت‪ .‬قيمت‌هاي رنيوم رو به كاهش گذاش��ته اس��ت؛‬ ‫ام��ا تحليلگران معتقدند كه قيم��ت آن به كف قيمتي‬ ‫خود رس��يده و به تدريج در ب��ازار افزايش پيدا خواهد‬ ‫كرد‪ .‬بي‌ليس مي‌گويد‪ ،‬انتظار نمي‌رود كه امسال قيمت‬ ‫رنيوم بهبود قابل توجهي داشته باشد و بسته شدن اخير‬ ‫واحدهاي ذوب مس در قزاقس��تان كه محصول جانبي‬ ‫آن رنيوم است‪ ،‬نتوانست چندان تاثيري از خود برجاي‬ ‫بگذارد‪.‬‬ ‫تحليلگران پيش‌بيني مي‌كنند كه تقاضاي باال براي‬ ‫‪ CIGS‬و معام�لات حاصل��ه از آن منتج ب��ه افزايش‬ ‫چشمگير قيمت‌هاي آن در س��ال ‪ 2011‬و در نتيجه‬ ‫مانع از رشد كاربرد ماده ‪ CIGS‬در صنايع خورشيدي‬ ‫ش��ده اس��ت‪ ،‬به طور كل پيش‌بيني مي‌شود كه رشد‬ ‫س��االنه اينديوم ‪ 5‬درصد باش��د كه در ماه‌هاي ژانويه‬ ‫و فوريه تقاضا باالتر بوده اس��ت چون مصرف‌كنندگان‬ ‫به دنبال پوش��ش دادن نيازهاي خود به اينديوم براي‬ ‫نيم��ه اول س��ال ‪ 2014‬بوده‌اند كه موج��ب افزايش‬ ‫قيمت‌ه��اي آن از ‪ 670‬دالر در هر كيلوگرم در پايان‬ ‫س��ال گذش��ته ب��ه ‪ 770‬دالر در هر كيلوگرم ش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬در حال حاضر قيمت اينديوم ‪755‬ـ ‪ 745‬دالر‬ ‫در هر كيلوگرم است‪.‬‬ ‫در حال حاضر بازار جهاني گاليوم با عرضه مازاد مواجه‬ ‫است و وضعيت بازار اينديوم نيز به همين صورت است و‬ ‫پيش‌بيني مي‌شود كه در مدت حدود ‪ 5‬سال آينده رونق‬ ‫پيدا كند‪ ،‬چون به ط��ور كل همه المپ‌ها به چراغ‌هاي‬ ‫‪LED‬تبديل مي‌ش��ود‪ .‬البته اگر ساالنه ‪16‬درصد تقاضا‬ ‫براي چراغ‌هاي ‪LED‬بر مبن��اي نيترور گاليوم افزايش‬ ‫پي��دا كند‪ ،‬بازار گاليوم احتماال ب��از هم با ظرفيت مازاد‬ ‫مواجه خواهد بود‪.‬‬ ‫ديوهرست‪ ،‬مشاور شركت راسكيل مي‌گويد‪ :‬در حال‬ ‫حاضر مصرف نيترور گاليوم در صنعت المپ س��ازي به‬ ‫تحليلگران پيش‌بيني مي‌كنند كه تقاضا براي كبالت‬ ‫احتماال س��االنه ‪ 5‬تا ‪ 6‬درصد افزاي��ش پيدا كند‪ ،‬چون‬ ‫روند س��هم بازار باتري‌هاي يون ليتومي در مقايس��ه با‬ ‫باتري‌هاي نيكل – كادميومي روبه افزايش اس��ت‪ .‬اما تا‬ ‫چه حد كبالت از اين روند منتفع مي‌ش��ود‪ ،‬نامش��خص‬ ‫است‪ .‬با توجه به نوسانات قيمت‌هاي كبالت باتري سازان‬ ‫مي‌خواهن��د ميزان مصرف كبالت در اين باتري‌ها را كم‬ ‫كنند‪.‬‬ ‫منبع متال بولتن‬ ‫مترجم‪ :‬علي غفوري‬ ‫‹ ‹بازار درخشان گاليوم‬ ‫‹ ‹اينديوم‬ ‫‹ ‹كبالت‬ ‫یادداشت‬ ‫جايگاه مس‬ ‫قابل قبول نيست‬ ‫احمد مشکاني‬ ‫کارشناس مس‬ ‫فل��ز مس با پيش��ينه چندين هزار س��اله توانس��ته‬ ‫اهمي��ت و ضرورت وج��ود خ��ود را در زندگي روزمره‬ ‫جامعه بشري نمايان کند‪ ،‬به‌گونه‌اي که گذشتگان ما با‬ ‫روش‌هاي استحصال اين فلز را از خاک شناسايي کرده‬ ‫و موفق به ساخت ادوات و ظروف مسي شدند‪.‬‬ ‫در واقع در اين بخش ‪ 2‬نظريه متفاوت وجود داشته‬ ‫که برخي معتقدند‪ ،‬گذشتگان فقط سنگ‌هاي اکسيده‬ ‫را ب��ه فلز مس تبدي��ل مي‌کردند و برخ��ي نيز براين‬ ‫باورن��د که آنها عالوه بر توليد فلز مس از س��نگ‌هاي‬ ‫اکسيده مي‌توانستند از س��نگ‌هاي سولفوره نيز مس‬ ‫را اس��تحصال کرده و در ساخت ظروف و وسايل مورد‬ ‫نياز خ��ود به کار برند‪ .‬به طور کلي در کل جهان چند‬ ‫کمربند معروف مس وجود داش��ته که شامل کمربند‬ ‫مس ش��يلي‪ ،‬پرو‪ ،‬آلتي ماليا و‪ ...‬مي‌ش��ود‪ .‬کشور ايران‬ ‫روي کمربند مس آلت��ي ماليا قرار گرفته که با عنوان‬ ‫«اورينه دختر» در دنيا ش��ناخته مي‌ش��ود اين ذخاير‬ ‫مس شامل مس س��ونگون‪ ،‬مس سرچشمه‪ ،‬علي‌آباد‪،‬‬ ‫ميدوک‪ ،‬دره زار و‪ ...‬است‪.‬‬ ‫در دوره قبل از انقالب ‪ 2‬شرکت بزرگ از کشورهاي‬ ‫يوگس�لاوي و روس��يه به ايران آمدند تا با استفاده از‬ ‫امکان��ات و فناوري‌ه��اي سيس��تماتيک در اين زمينه‬ ‫ذخاي��ر مس را شناس��ايي کنن��د‪ .‬البت��ه متخصصان‬ ‫داخلي نيز موفق به شناس��ايي ذخاير مس شده بودند‪،‬‬ ‫اما امکاناتي براي کش��ف و استحصال ماده معدني در‬ ‫اختيار نداشتند‪ .‬گفتني اس��ت‪ ،‬از دير باز شرکت ملي‬ ‫مس ش��روع به کش��ف ذخاير بزرگ مس و استحصال‬ ‫آن ک��رده و بعد از فعاليت‌ه��اي باطله‌برداري‪ ،‬عمليات‬ ‫بهره‌برداري را آغاز کرد که براي اس��تحصال مس بايد‬ ‫کارخانه‌هاي ذوب و فرآوري مس گس��ترش مي‌يافت‬ ‫به طوري ک��ه زمينه براي احداث نخس��تین کارخانه‬ ‫ذوب در خاتون‌آباد کرمان فراهم ش��د‪ .‬با داير ش��دن‬ ‫کارخانج��ات ذوب و فرآوري‪ ،‬توليد محصول ش��مش‬ ‫رونق يافت‪ ،‬اين محص��ول به‌صورت عمده به بازارهاي‬ ‫بين‌المللي عرضه ش��د‪ .‬به‌گونه‌اي که از حدود ‪ 15‬سال‬ ‫گذش��ته ارزش م��س در بازارهاي جهان��ي به يک‌باره‬ ‫باالرفت و قيمت آن روز‌به روز افزايش پيدا کرد‪.‬‬ ‫همين موضوع جذابيت فلز مس را براي سرمايه‌گذاري‬ ‫بخ��ش خصوص��ي دو چندان ک��رد به ط��وري که در‬ ‫‪‌3‬سال اخير س��رمايه‌گذاري‌هاي زيادي از سوي بخش‬ ‫خصوصي براي اکتش��اف و بهره‌ب��رداري از معادن مس‬ ‫صورت گرفت‪ .‬اما اين ش��رکت‌هاي خصوصي به دليل‬ ‫نبود منابع مالي کافي براي احداث کارخانه‌هاي فرآوري‬ ‫و همچنين کمبود مواد اوليه توليد نتوانس��تند آن طور‬ ‫که بايد در اين زمينه موفق عمل کنند‪.‬‬ ‫از آنجايي که فروش خ��اک حاوي مس بدون انجام‬ ‫عملي��ات فرآوري اص�لا صرفه اقتصادي نداش��ت اين‬ ‫ش��رکت‌ها توانايي الزم ب��راي توليد کنس��انتره مس‬ ‫را نداش��ته و نتوانستند به طور گس��ترده فعاليت‌هاي‬ ‫خود را گس��ترش دهند‪ .‬در چند س��ال گذشته روشي‬ ‫ب��ا نام الکتروويلينگ وارد ايران ش��د که فعاالن بخش‬ ‫مس مي‌توانس��تند با هزينه ‪ 8‬ت��ا ‪ 10‬ميليارد توماني‬ ‫از کانسنگ‌هاي اکسيدي س��االنه‪ 1000‬تا ‪ 1500‬تن‬ ‫شمش توليد کنند البته شرکت‌هاي خصوصي زيادي‬ ‫در اين زمينه سرمايه‌گذاري کردند اما باز هم به دليل‬ ‫نبود مواد اوليه موفق به فعاليت بيش��تر نش��دند‪ .‬اين‬ ‫موضوع باعث شد تا شرکت‌هاي خصوصي براي توسعه‬ ‫و گس��ترش عمليات‌هاي اکتشاف‪ ،‬اس��تخراج و توليد‬ ‫کنس��انتره از ادامه فعاليت‌ها باز مانند و در حال حاضر‬ ‫تنها ش��رکت ملي مس به عن��وان متولي توليدکننده‬ ‫کنسانتره‪ ،‬مس کاتد و‌اند در کشور شناخته مي‌شود و‬ ‫محصوالت صادراتي به بازارهاي بين‌المللي توسط اين‬ ‫ش��رکت انجام مي‌ش��ود‪ .‬در حال حاضر ايران جزو ‪10‬‬ ‫کش��ور برتر توليدکننده مس در جهان ش��ناخته شده‬ ‫که با باال ب��ردن ظرفيت‌هاي توليد خود مي‌تواند روي‬ ‫قيمت‌هاي جهاني مس نيز تاثيرگذار باشد‪.‬‬ ‫اين در حالي‌اس��ت که شرکت ملي مس با دارا بودن‬ ‫ظرفيت‌ه��اي بالقوه براي افزاي��ش توليد اين محصول‬ ‫اس��تراتژيک نتوانست در اين زمينه خوب عمل کند و‬ ‫جايگاه ايران را در سطح جهاني ارتقا بخشد‪.‬‬ ‫قیمت روز‬ ‫درآمد ‪ 456‬ميليون دالري‬ ‫اتيوپي از صادرات طال‬ ‫درآمد اتيوپي از صادرات طال در س��ال مالي‬ ‫گذشته به بيش از ‪ 456‬ميليون دالر رسيد‪.‬‬ ‫وزارت بازرگاني اين کش��ور اعالم کرد‪ ،‬درآمد‬ ‫مذکور نسبت به مدت مشابه سال پيش از آن بيش از ‪ 122‬ميليون‬ ‫دالر کاه��ش داش��ته که به دلي��ل افت قيمت طال در ب��ازار جهاني‬ ‫بوده اس��ت‪ .‬ب��ا اين همه صادرات طالي اتيوپ��ي در مدت مذکور به‬ ‫‪12/35‬تن در مقايس��ه با ‪ 12/32‬تن در مدت مش��ابه س��ال پيش‬ ‫افزايش يافت‪ .‬البته با وجود افزايش توليد اتيوپي کاهش درآمد اين‬ ‫کشور از طال به دليل تغييرات حاصل در قيمت جهاني اين فلز ناشي‬ ‫از نوسانات اقتصادي بوده است‬ ‫اتيوپي از طريق معدنکاران سنتي و شرکت‌هاي بزرگ‪ ،‬طال به بازار‬ ‫جهاني صادر مي‌کند‪.‬‬ ‫افزايش قيمت ورق گرم‬ ‫در بازار جنوب شرق آسيا‬ ‫هفته گذش��ته قيمت ورق گ��رم وارداتي در‬ ‫جنوب ش��رق آس��يا به دليل آنکه قيمت چين‬ ‫مورد قبول متقاضيان واقع شد بهبود يافت‪ ،‬به‬ ‫گونه‌اي که آخرين قيمت ورق گرم از ‪ 520‬تا ‪ 535‬دالر به ‪ 523‬تا‬ ‫‪ 538‬دالر در هر تن سي‌اف‌آر رسيد‪.‬‬ ‫ورق گرم چين در کره ‪ 532‬دالر در هر تن فوب شنيده شده که‬ ‫البته مورد قبول بازار نيست‪.‬‬ ‫در ويتن��ام ني��ز خريد ورق گرم چين در اولويت اس��ت‪ .‬کره‌اي‌ها‬ ‫س��عي داش��تند ورق گرم را با قيمت ‪ 580‬دالر هر تن س��ي‌اف‌آر‬ ‫ويتنام معامله کنند اما موفق نشدند‪.‬‬ ‫محص��ول تايوان و ژاپ��ن نيز ‪ 570‬دالر هر تن س��ي‌اف‌آر قيمت‬ ‫خورده است‪.‬‬ ‫شاخص‬ ‫قیمت روز (دالر)‬ ‫درصد تغییرات‬ ‫پالتین‬ ‫‪1449‬‬ ‫‪+1‬‬ ‫نقره‬ ‫‪19/52‬‬ ‫‪+0/02‬‬ ‫پاالدیوم‬ ‫‪898‬‬ ‫‪+1‬‬ ‫آلومینیوم‬ ‫‪1980‬‬ ‫‪-25‬‬ ‫فوالد‬ ‫‪420‬‬ ‫‪+10‬‬ ‫مس‬ ‫‪6852‬‬ ‫‪-34‬‬ ‫نیکل‬ ‫‪18505‬‬ ‫‪-30‬‬ ‫قلع‬ ‫‪22400‬‬ ‫‪-80‬‬ ‫سرب‬ ‫‪2194‬‬ ‫‪-12‬‬ ‫روی‬ ‫‪2260‬‬ ‫‪-35‬‬ ‫طال‬ ‫‪1302‬‬ ‫‪-2‬‬
‫یادداشت‬ ‫ايران پالتين ندارد‬ ‫محمدحسين بصيري‬ ‫عضو هيات علمي دانشگاه تربيت مدرس‬ ‫پالتين با عالمت اختصاري ‪ pt‬از فلزات کمياب با‬ ‫عدد اتمي ‪ 78‬است که همين کمبود آن را به يکي‬ ‫از فلزات گرانبها مبدل کرده است‪ .‬اين فلز به هماره‬ ‫فلزات ديگري همچون نيکل و روي در رس��وب‌های‬ ‫رودخانه‌اي به طور طبيعي يافت شده و اين در حالي‬ ‫است که کشور آفريقاي جنوبي با در اختيار داشتن‬ ‫بي��ش از ‪ 80‬درصد از ذخاي��ر پالتینیوم جهان رتبه‬ ‫اول را در اس��تخراج اين فلز به خود اختصاص داده‬ ‫است ‪ .‬از سوي ديگر بايد توجه داشت مقاومت باالي‬ ‫اين فلز در برابر خوردگي و حرارت باال اهميت آن را‬ ‫در صنايع مختلف همچون دندانپزشکي الکترونيک‪،‬‬ ‫الکتروده��ا و صنعت جواهرس��ازي افزايش داده به‬ ‫گونه‌اي که بس��ياري از کش��ورها دنبال به دس��ت‬ ‫آوردن سهمي از بازار جهاني اين فلز گرانبها هستند‪.‬‬ ‫پالتينیوم که بيشتر در رسوبات رودخانه‌اي يافت‬ ‫مي‌شود در برخي از دست نوشته‌ها استفاده از آن را‬ ‫به قرن ‪ 16‬ميالدي نسبت داده‌اند هر چند که اسناد‬ ‫خاص��ي از کارب��رد اين فلز در آن زمان ارائه نش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬اما کش��ف اين فلز به س��ال ‪ 1748‬ميالدي‬ ‫بر مي‌گردد که در آن س��ال به‌عنوان يکي از فلزات‬ ‫رسمي شناخته شد‪.‬‬ ‫بررسي‌ها نش��ان مي‌دهد مصرف اين ماده معدني‬ ‫هر س��اله رو به گسترش است به طوري‌که در سال‬ ‫‪ 2010‬بيش از ‪ 245‬تن از اين فلز فروخته شد که از‬ ‫اين ميزان ‪ 113‬تن آن معادل ‪ 46‬درصد در صنايع‬ ‫خودروس��ازي و به منظور کنترل آلودگي هوا مورد‬ ‫کاربرد قرار گرف��ت‪ 76،‬تن آن معادل ‪ 31‬درصد در‬ ‫صنايع س��اخت جواهرات و ‪ 35/5‬تن آن معادل ‪23‬‬ ‫درص��د باقيمانده در س��اخت الکتروده��ا‪ ،‬داروهاي‬ ‫سرطاني‪ ،‬سنس��ورهاي اکسيژن و توربين‌هاي مولد‬ ‫برق استفاده شده است‪.‬‬ ‫ميزان پراکندگي فلز پالتينيوم در پوس��ته زمين‬ ‫به طور متوس��ط ‪ 0/005ppm‬است و اين در حالي‬ ‫اس��ت که با وجود ظرفيت باالي کشور ما در ذخاير‬ ‫معدني تاکنون هيچ گزارش��ي مبني بر استخراج و‬ ‫اکتش��اف اين ماده معدني گزارش نش��ده است‪ .‬از‬ ‫آنجاي��ي که اي��ن فلز نيز همچون طال در رس��وبات‬ ‫رودخان��ه‌اي يافت مي‌ش��ود و در اي��ران نيز طال از‬ ‫اي��ن طريق حاصل ش��ده بنابراين به نظر مي‌رس��د‬ ‫ام��کان اکتش��اف پالتينيوم نيز در کش��ور ما وجود‬ ‫داشته و نيازمند س��رمايه‌گذاري و حمايت متوليان‬ ‫معدن��ي در اين بخش اس��ت ‪ .‬در اين رابطه ش��ايد‬ ‫الزم به يادآوري اس��ت که بخش عمده‌اي از مصرف‬ ‫پالتينيوم در ساخت جواهرات است و ايران به عنوان‬ ‫يک��ي از بزرگترين توليدکنن��دگان جواهرات حجم‬ ‫زي��ادي از محصوالت خود را با اس��تفاده از اين فلز‬ ‫تامين مي‌کند بنابراين س��رمايه‌گذاري در اکتشاف‬ ‫پالتينيوم در س��اده‌ترين شکل کشور را از خروج ارز‬ ‫در بخش صنايع جواهر سازي بي‌نياز خواهد کرد‪.‬‬ ‫داخل پرانتز‬ ‫رييس اتحاديه آهن فروشان اعالم کرد‪:‬‬ ‫قيمت‌ها در بازار آهن‬ ‫به کف رسيد‬ ‫رييس اتحاديه آهن فروش��ان با بي��ان اينکه بازار‬ ‫خريد و فروش آهن همچنان در رکود به سر مي‌برد‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬سازمان مالياتي هنوز بر نظر خود پابرجاست‬ ‫و تجديدنظري براي نحوه محاسبه ماليات بر ارزش‬ ‫افزوده صنف آهن فروشان نشده است‪.‬‬ ‫به گ��زارش ماين نيوز‪ ،‬محم��د آزاد با بیان اینکه‬ ‫اين روزه��ا بازار آهن و فوالد به دليل اجرا نش��دن‬ ‫طرح‌هاي عمراني در س��ال ‪ 1393‬راکد شده است‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬صنف آهن‌فروش همچنان با مش��کالت‬ ‫ماليات بر ارزش‌افزوده روبه‌رو اس��ت که اين موضوع‬ ‫باعث ش��ده برخي از واحده��ا تعطيل و تعداد ديگر‬ ‫نيز با رکود خريد و فروش مواجه ش��وند‪ .‬وي با بيان‬ ‫اينکه قانون ماليات بر ارزش افزوده به غلط در حال‬ ‫اجراست‪ ،‬تصريح کرد‪ :‬چندين بار با نامه‌نگاري‌هاي‬ ‫متع��دد بر اين موض��وع تاکيد کرديم‪ ،‬اما س��ازمان‬ ‫مالياتي هنوز بر نظر خود پابرجاست و تجديدنظري‬ ‫براي نحوه محاس��به ماليات بر ارزش افزوده صنف‬ ‫آهن فروش��ان اعمال نش��ده اس��ت‪ .‬آزاد با اشاره به‬ ‫اينکه در حال حاض��ر قيمت آهن و ميلگرد به کف‬ ‫بازار رسيده است‪ ،‬افزود‪ :‬هم‌اکنون هر کيلو ميلگرد‬ ‫‪ 1830‬تومان‪ ،‬هر کيلو آهن ‪ 14‬تا ‪ 18‬حدود ‪1850‬‬ ‫ه��زار تومان و تير آه��ن ‪ 20‬به باال ‪ 1980‬تومان به‬ ‫فروش مي‌رس��د‪ .‬رييس اتحاديه فروشندگان آهن و‬ ‫فوالد اضافه کرد‪ :‬در بازار آهن و فوالد عرضه بيشتر‬ ‫از تقاضاست و اين موضوع باعث شده تا قيمت‌ها به‬ ‫کف بازار برسد‪ .‬وی ضمن بيان اينکه در حال حاضر‬ ‫آهن و فوالد کشور به ‪ 22‬ميليون مواد اوليه نيازمند‬ ‫اس��ت‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬از اين مي��زان ‪ 17‬ميليون مواد‬ ‫اوليه در داخل کشور و مابقي از طريق واردات تامين‬ ‫مي‌ش��ود‪ .‬حال در تصميم اخير دولت قرار است ارز‬ ‫مبادله‌اي براي واردات مواد اوليه اختصاص پيدا کند‬ ‫که موضوع هنوز نتوانس��ته تاثيري بر قيمت آهن و‬ ‫فوالد داشته باشد‪.‬‬ ‫‪22‬‬ ‫سه‌شنبه ‪ 28‬مردادماه ‪22 - 1393‬شوال ‪ 19 -1435‬آگوست ‪2014‬‬ ‫گفت‌و‌گوی معدنی‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫اجراي سليقه‌اي قوانين مانع صادرات است‬ ‫نرگس قیصری‪ -‬گروه معدن‪ :‬تعرفه گمرکي به همراه هزينه‌هاي ريز و درشتي که در‬ ‫زمينه حمل و صادرات محصوالت معدني وجود دارد همواره از دغدغه‌هاي صادرکنندگان‬ ‫بوده به گونه‌اي که اين گروه معتقدند تحميل اين هزينه‌ها در قيمت تمام شده محصول‬ ‫تاثیرگذار است و در نتيجه به کاهش رقابت در بازارهاي جهاني خواهد انجاميد‪ .‬در‬ ‫اين راستا و برای بررسي مشکالت پيش‌روي صادرکنندگان و راه‌هاي برون رفت از آن‬ ‫گفت‌وگويي را با فواد احمد کارشناس بازرگاني انجام داديم که در زير مي‌خوانيد‪:‬‬ ‫€ €قوانين صادراتي مواد معدني را‬ ‫چگونه ارزيابي مي‌کنيد؟‬ ‫بح��ث آلودگ��ي محيط‌زيس��ت يک��ي از‬ ‫موضوعات��ي اس��ت که از حدود ‪ 1/5‬س��ال‬ ‫پيش در زمينه صادرات مواد معدني مطرح‬ ‫ش��ده‪ .‬در واقع حمل‌ونقل م��واد معدني از‬ ‫طريق کش��تي و از آب‌هاي آزاد باعث شده‬ ‫تا م��واد معدني تا قبل از بررس��ي و انجام‬ ‫آزمايش��ات تايي��د غيرآلوده ب��ودن مجوز‬ ‫بارگيري و خروج را نداشته که اين موضوع‬ ‫هزينه‌ه��اي اضاف��ي را ب��ه صادرکنندگان‬ ‫تحميل مي‌کند‪.‬‬ ‫€ €ميزان تعرفه گمرکي براي مواد‬ ‫معدني چگونه است؟‬ ‫بر اس��اس نوع ماده معدن��ي و عيار ماده‬ ‫ميزان تعرفه متغير اس��ت‪ .‬ب��ه عنوان مثال‬ ‫‪ 2‬نوع سنگ آهن توليدي شامل مگنتيت و‬ ‫هماتيت داريم اين در حالي اس��ت که تنها‬ ‫تف��اوت اين ‪ 2‬نوع س��نگ آه��ن در ميزان‬ ‫آه��ن ربايي آنها ب��وده و از لح��اظ کاربرد‬ ‫تفاوت چنداني ندارن��د تعرفه گمرک براي‬ ‫س��نگ هماتي��ت ‪ 10‬دالر و براي مگنتيت‬ ‫‪ 90‬دالر تعيين ش��ده که موجبات کاهش‬ ‫س��ود توليدکنن��ده را فراه��م مي‌کن��د‪ .‬از‬ ‫س��وي ديگر نرخ تعريف شده جهاني براي‬ ‫اين م��اده ‪ 40‬تا ‪ 50‬دالر بوده و اخذ تعرفه‬ ‫گمرکي به اين ميزان باعث کم ش��دن سود‬ ‫حاصل از صادرات مواد معدني خواهد شد‪.‬‬ ‫البته اين قضيه براي مواد معدني ديگر نيز‬ ‫وجود داش��ته و تنها به سنگ آهن محدود‬ ‫نمي‌شود‪.‬‬ ‫€ €آيا تجهيزات بنادر کفاف نياز‬ ‫صادرکنندگان را مي‌دهد؟‬ ‫ب��ا وجود حجم ب��االي م��واد معدني که‬ ‫بيش��تر از طريق راه‌هاي آبي حمل مي‌شود‬ ‫نبود تجهيزات الزم براي بارگيري مواد يکي‬ ‫از مش��کالت ديگر در اين عرصه اس��ت‪ .‬به‬ ‫عن��وان مثال در بندرعب��اس تنها يک لودر‬ ‫ب��راي بارگي��ري وج��ود دارد و همين امر‬ ‫باعث ب��ه تاخير افتادن حرکت کش��تي‌ها‬ ‫و در نتيج��ه تحميل زيان ناش��ي از دموراژ‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫آيين نامه و قوانين حاکم‬ ‫بر گمرک به گونه‌اي است‬ ‫که بايد قبل از بارگيري‬ ‫از مواد نمونه‌گيري‬ ‫شده تا نوع ماده معدني‬ ‫و کيفيت آن مشخص‬ ‫شود‪ .‬اين در حالي است‬ ‫که انجام آزمايشات بر‬ ‫روي ماده معدني زماني‬ ‫طوالني را مي‌طلبد‬ ‫€ €جرايم ديرکرد چگونه است؟‬ ‫آيي��ن نامه و قوانين حاک��م بر گمرک به‬ ‫گونه‌اي اس��ت که بايد قب��ل از بارگيري از‬ ‫مواد نمونه‌گيري ش��ده تا نوع ماده معدني‬ ‫و کيفيت آن مشخص ش��ود‪ .‬اين در حالي‬ ‫است که انجام آزمايشات روي ماده معدني‬ ‫زماني طوالن��ي را مي‌طلبد‪ .‬نمونه‌گيري در‬ ‫هن��گام بارگيري مواد معدني روي کش��تي‬ ‫انجام ش��ده و با فرستادن آن به آزمايشگاه‬ ‫مربوطه تا رس��يدن نتيجه آزمايش حداقل‬ ‫يک ش��بانه‌روز طول خواهد کشيد اما اين‬ ‫پايان کار نبوده و بايد نتيجه به تاييد سازمان‬ ‫بازرس��ي و س��پس به گمرک ابالغ شده و‬ ‫موجبات خروج کشتي حاصل شود‪ .‬همين‬ ‫امر به ضرر صاحبان کاال تمام است‪ ،‬چرا که‬ ‫کش��تي‌ها مدت زمان مشخصي را براي هر‬ ‫محموله مشخص کرده‌اند که در صورت دیر‬ ‫ش��دن زمان تعيين شده بايد جريمه مدت‬ ‫زم��ان اضافه‌اي که در بندر مانده‌اند جبران‬ ‫شود‪.‬‬ ‫اين در حالي اس��ت که کشتي‌هاي باربر‬ ‫همگي خارجي بوده و متعلق به کشورهايي‬ ‫همچ��ون يونان‪ ،‬چين و هند اس��ت و بابت‬ ‫ه��ر روز ديرکرد هزين��ه ‪ 6‬تا ‪ 7‬هزار دالري‬ ‫را متناس��ب با نوع و حجم محموله دريافت‬ ‫خواهند کرد‪.‬‬ ‫€ €از لحاظ بازار جهاني اخذ تعرفه‬ ‫گمرکي چه تاثيري روي صادرات مواد‬ ‫دارد؟‬ ‫يک��ي از موارد مهمي ک��ه مي‌توان به آن‬ ‫اشاره کرد ناهماهنگ بودن نرخ مواد معدني‬ ‫با بازار و بورس جهاني اس��ت به گونه‌اي که‬ ‫در بس��ياري از مواد معدن��ي با وجودي که‬ ‫متقاضي��ان زيادي ب��راي محصوالت ايراني‬ ‫وجود دارد قيمت باالي اين محصوالت که‬ ‫در نتيجه اضافه شدن هزينه گمرکي و زيان‬ ‫ناش��ي از بارگيري به محص��والت تحميل‬ ‫مي‌ش��ود هزينه تمام ش��ده را افزايش داده‬ ‫و در نتيج��ه قدرت رقاب��ت را در بازارهاي‬ ‫جهاني کاهش مي‌دهد‪.‬‬ ‫€ €چه هزينه‌هاي ديگري در صادرات‬ ‫محصوالت معدني دريافت مي‌شود؟‬ ‫هزينه‌هاي��ي همچ��ون بيم��ه کااله��ا و‬ ‫هزين��ه حمل‌ونق��ل بار از کارخان��ه تا بندر‬ ‫به همراه هزينه‌های انب��ارداري و جرثقيل‬ ‫و همچني��ن دريافت ع��وارض صادراتي که‬ ‫اخي��را از س��وي وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫تج��ارت براي برخ��ي از کااله��اي معدني‬ ‫تعيي��ن ش��ده س��اير هزينه‌ها را تش��کيل‬ ‫مي‌ده��د‪ .‬اما آنچه مس��لم اس��ت صادرات‬ ‫م��واد معدني در توس��عه اقتصادي کش��ور‬ ‫تاثير بسزايي خواهد داش��ت بنابراين الزم‬ ‫اس��ت دولت در جهت حماي��ت از صادرات‬ ‫محصوالت معدن��ي همانگونه که در اليحه‬ ‫ضد رک��ودي دولت به آن پرداخته ش��ده‪،‬‬ ‫اقدام نمايد‪.‬‬ ‫در پی قرارداد سه‌جانبه صورت گرفت؛‬ ‫همکاری مشترک مس و برق در احداث نیروگاه سیرجان‬ ‫گروه معدن‪ :‬قرارداد احداث نيروگاه س��يكل تركيبي س��يرجان با حض��ور رييس هيات عامل ايميدرو‪،‬‬ ‫مديرعامل ش��ركت ملي صنايع مس ايران‪ ،‬مديرعامل گروه مپنا‪ ،‬مديرعامل شركت نيروگاهي كرمانيان و‬ ‫نماينده مردم كرمان در مجلس شوراي اسالمي منعقد شد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش‬ ‫طي جلس��ه‌اي ك��ه در محل مشخصات فني براي احداث اين نيروگاه در چارچوب‬ ‫ش��ركت ملي صنايع مس ايران منعقد ش��د‪ ،‬قرارداد مش��خص مورد بررس��ي‪ ،‬مذاكره و توافق قرار گرفته‬ ‫سه‌جانبه احداث نيروگاه سيكل تركيبي سيرجان به است‪.‬‬ ‫امض��اي مديران گروه نيروگاهي كرمانيان‪ ،‬گروه مپنا‬ ‫وي اف��زود‪ :‬اميدواريم با دق��ت نظري كه در تدوين‬ ‫و شركت ملي صنايع مس ايران رسيد‪.‬‬ ‫توافقات انجام شده است بتوانيم از حداكثر توانمندي‬ ‫در اي��ن جلس��ه‪« ،‬احمد مرادعلي��زاده» مديرعامل گ��روه بزرگ مپن��ا در بخش‌ه��اي طراح��ي‪ ،‬تامين‬ ‫ش��ركت ملي صنايع م��س ايران با بي��ان اينكه طي تجهيزات و كارهاي اجرايي جزاير مختلف درخصوص‬ ‫سال گذشته مذاكراتي با شركت نيروگاهي كرمانيان اينتگريش��ن و اينترفيس سيستم‌ها و جزاير مختلف‬ ‫به‌منظ��ور احداث ني��روگاه س��يكل تركيبي صورت پروژه‪ ،‬شاهد تحولي تاثيرگذار در زمان اجراي احداث‬ ‫گرفته اس��ت‪ ،‬تصريح كرد‪ :‬ش��ركت ملي صنايع مس و عملكرد نيروگاه در دوران بهره‌برداري باشيم‪.‬‬ ‫در ادام��ه‪ ،‬عب��اس علي‌آب��ادي مديرعام��ل گ��روه‬ ‫ايران به‌عنوان مصرف‌كننده برق ترجيح مي‌دهد برق‬ ‫مورد نياز خود را از طريق دس��تگاه‌هاي رسمي نظير مپن��ا با اب��راز خرس��ندي از حض��ور گ��روه مپنا در‬ ‫وزارت ني��رو و ش��ركت‌هاي خصوصي فع��ال در اين اي��ن پ��روژه مل��ي‪ ،‬اظه��ار ك��رد‪ :‬ان��رژي به‌صورت‬ ‫عرصه تامين كند‪.‬‬ ‫ع��ام و ب��رق به‌ص��ورت خ��اص ازجمل��ه مزيت‌هاي‬ ‫وي با بي��ان اينكه ترجيح مي‌دهيم همه امور را در كش��ورمان براي س��رمايه‌گذاري در صناي��ع انرژي‌بر‬ ‫ش��ركت ملي مس متمركز نكني��م‪ ،‬اظهار كرد‪ 100 :‬است‪.‬‬ ‫درصد س��هام ش��ركت نيروگاهي كرمانيان متعلق به‬ ‫وی ب��ا بيان اينكه اي��ران جزو معدود كش��ورهاي‬ ‫ش��ركت‌هاي زيرمجموع��ه صندوق‬ ‫س��ازنده تجهي��زات نيروگاه��ي در‬ ‫بازنشس��تگي مس اس��ت‪ .‬از اين‌رو‬ ‫دنياس��ت‪ ،‬اظهار كرد‪ 100 :‬درصد‬ ‫احمد مرادعليزاده‪:‬‬ ‫تصمي��م گرفتي��م تا در ق��راردادي‬ ‫تجهيزات پروژه نيروگاهي سيرجان‬ ‫شركت ملي صنايع‬ ‫س��ه‌جانبه ميان ش��ركت ملي مس‬ ‫تولي��د داخل و با تكي��ه بر دانش و‬ ‫مس ايران به‌عنوان‬ ‫به‌عن��وان مصرف‌كنن��ده‪ ،‬ش��ركت‬ ‫تخص��ص كارشناس��ان كش��ورمان‬ ‫نيروگاه��ي كرماني��ان به‌عن��وان‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫مصرف‌كننده برق‬ ‫فروش��نده ان��رژي و گ��روه مپن��ا‬ ‫علي‌آب��ادي ب��ا عن��وان اينك��ه‬ ‫ترجيح مي‌دهد برق‬ ‫به‌عنوان پيمانكار‪ ،‬برق مورد نياز را‬ ‫مپن��ا آمادگ��ي تولي��د توربين‌هاي‬ ‫مورد نياز خود را از‬ ‫تامين كنيم‪.‬‬ ‫بزرگ‌مقي��اس ‪ 300‬م��گاوات و‬ ‫طريق دستگاه‌هاي‬ ‫وی ب��ا بي��ان اينك��ه مي��زان‬ ‫باالت��ر را دارد‪ ،‬تصري��ح ك��رد‪ :‬ب��ه‬ ‫رسمي نظير وزارت‬ ‫س��رمايه‌گذاري اي��ن پ��روژه ‪285‬‬ ‫دنبال اجراي سياس��ت‌هاي اقتصاد‬ ‫مقاومت��ي در صناي��ع باي��د توليد‬ ‫ميليون يورو اس��ت‪ ،‬اظه��ار كرد‪ :‬با‬ ‫نيرو و شركت‌هاي‬ ‫اح��داث اي��ن ني��روگاه نه‌تنها برق خصوصي فعال در اين همزم��ان ب��رق و آب در كنار دريا‬ ‫و انتق��ال آن ب��ه مناط��ق مركزي‬ ‫منطقه تامين می‌ش��ود‪ ،‬بلكه مازاد‬ ‫عرصه تامين كند‬ ‫مانن��د كرم��ان را به ش��كل جدي‬ ‫آن نيز در ش��بكه سراس��ري ساير‬ ‫واحدها استفاده خواهد شد‪.‬‬ ‫دنبال كنيم‪.‬‬ ‫همچني��ن نصرت‌اهلل كاظمي‪ ،‬مديرعامل ش��ركت‬ ‫همچنين شهباز حس��ن‌پور نماينده مردم سيرجان‬ ‫نيروگاهي كرمانيان در این جلسه با بيان اينكه توليد و بردسير در مجلس ش��وراي اسالمي اين قرارداد را‬ ‫ان��رژي الكتريكي يك��ي از زيرس��اخت‌هاي اصلي در رويدادي تاثيرگذار براي مردم كرمان خواند و افزود‪:‬‬ ‫توس��عه پايدار است‪ ،‬ادامه داد‪ :‬تمامي مفاد قرارداد و اين پروژه با توان داخلي و به دس��ت فرزندان اين آب‬ ‫و خاك انجام مي‌ش��ود ك��ه در نوع خود اقدام بزرگي ببريم بلكه مي‌توانيم صادرات نيز داشته باشيم‪.‬‬ ‫است‪.‬‬ ‫وي ب��ا بي��ان اينك��ه آب و ب��رق مبان��ي توس��عه‬ ‫وي با بي��ان اينكه در حال حاضر‬ ‫به‌ش��مار مي‌روند‪ ،‬افزود‪ :‬بزرگترين‬ ‫ح��دود ‪2‬ه��زار م��گاوات ق��رارداد‬ ‫مهدي كرباسيان‪ :‬بايد معض��ل صناي��ع معدن��ي تامي��ن‬ ‫برق��ي در منطقه س��يرجان بس��ته‬ ‫آب و ب��رق م��ورد ني��از اس��ت و‬ ‫روند جهشي براي‬ ‫مي‌ش��ود‪ ،‬تصريح كرد‪ :‬اين قرارداد‬ ‫ج��زو گلوگاه‌ه��اي اي��ن بخ��ش‬ ‫نقش موثري در تامين برق منطقه توسعه در پيش بگيريم به شمار مي‌رود‪.‬‬ ‫تا بتوانيم به اهداف‬ ‫خواهد داشت و از سوي ديگر نشانه‬ ‫كرباسيان با اشاره به تالش دولت‬ ‫رونق و براي جوانان مايه اميدواري‬ ‫ترسيم شده براي افق يازدهم براي راه‌ان��دازي پروژه‌هاي‬ ‫و دلگرمي است‪.‬‬ ‫‪ 1404‬و تبديل شدن به راكد‪ ،‬خاطرنش��ان ك��رد‪ :‬بايد روند‬ ‫در ادام��ه ریي��س هي��ات عامل‬ ‫جهش��ي ب��راي توس��عه در پي��ش‬ ‫ايمي��درو با اش��اره به توج��ه ويژه قدرت نخست اقتصادي‬ ‫بگيريم تا بتوانيم به اهداف ترس��يم‬ ‫منطقه دست يابيم‬ ‫دول��ت يازده��م به مقوله توس��عه‪،‬‬ ‫شده براي افق ‪ 1404‬و تبديل شدن‬ ‫اظه��ار كرد‪ :‬در يك س��ال اخير در‬ ‫به قدرت نخس��ت اقتصادي منطقه‬ ‫دست يابيم‪.‬‬ ‫تمام��ي حوزه‌ه��ا اقدام��ات بزرگي‬ ‫الزم به ذکر اس��ت؛ ظرفيت اسمي اين پروژه ‪492‬‬ ‫صورت گرفته و دولت كوش��يده اس��ت تا در تمامي‬ ‫حوزه‌ها شفاف عمل كند‪.‬‬ ‫مگاوات و قابل توسعه تا ‪ 1000‬مگاوات است كه شركت‬ ‫مهدي كرباسيان با اش��اره به اهميت مقوله انرژي‪ ،‬ملي صنايع مس ايران‪ ،‬شركت‌ نيروگاهي كرمانيان و‬ ‫تصريح كرد‪ :‬كشور ما از مزيت گاز برخوردار است كه گروه مپنا به ترتيب كارفرما‪ ،‬سرمايه‌گذار و پيمانكار آن‬ ‫نه‌تنها مي‌توانيم از اين مزيت در توس��عه صنايع بهره هستند‪.‬‬
