صفحه قبل

روزنامه صمت شماره ۱۴۰

صفحه بعد

روزنامه صمت شماره 140

روزنامه صمت شماره 140

‫نامه رهبر معظم انقالب به جوانان اروپا و امریکای شمالی‬ ‫نخستین روزنامه تخصصی صبح ایران‬ ‫لزوم شناخت مستقیم و بی‌واسطه‬ ‫دین اسالم‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 4‬بهمن ‪1393‬‬ ‫‪ 3‬ربیع الثانی‪1436‬‬ ‫‪ 24‬ژانویه ‪2015‬‬ ‫سال یازدهم دوره جدید شماره ‪ 140‬پیاپی ‪ 32 1458‬صفحه قیمت‪ 1000 :‬تومان‬ ‫‌آیا پنجره واحد تجاری‬ ‫بار دیگر متوقف می‌شود؟‬ ‫واردات خودرو فیلتر می‌شود‬ ‫‪7‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪29‬‬ ‫امید یک دالری‬ ‫در قیمت نفت‬ ‫‪31‬‬ ‫‌فناوران و مخترعان‪:‬‬ ‫چشم به‌راهیم‬ ‫‪11‬‬ ‫صادرات سیب‌زمینی در دست‌انداز‬ ‫بخشنامه‌های دولت قبل‬ ‫پلمب دست دومفروش‌ها‬ ‫‪9‬‬ ‫‪8‬‬ ‫بی‌توجهی به برنامه‌های‬ ‫توسعه‌ای صنعت‬ ‫تنازع بقا‬ ‫در مدیریت جدید‬ ‫‪2‬‬ ‫دبیرکلخانهصنعت‪،‬معدنوتجارت‬ ‫اعالمیه پذیره‌نویسی سهام‬ ‫شرکت فوالد مبارکه اصفهان (سهامی عام)‬ ‫ثبت شده به شماره ‪ 7841‬و شناسه ملی ‪10260289464‬‬ ‫هیات‌مدیره شرکت فوالد مبارکه اصفهان (سهامی عام)‬ ‫تدوین سند راهبردی‬ ‫برای توسعه صادرات‬ ‫برنامه خراسان شمالی‬ ‫برای ذخایر معدنی‬ ‫مدیرکل صنایع معدنی وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت‬ ‫رییسسازمانصنعت‪،‬معدنوتجارت‬ ‫خراسانشمالی‬ ‫یحیی نیکدل‬ ‫سیدمحمد فاطمیان‬ ‫محمد رضا مرتضوی‬ ‫ناصر بزرگمهر‬ ‫مدیرمسئول‬ ‫‪2‬‬ ‫با ابالغ مصوبه انحصار واردات توسط شرکت‌های دارای نمایندگی‬ ‫سهم ‪6‬درصدی بخش معدن‬ ‫از درآمدهای مالیاتی‬ ‫پنت‌هاوس‌ها؛ بی‌خبر از‬ ‫خواب سنگین مسکن‬ ‫‪www.smtonline.ir‬‬ ‫‪www.smtnews.ir -‬‬ ‫ح��وادث اخیر در فرانس��ه و وقایع مش��ابه در برخ��ی دیگر از‬ ‫کش��ورهای غربی مرا متقاعد کرد که درباره آنها مس��تقیماً با‬ ‫شما سخن بگویم‪.‬‬ ‫من ش��ما جوانان را مخاطب خود قرار می‌دهم؛ نه به این علّت‬ ‫که پدران و مادران شما را ندیده می‌انگارم‪ ،‬بلکه به این سبب‬ ‫که آینده ملّت و س��رزمین‌تان را در دستان شما می‌بینم و نیز‬ ‫حس حقیقت‌جویی را در قلب‌های ش��ما زنده‌تر و هوش��یارتر‬ ‫ّ‬ ‫می‌یابم‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫رجوع به صفحه ‪27‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪24‬‬ ‫افزایش وام مسکن‬ ‫به سود کیست؟‬ ‫ابراهیم رزاقی‬ ‫استاد دانشگاه و کارشناس اقتصاد‬ ‫‪29‬‬
‫شنبه‌ها با مدیرمسئول‬ ‫تنازع بقا‬ ‫در مدیریت جدید‬ ‫ناصر بزرگمهر‬ ‫مدیرمسئول‬ ‫‪manegment@smtnews.ir‬‬ ‫به نام او که هر چه بخواهد همان می‌شود‬ ‫دو مرد که به جنگلی رفته بودند با ش��یری روبه‌رو ش��دند‪،‬‬ ‫یکی از آنها س��ریع کفش ورزش��ی را از کیس��ه خود درآورد‬ ‫و پوشید‪ .‬دیگری پرس��ید‪ :‬واقعاً فکر می‌کنی با این کفش‌ها‬ ‫بتوانی از این ش��یر تندتر بدوی و از دست او نجات پیدا کنی؟‬ ‫مرد اول پاس��خ داد‪ :‬قرار نیست از شیر تندتر بدوم‪ ،‬همین‌که‬ ‫بتوانم از تو جلوتر بدوم‪ ،‬من از مرگ نجات پیدا کرده‌ام‪.‬‬ ‫در جه��ان مدیریت��ی امروز‪ ،‬بح��ث رقاب��ت و از رقیب جلو‬ ‫افتادن مثل نجات پیدا کردن از دس��ت شیر خونخواری است‬ ‫که قص��دی جز نابود کردن دیگری ن��دارد‪ ،‬هرچند که ظاهر‬ ‫موضوع از دیروز‪ ،‬به خاطر پیش��رفت‌های ارتباطی و نزدیکی‬ ‫مردم جهان به یکدیگر‪ ،‬اخالقی‌تر و مودبانه‌تر جلوه می‌کند و‬ ‫دیپلماسی جهانی به زندگی خصوصی آدم‌ها نیز راه پیدا کرده‬ ‫است و هر کدام از ما آدمیان باتوجه به فرهنگ و سنن کشوری‬ ‫که در آن زندگی می‌کنی��م‪ ،‬به‌تنهایی دیپلماتی ماهر در بند‬ ‫بازی برای موجه جلوه دادن اعمال و رفتار خود شده‌ایم‪.‬‬ ‫ام��ا باطن موضوع‪ ،‬جنگ بقا ب��رای ماندن‪ ،‬برای رفاه‪ ،‬برای‬ ‫ثروت‪ ،‬برای پیروزی و برای بهتر از دیگری زندگی کردن شده‬ ‫اس��ت‪ .‬در جنگ تنازع بقا‪ ،‬در مدیریت امروز و فردای جهان‪،‬‬ ‫دانایی و توجه به دانش‪ ،‬توانایی و توانمندی ملت‌ها را تعریف‬ ‫می‌کن��د‪ .‬ماهیت دانش‌های جدید ارتباطی و به‌ویژه تجارت‬ ‫الکترونیک و توس��عه دانش کامپیوتر و اس��تفاده از اینترنت‬ ‫و اینتران��ت در جه��ان امروز و به‌ویژه در س��ال‌های آینده به‬ ‫گونه‌ای اس��ت که فقط فرصت برای کسانی باقی می‌ماند که‬ ‫از ام��روز و حتی دیروز‪ ،‬خودش��ان را به س�لاح جدید دانش‬ ‫و فناوری روز مس��لح کرده باش��ند و بدانند با چه اسلحه‌ای‬ ‫باید س��راغ رقبا بروند‪ .‬بدون شک اسلحه جهان آینده تیربار‬ ‫و کالش��نیکف نیست‪ ،‬اس��لحه جهان آینده تسلط به علم و‬ ‫به‌خصوص دان��ش کامپیوتر و در اختی��ار گرفتن ارتباطات‬ ‫رس��انه‌ای اس��ت‪ .‬خیلی از اس��تادان معتقدند که در جهان‬ ‫ام��روز ‪ 6‬قاره وجود دارد و قاره شش��م متعلق به ارتباطات و‬ ‫فناوری رس��انه‌ای و ماهواره است و فردا متعلق به ملت‌هایی‬ ‫است که قاره ششم را در اختیار دارند‪ .‬بدون‌شک جنگ آینده‬ ‫شرکت‌ها‪ ،‬س��ازمان‌ها‪ ،‬کارخانه‌ها و دولت‌ها در مسلح شدن‬ ‫به دانش اینترنتی اس��ت‪ .‬این جنگ با هدف تنازع بقا صورت‬ ‫خواه��د گرفت و ظاه��ری آرمانی خواهد داش��ت و همگان‬ ‫برای زنده ماندن و ادام��ه حیات اقتصادی باید به روش‌های‬ ‫نوین بازاریابی و آگاهی از نیازهای مش��تری‪ ،‬با کسب دانش‬ ‫پیش��رفته ماهواره و کامپیوتر و تس��لط ب��ه زبان‌های بیگانه‬ ‫دست یابند‪.‬‬ ‫در چنین شرایطی مدیریت‌های سنتی نباید از تغییر شرایط‬ ‫فناوری دچار وحش��ت ش��وند چراکه تصویر آینده‪ ،‬تصویری‬ ‫روشن با فرصت‌های بی‌ش��مار برای ایجاد کسب و کار جدید‬ ‫خواهد بود‪ .‬مدیرانی که وحشت از بین رفتن بازار موجودشان‬ ‫را دارند‪ ،‬ش��کی نیس��ت که زودتر از بقیه از بین خواهند رفت‪.‬‬ ‫تنازع بقا در مدیریت‌ها‪ ،‬موضوعی گس��ترده و همه‌گیر است و‬ ‫ارتباط به س��رفصلی خاص ن��دارد‪ ،‬در همه حوزه‌ها خودش را‬ ‫نش��ان خواهد داد‪ ،‬از صنعت تا اقتصاد‪ ،‬از سیاست تا فرهنگ‪،‬‬ ‫از پیچیده‌ترین مباحث علوم نظری تا س��اده‌ترین موضوعات‬ ‫انسانی‪ ،‬گریبانگیر همه جوامع خواهد بود و کسانی که حریف‬ ‫را شناس��ایی کرده باش��ند‪ ،‬پی��روز این می��دان خواهند بود‪.‬‬ ‫ماهی��ت ای��ن پدیده می‌تواند هم خوب تعریف ش��ود و هم بد‬ ‫تفس��یر گردد‪ .‬ممکن اس��ت جنگ تنازع بقا در ظاهر مشکلی‬ ‫ناهنجار و حتی در نگاهی س��طحی‪ ،‬غیراخالقی به نظر برسد‪،‬‬ ‫ام��ا از آنجایی‌که موضوعی اجتناب‌ناپذیر اس��ت نباید آن را با‬ ‫قان��ون جنگل مورد ارزیابی قرارداد و از ابتدا متهم‌اش کرد و به‬ ‫قضاوتی سطحی و شعار گونه پرداخت‪.‬‬ ‫«تنازع بقا» در سیس��تم‌های مدیریتی ام��روز را باید نوعی‬ ‫رقابت جدید با تس��لط به فناوری مدرن تصور کرد‪ .‬سازمان‌ها‪،‬‬ ‫مدیریت‌ه��ا و دولت‌ه��ا ضمن این‌ک��ه در کن��ار یکدیگر قرار‬ ‫دارند و به ظاهر دس��ت دوس��تی ب��ه یکدیگ��ر می‌دهند‪ ،‬در‬ ‫نهان برای کس��ب س��هم بیش��تر از بازار جهانی و حفظ منافع‬ ‫ملت‌ه��ای خود‪ ،‬همه تالش خویش را بصورت آش��کار و نهان‬ ‫ابراز می‌کنند‪ .‬مدیریت‌ها‪ ،‬س��ازمان‌ها و در نهایت دولت‌ها‪ ،‬در‬ ‫شرایط پیش��رفت فناوری کامپیوتر‪ ،‬حتی بخشی از اطالعات‬ ‫و دانش‌ه��ای عموم��ی خود را به اطالع یکدیگر می‌رس��انند و‬ ‫با لبخندی مهربان همدیگر را بر س��ر س��فره مشترک دعوت‬ ‫می‌کنن��د اما در نهان برای اینکه ی��ک گام جلوتر از رقیب قرار‬ ‫گیرند‪ ،‬کدهای محرمانه و «س��کوریتی» خودشان را لحظه به‬ ‫لحظه افزایش می‌دهند‪.‬‬ ‫مدیریت‌ه��ای آینده‪ ،‬مدیریت‌هایی هس��تند که برای یک‬ ‫گام جلوتر رفتن‪« ،‬کفش ورزش��ی» خ��ود را آماده کرده‌اند تا‬ ‫بتوانند از رقیب پیشی بگیرند‪ .‬سازمان‌ها و دولت‌ها با پرداخت‬ ‫دس��تمزدهای بیش��تر به ش��کار نیروی انس��انی باهوش‌تر‬ ‫می‌پردازند و تنازع بقا و رقابت س��ازمان‌ها برای کس��ب منافع‬ ‫بیش��تر در گ��روه کارکنان نخبه‌ای قرار دارد ک��ه با دانش روز‬ ‫بیشتر آشنا باشند‪ .‬جذب نخبگان هر ملتی در فرهنگ جهانی‬ ‫و ب��ا پرداخت هر هزینه‌ای ب��رای آنها که به آین��ده‌ای بهتر و‬ ‫منافعی بیش��تر می‌اندیشند‪ ،‬امری پسندیده و موجه است‪.‬در‬ ‫چنین شرایطی‪ ،‬ملتی موفقتر است که مدیریت‌های هوشیار‬ ‫را در کنار خود داش��ته باشد و به کسب دانش روز بیاندیشد و‬ ‫فرصت زیستن در جهان دانایی را از دست ندهد‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫شنبه ‪ 4‬بهمن ‪ 3 - 1393‬ربیع الثانی ‪ 24 -1436‬ژانویه ‪ -2015‬شماره ‪ -140‬پیاپی ‪1458‬‬ ‫خبر‬ ‫‪public@smtnews.ir‬‬ ‫نامه رهبر معظم انقالب به جوانان اروپا و امریکای شمالی در پی حوادث اخیر فرانسه‬ ‫لزوم شناخت مستقیم و بی‌واسطه دین اسالم‬ ‫الرحیم‬ ‫الرحمن ّ‬ ‫بس ‌م اهلل ّ‬ ‫به عموم جوانان در اروپا و امریکای شمالی‬ ‫حوادث اخیر در فرانس��ه و وقایع مش��ابه در برخی دیگر از کشورهای غربی‬ ‫مرا متقاعد کرد که درباره آنها مستقیماً با شما سخن بگویم‪ .‬من شما جوانان‬ ‫را مخاطب خود قرار می‌دهم؛ نه به این علّت که پدران و مادران شما را ندیده‬ ‫می‌انگارم‪ ،‬بلکه به این س��بب که آینده ملّت و سرزمین‌تان را در دستان شما‬ ‫حس حقیقت‌جویی را در قلب‌های ش��ما زنده‌تر و هوش��یارتر‬ ‫می‌بین��م و نیز ّ‬ ‫می‌یابم‪ .‬همچنین در این نوش��ته به سیاستمداران و دولتمردان شما خطاب‬ ‫نمی‌کن��م‪ ،‬چون معتقدم که آنان آگاهانه راه سیاس��ت را از مس��یر صداقت و‬ ‫درستی جدا کرده‌اند‪.‬‬ ‫سخن من با شما درباره اسالم است و به‌طور خاص‪ ،‬درباره تصویر و چهره‌ای‬ ‫که از اس�لام به شما ارائه می‌گردد‪ .‬از دو دهه پیش به این سو ـ یعنی تقریباً‬ ‫پس از فروپاش��ی اتحاد جماهیر ش��وروی ـ تالش‌ه��ای زیادی صورت گرفته‬ ‫اس��ت تا این دین بزرگ‪ ،‬در جایگاه دشمنی ترس��ناک نشانده شود‪ .‬تحریک‬ ‫متاسفانه سابقه‌ای طوالنی در تاریخ‬ ‫احساس رعب و نفرت و بهره‌گیری از آن‪ّ ،‬‬ ‫سیاس��ی غرب دارد‪ .‬من در اینجا نمی‌خواهم ب��ه «هراس‌های» گوناگونی که‬ ‫تاکنون به ملّت‌های غربی القا شده است‪ ،‬بپردازم‪ .‬شما خود با مروری کوتاه بر‬ ‫مطالعات انتقادی اخیر پیرامون تاریخ‪ ،‬می‌بینید که در تاریخ‌نگاری‌های جدید‪،‬‬ ‫رفتارهای غیرصادقانه و مز ّورانه دولت‌های غربی با دیگر ملّت‌ها و فرهنگ‌های‬ ‫جهان نکوهش ش��ده اس��ت‪ .‬تاریخ اروپا و امریکا از برده‌داری شرمسار است‪،‬‬ ‫از دوره اس��تعمار سرافکنده است‪ ،‬از س��تم بر رنگین‌پوستان و غیرمسیحیان‬ ‫مورخین شما از خونریزی‌هایی که به نام مذهب بین‬ ‫خجل است؛ محقّقین و ّ‬ ‫کاتولیک و پروتس��تان و یا به اس��م ملیت و قومیت در جنگ‌های ا ّول و د ّوم‬ ‫جهانی صورت گرفته‪ ،‬عمیقاً ابراز سرافکندگی می‌کنند‪.‬‬ ‫این به‌خودی‌خود جای تحسین دارد و هدف من نیز از بازگوکردن بخشی از‬ ‫این فهرست بلند‪ ،‬سرزنش تاریخ نیست‪ ،‬بلکه از شما می‌خواهم از روشنفکران‬ ‫خود بپرس��ید چرا وجدان عمومی در غرب باید همیش��ه با تاخیری چند ده‬ ‫ساله و گاهی چند صد ساله بیدار و آگاه شود؟ چرا بازنگری در وجدان جمعی‪،‬‬ ‫باید معطوف به گذش��ته‌های دور باشد نه مسائل روز؟ چرا در موضوع مهمی‬ ‫همچون ش��یوه برخورد با فرهنگ و اندیش��ه اس�لامی‪ ،‬از شکل‌گیری آگاهی‬ ‫محکومیت معاون اول دولت دهم‬ ‫به ‪ 5‬سال و‪ 91‬روز حبس‬ ‫ش��عبه ‪ 11‬دیوان عالی کش��ور «م‪.‬ر» معاون اول‬ ‫دول��ت دهم را به ‪ 5‬س��ال و ‪ 91‬روز حبس محکوم‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬نامب��رده درحکم صادره از دیوان‬ ‫عالی کش��ور به ‪ 2‬میلی��ارد و‪ 850‬میلیون تومان رد‬ ‫مال ویک میلیارد تومان جزای نقدی محکوم ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫بر اساس این گزارش‪ ،‬شعبه ‪ 11‬دیوان عالی کشور‬ ‫پس از انجام بررسی‌ها‪ ،‬ضمن تایید رد مال و جزای‬ ‫نقدی‪ ،‬مدت حبس متهم را از ‪ 15‬سال به ‪ 5‬سال و‬ ‫‪ 91‬روز کاهش داد‪.‬‬ ‫عمومی جلوگیری می‌شود؟‬ ‫شما به خوبی می‌دانید که تحقیر و ایجاد نفرت و ترس موهوم از «دیگری»‪،‬‬ ‫زمینه مش��ترک تمام آن س��ودجویی‌های ستمگرانه بوده اس��ت‪ .‬اکنون من‬ ‫می‌خواهم از خود بپرسید که چرا سیاست قدیمی هراس‌افکنی و نفرت‌پراکنی‪،‬‬ ‫شدتی بی‌سابقه‪ ،‬اسالم و مسلمانان را هدف گرفته است؟ چرا ساختار‬ ‫این‌بار با ّ‬ ‫قدرت در جهان امروز مایل است تفکر اسالمی در حاشیه و انفعال قرار گیرد؟‬ ‫مگر چه معانی و ارزش‌هایی در اسالم‪ ،‬مزاحم برنامه قدرت‌های بزرگ است و‬ ‫چه منافعی در سایه تصویرسازی غلط از اسالم‪ ،‬تامین می‌گردد؟ پس خواسته‬ ‫ا ّول من این اس��ت که درباره انگیزه‌های این س��یاه‌نمایی گسترده علیه اسالم‬ ‫پرسش و کاوش کنید‪.‬‬ ‫خواس��ته دوم من این است که در واکنش به سیل پیشداوری‌ها و تبلیغات‬ ‫منفی‪ ،‬س��عی کنید شناختی مستقیم و بی‌واسطه از این دین به دست آورید‪.‬‬ ‫منطق س��لیم اقتضا می‌کند که الاقل بدانید آنچه شما را از آن می‌گریزانند و‬ ‫می‌ترسانند‪ ،‬چیست و چه ماهیتی دارد‪ .‬من اصرار نمی‌کنم که برداشت من یا‬ ‫هر تلقّی دیگری از اس�لام را بپذیرید بلکه می‌گویم اجازه ندهید این واقعیت‬ ‫پوی��ا و اثرگذار در دنیای امروز‪ ،‬با اغراض و اهداف آلوده به ش��ما شناس��انده‬ ‫ش��ود‪ .‬اجازه ندهید ریاکارانه‪ ،‬تروریست‌های تحت استخدام خود را به عنوان‬ ‫نمایندگان اسالم به شما معرفی کنند‪ .‬اسالم را از طریق منابع اصیل و مآخذ‬ ‫دس��ت ا ّول آن بشناس��ید‪ .‬با اس�لام از طریق قرآن و زندگی پیامبر بزرگ آن‬ ‫(صلّی‌اهلل‌علیه‌وآل ‌هو ّ‬ ‫‌س��لم) آشنا ش��وید‪ .‬من در اینجا مایلم بپرسم آیا تاکنون‬ ‫خود مس��تقیماً به قرآن مس��لمانان مراجعه کرده‌اید؟ آیا تعالیم پیامبر اسالم‬ ‫(صلّی‌اهلل‌علیه‌وآله ّ‬ ‫‌وس��لم) و آموزه‌های انسانی و اخالقی او را مطالعه کرده‌اید؟‬ ‫آیا تاکنون به جز رسانه‌ها‪ ،‬پیام اسالم را از منبع دیگری دریافت کرده‌اید؟ آیا‬ ‫هرگز از خود پرس��یده‌اید که همین اسالم‪ ،‬چگونه و بر مبنای چه ارزش‌هایی‬ ‫تمدن علم��ی و فکری جهان را پرورش داد و‬ ‫ط��ی قرون متمادی‪ ،‬بزرگترین ّ‬ ‫برترین دانشمندان و متف ّکران را تربیت کرد؟‬ ‫من از شما می‌خواهم اجازه ندهید با چهره‌پردازی‌های موهن و سخیف‪ ،‬بین‬ ‫سد عاطفی و احساسی ایجاد کنند و امکان داوری بی‌طرفانه‬ ‫ش��ما و واقعیت‪ّ ،‬‬ ‫را از ش��ما س��لب کنند‪ .‬امروز که ابزارهای ارتباطاتی‪ ،‬مرزهای جغرافیایی را‬ ‫شکس��ته اس��ت‪ ،‬اجازه ندهید شما را در مرزهای س��اختگی و ذهنی محصور‬ ‫دور جدید مذاکرات ایران و امریکا‬ ‫این بار در زوریخ سوئیس‬ ‫دور جدید مذاکرات جمهوری اسالمی ایران و ایاالت‬ ‫متح��ده امریکا از دیروز (جمعه) ب��ه مدت ‪ 2‬روز در‬ ‫ش��هر زوریخ سوئیس با حضور معاونان وزرای خارجه‬ ‫‪ 2‬کشور آغاز ش��ود‪ .‬به گزارش ایرنا‪ ،‬این مذاکرات به‬ ‫ریاس��ت س��یدعباس عراقچی و وندی شرمن‪ ،‬رییس‬ ‫هیات مذاکره‌کننده امریکا برگزار آغاز ش��د‪ .‬به گفته‬ ‫وی‪ ،‬این مذاکرات از جمعه به وقت محلی شروع شد‬ ‫و تا شنبه ش��ب ادامه خواهد داشت‪ .‬از اتحادیه اروپا‬ ‫نی��ز هلگا اش��مید‪ ،‬معاون فدریکا موگرینی مس��ئول‬ ‫جدید سیاست خارجی اتحادیه اروپا برای شرکت در‬ ‫مذاکرات زوریخ حضور یافته است‪.‬‬ ‫کنند‪ .‬اگر‌چه هیچ‌کس به‌صورت فردی نمی‌تواند ش��کاف‌های ایجاد شده را پر‬ ‫کند‪ ،‬اما هر‌یک از ش��ما می‌تواند به قصد روشنگری خود و محیط پیرامونش‪،‬‬ ‫پلی از اندیشه و انصاف بر روی آن شکاف‌ها بسازد‪ .‬این چالش از پیش طراحی‬ ‫ش��ده بین اسالم و شما جوانان‪ ،‬اگر‌چه ناگوار اس��ت ا ّما می‌تواند پرسش‌های‬ ‫جدیدی را در ذهن کنجکاو و جس��ت‌وجوگر شما ایجاد کند‪ .‬تالش در جهت‬ ‫یافتن پاس��خ این پرس��ش‌ها‪ ،‬فرصت مغتنمی را برای کشف حقیقت‌های نو‬ ‫پیش روی شما قرار می‌دهد‪ .‬بنابراین‪ ،‬این فرصت را برای فهم صحیح و درک‬ ‫بدون پیش��داوری از اسالم از دس��ت ندهید تا شاید به یمن مسئولیت‌پذیری‬ ‫ش��ما در قبال حقیقت‪ ،‬آیندگان این برهه از تاریخ تعامل غرب با اس�لام را با‬ ‫آزردگی کمتر و وجدانی آسوده‌تر به نگارش درآورند‪.‬‬ ‫سیدعلی خامنه‌ای‬ ‫‪/1‬بهمن‪93 /‬‬ ‫طرح پیشنهادی ‪ ۱۵۰‬نماینده‬ ‫بودجه مستقل از نفت‬ ‫حجت‌االسالم مصباحی‌مقدم‪ ،‬گفت‪ ۱۵۰ :‬نماینده‬ ‫مجلس ش��ورای اس�لامی طرحی به‌منظور کاهش‬ ‫وابستگی بودجه کشور به درآمدهای نفتی و تبدیل‬ ‫تهدید کاهش نفت به فرصتی برای استقالل بودجه‬ ‫از نف��ت ارائ��ه کرده‌اند‪ .‬ب��ه گزارش واح��د مرکزی‬ ‫خب��ر‪ ،‬عضو کمیس��یون برنام��ه و بودج��ه مجلس‬ ‫ش��ورای اسالمی درباره ویژگی‌های طرح پیشنهادی‬ ‫نمایندگان مجلس ش��ورای اس�لامی‪ ،‬گفت‪ :‬دولت‬ ‫می‌تواند ‪ 10‬هزار میلیارد تومان را از طریق واگذاری‬ ‫یا مش��ارکت بخش خصوص��ی در طرح‌های عمرانی‬ ‫جبران کند‪.‬‬ ‫جزایر سه‌گانه‬ ‫جزو الینفک خاک ایران است‬ ‫کاظم جاللی‪ ،‬عضو هیات پارلمانی ایران در پاسخ‬ ‫به ادعای یک سخنگوی هیات پارلمانی امارات عربی‬ ‫متح��ده گفت‪ :‬جزایر س��ه‌گانه ج��زو الینفک خاک‬ ‫جمهوری اس�لامی ایران ب��وده و هرگونه اظهارنظر‬ ‫غیردوستانه درباره این جزایر‪ ،‬دخالت در امور داخلی‬ ‫ایران محسوب می‌ش��ود‪ .‬به گزارش ایرنا‪ ،‬جاللی در‬ ‫نشس��ت اختتامیه بین‌المجالس کشورهای اسالمی‬ ‫در استانبول تصریح کرد‪ :‬مطرح شدن موضوع جزایر‬ ‫سه‌گانه ایرانی در این اجالس که کشورهای اسالمی‬ ‫برای ایج��اد و تقویت وحدت در آن حضور یافته‌اند‪،‬‬ ‫معنی ندارد‪.‬‬ ‫کوتاه از سراسر جهان‬ ‫بی‌بی‌س��ی در گزارشی درباره پیام رهبر معظم انقالب نوشت‪« :‬آیت‌اهلل‬ ‫خامنه‌ای از جوانان خواست تبدیل به قربانیان کمپین دروغین ضداسالم‬ ‫نشده و اسالم را از منابع اصلی بیاموزند»‪.‬‬ ‫خبرگزاری فرانسه در بازتاب پیام اخیر حضرت آیت‌اهلل خامنه‌ای عنوان‬ ‫کرد ایران به جوانان غرب گفت اسالم را بیازمایید‪.‬‬ ‫نش��ریه «فارین پالیس��ی» نامه رهبر معظم انق�لاب خطاب به جوانان‬ ‫اروپا و امریکای ش��مالی را «نامه‌ای غیرمنتظره از سوی رهبر عالی ایران»‬ ‫توصیف کرد‪.‬‬ ‫شبکه «بلومبرگ» در گزارشی درباره پیام رهبر معظم انقالب به جوانان‬ ‫اروپا و امریکای ش��مالی نوش��ت‪« :‬آیت‌اهلل خامن��ه‌ای‪ ،‬رهبر عالی ایران از‬ ‫جوانان غربی خواست درباره اسالم پیش‌داوری نکنند»‪.‬‬ ‫شبکه تلویزیونی سی ان ان در تارنمای خود در مطلبی با عنوان «نامه‬ ‫سرگش��اده رهبر جمهوری اسالمی ایران به جوانان غرب» نوشت‪ :‬آیت‌اهلل‬ ‫س��یدعلی خامنه‌ای از جوانان غربی خواس��ته است تا اس�لام را براساس‬ ‫حوادث تروریستی شارلی ابدو قضاوت نکنند‪.‬‬ ‫تارنمای روس��ی «اسالم رو» نوش��ت‪ :‬آیت‌اهلل خامنه‌ای‪ ،‬رهبر مذهبی‬ ‫ایران در نامه‌ای به جوانان اروپا و امریکا از آنها خواست تا تصور درست و‬ ‫تحریف نشده‌ای از اسالم به دست آورند‪.‬‬ ‫ایراندرگذشتپادشاهعربستان‬ ‫راتسلیتگفت‬ ‫رییس‌جمه��وری‪ ،‬ریی��س مجم��ع تش��خیص‬ ‫مصلحت نظ��ام و وزارت امور خارجه در پیام‌های‬ ‫جداگان��ه درگذش��ت ملک‌عب��داهلل بن‌عبدالعزیز‬ ‫آل‌س��عود پادشاه عربس��تان را به دولت و ملت و‬ ‫خاندان آل س��عود تس��لیت گفتند‪ .‬دکتر ظریف‪،‬‬ ‫وزیر امور خارجه به نمایندگی از دولت جمهوری‬ ‫اس�لامی ایران در مراسمی که روز شنبه از سوی‬ ‫عربستان سعودی برگزار می‌شود‪ ،‬شرکت می‌کند‪.‬‬ ‫به گفته رسانه‌های س��عودی‪« ،‬امیرسلمان بن‬ ‫عبدالعزی��ز» به عنوان پادش��اه و «امیر مقرن بن‬ ‫عبدالعزیز» (ب��رادر ناتنی ملک عبداهلل) به عنوان‬ ‫ولیعهد انتخاب شده‌اند‪.‬‬ ‫روزنامه انگلیس��ی‌زبان «ایش��ین ایج»‪ ،‬روز جمعه نوشت‪ :‬آیت‌اهلل علی‬ ‫خامنه‌ای‪ ،‬رهبرعالی ایران طی پیامی از جوانان غربی خواس��ته اس��ت که‬ ‫اس�لام را شخصا بررس��ی و از پذیرش دیدگاه‌های تعصب‌آمیز در این‌باره‬ ‫خودداری کنند‪.‬‬ ‫خبرگزاری ایتارتاس روسیه‪ ،‬روز جمعه به نقل از وزیر انرژی این کشور‬ ‫اعالم کرد‪ :‬قیمت جهانی نفت در سال جاری میالدی ممکن است به ‪80‬‬ ‫تا ‪ 90‬دالر در هر بشکه برسد ‪.‬‬ ‫خبرگ��زاری رویترز درباره سیاس��ت نفتی عربس��تان س��عودی پس از‬ ‫درگذش��ت «ملک عبداهلل» پادشاه این کشور پیش‌بینی کرد که سیاست‬ ‫نفتی این کشور برای بیرون راندن تولیدکنندگان رقیب ادامه یابد‪.‬‬ ‫خبرگزاری رویترز به نقل از سخنگوی وزارت خارجه امریکا‪ ،‬از مخالفت‬ ‫واشنگتن با تشدید و حتی ادامه تحریم‌ها علیه ایران خبر داد‪.‬‬ ‫نیروه��ای ارتش لبنان موفق ش��دند حمله گس��ترده تروریس��ت‌های‬ ‫تکفیری به پای��گاه «تله الحمراء» در بلندی‌های راس بعلبک در ش��مال‬ ‫شرق این کشور را دفع کنند و این پایگاه را پس بگیرند‪.‬‬ ‫بیش��تر شبکه‌های ماهواره‌ای عراقی در قالب خبر و گزارش‪ ،‬پیام رهبر‬ ‫معظم انقالب و اهمیت آن را در شرایط کنونی که پروژه اسالم هراسی از‬ ‫جانب محافل صهیونیستی و دشمنان اسالم و با عملکرد گروه‌های تندرو‬ ‫آگهی فقدان سند مالکیت‬ ‫خان��م سوس��ن زارع��ی ب��ا تقدی��م دو ب��رگ ف��رم استش��هادیه محل��ی مصدق بش��ماره‬ ‫‪ 93/10/29-2432‬دفتر ‪ 161‬مدعی است که سند مالکیت ششدانگ پالک ‪ 9056‬فرعی از‬ ‫‪5176‬فرعی از ‪ 694‬بلوک ‪ 4227‬فرعی از ‪ 3722‬فرعی از ‪ 138‬اصلی بخش حومه ذیل ثبت‬ ‫‪ 115816‬و صفحه ‪ 39‬دفتر ‪ 1/589‬به‌نام نامبرده صادر و تس��لیم گردید و به موجب س��ند‬ ‫رهنی ‪ 87/12/13-10176‬دفتر ‪ 53‬در رهن بانک مسکن می‌باشد در اثر سهل‌انگاری سند‬ ‫مالکیت به ش��ماره سریال ‪ 306185‬مفقود شده است لذا مراتب طبق ماده ‪ -120‬آیین‌نامه‬ ‫قانون ثبت در یک نوبت آگهی می‌شود تا چنانچه فرد یا افرادی مدعی انجام معامله یا وجود‬ ‫سند مالکیت در نزد آنان می‌باشد از تاریخ انتشار این آگهی به مدت ‪ 10‬روز مراتب را به این‬ ‫اداره اعالم دارند در غیر این صورت نسبت به صدور سند مالکیت طبق مقررات اقدام و سند‬ ‫مالکیت اولیه از درجه اعتبار ساقط و ابطال خواهد شد‪.‬‬ ‫جعفر نظری‬ ‫سرپرست ثبت اسناد و امالک شهرستان کرمانشاه‬ ‫ناحیه یک‬ ‫سازماناتمیناجتماعی‬ ‫در خاورمیانه به نام اسالم‪ ،‬به اوج خود رسیده‪ ،‬یادآور شدند‪.‬‬ ‫«ریچارد پر» رییس کمیس��یون اطالعات مجلس س��نای امریکا گفت‪:‬‬ ‫امری��کا‪ ،‬عربس��تان و برخی از هم‌پیمانان آنها در تامین هزینه تروریس��م‬ ‫دست دارند‪.‬‬ ‫معاون مش��اور امنیت ملی امریکا روابط کش��ورش با پاکستان را بسیار‬ ‫مهم و حیاتی توصیف کرد‪.‬‬ ‫روزنامه س��عودی «عکاظ» به نقل از منابع فلس��طینی نوشت‪ :‬مقامات‬ ‫امریکایی برای مجازات تشکیالت خودگردان فلسطین به علت درخواست‬ ‫محاکمه مقامات صهیونیستی در دیوان بین‌المللی کیفری حمایت خود را‬ ‫از این تشکیالت متوقف خواهد کرد‪.‬‬ ‫«باربارا اس�لاوین» روزنامه‌نگار امریکای��ی گفت‪ :‬با توجه به محدودیت‬ ‫اختیارات کنگره در حوزه سیاس��ت خارجی امری��کا‪ ،‬اوباما این فرصت را‬ ‫خواهد داش��ت تا بس��یاری از طرح‌های خود در رابطه با سیاست خارجی‬ ‫و ازجمله مس��ئله هس��ته‌ای ایران را در دو سال باقیمانده تصدی خود به‬ ‫نتیجه برساند‪.‬‬ ‫روستیس�لاو ایشنکو‪ ،‬ریاست «مرکز مطالعات سیاسی تجزیه و تحلیل‬ ‫منظ��م و پیش‌بینی‌های روس��یه» اعالم کرد‪ :‬امریکا کارگ��ردان واقعی و‬ ‫پشت‌صحنه حوادث خونین اوکراین است‪.‬‬ ‫خانم اعظم مشکانی‬ ‫کارشناس پرستاری بیمارستان شهید دکتر فیاض‌بخش‬ ‫سازمان تامین اجتماعی‬ ‫نظ��ر به اینکه از تاری��خ ‪ 92/12/6‬بیش از ‪ 2‬ماه متوالی غیبت نموده‌اید‪ ،‬به اس��تناد ماده ‪17‬‬ ‫قانون رس��یدگی ب��ه تخلفات اداری مصوب ‪ 72/9/7‬مجلس ش��ورای اس�لامی‪ ،‬از خدمت در‬ ‫س��ازمان تامین اجتماعی اخراج می‌ش��وید‪ .‬چنانچه مدعی هستید که عذر موجه داشته‌اید از‬ ‫تاری��خ انتش��ار این آگهی تا ‪ 3‬ماه فرصت دارید که مرات��ب را به‌طور کتبی به دفتر هماهنگی‬ ‫هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری سازمان واقع در تهران به نشانی خیابان آزادی ـ بعد از‬ ‫بهبودی ـ روبه‌روی ایستگاه مترو آزادی ـ کوچه زمانی ـ بن‌بست حمید ـ پالک ‪ 1‬ـ کدپستی‬ ‫‪ 1344653871‬اعالم نمایید تا در هیات تجدیدنظر بررسی شود‪.‬‬ ‫سازمان تامین اجتماعی‬ ‫م‪.‬الف‪3903 :‬‬
‫شنبه ‪ 4‬بهمن ‪ 3 - 1393‬ربیع الثانی ‪ 24 -1436‬ژانویه ‪ -2015‬شماره ‪ -140‬پیاپی ‪1458‬‬ ‫‪industry@smtnews.ir‬‬ ‫صنعت‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪29‬‬ ‫‪30‬‬ ‫واردات خودرو فیلتر می‌شود‬ ‫پنت‌هاوس‌ها؛ بی‌خبر از خواب سنگین مسکن‬ ‫چرم ایران جهانی اما بدون نشان‬ ‫‪3‬‬ ‫کارشناسان با تاکید بر ضرورت توجه به صنعت همزمان با کاهش قیمت نفت اعالم کردند‬ ‫تولید راهگشای تحقق اقتصاد مقاومتی‬ ‫گروه صنعت‪ :‬همزمان با کاهش قیمت نفت در ماه‌های‬ ‫اخی��ر‪ ،‬یک بار دیگر لزوم توجه بیش از پیش به اقتصاد‬ ‫مقاومتی مطرح شد که در این شرایط برخی معتقدند‪،‬‬ ‫کاهش قیمت نفت را باید خوشبینانه نگریست‪ .‬اما نکته‬ ‫حائز اهمیت این است که دولت‌ها در ایران به استفاده از‬ ‫ظرفیت‌های اقتصاد مقاومتی و تولید توجهی نکرده‌اند‪،‬‬ ‫بلک��ه با صادرات نفت و واردات کاالهای صنعتی‪ ،‬نوعی‬ ‫رفاه مصنوعی ش��کل داده‌اند که در این ش��رایط نکته‌‬ ‫مهم‪ ،‬دنبال کردن یک اس��تراتژی مشخص برای پیاده‬ ‫کردن اقتصاد مقاومتی است‪ .‬بدین معنی که با افزایش‬ ‫احتمالی قیمت نفت در آینده‪ ،‬استفاده از ظرفیت‌هایی‬ ‫که اقتصاد مقاومتی ایجاد می‌کند دوباره به فراموش��ی‬ ‫س��پرده نش��ود‪ .‬از این‌رو اس��اس ما در بودجه سال ‪۹۴‬‬ ‫جدای��ی بودجه از نفت و عملیاتی کردن سیاس��ت‌های‬ ‫اقتصاد مقاومتی در قال��ب قوانین‪ ،‬به‌ویژه قانون بودجه‬ ‫اس��ت‪ .‬پیش از کاهش قیمت نف��ت‪ ،‬برخی از نیروهای‬ ‫سیاس��ی از اقتصاد مقاومتی به «اقتصاد جنگی» تعبیر‬ ‫و اع�لام کرده بودند که کش��ور با اج��رای این روش به‬ ‫سوی «ش��رایط ویژه» س��وق خواهد یافت و در نهایت‬ ‫نیز تلویحا و با بازی با کلمات‪ ،‬به طور غیرمس��تقیم آن‬ ‫را بی‌تاثیر می‌دانس��تند‪ .‬ام��ا کاهش قیمت نفت و تاثیر‬ ‫جهانی آن در تمام کش��ورهای نفتخیز نش��ان داد که‬ ‫اقتصاد مقاومتی‪ ،‬روشی نیست که برای شرایط کنونی‬ ‫اقتصاد ایران و بالتکلیفی ناش��ی از روشن نشدن نتایج‬ ‫مذاکرات هس��ته‌ای‪ ،‬تدوین شده باشد‪ ،‬بلکه این روش‪،‬‬ ‫روشی همیشگی است و باید در چارچوب آن به گونه‌ای‬ ‫حرک��ت کرد که وابس��تگی روزمره ای��ران به دالرهای‬ ‫نفتی قطع ش��ده و ای��ن دالرها صرف س��رمایه‌گذاری‬ ‫پایدار در زیرس��اخت‌های صنعتی و توس��عه‌ای کشور‬ ‫شود‪ .‬در همین رابطه با حشمت‌اهلل فالحت‌پیشه استاد‬ ‫دانشگاه و نماینده س��ابق مجلس و منصور حقیقت‌پور‬ ‫عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس‬ ‫گفت‌وگو کردیم که در ادامه می‌خوانید‪.‬‬ ‫‹ ‹درآمدهای جایگزین نفت مشخص شود‬ ‫حش��مت‌اهلل فالحت‌پیشه‪ ،‬استاد‬ ‫دانشگاه و نماینده پیشین مجلس‬ ‫در پاس��خ به این سوال که کاهش‬ ‫قیمت نفت ت��ا چه اندازه می‌تواند‬ ‫محرکی برای تحقق سیاست‌های‬ ‫اقتصاد مقاومتی به ویژه در بخش صنعت باشد به‬ ‫گفت‪ :‬اعتقاد بر این اس��ت که اقتص��اد ایران در مقابل‬ ‫تحریم‌ه��ا ک��ه بیش��تر هم ناش��ی از عملک��رد ضعیف‬ ‫دولت‌ه��ای گذش��ته و حت��ی دول��ت کنون��ی اس��ت‪،‬‬ ‫آس��یب‌پذیر شده اس��ت‪ .‬وی افزود‪ :‬از قانون برنامه اول‬ ‫توسعه تاکنون همواره این روند تکرار شده که نفت باید‬ ‫از اقتصاد جدا ش��ود‪ ،‬اما متاس��فانه وابس��تگی به نفت‬ ‫روزبه‌روز در اقتصاد کش��ور نه تنها کم‌رنگ نشده‪ ،‬بلکه‬ ‫پررنگ هم ش��ده است‪ .‬مس��ئله مهم‌تر اینکه دولت‌ها‬ ‫بیشتر بر اساس ش��عارهای پوپولیس��تی عمل کردند‪،‬‬ ‫یعنی بیشتر به مصرف اهمیت دادند تا درآمد و سرمایه‪.‬‬ ‫در ای��ن بین عامل خارجی و بیرونی یعنی تحریم‌ها نیز‬ ‫تشدید‌کننده بوده و سبب شده که اقتصاد کشور بیش‬ ‫از پیش شکننده‌تر باشد‪ .‬فالحت‌پیشه با تاکید بر اینکه‬ ‫اقتصاد و توس��عه کشور هنوز ش��کل نگرفته است‪ .‬این‬ ‫درحالی اس��ت که در دنیا بخش��ی از درآمدهای واقعی‬ ‫درآمده��ای غیرتک محصولی و غیرنفتی اس��ت‪ .‬از این‬ ‫نظر دولت باید درآمدهای خود را شفاف و روشن کند‪،‬‬ ‫نه اینکه براساس منافع اشخاص عمل کند‪.‬‬ ‫این استاد دانشگاه در پایان تاکید کرد که برای تحقق‬ ‫اقتصاد مقاومتی باید اقتصاد پوپولیس��تی کنار گذاشته‬ ‫شود تا سالمت به اقتصاد ایران بازگردد‪.‬‬ ‫‹ ‹کاهش قیمت نفت را به فرصت تبدیل کنیم‬ ‫تحقق اقتصاد مقاومتی با تکیه بر تولید‬ ‫خان�ه مل�ت‪ -‬عض��و هی��ات رییس��ه‬ ‫کمیس��یون صنایع و مع��ادن مجلس با‬ ‫اش��اره ب��ه اینکه س��هم تولی��د از منابع‬ ‫هدفمندی نصف ش��ده‪ ،‬گفت‪ :‬اگر دولت‬ ‫قص��د تدوی��ن بودجه بر اس��اس اقتصاد‬ ‫مقاومتی را دارد باید سهم تولید از محل‬ ‫هدفمندی را نس��بت به سالیان گذشته‬ ‫افزایش دهد‪.‬‬ ‫س��یدمحمد بیاتیان در رابطه‌با س��هم‬ ‫تولی��د از مناب��ع هدفمندی‪ ،‬گفت‪ :‬دول��ت در بودجه‬ ‫امس��ال‪ ،‬س��هم تولید از منابع هدفمندی را ‪ ۱۰‬هزار‬ ‫میلیارد تومان اعالم کرد‪ ،‬در حالی که رقم پیشنهادی‬ ‫در بودج��ه ‪۵ ،۹۴‬هزار و ‪ ۲۰۰‬میلیارد تومان اس��ت‪.‬‬ ‫نماینده م��ردم بیجار و گ��روس در مجلس افزود‪ :‬در‬ ‫این ش��رایط اگر دولت قصد تدوین بودجه بر اس��اس‬ ‫اقتص��اد مقاومتی را دارد باید س��هم تولید را نس��بت‬ ‫به سالیان گذش��ته افزایش دهد‪.‬وی ادامه داد‪ :‬اکنون‬ ‫س��هم تولید از کل منابع هدفمندی حدود ‪ ۱۰‬درصد‬ ‫است‪ ،‬در حالی‌که براساس قانون‪ ،‬این سهم ‪۳۰‬درصد‬ ‫نف��ت تنها محصولی اس��ت ک��ه در دهه‌های گذش��ته‬ ‫می‌توانست صرف توسعه اقتصادی کشور شود‪ ،‬تصریح‬ ‫کرد‪ :‬اما این امر با این ش��رایط کنار گذاش��ته شد یا به‬ ‫عبارت��ی درآمدهای حاصل از فروش نفت نه تنها صرف‬ ‫مسائل توسعه‌ای‪ ،‬صنعتی و پروژه‌های عمرانی در کشور‬ ‫نشد‪‌،‬بلکه بیشتر صرف هزینه‌های جاری کشور شد‪.‬‬ ‫این اس��تاد دانش��گاه ادامه داد‪ :‬بنابرای��ن با توجه به‬ ‫این ش��رایط بنده معتقدم جدا ش��دن درآمدهای نفتی‬ ‫از پروژه‌های عمرانی جای خوشحالی ندارد‪ ،‬مگر اینکه‬ ‫در قال��ب برنامه توس��عه‌ای کارآمد و موث��ر‪ ،‬هزینه‌ها و‬ ‫درآمدهای جایگزین آن مشخص شده باشد که این‌کار‬ ‫هنوز انجام نش��ده اس��ت‪ .‬از این‌رو عمال دیده می‌شود‬ ‫خ��ارج ش��دن نفت از بخش‌ه��ای صنعت��ی‪ ،‬عمرانی و‬ ‫توسعه‌ای بار مالی زیادی را بر اقتصاد ایران وارد خواهد‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫ی در افزایش بهره‌وری‬ ‫هدفگذار ‌‬ ‫باش�گاه خبرن�گاران‪ -‬نای��ب ریی��س‬ ‫هی��ات مدی��ره انجمن مدیری��ت کیفیت‬ ‫ای��ران گف��ت‪ :‬کاهش درآم��د نفت امری‬ ‫مثبت تلقی می‌ش��ود چراکه این مس��ئله‬ ‫باع��ث تکیه م��ا به سیاس��ت‌های اقتصاد‬ ‫مقاومت��ی و رش��د به��ره‌وری می‌ش��ود‪.‬‬ ‫فرش��ید ش��کرخدایی اظهار کرد‪ :‬در واقع‬ ‫رشد اقتصادی کش��ور در طول سال‌های‬ ‫گذشته ناش��ی از س��رمایه‌گذاری جدید‬ ‫ب��وده و بهره‌وری به معنای اس��تفاده بهتر از امکانات‬ ‫موجود‪ ،‬مورد بی‌مهری قرار گرفته است‪ .‬وی با تاکید‬ ‫ب��ر اینکه در به��ره‌وری هدفگ��ذاری نمی‌کنیم‪ ،‬پس‬ ‫چگونه توقع داریم بهره‌وری رشد داشته باشد‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬در اقتصاد خرد به دنبال فروش سود هستیم در‬ ‫حالی که در اقتص��اد کالن‪ ،‬ارزش افزوده و بهره‌وری‬ ‫را پیگی��ری می‌کنیم‪ ،‬در حالی که ش��رکت‌هایی که‬ ‫زیرمجموعه اقتصاد خرد هستند‪ ،‬باید‬ ‫هدفگذاری خود را «رشد بهره‌وری»‬ ‫در نظر بگیرند‪ .‬ش��کرخدایی با بیان‬ ‫اینکه بسترهای الزم در اقتصاد خرد‬ ‫برای توجه به بهره‌وری شکل نگرفته‬ ‫اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬در کش��ور ما اگر یک‬ ‫واحد جدید افتتاح ش��ود‪ ،‬مسئوالن‬ ‫ش��روع ب��ه تقدیر و تش��کر می‌کنند‬ ‫ام��ا زمانی ک��ه یک واح��د تولیدی‪،‬‬ ‫ظرفی��ت ‪ ۲۰‬درص��دی خ��ود را به ‪ ۸۰‬درص��د ارتقا‬ ‫می‌دهد هی��چ کس تقدیر نکرده و مش��وقی در نظر‬ ‫گرفته نمی‌ش��ود‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬آیا واحدی که رشد‬ ‫بهره‌وری دارد مالیات کمتری می‌دهد یا در تسهیالت‬ ‫بانکی موقعیت وی��ژه‌ای دارد؟ خیر به هیچ وجه این‬ ‫گونه نیست‪ .‬ما باید رویه را به سمت رشد بهره‌وری و‬ ‫تشویق به این امر سوق دهیم‪.‬‬ ‫در نظر گرفته شده و نیاز است که دولت‬ ‫کل این درص��د را در زمینه رونق تولید‬ ‫اختص��اص ده��د‪ .‬عض��و هیات رییس��ه‬ ‫کمیس��یون صنایع و مع��ادن در مجلس‬ ‫نهم‪ ،‬ب��ا بی��ان اینکه تخصی��ص تنها ‪۵‬‬ ‫ه��زار میلی��ارد تومان‪ ،‬به ش��کوفایی در‬ ‫ح��وزه تولید و صنعت منته��ی نخواهد‬ ‫ش��د‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬مولفه اصل��ی اقتصاد‬ ‫مقاومتی‪ ،‬توسعه تولید است و با این طرز‬ ‫فکرهای پوپولیستی‪ ،‬تولید کشور شکوفا نخواهد شد‪.‬‬ ‫این نماینده م��ردم در مجلس نهم تصریح کرد‪ :‬آنچه‬ ‫مهم اس��ت این است که با چنین رقم‌هایی‪ ،‬نمی‌توان‬ ‫انتظار توس��عه در حوزه تولید داشت و مجلس به طور‬ ‫حت��م در این رقم بازنگری خواهد کرد‪ .‬نماینده مردم‬ ‫بیجار و گروس در مجلس گفت‪ :‬معتقدم مبلغ درنظر‬ ‫گرفته ش��ده نیازمند بازنگری بوده‪ ،‬در غیراین‌صورت‬ ‫فش��ار مضاعف به تولید را شاهد خواهیم بود‪ ،‬بنابراین‬ ‫دول��ت باید یارانه ثروتمن��دان را حذف و در مقابل به‬ ‫حمایت از تولید بپردازد‪.‬‬ ‫‹ ‹رهایی اقتصاد از سیاست‌های پوپولیستی‬ ‫وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه همانطور‬ ‫که می‌دانید دولت تالش دارد وابستگی بودجه به نفت‬ ‫را کاه��ش دهد آیا در ش��رایط کنونی‪ ،‬اج��را و تحقق‬ ‫سیاس��ت‌های اقتصاد مقاومتی امکانپذیر است یا خیر‪،‬‬ ‫تصری��ح کرد‪ :‬اقتصاد ما از نفت جدا نش��ده و همچنان‬ ‫بودجه کش��ور وابس��ته به درآمدهای نفتی اس��ت‪ ،‬چرا‬ ‫ک��ه درآمدهای حاصل از فروش نف��ت همچنان صرف‬ ‫هزینه‌های جاری کشور می‌شود‪ .‬بنابراین هر گاه هزینه‬ ‫جاری از طریق درآمدهای جاری کش��ور تامین ش��ود‪،‬‬ ‫آنگاه می‌ت��وان امیدوار بود که قابلیت مقاومتی ش��دن‬ ‫اقتصاد در سطح کالن را داریم‪.‬وی تصریح کرد‪ :‬به نظر‬ ‫می‌رس��د در ش��رایط کنونی که اتکا ب��ه نفت همچنان‬ ‫وج��ود دارد‪ ،‬تحق��ق سیاس��ت‌های اقتص��اد مقاومتی‬ ‫امیدوار‌کنن��ده نیس��ت‪ .‬دوم اینکه سالمت‌بخش��ی به‬ ‫همچنی��ن منص��ور حقیقت‌پور‪،‬‬ ‫نماین��ده اردبیل‪ ،‬نی��ر و نمین در‬ ‫پاس��خ به این س��وال ک��ه کاهش‬ ‫قیمت نفت ت��ا چه اندازه می‌تواند‬ ‫اقتصاد کش��ور را به سمت اقتصاد‬ ‫مقاومتی با تکیه بر صنعت و تولید سوق دهد‪ ،‬به‬ ‫گفت‪ :‬بی‌ش��ک ای��ن فرصت‌ها معطوف ب��ه قطع کامل‬ ‫موضوع نفت در بودجه می‌ش��ود‪ .‬بنابرای��ن باید منابع‬ ‫حاص��ل از ف��روش نف��ت در بودجه را قط��ع کنیم‪ .‬در‬ ‫بهترین شرایط اگر بخواهیم مدیریتی استراتژیک را در‬ ‫فضای اقتصادی و سیاس��ی کشور اعمال کنیم‪ ،‬حرکت‬ ‫به س��مت فرصت‌ها بهترین راه‌حل خواهد بود‪ .‬فروش‬ ‫نفت باید بر اساس اقتضائات انجام شود؛ یعنی چنانچه‬ ‫قیم��ت نفت در بازارهای جهانی افزایش یافت‪ ،‬اقدام به‬ ‫ف��روش نفت ک��رده و درآمد حاص��ل از آن به صندوق‬ ‫توسعه ملی واریز و صرف هزینه‌های عمرانی و توسعه‌ای‬ ‫کش��ور شود و چنانچه قیمت نفت کاهش یافت‪ ،‬اتکا به‬ ‫سایر درآمدها باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹تولید را دریابیم‬ ‫عض��و کمیس��یون امنیت مل��ی و سیاس��ت خارجی‬ ‫مجلس در پاس��خ به س��وال دیگری مبنی بر اینکه چرا‬ ‫تاکنون سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دچار غفلت شده‬ ‫و آیا این کاهش قیمت نفت می‌تواند محرکی برای گام‬ ‫برداشتن به سمت تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی‬ ‫باش��د‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬باید توطئ��ه کاهش قیمت نفت را‬ ‫به فرص��ت تبدیل کرده و از این ب��ه بعد منابع حاصل‬ ‫از ف��روش نفت را از بودجه حذف کنیم‪ ،‬چراکه فرصتی‬ ‫پیش آمده تا بتوانیم با وجود نوسان قیمت نفت تحرکی‬ ‫در اقتصاد ایجاد کنیم‪ .‬حقیقت‌پور با تاکید بر اینکه باید‬ ‫ارتباط شکننده اقتصاد با درآمدهای نفتی را قطع کنیم‬ ‫و بیش��تر بر منابع داخلی و تولید داخل تاکید داش��ته‬ ‫باشیم‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬با توانمند‌سازی تولید داخل و رونق‬ ‫بخشیدن به بخش صنعت کشور می‌توان از وابستگی به‬ ‫اقتص��اد تک‌محصولی و نفتی رهایی یافت‪ .‬این نماینده‬ ‫مجل��س در ادامه اف��زود‪ :‬تنها در ص��ورت حذف منابع‬ ‫نف��ت از بودجه می‌توان ‪ -‬حتی اگ��ر نرخ نفت به صفر‬ ‫هم برس��د ‪ -‬آس��یب‌های اقتص��ادی آن را جبران کرد‪.‬‬ ‫بی‌ش��ک این تحرک معنای اقتصاد مقاومتی داش��ته و‬ ‫ما ب��ا توان اقتص��اد داخلی خود می‌توانی��م از تاثیرات‬ ‫ش��کننده خارج��ی جلوگیری کنی��م‪ .‬بنابراین چنانچه‬ ‫بخواهیم مدیریت اس��تراتژیک در حوزه نفت را ش��اهد‬ ‫باشیم باید تهدیدات را به فرصت تبدیل کنیم‪ ،‬چرا که‬ ‫قطع منابع نفت از بودجه‪ ،‬اقتصاد مقاومتی را در کشور‬ ‫کلید خواهد زد‪.‬‬ ‫هزار میلیارد تومان یارانه به بخش صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫تسنیم‪ -‬معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی‬ ‫س��ازمان صنایع کوچک و شهرک‌های‬ ‫صنعت��ی ای��ران از اختص��اص ه��زار و‬ ‫‪۸۷‬میلیارد تومان یارانه به بخش صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت تا پایان س��ال ‪ ۹۳‬خبر‬ ‫داد‪.‬فرشاد مقیمی از ابالغ مصوبه دولت‬ ‫مبن��ی بر اختصاص ه��زار و ‪۸۷‬میلیارد‬ ‫تومان یارانه ب��ه بخش صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت تا پایان س��ال خب��ر داد و اظهار‬ ‫کرد‪ :‬اختصاص این منابع بیش��تر با اولویت صنایع‬ ‫کوچک خواهد بود‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه ذیل این ابالغیه گفته شده‬ ‫ک��ه این منابع براس��اس میزان اعتبارات از س��وی‬ ‫خزان��ه پرداخت خواهد ش��د‪ ،‬اف��زود‪ :‬همانطور که‬ ‫پیش از این نیز اعالم ش��ده بود یارانه بخش تولید‬ ‫نقدی نیس��ت بلکه از طریق تضمی��ن مابه‌التفاوت‬ ‫تس��هیالت ارزان‌قیم��ت پرداخ��ت‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫مع��اون برنامه‌ری��زی و اقتصادی‬ ‫س��ازمان صنای��ع کوچ��ک و‬ ‫شهرک‌های صنعتی ایران در ادامه‬ ‫صحبت‌ه��ای خود به ط��رح رونق‬ ‫صنای��ع کوچک ک��ه در ‪۱۸‬تیرماه‬ ‫امس��ال ب��ه تصویب هی��ات دولت‬ ‫رس��یده است‪ ،‬اش��اره کرد و گفت‪:‬‬ ‫قرار اس��ت در قالب این طرح ب��ا دریافت ‪۱۰‬هزار‬ ‫میلیارد تومان تسهیالت‪ ،‬بیش از صدهزار شغل در‬ ‫کشور ایجاد ش��ود‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬خوشبختانه با‬ ‫تصوی��ب مصوبه دولت مبنی ب��ر اختصاص هزار و‬ ‫‪۸۷‬میلیارد تومان به بخش صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫با اولویت صنایع کوچک بخش مناسبی از این طرح‬ ‫اجرایی خواهد شد‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫بی‌توجهی‬ ‫به برنامه‌های‬ ‫توسعه‌ای صنعت‬ ‫محمد رضا مرتضوی‬ ‫دبیر کل خانه صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫تحق��ق اقتصاد مقاومتی هرچند ک��ه ارتباطی به‬ ‫قیمت نفت ندارد اما بی‌شک زمینه‌ساز توجه بیشتر‬ ‫به بخش صنعت و تولید خواهد بود‪ .‬اما با این حال‬ ‫چه قیمت نفت باالی ‪ ۶۰‬دالر باشد و چه به زیر ‪۴۰‬‬ ‫دالر برسد‪ ،‬باید تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی‬ ‫مورد توجه قرار گیرد‪ .‬زمانی که حتی قیمت نفت به‬ ‫باالتر از ‪۱۰۰‬دالر رس��یده بود‪ ،‬تاکید بر این بود که‬ ‫برنامه‌ریزی‌های کالن کش��ور باید به گونه‌ای باشد‬ ‫که وابس��تگی به درآمدهای نفت��ی کاهش یافته و‬ ‫به حداقل برس��د‪ .‬این درحالی اس��ت که زمانی که‬ ‫قیمت نفت در پیک خود قرار داش��ت و کش��ور با‬ ‫وفور درآمدهای نفتی روبه‌رو بود‪ ،‬نه تنها چیزی به‬ ‫تولید ملی اضافه نش��د‪ ،‬بلکه منجربه ایجاد اشتغال‬ ‫و توسعه کش��ور هم نشد‪ .‬همان‌طور که معاون اول‬ ‫رییس‌جمه��وری در صحبت‌های اخیر خود در اتاق‬ ‫بازرگانی اش��اره ک��رد‪ ،‬میلیاردها دالر پول کش��ور‬ ‫به ش��کل نقد از کشور خارج ش��ده درحالی که در‬ ‫ش��رایط کنونی که قیمت نف��ت کاهش پیدا کرده‪،‬‬ ‫می‌توانس��ت مورداس��تفاده قرار گیرد‪ .‬این درحالی‬ ‫است که کشورهایی نظیر نروژ و اسکاندیناوی کمتر‬ ‫به درآمدهای نفتی دست می‌زنند و این ذخایر غنی‬ ‫و قیمتی را برای نس��ل‌های آینده‪ ،‬س��رمایه‌گذاری‬ ‫در زیرس��اخت‌ها ی��ا س��رمایه‌گذاری در بازارهای‬ ‫بین‌المللی مورد اس��تفاده ق��رار می‌دهند‪ .‬بنابراین‬ ‫برنامه‌ریزی مدون برای جلوگیری از هزینه ش��دن‬ ‫درآمده��ای نفتی در پرداخت جاری‪ ،‬اصلی اس��ت‬ ‫ک��ه ارتباطی ب��ه قیمت نفت ن��دارد‪ .‬همان‌طو ‌ر که‬ ‫مشاهده می‌شود همه کشورهای جهان موضوع اتکا‬ ‫بر مناب��ع داخلی‪ ،‬تقویت بخش صنع��ت و تولید و‬ ‫درون زا بودن را جزو حوزه‌های اصلی سیاست‌های‬ ‫اقتصادی خود قلمداد می‌کنند‪ .‬در این ش��رایط به‬ ‫نظر می‌رسد این بحران سیاسی بر روی قیمت نفت‬ ‫تاثیر گذاشته و فشارهایی را به اقتصاد ما وارد کرده‬ ‫است اما نباید سبب شود که اقتصاد منفعل شود و‬ ‫در مقابل هم حت��ی افزایش درآمدهای نفتی نباید‬ ‫منجربه این شود که نسبت به سیاست‌های اقتصاد‬ ‫مقاومتی‪ ،‬درون زا بودن و داش��تن رش��د توسعه‌ای‬ ‫در بخش صنعت و زراعت‪ ،‬بی‌توجه باش��یم‪ .‬چراکه‬ ‫توجه ناکافی به بخش زمین‌های کشاورزی و منابع‬ ‫آب��ی ما را دچار این نگرانی ک��رده که حتی امنیت‬ ‫غذایی به ش��دت به خارج کشور وابسته شده است‪.‬‬ ‫درواقع کاهش درآمدهای نفتی می‌تواند یک هشدار‬ ‫و اخطار برای کش��وری نظیر کشور ما که از منابع‬ ‫خدادادی و طبیعی برخوردار اس��ت‪ ،‬باشد‪ .‬بنابراین‬ ‫نبای��د از ای��ن وف��ور امکانات چه در زمان س��قوط‬ ‫قیم��ت نف��ت و کاهش درآمدهای نفت��ی و چه در‬ ‫زم��ان افزایش درآمدهای نفتی غافل ش��ویم‪ .‬آنچه‬ ‫همه کارشناس��ان اقتصادی بدان معتقدند‪ ،‬داشتن‬ ‫یک برنامه اقتصادی مدون کوتاه‌مدت‪ ،‬میان‌مدت و‬ ‫بلندمدت در حوزه اقتصاد کشور است‪ .‬این درحالی‬ ‫اس��ت که چند دوره برنامه پنج س��اله اتکا به تولید‬ ‫داخ��ل به‌ویژه در ح��وزه زراعت ک��ه تامین‌کننده‬ ‫غذایی کش��ور اس��ت‪ ،‬ی��ک آرزو بوده اس��ت‪ .‬اما با‬ ‫اجرایی نشدن این برنامه‌ها این تصور وجود دارد که‬ ‫آنها برای کشور دیگری نوشته شده است و تنها هر‬ ‫س��ال تکرار می شود‪.‬شاید یکی از مهم‌ترین دالیلی‬ ‫که سبب شد سیاست‌های اقتصاد مقاومتی اجرایی‬ ‫نش��ود‪ ،‬بی‌توجهی به برنامه‌های توسعه‌ای در دولت‬ ‫نهم و دهم و توقف این برنامه‌ها بود‪.‬‬ ‫ب��ه این معنا که ن��ه برنامه اجرایی می‌ش��د و نه‬ ‫مکانیزم‌های کنترل اجرای برنامه وجود داش��ت که‬ ‫خوشبختانه این نقیصه در دولت یازدهم رفع شد‪.‬‬ ‫مادامی که سازمان برنامه در کشوری که وابسته‬ ‫به درآمدهای نفتی اس��ت تعطیل می‌ش��ود؛ بدین‬ ‫معناس��ت که برنامه‌ریزی در کش��ور متوقف شده‬ ‫است‪ .‬همان‌طور که مش��اهده کردیم ‪ ۷۰۰‬میلیارد‬ ‫دالر هم نتوانس��ت ایجاد اش��تغال کن��د و عمال در‬ ‫ح��وزه اش��تغال هیچ‌گونه پیش��رفتی نداش��تیم و‬ ‫سیاست‌ها و دس��تورالعمل کوچک‌سازی دولت نیز‬ ‫برعکس شد و حتی ش��اهد حدود ‪ ۵۰‬درصد رشد‬ ‫در اس��تخدام‌های دولتی بودیم‪ .‬این درحالی است‬ ‫که کش��وری نظی��ر ژاپن در طول ‪ ۵‬دهه گذش��ته‬ ‫ک��ه توجه ویژه به برنامه‌ریزی‪ ،‬توس��عه و اش��تغال‬ ‫داش��ته اس��ت‪ ،‬یک پانزدهم ایران نیروی کاری در‬ ‫اس��تخدام دولت دارد‪ .‬همه این موارد نشان‌دهنده‬ ‫این اس��ت که نباید از حوزه برنامه‌ریزی و دستیابی‬ ‫به دس��تاوردهای اقتصادی غفلت کرد و تنها متکی‬ ‫به درآمدهای نفتی ب��ود چرا که در صورت کاهش‬ ‫قیمت نفت‪ ،‬شرایط برای اقتصاد کشور نگران‌کننده‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬بنابرای��ن نباید درآمده��ای نفتی صرف‬ ‫هزینه‌ه��ای جاری دولت ش��ود‪ ،‬بلک��ه باید صرف‬ ‫سرمایه‌گذاری در بخش صنعت‪ ،‬ارتقای بنیه تولید‪،‬‬ ‫پیشرفت دانش‪ ،‬فناوری و ایجاد اشتغال شود‪.‬‬
‫یادداشت‬ ‫سر و سامان‬ ‫وارداتی‌های‬ ‫بی‌سر و سامان‬ ‫‪4‬‬ ‫شنبه ‪ 4‬بهمن ‪ 3 - 1393‬ربیع الثانی ‪ 24 -1436‬ژانویه ‪ -2015‬شماره ‪ -140‬پیاپی ‪1458‬‬ ‫خبرنگار‬ ‫بین‌الملل‬ ‫کاهش ‪ ۲۰‬درصدی‬ ‫سود هیوندایی‬ ‫واح�د مرک�زی خب�ر ‪ -‬ش��رکت خودروس��ازی‬ ‫هیوندایی از کاهش ش��دید بی��ش از ‪ ۲۰‬درصدی‬ ‫س��ود خود در ‪ 3‬ماه چه��ارم به علت کاهش قدرت‬ ‫رقابت خ��ود با رقبای ژاپنی به دلیل افزایش ارزش‬ ‫وون کره جنوبی خبر داد‪.‬‬ ‫هیوندای��ی که بزرگترین خودروس��از کره‌جنوبی‬ ‫اس��ت‪ ،‬در بیانی��ه‌ای اع�لام کرد س��ود خالص این‬ ‫ش��رکت برای دوره اکتبر ‪ -‬دس��امبر در مقایس��ه‬ ‫با یک س��ال قبل ‪ ۲۲/۲‬درصد کاه��ش یافت و به‬ ‫ی��ک تریلیون و ‪ ۶۵۰‬میلی��ارد وون (یک میلیارد و‬ ‫‪ ۵۱۰‬میلیون دالر) رس��ید‪ .‬هیوندایی‪ ،‬همراه با کیا‬ ‫شرکت کوچکتر وابس��ته به خود‪ ،‬پنجمین شرکت‬ ‫خودروسازی بزرگ جهان را تشکیل می‌دهد‪ .‬سود‬ ‫عملیاتی هیوندایی نیز ‪۷/۶‬درصد کاهش یافت و به‬ ‫یک تریلیون و ‪ ۸۸۰‬میلیارد وون رسید‪.‬‬ ‫فروش هیوندایی در عین حال ‪ ۷/۵‬درصد افزایش‬ ‫یافت و به ‪ ۲۳‬تریلیون و ‪ ۶۰۰‬میلیارد وون رس��ید‪.‬‬ ‫این ش��رکت در یک دهه گذش��ته به‌طور پیوسته‬ ‫حض��ور خ��ود را در ب��ازار جهانی ازجمل��ه امریکا‬ ‫گس��ترش داده و خود را به پای شرکت‌های بزرگ‬ ‫ژاپنی همچون تویوتا و هوندا رسانده است‪.‬‬ ‫با ابالغ مصوبه انحصار واردات توسط شرکت‌های دارای نمایندگی‬ ‫واردات خودرو فیلتر می‌شود‬ ‫حسین علیزاده‬ ‫واردات خ��ودرو همچ��ون واردات دیگ��ر کااله��ا‬ ‫به دلیل وج��ود بازار و تقاضای ب��االی آن در طول‬ ‫س��ال‌های گذش��ته رو ب��ه فزون��ی رف��ت‪ .‬درواقع‬ ‫واردکنن��دگان با رصد بازار و اط�لاع و اطمینان از‬ ‫نوع خ��ودرو و میزان تقاضای آن در ب��ازار اقدام به‬ ‫واردات این خودروها کرده و صد البته که سودهای‬ ‫کالن��ی را هم نصی��ب خود می‌کردند‪ .‬ب��ا این حال‬ ‫بودند افرادی که بدون اطالع از میزان تقاضای بازار‬ ‫دس��ت به واردات زده و به نابسامانی این بازار دامن‬ ‫زدند اما این تمامی داس��تان نبود؛ از آنجا که تنوع‬ ‫خودروهای وارداتی نسبت به دیگر کشورها در ایران‬ ‫به مراتب کمتر اس��ت‪ ،‬از ای��ن‌رو مصرف‌کننده نیز‬ ‫نسبت به انتخاب خودرو در محدودیت است‪ .‬بر این‬ ‫اساس خودروهای وارد شده از طریق نمایندگی‌های‬ ‫خ��ودروی خارجی که در ایران به فعالیت مش��غول‬ ‫هس��تند در یک قالب بوده و تنوع آنها اندک بود‪ .‬از‬ ‫این رو واردکنن��دگان متفرقه خودرو که تعداد آنها‬ ‫نیز کم نیس��ت ب��ا توجه به همین مس��ئله اقدام به‬ ‫واردات خودروه��ای خاص یا متفاوت از خودروهای‬ ‫واردش��ده از طریق نمایندگی کردند که بی‌اش��کال‬ ‫هم نبود‪ .‬این در حالی اس��ت ک��ه مصرف‌کنندگان‬ ‫با در نظ��ر گرفتن متفاوت ب��ودن خودروهای وارد‬ ‫شده از طریق اش��خاص و غیرنمایندگی‌ها‪ ،‬توجهی‬ ‫به حواشی آن نداشتند که اقدام به خرید این دست‬ ‫خودروه��ا کرده و عواق��ب آن را در نظر نگرفتند‪ .‬با‬ ‫توجه به استانداردهای ‪۵۵‬گانه خودرو که تاکید دارد‬ ‫خودروهای وارد ش��ده باید دارای نمایندگی فروش‬ ‫و خدمات پس از فروش باش��ند‪ ،‬بر همین اس��اس‬ ‫خودروهایی ک��ه از کانال اش��خاص و بدون حضور‬ ‫نمایندگی وارد کش��ور می‌شوند‪ ،‬فاقد خدمات پس‬ ‫از فروش خواهند بود حتی اگر نمایندگی آن خودرو‬ ‫در کشور وجود داشته باش��د‪ .‬درواقع واردکنندگان‬ ‫خودروی غیررس��می با توجه ب��ه اینکه خودروهای‬ ‫خ��ود را از طریق نمایندگی وارد کش��ور نمی‌کنند‪،‬‬ ‫به محض ورود خودرو و تحویل آن به مصرف‌کننده‬ ‫دیگر هیچ تعهدی را نس��بت به خ��ودروی فروخته‬ ‫ش��ده به مشتری نداش��ته و تنها با نگاه سود اقدام‬ ‫ب��ه واردات کرده‌اند‪ .‬در این میان برخی خودروهای‬ ‫وارداتی هم هس��تند که از طریق نمایندگی‌ها وارد‬ ‫می‌ش��وند و فاقد کیفی��ت بوده و خدم��ات پس از‬ ‫فروش آنها نیز چنگی ب��ه دل نمی‌زند که چینی‌ها‬ ‫مقام نخس��ت و آخر ای��ن خودروه��ا را از آن خود‬ ‫کرده‌اند‪ .‬بیشتر خودروهای وارداتی بی‌کیفیت چینی‬ ‫متاسفانه به‌دلیل نبود خدمات پس از فروش و نبود‬ ‫لوازم یدکی و هزینه خدمات باال مشکالت عدیده‌ای‬ ‫را در چرخه صنعت کشور ایجاد کرده است‪ .‬بسیاری‬ ‫از مس��ئوالن و دست‌اندرکاران با علم به این موضوع‬ ‫که این خودرو‌ها از کمترین امکانات بی‌بهره هستند‬ ‫و حت��ی خدمات پس از فروش نیز ندارند‪ ،‬س��کوت‬ ‫کرده‌اند و حتی برنامه‌ه��ا یا تمهیدات خاصی برای‬ ‫جلوگیری از این واردات نامطلوب ندارند‪ .‬با این حال‬ ‫به نظر می‌رس��د گام نخس��ت در ساماندهی واردات‬ ‫خودرو برداشته شده و با اجرای طرح جدید واردات‬ ‫خودرو‪ ،‬باید امید داش��ت تا پس از این خودروهایی‬ ‫که از طریق نمایندگی‌وارد کشور می‌شوند‪ ،‬احقاق‬ ‫حقوق مصرف‌کننده را نیز در بر داشته باشند‪.‬‬ ‫خودرو‬ ‫‪industry@smtnews.ir‬‬ ‫دانی�ال درویش‪ -‬گ�روه صنعت‪ :‬درحال‌حاض��ر واردات‬ ‫خودرو به کش��ور از طریق نمایندگی‌ها و اشخاصی که دارای‬ ‫کارت بازرگانی هس��تند انجام می‌ش��ود که به نظر می‌رسد با‬ ‫توجه به دس��تور جدید وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت مبنی بر‬ ‫ی شرکت‌های‬ ‫انحصار در واردات خودرو تنها توسط نمایند‌گ ‌‬ ‫خارج��ی‪‌،‬از این پس باید ش��اهد انج��ام این رون��د از کانال‬ ‫نمایندگی‌ها باش��یم که کمترین پیامد مثبت آن‪ ،‬ساماندهی‬ ‫خدمات پس از فروش خودروهای وارداتی است‪.‬‬ ‫در همی��ن حال روز چهارش��نبه خبری ب��ر روی خروجی‬ ‫خبرگزاری‌ها قرار گرفت که از ابالغ این مصوبه خبر می‌داد‪.‬‬ ‫ب ‌ر اس��اس این خبر‪ ،‬با ابالغ رس��می وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تج��ارت به معاون توس��عه بازرگانی داخلی و س��پس رییس‬ ‫سازمان توس��عه و تجارت‪ ،‬از این پس واردات خودرو به کشور‬ ‫تنها از طریق نمایندگان رسمی شرکت‌های خارجی در ایران‬ ‫انجام خواهد ش��د‪ .‬اما کس��انی که تاکنون ثبت سفارش انجام‬ ‫داده‌اند قادر خواهند بود‪ ،‬خودروهای ثبت س��فارش ش��ده را‬ ‫وارد کش��ور کنند و از این پس ثبت س��فارش واردات‪ ،‬تنها از‬ ‫س��وی نمایندگان رس��می ش��رکت‌های خارج��ی در ایران‬ ‫امکان‌پذیر خواهد بود‪ .‬بر اس��اس آمارهای موجود‪ ،‬در س��ال‬ ‫‪ ۹۳‬بیش از ‪ ۷۰‬هزار خودرو وارد کش��ور ش��ده که پیش‌بینی‬ ‫می‌ش��ود این میزان تا آخر امسال به ‪۱۰۰‬هزار دستگاه برسد‪.‬‬ ‫این درحالی اس��ت که به گفته ریی��س انجمن واردکنندگان‬ ‫خودرو‪ ،‬واردکنندگان غیرنمایندگی در س��ال ‪ ،۱۳۹۳‬بیش از‬ ‫‪۷۰‬درصد خودروهای وارداتی را به بازار عرضه کرده‌اند و کمتر‬ ‫از ‪۳۰‬درصد واردات توس��ط نمایندگی‌های رسمی انجام شده‬ ‫اس��ت‪ .‬با این حال به نظر می‌رس��د با اجرایی شدن این طرح و‬ ‫فیلتر کردن واردات خودرو در کنار ساماندهی واردات خودرو‪،‬‬ ‫حق��وق مصرف‌کنندگان در حوزه خدم��ات پس از فروش که‬ ‫پیش از این نادیده گرفته می‌شد‪ ،‬مورد توجه قرار گیرد‪.‬‬ ‫‹ ‹واردات رسمی می‌شود‬ ‫هرچن��د که اخباری مبن��ی بر تداوم رون��د واردات خودرو‬ ‫بر اس��اس دارابودن کارت بازرگانی شنیده می‌شود اما معاون‬ ‫توس��عه بازرگانی داخل��ی وزیر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت در‬ ‫این اخبار را رد و بر رس��می ش��دن واردات‬ ‫گفت‌وگو با‬ ‫توسط شرکت‌های نمایندگی تاکید می‌کند‪.‬‬ ‫مجتبی خسروتاج با تاکید بر اینکه در‬ ‫ش��رایط اقتصادی حاضر و با توجه به‬ ‫سیاست‌های تجاری فعلی‪‌،‬قرار شده‬ ‫که واردات خودرو به کش��ور بر اساس‬ ‫هماهنگی‌های الزم انجام شود‪ ،‬ادامه‬ ‫داد‪ :‬پی��ش از ای��ن بس��یاری از نارضایت��ی مصرف‌کنندگان‬ ‫خودروه��ای واردات��ی از نح��وه خدمات پ��س از فروش این‬ ‫خودروها بود که بر این اساس و با تصمیم جدید وزیر صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت مقرر ش��د که واردات ای��ن خودروها تنها از‬ ‫طریق نمایندگی‌ها انجام ش��ود‪ .‬وی با تاکی��د بر اینکه با این‬ ‫مصوب��ه به‌طور قطع ش��اهد نظم بهت��ری در واردات خودرو‬ ‫خواهیم بود‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در این ش��رایط واردکنندگان متعهد‬ ‫و موظف به ارائه خدمات بهتر خواهند بود و واردات به‌صورت‬ ‫رس��می قانونمند خواهد شد‪ .‬قائم‌مقام وزیر صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت با اش��اره به تغییر سیاست‌های تجاری تاکیدکرد‪ :‬این‬ ‫ش��رایط این ضرورت را ایجاب می‌کند که واردات خودرو تنها‬ ‫از طریق نمایندگی‌ها انجام شود که با این روند واردکنندگان‬ ‫غیررس��می از بازار حذف ش��ده و از این پس ش��اهد فعالیت‬ ‫واردکنندگان رس��می ب��ا دارا بودن خدمات پ��س از فروش‬ ‫مناس��ب خواهی��م بود‪ .‬خس��روتاج ادامه داد‪ :‬با این ش��رایط‬ ‫واردات محدود خواهد ش��د و باید دید ک��ه آیا واردکنندگان‬ ‫رس��می قادر به تامین نیاز بازار هس��تند یا خیر‪ .‬این در حالی‬ ‫اس��ت که در گذشته با وجود نش��ان(برند)هایی که در ایران‬ ‫روی خط خبر ‬ ‫پایگاه اطالع‌رسانی وزارت کشور ـ عبدالرضا رحمانی فضلی‪ ،‬وزیر کشور در بازدید‬ ‫از خط تولید اتوبوس‌های شهری و برون‌شهری شرکت تولیدی ـ صنعتی «عقاب افشان»‬ ‫خواس��تار ادامه پیگیری‌های همه‌جانبه برای حل مشکل شماره‌گذاری اتوبوس‌های این‬ ‫شرکت ضمن رعایت همه استانداردهای ایمنی شده است‪.‬‬ ‫باشگاه خبرنگاران ـ حسین گروسی‪ ،‬عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت‪:‬‬ ‫احیای صنعت خودرو بستگی به حرکت خودروسازان دارد‪ ،‬چراکه مجلس قوانین مربوط‬ ‫به ارتقای س��طح کیفیت و طراحی پلتفرم و استانداردسازی خودرو را تصویب کرده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬تولید خودروهایی همچون دنا و تیبا حرکت مثبتی در حوزه خودرو محس��وب‬ ‫می‌ش��ود ک��ه حتما باید این روند ادامه یابد‪ .‬وی تصریح ک��رد‪ :‬به‌طور کلی در حوزه خودرو‬ ‫باید ش��اهد دگرگونی باشیم تا رضایت مش��تریان در جهت بهبود وضعیت صنعت خودرو‬ ‫جلب ش��ود‪ .‬گروس��ی تاکید کرد‪ :‬ارتقای سطح کیفیت از جمله مهم‌ترین درخواست‌های‬ ‫مشتریان است که باید خودروسازان در این زمینه شدت بیشتری به کارکردشان دهند‪.‬‬ ‫ایرنا ‪ -‬محمدرضا خان‌محمدی‪ ،‬نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت‪:‬‬ ‫تعرف��ه واردات خودرو در کش��ور باید پلکانی و رو به کاهش اعمال ش��ود‪ .‬وی با اش��اره به‬ ‫اینکه تعرفه‌های واردات خودرو باید بر مبنای علمی‪ ،‬اقدام کارشناسی شده و برنامه‌ریزی‬ ‫منس��جم اعمال ش��ود‪ ،‬افزود‪ :‬اعمال تعرفه‌های پلکانی رو به کاهش فرصت مناس��بی در‬ ‫اختی��ار خودرو س��ازان برای بازس��ازی از محل فروش خودروهای داخل��ی قرار می‌دهد‪.‬‬ ‫خان‌محمدی یادآوری کرد‪ :‬بر این اس��اس تعرفه خودروه��ای وارداتی در ابتدا باال در نظر‬ ‫گرفته شده و سپس در یک برنامه زمانی کوتاه‌مدت و بلند مدت این میزان کاهش یابد‪.‬‬ ‫ایس�نا ـ رضا شیوا‪ ،‬رییس ش��ورای رقابت با تاکید بر اختیاری بودن ارائه کارت طالیی‬ ‫خودرو به مش��تریان گفت‪ :‬هیچ خودروسازی نمی‌تواند کارت طالیی خودرو را به اجبار به‬ ‫مشتریان بفروشد و آنها باید در این زمینه مختار باشند‪.‬‬ ‫خودروسازان‬ ‫آغاز فاز دوم طرح جایگزینی خودروهای فرسوده سایپا‬ ‫س�ایپا نیوز‪ -‬مدیر بازاریابی و فروش گروه خودروس��ازی س��ایپا از اس��تقبال‬ ‫چشمگیر مشتریان برای شرکت در طرح جایگزینی خودروهای فرسوده این گروه‬ ‫خبر داد‪ .‬حس��ین کاظمی طرقی از اس��تقبال طرح جدید جایگزینی خودروهای‬ ‫فرس��وده شرکت سایپا خبر داد و گفت‪ :‬در فاز نخست این طرح‪ ،‬متقاضیانی که‬ ‫در دو‪ ،‬س��ه سال گذش��ته خودروی خود را اسقاط کرده و به هر دلیلی موفق به‬ ‫دریافت خودروی جدید نشده بودند‪ ،‬با تایید ستاد مدیریت حمل‌ونقل و سوخت‬ ‫کشور‪ ،‬اقدام به ثبت‌نام کرده که با استقبال چشمگیری از سوی مشتریان همراه‬ ‫شده به نحوی که آمار ثبت‌نام فراتر از حد انتظار بوده است‪ .‬کاظمی طرقی درباره‬ ‫زمان تحویل خودروها گفت‪ :‬به نفراتی که تا هفته گذش��ته مراحل ثبت‌نام خود‬ ‫را تکمیل کرده‌‌اند‪ ،‬خودروهای جایگزین اختصاص داده شده و مشتریان باید هر‬ ‫چه س��ریع‌تر به نمایندگی‌های مجاز گروه سایپا جهت تحویل مدارک و ثبت‌نام‬ ‫مراجعه کنند چرا که مالک تحویل خودرو تاریخ ثبت‌نام مش��تریان اس��ت‪ .‬وی‬ ‫درباره آغاز فاز دوم طرح جایگزینی خودروهای فرسوده افزود‪ :‬از چند روز آینده‬ ‫فاز دوم این طرح برای آن دس��ته از متقاضیانی که هنوز خودروی فرسوده خود‬ ‫را اسقاط نکرده‌اند‪ ،‬آغاز خواهد شد‪.‬‬ ‫نمایندگی داشتند باز هم واردات از طریق تعدادی واردکننده‬ ‫انجام می‌شد‪.‬‬ ‫‹ ‹واردکننده غیررسمی مسئولیتی در قبال مشتری‬ ‫ندارد‬ ‫در همی��ن حال ریی��س مجمع عالی‬ ‫واردات با اش��اره به ای��ن مطلب که ‪۲‬‬ ‫سالی است که اعالم کردیم بهتر است‬ ‫واردات خودرو از طریق نمایندگی‌ها‬ ‫گفت‪ :‬متاسفانه‬ ‫انجام ش��ود به‬ ‫پیش از این س��ازمان توسعه تجارت با استناد بر قانون اساسی‬ ‫و اینکه واردات خودرو انحصاری نیس��ت‪ ،‬اعالم کرد هر فردی‬ ‫می‌توان��د خودرو وارد کند‪ .‬همین امر موجب ش��د هر فردی‬ ‫بدون کارشناس��ی خودرو وارد کند و در مقابل خدمات پس از‬ ‫ف��روش خودروهای وارداتی مس��ئولیتی را ب��ه عهده نگیرد‪.‬‬ ‫محمدحسین برخوردار با تاکید بر اینکه خودروهایی که وارد‬ ‫می‌ش��وند‪ ،‬بای��د نمایندگی خدمات پس از ف��روش در ایران‬ ‫داشته باش��ند‪ ،‬افزود‪ :‬با این حال به‌نظر می‌رسد شرکت‌های‬ ‫مب��دأ‪ ،‬نمایندگی‌های خ��ود را در ایران اجب��اری کرده‌اند تا‬ ‫خودروهای وارد‌شده این ش��رکت‌ها در ازای گرفتن مبالغی‬ ‫ش��امل خدمات پس از فروش ش��وند؛ این درحالی اس��ت که‬ ‫شرکت خودروساز فقط خواستار فروش خودروی خود است‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر اینکه واردکنندگان غیرمجاز آپشن‌های خودرو‬ ‫را تغییر داده یا کیلومتر آن را دستکاری می‌کنند تصریح کرد‪:‬‬ ‫بر این اس��اس شامل گارانتی نخواهد شد و در این بین حقوق‬ ‫مصرف‌کننده نیز از بین می‌رود‪ .‬از این رو باید نمایندگی‌های‬ ‫خودروهای وارداتی مشخص باشد تا سازمان‌ها و انجمن‌های‬ ‫حمای��ت از حقوق مصرف‌کنندگان بتوانن��د از این طریق به‬ ‫مباحث کاس��تی‌ها و شکایات مشتریان رسیدگی کنند‪ .‬وی‬ ‫در ادام��ه افزود‪ :‬این فرآیند نه تنها در واردات خودرو باید اجرا‬ ‫ش��ود بلکه واردات لوازم آرایش��ی‪ ،‬بهداش��تی‪ ،‬غذایی‪ ،‬لوازم‬ ‫خانگ��ی و‪ ...‬نیز بای��د از طریق نمایندگی‌های ش��رکت‌های‬ ‫واردکننده به بازار کش��ور وارد ش��وند‪ .‬ریی��س مجمع عالی‬ ‫واردات گفت‪ :‬اگر واردات از طریق نمایندگی‌ها انجام نش��ود‬ ‫هم حقوق دولت در این میان ضایع می‌شود و هم اینکه دولت‬ ‫نمی‌تواند ب��ا ورود کاالی تقلبی و قاچاق مبارزه کند و حقوق‬ ‫مصرف‌کنند نیز در این بین از میان می‌رود‪ .‬برخوردار با تاکید‬ ‫ب��ر اینکه ابالغ این دس��تور آنچنان تاثیری ب��ر روند واردات‬ ‫نخواهد داش��ت تصریح کرد‪ :‬البته عامل اصلی کاهش واردات‬ ‫را می‌ت��وان فرآیند واردات خودرو در قالب خروج خودروهای‬ ‫فرس��وده دانس��ت‪ .‬ام��ا بای��د گفت در س��ال‌های گذش��ته‬ ‫واردکنندگان پول اسقاط خودرو می‌پرداختند اما خودرویی‬ ‫وارد نمی‌ش��د و واردکننده به سهولت خودرو وارد می‌کرد اما‬ ‫درحال‌حاضر با اجرای درس��ت این طرح خودروهای فرسوده‬ ‫نیز از چرخه ناوگان حمل‌ونقل خارج می‌ش��ود‪ .‬وی در پاسخ‬ ‫به این س��وال که آیا واردات خودرو تنها از طریق نمایندگی‌ها‬ ‫موجب انحصار در بازار خودروهای وارداتی خواهد شد اظهار‬ ‫کرد‪ :‬درحال‌حاضر به نظر نمی‌رسد به دلیل شرایط اقتصادی‬ ‫کش��ور و کاه��ش نقدینگی در دس��ت م��ردم واردکننده یا‬ ‫فروش��نده خودرو تمایل داشته باش��د قیمت‌ها را باال برده و‬ ‫انحص��ار ب��ه وجود بی��اورد و به حداقل س��ود قانع هس��تند‪.‬‬ ‫برخوردار در ادامه با اش��اره به اینکه خود مردم آگاه هستند و‬ ‫در کن��ار آن س��ازمان‌های نظارت��ی نیز ب��ر قیمت‌ها نظارت‬ ‫خواهند کرد تصریح کرد‪ :‬درحال‌حاضر خود مردم برای خرید‬ ‫ی��ک خودرو اطالعات کافی را از طری��ق اینترنت جمع‌آوری‬ ‫کرده با توجه به نرخ دالر روز و احتس��اب عوارض و گمرک آن‬ ‫در کنار درصدی از فروش واردکنندگان اقدام به خرید کاالی‬ ‫خ��ود می‌کنند که در این زمین��ه اطالعات مصرف‌کننده نیز‬ ‫کافی است‪.‬‬
‫معدن‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪28‬‬ ‫شنبه ‪ 4‬بهمن ‪ 3 - 1393‬ربیع الثانی ‪ 24 -1436‬ژانویه ‪ -2015‬شماره ‪ -140‬پیاپی ‪1458‬‬ ‫‪5‬‬ ‫افزایش عوارض بندری‪ ،‬معادن بیشتری را تعطیل می‌کند‬ ‫ماده معدنی خام‪ ،‬یک تعریف و هزار برداشت‬ ‫‹ ‹مالیات بخش معدن‪ ،‬متناسب با سهم آن در اقتصاد‬ ‫مع��اون معدن��ی وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت در‬ ‫در م��ورد ظرفیت بخ��ش معدن در‬ ‫گفت‌وگ��و ب��ا‬ ‫افزایش درآمدهای مالیاتی برای س��ال آینده که با کسری‬ ‫احتمالی بودجه مواجه هس��تیم‪ ،‬گفت‪ :‬ب��ا توجه به اینکه‬ ‫پیش‌بینی می‌شود بخش معدن در سال آینده رونق باالیی‬ ‫کس��ب کند و در اقتصاد درون‌زا س��هم تولیدات آن قابل‬ ‫توجه خواهد بود‪ ،‬به‌طور قطع با پرداخت‌های مالیاتی‪ ،‬این‬ ‫معدن‬ ‫بخش بهبود خواهد یافت‪ .‬جعفر سرقینی با تاکید بر اینکه‬ ‫س��هم معدن در تولید ناخالص داخلی ‪6‬درصد اس��ت و به‬ ‫هم��ان اندازه در درآمدهای مالیاتی دولت س��هیم خواهد‬ ‫ب��ود‪ ،‬افزود‪ :‬تولیدات بخش معدن در طول س��ال با قیمت‬ ‫جهانی به ‪30‬میلیارد دالر می‌رس��د ک��ه بر مبنای قیمت‬ ‫عرض��ه و تقاضای بازار داخلی ‪20‬میلیارد دالر ارزش دارد‪.‬‬ ‫این میزان تولید بیش��تر به محصوالتی مانند فوالد‪ ،‬مس‪،‬‬ ‫س��یمان و آلومینیوم مربوط می‌ش��ود که جزو محصوالت‬ ‫فرآوری ش��د ‌ه بخش معدن محسوب می‌ش��وند‪ .‬از سوی‬ ‫دیگر رش��د بخش معدن هر س��اله بیش از رشد اقتصادی‬ ‫کش��ور اس��ت‪ ،‬به گونه‌ای که در برنامه اول ‪5‬س��اله رشد‬ ‫بخش معدن ‪ 2‬برابر و در برنامه چهارم ‪ 3‬برابر رش��د کلی‬ ‫اقتصادی بوده اس��ت‪ ،‬این موضوع در حال حاضر نیز ادامه‬ ‫دارد‪ ،‬چرا که در ‪6‬ماهه نخست امسال رشد ‪10/5‬درصدی‬ ‫بخش معدن را تجربه کرده‌ایم‪ .‬بنابراین سهم بخش معدن‬ ‫در تولید ناخالص داخلی ‪6‬درصد اس��ت و به همان میزان‬ ‫معدن‬ ‫معدن‬ ‫معدن‬ ‫برای دولت درآمد مالیاتی دارد‪.‬‬ ‫مدی��ر کل دفتر نظ��ارت بر امور مع��ادن وزارت صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت ب��ا تاکید بر اینکه س��هم مالیاتی بخش‬ ‫معدن به میزان مصرف آن در کشور بستگی دارد به‬ ‫گفت‪ :‬اگر بر پایه مطالعات‪ ،‬واحد‌های فرآوری و حلقه‌های‬ ‫پایین‌دستی در بخش معدن ایجاد شود‪ ،‬درآمدهای مالیاتی‬ ‫دولت نیز متناس��ب با آن باال خواهد رفت‪ .‬حال از آنجایی‬ ‫که معدن جزو انفال اس��ت‪ ،‬معدنکار باید بابت بهره‌برداری‬ ‫از مع��دن حق‌االرض و حقوق دولت��ی پرداخت کند اما از‬ ‫آنجایی که مواد استخراجی به دلیل اینکه به فرآوری نیاز‬ ‫دارد‪ ،‬مش��مول مالیات بر ارزش‌افزوده نیست‪ ،‬با این حال‬ ‫براس��اس قانون همچون یک واحد تولی��د باید مالیات بر‬ ‫درآمد پرداخت کند‪ .‬عباس��علی ایروانی با نگاهی به میزان‬ ‫رش��د بخش معدن در سال‌های گذشته بهبود درآمدهای‬ ‫بخش معدن در سال‌های پیش‌رو را پیش‌بینی کرد و ادامه‬ ‫معدن‬ ‫معدن‬ ‫معدن‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان کرمانشاه‬ ‫‹ ‹افزایش درآمد مالیاتی‪ ،‬نیازمند حمایت دولت‬ ‫معدن‬ ‫روابط عمومی سازمان‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان کرمانشاه‬ ‫معدن‬ ‫معدن‬ ‫معدن‬ ‫معدن‬ ‫معدن‬ ‫معدن‬ ‫معدن‬ ‫آگهی تجدید مناقصه عمومی دو مرحله‌ای با موضوع بازرسی‪،‬‬ ‫سرویس‪ ،‬تعمیر و نگهداری کلیه خطوط ریلی شانتینگ یارد‬ ‫شماره ‪93/9‬‬ ‫معدن‬ ‫سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان کرمانشاه در نظر دارد در اجرای تبصره یک ماده ‪ 10‬قانون معادن و اصالحیه آن و‬ ‫آیین‌نامه اجرایی‪ ،‬امتیاز بهره‌برداری از معادن و تکمیل عملیات اکتش��افی محدوده‌های قابل واگذاری را با رعایت کلیه قوانین و‬ ‫مقررات از طریق مزایده عمومی واگذار نماید‪.‬‬ ‫متقاضیان شرکت در مزایده می‌توانند جهت دریافت لیست معادن و محدوده‌های اکتشافی و اسناد و مدارک و فرم‌های شرکت‬ ‫در مزایده و آگاهی از شرایط شرکت در مزایده پس از بررسی دقیق موضوع‪ ،‬حداکثر تا تاریخ ذکر شده ذیل به آدرس کرمانشاه‪،‬‬ ‫بلوار شهید بهشتی‪ ،‬جنب سینما استقالل‪ ،‬ساختمان شهید بهشتی سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان کرمانشاه (معاونت امور‬ ‫معادن و اکتشافات معدنی) و یا به پورتال سازمان به آدرس ‪ http://ksh.mimt.gov.ir‬مراجعه و مدارک و اسناد مربوطه را اخذ‬ ‫نموده و پیشنهادات خود را پس از بازدید از معادن و محدوده‌های مورد نظر با توجه به شرایط مندرج ذیل‪ ،‬تا پایان وقت اداری‬ ‫روز پنجشنبه مورخ ‪ 93/11/23‬در یک پاکت الک و مهر شده حاوی سه پاکت به دبیرخانه سازمان تحویل و رسید دریافت نمایند‪.‬‬ ‫معدن‬ ‫معدن‬ ‫آگهی دومی�ن مزایده عموم�ی محدوده‌های‬ ‫معدنی استان کرمانشاه سال ‪93‬‬ ‫معدن‬ ‫معدن معدن‬ ‫معدن‬ ‫معدن‬ ‫معدن‬ ‫معدن‬ ‫معدن‬ ‫داد‪ :‬رش��د اقتصادی هر ی��ک از بخش‌ها با توجه به فضای‬ ‫کس��ب‌وکار کش��ور و اولویت‌های دولت خواه��د بود اما از‬ ‫آنجایی که مطالعات قبلی رش��د ‪ 10‬تا ‪ 15‬درصد را برای‬ ‫این بخش متصور ش��ده اس��ت‪ ،‬به‌طور قطع با برنامه‌هایی‬ ‫که دول��ت برای توس��عه اقتصادی کش��ور در نظر دارد و‬ ‫بخش معدن به‌عنوان زیربنای این توسعه در صدر برنامه‌ها‬ ‫قرار دارد‪ ،‬رش��دی بیش از ‪15‬درصد را در سال‌های آینده‬ ‫برای بخش معدن ش��اهد خواهیم ب��ود و این موضوع در‬ ‫کنار افزای��ش واحد‌های فرآوری بهبود درآمدهای مالیاتی‬ ‫را به همراه خواهد داش��ت‪ .‬اما این مس��ئله مستلزم ایجاد‬ ‫زیرساخت‌های مورد نیاز است تا حلقه‌های پایین‌دستی به‬ ‫سرعت در کنار استخراج افزایش یابد‪.‬‬ ‫‹ ‹افزایش مالیات معدنی با ایجاد صنایع پایین‌دستی‬ ‫نوبت اول‬ ‫‪ -1‬نام دستگاه مناقصه‌گزار‪ :‬شرکت منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج‌فارس‬ ‫‪ -2‬نشانی دستگاه مناقصه‌گزار‪ :‬بندرعباس – کیلومتر ‪ 13‬بزرگراه شهید رجائی جنب پاسگاه نیروی انتظامی خونسرخ – تلفن ‪07633592201-10‬‬ ‫‪ -3‬موضوع مناقصه‪ :‬بازرسی‪ ،‬سرویس‪ ،‬تعمیر و نگهداری کلیه خطوط ریلی شانتینگ یارد‬ ‫‪ -4‬مختصر ش�رح کار‪ :‬زیرکوبی مکانیزه و دس��تی سوزن‌های خطوط ریلی ایس��تگاه راه‌آهن منطقه ویژه نصب کوپالژ – تعویض تراورس – بازسازی‬ ‫تیغه و ریل پهلویی و تکه مرکزی به صورت تخصصی‪.‬‬ ‫‪ -5‬مبلغ و نوع تضمین شرکت در مناقصه‪ :‬مبلغ ‪ 300/000/000‬ریال که به صورت فیش واریزی یا ضمانت‌نامه بانکی به نفع مناقصه‌گزار و یا انواع‬ ‫اوراق مشارکت (موضوع قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت‪ ،‬مصوب ‪)1376‬‬ ‫‪ -6‬قیمت اسناد و شماره حساب‪ :‬ارائه فیش واریزی به مبلغ ‪ 500/000‬ریال به حساب ‪ 2175375402000‬بانک ملی مرکزی‬ ‫‪ -7‬مهلت فروش اسناد‪ :‬از تاریخ ‪ 93/11/4‬لغایت پایان وقت اداری ‪93/11/9‬‬ ‫‪ -8‬مهلت تحویل اسناد‪ :‬مهلت تکمیل و تحویل اسناد حداکثر تا پایان وقت اداری مورخ ‪93/11/23‬‬ ‫‪ -9‬مکان دریافت و تحویل اس�ناد‪ :‬بندرعباس – کیلومتر ‪ 13‬بزرگراه ش��هید رجایی جنب پاسگاه نیروی انتظامی خونسرخ – دبیرخانه کمیسیون‬ ‫معامالت‬ ‫‪ -10‬زمان و محل بازگشایی پاکات‪ :‬بازگشایی پاکات الف و ب راس ساعت ‪ 10:00‬صبح مورخ ‪ 93/11/25‬و بازگشایی پاکات ج راس ساعت ‪10:00‬‬ ‫صبح مورخ ‪ 93/11/28‬در سالن کنفرانس منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس صورت خواهد پذیرفت‪.‬‬ ‫‪ -11‬نشانی سایت شرکت‪www.PGSEZ.ir :‬‬ ‫سیدمحمد فاطمیان‬ ‫مدیرکل صنایع معدنی وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت‬ ‫سهم ‪6‬درصدی بخش معدن در درآمدهای مالیاتی‬ ‫حامدش�ایگان ‪ -‬گروه معدن‪ :‬سهم هر بخش اقتصادی‬ ‫در تامی��ن درآمدهای مالیات��ی دولت به میزان مصرف آن‬ ‫در داخل کش��ور برمی‌گردد‪ .‬با توجه به اینکه فرآورده‌های‬ ‫معدنی به‌عن��وان زیربنای فعالیت‌های عمرانی و همچنین‬ ‫مواد اولیه صنایع پایین‌دس��تی به‌ش��مار می‌روند‪ ،‬بخشی‬ ‫از درآمد‌ه��ای مالیات��ی دول��ت را تامین خواهن��د کرد‪ .‬با‬ ‫این ح��ال کارشناس��ان معتقدند در ش��رایطی که ارزش‬ ‫تولیدات معدنی ایران بیش از ‪20‬میلیارد دالر اس��ت‪ ،‬این‬ ‫بخش می‌تواند س��هم قابل توجه��ی از درآمدهای مالیاتی‬ ‫دولت داشته باش��د اما این مسئله نیازمند رونق اقتصادی‬ ‫و به‌دنب��ال آن افزایش مصرف داخل��ی محصوالت معدنی‬ ‫اس��ت‪ .‬از طرف دیگر دولت با ایجاد صنایع پایین‌دس��تی‬ ‫چرخه بخش معدن را به‌منظور افزایش تولید فرآورده‌های‬ ‫معدنی به گردش درمی‌آورد‪ .‬بخش معدن اس��تخراج مواد‬ ‫معدن��ی تا صنایع معدنی را ش��امل می‌ش��ود‪ ،‬از این‌رو در‬ ‫ای��ن چرخه هم مواد خام و هم مواد فرآوری ش��ده تولید‬ ‫می‌شود‪ .‬واحد‌های معدنی عالوه بر پرداخت حقوق دولتی‬ ‫و حق‌االرض برای اس��تخراج مواد معدنی مشمول مالیات‬ ‫بر درآمد نیز می‌ش��وند و ب��رای واحدهایی که به فرآوری‬ ‫محصول می‌پردازند ضمن مالی��ات بر عملکرد‪ ،‬مالیات بر‬ ‫ارزش‌اف��زوده برای کااله��ای نهایی می‌پردازن��د‪ .‬بنابراین‬ ‫بخش معدن می‌تواند به‌عنوان یک بنگاه اقتصادی پربازده‬ ‫درآمدهای مالیاتی مناس��بی برای دولت به همراه داش��ته‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫تدوین سند راهبردی‬ ‫برای توسعه صادرات‬ ‫یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در رابطه با‬ ‫گفت‪:‬‬ ‫درآمده��ای مالیاتی دولت از بخش معدن به‬ ‫س��ازوکاری که در بخ��ش معدن ب��رای بهره‌مندی دولت‬ ‫وج��ود دارد‪ ،‬حقوق دولتی اس��ت و درآمدهای مالیات بر‬ ‫ارزش‌افزوده و‪ ...‬بس��یار ناچیز اس��ت‪ .‬بنابراین دولت برای‬ ‫افزای��ش درآمده��ای مالیات��ی ای��ن بخش بای��د فرآوری‬ ‫محص��والت خ��ام معدنی را رونق ببخش��د تا ب��ا افزایش‬ ‫درآمده��ای مالیات بر ارزش اف��زوده و مالیات بر عملکرد‬ ‫سهم بیشتری از این بخش به‌دست آورد‪ .‬اله‌ویردی‌دهقانی‬ ‫ب��ا نگاهی ب��ه ظرفیت‌های ای��ن بخش در اقتصاد کش��ور‬ ‫افزود‪ :‬ایران جزو ‪ 10‬کش��ور برتر ذخایر معدنی دنیاس��ت‪،‬‬ ‫بنابرای��ن در این رابطه توانای��ی باالیی در این بخش برای‬ ‫افزایش درآمدهای کشور وجود دارد اما این موضوع منوط‬ ‫به سیاس��ت‌های کالن دولت است‪ ،‬زیرا در شرایط کنونی‬ ‫ک��ه قیمت نفت س��یر نزولی دارد و بخش��ی از پیش‌بینی‬ ‫درآمدها بای��د از محل دیگری برای جایگزینی نفت انجام‬ ‫ش��ود‪ ،‬به‌ط��ور قطع بخش معدن این ظرفی��ت را دارد که‬ ‫با شناس��ایی مواد معدنی نقاط مختلف کش��ور این خأل را‬ ‫پوشش دهد‪.‬‬ ‫دول��ت به‌منظور توس��ع ‌ه اقتصادی کش��ور در‬ ‫بخش معدن س��ه محور را در ص��در برنامه‌های‬ ‫خود قرار داده که یکی از آنها چگونگی حمایت از‬ ‫واحد‌های موجود اس��ت تا با اخذ نظرات مدیران‬ ‫واحد‌های بزرگ و مشورت با تشکل‌ها و استفاده‬ ‫از ابزار‌ه��ای حمایتی همچون تعرفه و تبدیل ارز‬ ‫مبادله‌ای ب��ه آزاد و برعکس گام‌های موثری در‬ ‫این مسیر بردارند‪ .‬در بخش‌های دیگر نیز وزارت‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت با معرف��ی واحدهای‬ ‫تولیدی به بانک‌ها و موسس��ات مالی‪ ،‬راهنمایی‬ ‫الزم را برای تامین مالی آنها فراهم می‌کند‪ ،‬زیرا‬ ‫بخشی از کاهش تولید مواد معدنی در واحد‌های‬ ‫کوچک به کمبود نقدینگی برمی‌گردد که به‌طور‬ ‫قطع رفع این موانع به باالرفتن سطح تولید آنها‬ ‫کمک خواهد کرد‪.‬‬ ‫از آنجای��ی ک��ه تولی��د در کش��ور هم��واره با‬ ‫مش��کالتی هم��راه بوده اس��ت تالش ب��رای به‬ ‫حداق��ل رس��اندن ای��ن موانع در بخ��ش معدن‬ ‫به‌عنوان زیربن��ای صنایع اهمیت باالیی دارد‪ .‬در‬ ‫این رابطه س��ند راهبردی برای توسع ‌ه صادرات‬ ‫و نظام‌مندس��ازی با هماهنگ��ی انجمن‌ها تدوین‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬برای نمونه در واحد‌های سیمانی‬ ‫ب��ه دنبال این هس��تیم که با نظم‌ده��ی به بازار‬ ‫صادرات��ی و چگونگی نظارت ب��ر توزیع محصول‬ ‫از س��وی انجمن کارفرمایان س��یمان بخشی از‬ ‫بداخالقی‌ه��ای بازار که زیاد هم نیس��ت کنترل‬ ‫ش��ود‪ .‬این سند در مرحله نهایی‌شدن است تا به‬ ‫محض آماده‌شدن به امضای وزیر صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت برسد و به مرحله اجرا درآید‪.‬‬ ‫از س��وی دیگ��ر در بازاره��ای صادرات��ی‬ ‫نشان(برند)ها با تشکیل کنسرسیوم‌ها محصوالت‬ ‫صنایع معدنی را با قدرت بیش��تری به بازارهای‬ ‫خارجی عرضه می‌کنند‪ .‬از س��وی دیگر دولت با‬ ‫افزایش اجرای طرح‌های عمرانی بس��تر استفاده‬ ‫بیش��تر محص��والت معدنی را در کش��ور فراهم‬ ‫می‌کن��د و به‌ط��ور قطع ارتقای س��طح عرضه و‬ ‫تقاض��ا در بازار مصرفی ب��ر روی بهبود تولید نیز‬ ‫اثرات مثبتی خواهد گذاشت‪.‬‬ ‫گنجاندن «بهره مالکانه »در بودجه ضروری نیست‬ ‫عضو کمیس��یون صنای��ع و مع��ادن مجلس گفت‪:‬‬ ‫م��واردی همچون اخذ بهره مالکانه که مجهول‌الوصول‬ ‫هستند چندان نیاز به ذکر در بودجه ندارند‪ .‬به گزارش‬ ‫باش��گاه خبرنگاران جوان‪ ،‬س��یدمحمد بیاتیان‪ ،‬درباره‬ ‫به��ره مالکانه مع��ادن اظهار کرد‪ :‬در ح��ال حاضر که‬ ‫معادن ما وضعیت مناس��بی ندارند این‌گونه برخوردها‬ ‫کمک��ی به رونق آنها نمی‌کن��د و به‌طور کلی این رویه‬ ‫تدبیر درستی نیست‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه به‌طور قطع این مسئله در مجلس مورد بازبینی‬ ‫ق��رار خواهد گرفت گفت‪ :‬بهره مالکانه می‌تواند منبع درآمدی برای‬ ‫دولت باش��د ولی نیازی به اینکه در بودجه ذکر ش��ود خیلی دیده‬ ‫نمی‌ش��ود‪ .‬وی با اش��اره ب��ه اینکه معموال بخش زی��ادی از بودجه‬ ‫عمومی دولت صرف سروس��امان دادن به ش��رکت دولتی می‌شود‬ ‫فوالد شادگان ‪ 2/5‬میلیون تنی می‌شود‬ ‫طرح استانی فوالد شادگان با هدف دستیابی به تولید در مقیاس‬ ‫اقتصادی‌‪ ،‬به ظرفیت ‪ 2/5‬میلیون تن می‌رسد‪.‬‬ ‫‌‪ ،‬مدیرعامل این شرکت با اعالم خبر فوق تصریح‬ ‫به گزارش‬ ‫کرد‪ :‬طرح فوالد شادگان که برای ظرفیت ‪ 800‬هزار تنی فوالد‌خام‬ ‫در‌ حال نصب تجهیزات اس��ت در گام نخست با اندکی تغییرات به‬ ‫ظرفیت یک میلیون تنی دس��ت می‌یابد و سپس به ظرفیت تولید‬ ‫‪ 2/5‬میلیون تنی خواهد رس��ید‪ .‬عبدالمجید شریفی‪ ،‬این برنامه را‬ ‫به‌منظور اقتصادی‌ش��دن طرح استانی فوالد شادگان تعریف کرد و‬ ‫گفت‪ :‬با توجه به اینکه محل احداث این طرح ‪ 25‬کیلومتر با اسکله‬ ‫اختصاصی فوالد خوزس��تان و دریا فاصله دارد‪ ،‬از مزیت مناس��بی‬ ‫برای صادرات و توسعه برخوردار است‪.‬‬ ‫به گفته مدیرعامل ش��رکت فوالد خوزستان‌‪ ،‬از این پس توسعه و‬ ‫افزایش ظرفیت این شرکت با استفاده از ویژگی‌های کارخانه فوالد‬ ‫شادگان پیگیری می‌شود و کارخانه فوالد خوزستان ـ واقع در اهواز‬ ‫ـ ظرفیت تولید را از ‪ 4‬میلیون تن فراتر نخواهد برد‪.‬‬ ‫شرکت فوالد خوزستان که بر‌اساس برنامه‌های جدید ایمیدرو در‬ ‫یک‌سال گذشته‌‪ 65 ،‬درصد سهام طرح استانی فوالد شادگان را در‬ ‫اختیار گرفت طبق برنامه به‌روز ش��ده و در قالب طرح جامع فوالد‪،‬‬ ‫در چارچوب طرح‌های توس��عه‌ای خود به ظرفیت ‪ 2/5‬میلیون تنی‬ ‫فوالد خام می‌رسد‪.‬‬ ‫ش��ریفی در این‌ب��اره اظهار کرد‪ :‬نزدیکی به اس��کله و دریای آزاد‬ ‫شرایط مناس��بی را برای کاهش قیمت تمام‌شده محصول و صدور‬ ‫تولیدات این شرکت ایجاد کرده است‪.‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬م��واردی همچون اخذ به��ره مالکانه که‬ ‫مجهول‌الوصول هس��تند چندان نیاز به ذکر در بودجه‬ ‫ندارند‪.‬‬ ‫بیاتی��ان همچنین اظهار کرد‪ :‬باید دس��ت معادن را‬ ‫بگیریم تا سرپا ایستاده و به سمت تولید ارزش‌افزوده‬ ‫بروند‪.‬‬ ‫عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس ادامه داد‪:‬‬ ‫تولید ارزش افزوده در بیش��تر مناطق معدنی کش��ور وجود ندارد و‬ ‫اکثرا خام‌فروشی در دس��تورکار معادن قرار می‌گیرد به‌نوعی که از‬ ‫این طریق به سود کالنی دست یافته‌اند‪.‬‬ ‫بیاتی��ان گف��ت‪ :‬دولت می‌توان��د از محل صن��دوق ذخیره ارزی‬ ‫تسهیالتی به بانک‌ها برای ارائه به معادن دهد تا واحدهای فرآوری‬ ‫جدید برای تولید مواد ارزش‌افزوده مورد استفاده قرار گیرد‪.‬‬ ‫ابراز تمایل هیات آسیایی‬ ‫برای سرمایه‌گذاری در بخش معدن‬ ‫ی��ک هی��ات آس��یایی‬ ‫متش��کل از ش��رکت‌های‬ ‫فیلیپین��ی‪ ،‬چین��ی و‬ ‫اندونزیای��ی عالقه‌من��دی‬ ‫خود را برای سرمایه‌گذاری‬ ‫در بخش مع��دن و صنایع‬ ‫معدنی ایران اعالم کردند‪.‬‬ ‫‪،‬‬ ‫ب��ه گ��زارش‬ ‫خ��وزه دی وونش��یا رییس‬ ‫هی��ات آس��یایی ک��ه از‬ ‫ش��رکت‌های فیلیپینی‪ ،‬چینی و اندونزیایی تش��کیل شده است‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬ایران به‌عنوان یکی از کش��ورهای معدنی‪ ،‬بس��تر مناس��بی‬ ‫برای سرمایه‌گذاران است و شرکت‌های سرمایه‌گذار این مجموعه‬ ‫می‌توانند در طرح‌های توس��عه‌ای معادن سنگ‌آهن‪ ،‬زغال‌سنگ‪،‬‬ ‫کک‪ ،‬فوالد‪ ،‬نیکل و آلومینیوم ایران مشارکت کنند‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده توسط این شرکت‌ها در بخش‬ ‫معدن و صنایع معدنی‪ ،‬افزود‪ :‬شرکت‌های سرمایه‌گذار در حوزه‌های‬ ‫مذکور قادر هستند حدود ‪ 400‬میلیون دالر سرمایه‌گذاری کنند‪.‬‬ ‫براس��اس این گزارش‪ ،‬هیات فیلیپینی‪ ،‬چینی و اندونزیایی قرار‬ ‫است از طرح‌های توسعه‌ای منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و‬ ‫فلزی خلیج‌فارس و نیز طرح تجهیز زغال‌سنگ پرورده ‪ 4‬واقع در‬ ‫استان یزد بازدید به عمل آورند‪.‬‬
‫روی خط خبر‬ ‫برای حفظ بازار باید با دامپینگ‬ ‫فوالد چین مقابله کنیم‬ ‫دبیر انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران گفت‪ :‬به هر‬ ‫حال باید با دامپینگ چینی‌ها مقابله کنیم تا بازارمان‬ ‫را از دست ندهیم‪ .‬به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان‪،‬‬ ‫رسول خلیفه سلطان در باره دامپینگ چین در حوزه‬ ‫ف��والد اظهار کرد‪ :‬هم‌اکنون رتبه ایران در تولید فوالد‬ ‫از ‪ 21‬به ‪( 15‬یا ‪ )16‬رس��یده که در واقع رش��د فوالد‬ ‫ایران دو برابر متوسط جهانی بوده است‪.‬‬ ‫دبیر انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران با بیان اینکه‬ ‫در ح��وزه ف��والد با رقبای سرس��ختی همچون چین‪،‬‬ ‫روس��یه‪ ،‬اکراین و ترکیه مواجه هستیم افزود‪ :‬با توجه‬ ‫به تحریم‌های روسیه و شرایط سیاسی اکراین‪ ،‬ارزش‬ ‫پول ملی این کش��ورها به ش��دت کاهش یافته است‬ ‫از ای��ن رو ش��رایط رقابتی خوبی برای ص��ادرات پیدا‬ ‫کرده‌اند‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬تولید فوالد ایران در حال رشد‬ ‫اس��ت‪ ،‬از این رو وارداتمان در این حوزه کاهش یافته‬ ‫اس��ت اما باید برای حفظ و ارتقای ش��رایط و تبدیل‬ ‫شدن به یک صادر‌کننده قوی از بازار حفاظت کنیم‪.‬‬ ‫به گفته وی تعرفه فوالدی ترکیه برای کش��ورهای‬ ‫مبدأ اروپایی نیست که نشان می‌دهد ترکیه کشورهای‬ ‫چین و روسیه را تهدیدی برای بازار خود می‌داند‪ .‬دبیر‬ ‫انجمن تولید‌کنندگان فوالد ایران با تاکید بر اینکه ما‬ ‫نی��ز باید این رویه را در پیش بگیریم گفت‪ :‬هم‌اکنون‬ ‫تنه��ا میلگ��رد تعرفه ‪ 11‬درص��دی دارد و تعرفه بقیه‬ ‫محصوالت اعم از ورق گرم و س��رد‪ ،‬تیرآهن‪ ،‬گالوانیزه‬ ‫و غی��ره صفر اس��ت‪ .‬این در حالی اس��ت ک��ه عموم‬ ‫کااله��ا تعرفه ‪ 24‬تا ‪ 25‬درصدی دارد‪ .‬وی اظهار کرد‪:‬‬ ‫پیش��نهاد ما این اس��ت در حدود تعرفه‌ای که ترکیه‬ ‫اعمال کرده اس��ت اقدام به تعرفه‌گذاری روی واردات‬ ‫محص��والت نهایی و خام فوالدی کنی��م‪ .‬طاهری‌زاده‬ ‫تصریح ک��رد‪ :‬البته اقالمی همچون ورق با ضخامت ‪2‬‬ ‫میلیمتر که به صورت محدود در کشور تولید می‌شود‬ ‫طبیعی اس��ت اصرار به اعمال تعرفه نداشته باشیم اما‬ ‫تعرفه صفر نیز قابل قبول نیست‪.‬‬ ‫کاهش ‪ ۸‬میلیون تنی مازاد‬ ‫کارخانه‌های سیمان‬ ‫کارش��ناس صنعت س��یمان گفت‪ :‬توقف یک‌ماهه‬ ‫تولید س��یمان‪ ،‬مازاد کارخانه‌ه��ا را از ‪ ۱۸‬میلیون تن‬ ‫به ‪ ۱۰‬میلیون تن می‌رساند که باید برای صادرات آن‬ ‫برنامه‌ریزی ش��ود‪ .‬به گزارش فارس‪ ،‬علی‌محمد بُد در‬ ‫مورد تأثیر توقف یک ماهه تولید کلینکر کارخانه‌های‬ ‫س��یمان در میزان تولید س��یمان‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬با توجه‬ ‫به اینکه هر س��اله‪ ،‬شرکت‌های سیمانی می‌توانند ‪60‬‬ ‫روز را بابت تعمیرات و به‌روزرسانی کارخانه اختصاص‬ ‫دهند‪ ،‬در نتیجه بسیاری از کارخانه‌ها از تعطیلی یک‬ ‫ماهه ایجاد ش��ده برای این کار استفاده می‌کنند و به‬ ‫همین دلیل کاهش چندانی در تولید س��یمان ساالنه‬ ‫اتف��اق نخواهد افتاد‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬توقف یک ماهه‬ ‫تولید کلینکر در فصل س��رد س��ال عالوه بر کمک به‬ ‫عرضه مازاد تولید کارخانه‌های س��یمانی‪ ،‬می‌تواند به‬ ‫تأمین گاز در کشور کمک کند‪.‬‬ ‫بُد با اش��اره به کاه��ش قیمت نف��ت و تاثیر آن بر‬ ‫اجرای طرح‌های عمرانی در کشور و در نتیجه کاهش‬ ‫مصرف س��یمان‪ ،‬افزود‪ :‬مس��ئوالن باید برای حل این‬ ‫مش��کل‪ ،‬فکری کنند‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬در کشور چین‬ ‫با تولید ‪ 2‬میلیارد تن سیمان تنها ‪ 7‬میلیون تن از این‬ ‫محصول صادر و بقیه آن در داخل این کش��ور مصرف‬ ‫می‌ش��ود‪ ،‬در ایران نیز باید پروژه‌ه��ای عمرانی فعال‬ ‫ش��وند و عمده مصرف س��یمان تولیدی به طرح‌های‬ ‫داخلی اختص��اص یابد و در نهایت بیش از ‪ 10‬درصد‬ ‫صادرات نداشته باشیم‪ .‬این کارشناس صنعت سیمان‬ ‫ب��ا بیان اینکه در حال حاضر کارخانه‌های س��یمان با‬ ‫مازاد تولی��د ‪ 18‬میلیون تنی روبه‌رو هس��تند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫توقف ی��ک ماهه تولید‪ ،‬میزان م��ازاد کارخانه‌ها را به‬ ‫حدود ‪ 10‬میلیون تن می‌رساند که باید برای صادرات‬ ‫آن برنامه‌ریزی شود‪.‬‬ ‫سرمایه‌گذاری شستا‬ ‫در معدن دولومیت همدان‬ ‫اس��تاندار همدان از س��رمایه‌گذاری شستا (شرکت‬ ‫س��رمایه‌گذاری تامین اجتماعی) در یک��ی از معادن‬ ‫دولومیت این اس��تان خبر داد‪ .‬به گزارش ماین نیوز‪،‬‬ ‫نیکبخت گفت‪ :‬ایجاد صنایع پایین‌دس��تی در دستور‬ ‫کار اس��ت‪ .‬وی با تاکید بر اینکه همدان دارای معادن‬ ‫غنی و قابل توجه اس��ت‪ ،‬ادام��ه داد‪ :‬طبق توافق‌های‬ ‫انجام ش��ده شرکت شستا در یکی از معادن دولومیت‬ ‫وارد شده و به زودی عملیات اجرایی آن شروع خواهد‬ ‫ش��د‪ .‬وی افزود‪ :‬طب��ق توافق با شس��تا ‪ 500‬میلیارد‬ ‫توم��ان در زمینه تولید منیزیم از دولومیت‪ ،‬س��اخت‬ ‫هتل ‪ 5‬ستاره‪ ،‬سرمایه‌گذاری در منطقه ویژه اقتصادی‬ ‫جهان‌آب��اد‪ ،‬مطالع��ه منطقه ویژه اقتصادی س��امن و‬ ‫س��رمایه‌گذاری در سیس��تم فاضالب شهرهای استان‬ ‫سرمایه‌گذاری خواهد شد‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫شنبه ‪ 4‬بهمن ‪ 3 - 1393‬ربیع الثانی ‪ 24 -1436‬ژانویه ‪ -2015‬شماره ‪ -140‬پیاپی ‪1458‬‬ ‫صنایع معدنی‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫افزایش عوارض بندری‪ ،‬معادن بیشتری را تعطیل می‌کند‬ ‫محبوب�ه ناطق ‪ -‬گروه معدن‪ :‬تعرفه‌های‬ ‫بن��ادر عام��ل مهم��ی در نق��ل و انتقاالت‬ ‫بین‌المللی اس��ت و خدم��ات و هزینه‌های‬ ‫مرتبط با بنادر عامل مهمی در افزایش مبادالت تجاری‬ ‫لو‌نقل محسوب می‌شود‪.‬‬ ‫و حم ‌‬ ‫در اختیار داشتن مرزهای گسترده آبی در خلیج‌فارس‬ ‫لو‌نقل دریایی است‬ ‫از مزیت‌های بزرگ کش��ور در حم ‌‬ ‫که می‌تواند س��هم بیش��تری نس��بت به همسایه‌های‬ ‫جنوبی خلیج‌فارس و دریای عمان در جذب کشتی‌های‬ ‫لو‌نقل دریایی به خود اختصاص دهد‪ .‬البته‬ ‫باری و حم ‌‬ ‫کشور در حالی از مزیت‌های دریایی برخوردار است که‬ ‫در چند س��ال گذش��ته افزایش مکرر عوارض بندری و‬ ‫لو‌نق��ل دریای��ی به جای اینکه س��هم‬ ‫تعرفه‌ه��ای حم ‌‬ ‫لو‌نقل دریایی افزایش‬ ‫کش��ورمان را در درآمدهای حم ‌‬ ‫دهد‪ ،‬موجبات کاه��ش درآمدهای بندری را نیز فراهم‬ ‫آورده است‪ ،‬به گونه‌ای که برخی از تاجران و بازرگانان‬ ‫معتقدند در حالی که ابتدای س��ال ‪ 93‬عوارض بندری‬ ‫‪ 20‬درصد افزایش یافت ولی به‌تازگی شاهد افزایش این‬ ‫عوارض بین ‪ 40‬تا ‪ 110‬درصد هس��تیم که این موضوع‬ ‫با افزای��ش هزینه‌ها صادرات را فاق��د توجیه اقتصادی‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫در تماس‌ه��ای مک��رری ک��ه برخ��ی از فع��االن و‬ ‫صادرکنن��دگان محصوالت معدنی با روزنامه داش��تند‪،‬‬ ‫معتقد بودند افزایش ‪ 40‬ت��ا ‪ 110‬درصدی عوارض در‬ ‫حالیک��ه در ابتدای س��ال ‪ 20‬درصد ب��ا افزایش هزینه‬ ‫خدم��ات مواجه بوده‌ایم فاقد توجیه اقتصادی اس��ت و‬ ‫این درحالی است که تاثیر این افزایش بر تمامی کاالها‬ ‫به‌ویژه در کاالهایی که وزن زیاد و ارزش پایینی در هر‬ ‫تن دارند‪ ،‬مشهودتر است‪.‬‬ ‫‹ ‹معادن بیشتری تعطیل می‌شوند‬ ‫پروا س��لطانی‪ ،‬عضو هیات مدیره‬ ‫انجم��ن تولید‌کنن��دگان و‬ ‫صادرکنندگان سنگ‌آهن درباره‬ ‫افزای��ش هزینه‌ه��ای خدم��ات‬ ‫بن��دری و تاثیر آن ب��ر صادرات‬ ‫می‌گوید‪ :‬بتازگی اداره بنادر‬ ‫محصوالت معدنی به‬ ‫و دریان��وردی‪ ،‬تعرف��ه عوارض بندری ب��رای پهلودهی‬ ‫کشتی‌های صادراتی را افزایش داده است‪.‬‬ ‫این در حالی اس��ت که ابتدای امسال نیز افزایشی را‬ ‫ش��اهد بودیم و افزایش دوباره عوارض بندری در دو ماه‬ ‫مانده به پایان سال در حالی که هنوز بودجه سال آینده‬ ‫تصویب و ابالغ نش��ده از هیچ منطقی برخوردار نیست‬ ‫و نمی‌توان انتظار حداق��ل افزایش قیمت‌ها برای ‪ 2‬بار‬ ‫در سال را داشت‪.‬‬ ‫پروا س��لطانی ادامه می‌دهد‪ :‬به‌طور قطع این افزایش‪،‬‬ ‫قیمت تمام‌ش��ده س��نگ‌آهن را ب��رای صادرکنندگان‬ ‫افزای��ش و توان رقابتی م��ا را در جهان کاهش خواهد‬ ‫داد‪ .‬ای��ن در حال��ی اس��ت که به خاط��ر کاهش بیش‬ ‫از ‪ 50‬درص��د قیمت جهانی س��نگ‌آهن‪ ،‬بس��یاری از‬ ‫تولید‌کنن��دگان خرده پا از میدان رقابت خارج ش��دند‬ ‫و مع��ادن خود را تعطیل کردند همچنین با اقدام اخیر‬ ‫س��ازمان بن��ادر‪ ،‬به‌طور حت��م به معادن تعطیل ش��ده‬ ‫سنگ‌آهن اضافه می‌شود‪.‬‬ ‫س��لطانی با بیان اینکه عوارض بندری در بندر شهید‬ ‫رجایی که در سال گذشته ‪ 1450‬تومان به ازای هر تن‬ ‫کاالی صادرات��ی بود در ابتدای س��ال جاری به ‪1600‬‬ ‫توم��ان افزایش یافته ب��ود‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬هفته گذش��ته‬ ‫عوارض بندری دوباره رشد حدود ‪ 110‬درصدی داشته‬ ‫و به ‪ 3350‬تومان رس��یده اس��ت‪ .‬در بندر امام(ره) نیز‬ ‫این عوارض حدود ‪ 40‬درصد رشد داشته و این افزایش‬ ‫تعرفه از دو هفته گذشته اعمال شده است‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینک��ه با این اقدام‪ ،‬س��نگ‌آهن که‬ ‫ازجمله کاالهای اساس��ی صادر ش��ده در طول س��ال‬ ‫گذش��ته و حتی امسال بوده اس��ت‪ ،‬بیش از پیش وارد‬ ‫رکود خواهد ش��د‪ ،‬تصریح می‌کند‪ :‬همچنین شنیده‌ها‬ ‫حاکی است گمرک نیز در نظر دارد با ابالغ مصوبه‌ای‪ ،‬از‬ ‫اکسید آهن موجود در محموله‌های سنگ‌آهن صادراتی‬ ‫عوارض حداقل ‪ 5‬درصد دریافت کند‪.‬‬ ‫عض��و هی��ات مدی��ره انجم��ن س��نگ‌آهن در ادامه‬ ‫می‌افزاید‪ :‬سال‌های س��ال در این حوزه افزایش قیمتی‬ ‫نداش��تیم یا آنقدر این افزایش کم بود که برای تاجران‬ ‫هیچگاه عدد تاثیر‌گذار و پررنگی در قیمت تمام ش��ده‬ ‫محس��وب نمی‌ش��د اما از پارس��ال افزایش قیمت‌های‬ ‫ع��وارض بندری به رقم قاب��ل تاملی در صادرات تبدیل‬ ‫ش��ده و به‌ویژه برای س��نگ‌آهن که ه��ر تن آن خیلی‬ ‫پایین‌ت��ر از اقالم صادراتی دیگر اس��ت در ادامه حیات‬ ‫سنگ‌آهنی‌ها بس��یار تاثیر‌گذار بوده است‪ .‬گویی دولت‬ ‫تاکن��ون از افزایش ع��وارض بندر غفلت ک��رده و حاال‬ ‫می‌خواهد یکجا جبران کند‪.‬‬ ‫پ��روا س��لطانی می‌افزاید‪ :‬ن��ه تنها س��نگ‌آهن بلکه‬ ‫م��واد معدنی دیگر که به‌صورت فله صادر می‌ش��وند و‬ ‫همچنین فوالد و آلومینیوم که قیمت پایه‌ش��ان ارزش‬ ‫کمتری دارد از افزایش پیاپی عوارض بندری نسبت به‬ ‫مواد پتروش��یمی که ‪ 1600‬ت��ا ‪ 1700‬دالر در هر تن‬ ‫قیمت دارند‪ ،‬آسیب بیشتری خواهند دید‪.‬‬ ‫وی ادامه می‌دهد‪ :‬س��عی خواهی��م کرد با رایزنی‌ها و‬ ‫جلسات همکاری با مسئوالن این مشکل را حل کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹باالترین نرخ در حوزه خلیج‌فارس‬ ‫کارشناس��ان معتقدن��د تعیی��ن‬ ‫ع��وارض بن��دری بای��د تابعی از‬ ‫سیس��تمی پویا و سیس��تماتیک‬ ‫باش��د و از انعط��اف کاف��ی برای‬ ‫جوابگوی��ی به طیف وس��یعی از‬ ‫تغیی��رات اقتصادی‪ ،‬فناوری و ‪ ...‬برخوردار باش��د و این‬ ‫سیس��تم که برمبنای قواعد و فنون ریاضی ‪ -‬منطقی و‬ ‫اصول حس��ابداری اس��توار اس��ت‪ ،‬باید بتوان��د تعریف‬ ‫درس��تی از نقطه سربه‌س��ر برای هزینه‌ها و درآمدهای‬ ‫بنادر همراه با میزان بازگشت سرمایه قابل قبول داشته‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫اما بر اساس برآورد آنکتاد (‪ )UNCTAD‬کنفرانس‬ ‫تجارت و توس��عه سازمان ملل هزینه‌های باربری برای‬ ‫کشور‌های در حال توسعه محصور شده توسط خشکی‬ ‫در حدود ‪ 16‬درصد و برای س��ایر کش��ورهای در حال‬ ‫توس��عه در ح��دود ‪ 11‬درص��د ارزش واردات آنه��ا را‬ ‫تش��کیل می‌دهد چنین هزینه‌ای که ب��ر واردات کاال‬ ‫لو‌نقل تحمیل می‌ش��ود‪ ،‬فشار مضاعفی‬ ‫به‌وس��یله حم ‌‬ ‫را ب��ر تاج��ران تحمیل می‌کن��د و اث��رات نامطلوبی را‬ ‫ب��ر تج��ارت جهانی به هم��راه خواهد داش��ت‪ .‬آنکتاد‬ ‫اصلی‌ترین علت باال بودن نرخ حمل در کش��ورهای در‬ ‫حال توس��عه را انحصارات دولت��ی می‌داند که در این‬ ‫بخش اعمال می‌شود‪.‬‬ ‫لو‌نقل اتاق‬ ‫مس��عود دانشمند‪ ،‬عضو کمیس��یون حم ‌‬ ‫ای��ران در گفت‌وگ��و ب��ا‬ ‫درباره ع��وارض بندری‬ ‫می‌گوید‪ :‬حقوق عوارض بن��دری از دالیل تاثیرگذار بر‬ ‫لو‌نقل است و در کشورهای در حال توسعه‬ ‫هزینه حم ‌‬ ‫به مراتب باالتر از کش��ورهای توس��عه یافته است‪ .‬وی‬ ‫می‌افزای��د‪ :‬هزینه‌ه��ای بندری فقط حق��وق و عوارض‬ ‫بندری نیس��تند‪ ،‬بلکه نبود سیس��تم‌های سخت‌افزاری‬ ‫کافی در کن��ار مجهز نبودن بنادر چنین کش��ور‌هایی‬ ‫به تجهیزات الزم برای س��رویس سریع‌تر و بهتر باعث‬ ‫توقف بیشتر این کش��تی‌ها در کنار اسکله و در نتیجه‬ ‫افزایش عوارض بندری می‌شود که به دلیل معطلی در‬ ‫چنین بنادری‪ ،‬مالک کش��تی اضاف��ه هزینه‌ای مازاد بر‬ ‫نرخ واقعی حمل بر کرایه حمل خود می‌افزاید‪.‬‬ ‫وی ادام��ه می‌دهد‪ :‬حال اگر افزای��ش غیرمنتظره‌ای‬ ‫در نرخ ع��وارض بندری رخ دهد نخس��تین نتیجه‌اش‬ ‫لو‌نقل در ایران نس��بت به‬ ‫ای��ن خواهد بود که نرخ حم ‌‬ ‫سایر کشورهای حاشیه خلیج‌فارس به میزان معناداری‬ ‫بیش��تر می‌ش��ود‪ .‬در حالی که قبل از ای��ن افزایش نیز‬ ‫عوارض بن��دری ایران بین ‪ 20‬تا ‪ 80‬درصد بیش��تر از‬ ‫کشورهای مذکور بود‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه باید دید منطق مسئوالن برای‬ ‫بیش��تر کردن این تفاوت فاصله بین قیمت کشورهای‬ ‫حوزه خلیج‌فارس چیس��ت‪ ،‬اظهار می‌کن��د‪ :‬این باعث‬ ‫خواهد ش��د بر قیمت تمام ش��ده کااله��ا به‌ویژه مواد‬ ‫معدنی که وزن باال و ارزش حدود ‪ 300‬دالر در مقایسه‬ ‫ب��ا واردات ب��ا ارزش متوس��ط ‪ 1500‬دالر دارند‪ ،‬تاثیر‬ ‫مستقیمی بگذارد و آن را در بازارهای هدف غیررقابتی‬ ‫کند‪.‬‬ ‫دانش��مند با بیان اینکه هیچ قانون��ی وجود ندارد که‬ ‫مس��ئوالن س��ازمان بنادر را در می��زان و تعدد دفعات‬ ‫افزای��ش عوارض بندری مح��دود کند‪ ،‬تصریح می‌کند‪:‬‬ ‫برای خریدار کاالها‪ ،‬قیمت تمام شده کاال مهم است که‬ ‫شامل عوارض بندری نیز است و اگر واردات از کشوری‬ ‫دیگر به میزان چند سنت نیز ارزان‌تر باشد به‌طور قطع‬ ‫به س��راغ کشوری دیگر خواهد رفت‪ .‬به نظر می‌رسد به‬ ‫دالیل ذکر ش��ده باید در این افزای��ش قیمت بازنگری‬ ‫ش��ود‪ .‬عضو اتاق بازرگانی ای��ران در ادامه می‌افزاید‪ :‬در‬ ‫غیراین صورت صادر‌کننده ناچار اس��ت برای اینکه در‬ ‫یک بازار رقابتی موقعیت خود را حفظ کند‪ ،‬هزینه‌های‬ ‫اضافه‌ش��ده را از س��ود خ��ود کم کند ول��ی اگر میزان‬ ‫ص��ادرات و واردات از طریق بن��ادر جنوبی کاهش پیدا‬ ‫کند در نهای��ت درآمدهای کلی س��ازمان بنادرکاهش‬ ‫می‌یابد‪.‬‬ ‫رد پای کاهش قیمت نفت در بازار فلزات‬ ‫گ�روه مع�دن‪ :‬بازار فل�زات ب�ا کاهش ش�دید قیمت نف�ت‪ ،‬دومین‬ ‫غافلگیری خود را پس از کاهش سنگ‌آهن و به‌دنبال آن فوالد تجربه‬ ‫می‌کند‪ .‬پدی�ده‌ای که تقریبا هیچ کارش�ناس و تحلیلگر بازار آن را‬ ‫پیش‌بینی نکرده بود‪ .‬البته کاهش قیمت فلزات پایه در بازار جهانی‪،‬‬ ‫به عوامل دیگری نیز وابسته است؛ از جمله نگاه فلزات پایه به عرضه‬ ‫و تقاضا در بزرگترین بازار مصرف جهان و وضعیت صنایع این کشور‪.‬‬ ‫ولی قیم�ت نفت بر خالف تغییر و تحوالت منجر به کاهش قیمت در‬ ‫گذش�ته‪ ،‬تاثیر فوری‌تری بر این بازار گذاش�ته است‪ .‬بازار نسبت به‬ ‫آینده کوتاه‌مدت فلزات پایه خیلی‪ ،‬خوشبین نیست‪.‬‬ ‫بدبینی در بازار کرومیت‬ ‫رکود بازار سنگ‌آهن ادامه دارد‬ ‫فلز سرخ‪ ،‬شناور قعر؟‬ ‫ب��ه دلیل نب��ود عالئم��ی از بهبود‬ ‫در ب��ازار چین و نیز نامناس��ب بودن‬ ‫شرایط فوالدس��ازان این کشور و در‬ ‫نهای��ت نزدیک��ی به جش��نواره بهاره‬ ‫چینی‌ه��ا‪ ،‬کرومیت ای��ران وضعیت‬ ‫مساعدی را تجربه نمی‌کند‪.‬‬ ‫فعاالن بازار معتقدند شاید بعد از تعطیالت‪ ،‬شاهد بهبودی جزئی در تقاضای‬ ‫کرومیت داخل باش��یم البته باید امیدوار بود که ش��رایط بازار فوالد چین بعد‬ ‫از تعطیالت روند مس��اعدتری داش��ته باش��د که این موضوع می‌تواند با تاخیر‬ ‫روی بازار کروم نیز تاثیر گذارد‪ .‬تاجران کرومیت ایران می‌گویند‪ ،‬اکنون شاهد‬ ‫کاهش خرید و فروش کرومیت در داخل کشور هستیم‪.‬‬ ‫هر تن کرومیت با عیار ‪42‬درصد در بنادر چین ‪ 230‬تا ‪ 235‬دالر مورد معامله‬ ‫ق��رار می‌گیرد و بهای کرومیت ‪40‬درصد نیز هر تن س��ی‌اف‌آر چین ‪ 210‬دالر‬ ‫است‪ .‬در بندرعباس نیز هر تن کروم ‪42‬درصد ‪ 192‬تا ‪ 185‬دالر قیمت‌گذاری‬ ‫ش��ده و بهای عیار ‪40‬درص��د حدود ‪ 20‬دالر از نرخ ‪42‬درصد پایین‌تر اس��ت‪.‬‬ ‫از بازاره��ای جهانی نیز این‌گونه بر‌می‌آید که قیمت‌ه��ای فعلی فروکروم ثابت‬ ‫بوده و تقاضا همچنان ضعیف می‌ش��ود‪ .‬کارخانه‌های تولید فوالد‪ ،‬قیمت خرید‬ ‫فروکروم پرکربن خود را ثابت نگه داش��ته‌اند و این موضوع سبب شده بسیاری‬ ‫از کارخانه‌های تولیدکننده فروکربن‪ ،‬نسبت به بازار پس از تعطیالت جشنواره‬ ‫به��اره بدبین بوده و نگران��ی خود را مطرح کنند‪ .‬کارشناس��ان معتقدند ثبات‬ ‫قیمت خرید فروکروم همزمان با بهبود تقاضا می‌تواند سبب ثبات قیمت کروم‬ ‫نیز ش��ود ب��ا این حال چنانچه قیم��ت خرید فروکروم پس از جش��نواره بهاره‬ ‫کاهشی شود در بازار آتی کرومیت نیز باید شاهد نوسانات منفی بود‪.‬‬ ‫کاه��ش معامالت س��نگ‌آهن در‬ ‫ب��ازار‪ ،‬افت قیمت‌ه��ا را در روزهای‬ ‫اخیر به دنبال داش��ته است‪.‬کاهش‬ ‫تقاض��ا در بازار س��نگ‌آهن داخلی‬ ‫چی��ن همچنان ادام��ه دارد و دلیل‬ ‫این موضوع را شاید بتوان نرخ رشد‬ ‫تولید ناخالص داخلی این کش��ور و ایستادن آن در رقم ‪7/4‬درصد ذکر کرد‪.‬‬ ‫با شروع به کار بازار در روز گذشته‪ ،‬فعاالن شاهد تمایل نداشتن کارخانه‌های‬ ‫فوالدی به تهیه مواد اولیه و در نتیجه محدود شدن معامالت بودند‪.‬‬ ‫در ب��ازار وارداتی نی��ز به دلیل کاهش معامالت‪ ،‬افت بهای س��نگ‌آهن را‬ ‫مش��اهده کردیم‪ .‬قیمت‌های معامالتی در بنادر به‌طور کلی ‪ 5‬یوان به ازای‬ ‫هر تن کاهش یافت از این رو بس��یاری از فعاالن به بازگش��ایی بازار امیدی‬ ‫نداشتند‪.‬‬ ‫قیم��ت لحظه‌ای س��نگ‌آهن فاین با عیار ‪61/5‬درص��د (‪ )PB Fines‬در‬ ‫بندر کینگ دائو ‪ 480‬یوان به ازای هر تن بود و بهای کنس��انتره سنگ‌آهن‬ ‫‪66‬درصد در بندر تانگشان به ‪ 615‬یوان به ازای هر تن رسید و در این قیمت‬ ‫ثابت ماند‪ .‬همچنین قیمت تحویل فوری میلگرد کاهشی بوده است‪.‬‬ ‫براساس آمار انجمن آهن و فوالد چین‪ ،‬تولید فوالد خام فوالدسازان اصلی‬ ‫چینی در نخستین روزهای ژانویه روزانه یک‌میلیون و ‪784‬هزار و ‪ 400‬تن‬ ‫بوده که کمی باالتر از دسامبر ‪ 2014‬است‪.‬‬ ‫گفتنی است بهای سنگ‌آهن در هفته جاری قادر به تجربه صعود نیست‪.‬‬ ‫قیمت سنگ‌آهن فاین با عیار ‪62‬درصد در برخی بنادر شمالی چین به ‪500‬‬ ‫یوان رسید‪.‬‬ ‫ریزش ناگهانی قیمت مس اوایل‬ ‫هفته گذشته در بورس فلزات لندن‬ ‫موج��ب افت بیش از ‪ 1500‬تومانی‬ ‫این فل��ز در بورس کاال نس��بت به‬ ‫آخرین معامله آن در هفته گذشته‬ ‫و بازار غیررسمی این محصول شد‪.‬‬ ‫یک ماه است که انتشار اخبار منفی از بخش ساخت‌وساز امریکا و وضعیت‬ ‫نه‌چندان مثبت بخش تولید کارخانه‌های چین‪ ،‬موجب کاهش قیمت مس‬ ‫و دیگر فلزات اساس��ی شده اس��ت‪ .‬البته ناگفته نماند کاهش مجدد میزان‬ ‫خرید اوراق قرضه دولت امریکا از سوی بانک مرکزی این کشور نیز در این‬ ‫کاهش قیمت بی‌تاثیر نیس��ت‪ .‬از طرفی درست است که قیمت نفت اندکی‬ ‫اصالح شد و روند افزایشی در پیش گرفت‪ ،‬اما برای تاثیر‌گذاری در بازارهای‬ ‫کاالیی به اندکی زمان نیاز دارد؛ چرا‌که در حال حاضر بازار فلزات در مسیر‬ ‫نزولی قرارگرفته و قیمت‌ها با توجه به پارامترهای تاثیر‌گذار موجود به نظر‬ ‫می‌رسد به کف رسیده است‪.‬‬ ‫البته ثب��ات نرخ ارز و تخفیف ‪3‬درصدی ملی مس نیز به این ریزش نرخ‬ ‫در بازار داخلی بیش��تر دامن زده اس��ت؛ ولی این تاثیر ب��ه اندازه بازارهای‬ ‫جهانی نبوده؛ بنابراین برآیند قیمت بورس فلزات لندن در بازارهای داخلی‬ ‫در هفت��ه اخیر را می‌توان دلیلی برای کاهش بیش��تر قیمت پایه در بورس‬ ‫کاال به‌شمار آورد‪.‬‬ ‫با توجه به افزایش نس��بی موجودی انبارها در بیش از ‪ 3‬ماه گذش��ته به‬ ‫نظر می‌رس��د بازار م��س در جهان در هفته‌های آینده ب��ه این روند نزولی‬ ‫ادامه دهد‪.‬‬
