صفحه قبل

روزنامه صمت شماره ۱۳۹

صفحه بعد

روزنامه صمت شماره 139

روزنامه صمت شماره 139

‫رهبر معظم انقالب اسالمی ‪:‬‬ ‫نخستین روزنامه تخصصی صبح ایران‬ ‫لزوم پرهیز از تخلفات‬ ‫و برخورد قاطع با متخلفان‬ ‫پنجشنبه‬ ‫‪ 2‬بهمن ‪1393‬‬ ‫اول ربیع الثانی‪1436‬‬ ‫‪ 22‬ژانویه ‪2015‬‬ ‫سال یازدهم دوره جدید شماره ‪ 139‬پیاپی ‪ 32 1457‬صفحه قیمت‪ 1000 :‬تومان‬ ‫‪www.smtonline.ir‬‬ ‫‪www.smtnews.ir -‬‬ ‫حضرت آیت اهلل خامنه‌ای رهبر معظم انقالب اسالمی‬ ‫دیروز در دیدار قهرمانان و ورزشکاران مسابقات آسیایی‬ ‫و پاراآس��یایی اینچئون با اش��اره به نقش پیروزی‌های‬ ‫قهرمانان ورزشی در بوجود آوردن احساس افتخار ملی‬ ‫در مردم‪ ،‬اس��تقامت معنوی ورزشکاران و قهرمانان بر‬ ‫حفظ و ترویج ارزش‌ها و شعائر دینی در مقابل دیدگان‬ ‫میلیون‌ها انسان را بسیار با اهمیت دانستند‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫در گردهمایی خانواده بزرگ صنعت‪ ،‬معدن و تجارت کشور بررسی شد‬ ‫وضعیتموجودوبهبودآیندهزیرذره‌بین‬ ‫پرداخت ‪1000‬میلیارد تومان‬ ‫سهم تولید تا پایان سال‬ ‫‪3‬‬ ‫موبایل قاچاق‬ ‫خدمات پس از فروش ندارد‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪28‬‬ ‫‪7‬‬ ‫آشتی‌کنان آلومینیوم و مس‬ ‫با سیم‪ -‬کابلی‌ها‬ ‫‪ 700‬موسسه کاریابی‬ ‫در سراسر ایران‬ ‫‪10‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪:‬‬ ‫فرقانی در نشست علمی و تخصصی روزنامه‬ ‫اعتراضات سهامداران‬ ‫در تاالر شیشه‌ای‬ ‫‪32‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی سیگاری‬ ‫‌ آزادی و مسئولیت‬ ‫دو روی یک سکه‌اند‬ ‫‪20‬‬ ‫موظف‌شدن معادن بزرگ‬ ‫به توسعه زیرساخت‬ ‫کیفیت و فناوری راه‬ ‫تصاحب بازارهای منطقه‬ ‫محمد بیاتیان‬ ‫اهلل‌وردی دهقانی‬ ‫عضوکمیسیونصنایعومعادنمجلس‬ ‫‪4‬‬ ‫عضوکمیسیونصنایعومعادنمجلس‬ ‫‪9‬‬ ‫چرخش از جاده‬ ‫استاندارد‌هایحسابداری‬ ‫انبوه‌سازی شرط رسیدن‬ ‫به صنعتی‌سازی‬ ‫نوع مواجهه بخش خصوصی‬ ‫با کاهش قیمت نفت‬ ‫علی اصغر ساری‬ ‫بهمن آرمان‬ ‫محمدحسین برخوردار‬ ‫استاد دانشگاه‬ ‫‪14‬‬ ‫کارشناساقتصادی‬ ‫‪29‬‬ ‫رییس مجمع عالی واردات‬ ‫‪31‬‬
‫کوتاه از سراسر جهان‬ ‫سرگئی الوروف‪ ،‬وزیر امور خارجه روسیه گفت‪:‬‬ ‫ایران همس��ایه ماس��ت و با این کشور روابط بسیار‬ ‫نزدیکی داریم که در حال گسترش است‪.‬‬ ‫بوبی غوش‪ ،‬تحلیلگر کارشناس امور خارجی در‬ ‫گفت‌وگو با بخش عربی س��ی‌ان‌ان فاش کرد‪ :‬رژیم‬ ‫آل‌سعود برای آموزش وهابیت‪ ،‬روحانیون خود را به‬ ‫کشورهای فقیر و تهیدست گسیل می‌دارد‪.‬‬ ‫بان کی‌مون‪ ،‬دبیرکل سازمان ملل درگیری‌های‬ ‫روی داده می��ان نیروهای مردم��ی انصاراهلل و گارد‬ ‫ریاس��ت‌جمهوری در صنعا پایتخت یمن را محکوم‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫ش��ینزو آبه‪ ،‬نخس��ت‌وزیر ژاپن در تماس تلفنی‬ ‫ب��ا «رجب طی��ب اردوغان» رییس‌جمه��ور ترکیه‬ ‫خواستار کمک دولت آنکارا برای آزادی دو گروگان‬ ‫ژاپنی در دست داعش شد‪.‬‬ ‫وزارت خارجه کوبا اعالم کرد از سخنان «باراک‬ ‫اوباما» رییس‌جمهوری امری��کا که از کنگره تقاضا‬ ‫ک��رده راه را برای پایان دادن به تحریم‌ها علیه کوبا‬ ‫باز کند‪ ،‬استقبال می‌کند‪.‬‬ ‫دولت موقت لیبی اعالم کرد به دلیل مش��کالت‬ ‫مالی ناش��ی از کاهش درآمدهای نفتی این کشور‪،‬‬ ‫چند س��فارتخانه خ��ود را در کش��ورهای خارجی‬ ‫تعطیل می‌کند‪.‬‬ ‫موسسه نظرس��نجی گالوپ اعالم کرد‪ ،‬شاخص‬ ‫اعتماد امریکایی‌ها به اوضاع اقتصادی کشورش��ان‪،‬‬ ‫ب��ا وج��ود افزای��ش دو واحدی در هفته گذش��ته‪،‬‬ ‫همچنان به وضع منفی و نامطلوب ‪7‬س��ال گذشته‬ ‫نزدیک است‪.‬‬ ‫س��خنگوی «پترو پوروش��نکو» رییس‌جمهوری‬ ‫اوکراین گفت که وی س��فر به داووس س��وئیس را‬ ‫به دلیل تش��دید درگیری‌ها در ش��رق این کش��ور‬ ‫نیمه‌کاره گذاشته و به کی‌یف باز می‌گردد‪.‬‬ ‫دمیتری راگوزین‪ ،‬معاون نخس��ت‌وزیر روس��یه‬ ‫در پاسخ به س��خنان باراک اوباما‪ ،‬رییس‌جمهوری‬ ‫امری��کا درب��اره اقتصاد روس��یه گف��ت‪ :‬اوباما یک‬ ‫خیال‌پرداز اس��ت که در آرزوهای خود غرق ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫سازمان ملل متحد‪ ،‬اعدام بسیاری از غیرنظامیان‬ ‫عراق توسط گروهک تروریستی «داعش» را محکوم‬ ‫کرد و هش��دار داد که این گروه تروریس��تی به‌طور‬ ‫خاص زنان فرهیخته را هدف قرار داده است‪.‬‬ ‫س��رکرده گروه تروریستی «بوکوحرام» ضمن بر‬ ‫عهده گرفتن حمالت وس��یع به ش��هر «بقا» واقع‬ ‫در شمال شرقی نیجریه‪ ،‬کش��ورهای چاد‪ ،‬نیجر و‬ ‫کامرون را به‌دلیل همکاری نظامی با ارتش نیجریه‬ ‫به حمالت تروریستی تهدید کرد‪.‬‬ ‫صدها نفر از ساکنان شهرهای مختلف امریکا به‬ ‫مناسبت س��الگرد تولد «مارتین لوترکینگ» رهبر‬ ‫سیاه‌پوس��ت و مداف��ع حقوق مدن��ی‪ ،‬در اعتراض‬ ‫ب��ه اقدام��ات خش��ونت‌آمیز پلی��س امری��کا علیه‬ ‫سیاه‌پوستان غیرمسلح‪ ،‬تظاهرات کردند‪.‬‬ ‫ب��اراک اوبام��ا‪ ،‬رییس‌جمهوری امری��کا درباره‬ ‫تحریم‌ها علیه ای��ران به جمهوری‌خواهان حاکم بر‬ ‫کنگره هشدار داد که هر اقدامی برای تحریم ایران‬ ‫می‌تواند مذاکرات حس��اس میان دو کش��ور را که‬ ‫هدف از آن دس��تیابی به یک توافق جامع هسته‌ای‬ ‫است‪ ،‬باشکست مواجه کند و این به معنای شکست‬ ‫دیپلماسی امریکا خواهدبود‪.‬‬ ‫هواداران انقالب بحرین در واش��نگتن به منظور‬ ‫اعالم همبس��تگی با ش��یخ علی س��لمان‪ ،‬دبیرکل‬ ‫بازداشت شده جمعیت اس�لامی الوفاق بحرین در‬ ‫برابر کاخ سفید تجمع کردند‪.‬‬ ‫روزنام��ه انگلیس��ی زبان «داون» پاکس��تان در‬ ‫س��رمقاله خود‪ ،‬تماس‌ها و رف��ت و آمدهای مکرر‬ ‫میان مقامات ایران و پاکستان را در پیشبرد روابط‬ ‫دو کش��ور و کاس��تن از مس��ائلی چون تنش‌های‬ ‫مرزی که گاهی موجب بروز مش��کالتی می‌ش��ود‪،‬‬ ‫بسیار موثر توصیف کرده است‪.‬‬ ‫صن��دوق بین‌المللی پول در تازه‌ترین پیش‌بینی‬ ‫خود‪ ،‬از احتمال پیشی گرفتن سرعت رشد اقتصاد‬ ‫هند از چین در سال آینده میالدی خبر داد‪.‬‬ ‫«ولی��د المعلم» معاون نخس��ت‌وزیر و وزیر امور‬ ‫خارجه س��وریه با تاکید به اینکه اولویت این کشور‬ ‫در این مرحله نابودی تروریست‌های تکفیری است‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬رژیم صهیونیس��تی بخش اصلی توطئه ضد‬ ‫سوریه است و این تروریست‌ها ابزار آن هستند‪.‬‬ ‫استیوان دوجاریک‪ ،‬سخنگوی دبیر کل سازمان‬ ‫ملل گفت‪« :‬جمال بن عمر» فرستاده ویژه سازمان‬ ‫مل��ل که در قطر بود پ��س از دو روز درگیری‌های‬ ‫خشونت‌آمیز عازم یمن شد‪.‬‬ ‫کاه��ش ص��ادرات روغ��ن پالم در کنار س��قوط‬ ‫بی‌س��ابقه ارزش پول مالزی باع��ث افزایش نگرانی‬ ‫دولت این کشور شد‪.‬‬ ‫عضو ش��ورای سیاس��ی جنبش انص��اراهلل یمن‪،‬‬ ‫نادیده گرفتن مفاد توافقنامه صلح از س��وی دولت‬ ‫و برخی از گروه‌های سیاس��ی در یمن را علت قیام‬ ‫انقالبیون در این کشور دانست‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫پنجشنبه ‪ 2‬بهمن ‪ - 1393‬اول ربیع الثانی ‪ 22 -1436‬ژانویه ‪ -2015‬شماره ‪ -139‬پیاپی ‪1457‬‬ ‫خبر‬ ‫‪public@smtnews.ir‬‬ ‫رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار قهرمانان و ورزشکاران مسابقات آسیایی و پارا آسیایی‪:‬‬ ‫لزومپرهیزازتخلفاتوبرخوردقاطعبامتخلفان‬ ‫حضرت آیت اهلل خامنه‌ای رهبر معظم انقالب اسالمی‬ ‫دیروز در دیدار قهرمانان و ورزشکاران مسابقات آسیایی‬ ‫و پاراآس��یایی اینچئون با اش��اره به نقش پیروزی‌های‬ ‫قهرمانان ورزشی در بوجود آوردن احساس افتخار ملی‬ ‫در مردم‪ ،‬اس��تقامت معنوی ورزش��کاران و قهرمانان بر‬ ‫حفظ و ترویج ارزش‌ها و شعائر دینی در مقابل دیدگان‬ ‫میلیون‌ها انس��ان را بس��یار با اهمیت دانستند و تاکید‬ ‫کردن��د‪ :‬این اس��تقامت معن��وی در عرصه‌های جهانی‬ ‫معرف و نشانگر عنصر مستحکم استقامت و ایستادگی‬ ‫ّ‬ ‫ملت ایران است‪.‬‬ ‫رهب��ر معظم انقالب اس�لامی‪ ،‬با تش��کر ف��راوان از‬ ‫پیروزی‌ها و مدال‌آوری ورزشکاران در بازی‌های آسیایی‬ ‫و پاراآسیایی‪ ،‬شناخت افتخارات ملی و همچنین وجود‬ ‫روحی��ه افتخار ملی در یک ملت را زمینه‌س��از حرکت‬ ‫به‌س��وی افتخارات ب��زرگ برش��مردند و گفتند‪ :‬اینکه‬ ‫یک جوان ورزش��کار‪ ،‬قهرمانی خود را به ملت تقدیم‪ ،‬و‬ ‫احساس خرس��ندی و افتخار را به درون دل‌های مردم‬ ‫منتقل می‌کند‪ ،‬اقدام بسیار با ارزشی است‪.‬‬ ‫حضرت آیت‌اهلل خامنه‌ای با اش��اره به معطوف شدن‬ ‫همه نگاه‌ها به یک قهرمان ورزشکار‪ ،‬خاطرنشان کردند‪:‬‬ ‫منش و رفتار ورزش��کار‪ ،‬بعد از قهرمانی‪ ،‬معرف ملت و‬ ‫فرهنگ و ش��خصیت ملی و همچنین استقامت معنوی‬ ‫ملت ایران است‪.‬‬ ‫ایشان در تبیین موضوع استقامت معنوی گفتند‪ :‬در‬ ‫دنیایی که دین‌زدایی و عفت‌زدایی در دستور کار مراکز‬ ‫بین‌المللی و امپراتوری رس��انه‌ای جهان��ی قرار گرفته‬ ‫اس��ت و موضوع برهنگی و بی‌عفتی به‌صورت گسترده‬ ‫ترویج می‌ش��ود‪ ،‬نش��ان دادن مظهر معنویت‪ ،‬به‌وسیله‬ ‫یک ج��وان ورزش��کار ایرانی‪ ،‬در واقع معرف��ی توانایی‬ ‫ایس��تادگی معنوی ملت ایران در مقابل این موج عظیم‬ ‫انحرافی در جهان است‪.‬‬ ‫رهبر معظم انقالب اس�لامی در ادامه چند توصیه را‬ ‫بی��ان کردند‪ .‬پرهی��ز از تخلفات قانون��ی در عرصه‌های‬ ‫بین‌المللی و همچنین در عرصه‌های داخلی ورزش��ی و‬ ‫لزوم برخورد قاطع با متخلفان‪ ،‬نخستین توصیه حضرت‬ ‫آیت اهلل خامنه‌ای بود‪.‬‬ ‫حض��رت آیت‌اهلل خامنه‌ای تأکی��د کردند‪ :‬در برخورد‬ ‫با متخلف نباید هیچ مالحظه و س��هل‌انگاری شود‪ ،‬زیرا‬ ‫تخل��ف قابل قبول نیس��ت؛ اعم از تخلف مس��ئوالن یا‬ ‫غیرمسئولین‪ ،‬زبدگان یا غیرزبدگان و قهرمانان سیاسی‪،‬‬ ‫ورزشی‪ ،‬و یا علمی و صنعتی‪.‬‬ ‫ایش��ان محبوبیت ورزشکاران و قهرمانان را زمینه‌ساز‬ ‫الگو ش��دن آنان در میان جوانان دانستند و گفتند‪ :‬هر‬ ‫قهرمان ورزشکار‪ ،‬موجب تکثیر میلیون‌ها‬ ‫حرکت خوب‬ ‫ِ‬ ‫حرکت خوب و رواج خیر در جامعه می‌شود‪.‬‬ ‫رهب��ر معظ��م انقالب اس�لامی خاطرنش��ان کردند‪:‬‬ ‫قهرمانی و محبوب ش��دن یک شمش��یر دو لب است؛‬ ‫اگر به لوازم آن پایبند باش��یم‪ ،‬بس��یار خوب است‪ ،‬اما‬ ‫اگر نتوانیم الزامات آن را رعایت کنیم‪ ،‬بسیار خطرناک‬ ‫خواهد بود‪ .‬حضرت آیت اهلل خامنه‌ای همچنین با اشاره‬ ‫به گزارش وزی��ر ورزش و جوانان‪ ،‬بر لزوم اولویت‌بندی‬ ‫مس��ائل تأکید کردن��د و افزودند‪ :‬در کن��ار حمایت از‬ ‫ورزش قهرمانی‪ ،‬ورزش��ی همگانی نیز باید ترویج شود‪،‬‬ ‫زی��را ورزش همگان��ی موجب س�لامت عمومی جامعه‬ ‫می‌شود‪ .‬ایشان در پایان با اشاره به قهرمان‌پروری ملت‬ ‫ای��ران در عرصه‌های مختل��ف از جمله میدان‌های علم‬ ‫و اخالق‪ ،‬خاطرنش��ان کردند‪ :‬قهرمان‌پروری در کش��ور‬ ‫به یک روحیه تبدیل ش��ده اس��ت که بای��د روز به روز‬ ‫گسترش یابد‪.‬‬ ‫در ابت��دای این دیدار‪ ،‬آقای گ��ودرزی وزیر ورزش و‬ ‫درمدیریتاقتصاد‪،‬باحمایتمردمتوفیق‌هایبزرگیداشته‌ایم‬ ‫رییس‌جمهوری در جلس��ه هیات دول��ت با تاکید بر‬ ‫اینک��ه «اگر بتوان به ن��ام آزادی نف��رت پراکنی کرد‪،‬‬ ‫نمی‌توان جلوی خش��ونت به ن��ام ایمان را گرفت»‪ ،‬بار‬ ‫دیگر اهانت به پیام عظیم‌الش��ان اسالم (ص) و تعرض‬ ‫به مس��اجد و س��خت‌گیری بر اقلیت‌های اس�لامی در‬ ‫برخی کش��ورها را محک��وم کرد و از همه مس��لمانان‬ ‫جهان خواس��ت اجازه ندهند کس��ی به اسم آنها خون‬ ‫بی‌گناهان را بریزد و آبروی پیامبر رحمت (ص) را ببرد‪.‬‬ ‫حجت‌االس�لام دکتر حس��ن روحانی دی��روز گفت‪:‬‬ ‫وظیفه ما مس��لمانان‪ ،‬اعتراض همگانی و مسالمت‌آمیز‬ ‫اس��ت تا همگان بدانند مس��لمانان ن��ه هویت خود را‬ ‫نادیده می‌گیرند و نه اجازه سوء‌استفاده از عواطف خود‬ ‫را به دیگران می‌دهند‪.‬‬ ‫ریی��س جمهوری با اش��اره ب��ه اینکه متاس��فانه در‬ ‫روزهای اخیر ب��از هم زخم‌های پنهان جهل‪ ،‬تعصب و‬ ‫خش��ونت سر باز کرد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬خشاب سالح تعصب‬ ‫همواره با گلوله توهین پر ش��ده و برخی به اسم آزادی‬ ‫تخم نفرت می‌پاش��ند و دیگران هم به اسم دین ولی با‬ ‫داس کشتار‪ ،‬کینه درو می‌کنند‪.‬‬ ‫دکت��ر روحان��ی حضور فع��ال و موثر مس��لمانان در‬ ‫کش��ورهای غربی را امری انکارناپذیر دانس��ت و افزود‪:‬‬ ‫ت چند‬ ‫یکی از دس��تاوردهای چند دهه اجرای سیاس�� ‌‬ ‫فرهنگ‌گرایی در غرب‪ ،‬توس��عه مدارا و تساهل نسبت‬ ‫به اقلیت‌های مسلمان است که متاسفانه در گردوغبار‬ ‫ناش��ی از موج جدید اسالم‌هراسی و بیگانه‌ستیزی در‬ ‫معرض خطر جدی قرار گرفته است‪.‬‬ ‫رییس جمهوری تصریح کرد‪ :‬این هش��دار جدی به‬ ‫جه��ان غرب هم ضروری اس��ت که بازن��ده بزرگ این‬ ‫تعارض‌ها تمدن انسانی است‪ .‬تمدن امروز وامدار همه‬ ‫ادی��ان ابراهیمی یعنی یهودیت‪ ،‬مس��یحیت و اس�لام‬ ‫اس��ت‪ .‬اگر مخالفت با یک اقلی��ت جرمی بزرگ تلقی‬ ‫شود ولی با توهین به مقدسات اقلیتی دیگر مدارا شود‪،‬‬ ‫نمی‌توان از آنان‪ ،‬انتظار تحمل داشت‪.‬‬ ‫دکتر روحانی با تاکید بر اینکه نگاه قدسی مسلمانان‬ ‫سراس��ر جهان به پیامبر بزرگوار اس�لام بس��یار فراتر‬ ‫از درک کس��انی اس��ت که به اصط�لاح از آزادی بیان‬ ‫دفاع می‌کنن��د ولی حرمت عقای��د و ایمان‌ها را پاس‬ ‫نمی‌دارند‪ ،‬گفت‪ :‬ما مس��لمانان حضرت محمد(ص) را‬ ‫تغییر قانون کار به صالح نیست‬ ‫وزی��ر تع��اون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی گفت‪ :‬در ش��رایطی که عرضه و تقاضای‬ ‫نیروی کار متناس��ب نیست‪ ،‬تغییر قانون کار به صالح نیست‪ .‬به گزارش ایرنا‪،‬‬ ‫عل��ی ربیعی افزود‪ :‬ش��رط موفقیت هماهنگی درون سیس��تمی بود که برای‬ ‫پایدار شدن آن دنبال می‌شود‪ ،‬مبارزه با فقر غذایی بی‌تنش انجام شده و برای‬ ‫تقویت کرامت به دنبال توزیع در درب منازل هس��تیم‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬با نظام‬ ‫شناسایی‪ ،‬مادران و کودکان دچار سوء‌تغذیه هم به یارانه بگیران کاالیی اضافه‬ ‫شدند ضمن اینکه با تصمیم دولت سقف را به بیش از ‪ 200‬هزار تومان افزایش‬ ‫داده‌ای��م‪ .‬وزیر تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی همچنی��ن اظهار کرد‪ :‬در مبارزه با‬ ‫فقر آموزشی در کمیس��یون فرهنگی سند مبارزه با فقر سوادی تصویب شد‪.‬‬ ‫ربیعی با بیان این که بیش از ‪ 9‬میلیون نفر کم‌سواد و بی‌سواد در کشور وجود‬ ‫دارد‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬مهارت اجتماعی و زندگی هم در فقر سوادی باید اضافه‬ ‫شود و کودکان بازمانده از تحصیل در شورای‌عالی رفاه دنبال شده است‪ .‬وی‬ ‫ادامه داد‪ :‬کار دیگر که در ش��ورای‌عالی آینده مطرح می‌ش��ود س��بد بیمه‌ای‬ ‫است که حتی بیمه تکمیلی هم در آن دنبال می‌شود‪ .‬وزیر تعاون‪ ،‬کار و رفاه‬ ‫اجتماعی همچنین گفت‪ :‬در بخش مسکن هم با افتخار اعالم می‌کنم که بنیاد‬ ‫مس��تضعفان‪ ،‬بنیاد مسکن و س��تاد اجرایی فرمان امام خمینی (ره) به کمک‬ ‫آمده‌ان��د و هیچ خانواده با دارا بودن بیش از دو معلول فاقد مس��کن نخواهد‬ ‫ب��ود‪ .‬ربیعی همچنین درباره بازگش��ایی انجمن صنفی روزنامه نگاران تصریح‬ ‫کرد‪ :‬موس��س انجمن صنفی روزنامه نگاران ب��وده‌ام و در‌حال حاضر به دنبال‬ ‫آن نیس��تم که انجمنی فعال ش��ود که چند روز دیگر تعطیل شود‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫من اگر وفادارتر از دیگران نباش��م به اندازه آنها دلسوز هستم‪ ،‬آرام این مسیر‬ ‫را دنبال می‌کنم‪ .‬اینکار دنبال می‌ش��ود و باید با مبانی حقوقی دنبال شود‪ .‬به‬ ‫دوستان اطمینان می‌دهم که ان‌شاء‌اهلل نتیجه خواهیم گرفت‪.‬‬ ‫نه فرزند خدا که بنده او می‌دانیم ولی باور داریم که او‬ ‫محبوب‌ترین بنده خداست‪ .‬او که رحمه‌للعالمین است‬ ‫و مظهر لطف الهی‪ ،‬او که متمم مکارم اخالق و عصاره‬ ‫خلقت است‪.‬‬ ‫ریی��س جمه��وری همچنی��ن در بخ��ش دیگری از‬ ‫س��خنان خود به تالش‌های برخی‌ها برای القائات سوء‬ ‫در جامعه اش��اره کرد و افزود‪ :‬در شرایط خطیر کشور‬ ‫عده‌ای به خطا و نادانسته همنوا با دشمن‪ ،‬القائات سوء‬ ‫دارن��د و از نبود توفیق دولت در برنامه‌های اقتصادی و‬ ‫یا از نبود تمایل سرمایه‌گذاری برای سرمایه‌گذاری در‬ ‫ایران سخن می‌گویند‪.‬‬ ‫دکت��ر روحانی تاکید ک��رد‪ :‬باوجود ای��ن دروغ‌ها و‬ ‫تش��ویش اذهان عمومی و حرکت مغایر با منافع ملی‪،‬‬ ‫دولت با اتکا به حمایت مردم در مدیریت اقتصاد کشور‬ ‫و شتاب رشد و توسعه توفیقات قابل مالحظه‌ای داشته‬ ‫و حضور بسیاری از سرمایه‌گذاران از کشورهای مختلف‬ ‫در ای��ران و اب��راز تمایل برای مش��ارکت در طرح‌های‬ ‫اقتص��ادی نش��انه‌ای از بر‌اس��اس بودن ای��ن تبلیغات‬ ‫نادرست است‪.‬‬ ‫رییس‌جمه��وری اظهار ک��رد‪ :‬دولت با حفظ اصول و‬ ‫ارزش‌های انقالب‪ ،‬در تعامل س��ازنده با جهان به پیش‬ ‫می‌رود و فرزندان ملت با جدیت فراوان این مسئولیت‬ ‫مهم را با درایت و هوشمندی به پیش می‌برند‪.‬‬ ‫واگذاری پروژه‌ها به بخش خصوصی‬ ‫مع��اون اول رییس‌جمهوری با بیان اینکه در همه زمینه‌ها می‌توانیم کارها‬ ‫را به بخش خصوصی واگذار کنیم گفت‪ :‬هر مدیر استانی در سال آینده باید‬ ‫حداقل یک یا دو پروژه و طرح را به بخش خصوصی واگذار کند‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬اس��حاق جهانگیری افزود‪ :‬دولت پروژه‌های مختلفی را در‬ ‫دستور کار خود قرار داده و به دنبال به نتیجه رساندن آن است‪.‬‬ ‫مع��اون اول رییس‌جمهوری با اش��اره به «در دس��تور کار گرفتن مذاکرات‬ ‫هس��ته‌ای پ��س از آغاز به کار دولت یازدهم» گف��ت‪ :‬در این زمینه ما تالش‬ ‫داری��م که با مذاکرات به حقوق مردم ایران دس��ت یابیم و تحریم‌ها را نیز از‬ ‫بین ببریم و چهره منطقی ایران را به جهانیان نشان دهیم‪.‬‬ ‫معاون اول رییس‌جمهوری گفت‪ :‬پیش‌بینی ما این اس��ت که تا پایان سال‬ ‫نرخ تورم به حدود ‪13‬درصد برسد‪.‬‬ ‫جهانگیری افزود‪ :‬در زمینه رکود نیز گام‌های بلندی برداشته‌ایم و در ‪6‬ماه‬ ‫نخس��ت سال‌جاری رش��د اقتصادی ما ‪4‬درصد مثبت شده است؛ رسیدن به‬ ‫رش��د اقتصادی مثب��ت کار پیچیده‌ای بود که ما توانس��تیم این کار را انجام‬ ‫دهی��م‪ .‬معاون اول رییس‌جمهوری به کاهش بهای نفت اش��اره کرد و گفت‪:‬‬ ‫این موضوع برای ما غیرمنتظره بود چون در سال‌های گذشته نفت به قیمت‬ ‫‪ 100‬دالر فروش می‌رفت و هیچ‌کس تصور نمی‌کرد با چنین کاهشی مواجه شود‪.‬‬ ‫جهانگیری با اش��اره به دو اثر جدی کاهش قیمت نفت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬یکی از‬ ‫این اثرها در تراز پرداخت‌هاست و اثر دوم نیز روی بودجه دولت است‪.‬‬ ‫جهانگی��ری افزود‪ :‬تاکنون ح��دود ‪23‬هزار میلیارد توم��ان بودجه عمرانی‬ ‫پرداخت کرده‌ایم و بودجه عمرانی اس��تان‌ها نیز به‌صورت تقریبا ‪100‬درصد‬ ‫پرداخت شده است‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬در بودجه سال ‪ 94‬نیز سعی کردیم منابع‬ ‫بودجه عمرانی را افزایش دهیم‪.‬‬ ‫جوانان با اش��اره به موفقیت‌های ورزشکاران ایرانی در‬ ‫بازی‌های آس��یایی و پاراآسیایی‪ ،‬ش��عار «ورزش پاک‪،‬‬ ‫معن��وی و معرفت��ی» را س��رلوحه فعالیت‌های ورزش‬ ‫کشور اعالم کرد و افزود‪ :‬ایجاد توازن در نگاه به ورزش‬ ‫همگان��ی و قهرمانی‪ ،‬توج��ه خاص به توس��عه ورزش‬ ‫بانوان‪ ،‬تالش در جهت ترویج فرهنگ اسالمی ـ ایرانی‪،‬‬ ‫و کاهش تصدی‌گری دولت‪ ،‬از جمله فعالیت‌های وزارت‬ ‫ورزش و جوانان در یک سال اخیر است‪.‬‬ ‫ویژه‬ ‫سخیف است که قدم زدن‬ ‫ظریف و کری را دیپلماسی‬ ‫ضعیف بدانیم‬ ‫محم��د باق��ر نوبخت س��خنگوی دولت ب��ا بیان‬ ‫اینکه از تیم مذاکره‌کننده هس��ته‌ای که با منطق و‬ ‫قاطعیت در مذاکرات از حقوق مردم دفاع می‌کنند‪،‬‬ ‫تشکر باید کرد‪ ،‬گفت‪ :‬خیلی سخیف است اگر قدم‬ ‫زدن ظریف با کری را دیپلماسی ضعیف بدانیم‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬سخنگوی دولت دیروز در نشست‬ ‫خبری در پاسخ به سوالی درباره انتقادات از عملکرد‬ ‫دیپلمات‌های کش��ور اظهار کرد‪ :‬همه باید به نوعی‬ ‫از فرزن��دان این ملت تش��کر کنیم ک��ه با منطق و‬ ‫قاطعی��ت در مذاکرات حاضر می‌ش��وند و از حقوق‬ ‫مردم دفاع می‌کنند و از ظریف باید به صورت ویژه‬ ‫تش��کر کرد‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬ایش��ان هم نسبت به‬ ‫حوادث رس��انه‌ای موضع‌گیری درس��تی کرده‌اند و‬ ‫در دی��دار با وزیر خارجه فرانس��ه انتق��اد خود را از‬ ‫این وضعیت بیان کردند‪ .‬نوبخت خاطرنش��ان کرد‪:‬‬ ‫خیلی س��خیف اس��ت اگر قدم‌زدن ظریف با کری‬ ‫را دیپلماس��ی ضعیف بدانیم‪ .‬برخی چون می‌بینند‬ ‫مذاک��رات به خوبی پیش می‌رود و با قاطعیت ادامه‬ ‫دارد‪ ،‬به ای��ن نوع رویکردها روی می‌آورند که البته‬ ‫این اقدامات جایی در بین مردم ندارد‪.‬‬ ‫نوبخت درب��اره واکنش دولت به توهین نش��ریه‬ ‫فرانس��وی گفت‪ :‬آنچه در پاری��س پیش آمد‪ ،‬اقدام‬ ‫تروریستی گروهک داعش و القاعده را ضد اسالمی‬ ‫می‌دانیم که هزینه‌هایی برای مسلمانان ایجاد کرد‪.‬‬ ‫نوبخ��ت تصریح کرد‪ :‬درخواس��ت اخراج س��فیر‬ ‫فرانس��ه احساس��ی اس��ت ‪.‬هر ک��س می‌تواند نظر‬ ‫خود را داش��ته باش��د اما ما ه��دف بزرگی داریم و‬ ‫باید از حقوق ملت دفاع کنیم و با دیپلماسی کارها‬ ‫را دنب��ال می‌کنیم‪ .‬البته گروه‌های سیاس��ی نباید‬ ‫حرف‌های خود را به نام خواسته مردم مطرح کنند‪.‬‬ ‫سخنگوی دولت در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه‬ ‫واکنش دولت نس��بت به توقیف روزنامه‌ها چیست؟‬ ‫گفت‪ :‬امیدواریم مراحل قضایی برای رس��انه‌ای که‬ ‫برایش مش��کل پیش آمده به گونه‌ای طی شود که‬ ‫دوباره این رسانه را در جمع رسانه‌های خود داشته‬ ‫باش��یم‪ .‬وی درب��اره واکنش برخ��ی از نمایندگان‬ ‫مجلس ش��ورای اس�لامی ب��ه نطق عل��ی مطهری‬ ‫نماین��ده مردم تهران با بیان اینکه پس از گذش��ت‬ ‫روزهای زی��ادی از این ماجرا چه باید بگویم‪ ،‬اظهار‬ ‫ک��رد‪ :‬نگاه بنده به عنوان نماین��ده ‪ 4‬دوره متوالی‪،‬‬ ‫این اس��ت که هر نماین��ده‌ای حق دارد نظر خود را‬ ‫بی��ان کند‪.‬نوبخت درباره رون��د مذاکرات هم گفت‪:‬‬ ‫اس��تنباط ما این اس��ت که امریکایی‌ه��ا بنا به هر‬ ‫دلیلی اراده دارند که با جمهوری اس�لامی ایران به‬ ‫توافق دس��ت پیدا کنند‪ .‬برای ما هم دس��تیابی به‬ ‫حقوق ملت مهم اس��ت و نتیجه مذاکرات روشن تر‬ ‫از گذشته است‪.‬‬
‫پنجشنبه ‪ 2‬بهمن ‪ - 1393‬اول ربیع الثانی ‪ 22 -1436‬ژانویه ‪ -2015‬شماره ‪ -139‬پیاپی ‪1457‬‬ ‫‪industry@smtnews.ir‬‬ ‫صنعت‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪29‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪3‬‬ ‫«زنگ‌خور» نمایشگاه‌های فروش خودرو بیشتر شد‬ ‫تاثیر ‪ 50‬درصدی سیاست‌های بانکی در افزایش قیمت مسکن‬ ‫بازنگری مصرف انرژی صنعت کاشی‬ ‫فعاالن صنعتی بر پرداخت یارانه حامل‌های انرژی در قبوض واحدهای صنعتی تاکید کردند‬ ‫پرداخت ‪1000‬میلیارد تومان سهم تولید تا پایان سال‬ ‫گ�روه صنع�ت‪ -‬یارانه تولید به ایس��تگاه‬ ‫پایان��ی رس��ید‪« .‬دس��تور رییس‌جمهوری‬ ‫برای پرداخت ‪۱۰۰۰‬میلی��ارد تومان یارانه‬ ‫تولید تا آخر س��ال» خبری ب��ود که دیروز‬ ‫بر روی خروج��ی خبرگزاری‌ها قرار گرفت‬ ‫تا بیم صنعتگران از به فراموش��ی س��پرده‬ ‫ش��دن را بگیرد اما تصوی��ب چنین عددی‬ ‫به‌ط��ور قطع‪ ،‬نه به مذاق صنعتگران خوش‬ ‫خواه��د آم��د و ن��ه آن تصوری اس��ت که‬ ‫مس��ئوالن وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫پس از رایزنی‌های متعدد با معاونت نظارت‬ ‫و راهب��ردی ریاس��ت‌جمهوری داش��ته‌اند‪.‬‬ ‫ب��ا این حال وزیر امور اقتص��اد و دارایی در‬ ‫جدیدترین خبر خ��ود از پرداخت این رقم‬ ‫به بخ��ش تولید تا پایان س��ال خبر داده و‬ ‫اعالم کرده اس��ت که این رقم بنا به تاکید‬ ‫رییس‌جمهوری پرداخت خواهد ش��د‪ .‬علی بخش تولید اختصاص یابد که براساس این‬ ‫طیب‌نیا با تاکید بر اینکه‌یارانه تولید بیشتر میزان‪ ،‬هزار و ‪۲۰۰‬میلیارد تومان به وزارت‬ ‫در قالب کمک به س��ود تسهیالت پرداخت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت با هدف کمک به‬ ‫می‌ش��ود‪ ،‬افزود‪ :‬این تصمی��م دولت بوده و بخش‌های صنعتی تعل��ق می‌گرفت که در‬ ‫در قالب وجوه اداره ش��ده پرداخت خواهد این چند ماه این بخ��ش‪ ،‬یارانه‌ای دریافت‬ ‫شد‪ .‬پیش از این وزیر امور اقتصاد و دارایی نکرده اس��ت‪ .‬پس از اظه��ار نارضایتی وزیر‬ ‫تاکید کرده بود که در قانون بودجه‪ ،‬هرچه صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت از این ش��رایط‪،‬‬ ‫برای یارانه‌ها پیش‌بینی شده‪ ،‬پرداخت شده ‌س��خنگوی دول��ت اعالم کرد ک��ه «وزارت‬ ‫اس��ت‪ ،‬این در حالی اس��ت که معاون وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت باید با نظام بانکی‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت عنوان کرده بود که کش��ور هماهنگی الزم را ب��رای اجرای این‬ ‫تاکن��ون یک ریال یارانه هم به بخش تولید امر انجام دهد‪ ،‬اما معاونت برنامه‌ریزی تعهد‬ ‫و تضمی��ن می‌کند که این مابه‌التفاوت نرخ‬ ‫پرداخت نشده است‪.‬‬ ‫همچنی��ن محمدباق��ر نوبخ��ت‪ ،‬رییس سود را پرداخت کند»‪.‬‬ ‫هر چند ب��ه اعتقاد تولیدکنن��دگان این‬ ‫سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور نیز از‬ ‫وزارت صنعت‪‌،‬معدن و تجارت درخواس��ت منابع در اختیار صنای��ع بزرگ قرار گرفته‬ ‫کرده بود تا پرونده بنگاه‌هایی که تسهیالت و هن��وز تولیدکنندگان متوس��ط و کوچک‬ ‫دریافت کرده‌اند را برای پرداخت مابه‌التفاوت در انتظار دریافت یارانه هس��تند اما با یک‬ ‫س��ود تس��هیالت ارائه کند‪ .‬ای��ن اظهارات حس��اب و کتاب می‌توان گف��ت که دولت‬ ‫در حالی مطرح می‌ش��د ک��ه وزیر صنعت‪ ،‬بای��د تا پایان س��ال ‪۵‬هزار میلی��ارد تومان‬ ‫معدن و تجارت از همکاری نکردن معاونت دیگر یارانه به بخش تولید بدهد‪ .‬حال اعالم‬ ‫راهبردی ریاست‌جمهوری با این وزارتخانه رس��می وزیر امور اقتص��اد و دارایی مبنی‬ ‫برای پرداخت س��هم تولید از درآمد حاصل ب��ر پرداخ��ت ‪۱۰۰۰‬میلیارد توم��ان یارانه‬ ‫از هدفمن��دی یارانه‌ها اظه��ار نارضایتی و این نگران��ی را به وج��ود آورده که تکلیف‬ ‫اع�لام کرده بود که با وجود نامه‌نگاری‌های ‪۴۰۰۰‬میلی��ارد تومان باقیمانده چه خواهد‬ ‫متعدد برای پرداخت این سهم‪‌،‬هنوز رقمی شد و آیا دولت از پرداخت این رقم منصرف‬ ‫به این وزارتخانه نرس��یده است‪ .‬اما در کنار شده است یا خیر؟‬ ‫پرداخت یا پرداخت نشدن‪ ،‬میزان این رقم ‹ ‹محاس�به یارانه بر روی قبض انرژی‬ ‫نیز جای شبهه دارد‪ .‬درحالی دولت مصوب واحدها‬ ‫در همین حال رییس‬ ‫کرده ب��ود امس��ال ‪۵۷۰۰‬میلی��ارد تومان‬ ‫کمیس��یون صنای��ع‬ ‫یاران��ه تولید پرداخت می‌‌ش��ود ک��ه بنا به‬ ‫ات��اق بازرگانی ایران‬ ‫گفته نوبخت‪ ،‬تاکن��ون ‪۵۰۰‬میلیارد تومان‬ ‫گفت‪ :‬در این ‪ ۴‬سال‬ ‫پرداخت ش��ده و ‪۱۰۰۰‬میلی��ارد تومان نیز‬ ‫هی��چ‌گاه یارانه تولید‬ ‫تا پایان س��ال پرداخت خواهد ش��د که در‬ ‫این میان تکلیف ‪۴۰۰۰‬میلیارد تومان دیگر آنطور که باید محقق نشده و در نهایت تنها‬ ‫مشخص نیس��ت‪ .‬براساس مصوبه دولت که نصی��ب واحدهای ب��زرگ نزدیک به دولت‬ ‫در روزهای نخست شهریور اعالم شد‪ ،‬قرار شده است‪.‬‬ ‫احمد پورفالح با تاکید بر اینکه بهتر است‬ ‫ب��ود ‪۵‬هزار و ‪۷۲۷‬میلیارد توم��ان یارانه به‬ ‫نظام استانداردسازی متحول می‌شود‬ ‫رییس پژوهشگاه استاندارد با تاکید‬ ‫ب��ر اینکه در تالش ب��رای تحول نظام‬ ‫استانداردسازی کشور هستیم‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫‪3‬رویک��رد جام��ع در دنی��ا در مقوله‬ ‫اس��تاندارد و کیفیت وج��ود دارد که‬ ‫نخستین رویکرد‪ ،‬کنترل کیفیت کاال‬ ‫و خدمات اس��ت‪ .‬جهانبخش سنجابی‬ ‫ش��یرازی با بیان اینکه در این شرایط‬ ‫مداخالت حداکثری انجام می‌ش��ود و این رویکرد‬ ‫از بدو ش��کل‌گیری نظام استانداردس��ازی مطرح‬ ‫شده است‪ ،‬افزود‪ :‬رویکرد دوم از ‪ ۲۰‬سال گذشته‬ ‫مط��رح بوده و در آن «ایزو»ها نقش داش��ته‌اند و‬ ‫رویکرد س��وم که رویکرد نوینی است و جایگزین‬ ‫رویکرده��ای قبلی ش��ده ش��امل نظ��ام تضمین‬ ‫کیفی��ت اس��ت‪ .‬وی ادام��ه داد‪ :‬در ط��رح تحول‬ ‫بنیادین به دنبال اس��تقرار این رویکرد هس��تیم‪.‬‬ ‫این در‌حالی اس��ت مزایای رویکرد س��وم افزایش‬ ‫ش��ده‪ ،‬بوده‪‌،‬اجرایی ش��ده است‪ .‬از طرفی‬ ‫قرار ب��ود برای ب��ه روز ک��ردن تجهیزات‬ ‫واحدهای تولیدی نیز تسهیالتی اختصاص‬ ‫یابد که این امر هم محقق نشد‪.‬‬ ‫‹ ‹اولویت‌بندی صنایع برای دریافت‬ ‫یارانه‬ ‫این بار پرداخت تس��هیالت تولید از طریق‬ ‫وزارت نیرو و محاس��به این یارانه در قبض‬ ‫انرژی مصرف��ی واحدهای تولیدی باش��د‪،‬‬ ‫اف��زود‪ :‬از زمان��ی که قرار ش��د هدفمندی‬ ‫یارانه‌ها اج��را و یارانه انرژی حذف ش��ود‪،‬‬ ‫بخش مولد کشور همراهی خود با این طرح‬ ‫وزیر امور اقتصادی‬ ‫و دارایی‪‌:‬یارانه تولید‬ ‫بیشتر در قالب کمک به‬ ‫سود تسهیالت پرداخت‬ ‫می‌شود‪ ،‬این تصمیم‬ ‫دولت بوده و در قالب‬ ‫وجوه اداره شده پرداخت‬ ‫خواهد شد‬ ‫را اعالم کرده اما بنگاه‌های صنعتی‪ ،‬معدنی‬ ‫و حتی کش��اورزی از سال ‪ ۹۰‬و همزمان با‬ ‫اجرای این قانون با بحران مواجه شده‌اند‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه از همان ابتدا بستر‬ ‫حمایت��ی را ب��ا ارائ��ه ‪ ۷‬راهکار ب��ه وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اعالم کردیم‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫قرار بود ک��ه ‪ ۳۰‬درصد از محل هدفمندی‬ ‫یارانه‌ها به تولید اختصاص یابد که تاکنون‬ ‫نه‌تنها بیش از ‪۵‬درصد آن محقق نشده بلکه‬ ‫در سال ‪ ۹۱‬نیز این ‪۳۰‬درصد به ‪۲۰‬درصد‬ ‫تقلیل داده شد که این رقم هم محقق نشد‬ ‫و نتیجه آن ش��د که در س��ال ‪ ۹۲‬به جای‬ ‫درصد‪ ،‬رق��م ‪۲۰‬هزار میلی��ارد تومان برای‬ ‫یاران��ه تولید در نظر گرفته ش��د که باز هم‬ ‫عملی نشد‪.‬‬ ‫رییس کمیس��یون صنایع اتاق بازرگانی‬ ‫ایران تصریح کرد‪ :‬برای س��ال‪ ۹۳‬نیز اعالم‬ ‫ش��د که ‪۱۰‬هزار میلیارد تومان یارانه برای‬ ‫بخ��ش تولی��د در نظر گرفته می‌ش��ود که‬ ‫نق��ش مصرف‌کنن��ده و مردم اس��ت‪.‬‬ ‫ضمن آن‌که عالوه‌ب��ر آن‪ ،‬نظام تولید‬ ‫و توزیع مبتنی‌بر نظام خوداظهاری و‬ ‫خودارزیابی اس��ت‪ .‬رییس پژوهشگاه‬ ‫اس��تاندارد اظهار کرد‪ :‬در این رویکرد‪،‬‬ ‫س��ازمانی چاب��ک با حداکث��ر قدرت‬ ‫نظارتی و تصدی‌گری ش��کل می‌گیرد‬ ‫ک��ه وظیف��ه آن تنظی��م مکانی��زم‬ ‫کیفیت و بازار اس��ت‪ .‬س��نجابی ش��یرازی درباره‬ ‫دستاوردهای رویکرد س��وم گفت‪ :‬در این رویکرد‬ ‫س��ازمان حافظ و تامین‌کننده حقوق مردم است‬ ‫ع�لاوه بر آن فرهنگ مصرف کاالهای اس��تاندارد‬ ‫نهادینه می‌شود‪ .‬همچنین مردم قدرت برخورد با‬ ‫مخدوش‌کنندگان کیفی��ت را پیدا می‌کنند که با‬ ‫توجه به این مزایا قصد داریم نظام استانداردسازی‬ ‫را در س��ال پایانی برنامه پنجم توس��عه و تا پایان‬ ‫برنامه ششم توسعه‪ ،‬متحول کنیم‪.‬‬ ‫حمایت از صنعت حمل‌ونقل هم در دل این‬ ‫رقم گنجانده ش��د و اکنون با نزدیک شدن‬ ‫به پایان س��ال‪ ،‬وزیر اقتصاد اعالم کرده که‬ ‫هزار میلیارد تومان به تولید یارانه اختصاص‬ ‫داده خواهد ش��د‪ ،‬اما باید پرسید این یارانه‬ ‫چگونه و به چه بخش‌هایی تخصیص خواهد‬ ‫یافت!‬ ‫پورف�لاح تاکی��د کرد‪ :‬خیل��ی امیدوار به‬ ‫تخصی��ص و عملی ش��دن همی��ن رقم به‬ ‫واحدهای کوچک و متوس��ط نیستیم چرا‬ ‫ک��ه بارها گفته‌ایم این رقم را با وزارت نیرو‬ ‫هماهنگ ک��رده و روی قبض‌های مصرفی‬ ‫واحدهای صنعتی فعال محاسبه کنید‪.‬‬ ‫‹ ‹واحده�ای کوچ�ک و متوس�ط‬ ‫بی‌نصیب از یارانه تولید‬ ‫وی در تشریح این پیشنهاد گفت‪ :‬به جای‬ ‫آنکه یارانه را به برخی واحدهای صنعتی که‬ ‫به اسم تولیدکننده هستند بپردازیم‪ ،‬باید به‬ ‫میزان فعالیت‌های واحدهای تولیدی به‌ویژه‬ ‫واحده��ای کوچک و بزرگ هم توجه کنیم‬ ‫تا این یارانه شامل واحدهایی که کار واقعی‬ ‫می‌کنند نیز ش��ود‪ .‬ب��رای نمونه می‌توان با‬ ‫وزارت نی��رو هماهنگ ک��رد تا از محل این‬ ‫یاران��ه از قبض مصرف��ی واحدها ‪۱۰‬درصد‬ ‫به‌عنوان یارانه کمک شود‪.‬‬ ‫عضو هی��ات نمایندگان ات��اق بازرگانی‬ ‫تهران به این نکته اش��اره کرد که تاکنون‬ ‫اگ��ر هم یارانه‌ای به تولید اختصاص یافته‪،‬‬ ‫بیش��تر نصیب واحدهای تولیدی بزرگ و‬ ‫نزدیک به دولت شده و واحدهای کوچک‬ ‫و متوسط که بنیه ضعیف‌تری دارند از این‬ ‫یارانه بی‌نصیب مانده است‪.‬‬ ‫پورفالح خاطرنشان کرد‪ :‬از آن زمان که‬ ‫ب��ا وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت بر س��ر‬ ‫‪ ۷‬راهکار برای حمای��ت از تولید به توافق‬ ‫رس��یدیم فقط یک راهکار آن که پرداخت‬ ‫وام کم‌بهره به واحده��ای تولیدی متضرر‬ ‫در همی��ن ح��ال‬ ‫مصطف��ی رناس��ی‪،‬‬ ‫نا یب ‌ر یی��س‬ ‫کمیس��یون صنای��ع‬ ‫ات��اق بازرگان��ی و‬ ‫صنای��ع و معادن ای��ران نیز در گفت‌وگو با‬ ‫در قالب پیشنهادی به دولت اظهار‬ ‫کرد‪ :‬دولت می‌تواند یارانه بخش صنعت را‬ ‫در سهم پرداختی هزینه تامین اجتماعی‪،‬‬ ‫قس��متی از پرداخ��ت مالی��ات س��االنه‬ ‫واحده��ای تولی��دی‪ ،‬پرداخت س��همی از‬ ‫هزینه مصرف برق و انرژی به‌صورت ماهانه‬ ‫در قب��وض واحدها‪ ،‬بهبود و بهینه‌س��ازی‬ ‫مص��رف س��وخت واحده��ای تولی��دی‪،‬‬ ‫پرداخ��ت یاران��ه به قس��ط‌های واحدهای‬ ‫تولی��دی به بانک‌ه��ا یا قس��متی از بهره‬ ‫تسهیالت بپردازد‪.‬‬ ‫رناسی تصریح کرد‪ :‬این بهترین راه‌حلی‬ ‫است که دولت می‌تواند اعمال کند‪ ،‬زیرا به‬ ‫دولت برای پرداخت نقدی فشار نمی‌آورد‬ ‫و دولت با توجه به توان واحدهای تولیدی‬ ‫و می��زان اش��تغال‪ ،‬عملک��رد واحده��ا در‬ ‫پرداخ��ت به‌موقع مالیات می‌تواند اقدام به‬ ‫پرداخت ای��ن یارانه کند‪ .‬ب��ه این صورت‬ ‫نقدینگ��ی به‌ط��ور مس��تقیم وارد جامعه‬ ‫نمی‌شود و ایجاد تورم نمی‌کند و از سویی‬ ‫متناسب با درخواس��ت واحدهای تولیدی‬ ‫پرداخت می‌ش��ود‪ .‬عضو کمیسیون صنایع‬ ‫ات��اق بازرگان��ی ای��ران ادام��ه داد‪ :‬دولت‬ ‫می‌تواند س��ایتی را بدین منظور راه‌اندازی‬ ‫کن��د تا واحدهای تولی��دی در آن ثبت‌نام‬ ‫کرده و درخواس��ت خود را مبنی بر اینکه‬ ‫در کدام بخش‌ها نیازمن��د پرداخت یارانه‬ ‫هستند‪ ،‬منعکس کنند‪.‬‬ ‫به عقیده بس��یاری از کارشناسان‪ ،‬منابع‬ ‫حاص��ل از اج��رای هدفمن��دی یارانه‌ه��ا‬ ‫می‌توان��د از طری��ق بخش‌های��ی که همه‬ ‫واحدهای تولیدی را متاثر می‌کند از جمله‬ ‫پرداخ��ت هزینه انرژی‪ ،‬ع��وارض گمرکی‪،‬‬ ‫مالیات‪ ،‬ص��ادرات‪ ،‬خرید مواد اولیه‪ ،‬به‌روز‬ ‫کردن صنایع‪ ،‬تهیه ماشین‌آالت و فناوری‬ ‫نوین‪ ،‬تامین اجتماعی‪ ،‬خط اعتباری برای‬ ‫واحده��ای صنعت��ی‪ ،‬پرداخ��ت حقوق و‬ ‫حق‌الزحمه پرس��نل واحدهایی که معوقه‬ ‫بانک��ی دارند و ق��ادر ب��ه پرداخت حقوق‬ ‫کارگران خود نیستند و‪ ...‬در زمینه توسعه‬ ‫اقتصادی کشور تاثیرگذار باشد‪.‬‬ ‫حمایت از تولید نخستین راهکار کاهش وابستگی به نفت‬ ‫خانه ملت‪ -‬رییس کمیسیون صنایع‬ ‫و مع��ادن مجلس با بیان اینکه س��هم‬ ‫تولی��د از منابع هدفمن��دی در الیحه‬ ‫بودجه سال ‪ 1394‬کاهش یافته است‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬کاهش قیمت نفت‪ ،‬به حمایت‬ ‫از تولید ملی و ساخت کاالهای داخلی‬ ‫ض��رورت بخش��یده و ای��ن موضوع‪،‬‬ ‫نخستین راهکار برای کاهش وابستگی‬ ‫به نفت اس��ت‪ .‬رض��ا رحمانی درباره آس��یب‌های‬ ‫کاهش س��هم تولید از منابع حاصل از هدفمندی‬ ‫یارانه‌ها در الیحه بودجه سال آینده‪ ،‬گفت‪ :‬انرژی‬ ‫ارزان یکی از مزیت‌های صنعت در ایران بود‪ ،‬اما با‬ ‫اجرای قانون هدفمندی‪ ،‬نرخ انرژی رشد کرد که‬ ‫ای��ن موضوع‪ ،‬هزینه برخی واحدهای تولیدی را تا‬ ‫‪ ۱۰‬برابر افزایش داد‪ .‬نماینده مردم تبریز‪ ،‬اسکو و‬ ‫آذرش��هر در مجلس افزود‪ :‬بر اس��اس قانون‪ ،‬مقرر‬ ‫ش��ده که منابع حاصل از اج��رای قانون هدفمند‬ ‫کردن یارانه‌ها‪ ،‬صرف اقدامات جبرانی‬ ‫در ح��وزه صنعت ش��ود‪ .‬وی تصریح‬ ‫ک��رد‪ :‬از جمله اقدام��ات جبرانی نیز‬ ‫می‌توان به نوسازی و بهسازی خطوط‬ ‫اشاره کرد‪ ،‬اما متاسفانه در دولت قبل‬ ‫و کنونی از تولی��د هیچ‌گونه حمایتی‬ ‫نش��ده است‪ .‬رییس کمیسیون صنایع‬ ‫و معادن مجلس همچنین با اشاره به‬ ‫رکود حاکم بر اقتصاد کش��ور تصریح کرد‪ :‬در این‬ ‫شرایط‪ ،‬کاهش س��هم تولید از قانون هدفمندی‪،‬‬ ‫آس��یب‌هایی را به واحدهای تولیدی وارد خواهد‬ ‫کرد و به همین دلیل در تالش��یم که سهم تولید‬ ‫در بودجه س��ال آینده افزای��ش یابد‪ .‬این نماینده‬ ‫مردم در مجلس نهم اف��زود‪ :‬کاهش قیمت نفت‪،‬‬ ‫به حمایت از تولید ملی و ساخت کاالهای داخلی‬ ‫ضرورت بخش��یده و این موضوع‪ ،‬نخستین راهکار‬ ‫برای کاهش وابستگی به نفت است‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫نوش‏دارو‬ ‫پس از مرگ سهراب‬ ‫علی صدری‬ ‫رییس خانه‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت جوانان‬ ‫تخصیص یارانه به بخش تولید هر از گاهی دوباره‬ ‫بر سر زبان‏ها می‏آید‪ .‬اگر نگاهی گذرا به سرنوشت‬ ‫یارانه تولید داش��ته باشیم‪ ،‬مش��اهده می‏کنیم که‬ ‫س��هم تولید از اجرای هدفمندی یارانه‌ها با وجود‬ ‫وعده دولت‌های نهم و دهم پرداخت نش��ده بود اما‬ ‫همواره اعالم می‌شد که این سهم در حال پرداخت‬ ‫است‪ .‬دولت یازدهم از زمان روی کار آمدن‪ ،‬رقم‏های‬ ‫مختلفی را برای این بخش مطرح کرده است‪ ،‬اما با‬ ‫وجود بیان این ارقام گاه متفاوت‪ ،‬هنوز یارانه‏‌ای به‬ ‫این بخش تعلق نگرفته است‪ .‬با این وجود می‏توان‬ ‫س��ازوکارهای مختلفی را در ای��ن زمینه مورد نقد‬ ‫و بررس��ی قرار داد‪ .‬تخصیص مناب��ع نقدینگی به‬ ‫بخش خصوص��ی صنعتی و معدنی در س��ال‏های‬ ‫گذشته سازوکارهای مختلفی از جمله در چارچوب‬ ‫بنگاه‏های زودبازده‪ ،‬بانک صنعت و معدن‪ ،‬صندوق‬ ‫توسعه ملی و ‪ ...‬داشته است‪ .‬یکی از مواردی که از‬ ‫دولت گذشته به جای ماند‪ ،‬یارانه‏های نقدی بخش‬ ‫صنع��ت بود که هرگاه به‏عن��وان نمایندگان بخش‬ ‫خصوص��ی مطرح می‏کردیم که این یارانه‏ها به چه‬ ‫شکل و کجا پرداخت شده‪ ،‬پاسخ این بود که بخش‬ ‫عمده‏ای از آن پرداخت ش��ده و روش را مش��خص‬ ‫نمی‏کردن��د‪ .‬همانطور که دغدغه دولت اس��ت که‬ ‫این یارانه به بخش خصوصی واقعی پرداخت ش��ود‬ ‫تا توس��عه اقتصادی کشور به وقوع بپیوندد‪ ،‬به‏طور‬ ‫قط��ع بخش خصوصی نیز چنین دغدغه‏ای خواهد‬ ‫داش��ت‪ .‬بهتر اس��ت دولت در تخصیص این یارانه‬ ‫ش��فاف عمل کند و س��ازوکار به‏نحوی باش��د که‬ ‫فقط تفکر درون‏بخش��ی یا بخشی‏نگری نسبت به‬ ‫پرداخت یارانه‏ها اتفاق نیفتد‪ .‬به این معنا که دولت‬ ‫در تخصی��ص یارانه‏ه��ا از تش��کل‏ها و انجمن‏های‬ ‫تخصصی سراسری بخش خصوصی کمک بگیرد و‬ ‫بر چگونگی تزریق این منابع نظارت کند‪ .‬این منابع‬ ‫می‏توان��د از طریق بخش‏هایی ک��ه همه واحدهای‬ ‫تولیدی را متاثر می‏کن��د از جمله پرداخت هزینه‬ ‫ان��رژی‪ ،‬عوارض گمرکی‪ ،‬مالی��ات‪ ،‬صادرات‪ ،‬خرید‬ ‫مواد اولیه‪ ،‬به‏روز کردن صنایع‪ ،‬تهیه ماشین‏آالت و‬ ‫فناوری نوین‪ ،‬تامین اجتماعی‪ ،‬خط اعتباری برای‬ ‫واحدهای صنعتی‪ ،‬پرداخ��ت حقوق و حق‏الزحمه‬ ‫پرسنل واحدهایی که معوقه بانکی دارند و قادر به‬ ‫پرداخت حقوق کارگران خود نیس��تند و ‪ ...‬در راه‬ ‫توس��عه اقتصادی کشور تاثیرگذار باشد‪ .‬شیوه‏های‬ ‫زیادی برای پرداخ��ت این یارانه وجود دارد‪ ،‬اما به‬ ‫ش��رطی که نوش‏دارو پس از مرگ سهراب نباشد‪.‬‬ ‫باید توجه کرد که گاهی بخش بس��یار کوچکی از‬ ‫این منابع برای س��رمایه در گردش یک (اس‌ام‌ای)‬ ‫می‏تواند رشد روزافزون را در آن واحد ایجاد کند‪.‬‬ ‫تجربه گذشته نشان داده که وقتی پرداخت این‬ ‫یارانه به‏صورت صف��ر تا ‪ 100‬در چارچوب بانک‌ها‬ ‫قرار می‏گیرد‪ ،‬بانک‌ها نس��بت به تزریق این منابع‬ ‫رون��د حمایت از تولید داخل را رعایت نمی‏کنند و‬ ‫به س��وی بنگاه‏داری حرکت کرده‌اند‪‌.‬در این میان‬ ‫یکسری از تش��کل‏ها به علت ارتباطی که با دولت‬ ‫دارند‪ ،‬همیش��ه برای حض��ور در این نوع فضاها در‬ ‫اولویت قرار می‏گرفتند‪ .‬بنابراین امید که در دولت‬ ‫یازدهم دچار روزمرگی مدیریتی نشویم و تنها یک‬ ‫تش��کل را در تصمیم‏گیری‏ها در نظر نگیریم‪ ،‬زیرا‬ ‫وجود بخش خصوصی و نظر کارشناسی این بخش‬ ‫در کنار دولت می‏تواند برای ارائه راهکارها تاثیرگذار‬ ‫باشد‪ .‬از سویی در سال‏های گذشته آماری از طریق‬ ‫درگاه اینترنت��ی در اختیار وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت قرار گرفت‪ .‬دولت می‏تواند دوباره با استفاده‬ ‫از هم��ان درگاه اینترنتی واحدهای��ی که پیش از‬ ‫این شناس��ایی شدند را براس��اس کد (آی‌سی‌تی)‬ ‫وزارتخان��ه و تایی��د انجمن‏ها و س��ندیکاها و خانه‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت مورد استفاده قرار دهد‪.‬‬ ‫ویژه‬ ‫گردهماییصنعتگراندروپنجره‬ ‫ایرن�ا ‪ -‬صنعتگران در و پنجره ایران و ‪ ۸‬کش��ور‬ ‫جه��ان در شش��مین نمایش��گاه بین‌الملل��ی در و‬ ‫پنج��ره و صنای��ع وابس��ته که از س��وم تا شش��م‬ ‫بهمن‌ماه امس��ال در نمایش��گاه بین‌المللی تهران‬ ‫برگزار می‌شود‪ ،‬گردهم می‌آیند‪ .‬در این نمایشگاه‪،‬‬ ‫آخری��ن پیش��رفت‌های ای��ن صنعت ب��ه نمایش‬ ‫گذاشته می‌شود‪ .‬در ششمین نمایشگاه بین‌المللی‬ ‫در و پنجره و صنایع وابس��ته‪ ۴۷۰ ،‬شرکت ایرانی‬ ‫و ‪ 8‬کش��ور جهان از جمله ترکیه‪ ،‬چین‪ ،‬اس��پانیا‪،‬‬ ‫هنگ‌کنگ‪ ،‬ایتالیا‪ ،‬ام��ارات‪ ،‬آلمان و تایوان حضور‬ ‫خواهند داش��ت‪ .‬این نمایش��گاه از س��وم تا ششم‬ ‫بهمن ماه آماده بازدید عالقه‌مندان خواهد بود‪.‬‬
‫یادداشت‬ ‫‌کیفیت و فناوری‬ ‫‌راه تصاحب‬ ‫بازارهای منطقه‬ ‫اهلل‌وردی دهقانی‬ ‫عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس‬ ‫درح��ال ‌حاض��ر مزیت‌ه��ای موج��ود در صنعت‬ ‫خ��ودرو باال بوده و در کنار تمامی مش��کالت‪ ،‬تولید‬ ‫محصوالت خودروسازان نیز ادامه دارد‪ .‬در این میان‬ ‫نباید فراموش ک��رد که تنها تیراژ تولید نمی‌تواند به‬ ‫توفیق در بازارهای جهانی منجر ش��ود و این فرآیند‬ ‫به عوامل��ی چون باال بودن کیفیت و افزایش فناوری‬ ‫در تولید خودرو بس��تگی داشته که می‌تواند در سایه‬ ‫رقابت‌پذیرشدن‪ ،‬سهمی از بازار بین‌الملل را در اختیار‬ ‫خودروس��از داخلی ق��رار ده��د‪ .‬درحال‌حاضرخودرو‬ ‫تقریبا یک کاالی انحصاری است و قیمت آن توسط‬ ‫شورای رقابت مشخص می‌شود؛ از این رو نمایندگان‬ ‫در مجل��س به دنبال این هس��تند ک��ه بتوانند این‬ ‫بازار را به ی��ک بازار رقابتی تبدیل کنند‪ .‬با این حال‬ ‫رویکرد مجلس در بحث حمای��ت از تولید داخل در‬ ‫تمام��ی عرصه‌ها چه بازار خودرو چه س��ایر کاالهای‬ ‫داخل��ی مثبت بوده و همواره به حقوق مصرف‌کننده‬ ‫و تولیدکننده به یک اندازه بها می‌دهد‪ .‬درحال‌حاضر‬ ‫خودروس��ازان مسائل و مش��کالت زیادی دارند و در‬ ‫واق��ع هزینه مالی تولید آنه��ا باال و کیفیت خودرو‌ها‬ ‫هن��وز مطلوب نیس��ت و م��ردم از این رون��د اظهار‬ ‫نارضایت��ی می‌کنند‪ .‬از این رو باید ش��رایطی را برای‬ ‫خودروس��ازان ایجاد کرد که حاش��یه امنی برای آنها‬ ‫ایجاد نشود تا تصور کنند بازار برای همیشه می‌تواند‬ ‫در اختیار آنها باشد‪ .‬اگر فضای انحصار شکسته شود‪،‬‬ ‫رقابت در بازار افزایش یافته و توس��عه صنعت خودرو‬ ‫را شاهد خواهیم بود؛ بر این اساس باید خودروسازان‬ ‫متوجه ش��وند که اگر نتوانند به روز ش��ده و خود را‬ ‫چابک کنن��د؛ به‌تدریج بازار داخلی را هم از دس��ت‬ ‫خواهن��د داد‪ .‬در واق��ع خودروس��ازان بای��د هم در‬ ‫کیفی��ت و هم در کمی��ت حرکت بتوانن��د با رقبای‬ ‫خارج��ی رقابت کنند‪ .‬بر این اس��اس خودروس��ازان‬ ‫برای پیش��رفت صنعت خودرو‪ ،‬باید به فکر مشارکت‬ ‫با ش��رکت‌های پیشرفته بین‌المللی باش��ند‪ ،‬در این‬ ‫صورت عالوه بر واردات فناوری روز‪ ،‬ش��اهد تصاحب‬ ‫بازاره��ای منطقه برای ص��ادرات نیز خواهیم بود‪ .‬در‬ ‫این می��ان باید منافع کل کش��ور را در نظرگرفته و‬ ‫از کاال و تولی��د داخل اس��تفاده کنی��م و این آرزو و‬ ‫خواسته هر ایرانی اس��ت‪ ،‬اما از آن سو‪ ،‬نمی‌خواهیم‬ ‫خودروسازان داخلی رشد نکنند و درجا بزنند‪ .‬بر این‬ ‫اس��اس دولت به همراه کارشناسان و خودروسازان و‬ ‫مس��ئوالن ذی‌ربط باید با یک اس��تراتژی درست که‬ ‫همه جوانب در آن سنجیده شده باشد به یک راهکار‬ ‫مناس��ب و قابل اجرا برسند و براساس آن عمل کنند‬ ‫تا ش��اهد پویای��ی صنعت خودرو و ایجاد اش��تغال و‬ ‫ارزش‌افزوده باال و شکستن انحصار باشیم‪.‬‬ ‫خودروسازان‬ ‫‌ آغاز پیش‌فروش‬ ‫سایپا با شرایط ویژه‬ ‫سایپا نیوز‪ -‬همزمان با فرا رسیدن دهه مبارک فجر‬ ‫و به منظور پاس��خ به نیاز بازار‪ ،‬گروه خودروس��ازی‬ ‫سایپا اقدام به پیش‌فروش محصوالت خود با شرایط‬ ‫ویژه کرده اس��ت‪ .‬براس��اس این گزارش پیش‌فروش‬ ‫محصوالت گروه خودروس��ازی سایپا با قیمت قطعی‬ ‫عرضه ش��ده و محصوالت س��ایپا ‪ ،111‬سایپا ‪ 131‬و‬ ‫‪ ،132‬تیبا‪ ،‬تیبا‪ 2‬و س��راتو ‪ 2000‬ارائه شده است‪ .‬در‬ ‫این مرحله‪ ،‬سود مشارکتی مناسبی برای متقاضیان‬ ‫در نظ��ر گرفت��ه و ب��رای رفاه هموطنان تس��هیالت‬ ‫ویژه‌ای قرار داده ش��ده و زم��ان تحویل خودروها در‬ ‫فروردین و اردیبهشت سال آینده است‪ .‬عالقه‌مندان‬ ‫برای کسب اطالعات بیشتر می‌توانند عالوه بر حضور‬ ‫در نمایندگی‌های مجاز گروه خودروس��ازی سایپا در‬ ‫سراسر کشور به نش��انی اینترنتی ‪saipagroup.ir‬‬ ‫مراجعه کنند‪.‬‬ ‫‌پیش‌فروش ایران‌خودرو‬ ‫با «سود مشارکت ویژه»‬ ‫ایکوپرس‪ -‬در آس��تانه دهه فجر و سالگرد پیروزی‬ ‫انقالب اس�لامی‪ ،‬طرح وی��ژه پیش‌ف��روش عادی و‬ ‫طالیی بهمن ماه محصوالت ایران‌خودرو‪ ،‬با ارائه نرخ‬ ‫س��ود مش��ارکت ویژه از بهمن ماه آغاز خواهد ش��د‪.‬‬ ‫پیش‌فروش عادی و طالیی دو شیوه عرضه محصول‬ ‫از س��وی گروه صنعت��ی ایران خودرو اس��ت که در‬ ‫آنها س��ود مشارکت باالتر از نرخ س��ودهای متعارف‬ ‫در نظر گرفته ش��ده اس��ت‪ .‬عالقه‌من��دان می‌توانند‬ ‫ب��ا مراجعه به نمایندگی‌های مجاز یا س��ایت فروش‬ ‫اینترنتی محص��والت گروه صنعت��ی ایران‌خودرو به‬ ‫نش��انی ‪ www.ikco.ir‬ی��ا ‪ ikco.iranecar.ir‬از‬ ‫روز چهارش��نبه اول بهمن ماه سال جاری نسبت به‬ ‫انتخاب خودروی مورد نظر و ثبت‌نام اقدام کنند‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫پنجشنبه ‪ 2‬بهمن ‪ - 1393‬اول ربیع الثانی ‪ 22 -1436‬ژانویه ‪ -2015‬شماره ‪ -139‬پیاپی ‪1457‬‬ ‫خودرو‬ ‫‪industry@smtnews.ir‬‬ ‫مقایسه هفتگی قیمت‌ها نشان داد‬ ‫«زنگ‌خور» نمایشگاه‌های فروش خودرو بیشتر شد‬ ‫حس�ین علیزاده ‪ -‬گروه صنع�ت‪ :‬درحالی به ماه‌های‬ ‫پایانی س��ال نزدیک می‌ش��ویم که بازار خ��ودرو برخالف‬ ‫سال‌های گذش��ته که با افزایش تقاضای شب عید مواجه‬ ‫ن گذاشته‬ ‫می‌ش��د‪ ،‬به آرامی و با دنده س��نگین پا به بهم ‌‬ ‫است‪ .‬درواقع س��ال‌های گذشته این بازار به شکلی سنتی‬ ‫در ماه‌های پایانی س��ال با افزایش تقاضا مواجه بود و بازار‬ ‫خودروس��ازان و نمایشگاه‌دارها س��که بود‪ .‬با این حال در‬ ‫چند س��ال اخیر بازار خودرو نش��ان داد ک��ه نمی‌توان با‬ ‫معادالت گذش��ته پیش‌بینی درستی از آینده این بازار در‬ ‫ماه‌های پایانی س��ال متصور شد‪ .‬در هر حال برخی فعاالن‬ ‫خودرویی حرکت این بازار را آرام و بدون نوسان دانسته و‬ ‫برخی نیز اذعان دارند که رونق به این بازار بازگشته است‪،‬‬ ‫ب��ا این حال هر دو طیف معتقدن��د که عرضه بیش از حد‬ ‫خودروهای وارداتی نس��بت به تقاضای آن‪ ،‬این بازار را به‬ ‫رکود برده است‪.‬‬ ‫در همی��ن ح��ال ریی��س اتحادی��ه نمایش��گاه‌داران و‬ ‫فروش��ندگان خودروی تهران با اشاره به اینکه بازار خودرو‬ ‫گف��ت‪ :‬روند فروش‬ ‫در آرامش به‌س��ر می‌ب��رد‪ ،‬به‬ ‫خودروهای داخلی و وارداتی در بازار خودرو همچون هفته‬ ‫ت خودروهای‬ ‫گذشته به آرامی س��پری می‌شود و در قیم ‌‬ ‫وارداتی و داخلی نوسان چندانی وجود نداشته است‪.‬‬ ‫غالمحس��ین قاس��میان در ادام��ه‬ ‫درباره خودروهای مدل ‪ ۲۰۱۵‬تازه‬ ‫وارد ش��ده به بازار تصریح کرد‪ :‬به‬ ‫دلیل آنکه خودروهای وارداتی سال‬ ‫جدی��د ب��رای ورود ب��ه کش��ور با‬ ‫افزای��ش تعرف��ه واردات گمرکی مواجه ش��دند‪‌،‬بر همین‬ ‫اساس این خودروها با قیمت باالتری در بازار عرضه شدند‪.‬‬ ‫وی به تاثیر افزای��ش قیمت این خودروها در رکود بازار‬ ‫تازه‌واردها اش��اره کرد و افزود‪ :‬ب��ا این حال عرضه در بازار‬ ‫خودروه��ای وارداتی بیش از تقاضا اس��ت و همین امر به‬ ‫رکود بازار خودروهای خارجی دامن زده است‪.‬‬ ‫قاس��میان به اقبال از خودروهای س��اخت کره در بازار‬ ‫ایران اش��اره و خاطرنش��ان کرد‪ :‬در این می��ان باید گفت‬ ‫خودروهای ژاپنی ش��اید حرف نخست را در بازار می‌زنند‬ ‫اما باال بودن آپش��ن‌های خودروهای ک��ره‌ای‪ ،‬تقاضا برای‬ ‫خری��د این خودروها را در می��ان مصرف‌کننده ایرانی باال‬ ‫برده است‪.‬‬ ‫این فع��ال بازار خودرو ب��ا تاکید بر اینکه ب��ازار خودرو‬ ‫روزهای آرام خود را س��پری می‌کن��د‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬در این‬ ‫میان خودروهای داخلی نیز با نوسان قیمتی کمی روبه‌رو‬ ‫(‪ )۲۰۱۴‬با قیمت ‪ ۱۰۵‬میلیون تومان‪ ،‬کیا اپتیما با قیمت‬ ‫‪ ۱۲۵‬میلیون تومان‪ ،‬تویوت��ا کمری اس‌ای با قیمت ‪۱۳۸‬‬ ‫میلی��ون تومان‪ ،‬کیا س��ورنتو (‪ ۲‬ایربگ) ب��ا قیمت ‪۱۹۵‬‬ ‫میلیون تومان‪ ،‬هیوندای سوناتا (مدل ‪ ۲۰۱۴‬ـ ‪ ۲‬ایربگ) با‬ ‫قیمت ‪ ۱۲۸‬میلیون تومان‪ ،‬کیا اسپورتیج ‪ ۲۰۰۰‬با قیمت‬ ‫‪ ۱۳۷‬میلیون توم��ان‪ ،‬تویوتا کمری جی‌ال‌ایکس با قیمت‬ ‫‪ ۱۶۶‬میلی��ون تومان‪ ،‬تویاتو پرادو جی‌ایکس (دو در آفرود‬ ‫‪ ۹‬ایربگ) با قیمت ‪ ۲۸۹‬میلیون تومان و هیوندای سانتافه‬ ‫‪ ۲۴۰۰‬با قیمت ‪ ۱۶۸‬میلیون تومان ثابت مانده است‪.‬‬ ‫‹ ‹تقاضای باال برای خودروهای ‪ ۲۵۰۰‬سی‌سی به باال‬ ‫بوده و بازار خودروهای س��اخت داخ��ل افزایش قیمتی را‬ ‫تجربه نکرده است‪.‬‬ ‫‹ ‹تغییرات قیمتی در بازار خودرو‬ ‫در ادامه با نگاهی به آخرین قیمت‌های موجود در بازار‬ ‫خودروهای داخلی و وارداتی تغییرات محسوسی در قیمت‬ ‫این خودروها نسبت به هفته گذشته مشاهده می‌شود‪ .‬در‬ ‫جریان معامالت بازار خودرو در روز چهارشنبه اول بهمن‪،‬‬ ‫ی مقایسه شده‬ ‫تغییرات قیمتی هفته گذشته یعنی ‪ ۲۴‬د ‌‬ ‫اس��ت‪ .‬این تغییرات در قیم��ت خودروهای تولید داخل و‬ ‫وارداتی‌ها در ‪ ۵‬گروه تفکیک شده که به شرح زیر است‪:‬‬ ‫‹ ‹خودروهای با قیمت ‪ ۱۸‬تا ‪ ۲۵‬میلیون تومان‬ ‫در گ��روه قیمتی خودروه��ای بین ‪ ۱۸‬ت��ا ‪ ۲۵‬میلیون‬ ‫تومان بیش��تر خودروها با کاهش مواجه ش��ده که در این‬ ‫میان پراید‪ ۱۱۱‬اس‌ای بدون تغییر قیمت نسبت به هفته‬ ‫گذش��ته‪ ۲۰ ،‬میلیون و ‪ ۶۰۰‬هزار تومان به فروش رسید‪.‬‬ ‫ام��ا پراید ‪ ۱۳۱‬اس‌ای با ‪۲۰۰‬ه��زار تومان افزایش قیمت‪،‬‬ ‫‪ ۲۰‬میلی��ون و ‪ ۴۰۰‬ه��زار تومان به فروش رس��ید؛ با این‬ ‫حال دیگر عضو خانواده پراید یعنی ‪ ۱۳۲‬اس‌ای‪ ،‬با کاهش‬ ‫قیمت ‪ ۲۰۰‬ه��زار تومانی‪ ۲۰ ،‬میلیون و ‪ ۲۰۰‬هزار تومان‬ ‫در بازارها به فروش رسید‪.‬‬ ‫‹ ‹خودروهای با قیمت ‪ ۲۵‬تا ‪ ۳۵‬میلیون تومان‬ ‫در این گروه قیمتی پژو پارس سال‪ ۳۵ ،‬میلیون و ‪۲۰۰‬‬ ‫تومان و س��مند اس‌ای (تک ایربگ) با قیمت ‪۲۸‬میلیون و‬ ‫‪ ۹۰۰‬هزار تومان خودروهایی بودند که بدون تغییر قیمتی‬ ‫به فروش رس��یدند‪ .‬در این میان پژو ‪ ۴۰۵‬جی‌ال‌ایکس با‬ ‫افزای��ش قیمت ‪ ۱۰۰‬هزار تومانی و ‪ ۲۸‬میلیون ‪ ۳۰۰‬هزار‬ ‫تومان و رانا ال‌ایکس با افزایش قیمت ‪۱۰۰‬هزار تومانی به‬ ‫ویژه‬ ‫‹ ‹خودروهای با قیمت ‪ ۳۵‬تا ‪ ۴۵‬میلیون تومان‬ ‫در گ��روه قیمتی ‪ ۳۵‬ت��ا ‪ ۴۵‬میلیون توم��ان‪ ،‬تندر ‪۹۰‬‬ ‫ای‌‪ 2‬ب��ا قیم��ت‪ ۴۱‬میلیون و ‪ ۶۰۰‬ه��زار تومان همچنین‬ ‫ام‌وی‌ام ‪ ۵۳۰‬ب��ا قیمت ‪ ۴۰‬میلی��ون و ‪ ۷۰۰‬هزار تومان و‬ ‫پ��ژو ‪ ۲۰۶‬تی��پ ‪( ۵‬کد ‪ )۲۶۸۱۵‬با قیم��ت ‪ ۳۵‬میلیون و‬ ‫‪ ۹۰۰‬ه��زار تومان و پژو پ��ارس ای‌ال‌ایکس (دو ایربگ) با‬ ‫قیمت ‪۴۲‬میلیون و ‪۱۰۰‬هزار تومان بدون تغییر در قیمت‬ ‫به فروش رس��یدند‪ .‬با این حال پ��ژو ‪ ۲۰۶‬اس‌دی وی‌‪ 8‬با‬ ‫افزایش ‪ ۲۰۰‬هزار تومانی با قیمت ‪ ۳۶‬میلیون و ‪۹۰۰‬هزار‬ ‫تومان به فروش رسید‪.‬‬ ‫‹ ‹خودروهای با قیمت ‪ ۴۵‬تا ‪ ۵۵‬میلیون تومان‬ ‫در این گروه‪ ،‬قیمت خودروی جک جی‪ 5‬نسبت به هفته‬ ‫گذش��ته تغییری نداشته و با قیمت ‪ ۴۹‬میلیون تومان در‬ ‫بازار خودرو به فروش رسید‪.‬‬ ‫‹ ‹خودروهای با قیمت باالتر از ‪ ۵۵‬میلیون تومان‬ ‫در این گروه قیمتی‪ ،‬قیمت مزدا ‪ ۳‬تیپ ‪ ۱۴۵ ،۴‬میلیون‬ ‫توم��ان‪ ،‬لیفان ایکس‪ 60‬با قیمت‪ ۵۹ ،‬میلیون و ‪ ۸۰۰‬هزار‬ ‫توم��ان‪ ،‬مزدا ‪ ۳‬تی��پ ‪ ۳‬با قیمت ‪ ۱۱۸‬میلی��ون تومان و‬ ‫جک ج��ی‪( 5‬اتوماتیک) ‪ ۵۹‬میلی��ون و ‪ ۵۰۰‬هزار تومان‬ ‫ثابت مانده اس��ت‪ .‬براساس این گزارش؛ قیمت بسیاری از‬ ‫خودروهای وارداتی نس��بت به هفته گذشته تغییر نیافته‬ ‫اس��ت‪ ،‬هیوندای توس��ان آی‌ایکس‪( 35‬مدل ‪ ۲۰۱۴‬ـ دو‬ ‫ایرب��گ) با قیمت ‪ ۱۴۲‬میلیون تومان‪ ،‬کیا س��راتو ‪۱۶۰۰‬‬ ‫روی خط خبر ‬ ‫مدیرعامل ایران‌خودرو‪ :‬ارسال دعوت‌نامه‌های تحویل دنا از سه‌شنبه آغاز شد‬ ‫نمایندگی‌ها‪ :‬هنوز دعوت‌نامه دنارا دریافت نکرده‌ایم‬ ‫مدیرعام��ل ایران‌خودرو در حالی از آغاز ارس��ال‬ ‫دعوت‌نامه‌های دنا در روز سه‌ش��نبه خبرداده است‬ ‫ک��ه نمایندگی‌های ف��روش هیچ ابالغی��ه مبنی بر‬ ‫ارس��ال دعوت‌نامه ب��ه خری��داران دن��ا را دریافت‬ ‫نکرده‌اند‪.‬‬ ‫در ماه‌های اخیر ورود محصول جدید ایران‌خودرو‬ ‫با عنوان «دنا» به بازار با ابهامات زیادی همراه شده‬ ‫اس��ت‪ .‬در کنار قیمت‌گ��ذاری این محص��ول که با‬ ‫اختالف نظرهای بس��یاری از سوی شرکت سازنده‬ ‫و ش��ورای رقابت روبه‌رو بود‪ ،‬این روزها در ارس��ال‬ ‫دعوت‌نام��ه خریداران این خودرو هم مش��کالتی به‬ ‫وجود آمده است‪.‬‬ ‫این هفته خریداران دنا با توجه به تاریخ پیش‌فروش‬ ‫این خودرو و وعده مدیرعامل ایران‌خودرو در انتظار‬ ‫دریافت دعوت‌نامه‌ها از نمایندگی‌های فروش بودند‬ ‫اما برخالف وعده‌ها هنوز امکان دریافت دعوت‌نامه‌ها‬ ‫را پیدا نکرده‌اند‪.‬‬ ‫روز گذشته هاشم یکه‌زارع‪ ،‬مدیرعامل ایران‌خودرو‬ ‫اعالم کرد ک��ه «به دلیل برخی م��وارد امکان ارائه‬ ‫دعوت‌نامه‌ها از اوایل هفته وجود نداشت اما با توجه‬ ‫به تاریخ حواله‌های مشتریان ارسال دعوت‌نامه‌ها از‬ ‫سه‌شنبه توسط نمایندگی‌ها شروع شده است»‪.‬‬ ‫همچنی��ن وی در پاس��خ به این پرس��ش که آیا‬ ‫ش��بکه خدمات پس از فروش ایران‌خودرو آمادگی‬ ‫ارائ��ه خدم��ات به مش��تریان خودروی دن��ا را دارد‬ ‫ی��ا خیر‪ ،‬گف��ت‪ :‬در تالش��یم نخس��ت خودروهای‬ ‫پیش‌فروش ش��ده دنا را به مش��تریان تحویل دهیم‬ ‫و سپس به بحث خدمات پیش از فروش بپردازیم‪.‬‬ ‫اظه��ارات این مقام‌مس��ئول در ایران‌خ��ودرو در‬ ‫حالی عنوان ش��د که خبرنگار تس��نیم با مراجعه به‬ ‫تعدادی از نمایندگی‌های این ش��رکت با بی‌اطالعی‬ ‫نمایندگی‌های فروش روبه‌رو شده است‪.‬‬ ‫قیمت ‪ ۳۲‬میلیون و ‪ ۶۰۰‬هزار تومان به فروش رس��یدند‪.‬‬ ‫با ای��ن حال تیبا اس‌ایکس (یورو‪ )۴‬ب��ا کاهش ‪ ۳۰۰‬هزار‬ ‫تومان��ی به قیمت ‪ ۲۴‬میلیون و ‪۱۰۰‬هزار تومان به فروش‬ ‫رسید‪.‬‬ ‫در همین حال یک کارش��ناس بازار خودرو با اش��اره به‬ ‫بهتر ش��دن وضعیت بازار خودروهای داخلی و وارداتی در‬ ‫اظهار ک��رد‪ :‬درحال‌حاضر به دلیل‬ ‫گفت‌وگوی��ی با‬ ‫نزدیک ش��دن به ماه‌های پایانی س��ال و اینکه به ش��کل‬ ‫س��نتی مردم در این ماه‌ها اقدام به خرید خودرو می‌کنند‪،‬‬ ‫بازار خودرو نس��بت ب��ه هفته‌های گذش��ته کمی با رونق‬ ‫مواجه شده است‪.‬‬ ‫حس��ن زمان��ی افش��ار در ادام��ه‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬این درحالی است‬ ‫که س��ال‌های گذشته بازار خودرو‬ ‫در ای��ن ماه‌ه��ا با رونق بیش��تری‬ ‫روب��ه‌رو ب��وده ک��ه اس��تقبال در‬ ‫ماه‌های پایانی س��ال ‪ ۹۳‬در مقایسه با سال‌های گذشته‬ ‫کمتر اس��ت‌؛ با این حال بازار با تکانه‌هایی روبه‌رو شده و‬ ‫به‌نظر می‌رس��د که این روند تداوم داش��ته باش��د‪ .‬وی با‬ ‫تاکید بر اینکه «زنگ‌خور» نمایشگاه‌های فروش اتومبیل‬ ‫بهتر شده است‪ ،‬افزود‪ :‬با این حال در خودروهای داخلی‬ ‫و خارجی افزایش قیمتی نداش��تیم‪ .‬زمانی افشار درباره‬ ‫افزای��ش قیمت و رک��ود بازار خودروه��ای جدید ‪۲۰۱۵‬‬ ‫عنوان کرد‪ :‬با توجه ب��ه مصوبه دولت مبنی‌بر ممنوعیت‬ ‫واردات خودروه��ای باالی ‪ ۲۵۰۰‬سی‌س��ی‪ ،‬خودروهای‬ ‫جدی��د همگی زیر ای��ن میزان حجم موتور هس��تند؛ از‬ ‫آنجایی که تقاضا برای خودورهای باالی ‪ ۳۰۰۰‬سی‌سی‬ ‫باال بوده و کمتر در بازار موجود است‪ ،‬افزایش خودروهای‬ ‫جدید‪ ،‬بازار وارداتی‌ها را به دلیل کاهش تقاضا و افزایش‬ ‫عرضه به رکود کشانده است‪.‬‬ ‫این فعال بازار خودرو با اشاره به اینکه تقاضا برای فروش‬ ‫خودروهای داخلی بیشتر است‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬درحال‌حاضر‬ ‫بازار از رکود خارج شده و تقاضا برای خودروهای تولیدی‬ ‫دو خودروس��از بزرگ بیش��تر اس��ت که محصوالت هر دو‬ ‫خودروساز با اقبال روبه‌رو شده‌اند‪.‬‬ ‫یکی از مس��ئوالن نمایندگی ف��روش ایران‌خودرو‬ ‫با اش��اره به اینکه هن��وز هیچ ابالغی��ه‌ای از طرف‬ ‫ش��رکت به ما ارسال نشده است‪ ،‬افزود‪ :‬از اول هفته‬ ‫خریداران دنا به‌طور حضوری یا تماس‌های تلفنی به‬ ‫این نمایندگی مراجعه کرده‌اند اما نمی‌توانیم پاسخ‬ ‫مناسبی را به آنها بدهیم‪.‬‬ ‫البت��ه س��ایر نمایندگی‌های ف��روش ایران‌خودرو‬ ‫هم با تاکید براینکه حتی ش��رکت از هفته گذشته‬ ‫هی��چ گونه‌ای مکاتب��ه‌ای در مورد خ��ودروی دنا با‬ ‫ما نداشته اس��ت‪ ،‬می‌گویند‪ :‬به نظر می‌رسد ارسال‬ ‫دعوت‌نامه‌های دنا در هفته‌های جاری انجام شود‪.‬‬ ‫در کن��ار بی‌اطالع��ی نمایندگی‌ه��ای ف��روش‬ ‫ایران‌خودرو برخی از فروش��ندگان بازار خودرو هم‬ ‫معتقدند اجرای تمام تعهدات ایران‌خودرو نسبت به‬ ‫تحوی��ل دن��ا آن هم تا پایان س��ال ‪ ۹۳‬بعید به نظر‬ ‫رسیده و این امکان وجود دارد که فقط هزار دستگاه‬ ‫از این خودرو تحویل خریداران شود‪.‬‬ ‫در حال��ی مس��ئوالن ایران‌خ��ودرو پی��ش از این‬ ‫خواستار قیمت ‪۴۸‬میلیون تومانی دنا بودند و اعالم‬ ‫کردن��د که با قیم��ت کمتر از این خ��ودرو تحویل‬ ‫نمی‌دهند که شورای رقابت قیمت ‪۴۲‬میلیون تومان‬ ‫را تصوی��ب و به این ش��رکت ابالغ کرد‪ ،‬خودروهای‬ ‫پیش‌فروش شده با همین قیمت باید تحویل شود‪.‬‬ ‫ در ادام��ه تالش تا ‌م ایران‌خودرو برای تقویت‬‫حض��ور خ��ود در بازاره��ای صادراتی همچ��ون عراق‪،‬‬ ‫مدیرعامل موسسه رسانه‌ای الفرات عراق با هیات همراه‪،‬‬ ‫از این ش��رکت بازدید و به تهیه گ��زارش پرداختند‪ .‬در‬ ‫ای��ن نشس��ت مش��ترک‪ ،‬مدیرکل موسس��ه رس��انه‌ای‬ ‫الف��رات عراق با بیان اینکه بازار ع��راق‪ ،‬بازار بکری برای‬ ‫توسعه و بازسازی زیرس��اخت به‌شمار می‌رود ادامه داد‪:‬‬ ‫تام ایران‌خ��ودرو برای حضور در بازار ع��راق باید بتواند‬ ‫توانمن��دی خ��ود را به دولت و مردم عراق نش��ان دهد‪،‬‬ ‫در این زمین��ه تبلیغات و اطالع‌رس��انی بهترین راه‌حل‬ ‫معرف��ی تام ایران‌خ��ودرو خواهد بود‪ .‬ه��ر هزینه‌ای در‬ ‫این حوزه‪ ،‬مطئنا در آینده به ش��رکت بازخواهد گشت‪.‬‬ ‫وی خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬ایران‌خ��ودرو در عراق ش��رکت‬ ‫ی زرد رنگ‬ ‫شناخته‌ش��ده‌ای اس��ت و خودروهای تاکس ‌‬ ‫این ش��رکت در ع��راق زیاد دیده می‌ش��ود‪ ،‬به‌طوری‌که‬ ‫از ه��ر ‪ 5‬خودرو در ع��راق یکی مربوط به ایران اس��ت‪.‬‬ ‫در ادام��ه مقداد محمودی‪ ،‬قائم‌مق��ام مدیرعامل تام در‬ ‫امور بین‌الملل و توس��عه ب��ازار درخصوص حضور تام در‬ ‫عراق اذعان کرد‪ :‬به‌دلیل وجود فصل مش��ترک تاریخی‪،‬‬ ‫مذهبی ایران و عراق ت��ام ایران‌خودرو تمایل دارد تا در‬ ‫کش��ور عراق حضور داشته باشد تا بتواند خدمات فنی و‬ ‫مهندس��ی با کیفیت باالی جهانی‪ ،‬هزینه کم و س��رعت‬ ‫و دقت باال به این کش��ور ارائه دهد‪ .‬وی افزود‪ :‬ش��رکت‬ ‫ت��ام‌ایران‌خودرو نیز با توجه به ثبت دفتر صادراتی خود‬ ‫در عراق‪ ،‬برنامه منس��جمی ب��رای صدور خدمات فنی و‬ ‫مهندسی در این کشور در نظر گرفته است‪.‬‬ ‫خب�ر خودرو‪ -‬غالم‌محمد زارعی‪ ،‬عضو کمیس��یون‬ ‫صنای��ع و مع��ادن مجلس گفت‪ :‬ام��روز در کنار افزایش‬ ‫کیفی��ت خودروهای داخلی‪ ،‬بای��د مکانیزم‌های نظارتی‬ ‫برای استاندارد‌س��ازی قیمت و کیفی��ت و خدمات پس‬ ‫از ف��روش خودروه��ای واردات��ی نیز تدوین ش��ود‪ .‬وی‬ ‫همچنین بر لزوم حمایت دولت و مجلس از خودروسازان‬ ‫داخلی تاکی��د و اظهار کرد‪ :‬البته ع�لاوه بر لزوم تالش‬ ‫خودروسازان در راستای ارتقای کیفیت و تنوع در تولید‬ ‫ض��رورت دارد تا مجلس و دولت نیز حمایت‌های الزم را‬ ‫از خودروسازان داخلی داشته باشند‪.‬‬ ‫خب�ر خ�ودرو‪ -‬محمد‌رض��ا نجفی‌من��ش‪ ،‬عض��و‬ ‫هیات‌مدی��ره انجم��ن قطعه‌س��ازان گف��ت‪ :‬انجم��ن‬ ‫قطعه‌س��ازان هم‌اکن��ون به‌طور قانون��ی در حال فعالیت‬ ‫است و هیچ مشکلی به لحاظ منع قانونی در فعالیت این‬ ‫انجمن وجود ندارد‪ .‬وی افزود‪ :‬مرجع تش��خیص فعالیت‬ ‫انجمن قطعه‌س��ازان در حیطه وظایف وزارت کار است‪،‬‬ ‫بنابراین هر گونه تش��خیص نسبت به فعالیت غیرقانونی‬ ‫انجمن قطعه‌س��ازان نیز بر عهده این وزارتخانه است نه‬ ‫اف��رادی که به دلیل رای نیاوردن در هیات‌مدیره انجمن‬ ‫اقدام به چنین اظهارات بی‌اساسی می‌کنند‪.‬‬ ‫بین‌الملل‬ ‫رنو آماده بازگشت دوباره به بازار ایران‬ ‫ایس�نا ‪ -‬وال استریت ژورنال در گزارشی با اشاره به‬ ‫ادامه مذاکرات برای برداشته شدن تحریم‌های ایران‪،‬‬ ‫نوش��ت‪ :‬رنو برای گشوده ش��دن دوباره بازار ایران که‬ ‫یکی از بزرگترین بازارهای خودروی خاورمیانه است‪،‬‬ ‫آماده می‌شود‪.‬‬ ‫این خودروس��از فرانس��وی به‌تازگی ف��روش قطعات‬ ‫خودرو به ایران را از سرگرفته و این قطعات به وسیله‬ ‫شریک ایرانی او برای مونتاژ خودروهای نشان (برند)‬ ‫رنو اس��تفاده می‌شود‪ .‬رنو ارس��ال قطعات به ایران را‬ ‫در س��ال ‪‌۲۰۱۳‬م در‌پی تش��دید تحریم‌های غربی به‬ ‫ویژه تحریم‌ه��ای بانکی که دریافت پ��ول از ایران را‬ ‫به‌طور تقریبی غیرممکن س��اخته ب��ود‪ ،‬متوقف کرد‪.‬‬ ‫بر‌اس��اس گزارش وال استریت ژورنال به نقل از منابع‬ ‫آگاه‪ ،‬مدیران رنو در‌حال بررس��ی س��رمایه‌گذاری در‬ ‫پارس‌خ��ودرو در ص��ورت برداشته‌ش��دن تحریم‌های‬ ‫غربی هستند‪.‬‬