‫‪۱۲‬‬ ‫خودرو‬ ‫‪industry@smtnews.ir‬‬ ‫اواخر هر س�ال خودروس�ازان از آينده محصوالت خود مي‌گويند‪ .‬اينکه چه خودرويي‬ ‫مي‌آيد و چه خودرويي از چرخه توليد خارج مي‌شود و بسياري ديگر از اين دست اخبار‬ ‫به گوش مي‌رس�د‪ .‬اين در حالي اس�ت که برخي از اين وعده‌ها در حد حرف باقي مانده و‬ ‫تحقق نمي‌يابد‪ .‬در اين شماره قصد داريم به خودروهايي بپردازيم که قرار است تا پايان‬ ‫سه‌شنبه ‪ 28‬مردادماه ‪22 - 1393‬شوال ‪ 19 -1435‬آگوست ‪2014‬‬ ‫‪23‬‬ ‫س�ال يا به زودي راهي بازار ايران ش�وند و در چرخه توليد قرار گيرند‪ .‬الزم به ذکر است‬ ‫که ارائه خودروهاي مذکور همگي از س�وي مديران شرکت‌هاي سازنده تایيد شده است‪.‬‬ ‫خودروهايي که بيش�تر آن‌ها را محصوالت چيني تشکيل مي‌دهند اين‌طور که پيداست‬ ‫چين بازار ايران را به تصرف خود درآورده است‪.‬‬ ‫خودرو جديديکه امسال مي‌آيند‬ ‫‹ ‹سنوا؛ چيني ‪ ۱۴۵‬ميليون توماني‬ ‫اين خودرو محصول ش��رکت ‪ BAIC‬چين است‪ .‬سداني بزرگ که حدود ‪ ۱۴۵‬ميليون تومان قيمت‌گذاري شده‬ ‫است‪ .‬البد شما هم از خود مي‌پرسيد که ‪۱۴۵‬ميليون تومان براي يک خودرو چيني؟ آيا واقعا مي‌ارزد؟ اما مسئوالن‬ ‫ديارخودرو بر اين عقيده‌اند که اين خودرو حتي مي‌تواند با بنز ‪ s‬کالس هم رقابت کند‪ .‬سنوا از موتوري به حجم ‪۲/۳‬‬ ‫ليتري مجهز به توربو شارژ بهره مي‌برد و موتور آن قادر است تا ‪۲۵۰‬اسب‌بخار قدرت توليد کند‪ .‬شتاب صفر تا ‪۱۰۰‬‬ ‫آن ‪ ۸/۲‬ثانيه اعالم ش��ده اس��ت و امکانات زيادي را نيز ارائه مي‌دهد‪ .‬گفته مي‌شود اين خودرو تا پايان سال ‪۹۳‬راهي‬ ‫بازار خواهد شد‪ .‬حاال انتخاب با شماست با ‪۱۴۵‬ميليون تومان اين خودرو را مي‌خريد يا خودروهاي کره‌اي را؟‬ ‫‹ ‹دنا با قيمت ‪ ۴۰‬تا ‪ ۴۵‬ميليون تومان‬ ‫از ايران‌خودرو ش��روع مي‌کنيم؛ يکي از ‪ ۲‬قطب بزرگ خودروس��ازي در ايران که اين روزها مي‌خواهد‬ ‫خ��ودرو ملي ديگري را با نام دنا روانه بازار کن��د‪ .‬خودرويي که با موتورهاي ‪ ۱/۷‬و ‪ ۲‬ليتر به بازار عرضه‬ ‫خواه��د ش��د‪ .‬اين خودرو از چهره‌اي زيبا برخوردار اس��ت و طراحي آن به روز ب��وده و مي‌تواند در بازار‬ ‫ايران موفق باش��د‪ .‬اين در حالي اس��ت که اين خودرو ‪ ۲‬سال پيش توس��ط ايران‌خودرو رونمايي شد و‬ ‫هنوز راهي بازار و حتي خط توليد نش��ده اس��ت‪ .‬مديرعامل ايران‌خودرو از حضور اين خودرو در بازار تا‬ ‫پايان س��ال جاري سخن به ميان مي‌آورد‪ .‬دنا با موتور‪ EF۷‬معمولي و جعبه‌دنده دستي عرضه مي‌شود؛‬ ‫همچنين عرضه اين خودرو با گيربکس اتوماتيک و همچنين موتور ‪ EF۷‬توربوش��ارژ و ‪ XUM‬نيز در‬ ‫برنامه توس��عه محصول قرار دارد‪ .‬پيش‌بيني مي‌ش��ود اين خودرو با قيمتي در حدود ‪ ۴۰‬تا ‪ ۴۵‬ميليون‬ ‫تومان روانه بازار شود‪.‬‬ ‫‹ ‹وليکس ‪ c ۳۰‬با گيربکس اتوماتيک‬ ‫‹ ‹ام‌وي‌ام‪ X ۳۳‬جديد ‪ ۷۲‬ميليوني‬ ‫يکي از پرفروش‌ترين چيني‌هاي بازار ايران ‪ MVM X۳۳‬است که توانست به دليل چهره زيبا و‬ ‫قد بلندش در بازار موفق ظاهر شود حال شرکت مديران‌خودرو درصدد است تا نمونه اتوماتيک آن‬ ‫را روانه بازار ايران کند‪X ۳۳ .‬همانند گذشته در بازار ايران با همان موتور ‪ ۲‬ليتري به بازار عرضه‬ ‫خواهد شد با اين تفاوت که گيربکس نصب شده بر روي آن اتوماتيک است‪ .‬گيربکس ‪ cvt‬که تا حد‬ ‫زيادي مصرف س��وخت را نيز کاهش مي‌دهد‪ .‬گيربکس اين خودرو اين امکان را براي راننده فراهم‬ ‫مي‌کند تا به صورت دستي اقدام به تعويض دنده‌ها کند و همچنين براي عبور از مسيرهاي لغزنده‬ ‫و برفي حالت برف يخ نيز بر روي آن قرار گرفته اس��ت که مي‌توان از آن بهره جس��ت‪ .‬حجم دقيق‬ ‫موتور آن ‪ ۱۹۷۱‬سي‌س��ي اس��ت‪ .‬قدرت موتور ‪ ۱۳۹ ،MVM- X۳۳‬اسب‌بخار بوده و گشتاور‬ ‫آن نيز ‪ ۱۸۲‬نيوتن‌متر است‪ .‬اين خودرو با قيمت حدود ‪ ۷۲‬ميليون تومان به بازار عرضه خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹ليفان ‪۷۲۰‬؛ سدان لوکس ‪ ۶۰‬ميليوني‬ ‫‹ ‹‪ B۹۰‬يا تندر هاچ‌بک‬ ‫‹ ‹آريو؛ محصول لوکس سايپا‬ ‫س��ايپا خودرويي را در چرخه توليد خواهد داشت که چيني است اما نامش‬ ‫ايراني است که با همکاري يک شرکت چيني به نام زوتاي توليد مي‌شود‪ .‬اين‬ ‫خودرو که محصول لوکس سايپا لقب گرفته است از امکانات زيادي برخوردار‬ ‫خواهد بود و البته اين نکته را بايد يادآور شويم که قيمت آن نيز ‪ ۷۰‬ميليون‬ ‫تومان به باالس��ت که اين ش��يوه قيمت‌گذاري کار را براي آن محصول جديد‬ ‫س��خت خواهد کرد‪s ۳۰۰ .‬از موتور ‪ ۱/۶‬ليتري با ‪ ۱۲۰‬اسب‌بخار قدرت بهره‬ ‫مي‌برد‪ .‬گش��تاور اين موتور ‪ ۱۵۱‬نيوتن‌متر ب��وده و ‪ ۱۲۷۵‬کيلوگرم وزن دارد‬ ‫که براي خودرويي در اين کالس و براي چنين موتوري زياد به نظر مي‌رسد‪.‬‬ ‫‪ B۹۰‬يا همان رنو ساندرو محصول جديد شرکت پارس‌خودرو است که روي پلت‌فرم ‪L۹۰‬‬ ‫طراحي شده است‪ .‬ساندرو به واقع همان نمونه هاچ‌بک تندر‪ ۹۰‬است خودرويي که با موتور‬ ‫‪ ۱/۶‬ليتري مش��ترک با تندر عرضه خواهد ش��د همچنين بر روي اين خودرو يک گيربکس‬ ‫‪ ۴‬س��رعته اتوماتيک نصب مي‌شود گيربکس��ي که هم‌اکنون بر روي تندر‪۹۰‬هاي اتوماتيک‬ ‫ايران‌خودرو نيز قابل س��فارش اس��ت به هر طريق اين خودرو مي‌تواند گزينه مناسبي باشد‬ ‫ب��راي افرادي که چهره تندر‪ ۹۰‬را دوس��ت ندارند اما خودرويي ب��ا کيفيت مي‌خواهند‪ .‬اين‬ ‫خودروي هاچ‌بک مي‌تواند رقيبي جدي براي پژو ‪ ۲۰۶‬باشد‪ .‬ساندرو با قيمتي در حدود ‪۴۰‬‬ ‫ميليون تومان روانه بازار ايران خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹‪ JAC S۵‬با قيمت ‪ ۱۰۰‬ميليون تومان‬ ‫بع��د از موفقي��ت برند ج��ک در ب��ازار اي��ران کرمان‌موتور‬ ‫درصدد توليد خودرويي ديگر از اين برند در کرمان اس��ت‪ .‬اما‬ ‫اين بار خودروي مذکور يک شاس��ي‌بلند زيبا اس��ت که اتفاقاً‬ ‫شباهت‌هاي فراواني به هيونداي توسان دارد‪.‬‬ ‫اين خودرو که توس��ط شرکت ايتاليايي پينين‌فارينا طراحي‬ ‫شده اس��ت به طور قطع سر و صداي زيادي به پا خواهد کرد‬ ‫چ��را که طراح��ي آن منحصربه‌فرد بوده و ب��ا موتور ‪ ۲‬ليتري‬ ‫توربو راهي بازار ايران مي‌ش��ود موتوري که قادر به توليد ‪۱۷۴‬‬ ‫اس��ب‌بخار قدرت خواهد بود و با توجه به داش��تن گيربکس ‪۶‬‬ ‫سرعته دستي از شتاب و سرعت خوبي بهره مي‌برد‪ .‬اين خودرو‬ ‫از نظر امکانات ايمني و رفاهي در باالترين سطح قرار داشته و‬ ‫با قيمتي در حدود ‪ ۱۰۰‬ميليون تومان راهي بازار خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹‪JAC A۳۰‬؛ سدان خانوادگي ارزان‬ ‫کرمان موتور برند جک را با خودروي توجوي يا همان ‪ J۳‬روانه بازار ايران کرد‪ ،‬خودرويي که در‬ ‫نوع خود موفق بود‪ .‬پس از آن به س��راغ مدل ‪ J۵‬رفت و حاال نيز مي‌خواهد خودروي ‪ A۳۰‬را که‬ ‫يک سدان خانوادگي کوچک بوده و در کالس خودروهاي جمع‌وجور قرار دارد را در چرخه توليد‬ ‫قرار دهد‪ A۳۰ .‬از موتوري ‪۱/۵‬ليتري بهره مي‌برد‪ ،‬موتوري که قادر به توليد ‪ ۱۱۱‬اسب‌بخار قدرت‬ ‫و ‪ ۱۴۶‬نيوتن‌متر گش��تاور اس��ت‪ .‬اين خودروي کوچک که البته بي‌شباهت به برادر بزرگ‌تر خود‬ ‫‪ J۵‬نيس��ت‪ ،‬مي‌تواند در کالس خودروهاي کوچک موفق باش��د‪ .‬به گفته مديران اين شرکت این‬ ‫خودرو تا پايان سال‌جاري در چرخه توليد قرار خواهد گرفت و با قيمتي حدود ‪ ۳۵‬تا ‪ ۳۷‬ميليون‬ ‫تومان روانه بازار خواهد شد‪.‬‬ ‫عصرخ�ودرو‪ -‬در س��ال‌هاي اخي��ر تقاض��ا ب��راي‬ ‫شاس��ي بلند‌هاي لوک��س افزايش پيدا ک��رده بنابراین‬ ‫مي‌توان انتظار داشت که شاسي بلند الکتريکي تسال مدل‬ ‫ايکس اين فرصت را داش��ته باش��د که در بهترين زمان‬ ‫ممکن عرضه گردد‪ .‬امسال فروش خودروهاي شاسي بلند‬ ‫از س��دان‌ها پيش��ي گرفت و اين مي‌تواند عالمت خوبي‬ ‫براي آمادگي بازار جهت پذيرش تسال مدل ايکس تلقي‬ ‫شود‪ .‬شاسي بلند تسال مدل ايکس تاکنون بارها با تعويق‬ ‫در توليد مواجه ش��ده و انتظار مي‌رود که از سال ‪2015‬‬ ‫به عنوان نخس��تین شاس��ي بلند الکتريکي جهان وارد‬ ‫بازار ش��ود‪ .‬کارشناسان عقيده دارند؛ مدل ايکس نه تنها‬ ‫مي‌توان��د از فروش مدل اس پيش��ي بگيرد‪ ،‬و حتي بازار‬ ‫خودروهاي شاسي بلند را زير سلطه بگيرد بلکه مي‌تواند‬ ‫جايزه‌ها و عنوان‌هاي افتخارآميز بس��ياري را نيز در سال‬ ‫ورودش به خود اختصاص دهد‪.‬‬ ‫طراحي هماهنگ‬ ‫نمايندگي‌هايهيونداي‬ ‫‹‹کيا سراتو ‪ ۷۰‬ميليون توماني‬ ‫خ��ودروي ديگري که کرمان‌موت��ور به بازار‬ ‫عرض��ه خواهد کرد ليفان ‪ ۷۲۰‬اس��ت که در‬ ‫کالس سدان‌هاي بزرگ قرار دارد‪ .‬اين خودرو‬ ‫از موتوري ‪ ۱/۸‬ليتري با ‪ ۱۳۴‬اسب‌بخار قدرت‬ ‫برخوردار اس��ت‪ .‬گيربکس در نظر گرفته شده‬ ‫براي آن ‪ ۵‬س��رعته دس��تي بوده و قيمت آن‬ ‫نيز کمتر از محص��والت جيلي خواهد بود که‬ ‫در حدود ‪ ۶۰‬ميليون تومان قيمت دارند‪ .‬اين‬ ‫خودرو را مي‌توان يک س��دان لوکس و بزرگ‬ ‫دانس��ت که ب��راي خانواده‌هاي پ��ر جمعيت‬ ‫مناسب است‪.‬‬ ‫ گروه خودرو‪ :‬همایش فرهنگی فرزندان‬‫ش��اهد و ایثارگر به‌مناسبت س��الروز بازگشت آزادگان‬ ‫س��رافراز به میهن‪ ،‬با حضور جمعی از فرزندان ش��اهد‬ ‫شرکت ایران‌خودرو‪ ،‬مسئوالن ارشد بنیاد شهید و چند‬ ‫تن از نمایندگان مجلس و مدیران ارش��د ایران‌خودرو‬ ‫ب��ه همت جمعیت فرزندان ش��اهد و‌ایثارگر نواندیش‬ ‫خدمتگزار یکش��نبه برگزار ش��د‪ .‬کارش��ناس ارش��د‬ ‫برنامه‌ری��زی تولید ایران‌خودرو در این مراس��م ضمن‬ ‫قدردانی از عملکرد هاشم یکه‌زارع‪ ،‬مدیر عامل شرکت‬ ‫ایران‌خودرو‪ ،‬درخصوص توج��ه به حقوق خانواده‌های‬ ‫ایثارگران و فرزندان ش��اهد که در گذشته تا حدودی‬ ‫نادیده گرفت ‌ه ش��ده ب��ود‪ ،‬گفت‪ :‬ه��دف از برپایی این‬ ‫همای��ش در ابت��دا ارج نهادن به مقام ش��امخ ش��هدا‬ ‫و گرامیداش��ت ی��اد و خاطره آنها بود ک��ه در کنار آن‬ ‫تقدی��ر از فرزندان نخبه ش��اهد و خانواده‌های آنان نیز‬ ‫انجام ش��د‪ .‬علی اس��راری از دیگر اهداف این همایش‬ ‫را برنامه‌ری��زی برای حضور قوی‌ت��ر و موثرتر فرزندان‬ ‫شاهد در حوزه‌های مدیریتی خواند و افزود‪ :‬همچنین‬ ‫ارائه دس��تاوردها و عملکرد کانون فرهنگی مرعات (با‬ ‫مدیریت فرزندان شهدا) به همراه جلب توجه مسئوالن‬ ‫به ظرفیت‌ها و توانمندی‌های فرزندان شاهد و ایثارگر‬ ‫از دیگر اهداف برپایی این همایش بوده است‪.‬‬ ‫پيش بيني موفقيت‬ ‫شاسي بلند تسال‬ ‫‹ ‹‪MVM E۵‬؛ ‪ ۴۵‬ميليون تومان‬ ‫محصولي ديگري از شرکت چري است که توسط مديران خودرو در ‪ 3‬ماهه‬ ‫سوم س��ال‌جاري‌روانه بازار خواهد شد‪ .‬خودرويي که شباهت‌هاي فراواني با‬ ‫‪ MVM۵۳۰‬دارد و در ايران با نام ‪ MVM۵۵۰‬معرفي مي‌شود‪ .‬اين خودرو‬ ‫با موتور ‪ ۲‬ليتري ‪ ۱۳۹‬اس��ب‌بخاري روانه بازار خواهد ش��د و البته گيربکس‬ ‫‪ CVT‬هم در اين خودرو وظيفه انتقال قدرت را به‌عهده خواهد داشت‪۵۵۰ .‬‬ ‫با قيمتي حدود ‪ ۴۰‬تا ‪ ۴۵‬ميليون تومان روانه بازار ايران مي‌شود‪.‬درون کابين‬ ‫اين خودرو ش��باهت فراواني به خودروهاي ک��ره‌اي دارد و همانند کره‌اي‌ها‬ ‫زيباس��ت‪ .‬موفقي��ت آن در بازار ني��ز دور از ذهن به نظر نمي‌رس��د‪ ،‬چراکه‬ ‫مولفه‌هايي چون زيبايي‪ ،‬جادار ب��ودن و هر آنچه خانواده‌هاي پرجمعيت به‬ ‫آن نياز دارند را در خود گنجانده است‪.‬‬ ‫‹ ‹ساينا يا تيباي فيس‌ليفت شده؟‬ ‫توجه به ظرفیت‌های فرزندان‬ ‫شاهد و ایثارگر ایران‌خودرو‬ ‫بین الملل‬ ‫وليکس‪ C ۳۰‬را همه با برنج محسن مي‌شناسند‪ .‬اين خودرو يکي از باکيفيت‌ترين‬ ‫چيني‌ها در بازار ايران است‪ .‬خودرويي که نمونه دنده‌اي آن را مي‌توان با قيمتي حدود‬ ‫‪ ۴۵‬ميليون تومان خريداري کرد‪ .‬اين خودرو از موتوري به حجم ‪ ۱۵۰۰‬سي‌س��ي برخوردار بوده‬ ‫و قادر اس��ت ‪ ۱۰۴‬اس��ب‌بخار قدرت توليد کند‪ .‬خودروس��ازان راين از توليد اين خودرو با گيربکس‬ ‫اتوماتيک تا پايان س��ال خبر مي‌دهند‪ .‬خودرويي که در حدود ‪ ۵۰‬ميليون تومان قيمت خواهد داش��ت و‬ ‫مي‌تواند رقيب خوبي براي ديگر خودروهاي حاضر در اين کالس باشد‪.‬‬ ‫قطب دوم خودروس��ازي ايران نيز نمايندگان زيادي را‬ ‫در بازار دارد‪ .‬خودرو ملي ديگري در راه اس��ت‪ .‬سايپا‪۲۳۲‬‬ ‫يا همان س��اينا که تا پايان س��ال به بازار خواهد آمد‪ .‬در‬ ‫حقيقت همان تيباي فيس‌ليفت شده است‪.‬‬ ‫اين خودرو که نام دومين خودروي ملي س��ايپا را يدک‬ ‫مي‌کش��د از موتوري ‪ ۱/۵‬ليتري با ‪ ۸۰‬اس��ب‌بخار قدرت‬ ‫بهره مي‌برد‪.‬‬ ‫خودروي��ي که چهره زيباي��ي دارد و به گفته مديرعامل‬ ‫س��ايپا جايگزين پرايد خواهد ش��د‪ .‬اين خودرو در حدود‬ ‫‪ ۲۵‬ت��ا ‪ ۲۸‬ميليون تومان قيمت خواهد داش��ت و همانند‬ ‫تيبا با گيربکس پنج سرعته دستي عرضه مي‌شود و ظاهرا ً‬ ‫فع ً‬ ‫ال خبري از گيربکس اتوماتيک در توليدات ملي نيست‪.‬‬ ‫خودروسازان‬ ‫س��ايپا قص��د دارد ت��ا دوب��اره‬ ‫توليد محصوالت ب��ا کيفيت را از‬ ‫س��ر بگيرد از اين‌رو به سراغ برند‬ ‫محبوب کيا رفته و اقدام به توليد‬ ‫خودروي سراتو کرده است‪ .‬سراتو‬ ‫نامي آش��نا ب��راي ايرانيان اس��ت‬ ‫چرا که ‪ ۳‬نس��ل از حضور خود در‬ ‫بازار اي��ران را تجربه کرده و اتفاقاً‬ ‫موفق هم بوده اس��ت‪ .‬اين خودرو‬ ‫در نمونه‌ه��اي وارداتي با موتور ‪۲‬‬ ‫ليت��ري روانه بازار مي‌ش��ود حال‬ ‫اينکه سايپا توليد نمونه ‪۱/۶‬ليتري‬ ‫و ‪ ۲‬ليت��ري آن را در دس��تور کار‬ ‫خود قرار داده است‪.‬‬ ‫س��راتو ب��ا دو ن��وع گيربک��س‬ ‫اتوماتيک و دس��تي در دس��ترس‬ ‫خواهد بود‪ .‬نکت��ه‌اي که در مورد‬ ‫اين خودرو وجود دارد اين اس��ت‬ ‫که خودروي مذکور نسل قبل کيا‬ ‫سراتو است اين در حالي است که‬ ‫در حال حاض��ر نمونه‌هاي جديد‬ ‫آن در ب��ازار ايران حض��ور دارند‪.‬‬ ‫قدرت موت��ور اين خودرو با موتور‬ ‫‪ ۲‬ليتري ‪ ۱۵۶‬اسب‌بخار بوده و در‬ ‫نمونه ‪ ۱/۶‬ليتري ‪ ۱۲۴‬اسب‌بخار‬ ‫ق��درت دارد‪ .‬به گفته مس��ئوالن‬ ‫س��ايپا اين خودرو ب��ا قيمتي در‬ ‫ح��دود ‪ ۷۰‬ميليون تومان به بازار‬ ‫عرضه خواهد شد‪.‬‬ ‫عصرخ�ودرو‪ -‬در‬ ‫آين��ده‌اي نزدي��ک‬ ‫طراح��ي و معم��اري‬ ‫داخلي نمايندگي‌هاي‬ ‫شرکت خودروسازي‬ ‫هيونداي در سرتاسر‬ ‫جهان‪ ،‬هي��چ تفاوتي‬ ‫با يکديگر نخواهند داش��ت‪ .‬خودروس��از کره‌اي قصد‬ ‫دارد تفاوت‌هاي موجود در طراحي و معماري داخلي‬ ‫نمايندگي‌ها و نمايش��گاههاي خودروي خود در تمام‬ ‫نق��اط جه��ان را از بين برده و به ي��ک طراحي واحد‬ ‫براي تمام اين نمايندگي‌ها دس��ت ياب��د‪ .‬اين برنامه‬ ‫شرکت هيونداي که سال ‪ 2020‬اجرا مي‌شود تمامي‬ ‫نمايندگي‌ه��اي هيونداي در خارج از امريکا را به يک‬ ‫طراحي مش��ابه مي‌رس��اند؛ طرحي م��درن‪ ،‬با فضاي‬ ‫نمايش��گاهي وسيع‪ ،‬س��قف‌هاي مرتفع و البته برنزي‬ ‫رنگ! اين برنامه هيونداي هويت جهاني نمايندگي نام‬ ‫دارد و ه��دف از آن تقويت ظاه��ر مدرن اين برند در‬ ‫تمامي نمايندگيهاست‪.‬‬ ‫برنامه‌ريزي يک برند براي‬ ‫فروش ساالنه ‪ 3‬ميليون خودرو‬ ‫خبر خودرو‪ -‬ش��رکت س��وزوکي ماروت��ي در نظر‬ ‫دارد تا با برنامه‌ريزي فروش س��االنه بيش از ‪ 2‬ميليون‬ ‫دس��تگاه از محصوالت خود طي ‪ 5‬س��ال آينده‪ ،‬نقشه‬ ‫‪ 30‬س��اله فروش اين ش��رکت را طرح‌ريزي کند‪ .‬اين‬ ‫کمپاني براي ‪ 25‬سال بعد نيز تصميم به فروش ساالنه‬ ‫‪ 3‬ميليون خودرو در سال را خواهد داشت‪ .‬اين شرکت‬ ‫با بهينه‌سازي مصرف سوخت در محصوالتش و ساخت‬ ‫خودرو‌هايي که اقتصادي و دوس��تدار محيط‌زيس��ت‬ ‫هس��تند و ب��ا س��وخت گاز طبيع��ي و س��وخت‌هاي‬ ‫طبيعي کار مي‌کنند‪ ،‬توليد خود را توس��عه داده است‪.‬‬ ‫اين ش��رکت همچني��ن توجه ويژه‌اي ب��ه خودرو‌هاي‬ ‫هيبريدی و الکتريکي دارد‪ .‬همچنين سوزوکي ماروتي‬ ‫براي توس��عه زيرس��اخت‌هاي فروش‪ ،‬خدمات و لوازم‬ ‫يدکي براي فروش ساالنه ‪ 3‬ميليون خودرو در دنيا در‬ ‫سال سرمايه‌گذاري‌هايي را صورت داده است‪.‬‬
‫نگاه روز‬ ‫مصرف‌کنندهقرباني‬ ‫نبود سياست‌هاي‬ ‫غيرقابل حل‬ ‫احمدعلي آقاجان‬ ‫رييس کميسيون فني اتحاديه صنف‬ ‫دفاتر مشاور امالک اصفهان‬ ‫هميش��ه وضع قانون و اعمال‪ ،‬آن نمي‌تواند از جرم‬ ‫و تخل��ف در يک جامعه پيش��گيري کنند‪ .‬انس��ان به‬ ‫واس��طه دانايي و هوش خ��دادادي همواره راهي براي‬ ‫دور زدن قان��ون و تخلف از آن مي‌ياب��د‪ .‬اين موضوع‬ ‫منحصر به ش��غل‪ ،‬حرف��ه يا فعاليت خاصي نيس��ت‬ ‫بلک��ه در همه قواني��ن زندگي م��ادي‪ ،‬حتي معنوي‬ ‫جاي��ي براي اش��تباه و تخلف وجود دارد‪ .‬انس��ان نيز‬ ‫ن الخطاس��ت‪ ،‬ن��ه جايزالخط��ا‪ ،‬به اين‬ ‫بالفطره ممک ‌‬ ‫معنا که ه ‌ر کس��ي در زندگي اجتماع��ي خود امکان‬ ‫تخل��ف و س��رپيچي از قانون را دارد‪ ،‬اما بي‌ش��ک در‬ ‫قانون و ش��رع آن جامعه اجازه اش��تباه و تخلف داده‬ ‫نشده اس��ت‪ .‬در جامعه بي‌رحم امروز که حتي روابط‬ ‫صميمانه دوستانه‪ ،‬روابط کاري و خانوادگي در معرض‬ ‫آسيب‌هاي زيادي قرار دارد‪ ،‬تخلف از قوانين به راحتي‬ ‫در اين روابط رس��وخ کرده و بذر اختالف و درگيري را‬ ‫در جامعه مي‌افشاند در اين ميان همه مردم به زشت‬ ‫بودن تخلف از قانون اذعان مي‌کنند‪ ،‬اما در مواقعي که‬ ‫افراد ذيفنع تخلف از قانون مي‌شوند‪ ،‬به سادگي زشتي‬ ‫آن را با داليل متعدد توجيه و در نهايت بدون توجه به‬ ‫همه ارزش‌ها قانون را زيرپا مي‌گذارند‪.‬‬ ‫البت��ه نبايد فراموش کرد که افراد متخلف‪ ،‬خالفکار‬ ‫به دنيا نيامده‌اند و اسباب و شرايطي آنها را در موقعيت‬ ‫تخل��ف قرار داده اس��ت‪ .‬در چني��ن مواقعي وجدان و‬ ‫فطرت آگاه جايگاه چنداني ندارد‪.‬‬ ‫ش��ايد ذکر اين مقدم��ه آن هم براي يادداش��تي با‬ ‫«موضوع دريافت حق‌الزحمه بيش از تعرفه در معامالت‬ ‫مس��کن»‪ ،‬کمي دور از ذهن به نظر مي‌رس��د‪ ،‬اما در‬ ‫ادام��ه ارتباط اين ‪ 2‬موضوع به وضوح بيان مي‌ش��ود‪.‬‬ ‫رييس اتحاديه صنف مش��اوران ام�لاک تهران اعالم‬ ‫کرده است که با مشاوران امالکي که اقدام به دريافت‬ ‫حق کميس��يون از خريدار بيش‌از مبلغ تعرفه دريافت‬ ‫مي‌کنند بر اس��اس ش��کايت ش��اکي مقابله مي‌شود‪.‬‬ ‫دريافت حق‌الزحمه بيش از مبلغ تعيين ش��ده‪ ،‬يعني‬ ‫تخلف از قانون‪ ،‬يعني بنگاه‌دار با توس��ل به توجيهات‬ ‫مختلفي مانند به صرف��ه نبودن حق‌الزحمه مطابق با‬ ‫تعرفه‪ ،‬رکود بازار مس��کن و دالي��ل اين‌چنيني‪ ،‬اقدام‬ ‫به دريافت مبلغ بيش��تري از ‪ ۲‬طرف قرارداد مي‌کند‪.‬‬ ‫هرچند که رکود بازار مسکن اقتصاد بنگاه‌هاي مشاور‬ ‫و معامله امالک را تحت‌الشعاع قرار داده و مشاوران را‬ ‫در تامين هزينه‌هاي زندگي دچار مشکل کرده است‪،‬‬ ‫اما اين موضوع نمي‌تواند دليل محکمه‌پس��ندي براي‬ ‫دريافت مبلغ بيش از عرف محس��وب ش��ود‪ .‬در زمان‬ ‫رکود بازار خريد و فروش مسکن‪ ،‬هنوز هستند عده‌اي‬ ‫که به ناچار مجبور به خريد‌وفروش يا رهن‌‌واجاره ملک‬ ‫باش��ند‪ .‬وجود اي��ن افراد در اين زم��ان و عقد قرارداد‬ ‫مس��کن ميان آنها‪ ،‬فرصت مناس��بي را ب��راي برخي‬ ‫مشاوران فراهم مي‌کند تا يکي از طرف‌هاي قرارداد را‬ ‫در تنگنا قرار داده و حق‌الزحمه بيشتري از او دريافت‬ ‫کنند‪ .‬بروز چنين اتفاقي از چند بعد قابل بررسي است‪.‬‬ ‫به طور قطع رکود بازار مس��کن در اولويت قرار دارد و‬ ‫خروج مس��کن از رکود نيز به سياست‌هاي اقتصادي‬ ‫دولت بازمي‌گ��ردد‪ ،‬بنابراين هم خريدار و فروش��نده‬ ‫و ه��م بنگاه‌دار ب��ه نوعي قرباني نبود سياس��ت‌هايي‬ ‫مي‌ش��وند که توان حل‌وفصل آن را ندارند‪ .‬از س��وي‬ ‫ديگر بي‌تفاوتي مردم نس��بت ب��ه دريافت حق‌الزحمه‬ ‫بيشتر‪ ،‬بازار اين اقدام را داغ‌تر مي‌کند‪ .‬عده‌اي از افراد‬ ‫ک��ه از توانايي مالي خوبي برخورداند‪ ،‬بر اين باورند که‬ ‫براي س��هولت در روند عقد ق��رارداد‪ ،‬پرداخت مبلغي‬ ‫بيش��تر از تعرفه‪ ،‬اهميت چنداني ندارد؛ غافل از اينکه‬ ‫همين اقدام ممکن است توقع و انتظار مشاوران امالک‬ ‫را زي��اد کرده و به امري عادي تبديل ش��ود‪ .‬اما آنچه‬ ‫از هم��ه موارد مهم‌ت��ر به نظر مي‌‌رس��د‪ ،‬وجدان آگاه‬ ‫و فطرت پاک افرادي اس��ت که نقش واس��طه را ايفا‬ ‫مي‌کنن��د‪ .‬اگ��ر هر مش��اور امالک در زم��ان دريافت‬ ‫حق‌الزحمه به تبعات اين تخلف از قانون توجه داشته‬ ‫باش��د‪ ،‬به يقين هيچ فردي نمي‌توان��د حتي با اصرار‬ ‫پرداخت حق‌الزحمه بيشتر‪ ،‬مرتکب اشتباه و خدشه‌دار‬ ‫شدن بازار مسکن شود‪.‬‬ ‫‪24‬‬ ‫سه‌شنبه ‪ 28‬مردادماه ‪22 - 1393‬شوال ‪ 19 -1435‬آگوست ‪2014‬‬ ‫بررسی‬ ‫زیر بنایی‬ ‫‪industry@smtnews.ir‬‬ ‫از دریافت حق‌الزحمه اضافه بنگاه‌های امالک‬ ‫قانون دور می‌خورد؟!‬ ‫بهروز فتاحی‪ -‬گروه صنعت‪ :‬قرار شد گزارشی از نحوه دریافت حق کمیسیون عقد قرارداد مسکن از سوی بنگاه‌های‬ ‫مشاور امالک تهیه کنم‪ .‬در واقع یک گزارش میدانی از اتفاقاتی که قبل و بعد از نوشتن قرارداد‬ ‫ن و اجاره‬ ‫رخ می‌دهد‪ .‬شنیده بودم برخی از بنگاه‌های معامالت مسکن پس از پایان عقد قرارداد خرید و فروش یا ره ‌‬ ‫حق‌الزحمه اضافه‌ای نسبت به آنچه در قانون تعریف شده است‪ ،‬دریافت می‌کنند‪ .‬اقدامی که در صورت ادامه آن‪،‬‬ ‫می‌تواند درگذر زمان یکی از بخش‌های بزرگ اقتصادی کشور‪ ،‬یعنی مسکن را با مشکالت زیادی مواجه کند‪ .‬از این‌رو‬ ‫ناچار بودم برای پرس‌وجو از چند و چون فعالیت بنگاه‌دارها سری به چند مشاور امالک بزنم‪ .‬بهترین زمان ممکن‬ ‫در مسیر بازگشت از محل کار به خانه فراهم شد‪ .‬دل را به دریا زدم و به هر بنگاهی که سر راهم بود سرک کشیدم‪.‬‬ ‫عده‌ای به محض شنیدن کلمه خبرنگار از گفت‌وگو با من پرهیز کردند و عده‌ای دیگر مشتاقانه مرا به نشستن در بنگاه‬ ‫و آغاز یک گپ‌وگفت مفصل دعوت کردند‪ .‬برخی دلشان پر از حرف و گالیه بود‪ .‬برخی مراجعه‌کنندگانی را که برای‬ ‫خرید یا رهن خانه به بنگاه آمده بودند‪ ،‬شاهد می‌گرفتند تا تایید صحت گفته‌هایشان را از زبان آنها بشنوم‪ .‬تعدادی‬ ‫از بنگاه‌ها با نصب کاغذ حاوی تعرفه‌های حق کمیسیون عقد قرارداد‪ ،‬بدون هیچ توضیحی گفتاری با اشاره به من‬ ‫فهماندند که هیچ اقدام غیرقانونی انجام نمی‌دهند‪ .‬در نهایت خسته و از پا افتاده با انبوهی از شکایت و درددل راهی‬ ‫خانه شدم‪ ،‬تا گزارش یک روز کاری را این‌گونه تنظیم کنم‪:‬‬ ‫‹ ‹یک اتفاق نادر‬ ‫اس��مش را از روی جواز کس��ب که ق��اب کرده و به‬ ‫دی��وار زده ب��ود‪ ،‬خواندم؛ عل��ی سمس��ارزاده‪ .‬به نظر‬ ‫می‌رس��ید ‪ ۵۷‬یا ‪ ۶۰‬س��اله باش��د‪ .‬آنق��در تخصصی و‬ ‫حرف��ه‌ای حرف می‌زد که گویا مش��اور امالک‪ ،‬ش��غل‬ ‫آبا و اج��دادی‌اش بوده اس��ت‪ .‬روی صندلی‌اش کمی‬ ‫ف و آن‌ط��رف ش��د و گف��ت‪ :‬چرا م��ردم فکر‬ ‫این‌ط��ر ‌‬ ‫می‌کنن��د م��ا بیش از ح��ق تعیین ش��ده‪ ،‬حق‌الزحمه‬ ‫می‌گیری��م؟ پس بند ‪ ۲۷‬و ‪ ۲۸‬قانون نظام صنفی برای‬ ‫چه تصویب ش��ده اس��ت‪ .‬مردم ما آگاه‌تر از آن هستند‬ ‫که اجازه بدهند بنگاه‌داران حق‌الزحمه اضافی بگیرند و‬ ‫سر‌ آنها کاله بگذارند‪ .‬اتحادیه صنف مشاوران امالک به‬ ‫خوبی از حق و حقوق مردم دفاع می‌کند‪ ،‬کافی اس��ت‬ ‫کس��انی که فکر می‌کنند بنگاه‌دار پ��ول اضافه از آنها‬ ‫می‌گیرد‪ ،‬همانجا و در حضور مش��اور امالک با اتحادیه‬ ‫تماس بگیرند و تخلف را گزارش دهند‪ .‬این حرف شما‬ ‫اشتباه است‪ ،‬چنین اتفاقی به‌ندرت پیش می‌آ‌ید‪.‬‬ ‫کمی جلوتر و در بنگا ‌ه دیگری‪ ،‬مدرن‌تر و ش��یک‌تر‬ ‫از بنگاه اول‪ ،‬س��والم را مطرح کردم‪ .‬پسر جوانی مشاور‬ ‫امالک بود‪ ،‬خودش می‌گفت که تحصیلکرده‪ ،‬اما بیکار‬ ‫بوده و ب��ه ناچار و برای پر کردن وقتش کار مش��اوره‬ ‫امالک را یاد‌گرفته و حاال برای خودش مش��اور ماهری‬ ‫گپ و گفت‬ ‫ش��ده‪ .‬حرفم تمام نش��ده بود‪ ،‬ادعای من را رد کرد و‬ ‫گف��ت‪ :‬نمی‌گویم که ای��ن اتفاق هرگ��ز رخ نمی‌دهد‪،‬‬ ‫باالخره همه آدم‌ها مثل هم فکر نمی‌کنند‪ .‬اما همیشه‬ ‫هم مش��اوران امالک مقصر نیس��تند‪ .‬گاهی تبانی بین‬ ‫خریدار و بنگاه‌دار باعث این حرکت ناشایست می‌شود‪.‬‬ ‫عده‌ای معتقدند این کار را فقط مشاورانی که از سطح‬ ‫س��واد پایین‌تری برخوردارند‪ ،‬انج��ام می‌دهند‪ ،‬اما این‬ ‫کار ارتباطی با تحصیالت و بی‌س��وادی مشاوران ندارد‪.‬‬ ‫درست اس��ت که مشاوران امالک ما حقوقدان نیستند‬ ‫و حت��ی در ضوابط افتتاح دفاتر مش��اوران امالک هم‬ ‫نیامده اس��ت که باید حتما حقوقدان باش��ند‪ ،‬ولی در‬ ‫میان مشاوران امالک با اینکه الزامی برای آنها در نظر‬ ‫گرفته نشده است‪ ،‬افراد حقوقدان و چهره‌های علمی و‬ ‫تحصیلکرده وجود دارد‪ .‬اگر قرار باشد این افراد تخلف‬ ‫کنند‪ ،‬فکر نمی‌کنم اتحادیه صنف مش��اوران امالک در‬ ‫قبال آنها سکوت کند‪.‬‬ ‫‹ ‹نمره قبولی برای پروانه کار‬ ‫ترجی��ح دادم برای ش��نیدن صحبت‌های مش��اوران‬ ‫دیگر‪ ،‬خیاب��ان دیگری را انتخاب کنم‪ ،‬ش��اید که آنها‬ ‫نظرات متفاوتی در این زمینه داشته باشند‪ .‬مشاور یک‬ ‫بنگاه معامالت دیگر پس از شنیدن سوال من با متانت‬ ‫خاصی پاس��خ داد‪ :‬در حال حاضر و در کل کشور پیش‬ ‫از اینکه پروانه کس��ب مشاور امالک صادر شود‪ ،‬پروانه‬ ‫تخصصی ثبت صادر می‌ش��ود؛ این نکته بسیار مهمی‬ ‫اس��ت؛ یعنی اگر یک مش��اور امالک می‌خواهد پروانه‬ ‫کس��ب بگیرد حتما باید پروانه تخصصی سازمان ثبت‬ ‫اسناد و امالک کشور را پس از گذراندن دوره آموزشی‬ ‫در اتحادیه دریافت کند‪ .‬پس از صدور پروانه تخصصی‬ ‫از س��وی سازمان ثبت اسناد و امالک است که اتحادیه‬ ‫به مشاور امالک پروانه کسب می‌دهد‪.‬‬ ‫تا زمانی که هر یک از این مشاوران امالک دوره‌های‬ ‫تخصصی س��ازمان ثب��ت اس��ناد را نگذرانده باش��ند‬ ‫و در آزم��ون آن ه��م ک��ه توس��ط خود این س��ازمان‬ ‫برگزار می‌ش��ود نمره قابل قبول کس��ب نکنند‪ ،‬حتی‬ ‫اگر ‪ ۴۰‬س��ال هم س��ابقه مش��اور امالک داشته باشند‬ ‫و ح��اال بخواهند پروانه کس��ب خ��ود را تمدید کنند‪،‬‬ ‫نمی‌توانن��د پروان��ه بگیرن��د‪ .‬این اتفاق ب��ه معنای‌‌‌‌آن‬ ‫اس��ت که قوانین وضع ش��ده در این زمینه محکم‌تر از‬ ‫آن اس��ت که کس��ی بخواهد از آن عدول کند‪ .‬ش��اید‬ ‫گرفت��ن حق‌الزحمه اضافه کمی ب��رای بنگاه‌دار صرفه‬ ‫اقتصادی داشته باشد‪ ،‬اما هیچ‌ بنگاه‌داری حاضر نیست‬ ‫پروانه کاری‌اش به خاطر کمی باال و پایین حق‌الزحمه‬ ‫ابطال شود‪.‬‬ ‫آخرین بنگاه‌دار کمی عصبانی بود‪ .‬حق داشت؛ رکود‬ ‫بازار مسکن کار و کاسبی آنها را کساد کرده بود‪ .‬سوالم‬ ‫که تمام ش��د‪ ،‬نگاه عاقل اندر سفیهی به من انداخت و‬ ‫با لح��ن اعتراض‌‌آمیزی گفت‪ :‬در این بازار آش��فته که‬ ‫تکلیفش ب��ا خودش معلوم نیس��ت‪ ،‬دنبال چه چیزی‬ ‫می‌گردی؟ حاال همه مش��کالت دنیا حل ش��ده و شما‬ ‫فق��ط منتظر حل ش��دن معضل دریاف��ت حق‌الزحمه‬ ‫اضافه بنگاه‌دار‌ها هستید‪.‬‬ ‫ک��ی گفته ک��ه بنگاه‌دارها به این راحت��ی می‌توانند‬ ‫حق‌الزحمه اضاف��ی بگیرند؟ مگر ش��هر هرته؟!! ما در‬ ‫اتحادیه امالک معاونت بازرس��ی داریم‪ .‬سامانه شکایت‬ ‫داریم‪ .‬چند سالی هم است که سامانه مدیریت امالک‬ ‫و مس��تغالت راه‌اندازی شده و جلوی خیلی از تخلفات‬ ‫را می‌گی��رد‪ .‬االن تا ق��راردادی کد رهگیری نداش��ته‬ ‫باش��د س��ازمان امور مالیاتی به آن اجازه نقل و انتقال‬ ‫نمی‌دهد‪.‬‬ ‫غروب ش��ده بود‪ .‬نه ذهنم دیگر ی��اری می‌کرد و نه‬ ‫پاهایم توان رفتن به بنگاه مش��اور امالک را داشت‪ .‬در‬ ‫راه رس��یدن به خانه با خودم فک��ر می‌کردم آیا روزی‬ ‫می‌رس��د که ع��ده‌ای بدون تخلف و قانون‌‌ش��کنی کار‬ ‫کنند و زندگی عده‌ای دیگر را تحت تاثیر تخلفات خود‬ ‫قرار ندهند؟ پاس��خ را خودم می‌دانس��تم‪ .‬هرکس باید‬ ‫بازرس اعمال خود باشد‪.‬‬ ‫بدون تحقيق‪ ،‬خانه معامله نکنيد‬ ‫زهرا فريدزادگان‪ :‬زماني که پاي چک به‬ ‫معام�لات اي��ران باز ش��د‪ ،‬کس��ي گمان‬ ‫نمي‌ک��رد با يک کاغذ کوچ��ک و بي‌جان‬ ‫بت��وان کالهبرداري‌ه��اي ب��زرگ ک��رد‪ .‬چک‌ها ‌هم‬ ‫برگشتي و بالمحل شدند‪ .‬کارشناسان اقتصادي بر اين‬ ‫ب��اور بودن��د ک��ه پي��ش از ورود چ��ک ب��ه اي��ران‪،‬‬ ‫فرهنگ‌س��ازي‌هاي الزم انجام نش��ده است؛ به همين‬ ‫دليل عده‌اي سودجو از فرصت استفاده و بي‌اعتمادي‬ ‫را روانه بازار به ويژه معامالت کرده‌اند‪ .‬اين گفته نمود‬ ‫واقع��ي دارد ک��ه بي‌اطالعي م��ردم و نب��ود فرهنگ‬ ‫اس��تفاده درس��ت از ه��ر پدي��ده نوين��ي در زندگي‬ ‫اجتماع��ي‪ ،‬اقتصادي و فرهنگي‪ ،‬موجب اخالل در آن‬ ‫مي‌ش��ود‪ .‬حاال هم پاي اين اخالل و سوءاس��تفاده به‬ ‫بازار مس��کن باز شده اس��ت‪ .‬معموال زماني يک بازار‬ ‫دستخوش اخالل و کالهبرداري مي‌شود که واسطه‌ها‬ ‫با هدف سودجويي بيشتر اقدام به دور زدن دو طرف‬ ‫قرارداد مي‌کنند‪ .‬بنابراين هرچه تعداد واس��طه‌ها زياد‬ ‫باشد‪ ،‬بي‌ش��ک ميزان کالهبرداري و سوءاستفاده نيز‬ ‫بيش��تر خواهد شد‪ ،‬هرچند که گاهي گريزي از وجود‬ ‫واسطه در معامالت نيس��ت‪ .‬مصداق اين حرف وجود‬ ‫بنگاه‌هاي مش��اور امالک در کشور است که برخي از‬ ‫آنها‪ -‬به ش��کل قطعی نه همه آنها‪ -‬به دليل تخلفاتي‬ ‫که انجام داده و مي‌دهند‪ ،‬باعث رش��د بي‌اعتمادي در‬ ‫جامعه مي‌ش��وند‪ .‬يکي از اقداماتي ک��ه در بنگاه‌هاي‬ ‫مش��اور امالک انجام مي‌ش��ود‪ ،‬دريافت حق‌الزحمه از‬ ‫خريدار و فروشنده بر اساس تعرفه‌اي است که اتحاديه‬ ‫صنف مش��اوران امالک تعيي��ن کرده‪ ،‬ام��ا برخي از‬ ‫بنگاه‌هاي معامالت امالک پا را از حد اين تعرفه فراتر‬ ‫گذاشته و بيش از مبلغ تعيين شده دريافت مي‌کنند‪.‬‬ ‫در اين زمينه با مصطفي قلي‌خسروي رييس اتحاديه‬ ‫ام�لاک کش��وری گفت‌وگ��و کردي��م ک��ه در ادامه‬ ‫مي‌خوانيد‪.‬‬ ‫€ €برخي از مش�اوران امالک با فروشنده تباني‬ ‫مي‌کنند ت�ا با قيمت‌گذاري بيش�تر ملک‪ ،‬مبلغ‬ ‫بيشتري را از خريدار دريافت کنند تا بخشي از‬ ‫اين مبلغ به فروش�نده داده شود‪ .‬در اين زمينه‬ ‫توضيح دهيد‪.‬‬ ‫بر اس��اس قوانين شرع اگر واس��طه يا فروشنده در‬ ‫معامله‌اي‪ ،‬با هدف دريافت س��ود بيش��تر تباني کنند‬ ‫و خري��دار را از اي��ن طريق تلکه کنن��د‪ ،‬کالهبرداري‬ ‫محس��وب مي‌ش��ود و ح��رام اس��ت‪ .‬براي مث��ال اگر‬ ‫فروش��نده‌اي ملک خود را با قيم��ت ‪۴‬ميليون تومان‬ ‫به ازاي هر مترمربع به بنگاه بس��پارد و بنگاه‌ با اطالع‬ ‫يا بدون اطالع فروش��نده‪ ،‬قيمت مل��ک را به خريدار‬ ‫‪ ۴‬ميلي��ون و ‪ ۵۰۰‬هزار توم��ان عنوان کند‪ ،‬اين اقدام‬ ‫حرام و نوعي کالهبرداري اس��ت و خريدار در صورت‬ ‫اطالع از اين کالهبرداري مي‌تواند با ارائه ش��کايت به‬ ‫صن��ف يا اتحاديه مربوطه حق خود را مطالبه کند‪ .‬اما‬ ‫در مواقعي‪ ،‬برخي مش��اوران ام�لاک اقدام به دريافت‬ ‫حق‌الزحمه‪ ،‬اضافه بر تعرفه تعيين ش��ده مي‌کنند که‬ ‫اين معامله نيز غيرقانوني و خالف ش��رع است‪ .‬اما در‬ ‫صورت��ي که بن��گاه‌دار ملک را از فروش��نده با قيمت‬ ‫توافقي خريداري کند و سپس مبلغي را بر ملک خود‬ ‫افزوده و به خريدار بفروش��د از نظر قانون و شرع هيچ‬ ‫اشکالي ندارد‪.‬‬ ‫€ €ب�ه نظ�ر ش�ما راه�کار جلوگي�ري از چنين‬ ‫بی‌قانون�ی در ب�ازار خري�د و ف�روش مس�کن‬ ‫چيست؟