‫شنبه ‪ 4‬بهمن ‪ 3 - 1393‬ربیع الثانی ‪ 24 -1436‬ژانویه ‪ -2015‬شماره ‪ -140‬پیاپی ‪1458‬‬ ‫نخستین قدم‬ ‫تجارت خارجی‬ ‫نیازمند زیرساخت‌ها‬ ‫نظرگاه‬ ‫محمد الهوتی‬ ‫نایب رییس کنفدراسیون صادرات‬ ‫متاس��فانه در کشور زیرساخت‌های الزم متناسب‬ ‫با رشد صادرات فراهم نشده و این یکی از مهم‌ترین‬ ‫نقطه‌ضعف‌ه��ای م��ا در بح��ث ص��ادرات اس��ت‪.‬‬ ‫درحال‌حاض��ر صادرکنندگان با موانع و مش��کالتی‬ ‫در صادرات کاال به روس��یه مواجه هستند و مسلم‬ ‫اس��ت که دولت‌ها و ملت‌ها به دنبال این هس��تند‬ ‫که وضعیت اقتصادی کش��ور را با مراودات تجاری‬ ‫افزای��ش دهند وآنچه که باید مورد توجه قرار گیرد‬ ‫این است که آیا دولت‌ها به وظایف حاکمیتی خود‬ ‫عمل کرده‌اند که امروز انتظار دارند صادرکنندگان‬ ‫از شرایط پیش آمده اس��تقبال کنند‪ .‬در نخستین‬ ‫ق��دم تجارت خارجی نیازمند زیر س��اخت‌هایی از‬ ‫قبیل بانک است تا صادرکننده وجه صادراتی خود‬ ‫را با کمترین ریس��ک دریافت کند که متاس��فانه با‬ ‫تحریم بانک مرکزی اس��تفاده از سیس��تم بانک و‬ ‫گش��ایش اعتبار برای صادرکنن��دگان ایرانی فراهم‬ ‫نیس��ت‪ .‬خریداران روس از قدیم‌االیام دنبال خرید‬ ‫جنس نس��یه بودند در حالی‌که با ش��رایط کنونی‬ ‫تاج��ران ایرانی به دنب��ال دریافت نق��دی در برابر‬ ‫تحوی��ل کاال هس��تند و اگر در این میان سیس��تم‬ ‫بانکی باش��د که از طریق گشایش ال‌سی این کار را‬ ‫انجام دهد به‌طور قطع هم خریدار روسی و هم تاجر‬ ‫ایرانی می‌توانند به راحتی اقدام به تجارت کنند‪ .‬در‬ ‫دو ماه گذش��ته قیمت روبل ت��ا ‪ ۷۰‬درصد کاهش‬ ‫یافت و به یک سوم قیمت خود رسید و صادرکننده‬ ‫هر کشوری که با روبل معامله کرده باشد امروز تنها‬ ‫‪ ۳۰‬درصد ارزش کاالی خود را دریافت می‌کند‪ .‬در‬ ‫کشورهایی که در بحث معامالت تجاری حرف اول‬ ‫را می‌زنند بانک‌ها به کمک صادرکنندگان می‌آیند‬ ‫و نرخ ارز را تضمین و بیمه می‌کنند که متاسفانه در‬ ‫ایران این امکان ب��رای صادرکنندگان ایرانی فراهم‬ ‫نیس��ت‪ .‬فرس��ودگی ناوگان حمل‌ونقل هم از دیگر‬ ‫دالی��ل تاثیرگ��ذار در این موضوع اس��ت‪ .‬در حالی‬ ‫که بیش��ترین درخواست روس��یه از ایران کاالهای‬ ‫فاسدشدنی و اغلب میوه و تره‌بار است که متاسفانه‬ ‫برای صادرات به روسیه نه کشتی برای حمل سریع‬ ‫بار داریم و نه کانتینر یخچال‌دار کافی در دسترس‬ ‫است و ریشه این مشکل نیز در تصمیم‌های دو دهه‬ ‫گذش��ته سازمان توس��عه تجارت است که به دلیل‬ ‫حمایت از تولید اجازه ورود کانتینر یخچال‌دار را به‬ ‫وارد کنندگان نداده و اگر در مقطعی هم این اجازه‬ ‫صادر ش��ده قیمت کاال آنقدر باال ب��وده که نتیجه‬ ‫آن این ش��ده که امروز ش��اهد فرسودگی سیستم‬ ‫حمل‌ونقل کش��ور هس��تیم‪ .‬در بح��ث حمل‌ونقل‬ ‫ریلی نیز مش��کالت خاص خود را شاهد هستیم و‬ ‫درس��ت اس��ت که امروز دولت‌ها عالقه به افزایش‬ ‫تج��ارت و صادرات دارند ولی متاس��فانه هنوز ابزار‬ ‫توس��عه صادرات فراهم نیس��ت و تاجران ما نیز به‬ ‫تنهایی قادر به حل مش��کل حمل‌ونقل نیستند‪ .‬با‬ ‫توجه به اینکه زیرساخت‌های توسعه صادرات هنوز‬ ‫فراهم نش��ده بنابراین نباید حضور پررنگ نداشتن‬ ‫صادر‌کنن��دگان در فرصت پیش آمده صادرات کاال‬ ‫به روس��یه را به تنبلی و بی‌توجهی بخش خصوصی‬ ‫نسبت داد‪.‬‬ ‫تک خبر‬ ‫رشد ‪24‬درصدی صادرات‬ ‫غیرنفتی در ‪10‬ماه‬ ‫گم��رک ایران عملکرد ‪۱۰‬ماه��ه تجارت خارجی‬ ‫ایران رامنتش��ر کرد‪ .‬در‪۱۰‬ماه سال‌جاری به ارزش‬ ‫‪۴۲‬میلیارد و ‪۵۸۴‬میلیون دالر انواع کاال صادر و ‪۴۳‬‬ ‫میلیارد و ‪۶۷۷‬میلیون دالر انواع کاال وارد کشورمان‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫بنابراین گ��زارش صادرات غیرنفتی کش��ورمان‬ ‫در این م��دت ‪ ۲۴/۲۱‬درصد و واردات کش��ورمان‬ ‫‪۱۵/۴۴‬درصد رش��د داش��ته اس��ت‪ .‬همچنین وزن‬ ‫کاالهای صادراتی کشورمان در این مدت ‪۸۱‬میلیون‬ ‫و‪۹۶۸‬ه��زار ت��ن و کاالهای واردات��ی ‪۳۴‬میلیون و‬ ‫‪۳۸۰‬هزار تن بوده اس��ت‪ .‬این نخستین بار است که‬ ‫گمرک ایران با بهره‌گیری از س��امانه جامع گمرکی‬ ‫آمار تجارت خارجی را در س��ریع‌ترین زمان ممکن‬ ‫اعالم می‌کند‪.‬‬ ‫‪trade@smtnews.ir‬‬ ‫تجارت‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪26‬‬ ‫دست دوم فروش‌ها پلمب می‌شوند‬ ‫کاهش بهای نفت در کمین رشد اقتصادی کانادا‬ ‫دست خیر ایران در یک شراکت تجاری‬ ‫‪7‬‬ ‫بررسی روند اجرای یک طرح جهانی و سرعت‌گیرهای موجود‬ ‫آیا پنجره واحد تجاری بار دیگر متوقف می‌شود؟‬ ‫گ�روه تج�ارت‪ :‬ش��فافیت از مهم‌تری��ن اولویت‌های دولت‬ ‫یازدهم است‪ .‬بنابراین کوچکترین نشانه از سرپیچی کردن از‬ ‫این مولفه‪ ،‬حساس��یت‌ها را بیشتر می‌کند به نحوی که انتظار‬ ‫چنین برنامه‌هایی از نهادهای کاملا دولتی نمی‌رود‪.‬‬ ‫‪ ۵‬س��الی است که دولت از طرحی به نام پنجره واحد تجاری‬ ‫س��خن گفته که هنوز به مرحله اجرایی نرس��یده و گویا تاریخ‬ ‫تکرار می‌ش��ود چرا که با شرایط موجود احتمال توقف دوباره‬ ‫این طرح وجود دارد‪ .‬اردیبهشت امسال وزیر صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت به مرکز توس��عه تجارت الکترونیک دستوری مبنی بر‬ ‫تسریع در اجرا و پیاده‌سازی کامل پنجره واحد داد تا در نهایت‬ ‫پایان اس��فند این طرح که نقش بس��زایی در رونق و توس��عه‬ ‫تجارت و همگام ش��دن با جهان دارد به بهره‌برداری برس��د ؛‬ ‫اما ش��نیده‌ها از وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت خبر از احتمال‬ ‫تعویق در افتتاح رسمی این طرح دارد‪.‬‬ ‫براس��اس ماده ‪ ۷‬قانون فضای کس��ب‌وکار؛ وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تج��ارت متولی طرح پنجره واح��د تجارت فرامرزی نکرده و تنها اجرای سیس��تم الکترونیکی گمرک بوده‪ ،‬اما به‬ ‫اس��ت‪ .‬مرکز توس��عه تجارت الکترونیک نیز بنا به درخواست گفته رییس مرکز توسعه تجارت الکترونیک‪ ،‬گمرک در عمل‬ ‫وزارتخانه متبوعش تاکنون مراحل بس��یاری از اجرای پنجره به گونه دیگر رفتار می‌کند‪ .‬گرکانی‌نژاد با اش��اره به بند ج ماده‬ ‫واحد تجاری را گذرانده است‪ .‬اما بنا بر اظهارات مسئوالن این ‪ ۲۸‬الحاق��ی الیح��ه رفع موانع تولید‪ ،‬اظهار ک��رد‪ :‬این ماده را‬ ‫مرکز به علت نبود هماهنگی و همکاری گمرک با مرکز توسعه نماین��ده دولت در مجلس یعن��ی وزارت اقتصاد و امور دارایی‬ ‫تجارت الکترونیکی طرح پنجره واحد تجاری با توقف دو ماهه ب��ه الیحه اضافه کرد ک��ه تمام قد هم از آن دف��اع می‌کند‪ .‬به‬ ‫مواجه شده است‪ .‬طرحی که می‌تواند به خوبی روال تجارت در گفت��ه وی این م��اده و این تصمیم در کار مرک��ز برای اجرای‬ ‫ایران را به‌روز کرده و البته درآمدزایی قابل توجهی نیز داش��ته پنج��ره واحد تج��اری اختالل ایجاد ک��رد‪ .‬در بند ج ماده ‪۲۸‬‬ ‫باش��د‪.‬به گفته رییس این مرکز به دلیل برخی ناهماهنگی‌ها الحاقی آمده‪« :‬مس��ئول ایجاد پنج��ره واحد موضوع ماده (‪)۷‬‬ ‫روند اجرا و نهایی کردن این طرح بسیار با کندی در حال انجام قانون بهبود مس��تمر فضای کس��ب وکار مصوب اس��فند ‪۹۰‬‬ ‫اس��ت‪ .‬مهندس محمد گرکانی نژاد به‬ ‫گفت‪ :‬در دو ماه در ام��ور گمرکی در ام��ر تجارت خارجی گم��رک ایران بوده‬ ‫اخیر فرآیند پیگیری طرح پنجره واحد تجاری به دلیل ابهامات و دس��تگاه‌های صادرکننده مجوز در امر ص��ادرات و واردات‬ ‫و همکاری نکردن برخی دستگاه‌های ذی‌ربط با مشکل مواجه و ترانزی��ت موظفن��د ظرف یک‌م��اه پس از اب�لاغ این قانون‬ ‫ش��ده است‪ .‬به گفته مسئوالن وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت نمایندگان تام‌االختیار خود را در گمرکات کشور(با تشخیص‬ ‫به عنوان متولی اجرای این طرح‪ ،‬تا حد‬ ‫گمرک ایران) مس��تقر و نسبت به صدور‬ ‫امکان مراح��ل کار را پیش برده‌ایم؛ اما گمرک بر اساس مصوبه مجوزه��ای مربوط از طریق الکترونیکی‬ ‫گم��رک ب��رای هماهنگی بیش��تر امور‬ ‫اقدام کنند‪».‬از س��وی دیگ��ر خبرهایی‬ ‫هیات وزیران فقط‬ ‫هم��کاری الزم را ندارد و به همین دلیل‬ ‫حاک��ی از هم��کاری نک��ردن گمرک با‬ ‫مسئول اجرای پنجره‬ ‫به‌ویژه با افتتاح س��امانه جامع گمرکی‬ ‫واحد فرامرزی کشوری مرکز توس��عه تجارت الکترونیک وجود‬ ‫و امضای تفاهمنامه با س��ازمان توسعه است نه ملی‪ .‬اما از نگاهی دارد به نحوی که به درخواست این مرکز‬ ‫تج��ارت؛ در روال پیاده‌س��ازی ط��رح‬ ‫برای ش��رکت در جلس��ات و هماهنگی‬ ‫دیگر‪ ،‬مسئوالن گمرک‬ ‫پنجره واحد تج��ارت فرامرزی اختالل‬ ‫بیش��تر دراین خصوص پاس��خی نداده‌‬ ‫دارند‬ ‫متفاوتی‬ ‫دیدگاه‬ ‫ایجاد کرده است‪.‬‬ ‫است‪ .‬براساس اطالعات رسیده‪ ،‬گمرک‬ ‫و درواقع به گونه‌ای‬ ‫درست در اوج پیش��رفت کار‪ ،‬گره‌ای‬ ‫ای��ران در کمیته ملی تس��هیل تجارت‬ ‫خود را مسئول این امر‬ ‫جدی��د در پنجره واحد تج��اری ایجاد‬ ‫الکترونی��ک هیچ همکاری نک��رده و از‬ ‫ش��د‪ .‬گره‌ای که بر ابهام��ات و دوگانگی‬ ‫چندی‬ ‫البته‬ ‫که‬ ‫‌دانند‬ ‫ی‬ ‫م‬ ‫دوماه پیش تاکن��ون در این کمیته‌های‬ ‫فرآینده��ا دام��ن می‌زن��د و آن ه��م‬ ‫تخصصی حضور نداشته است‪ .‬در حالی‬ ‫پیش هم با امضای‬ ‫همکاری نکردن گمرک با مرکز توسعه‬ ‫تفاهمنامه‌ای با سازمان که تم��ام دس��تگاه‌های ذی‌ربط در این‬ ‫تجارت الکترونیک به عنوان متولی اجرا‬ ‫جلسات حضور داشته و مراودات بخشی‬ ‫توسعه تجارت صحه‬ ‫و پیاده‌سازی پنجره واحد تجاری است‪.‬‬ ‫بیشتری بر آن گذاشته خود را با مرکز توسعه تجارت الکترونیک‬ ‫این در حالی اس��ت ک��ه نیمه تیر ماه‬ ‫نهایی کرده‌اند اما گمرک به عنوان بخش‬ ‫شد‬ ‫امس��ال هی��ات دول��ت با ی��ک مصوبه‬ ‫مهمی از این طرح هنوز همکاری الزم در‬ ‫به‌ش��کل عملی گم��رک را متولی این‬ ‫این زمینه را نکرده است‪.‬‬ ‫طرح کرد‪ .‬بر اساس این آیین‌نامه هیات‬ ‫‹ ‹گفته‌های متناقض در مورد حد مسئولیت گمرک‬ ‫وزی��ران؛ «در اج��رای ماده ‪ ۱۲‬قانون گمرکی‪ ،‬دس��تگاه‌های‬ ‫از گمرک نیز در حالی به نتیجه نرسید‬ ‫پیگیری‌های‬ ‫صادرکننده مجوز در امر صادرات‪ ،‬واردات و ترانزیت موظفند که گفته‌های متناقضی در این زمینه وجود دارد‪ ،‬خبرنگار ما با‬ ‫ظ��رف یک ماه نمایندگان تام‌االختی��ار خود را حداقل در ‪ ۱۰‬توجه به اهمیت موضوع به دلیل فرادستگاهی بودن آن و تاثیر‬ ‫گمرک کش��ور با تش��خیص گمرک ایران مستقر و با استفاده مهم��ی که در تجارت کش��ور دارد از گمرک نیز پیگیری‌های‬ ‫از س��امانه الکترونیک��ی مجوزه��ای مربوط را ص��ادر کنند‪ .‬الزم را انجام داد‪.‬گمرک بر اس��اس مصوبه هیات وزیران فقط‬ ‫گمرک ایران با همکاری دس��تگاه‌های اجرایی ذی‌ربط مکلف مس��ئول اجرای پنجره واحد فرامرزی کشوری است نه ملی‪.‬‬ ‫اس��ت ظرف یک سال به نهایی‌س��ازی و استقرار پنجره واحد اما از نگاهی دیگر‪ ،‬مس��ئوالن گمرک دیدگاه متفاوتی دارند و‬ ‫تج��اری فرامرزی در گمرک اقدام کند‪ ».‬همچنین براس��اس درواقع به گونه‌ای خود را مس��ئول ای��ن امر می‌دانند که البته‬ ‫م��اده ‪ ۱۲‬ام��ور گمرکی «برای تس��هیل و تس��ریع در انجام چندی پیش هم با امضای تفاهمنامه‌ای با س��ازمان توس��عه‬ ‫تش��ریفات گمرکی در مبادی ورودی و خروجی‪ ،‬نمایندگان تجارت صحه بیشتری بر آن گذاشته شد‪.‬‬ ‫وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مسئول سایر کنترل‌ها موظفند با‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت اما در این زمینه به صراحت اعالم‬ ‫‌های‬ ‫نظارت گمرک اقدام کنند‪ .‬دیگر کنترل‌ها مانند بازرسی‬ ‫کرده که براس��اس قانون‪ ،‬مرکز توس��عه تج��ارت الکترونیک‬ ‫پزشکی‪ ،‬دامپزشکی‪ ،‬گیاهی‪ ،‬اس��تانداردهای فنی و کیفیت متولی و مس��ئول اجرای طرح پنجره واحد فرامرزی اس��ت و‬ ‫باید به ش��کل هماهنگ و با نظارت گمرک س��اماندهی شود‪ .‬آنچه در گمرک پیاده‌سازی شده با پنجره واحد فرامرزی ملی‬ ‫برخی از این کنترل‌ها برای تسهیل تجارت بین‌الملل می‌تواند تفاوت دارد‪ .‬ب��ه گفته مهندس محمدرضا نعمت‌زاده‪ ،‬گمرک‬ ‫ب��ا هماهنگی قبلی به گمرک واگذار ش��ود ی��ا در مکان دیگر فقط مس��ئول اجرای پنجره واحد تجارت فرامرزی کش��وری‬ ‫به تش��خیص گمرک انجام ش��ود‪ ،‬وزارتخانه‌ها و سازمان‌های اس��ت و اجرای پنجره واحد تجاری ملی و کش��وری بر عهده‬ ‫مس��ئول این کنترل‌ها باید برای انجام س��ریع وظیفه‌ش��ان مرکز توسعه تجارت الکترونیک است‪ .‬مسئوالن مرکز توسعه‬ ‫امکانات و تسهیالت الزم را فراهم کنند‪».‬‬ ‫تج��ارت الکترونیک می‌گویند‪ :‬انتظار داری��م در کمیته ملی‬ ‫دو‬ ‫هر‬ ‫گمرک‬ ‫و‬ ‫الکترونی�ک‬ ‫‹ ‹مرکز توس�عه تجارت‬ ‫تسهیل تجاری که همه دستگاه‌ها سند بخش خود و مراودات‬ ‫مسئولند؟‬ ‫بخش��ی خود را با ما نهایی کرده‌ان��د‪ ،‬گمرک هم از آن تبعیت‬ ‫ای��ن موضوع در حالی تصویب ش��ده ک��ه درحال‌حاضر دو کن��د نه اینکه به طور جداگانه عم��ل کند‪.‬درحال‌حاضر برای‬ ‫س��ازمان مرکز توس��عه تجارت الکترونیک و گمرک ایران را اجرای پنجره واحد تجاری تکلیف با گمرک مش��خص نیست‬ ‫به طور همزمان مس��ئول طرح پنج��ره واحد می‌کند‪ .‬هرچند و ابهام��ات و دوگانگی‌هایی در این باره وجود دارد که باید دید‬ ‫مصوب��ه هیات وزیران ب��ه صراحت گم��رک را متولی این امر چرا گمرک در حرف و عمل یکی نیست‪.‬‬ ‫‹ ‹صراحت قانون و خالف آن عمل کردن‬ ‫اساس��نامه مرکز توس��عه تجارت الکترونیک در سال ‪ ۸۸‬به‬ ‫صراحت این مرکز را مس��ئول برگزاری جلس��ات و ماموریت‬ ‫در راه‌اندازی پنجره واحد تجاری کرده اس��ت‪ .‬براس��اس بند‬ ‫«د» ماده ‪ ۳‬این اساس��نامه «تسهیل تجارت از طریق استفاده‬ ‫از ابزارها‪ ،‬مدل‌ها و اس��تانداردهای تجارت الکترونیکی ملی و‬ ‫بین‌المللی و ایجاد پنجره واحد تجاری» بر عهده مرکز توسعه‬ ‫تجارت الکترونیک است‪ .‬از سویی دیگر در ماده ‪ ۸‬قانون بهبود‬ ‫مس��تمر محیط کس��ب و کار آمده‪« :‬وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت موظف است با همکاری وزارتخانه‌های امور اقتصادی و‬ ‫دارایی و جهاد کشاورزی‪ ،‬اتاق‌ها و دیگر دستگاه‌های ذی‌ربط‪،‬‬ ‫ظ��رف ‪ ۶‬م��اه پ��س از الزم‌االجرا ش��دن این قان��ون‪ ،‬فرآیند‬ ‫تج��ارت خارجی اع��م از واردات و ص��ادرات کاال و خدمات و‬ ‫صدور اس��ناد و مدارک مربوط از قبیل گواهی مبدأ‪ ،‬فرم‌های‬ ‫تجاری‪ ،‬گواهی‌های بهداش��ت و اس��تاندارد‪ ،‬اعتبار اسنادی‪،‬‬ ‫ثبت سفارش‪ ،‬پروانه گمرکی و بیمه‌نامه‪ ،‬بدون نیاز به مراجعه‬ ‫حض��وری ذی‌نف��ع را به ش��کل الکترونیک��ی درآورد‪ .‬منابع‬ ‫مالی م��ورد نیاز برای اجرای این ماده از س��رفصل‌های دولت‬ ‫الکترونیکی در بودجه‌های س��نواتی و نی��ز صرفه‌جویی‌های‬ ‫حاص��ل از بهبود فرآینده��ا و کاهش دیوان‌س��االری‪ ،‬تامین‬ ‫می‌ش��ود‪ ».‬همچنین در ماده ‪ ۷۰‬قانون برنامه پنج‌س��اله نیز‬ ‫آمده‪« :‬در مورد آن دسته از فعالیت‌های اقتصادی که نیازمند‬ ‫اخذ مجوز از دس��تگاه‌های متعدد هستند‪ ،‬دستگاه‌های اصلی‬ ‫موض��وع فعالیت‪ ،‬وظیفه مدیریت یکپارچه‪ ،‬هماهنگی و اداره‬ ‫ام��ور اخذ و تکمی��ل و صدور مجوز را بر عهده خواهد داش��ت‬ ‫و از طری��ق ایج��اد پنجره واحد به ش��کل حقیقی یا در فضای‬ ‫مجازی یا مش��ارکت س��ایر دس��تگاه‌های مرتبط به گونه‌ای‬ ‫اق��دام می‌کند که ضمن رعایت اصل همزمانی صدور مجوز از‬ ‫زمان پیش‌بینی‌شده در قانون نحوه اجرای سیاست‌های کلی‬ ‫اصل ‪ ۴۴‬قانون اساس��ی تجاوز نکن��د‪ .‬در ایجاد فرآیند پنجره‬ ‫واحد دس��تگاه‌های فرعی صدور مجوز موظفند نسبت به ارائه‬ ‫خدمات از طریق استقرار نماینده تام‌االختیار در محل پنجره‬ ‫واح��د یا در فض��ای مجازی اقدام کنند و هم��کاری الزم را به‬ ‫عمل آورند‪ ».‬بنابراین با همین مواد قانونی به صراحت متولی‬ ‫ارجای پنجره واحد تجاری مشخص شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹مصوبه‌ای که از صحن خارج شد‬ ‫با پیگیری‌های مس��ئوالن وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫برای رفع ابهامات و هماهنگ‌س��ازی بیش��تر با سایر مقررات‬ ‫در این زمینه و بررس��ی دوباره بخ��ش پنجره واحد تجاری در‬ ‫م��اده ‪ ۲۸‬الحاق��ی الیحه رفع موانع تولید که ب��ا اصرار و دفاع‬ ‫وزارت اقتص��اد و گمرک به عنوان زیر مجموعه این وزارتخانه‬ ‫در کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس تصویب شده‬ ‫بود‪ ،‬این موضوع دوباره از صحن خارج شد و به این کمیسیون‬ ‫برگشت‪ .‬به گفته مسئوالن مرکز توسعه تجارت نیز‪ ،‬مجلس در‬ ‫این میان معتقد است هرآنچه دولت مطرح می‌کند را بررسی‬ ‫و در نهای��ت تصویب می‌کنند‪ .‬این در حالی اس��ت که نماینده‬ ‫دولت در مجلس در ای��ن امر وزارت اقتصاد بوده که گمرک را‬ ‫مس��ئول کرد و این س��ازمان دخیل در تجارت خارجی نیز با‬ ‫خط مش��ی خود و ب��دون در نظرگرفتن نظ��ارت مرکز رفتار‬ ‫کرده اس��ت‪.‬از س��ویی دیگر‪ ،‬گرکانی نژاد رییس مرکز توسعه‬ ‫تجارت الکترونیک اظهار کرد‪ :‬این طرح در حالی متوقف شده‬ ‫ک��ه ما تمام تالش‌مان برای اجرای کامل این طرح با مش��کل‬ ‫مواجه شد‪ .‬هرچند از تولیت گمرک در این طرح هم استقبال‬ ‫می‌کنیم اما انتظار داریم هماهنگی و همکاری با مرکز داشته‬ ‫باش��د چرا که رفتار گمرک به‌ش��کل عملی پیش��رفت پنجره‬ ‫واحد را به عنوان یک زنجیره بر هم زده اس��ت‪ .‬وی در پایان از‬ ‫زحمات گمرک در خصوص الکترونیکی ش��دن امور گمرکی‬ ‫برای تس��هیل فرآیندهای تجاری که ج��زو وظایف ذاتی این‬ ‫سازمان است تقدیر و تشکر کرد‪.‬‬ ‫چهره‌ها و نظرها‬ ‫خط کشتیرانی به کمک‬ ‫توسعه تجاری آمد‬ ‫غالمحسین شافعی‬ ‫رییس اتاق بازرگانی ایران‬ ‫برق��راری خط کش��تیرانی بین چابه��ار و بمبئی‬ ‫هندوستان در حالی یک ضرورت محسوب می‌شود‬ ‫ک��ه این خط کش��تیرانی می‌توان��د تحول عظیمی‬ ‫در توس��عه رواب��ط منطقه و دو کش��ور ایجاد‌کند‪.‬‬ ‫برقراری این خط کشتیرانی در کنار کریدور شمال‬ ‫– جنوب و شرق به غرب و مسیر ریلی کشور زمینه‬ ‫افزایش مبادالت بین دو کش��ور است‪ .‬این بهترین‪،‬‬ ‫کوتاه‌ترین و اقتصادی‌ترین راه برای صدور کاالهای‬ ‫هندی به آس��یای میانه‪ ،‬قفقاز و اروپاست‪ .‬تاجران‬ ‫ایرانی و هندی می‌توانند با سرمایه‌گذاری مشترک‬ ‫زمین��ه صدور کااله��ای هندی نظی��ر ادویه‪ ،‬برنج‪،‬‬ ‫چ��ای و دیگر کاالها را به افغانس��تان فراهم کنند‪.‬‬ ‫در قرن آینده آس��یا محور اقتص��اد جهانی خواهد‬ ‫بود‪ .‬برهمین اساس ایران و هند به عنوان دو کشور‬ ‫بزرگ منطقه می‌توانند نقش مهمی در گس��ترش‬ ‫روابط تجاری منطقه ایفا کنند‪.‬‬ ‫در حالی که توانمندی‌های دو کش��ور باالس��ت‪،‬‬ ‫میزان مبادالت دو کشور با توجه به توانمندی‌های‬ ‫ای��ران و هند ناچیز اس��ت‪ .‬به عب��ارت دیگر میزان‬ ‫مب��ادالت تجاری ای��ران با هندوس��تان حدود ‪۱۶‬‬ ‫میلیارد دالر عنوان می‌ش��ود که ح��دود ‪ 6‬میلیارد‬ ‫دالر از ای��ن میزان به ص��ادرات غیرنفتی اختصاص‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫در عین حال مش��کالت مرب��وط به صدور روادید‬ ‫از موانع توس��عه روابط تجاری با هند است که این‬ ‫مشکالت به سفیر هند در تهران و مسئوالن هندی‬ ‫منعکس شده است‪.‬‬ ‫همچنین محدود ش��دن معامالت تجاری با هند‬ ‫به یک بانک این کش��ور از دیگر مش��کالت توسعه‬ ‫روابط تجاری دو کشور است و باید تعداد بانک‌های‬ ‫هندی ب��رای نقل‌وانتق��ال پول بین ای��ران و هند‬ ‫افزایش یابد‪.‬‬ ‫ب��ا وجود محدودیت‌ها و تحریم‌ها هندوس��تان از‬ ‫جمله کشورهایی بود که روابط تجاری با این کشور‬ ‫نه تنها کاه��ش نیافت بلکه با افزایش قابل توجهی‬ ‫مواجه ش��د‪ .‬به‌عالوه هندوس��تان به لح��اظ تنوع‪،‬‬ ‫وس��عت و جمعیت نقش مهم��ی در اقتصاد منطقه‬ ‫ایفا می‌کند‪.‬‬ ‫یاد ترکمنچای‬ ‫زنده شد‬ ‫محمد حسین برخوردار‬ ‫رییس مجمع واردات‬ ‫موافقتنامه تجارت ترجیحی ایران و ترکیه در حالی‬ ‫به قرارداد ترکمنچای ش��بیه است یعنی این مسئله‬ ‫به ذهن متبادر می‌ش��ود در ش��رایطی که کش��ور با‬ ‫بحران بی‌آبی مواجه اس��ت‪ ،‬آیا صالح است کاالهای‬ ‫کش��اورزی مش��مول تعرف��ه ترجیحی باش��د‪ .‬بحث‬ ‫برقراری تعرفه ترجیحی می��ان ایران و ترکیه‪ ،‬بحث‬ ‫جدید و غیرمنتظره‌ای نیست و به دلیل آثار و تبعاتی‬ ‫که بر بخش تولید و تجارت دو کش��ور وارد می‌کند‪،‬‬ ‫حداقل بیش از یک دهه است که در رابطه با جزئیات‬ ‫و کم و کیف آن مباحث مختلف طرح می‌شود‪.‬‬ ‫یکی از موارد مهمی که س��بب شده بحث برقراری‬ ‫تعرف��ه ترجیحی میان ایران و ترکیه طوالنی ش��ود‪،‬‬ ‫لیست مورد نظر کاالهای دو کشور بود و اتفاقا امروز‬ ‫آنچه که برای تجار ایرانی ش��وک‌آور اس��ت‪ ،‬لیست‬ ‫کاالهای ایرانی مشمول این طرح است‪.‬‬ ‫به‌طور کل��ی در بحث تعرفه ترجیح��ی هر یک از‬ ‫طرفین‪ ،‬منافع بنگاه‌های تولیدی خودش��ان را لحاظ‬ ‫می‌کنن��د تا زمینه برای ص��ادرات کاالهایی که برای‬ ‫کش��ور مبدا ارزش‌افزوده بیش��تری ایج��اد می‌کند‪،‬‬ ‫هموارتر شود‪.‬‬ ‫لیس��ت کاالهای مشمول تعرفه ترجیحی با ترکیه‪،‬‬ ‫یادآور قرارداد ترکمنچای است‪.‬‬ ‫تعرفه ترجیحی باید محرک چرخ تولید باشد‪ .‬لیست‬ ‫ترک‌ها کاملا ملاحظات ریز و درش��ت صنعت‌شان را‬ ‫در بر گرفته است‪ ،‬اما لیست کاالهای ما بسیار ضعیف‬ ‫و فاقد کاالهای صنعتی است‪ .‬بدون شک همه فعاالن‬ ‫اقتصادی از عقد قراردادهای تجاری میان کشورمان‬ ‫با کش��ورهای دیگر و به‌ویژه با کش��ورهای همسایه‬ ‫استقبال می‌کنند و آن را نشات گرفته از دیپلماسی‬ ‫قوی اقتصادی دولت محترم تعبیر می‌کنیم‪.‬‬ ‫اما موضوع این است که در تعیین لیست کاالهای‬ ‫مش��مول قراردادهای دوجانب��ه باید به گونه‌ای عمل‬ ‫ش��ود که منافع اقتصادی کش��ور قربانی تصمیمات‬ ‫غیراقتصادی نشود‪.‬‬ ‫ضمن اینکه جای کاالهای صنعتی ایرانی در لیست‬ ‫خالی است‪.‬‬ ‫منبع‪:‬تسنیم‬
‫یادداشت‬ ‫بازارهای هدف‬ ‫قربانی منافع‬ ‫کوتاه‌مدت‬ ‫اسداهلل عسگراوالدی‬ ‫رییس اتاق بازرگانی ایران و چین‬ ‫چین با صادرات بیش از ‪2‬هزار و ‪150‬میلیارد دالری‬ ‫در سال به تمام کشورهای دنیا نمی‌تواند صادرکننده‬ ‫محص��والت بی‌کیفیت به بازارهای جهانی باش��د زیرا‬ ‫کش��ورهای توسعه‌یافته به هیچ عنوان حاضر به خرید‬ ‫محصوالت بی‌کیفیت و فاقد اس��تاندارد نخواهند بود‪.‬‬ ‫در ایران ه��رگاه نام کاالی چینی به گوش می‌رس��د‬ ‫بالفاصله مردم یاد کاالهای بی‌کیفیت چینی می‌افتند‬ ‫ش��اید به علت این اس��ت مدت زمان اس��تفاده از آن‬ ‫کاالی ارزان��ی ک��ه خریداری کرده‌اند ب��ه یک ماه نیز‬ ‫نرس��یده اس��ت و همین امر موجب ش��ده تا مردم و‬ ‫مصرف‌کنن��دگان ایران��ی همواره کااله��ای چینی را‬ ‫به عنوان کاالهای بی‌کیفیت بشناس��ند‪ .‬در ش��رایطی‬ ‫که بیش��تر کاالهای چینی وارد ش��ده ب��ه ایران فاقد‬ ‫کیفیت اس��ت شاید به این نتیجه رس��یده باشیم که‬ ‫این کش��ور تنها تولیدکنن��ده محصوالت بی‌کیفیت و‬ ‫فاقد استاندارد اس��ت و در عرصه تولیدات بی‌کیفیت‬ ‫نی��ز تبحر خاص��ی دارد اما مهم‌ترین نکته این اس��ت‬ ‫که آیا کش��ورهای توسعه‌یافته حاضر به خرید اجناس‬ ‫بی‌کیفی��ت از چین خواهند بود؟ آنچه مس��لم اس��ت‬ ‫اینک��ه چین به هی��چ عنوان تولیدکنن��ده محصوالت‬ ‫بی‌کیفی��ت نیس��ت زیرا اگ��ر چنین ب��ود نباید تمام‬ ‫بازار‌های کشورهای اروپایی و امریکایی مملو از اجناس‬ ‫چینی با کیفیت و مرغوب باش��د یا اینکه شرکت‌های‬ ‫ب��زرگ بین‌المللی حاضر به راه‌ان��دازی خط تولید در‬ ‫چین می‌شدند تا با برند خود در چین کاال تولیدکنند‪.‬‬ ‫در این کش��ور از یک کاال ب��ا کیفیت‌ها و قیمت‌های‬ ‫متفاوت تولید می‌ش��ود و متاس��فانه واردکنندگان ما‬ ‫برای کسب سود بیشتر اقدام به خرید بی‌کیفیت‌ترین‬ ‫محص��والت چین��ی می‌کنند البت��ه آنان ب��ه خوبی‬ ‫می‌دانن��د که این کااله��ا فاقد کیفیت‌‪ ،‬اس��تاندارد و‬ ‫مرغوبیت هس��تند‪ .‬متاس��فانه بی‌توجهی به نیاز مردم‬ ‫و تاکی��د بر حفظ س�لامت مصرف‌کنن��دگان یکی از‬ ‫مهم‌ترین معضالتی اس��ت که م��ا در عرصه واردات و‬ ‫ص��ادرات بارها و بارها آن را تجربه کرده‌ایم‪ .‬بس��یاری‬ ‫از صادرکنندگان ایرانی به خاطر کس��ب س��ود بیشتر‬ ‫و آن��ی اقدام ب��ه توزیع محص��والت بی‌کیفیت و فاقد‬ ‫اس��تاندارد می‌کنند و همین امر موجب می‌شود تا ما‬ ‫بازار بسیاری از کاالها را به سرعت از دست بدهیم زیرا‬ ‫حفظ س�لامت مصرف‌کنندگان همواره در کشورهای‬ ‫مختلف مورد توجه اس��ت و کس��ی حاضر به غفلت از‬ ‫این موضوع نیس��ت‪ ،‬بنابراین ایران بازارهای صادراتی‬ ‫خود را به این دلیل در اس��رع وقت از دست می‌دهد‪.‬‬ ‫همی��ن تجربه را نیز در عرص��ه واردات داریم تا جایی‬ ‫ک��ه اکثر واردکنندگان ایرانی هنگام خرید محصوالت‬ ‫خارجی تالش می‌کنن��د بی‌کیفیت‌ترین و ارزان‌ترین‬ ‫کاال را خریداری کنند تا بدین طریق س��ود بیش��تری‬ ‫در کوتاه‌م��دت به دس��ت بیاورن��د و از آنجایی که در‬ ‫س��ال‌های اخیر چین عمده‌ترین کش��ور تامین‌کننده‬ ‫کاالهای وارداتی ایران بوده‪ ،‬همین اقدام واردکنندگان‬ ‫موجب شده تا نام چین بالفاصله در ذهن مردم با واژه‬ ‫بی‌کیفیت مترادف ش��ود و این درحالی است که باید‬ ‫نام تولیدکنن��دگان و واردکنندگان ایرانی هم‌ردیف و‬ ‫مترادف با واژه بی‌کیفیت قرار بگیرد‪ .‬من ‪30‬سال است‬ ‫که تجارت می‌کنم و در این س��ال‌ها تجارت برای من‬ ‫حکم عبادت را داش��ته زیرا ص��ادرات کاال را جهاد در‬ ‫راه خ��دا می‌دانم اما یکی از نکاتی که در تجارت نباید‬ ‫از آن غفلت کنیم این است که از یکسو نباید به‌خاطر‬ ‫منافع کوتاه‌مدت اخالقیات در تجارت را از بین ببریم‬ ‫و ازسوی دیگر کس��ب منافع کوتاه‌مدت نباید موجب‬ ‫ش��ود تا ما روابط اقتصادی بلندمدت خود را از دست‬ ‫بدهیم‪.‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫ماکارونی گران شد‬ ‫مه��دی آثاریان‪ ،‬رییس انجم��ن صنعت ماکارونی از‬ ‫ثب��ات قیمت این محصول خبر می‌دهد و ادعا می‌کند‬ ‫پس از افزای��ش قیمت آرد به دلیل برهم‌نزدن تنظیم‬ ‫بازار‪ ،‬قیم��ت ماکارونی را تغییر نداده‌ایم‪ .‬به گفته وی‬ ‫باوجود اینکه در‌ح��ال حاضر تولید‌کنندگان ماکارونی‬ ‫متحمل زیان می‌ش��وند قرار ش��ده است تا پایان سال‬ ‫تغییری در قیمت ماکارونی انجام نش��ود و قیمت‌های‬ ‫ت باوجود‬ ‫جدید از فروردین ابالغ ش��وند‪ .‬گفتنی اس�� ‌‬ ‫ادعای آثاریان مبنی‌ب��ر ثبات قیمت ماکارونی‪ ،‬قیمت‬ ‫این محصول در نشان‌ها(برند) و وزن‌های مختلف ‪15‬‬ ‫تا ‪20‬درصد افزایش یافته اس��ت‪ .‬به گفته فروشندگان‬ ‫قیمت ماکارونی در اندازه و نش��ان‌ها(برند) متفاوت از‬ ‫آذرم��اه افزایش یافته‪ ،‬به‌طوری ک��ه قیمت ماکارونی‬ ‫‪‌700‬گرم��ی ‪2400‬توم��ان و ماکارون��ی ‪500‬گرم��ی‬ ‫‪1850‬تومان اس��ت‪ .‬قب��ل از افزایش قیمت‪ ،‬ماکارونی‬ ‫‪ 700‬گرم��ی ‪ 2000‬توم��ان و ماکارون��ی ‪500‬گرمی‬ ‫‪1600‬تومان در بازار عرضه می‌شد‪.‬‬ ‫‪8‬‬ ‫بازار و اصناف‬ ‫شنبه ‪ 4‬بهمن ‪ 3 - 1393‬ربیع الثانی ‪ 24 -1436‬ژانویه ‪ -2015‬شماره ‪ -140‬پیاپی ‪1458‬‬ ‫‪trade@smtnews.ir‬‬ ‫هشدار به عرضه‌کنندگان لباس‌های «تاناکورا»‬ ‫دست دوم فروش‌ها پلمب می‌شوند‬ ‫ملیح�ه خورده‌پ�ا ‪ -‬گ�روه تج�ارت‪:‬‬ ‫اتیکت‌های نصب شده پشت ویترین مغازه و‬ ‫قیمت‌های عجیب و غریب‪ ،‬هر عابری را برای‬ ‫دقایقی میخکوب و وادار به تماش��ا می‌کند‪.‬‬ ‫نگاه‌های همراه با تعج��ب و کنجکاوی وارد‬ ‫فروش��گاه می‌شوند تا علت این ارزان‌فروشی‬ ‫را پیدا کنند؛ اما قبل از اینکه پاس��خ سوال‬ ‫خویش را بیابند‪ .‬بوی‌بد‪ ،‬ظاهر به‌ هم ریخته‬ ‫فروش��گاه و ویترین‌ها و لباس‌های کهنه و‪...‬‬ ‫تازه‌واردان را از فروشگاه خارج می‌کند‪.‬‬ ‫نخس��تین اق��دام ج��دی ب��رای مقابله با‬ ‫واردات پوشاک دس��ت دوم و عرضه آنها در‬ ‫بازار‪ ،‬در س��ال ‪ 86‬بود‪ .‬در آن ایام ابوالقاسم‬ ‫ش��یرازی‪ ،‬رییس اتحادیه پوش��اک فروشان‬ ‫اع�لام کرد ک��ه لباس‌ه��ای دس��ت دوم و‬ ‫تاناکورا از واحدهای صنفی و فروش��گاه‌های‬ ‫س��طح ش��هر جمع آوری می‌شوندوهشدار‬ ‫دادک��ه از این پ��س هیچ‌ی��ک از واحد‌های‬ ‫صنفی و فروش��گاه‌ها حق عرضه لباس‌های‬ ‫دس��ت دوم و تاناک��ورا را ندارند‪ .‬وی با بیان‬ ‫اینک��ه ‪ 10‬گروه در دو نوب��ت صبح و عصر‪،‬‬ ‫واحد‌های صنفی پوش��اک تهران را بازرسی‬ ‫خواهن��د کرد‪ ،‬تاکید کرد که این اقدام برای‬ ‫جلوگی��ری از ف��روش پوش��اک نامتعارف و‬ ‫اس��تفاده از بارکد انجام می‌شود‪ .‬شیرازی با‬ ‫بی��ان این مطلب که لباس‌های دس��ت دوم‬ ‫ناق��ل بیماری‌های خطرناک هس��تند گفته‬ ‫ب��ود واردکنن��دگان بی‌نام و نش��ان و فاقد‬ ‫صالحیت‪ ،‬مس��ئول واردات پوشاک تاناکورا‬ ‫و اس��توک اروپایی هس��تند ک��ه این عده با‬ ‫واردات قاچاق و پخش پوش��اک وارداتی در‬ ‫مناطق جنوبی ش��هر‪ ،‬به توزیع این اجناس‬ ‫در بازار اقدام می‌کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹وزیر بهداشت خواستار مقابله شد‬ ‫‪ 8‬س��ال از آن دوران می‌گذرد و طرح‌های‬ ‫آن روز هنوز به اجرا نرسیده است‪ .‬از زمانی‬ ‫که اتحادیه پوش��اک خواس��تار اجرای طرح‬ ‫ضربت��ی برای مقابل��ه با عرض��ه لباس‌های‬ ‫دست دوم ش��د‪ ،‬هیچ توفیقی در این عرصه‬ ‫کسب نشده اس��ت‪ .‬این‌بار مهدی قاضی‌زاده‬ ‫هاش��می وزیر بهداش��ت دولت تدبیر و امید‬ ‫خواس��تار ممنوعیت عرضه پوش��اک دست‬ ‫دوم و تاناکورا ش��د‪ .‬وزیر بهداش��ت با تاکید‬ ‫برممنوعی��ت فروش لباس‌های دس��ت دوم‬ ‫گفت‪« :‬برای مقابله با عرضه پوش��اک دست‬ ‫دوم باید وزارت صنعت‪ ‌،‬معدن و تجارت نیز‬ ‫به پلمب و ممنوعیت فعالیت این واحدهای‬ ‫صنفی خواهیم شد‪.‬‬ ‫‹ ‹ضرورت مبارزه با تجارت زیرزمینی‬ ‫با م��ا همراهی کند تا بتوانی��م قانون مقابله‬ ‫ب��ا ممنوعیت عرضه لباس‌های دس��ت دوم‬ ‫را اجرای��ی کنیم‪ ».‬همچنی��ن کاظم ندافی‬ ‫مدی��رکل مرکز س�لامت وزارت بهداش��ت‬ ‫درب��اره اس��تفاده از لباس‌های دس��ت دوم‬ ‫اظهار کرد‪« :‬وزارت بهداش��ت هیچ مجوزی‬ ‫برای عرضه لباس‌های دست دوم معروف به‬ ‫تاناکورا ص��ادر نمی‌کند‪ ،‬این لباس‌ها قاچاق‬ ‫هس��تند و مس��ئول جلوگیری از عرضه این‬ ‫اقالم س��تاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز است‬ ‫که باید با همکاری نی��روی انتظامی جلوی‬ ‫عرض��ه این کاالهای قاچاق را بگیرند‪ .‬ضمن‬ ‫اینکه بر اس��اس قانون حج��اب و عفاف نیز‬ ‫عرض��ه این ن��وع لباس‌ها در کش��ور ممنوع‬ ‫است‪».‬‬ ‫‹ ‹مردم لباس دست دوم نخرند‬ ‫در همی��ن حال علی‬ ‫فاضل��ی ریی��س اتاق‬ ‫اصن��اف ای��ران ب��ا‬ ‫درخواس��ت از مردم‬ ‫برای استفاده نکردن‬ ‫از پوش��اک دس��ت دوم نیز گفت‪« :‬پوشاک‬ ‫دس��ت دومی که از کانال قاچاق وارد کشور‬ ‫می‌ش��وند و در س��طح ش��هر به‌ص��ورت‬ ‫دست‌فروشی یا در واحدهای بدون پروانه به‬ ‫ف��روش می‌رس��نداما این واحدها ازس��وی‬ ‫بازرسی تهران شناسایی شده و به‌طور قطع‬ ‫با آنها برخورد خواهد شد‪ ».‬وی از شناسایی‬ ‫و پلمب واحدهای فروش پوشاک دست دوم‬ ‫خب��ر داده و افزود‪« :‬هرچند بازرس��ان ما به‬ ‫طور متناوب در س��طح شهر حضور دارند و‬ ‫برخ��ی از واحد‌ه��ای متخل��ف را نیز پلمب‬ ‫کرده‌اند اما تعداد بازرس��ان م��ا به اندازه‌ای‬ ‫نیس��ت که همه بنگاه‌ها را زیر‌پوش��ش خود‬ ‫قرار دهند‪».‬‬ ‫رییس اتاق اصناف ایران با بیان اینکه فروش‬ ‫پوش��اک دس��ت دوم موج��ب بیماری‌های‬ ‫پوستی برای مردم ش��ده است‪ ،‬تاکید کرد‪:‬‬ ‫«پوش��اک دس��ت دومی که از کانال قاچاق‬ ‫وارد کش��ور می‌ش��وند و در س��طح شهر به‬ ‫صورت دست فروشی و یا در واحدهای بدون‬ ‫پروانه به فروش می‌رسند‪ .‬این گروه از سوی‬ ‫بازرس��ی تهران شناس��ایی و با آنها برخورد‬ ‫خواه��د ش��د‪ ».‬در نهایت فاضل��ی از مردم‬ ‫خواس��ت تا از دس��ت فروش��ان و واحدهای‬ ‫بدون پروانه کاالیی را خریداری نکنند‪.‬‬ ‫‹ ‹همه اخطار گرفته‌اند‬ ‫اما ابوالقاسم شیرازی‬ ‫ریی��س اتحادی��ه‬ ‫پوشاک نیز این روزها‬ ‫دوباره سخت مشغول‬ ‫اج��رای طرح‌ه��ای‬ ‫ضربتی برای مقابله با عرضه پوش��اک دست‬ ‫با اشاره‬ ‫دوم است‪ .‬وی در گفت‌وگو با‬ ‫به همکاری دس��تگاه‌های نظارتی با اتحادیه‬ ‫پوش��اک ب��رای مقابله ب��ا ممنوعیت فروش‬ ‫لباس‌ه��ای دس��ت دوم گف��ت‪« :‬ب��ه تمام‬ ‫واحدهای صنفی عرضه‌کننده پوشاک دست‬ ‫دوم اخط��ار داده‌ایم‪ ».‬ش��یرازی با بیان این‬ ‫مطلب که درحال حاضر بیش از ‪ 220‬واحد‬ ‫صنفی عرضه‌کننده پوش��اک دست دوم در‬ ‫سطح ش��هر تهران فعال هستند‪ ‌،‬افزود‪« :‬در‬ ‫مرحله نخست بازرس��ی‌ها و مقابله با عرضه‬ ‫پوش��اک دس��ت دوم اق��دام به شناس��ایی‬ ‫واحده��ای صنفی عرضه‌کنن��ده این نوع از‬ ‫البسه کردیم‪.‬‬ ‫برخ��ی از واحده��ای صنف��ی عرضه‌کننده‬ ‫لباس‌های تاناکورا فاقد پروانه کسب هستند‪.‬‬ ‫ما در گام نخست برای مقابله با فعالیت آنها‬ ‫اقدام ب��ه پلمب واحدها کردی��م که پس از‬ ‫پلم��ب‪ ،‬صاحبان این واحدها ب��ا مراجعه به‬ ‫اتحادی��ه و دادن تعهد برای دریافت مجوز و‬ ‫توقف فروش لباس‌های دست دوم توانستند‬ ‫بار دیگر فعالیت خود را آغاز کنند‪ ».‬شیرازی‬ ‫خاطرنشان کرد‪« :‬با توجه به زیان‌هایی که‬ ‫با پلم��ب ک��ردن واحدهای صنف��ی عرضه‬ ‫پوشاک دس��ت دوم به صاحبان این واحدها‬ ‫تحمیل می‌ش��ود؛ ما از شیوه تغییر تدریجی‬ ‫کاالهای عرضه ش��ده‪ ،‬اس��تفاده کردیم ‪.‬به‬ ‫عبارتی؛ دیگ��ر صاحبان ای��ن واحدها ملزم‬ ‫شده‌اند تا پایان سال به عرضه لباس‌های نو‬ ‫بپردازند‪ .‬البته ای��ن تغییرات باید به صورت‬ ‫تدریجی انجام شود و بازرسی‌های ما حاکی‬ ‫از ای��ن واقعیت اس��ت که تاکن��ون لباس نو‬ ‫جایگزین ‪ 30‬درصد از پوشاک دست دومی‬ ‫ش��ده که در ای��ن واحده��ای صنفی عرضه‬ ‫می‌شد‪ ».‬به گفته شیرازی‪ ،‬باید تا شب عید‬ ‫تمام فروشگاه‌های عرضه‌کننده لباس دست‬ ‫دوم به فروش��گاه‌هایی برای عرضه لباس نو‬ ‫تبدیل ش��وند زیرا در غیر این صورت ناچار‬ ‫نخع��ی‪،‬‬ ‫عب��اس‬ ‫مدیرکل برنامه‌ریزی‬ ‫دستگاه‌های اقتصادی‬ ‫س��تاد مرکزی مبارزه‬ ‫با قاچاق کاال و ارز نیز‬ ‫ب��ا ابراز نگرانی از رش��د قارچ‌گونه واحدهای‬ ‫فاق��د مجوز و عرض��ه و ف��روش لباس‌های‬ ‫دس��ت دوم معروف به تاناک��ورا گفت‪« :‬این‬ ‫عده‪ ،‬ارز کش��ور را صرف خری��د لباس‌های‬ ‫کهنه کش��ورهای دیگر می‌کنند و به تولید‬ ‫داخلی و شخصیت ایرانی لطمه می‌زنند‪».‬‬ ‫به گفته وی در س��ال‌های گذش��ته بخش‬ ‫کوچکی از لباس‌های دس��ت دوم از ش��رق‬ ‫کش��ور وارد می‌ش��د اما در س��ال‌های اخیر‬ ‫این موضوع به یک تج��ارت زیرزمینی بدل‬ ‫شده است‪ .‬مدیرکل برنامه‌ریزی دستگاه‌های‬ ‫اقتصادی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال‬ ‫و ارز از مس��ئوالن وزارت بهداش��ت‪ ،‬ات��اق‬ ‫اصناف‪ ،‬سازمان حمایت و تعزیرات حکومتی‬ ‫خواست که اقدامات بازدارنده خود را در دو‬ ‫بخش پیشگیرانه و مقابله‌ای در مدت یک‌ماه‬ ‫آینده تکمیل کنند‪.‬‬ ‫نخعی معتقد است؛ با وجود اینکه مجوزی‬ ‫برای واردات این گونه اقالم صادر نمی‌شود‪،‬‬ ‫از س��ال گذش��ته تاکنون ده‌ها واحد صنفی‬ ‫جدی��د به عرض��ه این نوع کااله��ای قاچاق‬ ‫می‌پردازن��د و ای��ن درحالی اس��ت که آمار‬ ‫اش��خاص مبتال به بیماری‌های پوس��تی به‬ ‫اطالع مردم نمی‌رس��د‪.‬این مقام مس��ئول با‬ ‫اش��اره به تمدید نکردن مهلت ادامه فعالیت‬ ‫واحدهای��ی ک��ه اق��دام به ف��روش و عرضه‬ ‫لباس‌های دس��ت دوم می‌کنند‪ ،‬متذکرشد‪:‬‬ ‫در جلس��ه‌ای که ب��ا حض��ور نمایندگانی از‬ ‫وزارت بهداش��ت‪ ،‬ات��اق اصن��اف‪ ،‬س��ازمان‬ ‫حمایت‪ ،‬اتحادیه پوش��اک و ناجا برگزار شد‪،‬‬ ‫مقرر شد به تمام فروشندگان این نوع کاالها‬ ‫اخطار الزم داده ش��ود و واحدهای صنفی به‬ ‫اخذ پروانه کس��ب لباس‌فروش��ی(نو) دعوت‬ ‫ش��وند و در صورت امتن��اع و پس از مهلت‬ ‫قانون��ی براب��ر قان��ون نظام صنفی‪ ،‬اس��امی‬ ‫واحدهای متخل��ف به اداره نظارت بر اماکن‬ ‫عمومی ناجا اعالم تا نسبت به پلمب قانونی‬ ‫واحدهای متخلف اقدام شود‪.‬‬ ‫گشتی در بازار پوشاک‬ ‫مرغ همسایه غاز است‬ ‫گروه تجارت‪ :‬از میدان تجریش تهران ش��روع می‌کنیم‪.‬‬ ‫در یکی از پاس��اژهای پر زرق و برق ک��ه تقریبا به تازگی‬ ‫باز ش��ده‪ ،‬قیمت هیچ‌کدام از لباس‌ه��ا کمتر از ‪ ۱۵۰‬هزار‬ ‫تومان نیس��ت‪ .‬روی بیش��تر لباس‌ه��ا مارک‌های خارجی‬ ‫ی که در بسیاری از موارد تولید‬ ‫نصب شده است‪ .‬لباس‌های ‌‬ ‫ایران هستند و به گفته فعاالن بازار فقط لیبل‌های حاوی‬ ‫نش��ان‌(برند)های خارجی دارند! کمی پایین‌تر از تجریش؛‬ ‫در پاس��اژی نزدیک به پ��ارک ملت ه��م قیمت‌ها تفاوت‬ ‫زیادی با پاس��اژ قبلی ندارد اما می‌ش��ود لباس‌هایی کمتر‬ ‫از ‪۱۵۰‬هزار تومان هم پیدا کرد‪.‬‬ ‫همچن��ان مارک‌های معروف خارجی روی لباس‌ها دوخته‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬از چهاررا ‌ه ولیعص��ر هم پایین‌ت��ر می‌رویم‪.‬‬ ‫فروش��گاه‌های ورزش��ی منیریه‪ .‬به‌جز چند فروش��گاه که‬ ‫به‌صورت رس��می نمایندگی نش��ان (برند)های ورزشی را‬ ‫دارند‪ ،‬مابقی فروش��گاه‌ها همان اجن��اس را به‌صورت آزاد‬ ‫می‌فروش��ند‪ .‬قیمت هر شلوار ورزشی نسبت به قیمتی که‬ ‫در پاساژ میدان ونک گرفته‌ایم تقریبا ‪۳۰‬هزار تومان کمتر‬ ‫اس��ت‪ .‬با این تفاوت که فروش��نده به راحتی می‌گوید که‬ ‫(‪ )high copy‬اس��ت‪ .‬یعنی تقلبی اما با بهترین کیفیت!‬ ‫تقاطع مولوی و ولیعصر؛ کمی بیش��تر وارد خیابان مولوی‬ ‫می‌ش��ویم‪ .‬باالی در بعضی از ورودی‌ه��ا تابلوهایی نصب‬ ‫ش��ده اس��ت که روی‌شان نوش��ته‪« :‬س��ری‌دوزی»‪ .‬وارد‬ ‫یکی از آنها می‌ش��ویم‪ .‬چندین چرخ خیاطی مش��غول به‬ ‫دوختن هستند‪ .‬همگی ش��لوارهای جین می‌دوزند‪ .‬کمی‬ ‫جلوت��ر می‌رویم‪ .‬در بخش��ی از کارگاه ‪ ۲‬میز کنار هم قرار‬ ‫داده ش��ده که چند کارگر در‌حال قیچی کردن پارچه‌های‬ ‫رنگی هستند؛ باور کردنش سخت است اما پارچه‌هایی که‬ ‫قیچی‌شان می‌کنند‪ ،‬همان «مارک‌های خارجی» هستند‪.‬‬ ‫هم��ان مارک‌هایی که روی بیش��تر لباس‌هایی که قیمت‬ ‫کردیم وصل ش��ده بودند‪ .‬صاحب کارگاه می‌گوید که این‬ ‫مارک‌ه��ا را چاپخانه کوچه کناری روی پارچه‌های ضخیم‬ ‫چ��اپ می‌کند و هر‌ی��ک مترمربع‌اش را ‪ ۱۲‬ه��زار تومان‬ ‫می‌فروش��د‪ .‬کارگران کارگاه هم آنها را تکه‌تکه می‌کنند و‬ ‫روی شلوارها می‌دوزند! می‌گوید با احتساب حقوق کارگر‪،‬‬ ‫پارچه و نش��ان (برند) موردنظر! به‌ط��ور کلی برای کارگاه‬ ‫ح��دود ‪۱۸‬هزار تومان تمام می‌ش��ود و پخش‌کننده‌ها در‬ ‫کل ‪ ۲۲‬ه��زار تومان از کارگاه می‌خرند‪ .‬این تنها بخش��ی‬ ‫از اتفاقی اس��ت که در اقتصاد داخلی ایران می‌افتد‪ .‬اتفاقی‬ ‫که تداعی‌کننده یک مثل قدیمی اس��ت‪« :‬مرغ همس��ایه‬ ‫غاز اس��ت» بدون ش��ک برای رهایی از ای��ن معضل باید‬ ‫فرهنگ‌سازی الزم برای استفاده از کاالی ایرانی با «نشان‬ ‫ایران��ی» انجام ش��ود‪ .‬برای تحق��ق این امر نی��ز «ارتقای‬ ‫کیفیت» کاالی ایرانی از ضروریات است‪.‬‬ ‫‹ ‹گشتی در ویترین مغازه‌ها‬ ‫در این بین نگاهی به قیمت انواع لباس مردانه‪ ،‬زنانه در‬ ‫محدوده مرکز تهران خالی از لطف نیست‪.‬‬ ‫ب��ه گفته فروش��ندگان در بین لباس‌ه��ای زنانه پالتو‪،‬‬ ‫کاپشن‪ ،‬شال زمس��تانی و مانتو مجلسی بیشترین فروش‬ ‫را دارند‪ .‬بررس��ی‌ها نشان می‌دهد پالتوی زنانه که در این‬ ‫فصل تقاضای به‌نسبت باالیی دارد بین ‪ 300‬تا ‪ 380‬هزار‬ ‫تومان عرضه می‌ش��ود و در برخ��ی از مغازه‌ها این قیمت‬ ‫ب��ه بیش از ‪ 600‬ه��زار تومان هم می‌رس��د‪ .‬قیمت مانتو‬ ‫مجلس��ی زنانه با پارچه ترک و دوخت ایران از ‪ 200‬هزار‬ ‫تومان شروع می‌شود و به حدود ‪ 350‬هزار تومان می‌رسد‪.‬‬ ‫همچنی��ن مانتو ش��لوار اداری قیمت‌ه��ای متفاوتی دارد‬ ‫و مح��دوده قیمت��ی آن از ‪ 75‬تا ‪ 300‬هزار تومان اس��ت‪.‬‬ ‫محدوده قیمت کاپشن زنانه جنس ایرانی به طور متوسط‬ ‫بین ‪ 80‬تا ‪ 150‬هزار تومان اس��ت و کاپشن‌های چینی و‬ ‫پاکستانی با قیمت زیر ‪ 80‬هزار تومان در بازار قابل خرید‬ ‫هس��تند‪ .‬ش��لوار زنانه درجه ‪ 2‬و ‪ 3‬ایرانی و چینی قیمت‬ ‫حدود ‪ 30‬هزار تومان دارد اما ش��لوار‌های ایرانی با کیفیت‬ ‫بهت��ر از ‪ 80‬هزار تومان ش��روع می‌ش��ود و ت��ا ‪ 200‬هزار‬ ‫تومان ادامه دارد‪ .‬همچنین بلوز‌های زمستانی زنانه ایرانی‬ ‫مح��دوده قیمتی بین ‪ 45‬تا ‪ 65‬هزار تومان دارند و جنس‬ ‫ترک محدوده قیمتی بین ‪ 80‬تا ‪ 200‬هزار تومان دارد‪.‬‬ ‫قیمت انواع لباس‌های مردان��ه‪ ،‬لباس‌های مردانه مانند‬ ‫لباس‌های زنانه با تنوع قیمت زیادی روبه‌رو هس��تند‪ .‬کت‬ ‫و ش��لوار‌های مردانه که به نام ترک به فروش می‌رسند از‬ ‫‪ 350‬هزار تومان آغاز می‌ش��ود و تا ‪ 700‬هزار تومان ادامه‬ ‫می‌یابد‪ .‬این در حالی اس��ت که یک دس��ت کت و ش��لوار‬ ‫در برخ��ی دیگر از مغازه‌ها مح��دوده قیمتی بین ‪ 200‬تا‬ ‫‪ 300‬ه��زار تومان دارد‪ .‬به عقیده تعدادی از فروش��ندگان‬ ‫جن��س و برش پارچه و البته نش��ان (برند) بودن یا نبودن‬ ‫کار مهم‌ترین دلیل این اختالف قیمت اس��ت‪ .‬یک دست‬ ‫پالتو مردانه در مغازه‌های مرکز شهر محدوده قیمتی بین‬ ‫‪ 320‬ت��ا ‪ 450‬ه��زار تومان دارد‪ .‬همچنی��ن بارانی مردانه‬ ‫مح��دوده قیمت��ی بین ‪ 180‬ت��ا ‪ 300‬هزار توم��ان دارد‪.‬‬ ‫کاپشن مردانه چینی به قیمت ‪ 165‬هزار تومان به فروش‬ ‫می‌رسد و کاپشن‌های ایرانی درجه یک بین ‪ 250‬تا ‪300‬‬ ‫تومان عرضه می‌شود‪.‬ش��لوار مردان��ه از ‪ 50‬هزار تومان تا‬ ‫حدود ‪ 200‬هزار تومان در مغازه‌ها عرضه می‌شود‪ .‬پیراهن‬ ‫زمس��تانی مردانه ایرانی با کیفیت مناسب به‌طور متوسط‬ ‫از حدود ‪ 50‬هزار تومان آغاز می‌ش��ود و تا ‪ 80‬هزار تومان‬ ‫ادامه دارد و در برخ��ی مغازه‌ها به باالی ‪ 100‬هزار تومان‬ ‫می‌رسد‪ .‬همچنین پیراهن مردانه ایرانی از قیمت ‪ 25‬هزار‬ ‫تومان ش��روع می‌ش��ود و به ‪ 100‬هزار تومان می‌رسد‪ ،‬و‬ ‫کارهای نش��ان (برند) تا ح��دود ‪ 200‬ه��زار تومان ادامه‬ ‫می‌یابد‪.‬‬
‫شنبه ‪ 4‬بهمن ‪ 3 - 1393‬ربیع الثانی ‪ 24 -1436‬ژانویه ‪ -2015‬شماره ‪ -140‬پیاپی ‪1458‬‬ ‫‪states@smtnews.ir‬‬ ‫استان‌ها‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪24‬‬ ‫نگاه توسعه‌یافته‪ ،‬سرمایه و امنیت‪ 3 ،‬ضلع مثلث توسعه‬ ‫توسعه معادن گلستان عامل تخریب محیط زیست نیست‬ ‫چالش‌های صنعت کم‌در‌آمد و پرهزینه بتن‬ ‫‪9‬‬ ‫از بسته‌بندی تا عوارض ‪ 100‬درصدی‬ ‫صادرات سیب‌زمینی در دست‌انداز بخشنامه‌های دولت قبل‬ ‫گروه استان‌ها‪ :‬تغییر ناگهانی مقررات صادرات در دولت گذشته آنقدر‬ ‫بر تجارت اردبیل تاثیرگذار بود که اثر و نتیجه آن تا زمان حال نیز باقی‬ ‫مانده اس�ت‪ .‬برخی از تاجرانی که روزی سیب‌زمینی مرغوب اردبیل را‬ ‫به خارج از کش�ور ص�ادر می‌کردند در پی این تغییرات یک ش�به که‬ ‫به‌طور ناگهانی پس از تصویب به اجرا درآمد‪ ،‬با کوله‌باری از بدهکاری‪،‬‬ ‫سیب‌زمینی نه‌تنها مصرف داخلی‬ ‫اس��تان اردبیل را تامین می‌کند‬ ‫بلکه حت��ی جایگاه وی��ژه‌ای در‬ ‫ص��ادرات ای��ن اس��تان دارد به‬ ‫طوری ک��ه رییس اتاق بازرگانی‪،‬‬ ‫صنایع‪ ،‬معادن و کش��اورزی استان اردبیل معتقد است‬ ‫که ‪۸۰‬درصد صادرات این استان را سیب‌زمینی تشکیل‬ ‫می‌دهد و قائم‌مقام س��ازمان صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫استان هم این ادعا را تایید می‌کند تا نقش سیب‌زمینی‬ ‫در تولید‪ ،‬صادرات و ارزآوری برای استان بیش از پیش‬ ‫عیان شود‪.‬‬ ‫حس��ین پیرم��وذن‪ ،‬رییس ات��اق بازرگان��ی‪ ،‬صنایع‪،‬‬ ‫معادن و کشاورزی استان اردبیل در گفت‌وگو با‬ ‫می‌گوید‪ :‬امس��ال نزدیک یک میلیون تن سیب‌زمینی‬ ‫در اس��تان اردبی��ل تولید ش��ده که ‪۳۰‬درص��د آن در‬ ‫مصرف جمهوری آذربایجان است‪ .‬وی معتقد است باید‬ ‫تس��هیالت ارزانقیمت برای صادرکنندگان سیب‌زمینی‬ ‫در نظر گرفته شود‪.‬‬ ‫قائم‌مق��ام س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تان‬ ‫اردبیل در امور تولید نی��ز با تایید گفته‌های پیرموذن‪،‬‬ ‫می‌گوید‪ :‬س��یب‌زمینی‪ ،‬ه��م به لحاظ مالی و‬ ‫به‬ ‫هم به لحاظ وزنی ‪۸۰‬درصد صادرات اس��تان را تشکیل‬ ‫می‌ده��د‪ .‬علی نظری ادامه می‌ده��د‪ :‬به نوعی می‌توان‬ ‫گفت که صادرات اس��تان اردبیل‪ ،‬تک‌محصولی بوده و‬ ‫صادرات استان بر پاشنه سیب‌زمینی می‌چرخد‪.‬‬ ‫مقایسه آمار صادرات سیب‌زمینی در استان اردبیل با‬ ‫سال‌های گذشته نشان می‌دهد که در سال ‪ ۹۳‬صادرات‬ ‫سیب‌زمینی در این استان بیش از ‪ ۲‬برابر افزایش یافته‬ ‫اس��ت‪ ،‬چرا که مع��اون وقت توس��عه بازرگانی خارجی‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان اردبیل در مهر سال ‪۹۱‬‬ ‫گفته بود که س��یب‌زمینی هم‌اکنون یک‌سوم صادرات‬ ‫این استان به کش��ورهای خارجی را به خود اختصاص‬ ‫داده است‪.‬‬ ‫صدیف بیگ‌زاده اظهار کرده بود‪:‬‬ ‫اس��تان اردبی��ل در تولی��د‬ ‫سیب‌زمینی مازاد بر مصرف روند‬ ‫مناس��بی داشته و هر ساله مقدار‬ ‫زیادی سیب‌زمینی به کشورهای‬ ‫همجوار صادر می‌کند اما عوارض صادرات سیب‌زمینی‬ ‫یکی از مشکالت اصلی صادرکنندگان این محصول در‬ ‫استان است‪.‬‬ ‫خوشه چرم تبریز تقویت شود‬ ‫ایرنا‪ :‬اس��تاندار آذربایجان ش��رقی گفت‪ :‬صنعت چرم‬ ‫آذربایجان ش��رقی یکی از محورهای توسعه اقتصادی‬ ‫اس��تان به شمار می‌رود و باید حمایت و تقویت از این‬ ‫خوشه صنعتی جزو برنامه‌ریزی‌های استانی قرار گیرد‬ ‫اسماعیل جبارزاده تاکید کرد‪ :‬باید حمایت از صنایع با‬ ‫توجه به شاخص‌ها و مولفه‌های محیط‌زیستی و رعایت‬ ‫قوانین این عرصه انجام شود‪.‬‬ ‫وی ب��ا اش��اره به مش��کالت مط��رح ش��ده در زمینه‬ ‫تصفیه‌خانه‌های چرمشهر تبریز گفت‪ :‬نگاه مسئوالن به‬ ‫این حوزه باید حمایتی و با در نظر گرفتن ضرورت‌های‬ ‫محیط‌زیستی باشد‪.‬‬ ‫جب��ارزاده خواس��تار بررس��ی کارشناس��ان این حوزه‬ ‫از ش��رایط چرمش��هر تبری��ز و تصفیه‌خانه‌ه��ای آن‬ ‫ش��د و ی��ادآوری ک��رد‪ :‬س��هم عمده‌ای از مش��کالت‬ ‫زیس��ت‌محیطی این منطقه با حل مش��کل سیس��تم‬ ‫تصفیه‌خانه‌ها و به‌روز کردن فناوری‌های آن قابل حل‬ ‫اس��ت که باید براساس یک زمان‌بندی کارشناسی این‬ ‫موضوع پیگیری و اجرا شود‪.‬‬ ‫جبارزاده جلوگیری از خام‌فروشی چرم و صادرات خام‬ ‫ای��ن محص��ول و برنامه‌ریزی برای ف��رآوری چرم‌های‬ ‫تولی��دی در اس��تان با هدف افزای��ش ارزش‌افزوده در‬ ‫محص��ول نهایی را یک��ی از ضرورت‌های توس��عه این‬ ‫صنعت و ایجاد اشتغال در منطقه ارزیابی کرد‪.‬‬ ‫عطای تجارت را به لقایش بخش�یده بودند اما به گفته استاندار اردبیل‬ ‫به تازگی با پیگیری‌های انجام ش�ده‪ ،‬این مشکل حل شده و این افراد‬ ‫تجارت را از س�ر گرفته‌اند‪ .‬ماجرا از آنجا آغاز ش�د که در جلسه مجید‬ ‫خدابخ�ش‪ ،‬اس�تاندار اردبیل با تاجران این اس�تان‪ ،‬وقت�ی بر اهمیت‬ ‫موضوع بس�ته‌بندی تاکید شد‪ ،‬آنها پاس�خ دادند که نه تنها مشکالت‬ ‫ایجاد صنایع بس�ته‌بندی را پیش‌رو دارند بلک�ه ممنوعیت صادرات و‬ ‫تصویب یک‌شبه ارائه عوارض ‪100‬درصدی توسط تاجران به دولت وقت‬ ‫از یکم مهر س�ال ‪ 87‬و مش�کالت پس از آن‪ ،‬این تاجران را میلیاردها‬ ‫تومان بدهکار کرده و تا این بدهی تس�ویه نش�ود‪ ،‬آنها اجازه صادرات‬ ‫مجدد را دریافت نخواهند کرد‪.‬‬ ‫خدابخ��ش‪ ،‬اس��تاندار اردبیل در این‌ب��اره به‬ ‫می‌گوید‪ :‬بس��ته‌بندی در صادرات س��یب‌زمینی نادیده‬ ‫گرفته می‌ش��ود و صادرات آن به ص��ورت فله‌ای انجام‬ ‫می‌ش��ود در حال��ی که ای��ن امر در بازاره��ای خارجی‬ ‫تاثیر‌گذار اس��ت و میزان ف��روش را کاهش می‌دهد‪ .‬به‬ ‫همین دلیل جلس��ه‌ای با تاج��ران برگزار کردیم که در‬ ‫آن جلس��ه متوجه شدیم از مهرماه ‪ 87‬که تاجران ملزم‬ ‫ب��ه پرداخت عوارض ‪100‬درصدی حتی برای کاالهایی‬ ‫شده‌اند که از ‪ 6‬ماه قبل رایزنی‌های صادرات آن را انجام‬ ‫داده‌اند‪ ،‬آنها دست از صادرات سیب‌زمینی کشیده‌اند‪.‬‬ ‫اعالم می‌کرد که این امر مورد قبول نیست‪.‬‬ ‫خدابخ��ش ادامه می‌دهد‪ :‬درخواس��ت م��ا از تاجران‬ ‫این بود که به سیب‌زمینی به عنوان محصول صادراتی‬ ‫استان اردبیل احترام بگذاریم و آن را فله‌ای صادر نکنیم‬ ‫اما بعد متوجه شدیم که حتی با وجود بسته‌بندی‌های‬ ‫ش��یک و صادراتی نی��ز از این پس تاج��ران تمایل به‬ ‫ورود به این بخش ندارند‪ .‬س��رانجام در دیدار حضوری‬ ‫اس��تاندار با رییس کل گمرک ای��ران در پایتخت‪ ،‬این‬ ‫مش��کل به طور قانونی حل شده و اکنون دیگر تاجران‬ ‫اردبیلی بابت مصوبات یک شبه بدهکار نیستند‪.‬‬ ‫استاندار اردبیل می‌افزاید‪ :‬تاجران‬ ‫استان نیز از پرداخت این عوارض‬ ‫خودداری کردند و دولت وقت نیز‬ ‫آنه��ا را ممنوع‌الص��ادرات کرد‪ .‬از‬ ‫س��وی دیگر مشوق صادراتی آنها‬ ‫نیز قطع شد و مشکالت متعدد مالی برای آنها به وجود‬ ‫آمد‪.‬‬ ‫ب��ه گفته او در س��ال ‪ 89‬بعد از ‪ 2‬س��ال‪ ،‬در مصوبه‬ ‫هیات دولت ک��ه به امضای مع��اون اول رییس‌جمهور‬ ‫وقت ابالغ ش��ده اس��ت‪ ،‬مقرر شد که هر مصوبه‌ای یک‬ ‫ماه پس از تصویب اجرا ش��ود و به این ترتیب با استناد‬ ‫به ای��ن بخش��نامه و در این فرجه یک ماهه‪ ،‬مش��کل‬ ‫صادر‌کنندگان حل می‌ش��ده است اما متاسفانه گمرک‬ ‫تولید سیب‌زمینی تنها یکی از عوامل برای درآمدزایی‬ ‫و افزایش سرانه تولید ناخالص داخلی استان اردبیل است‬ ‫ام��ا افزایش صادرات این محصول و افزایش درآمدزایی‬ ‫اس��تان از این محل به عوامل دیگر هم وابس��ته اس��ت‬ ‫که ب��ا در نظر گرفتن این عوام��ل و رفع موانع ممکن‪،‬‬ ‫استان اردبیل هم بنیه‌های خود را در تجارت بین‌المللی‬ ‫مس��تحکم‌تر خواهد کرد‪ .‬افزایش کیفیت سیب‌زمینی‬ ‫تولید شده‪ ،‬بسته‌بندی مناس��ب‪ ،‬بازاریابی بین‌المللی‪،‬‬ ‫نوع حمل‌ونقل و‪ ...‬مواردی اس��ت ک��ه باید در صادرات‬ ‫س��یب‌زمینی مورد تجدید نظر قرار بگی��رد‪ .‬کیفیت و‬ ‫نوع بسته‌بندی س��یب‌زمینی در کشورهای واردکننده‬ ‫موردتوجه قرار می‌گیرد بنابراین باید با ارتقای کیفیت‬ ‫س��یب‌زمینی و خالقیت در نوع بس��ته‌بندی آن میزان‬ ‫‹ ‹رفع مشکالت صادرات سیب‌زمینی‬ ‫‹ ‹صادرات با بسته‌بندی نامناسب‬ ‫توسعه کهگیلویه و بویراحمد در گرو تعامل صنعت و دانشگاه‬ ‫فارس‪ :‬کارآفرین برتر کهگیلویه و بویراحمدی‪ ،‬توس��عه‬ ‫کهگیلوی��ه و بویراحم��د را در گرو تعامل هرچه بیش��تر‬ ‫صنعت و دانشگاه دانست‪.‬‬ ‫لهراس��ب باقری با اشاره به اینکه رش��د و توسعه در هر‬ ‫اس��تان در گرو تقویت زیرس��اخت‌های علمی و صنعتی‬ ‫آن اس��تان اس��ت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬برای سرعت بخشیدن به‬ ‫توس��عه اس��ت‌ان‌های محروم باید کار جهادی انجام شود‬ ‫ت��ا عقب‌ماندگی‌ها جبران ش��ود‪.‬وی گف��ت‪ :‬حمایت از‬ ‫س��رمایه‌گذاران بومی بای��د در دس��تور کار مدیران هر‬ ‫اس��تان قرار گیرد چرا که حمایت از سرمایه‌گذار به رشد‬ ‫صنعت و به دنبال آن توسعه و ایجاد اشتغال می‌انجامد‪.‬‬ ‫لهراس��بی گفت‪ :‬برای رش��د صنعت و افزایش معلومات‬ ‫تجربی دانش��جویان باید به س��مت افزای��ش این تعامل‬ ‫حرکت کنیم‪ .‬وی تعامل و پیوند هرچه بیش��تر دانشگاه‬ ‫و صنعت را عمل توس��عه کهگیلویه و بویراحمد دانست‬ ‫و گفت‪ :‬با قرار گرفتن توان علمی دانش��گاهیان و تجارب‬ ‫ارزنده صنعتگران در کنار هم این استان در مسیر توسعه‬ ‫قرار خواهد گرفت‪.‬‬ ‫سرمایه‌گذاری در بخش معدن چهارمحال و بختیاری‬ ‫‪ :‬ریی��س اداره معادن س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تج��ارت چهارمحال و بختیاری گفت‪ :‬از ابتدای امس��ال‬ ‫تاکنون ‪ 17‬معدن جدید در اس��تان بهره‌برداری شده که‬ ‫‪10‬درصد بیش��تر از سال گذشته اس��ت‪ .‬بهزاد ابراهیمی‬ ‫افزود‪ :‬هم‌اکنون ‪ 184‬مع��دن در چهارمحال و بختیاری‬ ‫فعال اس��ت‪ .‬وی گفت‪:‬این معادن ب��ا ‪623‬میلیارد ریال‬ ‫سرمایه‌گذاری فعال شده‌اند که از نظر ارزشی هم نسبت‬ ‫به مدت مشابه پارسال ‪14‬درصد رشد نشان می‌دهد‪ .‬وی‬ ‫همچنین به رشد ‪166‬درصدی تعداد پروانه‌های اکتشافی‬ ‫این استان اشاره کرد و گفت‪ :‬امسال ‪ 8‬پروانه بهره‌برداری‬ ‫جدید نیز در اس��تان صادر شده اس��ت‪ .‬ابراهیمی افزود‪:‬‬ ‫معادن فعال اس��تان ش��امل معدن سنگ تزئینی‪ ،‬معدن‬ ‫س��نگ الشه‪ ،‬معدن س��نگ گچ‪ ،‬معدن سیلیس‪ ،‬معدن‬ ‫خاک نسوز و معدن تولید مواد اولیه سیمان است‪.‬‬ ‫صادرات این محصول را افزایش داد‪.‬‬ ‫چند روز پیش بود که استاندار اردبیل در جلسه شورای‬ ‫گفت‌وگوی بخ��ش خصوصی و دولت اس��تان اردبیل‪،‬‬ ‫انگش��ت روی نوع بس��ته‌بندی س��یب‌زمینی صادراتی‬ ‫اردبیل گذاشت و نوع آن را غیراستاندارد دانست‪ .‬مجید‬ ‫خدابخش با انتقاد از بس��ته‌بندی سیب‌زمینی صادراتی‬ ‫اس��تان در گونی اظهار کرد‪ :‬صادرات س��یب‌زمینی در‬ ‫گونی با اس��تانداردهای بین‌المللی سازگاری نداشته و‬ ‫می‌تواند در بازار بین‌المللی‪ ،‬تاثیر منفی داشته باشد‪ .‬به‬ ‫گفته او باید رفتارها و انتخاب روش‌های عرضه محصول‬ ‫و کاالی نهایی به بازارهای خارجی و بین‌المللی منطبق‬ ‫با استانداردهای تعریف شده جهانی باشد‪.‬‬ ‫صادرات فله‌ای س��یب‌زمینی یکی از تهدیدات پیش‬ ‫روی ص��ادرات اس��تان اردبیل اس��ت چرا ک��ه اگر این‬ ‫ص��ادرات نتواند با محصوالت کش��ورهای دیگر در بازار‬ ‫بین‌الملل��ی رقابت کند آمار میزان صادرات اس��تان به‬ ‫شدت افت خواهد کرد‪.‬‬ ‫قائم‌مقام سازمان صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت اس��تان اردبی��ل در امور‬ ‫تولید در پاسخ به پرسش‬ ‫مبن��ی ب��ر وضعیت بس��ته‌بندی‬ ‫س��یب‌زمینی صادرات��ی اس��تان‬ ‫می‌گوید‪ :‬در صادرات س��یب‌زمینی به لحاظ بسته‌بندی‬ ‫مشکالتی وجود دارد که می‌توان گفت یکی از مشکالت‬ ‫اصلی در این زمینه‪ ،‬نوع بسته‌بندی است‪ .‬نظری با بیان‬ ‫اینک��ه س��یب‌زمینی اردبی��ل به ص��ورت فل��ه‌ای و با‬ ‫بس��ته‌بندی نامناسب صادر می‌ش��ود‪ ،‬می‌افزاید‪ :‬منابع‬ ‫طبیعی (خاک) یکی از منابع چهارگانه اقتصادی است‬ ‫که در بخش کش��اورزی مورد بهره‌برداری قرار گرفته و‬ ‫به تولید س��یب‌زمینی اختصاص داده می‌شود‪ ،‬بنابراین‬ ‫باید دقت شود که از این منابع به صورتی استفاده نشود‬ ‫که درآمدزایی الزم برای کشاورزان نداشته باشد‪.‬‬ ‫ش��ناخت از بازار در کش��ورهای هدف و شناس��ایی‬ ‫ش��اخصه‌های موردنظر کش��ور هدف‪ ،‬برای وارد کردن‬ ‫س��یب‌زمینی از جمله مواردی اس��ت که دقت نظر در‬ ‫آنها می‌توان��د منجر به افزایش صادرات س��یب‌زمینی‬ ‫در اس��تان اردبیل ش��ود پس باید تنها ب��ه فکر تولید‬ ‫محصول نبود بلکه بازاریابی در کش��ورهای مختلف به‬ ‫ویژه در کش��ورهای منطقه قفقاز و شناس��ایی نیازها و‬ ‫ش��اخصه‌های آن کش��ورها از موارد حیات��ی در زمینه‬ ‫صادرات سیب‌زمینی اردبیل است‪.‬‬ ‫اشتغالزایی در روستاهای زنجان‬ ‫‪ :‬مدی��رکل امور روس��تایی اس��تانداری زنجان‪،‬‬ ‫رونق‌بخش��ی به اقتصاد روس��تاها و ایج��اد طرح‌های‬ ‫اش��تغالزا را ض��روری و الزمه جلوگی��ری از مهاجرت‬ ‫روس��تاییان و بازگشت این افراد به محل سکونت خود‬ ‫دانس��ت‪ .‬علی محمودی‪ ،‬به تصوی��ب طرحی در دفتر‬ ‫امور روس��تایی مع��اون اول رییس‌جمهوری اش��اره و‬ ‫اجرای موفقیت‌آمیز این طرح را موجب رونق‌بخش��ی‬ ‫به اقتصاد روستاها عنوان کرد‪.‬‬ ‫وی با یادآوری اینکه این طرح‪ ،‬مشارکت روستاییان‬ ‫در فعالیت‌های اقتصادی و اقتصادی‌کردن روس��تاها را‬ ‫مورد تاکید قرار می‌دهد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬براساس این طرح‬ ‫کسانی که دارای طرح اشتغالزایی در روستاها هستند‬ ‫می‌توانن��د با ‪ 30‬درصد آورده از ‪ 70‬درصد تس��هیالت‬ ‫ارزانقیمت با سود حداکثر ‪ 12‬درصد و دوره مشارکت‬ ‫‪ 3‬ساله و یک‌ساله تنفس در بازپرداخت اقدام به اجرای‬ ‫پروژه خود کنند‪.‬‬ ‫به گفت��ه وی‪ ،‬روس��تاییان همچنی��ن می‌توانند به‬ ‫صورت مش��ارکتی و در قالب تعاونی یا شرکت سهامی‬ ‫خاص اق��دام به اج��رای طرح‌های اش��تغالزایی کرده‬ ‫و از تس��هیالت و خدم��ات این طرح بهره‌مند ش��وند‪.‬‬ ‫وی یادآور ش��د‪ :‬در اج��رای این ط��رح‪ 30 ،‬درصد از‬ ‫روس��تاییان می‌توانند ب��ا ‪ 25‬درص��د آورده‪ ،‬اقدام به‬ ‫دریافت تسهیالت با ‪ 6‬درصد سود کنند‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫حرکت اردبیل‬ ‫به سمت توسعه‬ ‫بخش تولید‬ ‫کمال‌الدین پیرموذن‬ ‫نماینده مردم اردبیل در مجلس‬ ‫شورای اسالمی‬ ‫اقتصاد اس��تان اردبیل به سمت توسعه تولید در‬ ‫حرکت اس��ت ک��ه در تحق��ق آن اقدامات مجلس‬ ‫برای تسهیل توس��عه در بخش‌های صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت استان و نیز دو قانون تاثیرگذار رفع موانع‬ ‫تولید و خروج از رکود در‌کل کشور تاثیر‌گذار است‬ ‫که بستری بسیار مناسب برای پرداختن به اقتصاد‬ ‫مولد و حل مشکالت بنگاه‌های اقتصادی در استان‬ ‫را فراهم کرده است‪.‬‬ ‫با وج��ود آنکه کاهش فاحش قیمت نفت و طلب‬ ‫بانک‌ه��ا از دولت قبل مانع هم��کاری بانک‌ها برای‬ ‫رفع مش��کالت فع��االن صنعتی و تولیدی اس��تان‬ ‫می‌شود اما با تالش‌های انجام شده از طریق وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و وزارت اقتصاد‪ ،‬اختیارات‬ ‫بانک صنعت و معدن اس��تان اردبیل افزایش یافت‬ ‫و خط اعتباری واحد برای س��رمایه‌گذاران اس��تان‬ ‫تعری��ف ش��د ک��ه مش��کالت س��رمایه در گردش‬ ‫واحدهای صنعتی و تولیدی استان آسان‌تر می‌شود‪.‬‬ ‫این در‌حالی است که سرمایه‌گذاری و ورود ایدرو‪،‬‬ ‫ایمیدرو و میدکو در طرح‌های بزرگ استان اردبیل‬ ‫به‌وی��ژه ‪ 3‬قطب معدنی و مهم اس��تان که تاکنون‬ ‫مورد غفلت واقع ش��ده ب��ود در رونق بخش معدن‬ ‫استان و ایجاد اشتغال پایدار بسیار تاثیر‌گذار است‪.‬‬ ‫در‌واقع ب��ا ارزان‌ش��دن قیمت نفت‪ ،‬عملی ش��دن‬ ‫سیاست‌های اقتصاد‌مقاومتی بیش از گذشته اهمیت‬ ‫می‌یابد‪ .‬همچنین برای توسعه پتروشیمی اردبیل با‬ ‫مشارکت گروه سرمایه‌گذاری بازنشستگی‪ ،‬میدکو‪،‬‬ ‫بانک‌ها و پتروش��یمی شازند اراک اقداماتی د ‌ر حل‬ ‫مشکالت نقدینگی پتروشیمی اردبیل در‌حال انجام‬ ‫است‪.‬‬ ‫البته ب��رای حل نقدینگی راه‌آهن اردبیل تا میانه‬ ‫و نی��ز به پارس‌آباد و کش��ور آذربایجان تالش‌هایی‬ ‫درحال پیگیری اس��ت‪ .‬همچنین جاده ابریش��م ـ‬ ‫س��بالن یا همان اتوبان قفقاز نیز ب��ا موافقت وزیر‬ ‫راه‌وشهرسازی به‌زودی با جذب سرمایه‌گذار اجرایی‬ ‫می‌ش��ود اما با وج��ود فراهم بودن زیرس��اخت‌ها‪،‬‬ ‫احتیاج به س��رمایه‌گذاری دارد چراکه با محدودیت‬ ‫مناب��ع مالی مواجه اس��ت اما امیدواری��م به‌زودی‬ ‫اجرایی شود‪.‬‬ ‫همچنین وزیر جهاد کش��اورزی نیز در جلسه‌ای‬ ‫با استاندار اردبیل درباره حمایت از ایجاد و توسعه‬ ‫صنای��ع تبدیل��ی کش��اورزی در اس��تان موافقت‬ ‫ک��رد‪ .‬ضمن آنکه س��تاد دس��تور فرم��ان حضرت‬ ‫امام خمین��ی (ره) نیز با مش��ارکت ‪ 200‬میلیارد‬ ‫تومانی در تاسیس و س��رمایه‌گذاری برای ‪ 7‬واحد‬ ‫صنعتی در اس��تان هم��ت گمارده که بخش��ی از‬ ‫آن در ده��ه فجر به بهره‌برداری می‌رس��د‪ .‬درواقع‬ ‫بس��تر و زیرس��اخت مناسب برای س��رمایه‌گذاری‬ ‫در تمام بخش‌های اقتصادی اس��تان مهیاست‪ .‬در‬ ‫‪ 3‬م��اه آینده منطقه آزاد س��رعین نیز در ش��ورای‬ ‫عالی مناط��ق آزاد تصویب نهایی می‌ش��ود که در‬ ‫توسعه اکوتوریسم اس��تان اردبیل تاثیر‌گذار است‪،‬‬ ‫همان‌ط��ور که در دنیا کس��ب درآم��د دولت‌ها از‬ ‫صنعت گردشگری است‪.‬‬ ‫کوتاه از استان‌ها‬ ‫‪ :‬علیرضا یوس��ف‌نژاد‪ ،‬مع��اون امور صنایع و‬ ‫معادن س��ازمان صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت مازندران‬ ‫گفت‪ :‬افتتاح ‪ 8‬پروژه صنعتی با ظرفیت اش��تغالزایی‬ ‫‪ 273‬نفر و مجموع س��رمایه‌گذاری ‪ 240‬میلیارد ریال‬ ‫در اس��تان مازندران در دهه فجر هم��راه خواهد بود‪.‬‬ ‫همچنین فعالیت این واحد‌های صنعتی در زمینه انواع‬ ‫بهبوددهنده نان و شیرینی‪ ،‬فراورده‌های حجیم‌شده بر‬ ‫پایه گندم‪ ،‬نان بستنی‪ ،‬آرد گندم و سبوس‪ ،‬سردخانه‪،‬‬ ‫کشتارگاه‪ ،‬ورق کارتن‪ ،‬پروتئین سویا است‪.‬‬ ‫‪ :‬حس��ینقلی قوانلو رییس س��ازمان صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت اس��تان گلستان از رشد ‪ 43‬درصدی‬ ‫ارزش صادرات اس��تان در ‪ 9‬ماه س��ال‌جاری خبر داد‬ ‫که این مقدار نس��بت به مدت مش��ابه س��ال گذشته‬ ‫از نظ��ر ارزش ‪ 43‬درص��د و از حی��ث وزن ‪ 43‬درصد‬ ‫افزایش داشته اس��ت‪ .‬مقصد عمده کاالهای صادراتی‬ ‫به کشورهای ترکمنستان‪ ،‬عراق‪ ،‬افغانستان‪ ،‬قزاقستان‪،‬‬ ‫چین و مالزی بوده است‪.‬‬ ‫ایرنا‪ :‬حس��ن خیریان‌پور‪ ،‬معاون توسعه مدیریت و‬ ‫تجهیز منابع انسانی استاندار مازندران از صدور مجوز‬ ‫بعضی از نانوایی‌های اس��تان برای افراد غیرمتخصص‬ ‫و دو‌ش��غله انتقاد کرد‪ .‬درحالی ک��ه برای خرید گندم‬ ‫هزینه س��نگینی از محل بیت‌المال پرداخت می‌شود‪،‬‬ ‫ام��ا فعالیت بعض��ی از واحد‌های نانوایی اس��تان برای‬ ‫افرادی صادر ش��ده که در این زمینه تخصصی ندارند‪.‬‬ ‫با توجه به جمعیت شناور و ثابت‪ ،‬باید در توزیع آرد و‬ ‫صدور مجوز نانوایی به مناطق گردشگرپذیر شهرهای‬ ‫استان‪ ،‬توجه الزم انجام شود‪.‬‬
‫در حاشیه مراسم‬ ‫مختارپ�ور‪،‬‬ ‫‹ ‹داوود‬ ‫مدیرعامل ش�رکت س�یمان‬ ‫هگمتان از تجلیل‌ش��دگان در‬ ‫مراسم تجلیل از صادرکنندگان‬ ‫برتر اس��تان همدان به‬ ‫گف��ت‪ :‬ش��رکت م��ا در زمین��ه ص��ادرات س��یمان و‬ ‫محصوالت معدنی به عنوان شرکت صادر‌کننده نمونه‬ ‫استان انتخاب شده است‪ .‬او گفت‪ :‬با وجود موانع ریز‬ ‫و درشت صادراتی ازجمله مالیات که رشد صادرات را‬ ‫کاهش می‌دهد‪ ،‬صادرات انجام می‌شود‪.‬‬ ‫‹ ‹نص�رت‌اهلل ابراهیم�ی‬ ‫مفتخر‪ ،‬مدیرعامل چینی نام‬ ‫از تجلیل ش��دگان در مراس��م‬ ‫تجلی��ل از صادرکنندگان برتر‬ ‫گفت‪:‬‬ ‫استان همدان به‬ ‫محصوالت تولیدی و صادراتی ش��رکت ما چینی‌آالت‬ ‫بهداش��تی است‪ .‬ابراهیمی درباره مشکالت و موانع بر‬ ‫سر راه صادرات کاالها ابراز کرد‪ :‬درباره نقل وانتقاالت‬ ‫مالی با مشکالتی مواجه هستیم‪.‬‬ ‫‹ ‹به�رام حاتم�ی‪ ،‬مدی�ر‬ ‫عامل شرکت خشکبار تیزاب‬ ‫ت�اک از تجلیل‌ش��دگان در‬ ‫مراسم تجلیل از صادرکنندگان‬ ‫نمونه استان همدان به‬ ‫گفت‪ :‬محصول صادراتی ش��رکت ما کش��مش تیزابی‬ ‫است‪ .‬این محصول را به کش��ورهای امارات‪ ،‬اوکراین‪،‬‬ ‫روسیه‪ ،‬عراق و کش��ورهای اروپایی مانند آلمان صادر‬ ‫می‌کنیم‪ .‬حاتمی پیرامون مش��کالت موجود در زمینه‬ ‫صادرات عنوان کرد‪ :‬سود بانک‌ها نیز خیلی زیاد است‬ ‫و به ‪ 26‬درصد رس��یده اس��ت‪ .‬این میزان س��ود برای‬ ‫تولید‌کننده غیرمنطقی است‪.‬‬ ‫‹ ‹ع�ادل بش�یری جلال‪،‬‬ ‫مدیرعام�ل ش�رکت س�فال‬ ‫تاج که از تجلیل ش��دگان در‬ ‫مراسم تجلیل از صادرکنندگان‬ ‫برتر اس��تان همدان ب��ود‪ ،‬در‬ ‫گفت‪ :‬به‌طور عمده صادرات شرکت‬ ‫تو‌گو با‬ ‫گف ‌‬ ‫ما به کش��ور عراق اس��ت‪ .‬در گذشته محصوالت خود‬ ‫را به کش��ورهای اروپایی نیز ارسال می‌کردیم‪ .‬اکنون‬ ‫متاس��فانه به دلی��ل تحریم‌ها و مش��کالت مربوط به‬ ‫انتق��ال پول درصد کمتری از کااله��ا را به اروپا صادر‬ ‫می‌کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹هاش�م رضای�ی‪ ،‬نای�ب‬ ‫رییس شرکت بهتاک مالیر‬ ‫از تجلیل‌ش��دگان در مراس��م‬ ‫تجلی��ل از صادرکنندگان برتر‬ ‫تو‌گو‬ ‫اس��تان هم��دان‪ ،‬در گف ‌‬ ‫گفت‪ :‬بیش��تر صادرات ما خش��کبار اس��ت‪.‬‬ ‫با‬ ‫عمده محصوالت ما کش��مش و خرمای س��ایر است‪.‬‬ ‫ای��ن خرما را به صورت فرآوری ش��ده صادر می‌کنیم‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬بزرگترین مشکل در حوزه صادرات ناشی از‬ ‫تحریم‌هاست‪ .‬سپس مشکل مالیات مسئله‌ساز است‪.‬‬ ‫حاتم�ی‪،‬‬ ‫‹ ‹خس�رو‬ ‫ش�رکت‬ ‫مدیرعام�ل‬ ‫خش�کبار طالیی ‪ 555‬مالیر‬ ‫از تجلیل‌ش��دگان مراس��م‬ ‫تجلی��ل از صادرکنن��دگان‬ ‫گفت‪ :‬ش��رکت ما در‬ ‫نمونه اس��تان همدان به‬ ‫زمینه شست‌وشو‪ ،‬بس��ته‌بندی و صادرات کشمش به‬ ‫کشورهای مختلف فعالیت دارد‪ .‬او گفت‪ :‬برای ارتقای‬ ‫کیفیت و شکیل‌بودن بسته‌بندی‌ها دستگاه‌های لیزری‬ ‫وارد کرده‌ایم‪ .‬در تمام دنیا ظاهر مناسب بسته‌بندی‌ها‬ ‫بسیار مهم است‪.‬‬ ‫‹ ‹س�یدهادی حس�ینی‪،‬‬ ‫هیات‌مدی�ره‬ ‫ریی�س‬ ‫ش�رکت رز پاالی�ش غ�رب‬ ‫از تجلیل‌ش��دگان در مراس��م‬ ‫تجلیل از صادرکنندگان نمونه‬ ‫گفت‪ :‬تولید پارافین جامد و‬ ‫اس��تان همدان به‬ ‫وازلین داریم‪ .‬محصوالت خود را به کش��ورهای چین‪،‬‬ ‫هند‪ ،‬کش��ورهای امریکای التین‪ ،‬کشورهای افریقایی‪،‬‬ ‫پاکس��تان و مالزی صادر می‌کنی��م‪ .‬او گفت‪ :‬در مورد‬ ‫مالیات با مش��کالتی مواجه هس��تیم‪ .‬اختالف قیمتی‬ ‫که س��ازمان توس��عه تجارت روی اجناس می‌گذارد و‬ ‫قیمت��ی که ما محصوالت خود را به مش��تریان عرضه‬ ‫می‌کنیم سبب بروز مشکالتی شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹مس�عود توتونچی�ان‪،‬‬ ‫مدیرعامل شرکت بازرگانی‬ ‫سحر از تجلیل‌شدگان مراسم‬ ‫تجلیل از صادرکنندگان نمونه‬ ‫گفت‪:‬‬ ‫استان همدان به‬ ‫در ‪ 12‬گروه غذایی ما با ‪ 57‬نوع محصول در بازارهای‬ ‫آسیایی‪ ،‬خاورمیانه‪ ،‬اروپایی و هم در حوزه سی‌آی‌اس‬ ‫حض��ور داریم‪ .‬توتونچی��ان در م��ورد موانع صادرات‬ ‫عن��وان ک��رد‪ :‬تحریم‌ها س��بب افزای��ش هزینه‌های‬ ‫صادراتی شده است‪ .‬برای انتقال وجوه به داخل کشور‬ ‫مجبوریم مبالغ سنگینی به کشورهای واسط بپردازیم‪.‬‬ ‫‪10‬‬ ‫شنبه ‪ 4‬بهمن ‪ 3 - 1393‬ربیع الثانی ‪ 24 -1436‬ژانویه ‪ -2015‬شماره ‪ -140‬پیاپی ‪1458‬‬ ‫استان‌ها‬ ‫‪states@smtnews.ir‬‬ ‫در مراسم تجلیل از صادرکنندگان برتر استان همدان مطرح شد‬ ‫نگاه توسعه‌یافته‪ ،‬سرمایه و امنیت‪ 3 ،‬ضلع مثلث توسعه‬ ‫صبا رضایی‪ -‬گروه استان‌ها‪« :‬تا سرمایه‌گذار جذب‬ ‫نشود‪ ،‬توس��عه محقق نمی‌شود؛ سرمایه‌گذار نیز جذب‬ ‫نمی‌ش��ود مگر زمانی که احس��اس امنیت کند‪ ».‬اینها‬ ‫بخشی از سخنان محمدناصر نیکبخت استاندار همدان‬ ‫در مراس��م تجلی��ل از صادرکنندگان برتر این اس��تان‬ ‫است‪ .‬استاندار همدان در این مراسم گفت‪ :‬برای توسعه‬ ‫نخست احتیاج به افراد توسعه‌یافته داریم که در استان‬ ‫فراوان هس��تند‪ ،‬دوم نیازمند س��رمایه و در آخر امنیت‬ ‫در سرمایه‌گذاری هستیم‪ .‬س��رمایه‌گذار استان همدان‬ ‫ابتدا باید احس��اس امنیت کند‪ ،‬باید اعتماد کند و باید‬ ‫اطمینان حاصل کند که یخ س��رمایه‌گذاری در استان‬ ‫همدان آب شده است‪.‬‬ ‫به گ��زارش خبرن��گار اعزامی‬ ‫مراس��م تجلیل‬ ‫از صادرکنن��دگان برت��ر اس��تان همدان س��ال ‪1393‬‬ ‫با حضور اس��تاندار همدان و مس��ئوالن استانی در روز‬ ‫چهارش��نبه یکم بهمن‌ماه ‪ 1393‬از ساعت‌‌‪ 18‬در هتل‬ ‫باباطاهر برگزار ش��د‪ .‬رییس س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت اس��تان همدان در این مراس��م به دلیل حضور‬ ‫در پنجمین گردهمایی روسای سازمان صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت اس��تان‌های کش��ور که در تهران برگزار شده‬ ‫بود‪ ،‬امکان حض��ور نیافت و قائم‌مقام س��ازمان در این‬ ‫مراسم متنی را به نیابت از حمیدرضا متین‪ ،‬رییس این‬ ‫سازمان قرائت کرد‪ .‬عباس احمدی‪ ،‬معاون امور صنایع‬ ‫سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان همدان نخست‬ ‫گفت‪ :‬هرس��اله روز ملی صادرات در ‪ 29‬مهرماه برگزار‬ ‫می‌شود‪ .‬امسال به‌دلیل مش��کالتی این مراسم در یکم‬ ‫بهمن‌ماه برگزار شد‪.‬‬ ‫او در ادام��ه متن پیام حمیدرضا‬ ‫متی��ن‪ ،‬رییس س��ازمان صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تج��ارت را قرائت کرد‪:‬‬ ‫«تعیین یک روز از روزهای سال‬ ‫برای صادرات‪ ،‬فرصت ارزشمندی‬ ‫تلقی می‌شود که مباحث مربوط به صادرات مورد توجه‬ ‫مس��ئوالن و دس��ت‌اندرکاران امر قرار گی��رد‪ .‬روز ملی‬ ‫صادرات برای ارج گذاش��تن بر تالش‌های انجام‌شده از‬ ‫س��وی صادرکنندگان فرصت مناسبی برای گفت‌وگوی‬ ‫رودررو اس��ت‪ .‬همچنی��ن فرصت مناس��بی ب��رای ارج‬ ‫گذاش��تن تولیدکنن��دگان و صادر‌کنندگان و بررس��ی‬ ‫موانع و مشکالت و یافتن راهکارهای شایسته است‪ .‬این‬ ‫روز زمین��ه‌ای ب��رای گفت‌وگ��وی رودررو می��ان‬ ‫صادرکنندگان‪ ،‬تولیدکنندگان و مسئوالن است‪ .‬توسعه‬ ‫پایدار اقتصادی‪ ،‬اجتماعی و فرهنگی هدف آحاد مردم‬ ‫و مس��ئوالن کشور اس��ت‪ .‬روز ملی صادرات یا روز ملی‬ ‫تجلیل از صادرکنندگان دستمایه‌ای برای تفکر در این‬ ‫زمینه اس��ت‪ .‬الزم اس��ت در ایجاد و تقویت تشکل‌های‬ ‫صادرات��ی‪ ،‬گفت‌وگ��وی بی‌پرده و صحیح انجام ش��ود‪.‬‬ ‫همچنین یافتن افکار متعالی‌تر برای س��رعت بخشیدن‬ ‫به حجم صادرات‪ ،‬تالش مضاعفی از س��وی تش��کل‌ها‪،‬‬ ‫انجمن‌ها و تمامی دس��ت‌اندرکاران ص��ادرات را طلب‬ ‫می‌کند‪».‬‬ ‫ب��ه گفته او ص��ادرات و رقابت با ش��رکت‌های بزرگ‬ ‫صادراتی دنیا بس��یار سخت اس��ت‪ .‬ولی این مشکالت‬ ‫و س��ختی‌ها ب��رای صادرکنن��دگان م��ا ب��ه لح��اظ‬ ‫موضع‌گیری‌های��ی در جه��ان چندین برابر اس��ت‪ .‬در‬ ‫ح��ال حاضر بی‌ثبات��ی در برخی کش��ورهای منطقه و‬ ‫همس��ایه برای تاجران و بازرگانان ما هم تهدید است و‬ ‫هم فرصت‪ .‬باید از این فرصت‌ها برای توس��عه صادرات‬ ‫و ثبات اقتصادی اس��تفاده کنی��م‪ .‬صادرکنندگان ما با‬ ‫مشکالت داخلی هم مواجه هستند که ما از آنها بی‌خبر‬ ‫نیس��تیم‪ .‬درک ای��ن موانع کمک ش��ایانی به توس��عه‬ ‫صادرات خواهد کرد‪.‬‬ ‫او از قول رییس س��ازمان صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫اس��تان همدان گفت‪ :‬اس��تاندار همدان همیشه حامی‬ ‫صادرات بوده و در نشست‌ها و جلسات شاهد تالش‌های‬ ‫آقای نیکبخت‪ ،‬فرمانداران و روسای مرتبط هستیم‪ .‬در‬ ‫ماه‌های گذش��ته با تالش انجمن‌ها و تشکل‌ها صادرات‬ ‫از رش��د خوبی برخوردار شده و امیدواریم تا پایان سال‬ ‫به رقم هدف‌گذاری‌ش��ده توسط استاندار همدان یعنی‬ ‫‪700‬میلیون دالر برسیم‪.‬‬ ‫پ��س از خوان��دن پی��ام ریی��س‬ ‫سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫اس��تان همدان‪ ،‬عب��اس احمدی‬ ‫ادامه داد‪ :‬بر کسی پوشیده نیست‬ ‫ک��ه واحده��ای صنعت��ی با چه‬ ‫مشقاتی مواجه هستند‪ .‬تمام مسئوالن اعم از استاندار‪،‬‬ ‫فرمانداران و مدیران اجرایی استان در جهت رفع موانع‬ ‫کوش��ش می‌کنند‪ .‬در این مقطع اقتصاد کش��ور دچار‬ ‫رکود شده و باید با همدلی مشکالت اقتصادی استان را‬ ‫از پیش‌رو برداریم‪.‬‬ ‫ابراهیم کارخانه‌ای‪ ،‬نماینده همدان اضافه می‌ش��ود‪ .‬کارفرما نمی‌توان��د ‪23‬درصد بیمه کارگر‬ ‫در مجل��س نیز در این مراس��م به را پرداخ��ت کند‪ .‬دولت می‌توان��د ‪13‬درصد را تقبل کند‬ ‫س��خنرانی پرداخ��ت و گف��ت‪ :‬در و ‪10‬درصد آن بر عهده کارفرما باش��د‪ .‬این راهکار سبب‬ ‫رابط��ه با تولید و صادرات توجه به رونق تولید می‌ش��ود‪ .‬همانگونه که رهب��ر معظم انقالب‬ ‫دنیای علم بس��یار با اهمیت است‪ .‬فرمودن��د؛ باید به درون بنگریم و چشمداش��ت خود را از‬ ‫در حال حاضر هر ‪ 3‬سال یک‌بار داده‌های علمی بشری ‪ 2‬بیرون قطع کنیم‪.‬‬ ‫کارخان��ه‌ای تاکید کرد‪ :‬باید س��امانه الکترونیکی بانکی‬ ‫برابر می‌ش��ود‪ .‬نباید از دنیای علم غافل شویم‪ .‬هم‌اکنون‬ ‫موف��ق ش��ده‌ایم از رتب��ه ‪ 120‬به ‪ 17‬برس��یم‪ .‬در برخی برای تمام بانک‌ها ایجاد ش��ود و م��ردم در جریان تمامی‬ ‫رشته‌ها مانند زیست فناوری و نانوتکنولوژی نیز رتبه ‪ 7‬را وام‌های پرداختی از س��وی بانک‌ها باش��ند‪ .‬به این طریق‬ ‫کس��ب کرده‌ایم‪ .‬در اس��تان همدان هم باید علم به‌عنوان فعالیت‌های بانک‌ها شفاف‌س��ازی شده و از اختالس‌ها و‬ ‫نیروی محرکه صنعت در خدمت توس��عه صنعتی استان وام‌های چندین میلیاردی جلوگیری می‌شود‪ .‬تنها در ‪11‬‬ ‫قرار بگی��رد و در حوزه صنعت نباید از دانش��گاه‌ها غافل ماه ‪4‬میلیون و ‪ 200‬هزار چک بی‌محل صادر شده است‪.‬‬ ‫همچنین باید س��امانه فروش تملک دارایی‌های صنعتی‬ ‫ماند‪.‬‬ ‫او اف��زود‪ :‬بای��د دانش��گاه‌ها را وارد میدان‌های صنعتی تاسیس شود و تمام واحد‌های صنعتی را زیر پوشش قرار‬ ‫کنیم‪ .‬فناوری‪ ،‬تولید و آموزش باید در یکجا جمع ش��وند‪ .‬دهد‪.‬‬ ‫او عن��وان ک��رد‪ :‬وام‌های بانکی با س��ود ‪23‬درصد برای‬ ‫م��ا منابع عظی��م معدن��ی را در اختیار داری��م‪ .‬اگر تمام‬ ‫معادن کش��ور را شناس��ایی کنیم‪ ،‬اتفاق بزرگی می‌افتد‪ .‬واحدهای تولیدی بسیار س��نگین است‪ .‬بالفاصله پس از‬ ‫پس از تقدیم الیحه بودجه به مجلس من ‪ 160‬پیش��نهاد اخذ وام‪ ،‬پرداخت اقس��اط‪ ،‬عوارض و مالیات آغاز می‌شود‬ ‫بودجه‌ای تدوین کردم‪ .‬پیشنهادی در مورد ژئوفیزیک به که با این ش��رایط تولید‌کنن��دگان نمی‌توانن��د به تولید‬ ‫مجلس ارائه دادم‪ .‬معادن ‪ 52‬عنصر مطرح جهان در کشور بپردازند‪ .‬بانک‌ها نباید تنها به ویترین خود بپردازند‪ ،‬بلکه‬ ‫ما وجود دارند‪ .‬در روی رتبه دوم و در آهن رتبه هش��تم باید تغییراتی اساسی در حوزه بانکی ایجاد شود‪.‬‬ ‫محمدناص��ر نیکبخت‪ ،‬اس��تاندار‬ ‫را در جهان داری��م‪ .‬چندی پیش آقای نیکبخت در مورد‬ ‫استان همدان نیز در این مراسم به‬ ‫خام‌فروشی و لزوم داشتن صنعت فرآوری در حوزه معادن‬ ‫س��خنرانی پرداخ��ت و گف��ت‪ :‬در‬ ‫صحبت‌ه��ای قابل‌توجهی کردند‪ .‬معادن باید به کس��انی‬ ‫رابطه با مسائل اقتصادی و صادرات‬ ‫واگذار شود که صنعت فرآوری را در اختیار دارند‪.‬‬ ‫مش��کالت فراوانی وجود دارد‪ .‬در‬ ‫کارخان��ه‌ای اظهار کرد‪ :‬ارزش‌افزوده محصوالت فرآوری‬ ‫ش��ده در ح��وزه مع��ادن ‪13/3‬درص��د و ارزش اف��زوده این رابطه فراوان گفتیم و شنیدیم‪ ،‬اما نتیجه کار چه بوده‬ ‫محصوالت خام ‪0/3‬درصد است‪ .‬استان‌های توسعه‌نیافته اس��ت‪ ،‬به جای حرف باید به نتیجه بپردازیم‪ .‬رهبر معظم‬ ‫از مزایایی مانند پرداخت نکردن عوارض و مالیات برخوردار انق�لاب و دول��ت تصمیماتی در حوزه اقتص��اد مقاومتی‬ ‫گرفتند‪ .‬ابتدا منشوری تنظیم و‬ ‫هستند‪ .‬برخی استان‌ها به ظاهر‬ ‫س��پس فعالیت‌های بسیار جدی‬ ‫توس��عه‌یافته هس��تند ام��ا در‬ ‫نماینده همدان‪:‬‬ ‫در حوزه مقاوم‌س��ازی و اقتصاد‬ ‫حوزه صنعت جزو اس��تان‌های‬ ‫توسعه‌نیافته به‌ش��مار می‌روند‪ .‬وام‌های بانکی با سود ‪23‬درصد‬ ‫مقاومتی انجام ش��د ت��ا اقتصاد‬ ‫من به مجلس پیش��نهاد کردم‬ ‫برای واحدهای تولیدی بسیار کشور در مقابل هر تکانه و تنشی‬ ‫سنگین است‪ .‬بالفاصله پس‬ ‫تا برای استان‌های توسعه نیافته‬ ‫آس��یب‌پذیر نباشد‪ .‬دولت الیحه‬ ‫از اخذ وام‪ ،‬پرداخت اقساط‪،‬‬ ‫در حوزه صنعتی نیز مزایایی را‬ ‫خ��روج از رکود را تصویب کرد و‬ ‫در نظر بگیرد‪ .‬برای این کار باید عوارض و مالیات آغاز می‌شود اکن��ون در بدتری��ن ش��رایط‬ ‫میانگین ارزش‌افزوده اس��تان را که با این شرایط تولید‌کنندگان تحریم‌ها ق��رار داریم‪ .‬تعدادی از‬ ‫کش��ورهای منطق��ه ب��ا اتح��اد‬ ‫نسبت به میانگین ارزش‌افزوده نمی‌توانند به تولید بپردازند‪.‬‬ ‫صنعت کل کش��ور بررسی کرد‬ ‫نامیم��ون و تأس��ی از ارباب��ان‬ ‫بانک‌ها نباید تنها به ویترین‬ ‫و اس��تان‌هایی را که از میانگین‬ ‫اقتص��ادی‪ ،‬قیم��ت نف��ت را ت��ا‬ ‫خود بپردازند‪ ،‬بلکه باید‬ ‫پایین��ی برخ��وردار هس��تند‪،‬‬ ‫یک‌سوم کاهش دادند‪ ،‬پول نفتی‬ ‫تغییراتی اساسی در حوزه‬ ‫جزو اس��تان‌های توس��عه‌نیافته‬ ‫هم که از ایران به فروش می‌رسد‬ ‫بانکی ایجاد شود‬ ‫به‌ش��مار آورد‪ .‬استان همدان از‬ ‫به موقع وصول نمی‌شود و فروش‬ ‫نظ��ر صنعتی جزو اس��تان‌های‬ ‫نف��ت از ‪2‬میلی��ون و ‪ 200‬هزار‬ ‫توسعه‌نیافته است‪.‬‬ ‫بشکه به یک‌میلیون بشکه کاهش یافته است‪.‬‬ ‫او در ادامه بیان کرد‪ :‬بودجه کل کش��ور ما برای س��ال‬ ‫او اف��زود‪ :‬با افزای��ش تولید و صادرات کش��ور می‌توان‬ ‫آینده ‪800‬ه��زار میلیارد توم��ان و بودجه عمومی دولت اقتصاد کش��ور را مقاوم کرد‪ .‬رونق فعالیت‌های اقتصادی‬ ‫ب��ا درآمدهای اختصاصی ‪267‬هزار میلیارد تومان اس��ت‪ .‬در گرو جایگزین��ی صادرات غیرنفتی ب��ه جای صادرات‬ ‫هزین��ه ج��اری ‪ 10‬بانک دولت��ی نیز ‪ 54‬ه��زار میلیارد نفت اس��ت و با اجرای الیحه تصویب شده خروج از رکود‬ ‫تومان اس��ت‪ .‬سال گذش��ته کش��ور با ‪150‬هزار میلیارد و روان‌س��ازی ام��ر صادرات می‌توان ت��ا مدت‌ها بی‌نیاز از‬ ‫تومان اداره ش��د باید بودجه بانک‌ها تصحیح ش��وند‪ .‬اگر درآم��د حاصل از فروش نفت ب��ود‪ .‬اگرچه قیمت نفت به‬ ‫هزینه بانک‌ها تنها ‪ 10‬تا ‪20‬درصد کاهش داده ش��ود‪ 5 ،‬این صورت باق��ی نخواهد ماند و ش��رایط نفت در جهان‬ ‫ت��ا ‪10‬هزار میلیارد تومان به‌عن��وان یارانه به بخش تولید بهبود خواهد یافت‪.‬‬ ‫محمدناص��ر نیکبخ��ت گف��ت‪ :‬م��ردم ما اش��تباهات‬ ‫گذشتگان را می‌بخشند اما خطاهای ما را نخواهند بخشید‬ ‫زیرا به ما هشدار داده شده و اگر تالشی برای بهبود اوضاع‬ ‫نکنیم‪ ،‬مقصر ش��مرده می‌شویم‪ .‬اگر من در جست‌وجوی‬ ‫س��رمایه‌دار و افزایش س��رمایه‌گذاری در استان هستم به‬ ‫دلیل همین هش��دار‌ها و وظیفه‌ای است که در مقابل این‬ ‫شرایط احساس می‌کنم‪ .‬کار دولت سرمایه‌گذاری نیست‪،‬‬ ‫بلکه ایجاد زیرس��اخت‌ها و س��هل کردن س��رمایه‌گذاری‬ ‫اس��ت‪ .‬باید خود به دنبال سرمایه‌گذاری باشیم‪ .‬او خطاب‬ ‫به حاضران در مراس��م ابراز کرد‪ :‬از شما خواهش می‌کنم‬ ‫دی��د خود را نس��بت ب��ه س��رمایه‌گذاری باز کنی��د‪ .‬اگر‬ ‫سرمایه‌گذاری انجام نشود‪ ،‬توسعه‌ای هم رخ نخواهد داد‪.‬‬ ‫برای توس��عه نخس��ت احتیاج به افراد توسعه‌یافته داریم‬ ‫که در اس��تان فراوان هس��تند‪ ،‬دوم نیازمند سرمایه و در‬ ‫آخر امنیت در سرمایه‌گذاری هستیم‪ .‬سرمایه‌گذار استان‬ ‫همدان ابتدا باید احس��اس امنیت کند‪ ،‬باید اعتماد کند و‬ ‫باید اطمینان حاصل کند که یخ سرمایه‌گذاری در استان‬ ‫همدان آب شده اس��ت‪ .‬من در حمایت از سرمایه‌گذاری‬ ‫و تولید‪ ،‬قدمی عقب نخواهم ایس��تاد‪ .‬تنها در دو حالت از‬ ‫حمایت خود دست می‌کشم؛ بمیرم یا از این استان بروم‪.‬‬ ‫پس از پایان سخنرانی‌ها از متولیان سابق تولید و صنعت‬ ‫اس��تان قدردانی شد و س��پس به تقدیر از صادرکنندگان‬ ‫نمونه پرداختند‪.‬‬ ‫از تق��ی قره‌داغی‪ ،‬علی‌اکبر س��یاح‪ ،‬مهن��دس کوکبی‪،‬‬ ‫س��یدکاظم برقعی‪ ،‬نظام‌الدین نظری��ان‪ ،‬مرحوم علی‌اکبر‬ ‫اله��ی‪ ،‬محمدباق��ر فرهادی��ان‪ ،‬محمد ظهیرنی��ا‪ ،‬عباس‬ ‫احمدی‪ ،‬محمدباقر میرابوالفتحی‪ ،‬خسرو سامری‪ ،‬فیصل‬ ‫مرداس��ی‪ ،‬محمدمهدی فرش��چی‌موحد‪ ،‬مرحوم س��عید‬ ‫سیاری‪ ،‬مسعود بکایی‪ ،‬محمد خلیفه و محمد عسگری در‬ ‫بخش اول قدردانی شد‪ .‬همچنین در این مراسم از محمد‬ ‫خلیفه‪ ،‬مدیرکل امور مالیاتی اس��تان همدان و عسگری‪،‬‬ ‫مدی��رکل تامی��ن اجتماعی همدان به س��بب همکاری و‬ ‫تعامل با فعاالن اقتصادی تجلیل ش��د‪ .‬در پایان با حضور‬ ‫مدیران حوزه استانی و استاندار همدان‪ ،‬جوایزی به رسم‬ ‫یادبود به ‪ 12‬نفر از صادرکنندگان نمونه اس��تان اهدا شد‪.‬‬ ‫خسرو حاتمی‪ ،‬مدیرعامل شرکت خشکبار طالیی با ‪845‬‬ ‫امتی��از‪ ،‬امیر چگینی مدیرعامل ش��رکت بازرگانی تاک با‬ ‫‪ 830‬امتیاز‪ ،‬داوود مختارپور مدیرعامل ش��رکت س��یمان‬ ‫هگمتان با ‪ 825‬امتیاز‪ ،‬بهرام حاتمی مدیرعامل ش��رکت‬ ‫تیزاب تاک با ‪ 805‬امتیاز‪ ،‬مس��عود توتونچیان مدیرعامل‬ ‫شرکت س��حر با ‪ 795‬امتیاز‪ ،‬غالمرضا علیزاده مدیرعامل‬ ‫شرکت سیم و کابل با ‪ 790‬امتیاز‪ ،‬علیرضا مختارجوزانی‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ش��بنم صحرا با ‪ 780‬امتیاز‪ ،‬منوچهر‬ ‫رضایی مدیرعامل ش��رکت بهتاک مالیر ب��ا ‪ 775‬امتیاز‪،‬‬ ‫ص��ادق میش‌مس��ت‌هراتی مدیرعامل ش��رکت آلومینیوم‬ ‫س��یمین نورد با ‪ 745‬امتیاز‪ ،‬نصرت‌اهلل ابراهیمی مفتخر‬ ‫مدیرعامل چینی نام با ‪ 715‬امتیاز‪ ،‬عادل بش��یری جالل‬ ‫مدیرعامل ش��رکت س��فال تاج با ‪ 695‬امتیاز و میرسعید‬ ‫حسینی مدیرعامل شرکت رز پاالیش غرب با ‪ 620‬امتیاز‬ ‫‪ 12‬صادرکننده نمونه همدان بودند که به ترتیب رتبه اول‬ ‫تا ‪ 12‬را به خود اختصاص دادند‪ .‬در این مراسم از زنده‌یاد‬ ‫سعید س��یاری‪ ،‬رییس س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫اس��تان همدان به پاس زحماتش تقدیر شد که همسر و‬ ‫فرزند او لوح تقدیر را دریافت کردند‪.‬‬