‫پنجشنبه ‪ 2‬بهمن ‪ - 1393‬اول ربیع الثانی ‪ 22 -1436‬ژانویه ‪ -2015‬شماره ‪ -139‬پیاپی ‪1457‬‬ ‫‪states@smtnews.ir‬‬ ‫استان‌ها‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪28‬‬ ‫‪5‬‬ ‫گزارش‬ ‫ایجاد ردیف مستقل برای‬ ‫جوایز صادراتی در بودجه ‪94‬‬ ‫رویکرد صنعت؛ مصرف کمتر ارز و تولید ارز بیشتر‬ ‫در گردهمایی خانواده صنعت‪ ،‬معدن و تجارت کشور بررسی شد‬ ‫وضعیت موجود و بهبود آینده زیر ذره‌بین‬ ‫گروه اس�تان‌ها‪ :‬پس از معاون اول رییس‌جمهوری‪،‬‬ ‫این بار وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت از دخالت‌نکردن‬ ‫دول��ت در انتخاب��ات اتاق بازرگانی س��خن گفت و بر‬ ‫تقوی��ت بخش خصوص��ی و کالن‌نگ��ری تاکید کرد‪.‬‬ ‫مهن��دس محمدرضا نعم��ت‌زاده که روز گذش��ته با‬ ‫حضور در محل برگزاری پنجمین گردهمایی روسای‬ ‫س��ازمان‌های صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬به پرسش‌ها و‬ ‫مشکالت روسای س��ازمانی این وزارتخانه گوش داد‪،‬‬ ‫در س��خنانی گفت‪ :‬دولت دخالت��ی در انتخابات اتاق‬ ‫بازرگان��ی ندارد‪ ،‬دخالت دول��ت در انتخابات اتاق که‬ ‫یک تش��کل بخش خصوصی است در قانون نیز وجود‬ ‫ن��دارد و دولت به‌جز در محدوده قانون و ارائه نظر در‬ ‫چارچوب قانون مجاز به دخالت نیس��ت که البته این‬ ‫امر در جلس��ه هیات دولت‪ ،‬مورد تاکی��د معاون اول‬ ‫رییس‌جمهوری نیز قرار گرفت‪.‬‬ ‫مهندس نعمت‌زاده ادامه داد‪ :‬ممکن است به قانون‬ ‫ایراداتی وارد باشد چراکه این قانون مربوط به قبل از‬ ‫انقالب بوده اما تا زمانی که قانون تغییر نکرده اس��ت‪،‬‬ ‫باید قوانین فعلی به صورت روشن و شفاف اجرا شود‪.‬‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با اشاره به اینکه اکنون‬ ‫بخش خصوصی فعال در کش��ور نداریم‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬با‬ ‫این حال با ورود و س��رمایه‌گذاری بخش خصوصی در‬ ‫معادن به‌ویژه ‪ 7‬مجموعه فوالدی کش��ور‪ ،‬بازگش��ایی‬ ‫ال‌س��ی انجام شده اس��ت‪ .‬بنابراین باید تالش شود تا‬ ‫بخش خصوصی در کشور فعال شود‪.‬‬ ‫مهن��دس نعمت‌زاده‪ ،‬درب��اره فعالیت‌های اتاق بیان‬ ‫ک��رد‪ :‬نظارت دولتی در این انتخابات نباید مس��تقیم‬ ‫باش��د تا افراد کالن‌نگر که به دنب��ال خیر و صالح و‬ ‫عمران و آبادی کشور هس��تند به اتاق راه یابند‪ .‬باید‬ ‫کمک کرد تا افرادی که بازوی دولت در سیاست‌های‬ ‫تولیدی و تجاری هستند وارد شوند‪ .‬اعضای اتاق باید‬ ‫کالن‌نگر و مس��ئولیت‌پذیر باش��ند تا بخش خصوصی‬ ‫کارآمد در کشور شکل بگیرد‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬همچنین در بخش نظارتی‪ ،‬تصویب‬ ‫شده است افرادی که کارت عضویت با سابقه یک‌ساله‬ ‫دارند در انتخابات ش��رکت کنن��د و اگر تخلفی انجام‬ ‫ش��ود مورد پیگیری قانونی ق��رار خواهد گرفت‪ .‬قصد‬ ‫این است تا اتاقی تشکیل شود که در خدمت مردم و‬ ‫تقویت بخش خصوصی باشد‪.‬‬ ‫مهن��دس نعمت‌زاده با اش��اره به بیان��ات امام (ره)‬ ‫مبنی‌‌ب��ر عمل به وظایف ب��ا حداکثر تالش بیان کرد‪:‬‬ ‫باید افرادی که مس��ئولیت‌پذیر هستند انتخاب شوند‬ ‫تا بخش خصوصی در کشور فعال شود‪.‬‬ ‫وی درباره حضور اقلیت‌های مذهبی در اتاق اصناف‬ ‫گف��ت‪ :‬اگر صادرکنن��ده و فعال اقتص��ادی موفق در‬ ‫اقلیت‌ه��ای مذهبی وجود دارد از نظ��ر قانون مانعی‬ ‫برای ورود آنان به اتاق نیست‪.‬‬ ‫مهن��دس نعمت‌زاده اظهار کرد‪ :‬ات��اق تهران از ‪60‬‬ ‫نماینده تشکیل ش��ده که ‪ 40‬عضو آن انتخابی و ‪20‬‬ ‫عضو آن معرفی‌ش��ده از س��وی وزیر صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت است که نمایندگانی از بخش کشاورزی و قائم‬ ‫مقام بانک مرکزی را شامل می‌شود‪.‬‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در ادامه به موضوع نان‬ ‫اشاره کرد و گفت‪ :‬اس��تان‌ها باید بسته به پراکندگی‬ ‫و دسترس��ی آس��ان به ن��ان آزاد و یاران��ه‌ای در یک‬ ‫منطقه‪ ،‬نس��بت به اصالح قیمت نان با در نظر گرفتن‬ ‫‪ 21‬درصدی بانکی‪ ،‬مش��کل این است که عرضه پول‬ ‫کافی نیس��ت و تسهیالت کافی به بانک‌ها داده نشده‬ ‫اس��ت بنابراین باید همه کمک کنند تا از رکود خارج‬ ‫شویم‪.‬‬ ‫نعمت‌زاده با اش��اره ب��ه اینکه‪ ،‬تهیه برنامه شش��م‬ ‫توسعه در استان‌ها آغاز شده است‪ ،‬گفت‪ :‬برنامه برای‬ ‫افق ‪ 5‬س��اله آینده را از همین االن ترس��یم کنیم تا‬ ‫تکلیف س��رمایه‌گذار‌ها نیز مش��خص ش��ود و منتظر‬ ‫دس��تورالعمل اداری نباش��یم همچنی��ن ب��ا تفویض‬ ‫اختیارات به مردم‪ ،‬بخ��ش خصوصی و مقررات‌زدایی‬ ‫کار را جل��و ببری��م و حتی اگر الزم ش��د پ��اره‌ای از‬ ‫مقررات را از میان برداریم‪.‬‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت خاطرنش��ان کرد‪ :‬هر‬ ‫هفته در دولت جلس��ات متعددی برگزار می‌ش��ود تا‬ ‫راهکارهای مناسب توسعه با وجود تورم و رکود همراه‬ ‫با رونق تولید ارائه ش��ود ضمن آنکه در زمینه صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت اقدامات مناسبی انجام شده است‪.‬‬ ‫‪ 30‬درص��د مثبت‪ ،‬منهای ‪ 3‬درصد ب��ه تغییر قیمت‬ ‫نان اقدام می‌کردند‪ .‬متاس��فانه با وج��ود آنکه اختیار‬ ‫به اس��تان‌ها داده ش��ده بود تا نظارت مناسبی داشته‬ ‫باشند اما در برخی استان‌ها دقت الزم انجام نشد‪.‬‬ ‫مهن��دس نعم��ت‌زاده همچنین خطاب به روس��ای‬ ‫س��ازمان‌های صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت بیان کرد‪ :‬اگر‬ ‫از کیفی��ت و تولی��د ن��ان در نانوایی‌ها راضی باش��ید‬ ‫می‌توانید از مکانیزم‌های تشویقی استفاده کنید‪.‬‬ ‫وزیر در پایان به برنامه‌های پیش‌آمده‌ای اشاره کرد‬ ‫ک��ه امکان حضور وی از ابتدای گردهمایی را میس��ر‬ ‫نساخته بود‪.‬‬ ‫‹ ‹طرح دغدغه‌ها‬ ‫علی منتظ��ری رییس س��ازمان صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت اس��تان گیالن در مورد مشکالت بخش معدن‬ ‫اس��تان گفت‪ :‬مجوز‌های موقت که ساز و کار مناسب‬ ‫ندارد برای برداش��ت ش��ن و ماس��ه در استان گیالن‬ ‫صادر می‌شود‪.‬‬ ‫محم��د دره وزمی رییس س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت کردس��تان با اش��اره به وجود ‪ 360‬معدن در‬ ‫اس��تان کردس��تان و فعالیت تنها ‪ 160‬معدن‪ ،‬اظهار‬ ‫ک��رد‪ :‬برای نظارت بر این تع��داد از معادن تنها ‪ 7‬نفر‬ ‫ناظر در استان وجود دارد و در بخش معدن استان با‬ ‫نیروی کم و تعداد محدود خودرو مواجهیم‪ .‬نظارت‌ها‬ ‫حساس��یت خاصی دارد که باید در آرای شورای عالی‬ ‫معادن بررس��ی ش��ود‪ .‬بنابراین از تیم کارشناس��ی یا‬ ‫نماینده س��ازمان در آن استان دعوت و از نظرات آنها‬ ‫استفاده شود تا تعارضی پیش نیاید‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬میزان جذب حقوق دولتی در استان‬ ‫کردستان امسال ‪ 6‬هزار میلیارد تومان بوده که نسبت‬ ‫به سال قبل افزایش ‪ 100‬درصدی داشته است‪.‬‬ ‫ناص��ر فغف��وری رییس س��ازمان صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت اس��تان زنجان خواس��تار درجه‌بندی دریافت‬ ‫حقوق معدنی در اس��تان‌ها ش��د و گفت‪ :‬با اختیارات‬ ‫س��ازمانی در دریافت حقوق دولتی از ‪ 10‬واحد بزرگ‬ ‫معدنی ب��ا در نظر گرفتن ماه‌های خاصی از س��ال با‬ ‫افزای��ش ‪ 46‬درصدی جذب حقوق دولتی در اس��تان‬ ‫مواجه شدیم‪.‬‬ ‫علیرضا زاوش��ی رییس س��ازمان صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت اس��تان مرکزی تصریح ک��رد‪ :‬تا تیر ماه آینده‬ ‫بای��د ‪ 49‬میلیارد تومان حقوق دولتی از بخش معدن‬ ‫دریافت ش��ود که ‪ 80‬درص��د آن مربوط به ‪ 50‬واحد‬ ‫ب��زرگ معدنی اس��ت و ما نیز بیش��ترین تمرکز خود‬ ‫را ب��ه ای��ن واحد‌ها معطوف کرده‌ای��م‪ .‬ضمن آنکه در‬ ‫دس��تورالعمل جدید نبای��د مجوز موقت ارائه ش��ود‬ ‫همچنی��ن درجه‌بن��دی مع��ادن و قیمت‌گ��ذاری با‬ ‫کارشناس��ی انجام شده است اما از سوی شورای عالی‬ ‫معادن انجام نمی‌شود‪.‬‬ ‫راضیه علیرضایی رییس س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت استان خراسان شمالی نیز از دریافت و صدور‬ ‫بارنامه در حمل و نقل کاال از ش��هری به ش��هر دیگر‬ ‫گالیه کرد‪.‬‬ ‫در ادام��ه ای��ن گردهمای��ی وزی��ر صنع��ت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت در پاس��خ به مس��ائل مطرح ش��ده از سوی‬ ‫روس��ای سازمان‌ها گفت‪ :‬داش��تن شجاعت الزمه کار‬ ‫یک مدیر س��ازمان است بنابراین باید با امیدواری در‬ ‫ش��رایط سخت روبه‌جلو حرکت و راهکار را با مشورت‬ ‫پیدا کرد البته باید در ارزیابی عملکرد‌های ارائه ش��ده‬ ‫از س��وی اس��تان‌ها نیز منصف بود‪ .‬پس کار درس��ت‬ ‫انجام دهید‪ ،‬به‌طور قطع موفق می‌شوید‪.‬‬ ‫محمدرض��ا نعم��ت‌زاده‪ ،‬با بی��ان اینک��ه در زمانی‬ ‫وارد‌کنن��ده عم��ده پنیر در جهان بودی��م اما اکنون‬ ‫صادر‌کنن��ده لبنیات هس��تیم‪ ،‬اظهار ک��رد‪ :‬رایزنی‌ها‬ ‫برای صادرات ‪ 30‬هزار تن روغن و ‪ 30‬هزار تن ش��کر‬ ‫ب��ا قیمت مصوب انجام ش��ده اس��ت درحالی که باید‬ ‫واردات این کاالهای اساسی نیز انجام شود‪.‬‬ ‫وی تصری��ح کرد‪ :‬باید بسترس��ازی کنیم تا رش��د‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت برای س��رمایه‌گذاری‪ ،‬بهبود‬ ‫فضای کس��ب‌وکار و نیز آزادسازی اقتصاد را در کشور‬ ‫داش��ته باش��یم و اینکه چگونه هزینه‌ها را متناسب با‬ ‫نرخ ارز بهینه کنیم‪ .‬هرچند همه اینها دست ما نیست‬ ‫ولی در نهایت متولی صنعت‪ ،‬معدن و تجارت هستیم‬ ‫و باید با ایجاد تعامل در توسعه عملکردها و فعالیت‌ها‬ ‫بکوش��یم‪ .‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با بیان اینکه‬ ‫سند راهبردی و استراتژی صنعت و معدن تهیه شده‬ ‫اس��ت و تا‪ 2‬هفته آینده نهایی می‌ش��ود‪ ،‬افزود‪ :‬بحث‬ ‫رکود در کشور جدی است و با وجود نرخ سود سپرده‬ ‫‹ ‹‪ 18‬اس�فند؛ روز برگزاری انتخابات اتاق‌های‬ ‫بازرگانی‬ ‫مع��اون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت در پنجمین‬ ‫گردهمایی روس��ای س��ازمان‌های صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت در استان‌ها گفت‪ :‬با ایجاد تغییراتی در بهبود‬ ‫برگزاری‪ ،‬انتخابات اتاق بازرگانی همزمان در سراس��ر‬ ‫کشور در روز ‪ 18‬اسفند انجام می‌شود‪.‬‬ ‫مجتب��ی خس��روتاج اظهار ک��رد‪ :‬قان��ون انتخابات‬ ‫اتاق‌ه��ای بازرگانی را بخش صنع��ت و معدن تعریف‬ ‫ک��رده اس��ت و بنابر آن هر ‪ 4‬س��ال یکب��ار انتخابات‬ ‫اتاق‌ه��ای بازرگانی شهرس��تان‌ها در اس��فند برگزار‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬همچنین هیات ‪ 4‬نفره نظارت بر انتخابات‬ ‫برای کنت��رل و زمانبن��دی انتخابات ات��اق بازرگانی‬ ‫نظارت می‌کنند‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬از روز ش��نبه ‪ 4‬بهمن ثبت‌نام برای‬ ‫انتخابات اتاق‌های بازرگانی در کش��ور آغاز می‌شود و‬ ‫سابقه یک‌س��اله عضویت در اتاق‌های بازرگانی الزمه‬ ‫ثبت نام اعضا اس��ت که به‌ط��ور کامل اینترنتی انجام‬ ‫می‌شود‪ ،‬اما داش��تن کارت هوشمند در روز انتخابات‬ ‫اجباری اس��ت‪ .‬معاون وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫تصری��ح ک��رد‪ :‬کارت عضویت اعضا ب��ه راحتی صادر‬ ‫می‌ش��ود که یکی از دغدغه‌ها ص��دور کارت عضویت‬ ‫برای ش��رکت در انتخابات است در صورتی که کارت‬ ‫بازرگانی برای شرکت در انتخابات اجباری است‪.‬‬ ‫خسروتاج افزود‪ :‬کس��انی می‌توانند برای رای دادن‬ ‫در انتخابات اتاق بازرگانی ش��رکت کنند که از صدور‬ ‫کارت عضویت آنها یک‌سال گذشته باشد و همچنین‬ ‫ثبت‌نام‌کنندگان باید ‪ 3‬سال س��ابقه بازرگانی داشته‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫‹ ‹دریافت دستور شورای معادن از استان‌ها‬ ‫در ادام��ه این مراس��م جعفر س��رقینی معاون امور‬ ‫معادن و صنایع معدنی اظهار کرد‪ 96 :‬درصد دس��تور‬ ‫کار شورای معادن کشور از استان‌ها دریافت می‌شود‪.‬‬ ‫اس��تان‌هایی که معادن کوچ��ک دارند در این بخش‬ ‫دچ��ار عقب‌ماندگی هس��تند اما در اس��تان‌هایی که‬ ‫مع��ادن بزرگ دارند نیز مش��کالتی وج��ود دارد‪ .‬وی‬ ‫همچنین تاکید کرد‪ :‬مش��کل س��وخت و درجه‌بندی‬ ‫در واحدهای معدنی و س��یمان خمسه استان زنجان‬ ‫پیگیری خواهد شد‪.‬‬ ‫علی یزدانی‪ ،‬معاون توس��عه مدیری��ت و منابع وزیر‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت صبح دی��روز در پنجمین‬ ‫گردهمایی روس��ای س��ازمان‌های صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت اس��تان‌های کش��ور درباره ن��کات مهم الیحه‬ ‫بودجه امسال و رایزنی‌های انجام شده از سوی وزارت‬ ‫با کمیسیون تلفیق‪ ،‬گفت‪ :‬برای ایجاد جوایز صادراتی‬ ‫حتما باید ردیف‌های مس��تقل در بودجه ایجاد ش��ود‬ ‫و این مس��تلزم تعامل روس��ای س��ازمان‌ها با اعضای‬ ‫کمیس��یون تلفیق است تا ابتدا در کمیسیون تصویب‬ ‫شده و سپس به صحن علنی برود‪.‬‬ ‫ب��ه گفته یزدانی‪ ،‬یک��ی از بندهای اضافه ش��ده به‬ ‫تبصره ‪ 9‬الیحه پیش��نهادی دولت که با احتمال زیاد‬ ‫به تصویب می‌رس��د‪ ،‬این اس��ت که ‪30‬درصد از سهم‬ ‫مالیات بر ارزش‌افزوده س��هم شهرداری‌ها‪ ،‬به شرکت‬ ‫شهرک‌ها برگردانده شود تا برای شرکت‌های خدماتی‬ ‫در اختیار آنها ق��رار بگیرد و در زمینه بهبود وضعیت‬ ‫شرکت‌ها هزینه شود‪ .‬یزدانی به جدولی اشاره کرد که‬ ‫در ذیل ماده ‪ 180‬برنامه پنجم پیشنهاد شده است‪ ،‬به‬ ‫گفته وی در این جدول پیشنهاد می‌شود ‪430‬میلیارد‬ ‫تومان برای تکمیل زیرساخت‌های شهرک‌های صنعتی‬ ‫از مجموع اعتباراتی که در اختیار دولت است‪ ،‬کم شده‬ ‫و به شهرک‌ها اضافه شود‪ ،‬این بودجه کمک زیادی به‬ ‫ش��هرک‌های صنعتی می‌کند‪ ،‬همچنی��ن ‪32‬میلیارد‬ ‫توم��ان برای برق و آب و گاز ش��هرک‌های نیمه‌کاره‪،‬‬ ‫اختصاص می‌یابد‪ .‬به اعتقاد معاون توس��عه مدیریت و‬ ‫منابع وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬توجه به توس��عه‬ ‫ص��ادرات‪ ،‬عی��ن اقتصاد مقاومتی اس��ت و اگرمجلس‬ ‫می‌خواهد در راس��تای فرمایشات رهبر معظم انقالب‬ ‫مبن��ی بر اقتصاد مقاومتی گام بردارد‪ ،‬باید بر توس��عه‬ ‫صادرات و توس��عه معادن تمرکز کن��د‪ .‬وی گفت‪ :‬در‬ ‫الیحه ردیف‌هایی آمده که مربوط به س��ازمان توسعه‬ ‫تجارت اس��ت که بخشی به اس��تان‌ها تعلق می‌گیرد؛‬ ‫همچنین درباره قانون نظام صنفی ردیف مش��خصی‬ ‫آمده اس��ت‪ ،‬از س��وی دیگر ردیف مرب��وط به حقوق‬ ‫بازرسان با در نظر ‪770‬میلیارد تومان‪ ،‬جزو ردیف‌های‬ ‫متفرقه اس��ت‪ .‬آنطور که یزدانی می‌گوید‪ ،‬اعتباری نیز‬ ‫برای دبیرخانه صنایع دریایی در تبصره ‪ 110‬پیشنهاد‬ ‫شده اس��ت که به احتمال تصویب شود‪ ،‬زیرا بار مالی‬ ‫ندارد و تنها ب��ر صدور یک اجازه تاکید دارد؛ به گفته‬ ‫وی ‪30‬میلی��ارد تومان برای صندوق توس��عه دریایی‬ ‫پیش‌بینی ش��ده که اگر در صحن علنی تصویب شود‪،‬‬ ‫به آن تعلق می‌گیرد‪ .‬یزدانی گفت‪ :‬در بحث کمک‌های‬ ‫فنی‪ -‬اعتب��اری‪ ،‬ارقامی به پیش��نهادات دولت اضافه‬ ‫ش��ده و منابع آن نیز قید ش��ده که بخش��ی از مازاد‬ ‫درآمد کشور است‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬در بحث واگذاری س��هام‪ ،‬قانون تاکید‬ ‫دارد که ‪70‬درصد س��هام س��ازمان‌های توسعه‌ای که‬ ‫واگ��ذار می‌ش��ود‪ ،‬برای توس��عه صنع��ت و معدن در‬ ‫استان‌های مختلف کش��ور‪ ،‬به سازمان توسعه تجارت‬ ‫بازگردد که این مس��ئله در س��ال‌های گذش��ته اتفاق‬ ‫نیفتاده اس��ت‪ ،‬این موضوع در الیح��ه بودجه ‪ 94‬هم‬ ‫در احکام و هم در ردیف‌ها آورده شده و نیاز به کمک‬ ‫همه نمایندگان اس��ت تا نهایی ش��ود‪ .‬وی یادآور شد‪:‬‬ ‫بودجه تقدیمی دول��ت‪ ،‬دقیقا با نگاه تحریم و اقتصاد‬ ‫مقاومتی اس��ت و بیش از ‪33‬درصد بودجه کل کشور‬ ‫مبتنی بر نفت نیست و مابقی در ارتباط با سایر منابع‬ ‫مانند معادن و گمرک و س��ایر منابع پیش‌بینی شده‬ ‫اس��ت‪ .‬به‌عنوان مثال درآمد دخانیات در س��ال‌جاری‬ ‫‪60‬میلی��ارد بوده اما برای س��ال آین��ده ‪230‬میلیارد‬ ‫پیش‌بینی شده است‪ ،‬زیرا برای آن مجوز قانونی داده‬ ‫شده تا بخشی که قاچاق بوده نیز از مبادی قانونی وارد‬ ‫ش��ود‪.‬به گفته یزدانی‪ ،‬اصالح وضعیت ساختار نیروی‬ ‫انسانی ستاد و اس��تان‌ها‪ ،‬ابالغ و نظرات دریافت شده‬ ‫و این اصالحات انجام خواهد شد؛ همچنین اصالحات‬ ‫تفصیلی ساختار وزارتخانه از بهمن‌ماه اجرا شده و در‬ ‫چارت همه سازمان‌های وابسته و صندوق‌ها‪ ،‬بازنگری‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬آنطور ک��ه معاون توس��عه مدیریت و منابع‬ ‫گفت‪ :‬ش��ورای تحول و کارگروه‌ه��ای ذیل آن منحل‬ ‫شده و به جای آن‪ ،‬شورای راهبری توسعه مدیریت در‬ ‫ستاد استان‌ها با ‪ 5‬کارگروه تشکیل شده است‪.‬‬ ‫وی بر لزوم ابالغ نقش��ه راه و تحول استان‌ها که بر‬ ‫اساس نقشه راه نظام اداری کشور و مورد تاکید رهبر‬ ‫معظ��م انقالب و دولت و ش��ورای عالی اداری کش��ور‬ ‫اس��ت‪ ،‬تاکید کرد و از روسای س��ازمان‌های صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت استان‌ها خواست این موضع را با دقت‬ ‫بیشتری دنبال کنند‪.‬‬
‫در حاشیه همایش‬ ‫رقابت نساجی قزوین با واردات‬ ‫عل��ی پرزحم��ت‪ ،‬رییس‬ ‫س��ازمان صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫تج��ارت اس��تان قزوین در‬ ‫حاشیه پنجمین گردهمایی‬ ‫روس��ای س��ازمان‌‌های‬ ‫صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫درباره ظرفیت‌های نس��اجی اس��تان قزوین گفت‪:‬‬ ‫با دس��توری که مهندس نعم��ت‌زاده وزیر صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت مبنی بر تبدیل ارز مبادله‌ای به ارز‬ ‫متقاضی برای واردات اقالم نس��اجی صادر کردند‪،‬‬ ‫موقعیت مناس��بی برای واحدهای صنعتی نساجی‬ ‫اس��تان فراهم شده با بتوانند با محصوالت وارداتی‬ ‫رقابت کنن��د‪ .‬وی افزود‪ :‬حاال واحدهای نس��اجی‬ ‫استان و واردکنندگان به کشور در شرایط مساوی‬ ‫در اخ��ذ ارز متقاض��ی قرار دارند‪ .‬رییس س��ازمان‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان قزوین با بیان اینکه‬ ‫در حال حاضر نساجی قزوین یکی از صنایع موفق‬ ‫استان است‪ ،‬ادامه داد‪ :‬بیش از ‪ 170‬واحد نساجی‬ ‫در اس��تان وجود دارد که بخش��ی از آنها از جمله‬ ‫واحدهای مهم کشوری هس��تند که سهم وسیعی‬ ‫در تولی��دات داخلی و تامین نیاز داخل و همچنین‬ ‫صادرات دارن��د‪ .‬وی می‌افزاید‪ :‬این واحدها با بیش‬ ‫از ‪80‬درصد ظرفیت خ��ود تولید دارند‪ .‬با توجه به‬ ‫ی‬ ‫اینکه دس��تورالعمل‌های ماش��ین‌آالت به گونه‌ا ‌‬ ‫اس��ت که نمی‌توان متوقف ک��رد‪ ،‬واحدها در تمام‬ ‫مدت روز تولید دارند‪.‬‬ ‫کوشش قم برای توسعه‬ ‫احم��د ذاک��ری‪ ،‬ریی��س‬ ‫س��ازمان صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت استان قم در حاشیه‬ ‫پنجمین گردهمایی روسای‬ ‫سازمان‌های صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت اس��تان ب��ا بیان‬ ‫اینکه اس��تان ق��م دارای موقعیت اس��تراتژیک در‬ ‫کش��ور اس��ت در رابطه با وضعی��ت صنعتی قم به‬ ‫گف��ت‪ :‬بی��ش از ‪2‬هزار واحد در اس��تان در‬ ‫بخش تولی��د و صنعت فعالی��ت می‌کنند‪ .‬ذاکری‬ ‫مهم‌تری��ن هدف خ��ود را حمایت و مش��ارکت در‬ ‫حل مشکالت واحدهای صنعتی بیان کرد و افزود‪:‬‬ ‫سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان قم در همه‬ ‫زمینه‌هایی که حس کند س��ازمان به‌عنوان متولی‬ ‫باید در کنار صنایع و حامی آنها باش��د‪ ،‬قدم پیش‬ ‫می‌گ��ذارد‪ .‬وی اضافه کرد‪ :‬س��ازمان از واحدهای‬ ‫تولیدی که ب��ا ‪100‬درصد ظرفیت تولید می‌کنند‪،‬‬ ‫حمای��ت صددرصدی خواهد ک��رد‪ ،‬عالوه بر اینکه‬ ‫درتالش اس��ت با رفع موانع واحدهای نیمه فعال‪،‬‬ ‫آنه��ا را به حالت فعال در بی��اورد‪ .‬همچنین درباره‬ ‫واحدهایی که از چرخه فعالیت خارج ش��ده‌اند نیز‬ ‫سازمان سعی دارد با اتخاذ تدبیری در سطح کالن‬ ‫با توجه به مش��کالت واحدها‪ ،‬آنها را به روند تولید‬ ‫باز گرداند‪ .‬رییس سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫اس��تان قم در پاس��خ به این سوال که کدام صنایع‬ ‫در اولویت س��ازمان قرار دارند‪ ،‬بیان کرد‪ :‬در بحث‬ ‫صنعت بیشترین نگاه سازمان به صنایع مادر است‬ ‫که بیش��ترین حجم س��رمایه‌گذاری و اشتغالزایی‬ ‫را ب��ه هم��راه دارد‪ .‬نگرش دولت نیز به س��رمایه و‬ ‫اشتغال پایدار و صنایعی است که این نیاز را فراهم‬ ‫کند‪.‬‬ ‫مشکالت فرش در کردستان‬ ‫محم��د دره‌وزمی‪ ،‬رییس‬ ‫س��ازمان صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت استان کردستان در‬ ‫حاشیه پنجمین گردهمایی‬ ‫روس��ای س��ازمان‌های‬ ‫صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫گفت‪ :‬کارخانه توتون هموژنیزه در س��قز‬ ‫به‬ ‫در حال بازس��ازی و انجام تغییراتی است‪ .‬به‌عنوان‬ ‫طرح توس��عه در این کارخانه قرار است از شرکت‬ ‫یوروپ��ن یک خط جدی��د در ای��ن کارخانه نصب‬ ‫ش��ود‪ .‬او در باره صنعت فرش در استان کردستان‬ ‫اظهار کرد‪ :‬بافت فرش در استان به‌صورت متمرکز‪،‬‬ ‫نیمه‌متمرک��ز و خانگ��ی انجام می‌ش��ود‪ .‬صادرات‬ ‫ف��رش نی��ز در این اس��تان ص��ورت می‌گی��رد اما‬ ‫متاس��فانه صنعت فرش در کردس��تان با مشکالت‬ ‫بی‌شماری روبرو است‪ .‬نه‌تنها فرش کردستان بلکه‬ ‫صادرات فرش در کل کش��ور با مش��کالت و موانع‬ ‫بسیاری روبه‌رو اس��ت‪ .‬فرش کردستان فرش زیبا‪،‬‬ ‫با کیفیت و مطرحی اس��ت ولی باید در این زمینه‬ ‫کوش��ش‌های زیادی انجام شود و برای توسعه این‬ ‫صنعت باید برنامه‌های مدونی طرح شوند‪ .‬همچنین‬ ‫برای صادرات این فرش باید برنامه‌ریزی‌هایی انجام‬ ‫‌ش��ود‪ .‬صنعت فرش از صنای��ع پرطرفدار در جهان‬ ‫است و باید بیشتر به آن توجه شود‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫پنجشنبه ‪ 2‬بهمن ‪ - 1393‬اول ربیع الثانی ‪ 22 -1436‬ژانویه ‪ -2015‬شماره ‪ -139‬پیاپی ‪1457‬‬ ‫استان‌ها‬ ‫رشد صادرات در لرستان‬ ‫ق��درت‌اهلل ولدی‪ ،‬رییس س��ازمان صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت استان لرس��تان در حاشیه پنجمین گردهمایی‬ ‫روس��ای س��ازمان‌های صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان‬ ‫در رابطه با صادرات اس��تان گفت‪ :‬صادرات لرس��تان در‬ ‫‪6‬ماهه نخس��ت سال ‪ 93‬در مقایس��ه با ‪6‬ماهه نخست‬ ‫س��ال گذش��ته از لحاظ وزنی ‪17/8‬درص��د و از لحاظ‬ ‫ارزش��ی ‪29‬درصد رشد داشته است‪ .‬ولدی با بیان اینکه‬ ‫میزان صادرات امس��ال استان از نظر وزن ‪212‬هزار تن‪،‬‬ ‫معادل‪40‬میلی��ون دالر بوده اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬کش��ورهای‬ ‫هدف اس��تان لرس��تان در صادرات کش��ورهای عراق‪،‬‬ ‫ترکیه‪ ،‬آذربایجان‪ ،‬ترکمنس��تان و همچنین کشورهای‬ ‫اطراف اس��ت‪ .‬وی درباره محصوالت صادر ش��ده گفت‪:‬‬ ‫محص��والت دامی‪ ،‬محصوالت دارویی اع��م از داروهای‬ ‫انسانی و دامی‪ ،‬سیمان‪ ،‬سنگ‪ ،‬مواد معدنی و همچنین‬ ‫محصوالت کش��اورزی از جمله اقالم صادراتی لرس��تان‬ ‫اس��ت‪ .‬صادرات این محصوالت به نس��بت سال گذشته‬ ‫‪8‬درصد رشد داشته است‪ .‬رییس سازمان صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت استان لرستان با بیان اینکه استان امسال رشد‬ ‫‪26‬درص��دی در وصول حقوق دولتی نس��بت به س��ال‬ ‫جنوب‬ ‫کرمان‬ ‫در انتظار‬ ‫صنایع‬ ‫تبدیلی‬ ‫صنعت سبز در کرمانشاه‬ ‫گذش��ته داش��ت‪ ،‬گفت‪ :‬از‬ ‫دیگ��ر اقدام��ات س��ازمان‬ ‫رش��د پروانه‌ه��ای صادراتی‬ ‫اس��ت‪ .‬اس��تان امس��ال با رشد‬ ‫‪43‬درصدی ص��دور پروانه بهره‌برداری‬ ‫نس��بت به سال گذش��ته ‪12‬درصد رش��د داشته است‪.‬‬ ‫ولدی درباره صنایع تبدیلی در حوزه کش��اورزی گفت‪:‬‬ ‫ب��ا توجه به اینکه لرس��تان تنه��ا اس��تان تولیدکننده‬ ‫انجیرس��یاه است س��عی در ایجاد صنایع تولیدی برای‬ ‫این محصول کش��اورزی دارد‪ .‬از محص��والت دیگر انار‬ ‫اس��ت‪ .‬همچنین در زمینه بسته‌بندی و صادرات عسل‬ ‫نیز در ح��ال برنامه‌ریزی هس��تیم‪ .‬وی می‌افزاید‪ :‬همه‬ ‫اینها زیرس��اخت‌هایی است که می‌تواند زمینه صادرات‬ ‫را برای استان تامین کند‪ .‬رییس سازمان صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت اس��تان لرستان درباره س��یمان استان گفت‪:‬‬ ‫لرستان دارای یک واحد فعال سیمان به نام دورود است‬ ‫ک��ه ظرفیت تولید روزانه یک‌میلیون تن س��یمان دارد‪.‬‬ ‫عالوه بر اینکه ‪ 6‬واحد دیگر نیز در دس��ت اجراست که‬ ‫ظرفیت آنها ‪6‬میلیون و ‪350‬هزار تن در سال است‪.‬‬ ‫محمود اس��کندری نس��ب‪ ،‬رییس س��ازمان صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫جنوب کرمان در حاش��یه پنجمین گردهمایی روس��ای سازمان صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت اس��تان‌های کش��ور در گفت‌وگوی اختصاصی با‬ ‫گفت‪ :‬ظرفیت‌های عمده جنوب کرمان در حوزه معادن و صنایع تبدیلی‬ ‫کشاورزی اس��ت‪ ،‬این منطقه حدود ‪ 5‬هزار تن محصول کشاورزی تولید‬ ‫می‌کند‪ 80 ،‬نوع محصول کش��اورزی در این منطقه تولید می‌شود که در‬ ‫‪ 10‬نوع‪ ،‬رتبه نخست تا سوم کشور را داریم اما در رابطه با کمتر از ‪100‬‬ ‫هزار تن آن صنایع فرآوری ایجاد ش��ده اس��ت‪ .‬به گفته او در حال حاضر‬ ‫اعط��ای تس��هیالت در‬ ‫حوزه س��رمایه در گردش‬ ‫ب��رای واحده��ای صنعتی‬ ‫اس��تان دارد‪ .‬به‌ع�لاوه اینکه‬ ‫واحده��ای صنعت��ی از جمل��ه واحد‬ ‫تولی��دی ل��وازم خانگی ب��رای توس��عه فعالیت‌های‬ ‫ن به آنها اس��ت‪.‬‬ ‫صنعتی خود نیازمند تخصیص زمی ‌‬ ‫در ای��ن زمینه‪ ،‬س��ازمان تمام تالش خ��ود را بر آن‬ ‫گذاش��ته تا با برپایی جلسه و نشست با هیات‌مدیره‬ ‫شرکت شهرک‌های صنعتی چهارمحال و بختیاری‪،‬‬ ‫زمین‌های موردنیاز این واحدهای تولیدی را از محل‬ ‫شهرک‌های صنعتی تامین کند‪.‬‬ ‫رییس س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تان‬ ‫چهارمح��ال و بختی��اری در رابط��ه ب��ا واحد فوالد‬ ‫استان نیز گفت‪ :‬در ‪ 4‬ماه آینده فاز یک واحد فوالد‬ ‫راه‌اندازی می‌ش��ود‪ .‬در این فاز سنگ‌آهن احیا و در‬ ‫مراحل نهایی ورق و میلگرد تولید می‌ش��ود‪ .‬وی در‬ ‫پاسخ به این س��وال که ایجاد هریک از این واحدها‬ ‫چ��ه میزان اش��تغال برای اس��تان فراه��م می‌کند‪،‬‬ ‫می‌گوید‪ :‬برآورد اش��تغال فاز اول فوالد چهارمحال‬ ‫و بختیاری که توانایی یک میلیون تن عملیات احیا‬ ‫دارد ‪ 250‬نفر اشتغال مستقیم و حدود ‪ 10‬برابر آن‬ ‫میزان‪ ،‬یعنی معادل ‪ 2500‬نفر اشتغال غیرمستقیم‬ ‫است‪.‬‬ ‫صادرات تیر بتونی از خوزستان‬ ‫س��ید نوراهلل حسن‌زاده‪ ،‬رییس س��ازمان صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت استان خوزستان در حاشیه پنجمین‬ ‫گردهمایی روس��ای س��ازمان‌های صنع��ت‪ ،‬معدن‬ ‫گفت‪ :‬از آنجا که در خرمش��هر‬ ‫و تج��ارت به‬ ‫کارخانه قطعات بتونی و تیرهای بتونی احداث شده‬ ‫اس��ت‪ ،‬در منطقه آزاد اروند نیز جلسه‌ای در همین‬ ‫زمینه برگزار شد‪ .‬در این منطقه تصمیماتی مبنی بر‬ ‫صادرات تیرهای بتونی گرفته شده بود اما مشکالتی‬ ‫با بانک وجود داشت‪ .‬در حالی که اکنون در خرمشهر‬ ‫قرار اس��ت یک واحد تولیدی جدید برای تولید این‬ ‫قطعات تاس��یس شود اما ماش��ین‌آالت آن هنوز از‬ ‫گمرک ترخیص نش��ده‌اند‪ .‬تی��ر بتونی‌های تولیدی‬ ‫خرمشهر صادراتی هس��تند و با توجه به تاثیری که‬ ‫در ارزآوری دارند تالش ش��ده مش��کل این واحد با‬ ‫بانک‌ها رفع شود‪.‬‬ ‫او اف��زود‪ :‬بیش��ترین مش��کل در بخ��ش صنعت‬ ‫و تجارت اس��تان خوزس��تان‪ ،‬س��رمایه در گردش‬ ‫واحدهای صنعتی و نرخ باالی س��ود بانک‌هاس��ت‪.‬‬ ‫رض��ا رحیم��ی رییس س��ازمان صنع��ت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت اس��تان کرمانش��اه در حاش��یه پنجمین‬ ‫گردهمایی روس��ای س��ازمان‌های صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫گفت‪ :‬از چند سال پیش در زمینه‬ ‫تجارت به‬ ‫کاهش آالیندگی واحدها صنعتی در استان کرمانشاه‬ ‫فعالیت‌هایی انجام می‌شود و هرگز مشکل حادی در‬ ‫این زمینه در کرمانش��اه وجود نداشته است‪ .‬استان‬ ‫کرمانش��اه هیچ‌گون��ه مش��کل آلودگی ه��وا ندارد‪.‬‬ ‫واحدهای صنعتی را همواره زیر فشار قرار داده‌ایم تا‬ ‫مشکل آالیندگی خود را رفع کنند و در حال حاضر‬ ‫بس��یاری از واحدهای صنعتی که با چنین مشکلی‬ ‫مواج��ه بودند مجهز ب��ه فیلترهای ض��د آالیندگی‬ ‫شده‌اند‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬کارخانه س��یمان کرمانشاه نیز از سال‌ها‬ ‫قب��ل مجهز به فیلتره��ای ضدآلودگ��ی بوده‌اند‪ .‬در‬ ‫اس��تان کرمانش��اه چند واحد تولیدی مجوز صنعت‬ ‫س��بز را دریافت کرده‌اند و بقیه واحدها نیز در حال‬ ‫پیوس��تن به صنعت سبز و در تالش برای اخذ مجوز‬ ‫صنعت سبز هستند‪.‬‬ ‫بح��ران فروش خی��ار و برخی دیگر از محص��والت را داریم‪ ،‬از مجموع ‪2‬‬ ‫هزار میلیارد تومان س��رمایه‌گذاری انجام ش��ده در صنایع تبدیلی‪900 ،‬‬ ‫میلیارد تومان جواز تاس��یس مربوط به یک س��ال و نیم اخیر اس��ت‪ ،‬در‬ ‫این زمینه مش��کل ما این اس��ت که در منطقه بانک مستقلی نداریم جز‬ ‫بانک کش��اورزی‪‌،‬البته با آن صحبت کرده‌ایم و آمادگی اعطای تسهیالت‬ ‫به کش��اورزی را دارد اما قرارداد عاملیت آن با صندوق توسعه ملی هنوز‬ ‫امضا نش��ده است‪ .‬اسکندری‌نس��ب افزود‪ :‬یکی از مشکالت ما این است‬ ‫ک��ه واحدهایی که در زمینه صنایع تبدیلی کش��اروزی ایجاد کردیم‪10 ،‬‬ ‫صدور مجوزها در کمترین زمان‬ ‫نعی��م امام��ی‪ ،‬رییس س��ازمان صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫تج��ارت اس��تان چهارمحال و بختیاری در حاش��یه‬ ‫پنجمین گردهمایی روس��ای س��ازمان‌های صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت درباره وضعیت واحدهای مس��تقر‬ ‫گفت‪ :‬در اس��تان چهارمحال و‬ ‫در اس��تان به‬ ‫بختیاری بیش از ‪ 1250‬واحد بهره‌برداری اس��تقرار‬ ‫دارند که بررس��ی‌ها و پایش‌های انجام ش��ده نشان‬ ‫می‌دهد که ‪ 250‬تا از این واحدها غیرفعال هستند‪.‬‬ ‫ب��ه این معنی ک��ه تنها هزار واحد فعال در اس��تان‬ ‫کار می‌کنن��د‪ .‬امامی افزود‪ :‬از این تعداد واحد فعال‪،‬‬ ‫حدود ‪ 15‬درصد آنها با ‪ 100‬درصد ظرفیت اس��می‬ ‫فعالی��ت می‌کنند‪ .‬باق��ی واحدها نیز ب��ا درصدهای‬ ‫متفاوت فعالیت خود را پی می‌گیرند‪.‬‬ ‫سیدنعیم امامی‪ ،‬به عنوان متولی سازمان و نماینده‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت درباره حمایت‌های‬ ‫سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت از صنایع این استان‬ ‫ادامه داد‪ :‬سازمان تمام تالش خود را بر آن داشته تا‬ ‫بستر مناسب را برای فعالیت‌های واحدهای صنعتی‬ ‫اس��تان فراهم کند‪ .‬ازجمله این اقدامات صدور جواز‬ ‫ترخیص برای محص��والت متنوع واحدهای صنعتی‬ ‫ظرف مدت ‪ 2‬روز اس��ت‪ .‬از دیگر اقدامات راهبردی‬ ‫انجام‌ش��ده برای آنها‪ ،‬صدور پروانه‌های بهره‌برداری‬ ‫در هم��ان مدت اندک اس��ت‪ .‬وی اف��زود‪ :‬همچنین‬ ‫سازمان س��عی در ایجاد تعامل قوی با بانک‌ها برای‬ ‫‪states@smtnews.ir‬‬ ‫یک��ی از ش��اخص‌های‬ ‫اصلی اقتص��اد مقاومتی‪،‬‬ ‫تولی��د اس��ت‪ .‬در وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت هم‬ ‫تولید و تجارت از مهم‌ترین فعالیت‌ها‬ ‫هس��تند‪ .‬اگر به تولید در بخش صنعت توجه نشود‬ ‫صنعت به‌طور یقین با مشکل مواجه می‌شود‪ .‬عمده‬ ‫واحده��ای تولیدی اس��تان ما بدهی مع��وق دارند‪.‬‬ ‫بانک‌ها عالوه بر بدهی‌ها‪ ،‬جریمه و سود را نیز اضافه‬ ‫می‌کنند و نرخ س��ود ‪ 40‬درصد را برای این واحدها‬ ‫محاس��به می‌کنند‪ .‬واحدهای صنعت��ی نمی‌توانند‬ ‫س��ودهای ‪40‬درصدی پرداخت کنند‪ .‬در حالی که‬ ‫می‌توانی��م در زمینه ص��ادرات بس��یار موفق عمل‬ ‫کنیم و در مرزهای چزابه و شلمچه در حدود روزی‬ ‫‪2‬ه��زار کامیون حاوی کاالهای صادراتی به کش��ور‬ ‫عراق ارسال می‌شود‪ ،‬مشکل نقدینگی در واحدهای‬ ‫تولیدی خوزستان هنور به جای خود باقی است‪.‬‬ ‫رحیمی عنوان کرد‪ :‬در‬ ‫حوزه گردش��گری بخش‬ ‫تجارت و نظارت و بازرسی‬ ‫ب��ه س��ازمان صنع��ت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت مربوط می‌ش��ود‪ .‬س��ازمان‬ ‫در حال پیگیری اس��ت زیرا صنعت گردش��گری از‬ ‫صنایع پولس��از در جهان است و از صنایعی است که‬ ‫بهترین ارزش‌افزوده‌ه��ا را دارد‪ .‬ما در حوزه تجارت‬ ‫به س��ازمان میراث فرهنگی در صنعت گردش��گری‬ ‫کمک و حمای��ت می‌کنیم‪ .‬گرچه س��ازمان میراث‬ ‫فرهنگی س��ازمانی مستقل است اما سازمان صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تج��ارت آماده به همکاری اس��ت و از این‬ ‫سازمان هرگونه پشتیبانی مورد نیاز را انجام میدهد‪.‬‬ ‫از سیاس��ت‌های ما کمک به گردش��گری است و به‬ ‫همین منظور شهرک‌های صنعتی را احداث کرده‌ایم‬ ‫تا با جانمایی‌های مناس��ب این شهرک‌ها از هرگونه‬ ‫آس��یبی به منظر ش��هری شهرس��تان‌های استان و‬ ‫محیط‌زیس��ت و گردشگری این اس��تان ممانعت به‬ ‫عمل آید‪.‬‬ ‫میلیون یورو و ح��دود ‪ 7‬میلیارد ریال به آن‬ ‫اختصاص یافته و به بانک هم ابالغ ش��ده اما‬ ‫مشکل این اس��ت که بانک صنعت و معدن‬ ‫جوینت ترکیه‌ای داشت اما به‌تازگی جوینت‬ ‫آن عوض و به چین منتقل شده و برای همین‪،‬‬ ‫سود وام ‪ 10‬میلیون یوروی ارزی به جای ‪ 7‬درصد‬ ‫به ‪ 16‬درصد رس��یده‪ ،‬بنابراین طرحی که حدود ‪ 40‬درصد آن پیشرفت‬ ‫کرده یک سال است خوابیده و از حالت توجیه اقتصادی خارج شده است‪.‬‬ ‫سرمایه‌گذاری در ‪ 3‬قطب معدنی اردبیل‬ ‫سیدحامد عاملی‌کلخوران‪ ،‬رییس سازمان صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت اس��تان اردبیل در حاشیه برگزاری‬ ‫پنجمین گردهمایی روس��ای س��ازمان‌های صنعت‪،‬‬ ‫گفت‪35 :‬‬ ‫مع��دن و تج��ارت در گفت‌وگو ب��ا‬ ‫پروژه مه��م و تاثیر‌گذار در اس��تان اردبیل در حال‬ ‫پیگیری و انجام اس��ت ک��ه فوالد مشکین‌ش��هر با‬ ‫پیش��روی ‪50‬درصدی در حال انجام است همچنین‬ ‫زمی��ن و زیرس��اخت‌های آن فراه��م ش��ده و ب��ه‬ ‫ماش��ین‌آالت نیز تجهیز شده اس��ت که به زودی به‬ ‫بهره‌برداری می‌رسد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه تاکنون در بخش معدن اس��تان‬ ‫هی��چ مطالعه قابل قبول و س��رمایه‌گذاری اساس��ی‬ ‫انجام نش��ده ب��ود‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬در بررس��ی‌هایی که‬ ‫به‌تازگی در اس��تان انجام شد ‪ 3‬قطب معدنی از‪20‬‬ ‫قطب معدنی کش��ور در اس��تان شناسایی شد که با‬ ‫مشارکت ایدرو و کوثر تعیین تکلیف شده و اقدامات‬ ‫اکتشافی در حال انجام است‪.‬‬ ‫عاملی‌کلخوران با بیان اینکه در حوزه صنعت استان‬ ‫اردبیل جذب سرمایه‌گذار مهم‌ترین اقدامی است که‬ ‫باید انجام داد‪ ،‬افزود‪ :‬پروژه ‪50‬هزار تنی الستیک در‬ ‫شهرستان خلخال با مشارکت ایدرو و سرمایه‌گذاری‬ ‫بخش خصوصی در حال‬ ‫انج��ام اس��ت‪ .‬همچنین‬ ‫دو پ��روژه ب��زرگ دارویی‬ ‫و تولی��د آنزیم‌های ش��وینده‬ ‫در ش��هرک پتروش��یمی نیز با آغاز‬ ‫عملیات اجرایی دنبال می‌شود‪.‬‬ ‫رییس س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تان‬ ‫اردبی��ل تصری��ح کرد‪ :‬بنا ب��ر گزارش‌های رس��یده‬ ‫س��رمایه‌گذاری و ص��دور جواز تاس��یس واحدهای‬ ‫صنعت��ی در اس��تان اردبیل در طول ‪9‬ماه گذش��ته‬ ‫‪270‬درصد افزایش یافته اما همچنان مجموعه‌های‬ ‫آرتا ویل‌تایر و سیمان اردبیل تنها صنایع مادر استان‬ ‫است‪.‬‬ ‫عاملی با بیان اینکه گس��ترش راه‌آهن و توس��عه‬ ‫آن نیز در تجارت اس��تان تاثیر‌گذار اس��ت می‌گوید‪:‬‬ ‫بای��د اس��تان را از ص��ادرات تک محصول��ی خارج‬ ‫کرد چراک��ه این ظرفیت در تولی��دات و مصنوعات‬ ‫پالستیکی استان فراهم اس��ت بنابراین باید توسعه‬ ‫زیرس��اخت‌های تجاری و امکانات تسهیل‌کننده در‬ ‫استان فراهم شود که تشکیل منطقه ویژه و منطقه‬ ‫آزاد نیز در رونق تجارت استان تاثیر‌گذار است‪.‬‬ ‫افتتاح ‪ 2‬واحد صنعتی در آذربایجان شرقی‬ ‫حس��ین نجاتی‪ ،‬رییس س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت استان آذربایجان شرقی در حاشیه برگزاری‬ ‫پنجمین گردهمایی روس��ای س��ازمان‌های صنعت‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬بخش‬ ‫معدن و تج��ارت در گفت‌وگو با‬ ‫صنعت و معدن اس��تان در ‪ 8‬س��ال گذشته با وجود‬ ‫تغییرات اقتصادی کش��ور‪ ،‬باال رفتن نرخ ارز و عدم‬ ‫نقدینگی تامین مواد اولیه برای صنعتگران اس��تان‬ ‫سخت ش��ده اس��ت و در پی آن ادامه فعالیت برای‬ ‫واحدهای وابس��ته ب��ه تامین مواد اولی��ه و قطعه از‬ ‫خارج کش��ور مشکل‌س��از ش��د‪ .‬اما واحدهایی که با‬ ‫مدیریت منابع توانس��ته‌اند به ادامه فعالیت بپردازند‬ ‫متناسب با رشد اقتصادی در آینده نزدیک نیز رشد‬ ‫خواهند کرد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬به زودی و در ایام دهه فجر ‪ 2‬واحد‬ ‫بزرگ مس آذربایجان و فوالد در اس��تان آذربایجان‬ ‫شرقی افتتاح می‌ش��ود همچنین واحدهای صنعتی‬ ‫کوچک دیگر نیز در س��ایر شهرس��تان‌های اس��تان‬ ‫افتتاح می‌ش��ود‪ .‬جریان��ات اقتص��ادی و واحدهای‬ ‫تولی��دی به نحوی ب��ا سیاس��ت‌های خارجی ما در‬ ‫ارتباط اس��ت چراکه نیازمند ب��ه‌روز کردن فناوری‬ ‫ورود سرمایه و ورود قطعات هستیم که باید روابط با‬ ‫کشورهای دیگر تسهیل شود‪.‬‬ ‫رییس سازمان صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت اس��تان‬ ‫آذربایجان ش��رقی با بیان‬ ‫اینک��ه واحد‌های اس��تان اگر‬ ‫ت��وان رقابت ب��ا رقب��ای خارجی را‬ ‫نداش��ته باش��ند امکان بقا ندارن��د‪ ،‬تصریح می‌کند‪:‬‬ ‫در س��ال‌های اخیر به دلیل شرایط بین‌المللی کشور‬ ‫ماش��ین‌آالت دس��ت دوم از کش��ورهای دیگر وارد‬ ‫می‌ش��ده که این امر هزینه و زمان بسیاری را برای‬ ‫فعاالن اقتصادی استان در بر داشت‪.‬‬ ‫نجاتی یادآور می‌ش��ود‪ :‬برخ��ی از واحدهای فنی‬ ‫اعتب��اری برای تامین نقدینگ��ی به صندوق حمایت‬ ‫از توسعه معرفی ش��ده‌اند تا برای واردات قطعات از‬ ‫طریق فاینانس اقدام کنند همچنین از طریق منابع‬ ‫بانک��ی نیز برای به‌روزرس��انی واحدها بهره می‌بریم‬ ‫ت��ا این واحده��ا از رقابت در بازاره��ای صادراتی جا‬ ‫نمانند البته امیدواریم فضای روابط تجاری و شرایط‬ ‫بین‌المللی کشور تسهیل شود تا واردات ماشین‌آالت‬ ‫با قیمت‌های چند برابری انجام ش��ود اما با همه این‬ ‫ش��رایط میزان صادرات در اس��تان مناسب است با‬ ‫وجود آنکه هنوز صادرات کنس��انتره محقق نش��ده‬ ‫است‪.‬‬
‫پنجشنبه ‪ 2‬بهمن ‪ - 1393‬اول ربیع الثانی ‪ 22 -1436‬ژانویه ‪ -2015‬شماره ‪ -139‬پیاپی ‪1457‬‬ ‫نظرگاه‬ ‫واردات برنج‬ ‫همچنان ممنوع است‬ ‫عباس کشاورز‬ ‫معاون وزیر جهادکشاورزی‬ ‫واردات برن��ج کم��اکان ممن��وع اس��ت و به‌دلی��ل‬ ‫محدودی��ت منابع آب درصددیم بخش اعظم کش��ت‬ ‫چغن��در قند را از به��ار به پاییز منتق��ل کنیم تا آب‬ ‫کمتری مصرف ش��ود‪ .‬با وجود ممنوعیت واردات برنج‬ ‫در ‪ ۹‬ماه امس��ال ‪ ۹۱۱‬هزار ت��ن از این محصول وارد‬ ‫کشور ش��ده که گمرک به اس��تناد قانون خود اجازه‬ ‫این واردات را داده اس��ت‪ .‬گم��رک می‌گوید هر کس‬ ‫‪ ۶‬م��اه قبل ثبت س��فارش انجام داده‪ ،‬م��ا نمی‌توانیم‬ ‫مانع ورودش شویم‪ .‬نظر وزارتخانه همچنان این است‬ ‫که نباید برنج وارد کش��ور شود‪ ،‬حداقل تا پایان سال‬ ‫نبای��د این اتفاق رخ دهد‪ .‬از س��ویی دیگ��ر؛ به دلیل‬ ‫محدودیت منابع آبی تاکید داریم از کش��ت برنج جز‬ ‫در اس��تان‌های گیالن و مازندران حمایت نش��ود‪ ،‬نه‬ ‫اینکه کشت ممنوع شود اما مورد حمایت قرار نگیرد‪.‬‬ ‫درحال تهیه آیین‌نامه این طرح هس��تیم که کار باید‬ ‫مراحلش را س��پری کند‪ ،‬کمیته‌ای تعیین شده است‬ ‫که آیین‌نام��ه آن را عملیاتی کن��د‪ .‬درصددیم بخش‬ ‫اعظم کش��ت چغندر قن��د را از بهار ب��ه پاییز منتقل‬ ‫کنی��م تا آب کمتری مصرف ش��ود‪ ،‬ضمن اینکه قصد‬ ‫اعمال ممنوعیت در کشت را نداریم و از میزان سطح‬ ‫زیرکشت کم نخواهد شد‪ .‬سطح زیرکشت چغندر قند‬ ‫در ‪ ۱۲‬س��ال گذش��ته از ‪ ۱۹۰‬هزار هکتار به ‪ ۹۰‬هزار‬ ‫هکت��ار کاهش یافته که عامل اصل��ی این امر کم‌آبی‬ ‫بوده است‪ .‬همچنین مش��کل کم‌آبی در کشت گندم‬ ‫موثر نیس��ت‪ ،‬گندم محصول زمستانه است و خیلی با‬ ‫مش��کل کمبود آب مواجه نیست‪ ،‬چراکه بخش اعظم‬ ‫آب مورد نیازش را از باران تامین می‌کند‪.‬‬ ‫کامیون‌ها در مرز بازرگان‬ ‫روان تردد می‌کنند‬ ‫جالل ابراهیمی‬ ‫دبیر شورای مشترک بازرگانی ایران و ترکیه‬ ‫تواف��ق جدید ایران و ترکیه در مرز بازرگان اجرا‬ ‫شد و ‪ ۷۰۰‬نماینده شرکت‌های فعال گمرکی در این‬ ‫مرز هم فعال ش��دند‪ .‬این توافقنامه عملیاتی شده و‬ ‫درحال‌حاضر کامیون‌ها به شکل روان در مرز بازرگان‬ ‫از ه��ر دو طرف در حال تردد هس��تند و در روزهای‬ ‫گذش��ته مرز بازرگان حدود ‪ ۲۸۰‬کامیون ورودی و‬ ‫خروجی داش��ته اس��ت که امیدواریم این میزان در‬ ‫روزهای آینده به ‪ ۷۰۰‬ماشین برسد‪ .‬ماشین‌ها کاملا‬ ‫روان در مرز ب��ازرگان تردد می‌کنند و به جز داخل‬ ‫ترمینال هیچ ماشینی ایستا نیست و توقف بین راهی‬ ‫ه��م ندارد‪ .‬همچنین هیچ مبلغی بعد از این توافق از‬ ‫ماشین‌های ترک و ماشین‌های ایرانی در مرز گرفته‬ ‫نمی‌شود و تنها اگر از ایران ماشینی وارد ترکیه شود‬ ‫و بخواهد از آنجا به گرجس��تان برود باید مبلغ ‪۲۰۰‬‬ ‫یورو پرداخت کند‪ .‬اما اگر ماش��ینی بخواهد بار خود‬ ‫را ب��ه ترکیه ببرد هیچ هزین��ه‌ای پرداخت نمی‌کند‪.‬‬ ‫عکس این اتفاق برای رانندگان ترک نیز وجود دارد؛‬ ‫ماشین‌های ترک که پیش از این به تهران می‌آمدند‬ ‫حدود ‪ ۵۰۰‬یورو پرداخت می‌کردند اما درحال‌حاضر‬ ‫بی��ش از ‪ ۱۰۰‬یورو نمی‌پردازن��د‪ .‬پیش از این توافق‬ ‫به‌دلیل توق��ف کامیون‌ها‪ ،‬تعداد دس��ت‌اندرکاران و‬ ‫نمایندگان گمرک ما در مرز بازرگان کم ش��ده بود‬ ‫اما امروز ‪ ۷۰۰‬نماینده شرکت‌های فعال گمرکی در‬ ‫بازرگان حضور دارند‪.‬‬ ‫کوتاه از تجارت‬ ‫تس�نیم‪ -‬محمد حس��ن نژاد ‪ ،‬عضو کمیسیون‬ ‫تلفیق گفت‪ :‬در جلس��ه دیروز کمیس��یون افزایش‬ ‫مالی��ات واردات عروس��ک رای آورد ول��ی افزایش‬ ‫مالیات واردات سیگار مصوب نشد‪.‬‬ ‫فارس‪ -‬س��ید حس��ن صالحی‪ ،‬رییس سازمان‬ ‫شیالت با بیان اینکه تاکنون ‪ ۳۰‬تن میگو به روسیه‬ ‫صادر شده است‪ ،‬گفت‪ :‬به زودی یک محموله ‪۱۰۰‬‬ ‫تنی قزل‌آال به روسیه صادر می‌شود‪.‬‬ ‫فارس‪ -‬سید فرزاد طالکش دبیر کانون سراسری‬ ‫مرغ تخم‌گذار با بیان اینکه صادرات تخم‌مرغ به ‪۵۱‬‬ ‫هزار تن رس��یده اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬در مقابل واحدهای‬ ‫م��درن تولید تخم‌م��رغ‪ ،‬بازار خری��د این محصول‬ ‫سنتی‪ ،‬بدون برندسازی و غیرتجاری است‪.‬‬ ‫‪trade@smtnews.ir‬‬ ‫تجارت‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪7‬‬ ‫فرش ایران‪ ،‬رفیق گرمابه و گلستان دموتکس‬ ‫برگزاری نمایشگاه‌های تخصصی بدون مجوز متوقف شود‬ ‫هشدار به خریداران گوشی تلفن همراه‬ ‫موبایلقاچاق‪،‬خدماتپسازفروشندارد‬ ‫گروه تجارت ‪« -‬هش��دار نس��بت ب��ه افزایش قاچاق‬ ‫موبای��ل»‪ 90« ،‬درصد موبایل‌ها خدمات پس از فروش‬ ‫ندارند»‪« ،‬موبایل‌های قاچاق فعال نمی‌شوند»‪« ،‬تعرفه‬ ‫واردات موبایل را صفر کنید! ‌» و‪ . ...‬این جمالت بخشی از‬ ‫خبرهایی است که در ماه‌های اخیر درباره قاچاق موبایل‬ ‫مطرح شده است‪ .‬موبایل و تبلت از آن دسته کاالهایی‬ ‫هس��تند که در بحث قاچاق نمود بیشتری دارند چراکه‬ ‫تولیدکنن��ده داخل��ی فقط یک درصد ب��ازار را صاحب‬ ‫است و مابقی نیاز بازار را وارداتی‌ها تامین می‌کنند‪ .‬این‬ ‫درحالی اس��ت که به گزارش دفتر مطالعات ارتباطات و‬ ‫فناوری‌ه��ای نوین مرکز پژوهش‌های‪ ،‬بازار تلفن همراه‬ ‫کش��ور به یک بازار ‪ ۸/۱‬میلیارد دالری در سال تبدیل‬ ‫شده اس��ت‪ .‬به عقیده کارشناسان و فعاالن این بخش‪،‬‬ ‫کاه��ش تعرف��ه واردات این کاالی پرتقاض��ا و حتی به‬ ‫صفر رساندن آن می‌تواند یکی از راهکارهای جلوگیری‬ ‫از قاچاق باش��د‪ .‬ح��دود دو ماه پیش ه��م طرح «ثبت‬ ‫س��ریال کردن» گوشی تلفن همراه مطرح شد‪ .‬طرحی‬ ‫که ‪۷‬س��ال پیش هم اجرا اما با مشکالتی مواجه شد و‬ ‫نتیج��ه دلخواه را نداد‪ .‬در ای��ن میان‪ ،‬برخی طرح ثبت‬ ‫سریال کردن گوش��ی تلفن همراه را نخستین خاکریز‬ ‫برای جلوگیری از قاچاق گوشی می‌دانند و برخی دیگر‬ ‫هم با توجه به تجربه گذش��ته جزو منتقدانی هس��تند‬ ‫ک��ه معتقدند این طرح هم تاثی��ری در بهبود وضعیت‬ ‫این ب��ازار نخواهد داش��ت‪ .‬در این بی��ن واقعیت بازار‪،‬‬ ‫افزایش قاچاق موبای��ل و خدمات پس از فروش جعلی‬ ‫این وارداتی‌هاس��ت که حاال فعاالن بازار نس��بت به آن‬ ‫هشدار می‌دهند‪ .‬هش��داری که خریداران و شهروندان‬ ‫باید نس��بت به آن هش��یار بوده و از خرید گوشی‌های‬ ‫تلفن همراه قاچاق خودداری کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹کاالی لوکسی که جزو ضروری‌ها شد‬ ‫ت��ا دو دهه پیش تلفن هم��راه در زمره کاالهای لوکس‬ ‫بود ام��ا امروز این هم��راه دوست‌داش��تنی دیگر جزو‬ ‫کاالهای لوک��س و غیرضروری به‌ش��مار نمی‌آید و در‬ ‫س��بد خانوار جای��ی محکم برای خود باز کرده‌اس��ت‪.‬‬ ‫به گفته مس��ئوالن این حوزه ‪ ۳‬هزار مدل تلفن همراه‬ ‫در دنی��ا وجود دارد که هرروز ه��م بر تعداد و تنوع آن‬ ‫اف��زوده می‌ش��ود‪ .‬در این میان ایران جزو آن‌دس��ته از‬ ‫کش��ورهایی اس��ت که ای��ن کاال را وارد می‌کند‪ ،‬چون‬ ‫تولی��د کاف��ی و البته مطلوبی هم در ای��ن حوزه ندارد‪.‬‬ ‫حدود دو س��ال پیش تنها تولیدکننده گوش��ی همراه‬ ‫ایرانی پا به عرصه این بازار گذاشت و تبلیغات تلفن‌های‬ ‫همراه جی‌ال‌ایکس تمام رسانه‌ها را پر کرد‪ .‬تولیدی که‬ ‫خیلی موفق نبود و نتوانس��ت در بازار پرفروش گوشی‬ ‫تلف��ن همراه ایران جایی قابل قبول برای خود باز کند‪.‬‬ ‫ح��اال وقتی پا به هر یک از بازارهای موبایل می‌گذاریم‪،‬‬ ‫گوش��ی‌های تلفن هم��راه با هر نش��ان و مارکی از هر‬ ‫کشوری ویترین مغازه‌ها و فروشگاه‌ها را پرکرده‌اند‪.‬‬ ‫تقاطع خیابان حافظ و جمهوری‪ ،‬پاس��اژ عالءالدین؛‬ ‫چن��د خیاب��ان پایین‌ت��ر نبش خیاب��ان حاف��ظ‪ ،‬بازار‬ ‫موبایل ایران و‪ ...‬بازارهایی از این دس��ت را نه‌تنها همه‬ ‫موبایل‌بازه��ا‪ ،‬بلکه اف��رادی هم که تنه��ا خریدار یک‬ ‫گوش��ی تلفن همراه هس��تند؛ می‌شناسند‪ .‬امینی یکی‬ ‫از فروش��نده‌های بازار موبایل ایران اس��ت که مغازه‌اش‬ ‫مثل بقیه فروشگاه‌های این پاساژ بیشتر بیننده دارد تا‬ ‫خریدار! وقتی وارد مغازه اش می‌شویم و قیمت گوشی‬ ‫تلفن همراه مارک مورد نظر را از او می‌پرسیم‪ ،‬می‌گوید‪:‬‬ ‫«‪ 2‬میلی��ون و ‪ ۲۹۰‬هزار تومان‪ ».‬اما همین چند دقیقه‬ ‫پیش مغازه‌ای دیگر در همین پاساژ قیمت گوشی مورد‬ ‫نظر م��ا را «‪ ۲‬میلیون و ‪ ۳۵۰‬ه��زار تومان» گفته بود‪.‬‬ ‫وقتی از فروشنده علت اختالف قیمت و ارزانتر فروختن‬ ‫کاالیش را می‌پرس��یم‪ ،‬می‌گوید‪« :‬فردا چک دارم و در‬ ‫اصل بودن گوشی شک نکنید!» و وقتی برایش توضیح‬ ‫می‌دهی��م که قصد خرید گوش��ی تلفن همراه نداریم و‬ ‫برای تهیه گزارش به اینجا آمده‌ایم با خیال راحت‌تری‬ ‫توضیح می‌دهد» این گوش��ی را به قیمت ‪ ۲‬میلیون و‬ ‫‪ ۲۹۰‬هزار تومان می‌فروش��م و سپس با مبلغ ‪ ۶۰‬هزار‬ ‫توم��ان برنامه و نرم‌افزار و ‪ ۳۰‬ه��زار تومان لوازم‌جانبی‬ ‫ازجمله محافظ و قاب و‪ ...‬به ‪ ۶۰‬هزار تومان سود خالص‬ ‫می‌رس��م‪ ».‬این یکی از رمزهای فروشندگی و فن‌های‬ ‫بازاری اس��ت که در بازار گوشی تلفن همراه بسیار رایج‬ ‫اس��ت‪ .‬ش��اید به همین دلیل گفته می‌شود حدود ‪۵۰‬‬ ‫درصد گوش��ی‌های تلفن همراهی ک��ه راهی بازار ایران‬ ‫می‌شوند‪ ،‬قبل از رسیدن به‌دست مشتری‪ ،‬لوازم جانبی‬ ‫مثل رم‪ ،‬هدفون و پایه ش��ارژ و‪ ...‬را از دست می‌دهند و‬ ‫خریدار گوشی برای تامین این لوازم باید هزینه اضافی‬ ‫و جداگانه‌ای بپردازد‪ .‬اما در برخی از موارد ارزانتر بودن‬ ‫گوش��ی‌های تلفن هم��راه به دلیل نداش��تن گارانتی و‬ ‫خدمات پس از فروش گوشی‌هاس��ت‪ .