‬ ‫بسياري از مش��اوران امالک سعي مي‌کنند خريدار‬ ‫و فروش��نده را باهم روبه‌رو نکنن��د‪ ،‬در واقع به نوعي‬ ‫از اعتم��اد دو طرف ق��رارداد سوءاس��تفاده مي‌کنند‪.‬‬ ‫ش��ايد جالب باش��د که بدانيد داليل عمده ش��اکيان‬ ‫پرونده‌ه��اي معام�لات مس��کن در دادگس��تري در‬ ‫‪ ۴‬دليل خالصه مي‌ش��ود‪« :‬طمع ک��ردم»‪« ،‬نخوانده‌‬ ‫امضا کردم»‪« ،‬رودبايستي کردم» و «به مشاورامالک‬ ‫اعتمادک��ردم»‪ .‬اين موارد داليل بي‌دليلي اس��ت که‬ ‫شاکيان در دادگاه‌ها عنوان مي‌کنند‪.‬‬ ‫در دنياي امروز که امکان��ات زيادي براي تحقيق و‬ ‫تفحص در کارهاي مختلف وجود دارد‪ ،‬چنين داليلي‬ ‫توجيه منطقي ندارد‪ .‬خريدار و فروشنده براي خريد و‬ ‫فروش بايد قيمت‌هاي به روز بازار را در اختيار داشته‬ ‫باش��ند‪ .‬هر اندازه هم که به مش��اوران امالک اعتماد‬ ‫دارن��د‪ ،‬بازهم بايد با احتي��اط و تحقيق در معامله‌اي‬ ‫که قرار اس��ت انجام ش��ود‪ ،‬وارد شوند‪ .‬قيمت ‪ ۲‬ملک‬ ‫در يک خياب��ان کاملا با هم متفاوت اس��ت‪ .‬فرهنگ‬ ‫و اقتص��اد يک خياب��ان و محله روي قيمت مس��کن‬ ‫تاثي��ر مس��تقيم دارد‪ .‬حتي طبقات ي��ک آپارتمان يا‬ ‫مجتمع مسکوني با قيمت‌هاي متفاوت خريد و فروش‬ ‫مي‌ش��ود‪ .‬اينها مواردي است که در صورت بي‌توجهي‬ ‫به آن از سوي خريدار و فروشنده زمينه کالهبرداري‬ ‫را براي برخي مشاوران امالک سودجو فراهم مي‌کند‪.‬‬ ‫€ €آيا اتحاديه امالک به ش�کايت افراد در مورد‬ ‫دريافت حق کميس�يون بيش از تعرفه به موقع‬ ‫رسيدگي مي‌کند؟‬ ‫متاس��فانه برخ��ي از ش��هروندان ب��ا بي‌اطالع��ي و‬ ‫تحقيق نکردن معامل��ه‌اي انجام مي‌دهند و زماني که‬ ‫به بن‌بس��ت برمي‌خورند از ش��رايط پيش آمده شاکي‬ ‫مي‌شوند‪.‬بر اس��اس ماده ‪ ۲۷‬و ‪ ۲۸‬قانون نظام صنفي‬ ‫کش��ور محل تخلف از س��وي اماکن و اتحاديه صنف‬ ‫تعطيل و پلمب مي‌ش��ود‪ .‬ش��هروندان در صورت بروز‬ ‫چني��ن اتفاقي در ش��هر ته��ران بايد با ش��ماره تلفن‬ ‫‪ ۷۳۳۴‬تماس بگيرند و شکايت خود را ارائه دهند‪.‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫ايس�نا‪ :‬محمد س��عيدنژاد معاون وزير راه و شهرس��ازي و رييس‬ ‫س��ازمان بنادر و دريانوردي اعالم کرد‪ :‬ش��رکت‌هاي خارجي برنامه‌هاي‬ ‫خود را براي ورود به بندر شهيد رجايي ارائه کرده‌اند و رفت و آمدها در‬ ‫اين بندر بدون هيچ محدوديتي انجام مي‌شود‪ .‬به گفته وي‪ ،‬بندر شهيد‬ ‫رجايي هرگز تحريم نش��ده‪ ،‬بلکه مش��کل و محدوديت از سوي شرکت‬ ‫اپرات��ور اين بندر بود ک��ه با توجه به کنار گذاش��تن آن‪ ،‬تحريم‌ها کنار‬ ‫رفت‪ .‬وي افزود‪ :‬با قرار گرفتن نام شرکت تايدواتر در فهرست تحريم‌هاي‬ ‫اقتصادي‪ ،‬ورود کش��تي‌هاي خارجي به بندر ش��هيد رجايي متوقف شد‬ ‫اما پس از جابه‌جايي اپراتورهاي اين بندر‪ ،‬بحث آمد و ش��د کشتي‌هاي‬ ‫خارجي بار ديگر مطرح شد‪.‬‬ ‫مه�ر‪ :‬محمدعلي ايلخاني مديرعامل ش��رکت فرودگاه‌هاي کش��ور‬ ‫گفت‪ :‬بدهي ايرالين‌ها به ش��رکت فرودگاه‌ها ‪ ۶۵۰‬ميليارد تومان است‪.‬‬ ‫وي افزود‪ ۵۹ :‬هزار کيلومتر راه هوايي در کش��ور داريم که اين راه‌ها در‬ ‫قالب ‪ ۹۱‬راه هوايي داخلي و پروازهاي بين‌المللي که از فضاي ايران عبور‬ ‫مي‌کنند‪ ،‬سرويس خدمات هوانوردي ارائه می‌کنند‪ .‬وي با اشاره به اينکه‬ ‫‪ ۱۰‬دستگاه رادار ثانويه و ‪ ۶‬دستگاه رادار اوليه در فرودگاه‌ها داريم‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫ماموريت دیگر ما تجهيز‪ ،‬نگهداري و راهبري فرودگاه‌هاي کشور است‪.‬‬ ‫تسنيم‪ :‬رحيمي انارکي‪ ،‬مدير اعتبارات بانک مسکن با اعالم اينکه‬ ‫در طرح جديد وام مس��کن وزارت راه و شهرس��ازي و بانک مسکن فقط‬ ‫بان��ک مس��کن مجري نخواهد بود‪ ،‬از به صفر رس��يدن داللي و س��فته‬ ‫ب��ازي اوراق مس��کن خب��ر داد و گفت‪ :‬در حال حاضر هي��چ تورمي در‬ ‫بخش مس��کن وجود ندارد و در رکود به س��ر مي‌برد‪.‬وي در مورد داليل‬ ‫افزايش قيمت اوراق تسهيالت مسکن طي چند ماه اخير گفت‪ :‬تا پيش‬ ‫از افزايش س��قف تسهيالت مس��کن در دي ماه ‪ ۹۲‬قيمت اوراق حدود‬ ‫‪ ۴۰‬هزار تومان به ازاي هر امتياز ‪ ۵۰۰‬هزار توماني بود که پس از افزايش‬ ‫سقف تسهيالت از ‪ ۲۰‬به ‪ ۳۵‬ميليون تومان و تسهيالت جعاله از ‪ ۵‬به ‪۱۰‬‬ ‫ميليون تومان‪ ،‬قيمت اوراق هم افزايش يافت‪.‬‬ ‫ايس�نا‪ :‬حميدرضا فوالدگر‪ ،‬رييس کميسيون ويژه اصل ‪ ۴۴‬گفت‪:‬‬ ‫مردم‪ ،‬دس��تگاه‌هاي اجرايي دخيل در مس��کن مه��ر را عضو يک پيکر‬ ‫مي‌دانند‪ ،‬بنابراين اين دس��تگاه‌ها مانع تاخير و س��رگرداني خريداران‬ ‫مي‌شوند‪ .‬تاسيسات زيربنايي چون آب‪ ،‬برق و گاز مسکن مهر بايد متصل‬ ‫و بعد اين واحدها به خريداران تحويل داده ش��ود‪.‬وي مش��روط ش��دن‬ ‫تحويل مس��کن مهر به وصل شدن آب‪ ،‬برق و گاز اين واحدها را موجب‬ ‫سرگرداني خريداران دانس��ت و افزود‪ :‬مديران وزارت راه و شهرسازي و‬ ‫دستگاه‌هاي خدمات دهنده بايد جوابگوي خريداران اين واحدها باشند و‬ ‫مسئوالن در تعامل با يکديگر به نحوي برنامه‌ريزي و زمان‌بندي کنند تا‬ ‫در کوتاه‌ترين زمان تاسيسات زيربنايي مسکن مهر انجام شود‪.‬‬ ‫مهر‪ :‬فريبرز واحدي‪ ،‬مديرکل راه و شهرس��ازي اس��تان تهران از رفع‬ ‫تصرف بيش از ‪ ۲۶‬هزار مترمربع از اراضي ملي در منطقه کن و س��ولقان‬ ‫خبر داد و گفت‪ :‬بالغ بر ‪ ۵۰۰‬ميليارد ريال از اراضي ملي توس��ط اين اداره‬ ‫کل به بيت‌المال بازگردانده شد‪ .‬وي با اشاره به اينکه ‪ ۱۲۰۰‬نفر از راهداران‬ ‫اس��تان تهران‪ ،‬عوامل نيروي انتظامي‪ ،‬پليس امني��ت‪ ،‬يگان امداد و ديگر‬ ‫ارگان‌ها براي رفع تصرف ضربتي به منطقه کن و س��ولقان اعزام ش��دند‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬پس از اجراي اين طرح در منطقه کن و سولقان‪ ،‬در مابقي شهرهاي‬ ‫اس��تان تهران مانند فشم‪ ،‬دماوند و فيروزکوه هم رفع تصرف يکباره انجام‬ ‫مي‌گيرد تا زماني که منابع طبيعي از زمين‌خواران بازپس گرفته شود‪.‬‬ ‫تس�نيم‪ :‬عزيزاهلل مهديان‪ ،‬معاون بازس��ازي بنياد مس��کن از ارائه‬ ‫گزارش کميته بررس��ي افزايش وام مس��کن روس��تايي ب��ه معاون اول‬ ‫رييس‌جمه��وري خب��ر داد و گفت‪ :‬هن��وز جمع‌بندي نهاي��ي در رابطه‬ ‫با س��قف افزايش حاصل نش��ده‪ ،‬اما مطمئنا ديگر وام مسکن روستايي‬ ‫‪ 12/5‬ميليون تومان نخواهد بود‪.‬مهديان با بيان اينکه رقم پيشنهادي ما‬ ‫براي افزايش سقف تسهيالت مسکن روستايي ‪ ۱۸‬ميليون تومان است‪،‬‬ ‫بيان کرد‪ :‬هنوز جمع‌بندي نهايي در رابطه با سقف افزاش حاصل نشده‪،‬‬ ‫اما مطمئنا ديگر وام مسکن روستايي ‪12/5‬ميليون تومان نخواهد بود‪.‬‬ ‫ايلنا‪ :‬نخس��تين همايش سيستم‌هاي حمل‌ونقل هوشمند جاده‌اي‬ ‫در‪ 30‬دي و اول بهمن ماه س��ال‌جاري با هم��کاري پليس راهور ناجا و‬ ‫دانش��گاه‌هاي معتبر در محل همايش‌هاي صدا و سيما برگزار مي‌شود‪.‬‬ ‫عل��ي اکبر آش��وري‪ ،‬مدي��ر مرکز مديري��ت راه‌ها در اي��ن زمينه گفت‪:‬‬ ‫آش��نايي و ارتباط ميان اساتيد‪ ،‬پژوهشگران‪ ،‬صاحب‌نظران‪ ،‬متخصصان‪،‬‬ ‫سياس��تگذاران و عالقه مندان حوزه سيس��تم‌هاي حمل‌ونقل هوشمند‬ ‫‪ ،ITC‬بررس��ي چالش‌ه��اي علم��ي و اجرايي در فرآين��د کاري‪ ،‬ترويج‬ ‫فناوري‌هاي نوين و سيستم‌هاي هوشمند در حمل‌ونقل جاده‌اي‪ ،‬ارتقاي‬ ‫سيستم‌هاي موجود و بهبود روش‌هاي اجرايي از اهداف برگزاري همايش‬ ‫است‪.‬‬
‫تجارت بین‌الملل‬ ‫‪trade@smtnews.ir‬‬ ‫سه‌شنبه ‪ 28‬مردادماه ‪22 - 1393‬شوال ‪ 19 -1435‬آگوست ‪2014‬‬ ‫‪25‬‬ ‫نگاه روز‬ ‫آسيا‪ ،‬بزرگ‌ترين‬ ‫در منسوجات‬ ‫عليرضا حائري‬ ‫عضو هيات مديره انجمن صنايع نساجي‬ ‫فرانک میرزایی‪ -‬س�رویس تجارت‪:‬‬ ‫تاروپودها درهم تنیده می‌شوند و دنیایی از‬ ‫نقش و رنگ‌های دل‌انگیز را خلق می‌کنند‪.‬‬ ‫الیافی که بافته می‌ش��وند ت��ا به صنعت و‬ ‫تجارتی بزرگ به نام نس��اجی بدل‌ش��وند‪.‬‬ ‫صنعت و تجارت نس��اجی دنیا در سال‌های‬ ‫اخیر دس��تخوش تحوالت بس��یاری گشته‬ ‫است‪ .‬خواست ‌ه مصرف‌کنندگان تغییر کرده‬ ‫اس��ت و این تغییر‪ ،‬نه تنها تاثیر بس��یار بر‬ ‫انتخاب کاال و شکل و شمایل آنها از سوی‬ ‫خرده‌فروش��ان دارد بلک��ه مب��ادالت میان‬ ‫آنها و تولیدکنندگان بزرگ بین‌المللی هم‬ ‫دستخوش تغییر شده است‪.‬‬ ‫در ای��ن س��ال‌ها س��اختار جمعیتی در‬ ‫ای��االت متح��ده و اتحادیه اروپ��ا افزایش‬ ‫یافت��ه و این روند رو ب��ه افزایش منجر به‬ ‫رش��د تقاضای محصوالت نساجی در بازار‬ ‫شده است‪ .‬تا پیش از آغاز روند رو به رشد‬ ‫تقاض��ای محصوالت نس��اجی در بازارهای‬ ‫جهانی‪ ،‬تولیدات کش��ورهایی مانند چین و‬ ‫هن��د در بازارهای امری��کا و اروپا به فروش‬ ‫می‌رسید و مشتری‌ها بیشتر از این کشورها‬ ‫بودند‪ ،‬این درحالی اس��ت که در سال‌های‬ ‫اخیر با رشد تقاضا در بازارهای داخلی این‬ ‫‪ 2‬کش��ور‪ ،‬مش��تریان داخلی به مشتریان‬ ‫امریکای��ی و اروپایی تولیدات منس��وجات‬ ‫چین و هند افزوده شده‌اند‪ .‬روند رشد بازار‬ ‫چین‪ ،‬این پیش‌بین��ی را ایجاد می‌کند که‬ ‫تا س��ال ‪ ،2015‬چین دومین بازار پوشاک‬ ‫و محصوالت نساجی پس از ایاالت متحده‬ ‫شود‪.‬‬ ‫‹ ‹از تولد تا مرگ‬ ‫عل��ی ش��یبانی‪ ،‬نایب‌ریی��س‬ ‫انجمن صنایع نساجی ایران در‬ ‫تجارت‬ ‫گفت‌وگ��و ب��ا‬ ‫جهانی نساجی را این‌گونه توصیف می‌کند‪:‬‬ ‫وقت��ی راجع ب��ه صنعت نس��اجی صحبت‬ ‫می‌کنی��م در واقع راجع ب��ه صنعتی حرف‬ ‫زده می‌ش��ود که از بدو تولد تا زمان مرگ‬ ‫ب��ه این محصول نیاز داری��د‪ .‬زمانی که در‬ ‫مورد چنین تولیدی سخن به میان می‌آید‪،‬‬ ‫طبیعی اس��ت که تجارت ای��ن کاال نیز از‬ ‫گس��تردگی باالیی برخوردار باشد‪ .‬تجارت‬ ‫منس��وجات دربازاره��ای جهان��ی تجارتی‬ ‫بسیار پرجاذبه با ارزش افزوده باالست‪ .‬اگر‬ ‫به آمار و ارقام تقاضا یا همان میزان مصرف‬ ‫این محصول دقت کنیم‪ ،‬نساجی و پوشاک‬ ‫پس از غذا بیشترین حجم تقاضا را دارد‪.‬‬ ‫بحران‌ه��ای اقتص��ادی س��ال‌های اخیر‪،‬‬ ‫ب��ر حجم و میزان تج��ارت کاالها تاثیرات‬ ‫منفی برجای گذاشته است و نرخ رشد آنها‬ ‫در مسیر بحران‪ ،‬نزول پیدا کرده است‪ .‬این‬ ‫عضو انجمن صنایع نس��اجی ایران در این‬ ‫خصوص می‌گوید‪ :‬ش��اید بت��وان اتومبیل‬ ‫خود را تغییر نداد و یا در همان خانه قبلی‬ ‫خود س��کونت کرد اما آیا می‌توان پوشاک‬ ‫خ��ود را تامین نک��رد؟! خیر‪ ،‬پوش��اک از‬ ‫نیازه��ای اولیه زندگی اس��ت و همه مردم‬ ‫راغب‌ان��د فارغ از تالطم‌های اقتصادی‪ ،‬نیاز‬ ‫حداقل��ی خ��ود را تامین کنن��د‪ .‬به همین‬ ‫عل��ت‪ ،‬با وجود تم��ام بحران‌های اقتصادی‬ ‫چند س��ال اخیر‪ ،‬تجارت نس��اجی روند رو‬ ‫به رشد خود را ادامه داده است‪.‬‬ ‫محم��د مروج‪ ،‬ریی��س انجمن‬ ‫صنایع نس��اجی ای��ران نیز در‬ ‫گفت‌وگو ب��ا خبرن��گار صمت‬ ‫تاریخچه نساجی صنعتی در جهان را بیش‬ ‫از ‪ 300‬سال پیش از کشور انگلستان بیان‬ ‫دوک‌های نساجی از انگلستان تا چین‬ ‫دالرها با تاروپود می‌آیند‬ ‫می‌کن��د و می‌افزای��د‪ :‬با اینکه انگلس��تان‬ ‫چرخ‌ه��ای صنعت نس��اجی را چرخاند اما‬ ‫ام��روزه‪ ،‬چی��ن و هندوس��تان قطب‌های‬ ‫نس��اجی دنیا هس��تند‪ .‬در کنار آن کشور‬ ‫ترکیه با ‪5‬میلیون دوک ریسندگی و پس از‬ ‫آن کش��ورهایی مثل ویتن��ام وکامبوج در‬ ‫امریکای جنوبی برتری��ن تولیدکنندگان و‬ ‫صادرکنن��دگان نس��اجی دنیا به حس��اب‬ ‫می‌آیند‪.‬‬ ‫‹ ‹نساجی جهان در سیطره چین‬ ‫ریی��س انجمن صنای��ع نس��اجی ایران‬ ‫درخصوص بزرگ‌ترین صادرکننده نساجی‬ ‫می‌گوید‪ :‬چین بزرگ‌تری��ن تولیدکننده و‬ ‫صادرکننده نس��اجی جهان اس��ت‪ .‬مسئله‬ ‫جالب‪ ،‬رشد بازار داخلی کشور چین است‪،‬‬ ‫به ای��ن معنا که تمایل ب��ه مصرف در این‬ ‫کش��ور به ش��دت در حال افزایش است و‬ ‫این روند موجبات تغییر سیاست‌ها را برای‬ ‫چین به همراه دارد‪.‬‬ ‫او ادام��ه می‌ده��د‪3 :‬هزار میلی��ارد دالر‬ ‫ذخی��ره ارزی چین باعث ش��ده اس��ت تا‬ ‫سیاس��ت سرمایه‌گذاری در صنعت نساجی‬ ‫خ��ود را متوقف کند‪ .‬در مقابل این کش��ور‬ ‫بیش��تر روی صنعت و تجارت سایر کاالها‬ ‫که ارزش افزوده باالیی دارند متمرکز شده‬ ‫است‪ .‬بر این اساس‪ ،‬به‌دنبال سرمایه‌گذاری‬ ‫در بخش‌های دیگر تجارت است‪.‬‬ ‫‹ ‹تجارتی کم هزینه و اشتغال‌زا‬ ‫نساجی از آن دست صنایع و تجارت‌هایی‬ ‫اس��ت ک��ه در کش��ورهای آس��یایی و در‬ ‫حال توس��عه توج��ه بیش��تری را به خود‬ ‫جل��ب کرده اس��ت‪ .‬این صنع��ت در میان‬ ‫کشورهای در حال توس��عه و ضعیف دنیا‪،‬‬ ‫بیشتر مورد استقبال قرار می‌گیرد‪ .‬محمد‬ ‫م��روج دلی��ل آن را نیروی انس��انی ارزان‬ ‫می‌دان��د و می‌افزای��د‪ :‬نیروی انس��انی در‬ ‫تولیدات نس��اجی اهمیت وی��ژه‌ای دارد و‬ ‫به‌ش��دت اش��تغال ایجاد می‌کند‪ .‬در حالی‬ ‫که س��رمایه الزم برای ایجاد ش��غل بسیار‬ ‫کم است‪.‬‬ ‫برای مثال در صنعت نساجی با ‪ 10‬هزار‬ ‫دالر سرمایه می‌توان شغلی ایجاد کرد‪ .‬این‬ ‫در حالی است که در پتروشیمی ایران برای‬ ‫ایجاد هر ش��غل ‪ 914‬هزار دالر هزینه الزم‬ ‫است‪ .‬وی تشریح می‌کند‪ :‬بر همین اساس‬ ‫کش��ورهایی مثل کامب��وج ی��ا ویتنام که‬ ‫نیروی انس��انی فعال و سرمایه کمی دارند‪،‬‬ ‫توانس��ته‌اند در ای��ن تجارت موفق ش��وند‪.‬‬ ‫کره‌جنوبی ازجمله کش��ورهایی است که از‬ ‫تجارت نس��اجی به دنیای سرمایه‌داری راه‬ ‫یافت و پ��س از آن تجارتی با ارزش‌افزوده‬ ‫بیشتر را برگزید‪.‬‬ ‫مروج در پاس��خ ب��ه این س��وال که چرا‬ ‫کش��ورهای س��رمایه‌دار ای��ن تج��ارت را‬ ‫برنمی‌گزینند؟ می‌گوید‪ :‬کشورهای اروپایی‬ ‫واردکنندگان بزرگ منس��وجات هس��تند‪.‬‬ ‫دلی��ل اینکه در این کش��ورها تولید انجام‬ ‫نمی‌ش��ود و ب��ه بی��ان دیگ��ر صادرکننده‬ ‫محص��والت نس��اجی نیس��تند ب��اال بودن‬ ‫دستمزد نیروی کار اس��ت‪ .‬برای مثال‪ ،‬در‬ ‫بنگالدش به یک کارگر ماهی ‪ 65‬دالر داده‬ ‫می‌شود اما در کشور آلمان دستمزد روزانه‬ ‫هر کارگر ‪ 65‬دالر است‪.‬‬ ‫‹ ‹هوای نساجی ایران ابری است‬ ‫براس��اس آم��ار‪ ،‬ح��دود ‪1‬میلی��ارد و‬ ‫‪200‬میلیون دالر حجم صادرات منسوجات‬ ‫بزرگ‌ترین تاجران منسوجات جهان کدامند؟‬ ‫براس��اس گزارش دفتر مطالعات آماری و راهبردی انجمن صنایع نس��اجی ایران به نقل از مرکز تجارت جهانی (‪ ،)WTO‬کشور چین‬ ‫بزرگ‌ترین صادرکننده منسوجات در سال ‪)1390( 2011‬با ارزش صادراتی ‪ 94‬میلیارد دالر بوده که براساس این گزارش‪ ،‬چین حدود‬ ‫‪ 32/2‬درصد از کل صادرات منسوجات جهان را به خود اختصاص داده است‪ .‬کشورهای عضو اتحادیه اروپا‪ ،‬هند‪ ،‬ایاالت متحده‪ ،‬جمهوری‬ ‫کره‪ ،‬هنگ‌کنگ‪ ،‬چین تایپه‪ ،‬ترکیه‪ ،‬پاکستان‪ ،‬ژاپن‪ ،‬اندونزی‪ ،‬تایلند‪ ،‬ویتنام‪ ،‬مکزیک و مالزی بزرگ‌ترین صادرکنندگان این محصوالت در‬ ‫سال ‪ )1390( 2011‬بوده‌اند که مجموعا با صادرات ‪ 268‬میلیارد دالری حدود ‪ 91/3‬درصد از کل صادرات منسوجات جهان را تشکیل‬ ‫داده‌اند‪ .‬همچنین براساس گزارش این مرکز‪ ،‬در سال ‪ )1390( 2011‬کشورهای عضو اتحادیه اروپا بزرگ‌ترین واردکنندگان منسوجات‬ ‫در جهان بوده‌اند که حدود ‪ 84‬میلیارد دالر و ‪ 27‬درصد از کل واردات منسوجات جهان را به بازارهای خود جذب نموده‌اند‪ .‬اتحادیه اروپا‪،‬‬ ‫ایاالت متحده‪ ،‬چین‪ ،‬هنگ‌کنگ‪ ،‬ژاپن‪ ،‬ویتنام‪ ،‬ترکیه‪ ،‬مکزیک‪ ،‬جمهوری کره‪ ،‬اندونزی‪ ،‬بنگالدش‪ ،‬کانادا‪ ،‬برزیل‪ ،‬فدراسیون روسیه و هند‬ ‫بزرگ‌ترین واردکنندگان این محصوالت در سال ‪ )1390( 2011‬بوده‌اند که مجموعا با واردات ‪ 192‬میلیارد دالری این محصوالت‪ ،‬بالغ‬ ‫بر حدود ‪ 61/9‬درصد از کل واردات منسوجات جهان را تشکیل داده‌اند‪ .‬در رابطه با پوشاک نیز در سال ‪ )1390( 2011‬کشور چین با‬ ‫ارزش صادراتی ‪154‬میلیارد دالر‪ 37/3 ،‬از کل صادرات پوشاک جهان را به خود اختصاص داده و در صدر بزرگ‌ترین صادرکنندگان این‬ ‫محصول در جهان قرار گرفت‪ .‬پس از چین‪ ،‬اتحادیه اروپا‪ ،‬هنگ‌کنگ‪ ،‬بنگالدش‪ ،‬هند‪ ،‬ترکیه‪ ،‬ویتنام‪ ،‬اندونزی‪ ،‬ایاالت متحده‪ ،‬مکزیک‪،‬‬ ‫مالزی‪ ،‬تایلند‪ ،‬پاکستان‪ ،‬سریالنکا و کامبوج بزرگ‌ترین صادرکنندگان پوشاک جهان در سال مذکور بوده‌اند‪ .‬کشورهای اتحادیه اروپا نیز‬ ‫بزرگ‌ترین واردکننده پوش��اک در س��ال ‪ )1390( 2011‬بودند که ‪ 189‬میلیارد دالر از این محصول را به خود جذب کردند‪ .‬پس از این‬ ‫اتحادیه نیز به ترتیب ایاالت متحده‪ ،‬ژاپن‪ ،‬هنگ‌کنگ‪ ،‬کانادا‪ ،‬فدراس��یون روسیه‪ ،‬سوئیس‪ ،‬جمهوری کره‪ ،‬استرالیا‪ ،‬چین‪ ،‬ترکیه‪ ،‬امارات‬ ‫متحده عربی‪ ،‬نروژ‪ ،‬عربستان سعودی و مکزیک در جمع بزرگ‌ترین واردکنندکان پوشاک جهان قرار دارند‪.‬‬ ‫ای��ران به کش��ورهای دیگر اس��ت که این‬ ‫میزان نس��بت به باقی محصوالت صادراتی‬ ‫ما رقم قابل توجهی اس��ت‪ .‬با این حال‪ ،‬به‬ ‫گفته کارشناس��ان‪ ،‬ضواب��ط‪ ،‬آیین‌نامه‌ها و‬ ‫دستورالعمل‌های دس��ت و پاگیر در ایران‪،‬‬ ‫راه رونق واقعی تجارت را گرفته است‪.‬‬ ‫ریی��س انجم��ن صنایع نس��اجی ایران‬ ‫معتقد اس��ت که هوای نساجی ایران ابری‬ ‫است‪ .‬صنعت نساجی در حال حاضر فعال‬ ‫است اما به‌دلیل مشکالت نقدینگی و نقل‬ ‫و انتقال پول و مواد اولیه‪ ،‬پتروشیمی‌گران‬ ‫توانای��ی رقاب��ت با کش��ورهای جه��ان را‬ ‫ندارن��د‪ .‬علی ش��یبانی‪ ،‬عضو کمیس��یون‬ ‫صنع��ت و معدن ات��اق بازرگان��ی ایران و‬ ‫ته��ران می‌گوی��د ک��ه مش��کالت مربوط‬ ‫به نق��ل و انتقال‪ ،‬اجازه س��رمایه‌گذاری و‬ ‫امکان خرید ماش��ین‌آالت صنعتی را به ما‬ ‫نمی‌دهد‪ .‬برای مثال در جلس��ه اخیری که‬ ‫با نمایندگان کش��ور آلمان داشتیم‪ ،‬آنها از‬ ‫ما گش��ایش اعتبار (‪ )LC‬می‌خواهند و ما‬ ‫توان این کار را نداریم‪.‬‬ ‫او واردات منس��وجات تولیدی از کش��ور‬ ‫هند را نادرس��ت می‌دان��د و ادامه می‌دهد‪:‬‬ ‫واردات نخ و پارچه به کشور در حال حاضر‬ ‫هیچ توجیهی ندارد‪ .‬الزم است مواد اولیه را‬ ‫وارد کنیم و کارگران چرخ صنعت نساجی‬ ‫را بچرخانند تا رونق اقتصادی ایجاد ش��ود‪.‬‬ ‫واردات محصوالت��ی که خود توانایی تولید‬ ‫آن را داریم‪ ،‬بی‌معناست‪.‬‬ ‫او می‌افزاید‪ :‬ما مشکل مواد اولیه طبیعی‬ ‫داری��م‪ .‬در این ش��رایط همین م��واد اولیه‬ ‫محدود در داخل به‌راحتی صادر می‌ش��ود‪.‬‬ ‫این جز خام‌فروشی چیزی نیست ولو اینکه‬ ‫آمار صادرات کش��ور را به عرش اعال ببرد‪.‬‬ ‫این مواد باید وارد چرخه تولید شده و پس‬ ‫از تبدیل ش��دن به کاالی��ی با ارزش‌افزوده‬ ‫صادر شود‪.‬‬ ‫‹ ‹ان�دام نحی�ف ص�ادرات نس�اجی‬ ‫ایران‬ ‫نایب‌ریی��س این انجم��ن علت ضعیف‬ ‫ب��ودن ص��ادرات ای��ران را این‌گونه بیان‬ ‫می‌کند‪ :‬صادرات نیاز به بس��تر فرهنگی‬ ‫دارد‪ .‬م��ا نبای��د انتظار داش��ته باش��یم‬ ‫کش��ورهایی که با آنها مشکل سیاسی و‬ ‫فرهنگی پیدا کردیم‪ ،‬پذیرای محصوالت‬ ‫صادراتی ما باش��ند‪ .‬او تش��ریح می‌کند‪:‬‬ ‫حتی با این شرایط هم تجار ایرانی موفق‬ ‫عم��ل ک��رده و با گذران��دن هفت خوان‬ ‫رستم‪ ،‬صادرات را انجام می‌دهند‪ .‬مسلما‬ ‫ما به دلیل داش��تن ظرفیت باال‪ ،‬بهترین‬ ‫مواد اولیه مصنوعی پتروشیمی و نیروی‬ ‫متخصص‪ ،‬نتوانس��تیم براس��اس انتظار‬ ‫خود عمل کنیم‪.‬‬ ‫آم��ار نش��ان می‌ده��د‪ ،‬مزای��ای قابل‬ ‫توجه��ی چون ق��درت اش��تغالزایی باال‪،‬‬ ‫ارزآوری‪ ،‬ايج��اد ارزش‌اف��زوده‪ ،‬نی��از به‬ ‫س��رمایه‌گذاری کمتر نس��بت به س��ایر‬ ‫صنای��ع‌ و‪ ...‬س��بب ش��ده تا بس��یاری از‬ ‫کش��ورها ب��ه اهمیت ای��ن محصوالت و‬ ‫جایگاه آن در اقتصاد کش��ورها پی برده‬ ‫و درص��دد توس��عه صنعت��ی و تج��اری‬ ‫نس��اجی و پوشاک کش��ور خود برآیند‪.‬‬ ‫امی��د اس��ت در آینده‌ای نه‌چن��دان دور‬ ‫مسئوالن کشور نیز به جایگاه واالی این‬ ‫صنایع توجه کرده و حمایت مناسب‌تری‬ ‫از فع��االن ای��ن عرصه به عم��ل آورند تا‬ ‫شاهد رشد و توسعه مناسب آن و حضور‬ ‫پررنگ‌تر در بازارهای بین‌المللی باشیم‪.‬‬ ‫گزينه‌هاي روسيه‬ ‫براي واردات محصوالت کشاورزي‬ ‫اعتراض دانشمندان اسپانيايي‬ ‫به کاهش بودجه علمي‬ ‫در حالي بعد از تحريم روس��يه‪ ،‬وزير کش��اورزي اين کش��ور از واردات‬ ‫محصوالت کشاورزي از ايران خبر داده بود که رييس نظارت بر محصوالت‬ ‫کش��اورزي روسيه فهرست ‪ 16‬کشور را براي واردات اعالم کرده است که‬ ‫ايران جزو آنها نيست‪.‬‬ ‫به گزارش راشاتودي وزير اقتصاد ترکيه گفت‪ :‬بعد از اعالم ممنوعيت واردات محصوالت کشاورزي از‬ ‫کش��ورهاي اتحاديه اروپا و امريکا توسط روسيه‪ ،‬ترکيه آمادگي دارد تا محصوالت کشاورزي خود را به‬ ‫روس��يه صادر کند‪.‬وزير اقتصاد ترکيه «نيهات زيبکي» در يک مصاحبه با شبکه ايتارتاس روسيه گفت‪‌:‬‬ ‫ترکيه تأمين‌کننده اصلي غذا و محصوالت کش��اورزي روس��يه اس��ت و آمادگي دارد تا صادرات خود را‬ ‫در صورت نياز به اين کش��ور افزايش دهد‪ .‬مس��کو هم‌اکنون با پيدا کردن کشورهايي که بتواند از آنها‬ ‫محصول کشاورزي و غذا وارد کند به دنبال اطمين‌ان‌دهي به کشورش براي تامين امنيت غذايي است‪.‬‬ ‫برخي از اينها کشورهاي همسايه شامل چين و ترکيه به عنوان نخستين انتخاب‌ها هستند‪.‬‬ ‫دانشمندان اس��پانيايي در اعتراض به بودجه علمي اين کشور با شعار‬ ‫«بياييد تحقي��ق و پژوهش را نجات دهيم و عليه کاهش بودجه اعتراض‬ ‫کنيم» تظاهرات کردند‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش پرس‌تي‌وي‪ ،‬در اس��پانيا قوانين رياضتي دولت و کاهش بودج��ه تاثيرات منفي بر جامعه‬ ‫علمي اين کشور گذاشته است‪ .‬دولت اسپانيا از سال ‪ ،)1388(2009‬بودجه علمي اين کشور را نزديک‬ ‫به ‪ 40‬درصد کاهش داده اس��ت‪.‬در س��ال ‪ )1390(2011‬دولت اسپانيا وزارت علوم اين کشور را حذف‬ ‫کرد و به کاهش بودجه ادامه داد‪ .‬دولت اسپانيا اعالم کرد که هيچ برنامه‌اي براي افزايش بودجه تا سال‬ ‫‪ )1393(2014‬در نظر ندارد‪ .‬در اين ميان‪ ،‬بس��ياري از دانشمندان اسپانيايي با شعار «بياييد تحقيق و‬ ‫پژوهش را نجات دهيم و عليه کاهش بودجه اعتراض کنيم» در گردهمايي‌هاي عمومي حضور يافتند‪.‬‬ ‫دانشمندان اسپانيايي در مارس ‪ )1391(2012‬نيز نامه سرگشاده‌اي منتشر کردند و در دسامبر همان‬ ‫سال عليه کاهش بودجه‌هاي سنگين در هزينه‌ها و مخارج علمي به خيابان‌ها آمدند‪.‬‬ ‫در جوام��ع ام��روزي‪ ،‬نقش منس��وجات و به‌ويژه‬ ‫پوش��اك‪ ،‬به عنوان يكي از محص��والت نهايي اين‬ ‫صنع��ت‪ ،‬قابل انكار نيس��ت‪ .‬امروزه پوش��اك فراتر‬ ‫از يک نياز طبيعي در زندگي انس��ان نقش‌آفريني‬ ‫كرده و به عنوان نمادي از فرهنگ جامعه محسوب‬ ‫مي‌ش��ود به گون��ه‌اي که ب��راي ش��ناخت و تمايز‬ ‫فرهنگ‌هاي مختلف از يکديگ��ر مي‌توان از الگوي‬ ‫پوشش آنان بهره گرفت‪.‬‬ ‫نقش اقتصادي صنايع مذكور در اقتصاد به لحاظ‬ ‫ارزآوري‪ ،‬ايج��اد اش��تغال‪ ،‬جلوگي��ري از خروج ارز‬ ‫از كش��ور و ايجاد ارزش‌افزوده موجب ش��ده تا اين‬ ‫صنع��ت در زم��ره صنايع مهم كش��ورهاي مختلف‬ ‫ب��ه ويژه كش��ورهاي در حال توس��عه ق��رار گيرد‪.‬‬ ‫يكي از مهم‌تري��ن مولفه‌هاي اقتصادي قدرت خلق‬ ‫ارزش‌افزوده است كه موجب افزايش توليد ناخالص‬ ‫داخلي مي‌ش��ود‪ .‬مي‌توان ادعا كرد كه قدرت خلق‬ ‫ارزش‌افزوده در صنايع نساجي منحصر‌به‌فرد است‪.‬‬ ‫به‌عنوان مث��ال با در نظر گرفت��ن قيمت بين ‪ 2‬تا‬ ‫‪ 6‬دالر براي هر کيلوگ��رم مواد اوليه مورد نياز اين‬ ‫صنع��ت ک��ه بخش قاب��ل توجه��ي از آن از طريق‬ ‫مناب��ع داخلي قابل تامين اس��ت‪ ،‬مي‌ت��وان در اين‬ ‫صنعت محصوالتي را تولي��د کرد که بالغ بر حدود‬ ‫‪200‬دالر در هر کيلوگرم يا حتي بيش��تر به فروش‬ ‫مي‌‌رس��ند‪ .‬لذا مي‌توان خاطرنشان كرد كه در يك‬ ‫فض��اي رقابتي‪ ،‬ايج��اد چنين ارزش اف��زوده‌اي را‬ ‫نمي‌توان ب��ه راحتي در صنعتي ديگر جس��ت‌وجو‬ ‫کرد‪ .‬اين درحالي است که ارزش‌افزوده توليدي در‬ ‫زيرشاخه‌هاي اين صنعت برابر نبوده و براساس آمار‬ ‫منتشر شده از سوي دفتر نساجي و پوشاک وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬سهم ارزش‌افزوده از ارزش‌‬ ‫محصول توليدي در توليد پوش��اک بيشترين و در‬ ‫حدود ‪ 85‬درصد مي‌باشد‪.‬‬ ‫همچني��ن آمار تجارت جهاني صنايع نس��اجي و‬ ‫پوشاك شاهدي بر ادعاي نقش پررنگ اين صنعت‬ ‫در جهان امروزي اس��ت‪ .‬براساس آخرين اطالعات‬ ‫منتشر شده از سوي سازمان تجارت جهاني‪ ،‬ارزش‬ ‫كل واردات جهان در س��ال ‪)1391( 2012‬بالغ بر‬ ‫‪ 18.6‬هزار ميليارد دالر و ارزش كل صادرات جهان‬ ‫در سال مذكور بالغ بر ‪ 18/4‬هزار ميليارد دالر بوده‬ ‫كه در اين بين س��هم صنايع نس��اجي و پوشاك از‬ ‫واردات در ح��دود ‪ 743‬ميلي��ارد دالر و از صادرات‬ ‫در حدود ‪ 708‬ميليارد دالر بوده است‪ .‬لذا می توان‬ ‫برآورد كرد كه حجم تجارت منس��وجات و پوشاك‬ ‫از كل تجارت جهاني در حدود ‪ 4‬درصد مي‌باشد‪.‬‬ ‫در اي��ن بين نقش توليد منس��وجات و پوش��اك‬ ‫در اقتصاد و ارزآوري برخي كش��ورها بس��يار قابل‬ ‫توجه اس��ت‪ .‬بر اساس گزارش فوق‌‪ ،‬در سال ‪2012‬‬ ‫(‪)1391‬ارزش صادرات نساجي و پوشاك بنگالدش‬ ‫به ترتيب در حدود ‪ 1/6‬ميليارد دالر و ‪ 20‬ميليارد‬ ‫دالر ب��وده كه اين ارزش بالغ ب��ر ‪ 85‬درصد از كل‬ ‫ارزش صادراتي اين كشور را به خود اختصاص داده‬ ‫اس��ت‪ .‬همچنين ارزش صادرات نساجي و پوشاك‬ ‫پاكس��تان به ترتيب در ح��دود ‪ 4/2‬ميليارد دالر و‬ ‫‪8/7‬ميليارد دالر ب��وده كه اين ارزش در حدود ‪53‬‬ ‫درصد از كل ارزش صادرات اين كشور است‪.‬‬ ‫در حال حاضر‪ ،‬آسيا به بزرگ‌ترين توليدکننده و‬ ‫عرضه‌کننده منسوجات و پوشاک در جهان تبديل‬ ‫شده است‪ .‬در دهه گذشته حجم تجارت محصوالت‬ ‫نس��اجي و پوشاک بين کش��ورهاي آسيايي در حد‬ ‫زيادي افزاي��ش يافته بطوري كه در س��ال ‪2000‬‬ ‫ميالدي در ح��دود ‪ 20‬درصد از ص��ادرات جهاني‬ ‫اين محصوالت به تجارت بين کش��ورهاي آسيايي‬ ‫اختصاص داش��ته و در س��ال ‪ )1390( 2011‬اين‬ ‫مقدار به ‪ 27‬درصد رس��يده اس��ت‪ .‬در حال حاضر‬ ‫حجم تجارت مذکور به ‪ 180‬ميليارد دالر رس��يده‬ ‫که نشان‌دهنده رش��د قابل‌توجهي در دهه گذشته‬ ‫اس��ت‪ .‬با اين حال‪ ،‬اين حجم از تجارت بيش��تر از‬ ‫طريق تعداد انگش��ت شماري از کشورهاي شرق و‬ ‫جنوب آس��يا صورت مي‌گيرد‪ .‬چين در اين تجارت‬ ‫نقش غال��ب را بر عهده دارد و س��هم ‪ 65‬درصدی‬ ‫از صادرات مذکور را به خود اختصاص داده اس��ت‪.‬‬ ‫پيش‌بيني مي‌ش��ود كه كل تجارت منس��وجات و‬ ‫پوش��اک بين کشورهاي آس��يايي از ‪ 180‬ميليارد‬ ‫دالر در س��ال ‪ )1390( 2011‬به ‪ 350‬ميليارد دالر‬ ‫در سال ‪ )1404( 2025‬خواهد رسيد‪ .‬در اين بين‪،‬‬ ‫چي��ن بزرگ‌ترين صادرکنن��ده باقي‌مي‌ماند‪ ،‬اما به‬ ‫دليل افزايش هزينه توليد و همچنين تغيير تمرکز‬ ‫اين کشور بر روي تامين نياز بازار داخلي خود‪ ،‬ساير‬ ‫کش��ورهاي صادرکننده همچون هند اين فرصت را‬ ‫خواهند يافت که س��هم خود را در ب��ازار صادرات‬ ‫به آس��يا افزايش دهند‪ .‬همانگونه كه مشخص است‬ ‫حجم بااليي از ارزآوري برخي كش��ورها وابسته به‬ ‫توليد و فعاليت صنايع نس��اجي و پوشاك مي‌باشد‪.‬‬ ‫از س��وي ديگر با توجه به سرانه رو ب ‌ه رشد مصرف‬ ‫منس��وجات و به ويژه پوش��اك در جهان‪‌،‬مي‌توان‬ ‫متصور بود كه تامين ني��از داخلي و خودكفايي در‬ ‫توليد اين محصوالت تا چه اندازه مي‌تواند از خروج‬ ‫ارز از كشور جلوگيري کند‪.‬‬