‫شنبه ‪ 4‬بهمن ‪ 3 - 1393‬ربیع الثانی ‪ 24 -1436‬ژانویه ‪ -2015‬شماره ‪ -140‬پیاپی ‪1458‬‬ ‫‪report@smtnews.ir‬‬ ‫گزارش‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪11‬‬ ‫کارنامه‬ ‫نخبگانی که رفتند‬ ‫ظرفیت تولید ساالنه ‪ 17‬میلیون تن خوراک دام در کشور‬ ‫صنعت در قالب خوشه‌های انگور‬ ‫جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر به‪ 33‬رسید‬ ‫حمایت دولت یازدهم از فناوری و نخبگی و نوآوری‬ ‫فناوران و مخترعان‪ :‬چشم براهیم‬ ‫س�ارا اصغری‪ -‬گروه گزارش‪:‬‬ ‫مهاجرت متخصص��ان و نخبگان‬ ‫علم��ی از ایران معضل اجتماعی‪،‬‬ ‫اقتصادی و آموزش��ی کش��ور است که ساالنه‬ ‫بس��یاری از دانش��مندان و مخترعان ایرانی را‬ ‫ج��ذب کش��ورهای توس��عه‌یافته در جه��ان‬ ‫می‌کند‪ .‬بر اس��اس آخرین آمار رسمی‪ ،‬تعداد‬ ‫اختراعات در ایران بیش از ‪ 30‬هزار اختراع در‬ ‫سال است‪ .‬هرچند بنیادی دولتی به نام «بنیاد‬ ‫ملی نخب��گان» در دولت قبل برای حمایت از‬ ‫نخبگان و مخترعان آغاز به فعالیت کرده است‬ ‫اما به گفته کارشناسان این امر‪ ،‬در بنیاد ملی‬ ‫نخب��گان بخش‌های زی��ادی وج��ود دارد که‬ ‫مخترعان بخش بسیار کوچکی از این بنیاد را‬ ‫تش��کیل می‌دهند و به همین دلیل بنیاد ملی‬ ‫نخبگان نمی‌تواند کمک چندانی به مخترعان‬ ‫در کشور کند‪ .‬به گفته شاهین گوانجی‪ ،‬رییس‬ ‫داوران ژورن��ال جهانی اختراع��ات‪ ،‬بنیاد ملی‬ ‫نخبگان تنها هزینه‌های تشویقی بسیار کمی را‬ ‫با ش��رایط بسیار س��خت در اختیار مخترعان‬ ‫کش��ور قرار می‌دهد که ب��رای تحقیقات آنها‬ ‫کافی نیست‪ .‬به علت نبود ارتباط نزدیک بین‬ ‫بنیاد مل��ی نخبگان با مخترع��ان و مبتکران‬ ‫کشور تشکیل بنیاد اختصاصی برای مخترعان‬ ‫کشور ایران‪ ،‬بسیار ضروری است زیرا در کشور‬ ‫ما هزاران اختراع ثبت ش��ده وج��ود دارد که‬ ‫تعداد بس��یار اندکی از این اختراعات به تولید‬ ‫فن��اوری تبدیل ش��ده اس��ت‪ .‬تش��کیل بنیاد‬ ‫مخترع��ان ب��رای جلوگی��ری از ف��رار مغزها‬ ‫ضروری است‪ .‬با توجه به مشکالت فراوان این‬ ‫قش��ر‪ ،‬پای صحبت‌های مخت��رع و مدیرعامل‬ ‫کانون تعاون مخترعان پژوهشگران‪ ،‬مبتکران و‬ ‫نخب��گان ایران که خود مخت��رع ‪ 100‬اختراع‬ ‫ثبت‌شده در کشور است‪ ،‬نشستیم‪.‬‬ ‫‹ ‹امور مخترعان را به خودشان واگذار‬ ‫کنید‬ ‫مدیرعامل کانون تعاون‬ ‫مخترعان پژوهشگران‪،‬‬ ‫مبتک��ران و نخب��گان‬ ‫ای��ران در گفت‌وگوی‬ ‫اختصاص��ی با‬ ‫اظهار کرد‪ :‬در کل جهان به صورت میانگین از‬ ‫هر ‪10‬ه��زار نفر یک نفر مخترع می‌ش��ود‪ .‬از‬ ‫این‌رو با توجه به جمعیت پایین این قش��ر در‬ ‫جامعه و از س��وی دیگ��ر اهمیت خدماتی که‬ ‫ممکن اس��ت این افراد ارائه دهند‪ ،‬کشورهای‬ ‫پیش��رفته احترام‪ ،‬امکانات و تسهیالت خاصی‬ ‫برای مخترعان قائل می‌ش��وند‪ .‬بهمن پاکدل‬ ‫یادآور شد‪ :‬اما در کشور ما احترام و تسهیالت‬ ‫چندان��ی ب��رای مخترعان قائل نیس��تند‪ .‬وی‬ ‫درباره قوانین ثبت اختراع در ایران اظهار کرد‪:‬‬ ‫بس��یاری از قوانی��ن ما قدیمی ب��وده و به روز‬ ‫نشده‌اند‪ .‬پاکدل ادامه داد‪ :‬در ایران فرآیند ثبت‬ ‫اخت��راع ‪ 3‬ماه طول می‌کش��د‪ ،‬البته این ثبت‬ ‫اختراع با هزینه‌هایی همراه اس��ت‪ .‬برای مثال‬ ‫ی��ک ثبت اختراع تا زمان��ی که به ثبت نهایی‬ ‫برسد ‪ 500‬تا‪ 600‬هزار تومان هزینه دربر دارد‪.‬‬ ‫از س��وی دیگر‪ ،‬اگر اختراعی را ‪‌20‬س��اله ثبت‬ ‫کنیم بابت این نگهداری ثبت‪ ،‬ساالنه ‪500‬هزار‬ ‫توم��ان از مخترع دریافت می‌ش��ود‪ .‬پاکدل با‬ ‫انتقاد از قوانین ثبت اختراع خاطرنش��ان کرد‪:‬‬ ‫مس��ئله جالب این اس��ت که اگر تاخیری در‬ ‫پرداخت این ثبت س��االنه ایجاد ش��ود‪ ،‬ثبت‬ ‫اختراع شما باطل خواهد شد‪ .‬درصورتی که در‬ ‫دنیا اگر اختراعی به ثبت رس��ید مسئله ابطال‬ ‫آن دیگ��ر موضوعی��ت نخواه��د داش��ت‪ .‬این‬ ‫مخت��رع ادام��ه داد‪ :‬در صورت ثبت نش��دن‬ ‫اختراع حق دفاع به مخترع داده نمی‌شود‪ .‬وی‬ ‫پیش��نهاد کرد‪ :‬ب��رای بررس��ی اختراع‌ها باید‬ ‫کمیس��یونی از خود مخترعان تش��کیل شود‪.‬‬ ‫پاک��دل در ادامه تصریح ک��رد‪ :‬این درصورتی‬ ‫اس��ت که ثبت اخت��راع مزیتی خ��اص برای‬ ‫می‌دهند‪.‬‬ ‫‹ ‹ثبت اختراع‪ ،‬عملی بی‌فایده‬ ‫تحول در مکانیزم‌های شناسایی نخبگان‬ ‫مع��اون علمی و فن��اوری رییس‌جمه��ور از تحول در مکانیزم‌های شناس��ایی‬ ‫نخبگان خبرداد‪.‬‬ ‫سورنا س��تاری چندی پیش در نوزدهمین نشست سراسری روسای بنیادهای‬ ‫نخبگان اس��تانی با بیان اینک��ه در اقتصاد مبتنی بر نفت‬ ‫و مع��ادن و به فرم��وده رهبر معظم انق�لاب اقتصاد بچه‬ ‫پولداری نخبه الزم ندارد‪ ،‬تصریح کرد‪ ۱۰۰ :‬سال است که‬ ‫نفت را می‌فروشیم اما یک الیسنس نفتی نداریم‪ ،‬بنابراین‬ ‫تغییر رویکرد در چنین اقتصادی خیلی سخت رخ خواهد‬ ‫داد‪ .‬رییس بنیاد ملی نخبگان با تاکید براینکه علم پایه ثروت است‪ ،‬خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬بیش��ترین ارزش افزوده از تفکر به‌دس��ت می‌آید تا فعالی��ت تجاری‪ .‬البته‬ ‫بخش��ی از ثروت هم که از طریق تجارت به‌دس��ت می‌آید مبتنی بر علم و دانش‬ ‫اس��ت بنابراین باید زمینه‌های حضور نخبگان در اقتص��اد و ایجاد این تغییرات‬ ‫فراهم شود‪ .‬ستاری با بیان اینکه آیین‌نامه‌های بنیاد ملی نخبگان در حال تغییر‬ ‫است‪ ،‬گفت‪ :‬بر اساس سند راهبردی کشور در امور نخبگان‪ ،‬نخبه کسی است که‬ ‫در جامعه تاثیرگذار باشد تا بتواند جهت‌گیری‌های اقتصاد را تغییر دهد که برای‬ ‫تحقق آن‪ ،‬نخبگان باید هزینه بیشتری هم بدهند‪.‬‬ ‫ریی��س بنیاد مل��ی نخبگان با تاکید بر اینکه مکانیزم‌های شناس��ایی در بنیاد‬ ‫ملی نخبگان متحول می‌شود‪ ،‬گفت‪ :‬در این زمینه به‌تدریج نظارت بر فرآیندهای‬ ‫شناسایی نخبگان در دانشگاه‌ها به بنیادهای استانی نخبگان تفویض خواهد شد‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬استان‌ها باید در حل مشکالت خود راه حل ارائه دهند‪ .‬در حال‬ ‫حاضر برخی استان‌ها چندین هزار دانشجو دارند اما متاسفانه استان نفعی از این‬ ‫تعداد دانشجو نمی‌برد که نشان می‌دهد رابطه ای بین دانشگاه‌ها و جامعه وجود‬ ‫ندارد در حالی که در کش��ورهای پیش��رفته نهادهایی در کنار دانشگاه‌ها شکل‬ ‫می‌گیرند تا از فکر و ایده نخبگان استفاده کنند‪.‬‬ ‫مخترعان به همراه نم��ی‌آورد و حتی صیانت‬ ‫خاصی هم از این اختراع‌ها انجام نمی‌ش��ود و‬ ‫ام��کان کپی‌رای��ت به راحتی برای هر کس��ی‬ ‫وج��ود دارد و از حیث اعتب��ار بین‌المللی نیز‬ ‫اختراعات ما معتبر به‌ش��مار نمی‌روند‪ .‬پاکدل‬ ‫خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬در بحث کارشناس��ی نیز‬ ‫کارشناس��ان بررس��ی ثبت اخت��راع ما اصوال‬ ‫کارشناس��ان زب��د ‌ه و مخترع نیس��تند‪ .‬این‬ ‫مخت��رع درب��اره به مرحل��ه تولید رس��یدن‬ ‫اختراع‌ها اظهار کرد‪ :‬زمانی که از اصل اختراع‬ ‫حمایت��ی انجام نمی‌ش��ود بنابرای��ن برای به‬ ‫مرحله تولید رسیدن آن هم حمایت‌های الزم‬ ‫انج��ام نخواهد ش��د‪ .‬ب��رای به مرحل��ه تولید‬ ‫رسیدن باید سرمایه‌گذاری الزم انجام شود اما‬ ‫متاسفانه کسی حاضر به سرمایه‌گذاری در این‬ ‫امر نیس��ت‪ .‬وی خاطرنش��ان کرد‪ :‬حتی چند‬ ‫وقتی اس��ت که اختراع نیز وارد بورس کشور‬ ‫ش��ده اس��ت اما به نظر من در عم��ل نتیجه‬ ‫نخواهد داد‪ ،‬چون هیچ سرمایه‌گذاری حاضر به‬ ‫س��رمایه‌گذاری در امر اختراع که ممکن است‬ ‫نتیجه بدهد یا ندهد‪ ،‬نخواهد بود‪ .‬وی توضیح‬ ‫داد‪ :‬سرمایه‌گذاری در امر اختراع مستلزم یک‬ ‫س��رمایه‌گذاری بلندمدت اس��ت‪ ،‬چراکه تا به‬ ‫مرحله تولید رس��یدن اختراع کلی آزمایش و‬ ‫خط��ا انج��ام می‌ش��ود ک��ه خ��ود مس��تلزم‬ ‫هزینه‌های��ی باالس��ت‪ ،‬ازای��ن‌رو هی��چ‬ ‫س��رمایه‌گذاری ک��ه در تولید نی��ز حاضر به‬ ‫س��رمایه‌گذاری نیس��ت‪ ،‬برای‌این امر به هیچ‬ ‫عنوان اقدامی نخواهد کرد‪.‬‬ ‫وی درب��اره فرهنگ و پذی��رش اختراع نیز‬ ‫خاطرنش��ان کرد‪ :‬موضوع فرهنگ اختراع در‬ ‫کشور ما حتی از سوی مردم نیز پذیرفته شده‬ ‫نیست‪ .‬این مخترع یادآور شد‪ :‬برای مثال یکی‬ ‫از اختراع‌ها خود من که در زمینه فیزیوتراپی‬ ‫ب��ود زمانی ک��ه به مرحل��ه تولید رس��ید‪ ،‬با‬ ‫اعتراض قشر فیزیوتراپ‌ها روبه‌رو شد که بازار‬ ‫ش روبه‌رو خواهد کرد‪.‬‬ ‫آنها را با چال ‌‬ ‫مدیرعام��ل کان��ون تع��اون مخترع��ان‬ ‫پژوهش��گران‪ ،‬مبتکران و نخبگان ایران‪ ،‬برای‬ ‫بهب��ود وضعیت مخترعان در کش��ور تصریح‬ ‫ک��رد‪ :‬باید ام��ور مخترعان را به دس��ت خود‬ ‫مخترعان س��پرد‪ .‬چه لزوم��ی دارد که دولت‬ ‫در این زمینه نظارت داش��ته باشد‪ .‬بنیاد ملی‬ ‫نخبگان یک نهاد دولتی با کلی بوروکراسی و‬ ‫بودجه آنچنانی است اما در عمل تسهیالت و‬ ‫خدماتی که از سوی این نهاد ارائه می‌شود به‬ ‫هیچ‌وجه پاسخگوی مخترعان نیست‪ .‬پاکدل‬ ‫یادآور ش��د‪ :‬البته نهادی در ریاست‌جمهوری‬ ‫ب��ه نام «صن��دوق حمایت از پژوهش��گران و‬ ‫فن��اوران» به‌منظ��ور حمای��ت از مخترعان و‬ ‫فن��اوران تس��هیالتی ارائ��ه می‌ده��د اما این‬ ‫تس��هیالت را به افراد ارائ��ه نمی‌کند‪ ،‬در واقع‬ ‫مخترعان از طریق شرکت‌های دانش‌بنیان باید‬ ‫درخواس��ت خود را پیگیری کنند‪ ،‬تسهیالتی‬ ‫که با ش��رایط س��خت و بوروکراسی طوالنی‬ ‫همراه اس��ت‪ .‬این مخترع در پایان یادآور شد‪:‬‬ ‫البته دولت یازدهم درهای بنیاد ملی نخبگان‬ ‫را بیش��تر از دولت قبل بازگذاشته است اما ما‬ ‫هنور ب��اور نداریم که حمایت‌ه��ای درخور و‬ ‫مناس��بی از این قشر ش��ود‪ ،‬از این‌روست که‬ ‫بسیاری از مخترعان رفتن را به ماندن ترجیح‬ ‫ثبت اختراع از جمله مواردی اس��ت که روند‬ ‫اجرا و گذر از مراحل نسبتا طوالنی آن به همراه‬ ‫هزینه‌های نامتعارف‪ ،‬برای مخترعان تبدیل به‬ ‫گره‌ای کور ش��ده است‪ .‬یکی از محققان ایرانی‬ ‫که ثبت ‪ 7‬اختراع در ایران‪ ،‬دو اختراع در امریکا‬ ‫و یک اختراع در ژاپن را در کارنامه خود دارد در‬ ‫در این رابطه‬ ‫تو‌گ��وی اختصاصی با‬ ‫گف ‌‬ ‫گفت‪ :‬ثبت اختراع در ایران امری بیهوده است‬ ‫که هیچ‌گونه مزایایی نداش��ته و حتی می‌تواند‬ ‫برای مخترع تولید دردس��ر هم بکند‪ .‬وی که‬ ‫خواس��ت نامش فاش نش��ود در توضیح بیشتر‬ ‫این مس��ئله افزود‪ :‬به فاصل��ه کمتر از دو ماه از‬ ‫ثبت نخستین اختراعم با نمونه کپی‌سازی شده‬ ‫آن در بازار مواجه ش��دم و پس از پیگیری‌های‬ ‫فراوان متوجه شدم که چون قانون کپی‌رایت در‬ ‫ایران وجود ندارد در صورت لو رفتن طرح ثبت‬ ‫شده و نشت کردن اطالعات‪ ،‬هیچ ارگانی برای‬ ‫حمای��ت از حق و حقوق مخت��رع وجود ندارد‪.‬‬ ‫حال اینک��ه چگونه اطالعات مرب��وط به طرح‬ ‫ابداعی یک مخترع پ��س از ثبت در اداره ثبت‬ ‫اختراعات س��ر از بازار در می‌آورد‪ ،‬خود نکته‌ای‬ ‫اس��ت که باید مورد توجه مس��ئوالن امر قرار‬ ‫بگیرد‪ .‬وی اضافه کرد‪ :‬من چندین اختراع ثبت‬ ‫ش��ده دارم که ثبت آنها تاکنون هیچ فایده‌ای‬ ‫برایم نداش��ته است چون نهاد یا ارگانی نیست‬ ‫که اختراعات مه��م و قابل‌توجهی که می‌تواند‬ ‫باعث پیش��رفت اقتصاد و صنعت کشور شود را‬ ‫پیگیری کند و با مخترع آن ارتباط برقرار کند‬ ‫ضمن اینکه در ایران ش��ما هر طرح یا قطعه‌ای‬ ‫که قبال ساخته نشده باشد را می‌توانید به عنوان‬ ‫اخت��راع در اداره ثبت اختراعات ثبت کنید که‬ ‫همین امر موجب ش��د تا م��ن اختراعاتم را به‬ ‫خارج از ایران ببرم‪ .‬وی افزود‪ :‬آخرین باری که‬ ‫برای ثبت یک اختراع به دفتر ثبت رفتم دیدم‬ ‫که اش��خاص بسیاری برای ثبت اختراعات‌شان‬ ‫مراجعه کرده‌اند از جمله کس��ی که دستگاهی‬ ‫ب��رای آب دادن به قناری! س��اخته بود و اصرار‬ ‫داش��ت که چون این دستگاه تاکنون در کشور‬ ‫ساخته نش��ده باید به عنوان اختراع ثبت شود‬ ‫ک��ه ثبت هم ش��د‪ .‬وی تاکید ک��رد‪ :‬در امریکا‬ ‫برای ثبت یک اختراع م��وارد مختلفی در نظر‬ ‫می‌گیرند و در واقع روال ثبت اختراع در ایاالت‬ ‫متحده بسیار سخت و پیچیده است و به همین‬ ‫دلیل هرکسی نمی‌تواند با ساخت دستگاه آب‬ ‫دادن ب��ه قناری نام خودش را به عنوان مخترع‬ ‫ثبت کند‪ .‬از سوی دیگر در بسیاری از کشورها‬ ‫و از جمل��ه امریکا‪ ،‬حمایت‌های مادی و معنوی‬ ‫از مخترعان می‌ش��ود و چنانچه اختراع کس��ی‬ ‫دزدیده ش��ود مراجعی وجود دارد که از طریق‬ ‫آنها ب��ه راحتی می‌توان حقوق از دس��ت رفته‬ ‫را جب��ران کرد ولی در ای��ران بحث حمایت از‬ ‫مخترعان بیشتر شبیه یک شوخی است‪.‬‬ ‫دبیر شورای ملی نخبگان‪ :‬مراکز علمی متکی به بودجه دولتی نباشند‬ ‫دبیر شورای ملی نخبگان اعالم‬ ‫ک��رد‪ :‬مراکز علمی و آموزش��ی‬ ‫کش��ور باید با مدیریت بر اداره‬ ‫ام��ور‪ ،‬فق��ط متکی ب��ر بودجه‬ ‫دولتی نباشند و تنوع در تامین‬ ‫منابع بودجه‌ای ایج��اد کنند‪ .‬نصرت‌اهلل ضرغام در جمع‬ ‫دانشگاهیان و اعضای هیات علمی دانشگاه شهیدچمران‬ ‫اهواز‪ ،‬به توسعه کمی آموزش عالی و وجود ‪ 4/5‬میلیون‬ ‫دانشجوی شاغل به تحصیل در کشور اشاره کرد و افزود‪:‬‬ ‫کشور ژاپن با دو برابر جمعیت ایران‪ ،‬دارای ‪ 2/5‬میلیون‬ ‫دانش��جو اس��ت ولی ما با یک دوم جمعیت ژاپن‪ ،‬دارای‬ ‫‪ 4/5‬میلیون دانش��جو هس��تیم‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬متاسفانه‬ ‫همراه با توس��عه کمی آموزش عالی‪ ،‬نتوانستیم امکانات‬ ‫مورد نیاز برای کیفی‌س��ازی آموزش و توسعه تحقیقات‬ ‫را فراهم کنیم‪ ،‬چون امکانات پخش می‌شود و آنجاهایی‬ ‫که باید بیش��تر از امکانات به��ره بگیرند‪ ،‬کمتر بهره‌مند‬ ‫می‌ش��وند‪ .‬البت��ه دکتر فره��ادی (وزیر عل��وم) درصدد‬ ‫ساماندهی این وضعیت است‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬دانش��گاه‌های موفق دنیا وابس��ته به‬ ‫منابع دولتی نیستند بلکه ضمن دریافت بودجه از دولت‪،‬‬ ‫ش��هریه می‌گیرند‪ ،‬ب��ا صنعت ارتباط دارن��د و کمک از‬ ‫فارغ‌التحصیالن خود نیز دریافت می‌کنند‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬اگر مراک��ز علمی‪ ،‬خ��وب مدیریت کنند‬ ‫و تن��وع در ج��ذب مناب��ع بودجه‌ای خود ایج��اد کنند‪،‬‬ ‫می‌توانیم ش��اخص‌های کیف��ی در حد اس��تانداردهای‬ ‫جهانی را کس��ب کنیم‪ .‬ضرغام به وجود اس��تعدادهای‬ ‫زیادی در کش��ور اشاره و اظهار کرد‪ :‬وجود استعدادها به‬ ‫تنهایی کافی نیست بلکه باید امکانات وجود داشته باشد‬ ‫تا از این استعدادها بهره گرفته شود‪.‬‬ ‫ریی��س صندوق حمایت از پژوهش��گران به تاس��یس‬ ‫شورای پژوهش‌های علمی کش��ور در سال ‪ 1368‬برای‬ ‫سیاستگذاری بخش پژوهش اشاره کرد و اینکه در سال‬ ‫‪ ،1375‬مبلغ ‪ 20‬میلیارد تومان در اختیار این شورا قرار‬ ‫گرف��ت تا ‪ 15‬میلی��ارد تومان آن را ب��رای پژوهش‌های‬ ‫اساس��ی و ‪ 5‬میلیارد تومان آن را برای زیرس��اخت‌های‬ ‫پژوهشی با توجه بیشتر بر تجهیزات هزینه کند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در نظر داش��تیم تا یکسری آزمایشگاه‌های‬ ‫مرجع مل��ی ایجاد کنی��م و امکانات عم��ده تجهیزاتی‬ ‫دانشگاه‌ها و مراکز علمی به صورت شبکه در آید و همه‬ ‫محقق��ان و دانش‌پژوهان‪ ،‬از امکانات موجود در کش��ور‬ ‫بهره‌مند ش��وند‪ .‬این ایده آرمانی نیست بلکه در بسیاری‬ ‫از کشورهای دنیا این‌کار انجام می‌شود‪.‬‬ ‫صن��دوق بین‌الملل��ی پ��ول در گزارش س��ال‬ ‫‪۲۰۰۹‬م خود اعالم کرده‌اس��ت‪« :‬ایران به لحاظ‬ ‫مهاج��رت نخب��گان‪ ،‬در می��ان ‪ ۹۱‬کش��ور در‬ ‫حال‌توسعه یا توسعه‌نیافته مقام نخست را دارد‪».‬‬ ‫ای��ران از نظ��ر ف��رار مغزها در صدر کش��ورها‬ ‫ق��رار دارد‪ ،‬ح��دود ‪ ۲۵‬درص��د از کل ایرانی��ان‬ ‫تحصیلکرده هم‌اکنون در کشورهای توسعه‌یافته‬ ‫زندگی می‌کنند‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش تابناک‪ ،‬براس��اس آم��ار صندوق‬ ‫بین‌المللی پول‪ ،‬س��االنه بین ‪ ۱۵۰‬تا ‪ ۱۸۰‬هزار‬ ‫نفر از ایرانی��ان تحصیلکرده برای خروج از ایران‬ ‫اقدام می‌کنند‪.‬‬ ‫خروج س��االنه ‪ ۱۵۰‬ت��ا ‪ ۱۸۰‬ه��زار ایرانی با‬ ‫تحصیالت عالی از این کشور معادل خروج ‪۱۵۰‬‬ ‫میلیارد دالر سرمایه ساالنه از این کشور است‪.‬‬ ‫در س��ال ‪ ۱۳۸۸‬وزارت عل��وم ایران اعالم کرد‬ ‫از ابت��دای انق�لاب ‪ ،۱۳۵۷‬از می��ان ‪ ۱۲‬ه��زار‬ ‫دانش��جویی که ب��ا هزینه دولت به کش��ورهای‬ ‫مختلف رفتند‪ ۴۰۰ ،‬نفر بازنگشته‌اند و همچنین‬ ‫‪ ۶۰‬هزار دانشجوی ایرانی خارج از ایران تحصیل‬ ‫می‌کنند‪ .‬طبق آمارهای رس��می نس��بت خروج‬ ‫فارغ‌التحصی�لان از ایران به تعداد کل این افراد‪،‬‬ ‫‪ ۱۵‬درصد است‪.‬‬ ‫در سال ‪۲۰۰۶‬م‪ 5/1 ،‬درصد از تولید ناخالص‬ ‫داخلی صرف نیازهای آموزشی کشور شد که در‬ ‫مقایس��ه با دیگر کشورهای جهان در جایگاه ‪۶۷‬‬ ‫قرار داش��ت‪ .‬بنیاد ملی نخبگان ایران اعالم کرد‬ ‫ک��ه ‪ ۳۰۸‬نفر از دارندگان م��دال المپیاد و ‪۳۵۰‬‬ ‫نفر از برترین‌های آزمون سراسری از سال ‪ ۸۲‬تا‬ ‫‪ ۸۶‬به خارج مهاجرت کرده‌اند‪.‬‬ ‫طبق آمار منتشر شده از سازمان‌ها و نهادهای‬ ‫دولت��ی مث��ل هفته‌نام��ه س��ازمان مدیری��ت و‬ ‫برنامه‌ری��زی‪ ۹۰ ،‬نف��ر از ‪ ۱۲۵‬دانش‌آموزی که‬ ‫در ‪ 3‬سال گذش��ته در المپیادهای جهانی رتبه‬ ‫کسب کرده‌اند‪ ،‬هم‌اکنون در دانشگاه‌های امریکا‬ ‫تحصیل می‌کنند‪.‬‬ ‫براساس آمار صندوق بین‌المللی پول هم‌اکنون‬ ‫بی��ش از ‪ ۲۵۰‬هزار مهندس و پزش��ک ایرانی و‬ ‫بی��ش از ‪ ۱۷۰‬ه��زار ایرانی ب��ا تحصیالت عالیه‬ ‫در امری��کا زندگ��ی می‌کنند‪ .‬گ��زارش صندوق‬ ‫بین‌الملل��ی پول در ادامه افزود ‌ه اس��ت که بیش‬ ‫از ‪ ۱۵‬درصد سرمایه‌های انسانی ایران به امریکا‬ ‫و ‪ ۲۵‬درص��د به کش��ورهای اروپای��ی مهاجرت‬ ‫می‌کنند‪ .‬دس��ت‌کم ح��دود ‪ 4‬میلیون ایرانی در‬ ‫خارج از ایران زندگی می‌کنند‪.‬‬ ‫در ای��ن می��ان‪ ،‬ایرانی��ان خارج از کش��ور در‬ ‫امری��کا از نظ��ر درآم��دی در بی��ن مهاجران از‬ ‫برتری��ن گروه‌ها هس��تند که ‪ ۳۰‬درص��د از این‬ ‫اف��راد در زمینه مدیری��ت و ‪ ۲۰‬درصد در زمینه‬ ‫تکنیک‌ه��ا و ام��ور دانش��گاهی مش��غول به‌کار‬ ‫هستند‪ .‬همین‌طور از مجموع صدهزار ایرانی در‬ ‫آلمان در س��ال‌های گذش��ته ‪ ۲۰۰۰‬جلد کتاب‬ ‫منتشر شده‪ ،‬درحالی‌ که از بین ‪ ۲‬میلیون ترک‬ ‫مهاجر آلمان تنها ‪ ۱۰۰‬جلد کتاب منتش��ر شده‬ ‫‌اس��ت‪ .‬بنابر آمار رسمی در س��ال ‪ ۱۳۹۱‬حدود‬ ‫‪ ۱۵۰‬ه��زار دانش��جو تقاضای خروج از کش��ور‬ ‫را کرده‌ان��د ک��ه بیشترش��ان دانش��جوی دوره‬ ‫دکت��را بودند‪ .‬خروج این ش��مار از دانش��جویان‬ ‫مع��ادل ‪ ۱۵۰‬میلیارد دالر خس��ارت ب��ه ایران‬ ‫وارد می‌کن��د‪ .‬همچنین ‪ ۶۴‬درصد دانش‌آموزان‬ ‫ایرانی مدال‌آور المپیاد در ‪ ۱۴‬س��ال گذش��ته از‬ ‫ای��ران مهاجرت کرده‌اند‪ .‬حمی��د گورایی رییس‬ ‫پژوهش��کده رویان جهاد دانش��گاهی نیز هشدار‬ ‫داد که دانش��مندان رشته س��لول‌های بنیادین‬ ‫ایران هر روز بیش��تر از گذشته جذب کشورهای‬ ‫عربی و دیگر نقاط جهان می‌شوند‪».‬‬ ‫رییس دانش��گاه آزاد اس�لامی هشدار داده که‬ ‫نتیجه این خروج خالی‌ش��دن «ایران از ژن‌های‬ ‫باهوش» اس��ت‪ .‬در گزارش صن��دوق بین‌المللی‬ ‫پول آمده اس��ت که «س��االنه حدود ‪ 180‬هزار‬ ‫ایران��ی تحصیلکرده به امی��د زندگی و موقعیت‬ ‫شغلی بهتر» از کشور خارج می‌شوند‪.‬‬ ‫ای��ن صن��دوق بین‌الملل��ی در گ��زارش خود‬ ‫می‌افزای��د ک��ه رقم خ��روج ح��دود ‪ 180‬هزار‬ ‫تحصیلکرده از ایران‪ ،‬به معنی خروج ساالنه ‪50‬‬ ‫میلیارد دالر ارز از کشور است‪.‬‬
‫دانستنی‬ ‫هزینه پرورش دام‬ ‫در پرورش حیوانات اهلی قس��مت زیادی از هزینه‬ ‫تولید مربوط به هزینه تغذیه می‌باش��د که در برخی‬ ‫از ش��اخه‌های دامپروری ت��ا ‪ 80‬درصد از کل هزینه‬ ‫پرورش دام ش��امل هزینه تغذیه می‌ش��ود‪ .‬بنابراین‬ ‫در ش��رایط متعارف مدیریت تغذیه باالترین اهمیت‬ ‫اقتصادی را در پرورش دام به خود اختصاص می‌دهد‪.‬‬ ‫‹ ‹انواع نهاده‌های دامی‬ ‫هرگونه خوراک گیاهى و پرحجم که ارزش غذایى‬ ‫داش��ته باش��د و خوش‏خوراک هم باشد‪ ،‬علوفه نام‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫یونجه یابی�ده‪ :‬این علوف��ه ارزش غذایى زیادى‬ ‫دارد‪ .‬یونجه به‌عن��وان یک غذاى عالى در تغذیه دام‬ ‫به‌ویژه براى گاو ش��یرى استفاده مى‏شود‪ .‬پروتئین‬ ‫ب بودن آن‬ ‫و کلس��یم باالى این علوفه نش��انه مرغو ‏‬ ‫اس��ت‪ .‬زمان برداشت یونجه وقتى است که یک‌سوم‬ ‫بوته‌‏ها به گل بنش��ینند‪ .‬در جیره غذایى گاو شیرى‪،‬‬ ‫بین ‪ 2‬تا ‪ 4‬کیلوگرم یونجه در روز کافى و مناس��ب‬ ‫است‪.‬‬ ‫علف باغ‪ :‬این علف در تغذیه گاو شیرى و پروارى‬ ‫اس��تفاده مى‌‌شود‪ .‬به دلیل داش��تن رشته‏هاى بلند‪،‬‬ ‫نش��خوار دام‏‌ها را زیاد مى‏کن��د‪ .‬به‌عالوه در گاوهاى‬ ‫ش��یرى باعث بیشتر شدن چربى شیر مى‏‌شود‪ .‬براى‬ ‫ک هاى آردى از‬ ‫ج شدن سریع خورا ‏‬ ‫جلوگیرى از خار ‏‬ ‫بدن دام‌‏هاى پروارى از این علوفه استفاده مى‏‌کنند‪.‬‬ ‫کاه به علت خش��ک و پُرحجم‏بودن‪ ،‬ارزش غذایى‬ ‫زیادى براى دام‏‌ها ندارد‪ .‬از نظر ارزش غذایى‪ ،‬کاه جو‬ ‫از کاه گندم بهتر اس��ت‪ .‬همچنی��ن کاه گندم از کاه‬ ‫برنج بهتر است‪ .‬براى دام‏‌هاى سنگین بهتر است که‬ ‫کاه به‌صورت رش��ته‏‌هاى بلند باشد‪ .‬مصرف کاه باید‬ ‫کم و به مقدار الزم باش��د‪ .‬هر‌چ��ه مقدار این علوفه‬ ‫در جی��ره غذایى دام‏‌ها بیش��تر باش��د‪ ،‬جلوى هضم‬ ‫و مصرف بیش��تر غذا را مى‏‌گیرد‪ .‬بهتر اس��ت کاه را‬ ‫همیشه بعد از خوراک‏هاى دیگر به دام‌ها داد‪.‬‬ ‫اگر کاه و علوفه‌هایى مانند آن به‌صورت غنى شده‬ ‫به دام‏‌ها داده ش��وند ارزش غذایى بیش��ترى‏ دارند‪.‬‬ ‫براى کاه‌هاى خش��ک مى‏توان مقدار بیشترى از این‬ ‫علوفه در جیره غذایى قرار داد‪.‬‬ ‫سیلوها‪ :‬براى استفاده بیشتر و بهتر از علوفه‏‌هاى‬ ‫خش��ک و هض��م بهتر ای��ن علوفه‏‌ها‪ ،‬آنها را س��یلو‬ ‫مى‌کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹خوراک‌‌هاى فشرده شده یا کنسانتره دامی‬ ‫علوفه‌‏هاى آردى و خوراک‏‌هایى که از رش��ته‏‌هاى‬ ‫کمى تش��کیل ش��ده‌‏اند را خوراک‏‌هاى کنسانتره‏اى‬ ‫مى‏گویند‪ .‬وقتى مقدار مش��خصى از ماده‌‌هایى مانند‬ ‫جو‪ ،‬سبوس‪ ،‬تفاله چغندرقند‪ ،‬کنجاله تخم پنبه را با‬ ‫تکمیل‏‌کننده‌هاى معدنى و ویتامینى مخلوط کنند‪،‬‬ ‫خوراک کنسانتره تهیه مى‌‌شود‪.‬‬ ‫ف کردن نیاز غذایى دام‌‏هایى که تولید‬ ‫براى برطر ‏‬ ‫باالیى دارند‪ ،‬عالوه‌بر علوفه باید مقدار مش��خصى از‬ ‫کنسانتره دامى هم استفاده کرد‪ .‬به گاوهاى بومى و‬ ‫دورگ روس��تایى که بیشتر از ‪ 8‬کیلوگرم شیر تولید‬ ‫مى‏‌کنند‪ ،‬باید مقدار مشخصى کنسانتره دامى داد‪.‬‬ ‫به دامداران عزیز سفارش مى‏‌شود اگر خوراک را از‬ ‫کارخانه خریدارى مى‏کنند‪ ،‬در هنگام تهیه و مخلوط‬ ‫کردن کنسانتره در کارخانه حضور داشته باشند‪ .‬به‬ ‫این ترتیب‪ ،‬مى‏توانند کنترل کنند که از هر ماده‏اى‬ ‫به مقدار مش��خص و الزم در کنسانتره مخلوط شده‬ ‫است و جلوى هرگونه تقلب گرفته شود‪.‬‬ ‫‹ ‹نکته‌‌ه�اى مه�م در تغذی�ه مخل�وط علوفه و‬ ‫کنسانتره‬ ‫براى گاوهاى ش��یرى روس��تایى که تولید ش��یر‬ ‫آن��ان به ‪ 7‬تا ‪ 8‬کیلوگرم مى‌‏رس��د‪ ،‬الزم نیس��ت که‬ ‫از کنس��انتره اس��تفاده کنید‪ .‬ب��ا علوفه‏‌هاى مرغوب‬ ‫مى‌‏ت��وان نیاز غذایى این دام‌ه��ا را برطرف کرد‪ .‬ولى‬ ‫براى گاوهایى که در روز بیش��تر از ‪ 8‬کیلوگرم شیر‬ ‫تولید مى‏‌کنند‪ ،‬باید از کنسانتره استفاده کرد‪.‬‬ ‫براى ای��ن گاوه��ا در برابر هر‌یک کیلوگرم ش��یر‬ ‫تولیدى‪ ،‬نیم کیلوگرم کنس��انتره دامى الزم اس��ت‪.‬‬ ‫ب��راى مث��ال اگ��ر گاوى ‪ 14‬کیلوگرم ش��یر تولید‬ ‫مى‏‌کند‪ ،‬باید روزانه ‪ 7‬کیلوگرم کنس��انتره به اضافه‬ ‫مقدار الزم علوفه تازه و مرغوب بخورد‪.‬‬ ‫تغییر جی��ره غذایى دام باید ب��ا احتیاط و کم‏‌کم‬ ‫انجام ش��ود تا باعث ک ‏م ش��دن تولید نشود‪ .‬اگر در‬ ‫غذاى دام از ضایعات اس��تفاده مى‏شود باید با توجه‬ ‫به نوع ماده افزودنى از مقدار کنسانتره کم کرد‪.‬‬ ‫علوفه‏هاى س��بز‪ ،‬رطوبت زیادى دارند‪ .‬به همین‬ ‫دلی��ل ‪ 2‬ت��‌ا ‪ 3‬برابر علوفه‏‌هاى خش��ک باید مصرف‬ ‫ش��وند‪ .‬اگر بتوان علوفه و کنس��انتره را به‌طور کامل‬ ‫مخلوط کرد‪ ،‬خیلى مناس��ب است‪ .‬اگر اینکار انجام‬ ‫نشد‪ ،‬سعى کنید فاصله زمانى بین تغذیه با علوفه و‬ ‫کنسانتره خیلى کم باشد‪.‬‬ ‫براى بیشترش��دن مق��دار تولید ش��یر مى‏‌توان تا‬ ‫حدودى از کنسانتره دامى استفاده کرد‪ .‬مصرف زیاد‬ ‫کنسانتره باعث کم‏شدن چربى شیر مى‏شود‪ .‬در این‬ ‫حالت باید از علوفه‌‌هاى مرغوب با رش��ته‏‌هاى بلند و‬ ‫کنجاله تخم پنبه استفاده کرد‪.‬‬ ‫‪12‬‬ ‫گزارش‬ ‫شنبه ‪ 4‬بهمن ‪ 3 - 1393‬ربیع الثانی ‪ 24 -1436‬ژانویه ‪ -2015‬شماره ‪ -140‬پیاپی ‪1458‬‬ ‫‪report@smtnews.ir‬‬ ‫صنعتی با گردش مالی ساالنه بیش از ‪38‬هزار میلیارد تومان‬ ‫ظرفیت تولید ساالنه ‪ 17‬میلیون تن خوراک دام در کشور‬ ‫عبدالرحم�ن رحیمی ـ گروه‬ ‫گ�زارش‪ :‬گردش مالی س��االنه‬ ‫صنع��ت خوراک دام کش��ور در‬ ‫حالی به ‪ 11‬میلی��ارد دالر (بیش از ‪38‬هزار‬ ‫میلیارد تومان) می‌رس��د که هم‌اکنون ‪515‬‬ ‫کارخانه خوراک دام با ظرفیت اسمی حدود‬ ‫‪ 13‬میلی��ون تن فعال هس��تند ضمن اینکه‬ ‫بی��ش از ‪ 50‬نوع محصول م��ورد نیاز طیور‪،‬‬ ‫آبزی��ان و دام در کارخانه‌ه��ای داخلی تولید‬ ‫می‌ش��ود و در کارخانه‌ه��ای صنعت خوراک‬ ‫دام کش��ور از ‪ 5‬ت��ا ‪ 400‬میلی��ارد توم��ان‬ ‫سرمایه‌گذاری ثبت شده است‪.‬‬ ‫مع��اون وزی��ر جهاد کش��اورزی به‬ ‫گفت‪ :‬هم‌اکنون ب��ازار نهاده‌ها و خوراک دام‬ ‫و طیور از انحصار خارج ش��ده و با رقابتی که‬ ‫در سال گذشته به وجود آمد‪ ،‬روند قیمت‌ها‬ ‫نزول��ی و مورد رضای��ت تولید‌کنندگان بوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫حسن رکنی اظهار‬ ‫ک��رد‪ :‬برخ��ی از‬ ‫خوراک دام و طیور‬ ‫مورد نیاز در داخل‬ ‫کشور تولید می‌شود‬ ‫که شامل علوفه خشبی می‌شود و مشکلی در‬ ‫تولی��د آن وجود ندارد‪ .‬بخش��ی دیگر از این‬ ‫نهاده‌ها همان مواد کنس��انتره‌ای هستند که‬ ‫به عنوان مثال می��زان نیاز صنعت طیور در‬ ‫کش��ور به این مواد ح��دود ‪ 8‬میلیون تن در‬ ‫س��ال اس��ت که عم��ده آن به کش��ور وارد‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه عمده مواد کنسانتره‌ای‬ ‫و نهاده‌های��ی مانن��د ذرت‪ ،‬س��ویا و برخ��ی‬ ‫مکمل‌ها از مح��ل واردات تامین می‌ش��ود‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬سیاست دولت این است که با افزایش‬ ‫تولید ای��ن محصوالت در بخش زراعت‪ ،‬رفع‬ ‫تولید یک تریلیون تن خوراک دام و طیور و آبزیان در دنیا‬ ‫هم‌اکن��ون در دنی��ا حدود یک هزار میلی��ارد تن (یک‬ ‫تریلیون تن) انواع متنوع خوراک دام و طیور و آبزیان در‬ ‫سال تولید و مصرف می‌شود‪.‬‬ ‫رییس انجمن صنایع خوراک دام‪ ،‬طیور و آبزیان ایران‬ ‫با بیان این مطلب افزود‪ :‬سهم بالفعل ایران در این بخش‬ ‫هم‌اکنون بیش از ‪ 8‬میلیون تن به ارزش ‪ 22‬هزار میلیارد‬ ‫تومان و ظرفیت اس��می حدود ‪ 17‬میلی��ون تن با تعداد‬ ‫‪ 517‬واحد تولیدی به ارزش ‪ 34‬هزار میلیارد تومان است‪.‬‬ ‫مجی��د مواف��ق قدی��ری در‬ ‫گفت‌وگ��وی اختصاصی با‬ ‫اف��زود‪ :‬همچنی��ن در حال حاضر‬ ‫ح��دود ‪ 60‬درص��د م��واد اولی��ه‬ ‫واحدهای تولی��دی این صنعت از‬ ‫خارج از کشور وارد می‌شود‪.‬‬ ‫وی اظهار داش��ت‪ :‬مهم‌ترین و اس��تراتژیک‌ترین نقش‬ ‫کارخانجات خ��وراک دام‪ ،‬طیور و آبزی��ان‪ ،‬فرآوری مواد‬ ‫خوراک��ی به‌منظ��ور افزایش به��ره‌وری مص��رف غالت‪،‬‬ ‫دانه‌ه��ای روغن��ی‪ ،‬کاه و کل��ش و دیگ��ر محص��والت و‬ ‫پس‌مانده��ای زراع��ی در تولید محصوالت دامی اس��ت‪،‬‬ ‫به‌طوری‌که طبق گزارش‌ها حدود ‪ 20‬درصد ضایعات در‬ ‫بخش کش��اورزی وجود دارد که این آمار باالیی اس��ت و‬ ‫باید با مدیریت و تالش این ضایعات را کاهش داد‪.‬‬ ‫ریی��س انجمن صنایع خ��وراک دام‪ ،‬طی��ور و آبزیان‬ ‫ایران همچنین با بیان اینکه در جهان مس��ئله‌ای بزرگ‬ ‫به‌ن��ام تامین امنیت غذایی (ه��م از لحاظ کمی و هم از‬ ‫لح��اظ کیفی)‪ ،‬به‌عالوه بحران آب ب��ه بزرگترین چالش‬ ‫بشر در آینده‌ای نه‌چندان دور تبدیل خواهد شد‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫پیش‌بینی استراتژیس��ت‌های خبره جهان بر این اس��ت‬ ‫که در دهه‌های آینده‪ ،‬نزاع‌های بین‌المللی بر س��ر تامین‬ ‫آب و غ��ذا خواهد بود‪ .‬ایجاد ای��ن امنیت در جهان و در‬ ‫کشورمان نیازمند مدیریت فاکتورهای فنی‪ ،‬اقتصادی و‬ ‫حتی سیاسی است‪ .‬محدودیت‌های طبیعی برای توسعه‬ ‫کش��ت غالت و دانه‌های روغن��ی‪ ،‬رقابت صنایع نوظهور‬ ‫مانند الکل‌سازی با استفاده از غالت و همچنین ضرورت‬ ‫افزای��ش کیفیت تولیدات کش��اورزی با هدف س�لامتی‬ ‫بیش��تر‪ ،‬از دیگر محدودیت‌ها اس��ت به طوری‌که امروزه‬ ‫در جهان توس��عه کش��ت ذرت برای مصارف صنعتی و‬ ‫تولید پروتئین حیوانی نسبت به برنج در اولویت خاصی‬ ‫ق��رار گرفته اس��ت‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬مهم‌تری��ن نکته در‬ ‫ایجاد امنی��ت غذایی و کلید اصل��ی مدیریت آن‪ ،‬ایجاد‬ ‫بهره‌وری(راندم��ان) در کش��اورزی و صنای��ع تبدیل��ی‬ ‫کش��اورزی اس��ت به‌طوری‌که تمامی کارشناسان بر این‬ ‫باورند که توس��عه افقی در تولیدات کش��اورزی منسوخ‬ ‫ش��ده و توس��عه عمودی در بخش کش��اورزی (ارتقای‬ ‫راندمان یا بهره‌وری تولیدات کشاورزی) راهکاری کلیدی‬ ‫در مدیریت امنیت غذایی جهان اس��ت‪ .‬بر همین اساس‬ ‫مطاب��ق ماده ‪ 30‬قانون افزایش به��ره‌وری‪ ،‬وزارت جهاد‬ ‫کش��اورزی مکلف و موظف به ارتقای بهره‌وری در بخش‬ ‫تولیدات دامی شده و موظف است با هدایت و نظارت بر‬ ‫بخش خصوصی نسبت به افزایش راندمان‪ ،‬ارزش افزوده‬ ‫بیشتر و افزایش کیفیت محصوالت دامی اقدام موثر کند‪.‬‬ ‫وی تصری��ح کرد‪ :‬در همین راس��تا یک��ی از مهم‌ترین‬ ‫حلقه‌ه��ای زنجی��ره تولید محصوالت دامی اس��تفاده از‬ ‫خوراک آماده تولیدی توس��ط کارخانه‌های تولید‌کننده‬ ‫خ��وراک دام‪ ،‬طی��ور و آبزی��ان و صنایع وابس��ته به آن‬ ‫(کارخانه پودرماهی‪ ،‬دی کلس��یم فسفات‪ ،‬مکمل‌سازی‬ ‫و ‪ )...‬است‪.‬‬ ‫نیاز علوفه‌ای دام و طیور در کشور را به تولید‬ ‫داخل معطوف کند و واردات را در این زمینه‬ ‫کاهش دهد‪.‬‬ ‫رکنی با بیان اینکه بیش از ‪ 60‬درصد نیاز‬ ‫خوراک دام به کش��ور وارد می‌ش��ود‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬کیفی��ت تولید و واردات خ��وراک دام‬ ‫در کش��ور با توجه به نظارت‌های دقیقی که‬ ‫از طرف س��ازمان‌های متولی انجام می‌شود‬ ‫مشکلی ندارد‪.‬‬ ‫وی درب��اره وضعی��ت بودج��ه بخش دام‬ ‫و طی��ور در س��ال آینده بیان ک��رد‪ :‬باوجود‬ ‫تنگناه��ای دول��ت ب��رای تامی��ن کام��ل‬ ‫بودجه م��ورد نیاز این بخ��ش‪ ،‬حمایت‌های‬ ‫مناس��بی از س��وی دول��ت انجام ش��ده که‬ ‫می‌توان��د به کاهش هزینه تمام‌ش��ده تولید‬ ‫منج��ر ش��ود‪ .‬ب��ه عن��وان مث��ال می‌توان‬ ‫ب��ه اعتب��ارات مناس��ب تجهیز و نوس��ازی‬ ‫واحدهای مستهلک‪ ،‬عملیاتی کردن سیستم‬ ‫اتوماسیون و کاهش مصرف انرژی و نهاده‌ها‬ ‫اشاره کرد‪.‬‬ ‫کاهش قاچاق خوراک دام و طیور‬ ‫دبی��رکل انجم��ن صنایع خوراک دام‪ ،‬طی��ور و آبزیان‬ ‫گفت‪ :‬در مهر ماه امس��ال ‪ 150‬هزار تن‬ ‫ایران به‬ ‫خوراک دام و طیور صادر ش��ده و اگر موانعی برای ورود‬ ‫م��واد اولیه تولید خ��وراک دام و طیور نباش��د‪ ،‬می‌توان‬ ‫نسبت به بازار صادراتی روسیه نیز امیدوار بود‪.‬‬ ‫پیم��ان ذوالفقاریان با اش��اره به‬ ‫اینکه بخش عمده‌ای از مواد اولیه‬ ‫خوراک دام و طیور به کشور وارد‬ ‫می‌شود‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬به شرطی که‬ ‫موانع��ی ب��رای ورود م��واد اولیه‬ ‫نباشد‪ ،‬صادرات این محصول افزایش می‌یابد‪.‬‬ ‫وی ظرفیت کارخانه‌های تولید خوراک طیور را بسیار‬ ‫باال دانس��ت و افزود‪ :‬اگر از ظرفیت ف��رآوری آنها نهایت‬ ‫استفاده ش��ده و مواد اولیه به‌راحتی به کشور وارد شود‪،‬‬ ‫بازار صادراتی در این حوزه افزایش پیدا می‌کند‪.‬‬ ‫دبی��رکل انجم��ن صنایع خوراک دام‪ ،‬طی��ور و آبزیان‬ ‫ایران درباره میزان صادرات خوراک دام و طیور گفت‪ :‬در‬ ‫حال حاضر این محصول به عراق‪ ،‬ارمنستان‪ ،‬آذربایجان‪،‬‬ ‫قزاقستان و بخش کمی به افغانستان صادر می‌شود‪.‬‬ ‫وی در ادامه افزود‪ :‬اگر مذاکرات با روس��یه با پیشرفت‬ ‫خوبی همراه باش��د جنوب روسیه می‌تواند بازار جدیدی‬ ‫در این حوزه به حساب آید‪.‬‬ ‫ذوالفقاریان با اش��اره به فرصت ایجادشده در زمینه‌‬ ‫بازار صادراتی روس��یه گفت‪ :‬در صورتی که باز ش��دن‬ ‫ای��ن بازار با تس��هیل ورود م��واد اولیه همراه باش��د‪،‬‬ ‫می‌توان��د این محصول را تا چند براب��ر افزایش دهد‪.‬‬ ‫دبی��رکل انجمن صنایع خ��وراک دام‪ ،‬طیور و آبزیان‬ ‫ایران درباره میزان قاچاق در حوزه خوراک دام اظهار‬ ‫کرد‪ :‬زمان��ی که تفاوت نرخ بین ب��ازار داخل و خارج‬ ‫به وجود آید‪ ،‬قاچاق نیز انجام می‌ش��ود‪ .‬وی با اش��اره‬ ‫به پیش��نهاد انجمن برای رفع کامل این مسئله گفت‪:‬‬ ‫برای کمک به تشکل‌ها بهتر است یارانه مستقیم مواد‬ ‫اولیه به طور کامل حذف ش��ود تا شرایطی مناسب با‬ ‫عرض��ه و تقاضا در بازار ایجاد ش��ود و دولت در قالب‬ ‫کم��ک به صادرات و خری��د تضمینی محصول نهایی‬ ‫کمک‌های خود را لحاظ کند‪.‬‬ ‫ذوالفقاریان با بیان اینکه در طول دو سال اخیر آمار‬ ‫قاچاق در این حوزه کمتر ش��ده اس��ت‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫در گذش��ته میزان قاچاق در این حوزه بسیار باال بود‬ ‫اما با تمهیدات در نظر گرفته ش��ده این میزان بسیار‬ ‫کاه��ش یافت‪ .‬وی درباره قیم��ت خوراک دام و طیور‬ ‫گفت‪ :‬با توجه به افزایش هزینه‌های حمل‌‌ونقل ‪ 4‬سال‬ ‫پیش قیمت سه‌برابر افزایش یافت اما درطول یک‌سال‬ ‫گذشته ثبات بیشتری در قیمت‌ها وجود داشت‪.‬‬ ‫دبیرکل انجم��ن صنایع خوراک دام‪ ،‬طیور و آبزیان‬ ‫ای��ران دلیل این امر را سیاس��ت‌های تع��ادل بازار ارز‬ ‫عن��وان کرد و افزود‪ :‬این مس��ائل موجب ش��د که در‬ ‫یک‌س��ال اخیر نوس��ان کمتری در بازار وجود داشته‬ ‫باش��د‪ .‬ذوالفقاریان درباره مشکالت این صنعت اظهار‬ ‫کرد‪ :‬باید یاران��ه به‌صورت هدفمند و به‌منظور تقویت‬ ‫صنایع کارآفرین و بکارگیری فناوری‌های نوین در نظر‬ ‫گرفته ش��ود و هرچه بازار به س��مت خصوصی شدن‬ ‫پیش رود می‌توانیم فعالیت بهتری داشته باشیم‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬حذف موانع تعرفه‌ای و اصالح قوانین‬ ‫موازی‪ ،‬ظرفیت‌های واردات و صادرات را افزایش داده‬ ‫و موجبات ساماندهی و تنظیم بازار بر اساس عرضه و‬ ‫تقاضا فراهم می‌شود‪.‬‬ ‫برای خرید خوراک دام نقدینگی نداریم‬ ‫عمده مش��کل م��ا در بحث تهیه‬ ‫خ��وراک دام نبود نقدینگی اس��ت‪ .‬ضمن‬ ‫اینکه با توجه به وضعیتی که برای ش��یرخام‬ ‫به وجود آمده‪ ،‬قیمت تمام‌شده شیر بیش از‬ ‫آن چیزی اس��ت که کارخانه‌های لبنی از ما‬ ‫خرید می‌کنند‪.‬‬ ‫دبی��ر انجمن صنف��ی گاوداران ای��ران در‬ ‫تو‌گوی اختصاصی با‬ ‫گف ‌‬ ‫در پاس��خ به‬ ‫اینکه «دامداران ایران با چه مش��کلی درباره‬ ‫نهاده‌های دامی رو‌به‌رو هستند؟» ضمن بیان‬ ‫این مطل��ب‪ ،‬افزود‪ :‬زمان و نح��وه پرداخت‬ ‫به��ای خرید ش��یر نی��ز ه��ر روز طوالنی‌تر‬ ‫می‌ش��ود به شکلی که ش��یر را به‌طور روزانه‬ ‫از دام��دار می‌گیرند ولی پرداخت بهای آن تا‬ ‫‪ 3‬ماه به طول می‌انجامد و این در‌حالی است‬ ‫که خری��د و تامین نهاده‌های دامی به‌صورت‬ ‫نقدی است‪.‬‬ ‫علی آقابابایی با بیان‬ ‫اینکه بحث کیفیت و‬ ‫نوع نهاده‌ها در مرحله‬ ‫بع��دی ق��رار دارد‪،‬‬ ‫اظه��ار ک��رد‪ :‬در‬ ‫حقیقت ما پولی برای خرید نداریم و این امر‬ ‫باعث ش��ده برای خرید نهاده‌های دامی خود‬ ‫به روزمر‌گی افتاده‌ایم و این درحالی است که‬ ‫برای ذخیره‌س��ازی نهاده‌ها به حداقل ‪ 3‬ماه‬ ‫زمان نیاز داریم تا بتوانیم خوراک دام‌ها را به‬ ‫صورت عمده تامین کنیم در غیر این صورت‬ ‫به مش��کل برمی‌خوری��م‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬با‬ ‫اوض��اع کنونی و نبود نقدینگی و همچنین با‬ ‫توجه به اینکه عمده نهاده‌ها به جز علوفه‌های‬ ‫خشبی (یونجه‪ ،‬کلش و سیلو)‪ ،‬همه وارداتی‬ ‫است‪ ،‬نمی‌توانیم خوراک مطلوب را در زمان‬ ‫مقتضی و با قیمت مناس��ب داش��ته باشیم‪.‬‬ ‫دبیر انجمن صنفی گاوداران ایران در پاس��خ‬ ‫به این س��وال که «نهاده‌های دامی خود را با‬ ‫چ��ه قیمتی تهی��ه می‌کنید؟» اظه��ار کرد‪:‬‬ ‫متاسفانه قیمت‌ها نوسان زیادی دارد که حل‬ ‫این مشکل برای ما با توجه به موقعیت مالی‬ ‫که داریم بسیار سخت است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬ب��ه عن��وان مثال‪ ،‬ن��رخ خرید‬ ‫خ��وراک دام در زمان‌های کوت��اه نیز ‪ 10‬تا‬ ‫‪ 20‬درصد نوس��ان دارد‪ .‬البت��ه در یک برهه‬ ‫زمانی مح��دود به دلی��ل نب��ود نقدینگی و‬ ‫تامی��ن نش��دن خ��وراک دام قیمت‌ها ثابت‬ ‫مان��ده بود ولی هم‌اکنون ب��ه دلیل باال رفتن‬ ‫نرخ ارز و خالی بودن دس��ت دامداران‪ ،‬خرید‬ ‫نهاده‌ها با مشکالتی روبه‌رو است که امیدوارم‬ ‫مس��ئوالن در این زمینه اقدامی انجام دهند‬ ‫تا این معضل باعث رکود این صنعت نش��ود‪.‬‬ ‫آقابابایی در پاس��خ به این س��وال که با توجه‬ ‫ب��ه افزایش قیم��ت تمام‌ش��ده نهاده‌ها برای‬ ‫دامداران‪ ،‬کارخانه‌های لبنی‪ ،‬ش��یر را به چه‬ ‫قیمتی از شما خریداری می‌کنند؟ بیان کرد‪:‬‬ ‫ستاد تنظیم بازار در خرداد امسال قیمت پایه‬ ‫خرید ش��یر را هزار و ‪ 440‬تومان اعالم کرد‬ ‫که توس��ط معاونت اجرایی رییس‌جمهوری‬ ‫ابالغ ش��د ولی درحالی که س��ال رو به اتمام‬ ‫است این مصوبه هنوز اجرا نشده است‪ ،‬یعنی‬ ‫کارخانه‌ها نرخ مصوب را قبول نداشته و شیر‬ ‫را به قیمت تصویب‌ش��ده نمی‌خرند‪ .‬این امر‬ ‫موجب ش��ده به ناچار وزارت جهادکشاورزی‬ ‫به وس��یله س��ازمان تعاون روس��تایی‪ ،‬شیر‬ ‫را از دام��داران خری��داری ک��رده و پ��س از‬ ‫فرآین��د خش��ک‌کردن‪ ،‬اق��دام ب��ه‬ ‫ص��ادرات آن کن��د‪ .‬دبیر انجم��ن صنفی‬ ‫گاوداران ای��ران از برخ��ورد دوگانه س��ازمان‬ ‫حمایت مصرف‌کنن��دگان و تولید‌کنندگان و‬ ‫س��ازمان بازرس��ی ابراز ناراحتی کرد و ادامه‬ ‫داد‪ :‬در س��ال‌های ‪ 1391‬و ‪ 1392‬دامداران‬ ‫را مجبور کردند قیمت ش��یر را پایین آورده‬ ‫و در قب��ال آن نهاده‌های دام��ی بگیرند‪ ،‬این‬ ‫امر توس��ط دامداران انجام شد ولی به همین‬ ‫دلیل تعدادی از دامداران نیز جریمه شدند و‬ ‫تاکنون نیز توضیح قانع‌کننده‌ای برای این امر‬ ‫داده نشده اس��ت‪ .‬وی در ادامه افزود‪ :‬امروزه‬ ‫نرخ مصوب��ی که توس��ط س��ازمان حمایت‬ ‫تصویب و اعالم شده نه‌تنها پیگیری نمی‌شود‬ ‫بلکه اجرا نیز نش��ده و در قب��ال نبود اجرای‬ ‫آن هم با متخلفان هیچ برخوردی نمی‌شود‪.‬‬ ‫ما اعتقادی به برخورد نداریم ولی امیدواریم‬ ‫ن��رخ مصوبی که از س��وی س��ازمان حمایت‬ ‫مصرف‌کنن��دگان و تولید‌کنن��دگان اع�لام‬ ‫ش��ده به اجرا دربیاید تا دامداران برای تامین‬ ‫مایحتاج دام خود ک��ه مهم‌ترین آن خوراک‬ ‫است به مشکل برخورد نکند‪.‬‬
‫شنبه ‪ 4‬بهمن ‪ 3 - 1393‬ربیع الثانی ‪ 24 -1436‬ژانویه ‪ -2015‬شماره ‪ -140‬پیاپی ‪1458‬‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪13‬‬ ‫نقدینگی راه خود را به سمت بانک‌ها کج کرد‬ ‫سهم مطالبات معوق از کل تسهیالت بانک‌ها به ‪ 14/2‬درصد رسید‬ ‫حسرت خرما بر دل بورس نمی‌ماند‬ ‫خأل واکاوی دقیق بودجه شرکت‌های دولتی‬ ‫‪70‬درصدبودجهدربررسی‌هایمجلسجاییندارد‬ ‫س�مانه گالب‪ -‬گروه اقتصاد‪ :‬ای��ن روزها بحث‌ها و‬ ‫گفت‌وگوها در مورد بررس��ی نهایی الیحه بودجه دولت‬ ‫به اوج رس��یده و هر روز در رس��انه‌های کش��ور تحلیل‬ ‫یا خبری در مورد بخش��ی از بودجه ارائه می‌ش��ود‪ .‬اما‬ ‫شاید جالب باش��د که بدانید تمام این گفت‌وگوها تنها‬ ‫بر س��ر یک‌سوم الیحه بودجه اس��ت و بخش اصلی در‬ ‫بودجه دولت به طور کلی در بررسی‌ها مورد توجه قرار‬ ‫نمی‌گیرد‪.‬‬ ‫در حقیقت بودجه دولت به دو بخش؛ بودجه عمومی‬ ‫و بودج��ه ش��رکت‌های دولت��ی‪ ،‬بانک‌ها و موسس��ات‬ ‫انتفاع��ی وابس��ته ب��ه دولت تقس��یم می‌ش��ود که در‬ ‫بررسی‌های مجلس بیشتر روی موضوع بودجه عمومی‬ ‫بحث می‌ش��ود‪ ،‬این در حالی است که به لحاظ اعداد و‬ ‫ارقام‪ ،‬سهم اصلی بودجه‪ ،‬مربوط به شرکت‌های دولتی‌‬ ‫اس��ت که بیش از ‪70‬درصد بودجه را تشکیل می‌دهد‪.‬‬ ‫این بخش از بودجه ش��امل فعالیت‌ه��ای تصدی‌گری‬ ‫دولتی می‌ش��ود که بس��یاری از کارشناسان اقتصادی‬ ‫افزایش حجم این ش��کل از فعالیت‌ها را ضدتوس��عه و‬ ‫جایگزین شدن دولت به جای بخش خصوصی می‌دانند‬ ‫و به همین دلیل روی کاهش حجم این بخش از بودجه‬ ‫تاکید دارند‪.‬‬ ‫ن بودجه عمومی و شرکت‌ها‬ ‫‹ ‹بده و بستا ‌‬ ‫طب��ق قوانین و مق��ررات‪ ،‬دریافتی‌های ش��رکت‌های‬ ‫دولت��ی از بودج��ه و پرداختی‌های آنها ب��ه دولت باید‬ ‫در بودجه عمومی یا بودجه ش��رکت‌ها به نحوی که در‬ ‫قانون مشخص است‪ ،‬درج شود‪ .‬وجوهی که شرکت‌های‬ ‫دولتی به دولت پرداخت می‌کنند‪ ،‬شامل منابع حاصل‬ ‫از واگذاری س��هام‪ ،‬س��ود س��هام و مالیات است که هر‬ ‫کدام بن��ا بر ماهیت خ��ود در زیرفصل‌های مربوطه در‬ ‫بودجه عمومی مورد محاس��به ق��رار می‌گیرد‪ .‬از طرف‬ ‫دیگر این ش��رکت‌ها‪ ،‬وجوه��ی را در قالب کمک زیان‪،‬‬ ‫افزایش سرمایه و اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای‬ ‫از بودجه عمومی دریافت می‌کنند که این موارد نیز در‬ ‫بودجه عمومی درج می‌ش��ود‪ .‬با این وجود‪ ،‬ارقام اصلی‬ ‫مرب��وط به هزینه درآمد ش��رکت‌ها به تفکیک و به‌طور‬ ‫مشخص در بودجه شرکت‌ها درج می‌شود‪.‬‬ ‫از جمله مش��کالتی که در مورد بودجه ش��رکت‌های‬ ‫دولت��ی وج��ود دارد‪ ،‬تف��اوت ارقام مصوب ب��ا عملکرد‬ ‫آنهاس��ت‪ .‬یک��ی از دالیل ای��ن موضوع‪ ،‬وابس��ته بودن‬ ‫بودجه مهم‌ترین ش��رکت‌های دولتی به منابع درآمدی‬ ‫حاصل از نفت است‪ .‬سهم مهمی از بودجه شرکت‌های‬ ‫دولت��ی مرب��وط به ش��رکت نف��ت و ش��رکت پخش و‬ ‫پاالیش می‌ش��ود که هر تغیی��ری در درآمدهای نفتی‪،‬‬ ‫اثر مستقیم بر هزینه و درآمد این شرکت‌ها دارد و آنها‬ ‫را تغیی��ر می‌دهد‪ .‬نتیجه این تفاوت بین ارقام مصوب و‬ ‫عملکرد بودجه شرکت‌ها‪ ،‬از طریق تحقق نیافتن میزان‬ ‫پیش‌بینی ش��ده برای سود سهام ش��رکت‌های دولتی‪،‬‬ ‫بودجه عمومی را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد‪.‬‬ ‫این موضوع در ارقام عملکرد بودجه سال‌های گذشته‪،‬‬ ‫مش��خص اس��ت‪ .‬در قوانین بودجه س��ال‌های ‪،1390‬‬ ‫‪ 1391‬و ‪ 1392‬ب��ه ترتیب حدود ‪ 117 ،88‬و ‪130‬هزار‬ ‫میلیارد ریال سود سهام پیش‌بینی شده بود که در عمل‬ ‫س��هم مهمی از آنها محقق نش��د‪ .‬در س��ال ‪ 90‬معادل‬ ‫‪ 53‬درص��د از این رقم در س��ال ‪ 91‬حدود ‪56‬درصد و‬ ‫در س��ال ‪ 92‬تنها ‪44/5‬درصد از این مبالغ وصول شده‬ ‫اس��ت‪ .‬در ‪ 6‬ماه نخست س��ال ‪ 1393‬نیز ‪30‬درصد از‬ ‫ای��ن منابع محقق ش��ده که البته با رش��د ‪18‬درصدی‬ ‫نس��بت به ‪ 6‬ماه نخست س��ال ‪ 1392‬همراه بوده است‬ ‫اما هنوز نسبت به ارقام مصوب کمتر است‪ .‬با این حال‬ ‫در بودجه سال آینده نیز ‪120‬هزار میلیارد ریال از این‬ ‫محل درآمد برای دولت در نظر گرفته ش��ده اس��ت که‬ ‫نسبت به عملکرد امسال‪70 ،‬درصد رشد نشان‌می‌دهد‪.‬‬ ‫‹ ‹بودجه شرکت‌ها قابل بررسی نیست‬ ‫اما چرا با توجه به اهمیت و تاثیرگذاری این بخش از‬ ‫بودجه روی اقتصاد کش��ور‪ ،‬اعداد و ارقام آن در مجلس‬ ‫مورد بررس��ی قرار نمی‌گیرد‪ .‬این سوالی بود که از عضو‬ ‫کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نهم پرسیدیم‪.‬‬ ‫عزت‌اهلل یوسفیان‌مال در پاسخ به‬ ‫اظهار کرد‌‪ :‬ماهیت‬ ‫پرسش‬ ‫این بودجه به گونه‌ای نیس��ت که‬ ‫در مجل��س م��ورد بررس��ی قرار‬ ‫بگی��رد‪ .‬بودج��ه س��ند هزینه و‬ ‫درآمدهای عمومی دولت اس��ت و ب��ا موضوع هزینه و‬ ‫درآمد شرکت‌ها تفاوت دارد‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینکه بخش��ی از بودجه ش��رکت‌ها که‬ ‫روی بودجه عمومی اثر می‌گذارد (مانند س��ود س��هام‬ ‫ش��رکت‌ها) در بررس��ی‌های بودج��ه عموم��ی می‌آید‪،‬‬ ‫میزان خطای حذف یارانه‬ ‫ثروتمندان باالست‬ ‫وزی��ر ام��ور اقتص��ادی و دارایی در م��ورد حذف‬ ‫یارانه ثروتمندان گف��ت‪ :‬می‌توانیم افراد پردرآمد را‬ ‫شناس��ایی کنیم‪ ،‬ولی هر چه حوزه شناسایی باالتر‬ ‫رود و سراغ افراد بیشتری برویم‪ ،‬میزان خطا بیشتر‬ ‫می‌شود و مشکل دولت هم همین است‪.‬‬ ‫علی طیب‌نیا ضمن بی��ان این مطلب اظهار کرد‪:‬‬ ‫خطای نوع اول و دوم در شناس��ایی باالس��ت و در‬ ‫زمان��ی که پرداخت یارانه انجام ش��د‪ ،‬باید در ابتدا‬ ‫به ص��ورت هدفمند شناس��ایی انجام می‌ش��د‪ ،‬اما‬ ‫متاس��فانه انجام نش��د و امس��ال با افزایش قیمت‬ ‫حامل‌ه��ای ان��رژی‪ ،‬درآمدهای حاصل��ه به صورت‬ ‫هدفمند توزیع شد‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به روش‌های موجود برای شناسایی‬ ‫کم‌درآمدها‪ ،‬گف��ت‪ :‬از روز اول پرداخت نقدی باید‬ ‫این‌گونه عمل می‌کردند و درباره مرحله دوم که ما‬ ‫ابتکار عمل را به دس��ت داشتیم‪ ،‬نیازمندان را مورد‬ ‫توجه قرار دادیم‪ ،‬هرچند اگر به ثروتمندان متمرکز‬ ‫می‌شدیم‪ ،‬درصد خطا باال می‌رفت‪.‬‬ ‫تشکیل کارگروه‬ ‫برای تعیین قیمت نفت‬ ‫‹ ‹اعتباراتی که به شرکت‌ها می‌رسد‬ ‫از آنجایی که یکی از منابع تامین درآمد ش��رکت‌های‬ ‫دولت��ی‪ ،‬اس��تقراض از مناب��ع بانکی یا ف��روش اوراق‬ ‫مش��ارکت اس��ت‪ ،‬هر کاهش��ی در می��زان درآمد آنها‬ ‫می‌تواند به استفاده بیشتر از محل منابع بانکی بینجامد‬ ‫و در این حال��ت منابع بانک‌ها را برای بخش خصوصی‬ ‫محدودتر کند‪.‬‬ ‫موض��وع دیگ��ر‪ ،‬میزان ب��االی اعتبارات س��رمایه‌ای‬ ‫بودجه ش��رکت‌های دولتی است‪ .‬هزینه‌های سرمایه‌ای‬ ‫ش��رکت‌های دولتی بیش از دو براب��ر بودجه طرح‌های‬ ‫تملک دارایی‌های س��رمایه‌ای اس��ت ک��ه اعتبارات آن‬ ‫از منابع داخلی ش��رکت‌ها‪ ،‬تس��هیالت بانکی و وام‌های‬ ‫خارجی تامین می‌شود و می‌تواند اثر قابل توجهی روی‬ ‫رشد یا رکود اقتصاد کشور داشته باشد‪.‬‬ ‫ن می‌دهد اگرچ��ه ماهیت این بودجه‬ ‫این موارد نش��ا ‌‬ ‫متفاوت از بودجه عمومی دولت است اما می‌تواند روی‬ ‫متغیرهای کالن اقتصاد کش��ور بسیار موثر باشد‪ .‬عالوه‬ ‫بر این‪ ،‬تغییرات در وضعیت شرکت‌های دولتی از طریق‬ ‫محقق شدن یا نشدن سود سهام‪ ،‬تعلق گرفتن مالیات و‬ ‫موفقیت در واگذاری شرکت‌ها‪ ،‬می‌تواند بودجه عمومی‬ ‫را هم متاثر کند‪.‬‬ ‫اخبار‬ ‫ادام��ه داد‪ :‬این بخش از ارق��ام بودجه دولت‌ها در قالب‬ ‫ردیف‌ه��ای مختلف بودج��ه عمومی در بررس��ی‌های‬ ‫مجلس مورد توجه است‪.‬‬ ‫یوس��فیان‌مال با تاکی��د بر اینکه ش��رکت‌های دولتی‬ ‫بخش مهمی از نیاز کش��ور ما را تامین می‌کنند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫مخابرات‪ ،‬شرکت‌های آب و فاضالب‪ ،‬برق و گاز همه به‬ ‫لحاظ مالکیتی متعلق به دولت هس��تند‪ .‬برخی دیگر از‬ ‫شرکت‌های مادر تخصصی نیز زیرمجموعه شرکت‌های‬ ‫دولتی به‌شمار می‌روند‪.‬‬ ‫وی روی خصوصی‌س��ازی ش��رکت‌های دولتی تاکید‬ ‫ک��رد و گف��ت‪ :‬در کنار این ش��رکت‌های بزرگ‪ ،‬برخی‬ ‫شرکت‌های دیگر نیز زیرمجموعه دولت به‌شمار می‌آیند‬ ‫که می‌توان آنه��ا را با خصوصی‌س��ازی از زیرمجموعه‬ ‫دولت خارج و بودجه شرکت‌های دولتی را از این طریق‪،‬‬ ‫محدود کرد‪.‬‬ ‫ای��ن نماین��ده مجل��س س��رعت واگذاری‌ه��ای این‬ ‫ش��رکت‌ها را کند دانست و ادامه داد‪ :‬باید روی افزایش‬ ‫سرعت واگذاری شرکت‌ها‪ ،‬برنامه‌ریزی داشت‪.‬‬ ‫‹ ‹حسابداری‌ها دقیق باشد‬ ‫تاکید این نماینده مجلس بر اینکه بودجه شرکت‌های‬ ‫دولتی‪ ،‬قابلیت بررسی ندارد در حالی است که یک عضو‬ ‫هیات علمی دانش��گاه آزاد اسالمی معتقد است‪ :‬بودجه‬ ‫موسس��ات دولتی در هم ‌ه کش��ورها مورد بررسی‌های‬ ‫دقیق و نظارت‌های شایسته قرار دارد و در کشور ما نیز‬ ‫باید این روند وجود داشته باشد‪.‬‬ ‫ج��واد صالح��ی در گفت‌وگو با‬ ‫با تاکید بر اهمیت بودجه‬ ‫دولت‌ه��ا و تاثی��ر آن بر اقتصاد‬ ‫کش��ور اظه��ار ک��رد‪ :‬یک��ی از‬ ‫مش��کالت بودج ‌ه ش��رکت‌های‬ ‫دولتی این است که ماهیت این شرکت‌ها با یکدیگر‬ ‫تفاوت دارد‪.‬‬ ‫وی به دو س��ازمان هدفمندی یارانه‌ها و س��ازمان‬ ‫صداوسیما اشاره کرد و گفت‪ :‬اطالعات مربوط به هر‬ ‫دو این ش��رکت‌ها در بودجه دولت می‌آید اما ماهیت‬ ‫عملکرد و درآم��د و هزینه‌های آنها ب��ا هم متفاوت‬ ‫اس��ت و به همین دلیل جمع ک��ردن داده‌های این‬ ‫ش��رکت‌ها با یکدیگر‪ ،‬اطالعات شفاف و دقیقی به ما‬ ‫نمی‌دهد‪.‬‬ ‫صالحی ب��ه تفاوت عملکرد ش��رکت‌ها با آنچه در‬ ‫بودجه می‌آید نیز اشاره کرد و افزود‪ :‬نحوه محاسبات‬ ‫اطالعات این ش��رکت‌ها از روش‌ه��ای علمی دقیق‬ ‫برخ��وردار نیس��ت و ب��ه همین دلیل گاهی ش��اهد‬ ‫هس��تیم که یک ش��رکت زیان��ده دولت��ی‪ ،‬در قالب‬ ‫شرکت‌های سودده در بودجه ارائه می‌شود‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه سیاس��ت‌های کلی یک شرکت‬ ‫باید در بودجه‌بندی آن نیز لحاظ شود‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫باید اهداف شرکت دولتی در تدوین بودجه در نظر‬ ‫گرفته شود و در کنار آن‪ ،‬هزینه‌های شرکت‌ها مانند‬ ‫هزینه دستمزد‪ ،‬مواد اولیه و‪ ...‬نیز در قالب استاندارد‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫صالح��ی تاکید کرد‪ :‬اگر چنین م��واردی در تهیه‬ ‫و فرآیند تصوی��ب بودجه ش��رکت‌ها در نظر گرفته‬ ‫نش��ود‪ ،‬درنهایت بودجه این موسسات با ابهام روبه‌رو‬ ‫خواهد بود و ما آثار آن را در فرآیند خصوصی‌س��ازی‬ ‫ش��رکت‌ها و‌تحقق نیافتن درآمده��ای آنها خواهیم‬ ‫دید‪.‬‬ ‫ای��ن اس��تاد دانش��گاه‪ ،‬در پایان بر ش��یوه صحیح‬ ‫خصوصی‌س��ازی نی��ز تاکید ک��رد و اف��زود‪ :‬برخی‬ ‫خصوصی‌سازی‌هایی که در گذش��ته انجام گرفت با‬ ‫اهداف این کار فاصله داشت و به همین دلیل بنگ‌اه‌ها‬ ‫بعد از خصوصی‌سازی وضعیت خوبی پیدا نکردند‪.‬‬ ‫مزایده استقالل و پرسپولیس در ‪ ۲۷‬بهمن‬ ‫انحالل سازمان هدفمندی یارانه‌ها تایید نشد‬ ‫مزایده ‪ ۱۰۰‬درصد نش��ان (برند) و امالک دو باش��گاه استقالل و پرسپولیس در مجموع به قیمت‬ ‫کل پایه ‪ ۵۸۰‬میلیارد تومان در روز دوشنبه‪ ۲۷ ،‬بهمن برگزار خواهد شد‪ .‬به گزارش تسنیم‪ ،‬قیمت‬ ‫پایه هر یک از دو تیم قرمز و آبی ‪ 290‬میلیارد تومان تعیین شده است که خریدار باید ‪ 40‬درصد‬ ‫مبلغ پیش��نهادی خود را به صورت نق��د و ‪ 20‬روز کاری پس از قطعیت معامله بپردازد و بقیه این‬ ‫مبلغ را هم به صورت اقساط با نرخ ‪ 15‬درصد در مدت ‪ 2‬سال با فاصله زمانی ‪ 6‬ماهه پرداخت کند‪.‬‬ ‫همچنین ارزش‌گذاری ‪ 580‬میلیارد تومانی برای این دو باش��گاه تنها براس��اس نشان (برند)‪ ،‬دو‬ ‫ورزش��گاه مرغوب‌کار و درفشی‌فر‪ ،‬ساختمان مرکزی این دو تیم و زمینی با تملک باشگاه استقالل‬ ‫(تلو) انجام شده است‪.‬‬ ‫بر این اس��اس قرار است آگهی عرضه استقالل و پرس��پولیس در چند روز آینده منتشر و مزایده‬ ‫این دو باش��گاه هم در روز دوشنبه‪ 27 ،‬بهمن در س��ازمان خصوصی‌سازی برگزار شود‪ .‬اما سازمان‬ ‫خصوصی‌سازی شرط‌هایی را نیز برای تعیین تکلیف پیشکسوتان و هواداران تعیین کرده؛ از جمله‬ ‫این که خریداران مکلف هس��تند در صورتی که پیشکس��وتان و هواداران متقاضی بخش��ی از سهام‬ ‫هر یک از این دو باش��گاه باش��ند حداکثر تا سقف ‪ 20‬درصد از سرخابی‌ها را با همان قیمتی که در‬ ‫مزایده برنده ش��ده به آنها واگذار کند و در صورت نبود درخواس��ت‪ ،‬خریداران مالک ‪ 100‬درصدی‬ ‫این دو باشگاه خواهند بود‪.‬‬ ‫نکته مهم دیگر در این واگذاری این است که خریدار تنها مالک دارایی‌های این دو باشگاه می‌شود‬ ‫و قرار اس��ت بدهی‌های فعلی و احتمالی این دو تیم با تش��کیل هیات تس��ویه با نظارت وزارت امور‬ ‫اقتصادی و دارایی و س��ازمان خصوصی‌س��ازی پس از احراز بدهی‌ها‪ ،‬تس��ویه شود؛ و پس از تسویه‬ ‫کامل بدهی‌ها دو باش��گاه فعلی منحل می‌ش��ود و خری��داران جدید به عنوان مالکان اس��تقالل و‬ ‫پرسپولیس‪ ،‬این دو تیم را با ساختار جدیدی راهی لیگ آینده فوتبال خواهند کرد‪.‬‬ ‫حدود ‪ 4‬سال از شکل‌گیری و فعالیت سازمان هدفمندی یارانه‌ها می‌گذرد‪ .‬در این مدت دو فاز از این قانون در‬ ‫دو دولت مختلف به اجرا درآمده و اما و اگرها برای اجرای فاز سوم نیز ادامه دارد‪ .‬با این حال اخیرا موسی‌الرضا‬ ‫ثروتی‪ ،‬نماینده مجلس اعالم کرد که کمیسیون برنامه و بودجه تصویب کرده تا سازمان هدفمندی یارانه‌ها‬ ‫منحل شود‪ .‬دلیل این امر هم رعایت نشدن قانون در مورد تشکیل این سازمان و در ادامه استخدام نیروهای‬ ‫جدید برای آن اعالم شده است‪ .‬در حقیقت قانون هدفمندی یارانه‌ها مجوز تشکیل سازمان هدفمندسازی را‬ ‫صادر کرده اما در قانون آن به موضوع استفاده از منابع موجود (امکانات‪ ،‬نیروی انسانی و اعتبارات) تاکید شده‬ ‫است‪ .‬به گزارش ایسنا‪ ،‬بحث‌های مربوط به انحالل و جابه‌جایی سازمان هدفمندی در شرایطی مطرح می‌شود‬ ‫که در شهریور سال گذشته رییس‌جمهور مسئولیت سازمان هدفمندی و نظارت بر آن را به سازمان مدیریت‬ ‫و برنامه‌ریزی (معاونت برنامه‌ریزی سابق) سپرد و این سازمان از بدنه وزارت اقتصاد جدا شد‪ .‬اما پیگیری این‬ ‫موضوع از مش��اور رییس س��ازمان مدیریت در امور مجلس بیانگر آن بود که شکل‌گیری سازمان هدفمندی‬ ‫انحرافی از قانون نبوده و وجود آن برای ساماندهی مسائل مربوط به هدفمندی ضروری است‪ .‬کاظم دلخوش‬ ‫با اشاره به شکل‌گیری سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها از زمان اجرایی شدن این قانون اظهار کرد‪ :‬هدف اصلی‬ ‫این سازمان‪ ،‬ساماندهی امور مربوط به قانون هدفمندی بوده و از دستگاه‌های اجرایی محسوب می‌شود‪ .‬وی‬ ‫تاکید کرد‪ :‬سازمان هدفمندی یارانه‌ها زیر نظر سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و به عنوان یکی از ستون‌های‬ ‫اصلی کارشناسی آن فعالیت می‌کند و در هیچ ماده قانونی پیش‌بینی نشده که این سازمان منحل شود‪ .‬مشاور‬ ‫نوبخت با بیان اینکه نمی‌تواند مصوبه‌ای در مورد انحالل سازمان هدفمندی یارانه‌ها وجود داشته باشد‪ ،‬یادآور‬ ‫شد‪ :‬اگر بنا باشد دولت هدفمندی را ساماندهی کند به‌طور قطع باید تشکیالتی مجزا از بخش‌های دیگر را دارا‬ ‫بوده تا بتواند در ارتباط با تامین منابع مالی‪ ،‬آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی‪ ،‬کاالهای اساسی و امثال آن و‬ ‫مهم‌تر پاسخگویی به مردم تصمیم‌گیری کند در عین حال که با تغییر در جمعیت‪ ،‬انصراف خانواده‌ها یا الحاق‬ ‫گروه‌هایی دیگر برای دریافت یارانه به فهرست یارانه‌بگیران نیاز به وجود چنین سازمانی را ضروری می‌کند‪.‬‬ ‫عض��و کمیس��یون تلفی��ق بودج��ه از تش��کیل‬ ‫کارگروه��ی با حضور نماین��دگان دولت‪ ،‬مجلس و‬ ‫بخش خصوصی برای تعیین قیمت نفت در بودجه‬ ‫‪ ۹۴‬خبر داد‪.‬‬ ‫اسماعیل جلیلی در گفت‌وگو با فارس‪ ،‬با اشاره به‬ ‫جلسه عصر روز چهارشنبه کمیسیون تلفیق درباره‬ ‫تصمیم‌گیری اعض��ا برای قیمت نف��ت در بودجه‪،‬‬ ‫اظه��ار کرد‪ :‬در ح��ال حاضر کارگروهی مش��ترک‬ ‫باحض��ور اعض��ای کمیس��یون تلفیق‪ ،‬کمیس��یون‬ ‫انرژی‪ ،‬اقتصادی و برنامه و بودجه تش��کیل ش��ده‬ ‫که پیشنهادهای مطرح‌شده را با حضور نمایندگان‬ ‫دول��ت‪ ،‬وزارت نف��ت‪ ،‬دی��وان محاس��بات‪ ،‬مرک��ز‬ ‫پژوهش‌ه��ای مجلس و نمایندگان بخش خصوصی‬ ‫بررس��ی می‌کند تا در قالب یک بس��ته پیش��نهاد‬ ‫قیمت نفت به کمیسیون تلفیق ارائه شود‪.‬‬ ‫عضو کمیس��یون تلفیق بودجه در پاس��خ به این‬ ‫س��وال که وزیر اقتصاد معتقد است قیمت نفت در‬ ‫بودجه سال آینده بین ‪ 65‬تا ‪ 70‬دالر منطقی است‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬در حال حاضر پیشنهاد مکتوب دولت‬ ‫همان نف��ت ‪ 72‬دالری بوده و پیش��نهاد جدیدی‬ ‫ارائه نش��ده اس��ت‪ .‬این نماینده مجلس اظهار کرد‪:‬‬ ‫کمیس��یون تلفیق تا پایان هفته آینده قیمت نفت‬ ‫در بودجه را بررسی و درنهایت جمع‌بندی می‌کند‪.‬‬ ‫عضو کمیس��یون تلفیق بودجه در پاس��خ به این‬ ‫پرس��ش که وزیر اقتصاد عنوان می‌کند درآمدهای‬ ‫مالیاتی پیش‌بینی شده در الیحه حداکثر بوده و اگر‬ ‫در مجلس بیش از این افزایش یابد منجر به تحقق‬ ‫نیافتن درآمدها یا فشار به بخش تولید خواهد شد‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬مسئوالن اقتصادی معتقدند معادل ‪40‬‬ ‫درص��د تولید ارزش ناخالص مل��ی از قلمرو مالیات‬ ‫خارج اس��ت و اگر به واس��طه ظرفیت دستگاه‌های‬ ‫مالیات‌گیرن��ده ای��ن موضوع مطرح می‌ش��ود قابل‬ ‫تامل بوده و در غیراین صورت می‌توان با اس��تفاده‬ ‫از ظرفی��ت موجود در اقتص��اد این درآمد را محقق‬ ‫کرد بدون آنکه فش��اری به تولید وارد ش��ده یا نرخ‬ ‫پایه تغییر کند‪.‬‬ ‫پرداخت ‪ 19‬هزار میلیارد ریالی‬ ‫به شهرداری تهران‬ ‫وزارت ام��ور اقتص��ادی و دارای��ی در اطالعیه‌ای‬ ‫ضمن اش��اره ب��ه وج��ود بدهی‌ه��ای کالن معوقه‬ ‫مالیاتی ش��هرداری تهران‪ ،‬مجم��وع پرداختی‌های‬ ‫دولت به شهرداری تهران در ‪ 10‬ماه سال ‪ 1393‬را‬ ‫بالغ بر ‪ 19‬هزار میلیارد ریال اعالم کرد‪.‬‬ ‫به گزارش شادا‪ ،‬وزارت اقتصاد در این اطالعیه که‬ ‫پیرو اظهارات محمدباقر قالیباف‪ ،‬شهردار تهران در‬ ‫جلسه علنی ش��ورای شهر تهران مبنی بر پرداخت‬ ‫نش��دن س��هم ‪ 30‬درصدی دولت‌های نهم‪ ،‬دهم و‬ ‫یازدهم برای تامین بودجه ش��هرداری صادر شده‪،‬‬ ‫مع��ادل ‪ 2‬هزار و ‪ 166‬میلی��ارد ریال از رقم فوق را‬ ‫مرب��وط به مجموع مبالغ پرداخت��ی دولت از محل‬ ‫«بودجه عمومی» به ش��هرداری تهران اعالم کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫ای��ن گزارش همچنین بی��ش از ‪ 17‬هزار میلیارد‬ ‫ریال از رقم فوق را اعتبارات پرداختی به شهرداری‬ ‫تهران در اجرای «م��واد ‪ 38‬و ‪ 39‬قانون مالیات بر‬ ‫ارزش اف��زوده» در س��ال ‪( 1393‬خ��ارج از بودجه‬ ‫عمومی دولت) اعالم کرده که شامل پرداختی‌های‬ ‫سازمان امور مالیاتی کشور و وجوه پرداختی توسط‬ ‫س��ازمان امور ش��هرداری‌ها و دهیاری‌های کش��ور‬ ‫می‌شود‪.‬‬
‫نظرگاه‬ ‫مخاطرات ورود‬ ‫بانک‌ها به بورس‬ ‫سید بهاءالدین حسینی‌هاشمی‬ ‫کارشناس اقتصادی‬ ‫بی‌رونقی بازار س��رمایه‪ ،‬چند وقتی اس��ت که‬ ‫نگرانی مس��ئوالن را از وضعیت به وجود آمده به‬ ‫س��مت خود جلب کرده و باعث شده که رییس‬ ‫کل بان��ک مرکزی هم نس��بت به ای��ن موضوع‬ ‫واکنش نشان دهد و از حمایت‌های نظام بانکی از‬ ‫این بازار سخن بگوید‪ ،‬حمایتی که به نظر می‌آید‬ ‫ب��ه دالیلی‪ ،‬تاح��دودی این ه��دف را غیرممکن‬ ‫می‌‌کند‪.‬‬ ‫نکت��ه‌ای که وجود دارد و باید به آن توجه کرد‬ ‫این است که حمایت از بورس‪ ،‬نه‌تنها جزو وظایف‬ ‫و مسئولیت‌های بانک مرکزی نیست بلکه توصیه‬ ‫متداولی هم برای تامین نقدینگی بازار س��رمایه‬ ‫از س��وی آن وجود ن��دارد‪ .‬بنابراین اگر منظور از‬ ‫تزریق پ��ول بانک‌ها به بازار مالی این اس��ت که‬ ‫سهام جمع‌آوری کنند در اینجا این سوال مطرح‬ ‫می‌شود که آنگاه ضرر و زیان بانک‌ها را چه کسی‬ ‫پاسخ خواهد داد؟‬ ‫موضوعی ک��ه وجود دارد این اس��ت که بانک‬ ‫مرک��زی خ��ود نمی‌توان��د به‌طور مس��تقیم در‬ ‫بازارس��رمایه دخالت کند و هیچ مسئولیتی هم‬ ‫برای موظف ک��ردن بانک‌ها ب��رای ورود به یک‬ ‫بازار زی��ان‌ده ندارد‪ .‬ضمن اینک��ه بانک مرکزی‬ ‫خود بانک‌ها را از انجام معامالت پرریسک و نبود‬ ‫هماهنگ��ی با بازده نهی ک��رده و به‌طور قطع در‬ ‫این ش��رایط هم نه‌تنها آنها را تش��ویق نمی‌کند‬ ‫بلکه مراقبت خواهد کرد تا به معامالت بورس��ی‬ ‫و پرریسک با پول و پس‌انداز مردم وارد نشوند‪.‬‬ ‫اگ��ر بخواهی��م راه��کاری برای نج��ات بورس‬ ‫ارائ��ه دهی��م‪ ،‬راه اصل��ی نج��ات بازار س��رمایه‪‌،‬‬ ‫سیاس��ت‌گذاری با تاکید بر سیاس��ت‌های مالی‬ ‫اس��ت‪ ،‬چرا که بازار س��رمایه وابسته به بازار پول‬ ‫نیس��ت‪ .‬ضمن اینکه بانک‌ها ب��رای تامین مالی‬ ‫و س��رمایه در گ��ردش واحدهای تولی��دی و یا‬ ‫ش��رکت‌های بورسی دچار مشکل هستند که اگر‬ ‫قرار باشد بخشی از منابع را برای معامالت سهام‬ ‫هزینه کنند به طور یقین همین ش��رکت‌ها و یا‬ ‫بنگاه‌ها سقوط خواهند کرد‪.‬ضمن اینکه با نگاهی‬ ‫به پیش��ینه س��رمایه‌گذاری بانک‌ه��ا در بورس‪،‬‬ ‫متوجه خواهیم ش��د که در مجموع ورود بانک‌ها‬ ‫به بازار س��رمایه نتیجه مثبتی نداش��ته و تجربه‬ ‫ناموفقی اس��ت‪ .‬البت��ه در مواردی ه��م بانک‌ها‪،‬‬ ‫سهامداران ش��رکت‌های بزرگ س��رمایه‌گذاری‬ ‫و حقوقی را تش��ویق کرده‌اند تا از عرضه س��هام‬ ‫خود‌داری کرده و یا از سهام‌ش��ان مراقبت کنند‬ ‫که اقدام مناس��بی محس��وب می‌شود ولی اینکه‬ ‫بان��ک س��هام ش��رکت‌ها را خری��داری کند در‬ ‫محدوده مالی آنها نگنجیده و اتفاق خوش��ایندی‬ ‫به شمار نرفته است‪.‬‬ ‫در ای��ن بین راهکار دیگری ک��ه می‌توان ارائه‬ ‫کرد صندوق تثبیت قیمت ارز است که می‌تواند‬ ‫کمک موثری به بازار سرمایه داشته باشد‪ ،‬اما به‬ ‫نظر می‌رسد اکنون عرضه سهام به گونه‌ای است‬ ‫که اگر بازار رها شود بسیاری برای مقابله با ضرر‬ ‫س��هام خود را حفظ خواهند کرد‪ ،‬اما اگر بدانند‬ ‫که جایی ب��رای فروش وج��ود دارد برای عرضه‬ ‫هج��وم آورده و قیمت‌ها بازهم بیش��تر س��قوط‬ ‫می‌کند‪.‬‬ ‫در چنین شرایطی جایگزینی راهکارهای دیگر‬ ‫ب��ه جای ورود بانک‌ها ب��ه بورس ضروری به نظر‬ ‫می‌رسد‪ .‬به این ترتیب ضرورت دارد که شرکت‌ها‬ ‫اخبار مثبت‪ ،‬عملکرد و بازده خود را اعالم کنند‪.‬‬ ‫از سویی دیگر در حال حاضر باالترین سود برای‬ ‫س��پرده‌گذاری در شبکه بانکی ‪22‬درصد است از‬ ‫این رو اگر نرخ بازده براساس سهم‪ ،‬بیشتر از این‬ ‫‪22‬درصد باش��د انگیزه بیشتری را به سهامداران‬ ‫داده و ضمن آرام کردن آنها موجب جذب بیشتر‬ ‫و تامین نقدینگی بازار می‌شود‪ .‬بنابراین مطلوب‬ ‫اس��ت ک��ه ش��رکت‌های س��رمایه‌گذاری تمرکز‬ ‫بیش��تری در کارآیی و بازدهی سهام خود داشته‬ ‫باش��ند‪ .‬به هر حال بازار سرمایه‪ ،‬بازار انتخابی و‬ ‫آزادی اس��ت که افراد حقیقی و حقوقی به میل‬ ‫خود سهام خریده و این طور به نظر می‌رسد که‬ ‫باید فراز و نش��یب‌های آن را نیز مورد توجه قرار‬ ‫دهند‪ ،‬ام��ا توصیه‌ای که می‌ت��وان ارائه کرد این‬ ‫اس��ت که در ش��رایط فعلی که قیمت سهم‌ها به‬ ‫کف نزدیک ش��ده‪ ،‬س��هامداران کمی صبر کنند‬ ‫چون وضعیت نشان می‌دهد شرکت‌های بورسی‬ ‫سود خوبی را بین سهامداران خود تقسیم خواهند‬ ‫کرد‪ ،‬ضمن این که عجله داش��تن س��هامداران و‬ ‫غیرحرفه‌ای بودن‌ش��ان موجب نارضایتی در بین‬ ‫آنها خواهد شد‪.‬‬ ‫‪14‬‬ ‫بانک و بیمه‬ ‫شنبه ‪ 4‬بهمن ‪ 3 - 1393‬ربیع الثانی ‪ 24 -1436‬ژانویه ‪ -2015‬شماره ‪ -140‬پیاپی ‪1458‬‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫آمارهای بانک مرکزی از کاهش پول در دست مردم حکایت دارد‬ ‫نقدینگی راه خود را به سمت بانک‌ها کج کرد‬ ‫گروه اقتصاد‪ :‬با انتش��ار تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی از‬ ‫متغیرهای پولی و فعالیت‌های ش��بکه بانکی در ‪3‬ماه دوم‬ ‫امس��ال (‪ ،)۱۳۹۳‬آمارها نش��ان می‌دهد که حجم پول در‬ ‫دست مردم کاهش داشته و سپرده‌ها روندی صعودی طی‬ ‫کرده است‪ ،‬ضمن اینکه در این مدت حجم نقدینگی کشور‬ ‫به بیش از ‪653‬هزار میلیارد تومان رسیده که نشان از رشد‬ ‫این متغیر اقتصادی دارد‪ .‬براس��اس علم اقتصاد درصورتی‬ ‫که نقدینگی افزایش یابد‪ ،‬این افزایش نقدینگی آثار تورمی‬ ‫به دنبال خواهد داش��ت‪ ،‬اما این درحالی اس��ت که تورم از‬ ‫ابتدای سال‪ ،‬روند نزولی به خود گرفته که به نظر می‌رسد‬ ‫این امر به دلیل این اس��ت که رشد پایه پولی در این مدت‬ ‫س��هم کمتری از رش��د نقدینگی را به خود اختصاص داده‬ ‫و آنط��ور که آماره��ا حکایت می‌کنند‪ ،‬بخش��ی از افزایش‬ ‫نقدینگ��ی مربوط به ضریب فزاینده پولی بوده و به گردش‬ ‫پول در اقتصاد و سپرده‌های بانکی مربوط می‌شود‪.‬‬ ‫ب��ه هر حال گ��زارش بانک مرک��زی از متغیرهای پولی و‬ ‫اعتباری نش��ان می‌دهد که در ‪3‬ماهه تابستان امسال‪ ،‬حجم‬ ‫نقدینگی کش��ور به بیش از ‪653‬هزار میلیارد تومان رسیده‬ ‫است که این میزان نسبت به اسفند ‪ 1392‬برابر با ‪9/9‬درصد‬ ‫رش��د داش��ته اس��ت‪ ،‬ضمن اینکه حجم نقدینگی در ‪3‬ماه‬ ‫نخست امسال برابر با ‪618‬هزار میلیارد تومان بوده است‪ .‬اما‬ ‫حجم اسکناس و مسکوک در دست مردم در تابستان امسال‬ ‫هم با رش��د اندکی نسبت به بهار امسال‪ ،‬به بیش از ‪29‬هزار‬ ‫میلیارد تومان رسیده که این میزان نسبت به اسفند ‪،1392‬‬ ‫معادل ‪12/5‬درصد کاهش داش��ته اس��ت‪.‬همچنین گزارش‬ ‫متغیرهای پولی و اعتباری بانک مرکزی نش��ان می‌دهد که‬ ‫در تابستان امس��ال حجم سپرده‌های دیداری و غیردیداری‬ ‫نس��بت به اسفند سال گذشته افزایش داشته و در ‪3‬ماه دوم‬ ‫امسال افزون‌بر ‪90‬هزار میلیارد تومان شده است که نسبت به‬ ‫اسفند سال قبل رشد ‪5/6‬درصدی را نشان می‌دهد‪ .‬درعین‬ ‫حال‪ ،‬حجم سپرده‌های دیداری در بهار امسال حدود ‪85‬هزار‬ ‫میلیارد تومان برآورد شده است‪ .‬براساس این آمارها‪ ،‬در ‪3‬ماه‬ ‫دوم سال‌جاری‪ ،‬حجم سپرده‌های غیردیداری نیز نسبت به‬ ‫‪3‬ماه اول امس��ال و همچنین زمستان سال قبل رشد داشته‬ ‫است‪ .‬به این صورت که حجم سپرده‌های غیردیداری در بهار‬ ‫امس��ال افزون‌بر ‪503‬هزار میلیارد تومان بود که این میزان‬ ‫در تابس��تان سال جاری به بیش از ‪533‬هزار میلیارد تومان‬ ‫رس��ید‪ .‬در عین حال حجم سپرده‌های غیردیداری در ‪3‬ماه‬ ‫دوم امسال نسبت به زمستان سال قبل با ‪12/3‬درصد رشد‬ ‫همراه بوده است‪.‬‬ ‫‹ ‹استفاده از ابزارهای الکترونیک بانکی‬ ‫اما چه دالیلی در کاهش پول در دس��ت مردم موثر بوده‬ ‫و باعث شده که این نقدینگی‌ها در بانک‌ها به شکل سپرده‬ ‫جمع‌آوری شود؟ این پرسشی بود که با صاحبنظران مسائل‬ ‫پولی و بانکی مطرح کردیم‪.‬‬ ‫کوروش پرویزیان‪ ،‬مدیرعامل بانک سینا در این رابطه در‬ ‫گفت‌وگو با‬ ‫با بیان اینکه توسعه بانکداری الکترونیک‬ ‫و اس��تفاده از فناوری‌های نو در حوزه بانکداری این امکان‬ ‫را فراه��م کرده که پول نقد در دس��ت م��ردم کاهش یابد‬ ‫و مردم ترجیح‌ش��ان این باشد که پول‌ش��ان را در بانک‌ها‬ ‫به شکل س��پرده نگهداری کنند‪ ،‬گفت‪ :‬این موضوع نشانه‬ ‫مثبتی است برای حوزه اقتصادی کشور‪ ،‬چرا که این امکان‬ ‫را فراهم می‌کند که ماندگاری پول در بانک‌ها افزایش یابد‬ ‫و این منابع به ش��کل مدیریت شده در قالب تسهیالت به‬ ‫بخش‌های مختلف تزریق ش��ود‪ .‬وی با بی��ان اینکه افراد‬ ‫نس��بت به گذشته‪ ،‬اس��تفاده بیش��تر و بهتری از ابزارهای‬ ‫الکترونی��ک بانکی می‌کنن��د که تع��داد کارت‌های صادر‬ ‫ش��ده بانکی و تراکنش‌های بانکی نش��ان از همین موضوع‬ ‫دارد‪ ،‬اف��زود‪ :‬در حال حاض��ر هر ایرانی تقریبا دارای یک یا‬ ‫چند کارت بانکی اس��ت که همی��ن امر‪ ،‬نیاز به پول نقد را‬ ‫کاهش داده و باعث ش��ده کیف‌های پول نقد به کیف پول‬ ‫الکترونیک تبدیل شود‪ .‬او با بیان اینکه این موضوع می‌تواند‬ ‫تبعات مثبتی را در اقتصاد کش��ور ایجاد کند‪ ،‬افزود‪ :‬زمانی‬ ‫که پولی در خانه نگهداری می‌شود‪ ،‬این پول عمال از چرخه‬ ‫گردش در اقتصاد خارج شده است‪ ،‬مگر تا زمانی که با این‬ ‫پول مبادله‌ای انجام گیرد‪ ،‬بنابراین کاهش پول در دس��ت‬ ‫مردم و افزایش سپرده‌ها باعث می‌شود که منابع در بانک‌ها‬ ‫افزایش یابد که می‌تواند از مجرای سیستم بانکی به عرصه‬ ‫اقتصاد وارد ش��ود‪ .‬به گفته پرویزیان‪ ،‬هرچه پول در دست‬ ‫مردم که برای معامالت روزانه مورد استفاده قرار می‌گیرد‪،‬‬ ‫کاهش یابد‪ ،‬این منابع بیش��تر به صورت سپرده در شبکه‬ ‫بانک��ی به گردش درمی آید ک��ه این موضوع را می‌توان به‬ ‫دلیل توس��عه بانکداری الکترونیک و کم‌ریسک بودن بازار‬ ‫پولی کشور دانست‪.‬‬ ‫‹ ‹کمک به تامین مالی بخش‌های تولیدی‬ ‫مدیرعامل بانک س��ینا براین باور است که این منابع در‬ ‫بانک‌ه��ا می‌تواند با توجه به نیاز کش��ور ک��ه تامین مالی‬ ‫بخش‌های تولیدی و هدایت منابع به سمت تولید صادرات‬ ‫محور است مورد توجه قرار گیرد و در همین زمینه‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫ب��ا توجه به نیاز نقدینگی این بخش‌ها‪ ،‬باید سیاس��ت‌های‬ ‫اقتصادی طوری اتخاذ ش��ود که ای��ن حمایت‌های مالی از‬ ‫ای��ن بخش‌ها افزایش یابد و باعث رونق و توس��عه تولید و‬ ‫صنعت کشور شود‪.‬‬ ‫وی بر این باور اس��ت که اگر این حمایت‌ها انجام نشود‪،‬‬ ‫باعث کاهش تولید یا توقف بخش اقتصاد کشور در شرایط‬ ‫کنون��ی خواهد بود که الزم اس��ت به ای��ن موضوع توجه‬ ‫بیشتری شود‪ .‬پرویزیان با بیان اینکه بانک‌ها تقریبا با تمام‬ ‫ظرفیت‌ش��ان تالش دارند که منابع در اختیارشان را صرف‬ ‫بخش‌های تولیدی و مولد کش��ور کنن��د‪ ،‬افزود‪ :‬در همین‬ ‫زمینه‪ ،‬بانک‌ها براساس چارچوب سیاست‌های ابالغی بانک‬ ‫مرکزی ب��رای تامین مالی س��رمایه در گردش بخش‌های‬ ‫تولیدی‪ ،‬تالش دارند تاجایی که منابع‌شان اجازه می‌دهد‪،‬‬ ‫این منابع را تخصیص دهند‪ ،‬اما باید توجه داشت که بانک‌ها‬ ‫هم با محدودیت‌هایی مواجه هستند که این محدودیت‌ها‬ ‫باید رفع شود‪ .‬این فعال بانکی بر این باور است که بانک‌ها‬ ‫نیاز ب��ه حمایت و کمک دارند تا بتوانند به ش��کل بهتری‬ ‫مسئولیت خودش��ان را در مقابل واحد‌های تولیدی انجام‬ ‫دهند‪ .‬به گفته او ش��وک‌های ارزی در س��ال‌های گذشته‬ ‫باعث ش��ده که نیاز فعاالن اقتصادی به منابع افزایش یابد‬ ‫و باال رفتن توان اعتباردهی بانک و حمایت از این سیستم‬ ‫باعث می‌شود که بانک‌ها بتوانند مسئولیت‌شان را نسبت به‬ ‫بخش‌های تولیدی و صنعت بهتر ایفا کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹بی‌رونق شدن بازارهای غیرمولد‬ ‫عبدالرضا امیرتاش‪ ،‬استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی‬ ‫کاهش اس��کناس و‬ ‫نیز در این رابطه در گفت‌وگو با‬ ‫مس��کوک در دست مردم و از سوی دیگر افزایش سپرده‌ها‬ ‫در بانک‌ها براس��اس آمارهای منتشر ش��ده از سوی بانک‬ ‫مرکزی را بس��یار مثبت دانس��ت و درب��اره دالیل این امر‬ ‫گفت‪ :‬یکی از دالیلی که می‌تواند باعث رش��د سپرده‌ها در‬ ‫نرخ‌گذاری ارز توسط دالل‌ها جرم است‬ ‫برنامه‌های بانک صادرات در سال ‪94‬‬ ‫مع��اون ارزی بانک مرکزی گفت‪:‬‬ ‫براساس دستورالعمل جدید هرگونه‬ ‫خری��د و ف��روش و نرخ‌گ��ذاری ارز‬ ‫توس��ط دالل‌ه��ا ج��رم محس��وب‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫غالمعلی کامی��اب‪ ،‬در گفت‌وگو با‬ ‫تس��نیم در پاسخ به این پرس��ش که پیرو ابالغ دستورالعمل مقررات ناظر بر‬ ‫عملی��ات ارزی صرافی‌ها و الزام بانک مرکزی به اعالم نرخ‌های ارز از‌س��وی‬ ‫کانون صرافان‪ ،‬چه برخوردی با دالل‌های سبزه‌میدان و پاساژ افشار که روزانه‬ ‫ب��ا تجمع در ای��ن اماکن به نرخ‌گذاری می‌پردازند‪ ،‬خواهد ش��د؟ اظهار کرد‪:‬‬ ‫با توجه به ابالغ این دس��تورالعمل دیگر کس��ی نباید ای��ن‌کار را انجام دهد‪،‬‬ ‫چراکه جرم محسوب می‌شود‪ .‬وی با بیان اینکه همان‌طور که افراد به راحتی‬ ‫نمی‌توانن��د در م�لاء عام مرتکب جرم ش��وند و امور خ�لاف انجام دهند در‬ ‫بازار ارز هم عده‌ای نمی‌توانند نرخ تعیین کنند و ارز بفروش��ند‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫بنابراین دیگر افراد نباید در بازار ارز به این شکل فعالیت کنند‪.‬‬ ‫معاون ارزی بانک مرکزی در پاسخ به این پرسش که بنابراین می‌توان گفت‬ ‫که بناست مشابه سال‌های ‪ ۹۰‬و ‪ ۹۱‬دالل‌های خیابان فردوسی توسط نیروی‬ ‫انتظامی دس��تگیر ش��وند؟ گفت‪ :‬بله البته در آن زمان مقررات مدونی وجود‬ ‫نداشت اما هم‌اکنون دستورالعمل مدون تدوین و به بخش‌های مختلف ابالغ‬ ‫کرده‌ای��م‪ .‬کامیاب تاکید کرد‪ :‬هم‌اکن��ون ارز‌فروش‌ها در بازار ارز و همچنین‬ ‫نهاد رسمی اعالم نرخ ارز در بازار آزاد مشخص شده‌اند و باید برهمین اساس‬ ‫خرید و فروش و قیمت‌گذاری انجام ش��ود‪ .‬وی در پاسخ به اینکه نرخ ارز در‬ ‫کانون صراف‌ها بر چه اساسی تعیین می‌شود؟ گفت‪ :‬کانون صراف‌ها براساس‬ ‫معامالت واقعی و میانگین موزون نرخ ارز را تعیین و اعالم می‌کند‪.‬‬ ‫مع��اون ارزی بان��ک مرکزی در همی��ن ارتباط اف��زود‪ :‬صرافی‌ها اطالعات‬ ‫معامالت خود را در سیس��تم سنا ثبت می‌کنند و بانک مرکزی حجم و نرخ‬ ‫معام�لات را برای تعیین نرخ روز ارز در اختی��ار کانون صرافان قرار می‌دهد‬ ‫البته فقط نرخ و حجم نه اسم صرافی و اشخاص را‪ .‬کامیاب با تاکید بر اینکه‬ ‫با این مکانیزم‪ ،‬نرخ ارز براساس واقعیت تعیین و اعالم می‌شود‪ ،‬گفت‪ :‬تاکنون‬ ‫دالل‌ها در پاساژ افشار داد می‌زدند و به شکل صوری ‪ ۱۰۰‬هزار دالر خرید و‬ ‫فروش را ثبت می‌کردند و همین باعث نرخ‌های غیرواقعی می‌شد‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل بانک ص��ادرات ایران‬ ‫گفت‪ :‬در برنامه‌های بانکی سال ‪،94‬‬ ‫اقتصاد مقاومتی را سرلوحه کار خود‬ ‫قرار می‌دهیم‪ .‬محمدرضا پیشرو که‬ ‫در همایش سراسری مدیران شبکه‬ ‫ای��ن بانک صحبت می‌ک��رد‪ ،‬اضافه‬ ‫کرد‪ :‬در اجرای برنامه‌های اقتصادی دولت درنگ نخواهیم کرد‪ .‬وی در ادامه‬ ‫خاطر‌نش��ان کرد‪ :‬نرخ تورم در یک سال منتهی به مردادماه ‪ 1393‬نه تنها از‬ ‫متوسط سال گذشته‪ ،‬بلکه از متوسط ماهانه ‪ 24‬سال گذشته نیز کمتر بوده‬ ‫که این امر به‌طور مس��لم ناشی از انضباط و عملکرد اقتصادی دولت تدبیر و‬ ‫امید و انتظار مردم برای کاهش قیمت‌ها بوده اس��ت‪ .‬پیش��رو به بحث ارائه‬ ‫ندادن خدمات‌دهی به موسسات اعتباری بدون مجوز و بازار غیر‌متشکله پولی‬ ‫اش��اره و بر رعایت سقف نرخ ‪ 22‬درصد و سایر نرخ‌های پلکانی کمتر از یک‬ ‫سال تاکید کرد‪ .‬وی با اشاره به اهمیت تقویت کنترل‌های داخلی گفت‪ :‬هیات‬ ‫مدیره بانک صادرات مصوبه‌ای را برای تش��کیل کمیته کنترل‌های داخلی در‬ ‫س��طح هر استان و منطقه تصویب کرده و مسئولیت کنترل‌های داخلی را بر‬ ‫عهده مدیران استان‌ها و مناطق گذاشته است‪ .‬مدیرعامل بانک صادرات ایران‬ ‫اضافه کرد‪ :‬برای جلوگیری از بروز تخلف در بخش گشایش اعتبارات اسنادی‪،‬‬ ‫نباید فر ‌م ضمانتنامه‌ها در دس��ترس قرار گیرد و از طریق س��امانه اعتبارات‬ ‫اس��نادی و ضمانتنامه‌ها صادر ش��ود‪ .‬همچنین موضوع کنترل آنها از طریق‬ ‫سامانه سپام را به مراجع دیگر اطالع‌رسانی کنید تا سوءاستفاده‌ای نشود‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به وضعیت خدمات‌دهی و سرعت دس��تگاه‌های پوز گفت‪ :‬با‬ ‫مشارکت و هماهنگی شرکت‌های پی‪.‬اس‪.‬پی و امور انفورماتیک‪ ،‬این خدمات‬ ‫ارتقا یافته و در حال حاضر از لحاظ فنی و سرعت نسبت به سایر بانک‌ها در‬ ‫وضعیت بهتری قرار داریم‪.‬‬ ‫پیش��رو خاطرنش��ان کرد‪ :‬در حال حاضر درخواست نصب دستگاه‌های پوز‬ ‫جدید بین یک تا دو هفته انجام می‌شود‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬الزم اس��ت برای افزایش تراکنش‌های دس��تگاه‌ها و ترغیب‬ ‫پذیرن��دگان ب��ا برنامه‌ریزی در اس��تان‌ها و مناطق‪ ،‬مزیت‌ها و مش��وق‌هایی‬ ‫تعریف و با شناسایی دس��تگاه‌های فعال امتیاز‌های خاصی برای آنها در نظر‬ ‫گرفته شود‪.‬‬ ‫بانک‌ها ش��ده باشد‪ ،‬در کنار توس��عه بانکداری الکترونیک‪،‬‬ ‫کم شدن تفاوت نرخ تورم و نرخ سود بانکی‪ ،‬بی‌رونق شدن‬ ‫بازارهای غیرمولد و کم‌ریس��ک بودن بازار پولی در کش��ور‬ ‫اس��ت‪ .‬وی در ادامه به اقدام��ات دولت و بانک مرکزی در‬ ‫برقراری انضباط پولی‪ ،‬به ثبات رساندن بازار ارز و همچنین‬ ‫ایجاد خوش‌بینی به آینده اقتصاد کشور اشاره کرد و گفت‪:‬‬ ‫تمامی این شرایط باعث شده است که ترجیح مردم به این‬ ‫باشد که پول‌شان را به سمت بازار پولی کشور سوق دهند‬ ‫و باعث افزایش س��پرده در بانک‌ها شوند‪ .‬این کارشناس‬ ‫اقتصادی با تاکید بر این موضوع که هرچه پول در دس��ت‬ ‫مردم کمتر باش��د و این منابع در بانک‌ها به ش��کل سپرده‬ ‫نگهداری ش��ود‪ ،‬می‌تواند تبعات مثبتی را به همراه داشته‬ ‫باشد‪ ،‬گفت‪ :‬افزایش ماندگاری پول در بانک‌ها باعث افزایش‬ ‫منابع در این بخش و به تبع آن باال بردن قدرت اعتباردهی‬ ‫بانک‌ها خواهد شد که این امر در نهایت به نفع بخش واقعی‬ ‫اقتصاد است‪ .‬به گفته او بانک‌ها در این شرایط می‌توانند با‬ ‫مدیری��ت منابع‪ ،‬اقدام به تامین مالی بخش‌ها و بنگاه‌هایی‬ ‫که نی��از به نقدینگی دارند‪ ،‬کنند تا ای��ن امر در نهایت به‬ ‫توسعه بخش اقتصاد منجر شود‪.‬‬ ‫امیرتاش به باال بودن حجم نقدینگی در کشور اشاره کرد‬ ‫و این موضوع را وابسته به دالیل مختلف دانست و گفت‪ :‬اما‬ ‫مطلوب این است که این نقدینگی‌ها هرچند که زیاد باشد‪،‬‬ ‫در حس��اب‌های بانکی نگهداری شود و در شبکه بانکی به‬ ‫شکل سپرده قرار گیرد که در چنین شرایطی تبعات تورمی‬ ‫آن به حداقل خواهد رسید‪.‬‬ ‫خبر روز‬ ‫دادگاه اتحادیه اروپا اعالم کرد‬ ‫تحریم بانک تجارت لغو شد‬ ‫ی��ک دادگاه اتحادی��ه اروپا روز‬ ‫پنجش��نبه برخی از تحریم‌های‬ ‫ضدایران��ی این اتحادی��ه را لغو‬ ‫کرد‪ .‬ی��ک دادگاه عالی اتحادیه‬ ‫اروپ��ا تحریم‌هایی که این اتحادی��ه علیه بانک‬ ‫تج��ارت‪ ،‬یک خط کش��تیرانی و ش��رکت‌های‬ ‫مرتب��ط با آن وضع کرده بود را لغو کرد‪ .‬دادگاه‬ ‫عال��ی اتحادیه اروپا حکم ک��رد که این اتحادیه‬ ‫برای تصمیم‌اش مبنی بر وضع مصادره اموال و‬ ‫منابع مالی بانک تج��ارت توجیهات کافی ارائه‬ ‫نکرده است‪.‬‬ ‫ای��ن رای دربرگیرن��ده آزادس��ازی تمام��ی‬ ‫دارایی‌های این بانک در کشورهای اروپایی و رفع‬ ‫محدودیت از انجام عملیات بانکی توس��ط بانک‬ ‫تجارت در قلمرو اتحادیه اروپا خواهد بود‪.‬‬ ‫علی حس��نانی‪ ،‬معاون مدیرعامل بانک تجارت‬ ‫درای��ن رابطه با تاکید بر اینک��ه روند دادخواهی‬ ‫ای��ن بانک از تصمی��م غیرقانون��ی اتحادیه اروپا‬ ‫برای اعم��ال تحریم علیه بان��ک متبوعش از دو‬ ‫س��ال پیش آغاز شده و با پیگیری مستمر تداوم‬ ‫یافته اس��ت تاکید کرد‪ :‬به‌طور قطع این موضوع‬ ‫را تا اجرایی ش��دن تصمی��م دادگاه برای خاتمه‬ ‫مسدودی دارایی‌های بانک در کشورهای اروپایی‬ ‫ب��ه طور جدی دنب��ال خواهیم ک��رد و عالوه بر‬ ‫آن از تم��ام ظرفیت‌ه��ای حقوق��ی و بین‌المللی‬ ‫کش��ور برای تادیه خس��ارات وارد شده به منافع‬ ‫س��پرده‌گذاران و س��هامداران براث��ر اعمال این‬ ‫محدودیت‌های غیرقانون��ی بهره خواهیم گرفت‪.‬‬ ‫اتحادیه اروپا از زمان صدور این رای به مدت ‪70‬‬ ‫روز فرصت خواهد داشت تا نسبت به آن تقاضای‬ ‫استیناف کند‪.‬‬
‫معامالت روزانه‬ ‫ﺭﻭﺯﺍﻧﻪ‬ ‫بازار ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ‬ ‫ﺑﺎﺯﺍﺭ‬ ‫‪1458‬‬ ‫‪ -140‬پیاپی‬ ‫شماره ‪-140‬‬ ‫ﭘﻴﺎﭘﻰ ‪1458‬‬ ‫‪ -2015‬ﺷﻤﺎﺭﻩ‬ ‫ژانویه ‪-2015‬‬ ‫‪ 24‬ژﺍﻧﻮﻳﻪ‬ ‫‪24 -1436‬‬ ‫الثانی ‪-1436‬‬ ‫ربیع ﺍﻟﺜﺎﻧﻰ‬ ‫‪ 3‬ﺭﺑﻴﻊ‬ ‫‪3 -- 1393‬‬ ‫بهمن ‪1393‬‬ ‫شنبه ‪ 44‬ﺑﻬﻤﻦ‬ ‫ﺷﻨﺒﻪ‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫بورس‬ ‫ﺑﻮﺭﺱ‬ ‫‪15‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪15‬‬ ‫ارز‬ ‫قیمت ﺍﺭﺯ‬ ‫ﻗﻴﻤﺖ‬ ‫سکه‬ ‫قیمت ﺳﻜﻪ‬ ‫ﻗﻴﻤﺖ‬ ‫عنوان‬ ‫ﻋﻨﻮﺍﻥ‬ ‫خرید‬ ‫قیمت ﺧﺮﻳﺪ‬ ‫ﻗﻴﻤﺖ‬ ‫فروش‬ ‫قیمت ﻓﺮﻭﺵ‬ ‫ﻗﻴﻤﺖ‬ ‫ارز‬ ‫ﺍﺭﺯ‬ ‫خرید ‪Buy //‬‬ ‫‪Buy‬‬ ‫ﺧﺮﻳﺪ‬ ‫فروش ‪Sell //‬‬ ‫‪Sell‬‬ ‫ﻓﺮﻭﺵ‬ ‫گرمی‬ ‫یک ﮔﺮﻣﻰ‬ ‫سکه ﻳﻚ‬ ‫ﺳﻜﻪ‬ ‫‪1,680,000‬‬ ‫؟؟؟؟؟؟؟‬ ‫‪1,750,000‬‬ ‫؟؟؟؟؟؟؟‬ ‫ﺩﻻﺭ امریکا‬ ‫دالر‬ ‫ﺍﻣﺮﻳﻜﺎ‬ ‫‪34500‬‬ ‫؟؟؟؟؟؟؟‬ ‫‪34650‬‬ ‫؟؟؟؟؟؟؟‬ ‫ﺳﻜﻪ ربع‬ ‫سکه‬ ‫ﺭﺑﻊ‬ ‫‪2,660,000‬‬ ‫؟؟؟؟؟؟؟‬ ‫‪2,720,000‬‬ ‫؟؟؟؟؟؟؟‬ ‫یورو‬ ‫ﻳﻮﺭﻭ‬ ‫‪40490‬‬ ‫؟؟؟؟؟؟؟‬ ‫‪40680‬‬ ‫؟؟؟؟؟؟؟‬ ‫سکه نیم‬ ‫ﻧﻴﻢ‬ ‫ﺳﻜﻪ‬ ‫‪5,170,000‬‬ ‫؟؟؟؟؟؟؟‬ ‫‪5,220,000‬‬ ‫؟؟؟؟؟؟؟‬ ‫ﭘﻮﻧﺪ انگلیس‬ ‫پوند‬ ‫ﺍﻧﮕﻠﻴﺲ‬ ‫‪52700‬‬ ‫؟؟؟؟؟؟؟‬ ‫‪53050‬‬ ‫؟؟؟؟؟؟؟‬ ‫ﺳﻜﻪ امامی‬ ‫سکه‬ ‫ﺍﻣﺎﻣﻰ‬ ‫‪10,445,000‬‬ ‫؟؟؟؟؟؟؟‬ ‫‪10,475,000‬‬ ‫؟؟؟؟؟؟؟‬ ‫ﺩﺭﻫﻢ کانادا‬ ‫دالر‬ ‫ﺍﻣﺎﺭﺕ‬ ‫‪28900‬‬ ‫؟؟؟؟؟؟؟‬ ‫‪29250‬‬ ‫؟؟؟؟؟؟؟‬ ‫بهار آزادی‬ ‫ﺁﺯﺍﺩﻯ‬ ‫سکه ﺑﻬﺎﺭ‬ ‫ﺳﻜﻪ‬ ‫‪10,350,000‬‬ ‫؟؟؟؟؟؟؟‬ ‫‪10,420,000‬‬ ‫؟؟؟؟؟؟؟‬ ‫درهم امارت‬ ‫ﻓﺮﺍﻧﻜﺴﻮﺋﻴﺲ‬ ‫‪9420‬‬ ‫؟؟؟؟؟؟؟‬ ‫‪9490‬‬ ‫؟؟؟؟؟؟؟‬ ‫زير ‪86‬‬ ‫‪() 86‬‬ ‫ربع )( ﺯﻳﺮ‬ ‫سکه ﺭﺑﻊ‬ ‫ﺳﻜﻪ‬ ‫‪2,580,000‬‬ ‫؟؟؟؟؟؟؟‬ ‫‪2,640,000‬‬ ‫؟؟؟؟؟؟؟‬ ‫استرالیا‬ ‫دالر‬ ‫ﻟﻴﺮ ﺗﺮﻛﻴﻪ‬ ‫‪28270‬‬ ‫؟؟؟؟؟؟؟‬ ‫‪28590‬‬ ‫؟؟؟؟؟؟؟‬ ‫زير ‪86‬‬ ‫‪() 86‬‬ ‫نيم () ﺯﻳﺮ‬ ‫سکه ﻧﻴﻢ‬ ‫ﺳﻜﻪ‬ ‫‪5,170,000‬‬ ‫؟؟؟؟؟؟؟‬ ‫‪5,210,000‬‬ ‫؟؟؟؟؟؟؟‬ ‫فرانکسوئیس‬ ‫ﻋﺮﺑﺴﺘﺎﻥ‬ ‫ﺭﻳﺎﻝ‬ ‫‪39100‬‬ ‫؟؟؟؟؟؟؟‬ ‫‪39700‬‬ ‫؟؟؟؟؟؟؟‬ ‫ﺯﻳﺮ ‪)86‬‬ ‫ﺍﻣﺎﻣﻲ () زير‬ ‫ﺳﻜﻪ امامي‬ ‫سکه‬ ‫‪(86‬‬ ‫‪10,350,000‬‬ ‫؟؟؟؟؟؟؟‬ ‫‪10,400,000‬‬ ‫؟؟؟؟؟؟؟‬ ‫ﺭﻳﻨﮕﺖترکیه‬ ‫لیر‬ ‫ﻣﺎﻟﺰﻯ‬ ‫‪14980‬‬ ‫؟؟؟؟؟؟؟‬ ‫‪15140‬‬ ‫؟؟؟؟؟؟؟‬ ‫گرم طال‬ ‫ﻃﻼ‬ ‫‪ 11‬ﮔﺮﻡ‬ ‫‪1,046,700‬‬ ‫؟؟؟؟؟؟؟‬ ‫‪1,065,800‬‬ ‫؟؟؟؟؟؟؟‬ ‫عربستان‬ ‫ریال‬ ‫ﺑﺖ ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ‬ ‫‪9090‬‬ ‫؟؟؟؟؟؟؟‬ ‫‪9350‬‬ ‫؟؟؟؟؟؟؟‬ ‫ﻣﺜﻘﺎﻝ طال‬ ‫‪ 11‬مثقال‬ ‫ﻃﻼ‬ ‫‪4,595,000‬‬ ‫؟؟؟؟؟؟؟‬ ‫‪4,615,000‬‬ ‫؟؟؟؟؟؟؟‬ ‫مالزی‬ ‫رینگتﻋﺮﺍﻕ‬ ‫ﺩﻳﻨﺎﺭ‬ ‫‪9850‬‬ ‫؟؟؟؟؟؟؟‬ ‫‪10700‬‬ ‫؟؟؟؟؟؟؟‬ ‫
‬ ‫‬ ‫­‪ ‬‬ ‫­‰ˆ‡ƒ‬ ‫†… ‬ ‫„ƒ ‚€‬ ‫‬ ‫ 
 ‬ ‫—˜œ–‬ ‫˜˜œ–”‬ ‫˜›˜‹‬ ‫@=‪EHJGJ‬‬ ‫ƒ‬ ‫  ‬ ‫—”˜–˜‬ ‫š•–˜‬ ‫™›‹‬ ‫‪K=@G>HH‬‬ ‫…‬ ‫‪KJIG@FH‬‬ ‫=‪IKEG>I‬‬ ‫>‪!IEL‬‬ ‫‪KKGKJEGJ=H‬‬ ‫ 
‪ ‬‬ ‫—˜œ–‬ ‫˜˜œ–”‬ ‫˜›˜‹‬ ‫‪=IJGI=H‬‬ ‫  
‬ ‫—”˜–˜‬ ‫š•–˜‬ ‫™›‹‬ ‫‪KKMGFFM‬‬ ‫
  ‬ ‫‪KJIG@FE‬‬ ‫‪IKEG>KF‬‬ ‫>‪!IEL‬‬ ‫@@‪KKGKJIGJ‬‬ ‫ ‬ ‫˜—–•”‬ ‫™—–—‬ ‫™›š‹‬ ‫‪=GIFHGI=I‬‬ ‫ ‬ ‫@‬ ‫@‬ ‫>‪>L‬‬ ‫‪I>I‬‬ ‫‬ ‫ 
 ‬ ‫„‬ ‫†‬ ‫‬ ‫‡‬ ‫Š‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‚Ž‬ ‫‡ ‹‬ ‫­‪ ‬‬ ‫’ ‘‬ ‫‬ ‫‡€“ „ ‬ ‫„‬ ‫‬ ‫”‬ ‫ ‬ ‫
‬ ‫œ›•˜–™‬ ‫>‪>L‬‬ ‫‪H=G@I@LM‬‬ ‫›•–—”‬ ‫ Œ… ­‬ ‫‪NMK>O‬‬ ‫‪NIJFGIHJO‬‬ ‫‪NKGHFEO‬‬ ‫‪NKG>IKO‬‬ ‫>‪@K‬‬ ‫†… ­‬ ‫‪NKL=FO‬‬ ‫>>‪!K>>L‬‬ ‫‪NIL=HO‬‬ ‫‪NIL>MO‬‬ ‫>‪>LE‬‬ ‫‪N=LMJO‬‬ ‫­‰ˆ‡ƒ‬ ‫‪J@GM=MLK‬‬ ‫‪IJFGIHJLE‬‬ ‫‪H@G=K>LI‬‬ ‫=‪EFGFHEL‬‬ ‫>‪KIHGHKEL‬‬ ‫‪KI@GM==LM‬‬ ‫‪@@G=J@LJ‬‬ ‫„ƒ ‬ ‫‪HMG>K@LE‬‬ ‫>‪=IKGEHFL‬‬ ‫>‪M>GMHFL‬‬ ‫‪@FGJ>JLF‬‬ ‫‪K@HGJIHLM K@IGEEKLJ‬‬ ‫‪J@GF=JLM‬‬ ‫‪=G==@LF‬‬ ‫ Œ… „ƒ ‬ ‫‪NK=GMFHO‬‬ ‫‪N=IKGEHFO‬‬ ‫‪NKHGE@IO‬‬ ‫‪NK>GH@=O‬‬ ‫‪NIEGIKFO‬‬ ‫‪N=JGJFKO‬‬ ‫‪NK>GMFJO‬‬ ‫‪NJFEO‬‬ ‫‪NKHG@=>O‬‬ ‫†… „ƒ ‬ ‫‪!KHLH‬‬ ‫>‪!K>>L‬‬ ‫‪!KMLI‬‬ ‫=‪!KFL‬‬ ‫‪!K@LM‬‬ ‫=‪!I=L‬‬ ‫‪!KJLH‬‬ ‫@‪!I>L‬‬ ‫=‪!KIL‬‬ ‫•›˜˜–•˜š ”›—”œ–˜š‬ ‫‬ ‫ ŽŒ‹Š‰ˆ‬ ‫“’‘‹„‚‬ ‫
‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫›•–”‬ ‫‪IGJ@KLE‬‬ ‫=‪KI@G@EKL‬‬ ‫‪IGMKFLE‬‬ ‫‪NEGMFHO‬‬ ‫‪N@K@O‬‬ ‫‪N=JO‬‬ ‫‪NIGEFMO‬‬ ‫‪N@IO‬‬ ‫‪N>LM=O‬‬ ‫‪NKL=IO‬‬ ‫‪NKLMEO‬‬ ‫‪NKLH=O‬‬ ‫‪IGJFJLM‬‬ ‫‪KIFG>IMLF‬‬ ‫‪IGMJMLM‬‬ ‫‬ ‫‪KE=G>HKLK‬‬ ‫‪=GHJ>LE‬‬ ‫‹‬ ‫‪NFEIO‬‬ ‫‪!IILE‬‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫¦‬ ‫‬ ‫Œ‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫‪    ‬‬ ‫‬ ‫‬ ‫‡†…‬ ‫ €­‬ ‫ „ƒ‚‬ ‫šœš‬ ‫˜˜‬ ‫›š‹‬ ‫œš–˜œš‬ ‫šœ–œš˜‬ ‫™›˜š‹‬ ‫ ‪4 "5‬‬ ‫‬ ‫‪K=G=@I‬‬ ‫‬ ‫‪K=G=EMGJIH‬‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ش��اخص کل در هفت��ه‬ ‫گذشته باز هم روند نزولی‬ ‫را طی ک��رد‪ .‬به‌طوری که‬ ‫در آخری��ن روز هفته قبل‬ ‫ب��ه ع��دد ‪65‬ه��زار و ‪28‬‬ ‫رس��ید و با بازدهی منفی‬ ‫‪ 1/38‬درص��دی روب��ه‌رو‬ ‫ش��د‪ .‬مهم‌تری��ن متغی��ر‬ ‫ب��ورس ب��ا ‪ 3973‬واح��د‬ ‫کاهش نسبت به ماه قبل‬ ‫از بازده��ی منف��ی ‪5/71‬‬ ‫برخوردار شد‪.‬‬ ‫ ‬ ‫ 
‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫­‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪  ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫Œ‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫­‪ ‬‬ ‫“‪  ‬‬ ‫ŒŽŠ„‘’‬ ‫‬ ‫  ‬ ‫‰ˆ  ‬ ‫ ‬ ‫‚€­‪ ‬‬ ‫‬ ‫‬ ‫ƒ“’‘ŽŒ‡ˆ‬ ‫–ƒ“’‘ŽŒ•‰”‬ ‫†Ž‡†Œ‘„ƒ‬ ‫ŽŠ‘†‬ ‫†Žƒ’‘„‬ ‫…Žƒ†‘„ƒ‬ ‫‬ ‫
‬ ‫‪405‬‬ ‫‪405 GLX‬‬ ‫پژو ‪GLX‬‬ ‫ﭘﮋﻭ‬ ‫‪28,300,000‬‬ ‫‪28,300,000‬‬ ‫‪26,710,000‬‬ ‫‪26,710,000‬‬ ‫‪405 SLX‬‬ ‫‪405‬‬ ‫پژو ‪SLX‬‬ ‫ﭘﮋﻭ‬ ‫جدید ‪..‬‬ ‫‪ ..‬داشبورد‬ ‫ﺩﺍﺷﺒﻮﺭﺩ ﺟﺪﻳﺪ‬ ‫ایربگ‬ ‫‪2‬‬ ‫‪ 2‬ﺍﻳﺮﺑﮓ‬ ‫‪31,900,000‬‬ ‫‪31,900,000‬‬ ‫‪29,749,000‬‬ ‫‪29,749,000‬‬ ‫‪ .. 206‬تیپ‬ ‫ﺗﻴﭗ‬ ‫پژو ‪206‬‬ ‫ﭘﮋﻭ‬ ‫‪26814‬‬ ‫کد ‪26814‬‬ ‫‪ .. 55‬ﻛﺪ‬ ‫‪34,300,000‬‬ ‫‪34,300,000‬‬ ‫‪34,118,000‬‬ ‫‪34,118,000‬‬ ‫‪ .. 206‬تیپ‬ ‫ﺗﻴﭗ‬ ‫پژو ‪206‬‬ ‫ﭘﮋﻭ‬ ‫‪26815‬‬ ‫کد ‪26815‬‬ ‫‪ .. 55‬ﻛﺪ‬ ‫‪36,000,000‬‬ ‫‪36,000,000‬‬ ‫‪36,338,000‬‬ ‫‪36,338,000‬‬ ‫پژو ‪206‬‬ ‫‪206‬‬ ‫ﭘﮋﻭ‬ ‫‪.. V8‬‬ ‫صندوقدار ‪V8‬‬ ‫ﺻﻨﺪﻭﻗﺪﺍﺭ‬ ‫‪27429‬‬ ‫کد ‪27429‬‬ ‫ﮐﺪ‬ ‫‪35,400,000‬‬ ‫‪35,400,000‬‬ ‫‪34,653,000‬‬ ‫‪34,653,000‬‬ ‫پژو ‪206‬‬ ‫‪206‬‬ ‫ﭘﮋﻭ‬ ‫کد‬ ‫‪ .. V8‬ﻛﺪ‬ ‫صندوقدار ‪V8‬‬ ‫ﺻﻨﺪﻭﻗﺪﺍﺭ‬ ‫‪27430‬‬ ‫‪27430‬‬ ‫‪36,700,000‬‬ ‫‪36,700,000‬‬ ‫‪36,873,000‬‬ ‫‪36,873,000‬‬ ‫‪LX‬‬ ‫رانا ‪LX‬‬ ‫ﺭﺍﻧﺎ‬ ‫‪32,300,000‬‬ ‫‪32,300,000‬‬ ‫‪32,918,000‬‬ ‫‪32,918,000‬‬ ‫‪.. E1‬‬ ‫تندر ‪E1‬‬ ‫رنو ﺗﻨﺪﺭ‬ ‫ﺭﻧﻮ‬ ‫ایربگ‬ ‫تک ﺍﻳﺮﺑﮓ‬ ‫ﺗﻚ‬ ‫‪37,500,000‬‬ ‫‪37,500,000‬‬ ‫‪32,558,000‬‬ ‫‪32,558,000‬‬ ‫‪SL‬‬ ‫سایپا ‪151‬‬ ‫‪SL 151‬‬ ‫ﺳﺎﻳﭙﺎ‬ ‫‪15,500,000‬‬ ‫‪15,500,000‬‬ ‫‪15,919,000‬‬ ‫‪15,919,000‬‬ ‫‪ SX‬یورو‬ ‫تیبا ‪SX‬‬ ‫ﻳﻮﺭﻭ ‪.. 44‬‬ ‫ﺗﻴﺒﺎ‬ ‫ﺩﻭﮔﺎﻧﻪ سوز‬ ‫دوگانه‬ ‫ﺳﻮﺯ‬ ‫‪26,300,000‬‬ ‫‪26,300,000‬‬ ‫‪25,210,000‬‬ ‫‪25,210,000‬‬ ‫……­„ ‬ ‫
‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫‪ ‬‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫Žƒ’‘„‬ ‫…Žƒ†‘„ƒ‬ ‫‬ ‫‬ ‫
‬ ‫‬ ‫
‬ ‫
‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫––¦‪ˆ¡Š €¢–££¤¥‬‬ ‫ ‬ ‫©‡¨§”ˆ‬ ‫‪ -- EF7‬دو‬ ‫ﺩﻭ‬ ‫سمند ‪EF7‬‬ ‫ﺳﻤﻨﺪ‬ ‫ایربگ‬ ‫ﺍﻳﺮﺑﮓ‬ ‫‪29,200,000‬‬ ‫‪29,200,000‬‬ ‫‪29,687,000‬‬ ‫‪29,687,000‬‬ ‫ ‬ ‫€–œ€›š™˜–—‬ ‫ƒŸ‘žŒ‬ ‫باردو ‪..‬‬ ‫وانت ﺑﺎﺭﺩﻭ‬ ‫ﻭﺍﻧﺖ‬ ‫سوز‬ ‫دوگانه ﺳﻮﺯ‬ ‫ﺩﻭﮔﺎﻧﻪ‬ ‫‪15,400,000‬‬ ‫‪15,400,000‬‬ ‫…„‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫(تومان)‬ ‫)ﺗﻮﻣﺎﻥ(‬ ‫