‬گوشی‌هایی که‬ ‫از طری��ق قاچ��اق روانه ب��ازار ش��ده‌اند و از همان ابتدا‬ ‫فروش��نده گوشزد می‌کند که از گارانتی و خدمات پس‬ ‫از فروش خبری نیست!‬ ‫‹ ‹رقابت بین نمایندگی‌ها‬ ‫از س��وی دیگر رقابت بین نمایندگی‌ها در ارائه خدمات‬ ‫پس از فروش گوش��ی‌های تلفن همراه برای آن دسته‬ ‫از گوش��ی‌هایی ک��ه از مس��یر قانونی وارد ش��ده‌اند و‬ ‫گارانتی دارند؛ مس��ئله دیگری اس��ت ک��ه آرامش این‬ ‫ب��ازار را بر ه��م زده و خریدار را با موج��ی از تبلیغات‬ ‫گسترده مواجه می‌کند‪ .‬فروش��نده دیگری درباره ارائه‬ ‫ضمانتنامه و گارانتی گوشی‌های تلفن همراه می‌گوید‪:‬‬ ‫«ارائه کارت‌هایی مثل کارت طالیی همراه با ضمانتنامه‬ ‫تنها یک حرکت تبلیغاتی برای جذب مش��تری به‌شمار‬ ‫می‌آی��د‪ ،‬اینکه رن��گ کارت ضمانتنامه تلفن همراه چه‬ ‫رنگی باش��د‪ ،‬اهمیت چندانی ن��دارد و اینکه می‌گویند‬ ‫ی��ک ش��رکت گارانتی‪ ،‬هم��راه با محص��والت خود به‬ ‫مشتریانش کارت طالیی می‌دهد فقط یک کار نمادین‬ ‫و بی‌فایده اس��ت چراکه تقریبا خدماتی که شرکت‌های‬ ‫گارانت��ی تلفن همراه به مش��تریان می‌دهند‪ ،‬یکس��ان‬ ‫اس��ت و تفاوت چندانی با یکدیگر ندارد‪ ».‬فروشندگان‬ ‫اعتقاد دارند با کاهش تعداد نمایندگی مجاز واردات این‬ ‫محصول به یک نمایندگی‪ ،‬تمام محصوالت وارد شده از‬ ‫یک کانال یکس��ان توزیع خواهد شد و مشکالت رقابت‬ ‫نمایندگی‌ها با یکدیگر از بین خواهد رفت‪.‬‬ ‫‹ ‹هشدار نسبت به افزایش قاچاق موبایل‬ ‫در این بین رییس اتحادیه صنفی‬ ‫دستگاه‌های مخابراتی‪ ،‬ارتباطی و‬ ‫لوازم‌جانبی نس��بت ب��ه افزایش‬ ‫قاچ��اق موبای��ل هش��دار داده و‬ ‫می‌گوید‪ :‬با توجه به اینکه بیش از‬ ‫‪ 90‬درصد موبایل‌ها به‌شکل قاچاق وارد کشور می‌شوند‪‌،‬‬ ‫خدمات پس از فروش ن��دارد یا خدمات پس از فروش‬ ‫آنها جعلی اس��ت‪ .‬ب��ه گفته غالمحس��ین کریمی این‬ ‫موضوع خسارت میلیاردی به دولت وارد می‌کند‪ .‬وی با‬ ‫بی��ان اینکه خدمات پس از فروش در رابطه با کاالهایی‬ ‫است که با برگه س��بز و شناسنامه وارد بازار می‌شوند‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬برای کاالی��ی که به صورت قاچاق وارد کش��ور‬ ‫می‌ش��ود نمی‌توان خدمات پس از فروش ارائه داد و با‬ ‫توجه به اینکه قاچاق موبایل بیش از ‪ 90‬درصد اس��ت‬ ‫چگون��ه می‌توان ب��ه آنها خدمات پ��س از فروش داد؟!‬ ‫کریمی خراس��انی با اش��اره به اینکه تمام نش��ان‌های‬ ‫مش��هور از ای��ن اتحادیه مجوز خدم��ات پس از فروش‬ ‫دارند‪ ،‬گفت‪ :‬این اتحادیه تنها اتحادیه‌ای است که مجوز‬ ‫خدم��ات پس از فروش را در اختیار ش��رکت‌های ارائه‬ ‫دهنده دستگاه‌های مخابراتی و ارتباطی قرار می‌دهد‪.‬‬ ‫‹ ‹تسهیل فرآیند ورود قانونی گوشی‬ ‫واردات گوش��ی تلفن هم��راه در حالی ادام��ه دارد که‬ ‫حدود ‪2‬ماه پیش وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات از‬ ‫در دس��تور کار قرار دادن طرح «رجیستر» موبایل‌های‬ ‫وارداتی خبر داده بود و اجرای آن را منوط به هماهنگی‬ ‫با اپراتورها دانسته بود‪ .‬در همین حال؛ معاون پیشگیری‬ ‫و هماهنگی س��تاد مب��ارزه با قاچ��اق کاال و ارز نیز به‬ ‫تازگی اع�لام کرده‌؛ وارد کنندگانی که اقدام به واردات‬ ‫قانون��ی موبایل می‌کنند‪ ،‬ش��ماره س��ریال موبایل‌های‬ ‫وارداتی توس��ط آنها ثبت می‌ش��ود و در اختیار گمرک‬ ‫قرار می‌گیرد که پیش��نهاد کردیم این شماره سریال‌ها‬ ‫عالوه‌بر گمرک‪ ،‬در رگوالتوری نیز ثبت شوند‪.‬‬ ‫علیرض��ا بیات با بیان اینک��ه در زمینه احقاق حقوق‬ ‫مصرف‌کنن��دگان و تاجران‪ ،‬بحث ثبت س��ریال کردن‬ ‫گوش��ی‌ها و تبلت‌های وارداتی انجام می‌ش��ود‪ ،‬تصریح‬ ‫کرد‪ :‬ثبت س��ریال در س��ازمان تنظیم مقررات به این‬ ‫معنی اس��ت که اگر تش��خیص داده ش��ود یک گوشی‬ ‫غیرقانونی بوده و به شکل قاچاق وارد شده‪ ،‬اجازه فعال‬ ‫کردن آن داده نش��ود و با این کار در نظر داریم فرآیند‬ ‫ورود قانونی گوش��ی را تسهیل کنیم‪ .‬البته این بحث به‬ ‫معنی اضافه کردن گلوگاه جدید برای واردات نیس��ت‪،‬‬ ‫بلک��ه درهمان فرآیند گمرکی این کار انجام می‌ش��ود‪.‬‬ ‫این ش��ماره س��ریال‌ها پی��ش از این فق��ط در گمرک‬ ‫ثبت می‌ش��د ام��ا بعد از اجرایی ش��دن این موضوع در‬ ‫رگوالتوری نیز ثبت ش��ده و این کار بدون ایس��تایی و‬ ‫معطلی در گمرک انجام می‌شود‪.‬‬ ‫‹ ‹کاهش قاچاق با اصالح معایب گذشته‬ ‫ابراهیم درس��تی‪ ،‬رییس اتحادیه‬ ‫لوازم صوت��ی‪ ،‬تصویری و موبایل‬ ‫با تاکید بر‬ ‫در گفت‌وگ��و با‬ ‫اینکه برای کاه��ش قاچاق تلفن‬ ‫همراه معایب گذشته باید اصالح‬ ‫ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬با کاهش ضریب خط��ا و نظارت جامع و‬ ‫کام��ل در مخابرات و بخش‌های دیگ��ر می‌توان از این‬ ‫طرح به عنوان بخش��ی از راهکاره��ای مبارزه با قاچاق‬ ‫موبایل اس��تفاده ک��رد‪ .‬وی با بیان اینک��ه اتحادیه نیز‬ ‫هماهنگی بس��یاری با س��تاد مبارزه با قاچاق کاال‪ ،‬اتاق‬ ‫بازرگانی و اصناف دارد‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬قاچاق موبایل‌های‬ ‫زی��ر ‪ ۵۰۰‬هزار تومان ب��رای قاچاقچی ص��رف ندارد ‪.‬‬ ‫بنابراین تعرفه واردات گوشی تلفن همراه باید صفر شود‬ ‫تا بتوان به‌طور کامل و جدی جلوی قاچاق آن را گرفت‪.‬‬ ‫ل حاضر این کاالی کوچک جزو س��بد‬ ‫وی افزود‪ :‬درحا ‌‬ ‫خانوار شده و بازار هم نیاز باالیی به آن دارد پس نباید‬ ‫تعرفه‌ای برای آن در نظر گرفت که واردات رس��می آن‬ ‫س��خت ش��ود‪ .‬رییس اتحادیه لوازم صوتی‪ ،‬تصویری و‬ ‫موبای��ل با بیان اینکه نباید ابزار قاچاق را خودمان مهیا‬ ‫کنیم‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬مهم‌ترین عامل نوس��ان بازار‪ ،‬تعرفه‬ ‫ب��اال بود که درح��ال‌حاضر با تعرف��ه ‪ ۶‬درصدی فعلی‬ ‫وضعیت آرامی داریم اما باید این تعرفه به صفر برس��د‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬با احتساب ‪۸‬درصد مالیات بر ارزش‌افزوده‬ ‫و ‪۳‬درصد هزینه‌های سربار دیگر به‌طور کلی تعرفه موثر‬ ‫واردات موبایل حدود ‪ ۱۸‬درصد می‌شود که کانال‌های‬ ‫رسمی را محدود و قاچاق را به صرفه می‌کند‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکید بر اینکه باید علل قاچاق را ریش��ه‌یابی‬ ‫کنیم‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬وقتی مصرف این کاال باالست و سود‬ ‫سرش��ار و نیاز باالیی هم به آن داریم پس قاچاق آن به‬ ‫نظر بعضی‌ها مقرون به صرفه است‪.‬‬ ‫‹ ‹در آخر اینکه‪...‬‬ ‫هرچن��د این سیاس��ت مب��ارزه با قاچ��اق و حمایت از‬ ‫تولی��د ملی ج��زو برنامه‌های همیش��گی دولت‌ها بوده‬ ‫اما متاس��فانه هنوز درباره گوشی تلفن همراه با نتیجه‬ ‫موفقیت‌آمیزی همراه نبوده و بر همین اس��اس ساالنه‬ ‫میلیون‌ه��ا دالر بابت تعرفه واردات ب��ه جای خزانه به‬ ‫جیب قاچاقچیان سرازیر می‌شود‪ .‬به هر حال امیدواریم‬ ‫طرح قدیمی ثبت س��ریال موبایل و تبلت در این دولت‬ ‫با اصالحات انجام‌ش��ده به عنوان روشی نرم‪ ،‬اثربخشی‬ ‫بیشتری داشته باشد‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫چالش‌های استقرار‬ ‫(‪)۵‬‬ ‫پنجره واحد تجاری‬ ‫دکتر روح اهلل نوری‬ ‫عضو هیات علمی موسسه مطالعات‬ ‫بازرگانی‬ ‫در ش��ماره قبلی سلس��له یادداش��ت‌های بررس��ی‬ ‫چالش‌های پیش‌روی اس��تقرار پنجره واحد تجاری در‬ ‫کشور‪ ،‬پیش��نهاداتی برای اجرای سریع این طرح ارائه‬ ‫شد که قسمت پایانی آن در این شماره مطرح می‌شود‪.‬‬ ‫نگاه��ی ب��ه تجربه‌ه��ای موج��ود در دیگر کش��ورها‪،‬‬ ‫تجربه‌های اس��تقرار س��امانه‌های مش��ابه در کش��ور‪-‬‬ ‫مثل پنج��ره واحد س��رمایه‌گذاری خارجی‪ ،‬س��امانه‬ ‫‪ - iran.ir‬پروژه هدفمندکردن یارانه‌ها و پروژه اصالح‬ ‫نظام بهداش��ت و درمان در کشور در این زمینه بسیار‬ ‫مفید خواهد بود‪.‬‬ ‫توصیه شش��م‪ -‬مدیری��ت ریس��ک‌ها و چالش‌های‬ ‫پروژه‪ :‬تیم مدیریت ریس��ک و رف��ع چالش‌های پروژه‬ ‫بای��د با اختیارات و ضمانت اجرایی کافی‪ ،‬در کنار تیم‬ ‫اصلی پروژه و در تعامل با آن همواره و به طور مستمر‬ ‫ریس��ک‌ها و چالش‌های پیش‌روی آن را در ‪ 3‬س��طح‬ ‫تصمیم‌گی��ری کالن‪ ،‬مدیریت پ��روژه و اجرای پروژه‬ ‫شناس��ایی و رفع کند‪ .‬مهم‌ترین چالش درحال‌حاضر‬ ‫این است که گمرک نیز خود را به صورت قانونی متولی‬ ‫اس��تقرار پنجره واحد تج��اری می‌داند و این امر باعث‬ ‫ش��ده پروژه پایلوت پنجره واحد تجاری صادرات فرش‬ ‫بدون لحاظ فرآیندهای گمرکی پیش رود‪ .‬همان‌گونه‬ ‫که در توصیه اول اش��اره شد هیات وزیران باید مصوبه‬ ‫یکپارچه‌ای برای استقرار پنجره واحد تجاری تصویب و‬ ‫ابالغ کند تا این چندگانگی‌ها از بین برود‪.‬‬ ‫توصیه هفتم‪ -‬پشتیبانی قانونی پروژه‪ :‬ضمن تشکیل‬ ‫کمیته فرعی حقوقی در کمیته ملی تجارت فرامرزی‪‌،‬‬ ‫بای��د هرچه زودتر موارد قانون��ی همچون تایید هویت‬ ‫بین‌المللی‪ ،‬حل اختالفات‪ ،‬محافظت از داده‌ها‪ ،‬اختیار‬ ‫ب��ه اش��تراک‌گذاری داده‌ها و‪ ...‬مطالع��ه‌‪ ،‬طراحی و در‬ ‫مراجع ذی‌صالح تصویب و ابالغ شود‪.‬‬ ‫توصیه هش��تم‪ -‬بین‌المللی کردن پروژه‪ :‬اواخر پاییز‬ ‫امس��ال اجالس دی‪ ۸‬در تهران برگزار خواهد شد‪ .‬این‬ ‫فرصت مناس��بی است که بحث گواهی ریشه با ترکیه‬ ‫ی��ا مالزی به مذاکره گذاش��ته و تفاهمنامه اجرایی آن‬ ‫منعقد شود‪ .‬همچنین در این اجالس می‌توان استقرار‬ ‫سامانه الکترونیک تجاری مشترک بین کشورهای عضو‬ ‫را ب��ه صورت دوجانبه و چندجانبه مورد بحث قرار داد‬ ‫و نتیجه آن آغاز پروژه مشترک راه‌اندازی پنجره واحد‬ ‫تجاری بین کشورهای عضو باشد‪.‬‬ ‫همچنین در این زمینه‌‪ ،‬دعوت و برگزاری نشس��ت‬ ‫مش��ترک با ش��رکای تجاری و نیز کش��ورهای موفق‬ ‫به‌وی��ژه ژاپن‌‪ ،‬تایوان و کره‌جنوب��ی و انعقاد تفاهمنامه‬ ‫همکاری با آنها باید در دس��تور کار ق��رار گیرد تا هم‬ ‫زمینه بین‌المللی ش��دن پروژه و ه��م زمینه یادگیری‬ ‫بیشتر از تجربیات کشورهای موفق فراهم شود‪.‬‬ ‫توصی��ه نه��م‪ -‬ج��ذب هم��کاری ذی‌نفع��ان‪:‬‬ ‫دس��ت‌اندرکاران و تیم مدیریت پروژه باید با شناسایی‬ ‫و دس��ته‌بندی دقیق ذی‌نفعان و خواس��ته‌های آنها از‬ ‫سیس��تم‪ ،‬به هریک از ذی‌نفعان اطمینان خاطر دهند‬ ‫که خواس��ته و نیازشان از سامانه را شناخته‌اند و آن را‬ ‫برآورده خواهند کرد‪ .‬تحلیل و تدوین گزارش توجیهی‬ ‫و مناف��ع حاصل از پ��روژه مبتنی بر م��دل ذی‌نفعان‪،‬‬ ‫ارسال و تشریح آن به سازمان‌ها و افراد درگیر در پروژه‬ ‫اقدامی اس��ت که س��ازمان متولی باید هرچه سریع‌تر‬ ‫انجام دهد‪.‬‬ ‫توصیه دهم‪ -‬تعیین جایگاه سایر سامانه‌های تجاری‬ ‫الکترونیکی و چگونگی یکپارچگی آنها با سامانه پنجره‬ ‫واحد تجاری‪ :‬در تعریف پروژه و سناریوهای آن جایگاه‬ ‫و آینده س��امانه‌هایی همچون ایران‌کد‪ ،‬ثبت سفارش‪،‬‬ ‫س��امانه گمرک الکترونیکی و‪ ...‬در پنجره واحد تجاری‬ ‫پیش‌بینی و راهکار حذف و یکپارچه‌س��ازی یا اتصال‬ ‫این سامانه‌ها به سیستم جدید مشخص شود‪.‬‬ ‫تک خبر‬ ‫فاینانس چین به ‪۴۰‬میلیارد‬ ‫دالر می‌رسد‬ ‫رییس اتاق مشترک ایران و چین با بیان اینکه رقم‬ ‫‪۱۰‬میلیارد دالر فاینانس چین کافی نبوده و باید این‬ ‫رق��م افزایش پیدا کند‪ ،‬گفت‪ :‬هم‌اکنون در تالش��یم‬ ‫رقم مذکور را ظ��رف ‪ ۶‬ماه آینده به ‪۴۰‬میلیارد دالر‬ ‫برسانیم‪ .‬اسداهلل عسگراوالدی در گفت‌وگو با خبرنگار‬ ‫اقتصادی تس��نیم‪ ،‬با اشاره به اینکه در یک ماه اخیر‬ ‫موضوع گشایش اعتبار فاینانس چین با ارقام مناسبی‬ ‫آغاز ش��ده است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬درحال‌حاضر تعدادی از‬ ‫بانک‌های داخلی از جمله توسعه صادرات و پارسیان‬ ‫روند گش��ایش اعتب��ارات را انجام می‌دهن��د‪ .‬وی با‬ ‫اش��اره به اینکه رقم ‪۱۰‬میلی��ارد دالر فاینانس چین‬ ‫کافی نب��وده و باید این رقم افزایش پیدا کند‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫هم‌اکنون در تالشیم رقم مذکور را ظرف ‪ ۶‬ماه آینده‬ ‫به ‪۴۰‬میلیارد دالر برسانیم‪.‬‬
‫اخبار نمایشگاهی‬ ‫هجوم غول‌های صنعت‬ ‫لجستیک به بازار ایران‬ ‫باش�گاه خبرن�گاران ‪ -‬س��ومین نمایش��گاه‬ ‫بین‌المللی لجس��تیک‪ ،‬زنجیره تامی��ن و توزیع از‬ ‫تاری��خ ‪ 3‬تا ‪ 6‬بهمن س��ال‌جاری به مدت ‪ 4‬روز در‬ ‫محل دائمی نمایش��گاه‌های بین‌المللی تهران آغاز‬ ‫به‌کار می‌کند‪.‬‬ ‫امسال نمایشگاه لجس��تیک تهران میزبان تعداد‬ ‫زیادی از دست‌اندرکاران و سرمایه‌گذاران داخلی و‬ ‫خارجی اس��ت و امید است با ایجاد فضای مناسب‬ ‫برای تعامل و تبادل کاال‪ ،‬فناوری و دانش لجستیکی‬ ‫باعث رش��د در این صنعت و درنهایت با حرکت به‬ ‫س��مت تولید بهینه سبب رشد در تولید ملی شود‪.‬‬ ‫این نمایشگاه با مجوز سازمان توسعه تجارت ایران‪،‬‬ ‫شرکت س��هامی نمایش��گاه‌های بین‌المللی تهران‪،‬‬ ‫انجمن لجستیک ایران و توسط شرکت بانیان امید‬ ‫و همچنی��ن با هم��کاری مجموعه‌هایی از کش��ور‬ ‫آلمان‪ ،‬چین‪ ،‬مالزی برگزار می‌شود‪.‬‬ ‫در ای��ن نمایش��گاه ‪ 120‬ش��رکت داخل��ی و ‪40‬‬ ‫شرکت خارجی از کشور‌های آلمان‪ ،‬فرانسه‪ ،‬ایتالیا‪،‬‬ ‫ترکیه‪ ،‬چین‪ ،‬هن��د‪ ،‬کره‌جنوب��ی‪ ،‬اوکراین‪ ،‬امارات‬ ‫متحده عربی حضور داشته و آخرین توانمندی خود‬ ‫را در معرض دید قرار خواهند داد‪.‬‬ ‫آغاز به کار نمایشگاه تخصصی‬ ‫خودرو در قزوین‬ ‫فارس ‪ -‬شش��مین نمایش��گاه تخصص��ی خودرو‪،‬‬ ‫قطعات و تجهیزات وابسته به مدت ‪ 4‬روز در قزوین‬ ‫افتتاح شد‪.‬‬ ‫این نمایشگاه از تاریخ ‪ 30‬دی تا ‪ 3‬بهمن به مدت‬ ‫‪ 4‬روز در مح��ل دائمی نمایش��گاه‌های بین‌المللی‬ ‫استان قزوین افتتاح شده است‪.‬‬ ‫شش��مین نمایش��گاه تخصصی خ��ودرو‪ ،‬قطعات‬ ‫و تجهی��زات وابس��ته ب��ا حض��ور بی��ش از ‪35‬‬ ‫مش��ارکت‌کننده‪ ،‬تولیدکنن��ده و عرضه‌کنن��ده‬ ‫محصوالت در فضایی به مس��احت ‪ 2‬هزار مترمربع‬ ‫برگزار شده است‪.‬‬ ‫برقراری ارتباط مس��تقیم در تامی��ن نیاز و ارائه‬ ‫آخرین محص��والت و تولی��دات بخش‌های مرتبط‬ ‫ب��ا تولید خودروهای س��واری و قطع��ات مرتبط با‬ ‫آن‪ ،‬افزای��ش آش��نایی و اطالع��ات متخصص��ان و‬ ‫عالقه‌مندان خودروس��ازان‪ ،‬ازجمل��ه اهداف برپایی‬ ‫نمایشگاه یادشده است‪.‬‬ ‫تولیدکنن��دگان و نمایندگی‌ه��ای معتب��ر از‬ ‫اس��تان‌های تهران‪ ،‬الب��رز و قزوین محصوالت خود‬ ‫را در شش��مین نمایشگاه تخصصی خودرو‪ ،‬قطعات‬ ‫و تجهیزات وابس��ته برای عالقه‌من��دان به نمایش‬ ‫گذاشتند‪.‬‬ ‫عالقه‌مندان می‌توانند از ساعت ‪ 15‬تا ‪ ،21‬از این‬ ‫نمایشگاه در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی‬ ‫اس��تان قزوین واقع در بلوار امام خمینی‌(ره) جنب‬ ‫صدا‌وسیما بازدید کنند‪.‬‬ ‫بوشهر میزبان سومین نمایشگاه‬ ‫«دانشگاه پاک»‬ ‫ف�ارس‪ -‬سرپرس��ت دانش��گاه خلیج‌ف��ارس از‬ ‫برگزاری سومین جش��نواره و نمایشگاه فرهنگی‬ ‫و اجتماعی «دانش��گاه پاک» به میزبانی بوش��هر‬ ‫خبرداد‪.‬‬ ‫عبدالمجید مصلح پیش از ظهر دیروز در نشست‬ ‫هماهنگی برگزاری سومین جش��نواره و نمایشگاه‬ ‫فرهنگی و اجتماعی «دانش��گاه پ��اک» اظهار کرد‪:‬‬ ‫نشس��ت امروز با هدف پیش��گیری از آس��یب‌های‬ ‫اجتماع��ی با حضور روس��ا و معاونان مراکز آموزش‬ ‫عالی اس��تان‪ ،‬اعضای ش��ورای هماهنگ��ی مبارزه‬ ‫ب��ا مواد‌مخدر و مع��اون اجتماعی و پیش��گیری از‬ ‫وقوع جرم دادگس��تری استان بوش��هر در دانشگاه‬ ‫خلیج‌فارس برگزار شده است‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اهمیت برگزاری این جشنواره گفت‪:‬‬ ‫استان بوشهر میزبان سومین جشنواره و نمایشگاه‬ ‫فرهنگی و اجتماعی«دانشگاه پاک» منطقه ‪ 5‬است‬ ‫و باید برای برگزاری هرچه مطلوب‌تر این جشنواره‬ ‫کمیته‌هایی تخصصی ایجاد کنیم‪.‬‬ ‫مصل��ح بی��ان ک��رد‪ :‬اگ��ر می‌خواهی��م خروجی‬ ‫مناس��بی از برگزاری این جش��نواره داشته باشیم‬ ‫باید جریان‌سازی اتفاق بیفتد و از تمامی مسئوالن‬ ‫استانی و مراکز آموزش عالی استان تقاضا می‌کنیم‬ ‫در برگ��زاری این جش��نواره هم��کاری و همراهی‬ ‫مناسبی داشته باشند‪ .‬جشنواره و نمایشگاه فرهنگی‬ ‫و اجتماعی «دانش��گاه پاک» با هدف پیشگیری از‬ ‫آس��یب‌های اجتماعی در سراس��ر کشور و در قالب‬ ‫مناطق چندگانه درحال برگزاری اس��ت که استان‬ ‫بوشهر به همراه استان‌های کهگیلویه و بویر احمد‪،‬‬ ‫فارس‪ ،‬کرمان‪ ،‬هرمزگان و سیستان‌وبلوچستان در‬ ‫منطقه ‪ 5‬این مناطق قرار دارد‪.‬‬ ‫‪8‬‬ ‫پنجشنبه ‪ 2‬بهمن ‪ - 1393‬اول ربیع الثانی ‪ 22 -1436‬ژانویه ‪ -2015‬شماره ‪ -139‬پیاپی ‪1457‬‬ ‫نمایشگاه‬ ‫‪trade@smtnews.ir‬‬ ‫نگاهی به تاریخچه بزرگترین‬ ‫فرش ایران‪ ،‬رفیق گرما‬ ‫میالد محم�دی – گروه تج�ارت‪ :‬دموتکس‬ ‫هانوف��ر‪ ،‬بزرگترین نمایش��گاه بین‌المللی جهانی‬ ‫در زمین��ه ف��رش و کفپوش اس��ت که هر س��ال‬ ‫تعداد زی��ادی از فع��االن این صنعت از سراس��ر ‹ ‹دموتکس ‪ 1992‬میالدی‬ ‫چهارمین نمایش��گاه جهانی فرش دس��تباف و‬ ‫جهان در آن حضور دارند‪ .‬این نمایش��گاه س��ابقه‬ ‫دیرین��ه‌ای در عرصه فرش و موک��ت و گلیم و‪ ...‬زمین‌اندازه��ا در ‪ 4‬روز از ‪ 6‬ت��ا ‪ 9‬ژانوی��ه ‪1992‬‬ ‫دارد‪ .‬در ای��ن گزارش مفصل حرف‌های بس��یاری با حضور ‪ 950‬ش��رکت و موسسه فعال در زمینه‬ ‫ب��رای گفتن داری��م؛ حرف‌هایی ک��ه بیش از دو فرش دس��تباف و زمین‌اندازهای دیگر در فضایی‬ ‫ده��ه قدمت دارند و البت��ه اگرچه صحبت از یک به مس��احت ‪ 83‬ه��زار مترمربع برگزار ش��د‪ .‬در‬ ‫اتفاق جهانی اس��ت اما کشورمان ایران را می‌توان این نمایش��گاه ‪ 592‬غرفه متعلق به ش��رکت‌ها و‬ ‫نقش نخس��ت خاطرات این صنعت نامید‪ .‬بی‌هیچ موسس��اتی بود که در خ��ارج از آلمان به فعالیت‬ ‫مش��غولند (‪ 65‬درصد) و‬ ‫توضیح اضافه نگاه��ی داریم به‬ ‫‪ 352‬غرف��ه (‪ 35‬درصد)‬ ‫ادوار مختلف نمایشگاه دموتکس‬ ‫دموتکس ‪:1999‬‬ ‫به موسسات و شرکت‌های‬ ‫آلمان در ش��هر هانوفر که البته‬ ‫یازدهمین نمایشگاه‬ ‫مقیم آلمان تعلق داش��ت‪.‬‬ ‫نمایندگی‌های مهمی در سراسر‬ ‫بین‌المللی دموتکس‬ ‫ای��ن نمایش��گاه ‪ 25‬هزار‬ ‫جه��ان ازجمله روس��یه‌‪ ،‬چین‪،‬‬ ‫در فضایی به وسعت‬ ‫بازدید‌کننده داشت‪ .‬فرش‬ ‫ایتالیا‪ ،‬هلند و انگلیس دارد‪.‬‬ ‫دموتکس در ‪ 1989‬میالدی ‪ 90‬هزار متر مربع و با‬ ‫دس��تباف مانند سال‌های‬ ‫‹‹‬ ‫نخس��تین نمایش��گاه ف��رش شرکت ‪ 53‬کشور از ‪16‬‬ ‫گذش��ته به عنوان کاالی‬ ‫دس��تباف به‌ن��ام «دموتکس» از تا ‪ 19‬ژانویه ‪ 99‬در شهر اصل��ی این نمایش��گاه در‬ ‫نمایشگاهی هانوفر‬ ‫مع��رض نمایش ب��ود‪ .‬به‬ ‫‪ 9‬تا ‪ 12‬ژانویه ‪ 1989‬در هانوفر‬ ‫ع�لاوه از میان ‪ 950‬غرفه‬ ‫آلمان برگزار شد‪ .‬این نمایشگاه‬ ‫برگزار شد‬ ‫موجود در نمایشگاه ‪261‬‬ ‫مس��احتی افزون‌ب��ر ‪90‬ه��زار‬ ‫غرف��ه به فرش دس��تباف‬ ‫مترمرب��ع داش��ت و در قال��ب‬ ‫‪ 7‬تاالر برپا ش��د‪ .‬در دوره نخس��ت ‪ 578‬غرفه با اختصاص داشت که بیشتر آنها در اختیار تاجران‬ ‫محصوالتی از قبیل فرش دستباف‪ ،‬فرش ماشینی‪ ،‬ایرانی بود‪ .‬فرش ماشینی و سایر زیراندازها مانند‬ ‫کف‌اندازه��ای پارچ��ه‌ای و کفپوش پالس��تیکی موکت‪ ،‬کفپوش‌ها‪ ،‬صنایع و خدمات و انتش��ارات‬ ‫حض��ور داش��تند و ‪ 29‬کش��ور نی��ز آلمانی‌ها را ازجمل��ه کاالهایی ب��ود که در این نمایش��گاه به‬ ‫همراهی کردند‪ .‬در این سال ‪ 3‬غرفه اصلی به نام نمایش گذاشته ش��د در این نمایشگاه کشورهای‬ ‫ایران به ثبت رس��ید که عبارت بودند از‪ :‬ش��رکت ایران‪ ،‬هندوس��تان‪ ،‬مصر‪ ،‬چین‪ ،‬نپال‪ ،‬پاکس��تان‪،‬‬ ‫سهامی فرش ایران‪ ،‬سازمان صنایع دستی ایران و ترکیه‪ ،‬پرتغال و ش��وروی شرکت داشتند‪ .‬در این‬ ‫یک شرکت خصوصی‌‪ .‬البته در مجموع ‪ 146‬غرفه نمایش��گاه پس از آلمان‪ ،‬بلژیکی‌ه��ا با ‪ 96‬غرفه‪،‬‬ ‫اختصاص به فرش دس��تباف داشت و درحقیقت انگلیسی‌ها با ‪ 67‬غرفه‪ ،‬ترکیه با ‪ 55‬غرفه‪ ،‬امریکا‬ ‫این کاال چشم و چراغ نمایشگاه به شمار می‌رفت‪ .‬ب��ا ‪ 51‬غرفه و هلن��د با ‪ 48‬غرف��ه در مکان‌های‬ ‫همچنین اتحادیه بازرگانان ایرانی فرش دستباف بعدی قرار داشتند‪ .‬از شرکت‌ها و موسسات ایرانی‬ ‫در آلم��ان (‪ )Bvol‬و اتحادیه وارد‌کنندگان فرش شرکت‌کننده در نمایشگاه می‌توان به مرکز توسعه‬ ‫دس��تباف در آلمان هریک غرفه مس��تقلی را در صادرات ایران‪ ،‬اتحادیه ش��رکت‌های تعاونی تولید‬ ‫فرش دستباف وابس��ته به وزارت جهاد سازندگی‬ ‫نمایشگاه هانوفر به خود اختصاص داده بودند‪.‬‬ ‫‹ ‹حضور ایران در دموتکس ‪ 1990‬میالدی و ش��رکت صادرات قالی وابسته به سازمان صنایع‬ ‫دومین نمایشگاه بین‌المللی فرش و قالی از ‪ 8‬تا دستی ایران اشاره کرد‪.‬‬ ‫‪ 11‬ژانویه ‪ 1990‬در مس��احتی برابر با ‪ 120‬هزار ‹ ‹گبه رکورد شکست‬ ‫پنجمین نمایش��گاه «دموتک��س» از ‪ 13‬ژانویه‬ ‫مترمربع و با حضور ‪ 806‬ش��رکت‌کننده در شهر‬ ‫هانوفر برگزار شد‪ .‬ایران به صورت رسمی دو غرفه ‪ 1993‬به‌مدت ‪4‬روز در هانوفر آلمان برگزار ش��د‪.‬‬ ‫داشت و البته ‪ 75‬غرفه نیز متعلق به شرکت‌های مجموعه فضای خالص غرفه‌ها در این نمایش��گاه‬ ‫خارجی اما با مدیران ایرانی بود‪ .‬در این نمایشگاه ‪ 83‬ه��زار متر مرب��ع با ‪ 950‬غرف��ه و ‪ 9‬تاالر بود‬ ‫‪ 201‬غرفه به فرش‌های مرغوب شرقی اختصاص که فرش دس��تباف در ‪ 4‬تاالر به نمایش گذاشته‬ ‫داش��ت که در ‪ 3‬تاالر به نمای��ش در آمده بودند‪ .‬ش��د کاالهای دیگ��ر در ‪ 5‬ت��االر در معرض دید‬ ‫فرش‌های نپال‪ ،‬بربر‪ ،‬فرش ماشینی‪ ،‬فرش دستی‌ بازدید‌کنن��دگان و خری��داران قرارگرفت‪ .‬در این‬ ‫(بی‌گره)‪ ،‬موکت‪ ،‬کفپوش‪ ،‬مواد و مصالح فرشبافی نمایش��گاه ‪ 574‬غرفه به ش��رکت‌های خارجی و‬ ‫و خدم��ات و فن��اوری مربوط به تج��ارت فرش و ‪ 376‬غرفه به ش��رکت‌های آلمانی تعلق داش��ت‪.‬‬ ‫زمین‌اندازه��ای دیگر در این نمایش��گاه ش��رکت بیش��تر غرفه‌ها مربوط به فرش دستباف و متعلق‬ ‫به بازرگانان ایرانی بود که به‌نام کشور محل اقامت‬ ‫داشتند‪.‬‬ ‫خود یعنی آلمان در نمایشگاه شرکت کرده بودند‪.‬‬ ‫‹ ‹در دموتکس ‪ 1991‬نامی از ایران نبود‬ ‫سومین نمایش��گاه دموتکس از ‪ 7‬تا ‪ 10‬ژانویه در «دموتک��س ‪ »93‬فرش‌های دس��تباف تولید‬ ‫‪ 1991‬در مس��احتی افزون‌بر ‪ 82‬هزار مترمربع و شده از کش��ورهای ایران و نپال جلوه بیشتری از‬ ‫باحضور ‪ 910‬شرکت‌کننده که از ‪ 43‬کشور جهان فرش‌های تولید ش��ده در کش��ورهای دیگر مانند‬ ‫به نمایشگاه آمده بودند برپا شد‪ .‬این نمایشگاه ‪ 25‬هندوس��تان‪ ،‬ترکیه‪ ،‬پاکستان‪ ،‬افغانستان‪ ،‬چین و‬ ‫هزار نفر بازدید‌کننده داش��ت‪ .‬از این نمایشگاه با مراکش داش��تند و خریداران بیشتری را به‌سوی‬ ‫عنوان «موفقیت بزرگ تجاری» یاد شد و فروش خ��ود جلب کردند‪ .‬در این نمایش��گاه فروش گبه‬ ‫شرکت‌کنندگان نسبت به نمایشگاه سال قبل ‪ 30‬بس��یار موفق بود آنچنان که هم��گان را متعجب‬ ‫درصد افزایش داش��ت‪ .‬در این نمایشگاه بیشترین کرده بود‪.‬‬ ‫غرفه‌ه��ا در تاالره��ای مربوط به فرش دس��تباف ‹ ‹حضور پررنگ خارجی‌ها‬ ‫در ای��ن نمایش��گاه فرش دس��تباف ای��ران از‬ ‫متعل��ق به ایرانیان ب��ود که با نام آلم��ان در این‬ ‫نمایش��گاه حضور داش��تند‪ .‬حتی شرکت سهامی درخش��ش خاصی برخوردار بود‪ .‬فرش ماش��ینی‪،‬‬ ‫فرش ایران نیز با نام شعبه خود در بندر هامبورگ‬ ‫در دموتکس ‪ 91‬شرکت کرده بود به همین دلیل‬ ‫نامی از ایران نبود‪.‬‬ ‫ن اندازه��ای گوناگ��ون ازجمل��ه‬ ‫موک��ت و زمی�� ‌‬ ‫کااله��ای به نمایش درآمده در نمایش��گاه بودند‪.‬‬ ‫فرش دس��تباف ایران به خاطر طرح و نقشه‌های‬ ‫متنوع نس��بت به سایر فرش‌های دیگر کشورهای‬ ‫شرکت‌کننده در نمایشگاه هانوفر آلمان به عنوان‬ ‫بهترین فرش جهان ش��ناخته شد و مقام نخست‬ ‫را در نمایش��گاه به دس��ت آورد‪ .‬در این نمایشگاه‬ ‫کش��ورهای پاکس��تان‪ ،‬هند‪ ،‬چین‪ ،‬نپال‪ ،‬رومانی‬ ‫و ترکیه نیز ش��رکت داش��تند و چند نمایش��گاه‬ ‫تخصصی ازجمله نمایشگاه گبه در آن پیش‌بینی‬ ‫ش��ده ب��ود‪ .‬در ای��ن نمایش��گاه ‪ 32‬گب��ه نفیس‬ ‫از جنوب ای��ران «فارس» در یک��ی از غرفه‌ها به‬ ‫نمایش گذاش��ته ش��ده بود و برای نخس��تین‌بار‬ ‫جلسات پرس��ش و پاسخ درباره «گبه ایران» برپا‬ ‫ش��د و بازدید‌کنندگان از متخصص��ان حاضر در‬ ‫نمایشگاه اطالعات خوبی کسب کردند ‪.‬‬ ‫‹ ‹شعاری انسان‌دوستانه در دموتکس ‪1995‬‬ ‫هفتمی��ن نمایش��گاه دموتک��س در فضایی به‬ ‫وس��عت ‪ 88‬هزار مترمربع با ‪ 1020‬شرکت‌کننده‬ ‫از ‪ 52‬کش��ور مختلف جهان از ‪ 8‬تا ‪ 11‬ژانویه در‬ ‫ش��هر هانوفر آلمان برگزار ش��د‪ .‬کشورهای عمده‬ ‫ش��رکت‌کننده در این نمایش��گاه عبارت بودند از‪:‬‬ ‫بلژیک‪ ،‬امریکا‪ ،‬انگلس��تان‪ ،‬هلند‪ ،‬ترکیه و ایتالیا‪.‬‬ ‫ف��رش دس��تباف را به‌ط��ور عمده ش��رکت‌های‬ ‫آلمان��ی و خارجیان مقی��م آلمان در نمایش��گاه‬ ‫عرضه کرده بودند‪ .‬در میان ش��رکت‌کنندگان در‬ ‫نمایش��گاه دموتکس‪ ،‬شرکت سهامی فرش ایران‪،‬‬ ‫س��ازمان صنایع‌دستی‪ ،‬شرکت‌های صنایع‌دستی‪،‬‬ ‫شرکت‌های تعاونی جهاد و شرکت‌های وابسته به‬ ‫وزارت تعاون زیرپوشش ش��رکت تعاونی از ایران‬ ‫در نمایشگاه حضور داشتند‪ .‬تعداد بازدیدکنندگان‬ ‫از این نمایش��گاه به ‪ 34‬هزار نفر رس��ید‪ .‬در این‬ ‫س��ال فرش‌های دس��تباف ایران‪ ،‬هن��د و نپال از‬ ‫محبوب‌ترین فرش‌ها محسوب شدند‪.‬‬ ‫بی��ش از ‪ 355‬غرفه به فرش دس��تباف و موکت‬ ‫و پارکت و دیگر کفپوش‌ها تعلق داش��ت‪ .‬در این‬ ‫نمایش��گاه کمتر از ‪ 10‬ش��رکت از ای��ران حضور‬ ‫داشتند و سایر شرکت‌ها مربوط به فرش دستباف‬ ‫متعلق به بازرگانان ایرانی بود‪ .‬حدود ‪ 36‬هزار نفر‬ ‫از این نمایشگاه دیدن کردند که ‪ 16800‬نفر آنها‬ ‫از س��ایر کش��ورها به آلمان آمده بودند ‪ .‬یکی از‬ ‫ویژگی‌های دموتکس ‪ 97‬برگزاری سمینار بررسی‬ ‫مس��ائل فرش ایران بود که با حض��ور وزیر وقت‬ ‫جهاد س��ازندگی و تعدادی از مس��ئوالن ایرانی و‬ ‫همچنین اعضای اتحادیه‌های فرش دستباف ایران‬ ‫در آلمان و اروپا در حاش��یه نمایش��گاه دموتکس‬ ‫برگزار شد ‪.‬‬ ‫‹ ‹دهمین دموتکس‬ ‫نمایش��گاه از ‪ 10‬تا ‪ 13‬ژانویه ب��ه مدت ‪ 4‬روز‬ ‫در فضایی به وسعت ‪ 90‬هزار مترمربع شامل ‪10‬‬ ‫کاال با ‪ 1045‬غرفه از ‪ 51‬کش��ور در ش��هر هانوفر‬ ‫آلمان برگزار ش��د ‪ .‬در این نمایش��گاه ‪ 4‬تاالر به‬ ‫مس��احت ‪ 36‬هزار متر مربع شامل ‪ 330‬غرفه به‬ ‫فرش دس��تباف و حرفه‌ها و خدم��ات جنبی آن‬ ‫اختص��اص یافته ب��ود و تاالره��ای دیگر به فرش‬ ‫ماشینی و زمین‌‌اندازها‪ ،‬موکت‪ ،‬کفپوش و صنایع‬ ‫و خدمات مربوط به آنها اختصاص داش��ت‪ .‬طبق‬ ‫آم��ار منتشرش��ده تعداد ‪ 3800‬نف��ر در ‪ 4‬روز از‬ ‫نمایش��گاه دیدن کردند که اکثر آنها از کشورهای‬ ‫خارج از آلمان به نمایش��گاه آمده بودند‪ .‬از میان‬ ‫کش��ورها خریدارانی از کش��ورهای ش��رق اروپا‪،‬‬ ‫اس��کاندیناوی‪ ،‬امریکای جنوبی و حتی خاور دور‬ ‫به هانوفر آمده بودند‪.‬‬ ‫‹ ‹دموتکس ‪ 1999‬و عرض اندام هندی‌ها‬ ‫یازدهمین نمایش��گاه بین‌الملل��ی دموتکس در‬ ‫فضایی به وس��عت ‪ 90‬هزار متر مربع و با شرکت‬ ‫‪ 53‬کش��ور از ‪ 16‬ت��ا ‪ 19‬ژانوی��ه ‪ 99‬در ش��هر‬ ‫نمایشگاهی هانوفر برگزار شد‪.‬‬ ‫‪ 1060‬ش��رکت ان��واع فرش‌ها‪ ،‬دس��تباف‌ها و‬ ‫‹ ‹جلو ‌ه طرح پاکستانی از نقش تبریز‬ ‫هش��تمین نمایش��گاه بین‌الملل��ی دموتکس با کفپوش‌ه��ا را در معرض دید هم��گان قرار دارند‪.‬‬ ‫حضور ‪ 1030‬ش��رکت‌کننده در ‪ 9‬س��الن برگزار در این نمایش��گاه ‪ 8‬ش��رکت ایرانی در مساحتی‬ ‫افزون‌ب��ر ی��ک ه��زار و ‪18‬‬ ‫ش��د‪ .‬در نمایش��گاه هش��تم‬ ‫مترمرب��ع به عرضه فرش‌های‬ ‫‪ 336‬غرف��ه مرب��وط ب��ه‬ ‫دموتکس ‪ :1990‬ایران‬ ‫دس��تباف ای��ران پرداخت��ه‬ ‫فرش دس��تباف ب��ود و بقیه‬ ‫غرفه‌ه��ا به فرش ماش��ینی‪ ،‬به صورت رسمی در‬ ‫بودن��د‪ .‬کش��ورهای ترکی��ه‬ ‫کفپوش‌ه��ای گوناگ��ون‪ ،‬دموتکس ‪ 90‬دو غرفه‬ ‫و هن��د به‌عن��وان بزرگترین‬ ‫پارکت‪ ،‬الی��اف و نخ‪ ،‬فناوری داشت و البته ‪ 75‬غرفه ش��رکت‌کننده‪ ،‬هرکدام با ‪45‬‬ ‫نیز متعلق‬ ‫شرکت در نمایش��گاه حضور‬ ‫نصب و عرضه کاال‪ ،‬نش��ریات‬ ‫فعال داش��تند‪ .‬فرش ایران در‬ ‫اتحادی��ه و‪ ...‬تعلق داش��ت‪.‬‬ ‫به شرکت‌های‬ ‫این نمایشگاه از بازار مطلوبی‬ ‫در این نمایش��گاه ‪ 12‬غرفه خارجی اما با مدیران‬ ‫برخ��وردار نب��ود و پ��س از‬ ‫مربوط به ش��رکت‌کنندگان‬ ‫ایرانی بود‬ ‫فرش‌های هندی‪ ،‬پاکس��تانی‬ ‫ایرانی ب��ود که بیش��تر آنها‬ ‫و حت��ی چینی معامله ش��د‪.‬‬ ‫متعلق به شرکت‌های دولتی‬ ‫یا وابس��ته به دولت بودند‪ .‬ترکیه‪ ،‬مصر‪ ،‬مراکش‪ ،‬آمار نش��ان می‌دهد اگرچه این نمایشگاه ‪ 40‬هزار‬ ‫هندوستان و پاکستان در فرش دستباف و بلژیک بازدید‌کننده داشت اما «گبه» هند بسیار بیشتر از‬ ‫در فرش ماش��ینی معامالت خوبی داشتند‪ .‬یکی گبه‌های ایرانی مورد توجه قرار گرفت‪.‬‬ ‫از جاذبه‌ه��ای فرش دموتک��س ‪ ،96‬غرفه نمایش ‹ ‹دموتکس‪ 2000‬و باز هم گبه ایران‬ ‫دموتک��س‪ 2000‬از ‪ 15‬تا ‪ 18‬ژانویه برابر ‪ 25‬تا‬ ‫فرش‌ه��ای هنری و قدیمی بود ‪.‬در دموتکس ‪،96‬‬ ‫ی ‪ 78‬ب��ا حضور ‪ 52‬کش��ور جهان و ‪1060‬‬ ‫تعداد بازدید‌کنندگان ‪ 33‬هزار نفر بود که نسبت ‪ 28‬د ‌‬ ‫به س��ال ‪ 95‬یک‌هزار نفر کاهش داش��ت‪ .‬ازجمله شرکت‌کننده در وسعتی برابر با ‪ 91000‬متر مربع‬ ‫جاذبه‌های دموتکس ‪ 96‬نمایش��گاه چادر «جلوه در ‪ 10‬تاالر در محل نمایش��گاه‌های هانوفر آلمان‬ ‫مش��رق‌زمین» بود‪ .‬این چادر را برای شناس��اندن برگزار ش��د‪ .‬این نمایش��گاه بیش از ‪ 40‬هزار نفر‬ ‫فرش مشرق‌زمین برپا کرده بودند‪ .‬در داخل چادر بازدید‌کننده داش��ت که از سراسر دنیا به هانوفر‬ ‫آم��ده بودن��د‪ .‬بیش��تر بازدیدکنن��دگان را افراد‬ ‫از بازدید‌کنندگان با چای پذیرایی می‌شد‪.‬‬ ‫حرفه‌ای وابسته به فرش ازجمله بازرگانان به‌طور‬ ‫‹ ‹دموتکس‪ 1997‬با حضوری از کل دنیا‬ ‫نهمین نمایش��گاه بین‌الملل��ی دموتکس از ‪ 11‬عمده ف��رش و تک‌فروش‪ ،‬طراح��ان‪ ،‬هنرمندان‪،‬‬ ‫ژانویه ‪ 1997‬به مدت ‪ 4‬روز در فضایی به وسعت پژوهش��گران‪ ،‬معم��اران و دکوراتوره��ای داخلی‬ ‫‪87‬هزار مترمربع برگزار ش��د‪ .‬در این نمایش��گاه تش��کیل می‌دادند‪ .‬در این نمایشگاه ‪ 6715‬غرفه‬
‫پنجشنبه ‪ 2‬بهمن ‪ 1 - 1393‬ربیع الثانی ‪ 22 -1436‬ژانویه ‪ -2015‬شماره ‪ -139‬پیاپی ‪1457‬‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫معدن‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪28‬‬ ‫آشتی‌کنان آلومینیوم و مس با سیم‪ -‬کابلی‌ها‬ ‫آمادگی هند برای سرمایه‌گذاری در صنایع فوالد ایران‬ ‫مدیریت ایمنی‪،‬ضامن سرمایه‌های معدنی‬ ‫‪9‬‬ ‫محمد بیاتیان‬ ‫عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس‬ ‫ارزش‌افزوده مالک مشوق‌های صادراتی معادن‬ ‫حامدش�ایگان‪-‬گروه معدن‪ :‬رش�د اقتصادی کش�ور با رکود نسبی‬ ‫ک�ه در فض�ای کس�ب و کار حاکم اس�ت در گ�رو افزای�ش تولید‬ ‫صادرات‌گراس�ت‪ .‬ش�رایطی که از چند س�ال پیش چ�رخ تولید را‬ ‫کن�د ک�رده اس�ت هم‌اکنون بای�د ب�ا برنامه‌ریزی دول�ت از طریق‬ ‫مش�وق‌های صادراتی تحریک ش�ود‪ ،‬چراکه در حال حاضر افزایش‬ ‫صادرات محصوالتی که ارزش‌افزوده باالتری برای کش�ور به همراه‬ ‫دارن�د‪ ،‬هزینه کمت�ری را برای نفوذ و رقابت با کش�ورهای دیگر به‬ ‫دول�ت و صادرکنندگان تحمیل می‌کند‪ .‬کارشناس�ان در این رابطه‬ ‫معتقدند ک�ه صادرات محصوالت معدنی و صنایع وابس�ته با توجه‬ ‫به ارزش‌افزوده باالیی که دارند باید مش�مول مشوق‌های صادراتی‬ ‫ویژه خود باش�ند که مبنای آن بررس�ی بازار محصول‪ ،‬قیمت تمام‬ ‫شده و هزینه صادرات اس�ت‪ ،‬چراکه نیاز است دولت برای افزایش‬ ‫درآمدهای صادراتی نقش�ه راهی را تدوین کند که با حداقل هزینه‬ ‫ارزآوری بیشتری را برای کشور به ارمغان آورد و این مسئله در گرو‬ ‫ارائه مشوق‌های مالیاتی متفاوت است‪.‬‬ ‫جوای��ز صادرات��ی و معافیت مالیات ب��ر ارزش‌افزوده‬ ‫برای کاالهای صادراتی دو مشوقی هستند که از سوی‬ ‫دولت ارائه می‌شود‪ .‬هرچند تاخیر در پرداخت و گاهی‬ ‫اختصاص نیافتن رقم مربوط به معافیت‌های مالیاتی از‬ ‫اثر این دو مشوق می‌کاهد‪ ،‬حال از آنجایی که بهبود و‬ ‫حمای��ت صادرات فرآورده‌های معدنی به افزایش تولید‬ ‫و درآمده��ای مالیاتی دولت کمک می‌کند نیاز اس��ت‬ ‫دولت برنامه قابل اجرایی را برای این محصوالت تدوین‬ ‫کند‪.‬‬ ‫‹ ‹ارائه مشوق به اولویت‌دارها‬ ‫یک عض��و کمیس��یون صنایع و‬ ‫معادن ات��اق بازرگان��ی ایران با‬ ‫عن��وان اینکه حمای��ت دولت در‬ ‫بهبود صادرات‪ ،‬استانداردس��ازی‬ ‫محصوالت معدن��ی را به ارمغان‬ ‫گفت‪ :‬به ط��ور قطع صادرات بخش‬ ‫م��ی‌آورد به‬ ‫معدن به بازارهای جهانی گره خورده است که با تسریع‬ ‫روند صادراتی آنها کیفیت و استانداردهای مواد معدنی‬ ‫باال می‌رود‪ .‬از س��وی دیگر ارزیابی رشد اقتصاد معدنی‬ ‫باید با مقیاس‌های جهانی انجام ش��ود که تنها پس از‬ ‫حضور در بازارهای جهانی امکان‌پذیر است‪.‬‬ ‫رسول رنجبران با تاکید بر اینکه مشوق‌های صادراتی‬ ‫باید کاالهای با مزیت باال را در اولویت قرار دهند ادامه‬ ‫داد‪ :‬محص��والت معدنی در ایران ع�لاوه بر تنوع باال از‬ ‫مزیت ارزش‌افزوده برای توسعه درآمدهای ارزی کشور‬ ‫برخ��وردار هس��تند‪ .‬درواقع دولت با ارائه مش��وق‌های‬ ‫متفاوت در صدور کاالها ساختار تولید را اصالح خواهد‬ ‫ک��رد و بخش معدنی که ذخای��ر غنی با عیار باال دارند‬ ‫زمانی ک��ه در صادرات اولویت پیدا کنند رش��د تولید‬ ‫ناخالص داخلی و بس��تر اش��تغالزایی را برای کشور به‬ ‫همراه دارند‪.‬‬ ‫او با نگاهی به دیگر ظرفیت‌های صادراتی این بخش‬ ‫افزود‌‪ :‬در بخش معدن صدور خدمات فنی و مهندسی‬ ‫قابلیت باالیی برای ورود به پروژه‌های منطقه‌ای دارند‬ ‫که در درآمدهای ارزی کشور موثر است اما با این حال‬ ‫مشوق‌های صادراتی این بخش به‌درستی تدوین نشده‬ ‫که باید بیشتر مورد حمایت قرار گیرد‪.‬‬ ‫‹ ‹مشوق‌های نقدی داده نشود‬ ‫یک عض��و کمیس��یون صادرات‬ ‫اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه‬ ‫تمهی��دات دول��ت یازده��م در‬ ‫ش��رایط کنون��ی رک��ود و تورم‬ ‫اثر‌گ��ذار ب��وده اس��ت به‬ ‫گفت‪ :‬اقدامات دولت برای کاهش تورم و توقف تحریم‬ ‫موثر بوده و تا حدودی تورم و رکود کاهش یافته است‪.‬‬ ‫ح��ال برای عبور از ای��ن بحران نیازمن��د تولید پویا با‬ ‫استفاده از فناوری‌های روز است تا فرصتی به وجود آید‬ ‫و صادرات کشور از رشد کافی برخوردار شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬وقت��ی محصولی ت��وان ورود به بازارهای‬ ‫بین‌الملل��ی را نداش��ته باش��د نه‌تنه��ا تولی��د را رونق‬ ‫نمی‌بخش��د بلکه تحرک اقتصادی را نیز در پی نخواهد‬ ‫داشت‪ .‬به همین دلیل دولت باید مشوق‌های صادراتی‬ ‫را نه به صورت نقدی بلکه با برنامه‌ریزی مدون ارائه کند‬ ‫تا از طریق بازاریابی کالن و برگزاری نمایشگاه‌هایی در‬ ‫کشورهای دیگر این مشوق‌ها عرضه شود‪.‬‬ ‫امیر عاب��دی با تاکید بر اهمی��ت کاهش هزینه‌های‬ ‫ورود ب��ه بازاره��ای جدی��د در بهب��ود رقابت‌پذی��ری‬ ‫محص��والت معدنی ادامه داد‪ :‬امروز دولت باید به‌دنبال‬ ‫ارائه روش‌های درست مش��وق‌های صادراتی باشد‪ ،‬به‬ ‫در نهمی��ن همای��ش‬ ‫بین‌الملل��ی مدیری��ت‬ ‫س��بز که بیش از ‪1500‬‬ ‫نف��ر از کارشناس��ان و‬ ‫متخصص��ان داخل��ی و‬ ‫خارج��ی و ‪ 35‬کش��ور‬ ‫جهان ش��رکت داش��تند‪ ،‬تندیس جهانی انرژی (پروژه سبز) و نشان‬ ‫بلوغ ‪ HSE‬به ذوب‌آهن اصفهان اعطا شد‪ .‬مزایای این موفقیت معرفی‬ ‫پروژه سبز در سطح جهانی و محافل بین‌المللی و ثبت در سایت بنیاد‬ ‫جهانی انرژی و حمایت برای توسعه پروژه‌های موفق و برتر است‪.‬‬ ‫آگهی فراخوان شرکت فوالد مبارکه اصفهان‬ ‫ردیف‬ ‫نوع فراخوان‬ ‫شماره‬ ‫‪1‬‬ ‫مناقصه‬ ‫*****‬ ‫‪2‬‬ ‫مناقصه‬ ‫‪48349696‬‬ ‫موضوع‬ ‫مهلت ارسال مدارک‬ ‫پیگیری کلیه امور بیمه‌ای کاالهای وارداتی‬ ‫متعلق به شرکت فوالدمبارکه در بنادر جنوبی‬ ‫کشور و نیز انجام کلیه تشریفات بندری‪ ،‬اخذ‬ ‫‪1393/11/21‬‬ ‫صورت‌مجالس بندری و گمرکی و انجام مراحل‬ ‫بیمه‌ای کاالهای خسارت‌دیده‬ ‫تهیه و اجرای عملیات احداث انبار فرو آلیاژ‬ ‫شماره ‪ 2‬ناحیه پیوسته سبای شرکت فوالد‬ ‫ط��وری که وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و س��ازمان‬ ‫توس��عه‌ای تج��ارت با اولوی��ت ق��رار دادن محصوالت‬ ‫معدنی و صنایعی که ارزش افزوده باالیی دارند بخشی‬ ‫از هزین��ه رقابت با رقبای اصلی در بازارهای بین‌المللی‬ ‫را جبران کنند‪ .‬درواقع دولت نباید یک نس��خه یکسان‬ ‫را ب��رای همه صادر‌کنندگان در نظ��ر بگیرد‪ ،‬بلکه باید‬ ‫با توجه به بازار محص��ول‪ ،‬فرآیند تولید‪ ،‬ارزش افزوده‬ ‫و هزینه حمل‌ونقل و‪ ...‬مش��وق‌های صادراتی را تعیین‬ ‫کند‪ ،‬برای نمونه بازار س��یمان در ایران به دلیل رکود‬ ‫مس��کن با مش��کل مواجه اس��ت ک��ه باید ب��ا کاهش‬ ‫هزینه‌ه��ای حمل‌ونقل‪ ،‬بازاریابی و ‪ ...‬ش��رایط نفوذ به‬ ‫بازارهای منطقه را به‌دست آورد‪.‬‬ ‫او با اش��اره به اینکه مش��وق‌های صادراتی باید برای‬ ‫جلوگیری از خام‌فروش��ی مواد معدنی‪ ،‬تخصیص یابد‬ ‫اف��زود‪ :‬ارائ��ه مش��وق‌های متفاوت بر اس��اس کیفیت‬ ‫و ارزش اف��زوده محص��ول‪ ،‬ارزآوری باالت��ری را برای‬ ‫صادر‌کننده به‌هم��راه م��ی‌آورد و تولید‌کننده ترغیب‬ ‫می‌ش��ود با سرمایه‌گذاری ارزش محصوالت خام را باال‬ ‫ببرد‪ .‬این موضوع نیازمند بازبینی سیاست‌های تولید و‬ ‫صادرات است که در آن با رفع موانع تولید رقابت‌پذیر‬ ‫فضای تجاری به سمت آرامش حرکت می‌کند‪ ،‬چراکه‬ ‫در ش��رایط کنونی به دلیل ت��ورم و تحریم‌ها صادرات‬ ‫محص��والت با هزینه باالتری انجام می‌ش��ود و این در‬ ‫حالی اس��ت ک��ه دولت با مش��وق‌ها هزینه‌های عرضه‬ ‫محص��ول را کاه��ش داده و از این طری��ق از صادرات‬ ‫حمای��ت می‌کن��د‪ .‬بنابراین در محص��والت معدنی که‬ ‫عرضه بیش از تقاضاس��ت باید نقش��ه راهی از س��وی‬ ‫دولت تهیه ش��ود و کش��ور را به سمت آمارهای واقعی‬ ‫صادرات سوق دهد و بخشی از شرایط نابرابری که برای‬ ‫عرضه محص��والت معدنی و صنعتی ایران در بازارهای‬ ‫بین‌المللی به وجود آمده را جبران کند‪.‬‬ ‫موضوع پرداخت به��ره مالکانه دو معدن بزرگ‬ ‫گل‌گهر و چادرملو در هفته‌های گذشته با بررسی‬ ‫بودجه بار دیگر مطرح شده است‪ .‬طبق قانون این‬ ‫معادن به پرداخ��ت ‪30‬درصد حق انتفاع موظف‬ ‫هستند‪ ،‬چراکه تنها حق بهره‌برداری از معادن را‬ ‫دارند‪.‬‬ ‫ب��ا این ح��ال تاکنون نس��بت ب��ه پرداخت آن‬ ‫اقدام��ی نکرده‌ان��د ک��ه در بررس��ی‌های اخی��ر‬ ‫کمیسیون صنایع و معادن مجلس نتیجه چیزی‬ ‫ج��ز این نبوده که آنها باید حق انتفاع را به دولت‬ ‫پرداخت کنند‪.‬‬ ‫ام��ا از آنجایی که به گفته برخی از مدیران این‬ ‫مع��ادن مبلغ ح��ق انتفاع زیاد اس��ت و تا حدود‬ ‫‪60‬درصد از سود ش��رکت‌ها را شامل می‌شود‪ ،‬از‬ ‫ای��ن‌رو با توجه به اینک��ه رییس‌جمهوری نیز در‬ ‫س��خنرانی‌های خ��ود عنوان کرده‪ ،‬ش��رکت‌های‬ ‫دولت��ی باید واگذار ش��وند‪ ،‬بنابراین واگذاری این‬ ‫مع��ادن به بخ��ش خصوصی درآمد زی��ادی را از‬ ‫طریق حقوق دولتی محقق خواهد کرد‪ ،‬زیرا این‬ ‫مسئله یکپارچگی‌های الزم را در بخش معدن به‬ ‫وجود م��ی‌آورد و ‪ 5700‬معدن با پرداخت منظم‬ ‫حقوق دولتی زمینه محقق‌شدن پیش‌بینی دولت‬ ‫از درآمدهای بخش معدن را فراهم می‌کنند‪.‬‬ ‫گرچه این معادن در صورتی که واگذار ش��وند‬ ‫باید مکلف به توسعه زیرساخت‌های معدنی شوند‬ ‫تا واحد‌های فرآوری در زنجیره تولید به وجود آید‬ ‫و بخش اشتغال کشور را نیز فعال کنند‪.‬‬ ‫از این‌رو اگر بحث خصوصی‌سازی این شرکت‌ها‬ ‫ج��دی ش��ود در قال��ب فعالیت‌ه��ای س��ازمان‬ ‫خصوصی‌س��ازی به مزایده گذاشته خواهند شد‪،‬‬ ‫در غی��ر این صورت کاهش میزان حق انتفاع باید‬ ‫از طری��ق مراج��ع قانونی و دی��وان عدالت اداری‬ ‫بررس��ی و مطرح ش��ود‪ ،‬چراکه در شرایط کنونی‬ ‫این رقم قطعی است و قابل تغییر نیست‪.‬‬ ‫با توجه به وضعیت مواد معدنی در کش��ور باید‬ ‫بهره مالکانه تا ح��دودی کاهش یابد‪ ،‬زیرا قیمت‬ ‫تمام‌شده مواد معدنی و هزینه بهره‌برداری با بهره‬ ‫مالکانه ‪30‬درصدی همخوانی ندارد و این مسئله‬ ‫در آینده ممکن اس��ت چالش��ی را ب��رای بخش‬ ‫معدن کشور به وجود آورد‪.‬‬ ‫بنابراین در ش��رایط کنونی ک��ه تولیدات مواد‬ ‫معدنی می‌تواند توس��عه تولید صنایع را به همراه‬ ‫داشته باشد‪ ،‬واحدهای معدنی بزرگ می‌توانند با‬ ‫ایجاد زیرساخت در این زمینه پیشگام شوند‪.‬‬ ‫خبر روز‬ ‫قطع دود از فوالدسازی ذوب‌آهن اصفهان‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت ذوب‌آهن اصفه��ان اعالم کرد‪ :‬ب��ا اجرای یک‬ ‫پروژه زیس��ت‌محیطی در بخش کنورتورها‪ ،‬ذوب‌آهن با دود ناشی از‬ ‫به نقل از ذوب‌آهن‬ ‫کنورتوره��ا خداحافظی می‌کند‪ .‬به گزارش‬ ‫اصفهان‪ ،‬اردشیر س��عدمحمدی گفت‪ :‬براساس قرارداد با یک شرکت‬ ‫معتبر اروپایی و با اجرای پروژه زیست‌محیطی در بخش کنورتورها که‬ ‫تجهیزات آن در حال آماده‌سازی و ارسال به کارخانه است‪ ،‬دود ناشی‬ ‫از کنورتورهای بخش فوالدس��ازی حل می‌شود‪ .‬وی اظهار امیدواری‬ ‫ک��رد این ش��رکت بیش از گذش��ته بتواند برای رف��ع آالیندگی‌های‬ ‫زیست‌محیطی و سرمایه‌گذاری‌های جدید در این زمینه حرکت کند‬ ‫و خود را به سطح استانداردهای جهانی برساند‪ .‬براساس این گزارش‪،‬‬ ‫یادداشت‬ ‫موظف‌شدن‬ ‫معادن بزرگ‬ ‫به توسعه زیرساخت‬ ‫‪1393/11/11‬‬ ‫مبارکه‬ ‫جهت دریافت اسناد و کسب اطالعات بیشتر به نشانی ‪ www.msc.ir‬یا ‪ www.msc.ariatender.com‬مراجعه فرمایید‪.‬‬ ‫روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه اصفهان‬ ‫(کد آگهی‪ :‬ر ـ ‪)93150‬‬ ‫معاون برنامه‌ریزی و توانمندسازی ایمیدرو خبر داد‬ ‫اختصاص ‪۳۰‬درصد از ارزش بورس به بخش معدن‬ ‫معاون برنامه‌ریزی و توانمندسازی سازمان توسعه و نوسازی معادن‬ ‫و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) گفت معادن و صنایع معدنی کش��ور‬ ‫س��هم ‪30‬درصدی در ارزش بورس اوراق به��ادار را به خود اختصاص‬ ‫داده‌ان��د و ای��ران یکی از ‪ 10‬کش��ور برت��ر از نظر تنوع م��واد معدنی‬ ‫محسوب می‌شود‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬امیر خرمی‌ش��اد اظهار کرد‪ :‬طبق س��ند چشم‌انداز‬ ‫‪ 1404‬س��هم مع��دن و صنایع معدنی در تولی��د ناخالص ملی باید به‬ ‫رقم ‪10‬درصد برسد‪.‬‬ ‫آمارهای منتش��ره حاکی است‪ ،‬سهم بخش معدن در تولید ناخالص‬ ‫ملی یک درصد اس��ت و با احتس��اب صنایع معدنی به رقم ‪ 5‬درصد‬ ‫می‌رسد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬بخش معدن و صنایع معدنی جای رش��د باالیی دارد‪ ،‬اما‬ ‫در ای��ران ذخایر نفتی موجب بی‌توجهی یا کم‌توجهی به بخش معدن‬ ‫ش��ده به‌گونه‌ای که ایجاد هر ش��غل در بخش معدن امکان ایجاد ‪17‬‬ ‫شغل وابسته و تکمیلی در صنایع پایین‌دستی را فراهم می‌کند‪.‬‬ ‫این مقام مسئول تصریح کرد‪ :‬چنانچه در بخش معدن سرمایه‌گذاری‬ ‫ش��ود خیلی از موارد اقتصاد مقاومتی در این بخش قابل اجراس��ت و‬ ‫س��ازمان ایمیدرو در برنامه‌های خود زمینه‌سازی برای ایجاد اشتغال‬ ‫بیشتر را دنبال می‌کند‪.‬‬ ‫خرمی‌ش��اد اضافه کرد‪ :‬پیش‌بینی شده تا پایان ‪ 1396‬در چارچوب‬ ‫برنامه‌های این سازمان‪ ،‬اشتغال مستقیم نزدیک به ‪20‬هزار نفر فراهم‬ ‫شود که با احتساب اشتغال غیرمستقیم افزون بر ‪100‬هزار نفر جذب‬ ‫خواهند شد‪.‬‬ ‫وی خاطرنش��ان کرد‪ :‬براساس برنامه توسعه و اجرای طرح‌های آتی‬ ‫ایمیدرو ‪ 29‬طرح به ارزش ‪9‬میلیارد دالر پیاده خواهد شد که در این‬ ‫زمینه برای س��رمایه‌گذاری اولویت نخست با هموطنان داخل کشور‪،‬‬ ‫ایرانیان مقیم خارج از کشور و سرمایه‌گذاران خارجی است‪.‬‬ ‫ب��ه گفته مع��اون برنامه‌ریزی و توانمندس��ازی ایمیدرو‪ ،‬براس��اس‬ ‫اس��تاندارد جهانی‪ ،‬کش��ورها باید به میزان یک درصد ذخایر قطعی و‬ ‫احتمالی معدنی اس��تخراج داشته باشند که ایران تا رقم ‪600‬میلیون‬ ‫تن فاصله حدود ‪200‬میلیون تنی دارد‪.‬‬ ‫خرمی‌شاد با بیان آنکه میزان ذخایر معدنی قطعی و احتمالی ایران‬ ‫‪60‬میلیارد تن برآورد ش��ده و کمتر از ‪15‬درصد از مس��احت کش��ور‬ ‫تحت پوش��ش فعالیت اکتشافی قرار گرفته است‪ ،‬گفت‪ :‬سال گذشته‬ ‫تفاهمنامه‌ای از س��وی ایمیدرو با س��ازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‬ ‫معدنی کش��ور و معاونت امور مع��ادن و صنایع معدنی وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت امضا شد که براساس آن ‪200‬هزار کیلومتر از مساحت‬ ‫کشور تحت پوشش اکتشاف قرار گرفته که در ‪ 3‬سال تکمیل خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬انتظار می‌رود س��هم بخش معدن و صنایع معدنی از رقم‬ ‫‪7/5‬میلیارد دالری فعلی در صادرات کشور به ‪23‬میلیارد دالر در سال‬ ‫‪ 1397‬برسد‪.‬‬ ‫خرمی‌شاد یادآور ش��د‪ :‬ارزش ذخایر معدنی اکتشافی کشور حدود‬ ‫‪750‬میلیارد دالر ارزیابی ش��ده که این رقم مربوط به ذخایری اس��ت‬ ‫که در سطح واقع شده و در عمق تاکنون فعالیت چندانی انجام نشده‬ ‫است‪ .‬وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت آمار میزان استخراج مواد معدنی‬ ‫از ‪5‬هزار و ‪ 400‬معدن فعال کشور را ‪420‬میلیون تن اعالم کرد‪.‬‬ ‫وجود ‪ 68‬نوع ماده معدنی تاکنون در کشور به اثبات رسیده و ایران‬ ‫از نظر ذخایر اکتش��افی جایگاه پانزدهم جه��ان را به خود اختصاص‬ ‫داده است‪.‬‬ ‫براس��اس برنامه پنجم توسعه کشور (‪ )1390 -94‬قرار است میزان‬ ‫اس��تخراج مواد معدنی کشور در س��ال پایانی به رقم ‪570‬میلیون تن‬ ‫برسد‪.‬‬
‫روی خط خبر‬ ‫گروه ملی فوالد اهواز‬ ‫به حال نیمه‌ تعطیل درآمد‬ ‫با گذش��ت ‪ ۳‬س��ال از ماجرای فس��اد مالی گروه‬ ‫امیرمنصور آری��ا‪ ،‬گروه ملی ف��والد اهواز همچنان‬ ‫توس��ط قوه‌‌قضاییه اداره می‌شود و در چندماه اخیر‬ ‫سطح تولید این شرکت به حداقل ممکن رسیده و‬ ‫بسیاری از خطوط تولید متوقف شده است‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش ف��ارس‪ ،‬گروه مل��ی ف��والد یکی از‬ ‫ش��رکت‌های زیرمجموعه گروه امیر منصور آریا بود‬ ‫که پس از کش��ف فس��اد مالی در ای��ن مجموعه و‬ ‫ارتباط آن با دو بانک بزرگ کش��ور‪ ،‬مدیریت آن در‬ ‫اختیار دادگس��تری اهواز قرار گرفت‪ .‬با گذش��ت ‪3‬‬ ‫سال از این پرونده همچنان مدیریت شرکت فوالد‬ ‫اهواز تعیین تکلیف نش��ده و دادگستری آن را اداره‬ ‫می‌کند‪.‬‬ ‫اوایل مهر امس��ال بر مبنای توافق اولیه در محل‬ ‫دادس��تانی عمومی انقالب تهران ‪ 68‬درصد س��هام‬ ‫گ��روه ملی ف��والد ایران ب��ه بانک‌های ملی‪ ،‬س��په‬ ‫و رفاه واگذار ش��د‪ .‬در جلس��ه‌ای که برگزار ش��ده‬ ‫ب��ود‪ ،‬مطالبات بانک‌های ملی‪ ،‬س��په و رفاه موضوع‬ ‫حکم کیف��ری در پرونده فس��اد کالن اقتصادی با‬ ‫حضور مدی��ران بانک‌های طلبکار‪ ،‬صاحبان امضای‬ ‫ش��رکت س��رمایه‌گذاری مه‌آفرید و مع��اون اجرای‬ ‫احکام دادستان تهران مطرح و توافق شد به‌نسبت‬ ‫مطالبات ‪ 63‬درصد از گروه ملی فوالد ایران به بانک‬ ‫مل��ی‪ 4 ،‬درص��د به بانک س��په و ‪ 2‬درصد به بانک‬ ‫رفاه بابت بخش��ی از رد دیون موضوع حکم کیفری‬ ‫پرونده گروه آریا واگذار شود‪.‬‬ ‫پیگیری‌ها حکایت از واگذار نش��دن س��هام این‬ ‫ت به ‪ 3‬بانک اشاره شده دارد‪ .‬این شرکت که‬ ‫ش��رک ‌‬ ‫حجم تولید قابل‌توجهی داش��ت‪ ،‬خطوط تولید آن‬ ‫در چند‌ماه اخیر‪ ،‬متوقف شده است‪.‬‬ ‫در همین زمینه برخی کارگران این شرکت درباره‬ ‫وضعی��ت این بنگاه اقتصادی می‌گویند‪ :‬چند ماهی‬ ‫اس��ت که بس��یاری از خطوط تولید متوقف شده و‬ ‫می‌گوین��د به خاطر محدودیت‌های تحریم و امکان‬ ‫نداشتن واردات شمش و همچنین بازسازی‪ ،‬اینکار‬ ‫انجام شده است‪.‬‬ ‫البت��ه کارگران عنوان می‌کنن��د که در این مدت‬ ‫‪ 4‬م��اه ک��ه تولی��د به‌ط��ور تقریبی متوقف ش��ده‬ ‫دستمزدشان به‌طور کامل پرداخت شده است‪ .‬یکی‬ ‫از کارگران این ش��رکت گفت‪ :‬مدت‌هاست فقط به‬ ‫مح��ل کار می‌رویم اما هیچ کاری انجام نمی‌دهیم‪.‬‬ ‫کارگران ش��یف ش��ب هم در کارخانه می‌‌خوابند و‬ ‫صبح به منزل می‌روند‪.‬‬ ‫این درحالی اس��ت که در گذش��ته شرکت فوالد‬ ‫اهواز در ‪ 4‬ش��یف کاری فعال ب��ود‪ .‬به گفته برخی‬ ‫کارگران‪ ،‬هر چند وقت یکبار ش��مش وارد کارخانه‬ ‫می‌شود و خطوط مشغول به‌کار می‌شوند اما پس از‬ ‫چند روز دوباره فعالیت متوقف می‌شود‪.‬‬ ‫اس��تدالل موانع واردات شمش به دلیل تحریم‌ها‬ ‫درحالی مطرح می‌شود که براساس گزارش شاخص‬ ‫تولی��د کارگاه‌های بزرگ صنعتی کش��ور در ‪ 6‬ماه‬ ‫نخس��ت س��ال تولید صنای��ع فلزات اساس��ی ‪8/2‬‬ ‫درصد و تولید محصوالت س��اخته شده از فلز به‌جز‬ ‫ماش��ین‌آالت و تجهیزات ‪ 14‬درصد رش��د داش��ته‬ ‫اس��ت‪ .‬بنابراین موانعی برای واردات ش��مش فوالد‬ ‫وجود ن��دارد‪ ،‬زیرا صنایع تولی��د محصوالت فلزی‬ ‫رشد قابل‌توجهی در ‪ 6‬ماه نخست امسال داشته‌اند‬ ‫و حتی با وجود رکود در سال‌های ‪ 91‬و ‪ ،92‬سطح‬ ‫تولید آنها از سال ‪ 1390‬بیشتر است‪.‬‬ ‫کرمانشاه هنوز واحد بزرگ‬ ‫فرآوری سنگ تزئینی ندارد‬ ‫رییس س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تان‬ ‫کرمانش��اه با انتقاد از خام‌فروش��ی س��نگ تزئینی‬ ‫در کرمانش��اه‪ ،‬گفت‪ :‬متاس��فانه برخی از استان‌ها‬ ‫سنگ‌های تزئینی ما را می‌خرند و پس از فرآوری با‬ ‫قیمت بسیار بیشتر به ما می‌فروشند‪.‬‬ ‫رضا رحیمی‪ ،‬با اشاره به ظرفیت خوب سنگ‌های‬ ‫تزئینی کرمانش��اه که در زون زاگرس رورانده واقع‬ ‫شده است‪ ،‬افزود‪ :‬معادن سنگ‌های تزئینی کرمانشاه‬ ‫از بهترین‌ها در کشور اس��ت‪ .‬وی تعداد پروانه‌های‬ ‫بهره‌ب��رداری مع��ادن س��نگ‌های تزئین��ی‪ ،‬ان��واع‬ ‫مرمریت و دولومیت را ‪ 53‬مورد عنوان کرد‪ .‬رییس‬ ‫س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان کرمانشاه‬ ‫از روش‌های غیراصولی استخراج سنگ‌های تزئینی‬ ‫کرمانش��اه انتقاد کرد و افزود‪ :‬این��کار باید به جای‬ ‫اس��تفاده از انفجار که باعث تخریب منابع می‌شود‪،‬‬ ‫از طریق س��یم برش انجام گیرد‪ .‬رحیمی در ادامه‬ ‫با اشاره به اینکه واحدفرآوری مدرن و بزرگی برای‬ ‫فرآوری سنگ‌های تزئینی در استان نداریم‪ ،‬عنوان‬ ‫کرد‪ :‬م��ا در بخش س��نگ‌های تزئینی ه��م مانند‬ ‫بس��یاری از مواد معدنی دیگر درگیر خام‌فروش��ی‬ ‫هستیم‪.‬‬ ‫‪10‬‬ ‫پنجشنبه ‪ 2‬بهمن ‪ - 1393‬اول ربیع الثانی ‪ 22 -1436‬ژانویه ‪ -2015‬شماره ‪ -139‬پیاپی ‪1457‬‬ ‫صنایع معدنی‬ ‫آشتی‌کنان آلومینیوم و مس با سیم‪ -‬کابلی‌ها‬ ‫محبوب�ه ناط�ق ‪ -‬گ�روه مع�دن‪ :‬برنامه‌‌ری��زی و‬ ‫س��رمایه‌گذاری برای افزایش س��هم صادرات غیرنفتی‬ ‫از کل ص��ادرات و اص�لاح ترکیب آن به س��مت صدور‬ ‫کااله��ا و خدمات با فناوری باالتر از رویکردهای س��ند‬ ‫چش��م‌انداز است و صادرات فنی و مهندسی از مصادیق‬ ‫آن به شمار می‌رود‪.‬‬ ‫با این حال شواهد حاکی از این است که ایران باوجود‬ ‫رش��د چش��مگیری که در خدمات فنی و مهندسی در‬ ‫سال‌های اخیر داشته‪ ،‬نتوانسته از این توان و ظرفیت به‬ ‫طور مناسبی در صادرات غیرنفتی سود ببرد‪.‬‬ ‫ب��ا این ح��ال وضعیت خ��اص برخی از کش��ورهای‬ ‫همس��ایه ایران‪ ،‬فرصت بس��یار مطلوبی را برای بخش‬ ‫فنی و مهندس��ی فراهم آورده اس��ت ک��ه گاه منجر به‬ ‫عقد قراردادی می‌ش��ود که خود مس��یری پیش روی‬ ‫دیگ��ر صنایع و بخش‌های مرتبط ب��از می‌کند‪ .‬قرارداد‬ ‫‪ 40‬میلی��ون دالری که بین ای��ران و عراق برای تامین‬ ‫کابل‌های فش��ار قوی برق در عراق‪ ،‬منعقد ش��ده است‬ ‫نمونه‌ای از این دست است‪.‬‬ ‫موفقی��ت در اینگونه قراردادها مس��تلزم تامین مواد‬ ‫اولیه تولید این کابل‌هاس��ت‪ .‬کابل‌های فشار قوی بسته‬ ‫به فناوری مورد اس��تفاده در صنعت برق کش��ورها‪ ،‬به‬ ‫آلومینیوم و مس وابس��ته اس��ت و باید دید در صنایع‬ ‫باالدس��تی این توان و ظرفیت وجود دارد که با افزایش‬ ‫میزان قرارداد‪ ،‬تامین مواد اولیه به‌راحتی انجام ش��ود؟‬ ‫الزم به ذکر اس��ت در س��ال‌های اخیر چالش‌هایی بین‬ ‫سندیکای برق و انجمن تولید کابل و سیم‪ ،‬شرکت ملی‬ ‫مس و آلومینیوم‌سازی‌های ایران رخ داده است‪.‬‬ ‫‹ ‹خدم�ات فن�ی و مهندس�ی ایده‌آل‌ترین نوع‬ ‫صادرات‬ ‫آنچه در این س��ال‌ها ب��ه عنوان‬ ‫صادرات غیرنفتی داشتیم به طور‬ ‫عم��ده حول صادرات م��واد خام‬ ‫معدن��ی یا ب��ا یک ی��ا دو مرحله‬ ‫فرآوری بوده اس��ت‪ .‬ایده‌آل‌ترین‬ ‫ص��ادرات ب��رای کش��ورهای در حال توس��عه صادرات‬ ‫خدمات فنی و مهندسی است‪ ،‬چنانکه علیرضا کالهی‪،‬‬ ‫مدیرعامل شرکت سیم و کابل ابهر در این باره به‬ ‫می‌گوید‪ :‬فناوری تولید کابل ‪ ،132‬در حدود ‪ 10‬س��ال‬ ‫اس��ت در ایران مورد استفاده قرار گرفته و حدود ‪600‬‬ ‫کیلومت��ر در ش��هرهای مش��هد‪ ،‬اهواز‪ ،‬کی��ش و تمام‬ ‫پروژه‌های پتروش��یمی و نیروگاهی در ایران اجرا شده‬ ‫اس��ت‪ .‬همچنین در نجف اش��رف یک خط انتقال برق‬ ‫اجرا ش��د که نظر مسئوالن وزارت نیرو عراق را به خود‬ ‫جل��ب ک��رد و م��ا در ی��ک مناقص��ه توانس��تیم بین‬ ‫ش��رکت‌هایی از مال��زی‪ ،‬ک��ره‪ ،‬ترکیه‪ ،‬ایتالی��ا‪ ،‬آلمان‪،‬‬ ‫س��وئیس‪ ،‬امارات و عربس��تان س��عودی‪ ،‬برن��ده پروژه‬ ‫نامبرده به طول ‪ 300‬کیلومتر ش��ویم‪ .‬وی با اش��اره به‬ ‫اینکه در عراق تقاضا بسیار باالست و منحصر به سیم و‬ ‫کابل نمی‌ش��ود‪ ،‬اضافه می‌کند‪ :‬برنامه اعالم‌شده دولت‬ ‫عراق توسعه ظرفیت تولید از ‪ 6‬هزار به ‪ 15‬هزار مگاوات‬ ‫تا پایان س��ال ‪2015‬م است و با توجه به جمعیت عراق‬ ‫و ش��رایط جوی این کش��ور‪ ،‬انتظار می‌رود که تا سال‬ ‫‪2020‬م ای��ن رقم به ‪ 30‬هزار م��گاوات افزایش یابد‪ .‬با‬ ‫درنظر گرفت��ن یک‌‌هزار دالر س��رمایه‌گذاری موردنیاز‬ ‫برای احداث هر کیلووات ظرفیت تولید و معادل همان‬ ‫برای زیرس��اخت‌های انتقال و توزیع در کش��ور عراق‪،‬‬ ‫فقط در این حوزه بازار بالقوه‌ای در محدوده ‪ 50‬میلیارد‬ ‫دالر ت��ا پایان دهه کنونی میالدی و تقاضای بلندمدتی‬ ‫افزون‌بر ‪ 5‬میلیارد دالر در سال وجود دارد‪.‬‬ ‫شرکت ملی مس به‌تازگی در قبال صنایع پایین‌دستی‬ ‫اتخاذ کرده است اما سیستم تولید صنایع مادر نباید به‬ ‫فرد وابسته باش��د بلکه باید سیستم در خدمت صنعت‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹تشکیل گروه‌های همکاری‬ ‫رییس هیات مدیره سندیکای صنعت برق ایران ادامه‬ ‫می‌دهد‪ :‬در حوزه نفت و گاز و پتروشیمی‪ ،‬حجم تقاضا‬ ‫افزون‌بر ‪ 60‬میلیارد دالر و در بخش مسکن‪ ،‬حمل‌ونقل‬ ‫و سایر زیرساخت‌ها‪ ،‬نیاز این کشور در حوزه برق در دو‬ ‫دهه آینده دس��ت‌کم در محدوده ‪ 300‬تا ‪ 400‬میلیارد‬ ‫دالر خواه��د بود و با یک برنامه‌ری��زی مدون و دقیق‪،‬‬ ‫حمای��ت منطقی‪ ،‬تحلیل بازار و ش��ناخت رقبایی نظیر‬ ‫عراق‪ ،‬عربستان و ترکیه و توانمندی‌های آنان باید سعی‬ ‫کنیم حداقل سهم ‪ 50‬درصدی از این بازار داشته باشیم‬ ‫و بتوانیم از تمام توان شرکت‌های داخلی استفاده کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹مواد اولیه ارزانتر تهیه می‌کنیم‬ ‫ص��ادرات خدم��ات فن��ی و کااله��ای صنعت��ی از‬ ‫ارزش‌اف��زوده باالیی برخوردار اس��ت و تفاوت زیادی با‬ ‫صادرات سنتی که بیش��تر مواد اولیه راشامل می‌شود‪،‬‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫کالهی با اش��اره به این مطلب‪ ،‬به چالش‌های موجود‬ ‫در مس��یر حض��ور ای��ران در چنین پروژه‌هایی اش��اره‬ ‫می‌کن��د و می‌گوید‪ :‬ویژگی خ��اص پروژه‌های زمان بر‪،‬‬ ‫س��رمایه آنها اس��ت‪ .