‫دریچه‬ ‫تاريخچه نمايشگاه در ايران‬ ‫در س��ده‌هاي گذش��ته‌‪ ،‬در برخي از شهرهاي‬ ‫ب��زرگ ايران که بر س��ر کاروان‌هاي تجاري قرار‬ ‫داش��ته‌اند‌‪ ،‬بازارهاي مکاره وجود داش��ته است‌؛‬ ‫دراي��ن بازارها که در مدت چند روزي در محلي‬ ‫برپا مي‌ش��ده اس��ت‌‪ ،‬بازرگانان مناطق مختلف‬ ‫کشور يا س��رزمين‌هاي همجوار‪ ،‬کاالهايي را که‬ ‫ام��کان فروش و يا مبادله آنها وجود داش��ته در‬ ‫معرض تماشاي عالقه‌مندان قرار مي‌داده‌‌اند‪.‬‬ ‫مش��ارکت اي��ران در نمايش��گاه‌هاي خارج از‬ ‫کشور بر طبق شواهد تاريخي براي نخستين بار‬ ‫در سال ‪ 1851‬ميالدي در دوران صدارت ميرزا‬ ‫تقي‌خان اميرکبير انجام گرفته اس��ت‌‪ .‬براساس‬ ‫اعالني که امير کبير منتشر ساخت‌‪ ،‬از صاحبان‬ ‫صنايع و اربابان حرفه‌ها درخواس��ت ش��د که در‬ ‫نمايشگاه بين‌المللي لندن(امتعه خانه ملل عالم‬ ‫در لندن) ش��رکت کنند و کااله��اي خود را به‬ ‫معرض نمايش بگذارند‪.‬‬ ‫در دهه‌ه��اي بع��د ني��ز ب��ه ک��رات‌‪ ،‬صاحبان‬ ‫صنايع ايران در نمايش��گاه‌هاي خارج از کش��ور‌‪،‬‬ ‫نمونه‌هاي��ي از ف��رش‌‪ ،‬صنايع دس��تي و به‌ويژه‬ ‫پارچه‌هاي قلمکار‪ ،‬قاب‌هاي خاتم‌‪ ،‬انواع خشکبار‪،‬‬ ‫اش��يای منبت‌کاري شده‌‪ ،‬کاشي و اقالم ديگر را‬ ‫به معرض تماشاي بازديدکنندگان قرار داده‌اند‪.‬‬ ‫مي��دان جاللي��ه (مح��ل فعلي پ��ارک الله) و‬ ‫کم��پ آمريکايي‌ه��ا واق��ع در اميرآب��اد (محل‬ ‫فعلي س��ازمان انرژي اتمي) از جمله نخس��تین‬ ‫مکان‌هاي نمايش��گاهي در ايران هس��تند و در‬ ‫س��ال ‪ 1337‬مي��دان جاللي��ه ش��اهد برگزاري‬ ‫نمايش��گاه اختصاصي ـ صنعتي ايتاليا در ايران‬ ‫بود‪ .‬هزينه برپايي اين نمايشگاه حدود ‪ 6‬ميليون‬ ‫ري��ال بود که توس��ط دولت و صاحب��ان صنايع‬ ‫ايتاليا تامين شد‪.‬‬ ‫با تصويب قانون شرکت سهامي نمايشگاه‌هاي‬ ‫بين‌المللي ايران در س��ال ‪ 1343‬که زیر پوشش‬ ‫وزارت اقتص��اد و دارايي قرار داش��ت مکاني در‬ ‫خياب��ان وليعص��ر (محل تقريبي مس��جد بالل)‬ ‫بدين منظور انتخاب گرديد‪.‬‬ ‫در سال ‪ 1348‬نمايشگاه بين‌المللي آسيايي با‬ ‫مشارکت ‪ 33‬کشور دنيا‌‪ ،‬از جمله شرکاي عمده‬ ‫تج��اري ايران به م��دت ‪ 21‬روز(‪ 13‬مهر لغايت‬ ‫‪ ‌3‬آبان ‪ )1348‬در تهران برگزار گرديد‪.‬‬ ‫متعاقب برگزاري اولين نمايش��گاه آسيايي در‬ ‫سال ‪ ،1348‬به‌دليل استقبال بازديدکنندگان و‬ ‫نياز به فضاي بيشتر‪ ،‬مکان نمايشگاه‌ها به محل‬ ‫فعلي انتقال يافت و در سال ‪ 1349‬دومين دوره‬ ‫نمايشگاه‌هاي آسيايي برپا شد‪.‬‬ ‫ش��رکت س��هامي نمايش��گاه‌هاي بين المللي‬ ‫اي��ران در س��ال ‪ 1351‬ب��ا بررس��ي در اوض��اع‬ ‫نمايش��گاه‌هاي جهاني‌‪ ،‬ط��رح برپايي س��اليانه‬ ‫نمايشگاه‌هاي بازرگاني را تهيه و در سال ‪1352‬‬ ‫نخس��تین نمايش��گاه بين‌المللي تهران را برگزار‬ ‫ک��رد‪ .‬پس از برگزاري اين نمايش��گاه از اتحاديه‬ ‫نمايش��گاه‌هاي جهاني‌‪ ،‬تقاضاي عضويت گرديد‬ ‫و در س��ال ‪ 1354‬همزمان با برگزاري س��ومين‬ ‫نمايش��گاه بين‌المللي بازرگاني تهران‌‪ ،‬هياتي از‬ ‫اتحاديه مذکور به منظور ارزيابي اين نمايش��گاه‬ ‫به ايران اعزام ش��د و پس از ‪ 10‬روز بررس��ي و‬ ‫بازديد از تمامی امکانات فني‌‪ ،‬تاسيساتي‌‪ ،‬اداري‬ ‫و اجرايي نمايش��گاه و تهيه گ��زارش‌‪ ،‬در کنگره‬ ‫س��ال بعد‌‪ ،‬عضويت اين نمايش��گاه‌‪ ،‬در اتحاديه‬ ‫نمايشگاه جهاني تصويب شد و ايران همزمان با‬ ‫برپايي چهارمين نمايش��گاه بين‌المللي بازرگاني‬ ‫تهران به عضويت اين اتحاديه در آمد‪.‬‬ ‫ب��ه ط��ور کلي ت��ا قب��ل از انقالب اس�لامي‌‪،‬‬ ‫‪6‬نمايش��گاه بين‌الملل��ي در تهران برگزار ش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬باال بودن حجم واردات س��اليانه ايران و‬ ‫پايي��ن ب��ودن درجه صنعتي ش��دن کش��ور در‬ ‫سال‌هاي مزبور و افزايش شديد درآمدهاي نفتي‬ ‫کش��ور از عوام��ل عمده‌اي بوده که کش��ورهاي‬ ‫خارج��ي را به حض��ور فعال در نمايش��گاه‌هاي‬ ‫بازرگاني ايران در س��ال‌هاي ‪ 57-1352‬ترغيب‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫در س��ال‌هاي ‪ 1354-1357‬نمايش��گاه‌هاي‬ ‫تخصص��ي بين‌المللي ني��ز به ص��ورت پراکنده‬ ‫در محل دائمي نمايش��گاه‌ها برگزار ش��د که از‬ ‫جمل��ه آنها مي‌توان به نمايش��گاه‌هاي تخصصي‬ ‫پتروش��يمي‌‪ ،‬کش��اورزي‌‪ ،‬مبلمان و س��اختمان‬ ‫اش��اره ک��رد‪ .‬در س��ال ‪ 1379‬آخري��ن دوره‬ ‫نمايش��گاه بين‌المللي بازرگان��ي تهران‌‪ ،‬با عنوان‬ ‫نمايشگاه بيست و ششم برگزار شد‪.‬‬ ‫از س��ال ‪ 1380‬سياس��تگذاران نمايش��گاهي‬ ‫کش��ور‌‪ ،‬برپايي منظم نمايش��گاه‌هاي تخصصي‬ ‫در س��طوح مختلف را جايگزين نمايش��گاه‌هاي‬ ‫عمومي بازرگاني نمودند و در س��ال‌هاي گذشته‬ ‫ده‌ها نمايشگاه تخصصي داخلي و بين‌المللي در‬ ‫تهران و شهرستان‌ها برگزار شده است‪.‬‬ ‫‪26‬‬ ‫سه‌شنبه ‪ 28‬مردادماه ‪22 - 1393‬شوال ‪ 19 -1435‬آگوست ‪2014‬‬ ‫در گفت‌وگوي‬ ‫نمایشگاه‬ ‫‪trade@smtnews.ir‬‬ ‫با معاون امور نمايشگاهي شرکت سهامي نمايشگاه‌هاي بين‌المللي مطرح شد‬ ‫نمايشگاه‌‪،‬آينه پيشرفت صنعت و اقتصاد‬ ‫ميالد محمدي – گ�روه تجارت‪ :‬به عقيده ايران رسما به عنوان معاون دفتر منطقه‌اي يوفي (اتحاديه‬ ‫فع��االن و مس��ئوالن نمايش��گاهي‌‪ ،‬صنع��ت جهاني نمايش��گاه‌ها) در منطقه خاورميانه و افريقا انتخاب‬ ‫نمايش��گاه جزو معدود صنعت‌هايي است که ش��ود که حکم مربوطه طي مراس��مي رس��مي در آبان‌ماه‬ ‫حتي در صورت بروز رکود در ش��رايط خاص مانند تحريم‪ ،‬س��ال جاري در کش��ور کلمبيا به دکتر اسفهبدي‪ ،‬رياست‬ ‫هرگز دچار رکود و خواب نمي‌شود‪ .‬بنابراين مي‌توان گفت هيات‌مديره و مديرعامل ش��رکت س��هامي نمايشگاه‌هاي‬ ‫نمايش��گاه‌ها عمدتا ب��ه دور از فضاي رکود هس��تند و در بين‌المللي ايران از سوي ریيس اتحاديه جهاني نمايشگاه‌ها‬ ‫ش��رايطي که خيلي از صنوف و فعاليت‌ه��اي اقتصادي به تحويل خواهد شد‪.‬‬ ‫واس��طه شرايط مختلف يک کش��ور در رکود بسر مي‌برند‪€ € ،‬بسيار ش�نيده‌ايم که واژه «صنعت پيشرفت»‬ ‫را ب�راي فعاليت‌هاي نمايش�گاهي به کار مي‌برند‪.‬‬ ‫نمايشگاه‌ها همچنان فعال و سرپا هستند‪.‬‬ ‫صنعت نمايشگاهي ايران در سال‌هاي گذشته با تحوالت منظور از اين واژه چيس�ت و چرا براي نمايشگاه‬ ‫بسياري مواجه بوده و از بعد از پيروزي انقالب اسالمي روند به کار مي‌رود؟‬ ‫ب��ه نظ��ر م��ن واژه پيش��رفت در مقاب��ل واژه رک��ود و‬ ‫برگزاري نمايشگاه‌هاي مختلف در کشور با تغييرات اساسي‬ ‫و جديدي مواجه ش��د‪ .‬به‌خصوص بعد از دفاع مقدس و با عق��ب گرد اس��ت‪ .‬از آنجا که پيش��رفت در حوزه اقتصاد و‬ ‫توجه به رش��د صنايع و بازس��ازي کش��ور نياز به برگزاري صنعت ب��راي فعاالن صنعتي و اقتص��ادي و عموم جامعه‬ ‫ملموس‌تر اس��ت‪ ،‬بنابراين توجه به اين موضوع اهميت آن‬ ‫نمايشگاه‌ها بيشتر احساس شد‪.‬‬ ‫را دوچن��دان مي‌کند‪ .‬به همين دليل نمايش��گاه‌ها که در‬ ‫آنچه در ادامه مي‌خوانيد گفت‌وگوي خبرنگار‬ ‫ب��ا محمدجواد قنبري‪ ،‬معاون امور نمايش��گاهي ش��رکت ه��ر دوره برگزاري آئينه پيش��رفت‌هاي گوناگون در زمينه‬ ‫سهامي نمايش��گاه‌هاي بين‌المللي جمهوري اسالمي ايران صنعتي و اقتصادي است به مراتب براي همگان محسوس‌تر‬ ‫اس��ت‪ .‬در اين گفت‌وگو از وضعيت نمايش��گاه‌هايي که در مي‌باش��د از این رو هر آنچه در اقتصاد و حتي فرهنگ يک‬ ‫کشور برگزار شده و سير صعودي آن ترافيک نمايشگاهي و کشور موثر باش��د و بتواند به جهش و ارتقای اين دو اصل‬ ‫کمک کند‪ ،‬مي‌تواند با برچس��ب پيشرفت تجاري شناخته‬ ‫مباحثي از اين دست صحبت شده است‪.‬‬ ‫€ €صنعت نمايشگاهي ايران در مقايسه با گذشته شود‪ .‬بايد بدانيم که نمايشگاه‌ها عمدتا به دور از فضاي رکود‬ ‫چه تفاوت‌هايي داش�ته و طب�ق برنامه‌ريزي‌هاي هستند‪ .‬يعني در شرايطي که خيلي از صنوف و فعاليت‌هاي‬ ‫انجام ش�ده‌‪ ،‬در آينده چه تغييرات�ي را به دنبال اقتصادي به واسطه شرايط مختلف يک کشور مثال تحريم‬ ‫در رکود بهس��ر مي‌برند‪ ،‬نمايشگاه‌ها همچنان فعال و سرپا‬ ‫خواهد داشت؟‬ ‫الزم اس��ت در ابتدا به سابقه نمايشگاهي در ايران اشاره هس��تند و در واقع هيچ رکودي براي آنها متصور نيس��ت‪،‬‬ ‫کنم که از حدود نيم قرن پيش شروع شد و از آن زمان تا چرا که به واسطه برپايي يک نمايشگاه ده‌ها و صدها شغل‬ ‫‪2‬دهه بعد به صورت پراکنده برگزار مي‌شود‪ .‬تا اين که بعد از به صورت مس��تقيم و غير‌مستقيم به وجود مي‌آيد‪ ،‬در يک‬ ‫نمايشگاه‪ ،‬خدمات نمايشگاهي و غرفه‬ ‫پيروزي انقالب اسالمي روند برگزاري‬ ‫سازي‪ ،‬طراحي سالن‪ ،‬خدمات امنيتي‬ ‫نمايش��گاه‌هاي مختلف در کش��ور با‬ ‫ساالنه حدود ‪ 30‬هزار‬ ‫و موضوعات��ي از اين دس��ت به عنوان‬ ‫تغييرات اساس��ي و جدي��دي مواجه‬ ‫شرکت داخلي و خارجي مشاغل مس��تقيم به وجود مي‌آيند و‬ ‫شد‪ .‬به‌خصوص بعد از دفاع مقدس و با‬ ‫در سايت نمايشگاه‬ ‫بازارياب��ي براي ش��رکت‌هاي مختلف‬ ‫توجه به رشد صنايع و بازسازي کشور‬ ‫نياز به برگزاري نمايش��گاه‌ها بيش��تر بين‌المللي تهران آخرين ني��ز فرصت ش��غلي غير‌مس��تقيمي‬ ‫احس��اس ش��د‪ .‬بنابراي��ن در دهه ‪ 70‬فناوری و دستاوردهاي اس��ت که از طريق برپايي نمايشگاه‌ها‬ ‫به وجود مي‌آيد‪.‬‬ ‫نمايشگاه تهران مورد توجه قرار گرفت‬ ‫خويش را به بازار‬ ‫س��االنه ح��دود ‪ 30‬هزار ش��رکت‬ ‫و عمده نمايشگاه‌هاي کشور در همين‬ ‫و عموم متخصصان‬ ‫داخل��ي و خارجي در همين س��ايت‬ ‫س��ايت نمايش��گاه بين‌الملل��ي تهران‬ ‫و فعاالن صنعت و‬ ‫نمايش��گاه بين‌المللي ته��ران آخرين‬ ‫برگزار مي‌ش��دند‪ .‬به مرور زمان مراکز‬ ‫نمايشگاهي استان‌ها و همچنين برخي کارشناسان و خريداران فن��اوری و دس��تاوردهاي خوي��ش را‬ ‫نقاط ديگر در س��طح تهران راه‌اندازي عرضه مي‌کنند‪ .‬صدها و به بازار و عم��وم متخصصان و فعاالن‬ ‫صنع��ت و کارشناس��ان و خري��داران‬ ‫و حوزه برگزاري نمايشگاه‌ها در سطح هزاران فرصت بي‌شمار‬ ‫عرضه مي‌کنند‪ .‬صدها و هزاران فرصت‬ ‫کشور وس��يع‌تر‪ ،‬عناوين نمايشگاهي‬ ‫اقتصادي شکل مي‌گيرد بيش��مار اقتصادي ش��کل مي‌گيرد و‬ ‫بيشتر شده و خدمات نمايشگاهي نيز‬ ‫و توافقات مهم تجاري‬ ‫توافقات مهم تجاري منعقد مي‌ش��د‪،‬‬ ‫افزاي��ش پيدا کرد‪.‬کش��ور م��ا با اين‬ ‫تاريخچ��ه نمايش��گاهي بناب��ر آم��ار منعقد مي‌شود‪ ،‬اين يعني اين يعني تضاد ب��ا رکود و حرکت به‬ ‫رس��مي منابع معتبر جهاني در زمره تضاد با رکود و حرکت به سمت پيشرفت‪.‬تمام اين موارد به کلي‬ ‫با رکود متضاد است‪ .‬بنابراين به نقطه‬ ‫چند کش��ور مطرح حوزه خاورميانه و‬ ‫سمت پيشرفت‬ ‫مقابل رکود مي‌رسيم يعني پيشرفت!‬ ‫افريقا از حيث نمايش��گاهي است‪ .‬اين‬ ‫من فک��ر مي‌کن��م نمايش��گاه‌ها اين‬ ‫امر ظرفي��ت خوبي را براي بخش‌هاي‬ ‫صنعتي و اقتصادي کشور ما ايجاد کرده است که در واقع با رسالت را به خوبي انجام مي‌دهند و از طريق آمارهاي موثق‬ ‫توجه به توانمندي‌هايي که در ايران داريم مي‌توانيم دامنه مطلع هستم که ساالنه صدها ميليارد دالرفقط با برگزاري‬ ‫فعاليت‌هاي خودمان را بيش از پيش گس��ترش بدهيم‪.‬اين نمايشگاه‌هاي مختلف در سراسر جهان سود و درآمد عايد‬ ‫موضوع باعث ش��ده اس��ت که در انتخابات دفاتر و روساي اقتصاد جهاني مي‌کنند که اين خود نشان دهنده پيشرفت‬ ‫اتحاديه جهاني نمايش��گاه‌ها در پاريس‪ ،‬جمهوري اسالمي و تضاد با رکود است‪.‬‬ ‫€ €در مورد «ترافيک نمايشگاهي» نظرات مثبت‬ ‫و منفي زيادي شنيده مي‌شود‪ .‬مثال عده‌اي معتقد‬ ‫هس�تند که برگ�زاري چند نمايش�گاه به صورت‬ ‫همزم�ان در ي�ک محل مش�خص باع�ث کاهش‬ ‫ميزان مخاطبان هر دو نمايش�گاه مي‌ش�ود‪ .‬عده‬ ‫ديگري معتقد هستند که اين اتفاق باعث مي‌شود‬ ‫مشتري ثابت يک نمايشگاه با حضور براي ديدن‬ ‫نمايش�گاه مورد نظر خودش خودآگاه براي ديدن‬ ‫نمايشگاه ديگر هم ترغيب شود‪ .‬نظر شما در اين‬ ‫زمينه چيست؟‬ ‫ما اميدواريم آنقدر در کشور ما و به خصوص در سطح شهر‬ ‫تهران بزرگ سايت‌هاي استاندارد و معتبر نمايشگاهي ايجاد‬ ‫شود که ما به عنوان يک سايت بين‌المللي نمايشگاهي مجبور‬ ‫به اين نباشيم که حتما نمايشگاه‌هاي متعدد را در همين يک‬ ‫مرکز برگزار کنيم‪ .‬در همين ‪ 10‬ماه اخير درخواست و تقاضا‬ ‫براي برگزاري نمايشگاه به شدت افزايش پيدا کرده و ما عالوه‬ ‫بر ‪ 70‬نمايش��گاهي که طي س��ال ‪ 93‬در تقويم نمايشگاهي‬ ‫خودمان قرار داده‌ايم‪ ،‬بيش از ‪ 30‬درخواس��ت مختلف ديگر‬ ‫را رد کرده‌اي��م‪ .‬به اين خاطر که با فش��ردگي تقويم س��االنه‬ ‫مواجهيم‪ .‬در حال حاضر برخي از نمايشگاه‌هاي ما به صورت‬ ‫واحد برگزار مي‌ش��ود‪ .‬مثل نمايش��گاه مبلمان‪ ،‬نمايش��گاه‬ ‫صنعت س��اختمان‪ ،‬نمايش��گاه فرش دس��تباف‪ ،‬پتروشيمي‬ ‫و خيلي نمايش��گاه‌هاي ديگ��ر! دليل اين امر اين اس��ت که‬ ‫بتواني��م از بار ترافيک ش��هري که براي اس��تقبال از چنين‬ ‫نمايشگاه‌هايي به وجود مي‌آيد بکاهيم‪ .‬اما برخي نمايشگاه‌ها‬ ‫با توجه به بزرگ بودن مس��احت ش��ان و کمتر بودن ميزان‬ ‫بازديدکنندگان شرايط اين را دارند که در کنارشان نمايشگاه‬ ‫ديگ��ري هم برگزار ش��ود‪ .‬در واقع قرار نيس��ت س��ايتي با‬ ‫مس��احت ‪ 80‬هکتاري فقط براي نمايش��گاهي مورد استفاده‬ ‫ق��رار بگي��رد که تنها به ‪ 2‬يا ‪ 3‬س��الن ني��از دارد‪ .‬بنابراين در‬ ‫کنار آن ممکن است نمايشگاه ديگري هم برگزار شود‪ .‬عمدتا‬ ‫مراقب اين هستيم که نمايشگاه‌ها با موضوعات مرتبط به هم‬ ‫برگزار ش��وند‪ .‬مثال اگر قرار است نمايشگاه شيريني و شکالت‬ ‫برگزار شود در کنارش نمايشگاه آرد و نان را هم برپا مي‌کنيم‬ ‫که هم صنف هستند و در کنار هم براي مخاطبان همپوشاني‬ ‫دارند‪ .‬به هر حال ما سعي کرديم تا همواره بهترين استفاده‬ ‫را از امکانات نمايش��گاه بين‌المللي تهران ببريم تا در شرايط‬ ‫مطلوب پاسخگوي نياز حوزه اقتصاد و تجارت کشور باشيم‪.‬‬ ‫€ €چه ويژگي‌هاي�ي براي بين‌المللي ش�دن يک‬ ‫نمايش�گاه نياز اس�ت‪ .‬بیشتر نمايش�گاه‌هايي که‬ ‫برگزار مي‌ش�ود عنوان بين‌المللي را با خودش�ان‬ ‫يدک مي‌کش�ند‪ .‬آيا بايد براي بين‌المللي ش�دن‬ ‫شرايط خاصي داشت يا صرفا يک نسبت دهان پر‬ ‫کن است که نمايشگاه‌ها روي خودشان مي‌گذارند‪،‬‬ ‫نظارت معاونت نمايشگاه به چه شکل است؟‬ ‫تقريبا تمام نمايش��گاه‌هاي ما بين‌المللي هستند به اين‬ ‫دليل که عالوه بر مش��ارکت‌کنندگان داخلي‪ ،‬شرکت‌هاي‬ ‫خارجي نيز حضور پيدا مي‌کنند و ما بايد نهايت اس��تفاده‬ ‫را از فناوری خارجي در راس��تاي تقويت حوزه‌هاي مختلف‬ ‫تجاري و بازرگاني و ارتقای سطح کيفي محصوالت خودمان‬ ‫بهره ببريم‪ ،‬ضمن اين که مي‌تواند شرايط مطلوب بازاريابي‬ ‫را هم فراهم کند و مش��تريان و خريداران خارجي جديدي‬ ‫را براي محصوالت داخلي فراهم کند‪ .‬يک نمايش��گاه برابر‬ ‫با اس��تانداردهايي که براي برگ��زاري نياز دارد‪ ،‬بايد حتما از‬ ‫ش��رکت‌هاي معتبر و بين‌المللي ب��راي حضور دعوت کند و‬ ‫در خالل برگزاري آن نمايش��گاه‪ ،‬فرآيند برگزاري‪ ،‬تبليغات‪،‬‬ ‫خدماتي که قرار اس��ت به مخاطبان و بازديدکنندگان ارائه‬ ‫بشود و در نهايت هدف‌گيري و نتيجه‌اي که قرار است از يک‬ ‫نمايشگاه حاصل ش��ود را به خوبي فراهم کند‪ .‬در واقع يک‬ ‫ارتباط تجاري دوسويه شکل مي‌گيرد‪ .‬هم آنها با فناوري‌ها و‬ ‫دستاوردهاي شرکت‌هاي مختلف ما آشنا مي‌شوند و بازرگانان‬ ‫ما براي بازاريابي و پيدا شدن بازار مناسب محصوالتشان اقدام‬ ‫خواهند کرد و هم شرکت‌هاي ايراني و متخصصين داخلي با‬ ‫فناوری و دانش شرکت‌هاي خارجي آشنا مي‌گردند‪ .‬بنابراين‬ ‫هدف ما از بين‌المللي بودن نمايشگاه‌ها در سايت نمايشگاه‬ ‫بين‌المللي تهران عالوه بر اينکه بس��ياري از آنها در س��طح‬ ‫دنيا ش��ناخته شده و برند هس��تند‪ ،‬همچون نمايشگاه‌هاي‬ ‫نفت‪ ،‬گاز و پتروشيمي‪ ،‬صنعت س��اختمان‪ ،‬آگروفود‪ ،‬ايران‬ ‫هلث‪ ،‬بورس و بانک‪ ،‬مبلمان‪ ،‬تاسيس��ات‪ ،‬الکامپ‪ ،‬فناوري‪،‬‬ ‫برق‪ ،‬متالوژي‪ ،‬دروپنجره و‪ ...‬ايجاد زمينه بهتر براي بازاريابي‬ ‫محصوالت داخلي و جذب مش��تريان و خريداران جهاني و‬ ‫توسعه صادرات کشور است‪.‬‬ ‫اخبار نمايشگاهي‬ ‫ده هزار عنوان کتاب‬ ‫در نمايشگاه شانگهاي‬ ‫رونمايي از بازي سه بعدي جنگي‬ ‫در نمايشگاه رسانه‌هاي ديجيتال‬ ‫افتتاحنمايشگاهبين‌المللي‬ ‫کاريکاتور در دفاع از کودکان غزه‬ ‫نمايشگاه کاريکاتور‬ ‫آسيب‌هاي اجتماعي در تالش‬ ‫ف�ارس – نمايش��گاه کتاب ش��انگهاي از چهارش��نبه‬ ‫گذشته افتتاح شده و بخش کودک آن يکي از بخش‌هايي‬ ‫اس��ت که امس��ال پررنگ‌تر و قدرتمندتر از سال گذشته‬ ‫ظاهر شده است‪.‬‬ ‫به گفته غرفه‌داران در نمايشگاه امسال بيش از ‪ 10‬هزار‬ ‫جلد کتاب کودک از نويسندگان داخلي و خارجي در معرض‬ ‫فروش قرار گرفته است‪ .‬در نمايشگاه امسال‪ ،‬سالنی بزرگ‬ ‫به صورت کامل به کتاب‌هاي کودک اختصاص داده شده و‬ ‫بيش از ‪ 50‬ناشر آثار خود را در معرض ديد عالقمندان قرار‬ ‫داده‌اند که اين تعداد رشد چشمگيري نسبت به سال‌هاي‬ ‫گذشته داشته است‪ .‬يکي از فروشندگان مي‌گويد‪ :‬تنها طي‬ ‫امروز به ارزش ‪ 100‬ه��زار يوآن‪ ‬کتاب‌هاي مصور خارجي‬ ‫فروخته‌ام‪ ،‬چيزي ‪ 2‬برابر زماني مش��ابه در سال گذشته‪.‬در‬ ‫م��ورد کتاب‌هاي کودک خارج��ي و داخلي بايد بگويم که‬ ‫بسياري از والدين خواستار کتاب‌هاي خارجي به خصوص از‬ ‫نوع مصور آن هستند‪ .‬در نمايشگاه امسال شانگ‌هاي‪ ،‬قريب‬ ‫به ‪ 60‬کارگاه آموزشي برگزار مي‌شود‪.‬‬ ‫مهر ‪ -‬بازي انيميش��ن س��ه بع��دي «دوران افتخار» با‬ ‫مضمون دف��اع مقدس در دومين نمايش��گاه رس��انه‌هاي‬ ‫ديجيتال انقالب اسالمي رونمايي مي‌شود‪.‬‬ ‫محمد خراس��اني‌زاده دبير دومين نمايش��گاه رسانه‌هاي‬ ‫ديجيتال انقالب اسالمي با اشاره به توليدات ديجيتالي که‬ ‫قرار اس��ت در اين نمايشگاه عرضه شود‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬در اين‬ ‫دوره تولي��دات ارزنده‌اي با مضمون پاسداش��ت آرمان‌هاي‬ ‫انقالب اس�لامي و دف��اع مقدس به بازديدکنن��دگان ارائه‬ ‫مي‌شود‪ .‬وي تصريح کرد‪ :‬بازي انيميشني «دوران افتخار»‬ ‫به عنوان يکي از با کيفيت‌ترين بازي‌هاي رايانه‌اي طي چند‬ ‫س��ال گذشته کشور‪ ،‬از جمله محصوالتي است که با هدف‬ ‫گراميداشت دوران دفاع مقدس در اين نمايشگاه رونمايي‬ ‫مي‌شود‪.‬خراس��انی زاده گفت‪ :‬س��اخت اين بازي رايانه‌اي‬ ‫کاملا ايراني از س��ال ‪1390‬آغاز شده و در انجام اين پروژه‬ ‫‪ 35‬نفر از جوانان کش��ور حضور داشتند‪ .‬دومين نمايشگاه‬ ‫رسانه‌هاي ديجيتال انقالب اسالمي‪ 1‬تا‪ 7‬شهريور‪ ،‬از ساعت‬ ‫‪ 10‬تا ‪ 21‬در بوستان گفت‌‌وگو تهران برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫ايس�نا‪ -‬نمايش��گاه بين‌الملل��ي کاريکاتور ب��ا عنوان‬ ‫«ب��راي غزه نقاش��ي مي‌کنيم» در محل م��وزه «محمود‬ ‫دروي��ش» در ش��هر رام‌اهلل ب��ا مش��ارکت ‪ 96‬هنرمند از‬ ‫سراس��ر جهان افتتاح ش��د‪« .‬س��امح خض��ر»‪ ،‬مدير اين‬ ‫م��وزه در اين‌باره اعالم ک��رد‪ :‬اين نمايش��گاه با هدف به‬ ‫نمايش گذاش��تن جنايات رژيم اشغالگر در غزه و بازتاب‬ ‫رنج مردم اين ش��هر ب��ا کمک هنر کاريکات��ور به عنوان‬ ‫ل فهم‌ترين هنرها راه‌اندازي‬ ‫يکي از تاثيرگذارتري��ن و قاب ‌‬ ‫ش��د‪ .‬مدير موزه رام‌اهلل با اش��اره به اينک��ه قرار بود فقط‬ ‫‪40‬طرح در اين نمايشگاه نمايش داده شود‪ ،‬گفت‪ :‬حجم‬ ‫آثار ارس��ال شده بيش از توقعات ما بود‪ .‬در اين نمايشگاه‬ ‫‪ 15‬کاريکاتوريست اردني‪ 7 ،‬هنرمند ايتاليايي ‪ 5‬هنرمند‬ ‫فرانسوي در کنار هنرمنداني از کشورهاي استراليا‪ ،‬هلند‪،‬‬ ‫تانزانيا‪ ،‬بنگالدش‪ ،‬هند‪ ،‬سريالنکا و اندونزي و کشورهاي‬ ‫امريکاي التين ش��امل ونزوئال‪ ،‬ش��يلي‪ ،‬کوبا و برزيل و از‬ ‫کش��ورهاي عربي مصر‪ ،‬قطر‪ ،‬الجزيره‪ ،‬بحرين‪ ،‬عربستان‪،‬‬ ‫سودان و مراکش با جديدترين آثار خود حضور يافتند‪.‬‬ ‫فارس ‪ -‬رييس اداره فرهنگ و ارش��اد اس�لامي تالش‬ ‫از برگ��زاري نمايش��گاه کاريکاتور با موضوع آس��يب‌هاي‬ ‫اجتماعي‪ ،‬ماهواره و سبک زندگي به مناسبت هفته دولت‬ ‫در اين شهرستان خبر داد‪.‬‬ ‫بهرام خوش��حال با اشاره به برنامه‌هاي فرهنگ و ارشاد‬ ‫اسالمي اين شهرستان در هفته دولت اظهار کرد‪ :‬تبليغات‬ ‫محيطي و پرده‌نويسي‪ ،‬تهيه و توزيع بروشور هفته دولت‬ ‫از جمله برنامه‌هاست‪.‬‬ ‫وي برگزاري نمايش��گاه ‪ 1‬سال عملکرد اداره فرهنگ و‬ ‫ارشاد اسالمي تالش‪ ،‬برپايي نمايشگاه کاريکاتور با موضوع‬ ‫آس��يب‌هاي اجتماعي مانند حجاب و عف��اف‪ ،‬ماهواره و‬ ‫سبک زندگي را از ديگر برنامه‌ها هفته دولت عنوان کرد‪.‬‬ ‫رييس اداره فرهنگ و ارش��اد اس�لامي تالش برگزاري‬ ‫نمايش��گاه‌هاي عک��س و پوس��تر س��يماي خورش��يد و‬ ‫طراحي و نقاش��ي ميثاق با ش��هدا‪ ،‬ديدار با خانواده‌هاي‬ ‫ايثارگ��ران و ش��هداي هنرمند را از جمله اي��ن برنامه‌ها‬ ‫ذکر کرد‪.‬‬
‫بورس‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫سه‌شنبه ‪ 28‬مردادماه ‪22 - 1393‬شوال ‪ 19 -1435‬آگوست ‪2014‬‬ ‫تشریح جایگاه بازار سرمایه در اجرای سیاست‌های خروج از رکود‬ ‫‪27‬‬ ‫تامین مالی سریع و ارزان صنایع در بورس‬ ‫کیمیا بامدادیان‪ :‬نمایندگان در نشست علنی یکشنبه ‪ 26‬مرداد مجلس شورای اسالمی با یک‬ ‫فوریت الیحه رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور (الیحه خروج از رکود تورمی) با‬ ‫‪ 175‬رای موافق از مجموع ‪ 233‬نماینده حاضر در صحن موافقت کردند‪ .‬این الیحه شامل مواد‬ ‫مختلفی است که بخش مهمی از آنها به موضوع تنظیم و توسعه بازار اوراق بهادار اختصاص دارد‪ .‬بازار سرمایه‬ ‫همواره در اقتصاد کشور پیشتاز بوده و هرگونه تغییر در شرایط اقتصادی را زودتر از بازار کسب‌وکار نمایان‬ ‫می‌کند‪ .‬به عبارتی بازار سرمایه کشور آینه تمام‌نمای اقتصاد کشور است‪ ،‬با این تفاوت که زشتی‌ها و زیبایی‌های‬ ‫اقتصاد را زودتر آشکار می‌کند‪ .‬با توجه به این موضوع می‌توان انتظار داشت که آثار و پیامدهای اجرایی شدن‬ ‫بسته سیاستی دولت در وهله نخست در بازار سرمایه کشور خود را نشان بدهد‪ .‬از این‌رو در دوره اجرایی شدن‬ ‫طرح‪ ،‬تغییرات بازار سرمایه باید بیش از گذشته مورد توجه سیاستگذاران اقتصادی باشد‪ .‬این موضوعی است که‬ ‫کارشناسان بازار سرمایه هم بر آن تاکید دارند‪.‬‬ ‫آماده است‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکید بر اینکه با بهبود ش��رایط بازار س��رمایه‬ ‫به‌طور قطع تولیدکنندگان برای تامین مالی به این بازار‬ ‫مراجعه خواهند کرد‪ ،‬گفت‪ :‬به طور قطع تامین مالی از‬ ‫طریق بازار سرمایه ارزان‌تر‪ ،‬آسان‌تر و سریع‌تر از دریافت‬ ‫تسهیالت از بانک‌هاست‪.‬‬ ‫حسن قالیباف‌اصل‪ ،‬مدیرعامل شرکت بورس‬ ‫درخصوص تاثیر بر‬ ‫در گفت‌وگ��و با‬ ‫اجرای بسته سیاستی خروج از رکود در بازار‬ ‫س��رمایه معتقد اس��ت‪ ،‬تمرکز این بسته بر رونق فضای‬ ‫کس��ب‌وکار اس��ت که این موضوع منجر به رونق تولید‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫ب��ه گفته وی‪ ،‬رون��ق تولید‪ ،‬ب��ه افزایش س��ودآوری‬ ‫شرکت‌ها و رونق بازار سرمایه منتهی خواهد شد‪.‬‬ ‫در حالی‌ک��ه ای��ن روزها رکود حاکم بر بازار س��رمایه‬ ‫مزمن ش��ده و نگرانی‌هایی را به هم��راه دارد‪ ،‬این مقام‬ ‫مسئول معتقد است تاثیر با اجرای بسته سیاستی خروج‬ ‫از رکود کم‌کم بر بدنه بازار سرمایه نمود پیدا می‌کند‪.‬‬ ‫قالیباف‌اصل با تاکید بر اینکه در این الیحه به حمایت‬ ‫از بازار س��رمایه نیز تاکید ش��ده اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬با بهبود‬ ‫فضای کس��ب‌وکار و رونق تولید‪ ،‬سرمایه‌های سرگردان‬ ‫به بخش مولد اقتصاد تزریق می‌شوند که این اتفاق خود‬ ‫به خود‪ ،‬رونق بازار سرمایه را به همراه خواهد داشت‪.‬‬ ‫در نگاه��ی به این بس��ته سیاس��تی‪ -‬حمایتی تاکید‬ ‫بر تغییر رویک��رد تامین مالی از بانک به بازار س��رمایه‬ ‫ملموس است‪.‬‬ ‫در همین رابطه قالیباف با اش��اره به برنامه‌ریزی‌های‬ ‫بورس برای ترغیب ش��رکت‌های ب��زرگ به تامین مالی‬ ‫از این محل اش��اره کرد و اف��زود‪ :‬در بحث تامین مالی‬ ‫ابزارهای متنوعی در بازار س��رمایه طراحی شده‌اند‪.‬وی‬ ‫با اش��اره به راه‌ان��دازی صندوق‌های پ��روژه گفت‪ :‬این‬ ‫صندوق‌ها در راس��تای تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی‬ ‫بزرگ طراحی ش��ده است‪ .‬مدیر عامل شرکت بورس به‬ ‫توس��عه ابزارهای تامین مالی در بازار سرمایه اشاره کرد‬ ‫و گف��ت‪ :‬عالوه بر صندوق‌های زمین و س��اختمان بازار‬ ‫سرمایه ش��رایط پذیرش اوراق مش��ارکت و انواع اوراق‬ ‫بدهی را فراه��م کرده و دس��تورالعمل‌های اجرایی آن‬ ‫‹ ‹حرکت چرخ‌های تولیدی‬ ‫در این رابط��ه محمودرض��ا خواجه‌نصیری‪،‬‬ ‫مدیر نظارت بر بازارهای س��ازمان بورس نیز‬ ‫گفت‪ :‬اصلی‌ترین دلی��ل رکودی که در چند‬ ‫م��اه اخیر در بازار س��رمایه به وجود آم��د‪ ،‬فضای رکود‬ ‫حاکم بر اقتصاد کشور در سطح کالن بود‪ .‬وی به هدف‬ ‫نخس��ت این بس��ته رکودی اش��اره کرد و گفت‪ :‬هدف‬ ‫نخست این بس��ته عبور از رکود اقتصادی و رسیدن به‬ ‫رونق اس��ت که بهبود فضای کس��ب‌وکار از نتایج آن به‬ ‫شمار می‌رود‪.‬‬ ‫خواجه‌نصی��ری با اش��اره به نقش بورس در ش��رایط‬ ‫اقتص��ادی کش��ور‪ ،‬اظهار ک��رد‪ :‬با توجه ب��ه اینکه بازار‬ ‫س��رمایه نماینده ش��رکت‌های صنعتی و معدنی است‪،‬‬ ‫رونق این بازار به خروج از رکود می‌انجامد‪.‬‬ ‫وی در ادامه گفت‪ :‬رکود حاکم بر اقتصاد باعث شده که‬ ‫ب��ازار کاال و خدمات تضعیف و جریان نقدینگی در بازار‬ ‫با کندی مواجه ش��ود‪ .‬خواجه‌نصیری سیاست‌های این‬ ‫بسته را محرک چرخ‌های اقتصادی خواند و تصریح کرد‪:‬‬ ‫اگر این سیاست‌ها بتواند سمت تقاضا را تحریک کند و‬ ‫موجب گردش بهتر منابع مالی ش��ود رونق اقتصادی را‬ ‫به‌وجود می‌آورد‪ .‬از س��وی دیگر ای��ن موضوع باعث باال‬ ‫رفت��ن حجم و ارزش فروش در ش��رکت‌ها می‌ش��ود و‬ ‫فضای مبادالتی را بهبود می‌بخشد‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه بیان کرد‪ :‬به نظر می‌رس��د راهکارهای‬ ‫سیاستی دولت‪ ،‬ظرفیت‌های خالی را از بالقوه به بالفعل‬ ‫نبض بازار‬ ‫تبدیل کند و رونق را به فضای کسب‌وکار برگرداند‪ .‬وی‬ ‫در پاس��خ به این پرسش که آیا این بار هم بورس جلوتر‬ ‫از سایر ش��اخص‌های اقتصادی کشور حرکت می‌کند و‬ ‫رونق می‌یابد‪ ،‬گفت‪ :‬اگر تصمیم‌های اتخاذ ش��ده اثرات‬ ‫واقعی داشته باشد و رویکرد تحلیلگران اقتصادی از این‬ ‫بسته حمایتی و مصوبات آن مطلوب ارزیابی شود‪ ،‬بازهم‬ ‫پیش‌بینی می‌کنیم قبل از آنکه این بس��ته اثرات خود‬ ‫را در جامعه و فضای کسب و کار نمایان سازد‪ ،‬بورس از‬ ‫آن تاثیر می‌پذیرد و شکوفا می‌شود‪.‬‬ ‫‹ ‹آفت بازار سرمایه‪،‬ثبات نداشتن مقررات‬ ‫امیرحس��ین ارض��اء‪ ،‬عضو هیات‌مدی��ره کانون‬ ‫نهادهای س��رمایه‌گذاری نی��ز در این خصوص‬ ‫گف��ت‪ :‬بورس متاث��ر از ش��رایط واقعی اقتصاد‬ ‫کشور است و همه این سیاست‌ها می‌توانند بر بورس تاثیر‬ ‫بگذارند‪.‬وی با تاکید بر اینکه در مجموع کل بسته روی بازار‬ ‫سرمایه تاثیرگذار است‪ ،‬افزود‪ :‬در یکی از بندهای این بسته‬ ‫کاهش تدریجی ش��کاف بین نرخ ارز مبادله‌ای و بازار قید‬ ‫شده است‪ .‬این بند‪ ،‬باعث شفافیت اقتصاد می‌شود‪ .‬عالوه بر‬ ‫آن‪ ،‬تس��هیل فروش ارز ش��رکت‌ها را نیز درپی دارد‪ .‬وی با‬ ‫تاکید بر اینکه اگر درست به این بند توجه نشود‪ ،‬می‌تواند‬ ‫یک تهدید باش��د‪ ،‬گفت‪ :‬بدترین آف��ت برای اقتصاد و بازار‬ ‫س��رمایه‪ ،‬بی‌ثباتی مقررات اس��ت چراکه یک مدیر بنگاه‪،‬‬ ‫س��هامدار‪ ،‬س��رمایه‌گذار و فع��ال اقتص��ادی بای��د بتواند‬ ‫متغیرهای اصلی را برای ‪ 5‬سال آینده پیش‌بینی کند‪.‬‬ ‫‹ ‹تعدیل نرخ سود سپرده‌های بانکی‬ ‫در این‌ب��اره حمیدرض��ا مه��رآور‪ ،‬مدی��ر عامل‬ ‫کارگ��زاری بان��ک س��امان نی��زدر گفت‌وگو با‬ ‫تصریح کرد‪ :‬بس��ته خروج می‌تواند با‬ ‫ارائ��ه راهکارهایی به رونق کس��ب و کار بینجامد که در این‬ ‫راستا به نقش بازار س��رمایه نیز اشاره شده است‪ .‬همچنین‬ ‫رونق تولید داخل��ی‪ ،‬در گرو ارتباط تنگاتنگ بانک و بورس‬ ‫اس��ت و این دو باید بازوی تولید باش��ند‪.‬وی درباره ضرورت‬ ‫تعدی��ل نرخ س��ود س��پرده‌های بانکی گفت‪ :‬تعدیل س��ود‬ ‫س��پرده‌های بانکی ب��رای جذب نقدینگی در بازار س��رمایه‬ ‫اقدامی مبارک برای بورس و تولید اس��ت البته مش��روط به‬ ‫این‌که بازار سرمایه را بازوی تولید بدانیم‪.‬این کارشناس بازار‬ ‫س��رمایه با بیان اینکه بهترین راهکار تامین مالی بنگاه‌ها از‬ ‫طریق بازار سرمایه است‪ ،‬گفت‪ :‬رییس‌جمهور نیز در همایش‬ ‫تبیین سیاس��ت‌های اقتصادی دولت برای خروج از رکود به‬ ‫درس��تی به اهمیت تامین مالی از طریق بازار سرمایه اشاره‬ ‫کردند‪ ،‬چون در این بازار به راحتی میزان و محل هزینه‌کردها‬ ‫مشخص می‌شود و احتمال انحراف نسبت به بازار پول کمتر‬ ‫اس��ت‪ .‬بازار س��رمایه از طریق ابزارهای متنوع چون انتشار‬ ‫اوراق صکوک‪ ،‬اوراق مشارکت‪ ،‬اوراق استصناع‪ ،‬افزایش‬ ‫س��رمایه و س��ایر ابزارها می‌تواند به تامین مالی بنگاه‌ها‬ ‫کمک کند‪.‬‬ ‫مهديه انوش�ه ‪ -‬رون��د منفي حاکم ب��ر معامالت‬ ‫بورس و کاهش ارزش س��هام ش��رکت‌هاي بورسي در‬ ‫حالي چند ماهي اس��ت با ش��دت و ضعف تداوم دارد‬ ‫که نگاهي به معامالت ب��ورس تهران در روزهاي گرم‬ ‫تابستان سال گذشته حسرت را به دل سرمايه‌گذاران‬ ‫مي‌نشاند‪.