‬ ‫
‬ ‫‡„‬ ‫

‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫ •” ‬ ‫ƒŽ„‡†‘’’‬ ‫’ŽŠ†‘Œ†‬ ‫„Ž……‘…ƒ‬ ‫ŠŽ’‘’„ƒ‬ ‫’Ž’Š‘‬ ‫ŒŽ…ƒ‡‘„‬ ‫ŒŽ…ƒ‘Š„ƒ‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫†„‬ ‫ 

‬ ‫
‬ ‫ 
‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫‚€­ €­ ‬ ‫„ŽƒŒ‹‬ ‫ŠŽ„‘ƒ‹‬ ‫ŠŽŒ‬ ‫Ž’ŠŒ‘†‹‬ ‫ƒŽƒ‹‬ ‫Ž…‹‬ ‫ŽŠŠ†‘„‹‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫
 ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‰ ˆ‡†­
ƒ‚…
„ ƒ‚€­ ­‪ ‬‬ ‫Œ‬ ‫Œ‬ ‫‬ ‫Œ‬ ‫‹Š‬ ‫  
‬ ‫ ’š
™˜‚— –ƒ• ”‡”“’‘ Ž‬ ‫Œ‬ ‫
 §œ—
 Ÿ ‪‡¢‬‬ ‫Œ‬ ‫‬ ‫‹Œ‬ ‫Œ‬ ‫‪›œ‰œ’ž‰Ÿ ¡‚¢ £¤œ ¥‬‬ ‫¦‬ ‫¦¦‬ ‫ƒ• ‪‡ •‡¤‬‬ ‫Œ‬ ‫Œ‬ ‫¦‬ ‫¦‹Œ‬ ‫Œ‬ ‫† ‪ ¨  ¥Ÿ¥¥‬‬ ‫‹‹‹‹‬ ‫¦¦‹‹‬ ‫‹‹‹‹‬ ‫ †›¡‪©—ª‬‬ ‫¦‬ ‫Œ‹‬ ‫¦‬ ‫‬ ‫‬ ‫š ‰
‬ ‫¯ –Ÿ†«®ž’¬«‬ ‫‬ ‫Œ‹‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫
ˆŠ‰
ˆ
†…„‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‪ 
‘„’ ‬‬ ‫‬ ‫ 
‬ ‫‬ ‫
­ƒ‚€ ­
‪ ‬‬ ‫‬ ‫ 
‬ ‫Œ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‪Š‹ŒŽ €‚ƒ ‬‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫–”‡’
•”“‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫€ ˆ— ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫ƒ‚€ Ž‘‬ ‫˜”‡‬ ‫ 
 ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‚‹Š ‰ˆ‡ƒ†… „ ƒ‚ €‬ ‫Œ‪  ‬‬ ‫‰˜ €—– ‡ƒ‬ ‫ŒŒ‬ ‫ “ƒ• ”ž œ ›š™›‬ ‫Œ‬ ‫–‘˜“ –—‪ ’¢‬‬ ‫‪Œ ‬‬ ‫ “ƒ• ”“ ’ ‘Ž‬ ‫š™ “ “‬ ‫ „
…¡Ÿ ‬ ‫š ˜‘¦œ ›‪› ƒ‡œ—–“£ž¤ƒ¥‬‬ ‫­‪  ‬‬ ‫Œ‪­ ‬‬ ‫‬ ‫‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ Œ ‬‬ ‫‪­ ‬‬ ‫‪­ ‬‬ ‫‪  ‬‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫Œ‪  ‬‬ ‫­‪  ‬‬ ‫ŒŒ‬ ‫Œ‪­ ‬‬ ‫Œ‬ ‫Œ‬ ‫‬ ‫‪­ ‬‬ ‫­‪­ ­Œ ‬‬ ‫‪­ ‬‬ ‫­‬ ‫ŒŒ‬ ‫ ƒˆ ˜‪§…¨ ©¤‬‬ ‫­‬ ‫ „
‘“ƒ† ¦œ ›‬ ‫Œ­‪  ‬‬ ‫©‬ ‫‬ ‫‬ ‫ŒŒ‬ ‫‬ ‫ŒŒ­­‪ ‬‬ ‫­‪ ‬‬ ‫‬ ‫‪Œ ‬‬ ‫­‬ ‫­‪   ‬‬ ‫Œ‬ ‫¦‬ ‫ŒŒ‬ ‫Œ¦‬ ‫Œ‹‹‬ ‫Œ‹‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫’ŒŽ…‹‬ ‫…ŒŽ‹‬ ‫„…Žƒ‹‬ ‫†ŒŽƒ‹‬ ‫ƒ‚­€‪ ­  ‬‬ ‫‬ ‫‬ ‫Š…Žƒ‹‬ ‫ŒŽ„‹‬ ‫ƒ ƒ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫قیمت‬ ‫ﻗﻴﻤﺖ‬ ‫(تومان)‬ ‫کارخانه )ﺗﻮﻣﺎﻥ(‬ ‫ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﻪ‬ ‫‪15,264,000‬‬ ‫‪15,264,000‬‬ ‫‹Š‰ˆ‬ ‫ 
‬ ‫بازار‬ ‫قیمت ﺑﺎﺯﺍﺭ‬ ‫ﻗﻴﻤﺖ‬ ‫خودرو‬ ‫ﺧﻮﺩﺭﻭ‬ ‫‬ ‫Ž…Š‘‡†‬ ‫ŠŽ…„„‘Š„ƒ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‡Š‬ ‫‬ ‫خودرو‬ ‫قیمت ﺧﻮﺩﺭﻭ‬ ‫ﻗﻴﻤﺖ‬ ‫‬ ‫Š‬ ‫‹¦Š‬ ‫Š‬ ‫¦Š‬ ‫ŒŠ‬ ‫¦ŒŠ‬ ‫
‬ ‫
 ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫Š‬ ‫ŒŠ‬ ‫Š‬ ‫ŒŠ‬ ‫Š‬ ‫¦Š‬ ‫Œ‹Š‬ ‫‬ ‫Š‬ ‫‹Š‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‪ ‬‬ ‫­Œ‪ ‬‬ ‫‪  ‬‬ ‫­‬ ‫­‬ ‫Œ‪  ‬‬ ‫­Œ‬ ‫­‬ ‫ŒŒ­‪­ ‬‬ ‫‪Œ ‬‬ ‫­­‬ ‫Œ­‪ ‬‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫Œ‬ ‫‬ ‫Œ‬ ‫‪ ‬‬ ‫Œ‬ ‫ŒŒ‬ ‫­­Œ‬ ‫Œ­­‬ ‫Œ‬ ‫Œ­‬ ‫­‬ ‫­‪ ‬‬ ‫­‬ ‫­‬ ‫Œ‬ ‫Œ‬ ‫Œ‬ ‫ŒŒ‬ ‫‬ ‫‪­ ‬‬ ‫‬
‫‪16‬‬ ‫ﺑﺎﺯﺍﺭ‬ ‫ﺑﻮﺭﺱ وﻭ بازار‬ ‫بورس‬ ‫ﭘﻴﺎﭘﻰ ‪1458‬‬ ‫ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪ -140‬پیاپی‬ ‫ژﺍﻧﻮﻳﻪ ‪ -2015‬شماره‬ ‫ﺍﻟﺜﺎﻧﻰ ‪ 24 -1436‬ژانویه‬ ‫ﺭﺑﻴﻊ الثانی‬ ‫ﺑﻬﻤﻦ ‪ 3 - 1393‬ربیع‬ ‫ﺷﻨﺒﻪ ‪ 4‬بهمن‬ ‫شنبه‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫‡†‬ ‫…