‬درحالی که رقبای ما از تسهیالت‬ ‫حداکثر ‪2‬درصدی استفاده می‌کنند‪ ،‬پیمانکاران ایرانی‬ ‫ناچار به اس��تفاده از تس��هیالت ‪ 30‬درصدی هس��تند‪.‬‬ ‫البت��ه انتظ��ار ما این نیس��ت که دول��ت از پیمانکاران‬ ‫ایرانی با کاهش دس��توری بهره‌های بانکی حمایت کند‬ ‫اما می‌تواند سیاس��ت‌های تشویقی دیگری در مالیات و‬ ‫عوارض در نظربگیرد که بهره باالی بانکی جبران شود‪.‬‬ ‫وی تامی��ن م��واد اولی��ه تولید س��یم و کاب��ل را از‬ ‫چالش‌ه��ای دیگر عقد قراردادهایی نظی��ر این قرارداد‬ ‫برای ش��رکت‌های ایران��ی می‌داند و می‌افزای��د‪ :‬ایران‬ ‫دارای مزیت‌های نف��ت و گاز و مواد اولی ‌ه معدنی نظیر‬ ‫مس‪ ،‬فوالد و آلومینیوم اس��ت و نیاز به واردات در این‬ ‫بخش ندارد اما آنچه در س��ال‌های اخی��ر با آن مواجه‬ ‫بودیم گرانتر تمام ش��دن مواد اولیه صنایع سیم و کابل‬ ‫داخلی نس��بت به اقالم وارداتی بوده اس��ت‪ .‬نیاز است‬ ‫در این رابطه سیاست‌های مالیاتی و تجاری به گونه‌ای‬ ‫تنظیم ش��ود که مزیت نسبی موجود در مواد معدنی یا‬ ‫پتروش��یمی داخل کشور صادر نشود و در ایران تبدیل‬ ‫به ارزش افزوده شده و سپس صادر شود‪.‬‬ ‫وی با بی��ان اینکه در این قرارداد‪ ،‬م��اده اولیه عمده‬ ‫مصرفی‪ ،‬آلومینیوم اس��ت‪ ،‬می‌گوید‪ :‬به خاطر ش��رایط‬ ‫حاکم‪ ،‬سیاست‌های تولید مواد اولیه باالدستی با رویکرد‬ ‫ملی همخوانی ندارد و با وجود اینکه صنایع آلومینیوم و‬ ‫عوارض بندری ‪ 110‬درصد افزایش یافت‬ ‫اداره بن��ادر و دریان��وردی در اقدام جدیدی‪،‬‬ ‫تعرفه عوارض بندری برای پهلودهی کشتی‌های‬ ‫صادراتی را افزایش داد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش معدن‪ 24‬و به نق��ل از یک منبع‬ ‫آگاه ع��وارض بن��دری ک��ه در ابتدای س��ال و‬ ‫درمقایسه با سال ‪ 92‬رشد ‪ 20‬درصدی داشته‬ ‫دوباره در بندر شهید رجایی و بندر امام افزایش‬ ‫یافت‪ .‬ای��ن منبع آگاه گفت‪ :‬عوارض بندری در‬ ‫بندر ش��هید رجایی که در سال گذشته ‪1450‬‬ ‫تومان ب��ه ازای هر ت��ن کاالی صادراتی بود و‬ ‫در ابتدای س��ال‌جاری به ‪ 1600‬تومان افزایش‬ ‫یافته ب��ود از ابتدای هفته دوباره رش��د حدود‬ ‫‪ 110‬درصدی داشته و به ‪ 3350‬تومان رسیده‬ ‫اس��ت‪ .‬وی خاطرنش��ان کرد‪ :‬در بندر امام نیز‬ ‫این عوارض حدود ‪ 40‬درصد رش��د داش��ته و‬ ‫ای��ن افزایش تعرفه از دو هفته گذش��ته اعمال‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫این منب��ع آگاه تصری��ح کرد‪ :‬با ای��ن اقدام‪،‬‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫س��نگ‌آهن که ازجمله کاالهای اساس��ی صادر‬ ‫ش��ده در طول سال گذشته و حتی امسال بوده‬ ‫اس��ت‪ ،‬بیش از پیش وارد رکود خواهد شد‪ .‬وی‬ ‫در خاتمه گفت‪ :‬به‌تازگی مطلع شده‌ایم گمرک‬ ‫در نظ��ر دارد با ابالغ مصوب��ه‌ای‪ ،‬اقدام به اخذ‬ ‫عوارض حداقل ‪ 5‬درصدی از میزان اکسید آهن‬ ‫موج��ود در محموله‌های س��نگ‌آهن صادراتی‬ ‫کند‪ .‬گفتنی اس��ت‪ ،‬عوارض بندری بخش��ی از‬ ‫تعرفه‌های بندری اس��ت که به عن��وان جبران‬ ‫هزینه‌های ایج��اد و نگهداری زیرس��اخت‌های‬ ‫بنادر از کشتی و کاالهای صادراتی اخذ می‌شود‪.‬‬ ‫مس‪ ،‬ملی هستند ولی ماهیتا انحصاری عمل می‌کنند‪.‬‬ ‫این در حالی است که در این صنایع از یارانه‌های دولتی‬ ‫نظیر برق یارانه‌ای نیز اس��تفاده می‌ش��ود‪ .‬برای تولید‬ ‫هر کیلوگ��رم آلومینیوم‪ 1500 ،‬کیلووات س��اعت برق‬ ‫یارانه‌ای مصرف می‌شود و آلومینیوم تولیدی نیز گرانتر‬ ‫از نرخ‌های جهانی به دست صنایع پایین‌دستی می‌رسد‪.‬‬ ‫کالهی ب��ا بیان اینکه در س��ال‌جاری ه��ر کیلوگرم‬ ‫آلومینی��وم ‪ 4‬ه��زار توم��ان گرانتر به صنای��ع داخلی‬ ‫فروخته شد‪ ،‬تصریح می‌کند‌‪ :‬در حالی که قیمت جهانی‬ ‫بی��ن ‪ 1800‬ت��ا ‪ 2200‬دالر در تن متغیر بود و به ریال‬ ‫درنهای��ت ‪ 7‬ه��زار تومان باید باش��د ه��ر کیلوگرم آن‬ ‫‪ 8‬ت��ا ‪ 9‬هزار تومان عرضه ش��د‪ .‬وی گف��ت‪ :‬با عرضه‬ ‫شمش آلومینیوم با دالر آزاد و واردات مفتول آلومینیوم‬ ‫ب��ا دالر مبادله‌ای‪ ،‬نه تنه��ا فرصت‌های صادراتی از بین‬ ‫می‌رود بلکه بازار داخلی نیز با چالش مواجه می‌ش��ود‪.‬‬ ‫در این‌باره الزم اس��ت رگوالتوری وجود داشته باشد تا‬ ‫از انحصار عرض��ه محصوالتی مانند مس و آلومینیوم و‬ ‫فوالد ک��ه از منابع ملی ارتزاق می‌کنند جلوگیری کند‬ ‫و از قوانی��ن و بخش��نامه‌های صادره دولت��ی به‌منظور‬ ‫حمایت از صنایع پایین‌دس��تی‪ ،‬سرباز نزند‪ .‬وی درباره‬ ‫فرم��ول قیمت‌گ��ذاری آلومینیوم ب��رای صنایع داخلی‬ ‫گفت‪ :‬حاصل جمع قیمت جهانی آلومینیوم با پریمیوم‬ ‫جهانی که در واقع ارزش‌افزوده‌ای اس��ت که از س��وی‬ ‫یآِید و در بازه ‪ 300‬تا‬ ‫دالالن و فعاالن بازار به دس��ت م ‌‬ ‫‪ 450‬دالر اس��ت در منفی ‪ 5‬درصد نرخ دالر آزاد ضرب‬ ‫شده که حاصل نرخ داخلی آلومینیوم است درحالی که‬ ‫دولت چندین‌بار این فرمول را اعالم کرده ش��رکت‌های‬ ‫تولیدکنن��ده آلومینیوم��ی آن را اج��را نکرده‌اند و تنها‬ ‫ش��رکت ملی مس خیلی کمت��ر از ‪ 5‬درصد تخفیف را‬ ‫اعمال می‌کند‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینک��ه مس‪ ،‬آلومینیوم‪ ،‬فوالد‪ ،‬س��رب و‬ ‫روی و بع��د پلیمرها به ترتی��ب در اولویت مصرف این‬ ‫صنعت هستند‪ ،‬اضافه می‌کند‪ :‬آلومینیوم در هادی‌های‬ ‫هوایی و کابل‌های خودنگه‌دار اس��تفاده می‌ش��ود و فلز‬ ‫روی در دکل‌های انتقال نی��رو روی کابل‌های فوالدی‬ ‫کشیده می‌ش��ود؛ در صورتی که با صنایع آلومینیوم یا‬ ‫مس مشکلی داشته باش��یم ناچار به واردات مواد اولیه‬ ‫برای انجام تعهدات خود در قبال طرف عراقی می‌شویم‪.‬‬ ‫وی اظهار کرد‪ :‬بهتر اس��ت این ش��رکت‌ها شرایط و‬ ‫تخفی��ف قیمتی که برای مش��تریان ترک خود در نظر‬ ‫می‌گیرند برای صنایع داخلی در نظر بگیرند نظیر آنچه‬ ‫ی��ک کارش��ناس آلومینی��وم در‬ ‫روال منطقی‬ ‫گفت‌وگو ب��ا‬ ‫را‪ ،‬حمای��ت آلومینیوم‌س��ازان از‬ ‫قراردادهای صادرات خدمات فنی‬ ‫و مهندس��ی می‌داند و می‌گوید‪:‬‬ ‫تاکنون ناهماهنگی واحدهای تولیدی با یکدیگر مانعی‬ ‫بر سر راه اتفاقات سودآوری نظیر عقد این قرارداد برای‬ ‫شرکت‌های پایین‌دستی بوده است‪.‬‬ ‫علی‌اکبر گلکار ادامه می‌دهد‪ :‬برای اینکه مش��کالت‬ ‫کمت��ری در این بخش ب��روز کند بهتر این اس��ت که‬ ‫بی��ن واحده��ای اصلی و م��ادر مواد معدن��ی و صنایع‬ ‫پایین‌دس��تی‪ ،‬س��ندیکای ب��رق و انجم��ن س��یم و‬ ‫کابل‌س��ازان‪ ،‬گروه‌های همکاری مش��ترک شکل گیرد‬ ‫ت��ا واحدهای مادر در جریان مواد مورد نیاز و ش��رایط‬ ‫قرارداد باشند چراکه قراردادهایی از این دست افتخاری‬ ‫برای کل کشور محسوب می‌شود‪.‬‬ ‫مدیرعامل س��ابق مجتمع تولیدی آلومینیوم المهدی‬ ‫و هرمزال اضافه می‌کند‪ :‬با تش��کیل گروه‌های مشترک‬ ‫می��زان تولید‪ ،‬زم��ان تحویل مواد اولی��ه و تحلیل بازار‬ ‫مشخص می‌شود؛ تنها مسئله مهمی که می‌ماند قیمت‬ ‫مواد اولیه اس��ت که در این جلسات مشترک می‌توانند‬ ‫درباره آن به توافق برسند‪.‬‬ ‫وی درباره گرانتر تمام شدن آلومینیوم داخلی نسبت‬ ‫به مش��ابه وارداتی آن می‌گوید‪ :‬کشورهای دیگر شرایط‬ ‫ساده‌تر و آسان‌تری برای تولید دارند و قیمت تمام شده‬ ‫آلومینی��وم برای آنها به هزار و ی��ک دلیل ارزانتر تمام‬ ‫می‌شود‪ .‬باید شرایط حاکم بر بازار تولید داخل را برای‬ ‫تمام صنایع چه باالدستی و چه پایین‌دستی درک کرد‪.‬‬ ‫او ب��ا بیان اینک��ه آلومینیوم‌س��ازان نمی‌توانند از ارز‬ ‫مبادله‌ای برای واردات مواد اولیه استفاده کنند بنابراین‬ ‫دولت نباید از آنها انتظار کاهش قیمت داش��ته باش��د‪،‬‬ ‫می‌افزای��د‪ :‬وقتی مطالعات اقتصادی پروژه‌های المهدی‬ ‫و هرم��زال را انجام می‌دادیم هر کیلو وات س��اعت برق‬ ‫‪ 13‬تومان بود ولی االن به ‪ 60‬تومان رسیده و در حالی‬ ‫ک��ه قرار بود دول��ت از محل اجرای قان��ون هدفمندی‬ ‫یارانه‌ها‪ ،‬بخش��ی از اضافه هزینه‌های صنایع انرژی‌بری‬ ‫مانند آلومینیوم را پرداخت کند ولی تا به حال ریالی از‬ ‫این بابت نپرداخته است‪.‬‬ ‫گلکار ادامه می‌دهد‪ :‬سازندگان سیم و کابل می‌توانند‬ ‫بخش��ی از نیازشان را وارد کنند ولی آلومینیوم وارداتی‬ ‫ممکن اس��ت دارای درج��ه کیفی پایین‌تری باش��د و‬ ‫مناسب صنایع کابل‌سازی نباشد چراکه این صنعت به‬ ‫آلومینی��وم «های گرید» نیاز دارد ک��ه در ایران فراهم‬ ‫کردن آن راحت‌تر است‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه ایرالکو و المهدی ملزم به تامین‬ ‫نیاز صنایع پایین دس��تی داخلی هستند‪ ،‬می‌گوید‪ :‬این‬ ‫را در نظر بگیرید که صنایع پایین دس��تی فقط شامل‬ ‫سیم و کابل نیست و باید مواد اولیه مورد نیاز صنایعی‬ ‫مانند درب و پنجره‪ ،‬پروفیل‪ ،‬رادیاتورسازی‪ ،‬ورق‪ ،‬فویل‬ ‫و‪ ...‬را تامین کن��د اما در صورتی که ارز مبادله‌ای برای‬ ‫صنایع آلومینیوم‌سازی تامین شود دیگر این کارخانه‌ها‬ ‫نی��ازی به تهاتر تولی��دات خود با م��واد اولیه نخواهند‬ ‫داش��ت و م��واد اولیه مورد نیاز صنایع پایین‌دس��تی را‬ ‫می‌توانند پاسخگو باشند‪.‬‬ ‫مسئوالن در تعریف ماده خام معدنی دچار اشتباه نشوند‬ ‫باید تعریف صحیحی از ماده معدنی خام ارائه ش��ود در‬ ‫غیر این صورت ممکن است به صادرکننده اجحاف شود‪.‬‬ ‫بهرام ش��کوری؛ نای��ب رییس انجم��ن تولیدکنندگان و‬ ‫صادرکنندگان سنگ‌آهن ایران در گفت‌وگو با معدن‪ 24‬با‬ ‫بیان این مطلب گفت‪ :‬اگر تعریف صحیحی از ماده معدنی‬ ‫خام ارائه ش��ود‪ ،‬درباره پرداخت مالیات برای صادرات مواد‬ ‫معدنی مشکلی نخواهیم داشت‪ .‬وی در ادامه افزود‪ :‬تولید‬ ‫ی گفته می‌شود که منجر‌به تغییر در‬ ‫به تمامی فعالیت‌های ‌‬ ‫ش��کل‪ ،‬مکان و زمان‌ش��ود و در تولید اعتقاد داریم که با‬ ‫تغییر در هر‌یک از این ‪ 3‬عنصر‪ ،‬ارزش‌افزوده ایجاد شده و‬ ‫به دنبال آن اشتغال و سرمایه‌گذاری صورت خواهد گرفت‪.‬‬ ‫ش��کوری با تاکید بر این نکته که مواد معدنی خام در قعر‬ ‫ی که بالقوه وجود‬ ‫زمین قرار دارند گفت‪ :‬تمامی ظرفیت‌های ‌‬ ‫دارد خام اس��ت و در ه��ر مرحله با ایج��اد ارزش افزوده‪،‬‬ ‫تولید انجام می‌ش��ود‪ .‬نایب رییس انجمن تولیدکنندگان‬ ‫و صادرکنندگان س��نگ‌آهن تصریح کرد‪ :‬اگر ماده معدنی‬ ‫پس از استخراج و دانه‌‌بندی همچنان خام تلقی شود پس‬ ‫به‌طور قطع فوالد نی��ز تا قبل از تولید خودرو خام خواهد‬ ‫بود‪ ،‬بنابراین صادرات فوالد نیز مش��مول پرداخت مالیات‬ ‫خواهد ش��د‪ .‬وی با اش��اره به واژه کاالی نهایی در مباحث‬ ‫اقتصادی گفت‪ :‬کاالیی که به مصرف نهایی رسیده و دیگر‬ ‫جایی برای ارزش‌افزوده نداشته باشد‪ ،‬کاالی نهایی نامیده‬ ‫خواهد ش��د‪ .‬مدیرعامل مبین با بیان کاهش ‪ 37‬درصدی‬ ‫صادرات س��نگ‌آهن در ‪ 9‬ماه اخیر ‪ 93‬اظهار کرد‪ :‬بیش از‬ ‫‪ 40‬درصد از کاهش تولید معادن سنگ‌آهن کشور در این‬ ‫مدت اتفاق افتاده و معادن س��نگ‌آهن شرق و آذربایجان‬ ‫ش��رقی‪ ،‬همچنین معادن کم‌عیار سنگ‌آهن یزد و کرمان‬ ‫نیز‪ ،‬بیشترین کاهش تولید و تعطیلی را داشته‌اند‪.‬‬
‫پنجشنبه ‪ 2‬بهمن ‪ - 1393‬اول ربیع الثانی ‪ 22 -1436‬ژانویه ‪ -2015‬شماره ‪ -139‬پیاپی ‪1457‬‬ ‫‪report@smtnews.ir‬‬ ‫گزارش‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪ 700‬موسسه کاریابی در سراسر ایران‬ ‫سپید و سیاه‌های صنعت آسفالت‌سازی‬ ‫بازگشت سرمایه‪+‬حمایت از سینماگران= رونق سینما‬ ‫‪11‬‬ ‫برای آنها که شب کار می‌کنند‬ ‫شب‌کاری برای نان‪ ،‬زندگی وکار‬ ‫محمد علی عرفی‌ن�ژاد‪ -‬گروه گزارش‪:‬‬ ‫ش��ب هم فکر راحت‌تر است و هم می‌شود‬ ‫کار کرد‪ ،‬اما بدنیست یک نگاه از سر تحقیق‬ ‫به شب کاری و شب‌کار‌ها داشته باشیم‪.‬‬ ‫چرا به این جریان دلبسته شده‌ایم؛ اینکه‬ ‫زاده می‌ش��ویم‪ ،‬زاده می‌شوند‪ ،‬به زحمت و‬ ‫همت و رحمت دو دلس��وخته همیشه بیدار‬ ‫ج��ان می‌گیریم‪ ،‬ح��رف زدن را می‌آموزیم‪،‬‬ ‫راه رفتن را ی��اد می‌گیریم و کم‌کم ترس از‬ ‫روح و جان ما رخت می‌بندد‪ ،‬یاد می‌گیریم‬ ‫هنگام هج��وم آدم بیگانه ناش��ناس از خود‬ ‫دف��اع کنیم نترس��یم و تا ته خ��ط برویم و‬ ‫باالخره به روزگاری برسیم که بی‌آنکه خود‬ ‫بخواهیم دل را نه برای تنفس و خون‌رسانی‬ ‫و حفظ زندگی که برای دیدار آدمی دیگر به‬ ‫تپش واداریم‪ ،‬همان اتفاقی که در نوش��ته‌ها‬ ‫و اش��عار شعرا و نویس��ندگان قدیم و جدید‬ ‫بسیار افتاده و خواهد افتاد‪.‬‬ ‫که البت��ه وقت��ی زندگی ب��ه نیمه‌هایش‬ ‫نزدی��ک ش��د‪ ،‬با ع��وض ش��دن و تغییر در‬ ‫روزگار و رفت��ار و ش��ناخت آدمی��ان‪ ،‬اتفاق‬ ‫تازه‌ای خواهد افتاد‪ ،‬حساب نشده‪ ،‬ناگهانی‪،‬‬ ‫بدون هیچ پیش‌آگاهی و بدون چشم‌اندازی‬ ‫مناس��ب ک��ه حداقل حرکتت را نس��بت به‬ ‫آینده مناسب گردانی‪.‬‬ ‫‹ ‹کار در شب و شب‌کاری‬ ‫بس��یاری از اف��راد جامعه‪ ،‬چ��ه از طبقه‬ ‫تحصیلکرده‌ها مثل پزشک‌ها و مهندسان و‬ ‫باالخره کارگر‌ها‪ ،‬به صورت کشیک یا نوبتی‬ ‫به ش��ب کاری مشغول هس��تند و در اینجا‬ ‫نگاهی کلی داریم به ش��ب و کار در شب و‬ ‫خوبی‌ها و بدی‌های شب‌کاری‪ ...‬شب معدن‬ ‫اس��رار است‪ ،‬زندگی در سیاره‌ای دگر است‪،‬‬ ‫شب از تاریکی زاده شده‪ ،‬وقتی خورشید در‬ ‫س��فری ثانیه‌ای نیم دیگر این کره‌خاکی را‬ ‫روش��ن می‌کند‪ ،‬ماه این دستیار آرام و پر از‬ ‫وهم و راز‌های افشا نشده را مامور می‌کند تا‬ ‫وحشت سیاهی را زائل کند‪ .‬شب‪ ...‬جاده‌ای‬ ‫بلند و پ��ر از زیبایی‌های زندگی روی زمین‬ ‫اس��ت‪ ،‬آن هم زمانی که این جاده با سرعت‬ ‫نور‪ ،‬به نور واقعی می‌رس��د‪ ،‬زمان عش��ق به‬ ‫خدای همه زمان‌هاست‪ .‬شب آرامش اثیری‬ ‫را ب��رای گفت‌وگ��و ب��ا این عظم��ت وصف‬ ‫ناش��دنی فراهم می‌کن��د‪ ،‬وقتی پاک و جدا‬ ‫از اف��کار درهم و برهم آزاردهنده‪ ،‬نشس��ته‬ ‫به س��جاده عشق و تسبیح نام‌های آفریننده‬ ‫فق��ط ب��ه او فکر می‌کنی‪ ،‬ح��رف می‌زنی و‬ ‫حرف می‌شنوی‪ ،‬بدون هیچ میانجی و دالل‬ ‫که در اطراف پرسه می‌زند‪ ،‬آغاز می‌شود با‪:‬‬ ‫ای گش��اینده راز‪ ،‬ای عزیز همیش��ه بیدار‬ ‫برای دس��ت یافتن به لحظه دیدار‪ ،‬می‌دانی‬ ‫و می‌دان��م‪ ،‬همه زندگی به لحظه‌ای اس��ت‪،‬‬ ‫به چشم بر هم زدنی‪ ،‬وقتی خالی از اندیشه‬ ‫و خوب و ب��د روزگار زاری‌کنان از جدایی و‬ ‫پیوس��تن به کوچکترین لحظ��ه زندگی‪ ،‬که‬ ‫نمی‌دان��ی و خیال برگش��ت داری‪ ،‬قدرتش‬ ‫را ن��داری‪ ،‬همراهی م��رد و زن زندگیت به‬ ‫عبارت��ی پدر و مادر که جان‌ش��ان به جانت‬ ‫بس��ته اس��ت و باز تو نمی‌دانی و در چش��م‬ ‫ب��ه ه��م زدن��ی می‌ش��وی آن ُدر گرانبهای‬ ‫یک��ی یکدانه ک��ه مانند زنجی��ری از طال به‬ ‫ی و‌‪ ...‬با اوج‌گیری‬ ‫زندگی‌ش��ان رنگ می‌ده ‌‬ ‫تو برای بزرگتر ش��دن آنها آرام آرام تسلیم‬ ‫می‌شوند‪ ...‬ش��ب راز گاه لذت دیدن است‪،‬‬ ‫فاصله‌ها از میان می‌رود و تو نشسته بر قایق‬ ‫زندگی ب��ر دریای��ی از آب و ماهی و موج و‬ ‫خیزاب‪ ،‬ش��تک‌های آب را بر صورتت حس‬ ‫می‌کنی و می‌روی یا می‌آیی‪.‬‬ ‫شب زاینده خاطره‌هاست‪ ،‬همه نطفه‌های‬ ‫ش��رم و بی‌حیایی نزد انس��ان در س��کوت و‬ ‫وحش��ت تنهایی این تاریکی ش��کل گرفته‬ ‫اس��ت‪ ،‬ش��ب کبوتری نشس��ته بر ل��ب بام‬ ‫اصالح شیفت کاری مشورت کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹ش�یفت کاری‪ ،‬گاه�ی زندگ�ی را‬ ‫مختل می‌کند‬ ‫زندگی اس��ت‪ ،‬دانه‌ها را می‌بیند‪ ،‬می‌خواهد‬ ‫اما به صدای ناآش��نایی می‌پرد‪ ،‬همیشه در‬ ‫پرواز اس��ت‪ ،‬چه بسیار مرغ‌های پروازکننده‬ ‫که در جزیره‌های ناشناس میان خیزاب‌های‬ ‫دریای��ی ف��رود می‌آیند تا ببینن��د‪ ،‬روز چه‬ ‫می‌زاید!‬ ‫اما ش��ب همه‌اش خواب و بالش و رویا یا‬ ‫کابوس نیس��ت‪ ،‬چه هزاران دست‌هایی که‬ ‫در همین ش��ب‌ها‪ ،‬تا صب��ح بی‌پلک زدنی‪،‬‬ ‫مش��غول کار هس��تند‪ .‬می‌س��ازند و تولید‬ ‫می‌کنن��د و ب��رای حفظ اقتص��اد خانواده و‬ ‫جامعه لحظ��ه‌ای هم از پای نمی‌نش��ینند‪،‬‬ ‫مردان و زنانی هم که س��ال‌های عمرش��ان‬ ‫را در تمری��ن و آزم��ون‪ ،‬انس��ان پرقدرت و‬ ‫فرهیخت��ه و جان از تن جدا ش��ده را با تیغ‬ ‫جراح��ی از هم می‌درند ت��ا وقتی پیروز در‬ ‫امتحان اجازه کار و طبابت می‌گیرند‪ ،‬از هم‬ ‫دریده‌ه��ا را پیوند دهن��د و جان‌های آماده‬ ‫رفتن را به زندگی بازگردانند‪.‬‬ ‫همه این آدم‌ها هم کارشان در شب است‪،‬‬ ‫حضور کنار بیم��اران و رنج‌دیدگان و ایجاد‬ ‫ح��س زندگی در آنه��ا‪ ،‬جزو وظایف‌ش��ان‬ ‫قرار گرفته اس��ت‪ .‬اینها راز سربه‌مهر است‪.‬‬ ‫رازی در نهانخان��ه فک��ر و ج��ان‪ ،‬خیلی از‬ ‫برنامه‌ریزی‌ها برای اختراع و دست یافتن به‬ ‫ناپیدا‌ها در شب اتفاق می‌افتد‪ ،‬خیال نوعی‬ ‫جذر و مد زندگیست‪ ،‬که شب و روزش فرق‬ ‫می‌کند نمی‌ش��ود حس��اب نکرده و ندیده‬ ‫کاری را به س��رانجام برسانی‪ ،‬این خاصیت‬ ‫زندگی اس��ت‪ ،‬خاصیت بیداری و خواب که‬ ‫از آغاز سراغ آدمی می‌آید‪.‬‬ ‫‹ ‹شب‌کارها بخوانند‬ ‫ش��ب‌کارها بخوانن��د که ش��ب‌ها بیدارند‬ ‫و روزه��ا خ��واب‪ ،‬بعضی‌ه��ا روزه��ا هم کار‬ ‫می‌کنند تا چرخ زندگی را بچرخانند‪ ،‬غافل‬ ‫از اینکه سالمت‌شان را به خطر انداخته‌اند‪.‬‬ ‫شب‌کاری در بعضی حرفه‌ها ضروری است؛‬ ‫برای مثال کارکنان بخش درمان از پزش��ک‬ ‫گرفته تا پذیرش و‪ ...‬باید گاهی ش��ب‌ها هم‬ ‫سرکار حضور داشته باشند‪ .‬کارکنان برخی‬ ‫شرکت‌های خودروسازی نیز حداقل هفته‌ای‬ ‫یک شب باید در ش��یفت شب‌کار کنند‪ ،‬اما‬ ‫این تغیی��ر الگوی خواب بایدها و نبایدهایی‬ ‫دارد و ش��ب‌کارها را در مع��رض ابت�لا ب��ه‬ ‫بیماری‌های جس��می و روحی قرار می‌دهد‪.‬‬ ‫بهنام اوح��دی‪ ،‬روانپزش��ک در گفت‌وگو با‬ ‫جام‌جم می‌گوید‪ :‬شب بیداری و روز خوابی‬ ‫الگویی است که پیام‌رسان‌های عصبی مغز را‬ ‫دچار دگرگونی می‌کند و باعث ایجاد حالت‬ ‫اضطراب و افس��ردگی می‌ش��ود‪ .‬این حالت‪،‬‬ ‫فرد را مس��تعد ابتال به بیماری‌های جسمی‬ ‫می‌کن��د‪ ،‬به‌وی��ژه ک��ه افس��ردگی می‌تواند‬ ‫سیستم ایمنی بدن را دچار اختالل کند‪.‬‬ ‫‹ ‹ش�ب‌کاری سلامت را ب�ه خط�ر‬ ‫می‌اندازد‬ ‫اوحدی زیان‌های کار مداوم در شیفت شب‬ ‫را این‌گونه برمی‌شمرد‪ :‬تغییر الگوی خواب‪،‬‬ ‫کسیکهزمانحضور‬ ‫او در محل کار در ساعت‬ ‫معمول (‪ 8‬ـ‪ 7‬صبح تا ‪5 – 6‬‬ ‫بعدازظهر)نباشد‪،‬شیفت‬ ‫کارمحسوبمی‌شود‪،‬‬ ‫بنابراینفقطشب‌کارها‬ ‫شیفتکارنیستند‪،‬البته‬ ‫عوارضشیفت‌کاری‬ ‫شاملحالکسانینیز‬ ‫کهعصرکارهستندیادر‬ ‫شیفت‌هایچرخشیفعالیت‬ ‫می‌کنندهممی‌شود‬ ‫تغیی��ر خل��ق‪ ،‬تحریک‌پذی��ری‪ ،‬عصبانیت‪،‬‬ ‫مشکل در تعامل با محیط‪ ،‬فراموشی‪ ،‬اختالل‬ ‫هوشیاری و ایجاد مش��کالت جسمی مانند‬ ‫دردهای مبهم گوارشی و عضالنی‪ ،‬مشکالت‬ ‫هورمونی‪ ،‬حالت کوفتگی‪ ،‬س��رگیجه و بروز‬ ‫برخی از درد‌های عصبی مثل س��ردرد نیز با‬ ‫این تغییر الگوی خواب افزایش می‌یابد‪.‬‬ ‫اوحدی توضیح می‌دهد‪ :‬باید ش��یفت‌های‬ ‫ش��ب‌کاری‪ ،‬متف��اوت و دوره‌ای باش��د و‬ ‫فرد خواب کافی داش��ته باش��د‪ .‬برخی افراد‬ ‫شب‌کار به علت گرفتاری معیشتی‪ ،‬به جای‬ ‫استراحت کافی در روز و تجدید قوا‪ ،‬بخشی‬ ‫از روز را س��رکار می‌روند ولی این کار باعث‬ ‫فرسودگی روانی و جسمی‌شان می‌شود‪.‬‬ ‫‹ ‹ بعضی‌ها شب‌کاری را دوست دارند‬ ‫برخی افراد براس��اس ویژگی‌های شخصیتی‬ ‫خود‪ ،‬شیفت شب را برای کار انتخاب می‌کنند‬ ‫ت��ا با آدم‌های کمتری تماس داش��ته باش��ند‪.‬‬ ‫اف��راد در خود مانده‪ ،‬درونگ��را و تنهایی گزین‬ ‫(اسکیزوئید) به‌طور معمول چنین شیفت‌هایی‬ ‫را برای کار برمی‌گزینند‪ .‬تنش در شیفت شب‬ ‫کمتر است و تاریکی‪ ،‬آرامش می‌آورد و خیلی‬ ‫از اشخاصی که شیفت شب را انتخاب می‌کنند‪،‬‬ ‫طالب آرامش هس��تند‪ .‬برخی ه��م می‌گویند‬ ‫تمرکزشان در شب بیشتر است‪ ،‬اما شب‌کاری‬ ‫بیش از حد و بیدار ماندن در شب‌های متوالی‬ ‫حتی پزش��کان و افراد تحصیلک��رده را هم در‬ ‫معرض افس��ردگی و س��وءمصرف م��واد قرار‬ ‫می‌دهد‪ .‬افس��ردگی می‌تواند فرد را به سمت‬ ‫موادمخدر ببرد و دیده‌ایم که بیشتر معتادان‬ ‫به موادمخدر‪ ،‬ش��ب‌ها تا صبح بیدارند و روز‬ ‫تا شب می‌خوابند‪.‬‬ ‫‹ ‹ توصیه‌هایی به شب‌کارها‬ ‫ش��ب‌کارها باید خواب خوبی‬ ‫در روز داشته باشند و حداقل‬ ‫‪ 6‬ت��ا ‪ 8‬س��اعت بخوابن��د‪.‬‬ ‫اتاق‌خواب‌ش��ان پرده ضخیم‬ ‫داشته باش��د تا نور درون اتاق‬ ‫نتابد‪ .‬در و پنج��ره اتاق را ببندند‬ ‫و ش��رایط خواب مانند شب‌ها باشد‪.‬‬ ‫آنها می‌توانن��د برای خواب رفتن برای‬ ‫مث��ال به موس��یقی ملایمی گ��وش دهند‪.‬‬ ‫بع��د از بیدار ش��دن ه��م ب��رای جلوگیری‬ ‫از خمودگ��ی و حال��ت خواب‌آلودگ��ی‪ ،‬به‬ ‫فعالیت لذت‌بخش��ی مثل ورزش و نگهداری‬ ‫از گیاه��ان بپردازند‪ .‬بیم��اران دچار اختالل‬ ‫خلقی دوقطبی (افس��ردگی و ش��یدایی) و‬ ‫حالت‌های روان‌پریش��ی نباید ش��یفت‌های‬ ‫ش��بانه را انتخ��اب کنند زیرا ممکن اس��ت‬ ‫بیماری‌شان تشدید شود‪.‬‬ ‫‹ ‹شیفت کاری فقط شب‌کاری نیست‬ ‫خس��رو صادق‌نیت‪ ،‬متخصص طب کار و‬ ‫فلوشیپ خواب و رییس کلینیک اختالالت‬ ‫خواب بهارلو نی��ز در گفت‌وگو با جام‌جم به‬ ‫جنبه‌های دیگری از این مش��کل اش��اره و‬ ‫ش��یفت‌کاری را این گون��ه تعریف می‌کند‪:‬‬ ‫کس��ی که زم��ان حض��ور او در مح��ل کار‬ ‫در س��اعت معمول (‪ 8‬ـ ‪ 7‬صب��ح تا ‪5 – 6‬‬ ‫بعدازظهر) نباش��د‪ ،‬ش��یفت کار محس��وب‬ ‫می‌ش��ود‪ ،‬بنابراین فقط ش��ب‌کارها شیفت‬ ‫کار نیس��تند‪ ،‬البت��ه عوارض ش��یفت‌کاری‬ ‫ش��امل حال کسانی نیز که عصرکار هستند‬ ‫یا در شیفت‌های چرخشی فعالیت می‌کنند‬ ‫هم می‌ش��ود‪ .‬در جوامع مختلف از جمله در‬ ‫ایران ‪ 30‬ـ ‪ 20‬درصد ش��اغالن شیفت کار‬ ‫محسوب می‌شوند‪.‬‬ ‫‹ ‹عوارض زودهنگام‬ ‫ای��ن متخصص ط��ب‌‌کار و فلوش��یپ خواب‬ ‫معتق��د اس��ت‪ :‬برخی ع��وارض مانن��د ابتال به‬ ‫بی‌خواب��ی و اختالل خواب‪ ،‬به س��رعت گریبان‬ ‫فرد را می‌گیرد‪ ،‬به‌ویژه در کسانی که زمینه‌اش‬ ‫را دارند‪ .‬ریتم‌ه��ای بیولوژیک بدن این افراد به‬ ‫هم می‌خ��ورد و از خواب طبیعی محروم‌ش��ان‬ ‫می‌کن��د و در نتیج��ه دچ��ار ان��واع بی‌خوابی‬ ‫می‌ش��وند‪ .‬بعضی بی‌خوابی‌ها به علت اش��کال‬ ‫در ش��روع خواب اتف��اق می‌افتد‪ .‬گاهی نیز فرد‬ ‫می‌خوابد‪ ،‬ول��ی مکرر از خواب بیدار می‌ش��ود‬ ‫و گاه��ی هم هرچند خ��وب می‌خوابد اما وقتی‬ ‫بیدار می‌ش��ود‪ ،‬احساس کسالت می‌کند‪ .‬خیلی‬ ‫از اف��راد دچار این اختالل‌ها‪ ،‬خودس��رانه برای‬ ‫حل مشکل‌ش��ان قرص خواب‌آور می‌خورند‪ ،‬در‬ ‫حالی که با مش��اهده نخستین نشانه و‬ ‫عارضه و قبل از جدی شدن مسئله‬ ‫بای��د با متخصص ط��ب کار برای‬ ‫برنامه‌ری��زی یا‬ ‫ب��ه گفت��ه ص��ادق نی��ت‪ ،‬عارض��ه دیگر‪،‬‬ ‫تحریک‌پذیر ش��دن فرد و تغییر خلق است‬ ‫ک��ه روی رابطه ب��ا هم��کاران و حتی افراد‬ ‫خانواده تاثیر سوء می‌گذارد‪ .‬افراد شیفت کار‬ ‫در مواجهه با مش��کالت شغلی و خانوادگی‬ ‫تحم��ل کمت��ری دارن��د و عکس‌العمل‌ها و‬ ‫برخوردهای نس��نجیده‪ ،‬نشان می‌دهند که‬ ‫منجر ب��ه متارک��ه و در محی��ط کار باعث‬ ‫اخراج از کار به دلیل رفتار نامناسب‪ ،‬تاخیر‬ ‫و غیبت‌های مکرر‪ ،‬بی‌دقتی و خطا می‌شود‪.‬‬ ‫از طرف��ی احتمال بروز اش��تباه و در نتیجه‬ ‫افزایش میزان حادثه شغلی در شیفت کارها‬ ‫بیشتر است‪.‬‬ ‫‹ ‹خواب روز‪ ،‬خواب شب‬ ‫ص��ادق نیت تاکی��د می‌کند‪ :‬ثابت ش��ده‬ ‫خ��واب در روز کیفی��ت و کمی��ت کمتری‬ ‫نس��بت ب��ه خ��واب در ش��ب دارد و نتایج‬ ‫تس��ت‌های خواب نش��ان می‌دهد کس��انی‬ ‫ک��ه روز می‌خوابند‪ ،‬کمتر ب��ه خواب عمیق‬ ‫ف��رو می‌روند‪ .‬کمیت و م��دت خواب هم در‬ ‫روز کاهش پیدا می‌کن��د‪ .‬یکی از علت‌های‬ ‫بروز این مش��کل‪ ،‬به هم خوردن ریتم‌های‬ ‫بیولوژیک بدن اس��ت که نمی‌تواند در روز‪،‬‬ ‫دس��تور خواب را صادر کند تا شرایط خواب‬ ‫فراهم شود‪ .‬دلیل دیگر آن نور و س ‌رو‌صدای‬ ‫محیط اس��ت که باعث می‌ش��ود فرد نتواند‬ ‫ب��ا آرام��ش اس��تراحت کند‪ .‬وقت��ی نور در‬ ‫محیط وجود داشته باش��د‪ ،‬هورمون خواب‬ ‫(مالتونین) که باعث تنظیم و ش��روع خواب‬ ‫می‌شود‪ ،‬ترشح نخواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹آنهایی که نباید شیفت کار باشند‬ ‫ای��ن متخصص طب کار‪ ،‬ش��یفت کاری را‬ ‫برای برخ��ی افراد صالح نمی‌دان��د‪ :‬ازجمله‬ ‫خانم‌ه��ای جوان ک��ه درصدد باردار ش��دن‬ ‫هس��تند زیرا تحقیقات نش��ان داده ش��یفت‬ ‫کاری می‌تواند تولد نارس و نوزاد کم وزن را‬ ‫برایشان به دنبال داشته باشد‪ ،‬افراد باالی ‪60‬‬ ‫سال زیرا افزایش سن باعث افزایش احتمال‬ ‫ابت�لا به اختالل در خواب می‌ش��ود و چنین‬ ‫اف��رادی به‌طور معمول مش��کل خواب دارند‬ ‫و اگر ش��ب‌کار باشند‪ ،‬مش��کالت خواب‌شان‬ ‫تشدید می‌ش��ود‪ .‬کسانی که داروهای متعدد‬ ‫مص��رف می‌کنند نباید ش��یفت کاری کنند‪،‬‬ ‫زیرا تنظیم زمان مصرف داروهایش��ان به هم‬ ‫می‌ری��زد و مبتالیان به بعض��ی بیماری‌های‬ ‫خاص مانند افراد دچار به بیماری‌های قلبی‬ ‫عروقی‪ ،‬گوارشی‪ ،‬آسم‪ ،‬دیابت‪ ،‬تشنج و صرع‬ ‫مزمن نیز باید از ش��یفت کاری پرهیز کنند‪.‬‬ ‫صادق نیت توصیه می‌کند‪ :‬نیاز خواب روزکار‬ ‫و ش��ب‌کار خیلی فرق نمی‌کند و ‪ 8‬س��اعت‬ ‫خواب کافی اس��ت‪ ،‬ولی چون در روز کیفیت‬ ‫خواب خوب نیست‪ ،‬توجه به شرایط محیطی‬ ‫خ��و ا ب‬ ‫و رعایت اصول بهداش��ت‬ ‫می‌کند‪.‬‬ ‫اهمیت بیش��تری پیدا‬ ‫دانستنی‬ ‫واقعیت‌های شب‌کاری‬ ‫زمانی که بزرگمهر حکیم‪ ،‬پند می‌داد که «سحر‬ ‫خیز باش تا کامروا شوی» به‌طور حتم افرادی را که‬ ‫کار شبانه داشتند‪ ،‬فراموش کرده بود‪ ،‬یعنی کسانی‬ ‫که برخالف اکثر مردم در شیفت شب‌کار و در روز‬ ‫استراحت می‌کنند‪.‬‬ ‫امروزه تعداد کس��انی که به صورت ش��یفتی کار‬ ‫می‌کنند بسیار بیشتر از زمان بزرگمهر حکیم است‬ ‫و متاسفانه تحقیقات نشان می‌دهد که سالمت آنها‬ ‫در معرض خطر اس��ت‪ .‬به طور کلی «کار شیفتی»‬ ‫به کاری گفته می‌ش��ود که در زمان غروب یا شب‬ ‫ش��روع می‌ش��ود یا به صورت چرخش��ی‪ ،‬زمان آن‬ ‫تغییر می‌کند‪.‬‬ ‫براساس آمار نزدیک به ‪ 20‬تا ‪ 30‬درصد شاغالن‬ ‫کش��ورهای توس��عه‌یافته‪ ،‬به صورت ش��یفتی کار‬ ‫می‌کنن��د و این در حالی اس��ت که س��ازمان ملل‪،‬‬ ‫اس��ترس‌های ش��غلی را مانن��د آنچ��ه در کارهای‬ ‫شیفتی وجود دارد‪ ،‬بیماری قرن بیستم اعالم کرده‬ ‫بود‪.‬‬ ‫ما انس��ان‌ها از نظر زیست‌شناس��ی ب��ه جانوران‬ ‫روزکار تعل��ق داریم‪ ،‬یعنی در بدن ما یک س��اعت‬ ‫شبانه‌روزی تعبیه ش��ده که باعث می‌شود در شب‬ ‫اس��تراحت کنیم و در روز هوش��یار و فعال باشیم‪.‬‬ ‫تنظیم این س��اعت درونی توس��ط هورمونی به نام‬ ‫مالتونی��ن انجام می‌ش��ود ک��ه در تاریکی و هنگام‬ ‫خواب شبانه ترشح آن افزایش می‌یابد‪.‬‬ ‫کسانی که کار ش��یفتی انجام می‌دهند‪ ،‬در اصل‬ ‫برخالف ریت��م طبیعی بدن خ��ود عمل می‌کنند‪،‬‬ ‫یعنی آنها در حقیقت به بدن‌شان دستور می‌دهند‬ ‫در ساعت‌هایی که برای کار کردن آماده نیست‪ ،‬به‬ ‫کار مشغول شود‪.‬‬ ‫در واقع‪ ،‬کسانی که کار شبانه دارند نمی‌توانند در‬ ‫روز به اندازه کافی بخوابند‪ ،‬چون از یک طرف باید‬ ‫به امور روزانه زندگی خودش��ان رسیدگی کنند که‬ ‫این زمان خوابیدن‌شان را محدود می‌کند و از طرف‬ ‫دیگر به خاطر وجود نور و س�� ‌رو‌صدا‪ ،‬خواب روزانه‬ ‫آن کیفیت و عمق خواب شبانه را ندارد‪.‬‬ ‫‹ ‹حادثه اتمی چرنوبیل‬ ‫کارکنان شیفت شب‪ ،‬هم در موقع کار و هم بعد‬ ‫از آن احس��اس خستگی بیشتری نسبت به افرادی‬ ‫دارند که در روز کار می‌کنند‪ .‬این مش��کل عالوه بر‬ ‫افت عملکرد کاری باعث ایجاد حالت‌های بد‌خلقی‪،‬‬ ‫تحریک‌پذی��ری‪ ،‬فراموش��ی و اخت�لال در تمرکز‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫تحقیقات نش��ان می‌دهد اگر فردی ‪ 17‬س��اعت‬ ‫متوال��ی اس��تراحت نکرده باش��د‪ ،‬از نظ��ر ذهنی‬ ‫وضعیتی مشابه یک فرد مست را دارد‪.‬‬ ‫بیش��تر افرادی که در شیفت ش��ب‌کار می‌کنند‪،‬‬ ‫در س��اعت‌های پایانی کارش��ان همین ق��در بیدار‬ ‫مانده‌اند‪ ،‬بنابراین عجیب نیست اگر خطاهای کاری‬ ‫‌های نزدیک به صبح افزایش پیدا کند و‬ ‫در س��اعت ‌‌‬ ‫جان فرد یا دیگران را به مخاطره بیندازد‪.‬‬ ‫تجربه نش��ان می‌دهد که حوادث اتمی مش��هور‬ ‫نیز در همین س��اعت‌ها اتفاق افتاده‌اند‪ ،‬برای مثال‬ ‫حادثه اتمی چرنوبیل در س��اعت ‪ 1:30‬صبح اتفاق‬ ‫افتاده است‪.‬‬ ‫بعضی از ش��یفت‌های کاری پر ضررتر هس��تند‪.‬‬ ‫تحقیق��ات محققان دانش��گاه کاردی��ف و گیلفورد‬ ‫روی کارگران س��کوهای نفتی نش��ان می‌دهد که‬ ‫شیفت‌های کاری که زمان‌شان تغییر می‌کند‪ ،‬بدتر‬ ‫از شیفت‌های کاری ثابت هستند‪.‬‬ ‫در این تحقیق کارگرانی که دو هفته در ش��یفت‬ ‫شب به طور ثابت کار می‌کردند با کارگرانی مقایسه‬ ‫شدند ک ‌ه یک هفته در شیفت شب و یک هفته در‬ ‫ش��یفت روز کار می‌کردند‪ .‬نتیجه ای��ن بود که در‬ ‫کارگران دسته دوم اختالل خواب شایع‌تر و احتمال‬ ‫ابتالی آنها به بیماری‌های قلبی و دیابت بیشتر بود‪.‬‬ ‫‹ ‹ در انتظار حمله قلبی‬ ‫کسانی که در کار شیفتی مشغول به کار هستند‪،‬‬ ‫استرس فراوانی متحمل می‌شوند‪ .‬همین‌طور سیگار‬ ‫کش��یدن در محل کار‪ ،‬خوردن غذاهای نامناسب و‬ ‫زیاده روی در مصرف م��واد کافئین‌دار مانند چای‬ ‫و قه��وه این افراد را مس��تعد ابتال ب��ه بیماری‌های‬ ‫مختلف می‌کند‪.‬‬ ‫برای مثال سرماخوردگی و آنفلوآنزا و ناراحتی‌های‬ ‫گوارش��ی مثل سوء‌هاضمه و زخم‌معده در کارکنان‬ ‫شیفتی بیشتر است‪.‬‬ ‫شب‌کارها دو برابر بیشتر از کسانی که کار روزانه‬ ‫دارند‪ ،‬به ضرب��ان نامنظم قلبی مبتال می‌ش��وند‪،‬‬ ‫چون بدن در ساعت‌های نیمه‌شب برای کاهش‬ ‫فعالی��ت برنامه‌ریزی کرده اس��ت و قلب در آن‬ ‫ساعت‌ها مایل نیست به کار کشیده شود‪.‬‬ ‫هر چه مدت کار ش��ب بیشتر باشد‪ ،‬این خطر‬ ‫بیشتر می‌ش��ود‪ .‬این ضربان‌های نامنظم می‌تواند‬ ‫زنگ خطری باشد که نش��ان می‌دهد بیماری‌های‬ ‫جدی‌تر مانند حمله قلبی در راه است‪.‬‬
‫دانستنی‬ ‫ی در ایران‬ ‫تاریخچه کاریاب ‌‬ ‫نخس��تین‌بار در تشکیالت س��ال ‪ ۱۳۲۸‬وزار ‌‬ ‫ت‬ ‫کار اس��ت که واژه «کاریابی» دیده می‌ش��ود‪ .‬در‬ ‫تشکیالت یادشده‪ ،‬مدیرکل فنی و مدیرکل اداری‬ ‫بر واحدهای سازمانی مرکز و شهرستان‌ها نظارت‬ ‫مستقیم یافتند‪.‬‬ ‫واحده��ای س��ازمانی مرک��ز ش��امل اداره‌های‬ ‫نظ��ارت کار‪ ،‬امور اجتماع��ی و اقتصادی کار‪ ،‬امور‬ ‫اتحادیه‌های کاریــــابی‪ ،‬آموزش��ی و شرکت‌های‬ ‫تعاونی زیرنظر مستقیم مدیرکل فنی و واحدهای‬ ‫دیگر انجام وظیفه می‌کردند‪ .‬در سال ‪ ۱۳۴۵‬اداره‬ ‫کل مش��اغل و کاریابی زیرنظر معاونت کار‪ ،‬هویت‬ ‫مس��تقلی یاف��ت و اش��تغال و کاریاب��ی در کانون‬ ‫توج��ه اقدام‌ه��ای وزارت کار و امور اجتماعی قرار‬ ‫گرفت‪ .‬در سال ‪ ۱۳۴۸‬اداره کل مشاغل و کاریابی‬ ‫تبدیل به اداره کل اش��تغال می‌ش��ود و به عنوان‬ ‫اداره کلی از معاونت نیروی انسانی فعالیت خود را‬ ‫آغاز می‌کند‪ .‬در طول برنامه پنجم عمرانی‪ ،‬مراکز‬ ‫اش��تغال و کاریابی با هویتی مس��تقل از اداره‌های‬ ‫کل کار و امور اجتماعی در مراکز استان‌های کشور‬ ‫فعالیت‌های گس��ترده‌ای را آغ��از کردند و عالوه‌بر‬ ‫زمینه کاریابی برای جویندگان کار و معرفی آنها به‬ ‫کارفرمایان (به دلیل رواج فعالیت‌های ساختمانی‬ ‫و کمبودهای��ی که از نقطه نظر نیروی انس��انی در‬ ‫کانون‌ها و مراکز درحال ساخت و سازهای گسترده‬ ‫پیش آمد)‪ ،‬مراکز اش��تغال و کاریابی‌ها دس��ت به‬ ‫نقل‌وانتقال‌های گروهی نیروی‌کار از اس��تان‌های‬ ‫دارای مازاد به استان‌های متقاضی زدند‪.‬‬ ‫با پی��روزی انقالب اس�لامی و با ش��روع جنگ‬ ‫تحمیلی‪ ،‬این‌گونه مراکز به‌صورت واحدی وابسته‬ ‫به اداره‌ه��ای کل کار و ام��ور اجتماعی درآمده و‬ ‫زیر نظارت مدیرکل این اداره‌ها تنها در ثبت‌نام از‬ ‫متقاضیان کار خدم��ت می‌کردند و به لحاظ بنیه‬ ‫کارشناس��ی نیز رو به تحلیل رفتن��د‪ .‬این روند تا‬ ‫س��ال‌های پایانی برنامه دوم توس��عه کشور ادامه‬ ‫یافت‪.‬‬ ‫با توجه به سیاست‌های برنامه سوم توسعه درباره‬ ‫تبدی��ل مراک��ز کاریابی دولتی به مراک��ز کاریابی‬ ‫خصوص��ی و تفویض این اختی��ار که جزو وظایف‬ ‫تصدی‌گری دولت محسوب می‌شد‪ ،‬مراکز کاریابی‬ ‫خصوصی شکل گرفت‪ .‬در راستای عملیاتی کردن‬ ‫این سیاس��ت راهکار اجرایی ردی��ف ‪ ۶‬از فصل ‪۵‬‬ ‫سیاست‌های اش��تغال مبنی‌بر حمایت وزارت کار‬ ‫و امور اجتماعی از ایجاد و توس��عه مراکز مشاوره‬ ‫شغلی و کاریابی‌های غیردولتی برای متقاضیان کار‬ ‫در داخل و خارج از کشور در مجموعه راهکارهای‬ ‫اجرایی قانون برنامه س��وم مصوب ‪۱۳۷۹/۱۰/۲۱‬‬ ‫هیات وزیران پیش‌بینی شد‪.‬‬ ‫همچنی��ن هی��ات وزی��ران در جلس��ه م��ورخ‬ ‫‪ ۱۳۸۰/۵/۱۰‬بنا به پیش��نهاد س��ازمان مدیریت و‬ ‫برنامه‌ریزی کش��ور (وقت) و به استناد اصل یکصد‬ ‫و س��ی و هشتم قانون اساس��ی جمهوری اسالمی‬ ‫‌ایران اهداف کمی برنامه س��وم توس��عه را درباره‬ ‫تعداد مراکز کاریاب��ی غیردولتی (خصوصی) برای‬ ‫س��ال‌های (‪ ۱۳۷۹‬تا ‪ )۱۳۸۳‬به ترتیب ‪،۱۲۰ ،۹۶‬‬ ‫‪ ۲۴۰ ،۱۸۰‬و ‪ ۳۰۰‬مرکز تصویب کرد تا با افزایش‬ ‫تعداد مراکز کاریابی غیردولتی‪ ،‬این مراکز بتوانند‬ ‫جایگزین مراکز کاریابی دولتی شوند‪.‬‬ ‫در طول س��ال‌های برنامه س��وم توسعه هرچند‬ ‫ایجاد مراکز کاریاب��ی غیردولتی با موفقیت همراه‬ ‫بود و این مراکز با حمایت‌های انجام‌ش��ده توسط‬ ‫دولت توانس��ته بودند در س��طح کش��ور گسترش‬ ‫یابند اما به دلیل جایگزین نش��دن با بخش دولتی‬ ‫در درجه دوم اهمیت قرار داش��تند و نتوانس��تند‬ ‫وظیف��ه مهم و خطیری را که برعه��ده کاریابی‌ها‬ ‫نهاده ش��ده بود به‌طور کامل به انجام برس��انند و‬ ‫این رسالت و وظیفه کماکان برعهده کاریابی‌های‬ ‫دولت��ی که بیش��تر مورد توج��ه وزارت کار و امور‬ ‫اجتماعی بود‪ ،‬قرار داشت‪.‬‬ ‫در ماده ‪ ۱۰۳‬قانون برنامه چهارم توس��عه آمده‬ ‫ک��ه ماده ‪ ۴۲‬و بند «الف» م��اده ‪ ۴۶‬و مواد ‪ ۴۸‬تا‬ ‫‪ ۵۱‬قانون برنامه س��وم توسعه اقتصادی‪ ،‬اجتماعی‬ ‫و فرهنگ��ی جمه��وری اس�لامی‌ای��ران مص��وب‬ ‫‪ ۱۳۷۹/۱/۱۷‬و اصالحیه‌های آن برای دوره برنامه‬ ‫چهارم توس��عه اقتص��ادی‪ ،‬اجتماع��ی و فرهنگی‬ ‫جمهوری اس�لامی ایران (‪ ۱۳۸۸‬تا ‪ )۱۳۸۴‬تنفیذ‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬از این‌رو برنامه چهارم توسعه نیز مراکز‬ ‫کاریابی را مورد توجه ویژه قرار داد‪.‬‬ ‫‪12‬‬ ‫پنجشنبه ‪ 2‬بهمن ‪ - 1393‬اول ربیع الثانی ‪ 22 -1436‬ژانویه ‪ -2015‬شماره ‪ -139‬پیاپی ‪1457‬‬ ‫گزارش‬ ‫‪report@smtnews.ir‬‬ ‫‪ 700‬موسسه کاریابی در سراسر ایران‬ ‫س�ارا اصغری ـ گروه گزارش‪:‬‬ ‫مراکز و موسس��ه‌های کاریابی‬ ‫در واق��ع فرصتی هس��تند تا‬ ‫اف��رادی جویای کار راحت‌تر به خواس��ته‬ ‫خود برس��ند‪ .‬وظیفه مراکز کاریابی انجام‬ ‫خدمات مختلف در بازار کار اس��ت و این‬ ‫مراکز به طور عمده توس��ط دولت‌ها و در‬ ‫سطح ملی اداره می‌شوند‪ .‬سازمان جهانی‬ ‫کار نقش مهم��ی در ایجاد مراکز کاریابی‬ ‫داش��ته و همواره کش��ورها را تشویق به‬ ‫ایجاد مراکز کاریابی کرده است‪ .‬در ایران‬ ‫نیز موسس��ه‌های کاریابی از سال ‪1379‬‬ ‫به‌ش��کل گس��ترده و رس��می آغاز به کار‬ ‫کرده‌اند و هم‌اکنون ‪ 700‬موسسه کاریابی‬ ‫مشغول به فعالیت هستند‪.‬‬ ‫درب��اره نح��وه فعالیت این موسس��ه‌ها‬ ‫و روال کاری و می��زان موفقی��ت آنه��ا‬ ‫ب��ا نایب‌رییس انجم��ن کاریاب��ی ایران‪،‬‬ ‫حسین‌ساروخانی به گفت‌وگو نشسته‌ایم‪.‬‬ ‫‹ ‹روال کار موسسه‌های کاریابی‬ ‫نایب رییس انجمن‬ ‫کاریاب��ی ای��ران در‬ ‫رابط��ه با آغاز به کار‬ ‫موسسه‌های کاریابی‬ ‫گف��ت‪:‬‬ ‫ب��ه‬ ‫موسسه‌های کاریابی به‌صورت منسجم و‬ ‫گس��ترده و به ش��یوه جدید و امروزی از‬ ‫س��ال ‪ 1379‬آغاز به کار کردند‪ .‬حس��ین‬ ‫س��اروخانی بیان کرد‪ :‬هم‌اکنون براساس‬ ‫آخری��ن آماره��ا‪ 700‬موسس��ه معتبر در‬ ‫ایران مشغول به فعالیت هستند که مجوز‬ ‫فعالی��ت آنها زیر نظ��ر اداره تعاون‌‪ ،‬کار و‬ ‫رفاه اجتماعی در استان‌هاست‪ .‬وی درباره‬ ‫روال‌کار این موسسه‌ها تصریح کرد‪ :‬روال‬ ‫کار موسس��ه‌های کاریابی این اس��ت که‬ ‫فرصت‌های شغلی را به روش‌های مختلف‬ ‫مانند تلفن‪ ،‬وب‌سایت ‪ ،‬مراجعه حضوری‬ ‫یا کانال‌های دیگر در اختیار می‌گیرند و از‬ ‫س��وی دیگر از کارجویان��ی که حضوری‬ ‫مراجعه می‌کنن��د با ارائه مدارک و رزومه‬ ‫ثبت‌نام و کارج��و و کارفرما را به یکدیگر‬ ‫معرفی می‌کنند‪.‬‬ ‫نای��ب رییس انجم��ن کاریاب��ی ایران‬ ‫ادامه داد‪ :‬حق مشاوره و ثبت‌نام به‌میزان‬ ‫اندک��ی از کارج��و گرفته می‌ش��ود و در‬ ‫بانک اطالعاتی موسس��ه ثبت می‌ش��ود‪.‬‬ ‫س��اروخانی یادآور ش��د‪ :‬به تناسب بین‬ ‫فرصت ش��غلی‪ ،‬تخص��ص‪ ،‬تحصیالت و‬ ‫س��وابق فرد معرفی‌نامه صادر می‌ش��ود‪.‬‬ ‫وی خاطرنش��ان کرد‪ :‬اما پس از معرفی‬ ‫و مشغول به کار شدن کارجو ‪ 50‬درصد‬ ‫حداقل مزد او در طول یک سال به عالوه‬ ‫‪20‬درصد برای کس��انی که حداقل مازاد‬ ‫دریاف��ت می‌کنن��د‪ ،‬حق‌الزحم��ه گرفته‌‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬وی اف��زود‪ :‬اما ب��رای خدمات‬ ‫دیگر مانن��د تحقیقات حق بیمه و‪ ...‬حق‬ ‫مزد توام��ان از کارج��و و کارفرما گرفته‬ ‫می‌ش��ود یا زمان��ی هم تنه��ا از کارفرما‬ ‫دریافت می‌شود‪ .‬این حق‌الزحمه بستگی‬ ‫به تناسب شغل‪ ،‬تخصص و‪ ...‬دارد‪.‬‬ ‫س��اروخانی درب��اره موفقی��ت ای��ن‬ ‫موسس��ه‌ها در چند س��ال گذشته یادآور‬ ‫شد‪ :‬موسسه‌های کاریابی به وظایف‌شان‬ ‫درس��ت عمل نکرده‌اند‪ .‬ساروخانی درباره‬ ‫ضعی��ف عم��ل ک��ردن این موسس��ه‌ها‬ ‫خاطرنش��ان کرد‪ :‬دخالت دولت و نظارت‬ ‫مس��تمر دولت بر این موسسه‌ها کارکرد‬ ‫آنها را ضعیف کرده است‪.‬‬ ‫در واقع چارچوب و استخوان‌بندی این‬ ‫موسسه‌ها با نگاه دولتی و از ابتدا به غلط‬ ‫ش��کل گرفته اس��ت‪ ،‬از این‌رو اثربخشی‬ ‫مورد نظ��ر خود را نخواهند داش��ت‪ .‬وی‬ ‫افزود‪ :‬ب��رای مثال موسس��ه‌های کاریابی‬ ‫در قان��ون الیح��ه تج��ارت در بند س��وم‬ ‫یا چه��ارم به‌عنوان تاج��ر از آنها نام برده‬ ‫شده اس��ت‪ .‬این موسسه‌ها غیرانتفاعی به‬ ‫شمار می‌روند‪ ،‬یعنی به دیده غیرانتفاعی‬ ‫دی��ده می‌ش��وند و آیین‌نامه ب��ا این دید‬ ‫جلو م��ی‌رود ک��ه به‌ص��ورت عام‌المنفعه‬ ‫کار می‌کنند‪ .‬س��اروخانی بی��ان کرد‪ :‬اما‬ ‫ماهم‌اکنونباخیل‬ ‫زیادیجمعیتبیکار‬ ‫مواجههستیمدرهمه‬ ‫حوزهورشته‌های‬ ‫تحصیلیازجملهعلوم‬ ‫پایه‪،‬کشاورزی‪،‬فنیو‬ ‫مهندسی‪،‬بهداشتودرمان‬ ‫وعلوم‌انسانیکارجوو‬ ‫مراجعه‌کنندهداریماما‬ ‫ارتباطماتنها با بخشیاز‬ ‫حوزهصنعتاست‬ ‫ارگان‌های دیگر با دید بنگاه اقتصادی به‬ ‫این موسس��ه‌ها نگاه می‌کنند‪ ،‬برای مثال‬ ‫مالیاتی که ما پرداخ��ت می‌کنیم مطابق‬ ‫بنگاه‌های اقتصادی است‪.‬‬ ‫نای��ب ریی��س انجم��ن کاریاب��ی ایران‬ ‫همچنی��ن درب��اره فعالی��ت کاریابی‌های‬ ‫خارج از کش��ور خاطرنش��ان کرد‪ :‬انجمن‬ ‫کاریابی‌ه��ای بین‌الملل��ی نی��ز زی��ر نظر‬ ‫وزارت تعاون مش��غول به فعالیت هستند‬ ‫که وظیفه آنها اع��زام نیروی‌کار به خارج‬ ‫از کش��ور اس��ت‪ .‬این انجمن در سال‌های‬ ‫گذش��ته ب��ه هم��ان دالیلی ک��ه انجمن‬ ‫کاریاب��ی داخ��ل موف��ق نب��وده اس��ت‪،‬‬ ‫نتوانسته‌اند موفق عمل کنند‪ .‬ساروخانی‬ ‫ادامه داد‪ :‬از یک‌س��و مش��کالت داخلی و‬ ‫نظارت‌های دست و پاگیر و از سوی دیگر‬ ‫مش��کالتی مانند بحث ارز‪ ،‬سیاست‌های‬ ‫خارجی و تحریم‌ها عملکرد این انجمن را‬ ‫ضعیف کرده‌اند‪.‬‬ ‫‹ ‹انجمن بین‌المللی فعالیت ندارد‬ ‫نای��ب رییس انجمن کاریابی ایران بیان‬ ‫کرد‪ :‬در حال حاضر انجمن بین‌المللی ما‬ ‫در عمل متوقف ش��ده اس��ت و هیچ‌گونه‬ ‫قراردادی با هیچ کشوری نداریم‪.‬‬ ‫قب��ل از تحریم‌ه��ا قراردادهای��ی ب��ا‬ ‫کشورهای اس��ترالیا و کره‌جنوبی داشتیم‬ ‫ام��ا پ��س از تحریم‌ه��ا با هیچ کش��وری‬ ‫قرارداد نداریم‪.‬‬ ‫وی درب��اره مش��کالت انجم��ن یادآور‬ ‫ش��د‪ :‬موسس��ه‌های م��ا ب��ا مش��کالت‬ ‫درون‌بنگاه��ی‪ ،‬برون‌بنگاهی‪ ،‬آیین‌نامه‌ای‬ ‫و فرآیندی روبه‌رو هس��تند‪ .‬س��اروخانی‬ ‫تصریح کرد‪ :‬م��ا هم‌اکنون با خیل زیادی‬ ‫جمعیت بی��کار مواجه هس��تیم در همه‬ ‫حوزه‌ه��ا و رش��ته‌های تحصیلی از جمله‬ ‫علوم پایه‪ ،‬کش��اورزی‪ ،‬فنی و مهندس��ی‪،‬‬ ‫بهداش��ت و درمان و علوم‌انسانی کارجو و‬ ‫مراجعه‌کنن��ده داریم اما ارتباط ما تنها با‬ ‫بخشی از حوزه صنعت است‪.‬‬ ‫وی تاکی��د ک��رد‪ :‬دولتی‌ه��ا‪ ،‬بخ��ش‬ ‫کش��اورزی‪ ،‬صنوف و بازار با ما در ارتباط‬ ‫نیس��تند‪ .‬به دلیل فرآین��د غلط کار‪ ،‬ما با‬ ‫ح��وزه صنوف ارتباط��ی نداریم‪ .‬همه این‬ ‫عوامل دس��ت به دس��ت ه��م دا ‌ده‌اند تا‬ ‫ی عاجز از پاسخگویی‬ ‫موسسه‌های کاریاب ‌‬ ‫به شهروندان باشند‪.‬‬ ‫‹ ‹مشکالت موسسه‌های کاریابی‬ ‫نای��ب ریی��س انجم��ن کاریاب��ی ایران‬ ‫خاطرنش��ان کرد‪ :‬ما انتظ��ار کمک مالی از‬ ‫هیچ نهادی را نداریم‪ .‬مش��کالت ما فرآیند‬ ‫کار و آیین‌نام��ه اس��ت‪ .‬س��اروخانی ادامه‬ ‫داد‪ :‬کارج��و و کارفرم��ا تمایلی به پرداخت‬ ‫حق‌الزحم��ه م��ا ندارند و این از مش��کالت‬ ‫دیگر ماس��ت‪ .‬از سوی دیگر آمارها واقعی و‬ ‫شفاف نیستند‪.‬‬ ‫هم‌اکن��ون س��امانه نرم‌اف��زاری ثبت آمار‬ ‫ک��ه در انجم��ن مس��تقر اس��ت‪ ،‬مناس��ب‬ ‫جوابگوی��ی ب��ه سیس��تم دولت��ی اس��ت و‬ ‫ب��رای بخ��ش خصوص��ی مفی��د نیس��ت‪.‬‬ ‫نایب رییس انجمن کاریابی ایران تاکید کرد‪:‬‬ ‫ما تمای��ل داریم که قان��ون و آیین‌نامه‌ها و‬ ‫کارهای صنف ما‪ ،‬به خود صنف واگذار شود‪.‬‬ ‫ما اع�لام کردیم ک��ه کاریاب��ی به‌صورت‬ ‫صنفی اداره ش��ود و ما می‌توانیم آن را س��ر‬ ‫و سامان بدهیم و از این اوضاع اسفبار خارج‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫س��اروخانی ادام��ه داد‪ :‬در ح��ال حاض��ر‬ ‫درخواست‌های ما‪ ،‬درخواست‌های ‪ 15‬سال‬ ‫پی��ش اس��ت‪ .‬دولت‌ها ع��وض ش��ده‌اند اما‬ ‫خواس��ته‌های ما در این ‪ 15‬س��ال برآورده‬ ‫نشده است‪.‬‬ ‫وی در پایان خاطرنشان کرد‪ :‬اما به عنوان‬ ‫پیش مقدمه برای برون‌رفت از اوضاع موجود‬ ‫قرار اس��ت به کمک مع��اون روابط عمومی‬ ‫کار‪ ،‬وزارت تع��اون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی در‬ ‫جلس��ه‌های آینده صفر تا ‪ 100‬فرآیند بیمه‬ ‫بیکاری و تش��کیل پرونده‌ها ب��ه کاریابی‌ها‬ ‫تفویض اختیار شود‪ ،‬که امیدواریم با تفویض‬ ‫اختیارات��ی به این صنف اوضاع آنها بهتر از‬ ‫گذشته شود‪.‬‬ ‫برترین سایت‌های کاریابی در ایران و جهان‬ ‫جس��ت‌وجوی ش��غل به ش��کل آنالین‬ ‫تبدیل ب��ه روال طبیعی زندگی در دنیای‬ ‫فناوری شده است‪.‬‬ ‫م��ردم ام��روزه ترجی��ح می‌دهن��د در‬ ‫اینترن��ت دنب��ال کار باش��ند‪ .‬ب��ا آنک��ه‬ ‫سایت‌های کاریابی در ایران در مقایسه با‬ ‫کشورهای دیگر زیاد نیستند‪ ،‬ولی همان‬ ‫تعداد کم نیز س��ایت‌های بس��یار خوبی‬ ‫به‌شمار می‌روند که فرصت‌هایی عالی در‬ ‫اختیار جویندگان کار در ایران می‌گذارند‪.‬‬ ‫به گزارش ممتاز نیوز‪ ،‬بهترین سایت‌های‬ ‫کاریابی به شرح زیر هستند؛‬ ‫– ‪Learn4Good‬‬ ‫ای��ن س��ایت‪ ،‬یک��ی از س��ایت‌های‬ ‫جس��ت‌وجوی ش��غل در ایران اس��ت که‬ ‫برای هر ش��غلی در هر جای دنیاس��ت و‬ ‫به میلیون‌ه��ا کاربر کم��ک می‌کند تا با‬ ‫کارفرمایان مناسب ارتباط برقرار کنند‪.‬‬ ‫– & ‪International Career‬‬ ‫‪Jobs 4‬‬ ‫این سایت یکی از سایت‌های استخدامی‬ ‫بین‌الملل��ی اس��ت ک��ه س��ایت‌های برتر‬ ‫کاریاب��ی جهانی را انتخاب و به بررس��ی‬ ‫آنها می‌پ��ردازد‪ .‬این س��ایت بیش از ‪۱۲‬‬ ‫ه��زار منبع ش��غلی در ‪ ۲۰۰‬کش��ور دنیا‬ ‫دارد و نقطه ش��روع رایگان و خوبی برای‬ ‫جست‌وجوی کار در ایران است‪.‬‬ ‫– ‪World Job Sites‬‬ ‫در این سایت فهرستی از وب‌سایت‌های‬ ‫مربوط به آخرین پیش��نهادهای شغلی و‬ ‫استخدام‌ها در ایران و چند سایت کاریابی‬ ‫خوب دیگر در ایران یافت می‌ش��ود‪ .‬این‬ ‫س��ایت برای فرصت‌های ش��غلی و کاری‬ ‫از تمام دنیا مناس��ب اس��ت و به کاربران‬ ‫کمک زیادی می‌کند‪.‬‬ ‫– ‪Irpedia‬‬ ‫این س��ایت وب‌س��ایت کاملی در رابطه‬ ‫با ایران اس��ت و هم��ه جزئیات مربوط به‬ ‫وضعی��ت کنون��ی ایران‪ ،‬گردش��گری آن‬ ‫و فرصت‌ه��ای ش��غلی و چیزه��ای دیگر‬ ‫را دارد‪ .‬ای��ن س��ایت یک��ی از بهتری��ن‬ ‫سایت‌های کاریابی در ایران است‪.‬‬ ‫– ‪Iran Talent‬‬ ‫ایران تلنت‪ ،‬یک وب‌سایت خوب کاریابی‬ ‫در ایران است که برای پیدا کردن کار در‬ ‫همه حرفه‌ها مناسب است‪ .‬پایگاه داده‌ای‬ ‫آن ش��امل ‪ ۴۰۰‬هزار ایران��ی از صنایع و‬ ‫ش��غل‌های دیگر می‌شود‪ .‬این سایت یک‬ ‫سیستم تخصصی از کاندیداهایی درست‬ ‫می‌کن��د و بی��ن فرصت‌ه��ا و کاندیداها‬ ‫مطابقت ایجاد می‌کند‪.‬‬ ‫– ‪Jobrapido‬‬ ‫ی��ک وب‌س��ایت خوب دیگر اس��ت که‬ ‫همه ش��غل‌های دنی��ا را در یک جا جمع‬ ‫کرده است‪ .‬این س��ایت همه فرصت‌های‬ ‫ش��غلی را با یک پلتفرم جمع‌آوری کرده‬ ‫و به جویندگان کار کمک زیادی می‌کند‪.‬‬ ‫ ‪wjobs3‬‬‫ای��ن وب‌س��ایت هم ب��ا ارائه آپش��ن‌ها‬ ‫و مکان‌ه��ای متن��وع ب��ه کاریابی کمک‬ ‫می‌کند‪ .‬شما می‌توانید آپشن‌ها را محدود‬ ‫کنید و خیلی زود ش��غل مورد نظرتان را‬ ‫پیدا کنید‪.‬‬ ‫– ‪Middle East Job‬‬ ‫این س��ایت هم آپش��ن خ��وب دیگری‬ ‫برای جست‌وجوی ش��غل در ایران است‪.‬‬ ‫پرتال کامل��ی که کار جوین��دگان کار و‬ ‫کارفرمایان را تسهیل می‌کند‪.‬‬
‫پنجشنبه ‪ 2‬بهمن ‪ - 1393‬اول ربیع الثانی ‪ 22 -1436‬ژانویه ‪ -2015‬شماره ‪ -139‬پیاپی ‪1457‬‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪20‬‬ ‫توجیه‌پذیری طرح‌ها‪‌،‬مالک پرداخت تسهیالت‬ ‫صرافی‌ها در انتظار بهبود فضای کسب و کار‬ ‫اعتراضات سهامداران در تاالر شیشه‌ای‬ ‫‪13‬‬ ‫گزارش‌هایمرکزآمارازافزایشضریبجینیدر‪ 10‬استانکشورحکایتدارد‬ ‫گ�روه اقتص�اد‪ :‬مرک��ز آمار ای��ران در‬ ‫جدیدتری��ن گ��زارش خود آخری��ن آمار‬ ‫مربوط به تغییرات ضریب جینی در کشور‬ ‫و اس��تان‌های مختلف را بر حسب مناطق‬ ‫شهری و روستایی منتشر کرده است‪ .‬این‬ ‫داده‌ها نشان می‌دهد در حالی که ضریب‬ ‫جینی در کل کشور در سال‌های ‪ 1391‬و‬ ‫‪ 1392‬روند کاهشی داشته اما ‪ 10‬استان‬ ‫کشور با افزایش نابرابری روبه‌رو بوده‌اند‪.‬‬ ‫ای��ن گزارش نش��ان می‌دهد در س��ال‬ ‫‪ ،1392‬ضریب جینی در مناطق روستایی‬ ‫‪ ،0/3243‬در مناط��ق ش��هری ‪0/3512‬‬ ‫و در کل کش��ور ‪ 0/3650‬ب��وده اس��ت‪.‬‬ ‫همچنین س��هم ‪ 10‬درصد ثروتمندترین‬ ‫جمعیت به ‪ 10‬درصد فقیرترین جمعیت‬ ‫در کل کش��ور از ‪ 15/97‬درصد در س��ال‬ ‫‪ 1388‬به ‪ 10/68‬درصد در س��ال ‪1392‬‬ ‫رس��یده اس��ت که این کاهش‪ ،‬توضیحی‬ ‫برای کاهش نابرابری در کل کشور است‪.‬‬ ‫براساس این آمار‪ ،‬باالترین ضریب جینی‬ ‫(بیش��ترین نابرابری) مناطق ش��هری در‬ ‫استان گلس��تان (‪ )0/3692‬و پایین‌ترین‬ ‫ضریب جینی در اس��تان خراسان جنوبی‬ ‫(‪ )0/2550‬وجود دارد‪.‬‬ ‫در مناطق روستایی هم در سال ‪1392‬‬ ‫باالتری��ن ضری��ب جینی در اس��تان یزد‬ ‫(‪ )0/35‬و پایین تری��ن ضریب جینی در‬ ‫استان البرز (‪ )0/2161‬مشاهده می‌شود‪.‬‬ ‫در صورت��ی که روند تغیی��رات ضریب‬ ‫جین��ی ه��ر اس��تان را در س��ال ‪1392‬‬ ‫نس��بت به س��ال ‪ 1390‬بررس��ی کنیم‪،‬‬ ‫مش��خص می‌ش��ود که ضریب جینی در‬ ‫مناطق شهری در ‪ 10‬استان‪ ،‬در دو سال‬ ‫گذشته افزایش یافته است‪ .‬بر این اساس‪،‬‬ ‫ضری��ب جینی در اس��تان‌های آذربایجان‬ ‫غربی‪ ،‬اصفه��ان‪ ،‬البرز‪ ،‬تهران‪ ،‬خراس��ان‬ ‫رضوی‪ ،‬خراس��ان شمالی‪ ،‬قزوین‪ ،‬گیالن‪،‬‬ ‫لرس��تان و هرم��زگان با افزای��ش روبه‌رو‬ ‫بوده اس��ت‪ .‬این موضوع نشان می‌دهد در‬ ‫بیشتر استان‌های پرجمعیت کشور که به‬ ‫نسبت از سطح توسعه‌یافتگی باالتری نیز‬ ‫برخوردار هستند‪ ،‬نابرابری افزایش داشته‬ ‫است‪.‬‬ ‫بیشترین کاهش ضریب جینی در سال‬ ‫‪ 1392‬نس��بت ب��ه س��ال ‪ 1390‬نیز در‬ ‫مناطق شهری اس��تان خراسان جنوبی و‬ ‫کمترین کاهش در مناطق شهری استان‬ ‫مازندران مشاهده می‌شود‪.‬‬ ‫در مناطق روس��تایی نیز در ‪ 10‬استان‪،‬‬ ‫ضریب جینی در س��ال ‪ 1392‬نس��بت به‬ ‫ضریب جین��ی در س��ال ‪ 1390‬افزایش‬ ‫اقتصاد محاوره‌ای‬ ‫‹ ‹تورم‪ ،‬مالیاتی بر فقرا‬ ‫یافت��ه اس��ت‪ .‬آذربایجان غرب��ی‪ ،‬اردبیل‪،‬‬ ‫تهران‪ ،‬خراس��ان شمالی‪ ،‬سمنان‪ ،‬قزوین‪،‬‬ ‫قم‪ ،‬گلستان‪ ،‬لرستان و همدان استان‌هایی‬ ‫هس��تند که می��زان نابراب��ری در مناطق‬ ‫روس��تایی آنه��ا افزایش نش��ان می‌دهد‪.‬‬ ‫بر اس��اس این گزارش‪ ،‬بیشترین کاهش‬ ‫در ضری��ب جین��ی در مناطق روس��تایی‬ ‫استان‌ها در س��ال ‪ 1392‬نسبت به سال‬ ‫‪ 1390‬در استان بوشهر و کمترین کاهش‬ ‫در استان مازندران مشاهده شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹ثروتمندان�ی ک�ه ب�ه تولی�د لطمه‬ ‫می‌زنند‬ ‫افزایش نابرابری در روستاها و شهرهای‬ ‫پرجمعیت کشور از سال ‪ 1388‬تا ‪1392‬‬ ‫یک موضوع جدی است و باید یک شناخت‬ ‫صحی��ح از عوامل ایجاد این نابرابری‌ها در‬ ‫کشور داشت و در راس��تای رفع آنها گام‬ ‫برداش��ت‪ .‬در این زمین��ه‪ ،‬مایکل تودارو‪،‬‬ ‫کارش��ناس ش��اخص بین‌المللی در حوزه‬ ‫مسائل توس��عه در کشورهای جهان سوم‬ ‫چند مورد مهم را درب��اره عوامل افزایش‬ ‫نابرابری در این کشورها بیان می‌کند‪ .‬بنا‬ ‫بر تحقیقات وی‪ ،‬در کش��ورهای در حال‬ ‫توسعه کنونی برخالف کشورهای توسعه‬ ‫یافته‪ ،‬ثروتمندان منافع خود را در اقتصاد‬ ‫محل��ی صرف نمی‌کنند‪ .‬اینها درآمد خود‬ ‫را از طریق خرید کاالهای لوکس وارداتی‪،‬‬ ‫مس��افرت به خارج از کش��ور و س��اخت‬ ‫خانه‌ه��ای گرانقیمت‪ ،‬س��رمایه‌گذاری در‬ ‫ط�لا و جواه��رات و حس��اب‌های بانکی‬ ‫خ��ارج از کش��ور خ��رج می‌کنن��د و این‬ ‫پس‌اندازها و مصرف هرگز نمی‌تواند مولد‬ ‫رشد اقتصادی باش��د‪ .‬این شیوه مصرفی‬ ‫باعث می‌ش��ود‪ ،‬عالوه بر خروج س��رمایه‬ ‫از کش��ور و پایی��ن آمدن ت��وان مالی‪ ،‬به‬ ‫تولیدکنندگان داخلی نیز لطمه وارد شود‪.‬‬ ‫حتی ش��واهد تجربی نش��ان می‌دهد که‬ ‫درآمد سرشار ثروتمندان در این کشورها‬ ‫ناشی از مکانیسم رشد تولید نیست بلکه‬ ‫حاصل دس��ترنج کارگران ع��ادی و فقیر‬ ‫فقر افراد جامعه سبب‬ ‫می‌شود آنها توان‬ ‫سرمایه‌گذاری کافی روی‬ ‫امور مولد مانند تحصیل‬ ‫را نداشته باشند و به‬ ‫همین دلیل در نسل‌های‬ ‫مختلف در دایره فقر خود‬ ‫سرگردان باشند‬ ‫جامعه اس��ت یا از ثروت‌فروشی (همچون‬ ‫کش��ورهای صادرکنن��ده نف��ت) ناش��ی‬ ‫می‌شود‪ .‬این موضوع با تخریب روند تولید‬ ‫در کشورهای در حال توسعه فرصت‌های‬ ‫برابر شغلی را از افراد می‌گیرد و با افزایش‬ ‫بی��کاری و چند دس��ته کردن ب��ازار کار‪،‬‬ ‫نابرابری را افزایش می‌دهد‪.‬‬ ‫به نظر می‌رس��د این توضی��ح تودارو با‬ ‫وضعیت نابرابری در نقاط ش��هری کشور‬ ‫ما به ویژه‌ در شهرهای بزرگی مثل تهران‬ ‫و اصفهان‪ ،‬همخوانی دارد‪ .‬افزایش واردات‬ ‫اتومبیل‌های بس��یار لوکس به کش��ور در‬ ‫چند سال گذش��ته تنها نمود کوچکی از‬ ‫این وضعیت است‪.‬‬ ‫ضریب جینی چیست‬ ‫ضریب جینی یک معی��ار اندازه‌گیری آماری برای‬ ‫نش��ان‌دادن توزیع درآمد یا توزیع مصرف یک جامعه‬ ‫اس��ت که «ورادو جینی»‪ ،‬آماردان و جامعه‌ش��ناس‬ ‫ایتالیایی‪ ،‬این ش��اخص را بس��ط داده است‪ .‬ضریب‬ ‫جین��ی نابرابری میان اندازه‌های ی��ک توزیع فراوانی‬ ‫مثال میزان درآمد را نش��ان می‌ده��د‪ .‬این ضریب از‬ ‫صفر تا یک اندازه‌گیری می‌شود‪ .‬ضریب جینی صفر‪،‬‬ ‫شرایط برابری مطلق را نشان می‌دهد و ضریب جینی‬ ‫یک‪ ،‬نابرابری مطلق؛ هرچند این ضریب هیچ‌گاه صفر‬ ‫یا یک نیست و همیشه در بازه این دو رقم قرار دارد‪.‬‬ ‫درواقع‪ ،‬ضریب جینی حول‌وحوش عدد صفر‪ ،‬برابری‬ ‫بیش��تری را در اجتماع نش��ان می‌دهد و در س��وی‬ ‫مقابل ضریب جینی حوالی ی��ک‪ ،‬نماینده جامعه‌ای‬ ‫شدیدا بسیار طبقاتی و نابرابر است‪ .‬بیشتر کشورهای‬ ‫توسعه‌یافته اروپایی و کانادا ضریب جینی بین ‪0/24‬‬ ‫و ‪ 0/36‬دارند‪ ،‬ایاالت متحده امریکا و مکزیک شاخص‬ ‫جینی باالی ‪۴۰‬درصد دارند که نش��ان می‌دهد این‬ ‫کشورها نابرابری بیشتری در ثروت و درآمد دارند‪.‬‬ ‫محاسبه این شاخص مزایای مهمی دارد و به همین‬ ‫دلیل استفاده از آن در تحلیل‌های اقتصادی گسترش‬ ‫یافته اس��ت‪ .‬از مهم‌ترین مزایای این شاخص امکان‬ ‫مقایسه توزیع درآمدی در بخش‌های مختلف جامعه‬ ‫و همچنین در کش��ورهای متفاوت اس��ت‪ .‬همچنین‬ ‫از ضریب جینی می‌توان برای نش��ان دادن چگونگی‬ ‫توزی��ع درآمد در داخل کش��ور در ط��ی یک دوره از‬ ‫زمان اس��تفاده کرد‪ .‬در نتیجه این امکان وجود دارد‬ ‫ت��ا ببینیم ک��ه آیا نابرابری در حال افزایش اس��ت یا‬ ‫کاهش‪ .‬اما این شاخص معایبی نیز دارد‪ .‬به طور مثال‬ ‫ضریب جین��ی نابرابری درآمد را اندازه‌گیری می‌کند‬ ‫اما نابرابری‌های فرصت را اندازه‌گیری نمی‌کند‪ .‬عالوه‬ ‫بر این ممکن است یک کشور ثروتمند باشد و دیگری‬ ‫فقیر‪ ،‬اما ضریب جینی یکس��ان داشته باشند در این‬ ‫حالت در هر دو کش��ور نابرابری به یک میزان اس��ت‬ ‫ام��ا مردم در یکی از کش��ورها در فقر با هم برابرند و‬ ‫در کش��ور دیگر در رفاه‪ .‬اش��کال دیگر ضریب جینی‬ ‫این است که این شاخص‪ ،‬برآورد در یک زمان خاص‬ ‫اس��ت‪ ،‬از این رو تغییرات درآم��دی را در طول زمان‬ ‫نادیده می‌گیرند‪.‬‬ ‫‹ ‹چرخه باطل‌ فقر‬ ‫م��ورد دومی ک��ه تودارو ب��ه آن دقت‬ ‫دارد‪ ،‬درآمد کم و س��طح ن��ازل زندگی‬ ‫فقرا در زمینه بهداش��ت‪ ،‬آموزش‪ ،‬تغذیه‬ ‫و‪ ...‬است که بهره‌وری اقتصادی این افراد‬ ‫را کاهش می‌دهد‪.‬‬ ‫در این زمینه حتی برخی دیدگاه‌های‬ ‫توسعه‌ای بر این موضوع تاکید می‌کنند‬ ‫که‪« :‬برخی م��ردم فقیرند‪ ،‬به این دلیل‬ ‫که فقیرند»‪.‬‬ ‫ای��ن عبارت ب��ه آن معناس��ت که فقر‬ ‫اف��راد جامعه س��بب می‌ش��ود آنها توان‬ ‫س��رمایه‌گذاری کاف��ی روی ام��ور مولد‬ ‫مانن��د تحصیل را نداش��ته باش��ند و به‬ ‫همین دلی��ل در نس��ل‌های مختلف در‬ ‫دای��ره فقر خود س��رگردان باش��ند‪ .‬در‬ ‫مقاب��ل افراد ثروتمند جامع��ه می‌توانند‬ ‫روی اموری با بازدهی باال سرمایه‌گذاری‬ ‫کنند و به همین نس��بت در نس��ل‌های‬ ‫بع��دی نی��ز از س��طح درآم��دی باالیی‬ ‫برخوردار باشند‪.‬‬ ‫در چنی��ن وضعیت��ی‪ ،‬نق��ش دولت‌ها‬ ‫در کم ک��ردن می��زان نابرابری بس��یار‬ ‫بااهمیت می‌ش��ود‪ .‬این دولت‌ها هستند‬ ‫که می‌توانند با سرمایه‌گذاری در اموری‬ ‫مانند آم��وزش‪ ،‬فرصت‌ه��ای برابر را در‬ ‫اختیار اف��راد جامعه قرار دهند و به آنها‬ ‫برای خ��روج از دور فقر کمک کنند‪ .‬در‬ ‫کشور مطالعات انجام شده روی موضوع‬ ‫آموزش نشان می‌دهد‪ ،‬نابرابری آموزشی‬ ‫حت��ی از نابراب��ری درآمدی هم بیش��تر‬ ‫است که این یک زنگ خطر برای کشور‬ ‫به شمار می‌آید‪.‬‬ ‫اما ش��اید مهم‌تری��ن دلی��ل در افزایش‬ ‫نابرابری در س��ال‌های اخیر در کشور ما را‬ ‫بتوان در عامل تورم جست‌وجو کرد؛ زمانی‬ ‫که تورم‌های باال بر کش��ور حاکم می‌شود‪،‬‬ ‫اف��رادی که دارایی‌های ثاب��ت مانند زمین‪،‬‬ ‫مس��کن‪ ،‬طال و حتی ارز دارند‪ ،‬به تناس��ب‬ ‫ت��ورم‪ ،‬بر ثروت خ��ود اضاف��ه می‌کنند اما‬ ‫افرادی که به این دارایی‌ها دسترسی ندارند‪،‬‬ ‫نمی‌توانند درآمدهای‌شان را متناسب با باال‬ ‫رفتن س��طح قیمت‌ها‪ ،‬افزای��ش دهند و به‬ ‫همین دلیل فقیرتر می‌ش��وند‪ .