‬‬ ‫‪ ،‬روز گذش��ته سرمايه‌گذاران در‬ ‫به گزارش‬ ‫حالي ‪ 365‬ميليون برگه سهم را به ارزش ‪100‬ميليارد‬ ‫تومان در ‪ 40‬هزار نوبت معامالتي داد و س��تد کردند‬ ‫که در نگاهي به معامالت روز ‪ 27‬مرداد س��ال گذشته‬ ‫مي‌بينيم که سهامداران بيش از ‪ 800‬ميليون سهم را‬ ‫دست به دست کرده بودند و ارزش معامالت در آن روز‬ ‫بالغ بر ‪ 244‬ميليارد تومان بود‪.‬‬ ‫عارضه کمبود نقدينگي اين روزها بيشتر از هر زمان‬ ‫ديگري در بازار نمود پيدا کرده اس��ت‪ .‬سرمايه‌گذاران‬ ‫تاالر حافظ درحالي از ابتداي مرداد تا پايان روز گذشته‬ ‫بازدهي منفي يک درصدي را تجربه کرده‌اند که سال‬ ‫‪ 92‬در چنين روزي سهامداران تاالر حافظ سرمست از‬ ‫شاخص آرام آرام آب مي‌شود‬ ‫همه نظاره گرند‪ .‬اما براستي پول‌هايي که در روزهايي‬ ‫نه چندان دور آنقدر داغ شده بودند که در دست هيچ‬ ‫سرمايه‌گذاري باقي نمي‌ماند‪ ،‬امروز کجاست؟‬ ‫بیش��تر کارشناس��ان معتقدند اين پول‌ها راه دوري‬ ‫نرفت��ه و در جن��ب پل حاف��ظ در يک��ي از بانک‌هاي‬ ‫خصوص��ي آرميده‌ان��د به امي��د روزي که چش��م‌انداز‬ ‫بازارس��رمايه بازدهي بيش از سود سپرده‌هاي بانکي را‬ ‫نويد دهد‪.‬‬ ‫اين روزه��ا همچنان بازار س��رمايه از بي‌خبري رنج‬ ‫مي‌ب��رد‪ .‬فصل داغ مجامع هم تمام ش��د‪ .‬ش��رکت‌ها‬ ‫گزارش‌هاي دوره‌اي را منتش��ر کردند‪ .‬روند مذاکرات‬ ‫هس��ته‌اي مبهم و فرسايش��ي شده اس��ت و همه بازار‬ ‫چش��م به بس��ته سياس��تي دولت دوخته‌اند که آيا از‬ ‫دل اين جعب��ه جادويي‪ ،‬معجزه‌اي خارج مي‌ش��ود يا‬ ‫خير؟!در مجموع بازار ديروز هم‪ ،‬مثل روزهاي گذشته‬ ‫بود‪ .‬کم رمق و بي‌تفاوت‪ .‬نه از صف‌هاي سنگين خبري‬ ‫ب��ود و نه از حجم وارزش باالي معامالت‪.‬ش��اخص هم‬ ‫ي س��ر و ص��داي خود ادام��ه داد‪ .‬اين روزها‬ ‫به افت ب ‌‬ ‫ش��اخص آرام آرام آب مي‌ش��ود‪ .‬دي��روز اي��ن متغير‬ ‫‪ 45‬واحد پايين آمد‪.‬‬ ‫اي��ن در حالي اس��ت ک��ه گل گهر‪،‬ف��والد مبارکه و‬ ‫تاپيکو با بيش��ترين تأثير منفي بر شاخص کل بورس‬ ‫اف��ت آن را رقم زدند‪.‬در بازار روز گذش��ته با توجه به‬ ‫قاطعي��ت صحبت‌هاي رييس ش��وراي رقابت در گروه‬ ‫خ��ودرو در خصوص کاهش نيافتن قيمت خودرو‪ ،‬اين‬ ‫گروه با اقبال نسبي رو به رو شدند‪.‬عالوه بر اين‪ ،‬گروه‬ ‫س��رمايه‌گذاري‪ ،‬محصوالت کاني غيرفلزي‪ ،‬کاش��ي و‬ ‫س��راميک‪ ،‬خودرو‪ ،‬ماشين آالت و الستيک نيز با رشد‬ ‫قيمتي همراه بودند‪ .‬در مقابل گروه س��يمان‪ ،‬حمل و‬ ‫نقل‪ ،‬محصوالت غذاي��ي و محصوالت فلزي با کاهش‬ ‫قيم��ت مواجه ش��دند‪.‬به نظر مي‌رس��د در صورتي که‬ ‫ضعف نقدينگي در بازار سرمايه حل نشود اين نوسانات‬ ‫اندک مثبت و يا منفي در ب��ازار ادامه دار خواهد بود‪.‬‬ ‫ش��ايان ذکر اس��ت در صورت ت��داوم وضعيت کنوني‬ ‫انگي��زه خاصي برای خريد و يا ف��روش وجود نخواهد‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫اطالعات سود و زیان شرکت ها‬ ‫نام شرکت‬ ‫آخرین سرمایه‬ ‫(میلیون ریال)‬ ‫لیزینگ صنعت و معدن‬ ‫‪1000000‬‬ ‫سرمایه گذاری مسکن تهران‬ ‫‪600000‬‬ ‫سال مالی‬ ‫دوره‬ ‫‪1393/9/30‬‬ ‫‪6‬ماهه‬ ‫آخرین پیش‌بینی هر سهم‬ ‫(ریال)‬ ‫‪436‬‬ ‫‪1394/6/31‬‬ ‫‪12‬ماهه‬ ‫‪523‬‬ ‫میزان پوشش دوره (ریال)‬ ‫درصد پوشش‬ ‫‪294‬‬ ‫‪67‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫روی خط مجامع‬ ‫نام شرکت‬ ‫تاریخ‬ ‫مکان‬ ‫س��يدابراهيم عناي��ت‪ ،‬مديرعام��ل ش��رکت‬ ‫کارگزاري پارس��يان‪ ،‬به لزوم عرضه اوليه در شرايط‬ ‫فعل��ي بازار تاکيد ک��رد و گفت‪ :‬عرضه‌ه��اي اوليه‬ ‫همواره ش��ور و هيجان خاصي را در بازار س��رمايه‬ ‫ايجاد کرده‌اند‪ ،‬از اين رو اگر ش��رکت‌ها در ش��رايط‬ ‫مناس��ب پذيرش و عرضه ش��وند باعث مي‌شود که‬ ‫اميدواري بين سهامداران ايجاد شود‪.‬‬ ‫عليرضا توکل��ي‪ ،‬ريي��س اداره ابزارهاي نوين‬ ‫مال��ي فرابورس تصري��ح کرد‪ :‬درپي ص��دور مجوز‬ ‫س��ازمان ب��ورس و اوراق به��ادار مبني بر انتش��ار‬ ‫اوراق اج��اره ب��ه منظ��ور تامين مالي پ��روژه طرح‬ ‫توليد سراميک پرسالن ضد اسيد‪ ،‬شرکت مجتمع‬ ‫کاشي و سنگ پرسپوليس يزد درصدد پذيره‌نويسي‬ ‫‪ 300‬ميليارد ريال اوراق اجاره برآمده که ازطريق انتشار‬ ‫‪ 300‬هزار ورقه يک ميليون ريالي انجام مي‌شود‪.‬‬ ‫س��ازمان بورس و اوراق به��ادار‪ ،‬مجوز فعاليت‬ ‫يکصدو چهارمين صندوق س��رمايه‌گذاري را با نام‬ ‫«صندوق سرمايه‌گذاري هميان سپهر» صادر کرد‪.‬‬ ‫اين صندوق با موفقيت در پذيره‌نويس��ي اوليه و با‬ ‫جمع‌آوري مبلغ ‪20‬هزارميليون ريال مجوز فعاليت‬ ‫خود را از سازمان بورس و اوراق بهادار دريافت کرد‪.‬‬ ‫احمد ميرمطهري‪ ،‬کارشناس بازار سرمايه در‬ ‫رابطه با طرح اخير دولت در اس��تفاده از ظرفيت‌‬ ‫ب��ازار س��رمايه براي تامي��ن مالي بيش��تر تاکيد‬ ‫ک��رد‪ :‬بحث تامين مالي از طريق بازار س��رمايه از‬ ‫‪ 15‬س��ال قب��ل مطرح و بي��ان اي��ن موضوع در‬ ‫روزهاي اخير در حد يک تعارف است‪.‬‬ ‫س��عيد ش��يرزادي‪ ،‬معاونت س��رمايه‌گذاري‬ ‫شرکت سرمايه‌گذاري صندوق بازنشستگي گفت‪:‬‬ ‫عرضه سهام شرکت‌هاي فوالد اکسين خوزستان‬ ‫و صب��ا فوالد خليج فارس به ب��ورس يا فرابورس‬ ‫جزو برنامه‌هاي آتي «وصندوق» به شمار مي‌رود‬ ‫که البته تاکنون زمان عرضه آن مش��خص نشده‬ ‫است‪.‬‬ ‫شرکت خدمات پشتيبان صندوق بازنشستگي‬ ‫کشوري به وکالت از صندوق بازنشستگي کشوري‬ ‫قصد دارد‪ 87/84 ،‬درصد از سهام شرکت صنايع‬ ‫کاغذ مراغه را معادل ‪92/8‬ميليون س��هم در بازار‬ ‫سوم فرابورس به فروش برساند‪.‬‬ ‫خبر بین الملل‬ ‫‹ ‹تاخت و تاز سهام ماریوکارت ‪ 8‬در بازار ژاپن‬ ‫ش��رکت نینتندو با افزایش قیمت سهم در بازار توکیو‬ ‫همراه ش��د‪ ،‬در حالی‌که فروش س��ری جدید بازی‌های‌‬ ‫ماریو‪ ،‬فروش خوبی در امریکا داش��ت‪.‬به گزارش س��نا‪،‬‬ ‫استقبال چشمگیر امریکا از نسخه جدید بازی‌های ماریو‬ ‫و همچنین طراحی اپلیکیشن بازی ‪ Pokeman‬برای‬ ‫آی‌پد در اپل اس��تور‪ ،‬موجب رش��د قیمت سهام شرکت‬ ‫نینتندو ش��د‪.‬بر اس��اس این گزارش‪ ،‬افزایش ‪ 4‬درصدی‬ ‫قیمت س��هام این ش��رکت هر س��هم آن را به ‪ 11‬هزار‬ ‫ین رس��اند و بیش��ترین قیمت را در ‪ 4‬ماه گذشته از آن‬ ‫خود کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹بازار اروپا چشم به میز مذاکره‬ ‫بورس کم رمق و بي‌تفاوت‬ ‫سود نزديک به ‪ 10‬درصدي در مرداد بودند‪.‬‬ ‫رک��ودي که اين روزها اقتصاد کش��ور را بيمار کرده‬ ‫و باعث ش��ده تا همه ارکان حکومت دس��ت به دست‬ ‫ه��م دهند تا اقتصاد کش��ور را از اي��ن بيماري مهلک‬ ‫نجات دهند‪ ،‬هر روز بيش از گذش��ته در بازار سرمايه‬ ‫نفوذ مي‌کند‪.‬‬ ‫اما در ش��رايط حال بازار‪ ،‬بي‌تفاوتي س��رمايه‌گذاران‬ ‫بيشتر از هر موضوع ديگري نگران‌کننده شده‪ ،‬روزگاري‬ ‫ن��ه چن��دان دور س��هامداران هيجاني ت��االر حافظ با‬ ‫کوچک‌ترين خبري به صف‌هاي خريد يا فروش هجوم‬ ‫مي‌بردند‪ .‬اين عارضه صف گرايي و تصميم گيري‌هاي‬ ‫هيجاني هرچند هميش��ه مورد انتقاد کارشناسان بازار‬ ‫س��رمايه بود اما تغيير رويکرد سرمايه‌گذاران در تاالر‬ ‫حاف��ظ و رفتار خنثي اين گروه نيز براي کارشناس��ان‬ ‫نگران‌کننده است‪.‬اين روزها نه رفتارهاي بازار «گاوي»‬ ‫و نه کنش‌هاي بازار «خرس��ي» در ت��االر حافظ ديده‬ ‫نمي‌ش��ود‪ .‬گويي اميد همه حتي سفته بازان و دالالن‬ ‫نيز به کسب سودهاي ‪4-5‬درصدي نا اميد شده است‪.‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫نوع مجمع‬ ‫دستور جلسه‬ ‫قند ثابت خراسان‬ ‫‪1393/06/02‬‬ ‫تهرن‪-‬برج تجاری نگین‬ ‫عادی فوق العاده‬ ‫انتخاب اعضای هیات مدیره‬ ‫بیمه آرمان‬ ‫‪1393/06/05‬‬ ‫تهران‪ -‬محل شرکت‬ ‫عمومی عادی سالیانه‬ ‫تصویب صورت های مالی‬ ‫بیمه آرمان‬ ‫‪1393/06/05‬‬ ‫تهران‪ -‬محل شرکت‬ ‫عمومی فوق العاده‬ ‫تطابق اساسنامه با نمونه اساسنامه بورس‬ ‫توسعه بازرگانی آهن و فوالد میالد‬ ‫‪1393/06/06‬‬ ‫تهران ‪ -‬مجموعه فرهنگی تالش‬ ‫عمومی فوق العاده‬ ‫تصمیم گیری برای افزایش سرمایه‬ ‫بازاره��ای اروپای��ی در نخس��تین روز کاری هفت��ه با‬ ‫روند افزایش��ی همراه شدند در حالی که مقامات روسیه‬ ‫و اوکراین برای مذاکره بر س��ر یک میز نشس��تند‪ .‬آغاز‬ ‫مذاک��رات ‪ 2‬کش��ور پرتن��ش یعنی روس��یه و اوکراین‪،‬‬ ‫بازارها را به روزهای آرام بازگرداند‪.‬براساس این گزارش‪،‬‬ ‫قیمت سهام ش��رکت ‪ United Internet‬با رشد‬ ‫‪ 4‬درصدی همراه شد‪ ،‬در حالی که شرکت خودروسازی‬ ‫رنو افزایش ‪ 3‬درصدی قیمت س��هام را نظاره‌گر ش��د‪.‬در‬ ‫این بین‪ ،‬شاخص استاکس رشد ‪ 0/9‬درصدی را به ثبت‬ ‫رساند و کامرز بانک نیز با افزایش ‪ 1/4‬درصدی معامالت‬ ‫را به پایان برد‪.‬اس��تین جاکوبسون‪ ،‬مدیر سرمایه‌گذاری‬ ‫ساکس��و بانک در این خصوص اظه��ار کرد‪ :‬ناآرامی‌های‬ ‫ژئوپولیتیک همیش��ه بازارها را با دست‌اندازهای فراوانی‬ ‫رو‌ب��ه‌رو می‌کن��د این در حالی اس��ت ک��ه ناآرامی‌های‬ ‫اوکراین و روس��یه نی��ز یکی از دالیل ب��ه هم ریختگی‬ ‫بازارها در روزهای اخیر عنوان ش��د که امیدوارم مذاکره‬ ‫چندجانب��ه این ‪ 2‬کش��ور ب��ازار اروپا را نج��ات دهد‪.‬با‬ ‫اعالم این خبر‪ ،‬بازار اروپا با رش��د ‪0/6‬درصدی ش��اخص‬ ‫فوتس��ی همراه ش��د‪ ،‬در حالی‌که کک فرانس��ه نیز رشد‬ ‫‪ 1/1‬درص��دی را از آن خود ک��رد و داکس آلمان نیز با‬ ‫رشد ‪ 1/4‬درصدی رو‌به‌رو شد‪.‬‬ ‫‹ ‹س�هامداران هنگ‌کن�گ وارد ص�ف فروش‬ ‫شدند‬ ‫ب��ورس هنگ‌کنگ در نخس��تین روز معامالتی‬ ‫هفته با کاهش ش��اخص‌ها مواجه شد‪.‬به گزارش‬ ‫پایگاه اطالع‌رسانی بازار سرمایه‪ ،‬آمار منتشر شده‬ ‫مبنی بر کاهش میزان س��رمایه‌گذاری مس��تقیم‬ ‫خارج��ی در چین درماه گذش��ته می�لادی‪ ،‬بازار‬ ‫هنگ‌کنگ را نوس��انی کرد‪.‬براساس این گزارش‪،‬‬ ‫ش��رکت هلدین��گ ‪ HSBC‬با اف��ت ‪1‬درصدی‬ ‫هم��راه ش��د‪ ،‬در حالی که ش��اخص اصلی بورس‬ ‫هنگ‌کن��گ نیز ‪ 0/3‬درص��د منفی ش��د‪.‬این در‬ ‫حالی اس��ت که قیمت س��هام ش��رکت ‪China‬‬ ‫‪ ،Vanke‬بزرگ‌ترین تولیدکننده در دنیا با افت‬ ‫‪ 1/2‬درصدی قیمت س��هام همراه ش��د‪.‬در ادامه‬ ‫‪ china mobile‬با افزایش ‪ 2‬در صدی روبه رو‬ ‫شد در حالی که ش��انگهای چین با افزایش ‪0/5‬‬ ‫درصدی مواجه شد‪.‬‬ ‫جکس��ون ونگ ‪ ،‬مدیر عامل ش��رکت س��رمایه‬ ‫گ��ذاری ‪ Tanrich‬در این خصوص اظهار کرد‪:‬‬ ‫سرمایه گذاران با انتشار آمار چین دست از خرید‬ ‫برداشته و در صف های فروش وارد شدند‪.‬‬
‫خبر خوان‬ ‫در سند راهبردی بازار سرمایه تشریح شد‬ ‫تنظیم بازار کاال در راستای‬ ‫خروج از رکود‬ ‫در سند راهبردی س��ازمان بورس و اوراق بهادار‪،‬‬ ‫راهکاره��ای تنظیم بازار کاال عنوان ش��د و در این‬ ‫راس��تا تقوی��ت بورس‌ه��ای کاالیی م��ورد تاکید‬ ‫قرار گرفت‪.‬‬ ‫به گزارش سنا‪ ،‬تنظیم و توسعه بورس‌های کاالیی‬ ‫یکی از راهکارهای اصلی بازار س��رمایه برای تامین‬ ‫مالی در ش��رایط رکود اقتصادی است که در رئوس‬ ‫مطالب سند راهبردی بازار سرمایه نیز به آن اشاره‬ ‫ش��ده است‪ .‬می‌توان اقدامات بازار سرمایه را در این‬ ‫زمینه بدین گونه برشمرد‪.‬‬ ‫ال��ف) تقویت بورس‌های کاالیی و پایبندی دولت‬ ‫به مکانیزم عرضه و تقاضا در مورد کاالهای پذیرفته‬ ‫شده برای کشف قیمت‌ها‪.‬‬ ‫ب) تدوین نقش��ه راه جام��ع در مورد قیمت گاز‪،‬‬ ‫نفت خام‪ ،‬برق‪ ،‬س��ایر حامل‌های انرژی تحویلی به‬ ‫بخ��ش تولید و ح��ق پروانه بهره‌ب��رداری از معادن‬ ‫و ع��وارض واردات و ص��ادرات ان��واع کاالها به‌طور‬ ‫بلندم��دت و خارج از نظام بودجه‌ریزی س��االنه به‬ ‫طوری که قیمت‌های حامل‌ه��ای انرژی و خوراک‬ ‫واحدهای تولیدی قابلیت برنامه‌ریزی داشته باشد‪.‬‬ ‫ج) واگ��ذاری حق بهره‌ب��رداری معادن در اختیار‬ ‫دولت به بخش خصوصی به‌منظور کاهش ریس��ک‬ ‫سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در معادن‪.‬‬ ‫د) باز تعریف نقش دول��ت در تنظیم بازار کاالها‬ ‫به صورتی که دولت از تعیین س��قف قیمت کاالها‬ ‫منصرف ش��ده و در مقابل به‌ط��ور مرتب با تحلیل‬ ‫اطالعات موج��ود‪ ،‬وضعیت عرض��ه و تقاضا و بازار‬ ‫کاالهای مهم و موثر را پیش‌بینی کند و تصمیمات‬ ‫الزم را ب��رای حفظ رقاب��ت و تنظیم عرضه و تقاضا‬ ‫در آینده بگیرد و آنها را به موقع اجرا گذارد‪ .‬با این‬ ‫سیاس��ت دولت از حالت منفعالنه خارج شده و به‬ ‫عنوان یک سیاستگذار عمل خواهد کرد‬ ‫ﻫ) تعمیق بازار کاالهای پذیرفته ش��ده در بورس‬ ‫کاالی��ی از طریق ش��روع و تقویت معامالت س��لف‬ ‫م��وازی و گواه��ی س��پرده کاالی��ی در بورس‌های‬ ‫مذکور و انتش��ار اطالعات انبار شرکت‌های تولیدی‬ ‫و اطالعات س��فارش واردات کاال و کاالهای ورودی‬ ‫به گمرکات کشور‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت س��ند راهبردی س��ازمان بورس و‬ ‫اوراق بهادار اواسط مردادماه منتشر شد و مسئوالن‬ ‫آماده دریاف��ت نظرات کارشناس��ان و فعاالن بازار‬ ‫سرمایه هستند‪.‬‬ ‫بورس انرژی‬ ‫بازار انرژی داغ شد‬ ‫مجموع معامالت ‪ 2‬هفته گذشته بورس انرژی با‬ ‫رشد ‪66‬درصدی نس��بت به ‪ 2‬هفته قبل از آن‪ ،‬به‬ ‫بیش از ‪ 616‬میلیارد ریال رسید‪.‬‬ ‫به گ��زارش بورس ان��رژی در نیم��ه دوم مرداد‪،‬‬ ‫معامالت انواع قراردادهای س��لف موازی استاندارد‬ ‫برق در تابلو مش��تقه و ان��واع فرآورده‌های نفتی و‬ ‫س��ایر حامل‌ه��ای انرژی در تابلو فیزیکی با رش��د‬ ‫چشمگیری انجام شد‪.‬‬ ‫در ای��ن ‪ 2‬هفته‪ ،‬رونق معام�لات برق که در اثر‬ ‫افزایش حجم نقدینگی شرکت‌های خریدار (توزیع‬ ‫برق منطقه‌ای) اتفاق افتاده بود‪ ،‬همچنان با شیب‬ ‫صع��ودی همراه ب��ود‪ .‬به‌طوری‌ک��ه ‪ 9640‬قرارداد‬ ‫س��لف موازی استاندارد برق به ارزش ‪ 126‬میلیارد‬ ‫و ‪ 600‬میلیون ریال ثبت شد‪ .‬حجم معامالت برق‬ ‫در این ‪ 2‬هفته رشد ‪ 38‬درصدی را نسبت به نیمه‬ ‫اول مرداد تجربه کرد و ارزش معامالت برق هم به‬ ‫میزان بیشتری بود‪.‬‬ ‫همچنی��ن در ب��ازار فیزیکی بورس ان��رژی انواع‬ ‫حالل ش��رکت‌های پاالیش��گاهی‪ ،‬میعانات گازی‪،‬‬ ‫آیزوریس��ایکل‪ ،‬آیزوفید و متانول عرضه ش��د و به‬ ‫فروش رسید‪.‬‬ ‫ش��اید مهمترین خبر هفت��ه توقف موقتی عرضه‬ ‫نفت خام بود که رش��د معام�لات برق‪ ،‬عرضه‌های‬ ‫جدی��د در تابل��وی فرآورده‌ه��ای نفت��ی و س��ایر‬ ‫حامل‌ه��ای ان��رژی آن را جبران ک��رد‪ .‬همچنین‬ ‫شروع عرضه میعانات گازی پارس‌جنوبی در بورس‬ ‫انرژی از دیگر اخبار مهم ‪ 15‬روز گذشته بود‪.‬‬ ‫ارزش بازار محصوالت نفتی و پتروشیمی بورس‬ ‫انرژی در این دوره ‪ 476‬میلیارد ریال شد‪ .‬در این ‪2‬‬ ‫هفته بیش از ‪25‬هزار و ‪ 180‬تن انواع فرآورده‌های‬ ‫نفت‪ ،‬گاز و پتروش��یمی در ب��ورس انرژی عرضه و‬ ‫معامله شد‪ .‬حجم معامالت در تابلوی فرآورده‌های‬ ‫نفتی و پتروش��یمی بورس انرژی نسبت به ‪ 2‬هفته‬ ‫قب��ل ‪ 100‬درص��د و ارزش معام�لات ‪ 75‬درصد‬ ‫بیشتر شد‪.‬‬ ‫در بخش س��ایر حامل‌های انرژی هم ‪ 1000‬تن‬ ‫از ‪ 2‬محصول قط��ران و بنزول به ارزش حدود ‪14‬‬ ‫میلیارد ریال داد و س��تد شد که به لحاظ حجم و‬ ‫ارزش رش��د ‪ 100‬درصدی نسبت به ‪ 2‬هفته قبل‬ ‫داشته است‪.‬‬ ‫ب��ر اس��اس ای��ن گ��زارش در ‪ 2‬هفت��ه منتهی‬ ‫ب��ه ‪ 25‬م��رداد ارزش معام�لات در ‪ 3‬بخ��ش‬ ‫ب��رق‪ ،‬فرآورده‌ه��ای نفتی و پتروش��یمی و س��ایر‬ ‫حامل‌ه��ای انرژی‪ ،‬مجموعا ب��ه ‪ 616‬میلیارد ریال‬ ‫رسید‪.‬‬ ‫‪28‬‬ ‫سه‌شنبه ‪ 28‬مردادماه ‪22 - 1393‬شوال ‪ 19 -1435‬آگوست ‪2014‬‬ ‫بورس کاال‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫معامالت را از طریق بورس شفاف می‌کنیم‬ ‫اگر در حوزه ش��فافیت خوب عمل شود‪ ،‬چند پله در‬ ‫جایگاه مبارزه با فس��اد ارتقا پی��دا خواهیم کرد‪ .‬این را‬ ‫مدیرعامل بورس انرژی ایران می‌گوید‪.‬‬ ‫س��یدعلی حس��ینی در گفت‌وگو با فارس با تاکید بر‬ ‫اینک��ه در حوزه تجارت نفتی انحصار در دس��ت دولت‬ ‫بوده است‪ ،‬گفت‪ :‬امروز نیازمند ورود تخصصی در حوزه‬ ‫تجارت نفت هس��تیم و ورود حامل‌های انرژی به حوزه‬ ‫تخصصی تجارت با محوریت بورس امکان‌پذیر است‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬ای��ران در میانگین ذخایر نفت و گاز‬ ‫اکن��ون دارای رتبه اول اس��ت و بیش��ترین ظرفیت را‬ ‫برای راه‌اندازی بس��ترهای تعیین قیم��ت در دنیا دارد‬ ‫از همی��ن رو باید نق��ش تاثیرگذار و بس��زایی در این‬ ‫زمینه داش��ته باش��یم‪ .‬مدیرعامل بورس انرژی ایران با‬ ‫تاکی��د بر اینک��ه تعیین قیم��ت و مرجعیت در منطقه‬ ‫در میان‌مدت و بلندمدت در کش��ور م��ا اتفاق خواهد‬ ‫افتاد‪ ،‬گف��ت‪ :‬امکان مرجعیت در ح��وزه تعیین قیمت‬ ‫توسط ایران وجود دارد‪ ،‬چرا که ظرفیت‌های آن بسیار‬ ‫باالس��ت‪ .‬حس��ینی با بیان اینکه در تمام دنیا شفافیت‬ ‫یک نوع کاالی عمومی و مطالبه خوانده می‌شود‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫متولیان دولت و قانونگذاران باید از طریق سازوکارهایی‬ ‫شفافیت را به جامعه عرضه کنند که قطعا اعتماد مردم‬ ‫را در پی خواهد داش��ت‪ ،‬بنابراین اگر در حوزه شفافیت‬ ‫خوب عمل ش��ود‪ ،‬چند پله در جایگاه مبارزه با فس��اد‬ ‫ارتق��ا پیدا خواهیم ک��رد‪ .‬وی افزود‪ :‬در بورس س��از و‬ ‫کار قیمت‌گ��ذاری رقابتی را اص��ل می‌نامیم و رویه‌ای‬ ‫که تاکنون در بورس پیگیری ش��ده تعیین قیمت پایه‬ ‫محصوالت براس��اس نرخ ارز آزاد و رقابتی بوده اس��ت‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬پایه هر تصمیم درس��ت در اقتصاد کشورها‬ ‫اس��تفاده از آمار دقیق است و در حوزه نفت‪ ،‬گاز و برق‬ ‫بورس‌ها ابزار مناس��بی در ارائه اطالعات و آمار‬ ‫هستند‪ .‬حسینی با بیان اینکه قیمت‌گذاری در‬ ‫بازاری منصفان��ه و بی‌طرف انحرافی نخواهد‬ ‫داش��ت‪ ،‬گف��ت‪ :‬ب��ازار س��رمایه در اجرای‬ ‫سیاس��ت‌های تعدیل و اصالح قیمت‌ها‬ ‫ساز و کار و بس��تر مناسبی را فراهم‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫گام به گام تا خروج از رکود‬ ‫بورس کاال و دولت دست در دست هم‬ ‫سمانه گالب‪ -‬بورس کاال‪ :‬با تصويب يک فوريت‬ ‫اليحه «رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي‬ ‫کش��ور» (بس��ته خروج غيرتورمي از رکود) در مجلس‬ ‫ش��وراي اس�لامي‪ ،‬اين بس��ته يک گام ديگر به مرحله‬ ‫اجرايي ش��دن نزديک شد‪ .‬با مرور اين اليحه‪ ،‬مشخص‬ ‫مي‌شود در سياست‌هاي اصالحي دولت موضوع تامين‬ ‫مالي واحدهاي توليدي از طريق ابزارهاي مختلف مورد‬ ‫توجه ويژه قرار گرفته اس��ت‪ .‬تاکيد ب��ر اين موضوع را‬ ‫مي‌توان ناشي از اهميت بحث «غير تورمي» بودن خروج‬ ‫از رکود دانست‪ .‬بي‌شک راه‌هايي مثل افزايش نقدينگي‬ ‫در اقتصاد مي‌تواند در کوتاه مدت بخش��ي از مشکالت‬ ‫رکودي کشور را رفع کند اما به دليل تورم‌زا بودن‪ ،‬اين‬ ‫سياست در بلندمدت پيامدهاي منفي بسياري را براي‬ ‫اقتصاد کشور در پي خواهد داشت و از اين رو در شرايط‬ ‫فعلي توس��ط دولت توصيه نش��ده است‪ .‬در نتيجه اين‬ ‫امر امروز هر ابزاري که بتواند مشکالت مالي واحدهاي‬ ‫توليدي را حل کند و زمينه را براي س��رمايه‌گذاري در‬ ‫پروژه‌ه��اي جديد به وج��ود آورد و در عين حال منجر‬ ‫به تورم فزاينده در اقتصاد نش��ود‪ ،‬مي‌تواند دولت را در‬ ‫دستيابي به اهداف خود موفق سازد‪.‬‬ ‫‹ ‹راهکارهاي جديد براي تامين مالي‬ ‫با اين توضيحات مي‌توان دريافت بورس کاالي کشور‬ ‫با توجه به ابزارهاي متنوعي که در اختيار دارد‪ ،‬مي‌تواند‬ ‫در پيشبرد بخشي از اين هدف به دولت ياري رساند‪ .‬در‬ ‫اين راستا فروش اموال مازاد بانک‌ها (که در اليحه فوق‬ ‫مورد تاکيد جدي است)‪ ،‬انتشار ابزار‌های متنوع با هدف‬ ‫تامين مالي بنگاه‌ها و توس��عه صادرات در جهت رقابتي‬ ‫کردن توليد از جمله راهکارهايي اس��ت که بورس کاال‬ ‫مي‌تواند به واس��طه آنها به خروج اقتصاد از رکود تورمي‬ ‫کمک کند‪ .‬در اين ميان موضوع تامين مالي بخش توليد‬ ‫از اهميت بيش��تري برخوردار است و مي‌توان ‪ 2‬راهکار‬ ‫ديگر را نيز به نوعي در جهت اين هدف دانست‪.‬‬ ‫در همين راس��تا مديرعام��ل بورس کاالي‬ ‫کشور نيز تامين مالي توليدکنندگان را يکي‬ ‫از اهداف بورس عنوان کرد و توضيح داد‪ :‬در‬ ‫ش��رايط فعلي که تامين س��رمايه در گردش واحدهاي‬ ‫توليدي از طريق بانک‌ها با دش��واري‌هاي زيادي روبه‌رو‬ ‫اس��ت‪ ،‬بورس کاال مي‌تواند با ابزاري که در اختيار دارد‪،‬‬ ‫بخشي از اين بار را به دوش بکشد‪.‬‬ ‫حس��ين پناهيان با تاکيد بر اين موضوع که اين هدف‬ ‫از قبل نيز مورد نظر مس��ئوالن بورس کاال بوده اس��ت‪،‬‬ ‫‹ ‹کنترل‌هاي قيمتي برداشته شود‬ ‫تصري��ح کرد‪ :‬در همين راس��تا سال گذشته افزون‬ ‫ب��ر ‪20‬هزار ميليارد تومان س��رمايه در گردش از طريق‬ ‫انتشار اوراق سلف در اختيار توليد‌کنندگان قرار گرفت‬ ‫ک��ه با توجه به تاکيد دولت بر تامين مالي از روش‌هاي‬ ‫غيرتورمي‪ ،‬افزايش اين ميزان از اهداف بورس کاالست‪.‬‬ ‫وي انتشار اوراق س��لف سنگ آهن گل‌گهر را نيز در‬ ‫همين راستا دانست و تاکيد کرد با استفاده از اين ابزار‪،‬‬ ‫اين ش��رکت فقط در چن��د روز‪ ،‬می‌تواند بيش از ‪100‬‬ ‫ميليارد تومان تامين مالي داشته باشد‪ .‬پناهيان استفاده‬ ‫از قرارداده��اي آتي براي محصوالتي مثل زعفران را نيز‬ ‫از برنامه‌هاي بورس کاال در آينده نزديک عنوان کرد که‬ ‫مي‌تواند در کن��ار ابزارهاي ديگر مثل اختيار معامله به‬ ‫هدف خروج از رکود غيرتورمي کمک کند‪.‬‬ ‫‹ ‹ف�روش ام�وال بانک‌ه�ا در‬ ‫بورس‬ ‫بايد يادآوري کرد که تامين مالي‬ ‫بخش‌ه��اي تولي��دي تنه��ا راهکار‬ ‫بورس کاال براي دستيابي به اهداف‬ ‫م��ورد نظر دولت نيس��ت‪ .‬کمک به‬ ‫ف��روش اموال م��ازاد بانک‌ها که در‬ ‫م��اده ‪ 4‬اليحه تقديم��ي دولت به‬ ‫مجل��س م��ورد توجه ج��دي قرار‬ ‫گرفت��ه اس��ت را مي‌ت��وان از ديگر‬ ‫وظايف بورس کاال در جهت اجرايي‬ ‫شدن اين برنامه دانست‪.‬‬ ‫اين موضوعي است که‬ ‫عليرض��ا اس��دي‌کرم‪،‬‬ ‫کارش��ناس بورس کاال‬ ‫نبض بازار‬ ‫عرضه‌ پتروشیمی‌ها یخ زد‬ ‫بورس کاال‪ :‬روز گذشته طبق روال همیشگی دوشنبه‌ها بازار در انتظار‬ ‫عرضه پررونق محصوالت پتروش��یمی بود اما اخب��اری که درباره تغییرات‬ ‫قیمتی این محصوالت انتش��ار یافت‪ ،‬باعث شد عرضه‌کنندگان محصوالت‬ ‫پتروش��یمی فعال دس��ت نگه دارند و منتظر اتفاق‌های آینده باشند‪ .‬بر این‬ ‫اس��اس اعالم شد که این هفته محصوالت پتروشیمی با همان قیمت نیمه‬ ‫دوم تی��ر (پیش از افزایش قیمت) روی تابلو می‌روند که این کاهش قیمت‬ ‫انگی��زه عرض��ه را از بازار گرفت‪ .‬کاهش عرض��ه در حالی بود که تقاضا نیز‬ ‫نتوانست از پایین آمدن قیمت‌ها استفاده ببرد و بازار از این نظر نیز تغییر‬ ‫چش��مگیری نداش��ت‪ .‬اصلی‌ترین دلیل عدم افزایش تقاض��ا در این روز را‬ ‫نيز ب��ر آن تاکي��د دارد‪ .‬وي در گفت‌وگو با‬ ‫ضمن تاکيد بر اهميت بسته خروج غيرتورمي از رکود‬ ‫دولت‪ ،‬بيان کرد‪ :‬بيشترين وظيفه‌اي که در اين بسته‬ ‫براي بورس کاال ديده شده است‪ ،‬موضوع فروش اموال‬ ‫بانک‌ها و شرکت‌هاي تابعه آنهاست‪.‬‬ ‫وي ب��ا بي��ان اينکه سياس��ت ف��وق در عين حال‬ ‫مي‌توان��د به موض��وع تامين مال��ي بنگاه‌ها نيز کمک‬ ‫کند‪ ،‬افزود‪ :‬در صورتي که بورس کاال شرايطي فراهم‬ ‫کن��د که بانک‌ه��ا بتوانند اموال مازاد خ��ود را از اين‬ ‫طريق به فروش برس��انند‪ ،‬بخشي‬ ‫در صورتي که بورس از دارايي‌ه��اي آنها آزاد مي‌ش��ود‬ ‫و مي‌توان��د در اختي��ار واحدهاي‬ ‫کاال شرايطي فراهم‬ ‫توليدي قرار گيرد‪.‬‬ ‫کند که بانک‌ها بتوانند‬ ‫اسدي‌کرم فروش اوراق سلف در‬ ‫اموال مازاد خود‬ ‫بورس کاال را نيز از جمله ابزارهاي‬ ‫کاراي بورس جهت تامين سرمايه‬ ‫را از اين طريق به‬ ‫بيان ک��رد و افزود‪ :‬ف��روش اوراق‬ ‫فروش برسانند‪،‬‬ ‫سلف استاندارد گل‌گهر يک تجربه‬ ‫بخشي از دارايي‌هاي‬ ‫موفق بود ک��ه مي‌تواند براي ديگر‬ ‫آنها آزاد مي‌شود که‬ ‫کاالها نيز مورد استفاده قرار بگيرد‪.‬‬ ‫مي‌تواند در اختيار‬ ‫وي همچني��ن رويک��رد دول��ت‬ ‫يازده��م به بورس کاال را مناس��ب‬ ‫واحدهاي توليدي‬ ‫دانس��ت و آن را در جه��ت رون��ق‬ ‫قرار گيرد‬ ‫بلندمدت بورس عنوان کرد‪.‬‬ ‫می‌توان اتمام س��همیه‌های خریداران در بازار دانس��ت‪ ،‬به‌طوری‌که انتظار‬ ‫می‌رود با ورود به شهریور حجم تقاضا در بازار افزایش خوبی داشته باشد‪.‬‬ ‫سکوت دیروز رینگ پتروشیمی در حالی بود که نگاه به تابلوی معامالت‬ ‫نشان می‌داد بازار در رینگ صنعتی داغ بوده و فوالد مبارکه معامالت خوبی‬ ‫را پشت سرگذاشته اس��ت‪ .‬با این حال پیگیری‌های ما از کارشناسان بازار‬ ‫نش��ان داد که حجم چش��مگیری از این معامالت به‌صورت توافقات بیرون‬ ‫از بورس اس��ت و تنها مراحل نهایی معامالت در بورس انجام می‌شود و در‬ ‫نتیجه تقاضای بازار یک تقاضای واقعی نیست‪ .‬با این وصف وضعیت دیروز‬ ‫تاالر صنعتی را نیز می‌توان در راس��تای روند همیش��گی بازار دید‪ .‬رینگ‬ ‫صادرات��ی هم دیروز میزبان انواع مختلف قیر بود که اکثرا مورد معامله نیز‬ ‫قرار گرفتند‪ .‬بر این اس��اس ‪3‬هزار و ‪ 720‬تن ان��واع قیر در تاالر صادراتی‬ ‫اين کارشناس بورس موضوع آزادسازي قيمت‌ها در‬ ‫بورس کاال را نيز در راستاي سياست خروج غيرتورمي‬ ‫از رکود دانس��ت و گف��ت‪ :‬با آزادس��ازي قيمت‌ها در‬ ‫ب��ورس پ��اي دالالن از اين بازار بريده مي‌ش��ود و در‬ ‫نتيجه کاال به دس��ت مصرف‌کنندگان واقعي مي‌رسد‬ ‫که اين موض��وع مي‌تواند به توليد کش��ور نيز کمک‬ ‫کند‪.‬‬ ‫تاکي��د ب��ر آزادس��ازي قيمت‌ه��ا موضوعي اس��ت‬ ‫ک��ه مديرعام��ل کارگزاري سپهرباس��تان ني��ز بر آن‬ ‫تاکي��د دارد و آن را در جه��ت خ��روج غيرتورم��ي‬ ‫از رک��ود مي‌داند‪ .‬محمدحس��ن ابراهيمي س��روعليا‬ ‫ضم��ن مثب��ت دانس��تن‬ ‫در گفت‌وگ��و ب��ا‬ ‫سياس��ت‌هاي اخي��ر ب��ورس کاال در راس��تاي‬ ‫آزاد س��ازي قيمت‌ها‪ ،‬بيان کرد‪ :‬دول��ت بايد در کنار‬ ‫اين سياس��ت‪ ،‬عرضه کل محصوالت در بورس کاال را‬ ‫الزامی کند ت��ا از افزايش بي‌رويه قيمت جلوگيري به‬ ‫عم��ل آيد و در عين حال يک بازار ش��فاف پيش‌روي‬ ‫فعاالن بازار قرار گرفته باشد‪.‬‬ ‫وي ب��ا بيان اينکه ب��ورس کاالي کش��ور به لحاظ‬ ‫تامين مال��ي واحدهاي توليدي ق��درت زيادي ندارد‬ ‫تصري��ح کرد‪ :‬البته زيرس��اخت‌هاي آن در بورس کاال‬ ‫مهياس��ت اما دولت بايد در اي��ن زمينه کمک کند تا‬ ‫اين ظرفيت‌هاي بالقوه بتواند در عمل مورد اس��تفاده‬ ‫قرار گيرد‪.‬‬ ‫ابراهيمي س��روعليا رابط��ه دولت با نه��ادي مانند‬ ‫بورس کاال را يک ارتباط دوطرفه عنوان کرد و افزود‪:‬‬ ‫بورس کاالي کشور ابزاري در اختيار دارد که مي‌تواند‬ ‫در جهت اهداف دولت براي خروج غيرتورمي از رکود‬ ‫به کار گرفته ش��ود‪ ،‬اما الزم اس��ت دولت نيز در اين‬ ‫راستا حمايت‌هايي از بورس کاال داشته باشد‪.‬‬ ‫وي به ف��راز و فرودهاي فعل��ي در معامالت بورس‬ ‫کاالي کش��ور اش��اره ک��رد و ادامه داد‪ :‬ب��ورس کاال‬ ‫براي رس��يدن به ي��ک ثبات در رون��د کاري خود به‬ ‫حمايت‌هاي دولت احتياج دارد‪.‬‬ ‫اي��ن کارش��ناس ح��وزه ب��ازار کاال‪ ،‬ب��ورس را يک‬ ‫نهاد موثر در اقتصاد کش��ور دانس��ت ک��ه تاکنون با‬ ‫آن برخ��ورد غيرموثر ش��ده اس��ت و اب��راز اميدواري‬ ‫کرد ک��ه دول��ت يازدهم در راس��تاي سياس��ت‌هاي‬ ‫اصالحي خود رويکرد جديدي نس��بت به بورس کاال‬ ‫داشته باشد‪.‬‬ ‫بورس کاالی ایران عرضه شد که همه آن در قیمت پایه به فروش رسید‪.‬‬ ‫رینگ کشاورزی نیز مانند روزهای گذشته بدون معامله ماند و نتوانست‬ ‫به رکودی که کم‌کم به ویژگی دائمی این رینگ تبدیل می‌شود‪ ،‬غلبه کند‪.‬‬ ‫از مهم‌ترین معامالت روز دوشنبه می‌توان به ‪50‬هزار تن تختال ‪ c‬شرکت‬ ‫ف��والد هرمزگان جنوب به قیمت ‪14‬هزار و ‪ 320‬ریال اش��اره کرد که ‪21‬‬ ‫هزار تن آن در قیمت پایه مورد معامله قرار گرفت‪ .‬عالوه بر این ‪10‬هزار تن‬ ‫دیگر از این کاال به صورت مچینگ معامله شد‪ .‬در مجموع روز دوشنبه تا‬ ‫لحظ��ه تنظیم این گزارش ‪195‬هزار تن انواع کاال مورد معامله قرار گرفت‬ ‫ک��ه ارزش آن به ‪3‬هزار و ‪277‬میلیارد ریال رس��ید‪ .‬با این توضیحات باید‬ ‫منتظر بود و دید آیا بازار محصوالت پتروشیمی امروز با عرضه‌های بیشتری‬ ‫گرم می‌شود یا عزم عرضه‌کنندگان برای کاهش عرضه ادامه خواهد یافت‪.‬‬ ‫نام کاال‬ ‫قیمت پایانی (ریال)‬ ‫حجم معامله (تن)‬ ‫عرضه‌کننده‬ ‫نام کاال‬ ‫قیمت پایانی (ریال)‬ ‫حجم معامله (تن)‬ ‫عرضه‌کننده‬ ‫ورق گرم ‪B‬‬ ‫‪16,707‬‬ ‫‪54,560‬‬ ‫فوالد مبارکه‬ ‫قیر ‪85100‬‬ ‫‪13,443‬‬ ‫‪100‬‬ ‫نفت پاسارگاد ‪ -‬تهران‬ ‫ورق گرم ‪C‬‬ ‫‪17,077‬‬ ‫‪37,310‬‬ ‫فوالد مبارکه‬ ‫قیر ‪6070‬‬ ‫‪14,190‬‬ ‫‪500‬‬ ‫نفت پاسارگاد ‪ -‬تهران‬ ‫ورق سرد ‪B‬‬ ‫‪20,200‬‬ ‫‪35640‬‬ ‫فوالد مبارکه‬ ‫قیر ‪6070‬‬ ‫‪14,115‬‬ ‫‪300‬‬ ‫نفت پاسارگاد ‪ -‬تهران‬ ‫ورق گالوانیزه ‪G‬‬ ‫‪21,952‬‬ ‫‪7,040‬‬ ‫فوالد مبارکه‬ ‫قیر ‪ - 6070‬صادراتي‬ ‫‪14,321‬‬ ‫‪2,450‬‬ ‫شرکت نگین فخر آذربایجان‬ ‫ورق قلع اندود‬ ‫‪29,150‬‬ ‫‪950‬‬ ‫فوالد مبارکه‬ ‫قیر ‪ - 6070‬صادراتي‬ ‫‪14,056‬‬ ‫‪300‬‬ ‫شرکت نگین گام پارس‬ ‫تختال ‪C‬‬ ‫‪14,320‬‬ ‫‪31,000‬‬ ‫فوالد هرمزگان جنوب‬ ‫قیر ‪ - 85100‬صادراتي‬ ‫‪15,117‬‬ ‫‪600‬‬ ‫شرکت اصفهان قیر‬ ‫مس مفتول‬ ‫‪217,923‬‬ ‫‪100‬‬ ‫گروه صنایع کابلسازی افق البرز‬ ‫گوگرد کلوخه‬ ‫‪3,500‬‬ ‫‪200‬‬ ‫شرکت پاالیش نفت تبریز‬ ‫قیر ‪6070‬‬ ‫‪13,443‬‬ ‫‪3,200‬‬ ‫شرکت پاالیش نفت جی‬ ‫پلی‌اتیلن سنگین تزریقی ‪I3‬‬ ‫‪45,731‬‬ ‫‪21‬‬ ‫پلیمر کرمانشاه‬ ‫قیر ‪6070‬‬ ‫‪13,443‬‬ ‫‪2,945‬‬ ‫شرکت پاالیش نفت جی‬ ‫وکیوم باتوم‬ ‫‪11,157‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫شرکت پاالیش نفت شیراز‬ ‫قیر ‪85100‬‬ ‫‪13,443‬‬ ‫‪894‬‬ ‫شرکت پاالیش نفت جی‬ ‫وکیوم باتوم‬ ‫‪10,642‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫پاالیش نفت اصفهان‬ ‫قیر ‪MC250‬‬ ‫‪21,042‬‬ ‫‪24‬‬ ‫شرکت پاالیش نفت جی‬ ‫وکیوم باتوم‬ ‫‪11,157‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫شرکت پاالیش نفت بندرعباس‬ ‫قیر ‪6070‬‬ ‫‪14,514‬‬ ‫‪130‬‬ ‫نفت پاسارگاد ‪ -‬تهران‬ ‫وکیوم باتوم‬ ‫‪11,688‬‬ ‫‪2,280‬‬ ‫شرکت پاالیش نفت تبریز‬ ‫قیر ‪MC250‬‬ ‫‪20,140‬‬ ‫‪72‬‬ ‫نفت پاسارگاد ‪ -‬تهران‬ ‫لوب کات سنگین‬ ‫‪16,428‬‬ ‫‪500‬‬ ‫پاالیش نفت اصفهان‬ ‫قیر ‪85100‬‬ ‫‪14,787‬‬ ‫‪575‬‬ ‫نفت پاسارگاد ‪ -‬تهران‬ ‫لوب کات سنگین‬ ‫‪16,428‬‬ ‫‪500‬‬ ‫پاالیش نفت اصفهان‬ ‫قیر ‪6070‬‬ ‫‪13,443‬‬ ‫‪820‬‬ ‫نفت پاسارگاد ‪ -‬تهران‬ ‫لوب کات سنگین‬ ‫‪16,428‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫شرکت پاالیش نفت تبریز‬
‫آمار بورس‬ ‫‪public@smtnews.ir‬‬ ‫نام شرکت‬ ‫تعداد معامالت قيمت ديروز کمترين قيمت بيشترين قيمت حجم معامله‬ ‫سه‌شنبه ‪ 28‬مردادماه ‪22 - 1393‬شوال ‪ 19 -1435‬آگوست ‪2014‬‬ ‫قيمت پاياني‬ ‫ارزش معامله‬ ‫درصد تغيير‬ ‫نام شرکت‬ ‫همکاران سيستم‬ ‫‪44‬‬ ‫‪4122‬‬ ‫‪4120‬‬ ‫‪4199‬‬ ‫‪83889‬‬ ‫‪4129‬‬ ‫‪346408723‬‬ ‫‪0.17‬‬ ‫سيستم‬ ‫آذربايجان‬ ‫همکارانتوسعه‬ ‫سرمايه گذاري‬ ‫‪44‬‬ ‫‪40‬‬ ‫اجاره ماهان‪ 2‬سه ماهه ‪ 20‬درصد ( ماهان‪) 2‬‬ ‫‪46‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪131850‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪131850000000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫درصد ( ماهان‪) 2‬‬ ‫سرمايهماهه‬ ‫اجاره ماهان‪ 2‬سه‬ ‫‪ 20‬بوعلي‬ ‫گذاري‬ ‫‪46‬‬ ‫‪37‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪2152‬‬ ‫پذيره نويسي اوراق اجاره شركت واسط مالي فروردين‬ ‫‪36‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪1000001‬‬ ‫‪6370‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪6370000170‬‬ ‫‪0‬‬ ‫گسترمالي فروردين‬ ‫توسواسط‬ ‫شركت‬ ‫سرمايهاجاره‬ ‫پذيره نويسي اوراق‬ ‫گذاري‬ ‫‪36‬‬ ‫‪80‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪3254‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪3124‬‬ ‫مادر تخصصي توسعه معادن و صنايع معدني خاور ميانه‬ ‫‪45‬‬ ‫‪4580‬‬ ‫‪4560‬‬ ‫‪4600‬‬ ‫‪281246‬‬ ‫‪4575‬‬ ‫‪1286618720‬‬ ‫‪-0.11‬‬ ‫معدني خاور ميانه‬ ‫سرمايه معادن‬ ‫مادر تخصصي توسعه‬ ‫صنايعنفت‬ ‫گذاريوصنعت‬ ‫‪45‬‬ ‫‪562‬‬ ‫‪4580‬‬ ‫‪2353‬‬ ‫‪4560‬‬ ‫‪2285‬‬ ‫‪4600‬‬ ‫‪2396‬‬ ‫مشاركت نارنجستان‪3‬ماهه ‪ 20‬درصد‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪7740‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪7740000000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫دماونددرصد‬ ‫ماهه ‪20‬‬ ‫مشاركت‬ ‫نارنجستان‪3‬آتيه‬ ‫سرمايه گذاري‬ ‫‪10‬‬ ‫‪477‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪3649‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪3700‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪3794‬‬ ‫‪7740‬‬ ‫‪2224835‬‬ ‫افرانت‬ ‫‪192‬‬ ‫‪6788‬‬ ‫‪6449‬‬ ‫‪6852‬‬ ‫‪281355‬‬ ‫‪6550‬‬ ‫‪1842904467‬‬ ‫‪-3.51‬‬ ‫افرانتتوكا فوالد‬ ‫سرمايه گذاري‬ ‫‪192‬‬ ‫‪90‬‬ ‫‪6788‬‬ ‫‪5133‬‬ ‫‪6449‬‬ ‫‪4930‬‬ ‫‪6852‬‬ ‫‪5149‬‬ ‫‪281355‬‬ ‫‪240259‬‬ ‫‪6550‬‬ ‫‪5061‬‬ ‫آ‪.‬س‪.‬پ‬ ‫‪114‬‬ ‫‪1586‬‬ ‫‪1593‬‬ ‫‪1649‬‬ ‫‪639978‬‬ ‫‪1623‬‬ ‫‪1038700930‬‬ ‫‪2.33‬‬ ‫سرمايه گذاريآ‪.‬س‪.‬پ‬ ‫بازنشستگي كشوري‬ ‫‪114‬‬ ‫‪55‬‬ ‫‪1586‬‬ ‫‪4101‬‬ ‫‪1593‬‬ ‫‪4006‬‬ ‫‪1649‬‬ ‫‪4117‬‬ ‫‪639978‬‬ ‫‪10520900‬‬ ‫‪1623‬‬ ‫‪4099‬‬ ‫‪1038700930‬‬ ‫‪43128959682‬‬ ‫پتروشيمي زاگرس‬ ‫‪142‬‬ ‫‪22656‬‬ ‫‪22650‬‬ ‫‪22940‬‬ ‫‪285905‬‬ ‫‪22815‬‬ ‫‪6522816228‬‬ ‫‪0.7‬‬ ‫زاگرسبيمه‬ ‫پتروشيمي صنعت‬ ‫سرمايه گذاري‬ ‫‪142‬‬ ‫‪3806‬‬ ‫‪22656‬‬ ‫‪1521‬‬ ‫‪22650‬‬ ‫‪1520‬‬ ‫‪22940‬‬ ‫‪1581‬‬ ‫‪285905‬‬ ‫‪26761232‬‬ ‫‪22815‬‬ ‫‪1580‬‬ ‫‪6522816228‬‬ ‫‪42269563977‬‬ ‫‪0.7‬‬ ‫‪3.88‬‬ ‫بانک ايران زمين‬ ‫‪58‬‬ ‫‪1571‬‬ ‫‪1550‬‬ ‫‪1620‬‬ ‫‪1639650‬‬ ‫‪1587‬‬ ‫‪2602339946‬‬ ‫‪1.02‬‬ ‫زمين‬ ‫توسعهايران‬ ‫بانک‬ ‫اي‬ ‫صنعتي‬ ‫‪58‬‬ ‫‪118‬‬ ‫‪1571‬‬ ‫‪1786‬‬ ‫‪1550‬‬ ‫‪1800‬‬ ‫‪1620‬‬ ‫‪1857‬‬ ‫‪1639650‬‬ ‫‪480572‬‬ ‫‪1587‬‬ ‫‪1825‬‬ ‫‪2602339946‬‬ ‫‪883730211‬‬ ‫‪1.02‬‬ ‫‪2.18‬‬ ‫اجاره سامان سه ماهه ‪ 20‬درصد ( ساما‪)1‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪2850‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪2850000000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫فلزات‪)1‬‬ ‫درصدو ( ساما‬ ‫گذاريماهه‬ ‫سامان سه‬ ‫اجاره‬ ‫توسعه‪20‬معادن‬ ‫سرمايه‬ ‫‪13‬‬ ‫‪324‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪2892‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪2805‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪2900‬‬ ‫‪2850‬‬ ‫‪2316475‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪2864‬‬ ‫‪2850000000‬‬ ‫‪6567236898‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-0.97‬‬ ‫بازرسي فني تکين كو‬ ‫‪155‬‬ ‫‪9906‬‬ ‫‪9510‬‬ ‫‪9850‬‬ ‫‪241874‬‬ ‫‪9555‬‬ ‫‪2311034664‬‬ ‫‪-3.54‬‬ ‫بازرسي‬ ‫تکين وكومعدن‬ ‫فنيصنعت‬ ‫گذاري‬ ‫سرمايه‬ ‫‪155‬‬ ‫‪149‬‬ ‫‪9906‬‬ ‫‪2292‬‬ ‫‪9510‬‬ ‫‪2222‬‬ ‫‪9850‬‬ ‫‪2300‬‬ ‫‪241874‬‬ ‫‪511798‬‬ ‫‪9555‬‬ ‫‪2270‬‬ ‫‪2311034664‬‬ ‫‪1156693600‬‬ ‫‪-3.54‬‬ ‫‪-0.96‬‬ ‫مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران‬ ‫‪497‬‬ ‫‪7237‬‬ ‫‪7152‬‬ ‫‪7297‬‬ ‫‪3196538‬‬ ‫‪7228‬‬ ‫‪23105091126‬‬ ‫‪-0.12‬‬ ‫ايران‬ ‫سرمايهپروژه‬ ‫مديريت‬ ‫نيروگاهيايران‬ ‫هايساختمان‬ ‫گذاري‬ ‫‪497‬‬ ‫‪362‬‬ ‫‪7237‬‬ ‫‪3420‬‬ ‫‪7152‬‬ ‫‪3385‬‬ ‫‪7297‬‬ ‫‪3520‬‬ ‫‪3196538‬‬ ‫‪2692717‬‬ ‫‪7228‬‬ ‫‪3450‬‬ ‫‪23105091126‬‬ ‫‪9290140443‬‬ ‫‪-0.12‬‬ ‫‪0.88‬‬ ‫تجارت الکترونيک پارسيان‬ ‫‪36‬‬ ‫‪8373‬‬ ‫‪8400‬‬ ‫‪8500‬‬ ‫‪109619‬‬ ‫‪8388‬‬ ‫‪928462140‬‬ ‫‪0.18‬‬ ‫پارسيان‬ ‫الکترونيک‬ ‫ت‪-‬تجارت‬ ‫پرديس‬ ‫گذاري‬ ‫شركت سرمايه‬ ‫‪36‬‬ ‫‪161‬‬ ‫‪8373‬‬ ‫‪335‬‬ ‫‪8400‬‬ ‫‪328‬‬ ‫‪8500‬‬ ‫‪353‬‬ ‫‪109619‬‬ ‫‪1855627‬‬ ‫‪8388‬‬ ‫‪343‬‬ ‫‪928462140‬‬ ‫‪636855522‬‬ ‫‪0.18‬‬ ‫‪2.39‬‬ ‫خدمات انفورماتيک‬ ‫‪74‬‬ ‫‪10396‬‬ ‫‪10220‬‬ ‫‪10400‬‬ ‫‪117186‬‬ ‫‪10390‬‬ ‫‪1210522505‬‬ ‫‪-0.06‬‬ ‫انفورماتيک‬ ‫شركتخدمات‬ ‫پرديس‬ ‫سرمايه گذاري‬ ‫‪74‬‬ ‫‪103‬‬ ‫‪10396‬‬ ‫‪1216‬‬ ‫‪10220‬‬ ‫‪1188‬‬ ‫‪10400‬‬ ‫‪1220‬‬ ‫‪117186‬‬ ‫‪976451‬‬ ‫‪10390‬‬ ‫‪1210‬‬ ‫‪1210522505‬‬ ‫‪1181083602‬‬ ‫‪-0.06‬‬ ‫‪-0.49‬‬ ‫گروه سرمايه گذاري ميراث فرهنگي و گردشگري ايران‬ ‫‪891‬‬ ‫‪5448‬‬ ‫‪5600‬‬ ‫‪5720‬‬ ‫‪3892263‬‬ ‫‪5718‬‬ ‫‪22256153408‬‬ ‫‪4.96‬‬ ‫گردشگري ايران‬ ‫فرهنگي و‬ ‫سرمايهميراث‬ ‫گروه سرمايه گذاري‬ ‫توشه‬ ‫گذاري پارس‬ ‫‪891‬‬ ‫‪322‬‬ ‫‪5448‬‬ ‫‪3436‬‬ ‫‪5600‬‬ ‫‪3340‬‬ ‫‪5720‬‬ ‫‪3499‬‬ ‫‪3892263‬‬ ‫‪1281508‬‬ ‫‪5718‬‬ ‫‪3419‬‬ ‫‪22256153408‬‬ ‫‪4381046913‬‬ ‫‪4.96‬‬ ‫‪-0.49‬‬ ‫شهرسازي وخانه سازي باغميشه‬ ‫‪258‬‬ ‫‪2370‬‬ ‫‪2350‬‬ ‫‪2460‬‬ ‫‪1709300‬‬ ‫‪2397‬‬ ‫‪4097683146‬‬ ‫‪1.14‬‬ ‫باغميشه‬ ‫وخانه‬ ‫شهرسازي‬ ‫سازيغدير‬ ‫گذاري‬ ‫سرمايه‬ ‫‪258‬‬ ‫‪173‬‬ ‫‪2370‬‬ ‫‪6914‬‬ ‫‪2350‬‬ ‫‪6725‬‬ ‫‪2460‬‬ ‫‪6880‬‬ ‫‪1709300‬‬ ‫‪550510‬‬ ‫‪2397‬‬ ‫‪6899‬‬ ‫‪4097683146‬‬ ‫‪3724972830‬‬ ‫‪1.14‬‬ ‫‪-0.22‬‬ ‫سرمايه گذاري مسکن شمالشرق‬ ‫‪605‬‬ ‫‪2060‬‬ ‫‪2006‬‬ ‫‪2091‬‬ ‫‪8980381‬‬ ‫‪2074‬‬ ‫‪18626430954‬‬ ‫‪0.68‬‬ ‫سرمايه گذاري مسکن شمالشرق‬ ‫گروه صنعتي رنا‬ ‫‪605‬‬ ‫‪246‬‬ ‫‪2060‬‬ ‫‪1138‬‬ ‫‪2006‬‬ ‫‪1131‬‬ ‫‪2091‬‬ ‫‪1163‬‬ ‫‪8980381‬‬ ‫‪2486414‬‬ ‫‪2074‬‬ ‫‪1142‬‬ ‫‪18626430954‬‬ ‫‪2840291390‬‬ ‫‪0.68‬‬ ‫‪0.35‬‬ ‫ايران ارقام‬ ‫‪171‬‬ ‫‪2648‬‬ ‫‪2655‬‬ ‫‪2753‬‬ ‫‪913659‬‬ ‫‪2720‬‬ ‫‪2485216376‬‬ ‫‪2.72‬‬ ‫ايران ارقام‬ ‫سرمايه گذاري گروه توسعه ملي‬ ‫‪171‬‬ ‫‪449‬‬ ‫‪2648‬‬ ‫‪4762‬‬ ‫‪2655‬‬ ‫‪4701‬‬ ‫‪2753‬‬ ‫‪4799‬‬ ‫‪913659‬‬ ‫‪1302167‬‬ ‫‪2720‬‬ ‫‪4756‬‬ ‫‪2485216376‬‬ ‫‪6185425430‬‬ ‫‪2.72‬‬ ‫‪-0.13‬‬ ‫سرمايه گذاري شاهد‬ ‫‪102‬‬ ‫‪2042‬‬ ‫‪2032‬‬ ‫‪2098‬‬ ‫‪1049959‬‬ ‫‪2058‬‬ ‫‪2160387090‬‬ ‫‪0.78‬‬ ‫سرمايه گذاري شاهد‬ ‫سرمايه گذاري ملت‬ ‫‪102‬‬ ‫‪261‬‬ ‫‪2042‬‬ ‫‪677‬‬ ‫‪2032‬‬ ‫‪665‬‬ ‫‪2098‬‬ ‫‪696‬‬ ‫‪1049959‬‬ ‫‪2627863‬‬ ‫‪2058‬‬ ‫‪685‬‬ ‫‪2160387090‬‬ ‫‪1798959492‬‬ ‫‪0.78‬‬ ‫‪1.18‬‬ ‫سخت آژند‬ ‫‪7‬‬ ‫‪4972‬‬ ‫‪4775‬‬ ‫‪4940‬‬ ‫‪167913‬‬ ‫‪4927‬‬ ‫‪827285550‬‬ ‫‪-0.91‬‬ ‫سخت آژند‬ ‫سرمايه گذاري سپه‬ ‫‪7‬‬ ‫‪289‬‬ ‫‪4972‬‬ ‫‪2282‬‬ ‫‪4775‬‬ ‫‪2271‬‬ ‫‪4940‬‬ ‫‪2370‬‬ ‫‪167913‬‬ ‫‪31035834‬‬ ‫‪4927‬‬ ‫‪2352‬‬ ‫‪827285550‬‬ ‫‪72988092789‬‬ ‫‪-0.91‬‬ ‫‪3.07‬‬ ‫بين المللي توسعه ساختمان‬ ‫‪102‬‬ ‫‪1327‬‬ ‫‪1305‬‬ ‫‪1349‬‬ ‫‪598623‬‬ ‫‪1322‬‬ ‫‪787076342‬‬ ‫‪-0.38‬‬ ‫بين المللي توسعه ساختمان‬ ‫سرمايه گذاري ملي ايران‬ ‫‪102‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪1327‬‬ ‫‪1842‬‬ ‫‪1305‬‬ ‫‪1780‬‬ ‫‪1349‬‬ ‫‪1840‬‬ ‫‪598623‬‬ ‫‪30634‬‬ ‫‪1322‬‬ ‫‪1842‬‬ ‫‪787076342‬‬ ‫‪55569085‬‬ ‫‪-0.38‬‬ ‫‪0‬‬ ‫نوسازي و ساختمان تهران‬ ‫‪22‬‬ ‫‪3259‬‬ ‫‪3129‬‬ ‫‪3299‬‬ ‫‪51086‬‬ ‫‪3233‬‬ ‫‪160146484‬‬ ‫‪-0.8‬‬ ‫نوسازي و ساختمان تهران‬ ‫توسعه صنايع بهشهر‬ ‫‪22‬‬ ‫‪303‬‬ ‫‪3259‬‬ ‫‪3104‬‬ ‫‪3129‬‬ ‫‪3080‬‬ ‫‪3299‬‬ ‫‪3120‬‬ ‫‪51086‬‬ ‫‪1176959‬‬ ‫‪3233‬‬ ‫‪3095‬‬ ‫‪160146484‬‬ ‫‪3639877110‬‬ ‫‪-0.8‬‬ ‫‪-0.29‬‬ ‫مجتمع هاي آبادگران ايران‬ ‫‪59‬‬ ‫‪1856‬‬ ‫‪1801‬‬ ‫‪1897‬‬ ‫‪249114‬‬ ‫‪1828‬‬ ‫‪455363671‬‬ ‫‪-1.51‬‬ ‫مجتمع هاي آبادگران ايران‬ ‫سرمايه گذاري البرز‬ ‫‪59‬‬ ‫‪49‬‬ ‫‪1856‬‬ ‫‪4651‬‬ ‫‪1801‬‬ ‫‪4516‬‬ ‫‪1897‬‬ ‫‪4700‬‬ ‫‪249114‬‬ ‫‪178065‬‬ ‫‪1828‬‬ ‫‪4654‬‬ ‫‪455363671‬‬ ‫‪830843535‬‬ ‫‪-1.51‬‬ ‫‪0.06‬‬ ‫سرمايه گذاري خوارزمي‬ ‫‪927‬‬ ‫‪1481‬‬ ‫‪1471‬‬ ‫‪1533‬‬ ‫‪9185428‬‬ ‫‪1511‬‬ ‫‪13876090556‬‬ ‫‪2.03‬‬ ‫سرمايه گذاري خوارزمي‬ ‫ليزينگ ايرانيان (بورسي )‬ ‫‪927‬‬ ‫‪157‬‬ ‫‪1481‬‬ ‫‪2085‬‬ ‫‪1471‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪1533‬‬ ‫‪2137‬‬ ‫‪9185428‬‬ ‫‪866911‬‬ ‫‪1511‬‬ ‫‪2084‬‬ ‫‪13876090556‬‬ ‫‪1806319649‬‬ ‫‪2.03‬‬ ‫‪-0.05‬‬ ‫بيمه ملت‬ ‫‪151‬‬ ‫‪2209‬‬ ‫‪2131‬‬ ‫‪2297‬‬ ‫‪1102447‬‬ ‫‪2267‬‬ ‫‪2498930668‬‬ ‫‪2.63‬‬ ‫بيمه ملت‬ ‫ليزينگ خودرو غدير‬ ‫‪151‬‬ ‫‪283‬‬ ‫‪2209‬‬ ‫‪1976‬‬ ‫‪2131‬‬ ‫‪1935‬‬ ‫‪2297‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪1102447‬‬ ‫‪1611328‬‬ ‫‪2267‬‬ ‫‪1965‬‬ ‫‪2498930668‬‬ ‫‪3166420498‬‬ ‫‪2.63‬‬ ‫‪-0.56‬‬ ‫بيمه پارسيان‬ ‫‪10‬‬ ‫‪2315‬‬ ‫‪2250‬‬ ‫‪2334‬‬ ‫‪51647‬‬ ‫‪2311‬‬ ‫‪116265650‬‬ ‫‪-0.17‬‬ ‫بيمه پارسيان‬ ‫ليزينگ رايان سايپا‬ ‫‪10‬‬ ‫‪163‬‬ ‫‪2315‬‬ ‫‪2231‬‬ ‫‪2250‬‬ ‫‪2205‬‬ ‫‪2334‬‬ ‫‪2264‬‬ ‫‪51647‬‬ ‫‪1478890‬‬ ‫‪2311‬‬ ‫‪2233‬‬ ‫‪116265650‬‬ ‫‪3301873949‬‬ ‫‪-0.17‬‬ ‫‪0.09‬‬ ‫بيمه دانا‬ ‫‪250‬‬ ‫‪1285‬‬ ‫‪1278‬‬ ‫‪1336‬‬ ‫‪2565844‬‬ ‫‪1323‬‬ ‫‪3394023038‬‬ ‫‪2.96‬‬ ‫بيمه دانا‬ ‫ليزينگ صنعت و معدن‬ ‫‪250‬‬ ‫‪366‬‬ ‫‪1285‬‬ ‫‪2113‬‬ ‫‪1278‬‬ ‫‪2147‬‬ ‫‪1336‬‬ ‫‪2197‬‬ ‫‪2565844‬‬ ‫‪2583600‬‬ ‫‪1323‬‬ ‫‪2188‬‬ ‫‪3394023038‬‬ ‫‪5653489304‬‬ ‫‪2.96‬‬ ‫‪3.55‬‬ ‫بيمه آسيا‬ ‫‪150‬‬ ‫‪1214‬‬ ‫‪1219‬‬ ‫‪1260‬‬ ‫‪854061‬‬ ‫‪1242‬‬ ‫‪1068666300‬‬ ‫‪2.31‬‬ ‫بيمه البرز‬ ‫‪152‬‬ ‫‪1075‬‬ ‫‪1045‬‬ ‫‪1074‬‬ ‫‪1427103‬‬ ‫‪1058‬‬ ‫‪1509565119‬‬ ‫‪-1.58‬‬ ‫بيمه آسيا‬ ‫سرمايه گذاري بهمن‬ ‫شركت سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كاركنان بانکها‬ ‫‪40‬‬ ‫‪1224‬‬ ‫‪1211‬‬ ‫‪1258‬‬ ‫‪135458‬‬ ‫‪1228‬‬ ‫‪169022137‬‬ ‫‪0.33‬‬ ‫بيمه البرز‬ ‫ليزينگ ايران‬ ‫‪150‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1214‬‬ ‫‪1564‬‬ ‫‪1219‬‬ ‫‪1502‬‬ ‫‪1260‬‬ ‫‪1502‬‬ ‫‪854061‬‬ ‫‪11500‬‬ ‫‪1242‬‬ ‫‪1563‬‬ ‫‪1068666300‬‬ ‫‪17273000‬‬ ‫‪2.31‬‬ ‫‪-0.06‬‬ ‫سرمايه گذاري توسعه ملي‬ ‫‪237‬‬ ‫‪3117‬‬ ‫‪3080‬‬ ‫‪3150‬‬ ‫‪636569‬‬ ‫‪3117‬‬ ‫‪1984259068‬‬ ‫‪0‬‬ ‫شركت سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كاركنان بانکها‬ ‫ت‪-‬بانک پاسارگاد‬ ‫ت‪-‬سرمايه گذاري گروه صنايع بهشهر ايران‬ ‫‪81‬‬ ‫‪1055‬‬ ‫‪1066‬‬ ‫‪1120‬‬ ‫‪724984‬‬ ‫‪1086‬‬ ‫‪787324254‬‬ ‫‪2.94‬‬ ‫سرمايه گذاري توسعه ملي‬ ‫بانک پاسارگاد‬ ‫‪40‬‬ ‫‪294‬‬ ‫‪1224‬‬ ‫‪687‬‬ ‫‪1211‬‬ ‫‪675‬‬ ‫‪1258‬‬ ‫‪694‬‬ ‫سرمايه گذاري گروه صنايع بهشهر ايران‬ ‫‪48‬‬ ‫‪2223‬‬ ‫‪2135‬‬ ‫‪2311‬‬ ‫‪444868‬‬ ‫‪2259‬‬ ‫‪1010632819‬‬ ‫‪1.62‬‬ ‫ت‪-‬سرمايه گذاري گروه صنايع بهشهر ايران‬ ‫بانک انصار‬ ‫سرمايه گذاري گروه صنايع بهشهر ايران‬ ‫بانک صادرات ايران‬ ‫‪81‬‬ ‫‪248‬‬ ‫‪48‬‬ ‫‪834‬‬ ‫بانک ملت‬ ‫‪522‬‬ ‫‪2083‬‬ ‫‪2060‬‬ ‫‪2097‬‬ ‫‪28824668‬‬ ‫‪2093‬‬ ‫‪60331487310‬‬ ‫‪0.48‬‬ ‫بانک سينا‬ ‫‪217‬‬ ‫‪1908‬‬ ‫‪1886‬‬ ‫‪1930‬‬ ‫‪2318173‬‬ ‫‪1902‬‬ ‫‪4409505791‬‬ ‫‪-0.31‬‬ ‫بانک پارسيان‬ ‫‪110‬‬ ‫‪2838‬‬ ‫‪2764‬‬ ‫‪2834‬‬ ‫‪801054‬‬ ‫‪2829‬‬ ‫‪2236003770‬‬ ‫‪-0.32‬‬ ‫بانک اقتصاد نوين‬ ‫‪56‬‬ ‫‪2273‬‬ ‫‪2185‬‬ ‫‪2223‬‬ ‫‪190439‬‬ ‫‪2269‬‬ ‫‪417918047‬‬ ‫‪-0.18‬‬ ‫بانک كار آفرين‬ ‫‪29‬‬ ‫‪2428‬‬ ‫‪2331‬‬ ‫‪2350‬‬ ‫‪333636‬‬ ‫‪2419‬‬ ‫‪778465956‬‬ ‫‪-0.37‬‬ ‫امتياز مسکن بهمن‪90‬‬ ‫‪32‬‬ ‫‪930089‬‬ ‫‪900110‬‬ ‫‪945000‬‬ ‫‪274‬‬ ‫‪931565‬‬ ‫‪255248846‬‬ ‫‪0.16‬‬ ‫ارتباطات سيار ايران‬ ‫‪169‬‬ ‫‪32085‬‬ ‫‪31720‬‬ ‫‪32350‬‬ ‫‪510491‬‬ ‫‪32094‬‬ ‫‪16393065722‬‬ ‫‪0.03‬‬ ‫مخابرات ايران‬ ‫‪350‬‬ ‫‪2568‬‬ ‫‪2534‬‬ ‫‪2604‬‬ ‫‪2640227‬‬ ‫‪2570‬‬ ‫‪6803508129‬‬ ‫‪0.08‬‬ ‫امتياز مسکن دي‪90‬‬ ‫‪64‬‬ ‫‪933355‬‬ ‫‪923722‬‬ ‫‪949930‬‬ ‫‪392‬‬ ‫‪939942‬‬ ‫‪368457246‬‬ ‫‪0.71‬‬ ‫امتياز مسکن آذر‪90‬‬ ‫‪51‬‬ ‫‪931281‬‬ ‫‪922100‬‬ ‫‪948999‬‬ ‫‪504‬‬ ‫‪936666‬‬ ‫‪472079781‬‬ ‫‪0.58‬‬ ‫امتياز مسکن آبان‪90‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪927621‬‬ ‫‪923030‬‬ ‫‪950000‬‬ ‫‪400‬‬ ‫‪941038‬‬ ‫‪376415188‬‬ ‫‪1.45‬‬ ‫امتياز مسکن مهر‪90‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪928557‬‬ ‫‪920000‬‬ ‫‪945000‬‬ ‫‪361‬‬ ‫‪937616‬‬ ‫‪338479497‬‬ ‫‪0.98‬‬ ‫حمل و نقل بينالمللي خليجفارس‬ ‫‪53‬‬ ‫‪1552‬‬ ‫‪1494‬‬ ‫‪1553‬‬ ‫‪217901‬‬ ‫‪1520‬‬ ‫‪329327426‬‬ ‫‪-2.06‬‬ ‫حمل و نقل توكا‬ ‫‪131‬‬ ‫‪2863‬‬ ‫‪2778‬‬ ‫‪2885‬‬ ‫‪604257‬‬ ‫‪2826‬‬ ‫‪1707895561‬‬ ‫‪-1.29‬‬ ‫حمل و نقل پتروشيمي‬ ‫‪47‬‬ ‫‪2420‬‬ ‫‪2324‬‬ ‫‪2450‬‬ ‫‪160888‬‬ ‫‪2340‬‬ ‫‪376403643‬‬ ‫‪-3.31‬‬ ‫مشاركت نفت فصلي‪17‬درصد‬ ‫‪18‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪13000‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪13000000000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫اجاره ماهان سه ماهه ‪ 20‬درصد‬ ‫‪12‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪7350‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪7350000000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫مهندسي صنعتي روان فن آور‬ ‫‪85‬‬ ‫‪7009‬‬ ‫‪6760‬‬ ‫‪7219‬‬ ‫‪144050‬‬ ‫‪6929‬‬ ‫‪998056562‬‬ ‫‪-1.14‬‬ ‫تعداد معامالت قيمت ديروز کمترين قيمت بيشترين قيمت حجم معامله‬ ‫‪29‬‬ ‫‪152‬‬ ‫‪61‬‬ ‫‪237‬‬ ‫‪601‬‬ ‫قيمت پاياني‬ ‫ارزش معامله‬ ‫درصد تغيير‬ ‫‪4122‬‬ ‫‪1695‬‬ ‫‪4120‬‬ ‫‪1630‬‬ ‫‪4199‬‬ ‫‪1762‬‬ ‫‪83889‬‬ ‫‪373092‬‬ ‫‪4129‬‬ ‫‪1756‬‬ ‫‪346408723‬‬ ‫‪655126426‬‬ ‫‪0.17‬‬ ‫‪3.6‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪2081‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪2179‬‬ ‫‪131850‬‬ ‫‪60585‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪2148‬‬ ‫‪131850000000‬‬ ‫‪127787179‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-0.19‬‬ ‫‪1000001‬‬ ‫‪3230‬‬ ‫‪6370‬‬ ‫‪270359‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪3212‬‬ ‫‪6370000170‬‬ ‫‪857323952‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-1.29‬‬ ‫‪281246‬‬ ‫‪3600483‬‬ ‫‪4575‬‬ ‫‪2354‬‬ ‫‪1286618720‬‬ ‫‪8476567866‬‬ ‫‪-0.11‬‬ ‫‪0.04‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪3784‬‬ ‫‪7740000000‬‬ ‫‪8418229152‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3.7‬‬ ‫‪1842904467‬‬ ‫‪1198265780‬‬ ‫‪-3.51‬‬ ‫‪-1.4‬‬ ‫‪2.33‬‬ ‫‪-0.05‬‬ ‫‪1075‬‬ ‫‪2052‬‬ ‫‪3117‬‬ ‫‪1743‬‬ ‫‪1055‬‬ ‫‪2323‬‬ ‫‪2223‬‬ ‫‪801‬‬ ‫‪1045‬‬ ‫‪2006‬‬ ‫‪3080‬‬ ‫‪1723‬‬ ‫‪1066‬‬ ‫‪2276‬‬ ‫‪2135‬‬ ‫‪796‬‬ ‫‪1074‬‬ ‫‪2100‬‬ ‫‪1427103‬‬ ‫‪431338‬‬ ‫‪1058‬‬ ‫‪2034‬‬ ‫‪1509565119‬‬ ‫‪876497984‬‬ ‫‪-1.58‬‬ ‫‪-0.88‬‬ ‫‪3150‬‬ ‫‪1750‬‬ ‫‪636569‬‬ ‫‪6520893‬‬ ‫‪3117‬‬ ‫‪1738‬‬ ‫‪1984259068‬‬ ‫‪11321519546‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-0.29‬‬ ‫‪724984‬‬ ‫‪1157127‬‬ ‫‪444868‬‬ ‫‪15217590‬‬ ‫‪1086‬‬ ‫‪2314‬‬ ‫‪2259‬‬ ‫‪801‬‬ ‫بانک ملت‬ ‫تجارت‬ ‫بانک‬ ‫‪522‬‬ ‫‪551‬‬ ‫‪2083‬‬ ‫‪1005‬‬ ‫‪2060‬‬ ‫‪1003‬‬ ‫‪2097‬‬ ‫‪1010‬‬ ‫‪28824668‬‬ ‫‪10100972‬‬ ‫‪2093‬‬ ‫‪1004‬‬ ‫‪60331487310‬‬ ‫‪10144113273‬‬ ‫بانک سينا‬ ‫‪217‬‬ ‫‪1908‬‬ ‫‪1886‬‬ ‫‪1930‬‬ ‫‪2318173‬‬ ‫‪1902‬‬ ‫‪4409505791‬‬ ‫‪-0.31‬‬ ‫بانک پارسيان‬ ‫‪110‬‬ ‫‪2838‬‬ ‫‪2764‬‬ ‫‪2834‬‬ ‫‪801054‬‬ ‫‪2829‬‬ ‫‪2236003770‬‬ ‫‪-0.32‬‬ ‫بانک اقتصاد نوين‬ ‫‪56‬‬ ‫‪2273‬‬ ‫‪2185‬‬ ‫‪2223‬‬ ‫‪190439‬‬ ‫‪2269‬‬ ‫‪417918047‬‬ ‫‪-0.18‬‬ ‫بانک كار آفرين‬ ‫‪29‬‬ ‫‪2428‬‬ ‫‪2331‬‬ ‫‪2350‬‬ ‫‪333636‬‬ ‫‪2419‬‬ ‫‪778465956‬‬ ‫‪-0.37‬‬ ‫امتياز مسکن بهمن‪90‬‬ ‫‪32‬‬ ‫‪930089‬‬ ‫‪900110‬‬ ‫‪945000‬‬ ‫‪274‬‬ ‫‪931565‬‬ ‫‪255248846‬‬ ‫‪0.16‬‬ ‫ارتباطات سيار ايران‬ ‫‪169‬‬ ‫‪32085‬‬ ‫‪31720‬‬ ‫‪32350‬‬ ‫‪510491‬‬ ‫‪32094‬‬ ‫‪16393065722‬‬ ‫‪0.03‬‬ ‫مخابرات ايران‬ ‫‪350‬‬ ‫‪2568‬‬ ‫‪2534‬‬ ‫‪2604‬‬ ‫‪2640227‬‬ ‫‪2570‬‬ ‫‪6803508129‬‬ ‫‪0.08‬‬ ‫امتياز مسکن دي‪90‬‬ ‫‪64‬‬ ‫‪933355‬‬ ‫‪923722‬‬ ‫‪949930‬‬ ‫‪392‬‬ ‫‪939942‬‬ ‫‪368457246‬‬ ‫‪0.71‬‬ ‫امتياز مسکن آذر‪90‬‬ ‫‪51‬‬ ‫‪931281‬‬ ‫‪922100‬‬ ‫‪948999‬‬ ‫‪504‬‬ ‫‪936666‬‬ ‫‪472079781‬‬ ‫‪0.58‬‬ ‫امتياز مسکن آبان‪90‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪927621‬‬ ‫‪923030‬‬ ‫‪950000‬‬ ‫‪400‬‬ ‫‪941038‬‬ ‫‪376415188‬‬ ‫‪1.45‬‬ ‫امتياز مسکن مهر‪90‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪928557‬‬ ‫‪920000‬‬ ‫‪945000‬‬ ‫‪361‬‬ ‫‪937616‬‬ ‫‪338479497‬‬ ‫‪0.98‬‬ ‫حمل و نقل بينالمللي خليجفارس‬ ‫‪53‬‬ ‫‪1552‬‬ ‫‪1494‬‬ ‫‪1553‬‬ ‫‪217901‬‬ ‫‪1520‬‬ ‫‪329327426‬‬ ‫‪-2.06‬‬ ‫حمل و نقل توكا‬ ‫‪131‬‬ ‫‪2863‬‬ ‫‪2778‬‬ ‫‪2885‬‬ ‫‪604257‬‬ ‫‪2826‬‬ ‫‪1707895561‬‬ ‫‪-1.29‬‬ ‫حمل و نقل پتروشيمي‬ ‫‪47‬‬ ‫‪2420‬‬ ‫‪2324‬‬ ‫‪2450‬‬ ‫‪160888‬‬ ‫‪2340‬‬ ‫‪376403643‬‬ ‫‪-3.31‬‬ ‫مشاركت نفت فصلي‪17‬درصد‬ ‫‪18‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪13000‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪13000000000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫اجاره ماهان سه ماهه ‪ 20‬درصد‬ ‫‪12‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪7350‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪7350000000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫مهندسي صنعتي روان فن آور‬ ‫‪85‬‬ ‫‪7009‬‬ ‫‪6760‬‬ ‫‪7219‬‬ ‫‪144050‬‬ ‫‪6929‬‬ ‫‪998056562‬‬ ‫‪-1.14‬‬ ‫صنايع فوالد آلياژي يزد‬ ‫‪25‬‬ ‫‪2881‬‬ ‫‪2860‬‬ ‫‪2924‬‬ ‫‪40244‬‬ ‫‪2867‬‬ ‫‪115394898‬‬ ‫‪-0.49‬‬ ‫عمران و توسعه فارس‬ ‫‪138‬‬ ‫‪2899‬‬ ‫‪2850‬‬ ‫‪2930‬‬ ‫‪440048‬‬ ‫‪2897‬‬ ‫‪1274951693‬‬ ‫‪-0.07‬‬ ‫سرمايه گذاري مسکن‬ ‫‪152‬‬ ‫‪1718‬‬ ‫‪1710‬‬ ‫‪1750‬‬ ‫‪1208430‬‬ ‫‪1734‬‬ ‫‪2099745057‬‬ ‫‪0.93‬‬ ‫سامان گستر اصفهان‬ ‫‪26‬‬ ‫‪1725‬‬ ‫‪1661‬‬ ‫‪1734‬‬ ‫‪155323‬‬ ‫‪1714‬‬ ‫‪265938087‬‬ ‫‪-0.64‬‬ ‫گسترش سرمايه گذاري ايرانيان‬ ‫‪92‬‬ ‫‪1525‬‬ ‫‪1500‬‬ ‫‪1580‬‬ ‫‪338521‬‬ ‫‪1533‬‬ ‫‪519068226‬‬ ‫‪0.52‬‬ ‫سبحان دارو‬ ‫‪29‬‬ ‫‪28211‬‬ ‫‪28201‬‬ ‫‪28750‬‬ ‫‪12750‬‬ ‫‪28399‬‬ ‫‪362084600‬‬ ‫‪0.67‬‬ ‫توليد اتومبيل سايپا)اوراق مشاركت(‬ ‫‪8‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪2410‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪2410000000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫سرمايه گذاري اميد‬ ‫‪38‬‬ ‫‪3926‬‬ ‫‪3769‬‬ ‫‪3770‬‬ ‫‪1245064‬‬ ‫‪3893‬‬ ‫‪4692653666‬‬ ‫‪-0.84‬‬ ‫سرمايهگذاري اعتبار ايران‬ ‫‪56‬‬ ‫‪2048‬‬ ‫‪2051‬‬ ‫‪2119‬‬ ‫‪241079‬‬ ‫‪2088‬‬ ‫‪506395162‬‬ ‫‪1.95‬‬ ‫گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو‬ ‫‪179‬‬ ‫‪2993‬‬ ‫‪2906‬‬ ‫‪3031‬‬ ‫‪810726‬‬ ‫‪2964‬‬ ‫‪2403096894‬‬ ‫‪-0.97‬‬ ‫توليد محور خودرو‬ ‫‪131‬‬ ‫‪1587‬‬ ‫‪1524‬‬ ‫‪1605‬‬ ‫‪485066‬‬ ‫‪1531‬‬ ‫‪742471305‬‬ ‫‪-3.53‬‬ ‫‪46‬‬ ‫‪5059‬‬ ‫‪4857‬‬ ‫‪5120‬‬ ‫‪123305‬‬ ‫‪4877‬‬ ‫‪601299788‬‬ ‫‪-3.6‬‬ ‫‪20392‬‬ ‫‪20300‬‬ ‫‪20988‬‬ ‫‪2100‬‬ ‫‪20399‬‬ ‫‪43422111‬‬ ‫‪0.03‬‬ ‫‪2355‬‬ ‫‪2517‬‬ ‫‪753291‬‬ ‫‪2471‬‬ ‫‪1861551379‬‬ ‫‪2.07‬‬ ‫‪2546‬‬ ‫‪925339‬‬ ‫‪2528‬‬ ‫‪2339232337‬‬ ‫‪3.23‬‬ ‫‪960‬‬ ‫‪3292930‬‬ ‫‪937‬‬ ‫‪3083923970‬‬ ‫‪4.23‬‬ ‫صنايع فوالد آلياژي يزد‬ ‫‪25‬‬ ‫‪2881‬‬ ‫‪2860‬‬ ‫‪2924‬‬ ‫‪40244‬‬ ‫‪2867‬‬ ‫‪115394898‬‬ ‫‪-0.49‬‬ ‫عمران و توسعه فارس‬ ‫‪138‬‬ ‫‪2899‬‬ ‫‪2850‬‬ ‫‪2930‬‬ ‫‪440048‬‬ ‫‪2897‬‬ ‫‪1274951693‬‬ ‫‪-0.07‬‬ ‫سرمايه گذاري مسکن‬ ‫‪152‬‬ ‫‪1718‬‬ ‫‪1710‬‬ ‫‪1750‬‬ ‫‪1208430‬‬ ‫‪1734‬‬ ‫‪2099745057‬‬ ‫‪0.93‬‬ ‫سامان گستر اصفهان‬ ‫‪26‬‬ ‫‪1725‬‬ ‫‪1661‬‬ ‫‪1734‬‬ ‫‪155323‬‬ ‫‪1714‬‬ ‫‪265938087‬‬ ‫‪-0.64‬‬ ‫گسترش سرمايه گذاري ايرانيان‬ ‫‪92‬‬ ‫‪1525‬‬ ‫‪1500‬‬ ‫‪1580‬‬ ‫‪338521‬‬ ‫‪1533‬‬ ‫‪519068226‬‬ ‫‪0.52‬‬ ‫سبحان دارو‬ ‫‪29‬‬ ‫‪28211‬‬ ‫‪28201‬‬ ‫‪28750‬‬ ‫‪12750‬‬ ‫‪28399‬‬ ‫‪362084600‬‬ ‫‪0.67‬‬ ‫توليد اتومبيل سايپا)اوراق مشاركت(‬ ‫‪8‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪2410‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪2410000000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫سرمايه گذاري اميد‬ ‫‪38‬‬ ‫‪3926‬‬ ‫‪3769‬‬ ‫‪3770‬‬ ‫‪1245064‬‬ ‫‪3893‬‬ ‫‪4692653666‬‬ ‫‪-0.84‬‬ ‫سرمايهگذاري اعتبار ايران‬ ‫‪56‬‬ ‫‪2048‬‬ ‫‪2051‬‬ ‫‪2119‬‬ ‫‪241079‬‬ ‫‪2088‬‬ ‫‪506395162‬‬ ‫‪1.95‬‬ ‫گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو‬ ‫‪179‬‬ ‫‪2993‬‬ ‫‪2906‬‬ ‫‪3031‬‬ ‫‪810726‬‬ ‫‪2964‬‬ ‫‪2403096894‬‬ ‫‪-0.97‬‬ ‫توليد محور خودرو‬ ‫‪131‬‬ ‫‪1587‬‬ ‫‪1524‬‬ ‫‪1605‬‬ ‫‪485066‬‬ ‫‪1531‬‬ ‫‪742471305‬‬ ‫‪-3.53‬‬ ‫مهندسي نصير ماشين‬ ‫‪46‬‬ ‫‪5059‬‬ ‫‪4857‬‬ ‫‪5120‬‬ ‫‪123305‬‬ ‫‪4877‬‬ ‫‪601299788‬‬ ‫‪-3.6‬‬ ‫سازه پويش‬ ‫‪10‬‬ ‫‪20392‬‬ ‫‪20300‬‬ ‫‪20988‬‬ ‫‪2100‬‬ ‫‪20399‬‬ ‫‪43422111‬‬ ‫‪0.03‬‬ ‫مهندسي نصير ماشين‬ ‫مهركام پارس‬ ‫‪105‬‬ ‫‪2421‬‬ ‫‪2355‬‬ ‫‪2517‬‬ ‫‪753291‬‬ ‫‪2471‬‬ ‫‪1861551379‬‬ ‫‪2.07‬‬ ‫سازه پويش‬ ‫‪10‬‬ ‫رينگ سازي مشهد‬ ‫‪165‬‬ ‫‪2449‬‬ ‫‪2478‬‬ ‫‪2546‬‬ ‫‪925339‬‬ ‫‪2528‬‬ ‫‪2339232337‬‬ ‫‪3.23‬‬ ‫مهركام پارس‬ ‫‪105‬‬ ‫‪2421‬‬ ‫ت‪-‬الکتريک خودرو شرق‬ ‫‪289‬‬ ‫‪899‬‬ ‫‪903‬‬ ‫‪960‬‬ ‫‪3292930‬‬ ‫‪937‬‬ ‫‪3083923970‬‬ ‫‪4.23‬‬ ‫رينگ سازي مشهد‬ ‫‪165‬‬ ‫‪2449‬‬ ‫‪2478‬‬ ‫ت‪-‬الکتريک خودرو شرق‬ ‫‪289‬‬ ‫‪899‬‬ ‫‪903‬‬ ‫‪1120‬‬ ‫‪2330‬‬ ‫‪2311‬‬ ‫‪807‬‬ ‫‪135458‬‬ ‫‪6153208‬‬ ‫‪1228‬‬ ‫‪684‬‬ ‫‪169022137‬‬ ‫‪4206969368‬‬ ‫‪0.33‬‬ ‫‪-0.44‬‬ ‫‪787324254‬‬ ‫‪2666780908‬‬ ‫‪1010632819‬‬ ‫‪12195726080‬‬ ‫‪2.94‬‬ ‫‪-0.39‬‬ ‫‪1.62‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0.48‬‬ ‫‪-0.1‬‬
‫‪30‬‬ ‫آمار بورس‬ ‫سه‌شنبه ‪ 28‬مردادماه ‪22 - 1393‬شوال ‪ 19 -1435‬آگوست ‪2014‬‬ ‫نام شرکت‬ ‫شهيد قندي‬ ‫مخابراتي‬ ‫كابل هاي‬ ‫سيستم‬ ‫همکاران‬ ‫صنايع جوشکاب يزد‬ ‫تعداد معامالت قيمت ديروز کمترين قيمت بيشترين قيمت حجم معامله‬ ‫‪58‬‬ ‫‪44‬‬ ‫‪1532‬‬ ‫‪4122‬‬ ‫‪271‬‬ ‫‪12330‬‬ ‫‪1556‬‬ ‫‪4120‬‬ ‫‪11905‬‬ ‫اجاره ماهان‪ 2‬سه ماهه ‪ 20‬درصد ( ماهان‪) 2‬‬ ‫‪46‬‬ ‫پذيره نويسي اوراق اجاره شركت واسط مالي فروردين‬ ‫‪36‬‬ ‫مادر تخصصي توسعه معادن و صنايع معدني خاور ميانه‬ ‫‪45‬‬ ‫‪4580‬‬ ‫مشاركت نارنجستان‪3‬ماهه ‪ 20‬درصد‬ ‫‪10‬‬ ‫‪443‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪4526‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫كابل البرز‬ ‫پارس سوئيچ‬ ‫نيرو ترانس‬ ‫ايران ترانسفو‬ ‫‪8‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪74‬‬ ‫‪1593‬‬ ‫‪4199‬‬ ‫‪12820‬‬ ‫‪public@smtnews.ir‬‬ ‫قيمت پاياني‬ ‫ارزش معامله‬ ‫درصد تغيير‬ ‫نام شرکت‬ ‫‪1588‬‬ ‫‪4129‬‬ ‫‪412601952‬‬ ‫‪346408723‬‬ ‫‪3.66‬‬ ‫‪0.17‬‬ ‫ايران‬ ‫آلياژي‬ ‫فوالد‬ ‫سيستم‬ ‫همکاران‬ ‫‪42‬‬ ‫‪44‬‬ ‫‪1.32‬‬ ‫ت‪-‬فوالد خراسان‬ ‫‪6624‬‬ ‫‪1.33‬‬ ‫اجاره ماهان‪ 2‬سه ماهه ‪ 20‬درصد ( ماهان‪) 2‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫فوالد خراسان‬ ‫‪14‬‬ ‫‪7319‬‬ ‫‪259900‬‬ ‫‪83889‬‬ ‫‪465015‬‬ ‫‪12493‬‬ ‫‪5809356927‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪131850‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪131850000000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪1000001‬‬ ‫‪6370‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪6370000170‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4560‬‬ ‫‪4600‬‬ ‫‪281246‬‬ ‫‪4575‬‬ ‫‪1286618720‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪7740‬‬ ‫‪2330561‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪4507‬‬ ‫‪7740000000‬‬ ‫‪1805‬‬ ‫‪3344‬‬ ‫‪5384‬‬ ‫‪1877‬‬ ‫‪3350‬‬ ‫‪5303‬‬ ‫‪3477‬‬ ‫‪5599‬‬ ‫‪4600‬‬ ‫‪176101‬‬ ‫‪346558‬‬ ‫‪3455‬‬ ‫‪5559‬‬ ‫‪611084677‬‬ ‫‪1926445324‬‬ ‫‪3201‬‬ ‫‪4122‬‬ ‫‪3073‬‬ ‫‪4120‬‬ ‫‪3091‬‬ ‫‪4199‬‬ ‫‪163788‬‬ ‫‪83889‬‬ ‫‪3180‬‬ ‫‪4129‬‬ ‫‪503914412‬‬ ‫‪346408723‬‬ ‫‪-0.66‬‬ ‫‪0.17‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪6856‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪6999‬‬ ‫‪131850‬‬ ‫‪14636‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪6996‬‬ ‫‪131850000000‬‬ ‫‪102396323‬‬ ‫‪5.62‬‬ ‫‪49464‬‬ ‫‪7310‬‬ ‫‪7027‬‬ ‫پذيره نويسي اوراق اجاره شركت واسط مالي فروردين‬ ‫‪36‬‬ ‫‪-0.11‬‬ ‫مادر تخصصي توسعه معادن و صنايع معدني خاور ميانه‬ ‫‪45‬‬ ‫‪0‬‬ ‫مشاركت نارنجستان‪3‬ماهه ‪ 20‬درصد‬ ‫‪10‬‬ ‫‪192‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪5247‬‬ ‫‪6788‬‬ ‫‪1586‬‬ ‫‪3359‬‬ ‫‪1593‬‬ ‫‪3225‬‬ ‫‪1968‬‬ ‫‪22650‬‬ ‫‪2070‬‬ ‫‪22940‬‬ ‫‪6791‬‬ ‫‪1620‬‬ ‫‪650‬‬ ‫‪1639650‬‬ ‫‪10411‬‬ ‫‪1776‬‬ ‫‪3.32‬‬ ‫فوالد خوزستان‬ ‫‪3.25‬‬ ‫فوالد مباركه اصفهان‬ ‫‪34‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪4580‬‬ ‫‪4560‬‬ ‫‪4600‬‬ ‫‪281246‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪7740‬‬ ‫‪5038‬‬ ‫‪6449‬‬ ‫‪5038‬‬ ‫‪6852‬‬ ‫‪281355‬‬ ‫‪2549‬‬ ‫‪5246‬‬ ‫‪6550‬‬ ‫‪1649‬‬ ‫‪3440‬‬ ‫‪639978‬‬ ‫‪112021‬‬ ‫‪1623‬‬ ‫‪3338‬‬ ‫‪1038700930‬‬ ‫‪361761925‬‬ ‫‪3204497‬‬ ‫‪285905‬‬ ‫‪2002‬‬ ‫‪22815‬‬ ‫‪6414633970‬‬ ‫‪6522816228‬‬ ‫‪-2.29‬‬ ‫‪0.7‬‬ ‫‪7071‬‬ ‫‪1587‬‬ ‫‪4414150‬‬ ‫‪2602339946‬‬ ‫‪-0.03‬‬ ‫‪1.02‬‬ ‫‪10027‬‬ ‫‪18489936‬‬ ‫‪0.16‬‬ ‫‪7180‬‬ ‫‪269‬‬ ‫‪2671‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪12373‬‬ ‫‪6936‬‬ ‫‪2567‬‬ ‫‪10504670709‬‬ ‫ت‪-‬افرانت‬ ‫موتوژن‬ ‫‪192‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6788‬‬ ‫‪6075‬‬ ‫‪6449‬‬ ‫‪5589‬‬ ‫‪6852‬‬ ‫‪5700‬‬ ‫‪281355‬‬ ‫‪33068‬‬ ‫‪6550‬‬ ‫‪5647‬‬ ‫‪1842904467‬‬ ‫‪186727268‬‬ ‫‪-3.51‬‬ ‫‪-7.05‬‬ ‫گروه صنعتي سپاهان‬ ‫افرانت‬ ‫آ‪.‬س‪.‬پ‬ ‫موتوژن‬ ‫‪114‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1586‬‬ ‫‪7718‬‬ ‫‪1593‬‬ ‫‪7730‬‬ ‫‪1649‬‬ ‫‪7800‬‬ ‫‪639978‬‬ ‫‪11240‬‬ ‫‪1623‬‬ ‫‪7721‬‬ ‫‪1038700930‬‬ ‫‪87585200‬‬ ‫‪2.33‬‬ ‫‪0.04‬‬ ‫آ‪.‬س‪.‬‬ ‫فروسيليسپايران‬ ‫‪114‬‬ ‫‪24‬‬ ‫پردازي ايران‬ ‫داده‬ ‫زاگرس‬ ‫پتروشيمي‬ ‫‪198‬‬ ‫‪142‬‬ ‫‪2138‬‬ ‫‪22656‬‬ ‫‪2100‬‬ ‫‪22650‬‬ ‫‪2169‬‬ ‫‪22940‬‬ ‫‪971539‬‬ ‫‪285905‬‬ ‫‪2128‬‬ ‫‪22815‬‬ ‫‪2067101564‬‬ ‫‪6522816228‬‬ ‫‪-0.47‬‬ ‫‪0.7‬‬ ‫زاگرسايران‬ ‫پتروشيميسازي‬ ‫لوله و ماشين‬ ‫‪527‬‬ ‫‪142‬‬ ‫‪2049‬‬ ‫‪22656‬‬ ‫اوراق مشاركت پروژه هاي شهرداري شيراز‬ ‫‪14‬‬ ‫‪58‬‬ ‫‪1571‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪1550‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪1620‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪1639650‬‬ ‫‪933‬‬ ‫‪1587‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪2602339946‬‬ ‫‪933000000‬‬ ‫‪1.02‬‬ ‫‪0‬‬ ‫زمينفوالدي‬ ‫قطعات‬ ‫توليدايران‬ ‫نورد وبانک‬ ‫‪2‬‬ ‫‪58‬‬ ‫‪7073‬‬ ‫‪1571‬‬ ‫‪6791‬‬ ‫‪1550‬‬ ‫توسعه فناوري اطالعات خوارزمي‬ ‫‪79‬‬ ‫‪6171‬‬ ‫‪6160‬‬ ‫‪6210‬‬ ‫‪154575‬‬ ‫‪6181‬‬ ‫‪955432059‬‬ ‫‪0.16‬‬ ‫صنعتي سپنتا‬ ‫‪2‬‬ ‫‪10011‬‬ ‫‪10411‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪1938‬‬ ‫‪163683‬‬ ‫‪1931‬‬ ‫‪-0.36‬‬ ‫سيمان فارس نو‬ ‫اجاره سامان سه ماهه ‪ 20‬درصد ( ساما‪)1‬‬ ‫‪13‬‬ ‫بازرسي فني تکين كو‬ ‫‪155‬‬ ‫‪9906‬‬ ‫مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران‬ ‫گسترش صنايع و خدمات كشاورزي‬ ‫‪497‬‬ ‫‪67‬‬ ‫‪7237‬‬ ‫‪7152‬‬ ‫پارسيان‬ ‫تجارت الکترونيک‬ ‫تراكتور سازي ايران‬ ‫‪36‬‬ ‫‪36‬‬ ‫‪8373‬‬ ‫‪4480‬‬ ‫‪8400‬‬ ‫‪4377‬‬ ‫‪8500‬‬ ‫‪4525‬‬ ‫گروه صنعتي بوتان‬ ‫صنعتي پارس خزر‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪2850‬‬ ‫‪9510‬‬ ‫‪9850‬‬ ‫‪241874‬‬ ‫‪9555‬‬ ‫‪7297‬‬ ‫‪3196538‬‬ ‫‪7228‬‬ ‫‪23105091126‬‬ ‫‪109619‬‬ ‫‪76610‬‬ ‫‪8388‬‬ ‫‪4481‬‬ ‫‪928462140‬‬ ‫‪343785035‬‬ ‫‪0.18‬‬ ‫‪0.02‬‬ ‫سيمان فارس‬ ‫‪6548‬‬ ‫‪1893‬‬ ‫‪6360‬‬ ‫‪1989‬‬ ‫‪6574‬‬ ‫‪39821‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪2850000000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2311034664‬‬ ‫‪-3.54‬‬ ‫بازرسي فني تکين كو‬ ‫‪-0.12‬‬ ‫مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران‬ ‫‪497‬‬ ‫تجارت الکترونيک پارسيان‬ ‫‪36‬‬ ‫‪6488‬‬ ‫‪253524130‬‬ ‫‪-0.92‬‬ ‫اجاره سامان سه ماهه ‪ 20‬درصد ( ساما‪)1‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪155‬‬ ‫‪9906‬‬ ‫‪7237‬‬ ‫‪8373‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪11879‬‬ ‫‪9510‬‬ ‫‪9850‬‬ ‫‪241874‬‬ ‫‪9555‬‬ ‫‪3196538‬‬ ‫‪7228‬‬ ‫‪109619‬‬ ‫‪8388‬‬ ‫‪928462140‬‬ ‫‪10400‬‬ ‫‪6105‬‬ ‫‪117186‬‬ ‫‪231505‬‬ ‫‪10390‬‬ ‫‪6026‬‬ ‫‪1210522505‬‬ ‫‪1394938145‬‬ ‫‪-0.06‬‬ ‫‪-2.4‬‬ ‫‪3892263‬‬ ‫‪132913‬‬ ‫‪5718‬‬ ‫‪35473‬‬ ‫‪22256153408‬‬ ‫‪4714820282‬‬ ‫‪4.96‬‬ ‫‪0.31‬‬ ‫‪5849‬‬ ‫‪2397‬‬ ‫‪160557173‬‬ ‫‪4097683146‬‬ ‫‪-0.27‬‬ ‫‪1.14‬‬ ‫‪2074‬‬ ‫‪4957‬‬ ‫‪18626430954‬‬ ‫‪380767287‬‬ ‫‪-0.46‬‬ ‫‪28818‬‬ ‫‪77704961‬‬ ‫‪1949‬‬ ‫‪885202761‬‬ ‫‪5938‬‬ ‫انفورماتيک‬ ‫ايران‬ ‫خدمات سازي‬ ‫كمباين‬ ‫‪74‬‬ ‫‪489‬‬ ‫‪10396‬‬ ‫‪1998‬‬ ‫‪10220‬‬ ‫‪1965‬‬ ‫‪10400‬‬ ‫‪2054‬‬ ‫‪117186‬‬ ‫‪2524027‬‬ ‫‪10390‬‬ ‫‪2039‬‬ ‫‪1210522505‬‬ ‫‪5147615342‬‬ ‫‪-0.06‬‬ ‫‪2.05‬‬ ‫انفورماتيک‬ ‫خدمات‬ ‫سيمان كارون‬ ‫‪74‬‬ ‫‪74‬‬ ‫‪10396‬‬ ‫‪6174‬‬ ‫‪10220‬‬ ‫‪5982‬‬ ‫سرما‬ ‫صنايع‬ ‫آفرينو گردشگري ايران‬ ‫فرهنگي‬ ‫ميراث‬ ‫گروه سرمايه گذاري‬ ‫‪133‬‬ ‫‪891‬‬ ‫‪2348‬‬ ‫‪5448‬‬ ‫‪2310‬‬ ‫‪5600‬‬ ‫‪2441‬‬ ‫‪5720‬‬ ‫‪390298‬‬ ‫‪3892263‬‬ ‫‪2421‬‬ ‫‪5718‬‬ ‫‪944858424‬‬ ‫‪22256153408‬‬ ‫‪3.11‬‬ ‫‪4.96‬‬ ‫فرهنگي و گردشگري ايران‬ ‫ميراث بهبهان‬ ‫گروه سرمايه گذاريسيمان‬ ‫‪891‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪5448‬‬ ‫‪35363‬‬ ‫‪5600‬‬ ‫‪35006‬‬ ‫‪5720‬‬ ‫‪35879‬‬ ‫آبسالسازي باغميشه‬ ‫شهرسازي وخانه‬ ‫‪139‬‬ ‫‪258‬‬ ‫‪4914‬‬ ‫‪2370‬‬ ‫‪4866‬‬ ‫‪2350‬‬ ‫‪5089‬‬ ‫‪2460‬‬ ‫‪259529‬‬ ‫‪1709300‬‬ ‫‪4972‬‬ ‫‪2397‬‬ ‫‪1290344499‬‬ ‫‪4097683146‬‬ ‫‪1.18‬‬ ‫‪1.14‬‬ ‫سيمان‬ ‫هگمتانباغميشه‬ ‫وخانه سازي‬ ‫شهرسازي‬ ‫‪17‬‬ ‫‪258‬‬ ‫‪5865‬‬ ‫‪2370‬‬ ‫‪5631‬‬ ‫‪2350‬‬ ‫‪5938‬‬ ‫‪2460‬‬ ‫‪28485‬‬ ‫‪1709300‬‬ ‫‪128‬‬ ‫‪1990‬‬ ‫‪1980‬‬ ‫‪2069‬‬ ‫‪18626430954‬‬ ‫‪0.68‬‬ ‫سرمايه گذاري مسکن شمالشرق‬ ‫سيمان شاهرود‬ ‫‪605‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪4980‬‬ ‫‪4858‬‬ ‫‪2006‬‬ ‫‪5047‬‬ ‫‪2091‬‬ ‫‪8980381‬‬ ‫‪78101‬‬ ‫‪1593‬‬ ‫‪1694‬‬ ‫‪1131249769‬‬ ‫‪0.24‬‬ ‫سيمان قاين‬ ‫‪12‬‬ ‫‪28894‬‬ ‫‪27739‬‬ ‫‪27746‬‬ ‫‪2801‬‬ ‫‪10750‬‬ ‫‪11584‬‬ ‫‪531349302‬‬ ‫‪-0.44‬‬ ‫سيمان سپاهان‬ ‫‪119‬‬ ‫‪1968‬‬ ‫‪1919‬‬ ‫‪2009‬‬ ‫‪458324‬‬ ‫‪-0.05‬‬ ‫سيمان اروميه‬ ‫‪3‬‬ ‫‪5956‬‬ ‫‪5900‬‬ ‫‪5910‬‬ ‫‪1193‬‬ ‫ماشين سازي نيرو محركه‬ ‫سرمايه گذاري مسکن شمالشرق‬ ‫‪605‬‬ ‫مهندسي تکنوتار‬ ‫‪141‬‬ ‫ايران ارقام‬ ‫‪2060‬‬ ‫‪1646‬‬ ‫‪171‬‬ ‫‪2648‬‬ ‫سرمايه گذاري شاهد‬ ‫‪102‬‬ ‫‪2042‬‬ ‫سخت آژند‬ ‫‪7‬‬ ‫‪4972‬‬ ‫جام دارو‬ ‫‪40‬‬ ‫‪11165‬‬ ‫‪2006‬‬ ‫‪2655‬‬ ‫‪2753‬‬ ‫‪685425‬‬ ‫‪1650‬‬ ‫‪913659‬‬ ‫‪2720‬‬ ‫‪1049959‬‬ ‫‪2058‬‬ ‫‪4940‬‬ ‫‪167913‬‬ ‫‪4927‬‬ ‫ايران ارقام‬ ‫‪8‬‬ ‫‪2581‬‬ ‫‪2500‬‬ ‫‪2605‬‬ ‫‪2574‬‬ ‫‪827285550‬‬ ‫‪72054595‬‬ ‫‪-0.91‬‬ ‫‪-0.27‬‬ ‫صنايع سيمان غرب‬ ‫ساختمانسينا‬ ‫توسعه و بندري‬ ‫المللي دريايي‬ ‫بينخدمات‬ ‫توسعه‬ ‫‪102‬‬ ‫‪41‬‬ ‫‪1327‬‬ ‫‪41135‬‬ ‫‪1305‬‬ ‫‪43191‬‬ ‫‪1349‬‬ ‫‪43191‬‬ ‫‪598623‬‬ ‫‪37900‬‬ ‫‪1322‬‬ ‫‪43191‬‬ ‫‪787076342‬‬ ‫‪1636938900‬‬ ‫‪-0.38‬‬ ‫‪5‬‬ ‫شرقساختمان‬ ‫توسعه‬ ‫بين المللي‬ ‫سيمان‬ ‫گذاريتهران‬ ‫ساختمان‬ ‫نوسازي و‬ ‫اطلس‬ ‫سرمايه‬ ‫صندوق‬ ‫‪22‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪3259‬‬ ‫‪9282‬‬ ‫‪3129‬‬ ‫‪9272‬‬ ‫‪3299‬‬ ‫‪9300‬‬ ‫‪51086‬‬ ‫‪52116‬‬ ‫‪3233‬‬ ‫‪9290‬‬ ‫‪160146484‬‬ ‫‪484133290‬‬ ‫‪-0.8‬‬ ‫‪0.09‬‬ ‫تهران‬ ‫ساختمان‬ ‫خوزستان‬ ‫نوسازي وفارس و‬ ‫سيمان‬ ‫‪22‬‬ ‫‪197‬‬ ‫آساس‬ ‫سرمايهگذاري‬ ‫صندوق‬ ‫آبادگران ايران‬ ‫مجتمع هاي‬ ‫‪4‬‬ ‫‪59‬‬ ‫‪7427‬‬ ‫‪1856‬‬ ‫‪7410‬‬ ‫‪1801‬‬ ‫‪7410‬‬ ‫‪1897‬‬ ‫‪1108‬‬ ‫‪249114‬‬ ‫‪7410‬‬ ‫‪1828‬‬ ‫‪8210280‬‬ ‫‪455363671‬‬ ‫‪-0.23‬‬ ‫‪-1.51‬‬ ‫سيمان كرمان‬ ‫آبادگران ايران‬ ‫مجتمع هاي‬ ‫‪22‬‬ ‫‪59‬‬ ‫‪9022‬‬ ‫‪1856‬‬ ‫آذر آب‬ ‫صنايع‬ ‫خوارزمي‬ ‫گذاري‬ ‫سرمايه‬ ‫‪354‬‬ ‫‪927‬‬ ‫‪2174‬‬ ‫‪1481‬‬ ‫‪2144‬‬ ‫‪1471‬‬ ‫‪2210‬‬ ‫‪1533‬‬ ‫‪2064502‬‬ ‫‪9185428‬‬ ‫‪2163‬‬ ‫‪1511‬‬ ‫‪4464731025‬‬ ‫‪13876090556‬‬ ‫‪-0.51‬‬ ‫‪2.03‬‬ ‫گذاريشمال‬ ‫سيمان‬ ‫خوارزمي‬ ‫سرمايه‬ ‫‪21‬‬ ‫‪927‬‬ ‫‪2992‬‬ ‫‪1481‬‬ ‫شركت ملي صنايع مس ايران‬ ‫‪173‬‬ ‫‪2574‬‬ ‫‪2480‬‬ ‫‪2510‬‬ ‫‪726889‬‬ ‫‪2569‬‬ ‫‪1814316853‬‬ ‫‪-0.19‬‬ ‫سيمان تهران‬ ‫‪145‬‬ ‫فرآوري مواد معدني ايران‬ ‫‪41‬‬ ‫‪6105‬‬ ‫‪6030‬‬ ‫‪6160‬‬ ‫‪218429‬‬ ‫‪6100‬‬ ‫‪1332357455‬‬ ‫‪-0.08‬‬ ‫توليدي گرانيت بهسرام‬ ‫‪48‬‬ ‫ملي سرب و روي ايران‬ ‫‪65‬‬ ‫‪1832‬‬ ‫‪446180963‬‬ ‫‪0.22‬‬ ‫توليدي كاشي تکسرام‬ ‫‪72‬‬ ‫‪4274‬‬ ‫‪1954076367‬‬ ‫‪-3.08‬‬ ‫كاشي و سراميک سينا‬ ‫‪29‬‬ ‫صنعتي آما‬ ‫الميران‬ ‫بيمه ملت‬ ‫بيمه پارسيان‬ ‫‪4‬‬ ‫‪151‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪2209‬‬ ‫‪2315‬‬ ‫‪5956‬‬ ‫‪2131‬‬ ‫‪2250‬‬ ‫‪5956‬‬ ‫‪2297‬‬ ‫‪2334‬‬ ‫‪3600‬‬ ‫‪28049‬‬ ‫‪1102447‬‬ ‫‪51647‬‬ ‫‪1828‬‬ ‫‪1805‬‬ ‫‪1858‬‬ ‫‪243472‬‬ ‫آلومينيوم ايران‬ ‫‪119‬‬ ‫‪4410‬‬ ‫‪4234‬‬ ‫‪4439‬‬ ‫‪458125‬‬ ‫بيمه دانا‬ ‫‪250‬‬ ‫‪1285‬‬ ‫‪1278‬‬ ‫‪1336‬‬ ‫‪2565844‬‬ ‫‪6201‬‬ ‫‪2267‬‬ ‫‪2311‬‬ ‫‪1323‬‬ ‫‪21441600‬‬ ‫‪2498930668‬‬ ‫‪116265650‬‬ ‫‪3394023038‬‬ ‫‪2.63‬‬ ‫سرمايه گذاري شاهد‬ ‫‪102‬‬ ‫سخت آژند‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2648‬‬ ‫‪2160387090‬‬ ‫‪4775‬‬ ‫‪2098‬‬ ‫‪47800‬‬ ‫‪11116‬‬ ‫‪2485216376‬‬ ‫‪2.72‬‬ ‫‪171‬‬ ‫‪2060‬‬ ‫‪0.78‬‬ ‫‪6204‬‬ ‫‪2032‬‬ ‫‪2091‬‬ ‫‪654482‬‬ ‫‪8980381‬‬ ‫‪2047‬‬ ‫بيمه ملت‬ ‫بيمه پارسيان‬ ‫‪-0.17‬‬ ‫بيمه دانا‬ ‫‪2.96‬‬ ‫‪2375800‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪5701‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪2074‬‬ ‫‪7152‬‬ ‫‪8400‬‬ ‫‪2655‬‬ ‫‪4420‬‬ ‫‪77749‬‬ ‫‪189115‬‬ ‫‪3300‬‬ ‫‪7297‬‬ ‫‪8500‬‬ ‫‪2753‬‬ ‫‪2311034664‬‬ ‫‪-3.54‬‬ ‫‪23105091126‬‬ ‫‪-0.12‬‬ ‫‪0.18‬‬ ‫‪75809241‬‬ ‫‪5927‬‬ ‫‪343344031‬‬ ‫‪4544‬‬ ‫‪444582148‬‬ ‫‪2386‬‬ ‫‪6427‬‬ ‫‪2720‬‬ ‫‪827285550‬‬ ‫‪-0.91‬‬ ‫‪-0.38‬‬ ‫‪-1.14‬‬ ‫‪2042‬‬ ‫‪48‬‬ ‫‪4972‬‬ ‫‪5426‬‬ ‫‪4775‬‬ ‫‪5374‬‬ ‫‪5450‬‬ ‫‪102‬‬ ‫‪212‬‬ ‫‪1327‬‬ ‫‪2189‬‬ ‫‪1305‬‬ ‫‪2151‬‬ ‫‪1349‬‬ ‫‪2198‬‬ ‫‪3259‬‬ ‫‪2916‬‬ ‫‪3129‬‬ ‫‪2822‬‬ ‫‪3299‬‬ ‫‪2916‬‬ ‫‪51086‬‬ ‫‪1002927‬‬ ‫‪8751‬‬ ‫‪1801‬‬ ‫‪8802‬‬ ‫‪1897‬‬ ‫‪17131‬‬ ‫‪249114‬‬ ‫‪8999‬‬ ‫‪1828‬‬ ‫‪2887‬‬ ‫‪1471‬‬ ‫‪2900‬‬ ‫‪1533‬‬ ‫‪156707‬‬ ‫‪9185428‬‬ ‫‪2968‬‬ ‫‪1511‬‬ ‫‪453041934‬‬ ‫‪13876090556‬‬ ‫‪3954‬‬ ‫‪2907982844‬‬ ‫‪-0.08‬‬ ‫‪1860‬‬ ‫‪621866090‬‬ ‫‪2.82‬‬ ‫‪3957‬‬ ‫‪1049959‬‬ ‫‪167913‬‬ ‫‪78881‬‬ ‫‪4927‬‬ ‫‪5422‬‬ ‫‪426970929‬‬ ‫‪598623‬‬ ‫‪825896‬‬ ‫‪1322‬‬ ‫‪2164‬‬ ‫‪787076342‬‬ ‫‪1787368817‬‬ ‫‪3233‬‬ ‫‪2879‬‬ ‫‪160146484‬‬ ‫‪2857336439‬‬ ‫‪-0.8‬‬ ‫‪-1.27‬‬ ‫‪150452628‬‬ ‫‪455363671‬‬ ‫‪-0.25‬‬ ‫‪-1.51‬‬ ‫‪-0.8‬‬ ‫‪2.03‬‬ ‫‪4940‬‬ ‫‪4019‬‬ ‫‪735527‬‬ ‫‪151‬‬ ‫‪2209‬‬ ‫‪2131‬‬ ‫‪2297‬‬ ‫‪1102447‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪2315‬‬ ‫‪2250‬‬ ‫‪2334‬‬ ‫‪51647‬‬ ‫‪250‬‬ ‫‪1285‬‬ ‫‪1809‬‬ ‫‪2217‬‬ ‫‪1801‬‬ ‫‪2222‬‬ ‫‪1278‬‬ ‫‪1881‬‬ ‫‪2305‬‬ ‫‪1336‬‬ ‫‪334347‬‬ ‫‪383829‬‬ ‫‪2565844‬‬ ‫‪7041700‬‬ ‫‪5956‬‬ ‫‪2498930668‬‬ ‫‪2267‬‬ ‫‪2311‬‬ ‫‪2294‬‬ ‫‪3394023038‬‬ ‫‪1068666300‬‬ ‫‪2.31‬‬ ‫كالسيمين‬ ‫‪427‬‬ ‫‪4013‬‬ ‫‪3889‬‬ ‫‪4040‬‬ ‫‪2067584‬‬ ‫‪3947‬‬ ‫‪8160923016‬‬ ‫‪-1.64‬‬ ‫كارخانجات كاشي و سراميک الوند‬ ‫‪150‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪1214‬‬ ‫مس البرز‬ ‫صنايع بيمه‬ ‫شهيد باهنر‬ ‫‪152‬‬ ‫‪233‬‬ ‫‪1075‬‬ ‫‪2565‬‬ ‫‪1045‬‬ ‫‪2463‬‬ ‫‪1074‬‬ ‫‪2625‬‬ ‫‪1427103‬‬ ‫‪1685572‬‬ ‫‪1058‬‬ ‫‪2488‬‬ ‫‪1509565119‬‬ ‫‪4193923508‬‬ ‫‪-1.58‬‬ ‫‪-3‬‬ ‫كارخانجات بيمه‬ ‫البرزسراميک حافظ‬ ‫كاشي و‬ ‫‪152‬‬ ‫‪101‬‬ ‫‪1075‬‬ ‫‪4280‬‬ ‫‪1045‬‬ ‫‪4109‬‬ ‫‪1074‬‬ ‫‪4278‬‬ ‫‪1427103‬‬ ‫‪234240‬‬ ‫‪1058‬‬ ‫‪4127‬‬ ‫كاركنان بانکها‬ ‫بازنشستگي‬ ‫گروهگذاري‬ ‫شركت سرمايه‬ ‫آلومينيوم‬ ‫صندوق نورد‬ ‫كارخانه هاي‬ ‫‪40‬‬ ‫‪131‬‬ ‫‪1224‬‬ ‫‪4677‬‬ ‫‪1211‬‬ ‫‪4600‬‬ ‫‪1258‬‬ ‫‪4864‬‬ ‫‪135458‬‬ ‫‪312889‬‬ ‫‪1228‬‬ ‫‪4759‬‬ ‫‪169022137‬‬ ‫‪1488985593‬‬ ‫بازنشستگي كاركنان بانکها‬ ‫صندوقپارس‬ ‫شركت سرمايه گذاري كاشي‬ ‫نام شاخص‬ ‫‪237‬‬ ‫‪3117‬‬ ‫‪3080‬‬ ‫‪3150‬‬ ‫‪636569‬‬ ‫‪3117‬‬ ‫‪1984259068‬‬ ‫‪1.75‬‬ ‫‪ 0.33‬پرمعامله‌ترین نمادها‬ ‫‪40‬‬ ‫‪248‬‬ ‫‪1224‬‬ ‫‪8920‬‬ ‫‪1211‬‬ ‫‪8900‬‬ ‫سرمايه گذاري توسعه ملي‬ ‫‪237‬‬ ‫‪1228‬‬ ‫‪135458‬‬ ‫‪1258‬‬ ‫‪9276‬‬ ‫‪9179‬بازار‬ ‫‪548441‬ارزش‬ ‫بیشترین‬ ‫ت‪-‬سرمايه گذاري گروه صنايع بهشهر ايران‬ ‫‪81‬‬ ‫‪1055‬‬ ‫‪1066‬‬ ‫‪1120‬‬ ‫‪724984‬‬ ‫سرمايه گذاري گروه صنايع بهشهر ايران‬ ‫‪48‬‬ ‫‪2223‬‬ ‫‪2135‬‬ ‫‪2311‬‬ ‫‪444868‬‬ ‫بيمه آسيا‬ ‫سرمايه گذاري توسعه ملي‬ ‫زراعت‪01-‬‬ ‫‪150‬‬ ‫مقدار شاخص‬ ‫‪6766.7‬‬ ‫درصد تغییر‬ ‫‪-0.55405326‬‬ ‫ذغال سنگ‪10-‬‬ ‫‪967.3‬‬ ‫‪2.273207866‬‬ ‫استخراجنفتجزکشف‪11‬‬ ‫‪733.7‬‬ ‫‪-0.081710473‬‬ ‫کانه فلزی‪13-‬‬ ‫‪16804.1‬‬ ‫‪-0.572750564‬‬ ‫سایر معادن‪14-‬‬ ‫‪4382.9‬‬ ‫‪1.963475631‬‬ ‫منسوجات‪17-‬‬ ‫‪1265.6‬‬ ‫‪-0.43269609‬‬ ‫‪1086‬‬ ‫‪2259‬‬ ‫‪0‬‬ ‫شرکت‬ ‫‪787324254‬نام‬ ‫‪2.94‬‬ ‫‪1.62‬‬ ‫‪1010632819‬‬ ‫گذاري سپه‬ ‫سرمايه‬ ‫‪1260‬‬ ‫‪12670‬‬ ‫‪250595471‬‬ ‫‪1509565119‬‬ ‫‪966709355‬‬ ‫‪-1.58‬‬ ‫‪-3.57‬‬ ‫‪169022137‬‬ ‫‪5034355672‬‬ ‫‪0.33‬‬ ‫‪2.9‬‬ ‫‪1984259068‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪787324254‬‬ ‫‪2.94‬‬ ‫‪1242‬‬ ‫پاياني‬ ‫قيمت‬ ‫حجم معامالت‬ ‫‪81‬‬ ‫ت‪-‬سرمايه گذاري گروه صنايع بهشهر ايران‬ ‫‪3117‬‬ ‫‪3080‬‬ ‫‪3150‬‬ ‫‪636569‬‬ ‫‪1055‬‬ ‫‪1066‬‬ ‫‪1120‬‬ ‫‪724984‬‬ ‫‪1086‬‬ ‫‪48‬‬ ‫‪2223‬‬ ‫سرمايه گذاري گروه‬ ‫صنايع بهشهر ايران ‪2352‬‬ ‫‪31035834‬‬ ‫‪2311‬پارسيان‪444868‬‬ ‫‪2135‬‬ ‫گسترش نفت و گاز‬ ‫‪3.47‬‬ ‫‪238544780‬‬ ‫‪3117‬‬ ‫نام شرکت‬ ‫‪2.63‬‬ ‫‪2.96‬‬ ‫‪2009‬‬ ‫‪1219‬‬ ‫‪854061‬‬ ‫‪-0.07‬‬ ‫‪116265650‬‬ ‫‪880532666‬‬ ‫‪1323‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-0.17‬‬ ‫‪2209‬‬ ‫‪1214‬‬ ‫‪-0.97‬‬ ‫‪2058‬‬ ‫‪2301‬‬ ‫‪1219‬‬ ‫‪-0.26‬‬ ‫‪2160387090‬‬ ‫‪112173‬‬ ‫‪1260‬‬ ‫‪0.68‬‬ ‫‪0.78‬‬ ‫‪2234‬‬ ‫‪854061‬‬ ‫‪0.08‬‬ ‫‪2485216376‬‬ ‫‪12647‬‬ ‫‪1242‬‬ ‫‪-0.95‬‬ ‫‪2.72‬‬ ‫‪12144‬‬ ‫‪1068666300‬‬ ‫‪-1.2‬‬ ‫‪22037400‬‬ ‫‪13152‬‬ ‫‪2.31‬‬ ‫‪-0.19‬‬ ‫‪2032‬‬ ‫‪3901‬‬ ‫‪2098‬‬ ‫‪913659‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪2850000000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪18551‬‬ ‫بيمه آسيا‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪5708‬‬ ‫‪6422‬‬ ‫‪1339733511‬‬ ‫‪2.33‬‬ ‫‪-0.63‬‬ ‫‪4560352672‬‬ ‫‪-0.45‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪6678‬‬ ‫‪2.86‬‬ ‫‪-3.51‬‬ ‫‪266666796‬‬ ‫‪-0.04‬‬ ‫‪2850‬‬ ‫‪13291‬‬ ‫‪6678‬‬ ‫‪6051‬‬ ‫‪6060‬‬ ‫‪6293‬‬ ‫‪214814‬‬ ‫‪1842904467‬‬ ‫‪12841862‬‬ ‫‪-0.02‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪2409‬‬ ‫‪6273‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪7740000000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪7177‬‬ ‫‪12373‬‬ ‫‪2331‬‬ ‫سيمان داراب‬ ‫‪4575‬‬ ‫‪1286618720‬‬ ‫‪-0.11‬‬ ‫‪1756704‬‬ ‫‪2400‬‬ ‫‪53‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪6370000170‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2659‬‬ ‫‪4599‬‬ ‫‪1347450847‬‬ ‫سيمان كردستان‬ ‫‪11879‬‬ ‫‪7100‬‬ ‫‪2650‬‬ ‫‪38258‬‬ ‫‪4416‬‬ ‫‪3.67‬‬ ‫‪34‬‬ ‫‪-0.12‬‬ ‫‪1000001‬‬ ‫‪-0.42‬‬ ‫‪313450337‬‬ ‫‪7039‬‬ ‫‪347589528‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪6370‬‬ ‫فوالد اميركبير كاشان‬ ‫بانک ايران زمين‬ ‫‪4458‬‬ ‫‪1877‬‬ ‫‪29783‬‬ ‫‪1829‬‬ ‫‪55902691‬‬ ‫تعداد معامالت قيمت ديروز کمترين قيمت بيشترين قيمت حجم معامله‬ ‫‪46‬‬ ‫قيمت پاياني‬ ‫ارزش معامله‬ ‫درصد تغيير‬ ‫قيمت پاياني‬ ‫‪2259‬‬ ‫‪8110‬‬ ‫‪0.18‬‬ ‫‪11.2‬‬ ‫ارزش معامله‬ ‫‪1.62‬‬ ‫‪1010632819‬‬ ‫‪141790652465‬‬ ‫بانك ملت‬ ‫‪28824668‬‬ ‫‪2093‬‬ ‫اجاره ماهان‪ 2‬سه ماهه ‪ 20‬درصد ( ماهان‪) 2‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪131850000000‬‬ ‫سرمايه گذاري صنعت بيمه‬ ‫‪26761232‬‬ ‫‪1580‬‬ ‫سرمايه گذاري سپه‬ ‫‪2352‬‬ ‫‪72988092789‬‬ ‫گسترش نفت و گاز پارسيان‬ ‫‪17482806‬‬ ‫‪8110‬‬ ‫صنايع پتروشيمي کرمانشاه‬ ‫‪6996‬‬ ‫‪71020111834‬‬ ‫بانك صادرات ايران‬ ‫‪15217590‬‬ ‫‪801‬‬ ‫بانك ملت‬ ‫‪2093‬‬ ‫‪60331487310‬‬ ‫سرمايه گذاري مسکن تهران‬ ‫‪13238364‬‬ ‫‪2534‬‬ ‫سرمايه گذاري بازنشستگي کشوري‬ ‫‪4099‬‬ ‫‪43128959682‬‬ ‫ايران خودرو‬ ‫‪11842318‬‬ ‫‪2605‬‬ ‫سرمايه گذاري صنعت بيمه‬ ‫‪1580‬‬ ‫‪42269563977‬‬ ‫بیشترین درصد افزایش‬ ‫بیشترین درصد کاهش‬ ‫محصوالت چرمی‪19-‬‬ ‫‪736.9‬‬ ‫‪0‬‬ ‫نام شرکت‬ ‫قيمت پاياني‬ ‫درصد تغيير‬ ‫نام شرکت‬ ‫قيمت پاياني درصد تغيير‬ ‫محصوالت چوبی‪20-‬‬ ‫‪22692.4‬‬ ‫‪3.994354011‬‬ ‫کارخانجات پارس الكتريك‬ ‫‪3102‬‬ ‫‪-10.91‬‬ ‫كارخانجات كاشي و سراميك سعدي‬ ‫‪5316‬‬ ‫‪26.03‬‬ ‫محصوالت کاغذ‪21-‬‬ ‫‪10418.3‬‬ ‫‪1.57951698‬‬ ‫ت‪-‬خوراك دام پارس‬ ‫‪4239‬‬ ‫‪-7.36‬‬ ‫كارخانه هاي توليدي و صنعتي ثابت خراسان‬ ‫‪2175‬‬ ‫‪11.83‬‬ ‫انتشار و چاپ‪22-‬‬ ‫‪40233.4‬‬ ‫‪3.998821291‬‬ ‫ت‪-‬موتوژن‬ ‫‪5647‬‬ ‫‪-7.05‬‬ ‫كارخانجات كاشي و سراميك الوند‬ ‫‪2234‬‬ ‫‪11.2‬‬ ‫مرجان کار‬ ‫‪6529‬‬ ‫‪-4.88‬‬ ‫ت‪-‬لعابيران‬ ‫‪2717‬‬ ‫‪7.73‬‬ ‫فراورده نفتی‪23-‬‬ ‫‪295998.7‬‬ ‫‪-0.068062051‬‬ ‫معادن بافق‬ ‫‪5069‬‬ ‫‪-3.91‬‬ ‫ت‪-‬صنعتي نيرو محركه‬ ‫‪768‬‬ ‫‪7.56‬‬ ‫الستیک‪25-‬‬ ‫‪16186.2‬‬ ‫‪0.113806455‬‬ ‫قند نقش جهان‬ ‫‪9423‬‬ ‫‪-3.9‬‬ ‫ت‪-‬فوالد خراسان‬ ‫‪6996‬‬ ‫‪5.62‬‬ ‫فلزات اساسی‪27-‬‬ ‫‪35341‬‬ ‫‪-0.34289646‬‬ ‫مهندسي نصير ماشين‬ ‫‪4877‬‬ ‫‪-3.6‬‬ ‫توسعه خدمات دريايي و بندري سينا‬ ‫‪43191‬‬ ‫‪5‬‬ ‫محصوالت فلزی‪28-‬‬ ‫‪17087.7‬‬ ‫‪-0.14200561‬‬ ‫ماشین آالت‪29-‬‬ ‫‪9559.8‬‬ ‫‪0.209648001‬‬ ‫دستگاههای برقی‪31-‬‬ ‫‪226582‬‬ ‫‪0.508794109‬‬ ‫وسایل ارتباطی‪32-‬‬ ‫‪1533.3‬‬ ‫‪-10.90644974‬‬ ‫ابزار پزشکی‪33-‬‬ ‫‪2393.2‬‬ ‫‪3.73645427‬‬ ‫خودرو‪34-‬‬ ‫‪11483.8‬‬ ‫‪0.344273182‬‬ ‫حمل و نقل‪35-‬‬ ‫‪1125.2‬‬ ‫‪0‬‬ ‫مبلمان‪36-‬‬ ‫‪272.7‬‬ ‫‪0‬‬ ‫نمای بازار‬ ‫شاخص کل‬
‫فرش‬ ‫‪public@smtnews.ir‬‬ ‫نمایش��گاه فرش دستباف ایران‪ ،‬یکی از‬ ‫مهم‌تری��ن رویدادهای ای��ن هنر‪ -‬صنعت‬ ‫در دنیاست که هر س��اله در ایران برگزار‬ ‫می‌ش��ود و صده��ا ب��ازرگان‪ ،‬خری��دار و‬ ‫عالقه‌مند در داخل و خارج از کشور از آن‬ ‫بازدید می‌کنند‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش روابط‌عموم��ی مرکز ملی‬ ‫فرش ایران‪ ،‬امسال بیست و سومین دوره‬ ‫این رویداد با نظارت و حمایت مرکز ملی‬ ‫فرش ایران و همکاری تشکل‌های ذینفع‬ ‫بخش خصوصی از یکم تا هفتم ش��هریور‬ ‫در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی‬ ‫تهران برگزار می‌ش��ود‪ .‬نمایشگاه بیست و‬ ‫سوم که به لحاظ کمی و کیفی رشد قابل‬ ‫مالحظه‌ای نسبت به دوره‌های قبل دارد‪،‬‬ ‫با حضور ‪ ۶۲۰‬ش��رکت تولیدی‪ ،‬صادراتی‬ ‫و همچنی��ن حضور چش��مگیر بازرگانان‬ ‫خارجی برپا خواهد شد‪.‬‬ ‫آیین گش��ایش نمایش��گاه بیست‌وسوم‬ ‫فرش با حضور معاون اول رییس‌جمهوری‪،‬‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬فعاالن هنر‪-‬‬ ‫صنعت فرش دستباف ایران و نمایندگان‬ ‫اتحادیه‌ه��ا و تش��کل‌های تولی��دی و‬ ‫صادرات��ی‪ ،‬عص��ر ش��نبه یکم ش��هریور‬ ‫س��الن خلیج ف��ارس برگزار می‌ش��ود‪.‬به‬ ‫همت و دع��وت مرکز ملی ف��رش ایران‪،‬‬ ‫استاد حس��ین علیزاده در آیین گشایش‬ ‫نمایشگاه برای فرش ایرانی خواهد نواخت‬ ‫و اجرای موس��یقی سنتی در کنار اجرای‬ ‫اپرای فرش در روزهای میانی نمایش��گاه‬ ‫به سرپرس��تی «س��عید احمدیان» و در‬ ‫فضای باز نمایشگاه از چاشنی‌های جذاب‬ ‫فرهنگی و هنری این رویداد خواهد بود‪.‬‬ ‫‹ ‹نشس�ت ب�ا تجارخارج�ی ف�رش‬ ‫دستباف‬ ‫برای رونق بخشیدن به تجارت خارجی‬ ‫ف��رش دس��تباف و مهی��ا ش��دن فرصت‬ ‫تعام��ل با خریداران عم��ده این محصول‪،‬‬ ‫مرک��ز مل��ی ف��رش ای��ران با هم��کاری‬ ‫بخ��ش اقتص��ادی وزارت ام��ور خارجه و‬ ‫س��فارتخانه‌های جمهوری اسالمی ایران‬ ‫پس از تعیین ش��رایط‪ ،‬از بازرگانان بیش‬ ‫از ‪ ۶۰‬کشور که ازجمله بازارهای صادراتی‬ ‫فرش ایران هس��تند ب��رای حضور در این‬ ‫سه‌شنبه ‪ 28‬مردادماه ‪22 - 1393‬شوال ‪ 19 -1435‬آگوست ‪2014‬‬ ‫نمایش آثار برتر در س��الن ‪ ۲۷‬نمایشگاه‬ ‫بر پا خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹سالن‌های خاص و وی‍ژه‬ ‫بیست و سومین نمایشگاه بین‌المللی فرش دستباف با حال و هوایی متفاوت برگزار می شود‬ ‫بازرگانان خارجی؛ میهمان فرش ایرانی‬ ‫نمایش��گاه دعوت کرد‪ .‬اتحادیه‌های فرش‬ ‫ای��ران در خ��ارج از کش��ور نیز ب��ه یاری‬ ‫خوانده ش��دند و در نتیج��ه این دعوت‌ها‬ ‫تاکن��ون حض��ور نزدی��ک ب��ه ‪ ۸۰‬نفر از‬ ‫کش��ورهایی همچون‪ :‬اس��پانیا‪ ،‬نیوزلند‪،‬‬ ‫ژاپن‪ ،‬آلم��ان‪ ،‬امارات‪ ،‬اتری��ش‪ ،‬بالروس‪،‬‬ ‫سوئد‪ ،‬ازبکس��تان‪ ،‬صربستان و انگلستان‪،‬‬ ‫برای حضور در ایران قطعی ش��ده است‪.‬‬ ‫«نشست با بازرگانان و تجار خارجی فرش‬ ‫دس��تباف» در دومی��ن روز از برگ��زاری‬ ‫نمایشگاه‪ ،‬ساعت ‪ ۱۷‬در تاالر میالد برگزار‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹کارگاه‌ه�ای آموزش�ی وی�ژه‬ ‫تجارت فرش‬ ‫بس��تر س��ازی برای به‌روزرسانی دانش‬ ‫و اطالعات تجاری فع��االن حوزه تجارت‬ ‫و صادرات فرش و آش��نایی نس��ل جدید‬ ‫فعاالن این حوزه با بایس��ته‌ها و اقتضائات‬ ‫آن‪ ،‬هدف از برگزاری چند کارگاه آموزشی‬ ‫است که در نمایشگاه بیست و سوم برگزار‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫بر پای��ه این گزارش‪ ،‬در ای��ام برگزاری‬ ‫نمایش��گاه‪ ،‬کارگاه‌ه��ای زیر ب��ا همکاری‬ ‫موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی‬ ‫برگزار می‌شود‪:‬‬ ‫• کارگاه «آموزشی تجارت الکترونیک»‬ ‫در س��ومین روز از نمایش��گاه ساعت ‪۱۰‬‬ ‫صبح‪ ،‬سالن سبز برگزار می‌شود‪.‬‬ ‫• کارگاه «مق��ررات تجارت بین‌المللی»‬ ‫در تاریخ چهارم شهریور ساعت ‪ ۱۰‬صبح‬ ‫در سالن سبز برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫• کارگاه آموزش��ی «حمل‌ونقل‪ ،‬بیمه‪،‬‬ ‫سیس��تم خری��د و انب��ارداری» در تاریخ‬ ‫پنجم شهریورساعت ‪ ۹‬صبح در سالن سبز‬ ‫برگزار می‌شود‪.‬‬ ‫• کارگاه آموزش��ی «فن��ون مذاک��رات‬ ‫تجاری» در تاریخ شش��م شهریور‪ ،‬ساعت‬ ‫‪ ۱۰‬صبح در سالن سبز برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹همایش‌ه�ای نمایش�گاه ف�رش‬ ‫دستباف‬ ‫تمرکز بر وجوه فرهنگی فرش دستباف‬ ‫در نمایشگاه امسال مورد توجه خاص قرار‬ ‫گرفت‪.‬‬ ‫توجه ب��ه وجوه فرهنگی در کنار فضای‬ ‫تج��اری‪ ،‬غرف��ه‌داری و بهره‌گی��ری ه��ر‬ ‫چه بیش��تر از فضای بیس��ت و س��ومین‬ ‫نمایش��گاه ف��رش دس��تباف و همچنین‬ ‫حضور فعاالن حوزه فرش در این رخداد‪،‬‬ ‫موجب برگزاری برنامه‌های دیگری در ایام‬ ‫نمایشگاه شد که مهم‌ترین آنها عبارتند از‪:‬‬ ‫• «نشس��ت پژوهش��گران و مبلغ��ان‬ ‫خارج��ی ف��رش دس��تباف» ب��ا ه��دف‬ ‫اثرگذاری بر اف��کار عمومی جهان به‌ویژه‬ ‫در ش��رایط تحریم واردات فرش ایران به‬ ‫امریکا برگزار می‌ش��ود‪ .‬در این راس��تا از‬ ‫برخی پژوهش��گران امریکای��ی و اروپایی‬ ‫فرش ایران و ژورنالیست‌های حوزه فرش‬ ‫دعوت شده اس��ت‪ .‬این همایش در تاریخ‬ ‫دوم ش��هریور س��اعت ‪ ۱۰‬در سالن سبز‬ ‫برگزار می‌شود‪.‬‬ ‫• «همای��ش ف��رش دس��تباف‪ ،‬برن��د‬ ‫مل��ی» نیز با هدف مطرح س��اختن فرش‬ ‫دس��تباف ایران به‌عنوان برند ملی کشور‪،‬‬ ‫برگ��زار خواه��د ش��د‪.‬در ای��ن همای��ش‬ ‫س��خنرانانی چ��ون‪ :‬دکت��ر س��ید محمد‬ ‫بهش��تی‪ ،‬دکتر محمد س��لطانی‌فر‪ ،‬دکتر‬ ‫رها خ��رازی‌آذر‪ ،‬دکتر مه��دی فاخری و‬ ‫رضی میری س��خنرانی خواهند داش��ت‪.‬‬ ‫همای��ش «همایش فرش دس��تباف‪ ،‬برند‬ ‫ملی» پنجم ش��هریور ساعت ‪ ۱۶‬در سالن‬ ‫کنفرانس شماره یک نمایشگاه بین‌المللی‬ ‫برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫• همچنین «جشنواره ملی فرش برتر» نیز‬ ‫با هدف الگوسازی و معرفی دستبافته‌های‬ ‫باکیفیت‪ ،‬به همراه تقدیر از برگزیدگان و‬ ‫اقتصادي که بر پايه هنر بومي شکل مي‌گيرد‬ ‫احياي سند توسعه فرش کرمان‬ ‫تدوين س��ند فرش دس��تباف کرم��ان يکي از‬ ‫سياس��ت‌هاي ‪ 17‬گانه اس��تاندار کرم��ان براي‬ ‫تقوي��ت اقتص��اد اس��تان اس��ت اي��ن درحالي‬ ‫اس��ت که در س��ال‌هاي گذش��ته به دليل عدم‬ ‫حمايت و فراموش ش��دن قاليبافان اين صنعت‬ ‫در روس��تاها و مناط��ق فرش‌خيز دچ��ار رکود‬ ‫قابل توجه شده بود‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش خبرگزاري مهر‪ ،‬قالي کرماني يا به‬ ‫اصالح محلي «قالي کرموني» يکي از کهن ترين‬ ‫صنايع دستي ايران به شمار مي‌آيد که از کيفيت‬ ‫و زيبايي منحصر به فردي برخوردار است‪.‬‬ ‫اي��ن قالي اي��ن روزها ی��ک پ��اي حراج‌هاي‬ ‫مه��م اروپ��ا و امري��کا محس��وب مي‌ش��ود‬ ‫و از گرانبهاتري��ن آث��ار هن��ري مردم��ان‬ ‫کوي��ر محس��وب مي‌ش��ود‪ .‬اي��ن هنر پ��س از‬ ‫ط��ي کردن ‪ 1‬دوره رکود به نظر مي‌رس��د يکي‬ ‫از پايه‌هاي توس��عه‌اي اس��تان کرمان از ديدگاه‬ ‫استاندار کرمان است‪ .‬رزم‌حسيني که اين روزها‬ ‫در راس��تاي احياي اقتص��ادي کرمان گام برمي‬ ‫دارد تخص��ص خاصي در شناس��ايي مزيت‌هاي‬ ‫اقتصادي اس��تان دارد و ب��ه همين دليل يکي از‬ ‫سياس��ت‌هاي اقتصادي وي توسعه صنعت فرش‬ ‫است‪.‬‬ ‫دکتر علي زيبنده‪ ،‬کارش��ناس فرش و اس��تاد‬ ‫دانش��گاه مي‌گويد‪ :‬فرش استان کرمان از جمله‬ ‫زيباترين فرش‌هاي جهان مي‌باش��د و درگذشته‬ ‫فرش ايران را به نام فرش کرمان مي‌شناختند و‬ ‫اعتقاد داشتند هر چه از اين فرش استفاده شود‬ ‫مقاوم تر و زيباتر مي‌ش��ود که البته اين مس��ئله‬ ‫دليل علمي نيز دارد‪.‬وي گفت‪ :‬فرش پس از نفت‬ ‫پرسودترين تجارت ايران طي سال‌هاي گذشته‬ ‫محسوب مي‌شد و به همين دليل به شدت مورد‬ ‫توجه ق��رار گرفت اما برنامه‌ري��زي دقيقي براي‬ ‫توسعه صنعت فرش وجود نداشت از سوي ديگر‬ ‫بع��د هنري فرش کمتر مورد توجه قرار گرفت و‬ ‫به فرش به عنوان ‪ 1‬صنعت پرس��ود توجه ش��د‬ ‫به‌ط��وري که پ��س از مدت��ي ظرافت‌هاي فرش‬ ‫دس��تباف از بين رفت و توليد هدف اصلي ش��د‬ ‫و به همين دليل کيفيت فرش در کشور کاهش‬ ‫يافت‪.‬‬ ‫مواد اوليه مرغوب م��ورد بي‌توجهي قرار گرفت‬ ‫و بافنده‌ه��ا نيز ک��ه کمتر از اي��ن صنعت بهره‬ ‫مي‌بردن��د‪ ،‬رفته رفت��ه از صنعت ف��رش فاصله‬ ‫گرفتن��د‪ ،‬اين مس��ئله را به خوب��ي مي‌توان در‬ ‫استان کرمان مش��اهده کرد زماني روستایيان و‬ ‫حتي شهرنش��ينان کرماني پس از فراغت از کار‬ ‫روزانه شبها دور دارهاي قالي جمع مي‌شدند‪ ،‬اما‬ ‫به م��رور و پس از اينکه ب��ازار فرش دچار رکود‬ ‫شد‪ ،‬بافت فرش نيز در روستاهاي کم‌رنگ و رفته‬ ‫رفته مختص کارگاه‌هاي محدود قالي ش��د و در‬ ‫شهرها نيز ديگر خبري از بافت قالي نيست‪ .‬اين‬ ‫اس��تاد دانش��گاه ادامه داد‪ :‬در اين شرايط رونق‬ ‫فرش‌هاي ماش��يني و همچنين اس��تفاده آنها از‬ ‫طرحهاي فرش‌دستباف موجب رکود بيشتر فرش‬ ‫دستباف شد از سوي ديگر در بازارهاي خارجي‬ ‫نيز مش��کل دوچندان شد و کش��ورهاي چين‪،‬‬ ‫پاکس��تان‪ ،‬بنگالدش و حتي نپال و افغانس��تان‬ ‫فرش‌هاي ايراني را با استفاده از طرح‌هاي فرش‬ ‫ايران مي‌بافتند و به بازارهاي تجاري با نام فرش‬ ‫اي��ران صادر مي‌کردند ک��ه به جايگاه و کيفيت‬ ‫فرش ايران ضربه چش��مگير زد‪.‬وي ادامه داد‪ :‬در‬ ‫چنين ش��رايط حمايت از فرش‌بافان در کش��ور‬ ‫بسيار کم‌رنگ بود و دچار فراز و نشيبهاي زيادي‬ ‫ش��د‪ .‬وي گفت‪ :‬بايد قدر اي��ن فرصت تجاري را‬ ‫بدانيم و با ايجاد برند معتبر و حضور در بازارهاي‬ ‫بين‌المللي‪ ،‬بازار‌هاي جهاني را به دس��ت آوريم‪.‬‬ ‫زيبنده خاطرنش��ان کرد‪ :‬ما فرش‌هايمان را زير‬ ‫پ��ا مي‌اندازيم و به آنها بي‌توجه هس��تيم اما اين‬ ‫فرش‌ها ديوارهاي تاالرهاي کش��ورهاي غربي را‬ ‫تزئين مي‌کند و ميليون‌ها دالر براي اين صنعت‬ ‫پرداخت مي‌کنند‪.‬‬ ‫زيبن��ده ادامه داد‪ :‬از س��وي ديگر اس��تفاده از‬ ‫ناصر عباس‌پ��ور‪ ،‬رييس اداره فرش س��ازمان‬ ‫‹ ‹بازار بين‌الملل از دست رفت‬ ‫‪31‬‬ ‫‹ ‹فرش کرمان جان می گیرد‬ ‫صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت اس��تان کرم��ان در‬ ‫خص��وص صنعت ف��رش کرمان گف��ت‪ :‬با توجه‬ ‫ب��ه سياس��ت‌هايي انجام ش��ده و دور نمايي که‬ ‫براي ف��رش کرم��ان داريم به نظر مي‌رس��د به‬ ‫زودي ش��اهد رونق مجدد قالي کرمان خواهيم‬ ‫بود‪.‬وي اف��زود‪ :‬بازاريابي‪ ،‬آموزش کارگران فرش‬ ‫بافت‪ ،‬بيمه فرش باف��ان و حمايت از آنها دوران‬ ‫جدي��دي را مقابل اين صنعت قرار داده اس��ت‪.‬‬ ‫عباس‌پور گفت‪ :‬اين سياس��ت‌ها با جديت ادامه‬ ‫خواهد داشت و مديريت استان بر توسعه صنعت‬ ‫فرش تاکي��د دارند‪ .‬رييس اداره فرش س��ازمان‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تان کرم��ان افزود‪:‬‬ ‫‪ 200‬دوره آموزش��ي ب��راي بي��ش از ‪ 8‬هزار نفر‬ ‫برگزار ش��ده اس��ت‪.‬وي از تدوين س��ند توسعه‬ ‫صنعت فرش استان کرمان خبر داد و گفت‪ :‬اين‬ ‫س��ند در ‪ 2‬تا ‪ 3‬ماه آينده نهايي خواهد ش��د و‬ ‫حمايت از اين صنعت به صورت اصولي و عملي‬ ‫انجام مي‌شود‪.‬‬ ‫وي ادام��ه داد‪ :‬ب��ا هماهنگي با رييس س��تاد‬ ‫عتبات عاليات قرار شد که بافندگان فرش کرمان‬ ‫فرش مورد نياز ب��راي مفروش کردن ‪ 150‬هزار‬ ‫متر مربع فرش را توليد کنند که اين امر موجب‬ ‫رون��ق جدي فرش دس��تباف در اس��تان کرمان‬ ‫خواهد ش��د‪ .‬عطاهلل ش��فيعي‌پور رييس اتحاديه‬ ‫بافندگان فرش اس��تان کرمان نيز با اس��تقبال‬ ‫از اهتمام اس��تاندار کرمان در راس��تاي توس��عه‬ ‫و حماي��ت از فرش دس��تباف اس��تان کرمان به‬ ‫خبرنگار مهر اظهارداشت‪ :‬فرش يکي از پايه‌هاي‬ ‫اقتصادي اس��تان کرمان اس��ت که در فرهنگ و‬ ‫تاري��خ کرمان ريش��ه دارد و بايد ب��ار ديگر احيا‬ ‫شود و با توجه به نگاه باز استاندار در اين زمينه‬ ‫بهترين فرصت براي حمايت از توليد‌کنندگان و‬ ‫بافندگان فرش کرمان فراهم شده است‪.‬‬ ‫ش��فيعي پور گفت‪ :‬وي اس��تفاده از مواد اوليه‬ ‫مرغ��وب‪ ،‬حمايت از طرح‌هاي غني فرش کرمان‬ ‫و حمايت از بافندگان را از مهم‌ترين راهکارهاي‬ ‫براي تقوي��ت اين صنعت دانس��ت و گفت‪ :‬بايد‬ ‫ب��ار ديگر صنعت ف��رش را در بازارهاي خارجي‬ ‫احيا کنيم‪.‬وي ادامه داد‪ :‬يکي از اقدامات مثبت‪،‬‬ ‫تدوين سند توس��عه فرش است و در اين راستا‬ ‫تيمی تشکيل شده و کار بر روي تدوين اين سند‬ ‫را انجام مي‌دهد‪.‬‬ ‫• سالن همنشینی فرش و مبلمان‬ ‫در بیس��ت و س��ومین نمایش��گاه‬ ‫فرش دس��تباف ش��اهد فضایی ب��ا عنوان‬ ‫«همنشینی فرش و مبلمان» برای نمایش‬ ‫ت��وان انطباق فرش‌ه��ای ایرانی ب��ا انواع‬ ‫مبلمان و دکوراس��یون خواهی��م بود‪.‬این‬ ‫س��الن برای نش��ان دادن تنوع موجود در‬ ‫فرش دستباف ایران و قدرت انطباق آن با‬ ‫انواع دکوراسیون و ملزومات تزیینی منازل‬ ‫و محیط‌ه��ای کاری اس��ت که مرکز ملی‬ ‫فرش ایران ب��ا همکاری انجمن مبلمان و‬ ‫دکوراسیون ایران در سالن ‪ ۲۷‬نمایشگاه‪،‬‬ ‫بخش وی��ژه‌ای را به این منظور اختصاص‬ ‫داده است‪ .‬این طرح درصدد آشنا ساختن‬ ‫بازدیدکنندگان با چیدمانی اصیل‪ ،‬امروزی‬ ‫و در عین حال با هزینه پایین و قابل اجرا‬ ‫انجام شده است‪.‬‬ ‫• سالن ویژه دانش‌آموختگان کارآفرین‬ ‫س��الن ویژه دانش‌آموختگان کارآفرین‬ ‫نیز ب��ا ه��دف حمای��ت و پش��تیبانی از‬ ‫دانش‌آموختگان رشته فرش که با موفقیت‬ ‫وارد فضای کسب‌وکار شده‌اند؛ ایجاد شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹فرش ایرانی در پردیس پارسی‬ ‫یکی دیگر از اتفاقات ویژه در نمایشگاه‬ ‫امس��ال ف��رش دس��تباف‪ ،‬پخش س��ری‬ ‫برنامه‌های «پردیس پارس��ی» است‪.‬مرکز‬ ‫مل��ی فرش ای��ران درحال تولید سلس��له‬ ‫برنام��ه هایی ب��ا موضوع فرش دس��تباف‬ ‫ایران با عنوان «پردیس پارس��ی» اس��ت‬ ‫ک��ه نخس��تین برنام��ه از ای��ن مجموعه‪،‬‬ ‫چهارشنبه ‪ ۲۹‬مرداد و در آستانه برگزاری‬ ‫بیست‌وس��ومین نمایشگاه فرش دستباف‬ ‫ایران به روی آنتن شبکه ‪ 1‬می‌رود‪ .‬شایان‬ ‫ذکر اس��ت در زمان برگزاری نمایش��گاه‬ ‫بیست‌وس��وم نیز این برنامه شامگاهی در‬ ‫ساعت ‪ ۲۰‬از شبکه ‪ 1‬سیما پخش خواهد‬ ‫ش��د‪ .‬گفتنی اس��ت پس از ایام برگزاری‬ ‫بیست‌وسومین نمایشگاه فرش دستباف‪،‬‬ ‫مجموعه برنامه پردیس پارس��ی هر هفته‬ ‫بر روی آنتن شبکه ‪ 1‬خواهد رفت‪.‬‬ ‫روي خط خبر‬ ‫برگزار ی مسابقات قاليبافي‬ ‫در همدان‬ ‫به گفته ريي��س اداره فرش س��ازمان صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت استان همدان‪ ،‬مسابقات قاليبافي‬ ‫ب��ا حضور ‪ 300‬نفر از بافن��دگان برگزار و نفرات‬ ‫برتر مشخص شدند‪.‬‬ ‫رييس اداره فرش س��ازمان صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت استان همدان گفت‪ :‬مسابقات قاليبافي با‬ ‫حض��ور ‪ 300‬نفر از بافندگان برگزار و نفرات برتر‬ ‫مشخص شدند‪.‬به گزارش فارس‪ ،‬احمد علي‌بابايي‬ ‫با اش��اره به اينکه در حاش��يه نهمين نمايشگاه‬ ‫فرش دستباف در همدان مسابقات قاليبافي در ‪3‬‬ ‫رشته تندبافي‪ ،‬به‌بافي و نقشه‌خواني برگزار شد‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬قبل از اجراي مسابقات کميته داوران‬ ‫و کميته اجرايي تش��کيل و مقدم��ات برگزاري‬ ‫مسابقه فراهم شد‪.‬‬ ‫بهبود فضاي کسب‌وکار کشور‬ ‫با فرش دستباف‬ ‫نشست هم انديشي معاونت تحقيقات و آموزش‬ ‫مرک��ز ملي فرش ايران ب��ا معاونت برنامه‌ريزي و‬ ‫نظارت راهبردي وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪،‬‬ ‫در سالن کنفرانس مرکز ملي فرش ايران تشکيل‬ ‫شد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومي مرکز ملي فرش ايران‪،‬‬ ‫اين نشس��ت با موضوع بهبود فضاي کسب‌وکار‪،‬‬ ‫آماي��ش تجاري‪ ،‬صنعتي و برنامه‌هاي عملياتي و‬ ‫راهبردي با حضور کارشناس��ان و مسئوالن دفتر‬ ‫سياس��ت و برنامه‌ري��زي وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت و معاونان و کارشناس��ان مرکز ملي فرش‬ ‫ايران برگزار شد‪.‬‬ ‫در ابت��داي اي��ن جلس��ه مدير گ��روه معاونت‬ ‫برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي‪ ،‬در جهت تقويت‬ ‫بخش خصوصي‪ ،‬افزايش فناوري و توان انس��اني‬ ‫و فراهم کردن فضاي مناسب براي حضور بخش‬ ‫خصوصي در حوزه هنر‪-‬صنعت فرش دس��تباف‬ ‫به منظور توس��عه برنامه‌هاي اقتصادي‪22 ،‬خط‬ ‫مش��ي و سياس��ت کل��ي اي��ن معاون��ت را ارائه‬ ‫داد‪.‬‬ ‫«محمدي» همچنين با تبيين وضعيت و رتبه‬ ‫ايران از نظر ش��اخص‌هاي ‪ 10‬گان��ه بين‌المللي‬ ‫در زمين��ه کس��ب‌وکار‪ ،‬هدف‌گذاري‌هاي الزم با‬ ‫توجه به ش��رايط موجود و برنامه‌ريزي‌هاي کالن‬ ‫وزارتخان��ه را در جه��ت بهب��ود مس��تمر فضاي‬ ‫کسب‌وکار عنوان کرد‪.‬‬
‫سه‌شنبه ‪ 28‬مردادماه ‪ 22 - 1393‬شوال ‪ 19 -1435‬آگوست ‪2014‬‬ ‫طنزنویس‬ ‫جلسه استیضاح وزیر علوم با حضور تمام ‪289‬‬ ‫نماینده مجلس در موعد مقرر برگزار شد‪.‬‬ ‫نماین��ده اس��تیضاح‌کنندگان در ابت��دای این‬ ‫جلس��ه محورهای اس��تیضاح رض��ا فرجی‌دانا را‬ ‫اعالم کرد‪.‬‬ ‫پ��س از آن نماین��ده مردم ته��ران در مجلس‬ ‫به‌عن��وان مخالف اس��تیضاح وزی��ر علوم ضمن‬ ‫تذکری به وزیر کش��ور درباره وضعیت بدحجابی‬ ‫و شیوع پوشیدن ساپورت به‌عنوان پوشش زنان‬ ‫و دخت��ران‪ ،‬از مانیت��ور مجلس فیلم��ی از زنان‬ ‫ساپورت پوش پخش کرد که نمایش این تصاویر‬ ‫در صحن علنی مجل��س با واکنش نمایندگان و‬ ‫همهمه زیاد در صحن علنی مجلس همراه شد‪.‬‬ ‫پس از آن ب��از هم یک نماین��ده مردم تهران‬ ‫به‌عن��وان مواف��ق اس��تیضاح وزیر علوم پش��ت‬ ‫تریبون مجلس رفت و گفت‪ :‬کار به جایی رسیده‬ ‫است که باالترین مقام اجرایی کشور به منتقدان‬ ‫خ��ود می‌گوی��د‪ :‬بروی��د ب��ه جهن��م! همچنین‬ ‫محمدج��واد کریمی‌قدوس��ی‪ ،‬عضو كمیس��یون‬ ‫امنیت ملی و سیاس��ت خارج��ی با متهم كردن‬ ‫رییس‌جمه��ور به رفتاره��ای دوگانه گفت‪ :‬یک‬ ‫بار و برای همیش��ه بگویی��د زیر فکر اعتدال چه‬ ‫می‌گذرد؟‬ ‫در ادام��ه فرجی‌دان��ا پیرامون مس��ائل مطرح‬ ‫ش��ده گفت‪ :‬من اعت��راف می‌کنم ش��اگرد اول‬ ‫تمام��ی ادوار دانش��گاه تهران نیس��تم‪ .‬اعتراف‬ ‫می‌کنم باعث سرگردانی پذیرفته‌شدگان قانونی‬ ‫بورس��یه‌ها شده‌ام و برای جبران مافات عالوه بر‬ ‫آن ‪ 3700‬آدم سرگردان که می‌گویند در وزارت‬ ‫علوم دولت قبل خالف روال بورس ش��ده‌اند ‪37‬‬ ‫هزار آدم سرگردان دیگر را هم بورسیه می‌کنم‪.‬‬ ‫اعت��راف می‌کنم گروه‌های سیاس��ی بعضا دارای‬ ‫سوابق تندروی را برای کارشناسی به دانشگاه‌ها‬ ‫فرس��تاده‌ام ک��ه حداق��ل در ‪ 2‬فقره ب��ه ایجاد‬ ‫تنش در دانش��گاه‌ها منجر ش��ده است بنابراین‪،‬‬ ‫برای جب��ران مافات زین پس آق��ای زاهدی‪ ،‬را‬ ‫به دانش��گاه می‌فرستم‪ .‬اعتراف می‌کنم اشخاص‬ ‫عال��م‪ ،‬متعه��د و مدی��ر را از برخی دانش��گاه‌ها‬ ‫عزل ک��رده‌ام‪ .‬باز هم برای جب��ران مافات آقای‬ ‫ش��ریعتی را به دانش��گاه برمی‌گردان��م‪ .‬اعتراف‬ ‫می‌کنم ب��ه عدم مواجهه درس��ت ب��ا تحرکات‬ ‫سیاسی ضدانقالب و ضدنظام برخی عناصر فعال‬ ‫در دانش��گاه‌ها و میدان دادن به برخی نشریات‬ ‫دارای رویک��رد ضددینی و گرایش��ات ش��دیدا‬ ‫قومی و تجزیه‌طلبانه و یا الحادی در محیط‌های‬ ‫دانش��گاهی و احیای برخی تش��کل‌های افراطی‬ ‫و آش��وب‌طلب‪ .‬در این زمینه هم باالخره کاری‬ ‫می‌کنم که جبران مافات باشد‪.‬‬ ‫پس از این دفاعیات رای‌گیری برای استیضاح‬ ‫وزیر علوم برگزار ش��د ک��ه تمام ‪ 289‬نماینده با‬ ‫برکن��اری فرجی‌دانا موافق��ت و مخالفت کرده و‬ ‫او در س��مت خود ابقا ش��د‪ .‬با وج��ود این و در‬ ‫حالی‌که جلسه مجلس از رسمیت افتاده بود‪2 ،‬‬ ‫نماینده مجلس‪ ،‬آبستراکس��یون کردند و گفتند‪:‬‬ ‫«ت��ا زمانی که مجلس به آق��ای نعمت‌زاده وزیر‬ ‫صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت ی��ک کارت زرد دیگر‬ ‫ندهد به آبستراکسیون خود ادامه می‌دهیم‪».‬‬ ‫خبر‬ ‫گران‌ترين جايزه شعر بريتانيا‬ ‫برنده‌اش را شناخت‬ ‫«نايال کمپبل» جايزه ‪ 20‬هزار پوندي «ادوين‬ ‫مورگان» را از آن خود کرد‪.‬‬ ‫به گزارش ايسنا‪ ،‬نايال کمپبل‪ ،‬شاعر ‪ 20‬ساله‬ ‫اسکاتلندي موفق شد جايزه «ادوين مورگان» را‬ ‫که عنوان گران‌ترين جايزه شعر بريتانيا را يدک‬ ‫مي‌کشد‪ ،‬به خود اختصاص دهد‪.‬‬ ‫«جذب��ه م��اه» نام نخس��تين مجموعه ش��عر‬ ‫کمپبل است که در جش��نواره بين‌المللي کتاب‬ ‫ادينب��ورگ جايزه‌اش را درياف��ت کرد‪ .‬وي براي‬ ‫کس��ب جايزه‌ «ادوين مورگان» که ويژه شعراي‬ ‫زير ‪ 30‬س��ال اسکاتلندي است‪ 5 ،‬شاعر راه‌يافته‬ ‫به مرحله نهايي را پشت سر گذاشت‪ .‬به گزارش‬ ‫گاردي��ن‪« ،‬جذبه م��اه» جزو نامزده��اي نهايي‬ ‫جاي��زه معتب��ر «ف��وروارد» نيز اس��ت‪ .‬به گفته‬ ‫داوران جايزه «ادوين م��ورگان»‪ ،‬کتاب کمپبل‬ ‫يکي از کارهاي نادر در عرصه شعر معاصر است‬ ‫و روايتي لذت‌بخش از جزيره محل تولد شاعر را‬ ‫به خواننده ارائه کرده است‪.‬‬ ‫دبیر ویرایش و تصحیح‪ :‬حسین شیرازی‬ ‫تلفن‪ -82190 :‬فکس‪88713730 :‬‬ ‫سازمان آگهی‌ها‪88722732-3 :‬‬ ‫امور مشترکین‪88722735 :‬‬ ‫روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان‌ها‪88724211 :‬‬ ‫چاپ‪ :‬انتخاب رسانه‪44905300-2 :‬‬ ‫پیامگیر صوتی‪88105304 :‬‬ ‫‪ ۵‬ميليارد تومان هزينه بازسازي برج آزادي‬ ‫کذب محض‬ ‫طنز‬ ‫استیضاح فرجی‌دانا‬ ‫رای آورد و نیاورد‬ ‫اسمایلی تفکری‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران‬ ‫مدیرمسئول و سردبیر‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫معاون سردبیر‪ :‬مسعود دهشور‬ ‫قائم مقام اداری ‪،‬مالی و بازرگانی ‪ :‬خلیل محمودی‬ ‫مدیر تحریریه‪ :‬مهدی اسحاقیان‬ ‫مدیر فنی و هنری‪ :‬مهدی نجفی‬ ‫مدیر فناوری‪:‬علی‌رضا فخرآبادی‬ ‫مدیر چاپ‪ :‬بیژن بهادری‬ ‫دبیر گروه عمومی‪ :‬محمد آقازاده‬ ‫دبیر گروه گزارش‪ :‬مینو بدیعی‬ ‫دبیر گروه صنعت‪ :‬میترا ممسنی‬ ‫دبیر گروه معدن‪ :‬شهریار خدیوفر‬ ‫دبیر گروه تجارت‪:‬عاطفه خسروی‬ ‫دبیر گروه اقتصاد‪ :‬مهدیه انوشه‬ ‫دبیر گروه گفتگو‪ :‬محمد مقدسی‬ ‫دبیر گروه عکاسی‪ :‬شیرین برناستی‬ ‫نش�انی‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهان�ی‪ ،‬کوچه آزادگان‬ ‫شماره ‪ 26‬کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫وب سایت‪www.smtnews.ir :‬‬ ‫پست الکترونیکی‪info@smtnews.ir :‬‬ ‫روابط عمومی‪PR@smtnews.ir:‬‬ ‫آگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫مدیریت‪management@smtnews.ir:‬‬ ‫پیامک‪300082190 :‬‬ ‫مدير مجموعه برج آزادي با اش��اره به اس��تقرار تيم‬ ‫کارشناس��ان ش��هرداري در مجموعه آزادي از اجرايي‬ ‫ش��دن عمليات بازس��ازي اين برج طي روزهاي آينده‬ ‫خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش افکارنيوز‪ ،‬غالمحس��ين ش��اه‌علي رييس‬ ‫مجموعه ب��رج آزادي درباره اقداماتي که در راس��تاي‬ ‫بازس��ازي و استحکام‌بخش��ي ب��رج آزادي ت��ا پيش از‬ ‫فرارس��يدن فصل بارندگي در پاييز باي��د انجام گيرد‪،‬‬ ‫اين‌گونه توضيح داد‪ :‬خوشبختانه بعد از جلسات نهايي‬ ‫بس��يار که آخرين آن حدود ‪ ۱۰‬روز پيش در ش��وراي‬ ‫ش��هر برگزار ش��د‪ ،‬تقريبا کارهاي نهايي انجام شده و‬ ‫تيم مهندسان ش��هرداري در محل برج آزادي مستقر‬ ‫شده‌اند‪ ،‬کار مطالعاتي آنها رو به اتمام است و اميدوارم‬ ‫که طي روزهاي آينده عمليات س��اختماني را ش��روع‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫او با اش��اره ب��ه فاز اول بازس��ازي و مرمت بناي برج‬ ‫آزادي گفت‪ :‬در فاز اول همه بخش‌هايي که به صورت‬ ‫حاد آبريزش داش��ت شامل بخش اداري و ضلع شمال‬ ‫بناي برج مرمت خواهد شد‪.‬‬ ‫ش��اه‌علي درباره تامين هزينه مرمت برج آزادي هم‬ ‫بيان کرد‪ :‬به اين منظور حدود ‪ ۵‬ميليارد تومان هزينه‬ ‫خواهد ش��د و کم و کسر احتمالي آن را مسجدجامعي‬ ‫رييس ش��وراي شهر تهران و حس��يني معاون شهردار‬ ‫تهران وعده داده‌اند که تا آخر س��ال تامين کنند‪ .‬مدير‬ ‫ب��رج آزادي درباره زمان اجرايي ش��دن فاز اول مرمت‬ ‫برج يادآور شد‪ :‬تاکيد بر اين است که در اولين فرصت‬ ‫عمليات بازس��ازي و مرمت برج شروع شود و تا قبل از‬ ‫پايان فصل گرما و شروع بارندگي‌ها به اتمام برسد‪.‬‬ ‫ش��اه علي درباره مرمت س��اير بخش‌هاي برج که به‬ ‫عنوان فازه��اي بعدي مطرح خواهد ب��ود‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫اصل بناي برج آزادي خوشبخاته مشکل خاصي ندارد‪.‬‬ ‫فقط بحث کاش��ي‌کاري خود گنبد و نوار کاش��ي‌هاي‬ ‫ديواره بيروني برج مطرح اس��ت ک��ه در حال مذاکره‬ ‫هستيم تا هم سازمان ميراث فرهنگي و هم شهرداري‬ ‫کمک کنند و اين مسئله نيز در فاز بعدي مرمت شود‪.‬‬ ‫وي ب��ا بيان اينکه مرمت بناي ب��رج آزادي با توجه به‬ ‫باال رفتن س��ن آن کاري کاملا طبيعي اس��ت‪ ،‬اضافه‬ ‫کرد‪ :‬اجرايي شدن فاز بعدي مرمت برج آزادي مستلزم‬ ‫عملي ش��دن وعده‌ه��اي مس��ئوالن و تامي��ن اعتبار‬ ‫مورد نياز آن اس��ت که اگر اين وعده‌ها عملي ش��ود‪،‬‬ ‫ف��از بعدي مرمت برج آزادي نيز همين امس��ال انجام‬ ‫خواهد ش��د‪ ،‬چراکه بخش گنبد فيروزه‌اي برج آزادي‬ ‫در س��طح داخلي بنا نيازمند مرمت است و ارتباطي با‬ ‫فصل بارندگي ندارد‪ .‬ش��اه‌علي در پاس��خ به اينکه آيا‬ ‫صداي ناله برج آزادي تهران در فصل بارندگي امس��ال‬ ‫متوقف خواهد ش��د يا خير؟ گفت‪ :‬اين بستگي به کار‬ ‫تيم‌هاي کارشناس��ي ش��هرداري تهران دارد که البته‬ ‫هم��ه از بهترين‌ها هس��تند ولي اميدوار هس��تيم اين‬ ‫تيم کارشناس��ي در مرحله اجرايي با چنان س��رعتي‬ ‫عمل کند که اين روند به گونه‌اي باش��د که امسال‬ ‫نگراني مردم و رس��انه‌ها نسبت به وضعيت برج‬ ‫آزادي کام� ً‬ ‫لا برطرف ش��ود‪ .‬مدير مجموعه‬ ‫ب��رج آزادي درباره بح��ث مديريت اين‬ ‫مجموعه که مح��ل اختالف ميراث‬ ‫فرهنگ��ي و ش��هرداري تهران‬ ‫است‪ ،‬توضيح داد‪ :‬سازمان‬ ‫مي��راث فرهنگي در‬ ‫قص��ه مديري��ت‬ ‫ب��رج آزادي‬ ‫خيلي‬ ‫رضا کیانیان با فرمان‌آرا روی صحنه می‌رود‬ ‫س��رانجام پ��س از مدت‌ها‪ ،‬زمان اجرا و گروه اجرای��ی نمایش «مردی برای تمام‬ ‫فصول» به کارگردانی بهمن فرمان‌آرا مش��خص شد و رضا کیانیان به‌زودی به یکی‬ ‫از آرزوهای خود می‌رس��د‪ .‬به گزارش ایس��نا‪ ،‬بهمن فرم��ان‌آرا که از مدت‌ها پیش‬ ‫عالقه‌مند به اجرای نمایش «مردی برای تمام فصول» اس��ت‪ ،‬این نمایش را نیمه‬ ‫دوم آب��ان‌ در ت��االر وحدت به صحنه می‌برد‪ .‬به جز رضا کیانیان که در این نمایش‬ ‫نقش «سر تامس مور» را بازی می‌کند‪ ،‬سیامک صفری‌‪ ،‬سهیال رضوی‌‪ ،‬هدایت هاشمی‌‪ ،‬بهناز جعفری‌‪،‬‬ ‫هوتن ش��کیبا و بهرام افش��اری دیگر بازیگران این اثر نمایش��ی هس��تند و به‌زودی گروه بازیگران این‬ ‫نمایش کامل خواهد ش��د‪.‬نمایش «مردی برای تمام فصول» اثر مش��هوری اس��ت که با ترجمه فرزانه‬ ‫طاهری و بازنویس��ی امید س��هرابی اجرا می‌ش��ود‪ .‬تهیه‌کننده و کارگردان این نمایش بهمن فرمان‌آرا‬ ‫اس��ت‌‪ .‬منوچهر ش��جاع به‌عنوان طراح صحنه‌‪ ،‬نگار نعمتی و ندا نصر به‌عن��وان طراحان لباس‌ و کارن‬ ‫همایون‌فر با س��اخت موس��یقی در اجرای این نمایش همکاری دارند‪ .‬نورالدین حیدری ماهر دس��تیار‬ ‫تهیه و مدیر تولی ‌د و رضا حیدری طراح نور این نمایش هس��تند‪ .‬همچنین حمید پورآذری کارگردان‬ ‫تئاتر و سرپرست گروه تئاتر «پاپتی‌ها» به‌عنوان مشاور کارگردان در اجرای این نمایش همکاری دارد‪.‬‬ ‫تمرین این گروه از اوایل هفته آینده آغاز می‌شود‪.‬‬ ‫شهرنوشت‬ ‫روح‌اهلل س�پندارند‪ :‬پسرک دست پدرش‬ ‫را گرفته بود‌‪« :‬امروز را اگر بشود زودتر برويم‬ ‫که کارها زودتر تمام شود و برگرديم خانه که‬ ‫خسته شدم از اين روزهاي گرم‪ ».‬پدر اخمي‬ ‫کرد و جواب نداد‪.‬‬ ‫پس��رک گفت‌‪« :‬آخ��ر اين هم��ه کار براي‬ ‫پول‪ ،‬بس نيس��ت؟» پدر دوباره اخم کرد که‬ ‫براي پول نيست پسر! براي نان است‪ .‬پسرک‬ ‫چش��مش به ماشين‌ها افتاد که با سرعت گاز‬ ‫مي‌دادند و هيچ‌کس در صف نانوايي نبود‪ .‬مرد‬ ‫کاشی آخر‬ ‫ايستاده با مرگ‬ ‫به پسرک گفت‪ :‬مراقب باش طالبي‌ها نريزد‪.‬‬ ‫سنگ ترازو را کمتر از ‪ 5‬کيلو نگير که سريع‬ ‫بفروش��يم و تمام شود و برويم؛ تو هم اينقدر‬ ‫غر نزني‪.‬‬ ‫پس��رک گفت براي نان که باش��د غر زدني‬ ‫در کار نيس��ت‪ .‬مرد لبخند زد و دس��تش را‬ ‫گذاش��ت روي شانه پسرک‌‪« :‬هر وقت خسته‌‬ ‫ش��دي برو خانه و اس��تراحت کن‪ ».‬پسرک‬ ‫چيزي نگفت‪.‬‬ ‫م��ردم آم��ده بودند و طالب��ي و هندوانه را‬ ‫پررنگ وارد نشد و حضور نيافت‪.‬‬ ‫وي اضاف��ه ک��رد‪ :‬موضوع مديريت ب��رج آزادي را به‬ ‫صورت جدي بنياد رودکي معاونت هنري وزارت ارشاد‬ ‫تهران دنبال‬ ‫و ش��وراي ش��هر و شهرداري‬ ‫مي‌کنند و قرار اس��ت به موازاتي که کارهاي عمليات‬ ‫اجرايي مرمت برج انجام مي‌ش��ود‪ ،‬کميته‌اي تش��کيل‬ ‫ش��ود که مباح��ث مربوط ب��ه يگانه‌س��ازي مديريت‬ ‫مجموعه را دنبال کنند و به نتيجه برسانند‪.‬‬ ‫ش��اه عل��ي در بخش ديگ��ري از س��خنانش درباره‬ ‫مشکالت مجموعه برج آزادي يادآور شد‪ :‬نکته اساسي‬ ‫در اين مجموعه‪ ،‬بحث دسترسي مردم به برج است که‬ ‫در جلس��ه اخير با شوراي شهر قرار است طرح جامعي‬ ‫را مسئوالن شهرداري تهيه کنند که البته در بلندمدت‬ ‫به نتيجه خواهد رس��يد اما اگر عملي شود‪ ،‬برج آزادي‬ ‫دوباره زنده مي‌شود‪ .‬او درباره جزئيات اين طرح گفت‪:‬‬ ‫بر اس��اس اين طرح‪ ،‬قرار اس��ت فضاي ترمينال غرب‬ ‫و پ��ارک المهدي در جن��وب آزادي و محدوده اطراف‬ ‫آن در قالب يک مجموعه کامل در نظر گرفته ش��ود و‬ ‫تمهيداتي‌انديشيده ش��ود تا مردم از زيرگذر به عنوان‬ ‫پياده‌رو استفاده کنند و به اين ترتيب مردم با اطمينان‬ ‫خاطر بيشتري از برج آزادي ديدن خواهند کرد‪.‬‬ ‫ش��اه علي با بي��ان اينکه بس��ياري از م��ردم تهران‬ ‫مجموع��ه برج آزادي را به درس��تي نمي‌شناس��ند‪،‬‬ ‫متذکر ش��د‪ :‬بس��ياري از مردم تهران فقط بناي‬ ‫س��نگي آزادي را مي‌شناس��ند و نمي‌دانند‬ ‫در زير اي��ن مجموعه چه خبر اس��ت‬ ‫و به همين دلي��ل تصور مي‌کنند‬ ‫ک��ه هي��چ دسترس��ي براي‬ ‫بازدي��د از اي��ن ب��رج‬ ‫وجود ندارد‪.‬‬ ‫دومين نمايشگاه كانون فيلم و عكس «ئاسو» در مريوان‬ ‫دومين نمايشگاه عكس كانون فيلم و عكس ئاسو در شهرستان مريوان با عنوان «فرهنگ كردستان»‬ ‫از ‪ ۲۶‬مرداد تا ‪ ۳‬ش��هريور امسال در نگارخانه ارشاد اس�لامي اين شهرستان واقع در جنب پارك ملت‬ ‫برگزار مي‌ش��ود‪ .‬اين نمايشگاه در برگيرنده ‪ 22‬عكس ‪ 50‬در ‪ 70‬از ‪ 18‬عكاس اين شهرستان است كه‬ ‫جمش��يد فرجوند به عنوان ميهمان در اين نمايشگاه شركت کرده است‪ .‬درآمد حاصل از اين نمايشگاه‬ ‫صرف کمک به آوارگان شَ ��نگال مي‌شود‪ .‬اسامي ش��رکت‌کنندگان در اين نمايشگاه به شرح زير است‪:‬‬ ‫جمش��يد فرجوند فردا ‪ -‬بهمن ش��هبازي ‪ -‬خليل صحرا گرد ‪ -‬كمال برنگ ‪ -‬محمد ش��برندي ‪ -‬ميالد‬ ‫عبدي ‪ -‬علي بهرامي ‪ -‬هيمن حيدري ‪ -‬كاوه كردس��تاني ‪ -‬اس��ماعيل اميني ‪ -‬دانا اذريان ‪ -‬س��امان‬ ‫عبدياني ‪ -‬محمد ويس��ي ـ س��عيد قهرماني ‪ -‬ريزان خدايار ‪ -‬پروين شافعي نزاد ‪ -‬نگار قادر پور و سارا‬ ‫جعفري‪ .‬الزم به ذكر اس��ت كه اين دومين نمايش��گاه گروهي عكس اين كانون است كه در سال‌جاري‬ ‫برگزار مي‌ش��ود‪ .‬کانون فيلم و عکس ناس��و ‪ ۸‬ماه است که مجوز گرفته و عالوه بر نمايشگاهي که پيش‬ ‫از اين برگزار کرده يك ورك‌شاب ‪ 3‬روزه و ‪ ۶‬اكران نمايش فيلم براي عالقمندان و سينماگران جوان‬ ‫ی که‬ ‫مريوان برگزاركرده اس��ت‪ .‬توسعه عرصه سينمايي و عکاسي در شهرستان راهگشايي براي جوانان ‌‬ ‫عالقه‌مند به فعاليت در زمينه سينمايي و عکاسي هستند از ديگر اهداف اين كانون است‪.‬‬ ‫منبع‌‪ :‬عکسخانه‬ ‫مي‌خريدن��د و ش��رط چاقو را ه��م بي‌خيال‬ ‫ش��دند که ان��گار از هرچه چاقو و ش��رط بود‬ ‫خس��ته بودند‪ .‬پس��رک داد مي‌زد‪ :‬کمتر از ‪5‬‬ ‫کيلو نداريم‪.‬‬ ‫يکي گفت‪ :‬من تنها هس��تم‪ 5 .‬کيلو به چه‬ ‫کارم مي‌آيد؟ که پس��رک جواب داد‌‪ :‬کمتر از‬ ‫‪ 5‬کيل��و هم به کار م��ا نمي‌آيد‪ .‬زندگي خرج‬ ‫دارد آقا!‬ ‫چند نفر خنده‌شان گرفت‪ .‬پيرمردي گفت‪‌:‬‬ ‫«پس��ر جان‪ ،‬ش��ما مگر چقدر خرج زندگي‬ ‫داري‌‪ ،‬با اين سن و سال؟»‬ ‫پس��رک گفت‪« :‬خرج زندگي که به سن و‬ ‫سال نيست‪ ،‬مگر ما نان نمي‌خوريم؟»‬ ‫ماشيني با سرعت پيچيد جلوي آنها‪ ،‬روي‬ ‫ماشين‌ش��ان تابلويي داشت که چيزي نوشته‬ ‫بود‪ :‬ستاد‪....‬‬ ‫چند مرد تنومند پياده شدند و آمدند سراغ‬ ‫ي و هندوانه‌ها ماند و‬ ‫پدر‪ .‬پس��رک کنار طالب ‌‬ ‫پدرش رفت پيش آنها تا صحبت کند‪ .‬صداها‬ ‫واضح نبود‪« :‬توقيف‪ ...‬حق نداريد‪ ....‬به ش��ما‬ ‫چ��ه ربطي دارد؟ ‪ » ...‬بعد صداي فرياد آمد و‬ ‫ناله‌اي کوتاه و لحظه‌اي ديگر سکوت بود‪ .‬پدر‬ ‫نقش بر زمين افتاده بود‪ .‬پسرک گفت‌‪« :‬پدر‬ ‫مرد از بس که جان ندارد‪».‬‬ ‫گیشه کنسرت در انتظار رکوردشکنی «شوالیه»‬ ‫شهرام ناظری آثار نوستالژیک خود را در کنسرتی در‬ ‫‪ 18‬و ‪ 19‬ش��هریور روی صحن��ه می‌برد و در این میان‬ ‫کنسرت «س��مفونی رومی» حافظ ناظری که پیش از‬ ‫این قرار بود در شهریور برگزار شود‪ ،‬به تاخیر افتاد‪.‬‬ ‫عالقه‌من��دان به موس��یقی در حالی بای��د چند روز‬ ‫بیش��تر برای شنیدن صدای ش��والیه آواز ایران منتظر‬ ‫بمانند که ابتدای امس��ال آثار شهرام ناظری در امریکا‬ ‫رکوردشکنی کرد‪ .‬براساس گزارشی که فروردین امسال‬ ‫منتش��ر شد در کنار استقبال چندهزار نفری از آخرین‬ ‫اجرای ناظری‌ها در لس‌آنجلس‪ ،‬آلبوم «ناگفته» حافظ‬ ‫ناظ��ری نیز که قبل از نوروز به‌ط��ور همزمان در ایران‬ ‫و س��ایر کشورها در س��طح جهانی پخش ش��ده بود‪،‬‬ ‫توانس��ت رکورد‌ش��کنی کند‪ .‬این آلبوم نه‌تنها رکورد‬ ‫فروش آلبوم‌های ش��رکت س��ونی را در یک کنس��رت‬ ‫شکس��ت بلکه در رتبه دوم فروش موسیقی کالسیک‬ ‫جهان ق��رار گرفت‪ .‬ای��ن آلبوم که در ای��ران با عنوان‬ ‫«بعد یازدهم» توزیع و منتش��ر شده‪ ،‬نخستین بخش‬ ‫از «س��مفونی رومی» است که از طریق شرکت سونی‬ ‫منتشر شده است‪ .‬برای نخستین‌بار در تاریخ خاورمیانه‬ ‫این شرکت در بخش کالس��یک خود اثری مستقل از‬ ‫یک آهنگساز خاورمیانه‌ای را تولید کرد و پخش آن در‬ ‫ایران و کشورهای دیگر به‌صورت همزمان از ‪ ۲۳‬اسفند‬ ‫آغاز ش��د‪ .‬اکنون هر چند اجرای جدیدی از ناظری‌ها‬ ‫آن ه��م در پایتخت ایران چن��د روزی به تاخیر افتاده‬ ‫اس��ت اما انتظار می‌رود رکورد فروش کنس��رت «چرا‬ ‫رفتی؟» همایون ش��جریان شکسته ش��ود‪ .‬به گزارش‬ ‫مهر‪ ،‬ش��هرام ناظری که در هفته‌های گذشته اجراهای‬ ‫وی در شهرستان‌های مختلف کشور با استقبال رو‌به‌رو‬ ‫شده است‪ ،‬این بار در تاریخ ‪ 18‬و ‪ 19‬شهریور در تهران‬ ‫و س��الن وزارت کش��ور روی صحنه می‌رود‪ .‬ش��هرام‬ ‫ناظری در این کنس��رت با گلچینی از آثار نوستالژیک‬ ‫و پرخاطر ‌ه ازجمله «س��اقی‌نامه»‪« ،‬آتش در نیستان»‬ ‫و‪ ...‬به اجرای برنامه می‌پردازد و در انتهای کنسرت نیز‬ ‫با اجرای آثار پر ش��ور ُک��ردی‪ ،‬برنامه را به انتها خواهد‬ ‫رساند‪ .‬همچنین کنسرت «سمفونی رومی» که پیش‬ ‫از این قرار بود در ش��هریور امس��ال در همین س��الن‬ ‫برگزار شود‪ ،‬به‌دلیل طوالنی شدن فرآیند صدور روادید‬ ‫نوازنده‌های خارجی گروه حافظ ناظری به تاخیر افتاده‬ ‫و زمان اجرای این برنامه به‌زودی اعالم خواهد شد‪.‬‬

آخرین شماره های روزنامه صمت

روزنامه صمت شماره 1353

روزنامه صمت شماره 1353

شماره : ۱۳۵۳
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۸
روزنامه صمت شماره 1352

روزنامه صمت شماره 1352

شماره : ۱۳۵۲
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۷
روزنامه صمت شماره 1351

روزنامه صمت شماره 1351

شماره : ۱۳۵۱
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۶
روزنامه صمت شماره 1350

روزنامه صمت شماره 1350

شماره : ۱۳۵۰
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۳
روزنامه صمت شماره 1349

روزنامه صمت شماره 1349

شماره : ۱۳۴۹
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۲
روزنامه صمت شماره 1348

روزنامه صمت شماره 1348

شماره : ۱۳۴۸
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۰
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!