„­‬ ‫Š
‡‬ ‫  ‬ ‫€ ƒ‬ ‫‚‬ ‫­‬ ‫  
‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫­‪  ‬‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫†…‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫†…†‡‬ ‫†‡‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫
„‰‪ˆ ‬‬ ‫Š‰‪ˆ ‬‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫†… ‹‬ ‫‪‹ ‬‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ 
 ‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ 
 ‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ 
‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ 
‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‡†‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ Œ‹Š‰…„ˆ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫

 
‬ ‫
‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‪
 ‬‬ ‫
‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫„€ƒ‚€­
‬ ‫„€‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫„€ƒŠ
‰ˆ‡†…
‬ ‫„€ƒ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫”Ž‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‰™–‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ †
‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫
‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫  

„ƒ ‚ €‬ ‫Š
ˆ‪‹ŒŽ‘’“Ž”• ‬‬ ‫Š—Ž˜‡Œ—­‪… – ‬‬ ‫ †
œ›
š‬ ‫
‬ ‫  ‬ ‫
 
‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫  ‬ ‫  ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫
 ‬ ‫

 
 ‬ ‫‬ ‫
 ‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫€­‪  ‬‬ ‫ ƒ‚‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‡‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫–• ”“’‘ŽŒ‹‬ ‫“‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫
‬ ‫
‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫
 ‬ ‫‪ ‬‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ …„ƒ‚
€ ­‬ ‫†…„‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫Œ‹‡‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫
 …„‬ ‫‘ŠŽ„‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫

‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫
‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫€ƒ…ƒ„ƒ
‚€­‪ ‬‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ƒˆ‡
†‬ ‫
‰‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫€Œ ƒ‹€
†
„
Š‬ ‫
Š‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫”
“ ƒˆ‡’ƒ
…‬ ‫’ƒ

‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ƒˆ‡•
‰‬ ‫–
‰‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ƒˆ‡ƒ†‬ ‫ƒ†‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ 
 ‬ ‫€­„„‬ ‫Š‰ˆ‡ †€„…‬ ‫Š‰ˆ ‡‬ ‫ ƒˆ‡Ž
Š‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫­‬ ‫‬ ‫‬ ‫‚‬ ‫
…‬ ‫‬ ‫‪ ­€‚ƒ„€ …ƒ ‬‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫

‬ ‫
 ‬ ‫
 ‬ ‫‪ ‬‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ˆ‬ ‫‰ˆ‬ ‫ €‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫
‬ ‫ ‬ ‫

 ‬ ‫ 
 ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ 
‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫  
 ‬ ‫   ‬ ‫
 ‬ ‫
‬ ‫
 ‬ ‫ ‬ ‫ 
‬ ‫‬ ‫ˆ‡†‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫  ‬ ‫
 
‬ ‫
‬ ‫ ‬ ‫
 ‬ ‫ ‬ ‫

‬ ‫ ‬ ‫…‹Š‰‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫
‬ ‫

‬ ‫
 ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ 
‬ ‫‬ ‫“Ž‬ ‫
 ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫  ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ 
‬ ‫‬ ‫”‬ ‫
‬ ‫ ‬ ‫ 
 ‬ ‫ 
 ‬ ‫
‬ ‫
‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫
‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‪ ‬‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‪ ‬‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‪ ­€ ‬‬ ‫‚ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫€ €„ ‪ƒ ‬‬ ‫…‚‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ €ŠŒ‹Š‰ˆ‡ †‬ ‫€ŠŒ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ € ƒ‘ŽŠ‬ ‫“‚ ƒ’‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫€Š
•“­”­ˆ‡ †‬ ‫“”­‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫š™ ˜—–ˆ‡ †‬ ‫ ˜—š‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ˆ‡†…„ƒ‚€­‪ ‬‬ ‫…‹Š‰‬ ‫’Š‘ŽŒ„€‬ ‫’Š‬ ‫ 
‬
‫ﺑﺎﺯﺍﺭ‬ ‫ﺑﻮﺭﺱ وﻭ بازار‬ ‫بورس‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫  ‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫‡†…„ƒ‚­€­‪ ‬‬ ‫’Ž‘
ŽŒ‹Š‰‪ˆ ‬‬ ‫•“”“Š‰‪ˆ ‬‬ ‫ ‬ ‫
‬ ‫‚‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫  ‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫  ‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫  ‬ ‫ ‬ ‫­‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫  ‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫  ‬ ‫‬ ‫’Ž‘‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫  ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫  ‬ ‫ ‬ ‫•”“‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫  ‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫  ‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫
 ‬ ‫
 ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫  ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫­
‪  ‬‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫  ‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫€‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ƒ‚‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫€ „‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ …‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫€‹‡†Š‰ˆ‬ ‫Œ‰ˆ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ 
‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‪
 ‬‬ ‫­‪ ‬‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ƒ‚€‬ ‫€ƒ‚‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫€
„
 ‬ ‫€„
‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫€
…‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫ 
‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫ 
‬ ‫‪ ‬‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‚€­ 
‬ ‫‚‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‚‡  †…„ƒ 
‬ ‫‚‡‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫’‚‘ŽŒ ‹Šˆ‰ˆ 
‬ ‫‚ŽŒ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫—–†• ”“ 
‬ ‫˜—‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫žœ˜‬ ‫‬ ‫‬ ‫‪ +‬‬ ‫‪G$‬‬ ‫&&‬ ‫‬ ‫‬ ‫‪%= E$=F‬‬ ‫=" ‪F&"E!"GE‬‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫"‪%EF%‬‬ ‫‪%E&"H‬‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫‪ 
­ €‚ ‬‬ ‫­ ‪ ‬‬ ‫ „ƒ‚‬ ‫­ ‪„ …†‡ ‬‬ ‫ „ …‬ ‫ 
‬ ‫’œ˜› š’™ ‡ 
‡‚‬ ‫‪ +‬‬ ‫‬ ‫& ‪%EH‬‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫
  ‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‰ˆ‡†…„‪ ­€ ‚ƒ ‬‬ ‫Š‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫Œ‹‬ ‫„Ž‹‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫„„ƒ‘
‬ ‫“’„‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫
‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫­‪ ‬‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫„ƒ‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‚ƒ†…‬ ‫­†…‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫
‡ ‬ ‫ˆ ‡ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ 
 ‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ƒ‚€­‪ ‬‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫†…
„‚‬ ‫‡‚‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫†…
Šˆ‰ˆ‬ ‫Œ‹‰ˆ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ƒ ‘Ž‬ ‫ƒŽ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ƒ ‘‡“’‬ ‫ƒ”’‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ƒ ‘ŒŽ‬ ‫ƒ•Ž‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ƒ ‘– ‘‬ ‫ƒˆ– —‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ƒ ‘ ˜‬ ‫ƒ‰ ˜‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫†›š
ƒ‚ ™ƒ ‬ ‫šžœ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫
‬ ‫‬ ‫‬ ‫  ‬ ‫ 
 ‬ ‫ ‬ ‫
‬ ‫ ‬ ‫
‬ ‫
‬ ‫
‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫

‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫
‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ 
‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫
‬ ‫
‬ ‫
‬ ‫‬ ‫­‪ ‬‬ ‫€‪ ‬‬ ‫‬ ‫

‬ ‫
 ‬ ‫   ‬ ‫ ‬ ‫
 ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫
‬ ‫‬ ‫ƒ„‰ˆ‡†…„ƒ‚‬ ‫‹Š‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫
 ‬ ‫  ‬ ‫
‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫
‬ ‫‬ ‫‘ŽƒŒ‹‬ ‫Œ‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫ 
 ‬ ‫
‬ ‫
‬ ‫

‬ ‫

‬ ‫
‬ ‫ ‬ ‫
‬ ‫‪    ‬‬ ‫‚ƒ‪€‚ ‬‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‚‬ ‫­‬ ‫‬ ‫ 
‬ ‫ ‪.5‬‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫­‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫€ ƒ‬ ‫ ‬ ‫– ’•Ž‬ ‫‬ ‫

‬ ‫
 ‬ ‫
 ‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪1458‬‬ ‫ﭘﻴﺎﭘﻰ ‪1458‬‬ ‫‪ -140‬پیاپی‬ ‫ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪-140‬‬ ‫‪ -2015‬شماره‬ ‫ژﺍﻧﻮﻳﻪ ‪-2015‬‬ ‫‪ 24‬ژانویه‬ ‫‪24 -1436‬‬ ‫ﺍﻟﺜﺎﻧﻰ ‪-1436‬‬ ‫ﺭﺑﻴﻊ الثانی‬ ‫‪ 33 -- 1393‬ربیع‬ ‫ﺑﻬﻤﻦ ‪1393‬‬ ‫ﺷﻨﺒﻪ ‪ 44‬بهمن‬ ‫شنبه‬ ‫‪17‬‬ ‫‬
‫‪18‬‬ ‫ﺑﺎﺯﺍﺭ‬ ‫ﺑﻮﺭﺱ وﻭ بازار‬ ‫بورس‬ ‫ﭘﻴﺎﭘﻰ ‪1458‬‬ ‫ﺷﻤﺎﺭﻩ ‪ -140‬پیاپی‬ ‫ژﺍﻧﻮﻳﻪ ‪ -2015‬شماره‬ ‫ﺍﻟﺜﺎﻧﻰ ‪ 24 -1436‬ژانویه‬ ‫ﺭﺑﻴﻊ الثانی‬ ‫ﺑﻬﻤﻦ ‪ 3 - 1393‬ربیع‬ ‫ﺷﻨﺒﻪ ‪ 4‬بهمن‬ ‫شنبه‬ ‫  ‬ ‫
‬ ‫ ‬ ‫€ ­‪  ‬‬ ‫…„€ƒ‚  ‬ ‫…„€ ­‪  ‬‬ ‫ ‬ ‫

‬ ‫‬ ‫
 ‬ ‫
 ‬ ‫ ‬ ‫‪ ‬‬ ‫­‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫  ‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫   ‬ ‫‚  ­† ‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫  … ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫  ‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‚‬ ‫  ‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫  ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫  ‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫  ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫  ‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫  ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫  ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫
 ‬ ‫
 ‬ ‫ ‬ ‫‪ ‬‬ ‫­‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‚‬ ‫Š‬ ‫‰ˆ‬ ‫
…‬ ‫€ ƒ‬ ‫‚‬ ‫­‬ ‫”“’„‘Ž Œ
‹

‹‬ ‫• ˆ‬ ‫

„…¡ ’ ‚ ¡‬ ‫ ‚ ˆ‬ ‫ˆ‬ ‫Ž‪‹

 ”¢”£‬‬ ‫
ˆ‬ ‫œš‬ ‫˜žž‬ ‫
‪ ”£‬‬ ‫” ˆ‬ ‫œ‬ ‫žˆ‬ ‫šœ˜—œž‬ ‫ 
‪‹

¤‬‬ ‫ˆ‬ ‫‰›‬ ‫‰œ‬ ‫š›‰—™žˆ‬ ‫˜ŠŠ—˜‰š—ˆ›‰—ˆ‬ ‫Ž“­‬ ‫“ˆ‬ ‫œˆˆ‬ ‫œ–ž‬ ‫
 ‬ ‫ ‬ ‫›‰ˆ—––‰‬ ‫‰Š–—™™œ—œž–—ž‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫­‪  ‬‬ ‫€ ‬ ‫ ‬ ‫‚ ‬ ‫‬ ‫ ‚ ‬ ‫‚‬ ‫‚‬ ‫ „ ƒ‬ ‫… ƒ ‬ ‫‚‚ ‬ ‫‚‬ ‫ ‬ ‫  ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ˆ‡€†‬ ‫Š‰€† ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‚‚ ‬ ‫‚‚‬ ‫ ‬ ‫‚‬ ‫‚‬ ‫‬ ‫Š ‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫  ‬ ‫‘Ž
‡ ‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫‚ ‬ ‫ ‬ ‫‚ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫  ‬ ‫‬ ‫”‪‡
’“ ‬‬ ‫•‰”‪ ’“ ‬‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‚‬ ‫ ‬ ‫  ‬ ‫‬ ‫ƒžœ›› š™“˜—‘–‬ ‫Ÿ„– ‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫‚‬ ‫ ‬ ‫‚‬ ‫‚‚‬ ‫‚‬ ‫‚‚‬ ‫  ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫‚ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫  ‬ ‫‚‬ ‫…§
…¦ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫‚‚‬ ‫  ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‚‬ ‫‚‚‬ ‫  ‬ ‫ ‬ ‫•§ƒ ‬ ‫‚‬ ‫‚ ‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫€‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫€‬ ‫†‚ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫€‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫€‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫
‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫
‬ ‫ ‬ ‫  ‬ ‫  ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫
 ‬ ‫
‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫  ‬ ‫  ‬ ‫ 
‬ ‫  ‬ ‫


‬ ‫ 
‬ ‫
 ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫
‬ ‫

 ‬ ‫
 ‬ ‫
 ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫
 ‬ ‫
‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫  ‬ ‫
  ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫
 ‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫
‬ ‫
 ‬ ‫   ‬ ‫
‬ ‫
‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫
 ‬ ‫
‬ ‫‬ ‫‬ ‫
‬ ‫  ‬ ‫ ‬ ‫  ‬ ‫ ‬ ‫
‬ ‫
 ‬ ‫ ‬ ‫†…ƒ‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫
 ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫
 ‬ ‫ ‬ ‫„‬ ‫ˆ‡‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫
 ‬ ‫ 
‬ ‫ ‬ ‫
‬ ‫‬ ‫
‬ ‫‬ ‫‬ ‫ 
‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫‪  ‬‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫… „ ƒ‚ €
­‬ ‫
­‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫†‬ ‫‡‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫Œ‰‹‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫”“ˆ’Œ‘ŒŽ‬ ‫’Œ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫
‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫
‬ ‫
‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫
‬ ‫
‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫„ƒ‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ Œ…‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫ “‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫
Œ­‪ ‹ˆ ‬‬ ‫ƒžœ›› “ ˆ …‹œ‡‬ ‫‪
£¤…
¥‬‬ ‫Š‪ƒ¥ƒ¥¡ˆ ­¡¤‬‬ ‫  
‬ ‫‪ ‬‬ ‫‚‬ ‫†…‚ „‬ ‫††ˆ‡†‬ ‫†…‰Š‡‰‬ ‫ 
 
‬ ‫‪ ¡…¢‬‬ ‫­‪ ‬‬ ‫ƒ­‚‬ ‫††‹‬ ‫ ‬ ‫–‰–‬ ‫–™˜—ˆ‬ ‫››˜—œ›Š—š‬ ‫–˜ˆ—ˆ‰œ—œ›Š—žž‬ ‫˜–Š—ž‬ ‫‰‰˜—–‬ ‫ž–š—ž‬ ‫œ–™—ž‬ ‫›žŸ˜ˆŸ–™–ˆ‬ ‫Š˜ž‬ ‫ˆ‬ ‫˜–ˆ‬ ‫˜˜š—œ–˜—ˆ‬ ‫˜™™—š‬ ‫˜™™—š‬ ‫ˆ™ˆ—œ‬ ‫ˆ™ˆ—œ‬ ‫˜–ŸŠ˜Ÿ–™–ˆ‬ ‫˜‬ ‫š˜Š—˜šŠ‬ ‫–žž—ˆ™Š—žŠŠ—›‬ ‫ž‰š—Š‬ ‫œ‰ž—š‬ ‫‰ž™—Š‬ ‫–ž˜—š‬ ‫›žŸ˜ˆŸ–™–ˆ‬ ‫œ™‬ ‫›ˆ˜—›™œ—›‰‬ ‫™ž™—ˆ‬ ‫š™™—ˆ‬ ‫™˜˜—ž‬ ‫›ˆ˜—ž‬ ‫–žŸ˜ˆŸ–™–ˆ‬ ‫‰‬ ‫–œ›—ˆˆ‬ ‫˜Šž—žˆ‬ ‫œ›™—ˆˆ‬ ‫žš˜—žˆ‬ ‫›žŸ˜ˆŸ–™–ˆ‬ ‫›žˆ‬ ‫˜žˆ—›‬ ‫š™‰—›‬ ‫™šž—›‬ ‫ˆž‰—›‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫›žŸ˜ˆŸ–™–ˆ‬ ‫ž›ž‬ ‫  ‬ ‫‚‬ ‫‬ ‫  ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫  ‬ ‫‬ ‫  ‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫
 ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫‬ ‫­‪   ‬‬ ‫€‬ ‫‬ ‫‡‬ ‫‬ ‫ †…„­ƒ ‚‬ ‫
‰‹Š
‰ˆ†‬ ‫‬ ‫‚‬ ‫‡†‬ ‫

‬ ‫­‬ ‫ ‬ ‫…
 „ ‬ ‫…
 „ ‬ ‫€ ƒ‬ ‫‬ ‫‬ ‫­‪ ‬‬ ‫‬ ‫­‪ ‬‬ ‫„ƒ‚‬ ‫Š‰ˆ ‬ ‫‚€­‪ ‬‬ ‫‹Š‰ˆ‡„ …­
†…‬ ‫
’‘…Ž‬ ‫
‰ˆ†‬ ‫‬ ‫€‬ ‫‬ ‫ ‬ ‫
 ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫
 ‬ ‫‬ ‫ ‬
‫بازار مالی‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫شنبه ‪ 4‬بهمن ‪ 3 - 1393‬ربیع الثانی ‪ 24 -1436‬ژانویه ‪ -2015‬شماره ‪ -140‬پیاپی ‪1458‬‬ ‫گزارش بانک مرکزی از تسهیالت غیرجاری بانک‌ها تا پایان شهریور ‪ 93‬نشان می‌دهد‬ ‫‪19‬‬ ‫سهم مطالبات معوق از کل تسهیالت بانک‌ها به ‪ 14/2‬درصد رسید‬ ‫قاس�م دهقان‪ ،‬گ�روه اقتصاد‪ :‬مطالبات سررس��ید‬ ‫گذش��ته و معوق نظام بانکی ش��اید از معدود چالش‌ها‬ ‫و معض�لات مبتال به اقتصاد کش��ورمان از نگاه کالن و‬ ‫همچنین بازار پول و شبکه بانکی به صورت مشخص‌تر‬ ‫و قابل لمس در همه اجزای آن باشد که کلیه طرف‌های‬ ‫مرتبط با حوزه‌های‌ذکر ش��ده‪ ،‬ب��ه وجود این معضل و‬ ‫اثرات مخرب آن اذعان داشته و حتی با یکدیگر هم‌رای‬ ‫هستند و دیدگاه‌های مخالف و متناقض درباره آن تا به‬ ‫امروز مشاهده نشده است‪.‬‬ ‫در رابط��ه با اهمیت این چال��ش و اثرگذاری مخربی‬ ‫که ب��ر کل پیک��ره نظام بانکی داش��ته ش��اید همین‬ ‫یک‌صدای��ی طرف‌های درگیر و مرتبط با ش��بکه پولی‬ ‫و نظام اقتصادی کش��ور کافی باشد زیرا کمتر مشکلی‬ ‫را می‌توان مثال آورد که هم مدیران و متولیان ارشد و‬ ‫پایین‌دستی دولتی‪ ،‬هم بدنه کارشناسی و متخصصان‬ ‫دانش��گاهی و همچنین س��ایر طرف‌های در ارتباط یا‬ ‫آش��نا با چالش مورد نظر با یکدیگر هم داستان باشند‪.‬‬ ‫ام��ا این اتفاق درباره مطالبات مع��وق بانک‌ها افتاده و‬ ‫همه گروه‌های مرتبط‪ ،‬به وجود معضلی به نام مطالبات‬ ‫معوق بانک‌ها معترف بوده و همه آنها عالوه بر پذیرش‬ ‫تاثیرات ویرانگر این مشکل‪ ،‬اعتقاد راسخ دارند که باید‬ ‫به مقابله ب‌ا آن برخاسته و با راهکارهای درست نسبت‬ ‫به رفع آن اقدام کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹آخرین وضعیت مطالب�ات معوق از نگاه بانک‬ ‫مرکزی‬ ‫بان��ک مرک��زی در تازه‌تری��ن نس��خه از فصلنام��ه‬ ‫نماگره��ای اقتصادی خود و در بخ��ش آمارهای پولی‬ ‫و بانکی این نش��ریه‪ ،‬آخرین وضعی��ت مطالبات معوق‬ ‫شده‪ ،‬سررسید گذشته و مشکوک‌الوصول شبکه بانکی‬ ‫کشور را – البته نه به شکل کامل و شفاف – با عنوان‬ ‫تس��هیالت غیرجاری تشریح کرده است‪ .‬این شماره از‬ ‫نشریه نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی به ‪ 3‬ماه دوم‬ ‫سال‌جاری اختصاص داشته و آمار شاخص‌های عمده و‬ ‫کالن اقتصاد کش��ور را تا پایان شهریور ماه ‪ 93‬منتشر‬ ‫کرده‪ ،‬اما اطالعات مربوط به مطالبات معوق بانک‌ها در‬ ‫این گزارش تنها در قالب ‪ 3‬نوع نس��بت درصدی ذکر‬ ‫شده است که شامل نسبت تسهیالت غیرجاری به کل‬ ‫تسهیالت ریالی بانک‌ها‪ ،‬نس��بت تسهیالت غیرجاری‬ ‫به کل تس��هیالت ارزی و همچنین نس��بت تسهیالت‬ ‫غیرجاری در مقایسه با مجموع تسهیالت ریالی و ارزی‬ ‫پرداخت شده توسط بانک‌ها می‌شود‪.‬‬ ‫برهمین اس��اس‪ ،‬گزارش بانک مرکزی از نسبت‌های‬ ‫ی��اد ش��ده در پایان ش��هریورماه س��ال‌جاری نش��ان‬ ‫می‌دهد که س��هم تس��هیالت غیرجاری نظام بانکی از‬ ‫کل تس��هیالت ریالی پرداخت ش��ده در پایان ‪ 6‬ماهه‬ ‫نخس��ت س��ال ‪ 1393‬با ‪ 8/7‬درصد کاهش نسبت به‬ ‫مقطع مشابه سال ‪ 1392‬به ‪ 13/6‬درصد رسیده است‪.‬‬ ‫ضمن اینکه این نسبت تسهیالت غیرجاری بانک‌ها که‬ ‫جم��ع کل ‪ 3‬گروه اصلی معوقه‌ه��ای بانکی با عناوین‬ ‫«مطالبات سررسید گذشته‪ ،‬مطالبات معوق و مطالبات‬ ‫مشکوک‌الوصول» می‌شود‪ ،‬در پایان شهریورماه ‪1393‬‬ ‫و در مقایس��ه با ‪ 5‬ماه پی��ش از آن‪‌،‬کمترین میزان این‬ ‫نسبت‌ها را برای خود ثبت شده دیده است زیرا تا پیش‬ ‫از ش��هریور امس��ال این نس��بت همواره دارای سهمی‬ ‫بیشتر از ‪ 14‬درصد کل تسهیالت را به خود اختصاص‬ ‫داده و در دامنه نوس��انی ‪ 14/1‬تا ‪ 14/5‬درصد حرکت‬ ‫کرده بود و ش��هریور ماه ‪ 1393‬تنها ماه از سال‌جاری‬ ‫بود که نس��بت کل معوقه‌های شبکه بانکی به مجموع‬ ‫تس��هیالت بانک��ی تا م��رز ‪ 13/6‬درص��د کاهش پیدا‬ ‫کرد‪ .‬البته براس��اس گزارش بانک مرکزی‪ ،‬نسبت‌های‬ ‫محاسبه ش��ده برای تمام ماه‌های فروردین تا شهریور‬ ‫‪ 1393‬در مقایس��ه با نسبت‌های هم نظیرشان در سال‬ ‫‪ ،1392‬نرخ رش��د منفی را نش��ان می‌دهند که از نگاه‬ ‫کالن‪ ،‬تصویر کلی این روند را باید تصویری از یک اتفاق‬ ‫تعیی��ن جریمه‌های س��نگین ب��رای تاخی��ر و تعویق‬ ‫احتمالی هن��گام بازپرداخت تس��هیالت‪ ،‬اعمال برخی‬ ‫محدودیت‌های خاص و تنزل درجه اعتباری مش��تریان‬ ‫بدحساب بانک‌ها‪ ،‬راه‌اندازی نهادها و شرکت‌هایی ویژه‬ ‫پیگیری و وصول مطالبات معوق بانکی و برخی الزامات‬ ‫و عوام��ل مکمل دیگر اش��اره کرد که با پیاده‌س��ازی و‬ ‫اجرای بی‌وقفه این مجموعه اقدامات توس��ط بانک‌ها و‬ ‫مسئوالن امر‪ ،‬می‌توان به رفع این معضل بزرگ اقتصاد‬ ‫کشورمان امیدوار بود‪.‬‬ ‫‹ ‹مطالبات معوق‪ ،‬انعکاس�ی از تسهیالت پرداخت‬ ‫شده در گذشته‬ ‫مثبت ارزیابی کرد‪ .‬اما مشکل بزرگتری که وجود دارد‬ ‫و حتی با نگاهی گذرا به همین ‪ 6‬نس��بت ذکر شده در‬ ‫نماگر‌های اقتص��ادی بانک مرکزی مربوط به فروردین‬ ‫تا ش��هریور ‪ 93‬کاملا بارز و گویاست‪ ،‬مربوط به همین‬ ‫نس��بت‌های محاسبه شده در حوزه پرداخت تسهیالت‬ ‫شبکه بانکی است‪ .‬به این دلیل که نسبت‌های موردنظر‬ ‫از حد مجاز و قانونی تعریف‌شده بین‌المللی بسیار فراتر‬ ‫اس��ت‪ .‬زیرا مطابق تعاریف نهاد‌ه��ای بین‌المللی حوزه‬ ‫بانکداری‪ ،‬حدمجاز مطالبات معوق در تمامی نظام‌های‬ ‫بانکی کش��ور‌های جهان بین ‪ 2‬ت��ا ‪ 5‬درصد تعریف و‬ ‫تعیین شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹معوقه‌های تسهیالت ارزی‬ ‫سهم تسهیالت غیرجاری (یا همان مطالبات معوق و‬ ‫مش��کوک‌الوصل) بانک‌ها از کل تسهیالت ارزی شبکه‬ ‫بانکی تا پایان تابستان امسال نیز حاکی از وجود ‪17/7‬‬ ‫درص��د تس��هیالت غیرجاری (معوق‌ش��ده) از مجموع‬ ‫تسهیالت ارزی پرداخت ش��ده است که در مقایسه با‬ ‫شهریور سال گذشته ‪ 8/6‬درصد رشد پیدا کرده است‪.‬‬ ‫این نسبت مطالبات معوق بانک‌ها در حوزه تسهیالت‬ ‫ارزی هر چند مانند تسهیالت ریالی کمترین نسبت را‬ ‫بین ماه‌های شش‌گانه سال‌جاری به نام خود ثبت کرده‬ ‫اس��ت اما در مقایسه با س��ال ‪ 1392‬وضعیت متفاوتی‬ ‫دارد‪ .‬در گزارش نماگر‌های اقتصادی بانک مرکزی این‬ ‫شرایط متفاوت به این شکل دیده می‌شود که مطالبات‬ ‫معوق تس��هیالت ریالی در همه ‪ 6‬ماه نخست امسال‬ ‫نسبت به ماه‌های مشابه سال گذشته‪ ،‬نرخ رشد منفی‬ ‫داش��ته در صورتی که در بخش تس��هیالت ارزی‪ ،‬نرخ‬ ‫رش��د مطالبات معوق آن در ‪ 3‬ماه بهار منفی اما در ‪3‬‬ ‫ماه تابس��تان امسال مثبت بوده است‪ ،‬البته می‌توان به‬ ‫روند کاهش رش��د این مطالب��ات در ‪ 3‬ماه دوم ‪1393‬‬ ‫خوش‌بی��ن ب��ود‪ ،‬چراکه رش��د این ش��اخص از ‪25/2‬‬ ‫درص��د در تیرماه ‪ 1393‬نس��بت به تیرم��اه ‪ 1392‬به‬ ‫‪ 12/5‬درصد در مردادماه رس��یده و در نهایت در پایان‬ ‫شهریورماه ‪ 1393‬رشد مطالبات معوق تسهیالت ارزی‬ ‫به ‪ 8/6‬درصد رسیده است‪.‬‬ ‫‹ ‹سهم معوقات از کل تسهیالت بانکی‬ ‫بانک مرکزی س��ومین نس��بت مطالبات سررس��ید‬ ‫گذشته‪ ،‬معوق و مشکوک‌الوصول بانک‌ها را در مقایسه‬ ‫ب��ا مجموع تس��هیالت ریال��ی و ارزی پرداخت ش��ده‬ ‫محاسبه و درج کرده است و براساس ارقام این بخش‪،‬‬ ‫س��هم تس��هیالت غیرجاری بانک‌ها از کل تسهیالت‬ ‫پرداخت��ی آنها در انتهای ش��هریورماه س��ال‌جاری به‬ ‫‪ 14/2‬درصد رس��ید که کمترین نس��بت این شاخص‬ ‫در ‪ 6‬ماه امس��ال است و در این دوره‪ ،‬بیشترین مقدار‬ ‫آن در اردیبهش��ت‌ماه با ‪ 15/1‬درصد ثبت شده است‪.‬‬ ‫همچنین نس��بت معوقه‌های بانکی به کل تس��هیالت‬ ‫پرداخت ش��ده در ماه‌های ‪‌6‬گانه امس��ال نس��بت به‬ ‫ماه‌های مش��ابه سال گذشته جملگی نشانگر نرخ رشد‬ ‫منفی هستند‪ .‬از زمان ظهور پدیده مطالبات معوق در‬ ‫اقتصاد ایران اقدامات و راهکارهای گوناگونی به عنوان‬ ‫روش‌های مقابله با این چالش ازس��وی کارشناس��ان و‬ ‫متولیان نظام بانکی مطرح شده است‪.‬‬ ‫ازجمله این راهکارها که به اعتقاد اغلب صاحب‌نظران‬ ‫و دس��ت‌اندرکاران ح��وزه پول��ی و نظام بانکی کش��ور‬ ‫می‌تواند ضمن مقابله با رش��د مخ��رب مطالبات معوق‬ ‫ش��بکه بانکی‪ ،‬در صورت تداوم و پیگیری دقیق‪ ،‬باعث‬ ‫کاهش تدریجی حجم معوقه‌های تلنبار شده بانک‌های‬ ‫کشور ش��ود‪ ،‬باید به مواردی همچون طراحی و تدوین‬ ‫ساز و کار اصولی و مبتنی بر قانون برای سنجش اعتبار‬ ‫مشتریان بانک‌ها‪ ،‬تشکیل بانک‌های اطالعاتی کامل از‬ ‫مشتریان و متقاضیان تسهیالت و اعتبارات بانکی‪ ،‬اخذ‬ ‫وثیقه‌های متناسب با مبالغ تسهیالت توسط بانک‌ها و‬ ‫برآورد درس��ت و کارشناس��انه از ارزش وثائق به عنوان‬ ‫پیش‌نیاز پذیرش این ضمانت‪ ،‬طراحی‪ ،‬تدوین و اجرای‬ ‫مکانیسم‌های نظارتی قوی و موثر برای نظارت و کسب‬ ‫اطمینان از مصرف به جای تس��هیالت توسط مشتری‪،‬‬ ‫جدول تسهیالت ریالی و ارزی بانک‌ها و نسبت تسهیالت غیرجاری به کل تسهیالت ریالی و ارزی‬ ‫کل مانده تسهیالت‬ ‫ریالی و ارزی بانک‌ها‬ ‫نسبت تسهیالت غیرجاری به‌کل‬ ‫تسهیالت ریالی و ارزی (درصد)‬ ‫نسبت تسهیالت غیرجاری‬ ‫به تسهیالت ریالی (درصد)‬ ‫شهریور ‪1393‬‬ ‫‪6222083‬‬ ‫‪14/3‬‬ ‫(‪)-6‬‬ ‫‪13/6‬‬ ‫(‪)-8/7‬‬ ‫‪17/7‬‬ ‫(‪)8/6‬‬ ‫شهریور ‪1392‬‬ ‫‪5073071‬‬ ‫‪15/1‬‬ ‫(‪)-12/7‬‬ ‫‪14/9‬‬ ‫(‪)-12/4‬‬ ‫‪16/3‬‬ ‫(‪)-14/2‬‬ ‫شهریور ‪1391‬‬ ‫‪4022251‬‬ ‫‪17/3‬‬ ‫(‪)19/3‬‬ ‫‪17‬‬ ‫(‪)14/9‬‬ ‫‪19‬‬ ‫(‪)54/5‬‬ ‫شهریور ‪1390‬‬ ‫‪3473649‬‬ ‫‪14/5‬‬ ‫(‪)-17/1‬‬ ‫‪14/8‬‬ ‫(‪)-16/9‬‬ ‫‪12/3‬‬ ‫(‪)-21/2‬‬ ‫عنوان‬ ‫زمان‬ ‫را داش��ته باشد چراکه س��رمایه این صندوق باید برای‬ ‫روزهای سخت و حس��اس کشور حفظ شود‪ .‬وی ادامه‬ ‫داد‪ :‬قوانین بودجه س��نواتی این صندوق بس��یار مورد‬ ‫تغییر قرار می‌گیرد‪ ،‬درحال��ی که اگر این صندوق یک‬ ‫هیات‌مدیره کارآمد و با اختیار داش��ته باش��د می‌تواند‬ ‫برنامه‌ه��ای خوب��ی را تنظیم و اجرا کن��د‪ .‬وی با بیان‬ ‫اینک��ه پی��ش از این مش��ابه صندوق توس��عه ملی‪ ،‬در‬ ‫کش��ور وجود نداش��ت افزود‪ :‬زمانی که دستور تشکیل‬ ‫این صندوق توس��ط رییس‌جمهوری وقت داده شد‪ ،‬به‬ ‫رییس‌جمهوری گفتم که باید تا یک‌سال‪ ،‬کاری در این‬ ‫صندوق انجام نشود تا از تجارب سایر کشورها استفاده‬ ‫نسبت تسهیالت غیرجاری‬ ‫به تسهیالت ارزی(درصد)‬ ‫*واحد مانده تسهیالت‪ :‬میلیارد ریال‬ ‫*اعداد داخل پرانتز‪ :‬درصد تغییر نسبت به دوره مشابه سال قبل‬ ‫تصمیمات مقطعی‪ ،‬خطری برای ثبات صندوق توسعه ملی‬ ‫قائم مقام صندوق توسعه ملی کشور گفت‪ :‬تصمیمات‬ ‫مقطعی در رابطه با صندوق توس��عه ملی می‌تواند ثبات‬ ‫این صندوق را به خطر اندازد‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬سیدمحمد قاسم‌حسینی‪ ،‬در کارگروه‬ ‫اشتغال و سرمایه‌گذاری اس��تان همدان افزود‪:‬صندوق‬ ‫توسعه ملی جایگزین بس��یار خوبی برای فاینانس‌های‬ ‫چین‪،‬کره و ژاپن اس��ت و منبع بزرگ مالی ملت ایران‬ ‫محسوب می‌شود‪.‬‬ ‫وی اظه��ار کرد‪ :‬نگرانی اصل��ی ما درباره این صندوق‬ ‫بحث تکه تکه ش��دن برداش��ت‌ها از صندوق است که‬ ‫ب��ا این روند صن��دوق نمی‌تواند ثبات و اس��تمرار الزم‬ ‫در همین زمینه می‌توان به گفته‌های رییس‌کل بانک‬ ‫مرکزی در میزگرد سیاست‌های اقتصاد کالن نخستین‬ ‫«کنفرانس اقتصاد ایران» اشاره کرد که در ضمن تاکید‬ ‫بر لزوم اصالح ساختار بانک‌ها تصریح کرده بود‪ :‬درحال‬ ‫حاضر ‪ 15‬درصد از توان تس��هیالت‌دهی نظام بانکی در‬ ‫قالب معوقات بانکی قفل شده است‪.‬‬ ‫ولی‌اله س��یف‪ ،‬با بیان اینکه افزایش س��رمایه بانک‌ها‬ ‫ضرورتی اجتناب‌ناپذیر اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬کفایت س��رمایه‬ ‫بانک‌ها کمتر از ‪ 4‬درصد است‪ ،‬در شرایطی که این رقم‬ ‫براساس استانداردهای کمیته بال یک‪ ،‬باید به حدود ‪8‬‬ ‫درصد برس��د که البته این رقم در کشورهای پیشرفته‬ ‫هم‌اکنون به ‪ 12‬درصد افزایش یافته است‪.‬‬ ‫ریی��س کل بانک مرک��زی‪ ،‬ادامه وضعی��ت فعلی در‬ ‫مورد مطالبات غیرجاری را ناممکن دانس��ت و با توجه‬ ‫به پیش��نهاد ارائه ش��ده در مورد واگذاری دارایی‌های‬ ‫غیرج��اری و تخلیه بانک‌ها از مطالبات الوصول توضیح‬ ‫داد ک��ه در این ارتباط الزم اس��ت در بدو امر مطالبات‬ ‫غیرجاری بانک‌ها تفکیک ش��ود و اظهار کرد‪ :‬مطالبات‬ ‫غیرجاری در ‪ 4‬دس��ته قابل بررسی هستند؛ دسته اول‬ ‫شامل مطالباتی است که در اختیار بنگاه‌های اقتصادی‬ ‫پویا و با بازدهی مثبت قرار دارد و می‌تواند با تس��هیل‬ ‫ش��رایط برای این بنگاه‌ها‪ ،‬وصول ش��ود‪ .‬وی در ادامه‪،‬‬ ‫بخش دیگر مطالبات معوق را مربوط به تعهدات تضامین‬ ‫دولت دانست و عنوان کرد‪ :‬برخی از مطالبات مربوط به‬ ‫تسهیالت تکلیفی دولت است که دولت پرداخت آنها را‬ ‫تضمین کرده و اکنون درباره بازپرداخت آنها باید تصمیم‬ ‫بگیرد‪.‬سیف بخش سوم مطالبات را در اختیار بنگاه‌های‬ ‫بدون بازدهی مثبت و در واقع‪ ،‬ورشکسته معرفی کرد و‬ ‫افزود‪ :‬این بنگاه‌ها باید از چرخه اقتصاد کنار گذاشته و‬ ‫با بنگاه‌های اقتصادی که کارآیی مثبت دارند‪ ،‬جایگزین‬ ‫ش��وند‪ .‬گروهی از معوقات نیز ناشی از سوءجریان است‬ ‫ک��ه پیگیری این موارد‪ ،‬ش��رایط خاص خ��ود را دارد‪.‬‬ ‫رییس ش��ورای پول و اعتبار در ادامه با اش��اره به یک‬ ‫باور غلط گفت‪ :‬اگر قرار باش��د هر درخواستی که برای‬ ‫اعطای تس��هیالت به س��مت بانک آمد و اجابت نشد را‬ ‫ناشی از کمبود نقدینگی و نقص سیستم بانکی بدانیم‪،‬‬ ‫اشتباه است‪.‬‬ ‫ش��ده و س��اختار و نظام‌نام��ه‌ای بر این‬ ‫اساس تصویب شود که ایشان نپذیرفت و‬ ‫اعالم کرد که کش��ور زیرفشار بوده و باید‬ ‫کار را سریع آغاز کرد‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬ای��ن صندوق به دنبال‬ ‫توسعه نیروی انس��انی نبوده و هم‌اکنون‬ ‫با ‪ 50‬نیروی انس��انی کار خود را انجام می‌دهد و تا حد‬ ‫ممک��ن فعالیت‌های این صندوق به صورت الکترونیکی‬ ‫انجام می‌ش��ود تا از هرگونه خطای انس��انی جلوگیری‬ ‫ش��ود‪ .‬حس��ینی گفت‪ 70 :‬صندوق ثروت ملی در دنیا‬ ‫وجود دارد که با کارکردهای مختلف فعال هستند‪.‬‬ ‫وی اظه��ار کرد‪ :‬صندوق توس��عه ملی‬ ‫یک منبع قابل اعتم��اد و قابل اطمینان‬ ‫اس��ت که در تنگناها می‌تواند فریادرس‬ ‫کشور بوده و نقش تثبیتی برای اوضاع و‬ ‫احوال کش��ور ایفا کند‪ .‬قائم‌مقام صندوق‬ ‫توس��عه مل��ی کش��ور‌های دارن��ده این‬ ‫صندوق‌ها‪ ،‬کش��ور ادام��ه داد‪:‬در بحران‬ ‫س��ال‌های ‪ 2007‬و ‪ 2008‬می�لادی که‬ ‫نمونه این تنگناها بود‪ ،‬صندوق توس��عه‬ ‫ملی کش��ورهای دارنده این صندوق‌ها توانس��ت نقش‬ ‫خود را به خوبی ایفا کند‪ .‬حسینی با بیان اینکه صندوق‬ ‫توس��عه ملی باید برای آیندگان نگهداری ش��ود افزود‪:‬‬ ‫صندوق توس��عه ملی وظیفه تثبیت و سرمایه‌گذاری را‬ ‫داشته و یک صندوق بین نسلی است‪.‬‬ ‫خبرها‬ ‫شاپرک ‪ 12‬میلیارد تراکنش‬ ‫را رد کرد‬ ‫مدی��رکل فناوری اطالعات بان��ک مرکزی با اعالم‬ ‫اینکه ش��اپرک ‪ 12‬میلی��ارد تراکن��ش را از ابتدای‬ ‫س��ال تاکنون رد کرده اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬درآمد بانک‌ها‬ ‫در بانک��داری الکترونی��ک از محل کارم��زد به ‪10‬‬ ‫درصد هزینه‌ها هم نمی‌رس��د‪ .‬به گزارش مهر‪ ،‬ناصر‬ ‫حکیم��ی‪ ،‬در مورد وضعی��ت تراکنش‌های بانکی در‬ ‫س��ال‌جاری گفت‪ :‬شاپرک ‪ 12‬میلیارد تراکنش را از‬ ‫ابتدای سال تاکنون رد کرده است‪ .‬مدیرکل فناوری‬ ‫اطالع��ات بانک مرک��زی درباره وضعی��ت بانکداری‬ ‫الکترونی��ک در بانک‌های خصوص��ی و دولتی اظهار‬ ‫کرد‪ :‬برخی از بانک‌ه��ای دولتی مانند بانک ملی در‬ ‫اندازه بزرگ فعال هس��تند و بس��یاری از شعب آنها‬ ‫تنها به دلی��ل ارائه خدمات عمومی در حال فعالیت‬ ‫هس��تند و اداره‌کردن این ش��بکه با بانک خصوصی‬ ‫بس��یار متفاوت است‪ .‬وی با بیان اینکه طبیعی است‬ ‫که فعالیت بانکداری الکترونیک در بانک‌های بزرگ‬ ‫دولتی نسبت به بانک‌های خصوصی که کوچک‌ترند‪،‬‬ ‫بس��یار س��خت‌تر اس��ت‪ ،‬تصری��ح ک��رد‪ :‬بانک‌های‬ ‫خصوصی و دولتی را در زمینه بانکداری الکترونیک‬ ‫نمی‌توان با یکدیگر مقایسه کرد اما واقعیت این است‬ ‫که بانک‌ها حداکثر تالش خود را در این زمینه انجام‬ ‫می‌دهند‪ .‬حکیمی ادامه داد‪ :‬نمی‌توان گفت که بانکی‬ ‫به دلی��ل دولتی‌بودن در بخش بانکداری الکترونیک‬ ‫عقب اس��ت و یا بانکی به دلی��ل خصوصی بودن در‬ ‫بانکداری الکترونیک پیش��رو اس��ت؛ زی��را وضعیت‬ ‫برخی از بانک‌های خصوصی در بانکداری الکترونیک‬ ‫رضایت‌بخش نیست در حالی که برخی از بانک‌های‬ ‫دولتی به اصل ‪ 44‬در بخش بانکداری الکترونیکی به‬ ‫خوب��ی عمل کرده‌اند‪ .‬وی گف��ت‪ :‬وضعیت بانکداری‬ ‫الکترونیک در بانک‌ها براساس مدیریت بانک‌ها است‬ ‫و وضعیت بانکداری الکترونیک در بانک‌ها‪ ،‬ارتباطی‬ ‫به خصوصی یا دولتی بودن آنها ندارد‪.‬‬ ‫دالیل افزایش قیمت طال‬ ‫رییس اتحادیه طال و جواهر ضمن تشریح دالیل‬ ‫افزایش قیمت طال و س��که در هفت��ه اخیر‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫افزای��ش قیمت‌ها موجب افزای��ش تقاضا یا التهاب‬ ‫در ب��ازار نش��د‪ .‬محمد کش��تی‌آرای در گفت‌وگو با‬ ‫ایس��نا اظهار کرد‪ :‬علت افزایش قیمت طال در واقع‬ ‫نگرانی معامله‌گران از اوضاع اقتصادی اروپاست که‬ ‫می��زان خرید طال در بازارهای جهان��ی و بازارهای‬ ‫آس��یا افزایش یافته است‪ .‬وی با بیان اینکه افزایش‬ ‫تقاضا و چند ش��اخص منفی در چین باعث افزایش‬ ‫قیمت این فلز گران‌بها ش��ده اس��ت اظهار کرد‪ :‬در‬ ‫بازار داخلی نیز قیمت‌ها با افزایش مواجه ش��د ولی‬ ‫موضوع مهم این است که این افزایش قیمت باعث‬ ‫افزایش تقاضا نش��ده و التهاب��ی را در بازار به وجود‬ ‫نی��اورد‪ .‬رییس اتحادی��ه طال و جواه��ر بیان کرد‪:‬‬ ‫قیم��ت هر اون��س جهانی طال در مقایس��ه با اوایل‬ ‫هفت��ه افزایش ح��دود ‪ 19‬دالری داش��ت و قیمت‬ ‫سکه نیز نسبت به اوایل هفته حدود ‪ 48‬هزار تومان‬ ‫افزایش داش��ت‪ .‬وی درباره قیمت طال در روزهای‬ ‫آین��ده گفت‪ :‬نمی‌توان پیش‌بینی درس��تی در این‬ ‫زمینه داشت‪.‬‬ ‫جزئیات بیمه ‪ ۵۴۵‬هزار قالیباف‬ ‫مدیرکل بیمه‌های س��ازمان تامین اجتماعی ضمن‬ ‫اعالم آخرین جزئیات بیم��ه قالیبافان گفت‪ :‬تاکنون‬ ‫‪ ۵۴۵‬هزار قالیباف زیرپوش��ش بیمه تامین اجتماعی‬ ‫ق��رار گرفته‌اند و مش��کلی ب��رای بیمه اف��راد جدید‬ ‫وجود ندارد‪ .‬س��یروس نصیری در گفت‌وگو با مهر به‬ ‫بیمه قالیبافان اش��اره کرد و گفت‪ :‬براساس اطالعات‬ ‫جمع‌آوری ش��ده تاکنون ‪ ۵۴۵‬هزار قالیباف (بافنده‌‬ ‫قالی‪ ،‬قالیچه‪ ،‬گلیم و زیلوی خانگی) در سطح کشور‬ ‫زیرپوشش بیمه تامین اجتماعی قرار گرفتند که البته‬ ‫بیمه این افراد همچنان ادامه دارد‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬هر‬ ‫یک از قالیبافان که تاکنون بیمه نش��ده‌اند می‌توانند‬ ‫با مراجعه به ش��عب تامین اجتماعی زیرپوشش بیمه‬ ‫قرار گرفته و از خدمات بهره‌مند ش��وند‪ .‬وی با اشاره‬ ‫به اینکه در سال‌جاری ‪ ۴۲۰‬میلیارد تومان برای بیمه‬ ‫قالیبافان اختصاص داده ش��ده است‪ ،‬گفت‪ :‬نرخ حق‬ ‫بیمه آنان به طور یکسان معادل ‪ ۲۷‬درصد دستمزد‬ ‫مبنای کس��ر حق بیمه تعیین شده که ‪ ۷‬درصد آن‬ ‫سهم بیمه ش��ده و ‪۲۰‬درصد باقی مانده نیز از سوی‬ ‫دولت تامین می‌شود‪ .‬وی در مورد نحوه پرداخت حق‬ ‫بیمه نیز اظهار کرد‪ :‬بیمه شده مکلف است مبلغ حق‬ ‫بیمه را در ‪ 2‬نوبت ‪ ۶‬ماهه در سال به سازمان تامین‬ ‫اجتماعی پرداخت کند‪ .‬نصیری گفت‪ :‬قالیبافانی که‬ ‫ح��ق بیمه خود را به‌طور مس��تمر پرداخت می‌کنند‬ ‫می‌توانند از مستمری بازنشس��تگی‪ ،‬ازکارافتادگی و‬ ‫فوت برخوردار ش��وند‪ .‬وی همچنی��ن درباره بودجه‬ ‫س��ال آینده نیز گفت‪ :‬پیشنهاد افزایش بودجه را در‬ ‫س��ال آینده ارائه کردیم که امیدواریم ب‌ا آن موافقت‬ ‫شود‪.‬‬
‫نگاه روز‬ ‫موج بلند اعتراض‬ ‫و ابهام انتخاب‬ ‫در بازار سرمایه‬ ‫فیروزه عسگری‬ ‫کارشناس بورس‬ ‫اعت��راض مردم به وضعیت بورس در تاالر حافظ‬ ‫در این چند روز اخیر ش��دت گرفته اس��ت‪ .‬برخی‬ ‫از س��هامداران برای رفتار منفعل عده‌ای مسئوالن‬ ‫برای پاس��خ مناس��ب ندادن برای این روزهای بد‬ ‫بورسی در تاالر حافظ اعتراض کردند‪.‬‬ ‫این روزها برخی مس��ئوالن هن��وز از چرت‌های‬ ‫مدیریتی بیدار نشده‌اند‪ ،‬و خود را به ندیدن ریزش‬ ‫قیمت‌ها و عقب‌گرد شاخص که غیرطبیعی و سرخ‬ ‫نش��ان ظاهر می‌ش��ود‪ ،‬زده‌اند‪ ،‬زیرا آنط��ور که از‬ ‫شواهد پیداست صدای این معترضان را نشنیده‌اند‬ ‫و هن��وز فکری ب��ه حال وضعیت اس��فناک بورس‬ ‫نکرده‌اند‪ .‬خبرهایی از این دست را زیاد می‌شنویم‬ ‫که فالنی بر اثر از دست دادن سرمایه چندین ساله‬ ‫خود در بورس خودکشی کرد اما پاسخی برای این‬ ‫گونه اخبار از سوی هیچ نهادی دریافت نمی‌کنیم‪.‬‬ ‫از توقف تعداد زیادی از نمادها تا حدی مشخص‬ ‫بود بازار یک سره قرمز خواهد شد‪ ،‬اما این روزهای‬ ‫اخیر ریسک‌های جدید بر بازار تحمیل می‌شود که‬ ‫دهان به دهان در حال چرخیدن است‪ .‬آیا ریسک‬ ‫جنگ در منطق��ه می‌تواند دلیل اصلی باش��د که‬ ‫روند مذاکرات را هم به فراموش��ی خواهد برد؟ زیرا‬ ‫ترور یک س��ردار ایرانی برای نخس��تین بار توسط‬ ‫صهیونیس��ت‌ها این شایعه را در بورس بسیار دامن‬ ‫زده اس��ت‪ .‬حتی آمدن وزیر دفاع روس��یه به ایران‬ ‫این شایعه را قوت می‌بخشد‪.‬‬ ‫از طرف��ی عده‌ای معتقد هس��تند ری��زش ذات‬ ‫بازار است و مس��ئوالن هم دیگر کاری نمی‌توانند‬ ‫انجام دهند‪ ،‬اینجا س��والی که در ذهن سهامداران‬ ‫مطرح می‌ش��ود‪ ،‬این اس��ت که حال که مسئوالن‬ ‫کاری نمی‌توانند برای نجات بازار انجام دهند و این‬ ‫ریزش‌ها کاملا طبیعی اس��ت‪ ،‬پس چرا دولت برای‬ ‫انتخاب ریاست بورس خود را دخالت می‌دهد؟‬ ‫خبرهای مذاکرات هم که هر لحظه از در و دیوار‬ ‫بورس باال می‌روند‪ .‬امروز اوباما در سخنرانی ساالنه‬ ‫کنگ��ره می‌گوید هرگونه تحری��م علیه ایران را وتو‬ ‫می‌کنم و از طرف دیگر هم می‌گوید تمام گزینه‌ها‬ ‫درب��اره ته��ران روی میز اس��ت و ضمانت��ی برای‬ ‫موفقی��ت مذاکرات وجود ندارد‪ .‬واقعا دم خروس را‬ ‫باور کنیم یا‪...‬‬ ‫محتمل شدن بازگش��ایی سهام پاالیشگاهی هم‬ ‫فش��ار این روزهای شاخص را بیشتر کرده است‪ ،‬از‬ ‫س��ویی به مدیران پاالیشگاه‌ها اعالم شده مقدمات‬ ‫محاس��به همه موارد را فراهم کنن��د تا به محض‬ ‫دریافت ابالغیه وزارت نفت در مورد قیمت فروش‬ ‫محص��والت و ن��رخ خ��وارک‪ ،‬در کوتاه‌ترین زمان‬ ‫صورت‌های مالی را تهیه و به سازمان بورس ارسال‬ ‫کنند؛ و از طرف دیگر این موج خبری خود بر شدت‬ ‫عرضه‌ها در مدار داد و س��تد‪ ،‬ب��ر افت و خیزهای‬ ‫قیمتی افزوده اس��ت‪ .‬آنچه که به نظر می‌رس��د تا‬ ‫زمانی‌ک��ه ای��ن موارد وج��ود دارد و مس��ئوالن به‬ ‫خ��واب زده هم بیدار نش��وند و وجه نقد به بورس‬ ‫وارد نشود نمی‌توان به رشد بورس امیدوار بود‪.‬‬ ‫اما کارشناسان تحلیل تکنیکالی بازار می‌گویند‪،‬‬ ‫از نظ��ر زمانی و روند ش��اخص کل می‌توان انتظار‬ ‫داش��ت از اواخر بهمن تا اواسط فروردین با کاهش‬ ‫ش��اخص تا محدوده ‪ ۶۱۰۰۰‬واحد منتظر به کف‬ ‫رس��یدن قیمت‌ه��ا همزمان ب��ا رف��ع ابهامات بود‬ ‫و ت��ا آن زمان داش��تن وجه نقد برای اس��تفاده از‬ ‫فرصت‌های عالی بهترین گزینه است‪.‬‬ ‫برخی از خ��رد جمعی بورس ب��ازان نیز معتقد‬ ‫هس��تند‪ ،‬مهم‌تری��ن کاری که یک س��رمایه‌گذار‬ ‫می‌تواند انجام دهد تصمیم‌گیری درس��ت اس��ت‪،‬‬ ‫درحال‌حاض��ر مولفه‌ه��ای محیط��ی فوق‌العاده با‬ ‫ابهام روبه‌رو هس��تند و تصمیم‌گی��ری با قطعیت‬ ‫ب��اال تقریب��ا غیرممکن‪ ،‬و این ابه��ام بیش از حد‬ ‫باعث ش��ده اغلب خروج و ریس��ک نک��ردن را به‬ ‫صبر ترجیح بدهند و عده‌ای دیگر هم توصیه‌های‬ ‫محتاطانه‌ای دارند‪ ،‬که سهامداران چنانچه به وجه‬ ‫س��رمایه‌گذاری خ��ود نیاز ندارند در این ش��رایط‬ ‫فعلی تصور کنند در کل چنین وجهی نداشته‌اند‪.‬‬ ‫زی��را چه یک ماه دیگ��ر و چه چند م��اه دیگر و‬ ‫ش��اید یکسال دیگر حال بازار هم خوب می‌شود و‬ ‫عمل نکردن به استراتژی صبردر این بازار آشفته‬ ‫و مبه��م‪ ،‬با این زیان‌های هنگفت از آنها بازنده‌ای‬ ‫بزرگ خواهد ساخت‪ ،‬زیرا آنها معتقدند‪ ،‬بر اساس‬ ‫تجربیات موجود در سه دوره قبل بازار نشان داده‬ ‫پ��س از دوره‌های اصالحی مکرر و مداوم بار دیگر‬ ‫به روند صعود بر می‌شود و نه تنها زیان‌ها جبران‬ ‫می‌ش��ود بلکه با افزایش س��رمایه‌هایی که انجام‬ ‫می‌ش��ود س��هامداران در بلندمدت به سود خوبی‬ ‫هم خواهند رسید‪.‬‬ ‫‪20‬‬ ‫شنبه ‪ 4‬بهمن ‪ 3 - 1393‬ربیع الثانی ‪ 24 -1436‬ژانویه ‪ -2015‬شماره ‪ -140‬پیاپی ‪1458‬‬ ‫بورس‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫عرضه محصوالت کشاورزی در سال آینده‬ ‫حسرت خرما بر دل بورس نمی‌ماند‬ ‫کیمی�ا بامدادی�ان ‪ -‬گروه اقتصاد‪ :‬ای��ران به لحاظ‬ ‫تولید حدود یک میلیون تن خرما در سال از بزرگترین‬ ‫تولیدکنن��دگان خرمای جهان به‌ش��مار م��ی‌رود‪ .‬اما با‬ ‫وجود افزای��ش تولید و صادرات‪ ،‬نس��بت صادرات این‬ ‫محصول به تولید آن در س��ال‌های گذشته ثابت مانده‬ ‫است‪ .‬با وجود آنکه ظرفیت‌های افزایش صادرات خرما‬ ‫بسیار باالست اما مشکالت اصلی خرما به مرحله بعد از‬ ‫تولید برمی‌گردد و همین مس��ئله بر صادرات آن تاثیر‬ ‫بسیاری دارد‪.‬‬ ‫سطح زیرکشت خرما در جهان به بیش از ‪ ۹۵۰‬هزار‬ ‫هکتار می‌رس��د که سطح زیرکش��ت آن در ایران ‪250‬‬ ‫هزار هکتار و تولید این محصول در کشورمان بین ‪۹۰۰‬‬ ‫ه��زار تا یک میلیون تن اس��ت‪ .‬بیش��تر تولیدات خرما‬ ‫در جهان مربوط به ایران‪ ،‬مصر‪ ،‬عربس��تان‪ ،‬پاکس��تان‬ ‫و الجزایر اس��ت که در این میان ای��ران با تولید حدود‬ ‫یک میلیون تن در س��ال‪ ،‬بزرگترین تولیدکننده خرما‬ ‫در جهان محس��وب می‌ش��ود‪ .‬مش��کل عمده محصول‬ ‫خرم��ا به فرآیند پ��س از تولید باز می‌گ��ردد که از آن‬ ‫جمله می‌توان به مش��کالت صنای��ع تبدیلی‪ ،‬تکمیلی‪،‬‬ ‫بس��ته‌بندی‪ ،‬بازرگانی‪ ،‬اقتصادی و کمب��ود کارگاه‌ها و‬ ‫کارخانه‌های بسته‌بندی مدرن اشاره کرد‪.‬‬ ‫وجود تعرفه‌ها و حق��وق گمرکی باال موجب افزایش‬ ‫هزینه بس��ته‌بندی خرما در ایران در مقایس��ه با سایر‬ ‫کش��ورها می‌ش��ود و چون هزینه بس��ته‌بندی در سایر‬ ‫کشورها مانند امارات متحده عربی بسیار پایین‌تر است‪،‬‬ ‫بنابرای��ن ابتدا صادر‌کنندگان ای��ران‪ ،‬خرمای صادراتی‬ ‫خود را به صورت فله‌ای به آنجا ارس��ال کرده و پس از‬ ‫بسته‌بندی مجدد به بازارهای هدف صادر می‌کنند‪ .‬این‬ ‫درحالی اس��ت که امکانات بسته‌بندی مناسب کاالهای‬ ‫صادرات��ی مانند خرما چه از نظر تامین ماش��ین‌آالت و‬ ‫فن��اوری و چه از نظر نیروی انس��انی وجود دارد و تنها‬ ‫درصد اندکی از مواد اولیه و فناوری مورد نیاز در صنایع‬ ‫بس��ته‌بندی که امکان تولید آن در داخل نیست و باید‬ ‫از خارج وارد شود‪.‬‬ ‫در‌حال حاضر اعالم ش��ده که قرار است خرما در سال‬ ‫آینده به ب��ورس کاال وارد ش��ود‪ .‬همچنین بورس کاال‬ ‫می‌تواند ناکارآیی‌های بازار سنتی را کاهش دهد‪ .‬عوامل‬ ‫ناکارآیی‌های بازار سنتی را می‌توان شفاف نبودن قیمت‬ ‫محصوالت کش��اورزی‪ ،‬اطالع‌رسانی نامناسب بازارهای‬ ‫اصلی‪ ،‬حضور گسترده دالالن در بازارها‪ ،‬نوسانات فصلی‬ ‫قیمت‪ ،‬اس��تاندارد کاال و نبود تضمین معامالت عنوان‬ ‫کرد‪ .‬ازس��وی دیگ��ر قراردادهای آین��ده در این بورس‬ ‫موج��ب کارآیی تولید و توزیع خواهد ش��د و در چنین‬ ‫شرایطی‪ ،‬تولیدکنندگان می‌توانند نسبت به تقاضا برای‬ ‫کاالی تولید شده و قیمت آن اطمینان داشته باشند‪.‬‬ ‫ورود خرما به بازار بورس موجب رونق صادرات خرما‬ ‫و نیز توس��عه صنایع جانبی خرما می‌ش��ود‪ .‬خرما باید‬ ‫به عنوان یک��ی از بزرگترین مزیت‌های اقتصادی ایران‬ ‫ب��ه راحتی وارد بورس کاال ش��ده و به عنوان محصولی‬ ‫اقتصادی مطرح شود‪.‬‬ ‫‹ ‹فرهنگ‌سازی بعد از تولید‬ ‫در این‌ب��اره عنای��ت‌اهلل بیابان��ی‪،‬‬ ‫قائم‌مقام دبیرکل خانه کش��اورز‪،‬‬ ‫در م��ورد عرضه خرم��ا در بورس‬ ‫اظهار‬ ‫کاال در گفت‌وگ��و با‬ ‫کرد‪ :‬به دلیل آنکه در تولید خرما‬ ‫یکی از کشورهای ممتاز در جهان هستیم‪ ،‬می‌توانیم در‬ ‫بورس کاال آن را عرضه کنیم‪.‬‬ ‫وی به بس��ته‌بندی خرما در کشور اشاره کرد و گفت‪:‬‬ ‫نمی‌توانیم ادعا کنیم که بس��ته‌بندی‌خرما در کش��ور‬ ‫نامناس��ب اس��ت‪ .‬البته باید یادآور شد به دلیل افزایش‬ ‫تولید ممکن اس��ت بسته‌بندی‌های نامناسب نیز داشته‬ ‫باشیم اما بس��ته‌بندی‌های خوب‪ ،‬شکیل و قابل عرضه‬ ‫نیز در داخل کش��ور وج��ود دارد که می‌تواند در برخی‬ ‫موارد با کشورهای دیگر نیز رقابت کند‪.‬‬ ‫بیابانی با اش��اره به اینکه باید به فرهنگ بعد از تولید‬ ‫توجه کنیم‪ ،‬بیان کرد‪ :‬در کشور ما فرهنگ بعد از تولید‬ ‫نیازمند توجه بیش��تری اس��ت‪ ،‬باید برای جمع‌آوری و‬ ‫همچنی��ن بهداش��تی ک��ردن تولی��د برنامه‌ریزی‌های‬ ‫مناسبی انجام دهیم‪.‬‬ ‫‹ ‹کیفی‌سازی‬ ‫وی به تنوع بسیار زیاد محصول خرما در کشور اشاره‬ ‫کرد و گفت‪ :‬در داخل ایران بیش از چند صد نوع خرما‬ ‫کش��ت و تولید می‌ش��ود‪ ،‬باید با افزای��ش کیفیت این‬ ‫محصوالت به کیفی‌سازی آنها بپردازیم تا بتوان خرما با‬ ‫کیفیت بهتری را وارد بورس کاال کرد‪.‬‬ ‫بیابانی در ادامه بیان کرد‪ :‬به دلیل آنکه خرمای ایران‬ ‫در دنیا صاحب‌نام و معروف است‪ ،‬باید با برنامه‌ریزی‌های‬ ‫مناسب‪ ،‬آن را وارد بورس کاال کرد تا از ظرفیت مناسب‬ ‫این محصول اس��تفاده شود‪ .‬زیرا خرما کاالیی است که‬ ‫ه��م از نظر تنوع و ه��م کیفیت محصول برای ما دارای‬ ‫مزیت اس��ت ‪ ،‬می‌تواند به عنوان محصول قابل رقابت با‬ ‫دیگر کشورها مطرح شود‪.‬‬ ‫وی با اش��اره ب��ه اینکه باید بخش ص��ادرات خرما را‬ ‫از مس��ائل داخلی ج��دا کنیم‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬بس��یاری از‬ ‫تولیدات ما در دنیا قابل رقابت است اما شرایط مناسب‬ ‫برای ص��ادرات آن وجود ن��دارد‪ .‬بنابرای��ن بورس کاال‬ ‫می‌تواند با شفاف‌س��ازی قیمت‌ه��ا و انجام معامالت به‬ ‫روان‌سازی صادرات خرما کمک بسیاری کند‪.‬‬ ‫بیابانی در پاسخ به سوالی مبنی بر آنکه آیا خرماهای‬ ‫صادراتی ایران در داخل کش��ور بس��ته‌بندی می‌شود‪،‬‬ ‫بیان کرد‪ :‬به‌طور معمول خرما در کشور به شکل فله‌ای‬ ‫بسته‌بندی و صادر می‌شود و مانند برخی از محصوالت‬ ‫کش��اورزی دیگ��ر همچ��ون کی��وی و زعف��ران برای‬ ‫بس��ته‌بندی به دیگر کشورها ارس��ال می‌شود‪ .‬بنابراین‬ ‫نیاز است که فرهنگ بسته‌بندی را در کشور ارتقا دهیم‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به تحریم‌های موج��ود علیه ایران بیان‬ ‫کرد‪ :‬با توجه به آنکه کش��ور ما تحریم است‪ ،‬بسیاری از‬ ‫محصوالت را نمی‌توانیم به کشورهای دیگر صادر کنیم‪،‬‬ ‫اما پس از بس��ته‌بندی این محصول در خارج از کشور‪،‬‬ ‫به راحتی به دیگر نقاط دنیا ارس��ال می‌شود‪ .‬به عبارتی‬ ‫صادرات این محصول در ش��رایط تحریمی با س��هولت‬ ‫بیشتری انجام می‌شود‪.‬‬ ‫‹ ‹استانداردسازی‬ ‫در این باره س��یدوحید وحیدی‪،‬‬ ‫مدیرعامل صبا جهاد نیز در مورد‬ ‫عرض��ه خرما در ب��ورس کاال در‬ ‫اظه��ار کرد‪:‬‬ ‫گفت‌وگ��و با‬ ‫ای��ران از نظر تن��اژ و حجم تولید‬ ‫ل حاضر‬ ‫خرما وضعیت مطلوبی در جهان دارد‪ .‬اما درحا ‌‬ ‫طبقه‌بندی مناسبی برای خرما در کشور وجود ندارد‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه باید ابتدا مشخص شود که چه‬ ‫نوع خرمایی به بورس کاال وارد ش��ود‪ ،‬بیان کرد‪ :‬هنوز‬ ‫ساختار مش��خصی برای ورود نوع خرما در بورس کاال‬ ‫وجود ندارد‪ .‬به عبارت دیگر استانداردسازی مناسبی در‬ ‫این بخش انجام نشده اس��ت‪ .‬وحیدی‪ ،‬خرما را دارای‬ ‫مش��کالتی ب��رای عرضه در بورس کاال دانس��ت و بیان‬ ‫کرد‪ :‬استانداردس��ازی یکی از مهم‌ترین مس��ائلی است‬ ‫ک��ه در عرضه خرما به بورس کاال نق��ش دارد‪ .‬درحال‬ ‫حاضر خرمای کش��ور دارای مش��کالتی است که از آن‬ ‫جمله می‌توان به کاس��تی‌های موجود در بس��ته‌بندی‬ ‫خرما اش��اره کرد‪ .‬وی به مش��کالت بس��ته‌بندی خرما‬ ‫برای عرضه در بورس کاال اشاره کرد و گفت‪ :‬از آنجایی‬ ‫که کارخانه‌ها در امر بس��ته‌بندی چندان مناسب عمل‬ ‫نمی‌کنند‪ ،‬باید ابتدا سازوکاری فراهم شود تا کارخانه‌ها‬ ‫از نظ��ر تامین ماش��ین‌آالت و فناوری ب��ه فناوری‌های‬ ‫یک هفته‪ ،‬یک نگاه‬ ‫بورس نسبت به اخبار واکسینه شده است‬ ‫گروه اقتص�اد ‪ -‬بازار س��رمایه‬ ‫این روزها تحت تاثیر فاکتورهای‬ ‫سیاس��ی‪ ،‬اقتص��ادی و ابهام��ات‬ ‫موج��ود در صنایع اس��ت‪ .‬قیمت‬ ‫س��هام به اندازه‌ای ارزنده ش��ده‬ ‫که دالیل روند نوسانی در بازار را‬ ‫می‌توان ترس س��هامداران و نبود‬ ‫نقدینگی دانس��ت‪ .‬از همین‌رو خبره��ای مثبتی که این روزها‬ ‫منتشر می‌ش��ود نیز نمی‌تواند تاثیرگذار باشد‪ .‬به عبارت دیگر‬ ‫هم‌اکنون بازار نسبت به خبرها واکسینه شده است‪.‬‬ ‫نگاهی به آمار‬ ‫به گزارش‬ ‫از تاالر حافظ‪ ،‬بورس تهران هفته گذش��ته‬ ‫را در ش��رایطی به پایان رساند که مهم‌ترین متغیر بورسی در‬ ‫آخرین روز کاری به ‪65‬هزار و ‪ 28‬واحد رسید که در مقایسه با‬ ‫هفته مشابه قبل از آن با بازدهی منفی ‪ 1/38‬درصدی روبه‌رو‬ ‫شد‪ .‬ارزش کل معامالت نیز با ثبت رقم ‪3‬هزار و ‪ 927‬میلیارد‬ ‫ریال نسبت به هفته قبل ‪ 20/2‬درصد کاهش را نشان می‌دهد‪.‬‬ ‫همچنین در هفته گذشته حجم سهام و حق‌تقدم معامله شده‬ ‫معادل ‪ 2‬هزار و ‪ 247‬میلیون سهم بود که در مقایسه با هفته‬ ‫ماقبل آن که میزان ‪ 2‬هزار و ‪ 381‬میلیون س��هم بود‪ ،‬ش��اهد‬ ‫کاهش‪ 5/6‬درصدی ای��ن متغیر بودیم‪ .‬این معامالت در هفته‬ ‫گذش��ته در ‪ 162‬هزار و ‪ 587‬دفعه انجام ش��د که در مقایسه‬ ‫ب��ا هفته ماقبل که مع��ادل ‪214‬هزار و ‪ 23‬دفعه بود‪ ،‬ش��اهد‬ ‫کاه��ش این متغی��ر به میزان ‪ 24‬درص��د بودیم‪ .‬همچنین در‬ ‫هفته گذشته در تاالر حافظ ‪ 5‬روز به روی سهامداران باز بود‪.‬‬ ‫تعداد خریداران نیز در هفته گذش��ته‬ ‫‪ 48‬هزار و ‪ 723‬نفر بود که در مقایسه‬ ‫با هفته ماقبل با کاهش‪ 15/6‬درصدی‬ ‫روبه رو شد‪.‬‬ ‫در نخس��تین م��اه زمس��تان تع��داد‬ ‫‪ 12912‬میلیون س��هم ‪885‬هزار دفعه‬ ‫م��ورد معامله قرار گرف��ت‪ ،‬و به ترتیب‬ ‫‪ 22‬و ‪34‬درصد کاهش را نس��بت به ماه گذش��ته تجربه کرد‪.‬‬ ‫همچنی��ن ارزش معامالت نرمال به ‪24880‬میلیارد رس��ید و‬ ‫حج��م معامالت نرمال ب��ا ‪10039‬میلیون س��هم به ترتیب با‬ ‫‪39/2‬درصد و ‪39‬درصد کاهش نس��بت به ماه گذش��ته همراه‬ ‫ش��دند‪ .‬براین اس��اس تعداد ‪ 1722026‬برگه اوراق مشارکت‬ ‫به ارزش ‪1720‬میلیارد ریال معامله ش��د که نسبت به آذرماه‬ ‫کاهش ‪17‬درصدی را نش��ان می‌دهد‪ .‬این در حالی اس��ت که‬ ‫شاخص کل با ‪ 3973‬واحد کاهش نسبت به ماه قبل از بازدهی‬ ‫منفی معادل ‪5‌/‌71‬درصد برخوردار شد و به رقم ‪ 65564‬واحد‬ ‫رسید‪ .‬شاخص بازار اول با ‪ 2746‬واحد کاهش به رقم ‪48255‬‬ ‫واحد رسید و شاخص بازار دوم با ‪ 9010‬واحد کاهش در عدد‬ ‫‪ 129231‬واح��د جاخ��وش کرد و به ترتیب ب��ا ‪5/38‬درصد و‬ ‫‪6/52‬درصد کاهش نسبت به ماه گذشته روبه‌رو شدند‪.‬‬ ‫در دی‌ماه س��هام زراعت و خدمات وابس��ته با ‪ 2‌/‌27‬درصد‪،‬‬ ‫ماش��ین‌آالت و دس��تگاه‌های برقی با ‪0/‌57‬درصد و استخراج‬ ‫نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف با ‪0/‌52‬درصد بیشترین‬ ‫تغییر در ش��اخص را نسبت به سایر گروه‌ها به خود اختصاص‬ ‫دادند‪.‬‬ ‫موجود در بس��ته‌بندی کش��ورهای پیش��رفته نزدیک‬ ‫ش��وند‪ .‬تا بتوانند ب��ه خوبی به عرض��ه خرما در بورس‬ ‫کاال بپردازند‪ .‬وحیدی با اش��اره به اینکه زیرساخت‌های‬ ‫مناس��بی برای ورود خرما به ب��ورس کاال وجود ندارد‪،‬‬ ‫ل حاضر زیرس��اخت‌های مناسب برای‬ ‫اظهار کرد‪ :‬درحا ‌‬ ‫عرض��ه خرما در ب��ورس فراهم نیس��ت و در طول این‬ ‫س��ال‌ها نیز هیچگاه اقدام عملی برای فراهم‌سازی این‬ ‫زیرساخت‌ها فراهم نشده است‪ .‬به همین دلیل تاکنون‬ ‫خرم��ا را در بورس کاال عرضه نش��ده و هیچ معامله‌ای‬ ‫روی این محصول انجام نشده است‪.‬‬ ‫‹ ‹تدوین اطلس خرما‬ ‫در این‌باره مدیر اجرایی انجمن ملی خرما نیز معتقد‬ ‫اس��ت‪ :‬با توج��ه به گونه‌های مختل��ف این محصول در‬ ‫کش��ور ما‪ ،‬انجمن مل��ی خرما درح��ال تدوین اطلس‬ ‫خرمای کش��وری است‪ .‬محمد رئوفی با اشاره به عرضه‌‬ ‫خرما در بورس کاال تصریح کرد‪ :‬قرار است در سال آینده‬ ‫و با همکاری مرکز تحقیقات بورس کاال زمینه‌‌های ورود‬ ‫خرما را با استاندارد‌هایی که این سازمان تعریف خواهد‬ ‫کرد‪ ،‬به وجود آوریم‪ .‬وی با بیان اینکه در زمینه وضعیت‬ ‫صادراتی این محصول با مشکالتی فرآوری و بسته‌بندی‬ ‫رو به رو هس��تیم‪ ،‬افزود‪ :‬متاس��فانه بسته‌بندی خرمای‬ ‫ایران در کشور ترکیه و امارات انجام می‌شود و اگر این‬ ‫زمین ‌ه فرآوری و بسته‌بندی در داخل کشور فراهم شود‪،‬‬ ‫شاهد صادرات ‪ ۱۰۰‬تا ‪ ۱۲۰‬هزار تن و حتی ‪ ۲۰۰‬هزار‬ ‫تن خرما نیز خواهیم بود‪.‬‬ ‫ی در پایان ضم��ن اینکه خرما نی��ز باید مانند‬ ‫رئوف�� ‌‬ ‫ش��یر رایگان در مدارس کشور توزیع شود‪ ،‬یادآور شد‪:‬‬ ‫فرهنگ مصرف خرما در بین مردم با این برنامه تقویت‬ ‫خواهد شد و مردم نیز با فواید این محصول مهم بیشتر‬ ‫آشنا خواهند شد‪.‬‬ ‫آورده نشدن قوانین بازار سرمایه‬ ‫با ماهیت طوالنی‌مدت در بودجه‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت ب��ورس اوراق به��ادار ته��ران گف��ت‪ :‬نماد‬ ‫‪ ۳‬پاالیش��گاه در ب��ورس و ‪ ۳‬پاالیش��گاه در فراب��ورس براس��اس‬ ‫دس��تورالعمل عدم ارسال اطالعات متوقف است‪ .‬به گزارش فارس‪،‬‬ ‫حس��ن قالیباف اصل در مورد گالیه برخی از س��هامداران مبنی بر‬ ‫توقف طوالنی مدت برخی نمادهای بورس��ی گفت‪ :‬توقف نماد در‬ ‫بورس بر اس��اس مقررات اس��ت و گاهی برخی از شرکت‌ها مجمع‬ ‫عمومی برگزار می‌کنند که باید نماد متوقف ش��ود یا اینکه گاهی‬ ‫می‌خواهند اطالعات ش��رکت را به بورس ارائه کنند که باید نماد معامالتی متوقف ش��ود و همه‬ ‫این‌ها بر اس��اس دستورالعمل است‪ .‬مدیرعامل ش��رکت بورس اوراق بهادار تهران افزود‪ :‬گاهی در‬ ‫افشای اطالعات شرکت‌ها ابهام ایجاد شده است که باید نماد آن بسته شود‪ ،‬تا به صحت اطالعات‬ ‫رسیدگی شود‪ .‬وی در مورد نمادهایی که به صورت طوالنی مدت در بورس بسته می‌شوند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫نمادهایی در بورس به صورت بلندمدت بس��ته شده‌اند‪ ،‬درحال‌حاضر ‪ ۳‬پاالیشگاه در بورس اوراق‬ ‫بهادار و ‪ ۳‬پاالیش��گاه در فرابورس هس��تند که متوقف ش��ده‌اند‪ ،‬چون گزارش‌های ‪ ۶ ،۳‬و ‪ ۹‬ماهه‬ ‫ارائ��ه نکرده‌اند و چون ابهام دارند‪ ،‬نماد آنها طبق مقررات بس��ته می‌ماند‪ .‬قالیباف‌اصل افزود‪‌:‬این‬ ‫پاالیش��گاه‌ها در زمینه سیاس��ت اصل ‪ ۴۴‬واگذار ش��ده‌اند که باید بعد از واگذاری در مورد آنها از‬ ‫سوی دولت شفاف‌سازی شود‪ ،‬اما نه در مورد نرخ خوراک این پاالیشگاه‌ها و نه درباره نرخ محصول‬ ‫آنها تکلیف مشخص نشده و شفاف‌سازی نشده‪ ،‬بنابراین این شرکت‌ها نمی‌توانند پیش‌بینی از بازار‬ ‫ارائه کنند‪ .‬باید شرکت پاالیش و پخش فرآورده‌های نفتی در مورد این پاالیشگاه‌ها تعیین تکلیف‬ ‫کند‪ .‬مدیرعامل ش��رکت بورس اوراق بهادار تهران در مورد ‪ ۳۰‬درصد بهره مالکانه معادن و اثر بر‬ ‫ش��رکت‌های بورسی گفت‪ :‬در این مورد پیگیری کردیم و نظر نمایندگان مجلس این است که به‬ ‫صنعت سنگ‌آهن و معدنی کمک شود‪ ،‬چون نرخ جهانی سنگ‌آهن کاهش پیدا کرده است‪ .‬وی‬ ‫تاکید کرد‪ :‬سرمایه‌گذاری در بورس ماهیت سرمایه‌گذاری بلندمدت دارد و بر اساس پیش‌بینی از‬ ‫آینده و بازدهی اقتصاد انجام می‌شود‪ ،‬بنابراین الزم نیست مباحث مربوط به بورس اوراق بهادار در‬ ‫بودجه که یک سند ساالنه است‪ ،‬آورده شود‪ ،‬بلکه باید در قوانین دائمی دیده شود‪.‬‬
‫گزارش‬ ‫‪report@smtnews.ir‬‬ ‫شنبه ‪ 4‬بهمن ‪ 3 - 1393‬ربیع الثانی ‪ 24 -1436‬ژانویه ‪ -2015‬شماره ‪ -140‬پیاپی ‪1458‬‬ ‫مکثی بر چگونگی شکل‌گیری خوشه‌های صنعتی در جهان و ایران‬ ‫‪21‬‬ ‫صنعتدرقالبخوشه‌هایانگور‬ ‫حس�ن فرازمند‪ -‬گروه گزارش‪ :‬واژه‬ ‫«خوشه» ناخودآگاه ذهن را به سمت‬ ‫«انگ�ور» می‌برد‪ ،‬گویی ما برای تصور‬ ‫خوش�ه بودن ترکی�ب دیگری به غی�راز انگور‬ ‫نداریم‪ ،‬گرچه خوشه‌های گیالس و آلبالو‪ ،‬خرما‪،‬‬ ‫ُس�ماق و خوش�ه‌های عناب هم می‌توانس�تند‬ ‫یادآور خوش�ه باش�ند‪ ،‬اما «انگور» اکنون همه‬ ‫مس�ئولیت سنگین مفهوم «خوشه» را به دوش‬ ‫می‌کش�د‪ .‬حتی آنجا که قرار اس�ت متخصصان‬ ‫صحبت از خوشه‌های صنعتی را به میان بیاورند‬ ‫و یک طرح گرافیکی برای چگونگی قرار گیری‬ ‫واحدهای صنعتی قرار گرفته در این خوشه‌های‬ ‫صنعت�ی را ارائه دهند‪ ،‬طرحی ش�بیه خوش�ه‬ ‫انگ�ور می‌کش�ند‪ .‬ای�ن را می‌توانی�د در خالل‬ ‫مقاالتی که تاکنون درباره خوش�ه‌های صنعتی‬ ‫نوشته ش�ده به وضوح تماشا کنید و ببینید که‬ ‫گرافیک‌های مرب�وط به حوزه‌های جغرافیایی و‬ ‫تش�کل‌های مربوط به خوش�ه‌های صنعتی هم‬ ‫ش�بیه خوشه انگور کش�یده می‌شوند‪ .‬حاال که‬ ‫بح�ث خوش�ه‌های صنعت�ی را با خوش�ه انگور‬ ‫شروع کردم‪ ،‬بد نیس�ت در همین ابتدا و بدون‬ ‫مقدمه‌چین�ی بگویم که خرما در جنوب و انگور‬ ‫در اس�تان‌های مرکزی و انگورخیز کش�ورمان‬ ‫اکنون دارای یک خوش�ه صنعتی هستند و اگر‬ ‫ُسماق کاری در کردستان و نواحی کوهستانی و‬ ‫کشت عناب در سمنان و کشت گیالس و آلبالو‬ ‫ه�م به اندازه کافی توس�عه یابد و مورد حمایت‬ ‫قرار گیرد ش�اید همین‌ها هم روزی دارای یک‬ ‫خوشه صنعتی شوند!‬ ‫این‌ق�در ک�ه صحب�ت از «خوش�ه» ک�ردم‪،‬‬ ‫پدر همه خوشه‌های صنعتی‪...‬‬ ‫درباره اینکه «خوشه‌های صنعتی» از کجا و چگونه‬ ‫ش��کل گرفته‌ان��د روایت‌های مختلفی وج��ود دارد‪،‬‬ ‫برخ��ی گفته‌اند که مفهومی برگرفت��ه از «مدل‌های‬ ‫نوین صنعتی» که به توس��عه ی��ک منطقه صنعتی‬ ‫منجر می‌ش��ود ـ یا ش��ده ـ همان خوش��ه صنعتی‬ ‫اس��ت و به چگونگی ش��کل گرفتن مدل‌هایی از این‬ ‫خوشه‌ها در مناطقی مانند «دره سیلیکون»‪ ،‬مناطقی‬ ‫در ایتالیای سوم نظیر امیلیارومانا‪ ،‬بادن و ورتمبرگ‬ ‫در آلمان یا کریدور ام ‪ 4‬در انگلیس اش��اره کرده‌اند‬ ‫و از آنه��ا ب��ه عنوان نمونه‌های برت��ر در فعالیت‌های‬ ‫اقتصادی صحبت به میان آورده‌اند‪.‬‬ ‫ب��ا این ح��ال گفته‌اند ک��ه پیدایش ایده خوش��ه‬ ‫صنعتی به سال ‪ 1890‬میالدی برمی‌گردد‪ ،‬به زمانی‬ ‫که از س��وی «آلفرد مارش��ال» اقتصاددان برجسته‬ ‫قرن نوزدهم انگلس��تان تعریف کل��ی و کاربردی از‬ ‫خوشه‌های صنعتی ارائه ش��د‪ .‬آلفرد مارشال در ‪26‬‬ ‫ژوئیه ‪ 1842‬در منطقه کارگرنشین برموندسی شهر‬ ‫لندن به دنی��ا آمد‪ ،‬پدرش کارمن��د بانک و مادرش‬ ‫خان��ه‌دار و دخت��ر یک قص��اب بود‪ .‬او به تش��ویق و‬ ‫حمای��ت عموی خ��ود تحصیالت خود را در رش��ته‬ ‫اقتصاد ادام��ه داد و از همان دوران دانش��جویی‌اش‬ ‫دغدغه‌ای مهم در حوزه صنعت داش��ت و همیشه به‬ ‫این می‌اندیشید که چگونه می‌توان صنایعی را که در‬ ‫یک رسته و رده فعال هستند دور هم جمع کرد و از‬ ‫آنها یک گروه صنعتی ساخت‪.‬‬ ‫به همین دلیل در ‪1890‬م برای نخس��تین بار ایده‬ ‫خوشه‌های صنعتی را به دولت خود ارائه داد و آن را‬ ‫این‌گونه تعریف کرد‪:‬‬ ‫«‪ ...‬مناط��ق جغرافیای��ی تع��دادی از بنگاه‌ه��ای‬ ‫کس��ب‌وکار که محصوالت مش��ابه تولی��د می‌کنند‪،‬‬ ‫شامل بنگاه‌هایی که در سطوح مختلف فرآیند تولید‬ ‫مش��غولند و به واسطه هم مکانی از مزایایی مشترک‬ ‫برخوردار هستند‪ .‬خوشه‌های صنعتی هستند‪»...‬‬ ‫او در همان ابتدا مدعی شد که خوشه‌های صنعتی‬ ‫تش��کل‌هایی هستند که اگر شکل بگیرند سه مزیت‬ ‫مهم نس��بت به صنای��ع دیگر (و پراکن��ده) خواهند‬ ‫داش��ت‪ .‬نخس��ت اینکه گروهی زب��ده و کارآزموده‬ ‫از نیروهای‌انس��انی متخصص به‌ص��ورت محله‌ای و‬ ‫منطق��ه‌ای توس��عه و ش��کل می‌گیرن��د‪ ،‬دوم اینکه‬ ‫دسترس��ی به فاکتورهای ورودی (ش��امل مواد خام‪،‬‬ ‫نیروی‌انس��انی‪ ،‬خدمات و‪ )...‬و خدمات کس��ب‌وکار‪،‬‬ ‫تخصص��ی و آس��ان‌تر می‌ش��ود و س��وم اینک��ه در‬ ‫چنین مجموعه‌های��ی روند «اطالع��ات» تاثیرگذار‬ ‫است‪( .‬مارش��ال عقیده داش��ت که دانش در چنین‬ ‫دریچه‬ ‫اجتماعاتی به آسانی سرریز می‌کند‪).‬‬ ‫آلف��رد مارش��ال در مش��اهدات خ��ود از مناطقی‬ ‫همچون ش��فیلد و النکش��یر بریتانی��ای آن روزگار‬ ‫گزارش��ی از صرفه‌جویی‌ه��ای ناش��ی از هم‌مکان��ی‬ ‫واحده��ای کارگاه��ی و صنعت��ی در درون نواحی با‬ ‫بنگاه‌های کوچک هم‌پیوند ارائه کرد که گزارش او به‬ ‫نظریه «ناحیه صنعتی» معروف شد‪ .‬او در این گزارش‬ ‫دو عام��ل همجواری صنایع و کارخانه‌های تخصصی‬ ‫مرتب��ط به ه��م و خوش��ه‌بندی یک یا ش��اخه‌های‬ ‫متع��ددی از این صنع��ت را در ای��ن صرفه‌جویی‌ها‬ ‫موثر می‌دانس��ت و بحث‌های بعدی او درباره «ناحیه‬ ‫صنعتی» این بود که تمرکز کارخانه‌ها در یک مکان‬ ‫موجب شکل‌گیری بازار نیروی کار محلی می‌شود و‬ ‫هم‌مکان��ی به تجمعات صنعتی این امکان را می‌دهد‬ ‫که نهاده‌ها و محصوالت یک صنعت با تنوع بیش��تر‬ ‫و هزینه‌ه��ای پایین‌تری تولید ش��ود و دانش هم در‬ ‫چنین اجتماعات صنعتی به وفور در دسترس همگان‬ ‫قرار خواهد داشت و به قول او «سرریز» خواهد کرد‪.‬‬ ‫با این حال ای��ده این اقتصاددان در انگلیس با ‪90‬‬ ‫سال تاخیر دردناک به مرحله اجرا درآمد‪ ،‬زمانی که‬ ‫او دیگر زن��ده نبود (زیرا در ژوئی��ه ‪ 1924‬در لندن‬ ‫درگذشته بود) اما وقتی ایده و نظریه ناحیه صنعتی‬ ‫او را در انگلس��تان در سال ‪ ،1980‬به اجرا گذاشتند‪،‬‬ ‫ن��ام «ناحیه صنعتی مارش��الی» را ب��ر آن نهادند و‬ ‫ت�لاش کردند نظریه او را احی��ا کنند و بدین‌گونه او‬ ‫پدر خوشه‌های صنعتی انگلستان خوانده شد‪.‬‬ ‫البته به این نظریه‪ ،‬عناصر جدیدی هم اضافه ش��د‬ ‫و نیز اقتصاددانان ایتالیایی منطقه‌ای در آن کش��ور‬ ‫به نام «ایتالیای س��وم» را تبدیل به خاستگاه نظریه‬ ‫آلفرد مارشال کردند و نظریه‌پردازانی چون «پیوره»‪،‬‬ ‫یک بررس��ی میدانی حکایت از آن دارد که هنگام شکل‌گیری خوشه‌های‬ ‫صنعت��ی و قرار دادن آنها در کنار هم چه به طور واقعی یا مجازی باید توجه‬ ‫داش��ت که ایج��اد حلقه‌های هم‌افزایی میان اعضای یک خوش��ه صنعتی از‬ ‫جمله راهبردهای موفق در توس��عه منطقه‌ای و در نهایت توسعه ملی است‬ ‫و در ای��ن می��ان باید دقت کرد که نگاه‌مان فقط یک نگاه محلی و منطقه‌ای‬ ‫نباشد‪ ،‬زیرا این‌گونه نگاه کردن به خوشه‌ها و بی‌توجهی به ارتباطات‪ ،‬جایگاه و‬ ‫مشکالت آنها خودبه‌خود بحث خوشه‌های صنعتی را یا به اطراف می‌کشاند یا‬ ‫شکل‌گیری آنها را نیمه‌کاره خواهد گذاشت‪ .‬نخستین قدم‌ها در مسیر توسعه‬ ‫خوشه‌های صنعتی در مناطق مستعد کشور‪ ،‬شناسایی مشکالت و تنگناهایی‬ ‫است که در سطوح مختلف‪ ،‬صاحبان کارخانه‌های گرد آمده در این خوشه‌ها‬ ‫را نگران می‌کند‪ .‬اصوال یکی از اساس��ی‌ترین مش��کالت خوشه‌های صنعتی‬ ‫کشورمان‪ ،‬فرهنگ همکاری و کار گروهی در کشور است‪ .‬این مسئله امکان‬ ‫نزدیکی و اعتمادس��ازی بین عامالن اقتصادی را با مش��کالت زیادی روبه‌رو‬ ‫می‌کند و حل این معضل به فرهنگ‌س��ازی و معرفی منافع گسترده حاصل‬ ‫نقشه کشیدن برای خوشه‌ها‬ ‫«سابل» و «گاروفولی» در سال ‪1984‬م و «بروسکو»‬ ‫در سال ‪1982‬م از این نظریه حمایت کردند‪ ،‬طوری‬ ‫که بعدها گفته ش��د که «ایتالیای س��وم» خاستگاه‬ ‫اصلی نظریه «ناحیه صنعتی» در جهان بوده است‪.‬‬ ‫می‌گویند در آن س��ال‌ها بح��ران عمیق اقتصادی‬ ‫گریب��ان ایتالی��ای اول و منطق��ه ثروتمند‌نش��ین‬ ‫ش��مال ایتالیا و نیز ایتالی��ای دوم را در جنوب این‬ ‫کش��ور گرفت‪ ،‬اما تمرکز صنایع و نواحی بنگاه‌های‬ ‫کوچک و متوسط در منطقه‌ای موسوم به «ایتالیای‬ ‫س��وم» از رش��د س��ریعی برخوردار بود و تجربیات‬ ‫کارخانه‌دارهایی ک��ه در کنار و همجوار هم فعالیت‬ ‫می‌کردن��د‪ ،‬نش��ان داد ک��ه صرفه‌ه��ای هم‌مکانی‪،‬‬ ‫کیفیت روابط رسمی و غیررسمی‪ ،‬روابط اجتماعی‪،‬‬ ‫رواب��ط اقتصادی و سیاس��ی در این گونه ناحیه‌های‬ ‫صنعت��ی عامل تعیین‌کنن��ده در رش��د و پویایی و‬ ‫موفقیت این مناطق بوده اس��ت و بدین‌سان بود که‬ ‫نظریه «ناحیه صنعتی آلفرد مارشال» هم در ایتالیا‬ ‫طرف��داران زیادی پیدا کرد و ه��م در دیگر مناطق‬ ‫جهان همچون امریکای ش��مالی‪ ،‬ک��ه مدتی بعد با‬ ‫اس��تفاده از همی��ن نظریه‪« ،‬مکت��ب کالیفرنیا» در‬ ‫کالیفرنیا از س��وی نظریه‌پردازانی نظیر «اس��کات»‬ ‫و «اس��تورپر» بنیان نهاده ش��د و اعالم ظهور کرد‪،‬‬ ‫مکتبی که به پیروی از نظریه «آلفرد مارش��ال» به‬ ‫روابط بین نوآوری س��ازمان صنعت��ی و مکان تولید‬ ‫اجتماعی تاکید داش��ت‪ ،‬آنها در مکتب خود نام این‬ ‫مدل صنعتی را «فضاهای صنعتی جدید» گذاشتند‬ ‫و بدین‌س��ان در دهه ‪1990‬م «خوشه‌های صنعتی»‬ ‫ب��ه مثابه زمینه‌هایی در تحریک بهره‌وری‪ ،‬یادگیری‬ ‫و نوآوری ش��رکت‌ها‪ ،‬و ش��کل‌گیری تجارت جدید‬ ‫شناخته شدند‪.‬‬ ‫مشکالت و تنگناهای خوشه‌ها‬ ‫از همکاری احتیاج دارد که تاکنون به صورت جدی به آن توجه نشده است‪.‬‬ ‫مس��ئله دیگر ضعف مطالعات بوم‌شناسی و آمایش منطقه‌ای در کشور است‬ ‫که حل آن نیز به فعال کردن دانشگاه‌ها و تربیت نیروی انسانی در این زمینه‬ ‫احتیاج دارد‪ .‬مس��ئله دیگر هم برخوردار نبودن کشور از زیرساخت‌های الزم‬ ‫برای توسعه خوشه‌های صنعتی در کشور است‪ .‬زیرا ما هنوز در تعریف صنایع‬ ‫کوچک و متوسط یا متولی این بخش عظیم از صنعت کشور‪ ،‬در سطح نظام‬ ‫می‌ترس�م دهان‌تان آب‌بیفتد و معلوم می‌شود‬ ‫که شما هم مثل من دوستدار خوشه‌های انگور‬ ‫و خرما هس�تید‪ .‬اگر این‌طور است با من در این‬ ‫صفحه به سراغ صنایعی که تا به‌حال توانسته‌اند‬ ‫برای خود خوش�ه‌ای دست و پا کنند‪ ،‬بیایید اما‬ ‫قبل از هر چیز ش�ما را به گذشته نه‌چندان دور‬ ‫و چگونگی ش�کل گرفتن نخستین خوشه‌های‬ ‫صنعتی جهان می‌برم‪ ،‬خوشه‌هایی که هنوز هم‬ ‫به عنوان معروف‌ترین خوشه‌های صنعتی جهان‬ ‫فعال هستند‪.‬‬ ‫تهیه نقش��ه کش��وری برای خوش��ه‌های صنعتی از‬ ‫جمله نکاتی اس��ت که کارشناسان خوشه‌های صنعتی‬ ‫بر ضرورت انجام آن تاکی��د دارند و در این زمینه گویا‬ ‫فعالیت‌هایی هم انجام ش��ده و در زمینه تهیه نقش��ه‬ ‫کشوری خوشه‌های صنعتی و شناسایی آنها در سطح‬ ‫کش��ور‪ ،‬گام‌های خوبی هم برداشته شده که منجر به‬ ‫شناسایی خوشه‌های صنعتی متعدد در سطح استان‌ها‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫از اه��م این م��وارد که س��ازمان صنای��ع کوچک و‬ ‫ش��هرک‌های صنعتی ایران نیز برنامه توسعه آنها را در‬ ‫دس��تور کار خود قرار داده اس��ت می‌توان به این موارد‬ ‫اشاره کرد که تاکنون شکل گرفته‌اند‪:‬‬ ‫ـ خوشه صنعتی قطعات خودرو در تبریز‬ ‫ـ خوشه صنعتی چرم در تبریز‬ ‫ـ خوشه صنعتی مبلمان در مالیر همدان‬ ‫ـ خوشه صنعتی قطعات الستیکی در «رزن» همدان‬ ‫ـ خوشه صنعتی سفال در «اللجین» همدان‬ ‫ـ خوش��ه صنعتی ادوات و تجهیزات کش��اورزی در‬ ‫«جویبار» مازندران‬ ‫ـ خوشه صنعتی چرم‌شهر تهران‬ ‫ـ خوشه صنعتی سنگ اصفهان‬ ‫ـ خوشه صنعتی نساجی یزد‬ ‫ـ خوشه صنعتی سرامیک یزد‬ ‫ـ خوشه صنعتی خرمای بم‬ ‫ـ خوش��ه صنعتی تجهیزات نفت‪ ،‬گاز و پتروشیمی‬ ‫خوزستان‬ ‫ـ خوشه صنعتی قطعات ریلی استان مرکزی‬ ‫ـ خوشه صنعتی شیالت هرمزگان‬ ‫همچنین برای الگوسازی و توسعه خوشه‌های صنعتی‬ ‫شناسایی شده هم در زمینه استفاده از نیروهای خبره‬ ‫داخلی و ه��م بهره‌مند ش��دن از تخصص‌ها و تجارب‬ ‫سازمان‌های بین‌المللی اقدام‌هایی انجام شده است که‬ ‫به طور خالصه می‌توان به این موارد اشاره کرد‪:‬‬ ‫انعقاد قرارداد همکاری با سازمان توسعه صنعتی ملل‬ ‫متحد یونیدو در زمینه توس��عه خوش��ه صنعتی چرم‬ ‫تهران‪ ،‬خوشه صنعتی قطعات خودروی تبریز و خوشه‬ ‫صنعتی سفال اللجین‪.‬‬ ‫انعقاد قرارداد همکاری با س��ازمان توس��عه صنعتی‬ ‫ایتالی��ا آی پی آی در زمینه توس��عه خوش��ه صنعتی‬ ‫نساجی یزد و خوشه صنعتی سرامیک یزد‬ ‫انعقاد قرارداد همکاری با انجمن سنگ ایتالیا آی ام ام‬ ‫در زمینه توسعه خوشه صنعتی سنگ اصفهان‬ ‫انعقاد قرارداد همکاری با متخصصان داخلی در زمینه‬ ‫توسعه‪ :‬خوشه صنعتی مبلمان مالیر و خوشه صنعتی‬ ‫تجهیزات نفت و گاز خوزستان‬ ‫اجرایی کش��ور به یک جمع‌بندی کامل نرس��یده‌ایم و همین مسئله موجب‬ ‫پاره‌ای ناهماهنگی‌ها و موازی‌کاری‌ها شده است‪.‬‬ ‫برای توسعه خوشه‌های صنعتی در کشور‪ ،‬الزم است از نگاه ذره‌ای کنونی‬ ‫که قادر نیس��ت با ایجاد حلقه‌های هم‌افزایی‪ ،‬توان خوشه‌های صنعتی را در‬ ‫خدمت توسعه یکدیگر و در نهایت در جهت توسعه ملی قرار دهد فراتر رفته و‬ ‫با ایجاد یک حرکت عمومی در بین مسئوالن و سیاستگذاران کشور‪ ،‬مجموعه‬ ‫حمایت‌ه��ا و ابزارهای عمرانی‪ ،‬مالیاتی‪ ،‬قانون��ی و در یک جمله تمام توان و‬ ‫امکانات دولت را در خدمت پیشبرد این هدف قرار داد‪ .‬در این زمینه باید این‬ ‫اقدام‌ها به‌کار گرفته شود‪.‬‬ ‫‪1‬ـ‌ تدوین استراتژی بلندمدت خوشه‌سازی‬ ‫‪2‬ـ ساماندهی صنایع موجود‬ ‫‪3‬ـ گسترش رقابت توام با همکاری‬ ‫‪4‬ـ ارتباط صنایع جامع (مادر) و خوشه‌سازی‬ ‫‪5‬ـ‌ خوشه‌سازی با رویکرد هدف‌گیری‬ ‫‪ 6‬ـ‌ دانشی کردن خوشه‌ها‬ ‫‪7‬ـ توجه به فاکتورهای موفقیت‬ ‫دانستنی‬ ‫‪ 388‬خوشه صنعتی‬ ‫شناخته‌شده ایران‬ ‫تاکنون ‪ 388‬خوش��ه صنعتی‬ ‫در کش��ورمان ش��ناخته ش��ده‬ ‫اس��ت‪ ،‬ای��ن نکته‌ای اس��ت که‬ ‫مدیرعام��ل س��ازمان صنای��ع‬ ‫کوچک و ش��هرک‌های صنعتی‬ ‫ای��ران می‌گوید و تاکید می‌کند‬ ‫که از ‪ 388‬خوشه صنعتی شناخته شده تاکنون ‪50‬‬ ‫خوشه پروانه بهره‌برداری گرفته‌اند‪.‬‬ ‫س��یدمحمدعلی سیدابریش��می همچنین یادآور‬ ‫ش��ده است‪ :‬به‌عنوان مثال خوش��ه صنعتی کفش و‬ ‫دمپایی اس��تان قم اقدام به تولید محصوالت‌شان با‬ ‫نش��ان (برند) خاصی می‌کنند که به عراق نیز صادر‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫وی می‌افزای��د‪ :‬خوش��ه صنعت��ی «کنج��د» و‬ ‫محصوالت کنجدی در اس��تان یزد با تجمیع شدن‬ ‫واحدهای صنعت��ی فعالیت می‌کند ک��ه تاکنون به‬ ‫موفقیت‌های زیادی دس��ت یافته اس��ت و در زمینه‬ ‫طال هم خوشه صنعتی طال و زیورآالت فعالیت‌هایی‬ ‫در سه استان تهران‪ ،‬اصفهان و خراسان انجام داده‌اند‬ ‫و ح��دود ‪ 800‬طرح مل��ی از طراحی‌های زیورآالت‬ ‫برای انجام فعالیت‪ ،‬در دس��تور کار قرار گرفته است‪.‬‬ ‫وی می‌گوید‪ :‬در اس��تان‌های تهران و اصفهان ضمن‬ ‫اینکه خوش��ه‌ها ب��ه بهره‌برداری رس��یده فعالیت‌ها‬ ‫و اقدامات‌ش��ان قطعی ش��ده‌اند‪ .‬اما خوشه صنعتی‬ ‫استان خراسان هنوز در مراحل انجام پروژه جواهرات‬ ‫هس��تند که البته این استان بیشتر روی سنگ‌های‬ ‫قیمتی هم فعالیت می‌کند‪.‬‬ ‫‹ ‹خوشه‌های تهران‬ ‫همچنین کارشناسان شرکت شهرک‌های صنعتی‬ ‫اس��تان ته��ران معتقدن��د ک��ه خوش��ه صنعتی به‬ ‫مجموعه‌ای از واحدهای کسب و کار اطالق می‌شود‬ ‫که در یک منطقه جغرافیایی و یک گرایش صنعتی‬ ‫متمرکز ش��ده و با همکاری و تکمی��ل فعالیت‌های‬ ‫یکدیگ��ر‪ ،‬به تولید و عرضه تع��دادی کاال و خدمات‬ ‫می‌پردازن��د که از چالش‌ها و فرصت‌های مش��ترک‬ ‫برخوردارن��د و بیش از یک دهه اس��ت که توس��عه‬ ‫صنعتی مبتنی بر خوشه‌ها‪ ،‬به عنوان یک استراتژی‬ ‫نوین مورد توج��ه برنامه‌ریزان و سیاس��تگذاران در‬ ‫کشورهای صنعتی و درحال توسعه است‪.‬‬ ‫س��ازمان‌های بین‌الملل��ی همچ��ون یونی��دو نیز‬ ‫طرح‌های متعددی را از طریق توس��عه خوش��ه‌های‬ ‫صنعتی در کشورهای مختلف اجرا و حمایت کرده‌اند‪.‬‬ ‫سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران با‬ ‫هدف شناسایی و توسعه خوشه‌های صنعتی کشور‪،‬‬ ‫دفتر خوشه‌های صنعتی را از نیمه دوم سال ‪1380‬‬ ‫دای��ر کرده اس��ت و معاونت صنای��ع کوچک وزارت‬ ‫صنایع و معادن ایران با اس��تفاده از این الگوی ارائه‬ ‫شده از سوی سازمان توسعه صنعتی ملل متحد و با‬ ‫همکاری شرکت شهرک‌های صنعتی استان‌ها نسبت‬ ‫به توسعه صنایع مرتبط اهتمام می‌ورزد‪.‬‬ ‫پروژه توسعه خوش��ه‌های صنعتی‪ ،‬کوششی است‬ ‫برنامه‌ریزی ش��ده که توس��ط ش��رکت شهرک‌های‬ ‫صنعتی اس��تان مرب��وط و با راهبری مس��تقیم یک‬ ‫ش��خص حقیقی به‌‌عنوان عامل توس��عه خوش��ه و‬ ‫همکاری نهادهای مختلف محلی برای ارتقای سطح‬ ‫پویایی یک خوش��ه و بهبود قابلیت رقابت‌پذیری آن‬ ‫به اجرا در می‌آید‪ .‬در این پروژه با تمرکز بر ارتباطات‬ ‫درونی بخش‌های مختلف خوشه و تمرکز بر زنجیره‬ ‫ارزش اقتص��ادی س��عی می‌ش��ود از تامی��ن مواد و‬ ‫نهاده‌ه��ای اولیه گرفته تا ارائه محصول و خدمات به‬ ‫مصرف‌کننده نهایی مسیری صحیح‌تر انتخاب شود‪.‬‬ ‫تاکنون خوش��ه‌های صنعتی زیادی در استان تهران‬ ‫شناسایی شده است ازجمله‪ :‬خوشه‌های سنگ‪ ،‬چرم‪،‬‬ ‫ریخته‌گری‪ ،‬پالستیک‪ ،‬طال‪ ،‬قطعات خودرو‪ ،‬پوشاک‪،‬‬ ‫کف��ش‪ ،‬غذایی‪ ،‬کیف و پوش��اک چرم��ی‪ ،‬مبلمان‪،‬‬ ‫نس��اجی‪ ،‬رنگ و رزین‪ ،‬صنایع دس��تی‪ ،‬کش��باف و‬ ‫فلزی که ‪ 8‬خوش��ه چ��رم‪ ،‬تجهیزات بیمارس��تانی‪،‬‬ ‫س��نگ‪ ،‬پیمانکاری ابنیه صنعت س��اختمانی‪ ،‬طال‪،‬‬ ‫کفش چرمی‪ ،‬پوشاک چرمی و مبلمان فعال شده‌اند‪.‬‬ ‫ب��ه عقیده این کارشناس��ان خوش��ه‌های صنعتی‬ ‫می‌توانن��د موت��ور محرکه اقتصاد مل��ی و منطقه‌ای‬ ‫باش��ند‪ .‬توس��عه خوش��ه‌ای دارای بازدهی بیشتری‬ ‫نس��بت به س��ایر راه‌های توس��عه بنگاه‌های بخش‬ ‫خصوصی اس��ت که ب��ه دلیل افزای��ش همکاری و‬ ‫فعالیت‌ه��ای مش��ارکتی در این امر اس��ت و هزینه‬ ‫کمتری دربر دارد و نیز توس��عه خوشه‌های صنعتی‪،‬‬ ‫زمینه رس��یدن ب��ه مقیاس باال‪ ،‬از جمل��ه در تولید‬ ‫محص��والت و ارائه خدمات و دس��تیابی به بازارهای‬ ‫جهان��ی را فراه��م می‌کند‪ .‬در خوش��ه‌های صنعتی‬ ‫توسعه یافته‪ ،‬شبکه اطالع‌رسانی بسیار موثر و فعال‬ ‫است که سبب افزایش اثربخشی و کارآیی در اموری‬ ‫از جمله تولید و ارائه محصوالت و خدمات بنگاه‌های‬ ‫درون خوشه می‌ش��ود و توسعه خوشه‌های صنعتی‬ ‫توان حضور در بازارهای هدف را افزایش می‌دهد‪.‬‬
‫یادداشت‬ ‫تاریخچه جشنواره‬ ‫تئاتر فجر (بخش اول)‬ ‫مریم ابراهیمی‬ ‫روزنامه‌نگار‬ ‫به انگیزه سی‌وس��ومین دوره جش��نواره تئاتر فجر در‬ ‫این بخش مروری داریم بر تاریخچه جشنواره تئاتر فجر‬ ‫ب��ا این توضی��ح که معرفی و توضی��ح دوره‌های بعد در‬ ‫ش��مارگان آینده خواهد آمد‪ .‬ناگفته نماند که در س��ال‬ ‫‪ 1361‬اساسنامه جشنواره تئاتر توسط واحد هماهنگی‬ ‫مرکز هنرهای نمایشی به مسئولیت ناصر بزرگمهر تهیه‬ ‫و نوشته شد که براساس این اساسنامه طراحی جشنواره‬ ‫آغاز شد و از سال بعد براساس نخستین جشنواره تئاتر‪،‬‬ ‫جش��نواره‌های موس��یقی و فیلم دهه فج��ر هم آغاز به‬ ‫کار کردند‪ .‬نخس��تین جش��نواره تئاتر توسط شورایی‬ ‫از مدی��ران به‌عنوان مس��ئوالن برگزاری ش��کل گرفت‬ ‫که سرپرس��تی مرکز هنرهای نمایش��ی به عهده طاها‬ ‫عبدخدای��ی بود‪ .‬ناصر بزرگمه��ر در این زمان و در ‪10‬‬ ‫دوره متوالی مدیرمس��ئول و سردبیر تمام خبرنامه‌های‬ ‫جشنواره تئاتر فجر بوده است‪.‬‬ ‫‹ ‹دوره اول؛ یک جشنواره ملی‬ ‫نخس��تین دوره جش��نواره تئاتر فجر به شکل ملی و‬ ‫توس��ط مرکز هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد‬ ‫اس�لامی با ریاس��ت طاها عبدخدای��ی در تاریخ ‪ 12‬تا‬ ‫‪22‬بهم��ن ماه س��ال ‪ 1361‬در تهران برپا ش��د‪ .‬در این‬ ‫دوره از جش��نواره ‪ 36‬گروه نمایش��ی در بخش مسابقه‬ ‫و ‪ 2‬تعزیه در بخش ویژه نخس��تین جشنواره تئاتر فجر‪،‬‬ ‫در مجموعه تئاتر شهر‪ ،‬خانه نمایش‪ ،‬دانشکده هنرهای‬ ‫زیبا‪ ،‬تماش��اخانه سنگلج‪ ،‬فردوسی‪ ،‬فرهنگسرای نوبهار‬ ‫(موزه آبگینه)‪ ،‬فرهنگسرای نیاوران‪ ،‬مجموعه فرهنگی‬ ‫آزادی‪ ،‬تاالر محراب‪ ،‬موزه هنرهای معاصر‪ ،‬تاالر مولوی‬ ‫و ت��االر وح��دت ب��ه اج��را درآمدند‪ .‬رض��ا صابری جزو‬ ‫هنرمندانی است که از نخستین دوره جشنواره‪ ،‬حضوری‬ ‫فعال داش��ته و جایزه اول در بخش نمایشنامه‌نویسی و‬ ‫کارگردانی به نمایش «خانات» اثر رضا صابری اهدا شد‪.‬‬ ‫از چه ‌ره‌های آشنا می‌توان به حبیب دهقان‌نسب اشاره‬ ‫کرد که برای نمایش «دقیانوس» جایزه گرفت‪.‬‬ ‫‹ ‹دوره دوم؛ حضور فعال شهرستانی‌ها‬ ‫دومین دوره جشنواره تئاتر فجر به شکل سراسری با‬ ‫حضور ‪ 22‬گروه نمایشی از سراسر کشور در تاریخ ‪ 13‬تا ‪22‬‬ ‫بهمن سال ‪ 1362‬توسط مرکز هنرهای نمایشی وزارت‬ ‫فرهنگ و ارش��اد اسالمی با دبیری طاها عبدخدایی در‬ ‫تهران برپا شد‪ .‬در رقابت ‪ 22‬نمایش حاضر در جشنواره‪،‬‬ ‫‪ 14‬اثر از ش��هرهای مختلف کشور و ‪ 8‬نمایش از تهران‬ ‫حضور داش��تند که گروه‌های شهرس��تانی در این دوره‬ ‫رقابت تنگاتنگی داشتند و بیشترین جوایز جشنواره نیز‬ ‫به گروه‌های شهرس��تانی تعلق گرفت‪ .‬نمایش «مظلوم‬ ‫پنجم» جوایز متعددی کسب کرد‪ .‬زنده‌یاد رضا سعیدی‬ ‫ب��رای بازی در نمایش «مظلوم پنج��م» جایزه بهترین‬ ‫بازیگر را دریافت کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹دوره س�وم؛ نخس�تین گام برای یک جشنواره‬ ‫بین‌المللی‬ ‫س��ومین دوره جش��نواره تئات��ر فج��ر ب��ه ش��کل‬ ‫سراس��ری ب��ا حض��ور ‪ 15‬گ��روه نمایش��ی در تاری��خ‬ ‫‪ 13‬تا ‪ 22‬بهمن سال ‪ 1363‬برگزار شد؛ جشنواره‌ای که‬ ‫حضور پرقدرت گروه‌های شهرستانی را به همراه داشت‬ ‫و تنه��ا ی��ک نمایش از تهران در این دوره از جش��نواره‬ ‫به روی صحنه رفت‪ .‬س��ومین دوره برگزاری جش��نواره‬ ‫تئات��ر فجر همچون ‪ 2‬دوره گذش��ته این جش��نواره با‬ ‫دبیری طاها عبدخدایی برگزار شد‪ .‬در این دوره رویکرد‬ ‫کیفیت‌گرایی بر نگاه کمیت‌گرایانه دو دوره گذشته این‬ ‫جشنواره غلبه داشت‪ .‬ازسویی دیگر در سومین جشنواره‬ ‫تئات��ر فجر برای نخس��تین‌بار جوایز دیگر رش��ته‌های‬ ‫هنری مانند طراحی صحنه و موسیقی نیز اهدا شد‪ .‬این‬ ‫درحالی است که می‌توان سومین جشنواره تئاتر فجر را‬ ‫نخستین گام برای رویداد دانست‪ ،‬زیرا در این دوره یک‬ ‫نمایش توسط بانوان مجلس اعالی انقالب اسالمی عراق‬ ‫به زبان عربی در بخش ویژه جشنواره به نمایش درآمد‪.‬‬ ‫‹ ‹دوره چهارم؛ افزایش گروه‌های نمایشی‬ ‫چهارمین جش��نواره سراسری تئاتر فجر با حضور‪43‬‬ ‫گروه نمایشی از ‪ 12‬تا ‪ 22‬بهمن سال ‪ 1364‬برپا شد‪ .‬در‬ ‫این دوره زنده‌یاد خسرو شکیبایی با کارگردانی نمایش‬ ‫«بازی‌نامه قانون» جایزه نخس��ت کارگردانی جشنواره‬ ‫چهارم تئاتر فجر را به‌دست آورد‪ .‬چهارمین دوره برگزاری‬ ‫جشنواره تئاتر فجر همچون ‪ 3‬دوره گذشته این جشنواره‬ ‫ب��ا دبیری طاه��ا عبدخدایی برگزار ش��د و در این دوره‬ ‫‪ 43‬گروه نمایش��ی در ‪ 3‬بخش مس��ابقه‪ ،‬مهمان و ویژه‬ ‫ب��ه روی صحن��ه رفتن��د‪ .‬در بخش مس��ابقه چهارمین‬ ‫جشنواره تئاتر فجر ‪ 30‬گروه نمایشی حضور داشتند که‬ ‫در بخش‌های نمایشنامه‌نویس��ی‪ ،‬کارگردانی‪ ،‬بازیگری‬ ‫م��رد و زن و طراحی صحنه داوری ش��دند‪ .‬همچنین ‪8‬‬ ‫نمای��ش در بخ��ش ویژه و ‪ 5‬نمای��ش در بخش مهمان‬ ‫جش��نواره حضور داشتند‪ .‬حضور گروه‌های شهرستانی‬ ‫نیز در بخش‌های مختلف این دوره از جشنواره چشمگیر‬ ‫بود و تنها از تهران ‪ 5‬نمایش در این دوره حضور داشتند‬ ‫که تنها ‪ 2‬نمایش تهرانی در بخش مسابقه قرار گرفتند‪.‬‬ ‫‪22‬‬ ‫شنبه ‪ 4‬بهمن ‪ 3 - 1393‬ربیع الثانی ‪ 24 -1436‬ژانویه ‪ -2015‬شماره ‪ -140‬پیاپی ‪1458‬‬ ‫اقتصاد هنر‬ ‫‪report@smtnews.ir‬‬ ‫آنچه باید از جشنواره تئاتر بدانیم‬ ‫جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر به‪ 33‬رسید‬ ‫یو‌سومین‬ ‫سپیده سحر‪ -‬گروه گزارش‪ :‬س ‌‬ ‫جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر‪ ،‬در دوره‬ ‫جدی�د خ�ود نمایش‌ه�ا را در ‪4‬بخ�ش‬ ‫مسابقه مرور‪ ،‬تازه‌های تئاتر‪ ،‬بین‌الملل و‬ ‫خیابانی برگزار می‌کند و اهل هنر در آن‬ ‫با یکدیگر به رقاب�ت می‌پردازند‪ .‬در این‬ ‫گزارش موضوعات�ی چون معرفی داوران‬ ‫یو‌س�ومین جشنواره‬ ‫ش رقابتی س ‌‬ ‫‪ 4‬بخ ‌‬ ‫بین‌الملل�ی تئاتر فج�ر و وضعیت فروش‬ ‫بلیت نمایش‌ها را می‌خوانید‪.‬‬ ‫‹ ‹بخش مرور‬ ‫ناصر آقایی‪ ،‬رحمت امینی و ایرج راد‪ ،‬داوری‬ ‫یو‌سومین جشنواره بین‌المللی‬ ‫بخش مرور س ‌‬ ‫تئاتر فجر را برعهده خواهند داشت‪.‬‬ ‫ناصر آقای��ی‪ ،‬عضو هیات علمی دانش��کده‬ ‫هنره��ای زیبا‪ ،‬با م��درک دکترا از دانش��گاه‬ ‫واریک انگلس��تان‪ ،‬اس��ت‪ .‬درباره فعالیت‌های‬ ‫او می‌ت��وان به تالی��ف و ترجمه کتاب‌هایی از‬ ‫جمله «نمایش‌نویس��ی قدم‌به‌ق��دم»‪« ،‬مبانی‬ ‫حرک��ت و بی��ان» و ‪ ،...‬تدریس در دانش��گاه‪،‬‬ ‫بازی در نمایشنامه‌های رادیویی و سریال‌های‬ ‫تلویزیونی اش��اره کرد‪ .‬رحم��ت امینی‪ ،‬دارای‬ ‫مدرک دکترای پژوهش هنر از دانشگاه تهران‬ ‫است‪ .‬او نمایش��نامه‌نویس‪ ،‬کارگردان و عضو‬ ‫هیات علمی دانشکده هنرهای زیباست که در‬ ‫حال حاضر مدیریت مرکز هنرهای نمایش��ی‬ ‫حوزه هنری را هم برعهده دارد‪.‬‬ ‫ایرج راد‪ ،‬بازیگر تئاتر‪ ،‬س��ینما و تلویزیون و‬ ‫مدیر عامل خانه تئاتر اس��ت‪ .‬او دارای مدرک‬ ‫کارشناس��ی ارشد کارگردانی تئاتر از دانشگاه‬ ‫کاردی��ف ولز و عن��وان درجه ی��ک هنری از‬ ‫شورای ارزشیابی هنرمندان کشور است‪.‬‬ ‫‹ ‹تازه‌های تئاتر ایران‬ ‫بخش بعدی جش��نواره این دوره‪ ،‬تازه‌های‬ ‫تئاتر ای��ران ن��ام دارد و داوری آن را مهرداد‬ ‫رایانی‌مخصوص‪ ،‬س��هراب س��لیمی و حسین‬ ‫کیانی برعهده دارند‪ .‬مهرداد رایانی‌مخصوص‪،‬‬ ‫دکترای خود را در رش��ته مطالع��ات تئاتر از‬ ‫انگلستان گرفته است‪ .‬این بازیگر‪ ،‬نویسنده و‬ ‫کارگردان تئات��ر‪ ،‬در کارنامه خود‪ ،‬کارگردانی‬ ‫آثاری چون «دغدغه‌های پرچین چهار زبل و‬ ‫رمز و رازهای دور و دراز نیمه شب»‪« ،‬مظلوم‬ ‫اول»‪« ،‬هزاردس��تان»‪« ،‬آنکه گفت آری‌‪ ،‬آنکه‬ ‫گف��ت نه» و‪ ...‬را ثبت کرده اس��ت‪ .‬س��هراب‬ ‫س��لیمی‪ ،‬کارگ��ردان‪ ،‬بازیگر‪ ،‬ط��راح صحنه‪،‬‬ ‫مجسمه‌ساز‪ ،‬طراح ماس��ک و گریم و مدرس‬ ‫تئاتر است‪ .‬این هنرمند تحصیلکرده دانشکده‬ ‫هنرهای دراماتیک‪ ،‬سال ‪ 82‬موفق به دریافت‬ ‫نش��ان‏درجه یک هنری‪ ،‬معادل درجه دکترا‬ ‫از شورای عالی ارزش��یابی وزارت ارشاد شده‬ ‫اس��ت‪ .‬حس��ین کیانی از جمله کارگردانان و‬ ‫نمایشنامه‌نویس��ان شناخته ش��ده تئاتر است‬ ‫که ن��گارش و کارگردان��ی نمایش‌هایی چون‬ ‫«مش��روطه بانو»‪« ،‬همه فرزندان خانم آغا»‪،‬‬ ‫«اهل قبور» و «بیداری خانه نس��وان» و ‪ ...‬را‬ ‫در کارنامه‌اش دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹مسابقه بین‌الملل‬ ‫مس��عود رایگان‪ ،‬مجید سرسنگی‪ ،‬محمود‬ ‫عزیزی‪ ،‬جیمز س��اترلند از نیوزلند و اینگرید‬ ‫دی کتل��ر از بلژی��ک‪ ،‬داوران بخش مس��ابقه‬ ‫بین‌الملل هس��تند‪ .‬مس��عود رای��گان‪ ،‬بازیگر‬ ‫سینما و تئاتر ایران با مدرک کارگردانی تئاتر‬ ‫از دانشکده هنرهای دراماتیک است‪.‬‬ ‫مجی��د سرس��نگی‪ ،‬فارغ‌التحصیل دکترای‬ ‫تئاتر از انگلستان و در حال حاضر مدیر خانه‬ ‫هنرمندان ایران و تماش��اخانه ایرانشهر است‪.‬‬ ‫محمود عزیزی‪ ،‬بازیگر‪ ،‬نویس��نده‪ ،‬کارگردان‬ ‫و م��درس تئات��ر‪ ،‬تلویزیون و سینماس��ت‪ .‬او‬ ‫هم‌اکنون عضو هیات علمی دانشکده هنرهای‬ ‫زیباست‪ .‬جیمز س��اترلند‪ ،‬کارگردان‪ ،‬مدرس‬ ‫و پژوهش��گر تئاتر‪ ،‬دان��ش آموخته هنرهای‬ ‫نمایش��ی از دانش��گاه ویکتوریا در ولینگتون‬ ‫نیوزلن��د اس��ت‪ .‬او رییس و مدرس مدرس��ه‬ ‫بازیگری دانشگاه الکسس انگلستان و موسس‬ ‫مرکز بین‌المللی هنرهای خالق در ژاپن است‪.‬‬ ‫اینگرید دی کتلر‪ ،‬دانش آموخته دو رش��ته‬ ‫تاریخ و هنر از دانشگاه ‪ KUL‬بروکسل است‪.‬‬ ‫او مدی��ر دپارتمان تئاتر مرکز هنرهای زیبای‬ ‫بروکس��ل‪ ،‬مش��اور هنرهای نمایشی سازمان‬ ‫فرهنگ فنالند و مس��ئول برنامه‌ریزی توسعه‬ ‫کنسرت‌های بین‌المللی اروپاست‪.‬‬ ‫‹ ‹مسابقه تئاتر خیابانی‬ ‫گلبرگ ابوترابیان‪ ،‬شهرام کرمی و علی‌ظفر‬ ‫قهرمانی‌نژاد‪ ،‬داوران بخش تئاتر خیابانی این‬ ‫دوره از جشنواره تئاتر فجر هستند‪.‬‬ ‫علی‌ظفر قهرمانی‌نژاد‪ ،‬با مدرک کارشناسی‬ ‫ارش��د کارگردان��ی س��ینما و کارشناس��ی‬ ‫کارگردان��ی تئاتر اس��ت‪ .‬او در زمین��ه تئاتر‬ ‫کاربردی‪ ،‬سال‌ها فعالیت کرده است‪.‬‬ ‫شهرام کرمی‪ ،‬نویسنده‪ ،‬کارگردان‪ ،‬منتقد و‬ ‫مدرس دانشگاه است‪ .‬او با مدرک کارشناسی‬ ‫ارش��د کارگردانی از دانشکده هنر و معماری‬ ‫اس��ت‪ .‬ابوترابیان هم از نمایشنامه‌نویس��ان و‬ ‫کارگردانان شناخته شده تئاتر خیابانی است‪.‬‬ ‫یو‌سومین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر از‬ ‫س‌‬ ‫یک��م تا ‪ 12‬بهمن ماه ‪ 93‬به دبیری اردش��یر‬ ‫صالح‌پور برگزار می‌شود‪.‬‬ ‫‹ ‹س�خنان مع�اون ام�ور هن�ری وزی�ر‬ ‫فرهنگ و ارشاد اسالمی درباره جشنواره‬ ‫تئاتر فجر‬ ‫عل��ی مرادخان��ی‪ ،‬مع��اون ام��ور هن��ری‬ ‫یو‌سومین جشنواره‬ ‫سه‌شنبه‪30‬دی درباره س ‌‬ ‫بین‌المللی تئاتر گفت‪ :‬تئاتر هنری است برای‬ ‫توصیف و نقد گفتار و رفتار فردی و اجتماعی‪.‬‬ ‫متن پیام او در این گزارش آمده است‪:‬‬ ‫« اگر تئاتر هر ملتی‪ ،‬نمایش��گر فرهنگ هم‌‬ ‫روزگار آن تفسیر ش��ود‪ ،‬تلقی درستی است‪.‬‬ ‫چراکه تئاتر‪ ،‬هنری اس��ت همزاد آدمی برای‬ ‫ترس��یم مولفه‌های فرهنگی به منظور روایت‪،‬‬ ‫توصی��ف و نیز نق��د گفتار و رفت��ار فردی و‬ ‫اجتماعی و گاه جست و جوی چهره‌ای بهتر و‬ ‫آرمانی از انسان و جهان‪.‬‬ ‫هن��ری پوی��ا و گیرا ب��رای فضیلت‌جویی و‬ ‫کمال‌گرای��ی انس��ان از س��ویی و نمایش کج‬ ‫اندیشی‌‌‌ها و کجروی‌های آدمی از سوی دیگر‬ ‫و ای��ن ملموس‌ترین و اصلی‌ترین کارکرد هنر‬ ‫تئاتر است که متنی عمیق و پیراسته با بازی‬ ‫موثر و بایس��ته و مخاطبانی فهیم و شایسته‬ ‫شرایط تحقق آن را مهیا می‌سازد‪.‬‬ ‫از ای��ن رو‪ ،‬دی��دار و رویاروی��ی فعاالن هنر‬ ‫تئاتر و بازنگری آثار هنری ش��اخص‪ ،‬فرصتی‬ ‫مغتنم و ارزش��مند اس��ت‪ .‬برگزاری جشنواره‌‌‬ ‫تئاتر فجر‪ ،‬مجال شکل‌گیری جریان هماهنگ‬ ‫و زنده‌ای اس��ت که س�لایق متن��وع هنری و‬ ‫نگرش‌های متف��اوت را در عین حفظ روحیه‌‌‬ ‫رقابت به نمایش می‌گذارد‪ .‬از برکات دهه فجر‬ ‫انقالب اس�لامی‪ ،‬توجه به هنری دیرینه است‬ ‫که مشعل فروزان آن نسل به نسل و دست به‬ ‫یو‌سومین‬ ‫دس��ت منتقل ش��ده و اینک در س ‌‬ ‫جش��نواره تئاتر فجر‪ ،‬در سطح‬ ‫‌‌‬ ‫دوره برگزاری‬ ‫‌‌‬ ‫و گس��تره‌‌ای بین‌المللی‪ ،‬پرفروغ‌تر از گذشته‬ ‫می‌درخش��د و پیام صلح‪ ،‬دوستی و معنویت‬ ‫را ب��ا بیان هنری به مخاط��ب فرهیخته خود‬ ‫می‌رساند‪.‬‬ ‫تالش ارزش��مند هنرمن��دان عزیز وفعاالن‬ ‫حاضر در این رویداد با ش��کوه را ارج می‌نهم‬ ‫و تعال��ی فعالیت‌ه��ای هنری به وی��ژه تئاتر‬ ‫کشور را با فعلیت بخش��ی به همه امکانات و‬ ‫ظرفیت‌های آن آرزومندم‪».‬‬ ‫سیو‌س�ومین جشنواره‬ ‫‹ ‹نخس�تین روز ‌‌‬ ‫بین‌الملل�ی تئاتر فجر‪ ،‬ش�اهد اجرای ‪14‬‬ ‫نمایش می‌شود‬ ‫یو‌سومین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر‬ ‫س‌‬ ‫با اج��رای ‪ 14‬نمایش صحن��ه‌ای‪ ،‬خیابانی و‬ ‫رادیویی و افتتاح نمایش��گاه عکس و پوستر‪،‬‬ ‫عصر چهارشنبه اول بهمن آغاز به کار کرد‪.‬‬ ‫یو‌س��ومین‬ ‫به گ��زارش رواب��ط عمومی س ‌‬ ‫جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر‌‪ ،‬در روز نخست‬ ‫این روی��داد هنری‪ 6 ،‬نمای��ش صحنه‌ای‪7 ،‬‬ ‫نمایش خیابانی و یک اثر رادیویی اجرا شدند‪.‬‬ ‫در بخ��ش صحن��ه‌ای‪ ،‬نمای��ش «م��رگ‬ ‫فروش��نده» ب��ه نویس��ندگی آرت��ور میل��ر و‬ ‫کارگردانی نادر برهان��ی مرند در بخش مرور‬ ‫تاالر چهارسو مجموعه تئاتر شهر‪ ،‬در دو نوبت‬ ‫عصر ب��ه صحنه رفت‪ .‬ای��ن نمایش در بخش‬ ‫مرور تئات��ر ایران حض��ور دارد‪« .‬دیده‌بانان»‬ ‫براساس داس��تان دو کشور خیالی به نام روم‬ ‫و مور ش��کل گرفته است‪ .‬دعوایی میان ملکه‬ ‫کش��ور روم با رییس‌جمهور کشور مور بر سر‬ ‫ماهی‌ه��ای خال‌خالی ایجاد می‌ش��ود‪ ،‬با این‬ ‫بهانه به آرامی جنگ آغاز می‌ش��ود و‪ ...‬وحید‬ ‫نفر‪ ،‬علیرض��ا ناصحی‪ ،‬بهنام ش��رفی‪ ،‬محمد‬ ‫روش��نی‪ ،‬بیژن محرمی‪ ،‬سارا افشار و علیرضا‬ ‫مدنی در این نمایش نقش‌آفرینی کردند‪.‬‬ ‫تاالر اس��تاد سمندریان تماشاخانه ایرانشهر‬ ‫نیز می��زان «به اتفاق خانواده» نوش��ته و کار‬ ‫رس��ول کاهانی در بخش نس��ل نو و مسابقه‬ ‫تازه‌های تئاتر ایران بود‪ .‬این نمایش‪ ،‬داستان‬ ‫خانواده‌ای است که در حال آماده شدن برای‬ ‫رفتن به یک عروسی هس��تند‪ .‬تینو صالحی‪،‬‬ ‫سیامک اخوان‪ ،‬الهه شه‌پرست‪ ،‬میثم نوروزی‪،‬‬ ‫داریوش رش��ادت‪ ،‬مهناز مه��دی‌زاده‪ ،‬توحید‬ ‫نوروزی و مجتب��ی بتوندی در این نمایش به‬ ‫ایفای نقش می‌پردازند‪« .‬به اتفاق خانواده» در‬ ‫بخش مسابقه تازه‌های تئاتر ایران نیز حضور‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫یو‌س�ومین‬ ‫‹ ‹برپایی نمایش�گاه عکس س ‌‬ ‫جش�نواره تئاتر فجر از یک�م بهمن ماه در‬ ‫تماشاخانه ایرانشهر‬ ‫نمایش��گاه عکس ای��ن دوره از جش��نواره‪،‬‬ ‫ش��امل دو بخش مس��ابقه عکس ساالنه تئاتر‬ ‫ایران و انگاره‌نگاری اس��ت‪ .‬در بخش مسابقه‬ ‫س��االنه تئاتر ایران‪ ،‬از میان ‪ 675‬اثر رسیده‪،‬‬ ‫‪ 32‬عک��س از نمایش‌ه��ای اج��را ش��ده در‬ ‫تئات��ر ایران‪ ،‬س��اعت ‪ 20:30‬در ت��االر اصلی‬ ‫مجموع��ه تئاتر ش��هر ب��ه صحنه رف��ت‪ ،‬این‬ ‫اثر‪ ،‬قصه خانواده‌ای اس��ت ک��ه در دوره رکود‬ ‫اقتص��ادی ده��ه ‪ 40‬میالدی امری��کا زندگی‬ ‫می‌کنند‪ .‬متن این اثر را که آرتور میلر نوشته‬ ‫است‪ ،‬برای این اجرا به طورکامل بازنویسی و‬ ‫دراماتورژی شده است‪.‬‬ ‫حمیدرضا آذرنگ‪ ،‬نس��یم ادب��ی‪ ،‬داریوش‬ ‫موف��ق‪ ،‬رحیم ن��وروزی‪ ،‬حمیدرض��ا نعیمی‪،‬‬ ‫محمدرضا رحیم��ی و‪ ...‬بازیگران این نمایش‌‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫«دیده‌بان��ان» ب��ه نویس��ندگی پی��ر روبر‬ ‫لوکلرک و کارگردانی محمدرضا خاکی‪ ،‬دیگر‬ ‫نمایشی است که نخس��تین روز جشنواره در‬ ‫سال‌های ‪ 92‬و ‪ 93‬انتخاب و به تماشا گذاشته‬ ‫شده‌اند‪ .‬همچنین ‪ 15‬عکس از آثار ‪ 75‬عکاس‬ ‫در بخ��ش انگاره‌نگاری که تلفیقی از عکس و‬ ‫متون ادبیات نمایشی اس��ت‪ ،‬روی دیوار این‬ ‫نمایش��گاه می‌رون��د‪ .‬همزمان با آغ��از به کار‬ ‫نمایش��گاه‪ ،‬س��ایتی هم ب��ه آدرس اینترنتی‬ ‫‪ WWW.FTFP.IR‬راه‌اندازی می‌ش��ود تا‬ ‫افرادی که امکان بازدید حضوری از نمایشگاه‬ ‫را ندارن��د‪ ،‬بتوانند آثار ب��ه نمایش درآمده در‬ ‫آن را ببینند‪.‬‬ ‫عکس‌ه��ا در ان��دازه ‪ 50‬در ‪ 70‬چ��اپ‬ ‫ش��ده‌اند که از اول بهمن‌ماه‪ ،‬همزمان با آغاز‬ ‫یو‌سومین جش��نواره بین‌المللی تئاتر فجر‬ ‫س‌‬ ‫در معرض دید عالقه‌مندان قرار می‌گیرد‪.‬‬ ‫وضعیت پیش‌فروش بلیت‌های جشنواره تئاتر فجر‬ ‫‹ ‹بلیت رایگان برای دانشجویان تئاتر‬ ‫یو‌سومین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر‪ ،‬باخبر‬ ‫از س��وی ستاد س ‌‬ ‫ش��دیم که بلیت‌های این دوره از جش��نواره به گروه‌های آموزشی و‬ ‫دانشجویان تئاتر در ‪ 4‬دانشگاه به رایگان ارائه شد‪.‬‬ ‫یو‌سومین جشنواره بین‌المللی تئاتر‬ ‫بنا به گزارش روابط عمومی س ‌‬ ‫فجر‪ ،‬س��تاد برگزاری این جش��نواره با اولویت قرار دادن دانشجویان‬ ‫تئات��ری و ب��ا توجه ب��ه اهمیت و منزل��ت حضور این دانش��جویان‪،‬‬ ‫بلیت‌هایی رایگان را در اختیار مدیران گروه‌های تئاتری دانشگاه‌های‬ ‫تهران‪ ،‬هنر‪ ،‬سوره و هنر و معماری دانشگاه آزاد قرار خواهد داد‪.‬‬ ‫با توجه به کاهش س��الن‌ها و محدودی��ت صندلی‌ها در این دوره‬ ‫از جش��نواره تئاتر فجر‪ ،‬این گام در جهت بهره‌برداری هرچه بیشتر‬ ‫دانشجویان تئاتر از این رخداد فرهنگی برداشته شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹قیمت و پیش فروش بلیت‌های جشنواره‬ ‫پیش‌فروش بلیت‌های جشنواره تئاتر فجر از ‪12‬ظهر یکشنبه‪28 ،‬‬ ‫دی ماه در س��امانه ایران‌کنسرت آغاز شده است‪ .‬ظاهرا امسال هیچ‬ ‫بلیتی به صورت حضوری فروخته نمی‌ش��ود و سایت فروش بلیت‌ها‬ ‫تا روز اجرا و تکمیل ظرفیت‌س��الن‌ها باز خواهد بود‪ .‬همکاری دوباره‬ ‫جش��نواره تئاتر فجر با س��امانه اینترنتی ایران کنس��رت باعث شد‬ ‫کاربران نیز به راحتی بتوانند خرید مورد نیاز خود را از این س��امانه‬ ‫اینترنتی انجام دهند‪ .‬این س��امانه درسال گذشته خدمات مناسبی‬ ‫ارائ��ه داد‪ .‬حس��ن جودکی‪ ،‬مدیر س��امانه فروش بلی��ت این دوره از‬ ‫جشنواره است و درباره وضعیت بلیت‌های این دوره از جشنواره تئاتر‬ ‫گفت‪ :‬بلیت سالن اصلی تئاتر شهر و تاالرهای استاد ناظرزاده کرمانی‬ ‫و استاد سمندریان تماشاخانه ایرانشهر با قیمت ‪ 20‬هزارتومان‪ ،‬تاالر‬ ‫حافظ و س��الن چهارس��و مجموعه تئاتر شهر با قیمت ‪ 5‬هزار تومان‬ ‫و بقیه سالن‌ها با بهای ‪10‬هزار تومان به عالقه‌مندان ارائه می‌شود‪.‬‬ ‫در ورودی تمام س��الن‌های جشنواره امسال‪ ،‬لپ‌تاپ وجود خواهد‬ ‫داشت تا بارکد بلیت‌های ارائه شده ازسوی مراجعه‌کنندگان کنترل‬ ‫ن نیز بارکد دارند و کنترل می‌شوند‪.‬‬ ‫شود‪ .‬حتی بلیت‌های مهما ‌‬ ‫به گفته مدیر س��امانه فروش بلیت‪ ،‬ردیف‌های بلیت‌های فروخته‬ ‫ش��ده‪ ،‬مهمان و اهالی رسانه کاملا مش��خص است و هیچ مشکل و‬ ‫تداخلی به وجود نخواهد آمد‪.‬‬ ‫یو‌س��ومین جش��نواره‬ ‫عالقه‌مندان به خرید بلیت نمایش‌های س ‌‬ ‫بین‌المللی تئاتر فجر می‌توانند از طریق سامانه فروش ایران‌کنسرت‬ ‫ب��ه نش��انی اینترنت��ی ‪ www.iranconcert.com‬و ‪www.‬‬ ‫‪ ،iranconcert.ir‬اقدام کنند‪.‬‬
‫استان‌ها‬ ‫‪states@smtnews.ir‬‬ ‫شنبه ‪ 4‬بهمن ‪ 3 - 1393‬ربیع الثانی ‪ 24 -1436‬ژانویه ‪ -2015‬شماره ‪ -140‬پیاپی ‪1458‬‬ ‫ناشناختگی قانون معادن‪ ،‬عامل طوالنی شدن صدور مجوزها‬ ‫‪23‬‬ ‫توسعه معادن گلستان عامل تخریب محیط زیست نیست‬ ‫زین�ب عبدی ‪ -‬گروه اس�تان‌ها‪ :‬با وج��ود آنکه بنابر‬ ‫قان��ون حداکثر زم��ان ارائه مجوز برداش��ت از معادن دو‬ ‫ماه است‪ ،‬در اس��تان گلستان فعاالن معدنی برای کسب‬ ‫مج��وز باید بیش از ‪ 6‬ماه به انتظار بنش��ینند‪ .‬از س��وی‬ ‫دیگ��ر بعد از کس��ب مجوز و در آغاز اس��تخراج از معدن‬ ‫عالوه بر تعارض��ات محلی با مخالفت اداره منابع طبیعی‬ ‫یا محیط‌زیس��ت نیز مواجه می‌ش��وند‪ ،‬ب��ه طوری که به‬ ‫گفته مسئوالن‪ ،‬نداشتن ش��ناخت کافی از قانون معادن‬ ‫در ادارات مرب��وط به صدور مجوز برداش��ت از معدن نیز‬ ‫یکی از موارد طوالنی ش��دن زمان صدور پروانه برداشت‬ ‫اس��تان است‪ ،‬این درحالی است که به گفته کارشناسان‪،‬‬ ‫معادن بزرگ اروپا در قلب جنگل‌ها واقع شده و برداشت‬ ‫مواد معدنی‪ ،‬هیچ گونه خللی در محیط زیس��ت و منابع‬ ‫طبیعی ایجاد نمی‌کند‪.‬‬ ‫منص��ور خواجه‪ ،‬رییس س��ازمان‬ ‫نظ��ام مهندس��ی معدن اس��تان‬ ‫گلستان بر این اعتقاد است که در‬ ‫چند سال گذشته سازمان صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت اس��تان گلس��تان‬ ‫آنطور که باید از اختیارات خود برای حمایت از معدنکاران‬ ‫اس��تفاده نکرده اس��ت که ب��ا وجود اهمی��ت معدن در‬ ‫اش��تغالزایی و توس��عه صنایع معدنی انتظار می‌رود این‬ ‫سازمان حضور پررنگ‌تری نسبت به گذشته داشته باشد‪.‬‬ ‫ادامه می‌دهد‪ :‬دالیل مختلفی‬ ‫وی در گفت‌وگو با‬ ‫موجب طوالنی ش��دن دریافت پروانه بهره‌برداری معدنی‬ ‫در اس��تان می‌شود که نداشتن ش��ناخت کافی از قوانین‬ ‫معدن در یکی از ادارات مربوط مانند منابع طبیعی از آن‬ ‫جمله اس��ت بنابراین پاس��خ به بحث معدن را در اولویت‬ ‫کاری خ��ود قرار نداده و بررس��ی پرونده‌ه��ا را به تعویق‬ ‫می‌اندازد اما بحث معدن‪ ،‬مقوله‌ای اس��ت که باید از چند‬ ‫فیلتر قانونی رد شود‪.‬‬ ‫به گفته خواجه‪ ،‬این درحالی اس��ت ک��ه قانون معادن‬ ‫اعالم می‌کند مهلت قانونی برای صدور پروانه اکتشاف دو‬ ‫ماه اس��ت و چنانچه اداره‌ای در این مدت جوابیه الزم را‬ ‫به اداره یا س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت ندهد پاسخ‬ ‫ن��دادن به مثابه جواب مثبت اس��ت و س��ازمان صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت موظف به ارائه مجوز اس��ت‪ .‬اما در ادامه‬ ‫فعالیت بهره‌برداران با تعارضات مختلفی از س��وی ادارات‬ ‫مواجه می‌ش��وند که در کار آنها اختالل ایجاد کرده و در‬ ‫برخی موارد موجب خروج سرمایه‌گذار می‌شود‪.‬‬ ‫رییس س��ازمان نظام مهندس��ی معدن استان گلستان‬ ‫تصریح می‌کند‪ :‬با اقدامات انجام ش��ده توس��ط سازمان‬ ‫نظام مهندسی معدن استان گلستان و با همکاری ادارات‬ ‫مرتبط‪ ،‬نظارت بر استخراج معادن به صورت دقیق درحال‬ ‫روی خط خبر‬ ‫انجام اس��ت و گزارشات کامل تهیه و ارائه شده است که‬ ‫برداشت‌های بی‌رویه با این نظارت‌ها بسیار کاهش یافته‬ ‫و متخلف��ان هم به مراجع مربوط معرفی ش��دند‪ .‬درواقع‬ ‫عامل اصلی تخریب در محیط‌زیست استان چرای‌دام در‬ ‫جنگل‌ها‪ ،‬برداش��ت‌های غیرقانونی و برداشت‌های چوبی‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹رعایت استانداردها برای رفع تعارضات‬ ‫حسینقلی قوانلو‪ ،‬رییس سازمان‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تان‬ ‫گلس��تان در گفت‌وگ��و با‬ ‫تاکی��د می‌کند‪ :‬مع��ادن بزرگ و‬ ‫مع��روف اروپا در قل��ب جنگل‌ها‬ ‫قرار دارد و چگونه است که آنها در برداشت از معادن با‬ ‫تعارض��ات زیس��ت محیطی مواج��ه نیس��تند؟ اما اگر‬ ‫برداش��ت از معادن در استان گلستان یا استان دیگری‬ ‫در ش��مال کش��ور بخواهد انج��ام ش��ود در تعارض با‬ ‫محیط‌زیس��ت ق��رار دارد به‌طوری که زغال‌س��نگ در‬ ‫اسپانیا و لهس��تان از درون جنگل‌ها استخراج می‌شود‪.‬‬ ‫بنابراین نباید مانع توس��عه معادن در استان گلستان یا‬ ‫اس��تان‌های ش��مالی کش��ور به بهانه صیانت از محیط‬ ‫زیس��ت ش��د بلکه باید تقوی��ت نظارت‌ه��ا در رعایت‬ ‫استانداردهای برداش��ت از معادن کوشید و بنابر قانون‬ ‫همراه با توس��عه فعالیت‌های معدن��ی از منابع طبیعی‬ ‫حفظ و صیانت کرد‪ .‬قانون مش��خص کرده در اسپانیا و‬ ‫لهس��تان معادن زغال‌سنگ در قلب جنگل‌ها قرار دارد‬ ‫ام��ا در نظ��ارت و رعایت موارد اس��تاندارد می‌توان هر‬ ‫تعارضی را از بین برد‪.‬‬ ‫‹ ‹مجلس از معدنکاران حمایت می‌کند‬ ‫س��لیمان عباس��ی‪ ،‬نماینده گنبد‬ ‫می‌گوید‪ :‬توسعه‬ ‫کاووس به‬ ‫مع��ادن با توجه ب��ه اهمیت آن در‬ ‫تامین م��واد اولیه صنای��ع معدنی‬ ‫کش��ور‪ ،‬ممانعت از واردات و خروج‬ ‫ارز و همینطور توس��عه صادرات مد نظ��ر قرار دارد‪ ،‬ضمن‬ ‫آنکه اش��تغالزایی پایدار را در بخش معدن و توسعه صنایع‬ ‫در اس��تان گلس��تان به همراه می‌آورد که البته با توجه به‬ ‫نامگذاری س��ال جاری اتکا به تولید داخلی یکی از مباحث‬ ‫مهمی اس��ت که مورد تاکید رهبر معظ��م انقالب نیز قرار‬ ‫گرفته اس��ت‪ ،‬همچنین با توجه ب��ه تهدیدات بین‌المللی و‬ ‫کاه��ش قیمت نفت‪ ،‬بهره‌برداری از منابع غیرنفتی بیش از‬ ‫گذشته اهمیت می‌یابد بنابراین تمامی مسئوالن استانی در‬ ‫دستگاه‌های ذی‌ربط باید با تعامل سازنده سعی در حمایت‬ ‫از متقاضیان و س��رمایه‌گذاران برای ورود به بخش معدن و‬ ‫صنعت اس��تان داشته باش��ند‪ .‬وی با بیان اینکه هر قانونی‬ ‫قابل اصالح نیس��ت و امروز کش��ور نیاز به مساعدت دارد‪،‬‬ ‫ادامه می‌دهد‪ :‬چطور است که در کشورهای دیگر از معادن‬ ‫استفاده می‌کنند اما آسیبی به منابع طبیعی وارد نمی‌شود‬ ‫اما در استان معدنکاران برای استخراج منابع معدنی موجب‬ ‫تخریب محیط زیست می‌شوند؟ بنابراین به عنوان نماینده‬ ‫مجلس آمادگ��ی آن را داریم تا در ص��ورت مخالفت اداره‬ ‫منابع طبیعی استان گلستان و ارائه مستندات‪ ،‬اگر تعارضی‬ ‫در قانون است رفع شود‪ .‬عباسی تاکید می‌کند‪ :‬سرمایه‌های‬ ‫طبیعی مانند معدن‌ها می‌توانند موجب رشد تولید‪ ،‬ثروت‪،‬‬ ‫اش��تغالزایی و مواد اولیه در استان باشند چراکه وجود این‬ ‫مع��ادن فرص��ت اقتصادی مناس��بی را ترتی��ب می‌دهد و‬ ‫مسئوالن استانی باید به جای مانع‌تراشی‪ ،‬با هماهنگی‌های‬ ‫الزم در تالش برای حمایت از سرمایه‌گذاران ورود‌کننده به‬ ‫بخش‌های گردشگری‪ ،‬کشاورزی و معدن باشند چراکه در‬ ‫س��رمایه‌گذاری و تولید ثروت ملی بس��یار بااهمیت است‪.‬‬ ‫بنابرای��ن دلیلی برای تاخیر و ی��ا ابهامات قانونی در بخش‬ ‫صنعت و معدن استان جایز نیست و باید مسئوالن شرایط‬ ‫را برای سرمایه‌گذاران فراهم کنند‪.‬‬ ‫حسین طلوعیان معاون صنایع و‬ ‫معادن س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت اس��تان گلستان به‬ ‫می‌گوی��د‪ :‬افزون‌ب��ر ‪ 70‬درص��د‬ ‫استان را پوش��ش‌های جنگلی و‬ ‫زمین‌های مرتعی تشکیل داده است و در صدور پروانه‌ها‬ ‫و مجوز فعالیت‌ه��ای معدنی با محدودیت مواجه‌ایم که‬ ‫این امر در س��ایر اس��تان‌های شمالی کش��ور نیز دیده‬ ‫می‌شود البته سعی داریم موارد اختالفات و تفاوت‌ها را‬ ‫که برخی به دلیل بخش��نامه‌های سازمان محیط‌زیست‬ ‫ی در اختیار‬ ‫است بررسی کنیم‪ .‬به عنوان مثال زمین‌های ‌‬ ‫مناب��ع طبیعی ب��وده که قب��ل از اجرای قان��ون جدید‬ ‫س��ازمان حفاظ��ت از جنگل‌ه��ا اق��دام به تعه��دات از‬ ‫متقاضی��ان می‌کرد و در برخی م��وارد معدنکاران را در‬ ‫اج��رای توافقات با مش��کل مواجه می‌ک��رد‪ .‬اما در‌حال‬ ‫حاضر با توجه به «ماده ‪ 21‬قانون اصالح قانون معادن»‬ ‫استعالم‌های الزم برای صدور پروانه اکتشاف فقط یک‌بار‬ ‫انجام می‌ش��ود اما بازهم روند صدور پروانه در استان با‬ ‫توجه به جغرافیا و دفاع از بخش دامداری توسط سازمان‬ ‫محیط‌زیس��ت‪ ،‬مدت‌ها طول می‌کش��د و فعالیت‌ها در‬ ‫بخش معدن اس��تان به س��ختی ادام��ه دارد‪ .‬وی ادامه‬ ‫می‌دهد‪ :‬با وجود ‪ 44‬واحد معدنی که در اس��تان داریم‬ ‫‪ 38‬معدن در زمینه‌های زغال‌س��نگ بوکس��یت سنگ‬ ‫الشه ید فعال‌اند و همچنین ذخایر قطعی این معادن در‬ ‫حدود ‪ 102‬میلیون تن است‪ ،‬البته ‪ 14‬مورد گواهینامه‬ ‫کش��ف معدن در اس��تان به‌زودی پروان��ه بهره‌برداری‬ ‫می‌گیرد‪ .‬س��هم اش��تغال در معادن اس��تان ب��ا وجود‬ ‫نو‌ماس��ه حدود هزار و ‪ 800‬نفر‬ ‫مجوزهای برداش��ت ش ‌‬ ‫است اما بیشترین حجم اشتغال استان در بخش صنعت‬ ‫اس��ت‪ .‬طلوعیان می‌افزاید‪ :‬در‌حال حاضر اگر مشکالتی‬ ‫در افزایش فعالیت‌های معدنی وجود دارد مربوط به قبل‬ ‫از اصالح قانون است که باید با تعامل مسئوالن رفع شود‬ ‫در قانون هم پیش‌بینی ش��ده که پنجره واحدی شکل‬ ‫بگی��رد و اگ��ر مش��کلی ب��ود در کمیته ح��ل اختالف‬ ‫اس��تانداری بررسی شود و تصمیم نهایی گرفته شود که‬ ‫به‌‌زودی اجرایی می‌شود‪.‬‬ ‫ظرفیت یک میلیونی تولید آب معدنی در فارس‬ ‫‪ :‬رییس س��ازمان صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت اس��تان فارس ظرفیت‬ ‫واحده��ای تولی��د آب معدن��ی این اس��تان را یک میلی��ون و ‪ 720‬هزار‬ ‫مترمکعب در سال اعالم کرد‪.‬‬ ‫به گزارش پایگاه اطالع‌رس��انی س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان‬ ‫ف��ارس‪ ،‬عل��ی همتی گفت‪ :‬در ف��ارس‪ 22‬واحد تولیدکنن��ده آب معدنی‬ ‫فعالیت دارند ضمن اینکه میزان سرمایه‌گذاری این واحدها یک هزار و ‪60‬‬ ‫میلیارد ریال و اشتغالزایی آن ‪ 800‬نفر است‪.‬‬ ‫وی تعداد جواز تاس��یس‌های صادرشده آب معدنی موجود را ‪ 31‬واحد‬ ‫عن��وان کرد و افزود‪ :‬می��زان تولید این طرح‌ها با پیش��رفت‌های فیزیکی‬ ‫مختلف با میزان سرمایه‌گذاری ‪ 1364‬میلیارد ریال و ظرفیت یک میلیون‬ ‫و‪ 720‬هزار مترمکعب درسال با اشتغالزایی ‪ 837‬نفر خواهد بود‪.‬‬ ‫رییس س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تان فارس با اش��اره به امر‬ ‫مهم توسعه صادرات آب‌های معدنی گفت‪ :‬اولویت و استراتژی سازمان در‬ ‫زمینه برنامه‌ریزی توس��عه صنعت آب‌های معدنی استان به‌منظور فراهم‬ ‫کردن فرصت‌ها و بررسی چالش‌های فضای کسب و کار ایده‌آل در تولید و‬ ‫صادرات آب‌های معدنی با لحاظ کردن مسائل زیست محیطی‪ ،‬بهداشتی‬ ‫لو‌نقل مناس��ب در واحدهای بس��ته‌بندی آب‬ ‫و درمانی و نگهداری و حم ‌‬ ‫معدنی است‪.‬‬ ‫همتی با اشاره به اینکه ضرورت دارد صادرات آب را به عنوان بزرگترین‬ ‫و پرحجم‌ترین نوع کاالهای صادراتی درنظر داشته باشیم افزود‪ :‬فارس در‬ ‫برخ��ی مناطق دارای باارزش‌ترین و غنی‌ترین منابع آبی اس��ت و بهترین‬ ‫ذخای��ر آب معدن��ی را در اختی��ار دارد‪ ،‬لذا می‌طلبد با بس��ته‌بندی‌های‬ ‫مناس��ب‌تر و به‌روزتر از این ظرفیت‪ ،‬بیشترین استفاده اقتصادی در تولید‬ ‫باکیفیت و صادرات به بازارهای هدف در حوزه خلیج فارس انجام ش��ود‪.‬‬ ‫ایجاد صنایع پتروشیمی در شمال بوشهر‬ ‫مهر‪ :‬استاندار بوشهر گفت‪ :‬صنایع پتروشیمی در شهرهای شمالی استان بوشهر ایجاد می‌شود‪ .‬مصطفی‬ ‫ساالری در نشس��ت کارگروه منطقه ‪ 2‬تعیین ش��اخص‌های درجه‌بندی فرمانداری‌ها و بخشداری‌های‬ ‫کش��ور اظهار کرد‪ :‬اس��تان بوش��هر در بخش‌های مختلف دارای ظرفیت‌های گوناگونی است که توسعه‬ ‫زیرس��اخت‌های استان بوشهر با ش��تاب باالیی درحال انجام است‪ .‬وی برخورداری از سواحل طوالنی را‬ ‫به عنوان یکی از ظرفیت‌های مهم اس��تان بوش��هر مطرح کرد و ادامه داد‪ :‬اس��تان بوشهر بیش از ‪900‬‬ ‫کیلومتر مرز دریایی دارد که دارای ارزش بس��یار مهمی برای توس��عه حمل‌ونقل دریایی‪ ،‬گردش��گری‬ ‫دریایی و تجارت دریایی اس��ت‪ .‬استاندار بوش��هر اضافه کرد‪ :‬استان بوشهر دارای ظرفیت‌های باالیی در‬ ‫بخش نفت‌وگاز و پتروشیمی نیز هست که بیش از ‪ 60‬درصد گاز کشور در استان بوشهر تولید می‌شود‪.‬‬ ‫وی همچنین از روند توسعه شتابان اجرای فازها و پاالیشگاه‌های مختلف در سطح پارس‌جنوبی خبرداد‬ ‫و اذعان کرد‪ :‬با تالش دولت و وزارت نفت شاهد تسریع در اجرای فازهای مختلف پارس‌جنوبی هستیم‬ ‫که یکی پس از دیگری در مدار تولید قرار می‌گیرند‪.‬‬ ‫این دیدگاه از هدررفت بیشتر منابع آبی جلوگیری به‌عمل می‌آورد‪.‬‬ ‫وی اظهار کرد‪ :‬همچنین ظرفیت مناس��ب آب‌های معدنی استان فارس‬ ‫و نزدیک��ی به بازارهای ح��وزه خلیج فارس به عنوان یک��ی از بزرگترین‬ ‫بازارهای مصرف آب معدنی ازجمله فرصت‌هایی اس��ت که باید روی آن‬ ‫سرمایه‌گذاری شود‪.‬‬ ‫همتی س��رانه مصرف آب بسته‌بندی در کشور را ‪15‬تا ‪20‬لیتر ذکر کرد‬ ‫و افزود‪ :‬این در حالی است که سرانه مصرف این آب در ترکیه ‪ 130‬لیتر‬ ‫و در کشورهای خاورمیانه بین ‪100‬تا‪ 120‬لیتر است‪.‬‬ ‫وی به محدودیت منابع آب کش��ور و لزوم مدیریت آن اش��اره و تصریح‬ ‫کرد‪ :‬برداش��ت‌های بی‌رویه از منابع آب زیرزمینی احتمال بروز آلودگی را‬ ‫در این منابع افزایش داده بنابراین بهتر است به‌عنوان یک راهکار‪ ،‬فرهنگ‬ ‫اس��تفاده از آب‌های آش��امیدنی و معدنی به جای صرف هزینه‌های کالن‬ ‫برای تصفیه آب ش��هری و فرهنگ استفاده از آب بسته‌بندی را در استان‬ ‫و کشور نهادینه کنیم‪.‬‬ ‫همت��ی در پایان تصریح کرد‪ :‬تولید‌کنن��دگان و صادرکنندگان آب‌های‬ ‫معدنی و آش��امیدنی استان باید به سمت اس��تفاده از فناوری‌های جدید‬ ‫تولید و بسته‌بندی‌های مناسب آب‌های معدنی حرکت کنند‪.‬‬ ‫تخصیص ‪ 100‬میلیارد ریال به فرش دستباف گیالن‬ ‫‪ :‬رییس س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان گیالن از تفاهم همکاری این سازمان با صندوق‬ ‫مه��ر امام رضا (ع) و کمیته امداد امام خمینی (ره) برای پرداخت تس��هیالت تولید فرش دس��تباف به‬ ‫ارزش ‪ 160‬میلیارد ریال خبر داد‪.‬‬ ‫علی منتظری افزود‪ :‬با توجه به تفاهمنامه مش��ترک س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تان گیالن‬ ‫و کمیته امداد امام خمینی (ره)‪ ،‬مبلغ ‪ 100‬میلیارد ریال برای ایجاد اشتغال خانگی اختصاص یافت‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬تاکنون هزار و ‪ 725‬نفر از قالیبافان گیالنی برای دریافت تسهیالت ‪ 50‬میلیون ریالی‬ ‫به این اداره کل معرفی شده‌اند‪ .‬وی مجموع ارزش ریالی این تعداد تسهیالت را در مجموع‪ 80‬میلیارد‬ ‫و ‪ 625‬میلیون ریال عنوان کرد و گفت‪ :‬در مورد مابقی اعتبارات نیز در حال بررس��ی و تش��کیل پرونده‬ ‫برای معرفی به نهاد مذکور هس��تیم‪ .‬منتظری همچنین از انعقاد تفاهمنامه همکاری س��ازمان صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت با صندوق مهر امام‌رضا(ع) خبر داد و افزود‪ :‬ارائه تس��هیالت فرش دستباف‪ ،‬مختص به‬ ‫دارندگان مجوز پشتیبان مشاغل خانگی از این طریق قابل انجام است‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫غفلت از ظرفیت‌های‬ ‫معدنی گلستان‬ ‫رمضان بهرامی‬ ‫رییس خانه‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت گلستان‬ ‫اس��تان گلس��تان از لح��اظ معادن زغال‌س��نگ‪،‬‬ ‫بوکسیت‪ ،‬ید‪ ،‬سنگ نسوز‪ ،‬کربنات کلسیم‪ ،‬شن‌وماسه‬ ‫بسیار غنی است همچنین دارای بزرگترین معدن ید‬ ‫کش��ور است که در ناحیه شمال استان قرار گرفته و‬ ‫میزان تولیدات آن در حدی است که با وجود تامین‬ ‫مواد اولیه کارخانه‌های داخلی استان چندین کارخانه‬ ‫فرآوری ید دیگ��ر را تغذیه کند‪ ،‬اما اکنون فقط یک‬ ‫کارخانه فرآوری ید در اس��تان مش��غول به کار است‬ ‫بنابرای��ن م��ازاد تولید آن به کش��ورهای دیگر صادر‬ ‫می‌شود‪ .‬ضمن آنکه متاس��فانه اکتشاف‪ ،‬استخراج و‬ ‫بهره‌برداری از معادن اس��تان گلس��تان با ضعف‌های‬ ‫دیگری نیز مواجه است به‌طوری که بزرگترین معادن‬ ‫زغال‌س��نگ در جنوب شرقی اس��تان قرار دارد که با‬ ‫فناوری‌های ابتدایی بهره‌برداری می‌شود‪.‬‬ ‫همچنین ب��ا وجود قرار گرفت��ن بزرگترین معادن‬ ‫کربنات کلسیم (صدف کوهی) در بخش‌های جنوب‬ ‫شرقی استان‪ ،‬استخراج از آنها درحال حاضر به صورت‬ ‫س��نتی و با فناوری پایین برداشت و فرآوری می‌شود‬ ‫که باید نس��بت به اص�لاح فناوری آنها اقدام ش��ود‪.‬‬ ‫ضمن آنکه با وجود منابع غنی شن‌وماس��ه در معادن‬ ‫دامنه‌های ناحیه کوهستانی جنوب استان‪ ،‬متاسفانه‬ ‫نو‌ماسه در تضاد با آمایش‬ ‫هنوز برداشت بی‌رویه از ش ‌‬ ‫س��رزمین اس��ت که با آلودگی و از بین رفتن بس��تر‬ ‫رودخانه‌ه��ا در تعارض با مولفه‌های زیس��ت‌محیطی‬ ‫اس��ت که باید با اعمال سیس��تم نظارتی‪ ،‬برداش��ت‬ ‫شن‌وماسه از بستر رودخانه‌ها ممنوع شود‪.‬‬ ‫از ضعف‌های دیگر بخش معدن اس��تان گلس��تان‪،‬‬ ‫نبود سرمایه‌گذاری در شناس��ایی و اکتشاف معادن‬ ‫جدی��د و توجه نداش��تن ب��ه جذب س��رمایه‌گذاران‬ ‫معدنی اس��ت که امیدواریم در دول��ت تدبیر و امید‬ ‫سازمان ایمیدرو با شناسایی و اکتشاف معادن جدید‬ ‫در اس��تان‪ ،‬ضعف‌های معدنی س��ال‌های گذشته را‬ ‫جبران کند‪.‬‬ ‫عالوه‌ب��ر مع��ادن مذک��ور‪ ،‬ناحی��ه کوهس��تانی و‬ ‫جنگلی اس��تان دارای معادن بوکس��یت‪ ،‬سنگ‌آهن‬ ‫و سنگ‌نس��وز ب��وده ک��ه به دلی��ل واقع ش��دن در‬ ‫محدوده جنگلی‪ ،‬اس��تخراج و بهره‌ب��رداری از آنها با‬ ‫محدودیت‌های منابع طبیعی مواجه ش��ده است‪ ،‬در‬ ‫صورتی که در سایر کشورها‪ ،‬معادن مستقر در نواحی‬ ‫جنگلی مورد بهره‌ب��رداری قرار می‌گیرند بدون آنکه‬ ‫آسیبی به محیط‌زیست و منابع طبیعی وارد شود‪.‬‬ ‫اخبار استان‌ها‬ ‫‌کلنگ‌زنی آزادراه‬ ‫همدان ـ سنقر ـ کرمانشاه‬ ‫ف�ارس‪ :‬اس��تاندار کرمانش��اه از کلنگ‌زن��ی آزادراه‬ ‫«همدان ـ س��نقر ـ کرمانش��اه» در روزه��ای آینده‬ ‫خب��ر داد‪ .‬ابراهیم رضایی‌باب��ادی اظهار کرد‪ :‬تجارت‬ ‫محور اصلی توسعه منطقه اورامانات است‪ .‬وی وجود‬ ‫بازارچه مرزی شوش��می را ظرفیت مناسب و فرصت‬ ‫خوب��ی برای ایجاد اش��تغال در منطق��ه اورامانات و‬ ‫رونق به اقتصاد و معیشت مردم عنوان کرد‪ .‬استاندار‬ ‫کرمانشاه ظرفیت‌های شهرستان پاوه از لحاظ وجود‬ ‫بازارچه مرزی را یادآور شد و گفت‪ :‬بازارچه شوشمی‬ ‫ظرفی��ت بزرگ��ی ب��رای ایج��اد اش��تغال در منطقه‬ ‫اورامانات محس��وب می‌شود‪ .‬رضایی‌بابادی بیان کرد‪:‬‬ ‫وجود مناطق ویژه گردشگری و بازارچه‌های مرزی با‬ ‫مشارکت مردم‪ ،‬ظرفیت مناسبی را برای مرزنشینان‬ ‫این منطقه ایجاد کرده است‪ .‬وی از کلنگ‌زنی آزادراه‬ ‫همدان ـ سنقر ـ کرمانشاه در روزهای آینده خبر داد‬ ‫و تصریح کرد‪ :‬احداث آزادراه قزانچی به اورامانات نیز‬ ‫در دست پیگیری است‪.‬‬ ‫‌رونق فرش خدابنده‬ ‫توجه بیشتری می‌طلبد‬ ‫‪ :‬رییس اتحادیه فرش‌بافان شهرستان خدابنده‬ ‫ب��ا بیان اینکه رون��ق فرش دس��تباف خدابنده‪ ،‬توجه‬ ‫بیش��تر مس��ئوالن را می‌طلبد‪ ،‬گفت‪ :‬فرش دستباف‬ ‫خدابن��ده ب��ا دارا بودن س��ابقه طوالن��ی و طرح‌های‬ ‫اختصاص��ی برگرفت��ه از آداب و رس��وم که��ن ای��ن‬ ‫شهرستان‪ ،‬به‌دالیلی با مشکل رکود مواجه شده است‪.‬‬ ‫مهدی محمدلو افزود‪ :‬شهرستان خدابنده‪ ،‬با دارا بودن‬ ‫نزدیک به ‪7‬هزار بافنده فرش و س��ابقه طوالنی که در‬ ‫بافت نقشه‪‎‬های س��نتی و بومی منطقه دارد‪ ،‬می‪‎‬تواند‬ ‫نقش خوبی در تولید این محصول در س��طح استان و‬ ‫اشتغالزایی داشته باشد‪ .‬وی افزود‪ :‬همچنین خدابنده‬ ‫ل به دامداری می‪‎‬تواند‬ ‫با توجه به بافت سنتی و اشتغا ‪‎‬‬ ‫در تولید خامه موردنیاز فرش مستقل بوده و نیاز تولید‬ ‫خ��ود را برآورده کند‪ ،‬در حالی ک��ه خامه موردنیاز از‬ ‫سایر استان‪‎‬ها به خدابنده وارد می‌شود‪.‬‬
‫یادداشت‬ ‫برنامه خراسان شمالی‬ ‫برای ذخایر معدنی‬ ‫یحیی نیکدل‬ ‫رییسسازمانصنعت‪،‬معدنوتجارت‬ ‫خراسانشمالی‬ ‫کش��اورزی‪ ،‬گردش��گری‪ ،‬صنع��ت و مع��دن‪،‬‬ ‫محورهای توس��عه استان خراسان ش��مالی است‪،‬‬ ‫اگرچه معدن‪ ،‬از ظرفیت‌های بالقوه اس��تان اس��ت‬ ‫ام��ا هنوز مطالعات معدنی مناس��بی ب��رای بالفعل‬ ‫ش��دن این ظرفیت عظیم انجام نشده است‪ ،‬این در‬ ‫حالی اس��ت که این بخش‪ ،‬دو مصوبه س��فر رهبر‬ ‫معظ��م انقالب را هم دارد؛ براس��اس این مصوبه‌ها‬ ‫‪4/5‬میلیارد تومان باید توسط سازمان زمین‌شناسی‬ ‫در زمینه مطالعات اکتشافی هزینه شود‪11 ،‬میلیارد‬ ‫تومان نیز برای زیرساخت‌های معدنی مصوب شده‬ ‫که امیدواریم محقق شود زیرا حوزه معدنی‪ ،‬بسیار‬ ‫هزینه‌بر اس��ت و اگر این زیرساخت‌ها فراهم نشود‪،‬‬ ‫س��رمایه‌گذاری در این حوزه برای بخش خصوصی‬ ‫توجیه اقتصادی نخواهد داشت‪ .‬در همین زمینه‪ ،‬در‬ ‫هفته‌های گذشته و براساس بازدیدهای انجام شده‬ ‫از س��وی بخش زیرساخت‌های معدنی‪ ،‬بازدیدهایی‬ ‫از پروژه‌های پیشنهادی ما انجام و چند پروژه برای‬ ‫مزایده انتخاب شده اس��ت و برگزاری مزایده سایر‬ ‫پروژه‌ها نیز در دستور کار است که با این مزایده‌ها‪،‬‬ ‫امیدواریم ش��اهد تحولی در عرصه معدنی اس��تان‬ ‫باشیم‪.‬‬ ‫در زمین��ه صنعت نی��ز ظرفیت‌های مناس��بی‬ ‫در اس��تان خراسان ش��مالی وجود دارد‪ ،‬به‌عنوان‬ ‫مثال در ایجاد صنایع پایین‌دس��تی پتروش��یمی‪،‬‬ ‫کارهای خوبی می‌توان انجام داد‪ ،‬فوالد اس��فراین‬ ‫از بزرگتری��ن واحده��ای فوالدی ش��مال ش��رق‬ ‫کش��ور اس��ت که تالش‌های زیادی ب��رای ایجاد‬ ‫واحده��ای صنعتی پایین‌دس��ت آن‪ ‌،‬ب��ه ویژه در‬ ‫زمینه قطعه‌سازی انجام شده است‪ .‬از سوی دیگر‪،‬‬ ‫آلومینای جاجرم در اس��تان خراس��ان ش��مالی‪،‬‬ ‫منحصربه‌فردتری��ن تولیدکننده پ��ودر آلومینا در‬ ‫کش��ور و خاورمیانه اس��ت؛ متاس��فانه این واحد‬ ‫صنعت��ی چند مصرف‌کننده ویژه دارد که در حال‬ ‫حاضر‪240 ،‬میلیارد‪ ،‬یعنی بیش��ترین بدهی را به‬ ‫این واحد دارند‪ ،‬انتظار داریم در اس��رع وقت این‬ ‫بدهی تس��ویه ش��ود زیرا این واحد‪ ،‬تولید شمش‬ ‫آلومینی��وم را در دس��تور کار دارد ک��ه تاکن��ون‬ ‫‪70‬درصد پیش��رفت فیزیکی داشته‪ ،‬ماشین‌آالت‬ ‫آن در بندرعباس در حال ترخیص اس��ت‪ ،‬حدود‬ ‫‪150‬میلی��ارد تومان تس��هیالت ریال��ی و حدود‬ ‫‪40‬میلیون دالر تس��هیالت ارزی الزم دارد که اگر‬ ‫بدهی‌ها پرداخت شود‪ ،‬این پروژه می‌تواند با منابع‬ ‫داخلی خود به بهره‌برداری برسد‪.‬‬ ‫در همین زمینه جلساتی نیز با مهندس محمدرضا‬ ‫نعمت‌زاده‪ ،‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت داشته‌ایم و‬ ‫ایش��ان دستورات ویژه‌ای صادر کرده اما هنوز آنچه‬ ‫مورد نظر ماس��ت‪ ،‬محقق نش��ده اس��ت‪ .‬اگر واحد‬ ‫شمش آلومینیوم به‌عنوان یک پروژه منحصربه‌فرد‬ ‫در خاورمیانه راه‌اندازی ش��ود‪ ،‬از معدن تا محصول‬ ‫نهایی یعنی شمش‪ ،‬همه در یک مجموعه در استان‬ ‫ش��کل می‌گیرد ک��ه می‌تواند ایجادکنن��ده صنایع‬ ‫پایین‌دس��ت بسیاری باشد که اشتغالزایی خوبی در‬ ‫منطقه ایجاد خواهد کرد‪.‬‬ ‫تک خبر‬ ‫‪ ۵۰‬واحد صنفی متخلف‬ ‫در گچساران پلمب شد‬ ‫تس�نیم‪ :‬ریی��س اداره صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫گچس��اران گفت‪ ۵۰ :‬واح��د صنفی متخلف در این‬ ‫شهرس��تان در یک ماه گذش��ته پلمب ش��د‪ .‬رضا‬ ‫شریفی در جلسه ش��ورای سالمت و امنیت غذایی‬ ‫گچس��اران با اش��اره به اینکه اداره صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت گچس��اران برفعالی��ت واحدهای صنفی در‬ ‫شهرستان به ش��کل مستمر نظارت می‌کند‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫این اداره شناس��ایی واحدهای صنفی بدون پروانه‬ ‫فعالیت را در دستور‌کار خود قرار داده است‪.‬‬ ‫رییس اداره صنعت‪ ،‬معدن و تجارت گچساران با‬ ‫بی��ان اینکه در یک ماه گذش��ته ‪ 300‬واحد صنفی‬ ‫بدون پروانه فعالیت در این شهرس��تان شناس��ایی‬ ‫ش��ده اس��ت‪ ،‬تصریح ک��رد‪ :‬تاکنون از ای��ن تعداد‪،‬‬ ‫‪ 60‬واحد صنفی س��اماندهی شده است‪ .‬شریفی با‬ ‫بیان اینکه ‪ 72‬واحد صنفی نیز در‌حال س��اماندهی‬ ‫اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬مابقی واحدهای صنفی بدون پروانه‬ ‫فعالیت در شهرس��تان به‌زودی ساماندهی می‌شود‪.‬‬ ‫وی از پلمب ‪ 50‬واحد صنفی متخلف در شهرستان‬ ‫گچساران در یک‌ماه گذشته خبر داد‪.‬‬ ‫‪24‬‬ ‫شنبه ‪ 4‬بهمن ‪ 3 - 1393‬ربیع الثانی ‪ 24 -1436‬ژانویه ‪ -2015‬شماره ‪ -140‬پیاپی ‪1458‬‬ ‫استان‌ها‬ ‫‪states@smtnews.ir‬‬ ‫در گفت‌وگو با تولیدکنندگان خراسان شمالی مشکالت آنان را بررسی می‌کند‬ ‫چالش‌های صنعت کم‌د ‌رآمد و پرهزینه بتن‬ ‫اکرم امینی ـ گروه اس�تان‌ها‪ :‬بی��کاری حدود ‪ 3‬هزار‬ ‫نفر را در بجن��ورد تهدید می‌کند؛ ‪ 3‬هزار نفری که اکنون‬ ‫در حوزه برداشت ش��ن و ماسه و تولید بتن فعالیت دارند‬ ‫و مش��کالت بسیاری را از س��ر می‌گذرانند؛ مشکالتی که‬ ‫به گفته ی��ک تولیدکننده بتن در این اس��تان‪ ،‬واحدهای‬ ‫بس��یاری را در ای��ن ح��وزه به ورشکس��تگی کش��انده و‬ ‫واحدهای زیادی را نیز با خطر تعطیلی مواجه کرده است‪.‬‬ ‫عبداهلل خدابنده‪ ،‬مدیرعامل شرکت‬ ‫سبک‌سازان شرق که تولیدکننده و‬ ‫صادرکننده بتن سبک در خراسان‬ ‫‪،‬‬ ‫شمالی است در گفت‌وگو با‬ ‫لو‌نق��ل را‬ ‫هزینه‌ه��ای ب��االی حم ‌‬ ‫مانع��ی برای صادرات و مش��کلی در راه تقویت تولید بتن‬ ‫سبک استان می‌داند و می‌افزاید‪ :‬حمل و نقل‪ ،‬بزرگ‌ترین‬ ‫مانعی است که نگذاش��ته محصول ما رقابتی شود‪ ،‬استان‬ ‫خراس��ان ش��مالی در حوزه کامیون‌های ترانزیتی کمبود‬ ‫دارد که این موضوع‪ ،‬بیشتر تولیدکنندگان و صادرکنندگان‬ ‫را با چالش مواجه کرده است‪.‬‬ ‫خدابنده که تنها واحد بتن س��بک خراس��ان شمالی را‬ ‫اداره می‌کن��د‪ ،‬می‌گوی��د‪ :‬قیمت‌های حم��ل و نقل ما در‬ ‫مقایس��ه با سایر کش��ورها ثبات ندارد و نسبت به ‪ 2‬سال‬ ‫گذشته ‪ 2‬برابر شده؛ از س��وی دیگر‪ ،‬مشکل ناوگان ریلی‬ ‫داری��م در صورتی که ب��ه صرفه بودن ص��ادرات‪ ،‬در گرو‬ ‫داشتن ناوگان و زیرساخت‌های ریلی مطلوب است‪.‬‬ ‫این تولیدکننده بتن س��بک‪ ،‬مش��کل تهیه تجهیزات را‬ ‫نیز از دیگر مش��کالت تولید و صادرات بتن استان می‌داند‬ ‫و اضافه می‌کند‪ :‬وقتی برای وارد کردن یک بیل مکانیکی‬ ‫ک��ه ‪ 500‬ت��ا ‪ 600‬میلیون تومان قیم��ت دارد‪ ،‬باید ‪100‬‬ ‫درص��د عوارض گمرکی پرداخت ک��رد‪ ،‬قیمت آن برای ما‬ ‫‪ 2‬برابر می‌ش��ود‪ ،‬از س��وی دیگر تنها در یک مورد‪ ،‬قیمت‬ ‫ماش��ین صنعتی م��ورد نیاز ما‪ ،‬نیم میلیارد تومان اس��ت؛‬ ‫این مس��ئله‌ها باعث ش��ده تولید و صادرات ما به مش��کل‬ ‫برخورد کن��د‪ .‬محصول این واحد تولی��دی که تنها واحد‬ ‫بتن سبک خراسان‌شمالی است‪ ،‬به کشورهای افغانستان‪،‬‬ ‫ترکمنس��تان و عراق صادر می‌شود؛ خدابنده معتقد است‬ ‫اگرچه مش��کالت حم��ل و نقل جاده‌ای بای��د با همکاری‬ ‫وزارت راه و شهرس��ازی ح��ل ش��ود ام��ا وزارت صنعت و‬ ‫معدن نی��ز می‌تواند در زمینه ورود و خرید ماش��ین‌آالت‬ ‫ارزان‌قیم��ت‪ ،‬حمایت‌هایی از این بخش داش��ته باش��د و‬ ‫تمهیدی بیندیشد که قیمت تمام شده مواد اولیه‪ ،‬ارزان‌تر‬ ‫شود‪ .‬به گفته خدابنده‪ ،‬هم تولید و هم صادرات بتن سبک‬ ‫خراس��ان رضوی اکنون به مانع برخورد کرده؛ قیمت تمام‬ ‫ش��ده محصول نسبت به کشورهای دیگر بیشتر است و به‬ ‫طور غیرمستقیم باعث افزایش قیمت محصول می‌شود‪.‬‬ ‫اگرچه بتن س��بک جایگاه مهمی در س��اختمان سازی‬ ‫نوی��ن دارد ام��ا در ح��ال حاض��ر‪ ،‬آن طور ک��ه خدابنده‬ ‫می‌گوید‪ ،‬تنها ‪ 5‬یا ‪ 6‬کارخانه بتن س��بک در کل کش��ور‬ ‫وجود دارد‪ .‬به گفته وی‪ ،‬بتن س��بک جایگزین دیوارهای‬ ‫س��نتی می‌شود و یکی از مزیت‌های آن‪ ،‬سبک بودن است‬ ‫که اس��کلت ساختمان را سبک می‌کند‪ ،‬همچنین دیوارها‬ ‫را تا ‪ 15‬برابر دیوارهای فعلی‪ ،‬عایق (هم در مقابل حرارت‬ ‫و هم در برابر صدا) می‌کند‪.‬‬ ‫خدابنده معتقد است پایین بودن قیمت انرژی در کشور‪،‬‬ ‫موجب شده مردم به دنبال استفاده از این محصول نباشند‬ ‫و ت��ا زمانی که وضعیت انرژی به این ش��کل باش��د‪ ،‬بتن‬ ‫سبک در کشور مشتری ندارد‪ .‬از سوی دیگر آنطور که این‬ ‫تولیدکننده می‌گوید‪ ،‬با وجود قوانین الزام‌آور در اس��تفاده‬ ‫از بتن س��بک در س��اختمان ها‪ ،‬هنوز این قوانین اجرایی‬ ‫نش��ده اس��ت‪ .‬او می‌افزاید‪ :‬م��واد ‪ 18‬و ‪ 19‬مقررات ملی‬ ‫س��اختمان مبنی بر لزوم عایق بودن دیوارهای ساختمان‪،‬‬ ‫اس��تفاده از بتن س��بک را الزام‌آور می‌کند اما این قوانین‬ ‫در کش��ور ما رعایت نمی‌شود‪ ،‬تنها نظام مهندسی مشهد‬ ‫این قوانین را اجباری کرده که این موضوع‪ ،‬کمک بس��یار‬ ‫زیادی به استفاده مردم از بتن سبک کرده و مصرف انرژی‬ ‫کاهش داشته است‪ .‬این تولیدکننده می‌گوید که به خاطر‬ ‫نبود حمایت و کاربردی نش��دن بتن سبک در کشور‪ ،‬تنها‬ ‫حدود ‪ 5‬درصد محصول این واحد در اس��تان مصرف شده‬ ‫و بقیه به مش��هد و کشورهای خارجی‪ ،‬به ویژه کشورهای‬ ‫عربی صادر می‌ش��ود‪ .‬او معتقد است با نگاه حمایتی‪ ،‬باید‬ ‫مشکالت س��رمایه‌گذاران استانی و کشوری حل شود زیرا‬ ‫در شرایط فعلی‪ ،‬سرمایه‌گذاری اصال بازدهی ندارد‪.‬‬ ‫‹ ‹بتن دیگر مزیت تولید ندارد‬ ‫حیدر نوده��ی‪ ،‬تولیدکننده و عضو‬ ‫انجمن صنفی ش��ن و ماسه و بتن‬ ‫‪ ،‬از‬ ‫آم��اده در گفت‌وگ��و ب��ا‬ ‫مش��کالت فراوانی می‌گوید که در‬ ‫تولید بتن آماده و ش��ن و ماسه در‬ ‫اس��تان وجود دارد؛ مشکالتی که واحدهای تولیدی بتن با‬ ‫اداره‌های مختلف مثل محیط زیس��ت‪ ،‬راه و شهرس��ازی‪،‬‬ ‫اداره آب و فاضالب و‪ ...‬دارند‪.‬‬ ‫نوده��ی می‌گوید‪ :‬تخصیص آب به بخش تولید ش��ن و‬ ‫ماس��ه و بتن استان بس��یار کم اس��ت و جوابگوی نیاز ما‬ ‫نیست و باعث می‌ش��ود تولید خوبی نداشته باشیم؛ برای‬ ‫واحد ش��ن و ماس��ه و بتن‪ ،‬حدود دو دهم تا نیم لیتر در‬ ‫ثانیه به ما اختصاص داده‌اند در حالی که برای شن شویی‬ ‫بتن‪ ،‬دس��ت‌کم ‪ 4‬لیتر در ثانیه نیاز داریم‪ .‬از س��وی دیگر‬ ‫مش��کالت س��وخت‪ ،‬هزینه‌های تولید را باال برده‪ ،‬گرفتن‬ ‫س��وخت برای ماشین‌آالت بس��یار سخت است و ما بخش‬ ‫زیادی از سوخت خود را به شکل آزاد تهیه می‌کنیم‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت کوهس��ار بتن خراس��ان رضوی‪ ،‬از‬ ‫س��رمایه در گردش بسیار پایین واحدها سخن می‌گوید و‬ ‫اضافه می‌کند‪ :‬اکنون قیمت‌ها پاسخگوی هزینه‌ها نیست؛‬ ‫هزینه تمام ش��ده یک متر مکعب بتن یا ش��ن و ماس��ه‪،‬‬ ‫به مراتب بیش��تر از ف��روش آن تمام می‌ش��ود و در حال‬ ‫حاضر ما ضرر می‌دهیم‪ .‬او معتقد است تولید بتن و شن و‬ ‫ماس��ه در حال حاضر هیچ مزیتی در استان ندارد و اضافه‬ ‫خبر استان‬ ‫سهم ‪ 30‬درصدی خراسان‌جنوبی از صادرات به افغانستان‬ ‫‪ :‬مع��اون برنامه‌ری��زی و اش��تغال اس��تاندار‬ ‫خراس��ان‌جنوبی گفت‪ :‬حدود ‪ 30‬درصد از صادرات کشور‬ ‫به افغانستان از طریق این استان انجام می‌شود‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش روابط عمومی س��ازمان صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت خراسان‌جنوبی‪ ،‬علی رضایی‪ ،‬در شورای ساماندهی‬ ‫مبادالت مرزی خراسان‌جنوبی اظهار کرد‪ :‬در‪ 9‬ماه گذشته‬ ‫حدود ‪ 572‬میلیون دالر کاال از محل بازارچه‌ها و گمرکات‬ ‫خراس��ان جنوبی خارج ش��ده اس��ت‪ .‬وی با بیان اینکه از‬ ‫ای��ن مبلغ حدود ‪ 134‬میلیون دالر صادرات خود اس��تان‬ ‫بوده اس��ت‪ ،‬تصری��ح کرد‪ :‬مبلغ ‪ 392‬میلی��ون دالر نیز از‬ ‫محل م��اده ‪ 116‬بوده که از س��ایر اس��تان‌ها به مرزهای‬ ‫خراس��ان جنوبی وارد و از طری��ق گمرکات و بازارچه‌های‬ ‫مرزی صادر می‌شود‪ .‬معاون برنامه‌ریزی و اشتغال استاندار‬ ‫خراسان‌جنوبی با بیان اینکه عمده صادرات کاال در استان‬ ‫از محل بازارچه‌ها انجام می‌ش��ود‪ ،‬افزود‪ :‬در ‪ 9‬ماه گذشته‬ ‫ح��دود ‪ 311‬میلیون دالر کاال از طریق بازارچه‌های مرزی‬ ‫استان صادر شده اس��ت‪ .‬رضایی اضافه کرد‪ :‬تا این لحظه‬ ‫تمامی صادرات استان به خارج از کشور کاالهای غیرنفتی‬ ‫بوده و میزان صادرات مش��تقات نفتی استان در این مدت‬ ‫صفر اس��ت‪ .‬وی با بیان اینکه از حدود یک‌میلیارد و ‪879‬‬ ‫میلیون دالر کاالی خروجی کش��ور به افغانس��تان حدود‬ ‫‪ 527‬میلیون دالر از طریق مرزهای خراسان‌جنوبی خارج‬ ‫ش��ده‪ ،‬یادآور ش��د‪ :‬حدود ‪ 30‬درصد از صادرات کشور به‬ ‫افغانس��تان از طری��ق این اس��تان انجام می‌ش��ود‪ .‬معاون‬ ‫برنامه‌ریزی و اش��تغال اس��تاندار خراس��ان‌جنوبی گفت‪:‬‬ ‫به دلیل اینکه میزان واردات اس��تان در این مدت بس��یار‬ ‫ایجاد صندوق توسعه کشاورزی در خراسان رضوی‬ ‫ایرن�ا‪ :‬مدیرعامل صندوق حمایت از توس��عه سرمایه‌گذاری بخش کشاورزی‬ ‫گفت‪ :‬تا پایان امس��ال صندوق‌های شهرس��تانی در ‪ 4‬استان تهران‪ ،‬سمنان‪،‬‬ ‫خراس��ان جنوبی و خراس��ان شمالی کامل می‌شود‪ .‬س��یدعبدالکریم رضوی‬ ‫افزود‪ :‬هم‌اکنون ‪ 88‬صندوق غیردولتی حمایت از توس��عه بخش کش��اورزی‬ ‫در س��طح کشور وجود دارد‪ .‬وی بیان کرد‪ :‬طرحی در حوزه ‪ 7‬شهرستان این‬ ‫استان مطالعه شده که در صورت فراهم شدن زمینه‪ ،‬صندوق‌های حمایت از‬ ‫توسعه کشاورزی در این شهرستان‌ها تشکیل می‌شود‪.‬‬ ‫در ه��ر جای ایران که هس��تید رویدادهای ش��هر و اس��تان‌تان در‬ ‫حوزه‌های صنعت‪ ،‬معدن و تجارت را رصد کرده و با انعکاس آن در روزنامه و‬ ‫پیشنهاد‌ها و راهکارها را مطرح کنید‪.‬‬ ‫سایت آنالین گسترش‬ ‫ناچیز بوده و بیشتر تجارت ما با افغانستان صدور کاالست‪،‬‬ ‫تاج��ران افغانی تقاضای واردات به اس��تان را دارند تا تراز‬ ‫تجاری بین دو کش��ور متوازن باشد‪ .‬رضایی ادامه داد‪ :‬در‬ ‫همی��ن زمینه حدود ‪ 10‬قلم کاال برای واردات به اس��تان‬ ‫پیشنهاد داد ‌ه شده که اگر این کار انجام شود بین صادرات‬ ‫و واردات اس��تان تراز برقرار می‌شود‪ .‬وی با تاکید بر اینکه‬ ‫این واردات باید از محل خود اس��تان انجام ش��ود‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫بعضی از اقالم وارداتی که درحال حاضر از س��ایر کشورها‬ ‫انجام می‌ش��ود‪ ،‬می‌تواند از مرز استان انجام شود و از این‬ ‫طریق س��همیه واردات کشور بیش��تر به گمرکات استان‬ ‫اختصاص یابد‪ .‬رضایی به وجود ‪ 4‬بازارچه مرزی در استان‬ ‫اشاره کرد و گفت‪ :‬باید در تمامی این بازارچه‌ها امکانات و‬ ‫زیرساخت‌ها فراهم شود و در این زمینه هیچ اولویتی برای‬ ‫یک بازارچه خاص در نظر گرفته نمی‌ش��ود‪ ،‬ما هیچ دخل‬ ‫و تصرفی در بس��تن بازارچه‌ها نداریم و تعطیلی بعضی از‬ ‫بازارچه‌ها از‌س��وی طرف افغانی بوده ک��ه این موضوع در‬ ‫کمیسیون مشترک ایران و افغانستان پیگیری می‌شود‪.‬‬ ‫دوره آموزشی معدن در خراسان رضوی‬ ‫‪ :‬ریی��س اداره آم��وزش و پژوهش س��ازمان صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫خراس��ان‌رضوی از برگزاری ‪ 3‬دوره آموزش��ی در حوزه مع��دن‪ ،‬به‌طور رایگان‬ ‫خبر داد‪ .‬محمدرضا افشین گفت‪ :‬دوره‌های آموزشی استخراج معادن سطحی‪،‬‬ ‫ایمنی در معادن و کانه‌آرایی مواد معدنی در ماه‌های بهمن و اسفند سال‌جاری‬ ‫برگزار خواهد ش��د‪ .‬وی خاطر‌نش��ان کرد‪ :‬هزینه این دوره‌های آموزشی توسط‬ ‫س��ازمان توس��عه و نوس��ازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) پرداخت‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫خبرنگار افتخاری روزنامه ما شوید‬ ‫می‌کند‪ :‬بس��یاری از واحدهای تولیدی ورشکسته شده‌اند‪،‬‬ ‫تولیدکننده‌های بسیاری بدهکار و در زندان هستند و افراد‬ ‫زیادی نیز از این کار صرف نظر کرده‌اند‪ ،‬ما نیز خودمان را‬ ‫به سختی سر پا نگه داشته‌ایم و اگر روال به همین ترتیب‬ ‫باشد‪ ،‬تا یکی دو ماه آینده احتماال تعطیل شویم‪.‬‬ ‫نوده��ی می‌گوی��د‪ :‬تولیدکننده‌های ای��ن صنف اکنون‬ ‫هیچ گونه حمایتی از س��وی ارگان‌ه��ای دولتی ندارند اما‬ ‫در مقابل‪ ،‬س��نگ اندازی‌ها فراوان اس��ت؛ هزینه‌ها بسیار‬ ‫باالس��ت و هیچ گونه تس��هیالتی به ما ن��داده اند؛ اکنون‬ ‫کم‌درآمدترین و پردردسرترین قشر‪ ،‬قشر تولیدکننده‌های‬ ‫استان هستند‪.‬‬ ‫این س��خنان از زبان یک فعال اقتصادی در حالی بیان‬ ‫می‌شود که خراسان شمالی یک استان کم برخوردار است‬ ‫و باید مش��وق‌هایی برای جذب تولیدکننده و سرمایه‌گذار‬ ‫در نظر بگیرد‪ .‬نودهی در این باره می‌گوید‪ :‬تاکنون چندین‬ ‫بار س��رمایه‌گذاران از ش��هرهای دیگر به خراسان شمالی‬ ‫آمده‌اند اما به خاطر مش��کالت‪ ،‬پش��یمان شده و برگشته‬ ‫اند! در حال حاضر نیز برخی پروژه‌های بزرگ در خراسان‬ ‫ش��مالی به دالیل مش��کالت‪ ،‬نیمه کاره مانده؛ در مجموع‬ ‫شرایط به ش��کلی اس��ت که تولیدکننده‌های غیربومی و‬ ‫سرمایه‌گذارها‪ ،‬رغبتی به حضور در استان ندارد‪.‬‬ ‫آنطور که این فعال حوزه بتن و ش��ن و ماسه می‌گوید‪،‬‬ ‫مش��کالت مالی‪ ،‬گردش مالی پایین‪ ،‬رک��ود اقتصادی که‬ ‫باعث تعطیلی پروژه‌ها ش��ده و نبود م��وارد اولیه به خاطر‬ ‫مش��کالت معادن اس��تان‪ ،‬مهم‌ترین موانع کار واحدهای‬ ‫تولیدی بتن و شن و ماسه در استان است‪.‬‬ ‫نوده��ی می‌گوید‪ :‬در ش��رایطی که بای��د از تولیدکننده‬ ‫حمایت ش��ود‪ ،‬به دلیل پرداخت نش��دن سر وقت عوارض‬ ‫دولتی‪ ،‬بر ما فش��ار مضاعف وارد می‌کنند‪ ،‬مثال سوخت ما‬ ‫را قطع می‌کنند و ناچار می‌ش��ویم سوخت را به شکل آزاد‬ ‫تهیه کنیم؛ س��ازمان صنعت مع��دن و تجارت باید متوجه‬ ‫باش��د که در این موارد به جای فش��ار به تولیدکننده‪ ،‬به‬ ‫ما کمک کند و محدودمان نکند‪ .‬به گفته او‪ ،‬س��ختگیری‬ ‫بانک‌ها و وام ندادن به تولیدکننده‌هایی که حتی یک فقره‬ ‫چک برگش��تی دارند‪ ،‬نمونه‌هایی از برخوردهای نامناسبی‬ ‫است که با تولیدکننده می‌شود‪.‬‬ ‫آنطور ک��ه نودهی می‌گوید‪ ،‬تنه��ا در بجنورد‪ ،‬حدود ‪3‬‬ ‫هزار نیرو در تولید ش��ن و ماس��ه و بتن فعالیت دارند‪ ،‬او‬ ‫می‌گوید‪ :‬چه بخواهیم؛ چه نه‪ ،‬صنف ش��ن و ماس��ه و بتن‬ ‫اس��تان ظرف چند ماه آینده تعطیل می‌ش��ود و جمعیت‬ ‫بیکار زیادی ایجاد می‌شود که مشکالت فراوانی در استان‬ ‫ایجاد خواهد کرد‪.‬‬ ‫صدور ‪۱۸۰۰‬جواز کسب‬ ‫در کهگیلویه و بویراحمد‬ ‫ایس�نا‪ :‬معاون امور بازرگانی سازمان صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت کهگیلوی��ه و بویراحم��د گف��ت‪ :‬از ابتدای‬ ‫س��ال‌جاری تاکنون ی��ک هزار و ‪ ۸۰۰‬پروانه کس��ب‬ ‫صنفی در این اس��تان صادر ش��ده است‪ .‬عبدالحمید‬ ‫جهانبین افزود‪ :‬این میزان نسبت به مدت مشابه سال‬ ‫قبل ‪ ۱۰‬درصد رش��د داشته اس��ت‪ .‬وی با بیان اینکه‬ ‫ای��ن تعداد پروانه کس��ب‪ ،‬نزدیک ب��ه ‪ 2‬هزار و ‪۵۰۰‬‬ ‫فرصت ش��غلی ایجاد کرده اس��ت‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬به‌طور‬ ‫عمده پروانه کس��ب‌های صادر شده در زمینه مشاور‬ ‫امالک و خودرو‪ ،‬خوار بار فروشی و پوشاک بوده است‪.‬‬ ‫معاون امور بازرگانی سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫کهگیلویه و بویراحمد خاطرنشان کرد‪ 7 :‬اتاق اصناف‪،‬‬ ‫‪ ۹۸‬اتحادیه صنفی در قالب حدود ‪ ۹۵۰‬رسته صنفی‬ ‫تولیدی‪ ،‬توزیعی و خدماتی در کهگیلویه و بویراحمد‬ ‫وج��ود دارد‪ .‬جهانبین تصریح ک��رد‪ :‬رایزنی‌های الزم‬ ‫درباره اعطای تس��هیالت کم‌بهره‪ ،‬برگزاری دوره‌های‬ ‫آموزشی اصناف‪ ،‬هموار ساختن ورود اصناف در حوزه‬ ‫تجارت و صادرات‪ ،‬پیگی��ری تعدیل کردن مالیات بر‬ ‫ارزش‌افزوده و عوارض ش��هرداری در‌حال انجام است‪.‬‬ ‫وی اضاف��ه کرد‪ :‬نزدیک ب��ه ‪ ۲۰‬هزار واحد صنفی در‬ ‫این استان در‌حال فعالیت هستند‪.‬‬ ‫برای ارتباط با گروه استان ها‬ ‫با شماره تلفن ‪021-88714224‬تماس بگیرید‬ ‫یا به ‪ states@smtnews.ir‬ایمیل بزنید‬
‫تجارت بین‌الملل‬ ‫‪trade@smtnews.ir‬‬ ‫شنبه ‪ 4‬بهمن ‪ 3 - 1393‬ربیع الثانی ‪ 24 -1436‬ژانویه ‪ -2015‬شماره ‪ -140‬پیاپی ‪1458‬‬ ‫‪25‬‬ ‫دومین کشور پهناور جهان در سایه آرامش‬ ‫کاهش بهای نفت در کمین رشد اقتصادی کانادا‬ ‫گ�روه تجارت ‪ -‬کانادا س�رزمینی پهن�اور با جمعی�ت ‪۳۵‬میلیونی که‬ ‫نتیج�ه‌اش «آرام�ش» ب�ه معنای واقع�ی کلم�ه‪ ،‬ارمغانی اس�ت برای‬ ‫ش�هروندانش‪ .‬تصمیم‌گی�ران این کش�ور ق�رار را بر دوری جس�تن از‬ ‫فضاهای سیاس�ی و نظامی گذاش�ته‌اند و به همی�ن دلیل فرصت کافی‬ ‫دارن�د تا به فکر اجرایی ک�ردن برنامه‌های اقتصادی خود باش�ند و به‬ ‫همین دلیل رشد را در اقتصاد به دست آورده‌اند و بازهم به همین دلیل‬ ‫حض�وری پررنگ در فضای تج�اری جهان دارند‪ .‬نتیجه هم آن ش�ده‬ ‫که «آرامش» به الیه‌های درونی کانادا تزریق ش�ده و آس�ایش را برای‬ ‫شهروندانش به ارمغان آورده است‪ .‬کانادا همسایه خیلی مهمی به نام‬ ‫‌امریکا دارد‪ .‬مهم از این نظر که «همس�ایه» بودن باعث شده تا اقتصاد‬ ‫این کش�ور به اقتصاد ایاالت متحده امریکا گ�ره بخورد و در نتیجه به‬ ‫تبعیت از رش�د اقتص�ادی آنها‪ ،‬کانادایی‌ها هم توس�عه و آرامش را در‬ ‫مس�ایل مالی تجربه کنند‪ .‬نزدیکی این ‪ ۲‬کشور در مناسبات اقتصادی‬ ‫به حدی اس�ت که «بزرگ‌ترین رابطه اقتص�ادی» در جهان بین آنها به‬ ‫وجود آمده اس�ت‪ .‬البت�ه «رابطه با امریکا» تنها ویژگ�ی اقتصاد کانادا‬ ‫نیست‪ .‬این کشور همچنین دارای منابع معدنی غنی‪ ،‬صنایع پیشرفته‬ ‫(همچون خودروسازی‪ ،‬صنایع شیمیایی و نفت‪ ،‬صنایع غذایی‪ ،‬چوب و‬ ‫کاغذ‪ ،‬صنایع معدنی و فلزی و ش�یالت) و محصوالت فراوان کشاورزی‬ ‫(ازجمله گندم‪ ،‬دانه‌های روغنی‪ ،‬میوه‪ ،‬سبزیجات و توتون) است‪ .‬کانادا‬ ‫از نظر صنعت و فناوری نیز کش�وری پیش�رفته بوده و وابس�تگی این‬ ‫کشور به بخش منابع طبیعی گرانبهایش نیز بسیار زیاد است‪.‬‬ ‫کاش��ی‪ ،‬خرمای خشک‪ ،‬چای س��یاه‪ ،‬پودر زعفران‬ ‫و‪ ....‬هس��تند‪ .‬در ازای ای��ن محص��والت صادرات��ی‬ ‫کانادا هم قطعات ماش��ین‌آالت‪ ،‬آرد و زیره‪ ،‬قطعات‬ ‫لوکوموتی��و‪ ،‬ش��یرهای تقلیل فش��ار‪ ،‬چ��رخ دنده‪،‬‬ ‫ماش��ین‌آالت نانوایی‪ ،‬کود پخش‌کن‪ ،‬ماش��ین‌های‬ ‫برش‪ ،‬کانتینره��ای مخصوص و‪ ...‬به ب��ازار مصرفی‬ ‫ای��ران می‌فروش��د‪ .‬حجم دادوس��تد ای��ران و کانادا‬ ‫در س��ال‌های تحریم محدود ش��د‪ .‬حاال این تجارت‬ ‫محدود در ش��رایطی است که فضای مذاکرات ایران‬ ‫با غرب درباره پرونده هس��ته‌ای نس��بت به گذشته‬ ‫تلطیف ش��ده است و به همین دلیل ‪ ۲‬کشور بعد از‬ ‫توافق احتمالی و حتی بهتر شدن وضعیت می‌توانند‬ ‫به‌طور جدی‌تری به «تعامل در فضای تجاری» فکر‬ ‫و اقدام کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹عضو هفتم جی‪8‬‬ ‫«ج��ی‪ »8‬ک��ه متش��کل از ‪ 8‬کش��ور صنعتی و‬ ‫اقتصادی است‪ ،‬کانادا را هم به‌عنوان هفتمین عضوی‬ ‫که به این گروه پیوسته‪ ،‬در چارچوب خود قرار داده‬ ‫اس��ت‪ .‬این گروه با هدف غلبه بر مش��کالت و عبور‬ ‫از بحران‌ها تاس��یس ش��د‪ ،‬چرا که برای کشورهای‬ ‫بزرگ صنعت��ی این موضوع مطرح ب��ود که چگونه‬ ‫می‌توان بر مش��کالت غلبه کرد‪ .‬در سال ‪۱۹۷۶‬م با‬ ‫پیوستن کانادا به جمع کشورهای عضو‪ ،‬این گروه به‬ ‫«گروه‪( »7‬جی‪ )۷‬تبدیل شد‪.‬‬ ‫در پایان جنگ س��رد در س��ال ‪۱۹۸۹‬م روس��یه‬ ‫خواستار پیوس��تن به این گروه شد‪ .‬پذیرش روسیه‬ ‫در این گروه رفته رفته انجام ش��د و ‪۹‬س��ال بعد در‬ ‫سال ‪۱۹۹۸‬م این کشور به عضویت رسمی گروه در‬ ‫آمد‪ .‬برای اینکه مهر تاییدی بر ش��کوفایی اقتصادی‬ ‫و نق��ش مهم کان��ادا در تجارت جهانی زده ش��ود‪،‬‬ ‫عضوی��ت در گ��روه‪ 8‬می‌تواند بهتری��ن گزینه برای‬ ‫صحت ادعاهای مطرح شده باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹چشم‌انداز تجاری کانادا‬ ‫‹ ‹تجارت پررنگ‪ ،‬شرکای معدود‬ ‫منابع طبیعی‪ ،‬صنایع معدنی پیشرفته‪ ،‬کشاورزی‬ ‫و البته نیروی فراوان انسانی کار باعث شده تا کانادا‬ ‫بتواند در عرصه تج��ارت جهانی رد پای محکمی از‬ ‫خود به جا گذارد‪ .‬این کشور در کنار تامین نیازهای‬ ‫داخلی خود‪ ،‬با حضور قوی در بحث صادرات‪ ،‬درآمد‬ ‫قابل توجه ارزی نیز دارد‪ .‬به‌طوری‌که این کش��ور در‬ ‫س��ال ‪۲۰۱۳‬م رتب��ه اول را از لحاظ برتری موقعیت‬ ‫تجاری در بین تمامی کشورهای تجاری دنیا کسب‬ ‫کرد‪ .‬این موفقیت بزرگ در شرایطی بود که یکسال‬ ‫پیش‌تر یعنی در س��ال ‪ 2012‬می�لادی کانادا رتبه‬ ‫چهارم را در این رده‌بندی داشت‪.‬‬ ‫امریکا‪ ،‬چین و مکزیک مهم‌ترین شرکایی هستند‬ ‫که کانادا به آنها کاال می‌فروش��د و این کش��ور اقالم‬ ‫م��ورد نی��ازش را ه��م از امریکا‪ ،‬چین و انگلس��تان‬ ‫خریداری می‌کند تا مش��خص ش��ود که این کشور‬ ‫قرار را بر تعامل با کشورهای معدودی گذاشته است‬ ‫گفت‌وگو‬ ‫کانادا کش��وری در ش��مال قاره امریکای شمالی و دومین کشور پهناور جهان است که بخش زیادی از خاک‬ ‫آن به دلیل س��رمای هوا و نزدیکی به قطب ش��مال‪ ،‬خالی از سکنه است‪ .‬این کشور از غرب و شرق به اقیانوس‬ ‫اطلس و اقیانوس آرام و از ش��مال به اقیانوس منجمد ش��مالی و شمالگان محدود می‌شود و از جنوب و شمال‬ ‫غرب با ایاالت متحده امریکا همس��ایه اس��ت‪ .‬هرچند کانادا پس از روس��یه بزرگ‌ترین کش��ور جهان است‪ ،‬اما‬ ‫جمعیت آن تنها حدود یک‌پنجم جمعیت روسیه است‪ .‬نزدیک به ‪۹۰‬درصد از جمعیت این کشور در امتداد مرز‬ ‫جنوبی آن‪ ،‬تا فاصله ‪ ۲۰۰‬کیلومتری امریکا زندگی می‌کنند‪ .‬پرجمعیت‌ترین شهرهای کانادا به ترتیب تورنتو‪،‬‬ ‫مونترآل و ونکوور می‌باشند‪.‬‬ ‫ک��ه البته این به معنی ک��م فروغی حضور کانادا در‬ ‫عرصه تجارت جهانی نیست‪.‬‬ ‫همچنین باید اش��اره کرد ک��ه اقالمی که کانادا از‬ ‫طریق ف��روش آنها به درآمدزایی می‌رس��د قطعات‬ ‫ماش��ین‌آالت‪ ،‬هواپیم��ا‪ ،‬تجهی��زات مخابراتی‪ ،‬مواد‬ ‫ش��یمیایی‪ ،‬گاز طبیع��ی و نفت خام‪ ،‬ماش��ین‌های‬ ‫صنعتی و برق را ش��امل می‌ش��ود‪ .‬کاالهای وارداتی‬ ‫این کش��ور هم قطعات ماش��ین‌آالت‪ ،‬وسایل نقیله‬ ‫موتوری‪ ،‬نفت خام‪ ،‬مواد شیمیایی و وسایل پزشکی‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫‹ ‹روابط تجاری ایران و کانادا‬ ‫عمده‌تری��ن کاالیی ک��ه از ایران به کانادا ارس��ال‬ ‫می‌ش��ود تلمبه‌های بتون‪ ،‬خمیره��ای غذایی پخته‬ ‫نشده‪ ،‬دسته‌های کاغذ خشک‌کن‪ ،‬مصنوعات مسی‪،‬‬ ‫تحلیلگ��ران و کارشناس��ان اقتص��ادی پیش‌بینی‬ ‫کرده‌ان��د کاهش بی‌س��ابقه بهای نفت آث��ار منفی‬ ‫مس��تقیمی بر رش��د اقتصادی کانادا در سال آینده‬ ‫خواهد داش��ت ام��ا آنها درباره میزان و ش��دت این‬ ‫تاثیرگ��ذاری اتفاق نظر ندارند‪ .‬کانادا در س��ال‌های‬ ‫اخیر برای رش��د اقتصادی خود حساب ویژه‌ای روی‬ ‫استخراج طالی سیاه باز کرده است‪.‬‬ ‫پی��ش از کاه��ش به��ای نفت خام که از اواس��ط‬ ‫س��ال ‪2014‬م آغاز ش��د‪ ،‬بانک مرکزی کانادا رشد‬ ‫اقتصادی این کش��ور را در س��ال ‪2015‬م بین ‪ 2‬تا‬ ‫‪2/5‬درصد پیش‌بینی کرده بود و صندوق بین‌المللی‬ ‫پول احتمال می‌داد که رشد اقتصادی کانادا در سال‬ ‫آینده به ‪2/4‬درصد برسد‪ .‬اما کاهش بهای نفت این‬ ‫معادالت را بر هم زد‪ .‬گروهی دیگر بر این باورند که‬ ‫منابع طبیعی و داشته‌های اقتصادی و گردشگری و‬ ‫البته همراهی با اقتصاد امریکا کافی است تا این‌طور‬ ‫گفته شود که اقتصاد کانادا همچنان در مدار مثبت‬ ‫در حال حرکت خواهد بود و در نتیجه‪ ،‬این کش��ور‬ ‫می‌تواند حضور چشمگیری در عرصه تجارت جهانی‬ ‫داشته باشد‪.‬‬ ‫خیز کانادا برای قرار گرفتن در جمع ‪ 10‬اقتصاد برتر جهان‬ ‫کان��ادا همچنان در حال س��یر مس��یر صعودی در‬ ‫فضای اقتصادی اس��ت و به نظر می‌رسد به‌طور جدی‬ ‫ای��ن هدف را دنبال می‌کند ک��ه به‌عنوان یکی از ‪۱۰‬‬ ‫اقتصاد بر‌تر شناخته شود‪ .‬دقیقا به همین دلیل است‬ ‫که کش��ورهای مه��م اقتصادی تجارت با این کش��ور‬ ‫را یک��ی از اولویت‌های اصلی خ��ود می‌دانند‪ .‬تهمینه‬ ‫بختیاری‪ ،‬کار‌شناس ارشد روابط بین‌الملل با تاکید بر‬ ‫شکوفایی اقتصادی و موفقیت تجاری کانادا می‌گوید‪:‬‬ ‫کانادا به خوبی درک کرده است که حضور پررنگ در‬ ‫تجارت جهانی می‌تواند در راس��تای اهداف اقتصادی‬ ‫کمک ش��ایانی کند‪ .‬به همین دلیل آنه��ا با توجه به‬ ‫داشته‌های‌ش��ان و همچنین نیازهای مصرفی داخلی‪،‬‬ ‫همکاری‌های گسترده‌ای را در تجارت جهانی دارند‪.‬‬ ‫با این کار‌ش��ناس امریکا در زیر‬ ‫گفت‌و‌گ��وی‬ ‫می‌آید‪:‬‬ ‫€ €کان�ادا چه ش�رایطی را در فضای اقتصادی و‬ ‫تجاری تجربه می‌کند؟‬ ‫کانادا یکی از ‪8‬کشور اول دنیا در بحث اقتصاد است‬ ‫و ب��ه همین دلیل به‌عنوان کش��وری ک��ه در اقتصاد‬ ‫به پیش��رفت رسیده اس��ت‪ ،‬شناخته می‌ش��ود‪ .‬البته‬ ‫باید اذع��ان کرد که آنها از توانای��ی و ظرفیت باالیی‬ ‫برخوردارند و به همین دلیل توانسته‌اند رشد و توسعه‬ ‫را تجربه کنند‪.‬‬ ‫بعد از بح��ران جهانی س��ال ‪۲۰۰۸‬م کانادا دومین‬ ‫کش��وری بود که پ��س از امریکا توانس��ت «خروج از‬ ‫بح��ران» را محقق کند تا بت��وان گفت که کانادا یکی‬ ‫از قدرت‌ه��ای اصلی اقتصاد جهان به‌ش��مار می‌رود و‬ ‫تالش��ش را به‌طور جدی ادامه می‌دهد تا در آینده‌ای‬ ‫نزدیک در فهرست ‪ ۱۰‬اقتصاد بر‌تر جای گیرد‪.‬‬ ‫€ €چه مشخصه‌هایی‪ ،‬شاخص اقتصادی کانادا را‬ ‫به جایی رس�انده است که از این کشور به‌عنوان‬ ‫یکی از اقتصادهای بر‌تر یاد می‌شود؟‬ ‫بهره ب��ردن از منابع طبیعی‪ ،‬فرصت گردش‌پذیری‪،‬‬ ‫سرمایه‌گذاری س��رمایه‌گذاران خارجی و البته ارتباط‬ ‫نزدی��ک و همکاری جدی با ایاالت متحده ش��رایطی‬ ‫را ب��ه وج��ود آورده‌ تا بتوان گفت ک��ه کانادا در نظام‬ ‫اقتصاد بین‌المل��ل حرف‌های زیادی برای گفتن دارد‪.‬‬ ‫البته نمی‌ت��وان از تاثیر «مش��ارکت جدی در فضای‬ ‫تجاری» هم به س��ادگی گذش��ت‪ .‬به عالوه امریکا در‬ ‫دنی��ا به عنوان اقتص��اد اول و بر‌تر مطرح اس��ت و به‬ ‫همی��ن دالیل «هم��کاری» با آن می‌توان��د موقعیتی‬ ‫مطلوب برای کشور‌ها باشد‪ .‬کانادا همسایه و همجوار‬ ‫ایاالت متحده است و از همین فرصت بهترین استفاده‬ ‫را برده است‪.‬‬ ‫€ €فض�ای تجاری این کش�ور را چط�ور تحلیل‬ ‫می‌کنید؟‬ ‫کانادا به خوبی درک کرده است که «حضور پررنگ‬ ‫در تج��ارت جهان��ی» می‌توان��د در راس��تای اهداف‬ ‫اقتصادی کمک ش��ایانی کند‪ .‬ب��ه همین دلیل آنها با‬ ‫توجه به داشته‌های‌ش��ان و همچنین نیازهای مصرفی‬ ‫داخلی‪ ،‬همکاری‌های گسترده‌ای را در تجارت جهانی‬ ‫دارند‪.‬‬ ‫همانطور که پیش از این ذکر شد‪ ،‬شریک اصلی‌ این‬ ‫کشور امریکاست و با کش��ورهای امریکای التین هم‬ ‫تعامل تنگاتنگی دارد‪ .‬البته تصمیم گیران این کشور‬ ‫به تازگی تالش‌هایی را ش��روع کرده‌ان��د تا بتوانند با‬ ‫رایزنی‌های الزم‪ ،‬خرید و فروش با منطقه‬ ‫امریکای جنوبی را هم جدی‌تر از همیشه‬ ‫دنبال کنند ت��ا از این طریق درآمد ارزی‬ ‫بیش��تری به حساب‌ش��ان تزریق شود‪ .‬در‬ ‫کل باید گفت کانادا از ش��رایط الزم برای‬ ‫«داد و س��تد» برخوردار اس��ت و دقیقا به‬ ‫همین دلیل شاهد حضور گسترده‌اش در‬ ‫عرصه تجارت جهانی هستیم‪.‬‬ ‫€ €ارتباط کانادا با اتحادیه اروپا چطور است؟ به‬ ‫هر حال کشورهای اروپایی را نمی‌توان در فضای‬ ‫تجاری نادیده گرفت‪.‬‬ ‫کان��ادا با اتحادیه اروپا ه��م رابطه و همکاری خوبی‬ ‫دارد ک��ه باید گفت هم این کش��ور و هم اروپایی‌ها از‬ ‫ای��ن تعامل به نفع فضای تج��اری و در نتیجه تجارت‬ ‫خود استفاده می‌کنند‪.‬‬ ‫در میان اروپایی‌ها‪ ،‬انگلیس بیش��ترین شراکت را با‬ ‫کانادا دارد‪ .‬به‌طوری‌که دو کش��ور ب��ه تازگی تصمیم‬ ‫گرفته‌اند تا تعاملی بیشتر را تجربه کنند‪.‬‬ ‫€ €در مب�ادالت تج�اری‪ ،‬کان�ادا چ�ه کاالهایی‬ ‫می‌فروش�د و مهم‌ترین خرید‌هایش ش�امل چه‬ ‫اقالمی می‌شوند؟‬ ‫ماش��ین‌آالت‪ ،‬چرم‪ ،‬ال��وار و‪ ...‬مهم‌ترین محصوالت‬ ‫صادرات��ی ای��ن کش��ور را تش��کیل می‌دهن��د‪ .‬مواد‬ ‫شیمیایی‪ ،‬فرآورده‌های نفت خام و وسایل پزشکی هم‬ ‫از جمله خریدهای مهم کانادا از بازار جهانی است‪.‬‬ ‫€ €سرمایه‌گذاران خارجی چقدر در شرایط این‬ ‫کشور سهم دارند؟‬ ‫اصل��ی در اقتص��اد چنین نظ��ری دارد که حضور و‬ ‫فعالی��ت س��رمایه‌گذاران خارجی یکی از‬ ‫راه‌هایی اس��ت که می‌تواند بر شکوفایی‬ ‫اقتصادی کش��ور‌ها تاثیر بس��یار مثبتی‬ ‫بگذارد‪.‬‬ ‫کانادا به دلی��ل ظرفیت‌های اقتصادی‬ ‫و همچنی��ن «آرام��ش اقتص��ادی» و در‬ ‫نتیجه «شرایط مطلوب برای کسب‌وکار»‬ ‫همیشه مورد توجه قدرت‌های اقتصادی‬ ‫ب��وده و ب��ه همی��ن دلی��ل ش��اهد این هس��تیم که‬ ‫فعالیت‌های پررنگی ازس��وی خارجی‌ها در این کشور‬ ‫انجام می‌شود‪.‬‬ ‫همچنی��ن باید از امری��کا‪ ،‬چین و برزی��ل به‌عنوان‬ ‫کشورهایی یاد کنیم که بیش��ترین فعالیت اقتصادی‬ ‫را در کشور کانادا انجام می‌دهند‪.‬‬ ‫€ €رابطه تجاری این کش�ور ب�ا ایران با توجه به‬ ‫ظرفیت‌های موجود چگونه است؟‬ ‫کان��ادا و امری��کا از حدود ‪ ۱۰‬س��ال پی��ش هر نوع‬ ‫رابط��ه‌ای با ای��ران را به حداقل ممکن رس��انده‌اند‪ .‬با‬ ‫وجود اینکه فضای دیپلماس��ی ای��ران بعد از روی کار‬ ‫آمدن دول��ت یازدهم به‌طور کلی تغییر کرده اس��ت‪،‬‬ ‫اما همچنان فضای سردی بین دو کشور برقرار است‪.‬‬ ‫هرچن��د که با ادامه روند مثبت مذاکرات و تغییر نگاه‬ ‫دولت کانادا می‌توان نس��بت به همکاری احتمالی‪ ،‬در‬ ‫آینده امید داشت‪.‬‬ ‫در کل در چن��د وق��ت اخی��ر زمزمه‌های��ی درباره‬ ‫«بهبودی روابط» ش��نیده می‌ش��ود‪ ،‬اما با این وجود‬ ‫نمی‌ت��وان به ای��ن زودی‌ه��ا منتظر برق��راری رابطه‬ ‫بود‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫ایران و کانادا در‬ ‫انتظار همکاری تجاری‬ ‫رحمن قهرمانپور‬ ‫کارشناس بین‌الملل‬ ‫اقتص��اد کانادا مرهون مناب��ع طبیعی‪ ،‬تولید و‬ ‫البته سیاس��ت آرام خارجی اس��ت‪ .‬ب��ا توجه به‬ ‫اینکه تصمیم‌گیران این کش��ور قرار را بر دوری‬ ‫جس��تن از هیاهوهای سیاس��ی گذاش��ته‌اند؛ به‬ ‫همین دلی��ل آنها وقت دارند تا در آرامش کافی‬ ‫به فکر فعالیت‌های اقتصادی باش��ند و همچنین‬ ‫همکاری‌های��ی را در بح��ث خری��د و فروش با‬ ‫کشورهای دیگر داشته باشند‪.‬‬ ‫همچنین بای��د این را هم در نظر داش��ت که‬ ‫کان��ادا به لحاظ نیروی کار هم غنی اس��ت و به‬ ‫همین دلیل فضای الزم را برای رش��د در اقتصاد‬ ‫در اختیار دارد‪.‬‬ ‫البت��ه باید گف��ت که تاثی��ر «مدیریت صحیح‬ ‫ش��رایط» را هم نباید نادی��ده گرفت‪ .‬باید این را‬ ‫ه��م در نظر گرفت که حضور در قاره آرام امریکا‬ ‫در ش��رایط مطلوب حاصل ش��ده تاثیر بسزایی‬ ‫دارد‪ .‬چ��را که این ق��اره در چند ده��ه اخیر با‬ ‫آرامشی نسبی مواجه بود و از بحران‌ها و اتفاقات‬ ‫مناطق دیگر دنیا در امان بوده و به همین دلیل‬ ‫اقتصادش‪ ،‬بر خالف آنچه از دهه ‪ ۵۰‬میالدی در‬ ‫اروپا مشاهده شده‪ ،‬وضعیت آرامی داشت‪.‬‬ ‫همچنین باید به این مس��ئله اش��اره کرد که‬ ‫همس��ایگی با ایاالت متحده ه��م مزید بر علت‬ ‫ش��ده تا کانادا اسباب پیشرفت را در اختیار خود‬ ‫ببیند‪.‬‬ ‫در واقع می‌توان پیوس��تگی با امریکا را یکی از‬ ‫اصلی‌ترین دلیل‌های توسعه کانادا دانست‪ .‬البته‬ ‫نباید از کنار این مس��ئله به سادگی گذشت که‬ ‫منابع زیرزمینی وس��یع و نیروی کار کوشا برای‬ ‫هر کشوری می‌تواند ارزشمند باشند که کانادا از‬ ‫این ‪ ۲‬فاکتور به خوبی استفاده کرده است‪ .‬کانادا‬ ‫همچنین جزو کش��ورهایی اس��ت ک��ه در نظام‬ ‫بین‌الملل «قدرت متوسط» خوانده می‌شوند‪.‬‬ ‫به این معنی که به مس��ائل امنیتی دنیا ورود‬ ‫نمی‌کنن��د تا بتوانند در آرامش مطلق به اقتصاد‬ ‫و تجارت فکر کنند‪.‬‬ ‫دقیقا کاری که کشورهایی چون هلند و بلژیک‬ ‫در اروپا انجام داده‌اند که آنها هم به مانند کانادا‬ ‫ش��رایط مطلوب اقتصادی را در کش��ور خود به‬ ‫وجود آورده‌اند‪.‬‬ ‫دقیق‌ت��ر بای��د گف��ت که آنه��ا «اقتص��اد» و‬ ‫«تجارت» را اولویت اصلی خود ترس��یم کرده‌اند‬ ‫ی��ا به تعبیر دیگ��ر قرار را بر این گذاش��ته‌اند تا‬ ‫«امنیت ملی» کشورش��ان را از طریق پیشرفت‬ ‫اقتصادی تامی��ن کنند‪ .‬با نگاهی ب��ه تاریخ ‪۶۰‬‬ ‫سال گذش��ته کانادا می‌توان مش��اهده کرد که‬ ‫برای آنها همیش��ه تج��ارت مهم‌ترین دغدغه به‬ ‫شمار می‌رفت‪.‬‬ ‫به همین دلیل است که سطح رفاه مردم کانادا‬ ‫روز به روز بیش��تر شده و همچنان در حال سیر‬ ‫در مس��یر تعالی‪ ،‬کاهش مشکالت و دغدغه‌های‬ ‫عمومی است‪.‬‬ ‫بنابرای��ن باید گفت‪ ،‬این موقعیت که آنها چند‬ ‫ده��ه ثبات را تجربه کرده‌اند و همچنین تجارت‬ ‫را مهم‌تر از هر مس��ئله دیگری دیده‌اند‪ ،‬نشانگر‬ ‫افتادن اتفاقی مثبت اس��ت‪ .‬به همین دلیل باید‬ ‫گف��ت که رغب��ت مهاجران و گردش��گران برای‬ ‫رفتن به کانادا به همین دلیل است‪.‬‬ ‫س��طح باالی رفاه در ش��هرهای کانادا موجب‬ ‫ش��ده تا تعداد مهاجران و گردش��گران بیشتری‬ ‫برای رفتن به این کش��ور اع�لام آمادگی کنند‪.‬‬ ‫قانون نانوش��ته‌ای اینطور می‌گوید که هر چقدر‬ ‫به‬ ‫که تعداد گردش��گر و مهاجر بیش��تر باش��د‪‌‌‌‌ ،‬‬ ‫همان اندازه مهر تاییدی بر وضعیت مطلوب زده‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫درباره تعامل تجاری ایران و کانادا هم به طور‬ ‫آشکاری هم ایران و هم کانادا در شرایط طبیعی‬ ‫می‌توانند ش��ریک‌هایی جدی برای هم در بحث‬ ‫مهم تجارت باشند‪.‬‬ ‫اما همانطور که می‌دانید‪ ،‬در ‪ ۱۰‬سال گذشته‬ ‫برخی مس��ائل پی��ش آمد که موجب ش��د تا ‪۲‬‬ ‫کش��ور از هم فاصل��ه بگیرند‪ .‬البته ب��ا توجه به‬ ‫«تغییر» در ش��رایط کلی ای��ران که بعد از روی‬ ‫کار آم��دن دولت یازدهم اتفاق افتاد‪ ،‬کانادایی‌ها‬ ‫ب��رای همکاری اعالم آمادگی کرده‌اند و گفته‌اند‬ ‫که حاضر هستند تا فضای ‪ ۲‬کشور تغییر کند‪.‬‬ ‫البته باید گفت که بازگش��ایی س��فارت امری‬ ‫نیس��ت که به راحتی ممکن باشد‪ .‬اما باید گفت‬ ‫هر ن��وع رابطه‌ای در فض��ای اقتصادی و تجاری‬ ‫ب��ا کانادا می‌تواند برای ای��ران به عنوان فرصتی‬ ‫مناسب تلقی شود‪.‬‬
‫اخبار نمایشگاهی‬ ‫واگذاری مدیریت‬ ‫نمایشگاه کتاب به تشکل‌ها‬ ‫بهره‌برداری از فاز نخست‬ ‫دومین نمایشگاه بزرگ آسیا‬ ‫دست خیر ایران در یک شراکت تجاری‬ ‫میالد محمدی – گروه تجارت‪ :‬زمس�تان سال ‪ 93‬را می‌توان فصل‬ ‫نمایش�گاه‌های اختصاصی ایران در کش�ورهای مختلف نام‌گذاری‬ ‫کرد‪ .‬بعد از برپایی نمایشگاه در مسقط عمان که مورد توجه مقامات‬ ‫و فع�االن اقتصادی و بازرگانی دو کش�ور قرار گرف�ت‪ ،‬برگزاری ‪4‬‬ ‫نمایشگاه دیگر تا انتهای سال در دست اقدام است‪ .‬اول نمایشگاه‬ ‫ب�زرگ صنای�ع س�اختمانی در قط�ر‪ ،‬دوم نمایش�گاه اختصاصی‬ ‫ایران در افغانس�تان‪ ،‬سوم نمایشگاه کش�ورمان در ترکمنستان و‬ ‫€ €کمت�ر از ی�ک م�اه دیگر نمایش�گاه‬ ‫اختصاص�ی ایران در کاب�ل کلید خواهد‬ ‫خورد‪ .‬لطفا درباره ابعاد مختلف برگزاری‬ ‫این نمایشگاه توضیح بدهید‪.‬‬ ‫قب��ل از ه��ر چی��ز بای��د بدانید ک��ه این‬ ‫نمایش��گاه یکی از بزرگترین نمایش��گاه‌های‬ ‫اختصاص��ی ای��ران در یک کش��ور خارجی و‬ ‫بزرگتری��ن نمایش��گاه اختصاصی ای��ران در‬ ‫افغانس��تان خواهد بود‪ .‬ما س��ه س��الن کلی‬ ‫ب��رای این نمایش��گاه در نظ��ر گرفته‌ایم که‬ ‫مش��ارکت‌کنندگان ب��ا توجه به ن��وع کاال و‬ ‫خدماتی که قرار اس��ت عرضه ش��ود‪ ،‬در این‬ ‫س��الن‌ها تقسیم‌بندی می‌ش��وند‪ .‬در مجموع‬ ‫‪ 1800‬مت��ر فض��ای کلی داریم ک��ه تاکنون‬ ‫بیش از ‪ 1250‬متر آن واگذار ش��ده و در این‬ ‫چند روز باقیمان��ده انتظار داریم تمام فضای‬ ‫باقیمانده نی��ز با حضور مش��ارکت‌کنندگان‬ ‫فعال‌‪ ،‬پر شود‪.‬‬ ‫€ €دقیق�ا در چ�ه حوزه‌های�ی فع�ال‬ ‫خواهید بود؟ کدام کاال و خدمات ایرانی‬ ‫قرار اس�ت در این نمایشگاه به مخاطب‬ ‫معرفی شود؟‬ ‫افغانس��تان یک بازار یکطرفه است که فقط‬ ‫می‌تواند نقش یک واردکننده را داشته باشد و‬ ‫خودش چیزی برای صدور به کشورهای دیگر‬ ‫ن��دارد‪ .‬با توجه به اینکه ای��ران حدود ‪1000‬‬ ‫کیلومتر مرز مشترک با این کشور دارد‌‪ ،‬ایران‬ ‫می‌توان��د در اکث��ر گروه‌های کاالی��ی به این‬ ‫منطقه صادرات داش��ته باشد‪ .‬البته در برخی‬ ‫حوزه‌ه��ا این موضوع ش��دت بیش��تری دارد‬ ‫ازجمل��ه حوزه صنعت س��اختمان و خدمات‬ ‫فنی و مهندس��ی‪ .‬از طرف��ی در حوزه صنایع‬ ‫م��واد غذایی و صدور انواع ش��وینده نیز بازار‬ ‫خوبی در این کشور خواهیم داشت‪.‬‬ ‫برنامه مهمی هم در م��ورد تولیدکنندگان‬ ‫فرش و موکت داریم‪ .‬احتماال یکی از سالن‌ها‬ ‫کام�لا به این موضوع اختص��اص پیدا خواهد‬ ‫کرد تا بتوانیم آخرین دستاوردهای کشورمان‬ ‫را در این صنعت بزرگ به کش��ور همس��ایه‬ ‫نشان بدهیم‪.‬‬ ‫€ €این دوره چندمین دوره از نمایشگاه‬ ‫اختصاصی ایران در افغانس�تان است که‬ ‫برگزار می‌شود؟‬ ‫تاکنون نمایشگاه‌های زیادی در‬ ‫افغانستان برپا شده اما خیلی‬ ‫از آنها متاسفانه مجوز سازمان‬ ‫درنهایت نمایشگاه مهمی که قرار است برای اولین‌بار در جمهوری‬ ‫خودمختار نخجوان برگزار شود‪ ،‬همگی نشان از این موضوع دارند‬ ‫که ایران اهمیت صنعت نمایشگاهی را به‌خوبی درک کرده و راهی‬ ‫کم‌دردسر برای توسعه تجارت با کشورهای همسایه برگزیده است‪.‬‬ ‫هفته گذش�ته کم‌وکیف برگزاری نمایش�گاه اختصاصی ایران در‬ ‫ترکمنستان را مورد بررسی قرار دادیم‪ .‬این‌بار قصد داریم نمایشگاه‬ ‫بزرگ صنعتگران کشورمان در شهر کابل افغانستان را هدف تهیه‬ ‫توسعه تجارت را نداش��ته‌اند‪ .‬درواقع آخرین‬ ‫دوره قانونی این نمایشگاه سه سال قبل و در‬ ‫سال ‪ 90‬برگزار شد و نمی‌توان دقیقا گفت که‬ ‫این نمایشگاه دقیقا چندمین دوره آنهاست‪.‬‬ ‫€ €چرا در این سه سال اقدام به برگزاری‬ ‫نمایشگاه نشد؟‬ ‫سیاس��ت‌های دولت افغانس��تان و شرایط‬ ‫بین‌المللی در این کش��ور مان��ع این امر بود‪.‬‬ ‫دولت قبلی در زمینه برگزاری نمایشگاه‌های‬ ‫تجاری خصوصا با ایران سیاس��ت‌های مثبتی‬ ‫نداش��ت و بنابر این از راه‌ه��ای قانونی امکان‬ ‫برگزاری نمایشگاه نبود‪ ،‬اگر هم بود بسترهای‬ ‫موردنیاز آن را در اختی��ار ما قرار نمی‌دادند‪.‬‬ ‫ام��ا دولت جدی��د این کش��ور ش��رایطی را‬ ‫فراه��م کرده که در آن می‌ت��وان به برگزاری‬ ‫نمایش��گاه‌های مختلف اقدام ک��رد‪ .‬در حال‬ ‫حاضر شرایط برای برگزاری نمایشگاه نسبت‬ ‫به چند سال قبل بسیار مساعدتر است‪.‬‬ ‫€ €برای اجرای این طرح کدام سازمان‌ها‬ ‫همکاری دارند؟‬ ‫چندین نه��اد بزرگ برای تحق��ق این امر‬ ‫دست‌به‌دس��ت ه��م داده‌ان��د‪ .‬در ق��دم اول‬ ‫سازمان توسعه تجارت نقش حامی را به‌خوبی‬ ‫ایفا کرده و همینطور سازمان صنعت‪‌،‬معدن‬ ‫و تجارت‌‪ ،‬به‌خوبی از ما پشتیبانی کرده است‪.‬‬ ‫ضمن اینکه از حمایت اس��تانداری خراس��ان‬ ‫رضوی نی��ز بهره‌مند ش��ده‌ایم‪ .‬در کنار اینها‬ ‫س��فارت ایران در کابل هم تم��ام برنامه‌های‬ ‫ما را دقی��ق و پیگیرانه دنبال می‌کند تا برای‬ ‫نمایشگاه و برگزاری آن مشکلی پیش نیاید‪.‬‬ ‫از همه اینها که بگذریم‪ ،‬اتاق‌های بازرگانی‬ ‫و خانه‌های صنعت و معدن در تمام کشور نیز‬ ‫در ای��ن زمینه فعال هس��تند و در حوزه‌های‬ ‫مختل��ف با ما هم��کاری می‌کنن��د‪ .‬در حال‬ ‫حاض��ر ش��رایط به گون��ه‌ای اس��ت که همه‬ ‫استان‌های فعال کش��ور در امر صادرات با ما‬ ‫برای برگزاری این نمایش��گاه همراه و همدل‬ ‫ش��ده‌اند و نمی‌توان این کار‬ ‫ب��زرگ را تنها حاصل کار ما‬ ‫تلقی کرد‪.‬‬ ‫€ €برنامه‌ای ب�رای تداوم برگ�زاری این‬ ‫نمایش�گاه‌ها به صورت دوجانبه و به این‬ ‫ش�کل که افغانستان هم دست به برپایی‬ ‫نمایشگاه در ایران بزند‪ ،‬وجود دارد؟‬ ‫نمایش��گاه اختصاصی ایران در کابل در هر‬ ‫سازمان توسعه تجارت‬ ‫نقش حامی را به‌خوبی‬ ‫ایفا کرده و همینطور‬ ‫سازمان صنعت‪‌،‬معدن‬ ‫و تجارت‪ ‌،‬به‌خوبی از ما‬ ‫پشتیبانی کرده است‬ ‫صورت یک نمایش��گاه مش��ترک است‪ .‬بدین‬ ‫معنا که اگرچه ما به عنوان نماینده کشورمان‬ ‫در افغانس��تان نمایش��گاه برگزار می‌کنیم اما‬ ‫برخی از فعاالن عرصه اقتصادی در این کشور‬ ‫نی��ز ما را همراهی و در قالب غرفه‌دار فعالیت‬ ‫می‌کنند‪ .‬اما اینک��ه آنها بخواهند به‌زودی در‬ ‫ایران نمایشگاه برگزار کنند‪ ،‬فکر می‌کنم عمال‬ ‫ممکن نباش��د‪ .‬زیرا همانطور که گفتم روابط‬ ‫تجاری ایران و افغانس��تان یک طرفه اس��ت‬ ‫و آنه��ا چیزی برای صادرات ب��ه ایران ندارند‪.‬‬ ‫بنابراین فقط ما هس��تیم که می‌توانیم در امر‬ ‫صادرات فعال باشیم‪.‬‬ ‫€ €در مجم�وع فکر می‌کنی�د برگزاری‬ ‫نمایش�گاه‌های تجاری در افغانستان چه‬ ‫سودی برای ایران در پی دارد؟‬ ‫ب��ا توجه به نرخ ب��االی دالر‪ ،‬همکاری‌های‬ ‫تجاری با افغانس��تان توجیه اقتصادی خوبی‬ ‫برای م��ا دارد‪ .‬مهم‌ترین س��ودی که در این‬ ‫زمین��ه می‌توانیم به دنبال آن باش��یم‪ ،‬بحث‬ ‫توس��عه صادرات غیرنفتی اس��ت‪ .‬اصال تمام‬ ‫ه��دف م��ا از برپایی این نمایش��گاه‬ ‫گزارش قرار بدهیم‪ .‬کش�وری که هم�واره یک مصرف‌کننده صرف‬ ‫بوده و برگزاری نمایش�گاه اختصاصی در آن فرصتی ‪ 4‬روزه است‬ ‫برای پیدا کردن بازارهای بکر و وس�یع برای کاال و خدمات ایرانی‪.‬‬ ‫در همین زمینه گفت‌وگویی داریم با س�عید دهقانی مدیر برگزاری‬ ‫نمایش�گاه‌های خارجی ش�رکت مدیریت پروژه‌های نمایش�گاهی‬ ‫ایران که قرار است نمایشگاه اختصاصی ایران در کابل را به مرحله‬ ‫اجرا برساند‪.‬‬ ‫همین اس��ت‪ .‬آنچه در نمایش��گاه‌های دیگر‬ ‫از جمل��ه نمایش��گاه قزاقس��تان ش��اهد آن‬ ‫بودی��م همین جل��ب توجه ایران نس��بت به‬ ‫دس��تاوردهای غیرنفت��ی‌اش در قال��ب یک‬ ‫نمایش��گاه اختصاصی ب��ود‪ .‬امیدواریم هدف‬ ‫ارتقای حجم صادرات غیرنفتی در نمایش��گاه‬ ‫کاب��ل نیز اتف��اق بیفت��د‪ .‬بعد از مش��کالت‬ ‫بس��یاری که برای مردم افغانستان در جریان‬ ‫جنگ‌های داخلی و خارجی این کشور رخ داد‬ ‫و همه‌چیز آنها به نابودی و زوال کشیده شد‪،‬‬ ‫این ایران بود که برای از نو ساختن اقتصاد و‬ ‫تجارت ب��ه آنها کمک کرد‪ .‬حاال که همه‌چیز‬ ‫در ح��ال دوباره بناش��دن اس��ت و مردم این‬ ‫کش��ور می‌خواهند اقتصاد خودشان را رونق‬ ‫ببخش��ند‪ ،‬این حق ایران اس��ت که نسبت به‬ ‫دیگر کش��ورها در بحث صادرات و پیداکردن‬ ‫بازارهای مناس��ب برای کش��ورش در اولویت‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫€ €هدف شما بسیار ارزنده است اما یک‬ ‫مش�کل مهم وجود دارد! اینکه فعاالن‬ ‫عرصه نمایش�گاهی در ایران و درواقع‬ ‫اف�رادی ک�ه به‌عنوان مش�ارکت‌کننده‬ ‫و غرف�ه‌دار در کش�ورهای خارج�ی‬ ‫حض�ور پی�دا می‌کنند‪ ،‬به‌ط�ور معمول‬ ‫ترجی�ح می‌دهند ب�ه جای حض�ور در‬ ‫نمایش�گاه‌های اختصاصی ک�ه مملو از‬ ‫کاال و خدم�ات مختل�ف و در قالب‌های‬ ‫گوناگ�ون اس�ت‪ ،‬در نمایش�گاه‌های‬ ‫تخصص�ی و مرتب�ط با کاال ی�ا خدمات‬ ‫خودشان ش�رکت کنند‪ .‬درواقع از نظر‬ ‫حرفه‌ای نمایشگاه‌های تخصصی بسیار‬ ‫س�ودآورتر و مهم‌ت�ر از اختصاصی‌ه�ا‬ ‫هس�تند‪ .‬ب�رای رف�ع ای�ن مش�کل و‬ ‫ترغیب مشارکت‌کنندگان به حضور در‬ ‫نمایش�گاه‌های اختصاصی چه تدابیری‬ ‫اندیشیده شده است؟‬ ‫نکته‌ای ک��ه به آن اش��اره کردید‪،‬‬ ‫کاملا درست اس��ت و ما نسبت به‬ ‫بنا بر ا ین‬ ‫آن مطلع هستیم‬ ‫درصدد رفع مشکالت اینچنینی نیز بوده‌ایم‪.‬‬ ‫فرم��ت برگزاری نمایش��گاه ما ب��ا آنچه قبال‬ ‫به عن��وان نمایش��گاه‌های اختصاصی برگزار‬ ‫می‌ش��د‌‪ ،‬تفاوت دارد‪ .‬با توج��ه به اینکه میل‬ ‫و رغبت مش��ارکت‌کنندگان به نمایشگاه‌های‬ ‫اختصاصی بس��یار کم اس��ت و در عین حال‬ ‫برگزاری این نمایش��گاه‌ها برای هر کش��وری‬ ‫استراتژیک خواهد بود ما تصمیم گرفتیم یک‬ ‫فرمت جدید برای نمایشگاه‌های خودمان در‬ ‫نظر بگیریم‪ .‬در همین زمینه سعی کردیم در‬ ‫چند گروه مختلف کاالیی دس��ت به احداث‬ ‫پاویون‌ه��ای گروه��ی بزنیم تا ش��رکت‌های‬ ‫مرتبط با هم دس��ته‌بندی شده و در کنار هم‬ ‫فعالی��ت کنند‪ .‬به این ترتی��ب ما یک فضای‬ ‫تخصصی را در نمایشگاه اختصاصی خودمان‬ ‫تعریف می‌کنیم‪.‬‬ ‫ضمن اینکه مراقب حفظ بازدهی نمایشگاه‬ ‫خودمان ه��م بوده‌ای��م و از فعاالن تخصصی‬ ‫در افغانس��تان دعوت کردی��م که حتما برای‬ ‫نمایش��گاه ما زمان ص��رف کنن��د و از تمام‬ ‫شهرهای افغانستان به کابل بیایند‪.‬‬ ‫€ €برای افتتاحیه نمایش�گاه اختصاصی‬ ‫ایران در کابل برنامه خاصی دارید؟‬ ‫ب��رای این منظ��ور از مقامات مهم کش��ور‬ ‫دعوت کردیم در این نمایشگاه ما را همراهی‬ ‫کنند‪ .‬در این میان آقای مهندس نعمت‌زاده‬ ‫و اعضای ارشد اتاق‌های بازرگانی به احتمال‬ ‫زیاد در افتتاحیه حضور خواهند داشت‪.‬‬ ‫س��عی داریم از وزرای دولت افغانستان هم‬ ‫دع��وت کنیم اما ب��ا توجه به اینک��ه تاکنون‬ ‫حضور آنها در کابینه دولت قطعی نشده هنوز‬ ‫موفق به دعوت رس��می نشده‌ایم‪ .‬به هر حال‬ ‫به ما قول داده‌اند که حضور پیدا کنند‪.‬‬ ‫در پای��ان امیدوارم ماحصل تالش‌هایی که‬ ‫در این زمینه صورت می‌گیرد‌‪ ،‬هر چه هست‬ ‫به نفع توس��عه و رونق اقتصادی کش��ورمان‬ ‫باشد و برگزاری این نمایشگاه‌ها به یک روال‬ ‫عادی و همیشگی تبدیل شود‪.‬‬ ‫مسجد امام علی (ع) در مزار شریف‬ ‫مه�ر‪ -‬مدیرعام��ل س��ازمان س��رمایه‌گذاری و‬ ‫مش��ارکت‌های مردمی شهرداری تهران گفت‪ :‬فاز اول‬ ‫پروژه نمایشگاهی شهر آفتاب پیشرفتی ‪ ۹۰‬درصدی‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫س��ید عیس��ی احمدی‪ ،‬در نشس��ت خبری خود با‬ ‫خبرن��گاران در قال��ب یکی دیگر از ش��ب‌گردی‌های‬ ‫اصحاب رس��انه که در ش��هر آفتاب برگزار شد با بیان‬ ‫ای��ن مطلب اظه��ار کرد‪ :‬س��ازمان س��رمایه‌گذاری و‬ ‫مش��ارکت‌های مردمی شهر تهران از سال ‪ ۸۲‬با هدف‬ ‫جلب مش��ارکت مردم و ارتقای س��طح خدمات ایجاد‬ ‫ش��د و در حال حاضر ‪ ۹۰‬پ��روژه جاری در موضوعات‬ ‫مختلف در دستور کار خود دارد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه در برنامه ‪۵‬س��اله دوم ش��هرداری‬ ‫برنام��ه مش��خصی ب��رای س��ازمان در نظ��ر گرفت��ه‬ ‫ش��ده‪ ،‬افزود‪ :‬پروژه‌های در دس��تور کار س��ازمان در‬ ‫حوزه‌ه��ای مختل��ف از جمله محیط زیس��ت‪ ،‬حمل‬ ‫و نق��ل‪ ،‬مراک��ز تفریحی و گردش��گری‪ ،‬مراکز آی تی‬ ‫و ‪ ...‬اجرای��ی می‌ش��ود‪ .‬احمدی با اش��اره به واگذاری‬ ‫مجتمع‌های ایستگاهی مترو به سازمان سرمایه‌گذاری‬ ‫و مش��ارکت‌های مردم��ی گفت‪ :‬قرار اس��ت ش��رکت‬ ‫بهره‌برداری نمایش��گاه بین‌المللی شهر آفتاب نیز پس‬ ‫از تصویب شورای شهر تهران ایجاد شود ‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه انتقال پایانه‌ها از س��طح ش��هر و‬ ‫ایج��اد مجتمع‌های دروازه‌ای نی��ز از جمله پروژه‌های‬ ‫عظیم در دس��تور کار اس��ت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬شهر تهران‬ ‫‪ ۷‬دروازه ورودی دارد ک��ه اگ��ر مجتمع‌های دروازه‌ای‬ ‫ایج��اد ش��ود ح��دود ‪ ۳۲‬خدمت در هم��ان محور به‬ ‫مسافران و شهروندان ارائه می‌شود‪.‬‬ ‫احمدی با اش��اره به کارخانه ش��ن و ماس��ه منطقه‬ ‫‪ ۱۸‬نیز گفت‪ :‬در این محدوده س��ال‌ها ش��ن و ماس��ه‬ ‫اس��تخراج می‌ش��د‪ .‬به عبارتی این محدوده که حدود‬ ‫‪ ۴۰۰‬هکتار است تهدیدی برای محیط‌زیست به شمار‬ ‫می‌رفت‪ .‬بنابراین تصمیم گرفته ش��د که این کارخانه‬ ‫به یک مجموعه تفریحی و گردش��گری تبدیل ش��ود‬ ‫که هم‌اکنون بخش��ی از آن به مرحله اجرا رس��یده و‬ ‫امیدواریم در این دوره به سرانجام برسد‪.‬‬ ‫وی اضاف��ه ک��رد‪ :‬ف��از اول ای��ن پ��روژه که‬ ‫شامل س��الن‌های نمایش��گاه‪ ،‬سالن ملل و‬ ‫نمایش��گاه‌های روباز اس��ت تا پایان سال‬ ‫جاری به بهره‌برداری می‌رسد‪.‬‬ ‫در گفت‌وگوی‬ ‫با مدیر برگزاری نمایشگاه اختصاصی ایران در کابل مطرح شد‬ ‫عمارت آبی در قندهار‬ ‫مه�ر‪ -‬برابر مصوب��ه امروز ش��ورای سیاس��تگذاری‬ ‫نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران‪ ،‬کل مدیریت اجرایی‬ ‫این نمایشگاه در یک فرآیند ‪ ۳‬ساله به تشکل‌های نشر‬ ‫واگذار خواهد شد‪.‬‬ ‫س��ومین جلس��ه ش��ورای سیاس��تگذاری بیست و‬ ‫هش��تمین نمایش��گاه بین‌الملل��ی کتاب ته��ران اول‬ ‫بهمن‌ماه با ریاست سیدعباس صالحی رییس بیست و‬ ‫هشتمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران برگزار شد‪.‬‬ ‫محمود آموزگار س��خنگوی ش��ورای سیاستگذاری‬ ‫درب��اره مصوب��ات این جلس��ه گفت‪ :‬در این جلس��ه‬ ‫تفاهمنام��ه امضا ش��ده بی��ن نماین��دگان اتحادیه و‬ ‫تشکل‌های نش��ر با موسسه نمایش��گاه‌های فرهنگی‬ ‫مطرح ش��د و به تصویب شورای سیاستگذاری رسید‪.‬‬ ‫براس��اس متن ای��ن تفاهمنام��ه کل مدیریت اجرایی‬ ‫نمایش��گاه در یک پروسه ‪ ۳‬س��اله به تشکل‌های نشر‬ ‫واگذار خواهد شد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬به اس��تناد صورتجلس��ه فوق مدیریت و‬ ‫اجرای کمیته‌های ناش��ران داخلی‪ ،‬ناشران بین‌الملل‪،‬‬ ‫فعالیت‌ه��ای علم��ی‪ ،‬فرهنگی و س��رای اه��ل قلم‪،‬‬ ‫فعالیت‌های جنبی و اطالع‌رس��انی به ش��کل کامل به‬ ‫تشکل‌های نشر واگذار خواهد شد‪ .‬درباره کمیته‌های‬ ‫ط عمومی نیز مصوب شد‬ ‫مستندسازی‪ ،‬ارزیابی و رواب ‌‬ ‫تا موسس��ه نمایشگاه‌های فرهنگی ایران و تشکل‌های‬ ‫نشر به شکل مشترک به فعالیت بپردازند‪.‬‬ ‫سخنگوی شورای سیاس��تگذاری درباره دیگر مفاد‬ ‫این تفاهمنامه مشترک گفت‪ :‬همچنین مصوب شد تا‬ ‫تش��کل‌های نشر به‌شکل موثر در شورای برنامه‌ریزی‪،‬‬ ‫کمیته قراردادها‪ ،‬کمیته تشریفات‪ ،‬کمیته پشتیبانی‪،‬‬ ‫کمیت��ه رفاهی‪ ،‬کمیته هماهنگی با نهادهای همکار و‬ ‫کمیته نظارت و ارزشیابی حضور داشته باشد‪.‬‬ ‫‪26‬‬ ‫شنبه ‪ 4‬بهمن ‪ 3 - 1393‬ربیع الثانی ‪ 24 -1436‬ژانویه ‪ -2015‬شماره ‪ -140‬پیاپی ‪1458‬‬ ‫نمایشگاه‬ ‫‪trade@smtnews.ir‬‬
‫شنبه ‪ 4‬بهمن ‪ 3 - 1393‬ربیع الثانی ‪ 24 -1436‬ژانویه ‪ -2015‬شماره ‪ -140‬پیاپی ‪1458‬‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫به اطالع می‌رساند به استناد مصوبه مجمع‬ ‫عموم��ی فوق‌العاده ش��رکت ف��والد مبارکه‬ ‫اصفهان (سهامی عام)‪ ،‬مورخ ‪1393/05/12‬‬ ‫و مج��وز ش��ماره ‪ 121/275794‬م��ورخ‬ ‫‪ 1393/04/21‬س��ازمان بورس و اوراق بهادار‬ ‫مقرر گردید سرمایه شرکت از مبلغ ‪36.000‬‬ ‫میلیارد ریال به مبلغ ‪ 50.000‬میلیارد ریال‪،‬‬ ‫افزای��ش یابد‪ .‬در مهلت تعیین ش��ده جهت‬ ‫اس��تفاده از حق‌تق��دم خرید س��هام‪ ،‬تعداد‬ ‫‪ 12.425.316.587‬س��هم از س��هام جدید‬ ‫توس��ط س��هامداران ش��رکت پذیره‌نویسی‬ ‫گردیده اس��ت‪ .‬با عنایت ب��ه انقضای مهلت‬ ‫اس��تفاده از حق‌تق��دم مذکور و ب��ه منظور‬ ‫تحقق افزایش سرمایه‪ ،‬تعداد ‪74.683.413‬‬ ‫س��هم ‪1000‬ریالی استفاده نشده سهامداران‬ ‫برای پذیره‌نویسی عمومی با عنایت به مجوز‬ ‫ش��ماره ‪ 139330402085013407‬مورخ‬ ‫‪ 1393/10/30‬اداره ثبت ش��رکت‌ها به شرح‬ ‫زیر عرضه می‌گردد‪:‬‬ ‫‪ )1‬موضوع فعالیت شرکت‪:‬‬ ‫موضوعات اصلی‪:‬‬ ‫* بهره‌ب��رداری از کارخان��ه فوالدس��ازی‬ ‫مجتمع فوالد مبارکه واقع در ‪ 74‬کیلومتری‬ ‫شهر اصفهان‪.‬‬ ‫* انجام هرگونه فعالیت تولیدی‪ ،‬معامالتی‬ ‫و بازرگانی اعم از داخلی و خارجی که به‌طور‬ ‫مس��تقیم یا غیرمس��تقیم با موضوع شرکت‬ ‫مرتبط باشد‪.‬‬ ‫* اکتش��اف‪ ،‬اس��تخراج و بهره‌ب��رداری از‬ ‫مع��ادن فلزی و غیرفلزی م��ورد نیاز صنعت‬ ‫فوالد ازجمله استخراج و فرآوری سنگ‌آهن‪،‬‬ ‫دولومی��ت و تولی��د س��نگ‌آهن دانه‌بندی‪،‬‬ ‫کنسانتره و گندله از آن‪.‬‬ ‫موضوعات فرعی‪:‬‬ ‫* مش��ارکت و س��رمایه‌گذاری در س��ایر‬ ‫ش��رکت‌ها از طریق تاس��یس یا تعهد سهام‬ ‫ش��رکت‌های جدید یا خرید یا تعهد س��هام‬ ‫شرکت‌های موجود‪.‬‬ ‫* تهیه و تدوین و انتش��ار نشریات علمی و‬ ‫فنی و تحقیقاتی و انجام کارهای تحقیقاتی و‬ ‫تبلیغاتی در رابطه با موضوع شرکت‪.‬‬ ‫* کمک و مساعدت به موسسات فرهنگی‪،‬‬ ‫آموزشی و ورزشی‪.‬‬ ‫* انجام سایر اموری که به نحوی از انحاء به‬ ‫پیشبرد اهداف شرکت کمک کند‪.‬‬ ‫‪ )2‬مرکز اصلی و نش�انی شعب شرکت‬ ‫اعالمیه پذیره‌نویسی سهام‬ ‫شرکت فوالد مبارکه اصفهان (سهامی عام)‬ ‫ثبت شده به شماره ‪ 7841‬و شناسه ملی ‪10260289464‬‬ ‫و کدپستی‪ :‬اصفهان‪ ،‬میدان آزادی‪ ،‬خیابان‬ ‫سعادت‌آباد‪ ،‬ش��رکت فوالد مبارکه اصفهان‪،‬‬ ‫کدپس��تی‪ 8168645497 :‬و محل کارخانه‪:‬‬ ‫اصفهان کیلومتر ‪ 75‬جنوب غربی کدپس��تی‬ ‫‪ 8488111131‬اس��ت و شرکت فاقد شعبه‬ ‫می‌باشد‪.‬‬ ‫‪ )3‬س�رمایه فعل�ی ش�رکت‪36.000 :‬‬ ‫میلیارد ریال‬ ‫‪ )4‬موضوع افزایش سرمایه‪:‬‬ ‫* اجرای طرح توسعه فوالد سبا‬ ‫* جبران مخارج انجام شده بابت مشارکت‬ ‫صورت گرفته در افزایش سرمایه شرکت‌های‬ ‫سرمایه‌پذیر‬ ‫* اصالح ساختار مالی‬ ‫‪ )5‬مح�ل افزای�ش س�رمایه‪ :‬افزای��ش‬ ‫سرمایه ش��رکت از محل مطالبات حال شده‬ ‫س��هامداران و آورده نقدی به مبلغ ‪12.500‬‬ ‫میلیارد ریال و از محل سود انباشته به مبلغ‬ ‫‪ 1.500‬میلیارد ریال انجام خواهد شد‪.‬‬ ‫‪ )6‬مبل�غ افزای�ش س�رمایه‪14.000 :‬‬ ‫میلیارد ریال‬ ‫‪ )7‬مبل�غ س�رمایه پ�س از افزای�ش‪:‬‬ ‫‪ 50.000‬میلیارد ریال‬ ‫‪ )8‬مدت شرکت‪ :‬نامحدود‬ ‫‪ )9‬نوع س�هام‪ :‬عادی با نام بوده و شرکت‬ ‫فاقد سهام ممتاز می‌باشد‪.‬‬ ‫‪ )10‬ارزش اسمی هر سهم‪ 1000 :‬ریال‬ ‫‪ )11‬مبلغ مشارکت شده توسط سهامداران‬ ‫شرکت‪ 12.425.316.587.000 :‬ریال‬ ‫‪ )12‬تعداد س�هام قابل عرضه به عموم‪:‬‬ ‫‪ 74.683.413‬سهم‬ ‫‪ )13‬مش�خصات اعضای هیات‌مدیره و‬ ‫مدیرعامل شرکت‪(*:‬جدول شماره ‪)1‬‬ ‫‪ )14‬شرایط حضور و حق رای صاحبان‬ ‫س�هام در مجام�ع عموم�ی‪ :‬مطابق ماده‬ ‫‪ 19‬اساس��نامه ش��رکت در کلی��ه مجام��ع‬ ‫عموم��ی صاحبان س��هام می‌توان��د وکیل یا‬ ‫قائم‌مقام قانونی اش��خاص حقیقی و نماینده‬ ‫ی��ا نمایندگان ش��خص حقوق��ی‪ ،‬صرف‌نظر‬ ‫از تع��داد س��هام خود به ش��رط ارائه مدرک‬ ‫وکالت یا نمایندگی حضور به هم رسانند‪ .‬هر‬ ‫س��هامدار‪ ،‬برای هر یک سهم فقط یک رای‬ ‫خواهد داش��ت‪ .‬همچنین حد نصاب تشکیل‬ ‫مجامع عمومی و نحوه تصمیم‌گیری صاحبان‬ ‫سهام براس��اس مفاد مواد ‪ 84‬الی ‪ 88‬قانون‬ ‫تجارت می‌باشد‪.‬‬ ‫‪ )15‬مقررات اساسنامه راجع به تقسیم‬ ‫سود‪ ،‬تشکیل اندوخته و تقسیم دارایی‬ ‫بعد از تصفیه‪:‬‬ ‫مطابق ماده ‪ 51‬اساس��نامه ش��رکت‪ ،‬وضع‬ ‫اندوخته قانونی از سود خالص شرکت مطابق‬ ‫قان��ون تجارت انجام می‌ش��ود‪ .‬به پیش��نهاد‬ ‫هیات‌مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی‪،‬‬ ‫ممکن اس��ت قسمتی از س��ود خالص برای‬ ‫تشکیل س��ایر اندوخته‌ها کنار گذاشته شود‪.‬‬ ‫همچنی��ن درخص��وص تقس��یم دارایی بعد‬ ‫از تصفیه‪ ،‬طبق ماده ‪ 53‬اساس��نامه شرکت‬ ‫تصفیه ام��ور ب��ا متابعت قوانی��ن و مقررات‬ ‫مربوطه به عمل خواهد آمد‪.‬‬ ‫‪ )16‬تع�داد و امتی�ازات س�هام ممتاز‬ ‫شرکت‪ :‬شرکت فاقد سهام ممتاز می‌باشد‪.‬‬ ‫‪ )17‬مبلغ و تعداد اوراق مشارکت قابل‬ ‫تبدیل به سهم‪ :‬شرکت فاقد اوراق مشارکت‬ ‫قابل تبدیل به سهام می‌باشد‪.‬‬ ‫‪ )18‬مبل�غ بازپرداخ�ت نش�ده اوراق‬ ‫مشارکت‪ :‬شرکت فاقد اوراق مشارکت قابل‬ ‫تبدیل به سهام می‌باشد‪.‬‬ ‫‪ )19‬مبل�غ دی�ون ش�رکت و همچنین‬ ‫مبل�غ دیون اش�خاص ثالث که توس�ط‬ ‫شرکت تضمین شده است‪:‬‬ ‫مطابق با صورت‌های مالی حسابرسی شده‬ ‫م��ورخ ‪ 1392/12/29‬مجم��وع بدهی‌ه��ای‬ ‫کوتاه‌مدت و بلندمدت شرکت به ترتیب برابر‬ ‫با ‪ 70.334.381‬و ‪ 6.674.128‬میلیون ریال‬ ‫می‌باشد‪.‬‬ ‫همچنین براس��اس یادداش��ت ش��ماره‪40‬‬ ‫همراه صورت‌های مالی حسابرسی شده مزبور‬ ‫شرکت فاقد بدهی‌های احتمالی می‌باشد‪.‬‬ ‫‪ )20‬مدت پذیره‌نویس�ی‪ :‬پذیره‌نویسی از‬ ‫اول وقت اداری روز شنبه مورخ ‪1393/11/04‬‬ ‫آغاز و تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ‬ ‫‪ 1393/11/13‬به مدت ‪ 10‬روز ادامه خواهد‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫تذکر‪ :‬چنانچه سقف س��رمایه تعیین شده‬ ‫قبل از انقضای مهلت پذیره‌نویس��ی تکمیل‬ ‫و وج��وه مربوط��ه تامی��ن گ��ردد‪ ،‬عملیات‬ ‫پذیره‌نویسی متوقف خواهد شد‪.‬‬ ‫‪ )21‬حداقل و حداکثر سهامی که هنگام‬ ‫پذیره‌نویس�ی بای�د تعهد ش�ود‪ :‬حداقل‬ ‫س��هام تعهد ش��ده در هنگام پذیره‌نویسی ‪1‬‬ ‫س��هم و حداکثر برابر کل سهام پذیره‌نویسی‬ ‫*(جدول شماره ‪)1‬‬ ‫نشده در مرحله اول به میزان ‪74.683.413‬‬ ‫سهم می‌باشد‪.‬‬ ‫‪ )22‬مش�خصات حس�اب بانکی ناشر‪:‬‬ ‫پذیره‌نویس��ی س��هام ش��رکت فوالد مبارکه‬ ‫اصفهان (سهامی عام)‪ ،‬تماما از طریق شبکه‬ ‫کارگ��زاری انج��ام خواه��د ش��د‪ .‬متقاضیان‬ ‫پذیره‌نویس��ی می‌توانن��د ب��ا مراجع��ه ب��ه‬ ‫ش��رکت‌های کارگ��زاری عضو ب��ورس اوراق‬ ‫بهادار تهران و ارائه تقاضای س��فارش خرید‬ ‫سهام شرکت و واریز وجه به حساب کارگزار‬ ‫مربوطه اقدام نمایند‪ .‬شایان ذکر است مبالغ‬ ‫دریافتی توس��ط کارگ��زار مربوط��ه باید به‬ ‫حساب زیر واریز گردد‪:‬‬ ‫حساب شماره ‪ 0215520241005‬به نام‬ ‫ش��رکت فوالد مبارکه اصفهان (سهامی عام)‪،‬‬ ‫نزد بانک ملی ش��عبه فوالد مبارکه اصفهان‪،‬‬ ‫کد شعبه ‪3235‬‬ ‫‪ )23‬مش�خصات متعهد پذیره‌نویسی‬ ‫و می�زان تعه�دات آن‪ :‬موسس��ه صندوق‬ ‫حمایت و بازنشستگی کارکنان فوالد متعهد‬ ‫خرید کل سهام باقی‌مانده ظرف ‪ 5‬روز پایانی‬ ‫مهلت عرضه عمومی‪.‬‬ ‫‪ )24‬روزنام�ه کثیراالنتش�ار‪ :‬روزنام��ه‬ ‫کثیراالنتش��اری که اطالعیه‌ه��ا و آگهی‌های‬ ‫ناش��ر در آن منتشر می‌ش��ود روزنامه دنیای‬ ‫اقتصاد و اطالعات می‌باشد‪ .‬همچنین اعالمیه‬ ‫مذک��ور در روزنامه‌ه��ای اب��رار اقتص��ادی و‬ ‫گس��ترش صمت (براس��اس مفاد ماده ‪177‬‬ ‫الیحه اصالحی قس��متی از قان��ون تجارت)‬ ‫منتشر می‌گردد‪.‬‬ ‫‪ )25‬چگونگی پذیره‌نویسی‪:‬‬ ‫باتوج��ه به پذیرش این ش��رکت در بورس‬ ‫اوراق بهادار تهران‪ ،‬این سهام از طریق سامانه‬ ‫معامالت بورس اوراق بهادار تهران به فروش‬ ‫می‌رسد‪ .‬ضمنا سهامدارانی که حق‌تقدم فوق‬ ‫را خریداری می‌نمایند‪ ،‬می‌بایس��ت عالوه بر‬ ‫مبلغ پرداختی بابت حق‌تقدم‪ ،‬مبلغ اس��می‬ ‫هر س��هم را نیز به کارگزار مربوطه بپردازند‪.‬‬ ‫وجوه متعلق به پذیره‌نویسانی که سهامی به‬ ‫ایش��ان تخصیص داده نش��ود‪ ،‬حداکثر ظرف‬ ‫مدت ‪ 15‬روز از تاریخ صدور مجوز استفاده از‬ ‫موجودی حساب بانکی به آنان مسترد خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫‪ )26‬کلی�ه اطالعات و م�دارک مربوط‬ ‫به شرکت ش�امل‪ :‬اساسنامه‪ ،‬طرح اعالمیه‬ ‫پذیره‌نویس��ی و آخری��ن صورت‌های مالی به‬ ‫‪27‬‬ ‫اداره ثبت ش��رکت‌ها و موسسات غیرتجاری‬ ‫اصفهان تسلیم شده است‪.‬‬ ‫همچنین گ��زارش توجیه��ی هیات‌مدیره‬ ‫درخصوص افزایش س��رمایه‪ ،‬گزارش بازرس‬ ‫قانونی و بیانیه ثبت س��هام در دس��ت انتشار‬ ‫در س��ایت اینترنت��ی ش��رکت ب��ه آدرس‬ ‫‪ www.msc.ir‬و س��ایت رس��می ناشران‬ ‫اوراق بهادار ب��ه آدرس ‪ www.codal.ir‬در‬ ‫دسترس عالقه‌مندان می‌باشد‪.‬‬ ‫‪ )27‬مشخصات سهامداران‪:‬‬ ‫*(جدول شماره ‪)2‬‬ ‫‪ )28‬نحوه عمل در صورت عدم تکمیل‬ ‫پذیره‌نویس�ی س�هام ش�رکت‪ :‬براساس‬ ‫قرارداد متعهد پذیره‌نویسی‪ ،‬موسسه صندوق‬ ‫حمایت و بازنشستگی کارکنان فوالد متعهد‬ ‫می‌ش��ود نسبت به خرید کل سهام باقیمانده‬ ‫ظرف ‪ 5‬روز پایانی مهلت عرضه عمومی اقدام‬ ‫نماید‪.‬‬ ‫نکات مهم‪:‬‬ ‫* مسئولیت صحت و قابلیت اتکای اطالعات‬ ‫اعالمیه پذیره‌نویسی بر عهده ناشر است‪.‬‬ ‫* ناشر‪ ،‬ش��رکت تامین سرمایه‪ ،‬حسابرس‪،‬‬ ‫ارزش‌یابان و مشاوران حقوقی ناشر‪ ،‬مسئول‬ ‫جب��ران خس��ارت وارده به س��رمایه‌گذارانی‬ ‫هس��تند که در اثر قصور‪ ،‬تقصیر‪ ،‬تخلف و یا‬ ‫به دلیل ارائه اطالعات ناقص و خالف واقع در‬ ‫عرضه اولیه که ناشی از فعل یا ترک فعل آنها‬ ‫باشد‪ ،‬متضرر گردیده‌اند‪.‬‬ ‫* ثب��ت اوراق بهادار نزد س��ازمان بورس و‬ ‫اوراق به��ادار‪ ،‬به منظور حص��ول اطمینان از‬ ‫رعایت مق��ررات قانونی و مصوبات س��ازمان‬ ‫ب��ورس و اوراق بهادار و ش��فافیت اطالعاتی‬ ‫بوده و به منزله تایید مزایا‪ ،‬تضمین سودآوری‬ ‫و یا توصیه و سفارش��ی در مورد شرکت‌ها یا‬ ‫طرح‌ه��ای مرتب��ط ب��ا اوراق بهادار توس��ط‬ ‫سازمان نمی‌باشد‪.‬‬ ‫* پذیره‌نویس��ان می‌‌توانن��د در ص��ورت‬ ‫مش��اهده هرگونه تخلف از موارد یادشده در‬ ‫این اعالمیه مراتب را کتبا به س��ازمان بورس‬ ‫و اوراق بهادار به آدرس زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫تهران‪ -‬ابتدای خیابان مالصدرا‪ -‬شماره ‪13‬‬ ‫سازمان بورس و اوراق بهادار‪ -‬اداره نظارت بر‬ ‫انتشار و ثبت اوراق بهادار سرمایه‌ای‬ ‫هیات‌مدی�ره ش�رکت ف�والد مبارک�ه‬ ‫اصفهان (سهامی عام)‬ ‫*(جدول شماره ‪)2‬‬ ‫اشخاص حقیقی یا‬ ‫حقوقی‬ ‫شماره‬ ‫ثبت اشخاص‬ ‫حقوقی‬ ‫شناسه ملی‬ ‫اشخاص حقوقی‬ ‫نماینده‬ ‫نام پدر‬ ‫شماره‬ ‫شناسنامه‬ ‫کدملی‬ ‫سمت به‌طور کامل‬ ‫سازمان توسعه و نوسازی‬ ‫معادن و صنایع معدنی‬ ‫ایران (سهامی خاص)‬ ‫‪173388‬‬ ‫‪10102158022‬‬ ‫بهرام‬ ‫سبحانی‬ ‫عبدالرسول‬ ‫‪311‬‬ ‫‪1284469271‬‬ ‫مدیرعامل و نایب‌رییس‬ ‫هیات‌مدیره‪ ،‬عضو موظف‬ ‫شرکت سرمایه‌گذاری‬ ‫صدر تامین (سهامی عام)‬ ‫‪149634‬‬ ‫‪10101924696‬‬ ‫محمدرضا‬ ‫آیت‌الهی‬ ‫فخرالعالم‬ ‫‪61‬‬ ‫‪0383509793‬‬ ‫رییس هیات‌مدیره‪،‬‬ ‫عضو غیرموظف‬ ‫شرکت سرمایه‌گذاری‬ ‫استان کرمان (سهامی عام)‬ ‫‪7611‬‬ ‫‪10630135824‬‬ ‫مرتضی‬ ‫طالئی‬ ‫محمود‬ ‫‪877‬‬ ‫‪1285460286‬‬ ‫عضو غیرموظف‬ ‫هیات‌مدیره‬ ‫شرکت سرمایه‌گذاری‬ ‫استان یزد (سهامی عام)‬ ‫‪8338‬‬ ‫‪10860176791‬‬ ‫محسن‬ ‫پورسینا‬ ‫قاسم‬ ‫‪78‬‬ ‫‪1284629074‬‬ ‫عضو غیرموظف‬ ‫هیات‌مدیره‬ ‫شرکت سرمایه‌گذاری‬ ‫اندیشه محوران (سهامی‬ ‫خاص)‬ ‫‪203970‬‬ ‫‪10460064120‬‬ ‫غالمحسن‬ ‫تقی نتاج‌‬ ‫ملک‌شاه‬ ‫قلی‬ ‫‪2980‬‬ ‫‪5689642991‬‬ ‫عضو غیرموظف‬ ‫هیات‌مدیره‬ ‫* شرکت فاقد اعضای علی‌‌البدل هیات‌مدیره می‌باشد‪.‬‬ ‫ردیف‬ ‫نام سهامدار‬ ‫تعداد سهام‬ ‫درصد‬ ‫‪1‬‬ ‫شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی‬ ‫(سهامی عام)‬ ‫‪10.868.976.391‬‬ ‫‪30.19‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سازمان توسعه و نوسازی معادن‬ ‫و صنایع معدنی ایران (سهامی‬ ‫خاص)‬ ‫‪6.190.525.096‬‬ ‫‪17.2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫شرکت سرمایه‌گذاری مهر اقتصاد‬ ‫ایرانیان (سهامی خاص)‬ ‫‪4.727.520.798‬‬ ‫‪13.13‬‬ ‫‪4‬‬ ‫شرکت سرمایه‌گذاری تامین‬ ‫اجتماعی (سهامی عام)‬ ‫‪3.629.937.542‬‬ ‫‪10.08‬‬ ‫‪5‬‬ ‫سایر سهامداران‬ ‫‪10.583.040.173‬‬ ‫‪29.4‬‬ ‫‪36.000.000.000‬‬ ‫‪100‬‬ ‫جمع‬
‫مادهمعدنیخام‪،‬یکتعریفوهزاربرداشت‬ ‫دارد‪ ،‬م��واد خ��ام معدن��ی اتالق‬ ‫گندل��ه‪ ،‬آه��ن اس��فنجی و تولید‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫ش��مش ف��والد و مقاط��ع فلزی‬ ‫عباسعلی ایروانی‪:‬‬ ‫وی با بیان اینکه بسیاری از مواد‬ ‫خام شمرده می‌ش��ود‪ .‬چرا که در‬ ‫موادی که از معادن‬ ‫معدن��ی در جرگه محصوالت خام‬ ‫صورت��ی می‌توان گف��ت عملیات‬ ‫استخراج شده و‬ ‫قرار می‌گیرند‪ ،‬اف��زود‪ :‬خاک‌های‬ ‫فرآوری بر روی س��نگ‌آهن انجام‬ ‫و‬ ‫فرآوری‬ ‫عملیات‬ ‫صنعت��ی همچ��ون فلدس��پات به‬ ‫شده که آهن موجود در آن گرفته‬ ‫کانه‌آرایی بر روی‬ ‫عنوان مواد خام ش��ناخته ش��ده‬ ‫ش��ده باش��د‪ .‬در واق��ع در چرخه‬ ‫تولی��د فوالد آهن ب��ه عنوان یک آنها انجام شده را مواد و در ص��ورت ف��رآوری آنها عالوه‬ ‫معدنی خام می‌گویند‪ .‬ب��ر افزایش ارزش اقتص��ادی این‬ ‫م��اده اولیه خ��ام مورد اس��تفاده‬ ‫اما باید توجه کرد‬ ‫محصول زمینه اس��تفاده از آن در‬ ‫ق��رار می‌گیرد و نمی‌توان از آن به‬ ‫صنایع مختلف فراهم می‌شود‪.‬‬ ‫عنوان یک محصول فرآوری شده‬ ‫که مواد معدنی در‬ ‫مشکانی معتقد است که فرآوری‬ ‫نام برد‪.‬‬ ‫طول مراحل فرآوری‬ ‫محصوالت معدنی دو نتیجه مهم‬ ‫گچ‬ ‫معدنی‬ ‫ماده‬ ‫مثال‬ ‫عنوان‬ ‫ب��ه‬ ‫در هرمرحله نسبت‬ ‫و مثبت را به دنبال خواهد داشت‪.‬‬ ‫که بعد از استخراج در یک فرآیند‬ ‫به مرحله بعد خام‬ ‫در واق��ع ب��ا ف��رآوری محصوالت‬ ‫در کوره‌ه��ای صنعت��ی ف��رآوری‬ ‫محسوب می‌شود‬ ‫معدنی زمینه ایجاد اش��تغال برای‬ ‫شده و در صنعت ساختمان‌سازی‬ ‫افراد فراهم ش��ده و از خروج مواد‬ ‫مورداس��تفاده ق��رار می‌گی��رد اما‬ ‫برخ��ی دیگر از م��واد معدنی برای تبدیل ش��دن به معدنی از کشور جلوگیری می‌شود‪ .‬اما برای رسیدن‬ ‫محصول نهای��ی در چندین مرحله فرآوری و تبدیل ب��ه این امر‪ ،‬در اختیار داش��تن مناب��ع مالی و انجام‬ ‫م��واد مختلف زمینه تولید محص��ول نهایی را فراهم س��رمایه‌گذاری از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است‪ .‬به‬ ‫ک��رده و به این ترتیب در ه��ر مرحله محصول قبلی ای��ن ترتیب ب��ا راه‌اندازی واحدهای ف��رآوری زمینه‬ ‫ایجاد اش��تغال فراهم ش��ده و از س��وی دیگر باعث‬ ‫نسبت به محصول جدید ماده خام به شمار می‌آید‪.‬‬ ‫کاه��ش هزینه‌های ف��رآوری برای فع��االن معدنی‬ ‫‹ ‹فرآوری عامل تعیین کننده‬ ‫س��یداحمد مش��کانی‪ ،‬اس��تاد خواهد شد‪.‬‬ ‫دانش��گاه و فع��ال معدن��ی نیز‬ ‫وی در ادامه با اش��اره به اینکه فرآوری محصوالت‬ ‫تعریف‌ه��ای مختلف��ی از مواد معدنی به وجود عوامل متعددی وابسته است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫معدن��ی داش��ته و ب��ه‬ ‫نیاز به انباشت مالی برای ایجاد واحدهای فرآوری از‬ ‫می‌گوی��د‪ :‬مواد معدن��ی که از یکس��و و در اختیار داشتن دانش فنی موردنیاز برای‬ ‫معادن استخراج شده و هیچ‌گونه عملیات فرآوری بر فرآوری محصوالت معدنی از جمله موارد مهمی است‬ ‫روی آنها انجام نشده را مواد معدنی خام می‌گویند‪ .‬که باید مورد توجه قرار گیرد‪ .‬این درحالی اس��ت که‬ ‫همچنین کانی‌های نیمه‌فلزی هم که امکان استفاده نبود انباشت مالی و تسهیالت مالی با شرایط مناسب‬ ‫از آنها به طور مس��تقیم در صنای��ع مختلف وجود سبب شده تا تمایل کمتری برای ورود به این بخش‬ ‫معدن‬ ‫معدن‬ ‫معدن‬ ‫معدن‬ ‫معدن‬ ‫آگهی مزایده عمومی معادن‬ ‫و محدوده‌های اکتشافی استان مرکزی‬ ‫معدن‬ ‫معدن‬ ‫معدن‬ ‫معدن‬ ‫معدن‬ ‫روابط عمومی سازمان‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان مرکزی‬ ‫معدن‬ ‫معدن‬ ‫معدن‬ ‫معدن معدن‬ ‫معدن‬ ‫معدن‬ ‫‹ ‹تعریف دقیق از مواد معدنی خام‬ ‫نایب رییس انجمن صادرکنندگان سنگ‌آهن ایران‬ ‫نی��ز در رابط��ه با مواد معدنی خ��ام و اینکه به چه‬ ‫می‌گوید‪ :‬الزم‬ ‫محصوالتی اتالق می‌ش��ود به‬ ‫اس��ت تا تعریف مش��خص و دقیقی از مواد معدنی‬ ‫خام ارائه ش��ده و ب��ه این ترتی��ب صادرکنندگان‬ ‫محصوالت معدنی مش��کلی برای پرداخت مالیات‬ ‫نخواهند داشت‪.‬‬ ‫بهرام شکوری در ادامه افزود‪ :‬در‬ ‫واقع انجام فعالیت‌های فرآوری‬ ‫ب��ر روی مواد معدنی ب��ا ایجاد‬ ‫ارزش اف��زوده زمین��ه ایج��اد‬ ‫اشتغال را فراهم کرده و به این‬ ‫ترتیب زمین��ه را برای انجام س��رمایه‌گذاری فراهم‬ ‫می‌کند‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه تا زمانی که م��واد معدنی مورد‬ ‫اس��تخراج قرار نگرفته‌اند خام محس��وب می‌ش��وند‬ ‫گفت‪ :‬باش��روع فعالیت‌های معدنی می‌توان گفت که‬ ‫تولید انجام‌ش��ده و ایجاد ارزش اف��زوده را به دنبال‬ ‫خواهد داشت‪.‬‬ ‫نایب رییس انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان‬ ‫سنگ‌آهن معتقد است که سنگ‌آهن دانه‌بندی شده‬ ‫را نمی‌توان خام نامید‪ ،‬چرا در این صورت بسیاری از‬ ‫محص��والت معدنی دیگر نیز تا زمانی که به محصول‬ ‫نهایی تبدیل نش��ده‌اند جزو مواد خام به شمار آمده‬ ‫و صادرات آنها مشمول پرداخت مالیات خواهد شد‪.‬‬ ‫در واقع فرآوری مواد معدنی که با ایجاد ارزش‌افزوده‬ ‫برای تولیدکنندگان همراه بوده می‌تواند هدف نهایی‬ ‫دولت و سرمایه‌گذاران را فراهم کرده و با ایجاد ارزش‬ ‫اقتصادی برای محصول نهایی زمینه استفاده از آن را‬ ‫در صنایع مختلف فراهم کند‪.‬‬ ‫س�ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس�تان در نظر دارد اکتشاف و بهره برداری تعدادی‬ ‫از محدوده‌های اکتش��افی ‪ /‬محدوده‌های معدنی ‪ /‬مع��ادن متروکه و راکد را از طریق مزایده‬ ‫عمومی به دارندگان توان فنی و مالی الزم واگذار نماید ‪.‬‬ ‫متقاضیان شرکت در مزایده می‌توانند جهت آگاهی و کسب اطالعات بیشتر و دریافت اسناد‬ ‫مزایده و لیس��ت مزایده از روز دوش��نبه مورخ ‪ 93/11/6‬به مدت ‪ 10‬روز به محل سازمان به‬ ‫آدرس ذیل و یا س��ایت س��ازمان به آدرس ‪ http://mkz.mimt.gov.ir‬مراجعه‪ ،‬اسناد و‬ ‫مدارک مورد نیاز جهت ش��رکت در مزایده را تهیه و پس از تکمیل‪ ،‬حداکثر تا پایان وقت‬ ‫اداری روز پنجش��نبه مورخ ‪ 93/11/16‬به دبیرخانه س��ازمان به نشانی استان مرکزی ‪ -‬اراک‬ ‫– خیابان قیام ‪ -‬س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تان مرکزی تحویل و رس��ید دریافت‬ ‫"‬ ‫نمایند‪.‬‬ ‫معدن‬ ‫سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان مرکزی‬ ‫معدن‬ ‫س�ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس�تان مرکزی در راستای اجرای مفاد دستور العمل فراخوان واگذاری‬ ‫پهنه‌های اکتش��افی مصوب (به ش��ماره ‪ 60/133211‬مورخ ‪ ،)93/6/17‬در نظر دارد طبق ماده ‪ 32‬آیین‌نامه اجرایی‬ ‫قانون معادن‪ ،‬شناس��ایی ظرفیت‌های معدنی پهنه اکتشافی خنداب را از طریق فراخوان عمومی و با رعایت مقررات‬ ‫مربوط به اشخاص حقوقی واجد الشرایط واگذار نماید‪ .‬کلیه متقاضیان جهت آگاهی‪ ،‬کسب اطالعات تکمیلی و‬ ‫دریافت اس��ناد فراخوان‪ ،‬از روز دوش��نبه مورخ ‪ 93/11/6‬به محل این سازمان به آدرس‪ :‬استان مرکزی – اراک –‬ ‫خیابان قیام – سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان مرکزی‬ ‫و یا پورتال سازمان به نشانی‪http://mkz.mimt.gov.ir :‬‬ ‫مراجعه‪ ،‬اس��ناد و مدارک مورد نیاز را تهیه و پس از تکمیل‪ ،‬مراتب را حداکثر تا پایان وقت اداری روز پنجش��نبه‬ ‫مورخ ‪ 93/11/16‬به دبیرخانه س��ازمان به آدرس س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تان مرکزی تحویل و رسید‬ ‫دریافت نمایند‪.‬‬ ‫شایان ذکر است امتیاز صالحیت فنی و مالی اشخاص حقوقی به استناد دستورالعمل ‪ 60/257637‬مورخ ‪92/11/30‬‬ ‫توس��ط سازمان‌های نظام مهندسی معدن تعیین می‌گردد و اشخاص حقوقی به منظور اخذ گواهی مربوطه‪ ،‬موظف‬ ‫به مراجعه به س��ازمان‌های مذکور خواهند بود ‪ .‬حداقل امتیاز الزم جهت ش��رکت در فراخوان پهنه اکتشافی ‪200‬‬ ‫امتیاز خواهد بود‪.‬‬ ‫ـ‌ پهنه‌های یاد ش��ده در برگیرنده تعدادی از محدوده‌های اکتش��افی و معدنی فعال هستند که پس از اتمام عملیات‪،‬‬ ‫وفق ماده ‪ 32‬آئین نامه اجرایی قانون معادن اقدام خواهد شد ‪.‬‬ ‫ـ‌ مبلغ تضمین شرکت در مزایده محدوده اکتشافی پهنه فلزی خنداب به مبلغ ‪ 767/290/000‬ریال معاد ‌ل هفتصد و‬ ‫شصت و هفت میلیون و دویست و نود هزار ریال می‌باشد‪.‬‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان مرکزی‬ ‫معدن‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان مرکزی‬ ‫معدن‬ ‫معدن‬ ‫آگهی فراخوان عمومی پهنه‌های اکتشافی‬ ‫مصوب استان مرکزی‬ ‫معدن‬ ‫معدن‬ ‫معدن‬ ‫معدن‬ ‫داشته باشند‪.‬‬ ‫معدن‬ ‫نرگس قیص�ری‪ -‬گروه معدن‪ :‬برای اطالق عنوان‬ ‫خام یا فرآوری م��اده معدنی تعاریف مختلفی وجود‬ ‫دارد‪ .‬به‌گون��ه‌ای ک��ه هم‌اکن��ون اخت�لاف نظرهای‬ ‫مختلفی بین کارشناسان و فعاالن حوزه‌های معدنی‬ ‫ایجاد ش��ده اس��ت‪ .‬در واق��ع برخی از کارشناس��ان‬ ‫معتقدند به ماده‌ای خام گفته می‌شود که در فرآیند‬ ‫اس��تخراج هیچ‌گونه فرآیندی همچ��ون خردایش و‬ ‫جداس��ازی انجام نشده باش��د و ماده معدنی پس از‬ ‫استخراج به همان شکل اولیه به کارخانه‌های فرآوری‬ ‫واگذار ش��ود‪ .‬البته در مقابل این اظهار نظر برخی از‬ ‫کارشناسان و فعاالن معتقدند دانه‌بندی و جداسازی‬ ‫م��واد باطله در هنگام اس��تخراج تغییری در کیفیت‬ ‫و نوع محص��ول ایجاد نک��رده و در صورتی می‌توان‬ ‫ی��ک ماده معدنی را از تعری��ف خام خارج کرد که با‬ ‫تغییرات ش��یمیایی و فیزیکی‪ ،‬کیفیت و نوع کاربری‬ ‫آن تغییر یافته باشد‪ .‬در هر حال اطالق خام بودن به‬ ‫یک ماده معدنی هم‌اکنون چالش‌های زیادی را برای‬ ‫فعاالن برخی از حوزه‌های معدنی ایجاد کرده اس��ت‬ ‫به‌گونه‌ای که فعاالن معدنی در تالش هس��تند تا از‬ ‫هر طریقی شده از زیر بار عبارت خام‌فروشی که این‬ ‫روزها به شدت مورد توجه و غضب مسئوالن دولتی و‬ ‫مجلسی‌ها قرار گرفته فرار کرده تا از پرداخت عوارض‬ ‫صادرات��ی که دولت قصد دارد با تکیه بر آن از خروج‬ ‫محصوالت معدنی خام از کشور جلوگیری کند شانه‬ ‫خالی کنند‪ .‬موضوعی که بیشترین چالش را در بین‬ ‫سنگ‌آهنی‌ها داشته است‪.‬‬ ‫عباسعلی ایروانی‪ ،‬مدیرکل دفتر‬ ‫نظارت بر امور معادن‪ ،‬در رابطه‬ ‫با اینکه مواد معدنی خام به چه‬ ‫موادی اطالق می‌شود به‬ ‫می‌گوید‪ :‬موادی ک��ه از معادن‬ ‫استخراج شده و عملیات فرآوری و کانه‌آرایی بر روی‬ ‫آنها انجام شده را مواد معدنی خام می‌گویند‪ .‬اما باید‬ ‫توجه کرد که م��واد معدنی در طول مراحل فرآوری‬ ‫در هرمرحل��ه نس��بت به مرحله بعد خام محس��وب‬ ‫می‌شود‪ .‬در برخی موارد ماده معدنی پس از استخراج‬ ‫ب��ا انجام عملی��ات کانه‌آرایی بر روی آن نس��بت به‬ ‫جداس��ازی باطله‌ها اقدام می‌شود و به این ترتیب در‬ ‫مراح��ل بع��دی فرآیندهای ف��رآوری زمینه افزایش‬ ‫خلوص محصول و کیفیت آن را فراهم می‌کند‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه در پاس��خ ب��ه اینکه آیا س��نگ‌آهن‬ ‫دانه‌بندی ش��ده که هم‌اکنون یک��ی از مواد معدنی‬ ‫ب��ا ارزش به ش��مار می‌آید جزو مواد فرآوری ش��ده‬ ‫به حس��اب می‌آید یا خیر‪ ،‬گفت‪ :‬س��نگ‌آهنی که از‬ ‫معادن اس��تخراج شده و در مراحلی نسبت به تغییر‬ ‫ان��دازه آنها اقدام می‌کنند در واقع هنوز ماده معدنی‬ ‫خام به ش��مار می‌آیند‪ .‬چرا که در مرحله دانه‌بندی‬ ‫نسبت به جداسازی باطله از سنگ‌آهن اقدام شده و‬ ‫کار اساس��ی بر روی آن انجام نش��ده و این محصول‬ ‫نس��بت به مراحل بعدی فرآوری و تولید کنسانتره‪،‬‬ ‫معدن‬ ‫مدیر رواب��ط عمومی‬ ‫مجتمع ف��والد مبارکه‬ ‫اصفهان با تاکید بر اینکه‬ ‫ش��رکت ف��والد مبارکه‬ ‫تنها یک کارخانه تولید‬ ‫ورق ف��والدی نیس��ت‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬ای��ن کارخان��ه‬ ‫نمادی از آرمان‌گرایی و ایمان واقعی و اراده ملت‬ ‫بزرگ ایران پس از پیروزی انقالب اسالمی ایران‬ ‫است‪ .‬به گزارش‬ ‫از اصفهان‪ ،‬محمد ناظمی‬ ‫هرن��دی در نشس��ت هم‌اندیش��ی که ب��ا حضور‬ ‫بیش از ‪ 50‬نفر از مدیران مس��ئول‪ ،‬س��ردبیران‪،‬‬ ‫سرپرستان و مدیران رس��انه‌های گروهی استان‬ ‫اصفهان برگزار ش��د‪ ،‬با تبریک سالروز راه‌اندازی‬ ‫و بهره‌برداری از مجتم��ع فوالد مبارکه اصفهان‪،‬‬ ‫ماموری��ت اصلی حوزه رواب��ط عمومی را تقویت‬ ‫مس��ئولیت اجتماعی فوالد مبارکه عنوان کرد و‬ ‫گفت‪ :‬مسئولیت اجتماعی مجتمع فوالد مبارکه‬ ‫همه حوزه‌های فرهنگی را ش��امل می‌شود و این‬ ‫مجموعه خود را ملزم به توسعه مباحث فرهنگی‬ ‫می‌دان��د‪ .‬ناظمی با اش��اره به اینکه کس��انی که‬ ‫در اح��داث این کارخانه نقش داش��تند به دنبال‬ ‫آرمانی الهی و انس��انی بودند‪ ،‬ادامه داد‪ :‬بخش��ی‬ ‫از اراده ب��زرگ صنعت‌گران این صنعت در دوران‬ ‫جن��گ تحمیلی به فراه��م آوردن ادوات جنگی‬ ‫برای مقابله با دش��من مصروف ش��ده و در زمان‬ ‫پس از جنگ ‪ 8‬س��اله نیز به آبادانی و توس��عه و‬ ‫پیشرفت ایران اسالمی مصرف شد که همه اینها‬ ‫نشان از اراده‌ای با پشتوانه آرمانی استوار و عزمی‬ ‫راسخ و قدمی خیر بوده است‪.‬‬ ‫وی مجتم��ع فوالد مبارک��ه را بزرگترین مجتمع‬ ‫فوالدی منطقه خاورمیانه و ش��مال آفریقا عنوان و‬ ‫بیان کرد‪ :‬بیان موفقیت‌ها و خدمات نظام اس�لامی‬ ‫در حوزه‌های مختلف وظیفه همه مبلغان و فعاالن‬ ‫عرصه رس��انه اس��ت‪ .‬مدیر روابط عمومی مجتمع‬ ‫ف��والد مبارکه راهبرد مجموع��ه ارتباطات و روابط‬ ‫عموم��ی این مجتم��ع تولیدی را تعام��ل مثبت و‬ ‫سازنده با رسانه‌های گروهی به‌منظور ساخت جامعه‬ ‫آرمانی عن��وان ک��رد و ادامه داد‪ :‬نگ��رش مدیران‬ ‫شرکت فوالد مبارکه بر این اعتقاد استوار است که‬ ‫هدف این مجتمع عظیم خدمت به جامعه اس��ت و‬ ‫در صورتی‌که این هدف دچار خدشه شود‪ ،‬مدیران‬ ‫مجموعه ضرورتی به ادامه تولید صنعتی نمی‌بینند‪.‬‬ ‫وی در ادامه اظهارات برخی افراد در مورد وضعیت‬ ‫آالینده‌های مجتمع فوالد مبارکه را نیازمند تحلیل‬ ‫و بررس��ی کارشناسان دانس��ت و با اشاره به اینکه‬ ‫روش��ن شدن هر ش��مع نیز حاوی ایجاد ذراتی در‬ ‫محیط اطراف اس��ت‪ ،‬ادامه داد‪ :‬نکته مهم در مورد‬ ‫وضعیت آالیندگی‌ها این است که میزان آالیندگی‬ ‫از ح��د مجاز تج��اوز نکند که اس��تانداردهای الزم‬ ‫زیس��ت‌محیطی به‌درس��تی در این مجتمع رعایت‬ ‫شده و عالوه بر این‪ ،‬این مجتمع فعالیت‌های زیادی‬ ‫را در زمینه سالم‌س��ازی و توس��عه فضای سبز در‬ ‫اطراف این کارخانه انجام داده است‪.‬‬ ‫شنبه ‪ 4‬بهمن ‪ 3 - 1393‬ربیع الثانی ‪ 24 -1436‬ژانویه ‪ -2015‬شماره ‪ -140‬پیاپی ‪1458‬‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫معدن‬ ‫فوالد مبارکه‬ ‫نمادی از آرمان‌گرایی است‬ ‫‪28‬‬ ‫چشم‌انداز معدنی‬ ‫معدن‬ ‫نگاه روز‬
‫زیربنایی‬ ‫‪industry@smtnews.ir‬‬ ‫شنبه ‪ 4‬بهمن ‪ 3 - 1393‬ربیع الثانی ‪ 24 -1436‬ژانویه ‪ -2015‬شماره ‪ -140‬پیاپی ‪1458‬‬ ‫از عجایب و غرایب بازار مسکن در تهران گزارش می‌دهد‬ ‫‪29‬‬ ‫پنت‌هاوس‌ها؛ بی‌خبر از خواب سنگین مسکن‬ ‫زه�را فریدزادگان‪-‬گروه صنعت‪ :‬مسکن؛‬ ‫واژه‌ای که در همه فرهنگ‌‌های لغت فارس��ی‬ ‫تنها یک معنا دارد‪ .‬منزل‪ ،‬محل اقامت‪ ،‬محل‬ ‫س��کنی‪ ،‬خانه‪ .‬این واژه ‪ 4‬حرفی‪ ،‬اما در ایران‬ ‫نه تنها دارای معانی متفاوتی اس��ت‪ ،‬چه بسا‬ ‫معانی عجیب و غریب دیگری را نیز در خود‬ ‫جای داده اس��ت‪ .‬برای آنهایی که پایین شهر‬ ‫زندگی می‌کنند‪ ،‬تهیه مسکن یک آرزوست و‬ ‫آنهایی که باالی ش��هر زندگی می‌کنند تنها‬ ‫در صورتی خانه‌ای را برای سکونت خریداری‬ ‫می‌کنند که س��اختمان مورد نظرشان دارای‬ ‫سیس��تم‌های الکترونیک ب��ه‌روز و تجهیزات‬ ‫ویژه‌ای باش��د‪ .‬ای��ن در حالی اس��ت که در‬ ‫شرایط کنونی که مدت‌هاست بازار مسکن در‬ ‫رکود به س��ر می‌برد و کارشناسان این حوزه‬ ‫به طور مس��تمر با ارائه راهکارهای گوناگون‬ ‫تالش می‌کنند تا مسکن را از خواب سنگین‬ ‫بیدار کنن��د‪ ،‬در بخش‌هایی از ش��هر تهران‬ ‫خانه‌هایی معامله می‌شود که معادالت حوزه‬ ‫مسکن را بر هم می‌زند‪.‬‬ ‫‹ ‹قیمت‌های نجومی در شرایط رکود‬ ‫ب��ر اس��اس گزارش‌هایی ک��ه از معامالت‬ ‫مس��کن در مناطق اعیان‌نش��ین تهران ارائه‬ ‫ش��ده اس��ت‪ ،‬پنت‌هاوس‌ه��ا ب��ا قیمت‌های‬ ‫نجومی و با ش��رایط خاصی معامله می‌شوند‪.‬‬ ‫در واق��ع با توجه ب��ه روند رک��ودی در بازار‬ ‫مس��کن و افزایش تعداد آپارتمان‌های خالی‬ ‫در کالنشهرها‪ ،‬هنوز خانه‌هایی وجود دارد که‬ ‫با شرایط ویژه‪ ،‬مشتریان منحصربه‌فرد خود را‬ ‫دارند‪ .‬بررسی‌های میدانی از این مناطق نشان‬ ‫می‌دهد که آپارتمان‌ه��ای لوکس با امکانات‬ ‫خاصی که فقط در برخی نقاط تهران به چشم‬ ‫می‌خورد‪ ،‬با قیمت‌های عجیب و غریب خرید‬ ‫و ف��روش یا اجاره داده می‌ش��وند‪ .‬نکته قابل‬ ‫توجه اینجاس��ت که در ب��ازار فعلی عالوه بر‬ ‫اینکه این واحد‌ها مشتریان ثروتمند و خاص‬ ‫خود را دارند‪ ،‬خرید و فروش این آپارتمان‌ها‬ ‫نیز در بنگاه‌های ویژه‌ای انجام می‌شود‪ .‬یکی‬ ‫از موارد مهمی که س��ازندگان آپارتمان‌های‬ ‫لوکس در س��اخت واحد‌های خ��ود مد نظر‬ ‫ق��رار می‌دهند‪ ،‬اس��تفاده از امکاناتی اس��ت‬ ‫تا ب��ه واس��طه آن بتوانن��د نظر مش��تریان‬ ‫خ��اص خ��ود را برای خرید یا ره��ن و اجاره‬ ‫جلب کنند‪ .‬امکانات ویژه‌ای مانند سیس��تم‬ ‫شست‌وش��وی نم��ا و پنجره‪ ،‬تهوی��ه مطبوع‬ ‫دارای فن‌کوئل‌ه��ای س��قفی از طریق چیلر‬ ‫جذبی‪ ،‬سیس��تم کنترل هوشمند ساختمان‪،‬‬ ‫سونا‪ ،‬جکوزی‪ ،‬استخر‪ ،‬سیستم‌های هوشمند‬ ‫کنت��رل از راه دور‪ ،‬سیس��تم‌های ضدحریق‪،‬‬ ‫خدم��ات اتوماتیک و‪ ...‬از جمل��ه تجهیزاتی‬ ‫است که بدون تردید هزینه‌های سنگینی را‬ ‫متوجه سازنده و خریدار می‌کند‌‪.‬‬ ‫‹ ‹س�رمایه‌‌های کالن‪ ،‬ملاک خری�د‬ ‫پنت‌هاوس‬ ‫یکی از بنگاهداران منطقه فرمانیه در مورد‬ ‫وضعیت معامالت این پنت‌هاوس‌ها به‬ ‫می‌گوید‪ :‬اجاره و خرید و فروش این واحد‌ها‬ ‫در کس��ادی و رکود بازار هم انجام می‌شود‪،‬‬ ‫زیرا برای افرادی که س��رمایه‌های کالنی در‬ ‫دست دارند‪ ،‬فرقی نمی‌کند بازار مسکن رکود‬ ‫داشته باش��د یا رونق‪ .‬آپارتمان‌های لوکس و‬ ‫به‌ویژه پنت‌هاوس‌ها مشتریان انگشت‌شمار و‬ ‫خاص خود را دارند و مانند یک مسکن عادی‬ ‫متقاضی عام ندارد که با نوس��ان بازار مسکن‬ ‫تحت تاثیر قرار گیرند‪.‬‬ ‫یکی از موارد جالبی ک��ه این بنگاهدار در‬ ‫م��ورد معامالت این خانه‌ه��ا مطرح‌می‌کند‪،‬‬ ‫ارائ��ه گردش حس��اب خریدار به فروش��نده‬ ‫اس��ت‪ .‬به این معنا که صاحب��ان این خانه‌ها‬ ‫به بنگاه‌های مورد نظر س��فارش می‌کنند که‬ ‫تنها در صورت ارائه گردش حس��اب شخص‬ ‫مورد نظر می‌توانند واحد را مش��اهده کنند‪.‬‬ ‫چرا که قیمت این واحد‌ها آنقدر زیاد اس��ت‬ ‫که فروش��نده ریسک فروش واحد خود را به‬ ‫هرکس��ی نمی‌پذیرد و الزم اس��ت صالحیت‬ ‫خریدار در نظر فروش��نده از این طریق تایید‬ ‫شود‪.‬‬ ‫‹ ‹ویژگی‌های خاص پنت‌هاوس‌ها‬ ‫اما آی��ا قیمت ای��ن پنت‌هاوس‌ه��ا تنها‬ ‫به واس��طه شیو ‌ه ساخت‌وس��از و تجهیزات‬ ‫به‌روزی که در آن اس��تفاده می‌شود گران‬ ‫اس��ت یا موارد دیگری نی��ز در قیمت تمام‬ ‫ش��ده س��اختمان تاثیر دارد‪ .‬موضوعی که‬ ‫بنگاهداران منطق��ه فرمانیه متفق‌القول در‬ ‫م��ورد آن می‌گویند‪ :‬بیش��تر ای��ن واحد‌ها‬ ‫ب��ه صورت مبله خرید و فروش می‌ش��وند‪.‬‬ ‫این در حالی اس��ت ک��ه اس��باب و اثاثیه‬ ‫ای��ن پنت‌هاوس‌ه��ا از کش��ورهای اروپایی‬ ‫و با توجه به طراحی ویژه واحد مس��کونی‬ ‫خریداری و وارد می‌ش��ود‪ .‬از س��وی دیگر‬ ‫فروش��ندگان تمایلی ندارن��د که خریداران‬ ‫یا مس��تاجران به واسطه آوردن اثاثیه خود‬ ‫به بنای داخلی خانه آسیب برسانند‪ .‬عالوه‬ ‫بر اینکه خریداران و مستاجران نیز ترجیح‬ ‫می‌دهن��د با پرداخ��ت مبلغ بیش��تری‪ ،‬از‬ ‫اسباب و اثاثیه اروپایی و متناسب با طراحی‬ ‫خانه استفاده کنند‪.‬‬ ‫از ق��ول بنگاه‌ه��ای معام�لات‬ ‫امالک شمال ش��هر تهران در مورد قیمت‌‬ ‫پنت‌هاوس‌ها‪ ،‬اع��داد و ارقام غیرمنتظره‌ای‬ ‫را ارائ��ه می‌دهد‪ .‬اگرچه ای��ن ارقام در نظر‬ ‫افراد متوسط جامعه کمی عجیب است‪ ،‬اما‬ ‫برای قش��ر پردرآمد‪ ،‬رهن یک پنت‌هاوس‬ ‫تهران هس��تند‪ ،‬از کارخانه‌دارها و صاحبان‬ ‫ش��رکت‌های ب��زرگ گرفته تا پزش��کان و‬ ‫زمین‌داران شهرستان‌ها و بساز و بفروش‌ها‪،‬‬ ‫بیش��تر خریداران این امالک س��رمایه‌های‬ ‫در گ��ردش کالن��ی دارند ک��ه خرید یک‬ ‫پنت‌ه��اوس ‪ 6-7‬میلی��اردی زیانی به آنها‬ ‫نمی‌زن��د و ب��رای آنها یک س��رمایه‌گذاری‬ ‫مناسب به حساب می‌آید‪ .‬اکنون در تهران‬ ‫کس��انی هس��تند که درآمد آنها ماهی یک‬ ‫میلیارد است و خرید چنین مسکنی به‌طور‬ ‫قطع برای آنها سنگین نخواهد بود‪.‬‬ ‫ام��ا نباید فرام��وش کرد ک��ه زندگی در‬ ‫پنت‌هاوس‌های لوکس��ی که مشخصات آن‬ ‫توصیف ش��د در کنار لذت‌ه��ای ظاهری‪،‬‬ ‫بی‌تردید خرج و مخ��ارج دیگری هم دارد‪.‬‬ ‫یک��ی از هزینه‌هایی که بابت س��کونت در‬ ‫پنت‌هاوس باید پرداخته شود‪ ،‬شارژ ماهانه‬ ‫واحد مسکونی اس��ت‪ .‬به گفته بنگاهداران‬ ‫منطقه فرمانیه‪ ،‬پول شارژ ماهانه پنت‌‌هاوس‬ ‫‪ ۷۰۰‬متری در فرمانیه ش��رقی‪ ،‬با ‪ 5‬خواب‪ ،‬و واحده��ای ب��زرگ آپارتمان��ی لوکس از‬ ‫همراه با اس��تخر‪ ،‬س��ونا‪ ،‬جکوزی‪ ،‬س��الن ماهی یک میلیون تومان ش��روع می‌شود و‬ ‫ورزش��ی‪ ۴ ،‬پارکینگ و ‪ ۲۵۰‬متر تراس به بر اس��اس واحدهای رفاه��ی آن افزایش یا‬ ‫کاهش دارد‪ .‬انگیزه تهیه‬ ‫قیمت ‪2‬میلیارد و ‪۵۰۰‬‬ ‫ای��ن گ��زارش در مورد‬ ‫میلیون توم��ان یا یک‬ ‫صاحبان این خانه‌ها‬ ‫به بنگاه‌های مورد نظر پنت‌هاوس‌های تهران‪،‬‬ ‫پنت‌هاوس ‪ ۸۰۰‬متری‬ ‫با امکانات‪ ،‬استخر‪ ،‬سونا‪ ،‬سفارش می‌کنند که تنها مش��اهده آگهی فروش‬ ‫و رهن ای��ن واحد‌های‬ ‫جکوزی‪ ،‬آشپزخانه فول در صورت ارائه گردش‬ ‫مس��کونی در صفح��ه‬ ‫سرویس به صورت مبله‬ ‫حساب شخص مورد‬ ‫نیازمندی‌ه��ای ی��ک‬ ‫واقع در خیابان فرش��ته‬ ‫نظر می‌توانند واحد را‬ ‫روزنامه ب��ود‪ .‬مطلبی با‬ ‫ب��ه قیم��ت ‪ 3‬میلیارد‬ ‫مشاهده کنند‪ .‬چرا که‬ ‫این عنوان‪« :‬پنت‌هاوس‬ ‫تومان مبلغ��ی عادی و‬ ‫آنقدر‬ ‫‌ها‬ ‫د‬ ‫واح‬ ‫این‬ ‫قیمت‬ ‫فوق مدرن‪ ،‬مبله کامل‬ ‫مناسب است‪ .‬همچنین‬ ‫زیاد است که فروشنده با برن��د مع��روف اروپا‪،‬‬ ‫یک پنت‌ه��اوس ‪۳۰۰‬‬ ‫مت��ری واقع در ولنجک ریسک فروش واحد خود آش��پزخانه از بهتری��ن‬ ‫ب��ا ‪۶۰‬مت��ر ت��راس‪‌،‬دو را به هرکسی نمی‌پذیرد برند‪ ،‬ارتفاع سقف ‪4/20‬‬ ‫متر‪ ،‬سیستم هوشمند‪،‬‬ ‫پارکینگ‪ ،‬البی‪ ،‬استخر‬ ‫و سونا که به قیمت ‪100‬میلیون تومان پول ‪ ۴‬هزار مترالبی با ارتفاع ‪ ۱۵‬متر‪ ،‬دو طبقه‬ ‫پی��ش و ‪ ۱۳‬میلیون اج��اره در نظر گرفته اس��تخر‪ ،‬س��ینما‪ ،‬تنیس‪ ،‬جاده تندرستی‬ ‫شده است خانه‌ای است که مشتریان خاص و غی��ره» اگرچ��ه به اعتقاد ع��ده‌ای وجود‬ ‫خانه‌های مدرن در کش��ور نش��ان از به‌روز‬ ‫در رقابت برای سکونت در آن هستند‪.‬‬ ‫بودن و پیشرفت صنعت ساخت‌وساز دارد‪،‬‬ ‫‹ ‹معامله ‪ 3‬تا ‪ 5‬پنت‌هاوس در روز‬ ‫از وضعیت خرید اما نبود توازن در توزیع مس��کن دغدغه‌ای‬ ‫سوال و جواب‌های‬ ‫و فروش و رهن و اجاره پنت‌هاوس‌ها به این است که اقشار کم‌درآمد و با درآمد متوسط‬ ‫نتیجه رسید که روزانه ‪ ۳‬الی ‪ ۵‬پنت‌هاوس جامعه را تحت‌الش��عاع ق��رار می‌دهد‪ .‬این‬ ‫ن لوکس در مناطق شمالی تهران امی��د وجود دارد ک��ه دول��ت یازدهم گام‬ ‫یا مس��ک ‌‬ ‫معامله می‌شود‪ .‬باید توجه داشت که طیف مثبت��ی در جهت برقراری تع��ادل در این‬ ‫وس��یعی از افراد مش��تری پنت‌هاوس‌های صنعت اقتصادی بردارد‪.‬‬ ‫اتمام حجت آخوندی با کامیون‌هایی که فقط سوخت می‌گیرند‬ ‫سرنوشت نامعلوم ‪ 1/500/000/000‬تومان سهمیه سوخت کامیون‌ها‬ ‫پس از آنکه وزارت راه و شهرس��ازی چند م��اه قبل اعالم کرد قصد دارد‬ ‫نحوه اختصاص س��وخت به وسایل نقلیه عمومی را با همکاری وزارت نفت‬ ‫تغیی��ر داده و از روش‌ه��ای جدید در این زمینه اس��تفاده کند‪ ،‬وزیر راه و‬ ‫شهرس��ازی پنجشنبه به طور رسمی با کامیون‌هایی که وضعیت کاری‌شان‬ ‫مشخص نیست اتمام حجت کرد‪ .‬به گزارش ایسنا‪ ،‬آخوندی اعالم کرد‪ :‬در‬ ‫حال حاضر از میان ‪ 480‬هزار دستگاه کامیون موجود در کشور تعداد قابل‬ ‫توجهی از آنها وضعی��ت نامعلومی دارند و اطالعاتی ازنحوه کارکرد آنها در‬ ‫س��ال وجود ندارد‪ .‬به گفته وی‪ ،‬برای نزدیک به ‪ 100‬هزار کامیون در سال‬ ‫گذشته هیچ گونه قرارداد یا بارنامه‌ای ثبت رسمی نشده‪ ،‬از این رو وضعیت‬ ‫استفاده از س��همیه گازوئیل در نظر گرفته شده برای آنها مشخص نیست‪.‬‬ ‫این درحالی است که از آذر ‪ 1389‬که دولت گام نخست هدفمندی یارانه‌ها‬ ‫را کلید زد‪ ،‬از جلوگیری قاچاق س��وخت و بهبود ش��اخص‌های نظارتی بر‬ ‫نحوه اس��تفاده از سوخت‌های نفتی به عنوان یکی از اصلی‌ترین اهداف این‬ ‫طرح س��خن گفته شد‪ ،‬اما با این وجود هنوز بخش عمده‌ای از کامیون‌های‬ ‫فع��ال در ایران که اخیرا اخب��اری مبنی بر باال رفتن س��ن آنها نیز مطرح‬ ‫شده همچنان از سهمیه مصرفی سوخت خود به شکلی غیرشفاف استفاده‬ ‫می‌کنن��د‪ .‬در حال حاضر تفاوت بین قیمت س��وخت گازوئی��ل یارانه‌ای با‬ ‫قیمت آزاد در هر لیتر ‪ 250‬تومان است‪ .‬بر‌آورد می‌شود که اگر هر کامیون‬ ‫تنها ‪ 50‬لیتر از سهمیه سوخت خود را در ماه مصرف نکند یا آن را از طریق‬ ‫قاچ��اق ی��ا روش‌های دیگر به مصرف غیرقانونی برس��اند در ماه ‪ 12‬هزار و‬ ‫‪ 500‬تومان عایدی خواهد داش��ت‪.‬این رقم کوچک برای‪ 100‬هزار کامیون‬ ‫مورد توجه آخوندی به ‪ 125‬میلیون تومان در ماه می‌رس��د و اگر این رقم‬ ‫را به هزینه‌های ساالنه حساب کنیم به مبلغی بیشتر از یک میلیارد و ‪500‬‬ ‫میلیون تومان خواهد رس��ید‪ .‬حال اگر ب��ه جای ‪ 50‬لیتر‪ ،‬صد لیتر مصرف‬ ‫غیرقانون��ی برای این تع��داد کامیونی که هیچ اطالعی از نحوه عملکرد آنها‬ ‫وجود ندارد حساب کنیم رقم به ‪ 3‬میلیارد تومان می‌رسد‪ .‬هر چند این رقم‬ ‫در بودجه کالن کش��ور چندان به حساب نیامده و حتی هزینه‌های بعضی‬ ‫از پروژه‌های وزارت راه چندین برابر آن محاس��به می‌ش��ود‪ ،‬اما همین که‬ ‫اصلی‌ترین هدف هدفمندی قیمت سوخت در ایران محقق نشده و همچنان‬ ‫‪100‬هزار کامیون مشخص نیست که چگونه از سهمیه سوخت‌شان استفاده‬ ‫می‌کنند ایرادی اس��ت که پس از ‪ 5‬س��ال هنوز دس��ت از س��ر هدفمندی‬ ‫یارانه‌ها برنداشته است‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫افزایش وام مسکن‬ ‫به سود کیست؟‬ ‫ابراهیم رزاقی‬ ‫استاد دانشگاه و کارشناس اقتصاد‬ ‫کارشناسان خوشبین حوزه مسکن معتقدند که‬ ‫بازار مسکن تا حدودی از حالت رکود خارج شده‬ ‫اس��ت و کارشناس��ان واقع‌بین بر این باورند که‬ ‫خرید و فروش همچنان در رکود به سر می‌برد و‬ ‫حتی برخالف آنچه به نظر می‌رسد با افزایش وام‬ ‫مسکن جو روانی آن باعث افزایش قیمت و رونق‬ ‫خرید و فروش می‌شود اما اکنون با وجود افزایش‬ ‫وام مس��کن به ‪ ۸۰‬میلیون تومان‪ ،‬بازار همچنان‬ ‫هیچ واکنش خاصی نشان نداده است‪.‬‬ ‫افزای��ش وام از دو جنب��ه اجتماعی و اقتصادی‬ ‫قابل بررسی است‪ .‬در جنبه اجتماعی‪ ،‬افراد برای‬ ‫خانه‌دار ش��دن بدهکار می‌ش��وند و به ناچار زیر‬ ‫بار قس��ط‌های سنگین می‌روند با این وجود و به‬ ‫امید خانه‌دار شدن این وام‌ها را دریافت می‌کنند‬ ‫و اگرچ��ه می‌دانند این وام‌ها تاثی��رات منفی بر‬ ‫اقتصاد زندگی‌شان می‌گذارد‪ ،‬اما اقدام به دریافت‬ ‫وام را ارجح می‌دانند‪ .‬به واقع این افراد در انتظار‬ ‫افزایش قیمت خانه هستند و حاضرند این گرانی‬ ‫و سود باالی بانک‌ها را برای گرفتن تسهیالت به‬ ‫ج��ان بخرند چراکه اطمین��ان دارند قیمت خانه‬ ‫افزایش خواهد یافت و درنتیجه متضرر نخواهند‬ ‫شد‪.‬‬ ‫نکته قابل توجه اینجاست که درحال‌حاضر‪۶۰‬‬ ‫درصد درآمد خانواره��ا در ایران‪ ،‬صرف پرداخت‬ ‫اجاره می‌ش��ود‪ .‬این آمار بدین معناس��ت که در‬ ‫ایران‪ ،‬افراد تنها برای تامین مسکن کار می‌کنند‪.‬‬ ‫از ای��ن‌رو به طور معمول این وام‌ها به کس��انی‬ ‫تعلق می‌گیرد که دارای حداقل پس‌انداز هستند‬ ‫و درواق��ع کس��انی که ای��ن حداق��ل را ندارند‪،‬‬ ‫نمی‌توانن��د از ای��ن تس��هیالت اس��تفاده کنند‪.‬‬ ‫اقش��اری که درآمد باالیی دارند هم از این وام‌ها‬ ‫استقبال می‌کنند چراکه نگاه آنها به وام مسکن‪،‬‬ ‫نگاه سرمایه‌ای و انباشت سرمایه است‪.‬‬ ‫با این تفاس��یر و با توجه به وج��ود ‪ ۴‬میلیون‬ ‫جوان در آس��تانه ازدواج که برای تهیه مس��کن‬ ‫با مش��کل مواجه هس��تند‪ ،‬آیا می‌توان گفت که‬ ‫افزایش وام مسکن به ‪ ۸۰‬میلیون تومان می‌تواند‬ ‫آنها را برای تهیه یک س��رپناه و تشکیل زندگی‬ ‫یاری کند؟‬ ‫بی‌تردی��د افرادی ک��ه هیچ س��رمایه اولیه‌ای‬ ‫ندارن��د‪ ،‬حتی با ‪ ۸۰‬میلیون تومان قادر به خرید‬ ‫یک واحد ‪ ۵۰‬متری هم نیستند بنابراین افزایش‬ ‫وام مسکن به سود کسانی خواهد بود که مبلغی‬ ‫را ب��رای خرید خان��ه به ‪ ۸۰‬میلی��ون تومان وام‬ ‫دریافتی اضافه می‌کنند‪ .‬درنهایت قشر کم درآمد‬ ‫همچنان بدون خانه باقی خواهد ماند‪.‬‬ ‫با ای��ن وجود دلی��ل دولت ب��رای افزایش وام‬ ‫مسکن چیست؟ دولت دلیل خود را رکود خرید و‬ ‫فروش مسکن عنوان می‌کند اما به واقع این اقدام‬ ‫در صورتی که بدون نظارت مس��تقیم دولت اجرا‬ ‫ش��ود‪ ،‬تنها به نفع کسانی خواهد بود که امید به‬ ‫سودآوری مسکن با افزایش قیمت آن دارند زیرا‬ ‫افزایش وام مسکن‪ ،‬افزایش قیمت خانه را نیز در‬ ‫پی خواهد داش��ت و به دنبال آن تعداد خانه‌های‬ ‫خال��ی به ناگاه افزایش و تعداد متقاضیان کاهش‬ ‫پیدا می‌کند‪ .‬در کشورهای س��رمایه‌داری وقتی‬ ‫کس��ی خانه خرید و فروش می‌کند‪ ،‬میزان تورم‬ ‫از آن کاس��ته می‌شود و مابقی را تا ‪ ۸۰‬درصد به‬ ‫صورت مالیات می‌پردازند‪.‬‬ ‫این روش مانع س��ودآوری و دالل‌بازی در بازار‬ ‫مسکن می‌ش��ود‪ .‬حال و در شرایط حاضر‪ ،‬دولت‬ ‫باید مراقب باشد با افزایش وام مسکن نیاز کسانی‬ ‫ک��ه می‌خواهن��د در این ب��ازار درآمد بیش��تری‬ ‫کس��ب کنند‪ ،‬پاسخ داده نش��ود‪ .‬راهکار ممانعت‬ ‫از این س��ودجویی‌ها چیزی جز ساخت خانه‌های‬ ‫سازمانی برای کارگران و اقشار کم‌درآمد از سوی‬ ‫دولت نیست‪.‬‬ ‫خبرخوان‬ ‫‪ :‬سیدمحمد راشدی‪ ،‬معاون مسافری راه‌آهن‬ ‫جمه��وری اس�لامی ایران گف��ت‪ :‬پیش‌ف��روش بلیت‬ ‫ن از ساعت‬ ‫قطارهای نوروزی از امروز و فردا‪ ۴ ،‬و ‪ ۵‬بهم ‌‬ ‫‪ ۱۹‬آغاز می‌شود‪ .‬به گفته وی‪ ۵۰ ،‬درصد پیش‌فروش‌ها‬ ‫به صورت اینترنتی انجام می‌ش��ود که نسبت به نوروز‬ ‫‪ ۹۳‬س��همیه فروش اینترنتی افزایش یافته اس��ت‪ .‬وی‬ ‫ن‬ ‫افزود‪ :‬پیش‌ف��روش بلیت قطارهای نوروزی از ‪ ۴‬بهم ‌‬ ‫از س��اعت ‪ ۱۹‬برای محورهای ش��مال‪ ،‬ش��مال غرب‪،‬‬ ‫مسیرهای منتهی به مشهد و آذربایجان آغاز و ‪ ۵‬بهمن‬ ‫ب��رای محورهای جن��وب و جنوب ش��رقی و ‪ ۶‬بهمن‬ ‫قطارهای تهران ـ مش��هد ـ خراس��ان نیز پیش‌فروش‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫ایرنا‪ :‬فرهاد پرورش‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت هواپیمایی‬ ‫جمهوری اس�لامی ایران گفت‪ :‬ب��ا وجود محدودیت‌ها‬ ‫و اعم��ال تحریم‌های ناعادالنه علیه کش��ورمان‪ ،‬تامین‬ ‫ایمن��ی پروازها و حف��ظ و نگهداری ن��اوگان هوایی از‬ ‫اولویت‌های کاری ایران‌ایر است‪ .‬وی افزود‪ :‬تحریم‌های‬ ‫ظالمان��ه غربی‌ه��ا ام��کان دسترس��ی ش��رکت‌های‬ ‫هوایی به ش��رکت‌های س��ازنده هواپیما و قطعات را با‬ ‫محدویت‌های زیادی مواجه ک��رده‪ ،‬البته این در‌حالی‬ ‫است که دس��ت‌اندرکاران صنعت حمل‌ونقل هوایی با‬ ‫اس��تفاده از روش‌هایی که ترس��یم ش��ده به قطعات و‬ ‫دس��تورالعمل‌های م��ورد نیاز با هزینه‌های به نس��بت‬ ‫بیشتری دست یافته‌اند‪.‬‬ ‫تس�نیم‪ :‬دادگاه عالی اتحادی��ه اروپا تحریم‌های این‬ ‫ک ایرانی و خطوط کشتیرانی ایران‬ ‫اتحادیه علیه یک بان ‌‬ ‫را به دلیل برنامه هس��ته‌ای تهران لغو ش��ده اعالم کرد‪.‬‬ ‫به گزارش وال‌استریت ژورنال‪ ،‬این دادگاه روز پنجشنبه‬ ‫اعالم کرد که اتحادیه اروپا تصمیم خود برای بلوکه‌کردن‬ ‫دارای��ی و منابع اقتصادی بانک تج��ارت را توجیه نکرده‬ ‫اس��ت‪ .‬همچنین این دادگاه در بیانیه خود اعالم کرد که‬ ‫اتحادیه اروپا اثبات نکرده که این بانک از برنامه هسته‌ای‬ ‫ایران حمایت کرده یا به دیگران در نقض تحریم‌ها کمک‬ ‫کرده اس��ت‪ .‬عالوه بر اینکه اثبات نشده که شرکت‌های‬ ‫وابس��ته به خطوط کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران از‬ ‫برنامه هسته‌ای این کشور حمایت کرده است‪.‬‬ ‫مانا‪ :‬سعداهلل عبداللهی‪ ،‬مدیرکل بنادر و دریانوردی‬ ‫خوزس��تان گفت‪ :‬امسال حجم س��رمایه‌گذاری بخش‬ ‫خصوص��ی در اراضی پش��تیبانی بنادر خوزس��تان به‬ ‫‪ ۷۰۰‬میلی��ارد تومان خواهد رس��ید‪ .‬وی با بیان اینکه‬ ‫هدفگ��ذاری امس��ال ب��رای س��رمایه‌گذاری در اراضی‬ ‫پش��تیبانی بنادر استان حدود ‪ ۵۰۰‬میلیارد تومان بود‪،‬‬ ‫اظه��ار کرد‪ :‬با قراردادهایی که در دس��ت انعقاد داریم‬ ‫میزان س��رمایه‌گذاری به ‪ ۷۰۰‬میلی��ارد تومان افزایش‬ ‫می‌یابد‪ .‬وی افزود‪ :‬این میزان سرمایه‌گذاری ‪ ۴۰‬درصد‬ ‫بیش��تر از پیش‌بینی‌هاس��ت و امید اس��ت با مجموعه‬ ‫فاینانس خارجی بنادر خوزس��تان هرچه بیش��تر رونق‬ ‫بگیرند‪.‬‬ ‫فارس‪ :‬سعید غفرانی‪ ،‬رییس سازمان نظام مهندسی‬ ‫اس��تان ته��ران با بیان اینک��ه ابالغ نظریه س��کوت یا‬ ‫ابهام‌ه��ای قانون نظام مهندس��ی از س��وی وزیر راه و‬ ‫شهرسازی به موقع بود‪ ،‬گفت‪ ۳ :‬نفر از مقامات مسئول‬ ‫بلند پایه وزارت راه که در سازمان نظام مهندسی تهران‬ ‫مسئولیت اجرایی داشتند با ابالغ این بخشنامه استعفا‬ ‫دادند‪ .‬وی افزود‪ :‬هیچ یک از کارکنان شاغل وزارت راه‬ ‫و شهرس��ازی نمی‌توانند در هیات مدیره سازمان‌های‬ ‫نظ��ام مهندس��ی حضور داش��ته باش��ند‪ ،‬بنابراین این‬ ‫‪ ۶‬نظری��ه موضوعی بود که باید زودت��ر تعیین تکلیف‬ ‫می‌ش��د و به طور قط��ع با این اقدام کس��ی نمی‌تواند‬ ‫خالف این ابالغیه عمل کند‪.‬‬
‫یادداشت‬ ‫تبدیل تولید‬ ‫به ضدتولید‬ ‫با دریافت عوارض‬ ‫علی‏اصغر رستم‌پور‬ ‫عضو هیات مدیره انجمن صنایع چرم‬ ‫مش��کالت بس��یاری صنعت چرم ای��ران را تحت‬ ‫تاثی��ر قرار داده اس��ت که از آن جمل��ه می‏توان به‬ ‫قانون ارزش‌افزوده اشاره کرد‪ .‬این قانون باعث شده‬ ‫تولیدکننده قادر به دریافت آن از خریدار نباش��د و‬ ‫عمال خود پرداخت‏کننده آن باشد‪ .‬در شرایطی که‬ ‫خریداران دسترس��ی به کاال‌ی ارزان بدون کیفیت‬ ‫خارج��ی دارند که از طریق قاچاق و حتی به‌صورت‬ ‫دامپینگ وارد بازار می‌شود‪ ،‬تولیدکننده ناچار است‬ ‫خود ع��وارض را پرداخت کند‪ .‬این اس��تدالل که‬ ‫کشور‌ها معموال عوارض را بر کاالی مضر می‌بندند‬ ‫تا مصرف آن را برای س�لامت جامعه کاهش دهند‬ ‫مورد توجه قرار نگرفته است‪ .‬در اقتصاد جهانی همه‬ ‫دولت‌ها خ��ود را موظف می‌دانند عواملی را تجهیز‬ ‫کنن��د که تولیدکنندگان بتوانن��د کاال‌ی ارزان‌تر و‬ ‫با کیفی��ت بهتر تولید کنند‪ ،‬اما گذاش��تن عوارض‬ ‫بر تولید در ایران تبدیل به عاملی ش��ده اس��ت که‬ ‫تولیدکننده داخلی را در برابر رقیب خارجی ضعیف‬ ‫می‌کند و به ضدتولید تبدیل می‌شود‪ ،‬امری که در‬ ‫عمل شاهد آن هس��تیم‪ .‬در شرایطی که استراتژی‬ ‫توس��عه صادرات هدف کشور اس��ت‪ ،‬وجود چنین‬ ‫مس��ئله‌ای به نف��ع واردکنن��دگان کاال بوده و ضرر‬ ‫تولیدکننده ایرانی را در پی خواهد داشت‪.‬‬ ‫قان��ون تامین‌اجتماعی نیز از جمله عواملی اس��ت‬ ‫که فضای کس��ب‏وکار کش��ور را دچار آسیب کرده‬ ‫است‪ .‬اکنون تولیدکننده داخلی ‪23‬درصد حقوق را‬ ‫بابت بازنشس��تگی‪ ،‬درمان و بیمه بیکاری به سازمان‬ ‫تامین اجتماعی می‌پردازد که هزینه بس��یار زیادی‬ ‫را به وی تحمیل می‌کن��د‪ .‬اگر این تولیدکننده را با‬ ‫کارفرمای بزرگ دیگری که منابع بس��یار زیاد مالی‬ ‫در اختی��ار دارد و هیچگاه دغدغه تامین نقدینگی و‬ ‫فروش نداش��ته مقایسه کنیم‪ ،‬مشاهده می‌کنیم که‬ ‫دولت این تعهد را برای کارمندان استخدام کشوری‬ ‫‪10‬درص��د تعیین ک��رده تا خود پرداخ��ت کند‪ ،‬اما‬ ‫تولیدکننده با مشکالت بس��یاری مواجه است‪ .‬باید‬ ‫توجه کرد که س��ازمانی که مناب��ع اصلی مالی او از‬ ‫طری��ق کارفرمای��ان و کارگران تامین می‌ش��ود‪ ،‬به‬ ‫صورت یک س��ازمان دولتی اداره می‌شود و کارفرما‬ ‫و کارگ��ر در اداره ام��ور آن دخالتی ندارند‪ .‬این خود‬ ‫سبب شده است که کارفرمایان و کارگران در مسائل‬ ‫مختل��ف دچار مش��کالت ف��راوان‌ش��وند‪ .‬از طرفی‬ ‫س��ازمان با صدور بخش��نامه‌های مختلف که گاه با‬ ‫قوانی��ن مصوب و تصویب‌نامه‌های دولت س��ازگاری‬ ‫ندارد‪ ،‬فش��ار فراوانی بر کارفرما روا می‌دارد‪ .‬از سویی‬ ‫قان��ون گمرک��ی و تعیین تعرفه‌ها از مس��ائل اصلی‬ ‫واحد‌های تولیدی است که نه‌تنها صادرات کشور را‬ ‫دچار آس��یب کرده بلکه به‏طور غیرمستقیم دریافت‬ ‫تعرفه‏ه��ای پایی��ن از واردات کاالی خارجی موجب‬ ‫آسیب به تولید داخلی ش��ده است‪ .‬به نظر می‏رسد‬ ‫تدوین استراتژی به‌منظور رشته‌های مختلف صنعتی‬ ‫و تولیدی بهترین راهکار برای رفع این مشکالت در‬ ‫کشور باشد‪ .‬در انتها امید است سازوکار موثری برای‬ ‫رفع موانع تولید به وجود آید تا توانایی کش��ور‌ها در‬ ‫صحنه تولید و اقتصاد مل��ی تجلی الزم را پیدا کند‬ ‫و ما را به جایی که استحقاق آن را داریم برساند‪.‬‬ ‫ویژه‬ ‫رشد ‪6/6‬درصدی شاخص‬ ‫تولید در کارگاه‌های صنعتی‬ ‫ایسنا‪ -‬شاخص تولید کارگاه‌های صنعتی به‌عنوان‬ ‫یکی از عوامل تاثیر‌گذار در رش��د اقتصادی کش��ور‬ ‫در نیمه اول امسال با رشد ‪6/6‬درصدی همراه بود‪.‬‬ ‫شاخص کل تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی کشور‬ ‫در نیمه اول امس��ال بر مبنای س��ال پایه ‪ 1390‬به‬ ‫‪ 93/6‬درصد رس��ید که بیانگر رشد ‪6/6‬درصدی آن‬ ‫نسبت به دوره مشابه س��ال قبل است‪ .‬در این دوره‬ ‫شاخص تولید در ‪ 13‬گروه صنعتی افزایش یافته که‬ ‫گ��روه «صنایع تولید وس��ایل نقلیه موتوری‪ ،‬تریلر و‬ ‫نیم تریلر» با رش��دی حدود ‪68/9‬درصدی بیشترین‬ ‫افزایش را داش��ته اس��ت‪ .‬همچنین ش��اخص تولید‬ ‫‪ 11‬صنعت دیگر نس��بت به دوره ‪6‬ماه نخست سال‬ ‫گذشته کاهش یافته که بیشترین ریزش حدود ‪22/1‬‬ ‫درصد و متعلق به گروه «صنایع تولید محصوالت از‬ ‫توتون و تنباکو (سیگار)» است‪ .‬آمار مقدماتی بانک‬ ‫مرکزی از این ش��اخص نشان می‌دهد که در بین ‪6‬‬ ‫گروه صنعتی مهم ک��ه در مجموع حدود ‪83‬درصد‬ ‫ارزش‌افزوده کارگاه‌های بزرگ صنعتی کش��ور را به‬ ‫خود اختصاص داده‌اند فقط ش��اخص گروه «صنایع‬ ‫تولید محص��والت کانی غیرفلزی» نس��بت به نیمه‬ ‫نخس��ت سال گذش��ته ‪7/8‬درصد کاهش یافته و در‬ ‫بقیه گروه‌های مهم صنعتی افزایش ش��اخص تولید‬ ‫وجود دارد‪.‬‬ ‫‪30‬‬ ‫شنبه ‪ 4‬بهمن ‪ 3 - 1393‬ربیع الثانی ‪ 24 -1436‬ژانویه ‪ -2015‬شماره ‪ -140‬پیاپی ‪1458‬‬ ‫بررسی‬ ‫صنعت‬ ‫‪industry@smtnews.ir‬‬ ‫از صنعت چرم و ساالمبور نشان داد‬ ‫چرم ایران جهانی اما بدون نشان‬ ‫گ�روه صنع�ت‪ -‬ایرانی��ان ب��ا س��ابقه‌ای‬ ‫‪ ۳‬ه��زار س��اله‪ ،‬نخس��تین و قدیمی‌تری��ن‬ ‫تولیدکنن��دگان چ��رم در جهان به ش��مار‬ ‫می‌رون��د و آثار باس��تانی به ی��ادگار مانده‬ ‫از دوران پی��ش از می�لاد نش��ان می‌دهد‬ ‫ک��ه ایرانی‌ها ح��دود ‪ ۱۵۰۰‬س��ال قبل از‬ ‫میالد از پوس��ت برای تهی��ه لباس‪ ،‬کفش‬ ‫و جنگ‌افزار اس��تفاده می‌کردند‪ .‬هم‌اکنون‬ ‫م��واد اولیه صنعت چرم ای��ران و همچنین‬ ‫ساالمبور آن‪ ،‬یکی از بهترین ساالمبورهای‬ ‫دنیا است که با فرآوری آن در داخل کشور‬ ‫می‌توان ب��ه بهب��ود ص��ادرات محصوالت‬ ‫چرمی و اشتغال در این صنعت کمک کرد‪.‬‬ ‫این صنع��ت از‌جمله صنایع مرجع کش��ور‬ ‫است که صنایع وابس��ته‌ای همچون تولید‬ ‫کیف‪ ،‬کفش و کمربند و س��ایر محصوالت‬ ‫چرم��ی مصرفی نیز در گ��رو تولید بهینه و‬ ‫مطلوب چرم به‌عنوان مواد اولیه اس��ت‪ .‬اما‬ ‫با این ش��رایط این روزها صنعت چرم ایران‬ ‫دستخوش نامهربانی‌هایی ناهم‌سو با هدف‬ ‫ایج��اد ارزش‌افزوده داخلی باالتر ش��ده که‬ ‫باع��ث کاهش توان رقاب��ت تولیدکنندگان‬ ‫محص��والت چرم��ی تولید ش��ده در داخل‬ ‫کش��ور اس��ت و کیفیت و کمی��ت تولید را‬ ‫تحت‌تاثیر قرار داده اس��ت‪ .‬ح��ذف یکباره‬ ‫عوارض صادرات س��االمبور از یک طرف و‬ ‫واردات بی‌روی��ه از طرف دیگر که بیش��تر‬ ‫از طری��ق قاچاق انجام می‌ش��ود‪ ،‬ضررهای‬ ‫زیادی را ب��ه تولیدکنن��دگان وارد کرده و‬ ‫انگی��زه صنعتگ��ران این صنع��ت را از بین‬ ‫برده و سبب تعطیلی بعضی کارخانه‌ها شده‬ ‫اس��ت‪ .‬برای بررسی بیشتر موضوع به سراغ‬ ‫اهال��ی این صنعت رفته‌ایم ت��ا از زبان آنها‬ ‫موانع پیش روی این صنعت را جویا شویم‪.‬‬ ‫‹ ‹فعالی�ت واحده�ای تولی�دی با ‪40‬‬ ‫درصد ظرفیت‬ ‫جهانگی��ر مجی��دی‪ ،‬دبیر س��ابق انجمن‬ ‫صنای��ع چرم ایران با بی��ان این که صنعت‬ ‫چرم با وج��ود س��رمایه‌گذاری‌های باال در‬ ‫کش��ور چنان که باید به جایگاه واقعی خود‬ ‫دست نیافته‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬واحدهای تولیدی‬ ‫تنها با ‪ ۴۰‬درصد ظرفیت خود کار می‌کنند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬با وجود این که کش��ور ایران‬ ‫از س��ابقه تاریخی در صنایع چرم برخوردار‬ ‫اس��ت و پوس��ت دام‌های ایران��ی از لحاظ‬ ‫ژنتیکی ج��زو بهترین پوس��ت‌های جهان‬ ‫هستند‪ ،‬اما کش��ورمان متأسفانه به جایگاه‬ ‫خاصی در حوزه صنایع چ��رم در بازارهای‬ ‫ریز برنامه‌های این اتحادیه قرار دهند‪.‬‬ ‫‹ ‹ضرورت واردات بدون تعرفه مواد‬ ‫اولیه‬ ‫بین‌المللی دست پیدا نکرده است‪.‬‬ ‫مجیدی تصریح کرد‪ :‬صادرات س��االمبور‬ ‫به خارج از کش��ور ن ‌ه تنها کمکی به صنعت‬ ‫چ��رم ای��ران نمی‌کن��د بلکه به اش��تغال و‬ ‫ارزش‌افزوده این محصول لطمه می‌زند‪.‬‬ ‫مجیدی تصریح می‌کند‪ :‬در هیج جای دنیا‬ ‫ماده اولیه یک صنعت را در اختیار کش��ور‬ ‫دیگر قرار نمی‌دهند‪ ،‬اما صادرات ساالمبور‬ ‫آماده ایران باعث ش��ده تا کشورهای دیگر‬ ‫بهترین چرم جهان را تولید کنند‪.‬‬ ‫ای��ن کارش��ناس صنع��ت چ��رم معتقد‬ ‫اس��ت‪ :‬ایران در چرم س��نگین بسیار خوب‬ ‫کار می‌کند‪ ،‬اما متاس��فانه سیاس��ت غلط‬ ‫خصوصی‌س��ازی در دهه گذش��ته منجربه‬ ‫تعطیلی بسیاری از کارخانه‌ها شد بنابراین‬ ‫اگر دولت بنا دارد که صادرات س��االمبور را‬ ‫آزاد کند می‌تواند پوس��ت را خشک کرده و‬ ‫س��پس به صادرات آن اقدام کند‪ ،‬نه اینکه‬ ‫تمام زحمت تولید س��االمبور برای کش��ور‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫دبیر س��ابق انجمن صنای��ع چرم ایران با‬ ‫بیان اینکه دولت بای��د به چرم ایرانی نگاه‬ ‫ویژه‌ای داش��ته باش��د‪ ،‬می‌گوی��د‪ :‬صنعت‬ ‫ت و پنجه‬ ‫چرم با مش��کالت فراوانی دس�� ‌‬ ‫ن��رم می‌کند که از جمله آنه��ا می‌توان به‬ ‫تعرفه واردات ماشین‌آالت و مواد شیمیایی‪،‬‬ ‫نبود س��رمایه‌گذار‪ ،‬ورود کاالهای قاچاق و‬ ‫دبیر سابق انجمن چرم‪ :‬با‬ ‫وجود این که کشور ایران از‬ ‫سابقه تاریخی در صنایع‬ ‫چرم برخوردار است و‬ ‫پوست دام‌های ایرانی از‬ ‫لحاظ ژنتیکی جزو بهترین‬ ‫پوست‌های جهان هستند‪،‬‬ ‫اما کشورمان متأسفانه به‬ ‫جایگاه خاصی در حوزه‬ ‫صنایع چرم در بازارهای‬ ‫بین‌المللی دست پیدا نکرده‬ ‫است‬ ‫صادرات ساالمبور بدون عوارض اشاره کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹برنامه راهب�ردی حمایت از صنعت‬ ‫چرم‬ ‫اما رییس کمیس��یون صنای��ع و معادن‬ ‫مجلس با اش��اره به این که پس از بررسی‬ ‫تطبیق��ی چندین کش��ور از جمله ترکیه‪،‬‬ ‫مالزی و ک��ره به این نتیجه رس��یدیم که‬ ‫عامل پیش��رفت این کش��ورها در صنعت‬ ‫چ��رم و کف��ش حمایت قاطعان��ه دولت‌ها‬ ‫بوده‪ ،‬بی��ان کرد‪ :‬با وج��ود قدمت چندین‬ ‫س��اله این صنع��ت در کش��ور به خصوص‬ ‫در تبریز انتظ��ار می‌رود دولتمردان نگاهی‬ ‫دلس��وزانه‌تر نس��بت به این صنعت داشته‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫رضا رحمانی‪ ،‬خواس��تار ایجاد برنامه‌های‬ ‫راهب��ردی دولت برای احی��ای این صنعت‬ ‫ش��د و گفت‪ :‬حف��ظ و تعال��ی این صنعت‬ ‫در گ��رو همکاری‌ها و همدلی‌های دولت و‬ ‫مجلس خواهد بود و کمیس��یون صنایع و‬ ‫معادن مجلس آمادگی خود را برای احیای‬ ‫این صنعت اعالم کرد‪.‬‬ ‫وی برنامه‌های مجل��س درباره بهره‌وری‬ ‫فض��ای کار را خوب ارزیابی و خاطرنش��ان‬ ‫ک��رد‪ :‬مجلس برای بهبود فضای کس��ب و‬ ‫کار و حمایت همه جانب��ه از تولید‪ ،‬دولت‬ ‫را موظ��ف ک��رده در مدت ‪ 3‬م��اه‪ ،‬تمامی‬ ‫فرآیندهای صنعت را بررس��ی و تکالیف را‬ ‫موشکافانه نقد کند‪.‬‬ ‫نماین��ده مردم تبری��ز در مجلس با بیان‬ ‫اینکه حمای��ت از تولید و س��رمایه ایرانی‬ ‫اولویت اصلی برنامه‌های امس��ال را تشکیل‬ ‫می‌ده��د‪ ،‬تصریح می‌کند‪ :‬ب��ا توجه به این‬ ‫مهم که صنعت چرم و کفش کش��ور جزو‬ ‫مزیت‌های ملی کش��ور محسوب می‌شود‪،‬‬ ‫ضروری اس��ت برای تولید تمام‌عیار کفش‬ ‫ایرانی قدم برداریم‪.‬‬ ‫رحمانی از روس��ای اتحادیه‌های صنعت‬ ‫چرم و کفش خواس��ت با برق��راری ارتباط‬ ‫مستمر با نمایندگان‪ ،‬مجلس را در جریان‬ ‫ام��ا در همین حال رییس انجمن صنایع‬ ‫چرم ایران واردات بی‌رویه گوشت از خارج‬ ‫کشور و کاهش کشتار دام در داخل کشور‬ ‫را یک��ی از معض�لات ب��زرگ کارخانه‌های‬ ‫چرم‌س��ازی دانس��ت و اظهار کرد‪ :‬با وجود‬ ‫کاهش تولید پوس��ت دام در کشور همین‬ ‫مق��دار اندک هم در س��ال‌های اخیر صادر‬ ‫شد که این روند باعث افزایش قیمت خرید‬ ‫کارخانه‌های چرم‌سازی شد‪.‬‬ ‫علی حس��ن‌زاده گفت‪ :‬تامین مواد اولیه‬ ‫ب��رای کارخانه‌های داخل کش��ور به دلیل‬ ‫مش��کالت دامپزش��کی و باال بودن تعرفه‬ ‫واردات بسیار مشکل شده است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه با توجه به قیمت پوست‬ ‫ک��ه همان مواد اولیه چ��رم بوده و محدود‬ ‫اس��ت‌‪ ،‬واردات را پرهزینه دانست و‌گفت‪:‬‬ ‫به‌ط��ور قطع تولید چرم ب��ه دلیل اینکه به‬ ‫پوست وابسته است پرهزینه خواهد بود‪.‬‬ ‫وی حمایت دول��ت از کارخانه‌های چرم‬ ‫کش��ور به منظور برطرف کردن مشکالت‬ ‫دامپزش��کی این قش��ر را خواس��تار شد و‬ ‫گفت‪ :‬دولت باید راهکاری را فراهم کند تا‬ ‫مواد اولیه بدون تعرفه به کش��ور وارد شود‬ ‫و در اختیار کارخانه‌های چرم‌س��ازی قرار‬ ‫گیرد و این همان کاری است که در بیشتر‬ ‫کشورهای دنیا اتفاق می‌افتد‪.‬‬ ‫حس��ن‌زاده از مخالف��ت خ��ود با حذف‬ ‫عوارض به‌منظور صادرات ساالمبور خبرداد‬ ‫و تاکی��د کرد‪ :‬ح��ذف این ع��وارض باعث‬ ‫شده تا دالالن س��االمبور را به جای اینکه‬ ‫در کارخانه‌های چرم‌س��ازی مورد استفاده‬ ‫قرارگیرد به شکل مس��تقیم به کشورهای‬ ‫ه��دف صادر کنند و از این طریق پول‌های‬ ‫کالنی به جیب بزنند‪.‬‬ ‫ریی��س انجمن صنای��ع چرم ای��ران در‬ ‫این‌ب��ار ‌ه معتقد اس��ت‪ :‬در هر حال صنعت‬ ‫چرم در کش��ور امروز با رکود روبه‌رو شده‬ ‫اس��ت که عوامل مختلفی ازجمله تحریم و‬ ‫دامپزشکی به همراه صادرات بی‌رویه نقش‬ ‫در این مسئله دارند‪.‬‬ ‫وی نبود مرکز آموزش��ی در صنعت چرم‬ ‫کش��ور را از عوامل مهم و آس��یب‌پذیر این‬ ‫صنع��ت عنوان ک��رد و بر آم��وزش نیروی‬ ‫انس��انی جوان در صنعت چرم کشور تاکید‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫درآمدزایی ‪ ۳۰‬هزار میلیارد تومانی صنعت مبلمان‬ ‫گ�روه صنعت‪ -‬ریی��س اتحادی��ه تولیدکنن��دگان و‬ ‫صادرکنن��دگان مبلمان ایران��ی از کاهش ‪ ۴۰‬درصدی‬ ‫تعرف ‌ه گمرکی مبلمان و نصف‌شدن صادرات در امسال‬ ‫خبر داد‪.‬‬ ‫حس��ن احمدیان با اش��اره به س��هم ‪ ۵‬تا ‪ ۷‬درصدی‬ ‫صنعت مبلمان در اش��تغالزایی اظهار کرد‪ :‬این صنعت‬ ‫حدود ‪ ۳۰‬هزار میلیارد تومان درآمد مالی برای کش��ور‬ ‫به همراه خواهد داشت‪.‬‬ ‫وی درباره صادرات مبلمان ب��ه عراق نیز اظهار کرد‪:‬‬ ‫به دلیل بح��ران داعش میزان صادرات به عراق کاهش‬ ‫یافت��ه اس��ت‪ ،‬این در حالی اس��ت ک��ه هم‌اکنون روی‬ ‫بازار‌های ارمنس��تان‪ ،‬آذربایجان‪ ،‬پاکس��تان و عمان نیز‬ ‫تمرکز الزم و اقداماتی نیز شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹تعرفه ترجیحی مبلمان به ضرر تولیدکنندگان‬ ‫است‬ ‫احمدیان با تاکید بر ض��رورت نگا ‌ه صادرات‌محور در‬ ‫ای��ن صنعت دربار ‌ه تاثیرات برق��راری تجارت ترجیحی‬ ‫با برخی کش��ور‌ها ازجمله ترکیه گفت‪ :‬تعرفه ترجیحی‬ ‫با ترکیه به ضرر ماس��ت‪ ،‬زیرا با این کار‪ ،‬تعرفه گمرکی‬ ‫واردات مبلمان که حدود ‪ ۷۰‬درصد بود به نصف کاهش‬ ‫می‌یاب��د ک��ه این روند کام�لا به ض��رر تولید‌کنندگان‬ ‫داخلی است‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینک��ه هم‌اکنون ‪ ۱۰‬درص��د تقاضاها به‬ ‫مبلمان اداری اختص��اص دارد‪ ،‬تصریح کرد‪ ۹۰ :‬درصد‬ ‫نیاز جامع��ه در این صنعت ب��رای مبلمان‌های خانگی‬ ‫اس��ت به طوری که حدود ‪ ۹۸‬درصد از نیاز کش��ور از‬ ‫طریق تولید داخلی تامین می‌شود‪.‬‬ ‫ای��ران در صنعت مبلمان قدمت��ی ندارد و حتی تا چند‬ ‫وقت پیش‪ ،‬رشته تحصیلی به نام طراحی‌مبلمان وجود‬ ‫نداشت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬اما درحال‌حاضر رشته‌های طراحی‬ ‫مبلمان‪ ،‬س��اخت‪ ،‬تولید و دیگر بخش‌های مرتبط با آن‬ ‫در دانشگاه‌ها تدریس می‌شود و در تالش هستیم تا به‬ ‫اهداف مهم صادراتی خود دست یافته و در جهت تعامل‬ ‫و همکاری بیشتر با دانشگاه‌ها گام برداریم‪.‬‬ ‫‹ ‹عمده طراحی‌های ایرانی کپی‌برداری است‬ ‫ریی��س اتحادی��ه تولیدکنن��دگان و صادرکنن��دگان‬ ‫مبلمان ایرانی همچنین با بیان اینکه در صنعت مبلمان‬ ‫به ویژه اداری پیشرفت زیادی حاصل شده است‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫با وارداتی که در زمین ‌ه ماش��ین‌آالت داشتیم توانستیم‬ ‫در حوزه تولید مبلمان اداری‪ ،‬به دس��تاوردهای خوبی‬ ‫دست یابیم‪.‬‬ ‫‹ ‹نصف‌شدن صادرات مبلمان‬ ‫احمدیان دربار ‌ه مهم‌ترین کشورهای هدف صادراتی‬ ‫اظهار کرد‪ :‬عراق‪ ،‬آذربایجان‪ ،‬ترکمنس��تان‪ ،‬قزاقستان‪،‬‬ ‫افغانستان‪ ،‬تاجیکس��تان‪ ،‬ارمنس��تان‪ ،‬امارات‪ ،‬عمان و‬ ‫قطر ازجمله کش��ور‌های هدف صادرات صنعت مبلمان‬ ‫هس��تند که به لحاظ سلیقه‪ ،‬قیمت و دیگر فاکتورها به‬ ‫این برآیند رس��یدیم که به این کشور‌ها صادرات داشته‬ ‫باشیم‪ .‬وی با بیان اینکه صنعت مبلمان اداری نسبت به‬ ‫سال گذش��ته ‪ ۲۰‬درصد رشد داشته است‪‌،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫هم‌اکن��ون در رابطه با بحث مبلم��ان اداری و خانگی‪،‬‬ ‫تفکی��ک دقیقی به لحاظ آماری وجود ندارد اما به طور‬ ‫کلی امسال صادرات مبلمان حدود ‪ ۱۱‬میلیون دالر بود‬ ‫که نسبت به سال گذشته به نصف کاهش یافته است‪.‬‬ ‫ریی��س اتحادی��ه تولیدکنن��دگان و صادرکنن��دگان‬ ‫مبلم��ان ایران��ی ب��ا بیان اینک��ه یک��ی از وظایف مهم‬ ‫ای��ن اتحادیه درواق��ع تولید و ص��ادرات مبلمان اداری‬ ‫و من��زل ایران اس��ت‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬عالوه ب��ر تامین نیاز‬ ‫داخل��ی که مانع از ارزبری می‌ش��ود بحث صادرات نیز‬ ‫در این صنعت مطرح اس��ت که درحال‌حاضر اتحادیه‌ها‬ ‫در این قال��ب گام بر‌می‌دارند‪ .‬احمدی��ان با بیان اینکه‬ ‫ریی��س اتحادی��ه تولیدکنن��دگان و صادرکنن��دگان‬ ‫مبلمان ایرانی در بخش��ی از سخنان خود با بیان اینکه‬ ‫طراحی بیشتر مبلمان‌های تولیدی در ایران کپی‌برداری‬ ‫هس��تند‪ ،‬افزود‪ :‬برنامه‌ریزی و فرهنگ‌سازی مناسب در‬ ‫این زمینه انجام نش��ده است که در این زمینه از مراکز‬ ‫دانش��گاهی و پژوهش��ی دعوت کرده‌ایم تا نس��بت به‬ ‫برگزاری نشست‌های مشترک در این باره اقدام کنند‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬کشور‌های در حال توسعه نظیر ترکیه‪،‬‬ ‫مالزی و یا چین از منابع کوچک و متوسط خود حمایت‬ ‫هدفمند و مس��تقیم همراه با یاران��ه انجام می‌دهند تا‬ ‫در نمایش��گاه‌های خارجی حضور یابند که با این اقدام‬ ‫تولید‌کنن��ده برای حض��ور در نمایش��گاه‌های خارجی‬ ‫ترغیب می‌ش��ود‪ .‬این در حالی اس��ت که ما نمی‌توانیم‬ ‫توقع هیچ حمایتی از دولت داشته باشیم؛ بنابراین باید‬ ‫سیاست‌گذاری‌ها در این زمینه اصالح شود‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬حداقل صادرات مبلم��ان باید دو میلیارد‬ ‫دالر در س��ال باش��د ک��ه هنوز ب��ا این می��زان‪ ،‬فاصله‬ ‫چش��مگیری داریم که الزم است نسبت به حمایت‌های‬ ‫کافی از این صنعت اقداماتی شود‪.‬‬
‫انرژی‬ ‫‪public@smtnews.ir‬‬ ‫شنبه ‪ 4‬بهمن ‪ 3 - 1393‬ربیع الثانی ‪ 24 -1436‬ژانویه ‪ -2015‬شماره ‪ -140‬پیاپی ‪1458‬‬ ‫به دنبال درگذشت ملک عبداهلل‪ ،‬پادشاه عربستان سعودی‬ ‫‪31‬‬ ‫امید ‪ 1‬دالری در قیمت نفت‬ ‫عرفان�ه تاجیک�ی ـ گروه صنع�ت‪ :‬گاهی‬ ‫وضعی��ت اقتص��ادی جهان در چنان ش��رایط‬ ‫حساسی قرار می‌گیرد که کوچکترین اتفاقات‬ ‫می‌تواند بر روند آن شرایط تاثیرگذار باشد‪ .‬بازار نفت در دو‬ ‫ماه گذشته نوسانات زیادی را از سر گذرانده‪ ،‬نوساناتی که‬ ‫تاکنون تنها افت قیمت و ارزش نفت را در‌پی داشته است‪.‬‬ ‫بدیهی اس��ت کوچکترین تغییرات می‌تواند بر قیمت این‬ ‫ماده اولیه صنایع‪ ،‬تاثیر چش��مگیری داش��ته باشد‪ .‬مرگ‬ ‫پادشاه عربستان س��عودی‪ ،‬که البته در حال‌حاضر تغییر‬ ‫چندان کوچکی به نظر نمی‌رس��د‪ ،‬در ساعات اولیه وقوع‪،‬‬ ‫تاثی��ر خود را نمایان ک��رده و موجب رش��د بیش از یک‬ ‫دالری قیمت نفت جهانی شده است‪ .‬به دنبال این افزایش‬ ‫قیمت‪ ،‬قرارداد مربوط به معامالت نفت‌خام امریکا در غرب‬ ‫تگزاس برای تحویل ماه مارس در روز جمعه با یک دالر و‬ ‫‪ ۴۵‬س��نت افزایش‪ ،‬به‪ 47/76‬دالر رس��ید‪ .‬رش��دی که به‬ ‫عقیده برخی موقتی بوده و دوباره به قیمت قبلی بازخواهد‬ ‫گشت‪ .‬پادش��اه بعدی عربستان ‪‌۷۹‬ساله بوده و پیش‌بینی‬ ‫می‌ش��ود زمان چندانی برای ریسک و ضرردهی اقتصادی‬ ‫کشورش نداشته باشد‪ .‬ازطرفی شرایط اجتماعی عربستان‬ ‫سعودی درحال دست و پنجه نرم‌کردن با موج بهار عربی‬ ‫بوده و این موجب ترس و دلهره بیش��تر مقامات س��عودی‬ ‫ش��ده است‪ .‬از این رو به نظر می‌رسد شاهزادگان سعودی‬ ‫باید احتیاط بیش��تری در زمینه افزایش حجم عرضه خود‬ ‫به بازار داش��ته باشند‪ .‬در چنین ش��رایطی کمترین دینار‬ ‫می‌تواند به سود یا ضرر سعودی‌ها باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹یک مرگ بی‌تاثیر‬ ‫ابراهی��م نک��و‪ ،‬دبی��ر کمیس��یون‬ ‫اقتص��ادی مجل��س‪ ،‬با بی��ان اینکه‬ ‫قیم��ت نفت ب��ه عوام��ل متفاوتی‬ ‫بس��تگی دارد و وق��وع ی��ک مرگ‬ ‫نمی‌تواند تاثیر چندانی بر آن داشته‬ ‫گفت‪ :‬مرگ پادشاه عربستان‬ ‫باش��د‪ ،‬در گفت‌وگو با‬ ‫در کوتاه‌مدت می‌تواند موجب افزایش قیمت نفت شود‪ ،‬اما‬ ‫این افزایش قیمت کوتاه‌مدت بوده و دوباره به حالت قبلی‬ ‫خ��ود باز می‌گردد‪ .‬ب��ه عبارت دیگر نبای��د به مرگ ملک‬ ‫عب��داهلل و در پی آن افزایش قیم��ت نفت دل‌خوش کرد‪.‬‬ ‫مرگ ملک عبداهلل بیش از اینکه تاثیر حقیقی و باثبات بر‬ ‫قیمت نفت داش��ته باش��د‪ ،‬تاثیر روانی بر روند افزایش��ی‬ ‫قیمت‌ها دارد‪ .‬وی همچنین ادامه داد‪ :‬افزایش قیمت نفت‬ ‫در شرایطی امکان‌پذیر است که عربستان تصمیمات خود‬ ‫در اوپ��ک را تغییر دهد‪ ،‬در غی��ر این صورت مرگ یا تولد‬ ‫نمی‌تواند تاثیر بنیادینی بر قیمت‌ها داش��ته باشد‪ .‬قیمت‬ ‫نفت پیرو سیاست‌های داخلی اوپک است‪.‬نکو تاکید کرد‪:‬‬ ‫البته ش��رایط نامناسب اجتماعی عربستان و باالبودن سن‬ ‫پادش��اه انتخاب‌ش��ده نیز می‌تواند بر رون��د تصمیم‌گیری‬ ‫عربس��تان تاثیرگ��ذار باش��د‪ .‬باید دید پادش��اه جدید چه‬ ‫تصمیم��ی درباره سیاس��ت‌های نفتی کش��ورش دارد‪ .‬در‬ ‫صورتی که قصد چنین تصمیمی را داش��ته باش��د‪ ،‬برای‬ ‫تحلیل شرایط باید چند روزی دست نگه داشت‪.‬‬ ‫‹ ‹تفاهم سرنوشت‌ساز‬ ‫حامد فرنام‪ ،‬دبیر کمیسیون انرژی‬ ‫اتاق بازرگانی ایران ضمن اش��اره به‬ ‫این موض��وع که می��زان افزایش یا‬ ‫کاه��ش عرض��ه نف��ت عربس��تان‬ ‫سعودی به چگونگی سیاست داخلی‬ ‫گفت‪ :‬اگر‬ ‫آن کش��ور بازمی‌گردد‪ ،‬در گفت‌وگو ب��ا‬ ‫فوت پادش��اه عربس��تان باعث ش��ود میان جانشینان وی‬ ‫اختالف ایجاد شود‪ ،‬بی‌شک میزان تولید و عرضه کاهش و‬ ‫قیمت نفت افزایش می‌یابد اما اگر جانش��ینان وی بر س��ر‬ ‫حکومت‌داری با یکدیگر به تفاهم برس��ند‪ ،‬تولید و عرضه‬ ‫سر جای خود مانده و قیمت همچنان کاهش می‌یابد‪ .‬وی‬ ‫با یادآوری این موضوع که در حال‌حاضر عربس��تان نقش‬ ‫بسیار موثری بر تعیین قیمت نفت در بازار دارد‪ ،‬ادامه داد‪:‬‬ ‫در ش��رایط کنون��ی به‌جای اینکه قیمت نف��ت تحت‌تاثیر‬ ‫ش��اخص‌های اقتصادی قرار داش��ته باشد‪ ،‬متاثر از شرایط‬ ‫سیاسی‪ ،‬به‌ویژه تصمیمات سیاسی عربستان است که علت‬ ‫این امر به تصمیم اوپک مبنی بر کاهش ندادن حجم نفت‬ ‫تولیدی خود برمی‌گردد‪ .‬این تصمیم در ش��رایطی گرفته‬ ‫شد که تقاضای عمومی جهان برای نفت کاهش یافته بود‬ ‫که نتیجه این تصمیم‌گیری کاهش قیمت نفت است‪.‬‬ ‫‹ ‹وحدت یا کثرت؟‬ ‫فرن��ام ب��ا تاکید ب��ر این موض��وع که تصمی��م مجمع‬ ‫بین‌الملل��ی اوپک نش��انگر وحدت نظر می��ان اعضای آن‬ ‫بود‪ ،‬افزود‪ :‬به اجماع رس��یدن کشورهای موافق و مخالف‬ ‫تصمیم اوپک و البته جداشدن محترمانه بیژن زنگنه‪ ،‬وزیر‬ ‫نفت کشور به معنای اتفاق نظر اعضای سازمان بین‌المللی‬ ‫اوپک با وج��ود آرای مخالف بود‪ .‬همان‌طور که در جریان‬ ‫هس��تید عالوه بر ایران بس��یاری از کش��ورهای حاضر در‬ ‫جلس��ه اوپک موافق با کاهش تولی��د و عرضه نفت اوپک‬ ‫بودند‪ .‬دبیر کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران ادامه داد‪:‬‬ ‫عربس��تان برای اینکه بتواند به‌طور همزمان سهم فروش و‬ ‫تولید خود را حفظ کند‪ ،‬هر بشکه نفت تولیدی خود را به‬ ‫هر قیمتی که خریدار درخواست کند‪ ،‬به فروش می‌رساند‬ ‫حتی اگر این قیمت از قیمت تعیین‌شده از سوی عربستان‬ ‫پایین‌تر باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹چشم عربستان به دست‌های امریکایی‬ ‫فرنام با اش��اره به اینکه وجود منابع ش��یل اویل و شیل‬ ‫گس‌ه��ا در نح��وه تصمیم‌گیری عربس��تان درباره قیمت‬ ‫نفت تاثیرگذار اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬با توجه ب��ه اصول اقتصادی‪،‬‬ ‫افزایش قیمت هر کاالیی تاحدی امکانپذیر اس��ت‪ ،‬پس از‬ ‫اینکه محصول به اوج قیمت خود رس��ید‪ ،‬رش��د نزولی را‬ ‫تجربه خواهد کرد و این حقیقت غیرقابل انکار اس��ت که‬ ‫وقت��ی قیمت یک حامل انرژی به ش��دت کاهش می‌یابد‪،‬‬ ‫مصرف‌کنن��دگان منبع س��وخت خود را تغیی��ر داده و از‬ ‫منبع س��وخت ارزان‌تر اس��تفاده می‌کنن��د‪.‬وی همچنین‬ ‫اف��زود‪ :‬قیمت حامل‌های انرژی نبای��د خیلی باال یا خیلی‬ ‫پایین باش��د تا هم مصرف‌کننده و هم تولیدکننده بتوانند‬ ‫بیشترین س��ود را کسب کنند که درباره منابع شیل اویل‬ ‫بلومبرگ گزارش داد‬ ‫روی خط خبر‬ ‫ف�ارس‪ -‬معاون وزیر نفت گفت‪ :‬براس��اس آم��ار و اطالعاتی که به‬ ‫صورت دوره‌ای از معاونت مالی می‌گیرم مشخص است که پتروشیمی‌ها‬ ‫بدهی‌ه��ای خود را پرداخت می‌کنند و این روند ادامه دارد‪ .‬حمیدرضا‬ ‫عراقی با اش��اره به حجم بدهی مجتمع‌های پتروشیمی به شرکت ملی‬ ‫گاز ایران افزود‪ :‬خوشبختانه حجم بدهی مجتمع‌های پتروشیمی بابت‬ ‫خوراک زیاد نیست‪ .‬معاون وزیر نفت ادامه داد‪ :‬براساس آمار و اطالعاتی‬ ‫ک��ه به طور دوره‌ای از معاونت مالی اخذ می‌کنم‪ ،‬مش��خص اس��ت که‬ ‫پتروش��یمی‌ها بدهی‌های خود را پرداخت می‌کنن��د و این روند ادامه‬ ‫دارد‪ .‬وی با اش��اره به اینکه برای انجام فعالیت‌های توس��عه‌ای نیازمند‬ ‫بودجه هس��تیم‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬صنای��ع مختلف و حتی مصرف‌کنندگان‬ ‫ج��زء باید به ازای مصرف گاز‪ ،‬هزینه گازبهای خود را پرداخت کنند تا‬ ‫شرکت ملی نفت ایران‬ ‫شرکت نفت فالت قاره ایران‬ ‫بتوانیم خدمت‌رسانی را به مشترکان افزایش دهیم‪.‬‬ ‫ش�انا‪ -‬مجری فازهای ‪ ١٥‬و ‪ ١٦‬پارس جنوبی از صادرات نخستین‬ ‫محموله میعانات گازی این فازها در روزهای آینده خبرداد‪ .‬رضا فروزش‬ ‫با اشاره به هماهنگی‌های انجام شده با امور بین‌الملل شرکت ملی نفت‬ ‫ایران و ش��رکت پایانه‌های نفتی ایران برای صادرات میعانات گازی فاز‬ ‫‪ ١٥‬و ‪ ١٦‬پ��ارس جنوبی اظهار کرد‪ :‬هم‌اکنون مخازن ذخیره‌س��ازی و‬ ‫تاسیسات مربوط به واحد میعانات گازی برای آغاز عملیات بارگیری و‬ ‫صادرات به ش��رکت پایانه‌های نفتی ایران تحویل و هماهنگی‌های الزم‬ ‫انجام ش��ده است‪ .‬وی از تولید ‪ ٣٤‬میلیون مترمکعبی گاز در فاز ‪ ١٥‬و‬ ‫‪ ١٦‬پ��ارس جنوبی خبر داد و افزود‪ :‬در روزهای آینده این میزان تولید‬ ‫به حدود ‪ ٤٠‬میلیون مترمکعب می‌رسد‪.‬‬ ‫آگهی مزایده عمومی‬ ‫شماره ‪ 93/05‬ناحیه بوشهر‬ ‫برگزارکننده مزایده‬ ‫شرکت نفت فالت قاره ایران‬ ‫مورد مزایده‬ ‫فروش بشکه‌های فلزی و پالستیکی مستعمل‬ ‫مقدار‪ /‬میزان کاال‬ ‫تعداد ‪ 6950‬عدد بشکه‌های فلزی ‪ 220‬لیتری و ‪ 3960‬عدد‬ ‫بشکه‌های ‪ 220‬لیتری و ‪ 255‬عدد بشکه ‪ 40‬لیتری پالستیکی‬ ‫محل بازدید و تحویل کاال‬ ‫بوشهر‪ -‬خیابان طالقانی‪ -‬سه‌راه صنایع دریایی‪ -‬بلوار صدرا‬ ‫نرخ پایه کارشناسی‬ ‫فلزی ‪ 220‬لیتری به مبلغ ‪ 140.000‬ریال‬ ‫پالستیکی ‪ 220‬لیتری به مبلغ ‪ 142000‬ریال‬ ‫پالستیکی ‪ 40‬لیتری به مبلغ ‪ 42000‬ریال‬ ‫محل دریافت اسناد مزایده‬ ‫نوبت دوم‬ ‫تهران‪ -‬خیابان ولی‌عصر(عج)‪ -‬باالتر از مس��جد بالل‪ -‬نرس��یده به تقاطع ش��هید مدرس‪ -‬کوچه تورج‪-‬‬ ‫کوچه خاکزاد‪ -‬پالک‪ -12‬واحد فروش‪ -‬طبقه‪ -6‬اتاق ‪6/14‬‬ ‫مهلت دریافت اسناد‬ ‫از اولین روز آگهی تا ‪ 7‬روز پس از انتشار نوبت دوم آگهی‬ ‫تلفن‌های تماس‬ ‫‪23942617‬‬ ‫‪23942653‬‬ ‫شماره مجوز‪1393/499 :‬‬ ‫و ش��یل‌گس نیز همین روند صادق اس��ت و تولید ش��یل‬ ‫اویل و شیل‌گس تا حدی دارای توجیه اقتصادی است‪ .‬اگر‬ ‫قیمت س��ایر حامل‌های انرژی مثل نفت‌وگاز بیش از حد‬ ‫کاهش یابد‪ ،‬تولید ش��یل اویل برای ایاالت متحده به هیچ‬ ‫عنوان صرفه اقتصادی ندارد‪ .‬دبیر کمیس��یون انرژی اتاق‬ ‫بازرگانی ایران گفت‪ :‬اگر تصمیم عربستان مبنی بر کاهش‬ ‫قیمت بی‌رویه نفت‪ ،‬از دور خارج کردن شیل اویل و شیل‬ ‫گس باش��د‪ ،‬می‌توان آن را یک تصمیم هدفمند دانس��ت‪.‬‬ ‫اما این تصمیم مش��کل دیگری را در پی خواهد داش��ت و‬ ‫آن اینکه میزان مصرف این حامل انرژی گرانبها به میزان‬ ‫قابل‌توجه��ی افزای��ش می‌یابد که ای��ن می‌تواند تهدیدی‬ ‫برای نسل آینده صنعت باش��د‪ .‬مرگ پادشاه عربستان به‬ ‫عنوان حکومت‌دار بزرگتری��ن صادرکننده نفتی در جهان‬ ‫می‌تواند تاثیر نه‌چندان کمی ب��ر روند قیمت‌گذاری نفت‬ ‫و مش��تقات آن داشته باش��د‪ .‬البته نکته‌ای که نباید از آن‬ ‫غافل ش��د این است که جانش��ین بعدی ملک عبداهلل چه‬ ‫رویه‌ای را در پی��ش خواهد گرفت‪ .‬نکته دیگری که توجه‬ ‫به آن خالی از لطف نیست‪ ،‬این است که پادشاه ‪ ۷۹‬ساله‬ ‫عرب دست در دست دموکرات‌ها خواهد گذاشت یا عروس‬ ‫جمهوری‌خواهان امریکایی خواهد شد‪ .‬بر همه روشن است‬ ‫که قیمت نفت بیش از آنکه تحت‌تاثیر شرایط و تصمیمات‬ ‫اقتصادی باش��د‪ ،‬متاثر از تصمیمات سیاس��ی اس��ت‪ .‬در‬ ‫این میان ش��اهزادگان س��عودی طالیه‌داران این جنس از‬ ‫تصمیم‌ها هستند؛ تصمیم‌هایی که عطر سیاست آن مشام‬ ‫امریکایی‌ها را پر کرده است‪ .‬به هر حال عربستان سعودی‬ ‫ب��رای تامین منافع مادی و غیرمادی خود خواه‌نا‌خواه باید‬ ‫هم‌پیمانی خود با امریکایی‌ها را ثابت کند‪ ،‬حتی به قیمت‬ ‫ضرر مقطعی اقتصاد خودش‪.‬‬ ‫روابط عمومی شرکت نفت فالت قاره ایران‬ ‫نگرانی‌ها از بروز تنش میان خانواده آل سعود‬ ‫باعث رشد قیمت نفت شد‬ ‫بلومبرگ‪ -‬به دنبال اعالم مرگ پادشاه‬ ‫عربستان س��عودی قیمت نفت در بازار‬ ‫جهانی رو به افزایش گذاشت‪ .‬عربستان‬ ‫بزرگترین صادرکننده نفت جهان است و‬ ‫نگرانی‌ها از بروز تنش میان خانواده آل‬ ‫سعود باعث رشد قیمت نفت شده است‪.‬‬ ‫بر اساس این گزارش قیمت نفت سبک‬ ‫امری��کا در معام�لات دی��روز ‪ 1/4‬دالر‬ ‫افزایش یافت و هر بشکه از این نفت در‬ ‫برابر ‪ ۴۷‬دالر و ‪ ۱۸‬س��نت معامله ش��د‪.‬‬ ‫قیمت نفت برنت دریای ش��مال در بازار‬ ‫لن��دن نیز ‪ 1/2‬دالر افزای��ش یافت و به‬ ‫‪ ۴۹‬دالر و ‪ ۴۵‬سنت در هر بشکه رسید‪.‬‬ ‫س��لمان بن عبدالعزیز به عنوان پادشاه‬ ‫جدید عربستان انتخاب شده اما با توجه‬ ‫به سن زیاد وی که ‪ ۷۹‬سال اعالم شده‬ ‫نمی‌ت��وان انتظار ثبات سیاس��ی در این‬ ‫کشور را برای س��ال‌های زیادی داشت‪.‬‬ ‫به عقیده تحلیلگران نباید انتظار داشت‬ ‫با روی کار آمدن پادشاه جدید سیاست‬ ‫نفتی این کش��ور تغییر کند‪ .‬عربس��تان‬ ‫عامل اصلی افت قیمت نفت در ماه‌های‬ ‫اخیر بوده است‪ .‬در عین حال تنش‌های‬ ‫داخلی و ترس از به هم ریختگی اوضاع‬ ‫اجتماعی می‌تواند مقامات این کشور را‬ ‫در پیگیری سیاست نفت ارزان محتاط‌تر‬ ‫کن��د‪ .‬مل��ک س��لمان‪ ،‬پادش��اه جدید‬ ‫عربس��تان‪ ،‬احتماال سیاست نفتی ملک‬ ‫عبداهلل‪ ،‬پادش��اه س��ابق را ادامه خواهد‬ ‫داد و حت��ی ب��ه قیمت کاهش بیش��تر‬ ‫قیمت‌ها‪ ،‬می��زان تولید را پایین نخواهد‬ ‫آورد تا میزان س��هم عربس��تان از بازار‬ ‫نف��ت را حفظ کند‪ .‬ی��ک عامل کلیدی‬ ‫این خواهد بود که آیا س��لمان ‪ ۷۹‬ساله‪،‬‬ ‫علی النعیمی‪ ،‬وزی��ر نفت فعلی را که از‬ ‫س��ال ‪ ۱۹۹۵‬بر این مسند کلیدی تکیه‬ ‫زده‪ ،‬ابق��ا کند یا نه‪ .‬نعیمی که امس��ال‬ ‫‪ ۸۰‬س��اله می‌شود‪ ،‬گفته که تمایل دارد‬ ‫وقت بیش��تری ص��رف کارهای دیگرش‬ ‫کند‪ .‬عربس��تان با تولی��د‪ 9/5‬و صادرات‬ ‫‪ ۷‬میلی��ون بش��که در روز‪ ،‬بیش از یک‬ ‫دهم عرضه نفت جهان و یک پنجم نفت‬ ‫فروخته شده در سطح جهان را به خود‬ ‫اختصاص داده اس��ت‪ .‬خودداری ریاض‬ ‫از تس��لیم س��هم خود از ب��ازار به تولید‬ ‫رو ب��ه افزایش نف��ت امری��کا‪ ،‬منجر به‬ ‫ش��دیدترین کاهش قیمت نفت از زمان‬ ‫بحران مالی س��ال ‪ ۲۰۰۸‬تاکنون ش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬فلورنس‌اید اوک��دن‪ ،‬اقتصاد‌دان‬ ‫ارشد موسسه عربیا مونیتور در لندن در‬ ‫این باره گفت‪« :‬رهبری عربس��تان قبال‬ ‫تصمیم س��خت خود برای سپری کردن‬ ‫امور با قیمت پایین نفت را اتخاذ کرده‪...‬‬ ‫نعیمی جای پای محکمی دارد‪ .‬او مورد‬ ‫احترام است و تا زمانی که کابینه فعلی‬ ‫بر س��ر کار است‪ ،‬نباید انتظار تغییر وی‬ ‫را داشت‪ ».‬سلمان‪ ،‬در مقام قبلی خود به‬ ‫عنوان ولیعهد‪ ،‬در روز ‪ ۶‬ژانویه س��خنان‬ ‫ملک عبداهلل را تک��رار کرده و گفته بود‬ ‫سیاس��ت نفتی عربس��تان در مواجهه با‬ ‫«تنش‌های» بازار در نتیجه کندی رشد‬ ‫اقتصاد جهانی‪ ،‬تداوم خواهد یافت‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫کارتل‌های نفتی‬ ‫و معمای سقوط‬ ‫قیمت نفت‬ ‫رضا پاکدامن‬ ‫پژوهشگر حقوق نفت‬ ‫ش��وک س��قوط قیمت نف��ت در ی��ک دوره کوتاه‬ ‫واکنش‌ه��ای متفاوتی را به دنبال داش��ته اس��ت‪ .‬با‬ ‫توجه به ضربه س��نگین این وضعیت به اقتصاد کشور‬ ‫ضرورت دارد علل این پدیده به‌صورت کارشناس��ی و‬ ‫بدون تاثیرپذیری از القائات و احساس��ات‪ ،‬ریشه‌یابی‬ ‫شده تا بتوان تدبیرهای مناسب را اتخاذ کرد‪ .‬براساس‬ ‫قاع��ده کلی‪ ،‬قیمت نفت تابع عرضه و تقاضاس��ت‪ .‬از‬ ‫جنب��ه تقاضا‪ ،‬اگرچه اقتصادهای بزرگ جهان با رکود‬ ‫اقتصادی مواجه هس��تند ولی این وضعیت نمی‌تواند‬ ‫عامل اصلی س��قوط ناگهانی قیمت‌ها به‌ش��مار‌رود‪،‬‬ ‫بنابراین باید رفتار عرضه‌کنندگان را عامل اصلی این‬ ‫پدیده دانست‪.‬‬ ‫اصلی‌ترین عرضه‌کنندگان نفت در بازارهای جهانی‬ ‫عبارتند از کشورهای عضو اوپک‪ ،‬کشورهای خارج از‬ ‫اوپک (که در صدر آنها روسیه قرار دارد)و کارتل‌های‬ ‫نفتی‪ .‬بدیهی است روسیه می‌تواند نقش تاثیرگذار بر‬ ‫بازار نفت داشته باشد‪.‬‬ ‫براس��اس آمار منتشر شده‪ ،‬روسیه در سال ‪۲۰۱۴‬م‬ ‫رک��ورد تولید نفت بعد از فروپاش��ی ش��وروی را زده‬ ‫اس��ت‪ .‬دلیل اصلی ای��ن موضوع تنش سیاس��ی این‬ ‫کشور با غرب و تحریم‌های سنگین و فلج‌کننده است‪،‬‬ ‫که این کشور با آن مواجه بوده و سعی در جبران آن‬ ‫از طریق افزایش درآمدهای نفتی داشته است‪ .‬دولت‬ ‫امریکا نیز از س��ال گذش��ته با تصمیماتی غافلگیرانه‬ ‫بر بازار نفت تاثیرگذار بوده اس��ت‪ .‬برای نمونه وزارت‬ ‫انرژی ایاالت متحده در تابس��تان امسال (ژوئن سال‬ ‫‪ )۲۰۱۴‬مج��وز صادرات به ژاپن را ص��ادر کرد‪ .‬ژاپن‬ ‫از معدود کش��ورهایی است که با وجود ملحق نشدن‬ ‫ب��ه نفتا (موافقتنامه تجارت آزاد امریکای ش��مالی) با‬ ‫امری��کا این مج��وز را اخذ کرده اس��ت‪ .‬طبق یکی از‬ ‫تحلیل‌های بین‌المللی‪ ،‬با عنوان «انقالب شیل به ژاپن‬ ‫رس��ید» صدور این مجوز تاثیر زیادی در بازار انرژی‬ ‫ژاپن داشته است‪ .‬در ماه جاری نیز دولت امریکا مجوز‬ ‫صادرات نفت شیل این کشور‪ ،‬همچنین صادرات نفت‬ ‫خام کانادا از طریق ایاالت متحده را صادر کرده است‪.‬‬ ‫گروه سوم از عرضه‌کنندگان‪ ،‬کارتل‌های نفتی هستند‬ ‫که در تحلیل‌های داخلی و حتی بین‌المللی کمترین‬ ‫اشاره به آنها ش��ده و در حقیقت این ابرشرکت‌ها در‬ ‫ای��ن بحران از نظرها پنه��ان مانده‌اند‪ .‬نکته‌ای که در‬ ‫اینجا مطرح می‌ش��ود این اس��ت که آی��ا کارتل‌های‬ ‫نفتی ب��ه عن��وان تولیدکنندگان بخ��ش بزرگ نفت‬ ‫جه��ان‪ ،‬همچ��ون کش��ورهای صادرکنن��ده نفت از‬ ‫سقوط قیمت‌ها متضرر می‌شوند؟ پاسخ به این سوال‬ ‫کلیدی‪ ،‬به ش��ناخت علل س��قوط بی‌سابقه قیمت‌ها‬ ‫کم��ک موثری می‌کند‪ ۱۰ .‬ش��رکت نفت برتر جهان‬ ‫از لحاظ تولید نفت در مجموع نزدیک به ‪ ۵۰‬میلیون‬ ‫بش��که نف��ت در روز را تولی��د می‌کنند که ش��رکت‬ ‫آرامکو عربس��تان در صدر ق��رار دارد‪ 4 .‬کارتل نفتی‬ ‫بین این‪ ۱۰‬شرکت نفتی قرار دارند (شرکت‌های ملی‬ ‫نفت کشورهای روسیه‪ ،‬ایران‪ ،‬چین‪ ،‬کویت و مکزیک‬ ‫نیز جزو ‪ ۱۰‬شرکت برتر به‌ش��مار می‌روند)‪ .‬بنابراین‬ ‫سیاس��ت‌های هماهنگ این ‪ 4‬ش��رکت می‌تواند بازار‬ ‫نفت جهان را بس��یار متاثر س��ازد‪ .‬از چند سال قبل‬ ‫کارتل‌ه��ای نفتی به دو دلیل اقتصادی و فنی به فکر‬ ‫تجدیدنظر در سیاس��ت‌های نفتی خود افتاده بودند‪.‬‬ ‫این موضوع در مصاحبه‌های مس��ئوالن این شرکت‌ها‬ ‫حداق��ل از س��ال ‪۲۰۱۳‬م منعکس ش��ده ب��ود‪ .‬این‬ ‫کارتل‌ها با وجود دقت بسیار باال در محاسبه هزینه‌ها‬ ‫و ریس��ک‌ها‪ ،‬در اجرای مگا پروژه‌ها با معضل افزایش‬ ‫شدید هزینه‌ها مواجه شدند‪ ،‬به‌طوری که سهامداران‬ ‫خواس��تار تجدیدنظر مدی��ران در هزینه‌های پروژه‌ها‬ ‫ش��ده بودند‪ .‬بازار نفت پس از یک دوره چند س��اله‬ ‫که قیمت‌های ب��اال را تجربه ک��رده و صدها میلیارد‬ ‫دالر درآمد برای ش��رکت‌ها و کشورهای نفتی داشته‬ ‫است‪ ،‬یک دوره چند ساله قیمت‌های ارزان را سپری‬ ‫خواه��د کرد‪ .‬کارتل‌های نفتی و برخی از کش��ورهای‬ ‫هوش��مند همچون عربس��تان ک��ه ای��ن درآمدهای‬ ‫نجومی را پس‌ان��داز کرده‌اند‪ ،‬می‌توانند با آرامش این‬ ‫دوره را پش��ت س��ر بگذارند‪ .‬ط��ی دوره‌ای که قیمت‬ ‫نف��ت در پایین‌ترین س��طح خود اس��ت‪ ،‬کارتل‌های‬ ‫نفت��ی می‌توانن��د با کمتری��ن ضرر و با آس��ودگی از‬ ‫زمینگیر ش��دن رقبا (اوپک و روس��یه)‪ ،‬سیاست‌های‬ ‫نفت��ی خ��ود را بازنگری و حت��ی بازار را مهندس��ی‬ ‫کنند‪ .‬بنابراین منتفعان اصلی از س��قوط قیمت نفت‬ ‫عبارتن��د از اقتصادهای صنعتی جه��ان (برای خروج‬ ‫از رک��ود اقتصادی) و کارتل‌های نفتی غربی‪ ،‬بنابراین‬ ‫هماهنگی دولت‌های غربی و کارتل‌های نفتی در بروز‬ ‫این پدیده مشهود اس��ت و متضرران اصلی از سقوط‬ ‫قیمت نفت‪ ،‬کش��ورهای صادرکننده نفت عضو اوپک‬ ‫و روسیه‪ ،‬به‌ویژه کش��ورهایی که صدها میلیارد دالر‬ ‫درآم��د نفتی را ب��دون رعایت غبطه‪ ،‬بر ب��اد داده‌اند‪،‬‬ ‫خواهند بود‪.‬‬
‫صاحب امتیاز‪:‬‬ ‫شنبه ‪ 4‬بهمن ‪ 3 - 1393‬ربیع الثانی ‪ 24 -1436‬ژانویه ‪ -2015‬شماره ‪ -140‬پیاپی ‪1458‬‬ ‫سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫سردبیر‪ :‬مسعود دهشور‬ ‫قائم مقام اداری ‪،‬مالی ‪ :‬خلیل محمودی‬ ‫مناجات باخدا‬ ‫خواجه عبداهلل انصاری ‪:‬‬ ‫ی��ارب دل پ��اک و ج��ان آگاه��م ده‬ ‫آه ش��ب و گری��ه س��حرگاهم ده‬ ‫در راه خ��ود اول ز خودم بی‌خود کن‬ ‫بی‌خود چو شدم‪ ،‬ز خود به خود راهم ده‬ ‫ی ت��و دمی ق��رار نتوان��م کرد‬ ‫من ب�� ‌‬ ‫احس��ان ت��و را ش��مار نتوان��م کرد‬ ‫گ��ر بر تن من زبان ش��ود ه��ر مویی‬ ‫یک ش��کر ت��و از ه��زار نتوان��م کرد‬ ‫در دوزخ اگ��ر وصل ت��و در چنگ آید‬ ‫از ح��ال بهش��تیان م��را نن��گ آید‬ ‫ور بی‌ت��و به صحرای بهش��تم خوانند‬ ‫صحرای بهش��ت ب��ر دلم تن��گ آید‬ ‫هر کس که تو را شناخت‪ ،‬جان را چه کند؟‬ ‫فرزند و عی��ال و خانمان را چه کند؟‬ ‫دیوان��ه کنی‪ ،‬هر دو جهانش بخش��ی‬ ‫دیوان��ه تو هر دو جه��ان را چه کند؟‬ ‫مدیر تحریریه‪ :‬مهدی اسحاقیان‬ ‫مدیر فنی و هنری‪ :‬مهدی نجفی‬ ‫مدیر فناوری‪ :‬علی‌رضا فخرآبادی‬ ‫مدیر آموزش‪ :‬مینو بدیعی‬ ‫مدیر روابط عمومی‪ :‬فاطمه پیرانی‬ ‫مدیر سازمان آگهی ها ‪ :‬مهرداد بیات‬ ‫مدیر چاپ‪ :‬بیژن بهادری‬ ‫تسلیت رییس‌جمهوری برای درگذشت شاعر اعتدال گرا‬ ‫رییس‌جمه��وری در پیامی درگذش��ت‬ ‫شاعر اخالق وغزل‌سرای برجسته شادروان‬ ‫عباس کی‌منش مشهور به مشفق کاشانی‬ ‫را تسلیت گفت‪.‬‬ ‫به گ��زارش مهر‪ ،‬متن پیام دکترحس��ن‬ ‫روحانی به این شرح است‪:‬‬ ‫بسم اهلل الرحمن الرحیم‬ ‫اناهلل و انا الیه راجعون‬ ‫درگذشت ش��اعر گرانمایه و غزل‌سرای‬ ‫برجس��ته مرحوم عباس کی‌منش مشهور‬ ‫به مشفق کاشانی‪ ،‬موجب تاثر و تألم شد‪.‬‬ ‫این ش��اعر پیشکس��وت با قریحه و ذوق‬ ‫هنرمندان��ه خود‪ ،‬در مس��یر اهداف دینی‬ ‫و انقالب��ی‪ ،‬آث��ار ش��ورانگیز و اثرگ��ذاری‬ ‫به فرهن��گ مل��ی تقدیم ک��رد و با خلق‬ ‫س��روده‌های متین و زیبا در عرصه ش��عر‬ ‫آیینی و گسترش فرهنگ انقالب‪ ،‬مضامین‬ ‫اشعار را برای تحقق ارزش‌های متعالی‪ ،‬غنا‬ ‫بخشید‪.‬‬ ‫اینجانب درگذش��ت این شاعر متعهد را‬ ‫که با آراس��تگی اخالقی و رفتار اعتدالگرا‪،‬‬ ‫در ط��ول عم��ر اثرگ��ذار خ��ود راهنمایی‬ ‫روش��نگر و امیدبخ��ش برای نس��ل جوان‬ ‫کش��ور بود‪ ،‬به اصحاب فرهن��گ و هنر و‬ ‫ب��ه ویژه خانواده محترم ایش��ان تس��لیت‬ ‫گفته‪ ،‬برای آن مرحوم رضوان الهی و برای‬ ‫بازماندگان و دوس��تداران ایش��ان صبر و‬ ‫توفیق مسألت دارم‪.‬‬ ‫تفاهمنامه شهرداری تهران وآموزش و پرورش‬ ‫گشتی در کهکشان خبر‬ ‫ایلن�ا ‪ -‬مع��اون رییس‌جمه��ور در امور زنان و‬ ‫خان��واده گفت‪ :‬کارشناس��ان کارآمد ح��وزه زنان‬ ‫و خان��واده را برای کمک به تدوین برنامه شش��م‬ ‫توس��عه به ستاد تدوین این برنامه معرفی خواهیم‬ ‫کرد‪ .‬وی افزود‪ :‬الیحه بیمه زنان سرپرست خانوار‬ ‫ب��ه مجلس تقدیم ش��ده و دول��ت یازدهم از همه‬ ‫ابزارها درباره یاری‌رس��اندن ب��ه نیمی از جمعیت‬ ‫کشور استفاده می‌کند‪.‬‬ ‫ایرنا‪ -‬معاون س��ازمان میراث فرهنگی کش��ور‬ ‫گفت‪ :‬نخستین شبکه اطالع‌رسانی صنایع‌دستی با‬ ‫هدف عرض��ه و معرفی محصوالت ارزان‌قیمت و با‬ ‫کیفیت در کشور راه‌اندازی خواهد شد‪.‬‬ ‫ایرنا‪ -‬معاون فرهنگی و پرورشی وزیر آموزش‬ ‫و پ��رورش گفت‪ :‬جلوی دسترس��ی نس��ل جوان‬ ‫به فضای مج��ازی را نمی‌توان گرف��ت و به نوعی‬ ‫فناوری برای این نس��ل اس��ت و نمی‌ش��ود از آن‬ ‫استفاده نکرد‪.‬‬ ‫مه�ر ‪ -‬ش��هردار تهران با اش��اره به مظلومیت‬ ‫فرهنگ در کش��ور گف��ت‪ :‬اگر در ح��وزه فرهنگ‬ ‫عمومی در کش��ور اتفاق ویژه‌ای نیفتاده اس��ت به‬ ‫این خاطر اس��ت ک��ه در این س��ال‌ها حرف زیاد‬ ‫زده‌ایم اما در عمل اتفاق ویژه‌ای رخ نداده است‪.‬‬ ‫ایلنا ‪ -‬معاون محیط‌زیس��ت انس��انی سازمان‬ ‫حفاظت محیط‌زیس��ت گفت‪ :‬ش��وراهای ش��هر و‬ ‫روس��تا در استان‌های ساحلی خزر هر چه سریعتر‬ ‫طرح جامع مدیریت پسماند خود را تهیه کنند‪.‬‬ ‫ایرنا‪ -‬س��خنگوی کمیس��یون برنامه و بودجه‬ ‫مجلس ش��ورای اسالمی گفت‪ :‬طبق قانون تنظیم‬ ‫بخش��ی از مقررات مالی دولت‪ ،‬دولت موظف است‬ ‫برای کشور سند مهندسی فرهنگی تدوین کند‪.‬‬ ‫همشهری آنالین ‪ -‬دومین همایش تخصصی‬ ‫روابط عمومی و مس��ئولیت اجتماعی‪ ۵ ،‬اسفندماه‬ ‫سال‌جاری با همکاری مشترک انجمن متخصصان‬ ‫روابط عمومی و شرکت توسعه منابع آب و نیروی‬ ‫ایران برگزار می‌شود‪.‬‬ ‫ایس�نا ‪ -‬مدی��رکل دفت��ر آموزش‌ه��ای فنی‬ ‫و حرف��ه‌ای وزارت آم��وزش و پ��رورش ب��ا تاکید‬ ‫ب��ر اینک��ه ‪25‬میلی��ارد تومان برای کیفی‌س��ازی‬ ‫آموزش هنرس��تان‌ها اختصاص یافته است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫آموزش‌های هنرستان‌ها باعث اشتغال می‌شود که‬ ‫این امر زمینه‌ساز توسعه پایدار است‪.‬‬ ‫ایرنا‪-‬ب��ه مناس��بت دهه فجر‪ ،‬در ‪ 5‬ایس��تگاه‬ ‫متروی ش��هری تهران مش��اوره حقوقی از س��وی‬ ‫بسیج حقوقدانان کش��ور به شکل رایگان به مردم‬ ‫ارائه می‌شود‪.‬‬ ‫ایس�نا ‪ -‬مدی��رکل دفت��ر حمای��ت از تولی��د‬ ‫صنایع‌دس��تی کشور گفت‪ :‬در دو سال اخیر افزون‬ ‫بر ‪ 40‬رش��ته به مجموعه رشته‌های صنایع‌دستی‬ ‫افزوده شده است‪.‬‬ ‫مهر ‪ -‬به گفته دبیر اجرایی سی‌امین جشنواره‬ ‫موس��یقی فجر‪ ،‬بخ��ش پ��اپ در اس��تان‌ها اجرا‬ ‫نمی‌ش��ود و همچنین این امکان هست که استان‬ ‫البرز نیز میزبان جشنواره شود‪.‬‬ ‫مه�ر ‪ -‬دبیر بیس��ت‌ودومین دوره هفته کتاب‬ ‫اع�لام ک��رد به‌دلی��ل تاخی��ر داوری‪ ،‬برگ��زاری‬ ‫سیزدهمین جشنواره کتاب و رسانه به تاخیر افتاد‪.‬‬ ‫مهر ‪ -‬در سومین روز از سی‌وسومین جشنواره‬ ‫بین‌الملل��ی تئاتر فجر‪ 10 ،‬نمایش صحنه‌ای‪ 6 ،‬اثر‬ ‫خیابان��ی و ی��ک نمایش رادیویی اجرا ش��د‪ 7 .‬اثر‬ ‫خیابانی هم در محوطه تئاتر شهر‪ ،‬برج میالد و باغ‬ ‫هنر به اجرا درآمد‪.‬‬ ‫دبیر گروه گزارش‪ :‬رامین نعمتی‬ ‫دبیر گروه صنعت‪ :‬میترا ممسنی‬ ‫دبیر گروه معدن‪ :‬شهریار خدیوفرد‬ ‫دبیر گروه تجارت‪ :‬عاطفه خسروی‬ ‫دبیر گروه اقتصاد‪ :‬مهدیه انوشه‬ ‫دبیر گروه گفتگو‪ :‬محمود مقدسی‬ ‫دبیر گروه استان‌ها‪ :‬مریم نظری‬ ‫دبیر ویرایش و تصحیح‪ :‬حسین شیرازی‬ ‫تلفن‪82190 :‬‬ ‫فکس‪88713730 :‬‬ ‫پیامک‪300082190 :‬‬ ‫پیامگیر صوتی‪88105304 :‬‬ ‫سازمان آگهی‌ها‪88722732-3 :‬‬ ‫امور مشترکین‪88722735 :‬‬ ‫روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان‌ها‪88724211 :‬‬ ‫چاپ‪ :‬انتخاب رسانه‪44905300-2 :‬‬ ‫ش��هردار ته��ران و وزیر آموزش و پرورش اس��تفاده از‬ ‫فضاهای فرهنگی آموزش و پرورش برای خدمات‌رسانی‬ ‫به ش��هروندان تهرانی و درج آموزش‌های ش��هروندی در‬ ‫کتب درس��ی را از مهم‌ترین مف��اد تفاهمنامه میان خود‬ ‫اعالم کردند‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش مهر‪ ،‬علی‌اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش‬ ‫و محمدباقر قالیباف ش��هردار تهران در حاش��یه افتتاح‬ ‫دوازدهمین دوره نمایشگاه «یاد یار مهربان» تفاهمنامه‬ ‫همکاری مشترک امضا کردند‪.‬‬ ‫فانی در مورد این تفاهمنامه اظهار کرد‪ :‬بر اس��اس این‬ ‫تفاهم قرار بر این شد فضاهای فرهنگی آموزش و پروش‬ ‫بتواند در س��اعاتی غیر از ساعت‌های فعالیت مدارس در‬ ‫زیر آسمان شهر‬ ‫اختیار ش��هرداری تهران قرار بگیرد‪ .‬همچنین شهرداری‬ ‫تهران نیز در یکی از مفاد این تفاهمنامه قول داده است‬ ‫که در نصب وس��ایل ورزش��ی و بازی در مدارس تهران‬ ‫مساعدت کند‪.‬‬ ‫نزدیک بود بشود رئالیزم جادویی!‬ ‫مریم ابراهیمی‬ ‫سکانس اول‬ ‫یک روز صبح از خواب که بیدار ش��د‪...‬‬ ‫از این پهلو به آن پهلو چرخید‪ ...‬س��کوتی‬ ‫گوشش را پرمی‌کرد که تا به حال نبود از‬ ‫اول صبح‪ .‬از پنج��ره به کوچه نگاه کرد‪...‬‬ ‫پرن��ده‌ای نبود‪ ...‬باب��ا! دارم می‌گویم هیچ‬ ‫پرن��ده‌ای نب��ود‪ ...‬بیرون پری��د و نگاهش‬ ‫در لحظه همه جا را دید‪ ...‬نه درآس��مان‪،‬‬ ‫ن��ه الب��ه‌الی ش��اخه‌های درخت��ان و نه‬ ‫میان زمین و ه��وا ‪...‬خیابان را متر کرد‪...‬‬ ‫این ط��رف ‪ ...‬آن ط��رف ‪...‬دری��غ از یک‬ ‫گنجش��ک‪ ...‬برای رهگ��ذران هم عجیب‬ ‫بود خب‪ .‬هی آس��مان را ن��گاه می‌کردند‬ ‫‪ ...‬ام��ا چیزی در نمی‌یافتند‪ ...‬ش��اید فکر‬ ‫می‌کردند باالخره پیدایشان می‌شود‪ ...‬اما‬ ‫شهر بی‌پرنده شده بود!‬ ‫سکانس دوم‬ ‫همی��ن دیروز ب��ود که موض��وع طرح‬ ‫پایان‌نام��ه‌اش را پَرهای پرن��دگان گفت‪.‬‬ ‫کاش نمی‌گفت و نمی‌نوشت‪...‬‬ ‫بس��یار دوستشان داش��ت و درباره‌شان‬ ‫هزار بار گفته بود که اگر پرهای پرندگان‬ ‫نابود ش��ود‪ ،‬پرنده‌ای نمی‌ماند و انس��ان و‬ ‫جان��داری هم زن��ده نخواهد مان��د‪ ...‬اگر‬ ‫ب��رای پرندگان پَر نباش��د در برابر گرما و‬ ‫س��رما نمی‌مانند و زود هم��ه می‌میرند‪...‬‬ ‫حش��رات ه��م از در و دی��وار زندگی باال‬ ‫می‌رون��د و چ��ون پرنده‌ای نیس��ت که از‬ ‫آنها تغذیه کند‪ ،‬زیاد و زیادتر می‌ش��وند‪...‬‬ ‫کش��ت و زرع آدم‌ها را می‌خورند و مراتع‬ ‫را تم��ام می‌کنند و پوس��تش را هم برای‬ ‫در باب قناعت‬ ‫یکی از مل��وک عجم طبیبی‬ ‫حاذق به خدمت حضرت رسول‬ ‫اکرم محم��د مصطفی صلی‌اهلل‬ ‫علیه و سلم فرس��تاد‪ .‬سالی در‬ ‫دیار عرب بود و کس��ی تجربتی‬ ‫محمدباقر قالیب��اف نیز درباره ای��ن تفاهمنامه گفت‪:‬‬ ‫تفاهمنام��ه با آم��وزش و پرورش بخش��ی از موضوعات‬ ‫آموزش شهروندی در کتاب درسی بچه‌ها را مورد توجه‬ ‫داشت و از سوی دیگر حضور شهرداری تهران در کمک‬ ‫به م��دارس و انجمن اولیا و مربیان و اس��تفاده بهینه از‬ ‫خدماتی که ش��هرداری ته��ران در ایام صب��ح می‌تواند‬ ‫به م��دارس ارائه دهد و چه خدمات��ی در ایام بعدازظهر‬ ‫م��دارس می‌توانن��د به اهال��ی محل بدهن��د موردتوجه‬ ‫قرارگرفت‪.‬‬ ‫به گفته شهردار تهران بخش دیگری از این تفاهمنامه‬ ‫نیز به موضوع همکاری در خصوص نشر کتاب اختصاص‬ ‫داشته‌است‪.‬‬ ‫آدم نمی‌گذارن��د‪ ...‬س��بزی‌ها و درخت��ان‬ ‫هم خ��ورده می‌ش��وند و ی��ک روز صبح‬ ‫می‌‌بینی��د ک��ه دارودرخت��ان ه��م دیگر‬ ‫نیس��تند‪ .‬چرن��دگان و بعض��ی درندگان‬ ‫بی‏غذا می‌مانند‪ .‬خالصه همین طور پیش‬ ‫می‌رود و زمین خالی می‌شود و از جنبش‬ ‫فرو می‌ماند‪ ...‬می‌خواست به قول خودش‬ ‫به این نتیجه برس��د که ارتباط موجودات‬ ‫در چرخه هس��تی شعورمند است و باعث‬ ‫زندگی ما در زمین است‪...‬‬ ‫کالف��ه ب��ود ‪‌...‬گفت ای��ن پروپ��زال را‬ ‫نمی‌خواه��م‪ ...‬ت��ا آن را ب��رای پرن��دگان‬ ‫نوشتم این بال بر شهر نازل شد‪...‬‬ ‫سکانس آخر‬ ‫‪...‬ناگهان پاشد و روی تختش نشست‪...‬‬ ‫دان��ه ع��رق از پیش��انی گرف��ت‪ ...‬غیبت‬ ‫گنجشکان را خواب دیده بود‪...‬‬ ‫رف��ت تا س��راغ پاکنوی��س طرحش را‬ ‫بگیرد‪ ...‬و این طور آغاز کرد‪:‬‬ ‫خدایا! تو را برای تک‌تک گنجشک‌هایت‬ ‫س��پاس می‌گزارم ‪...‬چطور ت��ا امروز برای‬ ‫زیبایی گنجشک‌های تو به خاک نیفتاده‬ ‫بودم‪...‬ب��ه راس��تی پرهای پرن��دگان تو‪،‬‬ ‫رنگامیزی حیرت‌انگیز توست و آدم را در‬ ‫تنالیته رنگ‌هایش��ان گیج می‌کند‪ ...‬از تو‬ ‫برای جیک‌جیک‌هایی که در ش��اخه‌های‬ ‫درخت��ان زمین پیچیده اس��ت ممنونم و‬ ‫نیز از اینکه مبهوت می‌ش��وم از تماشای‬ ‫پرندگانت‪...‬‬ ‫‪ ...‬بعد ب��ه موضوع ط��رح پایان‌نامه‌اش‬ ‫ب��ا لبخند نگریس��ت و نوش��تن آن را پی‬ ‫گرفت‪...‬‬ ‫الجرم حکمتش بود گفتار‬ ‫پیش او نیاورد و معالجتی از وی‬ ‫در نخواست‪ .‬پیش پیغمبر(ص)‬ ‫آمد و شکایت کرد که مرا برای‬ ‫معالج��ت اصحاب فرس��تاده‌اند‬ ‫و در ای��ن مدت کس��ی التفاتی‬ ‫نک��رد ت��ا خدمتی که ب��ر بنده‬ ‫معنی است به جای آورد‪ .‬رسول‬ ‫صل��ی‌اهلل علی��ه و س��لم گفت‪:‬‬ ‫این طایفه را طریقی اس��ت که‬ ‫ت��ا اش��تها غالب نش��ود چیزی‬ ‫یا سرانگشت سوی لقمه دراز‬ ‫کـه ز ناگفتنش خلل زاید‬ ‫یا ز ناخوردنش به جان آید‬ ‫الجرم حکمتش بود گفتار‬ ‫خوردنش تندرستی آرد باز‬ ‫نخورند و هنوز اشتها باقی باشد‬ ‫که دست از طعام بدارند‪ .‬حکیم‬ ‫گفت‪ :‬اینست موجب تندرستی‪،‬‬ ‫زمین خدمت ببوسید و برفت‪.‬‬ ‫سخن آنگه کند حکیم آغاز‬ ‫در گوشی‬ ‫عکس‌روز‬ ‫تب شمع‬ ‫حامدشایگان‬ ‫تب تاب بی‌تابی در وجودش می‌تابد‬ ‫غمی در قاب چشمش با اشک می‌بارد‬ ‫فرو خفته در خوف از خشمی که می‌آید‬ ‫سوزد به سازی که نوایش در فضای نی می‌تازد‬ ‫زندگی می‌دمد به دمی که هر دمش می‌دمد‬ ‫شبی با چنین شراره شمعی مرگ را جان می‌دهد‬ ‫فصل چیدن گل‌های نرگس و رساندن آن به بازار‬ ‫مصطفی غالم نژاد‬ ‫نشانی‪:‬‬ ‫ته�ران‪ ،‬خیاب�ان قائم مق�ام فراهانی‬ ‫کوچه آزادگان شماره ‪26‬‬ ‫کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫وب سایت‪www.smtnews.ir :‬‬ ‫پست الکترونیکی‪info@smtnews.ir :‬‬ ‫روابط عمومی‪PR@smtnews.ir:‬‬ ‫آگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫یک چهره‬ ‫از خون جوانان وطن الله دمیده‬ ‫دوم بهمن س��الروز درگذشت ش��اعری است که بار‬ ‫فرهنگی ‪ -‬معنوی و ادبی مش��روطیت را با همه روح و‬ ‫توان خویش بر دوش نهاد و آنگونه در ارتباط با آزادی‬ ‫نغمه س��رود که هنوز اشعارش زمزمه‌گر مردمی است‬ ‫که از آزادی سخن می‌گویند‪.‬‬ ‫از خون جوانان وطن الله دمیده‬ ‫از ماتم سرو قدشان سروها و خمیده‬ ‫از اشک همه روی زمین زیر و زبر کن‬ ‫مشتی گرت از خاک وطن هست به سر کن‬ ‫غیرت کن و اندیشه‌ی ایام بتر کن‬ ‫اندر جلوی تیر عدو سینه سپر کن‬ ‫نسل انقالب در دوران ‪ 22‬بهمن سال ‪ 1357‬در هر‬ ‫کوی و برزنی‪ ،‬زمزمه‌گر اش��عار عارف قزوینی بود و با‬ ‫اش��عار قزوینی و دیگر شاعران دوره مشروطه بار دیگر‬ ‫روح سلحش��وری و آزادی‌خواهی در ادبیات و فرهنگ‬ ‫این م��رز و بوم جلوه ک��رد‪ .‬در اینجا بس��یار کوتاه به‬ ‫زندگی‌نامه عارف قزوینی اشاره می‌کنیم‪.‬‬ ‫ابوالقاس��م ع��ارف قزوین��ی ش��اعر‪ ،‬تصنیف‌س��از و‬ ‫موس��یقیدان در ‪ 1259‬هجری خورشیدی در قزوین‬ ‫چش��م به جهان گش��ود‪ .‬پدرش ماله��ادی که وکیل‬ ‫دع��اوی ب��ود‪ ،‬وی را در دوره کودکی ب��رای یادگیری‬ ‫خواندن و نوشتن به مکتب فرستاد‪.‬‬ ‫این شاعر آزاده موسیقی را نزد حاجی صادق خرازی‬ ‫و خوشنویس��ی و خط را از دیگر اس��تادان آن روزگار‬ ‫آموخت و در ‪ 17‬سالگی راهی تهران شد‪.‬‬ ‫هنگامی که زمزمه‌های انقالب مش��روطه در کش��ور‬ ‫شنیده می‌شد‪ ،‬عارف قزوینی نیز که از جور و استبداد‬ ‫حکومتیان به س��توه آمده بود‪ ،‬قلم و اندیش��ه خویش‬ ‫را در خدم��ت آزادی و ای��ن نهض��ت ق��رار داد‪« .‬پیام‬ ‫آزادی»‪ ،‬عنوان مهم‌ترین و مشهورترین غزل این شاعر‬ ‫آزادی‌خواه محسوب می‌شود که او در این اثر‪ ،‬پیروزی‬ ‫مبارزان انقالب مش��روطه بر نیروهای استبداد را مورد‬ ‫ستایش قرار داد‪ .‬عارف قزوینی در غزل‪ ،‬پیرو حافظ و‬ ‫س��عدی بود و شعر را وسیله‌ای برای بیان اندیشه‌های‬ ‫سیاسی و اجتماعی می‌دانست‪ .‬وی در مسائل سیاسی‬ ‫و اجتماع��ی ب��ا ش��جاعت وارد می‌ش��د و هم��واره از‬ ‫آزادی‌خواه��ی دفاع می‌کرد‪ .‬تصنیف‌های زیبای عارف‬ ‫قزوینی‪ ،‬س��بب ش��هرت وی ش��د‪ ،‬زیرا او از این‌گونه‬ ‫ش��عر‪ ،‬برای تربیت اخالقی و ایجاد حس وطن‌پرستی‬ ‫با مهارت و زیبایی خاصی بهره جس��ت‪ .‬او که ش��اعر‪،‬‬ ‫موسیقیدان و آوازخوان بود‪ ،‬تصنیف‌ها را ساده‪ ،‬روان و‬ ‫درنهایت اس��تادی به‌کار می‌برد‪ .‬عارف قزوینی با روی‬ ‫کار آمدن رضاخان و آشکارشدن دسیسه‌های انگلیس‬ ‫در روی کار آم��دن حکومت پهلوی‪ ،‬به مبارزه علیه او‬ ‫پرداخت و راه آزادی‌خواهی خود را ادامه داد‪.‬‬ ‫دیوان عارف قزوینی نخس��تین‌بار در ‪ 1303‬هجری‬ ‫خورش��یدی در برلین چاپ شد و پس از درگذشت او‪،‬‬ ‫این اثر به همراه ش��عرهای چاپ‌نش��ده وی در ‪1327‬‬ ‫هجری خورشیدی در تهران انتشار یافت‪.‬‬ ‫رویداد‬ ‫افزایش بودجه صداوسیما‬ ‫الیح��ه دولت در س��ال ‪ ،93‬برای صداوس��یما ‪890‬‬ ‫میلیارد درآمدزایی را تکلیف کرده بود و این میزان در‬ ‫س��ال ‪ 94‬به ‪ 1200‬میلیارد افزایش یافته که به‌معنای‬ ‫رش��د ‪ 34/8‬درصدی اس��ت‪ .‬به گزارش ایلنا سازمان‬ ‫صداوس��یما با انتشار گزارشی اعالم کرد که با توجه به‬ ‫الیحه بودجه س��ال ‪ ،94‬اتکای سازمان صداوسیما به‬ ‫درآمدهای ناشی از آگهی‌ها بیشتر از گذشته می‌شود‪.‬‬ ‫بودجه جاری سال ‪ 94‬به میزان ‪ 932‬میلیارد تومان‬ ‫اس��ت که در مقایس��ه با ‪ 872‬میلی��ارد تومان بودجه‬ ‫جاری س��ال ‪ ،93‬تنها ‪6/8‬درصد رشد را نشان می‌دهد‬ ‫ک��ه با توجه ب��ه ‪14‬درصد پیش‌بین��ی افزایش حقوق‬ ‫کارکنان برای س��ال آین��ده‪ ،‬در حقیقت بودجه جاری‬ ‫س��ازمان صداوس��یما ‪7/2‬درصد کاهش یافته اس��ت‪.‬‬ ‫براس��اس گزارش سازمان صداوس��یما مقایسه میزان‬ ‫رش��د اعتبارات دیگر س��ازمان‌های فرهنگی همچون‬ ‫س��ازمان میراث فرهنگی (‪29‬درصد)‪ ،‬وزارت فرهنگ‬ ‫و ارشاد اس�لامی (‪21‬درصد)‪ ،‬وزارت ورزش و جوانان‬ ‫(‪48‬درص��د) و در مقایس��ه با رش��د ‪10‬درصدی این‬ ‫سازمان‪ ،‬خود بیانگر کمترین میزان رشد است‪.‬‬

آخرین شماره های روزنامه صمت

روزنامه صمت شماره 1353

روزنامه صمت شماره 1353

شماره : ۱۳۵۳
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۸
روزنامه صمت شماره 1352

روزنامه صمت شماره 1352

شماره : ۱۳۵۲
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۷
روزنامه صمت شماره 1351

روزنامه صمت شماره 1351

شماره : ۱۳۵۱
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۶
روزنامه صمت شماره 1350

روزنامه صمت شماره 1350

شماره : ۱۳۵۰
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۳
روزنامه صمت شماره 1349

روزنامه صمت شماره 1349

شماره : ۱۳۴۹
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۲
روزنامه صمت شماره 1348

روزنامه صمت شماره 1348

شماره : ۱۳۴۸
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۰
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!