‬از این رو در‬ ‫اقتص��اد‪ ،‬تورم را مالیات بر فق��را می‌نامند‪.‬‬ ‫ش��اهد عین��ی ای��ن نظری��ه نی��ز وضعیت‬ ‫کشورهای امریکای التین است‪ .‬کشورهایی‬ ‫مث��ل بولیوی‪ ،‬پ��رو‪ ،‬آرژانتی��ن و برزیل که‬ ‫تورم‌ه��ای ‪ 4‬رقمی‌را در ده��ه ‪ 80‬و اوایل‬ ‫دهه ‪ 90‬میالدی (دوره اجرای سیاست‌های‬ ‫تعدی��ل) تجرب��ه کردند و به لح��اظ توزیع‬ ‫درآمد نیز جزو نابرابرترین کش��ورهای دنیا‬ ‫هس��تند و به‌ط��ور معمول ضری��ب جینی‬ ‫درآم��د در آنها بین ‪ ۵۰‬تا ‪‌۶۰‬درصد اس��ت‪.‬‬ ‫ای��ن رابط��ه در داده‌ه��ای جهان��ی تورم و‬ ‫نابرابری نیز قابل ردیابی است‪ .‬پژوهش‌های‬ ‫انجام ش��ده در این زمینه نش��ان می‌دهد‪،‬‬ ‫اثرات تورم بر نابرابری در تورم‌های پایین به‬ ‫طور معمول معنی‌دار نیست ولی با افزایش‬ ‫سطح تورم همبستگی بین تورم و نابرابری‬ ‫تقویت می‌شود‪.‬‬ ‫‹ ‹دولت چه کند؟‬ ‫موارد مذکور برخ��ی از نظریات مربوط‬ ‫ب��ه نابراب��ری در اقتصاد هس��تند که به‬ ‫نس��بت با ش��واهد موجود در کشورها نیز‬ ‫همخوانی بیش��تری دارند‪ .‬در کش��ور ما‬ ‫هم به نظر می‌رس��د‪ ،‬هر ‪ 3‬عامل نامبرده‬ ‫شده‪ ،‬در نابرابری موثر بوده‌اند‪ .‬با توجه به‬ ‫این موضوع‪ ،‬دولت ب��رای کنترل افزایش‬ ‫نابراب��ری در وهله نخس��ت بای��د تورم را‬ ‫کنت��رل کند که این اتفاق در یک س��ال‬ ‫گذشته تا اندازه‌ای محقق شده است و در‬ ‫گام بعدی و برای کاهش نابرابری نیز باید‬ ‫روی م��واردی مانند آموزش و بهداش��ت‬ ‫عمومی سرمایه‌گذاری شود تا زمینه‌های‬ ‫ایجاد نابرابری از بین برود‪ .‬مورد سوم هم‬ ‫کنترل مصرف اس��ت‪ .‬باید با سیاست‌های‬ ‫فرهنگی جامعه را به س��متی س��وق داد‬ ‫که اولویت اف��راد‪ ،‬کار و تولید باش��د‪ ،‬نه‬ ‫مصرف‪ .‬در این وضعیت‪ ،‬سرمایه‌ها نیز در‬ ‫بخش‌های مولد به کار می‌افتند و با ایجاد‬ ‫اشتغال‪ ،‬زمینه کاهش نابرابری هم فراهم‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫تصویب افزایش حق مسکن کارگری در شورای عالی کار‬ ‫مش��اور مجمع عال��ی نمایندگان کارگ��ری با بیان‬ ‫اینکه نشس��ت شورای عالی کار با تصویب افزایش ‪۲۰‬‬ ‫هزار تومانی حق مس��کن کارگ��ران همراه بود‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫مصوبه مذکور برای اجرایی ش��دن نیازمند تصویب در‬ ‫هیات وزیران است‪ .‬فرامرز توفیقی با اشاره به جزئیات‬ ‫نشست دیروز شورای عالی کار اظهار کرد‪ :‬کارفرمایان‬ ‫درب��اره کلیات وارد بحث ش��دند و توقعات از دولت و‬ ‫نیازهایشان را مطرح کردند‪ .‬وی افزود‪ :‬متاسفانه جناح‬ ‫کارفرمایی هر سال در نشست‌های پایان سال شورای‬ ‫عال��ی کار به فکر مطالبات خود می‌افتند در حالی که‬ ‫در طول سال امکان رایزنی در این باره را دارند‪.‬‬ ‫توفیقی با اش��اره به اینکه ط��رح موضوعاتی که به‬ ‫شورای عالی کار مرتبط نیست کاری از پیش نمی‌برد‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬شورای عالی کار برای حل مسائل اقتصاد کالن‬ ‫از جمله مطالبات عقب افتاده وجاهت قانونی ندارد‪.‬‬ ‫مش��اور مجمع عالی نمایندگان کارگری با تاکید بر‬ ‫اینکه پرداختن به مس��ائل اقتصاد کالن در ش��ورای‬ ‫عال��ی کار نوعی بیراهه رفتن اس��ت‪ ،‬گف��ت‪ :‬در این‬ ‫نشس��ت طبق قانون کار باید درباره ماده ‪ 41‬و تبصره‬ ‫دوم آن و س��بد معیش��تی کارگران بحث و تبادل‌نظر‬ ‫گام به گام با بودجه‬ ‫تملک دارایی‌های مالی‬ ‫زیر ذره‌بین تلفیق‬ ‫کمیس��یون تلفیق در ادامه بررس��ی‌های خود روی‬ ‫مناب��ع درآمدی دول��ت‪ ،‬عصر روز سه‌ش��نبه و صبح‬ ‫چهارش��نبه م��وارد مرب��وط ب��ه تمل��ک دارایی‌های‬ ‫سرمایه‌ای را نیز بررسی کرد‪ .‬در این رابطه سخنگوی‬ ‫کمیس��یون تلفی��ق‪ ،‬از مصوبه این کمیس��یون برای‬ ‫اس��تفاده از ‪ 35‬میلیارد دالر فاینانس در س��ال آینده‬ ‫به‌منظور توس��عه فعالیت‌های سرمایه‌گذاری در کشور‬ ‫خب��ر داد‪ .‬محمدمهدی مفتح در نشس��ت خود اظهار‬ ‫کرد‪ :‬بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق مقرر شد ‪330‬‬ ‫میلی��ارد تومان از محل فروش اموال‪ ،‬سهم‌الش��رکه و‬ ‫س��هام ایدرو و ایمیدرو برای سرمایه‌گذاری در مناطق‬ ‫مح��روم‪ ،‬حوزه‌ه��ای نوین و فناوری‌های پیش��رفته و‬ ‫تکمیل طرح‌های نیمه تمام مصرف شود‪.‬‬ ‫سخنگوی کمیسیون تلفیق الیحه بودجه کل کشور‬ ‫س��ال ‪ 94‬ادامه داد‪ :‬در مصوبه دیگری مقرر شد ‪500‬‬ ‫میلیارد توم��ان از درآمد حاص��ل از واگذاری‌ها برای‬ ‫افزایش س��رمایه بانک‌های دولتی هزینه شود چرا که‬ ‫توانمندسازی بانک‌ها برای ارائه تسهیالت از مهم‌ترین‬ ‫کارهایی اس��ت که باید انجام شود زیرا بانک‌ها از کم‬ ‫بودن سرمایه خود گله‌مند هستند‪.‬‬ ‫مفتح ادامه داد‪ :‬در پیش��نهاد دیگری مقرر ش��د تا‬ ‫س��قف ‪7‬هزار میلی��ارد تومان از بدهی ش��رکت‌های‬ ‫دولتی به بان��ک مرکزی که ناش��ی از تکالیف قانونی‬ ‫آنه��ا بوده با پیش��نهاد وزارت اقتصاد و تصویب دولت‬ ‫بده��ی دولت به بان��ک مرکزی منتق��ل و رقم آن به‬ ‫عنوان افزایش س��رمایه دولت در آن شرکت محاسبه‬ ‫ش��ود‪ .‬به گفته سخنگوی کمیسیون تلفیق‪ ،‬در الیحه‬ ‫بودجه کل کشور س��ال ‪ ،94‬برای توسعه فعالیت‌های‬ ‫س��رمایه‌گذاری در کش��ور و تحقق رشد اقتصادی نیز‬ ‫مقرر ش��د ‪ 35‬میلی��ارد دالر فاینانس در س��ال آینده‬ ‫انجام ش��ود و همچنین مجوزهایی که سال‌های قبل‬ ‫برای فاینانس وجود داش��ته و محقق نشده اعتبارش‬ ‫تمدید ش��ود‪ .‬نماینده مردم تویس��رکان در مجلس با‬ ‫اش��اره به مصوبه دیگر کمیس��یون تلفیق‪ ،‬خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬پیش از این در ماده ‪ 84‬قانون برنامه گفته ش��ده‬ ‫بود که حس��اب‌های صندوق توس��عه بای��د در بانک‬ ‫مرکزی نگهداری ش��ود‪ .‬بر همین اس��اس کمیسیون‬ ‫تلفی��ق مصوب ک��رد اجازه داده ش��ود ک��ه صندوق‬ ‫توسعه ملی عالوه بر بانک مرکزی‪ ،‬حساب‌هایش را در‬ ‫بانک‌های مورد تایید بانک مرکزی در خارج از کش��ور‬ ‫هم نگهداری کند‪.‬‬ ‫‹ ‹مجوز انتشار بیش از ‪ 24‬هزار میلیارد تومان‬ ‫اوراق مشارکت‬ ‫وی از مجوز انتش��ار بیش از ‪ 24‬هزار میلیارد تومان‬ ‫اوراق مش��ارکت در س��ال آینده خب��ر داد و گفت‪ :‬بر‬ ‫این اساس به شرکت‌های وابسته و تابعه وزارتخانه‌های‬ ‫نیرو‪ ،‬نفت‪ ،‬راه‪ ،‬دفاع‪ ،‬ارتباطات‪ ،‬کش��اورزی و صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت و سازمان انرژی اتمی اجازه داده شد با‬ ‫رعایت قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت تا سقف ‪100‬‬ ‫هزار میلیارد ریال با تضمین خودش��ان بتوانند اوراق‬ ‫مشارکت ریالی منتشر کنند‪ .‬به گفته مفتح‪ ،‬همچنین‬ ‫مقرر شد ش��هرداری‌های کشور و سازمان‌های وابسته‬ ‫به شهرداری‌ها تا س��قف ‪ 70‬هزار میلیارد ریال اوراق‬ ‫مش��ارکت و صکوک اس�لامی با تضمین خود منتشر‬ ‫کنند‪ .‬سخنگوی کمیس��یون تلفیق الیحه بودجه کل‬ ‫کشور س��ال ‪ 94‬در تش��ریح مصوبه دیگر کمیسیون‬ ‫تلفیق‪ ،‬افزود‪ :‬مقرر ش��د تضمین و بازپرداخت اصل و‬ ‫سود اوراق مشارکت طرح‌های قطار شهری ‪ 50‬درصد‬ ‫به عهده دولت و ‪ 50‬درصد به عهده شهرداری آن شهر‬ ‫باشد‪ .‬همچنین مصوب شد که درآمد حاصل از اوراق‬ ‫مشارکت و صکوک از مالیات معاف باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹انتشار ‪ 50‬هزار میلیارد ریالی اسناد خزانه‬ ‫شود‪ .‬وی با اشاره به تنها مصوبه نشست دیروز شورای‬ ‫عالی کار گفت‪ :‬به پیشنهاد نماینده دولت حق مسکن‬ ‫از ‪ 20‬هزار تومان به ‪ 40‬هزار تومان به رای گذاش��ته‬ ‫و تصویب ش��د‪ .‬توفیقی با اش��اره به اینک��ه از وزرای‬ ‫اقتصاد و صنعت برای حضور در نشست شورای عالی‬ ‫کار دعوت ش��د‪ ،‬گفت‌‪ :‬امیدواریم وزرا در این نشست‬ ‫ش��رکت کنند اما حضور وزرا به معنای حل مشکالت‬ ‫نبوده بلکه این موارد باید خارج از نشس��ت‌های شورا‬ ‫و در سال برگزار شود‪ .‬مشاور مجمع عالی نمایندگان‬ ‫کارگری افزود‪ :‬در این نشست مباحث پیشین و کلیات‬ ‫اقتصاد کالن طرح ش��د و تنها مصوبه آن افزایش ‪20‬‬ ‫ه��زار تومانی حق مس��کن بود که ظاه��را نمایندگان‬ ‫کارفرمایی موافق چنین افزایشی نبودند‪.‬‬ ‫وی از مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق در مورد انتشار‬ ‫اسناد خزانه اسالمی توسط دولت با سررسید یک تا ‪3‬‬ ‫سال و تا سقف ‪ 50‬هزار میلیارد ریال خبر داد و گفت‪:‬‬ ‫در بن��د دیگری دولت مجاز به انتش��ار اوراق صکوک‬ ‫اجاره تا سقف ‪ 10‬هزار میلیارد ریال شده است‪.‬‬ ‫به گفته س��خنگوی کمیسیون تلفیق الیحه بودجه‬ ‫کل کشور سال ‪ ،94‬بر اساس مصوبه دیگر کمیسیون‬ ‫تلفی��ق‪ ،‬وزارت راه مجاز ش��د برای اج��رای طرح‌های‬ ‫آزادراه‌ها اوراق مش��ارکت به می��زان ‪ 15‬هزار میلیارد‬ ‫ریال با تضمین خود منتشر کند‪.‬‬ ‫مفتح ادامه داد‪ :‬در مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق به‬ ‫ن چک‬ ‫بانک مرکزی اجازه داده ش��د بتواند اوراق ایرا ‌‬ ‫را در س��قف مصوب ش��ورای پول و اعتبار با مس��دود‬ ‫کردن معادل ریالی آن و تحت نظارت هیات اندوخته‬ ‫اسکناس چاپ و منتشر کند‪.‬‬
‫یادداشت‬ ‫چرخش از جاده‬ ‫استاندارد‌های‬ ‫حسابداری ایران‬ ‫علی اصغر ساری‬ ‫استاد دانشگاه‬ ‫جهان��ی ش��دن در مقوله فرآیند کس��ب‌وکار‪،‬‬ ‫فرآیندی اس��ت ک��ه اقتصاد و تجارت کش��ور‌ها‬ ‫را ب��ه یکدیگ��ر پیوند می‌زن��د و محدودیت‌های‬ ‫جغرافیای��ی نیز روز به روز کمتر و در واقع جهان‬ ‫به ی��ک دهکده و مکان واحد تبدی��ل و این امر‬ ‫موجب می‌شود‪ ،‬جریان‌های سرمایه‪ ،‬کاال‪ ،‬دانش‪،‬‬ ‫فن��اوری و در نهایت کس��ب و کار در فراس��وی‬ ‫مرزها تسهیل و روان شود و خروجی این فرآیند‬ ‫در مقوله یاد ش��ده به کاهش قیمت تمام ش��ده‬ ‫کاالهاوخدمات‪ ،‬کاهش هزینه‌های تامین سرمایه‪،‬‬ ‫ارتقای کیفیت کاالها‪ ،‬خدمات و رقابت‌پذیر شدن‬ ‫بنگاه‌ها می‌انجامد‪.‬‬ ‫در فرآین��د جهانی‪ ،‬بازار س��رمایه و نیازهای‬ ‫خاص ای��ن بازار نیز از اهمیت خاصی برخوردار‬ ‫اس��ت‪ ،‬چرا که فعالیت‌های مالی و اقتصادی از‬ ‫فضای محدود ملی ب��ه فضاهای بی‌مرز جهانی‬ ‫وبرعک��س انتق��ال می‌یاب��د و درای��ن تب��ادل‪،‬‬ ‫تغییروتحوالت اقتصادی‪ ،‬مالی وقوانین و مقررات‬ ‫حاکم کش��ورها ب��ر یکدیگر اثر‌گ��ذار خواهند‬ ‫ب��ود و با گذش��ت زمان این تغیی��رات متنوع و‬ ‫پیچیده تر خواهندش��د و برای پاس��خگویی به‬ ‫نیازها و الزامات بازار س��رمایه و مالی در سطح‬ ‫جهان��ی و بین‌الملل��ی نیازمند زبان مش��ترک‬ ‫می‌باش��یم و این زبان مش��ترک‪« ،‬حسابداری»‬ ‫اس��ت که این موضوع در تعریف حسابداری هم‬ ‫بیان شده «حسابداری زبان تجارت» است و در‬ ‫این زمینه آگاه��ی از قوانین و مقررات تجاری‪،‬‬ ‫مالیات��ی‪ ،‬س��رمایه‌گذاری‪ ،‬قوانی��ن کار و نحوه‬ ‫بکارگیری استاندارد‌های بین‌المللی حسابداری‬ ‫و گزارش��گری مالی در تهی��ه صورت‌های مالی‬ ‫در س��طح جهانی از اهمیت اساس��ی و حیاتی‬ ‫برخوردار است‪.‬‬ ‫تاکی��د اصل��ی در اینجا پیرام��ون تفاوت‌ها و‬ ‫انطباق نداشتن برخی ازاستانداردهای حسابداری‬ ‫ایران با اس��تانداردهای بین‌المللی حس��ابداری و‬ ‫گزارش��گری مالی درسطح جهانی است که برای‬ ‫نمونه می‌توان به استاندارد‌های ذیل اشاره کرد‪:‬‬ ‫‪-۱‬اس��تاندارد ش��ماره (‪ )۱۷‬ایران‪ ،‬ب��ا عنوان‬ ‫«حسابداری دارایی‌های نامشهود»‬ ‫‪-۲‬اس��تاندارد ش��ماره ( ‪ )۲۹‬ایران ‪ -‬با عنوان‬ ‫«فعالیت‌های ساخت امالک»‬ ‫‪-۳‬استاندارد شماره ( ‪ )۱۹‬ایران – «ترکیب‌های‬ ‫تجاری»‬ ‫بطور کلی تفاوت‌های استانداردهای حسابداری‬ ‫ایران با اس��تانداردهای حس��ابداری بین‌المللی و‬ ‫گزارشگری مالی را می‌توان به ‪ 4‬گروه عمده ذیل‬ ‫تقسیم‌بندی کرد‪:‬‬ ‫اس��تانداردهای حس��ابداری ایران ک��ه معادل‬ ‫بین‌المللی ندارند‪ .‬اس��تانداردهای حس��ابداری و‬ ‫گزارش��گری مالی بین‌المللی که مع��ادل ایرانی‬ ‫ندارند‪ .‬اس��تاندارد‌های حس��ابداری ای��ران که با‬ ‫اس��تانداردهای حس��ابداری و گزارشگری مالی‬ ‫بین‌المللی منطبق هستند‪.‬‬ ‫اس��تاندارد‌های حس��ابداری و گزارش��گری‬ ‫مال��ی بین‌المللی که تجدید نظر ش��ده‌اند اما در‬ ‫استاندارد‌های حسابداری ایران تجدید نظر انجام‬ ‫نشده است‪.‬‬ ‫موض��وع مه��م در اینج��ا این اس��ت که در‬ ‫دوره چرخ��ش از اس��تانداردهای حس��ابداری‬ ‫ایران به اس��تاندارد‌های حسابداری بین‌المللی‬ ‫این تفاوت‌ه��ا را با توجه به ش��رایط محیطی‬ ‫کش��ور و قوانین و مق��ررات حاکم چگونه باید‬ ‫همسان‌س��ازی کردو چگونه صورت‌های مالی‬ ‫را تهیه و تنظیم کرد که در س��طح بین‌المللی‬ ‫قابلیت مقایسه و اتکا داشته باشد‪ .‬خوشبختانه‬ ‫چارچوب پاس��خ به این س��واالت را استاندارد‬ ‫بین‌الملل��ی گزارش��گری مال��ی ش��ماره (‪)۱‬‬ ‫(‪ )IFRS‬با عن��وان «پذیرش اس��تاندارد‌های‬ ‫بین‌المللی گزارش��گری مالی برای نخس��تین‬ ‫بار» مش��خص کرده و ممکن اس��ت در زمینه‬ ‫گام‌های اجرایی مش��کالتی را به همراه داشته‬ ‫باشیم‪ ،‬از جمله تغییردر سیستم‌های آموزشی‪،‬‬ ‫فناوری اطالعات و گزارش��گری مالی‪ ،‬آموزش‬ ‫حسابداران و حسابرسان شاغل در حرفه‪ ،‬تربیت‬ ‫نی��روی متخصص برای بنگاه‌ه��ا‪ ،‬تحلیل‌گران‬ ‫مالی‪ ،‬ناظران بازار سرمایه بورس اوراق بهادار‪،‬‬ ‫اعضای هیات مدیره و س��رمایه‌گذاران می‌توان‬ ‫برش��مرد و تدابیر و برنامه‌ریزی‌های الزم برای‬ ‫رفع این مشکالت از اولویت‌های اساسی و اولیه‬ ‫گام‌های اجرایی در دوره چرخش خواهد بود‪.‬‬ ‫‪14‬‬ ‫پنجشنبه ‪ 2‬بهمن ‪ - 1393‬اول ربیع الثانی ‪ 22 -1436‬ژانویه ‪ -2015‬شماره ‪ -139‬پیاپی ‪1457‬‬ ‫بانک و بیمه‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫پرداختی‌های بانک‌های دولتی براساس اولویت انجام شود‬ ‫توجیه‌پذیری طرح‌ها‪‌،‬مالک پرداخت تسهیالت‬ ‫گروه اقتصاد – زهره محس�نی ش�اد‪ :‬ضعف سیستم نیاز بنگاه‌ه��ای اقتصادی به منابع افزایش یافته‪ ،‬بنابراین‬ ‫بانکی‪ ،‬به‌وی��ژه بانک‌های دولتی در پرداخت تس��هیالت‌ افزایش سرمایه بانک‌های دولتی با توجه به نقشی که در‬ ‫ب��ه بخش‌های مه��م اقتص��اد‪ ،‬از مهم‌تری��ن چالش‌ها و توس��عه اقتصادی دارند‪ ،‬می‌تواند بس��یار موثر واقع شود‪.‬‬ ‫موانعی اس��ت که از‌س��وی فعاالن اقتصادی‪ ،‬در سال‌های به گفته او در صورتی که بانک‌های دولتی سرمایه‌ش��ان‬ ‫گذشته مطرح بوده است‪ .‬درحالی که نظام بانکی‪ ،‬به‌ویژه افزایش‌یابد این امر به افزایش توان اعتباردهی آنها منجر‬ ‫بانک‌ه��ای دولت��ی می‌توانند با مش��ارکت و تامین مالی خواهد شد و به تبع آن بنگاه‌های اقتصادی دیگر دغدغه‬ ‫پروژه‌های صنعتی و مولد کش��ور‪ ،‬زمینه رش��د و توسعه تامین سرمایه در گردش یا تامین منابع نخواهند داشت‬ ‫کشور را فراهم کنند‪ .‬ازجمله دالیلی که از‌سوی بانکی‌ها و از بن‌بس��ت مشکالت‌ش��ان تا حدودی خ��ارج خواهند‬ ‫در این‌باره مطرح می‌شود‌‪ ،‬کم بودن توان اعتباردهی‌شان ش��د‪ .‬صفوی با بیان اینکه البته تحقق این هدف نیازمند‬ ‫به دلیل پایین بودن منابع در بانک هاست که دراین بین مکانیزم و سیاس��ت‌گذاری‌هایی اس��ت که باید بانک‌ها‬ ‫یک��ی از راه‌هایی که می‌تواند منجر به توانمند ش��دن و به آن توجه داش��ته باش��ند افزود‪ :‬برای اینکه این منابع‬ ‫باال رفتن قدرت تسهیالت‌دهی‌شان شود‪ ،‬افزایش سرمایه به دس��ت بخش واقعی اقتصاد و طرح‌های توسعه‌ای که‬ ‫آنهاس��ت‪ ،‬موضوعی که در الیحه بودجه ‪ 94‬مورد توجه می‌تواند برای کشور ارزش‌آفرینی کند برسد باید بانک‌ها‬ ‫مس��ئوالن و سیاستگذاران اقتصادی قرار گرفته است‪ .‬به در قالب مدیریت منابع‪ ،‬اقدام به اعتبارس��نجی طرح‌ها و‬ ‫این ترتیب‪ ،‬براساس جزئیات الیحه بودجه ‪ ،۹۴‬به دولت بررسی اهلیت متقاضیان کنند‪.‬‬ ‫این استاد دانشگاه با تاکید بر ضرورت ارزیابی پروژه‌ها‪،‬‬ ‫اجازه داده شد تا سقف ‪ 500‬میلیارد تومان وجوه حاصل از‬ ‫واگذاری‌ها به افزایش سرمایه بانک‌های دولتی اختصاص اعطای تس��هیالت به بخش‌ه��ا و پروژه‌های��ی را دارای‬ ‫اهمیت دانس��ت ک��ه از توجی��ه فنی‪،‬‬ ‫یاب��د‪ .‬در واق��ع افزایش س��رمایه‬ ‫اقتصادی و مالی مناسب برخوردار بوده‬ ‫و حمای��ت از بانک‌ه��ای دولت��ی در صورتی که بانک‌های‬ ‫و دارای مزیت نس��بی نیز باش��ند و در‬ ‫می‌تواند ب��ر روند س��رمایه‌گذاری‬ ‫دولتی سرمایه‌شان‬ ‫این زمین��ه اظهار کرد‪ :‬در بدنه بانک‌ها‬ ‫ای��ن بانک‌ه��ا در ام��ور زیربنایی‬ ‫افزایش‌یابد این امر به‬ ‫باید سیس��تمی ایجاد شود که به شکل‬ ‫اقتص��ادی و توس��عه بخش‌ه��ای‬ ‫صنعت��ی تاثیرگذار باش��د‪ .‬اما این افزایش توان اعتباردهی کارشناس��انه طرح‌ها و پروژه‌ها به دقت‬ ‫آنها منجر خواهد شد‬ ‫بررسی ش��وند آنهایی که دارای توجیه‬ ‫هدف زمانی محقق خواهد شد که‬ ‫و به تبع آن بنگاه‌های‬ ‫اقتص��ادی هس��تند و می‌توانن��د برای‬ ‫به اذعان کارشناسان اقتصادی‪ ،‬این‬ ‫بخش اقتص��ادی موثر واقع ش��وند در‬ ‫اقتصادی دیگر دغدغه‬ ‫منابع براساس اولویت به طرح‌هایی‬ ‫اختصاص یابد ک��ه دارای توجیه و تامین سرمایه در گردش اولویت دریافت تس��هیالت قرار گیرند‌‪.‬‬ ‫یا تامین منابع نخواهند وی تاکی��د ک��رد ک��ه اهلی��ت متولی‬ ‫مزیت اقتصادی برای کشور باشد و‬ ‫طرح‌ها نیز یکی از موارد مهمی اس��ت‬ ‫براساس تکلیف‪ ،‬این منابع پرداخت‬ ‫داشت و از بن‌بست‬ ‫ک��ه در بانک‌ه��ا باید م��ورد توجه قرار‬ ‫نشود که در‌نهایت دستاوردی برای مشکالت‌شان تا حدودی‬ ‫گیرد‪ ،‬ضمن این مسئله‪ ،‬صحت و سقم‬ ‫کشور به همراه نیاورد‌‪.‬‬ ‫خارج خواهند شد‬ ‫اطالعات متقاضی وام باید بررسی شود‬ ‫پرداختی‌ه�ا‪،‬‬ ‫‹ ‹اولوی�ت‬ ‫و به تایید بانک برس��د تا این امر باعث‬ ‫طرح‌های ارزش آفرین‬ ‫انحراف منابع در این بخش نش��ود‪ .‬این‬ ‫بیژن صفوی‪ ،‬اس��تاد دانش��گاه و‬ ‫در این‌باره کارش��ناس اقتصادی با بیان اینکه این بررس��ی‌ها باعث‬ ‫کارش��ناس اقتصادی در گفت و گ��و با‬ ‫ی که از توجی��ه اقتصادی الزم‬ ‫با مثبت ارزیابی کردن موضوع افزایش سرمایه بانک‌های خواهد ش��د که بنگاه‌های ‌‬ ‫دولتی این اقدام را گامی مثبت برای بهبود وضعیت تامین برخوردار هس��تند از منابع بانکی بهره‌مند شود و بتوانند‬ ‫مالی بخش‌های مهم اقتصادی و ارزش‌آفرینی در اقتصاد ب��ه حیات خ��ود ادامه دهند تصریح ک��رد‪ :‬در ضمن این‬ ‫کشور دانست و گفت‪ :‬از آنجا که در شرایط فعلی بانک‌ها بخش‌ها می‌توانند باع��ث ارزش‌افزوده و ثروت‌آفرینی در‬ ‫با مش��کل کمبود منابع مواجه هس��تند و از سوی دیگر کشور شوند و موضوع اشتغال را رقم بزنند‪.‬‬ ‫صف��وی ب��ر ای��ن باور اس��ت که کش��ور ما ب��ه لحاظ‬ ‫جغرافیای��ی‪ ،‬دارای منابع غنی و سرش��اری اس��ت که با‬ ‫شناسایی آنها به‌ویژه در بخش صنعت‪ ،‬معدن و کشاورزی‪،‬‬ ‫بانک‌ه��ا می‌توانند به آنها ورود کرده و با حمایت مالی از‬ ‫آنها زمینه رش��د و توس��عه این بخش‌ها را فراهم کنند و‬ ‫در‌نهایت سبب شوند که اقتصاد کشور به توسعه برسد‪.‬‬ ‫‹ ‹ بخش‌های دارای مزیت‪ ،‬هدف بانک‌ها باشد‬ ‫آلب��رت بغزیان اس��تاد دانش��گاه تهران و کارش��ناس‬ ‫با تاکید‬ ‫اقتصادی هم در این رابطه در گفت‌وگو با‬ ‫بر ای��ن موضوع که افزایش س��رمایه بانک‌ه��ای دولتی‬ ‫می‌تواند باعث توانمند ش��دن این بخش ش��ود و دست‬ ‫بانک‌ه��ا را در پرداخت اعتبار ب��ه بخش‌های مختلف باز‬ ‫کند افزود‪ :‬دراین زمینه باید تالش شود که این منابع به‬ ‫س��مت بخش‌هایی سوق داده شود که برای کشور دارای‬ ‫مزیت است و می‌تواند باعث رشد و توسعه اقتصاد کشور‬ ‫شود‪ .‬وی با بیان اینکه تسهیالت تکلیفی یکی از مواردی‬ ‫اس��ت که در بانک‌های دولتی اعمال می‌ش��ود و ممکن‬ ‫اس��ت برخی از این طرح‌ها دارای توجیه اقتصادی الزم‬ ‫نباشد‪ ،‬در این زمینه تاکید کرد‪ :‬اگر قرار است طرحی به‬ ‫ش��کل تکلیفی در بانک‌ها تامین مالی شود‪ ،‬باید شرایط‬ ‫به گونه‌ای باش��د که دس��ت بانک‌ها در اعتبارس��نجی و‬ ‫دریاف��ت وثیقه‌ها و ضمانتنامه‌های الزم باز باش��د تا این‬ ‫اونس طال وارد کانال ‪ 1300‬دالری شد‬ ‫گ�روه اقتص�اد‪ :‬در ادامه روند افزای��ش قیمت‌ها در‬ ‫بازاره��ای طالی جهانی‪ ،‬اونس طال دیروز‪ ،‬وارد کانال‬ ‫‪ 1300‬دالری ش��د که به نظر می‌رسد برای شکستن‬ ‫این س��طح تالش زیادی می‌کند‪ .‬ب��ه هر حال اونس‬ ‫جهان��ی طال که روز سه‌ش��نبه بر م��دار ‪ 1294‬قرار‬ ‫گرفت��ه بود به دلیل نش��انه‌های کن��دی اقتصاد‌های‬ ‫جه��ان که تقاض��ا برای این فل��ز زرد را به‌عنوان پناه‬ ‫مطمئن س��رمایه‌گذاری تقویت کرده اس��ت‪ ،‬به مرز‬ ‫‪ 1300‬رس��ید و باعث شد که قیمت‌ها در بازار داخل‬ ‫گران ش��ود‪ .‬به این ترتیب س��که بهار آزادی که روز‬ ‫س��ه ش��نبه با نرخ یک‌میلی��ون و ‪ 35‬هزارتومان به‬ ‫فروش می‌رس��ید‪ ،‬دیروز با ‪ 7‬هزارتومان رش��د‪ ،‬یک‬ ‫میلیون و ‪42‬هزارتومان فروخته ش��د و نیم س��که از‬ ‫‪ 518‬هزارتوم��ان به نرخ ‪ 522‬رس��ید‪ .‬اما دراین روز‬ ‫برخالف این روند‪ ،‬ربع‌س��که و س��که‌های یک گرمی‬ ‫با افت ناچیز قیمت‌ها مواجه ش��ود و یک هزارتومان‬ ‫ارزان شد‪.‬‬ ‫البته رش��د قیمت‌ها در حالی بر بازار طال و س��که‬ ‫س��ایه انداخته که در بازار همس��ایه یعنی ارز‪ ،‬نرخ‌ها‬ ‫با تغییرات منفی مواجه ش��د و قیمت‌ها در مقایسه با‬ ‫روز سه‌شنبه‪ ،‬ارزان‌تر مورد معامله قرار گرفت‪ .‬به این‬ ‫ترتیب در جریان معامالت دیروز بازار‪ ،‬هر دالر امریکا‬ ‫ب��ا کاه��ش ‪ 18‬تومانی ‪ 3‬ه��زار و ‪ 462‬تومان قیمت‬ ‫خورد و هر یورو با افت ‪ 23‬تومانی ‪ 4‬هزار و ‪ 65‬تومان‬ ‫و هر پوند ‪ 5‬هزار و ‪ 305‬تومان به فروش رس��ید که‬ ‫کاهش ‪ 27‬تومانی را نشان می‌دهد‪.‬‬ ‫رشد بدهی بانک‌های تجاری به بانک مرکزی‬ ‫پرداخت معوقه بیمه به پزشکان‬ ‫در حالی بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی از عوامل موثر در رش��د پایه پولی‬ ‫به‌ش��مار می‌رود که در حدود ‪4‬سال گذشته اغلب روند افزایشی را طی کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫این در حالی اس��ت که میزان این بدهی از ح��دود ‪21‬هزار میلیارد تومان‬ ‫س��ال ‪ 1389‬با رش��د بیش از ‪ 50‬هزار میلیاردی به حدود ‪ 73‬هزار میلیارد‬ ‫تومان در پایان ‪ 8‬ماهه امس��ال رسیده اس��ت‪ .‬اما بررسی جزئیات بدهی ‪68‬‬ ‫هزار میلیاردی بانک‌ها به بانک مرکزی در نیمه نخس��ت سال نشان می‌دهد‬ ‫که حدود ‪ 80‬درصد معادل ‪ 55‬هزار میلیارد آن متعلق به بانک‌های تخصصی‬ ‫است‪.‬‬ ‫بدهی بانک‌های تخصصی در ش��هریورماه حدود ‪19‬درصد نس��بت به دوره‬ ‫مش��ابه س��ال قبل و کمتر از یک درصد در مقایس��ه با اس��فند سال گذشته‬ ‫افزای��ش یافت‪ .‬همچنین تغییرات بدهی بانک‌های تجاری که حدود ‪ 13‬هزار‬ ‫میلیارد تومان از مجموع تا پایان نیمه نخست سال را تشکیل می‌دهد با رشد‬ ‫بیش از ‪ 40‬درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل و افزایش ‪ 170‬درصدی‬ ‫نسبت به پایان سال ‪ 1392‬همراه بود‪.‬‬ ‫بدهی بانک‌ها در حالی روند رو به رشدی را طی می‌کند که به‌تازگی سیف‪،‬‬ ‫ریی��س کل بانک مرک��زی از افزایش این رقم تا ‪ 73‬ه��زار میلیارد تومان تا‬ ‫پایان آبان س��ال جاری خبرداد و نسبت به تعدیل آن به عنوان یکی از موانع‬ ‫واسطه‌گری بانک‌ها تاکید کرد‪.‬‬ ‫مدیرعامل س��ازمان تامی��ن اجتماعی از پرداخت معوقه بیمه به پزش��کان‬ ‫ب��رای بازه زمانی تا‌آبان خبر داد و گفت‪ :‬دولت با اختصاص ‪ 10‬هزار میلیارد‬ ‫توم��ان از درآمدها و ‪ 6‬هزار میلیارد تومان از محل بیمه‌های درمانی به نظام‬ ‫سالمت توجه کرد اما دیوار اعتماد که جزو الزامات بین پزشک و بیمار است‬ ‫در حال فروپاش��ی اس��ت‪ .‬محمدتقی نوربخش در دومین همایش پزش��کان‬ ‫عمومی گفت‪ :‬ابالغ سیاست‌های نظام سالمت‪ ،‬تخصیص منابع به این حوزه‬ ‫که همیش��ه از آن رنج می‌بردیم و تغییر نگاه در دولت که تخصیص منابع را‬ ‫هزینه نمی‌بیند از فرصت‌هایی است که در دولت یازدهم ایجاد شده است‪.‬‬ ‫مدیرعامل س��ازمان تامین اجتماع��ی گفت‪ :‬دولت با اختص��اص ‪ 10‬هزار‬ ‫میلی��ارد تومان از درآمدها و ‪ 6‬هزار میلیارد تومان از محل بیمه‌های درمانی‬ ‫به نظام سالمت به این حوزه توجه کرد اکنون نیز ‪ 8‬میلیون نفر بیمه شده‌اند‬ ‫که تاکنون بیمه‌ای نداشتند‪ .‬وی گفت‪ :‬سازمان تامین اجتماعی با تاخیر در‬ ‫پرداخت‌های ‪ 9‬ماهه به جامعه پزشکی و ‪ 5‬هزار میلیارد تومان کسری بودجه‬ ‫و مشکالت حقوقی که در مجلس مطرح شد کار خود را آغاز کرد و نخستین‬ ‫اقدام در جهت اصالح س��اختار سازمان و جامعه پزشکی پرداخت‌های معوقه‬ ‫آنه��ا بود‪ .‬مدیر عامل س��ازمان تامین اجتماعی با اش��اره به پرداخت بدهی‬ ‫بیمه‌ها به جامعه پزشکی دربازه زمانی تا آبان گفت‪ :‬تا پایان آذر همه معوقه‌ها‬ ‫را در تمام گروه‌های پزش��کی پرداخت خواهیم کرد و سعی می‌کنیم همین‬ ‫فاصله را حفظ کنیم‪.‬‬ ‫امر به معوق ش��دن مطالبات بانک‌ها منجر نشود و بانک‬ ‫از بازگشت سرمایه‌اش مطمئن باشد‪.‬‬ ‫او ب��ر نظ��ارت بانک مرک��زی بر عملک��رد بانک‌ها نیز‬ ‫تاکی��د کرد و گفت‪ :‬یک��ی ازنگرانی‌هایی هم که در این‬ ‫بین می‌تواند وجود داش��ته باشد این است که با افزایش‬ ‫توان اعتباردهی بانک‌ها‪ ،‬منابع ممکن اس��ت به س��مت‬ ‫بخش‌هایی حرکت کند که زودبازده هس��تند و از توجیه‬ ‫الزم برخوردار نیس��تند که ضروری اس��ت بانک مرکزی‬ ‫نظ��ارت بیش��تری بر عملک��رد بانک‌ه��ا در فرآیند ارائه‬ ‫تس��هیالت داشته باشد‪ .‬بغزیان‪ ،‬بخشی از معوقات بانکی‬ ‫در سال‌های اخیر را‪ ،‬حرکت منابع به سمت این بخش‌ها‬ ‫دانست و گفت‪ :‬ضروری است که حمایت‌ها از بخش‌های‬ ‫واقعی اقتصاد انجام شود و بانک مرکزی هم براین بخش‬ ‫نظارت کافی داشته باشد‪.‬‬ ‫این اس��تاد دانشگاه با تاکید بر این موضوع که بانک‌ها‬ ‫باید منابع‌ش��ان را در اختی��ار بخش‌هایی قرار دهند که‬ ‫باعث اش��تغال و تولید در کش��ور می‌ش��ود و از توجیه‬ ‫اقتص��ادی و اهلی��ت الزم برخ��وردار اس��ت در ادامه بر‬ ‫تامی��ن مالی بخش‌ه��ا و طرح‌های توس��عه‌ای‪ ،‬از جمله‬ ‫بخ��ش تولی��د‪ ،‬کش��اورزی‪ ،‬پروژه‌های نفت��ی و‪ ...‬تاکید‬ ‫کرد و توس��عه این بخش‌ها را عامل��ی برای رونق بخش‬ ‫اقتصاد دانست‪.‬‬ ‫باجه خبر‬ ‫ممنوعیت تمامی فعالیت‌های‬ ‫بیمه توسعه‬ ‫ممنوعیت ش��رکت بیمه توسعه از صدور‬ ‫بیمه‌های اموال‪ ،‬اشخاص‪ ،‬شخص ثالث و‬ ‫سایر رشته‌های مسئولیت از سوی بیمه‬ ‫مرکزی اعالم ش��د‪ .‬صدور بیمه‌های اموال‪ ،‬اشخاص‪،‬‬ ‫شخص ثالث و سایر رشته‌های مسئولیت و زیان‌های‬ ‫پولی توسط شرکت بیمه توسعه تا اطالع ثانوی ممنوع‬ ‫شد‪ .‬شورای عالی بیمه این تصمیم را دیروز با توجه به‬ ‫گ��زارش بیمه مرکزی در ب��اره آخرین وضعیت بیمه‬ ‫توسعه و با توجه به مطرح بودن پرونده این شرکت در‬ ‫مراجع قضایی اتخاذ کرده است‪.‬‬ ‫رشد تراکنش‌های پایانه‌های‬ ‫فروش بانک صادرات‬ ‫مجم��وع تع��داد تراکنش‌ه��ای مال��ی‬ ‫دس��تگاه‌های پایان��ه ف��روش متصل به‬ ‫حس��اب‌های بان��ک صادرات ای��ران در‬ ‫پایان آذر س��‌ال‌جاری نسبت به مقطع زمانی مشابه‬ ‫در س��ال قبل ‪ ٤٤‬درصد رش��د را نش��ان می‌دهد‪.‬‬ ‫آماره��ای عملک��ردی حاکی از آن اس��ت که تعداد‬ ‫تراکنش‌های پایانه‌های فروش متصل به حساب‌های‬ ‫این بانک در پایان آذر ماه ‪ ٤٤‬درصد رشد نسبت به‬ ‫مقطع زمانی مشابه در سال‪ ٩٢‬را نشان می‌دهند‪.‬‬ ‫تجهیز بانک سامان به صندوق‬ ‫امانات الکترونیکی‬ ‫بانک سامان با بهره‌گیری از فناوری‌های‬ ‫نوین و ب��رای ارائه خدم��ات مطابق با‬ ‫استانداردهای جهانی‪ ،‬واگذاری صندوق‬ ‫امانات الکترونیکی در ش��عب منتخب را آغاز کرد‪.‬‬ ‫عباس جناب‪ ،‬مدیر امور ش��عب اظه��ار کرد‪ :‬بانک‬ ‫س��امان یکی از نخستین بانک‌های خصوصی کشور‬ ‫اس��ت که صندوق امان��ات الکترونیکی را در اختیار‬ ‫مشتریان قرار می‌دهد‪.‬‬
‫بازار معامالت روزانه‬ ‫پنجشنبه ‪ 2‬بهمن ‪ - 1393‬اول ربیع الثانی ‪ 22 -1436‬ژانویه ‪ -2015‬شماره ‪ -139‬پیاپی ‪1457‬‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫بورس‬ ‫‪15‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪15‬‬ ‫قیمت ارز‬ ‫قیمت سکه‬ ‫عنوان‬ ‫قیمت خرید‬ ‫قیمت فروش‬ ‫ارز‬ ‫خرید ‪Buy /‬‬ ‫فروش ‪Sell /‬‬ ‫سکه یک گرمی‬ ‫‪1,680,000‬‬ ‫‪1,750,000‬‬ ‫دالر امریکا‬ ‫‪34470‬‬ ‫‪34620‬‬ ‫سکه ربع‬ ‫‪2,630,000‬‬ ‫‪2,700,000‬‬ ‫یورو‬ ‫‪40430‬‬ ‫‪40650‬‬ ‫سکه نیم‬ ‫‪5,170,000‬‬ ‫‪5,220,000‬‬ ‫پوند انگلیس‬ ‫‪52610‬‬ ‫‪53050‬‬ ‫سکه امامی‬ ‫‪10,420,000‬‬ ‫‪10,450,000‬‬ ‫دالر کانادا‬ ‫‪29080‬‬ ‫‪29360‬‬ ‫سکه بهار آزادی‬ ‫‪10,350,000‬‬ ‫‪10,420,000‬‬ ‫درهم امارت‬ ‫‪9400‬‬ ‫‪9500‬‬ ‫سکه ربع ( زير ‪) 86‬‬ ‫‪2,580,000‬‬ ‫‪2,630,000‬‬ ‫فرانکسوئیس‬ ‫‪38710‬‬ ‫‪39690‬‬ ‫سکه نيم ( زير ‪) 86‬‬ ‫‪5,170,000‬‬ ‫‪5,200,000‬‬ ‫لیر ترکیه‬ ‫‪14940‬‬ ‫‪15080‬‬ ‫سکه امامي ( زير ‪)86‬‬ ‫‪10,350,000‬‬ ‫‪10,390,000‬‬ ‫ریال عربستان‬ ‫‪9090‬‬ ‫‪9350‬‬ ‫‪ 1‬گرم طال‬ ‫‪1,047,800‬‬ ‫‪1,066,900‬‬ ‫رینگت مالزی‬ ‫‪9850‬‬ ‫‪10700‬‬ ‫‪ 1‬مثقال طال‬ ‫‪4,600,000‬‬ ‫‪4,620,000‬‬ ‫یوآن چین‬ ‫‪5400‬‬ ‫‪5880‬‬ ‫فرابورس‬ ‫بورس‬ ‫بیشترین حجم معامالت‬ ‫بیشترین رشد قیمت‬ ‫بیشترین ارزش معامالت‬ ‫بیشترین افت قیمت‬ ‫قیمت خودرو‬ ‫خودرو‬ ‫قیمت بازار‬ ‫(تومان)‬ ‫قیمت‬ ‫کارخانه (تومان)‬ ‫وانت باردو ‪.‬‬ ‫دوگانه سوز‬ ‫‪15,400,000‬‬ ‫سمند ‪ - EF7‬دو‬ ‫ایربگ‬ ‫‪29,200,000‬‬ ‫‪29,687,000‬‬ ‫پژو ‪405 GLX‬‬ ‫‪28,300,000‬‬ ‫‪26,710,000‬‬ ‫پژو ‪405 SLX‬‬ ‫‪ .‬داشبورد جدید ‪.‬‬ ‫‪ 2‬ایربگ‬ ‫‪31,900,000‬‬ ‫‪29,749,000‬‬ ‫پژو ‪ . 206‬تیپ‬ ‫‪ . 5‬کد ‪26814‬‬ ‫‪34,300,000‬‬ ‫‪34,118,000‬‬ ‫پژو ‪ . 206‬تیپ‬ ‫‪ . 5‬کد ‪26815‬‬ ‫‪36,000,000‬‬ ‫‪36,338,000‬‬ ‫پژو ‪206‬‬ ‫صندوقدار ‪. V8‬‬ ‫کد ‪27429‬‬ ‫‪35,400,000‬‬ ‫‪34,653,000‬‬ ‫پژو ‪206‬‬ ‫صندوقدار ‪ . V8‬کد‬ ‫‪27430‬‬ ‫‪36,700,000‬‬ ‫‪36,873,000‬‬ ‫رانا ‪LX‬‬ ‫‪32,300,000‬‬ ‫‪32,918,000‬‬ ‫رنو تندر ‪. E1‬‬ ‫تک ایربگ‬ ‫‪37,500,000‬‬ ‫‪32,558,000‬‬ ‫سایپا ‪SL 151‬‬ ‫‪15,500,000‬‬ ‫‪15,919,000‬‬ ‫تیبا ‪ SX‬یورو ‪. 4‬‬ ‫دوگانه سوز‬ ‫‪26,300,000‬‬ ‫‪25,210,000‬‬ ‫تیبا ‪ - 2‬هاچ بک‬ ‫‪ ( SX‬سفید )‬ ‫‪26,500,000‬‬ ‫‪26,900,000‬‬ ‫چانگان ایدو‬ ‫ناموجود‬ ‫‪79,900,000‬‬ ‫کیا سراتو ‪1600‬‬ ‫‪ -‬دنده ای‬ ‫‪73,400,000‬‬ ‫‪69,900,000‬‬ ‫برلیانس ‪H330‬‬ ‫اتوماتیک‬ ‫ناموجود‬ ‫‪53,500,000‬‬ ‫کولیوس تیپ ‪1‬‬ ‫‪149,000,000‬‬ ‫‪155,610,000‬‬ ‫نیسان تینا‬ ‫‪HIGH‬‬ ‫‪183,000,000‬‬ ‫‪138,370,000‬‬ ‫مگان ‪1600‬‬ ‫تیپ ‪2‬‬ ‫ناموجود‬ ‫‪64,966,000‬‬ ‫رنو تندر ‪E1‬‬ ‫‪36,600,000‬‬ ‫‪---‬‬ ‫لیفان ‪620‬‬ ‫موتور ‪1.8‬‬ ‫‪44,500,000‬‬ ‫‪44,300,000‬‬ ‫جک ‪J5‬‬ ‫اتوماتیک‬ ‫‪59,500,000‬‬ ‫‪57,700,000‬‬ ‫وانت کارا ‪1700‬‬ ‫‪ -‬تک کابین‬ ‫‪25,500,000‬‬ ‫‪24,900,000‬‬ ‫وینگل ‪. 5‬‬ ‫تک کابین تک‬ ‫دیفرانسیل‬ ‫‪56,000,000‬‬ ‫‪49,800,000‬‬ ‫وینگل ‪. 5‬‬ ‫دو کابین تک‬ ‫دیفرانسیل‬ ‫‪60,300,000‬‬ ‫‪61,800,000‬‬ ‫وینگل ‪. 5‬‬ ‫دو کابین دو‬ ‫دیفرانسیل‬ ‫‪---‬‬ ‫‪67,000,000‬‬ ‫وینگل ‪6‬‬ ‫‪ .‬دوکابین دو‬ ‫دیفرانسیل دیزل‬ ‫ناموجود‬ ‫‪84,000,000‬‬ ‫هاوال ‪ M4‬مدل‬ ‫‪2014‬‬ ‫‪66,000,000‬‬ ‫‪56,000,000‬‬ ‫هاوال ‪H6‬‬ ‫‪97,000,000‬‬ ‫‪89,000,000‬‬ ‫‪15,264,000‬‬
‫‪16‬‬ ‫نماد‬ ‫پنجشنبه ‪ 2‬بهمن ‪ - 1393‬اول ربیع الثانی ‪ 22 -1436‬ژانویه ‪ -2015‬شماره ‪ -139‬پیاپی ‪1457‬‬ ‫نام‬ ‫تعداد‬ ‫حجم‬ ‫تسه‪9012‬‬ ‫امتیاز تسهیالت مسكن اسفندماه‪90‬‬ ‫‪63‬‬ ‫وبملت‬ ‫بانك ملت‬ ‫‪784‬‬ ‫‪10327765‬‬ ‫گسترش صنایع پیام‬ ‫‪3‬‬ ‫‪35137‬‬ ‫تسه‪9108‬‬ ‫امتیازتسهیالت مسكن آبان ماه ‪91‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪258‬‬ ‫تسه‪9207‬‬ ‫امتیاز تسهیالت مسكن مهرماه ‪92‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪495‬‬ ‫فرآور‬ ‫کنیلو‬ ‫لپیام‬ ‫بهپاك‬ ‫وآذر‬ ‫فرآوريموادمعدنیایران‬ ‫کاشی نیلو‬ ‫صنعتی بهپاك‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5000‬‬ ‫‪1.951E+10‬‬ ‫‪1919‬‬ ‫‪1940‬‬ ‫‪1867‬‬ ‫‪-52.00‬‬ ‫‪-2.71‬‬ ‫‪27382045‬‬ ‫‪222451616‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪16250000‬‬ ‫‪211030215‬‬ ‫‪3259‬‬ ‫‪2632‬‬ ‫‪3318‬‬ ‫‪3250‬‬ ‫‪781‬‬ ‫‪816693‬‬ ‫‪829000‬‬ ‫‪850000‬‬ ‫‪33,307.00‬‬ ‫‪9903‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪9510‬‬ ‫‪-393.00‬‬ ‫‪-3.97‬‬ ‫‪9903‬‬ ‫‪-1.53‬‬ ‫‪2198‬‬ ‫خصدرا‬ ‫صنعتی دریایی ایران‬ ‫‪95‬‬ ‫‪1517243‬‬ ‫غدشت‬ ‫دشت مرغاب‬ ‫‪3‬‬ ‫‪5265‬‬ ‫‪53218620‬‬ ‫وسپه‬ ‫خزامیا‬ ‫وتوصا‬ ‫سرمایهگذاري سپه‬ ‫زامیاد‬ ‫‪210‬‬ ‫‪31‬‬ ‫سرمایه گذاري توسعه صنعتی ایران‬ ‫‪100‬‬ ‫شستان‬ ‫پتروشیمی گلستان‬ ‫‪10‬‬ ‫حتاید‬ ‫تایدواترخاورمیانه‬ ‫‪68‬‬ ‫ثمسكن‬ ‫سرمایهگذاري مسكن‬ ‫وایران‬ ‫کدما‬ ‫رتكو‬ ‫فبستم‬ ‫مفاخر‬ ‫لیزینگ ایرانیان‬ ‫معدنی دماوند‬ ‫سیمان فارس نو‬ ‫‪87‬‬ ‫اجاره ماهان‪ 2‬سه ماهه ‪ 20‬درصد‬ ‫‪6‬‬ ‫فوالد خراسان‬ ‫‪0‬‬ ‫زمگسا‬ ‫کشاورزي ودامپروي مگسال‬ ‫باما‬ ‫‪3‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ثاصفا‬ ‫شاراك‬ ‫حكمت‬ ‫پترول‬ ‫باالس‬ ‫فملیح‬ ‫دزهراوي‬ ‫کطبس‬ ‫ذوب‬ ‫ممسنیح‬ ‫پارسیان‬ ‫وپاسار‬ ‫سرمایه گذاري مسكن شمال شرق‬ ‫‪320‬‬ ‫‪2199155‬‬ ‫‪3892642858‬‬ ‫سرمایه گذاري پارس آریان‬ ‫‪4‬‬ ‫‪263003‬‬ ‫‪455331470‬‬ ‫‪1719‬‬ ‫سیمان شمال‬ ‫‪19‬‬ ‫سرمایهگذاريملت‬ ‫داروپخش (هلدینگ‬ ‫سرمایهگذاري رنا(هلدینگ‬ ‫سرمایه گذاري خوارزمی‬ ‫تولیدمحورخودرو‬ ‫شرکت ساختمان اصفهان‬ ‫پتروشیمی شازند‬ ‫بانك حكمت ایرانیان‬ ‫گروه پتروشیمی س‪ .‬ایرانیان‬ ‫مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن‬ ‫ح ‪ .‬ملی صنایع مس ایران‬ ‫داروسازيزهراوي‬ ‫ذغالسنگ نگین طبس‬ ‫سهامی ذوب آهن اصفهان‬ ‫ح‪.‬پتروشیمی ممسنی‬ ‫بیمه پارسیان‬ ‫شپاکسا‬ ‫‪959040000‬‬ ‫‪772‬‬ ‫‪17394427‬‬ ‫‪2.1463E+10‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪14709‬‬ ‫‪7891930‬‬ ‫‪587‬‬ ‫‪580‬‬ ‫‪523‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪921‬‬ ‫‪32406‬‬ ‫‪4103105701‬‬ ‫‪1047500‬‬ ‫‪2.5148E+10‬‬ ‫‪2104‬‬ ‫‪643‬‬ ‫‪3122‬‬ ‫‪50121‬‬ ‫‪73‬‬ ‫‪372416‬‬ ‫‪228857948‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪45193‬‬ ‫‪136221204‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪206‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪48‬‬ ‫‪715‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪66408321‬‬ ‫‪1601‬‬ ‫‪1417‬‬ ‫‪97‬‬ ‫‪712‬‬ ‫‪585967205‬‬ ‫‪820730‬‬ ‫‪782501‬‬ ‫‪8600‬‬ ‫‪8600‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪13918‬‬ ‫س‪.‬صندوق بازنشستگی کارکنان بانك‬ ‫‪78‬‬ ‫‪538289‬‬ ‫داروسازي سینا‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5383‬‬ ‫‪70517300‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪51‬‬ ‫‪9978‬‬ ‫‪563459‬‬ ‫‪83980800‬‬ ‫پخش البرز‬ ‫‪69‬‬ ‫صنایعریختهگريایران‬ ‫پتروشیمی زاگرس‬ ‫‪67‬‬ ‫‪196964738‬‬ ‫‪169789131‬‬ ‫‪554939836‬‬ ‫‪417768919‬‬ ‫‪3098‬‬ ‫‪3051‬‬ ‫‪3004‬‬ ‫‪-94.00‬‬ ‫‪-3.03‬‬ ‫‪15886‬‬ ‫‪2940‬‬ ‫تسه‪9210‬‬ ‫امتیاز تسهیالت مسكن دي ماه ‪92‬‬ ‫‪66‬‬ ‫وبشهر‬ ‫توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ‬ ‫‪290‬‬ ‫‪1779455‬‬ ‫سیمان سفیدنیریز‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫صنایع فوالد آلیاژي یزد‬ ‫‪38‬‬ ‫مشارکت نارنجستان‪3‬ماهه‪20‬درصد‬ ‫‪20‬‬ ‫سفارس‬ ‫سیمان فارس و خوزستان‬ ‫‪156‬‬ ‫‪1648936‬‬ ‫تمحرکه‬ ‫ماشینسازينیرومحرکه‬ ‫‪100‬‬ ‫‪725468‬‬ ‫‪1434872928‬‬ ‫حمل و نقل پتروشیمی( سهامی عام‬ ‫‪77‬‬ ‫‪598058‬‬ ‫‪1143486896‬‬ ‫‪1839‬‬ ‫توسعه بازرگانی آهن وفوالدمیالد‬ ‫‪13‬‬ ‫‪205902‬‬ ‫‪157760520‬‬ ‫‪777‬‬ ‫اجاره مپنا (‪ )2‬سه ماهه ‪ 20‬درصد‬ ‫‪5‬‬ ‫‪3120‬‬ ‫شامال‬ ‫معدنی امالح ایران‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4616‬‬ ‫خمهر‬ ‫مهرکامپارس‬ ‫ملت‬ ‫شنفت‬ ‫سنیر‬ ‫بیمه ملت‬ ‫نفت پارس‬ ‫سیالم‬ ‫سیمان ایالم‬ ‫پردیس‬ ‫سرمایه گذاري پردیس‬ ‫سكرما‬ ‫سیمان کرمان‬ ‫فوالي‬ ‫نارنج‬ ‫ثعمرا‬ ‫ساروم‬ ‫حپترو‬ ‫عمران و توسعه شاهد‬ ‫سیمانارومیه‬ ‫کخاك‬ ‫صنایعخاكچینیایران‬ ‫سدشتح‬ ‫ح ‪.‬صنایع سیمان دشتستان‬ ‫بمیال‬ ‫صمپنا‪2‬‬ ‫کازرو‬ ‫واحیا‬ ‫وتوسم‬ ‫آسپ‬ ‫تسه‪9204‬‬ ‫پتروشیمی کازرون‬ ‫‪2‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪10000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1070‬‬ ‫‪93625‬‬ ‫‪3600022512‬‬ ‫‪2098‬‬ ‫‪2056‬‬ ‫‪2040‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪19755‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2983‬‬ ‫‪3105‬‬ ‫‪1.2577E+11‬‬ ‫‪1E+06‬‬ ‫‪1E+06‬‬ ‫‪2889031836‬‬ ‫‪1823‬‬ ‫‪2045‬‬ ‫‪17600000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪7604490‬‬ ‫‪283967029‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2‬‬ ‫م ‪.‬صنایع و معادن احیاء سپاهان‬ ‫سرمایهگذاريتوسعهملی‬ ‫‪56‬‬ ‫امتیاز تسهیالت مسكن تیرماه ‪92‬‬ ‫‪45‬‬ ‫‪16998‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1068514749‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪166274018‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪296‬‬ ‫‪549‬‬ ‫‪1028‬‬ ‫‪8471‬‬ ‫‪1800‬‬ ‫‪2323‬‬ ‫‪7449‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2110‬‬ ‫‪-3.95‬‬ ‫‪1758‬‬ ‫‪-65.00‬‬ ‫‪-2.69‬‬ ‫‪1978‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1010‬‬ ‫‪2213‬‬ ‫‪1027564‬‬ ‫‪27,564.00‬‬ ‫‪2950‬‬ ‫‪-33.00‬‬ ‫‪-1.11‬‬ ‫‪1000‬‬ ‫‪8470‬‬ ‫‪3033‬‬ ‫‪50.00‬‬ ‫‪-4.00‬‬ ‫‪8580‬‬ ‫‪1751‬‬ ‫‪-28.00‬‬ ‫‪109.00‬‬ ‫‪-72.00‬‬ ‫‪2249‬‬ ‫‪-74.00‬‬ ‫‪1990‬‬ ‫‪-55.00‬‬ ‫‪-4.00‬‬ ‫‪13816‬‬ ‫‪7402‬‬ ‫‪-2.72‬‬ ‫‪1004‬‬ ‫‪1.29‬‬ ‫‪8478‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-3.19‬‬ ‫‪2207‬‬ ‫‪-116.00‬‬ ‫‪-67.00‬‬ ‫‪0.08‬‬ ‫‪8300‬‬ ‫‪1.68‬‬ ‫‪2.76‬‬ ‫‪-3.28‬‬ ‫‪3.97‬‬ ‫‪1912‬‬ ‫‪10183‬‬ ‫‪9781‬‬ ‫‪9776‬‬ ‫‪-407.00‬‬ ‫‪-4.00‬‬ ‫‪9940‬‬ ‫‪-243.00‬‬ ‫‪-2.39‬‬ ‫‪2501‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2501‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2501‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1912‬‬ ‫‪800‬‬ ‫‪1912‬‬ ‫‪763‬‬ ‫‪-14.00‬‬ ‫‪-1.80‬‬ ‫‪766‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪11948‬‬ ‫‪-13.00‬‬ ‫‪-17.00‬‬ ‫‪53005528‬‬ ‫‪11961‬‬ ‫‪11483‬‬ ‫‪1917‬‬ ‫‪1841‬‬ ‫‪-76.00‬‬ ‫‪-3.96‬‬ ‫‪1900‬‬ ‫‪-4.93‬‬ ‫‪1309‬‬ ‫‪750‬‬ ‫‪3135‬‬ ‫‪1917‬‬ ‫‪3062‬‬ ‫‪1359‬‬ ‫‪822050‬‬ ‫‪799‬‬ ‫‪3145‬‬ ‫‪3117‬‬ ‫‪1378‬‬ ‫‪800000‬‬ ‫‪750‬‬ ‫‪3081‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-54.00‬‬ ‫‪3050‬‬ ‫‪-12.00‬‬ ‫‪810000‬‬ ‫‪-12,050.00‬‬ ‫‪1292‬‬ ‫‪-67.00‬‬ ‫‪73.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-1.72‬‬ ‫‪-0.39‬‬ ‫‪-1.47‬‬ ‫‪758‬‬ ‫‪3107‬‬ ‫‪-11.00‬‬ ‫‪8.00‬‬ ‫‪-28.00‬‬ ‫‪3060‬‬ ‫‪-2.00‬‬ ‫‪822645‬‬ ‫‪595.00‬‬ ‫‪-50.00‬‬ ‫‪-1.42‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1.07‬‬ ‫‪-0.11‬‬ ‫‪-0.89‬‬ ‫‪-0.89‬‬ ‫‪-0.07‬‬ ‫‪-3.68‬‬ ‫‪0.07‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪640‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪81‬‬ ‫‪1000‬‬ ‫‪15110‬‬ ‫‪1800‬‬ ‫‪2249‬‬ ‫‪2110‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪522‬‬ ‫‪-69‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪30805‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2046‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪18965‬‬ ‫‪11998‬‬ ‫‪2970‬‬ ‫‪1000‬‬ ‫‪1035000‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪1785‬‬ ‫‪1800‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1990‬‬ ‫‪1953‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3431‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2950‬‬ ‫‪1000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4138‬‬ ‫‪1760‬‬ ‫‪13264‬‬ ‫‪7107‬‬ ‫‪1020‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3000‬‬ ‫‪8305‬‬ ‫‪8800‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪2207‬‬ ‫‪2240‬‬ ‫‪-28.67‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1000‬‬ ‫‪1752‬‬ ‫‪3000‬‬ ‫‪19.31‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪836959‬‬ ‫‪1912‬‬ ‫‪1994‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪9776‬‬ ‫‪9787‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪800‬‬ ‫‪15250‬‬ ‫‪80‬‬ ‫‪1966‬‬ ‫‪1340‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2823‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1300‬‬ ‫‪200000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1E+06‬‬ ‫‪11483‬‬ ‫‪11483‬‬ ‫‪2153‬‬ ‫‪5.55‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1841‬‬ ‫‪1917‬‬ ‫‪3080‬‬ ‫‪3145‬‬ ‫‪2987‬‬ ‫‪3117‬‬ ‫‪781000‬‬ ‫‪839999‬‬ ‫‪1292‬‬ ‫‪1379‬‬ ‫‪6000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1E+06‬‬ ‫‪750‬‬ ‫‪1120‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪9776‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪799‬‬ ‫‪50000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1110‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪369607‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪248155‬‬ ‫‪36‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪7152‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪116073‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪33457‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪3.37‬‬ ‫‪7.42‬‬ ‫‪1912‬‬ ‫‪99‬‬ ‫‪3371‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪826000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1650‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪842000‬‬ ‫‪1013‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪8590‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪10223‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2975‬‬ ‫‪3025‬‬ ‫‪150‬‬ ‫‪15373‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2330‬‬ ‫‪797112‬‬ ‫‪7752‬‬ ‫‪9015‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪980000‬‬ ‫‪16100‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪350‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1283‬‬ ‫‪7107‬‬ ‫‪3.64‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3676‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪97634‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1292‬‬ ‫‪387‬‬ ‫‪4421‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5.73‬‬ ‫‪7.84‬‬ ‫‪13100‬‬ ‫‪1537‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪10000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1210‬‬ ‫‪1000‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪10.3‬‬ ‫‪4.51‬‬ ‫‪751‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪13890‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪830000‬‬ ‫‪1349‬‬ ‫‪1E+06‬‬ ‫‪2207‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2.15‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪308‬‬ ‫‪832000‬‬ ‫‪10.24‬‬ ‫‪1E+06‬‬ ‫‪1964‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3.76‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪13509‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2950‬‬ ‫‪-3.57‬‬ ‫‪-4.99‬‬ ‫‪1760‬‬ ‫‪3105‬‬ ‫‪1751‬‬ ‫‪7152‬‬ ‫‪73.00‬‬ ‫‪11483‬‬ ‫‪451632007‬‬ ‫‪7.00‬‬ ‫‪-2.33‬‬ ‫‪1000‬‬ ‫‪-297.00‬‬ ‫‪3.97‬‬ ‫‪-478.00‬‬ ‫‪215783538‬‬ ‫‪-24.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-0.01‬‬ ‫‪-3.99‬‬ ‫‪1912‬‬ ‫‪-4.00‬‬ ‫‪3456433600‬‬ ‫‪-1.00‬‬ ‫‪1760‬‬ ‫‪7107‬‬ ‫‪7449‬‬ ‫‪3120000000‬‬ ‫‪183567736‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1E+06‬‬ ‫‪81978‬‬ ‫‪71598‬‬ ‫‪7403‬‬ ‫‪19755‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪18967‬‬ ‫‪7107‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1918‬‬ ‫‪2023‬‬ ‫‪-788.00‬‬ ‫‪7107‬‬ ‫‪2056‬‬ ‫‪941‬‬ ‫‪-75.00‬‬ ‫‪-3.99‬‬ ‫‪-296.00‬‬ ‫‪781650‬‬ ‫‪848000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-3.57‬‬ ‫‪-1.00‬‬ ‫‪4.17‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2015‬‬ ‫‪-0.05‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪872‬‬ ‫‪828930‬‬ ‫‪1E+06‬‬ ‫‪254679353‬‬ ‫‪2641388‬‬ ‫‪13816‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪13264‬‬ ‫‪-552.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4.94‬‬ ‫‪6,168.00‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪7242‬‬ ‫‪28‬‬ ‫‪1833‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2955‬‬ ‫‪0.75‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5492358‬‬ ‫‪99696‬‬ ‫‪-3.98‬‬ ‫‪1832‬‬ ‫‪-58.00‬‬ ‫‪66574‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-2.58‬‬ ‫‪15076‬‬ ‫‪-447.00‬‬ ‫‪-2.88‬‬ ‫‪14900‬‬ ‫‪15776‬‬ ‫‪4010‬‬ ‫‪-2.76‬‬ ‫‪565200116‬‬ ‫‪59‬‬ ‫‪-3.98‬‬ ‫‪570303567‬‬ ‫‪1760‬‬ ‫‪9.3‬‬ ‫‪3051‬‬ ‫‪717‬‬ ‫‪2827‬‬ ‫‪822762‬‬ ‫‪1760‬‬ ‫‪2173‬‬ ‫‪7.3‬‬ ‫‪830000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-113.00‬‬ ‫‪799000‬‬ ‫‪-73.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-3.84‬‬ ‫‪4310‬‬ ‫‪-27.00‬‬ ‫‪-0.17‬‬ ‫‪1203‬‬ ‫‪2823‬‬ ‫‪826000‬‬ ‫‪15523‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4142‬‬ ‫‪2992‬‬ ‫‪-106.00‬‬ ‫‪-3.42‬‬ ‫‪2221‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3.15‬‬ ‫‪2979‬‬ ‫‪3,238.00‬‬ ‫‪169‬‬ ‫‪484065‬‬ ‫‪15776‬‬ ‫‪15122‬‬ ‫‪-401.00‬‬ ‫‪817168‬‬ ‫‪3676‬‬ ‫‪4.89‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪304‬‬ ‫‪0.39‬‬ ‫‪666609‬‬ ‫‪122400‬‬ ‫‪2841‬‬ ‫‪2823‬‬ ‫‪-117.00‬‬ ‫‪-135.00‬‬ ‫‪-2,179.00‬‬ ‫‪-0.27‬‬ ‫‪780000‬‬ ‫‪4421‬‬ ‫‪905‬‬ ‫‪15373‬‬ ‫‪-168.00‬‬ ‫‪1921104933‬‬ ‫‪4310‬‬ ‫‪15555‬‬ ‫‪15373‬‬ ‫‪-513.00‬‬ ‫‪-6.00‬‬ ‫‪1169‬‬ ‫‪1199‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪15555‬‬ ‫‪-3.90‬‬ ‫‪669414588‬‬ ‫‪15‬‬ ‫آ‪.‬س‪.‬پ‬ ‫‪688‬‬ ‫‪-3.23‬‬ ‫‪15859‬‬ ‫‪819347‬‬ ‫‪780000‬‬ ‫‪797112‬‬ ‫سصوفی‬ ‫‪127429‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2270‬‬ ‫‪2221‬‬ ‫‪2102‬‬ ‫‪-168.00‬‬ ‫‪-7.40‬‬ ‫‪2135‬‬ ‫‪-22,235.00‬‬ ‫‪1800‬‬ ‫‪1950‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-5.95‬‬ ‫‪-3.98‬‬ ‫‪3791‬‬ ‫‪-2.71‬‬ ‫سیمان صوفیان‬ ‫زاگرس‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪58120660‬‬ ‫‪3797‬‬ ‫‪3646‬‬ ‫‪3646‬‬ ‫‪800000‬‬ ‫‪853000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2100‬‬ ‫‪1900‬‬ ‫‪1880‬‬ ‫‪1900‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1923‬‬ ‫‪23.00‬‬ ‫‪-151.00‬‬ ‫‪13100‬‬ ‫‪-0.16‬‬ ‫‪1.21‬‬ ‫‪2491052239‬‬ ‫‪4605‬‬ ‫‪4421‬‬ ‫‪4421‬‬ ‫‪-184.00‬‬ ‫‪8425‬‬ ‫‪8757‬‬ ‫‪1500‬‬ ‫‪13100‬‬ ‫‪3646‬‬ ‫‪1377520532‬‬ ‫‪823297‬‬ ‫‪830000‬‬ ‫‪829989‬‬ ‫‪6,692.00‬‬ ‫‪0.81‬‬ ‫‪-4.00‬‬ ‫‪4421‬‬ ‫‪811430‬‬ ‫‪839900‬‬ ‫‪29‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2402‬‬ ‫‪8600‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪23500‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5.63‬‬ ‫‪782501‬‬ ‫‪839900‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1131‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪41‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3000‬‬ ‫‪19836‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2837‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪6881‬‬ ‫‪11000‬‬ ‫‪123620‬‬ ‫‪837002‬‬ ‫‪1370‬‬ ‫‪4.76‬‬ ‫‪2050‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪837002‬‬ ‫‪10.27‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1505‬‬ ‫‪1000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪34905‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪50457‬‬ ‫‪101849‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪618‬‬ ‫‪1497‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-4.00‬‬ ‫‪-184.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪10150‬‬ ‫‪119250‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪51000‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪1537‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4421‬‬ ‫‪-0.11‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1075‬‬ ‫‪1575‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪8417‬‬ ‫‪-183.00‬‬ ‫‪-2.13‬‬ ‫‪1204‬‬ ‫‪10588‬‬ ‫‪1932‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1492‬‬ ‫‪27130‬‬ ‫‪8400‬‬ ‫‪13890‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1200‬‬ ‫‪822988‬‬ ‫‪-1.07‬‬ ‫‪330‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪9312‬‬ ‫‪2890‬‬ ‫‪2,258.00‬‬ ‫‪826843‬‬ ‫‪185459‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪-2.99‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1053‬‬ ‫‪13500‬‬ ‫‪0.28‬‬ ‫‪-13.00‬‬ ‫‪1273‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪13500‬‬ ‫‪3,546.00‬‬ ‫تسه‪9110‬‬ ‫‪147765‬‬ ‫‪-416.00‬‬ ‫‪3369‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-6.73‬‬ ‫‪0.43‬‬ ‫امتیازتسهیالت مسكن دي ماه ‪91‬‬ ‫داروسازي اسوه‬ ‫‪13502‬‬ ‫‪-26.00‬‬ ‫‪6881‬‬ ‫‪1580‬‬ ‫‪4.41‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1605‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪-7.95‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪150‬‬ ‫‪2092‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪550‬‬ ‫‪301‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪13544‬‬ ‫‪57‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪513‬‬ ‫‪-37.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪806000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪7102‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪850000‬‬ ‫‪13100‬‬ ‫‪464‬‬ ‫‪11031‬‬ ‫‪836629‬‬ ‫‪9,749.00‬‬ ‫‪1.18‬‬ ‫‪2872‬‬ ‫‪33‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪13100‬‬ ‫‪379166181‬‬ ‫صنایع پتروشیمی زنجان‬ ‫‪1183‬‬ ‫‪1199‬‬ ‫‪-18.00‬‬ ‫‪-1.48‬‬ ‫‪-155.00‬‬ ‫‪-0.96‬‬ ‫‪-444.00‬‬ ‫وعسكر‬ ‫‪14‬‬ ‫‪8400‬‬ ‫‪-200.00‬‬ ‫‪-2.33‬‬ ‫‪1537‬‬ ‫‪-10.94‬‬ ‫‪-3.28‬‬ ‫شرکت اعتباري عسكریه(سهامی عام)‬ ‫‪92245‬‬ ‫‪13500‬‬ ‫‪13500‬‬ ‫‪-418.00‬‬ ‫‪-3.00‬‬ ‫‪33‬‬ ‫‪1252‬‬ ‫‪13529‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪811430‬‬ ‫‪-9,300.00‬‬ ‫‪-1.13‬‬ ‫‪306‬‬ ‫‪-21.00‬‬ ‫‪-19.00‬‬ ‫‪-1.19‬‬ ‫‪-15.00‬‬ ‫‪2215863‬‬ ‫‪15910‬‬ ‫‪-6.42‬‬ ‫‪301‬‬ ‫‪550‬‬ ‫‪550‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪-50.00‬‬ ‫‪313‬‬ ‫‪17810‬‬ ‫‪-3.99‬‬ ‫‪-9.09‬‬ ‫‪330‬‬ ‫‪-2.85‬‬ ‫‪6881‬‬ ‫‪14071‬‬ ‫‪826880‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-19.00‬‬ ‫‪-0.94‬‬ ‫‪-199.00‬‬ ‫‪806000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1000‬‬ ‫‪1932‬‬ ‫‪-6.38‬‬ ‫‪13510‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-3.99‬‬ ‫‪3091‬‬ ‫‪-561.00‬‬ ‫‪8.83‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1000‬‬ ‫‪2930‬‬ ‫‪2998‬‬ ‫‪1480‬‬ ‫‪-30.00‬‬ ‫‪1273‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪50000‬‬ ‫‪600‬‬ ‫‪1540‬‬ ‫‪-286.00‬‬ ‫‪-144.00‬‬ ‫‪95018‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪300‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2095‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪301‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪36401‬‬ ‫‪4.96‬‬ ‫‪-0.04‬‬ ‫‪44600‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪14192‬‬ ‫‪1218‬‬ ‫‪1223‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪50457‬‬ ‫‪3025‬‬ ‫‪2109191‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪26977‬‬ ‫‪550‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪272628‬‬ ‫‪15051‬‬ ‫‪965‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪185162‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪50000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5650‬‬ ‫‪50457‬‬ ‫‪346‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2664‬‬ ‫‪2600‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5694‬‬ ‫‪6744‬‬ ‫‪641‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪540‬‬ ‫‪548‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪47480‬‬ ‫‪7.79‬‬ ‫‪-28.00‬‬ ‫‪-4.77‬‬ ‫‪1048‬‬ ‫‪1081‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪9799‬‬ ‫‪47‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪10150‬‬ ‫‪-3.99‬‬ ‫‪-10.16‬‬ ‫‪-4.71‬‬ ‫‪523‬‬ ‫‪580‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪10392‬‬ ‫‪6963‬‬ ‫‪1262‬‬ ‫‪-0.22‬‬ ‫‪1217‬‬ ‫‪1260‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪474‬‬ ‫‪-204.00‬‬ ‫‪1575‬‬ ‫‪-26.00‬‬ ‫‪-1.62‬‬ ‫‪1582‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-8.52‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2570‬‬ ‫‪6.1‬‬ ‫‪21.46‬‬ ‫‪-3.98‬‬ ‫‪837002‬‬ ‫‪9777151‬‬ ‫‪240474034‬‬ ‫‪-80.00‬‬ ‫‪-52.00‬‬ ‫‪1993‬‬ ‫‪10,122.00‬‬ ‫‪635850679‬‬ ‫سیمانشاهرود‬ ‫‪1252‬‬ ‫‪33‬‬ ‫‪1.22‬‬ ‫‪1217‬‬ ‫پاکسان‬ ‫‪1601‬‬ ‫‪2943720366‬‬ ‫‪4260273660‬‬ ‫پخش‬ ‫‪33‬‬ ‫‪33‬‬ ‫‪327‬‬ ‫تسه‪9304‬‬ ‫خریخت‬ ‫‪3369‬‬ ‫‪2922‬‬ ‫‪0‬‬ ‫امتیاز تسهیالت مسكن تیرماه‪93‬‬ ‫داسوه‬ ‫‪6881‬‬ ‫‪6881‬‬ ‫‪14071‬‬ ‫‪145‬‬ ‫زنجان‬ ‫‪2012‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪1932‬‬ ‫‪338552‬‬ ‫‪1666‬‬ ‫سرود‬ ‫‪1554‬‬ ‫‪1540‬‬ ‫‪1500‬‬ ‫‪-54.00‬‬ ‫‪-3.47‬‬ ‫‪1492‬‬ ‫‪-62.00‬‬ ‫‪1046457372‬‬ ‫‪2017949736‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪52559‬‬ ‫‪50457‬‬ ‫‪3121‬‬ ‫تولیدي و صنعتی آبگینه‬ ‫‪81‬‬ ‫‪-68.00‬‬ ‫‪-2.18‬‬ ‫‪2998‬‬ ‫‪50457‬‬ ‫‪50079‬‬ ‫‪85000‬‬ ‫‪-4.35‬‬ ‫‪602‬‬ ‫‪-2,102.00‬‬ ‫‪344593599‬‬ ‫‪107300000‬‬ ‫‪-4.85‬‬ ‫‪1999‬‬ ‫‪2096‬‬ ‫‪-2.60‬‬ ‫‪965‬‬ ‫‪999‬‬ ‫‪-90‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-3.28‬‬ ‫‪2664‬‬ ‫‪2664‬‬ ‫‪690‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪12000‬‬ ‫‪845000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-4.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪555‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪820001‬‬ ‫‪561‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2002‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪9799‬‬ ‫‪9.32‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1776‬‬ ‫‪5694‬‬ ‫‪-102.00‬‬ ‫‪33‬‬ ‫‪468‬‬ ‫‪3.78‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1783‬‬ ‫‪8850‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪5694‬‬ ‫‪52536‬‬ ‫‪3025‬‬ ‫‪882‬‬ ‫‪6.48‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5710‬‬ ‫‪201760‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪1239‬‬ ‫‪-23.00‬‬ ‫‪2998‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪28‬‬ ‫‪820000‬‬ ‫‪839999‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪994‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4.78‬‬ ‫‪10684‬‬ ‫‪-124.00‬‬ ‫‪534‬‬ ‫‪382587‬‬ ‫‪35‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5918‬‬ ‫‪-3.97‬‬ ‫‪0.70‬‬ ‫‪1720‬‬ ‫‪1750‬‬ ‫‪9071‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2095‬‬ ‫‪-13.00‬‬ ‫‪3054‬‬ ‫‪-3.70‬‬ ‫‪1765‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪8250‬‬ ‫‪2095‬‬ ‫‪10292‬‬ ‫‪602‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪-33.00‬‬ ‫‪10150‬‬ ‫‪-41.00‬‬ ‫‪800009‬‬ ‫‪845000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1808‬‬ ‫‪1006000‬‬ ‫‪210‬‬ ‫‪28356‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-4.88‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪6754‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5900‬‬ ‫‪106364‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪590‬‬ ‫‪6043‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪28356‬‬ ‫‪810000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪29423‬‬ ‫‪850000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1856‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪70‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4255‬‬ ‫‪8300‬‬ ‫‪7677‬‬ ‫‪8200‬‬ ‫‪3500‬‬ ‫‪20314‬‬ ‫‪6.75‬‬ ‫‪1583‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪6120‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪24645‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5.12‬‬ ‫‪1600‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪695944‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪272.8‬‬ ‫‪-50.00‬‬ ‫‪-6.38‬‬ ‫‪16.61‬‬ ‫‪3987‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-33.00‬‬ ‫‪615‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-10.8‬‬ ‫‪15678‬‬ ‫‪2182‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1344‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2895‬‬ ‫‪5710‬‬ ‫‪-2.16‬‬ ‫‪3.78‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3.77‬‬ ‫‪10500‬‬ ‫‪10815‬‬ ‫‪18122‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1250‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪7821‬‬ ‫‪37016‬‬ ‫‪44‬‬ ‫‪5661‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪229‬‬ ‫‪7.31‬‬ ‫‪8084‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪-534.00‬‬ ‫‪640‬‬ ‫‪1065‬‬ ‫‪-38.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪379‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪11.02‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2030‬‬ ‫‪6568‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1019‬‬ ‫‪150079‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪983833‬‬ ‫‪5890‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2181‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪33‬‬ ‫‪10000‬‬ ‫‪10000‬‬ ‫‪-5.00‬‬ ‫‪7167‬‬ ‫‪9231009‬‬ ‫‪-105.00‬‬ ‫‪-4.99‬‬ ‫‪1E+06‬‬ ‫‪1E+06‬‬ ‫‪533‬‬ ‫‪1510‬‬ ‫‪7.22‬‬ ‫‪4.35‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪839‬‬ ‫‪10108‬‬ ‫‪1600‬‬ ‫‪3.93‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪972‬‬ ‫‪1856‬‬ ‫‪511‬‬ ‫‪561‬‬ ‫‪5.28‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪10174‬‬ ‫‪238928‬‬ ‫‪1.454E+10‬‬ ‫‪-237.00‬‬ ‫‪-4.00‬‬ ‫‪-64.00‬‬ ‫‪-60.00‬‬ ‫‪7678‬‬ ‫‪1801‬‬ ‫‪4.43‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪363‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-510.00‬‬ ‫‪466109533‬‬ ‫‪195789‬‬ ‫‪2095‬‬ ‫‪-87.00‬‬ ‫‪-3.99‬‬ ‫‪12.00‬‬ ‫‪-3.45‬‬ ‫‪1109504‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪36076755‬‬ ‫‪-40.00‬‬ ‫‪-3.98‬‬ ‫‪-68.00‬‬ ‫‪1051‬‬ ‫‪1655116965‬‬ ‫‪5933‬‬ ‫‪-10.90‬‬ ‫‪2093‬‬ ‫‪509912088‬‬ ‫‪-111.00‬‬ ‫‪-4.00‬‬ ‫‪2715‬‬ ‫‪537‬‬ ‫‪1999‬‬ ‫‪967‬‬ ‫‪1.00‬‬ ‫‪0.06‬‬ ‫‪1731‬‬ ‫‪-49.00‬‬ ‫‪184519764‬‬ ‫‪15928413‬‬ ‫‪-12.00‬‬ ‫‪-2.16‬‬ ‫‪536‬‬ ‫‪-20.00‬‬ ‫‪-3.60‬‬ ‫‪-58.00‬‬ ‫‪-3.16‬‬ ‫‪1770‬‬ ‫‪-3.87‬‬ ‫‪5931‬‬ ‫‪1103‬‬ ‫‪-377.00‬‬ ‫‪-3.99‬‬ ‫‪9265‬‬ ‫‪-183.00‬‬ ‫‪-1.94‬‬ ‫‪1234‬‬ ‫‪5694‬‬ ‫‪1071‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-300.00‬‬ ‫‪15052‬‬ ‫‪5694‬‬ ‫‪1.32‬‬ ‫‪13,780.00‬‬ ‫‪-626.00‬‬ ‫‪2182‬‬ ‫‪12562125‬‬ ‫‪42‬‬ ‫‪1005‬‬ ‫‪-2.81‬‬ ‫‪1.67‬‬ ‫‪-4.99‬‬ ‫‪837018‬‬ ‫‪-314.00‬‬ ‫‪-3.73‬‬ ‫‪1300‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪776‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1856‬‬ ‫‪28706‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪11000‬‬ ‫‪1500‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪1440‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5587‬‬ ‫‪-831.00‬‬ ‫‪-3.99‬‬ ‫‪2095‬‬ ‫‪1.674E+10‬‬ ‫‪129448‬‬ ‫صندوق سرمایهگذاري اطلس‪-‬سهام‬ ‫‪999‬‬ ‫‪965‬‬ ‫‪1267‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2775‬‬ ‫‪2664‬‬ ‫‪2664‬‬ ‫‪555‬‬ ‫‪544‬‬ ‫‪1253‬‬ ‫امتیازتسهیالت مسكن شهریورماه‪93‬‬ ‫سبحان دارو‬ ‫‪2042488003‬‬ ‫‪556‬‬ ‫‪1730‬‬ ‫‪1720‬‬ ‫‪1218‬‬ ‫‪4220168‬‬ ‫‪199‬‬ ‫سیماناصفهان‬ ‫‪145367620‬‬ ‫‪1808‬‬ ‫‪1780‬‬ ‫‪15678‬‬ ‫‪259‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5730‬‬ ‫‪5710‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2412‬‬ ‫تسه‪9112‬‬ ‫اطلس‬ ‫‪360000‬‬ ‫س‪ .‬چشم انداز توسعه شمال‬ ‫امتیازتسهیالت مسكن اسفندماه‪91‬‬ ‫دسینا‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3808642‬‬ ‫‪6‬‬ ‫وسیناح‬ ‫وسكاب‬ ‫‪323‬‬ ‫‪15928‬‬ ‫بانك پاسارگاد‬ ‫ح ‪ .‬بانك سینا‬ ‫سبحان‬ ‫‪11‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪485‬‬ ‫کسرامح‬ ‫کابگن‬ ‫‪9448‬‬ ‫‪9071‬‬ ‫‪9071‬‬ ‫‪1838‬‬ ‫شرکت صنایع غذایی مینو شرق‬ ‫ح ‪ .‬پارس سرام‬ ‫سصفها‬ ‫‪1E+06‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪37‬‬ ‫‪42560‬‬ ‫‪243333050‬‬ ‫‪6010‬‬ ‫‪816‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪7821‬‬ ‫‪293‬‬ ‫‪26.69‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪68835‬‬ ‫‪34346‬‬ ‫‪28198‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪10947‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1956‬‬ ‫‪232960‬‬ ‫‪1000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪284‬‬ ‫‪6049‬‬ ‫‪21160‬‬ ‫‪5717‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪299‬‬ ‫‪4085‬‬ ‫‪821001‬‬ ‫‪-0.10‬‬ ‫‪7677‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪277‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪10000‬‬ ‫‪20000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2160‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1305‬‬ ‫‪7.14‬‬ ‫‪1542‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1600‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-293.00‬‬ ‫‪823238‬‬ ‫‪823000‬‬ ‫‪840000‬‬ ‫‪-2.29‬‬ ‫‪1344‬‬ ‫‪3987‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1.52‬‬ ‫‪840000‬‬ ‫‪-0.24‬‬ ‫‪2241‬‬ ‫‪4012‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪838350‬‬ ‫‪16,762.00‬‬ ‫‪12,603.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪10,953.00‬‬ ‫‪2.04‬‬ ‫‪8212‬‬ ‫‪-4.00‬‬ ‫‪7821‬‬ ‫‪-26.00‬‬ ‫‪-3.99‬‬ ‫‪-3.91‬‬ ‫‪1954‬‬ ‫‪-4.81‬‬ ‫‪8106‬‬ ‫‪29423‬‬ ‫‪8084‬‬ ‫‪-336.00‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪1344‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪-3.99‬‬ ‫‪28356‬‬ ‫‪3424661157‬‬ ‫‪683006860‬‬ ‫‪-251.00‬‬ ‫‪5686‬‬ ‫‪-133.00‬‬ ‫‪6294‬‬ ‫‪-1,181.00‬‬ ‫‪827397‬‬ ‫امتیازتسهیالت مسكن مهرماه‪93‬‬ ‫‪84‬‬ ‫‪38‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪20333‬‬ ‫‪273575‬‬ ‫‪39712‬‬ ‫‪-40.00‬‬ ‫‪-7.41‬‬ ‫‪514‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪29537‬‬ ‫‪1139961318‬‬ ‫‪1856‬‬ ‫‪-77.00‬‬ ‫‪-3.98‬‬ ‫‪1931‬‬ ‫‪-2.00‬‬ ‫‪6043‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪6183‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪7677‬‬ ‫‪230.00‬‬ ‫‪1041‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2140‬‬ ‫‪296.00‬‬ ‫‪-319.00‬‬ ‫‪3.95‬‬ ‫‪10108‬‬ ‫‪10108‬‬ ‫‪153‬‬ ‫‪29.90‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪9507‬‬ ‫‪68.48‬‬ ‫‪1200‬‬ ‫‪-27.00‬‬ ‫‪38‬‬ ‫‪830300‬‬ ‫‪850000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪2162‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2527‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪86‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪298533‬‬ ‫‪825000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪829000‬‬ ‫‪735‬‬ ‫‪69.25‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3180‬‬ ‫‪130‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-438.00‬‬ ‫‪-1.68‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-3.89‬‬ ‫‪-3.99‬‬ ‫‪1E+06‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪6294‬‬ ‫‪210.00‬‬ ‫‪21.21‬‬ ‫‪1286‬‬ ‫‪1579‬‬ ‫‪-1.42‬‬ ‫‪3449‬‬ ‫‪9.97‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1112‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪10815‬‬ ‫‪7977‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪533‬‬ ‫‪4094‬‬ ‫‪-59.00‬‬ ‫‪-450.00‬‬ ‫‪-827.00‬‬ ‫‪2217714815‬‬ ‫کپارس‬ ‫تسه‪9306‬‬ ‫‪1E+06‬‬ ‫‪8420‬‬ ‫کاشی پارس‬ ‫وشمال‬ ‫‪5819‬‬ ‫‪1363‬‬ ‫‪57.00‬‬ ‫‪300.00‬‬ ‫‪-99‬‬ ‫‪-21.82‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4.36‬‬ ‫‪3.99‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪143‬‬ ‫‪1325‬‬ ‫‪-5.00‬‬ ‫‪-0.25‬‬ ‫‪-32‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪1020‬‬ ‫‪1385‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-82.25‬‬ ‫‪4.21‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪32835‬‬ ‫‪-41.00‬‬ ‫‪-15.00‬‬ ‫‪-1.07‬‬ ‫‪276‬‬ ‫‪1867‬‬ ‫‪1889‬‬ ‫‪5000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪450‬‬ ‫‪822001‬‬ ‫‪-3.86‬‬ ‫‪-3.99‬‬ ‫‪17.00‬‬ ‫‪-17.00‬‬ ‫‪-0.77‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪280‬‬ ‫‪850000‬‬ ‫‪1019‬‬ ‫‪10827‬‬ ‫‪0.27‬‬ ‫‪112.00‬‬ ‫‪-19.00‬‬ ‫‪5587‬‬ ‫‪0‬‬ ‫غمهرا‬ ‫خمحور‬ ‫‪1933‬‬ ‫‪1856‬‬ ‫‪1200‬‬ ‫‪6049‬‬ ‫‪21160‬‬ ‫تولیديمهرام‬ ‫ورنا‬ ‫‪7996‬‬ ‫‪0‬‬ ‫مسكن‪1‬‬ ‫وخارزم‬ ‫‪4750‬‬ ‫‪4750000000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪6200‬‬ ‫‪18‬‬ ‫مشارکت مسكن مهر ‪ 20‬درصد‬ ‫وپخش‬ ‫‪10540‬‬ ‫‪19562240‬‬ ‫‪1571‬‬ ‫‪1600‬‬ ‫‪10815‬‬ ‫‪5.08‬‬ ‫‪2200‬‬ ‫‪2400‬‬ ‫‪-1,760.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪807000‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪11.31‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2160‬‬ ‫‪ P/E‬خرید ‪ -‬تعداد خرید ‪ -‬حجم خرید ‪ -‬قیمت فروش ‪ -‬قیمت فروش ‪ -‬حجم فروش ‪ -‬تعداد‬ ‫‪0‬‬ ‫‪810017‬‬ ‫‪10477‬‬ ‫‪7821‬‬ ‫‪-0.37‬‬ ‫‪-4.87‬‬ ‫‪34346‬‬ ‫‪35501‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪829000‬‬ ‫‪-52.00‬‬ ‫‪300.00‬‬ ‫‪-4.00‬‬ ‫‪-89.00‬‬ ‫‪0.01‬‬ ‫‪3250‬‬ ‫‪EPS‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-0.49‬‬ ‫‪3.99‬‬ ‫‪134.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-3.96‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪7821‬‬ ‫‪10.26‬‬ ‫‪765‬‬ ‫‪781‬‬ ‫‪3129‬‬ ‫‪2160‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1955‬‬ ‫‪-6.00‬‬ ‫‪7678‬‬ ‫‪-4.00‬‬ ‫‪1843‬‬ ‫‪1940‬‬ ‫‪3247‬‬ ‫‪-68.00‬‬ ‫‪832601‬‬ ‫‪2316‬‬ ‫‪793001‬‬ ‫‪819980‬‬ ‫‪-2.05‬‬ ‫‪15,908.00‬‬ ‫‪34393‬‬ ‫کمترین‬ ‫بیشترین‬ ‫‪3250‬‬ ‫‪1.95‬‬ ‫‪-78.00‬‬ ‫‪4010‬‬ ‫‪1220‬‬ ‫‪5.35‬‬ ‫‪-2.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-0.26‬‬ ‫‪817947‬‬ ‫‪-3.84‬‬ ‫‪3987‬‬ ‫‪11000‬‬ ‫‪-5.00‬‬ ‫‪-92.00‬‬ ‫‪-2.82‬‬ ‫‪105.00‬‬ ‫‪2028‬‬ ‫‪-166.00‬‬ ‫‪323406‬‬ ‫‪0‬‬ ‫وملت‬ ‫‪333191‬‬ ‫‪1894457351‬‬ ‫‪990‬‬ ‫‪1344‬‬ ‫‪-56.00‬‬ ‫‪1325‬‬ ‫‪166337405‬‬ ‫امتیاز تسهیالت مسكن اردیبهشت‪93‬‬ ‫سشمال‬ ‫‪5806‬‬ ‫‪44572697‬‬ ‫‪11265‬‬ ‫‪2181‬‬ ‫‪-34.00‬‬ ‫‪1440‬‬ ‫‪540‬‬ ‫‪103‬‬ ‫آریان‬ ‫‪1306‬‬ ‫توسعه فناوري اطالعات خوارزمی‬ ‫صنایع بستهبندي مشهد‬ ‫‪1344‬‬ ‫‪7521‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪2215‬‬ ‫‪7821‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪149777‬‬ ‫‪192616250‬‬ ‫‪2200‬‬ ‫‪2033‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪29586‬‬ ‫‪320331035‬‬ ‫‪35500‬‬ ‫‪1954‬‬ ‫‪6183‬‬ ‫کنترلخوردگیتكینکو‬ ‫خپویش‬ ‫ثشرق‬ ‫‪1400‬‬ ‫‪189‬‬ ‫سازه پویش‬ ‫غمینو‬ ‫‪1061‬‬ ‫‪1041‬‬ ‫‪1019‬‬ ‫‪-42.00‬‬ ‫‪-3.96‬‬ ‫‪2215‬‬ ‫‪1070140‬‬ ‫سفارود‬ ‫تسه‪9302‬‬ ‫‪10529‬‬ ‫‪10108‬‬ ‫‪10108‬‬ ‫‪-421.00‬‬ ‫‪-4.00‬‬ ‫‪1677615287‬‬ ‫کارخانه فارسیت درود‬ ‫تسه‪9307‬‬ ‫‪2322‬‬ ‫‪118.00‬‬ ‫‪1606‬‬ ‫ساراب‬ ‫کاما‬ ‫‪65000‬‬ ‫‪508365000‬‬ ‫‪34346‬‬ ‫‪192541‬‬ ‫سیمان داراب‬ ‫فخاس‬ ‫‪19062‬‬ ‫‪25986518‬‬ ‫‪29689‬‬ ‫‪58046065‬‬ ‫‪2160‬‬ ‫‪2160‬‬ ‫‪-89.00‬‬ ‫‪-1,807.00‬‬ ‫‪769742751‬‬ ‫سخاش‬ ‫ماهان‪2‬‬ ‫‪33‬‬ ‫‪1059086‬‬ ‫‪2249‬‬ ‫‪4153‬‬ ‫سیمانخاش‬ ‫سفانو‬ ‫‪9‬‬ ‫‪312333‬‬ ‫‪419775552‬‬ ‫‪1080039866‬‬ ‫‪-3.96‬‬ ‫‪2160‬‬ ‫‪4.08‬‬ ‫‪3513799145‬‬ ‫‪482331‬‬ ‫‪3250‬‬ ‫‪-68.00‬‬ ‫‪-2.05‬‬ ‫‪3250‬‬ ‫‪781‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪779‬‬ ‫‪817842‬‬ ‫‪2204‬‬ ‫‪1044194656‬‬ ‫‪2527‬‬ ‫‪-105.00‬‬ ‫‪-3.99‬‬ ‫‪2632‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪810017‬‬ ‫توسعه خدمات دریایی وبندري سینا‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-3.99‬‬ ‫‪3167‬‬ ‫‪829000‬‬ ‫‪372‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1893‬‬ ‫‪-26.00‬‬ ‫‪-1.35‬‬ ‫‪11,158.00‬‬ ‫‪204568‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪765‬‬ ‫‪3129‬‬ ‫‪-130.00‬‬ ‫‪808737‬‬ ‫‪3,315.00‬‬ ‫‪0.41‬‬ ‫‪1.36‬‬ ‫‪7035789990‬‬ ‫‪412137545‬‬ ‫‪3247‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪36153‬‬ ‫خوراك دام پارس‬ ‫‪8‬‬ ‫‪70968‬‬ ‫‪379297715‬‬ ‫‪805422‬‬ ‫‪800556‬‬ ‫‪807000‬‬ ‫‪1,578.00‬‬ ‫‪81606‬‬ ‫غدام‬ ‫سرمایهگذاريتوسعهآذربایجان‬ ‫‪31‬‬ ‫‪469‬‬ ‫ارزش‬ ‫دیروز‬ ‫اولین‬ ‫آخرین معامله ‪ -‬مقدار آخرین معامله ‪ -‬تغییر آخرین معامله ‪ -‬درصد قیمت پایانی ‪ -‬مقدار قیمت پایانی ‪ -‬تغییر قیمت پایانی ‪ -‬درصد‬ ‫‪0.20‬‬ ‫‪176268960‬‬ ‫حسینا‬ ‫بورس و بازار‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫‪1000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1000‬‬ ‫‪9646‬‬ ‫‪11483‬‬ ‫‪68560‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪217‬‬ ‫‪8.76‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1841‬‬ ‫‪151000‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪6.55‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2200‬‬ ‫‪2194766‬‬ ‫‪49‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1400‬‬ ‫‪248‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3031‬‬ ‫‪3055‬‬ ‫‪5000‬‬ ‫‪810000‬‬ ‫‪839998‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪1179‬‬ ‫‪1292‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬
‫حپترو‬ ‫حمل و نقل پتروشیمی( سهامی عام‬ ‫‪77‬‬ ‫‪598058‬‬ ‫‪1143486896‬‬ ‫‪1839‬‬ ‫توسعه بازرگانی آهن وفوالدمیالد‬ ‫‪13‬‬ ‫‪205902‬‬ ‫‪157760520‬‬ ‫‪777‬‬ ‫اجاره مپنا (‪ )2‬سه ماهه ‪ 20‬درصد‬ ‫‪5‬‬ ‫‪3120‬‬ ‫‪3120000000‬‬ ‫‪1E+06‬‬ ‫کخاك‬ ‫صنایعخاكچینیایران‬ ‫سدشتح‬ ‫ح ‪.‬صنایع سیمان دشتستان‬ ‫بمیال‬ ‫صمپنا‪2‬‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫پتروشیمی کازرون‬ ‫کازرو‬ ‫‪12‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2‬‬ ‫شامال‬ ‫معدنی امالح ایران‬ ‫خمهر‬ ‫‪9012‬‬ ‫تسه‬ ‫مهرکام‬ ‫پارساسفندماه‪90‬‬ ‫مسكن‬ ‫امتیاز تسهیالت‬ ‫‪28‬‬ ‫‪63‬‬ ‫آسپ‬ ‫بانك ملت‬ ‫آ‪.‬س‪.‬پ‬ ‫‪296‬‬ ‫نماد‬ ‫واحیا‬ ‫وتوسم‬ ‫فرآور‬ ‫م ‪.‬صنایع و نام‬ ‫معادن احیاء سپاهان‬ ‫ملی‬ ‫فرآوريگذاري‬ ‫سرمایه‬ ‫توسعهایران‬ ‫موادمعدنی‬ ‫‪6‬‬ ‫تعداد‬ ‫‪15‬‬ ‫‪56‬‬ ‫‪31‬‬ ‫‪16998‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪166274018‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪7242‬‬ ‫‪5492358‬‬ ‫حجم‬ ‫‪81978‬‬ ‫ارزش‬ ‫‪254679353‬‬ ‫‪4616‬‬ ‫‪99696‬‬ ‫‪469‬‬ ‫‪71598‬‬ ‫‪70968‬‬ ‫‪183567736‬‬ ‫‪379297715‬‬ ‫‪215783538‬‬ ‫‪222451616‬‬ ‫‪10183‬‬ ‫‪9781‬‬ ‫‪9776‬‬ ‫‪-407.00‬‬ ‫‪2501‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2501‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪750‬‬ ‫‪11961‬‬ ‫دیروز‬ ‫‪3135‬‬ ‫‪1917‬‬ ‫‪805422‬‬ ‫‪3062‬‬ ‫‪3259‬‬ ‫‪822050‬‬ ‫‪800000‬‬ ‫‪781‬‬ ‫‪880‬‬ ‫‪765‬‬ ‫‪890‬‬ ‫‪781‬‬ ‫‪835‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-45.00‬‬ ‫‪77‬‬ ‫‪374835‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1647985381‬‬ ‫‪2632‬‬ ‫‪4555‬‬ ‫گذاريبهپاك‬ ‫صنعتی‬ ‫مسكن شمالغرب‬ ‫شرکت سرمایه‬ ‫مسكن آبان ماه ‪91‬‬ ‫امتیازتسهیالتآلومراد‬ ‫‪1‬‬ ‫‪72‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5000‬‬ ‫‪380456‬‬ ‫‪258‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪16250000‬‬ ‫‪1036922197‬‬ ‫‪211030215‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪9207‬‬ ‫تسه‬ ‫وبهمن‬ ‫حسینا‬ ‫دتولید‬ ‫‪3318‬‬ ‫‪2850‬‬ ‫‪817842‬‬ ‫‪7595‬‬ ‫‪2249‬‬ ‫‪3658‬‬ ‫وبندري سینا‬ ‫دریایی‬ ‫توسعه خدمات‬ ‫تولید دارو‬ ‫داروسازي‬ ‫‪372‬‬ ‫‪120‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪34‬‬ ‫‪204568‬‬ ‫‪336142‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪150507‬‬ ‫غدشت‬ ‫‪9308‬‬ ‫تسه‬ ‫خزامیا‬ ‫غپینو‬ ‫سرمایه‬ ‫هايگذاري‬ ‫سپهایران‬ ‫تزریقی‬ ‫فرآورده‬ ‫مرغاب آبانماه‪93‬‬ ‫دشت مسكن‬ ‫امتیازتسهیالت‬ ‫زامیاد‬ ‫مینو‬ ‫پارس‬ ‫‪3‬‬ ‫‪455‬‬ ‫‪31‬‬ ‫‪39‬‬ ‫‪5265‬‬ ‫‪5988‬‬ ‫‪312333‬‬ ‫‪91788‬‬ ‫شستان‬ ‫سجامح‬ ‫کدما‬ ‫گلگهر‪1‬‬ ‫حتاید‬ ‫خكمك‬ ‫رتكو‬ ‫تایرا‬ ‫ثمسكن‬ ‫وبصادر‪2‬‬ ‫فبستم‬ ‫شیرازح‬ ‫مفاخر‬ ‫وآفري‬ ‫سخاش‬ ‫صبصیر‬ ‫سفانو‬ ‫دکیمی‬ ‫ساراب‬ ‫سجام‬ ‫ماهان‪2‬‬ ‫فوکا‬ ‫سفارود‬ ‫کنور‬ ‫فخاس‬ ‫بنیرو‬ ‫خپویش‬ ‫کسرام‬ ‫کاما‬ ‫شپدیس‬ ‫زمگسا‬ ‫ثتران‬ ‫تسه‪9307‬‬ ‫ولیز‬ ‫تسه‪9302‬‬ ‫فسدید‬ ‫غمینو‬ ‫مشیر‪9412‬‬ ‫مسكن‪1‬‬ ‫بموتو‬ ‫ثشرق‬ ‫وپست‬ ‫غمهرا‬ ‫درازك‬ ‫آریان‬ ‫حتوکا‬ ‫وملت‬ ‫بكام‬ ‫سشمال‬ ‫تاپیكو‬ ‫وپخش‬ ‫شبهرن‬ ‫ورنا‬ ‫رایان‪512‬‬ ‫وخارزم‬ ‫اخابر‬ ‫خمحور‬ ‫ولغدر‬ ‫ثاصفا‬ ‫پكرمان‬ ‫شاراك‬ ‫پرشیا‪2‬‬ ‫حكمت‬ ‫دکوثر‬ ‫پترول‬ ‫سكارون‬ ‫باالس‬ ‫کفرا‬ ‫فملیح‬ ‫پتروشیمی‬ ‫گلستانآسیا‬ ‫سیمان غرب‬ ‫ح‪.‬مجتمع‬ ‫معدنی دماوند‬ ‫اوراق مشارکت گلگهر ‪ 3‬ماهه ‪%20‬‬ ‫تایدواترخاورمیانه‬ ‫کمكفنرایندامین‬ ‫کنترلخوردگیتكینکو‬ ‫تراکتورسازيایران‬ ‫سرمایهگذاري مسكن‬ ‫بانك صادرات ایران‬ ‫صنایع بستهبندي مشهد‬ ‫ح ‪ .‬پتروشیمیشیراز‬ ‫توسعه فناوري اطالعات خوارزمی‬ ‫بیمه کارآفرین‬ ‫سیمانخاش‬ ‫اوراق اجاره قائدبصیر ‪3‬ماهه ‪%20‬‬ ‫سیمان فارس نو‬ ‫کیمیدارو‬ ‫سیمان داراب‬ ‫مجتمع سیمان غرب آسیا‬ ‫اجاره ماهان‪ 2‬سه ماهه ‪ 20‬درصد‬ ‫فوالدکاویان‬ ‫کارخانه فارسیت درود‬ ‫توسعه معدنی و صنعتی صبانور‬ ‫فوالد خراسان‬ ‫نیروترانس‬ ‫سازه پویش‬ ‫پارس سرام‬ ‫باما‬ ‫پتروشیمی پردیس‬ ‫کشاورزي ودامپروي مگسال‬ ‫سرمایه گذاري مسكن تهران‬ ‫امتیازتسهیالت مسكن مهرماه‪93‬‬ ‫لیزینگایران‬ ‫امتیاز تسهیالت مسكن اردیبهشت‪93‬‬ ‫لولهوتجهیزات سدید‬ ‫شرکت صنایع غذایی مینو شرق‬ ‫شهرداري شیراز‬ ‫مشارکت مسكن مهر ‪ 20‬درصد‬ ‫موتوژن‬ ‫سرمایه گذاري مسكن شمال شرق‬ ‫پست بانك ایران‬ ‫تولیديمهرام‬ ‫دارویی رازك‬ ‫سرمایه گذاري پارس آریان‬ ‫حملونقلتوکا‬ ‫سرمایهگذاريملت‬ ‫کارخانجات تولیدي شهید قندي‬ ‫سیمان شمال‬ ‫س‪ .‬نفت و گاز و پتروشیمی تأمین‬ ‫داروپخش (هلدینگ‬ ‫نفت بهران‬ ‫سرمایهگذاري رنا(هلدینگ‬ ‫گواهی سپرده لیزینگ رایان سایپا‬ ‫سرمایه گذاري خوارزمی‬ ‫مخابرات ایران‬ ‫تولیدمحورخودرو‬ ‫لیزینگخودروغدیر‬ ‫شرکت ساختمان اصفهان‬ ‫گروه صنعتی بارز‬ ‫پتروشیمی شازند‬ ‫اوراق مشارکت نفت و گاز پرشیا‬ ‫بانك حكمت ایرانیان‬ ‫داروسازي کوثر‬ ‫گروه پتروشیمی س‪ .‬ایرانیان‬ ‫سیمان کارون‬ ‫مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن‬ ‫نسوزایران‬ ‫فراورده هاي‬ ‫صنایع مس ایران‬ ‫ح ‪ .‬ملی‬ ‫‪101‬‬ ‫‪33‬‬ ‫‪71‬‬ ‫‪68‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪185‬‬ ‫‪189‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪35‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪87‬‬ ‫‪52‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪82‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪208‬‬ ‫‪84‬‬ ‫‪74‬‬ ‫‪38‬‬ ‫‪586‬‬ ‫‪299‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪103‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪37‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪320‬‬ ‫‪129‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪51‬‬ ‫‪323‬‬ ‫‪189‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪215‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪243‬‬ ‫‪259‬‬ ‫‪74‬‬ ‫‪772‬‬ ‫‪202‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪301‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪921‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪967‬‬ ‫‪49‬‬ ‫‪42‬‬ ‫‪42‬‬ ‫‪73‬‬ ‫‪19062‬‬ ‫‪1626‬‬ ‫‪65000‬‬ ‫‪101171‬‬ ‫‪192541‬‬ ‫‪111466‬‬ ‫‪29586‬‬ ‫‪2238609‬‬ ‫‪1070140‬‬ ‫‪5.4E+08‬‬ ‫‪149777‬‬ ‫‪26224‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪140000‬‬ ‫‪5806‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪333191‬‬ ‫‪445845‬‬ ‫‪10540‬‬ ‫‪13500‬‬ ‫‪4750‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪323406‬‬ ‫‪698‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪170858‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪830947‬‬ ‫‪273575‬‬ ‫‪205859‬‬ ‫‪39712‬‬ ‫‪4258527‬‬ ‫‪4085‬‬ ‫‪94684‬‬ ‫‪816‬‬ ‫‪199322‬‬ ‫‪42560‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪200801‬‬ ‫‪2199155‬‬ ‫‪1627501‬‬ ‫‪15928‬‬ ‫‪47853‬‬ ‫‪263003‬‬ ‫‪211759‬‬ ‫‪3808642‬‬ ‫‪1938972‬‬ ‫‪360000‬‬ ‫‪2267794‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪206597‬‬ ‫‪4220168‬‬ ‫‪14304‬‬ ‫‪17394427‬‬ ‫‪1902078‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪3073533‬‬ ‫‪14709‬‬ ‫‪30826‬‬ ‫‪32406‬‬ ‫‪160000‬‬ ‫‪15928413‬‬ ‫‪67641‬‬ ‫‪12562125‬‬ ‫‪96236‬‬ ‫‪50121‬‬ ‫‪38087‬‬ ‫‪372416‬‬ ‫چافست‬ ‫افست‬ ‫وبملت‬ ‫تسه‪9204‬‬ ‫امتیاز تسهیالت مسكن تیرماه ‪92‬‬ ‫لپیام‬ ‫آینده‬ ‫صنایع پیام‬ ‫بهشت پارس‬ ‫گسترشسازان‬ ‫بازرگانی آینده‬ ‫‪3‬‬ ‫‪39‬‬ ‫کنیلو‬ ‫خنصیر‬ ‫بهپاك‬ ‫ثغرب‬ ‫‪9108‬‬ ‫تسه‬ ‫فمراد‬ ‫وآذر‬ ‫کچاد‬ ‫غدام‪4‬‬ ‫کاال‬ ‫خصدرا‬ ‫وزمین‬ ‫وسپه‬ ‫دفرا‬ ‫وتوصا‬ ‫خراسان‬ ‫وایران‬ ‫ثرود‬ ‫مرقام‬ ‫دزهراوي‬ ‫بایكا‬ ‫میدکو‬ ‫کاشی نیلو‬ ‫مهندسینصیرماشین‬ ‫آذربایجان‬ ‫توسعه‬ ‫گذاري‬ ‫سرمایه‬ ‫چادرملو‬ ‫وصنعتی‬ ‫معدنی‬ ‫مهرماه ‪92‬‬ ‫مسكن‬ ‫تسهیالت‬ ‫امتیاز سرمایهگذاريبهمن‬ ‫بورسپارس‬ ‫خوراك دام‬ ‫کاالي ایران‬ ‫سایر اشخاص‬ ‫ایران‬ ‫دریاییزمین‬ ‫صنعتی ایران‬ ‫بانك‬ ‫خراسانایران‬ ‫پتروشیمیصنعتی‬ ‫گذاري توسعه‬ ‫سرمایه‬ ‫شرکت‬ ‫ایرانیان‬ ‫لیزینگ‬ ‫سرمایهگذاري مسكن زاینده رود‬ ‫داروسازيارقام‬ ‫ایران‬ ‫زهراوي‬ ‫کارخانجات کابلسازي ایران‬ ‫هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه‬ ‫‪0‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪191‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪51‬‬ ‫‪95‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪210‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪116‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪166‬‬ ‫‪01‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪9‬‬ ‫وآرین‬ ‫لبنیاتکالبر‬ ‫غالبر‬ ‫وسنا‬ ‫‪0‬‬ ‫فالمی‬ ‫‪364‬‬ ‫سرمایهگذاري ملیایران‬ ‫‪23‬‬ ‫تسه‪9305‬‬ ‫امتیاز تسهیالت مسكن مردادماه‪93‬‬ ‫‪125‬‬ ‫مساپا‪955‬‬ ‫تولید اتومبیل سایپا‬ ‫‪7‬‬ ‫‪214‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪188434‬‬ ‫‪173040322‬‬ ‫‪115‬‬ ‫‪1169124‬‬ ‫سرمایهگذاريغدیر(هلدینگ‬ ‫‪239‬‬ ‫‪3717612‬‬ ‫‪1.1032E+10‬‬ ‫خبهمن‬ ‫گروهبهمن‬ ‫‪628‬‬ ‫‪8792941‬‬ ‫‪1.3182E+10‬‬ ‫سدشت‬ ‫صنایع سیمان دشتستان‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫شكربن‬ ‫کربن ایران‬ ‫خفنر‬ ‫فنرسازيخاور‬ ‫وغدیر‬ ‫میهن‬ ‫سشرق‬ ‫سدور‬ ‫وتعاون‬ ‫قجام‬ ‫وبصادر‬ ‫وبوعلی‬ ‫غسالم‬ ‫الماس‬ ‫حفاري‬ ‫کسعدي‬ ‫دلقما‬ ‫بیمه میهن‬ ‫سیمان شرق‬ ‫سیمان دورود‬ ‫بیمه تعاون‬ ‫‪32‬‬ ‫‪1220‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1000‬‬ ‫‪33‬‬ ‫‪305238‬‬ ‫حفاري شمال‬ ‫کاشی سعدي‬ ‫ومدکو‪1‬‬ ‫مشارکت میدکو ماهانه ‪ 20‬درصد‬ ‫تیپیكو‬ ‫سرمایه گذاري دارویی تامین‬ ‫‪70‬‬ ‫حرهشا‬ ‫رهشاد سپاهان (سهامی عام‬ ‫تكمبا‬ ‫کمباین سازي ایران‬ ‫‪5‬‬ ‫زعیم‪4‬‬ ‫سرمایه گذاري زعیم‬ ‫‪3‬‬ ‫ثفارس‬ ‫عمرانوتوسعهفارس‬ ‫‪0‬‬ ‫لبوتان‬ ‫فجام‬ ‫ستران‬ ‫شسینا‬ ‫غگرجی‬ ‫غصینو‬ ‫غشان‬ ‫خوساز‬ ‫شپلی‬ ‫گازلوله‬ ‫سیمانهرمزگان‬ ‫تولیدمواداولیهوالیافمصنوعی‬ ‫گروهصنعتیبوتان‬ ‫جامدارو‬ ‫‪13‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪-0.09‬‬ ‫‪3074‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-0.98‬‬ ‫‪-3.98‬‬ ‫‪-7.80‬‬ ‫‪10624‬‬ ‫‪1801‬‬ ‫‪404‬‬ ‫‪-10.00‬‬ ‫‪-6.00‬‬ ‫‪-32.00‬‬ ‫‪4850‬‬ ‫‪4850‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1735‬‬ ‫‪1748‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪812700‬‬ ‫‪850000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1533‬‬ ‫‪1505‬‬ ‫‪-54.00‬‬ ‫‪-3.46‬‬ ‫‪1499‬‬ ‫‪-60.00‬‬ ‫‪-3.85‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2360‬‬ ‫‪-98.00‬‬ ‫‪-3.99‬‬ ‫‪2458‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪395‬‬ ‫‪-3.97‬‬ ‫‪2370‬‬ ‫‪-3.99‬‬ ‫‪1200‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1181‬‬ ‫‪13976‬‬ ‫‪-22.00‬‬ ‫‪-581.00‬‬ ‫‪2371‬‬ ‫‪2370‬‬ ‫‪2361‬‬ ‫‪-98.00‬‬ ‫‪678‬‬ ‫‪-22.00‬‬ ‫‪821‬‬ ‫‪4000‬‬ ‫‪2188‬‬ ‫‪10200‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪850‬‬ ‫‪4000‬‬ ‫‪2101‬‬ ‫‪-98.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-209.00‬‬ ‫‪-87.00‬‬ ‫‪-1.83‬‬ ‫‪-3.99‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-4.97‬‬ ‫‪-3.14‬‬ ‫‪-3.98‬‬ ‫‪1160‬‬ ‫‪14557‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-98.00‬‬ ‫‪-3.97‬‬ ‫‪2370‬‬ ‫‪2371‬‬ ‫‪196‬‬ ‫‪2410‬‬ ‫‪-49.00‬‬ ‫‪-1.99‬‬ ‫‪683‬‬ ‫‪-17.00‬‬ ‫‪834‬‬ ‫‪4000‬‬ ‫‪-16.00‬‬ ‫‪-209.00‬‬ ‫‪2188‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪10200‬‬ ‫‪-2.43‬‬ ‫‪674‬‬ ‫‪700‬‬ ‫‪140‬‬ ‫‪4.88‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪10000‬‬ ‫‪678‬‬ ‫‪679‬‬ ‫‪1000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪239‬‬ ‫‪12.82‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2942‬‬ ‫‪487236‬‬ ‫‪45‬‬ ‫‪5261‬‬ ‫‪5261‬‬ ‫‪950‬‬ ‫‪5.77‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3000‬‬ ‫‪5204‬‬ ‫‪5261‬‬ ‫‪542167‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪539‬‬ ‫‪8.38‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4336‬‬ ‫‪50812‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1E+06‬‬ ‫‪1E+06‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪1005000‬‬ ‫‪280‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4495‬‬ ‫‪4567‬‬ ‫‪996‬‬ ‫‪959‬‬ ‫‪4500‬‬ ‫‪4600‬‬ ‫‪1200‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1603‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4627‬‬ ‫‪-55.00‬‬ ‫‪-138.00‬‬ ‫‪-7.93‬‬ ‫‪1600‬‬ ‫‪-1.00‬‬ ‫‪-0.09‬‬ ‫‪1119‬‬ ‫‪502442‬‬ ‫‪2272264375‬‬ ‫‪4682‬‬ ‫‪4565‬‬ ‫‪4520‬‬ ‫‪-162.00‬‬ ‫‪14000‬‬ ‫‪22432000‬‬ ‫‪1740‬‬ ‫‪12693‬‬ ‫‪12680‬‬ ‫‪3696‬‬ ‫‪-153.00‬‬ ‫‪-3.98‬‬ ‫‪-121.00‬‬ ‫‪-3.98‬‬ ‫‪3038‬‬ ‫‪-2.00‬‬ ‫‪-559.00‬‬ ‫‪-4.00‬‬ ‫‪13421‬‬ ‫‪-559.00‬‬ ‫‪26884990‬‬ ‫‪3040‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪52343‬‬ ‫‪702495403‬‬ ‫‪13980‬‬ ‫‪13421‬‬ ‫‪13421‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪19354‬‬ ‫‪55778228‬‬ ‫‪3002‬‬ ‫‪9210‬‬ ‫‪10773‬‬ ‫‪1119‬‬ ‫‪-46.00‬‬ ‫‪-3.95‬‬ ‫‪1164‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-1.09‬‬ ‫‪-0.07‬‬ ‫‪-4.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3180‬‬ ‫‪2180‬‬ ‫‪12700‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪193‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪15.99‬‬ ‫‪2919‬‬ ‫‪2920‬‬ ‫‪13421‬‬ ‫‪13421‬‬ ‫‪1649‬‬ ‫‪8.14‬‬ ‫‪738‬‬ ‫‪4.06‬‬ ‫‪328‬‬ ‫‪22.16‬‬ ‫‪1119‬‬ ‫‪35095‬‬ ‫‪35095‬‬ ‫‪34,095.00‬‬ ‫‪4589‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4430‬‬ ‫‪-159.00‬‬ ‫‪-3.46‬‬ ‫‪4589‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪744‬‬ ‫‪45‬‬ ‫‪528694‬‬ ‫‪1645565851‬‬ ‫‪3124‬‬ ‫‪3100‬‬ ‫‪3150‬‬ ‫‪26.00‬‬ ‫‪0.83‬‬ ‫‪3113‬‬ ‫شیرپاستوریزهپگاهخراسان‬ ‫‪56‬‬ ‫‪124793‬‬ ‫‪813197441‬‬ ‫‪6778‬‬ ‫‪6650‬‬ ‫‪6507‬‬ ‫پلیاکریل‬ ‫‪22‬‬ ‫‪151544‬‬ ‫‪201984120‬‬ ‫‪1385‬‬ ‫‪1331‬‬ ‫‪1330‬‬ ‫صنایعشیمیاییسینا‬ ‫بیسكویت گرجی‬ ‫صنعتی مینو‬ ‫محورسازانایرانخودرو‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪145‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪23609‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1015000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪61501296‬‬ ‫‪7271‬‬ ‫‪2882‬‬ ‫‪7000‬‬ ‫‪18852‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2649‬‬ ‫‪2640‬‬ ‫‪2882‬‬ ‫‪7000‬‬ ‫‪-271.00‬‬ ‫‪18852‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2544‬‬ ‫‪-105.00‬‬ ‫‪-3.73‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-271.00‬‬ ‫‪-4.00‬‬ ‫‪-55.00‬‬ ‫‪-3.97‬‬ ‫‪-3.96‬‬ ‫‪7269‬‬ ‫‪-2.00‬‬ ‫‪7000‬‬ ‫‪-11.00‬‬ ‫‪-0.35‬‬ ‫‪-262.00‬‬ ‫‪-3.87‬‬ ‫‪6507‬‬ ‫‪-20.00‬‬ ‫‪-1.44‬‬ ‫‪1330‬‬ ‫‪18852‬‬ ‫‪2640‬‬ ‫‪-9.00‬‬ ‫‪1365‬‬ ‫‪2882‬‬ ‫‪3100‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪6516‬‬ ‫‪-0.03‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-0.34‬‬ ‫‪4.65‬‬ ‫‪190‬‬ ‫‪3,409.50‬‬ ‫‪-120.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3696‬‬ ‫‪35095‬‬ ‫‪-4.00‬‬ ‫‪17.16‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4000‬‬ ‫‪34‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2544‬‬ ‫‪2882‬‬ ‫‪7000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪6.17‬‬ ‫‪7000‬‬ ‫‪-1246‬‬ ‫‪-1.1‬‬ ‫‪1378‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4290‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1920‬‬ ‫‪2640‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3.39‬‬ ‫‪38‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪34.24‬‬ ‫‪3190‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪89‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪10000‬‬ ‫‪275‬‬ ‫‪34,095.00‬‬ ‫‪2999‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪9950‬‬ ‫‪13.84‬‬ ‫‪3,409.50‬‬ ‫‪-3.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4272‬‬ ‫‪35095‬‬ ‫‪-0.10‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3.09‬‬ ‫‪35095‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3509500000‬‬ ‫‪1000‬‬ ‫‪1600‬‬ ‫‪-140.00‬‬ ‫‪-8.05‬‬ ‫‪1602‬‬ ‫‪-42.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫سیمان تهران‬ ‫‪100000‬‬ ‫‪12054987‬‬ ‫‪1165‬‬ ‫‪-0.07‬‬ ‫‪12680‬‬ ‫‪3807‬‬ ‫‪2919‬‬ ‫‪1119‬‬ ‫‪-103.00‬‬ ‫‪-4.68‬‬ ‫‪2001‬‬ ‫‪-528.00‬‬ ‫‪2919‬‬ ‫‪1603‬‬ ‫‪-1.00‬‬ ‫‪-0.03‬‬ ‫‪3180‬‬ ‫‪-4.00‬‬ ‫‪-3.46‬‬ ‫‪13199‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-9.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪-4.97‬‬ ‫‪4000‬‬ ‫‪-1.17‬‬ ‫‪1E+06‬‬ ‫‪1E+06‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪117595‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪2361‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2370‬‬ ‫‪413158‬‬ ‫‪32‬‬ ‫‪2362‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2170‬‬ ‫‪2015‬‬ ‫‪-187.00‬‬ ‫‪26.32‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪13975‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪212‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-8.49‬‬ ‫‪3.83‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪15201‬‬ ‫‪2360‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪32750‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪11.37‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2099‬‬ ‫‪1507‬‬ ‫‪800‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪13122‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4516‬‬ ‫‪4338‬‬ ‫‪2947‬‬ ‫‪963820‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪1006‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3180‬‬ ‫‪3180‬‬ ‫‪-132.00‬‬ ‫‪-178.00‬‬ ‫‪388137‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4516‬‬ ‫‪-3.99‬‬ ‫‪577606‬‬ ‫‪1181‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪1181‬‬ ‫‪1501‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2361‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-3.94‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪402‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪900‬‬ ‫‪949‬‬ ‫‪3311‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-1.88‬‬ ‫‪820‬‬ ‫‪850‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1001‬‬ ‫‪3045‬‬ ‫‪1699‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪300‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6000‬‬ ‫‪1581‬‬ ‫‪12.09‬‬ ‫‪3000000‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4992689‬‬ ‫‪10200‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪553‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪310633‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1497‬‬ ‫‪-43.00‬‬ ‫‪15172‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1533‬‬ ‫‪-3.57‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪39157‬‬ ‫‪3636‬‬ ‫‪10489‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪309‬‬ ‫‪1155‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪67‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪274318‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪31‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4.85‬‬ ‫‪1200‬‬ ‫‪4481‬‬ ‫‪2500‬‬ ‫‪806500‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪31‬‬ ‫‪33‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪10667‬‬ ‫‪37483‬‬ ‫‪101849‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪303‬‬ ‫‪150079‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪6568‬‬ ‫‪30243‬‬ ‫‪61‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪14419‬‬ ‫‪1628‬‬ ‫‪6.22‬‬ ‫‪1000‬‬ ‫‪324‬‬ ‫‪983833‬‬ ‫‪5395‬‬ ‫‪153‬‬ ‫‪6400‬‬ ‫‪1605‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪300‬‬ ‫‪10000‬‬ ‫‪56510‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪31‬‬ ‫‪28198‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪839‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪839989‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪00‬‬ ‫‪232960‬‬ ‫‪5695‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪2843‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪825000‬‬ ‫‪3040‬‬ ‫‪1576‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1715‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪59813‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪81‬‬ ‫‪825000‬‬ ‫‪2947‬‬ ‫‪-81.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1655‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-122.00‬‬ ‫‪-4.89‬‬ ‫‪5480‬‬ ‫‪32923‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪298533‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪5000‬‬ ‫‪1735‬‬ ‫‪-3.98‬‬ ‫‪1586‬‬ ‫‪5261‬‬ ‫‪121902032‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2194766‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪13500‬‬ ‫‪2999‬‬ ‫‪-71.00‬‬ ‫‪5261‬‬ ‫‪3579‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪70‬‬ ‫‪-70.00‬‬ ‫‪-4.28‬‬ ‫‪1575‬‬ ‫‪-219.00‬‬ ‫‪45405928‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2500‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪49‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2629‬‬ ‫‪50457‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪10299‬‬ ‫‪-2.28‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪13208‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪50000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1605‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪00‬‬ ‫‪37016‬‬ ‫‪1032979‬‬ ‫‪3987‬‬ ‫‪1990‬‬ ‫‪10815‬‬ ‫‪4526‬‬ ‫‪1600‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2199‬‬ ‫‪6120‬‬ ‫‪1390‬‬ ‫‪8200‬‬ ‫‪1020000‬‬ ‫‪6754‬‬ ‫‪7945‬‬ ‫‪1856‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1006000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3772‬‬ ‫‪6043‬‬ ‫‪5055‬‬ ‫‪20314‬‬ ‫‪4027‬‬ ‫‪8250‬‬ ‫‪15000‬‬ ‫‪28356‬‬ ‫‪2050‬‬ ‫‪839999‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪845000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5710‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5550‬‬ ‫‪1783‬‬ ‫‪1413‬‬ ‫‪9799‬‬ ‫‪29555‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2040‬‬ ‫‪548‬‬ ‫‪1629‬‬ ‫‪2664‬‬ ‫‪2250‬‬ ‫‪15051‬‬ ‫‪11000‬‬ ‫‪965‬‬ ‫‪100.01‬‬ ‫‪1223‬‬ ‫‪2434‬‬ ‫‪2095‬‬ ‫‪2146‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪10675‬‬ ‫‪5694‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1075‬‬ ‫‪3993‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪5020‬‬ ‫‪10150‬‬ ‫‪10752‬‬ ‫‪618‬‬ ‫‪110‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1052‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪00‬‬ ‫‪44‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪695944‬‬ ‫‪344835‬‬ ‫‪18122‬‬ ‫‪791270‬‬ ‫‪3500‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪9500‬‬ ‫‪70‬‬ ‫‪10000‬‬ ‫‪5000‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪590‬‬ ‫‪1000‬‬ ‫‪106364‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪210‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪349804‬‬ ‫‪382587‬‬ ‫‪133‬‬ ‫‪24645‬‬ ‫‪1437‬‬ ‫‪3000‬‬ ‫‪33849‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪569‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪3000‬‬ ‫‪47‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪201760‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪419‬‬ ‫‪8850‬‬ ‫‪950876‬‬ ‫‪2600‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪224158‬‬ ‫‪50000‬‬ ‫‪1039292‬‬ ‫‪272628‬‬ ‫‪1000‬‬ ‫‪185162‬‬ ‫‪214‬‬ ‫‪2109191‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪26977‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪44600‬‬ ‫‪3100‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪367‬‬ ‫‪47480‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪51000‬‬ ‫‪18405‬‬ ‫‪36401‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪119250‬‬ ‫‪77971‬‬ ‫‪1497‬‬ ‫‪565‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪430‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪00‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪29‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪35‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪10000‬‬ ‫‪494‬‬ ‫‪-4.00‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪10.49‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1019‬‬ ‫‪7199‬‬ ‫‪2030‬‬ ‫‪3183‬‬ ‫‪800‬‬ ‫‪6.22‬‬ ‫‪5480‬‬ ‫‪60000000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2181‬‬ ‫‪8076‬‬ ‫‪10947‬‬ ‫‪841000‬‬ ‫‪1344‬‬ ‫‪2800‬‬ ‫‪1184‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪640771550‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪48800‬‬ ‫‪10300‬‬ ‫‪00‬‬ ‫‪7821‬‬ ‫‪1021683‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1122‬‬ ‫‪10500‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1600‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2068‬‬ ‫‪5890‬‬ ‫‪1283‬‬ ‫‪7677‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5661‬‬ ‫‪7740‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3200‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4841‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3932‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪14910‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2048‬‬ ‫‪820000‬‬ ‫‪1880‬‬ ‫‪820001‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪5492‬‬ ‫‪1776‬‬ ‫‪1400‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪29258‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1991‬‬ ‫‪540‬‬ ‫‪1560‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2231‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪10900‬‬ ‫‪550‬‬ ‫‪98.01‬‬ ‫‪1218‬‬ ‫‪2366‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2130‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪8900‬‬ ‫‪5650‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1053‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪4925‬‬ ‫‪9312‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪600‬‬ ‫‪9507‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2150‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪800000‬‬ ‫‪10690‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪7051‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3102‬‬ ‫‪850000‬‬ ‫‪1829‬‬ ‫‪34346‬‬ ‫‪9459‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪10108‬‬ ‫‪841000‬‬ ‫‪1305‬‬ ‫‪2767‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2768‬‬ ‫‪829000‬‬ ‫‪7292‬‬ ‫‪2160‬‬ ‫‪3589‬‬ ‫‪3014‬‬ ‫‪59.08‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪816000‬‬ ‫‪2942‬‬ ‫‪2202‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2092‬‬ ‫‪2162‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4460‬‬ ‫‪875‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪830300‬‬ ‫‪1800‬‬ ‫‪32835‬‬ ‫‪9300‬‬ ‫‪2527‬‬ ‫‪3863‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-122.00‬‬ ‫‪3180000‬‬ ‫‪113‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2722‬‬ ‫‪825000‬‬ ‫‪3600‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3530‬‬ ‫‪1292‬‬ ‫‪1889‬‬ ‫‪3869‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-3.98‬‬ ‫‪3312‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3064‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪79‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-4.91‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪2455‬‬ ‫‪4.44‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪486‬‬ ‫‪6744‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5.63‬‬ ‫‪7.79‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1006‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪00‬‬ ‫‪293‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪776‬‬ ‫‪42‬‬ ‫‪1500‬‬ ‫‪720‬‬ ‫‪363‬‬ ‫‪140‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪561‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1801‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1510‬‬ ‫‪1417‬‬ ‫‪511‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪600‬‬ ‫‪379‬‬ ‫‪682‬‬ ‫‪2895‬‬ ‫‪305‬‬ ‫‪1583‬‬ ‫‪3952‬‬ ‫‪4255‬‬ ‫‪515‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪420‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪882‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪922‬‬ ‫‪468‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪994‬‬ ‫‪3343‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪395‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-212‬‬ ‫‪690‬‬ ‫‪692‬‬ ‫‪2570‬‬ ‫‪2301‬‬ ‫‪-90‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪535‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪428‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2638‬‬ ‫‪1239‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪601‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1568‬‬ ‫‪474‬‬ ‫‪2427‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪15172‬‬ ‫‪-7.34‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-4.91‬‬ ‫‪1006‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3810‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5000‬‬ ‫‪00‬‬ ‫‪26.69‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5.28‬‬ ‫‪47.48‬‬ ‫‪7.22‬‬ ‫‪6.29‬‬ ‫‪4.35‬‬ ‫‪5.14‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪11.02‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4.43‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3.77‬‬ ‫‪5.46‬‬ ‫‪3.78‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪129.6‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪6.55‬‬ ‫‪16.61‬‬ ‫‪6.98‬‬ ‫‪7.31‬‬ ‫‪13.15‬‬ ‫‪5.12‬‬ ‫‪3.85‬‬ ‫‪6.75‬‬ ‫‪3.99‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4.87‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪6.48‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪6.11‬‬ ‫‪3.78‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪9.32‬‬ ‫‪8.76‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5.17‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-7.69‬‬ ‫‪3.93‬‬ ‫‪3.33‬‬ ‫‪6.1‬‬ ‫‪4.86‬‬ ‫‪-10.8‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4.57‬‬ ‫‪272.8‬‬ ‫‪4.91‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4.21‬‬ ‫‪4.78‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪6.79‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3.21‬‬ ‫‪21.46‬‬ ‫‪4.55‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪15200‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪735‬‬ ‫‪90‬‬ ‫‪20000‬‬ ‫‪6000‬‬ ‫‪00‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪1734‬‬ ‫‪1245‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪00‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪698‬‬ ‫‪00‬‬ ‫‪00‬‬ ‫‪68835‬‬ ‫‪30000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪10000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪24027‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪20000‬‬ ‫‪229‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1250‬‬ ‫‪138‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪99775‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1856‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪77000‬‬ ‫‪28‬‬ ‫‪1500‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪228‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪960‬‬ ‫‪561‬‬ ‫‪38000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪732‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5000‬‬ ‫‪12000‬‬ ‫‪20000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪16221‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪94‬‬ ‫‪10000‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪14192‬‬ ‫‪740‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3500‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪300‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪7102‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪95018‬‬ ‫‪5000‬‬ ‫‪5000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪50000‬‬ ‫‪8.9‬‬ ‫‪1051‬‬ ‫‪402‬‬ ‫‪832434‬‬ ‫‪-52.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3.91‬‬ ‫‪7.14‬‬ ‫‪3.7‬‬ ‫‪3014‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪8,611.00‬‬ ‫‪153‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪564‬‬ ‫‪68.48‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪277‬‬ ‫‪5.07‬‬ ‫‪3130‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1.05‬‬ ‫‪00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪7.04‬‬ ‫‪01‬‬ ‫‪01‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪504‬‬ ‫‪1000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪359‬‬ ‫‪-3.89‬‬ ‫‪-0.33‬‬ ‫‪-21.82‬‬ ‫‪4.85‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪15.2‬‬ ‫‪3449‬‬ ‫‪2082‬‬ ‫‪143‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1812‬‬ ‫‪284‬‬ ‫‪839‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪86‬‬ ‫‪180‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪9.97‬‬ ‫‪4.45‬‬ ‫‪69.25‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1195‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1000‬‬ ‫‪38‬‬ ‫‪22214‬‬ ‫‪8.41‬‬ ‫‪1184‬‬ ‫‪-0.09‬‬ ‫‪00‬‬ ‫‪00‬‬ ‫‪00‬‬ ‫‪00‬‬ ‫‪1000‬‬ ‫‪2947‬‬ ‫‪3849‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪808600‬‬ ‫‪841.00‬‬ ‫‪0.10‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-99‬‬ ‫‪750‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪120‬‬ ‫‪12.53‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪810000‬‬ ‫‪839998‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪1112‬‬ ‫‪3040‬‬ ‫‪4000‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4850‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-48.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪803‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪131‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3.39‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪57.98‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪351‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3865‬‬ ‫‪1052‬‬ ‫‪00‬‬ ‫‪00‬‬ ‫‪-32‬‬ ‫‪-82.25‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪450‬‬ ‫‪4.21‬‬ ‫‪276‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1006‬‬ ‫‪-52.00‬‬ ‫‪15440‬‬ ‫‪-364.00‬‬ ‫‪-2.30‬‬ ‫‪0.10‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪248‬‬ ‫‪6.55‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3031‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2200‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫صندوق سرمایهگذاري الماس‪-‬سهام‬ ‫‪402‬‬ ‫‪-34.00‬‬ ‫‪-121.00‬‬ ‫‪-3.85‬‬ ‫‪383‬‬ ‫‪-3.14‬‬ ‫‪-2.00‬‬ ‫‪-0.05‬‬ ‫‪3823‬‬ ‫‪68560‬‬ ‫‪3055‬‬ ‫‪3180‬‬ ‫‪1179‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪10300‬‬ ‫‪-334.00‬‬ ‫‪3018‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-23.00‬‬ ‫‪55.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-0.04‬‬ ‫‪2.28‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪50457‬‬ ‫‪2470‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪50457‬‬ ‫‪2470‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5000‬‬ ‫‪130‬‬ ‫‪1867‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3064‬‬ ‫‪0‬‬ ‫سالمین‬ ‫‪383‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3861‬‬ ‫‪-3.97‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪1268‬‬ ‫سرمایهگذاريبوعلی‬ ‫‪1184‬‬ ‫‪-49.00‬‬ ‫‪2738‬‬ ‫‪52536‬‬ ‫‪2470‬‬ ‫‪1185‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪14944652‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-125.00‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪1.0171E+10‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1052‬‬ ‫‪2.00‬‬ ‫‪0.19‬‬ ‫‪-3.98‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪700‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1051‬‬ ‫‪1.00‬‬ ‫‪4483‬‬ ‫‪-184.00‬‬ ‫‪-3.94‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪692‬‬ ‫فرآوردههاي غذایی وقندتربتجام‬ ‫‪4667‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪823823‬‬ ‫‪4209‬‬ ‫‪1019‬‬ ‫‪7061‬‬ ‫‪1954‬‬ ‫‪3082‬‬ ‫‪1325‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪1041‬‬ ‫‪7110‬‬ ‫‪1956‬‬ ‫‪3342‬‬ ‫‪1440‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪820000‬‬ ‫‪850‬‬ ‫‪2140‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪10108‬‬ ‫‪815000‬‬ ‫‪1344‬‬ ‫‪2761‬‬ ‫‪2241‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪10108‬‬ ‫‪850000‬‬ ‫‪1344‬‬ ‫‪2805‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪825000‬‬ ‫‪14557‬‬ ‫‪-3.86‬‬ ‫‪-2.18‬‬ ‫‪-0.25‬‬ ‫‪-4.35‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5880‬‬ ‫‪2200‬‬ ‫‪2084‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪6250‬‬ ‫‪2400‬‬ ‫‪2145‬‬ ‫‪10667‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,177.00‬‬ ‫‪1203‬‬ ‫‪-0.49‬‬ ‫‪1.23‬‬ ‫‪-1.07‬‬ ‫‪-0.52‬‬ ‫‪822001‬‬ ‫‪1800‬‬ ‫‪34346‬‬ ‫‪9250‬‬ ‫‪850000‬‬ ‫‪1875‬‬ ‫‪35501‬‬ ‫‪9400‬‬ ‫‪-444.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0.14‬‬ ‫‪2458‬‬ ‫‪-41.00‬‬ ‫‪-158.00‬‬ ‫‪-5.00‬‬ ‫‪-141.00‬‬ ‫‪5.08‬‬ ‫‪-4.70‬‬ ‫‪-0.77‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3250‬‬ ‫‪2716‬‬ ‫‪810017‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2160‬‬ ‫‪3512‬‬ ‫‪3250‬‬ ‫‪2860‬‬ ‫‪829000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2160‬‬ ‫‪3660‬‬ ‫‪-4.00‬‬ ‫‪1736‬‬ ‫‪1559‬‬ ‫‪-17.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-52.00‬‬ ‫‪10,165.00‬‬ ‫‪-15.00‬‬ ‫‪-15.00‬‬ ‫‪-4.87‬‬ ‫‪-4.27‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-2.24‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪280‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪11.31‬‬ ‫‪01‬‬ ‫‪1400‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪765‬‬ ‫‪830‬‬ ‫‪4373‬‬ ‫‪10906‬‬ ‫‪1735‬‬ ‫‪3069‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-138.00‬‬ ‫‪112.00‬‬ ‫‪-103.00‬‬ ‫‪-3.96‬‬ ‫‪-0.52‬‬ ‫‪1.95‬‬ ‫‪-0.05‬‬ ‫‪2153‬‬ ‫‪5.55‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1000‬‬ ‫‪9646‬‬ ‫‪11483‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ P/E‬خرید ‪ -0‬تعداد خرید ‪ -0‬حجم خرید ‪ 0-‬قیمت فروش ‪ -0‬قیمت فروش ‪ -0‬حجم فروش ‪ -0‬تعداد‬ ‫‪EPS‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪41‬‬ ‫‪151000‬‬ ‫‪1841‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪8.76‬‬ ‫‪217‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪807000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪781‬‬ ‫‪890‬‬ ‫‪-205.00‬‬ ‫‪-72.00‬‬ ‫‪1657‬‬ ‫‪-68.00‬‬ ‫‪-125.00‬‬ ‫‪105.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-2.05‬‬ ‫‪-4.39‬‬ ‫‪0.01‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪00‬‬ ‫‪4697‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪781000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪839999‬‬ ‫‪-1.85‬‬ ‫‪3074‬‬ ‫‪1058‬‬ ‫‪-158.00‬‬ ‫‪-0.26‬‬ ‫‪-3.98‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪10667‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1052‬‬ ‫‪1020‬‬ ‫‪7081‬‬ ‫‪2028‬‬ ‫‪3103‬‬ ‫‪1363‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-1.35‬‬ ‫‪10670‬‬ ‫‪2629‬‬ ‫‪50457‬‬ ‫‪2470‬‬ ‫‪-109.00‬‬ ‫‪-2,102.00‬‬ ‫‪55.00‬‬ ‫‪-3.98‬‬ ‫‪-4.00‬‬ ‫‪2.28‬‬ ‫‪3044‬‬ ‫‪436‬‬ ‫‪2198‬‬ ‫‪8412‬‬ ‫‪10477‬‬ ‫‪839477‬‬ ‫‪1385‬‬ ‫‪2859‬‬ ‫‪-3.68‬‬ ‫‪1292‬‬ ‫‪-3.47‬‬ ‫‪-89.00‬‬ ‫‪-19.00‬‬ ‫‪15,908.00‬‬ ‫‪-1.00‬‬ ‫‪-1,760.00‬‬ ‫‪-413.00‬‬ ‫‪2987‬‬ ‫‪3129‬‬ ‫‪1940‬‬ ‫‪1440‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪7821‬‬ ‫‪1021684‬‬ ‫‪3987‬‬ ‫‪1990‬‬ ‫‪10815‬‬ ‫‪4526‬‬ ‫‪1600‬‬ ‫‪720‬‬ ‫‪1200‬‬ ‫‪2180‬‬ ‫‪6200‬‬ ‫‪1309‬‬ ‫‪7677‬‬ ‫‪1007972‬‬ ‫‪6049‬‬ ‫‪7739‬‬ ‫‪1856‬‬ ‫‪781‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪3239‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪3772‬‬ ‫‪6043‬‬ ‫‪4884‬‬ ‫‪20333‬‬ ‫‪4027‬‬ ‫‪8084‬‬ ‫‪14999‬‬ ‫‪28356‬‬ ‫‪2050‬‬ ‫‪840000‬‬ ‫‪1979‬‬ ‫‪840000‬‬ ‫‪1100‬‬ ‫‪5710‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪5492‬‬ ‫‪1780‬‬ ‫‪1413‬‬ ‫‪9071‬‬ ‫‪29258‬‬ ‫‪1720‬‬ ‫‪2040‬‬ ‫‪544‬‬ ‫‪1629‬‬ ‫‪2664‬‬ ‫‪2235‬‬ ‫‪15052‬‬ ‫‪10999‬‬ ‫‪965‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪1218‬‬ ‫‪2374‬‬ ‫‪2095‬‬ ‫‪2136‬‬ ‫‪523‬‬ ‫‪10675‬‬ ‫‪5694‬‬ ‫‪1023178‬‬ ‫‪1065‬‬ ‫‪3993‬‬ ‫‪1999‬‬ ‫‪4990‬‬ ‫‪10150‬‬ ‫‪10752‬‬ ‫‪602‬‬ ‫‪-30.00‬‬ ‫‪420‬‬ ‫‪9903‬‬ ‫‪6018‬‬ ‫‪2316‬‬ ‫‪2090‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1843‬‬ ‫‪1379‬‬ ‫‪3117‬‬ ‫‪3247‬‬ ‫‪300.00‬‬ ‫‪85.00‬‬ ‫‪-166.00‬‬ ‫‪-82.00‬‬ ‫‪-450.00‬‬ ‫‪-188.00‬‬ ‫‪-6.00‬‬ ‫‪20.00‬‬ ‫‪210.00‬‬ ‫‪79.00‬‬ ‫‪17.00‬‬ ‫‪-15.00‬‬ ‫‪-319.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪230.00‬‬ ‫‪-322.00‬‬ ‫‪-77.00‬‬ ‫‪-79.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-40.00‬‬ ‫‪-157.00‬‬ ‫‪-251.00‬‬ ‫‪187.00‬‬ ‫‪-827.00‬‬ ‫‪147.00‬‬ ‫‪-336.00‬‬ ‫‪-271.00‬‬ ‫‪-1,181.00‬‬ ‫‪-105.00‬‬ ‫‪12,603.00‬‬ ‫‪-82.00‬‬ ‫‪16,762.00‬‬ ‫‪-5.00‬‬ ‫‪-300.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-226.00‬‬ ‫‪-58.00‬‬ ‫‪-58.00‬‬ ‫‪-377.00‬‬ ‫‪4.00‬‬ ‫‪1.00‬‬ ‫‪-85.00‬‬ ‫‪-12.00‬‬ ‫‪-67.00‬‬ ‫‪-111.00‬‬ ‫‪-88.00‬‬ ‫‪-626.00‬‬ ‫‪-269.00‬‬ ‫‪-40.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-49.00‬‬ ‫‪-82.00‬‬ ‫‪-87.00‬‬ ‫‪-47.00‬‬ ‫‪-64.00‬‬ ‫‪-444.00‬‬ ‫‪-237.00‬‬ ‫‪19,479.00‬‬ ‫‪-38.00‬‬ ‫‪-166.00‬‬ ‫‪-105.00‬‬ ‫‪-137.00‬‬ ‫‪-534.00‬‬ ‫‪-448.00‬‬ ‫‪-41.00‬‬ ‫‪807759‬‬ ‫‪10635‬‬ ‫‪832601‬‬ ‫‪1824‬‬ ‫‪34393‬‬ ‫‪9260‬‬ ‫‪-50.00‬‬ ‫‪-26.00‬‬ ‫‪1841‬‬ ‫‪793001‬‬ ‫‪1917‬‬ ‫‪819980‬‬ ‫‪3.99‬‬ ‫‪0.01‬‬ ‫‪-4.00‬‬ ‫‪-3.96‬‬ ‫‪-3.99‬‬ ‫‪-3.99‬‬ ‫‪-0.37‬‬ ‫‪2.86‬‬ ‫‪21.21‬‬ ‫‪3.76‬‬ ‫‪0.27‬‬ ‫‪-1.13‬‬ ‫‪-3.99‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3.95‬‬ ‫‪-3.99‬‬ ‫‪-3.98‬‬ ‫‪-9.19‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-7.41‬‬ ‫‪-4.00‬‬ ‫‪-3.99‬‬ ‫‪3.98‬‬ ‫‪-3.91‬‬ ‫‪3.79‬‬ ‫‪-3.99‬‬ ‫‪-1.77‬‬ ‫‪-4.00‬‬ ‫‪-4.87‬‬ ‫‪1.52‬‬ ‫‪-3.98‬‬ ‫‪2.04‬‬ ‫‪-0.45‬‬ ‫‪-4.99‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-3.95‬‬ ‫‪-3.16‬‬ ‫‪-3.94‬‬ ‫‪-3.99‬‬ ‫‪0.01‬‬ ‫‪0.06‬‬ ‫‪-4.00‬‬ ‫‪-2.16‬‬ ‫‪-3.95‬‬ ‫‪-4.00‬‬ ‫‪-3.79‬‬ ‫‪-3.99‬‬ ‫‪-2.39‬‬ ‫‪-3.98‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-3.87‬‬ ‫‪-3.34‬‬ ‫‪-3.99‬‬ ‫‪-2.15‬‬ ‫‪-10.90‬‬ ‫‪-3.99‬‬ ‫‪-4.00‬‬ ‫‪1.94‬‬ ‫‪-3.45‬‬ ‫‪-3.99‬‬ ‫‪-4.99‬‬ ‫‪-2.67‬‬ ‫‪-5.00‬‬ ‫‪-4.00‬‬ ‫‪-6.38‬‬ ‫‪800000‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪19033‬‬ ‫‪-3.96‬‬ ‫‪-2.27‬‬ ‫‪-3.84‬‬ ‫‪-1.88‬‬ ‫‪10.26‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪807000‬‬ ‫‪40180‬‬ ‫‪76132000‬‬ ‫‪-78.00‬‬ ‫‪-61.00‬‬ ‫‪134.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-4.00‬‬ ‫‪0.08‬‬ ‫‪-4.00‬‬ ‫‪-2.61‬‬ ‫‪-759.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪94875480‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪-56.00‬‬ ‫‪-75.00‬‬ ‫‪-42.00‬‬ ‫‪-164.00‬‬ ‫‪5.35‬‬ ‫‪-2.19‬‬ ‫‪-1.53‬‬ ‫‪-2.52‬‬ ‫‪4850‬‬ ‫‪2459‬‬ ‫‪72000‬‬ ‫‪-34.00‬‬ ‫‪-212.00‬‬ ‫‪-421.00‬‬ ‫‪688.00‬‬ ‫‪-5.00‬‬ ‫‪-3.34‬‬ ‫‪-3.97‬‬ ‫‪-2.53‬‬ ‫‪4850‬‬ ‫‪2362‬‬ ‫‪60025000‬‬ ‫‪-393.00‬‬ ‫‪-156.00‬‬ ‫‪118.00‬‬ ‫‪-48.00‬‬ ‫‪-3.96‬‬ ‫‪-1.89‬‬ ‫‪4.08‬‬ ‫‪0.16‬‬ ‫‪4850‬‬ ‫‪54‬‬ ‫‪1‬‬ ‫بانك صادرات ایران‬ ‫‪0‬‬ ‫‪33,307.00‬‬ ‫‪3.00‬‬ ‫‪-1,807.00‬‬ ‫‪-323.00‬‬ ‫‪-2.05‬‬ ‫‪-4.46‬‬ ‫‪1.36‬‬ ‫‪-3.94‬‬ ‫‪3250‬‬ ‫‪2725‬‬ ‫‪817947‬‬ ‫‪7595‬‬ ‫‪2160‬‬ ‫‪3639‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪389098‬‬ ‫‪3‬‬ ‫شمواد‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5830252075‬‬ ‫‪-68.00‬‬ ‫‪-127.00‬‬ ‫‪11,158.00‬‬ ‫‪-299.00‬‬ ‫‪-89.00‬‬ ‫‪-69.00‬‬ ‫‪-2.09‬‬ ‫‪4397‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪922193760‬‬ ‫دارویی لقمان‬ ‫سهرمز‬ ‫‪5028015‬‬ ‫‪383465197‬‬ ‫‪-95.00‬‬ ‫‪779‬‬ ‫‪845‬‬ ‫‪-2.00‬‬ ‫‪-35.00‬‬ ‫‪-3.99‬‬ ‫‪15804‬‬ ‫‪1195‬‬ ‫‪2468‬‬ ‫‪0‬‬ ‫پلوله‬ ‫‪241739‬‬ ‫‪662000000‬‬ ‫‪1051‬‬ ‫‪-105.00‬‬ ‫‪822645‬‬ ‫‪595.00‬‬ ‫‪0.07‬‬ ‫‪2632‬‬ ‫‪-2.71‬‬ ‫‪15200‬‬ ‫‪326953852‬‬ ‫‪879050538‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-5.11‬‬ ‫‪-52.00‬‬ ‫‪-4.93‬‬ ‫‪15172‬‬ ‫‪1807‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1176707854‬‬ ‫توریلح‬ ‫‪10670‬‬ ‫‪-1.47‬‬ ‫‪-67.00‬‬ ‫‪3060‬‬ ‫‪3167‬‬ ‫‪1309‬‬ ‫‪-632.00‬‬ ‫‪1.5897E+10‬‬ ‫‪178‬‬ ‫‪662‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪50457‬‬ ‫‪2470‬‬ ‫‪-12.00‬‬ ‫‪-130.00‬‬ ‫‪-0.39‬‬ ‫‪-3.99‬‬ ‫‪-2.00‬‬ ‫‪-92.00‬‬ ‫‪-0.07‬‬ ‫‪-2.82‬‬ ‫‪1893‬‬ ‫‪-4.00‬‬ ‫‪10634‬‬ ‫‪-0.11‬‬ ‫‪11483‬‬ ‫کمترین‬ ‫‪3080‬‬ ‫‪11483‬‬ ‫بیشترین‬ ‫‪3145‬‬ ‫‪7821‬‬ ‫‪1021712‬‬ ‫‪4094‬‬ ‫‪1994‬‬ ‫‪10827‬‬ ‫‪4526‬‬ ‫‪1579‬‬ ‫‪720‬‬ ‫‪1286‬‬ ‫‪2120‬‬ ‫‪6183‬‬ ‫‪1309‬‬ ‫‪7977‬‬ ‫‪1007972‬‬ ‫‪5686‬‬ ‫‪7739‬‬ ‫‪1931‬‬ ‫‪783‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪3239‬‬ ‫‪514‬‬ ‫‪3929‬‬ ‫‪6294‬‬ ‫‪4758‬‬ ‫‪21160‬‬ ‫‪4010‬‬ ‫‪8106‬‬ ‫‪15230‬‬ ‫‪28706‬‬ ‫‪2054‬‬ ‫‪838350‬‬ ‫‪2045‬‬ ‫‪837018‬‬ ‫‪1101‬‬ ‫‪5717‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪5634‬‬ ‫‪1770‬‬ ‫‪1418‬‬ ‫‪9265‬‬ ‫‪29272‬‬ ‫‪1731‬‬ ‫‪2041‬‬ ‫‪536‬‬ ‫‪1630‬‬ ‫‪2715‬‬ ‫‪2307‬‬ ‫‪15678‬‬ ‫‪11172‬‬ ‫‪972‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪1234‬‬ ‫‪2444‬‬ ‫‪2182‬‬ ‫‪2100‬‬ ‫‪537‬‬ ‫‪11100‬‬ ‫‪5918‬‬ ‫‪1023178‬‬ ‫‪1051‬‬ ‫‪4081‬‬ ‫‪2002‬‬ ‫‪5028‬‬ ‫‪10174‬‬ ‫‪11053‬‬ ‫‪615‬‬ ‫‪275242884‬‬ ‫‪217372150‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1.07‬‬ ‫‪1E+06‬‬ ‫‪1E+06‬‬ ‫‪57.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪300.00‬‬ ‫‪113.00‬‬ ‫‪-59.00‬‬ ‫‪-78.00‬‬ ‫‪-438.00‬‬ ‫‪-188.00‬‬ ‫‪-27.00‬‬ ‫‪20.00‬‬ ‫‪296.00‬‬ ‫‪19.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-15.00‬‬ ‫‪-19.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-133.00‬‬ ‫‪-322.00‬‬ ‫‪-2.00‬‬ ‫‪-77.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-26.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪61.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪130.00‬‬ ‫‪-314.00‬‬ ‫‪-40.00‬‬ ‫‪-831.00‬‬ ‫‪-101.00‬‬ ‫‪10,953.00‬‬ ‫‪-16.00‬‬ ‫‪13,780.00‬‬ ‫‪-4.00‬‬ ‫‪-293.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-84.00‬‬ ‫‪-68.00‬‬ ‫‪-53.00‬‬ ‫‪-183.00‬‬ ‫‪18.00‬‬ ‫‪12.00‬‬ ‫‪-84.00‬‬ ‫‪-20.00‬‬ ‫‪-66.00‬‬ ‫‪-60.00‬‬ ‫‪-16.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-96.00‬‬ ‫‪-33.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-33.00‬‬ ‫‪-12.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-83.00‬‬ ‫‪-50.00‬‬ ‫‪-19.00‬‬ ‫‪-13.00‬‬ ‫‪19,479.00‬‬ ‫‪-52.00‬‬ ‫‪-78.00‬‬ ‫‪-102.00‬‬ ‫‪-99.00‬‬ ‫‪-510.00‬‬ ‫‪-147.00‬‬ ‫‪-28.00‬‬ ‫‪3139‬‬ ‫‪175566948‬‬ ‫‪11948‬‬ ‫‪-13.00‬‬ ‫‪-1.42‬‬ ‫‪4.36‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3.99‬‬ ‫‪0.01‬‬ ‫‪-1.42‬‬ ‫‪-3.76‬‬ ‫‪-3.89‬‬ ‫‪-3.99‬‬ ‫‪-1.68‬‬ ‫‪2.86‬‬ ‫‪29.90‬‬ ‫‪0.90‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-1.13‬‬ ‫‪-0.24‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-2.29‬‬ ‫‪-3.99‬‬ ‫‪-0.10‬‬ ‫‪-8.95‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-4.81‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1.30‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3.35‬‬ ‫‪-3.73‬‬ ‫‪-0.26‬‬ ‫‪-2.81‬‬ ‫‪-4.69‬‬ ‫‪1.32‬‬ ‫‪-0.78‬‬ ‫‪1.67‬‬ ‫‪-0.36‬‬ ‫‪-4.88‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-1.47‬‬ ‫‪-3.70‬‬ ‫‪-3.60‬‬ ‫‪-1.94‬‬ ‫‪0.06‬‬ ‫‪0.70‬‬ ‫‪-3.95‬‬ ‫‪-3.60‬‬ ‫‪-3.89‬‬ ‫‪-2.16‬‬ ‫‪-0.69‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-0.85‬‬ ‫‪-3.28‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-2.60‬‬ ‫‪-0.49‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-3.80‬‬ ‫‪-8.52‬‬ ‫‪-0.17‬‬ ‫‪-0.22‬‬ ‫‪1.94‬‬ ‫‪-4.71‬‬ ‫‪-1.88‬‬ ‫‪-4.85‬‬ ‫‪-1.93‬‬ ‫‪-4.77‬‬ ‫‪-1.31‬‬ ‫‪-4.35‬‬ ‫‪3130‬‬ ‫‪1050‬‬ ‫‪758‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪8.00‬‬ ‫‪1457‬‬ ‫‪ -139‬پیاپی‬ ‫‪ -2015‬شماره‬ ‫ربیع الثانی ‪0 22 -14360‬ژانویه‬ ‫پنجشنبه ‪ 2‬بهمن‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ -0 1393 799‬اول ‪0‬‬ ‫‪750‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪751‬‬ ‫‪800‬‬ ‫‪7821‬‬ ‫‪1E+06‬‬ ‫‪3987‬‬ ‫‪1990‬‬ ‫‪10815‬‬ ‫‪4526‬‬ ‫‪1542‬‬ ‫‪720‬‬ ‫‪1200‬‬ ‫‪2063‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1309‬‬ ‫‪7677‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5587‬‬ ‫‪7739‬‬ ‫‪1856‬‬ ‫‪781‬‬ ‫‪1E+06‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪3772‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4510‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3789‬‬ ‫‪8084‬‬ ‫‪14811‬‬ ‫‪28356‬‬ ‫‪2048‬‬ ‫‪810000‬‬ ‫‪1979‬‬ ‫‪800009‬‬ ‫‪1100‬‬ ‫‪5710‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5490‬‬ ‫‪1765‬‬ ‫‪1413‬‬ ‫‪9071‬‬ ‫‪29256‬‬ ‫‪1720‬‬ ‫‪2040‬‬ ‫‪534‬‬ ‫‪1629‬‬ ‫‪2664‬‬ ‫‪2231‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪10819‬‬ ‫‪965‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪1217‬‬ ‫‪2358‬‬ ‫‪2095‬‬ ‫‪2096‬‬ ‫‪523‬‬ ‫‪10675‬‬ ‫‪5694‬‬ ‫‪1E+06‬‬ ‫‪1048‬‬ ‫‪3993‬‬ ‫‪1999‬‬ ‫‪4922‬‬ ‫‪10150‬‬ ‫‪10752‬‬ ‫‪602‬‬ ‫‪3014‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4667‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫بورس و بازار‬ ‫‪-11.00‬‬ ‫‪1300‬‬ ‫‪200000‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪7821‬‬ ‫‪1E+06‬‬ ‫‪4012‬‬ ‫‪2060‬‬ ‫‪11000‬‬ ‫‪4640‬‬ ‫‪1600‬‬ ‫‪720‬‬ ‫‪1300‬‬ ‫‪2180‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1309‬‬ ‫‪7678‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪6049‬‬ ‫‪7741‬‬ ‫‪1856‬‬ ‫‪801‬‬ ‫‪1E+06‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪533‬‬ ‫‪3772‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4884‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4035‬‬ ‫‪8300‬‬ ‫‪15003‬‬ ‫‪29423‬‬ ‫‪2157‬‬ ‫‪850000‬‬ ‫‪2089‬‬ ‫‪845000‬‬ ‫‪1101‬‬ ‫‪5900‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5550‬‬ ‫‪1808‬‬ ‫‪1431‬‬ ‫‪9799‬‬ ‫‪29500‬‬ ‫‪1750‬‬ ‫‪2060‬‬ ‫‪555‬‬ ‫‪1694‬‬ ‫‪2664‬‬ ‫‪2280‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪11101‬‬ ‫‪999‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪1260‬‬ ‫‪2396‬‬ ‫‪2095‬‬ ‫‪2231‬‬ ‫‪580‬‬ ‫‪10830‬‬ ‫‪5694‬‬ ‫‪1E+06‬‬ ‫‪1081‬‬ ‫‪4001‬‬ ‫‪2096‬‬ ‫‪5040‬‬ ‫‪10392‬‬ ‫‪10801‬‬ ‫‪641‬‬ ‫‪4454332792‬‬ ‫‪2673899‬‬ ‫ح‪ .‬توکاریل‬ ‫‪11111‬‬ ‫‪1041‬‬ ‫‪7061‬‬ ‫‪1954‬‬ ‫‪3342‬‬ ‫‪1325‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪1019‬‬ ‫‪7075‬‬ ‫‪1955‬‬ ‫‪3183‬‬ ‫‪3863‬‬ ‫‪1080984498‬‬ ‫‪1056‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪6160‬‬ ‫‪2200‬‬ ‫‪2100‬‬ ‫‪9510‬‬ ‫‪6000‬‬ ‫‪2322‬‬ ‫‪2145‬‬ ‫‪2181‬‬ ‫‪8200‬‬ ‫‪3863‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1501641‬‬ ‫‪829000‬‬ ‫‪1875‬‬ ‫‪35500‬‬ ‫‪9301‬‬ ‫‪850000‬‬ ‫‪1828‬‬ ‫‪34346‬‬ ‫‪9350‬‬ ‫‪3863‬‬ ‫‪0‬‬ ‫المیران‬ ‫ونیكی‬ ‫‪2738‬‬ ‫‪52559‬‬ ‫‪2415‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪44819‬‬ ‫‪3250‬‬ ‫‪2860‬‬ ‫‪810017‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2160‬‬ ‫‪3513‬‬ ‫‪3250‬‬ ‫‪2723‬‬ ‫‪829000‬‬ ‫‪7296‬‬ ‫‪2160‬‬ ‫‪3589‬‬ ‫‪1306‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪7521‬‬ ‫‪1E+06‬‬ ‫‪4153‬‬ ‫‪2072‬‬ ‫‪11265‬‬ ‫‪4714‬‬ ‫‪1606‬‬ ‫‪700‬‬ ‫‪990‬‬ ‫‪2101‬‬ ‫‪6183‬‬ ‫‪1324‬‬ ‫‪7996‬‬ ‫‪1E+06‬‬ ‫‪5819‬‬ ‫‪8061‬‬ ‫‪1933‬‬ ‫‪860‬‬ ‫‪1E+06‬‬ ‫‪3239‬‬ ‫‪540‬‬ ‫‪3929‬‬ ‫‪6294‬‬ ‫‪4697‬‬ ‫‪21160‬‬ ‫‪3880‬‬ ‫‪8420‬‬ ‫‪15270‬‬ ‫‪29537‬‬ ‫‪2155‬‬ ‫‪827397‬‬ ‫‪2061‬‬ ‫‪823238‬‬ ‫‪1105‬‬ ‫‪6010‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪1E+06‬‬ ‫‪5718‬‬ ‫‪1838‬‬ ‫‪1471‬‬ ‫‪9448‬‬ ‫‪29254‬‬ ‫‪1719‬‬ ‫‪2125‬‬ ‫‪556‬‬ ‫‪1696‬‬ ‫‪2775‬‬ ‫‪2323‬‬ ‫‪15678‬‬ ‫‪11268‬‬ ‫‪1005‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪1267‬‬ ‫‪2456‬‬ ‫‪2182‬‬ ‫‪2183‬‬ ‫‪587‬‬ ‫‪11119‬‬ ‫‪5931‬‬ ‫‪1E+06‬‬ ‫‪1103‬‬ ‫‪4159‬‬ ‫‪2104‬‬ ‫‪5127‬‬ ‫‪10684‬‬ ‫‪11200‬‬ ‫‪643‬‬ ‫‪383‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪11570‬‬ ‫‪4590‬‬ ‫‪4460‬‬ ‫‪7821‬‬ ‫‪1E+06‬‬ ‫‪4010‬‬ ‫‪2060‬‬ ‫‪11000‬‬ ‫‪4530‬‬ ‫‪1571‬‬ ‫‪720‬‬ ‫‪1220‬‬ ‫‪2180‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1309‬‬ ‫‪7678‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5587‬‬ ‫‪7741‬‬ ‫‪1856‬‬ ‫‪801‬‬ ‫‪1E+06‬‬ ‫‪3239‬‬ ‫‪533‬‬ ‫‪3772‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4880‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4035‬‬ ‫‪8212‬‬ ‫‪15003‬‬ ‫‪29423‬‬ ‫‪2157‬‬ ‫‪821001‬‬ ‫‪2089‬‬ ‫‪823000‬‬ ‫‪1101‬‬ ‫‪5730‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5490‬‬ ‫‪1808‬‬ ‫‪1427‬‬ ‫‪9071‬‬ ‫‪29500‬‬ ‫‪1730‬‬ ‫‪2060‬‬ ‫‪555‬‬ ‫‪1630‬‬ ‫‪2664‬‬ ‫‪2280‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪11000‬‬ ‫‪999‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪1253‬‬ ‫‪2380‬‬ ‫‪2095‬‬ ‫‪2161‬‬ ‫‪580‬‬ ‫‪10830‬‬ ‫‪5694‬‬ ‫‪1E+06‬‬ ‫‪1071‬‬ ‫‪3995‬‬ ‫‪2093‬‬ ‫‪5040‬‬ ‫‪10292‬‬ ‫‪10801‬‬ ‫‪640‬‬ ‫‪1061‬‬ ‫‪7239‬‬ ‫‪2033‬‬ ‫‪3244‬‬ ‫‪107‬‬ ‫‪0‬‬ ‫وتوکاح‬ ‫‪197967479‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2527‬‬ ‫‪10529‬‬ ‫‪829312‬‬ ‫‪1400‬‬ ‫‪2874‬‬ ‫‪652054‬‬ ‫تسه‪9106‬‬ ‫ح ‪ .‬توکافوالد(هلدینگ‬ ‫‪0‬‬ ‫‪36076755‬‬ ‫‪2074800‬‬ ‫‪1940‬‬ ‫‪2215‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪10108‬‬ ‫‪829002‬‬ ‫‪1344‬‬ ‫‪2762‬‬ ‫‪772572314‬‬ ‫امتیازتسهیالت مسكن شهریورماه‪91‬‬ ‫فارس‬ ‫‪25986518‬‬ ‫‪22764‬‬ ‫‪508365000‬‬ ‫‪1.0337E+11‬‬ ‫‪769742751‬‬ ‫‪222246790‬‬ ‫‪320331035‬‬ ‫‪1.0132E+10‬‬ ‫‪1677615287‬‬ ‫‪3.888E+11‬‬ ‫‪192616250‬‬ ‫‪55606984‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪183260000‬‬ ‫‪44572697‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1894457351‬‬ ‫‪3450485254‬‬ ‫‪19562240‬‬ ‫‪10573500‬‬ ‫‪4750000000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪166337405‬‬ ‫‪2632856‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪814222245‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3331726274‬‬ ‫‪2217714815‬‬ ‫‪3083551319‬‬ ‫‪1139961318‬‬ ‫‪8748534002‬‬ ‫‪3424661157‬‬ ‫‪187565320‬‬ ‫‪683006860‬‬ ‫‪219354200‬‬ ‫‪243333050‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1102603330‬‬ ‫‪3892642858‬‬ ‫‪2307577553‬‬ ‫‪145367620‬‬ ‫‪1402918082‬‬ ‫‪455331470‬‬ ‫‪432232363‬‬ ‫‪2042488003‬‬ ‫‪3160046876‬‬ ‫‪959040000‬‬ ‫‪5061999570‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2253913961‬‬ ‫‪4103105701‬‬ ‫‪1.4304E+10‬‬ ‫‪2.1463E+10‬‬ ‫‪4510798320‬‬ ‫‪1047500‬‬ ‫‪6453867340‬‬ ‫‪7891930‬‬ ‫‪329871430‬‬ ‫‪184519764‬‬ ‫‪1.6371E+11‬‬ ‫‪1.674E+10‬‬ ‫‪270129626‬‬ ‫‪2.5148E+10‬‬ ‫‪476917361‬‬ ‫‪509912088‬‬ ‫‪410582229‬‬ ‫‪228857948‬‬ ‫‪1378‬‬ ‫‪1292‬‬ ‫‪1867‬‬ ‫‪10108‬‬ ‫‪830000‬‬ ‫‪1344‬‬ ‫‪2799‬‬ ‫‪1233‬‬ ‫‪47‬‬ ‫صنایع پتروشیمی خلیج فارس‬ ‫‪0‬‬ ‫‪53218620‬‬ ‫‪5026788946‬‬ ‫‪419775552‬‬ ‫‪256083221‬‬ ‫‪9903‬‬ ‫‪6156‬‬ ‫‪2204‬‬ ‫‪2193?
‫لبوتان‬ ‫گروهصنعتیبوتان‬ ‫‪18‬‬ ‫جامدارو‬ ‫تكمبا‬ ‫فجام‬ ‫زعیم‪4‬‬ ‫ستران‬ ‫ثفارس‬ ‫شسینا‬ ‫‪26884990‬‬ ‫‪3040‬‬ ‫‪2919‬‬ ‫‪2919‬‬ ‫‪-121.00‬‬ ‫‪-3.98‬‬ ‫‪3038‬‬ ‫‪-2.00‬‬ ‫‪-0.07‬‬ ‫‪2919‬‬ ‫‪2920‬‬ ‫‪190‬‬ ‫‪15.99‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪52343‬‬ ‫‪702495403‬‬ ‫‪13980‬‬ ‫‪13421‬‬ ‫‪13421‬‬ ‫‪-559.00‬‬ ‫‪-4.00‬‬ ‫‪13421‬‬ ‫‪-559.00‬‬ ‫‪-4.00‬‬ ‫‪13421‬‬ ‫‪13421‬‬ ‫‪1649‬‬ ‫‪8.14‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪19354‬‬ ‫‪55778228‬‬ ‫‪3002‬‬ ‫‪2882‬‬ ‫‪738‬‬ ‫‪4.06‬‬ ‫‪328‬‬ ‫‪22.16‬‬ ‫کمباین سازي ایران‬ ‫‪5‬‬ ‫سرمایه گذاري زعیم‬ ‫‪3‬‬ ‫سیمان تهران‬ ‫صنایعشیمیاییسینا‬ ‫غصینو‬ ‫‪9012‬‬ ‫تسه‬ ‫صنعتی‬ ‫مینواسفندماه‪90‬‬ ‫مسكن‬ ‫امتیاز تسهیالت‬ ‫‪0‬‬ ‫‪63‬‬ ‫خوساز‬ ‫محورسازانایرانخودرو‬ ‫‪7‬‬ ‫کنیلو‬ ‫کحافظ‬ ‫کاشی کاشی‬ ‫نیلو حافظ‬ ‫وسرامیك‬ ‫پاساح‬ ‫بهپاك‬ ‫یاساتایرورابر‬ ‫ح ‪ .‬ایران‬ ‫صنعتی بهپاك‬ ‫غشان‬ ‫فرآور‬ ‫وبملت‬ ‫شپلی‬ ‫لپیام‬ ‫ماهان‬ ‫سبهان‬ ‫‪9108‬‬ ‫تسه‬ ‫جوپار‬ ‫وآذر‬ ‫کلوند‬ ‫بیسكویت گرجی‬ ‫نام‬ ‫شیرپاستوریزهپگاهخراسان‬ ‫فرآوريموادمعدنیایران‬ ‫بانك ملت‬ ‫پلیاکریل‬ ‫وسپه‬ ‫واتی‬ ‫دشیمی‬ ‫خزامیا‬ ‫خچرخش‬ ‫وتوصا‬ ‫سمازن‬ ‫صمپنا‬ ‫وایران‬ ‫قنقش‬ ‫شستان‬ ‫قاسم‬ ‫کدما‬ ‫تجار‬ ‫وبندري سینا‬ ‫خدمات دریایی‬ ‫وساختمانتهران‬ ‫توسعهنوسازي‬ ‫پارسیانایران‬ ‫بانكدریایی‬ ‫صنعتی‬ ‫داروسازي جابرابنحیان‬ ‫سرمایهگذاري سپه‬ ‫سرمایه گذاري آتیه دماوند‬ ‫دشت مرغاب‬ ‫‪30‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪32‬‬ ‫‪95‬‬ ‫‪546821‬‬ ‫‪1517243‬‬ ‫‪1467003‬‬ ‫‪5032122000‬‬ ‫‪3566‬‬ ‫‪81‬‬ ‫‪203699‬‬ ‫‪210‬‬ ‫‪482331‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪190‬‬ ‫قاسم ایران‬ ‫معدنی دماوند‬ ‫‪60‬‬ ‫‪33‬‬ ‫‪65000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫گسترش تجارت و سرمایه ایرانیان‬ ‫‪12‬‬ ‫خوردگیآماتكینکو‬ ‫کنترلصنعتی‬ ‫‪19‬‬ ‫‪0‬‬ ‫تولیدمواداولیهداروپخش‬ ‫سیمانخاش‬ ‫سیمان فارس نو‬ ‫ملی صنایع مس ایران‬ ‫گل‪20‬گهر‬ ‫صنعتی‬ ‫اجارهمعدنی‬ ‫درصد‬ ‫ماهه‬ ‫ماهانو‪ 2‬سه‬ ‫فارسیتایران‬ ‫کارخانهشیمیایی‬ ‫صنایع‬ ‫درود‬ ‫شكرشاهرود‬ ‫خراسان‬ ‫فوالد‬ ‫پتروشیمی جم‬ ‫سازه پویش‬ ‫صندوق سرمایهگذاري آسام‪-‬مختلط‬ ‫‪102246‬‬ ‫‪68‬‬ ‫‪132734‬‬ ‫‪192541‬‬ ‫‪29586‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪189‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1070140‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪52324‬‬ ‫‪91‬‬ ‫شیراز‬ ‫‪4090‬‬ ‫‪1E+06‬‬ ‫‪4100‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪-159.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1207‬‬ ‫‪6043‬‬ ‫‪-50.00‬‬ ‫‪-251.00‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪5806‬‬ ‫‪193350‬‬ ‫‪276297150‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪189‬‬ ‫‪10540‬‬ ‫‪1467750‬‬ ‫‪19562240‬‬ ‫‪1793508680‬‬ ‫‪120‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪734500‬‬ ‫‪323406‬‬ ‫‪5397925687‬‬ ‫‪166337405‬‬ ‫‪7371‬‬ ‫‪540‬‬ ‫‪96‬‬ ‫‪180941‬‬ ‫‪1358963456‬‬ ‫‪7768‬‬ ‫‪273575‬‬ ‫‪25000‬‬ ‫‪2217714815‬‬ ‫‪47500000‬‬ ‫‪8420‬‬ ‫‪1901‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3424661157‬‬ ‫‪2799‬‬ ‫‪827397‬‬ ‫‪243333050‬‬ ‫‪2507‬‬ ‫‪53‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪38‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪140134‬‬ ‫‪4750‬‬ ‫‪112900‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪20‬‬ ‫رانفور‬ ‫باالس‬ ‫خوارزمی‬ ‫گذاري‬ ‫محرکه‬ ‫سرمایهنیرو‬ ‫‪19‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪17‬‬ ‫اجاره چادرملو سه ماهه ‪ 20‬درصد‬ ‫‪2‬‬ ‫ایرانیان‬ ‫پتروشیمی س‪.‬‬ ‫روزدارو‬ ‫گروه داروسازي‬ ‫‪967‬‬ ‫‪383‬‬ ‫‪12562125‬‬ ‫‪1543102‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪73‬‬ ‫‪5928‬‬ ‫‪372416‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1000‬‬ ‫حكمتنوینایرانیان‬ ‫بانك‬ ‫بیمه‬ ‫‪328‬‬ ‫بیمه سامان‬ ‫گروه صنعتی ملی (هلدینگ‬ ‫تسه‪9303‬‬ ‫امتیاز تسهیالت مسكن خردادماه‪93‬‬ ‫خپارس‬ ‫پارس خودرو‬ ‫ایران تایر‬ ‫امتیاز تسهیالت مسكن مرداد ‪92‬‬ ‫صنعتی بهشهر‬ ‫اجاره سپهر سه ماهه ‪ 20‬درصد‬ ‫تپمپی‬ ‫پمپ سازي ایران‬ ‫قند مرودشت‬ ‫‪17953‬‬ ‫‪1719‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1730‬‬ ‫‪17237‬‬ ‫‪1720‬‬ ‫‪-716.00‬‬ ‫‪1.00‬‬ ‫‪3559‬‬ ‫‪3420‬‬ ‫‪3417‬‬ ‫‪-142.00‬‬ ‫‪15678‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪9448‬‬ ‫‪6659‬‬ ‫‪2775‬‬ ‫‪9034‬‬ ‫‪-447.00‬‬ ‫‪-4.27‬‬ ‫‪-3.45‬‬ ‫‪-3.09‬‬ ‫‪1490‬‬ ‫‪1051‬‬ ‫‪11050‬‬ ‫‪10292‬‬ ‫‪11270‬‬ ‫‪10150‬‬ ‫‪-15.00‬‬ ‫‪-534.00‬‬ ‫‪-0.13‬‬ ‫‪-5.00‬‬ ‫‪830000‬‬ ‫‪50457‬‬ ‫‪5,941.00‬‬ ‫‪-2,102.00‬‬ ‫‪0.72‬‬ ‫‪-4.00‬‬ ‫‪985276‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-177.00‬‬ ‫‪587‬‬ ‫‪456926648‬‬ ‫‪985276‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1500‬‬ ‫‪6390000‬‬ ‫‪4437‬‬ ‫‪4260‬‬ ‫‪4260‬‬ ‫‪28‬‬ ‫‪364542‬‬ ‫‪446493660‬‬ ‫‪1241‬‬ ‫‪1215‬‬ ‫‪1220‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4903‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪74795‬‬ ‫‪133‬‬ ‫‪1073‬‬ ‫‪63‬‬ ‫‪42‬‬ ‫‪267492‬‬ ‫‪422‬‬ ‫‪184519764‬‬ ‫‪220000000‬‬ ‫‪2.5148E+10‬‬ ‫‪8829003926‬‬ ‫‪16384992‬‬ ‫‪228857948‬‬ ‫‪36076755‬‬ ‫‪2643000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪113882149‬‬ ‫‪897426662‬‬ ‫‪977496647‬‬ ‫‪349938350‬‬ ‫‪10467‬‬ ‫‪5931‬‬ ‫‪1E+06‬‬ ‫‪1E+06‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪2104‬‬ ‫‪5681‬‬ ‫‪2093‬‬ ‫‪5908‬‬ ‫‪1999‬‬ ‫‪5908‬‬ ‫‪-105.00‬‬ ‫‪227.00‬‬ ‫‪-4.99‬‬ ‫‪4.00‬‬ ‫‪1103‬‬ ‫‪2879‬‬ ‫‪643‬‬ ‫‪52559‬‬ ‫‪2753‬‬ ‫‪10337‬‬ ‫‪12339‬‬ ‫‪1602‬‬ ‫‪825110‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪45‬‬ ‫‪3308‬‬ ‫‪326092880‬‬ ‫‪3284‬‬ ‫وگستر‬ ‫گسترش سرمایه گذاري ایرانیان‬ ‫‪94‬‬ ‫‪425492‬‬ ‫‪514042503‬‬ ‫نفت ایرانول‬ ‫‪63‬‬ ‫‪93752‬‬ ‫‪1211557096‬‬ ‫‪13603‬‬ ‫‪59‬‬ ‫‪139998‬‬ ‫‪1488725550‬‬ ‫‪11059‬‬ ‫‪5574599‬‬ ‫‪8384991357‬‬ ‫‪1566‬‬ ‫‪2283341292‬‬ ‫‪19281‬‬ ‫‪689378616‬‬ ‫‪993‬‬ ‫ودي‬ ‫ساما‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪32‬‬ ‫اجاره سامان سه ماهه ‪ 20‬درصد‬ ‫‪25‬‬ ‫تسه‪9202‬‬ ‫امتیازتسهیالت مسكن اردیبهشت ‪92‬‬ ‫‪78‬‬ ‫آکنتور‬ ‫کنتورسازيایران‬ ‫‪59‬‬ ‫خساپا‬ ‫سایپا‬ ‫وسینا‬ ‫بانك سینا‬ ‫صسكن‬ ‫اجاره مسكن سه ماهه ‪ 20‬درصد‬ ‫شگل‬ ‫دي‬ ‫غچین‬ ‫قثابت‬ ‫ثنظام‬ ‫گلتاش‬ ‫بانك دي‬ ‫‪917‬‬ ‫کشت و صنعت چین چین‬ ‫‪81‬‬ ‫قند ثابت خراسان‬ ‫‪90‬‬ ‫س‪ .‬ساختمانی نظام مهندسی ایران‬ ‫‪1‬‬ ‫‪171085‬‬ ‫‪4440‬‬ ‫‪698‬‬ ‫‪271564‬‬ ‫‪113871‬‬ ‫‪429278060‬‬ ‫‪2771000‬‬ ‫‪203712565‬‬ ‫‪4440000000‬‬ ‫‪579892754‬‬ ‫‪2032366486‬‬ ‫‪1133‬‬ ‫‪12645851‬‬ ‫‪1.4324E+10‬‬ ‫‪57‬‬ ‫‪343299‬‬ ‫‪424742870‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪722539‬‬ ‫‪10000‬‬ ‫‪6000000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫خرینگ‬ ‫رینگسازيمشهد‬ ‫آساس‪2‬‬ ‫صندوق سرمایهگذاري آساس‪-‬سهام‬ ‫‪1‬‬ ‫سمگا‬ ‫گروه سرمایه گذاري میراث فرهنگی‬ ‫‪218‬‬ ‫‪896716‬‬ ‫وتوکا‬ ‫سرمایهگذاريتوکافوالد(هلدینگ‬ ‫‪74‬‬ ‫‪358538‬‬ ‫‪491590617‬‬ ‫پارسسویچ‬ ‫‪48‬‬ ‫‪222721‬‬ ‫مجد‪2‬‬ ‫فوالد‬ ‫وصنا‬ ‫ونوین‬ ‫بسویچ‬ ‫خعتبار‬ ‫وکار‬ ‫وبانك‬ ‫مشارکت مجد سه ماهه ‪ 20‬درصد‬ ‫فوالد مبارکه اصفهان‬ ‫گروهصنایعبهشهرایران‬ ‫بانكاقتصادنوین‬ ‫‪73‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪506‬‬ ‫سرمایه گذاري گروه توسعه ملی‬ ‫‪100‬‬ ‫دعبید‬ ‫البراتوارداروسازي دکترعبیدي‬ ‫خگستر‬ ‫گسترشسرمایهگذاريایرانخودرو‬ ‫‪142‬‬ ‫‪7789‬‬ ‫‪7700‬‬ ‫‪7478‬‬ ‫‪-311.00‬‬ ‫‪-3.99‬‬ ‫‪-45.00‬‬ ‫‪-3.82‬‬ ‫‪1133‬‬ ‫‪1285‬‬ ‫‪1297‬‬ ‫‪1234‬‬ ‫‪-51.00‬‬ ‫‪-3.97‬‬ ‫‪1278‬‬ ‫‪-7.00‬‬ ‫‪1E+06‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1E+06‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪-98.00‬‬ ‫‪1000098‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1178‬‬ ‫‪871‬‬ ‫‪2104‬‬ ‫‪1541‬‬ ‫‪20052‬‬ ‫‪1156‬‬ ‫‪956‬‬ ‫‪600‬‬ ‫‪1500‬‬ ‫‪20052‬‬ ‫‪1133‬‬ ‫‪954‬‬ ‫‪600‬‬ ‫‪2345‬‬ ‫‪2208‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2049‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪-66.00‬‬ ‫‪771.00‬‬ ‫‪-39.00‬‬ ‫‪-271.00‬‬ ‫‪-92.00‬‬ ‫‪-4.21‬‬ ‫‪4.00‬‬ ‫‪-3.93‬‬ ‫‪-31.11‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-4.00‬‬ ‫‪1386‬‬ ‫‪889932582‬‬ ‫‪2042‬‬ ‫‪405859507‬‬ ‫‪816363‬‬ ‫‪810100‬‬ ‫‪829000‬‬ ‫‪12,637.00‬‬ ‫‪1.55‬‬ ‫‪820625‬‬ ‫‪815000‬‬ ‫‪825000‬‬ ‫‪4,375.00‬‬ ‫‪0.53‬‬ ‫‪3953‬‬ ‫‪4040‬‬ ‫‪4040‬‬ ‫‪87.00‬‬ ‫‪2.20‬‬ ‫‪353‬‬ ‫‪336‬‬ ‫‪336‬‬ ‫‪-17.00‬‬ ‫‪4305‬‬ ‫‪4290‬‬ ‫‪18476‬‬ ‫‪8191‬‬ ‫‪18330‬‬ ‫‪1480‬‬ ‫‪1062‬‬ ‫‪2805‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪17999‬‬ ‫‪1401‬‬ ‫‪1100‬‬ ‫‪2773‬‬ ‫‪7990‬‬ ‫‪-82.00‬‬ ‫‪-59.00‬‬ ‫‪-156.00‬‬ ‫‪-477.00‬‬ ‫‪-58.00‬‬ ‫‪-3.00‬‬ ‫‪-115.00‬‬ ‫‪-201.00‬‬ ‫‪-3.91‬‬ ‫‪2100‬‬ ‫‪1491‬‬ ‫‪20052‬‬ ‫‪1577‬‬ ‫‪20052‬‬ ‫‪2298‬‬ ‫‪1010000‬‬ ‫‪340‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1008000‬‬ ‫‪430‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2100309‬‬ ‫‪1500‬‬ ‫‪2080‬‬ ‫‪2286‬‬ ‫‪1000‬‬ ‫‪99‬‬ ‫‪11095‬‬ ‫‪2015‬‬ ‫‪2058‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪56‬‬ ‫‪1234‬‬ ‫‪1297‬‬ ‫‪238‬‬ ‫‪5.37‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪600‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪47.7‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-6,645.00‬‬ ‫‪-99.98‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪-4.23‬‬ ‫‪6021‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2049‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪508‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4.13‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3692‬‬ ‫‪-119.00‬‬ ‫‪-3.12‬‬ ‫‪3659‬‬ ‫‪3960‬‬ ‫‪495‬‬ ‫‪7.46‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2032‬‬ ‫‪-10.00‬‬ ‫‪-0.49‬‬ ‫‪1961‬‬ ‫‪2058‬‬ ‫‪501‬‬ ‫‪4.06‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪-2.58‬‬ ‫‪17895‬‬ ‫‪-3.98‬‬ ‫‪1402‬‬ ‫‪-3.14‬‬ ‫‪-3.91‬‬ ‫‪1401‬‬ ‫‪-38.00‬‬ ‫‪-3.45‬‬ ‫‪1059‬‬ ‫‪1122‬‬ ‫‪-99.00‬‬ ‫‪-3.43‬‬ ‫‪2773‬‬ ‫‪2881‬‬ ‫‪829260‬‬ ‫‪8,635.00‬‬ ‫‪1.05‬‬ ‫‪3953‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪336‬‬ ‫‪-17.00‬‬ ‫‪8191‬‬ ‫‪1425‬‬ ‫‪1440‬‬ ‫‪17564‬‬ ‫‪821578‬‬ ‫‪2789‬‬ ‫‪2014‬‬ ‫‪2080‬‬ ‫‪-1.72‬‬ ‫‪5,215.00‬‬ ‫‪1065‬‬ ‫‪2080‬‬ ‫‪2080‬‬ ‫‪4133‬‬ ‫‪0.64‬‬ ‫‪-581.00‬‬ ‫‪-57.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-4.82‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1382‬‬ ‫‪19000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-74.00‬‬ ‫‪5000‬‬ ‫‪1500‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4385‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪518‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪806001‬‬ ‫‪829000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪815000‬‬ ‫‪839999‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4040‬‬ ‫‪4040‬‬ ‫‪336‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪18330‬‬ ‫‪1480‬‬ ‫‪336‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4025‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪6308‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪11.45‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4.04‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4.45‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1450‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪224‬‬ ‫‪17.65‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪739‬‬ ‫‪494‬‬ ‫‪35.5‬‬ ‫‪3.77‬‬ ‫‪16.58‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-32.00‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪10618‬‬ ‫‪10997‬‬ ‫‪1000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1234‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-2.16‬‬ ‫‪4000‬‬ ‫‪12350‬‬ ‫‪12923‬‬ ‫‪537905‬‬ ‫‪29‬‬ ‫‪1906925‬‬ ‫‪1369‬‬ ‫‪2093‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪-86.00‬‬ ‫‪-3.00‬‬ ‫‪7000‬‬ ‫‪181916‬‬ ‫‪-3.74‬‬ ‫‪-0.14‬‬ ‫‪1189‬‬ ‫‪94500‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1209‬‬ ‫‪1244‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1375‬‬ ‫‪2144‬‬ ‫‪5542‬‬ ‫‪5500‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪265‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2208‬‬ ‫‪-6.00‬‬ ‫‪5166‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3219‬‬ ‫‪3219‬‬ ‫‪1000‬‬ ‫‪5801‬‬ ‫‪5900‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪7478‬‬ ‫‪2345‬‬ ‫‪-0.28‬‬ ‫‪321448‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪2133‬‬ ‫‪2138‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪109478‬‬ ‫‪180‬‬ ‫‪-4.00‬‬ ‫‪1600‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪12.3‬‬ ‫‪-0.19‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3176‬‬ ‫‪20373‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪700‬‬ ‫‪11000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪815000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5550‬‬ ‫‪6848‬‬ ‫‪4550‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3471‬‬ ‫‪840000‬‬ ‫‪125.9‬‬ ‫‪965‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪8.73‬‬ ‫‪3795‬‬ ‫‪849000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪954‬‬ ‫‪1157‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5.54‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪860000‬‬ ‫‪185‬‬ ‫‪-3.62‬‬ ‫‪-2.45‬‬ ‫‪7700‬‬ ‫‪1351‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪7.49‬‬ ‫‪4231‬‬ ‫‪-3.98‬‬ ‫‪819100‬‬ ‫‪840000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪10617‬‬ ‫‪11000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪6279‬‬ ‫‪-3.98‬‬ ‫‪-0.27‬‬ ‫‪2324‬‬ ‫‪4.6‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪530‬‬ ‫‪1452‬‬ ‫‪-4.82‬‬ ‫‪3442‬‬ ‫‪3.75‬‬ ‫‪1E+06‬‬ ‫‪-271.00‬‬ ‫‪-40.00‬‬ ‫‪1962‬‬ ‫‪4149‬‬ ‫‪600‬‬ ‫‪12923‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1E+06‬‬ ‫‪-31.11‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1240‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪600‬‬ ‫‪-2.81‬‬ ‫‪2058‬‬ ‫‪1484‬‬ ‫‪954‬‬ ‫‪-39.00‬‬ ‫‪-316.00‬‬ ‫‪16.00‬‬ ‫‪1440‬‬ ‫‪-0.54‬‬ ‫‪-3.93‬‬ ‫‪-4.99‬‬ ‫‪0.78‬‬ ‫‪1425‬‬ ‫‪-45.00‬‬ ‫‪6069‬‬ ‫‪-70.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-3.82‬‬ ‫‪-268.00‬‬ ‫‪-3.26‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪1131‬‬ ‫‪-6,645.00‬‬ ‫‪-84.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-305.00‬‬ ‫‪-99.98‬‬ ‫‪-3.99‬‬ ‫‪1189‬‬ ‫‪1236‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-3.92‬‬ ‫‪20052‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪8000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪7478‬‬ ‫‪771.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5.18‬‬ ‫‪5542‬‬ ‫‪830792‬‬ ‫‪4.00‬‬ ‫‪1282‬‬ ‫‪4.66‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪300‬‬ ‫‪920‬‬ ‫‪5542‬‬ ‫‪9,788.00‬‬ ‫‪1504‬‬ ‫‪423‬‬ ‫‪53‬‬ ‫‪5059‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪7.82‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪830101‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪100000‬‬ ‫‪29000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪71‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪690‬‬ ‫‪341‬‬ ‫‪1.19‬‬ ‫‪-62.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪76‬‬ ‫‪16.92‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪-3.96‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪10687‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪-0.01‬‬ ‫‪822235055‬‬ ‫‪2096‬‬ ‫‪2030‬‬ ‫‪2014‬‬ ‫‪-4.80‬‬ ‫‪-4.00‬‬ ‫‪3811‬‬ ‫‪2150‬‬ ‫‪2080‬‬ ‫‪2080‬‬ ‫‪-0.03‬‬ ‫‪2214‬‬ ‫‪3960‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-372.00‬‬ ‫‪-3.36‬‬ ‫‪7484‬‬ ‫‪3659‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-680.00‬‬ ‫‪-5.00‬‬ ‫‪12923‬‬ ‫‪821004‬‬ ‫‪2622286710‬‬ ‫‪940273‬‬ ‫‪-58.00‬‬ ‫‪-4.58‬‬ ‫‪820000‬‬ ‫‪-152.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪12923‬‬ ‫‪3220‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1203‬‬ ‫‪835000‬‬ ‫‪-3.99‬‬ ‫‪4165‬‬ ‫‪1208‬‬ ‫‪2150‬‬ ‫‪410‬‬ ‫‪-7.29‬‬ ‫‪13,996.00‬‬ ‫‪10701‬‬ ‫‪10617‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5.37‬‬ ‫‪1E+06‬‬ ‫‪265‬‬ ‫‪3190‬‬ ‫‪830101‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪285‬‬ ‫‪1.70‬‬ ‫‪2888‬‬ ‫آ س پح‬ ‫ح‪ .‬آ‪.‬س‪.‬پ‬ ‫لولهوماشینسازيایران‬ ‫‪154‬‬ ‫‪-442.00‬‬ ‫‪-4.00‬‬ ‫‪1426‬‬ ‫‪2.08E+08‬‬ ‫‪-73.00‬‬ ‫‪-2.22‬‬ ‫‪-0.12‬‬ ‫‪2117‬‬ ‫‪1577‬‬ ‫‪44‬‬ ‫‪2400‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5740‬‬ ‫‪1E+06‬‬ ‫‪1677124605‬‬ ‫‪1575377‬‬ ‫‪12923‬‬ ‫‪1375‬‬ ‫‪6.995E+10‬‬ ‫‪-82.00‬‬ ‫‪-3.72‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪11846‬‬ ‫‪93.69‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-318‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5000‬‬ ‫‪326940‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪-2.19‬‬ ‫‪6000‬‬ ‫‪1E+06‬‬ ‫‪1103‬‬ ‫غنوش‬ ‫نوشمازندران‬ ‫‪2‬‬ ‫‪-23.00‬‬ ‫‪-7.99‬‬ ‫‪267‬‬ ‫‪-21.00‬‬ ‫‪3211‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪2137655‬‬ ‫‪205‬‬ ‫‪-175.00‬‬ ‫‪2123‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1E+06‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2997928549‬‬ ‫‪159‬‬ ‫‪6804‬‬ ‫‪-27.00‬‬ ‫‪-276.00‬‬ ‫‪-3.90‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4260‬‬ ‫‪1500‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪836372‬‬ ‫‪11,262.00‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪439359‬‬ ‫‪171034‬‬ ‫‪349‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪7750‬‬ ‫‪9408‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪224900‬‬ ‫‪1497‬‬ ‫‪960000‬‬ ‫‪9924‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪39‬‬ ‫‪969600‬‬ ‫‪8.83‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪649‬‬ ‫‪119250‬‬ ‫‪7750‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1.36‬‬ ‫‪-3.73‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪36401‬‬ ‫‪1300‬‬ ‫‪830000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪41‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪50457‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪47480‬‬ ‫‪840000‬‬ ‫‪2643‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪101849‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪806000‬‬ ‫‪696‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪11300‬‬ ‫‪10150‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪866365‬‬ ‫‪6797‬‬ ‫‪1075‬‬ ‫‪4707‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪717‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪26.88‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪7000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1523‬‬ ‫‪1268‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪965‬‬ ‫‪5000‬‬ ‫‪11140‬‬ ‫‪9312‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1390‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-79.00‬‬ ‫‪-138.00‬‬ ‫‪5,642.00‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪7102‬‬ ‫‪20000‬‬ ‫‪1053‬‬ ‫‪1250‬‬ ‫‪3000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪51000‬‬ ‫‪5000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-4.93‬‬ ‫‪-3.64‬‬ ‫‪0.69‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪26977‬‬ ‫‪439460‬‬ ‫‪10148‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1522‬‬ ‫‪3641‬‬ ‫‪814000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪300‬‬ ‫‪5650‬‬ ‫‪5694‬‬ ‫‪10030‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪111‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1530‬‬ ‫‪3849‬‬ ‫‪840000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪13.02‬‬ ‫‪368‬‬ ‫‪39‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪12000‬‬ ‫‪1873‬‬ ‫‪10000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪185162‬‬ ‫‪1800‬‬ ‫‪2095‬‬ ‫‪1899‬‬ ‫‪91‬‬ ‫‪272628‬‬ ‫‪10000‬‬ ‫‪44600‬‬ ‫‪1223‬‬ ‫‪2064‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪550‬‬ ‫‪830000‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪16786‬‬ ‫‪50000‬‬ ‫‪965‬‬ ‫‪848000‬‬ ‫‪14192‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪00‬‬ ‫‪2600‬‬ ‫‪3000‬‬ ‫‪2109191‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1218‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4.14‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪7.69‬‬ ‫‪-16.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-1.29‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2664‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪15051‬‬ ‫‪6793‬‬ ‫‪548‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪555‬‬ ‫‪2487‬‬ ‫‪3499‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪00‬‬ ‫‪57.44‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1215‬‬ ‫‪12339‬‬ ‫‪17235‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪1260‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪6237‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪57029‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪9610‬‬ ‫‪10000‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪10000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪50000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪6397‬‬ ‫‪9799‬‬ ‫‪8350‬‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪1783‬‬ ‫‪986‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪47‬‬ ‫‪201760‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪8850‬‬ ‫‪10805‬‬ ‫‪1396‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5710‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪600‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪01‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪775‬‬ ‫‪12000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2407‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪6552‬‬ ‫‪540‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1150761‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2002‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪2764‬‬ ‫‪618‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1251‬‬ ‫‪12923‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪21.51‬‬ ‫‪810009‬‬ ‫‪459‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪61‬‬ ‫‪2799‬‬ ‫‪839999‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪50457‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪13544‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪126000‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪95018‬‬ ‫‪896978‬‬ ‫‪865261‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪01‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪820000‬‬ ‫‪3000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪62‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪5908‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪6744‬‬ ‫‪794‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪00‬‬ ‫‪8250‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪6210‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-2.93‬‬ ‫‪-680.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-1.00‬‬ ‫‪5969‬‬ ‫‪-5.00‬‬ ‫‪4.78‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪7.79‬‬ ‫‪50457‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪11400‬‬ ‫‪10392‬‬ ‫‪2643‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1523‬‬ ‫‪474‬‬ ‫‪358‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪272.8‬‬ ‫‪7.44‬‬ ‫‪21.46‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪28‬‬ ‫‪00‬‬ ‫‪-0.02‬‬ ‫‪1193‬‬ ‫‪1231‬‬ ‫‪1210‬‬ ‫‪-10.8‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4260‬‬ ‫‪-7.00‬‬ ‫‪-56.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4260‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1225‬‬ ‫‪11050‬‬ ‫‪10150‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1026‬‬ ‫‪-131.00‬‬ ‫‪1369‬‬ ‫‪642360‬‬ ‫‪4436‬‬ ‫‪10337‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1048‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1081‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3.93‬‬ ‫‪4.32‬‬ ‫‪1189‬‬ ‫‪1459‬‬ ‫تسه‪9201‬‬ ‫امتیازتسهیالت مسكن فروردین ‪92‬‬ ‫‪985276‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-4.42‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2643‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-3.96‬‬ ‫‪3218‬‬ ‫‪-0.24‬‬ ‫‪-4.35‬‬ ‫‪2764‬‬ ‫‪602‬‬ ‫‪2764‬‬ ‫‪641‬‬ ‫‪-4.71‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3308‬‬ ‫‪-66.00‬‬ ‫‪-4.85‬‬ ‫‪0.72‬‬ ‫‪1999‬‬ ‫‪5454‬‬ ‫‪836862‬‬ ‫‪52536‬‬ ‫‪5694‬‬ ‫‪1239‬‬ ‫‪2096‬‬ ‫‪5908‬‬ ‫‪-23.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪580‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪266‬‬ ‫‪12,803.00‬‬ ‫‪-7.00‬‬ ‫‪-28.00‬‬ ‫‪1900‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1E+06‬‬ ‫‪1.55‬‬ ‫‪-0.04‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪-2.01‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1260‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1E+06‬‬ ‫‪11335‬‬ ‫‪10174‬‬ ‫‪-283.00‬‬ ‫‪-64.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5694‬‬ ‫‪5.44‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4000‬‬ ‫‪11.61‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪204‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪50.00‬‬ ‫‪-510.00‬‬ ‫‪-62.00‬‬ ‫‪55‬‬ ‫‪731‬‬ ‫‪-52.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-0.22‬‬ ‫‪0.44‬‬ ‫‪-4.77‬‬ ‫‪-3.87‬‬ ‫‪-57.00‬‬ ‫‪606189434‬‬ ‫‪2002‬‬ ‫‪5722‬‬ ‫‪-102.00‬‬ ‫‪41.00‬‬ ‫‪697‬‬ ‫‪6337‬‬ ‫‪254581543‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪-3.98‬‬ ‫‪0.78‬‬ ‫‪6156‬‬ ‫‪355534310‬‬ ‫‪-13.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3654‬‬ ‫‪829238‬‬ ‫‪6021‬‬ ‫‪100880000‬‬ ‫‪5918‬‬ ‫‪-396.00‬‬ ‫‪-3.78‬‬ ‫‪523‬‬ ‫‪86.31‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪00‬‬ ‫‪00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪10.53‬‬ ‫‪8700‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪9945‬‬ ‫‪-0.16‬‬ ‫‪-8.52‬‬ ‫‪1790‬‬ ‫‪3.78‬‬ ‫‪4.92‬‬ ‫‪31‬‬ ‫‪561‬‬ ‫‪19100‬‬ ‫‪1776‬‬ ‫‪986‬‬ ‫‪4.36‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪10649‬‬ ‫‪-3.00‬‬ ‫‪-50.00‬‬ ‫‪-2.60‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1217‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪1426345‬‬ ‫‪1500‬‬ ‫‪1503‬‬ ‫‪00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪6.48‬‬ ‫‪2570‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪537‬‬ ‫‪-3.96‬‬ ‫‪-2.90‬‬ ‫‪-6.39‬‬ ‫‪8300‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪766061‬‬ ‫‪820001‬‬ ‫‪820000‬‬ ‫‪845000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪6.1‬‬ ‫‪1880‬‬ ‫‪2182‬‬ ‫‪-4.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4000‬‬ ‫‪3533‬‬ ‫‪00‬‬ ‫‪-4.96‬‬ ‫‪25543‬‬ ‫‪494‬‬ ‫‪-28.00‬‬ ‫‪-2.16‬‬ ‫‪2664‬‬ ‫‪7500‬‬ ‫‪920‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1732‬‬ ‫‪01‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪7148‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪28356‬‬ ‫‪1808‬‬ ‫‪650‬‬ ‫‪2664‬‬ ‫‪1500‬‬ ‫‪1100‬‬ ‫‪7460‬‬ ‫‪1856‬‬ ‫‪1250‬‬ ‫‪106364‬‬ ‫‪5000‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪1000‬‬ ‫‪00‬‬ ‫‪00‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪30000‬‬ ‫‪00‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪1207‬‬ ‫‪6043‬‬ ‫‪4093‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪8200‬‬ ‫‪1429‬‬ ‫‪5000‬‬ ‫‪2220‬‬ ‫‪1638‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪20000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪00‬‬ ‫‪6120‬‬ ‫‪00‬‬ ‫‪70‬‬ ‫‪10608‬‬ ‫‪4.28‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪690‬‬ ‫‪4499‬‬ ‫‪8247‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪10815‬‬ ‫‪4680‬‬ ‫‪18122‬‬ ‫‪138444‬‬ ‫‪11067‬‬ ‫‪994‬‬ ‫‪1232‬‬ ‫‪208‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1600‬‬ ‫‪19431‬‬ ‫‪3500‬‬ ‫‪105784‬‬ ‫‪71‬‬ ‫‪20314‬‬ ‫‪5.12‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪17497‬‬ ‫‪528443‬‬ ‫‪29‬‬ ‫‪1120‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪611955‬‬ ‫‪382587‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪695944‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪37016‬‬ ‫‪44‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪24645‬‬ ‫‪9.32‬‬ ‫‪5.4‬‬ ‫‪00‬‬ ‫‪-33.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1191‬‬ ‫‪457094796‬‬ ‫‪75‬‬ ‫فلوله‬ ‫‪178391‬‬ ‫‪451696‬‬ ‫‪-151.00‬‬ ‫‪6,404.00‬‬ ‫‪-577.00‬‬ ‫‪-60.00‬‬ ‫‪1266‬‬ ‫‪200‬‬ ‫تسه‪9109‬‬ ‫دانا‬ ‫‪174169‬‬ ‫‪16,890.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-60.00‬‬ ‫‪-0.65‬‬ ‫‪3417‬‬ ‫‪173‬‬ ‫‪468‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2095‬‬ ‫‪4903‬‬ ‫‪2.05‬‬ ‫‪9071‬‬ ‫‪6500‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5772‬‬ ‫‪1221537‬‬ ‫امتیازتسهیالت مسكن آذر ماه ‪91‬‬ ‫بیمه دانا‬ ‫‪48500‬‬ ‫‪285‬‬ ‫‪265‬‬ ‫‪-80.00‬‬ ‫‪-194.00‬‬ ‫‪-4.99‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0.70‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1720‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1750‬‬ ‫‪9799‬‬ ‫‪6500‬‬ ‫‪1435‬‬ ‫‪5542‬‬ ‫‪5067491073‬‬ ‫‪71‬‬ ‫پكویر‬ ‫‪583814‬‬ ‫‪5740‬‬ ‫‪-21.00‬‬ ‫‪-3.70‬‬ ‫‪-3.53‬‬ ‫‪1765‬‬ ‫‪980‬‬ ‫‪1435‬‬ ‫‪5542‬‬ ‫‪100000‬‬ ‫‪5442151301‬‬ ‫‪2141‬‬ ‫‪5801‬‬ ‫‪-492.00‬‬ ‫‪2002‬‬ ‫‪2102‬‬ ‫‪1808‬‬ ‫‪1020‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2095‬‬ ‫‪-4.00‬‬ ‫‪-1.69‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪882‬‬ ‫‪80‬‬ ‫‪2753‬‬ ‫‪-3.99‬‬ ‫‪5710‬‬ ‫‪-73.00‬‬ ‫‪-20.00‬‬ ‫‪-230.00‬‬ ‫‪100000‬‬ ‫‪1182391039‬‬ ‫‪3177‬‬ ‫‪-403.00‬‬ ‫‪1500‬‬ ‫‪1508‬‬ ‫‪344‬‬ ‫‪2407‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪972‬‬ ‫‪834196‬‬ ‫‪-3.99‬‬ ‫‪-6.38‬‬ ‫‪-3.90‬‬ ‫‪790000‬‬ ‫‪800009‬‬ ‫‪840000‬‬ ‫‪845000‬‬ ‫‪1583‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-33.00‬‬ ‫‪9,399.00‬‬ ‫‪2872‬‬ ‫‪615‬‬ ‫‪-3.99‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪00‬‬ ‫‪-1.03‬‬ ‫‪-3.60‬‬ ‫‪-3.98‬‬ ‫‪6646‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪-110.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪41‬‬ ‫‪379‬‬ ‫‪1860309‬‬ ‫‪249‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪35‬‬ ‫‪1602‬‬ ‫‪29.8‬‬ ‫‪16.61‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪42526‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪110‬‬ ‫‪4140‬‬ ‫‪1006000‬‬ ‫‪4.69‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪180‬‬ ‫‪6568‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪31‬‬ ‫‪1000‬‬ ‫‪210‬‬ ‫‪1720‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪983833‬‬ ‫‪245100‬‬ ‫‪33‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4.28‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5661‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪7677‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪582‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6754‬‬ ‫‪1776‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪7.31‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪7420‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪590‬‬ ‫‪24832412‬‬ ‫‪7140‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪10000‬‬ ‫‪41‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪268‬‬ ‫‪511‬‬ ‫‪260‬‬ ‫‪8300‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪15954‬‬ ‫‪3.78‬‬ ‫‪4.7‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2272377‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪55‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪17476‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪28356‬‬ ‫‪1706‬‬ ‫‪5900‬‬ ‫‪229‬‬ ‫‪1250‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪511‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪100000‬‬ ‫‪29423‬‬ ‫‪1779‬‬ ‫‪2407‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1206‬‬ ‫‪4255‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1.32‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪250‬‬ ‫‪3000‬‬ ‫‪3310‬‬ ‫‪5890‬‬ ‫‪-205‬‬ ‫‪3.77‬‬ ‫‪5.57‬‬ ‫‪6.75‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪850000‬‬ ‫‪00‬‬ ‫‪00‬‬ ‫‪10000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1600‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-7.06‬‬ ‫‪10608‬‬ ‫‪8300‬‬ ‫‪1900‬‬ ‫‪01‬‬ ‫‪10500‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪10608‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪810000‬‬ ‫‪-4.88‬‬ ‫‪4.43‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-3.73‬‬ ‫‪-0.05‬‬ ‫‪-2.81‬‬ ‫‪-2.54‬‬ ‫‪3.07‬‬ ‫‪2895‬‬ ‫‪8084‬‬ ‫‪1900‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1801‬‬ ‫‪00‬‬ ‫‪7.31‬‬ ‫‪6793‬‬ ‫‪534‬‬ ‫‪5770‬‬ ‫‪91‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2117‬‬ ‫‪696‬‬ ‫‪-115.00‬‬ ‫‪-41.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪6850‬‬ ‫‪555‬‬ ‫‪-2.00‬‬ ‫‪374914‬‬ ‫سرمایه گذاري اعتبار ایران‬ ‫کویر تایر‬ ‫‪288‬‬ ‫‪829954648‬‬ ‫‪21‬‬ ‫بانك کارآفرین‬ ‫‪5976‬‬ ‫‪2300‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3220‬‬ ‫وصنعتح‬ ‫‪500‬‬ ‫‪1E+06‬‬ ‫‪270743817‬‬ ‫ح ‪ .‬سرمایه گذاريصنعت ومعدن‬ ‫‪26‬‬ ‫‪716‬‬ ‫‪2205‬‬ ‫‪33‬‬ ‫‪101565‬‬ ‫‪806000‬‬ ‫‪842000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪7080‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪127544‬‬ ‫‪1522‬‬ ‫‪1522‬‬ ‫‪4709‬‬ ‫‪7000‬‬ ‫‪10000000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪11847‬‬ ‫‪6797‬‬ ‫‪1E+06‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪9934‬‬ ‫‪3792‬‬ ‫‪823596‬‬ ‫‪2305‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2643‬‬ ‫‪2643‬‬ ‫‪3849‬‬ ‫‪814000‬‬ ‫‪35673646‬‬ ‫‪264‬‬ ‫‪2764‬‬ ‫‪640‬‬ ‫‪2764‬‬ ‫‪602‬‬ ‫‪3641‬‬ ‫‪830000‬‬ ‫‪2.4859E+10‬‬ ‫‪1032703‬‬ ‫‪1071‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1065‬‬ ‫‪1444‬‬ ‫‪-38.00‬‬ ‫‪-46.00‬‬ ‫‪1207‬‬ ‫‪7380‬‬ ‫‪1207‬‬ ‫‪7760‬‬ ‫‪561‬‬ ‫‪-3.28‬‬ ‫‪1.14‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-10.90‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪467‬‬ ‫‪9.12‬‬ ‫‪11.02‬‬ ‫‪965‬‬ ‫‪810113‬‬ ‫‪1870‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1490‬‬ ‫‪5694‬‬ ‫‪5694‬‬ ‫‪7107‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪7371‬‬ ‫‪533‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3987‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪66‬‬ ‫‪9396‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪28198‬‬ ‫‪569290‬‬ ‫‪1019‬‬ ‫‪16293‬‬ ‫‪1025000‬‬ ‫‪2030‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪150079‬‬ ‫‪2402‬‬ ‫‪6820‬‬ ‫‪31‬‬ ‫‪232960‬‬ ‫‪10947‬‬ ‫‪10500‬‬ ‫‪1085‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪1000‬‬ ‫‪11703‬‬ ‫‪363‬‬ ‫‪2553‬‬ ‫‪999‬‬ ‫‪848000‬‬ ‫‪-3.87‬‬ ‫‪-3.07‬‬ ‫‪-237.00‬‬ ‫‪724‬‬ ‫‪7026941885‬‬ ‫‪10649‬‬ ‫‪10020‬‬ ‫‪1856‬‬ ‫‪1189‬‬ ‫‪1856‬‬ ‫‪1231‬‬ ‫‪114‬‬ ‫‪00‬‬ ‫‪4.35‬‬ ‫‪7.93‬‬ ‫‪-90‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1234‬‬ ‫‪2149‬‬ ‫‪-4.00‬‬ ‫‪330925‬‬ ‫شرانل‬ ‫‪580‬‬ ‫‪523‬‬ ‫‪824059‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-8.01‬‬ ‫‪8457‬‬ ‫‪10071‬‬ ‫‪7891930‬‬ ‫‪1873‬‬ ‫‪1900‬‬ ‫‪1873‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-64.00‬‬ ‫‪50457‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1047500‬‬ ‫‪810009‬‬ ‫‪715‬‬ ‫‪-3.99‬‬ ‫‪15678‬‬ ‫‪1429‬‬ ‫‪-0.61‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-3.31‬‬ ‫‪-183.00‬‬ ‫‪-10.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪7677‬‬ ‫‪00‬‬ ‫‪00‬‬ ‫‪00‬‬ ‫‪01‬‬ ‫‪1510‬‬ ‫‪332‬‬ ‫‪1429‬‬ ‫‪20000‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2181‬‬ ‫‪1305‬‬ ‫‪1174‬‬ ‫‪1000‬‬ ‫‪6505‬‬ ‫‪3108‬‬ ‫‪7.22‬‬ ‫‪11.15‬‬ ‫‪2271‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1344‬‬ ‫‪2437‬‬ ‫‪735‬‬ ‫‪5.86‬‬ ‫‪16306‬‬ ‫‪7678‬‬ ‫‪5.28‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪26.69‬‬ ‫‪34346‬‬ ‫‪5756‬‬ ‫‪10596‬‬ ‫‪10108‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5220‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪12.85‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2160‬‬ ‫‪3424‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪983973‬‬ ‫‪1200‬‬ ‫‪4243‬‬ ‫‪00‬‬ ‫‪2162‬‬ ‫‪2836‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3490‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪983973‬‬ ‫‪1300‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪7.14‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪1000‬‬ ‫‪00‬‬ ‫‪7023‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪00‬‬ ‫‪4595‬‬ ‫‪277‬‬ ‫‪41.52‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪00‬‬ ‫‪20000‬‬ ‫‪32835‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪68835‬‬ ‫‪11000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-2.78‬‬ ‫‪-1.94‬‬ ‫‪-0.15‬‬ ‫‪-68.00‬‬ ‫‪-36.00‬‬ ‫‪10815‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪293‬‬ ‫‪4.51‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪7821‬‬ ‫‪1500‬‬ ‫‪437‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-98.00‬‬ ‫‪-3.99‬‬ ‫‪-4.00‬‬ ‫‪-0.09‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-0.19‬‬ ‫‪-4.81‬‬ ‫‪-4.65‬‬ ‫‪3536‬‬ ‫‪1880‬‬ ‫‪2182‬‬ ‫‪-49.00‬‬ ‫‪-66.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-23.00‬‬ ‫‪2715‬‬ ‫‪-0.10‬‬ ‫‪-1.29‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-3.99‬‬ ‫‪0.06‬‬ ‫‪1435‬‬ ‫‪-0.24‬‬ ‫‪-2.76‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-293.00‬‬ ‫‪17953‬‬ ‫‪1731‬‬ ‫‪7003‬‬ ‫‪536‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪9,391.00‬‬ ‫‪13,780.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪12.00‬‬ ‫‪9265‬‬ ‫‪6649‬‬ ‫‪-3.62‬‬ ‫‪1.14‬‬ ‫‪1.67‬‬ ‫‪-3.16‬‬ ‫‪-3.33‬‬ ‫‪-283.00‬‬ ‫‪-12.00‬‬ ‫‪-724.00‬‬ ‫‪2009‬‬ ‫‪-314.00‬‬ ‫‪-1.00‬‬ ‫‪1770‬‬ ‫‪984‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2095‬‬ ‫‪3121077‬‬ ‫‪50121‬‬ ‫‪546‬‬ ‫‪-4.22‬‬ ‫‪1500‬‬ ‫‪1880‬‬ ‫‪2095‬‬ ‫‪1253‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1218‬‬ ‫‪2083‬‬ ‫‪3.5378E+10‬‬ ‫‪509912088‬‬ ‫‪220‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪-4.99‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-87.00‬‬ ‫‪88403963‬‬ ‫بیمه دي‬ ‫‪8500‬‬ ‫‪8310‬‬ ‫‪-3.99‬‬ ‫‪2507‬‬ ‫‪-4.00‬‬ ‫‪-2.16‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪829723‬‬ ‫‪837018‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-3.99‬‬ ‫دسبحا‬ ‫شفارس‬ ‫‪2664‬‬ ‫‪5717‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4103105701‬‬ ‫‪533885750‬‬ ‫‪1267‬‬ ‫‪2149‬‬ ‫گروه دارویی سبحان‬ ‫صنایع شیمیایی فارس‬ ‫‪1435‬‬ ‫‪1435‬‬ ‫‪2664‬‬ ‫‪15052‬‬ ‫‪0.04‬‬ ‫‪1.52‬‬ ‫‪2799‬‬ ‫‪838350‬‬ ‫‪-377.00‬‬ ‫‪-159.00‬‬ ‫‪-111.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪10,953.00‬‬ ‫‪-4.00‬‬ ‫‪-1.13‬‬ ‫‪-3.99‬‬ ‫‪-2.39‬‬ ‫‪-626.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-257.00‬‬ ‫‪-3.99‬‬ ‫‪-0.05‬‬ ‫‪1005‬‬ ‫‪824797‬‬ ‫‪28‬‬ ‫فزرین‬ ‫‪6850‬‬ ‫‪555‬‬ ‫‪6793‬‬ ‫‪544‬‬ ‫‪-58.00‬‬ ‫‪-34.00‬‬ ‫‪-14.00‬‬ ‫‪-26.00‬‬ ‫‪8106‬‬ ‫‪1900‬‬ ‫‪999‬‬ ‫‪810113‬‬ ‫‪72369‬‬ ‫زرین معدن آسیا‬ ‫‪9071‬‬ ‫‪6500‬‬ ‫‪9071‬‬ ‫‪6500‬‬ ‫‪11285‬‬ ‫‪10684‬‬ ‫‪921‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪32406‬‬ ‫‪-89.00‬‬ ‫‪1808‬‬ ‫‪1020‬‬ ‫‪15928413‬‬ ‫‪0‬‬ ‫وشهر‬ ‫فوالد امیرکبیرکاشان‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1780‬‬ ‫‪986‬‬ ‫‪1.674E+10‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪24‬‬ ‫بانك شهر‬ ‫سیمانفارس‬ ‫‪2070‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪571363‬‬ ‫سهگمت‬ ‫فوالد آلیاژي ایران‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5710‬‬ ‫‪5754214165‬‬ ‫سیمانهگمتان‬ ‫پارس‬ ‫ایران‬ ‫صنعتیمس‬ ‫دوده صنایع‬ ‫ح ‪ .‬ملی‬ ‫‪2407‬‬ ‫‪5730‬‬ ‫‪2407‬‬ ‫‪-100.00‬‬ ‫‪-300.00‬‬ ‫‪21160‬‬ ‫‪965‬‬ ‫‪830000‬‬ ‫‪35‬‬ ‫‪14709‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪821001‬‬ ‫‪2800‬‬ ‫‪840000‬‬ ‫‪1.00‬‬ ‫‪12,603.00‬‬ ‫‪7511‬‬ ‫‪-40.00‬‬ ‫‪5,203.00‬‬ ‫‪197842‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪500‬‬ ‫بیمه اتكایی ایرانیان‬ ‫اصفهان‬ ‫شرکت ساختمان‬ ‫پتروشیمی شازند‬ ‫‪2107‬‬ ‫‪8212‬‬ ‫‪1900‬‬ ‫‪-3.91‬‬ ‫‪7357‬‬ ‫‪514‬‬ ‫‪-3.98‬‬ ‫‪0.63‬‬ ‫‪369886179‬‬ ‫‪1‬‬ ‫قمرو‬ ‫‪4220168‬‬ ‫‪640‬‬ ‫‪397252100‬‬ ‫‪772‬‬ ‫‪0‬‬ ‫صدانا‬ ‫سپهر‬ ‫‪46973‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪17394427‬‬ ‫‪0‬‬ ‫اجاره پترو ریگ سه ماهه ‪ 20‬درصد‬ ‫غبشهر‬ ‫‪0‬‬ ‫‪959040000‬‬ ‫‪2.1463E+10‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫پتایر‬ ‫تسه‪9205‬‬ ‫‪360000‬‬ ‫‪3‬‬ ‫تولید برق عسلویه مپنا‬ ‫‪1E+06‬‬ ‫‪1000‬‬ ‫تسه‪9301‬‬ ‫وملی‬ ‫‪1500‬‬ ‫‪1500‬‬ ‫‪1500‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪10000000‬‬ ‫داروسازيزهراوي‬ ‫بساما‬ ‫‪820332‬‬ ‫‪823238‬‬ ‫‪790000‬‬ ‫‪823000‬‬ ‫‪831000‬‬ ‫‪840000‬‬ ‫‪10,668.00‬‬ ‫‪16,762.00‬‬ ‫‪1.435E+10‬‬ ‫‪207005‬‬ ‫‪707503835‬‬ ‫‪28706‬‬ ‫‪1725‬‬ ‫‪-831.00‬‬ ‫‪-45.00‬‬ ‫‪1.30‬‬ ‫‪2.04‬‬ ‫‪1435‬‬ ‫‪23‬‬ ‫امتیاز تسهیالت مسكن فروردین ‪93‬‬ ‫فجر‬ ‫‪15928‬‬ ‫‪3304‬‬ ‫‪145367620‬‬ ‫‪21476000‬‬ ‫‪-0.61‬‬ ‫‪10608‬‬ ‫‪-65.00‬‬ ‫‪-3.99‬‬ ‫‪-3.45‬‬ ‫‪29537‬‬ ‫‪1770‬‬ ‫‪65‬‬ ‫‪323‬‬ ‫‪1‬‬ ‫سفار‬ ‫‪973992‬‬ ‫‪1957087428‬‬ ‫‪-3.98‬‬ ‫‪1222‬‬ ‫‪6294‬‬ ‫‪29423‬‬ ‫‪1779‬‬ ‫‪8084‬‬ ‫‪1900‬‬ ‫‪-336.00‬‬ ‫‪-1.00‬‬ ‫‪1931‬‬ ‫‪1222‬‬ ‫‪-2.00‬‬ ‫‪-16.00‬‬ ‫‪1447‬‬ ‫‪-35.00‬‬ ‫‪-3.39‬‬ ‫‪-7.41‬‬ ‫‪28356‬‬ ‫‪1750‬‬ ‫‪6010‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-65.00‬‬ ‫‪7977‬‬ ‫‪-19.00‬‬ ‫‪-41.00‬‬ ‫‪-3.73‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-1,181.00‬‬ ‫‪-20.00‬‬ ‫‪230707‬‬ ‫‪3808642‬‬ ‫‪79‬‬ ‫فوالژ‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4255‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪10673‬‬ ‫‪1567845939‬‬ ‫‪2042488003‬‬ ‫انفورماتیك‬ ‫مهندسی خدمات‬ ‫تاسیسات راه آهن‬ ‫ساختمان‬ ‫دزهراوي‬ ‫‪3490150‬‬ ‫‪1207‬‬ ‫‪7530‬‬ ‫‪7500‬‬ ‫‪-268.00‬‬ ‫‪-160.00‬‬ ‫‪-4.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪10608‬‬ ‫‪7076‬‬ ‫‪556‬‬ ‫‪86‬‬ ‫‪42‬‬ ‫شدوص‬ ‫فملیح‬ ‫‪481239198‬‬ ‫‪683006860‬‬ ‫‪7200‬‬ ‫‪533‬‬ ‫‪7121‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪-250.00‬‬ ‫‪-40.00‬‬ ‫‪-3.98‬‬ ‫‪-0.65‬‬ ‫‪10608‬‬ ‫گذاريپامچال‬ ‫سرمایهپارس‬ ‫پارس آریان‬ ‫نیرو‬ ‫خمحور‬ ‫پترول‬ ‫دروز‬ ‫‪1139961318‬‬ ‫‪228915282‬‬ ‫‪1856‬‬ ‫‪1228‬‬ ‫‪1856‬‬ ‫‪1230‬‬ ‫‪-77.00‬‬ ‫‪-8.00‬‬ ‫‪1429‬‬ ‫‪-59.00‬‬ ‫‪20333‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪3‬‬ ‫نیرو سرمایه‬ ‫تولیدمحورخودرو‬ ‫حكمت‬ ‫نوین‬ ‫‪0‬‬ ‫‪212160‬‬ ‫‪21160‬‬ ‫‪1429‬‬ ‫‪7677‬‬ ‫‪-319.00‬‬ ‫‪-827.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪263003‬‬ ‫‪20‬‬ ‫بمپنا‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1257‬‬ ‫‪6294‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪455331470‬‬ ‫تسهورنا‬ ‫‪9211‬‬ ‫صچاد‬ ‫‪580‬‬ ‫‪816‬‬ ‫‪42560‬‬ ‫‪136270300‬‬ ‫‪4259‬‬ ‫‪1E+06‬‬ ‫شمال شرق‬ ‫مسكنسایپا‬ ‫گذاريگذاري‬ ‫سرمایهسرمایه‬ ‫‪172‬‬ ‫مسكنهلدینگ‬ ‫گذاري رنا(‬ ‫امتیازسرمایه‬ ‫بهمنماه ‪92‬‬ ‫تسهیالت‬ ‫ثاصفا‬ ‫‪39712‬‬ ‫‪132727‬‬ ‫‪573252559‬‬ ‫‪4750000000‬‬ ‫‪1933‬‬ ‫‪1238‬‬ ‫‪320‬‬ ‫‪1079‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪259‬‬ ‫‪57‬‬ ‫شاراك‬ ‫‪44572697‬‬ ‫‪7996‬‬ ‫‪1488‬‬ ‫‪2199155‬‬ ‫‪13589602‬‬ ‫انرژي‪3‬‬ ‫‪4089‬‬ ‫‪1E+06‬‬ ‫‪4120‬‬ ‫‪1E+06‬‬ ‫‪87‬‬ ‫‪34‬‬ ‫‪333191‬‬ ‫‪304079‬‬ ‫‪1894457351‬‬ ‫‪540044304‬‬ ‫‪5819‬‬ ‫‪1850‬‬ ‫‪5587‬‬ ‫‪1776‬‬ ‫‪3892642858‬‬ ‫‪1.3374E+10‬‬ ‫بیمه آرمان‬ ‫‪-133.00‬‬ ‫‪-2.00‬‬ ‫‪-2.29‬‬ ‫‪-0.11‬‬ ‫‪5587‬‬ ‫‪1776‬‬ ‫‪6049‬‬ ‫‪1776‬‬ ‫‪6049‬‬ ‫‪1776‬‬ ‫‪1838‬‬ ‫‪1020‬‬ ‫داروپخش (هلدینگ‬ ‫‪-623.00‬‬ ‫‪-3.74‬‬ ‫‪15900‬‬ ‫‪230.00‬‬ ‫‪-74.00‬‬ ‫‪7678‬‬ ‫‪1542‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪983973‬‬ ‫‪1286‬‬ ‫‪6183‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1600‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1078‬‬ ‫‪1090‬‬ ‫‪-16,027.00‬‬ ‫‪296.00‬‬ ‫‪4259‬‬ ‫‪1348‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪7.26‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪00‬‬ ‫‪00‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪61‬‬ ‫‪-59.00‬‬ ‫‪7821‬‬ ‫‪7821‬‬ ‫‪-1.60‬‬ ‫‪29.90‬‬ ‫‪3.95‬‬ ‫‪-4.00‬‬ ‫‪-3.99‬‬ ‫‪-3.97‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4.36‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1325‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1440‬‬ ‫‪-438.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5686‬‬ ‫‪1848‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪6200‬‬ ‫‪-3.86‬‬ ‫‪-0.01‬‬ ‫‪-3.89‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪129‬‬ ‫‪4595‬‬ ‫‪4497‬‬ ‫‪1344‬‬ ‫‪2437‬‬ ‫‪1019‬‬ ‫‪16293‬‬ ‫‪1344‬‬ ‫‪2437‬‬ ‫‪1041‬‬ ‫‪16293‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3669‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4.63‬‬ ‫‪00‬‬ ‫‪00‬‬ ‫‪-1.42‬‬ ‫‪1600‬‬ ‫‪19431‬‬ ‫‪17.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1137‬‬ ‫‪6.25‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪760‬‬ ‫‪3987‬‬ ‫‪-6.00‬‬ ‫‪-809.00‬‬ ‫‪78.00‬‬ ‫‪2140‬‬ ‫‪10108‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4012‬‬ ‫‪-0.37‬‬ ‫‪-4.00‬‬ ‫‪0.27‬‬ ‫‪-0.49‬‬ ‫‪10108‬‬ ‫‪3424‬‬ ‫‪2241‬‬ ‫‪3579‬‬ ‫‪153‬‬ ‫‪68.48‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪776‬‬ ‫‪1579‬‬ ‫‪20240‬‬ ‫‪1.77‬‬ ‫‪-2.65‬‬ ‫‪2271‬‬ ‫‪2200‬‬ ‫‪2272‬‬ ‫‪2400‬‬ ‫‪1661‬‬ ‫‪4.29‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪-615.00‬‬ ‫‪-27.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪7199‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪3449‬‬ ‫‪123‬‬ ‫‪9.97‬‬ ‫‪47.08‬‬ ‫‪628‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1929‬‬ ‫‪30951‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪69.25‬‬ ‫‪3.75‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1050000‬‬ ‫‪9507‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪825000‬‬ ‫‪35691‬‬ ‫‪829000‬‬ ‫‪9657‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪839‬‬ ‫‪01‬‬ ‫‪35501‬‬ ‫‪5756‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1000100‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1112‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1330‬‬ ‫‪1173122‬‬ ‫‪38‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪822001‬‬ ‫‪1784‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪926.5‬‬ ‫‪1867‬‬ ‫‪1889‬‬ ‫‪830300‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪260‬‬ ‫‪7.73‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪130‬‬ ‫‪850000‬‬ ‫‪1784‬‬ ‫‪35691‬‬ ‫‪810017‬‬ ‫‪35691‬‬ ‫‪829000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3180‬‬ ‫‪102292‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪6507‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪-99‬‬ ‫‪7022‬‬ ‫‪-1.68‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪00‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪110‬‬ ‫‪8573‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪81447‬‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫‪3000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2160‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2616‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4.34‬‬ ‫‪7249‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪23743‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-21.82‬‬ ‫‪-4.99‬‬ ‫‪-3.00‬‬ ‫‪2527‬‬ ‫‪3622‬‬ ‫‪298533‬‬ ‫‪60000‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪276‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪11703‬‬ ‫‪300.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2544‬‬ ‫‪25391‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-4.87‬‬ ‫‪-3.40‬‬ ‫‪3.99‬‬ ‫‪400‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪17170‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪17910‬‬ ‫‪807000‬‬ ‫‪4900‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪86‬‬ ‫‪1E+06‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-0.28‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪01‬‬ ‫‪765‬‬ ‫‪1E+06‬‬ ‫‪1E+06‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-0.25‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪7271‬‬ ‫‪6679‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4406‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-82.25‬‬ ‫‪21.55‬‬ ‫‪781‬‬ ‫‪1E+06‬‬ ‫‪00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪143‬‬ ‫‪-0.77‬‬ ‫‪2882‬‬ ‫‪8411486‬‬ ‫‪105‬‬ ‫‪100000‬‬ ‫‪35094‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪01‬‬ ‫‪00‬‬ ‫‪-32‬‬ ‫‪175‬‬ ‫‪850000‬‬ ‫‪1784‬‬ ‫‪-0.55‬‬ ‫‪5.08‬‬ ‫‪11.31‬‬ ‫‪00‬‬ ‫‪2613‬‬ ‫‪3250‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪69.47‬‬ ‫‪1378‬‬ ‫‪2950‬‬ ‫‪3250‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-1246‬‬ ‫‪11703‬‬ ‫‪17571‬‬ ‫‪10815‬‬ ‫‪4684‬‬ ‫‪38‬‬ ‫‪911‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪57.00‬‬ ‫‪-655.00‬‬ ‫‪-450.00‬‬ ‫‪-190.00‬‬ ‫‪450‬‬ ‫‪4.21‬‬ ‫‪280‬‬ ‫‪1E+06‬‬ ‫‪1954‬‬ ‫‪-3.59‬‬ ‫‪-3.99‬‬ ‫‪-3.90‬‬ ‫‪00‬‬ ‫‪00‬‬ ‫‪1920‬‬ ‫‪1E+06‬‬ ‫‪1956‬‬ ‫‪18226‬‬ ‫‪10827‬‬ ‫‪4874‬‬ ‫‪1940‬‬ ‫‪6.17‬‬ ‫‪3.39‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪284‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪61067‬‬ ‫سرمایه گذاري توسعه صنایع سیمان‬ ‫پتروشیمیشیراز‬ ‫‪4094‬‬ ‫‪978347172‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪769‬‬ ‫کرمانشاه‬ ‫پتروشیمی‬ ‫صنایع‬ ‫گذاريملت‬ ‫سرمایه‬ ‫‪11000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪7821‬‬ ‫‪3247‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪13421‬‬ ‫‪1332‬‬ ‫‪10711‬‬ ‫‪929‬‬ ‫‪59294328‬‬ ‫‪34.98 EPS‬‬ ‫‪89‬‬ ‫‪3000‬حجم فروش ‪ -1‬تعداد‬ ‫‪3289‬قیمت فروش ‪-‬‬ ‫‪3140‬قیمت فروش ‪-‬‬ ‫‪2002‬حجم خرید ‪-‬‬ ‫‪ P/E‬خرید ‪ -1‬تعداد خرید ‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪-15.00‬‬ ‫‪-5.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1330‬‬ ‫‪7000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪34.24‬‬ ‫‪-1.1‬‬ ‫‪34346‬‬ ‫‪5756‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-1.07‬‬ ‫‪-0.20‬‬ ‫‪1020‬‬ ‫‪16970‬‬ ‫‪16644‬‬ ‫‪222839860‬‬ ‫‪4419‬‬ ‫‪6183‬‬ ‫‪15392640‬‬ ‫سایر اشخاص بورس انرژي‬ ‫اتكاي‬ ‫‪320331035‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪11265‬‬ ‫‪4874‬‬ ‫‪2.309E+10‬‬ ‫سشمال‬ ‫وخارزم‬ ‫خمحرکه‬ ‫‪1677615287‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1606‬‬ ‫‪20240‬‬ ‫‪1571‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-4.00‬‬ ‫‪-17.00‬‬ ‫‪-41.00‬‬ ‫‪-1.00‬‬ ‫‪7104‬‬ ‫‪16306‬‬ ‫مسكن آبان ماه‬ ‫اردیبهشت‪9392‬‬ ‫امتیازتسهیالتمسكن‬ ‫امتیاز تسهیالت‬ ‫سیمان شمال‬ ‫آرمان‬ ‫‪18226‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1085‬‬ ‫‪3.99‬‬ ‫‪2198‬‬ ‫‪16000‬‬ ‫وصندوق‬ ‫وپخش‬ ‫‪769742751‬‬ ‫‪4153‬‬ ‫‪4010‬‬ ‫‪3987‬‬ ‫‪-166.00‬‬ ‫‪508365000‬‬ ‫‪143450390‬‬ ‫‪7821‬‬ ‫‪300.00‬‬ ‫‪-4.99‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-136.00‬‬ ‫‪10477‬‬ ‫‪-644.00‬‬ ‫سرمایهگذاريصندوقبازنشستگی‬ ‫کرماشا‬ ‫وملت‬ ‫‪1196584938‬‬ ‫‪12318‬‬ ‫‪11703‬‬ ‫‪11703‬‬ ‫‪9397‬‬ ‫‪1440‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0.01‬‬ ‫‪-3.81‬‬ ‫‪-52.00‬‬ ‫‪-3.87‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪37‬‬ ‫غمهرا‬ ‫قشهد‬ ‫‪1.00‬‬ ‫‪0.09‬‬ ‫‪1081‬‬ ‫‪-615.00‬‬ ‫‪1084‬‬ ‫‪11703‬‬ ‫‪-390.00‬‬ ‫‪134.00‬‬ ‫‪-3.98‬‬ ‫‪10.26‬‬ ‫‪9787‬‬ ‫‪1363‬‬ ‫‪1344‬‬ ‫‪2437‬‬ ‫‪-56.00‬‬ ‫‪-101.00‬‬ ‫‪1E+06‬‬ ‫‪2033‬‬ ‫‪7521‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-3.84‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪2028‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-5.00‬‬ ‫‪1019‬‬ ‫‪16293‬‬ ‫‪-42.00‬‬ ‫‪-678.00‬‬ ‫‪-3.96‬‬ ‫‪-4.00‬‬ ‫‪1E+06‬‬ ‫‪1954‬‬ ‫‪1080‬‬ ‫‪-4.00‬‬ ‫‪-3.98‬‬ ‫‪1385‬‬ ‫‪2533‬‬ ‫‪6855‬‬ ‫‪-249.00‬‬ ‫‪-3.51‬‬ ‫‪2181‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪1955‬‬ ‫‪7821‬‬ ‫‪-3.98‬‬ ‫‪3430‬‬ ‫‪-421.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-78.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1325‬‬ ‫‪-3.97‬‬ ‫‪5.35‬‬ ‫‪2352‬‬ ‫‪2316‬‬ ‫‪7120‬‬ ‫‪-13.00‬‬ ‫‪112.00‬‬ ‫‪-194.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3622‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3622‬‬ ‫‪3129‬‬ ‫‪-3.96‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪9903‬‬ ‫‪34393‬‬ ‫‪5791‬‬ ‫‪-1,760.00‬‬ ‫‪-204.00‬‬ ‫‪2544‬‬ ‫‪2640‬‬ ‫‪2160‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-4.00‬‬ ‫‪10108‬‬ ‫‪-0.26‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-7.71‬‬ ‫‪-2.05‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-1.53‬‬ ‫‪3424‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-0.03‬‬ ‫‪7000‬‬ ‫‪3190‬‬ ‫بیشترین‬ ‫‪0‬‬ ‫‪793001‬‬ ‫‪-1.35‬‬ ‫‪-1.44‬‬ ‫‪2882‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪819980‬‬ ‫‪1843‬‬ ‫‪-2.82‬‬ ‫‪832601‬‬ ‫‪1853‬‬ ‫‪-292.00‬‬ ‫‪-34.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-89.00‬‬ ‫‪7000‬‬ ‫‪3100‬‬ ‫کمترین‬ ‫‪-3.87‬‬ ‫‪15,908.00‬‬ ‫‪-5.00‬‬ ‫‪-3.99‬‬ ‫‪-142.00‬‬ ‫‪-219.00‬‬ ‫‪-68.00‬‬ ‫‪2882‬‬ ‫‪6507‬‬ ‫‪1.95‬‬ ‫‪-0.27‬‬ ‫‪16021‬‬ ‫‪85‬‬ ‫‪103‬‬ ‫شهدمهرام‬ ‫تولیدي‬ ‫‪2271‬‬ ‫‪2322‬‬ ‫‪-94.00‬‬ ‫‪118.00‬‬ ‫‪2009‬‬ ‫‪2160‬‬ ‫‪100000‬‬ ‫‪149777‬‬ ‫‪1450‬‬ ‫توکاریل‬ ‫‪34346‬‬ ‫‪5756‬‬ ‫‪-1,807.00‬‬ ‫‪-239.00‬‬ ‫‪-5.00‬‬ ‫‪-3.99‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-1.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1000000‬‬ ‫‪9.8397E+10‬‬ ‫‪192616250‬‬ ‫سنوین‬ ‫‪9307‬‬ ‫تسه‬ ‫مشارکت مسكن مهر ‪ 20‬درصد‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-393.00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-3.97‬‬ ‫‪-20.00‬‬ ‫‪37177‬‬ ‫‪817947‬‬ ‫‪1E+06‬‬ ‫‪990‬‬ ‫سرمایه‬ ‫نوین‪93‬‬ ‫اقتصادمهرماه‬ ‫گذاريمسكن‬ ‫امتیازتسهیالت‬ ‫شپمچا‬ ‫آریان‬ ‫‪2800000000‬‬ ‫‪58046065‬‬ ‫‪33,307.00‬‬ ‫‪-74.00‬‬ ‫‪4.08‬‬ ‫‪-3.98‬‬ ‫‪-26.00‬‬ ‫‪-1.00‬‬ ‫‪105.00‬‬ ‫‪983973‬‬ ‫‪1220‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪299‬‬ ‫شرکت صنایع غذایی مینو شرق‬ ‫‪419775552‬‬ ‫‪27294400‬‬ ‫‪1400‬‬ ‫‪2538‬‬ ‫‪1344‬‬ ‫‪2437‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-92.00‬‬ ‫‪779‬‬ ‫‪1000000‬??
‫بازار مالی‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫پنجشنبه ‪ 2‬بهمن ‪ - 1393‬اول ربیع الثانی ‪ 22 -1436‬ژانویه ‪ -2015‬شماره ‪ -139‬پیاپی ‪1457‬‬ ‫ساماندهی بازار ارز با بخشنامه بانک مرکزی وارد مرحله جدی تری شد‬ ‫‪19‬‬ ‫صرافی‌ها در انتظار بهبود فضای کسب و کار‬ ‫گ�روه اقتصاد‪ :‬انتش��ار جزیی��ات مصوبه‬ ‫جدی��د بانک مرکزی درب��اره نحوه فعالیت‬ ‫صن��ف صراف��ان وچگونگی اعم��ال نظارت‬ ‫بر عملکرد صرافی‌های کش��ور که با عنوان‬ ‫«مقررات ناظر بر عملیات ارزی صرافی‌ها»‬ ‫از روز دوش��نبه هفت��ه ج��اری در پای��گاه‬ ‫اینترنتی این بانک دردس��ترس عموم قرار‬ ‫گرفت‪ ،‬پ��س از مدتی رک��ود خبری باعث‬ ‫ایجاد تحرک دراین بخش‪ ،‬به عنوان یکی از‬ ‫زیر مجموعه‌های مهم بازار همیشه خبرساز‬ ‫ارز آزاد داخل کش��ور شد و اظهار نظرهای‬ ‫متعددی را ازسوی دست‌اندرکاران و فعاالن‬ ‫بازار ارز و نیز کارشناسان متخصص در این‬ ‫حیطه مالی و اقتصادی به دنبال آورد‪.‬‬ ‫از جمله نخس��تین اظهارنظرهای منتشر‬ ‫ش��ده در این باره‪ ،‬دی��دگاه دبیر کل کانون‬ ‫صرافان ایران اس��ت که کانون با مسئولیت‬ ‫وی در بخش��نامه جدی��د بان��ک مرک��زی‬ ‫ب��ه عنوان تنه��ا نهاد قانونی و م��ورد تایید‬ ‫بانک مرکزی برای س��اماندهی تمامی امور‬ ‫مرتبط با صرافی‌ها معرفی شده است‪ .‬احمد‬ ‫لواس��انی در گفت‌وگوی کوتاه روز گذشته‬ ‫خ��ود با تس��نیم گفته اس��ت ک��ه از هفته‬ ‫آینده براساس دس��تورالعمل مقررات ناظر‬ ‫بر عملی��ات ارزی صرافی‌ها‪ ،‬ن��رخ انواع ارز‬ ‫ازس��وی کانون اعالم خواهد ش��د وهرگونه‬ ‫اعالم نرخ ازس��وی افراد و س��ایت‌های فاقد‬ ‫صالحیت دیگر‪ ،‬غیرمج��از و تخلف خواهد‬ ‫بود‪.‬‬ ‫لواس��انی همچنین تصریح کرد‪ :‬براساس‬ ‫این دس��تورالعمل‪ ،‬کانون صرافان باید نرخ‬ ‫ان��واع ارز را در س��ایت رس��می خود اعالم‬ ‫کند که هم‌اکنون مقدم��ات این کار انجام‬ ‫شده و از هفته آینده به‌طور رسمی اجرایی‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینک��ه نرخ‌ه��ای اعالمی از‬ ‫س��وی کان��ون صرافان براس��اس معامالت‬ ‫واقع��ی انج��ام ش��ده خواهد ب��ود‪ ،‬تصریح‬ ‫ک��رد‪ :‬معامالت انج��ام ش��ده در صرافی‌ها‬ ‫و فاکتورهای صادره در س��ایت س��نا ثبت‬ ‫می‌ش��ود و کانون صرافان ب��ا معدل‌گیری‬ ‫این نرخ‌ها بناس��ت نرخ‌های ارز را در سایت‬ ‫قرار دهد‪ .‬دبیرکل کانون صرافان در پاس��خ‬ ‫به اینکه نرخ ارزها براس��اس چه‌معیارهایی‬ ‫تعیین خواهد ش��د‪ ،‬تأکید ک��رد‪ :‬معامالت‬ ‫قطعی معی��ار کانون ب��رای درج نرخ انواع‬ ‫ارز در س��ایت خواهد بود ن��ه معامالتی که‬ ‫می‌خواهند انجام دهند‪.‬‬ ‫‹ ‹کاهش دخالت عوامل غیرمجاز در‬ ‫بازار ارز‬ ‫مع��اون ارزی بانک مرکزی نیز در همین‬ ‫ارتب��اط گفته اس��ت که با تدوی��ن و ابالغ‬ ‫مق��ررات ناظر بر عملی��ات ارزی صرافی‌ها‪،‬‬ ‫دخالت عوامل غیرمجاز در بازار ارز و نوسان‬ ‫در این بازار کمتر می‌شود‪.‬‬ ‫غالمعلی کامیاب با بیان اینکه افراد فاقد‬ ‫مج��وز نباید در س��ایت‌ها اق��دام به اعالم‬ ‫نرخ‌های بازار کنند‪ ،‬به تسنیم گفت‪ :‬تاکنون‬ ‫برای اعالم نرخ ارز در بازار فرآیند مشخصی‬ ‫وجود نداش��ت اما با مق��ررات جدید کانون‬ ‫صرافان باید هر ساعت نرخ متوسط موزون‬ ‫را اع�لام کن��د و این نرخ م�لاک معامالت‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬غالمعل��ی کامی��اب اف��زود‪ :‬این‬ ‫مقررات نخستین بار و برای ایجاد شفافیت‬ ‫در معامالت ارزی تدوین و روز گذش��ته با‬ ‫ثبت در تارنمای بانک مرکزی ابالغ شد‪.‬‬ ‫وی با بی��ان اینکه بس��یاری از معامالت‬ ‫کنونی در بازار ارز س��وری است گفت‪ :‬این‬ ‫معامالت به نوس��ان ارزی و سوءاستفاده از‬ ‫این نوس��ان دامن می‌زند‪ .‬کامیاب افزود‪ :‬در‬ ‫برخی از معامالت در واقع تس��ویه‌ای انجام‬ ‫نمی‌ش��ود و ب��ه معامالت فردای��ی معروف‬ ‫هستند که افراد محدودی با صدای بلند در‬ ‫بازار قیمت تعیین می‌کنند و در واقع نوعی‬ ‫داللی غیرمجاز است‪.‬‬ ‫معاون بانک مرکزی گفت‪ :‬مقررات جدید‬ ‫ای��ن قبی��ل معامالت را من��ع و از داللی‌ها‬ ‫غیرقانونی جلوگیری می‌کند ‪.‬‬ ‫کامیاب افزود‌‪ :‬افرادی نزدیک زمان بسته‬ ‫شدن بازار و حتی بعد از این زمان با اقدامات‬ ‫خود نرخ‌ها را تحت تاثیر قرار می‌دهند‪ .‬وی‬ ‫ب��ا بیان اینکه افرادی که مجوز ندارند نباید‬ ‫در س��ایت‌ها اقدام به اع�لام نرخ‌های بازار‬ ‫کنند گف��ت‪ :‬تاکنون برای اعالم نرخ ارز در‬ ‫بازار فرآیند مش��خصی وجود نداشت اما با‬ ‫مقررات جدید کانون صرافان باید هر ساعت‬ ‫نرخ متوسط موزون را اعالم کند و این نرخ‬ ‫مالک معامالت می‌شود ‪.‬‬ ‫کامیاب اف��زود‪ :‬برای این منظور ش��بکه‬ ‫س��نا در صرافی‌های مجاز نصب اس��ت که‬ ‫با آن صرافان می��زان و نرخ معامالت انجام‬ ‫ش��ده را دریاف��ت می‌کنند ‪ .‬مع��اون ارزی‬ ‫بانک مرکزی گف��ت‪ :‬معامالت عمده بیش‬ ‫از ‪ 10‬ه��زار دالر مبن��ای تعیی��ن نرخ ارز‬ ‫هستند و این معامالت باید فقط در ساعات‬ ‫کاری صرافی‌ها انجام ش��ود‪ .‬کامیاب افزود‪:‬‬ ‫بخش��نامه این مقررات برای کانون صرافان‬ ‫ارسال می‌شود تا میان صرافی‌های مجاز نیز‬ ‫توزیع شود‪ .‬وی با بیان اینکه بخش نظارتی‬ ‫بانک مرکزی بر حس��ن اجرای این مقررات‬ ‫نظارت می‌کند گفت‪ :‬این ابالغیه به س��ایر‬ ‫دستگاه‌ها مثل دادستانی و نیروی انتظامی‬ ‫ارسال شده است‪.‬‬ ‫کامیاب‪ :‬تاکنون برای‬ ‫اعالم نرخ ارز در بازار‬ ‫فرآیند مشخصی وجود‬ ‫نداشت اما با مقررات‬ ‫جدید کانون صرافان‬ ‫باید هر ساعت نرخ‬ ‫متوسط موزون را اعالم‬ ‫کند و این نرخ مالک‬ ‫معامالت می‌شود‬ ‫کامیاب افزود‪ :‬کانون صرافان باید درچند‬ ‫روز آینده برای اعالم هر س��اعت نرخ ارز و‬ ‫عملکرد واقعی بازار اقدام کند‪.‬‬ ‫معاون بانک مرکزی گفت‌‪ :‬همچنین این‬ ‫کان��ون باید هر روز متوس��ط نرخ معامالت‬ ‫روز قبل را نیز اعالم کند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬براس��اس این مقررات می‌توان‬ ‫با صرافی‌های غیرمجاز برخورد قانونی کرد‪.‬‬ ‫کامیاب تاکید کرد‪ :‬بر اس��اس ضوابط ابالغ‬ ‫ش��ده دالالن مجاز به انجام معامالت ارزی‬ ‫نیس��تند و به صراحت این کار منع ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹مق�ررات ناظ�ر ب�ر عملی�ات ارزی‬ ‫صرافی‌ها‬ ‫بان��ک مرکزی روز دوش��نبه ‪ 29‬دی ‪93‬‬ ‫رییس صندوق توسعه ملی خبر داد‬ ‫افزایش ‪ 10‬میلیارد دالری ذخایر صندوق توسعه‬ ‫رییس صندوق توس��عه ملی با اشاره‬ ‫به کاه��ش بهای نفت‪ ،‬گف��ت‪ :‬با وجود‬ ‫کاهش درآمدهای نفت��ی‪ 10 ،‬میلیارد‬ ‫دالر به ذخایر این صندوق اضافه ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬سید صفدر حسینی‬ ‫در جلس��ه ش��ورای اداری اس��تان گیالن‪ ،‬با بیان‬ ‫اینک��ه درآمده��ای حاصل از فروش نف��ت و گاز و‬ ‫فرآورده‌ه��ای نفتی به صندوق توس��عه ملی ایران‬ ‫واریز می‌شود‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬کار اصلی صندوق تبدیل‬ ‫ای��ن منابع به منابع مولد و ماندگار با هدف تقویت‬ ‫بخش خصوصی در راه توس��عه کش��ور است‪ .‬وی‬ ‫با تاکید بر حفظ س��هم نس��ل‌های آین��ده از منبع‬ ‫موجود‪ ،‬افزود‪ :‬حفظ این منابع موجب می‌ش��ود تا‬ ‫صندوق توسعه ملی بتواند به عنوان موتور محرک‬ ‫بخش خصوص��ی و تامین‌کننده منابع مالی بخش‬ ‫خصوصی حرکت کند‪ .‬حسینی با اشاره به کاهش‬ ‫به��ای نفت‪ ،‬ادامه داد‪ :‬ب��ا وجود کاهش درآمدهای‬ ‫نفتی‪ 10 ،‬میلی��ارد دالر به ذخایر این‬ ‫صندوق اضافه شده اس��ت‪ ،‬زیرا منابع‬ ‫افزای��ش درآمد صندوق ملی توس��عه‬ ‫وجود دارد‪.‬‬ ‫ریی��س صندوق توس��عه ملی با بیان‬ ‫اینک��ه تنها ‪ 20‬درص��د منابع صندوق‬ ‫ب��رای بهره‌من��دی بخ��ش محیط زیس��ت‪ ،‬منابع‬ ‫طبیع��ی و کش��اورزی به ری��ال تبدیل می‌ش��ود‪،‬‬ ‫خاطرنش��ان کرد‪ :‬در س��ال جاری ‪ 3‬هزار میلیارد‬ ‫توم��ان تس��هیالت ب��ه ای��ن بخش‌ه��ا پرداخ��ت‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫وی در پایان با اشاره به سرمایه در گردش بخش‬ ‫صنعت‪ ،‬یادآور شد‪ :‬امسال همچنین ‪ 3‬هزار میلیارد‬ ‫تومان تس��هیالت با س��ود ‪ 16‬درص��د برای بخش‬ ‫صنعت در نظر گرفته شده است‪ ،‬زیرا صنعت نقش‬ ‫اساسی در توسعه استان و کشور ایفا می‌کند؛ البته‬ ‫این منابع صندوق توس��عه مل��ی تنها برای بخش‬ ‫خصوصی در نظر گرفته شده است‪.‬‬ ‫متن کامل مقررات ناظ��ر بر عملیات ارزی‬ ‫صرافی‌ها را در وبس��ایت رس��می خود قرار‬ ‫داد‪ .‬ای��ن مقررات بر پایه س��ه ماده قانونی‬ ‫ش��امل بند ج ماده ‪ 11‬و بند الف ماده ‪42‬‬ ‫قانون پولی و بانکی کش��ور مصوب ‪ 18‬تیر‬ ‫ماه سال ‪ 1351‬و همچنین ماده ‪ 96‬قانون‬ ‫برنامه پنجم توس��عه ابالغ شد که در بخش‬ ‫نخس��ت آن برخی تعاریف مربوط به داد و‬ ‫س��تدهای ارزی رایج در کش��ور ذکر شده‬ ‫اس��ت‪ .‬بخش «ب» از متن بخشنامه بانک‬ ‫مرکزی‪ ،‬عوامل بازار را به این ش��رح معرفی‬ ‫کرده اس��ت‪ :‬م��اده ‪ )2‬صرافی‌ه��ای دارای‬ ‫مجوز فعالیت معتبر از بانک مرکزی‪ ،‬مجاز‬ ‫به اش��تغال به معامالت ارزی هستند‪ .‬این‬ ‫صرافی‌ها می‌توانند نسبت به خرید و فروش‬ ‫ارز برای خود و یا برای مشتریان خود اقدام‬ ‫کنند‪ .‬تبصره‪ :‬انجام هر گونه عملیات صرافی‬ ‫در فض��ای اینترنت��ی و یا مج��ازی ممنوع‬ ‫اس��ت‪ .‬ماده ‪ ) 3‬به جز اف��راد موضوع ماده‬ ‫(‪ )2‬اشتغال به خرید و فروش ارز‪ ،‬مدیریت‬ ‫و تسویه معامالت به هرنحو ممنوع است‪.‬‬ ‫این ابالغیه پس از اعالم س��اعات کاری‬ ‫صرافی‌ه��ا در قال��ب بخ��ش پ‪ ،‬ب��ه نحوه‬ ‫فعالیت‌ه��ای روزانه صرافی‌ه��ا و مجموعه‬ ‫وظایف��ی که مل��زم ب��ه انجام روزان��ه آنها‬ ‫هستند به این شرح پرداخته است که‪ :‬ت)‬ ‫اعالم ن��رخ ارز و الزام به انجام معامله‪ :‬ماده‬ ‫(‪ )5‬صرافی‌ه��ا در صورتی مجاز به خرید و‬ ‫فروش ارز هس��تند که قب ً‬ ‫ال نسبت به اعالم‬ ‫همزم��ان نرخ خرید و ف��روش ارز در محل‬ ‫اس��تقرار صرافی و یا تارنمای صرافی اقدام‬ ‫کنند‪ .‬بخشنامه بانک مرکزی به این ترتیب‬ ‫ادامه پیدا کرده است‪:‬‬ ‫ث) الزام به ثبت معامالت در سامانه سنا‪:‬‬ ‫ماده (‪ )6‬تمامی صرافی‌ها موظفند معامالت‬ ‫عمده را به صورت همزمان در س��امانه سنا‬ ‫ثبت کنند‪ .‬م��اده (‪ )7‬ثبت معامالت جزئی‬ ‫در س��امانه سنا می‌تواند در پایان روز کاری‬ ‫انجام شود‪.‬‬ ‫ن��رخ‬ ‫متوس��ط‬ ‫اع�لام‬ ‫ج)‬ ‫خری��د و متوس��ط ن��رخ ف��روش‪:‬‬ ‫م��اده (‪ )8‬کانون صرافان مکلف اس��ت در‬ ‫محدوده زمان��ی مندرج در م��اده (‪ )4‬این‬ ‫مق��ررات هر یک س��اعت یکب��ار میانگین‬ ‫م��وزون نرخ خری��د صرافی‌ه��ا و میانگین‬ ‫موزون ن��رخ فروش صرافی‌ها را محاس��به‬ ‫و در تارنم��ای خ��ود اعالم کن��د‪ .‬نرخ‌های‬ ‫اع�لام ش��ده میانگی��ن م��وزون معامالت‬ ‫انجام ش��ده در یک س��اعت است و شامل‬ ‫معام�لات کل روز نمی‌ش��ود‪ .‬م��اده (‪)9‬‬ ‫آخرین نرخ محاسبه ش��ده بشرح ماده(‪)8‬‬ ‫ف��وق‪ ،‬ن��رخ پایان��ی (‪)Closing Rate‬‬ ‫روز کاری خواهد بود‪ .‬ماده (‪ )10‬نرخ شروع‬ ‫بازار (‪ )Opening Rate‬در روز کاری بعد‪،‬‬ ‫ن��رخ پایانی بازار در روز کاری قبل با دامنه‬ ‫تغییرات با مثبت و منفی ‪ ./2‬درصد خواهد‬ ‫بود‪ .‬ماده (‪ )11‬کانون صرافان موظف است‬ ‫تا س��اعت ‪ 11‬هر روز میانگین موزون نرخ‬ ‫ارز روزان��ه کل خریده��ا و میانگین موزون‬ ‫ن��رخ ارز کل فروش‌ه��ا در روز کاری قب��ل‬ ‫را محاس��به و در تارنمای خ��ود قرار دهد‪.‬‬ ‫تبصره‪ :‬اطالع��ات مربوط به ن��وع ارز‪ ،‬نرخ‬ ‫ارز و حجم معامالت انجام ش��ده‪ ،‬از طریق‬ ‫سامانه س��نا در اختیار کانون صرافان قرار‬ ‫خواهد گرفت‪.‬‬ ‫چ) تصفیه معامالت‪ :‬ماده (‪ )12‬معامالت‬ ‫جزئ��ی‪ :‬چنانچه ارز مورد معامله به ش��کل‬ ‫اس��کناس باش��د می باید همزمان با انجام‬ ‫معامل��ه‪ ،‬ارز و ریال بین طرفی��ن مبادله و‬ ‫تصفیه نهایی شود‪ .‬چنانچه ارز مورد معامله‬ ‫به شکل حواله باشد ریال مربوطه همزمان‬ ‫با انجام معامله پرداخت و انتقال ارز با توافق‬ ‫طرفی��ن و در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫م��اده (‪ )13‬معامالت عم��ده‪ :‬چنانچه ارز‬ ‫مورد معامله به شکل اس��کناس باشد باید‬ ‫همزم��ان با انجام معامله و یا حداکثر ظرف‬ ‫همان روز‪ ،‬ارز و ریال بین طرفین مبادله و‬ ‫تصفیه نهایی شود‪ .‬چنانچه ارز مورد معامله‬ ‫به شکل حواله باشد ریال مربوطه همزمان‬ ‫با انجام معامله پرداخت و انتقال ارز با توافق‬ ‫طرفی��ن و در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫در بخ��ش پایانی این مق��ررات با عنوان‬ ‫«متفرقه» نیز به برخی فعالیت‌های جنبی‬ ‫در مح��دوده کاری صرافی‌ه��ا نظیر انجام‬ ‫مزایده‌ه��ا و معام�لات آتی و س��لف ارز در‬ ‫قالب مواد ‪ 14‬و ‪ 15‬به ش��کلی گذرا اشاره‬ ‫ش��ده و باالخره در دو م��اده ‪ 16‬و ‪ 17‬آن‪،‬‬ ‫ضم��ن تاکید بر ممنوعیت اعالم نرخ خرید‬ ‫و فروش ارز توس��ط هر ش��خص حقیقی یا‬ ‫حقوق��ی به غیراز صرافی‌های مجاز‪ ،‬تصریح‬ ‫ش��ده که با متخلفان برخورد قانونی شده و‬ ‫تحت تعقیب قرار خواهند گرفت‪.‬‬ ‫مدیر بیمه‌های اتومبیل بیمه ایران اعالم کرد‬ ‫پرداخت خسارت حوادث راننده بدون برش کوپن‌‬ ‫مدیر بیمه‌ه��ای اتومبی��ل بیمه ایران‬ ‫گفت‪ :‬ب��رای پرداخت خس��ارت حوادث‬ ‫رانن��ده دیگر نیازی به ب��رش کوپن‌های‬ ‫بیمه نامه نیست‪.‬‬ ‫به گزارش رواب��ط عمومی بیمه ایران‪،‬‬ ‫عب��اس فراش��یانی درحاش��یه برگزاری‬ ‫نخس��تین همایش تخصصی کارشناس��ان با اش��اره‬ ‫ب��ه اینک��ه تس��هیل درفرآین��د پرداخت خس��ارت‬ ‫ش��خص ثال��ث از اولویت‌های این مجموعه اس��ت‪،‬‬ ‫افزود‪:‬کارشناسان درحال حاضر خسارت‌های جانی را‬ ‫بدون رای دادگاه نیز رسیدگی کرده و درصورت احراز‬ ‫اصالت مدارک مربوطه خس��ارت به زیان دیدگان در‬ ‫کوتاه ترین زمان ممکن پرداخت می‌شود‪ .‬وی ادامه‬ ‫داد‪‌:‬برای دس��تیابی به این مهم جلسات متعددی با‬ ‫مسئوالن وزارت دادگستری انجام و نظرمساعد آنان‬ ‫را کس��ب کرده و درصورتی‌که رضایت طرفین مقصر‬ ‫وزیان دیده حاصل شود غرامت حوادث شخص ثالث‬ ‫جانی به سرعت به زیان دیده داده می‌شود‪ .‬فراشیانی‬ ‫اضافه کرد‪ :‬هدف بیمه ایران در پرداخت‬ ‫خسارات جانی ناشی از تصادفات جرحی‪،‬‬ ‫تسویه دیات در کوتاه‌ترین زمان ممکن‬ ‫است و هم‌اکنون نیز این مجموعه حتی‬ ‫پی��ش از ص��دور رای دادگاه و با گواهی‬ ‫پزشکی قانونی و سایر مستندات مربوطه‬ ‫خسارات را به ذی‌نفعان و زیان‌دیدگان خود پرداخت‬ ‫می‌کند‪.‬‬ ‫وی روانسازی و تسهیل درفرآیند پرداخت خسارت‬ ‫ب��ه زیان دیدگان و به اش��تراک گذاش��تن تجربیات‬ ‫کارشناسان را از دیگر اهداف این همایش عنوان کرد‬ ‫و افزود‪ :‬شرایط و مقررات جدید در دستورالعمل‌های‬ ‫مربوط به حوزه خس��ارات دیات شخص ثالث را نیز‬ ‫درای��ن همایش برای حاض��ران تبیین خواهیم کرد‪.‬‬ ‫عضو هیات مدیره و معاون فنی بیمه ایران گفت‪50 :‬‬ ‫درصد خس��ارت‌های پرداختی این مجموعه درحوزه‬ ‫ثال��ث بوده و ‪ 80‬درص��د این مبلغ ب��ه دیات جانی‬ ‫مربوط می‌شود‪.‬‬ ‫خبر خوان‬ ‫جزئیات برنامه بانکداران‬ ‫برای روزهای پایانی سال‬ ‫در حالی‌ک��ه ‪ 59‬روز دیگر به پایان س��ال جاری‬ ‫باقی‌مانده است‪ ،‬نظام بانکی کشور روزهای پر کار و‬ ‫شلوغی را خواهد داشت‪ ،‬بر این اساس بانک مرکزی‬ ‫برنامه‌های جدی بانک‌ها را برای ارائه خدمات بهتر‬ ‫به مردم اعالم کرد‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬نظام بانکی کشور روزهای سخت‬ ‫و پ��رکاری را در ‪ 2‬م��اه پایانی س��ال پیش رو دارد‬ ‫و بانک مرک��زی برنامه‌های خود را برای این روزها‬ ‫اعالم کرد‪ .‬این در حالی اس��ت که پرداخت حقوق‪،‬‬ ‫عیدی‪ ،‬یارانه‌های نقدی و سایر کارهای بانکی مردم‬ ‫در بهمن و به ویژه اسفندماه میزان مراجعه مردم به‬ ‫بانک‌ها را به اوج می‌رساند‪.‬‬ ‫ناص��ر حکیم��ی مدی��رکل فن��اوری اطالعات و‬ ‫ارتباط��ات بانک مرک��زی از برنامه‌های این بانک و‬ ‫نظام بانکی کش��ور برای روزهای پایانی سال و شب‬ ‫عی��د خبرداد و گفت‪ :‬تدابیری ب��رای ارائه خدمات‬ ‫بهتر و مناس��ب تر به مردم در این ایام اندیش��یده‬ ‫شده است‪ .‬وی افزود‪ :‬بحث ظرفیت سازی در طول‬ ‫سال اجرایی می‌شود و در ایام پایانی سال که میزان‬ ‫تراکم و مراجعه مردم بیش��تر اس��ت تغییرات را به‬ ‫حداقل می‌رس��انیم و در اس��فندماه به هیچ عنوان‬ ‫سامانه‌ها را تغییر نمی‌دهیم‪.‬‬ ‫این مقام مس��ئول در بانک مرکزی با اعالم اینکه‬ ‫کش��یک‌های ‪ 24‬س��اعته در بانک مستقر خواهند‬ ‫ش��د‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬در طول اس��فندماه ت��ا روز اول‬ ‫عید کش��یک‌های ش��بانه روزی در بانک‌ها مستقر‬ ‫می‌شوند تا اگر مشکلی به‌وجود آمد سریع برطرف‬ ‫شود‪.‬‬ ‫بانک آینده ‪ ۸۷‬میلیارد تومان‬ ‫اموال مازاد خود را می‌فروشد‬ ‫یک بانک خصوصی ‪ 16‬فقره از اموال مازاد خود را‬ ‫در معرض مزایده عمومی قرار داده است‪.‬‬ ‫به گ��زارش ف��ارس‪ ،‬براس��اس بخش��نامه بانک‬ ‫مرکزی‪ ،‬نسبت دارایی‌های ثابت به سرمایه بانک‌ها‬ ‫و موسس��ات اعتباری در مدت ‪ 5‬س��ال باید به ‪30‬‬ ‫درصد کاهش یابد‪ .‬در همین زمینه بانک آینده ‪16‬‬ ‫فقره از امالک خ��ود را در معرض فروش قرار داده‬ ‫است‪.‬‬ ‫این ‪ 16‬فقره ملک ب��ه ارزش ‪ 86‬میلیارد و ‪892‬‬ ‫میلیون تومان قیمت‌گذاری ش��ده است‪ .‬این اموال‬ ‫قابل عرضه در اس��تان‌های تهران‪ ،‬خراسان رضوی‪،‬‬ ‫اصفهان‪ ،‬خوزس��تان‪ ،‬قم کهگیلوی��ه و بویر احمد و‬ ‫خراسان شمالی اعالم شده است‪.‬‬ ‫برنامه‌ریزی بانک توسعه صادرات‬ ‫در اقتصاد مقاومتی‬ ‫مدیرعام��ل بانک توس��عه ص��ادرات در همایش‬ ‫سراس��ری مدی��ران این بان��ک تمرکز ب��ر اقتصاد‬ ‫مقاومتی و خ��روج غیرتورمی از رک��ود را در صدر‬ ‫اولویت‌های برنامه‌ریزی در بانک برشمرد‪.‬‬ ‫صالح‌آبادی با بیان اینکه‪ ،‬با توجه به سیاست‌های‬ ‫تبیین‌ش��ده توس��ط رهبر معظم انقالب نگاه آینده‬ ‫در بانک توس��عه صادرات هم بای��د در کنار تعامل‬ ‫و توج��ه به دنیا به ظرفیت‌های اقتصادی کش��ور و‬ ‫استفاده حداکثری از آنها معطوف شود‪ ،‬گفت‪ :‬عالوه‬ ‫بر اقتصاد مقاومتی سیاس��ت‌های دولت یازدهم در‬ ‫برنامه خروج غیرتورمی از رکود مولفه دیگری است‬ ‫که در هرگونه برنامه‌ریزی در بانک توسعه صادرات‬ ‫باید به آن توجه ش��ود‪ .‬در این برنامه سپرده‌گذاری‬ ‫یک میلی��ارد دالری صندوق توس��عه ملی در این‬ ‫بانک پیش‌بینی شده است تا از محل آن تسهیالت‬ ‫الزم پرداخت شود‪ .‬مدیرعامل بانک توسعه صادرات‬ ‫درب��اره ویژگی توامان بانک توس��عه صادرات یعنی‬ ‫تخصصی‌بودن و توس��عه‌ای‌بودن آن افزود‪ :‬توجه به‬ ‫رس��الت اصلی این بانک در توسعه صادرات کشور‬ ‫نباید کمرنگ ش��ود و حتما باید به ماموریت اصلی‬ ‫بانک توجه بیش��تر و بهتری شود به‌گونه‌ای که در‬ ‫هر مصوبه‌ای که صادر می‌شود ببینیم با بانک‌های‬ ‫تجاری فرق داریم یا خیر‪.‬‬ ‫صالح‌آبادی با اشاره به تشکیل کارگروه بانک‌های‬ ‫تخصص��ی برای تدوی��ن تمایز‌های ای��ن بانک‌ها با‬ ‫بانک‌های تجاری در برنامه شش��م توس��عه کشور‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬حوزه پژوهش و آموزش بانک توسعه صادرات‬ ‫هم باید بیشتر بر این وجه ممیزه بانک توجه کرده‬ ‫و برای شناسایی آن به خود بدنه بانک و خارج از آن‬ ‫فعاالنه وارد عمل ش��ود‪ .‬وی درباره نام اگزیم بانک‬ ‫در تعریف بانک توس��عه صادرات گفت‪ :‬بخش��ی از‬ ‫فعالیت اگزیم بانک‌ها در بانک توسعه صادرات انجام‬ ‫نمی‌ش��ود و در این حوزه مطالعاتی انجام شده و در‬ ‫حال حاضر که تدوین برنامه ششم در جریان است‬ ‫زمان آن رسیده که نتیجه فعالیت‌های مطالعاتی در‬ ‫این زمینه در این برنامه گنجانده شود‪.‬‬
‫اخبار شرکت‌ها‬ ‫پوشش ‪ ۸۸‬درصدی «خودرو»‬ ‫ایران‌خ��ودرو در جدیدتری��ن اطالعیه پیش‌بینی‬ ‫درآمد هر سهم س��ال مالی ‪ ۹۳‬را بر اساس صورت‬ ‫مالی دوره واقعی ‪ ۹‬ماهه با افزایش ‪ ۱۵‬درصدی در‬ ‫مقایسه با پیش‌بینی قبل به بازار اعالم کرد‪.‬‬ ‫این شرکت‫ در گزارش‪ ۹‬ماهه (حسابرسی نشده)‬ ‫پیش‌بینی درآمد هرس��هم برای سال منتهی به ‪۲۹‬‬ ‫اسفند ‪ 1393‬را با س��رمایه ‪ ۱۲‬هزار میلیارد ریال‪،‬‬ ‫مبل��غ ‪ ۳۷۲‬ریال اعالم کرده اس��ت که نس��بت به‬ ‫پیش‌بینی قبل شرکت‪ ،‬تعدیل مثبت ‪ ۱۵‬درصدی‬ ‫داش��ته است‪ .‬شرکت در دوره ‪ ۹‬ماهه توانست برای‬ ‫هر س��هم ‪۳۲۸‬ریال سود تعیین کند و به ‪۸۸‬درصد‬ ‫از پیش‌بینی‌هایش برسد‬‬‬‪.‬‬ ‫تحقق نیافتن سود سایپا‬ ‫شرکت سایپا که برای امسال به ازای هر سهم ‪۹‬‬ ‫ریال س��ود پیش‌بینی کرده بود‪ ،‬نه تنها این میزان‬ ‫را پوش��ش نداد‪ ،‬بلکه از زی��ان ‪ ۵۱‬ریالی برای هر‬ ‫سهم خبر داد‪ .‬این شرکت خودروسازی پیش‌بینی‬ ‫سود (زیان) هر س��هم سال مالی منتهی به اسفند‬ ‫‪ 1392‬را مبل��غ ‪ ۱۱‬ری��ال و با س��رمایه جدید در‬ ‫مرداد‪ ،‬ش��هریور و مهر امس��ال مبلغ ‪ ۹‬ریال اعالم‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫پوشش ‪ ۲۲‬درصدی‬ ‫پیش‌بینی‌های عمران و توسعه‬ ‫فارس‬ ‫ش��رکت عمران و توسعه فارس با انتشار عملکرد‬ ‫‪ 3‬ماهه نخس��ت امس��ال اعالم کرد‪ :‬در ‪ 3‬ماهه یاد‬ ‫ش��ده با سرمایه ‪ ۳۰۶‬میلیارد ریال مبلغ ‪ ۱۶۱‬ریال‬ ‫سود به ازای هر س��هم کنار گذاشت‪ .‬بدین ترتیب‬ ‫‪ ۲۲‬درصد از پیش‌بینی‌هایش را محقق کرد‪.‬‬ ‫این شرکت پیش‌بینی س��ود هر سهم سال مالی‬ ‫منتهی به ‪ ۳۱‬ش��هریور ‪ ۹۴‬را در شهریور و مهر ‪۹۴‬‬ ‫به صورت حسابرسی شده مبلغ ‪ ۷۲۱‬ریال و در دی‬ ‫امسال مبلغ ‪ ۷۴۴‬اعالم کرده است‪.‬‬ ‫«ثفارس» پیش‌بینی س��ود هر س��هم سال مالی‬ ‫‪ 1393‬را در نخس��تین پیش‌بینی مبلغ ‪ ۲۸۷‬ریال‬ ‫و در آخرین پیش‌بینی مبلغ ‪ ۳۱۳‬ریال اعالم کرده‬ ‫بود که مطابق صورت‌های مالی حسابرس��ی نشده‪،‬‬ ‫مبل��غ ‪ ۳۵۳‬ری��ال و صورت‌های مالی حسابرس��ی‬ ‫نشده‪ ،‬مبلغ ‪ ۳۴۳‬ریال محقق شده است‪.‬‬ ‫تعدیل ‪ 1/66‬درصدی‬ ‫پیش‌بینی‌های «فارس»‬ ‫ش��رکت م��ادر (هلدین��گ) صنایع پتروش��یمی‬ ‫خلیج‌ف��ارس در آخرین روز از دی س��ال ‪ 1393‬با‬ ‫انتش��ار جدیدترین پیش‌بینی‌های خ��ود همراه با‬ ‫عملکرد ‪ ۶‬ماهه نخست سال مالی ‪ 1394‬از تعدیل‬ ‫‪1/66‬درصدی پیش‌بینی‌هایش خبر داد‪.‬‬ ‫این ش��رکت پیش‌بینی درآمد هر س��هم شرکت‬ ‫اصلی برای س��ال مالی ‪ ۹۴‬را با سرمایه ‪ ۲۴‬هزار و‬ ‫‪ ۷۸۸‬میلی��ارد و ‪ ۶۱۴‬میلیون ریال در خرداد‪ ،‬تیر‪،‬‬ ‫مرداد و ش��هریور ‪ ،1393‬مبل��غ ‪ ۲۰۴۵‬ریال اعالم‬ ‫کرده بود‪.‬‬ ‫شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس پیش‌بینی‬ ‫درآمد هر س��هم تلفیقی گروه (پس از کس��ر سهم‬ ‫اقلیت) برای س��ال مالی ‪ 1394‬را در خرداد‪ ،‬تیر و‬ ‫مهر امسال مبلغ ‪ ۲۲۶۲‬ریال و در دی مبلغ ‪۲۳۵۸‬‬ ‫ریال اعالم کرده اس��ت ک��ه در پیش‌بینی تلفیقی‬ ‫گروه نیز شاهد تعدیل ‪ ۴‬درصدی بوده‌ایم‪.‬‬ ‫جدیدتری��ن پیش‌بین��ی درآمد این ش��رکت در‬ ‫مقایس��ه با پیش‌بین��ی قبلی نش��ان‌هنده افزایش‬ ‫‪1/66‬درص��دی در جم��ع درآمده��ا‪ ،‬افزایش ‪1/67‬‬ ‫درصدی در سود عملیاتی و افزایش ‪ 1/68‬درصدی‬ ‫در سود خالص است‪.‬‬ ‫هیات مدیره «فارس» اعالم کرده اس��ت در نظر‬ ‫دارد مع��ادل ‪ ