صفحه قبل

روزنامه صمت شماره ۱۴۱

صفحه بعد

روزنامه صمت شماره 141

روزنامه صمت شماره 141

‫نماینده گروه طراح پاویون ایران در اکسپو ‪:2015‬‬ ‫نخستین روزنامه تخصصی صبح ایران‬ ‫مهندسی مدرن با کمک ‪ 7‬اقلیم کشاورزی‬ ‫‪26‬‬ ‫حکمت امیری عضو گروه تخصصی شهرسازی سازمان نظام مهندسی‪:‬‬ ‫شهر‌های بدون شهر‌ساز‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 5‬بهمن ‪1393‬‬ ‫‪ 4‬ربیع الثانی‪1436‬‬ ‫‪ 25‬ژانویه ‪2015‬‬ ‫سال یازدهم دوره جدید شماره ‪ 141‬پیاپی ‪ 32 1459‬صفحه قیمت‪ 1000 :‬تومان‬ ‫ضرر ‪ ۶۱‬میلیارد تومانی‬ ‫ایران‌خودرو از تحویل دنا‬ ‫صنعت شیشه سازی ایران‬ ‫در ایستگاه خودکفایی‬ ‫اشتغال‪100‬هزار نفر؛ چشم‌انداز‬ ‫منطقه آزاد سیستان و بلوچستان‬ ‫‪10‬‬ ‫‪www.smtnews.ir -‬‬ ‫با ایجاد شفاف سازی در صدور مجوز‌های صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫«تدبیر و امید»‬ ‫در بازار شکر‬ ‫‪ 7‬عامل اثرگذار‬ ‫بر افت بازار سرمایه‬ ‫‪www.smtonline.ir‬‬ ‫‪21‬‬ ‫راه‌های رانت اطالعاتی مسدود شد‬ ‫‪7‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪11‬‬ ‫منگنز نیازمند سرمایه‌گذاری‬ ‫عکس‪ :‬فاطمه خوشبویی‬ ‫بافت فرش تبریز‬ ‫در چین‪ ،‬هند و پاکستان‬ ‫‪28‬‬ ‫‪9‬‬ ‫تالش برای بازگشت‬ ‫اعتماد بخش خصوصی‬ ‫از معضل «نق»‬ ‫تا فرهنگ «نقد»‬ ‫محمدرضا سبزعلیپور‬ ‫محمدرضا مودودی‬ ‫مشاوروزیرصنعت‪،‬معدنوتجارت‬ ‫‪2‬‬ ‫رییسشورایسیاستگذاریاقتصاد‬ ‫مقاومتیوبخشخصوصی‬ ‫‪7‬‬ ‫منطقه ویژه اقتصادی ایران‬ ‫و پاکستان‬ ‫نادر میرشکار‬ ‫رییس سازمان صنعت ‪،‬معدن‬ ‫و تجارت سیستان و بلوچستان‬ ‫‪10‬‬ ‫ضعف بخش معدن‬ ‫در حمل‌ونقل ریلی‬ ‫مسعود خوانساری‬ ‫رییسکمیسیونحمل‌ونقلوارتباطات‬ ‫اتاقبازرگانیتهران‬ ‫‪27‬‬ ‫مازاد برق‬ ‫توانایی صادرات ندارد‬ ‫محمد فارسی‬ ‫خزانه‌دار و عضو هیات‌مدیره‬ ‫سندیکای برق ایران‬ ‫‪31‬‬
‫یادداشت‬ ‫از معضل «نق»‬ ‫تا فرهنگ «نقد»‬ ‫محمدرضا مودودی‬ ‫مشاور وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫طنز تلخی اس��ت این پارادوکس فرهنگی که در‬ ‫عین اینک��ه بخش خصوصی‪ ،‬مداخ�لات فزاینده و‬ ‫نگاه ارباب‌ـ‌رعیتی دولت را بزرگترین مانع توسعه و‬ ‫اصلی‌ترین عامل عقب‌ماندگی اقتصاد ملی می‌داند‪،‬‬ ‫همزمان برای خروج از بن‌بس��ت‌های موجود و غلبه‬ ‫ب��ر بحران‌های کمرش��کن پیش‌رو یا اق��دام به هر‬ ‫فعالی��ت اصالحی دیگر‪ ،‬بیش از هرچیز‪ ،‬چش��م به‬ ‫دهان و دس��ت دولت دوخته تا راهکارهای اجرایی‬ ‫و راه‌حل مشکالت را از زبان دولتمردان بشنود و از‬ ‫جیب دولت خرج کند!‬ ‫مهمی‬ ‫و بی‌آنکه برای خود در این فرآیند‪ ،‬س��هم ّ‬ ‫قائل ش��ود‪ ،‬ناخواس��ته به عمق و ژرف��ای فرهنگی‬ ‫می‌افزاید که به‌ش��دت به آن معترض است و با این‬ ‫حال باز‪ -‬خواس��ته یا ناخواسته‪ -‬دستور و تکلیف از‬ ‫باال‪ ،‬موثرترین ابزار دگرگونی و قوی‌ترین روش برای‬ ‫پذیرش هر نوع تغییر‪ ،‬باقی می‌ماند!‬ ‫تو گویی جامعه م��ا – همچون پیرهای پرچانه ـ‬ ‫که به ان��دازه کافی برای «نق زدن» انرژی و انگیزه‬ ‫دارد‪ ،‬هنوز برای رسیدن به فصل بلوغ «نقد»‪ ،‬بسیار‬ ‫جوان و خام اس��ت و از آن فاصل��ه دارد؛ نقدی که‬ ‫مس��تلزم ش��ناخت و از آن مهم‌تر‪ ،‬اندیش��ه و تفکر‬ ‫است!‬ ‫آی��ا ای��ن عادتی ب��رای م��ردم ما ش��ده که فقط‬ ‫تغییرات ناش��ی از ضرورت‌ها را بپذیرند!؟ ضرورتی‬ ‫ک��ه خارج از اراده و خواس��ت آنها‪ ،‬همواره از باال به‬ ‫آنان تحمیل می‌ش��ود و جز تبعیت راهی برای آنان‬ ‫باق��ی نمی‌گذارد! و در این میان س��هم مس��ئولیت‬ ‫آن��ان (به مصداق ضرب‌المثلی که می‌گوید‪ :‬س��ری‬ ‫ک��ه درد نمی‌کند‪ ،‬دس��تمالش نمی‌بندن��د!) به‌جز‬ ‫تبعیت و اطاعت‪ ،‬فقط فرار از دردس��ری اس��ت که‬ ‫آن��ان را مجبور می‌کند علّ��ت و عامل این ضرورت‬ ‫را بشناس��ند؛ به عبارت س��اده‌تر‪ ،‬گری��ز و پرهیز از‬ ‫دشوارترین‬ ‫اندیش��ه و تعقّلی که به گفته انیشتین‪:‬‬ ‫ِ‬ ‫کارهاست!؟‬ ‫ام��ا آیا نقد و قض��اوت ـ حتی منصفانه ـ می‌تواند‬ ‫جای مشارکت فعاالنه را بگیرد‪ ،‬منجر به حل مسئله‬ ‫شود و رفع مسئولیت کند؟!‬ ‫و آیا این پذیرش دگرگونی‌های ناشی از ضرورت‪،‬‬ ‫این سرس��پردن به اضطراره��ای تحمیلی‪ ،‬به جای‬ ‫یافتن علت و علل ضرورت‪ ،‬بزرگترین دلیلی نیست‬ ‫که تجربیات تاریخی کشوری باستانی چون ایران را‬ ‫ت��ا بدین پایه کم‌اثر و ناکارآم��د کرده و ضمن آنکه‬ ‫موجب تکرار مداوم اش��تباهات گذشته شده‪ ،‬مانع‬ ‫از آن می‌ش��ود ت��ا طنین صدای اصیل ش��رقی این‬ ‫مردم��ان ـ ب��ا تمام میراثی ک��ه از تمدن و فرهنگ‬ ‫جه��ان به یادگار دارند ـ به گوش دیگران برس��د و‬ ‫همس��رای خُ نیاگ��ران بزرگ تاریخ‬ ‫ای��ن فرهنگ را ُ‬ ‫کند؟!‬ ‫ما ـ شاید ـ بر سیاق همان شاخصه فرهنگی که ما‬ ‫را در برابر پذیرش دگرگونی‌های ناشی از ضرورت‌ها‬ ‫و سراسیمگی‌های تحمیلی‪ ،‬بردبار می‌کند؛ در براب ِر‬ ‫ِ‬ ‫شناخت» ضرورت‌ها و علل این اضطرارها‪،‬‬ ‫«درک و‬ ‫نابردبار بوده و همواره مقاومت می‌کنیم! «شناختی»‬ ‫که پی و بنیاد دنیای آینده اس��ت و ما را به غنایی‬ ‫از اندیش��ه و بینش می‌رس��اند که ش��کوفایی‌اَش‪،‬‬ ‫سزاوار هر تح ّول و تغییر سازنده‌ای در ابعاد مختلف‬ ‫فرهنگی‪ ،‬اجتماعی و اقتصادی است‪.‬‬ ‫ش��اخصه‌ای که در طول تاریخ باعث شده تا ما در‬ ‫عین ح��ال که برای تحلیل آس��یب‌ها‪ ،‬درک موانع‬ ‫و برنامه‌ری��زی دقیق برای رفع مش��کالت‪ ،‬هیچگاه‬ ‫فرصت کافی و زمان الزم(!) را در اختیار نداشته‌ایم!‬ ‫اما همواره برای تکرار اشتباه‪ ،‬دوباره‌کاری و تضییع‬ ‫انرژی و امکانات‪ ،‬وقت و توان و س��رمایه هنگفتی را‬ ‫به بهانه آنکه «مرد عملیم نه حرف» هزینه کرده‌ایم!‬ ‫هنوز هم فرهنگ غالب سیاس��تمداران غیردولتی‬ ‫ما در براب��ر عملکرد دولت‌ها‪« ،‬نقد» نیس��ت‪ ،‬بلکه‬ ‫بیش��تر «نق» اس��ت و ما بیش از آنکه بدانیم «نقد‬ ‫حرف��ه‌ای» یعنی تحلیل موض��وع از نگاهی باالتر و‬ ‫انطباق نتایج یک اقدام با س��ایر اقدامات مش��ابه به‬ ‫منظور کش��ف زاوی��ه انحراف از مس��یر اصلی‪( ،‬که‬ ‫معنای آن این اس��ت که نق��اد از جایگاهی باالتر از‬ ‫مجری برخوردار است) فقط به غرولندهایی بسنده‬ ‫می‌کنی��م که از فضای کارشناس��ی فاصل��ه دارد و‬ ‫می‌توان عبارات آن را از دهان هر غیرمتخصصی نیز‬ ‫شنید و دیگر شایسته عنوان «نقد» نیست‪.‬‬ ‫این در حالی اس��ت که توس��عه و رونق‪ ،‬نیازمند‬ ‫مش��ارکت و همکوش��ی اس��ت؛ و هی��چ کش��وری‬ ‫نتوانس��ته ب��ا اقلیت��ی عام��ل و اکثریت��ی ناقد‪ ،‬از‬ ‫دروازه‌های توس��عه عبور کند و ما هم از این قاعده‬ ‫کلی‪ ،‬مستثنا نیستیم!‬ ‫‪2‬‬ ‫یکشنبه ‪ 5‬بهمن ‪ 4 - 1393‬ربیع الثانی ‪ 25 -1436‬ژانویه ‪ -2015‬شماره ‪ -141‬پیاپی ‪1459‬‬ ‫خبر‬ ‫‪public@smtnews.ir‬‬ ‫سناریوهای مجلس در صورت تصویب تحریم جدید‬ ‫ریی��س مجلس ش��ورای اس�لامی گفت‪:‬‬ ‫مسیر مذاکرات را معقول‌ترین راه برای حل‬ ‫مس��ئله هس��ته‌ای می‌دانیم‪ ،‬اما در صورت‬ ‫تصویب تحریم‌های جدید در کنگره امریکا‪،‬‬ ‫ما س��ناریوی این موض��وع را به‌طور جدی‬ ‫طراحی کرده‌ایم‪.‬‬ ‫به گزارش واح��د مرکزی خبر‪ ،‬الریجانی‬ ‫در نشست خبری مشترک با رییس مجلس‬ ‫گرجس��تان در ای��ن ب��اره ک��ه در صورت‬ ‫تصویب تحریم‌های جدید در کنگره امریکا‪،‬‬ ‫مجلس چه تدبیری اتخ��اذ می‌کند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫روش��ن است که ما س��ناریوی این موضوع‬ ‫را به‌ط��ور جدی طراح��ی کرده‌ایم و اگر به‬ ‫س��مت این مسیر بروند پش��یمان خواهند‬ ‫شد و با حرکتی جهشی در نوآوری فناوری‬ ‫هس��ته‌ای مواجه می‌شوند و این برای ایران‬ ‫مقدور است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬ایران برای حل این مس��ئله‬ ‫در مذاکرات هس��ته‌ای انعطاف‌هایی داشت‬ ‫و اینک��ه این روزه��ا آقای اوبام��ا می‌گوید‬ ‫م��ا مش��کالتی در کنگره خودم��ان داریم‪،‬‬ ‫ربط��ی به جمهوری اس�لامی ای��ران ندارد‬ ‫ویژه‬ ‫رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی‪:‬‬ ‫کشور را با کمتر از ‪ 40‬میلیارد دالر با اقتصاد مقاومتی اداره می‌کنیم‬ ‫رییس س��ازمان مدیری��ت و برنامه‌ریزی با اش��اره به‬ ‫کاه��ش درآمده��ای نفتی ب��ه دلیل اف��ت قیمت‌های‬ ‫جهانی گفت‪ :‬کش��ور را با کمتر از ‪ 40‬میلیارد دالر و در‬ ‫چارچوب اجرای اقتصاد مقاومتی اداره می‌کنیم‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬محمدباقر نوبخت‪ ،‬دیروز در همایش‬ ‫ملی بهره‌وری ایران که با حضور معصومه ابتکار‪ ،‬رییس‬ ‫سازمان حفاظت محیط‌زیست و معاون رییس‌جمهوری‬ ‫برگزار ش��د‪ ،‬افزود‪ :‬هرچند اقتصاد ایران در س��ال‌های‬ ‫گذش��ته با درآمدهای نفت��ی ‪ 55‬ت��ا ‪ 60‬میلیارد دالر‬ ‫اداره می‌ش��د اما ش��وک نفتی و قیمت فعلی نفت‌خام‬ ‫در بازارهای جهانی‪ ،‬ش��وکی را به اقتصاد کش��ور وارد‬ ‫کرده اس��ت‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬هرچند این شوک به اقتصاد‬ ‫ایران وارد شده اما با اقتصاد مقاومتی می‌توان کشور را‬ ‫اداره کرد‪.‬معاون رییس‌جمهوری تصریح کرد‪ :‬در همین‬ ‫زمینه ‪ 24‬سیاس��ت به فراخور محتوا برای دستگاه‌های‬ ‫اجرایی برنامه‌ریزی شد تا بتوانیم به اهداف سیاست‌های‬ ‫کلی دست یابیم‪.‬‬ ‫نوبخ��ت ادامه داد‪ :‬هرچند نفت از س��ال ‪ 1289‬وارد‬ ‫اقتصاد ایران ش��د و نقش تعیین کنن��ده‌ای را تاکنون‬ ‫ایفا کرده اما نباید نسبت به تاثیر آن در رشد اقتصادی‬ ‫بی‌تفاوت باش��یم البته هم‌اکنون بحث این نیس��ت که‬ ‫نف��ت را از اقتصاد ایران جدا کنیم اما اقتصاد ایران باید‬ ‫با برنامه بهتر از این درآمدها استفاده کند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه کاهش قیمت نفت س��رمایه‌گذاری‬ ‫را محدود می‌کند‪ ،‬گفت‪ :‬برای دستیابی به اهداف سند‬ ‫چش��م‌انداز رشد اقتصادی ‪ 8‬درصدی ناکافی است و به‬ ‫همین دلیل براساس مطالعات انجام شده ایران باید در‬ ‫برنامه‌های ‪ 6‬و ‪ 7‬برای دس��تیابی ب��ه جایگاه مورد‌نظر‬ ‫در س��ند چش��م‌انداز به رش��د اقتص��ادی ‪ 12‬درصدی‬ ‫دست‌یابد‪.‬‬ ‫رییس س��ازمان مدیریت و برنامه‌ری��زی تاکید کرد‪:‬‬ ‫هرچند ایران نیاز به رش��د اقتصادی ‪ 12‬درصدی دارد‬ ‫اما این امر با محدودیت در سرمایه‌گذاری همراه است و‬ ‫برای جبران این مسئله باید بخش بهره‌وری را در ایران‬ ‫ارتقا دهی��م‪ .‬وی تصریح ک��رد‪ :‬در برنامه‌های چهارم و‬ ‫پنجم به رشد اقتصادی که محصول رشد سرمایه‌گذاری‬ ‫و بهره‌وری بود‪ ،‬دست نیافتیم به نحوی که رشد سرمایه‬ ‫در برنام��ه پنجم معادل ‪ 12/2‬درصد پیش‌بینی ش��ده‬ ‫ب��ود که تنه��ا ‪ 5/5‬درصد انجام ش��د‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬در‬ ‫برنامه پنجم جز س��ال نخست که رش��د ‪ 3‬درصدی را‬ ‫ش��اهد بودیم این رقم در دو سال بعد منفی ‪ 6‬و منفی‬ ‫‪ 1/9‬درصد بوده و به همین دلیل رشد ‪ 3‬تا ‪ 4‬درصدی‬ ‫در س��ال‌جاری نمی‌تواند عقب‌ماندگی‌های ‪ 4‬سال قبل‬ ‫و برنام��ه چهارم را جبران کن��د‪ .‬وی با بیان اینکه همه‬ ‫نگاه‌ها به برنامه شش��م اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬در برنامه چهارم‬ ‫که کش��ور با درآمد ‪ ۷۰۰‬میلی��ارد دالری همراه بود به‬ ‫رشد اقتصادی پیش‌بینی‌شده دست نیافتیم ضمن آنکه‬ ‫برنام��ه پنجم نی��ز با تحریم‌ها همراه ش��د که به غایت‬ ‫کشور را در تنگنای بیشتری قرار داد‪.‬‬ ‫بانک مرکزی نرخ تورم دی ماه‬ ‫را ‪ 16/3‬درصد اعالم کرد‬ ‫خروج بازار مسکن از رکود‬ ‫در سال آینده‬ ‫ابتکار‪ :‬طبیعت ایران‬ ‫به سرعت رو به زوال است‬ ‫ایرن�ا ‪ -‬نرخ ت��ورم در ‪ 12‬ماه منته��ی به دی ماه‬ ‫‪ 1393‬نس��بت به ‪ 12‬ماه منتهی به دی ماه ‪1392‬‬ ‫معادل ‪ 16/3‬درصد است‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬ش��اخص به��ای کاالها و خدمات‬ ‫مصرفی در مناطق ش��هری ایران در دی ماه ‪1393‬‬ ‫به عدد ‪ 212/3‬رس��ید که نس��بت به ماه قبل ‪0/3‬‬ ‫درصد افزایش یافت‪.‬‬ ‫ش��اخص یادشده در دی ماه ‪ 1393‬نسبت به ماه‬ ‫مشابه سال قبل معادل ‪ 15/7‬درصد افزایش داشته‬ ‫اس��ت‪.‬خالصه نتایج به دست آمده از شاخص بهای‬ ‫کااله��ا و خدمات مصرفی در مناطق ش��هری ایران‬ ‫براساس سال پایه ‪ 1390=100‬است‪.‬‬ ‫براس��اس اعالم بانک مرکزی نرخ تورم در آذرماه‬ ‫سال جاری معادل ‪ 17/2‬درصد بوده است‪.‬‬ ‫مع��اون وزی��ر راه و شهرس��ازی در امور مس��کن‬ ‫و س��اختمان گفت‪ :‬روند آرام خ��روج از رکود بازار‬ ‫مس��کن از بهمن‌ماه آغاز شده و پیش‌بینی می‌شود‬ ‫در سال آینده این روند ادامه داشته باشد‪.‬‬ ‫حامد مظاهری��ان‪ ،‬معاون وزیر راه و شهرس��ازی‬ ‫در گفت‌وگو با ایس��نا‪ ،‬درباره وضعیت بازار مس��کن‬ ‫اظهار کرد‪ :‬رصد معامالت مس��کن نشان می‌دهد با‬ ‫توجه به بازارهای اقتصاد کالن کشور‪ ،‬شرایط تولید‬ ‫و همچنین ش��رایط اقتصادی خانوارها به تدریج از‬ ‫بهمن‌ماه ش��اهد خروج آرام از رکود در بازار مسکن‬ ‫باش��یم‪.‬وی افزود‪ :‬این وضعیت در س��ال آینده هم‬ ‫ادام��ه پیدا خواهد کرد و پیش‌بینی رش��د قیمت‌‌ها‬ ‫در این حوزه وجود ندارد‪.‬‬ ‫مع��اون وزیر راه و شهرس��ازی در امور مس��کن و‬ ‫ساختمان با بیان اینکه افزایش قیمت در این حوزه‬ ‫بیش از تورم عمومی در کش��ور نخواهد بود‪ ،‬تصریح‬ ‫ک��رد‪ :‬روند مذاک��رات می‌تواند ش��اخص‌های کالن‬ ‫اقتصادی را تحت تاثیر قرار دهد‪.‬‬ ‫مظاهریان با اش��اره به اینکه یک��ی از بخش‌های‬ ‫مهم اقتصادی در کشور مس��کن است‪ ،‬گفت‪ :‬روند‬ ‫مذاک��رات می‌تواند گش��ایش‌هایی را در بخش‌های‬ ‫مختلف اقتصادی به وجود آورد‪.‬‬ ‫معاون رییس‌جمهوری و رییس س��ازمان حفاظت‬ ‫محیط‌زیس��ت گفت‪ :‬طبیعت ایران به سرعت رو به‬ ‫زوال اس��ت و این در حالی اس��ت ک��ه زندگی ما به‬ ‫این چرخه وابس��ته اس��ت بنابراین تمام شاخص‌ها‬ ‫حاکی از آن اس��ت ک��ه در به��ره‌وری منابع باید به‬ ‫س��مت بهره‌وری سبز حرکت کنیم‪ .‬به گزارش ایرنا‪،‬‬ ‫معصومه ابتکار دیروز تاکید کرد‪ :‬رویکرد دولت تدبیر‬ ‫و امی��د در اقتصاد مبتنی بر حمای��ت و حفاظت از‬ ‫محیط‌زیست اس��ت و هم‌اکنون ‪ 35‬میلیون نفر در‬ ‫مناطق شهری کشور از هوای پاک برخوردار شده‌اند‪.‬‬ ‫وی تاکی��د کرد‪ :‬پایداری توس��عه موضوع مهمی‬ ‫بعد از صلح و امنیت اس��ت و نگ��رش کالن جهان‬ ‫حفظ محیط‌زیس��ت است‪ .‬وی با اش��اره به بحران‬ ‫محیط‌زیس��ت در ای��ران گف��ت‪ :‬دریاچ��ه ارومی��ه‬ ‫بیدارباش��ی بود که این همه واقعیت تلخ را هشدار‬ ‫داد‪ .‬مع��اون رییس‌جمهوری در رابط��ه با وضعیت‬ ‫س��فره‌های آب زیرزمینی نیز گفت‪ :‬سفره‌های آب‬ ‫زیرزمینی ذخایر اس��تراتژیک هس��تند ک��ه تا ‪20‬‬ ‫درصد می‌ش��ود از آنها برداش��ت کرد و در ش��رایط‬ ‫محدود نیز برداش��ت از آن ت��ا ‪ 40‬درصد امکانپذیر‬ ‫اس��ت اما متاسفانه در س��ال‌های اخیر ‪ 85‬درصد از‬ ‫منابع آب‌های زیرزمینی را برداشت کرده‌ایم‪.‬‬ ‫کوتاه از سراسر جهان‬ ‫بازداش��ت فرمان��ده طالبان و دو مهاجم انتحاری در ننگرهار‪ ،‬گش��ایش‬ ‫شبکه خبرنگاران افغان و پاکستان در کابل‪ ،‬کشته شدن ‪ 5‬سرباز ارتش در‬ ‫مناطق مختلف این کش��ور و کشته شدن ‪ 2‬پلیس مرزی افغانستان بر اثر‬ ‫انفجار در ننگرهار از رویدادهای مهم روز شنبه در افغانستان است‪.‬‬ ‫دولت ژاپن برای ترغیب کره ش��مالی به از س��رگیری مذاکرات ‪ 6‬جانبه‬ ‫هسته‌ای از روسیه کمک خواست‪.‬‬ ‫مجله ژاپنی دیپلمات مدعی ش��د‪ ،‬براساس گزارش‌هایی که هنوز به‌طور‬ ‫رسمی تایید نشده است‪ ،‬احتماال چینی‌ها سرگرم ساخت یک پایگاه نظامی‬ ‫در نزدیکی جزایر «سنکاکو» هستند‪.‬‬ ‫و هزینه این مس��ئله را جمهوری اس�لامی‬ ‫ایران نباید بپردازد‪.‬رییس مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی گف��ت‪ :‬اگر اوباما در حل مس��ائل‬ ‫داخل��ی خودش ناتوان اس��ت‪ ،‬این را نباید‬ ‫در مذاکرات سرریز کند؛ همین طور که ما‬ ‫داریم ش��رایط را کنترل می‌کنیم‪ ،‬آنها هم‬ ‫بای��د در کنترل موضوع توانمندی داش��ته‬ ‫باش��ند و اگر نمی‌توانن��د‪ ،‬نباید بگویند که‬ ‫مذاکرات نتوانست این مشکل را حل کند‪،‬‬ ‫بلکه هرگونه ناتوانی در این امر به این معنی‬ ‫است که آنها مذاکرات را به هم زدند‪.‬‬ ‫الریجانی خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬ما مذاکرات‬ ‫را برای حل این مس��ئله معق��ول می‌دانیم‬ ‫و زمینه را ب��رای مذاکرات و س��ناریوهای‬ ‫بدیلش ه��م دیده‌ایم و مقدماتش را هم در‬ ‫بودجه سال آینده تمهید خواهیم کرد‪.‬‬ ‫رایزنی برای جلوگیری‬ ‫از تخریب مذاکرات‬ ‫وزی��ر امور خارجه کش��ورمان گف��ت‪ :‬در دیدار با‬ ‫جان‌ک��ری درباره ض��رورت تس��ریع و تقویت روند‬ ‫مذاکرات به منظ��ور جلوگیری از تخریب‌هایی که‬ ‫انجام می‌شود‪ ،‬گفت‌وگو شد‪.‬‬ ‫محم��د جواد ظریف پس از دی��دار با جان کری‪،‬‬ ‫وزیر خارج��ه امریکا در گفت‌وگو ب��ا واحد مرکزی‬ ‫خبر در داووس س��وئیس با بیان اینکه قرار ش��ده‬ ‫اس��ت کارشناس��ان برای حصول نتیج��ه مذاکرات‬ ‫گفت‌وگوه��ا را همچن��ان ادامه بدهن��د‪ ،‬گفت‪ :‬در‬ ‫این دی��دار درباره بحث‌های مختلفی که دوس��تان‬ ‫م��ا در زوری��خ پیگی��ری می‌کنند از جمل��ه تعداد‬ ‫س��انتریفیوژها‪ ،‬روش‌های غنی س��ازی و همچنین‬ ‫پیش��نهادهای مختلفی که از دوطرف مطرح بوده‪،‬‬ ‫بحث کردیم‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه قرار ش��د هم��کاران ما به ویژه‬ ‫کارشناس��ان فنی دو طرف بحث‌ها را ادامه بدهند‬ ‫تا به یک نتیجه واحد برس��یم‪ ،‬افزود‪ :‬کارشناس��ان‬ ‫دو ط��رف فردا نیز گفت‌وگوها را در زوریخ پیگیری‬ ‫می‌کنن��د و تا پایان هفته نی��ز این گفت‌وگوها را با‬ ‫همتایان اروپایی خود ادامه خواهند داد‪.‬‬ ‫وزیر امور خارجه کش��ورمان گف��ت‪ :‬امیدواریم با‬ ‫تالش‌هایی که انجام می‌ش��ود کار را هرچه سریع‌تر‬ ‫پیش ببریم‪.‬‬ ‫رییس دستگاه دیپلماسی کش��ورمان در ادامه با‬ ‫اشاره به اینکه بخشی از دولت امریکا به دنبال توافق‬ ‫با ایران اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬گرچه گروه‌هایی هم هستند‬ ‫که با توافق موافق نیستند و سرو صدای زیادی هم‬ ‫از طرف آنها ش��اهدیم‪ .‬البته مهم این است توافقی‬ ‫ک��ه راجع به آن بحث می‌ش��ود توافقی باش��د که‬ ‫حقوق و عزت مردم ایران را به رس��میت بشناس��د‪.‬‬ ‫توافقی که قابل قبول باشد‪.‬‬ ‫ظریف تصریح کرد‪ :‬آنچه واضح اس��ت جمهوری‬ ‫اسالمی ایران به دنبال سالح هسته‌ای نبوده و هیچ‬ ‫مش��کلی هم نداریم ثابت کنیم برنامه هسته‌ای ما‬ ‫منجر به تولید س�لاح نمی‌ش��ود‪ .‬معاون��ان وزیران‬ ‫خارجه ایران‪ ،‬انگلیس‪ ،‬فرانسه و آلمان ‪ 9‬بهمن برابر‬ ‫با ‪ 29‬ژانویه در استانبول پشت میز مذاکره خواهند‬ ‫نشست‪ .‬در این دور از مذاکرات‪ ،‬سیدعباس عراقچی‬ ‫و مجید تخت‌روانچ��ی معاونان محمد جواد ظریف‬ ‫حض��ور خواهند داش��ت‪ .‬تیم مذاکره‌کنن��ده ایران‬ ‫به ریاس��ت عراقچی عصر ش��نبه به دو روز مذاکره‬ ‫فش��رده با تی��م امریکایی پایان دادند‪ .‬سرپرس��تی‬ ‫تی��م مذاکره‌کنن��ده امریکا را نیز وندی ش��رمن به‬ ‫عهده داش��ت‪ .‬مذاکره‌کنندگان ایرانی روز گذش��ته‬ ‫در دو نشس��ت و در مجم��وع ح��دود ‪ 5‬س��اعت با‬ ‫دیپلمات‌ه��ای امریکایی گفت‌وگو و موارد اختالفی‬ ‫را بررسی کردند‪.‬‬ ‫م‌الف‪6721 .‬‬ ‫اتحادیه اروپا از روس��یه و اوکراین خواست تالش‌های جدی برای یافتن‬ ‫راه‌حلی سیاس��ی برای پایان دادن به درگیری‌ها در ش��رق این کشور بکار‬ ‫بندند‪.‬‬ ‫یک نهاد ارش��د کره‌شمالی اعالم کرد از سرگیری مذاکره با کره جنوبی‬ ‫درباره موضوع خانواده‌های جدا ش��ده از جن��گ‪ ،‬منوط به لغو تحریم‌های‬ ‫سئول علیه پیونگ یانگ است‪.‬‬ ‫مرک��ز فرمانده��ی وزارت دفاع ای��االت متحده امری��کا «پنتاگون» در‬ ‫گزارش��ی اعالم کرد‪ ،‬تاکنون بخش کوچکی از مناطق تحت اشغال داعش‬ ‫در عراق آزاد شده است‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امالک کشور‬ ‫اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمانشاه‬ ‫اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک کرمانشاه ناحیه یک‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی‬ ‫آگهی موضوع ماده‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬آیین‌نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی‬ ‫برابر رای شماره ‪ 139360316001011203‬مورخ ‪ 1393.10.28‬هیات اول‪/‬دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی اراضی و س��اختمان‌های فاقد س��ند رسمی مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کرمانشاه ناحیه یک تصرفات‬ ‫مالکانه بالمعارض متقاضی علی بیگوند‌نژاد فرزند علی پاش��ا به ش��ماره شناسنامه ‪ 834‬صادره از سنقر در یک باب خانه‬ ‫به مساحت ‪ 190.30‬مترمربع پالک ‪ 357‬و ‪ 358‬مفروز و مجزی شده واقع در شهرک کارمند ایستگاه نه کوچه شهید‬ ‫پژیانی خریداری از مالک رسمی حسن بهلولی محرز گردیده است‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله‬ ‫‪ 15‬روز آگهی می‌‌شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می‌توانند از‬ ‫تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از‬ ‫تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و‬ ‫عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار ‪ /‬نوبت اول‪1393/11/5 :‬‬ ‫تاریخ انتشار‪ /‬نوبت دوم‪1393/11/25 :‬‬ ‫جعفر نظری‬ ‫رئیس ثبت اسناد و امالک‬
‫یکشنبه ‪ 5‬بهمن ‪ 4 - 1393‬ربیع الثانی ‪ 25 -1436‬ژانویه ‪ -2015‬شماره ‪ -141‬پیاپی ‪1459‬‬ ‫‪industry@smtnews.ir‬‬ ‫صنعت‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪29‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ضرر ‪ ۶۱‬میلیارد تومانی ایران‌خودرو از تحویل دنا‬ ‫‪60‬درصد صرفه‌جویی اقتصادی‪ ،‬دستاورد آسفالت‌های سیمانی‬ ‫افزایش ‪ ۳۶‬درصدی هزینه‌های تولید‬ ‫با ایجاد شفاف سازی در صدور مجوز‌های صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫راه‌های رانت اطالعاتی مسدود شد‬ ‫گ�روه صنعت‪ -‬تداوم رش�د صنعت�ی در ماه‌های اخی�ر‪ ،‬برنامه‌ریزی‬ ‫ب�رای جذب یارانه اختصاص یافته به تولید‪ ،‬رش�د صادرات غیرنفتی‬ ‫و هدفگذاری آن برای پیش�ی‌گرفتن از واردات‪ ،‬مزایای اجرای تعرفه‬ ‫ترجیحی ایران و ترکیه‌‪ ،‬دستاوردهای ادغام خودروسازان و همچنین‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با تاکید بر اینکه با تالش‬ ‫مضاعف در حوزه صنعت‪ ،‬معدن و تجارت موفق شدیم‬ ‫رشد منفی سال‌های ‪ ۹۰‬تا ‪ ۹۱‬را پشت‌سر گذاشته و به‬ ‫رش��د بیش از ‪ ۶‬درصدی در نیمه نخست امسال دست‬ ‫یابیم‪ ،‬گفت‪ :‬در ‪ ۳‬ماه نخس��ت امس��ال شاهد رشد ‪۱۰‬‬ ‫درصدی و در ‪ ۶‬ماه دوم شاهد رشد ‪ ۶‬درصدی بوده‌ایم‬ ‫که به نظر می‌رس��د با دراختیار داشتن آمار ‪ ۹‬ماهه که‬ ‫به زودی از بانک مرکزی ارائه می‌ش��ود‪ ،‬ش��اهد تداوم‬ ‫رشد صنعت باشیم‪.‬‬ ‫نعمت‌زاده‪ ،‬در این نشس��ت با اشاره به روند افزایشی‬ ‫صادرات غیرنفتی در ماه‌های اخیر بر اس��اس آمار ارائه‬ ‫ش��ده از س��وی گمرک جمهوری اس�لامی اظهار کرد‪:‬‬ ‫در ‪ ۱۰‬م��اه گذش��ته ‪ ۴۲‬میلی��ارد و ‪ ۵۰۰‬میلیون دالر‬ ‫صادرات غیرنفتی از ایران به کشورهای هدف صادراتی‬ ‫انجام شده که نسبت به مدت مشابه قبل خود رشد ‪۲۴‬‬ ‫درصدی را تجربه کرده است‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬در همین مدت واردات کش��ور نیز به‬ ‫ارزش ‪ ۴۳‬میلیارد و ‪ ۶۰۰‬میلیون دالر بوده که نس��بت‬ ‫به مدت مش��ابه س��ال قبل حاکی از رشد ‪ ۱۵‬درصدی‬ ‫بوده است‪ .‬این درحالی است که بررسی ترکیب واردات‬ ‫در این مدت نش��ان می‌دهد که عمده واردات کاالهای‬ ‫واس��طه‌ای مانند مواد اولیه تولید و کاالهای سرمایه‌ای‬ ‫که ش��امل ماشین‌آالت صنعتی می‌شود‪ ،‬تعلق داشته و‬ ‫حجم کم��ی از واردات به کااله��ای مصرفی اختصاص‬ ‫یافته اس��ت‪.‬نعمت‌زاده با بیان اینک��ه آنچه از کاالهای‬ ‫مصرفی و غیرضروری وارد کش��ور ش��ده به‌طور عمده‬ ‫از طری��ق قاچ��اق و مبادی غیررس��می‪ ،‬مناط��ق آزاد‪،‬‬ ‫مرز‌نشینی و پیله وری و‪ ...‬انجام شده است‪‌،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫از ‪ ۴۲‬میلی��ارد و ‪ ۵۰۰‬میلی��ون دالر صادرات غیرنفتی‬ ‫افزون‌بر ‪ ۱۲‬میلیون دالر ش��امل میعانات گازی بوده و‬ ‫خالص صادرات غیرنفتی افزون‌بر ‪ ۳۰‬میلیارد دالر بوده‬ ‫اس��ت که پیش‌بینی می‌شود تا پایان امسال این میزان‬ ‫به مرز ‪ ۵۰‬میلیون دالر برس��د که در این صورت از کل‬ ‫واردات رسمی کشور پیشی خواهد گرفت‪.‬‬ ‫‹ ‹تداوم رشد تولید‬ ‫وزیر صنعت‪‌،‬معدن و تجارت در ادامه با اشاره به رشد‬ ‫تولیدات صنعتی در ‪ ۱۰‬ماه گذش��ته اظهار کرد‪ :‬در ‪۱۰‬‬ ‫ماه گذش��ته در زمینه تولید خودرو شاهد رش ‌د امیدوار‬ ‫کننده‌ای بوده‌ایم‪ ،‬به‌طوری که در زمینه خودرو سواری‬ ‫رش��د ‪ ۶۳/۵‬درصدی‪ ،‬وانت رشد ‪ ۵۴‬درصدی‪ ،‬کامیون‬ ‫رش��د ‪ ۱۴۴‬درص��دی‪ ،‬کمباین رش��د ‪ ۱۴۸‬درصدی‪،‬‬ ‫‌الستیک خودرو رش��د ‪ ۶/۷‬درصدی‪ ،‬لوازم‌خانگی رشد‬ ‫‪ ۳۰‬درص��دی‪‌،‬فوالدخام رش��د ‪ ۶/۱‬درصدی‪ ،‬کاش��ی‬ ‫و س��رامیک رش��د ‪ ۲۹‬درصدی و ظروف چینی رش��د‬ ‫‪ ۸/۶‬درص��دی را ش��اهد بوده‌ای��م‪ .‬وی با بی��ان اینکه‬ ‫محصوالت پتروش��یمی در این مدت از رش�� ‌د ‪ ۴‬تا ‪۱۲‬‬ ‫درصدی برخوردار بوده‌‪‌،‬اظهار کرد‪ :‬در ‪ ۱۰‬ماه امس��ال‬ ‫کل متوسط خودروی سواری کشور افزون‌بر ‪ ۹۳۰‬هزار‬ ‫دس��تگاه بوده که نسبت به مدت مش��ابه سال گذشته‬ ‫که ‪ ۵۷۰‬هزار دس��تگاه بوده شاهد رشد ‪ ۶۳/۵‬درصدی‬ ‫بوده اس��ت‪ .‬این درحالی اس��ت که برنامه ما رسیدن به‬ ‫تولید یک میلیون و ‪ ۲۰۰‬هزار دس��تگاه خودرو تا پایان‬ ‫امسال است‪.‬‬ ‫نعم��ت‌زاده ب��ا بیان اینک��ه ه��ر دو هفته یکب��ار با‬ ‫خودروسازان جلسات مشورتی داشته‌ایم‪ ،‬افزود‪ :‬مسائل‬ ‫کم��ی و کیفی مرب��وط به حوزه تولید خ��ودرو در این‬ ‫جلس��ات به شور گذاشته ش��ده و تصمیمات با حضور‬ ‫بخش خصوصی اتخاذ می‌ش��ود‪ .‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تج��ارت در ادامه درباره طرح‌های صنعتی با پیش��رفت‬ ‫فیزیک��ی نی��ز اظهار ک��رد‪ :‬طرح‌ه��ای اولوی��ت‌دار که‬ ‫منجربه صادرات غیرنفت��ی و همچنین تکمیل زنجیره‬ ‫تولید می‌ش��وند نیز به عنوان برنامه‌ریزی و اولویت این‬ ‫وزارتخان��ه بوده و وقت زیادی برای بررس��ی آنها صرف‬ ‫شده و با وجود محدودیت‌های داخلی و خارجی تمامی‬ ‫ش هس��تند که رونق‬ ‫دس��تگاه‌ها ازجمله بانک‌ها در تال ‌‬ ‫اقتص��ادی و تولیدی اتفاق بیفتد‪ .‬وی ضمن تش��کر از‬ ‫بانک‌ها ب��ه دلیل ایجاد فرصت ب��رای معوقات بانکی و‬ ‫استمهال بدهی‌های س��رمایه‌گذاران صنعتی و معدنی‪،‬‬ ‫یادآور ش��د‪ :‬صندوق توس��عه ملی روزانه ‪ ۷‬تا ‪ ۸‬مصوبه‬ ‫واگ�ذاری واردات ب�ه نمایندگی‌های معتبر‌‪ ،‬سرنوش�ت س�هم یارانه‬ ‫تولید از درآمد حاصل از هدفمندی یارانه‌ها‪ ،‬موضوعاتی بود که وزیر‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در نشس�ت خبری خود به آنها پاس�خ داد و‬ ‫اظهار امیدواری کرد که تا پایان س�ال صادرات غیرنفتی با رس�یدن‬ ‫درباره سرمایه در گردش و طرح‌ها پیش‌رو دارد‪ .‬هرچند‬ ‫موان��ع بیرونی زیاد بوده و این امکان وجود دارد که ارز‬ ‫ص یافته به‌دلیل محدودیت‌ه��ای بین‌المللی و‬ ‫اختص��ا ‌‬ ‫نب��ود ارتباط بانک‌های بین‌الملل��ی با بانک‌های داخلی‬ ‫نتواند به موقع به‌دست سرمایه‌گذاران متقاضی برسد‪.‬‬ ‫‹ ‹گشایش فاینانس ‪ 7‬طرح فوالدی‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در ادامه خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫برای ‪ ۷‬طرح فوالدی و همچنین طرح‌های آلومینیومی‬ ‫که ‪ ۸‬س��ال از زمان گشایش آنها گذشته‪‌،‬ال‌سی چینی‬ ‫به صورت سندیکایی مرکب از ‪ ۵‬بانک باز شده است‪.‬‬ ‫وی با اشاره به کمبودها و رکود فزاینده در کنار تعداد‬ ‫باالی طرح‌های نیمه‌تمام در کشور اظهار کرد‪ :‬براساس‬ ‫بررس��ی‌های انجام‌شده تنها در اس��تان اصفهان به این‬ ‫نتیجه رسیدیم که اتمام‌طرح‌هایی با پیشرفت فیزیکی‬ ‫بی��ن ‪ ۴۰‬تا ‪ ۷۰‬درص��د منجربه ایجاد ‪ ۳۰‬هزار ش��غل‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬مهندس نعمت‌زاده‪ ،‬با اشاره به ضرورت ارائه‬ ‫اطالعات شفاف در بخش‌های مختلف صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت از شفاف‌سازی در ثبت سفارش خبر داد و گفت‪:‬‬ ‫در این زمینه ت�لاش کردیم تا بتوانیم با ارائه اطالعات‬ ‫ش��فاف و دقیق در زمینه توس��عه اقتصادی کشور گام‬ ‫برداریم‪ .‬وی تس��هیل و روان‌سازی امور در فعالیت‌های‬ ‫بخ��ش صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت را به عن��وان یکی از‬ ‫ل حاضر‬ ‫اهداف مهم این وزارتخانه دانست و گفت‪ :‬درحا ‌‬ ‫برای ثبت س��فارش کاالهایی که نیاز به اخذ مجوزهای‬ ‫خاص از دس��تگاه‌های ذی‌ربط ندارن��د و حدود ‪۳۵۰۰‬‬ ‫قلم کاال می‌ش��ود‪ ،‬این امکان فراهم شده تا متقاضیان‬ ‫بدون مراجعه حضوری و از طریق الکترونیکی نسبت به‬ ‫ثبت سفارش کاالی مورد نظر خود اقدام کنند و تمامی‬ ‫مراحل به شکل ماشینی قابل انجام است‪.‬‬ ‫‹ ‹راه‌اندازی مرکز اطالع‌رسانی ملی معادن‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت در ادامه از راه‌اندازی‬ ‫مرک��ز اطالع‌رس��انی ملی معادن کش��ور در راس��تای‬ ‫سیاست شفاف‌سازی اطالعات خبر داد و ابراز امیدواری‬ ‫کرد‪ :‬این مرکز تا اواخر امس��ال یا حداکثر اوایل س��ال‬ ‫آینده به مرحله اجرای��ی درخواهد آمد که با راه‌اندازی‬ ‫این مرکز عالوه بر جمع‌آوری اطالعات معادن‪ ،‬می‌توان‬ ‫در کوتاه‌تری��ن زمان اطالعاتی ش��فاف‪ ،‬از تعداد میزان‬ ‫و نحوه فعالی��ت واحدهای معدنی اطالعاتی به‌دس��ت‬ ‫آورد و درواقع شاهد ارائه شبکه گسترده‌ای از اطالعات‬ ‫در بخ��ش معادن کش��ور ب��ود که به راحت��ی از طریق‬ ‫فض��ای الکترونیک��ی در داخل و حتی خارج از کش��ور‬ ‫به مرز ‪ 50‬میلیارد دالر‪ ،‬بر واردات پیش�ی گیرد‪ .‬مهندس محمدرضا‬ ‫نعم�ت‌زاده همچنی�ن تاکید ک�رد که تا پایان س�ال و ب�ا راه‌اندازی‬ ‫سیس�تم‌های جام�ع و همچنین شفاف‌س�ازی در ص�دور مجوزهای‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬راه‌های رانت اطالعاتی مسدود خواهد شد‪.‬‬ ‫قابل‌دسترسی است‪.‬‬ ‫مهندس نعمت‌زاده‪ ،‬در ادامه از اجرای این سیس��تم‬ ‫درباره سایر اقدامات و فعالیت‌های بخش صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت خبر داد و گفت‪ :‬در تالش هستیم تا این روش‬ ‫را در زمینه صدور انواع جوازها و پروانه‌های بهره‌برداری‬ ‫نیز پیاده‌س��ازی کنیم تا بتوان با بهره‌گیری از اطالعات‬ ‫ش��فاف‪ ،‬دقیق و قابل رویت‪ ،‬به رونق اقتصادی کش��ور‬ ‫بیش از پیش کمک کرد‪ .‬وی با تاکید بر اینکه تس��هیل‬ ‫و شفاف‌س��ازی امور از ایجاد ران��ت اطالعاتی ممانعت‬ ‫خواه��د ک��رد‪ ،‬اف��زود‪ :‬با سیاس��تگذاری اتخاذش��ده و‬ ‫پیگیری برای اجرا در س��ایر س��ازمان‌ها و شرکت‌های‬ ‫تابعه وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬امیدواریم تا اوایل‬ ‫سال آینده تمامی فعالیت‌ها‪ ،‬دستورالعمل‌ها و روش‌ها‬ ‫و صدور انواع مجوزها بدون مراجعه حضوری و از طریق‬ ‫الکترونیکی برای عموم قابل دسترس باشد‪.‬‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت یک��ی از اهداف دولت‬ ‫را مبارزه با فس��اد اعالم و تصریح کرد‪ :‬با پیاده‌س��ازی‬ ‫این روش و شفاف‌س��ازی اطالعات و تسهیل مقررات و‬ ‫قوانین می‌توانیم هرچه بیشتر در رسیدن به این هدف‬ ‫دولت یاری برس��انیم‪.‬وی از بهبود فضای کسب‌وکار در‬ ‫ای��ران خب��ر داد و گفت‪ :‬در آغاز ب��ه کار دولت یازدهم‬ ‫پیش‌بینی کردیم که رتبه ایران در فضای کس��ب‌وکار‬ ‫از بی��ن ‪ ۱۸۰‬کش��ور‪ ۱۵۲ ،‬بود ک��ه برنامه‌ریزی برای‬ ‫رس��یدن به رتبه زیر ‪ ۱۰۰‬بود که در تازه‌ترین اطالعات‬ ‫رتبه ایران به ‪ ۱۳۰‬رس��یده است و امیدواریم با افزایش‬ ‫تالش‌ه��ا تا چندماه آینده این رقم ‪ ۱۰‬تا ‪ ۲۰‬رتبه دیگر‬ ‫‌‌‬ ‫بهبود یابد‪.‬‬ ‫مهندس نعمت‌زاده همچنین درباره الیحه حمایت از‬ ‫تولید که هم‌اکنون در مجلس در دس��ت بررسی است‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬در برخ��ی از اصالحات انجام‌ش��ده این الیحه‪،‬‬ ‫نه‌تنها تس��هیالتی برای تولیدکنندگان ایجاد نمی‌شود‬ ‫بلکه باعث افزایش بوروکراسی‌ها خواهد شد که درحال‬ ‫مذاک��ره با نماین��دگان مجلس برای حل این مش��کل‬ ‫هستیم‪.‬‬ ‫‹ ‹ط�رح دول�ت ب�رای جایگزین�ی ری�ال در‬ ‫پروژه‌های ارزی‬ ‫وزی��ر صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت در ادامه در پاس��خ‬ ‫ب��ه س��وال یک��ی از خبرگزاری‌ها از ط��رح دولت برای‬ ‫جایگزین��ی ریال به ج��ای دالر در پروژه‌های اقتصادی‬ ‫خب��ر داد و گفت‪ :‬با کاهش قیمت نف��ت‪ ،‬درآمد ارزی‬ ‫دولت کاهش می‌یابد و البته این موضوع‪ ،‬کاهش درآمد‬ ‫ریالی دولت را نیز به همراه دارد این درحالی اس��ت که‬ ‫اگر نفت ارزان ش��ود‪ ،‬ریال حاص��ل از دالر نیز کاهش‬ ‫می‌یابد‪ .‬بنابرای��ن موضوع جابه‌جا ک��ردن قراردادهای‬ ‫ریال��ی به جای ارزی ربطی به کاه��ش نرخ نفت ندارد‬ ‫بلکه با هماهنگی دولت سعی می‌شود از امکانات داخلی‬ ‫کشور بیشتر استفاده کنیم‪ .‬مهندس نعمت‌زاده‪ ،‬با بیان‬ ‫اینکه کاهش حجم نقدینگی دولت بر اجرای طرح‌های‬ ‫س��اختمانی‪ ،‬مصالح ساختمانی و پروژه‌ها اثر می‌گذارد‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬امیدواریم شاهد این نوع اتفاقات نباشیم ولی در‬ ‫طول یک زمان مش��خص‪ ،‬اثر این موض��وع را خواهیم‬ ‫دی��د که دولت درحال بررس��ی راه‌های مختلف در این‬ ‫بخش است‪ .‬وی با اشاره به مطرح شدن افزایش مالیات‬ ‫با هدف جبران کاه��ش درآمد نفتی اظهار کرد‪ :‬برخی‬ ‫افراد معتقدند افزایش مالیات برای رش��د درآمد دولت‬ ‫ضروری اس��ت که این موضوع از نظر ما اش��تباه است‪،‬‬ ‫زی��را برای خروج از رکود بای��د مالیات‌ها کاهش یابد تا‬ ‫رونق ایجاد شود‪.‬‬ ‫‹ ‹دریافت تعهد از واردکنندگان‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در پاسخ به سوالی در‌باره‬ ‫امکان ایجاد انحصار در بازار خودرو با ابالغ مصوبه اخیر‬ ‫مبنی‌بر واردات خودرو تنها توسط نمایندگی‌های معتبر‬ ‫تصریح کرد‪ :‬براس��اس مق��ررات‪ ،‬واردات تجاری باید از‬ ‫طریق نمایندگی‌های رسمی انجام شود اما در سال‌های‬ ‫گذشته به دلیل تحریم‌ها‪ ،‬برخی نمایندگی‌های رسمی‬ ‫اع�لام کردند که نمی‌توانند قرارداد خود را با طرف‌های‬ ‫خارجی تمدید کنن��د در نتیجه‪ ،‬وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت به افرادی که مجوز رس��می نداش��تند اجازه‬ ‫واردات خ��ودرو داده بود‪ .‬این مس��ئله ت��ا جایی پیش‬ ‫رفت که ‪ ۷۰‬درصد واردات خودروهای خارجی توس��ط‬ ‫نمایندگی‌های رسمی انجام شد که تعهدی هم در قبال‬ ‫سرویس و خدمات نداشتند و حتی در برخی موارد نیز‬ ‫تجهیزات اصلی بر روی خودرو نصب نمی‌شد‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬درنهایت‪ ،‬پس از مش��ورت با معاون‬ ‫اول رییس‌جمه��وری و ط��رح این موض��وع در دولت‪،‬‬ ‫تصمی��م بر این ش��د که قان��ون اجرایی ش��ود و فقط‬ ‫نمایندگی‌های رسمی مجاز به واردات خودرو باشند‪.‬‬ ‫نعمت‌زاده با بیان اینکه ای��ن موضوع به معنی ایجاد‬ ‫انحصار در واردات خودرو نیس��ت‪ ،‬گفت‪ ۳۵ :‬نمایندگی‬ ‫مج��از ب��رای واردات خودرو در کش��ور داریم و واردات‬ ‫خودرو توسط آنها انحصار ایجاد نمی‌کند‪.‬‬ ‫وی همچنی��ن از برگزاری جلس��ه ب��ا وارد‌کنندگان‬ ‫خ��ودرو درباره قیمت‌گذاری خودروه��ای وارداتی خبر‬ ‫داد و گف��ت‪ :‬واردات خ��ودرو فاقد ال��زام قیمت‌گذاری‬ ‫اس��ت‪ ،‬اما قرار شد واردکنندگان متعهد شوند که برای‬ ‫قیمت‌گ��ذاری خودروه��ای وارداتی ضابطه مش��خصی‬ ‫تدوین شود‪ .‬به این ترتیب‪ ،‬میزان درصد مشخصی برای‬ ‫افزودن به قیمت تمام شده خودرو تعیین خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹اکتش�اف محدوده‌ه�ای معدن�ی ح�اوی مواد‬ ‫رادیواکتیو‬ ‫وی در ادام��ه در مورد انج��ام فعالیت‌های معدنی در‬ ‫دولت جدید نیز گفت‪ :‬با سازمان انرژی اتمی قراردادی‬ ‫منعق��د کرده‌ایم که براس��اس آن‪ ،‬محدوده‌هایی که به‬ ‫منظور اکتش��اف مواد رادیواکتیو در اختیار آنها بود‪ ،‬به‬ ‫صورت مشترک با وزارتخانه مورد اکتشاف قرار گیرد‪.‬‬ ‫وزی��ر صنعت‪‌،‬مع��دن و تجارت افزود‪ :‬براس��اس این‬ ‫تفاهمنامه‪ ۱۰۰ ،‬هزار کیلومتر مربع برای کار اکتش��اف‬ ‫مش��ترک توس��ط وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت و‬ ‫آزادپزی ‪ ۲۰‬درصدی نانوایی‌ها در حال اجراست‬ ‫قائم مقام وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در امور تجارت نیز در ادامه این نشست‬ ‫گفت‪ :‬براساس سال‌های گذشته نمایشگاه فروش بهاره ویژه شب عید‪ ،‬از ‪ ۵‬تا ‪۲۶‬‬ ‫اسفندماه دریک دوره ‪ ۱۰‬روزه در سراسر کشور به اجرا درخواهد آمد‪.‬‬ ‫مجتبی خس��رو تاج همچنین از فروش فوق العاده اتحادیه‌های صنفی در کنار‬ ‫نمایش��گاه‌های بهاره به عنوان یکی دیگر از سیاس��ت‌ها در زمینه تامین مایحتاج‬ ‫موردنیاز ش��ب عید مردم خبرداد و در ادامه با اش��اره به قیمت نان یادآورش��د‪:‬‬ ‫براس��اس مصوبه دولت افزایش ‪ ۳۰‬درصدی قیمت ن��ان به دلیل در نظر گرفتن‬ ‫هزینه‌های مرتبط با نانوایی‌ها و افزایش ‪ ۱۰‬درصدی قیمت آرد صادر شده است‪.‬‬ ‫وی همچنین به موضوع آزادپزی ‪ ۲۰‬درصد نانوایی‌ها اشاره کرد و گفت‪ :‬براساس‬ ‫درخواس��ت نانوایی‌ها ‪ ۲۰‬درصد نانوایی‌ها می‌توانند آزادپز شوند‪ .‬در همین حال‬ ‫دولت و اتحادیه‌ها ب��ه هیچ عنوان حق قیمت‌گذاری به نانوایی‌های آزادپز ندارند‬ ‫بلکه باید قیمت آنها با توجه به هزینه کرد نانوایی‌ها به اضافه س��ودهای مجاز به‬ ‫شکل رقابتی تعیین شود‪.‬‬ ‫وی همچنین تصریح کرد‪ :‬از آن س��و نیز نانوایی‌های آزادپز نیز باید براس��اس‬ ‫ضوابط‪ ،‬قیمت‌های خود را منظور کنند که در این زمینه نظارت‌های الزم از سوی‬ ‫سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اعمال خواهد شد‪.‬‬ ‫سازمان انرژی اتمی تعیین شد تا اگر در این محدوده‌ها‬ ‫مواد رادیواکتیو شناخته ش��ود‪ ،‬پیگیری کار با سازمان‬ ‫انرژی اتمی باش��د در غیراین ص��ورت‪ ،‬وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تج��ارت کار را دنبال کند ک��ه این قرارداد به‬ ‫زودی اجرایی می‌ش��ود و قراردادهای مربوط به تامین‬ ‫تجهیزات نیز با یک شرکت خارجی منعقد شده است‪.‬‬ ‫نعمت‌زاده همچنین از برنامه‌ریزی برای خروج زنجیره‬ ‫تولید فوالد تا پایان س��ال آینده از وضعیت ناهماهنگ‬ ‫فعل��ی خبر داد و گفت‪ :‬طرح جامعی در این مورد برای‬ ‫اجرا تا سال ‪ ۱۴۰۴‬تهیه شده که مراحل تصویب نهایی‬ ‫را طی می‌کند‪.‬‬ ‫‹ ‹خودروسازان ادغام نشوند‪ ،‬خودکفا نمی‌شویم‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت درباره پیش��نهاد ادغام‬ ‫خودروس��ازان نیز اظه��ار کرد‪ :‬سیاس��تگذاری در این‬ ‫م��ورد با وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت بوده اما اقدام با‬ ‫ل حاضر ‪ ۳۵‬شرکت تولیدکننده‬ ‫سرمایه‌گذار است‪ .‬درحا ‌‬ ‫خودرو در کشور داریم که نمی‌توانند به تنهایی خودکفا‬ ‫ش��وند و ب��رای تولید قطعات س��رمایه‌گذاری کنند‪ ،‬به‬ ‫همین دلیل باید در زمینه ادغام با یکدیگر بررسی‌های‬ ‫الزم را انجام دهند‪.‬‬ ‫مهن��دس نعم��ت‌زاده همچنی��ن از برنام��ه اص�لاح‬ ‫تعرفه‌ه��ای واردات برخی کااله��ا به نفع تولید داخل و‬ ‫محدود کردن واردات خبر داد و گفت‪ :‬تصمیم دولت این‬ ‫اس��ت که در مورد تعرفه‌ها در پایان سال تصمیم‌گیری‬ ‫ش��ود که در حال حاضر فهرست مربوط به این موضوع‬ ‫ی انجام ش��ده که به‌طور قطع در مورد‬ ‫تهیه و جمع‌بند ‌‬ ‫فوالد‪ ،‬نس��اجی و برخی موارد مش��ابه انجام می‌ش��ود‪.‬‬ ‫وی در م��ورد اعمال تعرفه‌ه��ای ترجیحی برای واردات‬ ‫برخ��ی کاالها از ترکیه و اعتراض برخی تولیدکنندگان‬ ‫با اشاره به انعقاد توافقنامه تجارت ترجیحی با ‪ ۸‬کشور‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬مذاکرات برای اجرای تعرفه ترجیحی با ترکیه از‬ ‫‪ ۱۰‬سال پیش آغاز ش��ده بود و به طور قطع توافقنامه‬ ‫ترجیحی صورت گرفته به نفع هر دو کشور است‪.‬‬ ‫ب��ه گفته وی‪ ،‬باال بودن تعرف��ه واردات برخی کاالها از‬ ‫جمله پارچه دلیلی برای رش��د قاچاق به کشور بوده که‬ ‫اصالحات انجام شده باعث محدود شدن این روند خواهد‬ ‫ش��د‪.‬وی با بیان اینکه قرار اس��ت س��طح تجارت ایران و‬ ‫ترکیه در ‪ ۳‬تا ‪ ۴‬س��ال آینده به ‪ ۳۰‬میلیارد دالر برس��د‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬در مورد مشکل تردد کامیون‌های ترکیه‌ای نیز قرار‬ ‫ش��د تفاوت ‪ ۳۰‬یورویی برای سوخت کامیون‌ها پرداخت‬ ‫شود که دو‪ ،‬سه هفته است این کار انجام می‌شود‪.‬‬ ‫‹ ‹پیش�نهاد ‪۵/۴‬میلیارد تومانی دولت برای یارانه‬ ‫تولید‬ ‫وزی��ر صنعت‪‌،‬مع��دن و تجارت درب��اره یارانه بخش‬ ‫تولید نیز اظهار کرد‪ :‬براساس پیش‌بینی‌ها یارانه ‪۱۲۰۰‬‬ ‫میلیارد تومانی برای تولید و ‪ ۱۰۰‬میلیارد تومانی برای‬ ‫تشویق صادرکنندگان مصوب شد که در پی تخصیص‬ ‫آن هس��تیم‪ .‬وی با بیان اینکه تاکنون ده‌ها مرتبه این‬ ‫موضوع را دنب��ال کرده‌ایم‪ ،‬افزود‪ :‬مع��اون برنامه‌ریزی‬ ‫رییس‌جمه��وری در این م��ورد قول مس��اعد داده‌اند‪،‬‬ ‫البت��ه اولویت بندی برای اختص��اص منابع وجود دارد‬ ‫اما به ط��ور قطع کاهش قیمت نفت نیز بر این موضوع‬ ‫تاثیرگذار است‪ .‬اما با این حال پیشنهاد دولت در الیحه‬ ‫بودجه س��ال آینده ‪ ۵‬هزار و ‪ ۴۰۰‬میلیارد تومان برای‬ ‫بخش تولید است‪.‬‬ ‫‹ ‹دس�تور رییس‌جمه�وری ب�رای ذخی�ره‬ ‫استراتژیک کاالهای اساسی‬ ‫مهندس نعمت‌زاده‪ ،‬درباره موجودی ذخایر استراتژیک‬ ‫کشور نیز گفت‪ :‬به دستور رییس‌جمهور‪ ،‬موجودی بالغ‬ ‫بر ‪ ۶‬ماه کشور به شکل ذخیره استراتژیک ذخیره‌سازی‬ ‫ش��ده و خرید روغن خام‪ ،‬برنج‪ ،‬شکر و گندم به بهترین‬ ‫شکل انجام شده است‪.‬‬ ‫وی در ادامه با بیان اینکه موجودی ش��کر در انبارها‬ ‫باال اس��ت و ب��ه همین دلیل واردات آن ممنوع ش��ده‪،‬‬ ‫خاطرنش��ان کرد‪ :‬در س��ال ‪ ۹۱‬حدود ‪ ۲/۵‬میلیون تن‬ ‫ش��کر وارد ش��ده و س��ود بازرگانی آن از ‪ ۴۰‬درصد به‬ ‫صفر رسیده که مشخص نیست منافع آن به جیب چه‬ ‫کسانی رفته‪ ،‬چراکه ساالنه یک میلیون تن شکر کمبود‬ ‫داریم‪.‬‬
‫یادداشت‬ ‫گرفتاری تولید‬ ‫در پیچ بوروکراسی‬ ‫محسن رزم‌خواه‬ ‫عضو هیات‌مدیره انجمن قطعه‌سازان‬ ‫روش فعلی شورای رقابت درباره نحوه قیمت‌گذاری‬ ‫خودرو باعث شده تا خودروساز در آینده برای جبران‬ ‫زیان ناش��ی از پایین بودن قیمت خودروی تولیدی‪،‬‬ ‫از کیفی��ت یا از آپش��ن‌های خ��ودرو بکاهد یا برخی‬ ‫قطعات اصلی خودرو را نیز به جای آپشن اعالم کند‬ ‫که نتیجه آن موجب می‌ش��ود تا فضای بی‌اعتمادی‬ ‫میان مصرف‌کننده و خودروس��از ب��ه وجود بیاید‪ .‬بر‬ ‫این اساس خودرو باید از فهرست کاالهای انحصاری‬ ‫شورای اقتصاد خارج ش��ود تا جزو فهرست کاالهای‬ ‫مورد بررس��ی ش��ورای رقابت قرار نگیرد‪ .‬با این حال‬ ‫دولت ب��ه جای اینکه قیمت‌گ��ذاری را به عهده این‬ ‫مرج��ع بگذارد‪ ،‬بهتر اس��ت ب��ا اهرم‌ه��ای تعرفه‌ای‬ ‫خودروس��ازان را مجبور به رقابت‌پذیر شدن در بازار‬ ‫کند اما متاس��فانه تولید در پیچ بوروکراس��ی کشور‬ ‫گرفت��ار ش��ده اس��ت‪ .‬با این ح��ال تاخی��ر در اعالم‬ ‫قیمت‌های خودروها از س��وی ش��ورای رقابت که در‬ ‫گذشته درباره برخی خودروها نیز اتفاق افتاد‪ ،‬روزانه‬ ‫میلیون‌ه��ا تومان هزین ‌ه را به خودروس��ازان تحمیل‬ ‫می‌کن��د و در نهای��ت نیز قیمتی اعالم خواهد ش��د‬ ‫ک��ه به ضرر تولیدکننده تمام‌ش��ود‪ .‬حال با توجه به‬ ‫ای��ن روند‪ ،‬ش��ورای رقابت براس��اس انحصاری بودن‬ ‫خودروی س��واری که از سوی ش��ورای اقتصاد اعالم‬ ‫ش��ده اس��ت‪ ،‬اقدام به قیمت‌گذاری خودرو می‌کند‬ ‫که متاس��فانه این فرآیند دیگر قانون شده است‪ .‬در‬ ‫این‌باره مجلس به‌عنوان قانونگذار باید بررس��ی کند‬ ‫که مصوب�� ‌ه قیمت‌گذاری خودرو تا چه اندازه کارآیی‬ ‫دارد تا درصورت ناکارآمد بودن این روند و نابسامانی‬ ‫بخ��ش تولید و ب��ازار خودرو‪ ،‬این قانون لغو ش��ده و‬ ‫خودرو از فهرست کاالهای انحصاری شورای اقتصاد‬ ‫خارج شود؛ در این میان خودروسازان نیز بتوانند در‬ ‫فضایی آرام و به‌دور از مش��کالت حاش��یه‌ای داخلی‬ ‫ب��ه تولید خ��ود ادامه دهند‪ .‬در هر ح��ال با توجه به‬ ‫اینکه خودرو از فهرس��ت شورای اقتصاد خارج نشده‬ ‫اس��ت باید از قیمت‌گ��ذاری ش��ورای رقابت تبعیت‬ ‫ش��ود اما در این میان نحوه قیمت‌گذاری خودرو نیز‬ ‫برای خودروساز دردسر ش��ده است‪ .‬نمونه آن معیار‬ ‫قیمت‌گذاری خودرو دنا است که این شورا‪ ،‬مشترک‬ ‫ب��ودن پلتفرم دنا با س��مند را مالک ق��رار داده‪ ،‬این‬ ‫درحالی است که پلتفرم مش��ترک نمی‌تواند مبنای‬ ‫قیمت‌گذاری یک خودرو باش��د‪ .‬در واقع معیار نباید‬ ‫تنه��ا پلتفرم باش��د‪ ،‬بلک��ه آنچه در هم��ه جای دنیا‬ ‫رایج اس��ت‪ ،‬در نظر گرفتن تمامی مجموعه قطعاتی‬ ‫اس��ت که یک خودرو را تش��کیل می‌دهند و پلتفرم‬ ‫نیز جزئی از آن اس��ت‪ .‬این درحالی اس��ت که از یک‬ ‫پلتفرم چندین خودرو تولید می‌ش��ود اما قیمت آنها‬ ‫با یکدیگر بس��یار متفاوت است که در قیمت‌گذاری‬ ‫خودروی دنا به درستی به آن پرداخته نشد‪.‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫مه�ر‪ -‬محم��د دامادی‪ ،‬س��خنگوی فراکس��یون‬ ‫مدیریت شهری و روستایی مجلس اظهار کرد‪ :‬نصب‬ ‫باک اضافه و دس��تکاری در سیم‌کش��ی برق خودرو‬ ‫خط��ر فراوانی دارد که گزارش‌های پلیس راه نش��ان‬ ‫می‌دهد بیش��تر تصادف اتوبوس‌های بین‌ش��هری به‬ ‫خاطر این دو عامل اتفاق می‌افتد‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬البته‬ ‫وزارت راه بازرسی‌های دوره‌ای و حتی قبل از حرکت‬ ‫را انجام می‌دهد اما باز هم تخلفاتی می‌ش��ود که باید‬ ‫رسیدگی شود‪.‬‬ ‫سایپا نیوز‪ -‬حس��ن فروزان‌مهر‪ ،‬مدیربازاریابی و‬ ‫فروش گروه خودروسازی سایپا از فروش محصوالت‬ ‫این گروه خودرو‌س��ازی به مناسبت دهه مبارک فجر‬ ‫خب��ر داد‪ .‬وی گفت‪ :‬در این پیش‌ف��روش‪ ،‬خودروی‬ ‫س��راتو از خودروه��ای جدی��د گروه خودروس��ازی‬ ‫سایپا عرضه ش��ده و شرایط فروش ویژه‌ای برای این‬ ‫خودرو در نظر گرفته شده اس��ت‪ .‬فروزان‌مهر افزود‪:‬‬ ‫پیش‌فروش نقدی با قیم��ت قطعی انواع محصوالت‬ ‫با موعد تحویل و س��ود مش��ارکت مناس��ب در این‬ ‫طرح قرار داده ش��ده و پیش‌فروش انواع محصوالت‬ ‫با تس��هیالت مناس��ب و بدون ضامن برای رفاه حال‬ ‫مشتریان در سبد فروش محصوالت نیز در نظرگرفته‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬به گفته وی‪ ،‬متقاضیان می‌توانند از دو‬ ‫روش س��ایت اینترنتی گروه خودرو‌س��ازی سایپا به‬ ‫نش��انی ‪ www.saipagroup.ir‬یا نمایندگی‌های‬ ‫مجاز گروه خودروسازی سایپا در سراسر کشور اقدام‬ ‫به ثبت‌نام و دریافت خودرو کنند‪.‬‬ ‫ایس�نا‪ -‬محم��د جعف��ری‪ ،‬ریی��س انجمن ملی‬ ‫حمای��ت از حق��وق مصرف‌کنندگان گف��ت‪ :‬واردات‬ ‫خودرو نباید منوط به تاییدیه نمایندگی‌های رسمی‬ ‫خودروس��ازان خارج��ی ش��ود زی��را در آن ص��ورت‬ ‫‪۷۰‬درصد بازار خودروهای وارداتی کش��ور در اختیار‬ ‫یک خانواده قرار می‌گیرد‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫یکشنبه ‪ 5‬بهمن ‪ 4 - 1393‬ربیع الثانی ‪ 25 -1436‬ژانویه ‪ -2015‬شماره ‪ -141‬پیاپی ‪1459‬‬ ‫خودرو‬ ‫‪industry@smtnews.ir‬‬ ‫وقتی صنعت خودرو در کانال قیمت‌گذاری زیان‌ده می‌شود‬ ‫ضرر ‪ ۶۱‬میلیارد تومانی ایران‌خودرو از تحویل دنا‬ ‫حس�ین علیزاده‪ -‬گروه صنعت‪ :‬خودروی‬ ‫دنا هم صادراتی ش��د و به گفت��ه مدیرعامل‬ ‫ایران‌خودرو‪ ،‬حضور ای��ن خودرو در بازارهای‬ ‫داخل��ی تنها به واس��طه تعهداتی اس��ت که‬ ‫این شرکت نس��بت به پیش‌فروش آن داشته‬ ‫اس��ت‪ .‬در واق��ع ایران‌خ��ودرو تصمی��م دارد‬ ‫میزان ‪۱۰‬هزار خ��ودروی دنا را به بازار داخل‬ ‫اختص��اص داده و باقی تولیدات این محصول‬ ‫جنجالی را به بازارهای خارجی صادر کند‪ .‬اما‬ ‫نکته قابل توجه درباره تحویل پیش‌فروش دنا‬ ‫و فاصله قیمتی ش��ورای رقابت و ایران‌خودرو‬ ‫بود ک��ه ایران‌خ��ودرو قیم��ت نهای��ی دنا را‬ ‫‪۴۸‬میلیون تومان اعالم کرد اما شورای رقابت‬ ‫قیم��ت این خودرو را با اخت�لاف ‪۶‬میلیون و‬ ‫‪۱۰۰‬ه��زار تومانی‪۴۱،‬میلی��ون و ‪۹۰۰‬ه��زار‬ ‫توم��ان برای عرضه در بازار اعالم کرد و تاکید‬ ‫داش��ت که خودروهای پیش‌فروش شده نیز‬ ‫بای��د با همین قیم��ت به خری��داران تحویل‬ ‫داده ش��وند‪ .‬حال باتوجه به تعداد ‪۱۰‬هزار نفر‬ ‫خریدار خودروی دنا که در صف انتظار تحویل‬ ‫این خودرو هس��تند و فاصله قیمتی ‪۶‬میلیون‬ ‫ت اعالمی شورای‬ ‫و ‪۱۰۰‬هزار تومانی بین قیم ‌‬ ‫رقابت و ایران‌خودرو‪ ،‬به نظر می‌رس��د در این‬ ‫می��ان ایران‌خودرو متحمل ض��رر ‪۶۱‬میلیارد‬ ‫تومانی خواهد شد که رقم قابل توجهی است‪.‬‬ ‫حدود یک‌س��ال پیش بود که خودروی دنا‬ ‫به‌عنوان پیش‌فروش ازسوی ایران‌خودرو عرضه‬ ‫ش��د و بنا به گفته هاشم یکه‌زارع‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫این خودروس��ازی ‪۱۰‬هزار نفر هم برای خرید‬ ‫این خودرو ثبت‌نام کردند‪ .‬اما در یکی‪ ،‬دو ماه‬ ‫گذشته با چالش‌هایی که میان شورای رقابت‬ ‫و ایران‌خودرو درباره قیمت‌گذاری دنا به‌وجود‬ ‫آمد‪ ،‬سرانجام مدیرعامل ایران‌خودرو تصمیم‬ ‫خ��ود را درباره عرضه دنا اع�لام کرد و گفت‪:‬‬ ‫قیمت دنا از سوی ش��ورای رقابت به ما ابالغ‬ ‫ش��ده و پس از بررسی‌های الزم به این نتیجه‬ ‫رسیدیم که عرضه این خودرو در داخل صرفه‬ ‫اقتصادی ن��دارد و به همین دلیل دنا تنها در‬ ‫برنامه صادرات ایران‌خودرو قرار خواهد گرفت‪.‬‬ ‫ب��ا این حال یک��ه‌زارع اعالم ک��رده به خاطر‬ ‫اعتماد مش��تریان در رابط��ه با پیش‌خرید دنا‬ ‫این خودرو با نرخ مصوب شورای رقابت یعنی‬ ‫‪۴۱‬میلی��ون و ‪۹۰۰‬هزار توم��ان به آنها عرضه‬ ‫خواهد ش��د‪ .‬حال با احتساب تعداد خریداران‬ ‫خودروی دنا و فاصله قیمت ش��ورای رقابت و‬ ‫ایران‌خودرو ضرر ‪۶۱‬میلیارد تومانی برای این‬ ‫خودروساز پیش‌بینی می‌شود که نمی‌توان از‬ ‫آن چشم‌پوش��ی کرد‪ .‬حال ب��ا توجه به اینکه‬ ‫فعاالن صنع��ت خودرو از زی��ان‌ده بودن این‬ ‫صنعت گالیه‌مند هستند‪ ،‬سوال اینجاست که‬ ‫چرا ایران‌خودرو تن به این زیان‌دهی می‌دهد؟‬ ‫‹ ‹ش�ورای رقابت وظیفه قانونی خود را‬ ‫انجام می‌دهد‬ ‫مشاور خودرویی وزیر‬ ‫صنع��ت‪ ،‬مع��دن و‬ ‫تج��ارت در این‌ب��اره‬ ‫معتق��د اس��ت ای��ن‬ ‫ش��رکت خودروس��از‬ ‫زمان��ی که تعه��د ک��رده و از قبل اق��دام به‬ ‫پیش‌ف��روش این خودرو کرده اس��ت در این‬ ‫فرآین��د با فروش خودروی دن��ا با قیمتی زیر‬ ‫قیمت واقعی‪ ،‬اوج تعهد خود را نشان می‌دهد‪.‬‬ ‫بی��وک علی‌مراد‌ل��و با تاکید ب��ر اینکه اگر‬ ‫ایران‌خ��ودرو ای��ن ضرر را متحمل نمی‌ش��د‪،‬‬ ‫حق��وق مصرف‌کنن��ده در ای��ن می��ان ضایع‬ ‫گفت‪ :‬این در حالی است که‬ ‫می‌شد‪ ،‬به‬ ‫وقتی مصداق انحصار برای خودرو تعیین شده‬ ‫است‪ ،‬ش��ورای رقابت نیز وظیفه قانونی خود‬ ‫را برای تعیین قیمت خ��ودرو انجام می‌دهد‪.‬‬ ‫ب��ا این حال بای��د توجه کرد ک��ه کل مقوله‬ ‫انحصار زیر س��وال است و گزارشات متعددی‬ ‫در این‌باره تهیه شده و براساس این مستندات‬ ‫می‌ت��وان گفت که صنعت خ��ودرو انحصاری‬ ‫نیس��ت‪ .‬وی با بیان اینک��ه درحال‌حاضر در‬ ‫تالش هس��تیم تا مش��کل انحص��اری نبودن‬ ‫صنعت خ��ودرو را رف��ع کنی��م تصریح کرد‪:‬‬ ‫در این‌باره باید مس��ئوالن کش��ور را متقاعد‬ ‫کنی��م که خودرو کاالیی انحصاری نیس��ت و‬ ‫باید از مصداق انحصار خارج ش��ود که شورای‬ ‫رقابت ب��ه وظیفه قانونی خود عمل می‌کند و‬ ‫خودروساز است که در این میان متحمل ضرر‬ ‫و زیان ناشی از مصداق انحصاری بودن صنعت‬ ‫خودرو می‌شود‪.‬‬ ‫‹ ‹نامه‌ن�گاری انجمن خودروس�ازان به‬ ‫نوبخت‬ ‫در ای��ن میان کوش��ش‌های فعاالن صنعت‬ ‫خودرو در چند س��ال گذشته تا به حال برای‬ ‫خروج خودرو از فهرس��ت کاالهای انحصاری‬ ‫ش��ورای اقتصاد بی‌نتیجه بوده اس��ت؛ با این‬ ‫حال انجمن خودروس��ازان ای��ران در آخرین‬ ‫اق��دام خ��ود در ای��ن زمین��ه نام��ه‌ای را به‬ ‫محمد‌باقر نوبخت‪ ،‬مع��اون رییس‌جمهوری و‬ ‫رییس س��ازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور‬ ‫ارس��ال کرده و با اش��اره به مستندات موجود‬ ‫پیوست در این نامه‪ ،‬خواستار خروج خودروی‬ ‫سواری از فهرست شورای اقتصاد شده‌است‪.‬‬ ‫انجم��ن‬ ‫دبی��ر‬ ‫خودروس��ازان ایران با‬ ‫اشاره به اینکه پیش از‬ ‫این به شورای اقتصاد‬ ‫درباره انحصاری نبودن‬ ‫خودروی سواری نامه‌ای ارسال شده است‪ ،‬به‬ ‫گف��ت‪ :‬با ای��ن حال نام��ه‌ای دیگر در‬ ‫این‌باره نیز به معاون رییس‌جمهوری و رییس‬ ‫س��ازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ارسال‬ ‫ش��د و با تش��ریح ای��ن مطلب ک��ه خودروی‬ ‫س��ورای‪ ،‬کاالی انحصاری نیس��ت خواس��تار‬ ‫خ��روج آن از فهرس��ت کااله��ای انحصاری‬ ‫شورای اقتصاد شده‌ایم‪ .‬احمد نعمت‌بخش در‬ ‫ادامه با ابراز تاس��ف از اینکه خودروی سواری‬ ‫پی��ش از این در فهرس��ت کاالهای انحصاری‬ ‫شورای اقتصاد قرار گرفت و شورای رقابت نیز‬ ‫اق��دام ب��ه قیمت‌گ��ذاری آن ک��رد‪ ،‬اف��زود‪:‬‬ ‫ایران‌خ��ودرو ب��ه دلیل آنکه خ��ودروی دنا را‬ ‫پیش‌فروش کرده و متعهد ش��ده است تا این‬ ‫خ��ودرو را با قیمت مصوب ش��ورای رقابت به‬ ‫تولید ‪ ۵‬خودروی جدید روی پلتفرم اس‌پی ‪ 100‬سایپا‬ ‫‪ ،‬مدیر پروژه پلتفرم ‪ SP۱۰۰‬س��ایپا‬ ‫به گ��زارش‬ ‫با اش��اره به زم��ان و مراحل طراحی پلتف��رم جدید گروه‬ ‫خودروسازی س��ایپا گفت‪ :‬مراحل امکان‌سنجی و ساخت‬ ‫نمونه این پلتفرم جدید به پایان رسیده و با تایید مدیریت‬ ‫ارشد گروه مراحل س��اخت این پلتفرم در دستورکار قرار‬ ‫دارد‪ .‬فرهن��گ ذبیحیان اظهار کرد‪ :‬درحال حاضر مراحل‬ ‫طراحی مهندس��ی‪ ،‬تحلیل‌های مهندسی و شروع ساخت‬ ‫قالب در دس��ت انجام اس��ت و همزمان ب��ا این موضوع‪،‬‬ ‫طراحی‪ ،‬س��اخت قطعه‌ها و سیستم‌های خودرویی توسط‬ ‫سازنده‌های پروژه آغاز شده است‪ .‬وی زمان آغاز پروژه را‬ ‫بهم��ن ‪ ۹۲‬اعالم کرد و گفت‪ :‬رون��د اجرای پروژه درحال‬ ‫قالب‌س��ازی و س��اخت نمونه‌های اولیه برای تست است‪.‬‬ ‫ذبیحیان تصریح کرد‪ :‬فعالیت‌های مربوط به طراحی روبه‬ ‫اتمام است و از لحاظ درصد پیشرفت پروژه می‌توان گفت‬ ‫‪ ۳۴‬درصد پیش��رفت داشته‌ایم که با توجه به روند برنامه‪،‬‬ ‫تاخی��ر وجود دارد ک��ه از عوامل آن می‌توان به ش��رایط‬ ‫سیاس��ی و تحریم‌های بین‌المللی اش��اره کرد‪ .‬وی یادآور‬ ‫ش��د‪ :‬انجام به موقع تعهدات از جان��ب دو طرف می‌تواند‬ ‫روند پیش��رفت پروژه را س��رعت بخشد که درحال حاضر‬ ‫با چندین ش��رکت خارجی و ایرانی قرارداد منعقد ش��ده‬ ‫است و مش��اور این پروژه ش��رکتی از کشور آلمان است‪.‬‬ ‫مدی��ر پروژه پلتفرم اس‌پی ‪ 100‬خاطرنش��ان کرد‪ :‬مرکز‬ ‫تحقیق��ات فرآیند یکپارچه‌س��ازی و نظارت در حوزه‌های‬ ‫مختل��ف از طراح��ی تا س��اخت قطعه‌ها‪ ،‬نمونه‌س��ازی و‬ ‫تس��ت‌ها را برعهده دارد و همچنین در زمینه مش��اوره و‬ ‫طراحی با چند شرکت خارجی اروپایی و آسیایی قرارداد‬ ‫منعقد کرده است‪.‬‬ ‫وی تصری��ح کرد‪ :‬با زمان‌بندی ک��ه در مدیریت کنترل‬ ‫پروژه انجام ش��ده‪ ،‬زمان نهایی تحویل پروژه و تولید اولیه‬ ‫محص��ول‪ ،‬آبان ‪ ۱۳۹۵‬خواهد بود ک��ه زمان نهایی اعالم‬ ‫ش��ده به همکاری سازنده‌های قطعات بس��تگی دارد که‬ ‫ت سازه‌گس��تر و مگا‌موتور با سازندگان‬ ‫خوشبختانه شرک ‌‬ ‫تعام��ل خوبی دارن��د و به روند کاری اتم��ام پروژه کمک‬ ‫می‌کنند‪ .‬وی در پایان یادآور ش��د‪ :‬تولید ‪ ۵‬نمونه خودرو‬ ‫برای پلتفرم‪ SP۱۰۰‬در‌نظر گرفته ش��ده است‪ ،‬که از آن‬ ‫جمله می‌ت��وان به محصول س��دان صن��دوق‌دار و بدون‬ ‫صن��دوق که در یک ب��ازه زمانی یک‌س��اله تولید خواهد‬ ‫ش��د اش��اره کرد همچنین خودروهای ‪ MPV‬و‪ SUV‬و‬ ‫‪ CROSS OVER‬از مواردی هس��تند که متعاقبا روی‬ ‫پلتفرم اس‌پی ‪ 100‬تولید خواهند شد‪.‬‬ ‫خودروسازان‬ ‫توسعه محصول‬ ‫نقطه ضعف سایپا بود‬ ‫سایپا نیوز‪ -‬مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا گفت‪:‬‬ ‫باید با اس��تفاده از تجارب و دانش فن��ی‪ ،‬روند پروژه‌های‬ ‫توسعه‌ای را در جهت ارتقای نام و جایگاه زامیاد گسترش‬ ‫دهیم‪ .‬س��عید مدن��ی در بازدید از پروژه‌های توس��عه‌ای‬ ‫ش��رکت زامیاد به‌ویژه س��الن رنگ پادرا‪ ،‬محصول جدید‬ ‫ش��رکت زامیاد‪ ،‬آن را مثب��ت ارزیابی کرد و گفت‪ :‬یکی از‬ ‫نقاط ضعف گروه خودروسازی سایپا در سال‌های گذشته‬ ‫مس��ئله توسعه محصول بوده اس��ت که با توجه به اجرای‬ ‫پروژه‌های توس��عه‌ای در گروه و تغییراتی که انجام‌ش��ده‬ ‫است‪ ،‬ش��اهد رشد بسیار خوبی هستم‪ .‬وی افزود‪ :‬شرکت‬ ‫زامیاد با مدیریت جدید رش��د شایان توجه‌ای را در بخش‬ ‫توس��عه‌ای داش��ته به صورتی که می‌توان گفت گام رو به‬ ‫جلویی‪ ،‬در راستای استراتژی کالن سایپا برداشت ‌ه است‪.‬‬ ‫تولید ایران‌خودرو از مرز‬ ‫‪۵۰۰‬هزار دستگاه گذشت‬ ‫ایکوپرس‪ -‬گروه صنعتی ایران‌خودرو در نخستین روز‬ ‫بهمن‌ماه و در آس��تانه سی و شش��مین سالگرد پیروزی‬ ‫انقالب اس�لامی‪ ،‬پانصد هزارمین خودروی خود را تولید‬ ‫ک��رد تا رکورد دیگ��ر را در این بخش ثب��ت کند‪ .‬گروه‬ ‫صنعت��ی ای��ران خودرو در دی‌ماه امس��ال نی��ز بیش از‬ ‫‪۵۹‬هزار دستگاه انواع خودروی سواری و وانت تولید کرد‬ ‫که در مقایس��ه با دی‌ماه سال گذش��ته ‪۱۸‬هزار دستگاه‬ ‫افزایش داشته است‪ .‬این خودروساز در دی‌ماه ‪ ۹۲‬حدود‬ ‫‪۴۱‬هزار دستگاه خودرو تولید کرده بود‪ .‬شایان ذکر است‪،‬‬ ‫تولی��د ایران خودرو از ابت��دای فروردین تا اول بهمن‌ماه‬ ‫س��ال گذشته ‪۲۸۰‬هزار و ‪ ۲۸۰‬دس��تگاه سواری و وانت‬ ‫بوده و تولید امس��ال نسبت به س��ال گذشته ‪۲۱۸‬هزار‬ ‫دستگاه بیشتر است‪.‬‬ ‫افزایش ‪ ۱۰۰‬درصدی تولید‬ ‫در بهمن دیزل‬ ‫خب�ر خودرو‪ -‬مدیرعامل ش��رکت بهم��ن دیزل با‬ ‫اعالم اینکه در امس��ال تولید بهمن دیزل نس��بت به‬ ‫س��ال قبل ‪۱۰۰‬درصد افزایش داش��ته است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫به‌ط��وری میزان تولید خودرو از ‪ ۱۸۰۰‬دس��تگاه در‬ ‫س��ال گذش��ته به حدود ‪ ۳۶۰۰‬دس��تگاه در امسال‬ ‫رسید که حاکی از افزایش دو برابری تولید در شرکت‬ ‫بهمن دیزل است‪.‬‬ ‫میرحکی��م حس��ینی در ادامه همچنین از رش��د‬ ‫‪۵۰‬درصدی تولید در س��ال آین��ده خبر داد و گفت‪:‬‬ ‫براس��اس برنامه‌ریزی انجام شده‪ ،‬پیش‌بینی می‌شود‬ ‫میزان تولید ش��رکت بهم��ن دیزل در س��ال آینده‬ ‫‪۵۰‬درصد افزایش داش��ته و به ح��دود ‪۵‬هزار و ‪۵۰۰‬‬ ‫دستگاه برسد‪.‬‬ ‫خریداران تحویل دهد‪ ،‬برای اجرای تعهد خود‬ ‫به مش��تریان و حفاظت از نام و نشان (برند)‬ ‫خ��ود مجبور ش��د این خ��ودرو را ب��ا قیمتی‬ ‫پایین‌تر از قیمت اعالمی خ��ود به خریداران‬ ‫تحویل دهد‪ .‬وی با بیان اینکه به احتمال زیاد‬ ‫هزینه‌ه��ای تولید این خ��ودرو پیش از اینکه‬ ‫پیش‌فروش شود‪ ،‬مشخص نبوده است‪ ،‬عنوان‬ ‫کرد‪ :‬براین اس��اس این خودروس��از نتوانسته‬ ‫مس��تندات خود را قب��ل از پیش‌ف��روش به‬ ‫ش��ورای رقابت اعالم کند ت��ا متحمل ضرر و‬ ‫زیان نشود‪ .‬نعمت‌بخش در ادامه تاکید کرد‪:‬‬ ‫وقتی خودروس��از پایین‌تر از قیمت تمام شده‬ ‫خودرو را به فروش برس��اند‪ ،‬ضرر می‌کند اما‬ ‫اگر بین قیمت تمام شده و قیمت فروش باشد‬ ‫در ای��ن صورت از س��ود اس��ت که کاس��ته‬ ‫می‌ش��ود؛ ب��ا ای��ن حال مش��خص نیس��ت‬ ‫ایران‌خ��ودرو در محاس��بات خود چند درصد‬ ‫سود در نظر گرفته است‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکی��د ب��ر اینکه تا لغ��و انحصاری‬ ‫بودن خودروی س��واری از فهرست شورای‬ ‫اقتص��اد‪ ،‬ما گرفت��ار قیمت‌گذاری ش��ورای‬ ‫رقابت هستیم‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬با توجه به اینکه‬ ‫ش��ورای رقابت در قیمت‌گ��ذاری خودروی‬ ‫دنا مش��ترک بودن پلتفرم آن را با خودروی‬ ‫سمند معیار قرار داد که نشان از ضعف این‬ ‫ش��ورا در نحوه تعیین فرمول قیمت‌گذاری‬ ‫خودروی س��واری دارد؛ با ای��ن حال توقع‬ ‫می‌رود اعضای این شورا بعد از این با نگاهی‬ ‫تخصصی به بحث قیمت‌گذاری ورود کنند‪.‬‬ ‫ح��ال با توجه به اینکه عوامل موثری درباره‬ ‫قیمت‌گ��ذاری یک خودرو دخیل هس��تند‬ ‫اما به نظر می‌رس��د تا زم��ان خروج خودرو‬ ‫از فهرس��ت ش��ورای اقتصاد‪ ،‬آخرین مرجع‬ ‫و قیمت‌گ��ذار نهایی خودرو ش��ورای رقابت‬ ‫باش��د‪ .‬با ای��ن حال باید منتظر ش��د و دید‬ ‫آیا خودروی س��واری از فهرس��ت کاالهای‬ ‫انحصاری خارج خواهد ش��د و قیمت‌گذاری‬ ‫همچون گذش��ته به خود بازار و خودروساز‬ ‫س��پرده خواهد ش��د یا اینکه شورای رقابت‬ ‫همچنان س��کان‌دار کش��تی قیمت‌گذاری‬ ‫خودرو خواهد ماند‪.‬‬ ‫تک خبر‬ ‫واردات سواری‌ها تنها‬ ‫از طریق نمایندگی‌های معتبر‬ ‫ش�اتا‪ -‬وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در اطالعیه‌ای‬ ‫اعالم کرد‪ :‬از ابتدای بهمن امسال‪ ،‬ثبت سفارش واردات‬ ‫خودروهای س��واری محدود ب��ه نمایندگی‌های معتبر‬ ‫ش��رکت‌های خارجی می‌شود که پیش از این در مرکز‬ ‫اصناف و امور بازرگانان معاونت توسعه بازرگانی داخلی‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت به ثبت رس��یده‌اند‪.‬‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن وتجارت در این اطالعیه آورده‪،‬‬ ‫در اج��رای ماده ‪ ۴‬قانون حمای��ت از مصرف‌کنندگان‪،‬‬ ‫همه کاالهای مصرفی ب��ادوام وارداتی‪ ،‬نظیر خودروی‬ ‫سواری ملزم به ارائه خدمات گارانتی وارانتی‪ ،‬و پس از‬ ‫فروش از جانب نمایندگی‌های مجاز و معتبر هس��تند‪.‬‬ ‫در این اطالعیه تصریح ش��ده اس��ت‪ :‬با وجود صراحت‬ ‫قانون‪ ،‬تاکنون بیش از نیمی از س��هم بازار خودروهای‬ ‫وارداتی س��واری در اختیار س��ایر وارد‌کنندگان به جز‬ ‫ش��رکت‌های نمایندگی مجاز است و مصرف‌کنندگان‬ ‫نهایی این خودروها ع�لاوه بر آنکه از دریافت خدمات‬ ‫متعارف پس از فروش‪ ،‬گارانتی و وارانتی محروم بوده‪،‬‬ ‫گاهی باب��ت دریافت ای��ن نوع خدم��ات باهزینه‌های‬ ‫نامتع��ارف و خارج از نظ��ارت روب��ه‌رو بوده‌اند‪ .‬وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت توضیح داده اس��ت‪ :‬همین امر‬ ‫باعث شده اس��ت روزانه شکایت‌های متعددی ازسوی‬ ‫مصرف‌کنن��دگان نهای��ی خودروهای س��واری در باره‬ ‫قیم��ت ف��روش و ارائه نکردن خدم��ات پس از فروش‬ ‫ب��ه وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت ارائه ش��ود‪ .‬در این‬ ‫اطالعیه آمده است‪ :‬بر همین اساس تصمیم بر آن شد‬ ‫در جه��ت نظارت هر چه بیش��تر بر قیمت خودروهای‬ ‫س��واری وارداتی عرضه شده در بازار و همچنین شیوه‬ ‫ارائ��ه خدمات پس از فروش طوالن��ی مدت‪ ،‬از ابتدای‬ ‫بهمن امسال‪ ،‬ثبت سفارش واردات خودروهای سواری‬ ‫محدود به نمایندگی‌های معتبر ش��رکت‌های خارجی‬ ‫ش��ود که قبال در مرکز اصناف و امور بازرگانان معاونت‬ ‫توسعه بازرگانی داخلی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫به ثبت رسیده‌اند‪.‬‬
‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫معدن‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪28‬‬ ‫یکشنبه ‪ 5‬بهمن ‪ 4 - 1393‬ربیع الثانی ‪ 25 -1436‬ژانویه ‪ -2015‬شماره ‪ -141‬پیاپی ‪1459‬‬ ‫جای خالی مرجع قیمت‌گذاری بین‌المللی در فلزات‬ ‫چینی‌ها با پول خودمان فاینانس می‌کنند‬ ‫منگنز نیازمند سرمایه‌گذاری‬ ‫‪5‬‬ ‫از فرصت ‪ 6‬ماهه تعیین تکلیف معادن غیرفعال گزارش می‌دهد‬ ‫هیجان در تولید با فعال‌سازی معادن راکد‬ ‫حامدش�ایگان‪ -‬گروه معدن‪ :‬طبق قانون معادن سرمایه‌گذاران باید زمان‌بندی اجرای پروژه را در طرح‬ ‫پیش�نهادی خود ارائه دهند و به مدت یک س�ال فرصت دارند فعالیت خود را آغاز کنند‪ .‬از آنجایی که‬ ‫در س�ال‌های گذش�ته معادن زیادی بدون ضابطه واگذار ش�ده بود و برخی از آنها صالحیت الزم برای‬ ‫معدنکاری را ندارند حال در ش�رایطی که تولید می‌تواند راهگش�ای رکود اقتصادی باش�د معادن راکد‬ ‫زی�ادی از آن دوران ب�ه ارث مانده اس�ت‪ .‬از ای�ن رو وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تج�ارت در همایش مدیران‬ ‫س�ازمان‌های صنع�ت‪ ،‬معدن و تجارت اس�تان‌ها از فرصت ‪ 6‬ماهه به معادن غیرفعال خبر داده اس�ت‬ ‫تا تولید خود را از س�ر بگیرند در غیراین‌صورت مجوز آنها باطل می‌ش�ود‪ .‬کارشناس�ان در این رابطه‬ ‫معتقدند معادن غیرفعال توس�ط کارشناسان زیرگروه شورای عالی معادن در مراحل اولیه و در صورت‬ ‫نیاز موردی در شورای عالی معادن بررسی می‌شوند تا اگر مشکل آنها قابل رفع باشد زمینه بهره‌برداری‬ ‫آنها فراهم ش�ود و در صورتی که صالحیت فنی و مالی الزم را نداشتند معادن راکد به مزایده گذاشته‬ ‫شوند‪.‬‬ ‫در چند س��ال گذش��ته با آغاز تحریم‌های غرب علیه‬ ‫ایران واحد‌ه��ای تولیدی تا حدودی ب��ا چالش مواجه‬ ‫ش��دند‪ ،‬زیرا از یک سو بازارهای صادراتی محدود شد و‬ ‫از طرف دیگر مش��کل ورود ماشین‌آالت و ‪ ...‬تا حدودی‬ ‫تولی��د را منزوی کرده اس��ت‪ .‬گرچه قیمت محصوالت‬ ‫معدن��ی در بازاره��ای جهانی نیز س��یر نزولی به خود‬ ‫گرفت ک��ه در نهای��ت فعالیت معادن ایران را بیش��تر‬ ‫محدود کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹بررسی کارشناسی دالیل تعطیلی معادن‬ ‫مدی��رکل دفت��ر بهره‌ب��رداری از‬ ‫مع��ادن در گف��ت و گو با‬ ‫رویک��رد وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت نسبت به معادن غیرفعال‬ ‫را تش��ریح ک��رد و گفت‪ :‬در حال‬ ‫حاضر برخ��ی معادن به چند دلیل غیرفعال هس��تند‪،‬‬ ‫تعدادی از آنها ماده معدنی با کیفیت و عیار پایین دارند‬ ‫که از نظر اقتصادی به صرفه نیس��ت‪ .‬از این رو به همه‬ ‫اس��تان‌ها ابالغ ش��ده اطالعات این معادن را به وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت برای بررسی ارسال کنند تا در‬ ‫زیر گروه ش��ورای عالی معادن مط��رح و پس از آن در‬ ‫صورت نیاز به صورت موردی در ش��ورای عالی معادن‬ ‫تصمیم‌گیری نهایی شود‪.‬‬ ‫ی زارچ با اش��اره به اینک��ه در ‪ 3‬ماه‬ ‫عباس��علی اقبال�� ‌‬ ‫گذش��ته نزدیک به ‪ 60‬معدن به دلی��ل غیرفعال بودن‬ ‫س��لب مالکیت ش��ده‌اند ادامه داد‪ :‬برخی از معدنکاران‬ ‫نب��ود بازار مصرف و حقوق دولتی باال را دلیل غیرفعال‬ ‫بودن معادن‌شان عنوان می‌کنند‪ .‬به همین دلیل پروانه‬ ‫بهره‌ب��رداری آنها دوباره بررس��ی و اگ��ر دالیل منطقی‬ ‫وجود داش��ته باشد برای شروع فعالیت‌های استخراجی‬ ‫برگردانده می‌ش��ود اما برخی دیگ��ر پروانه آنها باطل و‬ ‫زمان مزایده آنها اعالم ش��ده است‪ ،‬چراکه برخی از این‬ ‫معادن ذخیره و کیفیت خوبی دارند و تنها به دلیل نبود‬ ‫ت��وان مالی و محدودیت در تجهیز معادن نتوانس��ته‌اند‬ ‫فعالیت معادن را از سر بگیرند‪.‬‬ ‫او با بیان اینکه تا ‪ 6‬ماه آینده معادن غیرفعال تعیین‬ ‫تکلیف می‌شوند‪ ،‬افزود‪ :‬طبق قانون معادن بهره‌برداران‬ ‫در فرآیندی یک‌س��اله می‌توانند استخراج فعالیت‌های‬ ‫معدن��ی را در محدوده‌ها ش��روع کنند ام��ا اخذ مجوز‬ ‫بهره‌برداری به اس��تعالم س��ازمان‌های دیگری همچون‬ ‫منابع طبیعی‪ ،‬محیط زیس��ت و ‪ ...‬نیاز دارد و در برخی‬ ‫مواقع معدنکاران با معارضان محلی نیز روبه‌رو می‌شوند‬ ‫ک��ه زمان بهره‌ب��رداری را با تاخی��ر مواجه می‌کند‪ .‬به‬ ‫همین دلیل تصمیم‌گیری برای س��لب مالکیت معادن‬ ‫غیرفعال تنها از زمان اجرا نشات نمی‌گیرد بلکه عوامل‬ ‫اجرایی‪ ،‬صالحیت مالی و فنی و همچنین بازار مصرفی‬ ‫از فاکتورهای تاثیرگذاری اس��ت که در ش��ورای عالی‬ ‫معادن به آنها پرداخته می‌شود‪.‬‬ ‫اقبال��ی زارچ با نگاهی به تاثیر واگذاری دوباره معادن‬ ‫غیرفع��ال تصریح کرد‪ :‬ب��ا رونق بخش مع��دن اعتماد‬ ‫م��ردم ب��ه فعالیت‌های معدنکاری بیش��تر می‌ش��ود و‬ ‫توس��عه این بخش را ش��اهد خواهیم بود‪ .‬در سال‌های‬ ‫گذش��ته برخی معادن به دلیل برداش��ت‌های غیرمجاز‬ ‫تخلف‌هایی انجام داده‌اند‪ .‬این در حالی است که در تمام‬ ‫اس��تان‌ها سازمان‌های صنعت‪ ،‬معدن و تجارت آمادگی‬ ‫ارتقای س��طح مجاز بهره برداری معادن را داشته‌اند تا‬ ‫معدنکاران با توجه به زمان اعتبار پروانه و بازار مصرفی‬ ‫مواد معدنی بتوانند برداش��ت بیشتری از ذخایر معدنی‬ ‫داشته باشند به همین دلیل نگاه به معدنکاران متخلف‬ ‫با سرمایه‌گذارانی که رویه قانونی را دنبال کرده‌اند باید‬ ‫یکسان نباشد‪.‬‬ ‫‹ ‹وحدت رویه در قانون معادن و معدنکاری‬ ‫ی��ک عضو هیات مدیره ش��رکت‬ ‫مهندسی کانی فرآوران در رابطه‬ ‫با واگذارای معادن تعطیل شده به‬ ‫گفت‪ :‬تعطیل��ی معادن به‬ ‫عوامل زی��ادی همچون باال بودن‬ ‫حقوق دولتی‪ ،‬نبود بازار مصرفی‪ ،‬باال بودن قیمت تمام‬ ‫شده محصوالت معدنی و ‪ ...‬بستگی دارد که برای دوری‬ ‫از آن بای��د رونق را در معادن ایجاد کنیم‪ .‬چراکه طبق‬ ‫قانون مع��ادن‪ ،‬وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت باید با‬ ‫رییس هیات عامل ایمیدرو‪:‬‬ ‫معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪:‬‬ ‫‪ 20‬میلیارد آورده ایمیدرو و بخش خصوصی برای بخش معدن‬ ‫مع��اون وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫تج��ارت از تکمی��ل بازنگری در‬ ‫ط��رح جامع ف��والد و تحویل آن‬ ‫به وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫خب��رداد و گف��ت‪ :‬ایمی��درو و‬ ‫بخش‌خصوصی ‪ ۲۰‬هزار میلیارد‬ ‫توم��ان پول ب��ه طرح‌های بخش‬ ‫معدن آورده‌اند‪.‬‬ ‫مهدی کرباس��یان در گفت‌وگو با مهر گفت‪ :‬بازنگری‬ ‫ط��رح جامع فوالد هیچگاه متوقف نش��ده و این طرح‬ ‫بر‌مبن��ای ظرفیت ‪ ۵۵‬میلیون تنی ایران در پروژه‌های‬ ‫فوالدی تکمیل شده است؛ به نحوی که ظرف روزهای‬ ‫گذش��ته این طرح ب��ه وزیر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫تقدیم ش��ده تا از سوی وی ابالغ شود‪ .‬به گزارش مهر‪،‬‬ ‫مع��اون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت افزود‪ :‬در طرح‬ ‫جامع فعلی فوالد‪ ،‬برنامه کاری این بخش تا افق ‪۱۴۰۴‬‬ ‫در تمامی حوزه‌ها اعم از سنگ‌آهن‪ ،‬گندله‪ ،‬کنسانتره‪،‬‬ ‫فوالد و آهن اسفنجی تدوین شده و امیدواریم با ابالغ‬ ‫آن در حوزه‌های اس��تانی و با صدور مجوزهای جدید‪،‬‬ ‫رویکرد قانونی با معادن غیرفعال برخورد کند‪ .‬از این رو‬ ‫دست وزارتخانه خیلی باز نیست‪ ،‬زیرا همیشه واگذاری‬ ‫با مزاید مش��کلی را حل نمی‌کند‪ .‬برخی سرمایه‌گذاران‬ ‫که توان اجرای طرح‌های معدنی را دارند به دلیل اینکه‬ ‫در مزایده‌ها شرکت‌کنندگان قیمت‌های باالیی پیشنهاد‬ ‫می‌دهن��د‪ ،‬ورود نمی‌کنند و این مس��ئله به ورود افراد‬ ‫ب‌ا صالحیت به بخش معدن آسیب وارد می‌کند‪.‬‬ ‫عزی��ز میرزائیان با بیان اینکه برخی س��رمایه‌گذاران‬ ‫نیازمند حمایت هس��تند‪ ،‬ادامه داد‪ :‬سرمایه‌گذارانی در‬ ‫بخش معدن حض��ور دارند که میلیارده��ا تومان برای‬ ‫تامین تجهیزات و ماشین‌آالت هزینه کرده‌اند و به دلیل‬ ‫برخی موانع و مشکالت فعالیت آنها متوقف شده است‬ ‫که نیازمند حمایت‌های دولت هس��تند تا سرمایه آنها‬ ‫در جهت تولید به‌کار برده ش��ود‪ .‬این در حالی است که‬ ‫برخی قوانین معادن دست و بال وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت را برای حمایت از آنها بس��ته اس��ت‪ .‬بنابراین‬ ‫بای��د یک وحدت رویه در قانون معادن و بخش اجرایی‬ ‫ب��ه وجود آی��د تا در مرحل��ه کارشناس��ی فعالیت‌های‬ ‫معدنکاری با مش��کالتی روبه‌رو نش��ود و آنهایی که به‬ ‫دلیل موانع غیرفنی فعالیت نمی‌کنند‪ ،‬حمایت شوند‪.‬‬ ‫بتوان زمینه را برای دسترس��ی به‬ ‫اه��داف فراه��م ک��رد‪ .‬وی تصریح‬ ‫ک��رد‪ :‬ط��رح قبلی تغیی��رات کلی‬ ‫ک��رده و این تغییرات اساس��ی در‬ ‫نحوه توزیع مج��وز‪ ،‬اعطای مجوز‬ ‫و تعادل نداشتن راه‌اندازی طرح‌ها‬ ‫دیده شده است و امیدواریم مبنای‬ ‫خوبی برای آینده باشد‪.‬‬ ‫کرباسیان همچنین با بیان اینکه بودجه بخش معدن‬ ‫در س��ال ‪ 1394‬کافی نیست‪ ،‬گفت‪ :‬در حوزه معدن ما‬ ‫معتقدیم که اصل کار بر دوش بخش خصوصی است و‬ ‫ایمیدرو نیز این را در عمل نشان داده است؛ به نحوی‬ ‫که از ‪ ۲۴‬هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری مورد نیاز‬ ‫ب��رای طرح‌ها‪ ،‬نزدیک به ‪ ۲۰‬هزار میلیارد تومان جلب‬ ‫مشارکت بخش‌خصوصی شده است ولی اساس کار ما‬ ‫تکیه بر س��رمایه‌گذاری‌های خارجی هم است و به آن‬ ‫نیاز داریم با توجه به تعامالت بین‌المللی مثبتی که در‬ ‫جریان است‪ ،‬امیدواریم بتوانیم هرچه سریع‌تر این نیاز‬ ‫را مرتفع کنیم‪.‬‬ ‫دریافت حقوق دولتی معادن را با جدیت پیگیری می‌کنیم‬ ‫معاون��ت ام��ور معادن‬ ‫و صنای��ع معدنی وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫درباره محاس��به و نحوه‬ ‫وص��ول حق��وق دولتی‬ ‫معادن گفت‪ :‬به‌طور قطع‬ ‫در ه��ر ش��رایطی منافع‬ ‫کش��ور و معدن��کاران را‬ ‫لحاظ خواهیم کرد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش ش��بکه اطالع‌رس��انی تولید و‬ ‫تجارت ایران (ش��اتا)؛ جعفر س��رقینی افزود‪:‬‬ ‫نح��وه وصول حقوق دولتی مع��ادن تابع مفاد‬ ‫قان��ون مع��ادن و آیین‌نام��ه اجرای��ی مربوط‬ ‫ب��ه آن اس��ت که هرس��ال توس��ط س��ازمان‬ ‫صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت اس��تان‌ها پیگیری‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫س��رقینی ادام��ه داد‪ :‬ع�لاوه بر اق��دام یاد‬ ‫ش��ده معاونت امور مع��ادن و صنایع معدنی با‬ ‫هماهنگ��ی و همکاری حوزه معاونت توس��عه‬ ‫مدیری��ت‪ ،‬مناب��ع و امور‬ ‫استان‌ها به‌منظور پایش‬ ‫و پیگیری موضوع وصول‬ ‫حقوقی دولت معادن هر‬ ‫استان به تفکیک جلسات‬ ‫منظ��م دوره‌ای را برگزار‬ ‫می‌کند‪.‬‬ ‫مع��اون وزی��ر صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت همچنی��ن درباره مزایده‌های‬ ‫معدنی گفت‪ :‬به روسای سازمان صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت استان‌ها نیز مهلت ‪ 3‬ماهه برای ارائه‬ ‫لیس��ت کام��ل و جامع تمام��ی محدوده‌های‬ ‫اکتش��افی و معادن سراسر کشور برای مزایده‬ ‫در روزنامه‌ه��ای کش��ور برای دع��وت بخش‬ ‫خصوصی داده شده است‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬ب��ه دنبال حض��ور جدی بخش‬ ‫خصوصی در بخش معادن هس��تیم و در این‬ ‫راه با شفافیت‪ ،‬راه را برای ورود سرمایه‌گذاران‬ ‫هموار می‌کنیم‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران خبر داد‬ ‫رشد ‪ 80‬درصدی عملیات اکتشافی در ایمپاسکو‬ ‫مدیرعامل ش��رکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران‬ ‫از رشد ‪ 80‬درصدی عملیات اکتشافی این شرکت در‬ ‫‪ ‌9‬ماه سال جاری خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی ش��رکت تهیه و تولید مواد‬ ‫معدنی ایران (ایمپاسکو)‪ ،‬وجیه اهلل جعفری اظهار کرد‪:‬‬ ‫‪‌9‬ماه امس��ال مجموعه عملیات اکتشافی ایمپاسکو در‬ ‫حوزه‌های تهیه نقشه‪ ،‬حفاری‪ ،‬چا ‌ه پیمایی‪ ،‬ژئوفیزیک‬ ‫و نمونه‌برداری ‪ 80‬درصد نس��بت به مدت مشابه سال‬ ‫گذشته رشد داشته است‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینک��ه حفاری انجام ش��ده از س��وی‬ ‫ایمپاس��کو در ‪ 9‬ماه امس��ال ‪ 76‬درصد رش��د داشته‬ ‫است‪ ،‬خاطرنش��ان کرد‪ :‬میزان حفاری‌ها از ‪16‬هزار و‬ ‫‪ 100‬متر در ‪ 9‬ماه سال ‪ 1392‬به ‪ ‌66‬هزار و ‪ 909‬متر‬ ‫افزایش یافته است‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران‬ ‫ادامه داد‪ :‬میزان چاه‌پیمایی نیز با رشد ‪ 79‬درصدی از‬ ‫‪ 5‬هزار و ‪ 500‬متر در ‪ 9‬ماه س��ال گذشته به ‪ 26‬هزار‬ ‫متر افزایش یافته است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬میزان نمونه‌برداری‌های انجام ش��ده در‬ ‫‪‌9‬ماه امس��ال با رش��د ‪ 95‬درص��دی از ‪ 310‬نمونه در‬ ‫مدت مش��ابه س��ال گذش��ته به ‪ 6‬هزار و ‪ 290‬نمونه‬ ‫افزایش یافته است‪.‬‬ ‫جعف��ری با بیان اینکه عملکرد ایمپاس��کو در حوزه‬ ‫عملیات ژئوفیزیک نیز ‪ 75‬درصد رش��د داشته است‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬در ‪ 9‬ماه امس��ال عملیات ژئوفیزیک از ‪7‬‬ ‫هزار و ‪ 146‬نقطه در س��ال گذشته به ‪ 28‬هزار و ‪128‬‬ ‫نقطه رسیده است‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬فعالیت‌ه��ای انجام ش��ده در حوزه‬ ‫تهیه نقش��ه نیز با رشد ‪ 77‬درصدی از ‪ 9‬هزار و ‪950‬‬ ‫هکتار در ‪ 9‬ماه سال گذشته به ‪ 43‬هزار و ‪ 500‬هکتار‬ ‫افزایش یافته است‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫صادرات رقابت‌پذیر‬ ‫معدن متاثر از‬ ‫شرایط اقتصادی‬ ‫جواد صالحی‬ ‫استاد اقتصاد‬ ‫در بحث اقتص��اد کالن همواره تعیی��ن نرخ تورم‬ ‫متاثر از شرایط منطقی و اقتصادی کشور و بازارهای‬ ‫جهانی اس��ت به گون��ه‌ای که میزان ت��ورم داخل با‬ ‫می��زان تورم خارج مقایس��ه و متناس��ب با آن برای‬ ‫ایجاد رقابت‌پذیری در تولید نرخ ارز تعیین می‌شود‪.‬‬ ‫با این وج��ود تولید در بخش معدن کمی متفاوت‌تر‬ ‫از س��ایر بخش‌هاس��ت‪ ،‬چراکه تکیه بر مواد معدنی‬ ‫داخلی نقش نرخ ارز را در تولیدات آن کاس��ته است‬ ‫ام��ا از آنجایی که ماش��ین‌آالت و تجهیزات معدنی‬ ‫از خارج وارد می‌ش��وند به صورت غیرمستقیم روی‬ ‫تولی��دات و قیمت محصوالت معدنی اثر‌گذار اس��ت‬ ‫بنابرای��ن تولی��د بر مبنای ن��رخ ارز در بخش معدن‬ ‫مثبت اس��ت‪ ،‬زی��را هر قدر نرخ ارز بیش��تر باش��د‬ ‫درآمدهای ارزی معدن بیش��تر می‌شود و از آنجایی‬ ‫که ماشین‌آالت و تجهیزات وارداتی در بخش معدن‬ ‫چند سال مورد استفاده قرار می‌گیرند توازن مثبتی‬ ‫به وجود می‌آورد به‌طوری که افزایش قیمت ارز بیش‬ ‫از آنچه منجربه افزایش قیمت تمام‌شده محصوالت‬ ‫ش��ود‪ ،‬درآمد بیشتری را برای صادرات فرآورده‌ها به‬ ‫ارمغان می‌آورد‪.‬‬ ‫از ط��رف دیگر در بخش مع��دن باید تمام زنجیره‬ ‫به‌ص��ورت کامل دیده ش��ود تا اث��رات ارز در تولید‬ ‫به درس��تی ش��ناخته ش��ود‪ .‬درواقع تولی��د برخی‬ ‫محصوالت معدنی مانند سنگ‌آهن به دلیل اینکه از‬ ‫چن��د حلقه عبور می‌کند و درنهایت به فوالد تبدیل‬ ‫می‌شود اثر قیمت تجهیزات و ماشین‌آالت روی تمام‬ ‫حلقه توزیع و در نتیجه ب��ا افزایش قیمت محصول‬ ‫صادراتی‪ ،‬قیمت ارز جبران خواهد شد‪.‬‬ ‫بنابراین موضوع رقابت‌پذیری در محصوالت معدنی‬ ‫بیش از آنکه متاثر از قیمت ارز باش��د به فاکتورهای‬ ‫دیگری در تولید وابس��ته است که اصالح آنها به‌طور‬ ‫قط��ع اس��تخراج و درنهایت ف��رآوری محصوالت را‬ ‫بهب��ود می‌بخش��د‪ ،‬از این رو مع��ادن باید به‌صورت‬ ‫موردی بررسی شوند و موانع تولید با حمایت برطرف‬ ‫و تولید با مدیریت درست بهینه شود‪.‬‬ ‫داخل پرانتز‬ ‫تولید دوباره کارخانه‌های‬ ‫سیمان از ‪ ۲۴‬بهمن ماه‬ ‫دبیر انجمن صنفی کارفرمایان‬ ‫صنعت س��یمان از تولید دوباره‬ ‫کارخانه‌ه��ای س��یمان از ‪۲۴‬‬ ‫بهمن ماه خبر داد‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایلن��ا‪ ،‬عبدالرضا‬ ‫ش��یخان‪ ،‬درب��اره توق��ف‬ ‫کارخانه‌های سیمان گفت‪ :‬به دلیل افزایش موجودی‬ ‫کلینکر با وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت توافق ش��د‬ ‫تا برای صرفه‌جویی بیشتر بخشی از هزینه‌ها پوشش‬ ‫داده شود و مبلغی را بابت هزینه‌های ثابت پرداخت‬ ‫کنند‪ .‬وی با بیان اینکه ما تنها بخش پخت را متوقف‬ ‫کرده‌ایم و مش��کلی برای سوخت از مرداد ماه نبوده‬ ‫اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬بخش تولی��د و توزیع س��یمان مانند‬ ‫گذشته بوده و تغییری نداشته است‪.‬‬ ‫ش��یخان افزود‪ :‬برای اینکه در س��یلو‌ها کلینکر از‬ ‫دست نرود مازاد را مجبور بودیم در محوطه بریزیم و‬ ‫این موضوع باعث می‌شد تا کیفیت کلینکر از دست‬ ‫برود و بر این اس��اس قرار ش��د تا از این ثروت ملی‬ ‫محافظت شود و تولید آن برای مدتی متوقف شود‪.‬‬ ‫دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت س��یمان با‬ ‫بیان اینکه هیچ مش��کلی برای سوخت رسانی وجود‬ ‫ندارد‪ ،‬افزود‪ :‬وزارت نفت امسال همکاری خوبی با ما‬ ‫داش��ت و از اواسط تابستان به صورت اعتباری به ما‬ ‫مازوت فروختند‪ .‬وی خاطرنشان کرد‪ :‬همچنین در‬ ‫این مدت نفت کوره جایگزین گاز ش��د در حالی که‬ ‫نفت کوره لیتری ‪ ۲۵۰‬تومان بود آن را به قیمت گاز‬ ‫که ‪ ۱۲۱‬تومان است به ما عرضه کردند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه از ‪ ۲۴‬دی ماه مقرر ش��د حداکثر‬ ‫به مدت یک ماه تولیدات متوقف شوند‪ ،‬گفت‪ :‬از ‪۲۴‬‬ ‫بهمن ماه دوباره تولیدات از سرگرفته می‌شود‪.‬‬ ‫ش��یخان میزان موجودی کلینکر تا آخر دی ماه را‬ ‫‪ ۱۷‬میلی��ون تن اعالم کرد و گف��ت‪ :‬میزان صادرات‬ ‫سیمان و کلینکر ‪ ۹‬ماهه‪ ۱۴ ،‬میلیون و ‪ ۵‬هزار تن و‬ ‫میزان تولید کلینکر ‪ ۹‬ماهه‪ ۵۶ ،‬میلیون و ‪ ۸۵۰‬هزار‬ ‫تن و میزان تولید سیمان در این مدت ‪ ۵۱‬میلیون و‬ ‫‪ ۶۵۰‬هزار تن بوده است‪.‬‬ ‫ب��ه نظر می‌رس��د دلی��ل تصمیم دول��ت از قطع‬ ‫گاز مصرف��ی کارخانه‌های س��یمان فق��ط به خاطر‬ ‫اس��تفاده کارخانه‌های س��یمان از مواد اولیه انباشته‬ ‫شده نیس��ت و دولت می‌خواهد برای رفع مشکالت‬ ‫مصرف‌کنن��دگان گاز خانگ��ی کش��ور در مناط��ق‬ ‫سردسیر مانع کار تولید‌کنندگان سیمان شود‪.‬‬
‫روی خط خبر‬ ‫ایران دارای باالترین میزان‬ ‫تولید فوالد خام خاورمیانه‬ ‫در سال ‪ 2014‬م‬ ‫براس��اس گزارش انجمن جهان��ی فوالد‪ ،‬ایران در‬ ‫سال ‪ 2014‬میالدی باالترین میزان تولید را در بین‬ ‫کشورهای خاورمیانه حاصل کرد‪.‬‬ ‫به نقل از ش��اتا؛ ایران در س��ال ‪ 2014‬میالدی‪،‬‬ ‫‪16‬میلی��ون و ‪331‬هزار تن فوالد خ��ام تولید کرد‬ ‫ک��ه در مقایس��ه ب��ا می��زان تولید فوالد در س��ال‬ ‫‪ 2013‬می�لادی (‪15‬میلی��ون و ‪422‬ه��زار ت��ن)‪،‬‬ ‫‪5/9‬درص��د رش��د نش��ان می‌دهد‪ .‬بر این اس��اس‪،‬‬ ‫ای��ران با یک پله صعود در میزان تولید نس��بت به‬ ‫س��ال ‪ 2013‬میالدی در جایگاه چهاردهم جهانی‬ ‫ایس��تاد‪ .‬در میان کشورهای تولید‌کننده فوالد خام‬ ‫در خاورمیانه در س��ال ‪2014‬میالدی‪ ،‬عربس��تان‬ ‫س��عودی ‪6‬میلیون و ‪291‬هزار ت��ن‪ ،‬قطر ‪3‬میلیون‬ ‫و ‪47‬ه��زار تن و امارات متح��ده عربی ‪2‬میلیون و‬ ‫‪390‬هزار تن فوالد خام تولید کرد‪ .‬این آمار نش��ان‬ ‫می‌دهد که امارات متحده عربی میزان تولید فوالد‬ ‫خام خود را ‪17‬درصد کاهش داده است‪.‬‬ ‫طبق گزارش انجم��ن جهانی فوالد‪ ،‬میزان تولید‬ ‫فوالد جهانی (‪ 65‬کش��ور) در س��ال‪ 2014‬میالدی‬ ‫با ‪1/1‬درصد رش��د به یک‌میلی��ارد و ‪636‬میلیون و‬ ‫‪960‬هزار تن رس��ید‪ .‬چین‪ ،‬بزرگترین تولید‌کننده‬ ‫فوالد جهان در این مدت‪822 ،‬میلیون و ‪700‬هزار‬ ‫تن فوالد تولید کرد که نسبت به میزان تولید سال‬ ‫گذشته میالدی‪0/9 ،‬درصد رشد داشت‪.‬‬ ‫عضو انجمن فوالد‪:‬‬ ‫مشکالت حمل‌ونقل‬ ‫در صادرات فوالد‬ ‫عض��و انجم��ن تولیدکنن��دگان ف��والد ای��ران در‬ ‫گفت‌وگو با باش��گاه خبرنگاران‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬براساس‬ ‫طرح جامع فوالدی کشور در سال ‪ 1404‬قرار است‬ ‫نس��بت صادرات ‪20‬درصد تولید فوالد کش��ور باشد‬ ‫در حالی‌ک��ه در طول ‪ 10‬س��ال این عدد حداکثر ‪7‬‬ ‫درصد بوده است‪ .‬عضو انجمن تولیدکنندگان فوالد‬ ‫ای��ران افزود‪ :‬برای رس��یدن به این عدد یا نزدیک به‬ ‫آن‪ ،‬باید عوامل موفقیت کشورهای هم‌سوی خود را‬ ‫بررسی کنیم‪ .‬سیدحسین احمدی ادامه داد‪ :‬به‌عنوان‬ ‫مثال کشور چین مواد اولیه را از ما خریداری و اقدام‬ ‫به تولی��د محصوالت فوالدی می‌کند و س��پس این‬ ‫محصوالت را زیر قیمت یا مشابه قیمت‌های داخلی‬ ‫به ایران صادر می‌کند‪ .‬احمدی تصریح کرد‪ :‬به گفته‬ ‫چینی‌‌ها‪ ،‬دولت این کشور کل هزینه حمل صادراتی‬ ‫را از طریق مش��وق مالیاتی کمک می‌کند چراکه با‬ ‫توجه به حجیم بودن محصول و دور بودن بازارهای‬ ‫هدف‪ ،‬این اقدام می‌تواند کمک بس��یار شایانی برای‬ ‫توسعه صنعت فوالد باشد‪.‬‬ ‫آخرین قیمت جهانی فلزات‬ ‫آخری��ن قیم��ت جهان��ی فل��زات حاکی اس��ت که‬ ‫قیم��ت آلومینی��وم ‪ 1830/50‬دالر‪ ،‬ف��والد ‪500/00‬‬ ‫دالر‪ ،‬مس ‪ 5581/00‬دالر‪ ،‬نی��کل ‪ 14405/00‬دالر‪،‬‬ ‫قلع ‪ 19510/00‬دالر‪ ،‬س��رب ‪ 1831/00‬دالر و روی‬ ‫‪ 2106/50‬دالر معامله ش��ده اس��ت‪ .‬به گزارش روابط‬ ‫عمومی س��ازمان توسعه و نوس��ازی معادن و صنایع‬ ‫معدنی ایران‪ ،‬در بخش فلزات داخلی‪ ،‬قیمت ش��مش‬ ‫آلومینیوم المهدی ‪ 89000‬ریال و ش��مش آلومینیوم‬ ‫ایرالکو ‪ 88800‬ریال‪ ،‬هر کیلو مس کاتد نیز ‪196182‬‬ ‫ریال‪ ،‬ش��مش روی (با عی��ار ‪ 99/95‬درصد) ‪78300‬‬ ‫ریال‪ ،‬ش��مش روی (با عی��ار‪ 99/99‬درصد) ‪80000‬‬ ‫ریال‪ ،‬س��رب (با عیار ‪ 99/99‬درص��د) ‪ 85000‬ریال‪،‬‬ ‫کنسانتره مس سرچشمه (با عیار ‪ 30‬درصد) ‪1872/7‬‬ ‫دالر‪ ،‬کنس��انتره مس س��ونگون (با عی��ار ‪33‬درصد)‬ ‫‪ 2049/97‬دالر و کنس��انتره مس میدوک (با عیار ‪35‬‬ ‫درصد) ‪ 2168/15‬دالر اعالم شد‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬قیمت‬ ‫مگنتیت (با عیار ‪61-62‬درصد)‪ ،‬فوب بندرعباس ‪46‬‬ ‫دالر و س��ی اف آر چی��ن ‪ 58‬دالر‪ ،‬مگنتی��ت (با عیار‬ ‫‪51-52‬درصد)‪ ،‬فوب بندر عباس ‪ 19‬دالر و س��ی اف‬ ‫آر چی��ن ‪ 31‬دالر‪ ،‬هماتیت (ب��ا عیار ‪61 -62‬درصد)‬ ‫فوب بندرعباس ‪ 44‬دالر و سی اف آر چین ‪ 56‬دالر‪،‬‬ ‫هماتیت (با عیار ‪ 52-53‬درصد) فوب بندرعباس ‪18‬‬ ‫دالر و س��ی اف آر چی��ن ‪ 30‬دالر‪ ،‬کرومیت (با عیار‬ ‫‪ 40‬درص��د) و س��ی اف آر چی��ن ‪ 245‬دالر و قیمت‬ ‫کرومیت (با عیار ‪ 42‬درصد) و سی اف آر چین ‪250‬‬ ‫دالر بود‪ .‬بنا به این گزارش‪ ،‬قیمت سیمان تهران تیپ‬ ‫‪ 50( ،2‬کیلوگ��رم) تحویل در ته��ران ‪ 66/000‬ریال‪،‬‬ ‫سیمان سفید س��اوه (‪ 40‬کیلوگرم) تحویل در تهران‬ ‫‪ 130/000‬ریال‪ ،‬گچ جبل‌متین (‪ 40‬کیلوگرم) تحویل‬ ‫در ته��ران ‪ 35/000‬ریال و نیز گچ س��اوه طالیی (‪40‬‬ ‫کیلوگرم) تحویل در تهران ‪ 38/000‬ریال بود‪ .‬قیمت‬ ‫ه��ر اونس طال ‪ 1291‬دالر و قیمت هر گرم طالی ‪18‬‬ ‫عیار ‪ 1/059/610‬دالر اعالم شد‪ .‬در این میان‪ ،‬قیمت‬ ‫دالر ‪ 34/570‬ریال و قیمت یورو ‪ 40/600‬ریال بود‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫یکشنبه ‪ 5‬بهمن ‪ 4 - 1393‬ربیع الثانی ‪ 25 -1436‬ژانویه ‪ -2015‬شماره ‪ -141‬پیاپی ‪1459‬‬ ‫صنایع معدنی‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫جایخالیمرجعقیمت‌گذاریبین‌المللیدرفلزات‬ ‫محبوب�ه ناطق‪ -‬گروه معدن‪ :‬ت��دارک بازاری که‬ ‫ش��رکت‌کنندگان در آن ب��ه طور عم��ده در آن به‬ ‫تحلی��ل و قیمت گ��ذاری صنایع مرب��وط به فلزات‬ ‫پایه می‌پردازند‪ ،‬فرصتی برای دادوس��تد تامینی در‬ ‫ن قیمت تمام فلزها‬ ‫مقابل مخاطره‌های ناشی از نوسا ‌‬ ‫محسوب می‌شود‪.‬‬ ‫وجود یک بازار مرجع قیمت‌گذاری با توجه به حجم‬ ‫عظیمی از تولید و ص��ادرات و واردات مواد معدنی‬ ‫در ایران یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر به نظر می‌رسد‬ ‫که می‌تواند در نخستین مرحله‪ ،‬به ساماندهی بازار‬ ‫فلزات کش��ور بپردازد و فعالی��ت تولیدکنندگان و‬ ‫صادرکنندگان را به نظم درآورد و در گام‌های بعدی‬ ‫برای کش��ورهای منطقه و در برخی محصوالت که‬ ‫دارای مزیت است برای دنیا مرجع محسوب شود‪.‬‬ ‫چندی پی��ش وزیر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت نیز‬ ‫ب��ه این نکته اش��اره و اع�لام ک��رد‪ :‬در صورتی که‬ ‫ش��رکت‌های پژوهش��ی در رابطه با قیمت‌گذاری و‬ ‫پیش‌بین��ی نرخ انواع فل��زات در آینده برای ایران و‬ ‫جه��ان به وج��ود آید این وزارتخان��ه از آن حمایت‬ ‫می‌کند‪ .‬اتفاقی که ‪ 130‬س��ال پیش در انگلستان و‬ ‫برای بازار فلزات آن کش��ور افتاد و بعدها به مرجع‬ ‫قیمت‌گذاری فلزات غیرآهنی در دنیا تبدیل شد‪.‬‬ ‫با این حال باید دید آیا ظرفیت فنی و تحلیلگران‬ ‫خبره برای ایجاد و پا گرفتن چنین مرجعی در ایران‬ ‫وج��ود دارد و آیا تولیدکنن��دگان و صادرکنندگان‬ ‫داخلی از چنین مرجعی حمایت می‌کنند؟‬ ‫‹ ‹نه�ادی ب�رای ح�ل اختلاف خری�دار و‬ ‫فروشنده‬ ‫محمدحسین بابالو‪ ،‬کارشناس‬ ‫می‌گوید‪ :‬در‬ ‫بورس ب��ه‬ ‫دنیا بازار‌ه��ای مرجع متعددی‬ ‫برای مواد معدنی و فلزات پایه‬ ‫وج��ود دارد ک��ه بیش��تر آنها‬ ‫رس��انه‌ها و مراجع خبری هس��تند‪ .‬این رسانه‌ها با‬ ‫گذش��ت سال‌ها و با پیش‌بینی‌های درست در مدت‬ ‫زمان طوالنی توانس��ته‌اند اعتم��اد تولیدکنندگان و‬ ‫تاجران را به دست آورند‪ .‬وی اضافه می‌کند‪ :‬به نظر‬ ‫نمی‌رس��د ایجاد یک شرکت برای قیمت‌گذاری کار‬ ‫آس��انی باش��د و بتوان به راحتی در ای��ران اعتماد‬ ‫تاجران و تولیدکنندگان را به دست آورد‪.‬‬ ‫وی با اش��اره ب��ه اینکه تعیین قیمت س��از و کار‬ ‫متع��ددی دارد‪ ،‬می‌افزای��د‪ :‬در حال حاض��ر ال‌‪.‬ام‌‪.‬‬ ‫ای یا ب��ورس لندن چنین کارب��ردی دارد و مرجع‬ ‫قیمت‌گذاری محسوب می‌‌شود که تاجران ما نیز به‬ ‫این قیمت‌ها استناد می‌کنند‪.‬‬ ‫در ایران نیز اگر خریدار و فروشنده دچار اختالف‬ ‫ش��وند نهادی که به جز بورس ب��رای دادگاه اعالم‬ ‫قیمت می‌کند اس��تناد به قیمت‌ه��ای یک روزنامه‬ ‫اقتصادی اس��ت که ب��ه دلیل اینکه از ب��ازار جمع‬ ‫می‌ش��ود همواره نمی‌تواند دقیق و درست باشد لذا‬ ‫الزم اس��ت ش��رکتی با این هدف در کشور حداقل‬ ‫برای رفع اختالف طرفین دعوا شکل گیرد‪.‬‬ ‫این کارش��ناس بورس ادامه می‌دهد‪ :‬البته بورس‬ ‫کاال می‌توان��د چنین کارکردی داش��ته باش��د و در‬ ‫حال حاضر نی��ز تنها مرجع رس��می قیمت‌گذاری‬ ‫است‪ ،‬ولی بودن یک مرجع که تنها به پیش‌بینی و‬ ‫تحلیل ب��ازار در کوتاه و میان‌مدت و بلندمدت و نه‬ ‫خرید و فروش بپردازد الزامی است‪.‬‬ ‫وی در ادامه با بی��ان اینکه در حال حاضر قیمت‬ ‫خرید و فروش مواد پلیمری و قیر صادراتی در دنیا‬ ‫مرجع قیمتی قرار می‌گیرد ولی در سایر رینگ‌های‬ ‫صادراتی چنین ظرفیتی تاکنون نش��ان داده نشده‬ ‫اس��ت می‌افزاید‪ :‬فعالیت‌های پراکنده‌ای تاکنون از‬ ‫س��وی رسانه‌ها و س��ایت‌های متعدد با هدف اینکه‬ ‫مرج��ع قیمت‌گذاری فلزات پایه و غیرآهنی و دیگر‬ ‫کاالها مش��خص ش��ود انجام ش��ده اس��ت ولی به‬ ‫دلی��ل نبود ت��وان کافی و دان��ش الزم خیلی موفق‬ ‫نبوده‌اند و حاال اگر مرکزی باش��د که قیمت‌گذاری‬ ‫را به ص��ورت متمرکز و با دقت باال انجام دهد همه‬ ‫تولیدکنندگان و بازرگانان و همچنین کارگزاری‌ها‬ ‫استقبال می‌کنند‪.‬‬ ‫بابال��و اظهار می‌دارد‪ :‬با این حال به نظر می‌رس��د‬ ‫این توان در حال حاضر در کش��ور وجود ندارد زیرا‬ ‫در وهله نخس��ت ایجاد چنین ش��رکتی به سرمایه‬ ‫عظیم��ی نی��از دارد و رس��انه‌ها که اکث��را بی‌پول‬ ‫هس��تند نمی‌توانن��د به طور کام��ل وارد این حوزه‬ ‫ش��وند و علی‌رغم ایجاد سایت‌هایی که کپی‌برداری‬ ‫ش��ده از س��ایت‌هایی مثل بلومبرگ یا بولتن‌متال‬ ‫است ش��اهد رویکرد عمده و قابل‌توجه بازرگانان و‬ ‫تولیدکنندگان به این سایت‌ها نبوده‌ایم؛ البته شاید‬ ‫دلیل دیگر رونق نگرفتن چنین مرکزی‪ ،‬این باش��د‬ ‫که ب��ازار کمبود چنین مرکزی را احس��اس نکرده‬ ‫وگرنه به صورت خودج��وش مرکزی متمرکز برای‬ ‫قیمت‌گذاری شکل می‌گرفت‪.‬‬ ‫وی با اش��اره ب��ه اینکه بازار فعلی دارای انس��جام‬ ‫نیس��ت و بازار خرده‌پایی محسوب می‌شود‪ ،‬تصریح‬ ‫می‌کن��د‪ :‬این بازار در کوتاه‌م��دت ارتباط معناداری‬ ‫ب��ا بازار جهانی ندارد ام��ا در بلند‌مدت و میان‌مدت‬ ‫از ب��ازار جهان��ی دنباله‌روی می‌کند و ب��ر هم تاثیر‬ ‫می‌گذارند‪ .‬وقتی ارتباط کوتاه‌مدت و معنادار باش��د‬ ‫باید به‌دنبال کوچکترین تغییر‪ ،‬بالفاصله تغییرات را‬ ‫در بازار نیز شاهد باشیم‪.‬‬ ‫‹ ‹تاجران استقبال می‌کنند‬ ‫علی‌اصغ��ر بهرامی مدیر بخش‬ ‫فلزی و معدنی کارگزاری مفید‬ ‫نی��ز در رابطه ب��ا ضرورت‌های‬ ‫وج��ود ی��ک ب��ازار مرج��ع‬ ‫قیمت‌گ��ذاری فل��زات پای��ه و‬ ‫می‌گوید‪ :‬نمی‌توان گفت چنین‬ ‫غیرآهن��ی به‬ ‫بازارهایی وجود ندارد ولی بازارهای بین‌المللی نظیر‬ ‫ال‪.‬ام‪.‬ای لن��دن ب��ا پیش‌بین��ی وضعیت ب��ازار در‬ ‫بورس فلزات لندن‬ ‫بورس فلزات لندن (‪ )LME‬بزرگترین بورس فلزات (غیرآهنی) است که حدود ‪130‬سال سابقه فعالیت دارد‪.‬‬ ‫ساختار و عملیات کنونی بورس فلزات لندن از تاریخچ ‌ه و پیوندهای نزدیک آن با داد و ستد فلزات واقعی سر‬ ‫برآورده است‪ .‬این بورس از آغاز تأسیس خود در انگلیس به صورت بازار پیشگام جهانی در مورد فلزات غیرآهنی‬ ‫درآمده اس��ت‪ .‬بورس فلزات لندن بازار پایانی واقعی اس��ت که در آن تسهیالتی برای تحویل واقعی‪ ،‬به منظور‬ ‫پشتیبانی از پیمان‌های آن‪ ،‬فراهم شده است‪.‬‬ ‫ای��ن بورس خود درگیر داد و س��تد نیس��ت و به انجام عملیات یا فراهم کردن خدم��ات مالی یا واقعی برای‬ ‫مشتریان نیز نمی‌پردازد‪ LME .‬فقط بازاری را فراهم کرده است که داد و ستد در آن انجام می‌شود و مقررات‬ ‫آن و شفافیت فعالیت‌هایی را که در آن انجام می‌شود‪ ،‬تدارک می‌بیند‪.‬‬ ‫‹ ‹تاریخچه‬ ‫بورس فلزات لندن بزرگترین بازار جهانی برای داد و س��تد فلزات غیرآهنی اس��ت که فلزهای پایه داد و ستد‬ ‫شده در آن حدود ‪ 95‬درصد مبادله جهانی را در بر می‌گیرد‪ .‬این بورس ابتدا در قرن نوزدهم میالدی تاسیس‬ ‫ش��د‪ .‬در آن زمان انگلیس به شکل فزاینده وابسته به واردات فلزات برای تکمیل محصوالت معادن رو به پایان‬ ‫داخلی خود و س��پس جایگزینی آن بود‪ .‬واردات عمده به فلزات اصلی آلیاژی مربوط می‌ش��د که شامل قلع از‬ ‫تنگه‌های مالزی و مس از معادن تازه‌تاسیس شیلی بود‪.‬‬ ‫قیمت‌گذاری و داد و س��تد این کاالها نامنظم بود‪ .‬زمان حرکت کش��تی‌ها متغی��ر‪ ،‬اطالعات پراکنده و بازار‬ ‫تجاری غیررس��می بود‪ .‬دو عامل در نظم بخش��یدن به این وضعیت کمک کرد‪ :‬ایجاد کشتی بخار (همراه با باز‬ ‫شدن کانال سوئز) و پیدایش تلگراف که باعث می‌شد زمان حرکت کشتی‌ها و دستیابی به اطالعات مربوط به‬ ‫کشتی‌ها و محموله‌های آنها پیش از ورود به لندن قابل پیش‌بینی و امکانپذیر باشد‪.‬‬ ‫بازرگانان س��رمایه‌های هنگفتی برای واردات فلزات صرف می‌کردند و خواهان دستیابی به اطالعات مطمئن‬ ‫بودند‪ .‬در نتیجه‪ ،‬بازرگانان فلزات در لندن شروع به مالقات با یکدیگر در قهوه‌خانه‌های شهر‪ ،‬به ویژه «قهوه‌خانه‬ ‫جروزالم»‪ ،‬به منظور داد و س��تد محموله‌هایی از فلز که در آینده وارد می‌ش��د کردند‪ .‬داد و ستد فلزات در این‬ ‫قهوه‌خانه‌ها بازتابی از توسعه بازار سهام بود‪.‬‬ ‫در سال ‪1877‬م این داد و ستد برای بازرگانان آنقدر توسعه یافته بود که بتوانند شرکتی به نام «شرکت بازار‬ ‫و بورس فلز» را تشکیل دهند و ساختمانی را در اختیار بگیرند که به داد و ستد فلز اختصاص داشت‪ .‬به‌سرعت‬ ‫قیمت‌های حاصل از داد و ستد منتشر شد و بخش پایانی ساختار بنیادی ‪ LME‬آماده کار شد‪ .‬اکنون این بازار‬ ‫ب��ه منزله مرجع قیمت‌گذاری عمل می‌کرد‪ .‬به واقع‪ ،‬این بازار مکانی بود که مخاطره ناش��ی از تغییر قیمت را‬ ‫می‌توانس��ت از طریق داد و س��تد پیش‌هنگام خنثی کند و در آن خرید و فروش فلز واقعی ممکن بود‪ .‬بدین‬ ‫ترتیب‪ ،‬بورس به صورت بازاری برای مهار کردن مخاطره در صنایع فلزی بنیان نهاده شد‪.‬‬ ‫امروزه‪ ،‬بازرگانی همچنان به صورت بخش جدانش��دنی کسب‌وکار فلز واقعی باقی مانده است زیرا سنگ‌های‬ ‫معدن فلزی‪ ،‬بیشتر به طور بی‌موقع و نامناسب و به طور کامل به دور از مناطق عمده مصرف کشف می‌شود؛‬ ‫بنابراین ‪ LME‬خدمتی بس��یار الزم را برای همه کس��انی که فلز را تولید‪ ،‬انبار‪ ،‬داد و ستد یا مصرف می‌کنند‪،‬‬ ‫فراهم خواهد کرد‪.‬‬ ‫ب��ورس فل��زات لندن ‪ 3‬وظیفه عمده مرتبط با یکدیگر دارد که این وظیفه‌ها‪ ،‬تعیین قیمت‌های مرجع روزانه‬ ‫برای محصول‌های مورد معامله‪ ،‬تدارک تسهیالت داد و ستد تامینی در مقابل مخاطره ناشی از نوسان قیمت و‬ ‫عمل کردن به منزله بازار پایانی با آخرین راه چاره از طریق شبکه نیازهای مخصوص است‪.‬‬ ‫کوتاه‌م��دت‪ ،‬می��ان و بلندم��دت می‌توانن��د ب��ه‬ ‫تولیدکنن��دگان و مصرف‌کنن��دگان و همچنی��ن‬ ‫تاج��ران اطمینان دهند که در چه محدوده قیمتی‪،‬‬ ‫قرارداد ببندند و در حال حاضر تاجران ما با مراجعه‬ ‫به س��ایت بورس لندن از قیم��ت روز فلزات با خبر‬ ‫می‌شوند‪.‬‬ ‫وی اضاف��ه می‌کن��د‪ :‬در ای��ن ب��ازار نی��ازی ب��ه‬ ‫قیمت‌گذاری یا رد و بدل واقعی کاال نیست و خرید‬ ‫و فروش منجر به تحویل نمی‌شود و قراردادها ‪7 ،3‬‬ ‫‪ 9،‬یا حتی ‪ 27‬ماهه است؛ برخالف بازار‌های داخلی‬ ‫ایران که با معامله م��واد معدنی یا فلزات در بورس‬ ‫کاال باید کاال تحویل داده و تحویل گرفته شود‪.‬‬ ‫این کارش��ناس بورس ادامه می‌دهد‪ :‬اما در داخل‬ ‫کش��ور بسیار عالی اس��ت اگر مرجع قیمت داخلی‬ ‫وجود داشته باشد و قیمت‌گذاری و تحلیل بازار را به‬ ‫تاجران ارائه دهد‪ .‬ایجاد چنین مرکزی کمک زیادی‬ ‫به رونق گرفتن معادن‪ ،‬صنایع معدنی و بازار مصرف‬ ‫و بازارهای آتی فلزات پایه خواهد کرد‪.‬‬ ‫بهرام��ی با بیان اینکه در دنی��ا بازار‌های متعددی‬ ‫نظی��ر بازار ش��انگهای‪ ،‬متال‌بولتن و بورس لندن به‬ ‫مرجع قیمت‌گذاری تبدیل شده‌اند‪ ،‬اضافه می‌کند‪:‬‬ ‫وظیف��ه این مرکز‪ ،‬تحلیل ب��ازار و تاثیرات وضعیت‬ ‫سیاس��ی و اقتصادی داخل��ی و خارجی ارز و نفت و‬ ‫طال بر قیمت فلزات پایه و ارزیابی هزینه‌های حمل‬ ‫و نق��ل و هزینه س��ربار اس��ت تا به‌ط��ور مثال یک‬ ‫تولید‌کننده میلگرد بتواند وضعیت آینده شرکت را‬ ‫برای خرید فوالد و تولید میلگرد به درستی ارزیابی‬ ‫کند‪ .‬این ارزیابی به او کمک می‌کند تصمیم بگیرد‬ ‫خری��د نقدی کند ی��ا مدت‌دار و اینک��ه به دریافت‬ ‫صحیحی از سود احتمالی آینده خود دست یابد‪.‬‬ ‫وی با عنوان اینکه در صورتی که مرکز برای مدتی‬ ‫به ارائه تحلیل‌های درس��ت بپردازد می‌تواند اعتماد‬ ‫بازار را در ادامه به س��مت خود ج��ذب کند‪ ،‬ادامه‬ ‫می‌دهد‪ :‬دولت می‌تواند از این مراکز یا شرکت‌ها به‬ ‫عنوان ش��رکت‌های دانش‌بنیان حمایت کند چراکه‬ ‫می‌توانند تصویر درستی از چشم‌انداز در هر بخشی‬ ‫ارائه دهند‪.‬‬ ‫این کارش��ناس کارگزاری مفید در ادامه به وجود‬ ‫تحلیلگران توانمند و باتجربه که در س��ال‌های اخیر‬ ‫ش��کل گرفته‌ان��د اش��اره می‌کن��د و می‌افزاید‪ :‬این‬ ‫تحلیلگرها توان تحلیل‌ه��ای عمومی و منطقه‌ای و‬ ‫بین‌المللی را دارا هستند و ضعیف نیستند اما ثبات‬ ‫اقتصادی کشور تاثیر زیادی بر تحلیل‌ها دارد‪ .‬حتی‬ ‫قوی‌ترین تحلیلگرهای اروپایی و امریکایی نتوانستند‬ ‫کاهش نفت به ‪ 45‬دالر را پیش‌بینی کنند‪.‬‬ ‫بهرام��ی می‌گوی��د‪ :‬در حال حاضر ش��رکت‌های‬ ‫کارگزاری به این س��مت حرک��ت کرده‌اند و دارای‬ ‫تحلیلگره��ای متبح��ری هس��تند و در س��ال‌های‬ ‫متمادی‪ ،‬تیم خوبی را گردآوری کرده‌اند که تقریبا‬ ‫در خرید و فروش س��هام‌ها در س��ال‌های گذش��ته‬ ‫موفق عم��ل کرده‌اند اما اینکه چ��را تبدیل به یک‬ ‫مرجع نشده‌اند شاید احساس نیاز شدیدی به وجود‬ ‫چنین مرکز و مرجعی احساس نمی‌شده است‪.‬‬ ‫ب��ا این حال بورس کاال می‌توان��د پرچمدار ایجاد‬ ‫چنین مرکزی باش��د چون تقریبا تمامی شرایط آن‬ ‫را داراس��ت زیرا خرید و فروش‌های کالنی را انجام‬ ‫می‌دهند و می‌توانند با فراهم‌آوردن س��ایر ش��رایط‬ ‫ب��ه یک مرک��ز مرج��ع بین‌المللی ب��رای تحلیل و‬ ‫قیمت‌گذاری تبدیل شوند‪.‬‬
‫یکشنبه ‪ 5‬بهمن ‪ 4 - 1393‬ربیع الثانی ‪ 25 -1436‬ژانویه ‪ -2015‬شماره ‪ -141‬پیاپی ‪1459‬‬ ‫یادداشت‬ ‫تالش برای بازگشت‬ ‫اعتماد بخش خصوصی‬ ‫محمدرضا سبزعلیپور‬ ‫رییس شورای سیاستگذاری اقتصاد‬ ‫مقاومتی و بخش خصوصی‬ ‫واقعی��ت ان��کار‌ ناپذی��ری در جه��ان ام��روز‬ ‫پی��ش‌‌روی ماس��ت و آن اینکه بخ��ش بزرگ و‬ ‫مهمی از فعالیت‌های هر کشوری بر دوش بخش‬ ‫خصوصی آن کشور است‪.‬‬ ‫این در‌حالی است که در کشورهایی که ذخایر‬ ‫نفتی و زیرزمینی دارند و درآمد دولت وابسته به‬ ‫فروش نفت و خام فروش��ی است‪ ،‬ارزش زیادی‬ ‫ب��رای بخش خصوصی و فع��االن اقتصادی قائل‬ ‫نیستند‪.‬‬ ‫البت��ه در این کش��ورها نیز توج��ه دولتمردان‬ ‫به این بخش ش��دت و ضع��ف دارد که در ایران‬ ‫کم‌توجهی به بخش خصوصی شدت دارد و خود‬ ‫به معضل بزرگی مبدل شده است‪.‬‬ ‫متاسفانه مشکل اساسی ما این است که هنوز‬ ‫تعری��ف درس��تی از بخش خصوصی در کش��ور‬ ‫وجود ندارد و به همی��ن دلیل‪ ،‬قبل از انجام هر‬ ‫بحث و اقدامی باید بخش خصوصی را به درستی‬ ‫تعریف و تفس��یر کنیم تا از س��وی همه سطوح‬ ‫مورد پذیرش باشد‪.‬‬ ‫بخش خصوص��ی یعنی مجموع��ه‌ای که هیچ‬ ‫وابس��تگی به دولت چه از نظ��ر بودجه‌ای و چه‬ ‫از نظ��ر مدیریتی نداش��ته باش��د و تنها به فکر‪،‬‬ ‫پول و بازوی خود متکی باش��د اما بدون در نظر‬ ‫گرفتن تعاریف ارائه شده در گذشته و حال باید‬ ‫گفت‪ :‬بخش خصوص��ی نیازمند رهبری توانمند‬ ‫برای خود اس��ت تا ضمن رفع مشکالت و موانع‬ ‫پیش‌رو‪ ،‬راهگش��ا و هموار‌کننده فعالیت‌های آن‬ ‫بخش نیز باشد‪.‬‬ ‫در همی��ن زمینه دولت ثابت کرده اس��ت که‬ ‫هیچگاه رهبر خوبی برای بخش خصوصی نبوده‌؛‬ ‫چرا‌ک��ه در فعالیت‌ه��ای اقتص��ادی‪ ،‬خود رقیب‬ ‫بزرگی برای بخش خصوصی به‌حس��اب می‌آید‪.‬‬ ‫پ��س هیچ رقیب��ی نمی‌تواند رهبر و راهگش��ای‬ ‫رقیب خود باشد‪ ،‬پس دور دولت را در این زمینه‬ ‫باید خط کشید‪.‬‬ ‫اما غالب نهادها و تشکل‌های غیردولتی نیز این‬ ‫ماموریت را به خوبی انجام نداده و عملکردش��ان‬ ‫موجب سلب اعتماد بخش خصوصی از آنان شده‬ ‫است که خود جای تامل و بازنگری دوباره دارد‪.‬‬ ‫ش��کی نیس��ت که ایجاد یک بخش خصوصی‬ ‫قوی می‌تواند به بهب��ود وضعیت رقابت در بازار‬ ‫کمک کن��د‪ ،‬به عالوه ورود س��رمایه‌های بخش‬ ‫خصوصی اثر بس��یار مهمی بر شکوفایی اقتصاد‬ ‫خواهد گذاشت اما متاسفانه با انفعال نسبی این‬ ‫بخش روبه‌رو هستیم‪.‬‬ ‫به‌طور قطع نقش ضعیف این بخش در اقتصاد‬ ‫و فقدان نهادهای مدنی و صنفی موثر و قدرتمند‬ ‫برای تامی��ن منافع بخش خصوصی و رفع موانع‬ ‫کسب‌وکار در بروز این انفعال بی‌تاثیر نیست‪.‬‬ ‫از س��وی دیگ��ر‪ ،‬خصوصی‌س��ازی در معنای‬ ‫محدود خود عبارت است از واگذاری شرکت‌های‬ ‫دولت��ی و عمومی به بخش خصوصی یا ش��ریک‬ ‫کردن آنها در این دارایی‌ها‪.‬‬ ‫در صورت��ی که ای��ن اق��دام باید زمینه‌س��از‬ ‫ثروتمند شدن ش��هروندان ایرانی و فراهم‌کننده‬ ‫شرایطی برای بخش خصوصی واقعی در فضایی‬ ‫س��الم‪ ،‬رقابتی و پرسود در عرصه اقتصاد جهانی‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫آی��ا چنی��ن اراده‌ای در دولت‌های گذش��ته و‬ ‫دولت فعلی وج��ود دارد که با وجود تالش برای‬ ‫کوچک ک��ردن تصدی‌گ��ری خ��ود در اقتصاد‪،‬‬ ‫بخش خصوصی را که خود مانع رش��د آن شده‬ ‫اس��ت به عن��وان جایگزین و بازیگر نخس��ت در‬ ‫عرص��ه اقتص��ادی‪ ،‬حمایت و تقوی��ت کند؟ در‬ ‫خاتمه با اشاره به فرمایشات رهبر معظم انقالب‬ ‫و ‪ 10‬توصیه مهم اقتصادی ایش��ان برای حرکت‬ ‫به سمت اقتصاد مقاومتی باید در زمینه بازگشت‬ ‫اعتماد بخش خصوصی تالش کرد‪.‬‬ ‫بدون ش��ک بازگش��ت اعتماد بخش خصوصی‬ ‫می‌تواند زمینه‌ساز حضور فعاالن اقتصادی ایران‬ ‫به عرصه جهانی آن هم در اوج تحریم‌ها شود‪.‬‬ ‫‪trade@smtnews.ir‬‬ ‫تجارت‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪26‬‬ ‫«بازارگرمی» یک گام تا «بازار گرم»‬ ‫‌ اقتصاد و سیاست زیرذره‌بین بزرگان‬ ‫مهندسی مدرن با کمک ‪ 7‬اقلیم کشاورزی‬ ‫‪7‬‬ ‫دولت یازدهم واردات و تولید یک محصول استراتژیک را متوازن کرد‬ ‫«تدبیر و امید» در بازار شکر‬ ‫زهرا آراس�ته‪-‬گروه تجارت ‪ :‬هرچند‬ ‫در مجلس؛ وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫را به اش��تباه درب��اره عملکرد س��ازمان‬ ‫زیرمجموع�� ‌ه وزارتخان��ه متبوع��ش و‬ ‫همچنین واردات محصوالتی مانند شکر‬ ‫و برنج م��ورد انتق��اد قراردادند اما گفته‬ ‫جدید مدیرعامل ش��رکت توسعه نیشکر‬ ‫و صنایع جانبی کش��ور نیز مهر تاییدی‬ ‫بر این ادعا اس��ت‪ .‬نس��یم صادقی معتقد‬ ‫اس��ت؛ دولت یازدهم امس��ال با سیاست‬ ‫و برنامه‌ری��زی درب��اره تولی��د و واردات‬ ‫توانس��ت بازار ش��کر را متعادل کند‪ .‬وی‬ ‫تو‌گ��و با خبرگ��زاری ایرنا گفته‪،‬‬ ‫در گف ‌‬ ‫هم‌اکنون شکر موردنیاز کشور ‪ ۲‬میلیون‬ ‫و ‪ ۱۰۰‬تا ‪ ۲‬میلیون و ‪ ۲۰۰‬هزارتن است‬ ‫که حدود یک میلی��ون و ‪ ۲۰۰‬هزار تن‬ ‫آن در داخل تولید و مابقی وارد می‌شود‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت توس��عه نیشکر و‬ ‫صنایع جانبی کشور گفته‪« :‬مسلم است‬ ‫که ش��کر تولید داخل کفاف نیاز کش��ور‬ ‫را نمی‌دهد بنابراین باید بخش��ی از شکر‬ ‫مورد نیاز از طریق واردات تامین ش��ود‪،‬‬ ‫اما معتقدم باید سیاست دولت مبتنی بر‬ ‫ایجاد توازن بین تولی��د داخل و واردات‬ ‫باش��د‪ »‌ .‬صادقی بر این نکته تاکید دارد‬ ‫ک��ه به دلیل متعادل ب��ودن و ثبات بازار‬ ‫شکر تا ‪ 6‬ماه آینده نیازی به واردات این‬ ‫محص��ول نداریم‪ .‬بنابرای��ن برای متضرر‬ ‫نشدن تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان‬ ‫باید از اردیبهش��ت و خردادماه سال ‪۹۴‬‬ ‫اقدام به ثبت سفارش برای واردات شکر‬ ‫ل حاضر‬ ‫کنی��م‪ .‬به گفته صادق��ی‪ ،‬درحا ‌‬ ‫واردات ش��کر توس��ط بخش خصوصی و‬ ‫مقدار دیگر آن توس��ط دولت برای حفظ‬ ‫ذخایر اس��تراتژیک و تنظی��م بازار انجام‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫‹ ‹تناس�ب قیم�ت ش�کر داخل�ی و‬ ‫وارداتی‬ ‫مدیرعامل ش��رکت توس��عه نیشکر و‬ ‫صنایع جانبی کش��ور درباره قیمت شکر‬ ‫تولید داخل و وارداتی‪ ،‬افزود‪« :‬هم‌اکنون‬ ‫قیمت شکر تولید داخل با شکر وارداتی‬ ‫یکس��ان و در عین حال مناسب است‪».‬‬ ‫وی با بیان اینکه دولت قیمت شکر تولید‬ ‫داخل را کمی افزایش داده است‪ ،‬تصریح‬ ‫کرد‪« :‬براس��اس مصوبه ش��ورای اقتصاد‬ ‫‪ ۲۰۰‬تومان از مابه‌التفاوت شکر وارداتی‬ ‫دریافت و به تولید داخل اختصاص یافت‬ ‫اما شکر موجود در کشور کمتر از قیمت‬ ‫تعیین شده دولت عرضه می‌شود‪».‬‬ ‫صادق��ی قیمت منطقی ه��ر کیلوگرم‬ ‫ش��کر تولید داخ��ل را ‪ ۱۹۰۰‬تا ‪2000‬‬ ‫تومان عنوان کرد و گفت‪« :‬این درحالی‬ ‫اس��ت که دولت نرخ هر کیلوگرم شکر را‬ ‫‪ ۲۱۰۰‬تومان تعیین کرده اما این کاال به‬ ‫قیمت ‪ ۱۹۰۰‬تومان در عمده‌فروش��ی‌ها‬ ‫عرضه می‌ش��ود‪ .‬ح��ال قیمت ش��کر به‬ ‫اضافه مبلغ ‪ ۲۰۰‬تومان به ‪ ۱۳۰۰‬تومان‬ ‫درهر کیلوگرم می‌رسد که بین ‪ ۱۰‬تا ‪۱۲‬‬ ‫درصد سود را نشان می‌دهد‪».‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت توس��عه نیشکر و‬ ‫صنای��ع جانبی کش��ور ادام��ه داد‪« :‬اما‬ ‫آمار ‪ ۱۰‬سال واردات شکر‬ ‫سال ‪،۸۴‬سال همراه با آرامش شیرین بود‪ .‬دولت نهم تازه بر‬ ‫س��ر کار آمده بود و میزان واردات ‪۷۰۰‬هزار تنی و تولید یک‬ ‫میلیون تنی ش��کر متعادل اما ثبت سفارش‌ها مربوط به سال‬ ‫گذشته بود‪.‬سال ‪ ۸۵‬اما برعکس سال قبل‪،‬کام تولیدکنندگان‬ ‫شکرتلخ بود‪ .‬قد نمودار واردات در این سال دوبرابر تولید بود و‬ ‫برای نخستین‌بار در تاریخ ‪ ۲‬میلیون تن شکر وارد شد‪ .‬ضمن‬ ‫اینکه از تولید یک‌میلیون و ‪ ۲۵۸‬هزار تنی این محصول فقط‬ ‫‪۴۰۰‬هزار تن توسط دولت خریداری شد‪.‬‬ ‫سال ‪ ۸۶‬پس از بحران سال ‪ ۸۵‬کمی آرام‌تر بود و دولت هم‬ ‫به وضع بی‌س��ر و س��امان ایجاد شده پی برد و نصف سال ‪۸۵‬‬ ‫شکر وارد کرد که البته باز هم زیاد بود!‬ ‫س��ال ‪ ،۸۷‬س��قوط تولید داخ��ل رقم خورد‪ .‬در این س��ال‬ ‫‪۵۵۲‬ه��زار تن ش��کر تولید ش��د ک��ه آن هم متاث��ر از رفتار‬ ‫غیرمنطق��ی دول��ت در زمین��ه واردات و حمای��ت نکردن از‬ ‫تولیدکنن��دگان بود‪ .‬جالب اینکه باز هم در این س��ال بیش از‬ ‫یک میلیون تن شکر وارد شد‪.‬‬ ‫سال ‪ ۸۸‬س��ال ورود مجلس به موضوع واردات و بازار شکر‬ ‫بود که تا حدودی واردات کاهش و تولید هم افزایش نس��بی‬ ‫یافت‪ ۸۷۷ .‬هزار تن واردات و ‪ ۵۵۸‬هزار تن تولید ثبت شد‪.‬‬ ‫س��ال ‪ ۸۹‬بار دیگر فاجعه‌ای در واردات بی‌رویه شکر و قند‬ ‫قیمت تمام ش��ده ش��کر وارداتی منهای‬ ‫‪ ۲۰۰‬تومان و بدون در نظر گرفتن س��ود‬ ‫واردکنن��دگان با قیم��ت دالر مبادله‌ای‬ ‫‪ ۲۷۰۰‬تومان��ی برای ش��کر خ��ام حدود‬ ‫‪ ۱۷۰۰‬تومان و برای ش��کر سفید حدود‬ ‫‪ ۱۸۰۰‬تومان محاس��به می‌ش��ود‪ ».‬وی‬ ‫درباره برخی اظه��ارات درباره باال بودن‬ ‫قیمت ش��کر تولید داخل نسبت به شکر‬ ‫وارداتی‪ ،‬اظهار کرد‪« :‬وقتی قیمت جهانی‬ ‫ش��کر افزایش می‌یابد‪ ،‬دولت‌ه��ا باید با‬ ‫تعیین تعرفه مناسب بازار را تنظیم کنند‬ ‫که امس��ال این‌کار با سیاست‌گذاری‌های‬ ‫به موقع دولت انجام ش��ده به نحوی که‬ ‫با توجه به مصوب��ات و تعرفه‌های دولت‬ ‫قیم��ت ش��کر واردات��ی با تولی��د داخل‬ ‫یکسان است‪».‬‬ ‫وی ظرفیت تولید شکر داخلی را حدود‬ ‫یک میلی��ون و‪ ۶۰۰‬هزار تن دانس��ت و‬ ‫اظهار کرد‪ ۵۰ :‬درصد ش��کر تولید داخل‬ ‫توسط شرکت‌های نیشکری و ‪ ۵۰‬درصد‬ ‫دیگر توسط شرکت‌های چغندری تولید‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬به گفته وی‪ ،‬هم‌اکنون بیش از‬ ‫‪ ۳۰‬ش��رکت تولیدکننده شکر در کشور‬ ‫فعال هستند‪.‬‬ ‫رخ داد و ناگهان این رقم به یک میلیون و ‪۸۰۵‬هزار تن رسید‪.‬‬ ‫س��ال ‪ ۹۰‬ب��ازار با کمبود ش��کر و قند مواجه ش��د‪ .‬باز هم‬ ‫دولت س��عی نکرد به جای واردات ش��کر خارجی‪ ،‬با افزایش‬ ‫تعرف��ه صادراتی از تولید داخل حمای��ت کند‪ .‬هر چند تولید‬ ‫از یک‌میلی��ون تن گذش��ت اما باز هم واردات ادامه داش��ت و‬ ‫به ‪۱/۲‬میلیون تن رس��ید‪ .‬س��ال ‪ ۹۱‬س��ال تحوالت بزرگ در‬ ‫نرخ ارز بود که باز هم دولت بی‌توجه به این مس��ئله دست از‬ ‫واردات شکر نکشید و حتی با وجود کافی بودن ذخایر‪ ،‬با نرخ‬ ‫ارز مرجع واردات انجام داد‪ .‬آمار واردات ش��کر از س��ال ‪ ۸۵‬تا‬ ‫‪ ۹۱‬ایران را دوباره به مقام بزرگترین واردکننده شکر در جهان‬ ‫تبدیل کرد‪.‬سال ‪ ۹۲‬دولت یازدهم روی کار آمد اما باتوجه به‬ ‫اینکه مجوز واردات‌های سال‪ ،‬مربوط به سال ‪ ۹۱‬بود نتوانست‬ ‫اخت�لاف میان تولی��د و واردات را کنترل کند‪ .‬در این س��ال‬ ‫واردات یک میلیون و ‪ ۵۷۹‬هزار تن و تولید یک‌میلیون و ‪۱۲۲‬‬ ‫هزار تن ثبت ش��د‪ .‬اما به هرحال نگاه دولت جدید متفاوت از‬ ‫دول��ت قبل بود تا جایی که امس��ال نیز براس��اس آمار نه‌تنها‬ ‫دس��تور واردات جدید برای شکر داده نش��د بلکه نمودارهای‬ ‫گمرک نیز حاکی از کاهش واردات اس��ت‪ .‬با توجه به این آمار‬ ‫و برنامه‌های دولت‪ ،‬تولیدکنندگان این محصول استراتژیک به‬ ‫ادامه رونق بازار و کنترل واردات امیدوارند‪.‬‬ ‫‹ ‹آمار گمرک مهر تایید بر عملکرد‬ ‫دولت‬ ‫حدود ی��ک ماه پیش هم مجلس��ی‌ها‬ ‫وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت را مورد‬ ‫خط��اب خود برای ارائ��ه کارت زرد قرار‬ ‫دادن��د که یکی از دالیل آن هم وضعیت‬ ‫واردات و بازار شکر بود‪ .‬البته ناگفته نماند‬ ‫که چند روز بعد از ایراد‪ ،‬مشخص شد که‬ ‫به اش��تباه محمدرضا نعمت‌زاده را مورد‬ ‫بازخواست قرار داده‌بودند؛ چراکه از زمان‬ ‫اجرایی شدن قانون انتزاع‪،‬مسئول واردات‬ ‫وزارت جهاد کش��اورزی است‪ .‬به هرحال‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت نیز با اتکا به‬ ‫آم��ار گمرک اظهاراتی را بیان کرد و این‬ ‫را هم گفت که خوب است نمایندگان به‬ ‫آمار گمرک هم توج��ه کنند‪ .‬نعمت‌زاده‬ ‫در این‌باره تصریح کرد‪« :‬از ش��روع دولت‬ ‫تدبی��ر و امید به دلی��ل موجودی باالی‬ ‫شکر و برنج در بازار به‌طور کتبی دستور‬ ‫دادیم شرکت بازرگانی دولتی‪ ،‬وارداتی را‬ ‫در این بخش انجام ندهد و هیچ وارداتی‬ ‫دراین زمینه هم انجام نشد‪».‬‬ ‫علی قنبری‪ ،‬معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت نیز چندی پیش ب��ا تاکید بر‬ ‫نایب‌رییس کنفدراسیون صادرات هشدار داد‬ ‫ترکیه در حال تسخیر بازار روسیه‬ ‫نایب‌ریی��س کنفدراس��یون صادرات ب��ا تاکید بر رفع‬ ‫مش��کالت صادرکنندگان در بازار روسیه گفت‪ :‬تا زمانی‬ ‫که به س��مت تولید محصول باکیفیت حرکت نکنیم در‬ ‫عرصه تجارت جهانی حرفی برای گفتن نخواهیم داشت‪.‬‬ ‫محمد الهوتی در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم‪ ،‬با اشاره‬ ‫به اینکه موافقتنامه تجارت ترجیحی ایران و ترکیه یک‬ ‫تیغ دو لبه است‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬معموال در این‌گونه قراردادها‬ ‫کشورهایی که ظرفیت تولید کاالهای باکیفیتی را داشته‬ ‫باشند از فرصت‌ها بیش��تر استفاده می‌کنند‪ .‬وی با بیان‬ ‫اینکه عضویت نداش��تن ایران در سازمان تجارت جهانی‬ ‫باعث ش��ده تا تعرفه کاالهای وارداتی م��ا چندین برابر‬ ‫سایر کشورها باشد‪ ،‬افزود‪ :‬به‌عنوان نمونه اگر کشورهای‬ ‫ایتالیا و پاکس��تان اقدام ب ‌ه واردات کاال کنند باید تعرفه‬ ‫‪۱۰‬درصدی بپردازند اما ایران تعرفه ‪۳۵‬درصدی را برای‬ ‫اینکه امس��ال دولت حتی یک کیلوگرم‬ ‫برنج و ش��کر هم وارد نکرده‪ ،‬به خبرنگار‬ ‫اظهار کرد‪ :‬شرکت بازرگانی دولتی‬ ‫ای��ران موظف اس��ت کاالهای اساس��ی‬ ‫را تامی��ن و ب��ه میزان مش��خص ذخیره‬ ‫کند ک��ه در این زمین��ه اقدامات مهمی‬ ‫هم انجام ش��د‪ .‬وی اف��زود‪ :‬اختیارات در‬ ‫حوزه شکر به بخش خصوصی داده شده‬ ‫و ما متولی واردات ش��کر نیستیم و تنها‬ ‫موظف به توزیع و عرضه ش��کر براساس‬ ‫قیمت‌های تعیین شده هستیم اما تالش‬ ‫کردیم ت��ا اقدامات در چارچ��وب قانون‬ ‫انجام شود‪ .‬قنبری تصریح کرد‪ :‬براساس‬ ‫آم��ار گمرک در ‪۸‬ماه نخس��ت امس��ال‬ ‫واردات ش��کر با کاهش ارزش��ی و وزنی‬ ‫مواجه ش��ده اس��ت‪ .‬در این مدت‪۷۴۲ ،‬‬ ‫هزار تن به ارزش ‪۳۴۵‬میلیون دالر‪ ،‬شکر‬ ‫وارد کشور شده که در مدت مشابه سال‬ ‫گذشته این میزان حدود ‪ ۸۴۷‬هزار تن‬ ‫به ارزش ‪ ۴۶۶‬میلیون دالر بوده اس��ت‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬از ش��روع دولت یازدهم به‬ ‫دلیل موجودی باالی شکر و برنج در بازار‬ ‫واردات این دو محصول از س��وی شرکت‬ ‫بازرگانی دولتی ممنوع شد‪.‬‬ ‫همان کاالها پرداخت می‌کند‪ .‬نایب‌رییس کنفدراسیون‬ ‫ص��ادرات اضاف��ه ک��رد‪ :‬درحال‌حاضر بیش��تر کاالهای‬ ‫صادرات��ی ای��ران به ب��ازار ترکیه کاالهای نیمه‌س��اخته‬ ‫هس��تند در حالی ک��ه ترک‌ها با ارائ��ه کاالهای جذاب‬ ‫ش��انس زیادی برای کس��ب منافع در قرارداد ترجیحی‬ ‫دارند‪ .‬الهوتی با بیان اینکه ترکیه تجارت خارجی خود را‬ ‫به ش��کل یک سبد کلی می‌بیند‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬در نگاهی‬ ‫جامع تراز تجاری ایران با کشور ترکیه مثبت است اما با‬ ‫تفکیک کاالهای نفت��ی از غیرنفتی‪ ،‬تراز تجاری ایران با‬ ‫طرف ترکی منفی خواهد شد‪.‬‬ ‫چهره‌ها و نظرها‬ ‫امارات و چین‬ ‫بزرگترین شرکای‬ ‫تجاری ایران‬ ‫ولی‌اهلل افخمی‌راد‬ ‫رییس سازمان توسعه تجارت‬ ‫کشورهایی که امسال بیش��ترین حجم واردات و‬ ‫ص��ادرات ایران را به خود اختصاص داده‌اند‪ ،‬امارات‬ ‫و چی��ن بودند‪ .‬ب��ا توجه به اینکه در ‪۹‬ماه امس��ال‬ ‫‪۲۶‬درص��د از صادرات غیرنفتی ایران به چین بوده‪،‬‬ ‫می‌توان گفت این کشور نخستین و جدی‌ترین بازار‬ ‫هدف صادرات غیرنفتی ایران است و عمده واردات‬ ‫ایران از امارات ب��وده و بعد از امارات‪ ،‬چین دومین‬ ‫کشوری است که بیشترین حجم کاالهای وارداتی‬ ‫به ایران را داشته است‪ .‬از توسعه صادرات غیرنفتی‬ ‫به‌عنوان پیش��ران اقتصاد ملی نام برده می‌ش��ود و‬ ‫این در حالی اس��ت ک��ه کمپانی‌های صاحب‌نام در‬ ‫کش��ورهای مختلف س��ال‌ها در ب��ازار حضور دارند‬ ‫که در ایران اینگونه نیس��ت‪ .‬صادرکنندگان ایرانی‬ ‫ن��گاه بلندمدت��ی ب��ه بازاره��ای جهان��ی ندارند و‬ ‫برنامه‌ریزی طوالنی‌مدتی برای اس��تمرار حضور در‬ ‫بازارهای جهان��ی و حفظ بازار وجود ندارد‪ .‬هرچند‬ ‫صادرکنندگان با چالش‌ها و مشکالت زیادی مواجه‬ ‫هس��تند اما دولت در یک س��ال اخیر تالش کرده‬ ‫تمامی موانع و مش��کالت پیش‌روی صادرکنندگان‬ ‫را شناس��ایی ک��رده و آنها را برط��رف کند‪ .‬یکی از‬ ‫مش��کالتی که صادرکنندگان با آن مواجه هستند‪،‬‬ ‫طوالن��ی ش��دن فرآیند زمان��ی ع��ودت مالیات بر‬ ‫ارزش‌افزوده ب��ه صادر‌کننده بع��د از انجام مراحل‬ ‫قانونی اس��ت که این فرآین��د دو هفته‌ای گاهی تا‬ ‫چند ماه به طول می‌انجامد و این یکی از مشکالتی‬ ‫است که بعضی از فعاالن با آن مواجه هستند و باید‬ ‫برطرف شود‪.‬‬ ‫استراتژی جدید ایران‬ ‫در آسیا‬ ‫غالمحسین شافعی‬ ‫رییس اتاق بازرگانی ایران‬ ‫تاکن��ون حضور ای��ران و ص��ادرات غیرنفتی این‬ ‫کشور در منطقه آسیا متاثر بوده که امروز این رویه‬ ‫به صادرات موثر تبدیل ش��ده است و بر این اساس‬ ‫پیش‌بینی می‌شود صادرات رونق گیرد‪.‬‬ ‫با توجه ب��ه برگزاری نمایش��گاه بزرگان صنعت‬ ‫ای��ران در کابل باید به این نکته نیز اش��اره کرد که‬ ‫در س��ال‌های گذش��ته به دالیل متعددی‪ ،‬صادرات‬ ‫ایران به افغانس��تان از ارزش اندک��ی برخوردار بود‬ ‫که مهمترین آن حضور ش��رکت‌های ناتوان در ارائه‬ ‫خدمات و تامین برند کاالهای‌های ایران بود‪.‬‬ ‫ایران در حضور شایسته و واقعی در نمایشگاه‌های‬ ‫اختصاصی کش��ور‌های ه��دف ازجمله افغانس��تان‬ ‫جدیت کافی دارد‪ ،‬این در حالی اس��ت که دولت و‬ ‫بخش خصوصی به دنبال توسعه حضور قدرتمندانه‬ ‫و هوش��مندانه‌تر و دف��اع از جایگاه ص��ادرات ایران‬ ‫در کش��ور‌هایی مانند نظیر افغانس��تان اس��ت که‬ ‫این مس��یر ب��ا برگزاری نمایش��گاه موث��ر می‌تواند‬ ‫نتیجه‌بخش باشد‪.‬‬ ‫به‌ط��ور قطع‪ ،‬اگ��ر مجریان برگ��زاری و بزرگان‬ ‫صنعت به دنبال پایداری توس��عه صادرات غیرنفتی‬ ‫و خدم��ات فنی مهندس��ی ایران باش��ند‪ ،‬برگزاری‬ ‫نمایش��گاه اختصاصی جمهوری اس�لامی ایران در‬ ‫کاب��ل می‌تواند به مهم‌تری��ن نمایش��گاه ایران در‬ ‫منطقه تبدیل ش��ود‪ .‬برگزاری این دوره نمایش��گاه‬ ‫اختصاصی ایران و جدیت بخش خصوصی و دولت‬ ‫در توس��عه صادرات غیرنفتی ازجمله خدمات فنی‬ ‫و مهندس��ی کشور‪ ،‬می‌تواند به موثر‌ترین نمایشگاه‬ ‫منطقه مبدل شود‪.‬‬ ‫از س��ویی دیگ��ر‪ ،‬نمایش��گاه موث��ر می‌توان��د بر‬ ‫س��طح صادرات کش��ور‌های هدف نیز تاثیر بگذارد‬ ‫و برای همس��ایگان آن کش��ورها جاذبه ایجاد کند؛‬ ‫ضمن اینکه ش��ناخت درس��ت از بازار‌های داخلی‬ ‫و مش��تریان خارجی کش��ور‌های ه��دف‪ ،‬برقراری‬ ‫ارتباط هوش��مندانه با همسایگان و تاجران و بخش‬ ‫خصوصی ش��هرهای حاشیه کشورهای همسایه آن‬ ‫و تامین نیاز پروژه‌های تجاری و فنی این کشورها‪،‬‬ ‫می‌توان��د به خوبی بر چگونگی حضور ایران در این‬ ‫نمایش��گاه‌ها و نقش‌آفرینی توس��عه صادرات ایران‬ ‫تاثیر بگذارد‪.‬‬ ‫همچنین توجه به ص��ادرات غیرنفتی و خدمات‬ ‫دانش‌بنیان در حالی سبب پایداری صادرات کشور‬ ‫می‌ش��ود که ایران سهم اندکی در مبادالت جهانی‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫برهمین اساس برگزاری نمایشگاه اختصاصی ایران‬ ‫در کابل می‌تواند با توجه به تمامی محدودیت‌های‬ ‫فعلی‪ ،‬به عنوان یکی از بهترین فرصت‌های توس��عه‬ ‫تجارت میان ایران و افغانستان پس از تغییر دولت‬ ‫در این کشور به شمار رود‪.‬‬
‫یادداشت‬ ‫تولیدکنندگان‬ ‫از عرصه بازاریابی‬ ‫خارج شوند‬ ‫‪8‬‬ ‫بررسی جایگاه بازاریابی و جذب مشتری در رونق تولید‬ ‫«بازارگرمی» یک گام تا «بازار گرم»‬ ‫بهروز پورسلیمان‬ ‫نایب رییس اتاق بازرگانی اردبیل‬ ‫درباره اهمیت نقش بازاریابی در افزایش میزان‬ ‫تولید و صادرات باید به این نکته اش��اره کرد که‬ ‫‌در تمام دنیا مرسوم است که برای افزایش فروش‬ ‫بر ظرفی��ت بازاریابان تکیه کنند تا بتوانند میزان‬ ‫تولید و تداوم در بازارهای هدف را تضمین کنند‪.‬‬ ‫تمام کشورهای بزرگ و توس��عه‌یافته دنیا موفق‬ ‫ش��ده‌اند تا بخش تولید خود را ب��ه بازاریابی گره‬ ‫بزنن��د و برای نق��ش بازاریاب��ی در افزایش تولید‬ ‫و ص��ادرات نیز اهمیت بس��زایی قائل هس��تند‪.‬‬ ‫این در حالی اس��ت که متاس��فانه در ایران تمام‬ ‫تولیدکنندگان گم��ان می‌کنند که باید بازاریابی‬ ‫را در انحصار خود داش��ته باش��ند بنابراین اجازه‬ ‫نمی‌دهند تا از نیروهای متخصص بازاریاب استفاده‬ ‫شود‪ .‬بخش تولید باید از بخش بازاریابی تفکیک‬ ‫ش��ود زیرا بدون تفکیک ای��ن دو بخش نمی‌توان‬ ‫امیدی ب��ه افزای��ش تولید و ص��ادرات غیرنفتی‬ ‫داش��ت‪ .‬تولیدکنن��دگان ما به فن��ون بازاریابی و‬ ‫تاثیرات آن روی افزایش صادرات و تولید آگاهی‬ ‫و اش��راف ندارند‪ .‬به عبارت دیگ��ر در‌حال حاضر‬ ‫تولیدکنندگان ایرانی بدون داشتن آگاهی نسبت‬ ‫به بازارهای هدف و مزیت‌های تولیدی و صادراتی‬ ‫کش��ور اقدام به صادرات کاال می‌کنند که این امر‬ ‫موجب می‌شود تا ما در صادرات نتوانیم به توفیق‬ ‫قابل‌توجهی دست پیدا کنیم‪ .‬اگر تولیدکنندگان‬ ‫ایرانی به فنون تخصصی بازاریابی آگاهی داش��ته‬ ‫باش��ند و اجازه ندهن��د اجناس ما ب��دون توجه‬ ‫ب��ه مزیت‌ه��ای بازار ه��دف صادر ش��وند به‌طور‬ ‫قط��ع می‌توانیم در بازاره��ای صادراتی حضوری‬ ‫ماندگارتر داشته باشیم‪ .‬البته یکی دیگر از موارد‬ ‫قابل توجه این اس��ت ک��ه تولیدکنندگان ما باید‬ ‫به بس��ته‌بندی کااله��ای صادراتی به عنوان یکی‬ ‫از اص��ول بازاریابی نیز توجه داش��ته باش��ند اما‬ ‫از آنجای��ی که آنان به این اصول واقف نیس��تند‬ ‫بنابراین اقدام به صادرات کاال بدون بس��ته بندی‬ ‫ش��کیل یا به ش��کل فله‌ای می‌کنن��د که این امر‬ ‫منجر به از دس��ت رفتن بخشی از بازارهای هدف‬ ‫کشور می‌شود‪ .‬عالوه بر استفاده از فنون تخصصی‬ ‫بازاریاب��ی‪ ‌،‬آش��نایی فعاالن اقتص��ادی با تجارت‬ ‫الکترونیک‌‪ ،‬توجه به بسته‌بندی کاالی تولید شده‬ ‫نیز از ضروریات اس��ت‪ .‬به ع�لاوه توجه به زمان‬ ‫برگزاری نمایش��گاه‌های تخصص��ی در بازارهای‬ ‫ه��دف و حضور در آن نمایش��گاه‌ها یکی دیگر از‬ ‫تکنیک‌های بازاریابی اس��ت اما ناآشنایی فعاالن‬ ‫اقتصادی با این امر موجب شده تا تولیدکنندگان‬ ‫ایرانی در نمایش��گاه‌هایی که نمی‌تواند زمینه‌ساز‬ ‫حض��ور کاالهای ایرانی در بازارهای هدف ش��ود‪‌،‬‬ ‫مش��ارکت داش��ته باش��ند اما از نمایش��گاه‌های‬ ‫تخصص��ی که می‌تواند به رش��د تولید و صادرات‬ ‫غیرنفتی کشور کمک کند‪ ‌،‬غفلت می‌کنند‪.‬‬ ‫این درحالی اس��ت که در برخ��ی موارد فعاالن‬ ‫اقتص��ادی ای��ران ب��دون حس��اب و کت��اب وارد‬ ‫بازارهای هدف می‌شوند‪.‬‬ ‫یکشنبه ‪ 5‬بهمن ‪ 4 - 1393‬ربیع الثانی ‪ 25 -1436‬ژانویه ‪ -2015‬شماره ‪ -141‬پیاپی ‪1459‬‬ ‫بازار و اصناف‬ ‫‪trade@smtnews.ir‬‬ ‫ملیحه خورده پا‪-‬گروه تجارت‪ :‬درچند دهه گذشته ساختار اقتصاد‬ ‫دنیا با تغییر رویکردها نس�بت به اقتصاد و اس�تفاده از فناوری در‬ ‫این عرصه به یکباره تغییر یافت و موجب ش�د تا شیوه فعالیت‌های‬ ‫اقتصادی در کش�ورهای توسعه‌یافته تغییر کند‪ .‬با تغییر رویکردها‬ ‫نس�بت به اقتصاد و طرح مسئله جهانی شدن اقتصاد و پیوستن به‬ ‫سازمان تجارت جهانی تمام کشورها به دنبال دستیابی به بازارهای‬ ‫هدف ثاب�ت و ماندگار بودند که این امر موجب ش�د تا بازاریابی به‬ ‫ص�ورت علم�ی و جدی وارد عرصه اقتصادی ش�ده و بس�تر ایجاد‬ ‫بازارهای هدف ماندگار را مهیا کند‪ .‬پس از آن اس�تفاده کشورهای‬ ‫توس�عه‌یافته از «بازاریاب�ی» و فن�ون جذب مش�تری از ضروریات‬ ‫رونق تولید ش�د و در نهایت به ش�رط اصلی توفیق تولیدکنندگان‬ ‫در عرص�ه اقتص�ادی بدل ش�د ای�ن در حالی اس�ت ک�ه برخی از‬ ‫تولیدکنندگان کش�ور ما پس از س�عی و تالش‌ه�ای فراوان پس از‬ ‫توفی�ق در تولید‪ ،‬گویی تمام راه را پیموده‌اند و دیگر به بازاریابی و‬ ‫جذب مش�تری اهمیت نمی‌دهند‪ .‬در بعد کالن نیز اقتصاد کشور ما‬ ‫نتوانس�ته در این برهه زمانی با وجود تمام قابلیت‌هایی که داشته‬ ‫در بازارهای بزرگ دنیا ماندگار ش�ود‪ .‬برخی از کارشناس�ان ریشه‬ ‫ای�ن معضل را در اس�تفاده نکردن از عل�م بازاریابی می‌دانند‪ .‬حال‬ ‫مهم‌ترین س�وال این اس�ت که چرا در اقتصاد ایران از بازاریابی به‬ ‫درس�تی استفاده نمی‌شود و جایگاه علم بازاریابی در فروش کاالی‬ ‫تولید شده کجاست؟!‬ ‫ک��ه در واقع همان تولیدکنندگان هس��تند نس��بت‬ ‫به اس��تانداردهای تولیدی بازارهای هدف و ش��رایط‬ ‫ماندگاری در بازارهای جهان ناآگاه هس��تند که این‬ ‫امر منجر به از دس��ت رفتن بازارهای هدف می‌شود‪.‬‬ ‫در بخ��ش داخلی ه��م همین اتف��اق می‌افتد‪ ،‬یعنی‬ ‫تولیدکننده یا بدون توجه به نیاز بازار اقدام به تولید‬ ‫می‌کن��د یا بع��د از تولید برای معرف��ی کاالی تولید‬ ‫شده به مشتری هزینه و علم الزم را به‌کار نمی‌گیرد‪.‬‬ ‫به گفته این فعال اقتصادی‪ ‌،‬بخش صادرات ایران به‬ ‫علت نبود یک سیس��تم بازاریابی و بازرگانی مناسب‬ ‫و کارا نتوانسته است به خوبی توسعه یابد‪ ،‬به طوری‬ ‫ک��ه در اغلب م��وارد کاال و خدم��ات صادراتی ما با‬ ‫وج��ود کیفیت مطلوب حتی فراتر از اس��تانداردهای‬ ‫جهانی بوده و تنها به دلیل نبود یک سیستم مناسب‬ ‫تبلیغاتی و اطالع‌رس��انی در بخش مبادالت خارجی‬ ‫جایگاه شایسته خود را در بازارهای جهانی به دست‬ ‫نیاورده است‪.‬‬ ‫‹ ‹بازاریابی‪ ،‬رمز ماندگاری تولید‬ ‫خس��رو فروغ��ان‪ ،‬ریی��س‬ ‫کمیس��یون بازرگان��ی ات��اق‬ ‫بازرگانی ایران و مشاور قائم‌مقام‬ ‫وزیر صنعت‪ ‌،‬معدن و تجارت بر‬ ‫اهمی��ت نق��ش بازاریاب��ی در‬ ‫افزایش تولید و صادرات تاکید داش��ته و می‌گوید‪ :‬با‬ ‫وجود اهمیت بازاریابی در اقتصاد متاسفانه این مهم‬ ‫در اقتص��اد ایران جایگاه واقعی خ��ود را پیدا نکرده‬ ‫اس��ت‪ .‬به گفته این فعال اقتصادی در فرهنگ بازار و‬ ‫کس��ب‌وکار ایران متاس��فانه بازاریابی شناخته شده‬ ‫نیس��ت‪ ،‬بنابراین تولیدکنن��دگان ایرانی برای فروش‬ ‫محص��والت خ��ود هی��چ‌گاه از روش‌های مناس��بی‬ ‫استفاده نمی‌کنند‪.‬‬ ‫رییس کمیس��یون بازرگانی داخل��ی اتاق بازرگانی‬ ‫گفت‪ ‌:‬بازاریابی در تمام‬ ‫ایران در گفت‌وگو ب��ا‬ ‫دنی��ا به عنوان ی��ک علم‪ ‌،‬فرهنگ‌‪ ،‬هن��ر و تخصص‬ ‫شناخته شده و به اشکال گوناگون مورد استفاده قرار‬ ‫می‌گیرد‪ .‬وی با بیان این مطلب که بازاریابی می‌تواند‬ ‫منجر به افزایش تولید و صادرات شده و امکان عرضه‬ ‫بهین��ه محصوالت هر کش��وری در بازارهای هدف را‬ ‫مهیا می‌کن��د‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬با اس��تفاده از بازاریابی هن��ر‪ ‌،‬تخص��ص و مهارت اس��ت و ب��ه طورقطع هر‬ ‫می‌توان محصوالت را به بهترین ش��کل در بازارهای ف��ردی نمی‌توان��د از عه��ده انجام ای��ن کار بربیاید‪،‬‬ ‫هدف معرفی و نشان‌(برند)س��ازی‬ ‫بنابراین بای��د بازاریابی را به افراد‬ ‫کرد اما متاس��فانه در ایران از این‬ ‫متخص��ص واگ��ذار ک��رد‪ .‬رییس‬ ‫بازاریابی‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫مقوله ب��ه نحو مطلوب اس��تفاده‬ ‫کمیس��یون بازرگانی داخلی اتاق‬ ‫می‌توان محصوالت‬ ‫نمی‌شود‪.‬‬ ‫بازرگانی ایران با تاکید بر ضرورت‬ ‫را به بهترین شکل در‬ ‫عض��و هی��ات نماین��دگان اتاق‬ ‫ح��ذف س��ایه تولیدکنن��دگان از‬ ‫بازرگانی ایران خاطرنشان کرد‪ :‬در بازارهای هدف معرفی س��ر بخش‌های توزیع‌‪ ،‬صادرات و‬ ‫حال حاض��ر تولیدکنندگان ایرانی‬ ‫بازاریابی ابراز کرد‌‪ :‬برای دستیابی‬ ‫و نشان‌(برند)سازی‬ ‫می‌خواهن��د تمام مراح��ل تولید‪‌،‬‬ ‫به اهداف صادراتی و رس��یدن به‬ ‫کرد اما متاسفانه در‬ ‫رشد و توسعه اقتصادی باید اجازه‬ ‫بازاریابی‬ ‫توزیع‪ ‌،‬ص��ادرات و حتی‬ ‫ایران از این مقوله به‬ ‫دهیم تا بازار کش��ور ب��ازار رقابتی‬ ‫مانع‬ ‫و‬ ‫داده‬ ‫را ب��ه تنهایی انج��ام‬ ‫نحو مطلوب استفاده‬ ‫ش��ود‪ .‬فروغان گفت‪ :‬به طورقطع‬ ‫ورود س��ایر اف��راد به ای��ن عرصه‬ ‫نمی‌شود‬ ‫اقتص��اد ای��ران نیز ب��ه تبعیت از‬ ‫ش��وند و ای��ن در حالی اس��ت که‬ ‫اقتصاد دنیا ناچار است تا به سمت‬ ‫با ای��ن انحصارگرایی نمی‌توان در‬ ‫علمی ش��دن جذب مش��تری و بازاریابی پیش برود‪.‬‬ ‫بازارهای هدف حضور مستمری داشت‪.‬‬ ‫مش��اور قائم‌مقام وزیر صنعت‪ ‌،‬مع��دن و تجارت با بنابراین اگر اقتصاد کشور علمی شود‪ ،‬تولیدکنندگان‬ ‫بیان این مطلب که تولیدکنندگان ایرانی می‌خواهند به منظور جلوگیری از ورشکس��تگی و ماندگاری در‬ ‫تم��ام مراح��ل زنجیره تولید تا ف��روش را در کنترل بازاره��ای هدف ناچار خواهند ب��ود تا تنها در عرصه‬ ‫خود داش��ته باشند‪ ‌،‬متذکر ش��د‪ ‌:‬بازاریابی یک علم‪ ‌،‬تولید فعالیت کرده و از انحصار در بخش‌های توزیع‪‌،‬‬ ‫یادداشت‬ ‫‹ ‹ض�رورت آم�وزش ب�رای شناس�ایی نق�ش‬ ‫بازاریابی‬ ‫صادرات و بازاریابی دس��ت بردارن��د زیرا در غیراین‬ ‫ص��ورت نمی‌توانند به فعالیت‌ه��ای اقتصادی خود و‬ ‫ماندگاری در بازار ادامه بدهند‪.‬‬ ‫‹ ‹ناکارآیی اقتصاد ایران در بازاریابی‬ ‫ابراهی��م جمیل��ی‪ ،‬عضو هیات‬ ‫نمایندگان اتاق بازرگانی ایران و‬ ‫الب��رز نی��ز درب��اره وضعی��ت‬ ‫بازاریابی در ایران گفت‪ :‬کش��ور‬ ‫ما ب��ه لحاظ تولی��د کاال دارای‬ ‫مزیت‌های��ی اس��ت ام��ا ضعف‌هایی ک��ه در عرصه‬ ‫بازاریاب��ی داری��م موجب ش��ده کااله��ای ایرانی در‬ ‫بازارهای جهانی حضور موفقی نداشته باشند‪.‬‬ ‫وی افزود‌‪ :‬برای اینکه کاالیی در بازاری بتواند حضور‬ ‫یافته و ماندگار شود ابتدا الزم است به نیازسنجی بازار‬ ‫هدف پرداخته و نس��بت به سالیق مشتریان آن بازار‬ ‫آگاهی پیدا کنیم اما استفاده نکردن از علم بازاریابی‬ ‫موجب ش��ده تا ما با صادرات کاالهای بی‌کیفیت یا‬ ‫بی‌توجهی در بس��ته‌بندی کاال ب��ه راحتی بازارهای‬ ‫هدف خود را از دست بدهیم‪ .‬عضو هیات نمایندگان‬ ‫اتاق بازرگانی البرز ادام��ه داد‪ ‌:‬صادرکنندگان ایرانی‬ ‫به گفت��ه فع��االن اقتصادی اس��تفاده بهن��گام از‬ ‫بازاریاب��ی می‌تواند حضور ای��ران در بازارهای هدف‬ ‫را تضمی��ن کن��د‪ .‬بر همین اس��اس با فع��ال کردن‬ ‫دفاتر بازرگانی ی��ا نمایندگی‌های متع��دد بازرگانی‬ ‫در کش��ورهای مختل��ف‪ ،‬انجام تحقیق��ات بازاریابی‬ ‫خارجی‪ ،‬ایجاد نمایشگاه‌های داخلی و خارجی برای‬ ‫معرف��ی توانمندی‌های اقتصادی کش��ور‪ ،‬اس��تفاده‬ ‫از آم��ار و اطالعات الزم در ارتب��اط با حجم تجارت‬ ‫جهانی‪ ،‬ایجاد مراکز مطالعاتی در کش��ورهای هدف‬ ‫برای آش��نایی با سلیقه و ترجیحات مصرف‌کنندگان‬ ‫در آن کش��ورها و آگاهی از شرایط بازارهای جهانی‬ ‫می‌توانی��م در بازارهای هدف خارج از مرزها ماندگار‬ ‫شویم‪.‬‬ ‫ب��رای مان��دگاری در بازارهای داخل��ی نیز فعاالن‬ ‫ب��ازار و تولیدکنندگان باید از علم و دانش و تخصص‬ ‫بازاریابان بهره گیرند‪ .‬به عالوه برای آگاهی‌رسانی به‬ ‫نقش و جایگاه بازاریابی و معرفی کاال به ش��هروندان‬ ‫نی��ز می‌توان دوره‌های آموزش��ی کوت��اه مدت برای‬ ‫فع��االن اقتصادی برگزار کرد‪ .‬بدون ش��ک یک س��ر‬ ‫زنجیره تولید کاال‪ ،‬مش��تری و مصرف‌کننده اس��ت‬ ‫چراک��ه قانع کردن مش��تری برای انتخ��اب و خرید‬ ‫کاال‪ ،‬رمز ماندگاری تولید است‪.‬‬ ‫رونق تولید کاالی ایرانی بدون بازاریابی میسر نیست‬ ‫سونیا پوریامین‬ ‫مشاور وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫چن��دی پیش ب��رای بازدید از نمایش��گاه طراحی و‬ ‫دکوراس��یون داخلی‪ ،‬تولیدات ل��وازم خانگی و مصالح‬ ‫ساختمانی به نمایشگاه بین‌المللی رفتم‪ .‬آنچه مشاهده‬ ‫می‌شد‪ ،‬غیرقابل باور بود و در عین حال جای شگفتی‬ ‫و تبریک به تولید‌کننده ایرانی داش��ت‪ .‬تنوع تولیدات‬ ‫با زیبایی و ظرافت خ��اص جلب توجه می‌کرد و توان‬ ‫تولی��د ایرانی را به رخ می‌کش��ید‪ .‬پرده‌های کرکره‌ای‬ ‫متن��وع‪ ،‬نماهای جالب س��قفی‪ ،‬آب‌نماهای س��اخته‬ ‫ش��رکت‌های دانش‌بنیان‪ ،‬کاغذ دیواری‌ه��ا و نماهای‬ ‫متن��وع س��اختمانی که تا همین چند س��ال پیش در‬ ‫زمره کاالهای وارداتی بود‪ ،‬انواع سازه‌های پیش‌ساخته‬ ‫و هزاران هزار تولید صنعتی ساختمانی دیگر که شاید‬ ‫درصد بس��یار کم��ی از ش��هروندان و ایرانیان از وجود‬ ‫این همه تولید و تنوع و زیبایی توس��ط تولیدکنندگان‬ ‫ایرانی خبر داشته باشند‪ .‬اما چرا؟‬ ‫اینجاس��ت که ج��ای خالی بازاریابی و شناس��ایی و‬ ‫معرفی کاال به مخاطب خودنمای��ی می‌کند‪ .‬بازاریابی‬ ‫به‌عن��وان علم��ی در دنیا از اهمیت و جای��گاه ویژه‌ای‬ ‫برخوردار اس��ت‪ ،‬یکی از زیرش��اخه‌های مهم این علم‬ ‫«ابزارهای یکپارچه بازاریابی»(‪ )IMC‬است‪.‬‬ ‫در بررس��ی ب��ازار از نقط��ه تولید تا ف��روش‪ ،‬تالش‬ ‫تولیدکنن��ده ب��رای تولی��د‪ ،‬از مهم‌تری��ن مراحل کار‬ ‫اس��ت‪ .‬تولید‌کنن��ده با هزاران مش��قت و س��ختی با‬ ‫هزینه‌ای ش��خصی و وام‌های دولت��ی تولید کاالیی را‬ ‫به ثمر می‌رساند‪ .‬تا این مرحله از کار کاال تولید شده؛‬ ‫یعنی تولید‌کننده به هدف تولید رس��یده‪ .‬اما این تازه‬ ‫اول کار اس��ت‪ .‬اگر تولیدکنن��ده از این مرحله به بعد‬ ‫نتواند کاالی تولیدی را در بازار رقبا به نحو شایس��ته‬ ‫عرضه کند در واقع شکس��ت خورده است‪ .‬بسیاری از‬ ‫تولیدکنندگان معتقدند ما پولی برای تبلیغ و بازاریابی‬ ‫کاال نداری��م و اساس��ا ای��ن مرحل��ه از کار را بیهوده‬ ‫می‌دانن��د‪ .‬همین تفکر باعث معرفی نش��دن کاالهای‬ ‫ایرانی می‌شود‪ .‬مگر می‌شود به‌طور مثال ‪ 200‬میلیون‬ ‫توم��ان هزینه تولید یک کاال باش��د ول��ی ‪20‬میلیون‬ ‫توم��ان آن ب��رای بازاریابی و تبلیغ��ات در نظر گرفته‬ ‫نشود‪ .‬امروزه علم ‪ IMC‬علمی است که کاملا شناخته‬ ‫ش��ده و امتحان پس داده اس��ت‪ .‬درسی در زیرشاخه‬ ‫)‪ )‌MBA‬می‌گوی��د‪ :‬ابزاره��ای یکپارچ��ه بازاریاب��ی‬ ‫‪ 8‬مرحله اس��ت‪ .‬اولین مرحله آن تبلیغات اس��ت که‬ ‫به دو ش��کل پیام و رس��انه عمل می‌ش��ود‪ .‬منظور از‬ ‫رس��انه فقط تلویزیون نیس��ت؛ بلکه به پوشش‌دهی‪،‬‬ ‫دوباره‌خوان��ی و فرکان��س می‌پردازد که ه��ر کدام از‬ ‫‪M‬‬ ‫این م��وارد تعاریف خاص خ��ود را دارد‪ .‬به‌طور مثال‬ ‫در بخ��ش فرکانس به ما می‌آم��وزد چگونه می‌توانیم‬ ‫پی��ام کاالی خ��ود را آنقدر تکرار کنی��م که همگانی‬ ‫ش��ود‪ .‬یا در بخ��ش پوش��ش‌دهی چط��ور می‌توانیم‬ ‫متوجه ش��ویم چ��ه تع��داد تبلیغات رس��انه‌ای کافی‬ ‫اس��ت‪ .‬در این بخش جداول مختلف��ی مانند «جدول‬ ‫آس��ترو» وجود دارد که به ما کم��ک می‌کند خود را‬ ‫بس��نجیم‪ .‬در بخ��ش پی��ام‪ ،‬علم دیگری وج��ود دارد‬ ‫ب��ه ن��ام ‪ - (GRP) Groth Rating Point‬ک��ه‬ ‫تعداد دفعاتی اس��ت که پیام فرستاده می‌شود و دیده‬ ‫می‌ش��ود که چقدر با بودجه ما همخوانی دارد‪ .‬نکات‬ ‫کلی��دی دیگری هم وجود دارد مثل عادت رس��انه‌ای‬ ‫گروه هدف که نش��ان می‌دهد متمایل به چه س��متی‬ ‫هس��تند‪ .‬مکتوب‪ ،‬دیداری‪ ،‬شنیداری و‪ ...‬اگر هر کدام‬ ‫از کاالهایی که تولید می‌کنیم بدانیم قرار است در چه‬ ‫بازار رقابتی وارد ش��ود‪ ،‬پس به نوع پوش��ش تبلیغاتی‬ ‫کاال ه��م باید دقت کنی��م‪ .‬اینکه برای تبلیغ و معرفی‬ ‫این کاال آیا نیاز ب��ه بیلبوردهای تبلیغاتی و تلویزیون‬ ‫داریم یا از طریق مجالت و س��ایت و رسانه‌های جدید‬ ‫باید وارد کار شویم‪ .‬همه اینها در علم ‪ IMC‬براساس‬ ‫بودج��ه مورد نظر ما ب��رای بازاریابی و تبلیغات هزینه‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬از همه اینها مهم‌تر بینش مخاطب اس��ت‪.‬‬ ‫درواقع خری��دار‪ ،‬کاالی ما را نمی‌خ��رد بلکه تصوری‬ ‫‪P‬‬ ‫از محص��ول را داوری ک��رده و می‌خرد‪ .‬پ��س ما باید‬ ‫ضمن ش��ناخت کامل کاال‪ ،‬کاالهای مشابه را به دقت‬ ‫بشناسیم و مصرف‌کننده و خریدار را به‌خوبی ارزیابی‬ ‫کنیم‪ .‬رقبای بازار را بشناسیم و به نقاط قوت و ضعف‬ ‫خ��ود پی ببریم و‪ ...‬تازه بعد از اجرای تمام این مراحل‬ ‫است که کاالی خود را عرضه کرده‌ایم‪ .‬اما چگونه این‬ ‫بازار به‌دس��ت آمده را حفظ کنی��م؟! در اینجا مرحله‬ ‫«‪ »Promotion‬آغاز می‌شود‪ .‬یعنی ارائه تخفیفات‪،‬‬ ‫ترویجات و تش��ویقات و هر آنچه خریدار و مشتری ما‬ ‫را ترغی��ب می‌کند؛ تخفیف ی��ا جایگزینی محصول با‬ ‫محص��ول دیگر‪ ،‬دادن ام��کان و نرم‌افزارهای تکمیلی‪،‬‬ ‫دادن کوپ��ن‪ ،‬هدی��ه‪ ،‬قرعه‌کش��ی و‪ ...‬و بس��یاری از‬ ‫ش��یو‌ه‌های دیگر مرس��وم که البته این بخش نیز نیاز‬ ‫به تس��لط کام��ل دارد‪ .‬یکی همان بین��ش خریداران‬ ‫اس��ت و دیگری تحلیل درس��ت از وضع اقتصاد بازار‪.‬‬ ‫مرحله دیگری نیز وجود دارد به نام بازاریابی مستقیم‬ ‫که ش��امل پس��ت‪ ،‬ایمیل‪ ،‬نامه و‪ ..‬می‌شود‪ .‬بسیاری از‬ ‫تولیدکنندگان دارای بازاریاب‌های مس��تقیم هس��تند‬ ‫که متاس��فانه دوره‌ه��ای خوب��ی نمی‌بینن��د‪ .‬باز در‬ ‫این عل��م مقول��ه ‪ Personal selling‬حائز اهمیت‬ ‫اس��ت‪ .‬درواقع ای��ن بخش نیاز به اف��رادی دارد که از‬ ‫تکنیک‌ه��ای ش��خصی منحصر‌به‌ف��ردی برخوردارند‬ ‫ک��ه می‌توانن��د کاالی موردنظر را به‌درس��تی عرضه‬ ‫کنن��د‪ .‬ابزار دیگ��ر نشس��ت‌ها‪ ،‬همایش‌ه��ا و انتقال‬ ‫تجربیات است‪ .‬ابزار بعدی اس��تفاده درست از فضای‬ ‫اینترنت��ی اس��ت و دیگری عرضه درس��ت محصول و‬ ‫دهان به دهان گش��تن آن‪ .‬در واق��ع ابزارهای زیادی‬ ‫در زیرمجموع��ه بازاریاب��ی وج��ود دارد ک��ه در این‬ ‫یادداش��ت نمی‌گنجد و فقط به‌عنوان مثال‌هایی ارائه‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬به نظر می‌رس��د تولیدکنن��دگان عزیر‬ ‫م��ا در ه��ر صنف و کس��وت نیاز به چنی��ن علم‌هایی‬ ‫دارن��د‪ .‬خوش��بختانه امروزه در کش��ور م��ا دوره‌های‬ ‫‪ MBA‬ک��ه اتفاقا وزیر محترم صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫نی��ز جزو طراح��ان و بنیانگذاران اولیه این رش��ته در‬ ‫دانش��گاه‌های معتبر کشور بوده‌اند تبدیل به دوره‌های‬ ‫کوتاه‌مدت یک‌س��اله و کارگاه‌های آموزشی کوتاه‌مدت‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬اتاق اصناف و اتحادیه‌ها می‌توانند همه‬ ‫تولیدکنن��دگان را مکل��ف ب��ه گذراندن ای��ن دوره‌ها‬ ‫کنند‪ .‬امروز وقتی داس��تان زندگ��ی تولیدکنندگان و‬ ‫صادرکنندگان نمونه را بررس��ی می‌کنیم‪ ،‬اکثر آنها از‬ ‫مشاوران استراتژیک بهره برده‌اند‪ .‬مشاورانی که مسلط‬ ‫به علم روز هس��تند و به آنها در مراحل مختلف تولید‪،‬‬ ‫بازاریاب��ی و تبلیغات کم��ک می‌کنند تا در بازار رقابت‬ ‫بهترین فرصت‌ها را شکار کرده و تبدیل به کارآفرینان‬ ‫برتر شوند‪ .‬به امید معرفی کاالهای ایرانی به ایرانیان و‬ ‫جلب اعتماد ایرانیان به کاالی ایرانی‪.‬‬
‫یکشنبه ‪ 5‬بهمن ‪ 4 - 1393‬ربیع الثانی ‪ 25 -1436‬ژانویه ‪ -2015‬شماره ‪ -141‬پیاپی ‪1459‬‬ ‫‪states@smtnews.ir‬‬ ‫استان‌ها‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪9‬‬ ‫اشتغال‪100‬هزار نفر؛ چشم‌انداز منطقه آزاد سیستان و بلوچستان‬ ‫تزریق ‪ 200‬میلیارد تومان سرمایه در گردش به واحدهای صنعتی‬ ‫صنایع معدنی‪ ،‬راهکار کاهش بیکاری در کردستان‬ ‫پس از مهاجرت استادان قالیباف رخ داد‬ ‫بافت فرش تبریز در چین‪ ،‬هند و پاکستان‬ ‫زین�ب عب�دی‪ -‬گ�روه اس�تان‌ها‪ :‬فرش‬ ‫دس��تباف استان آذربایجان ش��رقی با وجود‬ ‫اس��تادان ماهر قالیبافی که دارد از دیرباز در‬ ‫دنیا شناخته ش��ده و نش��انی مطرح در بازارهای جهانی‬ ‫اس��ت که این امر سودآوری باال را در استان درپی داشت‬ ‫اما با وجود تحریم‌ها و مش��کالتی که بعد از آن به وجود‬ ‫آمد این مزیت تجاری اس��تان نی��ز در بازارهای داخلی و‬ ‫خارجی دستخوش مش��کالت عدیده‌ای شد به‌طوری که‬ ‫می��زان تجارت فرش تبریز با کاه��ش قابل‌توجهی مواجه‬ ‫ش��د و حتی برخی از اس��تادان ماهر استان به کشورهای‬ ‫هند‪ ،‬پاکس��تان و چی��ن مهاجرت کرده و ب��ا دایر کردن‬ ‫کارگاه‌ه��ای قالیباف��ی در این کش��ورها ش��روع به بافت‬ ‫فرش‌های مطرح تبریزی در این کشورها با قیمت پایین‌تر‬ ‫کردند‪ .‬به گفته مس��ئوالن یکی از دالیل این امر غفلت از‬ ‫حمای��ت تاثیر‌گذار فع��االن این حوزه و حف��ظ بازارهای‬ ‫فروش بوده اس��ت‪ .‬درحالی که فرش دس��تباف اس��تان‬ ‫آذربایجان شرقی در ‪ 9‬ماه امسال ‪ 35‬درصد کل صادرات‬ ‫فرش کش��ور را ش��امل می‌ش��ود‪ .‬ضمن آنکه در توسعه‬ ‫بازاره��ای جهانی و احی��ای بازارهای ازدس��ت‌رفته باید‬ ‫تبلیغات کارشناس��ی متناسب با سلیقه نسل جوان انجام‬ ‫شود‪.‬‬ ‫‹ ‹تقویت تشکل‌ها برای حفظ فرش دستباف‬ ‫حس��ین نجاتی‪ ،‬رییس س��ازمان‬ ‫صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت اس��تان‬ ‫آذربایج��ان ش��رقی ب��ه‬ ‫می‌گوی��د‪ :‬ش��رایط بین‌الملل��ی و‬ ‫تحریم‌ه��ا ف��رش تبری��ز را ب��ه‬ ‫دس��ت‌انداز‌های بس��یاری انداخت تا جایی که از چندین‬ ‫میلیون نفر بافنده قالی در اس��تان اکنون تنها ‪ 500‬هزار‬ ‫نفر به این حرفه مش��غول هس��تند‪ .‬ضم��ن آنکه در این‬ ‫ش��رایط نامالی��م و غفل��ت از اس��تادان ماه��ر قالیباف‪،‬‬ ‫کش��ور‌های هند‪ ،‬پاکس��تان و چین با پیش��تازی و ایجاد‬ ‫مش��وق‌ها این س��رمایه‌های اس��تان را به کشورهای‌شان‬ ‫جذب کرده و با دایر کردن کارگاه‌های قالیبافی‪ ،‬فرش‌های‬ ‫دستباف تبریز را با نشان مطرح استان از این کشور‌ها و با‬ ‫قیمت تمام‌شده کمتر به بازارهای جهانی صادر می‌کنند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه با این ش��رایط باز هم تاجران اس��تان از‬ ‫فعالیت در این بخش تجاری دست برنداشته‌اند‪ ،‬می‌افزاید‪:‬‬ ‫حوزه فرش اش��تغال و صادراتی آس��ان برای استان دارد‬ ‫ضم��ن آنکه ارزآوری باالیی در ای��ن بخش وجود دارد اما‬ ‫تحقق آن در صورتی اس��ت که با پاالیش کارشناسی‌شده‬ ‫مش��کالت بیمه حل ش��ده و قالیبافان واقعی استان بیمه‬ ‫ش��وند‪ .‬ضمن آنکه تالش داریم تا بازاره��ای جهانی را با‬ ‫حفظ نش��ان(برند) فرش دستباف تبریز توسعه داده احیا‬ ‫کنیم‪ .‬نجاتی تاکید می‌کند‪ :‬از طریق تش��کل‌ها و حمایت‬ ‫از آنها تالش داریم صنعت فرش دستباف را نجات داده و‬ ‫با ایجاد مش��وق‌های حمایتی ارتباط نسل جوان و انتقال‬ ‫حرفه اس��تادان را به این نس��ل تس��هیل کنی��م که باید‬ ‫س��ودآوری صنعتی و تولیدی این حرفه با همت استادان‬ ‫قالیبافی آذربایجان شرقی شناسانده شود‪.‬‬ ‫‹ ‹به‌‌روزرس�انی تبلیغ�ات ب�رای ف�رش دس�تباف و‬ ‫تابلوفرش‬ ‫رییس اداره فرش اس��تان آذربایجان ش��رقی به‬ ‫می‌گوید‪ :‬حوزه فرش دستباف محدود به استان آذربایجان‬ ‫شرقی نمی‌ش��ود اما تولیدات این استان در دنیا شناخته‬ ‫شده و یک نشان (برند) جهانی است به طوری که ‪ 9‬نشان‬ ‫معروف استان در بافت تابلوفرش وجود دارد که مهم‌ترین‬ ‫آن فرش هریس‪ ،‬خواجه‪ ،‬آذر ش��هر و سراب است که در‬ ‫منطقه هریس تندیس‌های شکسته با بافت جادویی بافته‬ ‫می‌شود‪ .‬همچنین در برخی شهر‌های استان مانند مراغه‪،‬‬ ‫عجب‌شیر‪ ،‬هشترود و بستان‌آباد بافت فرش‌های ابریشمی‬ ‫انجام می‌شود که بعد از فرش ابریشم قم‪ ،‬یک نشان(برند)‬ ‫جهانی است‪.‬‬ ‫علی سلیمانی با بیان اینکه ساالنه‬ ‫‪ 700‬هزار متر مربع فرش دستباف‬ ‫در مجتمع‌ها و کارگاه‌های متمرکز‬ ‫و خانگی بافته می‌شود‪ ،‬می‌افزاید‪:‬‬ ‫در ‪ 10‬س��ال گذشته بیش از ‪100‬‬ ‫هزار پروان ‌ه کسب صادر شده است که برای ‪ 500‬هزار نفر‬ ‫به صورت مس��تقیم و غیرمس��تقیم اش��تغال ایجاد کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی تصری��ح می‌کند‪ :‬با وجود آنکه در س��ال ‪ 73‬میزان‬ ‫ص��ادرات فرش در کل کش��ور ‪ 2‬میلی��ارد دالر بوده و در‬ ‫مقایس��ه با نرخ ارز رقم قابل‌توجهی است اما فراز و نشیب‬ ‫در حوزه فرش بس��یار است و از شرایط بین‌المللی بسیار‬ ‫تاثیرپذی��ر اس��ت به‌طوری ک��ه در ‪ 9‬ماه امس��ال میزان‬ ‫ص��ادرات ف��رش در کل کش��ور ‪ 202‬میلی��ون دالر بوده‬ ‫که ‪ 35‬درصد آن به اس��تان آذربایجان ش��رقی اختصاص‬ ‫داش��ته است‪ ،‬این در حالی اس��ت که در سال ‪ 92‬میزان‬ ‫صادرات فرش کل کش��ور ‪ 314‬میلیون دالر بوده اس��ت‬ ‫و حتی ‪ 40‬درصد فرش‌های دس��تباف استان تا سال ‪89‬‬ ‫مستقیم به امریکا صادر می‌شد که پس از اعمال تحریم‌ها‬ ‫متوقف ش��د‪ .‬به گفته رییس اداره فرش استان آذربایجان‬ ‫شرقی‪ ،‬مهم‌ترین فروش��گاه‌های فرش دستباف در استان‬ ‫آذربایجان ش��رقی واقع شده اس��ت به‌طوری که بیش از‬ ‫هزار فروشگاه فرش در این استان وجود دارد و البته بازار‬ ‫سنتی مظفریه در تبریز از مهم‌ترین آنها است‪.‬‬ ‫س��لیمانی اضافه می‌کند‪ :‬درحال حاضر بیمه قالیبافان‬ ‫و توقف اجرای آن عمده مش��کل در این بخش اس��ت که‬ ‫تاکنون فقط برای ‪ 80‬هزار نفر بیمه قالیبافی صادر ش��ده‬ ‫اس��ت و ادامه آن به دلیل نبود بودجه از مهرماه امس��ال‬ ‫متوقف ش��ده است اما تالش داریم با همکاری نمایندگان‬ ‫مجلس از سال ‪ 94‬دوباره از سر گرفته شود البته همراه با‬ ‫پاالیش تا قالیبافان واقعی بیمه شوند‪.‬‬ ‫وی اظه��ار م��ی‌دارد‪ :‬افزایش هزینه‌ه��ای حمل‌ونقل‪،‬‬ ‫دس��تمزد‌ها و م��واد اولیه نیز از عوامل دیگری اس��ت که‬ ‫فروش داخلی و خارجی این کاال را با مشکل مواجه کرده‬ ‫است و اکنون صادرات فرش دستباف استان به کشورهای‬ ‫عربی‪ ،‬اروپا و روس��یه انجام می‌شود ولی درنهایت تاجران‬ ‫برای بازگشت پول با مشکل مواجه هستند‪.‬‬ ‫ریی��س اداره ف��رش اس��تان آذربایجان ش��رقی تاکید‬ ‫می‌کند که برای توسعه و احیای بازارهای صادراتی فرش‬ ‫اس��تان آذربایجان ش��رقی باید با همکاری دولت و مرکز‬ ‫ملی ف��رش در احیای بازارهای جهانی قدیمی و توس��عه‬ ‫بازارهای جدید بکوش��یم چراکه اکنون کش��ور چین که‬ ‫ت��ا پیش از این از واردکنندگان فرش اس��تان بود درحال‬ ‫حاضر صادر‌کننده فرش است البته ژاپن و ایتالیا خواهان‬ ‫تابلوفرش‌های اس��تان هس��تند‪ .‬اما با وجود تغییر سلیقه‬ ‫نس��ل جدید بای��د در تبلیغ��ات و فروش جهانی بس��یار‬ ‫کوش��ید تا مزایای فرش دس��تباف تبریز شناسانده شود‬ ‫چراکه فرش دس��تباف تبریز جدا از کفپوش و تابلوفرش‬ ‫یک کاالی سرمایه‌ای نیز است‪.‬‬ ‫افزایش نظارت بر اصناف و واحدهای تولیدی زنجان‬ ‫ف�ارس‪ :‬مدیرکل تعزیرات حکومتی اس��تان‬ ‫زنج��ان از نظ��ارت ب��ر اصن��اف و واحدهای‬ ‫تولیدی استان خبر داد‪.‬‬ ‫مرتضی ممیزی با اش��اره به اینکه اداره کل‬ ‫تعزیرات حکومتی اس��تان زنج��ان به‌منظور‬ ‫حمای��ت از تولید داخ��ل و همچنین حقوق‬ ‫مصرف‌کنن��دگان اقدام به نظ��ارت بر اصناف‬ ‫مختل��ف می‌کند‪ ،‬بی��ان ک��رد‪ :‬در این زمینه‬ ‫نظارت‌های الزم انجام و همچنین گشت‌های‬ ‫س��یار نیز انجام شده است‪ .‬مدیر کل تعزیرات‬ ‫حکومتی اس��تان زنجان در ادامه با اش��اره به‬ ‫آخرین پرونده‌های رسیدگی شده در تعزیرات‬ ‫اس��تان زنجان اضافه ک��رد‪ :‬در روزهای اخیر‬ ‫پرونده مربوط به عرضه خارج از شبکه سوخت‬ ‫یک ش��رکت تولیدی در استان رسیدگی شد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه ش��رکت نامبرده به س��بب‬ ‫ارتکاب تخلف عرضه خارج از ش��بکه سوخت‬ ‫محکوم شد‪ ،‬افزود‪ :‬براساس گزارشات رسیده‬ ‫از س��وی ش��رکت ملی پخ��ش فرآورده‌های‬ ‫نفت��ی منطقه زنجان و مس��تندات موجود در‬ ‫پرون��ده پ��س از انجام تحقیقات الزم ش��عبه‬ ‫رسیدگی‌کننده‪ ،‬شرکت مذکور را به پرداخت‬ ‫جریم��ه نقدی ب��ه می��زان ‪781‬میلیون ریال‬ ‫محکوم کرد‪ .‬ممیزی در ادامه از رس��یدگی به‬ ‫پرونده یک شرکت سازنده آسانسور به موجب‬ ‫ارتکاب تخلف در زمینه کم‌فروش��ی نیز خبر‬ ‫داد و گفت‪ :‬براساس گزارش سازمان حمایت‬ ‫از مصرف‌کنن��دگان و مجمع ام��ور صنفی و‬ ‫نیز دریافت ش��کایات مردمی‪ ،‬پرونده مذکور‬ ‫در تعزیرات استان رس��یدگی و مورد بررسی‬ ‫قرار گرفت‪ .‬وی با اش��اره ب��ه روند پیگیری و‬ ‫رس��یدگی پرونده در تعزیرات اس��تان زنجان‬ ‫مط��رح کرد‪ :‬بر این اس��اس ش��رکت مذکور‬ ‫متخلف ش��ناخته ش��ده و حکم مربوط صادر‬ ‫ش��د‪ .‬مدی��ر کل تعزی��رات حکومتی اس��تان‬ ‫زنجان خاطرنشان کرد‪ :‬بر اساس حکم صادره‬ ‫ش��رکت متخل��ف مذکور ب��ه پرداخت جزای‬ ‫نقدی به می��زان ‪120‬میلی��ون ریال محکوم‬ ‫ش��د‪ .‬وی در ادام��ه گزارش��ی از پرونده‌های‬ ‫نمایشگاه نقش زنان در توسعه پایدار گلستان‬ ‫‪ :‬ریی��س س��ازمان صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫اس��تان گلستان گفت‪ :‬نخس��تین نمایشگاه منطقه‌ای‬ ‫مش��ارکت زنان با محوریت تبیی��ن نقش‌آفرینی زنان‬ ‫در اقتص��اد مقاومت��ی به طور همزم��ان در ‪ 7‬منطقه‬ ‫کش��ور برگزار می‌ش��ود‪ .‬ب��ه گزارش رواب��ط عمومی‬ ‫س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان گلستان‪ ،‬این‬ ‫جلس��ه با حضور فائزه عبداللهی‪ ،‬مدیرکل دفتر بانوان‬ ‫و خانواده استانداری گلستان‪ ،‬حسینقلی قوانلو‪ ،‬رییس‬ ‫سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان و سایر اعضای‬ ‫کارگروه با موضوع بحث و بررس��ی پیرامون نمایشگاه‬ ‫منطق��ه‌ای نقش زن��ان در توس��عه پایدار در س��الن‬ ‫جلسات سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان برگزار‬ ‫شد‪ .‬قوانلو تصریح کرد‪ :‬زنان ایران اسالمی همواره در‬ ‫عرصه‌های مختلف حضوری پر‌رنگ و اثربخش داشته‬ ‫و به‌خوب��ی توانس��ته‌اند پابه‌پای مردان در پیش��رفت‬ ‫کش��ور به ایفای نق��ش بپردازند‪ .‬قوانلو زمینه‌س��ازی‬ ‫موثر برای توس��عه اشتغال و‬ ‫کارآفرینی در کش��ور با تاکید‬ ‫بر حرکت‌های جهادی توسط‬ ‫بان��وان فعال‪ ،‬ایجاد روح همکاری ملی و تحقق اهداف‬ ‫اقتصاد مقاومتی در زنان‪ ،‬تقویت تعامل بین دستگاهی‬ ‫باتوج��ه به مقتضی��ات منطقه‌ای و اس��تانی‪ ،‬توجه به‬ ‫اش��تغال در س��طح منطق��ه به‌ویژه مناط��ق محروم‪،‬‬ ‫تقوی��ت بنیه اقتصادی خانوارها با تاکید بر خانوارهای‬ ‫زن سرپرس��ت را از اه��داف برگزاری این نمایش��گاه‬ ‫اعالم کرد‪ .‬وی افزود‪ :‬الزم اس��ت بانوان در صحنه‌های‬ ‫مختلف اجتماعی حضوری فعال داشته باشند‪ .‬حضور‬ ‫در نمایش��گاه توانمندی‌های ام��ور بانوان یک فرصت‬ ‫برای معرفی توانمندی‌های بانوان اس��تان است‪ .‬یکی‬ ‫از ابرازه��ای مهم تحقق اقتص��اد مقاومتی بکارگیری‬ ‫ظرفیت‌ه��ای بانوان در بخش‌های مختلف اس��ت که‬ ‫مسئوالن باید به‌صورت جدی به این مهم بپردازند‪.‬‬ ‫رسیدگی شده در دی ماه امسال نیز ارائه کرد‬ ‫و اف��زود‪ 467 :‬پرون��ده در بخش‌های مختلف‬ ‫تولیدی و خدمات‪ ،‬قاچ��اق کاال و ارز‪ ،‬قاچاق‬ ‫پوشاک و البسه‪ ،‬تخلفات شرکت‌های سوختی‬ ‫و بهداش��ت دارو و درمان رسیدگی و مختومه‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬ممیزی با بیان اینکه بیشترین‬ ‫پرونده ارجاعی به تعزیرات اس��تان در زمینه‬ ‫قاچ��اق کاال و ارز بوده اس��ت‪ ،‬گف��ت‪ :‬در این‬ ‫م��دت ‪62‬درصد کل جرائم نق��دی مربوط به‬ ‫پرونده‌های قاچاق کاال و ارز بوده است‪.‬‬ ‫نقدینگی‪ ،‬مشکل عمده شهرک‌های صنعتی زنجان‬ ‫‪ :‬جلس��ه مجمع عمومی فوق‌العاده ش��رکت‬ ‫خدماتی ش��هرک صنعتی تخصص��ی روی زنجان با‬ ‫حضور مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان‬ ‫زنجان و مدیران واحدهای صنعتی مس��تقر در این‬ ‫شهرک برگزار شد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش روابط عمومی ش��رکت ش��هرک‌های‬ ‫صنعت��ی اس��تان زنج��ان‪ ،‬مدیرعام��ل ش��رکت‬ ‫شهرک‌های صنعتی استان زنجان‪ ،‬پرداخت نکردن‬ ‫آب بها و حق شارژ توسط برخی از واحدهارا مشکل‬ ‫عمده ش��رکت‌های خدماتی در س��طح شهرک‌های‬ ‫صنعتی اس��تان عنوان و اظهار ک��رد‪ :‬مطابق قانون‪،‬‬ ‫ش��رکت ش��هرک‌های صنعتی موظ��ف و مکلف به‬ ‫تحویل اداره امور شهرک‌ها به واحدهای مستقر در‬ ‫آن شده است‪.‬‬ ‫ناص��ر صیدی گف��ت‪ :‬مدیران واحده��ای تولیدی‬ ‫بای��د به ای��ن امر به‌عنوان یک فرص��ت نگاه کنند و‬ ‫ضم��ن همکاری با ش��رکت‬ ‫خدماتی‪ ،‬زمینه رونق بیش از‬ ‫پیش شهرک‌های صنعتی را‬ ‫فراهم آورند‪ .‬وی با اشاره به اینکه اداره امور شهرک‬ ‫مس��تلزم پرداخت هزینه و صرف وقت است‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫شرکت شهرک‌های صنعتی آماده هرگونه همکاری‬ ‫ب��ا ش��رکت‌های خدمات��ی ش��هرک‌ها در چارچوب‬ ‫قوانین و مقررات است‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ش��هرک‌های صنعتی اس��تان‬ ‫زنجان اظه��ار کرد‪ :‬تامین آب‪ ،‬مهم‌ترین چالش این‬ ‫شهرک محسوب می‌شد که با اخذ مجوز‪ ،‬یک حلقه‬ ‫چاه با دبی ‪ 30‬لیتر برثانیه توسط شرکت شهرک‌های‬ ‫صنعتی اس��تان زنجان و شرکت خدماتی‪ ،‬نسبت به‬ ‫حفر چاه مزبور در بستر رودخانه زنجانرود اقدام شد‬ ‫و کاره��ای مربوط به حف��اری و تجهیز آن به اتمام‬ ‫رسید‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫انسداد مبادی قاچاق‬ ‫الزمه توسعه تجارت‬ ‫صمد حسن زاده‬ ‫رییس خانه صنعت و معدن استان‬ ‫آذربایجان شرقی‬ ‫با توجه به شرایط خاص بین‌المللی برای توسعه‬ ‫فضای تجاری در اس��تان آذربایجان شرقی به نظر‬ ‫می‌رس��د سیاس��ت‌های کوتاه‌مدت برای کمک به‬ ‫بنگاه‌ه��ای اقتصادی چاره‌گش��ا اس��ت‪ .‬حداقل تا‬ ‫زمانی که سیاست‌های دولت بتواند شرایط مطلوب‬ ‫را برای جامعه صنعت‪ ،‬معدن و تجارت فراهم کند‪.‬‬ ‫یک��ی از این م��وارد می‌تواند جلوگی��ری از ورود‬ ‫کاالی قاچاق باش��د که ای��ن موضوع به‌طور کامل‬ ‫قدرت رقاب��ت را از واحدهای تولیدی در اس��تان‬ ‫سلب کرده اس��ت و همت سازمان‌های مختلف را‬ ‫در این استان و سایر اس��تان‌ها می‌طلبد تا ضمن‬ ‫جلوگیری از ورود کااله��ای قاچاق‪ ،‬فضای رقابت‬ ‫سالم را برای فعاالن اقتصادی استان فراهم کنند‪.‬‬ ‫البته با توجه به اینکه س��ازمان تجارت خارجی‬ ‫ب��رای حمایت از صنایع داخلی تعرفه‌های گمرکی‬ ‫را ب��اال درنظ��ر گرفته اس��ت اما در بیش��تر موارد‬ ‫تعرفه‌های بدون کارشناس��ی ش��ده موجب ش��ده‬ ‫اس��ت تا اکث��ر کارخانه‌ها در اس��تان‪ ،‬تولید خود‬ ‫را تعطی��ل و قطع��ات نیمه‌س��اخته را از چی��ن و‬ ‫کش��ورهای دیگر به صورت کاالی بی‌کیفیت وارد‬ ‫کنند و بعد از مونتاژ به بازار عرضه کنند‪ .‬بنابراین‬ ‫باید مب��ادی ورودی کاالی قاچ��اق در حمایت از‬ ‫صنای��ع و تجارت اس��تان از طریق س��ازمان‌های‬ ‫مربوط مسدود ش��ود تا قدرت رقابت از واحد‌های‬ ‫تولیدی سلب نشود‪.‬‬ ‫بنابراین به نظر می‌رسد باید در استان آذربایجان‬ ‫ش��رقی ج��دای از فراهم کردن فض��ای تجاری و‬ ‫رقابتی‪ ،‬از صنایع داخلی اس��تان نیز حمایت کرد‬ ‫و تعرفه‌ها را به‌تدریج پایین آورد‪ .‬همچنین قدرت‬ ‫رقابت��ی صنای��ع داخلی را تقویت کنیم تا اساس��ا‬ ‫موضوع قاچاق توجیه نداشته باشد‪ .‬دولت و بخش‬ ‫خصوصی باید یک تدبیر اساسی درخصوص رونق‬ ‫واحدهای تولیدی بیشتر شود تا فضای کسب‌وکار‬ ‫در استان آذربایجان شرقی بهبود یابد‪.‬‬ ‫کوتاه از استان‌ها‬ ‫‪ :‬ابراهی��م یعقوب��ی‪ ،‬معاون ام��ور بازرگانی‬ ‫از ‪ 875‬م��ورد ثبت س��فارش در ‪10‬ماه گذش��ته در‬ ‫س��ازمان صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت اس��تان مازندران‬ ‫خبر داد و گفت‪ :‬بیش��ترین ثبت سفارشات متعلق به‬ ‫اردیبهشت‌ماه با ‪ 165‬مورد و کمترین آن در دی ماه‬ ‫با ‪ 40‬مورد اس��ت‪ .‬سفارشات ثبت ش��ده از محل ارز‬ ‫بانکی بیشترین ارزش را به خود اختصاص داده است‪.‬‬ ‫همچنی��ن ‪ 88‬فقره کارت بازرگان��ی در دی‌ماه صادر‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫ش�اتا‪ :‬حس��ینقلی قوانلو‪ ،‬رییس سازمان صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت اس��تان گلس��تان از افتتاح ‪ 28‬واحد‬ ‫صنعتی با بیش از ‪512‬میلیارد ریال سرمایه‌گذاری در‬ ‫‪ 8‬شهرستان استان در دهه فجر سال‌جاری خبر داد‪.‬‬ ‫با افتتاح این طرح‌ها برای ‪ 346‬نفر به‌طور مستقیم در‬ ‫شهرستان‌های آزاد ش��هر‪ ،‬آق‌قال‪ ،‬بندر گز‪ ،‬کردکوی‪،‬‬ ‫کالله‪ ،‬گرگان‪ ،‬گنبد و مینودشت اشتغال ایجاد خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫ایس�نا‪ :‬رضا رحمانی‪ ،‬نماینده تبریز‪ ،‬آذرش��هر و‬ ‫اس��کو در مجلس شورای اسالمی در بازدید از صنایع‬ ‫فعال و در ح��ال احداث منطقه آزاد ارس اظهار کرد‪:‬‬ ‫مهم‌ترین اه��داف مناطق آزاد رونق تولید و صنعت و‬ ‫تامین بخش��ی از نیازهای داخل و صادرات اس��ت که‬ ‫در منطقه آزاد ارس محقق ش��ده است‪ .‬این نماینده‬ ‫مجل��س در ادامه گفت‪ :‬اکثر س��رمایه‌گذاران ارس با‬ ‫س��رمایه‌های ش��خصی اقدام به فعالی��ت کرده‌اند اما‬ ‫مشکل اصلی تولیدکنندگان کشور تامین سرمایه در‬ ‫گردش است‪.‬‬ ‫ف�ارس‪ :‬پرویز تق��وی‪ ،‬ناظر گم��رکات آذربایجان‬ ‫غرب��ی از میانگین تردد روزانه ‪8‬هزار و ‪ 757‬مس��افر‬ ‫از گمرکات اس��تان در ‪9‬ماه امسال خبر داد‪ .‬از ابتدای‬ ‫امس��ال تا پایان آذر ماه ‪459‬هزار و ‪ 943‬وسیله نقلیه‬ ‫از گمرکات اس��تان تردد داش��ته‌اند‪ .‬این تعداد شامل‬ ‫‪288‬ه��زار و ‪ 346‬کامی��ون و تریل��ر‪21 ،‬هزار و ‪198‬‬ ‫اتوبوس و ‪150‬ه��زار و ‪ 399‬خودروی س��واری بوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫ایرن�ا‪ :‬یاک��وپ استراس��ن‪ ،‬کارش��ناس ام��ور‬ ‫س��رمایه‌گذاری و شناس��ایی مناط��ق مس��تعد برای‬ ‫سرمایه‌گذاران از دانمارک که به آذربایجان شرقی سفر‬ ‫کرده است‪،‬گفت‪ :‬برای ایجاد کشاورزی صنعتی مدرن‬ ‫در هشترود به‌عنوان پایلوت و الگویی برای کشاورزی‬ ‫و آبخی��زداری و انتق��ال فناوری‌های مرب��وط به این‬ ‫طرح‪ ،‬در حال رایزنی با مسئوالن این شهرستان برای‬ ‫سرمایه‌گذاری هستیم‪ .‬طرح بعدی سرمایه‌گذاری این‬ ‫شرکت در هشترود ایجاد نیروگاه‌های بادی در مناطق‬ ‫بادخیز این شهرستان است‪.‬‬
‫یادداشت‬ ‫منطقه ویژه اقتصادی‬ ‫ایران و پاکستان‬ ‫نادر میرشکار‬ ‫رییسسازمانصنعت‪،‬معدنوتجارت‬ ‫سیستانوبلوچستان‬ ‫سیستان و بلوچس��تان‪ ،‬با دارا بودن ‪11/5‬درصد‬ ‫مساحت کل کشور‪ ،‬یکی از پهناورترین استان‌های‬ ‫کشور اس��ت و زمینه‌های مختلف س��رمایه‌گذاری‬ ‫را دارد‌‪ ،‬آثار باس��تانی همچون ش��هر سوخته‪ ،‬کوه‬ ‫تفتان‪ ،‬منطقه ساحلی چابهار و کوه‌های مینیاتوری‪،‬‬ ‫ظرفیت‌های مهم گردش��گری اس��تان هستند‪ .‬در‬ ‫زمینه توسعه سرمایه‌گذاری‌های صنعتی نیز اگرچه‬ ‫تاکنون ضعیف بوده‌ایم اما خوش��بختانه زمینه‌های‬ ‫خوبی ایجاد ش��ده و اقدام��ات زیربنایی مهمی هم‬ ‫در زمینه پتروشیمی و هم فوالد‪ ،‬انجام شده است‪.‬‬ ‫ط��رح تولید تای��ر به‌تازگی در منطق��ه مطرح و‬ ‫زمینه‌های اجرای آن‪ ،‬بررسی شده است‪ .‬همچنین‬ ‫با توجه به اس��تعدادهای معدنی و اکتشافات جدید‬ ‫مبتنی بر صنای��ع معدنی‪ ،‬برخ��ی طرح‌ها ازجمله‬ ‫بهره‌برداری از معادن تیتانیوم در دس��ت بررس��ی‬ ‫اس��ت‪ .‬در مجم��وع صنای��ع معدن��ی سیس��تان و‬ ‫بلوچستان‪ ،‬از جمله زمینه‌ها و فرصت‌های مناسب‬ ‫برای سرمایه‌گذاران است‪.‬‬ ‫از س��وی دیگر‪ ،‬در بحث مبادالت مرزی و توسعه‬ ‫تجارت‪ ،‬ظرفیت‌های مناسبی در استان وجود دارد‪،‬‬ ‫داشتن مرز خاکی گسترده با افغانستان و پاکستان‬ ‫و وجود تنها بندر اقیانوس��ی کش��ور در این استان‪،‬‬ ‫زمینه مبادالت تجاری و سرمایه‌گذاری مشترک با‬ ‫کش��ورهای مجاور و سایر کش��ورها را فراهم کرده‬ ‫اس��ت‪ .‬با توجه به مذاکراتی که ب��ه تازگی با طرف‬ ‫پاکس��تانی انجام شده‪ ،‬امیدواریم بتوانیم ایجاد یک‬ ‫منطق��ه ویژه اقتصادی مش��ترک با این کش��ور در‬ ‫منطقه مرزی را در برنامه قرار دهیم‪.‬‬ ‫تامی��ن منابع مالی و رکود بازار که از مش��کالت‬ ‫فعلی در س��طح ملی اس��ت‪ ،‬اکنون تبدیل به یکی‬ ‫از بزرگ‌ترین چالش‌ه��ای صنعت و اقتصاد منطقه‬ ‫سیستان و بلوچستان شده است‪ .‬امیدواریم با وجود‬ ‫صندوق توس��عه ملی و کمک‌ه��ای فنی‪ -‬اعتباری‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت بتوانیم واحدهای‬ ‫نیمه‌تعطیل را به تولید برس��انیم و در زمینه ایجاد‬ ‫صنایع جدید نیز گام برداریم‪.‬‬ ‫کوتاه از استان‌ها‬ ‫‪ :‬اس��تاندار خراسان‌رضوی با حضور ریاست‬ ‫س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬جمعی از مدیران‬ ‫دستگاه‌های اجرایی اس��تان و نمایندگان بانک‌ها از‬ ‫‪ 3‬واحد صنعتی ش��هرک صنعتی توس بازدید کرد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت خراسان‌رضوی‪ ،‬علیرضا رشیدیان با اشاره به‬ ‫اهمیت واحدهای تولیدی صنعتی در اش��تغالزایی و‬ ‫توسعه پایدار استان بر تالش مسئوالن دستگاه‌های‬ ‫اجرایی در حل مشکالت صنعتگران تاکید کرد‪ .‬وی‬ ‫با اشاره به اینکه باید حرکت صنایع استان به سمت‬ ‫تولیدات دانش‌بنیان باشد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬ارتباط صنعت‬ ‫و دانشگاه‪ ،‬باعث بهبود کیفیت محصوالت و اشتغال‬ ‫فارغ‌التحصیالن دانش��گاه‌ها و کاهش وابس��تگی به‬ ‫سایر کشورها می‌شود‪.‬‬ ‫‪ :‬مع��اون ام��ور بازرگانی و توس��عه تجارت‬ ‫سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت سیستان و بلوچستان‬ ‫در جلسه کارگروه برگزاری نمایشگاه عرضه مستقیم‬ ‫کاالی بهاره اس��تان گفت‪ :‬با هم��کاری اصناف از ‪5‬‬ ‫تا ‪ 25‬اس��فندماه و براساس برنامه‌ریزی‌های الزم در‬ ‫اس��تان نمایشگاه عرضه مستقیم کاالی بهاره برگزار‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬به گزارش روابط عمومی سازمان صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت سیس��تان و بلوچس��تان‪ ،‬غالمعلی‬ ‫گنجعل��ی اف��زود‪ :‬در بحث برگزاری نمایش��گاه‌ها یا‬ ‫فروش‌ه��ای فوق‌العاده‪ ،‬ما نقش تعادل��ی را داریم و‬ ‫برای کمک به افراد و اقشار کم‌درآمد و تنظیم بازار و‬ ‫در دسترس بودن کاالهای پرمصرف در سبد خانوار‪،‬‬ ‫در این ایام این نمایشگاه برگزار می‌شود‪.‬‬ ‫مهر‪ :‬سرپرست معاونت گردشگری اداره کل میراث‬ ‫فرهنگی‪ ،‬صنایع دس��تی و گردشگری استان کرمان‬ ‫با اش��اره به ظرفیت‌های گردشگری در کرمان گفت‪:‬‬ ‫این صنعت با حمایت مس��ئوالن در کرمان گسترس‬ ‫می‌یابد‪ .‬محمد جهانشاهی اظهار کرد‪ :‬استان کرمان‬ ‫از‌جمله قطب‌های گردش��گری کشور به‌شمار می‌آید‬ ‫و با توجه به ظرفیت‌های فراوانی که در استان کرمان‬ ‫وجود دارد‪ ،‬باید دیدگاه‌های اقتصادی در این بخش‬ ‫توس��عه یابد‪ .‬وی افزود‪ :‬در کنار داشته‌های تاریخی‬ ‫از وضعی��ت طبیعت‌گردی مناس��بی نی��ز برخوردار‬ ‫هس��تیم و می‌توانیم با برنامه‌ریزی مناسب به سمت‬ ‫بهره‌ب��رداری اقتصادی مناس��ب نی��ز در این بخش‬ ‫حرکت کنی��م‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬یک��ی از نیازهای این‬ ‫بخش ایجاد فرهنگ گردشگر‌پذیری در جامعه است‬ ‫که در این‌بار ‌ه باید فرهنگ‌سازی شود‪.‬‬ ‫‪10‬‬ ‫یکشنبه ‪ 5‬بهمن ‪ 4 - 1393‬ربیع الثانی ‪ 25 -1436‬ژانویه ‪ -2015‬شماره ‪ -141‬پیاپی ‪1459‬‬ ‫در گفت‌وگوی‬ ‫استان‌ها‬ ‫‪states@smtnews.ir‬‬ ‫با مدیرکل امور اقتصادی استانداری سیستان و بلوچستان اعالم شد‬ ‫اشتغال‪100‬هزارنفر؛چشم‌اندازمنطقهآزادسیستانوبلوچستان‬ ‫اکرم امینی‪-‬گروه اس�تان‌ها‪ :‬سیستان و بلوچستان‪،‬‬ ‫در ت��دارک راه‌اندازی دو منطقه ویژه و یک منطقه آزاد‬ ‫اقتصادی اس��ت؛ به گفته یکی از مس��ئوالن استانداری‬ ‫سیس��تان و بلوچس��تان‌‪ ،‬تنه��ا راه‌ان��دازی منطقه آزاد‬ ‫تجاری در این اس��تان‪ ،‬تا س��قف ‪100‬هزار نفر را به‌طور‬ ‫مس��تقیم و غیرمستقیم شاغل خواهد کرد‪ .‬همین چند‬ ‫روز پی��ش بود که اکبر ترکان‪ ،‬دبیر ش��ورای هماهنگی‬ ‫مناط��ق آزاد اعالم کرد در راس��تای ایجاد منطقه ویژه‬ ‫اقتصادی سیستان‪ ،‬مقرر ش��ده تا استاندار یک گروه را‬ ‫برای مطالعه طرح توجیهی در سیستان به کار گیرد‪ ،‬به‬ ‫گفته او طرح ایجاد منطقه ویژه اقتصادی سیستان پس‬ ‫از آماده‌ش��دن باید به دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد‬ ‫و ویژه اقتصادی عالی مناطق آزاد ارس��ال شود تا بعد از‬ ‫تصویب این شورا به‌عنوان الیحه به مجلس ارائه شود‪ .‬به‬ ‫گفته ترکان‪ ،‬در زمینه منطقه آزاد ویژه منطقه سیستان‬ ‫مطالعاتی در اس��تانداری انجام شده که در همین راستا‬ ‫گروهی از سوی دبیرخانه شورای هماهنگی مناطق آزاد‪،‬‬ ‫در روزهای آینده به سیستان و بلوچستان سفر می‌کنند‬ ‫تا این مطالعات را مورد بررسی قرار دهند‪.‬‬ ‫در ای��ن زمینه علیرضا ن��ورا‪ ،‬مدیرکل دفتر هماهنگی‬ ‫امور اقتصادی و س��رمایه‌گذاری بین‌‌المللی اس��تانداری‬ ‫سیس��تان و بلوچستان به س��واالت‬ ‫پاسخ گفته‬ ‫است‪.‬‬ ‫€ €میزان پیشرفت پروژه‌های مناطق ویژه و آزاد‬ ‫استان چقدر است؟‬ ‫ایجاد دو منطقه ویژه اقتصادی رامش��ار (در رامش��ار)‌‬ ‫و میرجاوه (در زاهدان) در ش��مال منطقه سیس��تان و‬ ‫بلوچس��تان به تصویب مجلس رس��یده است‪ ،‬همچنین‬ ‫مطالع��ات جامع هر دو منطقه مصوب��ه مجلس را دارد‪،‬‬ ‫اکن��ون امور اجرایی و عملیاتی ای��ن دو منطقه ویژه در‬ ‫دس��ت پیگیری اس��ت‪ .‬منطقه آزاد سیس��تان یا همان‬ ‫منطق��ه آزاد تجاری چابهار نیز در جنوب اس��تان و در‬ ‫نوار س��احلی عمان‪ ،‬کار خود را از سال‌های گذشته آغاز‬ ‫ک��رده و به‌عنوان یکی از فعال‌ترین مناطق آزاد کش��ور‬ ‫فعالیت می‌کند‪.‬‬ ‫در حال حاضر‪ ،‬ش��رکت عمران شهر جدید رامشار که‬ ‫وابسته به وزارت راه و شهرسازی است به‌عنوان سازمان‬ ‫متولی منطقه ویژه اقتصادی رامشار مشخص شده است‪،‬‬ ‫منطقه ویژه اقتصادی رامشار در جوار شهر جدید رامشار‬ ‫در وس��عت یک‌هزار هکتاری بنا ش��ده و قرار اس��ت در‬ ‫این منطقه‪ ،‬با اس��تفاده از مزای��ای قانونی مناطق ویژه‪،‬‬ ‫س��رمایه‌گذاری در زمینه‌های مختل��ف صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و بازرگانی انجام ش��ود‪ ،‬همجواری با افغانس��تان و قرار‬ ‫داشتن در کنار ش��هرک صنعتی رامشار‪ ،‬از مزایای این‬ ‫منطقه است‪ .‬در حال حاضر جانمایی منطقه انجام شده‪،‬‬ ‫زیرس��اخت‌های آب و برق و آسفالت راه نیز انجام شده‬ ‫حمایت از مصرف‌کننده‬ ‫مهر‪ :‬رییس اتحادیه پوش��اک استان اصفهان گفت‪:‬‬ ‫حمای��ت از مصرف‌کنن��ده و ارائه خدم��ات پس از‬ ‫فروش باید در برنامه کاری پوشاک‌فروش��ی‌ها قرار‬ ‫گیرد‪.‬‬ ‫ابراهیم خطابخش گفت‪ :‬فروش��ندگان لباس باید‬ ‫ح��ق تعویض و حت��ی پس گرفتن لب��اس را تا ‪۲۴‬‬ ‫ساعت برای خریداران لباس خود قرار دهند‪.‬‬ ‫وی در پاس��خ ب��ه اینکه چ��را با توجه ب��ه اینکه‬ ‫در کش��ورهای خارج��ی خدمات پ��س از فروش و‬ ‫حمای��ت از مصرف‌کنن��دگان اجرای��ی می‌ش��ود و‬ ‫خریدار می‌تواند جنس خریداری ش��ده را درحالی‬ ‫به فروشنده پس بدهد که هیچ گونه بی‌احترامی به‬ ‫وی نمی‌شود‪ ،‬اما این قاعده در کشور ما وجود ندارد‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬اگر امروز این مسئله به اجرا گذاشته نمی‌شود‬ ‫به علت آن اس��ت که گاهی به شکل موردی شاهد‬ ‫هستیم که خریداران به ویژه بانوان لباس را استفاده‬ ‫کرده و پس از دو روز یا یک روز انتظار پس گرفتن‬ ‫را دارند‪ .‬رییس اتحادیه پوش��اک اصفهان ادامه داد‪:‬‬ ‫حتی در برخی از موارد مشاهده شده است لباس از‬ ‫س��وی مشتری خریداری شده و پس از تغییر اندازه‬ ‫انتظار پس‌گرفتن جنس خود را دارند‪.‬‬ ‫وی اظهار کرد‪ :‬یا اینکه گاهی فردی آمده لباسی‬ ‫خریداری کرده که با وجود پوشیدن در هنگام خرید‬ ‫دق��ت الزم را نکرده و پ��س از دو روز قصد تعویض‬ ‫دارد‪ .‬خطابخش با اعالم اینکه خدمات پس از فروش‬ ‫و حمای��ت مصرف‌کنن��دگان برای این گ��روه افراد‬ ‫ش��امل نمی‌ش��ود‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬در این میان افرادی‬ ‫هس��تند که به منظور هدیه خری��دن اقدام به تهیه‬ ‫پوشاک می‌کنند که تا ‪ ۲۴‬ساعت هم حق تعویض و‬ ‫هم حق دریافت پول خود را دارند‪.‬‬ ‫و عملی��ات اجرایی منطق��ه به‌زودی آغاز خواهد ش��د‪ .‬به‌عنوان س��ازمان مسئول می‌تواند زیرساخت‌ها را آماده‬ ‫همچنین به دبیرخانه ش��ورای عالی مناطق آزاد و ویژه کند‪‌.‬این بحث اگرچه به‌صورت کالن در کل کشور مطرح‬ ‫اقتصادی پیشنهاد کرده‌ایم که شهرک صنعتی رامشار به است اما به یکی از محدودیت‌های مناطق محروم تبدیل‬ ‫منطقه ویژه رامشار ملحق شود تا سرمایه‌گذاران در آن شده است‪ ،‬ما معتقدیم دولت باید در ایجاد زیرساخت‌ها‬ ‫در مناطق محروم و توس��عه‌نیافته‪‌،‬‬ ‫بتوانند از مزایای قانونی مناطق ویژه‪،‬‬ ‫پیش��گام باش��د تا بخش غیردولتی‬ ‫در شهرک صنعتی اس��تفاده کنند‪،‬‬ ‫و س��رمایه‌گذار بخ��ش خصوص��ی‪،‬‬ ‫این پیش��نهاد اکن��ون در دبیرخانه‬ ‫مش��تاق به س��رمایه‌گذاری در این‬ ‫ملی شورای عالی مناطق آزاد و ویژه‬ ‫مناطق ش��ود‪ ،‬متاس��فانه ب��ه دلیل‬ ‫اقتصادی در دس��ت بررس��ی است‬ ‫این محدودیت و ب��ا توجه به اینکه‬ ‫که هن��وز نتیجه به ما ابالغ نش��ده‬ ‫ما بخش خصوصی توانمند مالی در‬ ‫اس��ت؛ ب��ا توجه به مشخص‌ش��دن‬ ‫استاندار سیستان و‬ ‫اس��تان نداریم‪ ،‬هنوز نتوانسته‌ایم در‬ ‫سازمان مسئول منطقه ویژه رامشار‪ ،‬بلوچستان پیشنهاد کرد که‬ ‫رابطه با زیرس��اخت‌های این مناطق‬ ‫امیدواریم ب��ا کمک دولت در زمینه‬ ‫با توجه به شرایط ویژه‌ای‬ ‫کار خاصی انجام دهیم‪.‬‬ ‫تخصیص اعتب��ارات و تزریق منابع‬ ‫که در شمال سیستان‬ ‫€ €ب�رای ایج�اد منطق�ه آزاد‬ ‫مالی‪ ،‬بتوانیم زیرساخت‌ها و زیربناها‬ ‫وجود دارد‪ ،‬یک منطقه آزاد سیس�تان و بلوچس�تان چ�ه‬ ‫را برای سرمایه‌گذاران فراهم کنیم‪.‬‬ ‫منطق��ه وی��ژه میرج��اوه‪ ،‬اگرچه تجاری در سیستان ایجاد اقداماتی انجام شده است؟‬ ‫در ح��ال حاضر به خاطر انس��داد‬ ‫شود‬ ‫مصوب��ه مجل��س را دارد‪ ،‬هن��وز‬ ‫مرزها ب��ا هدف کاه��ش قاچاق‪ ،‬به‬ ‫سازمان مسئول آن مشخص نشده‪،‬‬ ‫خاطر تقوی��ت اقتصاد مرز‪ ،‬به خاطر‬ ‫یعنی ابتدا باید س��ازمان مس��ئول آن ک��ه می‌تواند هم‬ ‫دولتی باش��د و هم غیردولتی‪ ،‬انتخاب ش��ده و به تایید خشکس��الی‌های ‪16‬س��اله و به دلیل ریزگردها‪ ،‬شرایط‬ ‫سازمان استاندارد برسد تا آن سازمان مسئول به دنبال خاصی در منطقه سیس��تان و بلوچس��تان حاکم است‬ ‫اس��تعالمات محیط‌زیس��ت‪ ،‬منابع طبیعی و‪ ...‬باش��د و که ایجاد منطقه آزاد را ضروری می‌کند‪ .‬در س��فر آقای‬ ‫روحانی به سیس��تان و بلوچس��تان در فروردین امسال‪،‬‬ ‫سرمایه‌گذاری الزم را نیز انجام دهد‪.‬‬ ‫€ €ردیف بودجه مشخصی برای ایجاد این مناطق استاندار سیستان و بلوچستان پیشنهاد کرد که با توجه‬ ‫به ش��رایط ویژه‌ای که در شمال سیس��تان وجود دارد‪،‬‬ ‫از سوی دولت مشخص شده است؟‬ ‫متاسفانه دولت برای ایجاد زیرساخت‌های مناطق ویژه یک منطقه آزاد تجاری در سیس��تان ایجاد ش��ود؛‌این‬ ‫اقتص��ادی‪ ،‬ردیف بودجه خاص��ی را پیش‌بینی نکرده و شرایط ویژه از یک س��و‪ ،‬مزیت همجواری با افغانستان‬ ‫عنوان کرده که س��رمایه‌گذار بخش دولتی و غیردولتی‪ ،‬را شامل و از س��وی دیگرسبب رفع مشکالت معیشتی‬ ‫‌اشتغالزایی‬ ‫در مناطق محروم‬ ‫ایرن�ا‪ :‬معاون توس��عه روس��تایی و مناطق محروم‬ ‫نهاد ریاس��ت‌جمهوری گفت‪ :‬اعتبارات توس��عه‌ای‬ ‫روس��تاهای کش��ور در زمینه‌های راه‌س��ازی‪ ،‬بنیاد‬ ‫مسکن‪ ،‬بهس��ازی روستا و آب آشامیدنی در بودجه‬ ‫سال آینده ‪ 80‬درصد افزایش یافته است‪ .‬به گزارش‬ ‫ایرنا‪ ،‬س��ید ابوالفضل رضوی گفت‪ :‬دولت تمام توان‬ ‫خود را برای رفع مشکالت روستاییان به کار گرفته‬ ‫اس��ت‪ .‬وی اظهار کرد‪ :‬در ‪ 22‬استان از مجموع ‪31‬‬ ‫اس��تان کش��ور درآمد خانوار روس��تایی پایین‌تر از‬ ‫هزینه‌های خانوار اس��ت و در ای��ن زمینه کمترین‬ ‫درآمد مربوط به روس��تاییان سیستان و بلوچستان‬ ‫است‪ .‬معاون توسعه روستایی و مناطق محروم نهاد‬ ‫ریاس��ت‌جمهوری ادامه داد‪ :‬دولت برای استان‌های‬ ‫مرزی از جمله سیس��تان و بلوچس��تان و شهرهای‬ ‫زی��ر ‪ 20‬هزار نف��ر برنامه‌های مهمی را در دس��ت‬ ‫اج��را دارد؛ از جمله اگر س��اکنان مرزی مش��ارکت‬ ‫فع��ال اقتصادی برای ایجاد ش��غل پایدار و افزایش‬ ‫توان اقتصادی مردم داش��ته باش��ند‪ ،‬دولت ‪ 5‬برابر‬ ‫هزینه‌های مش��ارکتی آنان‪ ،‬تسهیالت بدون بهره با‬ ‫باز پرداخت ‪ 8‬ساله پرداخت می‌کند‪.‬‬ ‫حضور خراسان جنوبی‬ ‫در نمایشگاه‌های بین‌المللی‬ ‫مه�ر‪ :‬رییس اتاق بازرگانی‪ ،‬صنایع و معادن بیرجند‬ ‫گف��ت‪ :‬ظرفیت‌های خراس��ان جنوبی ب��ا حضور در‬ ‫نمایشگاه‌های بین‌المللی معرفی می‌شود‪ .‬به گزارش‬ ‫مهر‪ ،‬محس��ن احتش��ام در دیدار فع��االن بازرگانی‬ ‫خراسان جنوبی با سفیر سوئیس اظهار کرد‪ :‬ارتباط‬ ‫ایران با س��وئیس به قرن ‪ ۱۷‬برم��ی گردد و در این‬ ‫دوران‪ ،‬ایران با این کشور روابط تجاری تاریخی داشته‬ ‫اس��ت‪ .‬وی افزود‪ :‬امید است که از این فرصت پیش‬ ‫آمده ارتباط بازرگانی بین خراس��ان جنوبی و کشور‬ ‫سوئیس ایجاد ش��ود‪ .‬احتشام با بیان اینکه خراسان‬ ‫جنوبی در زمینه بازرگانی ظرفیت‌های بس��یارخوبی‬ ‫دارد‪ ،‬گفت‪ :‬باید برای معرفی ظرفیت‌های استان در‬ ‫نمایش��گاه‌های بین‌المللی حضور پیدا کنیم و دراین‬ ‫رابطه از ظرفیت نمایش��گاه در کش��ورهای مختلف‬ ‫برای معرفی محصوالت خراس��ان جنوبی اس��تفاده‬ ‫شود‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬امید است با رایزنی‌های سفیر‬ ‫کش��ور سوئیس برای نخس��تین بار خراسان جنوبی‬ ‫بتواند در نمایشگاه‌های بین‌المللی این کشور حضور‬ ‫پیدا کند و مبادالت تجاری بین دو کشور انجام شود‪.‬‬ ‫احتش��ام با تاکید براینکه اگرم��ا گامی برای معرفی‬ ‫ظرفیت‌ها و محصوالت خود برنداریم کسی سراغ ما‬ ‫نمی‌آید‪ ،‬گفت‪ :‬باید با تمام ظرفیت قابلیت‌های خوب‬ ‫خراسان جنوبی را به دنیا معرفی کنیم‪ .‬وی با انتقاد‬ ‫از اینک��ه از خراس��ان جنوبی به عنوان یک اس��تان‬ ‫محروم یاد می‌شود‪ ،‬گفت‪ :‬محرومیت در این استان‬ ‫وجود ندارد‪ ،‬بلکه خراسان جنوبی از محرومیت‌های‬ ‫زیرساختی رنج می‌برد‪ .‬رییس اتاق بازرگانی بیرجند‬ ‫آمادگی خود را برای همکاری با کش��ور سوئیس در‬ ‫زمینه تجارت و مبادالت بازرگانی اعالم کرد‪.‬‬ ‫می شود چون به دلیل خشکسالی‌های پی‌درپی ‪16‬ساله‬ ‫که در منطقه ایجاد ش��ده کشاورزی استان را به سطح‬ ‫بس��یار پایینی تنزل داده اس��ت‪ .‬آقای روحانی موافقت‬ ‫ک��رد که ایجاد این منطقه بررس��ی ش��ود و پس از آن‬ ‫ب��ود که طرح مقدماتی با ش��ورای عال��ی مناطق آزاد و‬ ‫ویژه اقتصادی مطرح ش��د و در ادامه از ما خواسته شد‬ ‫ک��ه طرح جامع ایجاد منطقه آزاد سیس��تان را ارس��ال‬ ‫کنیم‪ .‬در حال حاضر‪ ،‬کارشناسان و دستگاه‌های متولی‪،‬‬ ‫با همکاری دبیرخانه ش��ورای عال��ی مناطق آزاد و ویژه‬ ‫اقتصادی‪ ،‬در حال اجرای ط��رح جامع مطالعاتی ایجاد‬ ‫منطقه آزاد سیستان هس��تند و استانداری نیز در حال‬ ‫کار روی طرح مطالعاتی اس��ت‪ .‬مطالعات جانمایی طرح‬ ‫در حال انجام اس��ت و امیدواریم تا چند روز آینده این‬ ‫مطالعات تکمیل ش��ود که آن را برای دبیرخانه شورای‬ ‫عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ارس��ال خواهیم کرد‪.‬‬ ‫طرح تکمیلی‪ ،‬بعد از مطالعه و بررسی‪ ،‬برای تصویب به‬ ‫مجلس فرستاده می‌ش��ود و پس از تصویب در مجلس‪،‬‬ ‫ط��رح جامع مطالعات را با گرفتن مش��اور‪ ،‬چه با کمک‬ ‫دبیرخانه‪ ،‬چه مش��اور منطقه‌ای و محلی‪ ،‬کامل خواهیم‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫€ €آیا برآوردی از بودجه الزم برای راه‌اندازی این‬ ‫مناطق دارید؟‬ ‫تا زمانی که مطالعات تکمیلی و طرح جامع مناطق به‬ ‫تصویب مجلس نرسد‪ ،‬نمی‌توانیم درباره اعتبار مورد نیاز‬ ‫طرح‌ها صحبت کنیم زیرا باید س��طح زیربنایی منطقه‬ ‫مشخص ش��ود‪ ،‬اکنون ما در مرحله مکانیابی هستیم و‬ ‫گزینه‌های جانمایی در دست بررسی است‪ ،‬البته با توجه‬ ‫به اینکه در سیستان و بلوچستان زمین دولتی نداریم و‬ ‫همه زمین‌ها متعلق به مردم است‪ ،‬بعد از این که منطقه‬ ‫مناسب برای اجرای طرح‪ ،‬تشخیص داده شد‪ ،‬دولت باید‬ ‫هزینه‌های خرید زمین از مردم را هم در کنار هزینه‌های‬ ‫دیگر پیش‌بینی کند؛ این مس��ئله در مطالعات تکمیلی‬ ‫محاسبه خواهد شد‪.‬‬ ‫€ €برای آگاهی از آمار اش�تغالزایی و درآمدزایی‬ ‫این طرح‌ها نیز باید منتظر اتمام مطالعات تکمیلی‬ ‫باشیم؟‬ ‫با توجه به شرایط خاصی که بر سیستان و بلوچستان‬ ‫حاکم است‪ ،‬این طرح از نظر ما می‌تواند به عنوان طرح‬ ‫نجات‌بخش سیس��تان تلقی‌ش��ود‪ ،‬زیرا نرخ بیکاری در‬ ‫منطقه بس��یار باالس��ت و ایجاد منطق��ه آزاد می‌تواند‬ ‫توسعه مناسبی در روابط اقتصادی با کشورهای همسایه‬ ‫ایج��اد کرده و نق��ش موثری در ایجاد مش��اغل مولد و‬ ‫اش��تغالزایی و کاهش نرخ بیکاری منطقه داشته باشد‪،‬‬ ‫پیش‌بینی ما این اس��ت که با اجرای این طرح‪ ،‬از ‪ 40‬تا‬ ‫‪100‬هزار نفر به‌طور مس��تقیم و غیرمستقیم در منطقه‬ ‫مشغول به کار شوند‪.‬‬ ‫‌پیش‌بینی برداشت‬ ‫‪ 80‬هزار تن پیاز در عنبرآباد‬ ‫فارس‪ :‬مدیر جهاد کشاورزی عنبرآباد کرمان گفت‪:‬‬ ‫پیش‌بینی می‌شود امسال بیش از ‪ 80‬هزار تن پیاز‬ ‫از مزارع این شهرس��تان برداش��ت و روانه بازارهای‬ ‫داخلی و خارجی ش��ود‪ .‬عنایت ساالری اظهار کرد‪:‬‬ ‫س��طح ابالغی کش��ت پیاز طرح اس��تمرار و عادی‬ ‫عنبرآباد از ط��رف وزارتخانه یک‌هزار و ‪ 400‬هکتار‬ ‫بوده است و امسال هیچ‌گونه کشت بی‌رویه نداشتیم‬ ‫و ب��ا توجه به باردهی خوب‪ ،‬از هر هکتار حدود ‪50‬‬ ‫تن محصول برداش��ت می‌ش��ود‪ .‬وی با بیان اینکه‬ ‫برداش��ت پیاز از اوایل دی‌ماه آغاز شده و تا خرداد‬ ‫ماه سال آینده ادامه دارد‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬هیچ کارخانه‬ ‫فرآوری محصوالت کش��اورزی در عنبرآباد نداریم و‬ ‫تا یک س��ال آینده کارخانه ف��رآوری پیاز راه‌اندازی‬ ‫می‌شود‪ .‬مدیر جهادکشاورزی عنبرآباد بیان کرد‪ :‬با‬ ‫توجه به اینکه هزینه‌های کشت و برداشت محصول‬ ‫پیاز بسیار زیاد است‪ ،‬اما قیمت کنونی رضایت‌بخش‬ ‫نیس��ت‪ .‬وی گف��ت‪ :‬با پیگیری‌های س��ازمان جهاد‬ ‫کش��اورزی جنوب اس��تان از طری��ق وزارت جهاد‬ ‫کش��اورزی در زمینه قیمت پیاز‪ ،‬امیدواریم ش��اهد‬ ‫قیمت بهتری در بازار در روزهای آینده باشیم‪.‬‬
‫یکشنبه ‪ 5‬بهمن ‪ 4 - 1393‬ربیع الثانی ‪ 25 -1436‬ژانویه ‪ -2015‬شماره ‪ -141‬پیاپی ‪1459‬‬ ‫‪report@smtnews.ir‬‬ ‫گزارش‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪22‬‬ ‫مدیران و ماشین‌ها‪ :‬معادله جدید مدیریت‬ ‫شهر‌های بدون شهر‌ساز‬ ‫درآمدهای کالن غازچرانی‪!...‬‬ ‫‪11‬‬ ‫خواندنی‬ ‫شیشه‌هایی که با گذشت زمان‬ ‫شفاف شدند‬ ‫بیش از یک دهه است که روی پای خود ایستاده‌ایم‬ ‫صنعت شیشه سازی ایران در ایستگاه خودکفایی‬ ‫سارا اصغری‪ -‬گروه گزارش‪:‬‬ ‫تولی��د شیش��ه و ان��واع آن با‬ ‫کیفیت‌های متفاوت در سراسر‬ ‫دنیا انجام می‌ش��ود اما نوع دسترس��ی به‬ ‫م��واد اولی��ه مصرف��ی ای��ن صنع��ت و‬ ‫فناوری‌های الزم آن‪ ،‬در نقاط مختلف دنیا‬ ‫متف��اوت اس��ت‪ .‬در اوایل انق�لاب حدود‬ ‫‪70‬درص��د نیاز داخ��ل از طری��ق واردات‬ ‫تامین می‌ش��د ام��ا در یک دهه گذش��ته‬ ‫صنع��ت شیشه‌س��ازی ایران به ایس��تگاه‬ ‫خودکفای��ی رس��یده و حت��ی ج��زو‬ ‫صادرکننده‌ه��ای ب��زرگ ب��ه کش��ورهای‬ ‫همسایه و حتی جهان به شمار می‌رود‪.‬‬ ‫رییس اتحادیه کش��وری شیشه و آینه در‬ ‫اظهار‬ ‫گفت‌وگ��وی اختصاص��ی ب��ا‬ ‫کرد‪ :‬خوش��بختانه وضعیت صنعت شیشه‬ ‫در ایران بس��یار مطلوب اس��ت و ما در این‬ ‫زمینه مش��کل خاصی نداری��م‪ .‬محمدعلی‬ ‫قنبری با اش��اره ب��ه خودکفایی در صنعت‬ ‫شیش��ه کش��ور تصریح کرد‪ :‬در سال‌های‬ ‫اوای��ل انقالب بی��ش از ‪ 70‬درص��د از نیاز‬ ‫داخل وارد می‌شد‪ .‬وی یادآور شد‪ :‬در دهه‬ ‫‪ 70‬چند کارخانه شیشه‌س��ازی راه‌اندازی‬ ‫ش��د و در س��ال ‪ 80‬ما در ای��ن زمینه به‬ ‫خودکفایی رسیدیم‪.‬‬ ‫‹ ‹تولی�د روزان�ه ‪ 450‬ه�زار متر مربع‬ ‫شیشه جام‬ ‫قنبری با اش��اره به اینک��ه در حوزه‌های‬ ‫شیش��ه‪ ،‬آینه‪ ،‬شیش��ه دو جداره‪ ،‬شیش��ه‬ ‫خ��م و صنایع جانبی شیش��ه هم خودکفا‬ ‫هس��تیم‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬روزانه ‪ 450‬هزار متر‬ ‫مربع شیش��ه جام در کشور تولید می‌شود‬ ‫ک��ه از ای��ن می��زان ح��دود ‪ 40‬درصد به‬ ‫کشورهای حوزه خلیج‌فارس‪ ،‬آسیای میانه‬ ‫و حت��ی اروپا صادر می‌ش��ود‪ .‬قنبری ادامه‬ ‫داد‪‌60 :‬درصد تولید شیش��ه در داخل‪ ،‬نیاز‬ ‫بازار را به‌خوبی تامین کرده است‪.‬‬ ‫وی خاطرنش��ان کرد‪ :‬در ‪ 6 ،5‬سال اخیر‬ ‫م��ردم و بخ��ش خصوص��ی برای س��اخت‬ ‫و س��ازهای س��اختمان‌های خود بیش��تر‬ ‫شیش��ه‌های دو ج��داره ‪ 4‬و ‪ 6‬میلیمت��ری‬ ‫تهیه می‌کنند‪ ،‬چراکه با نصب این شیشه‌ها‬ ‫جایگزین شیشه‌های س��نتی شده و موارد‬ ‫اس��تفاده آن بیش��تر در تولید شیشه‌های‬ ‫اتومبیل نظاره‌گر است‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به فعالیت ‪ 7‬کارخانه تولید‬ ‫شیش��ه فلوت در کشور‌ گفت‪ :‬اردکان یزد‪،‬‬ ‫ش��هر صنعتی البرز قزوین‪ ،‬ج��اده زنجان‪،‬‬ ‫آذربایجان‌غرب��ی‪ ،‬مراغه و دو واحد تولیدی‬ ‫در شهر صنعتی کاوه از‌جمله کارخانه‌های‬ ‫تولید شیشه فلوت به شمار می‌روند‪.‬‬ ‫‹ ‹در م�واد اولی�ه تولی�د شیش�ه غنی‬ ‫هستیم‬ ‫از آلودگی‌ه��ای صوتی و هدر رفت حرارت‬ ‫جلوگیری می‌شود‪.‬‬ ‫وی بهای شیش��ه دو ج��داره را بین ‪20‬‬ ‫ت��ا ‪ 25‬هزار تومان عن��وان کرد و افزود‪ :‬در‬ ‫س��اخت شیش��ه با صنعت روز دنیا حرکت‬ ‫می‌کنیم و الگوی س��اخت شیشه ما بیشتر‬ ‫کش��ورهای اروپای��ی اس��ت ک��ه آینه‌ها و‬ ‫شیشه‌های بدون جوش تولید می‌کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹‪ 10‬کارخان�ه شیشه‌س�ازی فع�ال در‬ ‫ایران‬ ‫رییس اتحادیه شیش��ه و آینه با اشاره به‬ ‫اینک��ه ‪ 10‬کارخانه شیشه‌س��ازی در حال‬ ‫فعالیت هس��تند‪ ،‬خاطرنش��ان کرد‪ :‬از این‬ ‫‪ 10‬کارخان��ه ‪ 3‬کارخان��ه از قدیم فعالیت‬ ‫داش��تند و ‪ 7‬کارخانه دیگر شیش��ه فلوت‬ ‫تولی��د می‌کنند‪ .‬وی درباره شیش��ه فلوت‬ ‫توضیح داد‪ :‬شیش��ه فل��وت‪ ،‬آخرین روش‬ ‫تولید صنعت شیش��ه به‌ش��مار می‌رود که‬ ‫رییس اتحادیه کش��وری شیشه و آینه با‬ ‫بیان اینکه خوش��بختانه تمامی مواد اولیه‬ ‫برای ساخت شیشه در داخل موجود است‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬پودر س��یلیس‪ ،‬کربنات‪ ،‬دولومیت و‬ ‫‪‌25‬درصد خرده شیش��ه م��واد اولیه تولید‬ ‫شیشه را شامل می‌شوند که در زمینه مواد‬ ‫اولیه این صنعت غنی هستیم‪.‬‬ ‫قنبری تاکید کرد‪ :‬میزان و کیفیت تولید‬ ‫داخلی بس��یار باالس��ت و همی��ن کیفیت‬ ‫باال باعث ج��ذب بازار داخل��ی و بازارهای‬ ‫کشورهای همسایه شده است‪.‬‬ ‫قنب��ری در پای��ان خاطرنش��ان کرد که‬ ‫صنف شیشه و آینه کاملا در رقابت هستند‬ ‫و این صنعت آینده روشنی پیش‌رو دارد‪.‬‬ ‫انواع مهم فرآورده‌های شیشه‌ای‬ ‫شیش�ه جام‪ :‬این نوع شیشه برای مصرف در‪ ،‬پنجره‪،‬‬ ‫قاب عکس و‪ ...‬تهیه می‌ش��ود و دارای سطح کاملا صاف‬ ‫است‪ .‬در مرحله تولید خمیر شیشه با عبور بین دو غلتک‬ ‫صاف افقی‪ ،‬عمودی یا عبور از روی قلع مذاب به دستگاه‬ ‫برش و کوره پخت هدایت می‌شود‪.‬‬ ‫ان�واع بطری‪ :‬ب��رای تهیه بطری‪ ،‬خمیر شیش��ه را از‬ ‫باالی ماشین قالب‌زنی توسط قیچی مخصوص به صورت‬ ‫لقمه‌هایی در آورده‪ ،‬به قس��مت قالب‌زنی وارد می‌کنند و‬ ‫از پایی��ن‪ ،‬هوا در آن می‌دمند تا ش��کل مطلوب به خود‬ ‫بگیرد‪ .‬برای تهیه انواع لیوان‪ ،‬اس��تکان‪ ،‬لوله چراغ نفتی‬ ‫و فانوس‪ ،‬مانند تهیه بطری عمل می‌ش��ود‪ ،‬ولی به جای‬ ‫دمیدن هوا از قالب ویژه استفاده می‌شود‪.‬‬ ‫شیش�ه ضدگلوله‪ :‬این نوع شیشه شامل چهار الیه ‪6‬‬ ‫میلی‌متری و دو الیه طلق ضخیم است‪ .‬در هر مورد‪ ،‬ابتدا‬ ‫از طری��ق وصل کردن به خالء‪ ،‬هوای بین الیه‌‌ها را خارج‬ ‫کرده‪ ،‬ضخامت شیشه و طلق را به هم می‌چسبانند و بعد‬ ‫تحت فشار ‪ 13‬اتمسفر در دمای ‪ 120‬درجه سانتی‌گراد‬ ‫به مدت ‪ 3‬ساعت نگه می‌دارند تا الیه‌ها کاملا به همدیگر‬ ‫بچسبند‪.‬‬ ‫شیشه‌های نش�کن‪ :‬این نوع شیشه‌ها دارای ضریب‬ ‫انبس��اط بسیار کم هستند و در مقابل تغییر ناگهانی دما‬ ‫یا ضربه‪ ،‬مقاومت زیادی دارند‪ .‬از این‌رو از آنها برای تهیه‬ ‫ظروف و وسایل آزمایش��گاهی و اخیرا ظروف آشپزخانه‬ ‫استفاده می‌شود‪.‬‬ ‫شیشه‌های بلور‪ :‬این نوع شیشه‌ها بسیار ظریف و مشابه‬ ‫کریستال هستند‪ .‬اما سنگینی و صدادهندگی کریستال را‬ ‫آینه‌کاری‪ ،‬نمادی از پاکی و روشنایی‬ ‫آینه‌کاری نوعی تزئین داخلی ساختمان‪ ،‬با چسباندن‬ ‫قطعه‌های کوچک آینه به ش��کل‌های هندس��ی و گل و‬ ‫بته‌های مختلف اس��ت‪ .‬در این رش��ته هن��ری‪ ،‬هنرمند‬ ‫آینه‌کار با استفاده از شیشه و برش آن به اشکال متنوع‪،‬‬ ‫فضایی درخش��ان و زیبا در بناها می‌آفریند که از بازتاب‬ ‫نور در قطعات بی‌شمار آینه تشعشع‪ ،‬درخشش و زیبایی‬ ‫در تزئینات بناها ایجاد می‌شود و پوششی بسیار مناسب‬ ‫و زیبا برای تزئین بنا از نظر استحکام و دوام است‪.‬‬ ‫این هنر یکی از شاخه‌های هنرهای تزئینی ایران است‬ ‫و از ابتکارهای ویژه هنرمندان ایرانی به ش��مار می‌آید و‬ ‫در دوره ساسانیان رایج بوده است‪ .‬از آینه‌کاری‌های به‌جا‬ ‫مانده می‌توان بنای دیوانخانه ش��اه طهماسب صفوی در‬ ‫قزوین را نام برد‪.‬‬ ‫آب و آینه در فرهنگ ایرانیان نماد پاکی و روش��نایی‪،‬‬ ‫راستگویی و صفا بوده‌اند و به احتمال زیاد کاربرد آن در‬ ‫معماری نیز همین معنا را دارد‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬ریشه‌های‬ ‫اقتص��ادی آین��ه‌کاری را نبای��د فراموش کرد‪ .‬در س��ده‬ ‫‪۱۰‬هجری قمری آینه از اروپا به ویژه از ونیز به ایران وارد‬ ‫می‌شد و بخش��ی از این آینه‌ها هنگام جابه‌جایی در راه‬ ‫می‌شکست‪ .‬هنرمندان ایرانی برای بهره‌گیری از قطعات‬ ‫شکس��ته راهی ابتکاری یافتن��د و از آنها برای آینه‌کاری‬ ‫اس��تفاده کردند و آینه‌کاری درواقع ب��ا کاربرد آنها آغاز‬ ‫شد‪ .‬آینه‌کاری در آغاز با نصب جام‌های یکپارچه آینه بر‬ ‫بدنه بنای ساختمان شروع شد‪ ،‬اما نه‌تنها درون بنا بلکه‬ ‫دیوارهای س��تون‌دار عصر صفوی نیز با آینه‌های بزرگ‬ ‫تزئین شد‪.‬‬ ‫‹ ‹ابزار و مواد کار آینه‌کاری‬ ‫مصالح و مواد مورد استفاده در هنر آینه‌کاری عبارتند‬ ‫از‪ :‬آینه‪ ،‬چس��ب ی��ا بُنکس (در اصطالح چس��ب چوب‬ ‫را گوین��د)‪ ،‬س��ریش و گچ ن��رم‪ .‬ابزارهایی ک��ه در هنر‬ ‫آینه‌کاری اس��تفاده می‌ش��وند عبارتند از‪ :‬قلم طراحی‪،‬‬ ‫خط‌ک��ش چوبی برای خط‌اندازی روی شیش��ه‪ ،‬میز زیر‬ ‫دست‪ ،‬الماس آینه‌بر و تنها ابزاری که در نصب آن به کار‬ ‫برده می‌شود کاردک است‪.‬‬ ‫‹ ‹شیوه اجرای کار در آینه‌کاری‬ ‫ندارند و خاصیت شکست نور در آنها کمتر است‪.‬‬ ‫کریس�تال‪ :‬کریستال بسیار ش��فاف‪ ،‬سنگین‪ ،‬صدادار‬ ‫و قاب��ل تراش اس��ت و نور را در خود می‌ش��کند و طیف‬ ‫رنگی می‌دهد‪ .‬از این رو در تهیه گلدان‪ ،‬لوستر و‪ ...‬به‌کار‬ ‫می‌رود‪.‬‬ ‫شیش�ه‌های رنگی‪ :‬برای برخی مص��ارف ویژه‪ ،‬تهیه‬ ‫شیش��ه‌های رنگی ضرورت دارد‪ .‬برای این کار‪ ،‬عمدتا از‬ ‫اکسید فلزات استفاده می‌شود‪ .‬برای مات یا شیری کردن‬ ‫شیش��ه‪ ،‬فلوئوریت کلس��یم‪ ،‬کریولیت‪ ،‬اکسید آنتیموان‬ ‫(‪ ،)III‬فسفات کلسیم‪ ،‬سولفات کلسیم و دی‌اکسید قلع‬ ‫استفاده می‌شود‪ ،‬زیرا این مواد‪ ،‬رسوب‌های کلوئیدی در‬ ‫خمیر شیشه تولید می‌کنند که پس از سرد شدن‪ ،‬سبب‬ ‫شیری شدن آن می‌شود‪.‬‬ ‫ای��ن گونه اس��ت که نخس��ت‪ ،‬طرح مورد نظر توس��ط‬ ‫طراح‪ ،‬معمار یا شخص آینه‌کار آماده می‌شود سپس کاغذ‬ ‫طراحی شده را سوزنی می‌کنند و بر سطح کار می‌گذارند‬ ‫و روی آن گرده‌زن��ی می‌کنند‪ .‬پ��س از آن از روی طرحی‬ ‫که به وس��یله گرده بر دیوار منتقل ش��ده‪ ،‬هنر آینه‌کاری‬ ‫را به وس��یله چس��باندن قطعات آین��ه روی دیوار با گچ و‬ ‫س��ریش به انجام می‌رسانند‪ .‬در س��طوح آینه‌کاری زمینه‬ ‫کار دارای نقوش یا خطوط برجسته یا فرورفته است زمینه‬ ‫کار توس��ط یک فرد گچ‌بر مش��ابه طرح آین��ه‌کاری آماده‬ ‫ش��ده‪ ،‬سپس قطعات آینه به وس��یله آینه‌بر یا آینه‌کار در‬ ‫اندازه ها و اش��کال موردنظر ب��ا الگویی مقوایی برش داده‬ ‫ش��ده (بدون آنکه آنها را از هم جدا سازند) آماده می‌شود‪.‬‬ ‫آنگاه آینه چس��بان به وس��یله خمیری که مرکب از گچ و‬ ‫س��ریش است قطعات آینه را براساس طرح به‌وسیله فشار‬ ‫آوردن دس��ت به محل برش آنها روی گچ کشته بر سطح‬ ‫کار می‌چس��باند و با فشار دس��ت برجستگی و فرورفتگی‬ ‫موردنظر را ایجاد می‌کند‪ ،‬سپس نقوش دلخواه و موردنظر‬ ‫را پدیدار می‌سازد‪ .‬در خاتمه آینه پاک‌کن سطح‌کار را پاک‬ ‫و ب��راق می‌کند‪ .‬اجرای طرح روی کاغذ پس از تش��خیص‬ ‫ابعاد و تقس��یم‌بندی گره محاسبه می‌شود سپس هر گره‬ ‫را در خ��ود خ��رد کرده و به وس��یله آینه‌های حمیل یک‬ ‫س��انتیمتری که در اطراف نقش گره چس��بانده می‌شود‪،‬‬ ‫گره اصلی نمایان می‌شود‪ .‬در داخل نقاط گره نقوش ویژه‬ ‫طراحی شده مثل نقوش اسلیمی‪ ،‬گل و برگ و پرنده و ‪...‬‬ ‫را اجرا می‌کنند و افزون بر آن قس��مت آینه‌بری به وسیله‬ ‫آینه‌ه��ای رنگی و برش آینه به ص��ورت محدب که به نام‬ ‫ُکپ‌بری (آینه محدب) معروف اس��ت‪ ،‬طرح الزم را آماده‬ ‫کرده و به عنوان مثال در طرح درخت انگور الوان‪ ،‬س��یاه‬ ‫و یاقوتی که رنگ و ابعاد آن مش��خص اس��ت‪ ،‬شبیه اصل‬ ‫درخ��ت طراحی می‌کنند و آینه محدب را براس��اس طرح‬ ‫آماده با گچ‌بر س��طح کار می‌چسبانند‪ .‬سپس الیه گچ نرم‬ ‫در قطر حدود ‪‌3‬میلی‌متر بر آخرین سطح برجسته مالیده‬ ‫می‌ش��ود و پس از آن شیش��ه‌های محدب ساخته شده را‬ ‫خرد کرده و با انواع آینه‌های رنگی به کار می‌برند‪ .‬در مورد‬ ‫طرح‌های گیاهی و اس��لیمی و قواره‌سازی‪ ،‬الگو تهیه کرده‬ ‫و پس از برش آینه با الماس‪ ،‬به کمک سنگ‪ ،‬لبه‌های آن‬ ‫را گرد می‌کنند‪.‬‬ ‫در روزگاران باس��تان‪ ،‬بین‌النهری��ن در توس��عه‬ ‫لعاب سفالسازی سرآمد دیگر کشورها بوده است‪.‬‬ ‫ب��ا در نظر گرفتن اینکه ترکیبات لعاب و شیش��ه‬ ‫یکی اس��ت عجیب نیست که صنعت شیشه‌سازی‬ ‫در بابل‪ ،‬س��ومر و آش��ور پیش��رفت کرده اس��ت‪.‬‬ ‫باستان‌شناسان ثابت کرده‌اند که شیشه واقعی در‬ ‫هزاره س��وم پیش از مسیح در سومر وجود داشته‬ ‫است‪ .‬این شیشه با شیشه‌ای که مصری‌ها از گداز‬ ‫ُدر کوهی و قلیا به‌دس��ت می‌آوردند فرق داش��ته‬ ‫است و شیش��ه‌ای که در بین‌النهرین وجود داشته‬ ‫پس از هزار س��ال به مصر وارد ش��ده است‪ .‬وجود‬ ‫لوحه‌های پزشکی بابلی و به‌ویژه لوحه‌های فنی و‬ ‫دارویی آشوری درباره صنعت شیشه‌سازی در سال‬ ‫‪ 625‬پیش از مس��یح دلیل محکمی‌است بر اینکه‬ ‫صنعت شیشه‌س��ازی پیش��رفته‌ای در همسایگی‬ ‫ایران وجود داشته است‪ .‬از خوزستان‪ ،‬یعنی ناحیه‬ ‫عیالم‪ ،‬مدارکی از شیشه‌س��ازی در دست است که‬ ‫نش��ان می‌دهد این صنعت در سده سیزدهم پیش‬ ‫از مس��یح در آنجا وجود داش��ته است‪ .‬گیریشمن‬ ‫بطری‌ه��ای شیش��ه‌ای زی��ادی را از حفاری معبد‬ ‫چغازنبیل به‌دست آورده و همچنین تعداد زیادی‬ ‫لوله‌ه��ای شیش��ه‌ای که قطر خارج��ی آنها ‪1/25‬‬ ‫سانتیمتر و قطر سوراخ داخلی آنها ‪ 0/6‬سانتیمتر‬ ‫و درازای آنها ‪ 75‬س��انتیمتر بوده مکش��وف شده‬ ‫اس��ت‪ .‬این شیش��ه‌ها از حلقه‌های شیشه‌ای مات‬ ‫س��یاه و سفید ساخته ش��ده و به نظر می‌رسد در‬ ‫ش��بکه پنجره از آنها استفاده می‌شده است‪ .‬با این‬ ‫هم��ه از زمان هخامنش��یان ش��واهد کمی‌ دال بر‬ ‫اس��تفاده کلی از شیشه در دس��ت است‪ .‬در میان‬ ‫گنجینه‌ه��ای تخ��ت جمش��ید فق��ط چند ظرف‬ ‫شیش��ه‌ای وجود دارد که با ش��یوه دمش در قالب‬ ‫تهیه ش��ده و بعضی از آنها دارای ارائه‌های شفافی‬ ‫است که با چرخ رنگ شده است‪.‬‬ ‫در زم��ان س��لوکیان‪ ،‬صنع��ت شیشه‌س��ازی را‬ ‫فینیقی‌ها در کرانه دریای مدیترانه در ش��هر صیدا‬ ‫بنی��ان کردند‪ .‬فینیقی‌ها این صنع��ت را از بابلی‌ها‬ ‫آموختند‪ .‬این با افسانه تلموذی که می‌گوید یهودیان‬ ‫در زمان اس��ارت دوم خود شیشه‌سازی را آموختند‬ ‫تطبیق می‌کند‪ .‬شیش��ه فینیقی‌ها و یهودیان پیش‬ ‫از آغاز امپراتوری روم بس��یار با ارزش بود‪ .‬با کشف‬ ‫اش��یای زیاد شیشه‌ای در زمان پارت‌ها و ساسانیان‬ ‫می‌توان چنین پنداشت که صنعت شیشه‌سازی در‬ ‫همان زمان در ایران شایع بوده است‪.‬‬ ‫چنین به نظر می‌رس��د که شیشه‌س��ازان‪ ،‬مانند‬ ‫دیگر پیشه‌وران سبک شیشه‌سازی خود را تا دوره‬ ‫اولیه اس�لام حفظ کردند‪ .‬اشیای شیشه‌ای زیادی‬ ‫در س��اوه پیدا ش��ده اس��ت‪ .‬ظرف‌های شیشه‌ای‬ ‫معمول��ی که ظاهرا با دمیدن درس��ت می‌ش��ده و‬ ‫روش��ن و بی‌نقش‌ونگار بوده اس��ت‪ .‬شیش��ه‌های‬ ‫باارزش‌تر را نخس��ت دمیده و به شکل قالب ساده‬ ‫درآورده و س��پس ب��ا نی‌های بلند و راس��ت قالب‬ ‫می‌گرفته‌ان��د و اغلب در حالی که شیش��ه مذاب‬ ‫و ن��رم روی نی بود شیشه‌س��از آن را به س��رعت‬ ‫چرخانده و بدی��ن ترتیب خطوط مارپیچ روی آن‬ ‫درست می‌کرد‪.‬‬ ‫از همان اوایل دوره اسالمی‌ شیوه آشوری تزیین‬ ‫در ایران مش��اهده می‌شود‪ .‬این شیوه عبارت است‬ ‫از تزیین اش��یا با نخ‪ ،‬حلقه‪ ،‬یا گلوله‌های شیشه‌ای‬ ‫به رنگ‌های مختلف‪ .‬پس از استیالی مغول‪ ،‬پیشه‬ ‫و صنعت شیش��ه در ای��ران رو به افول گذاش��ت‪.‬‬ ‫بی��ن س��ال‌های ‪1664‬و ‪1681‬م که ش��اردن به‬ ‫ایران مس��افرت ک��رد چندان تح��ت تاثیر مهارت‬ ‫شیشه‌سازان و اس��تادان ایرانی قرار نگرفته است‪.‬‬ ‫وی پ��س از تعریف و تحس��ین از س��ایر هنرها و‬ ‫پیشه‌ها در مورد شیشه چنین می‌نویسد‪« :‬شیشه‬ ‫صنعتی اس��ت که ایرانی��ان از آن اطالعی ندارند‪.‬‬ ‫در سراس��ر ایران کارگاه‌های شیشه‌س��ازی وجود‬ ‫دارد ولی بیش��تر شیش��ه‌ها پر از لکه و رنگ‌شان‬ ‫خاکستری است‪ .‬شیشه‌سازی شیراز از همه زیباتر‬ ‫اس��ت و شیشه‌س��ازی اصفهان از هم��ه بدتر‪ ،‬زیرا‬ ‫خرده‌شیش��ه‌ها را دوباره آب می‌کنند‪ ،‬در صورتی‬ ‫که شیشه‌گر شیرازی شیشه نو می‌سازد‪ ».‬با اینکه‬ ‫شاه‌عباس بزرگ کوشش کرد صنعت شیشه‌سازی‬ ‫را به وس��یله هنرمندان ونیزی بار دیگر احیا کند‪،‬‬ ‫ولی شیش��ه‌گران در س��ده‌های بعد فقط شیش��ه‬ ‫معمولی مورد نیاز خود را تهیه می‌کردند‪.‬‬
‫دانستنی‬ ‫وظایف مدیران ارشد‬ ‫طرح س��وال‌های مناس��ب یکی از وظایفی است‬ ‫که مدیریت ارش��د می‌توان��د آن را به عهده بگیرد‪.‬‬ ‫طرح س��وال مناسب از سوی افراد مناسب در زمان‬ ‫مناس��ب مهارتی اس��ت ک��ه کامپیوتره��ا فاقد آن‬ ‫هس��تند و احتمال دارد که هرگ��ز چنین مهارتی‬ ‫را کس��ب نکنند‪ .‬برای اثبات این سخن کافی است‬ ‫بگوییم پیش��رفت روزافزون الگوریتم‌های یادگیری‬ ‫عمیق به این معناس��ت که گاه��ی نوعی تخصص‬ ‫مدیریتی ویژه که در یک حوزه یا حوزه‌های خاص‬ ‫به کار گرفته می‌ش��ود به راه‌حل‌های ارئه ش��ده از‬ ‫س��وی الگوریتم‌ه��ای یادگیری عمی��ق‪ ،‬داده‌های‬ ‫عظی��م و تحلیل‌ه��ای پیش��رفته برت��ری دارد‪ .‬در‬ ‫حقیقت راه صحیح این است که برای طرح سواالت‬ ‫مناسب باید از تخصص خاص مدیران بهره گرفت و‬ ‫سپس ارائه پاسخ صحیح را به ماشین‌های هوشمند‬ ‫واگذار کرد‪ .‬بنابراین برای آن دسته از افراد سازمان‬ ‫که دارای قوی ترین قوه تش��خیص هستند‪ ،‬یعنی‬ ‫مدیران ارشد‪ ،‬نیز نقشی برای ایفا وجود دارد‪.‬‬ ‫اهمیت طرح سواالت مناسب از هدایت ماشین‌های‬ ‫هوشمند فراتر رفته و به حیطه تفسیر خروجی آنها‬ ‫می‌رس��د‪ .‬تجربیات اخیر نشان می‌دهد که تکیه بر‬ ‫نتای��ج حاص��ل از الگوریتم‌های مبتن��ی بر فناوری‬ ‫ب��دون درک کامل از چگونگ��ی روند تصمیم‌گیری‬ ‫در این الگوریتم‌ها ریسک بزرگی است چون چنین‬ ‫رون��دی احتمال مدیریت مناس��ب کس��ب و کار و‬ ‫ریس��ک‌های مربوط به شهرت ش��رکت‌ها را از بین‬ ‫می‌برد‪ .‬احتمال وقوع چنی��ن رویداد فاجعه‌آمیزی‬ ‫چندان کم نیس��ت‪ .‬به‌عنوان نمونه‌ای عبرت‌انگیز از‬ ‫چنین رویدادهایی می‌توان به تجربه بانک‌ها قبل از‬ ‫بحران مالی سال ‪ 2008‬میالدی اشاره کرد‪ :‬اعضای‬ ‫هیات‌مدی��ره و مدی��ران یک یا دو س��طح پایین‌تر‬ ‫موسسات مهم مالی از چگونگی تصمیم‌گیری‌ها در‬ ‫کمی مدیریت بازرگانی و دارایی‬ ‫حوزه تحلیلگرهای ّ‬ ‫آگاهی کامل نداشتند‪.‬‬ ‫الگوریتم‌ه��ا و ه��وش مصنوع��ی می‌توانن��د این‬ ‫پیچیدگ��ی در تحلی��ل را فراتر از مس��ائل مالی به‬ ‫حیط��ه کلی تصمیمات جدید نیز وارد کنند که در‬ ‫اینجا هم اهمیت طرح س��واالت مناس��ب از سوی‬ ‫مدیران ارش��د مطرح می‌ش��ود‪ .‬بررسی و رسیدگی‬ ‫دقی��ق به این پیچیدگی تحلیلی بس��یار دش��وار و‬ ‫وظیفه‌ای مهم برای مدیران ارشد است که می‌تواند‬ ‫عالوه بر سبک‌های مدیریتی خاص‪ ،‬مجموعه‌ای از‬ ‫تجربیات کوچک و اغلب فوری را برای مدیریت بهتر‬ ‫خروجی ماشین‌های هوشمند و قواعد تصمیم‌گیری‬ ‫در اختیار مدیران ارشد قرار دهد‪.‬‬ ‫‹ ‹مقابله با استثنائات‬ ‫یکی از عناصر بسیار مهم مجموعه ابزار مدیریتی‬ ‫هر مدیری‪ ،‬توانایی مقابله کامل با موارد اس��تثنای‬ ‫مش��کل‌زا می‌باش��د‪ .‬توانایی ماش��ین‌های هوشمند‬ ‫در تش��خیص و اعالم این که مدی��ران چه زمانی با‬ ‫مشکل مواجه ش��ده‌اند‪ ،‬روز به روز افزایش می‌یابد‪.‬‬ ‫این ویژگی در حوزه‌هایی که با تراکم داده‌ها مواجه‬ ‫هستند نظیر قیمت‌گذاری‪ ،‬ادارات اعتباری یا مراکز‬ ‫تلفن بیشتر از سایر حوزه‌ها کاربرد دارد و حوزه‌های‬ ‫اس��تراتژیکی مختلف از تحلیل‌های رقابتی گرفته تا‬ ‫مدیریت استعدادها نیز از چنین ظرفیتی برخوردار‬ ‫اس��ت چرا که در ای��ن حوزه‌ها به‌طور م��داوم روند‬ ‫جری��ان اطالعات بهبود یافته و ماش��ین‌های به‌کار‬ ‫رفته در آنها هوش��مندتر می‌شوند‪ .‬بنابراین مدیران‬ ‫ب��رای مدیری��ت روزانه ام��ور زم��ان کمتری صرف‬ ‫می‌کنند‪ ،‬اما زمانی که ماشین‌های هوشمند از بروز‬ ‫یک مورد استثنا خبر می‌دهند توانایی مدیران برای‬ ‫وارد عمل شدن و مقابله با مشکل مورد نظر می‌تواند‬ ‫ب��ه برتری آنه��ا و نجات و حفظ سازمان‌های‌ش��ان‬ ‫بینجامد‪ .‬مدیران ارش��د بای��د از ترکیبی از «بینش‬ ‫ی��ا بصی��رت» –بررس��ی موارد اس��تثنا ب��رای این‬ ‫که معلوم ش��ود آیا برای مقابله ب��ا آنها به اقدامات‬ ‫مداخله‌ای نظیر محدودیت‌های اعتباری جدید برای‬ ‫یک مش��تری عمده یا ایجاد خدمات��ی جدید برای‬ ‫محصولی خاص نیاز است ‪ -‬و «قوه ابتکار یا الهامات‬ ‫ذهنی» بهره بگیرند تا بتوانند س��ازمان را در مسیر‬ ‫واکنش س��ریع و عمل به ش��یوه‌های جدید هدایت‬ ‫کنند‪ .‬البته موارد اس��تثنا می‌تواند مسیر رسیدن به‬ ‫نوآوری‌ه��ا را نیز هموار کند و م��ا در پژوهش‌های‬ ‫خود مش��اهده کردیم که پیشگامان خرده‌فروشی و‬ ‫ش��رکت‌های خدمات مالی از این موارد اس��تثنا در‬ ‫راس��تای جمع‌آوری حجم بزرگ��ی از داده‌ها درباره‬ ‫مشتریان خود بهره می‌گیرند‪.‬‬ ‫‪12‬‬ ‫یکشنبه ‪ 5‬بهمن ‪ 4 - 1393‬ربیع الثانی ‪ 25 -1436‬ژانویه ‪ -2015‬شماره ‪ -141‬پیاپی ‪1459‬‬ ‫گزارش‬ ‫‪report@smtnews.ir‬‬ ‫مدیران و ماشین‌ها‪ :‬معادله جدید مدیریت‬ ‫مارتین دوهرست و پل ویلمات‬ ‫گروه ترجمه‪ :‬مزایای ماشین‌های هوشمند‬ ‫در آینده باعث شگفتی ما خواهند شد اما آیا‬ ‫این ماش��ین‌ها فقط با برخورداری از مزایای‬ ‫مدیریتی می‌توانند زندگی مدیران ارش��د را‬ ‫دس��تخوش تغیی��ر و تحول کنن��د؟ هنوز تا‬ ‫رسیدن به مجموعه‌ای از داده‌ها که در اغلب‬ ‫ماشین‌های هوشمند کاربرد داشته و ظرفیت‬ ‫تصمیم گیری آنها را به مرحله عمل برساند‬ ‫مسیری طوالنی در پیش است‪ .‬قبل از تحقق‬ ‫چنی��ن هدفی م��ا نیازمند مدیران ارش��دی‬ ‫هستیم که رهبری حرکت در مسیرهایی که‬ ‫با عصر توسعه سازمانی در تضاد هستند را به‬ ‫عهده بگیرند‪.‬‬ ‫اگر این دو هدف محقق شود‪ -‬که احتمال‬ ‫وقوع آن وجود دارد‪ ،‬چون سازمان‌های مهم‬ ‫و پیش��رو به دنبال کسب برتری‌های رقابتی‬ ‫خواهند بود و س��ایر سازمان‌ها از آنها پیروی‬ ‫خواهند کرد‪ -‬نقش مدیران ارشد ارتقا خواهد‬ ‫یافت‪ .‬ما در این مقاله نش��ان خواهیم داد که‬ ‫در عصر ماش��ین‌های هوشمند مدیران قادر‬ ‫خواهن��د بود با بهره‌گیری از عوامل انس��انی‬ ‫بزرگتری��ن تغییرات را ایج��اد کنند‪ .‬منظور‬ ‫از این تغییرات س��واالت و مسائلی است که‬ ‫مدیران ط��رح می‌کنند و به آنها می‌پردازند‪،‬‬ ‫ق��درت آنها در مقابله با ش��رایط اس��تثنایی‬ ‫و بی‌س��ابقه حاص��ل از رش��د الگوریتم‌های‬ ‫هوش��مند و توانایی آنه��ا در انجام کارهایی‬ ‫است که ماشین‌ها قادر به انجام آن نیستند‪.‬‬ ‫این موارد ش��امل تحمل ابهامات و تمرکز بر‬ ‫جنبه «ن��رم» مدیریتی ب��رای ادامه فعالیت‬ ‫س��ازمان و ایجاد قابلی��ت «خوداحیایی» در‬ ‫آن است‪.‬‬ ‫‹ ‹ارتباطات فراموش شده‬ ‫مهم‌ترین نمونه‌های یادگیری ماشینی که‬ ‫جایگزین تش��خیص الگوی انسانی شده‌اند‪-‬‬ ‫نظیر ظرفیت ابرکامپیوتر واتس��ون‪ ،‬ساخت‬ ‫ش��رکت آی‌ب��ی‌ام‪ ،‬در تفس��یر آزمایش‌های‬ ‫س��رطان شناس��ی از طریق مرور‪ ،‬ذخیره و‬ ‫کس��ب آموزه‌های مختلف از تع��داد زیادی‬ ‫از مقاالت پزش��کی‪ -‬که بس��یار دقیق تر از‬ ‫تش��خیص پزشکان می‌باش��د‪ -‬اغلب حاصل‬ ‫ش��رایطی اس��ت که در آن داده‌ها از کیفیت‬ ‫باالیی برخوردارند‪ .‬این موقعیت را با شرایطی‬ ‫مقایسه کنید که در اغلب سازمان‌هایی رایج‬ ‫است که به داده‌های عظیمی دسترسی دارند‬ ‫و به دنبال تحلیل پیشرفته داده‌ها می‌باشند‪.‬‬ ‫مدی��ران این گونه ش��رکت‌ها اغلب به دلیل‬ ‫مواجهه با داده‌های «آلوده» یا داده‌هایی که‬ ‫تجزیه و تحلیل آنها دشوار و صحت و اعتبار‬ ‫آنها مورد ابهام اس��ت‪ ،‬خ��ود را در موقعیتی‬ ‫دش��وار می‌یابند که رهایی از آن برای‌ش��ان‬ ‫امکانپذی��ر نیس��ت‪ .‬م��ا در ای��ن مقاله قصد‬ ‫نداریم به مبحث داده‌ه��ای عظیم بپردازیم‬ ‫بلکه ه��دف ما این اس��ت که نش��ان دهیم‬ ‫ورود داده‌های نامناس��ب به ابرکامپیوترهای‬ ‫امروزی بیش از سیس��تم آی‌ب��ی‌ام ‪ 360‬در‬ ‫‪50‬سال قبل می‌تواند به تولید خروجی‌های‬ ‫نامناس��ب منجر ش��ود‪ .‬این مسئله مدیریتی‬ ‫که س��ازمان‌ها و مدیران ارشد آی تی با آن‬ ‫مواجه هستند حاکی از ضرورت برخورداری‬ ‫از ی��ک اس��تراتژی ق��وی ب��رای تحلی��ل‬ ‫داده‌ها‪ ،‬مجموعه‌ای جدی��د از تفکرات برتر‪،‬‬ ‫رویکردهای نوین در بکارگیری استعدادها و‬ ‫تالش متمرکز برای توقف انبارکردن اطالعات‬ ‫و داده‌ها می‌باش��د‪ .‬اهمیت این امور حتی از‬ ‫محاسبات حقیقی نیز فراتر است‪ .‬همان طور‬ ‫ک��ه همکاران ما در موسس��ه مک کنزی در‬ ‫مقاله‌ای دیگر خاطر‌نشان کرده‌اند‪ ،‬پیام‌های‬ ‫ضعیف و پیش‌پا افتاده‌ای که از رس��انه‌های‬ ‫اجتماعی و س��ایر منابع دریافت می‌ش��وند‬ ‫ام��کان دارد حاوی بینش و دیدگاه‌های مهم‬ ‫و قدرتمندی نیز باشند و باید آنها را به‌عنوان‬ ‫بخشی از فرآیند ایجاد داده‌ها در نظر گرفت‪.‬‬ ‫انگیزه‌های بسیاری برای رسیدن به چنین‬ ‫حقی وجود دارد‪ .‬پیش��گامان این مسیر باید‬ ‫توانایی تس��ریع کیفیت و روند تصمیم‌گیری‬ ‫در حیطه‌ای گس��ترده از حوزه‌های مختلف‬ ‫تاکتیکی و اس��تراتژیکی را داش��ته باش��ند‪،‬‬ ‫همان‌ط��ور که نتای��ج نوید بخ��ش اقدامات‬ ‫متعدد در راس��تای ایجاد داده‌های عظیم و‬ ‫شایدماشین‌هابتوانند‬ ‫درزمانحقیقیبهتطبیق‬ ‫قیمت‌هابپردازند‪،‬امااین‬ ‫مدیرانهستندکهبایدهدف‬ ‫رامشخصکنند‪.‬همچنین‬ ‫ماشین‌هامی‌توانندبه‬ ‫پایشریسک‌هابپردازند‪،‬‬ ‫امااینفقطزمانی‬ ‫امکان‌پذیراستکهمدیران‬ ‫سطحریسکموردنظرخود‬ ‫راتعیینکردهباشند‬ ‫تحلیل این داده‌ها قبال صحت این مسئله را‬ ‫به ما اثبات کرده‌اند‪ .‬عالوه براین‪ ،‬پیشگامان‬ ‫این مس��یر می‌توانن��د از تحلی��ل داده‌های‬ ‫س��اختارنیافته‪ ،‬نظیر مذاک��رات ایمیلی بین‬ ‫نماین��دگان ف��روش یا گفت‌وگوه��ای انجام‬ ‫ش��ده در رسانه‌های اجتماعی به دیدگاه‌های‬ ‫جدی��دی دس��ت یابن��د‪ .‬البته ب��دون ایجاد‬ ‫تغییرات رفتاری در مدیران ارشد‪ ،‬سازمان‌ها‬ ‫نمی‌توانن��د از قدرت کام��ل هوش مصنوعی‬ ‫بهره‌مند شوند‪.‬‬ ‫چال��ش اصل��ی ای��ن اس��ت ک��ه برخ��ی‬ ‫می‌پندارند که مدیران ارش��د به راحتی قادر‬ ‫به درک یادگیری ماشینی هستند‪.‬‬ ‫ای��ن ای��ده ج��ذاب و خوش��ایند اس��ت‪:‬‬ ‫برخ��ورداری از مجموع��ه‌ای اختصاص��ی از‬ ‫داده‌ه��ای توصیفی که به تش��ریح و ترکیب‬ ‫داده‌ه��ای عمیق و جزئی‌ت��ر عملیاتی‪ ،‬مالی‬ ‫و بازاریابی پرداخته و ب��ه این ترتیب قدرت‬ ‫عظیمی را در اختیار گروه مدیران ارشد قرار‬ ‫می‌دهد‪ .‬ام��ا باید گفت ای��ن مجموعه‌ها به‬ ‫خودی خود خلق و ایجاد نمی‌شوند‪.‬‬ ‫ای��ن مدی��ران ارش��د هس��تند ک��ه باید‬ ‫پارامتره��ای نرم اف��زاری مورد نی��از برای‪،‬‬ ‫به‌عن��وان مث��ال‪ ،‬تعیین داده‌ه��ای ضروری‬ ‫یا غیرضروری در رش��د و توس��عه شرکت را‬ ‫تعیین و در جای خ��ود به کار گیرند‪ .‬گزافه‬ ‫نیست اگر بگوییم این پارامترها تعیین‌کننده‬ ‫مسیر حرکت ش��رکت و موفقیت مدیران در‬ ‫راهبری آن هستند‪ .‬مثال یک بانک می‌تواند‬ ‫ب��ا تغیی��ر قیمت‌ها ت��وازن بی��ن وام‌دهی و‬ ‫سپرده‌گذاری را تغییر دهد‪.‬‬ ‫ش��اید ماش��ین‌ها بتوانند در زمان حقیقی‬ ‫به تطبیق قیمت‌ها بپردازند‪ ،‬اما این مدیران‬ ‫هس��تند که بای��د هدف را مش��خص کنند‪.‬‬ ‫همچنی��ن ماش��ین‌ها می‌توانن��د ب��ه پایش‬ ‫ریس��ک‌ها بپردازن��د‪ ،‬ام��ا این فق��ط زمانی‬ ‫امکان‌پذیر اس��ت که مدیران س��طح ریسک‬ ‫موردنظر خود را تعیین کرده باشند‪ .‬همچنین‬ ‫به‌عن��وان مثال چالش ام��روزی در داده‌های‬ ‫فروش در زمان واقع��ی را درنظر بگیرید که‬ ‫می‌توان با توجه به مکان‪ ،‬نوع محصول‪ ،‬گروه‬ ‫و کان��ال فروش این داده‌ها را تقس��یم‌بندی‬ ‫کرد‪ .‬احتماال نس��ل‌های قبل��ی مدیران برای‬ ‫برخ��ورداری از چنی��ن قابلیت��ی باید هزینه‬ ‫گزاف��ی پرداخ��ت می‌کردن��د‪ .‬در حالی که‬ ‫مدیران ناآگاه امروزی ب��ا خطر فرورفتن در‬ ‫مس��ائل بی‌اهمیت مواجه هس��تند‪ .‬در حال‬ ‫حاض��ر برخی از این مدیران با فاصله گرفتن‬ ‫از فن��اوری واکنش نش��ان می‌دهند‪ -‬مثال با‬ ‫اس��تخدام کارمندان مختلف ب��رای نمایش‬ ‫داده‌ها از طریق اس�لایدهای پاور‌پوینت که‬ ‫درک آن آس��انتر است‪ -‬در حالی که مدیران‬ ‫ارش��د با این کار در خط��ر دریافت تصویری‬ ‫«فیلترش��ده» از واقعیت هس��تند که قدرت‬ ‫داده‌هایی که در اختیار آنها قرار گرفته است‬ ‫را کاملا از بین می‌برد‪.‬‬ ‫با رش��د ق��درت و نفوذ ه��وش مصنوعی‪،‬‬ ‫احتم��ال فرورفتن در بین��ش و دیدگاه‌های‬ ‫کاملا ارزش��مند نیز افزایش می‌یابد‪ .‬راه حل‬ ‫این مشکل بوروکراسی‌سازی اطالعات نیست‬ ‫بلکه دموکراس��ی س��ازی آن اس��ت؛ یعنی‪،‬‬ ‫تش��ویق و تحریک س��ازمان ب��رای مدیریت‬ ‫خ��ود بدون این که تصمیمات را ارتقا دهند‪.‬‬ ‫واحدها و بخش‌های مختلف ش��رکت‌ها باید‬ ‫همچنان به گروه ارشد مدیریت و مدیر ارشد‬ ‫اجرایی گزارش بدهند‪ .‬ب��ا این حال واحدها‬ ‫و بخش‌ه��ای مختلف به دلیل برخورداری از‬ ‫در دنیایی که هوش‬ ‫مصنوعی از تمام‬ ‫مراحل مدیریت‬ ‫تصمیم‌گیری‌ها حمایت‬ ‫می‌کند‪ ،‬ضرورت فراهم‬ ‫آوردن فرصت برای‬ ‫ادامه چنین روندی‬ ‫بسیار مهم و در عین‬ ‫حال باعث آزردگی‬ ‫خیال مدیران ارشد‬ ‫خواهد بود‬ ‫بینش و تشخیص الگوی کامپیوتری و اعتماد‬ ‫ب��ه نفس حاصل از آن‪ ،‬ق��ادر خواهند بود به‬ ‫تنهایی تصمیمات مناسب متعددی را اتخاذ‬ ‫کنند‪ .‬مرور نتایج حاص��ل از این تصمیمات‬ ‫و به اش��تراک گذاش��تن این نتایج بین تمام‬ ‫اعضای گروه مدیریتی شرکت باعث افزایش‬ ‫قدرت مدی��ران میانی و رده پایین در مقابل‬ ‫مدیران ارش��د خواهد ش��د‪ .‬این اتفاق حتی‬ ‫ب��ا تبدیل تدریج��ی «مدیر ارش��د اجرایی»‬ ‫به «مدیر ارش��د آزمایش��ی» ‪-‬که از نظارت‬ ‫کام��ل ب��ر مراحل اولی��ه تصمی��م گیری‌ها‬ ‫کنار می‌کش��د تا توانایی ش��رکت در تجربه‬ ‫تصمیم‌گیری در مقیاس‌های مختلف به‌ویژه‬ ‫در حیطه‌های مرتبط با مش��تریان را تقویت‬ ‫کند‪ -‬نیز به وقوع می‌پیوندد‪.‬‬ ‫در حال حاضر می‌توان در شرکت‌هایی که‬ ‫در‌های فرآیند توسعه اس��تراتژی خود را به‬ ‫روی مشارکت‌های گسترده داخلی و خارجی‬ ‫گشوده‌اند نشانه‌هایی از این گونه تحوالت را‬ ‫دید‪ .‬ش��رکت‌هایی نظیر ام‪ ، 3‬ش��رکت بیمه‬ ‫‪( AEGON، Red Hat‬عرضه‌کننده عمده‬ ‫نرم‌افزارهای لونیک��س) و پیمان کار نظامی‬ ‫‪ Rite-Solutions‬ب��ه خوب��ی دریافته‌اند‬ ‫که با بهره‌گیری از مزایای این گونه اقدامات‬ ‫مشارکتی می‌توانند به طرح‌های استراتژیک‬ ‫دقی��ق و عملی‌تری دس��ت یابن��د و منافع‬ ‫بیشتری را نصیب خود کنند‪.‬‬ ‫در دنیای��ی که ه��وش مصنوع��ی از تمام‬ ‫مراحل مدیری��ت تصمیم‌گیری‌ه��ا حمایت‬ ‫می‌کند‪ ،‬ض��رورت فراهم آوردن فرصت برای‬ ‫ادامه چنین روندی بسیار مهم و در عین حال‬ ‫باعث آزردگی خیال مدیران ارشد خواهد بود‪.‬‬ ‫به عبارتی ما از دنیایی سخن می‌گوییم که به‬ ‫دلیل ظهور فناوری و نمود هوش و استعداد‬ ‫مردم در آن‪ ،‬منشأ برتری‌های نسبی مدیران‬ ‫ارش��د در حال ازبی��ن رفتن اس��ت‪ .‬چنین‬ ‫عص��ری در واق��ع در تضاد کام��ل با عصری‬ ‫اس��ت که در آن شعار «دستور بده و نظارت‬ ‫کن» حاکم ب��ود‪ -‬دوره‌ای ک��ه در اختیار و‬ ‫انحصار داشتن اطالعات‪ ،‬منبع قدرت به‌شمار‬ ‫می‌رفت و حرکت و انتقال اطالعات فقط در‬ ‫یک مس��یر و به س��مت راس سلسله مراتب‬ ‫شرکت‌ها جریان داشت‪ -‬با توجه به نامطلوب‬ ‫بودن این دنیای جدید ب��رای برخی‪ ،‬هزینه‬ ‫حفظ شرایط کنونی بس��یار گزاف و فزاینده‬ ‫خواهد بود‪ :‬محتکران اطالعات س��رعت روند‬ ‫پیشرفت سازمان‌های‌ش��ان را کاهش داده و‬ ‫قدرت هوش مصنوعی را انکار خواهند کرد‪،‬‬ ‫در حالی که رقبای آنها در حال بهره‌برداری‬ ‫از چنین منبع قدرتی هستند‪.‬‬ ‫‹ ‹عامل انسانی‬ ‫اگر مدیران ارش��د بتوانند ب��ا موفقیت به‬ ‫مزایای روزافزون ماش��ین‌های هوشمند پی‬ ‫ب��رده و قدرت تصمیم گیری را واگذار کنند‪،‬‬ ‫در آن صورت چه کاری باقی خواهد ماند که‬ ‫وظیفه انجام آن را به عهده بگیرند؟‬ ‫‹ ‹ تحمل ابهامات‬ ‫اگرچ��ه الگوریتم‌ه��ا و ابرکامپیوترها برای‬ ‫پاسخگویی به سواالت طراحی شده‌اند اما به‬ ‫نظر می‌رس��د که آنها در مواجهه با سواالت‬ ‫نسبتا کوتاه و کوچک از صراحت و قاطعیت‬ ‫بیشتری برخوردار هستند‪.‬‬ ‫هرچه پرس��ش و موضوع تحقیق و بررسی‬ ‫وس��یع‌تر و بزرگتر باشد بیشتر احتمال دارد‬ ‫که عامل انس��انی در حل مش��کل به عاملی‬ ‫اصلی تبدیل شود چرا که ماشین‌ها با وجود‬ ‫ویژگی یادگیری سریعی که دارند‪ ،‬قطعات و‬ ‫با رشد قدرت و نفوذ هوش‬ ‫مصنوعی‪،‬احتمالفرورفتن‬ ‫دربینشودیدگاه‌های‬ ‫کاملاارزشمندنیزافزایش‬ ‫می‌یابد‪.‬راهحلاینمشکل‬ ‫بوروکراسی‌سازیاطالعات‬ ‫نیستبلکهدموکراسی‬ ‫سازی آن است؛ یعنی‪،‬‬ ‫تشویقوتحریکسازمان‬ ‫برای مدیریت خود بدون این‬ ‫کهتصمیماتراارتقادهند‬ ‫تکه‌های فراوانی از پاس��خ را می‌یابند (مانند‬ ‫تکه‌ه��ای پراکنده یک پازل) ب��دون این که‬ ‫این تکه‌های پراکنده را کنار هم گذاش��ته و‬ ‫پاسخی کلی ارائه دهند‪ .‬روند این همگذاری‬ ‫و ترکیب می‌تواند بس��یار آش��فته و آهسته‬ ‫باش��د و به این ترتیب وظیفه مدیران اس��ت‬ ‫که توانایی تحمل ابهامات را در خود تقویت‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫به‌عنوان یکی از نمونه‌های چنین شرایطی‬ ‫می‌ت��وان ب��ه آرام��ش خاطری اش��اره کرد‬ ‫که مدی��ران در س��ایه فن��اوری دیجیتال و‬ ‫ب��ا بهره‌گی��ری از آزمایش‌ه��ای آ‪/‬ب به آن‬ ‫رسیده‌اند‪ .‬مدیران برای تعیین اینکه کاربران‬ ‫ی��ا مصرف‌کنندگان چ��ه چی��زی را به‌طور‬ ‫آنالین درخواس��ت می‌کنند و چه چیزهایی‬ ‫مورد درخواس��ت آنالین آنها نیس��ت از این‬ ‫تس��ت‌ها اس��تفاده می‌کنن��د‪ .‬آزمایش‌های‬ ‫آ‪/‬ب نس��خه کوچک ش��ده آزمایشاتی است‬ ‫که ب��ا افزایش قدرت کامپیوتره��ا از نفوذ و‬ ‫رواج بیش��تری برخ��وردار خواهند ش��د و با‬ ‫داش��تن طراح��ی و برنامه‌ریزی‌های کامل و‬ ‫جام��ع‪ ،‬جایگزین آزمایش‌های ش��اهد مثال‬ ‫‪ Proof of Concept‬ی��ا ‪:POC‬‬ ‫نمونه‌ای اس��ت که فقط ب��رای اثبات وجود‬ ‫ی��ا امکان‌پذیری چیزی آورده می‌ش��ود و از‬ ‫آنجایی که هدف چنین ش��اهدی تنها بیان‬ ‫ام��کان وجود یا انجام امری اس��ت‪ ،‬ش��اهد‬ ‫مثالی که اغلب بهینه نیس��ت خواهند ش��د‪.‬‬ ‫آزمایش‌های ش��اهد مثال روشی برای یافتن‬ ‫مسیر در ش��رایط نامطمئن و نامعلوم است‪.‬‬ ‫ش��رکت‌ها ابتدا عمل��ی را انج��ام می‌دهند‪،‬‬ ‫نتیجه را مش��اهده می‌کنند و س��پس آماده‬ ‫ورود ب��ه ف��از بعدی می‌ش��وند و تم��ام این‬ ‫مراحل گام به گام انجام می‌شود‪.‬‬ ‫این فرآیند ضروری به تدریج شرکت‌ها را‬ ‫قادر می‌س��ازد تا بدون این که به درس��تی‬ ‫بدانند مقصدش��ان کجاست در مسیر مورد‬ ‫نظ��ر پیش برون��د‪ .‬چنین فرآین��دی باعث‬ ‫می‌شود تا مدیران احساس کنند در تاریکی‬ ‫محض حرکت��ی کورکورانه دارند؛ در چنین‬ ‫شرایطی معیار و مبنایی برای ارزیابی وجود‬ ‫ندارد‪ .‬بس��یاری از آنها با ابه��ام و اطمینان‬ ‫نداش��تن حاص��ل از ای��ن رویک��رد مقابله‬ ‫می‌کنند و در بسیاری مواقع با این وسوسه‬ ‫مواج��ه می‌ش��وند که قبل از دس��ت یافتن‬ ‫ب��ه داده‌های الزم و تصمیم‌گی��ری آگاهانه‬ ‫و مبتن��ی بر بینش و بصیرت‪ ،‬خودش��ان به‬ ‫خل��ق نتیجه بپردازن��د‪ .‬راه مقابله با چنین‬ ‫پیامدهایی این اس��ت که فضا را برای ظهور‬ ‫بینش‌ه��ای جدید باز بگذاری��م و از اقدامات‬ ‫مداخله‌ای گسترده برای حفظ روند پیشرفت‬ ‫در مسیر درس��ت بهره بگیریم‪ .‬آنچه در این‬ ‫راس��تا برای مدیران ضروری اس��ت توانایی‬ ‫باق��ی مان��دن در حال��ت ناآگاهی اس��ت در‬ ‫حالی که به‌طور م��داوم به پاالیش و ارزیابی‬ ‫اطالعات موج��ود و منابع آنه��ا می‌پردازند‪،‬‬ ‫تنش و ابه��ام موجود را تحم��ل می‌کنند و‬ ‫قبل از رفع ابهامات و روش��ن ش��دن مسئله‬ ‫از هرگونه اقدام قطعی خودداری می‌کنند‪.‬‬ ‫در چنین ش��رایطی‪ ،‬وسوس��ه اقدام سریع‬ ‫می‌توان��د ب��ه ایج��اد نوعی ح��س امنیت و‬ ‫اطمینان کاذب بیانجام��د‪ ،‬اما در عین حال‬ ‫می‌تواند مانع رسیدن به نتایج و خروجی‌های‬ ‫مفیدی ش��ود که امکان ب��روز آنها در مدت‬ ‫زمان طوالتی تر وجود داشت‪.‬‬
‫یکشنبه ‪ 5‬بهمن ‪ 4 - 1393‬ربیع الثانی ‪ 25 -1436‬ژانویه ‪ -2015‬شماره ‪ -141‬پیاپی ‪1459‬‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪20‬‬ ‫دست دالالن از بازار ارز کوتاه می‌شود؟‬ ‫بیشترین مبلغ چک‌های برگشتی در آذر ماه ‪93‬‬ ‫‪ 7‬عامل اثرگذار بر افت بازار سرمایه‬ ‫‪13‬‬ ‫آیا درآمدهای نفتی به رشد اقتصادی کشور کمک کرده است؟‬ ‫نظری در باب نعمت یا نقمت بودن طالی سیاه‬ ‫س�مانه گالب‪ -‬گروه اقتصاد‪ :‬شوک نفتی اول در سال‬ ‫‪1973‬م و افزایش درآمد نفتی کشورهای دارای این منبع‬ ‫غنی باعث ش��د نظریه‌های توس��عه درباره رشد اقتصادی‬ ‫با تکی��ه بر صادرات منابع طبیعی ش��کل گی��رد‪ .‬در این‬ ‫نظریه‌ها تاکید می‌ش��د کش��ورهای در حال توسعه که به‬ ‫ی دارند‪ ،‬می‌توانند با فروش این‬ ‫منابع غنی انرژی دسترس�� ‌‬ ‫س��رمایه‌ها‪ ،‬اعتبارات الزم برای خرید تجهیزات و فناوری‬ ‫را از کش��ورهای توس��عه‌یافته فراهم کنن��د و درنهایت با‬ ‫سرمایه‌گذاری الزم در زیرساخت‌ها‪ ،‬رشد اقتصادی باالتری‬ ‫را نس��بت به دیگر کشورهای همتای خود که این منابع را‬ ‫در اختیار نداش��تند‪ ،‬رقم بزنند‪ .‬اما گذشت زمان نشان داد‬ ‫که این پیش‌بینی برای بس��یاری از کشورهای صادرکننده‬ ‫نفت محقق نش��د و آنها نه تنها در بلندمدت رشد باالتری‬ ‫را نس��بت به کشورهای دیگر نداشتند‪ ،‬بلکه متوسط رشد‬ ‫اقتصادی آنها به س��طحی کمتری از همتایان‌شان رسید‪.‬‬ ‫درحقیق��ت صادرات نف��ت باعث ش��د در کوتاه‌مدت این‬ ‫کش��ورها رشد باالیی را تجربه کنند اما درنهایت نرخ رشد‬ ‫بلندمدت آنها کاهش یافت و در یک بازه زمانی بلندمدت‬ ‫در جایگاه��ی پایین‌ت��ر از کش��ورهایی که ای��ن منابع را‬ ‫نداشتند‪ ،‬قرار گرفتند‪.‬‬ ‫این شواهد درنهایت نظریات مربوط به رشد اقتصادی بر‬ ‫پای��ه صادرات منابع طبیعی را دچ��ار چالش کرد و از این‬ ‫پس عبارت‌هایی مانند «نفرین منابع» جای خود را در بین‬ ‫ادبیات توسعه اقتصادی باز کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹ثروت‌هایی که نفرین می‌کنند‬ ‫درباره نفری��ن منابع پژوهش‌های متنوعی انجام ش��ده‬ ‫است‪ .‬این پژوهش‌ها تنها محدود به حوزه اقتصاد نیستند‬ ‫و تاثی��ر دس��تیابی به منابع غنی حاص��ل از صادرات مواد‬ ‫خام روی حوزه سیاست‪ ،‬فرهنگ‪ ،‬اجتماع و حتی هنر نیز‬ ‫بررسی شده است اما اگر تنها روی پژوهش‌های انجام شده‬ ‫در حوزه اقتصاد تمرکز کنیم باید گفت بیش��تر تحقیقات‬ ‫در این زمینه به این اش��اره دارند ک��ه درآمدهای حاصل‬ ‫از ص��ادرات مناب��ع طبیعی و بطور خ��اص نفت و گاز یک‬ ‫شمشیر دولبه برای اقتصاد است‪ .‬به این معنا که اگر از این‬ ‫درآمدها در جای خود و به درس��تی و در حد ظرفیت‌های‬ ‫اقتصادی کش��ورها اس��تفاده ش��ود‪ ،‬می‌تواند فرآیند رشد‬ ‫اقتصادی را س��رعت دهد؛ اقتصاد نروژ مثال کالسیکی از‬ ‫استفاده درس��ت از درآمدهای نفتی است‪ .‬در مقابل گفته‬ ‫می‌شود اگر وابستگی دولت‌ها به درآمدهای نفتی باال برود‪،‬‬ ‫کم‌کم اقتصاد کش��ورها س��اختار نفتی پیدا می‌کند و در‬ ‫نتیجه هر نوسانی در سطح قیمت‌های جهانی نفت‪ ،‬اقتصاد‬ ‫این کش��ورها را تحت تاثیر قرار می‌دهد و آنها را بی‌ثبات‬ ‫می‌کن��د؛ ای��ن بی‌ثباتی در کنار دیگ��ر عوامل اقتصادی و‬ ‫سیاسی درنهایت فرآیند رشد اقتصادی را با مشکل مواجه‬ ‫می‌کند و حتی می‌تواند باعث عقبگرد کشورها شود‪.‬‬ ‫در رابطه با کشور ما اگر دا ‌ده‌های اقتصادی را قبل و بعد‬ ‫از شوک نفتی س��ال ‪ 1352‬باهم مقایسه کنیم‪ ،‬مشخص‬ ‫می‌ش��ود قبل از افزایش شدید درآمد نفتی و در سال‌های‬ ‫‪ 1338‬ت��ا ‪ 1352‬که منابع حاصل از صادرات نفت به طور‬ ‫محدود در اختیار دولت قرار می‌گرفت‪ ،‬رشدهای دو رقمی‬ ‫با نرخ تورم تک رقمی تجربه ش��ده است اما بعد از شوک‬ ‫نفتی‪ ،‬این روال به هم می‌ریزد و نرخ رش��د کم می‌ش��ود‪.‬‬ ‫این بررس��ی س��اده (که بدون در نظر گرفته شدن عوامل‬ ‫دیگر در تغییرات اقتصادی این دوران انجام ش��ده‌) نشان‬ ‫می‌تواند از پایه ساخته شود‪.‬‬ ‫این اس��تاد اقتصاد با اش��اره به کاهش درآمدهای نفتی‬ ‫دولت گفت‪ :‬درحال حاضر نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم‬ ‫دول��ت بودجه خود را بدون نفت اداره کند‪ ،‬دس��تیابی به‬ ‫این هدف نیازمند زمان و برنامه‌ریزی اس��ت و باید در یک‬ ‫فرآیند بلندمدت به س��متی برویم ک��ه درآمد نفت صرف‬ ‫سرمایه‌گذاری در اقتصاد شود‪.‬‬ ‫‹ ‹در کوتاه‌مدت قید نفت را بزنیم‬ ‫می‌دهد که افزایش درآمدهای نفتی در دوره‌ای که ساختار باید مانند یک ثروت با آن برخورد شود‪.‬‬ ‫اقتصادی ما مس��تقل از نفت بود‪ ،‬رشد اقتصادی را کاهش‬ ‫دیهیم با بی��ان اینکه این روش اس��تفاده از درآمدهای‬ ‫داده است اما آیا در حال حاضر که سال‌هاست درآمدهای نفتی مانند این اس��ت ک��ه یک فرد ارثیه پ��دری خود را‬ ‫نفتی بخش مهمی از اقتصاد ما شده است می‌توان ارتباط بفروش��د و خرج امور روزمره کند‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬برای مقابله‬ ‫منفی بین رش��د اقتصاد و درآمده��ای نفتی پیدا کرد؟ به با این مش��کل می‌توان از الگوی نروژ و آالس��کا اس��تفاده‬ ‫عب��ارت دیگر آیا کاهش درآمده��ای نفتی در زمان حاضر کرد‪ .‬در این کشورها درآمد نفتی صرف سرمایه‌گذاری‌های‬ ‫می‌توان��د ب��ه معن��ی افزایش رش��د‬ ‫بلندمدت می‌ش��ود و دولت تنها اجازه‬ ‫اقتصادی باش��د یا خطری برای رشد‬ ‫دولت در همه‌جای دنیا دارد از درآمد حاصل از به بار نشستن‬ ‫محسوب می‌ش��ود؟ این پرسشی بود‬ ‫دچار ناکارآمدی‌هایی این س��رمایه‌گذاری‌ها برای رفاه مردم‬ ‫که با کارشناس��ان این حوزه در میان‬ ‫استفاده کند و درآمد نفت مستقیم در‬ ‫است و به همین دلیل‬ ‫گذاشتیم‪.‬‬ ‫بودجه نمی‌آید‪.‬‬ ‫‹ ‹نفت ب�ه روند رش�د اقتصادی‬ ‫کمک کرده است‬ ‫بهتر است درآمد نفت‬ ‫به بخش خصوصی‬ ‫وام داده شود تا این‬ ‫بخش در امور مولد‬ ‫سرمایه‌گذاری کند‬ ‫در ای��ن رابط��ه عض��و هی��ات علمی‬ ‫دانش��گاه تهران با بیان اینکه مقایس��ه‌‬ ‫انجام‌ش��ده بی��ن کش��ورهای نفت��ی و‬ ‫غیرنفتی جهان نش��ان می‌دهد‪ ،‬رش��د‬ ‫کش��ورهای نفتی نس��بت به کشورهای‬ ‫غیرنفتی کمتر اس��ت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬با این‬ ‫وجود باید توجه کرد اگر منابع نفتی در کشور ما وجود نداشته‬ ‫باش��د‪ ،‬شرایط به گونه‌ای خواهد شد که نیروی کار ما مجبور‬ ‫است برای تامین زندگی به کشورهای دیگر مهاجرت کند‪.‬‬ ‫حمید دیهیم در گفت‌وگو با‬ ‫تصری��ح ک��رد‪ :‬در س��ال ‪1904‬م‬ ‫ح��دود ‪300‬هزار نفر از مردم تبریز‬ ‫برای کار در کش��ورهای همس��ایه‬ ‫شمالی ایران ویزا گرفته بودند و در‬ ‫این کشورها فعالیت‌های سطح پایینی را انجام می‌دادند اما‬ ‫دس��تیابی به درآمدهای نفتی تا اندازه‌ای به اقتصاد کشور‬ ‫رونق می‌ده��د و از این طریق مهاجرت نیروی کار کنترل‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬وی ب��ا بیان اینک��ه درآمدهای نفتی در رش��د‬ ‫اقتصادی کش��ور ما نقش داشته اس��ت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬دلیل‬ ‫اینکه کش��ورهای نفتی نتوانسته‌اند همتای دیگر کشورها‬ ‫رشد اقتصادی داشته باشند این است که دولت‌های آنها از‬ ‫درآمده��ای نفت��ی در هزینه‌های جاری بودجه اس��تفاده‬ ‫کرده‌اند‪ .‬در حالی که این درآمدها یک ثروت ملی اس��ت و‬ ‫وی افزود‪ :‬دالی‪ ،‬اقتصاددان برجسته‬ ‫در پژوهش‌‌های خود پیشنهاد می‌کند‬ ‫از آنجای��ی که ف��روش منابع طبیعی‪،‬‬ ‫ث��روت مل��ی را کاه��ش می‌دهد باید‬ ‫از درآمده��ای حاص��ل از آن در‬ ‫س��رمایه‌گذاری‌هایی ک��ه ث��روت‌زا‬ ‫هستند‪ ،‬استفاده ش��ود‪ .‬برای این کار‬ ‫می‌توان درآمد نفتی را در پروژه‌های احیای محیط زیست‪،‬‬ ‫احداث کارخانه و امثال آن مورد استفاده قرار داد‪.‬‬ ‫این اس��تاد دانش��گاه با بیان اینکه این سرمایه‌گذاری‌ها‬ ‫باید توسط بخش خصوصی انجام شود‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬دولت‬ ‫در همه‌جای دنیا دچار ناکارآمدی‌هایی اس��ت و به همین‬ ‫دلیل بهتر اس��ت درآمد نفت به بخش خصوصی وام داده‬ ‫شود تا این بخش در امور مولد سرمایه‌گذاری کند‪.‬‬ ‫دیهیم به نیروی کار ارزان در کش��ور اشاره کرد و افزود‪:‬‬ ‫در ایران متوس��ط حقوق کارگران ‪200‬دالر در ماه اس��ت‬ ‫که نس��بت به بس��یاری از کش��ورها ارزان‌تر است‪ .‬در این‬ ‫وضعیت اگر کش��ور به فناوری باال و به‌روز هم دسترس��ی‬ ‫پی��دا کند‪ ،‬تولیدات ما از س��طح رقابت‌پذی��ری باالیی در‬ ‫جهان برخوردار خواهد شد‪.‬‬ ‫وی نیروی جوان کش��ور را عامل بالقوه‌ای برای توس��عه‬ ‫دانست و ادام ‌ه داد‪ :‬اگر در کنار این سرمایه انسانی و منابع‬ ‫طبیعی موجود در کشور‪ ،‬سرمای ‌ه فیزیکی و کارخانه‌هایی‬ ‫با فناوری باال و به‌روز نیز وجود داشته باشد‪ ،‬اقتصاد ایران‬ ‫اقتصاد محاوره‌ای‬ ‫بیمه سهام چیست‬ ‫به تازگ��ی‪ ،‬معامالت اوراق اختیار ف��روش تبعی یا همان‬ ‫بیمه س��هام ‪28‬ش��رکت در بورس آغاز ش��د‪ .‬کارشناس��ان‬ ‫معتقدن��د ای��ن اوراق می‌توان��د ب��ه رقابت با س��پرده‌های‬ ‫بانک��ی بپردازد و س��رمایه‌گذارانی که دنبال سود بیش��تری‬ ‫هس��تند را به س��مت بورس جذب کند‪ .‬ام��ا این اوراق چه‬ ‫مزیت‌های��ی دارد و چه امکاناتی را برای دارندگان آن فراهم‬ ‫می‌کند؟اوراق بیمه سهام طرحی است که عالوه بر تضمین‬ ‫اصل سرمایه افراد‪ ،‬سودآوری را برای سرمایه‌گذاران تضمین‬ ‫می‌کند‪ .‬در حال حاضر در اوراق معامله شده در بورس ایران‪،‬‬ ‫قیمت‌گذاری براس��اس تضمین سود ‪ 20‬درصد برای فردی‬ ‫که س��هام و اوراق بیم��ه را خریداری و تا تاریخ سررس��ید‬ ‫نگهداری می‌کند‪ ،‬درنظر گرفته شده است‪ .‬اگر قیمت سهام‬ ‫در زمان اعمال بیش��تر از قیمت تضمین ش��ده باش��د‪ ،‬فرد‬ ‫می‌تواند سهام خود را در بازار بفروشد و سود آن را به‌دست‬ ‫آورد‪ .‬اما اگر قیمت س��هام کمتر از قیمت تضمین ش��ده از‬ ‫‹ ‹از سرمایه‪ ،‬ثروت بسازیم‬ ‫س��وی ناش��ر بود‪ ،‬در این صورت‪ ،‬فرد دارنده سهام و اوراق‬ ‫بیم��ه درصورتی که از زمان خرید تا تاریخ اعمال‪ ،‬س��هام و‬ ‫بیمه را نگه داش��ته باش��د‪ ،‬می‌تواند در تاریخ اعمال و البته‬ ‫چند روز قبل از آن‪ ،‬درخواست اعمال و استفاده از حق خود‬ ‫را به کارگزار ارائه دهد‪ .‬در این صورت‪ ،‬مبلغ تضمین ش��ده‬ ‫به فرد پرداخت می‌ش��ود‪ .‬مزیت اوراق بیمه سهام در مقابل‬ ‫س��پرده‌گذاری بانک‌ها در شرایط فعلی کشور این است که‬ ‫این اوراق حداقل س��ود ‪20‬درصد را تضمی��ن کرده اما اگر‬ ‫قیمت س��هام به بیش از قیمت تضمین افزایش یابد‪ ،‬یعنی‬ ‫س��ود بیش از ‪20‬درصد‪ ،‬این س��ود نیز نصیب سرمایه‌گذار‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬در حقیقت سرمایه‌گذار با تضمین و خیال آسوده‬ ‫س��ود ‪20‬درصد روزش��مار را در دس��ترس دارد و همچنین‬ ‫می‌تواند در انتظار رشد قیمت سهام باشد تا به سودی بیش‬ ‫از ‪20‬درصد دست یابد‪ ،‬درحالی‌که با سپرده‌گذاری در بانک‪،‬‬ ‫هیچ انتظار یا امیدی برای کسب سود ‪20‬درصد وجود ندارد‪.‬‬ ‫ای��ن دیدگاه اس��تاد اقتصاد دانش��گاه ته��ران می‌تواند‬ ‫صحبت‌ه��ای روز گذش��ته ریی��س س��ازمان مدیری��ت و‬ ‫برنامه‌ریزی را تایید کند‪ .‬محمدباقر نوبخت که در همایش‬ ‫ملی بهره‌وری س��خن می‌گفت‪ ،‬ب��ا تاکید بر اینکه در قرن‬ ‫اخیر نفت نقش مهمی در رش��د اقتصادی ایران داش��ته و‬ ‫چه بسا اگر وجود نداشت وضعیت ما از شرایط پیش آمده‬ ‫هم نامس��اعد‌تر بود‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬بنابرای��ن نباید نفت را از‬ ‫اقتص��اد ایران کاملا جدا کرد‪ .‬بلکه باید تاثیر آن در بودجه‬ ‫کمتر شده و از این منابع در بخش‌های دیگر استفاده کرد‪.‬‬ ‫با این حال عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نظر دیگری‬ ‫در این مورد دارد و معتقد است باید هدف قطع وابستگی‬ ‫بودجه به نفت دنبال شود‪.‬‬ ‫سیدمحمدحسین میرمحمدی در‬ ‫اظه��ار کرد‪:‬‬ ‫گفت‌وگ��و ب��ا‬ ‫کاهش وابس��تگی بودج��ه به نفت‬ ‫بای��د با ه��دف قط��ع کام��ل این‬ ‫وابستگی انجام شود و هدف ما تنها‬ ‫کم شدن وابستگی نیست‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکید بر اینکه کاهش قیم��ت نفت در بازارهای‬ ‫جهانی فرصت��ی برای تحقق این هدف اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬این‬ ‫کار ممکن اس��ت هزینه‌هایی هم داش��ته باشد اما دولت و‬ ‫مجلس باید در این مس��ئله ورود کنند تا این هدف تحقق‬ ‫یابد‪.‬‬ ‫این عضو کمیسیون اقتصادی در پاسخ به این پرسش که‬ ‫اگر درآمد نفتی در بودجه وارد نش��ود‪ ،‬اعتبارات مربوط به‬ ‫طرح‌های عمرانی از کجا تامین خواهد ش��د‪ ،‬گفت‌‪ :‬ارتباط‬ ‫درآم��د نفتی و میعانات گازی با بودجه باید قطع ش��ود و‬ ‫منابع به صندوق توس��عه یا حساب ذخیره برود و براساس‬ ‫س��ازوکار مش��خص در طرح‌ه��ا و پروژه‌های توس��عه‌ای‬ ‫سرمایه‌گذاری شود‪ .‬در این حالت درآمد نفتی تاثیر مثبتی‬ ‫بر رشد اقتصادی کشور خواهد داشت‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬دولت باید تا حد ممکن با درآمدهای جاری‬ ‫هزینه‌ه��ای پروژه‌ه��ای عمرانی را هم تامی��ن کند و اگر‬ ‫بخواهی��م در تامی��ن مالی این طرح‌ه��ا گام‌های بلندتری‬ ‫برداریم‪ ،‬می‌توان از ذخایر ارزی استفاده کرد‪.‬‬ ‫نماینده مردم گلپایگان دس��تیابی به چنین هدفی را در‬ ‫کوتاه‌مدت نیز امکانپذیر دانس��ت و گفت‪ :‬اگر شرکت‌های‬ ‫دولت��ی ک��ه هزینه‌های آنها بی��ش از ‪500‬ه��زار میلیارد‬ ‫تومان اس��ت ‪10‬درصد صرفه‌جویی داش��ته باشند رقمی‬ ‫حدود ‪50‬هزار میلی��ارد تومان منابع در اختیار دولت قرار‬ ‫می‌گیرد‪ .‬این مبلغ بدون در نظر گرفتن صرفه‌جویی‌هایی‬ ‫اس��ت که می‌تواند از طریق تغییر شیوه پرداخت در قانون‬ ‫هدفمندی‪ ،‬انضب��اط مالی دولت و اولویت‌بندی پروژه‌های‬ ‫عمرانی در کش��ور انجام ش��ود و هر کدام از این موارد در‬ ‫عمل هم که اجرایی ش��ود‪ ،‬بازهم دولت منابع بیشتری به‬ ‫دست خواهد آورد‪.‬‬ ‫محاسبه ضریب جینی از طریق بودجه خانوار‬ ‫ریی��س مرکز آم��ار در مورد‬ ‫اختالف ب��ا بان��ک مرکزی در‬ ‫افزای��ش و کاه��ش ضری��ب‬ ‫جینی گف��ت‪ :‬نمی‌دانم مبنای‬ ‫بانک مرکزی برای این موضوع‬ ‫چیست‪.‬‬ ‫عادل آذر در حاشیه همایش ملی بهره‌وری‬ ‫با تاکید براینکه مرجع رس��می آمار کشور و‬ ‫نه آمار برآوردی مرکز آمار ایران است‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫مرکز آمار‪ ،‬از طریق محاس��به درآمد هزینه‬ ‫خانوار‪ ،‬ضریب جینی را تهیه کرده و مبنای‬ ‫دیگر‪ ،‬آخرین سرشماری است‪.‬‬ ‫وی درب��اره اختالف ارق��ام در تورم بانک‬ ‫مرک��زی و مرک��ز آمار نی��ز گف��ت‪ :‬اکنون‬ ‫اختالف‌ها مبنایی حل شده و در ارقام کمتر‬ ‫از یک درص��د اختالف آماری‬ ‫وجود دارد‪.‬‬ ‫رییس مرکز آمار در ارتباط با‬ ‫زمان اعالم خط فقر هم اظهار‬ ‫ک��رد‪ :‬متولی اع�لام خط فقر‪،‬‬ ‫وزارت کار است و جزو تکالیف‬ ‫این وزارتخانه محسوب می‌شود و مرکز آمار‬ ‫در این زمینه وظیفه‌ای ندارد‪.‬‬ ‫آذر همچنی��ن در ارتب��اط ب��ا شناس��ایی‬ ‫دهک‌ه��ای درآم��دی گف��ت‪ :‬شناس��ایی‬ ‫دهک‌ه��ای درآم��دی توس��ط س��ازمان‌‬ ‫هدفمندی انجام می‌ش��ود و اطالعات آماری‬ ‫مرکز آمار در سطح کالن در اختیار حاکمیت‬ ‫است تا اگر بخواهند از آن در جهت شناسایی‬ ‫دهک‌های درآمدی استفاده کنند‪.‬‬ ‫اخبار‬ ‫هیات آسیایی خواستار‬ ‫سرمایه‌گذاری در ایران شد‬ ‫رییس هیات س��رمایه‌گذاری چند ملیتی آس��یایی‬ ‫در دیدار با رییس س��ازمان توس��عه تجارت از تمایل‬ ‫این هیات ب��رای س��رمایه‌گذاری در زمینه‌های آهن‪،‬‬ ‫زغال‌س��نگ‪ ،‬نی��کل و م��س خب��ر داد و زمینه‌های‬ ‫همکاری با ایران را ارزشمند خواند‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی س��ازمان توس��عه تجارت‪،‬‬ ‫«خوزه دی ونش��یا» که در رأس هیات سرمایه‌گذاری‬ ‫چند ملیتی آس��یایی متش��کل از تاجران و بازرگانان‬ ‫فیلیپینی‪ ،‬اندونزیایی و چینی به ایران آمده اس��ت در‬ ‫دیدار ب��ا افخمی‌راد از تمایل ف��راوان این هیات برای‬ ‫سرمایه‌گذاری در ایران خبر داد‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به گس��تردگی ذخای��ر و معادن ایران‬ ‫خاطرنش��ان کرد‪ :‬از طریق س��رمایه‌گذاری در بخش‬ ‫معدن می‌توان مناسبات تجاری چند جانبه را افزایش‬ ‫داد‪ .‬ریی��س و مدیر عامل کنفرانس بین‌المللی کمیته‬ ‫دائمی سیاس��ی ـ آسیایی با اش��اره به ظرفیت باالی‬ ‫ای��ران در بخ��ش صنعت اف��زود‪ :‬آهن‪ ،‬زغال‌س��نگ‪،‬‬ ‫نیکل و مس زمینه‌های همکاری ارزش��مندی هستند‬ ‫ک��ه تاجران فیلیپین��ی‪ ،‬اندونزیای��ی و چینی مایل به‬ ‫همکاری در این زمینه‌ها هستند‪.‬‬ ‫وی اظه��ار امی��دواری ک��رد ک��ه هرچه س��ریع‌تر‬ ‫فعالیت‌های مش��ترک اقتصادی طرفین آغاز ش��ود و‬ ‫افزود‪ :‬از طرف ایران��ی‌می‌خواهم تا با انتخاب مناطق‬ ‫مناسب و پیشنهاد به هیات سرمایه‌گذاری چند ملیتی‬ ‫این روند را تسریع کنند‪.‬‬ ‫در ای��ن دیدار ول��ی‌اهلل افخمی‌راد‪ ،‬رییس س��ازمان‬ ‫توس��عه تجارت نیز بر گسترش مناس��بات اقتصادی‬ ‫تاکید کرد و گفت‪ :‬بس��ترهای مناسب سرمایه‌گذاری‬ ‫در ایران وجود دارد و در این زمینه ما آماده همکاری‬ ‫همه جانبه با هیات سرمایه‌گذاری چند ملیتی هستیم‪.‬‬ ‫تصمیمات جلسه هیات واگذاری‬ ‫اعالم شد‬ ‫در جلس��ه صبح شنبه هیات واگذاری‪ ،‬قیمت پایه و‬ ‫شرایط واگذاری چند شرکت دولتی به تصویب رسید‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی س��ازمان خصوصی‌سازی؛‬ ‫جلس��ه هیات واگذاری با حض��ور اعضا در وزارت امور‬ ‫اقتصادی و دارایی تش��کیل شد و قیمت پایه و شرایط‬ ‫واگذاری ‪96/50‬درصد س��هام شرکت توسعه خدمات‬ ‫بازرگانی ن��ورد ایران‪77/22 ،‬درصد س��هام ش��رکت‬ ‫مجتمع آلومینیوم المهدی به همراه ‪100‬درصد ارزش‬ ‫طرح هرمزال‪100 ،‬درصد امالک ش��رکت سنگ‌آهن‬ ‫ش��رق و ‪8/65‬درصد سهام ش��رکت صنایع فراساحل‬ ‫برای واگذاری از طریق مزایده به تصویب رسید‪.‬‬ ‫همچنی��ن در این جلس��ه قیم��ت پایه و ش��رایط‬ ‫واگذاری ‪51‬درصد سهام شرکت آلومینای ایران برای‬ ‫واگذاری از طریق فرابورس‪40 ،‬درصد س��هام شرکت‬ ‫توس��عه کش��ت ذرت از طریق مزایده و ‪12/25‬درصد‬ ‫س��هام ش��رکت فرآوری مواد پروتئینی نمونه گیالن‬ ‫مورد موافقت قرار گرفت‪ .‬براساس این گزارش؛ درباره‬ ‫چگونگی واگذاری سهام ترجیحی به کارکنان شرکت‬ ‫مدیری��ت تولید ب��رق جنوب فارس از مح��ل نیروگاه‬ ‫جهرم نیز در جلسه روز گذشته هیات واگذاری اتخاذ‬ ‫تصمیم شد‪.‬‬ ‫اعالم هزینه معیشت‬ ‫خانوار ‪ ۴‬نفره‬ ‫نماین��ده کارگ��ران در‬ ‫ش��ورای عال��ی کار از‬ ‫نامه‌ن��گاری ب��ا کانون‌ه��ای‬ ‫اس��تانی کارگری به منظور‬ ‫اعالم هزینه معیشت خانوار‬ ‫‪ ۴‬نف��ره برای تدوین بس��ته‬ ‫نهایی پیشنهادی مزد تا ‪ ۱۰‬بهمن ماه خبر داد‪.‬‬ ‫محمدرض��ا بقائیان در گفت‌وگو با مهر از توجه ویژه‬ ‫ب��ه تبصره ‪ 2‬م��اده ‪ ۴۱‬قان��ون کار در تعیین حداقل‬ ‫دس��تمزد سال آینده مش��موالن قانون کار خبر داد و‬ ‫گفت‪ :‬در این زمینه‪ ،‬به منظور تعیین هزینه معیش��ت‬ ‫ی��ک خانوار ‪ ۴‬نفره کارگری‪ ،‬با نمایندگان کارگران در‬ ‫استان‌ها نامه‌نگاری شده است‪.‬‬ ‫نماینده کارگران در ش��ورای عالی کار اظهار کرد‪ :‬از‬ ‫نمایندگان استانی کارگران خواسته شده تا ‪ ۱۰‬بهمن‬ ‫ماه نسبت به بررسی و اعالم وضعیت هزینه معیشتی‬ ‫یک خانوار ‪ ۴‬نفره کارگری گزارش بدهند‪ .‬قرار اس��ت‬ ‫جمع‌بن��دی کلی گزارش‌های دریافتی از اس��تان‌های‬ ‫مختلف‪ ،‬پایه تدوین پیش��نهاد نهای��ی برای مذاکره و‬ ‫دفاع در شورای عالی کار باشد‪.‬‬ ‫این مقام مسئول کارگری کش��ور خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫بنابرای��ن مح��ور اصل��ی کار نماین��دگان کارگری در‬ ‫شورای عالی کار‪ ،‬ابتدا معیشت و سپس توجه به تورم‬ ‫در تعیین مزد خواهد بود‪ .‬به‌طور کلی کارگران با هدف‬ ‫دستیابی به راهکاری برای تامین معیشت یک خانوار‬ ‫‪ ۴‬نفره پا به نشست‌های شورای عالی کار گذاشته‌اند‪.‬‬
‫باجه خبر‬ ‫راه‌اندازی اتاق مانیتورینگ‬ ‫امنیتی بانک دی‬ ‫همزم��ان با برگزاری جش��نواره دی با‬ ‫حضور مدیرعامل بان��ک دی و معاونان‬ ‫چند طرح تکمیل شده از سوی معاونت‬ ‫پش��تیبانی و مهندس��ی بانک دی افتتاح ش��د‪ .‬این‬ ‫طرح‌ها ش��امل سیس��تم کنترل ت��ردد الکترونیک‪،‬‬ ‫سیستم ش��بکه مراقبتی و اتاق مانیتورینگ امنیتی‬ ‫س��اختمان مرکزی‪ ،‬اتاق‌های برق‪ ،‬پارکینگ‪ ،‬بخش‬ ‫خدم��ات و پاویون بود ک��ه مورد بهره‌ب��رداری قرار‬ ‫گرفت‪ .‬احمد ش��فیع‌زاده در این مراسم ضمن تقدیر‬ ‫از زحمات چش��مگیر معاونت پشتیبانی و مهندسی‪،‬‬ ‫اظهار امیدواری کرد که با تداوم اینگونه حرکت‌های‬ ‫جهادی‪ ،‬روز‌به‌روز ش��اهد توفیقات و دس��تاوردهای‬ ‫جدی��د در بانک دی باش��یم‪ .‬مدیرعامل بانک دی با‬ ‫اش��اره به اینکه در س��ال جاری و هم��گام با تغییر‬ ‫ساختاری که در بخش پشتیبانی بانک دی انجام شد‬ ‫ش��اهد ارتقای سطح توانمندی این بخش بوده‌ایم به‬ ‫ط��وری که در همین م��دت کوتاه اقدامات بس��یار‬ ‫خوبی انجام شده است‪ ،‬ابراز امیدواری کرد که همه‬ ‫بخش‌ه��ای بان��ک به‌گونه‌ای کار کنن��د که بیش از‬ ‫گذشته بانک و گروه مالی دی به عنوان مجموعه‌ای‬ ‫منضبط‪ ،‬ارزش‌آفرین و کارآمد مورد توجه باشد‪.‬‬ ‫بانک مهر اقتصاد نامزد شد‬ ‫جایزه تعالی س��ازمانی همه س��اله در‬ ‫سطوح گواهی تعهد به تعالی‪ ،‬تقدیرنامه‬ ‫تعالی‪ ،‬تقدیرنامه‌های دو‪ ،‬س��ه‪ ،‬چهار و‬ ‫پنج س��تاره و تندیس‌های بلورین‪ ،‬سیمین و زرین‬ ‫برگزار می‌شود که بانک مهر اقتصاد پس از ‪ 6‬دوره‬ ‫ارزیابی و کس��ب تقدیرنامه چهار س��تاره در س��ال‬ ‫گذشته‪ ،‬در این دوره نامزد دریافت تندیس بلورین‬ ‫جای��زه مل��ی به��ره‌وری و تعالی س��ازمانی ش��د‪.‬‬ ‫مدیرعامل بانک مهر اقتصاد در این مراس��م ضمن‬ ‫معرف��ی بانک و روند فعالیت‌ها از ابتدای تاس��یس‬ ‫تاکنون و با تش��ریح محصوالت و خدمات آن گفت‪:‬‬ ‫تجهی��ز منابع‪ ،‬تخصیص مناب��ع و خدمات بانکی ‪3‬‬ ‫ماموریت اصلی مجموعه بانک مهر اقتصاد به‌ش��مار‬ ‫می‌رود‪ .‬غالمحسین تقی‌نتاج خاطرنشان کرد‪ :‬بانک‬ ‫مهر اقتصاد در راس��تای سیاس��ت‌های جدید بانک‬ ‫مرکزی درصدد اس��ت تا از فعالیت‌های بنگاهداری‬ ‫بکاهد و به س��مت فعالیت‌ه��ای بانکداری حرکت‬ ‫کند‪ .‬وی از رتبه هش��تم بانک مهر اقتصاد به لحاظ‬ ‫برخورداری از حجم منابع در میان بانک‌های کشور‬ ‫خب��ر داد و افزود‪ :‬درصد س��همی ک��ه این بانک از‬ ‫مناب��ع پول��ی کش��ور برای خ��ود در نظ��ر گرفته‪،‬‬ ‫مهم‌ترین عامل تحقق چشم‌انداز آن است‪.‬‬ ‫مجمع عمومی فوق‌العاده‬ ‫بانک سامان برگزار می‌شود‬ ‫مجمع عمومی فوق‌العاده بانک س��امان‬ ‫(ش��رکت سهامی عام) س��اعت ‪ 16‬روز‬ ‫شنبه ‪ 25‬بهمن ‪ 1393‬برگزار می‌شود‪.‬‬ ‫هیات‌مدی��ره بانک در اطالعی��ه‌ای اعالم کرد‪ :‬پیرو‬ ‫مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ‪ 30‬تیر ‪ 1393‬و ‪12‬‬ ‫م��رداد ‪ ،1393‬بدین‌وس��یله از س��هامداران بانک‬ ‫س��امان دعوت می‌شود در جلس��ه مجمع عمومی‬ ‫فوق‌الع��اده بانک حضور به‌هم‌رس��انند‪ .‬موضوع این‬ ‫جلس��ه‪ ،‬بررسی و تصویب اساس��نامه جدید است‪.‬‬ ‫براساس این گزارش‪ ،‬جلسه مجمع فوق‌العاده بانک‬ ‫سامان ساعت ‪ 16‬روز شنبه مورخ ‪ 25‬بهمن ‪1393‬‬ ‫در مح��ل مجموع��ه فرهنگی‪ ،‬ورزش��ی و تفریحی‬ ‫تالش واقع در خیابان‌ولیعصر‪ ،‬نرس��یده به چهارراه‬ ‫پارک‌وی تشکیل خواهد شد‪.‬‬ ‫لیزینگ اقتصاد نوین‌نشان‬ ‫مدیریت سبز اروپا را گرفت‬ ‫ش��رکت لیزین��گ اقتصاد نوی��ن‪ ،‬جوایز‬ ‫«مدیری��ت س��بز» و «دفتر کار س��بز»‬ ‫نهمین همای��ش بین‌المللی را از اعضای‬ ‫حاض��ر در هیات‌رییس��ه جامعه مدیریت س��بز اروپا‬ ‫دریاف��ت ک��رد‪ .‬در این همایش که ب��ا حضور اعضای‬ ‫جامع��ه مدیریت س��بز اروپا در س��الن همایش‌های‬ ‫بین‌الملل��ی ب��رج می�لاد برگ��زار ش��د‪ ،‬محمدکاظم‬ ‫مدیرعامل شرکت لیزینگ اقتصاد نوین ضمن تشریح‬ ‫علل موفقی��ت پروژه مس��ئولیت‌پذیری اجتماعی در‬ ‫ش��رکت لیزینگ اقتصاد نوین گفت‪ :‬توانمندس��ازی‬ ‫منابع انس��انی ب��رای پذیرش مس��ئولیت اجتماعی‪،‬‬ ‫یکپارچه‌س��ازی فرآیندهای عملیاتی کس��ب‌وکار در‬ ‫پیون��د با رف��ع چالش‌های اجتماع��ی و ارتقای رفتار‬ ‫مس��ئولیت‌پذیری و پاس��خگویی به آح��اد جامعه در‬ ‫س��ازمان‌ها و موسس��ات ش��هروند مس��ئول‪ ،‬موجب‬ ‫خوش��نامی‪ ،‬تولید باکیفیت‪ ،‬تحویل به‌موقع‪ ،‬مناسب‬ ‫ش��دن قیمت‌ها‪ ،‬رون��ق اقتصادی‪ ،‬افزای��ش فروش و‬ ‫سودآوری کسب‌وکار می‌شود‪.‬‬ ‫‪14‬‬ ‫بانک و بیمه‬ ‫یکشنبه ‪ 5‬بهمن ‪ 4 - 1393‬ربیع الثانی ‪ 25 -1436‬ژانویه ‪ -2015‬شماره ‪ -141‬پیاپی ‪1459‬‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫کارشناسان از پیش‌نیازهای حذف سفته‌بازی می‌گویند‬ ‫دست دالالن از بازار ارز کوتاه می‌شود؟‬ ‫گ�روه اقتصاد‪ :‬گش��تی در ب��ازار ارز‪ ،‬از هجوم عده‌ای‬ ‫س��ودجود و س��وداگر که در انتظار تالط��م ارزی برای‬ ‫کس��ب س��ود هس��تند‪ ،‬حکایت دارد و برخی‌ها دالر را‬ ‫به امید منفعت بیش��تر ذخیر ‌ه می‌کنند‪ .‬اگر این روزها‬ ‫تو‌گذاری در چهارراه اس��تانبول داش��ته باشید‪،‬‬ ‫گش�� ‌‬ ‫ی را‬ ‫می‌بینید که بازار خرید و فروش ارز دوباره بس��یار ‌‬ ‫به این بازار کشانده تا شاید دوباره بتوانند سودی کسب‬ ‫کنند و از بازاری که کمی با افزایش قیمت مواجه شده‬ ‫است‪ ،‬پولی را نصیب خود کنند‪.‬‬ ‫این درحالی اس��ت که پ��س از التهابات ‪ 3 ،2‬س��ال‬ ‫گذشته‪ ،‬تا حدود دو ماه پیش بازار ارز در آرامش به‌سر‬ ‫می‌ب��رد و از تعداد دالالن بازار کاس��ته بود‪ ،‬اما پس از‬ ‫اع�لام قیم��ت دالر در بودج��ه ‪ ۹۴‬و نتای��ج مذاکرات‪،‬‬ ‫افزایش نس��بی قیمت دالر در ب��ازار ارز‪ ،‬برخی‌ها را به‬ ‫طمع کس��ب س��ود دوباره به این بازار کشاند‪ ،‬درحالی‬ ‫که پیش‌بینی می‌شد این افراد پس از مدت کوتاهی از‬ ‫بازار خارج شوند‪.‬‬ ‫به هر حال س��فته‌بازان و معامله‌گران در این سال‌ها‬ ‫به‌گونه‌ای نبض بازار ارز ایران را در اختیار گرفته‌اند که‬ ‫می‌ت��وان به جرات گفت در تعیین ن��رخ ارز حرف اول‬ ‫و آخ��ر را می‌زدن��د که البته این ش��رایط را تا حدودی‬ ‫می‌توان به دلیل نبود قوانین و س��ازوکار س��ازمان‌یافته‬ ‫در این بازار دانست‪.‬‬ ‫در چنین شرایطی‪ ،‬به دنبال کنترل ارز در خیابان‌هاو‬ ‫جلوگی��ری از دخالت عوام��ل غیرمجاز در ب��ازار ارز و‬ ‫نوسانات در این بازار‪ ،‬چند روزی است که بانک مرکزی‬ ‫دور جدید س��اماندهی بازار ارز ب��ا جمع‌آوری دالالن و‬ ‫س��فته‌بازان را پس از حدود ‪ ۳‬س��ال دوباره آغاز کرده‬ ‫و مس��ئوالن این بانک اعالم کرده‌ان��د که این بار بانک‬ ‫مرک��زی با جدیت و برنامه‌ریزی فاز جدید س��اماندهی‬ ‫دالالن ارزی را شروع می‌کند‪.‬‬ ‫بان��ک مرک��زی اعالم کرد ک��ه قص��د دارد از طریق‬ ‫راه‌اندازی س��امانه سنا‪ ،‬دالالن ارزی را از بازار پاکسازی‬ ‫و هرگونه خرید و فروش ارز را در خیابان‌ها و پاساژهای‬ ‫ارزی ممن��وع کند و بر این اس��اس هم چند روز پیش‬ ‫مق��ررات ناظر بر عملی��ات ارزی صرافی‌ها را ابالغ کرد‪.‬‬ ‫براس��اس این مقررات که برای نخس��تین بار و با هدف‬ ‫ایجاد ش��فافیت در معام�لات ارزی تدوین و با ثبت در‬ ‫تارنمای بانک مرکزی ابالغ شد؛ با صرافی‌های غیرمجاز‬ ‫برخورد قانونی خواهد ش��د و مطابق ضوابط ابالغ شده‬ ‫دالالن‪ ،‬دیگ��ر مجاز به انجام معامالت ارزی نیس��تند و‬ ‫به صراحت از این کار منع ش��ده‌اند‪ .‬ضمن اینکه تاکید‬ ‫شده است که معامالت ارزی باید فقط در ساعات کاری‬ ‫صرافی‌ها انجام شود‪.‬‬ ‫تکاپوی جدید بانک مرکزی برای ساماندهی بازار ارز‬ ‫اگرچه از سوی کارشناس��ان اقتصادی اقدامی شایسته‬ ‫تلق��ی می‌ش��ود و ب��ه گفته آنه��ا می‌تواند بخش��ی از‬ ‫تقاضاهای س��فته‌بازانه و غیرواقع��ی را از بازار ارز خارج‬ ‫کند و تاحدودی قیمت‌سازی و تعیین نرخ‌های صوری‬ ‫را ک��ه دالالن ب��ه آن می‌پردازند از بین بب��رد‪ ،‬اما این‬ ‫اقدامات فقط برای مدت زمان کوتاهی موثر واقع خواهد‬ ‫ش��د و بازگش��ت دوباره دالالن در خیابان‌های اطراف‬ ‫مرکز ارزفروش��ان تهران محتمل خواهد بود مگر اینکه‬ ‫پیش‌نیازهای این امر فراهم شود‪.‬‬ ‫به اذعان کارشناس��ان اقتصادی‪ ،‬بانک مرکزی باید به‬ ‫دنبال راهکاری بلندمدت باشد تا بتواند با بهره‌گیری از‬ ‫آن به‌طور ریشه‌ای معضل خرید و فروش‌های غیرمجاز‬ ‫و ایجاد نوسان و التهاب را در بازار ارز از بین ببرد‪.‬‬ ‫‹ ‹عرضه و تقاضا تعیین‌کننده نرخ ارز باشد‬ ‫میثم موس��ایی‪ ،‬کارش��ناس اقتص��ادی در گفت‌وگو‬ ‫با بی��ان اینکه در ایجاد ثبات ن��رخ ارز‪ ،‬بانک‬ ‫ب��ا‬ ‫مرک��زی زمان��ی می‌توان��د موفق باش��د ک��ه ابزارهای‬ ‫الزم ب��رای کنت��رل ای��ن ب��ازار را در اختی��ار داش��ته‬ ‫باش��د‪ ،‬اقدامات و ضوابط تعیین ش��ده از س��وی بانک‬ ‫مرک��زی را در نظم بخش��یدن بازار ارز موثر دانس��ت‪،‬‬ ‫ام��ا تاکید ک��رد اثر‌گذاری ای��ن اقدام��ات کوتاه‌مدت‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه اگر به دنبال این هس��تیم که بازار‬ ‫ارز در بلندمدت س��اماندهی ش��ود و قیمت‌ها به شکل‬ ‫صوری و مصنوعی تعیین نش��ود‪ ،‬باید نرخ‌گذاری ارز را‬ ‫ب��ه عهده ب��ازار و عرضه و تقاضا ق��رار دهیم‪ ،‬گفت‪ :‬در‬ ‫س��ال‌های گذش��ته‪ ،‬نرخ ارز تا حدودی رشد خودش را‬ ‫کرده و به نظر می‌رسد که دچار التهاب خاصی نشود اما‬ ‫با این حال قیمت‌ها باید براساس عملکرد بازار و عرضه‬ ‫و تقاضا تعیین شود‪.‬‬ ‫این کارشناس‪ ،‬نرخ دستوری ارز را به نفع این بازار و‬ ‫اقتصاد کشور ندانست‪ ،‬اما نظارت و کنترل بانک مرکزی‬ ‫ب��ر وضعیت بازار و نظم بخش��یدن به فعالیت صرافی‌ها‬ ‫را ض��روری عنوان کرد و گفت‪ :‬ب��رای خروج دالالن و‬ ‫س��فته‌بازان از بازار ارز که با ه��ر تغییری وارد این بازار‬ ‫می‌شوند و به التهابات دامن می‌زنند باید بانک مرکزی‬ ‫ابزارهایی دراختیار داش��ته باشد تا بتواند در زمان بروز‬ ‫چنین وضعیتی سریع وارد عمل شده و به وضعیت بازار‬ ‫س��امان دهد‪ .‬موس��ایی‪ ،‬با بیان اینکه داشتن ارزکافی‬ ‫و تزری��ق ب ‌ه موقع آن در زمانی ک��ه اضافه تقاضا وجود‬ ‫دارد‪ ،‬یکی از ابزارهایی اس��ت که بانک مرکزی می‌تواند‬ ‫جلوی نوسانات شدید قیمتی را بگیرد و با رفع تحریم‌ها‬ ‫ای��ن ام��ر می‌تواند محقق ش��ود‪ ،‬گف��ت‪ :‬درحال‌حاضر‬ ‫ای��ران با تحریم‌ه��ای اقتصادی مواجه اس��ت و این امر‬ ‫محدودیت‌هایی را برای کشور به وجود آورده که مانعی‬ ‫برای ورود ارز به کش��ور شده که اگر این محدودیت‌ها‬ ‫رفع ش��ود‪ ،‬ورود ارز ناش��ی از صادرات کاالهای نفتی و‬ ‫غیرنفتی با س��هولت به کش��ور امکانپذیر خواهد بود و‬ ‫دیگر با مشکل کمبود ارز مواجه نخواهیم بود‪.‬‬ ‫به گفته او‪ ،‬درصورتی که ارز به اندازه کافی در اختیار‬ ‫بانک مرکزی باش��د‪ ،‬این نهاد می‌تواند زمانی که تقاضا‬ ‫در بازار افزایش می‌یابد با دخالت در بازار‪ ،‬این وضعیت‬ ‫را کنترل کند تا دست واسطه‌گران را از بازار کوتاه کند‪،‬‬ ‫اما با ای��ن حال نباید این موض��وع را فراموش کرد که‬ ‫فعالیت دالالن و واسطه‌گران بازار ارز‪ ،‬غیرقانونی است و‬ ‫باید با آن برخورد‌های قانونی شود‪.‬‬ ‫‹ ‹ارز کافی در اختیار بانک مرکزی قرار گیرد‬ ‫مه��رداد رش��یدبیگی‪ ،‬یک��ی دیگ��ر از کارشناس��ان‬ ‫با بی��ان اینکه در‬ ‫اقتص��ادی نی��ز در گفت‌وگو با‬ ‫پیمان دوجانبه پولی ایران با چند کشور‬ ‫بانک‌ها‪ ،‬مطالبات معوق جدید ندارند‬ ‫معاون ارزی بانک مرکزی از پیشنهاد اجرای‬ ‫پیم��ان دوجانبه پولی از س��وی ایران به چند‬ ‫کش��ور خبر داد و گفت‪ :‬ای��ران در مبادالت با‬ ‫کش��ورهای مختلف از دالر استفاده نمی‌کند‪.‬‬ ‫غالمعل��ی کامیاب در گفت‌وگو با تس��نیم در‬ ‫پاس��خ به این پرس��ش که آیا ایران و روس��یه‬ ‫در مب��ادالت اقتصادی و تج��اری خود از دالر‬ ‫اس��تفاده می‌کنن��د؟ اظه��ار کرد‪ :‬ای��ران در‬ ‫مبادالت با کشورهای مختلف از دالر استفاده نمی‌کند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه دالر در مبادالت با هیچ کدام از کشورهای طرف تجاری‬ ‫ایران اس��تفاده نمی‌ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬ایران از ارزهای دیگ��ر از جمله یوان چین‪،‬‬ ‫یورو‪ ،‬لیر ترکیه‪ ،‬روبل روس��یه و وون کره جنوبی در مبادالت تجاری خود با‬ ‫کشورهای خارجی استفاده می‌کند‪.‬‬ ‫معاون ارزی بانک مرکزی ضمن تأکید براینکه حجم اس��تفاده از دالر در‬ ‫مبادالت ایران خیلی کم اس��ت در پاسخ به این پرسش که آیا این استراتژی‬ ‫براساس اجرای پیمان پولی دو جانبه در دستور کار قرار گرفته است؟ تصریح‬ ‫کرد‪ :‬پیمان پولی دو جانبه فقط به حذف دالر ختم نمی‌شود‪.‬‬ ‫کامی��اب با اش��اره به اینک��ه در مبادالت با روس��یه هم از دالر اس��تفاده‬ ‫نمی‌کردیم‪ ،‬افزود‪ :‬اس��تفاده نش��دن از دالر در مبادالت کاملا مشخص است‪،‬‬ ‫واردات و ثبت سفارش با چه ارزی انجام می‌شود؟ آیا به دالر انجام می‌شود؟‬ ‫ای��ن مقام مس��ئول در بانک مرکزی در همین ارتب��اط تأکید کرد که این‬ ‫موارد به معنای اجرای پیمان دوجانبه پولی نیس��ت چراکه لزوما نباید برای‬ ‫حذف دالر از پیمان دو جانبه استفاده کرد‪ .‬وی با بیان اینکه پیمان دو جانبه‬ ‫پولی مزایای دیگری عالوه بر حذف دالر برای کشورها به همراه دارد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫دنبال آن هستیم که پیمان دو جانبه پولی را با تعدادی از کشورها اجرا کنیم‪.‬‬ ‫معاون ارزی بانک مرکزی هدف از اجرای پیمان دو جانبه پولی با کشورها را‬ ‫تسهیل مبادالت تجاری و اقتصادی اعالم کرد‪.‬‬ ‫ب��ا افزایش رق��م معوقات بانک��ی به حدود‬ ‫‪ ۹۴‬هزار میلی��ارد تومان‪ ،‬معاون نظارت بانک‬ ‫مرک��زی بیش��ترین میزان ای��ن معوقات را ‪3‬‬ ‫هزار میلیارد توم��ان و متعلق به مجموعه‌ای‬ ‫از شرکت‌های حقوقی عنوان کرد‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬تهرانفر معتقد اس��ت که‬ ‫آمار معوقات فعلی برای مشتریانی است که در‬ ‫ی��ک دوره زمانی خاص اتفاق افتاده و بانک‌ها‬ ‫مجبورند خیلی از آنها را تمدید کنند‪ .‬دوره‌ای که ظاهرا بانک‌ها به هر دلیلی‬ ‫محکوم به باز گذاشتن درها و واگذاری تسهیالت به عده‌ای خاص بودند‪ ،‬در‬ ‫این بازه زمانی مقررات کمتر رعایت ش��ده و به رتبه‌سنجی مشتریان آنچنان‬ ‫وارد نمی‌شدند‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬در این دور ‌ه فضای ضدبانکی بس��یار سختی شکل گرفته بود که‬ ‫وضعیت فعلی از نتایج آن اس��ت‪ .‬خود بدهکاران هم از این وضعیت خس��ته‬ ‫شده‌اند چون با وجود پرداخت نکردن بدهی‌ها‪ ،‬این بدهی‌ها حذف نشده‌اند و‬ ‫باالخره با رای دادگاه یا بدون رای باید حق بانک‌ها برگردد چراکه این منابع‬ ‫برای سپرده‌گذاران است‪.‬‬ ‫تهرانفر با بیان اینکه درحال حاضر ش��رایط به روال عادی برگش��ته است‪،‬‬ ‫یادآورش��د‪ :‬به نظر می‌رسد در بانک‌ها نظمی حاکم شده که مشتریان جدید‬ ‫به مطالبات معوق اضافه نمی‌شود‪ ،‬ظاهرا از ابتدا به گونه‌ای با مشتری جدید‬ ‫قرار‌داد می‌بندند که تقریبا منتج به سررسید گذشته‪ ،‬معوق و مشکوک‌‌الوصول‬ ‫نخواهد ش��د‪ .‬معاون نظارت بانک مرکزی همچنین در مورد اینکه بیشترین‬ ‫رقم معوقات بانکی چقدر و در اختیار چه کسی است‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬بیشترین‬ ‫رقم کمی بیش از ‪ 3‬هزار میلیارد تومان است که شخص حقیقی نیست بلکه‬ ‫مجموعه‌ای از ش��رکت‌های حقوقی است‪ .‬وی اضافه کرد‪ :‬به نظر می‌رسد در‬ ‫بین ‪ 100‬نفر اول بدهکاران کش��ور اصال شخص حقیقی وجود ندارد و اغلب‬ ‫شرکت‌های صنعتی‪ ،‬تولید‌ی و کشاورزی هستند‪.‬‬ ‫صورت��ی که بانک مرکزی ابزارهای الزم را برای کنترل‬ ‫بازار در اختیار داش��ته باش��د‪ ،‬سیاس��ت و ضوابطی که‬ ‫برای بازار ارز تعیین کرده می‌تواند برای کنترل و خروج‬ ‫واس��طه‌گران از بازار مفید واقع شود‪ ،‬گفت‪ :‬در غیر این‬ ‫صورت این اقدامات به‌ط��ور مقطعی بر بازار اثر خواهد‬ ‫داشت و پس از یک دوره کوتاه‌مدت‪ ،‬وضعیت به همان‬ ‫روال قبل بازخواهد گشت‪.‬‬ ‫وی در ادامه تصریح کرد‪ :‬باید شرایط به گونه‌ای باشد‬ ‫که بانک مرکزی ارز کافی در اختیار داش��ته باشد تا در‬ ‫زم��ان افزایش تقاضا بتواند با عرض��ه به موقع ارز‪ ،‬بازار‬ ‫را کنت��رل کند و التهاب��ات را کاهش دهد‪ ،‬ضمن اینکه‬ ‫چشم‌انداز روشن‌تری پیش‌روی مذاکرات هسته‌ای قرار‬ ‫داش��ته باشد تا این امر خألهای موجود دراین بخش را‬ ‫پوش��ش دهد تا بانک مرکزی هم بتواند به واس��طه آن‬ ‫نظارت بیشتری بر بازار ارز داشته باشد‪ .‬به گفته او این‬ ‫ش��رایط کمک می‌کند ضوابطی ک��ه بانک مرکزی قرار‬ ‫اس��ت بر بازار ارز برای ایجاد ثبات و کاهش سفته‌بازی‬ ‫اعمال کند به ش��کل مطلوبی اجرایی شده و آثار مثبت‬ ‫آن در بخش اقتصاد نمایان شود‪.‬‬ ‫رش��ید بیگی البته بر این باور است که بانک مرکزی‬ ‫فقط باید برای نظم بخش��یدن و نظ��ارت بر عملکرد و‬ ‫فعالیت صرافی‌ها در این بازار دخالت کند و نرخ‌گذاری‬ ‫ارز باید به بازار واگذار ش��ود‪ .‬بازار ارز براساس عرضه و‬ ‫تقاضاست و باید با این شیوه اداره شود‪ .‬این کارشناس‬ ‫اقتصادی براین باور اس��ت که اگر به دنبال این هستیم‬ ‫که بازار ارز بدون التهاب باش��د و شفافیت در معامالت‬ ‫ارزی ایجاد ش��ود‪ ،‬نیازمند فراهم آوردن ش��رایط فوق‬ ‫اس��ت و در این ش��رایط اس��ت که داللی ارزی از بین‬ ‫خواهد رفت‪.‬‬ ‫نبض بازار‬ ‫طال و سکه بر مدار نزول‬ ‫گ�روه اقتصاد‪ :‬قیمت‬ ‫ط�لا ک��ه در بازارهای‬ ‫جهانی ب��ه علت برنامه‬ ‫بانک مرک��زی اروپا به‬ ‫شدت افزایش یافته بود‬ ‫ب��ا تقویت ارزش دالر و‬ ‫جو روانی ایجاد ش��ده‬ ‫ناش��ی از تضعی��ف یورو در آخری��ن روز کاری خود‬ ‫کاهش یافت و اونس جهانی به ‪ ۱۲۹۴‬دالر رس��ید‬ ‫و سبب ش��د که قیمت‌ها در بازار داخلی نیز با افت‬ ‫ش��دید روبه‌رو ش��ود‪ .‬به هر حال ب��ا وجود اینکه‬ ‫دیروز بازارهای جهانی طال س��اعات تعطیل خود را‬ ‫س��پری می‌کردند بهای س��که و طال در بازار تهران‬ ‫ب��ا توجه به ب��ازار جهانی طال‪ ،‬س��یر نزولی به خود‬ ‫گرفت و نسبت به آخرین روز هفته یعنی پنجشنبه‪،‬‬ ‫ارزان ش��د‪ .‬به ای��ن ترتیب قیمت تمام س��که بهار‬ ‫آزادی ط��رح جدید‪ ،‬که روز پنجش��نبه یک‌میلیون‬ ‫و ‪ 42‬هزارتوم��ان قیم��ت خ��ورده ب��ود‪ ،‬دی��روز با‬ ‫‪15‬هزارتوم��ان افت قیم��ت به ن��رخ یک‌میلیون و‬ ‫‪27‬ه��زار تومان رس��ید‪ .‬همچنین در ای��ن روز نیم‬ ‫س��که ‪513‬هزارتومان به فروش رسید که نسبت به‬ ‫آخرین روز کاری هفته گذش��ته‪9 ،‬هزارتومان ارزان‬ ‫ش��د و ربع‌س��که نیز با کاهش ‪6‬هزارتومانی‪ ،‬از نرخ‬ ‫‪272‬هزارتومان به نرخ ‪266‬هزارتومان نزدیک ش��د‪.‬‬ ‫نرخ س��که‌های یک گرمی هم از این قاعده مستثنا‬ ‫نب��وده و با افت ‪ 6‬هزارتومانی بر نرخ ‪168‬هزارتومان‬ ‫ایستاد‪ .‬هرگرم طالی ‪18‬عیار هم در این روز حدود‬ ‫‪103‬هزار تومان قیمت خورد‪.‬‬
‫بازار معامالت روزانه‬ ‫یکشنبه ‪ 5‬بهمن ‪ 4 - 1393‬ربیع الثانی ‪ 25 -1436‬ژانویه ‪ -2015‬شماره ‪ -141‬پیاپی ‪1459‬‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫بورس‬ ‫‪15‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪15‬‬ ‫قیمت ارز‬ ‫قیمت سکه‬ ‫عنوان‬ ‫قیمت خرید‬ ‫قیمت فروش‬ ‫ارز‬ ‫خرید ‪Buy /‬‬ ‫فروش ‪Sell /‬‬ ‫سکه یک گرمی‬ ‫‪1,680,000‬‬ ‫‪1,750,000‬‬ ‫دالر امریکا‬ ‫‪34500‬‬ ‫‪34630‬‬ ‫سکه ربع‬ ‫‪2,660,000‬‬ ‫‪2,720,000‬‬ ‫یورو‬ ‫‪49520‬‬ ‫‪49750‬‬ ‫سکه نیم‬ ‫‪5,140,000‬‬ ‫‪5,200,000‬‬ ‫پوند انگلیس‬ ‫‪52500‬‬ ‫‪53000‬‬ ‫شاخص های بورس‬ ‫نام شاخص‬ ‫مقدار شاخص‬ ‫درصد تغییر‬ ‫زراعت‪01-‬‬ ‫‪6839.7‬‬ ‫‪-0.186793141‬‬ ‫استخراجنفتجزکشف‪11‬‬ ‫‪761‬‬ ‫‪0‬‬ ‫سکه امامی‬ ‫‪10,395,000‬‬ ‫‪10,425,000‬‬ ‫دالر کانادا‬ ‫‪28400‬‬ ‫‪28800‬‬ ‫سایر معادن‪14-‬‬ ‫‪3196.5‬‬ ‫سکه بهار آزادی‬ ‫‪10,280,000‬‬ ‫‪10,370,000‬‬ ‫درهم امارت‬ ‫‪9410‬‬ ‫‪9520‬‬ ‫محصوالت چرمی‪19-‬‬ ‫‪617.8‬‬ ‫سکه ربع ( زير ‪) 86‬‬ ‫‪2,570,000‬‬ ‫‪2,630,000‬‬ ‫فرانک سوئیس‬ ‫‪38600‬‬ ‫‪39500‬‬ ‫محصوالت کاغذ‪21-‬‬ ‫‪6258.9‬‬ ‫سکه نيم ( زير ‪) 86‬‬ ‫‪5,140,000‬‬ ‫‪5,180,000‬‬ ‫لیر ترکیه‬ ‫‪14800‬‬ ‫‪15100‬‬ ‫فراورده نفتی‪23-‬‬ ‫سکه امامي ( زير ‪)86‬‬ ‫‪10,280,000‬‬ ‫‪10,330,000‬‬ ‫ریال عربستان‬ ‫‪9150‬‬ ‫‪9350‬‬ ‫ذغال سنگ‪10-‬‬ ‫‪12865.8‬‬ ‫‪0.316564264‬‬ ‫‪1117.3‬‬ ‫‪0.035813412‬‬ ‫‪16285.7‬‬ ‫‪-1.690832921‬‬ ‫‪41179.5‬‬ ‫‪-2.069455906‬‬ ‫‪19531.1‬‬ ‫‪-0.268590716‬‬ ‫‪ 1‬گرم طال‬ ‫‪1,038,700‬‬ ‫‪1,057,700‬‬ ‫رینگت مالزی‬ ‫‪9800‬‬ ‫‪10200‬‬ ‫محصوالت فلزی‪28-‬‬ ‫‪21955.8‬‬ ‫‪-1.207247988‬‬ ‫‪ 1‬مثقال طال‬ ‫‪4,560,000‬‬ ‫‪4,580,000‬‬ ‫یوآن چین‬ ‫‪5500‬‬ ‫‪5680‬‬ ‫دستگاههای برقی‪31-‬‬ ‫‪303494‬‬ ‫ابزار پزشکی‪33-‬‬ ‫‪1558.7‬‬ ‫فرابورس‬ ‫بورس‬ ‫بیشترین حجم معامالت‬ ‫بیشترین رشد قیمت‬ ‫کانه فلزی‪13-‬‬ ‫‪793.3‬‬ ‫‪-3.993706886‬‬ ‫منسوجات‪17-‬‬ ‫محصوالت چوبی‪20-‬‬ ‫انتشار و چاپ‪22-‬‬ ‫الستیک‪25-‬‬ ‫فلزات اساسی‪27-‬‬ ‫ماشین آالت‪29-‬‬ ‫وسایل ارتباطی‪32-‬‬ ‫خودرو‪34-‬‬ ‫‪292469‬‬ ‫‪28873.5‬‬ ‫‪11080.7‬‬ ‫‪2607.5‬‬ ‫قند و شکر‪38-‬‬ ‫‪2204.7‬‬ ‫‪-0.438041908‬‬ ‫‪4414‬‬ ‫‪0.723364443‬‬ ‫چند رشته ای ص‪39-‬‬ ‫‪6116.8‬‬ ‫مواد دارویی‪43-‬‬ ‫‪4651.2‬‬ ‫پیمانکاری‪45-‬‬ ‫‪919.7‬‬ ‫کانی غیرفلزی‪54-‬‬ ‫‪1773.5‬‬ ‫بانك تجارت‬ ‫‪45304180‬‬ ‫‪810‬‬ ‫سرمايه گذاري تدبيرگران فارس و خوزستان‬ ‫‪2267‬‬ ‫‪4.61‬‬ ‫‪17630702‬‬ ‫‪815‬‬ ‫بانك تجارت‬ ‫‪810‬‬ ‫‪3.98‬‬ ‫سایرمالی‪58-‬‬ ‫‪1611.4‬‬ ‫سرمايه گذاري نفت و گاز پتروشيمي تامين‬ ‫‪12235373‬‬ ‫‪2293‬‬ ‫بانك ايران زمين‬ ‫ايران خودرو‬ ‫‪9505117‬‬ ‫‪2349‬‬ ‫پتروشيمي خارك‬ ‫بانکها‪57-‬‬ ‫‪2170‬‬ ‫‪3.83‬‬ ‫مالی‪65-‬‬ ‫‪121537.9‬‬ ‫‪0.488228767‬‬ ‫‪16314‬‬ ‫‪3.19‬‬ ‫انبوه سازی‪70-‬‬ ‫‪769.3‬‬ ‫‪-0.748290543‬‬ ‫‪1933‬‬ ‫سامان گستر اصفهان‬ ‫‪1066‬‬ ‫حمل و نقل توكا‬ ‫‪2108‬‬ ‫‪3.95‬‬ ‫‪3.28‬‬ ‫بیمه و بازنشسته‪66‬‬ ‫‪3298.7‬‬ ‫رایانه‪72-‬‬ ‫‪4215.5‬‬ ‫‪-0.099533142‬‬ ‫شاخص آزاد شناور‬ ‫‪73465.4‬‬ ‫‪-0.08228393‬‬ ‫شاخص ‪ 30‬شرکت بزرگ‬ ‫‪2924.5‬‬ ‫بیشترین افت قیمت‬ ‫فنی مهندسی‪74-‬‬ ‫نام شرکت‬ ‫قيمت پاياني‬ ‫ارزش معامله‬ ‫نام شرکت‬ ‫قيمت پاياني‬ ‫هلدينگ پتروشيمي خليج فارس‬ ‫‪10827‬‬ ‫‪102774087340‬‬ ‫ت‪-‬صنايع سيمان دشتستان‬ ‫‪1150‬‬ ‫‪-54.02‬‬ ‫شاخص‪50‬شرکت فعالتر‬ ‫بانك تجارت‬ ‫‪810‬‬ ‫‪36695770822‬‬ ‫ت‪-‬بيمه پارسيان‬ ‫‪782‬‬ ‫‪-7.67‬‬ ‫‪37086414713‬‬ ‫ت‪-‬سرمايه گذاري صنعت و معدن‬ ‫‪246‬‬ ‫سرمايه گذاري نفت و گاز پتروشيمي تامين‬ ‫‪2293‬‬ ‫‪28047718722‬‬ ‫ت‪-‬پارس سرام‬ ‫‪2857‬‬ ‫‪-7.57‬‬ ‫اجاره مسکن سه ماهه ‪ 20‬درصد‬ ‫‪1024655‬‬ ‫‪25975000000‬‬ ‫صنايع آذر آب‬ ‫‪2445‬‬ ‫‪-5.56‬‬ ‫ايران خودرو‬ ‫‪2349‬‬ ‫‪22329302451‬‬ ‫‪-0.500154369‬‬ ‫رادیویی‪64-‬‬ ‫درصد تغيير‬ ‫بانك ملت‬ ‫‪0.760587727‬‬ ‫حمل و نقل‪60-‬‬ ‫شاخص بازار دوم‬ ‫‪1933‬‬ ‫‪582.9‬‬ ‫‪-0.466992146‬‬ ‫‪3333.9‬‬ ‫‪1765‬‬ ‫‪27116220582‬‬ ‫‪713.8‬‬ ‫‪-0.223651104‬‬ ‫‪-0.131803613‬‬ ‫بیشترین ارزش معامالت‬ ‫پتروشيمي خارك‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-1.477695684‬‬ ‫سرمایه گذاریها‪56-‬‬ ‫‪16314‬‬ ‫‪-0.278718751‬‬ ‫کاشی و سرامیک‪49-‬‬ ‫‪1406.7‬‬ ‫بانك حكمت ايرانيان‬ ‫‪-0.636777128‬‬ ‫‪2154.7‬‬ ‫نام شرکت‬ ‫‪9845092‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-0.34686893‬‬ ‫حجم معامالت‬ ‫بانك ملت‬ ‫‪-3.795827676‬‬ ‫‪3280.3‬‬ ‫قيمت پاياني‬ ‫‪14031611‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪272.7‬‬ ‫نام شرکت‬ ‫سايپا ديزل‬ ‫‪-0.099211509‬‬ ‫‪0‬‬ ‫قيمت پاياني‬ ‫بانك صادرات ايران‬ ‫‪-1.199265283‬‬ ‫‪10633.2‬‬ ‫درصد تغيير‬ ‫‪26280632‬‬ ‫‪-0.214614523‬‬ ‫‪-0.394368308‬‬ ‫سیمان‪53-‬‬ ‫‪690‬‬ ‫‪0.047959695‬‬ ‫‪-0.609017089‬‬ ‫شیمیایی‪44-‬‬ ‫صندوق سرمايهگذاري آساس‬ ‫‪-3.861573199‬‬ ‫حمل و نقل‪35-‬‬ ‫غذایی بجز قند‪42-‬‬ ‫‪6705‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1125.2‬‬ ‫مبلمان‪36-‬‬ ‫‪4.52‬‬ ‫‪-3.985942569‬‬ ‫ت‪-‬سرمايه گذاري توكا فوالد‬ ‫‪375‬‬ ‫مرجان كار‬ ‫‪5428‬‬ ‫‪-7.87‬‬ ‫شاخص صنعت‬ ‫‪513.6‬‬ ‫‪554.2‬‬ ‫‪-1.192766449‬‬ ‫‪-0.29620674‬‬ ‫‪-1.071046055‬‬ ‫‪128430.7‬‬ ‫‪0.1613585‬‬ ‫‪2653.7‬‬ ‫‪0.086746624‬‬ ‫‪0.20901864‬‬ ‫‪54805.1‬‬ ‫‪-0.08277044‬‬ ‫‪65029.1‬‬ ‫‪0.000307556‬‬ ‫شاخص بازار اول‬ ‫‪47821.9‬‬ ‫شاخص قیمت ‪ 50‬شرکت‬ ‫‪125159.5‬‬ ‫‪-0.304123026‬‬ ‫بازار اول فرابورس‬ ‫‪190.6‬‬ ‫‪-0.417972832‬‬ ‫شاخص کل‬ ‫‪-7.18‬‬ ‫شاخص کل فرابورس‬ ‫‪-4.99‬‬ ‫بازار دوم فرابورس‬ ‫‪703‬‬ ‫‪328.2‬‬ ‫‪-0.066034877‬‬ ‫‪-0.860245381‬‬ ‫‪-0.965600483‬‬
‫بانك‌ايران‌زمين‬ ‫‪16‬‬ ‫امتيازتسهيالت‌مسكن‌آبان‌ماه‌‪92‬‬ ‫امتياز‌تسهيالت‌مسكن‌خرداد‌‪92‬‬ ‫‌پارسيان‌‬ ‫بورس و بانك‬ ‫بازار‬ ‫یکشنبه ‪ 5‬بهمن ‪ 4 - 1393‬ربیع الثانی ‪ 25 -1436‬ژانویه ‪ -2015‬شماره ‪ -141‬پیاپی ‪1459‬‬ ‫نام شرکت‬ ‫آخرین قیمت‬ ‫درصد تغییر‬ ‫حجم معامالت‬ ‫ابزارپزشكي‪ ،‬اپتیكي و اندازهگیري‬ ‫ارزش معامله‬ ‫تعداد دفعات معامله‬ ‫‪2170‬‬ ‫‪819703‬‬ ‫‪813712‬‬ ‫‪2327‬‬ ‫‪3.83‬‬ ‫‪-1.21‬‬ ‫‪-0.93‬‬ ‫‪-1.06‬‬ ‫‪731,657‬‬ ‫‪1587883476‬‬ ‫‪97‬‬ ‫‪656‬‬ ‫‪533794955‬‬ ‫‪91‬‬ ‫‪565‬‬ ‫‪1,039,990‬‬ ‫‪599‬‬ ‫‪-1.83‬‬ ‫‪802939‬‬ ‫امتيازتسهيالت‌مسكن‌آبان‌ماه‌‪91‬‬ ‫آخرین قیمت درصد تغییر حجم معامالت‬ ‫نام شرکت‬ ‫‪638‬‬ ‫‪-0.96‬‬ ‫‪822831‬‬ ‫امتيازتسهيالت‌مسكن‌ارديبهشت‌‪92‬‬ ‫گیري‬ ‫‪814429‬ابزارپزشكي‪،‬‬ ‫اپتیكي و اندازه ‪430‬‬ ‫‪-2.04‬‬ ‫امتيازتسهيالت‌مسكن‌آذر‌ماه‌‪92‬‬ ‫‪165,915‬‬ ‫‪-3.79‬‬ ‫‪7200‬‬ ‫كنتورسازي‌ايران‌‬ ‫‪505‬‬ ‫‪-1.65‬‬ ‫‪795271‬‬ ‫امتيازتسهيالت‌مسكن‌شهريورماه‪91‬‬ ‫‪2932‬‬ ‫‪824735‬‬ ‫‪-3.99‬‬ ‫‪-1.13‬‬ ‫‪160,198‬‬ ‫‪594‬‬ ‫‪469763536‬‬ ‫‪489892440‬‬ ‫‪39‬‬ ‫‪72‬‬ ‫‪814330‬‬ ‫‪5079‬‬ ‫‪-1.05‬‬ ‫‪-3.99‬‬ ‫‪523‬‬ ‫‪66,217‬‬ ‫‪425894434‬‬ ‫‪336316343‬‬ ‫‪70‬‬ ‫‪33‬‬ ‫كنتورسازي‌ايران‌‬ ‫‪7200‬‬ ‫‪-3.79‬‬ ‫‪165,915‬‬ ‫ذغال‌سنگ‌‌نگين‌‌ط‌بس‌‬ ‫‪2932‬‬ ‫‪-3.99‬‬ ‫‪160,198‬‬ ‫‪469763536‬‬ ‫‪39‬‬ ‫ذغال‌سنگ‌‌نگين‌‌ط‌بس‌‬ ‫امتياز‌تسهيالت‌مسكن‌بهمنماه‌‪92‬‬ ‫تامين‌‌ماسه‌‌ريخته‌گري‌‬ ‫‪5079‬‬ ‫‪-3.99‬‬ ‫‪66,217‬‬ ‫‪336316343‬‬ ‫‪33‬‬ ‫امتيازتسهيالت‌مسكن‌اسفندماه‪91‬‬ ‫تامين‌‌ماسه‌‌ريخته‌گري‌‬ ‫توسعه‌معادن‌وفلزات‌‬ ‫‪1926‬‬ ‫‪2.39‬‬ ‫‪4,390,191‬‬ ‫‪8476234409‬‬ ‫‪297‬‬ ‫امتياز‌تسهيالت‌مسكن‌دي‌ماه‌‪92‬‬ ‫توسعه‌معادن‌وفلزات‌‬ ‫معدني‌و‌صنعتي‌گل‌گهر‬ ‫‪4236‬‬ ‫‪-0.45‬‬ ‫‪604,618‬‬ ‫‪2470297199‬‬ ‫‪57‬‬ ‫امتياز‌تسهيالت‌مسكن‌اسفندماه‪92‬‬ ‫معدني‌و‌صنعتي‌گل‌گهر‬ ‫معدني‌‌دماوند‬ ‫‪7951‬‬ ‫‪1.66‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪81330000‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪826918‬‬ ‫‪4236‬‬ ‫‪819527‬‬ ‫‪8109‬‬ ‫‪-1.68‬‬ ‫‪0.04‬‬ ‫‪1‬‬ ‫معادن‌منگنزايران‌‬ ‫امتياز‌تسهيالت‌مسكن‌مرداد‌‪92‬‬ ‫‪4001‬‬ ‫‪818594‬‬ ‫‪-0.02‬‬ ‫‪-1.28‬‬ ‫‪280‬‬ ‫‪493‬‬ ‫‪10535043095‬‬ ‫‪528‬‬ ‫شهر‌سازي‌و‌خانه‌سازي‌باغميشه‪90‬‬ ‫امتياز‌تسهيالت‌مسكن‌اسفندماه‬ ‫‪3281691928‬‬ ‫‪352‬‬ ‫‪799460‬‬ ‫‪2234‬‬ ‫‪2293‬‬ ‫‪1262‬‬ ‫‪342‬‬ ‫‪4,714,984‬‬ ‫‪6908‬‬ ‫‪2031‬‬ ‫معدني‌وصنعتي‌چادرملو‬ ‫باما‬ ‫‪3650‬‬ ‫استخراج سایر معادن‬ ‫استخراج کانه هاي فلزي‬ ‫‪0.30‬‬ ‫‪1,400,879‬‬ ‫‪8109‬‬ ‫‪0.04‬‬ ‫معادن‌منگنزايران‌‬ ‫‪4001‬‬ ‫‪-0.02‬‬ ‫‪280‬‬ ‫شهر‌سازي‌و‌خانه‌سازي‌باغميشه‬ ‫‪2234‬‬ ‫‪-4.57‬‬ ‫‪4,714,984‬‬ ‫سرمايه‌گذاري‌مسكن‌تهران‬ ‫‪2006‬‬ ‫‪-2.34‬‬ ‫سرمايه‌‌گذاري‌‌شاهد‬ ‫س‪‌.‬توسعه‌وعمران‌استان‌كرمان‬ ‫سرمايه‌گذاري‌مسكن‌شمال‌شرق‬ ‫‪1262‬‬ ‫‪6908‬‬ ‫‪1724‬‬ ‫شركت‌سرمايه‌گذاري‌مسكن‌شمالغرب‬ ‫‪2678‬‬ ‫سرمايه‌گذاري‌توسعه‌آذربايجان‌‬ ‫‪2077‬‬ ‫سامان‌‌گستراصفهان‌‬ ‫‪1765‬‬ ‫انبوه سازي‪ ،‬امالك و مستغالت‬ ‫‪1075760‬‬ ‫‪-3.69‬‬ ‫‪1,032,145‬‬ ‫‪7130064984‬‬ ‫‪-1.72‬‬ ‫‪982,255‬‬ ‫‪2630486791‬‬ ‫‪184‬‬ ‫‪-3.84‬‬ ‫‪289,934‬‬ ‫‪-2.60‬‬ ‫‪3.95‬‬ ‫سرمايه‌گذاري‌مسكن‌زاينده‌رود‬ ‫عمران‌و‌توسعه‌شاهد‬ ‫‪2135‬‬ ‫‪-3.26‬‬ ‫‪2,286,481‬‬ ‫‪232‬‬ ‫‪297,935‬‬ ‫‪945210122‬‬ ‫‪74‬‬ ‫نوسازي‌وساختمان‌تهران‌‬ ‫‪5751‬‬ ‫‪-0.69‬‬ ‫‪41,339‬‬ ‫‪229844840‬‬ ‫توريستي‌ورفاهي‌آبادگران‌ايران‬ ‫‪2731‬‬ ‫‪-0.04‬‬ ‫‪3297111‬‬ ‫‪2‬‬ ‫افست‌‬ ‫بانك‌صادرات‌ايران‬ ‫بانك‌ملت‬ ‫امتيازتسهيالت‌مسكن‌آذرماه‌‪93‬‬ ‫امتياز‌تسهيالت‌مسكن‌دي‌ماه‪93‬‬ ‫بانك‌حكمت‌‌ايرانيان‬ ‫بانك‌گردشگري‬ ‫پست‌بانك‌ايران‬ ‫امتيازتسهيالت‌مسكن‌آبانماه‪93‬‬ ‫ح‌‪‌.‬بانك‌سينا‬ ‫بانك‌دي‬ ‫‪178,945‬‬ ‫‪60,853‬‬ ‫انتشار‪ ،‬چاپ و تكثیر‬ ‫‪1,257‬‬ ‫‪10680‬‬ ‫‪-2.07‬‬ ‫‪20,710‬‬ ‫‪810‬‬ ‫‪3.98‬‬ ‫‪45,304,180‬‬ ‫‪36695770822‬‬ ‫‪1877‬‬ ‫‪1933‬‬ ‫‪2.11‬‬ ‫‪14,031,611‬‬ ‫‪27116220582‬‬ ‫‪-4.77‬‬ ‫‪18,038‬‬ ‫‪14439969448‬‬ ‫‪1.10‬‬ ‫‪6,879,211‬‬ ‫بانكها و موسسات اعتباري‬ ‫‪1.02‬‬ ‫‪26,280,632‬‬ ‫‪830840‬‬ ‫‪-1.16‬‬ ‫‪14,061‬‬ ‫‪1066‬‬ ‫‪1.43‬‬ ‫‪1464‬‬ ‫‪1368‬‬ ‫‪9,845,092‬‬ ‫‪10492834262‬‬ ‫‪758‬‬ ‫‪-3.53‬‬ ‫‪5,172,693‬‬ ‫‪7074671451‬‬ ‫‪585‬‬ ‫‪1.33‬‬ ‫‪5,061,963‬‬ ‫‪1545375931‬‬ ‫بانك‌حكمت‌‌ايرانيان‬ ‫ح‪‌.‬توكاريل‬ ‫بانك‌گردشگري‬ ‫حمل‌و‌نقل‌بين‌المللي‌خليج‌فارس‬ ‫پست‌بانك‌ايران‬ ‫حمل‌و‌نقل‌پتروشيمي(‌سهامي‌عام‬ ‫امتيازتسهيالت‌مسكن‌آبانماه‪93‬‬ ‫‪1515‬‬ ‫‪4,708‬‬ ‫‪2,242,433‬‬ ‫‪3396246777‬‬ ‫‪4,055,507‬‬ ‫‪6475709465‬‬ ‫‪71,751‬‬ ‫‪145278763‬‬ ‫امتيازتسهيالت‌مسكن‌شهريورماه‪93‬‬ ‫‪828918‬‬ ‫‪1229‬‬ ‫‪-3.83‬‬ ‫‪3,502,537‬‬ ‫‪4306039837‬‬ ‫‪-1.28‬‬ ‫‪960‬‬ ‫‪792619163‬‬ ‫‪119‬‬ ‫‪-1.68‬‬ ‫‪821‬‬ ‫‪675653911‬‬ ‫‪106‬‬ ‫‪934‬‬ ‫‪751903685‬‬ ‫‪565‬‬ ‫امتياز‌تسهيالت‌مسكن‌تيرماه‪93‬‬ ‫‪830142‬‬ ‫‪0.40‬‬ ‫امتياز‌تسهيالت‌مسكن‌ارديبهشت‪93‬‬ ‫‪822965‬‬ ‫امتيازتسهيالت‌مسكن‌مهرماه‪91‬‬ ‫‪805036‬‬ ‫‪-1.35‬‬ ‫‪819703‬‬ ‫‪-1.21‬‬ ‫امتيازتسهيالت‌مسكن‌آبان‌ماه‌‪92‬‬ ‫امتياز‌تسهيالت‌مسكن‌خرداد‌‪92‬‬ ‫بانك‌پارسيان‌‬ ‫امتيازتسهيالت‌مسكن‌آبان‌ماه‌‪91‬‬ ‫‪971‬‬ ‫‪108‬‬ ‫‪731,657‬‬ ‫‪1587883476‬‬ ‫‪97‬‬ ‫‪813712‬‬ ‫‪-0.93‬‬ ‫‪656‬‬ ‫‪533794955‬‬ ‫‪91‬‬ ‫‪802939‬‬ ‫‪-1.83‬‬ ‫‪599‬‬ ‫‪2327‬‬ ‫امتيازتسهيالت‌مسكن‌ارديبهشت‌‪92‬‬ ‫امتيازتسهيالت‌مسكن‌شهريورماه‪91‬‬ ‫‪795271‬‬ ‫‪814429‬‬ ‫‪3.83‬‬ ‫‪-1.06‬‬ ‫‪-0.96‬‬ ‫‪-2.04‬‬ ‫‪-1.65‬‬ ‫‪589‬‬ ‫‪806067654‬‬ ‫‪132‬‬ ‫‪475419782‬‬ ‫‪2170‬‬ ‫‪-2.19‬‬ ‫‪979‬‬ ‫‪811084664‬‬ ‫‪191‬‬ ‫‪97‬‬ ‫‪822831‬‬ ‫امتيازتسهيالت‌مسكن‌آذر‌ماه‌‪92‬‬ ‫‪220‬‬ ‫‪186‬‬ ‫‪-0.05‬‬ ‫امتياز‌تسهيالت‌مسكن‌مردادماه‪93‬‬ ‫بانك‌ايران‌زمين‬ ‫‪253‬‬ ‫‪2005982094‬‬ ‫‪828483‬‬ ‫امتيازتسهيالت‌مسكن‌بهمن‌ماه‌‪91‬‬ ‫‪2621360283‬‬ ‫‪371‬‬ ‫‪216‬‬ ‫‪-0.47‬‬ ‫‪807164‬‬ ‫‪664‬‬ ‫‪267‬‬ ‫‪-0.92‬‬ ‫امتياز‌تسهيالت‌مسكن‌خردادماه‪93‬‬ ‫‪804‬‬ ‫‪3909375502‬‬ ‫‪2,420‬‬ ‫‪0.32‬‬ ‫‪10068927265‬‬ ‫‪980‬‬ ‫‪479‬‬ ‫امتيازتسهيالت‌مسكن‌مهرماه‪93‬‬ ‫‪825645‬‬ ‫مهندسي‌ساختمان‌تاسيسات‌راه‌آهن‬ ‫بانك‌تجارت‬ ‫‪11682442530‬‬ ‫‪829020‬‬ ‫بانك‌سينا‬ ‫بيمه‌سامان‬ ‫افست‌‬ ‫‪924‬‬ ‫‪0.73‬‬ ‫‪2092‬‬ ‫آ‪.‬س‪.‬پ‬ ‫بيمه‌ملت‬ ‫توريستي‌ورفاهي‌آبادگران‌ايران‬ ‫ح‌‪‌.‬بيمه‌دي‬ ‫امتيازتسهيالت‌مسكن‌آذرماه‌‪93‬‬ ‫تايدواترخاورميانه‬ ‫‪830369‬‬ ‫‪1587‬‬ ‫عمران‌و‌توسعه‌شاهد‬ ‫بيمه‌ميهن‬ ‫‌وساختمان‌تهران‌‬ ‫نوسازي‬ ‫بيمه‌پارسيان‬ ‫‪18142764338‬‬ ‫‪-1.06‬‬ ‫‪305‬‬ ‫‌گذاري‌توسعه‌آذربايجان‌‬ ‫سرمايه‬ ‫بيمه‌البرز‬ ‫‪1763‬‬ ‫‪-1.11‬‬ ‫بانك‌اقتصادنوين‌‬ ‫‪75701132‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪216833700‬‬ ‫‪3,162‬‬ ‫بانك‌‌پاسارگاد‬ ‫‪381986218‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪800530‬‬ ‫شركت‌سرمايه‌گذاري‌مسكن‌شمالغرب‬ ‫بيمه‌‌دي‬ ‫‌گذاري‌مسكن‌زاينده‌رود‬ ‫سرمايه‬ ‫بيمه‌پارسيان‬ ‫ح‪.‬‬ ‫بيمه‌اتكايي‌ايرانيانن‌‬ ‫سرمايه‌گذاري‌‌مسك‬ ‫‪602329232‬‬ ‫‪77‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪690‬‬ ‫سرمايه‌گذاري‌مسكن‌شمال‌شرق‬ ‫‪2,318,489‬‬ ‫‪-0.51‬‬ ‫بانك‌تجارت‬ ‫بانك‌خاورميانه‬ ‫سرمايه‌گذاري‌مسكن‌تهران‬ ‫‪4092034285‬‬ ‫‪1,250,714‬‬ ‫آ‪.‬س‪.‬پ‬ ‫امتيازتسهيالت‌مسكن‌فروردين‌‪92‬‬ ‫‪155‬‬ ‫‪1963051997‬‬ ‫‪1244‬‬ ‫امتيازتسهيالت‌مسكن‌آذر‌ماه‌‪91‬‬ ‫معدني‌‌دماوند‬ ‫‌‌گستراصفهان‌‬ ‫سامان‬ ‫بيمه‌دانا‬ ‫‪55‬‬ ‫‪-4.97‬‬ ‫امتياز‌تسهيالت‌مسكن‌شهريور‌‪92‬‬ ‫باما‬ ‫توسعه‌وعمران‌استان‌كرمان‬ ‫بانس‪‌.‬‬ ‫ك‌‌كارآفرين‌‬ ‫‪321‬‬ ‫‪3942641647‬‬ ‫امتيازتسهيالت‌مسكن‌دي‌ماه‌‪91‬‬ ‫معدني‌وصنعتي‌چادرملو‬ ‫‪451‬‬ ‫‪-3.59‬‬ ‫‪1,635,876‬‬ ‫امتياز‌تسهيالت‌مسكن‌فروردين‌‪93‬‬ ‫بانك‌انصار‬ ‫‌‌گذاري‌‌شاهد‬ ‫سرمايه‬ ‫‪5,402,023‬‬ ‫‪3173‬‬ ‫سرمايه‌گذاري‌‌مسكن‌‬ ‫‪261544834‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪6817736344‬‬ ‫‪2.26‬‬ ‫‪1571‬‬ ‫‪32,213‬‬ ‫‪5136623490‬‬ ‫‪160‬‬ ‫امتياز‌تسهيالت‌مسكن‌مهرماه‌‪92‬‬ ‫‪463131932‬‬ ‫‪97‬‬ ‫‪96‬‬ ‫‪1,039,990‬‬ ‫‪2348361973‬‬ ‫‪86‬‬ ‫‪638‬‬ ‫‪524966184‬‬ ‫‪84‬‬ ‫‪430‬‬ ‫‪505‬‬ ‫‪480960779‬‬ ‫‪350204516‬‬ ‫‪401611776‬‬ ‫‪85‬‬ ‫‪82‬‬ ‫‪81‬‬ ‫بانك‌صادرات‌ايران‬ ‫توسعه‌خدمات‌دريايي‌وبندري‌سينا‬ ‫بانك‌ملتل‌توكا‬ ‫حمل‌ونق‬ ‫امتياز‌تسهيالت‌مسكن‌دي‌ماه‪93‬‬ ‫توكاريل‬ ‫ح‌‪‌.‬بانك‌سينا‬ ‫گروه‌مپنا‌(سهامي‌عام)‬ ‫بانك‌دي‬ ‫كنترل‌خوردگي‌تكين‌كو‬ ‫امتيازتسهيالت‌مسكن‌مهرماه‪93‬‬ ‫بانك‌‌پاسارگاد‬ ‫قاسم‌ايران‬ ‫امتيازتسهيالت‌مسكن‌شهريورماه‪93‬‬ ‫بانك‌اقتصادنوين‌‬ ‫بانك‌سينال‌‬ ‫سايپا‌ديز‬ ‫ايران‌‌خودرو‬ ‫سايپا‬ ‫سرمايه‌گذاري‌‌رنا(هلدينگ‌‬ ‫گروه‌بهمن‌‬ ‫زامياد‬ ‫گسترش‌سرمايه‌گذاري‌ايران‌خودرو‬ ‫موتورسازان‌تراكتورسازي‌ايران‌‬ ‫الكتريك‌‌خودرو‌شر ‌ق‬ ‫رينگ‌سازي‌مشهد‬ ‫ايركا‌پارت‌صنعت‬ ‫سرمايه‌گذاري‌اعتبار‌ايران‬ ‫كمك‌فنرايندامين‌‬ ‫س‬ ‫مهركام‌پار ‌‬ ‫صنايع‌ريخته‌گري‌ايران‌‬ ‫‪480960779‬‬ ‫ارزش معامله‬ ‫‪524966184‬‬ ‫‪85‬‬ ‫تعداد دفعات معامله‬ ‫‪84‬‬ ‫‪350204516‬‬ ‫‪1194534302‬‬ ‫‪401611776‬‬ ‫‪1194534302‬‬ ‫استخراج ذغال سنگ‬ ‫‪2348361973‬‬ ‫‪86‬‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫‪82‬‬ ‫‪113‬‬ ‫‪81‬‬ ‫‪113‬‬ ‫امتياز‌تسهيالت‌مسكن‌تيرماه‌‪92‬‬ ‫‪463131932‬‬ ‫‪96‬‬ ‫‪817993‬‬ ‫‪824143‬‬ ‫‪826738‬‬ ‫‪819478‬‬ ‫‪1926‬‬ ‫‪805593‬‬ ‫‪3650‬‬ ‫‪808186‬‬ ‫‪7951‬‬ ‫استخراج‬ ‫‪-0.57‬ذغال سنگ ‪532‬‬ ‫استخراج‬ ‫‪-1.02‬سایر معادن ‪460‬‬ ‫کانه هاي فلزي‪387‬‬ ‫‪-1.21‬‬ ‫استخراج‬ ‫‪426‬‬ ‫‪-1.14‬‬ ‫‪4,390,191‬‬ ‫‪2.39‬‬ ‫‪-1.42‬‬ ‫‪0.30‬‬ ‫‪-0.97‬‬ ‫‪-0.45‬‬ ‫‪-1.63‬‬ ‫‪1.66‬‬ ‫‪379105708‬‬ ‫‪319947799‬‬ ‫‪349097685‬‬ ‫‪8476234409‬‬ ‫‪362516988‬‬ ‫‪5136623490‬‬ ‫‪416‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪336205562‬‬ ‫‪81330000‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪467‬‬ ‫‪32,213‬‬ ‫‪382719173‬‬ ‫‪261544834‬‬ ‫‪1075760‬‬ ‫‪403566763‬‬ ‫‪333776471‬‬ ‫‪1,078,290‬‬ ‫‪5,402,023‬‬ ‫‪-3.69‬‬ ‫‪-0.05‬‬ ‫‪1,032,145‬‬ ‫‪103,625‬‬ ‫‪7130064984‬‬ ‫‪206694550‬‬ ‫‪41,680‬‬ ‫‪1,635,876‬‬ ‫‪3173‬‬ ‫‪782‬‬ ‫‪1571‬‬ ‫‪1869‬‬ ‫‪2135‬‬ ‫‪1598‬‬ ‫‪5751‬‬ ‫‪1989‬‬ ‫‪1244‬‬ ‫‪1830‬‬ ‫‪2731‬‬ ‫‪331‬‬ ‫‪1520‬‬ ‫‪10680‬‬ ‫‪2.26‬‬ ‫‪-7.67‬‬ ‫‪-0.51‬‬ ‫‪-0.05‬‬ ‫‪-3.26‬‬ ‫‪0.76‬‬ ‫‪-0.69‬‬ ‫‪-0.20‬‬ ‫‪-4.97‬‬ ‫‪-0.11‬‬ ‫‪-0.04‬‬ ‫‪-4.89‬‬ ‫‪2,318,489‬‬ ‫‪481,580‬‬ ‫‪289,934‬‬ ‫‪663,575‬‬ ‫‪297,935‬‬ ‫‪146,766‬‬ ‫‪1,250,714‬‬ ‫‪218,540‬‬ ‫‪178,945‬‬ ‫‪131,112‬‬ ‫‪41,339‬‬ ‫‪48,172‬‬ ‫‪60,853‬‬ ‫‪20,800‬‬ ‫‪1,257‬‬ ‫‪6,860‬‬ ‫انتشار‪،‬‬ ‫چاپ و تكثیر‪62,705‬‬ ‫‪-0.20‬‬ ‫پیمانكاري صنعتي ‪20,710‬‬ ‫‪-2.07‬‬ ‫موسسات اعتباري‬ ‫‪284,357‬‬ ‫‪ 9726‬بانكها و‪-4.40‬‬ ‫‪45,304,180‬‬ ‫‪ 810‬حمل ونقل‪3.98،‬‬ ‫انبارداري و ارتباطات‬ ‫‪690‬‬ ‫‪33088‬‬ ‫‪1933‬‬ ‫‪2108‬‬ ‫‪830840‬‬ ‫‪3945‬‬ ‫‪800530‬‬ ‫‪1924‬‬ ‫‪1.02‬‬ ‫‪-3.79‬‬ ‫‪2.11‬‬ ‫‪3.28‬‬ ‫‪-1.16‬‬ ‫‪-3.64‬‬ ‫‪-4.77‬‬ ‫‪-4.23‬‬ ‫‪26,280,632‬‬ ‫‪214,083‬‬ ‫‪14,031,611‬‬ ‫‪1,751,447‬‬ ‫‪14,061‬‬ ‫‪1,352,353‬‬ ‫‪18,038‬‬ ‫‪1,212,869‬‬ ‫‪62‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪58‬‬ ‫‪58‬‬ ‫‪273415282‬‬ ‫‪10535043095‬‬ ‫‪48‬‬ ‫‪528‬‬ ‫‪71112800‬‬ ‫‪3281691928‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪352‬‬ ‫اجتماعي ‪3942641647‬‬ ‫‪2,286,481‬‬ ‫‪1724‬وصندوق ‪-2.60‬‬ ‫بازنشستگي به جزتامین‬ ‫بیمه‬ ‫‪2630486791‬‬ ‫‪982,255‬‬ ‫‪-1.72‬‬ ‫‪2678‬‬ ‫‪1482308621‬‬ ‫‪1,301,698‬‬ ‫‪-4.37‬‬ ‫‪1139‬‬ ‫‪1765‬‬ ‫‪1358‬‬ ‫‪2077‬‬ ‫‪1106‬‬ ‫‪68‬‬ ‫‪297‬‬ ‫‪68‬‬ ‫‪160‬‬ ‫‪479612521‬‬ ‫‪2470297199‬‬ ‫‪2468354830‬‬ ‫‪6817736344‬‬ ‫‪3.95‬‬ ‫‪-3.14‬‬ ‫‪-3.84‬‬ ‫‪0.18‬‬ ‫‪68‬‬ ‫‪67‬‬ ‫‪57‬‬ ‫‪-1.15‬‬ ‫‪-4.57‬‬ ‫‪-0.17‬‬ ‫‪-3.59‬‬ ‫‪0.35‬‬ ‫‪-2.34‬‬ ‫‪70‬‬ ‫‪450‬‬ ‫‪1,400,879‬‬ ‫‪580‬‬ ‫‪604,618‬‬ ‫‪405‬‬ ‫‪-0.62‬‬ ‫امالك و مستغالت‬ ‫‪ 824139‬انبوه سازي‪،‬‬ ‫‪1706‬‬ ‫‪2006‬‬ ‫‪435172224‬‬ ‫‪73‬‬ ‫‪4092034285‬‬ ‫‪652513457‬‬ ‫‪602329232‬‬ ‫‪735842718‬‬ ‫‪945210122‬‬ ‫‪114739223‬‬ ‫‪1963051997‬‬ ‫‪408372400‬‬ ‫‪381986218‬‬ ‫‪209478585‬‬ ‫‪229844840‬‬ ‫‪93146273‬‬ ‫‪75701132‬‬ ‫‪36588000‬‬ ‫‪3297111‬‬ ‫‪2270660‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪451‬‬ ‫‪321‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪232‬‬ ‫‪184‬‬ ‫‪152‬‬ ‫‪155‬‬ ‫‪72‬‬ ‫‪77‬‬ ‫‪71‬‬ ‫‪74‬‬ ‫‪39‬‬ ‫‪55‬‬ ‫‪33‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪39‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪95291662‬‬ ‫‪216833700‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪2765720959‬‬ ‫‪36695770822‬‬ ‫‪195‬‬ ‫‪1877‬‬ ‫‪18142764338‬‬ ‫‪7083670809‬‬ ‫‪27116220582‬‬ ‫‪3691605457‬‬ ‫‪11682442530‬‬ ‫‪5334570194‬‬ ‫‪14439969448‬‬ ‫‪2333837968‬‬ ‫‪924‬‬ ‫‪201‬‬ ‫‪804‬‬ ‫‪194‬‬ ‫‪9,845,092‬‬ ‫‪1.43‬‬ ‫‪1066‬‬ ‫‪1,983,430‬‬ ‫‪-4.77‬‬ ‫‪958‬‬ ‫‪6,879,211‬‬ ‫‪1.10‬‬ ‫‪1464‬‬ ‫‪248,727‬‬ ‫‪-3.04‬‬ ‫‪1403‬‬ ‫‪5,172,693‬‬ ‫‪-3.53‬‬ ‫‪1368‬‬ ‫‪111,106‬‬ ‫‪2.77‬‬ ‫‪1965‬‬ ‫‪4,708‬‬ ‫‪-1.06‬‬ ‫‪830369‬‬ ‫خدمات فني و مهندسي‬ ‫‪1545375931‬‬ ‫‪5,061,963‬‬ ‫‪1.33‬‬ ‫‪305‬‬ ‫‪18157398678‬‬ ‫‪2,902,620‬‬ ‫‪-1.06‬‬ ‫‪6258‬‬ ‫‪3396246777‬‬ ‫‪2,242,433‬‬ ‫‪0.73‬‬ ‫‪1515‬‬ ‫‪1728059296‬‬ ‫‪165,060‬‬ ‫‪-3.31‬‬ ‫‪10469‬‬ ‫‪2621360283‬‬ ‫‪3,162‬‬ ‫‪-1.11‬‬ ‫‪829020‬‬ ‫خرده فروشي در فروشگاه هاي غیرتخصصي‬ ‫‪6475709465‬‬ ‫‪4,055,507‬‬ ‫‪0.32‬‬ ‫‪1587‬‬ ‫‪32328697769‬‬ ‫‪2,858,112‬‬ ‫‪-3.35‬‬ ‫‪11311‬‬ ‫‪2005982094‬‬ ‫‪2,420‬‬ ‫‪-0.92‬‬ ‫‪828918‬‬ ‫قطعات‬ ‫ساخت‬ ‫و‬ ‫خودرو‬ ‫‪145278763‬‬ ‫‪71,751‬‬ ‫‪-0.05‬‬ ‫‪2092‬‬ ‫‪14371874890‬‬ ‫‪17,630,702‬‬ ‫‪-3.55‬‬ ‫‪815‬‬ ‫‪4306039837‬‬ ‫‪3,502,537‬‬ ‫‪-3.83‬‬ ‫‪1229‬‬ ‫‪191‬‬ ‫‪1264‬‬ ‫‪186‬‬ ‫‪7,528,987‬‬ ‫‪8544963823‬‬ ‫‪592‬‬ ‫‪4,010,513‬‬ ‫‪6056773133‬‬ ‫‪2349‬‬ ‫‪0.43‬‬ ‫‪1135‬‬ ‫‪0.18‬‬ ‫‪1510‬‬ ‫‪0.73‬‬ ‫‪938‬‬ ‫‪1331‬‬ ‫‪2689‬‬ ‫‪2736‬‬ ‫‪1408‬‬ ‫‪2175‬‬ ‫‪5425‬‬ ‫‪1399‬‬ ‫‪1917‬‬ ‫‪1855‬‬ ‫‪2721‬‬ ‫‪-3.50‬‬ ‫‪-3.90‬‬ ‫‪-3.59‬‬ ‫‪-3.63‬‬ ‫‪-3.89‬‬ ‫‪-1.76‬‬ ‫‪0.35‬‬ ‫‪-3.65‬‬ ‫‪-3.86‬‬ ‫‪-2.37‬‬ ‫‪-3.75‬‬ ‫‪9,505,117‬‬ ‫‪7,276,401‬‬ ‫‪6,822,067‬‬ ‫‪1,542,021‬‬ ‫‪495,152‬‬ ‫‪784,417‬‬ ‫‪743,885‬‬ ‫‪160,202‬‬ ‫‪349,601‬‬ ‫‪234,713‬‬ ‫‪299,247‬‬ ‫‪73,688‬‬ ‫‪10492834262‬‬ ‫‪1901049281‬‬ ‫‪10068927265‬‬ ‫‪347620690‬‬ ‫‪7074671451‬‬ ‫‪220878728‬‬ ‫‪3909375502‬‬ ‫‪1763‬‬ ‫‪376‬‬ ‫‪980‬‬ ‫‪212‬‬ ‫‪22329302451‬‬ ‫‪6827415434‬‬ ‫‪9081084727‬‬ ‫‪4146837961‬‬ ‫‪1354808760‬‬ ‫‪1104521596‬‬ ‫‪1617611025‬‬ ‫‪869016195‬‬ ‫‪489096294‬‬ ‫‪758‬‬ ‫‪127‬‬ ‫‪664‬‬ ‫‪46‬‬ ‫‪585‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪479‬‬ ‫‪371‬‬ ‫‪310‬‬ ‫‪267‬‬ ‫‪119‬‬ ‫‪253‬‬ ‫‪220‬‬ ‫‪3329‬‬ ‫‪216‬‬ ‫‪860‬‬ ‫‪526‬‬ ‫‪416‬‬ ‫‪274‬‬ ‫‪215‬‬ ‫‪143‬‬ ‫‪134‬‬ ‫‪103‬‬ ‫‪71‬‬ ‫‪61‬‬ ‫‪449988415‬‬ ‫‪48‬‬ ‫‪200538754‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪548634168‬‬ ‫‪46‬‬
‫موتورسازان‌تراكتورسازي‌ايران‌‬ ‫‪2736‬‬ ‫رينگ‌سازي‌مشهد‬ ‫‪2175‬‬ ‫الكتريك‌‌خودرو‌شر ‌ق‬ ‫ايركا‌پارت‌صنعت‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫سرمايه‌گذاري‌اعتبار‌ايران‬ ‫نام شرکت‬ ‫كمك‌فنرايندامين‌‬ ‫س‬ ‫مهركام‌پار ‌‬ ‫‌گرن‌ي‌ايران‌‬ ‫صنايع‬ ‫‌ريختيه‌ايرا‬ ‫كنتورساز‬ ‫نيرو‌محركه‌‬ ‫‪495,152‬‬ ‫‪-3.63‬‬ ‫‪1408‬‬ ‫‪-3.89‬‬ ‫‪784,417‬‬ ‫‪1104521596‬‬ ‫‪5425‬‬ ‫‪0.35‬‬ ‫‪160,202‬‬ ‫‪869016195‬‬ ‫‪1399‬‬ ‫آخرین قیمت‬ ‫‪1917‬‬ ‫‪-1.76‬‬ ‫‪-3.65‬‬ ‫درصد تغییر‬ ‫‪-3.86‬‬ ‫‪743,885‬‬ ‫‪349,601‬‬ ‫حجم معامالت‬ ‫‪234,713‬‬ ‫‪299,247‬‬ ‫‪ 1855‬ابزارپزشكي‪-2.37،‬‬ ‫اپتیكي و اندازهگیري‬ ‫‪2721‬‬ ‫‪7200‬‬ ‫‪2129‬‬ ‫‪73,688‬‬ ‫‪-3.75‬‬ ‫‪165,915‬‬ ‫‪-3.79‬‬ ‫‪-0.93‬ذغال سنگ‪95,266‬‬ ‫استخراج‬ ‫محورسازاگن‌ايرا‬ ‫‌خودرو‌‬ ‫س‬ ‫‌‌نگينن‌‌ط‌ب‬ ‫ذغال‌سن‬ ‫فنرسازي‌خاور‬ ‫‪2599‬‬ ‫‪2932‬‬ ‫‪2403‬‬ ‫‪47,470‬‬ ‫‪-1.55‬‬ ‫‪160,198‬‬ ‫‪-3.99‬‬ ‫‪-0.29‬سایر معادن ‪5,706‬‬ ‫استخراج‬ ‫‌معادين‌ايران‌‬ ‫‌پرداز‬ ‫داده‬ ‫‌وفلزات‌‬ ‫توسعه‬ ‫افرانتي‌وصنعتي‌چادرملو‬ ‫معدن‬ ‫‪1596‬‬ ‫‪1926‬‬ ‫‪3251‬‬ ‫‪3650‬‬ ‫‪2,722,278‬‬ ‫‪4,390,191‬‬ ‫‪110,978‬‬ ‫‪1,400,879‬‬ ‫توليدمحورخودرو‬ ‫‌‌ريخته‌گري‌‬ ‫تامين‌‌ماسه‬ ‫خدمات‌انفورماتيك‌‬ ‫معدني‌و‌صنعتي‌گل‌گهر‬ ‫همكاران‌‌سيستم‬ ‫باما‬ ‫توسعه‌فناوري‌اطالعات‌خوارزمي‬ ‫معدني‌‌دماوند‬ ‫معادن‌منگنزايرا ‌ن‬ ‫كشاورزي‌‌ودامپروي‌‌مگسال‌‬ ‫شهر‌سازي‌و‌خانه‌سازي‌باغميشه‬ ‫سرمايعه‌‌آذرآ‬ ‫صناي‬ ‫‌‌گذارب‌ي‌‌شاهد‬ ‫جام‌دارو‬ ‫سرمايه‌گذاري‌مسكن‌تهران‬ ‫صنعتي‌‌آما‬ ‫توسعه‌وعمران‌استان‌كرمان‬ ‫س‪‌.‬‬ ‫سرمايه‌گذاري‌مسكن‌شمال‌شرق‬ ‫پارس‌‌سرام‌‬ ‫شركت‌سرمايه‌گذاري‌مسكن‌شمالغرب‬ ‫شيشهن‌‌همدان‌‬ ‫‌‌گستراصفهان‌‬ ‫ساما‬ ‫‪1354808760‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪2182‬‬ ‫‪66,217‬‬ ‫‪-3.99‬‬ ‫‪5079‬‬ ‫فلزيبه آن‬ ‫وابسته‬ ‫رایانه و‬ ‫هايهاي‬ ‫فعالیتکانه‬ ‫استخراج‬ ‫‪11334‬‬ ‫‪4236‬‬ ‫‪3738‬‬ ‫‪8109‬‬ ‫‪5918‬‬ ‫‪7951‬‬ ‫‪-3.74‬‬ ‫‪2.39‬‬ ‫‪-4.72‬‬ ‫‪0.30‬‬ ‫‪-0.01‬‬ ‫‪-0.45‬‬ ‫‪2.98‬‬ ‫‪0.04‬‬ ‫‪24,519‬‬ ‫‪604,618‬‬ ‫‪32,030‬‬ ‫‪32,213‬‬ ‫‪14,723‬‬ ‫‪-4.29‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪1.66‬‬ ‫زراعت و‬ ‫خدمات وابسته‪280‬‬ ‫‪-0.02‬‬ ‫‪4001‬‬ ‫‪1,215‬‬ ‫‪-0.18‬‬ ‫امالك و مستغالت‬ ‫‪ 28653‬انبوه سازي‪،‬‬ ‫ساخت‌محصوالت‌فلزي‌‬ ‫‪4,714,984‬‬ ‫‪-4.57‬‬ ‫‪2234‬‬ ‫‪2445‬‬ ‫‪1262‬‬ ‫‪13215‬‬ ‫‪2006‬‬ ‫‪-5.56‬‬ ‫‪-3.59‬‬ ‫‪-1.53‬‬ ‫‪-2.34‬‬ ‫‪3,625,534‬‬ ‫‪5,402,023‬‬ ‫‪12,664‬‬ ‫‪1,635,876‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪-0.06‬‬ ‫‪4871‬‬ ‫‪1,032,145‬‬ ‫‪-3.69‬‬ ‫‪6908‬‬ ‫محصوالت کاني غیرفلزي‬ ‫‪2,286,481‬‬ ‫‪ 1724‬سایر ‪-2.60‬‬ ‫‪408,840‬‬ ‫‪0.40‬‬ ‫‪4026‬‬ ‫‪982,255‬‬ ‫‪-1.72‬‬ ‫‪2678‬‬ ‫‪489096294‬‬ ‫ارزش معامله‬ ‫‪449988415‬‬ ‫‪548634168‬‬ ‫‪134‬‬ ‫‪103‬‬ ‫‪46‬‬ ‫‪200538754‬‬ ‫‪1194534302‬‬ ‫‪196718554‬‬ ‫‪2095000‬‬ ‫‪336316343‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪33‬‬ ‫‌‌شمال‌‬ ‫‌‌ريخته‌گري‌‬ ‫سيمانن‌‌ماسه‬ ‫تامي‬ ‫سيمان‌‌كرمان‌‬ ‫‪120358450‬‬ ‫‪469763536‬‬ ‫‪13204684‬‬ ‫‪4344355535‬‬ ‫‪8476234409‬‬ ‫‪360777300‬‬ ‫‪5136623490‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪39‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪677‬‬ ‫‪297‬‬ ‫‪67‬‬ ‫‪160‬‬ ‫‪11007‬‬ ‫‪1571‬‬ ‫‪-0.42‬‬ ‫‪-0.51‬‬ ‫‪12,188‬‬ ‫‪1,250,714‬‬ ‫نوسازپاريس‌‌سرام‌‬ ‫ح‌‪‌.‬‬ ‫‌وساختمان‌تهران‌‬ ‫‪2857‬‬ ‫‪5751‬‬ ‫‪-7.57‬‬ ‫‪-0.69‬‬ ‫‪41,176‬‬ ‫‪41,339‬‬ ‫‪117629619‬‬ ‫‪229844840‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪1628400‬‬ ‫‪3297111‬‬ ‫‪21‬‬ ‫عمران‌و‌توسعه‌شاهد‌ن‬ ‫صنايع‌خاك‌چيني‌ايرا‬ ‫‪9804‬‬ ‫‪2135‬‬ ‫‌شيشه‌ايران‌‬ ‫آ‪.‬پشسم‪.‬پ‬ ‫‪7094‬‬ ‫‪1244‬‬ ‫‪-1.37‬‬ ‫‪-3.26‬‬ ‫‪9,830‬‬ ‫‪178,945‬‬ ‫‪5,800‬‬ ‫‪60,853‬‬ ‫‪-0.44‬‬ ‫‪-4.97‬‬ ‫بازرگاني‌و‌توليدي‌مرجان‌كار‬ ‫توريستي‌ورفاهي‌آبادگران‌ايران‬ ‫‪5428‬‬ ‫‪2731‬‬ ‫‪-4.99‬‬ ‫‪-0.04‬‬ ‫‪300‬‬ ‫‪1,257‬‬ ‫افس‬ ‫ليزينت‌گ‌خودروغدير‬ ‫‪10680‬‬ ‫‪2096‬‬ ‫‪-2.07‬‬ ‫‪-0.19‬‬ ‫‪2055‬‬ ‫‪810‬‬ ‫‪0.49‬‬ ‫‪3.98‬‬ ‫‪173,700‬‬ ‫‪45,304,180‬‬ ‫‪360199600‬‬ ‫‪36695770822‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪1877‬‬ ‫سرمایه گذاریها ‪14,031,611‬‬ ‫‪2.11‬‬ ‫‪27116220582‬‬ ‫ليزينگ‌ايرانيان‬ ‫بانك‌صادرات‌ايران‬ ‫‪2026‬‬ ‫‪690‬‬ ‫موسسات اعتباري‬ ‫‪417,183‬‬ ‫بانكها و‪-2.87‬‬ ‫‪-0.10‬‬ ‫‪1.02‬‬ ‫امتياز‌تسهيالت‌مسكن‌دي‌ماه‪93‬‬ ‫سرمايه‌گذاري‌خوارزمي‬ ‫‪830840‬‬ ‫‪980‬‬ ‫‪800530‬‬ ‫‪1236‬‬ ‫‪-1.16‬‬ ‫‪-0.41‬‬ ‫‪-4.77‬‬ ‫‪0.16‬‬ ‫‪14,061‬‬ ‫‪8,323,655‬‬ ‫‪18,038‬‬ ‫‪4,310,503‬‬ ‫پست‌بانك‌ايران‬ ‫سرمايه‌گذاري‌پرديس‬ ‫امتيازتسهيالت‌مسكن‌آبانماه‪93‬‬ ‫سرمايه‌‌گذاري‌‌آتيه‌‌دماوند‬ ‫‪1368‬‬ ‫‪1000‬‬ ‫‪830369‬‬ ‫‪3392‬‬ ‫‪-3.53‬‬ ‫‪-0.40‬‬ ‫‪-1.06‬‬ ‫‪-1.11‬‬ ‫‪5,172,693‬‬ ‫‪892,883‬‬ ‫‪4,708‬‬ ‫‪461,827‬‬ ‫‪829020‬‬ ‫‪3058‬‬ ‫‪1587‬‬ ‫‪1329‬‬ ‫‪-1.11‬‬ ‫‪-0.07‬‬ ‫‪0.32‬‬ ‫‪-0.89‬‬ ‫‪3,162‬‬ ‫‪75,104‬‬ ‫‪4,055,507‬‬ ‫‪446,655‬‬ ‫بانك‌حكمت‌‌ايرانيان‬ ‫سرمايه‌گذاري‌‌سپه‌‬ ‫بانك‌گردشگريت‌‬ ‫سرمايه‌گذاري‌مل‬ ‫بانك‌سينا‬ ‫‌‌گذاري‌صنعت‌‌ومعدن‌‬ ‫ح‌‪‌.‬سرمايه‬ ‫بانك‌دي‬ ‫سرمايه‌گذاري‌توسعه‌صنعتي‌ايران‬ ‫امتيازتسهيالت‌مسكن‌مهرماه‪93‬‬ ‫سرمايه‌گذاري‌توسعه‌ملي‌‬ ‫بانك‌‌پاسارگاد‌‌صنعت‌‌ومعد ‌ن‬ ‫سرمايه‌‌گذاري‬ ‫امتيازتسهيالت‌مسكن‌شهريورماه‪93‬‬ ‫صندوق‌بازنشستگي‌كاركنان‌بانك‬ ‫س‪.‬‬ ‫‪1933‬‬ ‫‪1066‬‬ ‫‪2166‬‬ ‫‪1464‬‬ ‫‪522‬‬ ‫‪305‬‬ ‫‪246‬‬ ‫‪1515‬‬ ‫‪1003‬‬ ‫‪1.43‬‬ ‫‪-1.46‬‬ ‫‪1.10‬‬ ‫‪-2.61‬‬ ‫‪1.33‬‬ ‫‪-7.87‬‬ ‫‪0.73‬‬ ‫‪-1.67‬‬ ‫‪828918‬‬ ‫‪1196‬‬ ‫‪2092‬‬ ‫‪1825‬‬ ‫‪-0.92‬‬ ‫‪-0.66‬‬ ‫‪-0.05‬‬ ‫‪0.05‬‬ ‫شركت‌سرمايه‌گذاري‌اعتالء‌البرز‬ ‫‪1737‬‬ ‫‪0.70‬‬ ‫گروه‌صنايع‌بهشهرايران‌‬ ‫‪2139‬‬ ‫‌اقتصادنوين‌‬ ‫بانك‬ ‫‌بهمن‌‬ ‫سرمايه‌گذاري‬ ‫بانك‌سينا‬ ‫گسترش‌سرمايه‌گذاري‌ايرانيان‬ ‫‪1229‬‬ ‫‪1172‬‬ ‫‪716288758‬‬ ‫‪112107093‬‬ ‫‪18142764338‬‬ ‫‪11682442530‬‬ ‫‪8155503701‬‬ ‫‪14439969448‬‬ ‫‪5328672926‬‬ ‫‪924‬‬ ‫‪686‬‬ ‫‪804‬‬ ‫‪364‬‬ ‫‪7074671451‬‬ ‫‪893239905‬‬ ‫‪3909375502‬‬ ‫‪1565050306‬‬ ‫‪585‬‬ ‫‪140‬‬ ‫‪479‬‬ ‫‪120‬‬ ‫‪9,845,092‬‬ ‫‪1,118,595‬‬ ‫‪6,879,211‬‬ ‫‪1,944,134‬‬ ‫‪10492834262‬‬ ‫‪2412074453‬‬ ‫‪10068927265‬‬ ‫‪1015288949‬‬ ‫‪5,061,963‬‬ ‫‪2,306,456‬‬ ‫‪2,242,433‬‬ ‫‪438,200‬‬ ‫‪1545375931‬‬ ‫‪567677226‬‬ ‫‪3396246777‬‬ ‫‪432367928‬‬ ‫‪2,420‬‬ ‫‪426,406‬‬ ‫‪71,751‬‬ ‫‪177,740‬‬ ‫‪2621360283‬‬ ‫‪227446320‬‬ ‫‪6475709465‬‬ ‫‪590154296‬‬ ‫‪1791‬‬ ‫‪-0.56‬‬ ‫س‪‌.‬تدبيرگران‌فارس‌وخوزستان‬ ‫‪2267‬‬ ‫‪4.61‬‬ ‫‪47,110‬‬ ‫‪106814500‬‬ ‫‪-0.23‬‬ ‫‪51,480‬‬ ‫‪2187‬‬ ‫‪-0.05‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪21010000‬‬ ‫سرمايه‌گذاري‌توسعه‌صنايع‌سيمان‬ ‫‪1500‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪3,504,798‬‬ ‫‪5258055783‬‬ ‫سيمان‌فارس‌و‌خوزستان‬ ‫‪1746‬‬ ‫سيمان‌شاهرود‬ ‫‪3775‬‬ ‫سيمان‌‌شر ‌ق‬ ‫سيمان‌سپاهان‌‬ ‫سيمان‌غرب‌‬ ‫سيمان‌‌كارون‌‬ ‫سیمان‪ ،‬آهك و گچ‬ ‫‪1174‬‬ ‫‪1.21‬‬ ‫‪1223‬‬ ‫‪0.08‬‬ ‫‪4378‬‬ ‫‪-3.36‬‬ ‫‪5014‬‬ ‫‪253‬‬ ‫‪62‬‬ ‫‪220‬‬ ‫‪58‬‬ ‫‪186‬‬ ‫‪45‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪107088400‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪306‬‬ ‫‪2,404,211‬‬ ‫‪2821858453‬‬ ‫‪149‬‬ ‫‪416,063‬‬ ‫‪509756237‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪-0.68‬‬ ‫‪440,335‬‬ ‫‪-0.42‬‬ ‫‪38,847‬‬ ‫‪-0.28‬‬ ‫‪19,020‬‬ ‫‪202,118‬‬ ‫‪92‬‬ ‫‪141403080‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪93353940‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪879018725‬‬ ‫آ‪.‬س‪.‬پ‬ ‫نفت‌ايرانول‬ ‫توريستي‌ورفاهي‌آبادگران‌ايران‬ ‫نفت‌سپاهان‬ ‫‌‌بهران‌‬ ‫نفافستت‌‬ ‫‪19‬‬ ‫‪3259‬‬ ‫‪7951‬‬ ‫‪37176‬‬ ‫‪4001‬‬ ‫‪4167‬‬ ‫‪2006‬‬ ‫‪2507‬‬ ‫‪6908‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪-0.45‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.04‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪1.66‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪-0.02‬‬ ‫‪-1.51‬‬ ‫‪-2.34‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪-3.69‬‬ ‫‪834‬‬ ‫‪604,618‬‬ ‫‪102‬‬ ‫‪32,213‬‬ ‫‪1,220,538‬‬ ‫‪1,635,876‬‬ ‫‪2,760‬‬ ‫‪1,032,145‬‬ ‫‪1,294‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪2401‬‬ ‫‪2,286,481‬‬ ‫‪-2.60‬‬ ‫‪1724‬‬ ‫‪-1.72‬گذاري قابل معامله‬ ‫‪ 2678‬صندوق سرمایه‬ ‫‪982,255‬‬ ‫‪8395‬‬ ‫‪1765‬‬ ‫‪6705‬‬ ‫‪2077‬‬ ‫‪10171‬‬ ‫‪3173‬‬ ‫‪10750‬‬ ‫‪1571‬‬ ‫‪-0.26‬‬ ‫‪3.95‬‬ ‫‪4.52‬‬ ‫‪-3.84‬‬ ‫‪1.69‬‬ ‫‪2.26‬‬ ‫‪1.34‬‬ ‫‪-0.51‬‬ ‫‪7,724‬‬ ‫‪2,318,489‬‬ ‫‪1,650‬‬ ‫‪289,934‬‬ ‫‪2,102‬‬ ‫‪297,935‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,250,714‬‬ ‫گاز‪ ،‬بخاروآب گرم‬ ‫‪ 2135‬عرضه برق‪،‬‬ ‫‪178,945‬‬ ‫‪-3.26‬‬ ‫‪216,608‬‬ ‫‪-0.08‬‬ ‫‪10063‬‬ ‫‪41,339‬‬ ‫‪-0.69‬‬ ‫‪5751‬‬ ‫هسته اي‬ ‫فراورده هاي نفتي‪،‬‬ ‫کك و سوخت‪60,853‬‬ ‫‪-4.97‬‬ ‫‪1244‬‬ ‫‪12283‬‬ ‫‪2731‬‬ ‫‪10055‬‬ ‫‪442,311‬‬ ‫‪-4.95‬‬ ‫‪1,257‬‬ ‫‪-0.04‬‬ ‫‪2.14‬چاپ و تكثیر‪656,890‬‬ ‫انتشار‪،‬‬ ‫نفت‌پاسارگاد‬ ‫‪126,397‬‬ ‫‪-0.35‬‬ ‫‪11133‬‬ ‫‪20,710‬‬ ‫‪-2.07‬‬ ‫‪10680‬‬ ‫‪20,603‬‬ ‫‪ 16495‬بانكها و‪2.96‬‬ ‫موسسات اعتباري‬ ‫بانك‌صادرات‌ايران‬ ‫‌توكافوالد(هلدينگ‌‬ ‫ح‌‪‌.‬‬ ‫بانك‌ملت‬ ‫‪690‬‬ ‫‪375‬‬ ‫‪1933‬‬ ‫س‬ ‫نفت‌‌پار ‌‬ ‫بانك‌تجارت‬ ‫‪13814‬‬ ‫‪810‬‬ ‫كالسيمين‌‬ ‫امتيازتسهيالت‌مسكن‌آذرماه‌‪93‬‬ ‫لوله‌وماشين‌سازي‌ايران‌‬ ‫امتياز‌تسهيالت‌مسكن‌دي‌ماه‪93‬‬ ‫‪3049‬‬ ‫‪830840‬‬ ‫‪1027‬‬ ‫‪800530‬‬ ‫سهامي‌ذوب‌آهن‌اصفهان‬ ‫پست‌بانك‌ايران‬ ‫فوالد‌مباركه‌اصفهان‬ ‫امتيازتسهيالت‌مسكن‌آبانماه‪93‬‬ ‫‪1495‬‬ ‫‪1368‬‬ ‫‪2094‬‬ ‫‪830369‬‬ ‫‪371‬‬ ‫‪96‬‬ ‫‪267‬‬ ‫‪76‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪752709372‬‬ ‫عمران‌و‌توسعه‌شاهد‬ ‫توليد‌برق‌عسلويه‌مپنان‌‬ ‫نوسازي‌وساختمان‌تهرا‬ ‫شركت‌آهن‌و‌فوالد‌ارفع‬ ‫ح‌‪‌.‬بانك‌سينا‬ ‫‌گذاري‌توكافوالد(هلدينگ‬ ‫سرمايه‬ ‫بانك‌دي‬ ‫‪71120790‬‬ ‫‪319,746‬‬ ‫سرمايسه‪.‬زمين‌و‌ساختمان‌نسيم‬ ‫ص‪.‬‬ ‫‌گذاري‌مسكن‌زاينده‌رود‬ ‫‌گذاري‌آسام‪-‬مختلط‬ ‫صندوق‌سرمايه‬ ‫‌‌مسكن‌‬ ‫سرمايه‌گذاري‬ ‫‪758‬‬ ‫‪223‬‬ ‫‪664‬‬ ‫‪159‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪552864434‬‬ ‫‌گذاري‌اطلس‪-‬سهام‬ ‫صندوق‌سرمايه‬ ‫‌‌گستراصفهان‌‬ ‫سامان‬ ‫هلدينگ‌صنايع‌‌معدني‌خاورميانه‬ ‫بانك‌حكمت‌‌ايرانيان‬ ‫مس‌‌شهيدباهنر‬ ‫بانك‌گردشگري‬ ‫‪2005982094‬‬ ‫‪502004243‬‬ ‫‪145278763‬‬ ‫‪324912875‬‬ ‫‪-3.83‬‬ ‫‪-2.98‬‬ ‫سرمايه‌گذاري‌بوعلي‌‬ ‫‪980‬‬ ‫‪216‬‬ ‫‪56‬‬ ‫‪191‬‬ ‫‪52‬‬ ‫‪3,502,537‬‬ ‫‪276,500‬‬ ‫‪40,949‬‬ ‫‪89‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪1763‬‬ ‫‪4306039837‬‬ ‫‪323940048‬‬ ‫سرمايه‌گذاري‌‌ملي‌ايران‌‬ ‫‪9‬‬ ‫‪20,710‬‬ ‫‪1,092,861‬‬ ‫‪55,685‬‬ ‫‪26,280,632‬‬ ‫امتيازتسهيالت‌مسكن‌آذرماه‌‪93‬‬ ‫سرمايه‌گذاري‌‌سايپا‬ ‫‪16‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪216833700‬‬ ‫‪2290680823‬‬ ‫ليزينگ‌صنعت‌ومعدن‌‬ ‫بانك‌ملت‬ ‫‪39672000‬‬ ‫‪75701132‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪74‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪171‬‬ ‫‪1727‬‬ ‫بانك‌تجارت‌ن‬ ‫ليزينگ‌ايرا‬ ‫تكثیر‬ ‫چاپ و‬ ‫انتشار‪،‬‬ ‫مالي‬ ‫گریهاي‬ ‫واسطه‬ ‫سایر‬ ‫‪93903691‬‬ ‫‪381986218‬‬ ‫گروه‌مديريت‌سرمايه‌گذاري‌اميد‬ ‫سرمايه‌گذاري‌مسكن‌شمال‌شرق‬ ‫‌گذاري‌آساسن‌‪-‬سهام‬ ‫صندوق‌سرمايه‬ ‫‌توسعه‌آذربايجا‬ ‫سرمايه‌گذاري‬ ‫‪129711931‬‬ ‫‪1963051997‬‬ ‫‪360696358‬‬ ‫‪945210122‬‬ ‫سرمايه‌گذاري‌گروه‌توسعه‌ملي‬ ‫سرمايه‌گذاري‌مسكن‌تهران‬ ‫سرمايه‌گذاري‌صندوق‌بازنشستگي‌‬ ‫توسعه‌وعمران‌استان‌كرمان‬ ‫س‪‌.‬‬ ‫شركت‌سرمايه‌گذاري‌مسكن‌شمالغرب‬ ‫‪17‬‬ ‫‪55‬‬ ‫‌‌نسوزايران‌ن‌‬ ‫فراوردهه‌‌ها‬ ‫‌گذاريي‌‌مسك‬ ‫سرماي‬ ‫‪1,292‬‬ ‫‪-0.05‬‬ ‫امالك و مستغالت‬ ‫‪ 7973‬انبوه سازي‪،‬‬ ‫‪-4.57‬رشته اي صنعتي‬ ‫‪ 2234‬شرکتهاي چند‬ ‫‪4,714,984‬‬ ‫‪2,502,921‬‬ ‫‪-1.07‬‬ ‫‪2967‬‬ ‫‪5,402,023‬‬ ‫‪-3.59‬‬ ‫‪1262‬‬ ‫‪232‬‬ ‫‪89‬‬ ‫‪184‬‬ ‫‪189,155‬‬ ‫‪289,934‬‬ ‫فرآوردهه‌هاي‌نسوزآذر‬ ‫‌گذاري‌مسكن‌زاينده‌رود‬ ‫سرماي‬ ‫‪350‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪36‬‬ ‫‪280‬‬ ‫‪-0.21‬‬ ‫‪2.39‬‬ ‫‪0.02‬‬ ‫‪0.30‬‬ ‫سيمان‌‌صوفيان‌‬ ‫معدني‌و‌صنعتي‌گل‌گهر‬ ‫س‬ ‫سيمان‌فار ‌‬ ‫باما‬ ‫‪10535043095‬‬ ‫‪8863712479‬‬ ‫‪6817736344‬‬ ‫‪80‬‬ ‫‪155‬‬ ‫‪19750500‬‬ ‫‪336316343‬‬ ‫‪39280914‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪33‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1095150‬‬ ‫‪81330000‬‬ ‫‪1284840‬‬ ‫‪1075760‬‬ ‫‪2714‬‬ ‫‪5079‬‬ ‫‪8478‬‬ ‫‪7,500‬‬ ‫‪-0.04‬‬ ‫‪66,217‬‬ ‫‪-3.99‬‬ ‫‪0.00‬کانه هاي فلزي‪4,631‬‬ ‫استخراج‬ ‫‪4310‬‬ ‫‪4236‬‬ ‫‪10337‬‬ ‫‪8109‬‬ ‫‪528‬‬ ‫‪511‬‬ ‫‪451‬‬ ‫‪3942641647‬‬ ‫‪1645999194‬‬ ‫‪2630486791‬‬ ‫‪5014‬‬ ‫‪7200‬‬ ‫‪2964‬‬ ‫‪19,020‬‬ ‫‪-0.28‬‬ ‫‪165,915‬‬ ‫‪-3.79‬‬ ‫‪-1.17‬ذغال سنگ‪258,662‬‬ ‫استخراج‬ ‫‪93353940‬‬ ‫‪1194534302‬‬ ‫‪744946560‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪113‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‌‌دارانب‌‌وفلزات‌‬ ‫سيماهن‌معاد‬ ‫توسع‬ ‫سيمان‌فارس‌نو‬ ‫معدني‌وصنعتي‌چادرملو‬ ‫شهر‌سازي‌و‌خانه‌سازي‌باغميشه‬ ‫‌‌شاهدهلدينگ‌‬ ‫‌‌گذاريي‌غدير(‬ ‫سرمايهه‌گذار‬ ‫سرماي‬ ‫‪163362120‬‬ ‫‪3281691928‬‬ ‫‪28080000‬‬ ‫‪7130064984‬‬ ‫اپتیكي و اندازهگیري‬ ‫‪202,118‬‬ ‫‪ 4378‬ابزارپزشكي‪-3.36،‬‬ ‫‪879018725‬‬ ‫‪1927‬‬ ‫‪1926‬‬ ‫‪5687‬‬ ‫‪3650‬‬ ‫‪1075760‬‬ ‫‪33599055‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪352‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪321‬‬ ‫‪1223‬‬ ‫آخرین قیمت‬ ‫‪3775‬‬ ‫‪0.08‬‬ ‫درصد تغییر‬ ‫‪-0.42‬‬ ‫‪416,063‬‬ ‫حجم معامالت‬ ‫‪38,847‬‬ ‫‪509756237‬‬ ‫ارزش معامله‬ ‫‪141403080‬‬ ‫‪22,400‬‬ ‫‪4,390,191‬‬ ‫‪1,300‬‬ ‫‪1,400,879‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪12‬‬ ‫ح‌‪‌.‬ملي‌‌صنايع‌‌مس‌‌ايران‌‬ ‫امتيازتسهيالت‌مسكن‌مهرماه‪93‬‬ ‫بانك‌‌پاسارگادي‌‌ايران‌‬ ‫ملي‌‌سرب‌ورو‬ ‫آلومينيوم‌ايران‌‬ ‫امتيازتسهيالت‌مسكن‌شهريورماه‪93‬‬ ‫صنعت‌روي‌زنگان‬ ‫بانك‌اقتصادنوين‌‬ ‫‌موادمعدني‌ايران‌‬ ‫فرآوري‬ ‫بانك‌سينا‬ ‫ملي‌‌صنايع‌‌مس‌‌ايران‌‬ ‫زرين‌معدن‌آسيا‬ ‫نورد‌آلومينيوم‌‬ ‫سپنتا‬ ‫فوالد‌آلياژي‌ايران‬ ‫نوردوقطعات‌‌فوالدي‌‬ ‫فروسيليس‌‌ايران‌‬ ‫قند‌ثابت‌‌خراسان‌‬ ‫قند‌نيشابور‬ ‫قند‌مرودشت‌‬ ‫فرآورده‌هاي‌غدايي‌وقندپيرانشهر‬ ‫قند‌لرستان‌‬ ‫‪17‬‬ ‫‪149‬‬ ‫‪60‬‬ ‫تعداد دفعات معامله‬ ‫‪21‬‬ ‫‪41529600‬‬ ‫‪8476234409‬‬ ‫‪7657000‬‬ ‫‪5136623490‬‬ ‫سيمان‌كردستان‬ ‫معدني‌‌دماوند‬ ‫سيمانن‌‌بهبهان‌‬ ‫‌منگنزايران‌‬ ‫معاد‬ ‫‪306‬‬ ‫‪ 440,335‬ژانویه ‪ -2015‬شماره‬ ‫‪-0.68‬ربیع الثانی ‪25 -1436‬‬ ‫یکشنبه ‪ 5‬بهمن ‪4 - 1393‬‬ ‫‪ -141‬پیاپی ‪92 1459‬‬ ‫‪752709372‬‬ ‫‪1746‬‬ ‫صنايع‌سيمان‌دشتستان‬ ‫ح‌‪.‬‬ ‫ذغال‌سنگ‌‌نگين‌‌ط‌بس‌‬ ‫سيمان‌هرمزگان‌‬ ‫ش‬ ‫سيمان‌خا ‌‬ ‫‪87128728‬‬ ‫‪81330000‬‬ ‫‪1174‬‬ ‫‪1.21‬‬ ‫‪2,404,211‬‬ ‫‪2821858453‬‬ ‫‪1150‬‬ ‫‪2932‬‬ ‫‪13175‬‬ ‫‪276400760‬‬ ‫‪2470297199‬‬ ‫‪119725660‬‬ ‫‪261544834‬‬ ‫‪46‬‬ ‫‪1500‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪3,504,798‬‬ ‫‪5258055783‬‬ ‫‪536,623‬‬ ‫‪-54.02‬‬ ‫‪160,198‬‬ ‫‪-3.99‬‬ ‫‪-0.18‬سایر معادن‪10,104‬‬ ‫استخراج‬ ‫‪27‬‬ ‫‪57‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪49‬‬ ‫‪77‬‬ ‫‪4247‬‬ ‫‪3173‬‬ ‫سيمان‌غرب‌‬ ‫‪19‬‬ ‫‪113‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪-3.83‬‬ ‫‪3.95‬‬ ‫‪-2.43‬‬ ‫‪-3.84‬‬ ‫‪-2.86‬‬ ‫‪2.26‬‬ ‫سيمان‌‌شر ‌ق‬ ‫‌‌كارون‌‬ ‫سيمان‬ ‫‌ايران‌‬ ‫كنتورسازي‬ ‫سيمان‌‌تهران‌‬ ‫‪222,670‬‬ ‫‪2,318,489‬‬ ‫‪85,921‬‬ ‫‪297,935‬‬ ‫سرمايه‌گذاري‌توسعه‌صنايع‌سيمان‬ ‫سيمان‌فارس‌و‌خوزستان‬ ‫‪71‬بورس و بازار‬ ‫‪61‬‬ ‫سيمان‌سپاهان‌‬ ‫نام شرکت‬ ‫تعداد دفعات معامله‬ ‫‪48‬‬ ‫سيمان‌شاهرود‬ ‫‪1173183171‬‬ ‫‪4092034285‬‬ ‫‪1729185061‬‬ ‫‪602329232‬‬ ‫‌شيشه‌راز‬ ‫‌توليدي‬ ‫كارخانجات‬ ‫‌آذربايجاي‌ن‬ ‫‌توسعه‬ ‫‌گذاري‬ ‫سرمايه‬ ‫‪5276‬‬ ‫‪1765‬‬ ‫‪9148‬‬ ‫‪2077‬‬ ‫‪1617611025‬‬ ‫‪143‬‬ ‫سیمان‪ ،‬آهك و گچ‬ ‫‪3863‬‬ ‫‪1066‬‬ ‫‪1737‬‬ ‫‪1464‬‬ ‫‪2670‬‬ ‫‪305‬‬ ‫‪1353‬‬ ‫‪1515‬‬ ‫‪585‬‬ ‫‪829020‬‬ ‫‪1112‬‬ ‫‪1587‬‬ ‫‪6904‬‬ ‫‪828918‬‬ ‫‪1584‬‬ ‫‪2092‬‬ ‫‪3042‬‬ ‫‪1229‬‬ ‫‪1847‬‬ ‫‪3286‬‬ ‫‪4156‬‬ ‫‪13249‬‬ ‫‪2752‬‬ ‫‪4043‬‬ ‫‪2639‬‬ ‫‪929‬‬ ‫‪962‬‬ ‫‪2064‬‬ ‫‪3448‬‬ ‫‪16528‬‬ ‫‪879‬‬ ‫‪45,304,180‬‬ ‫‪-0.01‬‬ ‫‪3.98‬‬ ‫فلزات اساسي ‪26,280,632‬‬ ‫‪1.02‬‬ ‫‪-7.18‬‬ ‫‪2.11‬‬ ‫‪-2.65‬‬ ‫‪-1.16‬‬ ‫‪-3.57‬‬ ‫‪-4.77‬‬ ‫‪0.05‬‬ ‫‪1.43‬‬ ‫‪-2.25‬‬ ‫‪1.10‬‬ ‫‪0.20‬‬ ‫‪-3.53‬‬ ‫‪-0.29‬‬ ‫‪-1.06‬‬ ‫‪-3.12‬‬ ‫‪1.33‬‬ ‫‪-2.38‬‬ ‫‪0.73‬‬ ‫‪-4.88‬‬ ‫‪-1.11‬‬ ‫‪-3.97‬‬ ‫‪0.32‬‬ ‫‪-0.30‬‬ ‫‪-0.92‬‬ ‫‪-1.98‬‬ ‫‪-0.05‬‬ ‫‪-3.95‬‬ ‫‪-3.83‬‬ ‫‪-0.05‬‬ ‫‪2.34‬‬ ‫‪0.48‬‬ ‫‪-0.43‬‬ ‫‪-0.04‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫قند و شكر‬ ‫‪-2.62‬‬ ‫‪-3.80‬‬ ‫‪-2.78‬‬ ‫‪0.67‬‬ ‫‪-2.55‬‬ ‫‪7,136,010‬‬ ‫‪14,031,611‬‬ ‫‪1,446,043‬‬ ‫‪14,061‬‬ ‫‪1,195,465‬‬ ‫‪18,038‬‬ ‫‪1,291,357‬‬ ‫‪9,845,092‬‬ ‫‪606,813‬‬ ‫‪6,879,211‬‬ ‫‪654,378‬‬ ‫‪5,172,693‬‬ ‫‪709,058‬‬ ‫‪4,708‬‬ ‫‪150,453‬‬ ‫‪5,061,963‬‬ ‫‪310,243‬‬ ‫‪2,242,433‬‬ ‫‪463,738‬‬ ‫‪3,162‬‬ ‫‪687,914‬‬ ‫‪4,055,507‬‬ ‫‪93,177‬‬ ‫‪2,420‬‬ ‫‪104,915‬‬ ‫‪71,751‬‬ ‫‪122,977‬‬ ‫‪3,502,537‬‬ ‫‪197,733‬‬ ‫‪1,420‬‬ ‫‪4,987‬‬ ‫‪18,860‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪250‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪295,195‬‬ ‫‪391,000‬‬ ‫‪68,905‬‬ ‫‪212,880‬‬ ‫‪12,268‬‬ ‫‪617116450‬‬ ‫‪469763536‬‬ ‫‪128144272‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪39‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪297‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪160‬‬ ‫‪3451092‬‬ ‫‪2470297199‬‬ ‫‪1012248‬‬ ‫‪261544834‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪57‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪9894136‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪10535043095‬‬ ‫‪7335694795‬‬ ‫‪6817736344‬‬ ‫‪4998708736‬‬ ‫‪3281691928‬‬ ‫‪6643320‬‬ ‫‪7130064984‬‬ ‫‪2982670‬‬ ‫‪3942641647‬‬ ‫‪2630486791‬‬ ‫‪64840140‬‬ ‫‪4092034285‬‬ ‫‪11063700‬‬ ‫‪602329232‬‬ ‫‪21380000‬‬ ‫‪945210122‬‬ ‫‪10750000‬‬ ‫‪1963051997‬‬ ‫‪381986218‬‬ ‫‪2179652958‬‬ ‫‪229844840‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪528‬‬ ‫‪215‬‬ ‫‪451‬‬ ‫‪192‬‬ ‫‪352‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪321‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪232‬‬ ‫‪184‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪155‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪77‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪74‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪55‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪181‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪75701132‬‬ ‫‪5432922289‬‬ ‫‪3297111‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪185‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1382289107‬‬ ‫‪216833700‬‬ ‫‪339836814‬‬ ‫‪143‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪6605169595‬‬ ‫‪11659056‬‬ ‫‪36695770822‬‬ ‫‪18142764338‬‬ ‫‪2677161739‬‬ ‫‪27116220582‬‬ ‫‪4409003658‬‬ ‫‪11682442530‬‬ ‫‪1227358183‬‬ ‫‪14439969448‬‬ ‫‪4988157644‬‬ ‫‪10492834262‬‬ ‫‪1053780656‬‬ ‫‪10068927265‬‬ ‫‪978289776‬‬ ‫‪7074671451‬‬ ‫‪1429460928‬‬ ‫‪3909375502‬‬ ‫‪401693711‬‬ ‫‪1545375931‬‬ ‫‪413873580‬‬ ‫‪3396246777‬‬ ‫‪271070289‬‬ ‫‪2621360283‬‬ ‫‪765272002‬‬ ‫‪6475709465‬‬ ‫‪635097819‬‬ ‫‪2005982094‬‬ ‫‪166170098‬‬ ‫‪145278763‬‬ ‫‪374082934‬‬ ‫‪4306039837‬‬ ‫‪350976075‬‬ ‫‪4665750‬‬ ‫‪21449087‬‬ ‫‪248461736‬‬ ‫‪26430000‬‬ ‫‪970500‬‬ ‫‪2534000‬‬ ‫‪271214630‬‬ ‫‪376053511‬‬ ‫‪140627041‬‬ ‫‪734054015‬‬ ‫‪199759844‬‬ ‫‪179‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1877‬‬ ‫‪1763‬‬ ‫‪474‬‬ ‫‪980‬‬ ‫‪311‬‬ ‫‪924‬‬ ‫‪132‬‬ ‫‪804‬‬ ‫‪127‬‬ ‫‪758‬‬ ‫‪101‬‬ ‫‪664‬‬ ‫‪97‬‬ ‫‪585‬‬ ‫‪76‬‬ ‫‪479‬‬ ‫‪62‬‬ ‫‪371‬‬ ‫‪58‬‬ ‫‪267‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪253‬‬ ‫‪49‬‬ ‫‪220‬‬ ‫‪41‬‬ ‫‪216‬‬ ‫‪39‬‬ ‫‪191‬‬ ‫‪33‬‬ ‫‪186‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪71‬‬ ‫‪70‬‬ ‫‪39‬‬ ‫‪32‬‬ ‫‪18‬‬
‫فروسيليس‌‌ايران‌‬ ‫‪18‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪2639‬‬ ‫قند و شكر‬ ‫‪1,000‬‬ ‫پیاپی ‪1459‬‬ ‫‪ -2015‬شماره ‪-141‬‬ ‫الثانی ‪ 25 -1436‬ژانویه‬ ‫‪295,195‬‬ ‫‪-2.62‬‬ ‫یکشنبه ‪ 5‬بهمن ‪ 4 - 1393‬ربیع ‪929‬‬ ‫قند‌ثابت‌‌خراسان‌‬ ‫قند‌نيشابور‬ ‫نام شرکت‬ ‫قند‌مرودشت‌‬ ‫فرآورده‌هاي‌غدايي‌وقندپيرانشهر‬ ‫قند‌لرستاين‌‌ايران‌‬ ‫كنتورساز‬ ‫شكرشاهرود‬ ‫‪962‬‬ ‫آخرین قیمت‬ ‫‪2064‬‬ ‫‪-3.80‬‬ ‫درصد تغییر‬ ‫‪-2.78‬‬ ‫‪391,000‬‬ ‫حجم معامالت‬ ‫‪68,905‬‬ ‫‪16528‬‬ ‫‪7200‬‬ ‫‪-2.55‬‬ ‫‪-3.79‬‬ ‫‪12,268‬‬ ‫‪165,915‬‬ ‫اپتیكي و اندازهگیري‬ ‫‪212,880‬‬ ‫‪ 3448‬ابزارپزشكي‪0.67،‬‬ ‫‪1217‬‬ ‫شهدل‌سنگ‌‌نگين‌‌ط‌بس‌‬ ‫ذغا‬ ‫‪6650‬‬ ‫‪2932‬‬ ‫‌‌تكسرا‬ ‫‌‌كاشي‬ ‫توليدني‬ ‫‌گرم‌ ‌ي‬ ‫‌‌ريخته‬ ‫‌‌ماسه‬ ‫تامي‬ ‫چيني‌‌ايران‬ ‫‪2956‬‬ ‫‪5079‬‬ ‫‪3034‬‬ ‫معدني‌وصنعتي‌چادرملو‬ ‫ح‌‪‌.‬ايران‌ياساتايرورابر‬ ‫معدني‌و‌صنعتي‌گل‌گهر‬ ‫‪3650‬‬ ‫‪2567‬‬ ‫‪4236‬‬ ‫كوير‌‌تاير‬ ‫‌‌دماوند‬ ‫معدني‬ ‫‌‌بارز‬ ‫‌‌صنعتي‬ ‫گرو‬ ‫‌منگنزايران‌‬ ‫معادهن‬ ‫‪11091‬‬ ‫‪4001‬‬ ‫‌معاد ‌‬ ‫توسعيه‌‌پار‬ ‫كاش‬ ‫سن‌وفلزات‌‬ ‫بامان‌ياساتايرورابر‬ ‫ايرا‬ ‫‪6971‬‬ ‫‪1926‬‬ ‫‪4444‬‬ ‫‪8109‬‬ ‫‪17952‬‬ ‫‪7951‬‬ ‫‪-0.41‬ذغال سنگ‪17,636‬‬ ‫استخراج‬ ‫‪199‬‬ ‫‪0.02‬‬ ‫‪160,198‬‬ ‫‪-3.99‬‬ ‫سرامیك‬ ‫کاشي‬ ‫معادن‬ ‫استخراجوسایر‬ ‫‪711,377‬‬ ‫‪-2.05‬‬ ‫‪66,217‬‬ ‫‪-3.99‬‬ ‫‪144,648‬‬ ‫‪-3.31‬‬ ‫کانه هاي فلزي‬ ‫استخراج‬ ‫‪73,358‬‬ ‫‪0.11‬‬ ‫‪4,390,191‬‬ ‫‪2.39‬‬ ‫الستیك‬ ‫‪0.30‬و پالستیك‪1,400,879‬‬ ‫‪165,909‬‬ ‫‪-2.06‬‬ ‫‪604,618‬‬ ‫‪-0.45‬‬ ‫‪-1.59‬‬ ‫‪0.04‬‬ ‫‪0.32‬‬ ‫‪1.66‬‬ ‫‪25,771‬‬ ‫‪32,213‬‬ ‫‪5,050‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪2534000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫معدني‌‌امالح‌‌‌ايران‌‬ ‫نام شرکت‬ ‫س‬ ‫دوده‌‌صنعتي‌‌پار ‌‬ ‫‪11946‬‬ ‫آخرین قیمت‬ ‫‪2871‬‬ ‫‪-0.02‬‬ ‫درصد تغییر‬ ‫‪-0.03‬‬ ‫‪529‬‬ ‫حجم معامالت‬ ‫‪1,163‬‬ ‫‪199759844‬‬ ‫‪1194534302‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪113‬‬ ‫‌ايران‌‬ ‫كنتورسازي‬ ‫‌غربي‌‬ ‫‌آذربايجان‬ ‫پگاه‬ ‫‪7200‬‬ ‫‪893‬‬ ‫‪-3.79‬‬ ‫‪-3.56‬‬ ‫‪165,915‬‬ ‫‪1,075,800‬‬ ‫‪1373100‬‬ ‫‪469763536‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪39‬‬ ‫‪2103084972‬‬ ‫‪336316343‬‬ ‫‪438898858‬‬ ‫‪86‬‬ ‫‪33‬‬ ‫‪37‬‬ ‫‌‌بهشهر(س‌هلدينگ‬ ‫‌‌صنايع‬ ‫‌‌نگين‌‌ط‌ب‬ ‫توسعله‌سنگ‬ ‫ذغا‬ ‫ح‌‪‌.‬صنايع‌‌بهشهر(هلدينگ‬ ‫‪2013‬‬ ‫‪2932‬‬ ‫‪946‬‬ ‫‪5136623490‬‬ ‫‪425948025‬‬ ‫‪2470297199‬‬ ‫‪160‬‬ ‫‪41‬‬ ‫‪57‬‬ ‫‪271214630‬‬ ‫نيروكلر‬ ‫‪71‬بورس و بازار‬ ‫‪734054015‬‬ ‫‪32‬‬ ‫‪70‬‬ ‫‪376053511‬‬ ‫ارزش معامله تعداد دفعات معامله‬ ‫‪39‬‬ ‫‪140627041‬‬ ‫‪20704664‬‬ ‫‪511383465‬‬ ‫‪8476234409‬‬ ‫‪111780364‬‬ ‫‪261544834‬‬ ‫‪90658748‬‬ ‫‪81330000‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪4‬‬ ‫بيسكويت‌‌گرجي‌‬ ‫باما‬ ‫تراكتورسازي‌ايران‌‬ ‫شهر‌سازي‌و‌خانه‌سازي‌باغميشه‬ ‫‌بوتان‌‬ ‫‌صنعتي‬ ‫گروه‬ ‫‌‌شاهد‬ ‫‌‌گذاري‬ ‫سرمايه‬ ‫‪4353‬‬ ‫‪2234‬‬ ‫‪3038‬‬ ‫‪1262‬‬ ‫‪-3.82‬‬ ‫‪-4.57‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪-3.59‬‬ ‫‪4,753,864‬‬ ‫‪4,714,984‬‬ ‫‪3,436,709‬‬ ‫‪5,402,023‬‬ ‫‪20693191540‬‬ ‫‪10535043095‬‬ ‫‪10439803065‬‬ ‫‪6817736344‬‬ ‫‪413‬‬ ‫‪528‬‬ ‫‪144‬‬ ‫‪451‬‬ ‫پتروشيمي‌مارون‬ ‫توسعه‌وعمران‌استان‌كرمان‬ ‫س‪‌.‬‬ ‫‪32408‬‬ ‫‪6908‬‬ ‫‪-1.64‬‬ ‫‪-3.69‬‬ ‫‪52,254‬‬ ‫‪1,032,145‬‬ ‫‪1693447179‬‬ ‫‪7130064984‬‬ ‫‪41‬‬ ‫‪321‬‬ ‫پارس‌‌خزر‬ ‫شركت‌سرمايه‌گذاري‌مسكن‌شمالغرب‬ ‫‪7950‬‬ ‫‪2678‬‬ ‫‪-0.70‬‬ ‫‪-1.72‬‬ ‫‪21,059‬‬ ‫‪982,255‬‬ ‫‪161859474‬‬ ‫‪2630486791‬‬ ‫‌آذربايجان‌‬ ‫‌صناييع‌توسعه‬ ‫‌گذار‬ ‫‌كشاورزي‌‬ ‫‌وخدمات‬ ‫سرمايهش‬ ‫گستر‬ ‫‪2077‬‬ ‫‪9032‬‬ ‫‪-3.84‬‬ ‫‪-0.91‬‬ ‫‪289,934‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫سرمايه‌گذاري‌‌مسكن‌‬ ‫‪1,250,714‬‬ ‫‪-0.51‬دستگاههاي برقي‬ ‫‪ 1571‬ماشین آالت و‬ ‫‪178,945‬‬ ‫‪-3.26‬‬ ‫‪2135‬‬ ‫‪1,158,868‬‬ ‫‪-3.99‬‬ ‫‪1565‬‬ ‫‪41,339‬‬ ‫‪-0.69‬‬ ‫‪5751‬‬ ‫‪154,040‬‬ ‫‪2.16‬‬ ‫‪4861‬‬ ‫سرما‌آفرين‌‬ ‫سرمايه‌گذاري‌مسكن‌تهران‬ ‫ماشين‌سازي‌نيرومحركه‌‬ ‫سرمايه‌گذاري‌مسكن‌شمال‌شرق‬ ‫كمباينن‌‌سازي‌‌ايرا‬ ‫‌‌گستراصفها ‌ن‬ ‫ساما‬ ‫‌گذاري‌مسكن‌زاينده‌رود‬ ‫سرمايه‬ ‫‌‌سازي‌‌ايران‌‬ ‫پمپ‬ ‫عمران‌و‌توسعه‌شاهد‬ ‫كارخانجات‌توليدي‌شهيد‌قندي‬ ‫‌وساختمان‌تهران‌‬ ‫نوساز‬ ‫نيروترانيس‌‬ ‫آ‪.‬پارس‪.‬سپ‬ ‫‌سوي ‌چ‬ ‫توريستي‌ورفاهي‌آبادگران‌ايران‬ ‫موتوژن‌‬ ‫‪3190‬‬ ‫‪2006‬‬ ‫‪1959‬‬ ‫‪1724‬‬ ‫‪1164‬‬ ‫‪1765‬‬ ‫‪3173‬‬ ‫‪3297‬‬ ‫‪1244‬‬ ‫‪3672‬‬ ‫‪2731‬‬ ‫‪5631‬‬ ‫افست‌‬ ‫فيبر‌ايران‌‬ ‫‪10680‬‬ ‫‪3157‬‬ ‫بانك‌تجارت‬ ‫نفت‌و‌گاز‌و‌پتروشيمي‌تأمين‬ ‫س‪‌.‬‬ ‫بانك‌صادرات‌ايران‬ ‫گروه‌صنعتي‌پاكشو‬ ‫‪810‬‬ ‫‪2293‬‬ ‫‪690‬‬ ‫‪8102‬‬ ‫امتياز‌تسهيالت‌مسكن‌دي‌ماه‪93‬‬ ‫صنايع‌پتروشيمي‌خليج‌فارس‬ ‫‪800530‬‬ ‫‪10827‬‬ ‫‪1066‬‬ ‫‪7352‬‬ ‫بانك‌ملتي‌‌خار ‌‬ ‫ك‬ ‫پتروشيم‬ ‫امتيازتسهيالت‌مسكن‌آذرماه‌‪93‬‬ ‫گروه‌پتروشيمي‌س‪‌.‬ايرانيان‬ ‫بانك‌حكمت‌‌ايرانيان‬ ‫صنايع‌شيميايي‌ايران‌‬ ‫بانك‌گردشگري‬ ‫پاكسان‌‬ ‫پست‌بانك‌ايران‬ ‫‌والياف‌مصنوع ‌ي‬ ‫توليدمواداوليه‬ ‫امتيازتسهيالت‌مسكن‌آبانماه‪93‬‬ ‫پتروشيمي‌پرديس‬ ‫بانك‌سينا‬ ‫ح‌‬ ‫كرب‪‌.‬ن‌‌ايران‌‬ ‫بانك‌دي‬ ‫‌گذاري‌صنايع‌پتروشيم ‌ي‬ ‫سرمايه‬ ‫امتيازتسهيالت‌مسكن‌مهرماه‪93‬‬ ‫صنايع‌پتروشيمي‌كرمانشاه‬ ‫‪1933‬‬ ‫‪16314‬‬ ‫‪830840‬‬ ‫‪1950‬‬ ‫‪1464‬‬ ‫‪4245‬‬ ‫‪1368‬‬ ‫‪3655‬‬ ‫‪830369‬‬ ‫‪15167‬‬ ‫‪305‬‬ ‫‪2279‬‬ ‫‪1515‬‬ ‫‪1745‬‬ ‫‪829020‬‬ ‫‪6968‬‬ ‫بانك‌‌پاسارگاد‬ ‫شركت‌پتروشيمي‌خراسان‬ ‫امتيازتسهيالت‌مسكن‌شهريورماه‪93‬‬ ‫پتروشيمي‌جم‬ ‫‪1587‬‬ ‫‪7121‬‬ ‫‪828918‬‬ ‫‪7455‬‬ ‫ش‬ ‫گلتا ‌‬ ‫‪10664‬‬ ‫بانك‌اقتصادنوين‌‬ ‫پتروشيمي‌زاگرس‬ ‫بانك‌سينا‬ ‫پتروشيمي‌شازند‬ ‫پلي‌اكريل‌‬ ‫پتروشيمي‌شيراز‬ ‫‪-0.96‬‬ ‫‪-2.60‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪3.95‬‬ ‫‪2.26‬‬ ‫‪-0.33‬‬ ‫‪-4.97‬‬ ‫‪-0.54‬‬ ‫‪-0.04‬‬ ‫‪-0.05‬‬ ‫‪-1.16‬‬ ‫‪-2.60‬‬ ‫‪-4.77‬‬ ‫‪1.91‬‬ ‫‪1.43‬‬ ‫‪-0.07‬‬ ‫‪1.10‬‬ ‫‪-3.98‬‬ ‫‪-3.53‬‬ ‫‪-3.99‬‬ ‫‪-1.06‬‬ ‫‪-0.41‬‬ ‫‪1.33‬‬ ‫‪-3.84‬‬ ‫‪0.73‬‬ ‫‪-2.35‬‬ ‫‪-1.11‬‬ ‫‪-0.50‬‬ ‫‪0.32‬‬ ‫‪0.56‬‬ ‫ح‌‪‌.‬پتروشيمي‌شيراز‬ ‫معدني‌‌امالح‌‌‌ايران‌‬ ‫‪11946‬‬ ‫‪-0.02‬‬ ‫نيروكلر‬ ‫‪4316‬‬ ‫س‬ ‫دوده‌‌صنعتي‌‌پار ‌‬ ‫‪2871‬‬ ‫پگاه‌آذربايجان‌غربي‌‬ ‫‪893‬‬ ‫‪60,853‬‬ ‫‪37,112‬‬ ‫‪1,257‬‬ ‫‪6,619‬‬ ‫‪26,280,632‬‬ ‫‪355,745‬‬ ‫‪14,031,611‬‬ ‫‪2,273,300‬‬ ‫‪14,061‬‬ ‫‪3,465,586‬‬ ‫‪18,038‬‬ ‫‪9,492,485‬‬ ‫‪9,845,092‬‬ ‫‪403,427‬‬ ‫‪6,879,211‬‬ ‫‪602,966‬‬ ‫‪5,172,693‬‬ ‫‪342,219‬‬ ‫‪4,708‬‬ ‫‪293,234‬‬ ‫‪5,061,963‬‬ ‫‪439,334‬‬ ‫‪2,242,433‬‬ ‫‪534,538‬‬ ‫‪3,162‬‬ ‫‪586,922‬‬ ‫‪4,055,507‬‬ ‫‪95,555‬‬ ‫‪-1.05‬‬ ‫‪-0.03‬‬ ‫‪381986218‬‬ ‫‪1813707230‬‬ ‫‪229844840‬‬ ‫‪752719737‬‬ ‫‪75701132‬‬ ‫‪132938020‬‬ ‫‪3297111‬‬ ‫‪35802671‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪98‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪39‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪28‬‬ ‫‪216833700‬‬ ‫‪85420291‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪42‬‬ ‫‪36695770822‬‬ ‫‪28047718722‬‬ ‫‪18142764338‬‬ ‫‪2874473170‬‬ ‫‪1877‬‬ ‫‪1128‬‬ ‫‪1763‬‬ ‫‪603‬‬ ‫‪27116220582‬‬ ‫‪37086414713‬‬ ‫‪11682442530‬‬ ‫‪6756604501‬‬ ‫‪14439969448‬‬ ‫‪1.02774E+11‬‬ ‫‪10492834262‬‬ ‫‪2962382567‬‬ ‫‪10068927265‬‬ ‫‪2559613267‬‬ ‫‪7074671451‬‬ ‫‪1250908240‬‬ ‫‪3909375502‬‬ ‫‪4371711955‬‬ ‫‪1545375931‬‬ ‫‪1001321944‬‬ ‫‪3396246777‬‬ ‫‪917359808‬‬ ‫‪2621360283‬‬ ‫‪4079484524‬‬ ‫‪6475709465‬‬ ‫‪680404258‬‬ ‫‪2005982094‬‬ ‫‪712562955‬‬ ‫‪3,502,537‬‬ ‫‪76,558‬‬ ‫‪145278763‬‬ ‫‪1147846250‬‬ ‫‪4306039837‬‬ ‫‪435002556‬‬ ‫‪70,069‬‬ ‫‪91860459‬‬ ‫‪443355608‬‬ ‫‪980‬‬ ‫‪449‬‬ ‫‪924‬‬ ‫‪447‬‬ ‫‪804‬‬ ‫‪203‬‬ ‫‪758‬‬ ‫‪135‬‬ ‫‪664‬‬ ‫‪98‬‬ ‫‪585‬‬ ‫‪96‬‬ ‫‪479‬‬ ‫‪90‬‬ ‫‪371‬‬ ‫‪72‬‬ ‫‪267‬‬ ‫‪71‬‬ ‫‪253‬‬ ‫‪55‬‬ ‫‪220‬‬ ‫‪48‬‬ ‫‪216‬‬ ‫‪42‬‬ ‫‪191‬‬ ‫‪32‬‬ ‫‪186‬‬ ‫‪32‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪163,517‬‬ ‫‪555142715‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪41,855‬‬ ‫‪175288740‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1,163‬‬ ‫‪3207554‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪960719671‬‬ ‫‪243‬‬ ‫‪44,840‬‬ ‫‪529‬‬ ‫محصوالت غذایي و آشامیدني به جز قند و شكر‬ ‫‪-3.56‬‬ ‫‪1963051997‬‬ ‫‪55‬‬ ‫‪1,075,800‬‬ ‫‪92965140‬‬ ‫‪6068159‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1141‬‬ ‫‪2845‬‬ ‫‪5079‬‬ ‫‪6765‬‬ ‫‪19882‬‬ ‫‪1926‬‬ ‫‪4093‬‬ ‫‪3650‬‬ ‫‪3110‬‬ ‫‪4236‬‬ ‫‪3179‬‬ ‫‪8109‬‬ ‫‪9230‬‬ ‫‪7951‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪4001‬‬ ‫‪2006‬‬ ‫‪3535‬‬ ‫‪6908‬‬ ‫‪14866‬‬ ‫‪1724‬‬ ‫مخابرات‌ايران‌توسعه‌آذربايجان‌‬ ‫سرمايه‌گذاري‬ ‫عمران‌و‌توسعه‌شاهد‬ ‫‌تهران‌‬ ‫نوسازي‌وساختمان‬ ‫داروسازي‌توليد‌دارو‬ ‫آ‪.‬س‪.‬پ‬ ‫داروسازي‌‌جابرابن‌حيا ‌ن‬ ‫توريستي‌ورفاهي‌آبادگران‌ايران‬ ‫داروسازي‌‌كوثر‬ ‫سرمايه‌‌گذاري‌‌البرز(هلدينگ‌‬ ‫افست‌‬ ‫پخش‌البرز‬ ‫داروسازي‌‌روزدارو‬ ‫بانك‌تجارت‬ ‫سرمايه‌گذاري‌دارويي‌تامين‬ ‫بانك‌صادرات‌ايران‬ ‫شركت‌كي‌بي‌سي‬ ‫بانك‌ملت‬ ‫كيميدارو‬ ‫امتيازتسهيالت‌مسكن‌آذرماه‌‪93‬‬ ‫البرزدارو‬ ‫امتياز‌تسهيالت‌مسكن‌دي‌ماه‪93‬‬ ‫گروه‌دارويي‌سبحان‬ ‫بانك‌حكمت‌‌ايرانيان‬ ‫ايران‌دارو‬ ‫بانك‌گردشگري‬ ‫سبحان‌دارو‬ ‫پست‌بانك‌ايران‬ ‫‌‌ابوريحا ‌ن‬ ‫داروسازي‬ ‫امتيازتسهيالت‌مسكن‌آبانماه‪93‬‬ ‫تهران‌‌شيمي‌‬ ‫ح‌‪‌.‬بانك‌سينا‬ ‫البراتوارداروسازي‌‌‌دكترعبيدي‌‬ ‫بانك‌دي‬ ‫‌‌دارو‬ ‫پارس‬ ‫امتيازتسهيالت‌مسكن‌مهرماه‪93‬‬ ‫دارويي‌‌رازك‌‬ ‫بانك‌‌پاسارگاده‌‬ ‫داروسازي‌‌اسو‬ ‫امتيازتسهيالت‌مسكن‌شهريورماه‪93‬‬ ‫داروسازي‌زاگرس‌فارمد‌پارس‬ ‫‌اقتصادنوين‌‌ن‬ ‫بانك‬ ‫داروسازي‌‌امي‬ ‫بانك‌سينا‌‌(هلدينگ‌‬ ‫داروپخش‬ ‫فرآورده‌هاي‌‌تزريقي‌‌ايران‌‬ ‫داروسازي‌‌سينا‬ ‫داروسازي‌زهراوي‌‬ ‫‪-3.71‬ذغال سنگ‬ ‫استخراج‬ ‫‪1,382,105‬‬ ‫‪902,821‬‬ ‫‪-0.49‬‬ ‫‪160,198‬‬ ‫‪-3.99‬‬ ‫‪1,145,673‬‬ ‫‪-4.73‬سایر معادن‬ ‫استخراج‬ ‫‪388,315‬‬ ‫‪-0.49‬‬ ‫‪66,217‬‬ ‫‪-3.99‬‬ ‫‪244,923‬‬ ‫‪-0.57‬‬ ‫کانه هاي فلزي‬ ‫استخراج‬ ‫‪-0.85‬‬ ‫‪2.39‬‬ ‫‪-3.90‬‬ ‫‪0.30‬‬ ‫‪-0.38‬‬ ‫‪-0.45‬‬ ‫‪2.12‬‬ ‫‪0.04‬‬ ‫‪-0.38‬‬ ‫‪1.66‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪-0.02‬‬ ‫‪11,443‬‬ ‫‪4,390,191‬‬ ‫‪94,832‬‬ ‫‪1,400,879‬‬ ‫‪54,764‬‬ ‫‪604,618‬‬ ‫‪28,265‬‬ ‫‪32,213‬‬ ‫‪2,630‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,940‬‬ ‫‪280‬‬ ‫‪9,384‬‬ ‫‪-0.58‬‬ ‫امالك و مستغالت‬ ‫‪ 6478‬انبوه سازي‪،‬‬ ‫‪377,111‬‬ ‫‪-3.87‬‬ ‫‪5496‬‬ ‫‪4,714,984‬‬ ‫‪-4.57‬‬ ‫‪2234‬‬ ‫‪549‬‬ ‫‪-0.04‬‬ ‫‪10473‬‬ ‫‪5,402,023‬‬ ‫‪-3.59‬‬ ‫‪1262‬‬ ‫‪2429‬‬ ‫‪2077‬‬ ‫س‌‌مسكن‌‬ ‫سرمايه‬ ‫‌گذاري‌‬ ‫‌‌مرينو‬ ‫ايران‬ ‫‪-1.05‬‬ ‫‪44,840‬‬ ‫اندازه‬ ‫ابزارپزشكي‪ ،‬اپتیكي و‬ ‫گیري و شكر‬ ‫جز قند‬ ‫آشامیدني به‬ ‫محصوالت غذایي و‬ ‫شركت‌سرمايه‌گذاري‌مسكن‌شمالغرب‬ ‫‪297,935‬‬ ‫‪14,508‬‬ ‫‪602329232‬‬ ‫‪52705180‬‬ ‫‪77‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4316‬‬ ‫‪2678‬‬ ‫‪945210122‬‬ ‫‪46077408‬‬ ‫‪-0.51‬‬ ‫‪2073‬‬ ‫صنايع‌كاغذسازي‌كاوه‌‬ ‫سرمايه‌گذاري‌مسكن‌شمال‌شرق‬ ‫‪74‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪-0.22‬‬ ‫‪-2.22‬‬ ‫سرمايه‌گذاري‌مسكن‌تهران‬ ‫كارت‪‌.‬ن‌‌ايران‌‬ ‫توسعه‌وعمران‌استان‌كرمان‬ ‫س‬ ‫سرمايه‌گذاري‌مسكن‌زاينده‌رود‬ ‫‪41,827‬‬ ‫‪1355‬‬ ‫شركت‌صنايع‌غذايي‌مينو‌شرق‬ ‫شهر‌سازي‌و‌خانه‌سازي‌باغميشه‬ ‫‌‌مرغا‬ ‫دشت‬ ‫‌‌گذارب‌ي‌‌شاهد‬ ‫سرمايه‬ ‫‪6,872‬‬ ‫‪2,318,489‬‬ ‫‪-0.92‬‬ ‫‪-0.75‬‬ ‫‪-0.05‬‬ ‫‪-0.82‬‬ ‫‪-0.73‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪184‬‬ ‫شيرپاستوريزه‌پگاه‌خراسان‌‬ ‫‪7682896‬‬ ‫‪4092034285‬‬ ‫‪2,420‬‬ ‫‪95,576‬‬ ‫‪71,751‬‬ ‫‪76,769‬‬ ‫‪-3.83‬‬ ‫‪-0.51‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪232‬‬ ‫توليديي‌مهرام‌‬ ‫‌‌دماوند‬ ‫معدن‬ ‫‌‌گرجي‌‬ ‫معادنبيسكويت‬ ‫ح‌‪‌.‬‬ ‫‌منگنزايران‌‬ ‫‪7‬‬ ‫‪155‬‬ ‫اعتباري‬ ‫موسسات‬ ‫بانكها و‬ ‫شیمیایي‬ ‫محصوالت‬ ‫‪45,304,180‬‬ ‫‪3.98‬‬ ‫‪12,235,373‬‬ ‫‪-0.61‬‬ ‫‪1.02‬‬ ‫‪-0.47‬‬ ‫‪2.11‬‬ ‫‪3.19‬‬ ‫‪140‬‬ ‫‪352‬‬ ‫‌پياذر‬ ‫معدنتي‌وصنع‬ ‫كش‬ ‫‌چادرملو‬ ‫‌وصنعتتي‬ ‫مارگارين‌‬ ‫معدني‌و‌صنعتي‌گل‌گهر‬ ‫شركت‌ارتباطات‌سيار‌ايران‬ ‫سامان‌‌گستراصفهان‌‬ ‫تكثیر‬ ‫انتشار‪،‬‬ ‫چاپ وچوبي‬ ‫محصوالت‬ ‫‪20,710‬‬ ‫‪-2.07‬‬ ‫‪27,278‬‬ ‫‪-1.68‬‬ ‫‪2092‬‬ ‫‪14952‬‬ ‫‪1229‬‬ ‫‪5888‬‬ ‫‪3518‬‬ ‫‪270,750‬‬ ‫‪2,286,481‬‬ ‫‪530264790‬‬ ‫‪3942641647‬‬ ‫پار‬ ‫‌‌مينوه‌‌ريخته‌گري‌‬ ‫تاميسن‌‌ماس‬ ‫صنعتي‌‌بهشهر‬ ‫‪27‬‬ ‫‪297‬‬ ‫‪-0.08‬‬ ‫‪-0.02‬‬ ‫‪1798439200‬‬ ‫‪3281691928‬‬ ‫لبنيات‌كالبر‬ ‫‌‌چيت‌ن‌‌چين‬ ‫‌‌و‌صنعت‬ ‫كش‬ ‫‌وفلزا‬ ‫توسعته‌معادن‬ ‫‪13,147‬‬ ‫‪280‬‬ ‫‪-1.63‬‬ ‫‪-2.34‬‬ ‫‪41,855‬‬ ‫‪175288740‬‬ ‫‪6‬‬ ‫ح‌‪‌.‬پتروشيمي‌شيراز‬ ‫‪2073‬‬ ‫‪140094432‬‬ ‫‪1075760‬‬ ‫‪563,861‬‬ ‫‪1,635,876‬‬ ‫‪3518‬‬ ‫‪-2.22‬‬ ‫‪81‬‬ ‫تجهیزات‬ ‫سازي‪،‬آالت و‬ ‫انبوهماشین‬ ‫مستغالت‬ ‫امالك و‬ ‫پتروشيمي‌شيراز‬ ‫‪-0.51‬‬ ‫‪163,517‬‬ ‫‪555142715‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪28348‬‬ ‫‪1765‬‬ ‫‪3173‬‬ ‫‪1571‬‬ ‫‪10820‬‬ ‫‪2135‬‬ ‫‪5751‬‬ ‫‪9079‬‬ ‫‪1244‬‬ ‫‪6916‬‬ ‫‪2731‬‬ ‫‪3918‬‬ ‫‪3382‬‬ ‫‪10680‬‬ ‫‪3065‬‬ ‫‪5850‬‬ ‫‪810‬‬ ‫‪4606‬‬ ‫‪690‬‬ ‫‪5545‬‬ ‫‪1933‬‬ ‫‪7756‬‬ ‫‪830840‬‬ ‫‪10644‬‬ ‫‪800530‬‬ ‫‪5966‬‬ ‫‪1066‬‬ ‫‪5237‬‬ ‫‪1464‬‬ ‫‪13497‬‬ ‫‪1368‬‬ ‫‪21625‬‬ ‫‪830369‬‬ ‫‪17236‬‬ ‫‪305‬‬ ‫‪8107‬‬ ‫‪1515‬‬ ‫‪34592‬‬ ‫‪829020‬‬ ‫‪29283‬‬ ‫‪1587‬‬ ‫‪15858‬‬ ‫‪828918‬‬ ‫‪7736‬‬ ‫‪2092‬‬ ‫‪3602‬‬ ‫‪1229‬‬ ‫‪15676‬‬ ‫‪8409‬‬ ‫‪13527‬‬ ‫‪52533‬‬ ‫محصوالت کاغذي‪1,635,876‬‬ ‫‪-2.34‬‬ ‫‪242,620‬‬ ‫‪-3.99‬‬ ‫‪1,032,145‬‬ ‫‪-3.69‬‬ ‫‪-3.72‬‬ ‫‪-2.60‬‬ ‫مخابرات‬ ‫‪-1.72‬‬ ‫‪982,255‬‬ ‫‪-0.61‬‬ ‫‪-3.84‬‬ ‫‪3,887,325‬‬ ‫‪289,934‬‬ ‫‪-1.74‬‬ ‫‪3.95‬‬ ‫‪18,639‬‬ ‫‪2,286,481‬‬ ‫‪799,090‬‬ ‫‪2,318,489‬‬ ‫‪2.26‬‬ ‫منسوجات‬ ‫‪1,250,714‬‬ ‫‪-0.51‬‬ ‫‪692‬‬ ‫‪0.06‬‬ ‫‪178,945‬‬ ‫مواد و‪-3.26‬‬ ‫محصوالت دارویي‬ ‫‪-0.69‬‬ ‫‪-1.95‬‬ ‫‪-4.97‬‬ ‫‪-2.87‬‬ ‫‪297,935‬‬ ‫‪41,339‬‬ ‫‪296,610‬‬ ‫‪60,853‬‬ ‫‪315,336‬‬ ‫‪1,257‬‬ ‫‪-0.04‬‬ ‫‪294,619‬‬ ‫‪-3.99‬‬ ‫انتشار‪،‬‬ ‫چاپ و تكثیر‪152,186‬‬ ‫‪-0.70‬‬ ‫‪20,710‬‬ ‫‪-2.07‬‬ ‫‪438,571‬‬ ‫‪2.44‬‬ ‫موسسات اعتباري‬ ‫‪105,000‬‬ ‫بانكها و‪2.24‬‬ ‫‪3.98‬‬ ‫‪-0.45‬‬ ‫‪1.02‬‬ ‫‪-1.05‬‬ ‫‪2.11‬‬ ‫‪0.22‬‬ ‫‪-1.16‬‬ ‫‪-0.43‬‬ ‫‪-4.77‬‬ ‫‪-0.05‬‬ ‫‪1.43‬‬ ‫‪-4.00‬‬ ‫‪1.10‬‬ ‫‪-0.04‬‬ ‫‪-3.53‬‬ ‫‪-0.29‬‬ ‫‪-1.06‬‬ ‫‪0.47‬‬ ‫‪1.33‬‬ ‫‪-1.03‬‬ ‫‪0.73‬‬ ‫‪-0.38‬‬ ‫‪-1.11‬‬ ‫‪0.04‬‬ ‫‪0.32‬‬ ‫‪-0.01‬‬ ‫‪-0.92‬‬ ‫‪-0.10‬‬ ‫‪-0.05‬‬ ‫‪-0.03‬‬ ‫‪-3.83‬‬ ‫‪-0.01‬‬ ‫‪-0.04‬‬ ‫‪-0.01‬‬ ‫‪-0.01‬‬ ‫‪45,304,180‬‬ ‫‪343,991‬‬ ‫‪26,280,632‬‬ ‫‪46,034‬‬ ‫‪14,031,611‬‬ ‫‪93,865‬‬ ‫‪14,061‬‬ ‫‪45,625‬‬ ‫‪18,038‬‬ ‫‪6,444‬‬ ‫‪9,845,092‬‬ ‫‪76,100‬‬ ‫‪6,879,211‬‬ ‫‪7,247‬‬ ‫‪5,172,693‬‬ ‫‪5,206‬‬ ‫‪4,708‬‬ ‫‪14,008‬‬ ‫‪5,061,963‬‬ ‫‪34,400‬‬ ‫‪2,242,433‬‬ ‫‪5,330‬‬ ‫‪3,162‬‬ ‫‪2,167‬‬ ‫‪4,055,507‬‬ ‫‪565‬‬ ‫‪2,420‬‬ ‫‪2,307‬‬ ‫‪71,751‬‬ ‫‪4,430‬‬ ‫‪3,502,537‬‬ ‫‪1,157‬‬ ‫‪1,200‬‬ ‫‪531‬‬ ‫‪100‬‬ ‫واسطهگريهاي مالي و پولي‬ ‫صندوق‌سرمايه‌گذاري‌كاريس‪-‬سهام‬ ‫‪8850‬‬ ‫‪-3.29‬‬ ‫گروه‌سرمايه‌گذاري‌ميراث‌فرهنگي‬ ‫‪5839‬‬ ‫‪-3.79‬‬ ‫هتل و رستوران‬ ‫‪92965140‬‬ ‫‪6068159‬‬ ‫ارزش معامله‬ ‫‪3207554‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫‪5‬‬ ‫تعداد دفعات معامله‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1194534302‬‬ ‫‪960719671‬‬ ‫‪113‬‬ ‫‪243‬‬ ‫‪1811505857‬‬ ‫‪469763536‬‬ ‫‪1083750501‬‬ ‫‪139‬‬ ‫‪39‬‬ ‫‪115‬‬ ‫‪1576755840‬‬ ‫‪1102901072‬‬ ‫‪336316343‬‬ ‫‪1646312888‬‬ ‫‪226409921‬‬ ‫‪8476234409‬‬ ‫‪388174240‬‬ ‫‪5136623490‬‬ ‫‪167422846‬‬ ‫‪2470297199‬‬ ‫‪90640900‬‬ ‫‪261544834‬‬ ‫‪23393850‬‬ ‫‪81330000‬‬ ‫‪21883000‬‬ ‫‪1075760‬‬ ‫‪58706304‬‬ ‫‪2072568158‬‬ ‫‪10535043095‬‬ ‫‪5565600‬‬ ‫‪6817736344‬‬ ‫‪3281691928‬‬ ‫‪857734200‬‬ ‫‪7130064984‬‬ ‫‪276314199‬‬ ‫‪3942641647‬‬ ‫‪2630486791‬‬ ‫‪170‬‬ ‫‪72‬‬ ‫‪33‬‬ ‫‪67‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪297‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪160‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪57‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪84‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪528‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪451‬‬ ‫‪352‬‬ ‫‪45‬‬ ‫‪321‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪232‬‬ ‫‪184‬‬ ‫‪22250914246‬‬ ‫‪4092034285‬‬ ‫‪233‬‬ ‫‪155‬‬ ‫‪945210122‬‬ ‫‪74‬‬ ‫‪9299636356‬‬ ‫‪602329232‬‬ ‫‪1963051997‬‬ ‫‪7782232‬‬ ‫‪381986218‬‬ ‫‪229844840‬‬ ‫‪2692984061‬‬ ‫‪75701132‬‬ ‫‪2180967050‬‬ ‫‪3297111‬‬ ‫‪1154389132‬‬ ‫‪498525512‬‬ ‫‪216833700‬‬ ‫‪1344004727‬‬ ‫‪624748961‬‬ ‫‪36695770822‬‬ ‫‪1561644026‬‬ ‫‪18142764338‬‬ ‫‪255244514‬‬ ‫‪27116220582‬‬ ‫‪729714713‬‬ ‫‪11682442530‬‬ ‫‪476800956‬‬ ‫‪14439969448‬‬ ‫‪37070225‬‬ ‫‪10492834262‬‬ ‫‪398535700‬‬ ‫‪10068927265‬‬ ‫‪97809944‬‬ ‫‪7074671451‬‬ ‫‪108954574‬‬ ‫‪3909375502‬‬ ‫‪249916728‬‬ ‫‪1545375931‬‬ ‫‪270521600‬‬ ‫‪3396246777‬‬ ‫‪177680880‬‬ ‫‪2621360283‬‬ ‫‪65168585‬‬ ‫‪6475709465‬‬ ‫‪8713295‬‬ ‫‪231‬‬ ‫‪77‬‬ ‫‪55‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪97‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪92‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪83‬‬ ‫‪80‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪58‬‬ ‫‪55‬‬ ‫‪1877‬‬ ‫‪51‬‬ ‫‪1763‬‬ ‫‪31‬‬ ‫‪980‬‬ ‫‪31‬‬ ‫‪924‬‬ ‫‪28‬‬ ‫‪804‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪758‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪664‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪585‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪479‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪371‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪267‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪253‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪220‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2005982094‬‬ ‫‪17152545‬‬ ‫‪145278763‬‬ ‫‪15323370‬‬ ‫‪216‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪191‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪9691200‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4306039837‬‬ ‫‪17414007‬‬ ‫‪6914430‬‬ ‫‪5043500‬‬ ‫‪186‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1,345‬‬ ‫‪11903250‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2,887,007‬‬ ‫‪16858096057‬‬ ‫‪982‬‬
‫بازار مالی‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫یکشنبه ‪ 5‬بهمن ‪ 4 - 1393‬ربیع الثانی ‪ 25 -1436‬ژانویه ‪ -2015‬شماره ‪ -141‬پیاپی ‪1459‬‬ ‫گزارش بانک مرکزی از حساب‌های جاری بانک‌ها تا پایان ‪ 9‬ماهه ‪ 93‬حکایت می‌کند‬ ‫‪19‬‬ ‫بیشترین مبلغ چک‌های برگشتی در آذر ماه ‪93‬‬ ‫گروه اقتصاد‪ :‬ش��عب فعال بانک‌های دولتی و خصوصی‬ ‫در طول آذر ماه س��ال جاری در مجموع تعداد ‪ 4‬میلیون‬ ‫و ‪ 708‬ه��زار فقره چک مربوط به دارندگان حس��اب‌های‬ ‫ج��اری بانکی را دریافت کردند که جم��ع کل مبالغ این‬ ‫چک‌ها به حدود ‪ 116‬هزار و ‪ 173‬میلیارد تومان رس��ید‪.‬‬ ‫از ای��ن تعداد چک صادره که برای نقد ش��دن به ش��عب‬ ‫بانک‌ها واصل ش��ده بود‪ ،‬تعداد ‪ 546‬ه��زار فقره چک به‬ ‫دالیل متعددی مانند کس��ری موجودی‪ ،‬رعایت نش��دن‬ ‫اص��ول صدور چ��ک (مغایرت عدد‪ ،‬ح��روف‪ ،‬تاریخ‪ ،‬مبلغ‬ ‫و‪ ،)...‬تطاب��ق نداش��تن امضاء‪ ،‬مخ��دوش بودن ی��ا ایراد‬ ‫و نق��ص در پشت‌نویس��ی چک و حتی ب��ه دالیل بعیدی‬ ‫مانند تعطیل‌شدن ناخواسته ش��عبه بانک‪ ،‬مهر برگشتی‬ ‫خوردن��د و در دفاتر حس��ابداری بانک‌ه��ا به عنوان چک‬ ‫برگشت‌داده‌ش��ده ثبت شدند که براس��اس گزارش اتاق‬ ‫پایاپای اسناد بانکی تهران جمع کل ریالی این تعداد چک‬ ‫برگش��ت‌خورده به حدود ‪ 7‬ه��زار و ‪ 812‬میلیارد تومان‬ ‫رس��ید‪ .‬به این ترتیب بقیه چک‌های عرضه شده به شعب‬ ‫بانک‌ها در نهمین ماه امس��ال که بدون اشکال بوده و نقد‬ ‫ش��دند افزون ب��ر ‪ 4‬میلیون و ‪ 162‬هزار فقره اعالم ش��د‬ ‫ک��ه مجموع مبالغ آنها نیز به ‪ 108‬ه��زار و ‪ 361‬میلیارد‬ ‫تومان رسید‪.‬‬ ‫آخری��ن گزارش بان��ک مرکزی از ش��اخص‌های ماهانه‬ ‫اقتص��ادی ک��ه مربوط ب��ه آذر م��اه ‪ 1393‬ب��وده و روز‬ ‫پنجش��نبه گذش��ته منتش��ر ش��د جزئیات تع��دادی از‬ ‫ش��اخص‌های اقتصادی عمده را مانند ماه‌ها و س��ال‌های‬ ‫گذش��ته به تصویر کشیده اس��ت که عملکرد آذرماه و ‪9‬‬ ‫ماهه س��ال جاری حس��اب‌های جاری فعال شبکه بانکی‬ ‫نیز بخش��ی از این گزارش‌های ماهانه را تشکیل می‌دهد‪.‬‬ ‫بر همین اس��اس در گزارش آذرماه بانک مرکزی از اوضاع‬ ‫حس��اب‌های جاری بانک‌ها در طول دوره ‪ 9‬ماهه ‪ 93‬نیز‬ ‫چنین اعالم شده اس��ت که در فاصله ابتدای فروردین تا‬ ‫آخر آذر ماه س��ال جاری فعاالن تجاری و س��ایر اشخاص‬ ‫حقیق��ی و حقوقی که در هر ی��ک از بانک‌های دولتی یا‬ ‫خصوصی کش��ور دارای حس��اب جاری و دسته‌چک‌های‬ ‫متعلق به این حساب‌ها بوده‌اند‪ ،‬از کل چک‌هایی که صادر‬ ‫ک��رده بودند‪ ،‬در مجموع بیش از ‪ 40‬میلیون و ‪ 391‬هزار‬ ‫فقره به بانک طرف حس��اب برای نق��د کردن ارجاع داده‬ ‫شد‪ .‬از این تعداد چک وارد شده به شبکه بانکی که مبلغ‬ ‫کل آنه��ا افزون بر ‪ 965‬هزار و ‪ 554‬میلیارد تومان ش��ده‬ ‫ب��ود‪ ،‬درنهایت تعداد ‪ 35‬میلی��ون و ‪ 935‬هزار فقره چک‬ ‫نقد شد که معادل ‪ 89‬درصد کل چک‌های صادره بوده و‬ ‫‪ 915‬هزار و ‪ 671‬میلیارد تومان مجموع حجم ریالی این‬ ‫تعداد چک مبادله شده نیز نزدیک به ‪ 94/8‬درصد از کل‬ ‫مبالغ چک‌های صادر ش��ده در ‪ 9‬ماهه امسال را تشکیل‬ ‫داده است‪.‬‬ ‫ب��ه این ترتیب باقیمانده چک‌های ارجاع داده ش��ده به‬ ‫ش��عب بانک‌ها برای نقد ش��دن‪ ،‬به دالیل متعددی ـ که‬ ‫اوایل این گزارش به آنها اش��اره شد ـ قابلیت نقدشوندگی‬ ‫نداشتند و از سوی دارندگان آنها مهر برگشت خوردند که‬ ‫تع��داد این چک‌ها افزون بر ‪ 4‬میلی��ون و ‪ 456‬هزار فقره‬ ‫و جم��ع کل مبال��غ آنها نیز به ‪ 49‬ه��زار و ‪ 883‬میلیارد‬ ‫تومان رسید‪.‬‬ ‫‹ ‹وضعیت حس�اب‌های جاری امس�ال و سال‌های‬ ‫قبل‬ ‫همانطور که پیش‌تر از این اش��اره ش��د در آذر ماه ‪93‬‬ ‫تک خبر‬ ‫روند کاهشی تورم‬ ‫از سر گرفته شد‬ ‫بان��ک مرک��زی تازه‌تری��ن‬ ‫خالصه نتایج به‌دس��ت آمده از‬ ‫شاخص بهای کاالها و خدمات‬ ‫مصرف��ی در مناط��ق ش��هری‬ ‫ای��ران را براس��اس س��ال پایه‬ ‫‪ 1390=100‬منتشر کرد‪.‬‬ ‫ای��ن گزارش که به ش��کل کام�لا خالصه روند‬ ‫تغییرات ش��اخص بهای کاالها و خدمات مصرفی‬ ‫مناطق شهری ایران در دی‌ماه سال‌جاری را نشان‬ ‫می‌دهد‪ ،‬به این ش��رح است‪ :‬شاخص بهای کاالها‬ ‫و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در دی‌‬ ‫‪ 1393‬به عدد ‪ 212/3‬رسید که نسبت به ماه قبل‬ ‫‪ 0/3‬درصد افزایش نشان می‌دهد‪.‬‬ ‫همچنین شاخص بهای کاالها و خدمات مصرفی‬ ‫ی ‪ 1393‬نسبت به ماه مشابه سال قبل ( نرخ‬ ‫در د ‌‬ ‫تورم نقطه به نقطه) حاکی از رشدی معادل ‪15/7‬‬ ‫ی‬ ‫درصد اس��ت‪.‬نرخ تورم در ‪ 12‬م��اه منتهی به د ‌‬ ‫ی ‪ 1392‬نیز‬ ‫‪ 1393‬نسبت به ‪ 12‬ماه منتهی به د ‌‬ ‫به ‪ 16/3‬درصد رسید‪.‬‬ ‫نسبت جای می‌گیرد و نسبت مبلغ چک‌های برگشتی به‬ ‫مبادله ش��ده در یک ماهه آذر ‪( 93‬به میزان ‪ 7/2‬درصد)‬ ‫بیشترین حجم ریالی چک‌های برگشت خورده در مقایسه‬ ‫با چک‌های نقد ش��ده در ‪ 9‬ماهه فروردین تا آذر را به نام‬ ‫خود ثبت کرده است‪.‬‬ ‫ش��رایط حاک��م ب��ر ای��ن دو ن��وع نس��بت از اس��ناد‬ ‫برگشت‌خورده و مبادله شده در آذر ماه که شرح داده شد‬ ‫دقیقا در بخش دو نسبت مورد نظر در دوره زمانی ‪ 9‬ماهه‬ ‫‪ 1392‬نیز تکرار شده و مشابه است‪.‬‬ ‫‹ ‹وضعیت متغیر حس�اب‌های جاری در س�ال‌های‬ ‫اخیر‬ ‫بیش از ‪ 546‬هزار برگه چک متعلق به دارندگان حس��اب‬ ‫ج��اری در ش��بکه بانکی ب��ه دالیل متفاوت��ی ـ که البته‬ ‫کس��ری موجودی اصلی‌ترین این دالیل به شمار می‌رود‬ ‫ـ امکان نقدش��وندگی نداشته و برگش��ت داده شدند‪ .‬در‬ ‫گ��زارش اخیر بانک مرکزی و در کنار آمار عددی تعداد و‬ ‫مبالغ چک‌های پاس شده و برگشت داده شده‪ ،‬دو نسبت‬ ‫درصدی هم تحت عنوان نسبت چک‌های برگشت‌خورده‬ ‫به چک‌های نقد ش��ده در دو زیرش��اخه تعداد و مبلغ نیز‬ ‫محاس��به و درج شده اس��ت که البته ش��اید کاربرد آنها‬ ‫بیش��تر در حوزه کارشناس��ی و هنگام بررس��ی و تحلیل‬ ‫روند تغییرات انجام شده در حساب‌های جاری بانک‌ها در‬ ‫دوره‌های زمانی مشخص‪ ،‬نمایان شود‪ .‬با این وجود‪ ،‬برای‬ ‫افراد آشنا و حتی عالقه‌مند به این شاخه از خدمات بانکی‬ ‫هم قابل اس��تفاده خواهد بود‪ .‬کمااینک��ه در این آخرین‬ ‫گزارش منتش��ره بانک مرکزی که به نقل از گزارش اتاق‬ ‫پایاپای اس��ناد بانکی تهران آورده شده‪ ،‬مشاهده می‌کنیم‬ ‫که در آذر ماه سال جاری نسبت تعداد چک‌های برگشت‬ ‫داده شده به مبادله (پاس) شده معادل ‪ 13/1‬درصد بوده‬ ‫و همین نس��بت برای مبلغ این چک‌ه��ا نیز در محدوده‬ ‫‪ 7/2‬درصد اعالم ش��د‪ .‬پس از مقایسه دو نسبت نام برده‬ ‫ب��ا مقادیر مش��ابه آنها در ‪ 8‬ماه پی��ش از آن و به عبارت‬ ‫ساده‌تر بررسی نسبت تعداد و مبالغ چک‌های برگشتی به‬ ‫پاس ش��ده در طول ‪ 9‬ماهه امسال چنین نشان می‌دهد‬ ‫که نس��بت تعداد ای��ن ش��اخص در آذر ‪ ،93‬پس از آبان‬ ‫م��اه پی��ش از آنکه در پای��ان آن نس��بت ‪ 13/3‬درصدی‬ ‫برای این ش��اخص ثبت ش��ده بود در رتبه دوم باالترین‬ ‫با نگاه ظاهری به ارقام و جداول این گزارش اتاق پایاپای‬ ‫اسناد بانکی‪ ،‬در وهله اول احتماال ساده‌ترین نتیجه‌گیری‬ ‫بینن��ده این گ��زارش‪ ،‬بیانگر روند افزایش ش��اخص‌های‬ ‫آذرماه و همچنین ‪ 9‬ماهه سال جاری خواهد بود چرا که‬ ‫برای مثال تعداد چک‌های برگشتی در نهمین ماه از سال‬ ‫جاری در مقایسه با آذر ماه سال گذشته ‪ 25/8‬درصد رشد‬ ‫و مبلغ آنها نیز ‪ 72/4‬درصد افزایش را نش��ان می‌دهد آن‬ ‫هم در شرایطی که در آذر ماه ‪ ،92‬این تغییرات به ترتیب‬ ‫برابر با منفی ‪ 14/3‬درصد و ‪ 24/1‬درصد اعالم ش��ده بود‪.‬‬ ‫اما همین رشد قابل توجه تعداد و مبلغ چک‌های برگشتی‬ ‫در س��ال جاری که در رابطه با چک‌های مبادله شده نیز‬ ‫ـ هر چند با ش��دت کمتر ـ تکرار شده است اگر از جنبه‬ ‫دیگ��ر و به قول معروف با ن��گاه مثبت و توجه به نیمه پر‬ ‫لیوان مورد واکاوی و بررس��ی کارشناسانه قرار بگیرد‪ ،‬این‬ ‫پیام را به همراه خواهد داش��ت که حرکت و فعالیت‌های‬ ‫بخش‌ه��ای مختلف اقتصاد‪ ،‬تولید‪ ،‬تجارت و س��ایر موارد‬ ‫مشابه در کشورمان که چند سالی به حالت رکود درآمده‬ ‫ب��ود در حال ازس��رگیری حرکت و فعالیت اس��ت و این‬ ‫تح��رک در نفس خود پیامدهای��ی مانند موضوع گزارش‬ ‫پیش رو را هم خواهد داشت‪.‬‬ ‫وضعیت حساب‌های جاری و چک‌های مبادله‌شده و برگشت‌خورده و تغییرات آن در آذر و ‪ 9‬ماهه سال ‪ 90‬تا ‪93‬‬ ‫نام شاخص‬ ‫زمان‬ ‫تعداد چک‌ها ( هزار برگ)‬ ‫درصد چک‌های‬ ‫برگشتی به پاس شده‬ ‫مبلغ چک‌ها (میلیارد تومان)‬ ‫تعداد‬ ‫مبلغ‬ ‫چک‌های‬ ‫چک‌های پاس‬ ‫برگشت خورده‬ ‫شده‬ ‫کل چک‌های‬ ‫صادره‬ ‫چک‌های پاس شده‬ ‫چک‌های برگشت‬ ‫داده شده‬ ‫کل چک‌های‬ ‫صادره‬ ‫‪7812‬‬ ‫(‪)72/4‬‬ ‫‪13/1‬‬ ‫‪7/2‬‬ ‫آذر ‪93‬‬ ‫‪4708‬‬ ‫(‪)9/7‬‬ ‫‪4162‬‬ ‫(‪)7/9‬‬ ‫‪546‬‬ ‫(‪)25/8‬‬ ‫‪116173‬‬ ‫(‪)24/8‬‬ ‫‪108361‬‬ ‫(‪)22/4‬‬ ‫‪11/3‬‬ ‫‪5/1‬‬ ‫آذر ‪92‬‬ ‫‪4291‬‬ ‫(‪)-8/5‬‬ ‫‪3856‬‬ ‫(‪)-7/8‬‬ ‫‪435‬‬ ‫(‪)-14/3‬‬ ‫‪93046‬‬ ‫(‪)22‬‬ ‫‪88516‬‬ ‫(‪)21/9‬‬ ‫‪4530‬‬ ‫(‪)24/1‬‬ ‫‪5‬‬ ‫آذر ‪91‬‬ ‫‪4688‬‬ ‫(‪)-2/8‬‬ ‫‪4181‬‬ ‫(‪)-2/4‬‬ ‫‪507‬‬ ‫(‪)-6/5‬‬ ‫‪76275‬‬ ‫(‪)18/1‬‬ ‫‪72626‬‬ ‫(‪)18/4‬‬ ‫‪3649‬‬ ‫(‪)11/6‬‬ ‫‪12/1‬‬ ‫آذر ‪90‬‬ ‫‪4825‬‬ ‫(‪)4/8‬‬ ‫‪4283‬‬ ‫(‪)4/1‬‬ ‫‪542‬‬ ‫(‪)11/7‬‬ ‫‪64594‬‬ ‫(‪)21/3‬‬ ‫‪61323‬‬ ‫(‪)21‬‬ ‫‪3272‬‬ ‫(‪)28/1‬‬ ‫‪12/7‬‬ ‫‪5/3‬‬ ‫‪ 9‬ماهه ‪93‬‬ ‫‪40391‬‬ ‫(‪)7/8‬‬ ‫‪35935‬‬ ‫(‪)6/5‬‬ ‫‪4456‬‬ ‫(‪)20/4‬‬ ‫‪965554‬‬ ‫(‪)16/8‬‬ ‫‪156719‬‬ ‫(‪)16/4‬‬ ‫‪49883‬‬ ‫(‪)35/1‬‬ ‫‪12/4‬‬ ‫‪5/4‬‬ ‫‪ 9‬ماهه ‪92‬‬ ‫‪37470‬‬ ‫(‪)-10‬‬ ‫‪33772‬‬ ‫(‪)-8/8‬‬ ‫‪3698‬‬ ‫(‪)-19‬‬ ‫‪826663/5‬‬ ‫(‪)31/2‬‬ ‫‪785988‬‬ ‫(‪)31/4‬‬ ‫‪36928‬‬ ‫(‪)16/1‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪4/7‬‬ ‫‪ 9‬ماهه ‪91‬‬ ‫‪41597‬‬ ‫(‪)-0/2‬‬ ‫‪37026‬‬ ‫(‪)-0/1‬‬ ‫‪4571‬‬ ‫(‪)-1‬‬ ‫‪629944‬‬ ‫(‪)16/6‬‬ ‫‪598143‬‬ ‫(‪)16/2‬‬ ‫‪31801‬‬ ‫(‪)26/3‬‬ ‫‪12/3‬‬ ‫‪5/3‬‬ ‫‪ 9‬ماهه ‪90‬‬ ‫‪41695‬‬ ‫(‪)3/4‬‬ ‫‪37075‬‬ ‫(‪)3‬‬ ‫‪4620‬‬ ‫(‪)7/3‬‬ ‫‪540083‬‬ ‫(‪)15/9‬‬ ‫‪514912‬‬ ‫(‪)15/5‬‬ ‫‪25171/5‬‬ ‫(‪)26‬‬ ‫‪12/5‬‬ ‫‪4/9‬‬ ‫بانک‌ها نقش مهمی در اقتصاد مقاومتی دارند‬ ‫مع��اون مدیرعامل بان��ک تجارت در جم��ع مدیران‬ ‫و فع��االن بانک��ی و کارشناس��ان اقتصادی با تش��ریح‬ ‫نق��ش تامین منابع مالی حوزه کس��ب و کار در اجرای‬ ‫سیاست‌های اقتصاد مقاومتی‌‪ ،‬گفت‪ :‬بانک‌ها نقش مهم‬ ‫و بی‌بدیل��ی در اجرای سیاس��ت‌های اقتصاد مقاومتی‬ ‫دارند‪ .‬به گزارش روابط عمومی بانک تجارت‪ ،‬س��یامک‬ ‫دولتی با بیان اینکه اقتص��اد ایران از ظرفیت‌های قابل‬ ‫توجهی برای رشد و توس��عه اقتصادی برخوردار است‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬براساس سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی‪،‬‬ ‫تاکی��د دوب��اره ب��ر راهبرد تامین رش��د پوی��ا و بهبود‬ ‫ش��اخص‌های مقاومت اقتصادی و دس��تیابی به اهداف‬ ‫س��ند چشم‌انداز ‪ 20‬ساله با رویکردی جهادی‪ ،‬درون‌زا‪،‬‬ ‫پیشرو و برون‌گرا است‪.‬‬ ‫وی مهم‌تری��ن محوره��ای م��ورد بح��ث در اقتصاد‬ ‫مقاومت��ی را جل��ب مش��ارکت عم��وم م��ردم‪ ،‬تقویت‬ ‫روحی��ه خودب��اوری و خوداتکایی و محور ق��رار دادن‬ ‫رش��د بهره‌وری در اقتصاد دانس��ت و خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫تحقق اه��داف اقتصاد مقاومتی در ح��وزه ایجاد ثبات‬ ‫در اقتصاد و همچنین مقاوم‌سازی آن در برابر تحوالت‬ ‫داخلی و بیرونی اقتصاد تا حد زیادی وابسته به حمایت‬ ‫کس��ب‌وکارهای جدی��د و مبتنی بر کارآفرینی اس��ت‪.‬‬ ‫دولتی گفت‪ :‬بانک‌ها به عنوان واس��طه‌گران مالی نقش‬ ‫بس��یار موث��ری در تامین مالی تولید و کمک به رش��د‬ ‫اقتصادی برعهده دارند و اهمیت این مسئله زمانی قابل‬ ‫درک خواه��د بود که توجه کنیم بار اصلی تامین مالی‬ ‫بنگاه‌ه��ای اقتصادی در ایران بر عهده سیس��تم بانکی‬ ‫اس��ت‪ .‬وی اف��زود‪ :‬در بنده��ای ‪ 9‬و ‪ 19‬سیاس��ت‌های‬ ‫کلی ابالغی از س��وی رهبر معظم انقالب‪ ،‬مس��ئولیت‬ ‫حوزه‌ه��ای پول��ی و بانکی در اقتص��اد مقاومتی تبیین‬ ‫ش��ده و بر تقویت این حوزه از اقتصاد تاکید شده است‪.‬‬ ‫دولتی با تاکید بر اینکه بانک تجارت همواره کوش��یده‬ ‫است در س��ریع‌ترین زمان ممکن و به بهترین شکل از‬ ‫تولیدکنندگان‪ ،‬سرمایه‌گذاران و پیمانکاران بخش‌های‬ ‫مهم اقتصاد ملی در قالب اعطای تسهیالت حمایت کند‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬حضور بانک تجارت در دیگر عرصه‌های بانکداری‬ ‫مانند پذیرش تعهدات ضمانتنامه‌ها و اعتبارات اسنادی‬ ‫به مراتب پررنگ‌تر بوده است‪ ،‬به نحوی که بانک تجارت‬ ‫با داشتن بیشترین سهم از تعهدات سیستم بانکی نقش‬ ‫بس��یار برجسته‌ای را در ارائه این‌گونه خدمات به طیف‬ ‫وس��یعی از فعاالن اقتصادی داشته باشد‪ .‬دولتی گفت‪:‬‬ ‫گستره این حوزه از کسب و کار بانکی در بانک تجارت با‬ ‫توجه به سابقه درخشان آن و همچنین تخصص موجود‬ ‫در بان��ک‪ ،‬ظرفیت الزم را ب��رای ارائه خدمات موردنیاز‬ ‫به کس��ب‌وکارهای مختلف اقتصادی فراهم کرده است‪.‬‬ ‫مع��اون مدیرعامل بانک تجارت ب��ا ارائه گزارش آماری‬ ‫از نحوه تعامل بانک تجارت با بخش دانش��گاهی کشور‬ ‫یادآور ش��د‪ :‬بانک تجارت عالوه بر اعطای تسهیالت به‬ ‫بخش‌های مختلف‪ ،‬ارتباط بس��یار نزدیکی با مجموعه‬ ‫دانشگاه‌های سراس��ر کشور برقرار کرده است و از توان‬ ‫مناس��بی برای حمایت از کس��ب‌وکارهای دانش‌بنیان‬ ‫که عموماً از س��وی نهادهای دانش��گاهی ارائه می‌شود‪،‬‬ ‫برخوردار است‪.‬‬ ‫خبرخوان‬ ‫عرضه پول خرد الکترونیکی‬ ‫در ایران‬ ‫یک شرکت ایرانی طرح پول خرد الکترونیکی‬ ‫را در کش��ور برای نخستین‌بار به ثبت رسانده و‬ ‫راه‌اندازی کرد‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬محمدرضا نادری‪ ،‬روز گذشته‬ ‫در جم��ع خبرن��گاران با بیان اینک��ه در جامعه‬ ‫امروزی تهیه پول خرد در بازار به معضل بزرگی‬ ‫برای شهروندان تبدیل شده است‪ ،‬گفت‪ :‬براساس‬ ‫آمارهای بانک مرکزی هر ش��هروند ایرانی برای‬ ‫خرید روزانه خود به ح��دود ‪ 40‬هزار ریال پول‬ ‫خرد نیاز دارد که در کل کشور این رقم به بیش‬ ‫از ‪ 2‬هزار میلیارد ریال می‌رسد‪ .‬مدیرعامل درگاه‬ ‫نقدینگی الکترونیکی «دنا» افزود‪ :‬بر این اساس‬ ‫برای حل ای��ن معضل با ثبت ای��ده عرضه پول‬ ‫خ��رد الکترونیکی در س��ال ‪ 1391‬و تایید بانک‬ ‫مرکزی اقدام به عرضه الکترونیکی پول و کاهش‬ ‫زمان تهیه پول خرد در جامعه کردیم‪.‬‬ ‫وی کاهش زمان خرید‪ ،‬صرفه‌جویی در ضرب‬ ‫و چ��اپ پ��ول بیش��تر در جامعه توس��ط بانک‬ ‫مرکزی و جلوگیری از جابه‌جایی پول نقد توسط‬ ‫شهروندان را از مزیت‌های اجرای طرح پول خرد‬ ‫الکترونیکی در کش��ور ذکر و اظهار کرد‪ :‬درحال‬ ‫حاضر این طرح با عاملیت بانک حکمت ایرانیان‬ ‫در منطق��ه محالت��ی در ش��رق ته��ران به طور‬ ‫آزمایشی در حال اجرا است و با همکاری بانک‌ها‬ ‫و تعدادی اصناف‪ ،‬بیش��تر نانوایان‪ ،‬تاکسیرانان و‬ ‫شوراهای محله امیدواریم در تمام مناطق تهران‬ ‫و در آینده در کل کش��ور پول خرد الکترونیکی‬ ‫را عرضه کنیم‪ .‬ن��ادری در خاتمه اعالم آمادگی‬ ‫ک��رد که این ش��رکت توانایی عرض��ه پول خرد‬ ‫الکترونیک��ی در منطقه خاورمیانه و کش��ورهای‬ ‫همسایه را دارد‪.‬‬ ‫فعالیت بانک توسعه‌صادرات‬ ‫جهادی است‬ ‫عض��و هی��ات مدیره بانک توس��عه ص��ادرات‬ ‫اع�لام کرد‪ :‬در ح��وزه اقتصاد مقاومت��ی برنامه‬ ‫خوب��ی تدوین ش��ده و فعالیت‌ه��ای بین‌المللی‬ ‫بانک توس��عه صادرات مبتنی‌بر دیدگاه مدیریت‬ ‫جهادی است‪.‬‬ ‫حس��ین عیوضلو‪ ،‬در همایش «پیش‌شرط‌های‬ ‫آمادگ��ی بان��ک توس��عه ص��ادرات پ��س از لغو‬ ‫تحریم‌ها» که با حضور مدیران این بانک برگزار‬ ‫ش��د‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬برای فعالیت بانکی در شرایط‬ ‫فعل��ی قواع��د و مجوزهای خاصی مطرح ش��ده‬ ‫اس��ت و فضا ب��رای عملکرد با دی��دگاه مدیریت‬ ‫جهادی وجود دارد‪.‬‬ ‫وی ب��ا اعالم این مطلب ک��ه مدیریت جهادی‬ ‫به‌طور لزوم با مدیریت اداری خش��ک‌ س��ازگار‬ ‫نیست تصریح کرد‪ :‬از آنجایی‌که از یکسو شاهد‬ ‫وجود گفتمان رهبر معظم انقالب و ازسوی دیگر‬ ‫نگاه‌ه��ای متفاوت نهادی و س��اختاری در حوزه‬ ‫اقتص��اد مقاومتی هس��تیم‪ ،‬رون��د حرکت برای‬ ‫تحقق ای��ن مدل اقتصادی کند اس��ت‪ .‬عیوضلو‬ ‫ادامه داد‪ :‬وقتی داخل س��اختارها شعارهای مدل‬ ‫اقتصاد مقاومت��ی در گفتمان رهبر معظم انقالب‬ ‫قرار می‌گیرد‪ ،‬س��اختارها فض��ای جدید را تحمل‬ ‫نمی‌کنن��د‪ ،‬به همین دلی��ل در این رابطه ما همه‬ ‫تکلیف داریم با تمس��ک به مدیری��ت جهادی به‬ ‫تحقق این اقتصاد کمک کنیم‪ .‬عضو هیات‌مدیره‬ ‫بانک توسعه صادرات گفت‪ :‬باید با رعایت ضوابط‬ ‫و مق��ررات اداری به نوآوری و خالقیت نیز توجه‬ ‫کنی��م و بدون ف��رار از مس��ئولیت‪ ،‬فعالیت‌های‬ ‫خ��ود را که به‌ط��ور کاملا حرفه‌ای در س��اختار‬ ‫بین‌الملل به صورت کالس��یک و غیر‌کالس��یک‬ ‫تاکن��ون پیش‌رفته اس��ت با حف��ظ کنترل‌های‬ ‫داخلی و س�لامت کار تداوم بخشیم‪.‬وی با اشاره‬ ‫به نتیجه‌بخش‌بودن فضای مذاکرات تاکید کرد‪:‬‬ ‫ممکن است فضای بانکی به سرعت در چارچوب‬ ‫رفع تحریم‌ه��ا قرار نگیرد به همی��ن دلیل باید‬ ‫همچن��ان در مس��یر خالقیت و ن��وآوری برای‬ ‫نقل‌وانتقاالت بانکی قرار داشته باشیم‪.‬‬ ‫حکم سیف‬ ‫برای دبیر اتاق ایران‬ ‫دبیرکل اتاق بازرگانی‪ ،‬صنایع و معادن ایران به‬ ‫عنوان مشاور عالی رییس کل بانک مرکزی ایران‬ ‫انتخاب شد‪ .‬ولی‌اهلل سیف با صدور حکمی برای‬ ‫حس��ین نقره‌کار ش��یرازی او را به عنوان مشاور‬ ‫عال��ی ریی��س کل بانک مرک��زی منصوب کرد‪.‬‬ ‫حسین نقره کار شیرازی در حال حاضر دبیر کل‬ ‫ات��اق بازرگانی ایران اس��ت و در انتخابات آینده‬ ‫اتاق‌ه��ای بازرگان��ی‪ ،‬به عنوان یک��ی از اعضای‬ ‫انجمن نظارت بر انتخابات برگزیده شده است‪.‬‬
‫خبر روز‬ ‫ورود ‪ ۲۷‬سرمایه‌گذار خارجی‬ ‫به بورس در ‪ ۲‬ماه‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت‬ ‫س��پرده‌گذاری مرک��زی‬ ‫اوراق بهادار و تسویه وجوه‬ ‫(س��مات) از افزایش ورود‬ ‫سرمایه‌گذاران خارجی به‬ ‫بازار سرمایه ایران خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی‬ ‫سمات‪ ،‬حامد سلطانی‌نژاد‬ ‫ب��ا بیان مطلب ف��وق‪ ،‬اظهار ک��رد‪ :‬در طول دو ماه‬ ‫اخیر ‪ ۲۷‬س��رمایه‌گذار خارجی پس از پش��ت س��ر‬ ‫گذاشتن مراحل قانونی‪ ،‬کدهای سهامداری خود را‬ ‫دریافت کرده و به جمع س��هامداران بازار س��رمایه‬ ‫ایران ملحق شدند‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬سرمایه‌گذارانی از‬ ‫آلمان‪ ،‬انگلیس‪ ،‬س��وریه‪ ،‬چین (‪ ۸‬نفر) و افغانستان‬ ‫(‪ ۱۶‬نفر) در ماه‌های آذر و دی ماه امسال وارد بازار‬ ‫س��رمایه ایران شده‌اند‪ .‬س��لطانی‌نژاد در ادامه بیان‬ ‫کرد‪ :‬نخس��تین کد س��هامدار خارجی بازار سرمایه‬ ‫ایران را آبان ماه س��ال ‪ ۱۳۷۳‬یک ش��رکت آلمانی‬ ‫دریافت کرد و تاکنون ‪ ۳۱۳‬کد سهامدار خارجی در‬ ‫این بازار صادر ش��ده است‪ .‬وی به آمارهای موجود‬ ‫اش��اره کرد و ادامه داد‪ :‬آمارها نشان می‌دهند روند‬ ‫ورود س��رمایه‌گذاران خارجی به بازار سرمایه ایران‬ ‫در س��ال ‪ ۹۳‬رش��د چش��مگیری داش��ته است به‬ ‫طوری‌که از ابتدای سال تا پایان دی ماه‪ ،‬تعداد ‪۹۷‬‬ ‫سرمایه‌گذار خارجی از کشورهای انگلیس‪ ،‬روسیه‪،‬‬ ‫آلمان‪ ،‬سوییس‪ ،‬چین‪ ،‬هند‪ ،‬ترکیه‪ ،‬لبنان‪ ،‬افریقای‬ ‫جنوب��ی‪ ،‬ام��ارات‪ ،‬نروژ‪ ،‬یون��ان‪ ،‬اندون��زی‪ ،‬مالدیو‪،‬‬ ‫هنگ‌کنگ‪ ،‬عراق‪ ،‬پاکس��تان‪ ،‬س��وریه و افغانستان‬ ‫وارد بازار س��رمایه کش��ورمان ش��ده‌اند‪ .‬مدیرعامل‬ ‫س��مات اظهار کرد‪ :‬همچنین در این فهرس��ت‪ ،‬نام‬ ‫‪ ۲۵‬ایرانی مقیم خارج از کش��ور نیز دیده می‌ش��ود‬ ‫ک��ه این امر بیانگ��ر افزایش حض��ور ایرانیان مقیم‬ ‫خارج از کشور در بازار سرمایه است‪ .‬وی از تشکیل‬ ‫کمیته سرمایه‌گذاری خارجی در بازار سرمایه خبر‬ ‫داد و گف��ت‪ :‬بدون تردید با اص�لاح برخی مقررات‬ ‫و راه‌اندازی رس��می سامانه جدید پس از معامالت‪،‬‬ ‫شرایط برای ورود س��رمایه‌گذاران خارجی به بازار‬ ‫سرمایه کشورمان تسهیل خواهد شد‪.‬‬ ‫زیر ذره‌بین‬ ‫سرخی شاخص کل در بورس‬ ‫ادامه نداشت‬ ‫گ�روه اقتص�اد‪ -‬ب��ورس اوراق به��ادار تهران در‬ ‫معامالت نخس��تین روز خود‪ ،‬ابتدا با کاهش روبه‌رو‬ ‫ش��د و سپس بدون تغییر کاهش به کار خود پایان‬ ‫داد‪ .‬معامالت نخس��تین روز هفته تاالر شیشه‌ای با‬ ‫رنگ قرمز آغاز شد و ادامه افت قیمت‌ها موجب شد‬ ‫تا دماسنج بازار س��رمایه به کانال ‪ ۶۴‬هزار واحدی‬ ‫نزول کند‪ .‬بر این اس��اس بورس تهران که تا ساعت‬ ‫‪ ۱۲‬و ‪ ۱۰‬دقیق��ه در مدار قرمز در حال حرکت بود‬ ‫به یکباره تغییر مسیر داد و شاخص بورس به کانال‬ ‫‪ ۶۵‬هزار واحد برگشت‪ .‬در روز گذشته بازار سرمایه‬ ‫تنها با اهرم حمایتی فارس توانس��ت روند منفی از‬ ‫خود به نمایش نگذارد و خرید ‪ ۹۹‬درصدی س��هام‬ ‫توس��ط س��هامداران حقوقی هلدینگ خلیج فارس‬ ‫موجب شد تا این شرکت با تاثیر‌گذاری قابل توجه‪،‬‬ ‫موجب تغییر جهت شاخص شود‪.‬‬ ‫‹ ‹نگاهی به آمار‬ ‫از تاالر حاف��ظ در معامالت روز‬ ‫به گ��زارش‬ ‫گذش��ته‪ ،‬سرمایه‌گذاران بیش از ‪ ۲۹۷‬میلیون برگه و‬ ‫حق تقدم در بازار دست‌به‌دست کردند که ارزش این‬ ‫مبادالت بیش از ‪ ۶۴۱‬میلیارد ریال بود و در ‪ ۲۷‬هزار‬ ‫نوبت معامالتی انجام شد‪ .‬در میان ‪ ۳۹‬صنعت حاضر‬ ‫در بورس تهران‪ ،‬گروه ش��یمیایی توانست با بیشترین‬ ‫ارزش معامالت در صدر برترین گروه‌های صنعت قرار‬ ‫گیرد و پس از آن گروه مالی و بانک‌ها در جایگاه‌های‬ ‫بعدی قرار گرفتند‪ .‬در روز گذشته شاخص کل درجا‬ ‫زد و تنه��ا با ‪ ۲۰‬واح��د کاهش‪ ،‬به ع��دد ‪ ۶۵‬هزار و‬ ‫‪ ۲۹‬رس��ید‪ .‬در این بازار نمادهای صنایع پتروش��یمی‬ ‫خلیج‌ف��ارس‪ ،‬بانک ملت‪ ،‬بانک تجارت‪ ،‬پتروش��یمی‬ ‫خارک و توسعه معادن و فلزات بیشترین تاثیر مثبت‬ ‫را ب��ر مهم‌تری��ن متغیر بورس��ی داش��تند‪ .‬در مقابل‬ ‫نمادهای شرکت ارتباطات سیار ایران و سرمایه‌گذاری‬ ‫غدیر بیش��ترین تاثی��ر منفی را ب��ر مهم‌ترین متغیر‬ ‫بورس��ی داش��تند‪ .‬همچنین در نخس��تین روز هفته‬ ‫بانک تجارت‪ ،‬سامان‌گس��تر اصفهان‪ ،‬حمل‌ونقل توکا‪،‬‬ ‫پتروش��یمی خارک‪ ،‬حمل‌ونقل پتروش��یمی‪ ،‬توسعه‬ ‫معادن و فلزات و داروسازی روزدارو بیشترین افزایش‬ ‫قیم��ت را تجربه کردند‪ .‬بیش��ترین کاهش قیمت نیز‬ ‫در ای��ن روز متعل��ق به صنای��ع آذرآب‪ ،‬ای��ران دارو‪،‬‬ ‫زغال‌س��نگ نگین طبس‪ ،‬داروس��ازی کوث��ر‪ ،‬تولید‬ ‫مواد اولی��ه و الیاف مصنوعی‪ ،‬کارت��ن ایران و تامین‬ ‫ماس��ه ریخته‌گری بود و این نمادها در انتهای جدول‬ ‫معامالت قرار گرفتند‪.‬‬ ‫‪20‬‬ ‫یکشنبه ‪ 5‬بهمن ‪ 4 - 1393‬ربیع الثانی ‪ 25 -1436‬ژانویه ‪ -2015‬شماره ‪ -141‬پیاپی ‪1459‬‬ ‫بورس‬ ‫کارشناسان در گفت‌وگو با‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫بررسی کردند‬ ‫‪ 7‬عامل اثرگذار بر افت بازار سرمایه‬ ‫کیمیا بامدادیان‪ -‬گروه اقتصاد‪ :‬شاخص‪ ،‬یک معیار‬ ‫آماری است که تغییر حرکت و جهت یک اقتصاد یا یک‬ ‫بازار سهام را نشان می‌دهد‪ .‬مقایسه پایان سال ‪ 1392‬با‬ ‫‪ 1391‬حاکی از رشد تقریبا ‪ ۱۰۸‬درصدی شاخص کل‬ ‫است‪ .‬از سال گذشته روند نزولی بازار سرمایه آغاز شده‬ ‫و هر روز نیز این ریزش بیش��تر می‌شود‪ .‬در این شرایط‬ ‫کارشناس��ان بازار سرمایه دیدگاه‌های گوناگونی را برای‬ ‫افت ش��اخص کل مطرح می‌کنند‪ .‬برخی عقیده دارند‪،‬‬ ‫بازار س��رمایه بعد از افزایش حبابی در س��ال ‪ ،1392‬با‬ ‫ریزش روبه‌رو ش��ده و به عبارتی حباب در بازار سرمایه‬ ‫ترکی��ده و بورس ته��ران به روند اصالح��ی خود ادامه‬ ‫می‌دهد‪ .‬به عقیده این افراد‪ ،‬با توجه به شرایط اقتصادی‬ ‫سال‌های ‪ 1391‬و ‪ 1392‬و نرخ رشد ‪ -5/8‬و ‪ -۳‬در این‬ ‫دو س��ال‪ ،‬انتظار طبیعی آن بود که شاخص کل کاهش‬ ‫یاب��د‪ ،‬ولی با وجود ای��ن وضعیت مش��اهده کردیم که‬ ‫مهم‌ترین متغیر بورسی در ‪ ۱۷‬ماه تقریبا ‪ ۴‬برابر شد‪.‬‬ ‫ع�لاوه ب��ر آن برخ��ی از کارشناس��ان معتقدن��د که‬ ‫ریس��ک‌های سیستماتیک نیز در ریزش بازار و ادامه‌دار‬ ‫ش��دن آن نقش بس��یاری داشته اس��ت‪ .‬از سوی دیگر‬ ‫برخی کنترل نش��دن هیجانات در بازار س��هام توس��ط‬ ‫مس��ئوالن بورس��ی را از دیگر عوامل ریزش بازار عنوان‬ ‫می‌کنن��د‪ .‬در این باره یکی از کارشناس��ان ارش��د بازار‬ ‫سرمایه معتقد است‪ 5 ،‬عامل موجب ریزش بازار سرمایه‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫فره��اد رمض��ان در گفت‌وگ��و با‬ ‫اظهار ک��رد‪ :‬یکی از دالیل‬ ‫ادامه پیدا کردن روند نزولی بازار‬ ‫را می‌توان هیجان مدیریت نشده‬ ‫در ب��ازار س��رمایه دانس��ت‪ .‬زیرا‬ ‫فعاالن بازار انتظار داشتند بعد از تغییر مدیریت سازمان‬ ‫ب��ورس‪ ،‬رییس جدید این هیج��ان و التهاب را در بازار‬ ‫مدیریت کند و بازار را به یک آرامش نس��بی برساند اما‬ ‫مشاهده کردیم که اتفاق خاصی در این رابطه رخ نداد‪.‬‬ ‫وی یک��ی دیگر از دالیل روند نزولی بازار را کس��ری‬ ‫احتمالی بودجه دولت در سال آینده دانست و گفت‪ :‬در‬ ‫حال‌حاضر بازار سرمایه تحت تاثیر متغیرهای بسیاری‬ ‫ق��رار گرفته اس��ت که از آن جمله می‌ت��وان به کاهش‬ ‫قیمت جهانی نفت و افزایش قیمت دالر اشاره کرد‪ .‬این‬ ‫دو متغیر به صورت مستقیم روی بودجه کشور اثرگذار‬ ‫است و به احتمال زیاد کشور را با کسری بودجه روبه‌رو‬ ‫خواهد کرد‪ .‬بنابراین بازار س��رمایه نیز به این کس��ری‬ ‫بودجه و کاهش قیمت جهانی نفت واکنش نش��ان داده‬ ‫و روند نزولی‌اش تشدید شده است‪.‬‬ ‫رمض��ان دلیل دیگر افت بازار س��رمایه را مش��خص‬ ‫نشدن دریافت یارانه دولتی به صنایع خواند و بیان کرد‪:‬‬ ‫در صورت��ی که معین ش��ود به ک��دام بنگاه‌ها و صنایع‬ ‫یارانه بخش صنعت تعلق می‌گیرد‪ ،‬می‌تواند به شفافیت‬ ‫بازار سرمایه کمک بسیاری کند‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه عامل دیگر ریزش بازار سرمایه‬ ‫سیاست خارجی کشور است‪ ،‬ادامه داد‪ :‬تمدید مذاکرات‬ ‫هس��ته‌ای تاثیر بسیاری بر بازار س��رمایه گذاشت و بر‬ ‫روند منفی آن دامن زد زیرا سهامداران قبل از مشخص‬ ‫شدن نتیجه مذاکرات‪ ،‬بسیار خوشبین بودند و نسبت به‬ ‫تمدید آن واکنش بسیار منفی نشان دادند‪.‬‬ ‫‹ ‹کنترل هیجان در بورس‬ ‫رمضان به هیجان موجود در بازار سرمایه اشاره کرد و‬ ‫گفت‪ :‬هیجان در بازار سرمایه فرصتی را برای سفته‌بازان‬ ‫به وجود آورده تا بتوانند از پایین بودن قیمت سهام در‬ ‫بازار حداکثر اس��تفاده را ببرند‪ .‬زیرا س��فته‌بازان عالقه‬ ‫دارن��د که قیمت‌ها کاهش یاب��د و در قیمت‌های پایین‬ ‫سهام مورد نظر خود را خریداری کنند‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه التهاب موجود در بازار سرمایه‬ ‫همیش��گی نخواه��د بود‪ ،‬بی��ان کرد‪ :‬اقتص��اد ایران در‬ ‫سال‌های گذش��ته قیمت نفت بسیار پایین و بسیار باال‬ ‫را تجربه کرده اس��ت اما توانسته دوباره به روند طبیعی‬ ‫خود بازگردد‪.‬‬ ‫رمضان در پاس��خ به این س��وال ک��ه در چه صورت‬ ‫هیجان بازار س��رمایه کاهش می‌یابد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬شاید‬ ‫بازگشایی نمادها و مدیریت هیجانات به وجود آمده در‬ ‫بازار س��رمایه از طریق مصاحب��ه و ارائه آمار و اطالعات‬ ‫توس��ط وزیر اقتصاد‪ ،‬مدیران ارش��د بورس��ی و رییس‬ ‫س��ازمان بورس بتواند نس��بت به بازگش��ت آرامش به‬ ‫بورس تهران کارگش��ا باشد اما باید یادآور شد تا زمانی‬ ‫که سازمان بورس استرس موجود در بازار را حل و فصل‬ ‫نکند‪ ،‬این روند ادامه می‌یابد‪.‬‬ ‫رمضان در ادامه بیان کرد‪ :‬کش��ور از لحاظ ساختاری‬ ‫مش��کل خاصی پیدا نکرده ام��ا بنگاه‌ها دچار معضالت‬ ‫بس��یاری ش��ده‌اند‪ .‬البته باید یادآور ش��د که مشکالت‬ ‫ش��رکت‌های فعال در بورس نیز موقتی اس��ت و کشور‬ ‫می‌تواند با ایجاد س��ازوکارهای مناس��ب‪ ،‬ب��ه خوبی از‬ ‫جریان اقتصادی به وجود آمده خارج شود‪.‬‬ ‫وی در پایان به سهامداران توصیه کرد‪ :‬از آنجایی که‬ ‫نوس��ان در همه بازارها وجود دارد‪ ،‬با صبر و ش��کیبایی‬ ‫رفتار کنند و به هیجان موجود در بازار دامن نزنند‪.‬‬ ‫‹ ‹اصالح در بورس‬ ‫در این باره ش��اهین ش��ایان آرانی‪ ،‬کارش��ناس ارشد‬ ‫اظه��ار کرد‪:‬‬ ‫ب��ازار س��رمایه نی��ز در گفت‌وگو با‬ ‫درحال‌حاضر بازار س��رمایه در شرایطی قرار دارد که به‬ ‫اص�لاح خود می‌پردازد‪ .‬زیرا بازار س��هام همواره بعد از‬ ‫رشدهای زیاد و غیرمنطقی به عقب بازمی‌گردد‪.‬‬ ‫وی به رش��د شاخص کل در سال ‪ 1392‬اشاره کرد و‬ ‫گفت‪ :‬در سال ‪ 1392‬تورم باالی ‪۳۰‬درصدی در کشور‬ ‫به وجود آمده بود و از س��وی دیگر کشور با رشد منفی‬ ‫اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کرد‪ .‬در چنین شرایطی‬ ‫ش��اخص کل بدون هیچ‌گونه پش��توانه‌ای افزایش پیدا‬ ‫کرد و روند رو به رش��د غیرمنطقی ‪۱2۰-۱3۰‬درصدی‬ ‫بر بازار حاکم شد‪.‬‬ ‫ش��ایان آرانی به وجود حباب در بازار س��رمایه اشاره‬ ‫کرد و گفت‪ :‬مش��خص بود که روند رش��د بس��یار زیاد‬ ‫بازار س��رمایه ادامه ن��دارد و حباب به وج��ود آمده در‬ ‫بورس تهران در نقط��ه‌ای می‌ترکد‪ .‬به عبارتی این خأل‬ ‫ب��ه وجود آمده در بازار س��هام باید در یک زمان خاص‬ ‫جبران می‌ش��د‪ .‬وی با اشاره به اینکه از یک سال پیش‬ ‫رون��د اصالحات (نزدیک ش��دن به قیمت‌ه��ای واقعی‬ ‫س��هام) بازار سرمایه شروع شده است‪ ،‬بیان کرد‪ :‬امکان‬ ‫اصالح بازار س��رمایه در همه نق��اط دنیا وجود دارد‪ .‬اما‬ ‫در ای��ران‪ ،‬این اص�لاح دیرتر از موعد انجام ش��ده زیرا‬ ‫برخی افراد س��عی داشتند روند اصالحی بازار را کنترل‬ ‫کنند و به عبارتی بازار س��رمایه با قیمت‌های کاذب به‬ ‫روند خود ادامه داد‪ .‬ش��ایان آرانی در ادامه اظهار کرد‪:‬‬ ‫در فرآیند اصالح بازار بس��یاری از افراد متضرر ش��دند‪.‬‬ ‫به نظر می‌رس��د مسئوالن بورس��ی باید از روند افزایش‬ ‫کاذبی که در سال ‪ 1392‬در بازار سرمایه به وجود آمده‬ ‫بود‪ ،‬جلوگیری می‌کردند تا س��هامداران روزبه‌روز شاهد‬ ‫آب شدن سرمایه‌های‌ش��ان نباشند‪ .‬از سوی دیگر باید‬ ‫به س��رمایه‌گذاران آگاهی و هشدار مناسب داده می‌شد‬ ‫که روند افزایشی بورس ادامه‌دار نخواهد بود و هر لحظه‬ ‫امکان بازگشت به عقب وجود دارد‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه بازار س��رمایه هن��وز هم برای‬ ‫حرک��ت اصالحی ج��ا دارد‪ ،‬بیان کرد‪ :‬قیمت س��هام و‬ ‫میزان ش��اخص کل در بازار سرمایه باید براساس میزان‬ ‫درخواست مدیرعامل بورس برای تعدیل یا حذف بهره مالکانه‬ ‫مدیرعام��ل بورس اوراق به��ادار تهران‬ ‫از احتم��ال تعدی��ل ح��ق انتف��اع ‪۳۰‬‬ ‫درصدی مع��ادن خب��ر داد و اعالم کرد‪:‬‬ ‫در پیش��نهادی رسمی از دولت و مجلس‬ ‫خواس��ته‌ایم تا درباره به��ره مالکانه عدد‬ ‫‪ ۳۰‬درصد را تعدیل کنند‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬حسن قالیباف اصل‬ ‫ب��ا بیان اینکه ب��ورس اوراق بهادار تهران‬ ‫در بررس��ی بودجه ‪ ۹۴‬کش��ور به نکاتی برخ��ورد و برای رفع‬ ‫دغدغه‌های جامعه سهامداری و همچنین کاهش ریسک‌های‬ ‫سیس��تماتیک پیش��نهادهایی را مط��رح کرده اس��ت‪ ،‬اعالم‬ ‫کرد‪ :‬پیش��نهادهای بورس تهران درباره صنایع پاالیش��گاهی‪،‬‬ ‫پتروش��یمی‪ ،‬سنگ‌آهن و سایر صنایع به‌طور رسمی به دولت‬ ‫و مجلس ارائه شده است‪ .‬مقام اجرایی بازار سهام در برابر این‬ ‫س��وال که پیشنهاد مش��خص بورس تهران برای حل مشکل‬ ‫حق انتفاع ‪ ۳۰‬درصدی معادن سنگ آهن چیست؟‪ ،‬گفت‪ :‬در‬ ‫جزء ‪ ۱‬بند الف تبصره ‪ ۱۰‬عوارض ‪ ۳۰‬درصدی برای استخراج‬ ‫س��نگ آهن در نظر گرفته ش��ده اس��ت‪ .‬حال آن که تعیین‬ ‫عوارض ‪ ۳۰‬درصدی برای فروش معادن در بودجه س��االنه که‬ ‫یک برنامه کوتاه مدت اس��ت‪ ،‬باعث ابهام و در نهایت آس��یب‬ ‫به این حوزه و رویگردانی س��رمایه‌گذاران از سرمایه‌گذاری در‬ ‫ای��ن بخش می‌ش��ود‪ .‬وی با بیان اینکه این ع��وارض به مبلغ‬ ‫فروش سنگ آهن خام‪ ،‬س��نگ‌آهن دانه‌بندی شده و افشرده‬ ‫(کنس��انتره) تعل��ق می‌گیرد‪ ،‬اظه��ار کرد‪ :‬در پیش��نهادهای‬ ‫بودجه‌ای خود اعالم کرده‌ایم؛ س��رمایه‌گذاری‌های انجام شد‪،‬‬ ‫در ش��رکت‌های سنگ‌آهنی و افزایش قابل توجه ظرفیت این‬ ‫ش��رکت‌ها در س��ال‌های اخیر مرهون حضور سرمایه‌گذاران و‬ ‫س��هامداران آنهاس��ت که با صرف‌نظر از سودهای ساالنه و به‬ ‫کم��ک آورده نق��دی خود‪ ،‬س��رمایه این‬ ‫ش��رکت‌ها را به بیش از ‪ ۳۰‬برابر افزایش‬ ‫داده‌اند‪.‬‬ ‫مدیرعامل بورس ته��ران با بیان اینکه‬ ‫نهاد اجرایی بازار س��هام در پیشنهادهای‬ ‫رس��می خود درب��اره س��نگ آهنی‌ها به‬ ‫موض��وع مه��م توس��عه این ش��رکت‌ها‬ ‫پرداخته است‪ ،‬گفت‪ :‬بدون تردید توسعه‬ ‫س��رمایه‌گذاری در ای��ن بخش و اجرای طرح‌های توس��عه‌ای‬ ‫جدید مستلزم شفافیت سیاست‌های دولت درباره این صنعت‬ ‫و افزایش پیش‌بینی‌پذیری وضعیت آیند ‌ه آن اس��ت‪ .‬از سویی‬ ‫دیگر تعیین عوارض مختلف از جمله حق انتفاع دارنده پروانه‬ ‫بهره‌ب��رداری معادن س��نگ‌آهن در بودجه س��االنه به کاهش‬ ‫ش��فافیت بازار و حذف قابلیت پیش‌بینی آن منجر می‌ش��ود‬ ‫که این ام��ر تعریف پروژه‌های جدید و انجام س��رمایه‌گذاری‬ ‫در طرح‌های توس��عه‌ای را به ش��دت کاهش می‌دهد‪ .‬بنابراین‬ ‫پیشنهاد شده قیمت نهاده‌های مورد نیاز صنایع فعال در بازار‬ ‫س��رمایه و عوارض مربوط به معادن س��نگ آهن در چارچوب‬ ‫قانون بلندمدت تعیین ش��ود تا به بازار س��رمایه برای تجهیز‬ ‫منابع مالی برای انجام س��رمایه‌گذاری‌های جدید کمک شود‪.‬‬ ‫ای��ن مقام اجرایی در بازار س��رمایه ابراز امی��دواری کرد که با‬ ‫بازگردان��دن پروان��ه بهره‌ب��رداری به این ش��رکت‌ها و تعیین‬ ‫عوارض براس��اس قانون‪ ،‬تعادل و رون��ق مجدد در این بخش‬ ‫از بازار سرمایه حاکم ش��ود‪ .‬گفتنی است‪ ،‬سهامداران صنعت‬ ‫سنگ‌آهن هفته گذشته در نامه‌ای خطاب به رییس‌جمهوری‬ ‫خواستار لغو بهره مالکانه شده بودند و به نظر می‌رسد تحوالت‬ ‫مزبور در زمینه درخواس��ت س��هامداران از حسن روحانی در‬ ‫حال انجام است‪.‬‬ ‫عرضه و تقاضا تعیین ش��ود و نبای��د به صورت تصنعی‬ ‫مهم‌تری��ن متغیر بورس��ی را در اندازه‌ه��ای مورد نظر‬ ‫نگهداری کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹وظایف مسئوالن‬ ‫ش��ایان آرانی وظیفه مسئوالن را‬ ‫نظارت بر بازار س��رمایه دانست و‬ ‫بیان ک��رد‪ :‬مس��ئوالن و مدیران‬ ‫ارشد بورس��ی باید نظاره‌گر بازار‬ ‫سرمایه باشند و نگذارند معامالت‬ ‫خ�لاف قانون در بورس رخ بدهد‪ .‬از س��وی دیگر نباید‬ ‫اجازه دهند تا عده‌ای سودجو بازار را به بازی بگیرند‪.‬‬ ‫وی ش��فافیت را یکی از عوامل بس��یار مهم در بورس‬ ‫دانس��ت و بیان کرد‪ :‬مسئوالن س��ازمان بورس باید به‬ ‫ش��فافیت بازار کم��ک کنن��د‪ .‬همچنین ش��رکت‌ها و‬ ‫بنگاه‌ه��ای اقتصادی را موظف کنند تا صورت‌های مالی‬ ‫و عملکردهای‌ش��ان را به موق��ع در اختیار همگان قرار‬ ‫دهند و اطالعات در زمان مش��خص و براساس قانون و‬ ‫منطق منتشر شود‪.‬‬ ‫ش��ایان آرانی ب��ه س��هامداران توصیه کرد‪ :‬س��رمایه‬ ‫گذاران باید با دید بلندمدت و حداقل دو‪ ،‬س��ه ساله به‬ ‫بازار س��رمایه نگاه کنند تا دستخوش نوسانات لحظه‌ای‬ ‫قرار نگیرند‪ .‬زیرا اقتصاد ایران در کنش و واکنش است و‬ ‫در صورتی که بلندمدت به بازار نگاه کنند‪ ،‬می‌توانند از‬ ‫سود ساالنه مناسبی برخوردار شوند‪ .‬همچنین با انجام‬ ‫تحلیل‌ه��ای زیربنایی‪ ،‬به خریداری س��هم‌های بنیادی‬ ‫بپردازند‪.‬‬ ‫وی در ادامه بیان کرد‪ :‬سهامداران بهتر است‪ ،‬پرتفوی‬ ‫مناس��بی را خریداری کنند تا در صورت ایجاد مشکل‬ ‫در صنعت خاص‪ ،‬ضررهای زیادی را متحمل نشوند‪.‬‬ ‫نباید ریسک سیستماتیک‬ ‫به سرمایه‌گذار بورس تحمیل شود‬ ‫مدیر نظارت بر بورس‌ها و بازارهای سازمان بورس‬ ‫و اوراق به��ادار گف��ت‪ :‬تصمیم‌گیران نباید ریس��ک‬ ‫سیستماتیک و خارج از کنترل مردم به سهامداران‬ ‫تحمی��ل کنن��د‪ .‬ب��ه گ��زارش ف��ارس‪ ،‬محمودرضا‬ ‫خواجه‌نصیری درب��اره انتقاد برخی از س��هامداران‬ ‫مبنی بر اینکه آنها به تش��ویق وزیر اقتصاد وارد بازار‬ ‫ن دیده‌ان��د‪ ،‬گفت‪ :‬زیان‬ ‫س��رمایه ش��ده و اکنون زیا ‌‬ ‫سهامداران در بورس مطلوب کسی نیست اما بازار سرمایه دغدغه‌هایی دارد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬شرکت‌های بورسی هم زیان‌ده و هم سود‌ده هستند و سهامداران‬ ‫که به بازار س��رمایه ورود پیدا می‌کنند‪ ،‬باید بدانند برخی از اتفاقات در حوزه‬ ‫کل اقتصاد کشور و خارج از اختیار بازار سرمایه است‪.‬‬ ‫خواجه‌نصیری در ادامه بیان کرد‪ :‬گاهی سیاست‌های اقتصادی بر شرکت‌های‬ ‫بورس��ی اثرگذار اس��ت و س��رمایه‌گذار حس می‌کند که در کنترل او نیست‪.‬‬ ‫مجموعه سیاس��تگذاران باید رویکردی به بازار سرمایه داشته باشند تا ریسکی‬ ‫که در کنترل مردم نیست‪ ،‬به آنها تحمیل نکنند‪.‬‬ ‫مدیر نظارت بر بورس‌ها و بازارهای سازمان بورس و اوراق بهادار افزود‪:‬‬ ‫افرادی که وارد بازار سرمایه می‌شوند باید به صورت حرفه‌ای عمل کنند‬ ‫و با مطالعه وارد بازار ش��وند‪ .‬خواجه‌نصیری در پاس��خ به این پرسش که‬ ‫عده‌ای از س��هامداران درباره گزارش شرکت‌های بورسی گالیه دارند که‬ ‫آنها برای حضور در بازار س��رمایه سودآور نشان داده می‌شوند و برای غیر‬ ‫آن زیان‌ده نمایان می‌ش��وند‪ ،‬گفت‪ :‬س��طح نظارت سازمان بورس قبل از‬ ‫انتش��ار گزارش شرکت‌ها در چارچوب اس��تاندارد افشای اطالعات است‪،‬‬ ‫ولی مس��ئولیت صحت اطالعات در زمان ارس��ال با ناشر همان اطالعات‬ ‫یعنی ش��رکت مربوط اس��ت‪ .‬وی اضاف��ه کرد‪ :‬نکته‌ای ک��ه وجود دارد و‬ ‫بازدارنده اس��ت اینکه اگر یک شرکت برخالف واقع اطالعاتی منتشر کند‬ ‫چون ضمانت اجرای افش��ای اطالعات نادرست طبق قانون باالست‪ ،‬باید‬ ‫پاسخگو باشد‪.‬‬
‫گفت و گو‬ ‫‪report@smtnews.ir‬‬ ‫گفت‌وگوی اختصاصی‬ ‫یکشنبه ‪ 5‬بهمن ‪ 4 - 1393‬ربیع الثانی ‪ 25 -1436‬ژانویه ‪ -2015‬شماره ‪ -141‬پیاپی ‪1459‬‬ ‫‪21‬‬ ‫با دکتر حکمت امیری عضو گروه تخصصی شهرسازی سازمان نظام مهندسی‬ ‫شهر‌هایبدون شهر‌ساز‬ ‫گ�روه گفت‌و گ�و‪ :‬در چند ده�ه اخیر بر‌ه�م ریختگ�ی ساخت‌‌وس�از‌ها‪ ،‬بی‌هویتی‬ ‫معماری و شهرس�ازی‪ ،‬رعایت نکردن مقررات ملی ساختمان‪ ،‬تخریب محیط‌زیست‪،‬‬ ‫تراکم‌فروشی و ده‌ها معضل اجتماعی‪ ،‬فرهنگی‪ ،‬کار شهرسازان را دشوار کرده است‪،‬‬ ‫در این میان گروه تخصصی شهرس�ازی وابس�ته به سازمان نظا ‌م مهندسی به‌عنوان‬ ‫€ €قب�ل از ورود ب�ه موض�وع اصل�ی گفت‌وگو یک‬ ‫اشاره به موضوع شهرسازی داشته باشید؟‬ ‫مطالعات شهرس��ازی موضوع بس��یار مهمی به ش��مار‬ ‫می‌رود که در بیش��تر کشورهای توسعه‌یافته‪ ،‬پژوهشگران‬ ‫فراوان��ی ب��ه آن پرداخته‌اند ام��ا توصیف‌های��ی که برای‬ ‫شهرس��ازی می‌کنند متفاوت اس��ت و این نشان می‌دهد‬ ‫که برداش��ت یکسانی از شهرس��ازی نیست اما به نظر من‬ ‫شهرس��ازی به مفهوم فرانسوی آن تعریف کامل‌تری است‬ ‫چون ش��هر را یک موجود زن��ده می‌داند که دارای زندگی‬ ‫سیاسی‪ ،‬اقتصادی‪ ،‬اجتماعی است که در حال تحول است‬ ‫و رشته‌های زیادی به آن مربوط می‌شود که البته در اینجا‬ ‫فرصت بررس��ی آن نیس��ت چون قرار است که به موضوع‬ ‫اقتصادی شهر پرداخته شود‪.‬‬ ‫€ €پس بفرمایید اقتصاد شهری چیست؟‬ ‫اقتصاد شهری موضوعی است که به نوعی شهر و روستا‬ ‫را از هم تفکیک می‌کند واین موضوع ناش��ی از اس��تقرار‬ ‫مراکز فعال اقتصادی است که به مرور زمان به وجود آمده‬ ‫است‪ ،‬ایجاد بنگاه‌های اقتصادی و صادرات و واردات پدید‬ ‫می‌آید و درنهایت «اقتصاد شهر» تشکیل می‌شود‪ .‬البته در‬ ‫یک محدوده کوچک یک نوع گردش اقتصادی در روس��تا‬ ‫وجود دارد‪ .‬اما در ش��هر این گ��ردش و تبادالت اقتصادی‬ ‫خیلی قابل توجه اس��ت که این تفاوت‌ها شهر را از روستا‬ ‫در تعاریف اقتصادی آن متمایز کند‪.‬‬ ‫€ €یعنی ش�هر و روستا را اقتصاد تعریف و تفکیک‬ ‫می‌کند؟ آیا از نگاه‌های دیگر نمی‌توان تعریف کرد؟‬ ‫چرا‪ ،‬از نگاه‌های دیگر هم می‌توان تعریف کرد‪ .‬مثال فرم‬ ‫و کالبد شهر‪ ،‬اشل شهر‪ ،‬جامعه ساکن و‪ ...‬ولی ما در اینجا‬ ‫تفاوت شهر و روستا را از دیدگاه اقتصادی بررسی می‌کنیم‬ ‫و نگاه ما در اینجا تفکیک شهر و روستا به لحاظ اقتصادی‬ ‫اس��ت یعنی ویژگی‌های اقتصادی ش��هری است که آن را‬ ‫از س��ایر مناطق‪ ،‬تفکیک می‌کند‪ .‬مراک��ز تجاری یا مراکز‬ ‫اجتماعی که به‌وجود می‌آید خودش عامل اساس��ی برای‬ ‫توسعه شهر می‌شود‪ ،‬یعنی اقتصاد است که در شهر توسعه‬ ‫پیدا می‌کند و به‌تبع آن ش��هر توسعه پیدا می‌کند‪ .‬وقتی‬ ‫ما می‌خواهیم رقابتی بودن شهرها را مقایسه کنیم اهمیت‬ ‫اقتصاد شهرها نمایان می‌شود‪.‬‬ ‫€ €توسعه اقتصادی شهر چیست؟‬ ‫مکان‌یابی سایت‌های اقتصادی یکی از فاکتورهای بسیار‬ ‫مهم در توسعه متوازن و پایدار توسعه شهری است‪ ،‬بحث‬ ‫مکان‌یابی اگر به ش��کل مناس��ب انجام شود می‌تواند یک‬ ‫اقتصاد پویا و پررونقی همراه با توسعه شهری داشته باشد‪،‬‬ ‫در غیر این صورت نه‌تنها توس��عه مناسب نخواهیم داشت‬ ‫بلکه ش��هر به‌تدریج رو به افول می‌رود‪ .‬چنانچه مکان‌یابی‬ ‫و آمایش درس��ت انجام نش��ود‪ ،‬معضالت فراوانی را در پی‬ ‫خواهد داشت که امروزه شاهد آن هستیم‪.‬‬ ‫€ €نقش اقتصاد را می‌توانید در شهر توضیح دهید؟‬ ‫بنگاه‌ه��ا ی��ا مراک��ز اقتصادی ب��ا توجه به توس��عه علم‬ ‫انفورماتیک با رویکرد جدیدی وارد موضوع توسعه شهری‬ ‫می‌ش��وند و مراکز جدیدی که در ش��هر ایجاد می‌ش��وند‪،‬‬ ‫اقتص��اد خ��اص خود را به‌وج��ود می‌آورند ک��ه تبدیل به‬ ‫فاکتورهایی می‌ش��ود که محور توسعه شهر می‌شود‪ .‬یکی‬ ‫نخستین و تخصصی‌ترین گروه شهرسازی در تالش است تا اندیشه شهرسازان را در‬ ‫میان سازمان‌ها و ارگان‌ها و افکار عمومی جاری کند‪.‬‬ ‫به همین سبب به گروه تخصصی شهرسازان مراجعه و با دکتر حکمت‌امیری‪ ،‬دیدار‬ ‫کردم و با وی درباره «اقتصاد شهری» که یکی از موضوعات مهم شهرسازی است به‬ ‫از محورهای با اهمیت که به نوعی موتور توس��عه اس��ت‪،‬‬ ‫پول یا منابع مالی اس��ت که مراکز اقتصادی را به گردش‬ ‫درمی‌آورد و باعث ایجاد و توس��عه س��ایت‌های صنعتی و‬ ‫اقتصادی جدید در ش��هر می‌شود و این توسعه بایستی با‬ ‫برنامه‌ریزی و کنترل انجام شود‪.‬‬ ‫€ €به نظر شما چه مواردی در شهر دیده نشد که‬ ‫شهر ما دارای این آشفتگی اقتصادی است؟‬ ‫ش��هرهای ما از دیدگاه‌های مختلف مورد نقد اس��ت اما‬ ‫مداخله نکردن شهرسازان واقتصاددانان شهری در طرح‌ها‬ ‫و پروژه‌های شهرس��ازی می تواند یکی از مهم‌ترین عوامل‬ ‫این آش��فتگی باشد‪ .‬بی‌توجهی به شهرسازان‪ ،‬بهره نبردن‬ ‫موضوع دیگر حضور نداشتن بانک‌ها در محل تجاری است‪.‬‬ ‫در خیابانی که بانک وجود ندارد‪ ،‬روابط بین بانکی معضلی‬ ‫اساس��ی اس��ت‪ ،‬اینها از مباحث مه��م در روابط اقتصادی‬ ‫ش��هری اس��ت به عبارتی بی‌اعتمادی بانک‌ها نس��بت به‬ ‫یکدیگر و روان نبودن گردش مالی‪ ،‬موضوعی است که در‬ ‫روابط تجاری و اقتصاد شهری موثر است‪.‬‬ ‫موضوع دیگر ایجاد ترافیک در اطراف مراکز اقتصادی و‬ ‫مراکز تجاری اس��ت‪ ،‬صرف نظر از حجم عظیم اتومبیل‌ها‬ ‫که موجب ترافیک روزمره می‌شود وجود موانع در محل یا‬ ‫خیابان‌های اصلی‪ ،‬که بدون در نظر گرفتن نظر شهرسازان‬ ‫است موانع فراوانی در محل ایجاد می‌کند مثال وجود یک‬ ‫از این متخصصان‪ ،‬باعث ش��ده که طرح‌ها غیر آکادمیک و‬ ‫با واقعیت‌ها س��نخیت کافی نداشته باشد و از سوی دیگر‬ ‫با فاکتورهای اقتصادی محلی هماهنگ نباش��ند‪ .‬موضوع‬ ‫اس��تقرار یا مکان‌یابی درست شهر‪ ،‬توس��عه متوازن شهر‬ ‫خیلی مهم است‪ ،‬شما می‌بینید که بیشتر لکه‌گذاری‌های‬ ‫انجام ش��ده برای توسعه آتی شهر فاقد یک برنامه خوب و‬ ‫از قبل پیش‌بینی شده است‪ ،‬طراحی و جانمایی کاربری‌ها‪،‬‬ ‫گره‌آفرین اس��ت و متاس��فانه همین االن هم در حال اجرا‬ ‫ش��دن است‪ .‬مثل جانمایی مراکز تجاری در شهر یا تغییر‬ ‫کاربری‌هایی که در دنیا منس��وخ ش��ده است‪ .‬پیش‌بینی‬ ‫نکردن پارکینگ مناس��ب‪ ،‬یکی از مشکالت اساسی است‬ ‫ک��ه همه م��ا با آن روبه‌رو هس��تیم‪ .‬نبود فضای مناس��ب‬ ‫برای پارک وس��ایل نقلیه در محله‌های قدیمی مش��کالت‬ ‫فراوانی را به‌وجود آورده‪ ،‬به‌عنوان مثال خیابان رودکی که‬ ‫یک محور اقتصادی به‌حس��اب می‌آید فاقد یک پارکینگ‬ ‫عمومی اس��ت‪ .‬با نبود پارکینگ عمومی مردم نمی‌توانند‬ ‫گردش اقتصادی مناس��ب در این مح��ل ایجاد کنند‪ .‬اگر‬ ‫هم فضای مناس��بی برای پارک وجود داشته باشد توسط‬ ‫فروشندگان محلی از قبل اشغال شده و دیگران نمی‌توانند‬ ‫برای خرید با فراغ خاطر در آنجا حضور داش��ته باشند که‬ ‫این مهم موجب می‌ش��ود که بازار یا هر مجموعه تجاری‪،‬‬ ‫فرصت‌های مناس��ب برای فروش کاال را از دس��ت بدهد‪.‬‬ ‫جایگاه پمپ‌بنزین هر چند ضروری اما در محل نامناسب‪،‬‬ ‫مشکالت فراوانی را در پی خواهد داشت‪.‬‬ ‫€ €آیا شهرداری که نقش مهمی در ساخت‌وسازهای‬ ‫تجاری دارد‪ ،‬موضوع اقتصاد ش�هری را در پروژه‌ها‬ ‫مورد توجه قرار داده است؟‬ ‫اعتقاد من بر این است که شهرداری دچار یک روزمرگی‬ ‫ش��ده و برنامه اساسی برای شهرس��ازی صحیح‪ ،‬اصولی و‬ ‫اقتصاد ش��هری ندارد‪ .‬ش��هرداری‌ها باید در کنار معاونت‬ ‫شهرس��ازی یک معاون اقتصاد ش��هری داش��ته باشند تا‬ ‫طراحی‌های شهر ما در آینده بهتر شود و ساخت‌وسازها و‬ ‫توسعه فضای شهری با اشکاالت کمتری اجرا شود‪ .‬تا کی‬ ‫شهرداری می‌تواند تراکم‌فروشی داشته باشد؟‬ ‫€ €بحث مش�ارکت عمومی در پروژه‌های شهری به‬ ‫چه مفهوم است؟‬ ‫مش��ارکت عمومی یعنی برای تهی��ه و اجرای طرح‌های‬ ‫عمومی با کس��انی که ذی‌نفع هس��تند‪ ،‬مش��ورت ش��ود‪،‬‬ ‫طراح��ی پ��روژ ‌ه ب��دون در نظر گرفت��ن اف��کار عمومی‪،‬‬ ‫شکس��ت‌پذیر و غیرقابل اجراست‪ .‬مش��ارکت عمومی در‬ ‫تهی��ه و اجرای پروژه‌ه��ای تجاری و فرهنگی در بیش��تر‬ ‫کش��ورهای جهان ی��ک موضوع پذیرفته ش��ده اس��ت و‬ ‫سیس��تم‌های اجرایی براساس نظرس��نجی عمومی اقدام‬ ‫می‌نمایند در بحث اقتصاد ش��هری ه��م باید همین طور‬ ‫گفت‌وگو پرداختم‪.‬‬ ‫ت علمی دانشگاه‬ ‫وی دانش‌آموخته دکترای شهرسازی دانشگاه پاریس و عضو هیا ‌‬ ‫اس�ت که به‌تازگی اقدام به ترجمه ‪ 3‬کتاب از زبان فرانس�ه با عناوین «شهرس�ازی‬ ‫چیست»‪« ،‬شهرسازی دال‌ها» و «آمایش شهر» کرده است‪.‬‬ ‫عمل ش��ود‪ ،‬برای مراکز تجاری زیرساخت‌های جانبی باید‬ ‫دیده شود‪ .‬تهران باید از این وضعیت رهاسازی شود‪ ،‬مراکز‬ ‫تجاری را طوری طراحی کنیم که همه جوانب مثل بحث‬ ‫خطوط مترو و اتوبوس در نظر گرفته شود تا شهروندان از‬ ‫این سرمایه‌گذاری‌ها بهره ببرند‪ .‬اگر در اروپا مراکز تجاری‬ ‫‪ 15‬ی��ا ‪ 20‬کیلومتر از مح��ل زندگی فاصله دارد علت این‬ ‫است که یا مردم امکانات دارند یا حمل‌ونقل عمومی مثل‬ ‫اتوبوس و مترو در دسترس است‪.‬‬ ‫€ €یکی دو سال است در شهر تهران مراکز تجاری‬ ‫بس�یاری ایج�اد می‌ش�ود و ش�هرداری مجوزهای‬ ‫زیادی صادر کرده‪ ،‬علت چیس�ت؟ به نظر ش�ما این‬ ‫پروژه‌ه�ای تجاری‪ ،‬در طراحی ش�هری محاس�به و‬ ‫بررسی شده است؟‬ ‫به نظر می‌رس��د در خیلی از این پروژه‌ها زیرساخت‌های‬ ‫جانب��ی در نظ��ر گرفته نش��ده‪ ،‬این مراکز ب��دون طرح و‬ ‫مطالع��ات جامع ترافیک��ی‪ ،‬جانمایی و احداث می‌ش��وند‪.‬‬ ‫به‌همی��ن دلیل مش��اهده می‌ش��ود روز ب��ه روز گره‌های‬ ‫ترافیکی بیش��تری ایجاد می‌ش��ود و به‌تب��ع آن از امنیت‬ ‫اجتماعی کاسته می‌شود‪.‬‬ ‫€ €بس�یاری از این مراکز تجاری بزرگ که س�اخته‬ ‫می‌ش�ود‪ ،‬مش�ارکت بین شهرداری و س�رمایه‌گذار‬ ‫اس�ت آیا به‌خاطر سهمی که ش�هرداری دارد باعث‬ ‫نمی‌ش�ود که از برخی اشکاالت طرح‌ها چشم‌پوشی‬ ‫‌کند و مس�ائل مهمی که شهرس�ازان و اقتصاددانان‬ ‫شهری وارد می‌کنند‪ ،‬نادیده گرفته شود؟‬ ‫همانطوری‌که قبال ذکر شد شهرداری‌ها باید یک معاونت‬ ‫اقتصادی ش��هری داشته باشند و اعمال نظر کند‪ ،‬سالمت‬ ‫مردم مهم است و نباید به‌خاطر ایجاد مراکز تجاری حقوق‬ ‫ش��هروندی تضییع ش��ود‪ ،‬چون این موضوع عواقب خوبی‬ ‫را به‌دنبال نخواهد داش��ت‪ .‬ممکن اس��ت شهرداری امروز‬ ‫از اجرای یک طرح درآمدزایی داش��ته باشد‪ ،‬اما مشکالتی‬ ‫که در آینده ایجاد می‌‌ش��ود هزینه‌های جبران‌ناپذیری را‬ ‫به‌دنبال خواهد داش��ت‪ .‬از اهداف مهم ش��هرداری ارتقای‬ ‫کیفیت زندگی مردم اس��ت‪ ،‬اما وقتی مدیریت ش��هری از‬ ‫این هدف اصلی فاصله بگیرد مشکل‌س��از می‌شود‪ .‬نادیده‬ ‫گرفت��ن حقوق ش��هروندان آس��یبی جبران‌ناپذیر اس��ت‪.‬‬ ‫مدیریت ش��هری باید رویکرد غیر«بازاری» بر شهر داشته‬ ‫باش��د‪ ،‬اقتصادی بودن ش��هر با بازاری بودن شهر متفاوت‬ ‫اس��ت‪ .‬مش��ارکت همه اقش��ار مردم را باید در طرح‌های‬ ‫اقتصادی دید‪ ،‬اگر مش��ارکت مردم بیش��تر باشد موفقیت‬ ‫بیشتری خواهیم داشت‪.‬‬ ‫€ €چرا در دو س�ال اخیر تجاری‌س�ازی اوج گرفته‬ ‫است؟‬ ‫این هجوم تجاری‌سازی نشان از آن دارد که این طرح‌ها‬ ‫بدون پالن و طراحی درس��ت انجام می‌ش��ود‪ .‬برای مثال‪،‬‬ ‫ش��هرداری پاریس نمی‌تواند بلوار معروف ش��انزلیزه را در‬ ‫دو طرف ‪ 10‬طبقه یا باالت��ر مجوز بدهد؟ البته می‌توانند‬ ‫ش��اید به لحاظ اقتصادی هم به نفع‌ش��ان باشد اما آینده‬ ‫شهر مهم اس��ت‪ ،‬این شهر یک شهر جهانی است به‌خاطر‬ ‫حف��ظ آثار تاریخ��ی و هویت آن‪ ،‬پالن‪ ،‬ارتف��اع‪ ،‬نما‪ ،‬خط‬ ‫آسمان و‪ ...‬دستکاری نمی‌شود‪ .‬و این سیاست شهری است‬ ‫ک��ه اهمیت دارد و اجازه نمی‌دهد که هر کس��ی هرکاری‬ ‫که دلش خواس��ت انجام دهد‪ .‬ولی ما هیچ‌ک��دام از اینها‬ ‫را در نظ��ر نمی‌گیریم‪ .‬تهران را ن��گاه کنید‪ ،‬تغییر هویت‬ ‫داده‪ ،‬حجم��ی از بت��ن‪ ،‬آجر و آهن اس��ت که تعلق خاطر‬ ‫را از مردم س��لب کرده‪ ،‬االن خیلی‌ه��ا از تهران گریزانند‬ ‫و در آینده بدتر خواهد ش��د‪ .‬ب��رج عالالدین تهران چند‬ ‫طبقه اضافه دارد و غیراس��تاندارد اضافه شده‪ ،‬زمانی پولی‬ ‫دادند و هرچند طبقه خواستند‪ ،‬ساخته‌اند چرا باید از اول‬ ‫اج��ازه بدهند غیراصولی و بدون پارکینگ در متراکم‌ترین‬ ‫قسمت ش��هر ساخته ش��ود و االن خرابش کنند‪ .‬مردمی‬ ‫که سرمایه‌گذاری کردند‪ ،‬خریدند‪ ،‬حاال بالتکلیف هستند‪،‬‬ ‫االن کمیس��یون م��اده ‪ 100‬رای داده و دیوان عدالت نیز‬ ‫رای را تایی��د کرده ما نباید باز هم اجازه چنین اتفاقاتی را‬ ‫بدهیم‪ .‬ش��اید روز اول اگر به پاساژ عالالدین مجوز ساخت‬ ‫نمی‌دادند که بدون پارکینگ بس��ازد و خیابان‌های اطراف‬ ‫را مسدود کند و هزاران مشکل دیگر به وجود آورد‪ ،‬امروز‬ ‫دس��تور تخریب نمی‌گرفت‪ .‬یک روز در محل تحصیلم با‬ ‫استاد راهنمای تزم درباره «فروش» اضافه تراکم در تهران‬ ‫صحبت می‌کردم متوجه نمی‌ش��د‪ ،‬خیلی توضیح دادم تا‬ ‫باالخره متوجه قضیه شد‪ ،‬گفت حدود ‪150‬سال پیش که‬ ‫موضوع شهرسازی مطرح نبود در فرانسه این مشکل وجود‬ ‫داشت‪ ،‬اما االن دیگر تراکم‌فروشی قابل قبول نیست‪.‬‬ ‫€ €کار شهرسازی از کجا شروع می‌شود؟‬ ‫کار شهرسازی از همان ابتدا شروع طرح‪ ،‬یعنی «سایت‬ ‫پالن» شروع می‌‌ش��ود‪ ،‬فقط شهرس��از در فضای داخلی‬ ‫س��اختمان دخالت ن��دارد اما تمام موارد خ��ارج از بناها‪،‬‬ ‫مث��ل نما‌ها‪ ،‬پنجره‌ها‪ ،‬رنگ‪ ،‬خطوط به وجود آمده‪ ،‬تقارن‬ ‫پالن‌‌ه��ا‪ ،‬نما‌های روبه‌كوچ��ه‪ ،‬اطراف س��اختمان‪ ،‬تراکم‬ ‫س��اختمان خ��ط آس��مان‪ ،‬آب و فاضالب‪ ،‬ش��یب زمین‪،‬‬ ‫دسترس��ی‪ ،‬امکانات ضروری‪ ،‬برآورد مش��کالت و موانع‪،‬‬ ‫رفت‌وآمد‪ ،‬فضای سبز‪ ،‬حتی تیربرق‪ ،‬یک درخت و اگر به‬ ‫زبان ساده بخواهم بگویم‪ ،‬پا را از خانه بیرون بگذارید کار‬ ‫به شهرسازان مربوط است و این فرقی است که طرح‌های‬ ‫م��ا دارد‪ .‬موض��وع دیگ��ر را دق��ت فرمایی��د‪ ،‬در تهران‪،‬‬ ‫شهرسازی زیرزمینی دیده نشده‪ ،‬مترو ایجاد کردند‪ ،‬فقط‬ ‫یک خط زیرزمین کندند و رفتند جلو‪ ،‬ش��ما می‌دانید که‬ ‫در بیش��تر مراکز کش��ورهای صنعتی دنیا و یا ش��هرهای‬ ‫کمتر توسعه‌یافته‪ ،‬خیلی از مراکز تجاری زیرزمین تعبیه‬ ‫ش��ده مثل «لدفان��س» (پاریس)‪ ،‬یا «پاردی��و» در لیون‬ ‫فرانسه‪ ،‬سرجی پونتواز‪ ،‬هلس��ینکی‪ ،‬استکهلم‪ ،‬توکیو که‬ ‫در زیرزمین به نوعی‪ ،‬ش��هر ایجاد کردند و در آنجا بحث‬ ‫اقتصاد ش��هری را به زیرزمین کش��اندند‪ ،‬وقتی در ش��هر‬ ‫هزینه می‌کنند‪ ،‬طوری برنامه‌ریزی می‌کنند تا چند برابر‬ ‫بازدهی داشته باش��د‪ .‬آنها این راه رفتند و تجربه کردند‪،‬‬ ‫ما هم می‌توانیم به لحاظ اقتصادی و س��اختار شهری این‬ ‫فضا را توسعه دهیم‪.‬‬ ‫بح��ث بعدی اخ��ذ ارزش‌افزوده یا اخ��ذ مالیات حاصل‬ ‫از ف��روش همه کاالها و‪ ...‬اس��ت و می‌توان��د منبع درآمد‬ ‫پایداری برای شهرداری و جایگزین فروش شهر‪ ،‬کاربری‌ها‬ ‫و تراکم ش��ود‪ .‬چرا شهرداری درصدد اجرای برنامه جدید‬ ‫و صحیح نیست؟‬ ‫یادداشت روز‬ ‫شهرسازان بیکار‬ ‫شهرهای بی هویت‬ ‫محمود مقدس‬ ‫شهرساز‬ ‫بیش از نیم قرن از تدریس علم شهرس��ازی در اروپا‬ ‫گذش��ته و فارغ‌التحصیالنش برای ساماندهی‪ ،‬نوسازی‬ ‫و بازس��ازی اماکن عمومی راهی شهرها شده‌اند‪ .‬ما از‬ ‫همان آغاز در اس��تفاده از این فرصت‌ها‪ ،‬تردید داشته‬ ‫و ه��زاران فارغ‌التحصی��ل خ��ود را در ش��هر‌ها‪ ،‬بدون‬ ‫ش آنان‪ ،‬رها س��اخته‌ایم‪ .‬به‌راس��تی‬ ‫بهره‌مندی از دان ‌‬ ‫چرا‪ ،‬کش��وری با بیش از ‪ 1200‬شهر که تنها ‪ 400‬نفر‬ ‫شهرس��از (با پروانه کار) دارد‪ ،‬شهرس��ازانش در انتظار‬ ‫کار س��ردرگم‌اند؟!! آمار تقریبی فوق نشان می‌دهد که‬ ‫برای هر سه ش��هر‪ ،‬تنها یک شهرساز می‌تواند نظارت‬ ‫یا حضور داشته باشد‪ ،‬اما همین تعداد اندک متخصص‬ ‫ه��م هن��وز در جایگاه حرف��ه‌‌ای خود ق��رار نگرفته‌اند‬ ‫درحال��ی که حداقل در هر «ش��هرداری» می‌بایس��ت‬ ‫یک شهرس��از‪ ،‬برای نظارت یا اجرای امور شهرس��ازی‬ ‫حضور داش��ته باش��د‪ .‬امروزه ش��هرداری‌ها بی‌اتکا به‬ ‫مشاوره شهرساز‪ ،‬طرح‌ها را تایید و اجرا می‌کنند و در‬ ‫خوش��بینانه‌ترین شکل آن معماران‪ ،‬مجری طرح‌های‬ ‫شهرسازی‌اند‪ .‬برای رهایی از این معضل و رعایت اصول‬ ‫علمی شهرسازی‪ ،‬گروه تخصصی شهرسازی وابسته به‬ ‫س��ازمان نظام مهندس��ی در تداوم تالش‌های خود در‬ ‫اس��فند ‪ ،1392‬نخستین همایش شهرسازان را برگزار‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫دغدغ�� ‌ه شهرس��ازان در نظام مهندس��ی به‌خصوص‬ ‫کالنشهر‌ها‪ ،‬باال بردن کیفیت الگو‌های شهری است که‬ ‫نگاه متفاوتی را نس��بت به طراحی و ساخت‌وساز ارائه‬ ‫می‌کند‪ .‬امروزه دانش و بافت شهری نه‌تنها بر کیفیت و‬ ‫زیبایی شهرها تاکید دارد بلکه به آرامش زندگی‪ ،‬روابط‬ ‫انسانی‪ ،‬علوم اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‪ ،‬محیط‌زیستی‪ ،‬هویت‬ ‫ملی‪ ،‬حفظ آث��ار تاریخی‪ ،‬ترافی��ک‪ ،‬حقوق و خدمات‬ ‫ش��هروندی‪ ،‬مهار مهاجرت‪ ...‬و آنچه که در زندگی یک‬ ‫انسان شهری الزم است کنکاش می‌کند‪ .‬نگاه جامع به‬ ‫شرایط کنونی ش��هر‌ها و آسیب‌شناسی وضع موجود‪،‬‬ ‫حاکی از آن اس��ت که تمرکز امکان��ات و جمعیت در‬ ‫بخشی از کش��ور‪ ،‬توسعه ناپایدار و تراکم بی‌ضابطه در‬ ‫ش��هر‌های ب��زرگ را در پی خواهد داش��ت و این همه‬ ‫ناهمگونی و س��از ناکوک ساخت‌‌وس��از حکایت از نبود‬ ‫نظارت و حضور موثر شهرس��ازان بر اجرای توس��عه و‬ ‫عمران ش��هرها دارد‪ .‬امید است که تالش برنامه‌ریزی‬ ‫شده‪ ،‬توسط گروه تخصصی شهرسازی که در چند سال‬ ‫اخیر بسیار چشمگیر است فرصتی مناسب برای تعامل‬ ‫و بهره‌گیری از ظرفیت‌های کارشناس��ان شهرس��ازی‬ ‫کش��ور را فراهم آورد و حضور هر چه بیشتر و موثرتر‬ ‫شهرس��ازان را در تمامی ابعاد ساخت و توسعه شهری‬ ‫و روس��تایی گس��ترش دهد‪ .‬بدون تردید با بکارگیری‬ ‫ای��ن گروه متخصص‪ ،‬بس��تر مش��ارکت و تاثیرگذاری‬ ‫شهرسازان‪ ،‬در عرصه سیاس��ت‌گذاری‪ ،‬تصمیم‌سازی‪،‬‬ ‫برنامه‌ریزی‪ ،‬هدایت و نظارت بر ش��هرها بیش از پیش‬ ‫توس��عه خواهد یافت و تجلی اندیشه شهرسازان را در‬ ‫فضای «شهری ایرانی» مشاهده خواهیم کرد‪.‬‬
‫دانستنی‬ ‫غازهای ناز اتوماتیک‬ ‫شرایط پرورش و تولید غاز توسط دستگاه‌های‬ ‫اتوماتیک با شرایط پرورش غاز به شکل سنتی و‬ ‫محلی کاملا متفاوت است‪ .‬پرورش‌دهندگان غاز‬ ‫صنعتی ب��ه دوره ‪ 30‬روزه‌ای که تخم تبدیل به‬ ‫جوجه می‌ش��ود دوره «انکوباسیون» می‌گویند؛‬ ‫آنه��ا تخم‌های غاز را با گاز فرمالوئید (‪)CHzo‬‬ ‫ضدعفون��ی می‌کنند و در دس��تگاه‌هایی به نام‬ ‫«س��تر» می‌چینند و ضمن تامین دما و رطوبت‬ ‫کافی در دس��تگاه‌های ستر‪ ،‬تخم‌مرغ‌ها را تا ‪27‬‬ ‫روز روزان��ه خنک و مرطوب نگ��ه می‌دارند‪ ،‬که‬ ‫البته برخی پرورش‌دهندگان غاز از دستگاه‌های‬ ‫ب��زرگ ب��ه ن��ام ‪ Forced-air‬تمام‌اتوماتیک‬ ‫اس��تفاده می‌کنن��د و برخ��ی از آن��ان نی��ز از‬ ‫دس��تگاه‌های نیمه‌اتوماتی��ک به‌ن��ام ‪still-air‬‬ ‫اس��تفاده می‌کنند که پس از مراحل ‪ 27‬روزه از‬ ‫دستگاه‌های یادش��ده به دستگاه‌های موسوم به‬ ‫«هچر» انتقال می‌دهن��د که درجه حرارت آنها‬ ‫باید ‪ 37/7‬درجه س��انتی‌گراد و دارای رطوبتی‬ ‫نس��بی بین ‪ 50‬تا ‪ 55‬درصد باشد و تخم‌ها باید‬ ‫در سینی انکوباتور به ش��کل افقی چیده شوند‬ ‫و ه��ر ‪ 2‬س��اعت یک بار ‪ 180‬درج��ه چرخانده‬ ‫ش��وند و تخم‌ها را در دستگاه انکوباتور به مدت‬ ‫‪ 15‬دقیقه (از روز چهارم تا روز بیس��ت و هفتم)‬ ‫به وس��یله باز کردن در ستر خنک کنند و پس‬ ‫از اتمام مدت خنک‌ش��دن تخم‌ها‪ ،‬آنها را با آب‬ ‫و ترجیح��ا با محص��ول ضدباکتریایی اس��پری‬ ‫می‌کنند‪.‬‬ ‫‪22‬‬ ‫یکشنبه ‪ 5‬بهمن ‪ 4 - 1393‬ربیع الثانی ‪ 25 -1436‬ژانویه ‪ -2015‬شماره ‪ -141‬پیاپی ‪1459‬‬ ‫‌نگاهی به سنت و صنعت امروز پرورش غاز‬ ‫درآمدهای کالن غازچرانی‪!...‬‬ ‫حسن فرازمند‪ -‬گروه گزارش‪ :‬روزگاری نه‌چندان‬ ‫دور‪ ،‬هرجا می‌خواس�تند کس�ی را متهم به یک کار‬ ‫پ�وچ و عبث کنند یا بیکاری و بیهوده زندگی کردن‬ ‫یک نفر را مورد س�رزنش و تمس�خر قرار دهند می‌گفتند که‬ ‫«فالنی غاز می‌چران�د» و طعنه «غازچرانی» هم‌ردیف یکی از‬ ‫توهین‌های اجتماعی برای خوار و خفیف جلوه دادن آدم‌های‬ ‫‹ ‹بررسی وضع جنین‌ها‬ ‫در جوجه‌کش��ی غاز و در روز هفتم‪ ،‬با استفاده‬ ‫از تاب��ش نور طبیعی یا مصنوعی بر روی تخم‌ها‪،‬‬ ‫وضعیت جنین مشخص می‌ش��ود‪ .‬از این طریق‬ ‫تخم‌های نابارور و جنین مرده شناس��ایی شده و‬ ‫از دیگ��ر تخم‌ها جدا می‌ش��وند‪ .‬وجود یک حلقه‬ ‫صورتی‌رنگ یا محتوای شفاف تخم نشان‌دهنده‬ ‫جنی��ن مرده یا وجود نداش��تن جنی��ن در تخم‬ ‫اس��ت‪ .‬جنین زنده در تخم به ص��ورت یک لکه‬ ‫تیره در قس��متی از تخم مشاهده می‌شود که با‬ ‫چرخش تخم همراه زرده می‌چرخد‪.‬‬ ‫از ‪ 27‬ت��ا ‪ 30‬روزگ��ی تخم‌ها را از «س��تر» به‬ ‫«هچ��ر» منتق��ل می‌کنن��د‪ .‬در ای��ن مقطع نیز‬ ‫می‌توان برای آخرین ب��ار تخم‌های جنین مرده‬ ‫و ناب��ارور را از دیگر تخم‌ها جدا کرد‪ .‬در «هچر»‬ ‫نیازی به خنک ک��ردن و مرطوب کردن تخم‌ها‬ ‫نیس��ت‪ .‬دمای مناس��ب تخم‌ه��ا در هچر ‪37/5‬‬ ‫درجه س��انتی‌گراد و رطوبت نس��بی ‪ 75‬درصد‬ ‫اس��ت‪ .‬همچنین تخم‌ها در هچر نیاز به چرخش‬ ‫ندارند‪ .‬شروع جوجه‌درآوری در روز سی‌ام است‪.‬‬ ‫در ای��ن زمان در‌های تهویه در هچر را به صورت‬ ‫کام��ل با ‌ز می‌کنند تا اج��ازه دهند جوجه غازها‬ ‫کاملا خشک شوند‪.‬‬ ‫تخم‌ه��ا را در حالی که انته��ای پهن آنها روبه‬ ‫‌باال است در سبدهای هچر می‌چینند تا جوجه‌ها‬ ‫هنگام خروج از تخم با مش��کلی مواجه نش��وند‪.‬‬ ‫خروج کامل جوجه‌ها از تخم ممکن است از ‪24‬‬ ‫تا ‪ 36‬ساعت به طول انجامد و توصیه می‌شود به‬ ‫جوجه‌ها برای خروج از تخم کمک نکنند تا خود‬ ‫آنها در زمان مقرر از تخم خارج شوند‪.‬‬ ‫جوجه غازها پیش از اینکه س��ر از تخم بیرون‬ ‫آورند‪ ،‬کیس��ه زرده را کاملا می‌بلعند‪ .‬این کار به‬ ‫آنه��ا امکان می‌دهد تا ‪ 24‬س��اعت ب��دون آب و‬ ‫غذا زنده بمانند و توصیه می‌ش��ود بالفاصله بعد‬ ‫از درآم��دن‪ ،‬آب و غ��ذا در اختی��ار جوجه غازها‬ ‫ق��رار نگیرد‪ .‬هنگامی که تم��ام جوجه‌ها از تخم‬ ‫خارج ش��دند (معموال ‪ 36‬تا ‪ 48‬س��اعت پس از‬ ‫خروج نخستین جوجه از تخم‌) می‌توان جوجه‌ها‬ ‫را از هچ��ر خارج کرد‪ .‬ای��ن کار باید زمانی انجام‬ ‫ش��ود که هنوز ‪ 5‬تا ‪ 10‬درصد بدن جوجه‌غازها‬ ‫مرطوب است‪.‬‬ ‫تخم‌گذاری غازها اول پاییز شروع می‌شود‪ .‬در پرورش‬ ‫غ��از از س��ال دوم برای جوجه‌کش��ی‪ ،‬تخ��م جمع‌آوری‬ ‫می‌ش��ود ولی تجربه نش��ان داده که غاز‌ها در این س��ن‬ ‫به خوبی به بلوغ نمی‌رس��ند و نتایج حاصل از نظر نطفه‬ ‫داری و جوجه درآوری خوب نیست‪ .‬از این رو بهتر است‬ ‫جمع‌آوری تخم‌های جوجه کش��ی در س��ال سوم انجام‬ ‫ش��ود‪ .‬غاز‌های ماده را می‌توان ‪ 8‬تا ‪ 10‬سال و غاز‌های نر‬ ‫را ‪ 6‬تا ‪ 7‬س��ال نگهداری کرد‪ .‬تعداد تخم‌های تولید شده‬ ‫توس��ط هر غاز نس��بت به مرغان تخم‌گذار بسیار پایین‬ ‫است‪ .‬اگرچه غاز‌های آسیایی نسبت به نژاد اروپایی تولید‬ ‫تخم بیش��تری دارند‪ ،‬اما در بیشتر نژاد‌ها تعداد تخم‌های‬ ‫تولید شده در سال‪ ،‬بیشتر از ‪ 50‬تا ‪ 100‬عدد نیست‪.‬‬ ‫برای هر ‪ 5‬تا ‪ 6‬غاز یک النه تخم‌گذاری کافی است‪ .‬النه‬ ‫تخم‌گذاری ممکن اس��ت انفرادی یا دسته جمعی باشد‪.‬‬ ‫در کف آش��یانه می‌توان تراش��ه چوب ریخت و النه‌های‬ ‫گزارش‬ ‫‪report@smtnews.ir‬‬ ‫بیکار قلمداد می‌شده است اما اکنون تولید و پرورش غاز‪ ،‬آن‬ ‫هم به‌وسیله دستگاه‌ها و تجهیزات پیشرفته برقی و صنعتی‪،‬‬ ‫ی�ک صنعت ممت�از در حوزه پرورش طیور کش�ور به ش�مار‬ ‫می‌آی�د و ح�اال هرکس�ی بتواند غاز بیش�تری تولی�د کند یا‬ ‫بچراند‪ ،‬هنرمندتر و صنعتگرتر از دیگر کس�انی اس�ت که در‬ ‫حوزه پرورش طیور فعال هس�تند‪ ،‬زیرا پ�رورش غاز به دلیل‬ ‫ویژگی‌ها و س�ختی‌هایی ک�ه به هم�راه دارد از پرورش دیگر‬ ‫طیور دشوارتر است‪ ،‬می‌گویند زود عصبانی می‌شوند و به آدم‬ ‫حمله می‌کنند!!‬ ‫در گزارش‌های کوتاه و بلند این صفحه تالش دارم ش�ما را با‬ ‫گوش�ه‌هایی از موضوع «غاز‌چرانی» دیروز و صنعت تولید غاز‬ ‫این روزها آشنا کنم‪.‬‬ ‫غاز‌های عصبانی و محبوب!‬ ‫در برخی افسانه‌های تاریخی آمده است‬ ‫که در س��ال ‪ 390‬قبل از میالد‪ ،‬یک شب‬ ‫که برخی اقوام وحشی مخالف دولت روم‪،‬‬ ‫قصد حمله به س��نای روم را داش��ته‌اند‪،‬‬ ‫غاز‌های عصبان��ی از وجود آنها در اطراف‬ ‫کاخ س��نا باخبر شده و سروصدای زیادی‬ ‫ب��ه راه می‌اندازن��د و ای��ن ام��ر موجب‬ ‫بیدارش��دن مردم و ماموران کاخ س��نای‬ ‫روم می‌شود و نیز باعث می‌شود آن شب‬ ‫ت یابد‬ ‫شهر روم از حمله اقوام وحشی نجا ‌‬ ‫و از آن ش��ب ب��ه بعد بود ک��ه می‌گویند‬ ‫غاز‌ها بین مردم روم از شهرت و احترام و‬ ‫محبوبیتی خاص برخوردار شده‌اند‪.‬‬ ‫«هومر» ش��اعر و داستانس��رای معروف‬ ‫یونان��ی نیز در ‪ 388‬س��ال قبل از میالد‪،‬‬ ‫درب��اره غاز‌ه��ا ب��ه تدوی��ن تاریخچه‌ای‬ ‫پرداخت‪ .‬پس از او یک طبیعی‌دان رومی‬ ‫به نام «بره» برای نخس��تین‌بار ش��رح و‬ ‫خصوصیات ویژه غازها را به رشته تحریر‬ ‫درآورد و در قرن ‪ 7‬میالدی نیز مطالعات‬ ‫جانورشناس��ی روی غاز‌ه��ا آغاز ش��د و‬ ‫مش��خصات دو نوع از غاز‌ها توس��ط یک‬ ‫محقق به‌نام «ب ِلون» به ثبت رسید‪.‬‬ ‫براس��اس آنچه مورخان و طبیعی‌دانان‬ ‫قرون گذش��ته نوشته‌اند‪ ،‬غاز‌های امروزی‬ ‫بیشتر از تبار غاز‌های وحشی خاکستری‬ ‫مصری هس��تند که به «آنس��ر ـ آنس��ر»‬ ‫معروف بودند و احتمال داده می‌ش��ود دو‬ ‫تا سه هزار س��ال قبل از میالد این غاز‌ها‬ ‫اهلی ش��ده‌اند و معروف است که رومی‌ها‬ ‫«غاز» را پرنده‌ای مقدس می‌دانسته و در‬ ‫معابد خود از آنها نگهداری می‌کرده‌اند و‬ ‫نیز نوشته‌اند که رومی‌ها نخستین قومی‬ ‫بودن��د که در س��ال ‪ 230‬میالدی کتابی‬ ‫درباره نحوه تهیه غذا‌های متنوع با گوشت‬ ‫غاز کتابی هم نوشته‌اند‪.‬‬ ‫احس��ان مق��دس در کتابی ب��ا عنوان‬ ‫«پ��روش و بیماری پرن��دگان آبزی» که‬ ‫در سال ‪ 1386‬توسط انتشارات محمدی‬ ‫تهران منتش��ر شده اس��ت در این‌باره نیز‬ ‫نوشت ‌ه است‪:‬‬ ‫از آنج��ا ک��ه محل النه‌س��ازی و تکثیر‬ ‫غاز‌های خاکستری شمال اروپاست به‌نظر‬ ‫می‌رسد آنها توسط ژرمن‌ها‪ ،‬اهلی شده‌اند‬ ‫و س��پس به‌وس��یله رومی‌ها به روم برده‬ ‫ش��ده و در آنج��ا اقدام به نگه��داری آنها‬ ‫کرده‌اند‪.‬‬ ‫رومی‌ها در به وجود آمدن غازهای اهلی‬ ‫ل هم‌اند و‬ ‫ق��رار دارد‪ ،‬نر و ماده آنها ش��ک ‌‬ ‫هن��گام مهاجرت نیز در ش��کل‌های «‪»8‬‬ ‫پرواز می‌کنن��د و روی زمین نیز در کنار‬ ‫اراضی باتالقی و تاالب‌ها آشیانه می‌سازند‬ ‫و تولیدمثل می‌کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹غاز‌های وحشی و اهلی‬ ‫آس��یایی (مانند غاز‌های چینی) بیشتر از‬ ‫هر نوع دیگر غازهای قویی‌ش��کل موسوم‬ ‫به «آنسرسیگ نوئیدس» دخالت دارند‪.‬‬ ‫به گفته این پرنده‌ش��ناس ایرانی‪ ،‬غاز‌ها‬ ‫در بیشتر کشور‌های دنیا‪ ،‬به صورت سنتی‬ ‫و با تعداد اندک نگهداری می‌ش��وند و در‬ ‫بعضی از کشور‌ها با دستگاه‌های مدرن و با‬ ‫تعداد زیاد متداول است و از لحاظ کمی‪،‬‬ ‫کشور‌های اروپای شرقی ازجمله لهستان‬ ‫و مجارستان بیشترین تولید گوشت غاز را‬ ‫دارند‪ .‬در بعضی از کش��ور‌ها نگهداری غاز‌‬ ‫به همراه گوس��فندان در چراگاه‌ها انجام‬ ‫می‌ش��ود یا به تنهایی و به‌ط��ور متناوب‬ ‫از چراگاه‌ها برای نگهداری آنها اس��تفاده‬ ‫می‌ش��ود‪ ،‬اما خود غاز‌ها بیش��تر ترجیح‬ ‫غاز‌های چرب و چیلی ایرانی‬ ‫هر منطقه‪ ،‬ش��هر یا اس��تانی که دارای چراگاه‌های سرسبز‬ ‫باش��د‪ ،‬می‌تواند محل مناسبی برای تولید و پرورش غاز باشد‬ ‫که از قرار معلوم در اس��تان‌های گیالن‪ ،‬مازندران‪ ،‬گلس��تان‪،‬‬ ‫آذربایجان شرقی و اردبیل بیشتر از دیگر استان‌ها این قابلیت‬ ‫دیده می‌شود‪ .‬مرکز تحقیقات منابع طبیعی و امور دام استان‬ ‫آذربایجان ش��رقی در ایس��تگاه شهرس��تان ملکان یک طرح‬ ‫تحقیقاتی را درباره غاز‌ه��ای ایرانی آغاز کرد‪ .‬نتایج این پروژه‬ ‫تحقیقاتی نش��ان داد در حال حاضر در حدود ‪ 38/7‬درصد از‬ ‫جمعیت غاز‌های موجود در منطقه شمال غرب استان آذربایجان‬ ‫شرقی پرورش داده می‌شوند‪ .‬همین تحقیقات حکایت از آن‬ ‫دارد ک��ه در حدود ‪ 500‬هزار غاز در این حوزه اس��تانی وجود‬ ‫دارد که اگر این رقم را به گله‌های ‪ 100‬غاز‌ی تقسیم کنیم در‬ ‫حدود ‪ 5000‬نفر در استان آذربایجان شرقی مشغول غازچرانی‬ ‫هستند یا به عبارت دیگر به صورت غیرحرفه‌ای به پرورش غاز‬ ‫مشغول‌اند‪ .‬براساس آمار‌های به دست آمده از همین پژوهش‬ ‫‪ 75‬درصد گله‌های غاز این استان برای فروش با کشتار به بازار‬ ‫عرضه می‌شوند که بیشترین زمان فروش غاز‌ها اواخر تابستان‬ ‫و شروع فصل پاییز است و تولید اصلی این عده فقط گوشت‬ ‫غاز است و اگر میانگین وزن غازهای عرضه‌شده به بازار را سه‬ ‫کیلو و غاز‌های عرضه شده را ‪ 320‬هزار قطعه در سال تخمین‬ ‫بزنیم حدود ‪ 960‬تن غاز زنده به بازار عرضه می‌شود‪ .‬البته تنها‬ ‫تولید فرعی غاز‌ها پر آنهاس��ت که به‌طور کلی از هر غاز ‪130‬‬ ‫تخم‌گذاری و آشیانه‌ غاز‌ها‬ ‫تخم‌گذاری را در داخل جایگاه یا در جای سرپوش��یده‌ای‬ ‫در محل چراگاه غاز‌ها ق��رار داد‪ .‬جایگاه تخم‌گذاری باید‬ ‫درحد امکان در س��طح زمین قرار گرفت��ه و کاملا نرم و‬ ‫صاف باشد‪ .‬تخم غاز را باید روزانه جمع‌آوری کرد و آن را‬ ‫در جای س��رد قرار داد‪ .‬در فصل تخم‌گذاری غاز‌ها به‌طور‬ ‫گرم پر در سال به دست می‌آید‪.‬‬ ‫‹ ‹محل نگهداری غاز‌های اهلی‬ ‫ب��راي نگه��داري غازها احتي��اج به جايگاه‌ه��اي مفصل و‬ ‫سرمايه‌گذاري زياد نيست‪ ،‬كافي است كه جايگاه سرپوشيده‬ ‫و مسقفي برای آنها درنظر گرفت تا آنها را از هواي گرم و اشعه‬ ‫آفتاب در تابس��تان‪ ،‬برف و باران در زمستان محفوظ دارد‪ .‬اما‬ ‫جوجه غازها نيز احتياج به جايگاه و مراقبت‌هاي خاص دارند‪،‬‬ ‫البته نه به‌اندازه جوجه مرغ و جوجه بوقلمون و حتي جوجه غاز‬ ‫از اين نظر از جوجه اردك نيز سرس��خت‌تر است‪ .‬سطح مورد‬ ‫اس��تفاده براي جوجه غاز بيشتر از اردک است‪ .‬بدين نحو كه‬ ‫براي هر جوجه غاز در هفته نخس��ت زندگي ‪ 0/08‬متر مربع‬ ‫و در هفته دوم ‪ 0/15‬مترمربع سطح در نظر گرفته می‌شود و‬ ‫تا زمان رفتن به گردش��گاه و چراگاه كمي هم بر اندازه سطح‬ ‫مزبور افزوده می‌شود‪.‬‬ ‫معمول هر دو روز یک بار تخم می‌گذارند و پس از گذشت‬ ‫‪ 10‬تا ‪ 12‬روز‪ ،‬چند روزی اس��تراحت می‌کنند و س��پس‬ ‫دوباره تخم‌گذاری ش��روع می‌شود‪ .‬میزان تخم‌گذاری در‬ ‫بیشتر نژاد‌های غاز کم است‪.‬‬ ‫در نژاد‌های تولوز و مصری تعداد تخم‪ ،‬کمی بیش��تر از‬ ‫نژاد‌های دیگر اس��ت‪ .‬تخم غاز حجیم بوده و دو انتهایش‬ ‫کشیده و رنگ آن سفید است‪.‬‬ ‫پس از جمع‌آوری و خشک کردن تخم‌ها باید تخم‌های‬ ‫کثیف را جدا کرده و با س��مباده یا پارچه مناس��ب تمیز‬ ‫کرد‪ .‬اگرچه توصیه نمی‌شود که تخم‌های جوجه‌کشی را‬ ‫شست‌وشو دهند‪ ،‬ولی تخم‌مرغ‌هایی که با پاک‌کننده‌های‬ ‫خشک مانند س��مباده تمیز نمی‌شوند را می‌توان در آب‬ ‫ولرم ‪ 40‬درجه سانتی گراد قرار داد و دمای آب باید بیش‬ ‫از دمای تخم‌ها باش��د‪ .‬همچنین برای ضدعفونی می‌توان‬ ‫هیدروکلرید سدیم به آب اضافه کرد‪.‬‬ ‫می‌دهند در مزارع مش��غول چرا باش��ند‬ ‫ت��ا آنک��ه روی آب زندگی و ش��نا کنند‪،‬‬ ‫بناب��ر این خصلت غاز‌ها اس��ت که آنها را‬ ‫در زمره پرندگان مرتع��ی و چراکننده‌ها‬ ‫برمی‌شمرند‪.‬‬ ‫پرنده‌ش��ناس‌ها از لح��اظ علمی غاز‌ها‬ ‫را ج��زو خان��واده غاز‌ه��ا و از تی��ره «آن‬ ‫س��رینه» که تیره مرغابیان اس��ت و نیز‬ ‫از راس��ته غازس��انان‪ ،‬از زیررده پرندگان‬ ‫حقیق��ی و از رده‌پرندگان می‌شناس��ند‪.‬‬ ‫از نظر پرنده‌شناس��ان‪ ،‬تیره «آن سرینه»‬ ‫همان پرندگان آبزی و بس��یار پرسروصدا‬ ‫هس��تند‪ .‬گردن آنها از اردک‌ه��ا درازتر‪،‬‬ ‫ت جلوی پای آنها پرده‌دار‪ ،‬پاها‬ ‫سرانگش�� ‌‬ ‫به‌طور تقریبی در وس��ط س��طح شکمی‬ ‫براس��اس دس��ته‌بندی‌هایی که ازسوی‬ ‫پرونده‌ش��ناس‌ها انجام ش��ده اس��ت نژاد‬ ‫وحش��ی غاز‌ها معموال در طبیعت زندگی‬ ‫می‌کنند و زمستان‌ها از مناطق سر شمالی‬ ‫به س��وی مناطق گرم جنوب��ی مهاجرت‬ ‫می‌کنند و ش��امل غاز‌های پیشانی‌سفید‬ ‫بزرگ‪ ،‬پیشانی‌سفید کوچک‪ ،‬خاکستری‬ ‫عروس‌ناز و غاز مصری هستند‪.‬‬ ‫ام��ا نژاد‌ه��ای اهل��ی غ��از که ن��ژادی‬ ‫اس��تاندارد ش��ده هس��تند از ن��ژاد غ��از‬ ‫خاکس��تری به وج��ود آمده‌اند و نژاد‌های‬ ‫اقتص��ادی غاز‌ه��ا ک��ه ام��روزه در اکثر‬ ‫پرورش��گاه‌های مخص��وص غ��از تولید و‬ ‫پرورش می‌ش��وند عبارتند از‪ :‬نژاد تولوز‪،‬‬ ‫امب��دن‪ ،‬چین��ی‪ ،‬افریقای��ی‪ ،‬کانادای��ی‪،‬‬ ‫سباس��توپول‪ ،‬زردامریکایی‪ ،‬زرد بریکون‪،‬‬ ‫نژاد فرانکونیان‪ ،‬لینی‪ ،‬لیپی‌گانز‪ ،‬نرماندی‪،‬‬ ‫س��فید نروژی‪ ،‬مهاجر‪ ،‬پومرانیان‪ ،‬رومی‪،‬‬ ‫ن باچر‪،‬‬ ‫اس��کانیا‪ ،‬ثاتلند‪ ،‬س��مالین‪ ،‬استی ‌‬ ‫جزیره سوئدی و نژاد تاال‪.‬‬ ‫اقتصاد غازچرانی!‬ ‫تولید و پرورش غاز در کش��ور ما اکنون جزو‬ ‫کم‌هزینه‌ترین کارهای تولیدی اس��ت که هیچ‬ ‫امکان��ات خ��اص و پیچیده‌ای الزم ن��دارد و با‬ ‫ک س��رمایه می‌توان این فعالیت را آغاز کرد‬ ‫اند ‌‬ ‫و از همی��ن غازچرانی به ثروت انبوهی دس��ت‬ ‫یافت‪.‬‬ ‫ای��ن مطلب را مهندس جوان��ی می‌گوید که‬ ‫اهل ش��هر نوکنده – در حد فاص��ل مازندران‬ ‫و گلس��تان – و در ای��ن منطقه مدت ‪ 4‬س��ال‬ ‫اس��ت به حرفه پرورش غاز یا به قول خودمان‬ ‫غازچرانی مشغول است‪.‬‬ ‫عبداهلل مردانی که سایت ویژه‌ای به نام سایت‬ ‫جوجه‌کش��ی یک روزه غاز ش��مال را نیز به نام‬ ‫می‌گوید‪:‬‬ ‫خود ثبت کرده در گفت‌وگو با‬ ‫تشکر می‌کنم که به این حرفه بها داده‬ ‫از‬ ‫اس��ت‪ .‬کمتر روزنامه‌ای پیدا می‌شود که به این‬ ‫ج��ور حرفه‌ها دقت کند و از ش��ما می‌خواهیم‬ ‫بنویس��ید که اکنون غازچرانی یکی از مقرون‌ب ‌ه‬ ‫صرفه‌ترین حرفه‌ها در مناطقی چون استان‌های‬ ‫سرسبز ش��مالی اس��ت‪ .‬او که دانشجوی رشته‬ ‫مهندس��ی برق اس��ت می‌گوید‪ :‬ای��ن کار را به‬ ‫عنوان شغل اصلی‌ام برگزیده‌ام و به حرفه تولید‬ ‫و پ��رورش غ��از افتخار می‌کن��م و امیدوارم که‬ ‫دیگران نیز در این حوزه وارد شوند‪.‬‬ ‫او س��پس اضافه می‌کند‪ :‬نگهداری و پرورش‬ ‫غ��از به طور معمول در مراکز ش��مالی کش��ور‬ ‫نیازمن��د ی��ک ب��اغ و مزرع��ه سرس��بز دارای‬ ‫علف‌های هرز اس��ت‪ ،‬زی��را ‪ 80‬درصد خوراک‬ ‫غازه��ا علف هرز اس��ت و ‪ 20‬درصد هم هرچه‬ ‫به آنه��ا بدهند می‌خورند حتی پس��مانده‌های‬ ‫خوراک��ی و مازاد غذا و س��فره را می‌خورند‪ .‬به‬ ‫گفته این مهندس جوان هر غاز ‪ 2‬تا ‪ 3‬ماه طول‬ ‫می‌کشد تا به وزن ‪ 4‬کیلویی برسد و کشتارگاه‪،‬‬ ‫طیور زنده غازها را هر کیلویی ‪ 10‬هزار و ‪500‬‬ ‫توم��ان می‌خرد و هر غاز تقریبا ‪ 45‬هزار تومان‬ ‫به فروش می‌رسد‪.‬‬ ‫او همچنی��ن می‌گوید‪ :‬من ب��ا هزینه کردن‬ ‫‪ 300‬هزار تومان و با ابتکار خودم یک دستگاه‬ ‫ویژه جوجه‌کش��ی غاز ساخته‌ا ‌م که تا ‪ 10‬هزار‬ ‫تخم غ��از در آن تبدیل به جوجه می‌ش��وند و‬ ‫نیازمن��د هیچ وام و تس��هیالتی از س��وی هیچ‬ ‫اداره‌ای نیستم و خودم قادرم به تنهایی از پس‬ ‫تمام مشکالتم برآیم‪.‬‬ ‫او در ادامه می‌افزاید‪ :‬درحال حاضر مش��کل‬ ‫اصل��ی من و تمام کس��انی که غ��از می‌چرانند‬ ‫نب��ودن جوجه یک روزه به تع��داد کافی و نیز‬ ‫کمبود تخم‌غاز نطفه‌دار است‪.‬‬ ‫او درب��اره چگونگی تهیه تخم غ��از نطفه‌دار‬ ‫در شمال کشور می‌گوید‪ :‬خودمان خانه‌به‌خانه‬ ‫از روس��تاییان می‌خواهیم تخم غازهایش��ان را‬ ‫به م��ا بفروش��ند و این‌گونه تخم‌غ��از را برای‬ ‫جوجه‌کش��ی هر عدد ‪ 2500‬تومان می‌خریم‪،‬‬ ‫داخل دستگاه می‌گذاریم و بعد از ‪ 4‬روز با یک‬ ‫چک‌آپ نوری متوجه می‌شویم که نطفه دارد یا‬ ‫نه؟ آنهایی را که دارای نطفه و جنین هس��تند‬ ‫در دس��تگاه می‌گذاریم و تخم غازهای بی‌نطفه‬ ‫را دور می‌اندازی��م و به طور مثال از ‪ 250‬تخم‬ ‫غاز نطف��ه‌دار نیز ‪ 200‬جوجه بع��د از ‪ 30‬روز‬ ‫س��ر از تخم درمی‌آورند و ما آنه��ا را به عنوان‬ ‫جوجه‌های یک روزه غاز هر عدد ‪ 9‬هزار تومان‬ ‫ب��ه بازار عرضه می‌کنیم‪ .‬او یادآور می‌ش��ود که‬ ‫البت��ه تخم غاز برای مص��رف خوراکی در بازار‬ ‫شمال هر عدد ‪ 1500‬تومان به فروش می‌رسد‬ ‫و تامین بخشی از هزینه‌های روستاییان شمال‬ ‫کشور از فروش همین تخم غازها انجام می‌شود‬ ‫و تقریبا ‪ 5‬درصد از روس��تاییان ش��مال کشور‬ ‫در ب��اغ و حیاط خود غاز نگه می‌دارند‪ .‬به گفته‬ ‫این مهندس جوان غازها سریع رشد می‌کنند‪،‬‬ ‫گوش��ت خوش��مزه‌ای دارند و در ب��ازار خیلی‬ ‫سریع به فروش می‌رسند‪.‬‬
‫استان‌ها‬ ‫‪states@smtnews.ir‬‬ ‫یکشنبه ‪ 5‬بهمن ‪ 4 - 1393‬ربیع الثانی ‪ 25 -1436‬ژانویه ‪ -2015‬شماره ‪ -141‬پیاپی ‪1459‬‬ ‫رییس سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان چهارمحال و بختیاری در گفت‌وگو با‬ ‫‪:‬‬ ‫‪23‬‬ ‫تزریق ‪ 200‬میلیاردتومانسرمایهدرگردش به واحدهایصنعتی‬ ‫فران�ک میرزای�ی ـ گروه اس�تان‌ها‪ :‬ای��ن روزها‬ ‫اخبار خوب و دلچس��بی از صنعت اس��تان چهارمحال‬ ‫و بختیاری به گوش می‌رسد‪ .‬از رشد واحدهای صنعتی‬ ‫آب معدنی و احداث ش��هرک آب معدنی با مس��احتی‬ ‫ح��دود ‪ 50‬هکتار در شهرس��تان کوهرنگ اس��تان تا‬ ‫تس��هیالتی که به همت رایزنی‌های س��ازمان صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت اس��تان قرار است نفس صنعت استان‬ ‫را ج��ا بیاورد و البته خبر آخ��ر وزارتخانه که بهانه این‬ ‫تو‌گو شد‪ .‬بر اساس آمار منتشرشده از سوی وزارت‬ ‫گف ‌‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت کشور در ‪ 8‬ماه نخست امسال‪،‬‬ ‫استان چهارمحال و بختیاری با ‪65‬هزار و ‪438‬میلیارد‬ ‫ریال سرمایه‌گذاری از میان جوازهای تاسیس صنعتی‬ ‫صادرش��ده بیش��ترین میزان را به خود اختصاص داده‬ ‫است‪.‬‬ ‫تو‌گویی‬ ‫گف ‌‬ ‫در این رابطه‬ ‫با نعی��م امامی رییس س��ازمان‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تان‬ ‫چهارمح��ال و بختی��اری ترتیب‬ ‫داده است که در ادامه می‌خوانید‪.‬‬ ‫€ €واحدهای صنعتی مس�تقر در اس�تان در چه‬ ‫وضعیتی هستند؟‬ ‫در استان چهارمحال و بختیاری بیش از ‪ 1250‬واحد‬ ‫بهره‌ب��رداری اس��تقرار دارند که پایش‌های��ی که انجام‬ ‫شده نشان می‌دهد ‪ 250‬واحد از این واحدها غیرفعال‬ ‫هستند‪ .‬به این معنی که تنها هزار واحد فعال در استان‬ ‫کار می‌کنند‪ .‬از این تعداد واحد فعال‪ ،‬حدود ‪ 15‬درصد‬ ‫آنها ب��ا ‪ 100‬درصد ظرفیت اس��می فعالیت می‌کنند‪.‬‬ ‫باق��ی واحدها نیز ب��ا درصدهای متف��اوت بین ‪ 40‬تا‬ ‫‪60‬درص��د فعالیت خود را پی می‌گیرند‪ .‬این واحدها با‬ ‫شرایط سخت کار خود را جلو می‌برند‪.‬‬ ‫€ €علت اصلی مشکالت آنها چیست؟‬ ‫بررسی‌ها در رابطه با واحدهای تعطیل نشان می‌دهد‬ ‫در بخشی از آنها عامل س��رمایه در گردش باعث بروز‬ ‫این مش��کل ش��ده و در نیمی از آنها اهلیت نداش��تن‬ ‫کسانی که پروانه راه‌اندازی واحدها را گرفته‌اند‪ .‬بر این‬ ‫اساس ما در س��ازمان کمیته پایشی راه‌اندازی کردیم‬ ‫ک��ه در این کمیت��ه علت تعطیلی هر واحد بررس��ی و‬ ‫مش��کالت آن رفع می‌شود‪ .‬هر هفته جلساتی در دفتر‬ ‫معاونت استانداری برگزار می‌شود که طرح‌های دارای‬ ‫مشکل با بانک‌ها مطرح شده و تفاهم انجام می‌شود تا‬ ‫بدهی‌ها استمهال شود‪.‬‬ ‫€ €وضعیت واحدهای فعال چگونه است؟‬ ‫س��ازمان به دنبال ب��ه ظرفیت کامل تولید رس��اندن‬ ‫واحدهای فعال به‌منظور جذب منابع جدید برای سرمایه‬ ‫در گردش این واحدهاست‪ .‬در این مسیر ما موفق شدیم‬ ‫ت��ا امروز بی��ش از ‪ 200‬میلیارد تومان در ش��رایطی که‬ ‫بانک‌ه��ا منابع��ی در اختیار ندارند‪ ،‬س��رمایه در گردش‬ ‫ب��رای واحدهای فعال خود دریافت کنیم‪ .‬از طرف دیگر‪،‬‬ ‫برنامه‌های��ی نیز برای اخذ س��رمایه با ن��رخ پایین برای‬ ‫طرح‌ه��ای جدید اس��تان از محل صندوق توس��عه ملی‬ ‫س��رمایه داریم که به موج��ب آن نزدیک به ‪ 33‬میلیون‬ ‫یورو موافقت از صندوق توس��عه ملی ب��رای چند واحد‬ ‫صنعتی اس��تان گرفته ش��د‪ .‬همچنین در تالش هستیم‬ ‫که بیش از ‪100‬میلیارد تومان به شکل ریالی برای تعداد‬ ‫دیگری از واحدهای در دست احداث دریافت کنیم‪.‬‬ ‫€ €سازمان چه اقدامات حمایتی دیگری از صنعت‬ ‫استان انجام داده است؟‬ ‫سازمان تمام تالش خود را بر آن داشته تا بستر مناسب‬ ‫را ب��رای فعالیت‌ه��ای واحدهای صنعتی اس��تان فراهم‬ ‫کن��د‪ .‬از جمله این اقدامات صدور ج��واز ترخیص برای‬ ‫محصوالت متنوع واحدهای صنعتی اس��ت‪ .‬در بدو ورود‬ ‫من به عنوان رییس جدید‪ ،‬سعی شد ظرفیت‌های استان‬ ‫معرفی ش��ود‪ .‬این برنامه مقارن با سفر ریاست‌جمهوری‬ ‫در بهار امس��ال به چهار محال‌و بختیاری ش��د‪ .‬در این‬ ‫سفر سرمایه‌گذاران متعددی به استان دعوت شدند‪ .‬پس‬ ‫از آن انقالبی در س��رمایه‌گذاری برای استان اتفاق افتاد‬ ‫و نتیجه آن افزایش ‪57‬درصدی مجوز‌های تاس��یس در‬ ‫‪9‬ماه امس��ال در تعداد و افزایش ‪ 2‬هزار درصدی معادل‬ ‫‪200‬برابر از نظر حجم سرمایه‌گذاری بود‪.‬‬ ‫€ €دلیل این موفقیت چیست؟‬ ‫سازمان س��عی کرد به جای اینکه به دنبال طرح‌های‬ ‫کوچک باش��د طرح‌های بزرگ را پیش بگیرد‪ .‬به عنوان‬ ‫مثال دو طرحی که این حجم س��رمایه‌گذاری را افزایش‬ ‫داد ی��ک طرح تبدیل ضایع��ات و زباله به چند محصول‬ ‫پتروش��یمی و ط��رح دیگ��ر تولی��د اتانول س��وختی از‬ ‫ح حجم‬ ‫بقای��ای مواد زراعی و گیاهی اس��ت‪ .‬این دو طر ‌‬ ‫س��رما‌یه‌گذاری را به ش��دت باال برده و رقم استثنایی را‬ ‫در آمار اس��تان به ثبت رسانده است‪ .‬استان چهار محال‬ ‫و بختیاری در حوزه س��رمایه‌گذاری موف��ق خواهد بود‬ ‫به این ش��رط که دستگاه‌های زیرس��اختی باعث نشوند‬ ‫س��رمایه‌گذارانی که با ش��وق و عالقه به استان آمده‌اند‬ ‫ب��ه دلیل نب��ود زیرس��اخت‌هایی چ��ون آب و برق کنار‬ ‫‪ 15‬طرح در بویراحمد به بهره‌برداری می‌رسد‬ ‫ایسنا‪ :‬رییس سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان کهگیلویه‬ ‫و بویراحمد گفت‪ 15 :‬طرح صنعتی و معدنی با س��رمایه‌گذاری‬ ‫بال��غ ب��ر ‪ 167‬میلی��ارد ریال به مناس��بت دهه فج��ر پیروزی‬ ‫ش��کوهمند انقالب اس�لامی ایران در شهرس��تان بویراحمد به‬ ‫بهره‌برداری خواهد رس��ید‪ .‬داری��وش دیودیده با بیان اینکه این‬ ‫طرح‌ها با س��رمایه‌ای بالغ بر ‪ 167‬میلیارد ریال به مرحله تولید‬ ‫رس��یده‌اند‪ ،‬افزود‪ :‬با بهره‌ب��رداری از این واحد‌ها همچنین برای‬ ‫‪ 441‬نفر فرصت شغلی ایجاد خواهد شد‪.‬‬ ‫وی اظهار کرد‪ :‬خط نشاس��ته آرد و نشاس��ته دنا‪ ،‬آب معدنی‪ ،‬شن و ماس��ه کوهی‪ ،‬سردخانه‪ ،‬مصنوعات‬ ‫پالستیکی و تیرچه و بلوک از‌جمله این محصوالت و زمینه‌های کاری این واحدهای تولیدی هستند‪.‬‬ ‫رییس س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تان کهگیلویه و بویراحمد اضافه کرد‪ :‬طرح‌های عظیم‬ ‫صنعتی و معدنی در اس��تان در حال اجرا اس��ت و امیدواریم در دهه فجر و نیمه اول س��ال ‪ 94‬شاهد‬ ‫به بهره‌برداری رس��یدن برخی از این واحد‌ها و در نتیجه ریش��ه‌کن کردن معضل بیکاری در اس��تان‬ ‫باشیم چرا‌که این واحدها با سطح باالی اشتغال نقشی مهم در شکوفایی و توسعه شهرستان و استان‬ ‫خواهند داشت‪.‬‬ ‫تجهیز واحدهای صنعتی اشتهارد به سیستم کنترل آلودگی هوا‬ ‫تس�نیم‪ :‬مدیرکل حفاظت محیط‌‌زیست اس��تان البرز گفت‪ :‬با‬ ‫پیگیری‌های انجام‌ش��ده برخی از واحدهای صنعتی در شهرک‬ ‫صنعتی اش��تهارد به سیس��تم کنترل آلودگی هوا مجهز ش��ده‬ ‫و بخش��ی دیگر فردا به این سیس��تم مجهز می‌ش��ود‪ .‬حس��ین‬ ‫محمدی اظهار کرد‪ :‬با پیگیری‌های انجام‌ش��ده ‪ 6‬واحد صنعتی‬ ‫در شهرک صنعتی اشتهارد به سیستم کنترل آلودگی هوا مجهز‬ ‫ش��دند‪ .‬مدیرکل حفاظت محیط‌زیست اس��تان البرز افزود‪20 :‬‬ ‫سیستم کنترل آلودگی هوا در صنایع این شهرستان نیز ناقص بود که تکمیل شد‪.‬‬ ‫محمدی از تجهیز ‪ 6‬واحد تولیدی صنعتی در شهرس��تان اش��تهارد به سیس��تم کنترل کیفی هوا خبر‬ ‫داد و گفت‪ :‬در بحث تصفیه‌خانه مرکزی اش��تهارد نیز ‪ 96‬درصد پیش��رفت فیزیکی حاصل شده است‪ .‬وی‬ ‫خاطرنش��ان کرد‪ :‬بخش باقیمانده از این پروژه به دلیل مشکالت مالی متوقف شده و با توجه به لزوم اتمام‬ ‫آن باید هرچه زودتر انجام شود‪.‬‬ ‫مدیرکل حفاظت محیط زیس��ت اس��تان البرز اظهار کرد‪ :‬با توجه به محدودیت آب در صورتی که ‪1500‬‬ ‫مترمکعب پساب واحدهای صنعتی که سمی و شیمیایی هستند‪ ،‬مورد تصفیه قرار گیرد‪ ،‬مشکل آب برای‬ ‫توسعه فضای سبز استان مرتفع می‌شود که این امر باید در دستور کار قرار گیرد‪.‬‬ ‫بکش��ند‪ .‬بر این اساس سیاس��ت این است که عمده این‬ ‫س��رمایه‌گذاری‌ها در شهرک‌های صنعتی انجام شود که‬ ‫امکانات زیربنایی مهیاست‪.‬‬ ‫€ €آیا اقدام جدید دیگری نیز انجام شده است؟‬ ‫بله‪ ،‬در حوزه جواز تاس��یس توس��عه‌ای هم پیش��رفت‬ ‫وجود دارد‪ .‬ارقام نش��ان‌دهنده رشد ‪ 37/5‬درصدی جواز‬ ‫توسعه‌ای برای طرح‌های خطوط جدید در ‪ 9‬ماه امسال‬ ‫اس��ت‪ .‬رشد سرمایه‌گذاری در این طرح‌ها نیز ‪ 200‬برابر‬ ‫بوده اس��ت‪ .‬البته نباید نادیده گرفت که بخش��ی از این‬ ‫رش��د به دلیل باال رفتن هزینه‌ها نس��بت به چند س��ال‬ ‫قبل اس��ت اما این میزان درصد افزایش نشان‌دهنده امر‬ ‫دیگری نیز هست و آن توجه به افزایش تعداد طرح‌هایی‬ ‫است که استان در این مدت داشته است‪.‬‬ ‫تعداد پروانه بهره‌برداری نیز‌در ‪ 9‬ماه امسال نسبت به‬ ‫مدت مشابه سال گذشته بیش از ‪ 50‬درصد افزایش پیدا‬ ‫کرده است‪ .‬سازمان توانسته برای واحدهایی که در شرف‬ ‫بهره‌برداری هستند تس��هیالت دریافت کند و آنها را به‬ ‫نقطه بی‌بازگشت از تولید برس��اند‪ .‬بنابراین ما در حوزه‬ ‫صنعت توانس��ته‌ایم به رش��د قابل قبولی برسیم آن هم‬ ‫در شرایطی که بانک‌ها منابع زیادی در اختیار ندارند‪ .‬به‬ ‫نظر من عملکرد مطلوبی است‪.‬‬ ‫€ € مش�کالتی که صنعتگران را درگیر خود کرده‪،‬‬ ‫چیست؟‬ ‫مش��کل کلی تمام صنایع اس��تان تامین س��رمایه در‬ ‫گردش اس��ت‪ .‬این واحدها برای تامی��ن این نیاز مجبور‬ ‫ب��ه دریافت تس��هیالت با نرخ س��ود باال هس��تند‪ .‬نرخ‬ ‫س��ود منابع داخل��ی بانک‌ها ‪28‬درصد اس��ت در حالی‬ ‫که نرخ بازگش��ت س��ود داخلی صنایع در حال حاضر از‬ ‫‪ 25‬درص��د باالتر نمی‌رود‪ .‬این به معنای حداقل ‪3‬درصد‬ ‫زیان در دریافت تس��هیالت است که زیان انباشته برای‬ ‫واحد منظور می‌ش��ود‪ .‬این زیان در طوالنی‌مدت زمینه‬ ‫ورشکستگی واحد را ایجاد می‌کند‪.‬‬ ‫س��رمایه در گردش به یکی از مشکالت بزرگ صنعت‬ ‫تبدیل ش��ده اس��ت‪ ،‬همین امر باعث ش��ده بسیاری از‬ ‫واحده��ای صنعتی م��ا با بدهی معوق روبه‌رو ش��وند‪ .‬بر‬ ‫اساس ماده ‪ 11‬بودجه سال ‪ 93‬قرار بر این بود که تمام‬ ‫بدهی‌های مع��وق واحدها در قالب این ماده اس��تمهال‬ ‫ش��وند اما محاس��به بدهی واحدها به همراه سود آن از‬ ‫س��وی بانک‌ها رقم بزرگی را به وج��ود آورده که دوباره‬ ‫اس��تمهال می‌ش��ود‪ .‬یعنی برای مثال ای��ن واحدها که‬ ‫ت��ا دی��روز ‪ 50‬میلیون توم��ان وام می‌دادن��د امروز باید‬ ‫‪ 100‬میلیون تومان وام دهند‪ .‬این مش��کلی است که در‬ ‫ماده ‪ 11‬قانون بودجه سال ‪ 93‬دیده نشده و صنعتگران‬ ‫را با مشکل مواجه کرده است‪.‬‬ ‫از جمله مشکالت موجود در حوزه صنایع و واحدهای‬ ‫صنعتی مرتبط با پتروش��یمی در اس��تان‪ ،‬مشکل تامین‬ ‫خوراک و مواد اولیه آنهاست‪ .‬این واحدها باید مواد اولیه‬ ‫خود را از طریق بورس تامین کنند‪.‬‬ ‫‪ 30‬درصد واحدهای لرستان در تملک بانک‌ها‬ ‫تس�نیم‪ :‬مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی لرستان گفت‪:‬‬ ‫تمل��ک ‪ ۵۰‬درص��د از ‪ ۹۰‬واحد تولی��دی غیرفع��ال در اختیار‬ ‫بانک‌هاست که این میزان ش��امل ‪ ۳۰‬درصد واحدهای تولیدی‬ ‫استان می‌شود‪.‬‬ ‫ف��رزاد محمدی اظهار کرد‪ :‬در ح��ال حاضر ‪ 290‬واحد‬ ‫تولیدی در ش��رکت ش��هرک‌های صنعتی لرستان وجود‬ ‫دارد که از این تعداد ‪ 90‬واحد غیرفعال اس��ت‪ .‬وی عنوان‬ ‫کرد‪ :‬تعیین تکلیف واحدهای غیرفعال در تملک بانک‌ها برای استفاده بهینه از این سرمایه راکد‪،‬‬ ‫تولید و راه‌اندازی مجدد اس��ت که هم اش��تغال را پایدار کنیم و هم توسعه صنعتی را در استان‬ ‫داشته باشیم‪.‬‬ ‫محمدی تصریح کرد‪ :‬واحدهای راکد در تملک بانک اس��ت از این رو وظیفه ما تامین زیر‌س��اخت اس��ت‬ ‫و بحث راه‌اندازی و راهبری واحد با خود س��رمایه‌گذار اس��ت که در صورت تملک بانک سرمایه‌گذار‪ ،‬بانک‬ ‫باید در زمینه راه‌اندازی واحد تالش کند‪ .‬وی با اش��اره به اینکه بانک‌ها نیز موانعی پیش رو دارند‪ ،‬افزود‪ :‬با‬ ‫برگزاری جلسه می‌توانیم از این سرمایه راکد استفاده بهینه کنیم‪ ،‬به این صورت که آنها را فعال کرده و در‬ ‫راستای صنعتی‌کردن استان و ایجاد اشتغال گام برداریم‪.‬‬ ‫صدور مجوزهای صنعتی در کهگیلویه و بویراحمد‬ ‫ش�اتا‪ :‬معاون امور صنای��ع و معادن س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت اس��تان کهگیلویه و بویراحم��د از صدور ‪ 143‬فقره جواز‬ ‫تاسیس‪ ،‬پروانه بهره‌برداری و طرح توسعه صنعتی به ارزش بیش‬ ‫از ‪32‬هزار میلیارد ریال در یک‌س��ال گذشته در این استان خبر‬ ‫داد‪ .‬سیدحس��ین حس��ینی گفت‪ :‬در زمان یاد شده ‪ 117‬فقره‬ ‫جواز تاس��یس صنعتی با برآورد میزان س��رمایه‌گذاری ‪31‬هزار‬ ‫میلیارد ریال و پیش‌بینی اشتغال ‪4‬هزار و ‪ 600‬نفر در کهگیلویه‬ ‫و بویراحمد صادر شده است‪ .‬وی میانگین مدت اجرایی شدن و بهره‌برداری از این طرح‌ها را یک تا ‪ 5‬سال‬ ‫عنوان کرد و افزود‪ :‬عمده این طرح‌ها در زمینه محصوالت غذایی و آشامیدنی‪ ،‬الستیک و پالستیک‪ ،‬کانی‬ ‫غیرفلزی و س��اخت مواد و محصوالت شیمیایی اس��ت‪ .‬معاون امور صنایع و معادن سازمان صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت اس��تان تصریح کرد‪ :‬در یک‌س��ال گذش��ته تعداد ‪ 26‬فقره پروانه بهره‌برداری صنعتی نیز با میزان‬ ‫سرمایه‌گذاری مجموعا بالغ بر ‪723‬میلیارد ریال در استان صادرشده که با راه‌اندازی این تعداد واحد صنعتی‬ ‫به‌صورت مس��تقیم برای ‪ 433‬نفر فرصت ش��غلی ایجاد ش��ده است‪ .‬وی با اش��اره به روند رو به رشد صدور‬ ‫جوازهای صنعتی در کهگیلویه و بویراحمد افزود‪ :‬هم به لحاظ میزان سرمایه‌گذاری و هم از نظر تعداد جواز‬ ‫صادر شده کارهای قابل توجهی در استان انجام شده است‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫صنعت رو به رشد‬ ‫چهارمحال و بختیاری‬ ‫سعید محمدی‬ ‫رییس اداره صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫شهرستان اردل‬ ‫استان چهارمحال و بختیاری در یک سال گذشته‬ ‫شاهد رشد چشمگیری در تمام حوزه‌های صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت بوده اس��ت‪ .‬صنعت استان توانسته‬ ‫موفقیت‌های بس��یاری کسب کند که آخرین نمونه‬ ‫آن میزان س��رمایه‌گذاری انجام شده در جوازهای‬ ‫تاس��یس واحدهای صنعتی بود که توانس��ت رتبه‬ ‫نخس��ت را در کشور کس��ب کند‪ .‬سازمان صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت اس��تان چهار مح��ال و بختیاری‬ ‫توانس��ته اقدامات بنیادینی در زمینه توسعه تولید‬ ‫و صنعت انجام دهد‪ .‬یکی از مشکالت صنایع استان‬ ‫بحث تامین منابع مالی و سرمایه در گردش بود‪ .‬با‬ ‫جلسات و نشست‌های متعددی که میان مسئوالن‬ ‫استانی و بانک‌های عامل انجام گرفت‪ ،‬به صنعتگران‬ ‫تسهیالت اختصاص داده شد‪ .‬عالوه بر اینکه برخی‬ ‫اختالف��ات میان بانک‌ه��ا و واحده��ای صنعتی و‬ ‫تولی��دی از جمل��ه بدهی‌های مع��وق واحدها‪ ،‬نیز‬ ‫بررسی و حل شد‪.‬‬ ‫صنعت اس��تان چهارمح��ال و بختیاری در دولت‬ ‫قب��ل وضعیت مطلوبی نداش��ت‪ .‬پی��ش از آغاز کار‬ ‫دولت جدی��د‌‪ ،‬تنها ‪20‬درصد صنایع اس��تان فعال‬ ‫بود که در ح��ال حاضر نزدیک به ‪80‬درصد صنایع‬ ‫فعالیت می‌کنن��د‪ .‬با روندی که این اس��تان پیش‬ ‫گرفته این اطمینان وجود دارد که صنایع غیرفعال‬ ‫نیز در س��ال آینده به چرخه تولی��د باز می‌گردند‪.‬‬ ‫اگر بخواهیم مش��کلی را در صنعت اس��تان مطرح‬ ‫کنیم‪ ،‬مش��کل اصلی همان تسهیالت است‪ .‬بیشتر‬ ‫واحدهای صنعت ما در تامین تس��هیالت با مشکل‬ ‫مواجه هستند‪ .‬اما امید است که در آینده‌ای نزدیک‬ ‫‪ 100‬درص��د صنایع اس��تان فعالیت خ��ود را آغاز‬ ‫کنن��د‪ .‬عالوه بر اینکه اس��تان در زمینه صادرات با‬ ‫تولید انواع لوازم خانگی و صدور آن به کشور عراق‪،‬‬ ‫توانسته بازار خوبی برای خود ایجاد کند و به دنبال‬ ‫توسعه آن نیز هست‪.‬‬ ‫در شهرستان اردل نیز ‪ 2‬اتفاق خوب در حال رخ‬ ‫دادن اس��ت‪ .‬یکی از آنها احداث ‪ 2‬واحد آب معدنی‬ ‫در شهرس��تان است که زمینه اش��تغال نزدیک به‬ ‫‪ 400‬نفر را به ش��کل مستقیم و دو برابر این میزان‬ ‫را به شکل غیرمستقیم فراهم می‌کند‪ .‬این واحدها‬ ‫در زمینه خرید ماشین‌آالت با مشکل روبه‌رو بودند‪.‬‬ ‫بیش از ‪80‬درصد از این مش��کل رفع نشده و باقی‬ ‫آن نی��ز در ح��ال انجام اس��ت‪ .‬با رفع ای��ن موانع‪،‬‬ ‫براس��اس برنامه‌ریزی‌ه��ای انجام ش��ده‪ ،‬چرخ‌های‬ ‫تولید این واحدها از تابستان سال آینده به حرکت‬ ‫درمی‌آید‪ .‬اتفاق خوب دیگ��ر فعالیت دومین واحد‬ ‫تولیدی پمپ وکیوم کشور در شهرستان اردل است‬ ‫که هم‌اکنون زمینه اش��تغال ‪ 50‬نفر را فراهم کرده‬ ‫است‪ .‬این واحد با تولید روزانه حدود ‪20‬عدد پمپ‪،‬‬ ‫تامین‌کننده بخشی از نیاز کشور در حوزه پزشکی‪،‬‬ ‫دندانپزش��کی‪ ،‬آزمایش��گاهی‪ ،‬نفت و پتروشیمی و‬ ‫همچنین صنایع وابس��ته به وکیوم است‪ .‬کاالهای‬ ‫تولی��دی این واحد صنعتی ب��ه بازارهای داخلی در‬ ‫تهران و اصفهان ارسال می‌‌شود‪.‬‬ ‫کوتاه از استان‌ها‬ ‫ش�اتا‪ :‬داری��وش دیودیده‪ ،‬رییس س��ازمان‬ ‫صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت کهگیلویه و بویراحمد‬ ‫گفت‪ :‬رونق بیشتر تولیدات صنعتی و معدنی در‬ ‫مناطق کمتر توس��عه یافته همچون کهگیلویه‬ ‫وبویراحمد نیازمند اهتمام و توجه جدی دولت‬ ‫اس��ت‪ 5 .‬هزار کیلومتر مربع از مساحت استان‬ ‫درباره اکتشاف معادن‪ ،‬مورد مطالعات اولیه قرار‬ ‫گرفته است‪ .‬جذب سرمایه‌گذار در شهرک‌های‬ ‫صنعت��ی کهگیلویه و بویراحمد مس��تلزم ایجاد‬ ‫زیرس��اخت‌های زیربنایی مانند آب‪ ،‬برق‪ ،‬گاز و‬ ‫زیرس��ازی جاده اس��ت‪ ،‬که دولت با توسعه این‬ ‫خدمات نقش مهمی در رونق واحدهای تولیدی‬ ‫شهرک‌های صنعتی دارد‪.‬‬ ‫فارس‪ :‬راول غالمپو ‌ر اقدمی‪ ،‬رییس اداره نظارت‬ ‫بر بهداش��ت عمومی اداره‌کل دامپزش��کی اس��تان‬ ‫قزوین گفت‪ :‬صاحب��ان کارخانه‌های تولید خوراک‬ ‫دام اس��تان تا پایان شهریور ماه سال ‪ 94‬برای اخذ‬ ‫پروانه بهداشتی و استقرار سیستم‌های ‪HACCP‬‬ ‫فرص��ت دارند‪ .‬طرح تضمین کیفی��ت فرآورده‌های‬ ‫خام دامی‪ ،‬با توجه به ضرورت اس��تفاده از خوراک‬ ‫بهداش��تی و با کیفیت در تغذیه دام‪ ،‬طیور و آبزیان‬ ‫در تامین سالمت و بهداشت فرآورده‌های خام دامی‬ ‫که در غذای انسان مورد مصرف قرار می‌گیرند همه‬ ‫کارخانه‌ه��ای تولی��د خوراک دام ملزم به بررس��ی‬ ‫س��اختاری و عملکردی از نظر جی‌ام‌پی و استقرار‬ ‫سیس��تم‌های ‪ HACCP‬در واحدهای زیرپوشش‬ ‫هستند‪.‬‬
‫یادداشت‬ ‫سودآوری اصناف‬ ‫برای دولت‬ ‫حمیدرضا فرسایی وحید‬ ‫رییس اتاق اصناف استان همدان‬ ‫دول��ت بای��د مش��وق‌هایی را ب��ه ص��ورت نقدی و‬ ‫غیرنق��دی ب��ه واحده��ای تولیدی اختص��اص دهد‪،‬‬ ‫همچنی��ن می‌تواند مش��وق‌هایی را برای تس��ریع در‬ ‫گرفتن مجوزه��ا به واحدهای تولیدی اختصاص دهد‪.‬‬ ‫در چین نشریه‌ای را مطالعه می‌کردم که در آن نوشته‬ ‫شده بود این کشور ‪ 3‬تا ‪ 4‬درصد برای تولید‌کنندگان‬ ‫خود تس��هیالتی را در نظر گرفته است‪ .‬ترکیه نیز بین‬ ‫‪ 7‬تا ‪ 9‬درصد تس��هیالت ارزی در نظر گرفته اس��ت‪.‬‬ ‫این کشورها برای واحدهای تولیدی خود مشوق‌هایی‬ ‫در نظ��ر گرفته‌ان��د‪ .‬درحال حاضر در کش��ور ما هیچ‬ ‫مشوقی برای تولید‌کنندگان در نظر گرفته نشده است‪.‬‬ ‫به‌تازگی در نشس��ت س��ران اقتصادی کشور مهندس‬ ‫نعم��ت‌زاده وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت نیز اظهار‬ ‫کرد‪ :‬هیچ مش��وقی برای تولیدکنندگان وجود ندارد‪.‬‬ ‫من فکر می‌کن��م در نظر نگرفتن مش��وق‌هایی برای‬ ‫تولیدکنندگان کم‌لطفی در حوزه تولید و صنعت است‪.‬‬ ‫اتاق اصناف استان همدان محور توسعه خود را بر پایه‬ ‫اصول دانش‌بنیان قرار داده اس��ت‪ .‬این اتاق اعتقاد به‬ ‫علم‪ ،‬دانش و فناوری روز دارد‪ .‬در این چند س��الی که‬ ‫اتاق اصناف با مسئولیت من و همکاری دوستانم اداره‬ ‫می‌شود‪ ،‬توانستیم اتاق اصناف همدان را در کل کشور‬ ‫مط��رح کنیم‪ .‬اتاق اصناف اس��تان هم��دان در حوزه‬ ‫فناوری‪ ،‬سیستم‌های اداری‪ ،‬اتوماسیون اداری و شبکه‬ ‫دولت جزو ‪ 3‬یا ‪ 4‬اتاق برتر کش��ور است‪ .‬انضباط‌های‬ ‫مال��ی و اداری در اتاق اصن��اف همدان به صورت یک‬ ‫نه��اد اداری منضب��ط به وجود آمده اس��ت‪ .‬اما تا افق‬ ‫مطلوب فاصله زیادی وجود دارد‪ .‬اتاق اصناف اس��تان‬ ‫همدان با مجموعه‌ای روبه‌رواست که سال‌ها به صورت‬ ‫سنتی فعالیت می‌کردند و با علم‪ ،‬دانش و فناوری آشنا‬ ‫نبودند اما اصناف استان همدان سربار دولت نیستند‪.‬‬ ‫افراد فعال در اصناف این اس��تان تنها منابع انس��انی‬ ‫هستند که برای دولت درآمد هستند و هزینه نیستند‪.‬‬ ‫اصن��اف عوارض و مالیات می‌پردازند و در کنار آن کار‬ ‫اقتص��ادی انجام می‌دهند‪ 80 .‬ت��ا ‪ 83‬درصد از توزیع‬ ‫کل کشور برعهده اصناف کشور است‪ .‬اصناف‪ ،‬نهادی‬ ‫دارای ظرفیت‌های بی‌ش��مار اس��ت‪ .‬اگ��ر دولت نگاه‬ ‫ویژه‌ای به این بخش خصوصی داشته باشد‌‪ ،‬می‌تواند از‬ ‫آن استفاده‌های مفیدی بکند‪ .‬نگاه اقتصادی به فضای‬ ‫رقابتی اقتصادی نش��ان‌دهنده این است که کشور در‬ ‫حوزه اقتصاد مس��یر خود را یافته اس��ت‪ .‬ممکن است‬ ‫‪ 10‬سال زمان ببرد تا به هدف خود برسیم اما درحال‬ ‫سپری کردن مس��یر درستی هستیم‪ .‬متاسفانه بخش‬ ‫خصوص��ی از فعالی��ت بانک‌ها راضی نیس��ت‪ .‬بانک‌ها‬ ‫تبدیل به بنگاه‌های اقتصادی ش��ده‌اند‪ .‬دولت به بانک‬ ‫بدهکار است و بانک‌ها به بانک مرکزی‪ .‬این امر سبب‬ ‫ش��ده دولت در نظارت درست بر بانک‌ها ناتوان باشد‪.‬‬ ‫در حوزه صادرات نباید تنها به کشورهای عراق و عربی‬ ‫کفایت ک��رد و باید به دنب��ال بازارهای هدف دیگری‬ ‫مانند روسیه‪ ،‬ازبکستان و ارمنستان برای صادرات بود‪.‬‬ ‫کوتاه از استان‌ها‬ ‫‪ :‬علی همتی‪ ،‬رییس هیات اجرایی هشتمین‬ ‫دوره انتخاب��ات ات��اق بازرگان��ی‪ ،‬صنای��ع‪ ،‬مع��ادن و‬ ‫کش��اورزی فارس از برگزاری هشتمین دوره انتخابات‬ ‫اتاق‌های بازرگانی‪ ،‬صنایع‪ ،‬معادن و کش��اورزی استان‬ ‫فارس در ‪ 18‬اسفند س��ال‌جاری خبرداد‪ .‬او از تمامی‬ ‫اعضای محترم اتاق بازرگانی ش��یراز اعم از اش��خاص‬ ‫حقیقی و حقوقی که دارای شرایط قید شده در قانون‬ ‫ب��وده و داوطل��ب عضویت در هی��ات نمایندگان اتاق‬ ‫بازرگانی‪ ،‬صنایع‪ ،‬معادن و کش��اورزی شیراز هستند‪،‬‬ ‫دعوت به عمل آورد‪.‬‬ ‫ایسنا‪ :‬مدیرعامل شرکت نمایشگاه‌های بین‌المللی‬ ‫خوزس��تان از آغ��از به کار دهمین نمایش��گاه صنعت‬ ‫خ��ودرو‪ ،‬قطع��ات و تجهیزات وابس��ته‪ ،‬در اه��واز از‬ ‫شش��م بهمن‌ماه خب��رداد‪ .‬رحیم جلیل��ی اظهار کرد‪:‬‬ ‫این نمایش��گاه تا نهم بهمن‌ماه ادامه خواهد داش��ت‪.‬‬ ‫این نمایشگاه با حضور ‪ 90‬شرکت‌کننده از ‪ 14‬استان‬ ‫کشور برگزار می‌شود‪.‬‬ ‫ایس�نا‪ :‬هدایت حاتمی‪ ،‬معاون توس��عه مدیریت و‬ ‫منابع انسانی استانداری کرمانشاه با اشاره به نگرانی‌ها‬ ‫درباره کاهش اشتغال در صورت مجازی شدن استان‬ ‫اظهار کرد‪ :‬ممکن است برخی فکر کنند مجازی شدن‬ ‫یعنی ش��غل‌هایی که وج��ود دارد از بین برود که این‬ ‫اصال درست نیست‪ .‬به گفته این مسئول عالوه‌بر اینکه‬ ‫مشاغل قبلی حفظ می‌ش��ود‪ ،‬تنها در مرحله نخست‬ ‫مجازی ش��دن در کرمانش��اه ‪ 500‬شغل ایجاد خواهد‬ ‫شد که این ایجاد شغل ادامه‌دار است‪ .‬حاتمی با اشاره‬ ‫به اینکه دنیا درحال حرکت به سمت ایجاد شغل‌های‬ ‫کوچک اس��ت‪ ،‬یادآوری کرد‪ :‬در طرح مجازی ش��دن‬ ‫استان نیز شاهد ایجاد اشتغال‌های یک نفره و دو نفره‬ ‫خواهیم بود‪.‬‬ ‫‪24‬‬ ‫یکشنبه ‪ 5‬بهمن ‪ 4 - 1393‬ربیع الثانی ‪ 25 -1436‬ژانویه ‪ -2015‬شماره ‪ -141‬پیاپی ‪1459‬‬ ‫استان‌ها‬ ‫‪states@smtnews.ir‬‬ ‫صنایع معدنی‪ ،‬راهکار کاهش بیکاری در کردستان‬ ‫گ�روه اس�تان‌ها‪ :‬دس��تان بی��کاری آنقدر ب��ر گلوی‬ ‫کردس��تان تنگ شده اس��ت که اس��تاندار این استان‪،‬‬ ‫کاه��ش بیکاری را یک��ی از ‪ 3‬اولویت مهم کردس��تان‬ ‫می‌دان��د‪ .‬به گفته عبدالمحمد زاه��دی نرخ بیکاری در‬ ‫کردستان ‪28/1‬درصد است‪ .‬نرخی که او از آن به‌عنوان‬ ‫یک بحران نام می‌برد‪ .‬اس��تاندار کردس��تان در دومین‬ ‫نشس��ت مطبوعاتی خود با اش��اره به این بحران گفت‪:‬‬ ‫در قدم اول برای حفظ مش��اغل موج��ود و جلوگیری‬ ‫از تعطیل��ی واحدها ت�لاش می‌کنی��م و در این زمینه‬ ‫کمیته صیانت از واحدهای تولیدی را در استان تشکیل‬ ‫داده‌ایم‪ .‬او با اشاره به اینکه در دو بخش سرمایه‌گذاری‬ ‫کوت��اه و بلندم��دت به دنبال کاهش بیکاری هس��تیم‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬طرح‌های بلندمدت کالن اس��ت و در س��ال‌های‬ ‫آینده نتیجه می‌دهد اما ب��رای مهار بیکاری طرح‌های‬ ‫کوچک و زودبازده را در دس��تور کار داریم تا از بحران‬ ‫خارج شویم‪.‬‬ ‫زاهدی در ادامه س��خنان خود به بودجه اس��تان نیز‬ ‫اش��اره کرد و گفت‪ :‬در س��ال ‪ 92‬در مجموع ‪33‬درصد‬ ‫بودجه اس��تان تخصیص یافت اما در سال ‪ 93‬با وجود‬ ‫اینک��ه میزان اعتب��ارات عمرانی اس��تان کاهش یافت‬ ‫اما ‪70‬درص��د تخصیص بودجه داش��تیم و پرداخت‌ها‬ ‫ب��ه نس��بت س��ال ‪ 92‬بیش��تر ب��ود‪ .‬اس��تاندار جذب‬ ‫س��رمایه‌گذاری بخش خصوصی را یک��ی از راهکارهای‬ ‫توسعه کردس��تان دانس��ت و افزود‪ :‬در این زمینه فضا‬ ‫را برای حضور س��رمایه‌گذاران بومی و غیربومی داخلی‬ ‫و خارجی فراهم کرده‌ایم و بیش��تر وقت خود را صرف‬ ‫مذاکره با سرمایه‌گذاران می‌کنیم‪.‬‬ ‫اس��تاندار کردس��تان از ظرفیت باالی معدنی استان‬ ‫س��خن گفته و ادامه داد‪ :‬تاکنون ‪7‬درصد پهنه اس��تان‬ ‫مطالعه ش��ده و ‪93‬درصد بقیه مطالعه نشده است‪ .‬وی‬ ‫اضافه کرد‪2 :‬هزار و ‪ 800‬هکتار از پهنه‌های اس��تان را‬ ‫برای اکتش��اف به مزایده گذاش��ته‌ایم‪ .‬وی خام‌فروشی‬ ‫را یک��ی از واقعیت‌های تلخ حوزه معدن در کردس��تان‬ ‫دانست و سیاست دولت را جلوگیری از خام‌فروشی در‬ ‫معادن عنوان کرد‪.‬‬ ‫او همچنین ب��ه تصویب ایجاد منطقه آزاد تجاری در‬ ‫مریوان و بانه اش��اره کرد و گف��ت‪ :‬منطقه آزاد تجاری‬ ‫ظرفیت خوبی برای توس��عه اس��تان اس��ت و می‌تواند‬ ‫تحول زیادی در اس��تان به‌وجود آورد‪ .‬زاهدی گفت‪ :‬در‬ ‫دولت گذش��ته مجوز دو منطقه وی��ژه اقتصادی بانه و‬ ‫مریوان صادر شد و به تصویب رسید و در نهایت مراحل‬ ‫انجام کار برای راه‌ان��دازی منطقه ویژه در مریوان را به‬ ‫بخش خصوصی و بانه را به شرکت شهرک‌های صنعتی‬ ‫واگذار کردند اما در عمل کاری انجام نشد‪.‬‬ ‫او ب��ا بیان اینکه با پیگیری‌های زی��اد دولت یازدهم‪،‬‬ ‫‪ 110‬هکت��ار زمین برای ایجاد منطق��ه ویژه اقتصادی‬ ‫بانه تملک ش��د‪ ،‬اف��زود‪ :‬در آینده ای��ن منطقه در دل‬ ‫منطق��ه آزاد تجاری قرار می‌گیرد و موضوع مریوان نیز‬ ‫در دس��ت پیگیری است‪ .‬اس��تاندار کردستان در ادامه‬ ‫س��خنان خود به اعتبارات توس��عه ملی برای ‪ 8‬استان‬ ‫کمتر برخوردار کش��ور اش��اره کرد و گفت‪ :‬تس��هیالت‬ ‫جدیدی در ح��د ‪600‬میلیارد تومان به این ‪ 8‬اس��تان‬ ‫ابالغ شده که تاکنون ‪15‬میلیارد تومان از این اعتبارات‬ ‫به اس��تان کردس��تان پرداخت شده اس��ت‪ .‬او افزایش‬ ‫اختیارات اس��تان‌ها را یک��ی از برنامه‌های خوب دولت‬ ‫یازدهم دانست و گفت‪ :‬در برنامه ششم توسعه نیز بحث‬ ‫توازن منطقه‌ای برای اس��تان‌های کمتر برخوردار دیده‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫وی زیرس��اخت‌های حمل‌ونق��ل از جمله راه را بعد از‬ ‫موضوع آب یکی از مهم‌ترین مش��کالت استان دانست‬ ‫و گفت‪ :‬اکن��ون با رایزنی‌ه��ا و پیگیری‌هایی که انجام‬ ‫داده‌ایم طرح‌های بسیار خوبی در حوزه راه در استان در‬ ‫دست اجراست‪ .‬زاهدی با اشاره به اینکه بخش خصوصی‬ ‫را برای س��رمایه‌گذاری در حوزه راه‌های اصلی‪ ،‬راه‌آهن‬ ‫و فرودگاه س��قز جذب کرده‌ایم‪ ،‬گف��ت‪ :‬به‌عنوان مثال‬ ‫قرارداد احداث راه‌آهن تهران س��نندج با شرکتی چینی‬ ‫منعقد ش��ده و اکنون ‪80‬درصد زیرس��اخت این مسیر‬ ‫نیز انجام ش��ده اس��ت‪ .‬وی اظهار کرد‪ :‬اکنون در بخش‬ ‫ریل‌گذاری‪ ،‬تاسیسات و تجهیزات و ایستگاه‌های راه‌آهن‬ ‫مش��کل داریم که از طریق شرکت چینی و با مشارکت‬ ‫چند شرکت ایرانی این پروژه در حال اجرا ست‪.‬‬ ‫‹ ‹توجه جدی دولت به معیشت مرزنشینان‬ ‫بخش��ی از نشست ‪ 2‬س��اعته اس��تاندار کردستان با‬ ‫خبرن��گاران ب��ه برنامه‌های دولت ب��رای مناطق مرزی‬ ‫اختصاص یافت که وی توس��عه ارتباطات با کردس��تان‬ ‫ع��راق و توج��ه ج��دی به معیش��ت مرزنش��ینان را از‬ ‫برنامه‌های دولت یازدهم در استان دانست‪ .‬عبدالمحمد‬ ‫زاهدی در این نشست گفت‪ :‬انتخابات کردستان عراق‪،‬‬ ‫موضوع داعش و تعیین استاندار جدید سلیمانیه‪ ،‬مانعی‬ ‫برای ادامه ارتباطات در حد مس��ئوالن ارشد دو استان‬ ‫کردستان و اقلیم کردس��تان عراق شد و اکنون با رفع‬ ‫این موانع دور جدید ارتباطات با منطقه کردستان عراق‬ ‫را آغاز می‌کنیم‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬اکن��ون ارتباطات اقتصادی با کردس��تان‬ ‫عراق وجود دارد و مسئوالنی در حد فرمانداران مرزی‪،‬‬ ‫مس��ئوالن حمل‌ونقل و پایانه‌ها و مرزبانی با مسئوالن‬ ‫کردستان عراق در ارتباط هستند و مسائل و مشکالت‬ ‫را به‌صورت موردی بررسی می‌کنند‪.‬‬ ‫وی به نشس��تی مشترک با مسئوالن اقلیم کردستان‬ ‫عراق در تهران نیز اشاره کرد و گفت‪ :‬در این نشست از‬ ‫استاندار سلیمانیه هم برای حضور در استان کردستان‬ ‫دعوت کردیم‪ .‬او رس��یدگی به معیش��ت مرزنشینان را‬ ‫در قالب س��اماندهی معابر م��رزی از دیگر اولویت‌های‬ ‫دولت دانس��ت و بازگش��ایی مرز «مله خورد» سروآباد‬ ‫در هفته گذش��ته را نی��ز در این زمینه عن��وان کرد و‬ ‫گفت‪ :‬بازگشایی معبری مرزی در سقز و ساماندهی مرز‬ ‫باش��ماق مریوان نیز در دس��تور کار است که برای این‬ ‫ساماندهی ‪23‬میلیارد ریال هزینه می‌شود‪.‬‬ ‫استاندار کردستان همچنین توسعه مبادالت اقتصادی‬ ‫با کردس��تان عراق را در دس��تور کار دولت دانست و با‬ ‫اشاره به اینکه مرز سیرانبند بانه از نظر ما مرزی رسمی‬ ‫در کنار مرز باش��ماق است‪ ،‬گفت‪ :‬س��یرانبند از طرف‬ ‫عراقی‌ها هنوز به‌عنوان مرزی رس��می شناخته نشده و‬ ‫نشس��ت‌ها و پیگیری‌ها و رایزنی‌ها برای متقاعد کردن‬ ‫ط��رف عراقی در حال انجام اس��ت‪ .‬زاه��دی همچنین‬ ‫به حض��ور نیروی کار ایرانی در اقلیم کردس��تان عراق‬ ‫و مس��ائل و مشکالت آنان نیز اش��اره کرد و گفت‪ :‬این‬ ‫مشکالت را از طریق وزارت امور خارجه و وزارت کار در‬ ‫زمینه رفع مشکالت آنان که بیشتر جنبه حقوقی دارد‬ ‫پیگیری کرده‌ایم‪ .‬نماینده عالی دولت در کردس��تان در‬ ‫پاسخ به سوالی درباره اعتراض به نتایج استخدامی‌ها نیز‬ ‫گفت‪ :‬اعتراض‌هایی در این زمینه وجود دارد که طبیعی‬ ‫است و معترضان می‌توانند مراتب را به استانداری اعالم‬ ‫کنند تا بررسی کنیم‪.‬‬ ‫زاه��دی همچنین در پاس��خ به س��والی در رابطه با‬ ‫نح��وه تعامل با م��ردم نیز گفت‪ :‬تعامل ب��ا مردم نباید‬ ‫مانعی برای رس��یدگی به مشکالت اصلی مردم باشد و‬ ‫تم��ام وقت مدیر ب��ه ارتباط با مردم و ج��واب دادن به‬ ‫تلفن‌های مردم اختصاص یابد چون در این شرایط دیگر‬ ‫نمی‌توانیم به کار مردم برسیم‪.‬‬ ‫او گفت‪ :‬مراجعات فردی به استاندار یا مسئوالن منجر‬ ‫به رفع مشکالت یک نفر در نهایت می‌شود اما باید وقت‬ ‫خود را صرف مشکالت بزرگ جامعه کنیم‪.‬‬ ‫وی در پاسخ به سوالی در زمینه طرح گفتمان توسعه‬ ‫در کردس��تان گفت‪ :‬توس��عه خواس��ته اصلی مردم هر‬ ‫جامعه‌ای اس��ت اما این خواسته را باید به یک گفتمان‬ ‫و مطالبه عمومی تبدیل کرد و به آن انسجام بخشید‪.‬‬ ‫او با اش��اره به اینکه در هر استانی که بوده‌ام براساس‬ ‫ش��رایط و اولویت‌های آن اس��تان یک فکر و ایده را در‬ ‫چارچوب سیاست‌های دولت مطرح کرده‌ام‪ ،‬گفت‪ :‬وقتی‬ ‫به کردستان آمدم این خأل را احساس کردم که گفتمان‬ ‫توسعه در اس��تان وجود ندارد و نه در سطح عمومی و‬ ‫نه در سطح دس��تگاه‌های اجرایی به آن پرداخته نشده‬ ‫اس��ت‪ .‬وی راه‌اندازی مرکز هم‌اندیش��ی توسعه استان‬ ‫کردس��تان را قدم عملی برای تروی��ج این گفتمان در‬ ‫اس��تان عنوان کرد و میزان همراهی بدنه استان با این‬ ‫گفتمان را روز به روز بیشتر دانست و گفت‪ :‬اکنون این‬ ‫روند مطلوب نیست و باید کارهای زیادی انجام شود و‬ ‫دانشگاهیان و نخبگان و اندیشمندان به ما کمک کنند‪.‬‬ ‫او نبود گفتمان توسعه در کردستان را مهم‌ترین مانع بر‬ ‫سر راه توسعه کردستان دانست و گفت‪ :‬توسعه‌نیافتگی‬ ‫هم خودش یک مانع توسعه است‪.‬‬ ‫ساماندهی شهرک صنایع‌دستی میبد‬ ‫مه�ر‪ :‬مع��اون صنایع‌دس��تی ادار ‌ه کل می��راث فرهنگی‪ ،‬صنایع‌دس��تی و‬ ‫گردشگری استان یزد از ساماندهی شهرک صنایع‌دستی میبد خبرداد‪.‬‬ ‫محمدرضا دهقان اظهار کرد‪ :‬صنایع‌دستی میبد به‌ویژه سفال و سرامیک‬ ‫این شهرستان شهرت جهانی پیدا کرده و عالوه‌بر گردشگران داخلی‪ ،‬بیشتر‬ ‫گردشگران خارجی تمایل به حضور در شهرستان میبد و بازدید از شهرک‬ ‫صنایع‌دستی و کارگاه‌های تولید ظروف سفالی و سرامیکی را دارند‪.‬‬ ‫وی عنوان کرد‪ :‬شهرک صنایع دستی میبد هم‌اکنون با مشکالتی مواجه‬ ‫اس��ت که رفع آنها و س��اماندهی این ش��هرک در دس��تورکار دستگاه‌های‬ ‫مختلف ازجمله میراث فرهنگی‪ ،‬شهرداری و فرمانداری میبد قرار دارد‪.‬‬ ‫دهقان با بیان اینکه فعاالن کارگاه‌های سفال و سرامیک در شهرک صنایع‬ ‫دس��تی فعلی با مشکالتی مواجه هستند‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬این مشکالت با‬ ‫معاونت صنایع دس��تی اداره کل میراث فرهنگی در میان گذاش��ته شده و‬ ‫مورد بررسی قرار خواهد گرفت‪.‬‬ ‫وی همچنین به نقش اش��تغالزایی در حوزه صنایع دستی اشاره و اظهار‬ ‫کرد‪ :‬توس��عه تولیدات حوزه صنایع‌دستی همچنین ترویج و تبلیغ تولیدات‬ ‫این حوزه می‌تواند در زمینه ایجاد اش��تغال و حفظ نیروهای بومی بس��یار‬ ‫تاثیرگذار باشد‪ .‬معاون صنایع‌دستی اداره کل میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع‌دستی‬ ‫و گردشگری اس��تان یزد تاکید کرد‪ :‬صنایع دستی نظیر سفال و سرامیک‬ ‫می‌تواند در جذب گردش��گران داخلی و خارجی در منطقه میبد که به‌طور‬ ‫عمده صنعتی است‪ ،‬بسیار تاثیرگذار باشد و برای تولیدکنندگان درآمدزایی‬ ‫باالیی ایجاد کند‪ .‬وی بیان کرد‪ :‬تولید صنایع‌دستی با کیفیت و بهره‌گیری‬ ‫از مواد اولیه بومی مورد توجه گردش��گران است و ارائه محصوالت برتر نیاز‬ ‫به نظارت مس��تمر دارد که با توجه به نزدیک ش��دن به ای��ام نوروز ‪ ۹۴‬از‬ ‫س��وی معاونت صنایع‌دستی اس��تان و اداره میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع‌دستی‬ ‫و گردش��گری شهرس��تان میبد‪ ،‬علی‌اکبر دهقان و منوچهر رحمانی برای‬ ‫رس��یدگی به این موضوع و ساماندهی و نظارت شهرک صنایع دستی میبد‬ ‫معرفی ش��دند‪ .‬دهقان با بیان اینکه ش��هرداری میبد نیز برای س��اماندهی‬ ‫ش��هرک‌های صنایع‌دس��تی به‌منظور استقبال از گردش��گران نوروزی وارد‬ ‫عمل ش��ده اس��ت‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬ش��هرداری نیز به دنبال بهب��ود کیفی این‬ ‫کارگاه‌هاس��ت‪ .‬وی س��اماندهی کارگاه‌ها‪ ،‬ایجاد فضای سبز‪ ،‬محوطه‌سازی‪،‬‬ ‫آس��فالت مس��یر دسترس��ی و‪ ...‬را از نیازهای ش��هرک صنایع دستی میبد‬ ‫برش��مرد و اظهار امیدواری کرد‪ :‬با همکاری فرمانداری و ش��هرداری میبد‪،‬‬ ‫این ش��هرک بتواند بیشترین میزان جذب گردشگر در ایام مختلف سال به‬ ‫ویژه ایام نوروز را داشته باشد‪.‬‬ ‫تشکیل کنسرسیوم فروش لوله‌های پلی‌اتیلنی‬ ‫توجه به صادرات‪ ،‬اولویت کردستان‬ ‫صادرات ‪ 3‬میلیون دالری فرش از همدان‬ ‫‪ :‬ش��اهپور قنبری‪ ،‬مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان‬ ‫کرمانشاه گفت‪ :‬با تمهیدات و حمایت‌های شرکت شهرک‌های صنعتی‬ ‫اس��تان و موافقت مدیران عام��ل و نمایندگان ‪ 8‬واحد صنعتی ذی‌نفع‪،‬‬ ‫خوشه پلی‌اتیلن و تولید‌کننده لوله‌های پلی‌اتیلنی در استان‪ ،‬کنسرسیوم‬ ‫فروش لوله‌های پلی‌اتیلنی تشکیل شد‪.‬‬ ‫قنبری هدف از تشکیل این کنسرسیوم را افزایش توان و تالش برای‬ ‫بقا در عرصه رقابت با دیگر تولید‌کنندگان عنوان کرد و افزود‪ :‬تش��کیل‬ ‫کنسرس��یوم‪ ،‬حضور در مناقصات با حجم باال را امکانپذیر می‌‌کند و در‬ ‫چنین ش��رایطی تولید‌کنندگان کوچک ت��وان رقابت با تولید‌کنندگان‬ ‫بزرگ سایر استان‌ها را خواهند داشت‪.‬‬ ‫قنب��ری افزود‪ :‬از ش��رایط ش��کل‌گیری چنین کنسرس��یومی‪ ،‬امکان‬ ‫مش��ارکت انفرادی واحدهای عضو در مناقصات با حجم تقاضای پایین‬ ‫و مش��ارکت گروه��ی در مناقصات ب��ا حجم باال از طری��ق همکاری و‬ ‫ائتالف منابع اس��ت‪ .‬گفتنی است که ش��رکت‌های‪ ،‬بابک صنعت غرب‪،‬‬ ‫شرکت پلی‌لن‪ ،‬ارغوان غرب‪ ،‬شرکت لوله‌سازی غرب‪ ،‬شرکت کمندتاب‪،‬‬ ‫شرکت پلی‌راین‪ ،‬شرکت پلی‌پارس زاگرس و شرکت اکباتان الکترونیک‬ ‫هوشمند از شرکت‌های تشکیل‌دهنده این کنسرسیوم هستند‪.‬‬ ‫فارس‪ :‬معاون برنامه‌ریزی اس��تاندار کردس��تان اظهار کرد‪ :‬اولویت ما در‬ ‫موض��وع اقتصاد مقاومت��ی توجه به صادرات اس��ت‪ .‬ارس�لان ازهاری در‬ ‫سیزدهمین جلسه شورای گفت‌وگوی بخش خصوصی و دولت در تعریفی‬ ‫از صنوف مزاحم اظهار کرد‪ :‬صنوفی که برای محیط شهری ایجاد مزاحمت‬ ‫می‌کنند در این دس��ته جای می‌گیرند‪ .‬وی با اش��اره به اینکه قرار بر این‬ ‫شده است تا این صنوف در مکانی تجمیع شوند‪ ،‬گفت‪ :‬اعتبارات استانی در‬ ‫این زمینه سال گذشته ‪20‬میلیون تومان و امسال ‪50‬میلیون تومان است‬ ‫که کفاف کار در این حوزه را نمی‌دهد‪ .‬معاون اس��تاندار کردستان تصریح‬ ‫ک��رد‪ :‬می‌ت��وان از طریق بانک‌ها برای اختصاص تس��هیالت به این منظور‬ ‫اس��تفاده کرد‪ ،‬اما نمی‌توان تس��هیالت یارانه‌ای را از طریق بانک‌ها به این‬ ‫هدف جذب کرد‪ .‬ازهاری با بیان اینکه اولویت ما در بحث اقتصاد مقاومتی‬ ‫توجه به صادرات است‪ ،‬به ذکر نمونه‌ای اشاره کرد و گفت‪ :‬صادرات سیب‬ ‫قرمز ما به عراق متوقف ش��ده بود که با پیگیری ما مش��خص ش��د طرف‬ ‫عراقی از کیفیت آنها ابراز نارضایتی و واردات را از کش��ور ما متوقف کرده‬ ‫است‪ .‬وی بر ضرورت توجه به کیفی‌سازی محصوالت صادراتی تاکید کرد‬ ‫و افزود‪ :‬رسالت بخش خصوصی در نظارت بر کیفیت صادرات بسیار حیاتی‬ ‫است چرا که بی‌دقتی می‌تواند به اعتبار کشور لطمه بزند‪.‬‬ ‫تسنیم‪ :‬س��یدباقر حس��ینی‪ ،‬معاون توس��عه تجارت خارجی سازمان‬ ‫صنعت‪ ،‬مع��دن‪ ،‬تجارت هم��دان گفت‪ :‬در حال حاضر س��االنه حدود‬ ‫‪‌3‬میلیون دالر صادرات فرش از همدان انجام می‌شود که در این قسمت‬ ‫آموزش‌ه��ای الزم در بازاریابی ارائه می‌ش��ود‪ .‬وی با بیان اینکه فعاالن‬ ‫فرش همدان خود تمایل به حضور در نمایش��گاه نداشتند‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫متقاضیان در زمان نمایشگاه باید فرش زیر قیمت فروش داشته باشند‬ ‫تا بتوانند رقابت داش��ته باش��ند‪ .‬معاون توسعه تجارت خارجی سازمان‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت همدان در ادامه س��خنانش بیان کرد‪ :‬در حال‬ ‫حاضر ‪3‬میلیون دالر صادرات فرش از همدان انجام می‌شود که در این‬ ‫قس��مت آموزش‌های الزم در بازاریابی ارائه شده و همچنان در دستور‬ ‫کار اس��ت‪ .‬پشتیبانی الزم از تولیدکنندگان فرش نیز از بانک‌های عامل‬ ‫گرفته و توزیع می‌شود‪ .‬حسینی در رابطه با نحوه بازاریابی فرش یادآور‬ ‫ش��د‪ :‬بازاریابی خارجی ف��رش در اثر تحریم‌ها کاه��ش یافته بود اما با‬ ‫تمهیدات اندیشیده شده در ‪5‬ماه اخیر بازار خارجی نیز تا حدودی رونق‬ ‫گرفته اس��ت‪ .‬معاون توسعه تجارت خارجی س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت همدان اضافه کرد‪90 :‬درصد بازاریابی بر عهده بخش خصوصی‬ ‫است و تنها ‪10‬درصد از سوی مسئوالن دولتی زمینه‌سازی می‌شود‪.‬‬
‫تجارت بین‌الملل‬ ‫‪trade@smtnews.ir‬‬ ‫یکشنبه ‪ 5‬بهمن ‪ 4 - 1393‬ربیع الثانی ‪ 25 -1436‬ژانویه ‪ -2015‬شماره ‪ -141‬پیاپی ‪1459‬‬ ‫داووس ‪ ۲۰۱۵‬را بررسی می‌کند‬ ‫اجالس‬ ‫ِ‬ ‫‪25‬‬ ‫‌ اقتصاد و سیاست زیرذره‌بین بزرگان‬ ‫گ�روه تج�ارت – چهل‌وپنجمین مجم�ع جهانی اقتص�اد در حالی‬ ‫برگزار ش�د که شرایط حاکم بر اقتصاد جهان‪ ،‬شرایطی خاص است‪.‬‬ ‫افت‌وخیزهای قیمت نفت‪ ،‬رکود اقتصادی در سراسر جهان‪ ،‬بحران‬ ‫در اروپا و ‪ ...‬موجب شد تا اجالس امسال داووس با نگاه‌های ویژه‌ای‬ ‫برگزار شود‪ .‬مس�ائل اقتصادی چین و پیش‌بینی‌های اخیر مبنی‌بر‬ ‫کاهش نرخ رشد اقتصادی این کشور در سال ‪ ۲۰۱۵‬میالدی یکی از‬ ‫مسائلی است که در اجالس داووس مورد بحث قرار گرفت‪ .‬همچنین‬ ‫تصمی�م بان�ک س�وئیس در ‪ ۱۵‬ژانویه که باعث ش�د ارزش فرانک‬ ‫س�وئیس افزایش یابد و نرخ برابری ارز‌ه�ا در دنیا تغییر کند هم از‬ ‫دیگر مسائلی بود که در این اجالس بررسی شد‪ .‬وضعیت اقتصادی‬ ‫کش�ورهای اروپایی و تداوم رکود اقتصادی در این کشور‌ها از دیگر‬ ‫موارد مورد بررس�ی این اجالس بود‪ .‬در کل می‌توان گفت جو حاکم‬ ‫بر اجالس‪ ،‬رکود اقتصادی دنیا در سال‌های گذشته و احتمال تداوم‬ ‫این وضعیت در اروپا در س�ال ‪ ۲۰۱۵‬میالدی بود‪ .‬نشست امسال که‬ ‫با ش�عار «رویکرد جدید جهانی» برگزار ش�د‪ ،‬هدف خود را بررسی‬ ‫مهم‌ترین چالش‌های جهان در س�ال ‪2015‬م بیان کرد‪ .‬به عالوه در‬ ‫نشست امسال موضوعاتی مانند تغییرات آب‌وهوا‪ ،‬نقش مذهب در‬ ‫جهان‪ ،‬آینده اوکراین‪ ،‬مسئولیت‌های جهانی‪ ،‬تقویت اتحادیه اروپا‪،‬‬ ‫صلح در خاورمیانه و اقتصاد جهانی مطرح شد‪ .‬البته این اجالس هر‬ ‫ساله بیش�تر بر بازارهای اقتصادی نوظهور تمرکز داشت؛ به طوری‬ ‫که س�ال گذش�ته مبحث اصلی این اجالس تقویت اقتصاد افریقای‬ ‫ش�مالی و اوراسیا بود‪ .‬در برنامه امس�ال هم نشست‌هایی با عنوان‬ ‫«رش�د اقتصادی در افریقا» و «وضعی�ت اقتصادی در جهان عرب»‬ ‫تشکیل شد‪.‬‬ ‫روادید تاکید کردند‪ .‬به گزارش پایگاه اطالع‌رس��انی‬ ‫ریاس��ت‌جمهوری‪ ،‬در این دیدار توس��عه گردشگری‬ ‫می��ان دو کش��ور و تس��هیل روادید مح��ور مذاکره‬ ‫مقام��ات ای��ران و آذربایجان ب��ود‪ .‬نهاوندیان در این‬ ‫دی��دار با اظهار خش��نودی از مالقاتی ک��ه میان دو‬ ‫رییس‌جمهور در س��ال قبل در داووس انجام شد‪ ،‬از‬ ‫روند موجود برای انتقال هیات‌های تجاری‪ ،‬تش��کر و‬ ‫بر توسعه این فرآیند تاکید کرد‪.‬‬ ‫رییس‌جمه��وری آذربایج��ان نیز در ای��ن دیدار با‬ ‫تاکید بر توس��عه و تعمیق روابط میان تهران ـ باکو‪،‬‬ ‫خواهان همکاری و ارائه خدمات پزشکی بیشتر و نیز‬ ‫خدمات آموزش پزش��کی از س��وی ایران شد‪ .‬بدون‬ ‫شک در حاش��یه این اجالس دیدارهای دیگری بین‬ ‫مقامات ایران و س��ایر کش��ورهای حاضر در اجالس‬ ‫انجام شده اس��ت‪ .‬دیدارهایی که می‌تواند زمینه‌ساز‬ ‫گسترش روابط تجاری‪ ،‬اقتصادی بین کشورها شده‬ ‫و در حل مش��کالت و رفع موانع سیاس��ی موثر واقع‬ ‫شود‪.‬‬ ‫‹ ‹پیشرفت امریکا‪ ،‬پسرفت برزیل و روسیه‬ ‫هر س��اله س��ران بس��یاری از کش��ورهای درحال‬ ‫توس��عه به اجالس داووس سفر می‌کنند تا با تبیین‬ ‫فرصت‌ه��ای اقتصادی موجود در کش��ور خود توجه‬ ‫و س��رمایه‌گذاری دیگر کش��ور‌ها را جذب کنند که‬ ‫امس��ال موفق‌ترین کشور در عرصه اقتصاد و تجارت‬ ‫قدیمی‌تری��ن عضو آن‪ ،‬یعنی کش��ور امریکا بود‪ .‬آن‬ ‫هم در ش��رایطی ک��ه اقتصاد برزیل درحال س��قوط‬ ‫اس��ت و در روس��یه هم رکود اقتصادی حاکم ش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬در این میان هندوس��تان در آس��تانه اجرای‬ ‫اصالحات اقتصادی است‪ .‬اما با وجود انتشار گزارش‬ ‫کاه��ش تمایل به خرید در امریکا که باعث نگرانی از‬ ‫سمت‌وس��وی حرکت اقتصاد این کشور شد‪ ،‬اقتصاد‬ ‫امریکا در ‪ 3‬ماه س��وم س��ال ‪ ۲۰۱۴‬میالدی رشدی‬ ‫معادل ‪ ۵‬درصد داشته که در چند دهه اخیر بی‌نظیر‬ ‫بوده است‪.‬‬ ‫‹ ‹عرصه تجاری برای شرکت‌ها‬ ‫ش��رکت‌های اقتصادی و تج��اری جهان حضور در‬ ‫حاشیه اجالس داووس را فرصتی ایده آل برای خود‬ ‫می‌دانند و به همی��ن دلیل از ماه‌ها قبل رایزنی‌های‬ ‫الزم را انج��ام می‌دهن��د ت��ا بتوانن��د در مدت زمان‬ ‫چن��د روزه‌ای که تصمیم‌گیران مهم اقتصادی جهان‬ ‫در داووس گرده��م می‌آین��د‪ ،‬با همتای��ان خود در‬ ‫کش��ورهای دیگر وارد فضای تعام��ل و عقد قرارداد‬ ‫شوند‪ .‬در واقع باید گفت حضور در داووس که شهری‬ ‫احاطه شده با کوه‪ ،‬جنگل و برف است فرصت بسیار‬ ‫خوبی برای دیدار مدیران ارش��د اجرایی شرکت‌های‬ ‫مختلف با یکدیگر اس��ت‪ .‬در ای��ن میان به‌طور قطع‬ ‫قرارداد‌ه��ا و توافق��ات مهمی انجام خواهد ش��د؛ به‬ ‫عنوان مثال در س��ال گذش��ته میالدی شرکت‌های‬ ‫امریکایی در حاش��یه این اج�لاس و در قالب خرید‬ ‫س��هام دیگر ش��رکت‌ها‪ ،‬افزون‌بر ‪ ۲۵۹‬میلیارد دالر‬ ‫س��رمایه‌گذاری کردند که این میزان با توجه به رقم‬ ‫گردش مالی ایاالت متحده امریکا قابل توجه است‪.‬‬ ‫گفت و گو‬ ‫‹ ‹ایران در داووس‬ ‫هر سال گروهی از رهبران‬ ‫تجاری با نظارت کمیس��یون‬ ‫اقتص��ادی اروپ��ا و اتحادی��ه‬ ‫صنعت��ی اروپ��ا ب��ا یکدیگر‬ ‫در داووس دی��دار می‌کنند‪.‬‬ ‫ایران نیز از این امر مس��تثنا‬ ‫نیس��ت‪ .‬رییس‌جمه��ور هر‬ ‫دوره کش��ورمان از س��وی‬ ‫ریاست این اجالس هر سال‬ ‫ب��ه داووس دعوت می‌ش��ود‬ ‫هرچن��د ای��ن مه��م درباره‬ ‫محم��ود احمدی‌نژاد‪ ،‬رییس‬ ‫دولت‌های نهم و دهم محقق‬ ‫نش��د‪ .‬در ‪ ۱۷‬س��ال گذشته‪،‬‬ ‫س��وئیس را می‌ت��وان بین‌المللی‌تری��ن‬ ‫کش��ور قاره اروپا دانس��ت چرا که بسیاری از‬ ‫رویدادهای جهانی در این کشور رخ می‌دهد‪.‬‬ ‫ش��هر ژنو در س��وئیس‪ ،‬مقر اروپایی سازمان‬ ‫ملل اس��ت‪ .‬ش��هر داووس در س��وئیس نیز‬ ‫س��االنه میزبان یکی از مهم‌ترین رویدادهای‬ ‫اقتص��ادی به ن��ام «مجمع اقتص��اد جهانی»‬ ‫اس��ت‪ .‬اجالس داووس‪ ،‬اجالس��ی غیردولتی‬ ‫اس��ت که در آن یک موسس��ه غیرانتفاعی‪،‬‬ ‫کنفرانسی در س��طح جهانی برگزار می‌کند‬ ‫که می‌ت��وان آن را یک هم‌اندیش��ی جهانی‬ ‫دانست‪ .‬اگرچه مجمع اقتصاد جهانی داووس‪،‬‬ ‫از مهم‌ترین نشست‌های بین‌المللی در زمینه‬ ‫اقتصاد جهانی است‪.‬‬ ‫سید محمد خاتمی و حسن‬ ‫روحانی تنها روسای جمهور‬ ‫ای��ران بودند که ب��ه داووس‬ ‫رفتند‪.‬‬ ‫امس��ال ه��م محم��د‬ ‫نهاوندی��ان و محمدج��واد‬ ‫ظری��ف در چهل‌وپنجمی��ن‬ ‫اج�لاس مجم��ع جهان��ی‬ ‫اقتص��اد ش��رکت کردن��د‪.‬‬ ‫براس��اس اخبار منتشر شده‪،‬‬ ‫رییس دفتر رییس‌جمهوری‬ ‫در حاش��یه اجالس داووس‬ ‫با رییس‌جمه��ور آذربایجان‬ ‫دی��دار و دوطرف بر توس��عه‬ ‫گردش��گری و تس��هیل‬ ‫‹ ‹‪ 1700‬جت خصوصی در سوئیس‬ ‫در این اجالس که کالوس شوآب موسس آن است‪،‬‬ ‫مقامات کشورهای مختلف از جمله احمد داوود اوغلو‬ ‫نخس��ت‌وزیر ترکیه‪ ،‬فرانس��وااوالند رییس‌جمهوری‬ ‫فرانسه‪ ،‬آنگال مرکل صدراعظم آلمان‪ ،‬جان کری وزیر‬ ‫امور خارجه امریکا‪ ،‬محمدنوازش��ریف نخس��ت وزیر‬ ‫پاکس��تان‪ ،‬متیو رنزی نخس��ت وزیر ایتالیا‪ ،‬سیمونتا‬ ‫ساموراگا رییس دولت فدرال سوئیس‪ ،‬جاکوب زوما‬ ‫رییس‌جمهوری افریقای جنوبی‪ ،‬باجی قاید السبسی‪،‬‬ ‫رییس‌جمهوری تونس و لی کچیانگ نخس��ت وزیر‬ ‫چین حضور یافتند‪.‬‬ ‫امس��ال اجالس چهل‌وپنجم مجمع جهانی اقتصاد‬ ‫با اس��تقبال خوبی مواجه ش��د تا جایی که براساس‬ ‫گزارش‌ه��ا بی��ش از ‪ ۱۷۰۰‬جت خصوص��ی از نقاط‬ ‫مختل��ف جهان ب��رای انتقال مهمان‌ه��ای مهم این‬ ‫اجالس راهی سوئیس شدند‪.‬‬ ‫نگاه سیاسی‪ ،‬مانع حل مشکالت اقتصادی است‬ ‫اج�لاس داووس یک��ی از فرصت‌هایی اس��ت که‬ ‫تصمیم‌گی��ران و مجری��ان اقتص��اد جهان��ی از آن‬ ‫استفاده می‌کنند تا بتوانند تا جایی‌که امکان دارد‪،‬‬ ‫مش��کالت پیش‌رو در اقتصاد جهانی را به کمترین‬ ‫حالت ممکن خود برس��انند تا ش��اید دنیا‪ ،‬دنیایی‬ ‫با مش��کالت مالی کمتر باشد‪ ،‬چرا که «اقتصاد» و‬ ‫وضعیتی که بر این حوزه مهم اس��ت‪ ،‬دغدغه اصلی‬ ‫و نخست رهبران جهان است‪.‬‬ ‫داریوش قنبری‪ ،‬نماینده س��ابق مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی با اش��اره به اهمی��ت اجالس‌هایی چون‬ ‫داووس می‌گوید‪« :‬روش��ی که کش��ور‌ها متاسفانه‬ ‫پیش گرفته‌اند‪ ،‬این اس��ت که تم��ام معادالت را با‬ ‫مت��ر و معیار سیاس��ی می‌بینند و ب��ه همین دلیل‬ ‫مس��ائل اتفاق افتاده در دیپلماسی جهان‪ ،‬تعامالت‬ ‫اقتص��ادی و تج��اری را تحت‌الش��عاع خ��ود ق��رار‬ ‫می‌دهد‪.‬‬ ‫از ای��ن رو باید امید به این داش��ت تا رویکرد‌ها‬ ‫منطقی باش��د ت��ا اجالس داووس تاثی��ر الزم را بر‬ ‫اقتص��اد کالن بگ��ذارد‪ ».‬این کار‌ش��ناس مس��ائل‬ ‫درباره‬ ‫سیاس��ی و اقتصادی در گفت‌و‌گویی با‬ ‫اهمیت و تاثیر اجالس داووس و س��ایر نشست‌های‬ ‫اقتصادی بر کاهش مشکالت می‌گوید‪.‬‬ ‫€ €اجلاس داووس چه تاثی�ری در معادالت‬ ‫اقتصاد و تجارت جهانی دارد؟‬ ‫داووس‬ ‫اجالس��ی که ب��ه دلی��ل میزبانی ش��هر‬ ‫ِ‬ ‫س��وئیس‪ ،‬به اجالس داووس معروف است‪ ،‬یکی از‬ ‫مهم‌ترین گردهمایی‌هاس��ت که در حوزه اقتصاد با‬ ‫حضور تصمیم‌گیران ارشد اقتصادی کشور‌ها برگزار‬ ‫می‌شود‪ .‬از آنجایی که این نشست محلی برای طرح‬ ‫فرصت‌ها و تهدیدهای اقتصادی است و همچنین با‬ ‫در نظر گرفتن حضور چهره‌های شاخص و مسئول‪،‬‬ ‫باید اجالس جهانی را جدی گرفت‪.‬‬ ‫€ €یعن�ی اجالس داووس می‌تواند مش�کالت‬ ‫اقتصاد را برطرف کند؟‬ ‫حتم��ا‪ .‬یکی از دغدغه‌های جدی نظام بین‌الملل‪،‬‬ ‫نظام اقتصادی و باال و پایین‌های این حوزه بس��یار‬ ‫تاثیر‌گذار است‪ .‬به همین دلیل کشور‌ها سعی دارند‬ ‫از نشس��ت‌هایی چ��ون اجالس داووس و جلس��ات‬ ‫دیگر بیش��ترین اس��تفاده ممکن را ببرند‪ ،‬چرا که‬ ‫مولفه اصلی پیشرفت و توسعه‪ ،‬این است که جوامع‬ ‫مشکل اقتصادی نداشته باشند و در نتیجه «آرامش‬ ‫مالی» باعث آرامش الیه‌های مختلف مردم شود‪.‬‬ ‫€ €اجلاس ‪ ۲۰۱۵‬میالدی رک�ود اقتصادی را‬ ‫مورد توجه قرار داده اس�ت‪ .‬س�وال این است‬ ‫واکن�ش اجالس داووس به «بحران اقتصادی»‬ ‫که در چند س�ال گذش�ته به طور جدی نقاط‬ ‫مختلف را درگیر خود کرده است‪ ،‬چیست؟‬ ‫اجالس داووس در ‪ ۴۴‬دوره گذش��ته‪ ،‬نشان داده‬ ‫که اتفاقی موثر است و در برهه‌های مختلف‪ ،‬باعث‬ ‫کمرنگ شدن بحران‌های متعددی شده است‪.‬‬ ‫ب��ا در نظ��ر گرفتن اینک��ه «رک��ود» در «فضای‬ ‫جهان��ی اقتصاد و تجارت» در چند س��ال گذش��ته‬ ‫هزینه‌های زیادی را تحمیل کرده اس��ت‪ ،‬حاضران‬ ‫در نشس��ت س��وئیس تیتر اصلی را به این مس��ئله‬ ‫اختصاص دادند و حتما رایزنی‌هایی انجام ش��ده تا‬ ‫بتوانند اقتصاد دنیا را از رکود نجات بدهند‪.‬‬ ‫اما نکته مهم این اس��ت ک��ه تصمیم‌های گرفته‬ ‫شده و برنامه‌هایی که نوشته می‌شود‪ ،‬فقط با «نگاه‬ ‫اقتصادی» مواجه ش��ود تا بلک��ه تاثیرگذاری کافی‬ ‫داشته باشد‪.‬‬ ‫متاسفانه در حال حاضر روشی که کشور‌ها پیش‬ ‫گرفته‌اند‪ ،‬این اس��ت که تمام مع��ادالت را با متر و‬ ‫معیار سیاس��ی می‌بینند و به همین دلیل مس��ائل‬ ‫اتفاق افتاده در دیپلماسی جهان‪ ،‬تعامالت اقتصادی‬ ‫و تجاری را تحت‌الشعاع خود قرار می‌دهد‪.‬‬ ‫از ای��ن رو بای��د امید به این داش��ت تا رویکرد‌ها‬ ‫منطقی باش��د که اج�لاس داووس تاثیر الزم را بر‬ ‫اقتصاد کالن بگذارد‪.‬‬ ‫€ €ب�ا این ح�ال همچنان نگاه‪ ،‬نگاهی سیاس�ی‬ ‫اس�ت‪ .‬به عنوان مثال مشکالتی که امریکا برای‬ ‫روسیه به وجود آورده یا تحریم‌هایی که به ایران‬ ‫از جانب غرب تحمیل می‌ش�ود‪ ،‬همچنان برآمده‬ ‫از نگاه‌های سیاسی است‪.‬‬ ‫متاس��فانه همین‌طور اس��ت و با توج��ه به اراده‬ ‫منف��ی «رودرروی��ی» که کش��ور‌ها نس��بت به هم‬ ‫دارند‪ ،‬همچنان ش��اهد این مس��ئله هس��تیم و به‬ ‫همین دلیل آنچه مش��اهده می‌شود‪ ،‬این است که‬ ‫مش��کالت اقتصادی نه‌تنها کاه��ش پیدا نمی‌کند‪،‬‬ ‫بلک��ه روز‌به‌روز رکودی بیش��تر نظام پولی جهان را‬ ‫با بحران مواجه می‌کند‪.‬‬ ‫پس باید گفت که منافع سیاسی را باید از اهداف‬ ‫اقتص��ادی جدا کرد تا تصمیماتی نظیر تصمیم‌های‬ ‫اجالس داووس یا نشست‌های دیگر بتوانند کاهش‬ ‫مشکالت را در حوزه اقتصاد موجب شوند‪.‬‬ ‫€ €فض�ای تجارت جهانی از این اجالس‌ها چه‬ ‫تاثیری می‌گیرد؟‬ ‫به طور قطع و یقین نشس��ت‌های این‌چنینی در‬ ‫تعامالت تجاری کشور‌ها با یکدیگر هم موثر است‪،‬‬ ‫ب��ه هر حال تج��ارت به عنوان یک��ی از بخش‌های‬ ‫اصل��ی و س��اختاری اقتصاد ش��ناخته می‌ش��ود و‬ ‫همان‌ط��ور که اقتص��اد را بدون تج��ارت نمی‌توان‬ ‫س��امان داد‪ ،‬الزمه حضور پررنگ در فضای تجاری‬ ‫هم اقتصادی پویاست‪.‬‬ ‫€ €به نظر ش�ما مشکل اصلی فضای اقتصادی‬ ‫و تجاری چیست؟‬ ‫«رکود» حتی اقتصادهای مطرح را هم با بحران‬ ‫روبه‌رو کرده و به طور طبیعی تجارت جهانی را هم‬ ‫مختل کرده که برای برون‌رفت از این ش��رایط‪ ،‬نیاز‬ ‫است همه کشورهای جهان بتوانند و البته بخواهند‬ ‫گامی مثبت در زمینه بهبود وضعیت بردارند‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫گام‌هایی برای‬ ‫باز کردن درهای‬ ‫ایران به روی جهان‬ ‫عاطفه خسروی‬ ‫دبیر گروه تجارت‬ ‫دهکده کوچ��ک و خوش آب‌وه��وای داووس در‬ ‫کوهپایه‌های آلپ روزگاری تفرجگاه اعیان و اشرافی‬ ‫ب��ود که ب��رای تفریح و اس��کی به دهکده ش��رقی‬ ‫سوئیس س��فر می‌کردند‪ .‬شاید تبلیغات گسترده از‬ ‫آب و هوای مطلوب این دهکده بود که پای تاجران‬ ‫و اقتصاددان��ان بزرگ جهان را به این «کوهس��تان‬ ‫س��حرآمیز» باز کرد تا با پیش��نهاد کالوس شواب‪،‬‬ ‫اس��تاد تجارت و بازرگانی دانش��گاه ژن��و کوه‌های‬ ‫آلپ محملی ش��ود برای تبادل‌نظر درباره سیاست‪،‬‬ ‫بازرگانی و اقتصاد کشورهای جهان‪ .‬این چنین بود‬ ‫که از س��ال ‪ 1971‬میالدی‪ ،‬بنیاد اجالس س��االنه‬ ‫مجم��ع جهان��ی اقتص��اد (‪world economic‬‬ ‫‪ )forum‬گذاش��ته شد‪ .‬در س��ال‌های نخست نام‬ ‫ای��ن اجالس «مجم��ع مدیریت اروپا» ب��وده که با‬ ‫هدف آش��نا کردن کارآفرینان و تاجران اروپایی با‬ ‫ش��یوه مدیریت امریکایی برگزار می‌شد و رفته‌رفته‬ ‫محملی جهانی شد برای بررسی اقتصاد و سیاست‬ ‫جهان‪.‬‬ ‫ای��ن اجالس که همه‌س��اله در آخری��ن روزهای‬ ‫نخس��تین ماه سال میالدی برگزار می‌شود فرصتی‬ ‫اس��ت برای مدیران تجاری و صنعتی کش��ورهای‬ ‫جهان تا با صرف حداقل هزینه و زمان‪ ،‬مش��کالت‬ ‫و برنامه‌های آینده کشورش��ان را به اطالع باالترین‬ ‫سطح مدیران و تصمیم‌گیران جهانی برسانند و در‬ ‫تعیین خط مش��ی آینده اقتص��اد منطقه و جهان‬ ‫تاثیر‌گذار باش��ند‪ .‬برهمین اس��اس است که سهم‬ ‫هر یک از کش��ورهای حاضر در اجالس داووس به‬ ‫سطح هیات‌های تجاری‪ ،‬صنعتی و اقتصادی همراه‬ ‫روس��ای جمهوری ک��ه میهمان داووس هس��تند‪،‬‬ ‫بستگی دارد‪ .‬مسلم اس��ت کشورهایی که با هزینه‬ ‫هنگفت و از راه‌های دور به این اجالس زمس��تانی‬ ‫می‌آیند‪ ،‬قص��د دارند با امضای قراردادهای تجاری‪،‬‬ ‫صنعتی‪ ،‬اقتصادی و حتی علمی و فرهنگی با دستی‬ ‫پر به کشورش��ان بازگردند‪ .‬اجالس داووس س��ال‬ ‫گذش��ته با شعار «شکل‌‌دهی دوباره جهان‪ :‬پیامدها‬ ‫برای جامعه‪ ،‬سیاس��ت و اقتصاد» برگزار شد‪ .‬چهل‬ ‫و چهارمی��ن مجمع جهانی اقتص��اد میزبان ‪2500‬‬ ‫ش��رکت‌کننده از سراس��ر جهان بود‪ .‬در میان این‬ ‫افراد ‪ ۳۰‬رییس‌جمهوری و نخس��ت‌وزیر و ‪ ۸۰‬مقام‬ ‫رس��می کشورها حضور داشتند‪ .‬حسن روحانی هم‬ ‫دومین رییس‌جمهور ایران بود که «کالوس شواب»‬ ‫ب��رای دعوت از وی‪ ،‬کارت دعوت حضور در اجالس‬ ‫داووس را بعد از ‪ ۸‬سال برای ایران فرستاد‪ .‬پیش از‬ ‫روحانی‪ ،‬تنها رییس‌جمهور خاتمی در داووس قدم‬ ‫زده بود‪ .‬روحانی سخنران روز دوم کنفرانس داووس‬ ‫با موضوع «ایران در جهان» برای حاضران سخنرانی‬ ‫کرد‪ .‬روحانی با پرداختن به توافق هسته‌ای با ‪5+1‬‬ ‫به ترسیم فضایی امن برای ایران‪ ،‬به موضوع جذب‬ ‫س��رمایه‌گذاران خارجی و کاستن از فشار تحریم‌ها‬ ‫پرداخت‪ .‬شرکت در اجالس داووس نخستین سفر‬ ‫ریی��س دولت تدبیر و امید به اروپا بود و از آنجا که‬ ‫ب��زرگان اقتصادی کل جهان زیر یک س��قف جمع‬ ‫ش��ده بودند فرصت مغتنمی بود برای بازشناسایی‬ ‫ایران��ی که کلید دولت‌اش به روحانی و دولت تدبیر‬ ‫و امی��د رس��یده بود‪ .‬روحان��ی که ب��رای بازکردن‬ ‫درهای سیاسی و اقتصادی ایران به سوی جهانیان‬ ‫روی کار آم��ده ب��ود‌‪ ،‬در اجالس داووس با صراحت‬ ‫س��رمایه‌گذاران را به سرمایه‌گذاری در ایران دعوت‬ ‫ک��رد‪ .‬نتیجه آنکه از همان روزها تا امروز در س��ایه‬ ‫تالش‌های م��ردان دولت روحان��ی درهای تجاری‬ ‫ایران ب ‌ه س��وی کشورها باز ش��ده و تفاهمنامه‌ها و‬ ‫قراردادهای تج��اری با رفت‌وآمد هیات‌های تجاری‬ ‫بخش خصوصی و حتی دولتی یکی پس از دیگری‬ ‫به امضا می‌رسند‪.‬‬ ‫این روزها هم س��ران کش��ورهای جهان دوباره‬ ‫برای برگزاری چهل‌وپنجمین نشست مجمع جهانی‬ ‫اقتصاد در داووس راهی س��وئیس شدند و نشست‬ ‫امس��ال با شعار «رویکرد جدید جهانی» برگزار شد‬ ‫و ه��دف خود را نیز بررس��ی مهم‌ترین چالش‌های‬ ‫جهان در سال ‪2015‬م بیان کرد‪ .‬همچنین ‪1500‬‬ ‫فعال تجاری‪ 1000 ،‬ش��رکت و ‪ 300‬چهره عمومی‬ ‫از س��ران انجمن‌های به رس��میت ش��ناخته شده‬ ‫ازجمل��ه کارآفرینان اجتماعی و جهانی و همچنین‬ ‫پیش��گامان فن��اوری‪ ،‬نمایندگانی از س��ازمان‌های‬ ‫بین‌الملل��ی‪ ،‬برخ��ی از رهبران مذهب��ی‪ ،‬فرهنگی‪،‬‬ ‫دانشگاهی و رسانه‌ها در این اجالس شرکت کردند‪.‬‬ ‫محم��د نهاوندیان‪ ،‬رییس دفت��ر رییس‌جمهوری و‬ ‫وزی��ر امور خارجه جمهوری اس�لامی ایران نیز در‬ ‫این مجمع جهان��ی حضور یافتند تا عالوه‌بر حضور‬ ‫در اجالس‪ ،‬تالش‌ها برای بازکردن درهای اقتصاد و‬ ‫سیاست ایران به روی کشورهای جهان ادامه یابد‪.‬‬
‫اخبار نمایشگاهی‬ ‫برپایی ‪ ۲‬نمایشگاه اقتصادی‬ ‫ایران در عراق و قطر‬ ‫‪26‬‬ ‫یکشنبه ‪ 5‬بهمن ‪ 4 - 1393‬ربیع الثانی ‪ 25 -1436‬ژانویه ‪ -2015‬شماره ‪ -141‬پیاپی ‪1459‬‬ ‫گفت‌وگوی‬ ‫اکسپو‬ ‫‪trade@smtnews.ir‬‬ ‫با نماینده گروه طراح پاویون ایران در اکسپو ‪2015‬‬ ‫مهندسی مدرن با کمک ‪ 7‬اقلیم کشاورزی‬ ‫تس�نیم ‪ -‬در بهمن س��ال‌جاری دو نمایش��گاه‬ ‫اختصاصی توانمندی‌های جمهوری اسالمی ایران‬ ‫در قطر و عراق برگزار می‌شود‪.‬‬ ‫به‌منظ��ور اج��رای خ��ط مش��ی‌های تجاری و‬ ‫ارتقای س��طح صادرات غیرنفتی کشور نمایشگاه‬ ‫اختصاصی توانمندی‌های جمهوری اسالمی ایران‬ ‫در دوح��ه قطر از ‪ 15‬تا ‪ 19‬فوریه و نمایش��گاه‬ ‫اختصاصی توانمندی‌های جمهوری اسالمی ایران‬ ‫در بغداد ع��راق از تاریخ ‪ 16‬تا ‪ 19‬فوریه برگزار‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫ای��ن دو نمایش��گاه فرص��ت مناس��بی را برای‬ ‫ش��رکت‌های فعال خدماتی ‪ -‬تولیدی و صادراتی‬ ‫کش��ور به منظور حضور در بازارهای دو کش��ور‬ ‫قطر و عراق فراهم می‌آورد که از طریق صادرات‬ ‫محصوالت و خدمات یا اقدام جهت سرمایه‌گذاری‬ ‫و فعالیت‌های مشترک تعامالت برون مرزی خود‬ ‫را گسترش دهند‪.‬‬ ‫بزرگتریننمایشگاه‬ ‫در و پنجره خاورمیانه در تهران‬ ‫ایرن�ا ‪ -‬بزرگتری��ن نمایش��گاه بین‌المللی در و‬ ‫پنج��ره منطق��ه خاورمیانه روز جمع��ه با حضور‬ ‫مقامات وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‪ ،‬وزارت‬ ‫راه‌وشهرس��ازی‪ ،‬مدیرعام��ل ش��رکت س��هامی‬ ‫نمایش��گاه‌های بین‌المللی ایران‪ ،‬روس��ای برخی‬ ‫از کمیس��یون‌های اقتصادی نمایندگان مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی و روس��ای اتحادیه‌ه��ای و‬ ‫انجمن‌های مرتبط در محل دائمی نمایشگاه‌های‬ ‫بین‌المللی تهران‪ ،‬آغاز به‌کار کرد‪.‬‬ ‫در ای��ن روی��داد بزرگ بیش از ‪ 470‬ش��رکت‬ ‫داخل��ی و خارج��ی نوین‌تری��ن و جدیدتری��ن‬ ‫فناوری‌ه��ا‪ ،‬تولیدات‪ ،‬تجهیزات و خدمات مربوط‬ ‫به صنع��ت در و پنج��ره‪ ،‬سیس��تم‌های کنترل‬ ‫ت��رددی و دیگر صنای��ع وابس��ته را عرضه و در‬ ‫معرض دید عالقه‌مندان قرار دادند‪.‬‬ ‫در ششمین نمایش��گاه بین‌المللی در و پنجره‬ ‫و صنایع وابس��ته ش��رکت‌هایی از ترکیه‪ ،‬چین‪،‬‬ ‫اس��پانیا‪ ،‬هنگ کن��گ‪ ،‬ایتالیا‪ ،‬ام��ارات‪ ،‬آلمان و‬ ‫تای��وان درکنار ش��رکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی‬ ‫کش��ورمان‪ ،‬انواع محصوالت و خدمات خودشان‬ ‫را ارائه کرده‌اند‪.‬‬ ‫تع��داد ش��رکت‌های خارج��ی از ‪ 47‬ش��رکت‬ ‫پارس��ال‪ ،‬امس��ال با حدود ‪ 30‬درصد افزایش به‬ ‫‪ 70‬شرکت رسیده است و از نظر متراژ نیز بخش‬ ‫خارجی این نمایش��گاه‪ ،‬امسال ‪ 150‬درصد رشد‬ ‫داشته است‪.‬‬ ‫شش��مین نمایش��گاه بین‌الملل��ی در و پنجره‬ ‫و صنای��ع وابس��ته در فضایی افزون‌ب��ر ‪ 47‬هزار‬ ‫مترمربع‪ ،‬در ‪ 13‬س��الن نمایشگاهی و در ‪ 5‬گروه‬ ‫اصلی؛ گ��روه پروفیل یو پی وی س��ی‪ ،‬گروه در‬ ‫و پنج��ره یو پی وی س��ی‪ ،‬گروه ماش��ین‌آالت و‬ ‫تجهی��زات‪ ،‬گروه در و پنجره آلومینیومی و گروه‬ ‫یراق‌آالت‪ ،‬شیش��ه پنجره و نشریات تخصصی به‬ ‫صورت تفکیکی برپا شده است‪.‬‬ ‫نخستین نمایشگاه بین‌المللی‬ ‫چای و قهوه در کیش‬ ‫مه�ر ‪ -‬نخس��تین نمایش��گاه بین‌المللی چای‪،‬‬ ‫قهوه‪ ،‬کافی‌شاپ و صنایع وابسته در جزیره کیش‬ ‫برگزار می‌شود‪.‬‬ ‫نخس��تین نمایش��گاه بین‌المللی چ��ای‪ ،‬قهوه‪،‬‬ ‫کافی‌شاپ با حضور ‪ 30‬شرکت داخلی و خارجی‬ ‫از تاری��خ ‪ 11‬ت��ا ‪ 13‬بهمن س��ال‌جاری در تاالر‬ ‫بزرگ شهر جزیره کیش برگزار می‌شود‪.‬‬ ‫نشان (برند)های معتبر چای و قهوه و همچنین‬ ‫نش��ان (برند)ه��ای جهان��ی در مس��ابقات ملی‬ ‫باریس��تای ایران در بی��ش از ‪ 30‬غرفه در کنار‬ ‫استادان و کارشناسان این حوزه در این نمایشگاه‬ ‫حضور خواهند داشت‪.‬‬ ‫در این نمایش��گاه برای نخس��تین‌بار مسابقات‬ ‫ملی باریس��تای ای��ران زیرنظر انجم��ن جهانی‬ ‫رویداده��ای قه��وه(‪ )WCE‬و ب��ا حض��ور‬ ‫س��رداوران منتخب انجمن و قهرمان مس��ابقات‬ ‫جهانی باریس��تا ‪ 2014‬در جزی��ره کیش برگزار‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫میلاد محمدی – گروه تج�ارت‪ :‬یکی‬ ‫از بخش‌های��ی که در اکس��پو میالن مورد‬ ‫توج��ه و جذابیت ق��رار می‌گیرد‪ ،‬ش��کل‬ ‫طراحی پاوی��ون کشورهاس��ت‪ .‬از این رو‬ ‫بازدیدکنن��دگان و ایرانی��ان نی��ز منتظر‬ ‫هستند تا جذابیت‌های پاویون ایران را در‬ ‫ایتالیا ببینند و ابع��اد مختلف آن را درک‬ ‫کنن��د‪ .‬اگرچه در گزارش‌ه��ای قبلی و در‬ ‫سلس��له مباحث اکسپوتوگرافی‪ ،‬به معرفی‬ ‫پاویون ایران پرداختیم اما موفق نش��دیم‬ ‫تم��ام ابعاد و زوای��ای آن را به‌طور کامل و‬ ‫همه‌جانبه مورد بررسی قرار بدهیم‪.‬‬ ‫به‌تازگ��ی فرصتی دس��ت داد تا س��راغ‬ ‫طراحان برجس��ته‌ای بروی��م که در خالل‬ ‫انجام امور مربوط به اکس��پو کار طراحی و‬ ‫نظارت بر اج��رای طرح‌های پاویون ایران‪،‬‬ ‫چ��ه در قالب فضای داخل��ی و چه فضای‬ ‫خارج��ی آن را برعهده دارن��د‪ .‬در همین‬ ‫زمینه گفت‌وگویی داشتیم با جالل اویسی‪،‬‬ ‫نماینده و سخنگوی مجموعه «ره‌شهر» به‬ ‫عنوان گروه طراح پاویون ایران در اکس��پو‬ ‫‪ .2015‬بخ��ش نخس��ت ای��ن مصاحبه با‬ ‫موضوع چگونگی شکل‌گیری پاویون ایران‬ ‫و همکاری با کمیته‌های هفتگانه در‬ ‫منتشر می‌ش��ود‪ .‬در قسمت‌های بعدی به‬ ‫بررس��ی بخش‌های مختلف س��ازه ایران و‬ ‫همچنی��ن طرح‌های فناوران��ه و ایده‌های‬ ‫مدرن در ای��ن فضای بزرگ می‌پردازیم‪ .‬با‬ ‫ما همراه باشد‪‌:‬‬ ‫€ €‪ 7‬کمیت�ه ب�رای پیش�برد اهداف‬ ‫ایران در اکس�پو میالن فعال هستند‪.‬‬ ‫بعضی از طرح‌های کمیته‌ها برای ارائه‬ ‫در پاوی�ون ایران ب�ه صورت مجازی و‬ ‫برخی دیگ�ر در قالب واقعی ش�رایط‬ ‫نمای�ش و اجرا دارند‪ .‬برخ�ی دیگر از‬ ‫طرح‌ها را نیز می‌توان در قالب طراحی‬ ‫داخلی ی�ا خارجی به تصویر کش�ید‪.‬‬ ‫برای اجرای طرح‌های این هفت کمیته‬ ‫ک�ه قابلیت تلفیق با معم�اری پاویون‬ ‫ایران را دارند‪ ،‬چه برنامه‌هایی دارید؟‬ ‫بع��د از اینکه بحث طراح��ی داخلی آن‬ ‫به ص��ورت جدی پیش آمد‪ ،‬م��ا ناگزیر با‬ ‫کمیته‌ه��ای هفتگانه به صورت مس��تقیم‬ ‫و برای جم��ع‌آوری نظ��رات مختلف وارد‬ ‫صحب��ت ش��دیم‪ .‬به ه��ر ح��ال معماری‬ ‫داخلی باید به گونه‌ای باش��د که از طرفی‬ ‫با موضوع اکس��پو تناسب داشته و از طرف‬ ‫دیگر‪ ،‬با طرح‌ه��ای مختلفی که کمیته‌ها‬ ‫برای خودش��ان داش��تند‪ ،‬هماهنگ باشد‪.‬‬ ‫ب��ه هر حال اکس��پو ‪ 2015‬میالن‪ ،‬از نظر‬ ‫اینکه حضور ای��ران‪ ،‬یک حضور متفاوت و‬ ‫چشمگیر نس��بت به دوره‌های قبل است‪،‬‬ ‫قاب��ل اهمی��ت و توجه اس��ت و کار روی‬ ‫موضوع طراح��ی پاویون با توجه به فضای‬ ‫گس��ترده‌ای که در اختیار م��ا قرار گرفته‬ ‫بیش از پیش اهمیت پیدا می‌کند‪.‬‬ ‫امس��ال نخستین سالی اس��ت که غرفه‬ ‫ایران ب��ا زمینی که به آن واگذار ش��ده و‬ ‫س��اختمانی ک��ه طراحی ش��ده‪ ،‬س��اخته‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬در واقع ای��ران در دوره ‪ 6‬ماهه‬ ‫برگزاری اکس��پو‪ ،‬یک فض��ای اختصاصی‬ ‫دارد که معرف فرهنگ‪ ،‬هن��ر‪ ،‬اقتصاد و‪...‬‬ ‫کش��ورمان است و با توجه به نگاه ابتکاری‬ ‫و تولیدی که درباره کش��ورهای مس��تقل‬ ‫وجود دارد‪ ،‬ای��ران می‌تواند در این محفل‬ ‫خود را آن‌طور که باید نشان بدهد‪.‬‬ ‫در ه��ر ص��ورت م��ا در جلس��ات‌مان با‬ ‫کمیته‌ه��ای مختلف س��عی داش��تیم به‬ ‫نظ��رات مش��ترک برس��یم ت��ا طرح‌های‬ ‫خودمان را به اشتراکات قابل اجرا برسانم‪.‬‬ ‫یک��ی از مهم‌ترین کمیته‌ها در این زمینه‪،‬‬ ‫کمیته کش��اورزی اس��ت که اساس و پایه‬ ‫غرفه ایران را ش��امل می‌شود‪ .‬بحث تغذیه‬ ‫زمین و انرژی برای حیات به عنوان ش��عار‬ ‫اصلی اکس��پو میالن مدنظر است و ایران‬ ‫ه��م قصد دارد مقول��ه فرهنگ و غذا را در‬ ‫مدت زم��ان حضورش م��ورد اهمیت قرار‬ ‫دهد‪.‬‬ ‫کانس��پت (ط��رح اولیه) غرفه ما س��فره‬ ‫اس��ت‪ .‬س��فره ایرانی برای همه به عنوان‬ ‫خاستگاه تهیه غذا محترم بوده و از دیرباز‬ ‫آداب خودش را داشته است‪ .‬سعی کردیم‬ ‫در فضای اصلی بحث رستنی‌های خوراکی‬ ‫را نیز که از زمین به دس��ت می‌آید بتوانیم‬ ‫عرض��ه کنی��م‪ .‬به ط��ور طبیع��ی موضوع‬ ‫کشاورزی خیلی مهم‌تر از دیگر موضوعات‬ ‫مطرح ش��ده است و فکر می‌کنم بیشترین‬ ‫جلسات را ما با کمیته کشاورزی داشته‌ایم‪.‬‬ ‫€ €چه موضوعاتی را در جلسات خود‬ ‫با کمیته کشاورزی نهایی کردید؟‬ ‫‪ 3‬محور اساس��ی را در این جلس��ات مد‬ ‫نظر داشتیم‪ .‬نخست بحث درختانی بود که‬ ‫فقط در ایران می‌رویند‪ ،‬دوم بحث گیاهان‬ ‫که در این زمین��ه موضوع گیاهان دارویی‬ ‫جای��گاه بس��یار بااهمیت��ی دارند و س��وم‬ ‫موض��وع خوراکی‌های مه��م ایرانی مطرح‬ ‫بود‪ .‬ما در جلس��ات مختلف بر س��ر نحوه‬ ‫شناس��ایی‪ ،‬نگهداری و انتقال رستنی‌های‬ ‫ایران��ی بحث و تبادل‌نظر داش��تیم‪ .‬نتیجه‬ ‫جلس��ات در نهایت به ای��ن موضوع منجر‬ ‫ش��د که ما با کمیته کش��اورزی بیشترین‬ ‫هماهنگی را داش��ته باشیم و ماحصل آن‬ ‫طرحی اس��ت که به ش��کلی زیبا و جذاب‬ ‫درآم��ده و در حقیقت وقت��ی وارد پاویون‬ ‫ای��ران می‌ش��ویم بیش��تر با فضای س��بز‬ ‫مواجه‌ایم‪ .‬البته س��بز نه به معنای چمن‪،‬‬ ‫‌بلکه گیاهان ایرانی که حیات روح و جسم‬ ‫هس��تند‪ ،‬در معرض دی��د بازدیدکنندگان‬ ‫پاویون ایران قرار می‌گیرد‪.‬‬ ‫€ €گویا در بحث‌های مربوط به کمیته‬ ‫کش�اورزی طرح�ی با عن�وان ‪7‬اقلیم‬ ‫کش�اورزی هم ب�رای نمای�ش مدنظر‬ ‫است‪ .‬طرح ‪ 7‬اقلیم قابلیت این را دارد‬ ‫که در سازه نمایش داده شود؟‬ ‫اتفاقا این موضوع پیش��نهاد خود ما بود‬ ‫چون از ابتدا ما درگیر کانس��پت‌های این‬ ‫طرح بودیم‪ .‬موضوع ‪7‬اقلیم و ‪ 7‬زیس��تگاه‬ ‫کش��ور ایران از همان ابتدا پیش��نهاد شد‪.‬‬ ‫این طرح یک برنامه به‌هم پیوسته است که‬ ‫با کمک دو نفر از متخصصان فضای س��بز‬ ‫مطرح ش��ده و با همفکری چند متخصص‬ ‫دیگر در کمیته کش��اورزی یک کار بسیار‬ ‫قوی از دل این پیشنهاد خارج شده‪ ،‬نتیجه‬ ‫آن هم در پاویون ایران قابل مشاهده است‪.‬‬ ‫البت��ه طرح‌های اولی��ه در بحث کمیته‬ ‫کشاورزی تغییرات بسیاری داشت و آنچه‬ ‫در نمونه اولیه ارائه ش��د با آنچه قرار است‬ ‫به مرحله اجرا برس��د‪ ،‬تفاوت‌های بسیاری‬ ‫دارد‪ .‬مس��ئوالن با مواردی موافقت کردند‬ ‫ک��ه طرح ‪7‬اقلیم یکی از این موارد اس��ت‬ ‫که با توجه به تنوع زیس��تگاه‌ها در ایران و‬ ‫تقارن فرهنگی کشورمان با بحث کشاورزی‬ ‫مورد توجه و استقبال قرار گرفت‪.‬‬ ‫نکته دیگ��ر در م��ورد المان‌های مثلث‬ ‫ش��کلی اس��ت که نوع طراحی و هندس��ه‬ ‫پاویون ایران مطرح خواهد شد؟‬ ‫این دو کمیته هم به نس��بت کمیته‌های‬ ‫دیگر اهمیت بیش��تری داشتند‪ .‬از طرفی‬ ‫برنامه‌های آنها نیز ظرفیت‌های بیش��تری‬ ‫ب��رای کار دارند‪ .‬گردش��گری یک موضوع‬ ‫بس��یار ج��دی اس��ت و س��عی کردی��م‬ ‫جذابیت‌های مختلفی را در طراحی پاویون‬ ‫لحاظ کنیم تا هر کس برای بازدید به غرفه‬ ‫ما س��ر زد‪ ،‬در درجه نخست برای ورود به‬ ‫ایران ترغیب ش��ود و از طرفی دیدگاه‌های‬ ‫منفی نسبت به آن از بین برود‪.‬‬ ‫بح��ث فرهنگ و هنر هم اهمیت ویژه‌ای‬ ‫دارد‪ .‬در کنار توجه به گردشگری و مباحث‬ ‫مربوط به کشاورزی‌‪ ،‬این فرهنگ و تمدن‬ ‫ماس��ت که قرار است در قالب یک طراحی‬ ‫ویژه معرفی ش��ود و در جلس��ات جس��ته‬ ‫و گریخت��ه‌ای ک��ه با اعضای ای��ن کمیته‬ ‫داش��تیم‪ ،‬قرار ش��د بخش‌هایی از پاویون‬ ‫ای��ران را ب��رای ارائه موضوع��ات فرهنگی‬ ‫اختصاص بدهیم‪ .‬امی��دوارم به‌زودی همه‬ ‫چی��ز از جمل��ه طرح‌های مش��ترک ما با‬ ‫کمیته‌های هفتگانه در کمیته تلفیق نهایی‬ ‫بشود و بتوانیم سریع‌تر وارد فازهای بعدی‬ ‫کار شویم چون اگر سرعت عمل‌مان را باال‬ ‫نبریم‪ ،‬ممکن اس��ت کمی در زمان اجرا به‬ ‫نوع طراحی و هندسه‬ ‫المان‌های مثلثی شکل‬ ‫برگرفته از معماری و‬ ‫هندسه ایرانی است در‬ ‫هر کدام از این سازه‌های‬ ‫مثلثی شکل‪ ،‬گل و گیاه و‬ ‫درخت کاشته می‌شود‪.‬‬ ‫اغلب درختانی هم که برای‬ ‫نمایش به آنجا می‌بریم‪،‬‬ ‫‌درخت‌های انار‌‪ ،‬گردو و‬ ‫بوته‌های زرشک و زعفران‬ ‫است‬ ‫المان‌های مثلثی شکل برگرفته از معماری‬ ‫و هندسه ایرانی است که در گذشته بسیار‬ ‫بیشتر از حاال ش��اهد آن بودیم‪ .‬این طرح‬ ‫و ایده قدیمی قرار اس��ت زیرساختی برای‬ ‫نگهداری فضای سبز در پاویون ایران باشد‪.‬‬ ‫یعنی در هر کدام از این س��ازه‌های مثلثی‬ ‫شکل‪ ،‬گل و گیاه و درخت کاشته می‌شود‪.‬‬ ‫اغلب درختانی هم که برای نمایش به آنجا‬ ‫می‌بریم‪‌،‬درخت‌های انار‌‪ ،‬گردو و بوته‌های‬ ‫زرش��ک و زعفران اس��ت‪ .‬بخش عمده‌ای‬ ‫از معرف��ی م��ا هم به صورت مج��ازی و از‬ ‫طریق صفحات نمایشی است‪ .‬فرهنگ‌های‬ ‫مختلف‪ ،‬آیین‌های کهن‪ ،‬بحث‌های مربوط‬ ‫به معیش��ت و غذا و هر چی��ز دیگری که‬ ‫بتوان در قالب‌های صوتی و تصویری ارائه‬ ‫داد‪ ،‬به شکل مجازی معرفی خواهد شد‪.‬‬ ‫€ €با توج�ه ب�ه ویژگی‌ه�ای معرفی‬ ‫ای�ران‪ ،‬کمیته‌ه�ای گردش�گری و‬ ‫فرهنگ و هنر ه�م در این برنامه‌های‬ ‫قابل ارائه در پاوی�ون ایران از اهمیت‬ ‫باالیی برخوردار اس�ت‪ .‬این جلس�ات‬ ‫در چه زمینه‌ای و ب�ا چه نتیجه‌ای در‬ ‫مشکل بخوریم‪.‬‬ ‫€ €در معرفی شرکت ره‌شهر به عنوان‬ ‫طراح پاویون ایران و مس�ئولیتی که‬ ‫ای�ن مجموعه در اکس�پو میلان ایفا‬ ‫می‌کند‪ ،‬چه می‌توان گفت؟‬ ‫ش��رکت مهندسین مش��اور ره‌شهر یک‬ ‫مجموع��ه طراح��ی و معم��اری حرفه‌ای‬ ‫است‪ .‬ارتباط ما با پروژه اکسپو از فراخوان‬ ‫مس��ابقه طراحی پاویون آن شکل گرفت‪.‬‬ ‫دو س��ال پی��ش ما در مس��ابقه ش��رکت‬ ‫کرده و طرح‌ه��ای پیش��نهادی خودمان‬ ‫را ارائ��ه کردیم‪ .‬مدی��ران آن زمان (دولت‬ ‫ده��م) طرح را از میان چندین طرح دیگر‬ ‫پس��ندیدند و بنابراین ما به عنوان یکی از‬ ‫اعضای این گروه ب��ه کمیته‌های هفتگانه‬ ‫اضافه شدیم‪.‬‬ ‫بعد از تغییر دول��ت‪ ،‬برخی تغییرات در‬ ‫این طرح مطرح ش��د که البت��ه تغییرات‬ ‫بس��یار خوبی بود و به رشد و تکامل پروژه‬ ‫م��ا کمک ک��رد‪ .‬در اوای��ل کار ‪ 7‬یا ‪ 8‬نفر‬ ‫بودیم و در ادامه بس��ته به موضوعاتی که‬ ‫پی��ش آمد تعداد اعضای تیم گاهی به ‪20‬‬ ‫نفر هم رس��ید‪ .‬خیلی زود طرح اولیه یا به‬ ‫اصطالح کانسپت آن طراحی شده و کار را‬ ‫به شرکت مشاور ایتالیایی سپردیم تا آنها‬ ‫ه��م نظرات خ��ود را روی طرح در مرحله‬ ‫ف��از دو اج��را کنند تا در نهای��ت وارد فاز‬ ‫اجرا بش��ویم‪ .‬در ادامه کارها برای طراحی‬ ‫داخل��ی غرفه ای��ران دوب��اره از ما دعوت‬ ‫ش��د ت��ا این مرحل��ه را هم همی��ن گروه‬ ‫اج��را کند‪ ،‬بنابراین بازه��م تیم ما تجهیز‬ ‫ش��د‪ .‬یعنی همان افرادی که پیش‌تر با ما‬ ‫بودند‪ ،‬به اضافه کس��انی که در زمینه‌های‬ ‫طراح��ی داخلی متخصص بودند‪ ،‬آمدند و‬ ‫از ‪ 3‬ی��ا ‪ 4‬م��اه قبل ما تم��ام وقت درگیر‬ ‫کارهای مربوط ب��ه طراحی داخلی بودیم‬ ‫و هم‌اکن��ون در مراحل پایانی آن به س��ر‬ ‫می‌بریم‪.‬‬
‫معدن بین‌الملل‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫یکشنبه ‪ 5‬بهمن ‪ 4 - 1393‬ربیع الثانی ‪ 25 -1436‬ژانویه ‪ -2015‬شماره ‪ -141‬پیاپی ‪1459‬‬ ‫سود سرشار چینی‌ها از فاینانس و تجهیز ‪ 7‬طرح فوالدی‬ ‫‪27‬‬ ‫چینی‌ها با پول خودمان فاینانس می‌کنند‬ ‫گ�روه معدن‪ :‬اواس��ط مهر ماه مدیرعام��ل بانک صنعت‬ ‫و مع��دن از گش��ایش اعتب��ار ‪ 1/7‬میلی��ارد یورویی برای‬ ‫‪ 7‬ط��رح فوالدی خب��ر داده و اعالم کرده ت��ا یکی دو ماه‬ ‫آینده برای تمامی طرح‌های فوالدی گشایش اعتبار انجام‬ ‫خواهد ش��د‪ .‬این در حالی اس��ت که در چند روز گذشته‬ ‫مه��دی کرباس��یان‪ ،‬رییس هی��ات عامل ایمی��درو نیز از‬ ‫گش��ایش اعتبار برای تمامی ‪ 7‬ط��رح فوالدی خبر داده و‬ ‫گفت��ه بود تالش‌مان این اس��ت تا در س��ال ‪ 94‬طرح‌های‬ ‫پیش‌رو را راه‌اندازی کنیم‪ .‬در واقع اعالم گش��ایش اعتبار‬ ‫برای طرح‌ه��ای فوالدی از آن جهت حائز اهمیت اس��ت‬ ‫که در دولت گذش��ته احداث ‪ 7‬طرح فوالد با هدف ایجاد‬ ‫اشتغال در نقاط محروم کشور برنامه‌ریزی شد اما به علت‬ ‫مش��کالت زیادی که در زمینه تحری��م و رکود اقتصادی‬ ‫حاکم بر کش��ور وجود داش��ت این طرح‌ها راه‌اندازی نشد‬ ‫و در نهای��ت به عنوان میراثی از دولت گذش��ته به دولت‬ ‫جدی��د انتق��ال یافت‪ .‬البت��ه در دولت جدید ه��م وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت برای احیای س��رمایه‌هایی که در‬ ‫این طرح‌ها خاک می‌خورد تصمیم به واگذاری ‪ 7‬خواهران‬ ‫فوالدی به سازمان ایمیدرو گرفت و با تالش و رایزنی‌های‬ ‫انجام شده مقرر شد تا فاینانس طرح‌های فوالدی از سوی‬ ‫چینی‌ها انجام شود تا در چند سال آینده شاهد راه‌اندازی‬ ‫و آغاز تولید در این کارخانه‌ها باشیم‪ .‬در هر حال در چند‬ ‫هفته اخیر فاینانس تمامی فوالدی‌ها گشایش اعتبار شده‬ ‫اما این موضوع با واکنش‌های متفاوتی از س��وی فوالدی‌ها‬ ‫و فعاالن این حوزه مواجه اس��ت ب��ه گونه‌ای که برخی از‬ ‫کارشناس��ان معتقدند فاینانس چینی گران بوده و کیفیت‬ ‫تجهیزات مورد استفاده نیز بسیار پایین است‪.‬‬ ‫این کارشناس��ان می‌گویند طرف چینی که مس��ئولیت‬ ‫فاینانس طرح‌های فوالدی و همچنین تامین تجهیزات به‬ ‫عنوان پیمانکار را در ‪ 7‬طرح فوالدی کشور به عهده گرفته‪،‬‬ ‫قیمت‌ها را به ش��کل غیرمنطقی باال برده به طوری‌که اگر‬ ‫از تجهیزات اروپایی اس��تفاده می‌شد می‌توانستیم تا یک‬ ‫میلیارد یورو صرفه‌جویی داش��ته باشیم‪ .‬رضا شهرستانی‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬زمانی که حق‬ ‫عضو انجمن فوالد دراین‌باره به‬ ‫انتخاب وجود نداشته باشد چاره‌ای جز تحمل هزینه‌های‬ ‫اینچنین��ی وجود نخواهد داش��ت‪ .‬ضمن آنک��ه در دولت‬ ‫گذشته برای هر کدام از طرح‌های فوالدی میلیون‌ها دالر‬ ‫هزینه ش��ده بود که نیاز داشت احیاء شوند‪.‬وی افزود‪ :‬پول‬ ‫نفت فروخته ش��ده ایران در بانک‌های چین و هند بلوکه‬ ‫ش��ده و این در حالی است که آینده چندان روشنی برای‬ ‫آزادس��ازی این پول‌ها در کوتاه‌مدت وج��ود ندارد؛ از این‬ ‫رو از طرف چینی پیش��نهاد ش��د تا از محل همین پول‌ها‬ ‫تس��هیالتی در قالب فاینانس در اختیار طرح‌های فوالدی‬ ‫ق��رار گیرد‪ .‬وی در پاس��خ به اینکه برخی از فوالدس��ازان‬ ‫معتقدن��د قیمت تجهیزات چینی به کار گرفته ش��ده در‬ ‫این طرح‌ها بس��یار باالتر از نمونه‌های اروپایی است و این‬ ‫در حالی است که این تجهیزات قابلیت رقابت با تجهیزات‬ ‫اروپای��ی را ندارند‪ ،‬گفت‪ :‬یکی از ش��رط‌های طرف چینی‬ ‫برای فاینانس اس��تفاده و خرید از تجهیزات به‌طور صرف‬ ‫چینی بوده و این در حالی اس��ت که ش��رکت‌های چینی‬ ‫نرخ فروش محصوالت خود را تا ‪ 50‬درصد بیش��تر از نرخ‬ ‫واقعی اعالم کرده‌اند‪ .‬وی افزود‪ :‬از س��وی دیگر تسهیالتی‬ ‫که در اختیار فوالدی‌‌ها ق��رار می‌گیرد از نرخ بهره باالیی‬ ‫برخوردار است به‌گونه‌ای که با احتساب سود بانکی‪ ،‬بیمه‬ ‫و ‪ ...‬رقمی تا بیش از ‪ 10‬درصد از مبلغ کلی تس��هیالت را‬ ‫شامل می‌شود که هزینه احداث را بسیار افزایش می‌دهد‪.‬‬ ‫‹ ‹باید به سمت فناوری جدید حرکت کرد‬ ‫عض��و انجمن ف��والد در پاس��خ به‬ ‫اینکه ای��ن طرح‌ها می��راث دولت‬ ‫گذشته است و چاره‌ای جز احیای‬ ‫آن وج��ود ن��دارد گف��ت‪ :‬هر چند‬ ‫مطالعات درستی درباره جانمایی و‬ ‫احداث طرح‌های فوالدی انجام نشده‪ ،‬اما در آن زمان برای‬ ‫این طرح‌ها استفاده از فناوری لیدوکس در نظر گرفته شد‬ ‫که مربوط به ‪ 40‬س��ال قبل و متناسب با شرایط آن زمان‬ ‫بود‪ .‬این در حالی اس��ت که در ش��رایط حاضر بکارگیری‬ ‫سیس��تم ریتک که به حالت تونل مش��هور است از صرفه‬ ‫بیش��تری برخوردار بوده ضمن آنکه در این سیستم نه‌تنها‬ ‫اس��تفاده از آب به عنوان معضل اصلی در صنایع فوالدی‬ ‫حذف می‌شود بلکه قابلیت استفاده از گاز و زغال حرارتی‬ ‫نیز وجود دارد‪ .‬وی به امکان اس��تفاده از تجهیزات داخلی‬ ‫ب��رای بکارگیری این فناوری اش��اره ک��رد و گفت‪ :‬تمامی‬ ‫تجهیزات و دس��تگاه‌های مورد نیاز این سیستم با کیفیت‬ ‫باال در داخل کش��ور تولید ش��ده که در صورت اس��تفاده‬ ‫هزینه احداث را بس��یار کاهش می‌دهد‪ .‬وی در پاس��خ به‬ ‫اینکه با وجود پایه‌گذاری طرح‌ها و پیشرفت فیزیکی برخی‬ ‫از آنها آیا تغییر سیستم تولید مقرون به صرفه است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫طرح‌های فوالدی پیشرفت چندانی نداشته‌اند ضمن آنکه‬ ‫پیش��رفت فیزیکی برخی در حد ‪ 15‬تا ‪ 20‬درصد اس��ت‪.‬‬ ‫بنابرای��ن در صورتی که تغییر روش تولید هزینه کنونی را‬ ‫به کمتر از نصف کاهش دهد‪ ،‬زیان پیشرفت ‪ 15‬درصدی‬ ‫نیز قابل توجیه است‪.‬‬ ‫‹ ‹هزینه ‪ 2‬میلیارد یورویی‬ ‫شهرس��تانی درباره میزان دقیق هزینه طرح‌ها از طریق‬ ‫صادرات ‪ 494‬هزار تن کرومیت ایران به چین‬ ‫براساس آمار گمرک چین‪ ،‬ایران در سال‬ ‫‪2014‬م‪494 ،‬هزار ت��ن کرومیت به چین‬ ‫صادر کرده است‪.‬‬ ‫به گ��زارش مع��دن‪ 24‬و براس��اس آمار‬ ‫گم��رک چین‪ ،‬می��زان واردات کرومیت از‬ ‫ای��ران به چی��ن از ابتدای ژانوی��ه تا پایان‬ ‫دس��امبر سال گذش��ته ‪ 494‬هزار و ‪325‬‬ ‫تن ب��ه ارزش ‪ 123‬میلیون و ‪ 984‬هزار و‬ ‫‪ 63‬دالر بوده است‪ .‬این گزارش می‌افزاید‪:‬‬ ‫چین در مجموع در س��ال ‪2014‬م حدود‬ ‫‪ 9‬میلی��ون و ‪ 385‬ه��زار و ‪ 255‬تن کروم‬ ‫وارد کرده که ارزش آن یک میلیارد و ‪830‬‬ ‫میلیون و ‪ 659‬هزار و ‪ 235‬دالر بوده است‪.‬‬ ‫براساس آمار گمرک چین‪ ،‬واردات کروم‬ ‫به این کشور در سال ‪2013‬م‪ 12 ،‬میلیون‬ ‫و ‪ 92‬هزار و ‪ 452‬تن به ارزش ‪ 2‬میلیارد و‬ ‫‪ 390‬میلیون و ‪ 668‬دالر بود‪.‬‬ ‫بررسی این آمار نش��ان می‌دهد واردات‬ ‫کرومی��ت چی��ن امس��ال از نظ��ر وزن��ی‪،‬‬ ‫‪22/4‬درصد و از نظر ارزش��ی‪ 24/4 ،‬درصد‬ ‫کاهش داشته است‪.‬‬ ‫ای��ن گ��زارش می‌افزای��د‪ :‬ای��ران در ماه‬ ‫دس��امبر نیز ‪ 31‬هزار و ‪ 438‬تن کرومیت‬ ‫ب��ه ارزش ‪ 6‬میلی��ون و ‪ 423‬هزار و ‪545‬‬ ‫دالر به چین صادر کرده است‪.‬‬ ‫همچنی��ن مجم��وع ص��ادرات از س��ایر‬ ‫کش��ورها به چین ‪ 721‬هزار و ‪ 138‬تن در‬ ‫ماه دس��امبر بوده که در مقایس��ه با نوامبر‬ ‫‪ 39/75‬درصد کاهش داشته است‪.‬‬ ‫ارزش واردات کرومیت چین در دسامبر‬ ‫‪ 128‬میلیون و ‪ 781‬هزار و ‪ 277‬دالر بود‬ ‫که ‪ 35/05‬درصد از لحاظ ارزش��ی رش��د‬ ‫نسبت به نوامبر را نشان می‌دهد‪.‬‬ ‫افریق��ای جنوبی‪ ،‬عم��ان‪ ،‬ترکیه و ایران‬ ‫ازجمل��ه ‪ 4‬کش��ور اصل��ی صادرکنن��ده‬ ‫کرومیت به چین در ماه دسامبر بوده‌اند‪.‬‬ ‫افریقای جنوبی‪ ،‬عمان و ترکیه به ترتیب‬ ‫‪ 512‬هزار و ‪ 389‬تن‪ 52 ،‬هزار و ‪ 468‬تن‬ ‫و ‪ 45‬ه��زار و ‪ 615‬تن کروم به چین صادر‬ ‫کرده‌اند‪.‬‬ ‫بازار بیلت سی‌آی‌اس همچنان زیر‌فشار‬ ‫آخرین قیم��ت بیلت صادرات��ی دریای‬ ‫س��یاه ‪ ٣٩٣‬دالر هر تن فوب ثبت ش��ده‬ ‫که ‪ ٢‬دالر هر تن در یک روز افت داش��ته‬ ‫است‪ .‬قیمت پیش��نهادی کارخانه‌ها برای‬ ‫بیلت تولید فوری��ه بین ‪ ٣٩٥‬تا ‪ ٤٠٠‬دالر‬ ‫هر تن فوب بود البته برای خریداران جدی‬ ‫تخفی��ف نیز می‌دادن��د چراکه قیمت‌های‬ ‫پایین بیل��ت چین همچنان بر ب��ازار آنها‬ ‫فشار آورده است‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ماین‌نیوز‪ ،‬در ترکیه و مصر بیلت چین ‪ ٣٩٥‬دالر‬ ‫هر تن س��ی‌اف‌آر ش��نیده ش��ده که مورد توجه خریداران قرار‬ ‫گرفت��ه اس��ت‪ .‬بیلت س��ی‌آی‌اس در ترکی��ه ‪ ٤١٠‬دالر هر تن‬ ‫سی‌آی‌اف است و کرایه حمل به نقاط مختلف ترکیه از دریای‬ ‫سیاه ‪ ١٥‬تا ‪ ٢٠‬دالر در هر تن است‪.‬‬ ‫این درحالی اس��ت که قیمت پیشنهادی بیلت چین در شرق‬ ‫آس��یا ‪ ٥‬تا ‪ ١٠‬دالر هر تن نسبت به هفته گذشته پایین آمده‬ ‫و به ‪ ٣٧٠‬تا ‪ ٣٨٠‬دالر هر تن س��ی‌اف‌آر رس��یده‪ ،‬چراکه بازار‬ ‫داخل��ی چین ضعیف اس��ت و بازار مقاطع نیز در رکود به‌س��ر‬ ‫می‌برد‪.‬‬ ‫پ��س از آنکه معافی��ت مالیاتی صادرات‬ ‫ف��والد ح��اوی برن��ز چی��ن حذف ش��د‪،‬‬ ‫عرضه‌کننده‌ه��ا به دنبال پیش��نهاد بیلت‬ ‫حاوی کروم رفتند‪ .‬خری��داران خارجی با‬ ‫تقاض��ای صادرکننده‌ه��ای چینی مبنی‌بر‬ ‫قبول نیمی از هزینه ایجاد ش��ده از حذف‬ ‫معافیت مالیاتی صادرات موافق نیس��تند‬ ‫چون قیمت خرید س��ال گذشته آنها ‪٤٠‬‬ ‫دالر از قیمت‌ه��ای فعلی ب��ازار باالتر بوده‬ ‫اس��ت‪ .‬صادرکننده‌های چینی چ��اره‌ای جز حمل قراردادهایی‬ ‫که س��ال قبل برای بیلت حاوی برنز بسته‌اند‪ ،‬ندارند چون اگر‬ ‫بخواهند آن را اکنون بفروشند ضرر بیشتری می‌کنند‪.‬‬ ‫از طرف��ی خریدارها نیز مش��کلی ندارند که بیلت حاوی ‪0/3‬‬ ‫درصد کروم را خریداری کنند‪.‬‬ ‫در کره‌جنوبی خریدارها منتظر رس��یدن قیمت‌های چین به‬ ‫کف هس��تند و فعالیتی ندارند‪ .‬بیلت روس��یه نیز ‪ ٣٩٠‬تا ‪٤٠٠‬‬ ‫دالر هر تن سی‌اف‌آر شرق آسیا ثبت شده که ‪ ١٠‬دالر کاهش‬ ‫قیمت هفتگی داش��ته البته میزان عرضه در چنین قیمت‌هایی‬ ‫محدود بوده است‪.‬‬ ‫فاینانس چینی گفت‪ :‬بررس��ی‌ها نشان می‌دهد که احداث‬ ‫کارخانه فوالدی با تولید ‪ 800‬هزار تن با تجهیزات اروپایی‬ ‫هزین��ه‌ای در حدود ‪ 130‬تا ‪ 150‬میلی��ون یورو دارد این‬ ‫در حالی اس��ت که در قرارداده��ای اخیر فاینانس و خرید‬ ‫تجهیزات با استاندارد چینی بابت هر واحد ‪ 800‬هزار تنی‬ ‫رقمی حدود ‪ 280‬میلیون یورو اعالم شده است‪ .‬به عبارت‬ ‫دیگر‪ ،‬در شرایط عادی قیمت تجهیزات با استاندارد چینی‬ ‫و کم‌کیفی��ت حداکث��ر ‪ 130‬میلیون یورو ب��وده اما طرف‬ ‫چینی با سوءاس��تفاده از فضای کنون��ی قیمت را تا ‪280‬‬ ‫میلیون یورو یعنی بی��ش از دو برابر رقم معمولی افزایش‬ ‫داده است‪ .‬وی گفت‪ :‬با توجه به ظرفیت ‪ 800‬هزار تنی در‬ ‫ه��ر طرح فوالدی‪ ،‬طرف چینی بابت ‪ 4‬طرح رقمی معادل‬ ‫‪ 1‬میلی��ارد و ‪120‬میلیون یورو‪ ،‬هزینه روی دس��ت ایران‬ ‫می‌گذارد و اگر قرار باش��د تمام ‪ 7‬طرح فوالدی را تکمیل‬ ‫کند مع��ادل ‪ 1‬میلیارد و‪ 960‬میلی��ون یورو یعنی چیزی‬ ‫حدود ‪ 2‬میلیارد یورو هزینه به کشور تحمیل خواهد کرد‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫ضعف بخش معدن‬ ‫در حمل‌ونقل ریلی‬ ‫مسعود خوانساری‬ ‫رییس کمیسیون حمل‌ونقل و‬ ‫ارتباطات اتاق بازرگانی تهران‬ ‫رش��د و توس��عه بخش معدن در اقتصاد کش��ور‬ ‫نق��ش مهم��ی را ایف��ا می‌کند‪ ،‬به همی��ن دلیل در‬ ‫س��ند چشم‌انداز ‪ 20‬س��اله طرح‌های توسعه تعریف‬ ‫ش��ده است اما اجرای این طرح‌ها و موفقیت در آنها‬ ‫مستلزم ایجاد زیرساخت‌های اصلی‪ ،‬سرمایه‌گذاری‬ ‫کافی‪ ،‬یافتن بازاره��ای هدف چه در داخل و چه در‬ ‫خارج از کش��ور و‪ ...‬است‪ .‬توسعه حمل‌ونقل یکی از‬ ‫ارکان اصلی در رش��د بخش معدن به‌ش��مار می‌رود‬ ‫که باید بیش از گذشته برای تقویت آن تالش شود‪.‬‬ ‫امروز در کش��ورهای معدنی بزرگ بخش عمده‌ای از‬ ‫حمل‌ونقل توسط حمل‌ونقل ریلی انجام می‌شود‪ ،‬اما‬ ‫در کشور ما با داش��تن بیش از ‪ 65‬نوع ماده معدنی‬ ‫ضعف در سیس��تم حمل‌ونقل در بخ��ش معدن به‬ ‫خوبی احساس می‌شود‪ .‬متاسفانه ما در بخش معدن‬ ‫در تولی��د مواد اولی��ه‪ ،‬فروش و‪ ...‬با مش��کل مواجه‬ ‫هستیم‪ ،‬زیرا بخش عمده‌ای از این مواد باید از طریق‬ ‫ریل جابه‌جا شود‪ .‬این درحالی است که برای افزایش‬ ‫ظرفیت تولید برخی از محص��والت معدنی از‌جمله‬ ‫فوالد‪ ،‬مس‪ ،‬آلومینیوم و‪ ...‬در س��ال ‪1404‬م ارقامی‬ ‫پیش‌بینی شده است‪ .‬امروز در بخش معدن به دلیل‬ ‫ناکافی بودن حمل‌ونقل ریلی جابه‌جایی مواد بیشتر‬ ‫از طریق حمل جاده‌ای انجام می‌شود که این موضوع‬ ‫مش��کالت دیگری را به دنبال دارد‪ .‬با توسعه بخش‬ ‫ل ریلی‬ ‫معدن سرمایه‌گذاری خوبی برای توسعه حم ‌‬ ‫در س��ال آینده پیش‌بینی شده اس��ت‪ .‬اگر خواستار‬ ‫توفیق بخش مع��دن در تولید مواد اولی��ه‪ ،‬واردات‪،‬‬ ‫صادرات و‪ ...‬باشیم مجبور به توسعه زیرساخت حمل‬ ‫ریلی خواهیم بود‪ .‬باید پذیرای این موضوع باشیم که‬ ‫حمل جاده‌ای مواد از ایمنی کمتری نسبت به حمل‬ ‫ریلی برخوردار است‪ ،‬از سویی دیگر ما در حمل‌ونقل‬ ‫ریلی با کاهش زمان و هزینه روبه‌رو خواهیم بود که‬ ‫می‌تواند در توس��عه بخش معدن و صنایع وابسته به‬ ‫آن نقش مهمی ایفا کند‪ .‬در سال‌های اخیر به دلیل‬ ‫وجود برخی مس��ائل‪ ،‬ورود س��رمایه‌گذار در بخش‬ ‫معدن با کاهش مواجه شد اما امروز باید برای جذب‬ ‫دوباره سرمایه‌گذار در این بخش اقدامات الزم انجام‬ ‫شود‪.‬‬
‫تازه‌های معدنی‬ ‫اهدای تندیس جهانی پروژه‬ ‫سبز به ذوب‌آهن اصفهان‬ ‫در نهمین همایش‬ ‫بین‌الملل��ی مدیریت‬ ‫سبز و همزمان با روز‬ ‫هوای پ��اک؛ تندیس‬ ‫جهانی انرژی (پروژه‬ ‫س��بز) و نش��ان بلوغ‬ ‫اچ‌‪.‬اس‪.‬ای به شرکت‬ ‫ذوب‌آه��ن اصفه��ان‬ ‫اهدا شد‪.‬‬ ‫به گ��زارش‬ ‫از اصفه��ان‪ ،‬همزمان با روز ه��وای پاک در نهمین‬ ‫همای��ش بین‌المللی مدیریت س��بز ک��ه با حضور‬ ‫بی��ش از‪ 1500‬نف��ر از کارشناس��ان و متخصصان‬ ‫داخلی و خارجی و ‪ 35‬کشور جهان در محل سالن‬ ‫همایش‌های برج میالد برگزار ش��د‪ ،‬برای اولین بار‬ ‫تندی��س جهانی انرژی(پروژه س��بز) و نش��ان بلوغ‬ ‫اچ‪.‬اس‪.‬ای جامعه س��بز اروپا ب��ه ذوب‌آهن اصفهان‬ ‫اهدا شد و مدیرعامل شرکت لوح سپاس و تندیس‬ ‫ویژه جهانی انرژی را دریافت کرد‪.‬‬ ‫اه��دای تندیس ویژه جهانی ان��رژی به ذوب‌آهن‬ ‫اصفه��ان از س��وی بنی��اد جهانی انرژی ب��ه دنبال‬ ‫موفقی��ت جهانی پ��روژه تنگ��ه جوزدان (س��ایت‬ ‫نگهداری محصوالت میان��ی قطران) در یک رقابت‬ ‫جهانی حاصل شده است‪.‬‬ ‫پ��روژه جهانی تنگ��ه جوزدان (س��ایت نگهداری‬ ‫محصوالت میانی قطران) از س��وی مدیریت ارش��د‬ ‫اچ‌‪.‬اس‌‪.‬ای برای یک رقابت جهانی به مدیریت سبز‬ ‫اروپا پیشنهاد شد و در تیر سال جاری از سوی تیم‬ ‫ارزیابی جامعه س��بز اروپا موردارزیابی واقع ش��د و‬ ‫امتیاز برتر در سطح ملی را کسب کرد‪.‬‬ ‫در ارائ��ه گزارش اثربخش��ی پروژه س��بز از ابعاد‬ ‫اقتصادی‪ ،‬زیس��ت محیط��ی و همچنین نقش آن‬ ‫در معرف��ی مس��ئولیت‌پذیری اجتماعی ذوب‌آهن‬ ‫اصفه��ان به بنی��اد جهانی انرژی‪ ،‬از س��وی جامعه‬ ‫مدیریت س��بز اروپ��ا پروژه تنگه جوزدان (س��ایت‬ ‫نگهداری محصوالت میان��ی قطران) از میان پروژه‬ ‫سبز ‪ 165‬کشور کاندیدای دریافت تندیس از بنیاد‬ ‫جهانی انرژی شد‪ .‬مزایای این موفقیت معرفی پروژه‬ ‫سبز در سطح جهانی و محافل بین‌المللی و ثبت در‬ ‫س��ایت بنیاد جهانی انرژی و حمایت برای توس��عه‬ ‫پروژه‌های موفق و برتر است‪.‬‬ ‫سعد محمدی‪ ،‬مدیرعامل ذوب‌آهن اصفهان پس‬ ‫از دریافت تندیس ویژه جهانی انرژی در مصاحبه با‬ ‫کس��ب این موفقیت بزرگ جهانی را به همه‬ ‫کارکنان س��خت‌کوش و با ارزش ذوب‌آهن اصفهان‬ ‫تبری��ک گفت و اظه��ار امیدواری ک��رد‪ :‬با همت و‬ ‫همدلی هر چه بیش��تر بتوان در این شرایط سخت‬ ‫در جهت رشد و تعالی بیشتر و کسب موفقیت‌های‬ ‫بیشتر‪ ،‬گام‌های ارزنده‌تری برداشت‪.‬‬ ‫وی ادام��ه پروژه‌های زیس��ت محیطی ذوب‌آهن‬ ‫را یادآور ش��د و گفت‪ :‬امید اس��ت بیش از گذشته‬ ‫بتوانی��م در جه��ت رف��ع آالیندگی‌های زیس��ت‬ ‫محیطی و سرمایه‌گذاری‌های جدید در این زمینه‬ ‫حرک��ت کنیم و خود را به س��طح اس��تاندارد‌های‬ ‫جهان��ی برس��انیم‪ .‬وی با اش��اره به انج��ام پروژه‬ ‫زیس��ت محیطی در بخش کنورتورها یادآور ش��د‪:‬‬ ‫بر اس��اس قرارداد با یک ش��رکت معتب��ر اروپایی‪،‬‬ ‫تجهیزات موردنظر در حال آماده‌س��ازی و ارس��ال‬ ‫به کارخانه است که با اجرای این پروژه‪ ،‬دود ناشی‬ ‫از کنورتورهای بخش فوالدسازی حل می‌شود‪ .‬وی‬ ‫تاکی��د کرد‪ :‬ایجاد محیطی مناس��ب برای منطقه‪،‬‬ ‫مردم و کارکنان ش��رکت از اهداف مهم ذوب‌آهن‬ ‫اصفهان است‪.‬‬ ‫تحقق برنامه تولید ساالنه‬ ‫مجتمع معدنی مهدی‌آباد‬ ‫امین صفری‪ ،‬مدیر مجتمع سرب و روی و باریت‬ ‫مهدی‌آباد در رابطه با وضعیت اس��تخراج از معدن‬ ‫باریت مجتمع اعالم کرد‪:‬‬ ‫مجتمع معدنی مهدی‌آباد تا پایان دی سال جاری‬ ‫نس��بت به تحقق برنامه س��االنه تولید باریت اقدام‬ ‫ک��رد و با توجه به افزایش ‪ 3‬برابری اس��تخراج این‬ ‫ماده معدنی نسبت به سنوات قبلی رکورد جدیدی‬ ‫را ثبت کرد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬برنامه تولید سال جاری افزون بر ‪240‬‬ ‫هزار تن است که در پایان دی این امر محقق شد و‬ ‫این در حالی است که باطله‌برداری قابل‌توجهی نیز‬ ‫برای استانداردسازی پیت معدن انجام شده است و‬ ‫هم‌اکنون شاهد بازشدن پله‌ها و رمپ‌های جدید و‬ ‫همچنین کاهش شیب کلی معدن هستیم‪.‬‬ ‫در ادام��ه وی برگزاری فراخوان س��رمایه‌گذاری‬ ‫اح��داث کارخانه فرآوری باری��ت را یکی از اهداف‬ ‫مهم این مجتمع معدنی دانست‪.‬‬ ‫‪28‬‬ ‫یکشنبه ‪ 5‬بهمن ‪ 4 - 1393‬ربیع الثانی ‪ 25 -1436‬ژانویه ‪ -2015‬شماره ‪ -141‬پیاپی ‪1459‬‬ ‫چشم‌انداز معدنی‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫منگنز نیازمند سرمایه‌گذاری‬ ‫نرگ�س قیص�ری‪ -‬گ�روه مع�دن‪ :‬منگن��ز از جمله‬ ‫کانی‌ه��ای فلزی اس��ت ک��ه به‌دلی��ل برخ��ورداری از‬ ‫ویژگی‌ه��ای فیزیک��ی و ش��یمیایی به‌عن��وان یک فلز‬ ‫استراتژیک در دنیا شناخته ش��ده است‪ .‬از کاربردهای‬ ‫اصلی ای��ن کان��ی می‌توان ب��ه صنایع فوالدس��ازی و‬ ‫ذوب‌آهن‪ ،‬تولید فروآلیاژ‪ ،‬باتری‌س��ازی و‪ ...‬اش��اره کرد‪.‬‬ ‫طب��ق آخرین گزارش س��ازمان زمین‌شناس��ی امریکا‪،‬‬ ‫افریقای جنوبی با در اختیار داشتن ‪75‬درصد کل ذخایر‬ ‫دنیا به‌عنوان نخستین تولیدکننده این محصول در دنیا‬ ‫شناخته شده و استرالیا و چین به‌طور مشترک در رتبه‬ ‫دوم و کش��ور گابن نی��ز در رتبه س��وم تولید‌کنندگان‬ ‫منگنز در دنیا به‌ش��مار می‌آید‪ .‬در کش��ور ما نیز ذخایر‬ ‫بالقوه و فراوانی در سراس��ر کش��ور پراکنده است‪ ،‬این‬ ‫در حالی اس��ت که به علت هزینه‌ه��ای باالی فرآوری‬ ‫و اس��تحصال‪ ،‬انگیزه الزم برای س��رمایه‌گذاری در این‬ ‫بخ��ش وجود ندارد‪ ،‬به گونه‌ای ک��ه صنایع نیاز خود را‬ ‫از طریق واردات تامین می‌کنند که نتیجه خروج ارز از‬ ‫کشور را به همراه دارد‪.‬‬ ‫به��روز برن��ا‪ ،‬مع��اون س��ازمان‬ ‫زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی‬ ‫درباره منگن��ز و کاربردهای این‬ ‫می‌گوید‪ :‬منگنز‬ ‫کانی ب��ه‬ ‫که جزو کانی‌های فلزی به شمار‬ ‫می‌آی��د از اهمی��ت بس��زایی در صنای��ع فوالد‌س��ازی‬ ‫برخوردار اس��ت‪ ،‬چ��را که این محص��ول از ویژگی‌های‬ ‫فراوان��ی برخوردار بوده که یکی از آنها را می‌توان ایجاد‬ ‫مقاومت و اس��تحکام بیشتر در فوالد دانست‪ .‬اما کاربرد‬ ‫این کانی تنها به صنعت فوالد‌سازی محدود نشده و در‬ ‫صنایع ش��یمیایی به‌عنوان پرمنگنات ک��ه همان ماده‬ ‫ضدعفونی‌کننده است‪ ،‬مورد استفاده قرار گرفته و از آن‬ ‫ب��رای از بین بردن رنگ‌های س��بز موجود در شیش��ه‬ ‫اس��تفاده ش��ده و در اصطالح به آن صابون شیشه‌گری‬ ‫گفته می‌شود‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه به انواع مختل��ف از منگنز و گونه‌های‬ ‫متنوع آن اش��اره کرد و افزود‪ :‬مجموعه‌ای از کانی‌های‬ ‫منگنز در مجموعه باالیی س��نگ‌های فوق‌قلیایی که با‬ ‫عن��وان افیولیت از آنها یاد می‌ش��ود‪ ،‬قرار گرفته‌اند‪ .‬در‬ ‫حال حاضر در ایران کانی منگنز به ‪ 3‬دس��ته تقس��یم‬ ‫می‌شود‪ .‬دسته نخست منگنز همراه با ذخایر آهن است‬ ‫که به دلیل پایین ب��ودن عیار منگنز بین ‪ 2‬تا ‪5‬درصد‬ ‫به آن آهن منگنزدار اطالق می‌ش��ود‪ .‬همچنین دسته‬ ‫بعدی به دوره دوم زمین‌شناسی «کرتاسه» باز می‌گردد‬ ‫که در یک بازه زمانی مش��خص این کانی تشکیل شد ‌ه‬ ‫و ب��ه دلیل باال بودن میزان منگنز بین ‪8‬تا ‪15‬درصد به‬ ‫آن منگنز آهن‌دار گفته شده و دسته سوم «پیور» است‬ ‫که این کانی به‌صورت رگه‌ای در بس��یاری از کش��ورها‬ ‫یافت می‌ش��ود و می‌توان نمونه ب��ارز آن در ایران را در‬ ‫زون��ی به نام «ارومیه دختر» پیدا کرد که از اردس��تان‬ ‫آغاز شده و تا بویین‌زهرا قزوین ادامه دارد و از آن با نام‬ ‫تیپ رباط‌کریم یاد می‌کنند که از عیار باالیی در حدود‬ ‫‪50‬درصد برخوردار است‪.‬‬ ‫‹ ‹بزرگترین ذخیره منگنز خاورمیانه در ایران‬ ‫برن��ا به بزرگترین ذخیره منگنز در خاورمیانه اش��اره‬ ‫ک��رد و گفت‪ :‬ذخی��ره تیپی منگنز به ن��ام «ونارچ» در‬ ‫اس��تان قم با در اختیار داش��تن حدود ‪10‬میلیون تن‬ ‫منگنز به‌عنوان بزرگترین ذخیره این کانی در خاورمیانه‬ ‫شناخته ش��ده اس��ت‪ .‬اما نکته‌ای که درباره منگنز در‬ ‫ای��ران وجود دارد رگه بودن ذخایر این کانی اس��ت که‬ ‫به‌طور پراکنده در پهنه معدنی کشور گسترده شده‌اند‪.‬‬ ‫طبق آخرین آمار تا پایان س��ال ‪ 1392‬مجموع معادن‬ ‫منگن��ز در کش��ور افزون بر ‪ 71‬معدن ب��وده که از این‬ ‫تعداد ‪ 51‬واحد فعال‪ 15 ،‬واحد غیرفعال و ‪ 5‬معدن نیز‬ ‫در حال تجهیز شدن هستند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه معادن منگنز در ایران به‌طور عمده‬ ‫سطحی بوده و تنها در معدن «ونارچ» عمق بیشتری را‬ ‫نس��بت به دیگر معدن دارد‪ ،‬افزود‪ :‬میزان تولید منگنز‬ ‫رقم��ی افزون ب��ر ‪206‬هزار و ‪ 342‬تن در س��ال جاری‬ ‫ب��وده و این در حالی اس��ت که میزان ذخای��ر ایران از‬ ‫این کانی با ارزش��مند رقمی افزون ب��ر ‪63‬میلیون تن‬ ‫شناس��ایی شده اس��ت‪ .‬وجود معادن کوچک مقیاس از‬ ‫گزارش روز‬ ‫یک سو و تعیین عیار آنها از طرف دیگر می‌تواند نقطه‬ ‫عطفی برای راه‌اندازی و برداش��ت از این محصول باشد‬ ‫اما به دلیل پایین بودن عیار این کانی در موارد یادشده‬ ‫و صرفه اقتصادی نداشتن فعالیت آنچنانی روی معادن‬ ‫انجام نش��ده اس��ت‪ .‬همچنین در برخ��ی از این معادن‬ ‫س��یلیس به‌عنوان یک عنصر مزاحم همراه منگنز بوده‬ ‫و به همین علت جداسازی آن برای تولید منگنز صرفه‬ ‫اقتصادی نخواهد داشت‪.‬‬ ‫‹ ‹منگنز محصولی جانبی در کنار آهن‬ ‫وی در ادامه گفت‪ :‬منگنز در کنار سنگ‌آهن به‌عنوان‬ ‫ی��ک محصول جانبی نیز ش��ناخته ش��ده و می‌توان به‬ ‫مواردی همچون معادن سنگ‌آهن شمس‌آباد و زریگان‬ ‫اشاره کرد‪.‬‬ ‫برنا به کاربرد منگنز در صنعت فوالد‌سازی اشاره کرد‬ ‫و گف��ت‪ :‬با توجه به اینکه برای تولید هر تن فوالد بین‬ ‫‪ 8‬ت��ا ‪ 10‬کیلوگ��رم منگنز نیاز اس��ت از اهمیت باالیی‬ ‫برخوردار است‪ .‬با این وجود در بسیاری از مناطق کشور‬ ‫ذخای��ری از این کانی وج��ود دارند ک��ه از عیار پایین‬ ‫برخوردار هستند اما به‌دلیل نبود سرمایه‌گذاری و دانش‬ ‫فنی ب��رای فرآوری امکان اس��تفاده از آنها در صنایعی‬ ‫همچون فوالدسازی و باتری‌سازی وجود نداشته و نیاز‬ ‫داخلی از طریق واردات از دیگر کشورها تامین می‌شود‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬با توجه به پراکندگی که در معادن منگنز‬ ‫کش��ور وجود دارد از این‌رو الزم است تا با سامان‌دهی‬ ‫ای��ن بخش زمینه تولید و فرآوری منگنز را فراهم کرد‪.‬‬ ‫به این ترتیب که با تجمیع این معادن و سرمایه‌گذاری‬ ‫باعث پیش��رفت در فعالیت‌های این حوزه شده و صرفه‬ ‫اقتصادی را برای تولیدکنندگان به همراه خواهد داشت‪.‬‬ ‫‹ ‹نبود منگنز در کشور‬ ‫احمد دنیانور درباره تامین منگنز‬ ‫مورد نی��از برای تولی��د فوالد به‬ ‫می‌گوی��د‪ :‬در حال حاضر‬ ‫در داخ��ل کش��ور ف��رو منگن��ز‬ ‫مرغوبی��ت نداش��ته و در صورت‬ ‫جایگزینی برای این محصول فروسیلیس مناسب است‪.‬‬ ‫از این‌رو در دس��ترس نبودن محصول با کیفیت سبب‬ ‫ش��د برای تامین نیاز نس��بت به وارد کردن آن از دیگر‬ ‫کش��ورهای تولید‌کننده اقدام کنیم‪ .‬مدیرعامل فوالد‬ ‫جنوب گفت‪ :‬محصول تولیدش��ده در کشور از کیفیت‬ ‫مناسبی برخوردار نبوده و از آنجایی که هزینه تمام‌شده‬ ‫این محصول باالس��ت ب��ا قیمت باالیی نی��ز به فروش‬ ‫می‌رس��د‪ .‬چراکه معادن منگنز در بخش‌هایی همچون‬ ‫اس��تخراج‪ ،‬فرآوری و خلوص‌آوری پرهزین��ه بوده و از‬ ‫آنجایی که تولیدکنندگان منگنز در کشور تنها به چند‬ ‫ش��رکت محدود ش��ده و به نوعی حالت انحصاری پیدا‬ ‫کرده‪ ،‬بنابراین قیمت این محصول را افزایش داده است‪.‬‬ ‫وی در ادامه گفت‪ :‬با توجه به نیاز صنعت فوالد‌سازی به‬ ‫منگنز و وجود ذخایر فراوان این محصول الزم اس��ت تا‬ ‫دولت توجه بیش��تری به این بخش داشته و با حمایت‬ ‫بخش خصوصی و ارائه تس��هیالت ب��ه تولیدکنندگان‬ ‫زمینه تولید این محصول را فراهم کرده و با تامین نیاز‬ ‫داخلی از خروج ارز از کشور جلوگیری کند‪.‬‬ ‫با شکایت دیوان محاسبات کشور‬ ‫رأی دیوان عدالت اداری درباره اساسنامه شرکت سهامی زغال‌سنگ طبس‬ ‫طب��ق گردش کار این پرونده معاون حقوق��ی‪ ،‬مجلس و تفریغ بودجه‬ ‫دیوان محاسبات کشور به موجب شکایت‌نامه‌ای‪ ،‬ابطال اساسنامه شرکت‬ ‫سهامی زغال‌س��نگ طبس را از زمان تصویب خواستار شده و در جهت‬ ‫تبیین خواسته اعالم کرده است‪.‬‬ ‫‪ -۱‬اساس��نامه معنون براس��اس ماده ‪ ۵۵‬متبوع در تاریخ ‪۱۳۸۶ /۷ /۷‬‬ ‫به تصویب مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت صدراالشاره رسیده است که‬ ‫در زمان حاکمیت قانون برنامه چهارم توسعه است لیکن استناد تصویب‬ ‫اساسنامه فوق به شرح مندرج در مقدمه آن‪ ،‬ماده (‪ )۳‬قانون برنامه سوم‬ ‫توس��عه بوده که با توجه به ملغی‌االثربودن قانون اخیرالذکر‪ ،‬اساسنامه از‬ ‫این حیث مغایر با قانون است‪.‬‬ ‫‪ -۲‬مطابق ماده ‪ ۴‬قانون برنامه س��وم توس��عه اقتص��ادی‪ ،‬اجتماعی و‬ ‫فرهنگ��ی و ماده ‪ ۷‬قانون برنامه چهارم توس��عه اقتص��ادی‪ ،‬اجتماعی و‬ ‫فرهنگی عالوه بر ش��رکت‌های دولتی‪ ،‬مرجع تصویب آیین‌نامه‌های مالی‬ ‫و معامالتی و اس��تخدامی و اساس��نامه و قوانین و مقررات ش��رکت‌های‬ ‫مس��تلزم ذک��ر نام ی��ا تصریح نام و ی��ا دارای قانون خ��اص و همچنین‬ ‫ش��رکت‌های موضوع م��اده ‪ ۱۶۰‬قانون برنامه چهارم توس��عه اقتصادی‪،‬‬ ‫ت وزیران است‪.‬‬ ‫اجتماعی و فرهنگی هیا ‌‬ ‫بنابرای��ن اساس��نامه صدراالش��اره از حی��ث تفویض اختی��ار تصویب‬ ‫اساس��نامه مزبور به مجمع عمومی عادی‪ ،‬مغایر قانون ارزیابی می‌ش��ود‪.‬‬ ‫بن��ا به مراتب در اجرای مواد ‪ ۱۹‬و ‪ ۲۰‬قانون دیوان عدالت اداری‪ ،‬ابطال‬ ‫موارد معینه از زمان تصویب مورد استدعاست‪».‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬در پاسخ به شکایت مذکور‪ ،‬عضو هیات‌مدیره شرکت‬ ‫زغال‌سنگ پروده طبس به موجب الیحه‌ای توضیح داده است که‪:‬‬ ‫«احتراماً‪ ،‬عطف به نامه مورخ ‪ ۱۳۹۱ /۴ /۱۰‬منضم به ش��کایت دیوان‬ ‫محاسبات کش��ور علیه این ش��رکت به عرض مراتب ذیل مبادرت و رد‬ ‫شکایت تقاضا می‌شود‪:‬‬ ‫‪ -۱‬صالحی��ت آن دی��وان در قان��ون تش��کیل دی��وان عدال��ت اداری‬ ‫منص��وص و محدود به مواردی اس��ت که آن موارد ناظر به ش��کایت از‬ ‫اساسنامه شرکت‌های مستلزم ذکر نام نبوده و همان طوری که مالحظه‬ ‫می‌فرمایید در بند الف از ماده ‪ ۱۱‬قانون مذکور به تصمیمات و اقدامات‬ ‫شرکت‌های دولتی اشاره ش��ده که اگر تصویب اساسنامه حتی در دایره‬ ‫ش��مول عن��وان اقدامات و تصمیم��ات قرار بگیرد این معنی تس��ری به‬ ‫ش��رکت‌های مس��تلزم ذکر نام پیدا نخواهد کرد‪ .‬مضافا آن که در بند پ‬ ‫همان ماده نیز آیین‌نامه‌ها و س��ایر نظامات و مقررات محصور به دولت و‬ ‫شهرداری‌ها شده است‪.‬‬ ‫بنابراین با لحاظ اینکه رأی هیات عمومی فی حد نفسه ارزش و اعتبار‬ ‫قانون داش��ته و در س��ایر موارد الزم‌االجراء خواهد بود تقاضا می‌شود به‬ ‫این نکته دقیقا توجه و مورد امعان نظر قرار گیرد‪.‬‬ ‫‪ -۲‬صرف‌نظر از اینکه در خود شکواییه دیوان محاسبات‪ ،‬هم به قانون‬ ‫برنامه چهارم توس��عه و هم به قانون برنامه س��وم توسعه در عین تاریخ‬ ‫تصویب اساس��نامه در س��ال ‪ ۱۳۸۶‬از دو جهت مغایر اس��تناد شده که‬ ‫مصداق یک بام و دو هوا را نش��ان می‌دهد‪ .‬اصوال برای رسیدن به نتیجه‬ ‫و منظور قانونگذار باید به نحوه انش��اء و س��یاق عب��ارت ماده ‪ ۷‬و هدف‬ ‫مقنن توجه و احراز ش��ود که اوال‪ :‬ماده در مقام تش��ریع مقرراتی اس��ت‬ ‫که به منظور س��اماندهی ش��رکت‌های مورد نظر در حالت ابقاء به حالت‬ ‫دولتی و یا واگذاری و انحالل قرار گرفته و در این حالت به منظور تطبیق‬ ‫اساس��نامه با فعل و انفع��ال قانونی اجازه تصویب ی��ا اصالح به مرجعی‬ ‫تفویض ش��ده اس��ت‪ ،‬در حالی که وضع شرکت زغال‌سنگ پروده طبس‬ ‫خارج از موضعیت ماده مورد استفاده و معطوف به حالت تشکیل شرکت‬ ‫است‪.‬‬ ‫ثانیا‪ :‬در این ماده نیز صریحا قانونگذار با علم به تمایز بین شرکت‌های‬ ‫دولتی از شرکت‌های مستلزم ذکر نام‪ ،‬صرفا شرکت‌های دولتی را احصاء‬ ‫و نام برده است‪.‬‬ ‫ثالث��اً‪ :‬اگر به ماده ‪ ۱۶۰‬قانون برنامه چهارم توس��عه نیز که اش��اره بر‬ ‫ش��رکت‌های مستلزم ذکر نام دارد توجه شود این معنی مستفاد و احراز‬ ‫می‌شود که شمول قانون در آخر ماده بر شرکت‌های مستلزم ذکر نام به‬ ‫موارد مربوط قید ش��ده که ناگفته پیداس��ت ماده ‪ ۴‬با توجه به صراحت‬ ‫عبارت و معنی ارتباطی به این قبیل شرکت‌ها پیدا نمی‌کند‪».‬‬ ‫ب��ه گزارش ایس��نا‪ ،‬هیات عمومی دیوان عدال��ت اداری پس از بحث و‬ ‫بررسی‪ ،‬با اکثریت آراء مبادرت به صدور رای شماره ‪ ۱۴۰۴‬کرد که متن‬ ‫آن به شرح زیر است‪:‬‬ ‫مطاب��ق ماده ‪ ۷‬قان��ون برنامه چهارم توس��عه اقتص��ادی‪ ،‬اجتماعی و‬ ‫فرهنگی جمهوری اس�لامی ایران مصوب س��ال‪ ،۱۳۸۳‬مقرر شده است‬ ‫«به منظور ساماندهی و اس��تفاده مطلوب از امکانات شرکت‌های دولتی‬ ‫و افزای��ش بازدهی و بهره‌وری و اداره مطلوب ش��رکت‌هایی که ضروری‬ ‫اس��ت در بخ��ش دولتی باقی بمانند و نیز فراهم ک��ردن زمینه واگذاری‬ ‫ش��رکت‌هایی که ادامه فعالیت آنها در بخش دولتی غیرضروری است به‬ ‫بخش غیردولتی‪ ،‬به دولت اجازه داده می‌شود نسبت به واگذاری‪ ،‬انحالل‪،‬‬ ‫ادغام و تجدید سازمان ش��رکت‌های دولتی‪ ،‬اصالح و تصویب اساسنامه‬ ‫شرکت‌ها‪ ،‬تصویب آیین‌نامه‌های مالی و معامالتی‪ ،‬تصویب آیین‌نامه‌های‬ ‫اس��تخدامی و بیمه‪ ،‬ب��ا رعایت مقررات و قوانین مرب��وط و جابه‌جایی و‬ ‫انتقال وظایف‪ ،‬نیروی انس��انی‪ ،‬سهام و دارایی‌های شرکت‌های دولتی و‬ ‫شرکت‌های وابسته به آنها با رعایت موارد ذیل اقدام کند‪».‬‬ ‫با ابطال اساسنامه از تاریخ تصویب آن موافقت نشد‪.‬‬
‫زیربنایی‬ ‫‪industry@smtnews.ir‬‬ ‫یکشنبه ‪ 5‬بهمن ‪ 4 - 1393‬ربیع الثانی ‪ 25 -1436‬ژانویه ‪ -2015‬شماره ‪ -141‬پیاپی ‪1459‬‬ ‫‪29‬‬ ‫‪60‬درصد صرفه‌جویی اقتصادی‪ ،‬دستاورد آسفالت‌های سیمانی‬ ‫زه�را فریدزادگان‪-‬گ�روه صنع�ت‪ :‬جایگزین ش��دن‬ ‫س��یمان به جای قیر برای روکش جاده‌ها موضوعی است‬ ‫که در چند ماه گذش��ته از س��وی مس��ئوالن و متولیان‬ ‫سیاس��ت‌های اقتصادی و صنعتی کشور بارها عنوان شده‬ ‫اس��ت‪ .‬تاجایی که وزیر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت در این‬ ‫باره گفته‪ :‬راهس��ازی در کش��ور باید به شکل بتنی انجام‬ ‫و مصرف س��یمان جایگزین قیر در آسفالت جاده‌ها شود‪.‬‬ ‫گفته می‌ش��ود که یک��ی از دالیل کند ب��ودن پروژه‌های‬ ‫راهس��ازی کمبود قیر اس��ت‪ ،‬عالوه بر اینکه افزایش ‪۱۵‬‬ ‫درصدی قیمت قیر مش��کالت فراوانی را برای پیمانکاران‬ ‫ایجاد کرده اس��ت‪ .‬از سوی دیگر در حال حاضر و با رکود‬ ‫بخش ساخت‌وساز با مازاد تولید سیمان در کشور مواجه‬ ‫هستیم و به نظر می‌رس��د در چنین شرایطی استفاده از‬ ‫س��یمان به جای قی��ر عالوه بر داش��تن صرفه اقتصادی‪،‬‬ ‫مزایای دیگری در حوزه محیط زیست نیز دارد‪ .‬در همین‬ ‫حال وزارت راه و شهرس��ازی در نظر دارد تا پایان س��ال‬ ‫‪ 1400‬سیمان را به طور کامل جایگزین قیر کند‪.‬‬ ‫‹ ‹ایران؛ سومین تولید‌کننده سیمان‬ ‫در کن��ار هم��ه این م��وارد باید گفت با توج��ه به اینکه‬ ‫ای��ران ب��ه عنوان س��ومین تولیدکننده بزرگ س��یمان در‬ ‫جهان محس��وب می‌ش��ود‪ ،‬این امر می‌تواند به عنوان یکی‬ ‫از مزیت‌های اقتصادی مورد توجه قرار گیرد در واقع‪ ،‬اکنون‬ ‫که به دلیل حاکم شدن شرایط رکود و تحریم میزان مصرف‬ ‫سیمان در صنعت س��اختمان کاهش یافته‪ ،‬بازار صادراتی‬ ‫این محصول می‌تواند ارزآوری زیادی برای کش��ور داش��ته‬ ‫باش��د‪ .‬از مجم��وع برآوردهای انجام ش��ده می‌توان نتیجه‬ ‫گرفت درحالی که اس��تفاده از قیر در جاده‌سازی به مراتب‬ ‫هزینه‌های باالتری را نس��بت به مصرف س��یمان به کشور‬ ‫تحمی��ل می‌کند و همچنین این محص��والت به مراتب از‬ ‫بازار صادراتی بهتری نسبت به سیمان برخوردارند‪ ،‬بنابراین‬ ‫جایگزین ش��دن سیمان در جاده‌سازی به جای قیر به طور‬ ‫قطع ضمن خروج صنایع س��یمانی از رکود حاکم‪ ،‬افزایش‬ ‫درآمدهای ارزی را نیز برای کشور به همراه خواهد داشت‪.‬‬ ‫هم‌اکنون وسعت شبکه راهی در حدود ‪ 200‬هزار کیلومتر‬ ‫اس��ت که به گفته وزیر راه و شهرسازی ‪ 200‬هزار میلیارد‬ ‫تومان ارزش دارد‪ .‬از س��وی دیگر بیش از ‪ 30‬هزار کیلومتر‬ ‫از شبکه راه‌های کشور را راه‌های شریانی تشکیل داده‌اند که‬ ‫‪ 70‬درصد جابجایی بار‪ ،‬مس��افر و ترانزیت کشور از طریق‬ ‫آنها انجام می‌شود‪ .‬این حجم باالی تردد بی‌شک هزینه‌های‬ ‫فراوانی را برای تعمیر و نگهداری جاده‌ها می‌طلبد که تامین‬ ‫آن از ت��وان بودجه‌های عمرانی وزارت راه و شهرس��ازی به‬ ‫ویژه در ش��رایط حاضر خارج اس��ت‪ .‬از این رو نیاز است با‬ ‫توجه به بودجه‌های مح��دود عمرانی‪ ،‬افزایش چند برابری‬ ‫قیمت قیر و از همه مهم‌تر تولید سیمان مازاد بر نیاز داخلی‬ ‫برنامه‌های وزارت راه و شهرسازی به سمت و سوی استفاده‬ ‫از رویه‌های بتنی غلتکی فشرده در جاده‌‌ها سوق پیدا کند‪.‬‬ ‫‹ ‹مقاومت و عمر زیاد سیمان‬ ‫نظر ن��ادر غفاری‪ ،‬مع��اون فنی و‬ ‫تولید انجمن س��یمان را در مورد‬ ‫اس��تفاده از س��یمان در آس��فالت‬ ‫جاده‌های کش��ور جویا شدیم‪ .‬وی‬ ‫می‌گوید‪ :‬میزان‬ ‫در پاسخ به‬ ‫مقاومت باالی سیمان در مقایسه با قیر‪ ،‬افزایش عمر مفید‬ ‫جاده‌ه��ا تا ‪ 50‬س��ال و کاهش قابل توج��ه آلودگی‌های‬ ‫زیس��ت‌محیطی از جمله مزایایی اس��ت که مسئوالن راه‬ ‫وشهرسازی را بر آن داشته تا با جایگزینی سیمان به جای‬ ‫قی��ر‪ ،‬از ویژگی‌های خاص این فرآورده معدنی اس��تفاده‬ ‫کنند‪ .‬به گفته وی جاده‌های بتنی ‪ ۶۰‬درصد صرفه‌جویی‬ ‫اقتصادی در مقایسه با جاده‌های آسفالت شده با قیر برای‬ ‫کش��ور به همراه دارد‪ .‬معاون انجمن فنی و تولید سیمان‬ ‫معتقد اس��ت که اگرچه در حال حاضر س��یمان مازاد در‬ ‫کشور تولید می‌شود‪ ،‬اما هنوز استفاده از آن برای روکش‬ ‫جاده‌ها و بزرگ‌راه‌ها شکل عمومی به خود نگرفته و مقرر‬ ‫ش��ده اس��ت که انجمن با همکاری وزارت راه و ترابری و‬ ‫معاونت برنامه‌ریزی ریاس��ت‌جمهوری زمینه توسعه این‬ ‫فرآیند را فراهم کند‪.‬‬ ‫‹ ‹تاثیر سیمان بر حمل‌ونقل جاده‌ای‬ ‫عمر مفید جاده‌های فعلی کش��ورکه از قیر ساخته شده‬ ‫تنها ‪ ۱۵‬تا ‪ ۲۰‬سال برآورد می‌شود‪ .‬چرا که نشست‪ ،‬ترک‪،‬‬ ‫موج برداش��تن‪ ،‬روان شدن قیر‪ ،‬جداش��دن سنگدانه‪ ،‬قیر‬ ‫رفتگی‪ ،‬آس��فالت کندگی‪ ،‬چاله شدن‪ ،‬آبگرفتگی و خشن‬ ‫ش��دن سطوح جاده‌ها از معایبی اس��ت که اجازه نمی‌دهد‬ ‫قیر عمر طوالنی‌تری داش��ته باش��د‪ .‬این در حالی است که‬ ‫با ایجاد چنین مشکالتی در سطح جاده‌های آسفالت شده‬ ‫با قیر‪ ،‬اس��تهالک سریع وسایط نقلیه و ناوگان حمل‌ونقل‪،‬‬ ‫مخاطره و تصادف‌ه��ای جادهای‪ ،‬کندی حرکت و افزایش‬ ‫بار ترافیکی و افزایش هزینه‌های نگهداری امری طبیعی و‬ ‫اجتناب‌ناپذیر خواهد بود‪.‬‬ ‫علیرض��ا نورپ��ور‪ ،‬ریی��س گ��روه‬ ‫تحقیقات��ی فناوری‌ه��ای کنت��رل‬ ‫آلودگی هوای دانشگاه تهران با تایید‬ ‫می‌گوید‪:‬‬ ‫این موض��وع ب��ه‬ ‫منشأ تولید آسفالت تفاله‌های نفتی‬ ‫و نوعی بخش بی‌ارزش منابع نفتی است و به دلیل باال بودن‬ ‫ظرفیت تولید نفت در ایران بیشتر از آسفالت برای روکش‬ ‫خیابان‌ها استفاده می‌شود‪ ،‬اما در بسیاری از کشورهای دنیا‬ ‫برای روکش خیابان‌ها به جای آس��فالت از س��یمان و بتن‬ ‫استفاده می‌کنند؛ این امربا هزینه کمتر انجام می‌شود عالوه‬ ‫بر اینکه استفاده از سیمان وبتن برای روکش جاده‌ها باعث‬ ‫می‌شود تا بازیافت آن ساده‌تر و تعمیر آن بهتر انجام شود‪.‬‬ ‫به گفته وی در زمان ش��روع اجرا این طرح‪ ،‬رویه‌های بتنی‬ ‫غلتکی فشرده حدود ‪ 30‬درصد نسبت به رویه‌های آسفالتی‬ ‫ارزان‌تر تمام ش��د‪ .‬از س��وی دیگر با توجه به این‌که بتن‌ها‬ ‫فش��رده هس��تند تا زمانی‌ک��ه مجبور به تخریب نش��ویم‪،‬‬ ‫رویه‌ه��ای بتنی غلتکی فش��رده دوام و طول عمری باالیی‬ ‫دارند‪.‬‬ ‫‹ ‹اعتبارات کافی نیست‬ ‫اما محمد فیروزی‪ ،‬عضو کمیسیون‬ ‫عمران مجل��س در ای��ن زمینه با‬ ‫تاکید بر بهسازی و نوسازی راه‌های‬ ‫کشور‪ ،‬اعتبارهای محدود وزارت راه‬ ‫را ب��رای روک��ش تم��ام جاده‌های‬ ‫کش��ور تا س��ال ‪ 1400‬کافی نمی‌داند و در این زمینه به‬ ‫می‌گوی��د‪ :‬اگرچه طرح‌ها و برنامه‌ه��ای وزارت راه‬ ‫برای جایگزینی سیمان به جای قیر اقدام بسیار موثری در‬ ‫ح��وزه حمل‌ونقل ج��اده‌ای اس��ت‌‪ ،‬اما اگر قرار باش��د با‬ ‫اعتبارات کنونی چنین اتفاقی تا پایان سال ‪ 1400‬بیافتد‪،‬‬ ‫تا حدودی غیرممکن به نظر می‌رسد‪ .‬به گفته وی تنها با‬ ‫کمک بخش خصوص��ی و س��رمایه‌گذاری در این حوزه‪،‬‬ ‫دول��ت می‌تواند تغیی��رات مورد نظر خ��ود را اعمال کند‪.‬‬ ‫کاربرد بتن در حوزه راه و شهرسازی بسیار گسترده است‪.‬‬ ‫در ای��ران ب��ا وجود این‌‌که این محص��ول از یک دهه قبل‬ ‫معرفی ش��ده بود اما به علت نب��ود تصمیم و اراده جدی‪،‬‬ ‫کمب��ود س��یمان و قیم��ت ارزان قی��ر و فرآورده‌ه��ای‬ ‫هیدروکربوری عملیاتی نشد‪.‬این امید وجود دارد که وزارت‬ ‫را ‌ه و شهرس��ازی‪ ،‬دول��ت و بخش خصوص��ی با همکاری‬ ‫یکدیگر بتوانند وعده روکش تمام جاده‌‌های کشور تا پایان‬ ‫سال ‪ 1400‬را عملیاتی کنند‪.‬‬ ‫نگاه روز‬ ‫توجیه استفاده‬ ‫از روکش بتنی جاده‌ها‬ ‫ایجاد یک س��طح صاف و هم��وار که قابلیت تحمل‬ ‫وزن چرخ‌های وس��ایل نقلیه را داشته باشد و در طول‬ ‫عمر روسازی در تمام شرایط آب و هوایی پایداری خود‬ ‫را حف��ظ کند‪ ،‬از اهداف مهم س��اخت ج��اده در حوزه‬ ‫حمل‌ونقل است‪ .‬روسازی راه‪ ،‬مجموعه‌ای از یک سری‬ ‫الیه‌های طراحی شده با مصالح‪ ،‬روی الیه‌های تحکیم‬ ‫ش��ده زمین طبیعی اس��ت چرا که زمی��ن طبیعی در‬ ‫حال��ت عادی مقاومت و تراکم کافی را ندارد‪ ،‬در نتیجه‬ ‫الیه‌های خاکریز با ضخامت‌های محدود تعریف ش��ده‪،‬‬ ‫پخش و کوبیده می‌ش��وند تا ب��ه ارتفاع از پیش تعیین‬ ‫شده بستر روسازی برسند‪ .‬به این قسمت زیرسازی راه‬ ‫گفته می‌ش��ود و به مجموعه الیه‌های بعدی روس��ازی‬ ‫راه گویند‪ .‬نخستین الیه روسازی «زیراساس» نامیده‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬طراحی و احداث زیراساس در تمام پروژه‌ها‬ ‫اجباری نیست و تنها در دو حالت از زیر اساس استفاده‬ ‫می‌شود؛ یا جاده اصلی باشد یا اینکه زیرسازی راه ضعیف‬ ‫باش��د‪ .‬مصالح زیر اساس‪ ،‬شن و ماسه‌ای نسبتا مرغوب‬ ‫اس��ت و با توجه به محدودیت ضخامت هر الیه ممکن‬ ‫اس��ت در چند الیه این کار اجرا ش��ود‪ .‬بعد از الیه زیر‬ ‫اس��اس‪ ،‬الیه اساس اجرا می‌شود که وجود آن در همه‬ ‫پروژه‌ها الزامی است‪ .‬این در حالی است که متاسفانه در‬ ‫ایران در بسیاری از پروژه‌های راهسازی‪ ،‬زیر اساس که‬ ‫وجودش اجباری نیست ریخته‪ ،‬اما اساس که وجودش‬ ‫الزامیس��ت به دلیل پرهزینه بودن حذف می‌ش��ود‪ .‬به‬ ‫طور معم��ول الیه‌های رویه‪ ،‬تابعی از می��زان تردد در‬ ‫مس��یر است و هرچه تردد بیش��تر باشد رویه قوی‌تر و‬ ‫بادوام‌تری باید طراحی شود برای مثال در راه‌های فرعی‬ ‫درجه ‪( 3‬روستایی) میزان تردد بسیار کم و ناچیز است‪،‬‬ ‫در نتیجه می‌توان از رویه شنی استفاده شود‪ .‬در راه‌های‬ ‫درجه ‪ 2‬یا منطقه‌ای با تردد بیشتر می‌توان از آسفالت‬ ‫سرد استفاده کرد و در صورتی که مسیر پر تردد یا جاده‬ ‫اصلی باش��د‪ ،‬می‌توان از رویه‌های بتنی یا آسفالت گرم‬ ‫استفاده شود‪ .‬در کشورهایی که تولید قیر زیاد و قیمت‬ ‫ارزانی دارد از آسفالت گرم استفاده می‌شود و رویه‌های‬ ‫بتنی از لحاظ اجرا بسیار مشکل‌تر از رویه‌های آسفالتی‬ ‫است‪ .‬تعمیر مشکل‌تری هم نسبت به آسفالت دارد‌‪ .‬ولی‬ ‫از لحاظ استقامت در مقایسه با آسفالت گرم استقامت‬ ‫بیش��تری دارد‪ .‬روس��ازی‌هایی که رویه بتنی دارند‌‪ ،‬در‬ ‫اصطالح روس��ازی‌های سخت و روسازی‌هایی که رویه‬ ‫آس��فالتی دارند‌‪ ،‬در اصطالح روسازی‌های انعطاف‌پذیر‬ ‫نامیده می‌شوند‪.‬‬ ‫خبرخوان‬ ‫‪ :‬محمدجعفر علیزاده‪ ،‬رییس سازمان مجری ساختمان‌ها‬ ‫و تاسیس��ات دولت��ی و عموم��ی گف��ت‪ :‬هم‌اکن��ون ‪ 214‬طرح‬ ‫س��اختمانی دولتی و عموم��ی زیرنظر وزارت راه‌وشهرس��ازی در‬ ‫سطح اس��تان‌های کشور درحال احداث اس��ت‪ .‬به گفته وی این‬ ‫طرح‌ها شامل بیمارستان‪ ،‬ندامتگاه‪ ،‬ورزشگاه‪ ،‬مصال و طرح توسعه‬ ‫ش��اهچراغ شیراز اس��ت که با زیربنای حدود ‪ 3‬میلیون مترمربع‬ ‫درحال احداث هستند‪ .‬وی با بیان آنکه برای این طرح‌ها حدود ‪9‬‬ ‫میلیون مترمربع محوطه‌سازی انجام می‌شود‪ ،‬افزود‪ :‬از این تعداد‬ ‫‪ 140‬طرح احداث بیمارس��تان ب��وده که با ‪ 24‬هزار و ‪ 200‬تخت‬ ‫و ‪ 3‬ه��زار میلی��ارد ریال اعتبار از محل بودجه س��ال ‪ 93‬درحال‬ ‫ساخت است‪ .‬وی افزود‪ :‬این وزارتخانه برای شتاب‌بخشی به روند‬ ‫ساخت بیمارس��تان‌ها و تکمیل آنها‪ ،‬عالوه‌بر اعتبار مصوب سال‬ ‫‪ 93‬از محل‌های دیگر نیز به این طرح‌ها اعتبار اختصاص می‌دهد‪.‬‬ ‫رادیو اقتصاد‪ :‬اکبر ترکان‪ ،‬دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه‬ ‫اقتصادی از بررسی و تهیه الیحه ایجاد منطقه آزاد بوشهر خبرداد‬ ‫و گفت‪ :‬بوش��هر پیش از مناطق آزاد قشم و چابهار برای تاسیس‬ ‫منطق��ه آزاد مطرح بوده‪ ،‬اما از این جریان عقب افتاده اس��ت‪ .‬به‬ ‫گفته وی الیحه تاس��یس منطقه آزاد بوشهر در دست تهیه است‬ ‫و امیدواریم تا پایان سال تقدیم مجلس شورای اسالمی شود‪ .‬وی‬ ‫افزود‪ :‬س��واحل بوش��هر برای حدود ‪ 500‬هزار نفر جمعیت باید‬ ‫فرصت اقتصادی ایجاد کند‪ ،‬عالوه بر این باید شهرهای پرجمعیت‬ ‫در حاش��یه سواحل ایجاد ش��ود و اقتصاد دریامحور توسعه یابد‪،‬‬ ‫این درحالی اس��ت که برای تحقق آن باید همه زیرس��اخت‌ها و‬ ‫زیربناها فراهم شود‪ .‬ظرفیت منطقه آزاد بوشهر تا ‪ 20‬میلیون تن‬ ‫عملیات کاالیی در سال قابل پیش‌بینی است و باید راه‌آهن شیراز‬ ‫به این منطقه وصل شود تا رونق ترانزیت داخلی و بین‌المللی آن‬ ‫افزایش یابد‪.‬‬ ‫ایرنا‪ :‬امید محمدی‪ ،‬مدیرکل مسکن مهر بنیاد مسکن انقالب‬ ‫اس�لامی ایران گفت‪ :‬با برنامه‌ریزی‌های انجام شده در صورتی که‬ ‫متقاضی��ان آورده خود را در ش��هرهای زی��ر ‪ 25‬هزار نفر تکمیل‬ ‫کنند‪ ،‬تمام واحدهای مس��کن مهر تا پایان س��ال آینده به اتمام‬ ‫می‌رس��د‪ .‬به گفته وی‪ ،‬همزم��ان با پیش��رفت فیزیکی عملیات‬ ‫احداث مسکن مهر در این شهرها‪ ،‬ضروری است که دستگاه‌های‬ ‫اجرایی نیز نس��بت به تکمیل خدم��ات زیربنایی و روبنایی مورد‬ ‫نیاز پروژه‌های مس��کن مهر اقدام کنند‪ .‬وی بر ضرورت اختصاص‬ ‫یارانه بخش مس��کن برای تکمیل واحدهای مس��کن مهر تاکید‬ ‫کرد و گفت‪ :‬در س��ال‌های اخیر س��هم پروژه‌های مسکن از یارانه‬ ‫این بخش بس��یار کمتر ش��ده درحالی که ب��ا پرداخت این یارانه‬ ‫می‌توانیم واحدهای مسکن مهر را در موعد مقرر تحویل دهیم‪.‬‬ ‫باشگاه خبرنگاران‪ :‬سعید ایزدی‪ ،‬مدیرعامل شرکت عمران و‬ ‫بهسازی شهری ایران گفت‪ :‬توزیع استانی این تسهیالت مشخص‬ ‫و به بانک مرکزی اعالم ش��د و در روز سه‌شنبه ‪ 9‬دی‌ماه موضوع‬ ‫س��قف این تسهیالت در شورای پول و اعتبار مطرح می‌شود‪ .‬وی‬ ‫با بیان اینکه تسهیالت بافت‌های فرسوده تاکنون ‪ 3‬مرحله را طی‬ ‫کرده است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬تسهیالت بافت‌های فرسوده ‪ 40 ،30‬و‪50‬‬ ‫میلی��ون تومانی پس از تایی��د در هیات دولت و تعیین بانک‌های‬ ‫عامل توسط بانک مرکزی به زودی به متقاضیان پرداخت می‌شود‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬در حال حاضر تمام��ی بانک‌های عامل آمادگی کامل‬ ‫برای پرداخت و واگذاری تسهیالت بافت‌های فرسوده را دارند‪.‬‬ ‫تس�نیم‪ :‬فهرست ش��رکت‌های کش��تیرانی برتر دنیا تا ژانویه‬ ‫‪ ۲۰۱۵‬منتش��ر شد که در صدر آن «مرسک» دانمارک قرار دارد‬ ‫و ش��رکت ایرانی«حافظ دریا» با ظرفیت حم��ل حدود ‪ ۸۸‬هزار‬ ‫‪ TEU‬کانتینر در رده بیس��ت و س��وم قرار گرفته اس��ت‪ .‬شرکت‬ ‫ایرانی ‪( HDS Lines‬حافظ دریا) با در اختیار داشتن ‪ 22‬فروند‬ ‫کش��تی و ظرفیت حمل ‪ 88‬هزار و ‪ TEU 608‬کانتینر رتبه ‪23‬‬ ‫برترین شرکت‌های کشتیرانی را به‌دست آورده است‪.‬‬ ‫مه�ر‪ :‬علی‌اکبر آش��وری‪ ،‬مدیر مرکز مدیریت راه‌های کش��ور‬ ‫با اش��اره ب��ه اینکه تع��داد دوربین‌های ثبت س��رعت در جاده‌ها‬ ‫به ‪ ۲۴۰۰‬دوربین می‌رس��د‪ ،‬گفت‪ :‬هم‌اکن��ون ‪ ۶۳۰‬دوربین ثبت‬ ‫نظ��ارت تصویری در جاده‌ها نصب اس��ت‪ .‬وی با اش��اره به خرید‬ ‫دوربین‌ه��ای جدید برای ثبت تخلف س��رعت در جاده‌ها‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬برای توسعه دوربین‌های ثبت سرعت برنامه‌ریزی‌هایی انجام‬ ‫شده که درحال طی مراحل قانونی است‪ .‬وی با بیان اینکه تعداد‬ ‫دوربین‌های ثبت س��رعت را به ‪ ۱۸۰۰‬تا ‪ ۱۹۰۰‬دستگاه افزایش‬ ‫می‌دهیم‪ ،‬بیان کرد‪ :‬درحال حاضر ‪ ۴۰۰‬دوربین ثبت س��رعت در‬ ‫جاده‌ها داریم ک��ه ‪ ۲۰۰‬دوربین برای س��ازمان راهداری و ‪۲۰۰‬‬ ‫دوربین برای پلیس راهور فعال شده است که به تخلفات سرعت‬ ‫در جاده‌ها رسیدگی می‌کند و اطالعات در مرکز اجراییات پلیس‬ ‫تبدیل به جریمه می‌شود‪.‬‬ ‫تس�نیم‪ :‬رضا الماسی‪ ،‬قائم‌مقام یک ش��رکت سازنده شناور‬ ‫ایرانی از صادرات ش��ناورهای تولید داخل به کش��ورهای حاشیه‬ ‫خلیج‌ف��ارس خبر داد و گف��ت‪ :‬باوج��ود توانمندی‌های داخلی‪،‬‬ ‫شناورهای مس��افری که امکان ساخت آنها در کشور وجود دارد‬ ‫از خارج تامین می‌ش��ود‪ .‬به گفته وی این ش��ناور مس��افری از‬ ‫س��ری ش��ناورهای آذرخش اس��ت که ب��ا اعم��ال تغییراتی در‬ ‫آن‪ ،‬ظرفی��ت حم��ل ‪ 51‬نفر مس��افر و همچنین ی��ک تن بار را‬ ‫دارد‪ .‬وی ب��ا بی��ان اینک��ه این ش��ناور در مدت ‪ 4‬ماه در قش��م‬ ‫س��اخته ش��ده اس��ت‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬کیفیت باال‪ ،‬زمان س��اخت‬ ‫و قیم��ت مناس��ب ازجمل��ه مزیت‌ه��ای ش��ناورهای صادراتی‬ ‫س��اخت داخل اس��ت که باعث ش��ده اماراتی‌ها سفارش ساخت‬ ‫‪ 3‬فرون��د دیگر ش��ناور ب��ا ظرفیت حم��ل ‪ 90‬مس��افر را به ما‬ ‫بدهند‪.‬‬
‫یادداشت‬ ‫نقش جوینت ونچر‬ ‫در توسعه اقتصادی‬ ‫شهرام شیرکوند‬ ‫پژوهشگر و مشاور صنعت خودرو‬ ‫ام��روزه میان ش��رکت‌ها‪ ،‬بنگاه‌ه��ای اقتصادی و‬ ‫موسس��ات داخلی و خارجی قراردادهایی با اشکال‪،‬‬ ‫موض��وع و ماهیت‌ه��ای حقوق��ی مختل��ف منعقد‬ ‫می‌ش��ود‪ ،‬اما مطالع��ه کافی در مورد ان��واع آن در‬ ‫کش��ور انجام نشده اس��ت‪ .‬ازجمله قراردادهایی که‬ ‫تحقیق��ات الزم درباره آن انجام نش��ده‪ ،‬می‌توان به‬ ‫قراردادهای مش��ارکت انتفاعی موس��وم به جوینت‬ ‫ونچر (‪ )Joint Venture‬اشاره کرد‪ .‬جوینت ونچر‬ ‫یا مش��ارکت انتفاعی‪ ،‬یک واحد تجاری مش��ترک‬ ‫اس��ت که توسط دو یا چند مش��ارکت‌کننده برای‬ ‫هدف مشخص تجاری‪ ،‬مالی‪ ،‬یا فنی ایجاد می‌شود‪.‬‬ ‫به عبارتی به اجتماع دو یا چند واحد کس��ب و کار‬ ‫یا اش��خاص با یکدیگر‪ ،‬برای انج��ام امور تجاری به‬ ‫منظور کس��ب سود و منفعت‪« ،‬مشارکت انتفاعی»‬ ‫گفته می‌ش��ود‪ .‬جوینت ونچر در معنای عام‪ ،‬شامل‬ ‫هرگونه مش��ارکت و همکاری بین دو شرکت است‪،‬‬ ‫چه هویت جدی��دی در هنگام آن ش��کل بگیرد و‬ ‫چه نگی��رد‪ .‬جوینت ونچر در معن��ای خاص زمانی‬ ‫شکل می‌گیرد که دو شرکت گردهم آمده و توافق‬ ‫می‌کنن��د تا در قال��ب یک هویت جدی��د‪ ،‬فعالیت‬ ‫تجاری مش��خص و مش��ترکی را پایه‌گذاری کنند‪.‬‬ ‫این نوع مش��ارکت‪ ،‬ممکن اس��ت در قلمرو داخلی‬ ‫یک کشور یا اس��تان به وجود آید‪ ،‬همچنین ایجاد‬ ‫مشارکت انتفاعی برای همکاری مشترک در عرصه‬ ‫بین‌المللی بسیار مفید اس��ت‪ .‬عاملی که مشارکت‬ ‫انتفاعی را بین‌المللی می‌س��ازد‪ ،‬ترکیب ش��رکایی‬ ‫ب��ا تابعیت متفاوت اس��ت و مکانی ک��ه تجارت یا‬ ‫بو‌کار مورد توافق‪ ،‬در آن به فعلیت می‌رسد‪،‬‬ ‫کس�� ‌‬ ‫مالک عمل نیست‪.‬‬ ‫موضوع جهانی ش��دن عالوه‌بر اقتصاد و تجارت‪،‬‬ ‫حقوق را هم تحت تاثیر قرار داده‌تا روند روبه رشد‬ ‫جهانی ش��دن درحوزه‌تجارت‌بین‌الملل را سرعت‬ ‫بخشد‪ .‬پیدایش تکنیک‌های جدید در حوزه تجارت‬ ‫بین‌الملل مانند‪ :‬فرانشیز‪ ،‬لیسانس‪ ،‬معامله تهاتری‪،‬‬ ‫بیع‌‌‌‌‌‌‌‌متقابل‪ ،‬تجارت موازی و‪ ،...‬حاصل نهایی ش��دن‬ ‫اقتصاد و تجارت بین‌المللی اس��ت و جوینت ونچر‬ ‫از‌جمله تکنیک‌های جدید در انجام و پیشبرد امور‬ ‫تجاری اس��ت ک��ه در قالب ش��رکت‌های حقوقی‪،‬‬ ‫قراردادها و یا ترکیبی از آن دو انجام می‌شود‪.‬‬ ‫مهم‌تری��ن انگیزه‌ه��ا ب��رای تش��کیل جوین��ت‬ ‫ونچ��ر اقتص��ادی‪ ،‬سیاس��ی و حقوق��ی اس��ت‪ .‬در‬ ‫موردانگیزه‌های اقتصادی استفاده از تکنیک جوینت‬ ‫ونچ��ر می‌توان به مواردی همچون توس��عه‌یافتگی‬ ‫کش��ورها‪ ،‬نبود س��رمایه الزم در کشورهای درحال‬ ‫توس��عه‪ ،‬نیاز به فناوری نوین و توانمندی‌های فنی‬ ‫برخ��ی از ش��رکت‌ها و متخصص��ان‪ ،‬وج��ود منابع‬ ‫طبیعی و نیروی‌کار ارزان در کشورهای جهان سوم‬ ‫یا درحال توس��عه‪ ،‬اش��اره کرد‪ .‬در موردانگیزه‌های‬ ‫سیاس��ی و حقوقی از آنجا که کش��ورهای درحال‬ ‫توس��عه تقریبا کش��ورهایی س��رمایه پذیرند‪ ،‬برای‬ ‫رهایی از قراردادهایی همچ��ون واگذاری امتیازات‬ ‫بهره‌برداری به طرف مقابل‪ ،‬از تکنیک جوینت ونچر‬ ‫به��ره می‌گیرند تا عالوه‌بر بکارگیری س��رمایه‌ها از‬ ‫احساسات مردمی نسبت به اقتدار حاکمیت رهایی‬ ‫یابن��د‪ .‬از مهم‌ترین وی‍ژگی‌ه��ای جوینت ونچر این‬ ‫است که همواره بر اساس یک قرارداد استوار است و‬ ‫برای یک فعالیت خاص و مشخص تشکیل می‌شود‪.‬‬ ‫«جوین��ت ونچ��ر ب��دون آورده» نوعی مش��ارکت‬ ‫انتفاعی است که بدون سرمایه‌گذاری مشترک انجام‬ ‫می‌شود و در نتیجه بدون تاسیس یک بنگاه اقتصادی‬ ‫مشترک تش��کیل می‌ش��ود و هر کدام از دوطرف بر‬ ‫اس��اس قرارداد‪ ،‬آن بخش از فعالیت مش��ترک که به‬ ‫عه��ده‌اش نهاده ش��ده را انجام می‌دهد ک��ه از آن به‬ ‫عن��وان «‌جوینت ونچر ق��راردادی» ی��اد می‌کنند و‬ ‫کمیته مدیریت مش��ترک بر این فرآیند نظارت دارد‪،‬‬ ‫اما قرارداد‌های��ی به نام «جوینت ونچ��ر با آورده» یا‬ ‫«جوینت ونچرهای شرکتی» وجود دارد که به منظور‬ ‫همکاری با یکدیگر و دستیابی به اهداف مشترک بنگاه‬ ‫اقتصادی جدیدی تاسیس می‌کنند تا آورده‌های‌شان‬ ‫را در آن متمرکز ک��رده و تمام فعالیت‌ها را از طریق‬ ‫این بنگاه اقتصادی هدایت کنند‪.‬‬ ‫ب��ا توجه به اینکه در عص��ر کنونی نظم اقتصادی‬ ‫به گونه‌ای اس��ت که تمام کش��ورها باالجبار در آن‬ ‫مش��ارکت داش��ته و فناوری مدرن‪ ،‬م��واد اولیه و‬ ‫س��رمایه‌های انس��انی کارآمد که از عوامل اساسی‬ ‫توس��عه اقتصادی هستند‪ ،‬به شکل نامنظم و نابرابر‬ ‫در سطح جهان پراکنده‌اند‪ ،‬تنها قراردادهای حقوقی‬ ‫که ام��کان صیانت از منافع دارن��دگان این عناصر‪،‬‬ ‫انجام طرح‌های اقتصادی و پیش��رفت و توس��عه را‬ ‫ممکن سازد‪« ،‬جوینت ونچر» است‪ .‬از این‌رو توصیه‬ ‫می‌ش��ود که فعاالن حوزه کسب‌وکار با این مباحث‬ ‫آشنا شوند‪.‬‬ ‫‪30‬‬ ‫یکشنبه ‪ 5‬بهمن ‪ 4 - 1393‬ربیع الثانی ‪ 25 -1436‬ژانویه ‪ -2015‬شماره ‪ -141‬پیاپی ‪1459‬‬ ‫صنعت‬ ‫‪industry@smtnews.ir‬‬ ‫کارشناسان با اشاره به تاثیر هزینه انرژی پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در صنعت اعالم کردند‬ ‫افزایش ‪ ۳۶‬درصدی هزینه‌های تولید‬ ‫گ�روه صنعت‪ -‬بررس��ی متغیر‌های کلیدی اقتصاد کالن‬ ‫کش��ور حاکی از آن اس��ت که با وجود ظرفیت‌های باالی‬ ‫اقتص��ادی و ت�لاش مس��ئوالن و فعاالن در ای��ن عرصه‪،‬‬ ‫همچنان ش��کافی می��ان وضعیت مطلوب و م��ورد انتظار‬ ‫کش��ور و آنچ��ه که در عم��ل تحقق می‌یابد وج��ود دارد‪.‬‬ ‫معضل بهره‌وری پایین در اقتصاد ایران به عوامل متعددی‬ ‫برمی‌گردد که ازجمله مهم‌ترین آنها می‌توان به س��اختار‬ ‫دولتی و انحصاری اقتصاد ایران‪ ،‬توزیع فرصت‌های رانتی و‬ ‫دسترسی نداشتن به فناوری‌های نوین اشاره کرد‪ .‬بسیاری‬ ‫از صنای��ع در ایران‪ ،‬به‌ویژه صنایع انرژی بر تنها با تکیه بر‬ ‫منابع انرژی قادر به ادامه حیات هس��تند‪ ،‬بنابراین افزایش‬ ‫قیم��ت حامل‌های انرژی در صورتی ک��ه صاحبان نتوانند‬ ‫به فناوری‌های جدید دسترس��ی داش��ته باشند‪ ،‬درنهایت‬ ‫به افزایش قیمت کاال‌های تولیدی منجر خواهد ش��د‪ .‬در‬ ‫ماده (‪ )۸‬قانون هدفمندس��ازی یارانه‌ها ب��رای حمایت از‬ ‫تولیدکنندگان پیش‌بینی شده که بخشی از منابع حاصل‬ ‫از افزایش قیمت حامل‌های انرژی در زمینه بهینه‌س��ازی‬ ‫مصرف انرژی در واحد‌های تولیدی‪ ،‬خدماتی و مسکونی و‬ ‫تشویق به صرفه‌جویی و اصالح ساختار فناوری واحد‌های‬ ‫تولی��دی به منظور افزایش بهره‌وری انرژی اختصاص یابد‪،‬‬ ‫ام��ا در عمل نبود پایبندی به اج��رای اصولی ماده قانونی‬ ‫مورد اشاره‪ ،‬حداقل مانع از تحقق اهداف مربوطه در بخش‬ ‫تولید شد‪.‬‬ ‫کمبود اعتبارات و تس��هیالت بانکی‪ ،‬فش��ار‌های ناش��ی از‬ ‫تحریم‌ه��ای بین‌المللی و نبود ع��زم و برنامه جدی دولت‬ ‫ب��رای حمایت از صنایع برای افزایش قدرت رقابت‌پذیری‪،‬‬ ‫کمتر مجالی را برای انعطاف‌پذیری بخش تولیدی اقتصاد‬ ‫فراهم کرد و درنهایت به نظر می‌رس��د که کاهش مصرف‬ ‫تنه��ا از جانب خانوار‌ها ممکن اس��ت به افزایش بهره‌دهی‬ ‫ان��رژی در کل اقتصاد بینجامد‪ .‬به عب��ارت دیگر‪ ،‬افزایش‬ ‫بهره‌وری در بخش تولید تنها با افزایش قیمت حامل‌های‬ ‫ان��رژی امکانپذیر نخواهد بود و تحق��ق این هدف نیازمند‬ ‫تدوی��ن و اج��رای سیاس��ت‌های مکملی خواه��د بود که‬ ‫متاسفانه مورد توجه قرار نگرفته است‪.‬‬ ‫رییس کمیس��یون صنایع و معادن‬ ‫مجل��س ب��ا تاکید بر اینک��ه به‏طور‬ ‫میانگی��ن هزینه‌های صنعت پس از‬ ‫ی یارانه‌ها به‬ ‫اج��رای قانون هدفمند ‌‬ ‫می��زان ‪ ۳۶‬درص��د افزای��ش یافت‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬هدفمندی تاثی��رات منفی را بر صنع��ت بر جای‬ ‫گذاشت و صنایع انرژی‌بری مانند سیمان بیشترین آسیب‬ ‫و صنایعی مانند قطعه‌س��ازی و شوینده‌ها آسیب کمتری‬ ‫دیدن��د ولی در مجموع به‏طور میانگین هزینه‌های صنعت‬ ‫به میزان ‪۳۶‬درصد افزایش یافت‪.‬‬ ‫رض��ا رحمانی با بی��ان اینکه به دلیل نبود آم��ار واقعی و‬ ‫مطمئن‪ ،‬اطالعاتی درباره میزان واحدهای صنعتی متضرر‬ ‫از هدفمندی یارانه‌ها در اختیار نداریم‪ ،‬افزود‪ :‬مشکل اصلی‬ ‫تولید‪ ،‬س��رمایه در گردش‪ ،‬نقدینگی و تامین مالی اس��ت‬ ‫که قرار بود یکی از محل‌های رفع این مشکل‪ ،‬هدفمندی‬ ‫یارانه‌ها باش��د ولی تاکنون از این مح��ل‪ ،‬ریالی به بخش‬ ‫تولید تزریق نشده است‪.‬وی کل بودجه هدفمندی یارانه‌ها‬ ‫را ‪ ۴۸‬ه��زار میلیارد توم��ان اعالم کرد و گف��ت‪ :‬قرار بود‬ ‫‪۳۰‬درص��د از محل هدفمندی به بخ��ش تولید اختصاص‬ ‫داده شود‪۲۰ ،‬درصد در اختیار دولت برای جبران هزینه‌ها‬ ‫ق��رار گیرد و ‪۵۰‬درصد به راه‌ه��ای مختلف در میان مردم‬ ‫بازتوزیع شود‪ ،‬در حالی که نه دولت قبلی و نه دولت فعلی‬ ‫ریالی از سهم ‪۳۰‬درصدی تولید را نداده است‪.‬‬ ‫رحمانی با تاکید بر این که یکی از راهکارهای رس��یدن‬ ‫ب��ه موفقیت در اقتص��اد مقاومتی حمایت از تولید اس��ت‬ ‫که تاکنون حمایت‌های الزم از بخش تولید انجام نش��ده‪،‬‬ ‫درباره آس��یب‌های کاهش س��هم تولی��د از منابع حاصل‬ ‫از هدفمن��دی یارانه‌ها در الیحه بودجه س��ال آتی اظهار‬ ‫کرد‪ :‬براساس قانون‪ ،‬مقرر شده که منابع حاصل از اجرای‬ ‫قانون هدفمند ک��ردن یارانه ها‪ ،‬ص��رف اقدامات جبرانی‬ ‫در حوزه صنعت ش��ود‪.‬رییس کمیس��یون صنایع و معادن‬ ‫مجل��س افزود‪ :‬انرژی ارزان یک��ی از مزیت‌های صنعت در‬ ‫ایران بود‪ ،‬اما با اجرای قانون هدفمندی‪ ،‬نرخ انرژی رش��د‬ ‫ک��رد و این موضوع‪ ،‬هزینه برخ��ی واحدهای تولیدی را تا‬ ‫‪ ۱۰‬برابر افزایش داد‪.‬وی خاطرنش��ان کرد‪ :‬در این شرایط‪،‬‬ ‫کاهش س��هم تولید از قانون هدفمندی‪ ،‬آسیب‌هایی را به‬ ‫واحده��ای تولیدی وارد خواهد ک��رد و به همین دلیل ما‬ ‫در تالش��یم که س��هم تولید در بودجه سال آینده افزایش‬ ‫یابد‪.‬‬ ‫رحمانی با بیان اینکه پروژه‌های نیمه‏تمام عمرانی یکی‬ ‫از معضالت اصلی کش��ور است‪ ،‬افزود‪۷۲ :‬هزار مورد پروژه‬ ‫نیمه‌تمام صنعتی در کشور وجود دارد که براساس برآورد‬ ‫سال گذشته ‪۶۰‬هزارمیلیارد تومان برای اتمام این پروژه‌ها‬ ‫نیاز است‪.‬‬ ‫وی بی‌برنامگ��ی را عامل اصلی وج��ود این مقدار پروژه‬ ‫نیمه‌تم��ام عنوان ک��رد و گفت‪ :‬یک��ی از مولفه‌های اصلی‬ ‫اقتصاد مقاومتی حرکت بر اساس برنامه است و مشکل ما‬ ‫این اس��ت که نمی‌دانیم به کدام سمت باید حرکت کنیم‪،‬‬ ‫این پروژه‌های نیمه‏تمام بدون شک نتیجه نداشتن برنامه‬ ‫و راهبرد است‪.‬‬ ‫وی ب��ا انتقاد از نح��وه واگذاری‌ها ب��ه بخش خصوصی‬ ‫در س��ال‌های اخیر گفت‪ :‬حدود ‪۹۰‬‏درص��د واگذاری‌های‬ ‫سال‌های اخیر رد دیون بوده و فرصت تحقق سیاست‌های‬ ‫اجرایی اص��ل‪ ۴۴‬را مورد تهدید جدی قرار داده‪ ،‬در حالی‬ ‫ک��ه یکی از اهداف این سیاس��ت‌ها واگذاری امور به مردم‬ ‫و اس��تفاده از ظرفی��ت کل مل��ت در فض��ای غیررانتی و‬ ‫ویژه‌خواری بوده است‪.‬‬ ‫‹ ‹افزایش هزینه تولید عامل اصلی رکود‬ ‫در همین حال اس��تاد اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبایی‬ ‫نیز با تاکید بر این که رکود فعلی ناش��ی از افزایش قیمت‬ ‫تولی��د کاال در بنگاه‌ه��ای تولیدی اس��ت‪ ،‬بنابراین باید از‬ ‫این بنگاه‌ها حمایت ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬اجرای قانون هدفمندی‬ ‫یارانه‌ه��ا یک��ی از مهم‌ترین دالیل ایج��اد رکود تورمی در‬ ‫کشور اس��ت زیرا بعد از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها‪،‬‬ ‫قیم��ت انرژی برای واحدهای تولیدی افزایش یافت که در‬ ‫نهایت منج��ر به افزایش قیمت تمام ش��ده تولید کاال در‬ ‫واحدهای تولیدی شد‪.‬‬ ‫مه��دی تق��وی اف��زود‪ :‬در منحنی‬ ‫اقتصاد با افزایش قیمت تمام ش��ده‬ ‫تولی��د کاال در واحده��ای تولیدی‬ ‫منحنی عرضه اقتصاد به سمت باال و‬ ‫چ��پ حرک��ت می‌کند که ب��ه این‬ ‫ترتیب آمار تولید پایین تر می‌آید و بیکاری و تورم افزایش‬ ‫می‌یابند‪.‬‬ ‫ای��ن مدرس اقتصاد دانش��گاه عالم��ه طباطبایی افزود‪:‬‬ ‫نکت��ه‌ای که دول��ت در الیحه خروج از رک��ود باید لحاظ‬ ‫می‌کرد و درحال‌حاضر نیز برای تدوین برنامه ششم توسعه‬ ‫به آن نیاز دارد کمک ب��ه بنگاه‌های تولیدی برای کاهش‬ ‫هزینه‌های آن هاست‪.‬‬ ‫تق��وی ادام��ه داد‪ :‬دولت می‌تواند با حمای��ت از بانک‌ها‬ ‫ش��رایطی را فراهم کند که آنها تس��هیالت با نرخ کمتر به‬ ‫بنگاه‌های تولیدی ارائه دهند و یا دالر مورد نیاز آنها برای‬ ‫خرید تجهیزات و ماشین‌آالت الزم را با قیمت پایین تر در‬ ‫اختیار آنان قرار دهد‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬این مسئله قیمت نهایی واحدهای تولیدی را‬ ‫پایین می‌آورد به ش��کلی که در منحنی اقتصاد منحنی به‬ ‫س��مت پایین و چپ و یا پایین و راست می‌رود که حرکت‬ ‫منحنی در جهت پایین و راس��ت ت��ورم و بیکاری را مهار‬ ‫می‌کند و میزان تولید را نیز افزایش می‌دهد‪.‬‬ ‫به گفته این اس��تاد دانش��گاه‪ ،‬اش��کالی ندارد وقتی که‬ ‫در تولید دچار مشکل هس��تیم از درآمدهای نفتی کمک‬ ‫بگیریم اما باید این درآمدها به شکل هدفمند مصرف شود‪.‬‬ ‫برنامه تح��ول اقتصادی که مهم‌تری��ن بخش آن قانون‬ ‫هدفمند‌س��ازی یارانه‌ها اس��ت‪ ،‬با یادآوری فاصله واقعیت‬ ‫ام��روز از وضعی��ت مطل��وب و چش��م‌انداز ‪ ۲۰‬س��اله و با‬ ‫ش��ناخت و اتکا ب��ه ظرفیت‌های اقتصاد ای��ران‪ ،‬به دنبال‬ ‫اصالح س��اختار‌ها برمبنای جهت‌گیری‌های سیاست‌های‬ ‫اصل ‪ ۴۴‬اس��ت‪ .‬در متن این برنامه آمده یکی از مشکالت‬ ‫اصلی اقتصاد ایران پایین بودن بهره‌وری اس��ت‪ ،‬البته نرخ‬ ‫به��ره‌وری درخصوص عوامل مختلف چون کار و س��رمایه‌‬ ‫مالی‪ ،‬س��رمایه طبیعی‪ ،‬سرمایه انس��انی یا در بخش‌های‬ ‫مختلف چون کش��اورزی‪ ،‬صنعت و خدمات متفاوت است‬ ‫ولی در کل رش��د آن رضایت بخش نیس��ت‪ .‬بنابراین باید‬ ‫برای اس��تفاده از منابع تدابیر مناسب اندیشیده و در نظر‬ ‫گرفته ش��ود‪ .‬همچنین باید یادآور ش��د که فضای اقتصاد‬ ‫جهان به شدت رقابتی شده و افزایش رقابت‌مندی و توان‬ ‫رقابت مس��تلزم افزایش بهره‌وری اس��ت‪ .‬هرچند هدف از‬ ‫اجرای طرح تحول اقتصادی اصالح ساختار‌های اقتصادی‬ ‫بر مبنای جهت‌گیری سیاس��ت‌های اصل ‪ ۴۴‬اس��ت‪ ،‬ولی‬ ‫متاس��فانه در روند و بررس��ی این طرح تنها بخشی از آن‬ ‫یعن��ی تحول در نظام یارانه‌ای مدنظر قرار گرفته که البته‬ ‫مهم‌ترین بخش آن نیز محسوب می‌شود‪.‬‬ ‫درباره نظام یارانه‌ای باید متذکر شد که پرداخت یارانه‌ها‬ ‫در مدت زمان طوالنی با هدف حمایت از مصرف‌کنندگان‬ ‫و بخش‌ه��ای تولیدی در جهت ارتقای عدالت اجتماعی و‬ ‫کاه��ش فقر به عنوان یکی از ابزار‌ه��ای حمایتی دولت‌ها‬ ‫هم��واره بکار می‌رفته که البته اجرای ناصحیح آن س��بب‬ ‫بروز برخی از مشکالت در بخش‌های مختلف شده بود‪.‬‬ ‫لزوم ارتقای سطح فناوری کارخانه‌های صنعتی‬ ‫ایرنا ‪ -‬گس��ترش واحدهای صنعتی کوچک‬ ‫و ب��زرگ در اطراف تهران س��ابقه‌ای چندین‬ ‫س��اله دارد و پ��س از ممنوعی��ت س��اخت و‬ ‫توس��عه صنایع در ش��عاع ‪ ۱۲۰‬کیلومتری از‬ ‫شهر تهران‪ ،‬روند توس��عه کارخانه‌ها تغییری‬ ‫پیدا نکرد‪.‬‬ ‫س��ال ‪ ۱۳۴۶‬هیات دولت مصوبه‌ای را برای‬ ‫اجرا به وزارت صنایع وقت ابالغ می‌کند که به‬ ‫موجب آن س��اخت و توسعه صنایع در شعاع‬ ‫‪ ۱۲۰‬کیلومتری از شهر تهران ممنوع می‌شود‪.‬‬ ‫دولت تصویب می‌کند اما اجرای آن به دالیل‬ ‫متعدد به ثمر نمی‌نش��یند و این می‌شود آغاز‬ ‫داستان ش��کل‌گیری صنایع بزرگ و کوچک‬ ‫در اطراف تهران‪.‬‬ ‫درحال‌حاض��ر ‪ ۱۷‬هزار واح��د صنعتی در‬ ‫اس��تان تهران دارای پروان��ه و ‪ ۱۳‬هزار واحد‬ ‫صنعت��ی نیز فاقد پروان��ه بهره‌برداری و تولید‬ ‫هستند‪ .‬مهم‌ترین رشته فعالیت‌های صنعتی‬ ‫اس��تان تهران نیز ب��ر صنایع خودروس��ازی‪،‬‬ ‫محصوالت غذایی و آشامیدنی و ساخت دارو‬ ‫و محصوالت شیمیایی متمرکز است‪.‬‬ ‫همچنین تع��داد ش��هرک‌های صنعتی در‬ ‫حال بهره‌برداری ‪ ۱۱‬ش��هرک اس��ت که این‬ ‫میزان حدود ‪ ۸‬ه��زار و ‪ ۵۵۰‬هکتار اراضی را‬ ‫زیرپوشش دارد‪.‬‬ ‫اما وجود این واحدهای صنعتی تاثیر زیادی‬ ‫ب��ر آالیندگی ش��هرها داش��ته‌اند‪ ،‬به‌گونه‌ای‬ ‫ک��ه تع��داد عم��ده‌ای از آنها س��بب آلودگی‬ ‫هوای تهران ش��ده‌اند و به گفته بس��یاری از‬ ‫کارشناس��ان در ش��رایط کنون��ی ‪ ۸۰‬درصد‬ ‫صنایع آالینده در اطراف کالنش��هرها به‌ویژه‬ ‫شهر تهران قرار دارند‪.‬‬ ‫عضو فراکس��یون محیط زیست مجلس در‬ ‫ای��ن باره با اش��اره به ضرورت ارتقای س��طح‬ ‫فناوری واحدهای صنعتی برای کاهش میزان‬ ‫آلودگی ه��وا تاکی��د دارد‪ :‬در غیراین صورت‬ ‫باید اقداماتی نظیر تغییر کاربری‪ ،‬انتقال و در‬ ‫نهایت پلم��ب کارخانه‌های صنعتی تهران در‬ ‫نظر گرفته شود‪.‬‬ ‫کمال‌الدی��ن پیرموذن با اش��اره به آلودگی‬ ‫هوای تهران‪ ،‬درب��اره انتقال صنایع آالینده از‬ ‫کالنش��هر تهران اظهار ک��رد‪ :‬صنایع آالینده‬ ‫نق��ش بس��زایی در افزای��ش آلودگ��ی هوای‬ ‫پایتخت دارند‪ ،‬بنابراین دس��تگاه‌های مختلف‬ ‫ض��رورت دارد به منظور به حداقل رس��اندن‬ ‫آلودگ��ی ناش��ی از فعالی��ت کارخانه‌ه��ا و‬ ‫واحدهای صنعتی به این موضوع ورود کنند‪.‬‬ ‫به اعتقاد وی‪ ،‬الزم اس��ت که در ابتدای امر‬ ‫این کارخانه‌های صنعتی مجهز به فناوری‌های‬ ‫پیش��رفته ش��وند تا از درص��د آالیندگی آنها‬ ‫کاسته شود‪.‬‬ ‫به باور این عضو فراکس��یون محیط زیست‬ ‫مجلس‪ ،‬در صورت ارتقا نیافتن سطح فناوری‬ ‫کارخانه‌ه��ای صنعتی الزم اس��ت در مراحل‬ ‫آت��ی اقداماتی نظیر تغییر کارب��ری‪ ،‬انتقال و‬ ‫در نهای��ت پلمب واحده��ای صنعتی در نظر‬ ‫گرفته شود‪.‬‬ ‫از سوی دیگر آلودگی هوای تهران به حدی‬ ‫پیشرفته اس��ت که طرح پایش شبانه صنایع‬ ‫تهران در دس��تور کار قرار گرفت‪ ،‬به گونه‌ای‬ ‫که مدیرکل حفاظت محیط‌زیس��ت اس��تان‬ ‫تهران به کارخانه‌هایی که ش��ب‌ها فیلترها را‬ ‫خاموش می‌کنند‪ ،‬هشدار داد‪.‬‬ ‫فعالیت بس��یاری از واحده��ای صنعتی در‬ ‫کالنش��هر تهران همراه با تولید مقادیر زیادی‬ ‫فاضالب‌های صنعتی است که این فاضالب‌ها‬ ‫بدون هرگونه عملیات تصفیه به طور مستقیم‬ ‫یا از طریق ش��بک ‏ه فاضالب شهری و چاه‌های‬ ‫جاذب یا تخلیه در اراضی اطراف دفع می‌شود‪.‬‬ ‫تخلیه فاضالب‌های تصفیه نش��ده در منابع‬ ‫آب و خاک‪ ،‬اثرات ش��ناخته ش��ده‏ای بر این‬ ‫منابع داش��ته و در مواردی حتی اس��تفاده از‬ ‫آنها را محدود می‏کند‪.‬‬ ‫آلودگ��ی ه��وا نیز یک��ی دیگ��ر از عوارض‬ ‫نامطل��وب فعالیت‌ه��ای صنعتی در ش��هر و‬ ‫منطق��ه ته��ران اس��ت‪ .‬در جری��ان فعالیت‬ ‫واحدهایی که از انواع س��وخت‌های فس��یلی‬ ‫(نفت‪ ،‬نفت‌گاز‪ ،‬مازوت و‪ )...‬استفاده می‏کنند‬ ‫ترکیب��ات مختلف��ی ش��امل هیدروکربورها‪،‬‬ ‫آلدئیدها‪ ،‬اکسیدهای گوگرد‪ ،‬اکسیدهای ازت‪،‬‬ ‫اکس��یدهای کربن و ذرات معل��ق تولید و در‬ ‫هوا منتشر می‌ش��ود‪ .‬حجم این نوع ترکیبات‬ ‫به صدها تن در شبانه روز بالغ می‌شود‪.‬‬ ‫آالیندگ��ی حاصل از فعالیت‌های صنعتی با‬ ‫وجود آلودگی‌های حاصل از رفت‌وآمد صدها‬ ‫هزار وسیله نقلیه موتوری در سطح شهر اثرات‬ ‫نامطلوبی بر سالمت و بهداشت عمومی دارند‪.‬‬ ‫ش��هر تهران به عنوان یک��ی از کانون‏های‬ ‫مهم اجتماعی و اقتصادی کش��ور هم‌اکنون و‬ ‫پیش از بحرانی شدن وضعیت محیط زیست‬ ‫نیازمند توجهات بیش��تری اس��ت ک��ه الزام‬ ‫جدی واحده��ای موجود به رف��ع آلودگی‌‏ها‬ ‫و نی��ز ارزیابی اثرات زیس��ت محیطی صنایع‬ ‫جدیدالتاس��یس از عمده‏ترین آنها به ش��مار‬ ‫می‌آید‪.‬‬ ‫تصویب برنامه جامع بهره‌وری در کمیسیون اقتصادی دولت‬ ‫تس�نیم ‪ -‬رییس س��ازمان ملی به��ره‌وری از تصویب‬ ‫برنامه جامع بهره‌وری در کمیته تخصصی کمیس��یون‬ ‫اقتص��ادی دولت در دو هفته گذش��ته خبر داد و گفت‪:‬‬ ‫به زودی این برنامه ب��رای تصویب هیات وزیران آماده‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫رویا طباطبایی در همایش ملی بهره‌وری ایران با بیان‬ ‫اینکه این سازمان محاسبات مربوط به بهره‌وری بنگاه‌ها‬ ‫را در دس��تور‌کار قرار داده و کارهای مقدماتی آن انجام‬ ‫ش��ده‪ ،‬با تاکید بر اهمیت انجام محاسبات بهره‌وری در‬ ‫بخش‌های مختلف‪‌،‬افزود‪ :‬بهره‌وری در برخی از بخش‌ها‬ ‫همانند آموزش و بهداشت نمی‌تواند از رشد‌های سریعی‬ ‫برخوردار باشد زیرا این بخش‌ها زیربنایی هستند‪.‬‬ ‫رییس س��ازمان ملی بهره‌وری ادامه داد‪ :‬اگر بخواهیم‬ ‫ی مانند صنع��ت را ارتقا دهیم باید‬ ‫به��ره‌وری بخش‌های ‌‬ ‫نی��روی‌کار آموزش‌ه��ای الزم را ببیند چراکه بهره‌وری‬ ‫این بخش از آموزش ناشی می‌شود‪.‬‬ ‫طباطبایی اظهار امیدواری کرد که افول بهره‌وری در‬ ‫ایران را کنار گذاش��ته و به نقطه اوج آن دست یابیم و‬ ‫گفت‪ :‬بهره‌وری همه‌گیر نیست اما در بلند‌مدت می‌تواند‬ ‫همه‌چی��ز باش��د‪ .‬وی با اش��اره به طرح به��ره‌وری ‪۲۵‬‬ ‫درصدی گفت‪ :‬اگر تالش کنی��م ‪ ۲۵‬درصد از اقدامات‬ ‫نامناسب را در دوره زمانی مورد‌نظر کاهش دهیم و ‪۲۵‬‬ ‫درصد به اقدامات مناس��ب بیفزاییم به اهداف مورد‌نظر‬ ‫سند چشم‌انداز می‌رسیم‪.‬‬
‫انرژی‬ ‫‪public@smtnews.ir‬‬ ‫یکشنبه ‪ 5‬بهمن ‪ 4 - 1393‬ربیع الثانی ‪ 25 -1436‬ژانویه ‪ -2015‬شماره ‪ -141‬پیاپی ‪1459‬‬ ‫به دنبال کاهش درآمدهای نفتی در بودجه‬ ‫‪31‬‬ ‫برق؛ عصای اقتصاد کشور می‌شود‬ ‫عرفان�ه تاجیکی ـ گروه صنعت‪ :‬با در‬ ‫نظر داشتن کاهش روزافزون قیمت نفت‬ ‫و مش��تقات آن و در نتیج��ه کاه��ش‬ ‫درآمد‌های نفتی‪ ،‬نخستین وظیفه دولت یافتن منابع‬ ‫ارزآور و درآم��دزا برای جایگزینی در بودجه کش��ور‬ ‫اس��ت‪ .‬بنابر اصول برنامه پنجم توسعه‪ ،‬بودجه کشور‬ ‫باید در ‪ ۵‬س��ال وابستگی خود به درآمد‌های نفتی را‬ ‫ب��ه صفر درصد برس��اند‪ .‬ام��ری که تنه��ا ‪۶۰‬درصد‬ ‫موفقیت به همراه داشته و براساس آمار رسمی اعالم‬ ‫ش��ده درحال‌حاضر این وابستگی به حدود ‪۳۱‬درصد‬ ‫رس��یده است‪ .‬درصدی که در کمال انصاف برای این‬ ‫میزان از وابستگی درنظر گرفته شده است‪ .‬در چنین‬ ‫حالتی‪ ،‬دولت و مجلس در شرایط به نسبت دشواری‬ ‫برای تصمیم‌گیری ق��رار دارند‪ .‬تصمیمی که باید در‬ ‫کمترین زمان‪ ،‬بیش��ترین سوددهی و بازده را داشته‬ ‫باشد‪ .‬در این میان باید صنایعی را به‌عنوان جایگزینی‬ ‫برای درآمد‌های نفتی و گاز‌ی درنظر گرفت‪ .‬براساس‬ ‫گفته‌های رییس سندیکای صنعت برق ایران مبنی بر‬ ‫تاثیر‌گ��ذاری این صنعت در خروج از رکود اقتصادی‪،‬‬ ‫می‌توان گف��ت که صادرات برق می‌تواند بخش��ی از‬ ‫رکود ناش��ی از کاهش قیمت نفت را جبران کند‪ .‬به‬ ‫نظر می‌رسد در شرایط کنونی که حجم تولید گازی‬ ‫کش��ور در منطق��ه پ��ارس جنوبی و عس��لویه رو به‬ ‫افزایش اس��ت‪ ،‬تامین خ��وراک نیروگاه‌ه��ا کمتر از‬ ‫گذش��ته دچار مش��کل ش��ود‪ .‬از طرفی ایران از نظر‬ ‫جغرافیایی در منطقه‌ای واقع ش��ده که هم می‌تواند‬ ‫برق محبوس در منطقه ترکمنستان و پاکستان را که‬ ‫به کشورهای متقاضی مثل عراق و عمان منتقل کند‬ ‫و هم می‌تواند با خرید گاز ارزان از ترکمنستان‪ ،‬برقی‬ ‫با ارزش افزوده قابل توجه‪ ،‬تولید و صادر کند‪ .‬به این‬ ‫ترتیب می‌تواند ب��ه یک قطب انرژی در منطقه برای‬ ‫صادرات برق تبدیل ش��ود‪ .‬رییس سندیکای صنعت‬ ‫برق ایران درب��اره تاثیرگذاری قیمت نفت بر صنعت‬ ‫برق معتقد است که با توجه به این‌که مشتری نهایی‬ ‫برق دولت است‪ ،‬کاهش قیمت نفت در بودجه دولت‬ ‫تاثیر گذاشته و در نتیجه بر صنعت برق نیز تاثیر‌گذار‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫‹ ‹صادرات برق بجای نفت؟‬ ‫علیرض��ا کاله��ی‪ ،‬ریی��س‬ ‫س��ندیکای برق ای��ران‪ ،‬ضمن‬ ‫تاکی��د برای��ن موض��وع که در‬ ‫ش��رایط کنونی که درآمد‌های‬ ‫نفت��ی ب��ا کاهش چش��مگیری‬ ‫رو‌به‌رو است‪ ،‬می‌توان بخشی از این کاهش درآمدی‬ ‫را از طریق درآمد‌های حاصل از صادرات برق تامین‬ ‫گفت‪ :‬بدیهی اس��ت که‬ ‫ک��رد‪ ،‬در گفت‌وگو با‬ ‫کاه��ش قیم��ت نفت‪ ،‬ب��ر قیمت برق اثرگذاش��ته و‬ ‫موجب کاهش قیمت آن می‌ش��ود‪ .‬البته این کاهش‬ ‫قیمت به شدت کاهش قیمت نفت نیست‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه درحال‌حاض��ر تقاضای مطلوبی‬ ‫برای برق تولیدی ایران وجود دارد‪ ،‬افزود‪ :‬کشورهایی‬ ‫همچون عراق‪ ،‬امارات و عمان خواهان واردات برق از‬ ‫ایران هستند و چنین فرصتی می‌تواند کمک شایانی‬ ‫به افزایش درآمد‌های ارزی کشور کند‪.‬‬ ‫محمد فارسی‬ ‫خزانه‌دار و عضو هیات‌مدیره‬ ‫سندیکای برق ایران‬ ‫تبدیل به برق کرده و آن را صادر کنیم‪ ،‬هم موجب توسعه‬ ‫صادرات ش��ده و ارزش‌افزوده به هم��راه دارد و هم از خام‬ ‫فروشی نفت و گاز کشور فاصله گرفته‌ایم‪.‬‬ ‫صالحی ب��ا تاکید بر اینکه کاهش قیمت نفت و به‌دنبال‬ ‫آن کاه��ش قیمت گاز باعث می‌ش��ود ت��ا قیمت خوراک‬ ‫نیروگاه‌ه��ا کاه��ش یاب��د‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬ب��ا کاهش قیمت‬ ‫خ��وراک نیروگاه‌ها‪ ،‬این امکان برای اقتصاد کش��ور ایجاد‬ ‫می‌ش��ود که برق را با قیمت پایین‌ت��ری تولید و با قیمت‬ ‫بیش��تری به فروش برس��اند چرا که قیمت برق در جهان‬ ‫کاهش نداش��ته اس��ت‪ .‬نایب‌رییس ات��اق بازرگانی ایران‬ ‫ضم��ن اظه��ار ای��ن موضوع که بخ��ش دولت��ی در حوزه‬ ‫بازاریابی برای محصوالت نیروگاهی کشور عملکرد موفقی‬ ‫نداشته است‪ ،‬گفت‪ :‬درآمدزایی بخش دولتی برای صنعت‬ ‫برق در طول یک سال یک‌میلیارد دالر است‪ ،‬در حالی‌که‬ ‫بخش خصوصی می‌تواند تضمین کند که اگر مبادله برقی‬ ‫کش��ور به این بخش محول ش��ود‪ ،‬در یک سال نخست ‪۵‬‬ ‫تا ‪۶‬میلیارد دالر س��ودآوری برای کش��ور به همراه خواهد‬ ‫داشت و در س��ال بعد این میزان را به ‪۱۰‬میلیارد دالر در‬ ‫س��ال می‌رساند‪ .‬این در حالی اس��ت که درآمد‌های نفتی‬ ‫کشور درحال‌حاضر ‪ ۵۰‬تا ‪۶۰‬میلیارد دالر در سال است و‬ ‫صنعت برق می‌تواند در یک تا دو س��ال درآمدهای خود را‬ ‫به ‪۲۰‬میلیارد دالر در سال ارتقا دهد‪.‬‬ ‫‹ ‹ایران‪ ،‬دریچه‌ای به سوی جهان‬ ‫یادداشت‬ ‫مازاد برق توانایی‬ ‫صادرات ندارد‬ ‫حمیدرض��ا صالح��ی‪ ،‬نایب‌رییس‬ ‫کمیس��یون انرژی ات��اق بازرگانی‬ ‫ای��ران‪ ،‬با بی��ان اینکه ب��ا توجه به‬ ‫برآوردی ک��ه در س��ندیکای برق ‹ ‹توسعه در گرو حضور بخش خصوصی‬ ‫انجام شده‪ ،‬ایران از نظر جغرافیایی‬ ‫عضو کمیس��یون انرژی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن‬ ‫در منطقه‌ای واقع شده که می‌تواند حکم یک پل ارتباطی ایران همچنین افزود‪ :‬نیروگاه‌هایی که در جنوب کش��ور‬ ‫انرژی را میان شرق و غرب جهان ایفا کند‪ ،‬در گفت‌وگو با ق��رار دارند می‌توانند گازی را که در میدان‌های مش��ترک‬ ‫گفت‪ :‬ایران کشوری است که به علت گستردگی در دراختیار داریم به برق تبدیل کرده و صادر کنند‪ .‬در مقابل‬ ‫مدار‌ه��ای مختلف جغرافیایی‪ ،‬اختالف افق را در ش��رق و ای��ن صادرات می‌توانیم مدیریت قطب انرژی در منطقه را‬ ‫غ��رب خود تجربه می‌کند‪ .‬از س��ویی دیگر‪ ،‬در ش��مال و در اختیار داشته باشیم و از آن ارزآوری قابل توجهی برای‬ ‫جنوب کش��ور ش��اهد گستردگی فصلی هس��تیم که این کشور ایجاد کنیم‪ .‬البته تمام این شرایط زمانی جامه عمل‬ ‫گستردگی‪ ،‬امکان تبادل انرژی را با سایر کشور‌های منطقه ب��ه تن خواه��د کرد که بخش خصوصی پ��ا به عرصه این‬ ‫و حتی خارج از منطقه فراهم کرده است‪.‬‬ ‫تب��ادل بگذارد‪ .‬صالحی با اش��اره به تجرب��ه ناموفق بخش‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬درحال‌حاضر کش��ورهایی ازجمله عراق‪ ،‬دولت��ی در بازاریابی برای صنعت برق کش��ور اظهار کرد‪:‬‬ ‫عمان‪ ،‬امارات‪ ،‬ترکیه‪ ،‬پاکستان و البته چند کشور دیگر در ‌باید به بخش خصوصی اجازه ورود به این عرصه داده شود‬ ‫شمال کشور خواهان برق تولید شده در ایران هستند‪ .‬اگر تا بتوانیم س��ودآوری بیش��تری برای اقتصاد کشور داشته‬ ‫بتوانیم گازهایی که در میدان‌های مش��ترک خود داریم را باشیم‪.‬‬ ‫در ش��رایط کنونی که به دنبال کاهش قیمت نفت‬ ‫درآمدهای نفتی کاهش یافته اس��ت‪ ،‬درآمد صادرات‬ ‫برق و البته خدمات و تجهیزات مربوط به آن را می‌توان‬ ‫جایگزین مناسبی برای درآمدهای نفتی دانست‪ .‬البته‬ ‫درآمدهای برقی می‌تواند بخشی از درآمد‌های نفتی را‬ ‫جبران کند‪ .‬برای اینک��ه بتوانیم صادرات برق خود را‬ ‫توس��عه دهیم نخست نیاز به سرمایه‌گذاری مناسب و‬ ‫کافی در بخش‌های زیربنایی تولید این صنعت داریم‪.‬‬ ‫به ای��ن ترتیب می‌توانیم برقی مطمئ��ن و ثابت برای‬ ‫صادرات تولید کنیم‪ .‬باید توجه داش��ته باشیم که نیاز‬ ‫متقاضیان برق ایران یک نیاز درازمدت بوده و باید در‬ ‫یک دوره زمانی طوالنی رفع شود‪ .‬از این‌رو نمی‌توانیم‬ ‫برنامه‌ری��زی مقطعی و کوتاه مدتی برای صادرات برق‬ ‫مطمئن خود داشته باش��یم‪ .‬نفت محصولی است که‬ ‫صادرات آن برای طوالنی مدت از سوی ایران تضمین‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬برق عالوه بر اینکه جایگزین بسیار مناسبی‬ ‫برای درآمد‌های نفتی محسوب می‌شود‪ ،‬ارزش‌افزوده‬ ‫فراوانی ب��رای میعانات نفتی ایج��اد می‌کند‪ .‬از دیگر‬ ‫اثرات مثبتی که توس��عه ص��ادرات برق به همراه دارد‬ ‫می‌توان به اشتغالزایی وس��یعی که این صنعت ایجاد‬ ‫می‌کند‪ ،‬اش��اره کرد‪ .‬بخش خصوصی می‌تواند بهترین‬ ‫س��رمایه‌گذار در این حوزه باش��د‪ .‬در شرایطی که در‬ ‫بخش‌های زیربنایی این صنعت سرمایه‌گذاری مناسب‬ ‫و همچنی��ن برنامه‌ریزی‌ه��ای دقیقی ب��رای صادرات‬ ‫مطمئن و طوالنی مدت ای��ن محصول با ارزش انجام‬ ‫دهد‪ ،‬بی‌ش��ک این صنعت می‌توان��د ارزآوری کالنی‬ ‫برای اقتصاد کش��ور به همراه داشته باشد‪ .‬مشتریانی‬ ‫که قصد خرید برق از ایران را دارند‪ ،‬با در نظر گرفتن‬ ‫ی��ک برنامه طوالنی مدت پیش آمده و توقع دارند که‬ ‫ایران به عنوان صادرکننده برق در دوره زمانی طوالنی‬ ‫نیاز آنه��ا را برطرف کند‪ .‬از ای��ن‌رو نمی‌توانیم متغیر‬ ‫نامطمئ��ن ذخیره برق خود را به‌عنوان منبع صادراتی‬ ‫قرار دهیم‪ .‬برعکس این امر نیز صادق است‪ .‬نمی‌توانیم‬ ‫به عنوان یک صادرکننده توقع داشته باشیم که زمانی‬ ‫که مازاد مصرف وجود دارد‪ ،‬مش��تری خواهان برق ما‬ ‫باش��د‪ .‬در چنین شرایطی هم قیمت برق ما دچار افت‬ ‫می‌ش��ود و هم اعتماد درازمدت متقاضیان را از دست‬ ‫خواهیم داد‪.‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫ش�انا‪ -‬معاون وزیر نفت گفت‪ :‬از میان برندگان س��اخت ‪ 8‬پاالیشگاه‬ ‫میعانات گازی س��یراف‪ ،‬بخش خصوصی س��هم بیش��تری را به خود‬ ‫اختصاص داده اس��ت‪ .‬منصور معظمی افزود‪ :‬برخی پیمانکاران که از‬ ‫آنها به عنوان شبه‌‌دولتی یاد می‌شود‪ ،‬پیمانکاران توانمندی هستند و‬ ‫نمی‌ت��وان آنها را نادیده گرفت‪ ،‬اما می‌توان وضعیتی را فراهم کرد که‬ ‫پروژه‌ها در شرایط رقابتی واگذار شوند‪ .‬معاون برنامه‌ریزی و نظارت بر‬ ‫منابع هیدروکربوری وزارت نفت افزود‪ :‬با توجه به استقبالی که از این‬ ‫فراخوان شد‪ ،‬قرار است همه طرح‌های آینده صنعت نفت نیز از طریق‬ ‫فراخوان عمومی به پیمانکاران و سازندگان اعالم شود‪.‬‬ ‫تس�نیم‪ -‬محمدحس��ن پیون��دی‪ ،‬قائم‌مقام ش��رکت مل��ی صنایع‬ ‫پتروش��یمی ایران از گش��ایش خط اعتباری چین (فاینانس) برای ‪4‬‬ ‫طرح پتروشیمی خبر داد و اظهار کرد‪ :‬خط اعتباری چین (فاینانس)‬ ‫ب��رای ‪ 4‬طرح پتروش��یمی گش��ایش یافت��ه که این طرح‌ها ش��امل‬ ‫مسجدس��لیمان‪ ،‬سبالن‪ ،‬بوشهر و لردگان است‪ .‬وی با بیان اینکه کار‬ ‫اجرای طرح واحد پتروش��یمی مسجدس��لیمان از ‪ 10‬روز پیش آغاز‬ ‫ش��ده اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬کارهای اجرایی ‪ 3‬طرح دیگر نی��ز به زودی آغاز‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫تسنیم‪ -‬سیدناصر سجادی‪ ،‬مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های‬ ‫نفت��ی ایران‪ ،‬ف��روش مرزی و ص��ادرات فرآورده‌های نفت��ی را از جمله‬ ‫راهکارهای مقابله با قاچاق س��وخت عنوان کرد و گفت‪ :‬تا نیمه نخست‬ ‫س��ال ‪ ۹۵‬ناوگان حمل‌ونقل درون و برون‌ش��هری ب��ه جی‪.‬پی‪.‬اس برای‬ ‫کنترل مصرف سوخت براساس پیمایش مجهز خواهد شد‪.‬‬ ‫آگهی مناقصه عمومی دو مرحله‌ای شماره ‪93/10-2‬‬ ‫نوبت دوم‬ ‫مجتمع کک‌س�ازی و پاالیش قطران زرند در نظر دارد خدمات مربوط به ایاب و ذهاب پرس��نل ساکن شهرستان زرند و‬ ‫کرمان شاغل در این مجتمع را از طریق مناقصه عمومی به یک شرکت توانمند حائز شرایط واگذار نماید‪.‬‬ ‫بدینوسیله از کلیه شرکت‌های فعال در زمینه مناقصه تقاضا می‌شود در صورت تمایل جهت کسب اطالعات بیشتر و دریافت‬ ‫اسناد مناقصه به شرح ذیل اقدام نمایند‪.‬‬ ‫‪1‬ـ محل دریافت اس�ناد مناقصه‪ :‬کیلومتر ‪ 7‬جاده زرند به کرمان‪ ،‬مجتمع کک‌س��ازی و پاالیش قطران زرند‪ ،‬دفتر امور‬ ‫حقوقی و قرارداد‌ها‬ ‫‪ 2‬ـ زمان دریافت اسناد مناقصه‪ :‬از تاریخ ‪ 93/11/6‬لغایت ساعت ‪ 15‬مورخ ‪93/11/11‬‬ ‫‪ 3‬ـ مدارک موردنیاز جهت دریافت اسناد‪ :‬الف ـ فیش واریزی (به مبلغ ‪ 300/000‬ریال به حساب شماره ‪12512319/39‬‬ ‫نزد بانک ملت ش��عبه شهید بهش��تی زرند کد ‪ 44644‬به نام شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران ـ مجتمع کک‌سازی و‬ ‫پاالیش قطران زرند‪ ).‬ب ـ معرفی‌نامه کتبی در صورت اعزام نماینده‬ ‫‪ 4‬ـ زمان ارائه پیشنهاد‌ها‪ :‬حداکثر تا ساعت ‪ 15‬روز سه‌شنبه ‪93/11/21‬‬ ‫‪ 5‬ـ محل و زمان بازگشایی پیشنهاد‌ها‪ :‬دفتر کمیسیون معامالت مجتمع‪‌،‬روز شنبه مورخ ‪93/11/25‬‬ ‫‪ 6‬ـ مبلغ سپرده تضمین شرکت در مناقصه‪ 400/000/000 :‬ریال (چهارصد میلیون ریال)‬ ‫‪ 7‬ـ سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است‪.‬‬ ‫مجتمع کک‌سازی و پاالیش قطران زرند‬ ‫م‌‪.‬الف‪637 :‬‬ ‫نوبت دوم‬ ‫آگهی ارزیابی کیفی تامین‌کنندگان‬ ‫شماره مجوز‪1393-600 :‬‬ ‫شرکت ملی نفت ایران‬ ‫شرکت پاالیش نفت امام خمینی(ره) شازند‬ ‫شرکت پاالیش نفت امام خمینی(ره) شازند در نظر دارد کاالهای موضوع بند «یک» آگهی حاضر را از طریق برگزاری مناقصه عمومی دومرحله‌ای‬ ‫از تامین‌کننده واجد شرایط خریداری و تامین نماید‪.‬‬ ‫‪ )1‬موضوع مناقصه‪:‬‬ ‫الف) شرح مختصر کاال‪:‬‬ ‫ردیف‬ ‫شماره مناقصه‬ ‫شرح مختصر کاال‬ ‫تعداد‬ ‫مبلغ تضمین شرکت در مناقصه‬ ‫(ریال)‬ ‫‪1‬‬ ‫‪RAL-931692-MA‬‬ ‫خرید بابکت (‪)SKID-STEER LODERS‬‬ ‫چرخ الستیکی‬ ‫‪ 1‬دستگاه‬ ‫‪150.000.000‬‬ ‫ب) شرایط اولیه متقاضی‪:‬‬ ‫‪ -1‬داشتن شخصیت حقوقی‪ ،‬شماره اقتصادی‪ ،‬توانایی مالی‪ ،‬سوابق کاری مفید و مرتبط با موضوع مناقصه‪.‬‬ ‫‪ -2‬داشتن کد اقتصادی و شناسه ملی جهت شرکت در مناقصه الزامی است‪.‬‬ ‫‪ -3‬داشتن حسن سابقه و ارائه گواهینامه‌های مورد نظر از خریداران قبلی و اعالم اسامی خریداران قبلی در صورت لزوم‬ ‫ن ش��رکت در مناقصه (در صورت تایید در ارزیابی کیفی مناقصه‌گ��ران) و همچنین تضمین انجام تعهدات به میزان ده درصد‬ ‫‪ -4‬توانای��ی ارائه تضمی ‌‬ ‫مجموع مبلغ پیشنهادی (در صورت برنده شدن در مناقصه)‪.‬‬ ‫‪ -5‬بودجه برآوردی مناقصه صدراالشاره ‪ 3.000.000.000‬ریال می‌باشد‪.‬‬ ‫‪ )2‬نام و نشانی دستگاه مناقصه‌گزار‪:‬‬ ‫شرکت پاالیش نفت امام خمینی(ره) شازند واقع در استان مرکزی‪ -‬اراک‪ -‬کیلومتر ‪ 20‬جاده بروجرد‪.‬‬ ‫‪ )3‬مهلت و محل دریافت فرم‌های استعالم ارزیابی کیفی‪:‬‬ ‫متقاضیانی که دارای ش��رایط اولیه «بند ب» بوده و آمادگی الزم جهت انجام مناقصه مذکور را دارند می‌توانند پس از انتش��ار آگهی نوبت دوم (س��ه‬ ‫روز پس از انتش��ار آگهی نوبت اول) به مدت پنج روز کاری ضمن ارس��ال اعالم آمادگی برای مناقصه فوق‌‌االشاره از طریق دورنگار ‪086-33672013‬‬ ‫فرم‌های اس��تعالم ارزیابی کیفی آن مناقصه را از پایگاه اینترنتی این ش��رکت به آدرس‪ WWW.IKORC.IR :‬دریافت و براساس آن مدارک الزمه‬ ‫را (مدارک ‪ 5‬سال اخیر) تکمیل و در قالب یک عدد سی‌دی (لوح فشرده) به این شرکت تحویل یا ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪ )4‬محل و زمان تحویل اسناد ارزیابی کیفی (تکمیل شده توسط متقاضیان)‪:‬‬ ‫مهلت تحویل لوح فشرده (‪ )CD‬توسط مناقصه‌گران‪ ،‬حداکثر دو هفته پس از مهلت مقرر وفق بند‪ 3‬فوق‌الذکر می‌باشد‪ .‬ضمنا محل تحویل یا ارسال‬ ‫لوح فش��رده (‪ ،)CD‬به نش��انی اراک‪ -‬کیلومتر ‪ 20‬جاده بروجرد‪ -‬سه‌راهی شازند‪ -‬شرکت پاالیش نفت امام خمینی(ره) شازند‪ -‬اداره تدارکات و امور‬ ‫کاال‪ -‬س��اختمان ب‪ -‬طبقه همکف اتاق ‪ -122‬کدپس��تی ‪ -38671-41111‬تلفن ‪ 086-33490951‬می‌باشد‪ .‬بدیهی است به مدارک ارسالی بعد از‬ ‫مهلت مقرر ترتیب اثر داده نخواهد ش��د‪ .‬ضمنا این ش��رکت حق و اختیار تام و تمام قبول یا رد هر یک یا کلیه پیش��نهادهای رسیده را دارا می‌باشد و‬ ‫دادن پیشنهاد و ارائه اسناد و مدارک هیچگونه حقی برای متقاضیان ایجاد نمی‌کند‪ .‬الزم به ذکر است دستگاه مناقصه‌گزار پس از وصول اسناد ارزیابی‬ ‫کیفی ظرف مدت یک ماه نسبت به اعالم اسامی واجدین شرایط اقدام خواهد نمود‪.‬‬ ‫توجه‪ :‬مناقصه‌گران نخس��ت با مراجعه به س��ایت این ش��رکت (همزمان با انتشار آگهی نوبت دوم) می‌بایست دو برگ فرم ارزیابی کیفی را اخذ و پس‬ ‫از تکمیل به همراه مدارک مربوطه و در موعد مقرر به آدرس این شرکت ارسال یا تحویل نمایند‪ ،‬این شرکت نیز پس از ارزیابی کیفی متقاضیان‪ ،‬از‬ ‫منابعی که حداقل امتیاز قابل قبول را کسب نموده باشند‪ ،‬جهت دریافت اسناد مناقصه دعوت به عمل خواهد آورد‪.‬‬ ‫آدرس اینترنتی‪WWW.IKORC.IR :‬‬ ‫روابط عمومی شرکت پاالیش نفت امام خمینی(ره) شازند‬ ‫م‌الف‪1193 :‬‬
‫صاحب امتیاز‪:‬‬ ‫یکشنبه ‪ 5‬بهمن ‪ 4 - 1393‬ربیع الثانی ‪ 25 -1436‬ژانویه ‪ -2015‬شماره ‪ -141‬پیاپی ‪1459‬‬ ‫سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫سردبیر‪ :‬مسعود دهشور‬ ‫قائم مقام اداری ‪،‬مالی ‪ :‬خلیل محمودی‬ ‫مناجات باخدا‬ ‫وحشی بافقی‪:‬‬ ‫راح��ت اگ��ر بایدت خل��وت عنقا طلب‬ ‫عزت از آنجا بجوی حرمت از آنجا طلب‬ ‫تنگ مکن ای همای خانه بر این خاکیان‬ ‫ش��هپر ال برگش��ای کنگ��ر اال طل��ب‬ ‫دیر خراب جهان بتکده‌ای بیش نیست‬ ‫دی��ر به ترس��‌ا گذار معبد عیس��ا طلب‬ ‫تیره مغاکیست تنگ خانه دلگیر خاک‬ ‫مرغ مس��یحا نه‌ای بزم مس��یحا طلب‬ ‫وادی ایم��ن مج��وی از پی ن��از کلیم‬ ‫آن همه جا روشن است دیده موسا طلب‬ ‫نکته وحدت مج��وی از دل بی‌معرفت‬ ‫گوه��ر یکدان��ه را در دل دری��ا طل��ب‬ ‫گرچه هزار است اسم هست مسما یکی‬ ‫دی��ده ز اس��ما بدوز عین مس��ما طلب‬ ‫آین��ه‌ای پی��ش ن��ه از دل صافی گهر‬ ‫صورت خود را ببین معنی اش��یا طلب‬ ‫نیست به غیب و شهود غیر یکی در وجود‬ ‫خ��واه نهانش بخواه خ��واه هویدا طلب‬ ‫وقت جهاد اس��ت خیز تیغ تجرد بکش‬ ‫نفس س��تمکاره را در صف هیجا طلب‬ ‫تامین اعتبار برای فناوری اطالعات وزارت فرهنگ وارشاد اسالمی‬ ‫وزیر فرهنگ و ارش��اد اس�لامی در نشس��ت شورای‬ ‫فن��اوری اطالعات ای��ن وزارتخانه‪ ،‬از تامی��ن اعتبارات‬ ‫مالی این بخش در صورت نیاز خبر داد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش مهر‪ ،‬عل��ی جنت��ی گف��ت‪ :‬اقدامات و‬ ‫فعالیت‌های ارزنده‌ای در بخش فناوری اطالعات وزارت‬ ‫فرهنگ و ارش��اد اسالمی انجام شده است که باید آنها‬ ‫را پیش برد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬در این میان نیز باید نسبت به موضوع‬ ‫آموزش اتوماسیون اداری برای کارکنان‪ ،‬کارشناسان و‬ ‫مدیران اهتمام ویژه داشت‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬با توجه ب��ه اقدامات و فعالیت‌های بخش‬ ‫فناوری اطالعات وزارت فرهنگ و ارش��اد اس�لامی در‬ ‫ص��ورت نیاز به اعتبارات مال��ی‪ ،‬آن را تامین می‌کنیم‪.‬‬ ‫وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی به حوزه‌ها و موسسات‬ ‫مختلف فرهنگی و هنری بس��یاری کمک می‌کند؛ این‬ ‫بخش نیز در صورت نیاز حمایت خواهد شد‪.‬‬ ‫جنتی با تاکید بر ضرورت صرفه‌جویی در هزینه‌های‬ ‫ح��وزه فن��اوری اطالع��ات‪ ،‬اهمیت محت��وا در صدور‬ ‫طرح‌های جدید گردشگری در استان خوزستان‬ ‫گشتی درکهکشان خبر‬ ‫ایلنا ‪ -‬معاون رییس‌جمهور در امور زنان و خانواده‪،‬‬ ‫در دیدار با نایب‌رییس پارلمان جمهوری فدرال آلمان‬ ‫در ارتباط با حوادث اسیدپاشی‪ ،‬اعدام ریحانه جباری‪،‬‬ ‫خشونت خانگی علیه زنان و‪ ...‬گفتگو کرد‪.‬‬ ‫ایلن�ا ‪ -‬وزی��ر آم��وزش و پرورش گفت‪ :‬پس��ت‬ ‫الکترونیک دانش‌آموزی و هوشمندسازی هوشمندانه‬ ‫مدارس‪ ،‬کار بزرگی اس��ت تا بتوانیم از این فناوری در‬ ‫آموزش بهتر دانش‌آموزان استفاده کنیم‪.‬‬ ‫ایس�نا ‪ -‬رییس س��ازمان حج و زیارت با اشاره به‬ ‫دی��دارش با وزیر حج عربس��تان که ب��ا هدف امضای‬ ‫تفاهمنام�� ‌ه ح��ج ‪ 94‬انجام ش��ده اس��ت‪ ،‬تاکید کرد‪:‬‬ ‫احتمال افزایش س��همیه اعزام حجاج ایرانی در سال‬ ‫آینده وجود ندارد‪.‬‬ ‫ایس�نا ‪ -‬معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم‬ ‫اعالم کرد‪ :‬س��ال گذش��ته ح��دود ‪100‬ه��زار نفر در‬ ‫اردوهای راهیان نور ش��رکت کردند و ظرفیت امسال‬ ‫حداقل دو برابر می‌شود‪.‬‬ ‫ایرنا‪« -‬غالمعلی حداد عادل» رییس بنیاد سعدی‬ ‫در دیدار با س��فیر ایران در تاجیکس��تان با تاکید بر‬ ‫اهمیت تاجیکستان به عنوان تنها کشور فارسی‌زبان‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬بنیاد سعدی می‌تواند فعالیت‌های زیادی در این‬ ‫کشور داشته باشد‪.‬‬ ‫مه�ر ‪ -‬دبی��ر طرح انتخاب پایتخ��ت کتاب ایران‪،‬‬ ‫ضمن تاکید بر انتخاب یک ش��هر به این عنوان‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫هر ش��هری که این عنوان را کس��ب کند‪ ،‬به مدت دو‬ ‫سال‪ ،‬پایتخت کتاب ایران خواهد بود‪.‬‬ ‫ایس�نا ‪ -‬رییس سازمان س��نجش آموزش کشور‬ ‫اعالم کرد‌‪ :‬آزمون کارشناس��ی ارش��د سال ‪ 94‬از ‪15‬‬ ‫بهمن ماه به مدت سه روز با رقابت بیش از ‪ 811‬هزار‬ ‫داوطلب در کشور برگزار می‌شود‪.‬‬ ‫مهر ‪ -‬رییس کارگروه مطالعات زنان شورای تحول‬ ‫علوم انس��انی از افزایش ظرفیت دکترا و گرایش‌های‬ ‫مطالعات زنان و خانواده خبر داد و گفت‪ :‬سرفصل‌های‬ ‫گرایش زن و خانواده در مقطع دکترا برای اولین‌بار در‬ ‫حال تدوین است‪.‬‬ ‫ایس�نا ‪ -‬علی مرادخانی معاون امور هنری وزیر‬ ‫فرهنگ و ارشاد اس�لامی به همراه مهندس کاظمی‪،‬‬ ‫مش��اور اقتصادی وزیر فرهنگ و ارش��اد اس�لامی‪ ،‬به‬ ‫دیدار پرویز کالنتری‪ ،‬نقاش پیشکسوت رفتند‪.‬‬ ‫مهر ‪ -‬معاون گردش��گری کش��ور گفت‪ :‬در ایران‬ ‫اکنون طرح��ی به‌عنوان هتل بیمارس��تان به صورت‬ ‫کامل اجرا نشده و س��رمایه‌گذارانی که در این زمینه‬ ‫اقدام کرده‌اند یا هتل‌شان ناقص بوده یا بیمارستانشان‪.‬‬ ‫وی همچنین افزود‪ :‬یکی از مباحث مربوط به اقامت در‬ ‫صنعت گردشگری‪ ،‬سالمت و درمان است‪ .‬مدل‌هایی‬ ‫در دنی��ا برای تجمیع امکانات درم��ان و اقامت وجود‬ ‫دارد تا فع��االن این حوزه بتوانن��د بیماران خارجی و‬ ‫گردشگران سالمت را جذب کنند‪.‬‬ ‫مهر ‪ -‬بازی رایانه‌ای «عمو نوروز‪ :‬رویای آدم برفی»‬ ‫از تولیدات کانون پ��رورش فکری کودکان و نوجوانان‬ ‫است که در آستانه عید نوروز وارد بازار می‌شود‪.‬‬ ‫ایرنا ‪ -‬سرپرس��ت گروه کر مهر وطن گفت‪ :‬حضور‬ ‫در جشنواره موسیقی فجر به نوعی محک‌زدن گروه‌ها‬ ‫و فرصتی برای باالبردن توانایی است‪.‬‬ ‫ایرنا‪ -‬پانزدهمین نمایش��گاه تخصصی کتاب‌های‬ ‫هن��ر‪4 ،‬تا‪19‬بهمن در خان��ه هنرمندان ای��ران برگزار‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫مدیر تحریریه‪ :‬مهدی اسحاقیان‬ ‫مدیر فنی و هنری‪ :‬مهدی نجفی‬ ‫مدیر فناوری‪ :‬علی‌رضا فخرآبادی‬ ‫مدیر آموزش‪ :‬مینو بدیعی‬ ‫مدیر روابط عمومی‪ :‬فاطمه پیرانی‬ ‫مدیر سازمان آگهی ها ‪ :‬مهرداد بیات‬ ‫مدیر چاپ‪ :‬بیژن بهادری‬ ‫دبیر گروه گزارش‪ :‬رامین نعمتی‬ ‫دبیر گروه صنعت‪ :‬میترا ممسنی‬ ‫دبیر گروه معدن‪ :‬شهریار خدیوفرد‬ ‫دبیر گروه تجارت‪ :‬عاطفه خسروی‬ ‫دبیر گروه اقتصاد‪ :‬مهدیه انوشه‬ ‫دبیر گروه گفتگو‪ :‬محمود مقدسی‬ ‫دبیر گروه استان‌ها‪ :‬مریم نظری‬ ‫دبیر ویرایش و تصحیح‪ :‬حسین شیرازی‬ ‫تلفن‪82190 :‬‬ ‫فکس‪88713730 :‬‬ ‫پیامک‪300082190 :‬‬ ‫پیامگیر صوتی‪88105304 :‬‬ ‫سازمان آگهی‌ها‪88722732-3 :‬‬ ‫امور مشترکین‪88722735 :‬‬ ‫روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان‌ها‪88724211 :‬‬ ‫چاپ‪ :‬انتخاب رسانه‪44905300-2 :‬‬ ‫مع��اون رییس‌جمه��ور و ریی��س‬ ‫س��ازمان میراث فرهنگی‪ ،‬گردش��گری و‬ ‫صنایع‌دستی گفت‪ :‬اس��تاندار خوزستان‬ ‫طرح‌ه��ای گردش��گری آب��ی خوبی در‬ ‫حاش��یه کارون در دس��ت اجرا دارد و ما‬ ‫در ح��د توان از مح��ل منابع ملی کمک‬ ‫می‌کنیم‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬مس��عود سلطانی‌فر‬ ‫اف��زود‪ :‬نگاه ما به خوزس��تان با توجه به‬ ‫ظرفیت‌ه��ای غن��ی فرهنگ��ی‪ ،‬تاریخی‬ ‫و طبیع��ی ک��ه دارد و نی��ز ب��ه لح��اظ‬ ‫عقب‌ماندگی‌های ناش��ی از جنگ‪ ،‬ویژه‬ ‫اس��ت‪ .‬معاون رییس‌جمهور تصریح کرد‪:‬‬ ‫طرح‌ه��ای گردش��گری خوزس��تان در‬ ‫‪3‬س��ال آینده یعنی از ‪ 94‬تا ‪ 96‬تعریف‬ ‫و مشخص می‌شود همچنین تقسیم کار‬ ‫انجام و تعه��دات مربوط به تامین منابع‬ ‫مال��ی نی��ز پیش‌بینی می‌ش��ود‪ .‬معاون‬ ‫رییس‌جمه��ور و رییس س��ازمان میراث‬ ‫فرهنگی‪ ،‬گردش��گری و صنایع‌دس��تی‬ ‫گف��ت‪ :‬فک��ر می‌کنی��م در ارتب��اط ب��ا‬ ‫خوزس��تان به‌دلی��ل ظرفیت‌ه��ای غنی‬ ‫فرهنگ��ی‪ ،‬تاریخی و طبیع��ی‌اش و نیز‬ ‫عقب‌ماندگی‌هایی ک��ه در این بخش به‬ ‫خاطر جنگ داشته‪ ،‬باید در طول ‪3‬سال‬ ‫آینده نگاه پرمعناتری داشته باشیم‪.‬‬ ‫س��لطانی‌فر اظهار کرد‪ :‬هم‌اکنون اغلب‬ ‫گردش��گران خارج��ی از آث��ار باس��تانی‬ ‫ش��هرهای ش��وش و شوش��تر خوزستان‬ ‫از جمله از معبد چغازنبیل و س��ازه‌های‬ ‫آبی تاریخی شوش��تر دیدن می‌کنند اما‬ ‫تصور ما این است که در بیشتر شهرهای‬ ‫خوزستان این ظرفیت وجود دارد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬امیدواری��م ب��ا تامی��ن‬ ‫زیرس��اخت‌های گردش��گری ازجمل��ه‬ ‫محل اقامت مناس��ب در دیگر شهرهای‬ ‫خوزس��تان بتوانی��م این ش��هرها را نیز‬ ‫مقصد گردش��گران خارج��ی تلقی کنیم‬ ‫تا از حال��ت معبر درآین��د و اقتصاد آنها‬ ‫تحرک داشته باشد‪.‬‬ ‫مجوزهای مختلف در وزارت فرهنگ و ارش��اد اسالمی‬ ‫را ضروری دانس��ت‪ .‬در ادامه این نشست سیدمرتضی‬ ‫موس��ویان‪ ،‬رییس مرکز توس��عه فن��اوری اطالعات و‬ ‫رسانه‌های دیجیتال‪ ،‬الکترونیکی کردن خدمات‪ ،‬تالش‬ ‫برای آماده‌سازی شناس��نامه خدمات دستگاه اجرایی‪،‬‬ ‫تجمی��ع و ارائه تعداد محدود خدم��ت‪ ،‬پنجره واحد و‬ ‫معماری سازمانی را از جمله محورهایی دانست که در‬ ‫مرکز توس��عه فناوری اطالعات و رسانه‌های دیجیتال‬ ‫موردتوجه قرار گرفته است‪.‬‬ ‫وی اصالح سیس��تم‌ها و روش‌ها‪ ،‬شناس��نامه صدور‬ ‫مجوزها‪ ،‬ایجاد و توس��عه بانک‌ه��ای اطالعاتی‪ ،‬تالش‬ ‫برای الکترونیکی کردن مجوزها و ‪ ...‬را از دیگر اقدامات‬ ‫این مرکز برشمرد‪.‬‬ ‫‪ ‌4200‬میلیاردتومان برای پزشک خانواده‬ ‫معاون بهداشتی وزیر بهداشت گفت‪:‬‬ ‫امس��ال ‪ ۴۲۰۰‬میلی��ارد توم��ان برای‬ ‫اجرای پزش��ک خانواده مصوب ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫به گزارش فارس علی‌اکبر س��یاری‬ ‫اف��زود‪ :‬همین امس��ال ‪ 2200‬میلیارد‬ ‫تومان در قالب بیمه سالمت روستاییان‬ ‫برای اجرای پزش��ک خانواده روستایی‬ ‫ب��رای ‪ 23‬میلیون روس��تایی و ‪2027‬‬ ‫میلی��ارد توم��ان برای اجرای پزش��ک‬ ‫خانواده ش��هری در ش��هرهای زیر ‪50‬‬ ‫هزار نفر و گس��ترش خدمات بهداشتی‬ ‫در حاش��یه ش��هرها مصوب شده است‬ ‫ک��ه ‪ 40‬درصد آن اختصاص پیدا کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫معاون وزیر بهداشت همچنین پیش‬ ‫از این از اس��تقرار پایگاه‌های بهداشتی‬ ‫در حاشیه ش��هرها سخن گفته بود که‬ ‫با خرید خدم��ت از بخش خصوصی از‬ ‫ش��هرهای تهران‪ ،‬کرج‪ ،‬مشهد و تبریز‬ ‫شروع ش��ده و تا پایان سال ‪ 9‬میلیون‬ ‫حاشیه‌نش��ین ش��هرهای ب��زرگ را‬ ‫زیرپوشش قرار می‌دهد‪.‬‬ ‫معرفی کتاب‬ ‫مع��اون وزیر بهداش��ت گفت‪ :‬در این‬ ‫مراکز همه خدمات و مراقبت‌های اولیه‬ ‫سالمت که در مراکز بهداشتی و درمانی‬ ‫ارائه‌شده‪ ،‬با حضور کارشناس سالمت‬ ‫به‌طور فعال ارائه می‌ش��ود و هر ‪ 4‬هزار‬ ‫نفر یک کارش��ناس س�لامت دارند که‬ ‫در صورت نی��از و مراجعه نکردن افراد‬ ‫خودش به محل زندگی حاشیه‌نشینان‬ ‫مراجعه کرده و وضعیت سالمت آنها را‬ ‫بررسی و پیگیری می‌کند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬در این طرح به ازای هر‬ ‫‪ 12‬هزار و ‪ 500‬نفر یک پایگاه سالمت‬ ‫دایر می‌ش��ود و ب��ه ازای هر ‪ 30‬تا ‪50‬‬ ‫هزار نفر یک مرکز بهداشتی ‪ -‬درمانی‬ ‫ایجاد می‌شود که خدمات سطح باالتر‬ ‫را با حضور پزش��ک به حاشیه‌نشینان‬ ‫ارائه می‌کند‪.‬‬ ‫یادداشت‌های پراکنده‬ ‫نور امید‬ ‫آغازی برای احیا و توسعه پایدار‬ ‫کت��اب «آغازی برای احیا و توس��عه پای��دار»‪ ،‬تبیین‬ ‫‪4‬مولفه اصلی شعار سال‪1393‬یعنی اقتصاد‪ ،‬فرهنگ با‬ ‫عزم ملی و مدیریت جهادی تالیف اسداهلل افشار از سوی‬ ‫موسسه سفیر اردهال منتشر شد‪ .‬به گزارش ایرنا‪ ،‬مولف‬ ‫در این کت��اب با توجه به آنچه بیان کرده تالش دارد با‬ ‫برانگیختن حساسیت در آحاد مردم‪ ،‬مسئوالن هر ‪ 3‬قوه‬ ‫و کارشناس��ان و صاحب‌نظران‪ ،‬مباحث و مطالبی را که‬ ‫در این باره مطرح اس��ت مورد بحث و بررسی قرار دهد‪.‬‬ ‫همچنین نویسنده در این اثر درصدد است تا همگان بر‬ ‫این مهم واقف شوند که؛ نخست آنکه تعیین شعار سال‬ ‫و تبیین آن در س��خنرانی آغازین روز بهار توسط رهبر‬ ‫معظم انقالب‪ ،‬نقش��ه راهی اس��ت که بر مبنای مسائل‬ ‫موجود جامعه و نیازهای اساس��ی کشور ترسیم می‌شود‬ ‫و دوم اینکه شعار سال‪ ‌1393‬نیز سامان‌بخشی به اقتصاد‬ ‫و فرهنگ نامگذاری شد که‬ ‫ب��ا دو اس��تراتژی مهم عزم‬ ‫مل��ی و حرک��ت جه��ادی‬ ‫باید برای دس��تیابی به آن‬ ‫ت�لاش کرد‪ .‬مول��ف معتقد‬ ‫اس��ت؛ امروز رشد و توسعه‬ ‫اقتص��ادی و اصالح فرهنگ جامعه نه یک انتخاب‪ ،‬بلکه‬ ‫ضرورتی اجتناب ناپذیر اس��ت؛ بنابراین رش��د و توسعه‬ ‫اقتصادی مبتنی بر اصالح فرهنگ در جامعه باید به یک‬ ‫جنبش و حرکت ملی در کش��ور تبدیل ش��ود‪ ،‬تا مردم‬ ‫نخواهن��د و اراده نکنند‪ ،‬هیچ اتفاقی نخواهد افتاد‪ ،‬برای‬ ‫این منظور‪ ،‬همه آحاد مردم باید بس��یج ش��وند‪ ،‬دولت‪،‬‬ ‫مردم‪ ،‬مس��ئوالن و همه و همه باید تالش کنند تا شعار‬ ‫سال به یک نهضت ملی تبدیل شود‪.‬‬ ‫عکس‌روز‬ ‫بارش برف در شمال تهران‬ ‫عکس‪ :‬مرضیه سلیمانی‬ ‫ب��ه رودخانه ن��گاه می‌کنم‪ ،‬عمقش مش��خص‬ ‫نیس��ت! ب��ا آرام��ش در کنارش ق��دم می‌زنم و‬ ‫به دنیا می‌اندیش��م‪ ،‬به جهان��ی تاریک و مبهم‪.‬‬ ‫ص��دای قلبم را می‌ش��نوم که هم��راه با بلبل‌ها‬ ‫آواز می‌خوان��د؛ آوازی نامفه��وم ک��ه گویا آواز‬ ‫زندگیست‪ .‬با چشمانی بسته کف دستانم را نگاه‬ ‫می‌کنم‪ ،‬سرنوش��ت را از ای��ن تاریکی نمی‌توان‬ ‫تشخیص داد‪.‬‬ ‫همان‌طور س��ردرگم ب��ر روی صفحه کاغذی‬ ‫دفترم ق��دم می‌زن��م و ب��ه آوای زندگی گوش‬ ‫می‌دهم اما ناگهان آواز از ریتم خارج می‌ش��ود‪،‬‬ ‫اضط��راب ف��راوان وج��ودم را در خ��ودش گم‬ ‫می‌کن��د‪ .‬با ت��رس چش��مانم را ب��از می‌کنم و‬ ‫نگاه��م به صحنه‌ای عجی��ب می‌افتد؛ زندگی به‬ ‫س��مت عمق رودخانه پیش می‌رود‪ .‬من دس��ت‬ ‫و پ��ا می‌زنم و خودم را باال می‌کش��م اما زندگی‬ ‫همچنان پایین می‌رود‪ .‬می‌خواهم نجاتش دهم!‬ ‫دس��تم را به س��متش دراز می‌کنم‪ ،‬دس��تم را‬ ‫همچون پیچکی گرفت��ار‪ ،‬محکم می‌گیرد‪ .‬اما‪...‬‬ ‫اما نمی‌توانم‪ ،‬نمی‌توانم متوقفش کنم‪.‬‬ ‫دیگ��ر توانی برایم نمی‌مان��د‪ .‬قلبم در تاریکی‬ ‫ژرفای رودخانه غوطه‌ور می‌شود‪ .‬شاید سرنوشت‬ ‫همین است‪.‬‬ ‫در ذهنم به دنب��ال کلمه‌ای می‌گردم‪.‬کلمه‌ای‬ ‫که با فریاد آن بتوانم دنیایم را تغییر دهم‪ .‬بعد از‬ ‫سکوتی مرگبار پیدایش می‌کنم و با تمام وجود‬ ‫فریاد می‌زنم «خدا»‪...‬‬ ‫ناگه��ان در آن تاریک��ی‪ ،‬ن��وری خیره‌کننده‬ ‫دنیای زیر آب را روشن می‌کند!‬ ‫نور امی��د! به س��طح رودخانه ن��گاه می‌کنم‪،‬‬ ‫چیزی دیده نمی‌ش��ود‪ .‬همه جا روش��ن است‪،‬‬ ‫گویا خدا اینجاست‪.‬‬ ‫افشین مشفقی‬ ‫نشانی‪:‬‬ ‫ته�ران‪ ،‬خیاب�ان قائم مق�ام فراهانی‬ ‫کوچه آزادگان شماره ‪26‬‬ ‫کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫وب سایت‪www.smtnews.ir :‬‬ ‫پست الکترونیکی‪info@smtnews.ir :‬‬ ‫روابط عمومی‪PR@smtnews.ir:‬‬ ‫آگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫در حوالی امروز‬ ‫مهمان «خانم»‬ ‫محبوب�ه ناطق‪ :‬ایس��تاده ب��ود روی تپه‬ ‫مشرف بر روستا زیر سایه درخت شاتوت‬ ‫و روس��ری حریر س��فید نازکش را که بر‬ ‫س��رانداخته ب��ود تا دس��ت‌های نه چندان نوازش��گر‬ ‫خورش��ید خردادماه پوستش را نس��وزاند روی سرش‬ ‫لغزاند و آهس��ته ب��ر تابی که از بلندترین ش��اخه‌های‬ ‫درخت بسته شده بود و درست بر لبه دریاچه آبی بود‬ ‫که آبش��خور دام و طیور روس��تا محس��وب می‌ش��د‪،‬‬ ‫نشست؛ پا را که از زمین برداشت تاب تمام سفرش را‬ ‫به‌روی آب دریاچه آغاز کرد‪ .‬آب و باد دست از بازی با‬ ‫سرش��اخه‌ها و ریش��ه‌های درخ��ت برداش��تند و محو‬ ‫زمزمه‌های آهس��ته او ش��دند که ش��اد و س��رخوش‬ ‫می‌خواند‪ .‬مهمان شهری «خانم» بود و از لحظه‌ای که‬ ‫وارد روستا ش��ده بود‪ ،‬حسن چشم از او برنداشته بود‪.‬‬ ‫«خان��م» زن مقت��در و تیزی بود‪ ،‬رو کرد به حس��ن و‬ ‫گفت‪ :‬ها؟ چی می‌خوای؟ می‌خوای اینم خواس��تگاری‬ ‫کنی؟ برو رد کارت‪....‬‬ ‫حس��ن خندیده بود و با دهان و دندان‌های گندیده‬ ‫گفته بود‪ :‬غذا موخوام! و حلب ‪5‬کیلویی که قبال روغن‬ ‫نباتی داش��ت را به سمت خانم گرفت تا پسمانده‌های‬ ‫غ��ذای مهمان‌های��ش را در آن بریزد‪ .‬حل��ب ‪ 5‬کیلو‬ ‫گنجایش داش��ت ولی به اندازه دو مالقه بیش��تر غذا‬ ‫نمی‌گرف��ت بس‌ک��ه دیواره‌های آن از غذاهای فاس��د‬ ‫قبلی‪ ،‬جرم گرفته و س��نگ شده بود‪ .‬حسن ‪ 10‬ساله‬ ‫که بود به همراه پدرش و چند چوپان دیگر‪ ،‬گله خانم‬ ‫را ب��ه مرتع پایین قنات برده بودند که رعد و برق زد و‬ ‫پدرش در جا جزغاله ش��د و ‪ 10‬گوسفند کباب شدند‬ ‫و او بیه��وش افتاده بود زیر باران رعدآس��ای بهاری و‬ ‫م��ردم بعد از اینکه س��گ‌های گله بدون گوس��فندان‬ ‫و چوپان‌های‌ش��ان به آغل بر گش��ته بودند‪ ،‬او را پیدا‬ ‫ک��رده بودند و از آن موقع عقل از خانه س��ر او س��فر‬ ‫کرده بود‪ .‬حس��ن حلبی در خرابه‌ای سکنی داشت که‬ ‫جز یک اتاق آن س��قفی نداش��ت و در و پنجره‌اش را‬ ‫گونی‌ه��ای کنفی کهنه تش��کیل داده ب��ود و غذایش‬ ‫پس��مانده‌های غذای روس��تاییان بود‪ .‬البت��ه برای او‬ ‫فرقی نمی‌کرد؛ بهترین غذا را هم تقدیمش می‌کردند‪،‬‬ ‫می‌ریخت داخ��ل آن حلبی کثیف و متعفن‪ .‬بدن او با‬ ‫سم موجود در غذاهای فاسد اخت شده بود و هیچ‌وقت‬ ‫مریض نمی‌شد‪ .‬معروف بود که اگر مار و عقرب حسن‬ ‫را می‌گزیدن��د‪ ،‬خود می‌مردن��د‪ .‬و حاال روی بلندترین‬ ‫ش��اخه شاتوت حس��ن نشس��ته بود و برای نخستین‬ ‫بار لبخند س��فیهانه‌ای بر لبانش دیده نمی‌ش��د و اگر‬ ‫دقت می‌کردی غمی ته چش��م‌هایش را رنگ زده بود‪.‬‬ ‫چش��م‌هایش را بس��ته بود و به زمزمه‌های سرخوشانه‬ ‫دخترکی نوبالغ گوش می‌کرد‪ .‬تا پایین رفتن خورشید‬ ‫داغ در آب دریاچ��ه دخت��رک خواند و تاب خورد و به‬ ‫یکباره با شنیدن صدای هووووی از منزل خانم‪ ،‬از تاب‬ ‫جس��ت و از تپه سرازیر شد تا خود را به «کله جوش»‬ ‫مع��روف «خانم» جان برس��اند که بوی��ش ‪ 7‬کوچه را‬ ‫برداش��ته بود‪ .‬فردا صبح جس��د خشک‌شده حسن را‬ ‫روی ت��اب پی��دا کردند که بی‌ت��اب روی آب در رفت‬ ‫و آمد بود‪ .‬او کت و ش��لوار س��ورمه‌ای به تن داش��ت‬ ‫که س��اقه‌ای شقایق وحش��ی در جیب روی سینه‌اش‬ ‫خودنمایی می‌کرد‪.‬‬ ‫رویداد‬ ‫نوروز امسال در کدام کشور؟‬ ‫جشن جهانی نوروز که هر سال در یکی از کشورهای‬ ‫عض��و پرونده ثبت جهان��ی آن برگزار می‌ش��د‪ ،‬هنوز‬ ‫میزبان خود را برای سال ‪ 1394‬مشخص نکرده است‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬محمدحسن طالبیان‪ ،‬معاون میراث‬ ‫فرهنگی کش��ور گفت‪ 5 :‬کش��ور از جمله قزاقس��تان‪،‬‬ ‫عراق‪ ،‬ترکمنستان و تاجیکس��تان پیوستن به پرونده‬ ‫جهانی ن��وروز را درخواس��ت کرده‌اند‪ .‬قرار اس��ت دو‬ ‫جلس��ه با نمایندگان آنها یکی در یونس��کو و دیگری‬ ‫در ایران داش��ته باشیم و اسناد آنها تا ماه مارس آماده‬ ‫و به یونس��کو فرستاده ش��ود‪ .‬وی افزود‪ :‬در تالشیم تا‬ ‫با مدیریت این پرونده و به ثمر رس��اندن اقداماتی که‬ ‫تاکنون برای پرونده چند ملیتی نوروز در یونسکو انجام‬ ‫داده‌ایم تعداد کشورهای عضو را از ‪ ۷‬به ‪ ۱۲‬برسانیم‪.‬‬ ‫براس��اس همین گزارش در جلسه‌ای که نمایندگان‬ ‫پرونده چند ملیتی نوروز برگزار کردند‪ ،‬قرار شد تا هر‬ ‫بار یک کش��ور میزبانی این جش��ن را بر عهده بگیرد‪.‬‬ ‫اولین دوره جش��ن در ایران و روز هفتم فروردین سال‬ ‫‪ 1389‬برگزار ش��د و در آن س��ران کش��ورهای ایران‪،‬‬ ‫افغانس��تان‪ ،‬تاجیکس��تان‪ ،‬ترکمنس��تان و عراق وزیر‬ ‫امور خارجه جمهوری آذربایجان و معاون نخست‌وزیر‬ ‫ترکیه نیز حضور پیدا کردند‪.‬‬

آخرین شماره های روزنامه صمت

روزنامه صمت شماره 1353

روزنامه صمت شماره 1353

شماره : ۱۳۵۳
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۸
روزنامه صمت شماره 1352

روزنامه صمت شماره 1352

شماره : ۱۳۵۲
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۷
روزنامه صمت شماره 1351

روزنامه صمت شماره 1351

شماره : ۱۳۵۱
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۶
روزنامه صمت شماره 1350

روزنامه صمت شماره 1350

شماره : ۱۳۵۰
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۳
روزنامه صمت شماره 1349

روزنامه صمت شماره 1349

شماره : ۱۳۴۹
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۲
روزنامه صمت شماره 1348

روزنامه صمت شماره 1348

شماره : ۱۳۴۸
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۰
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!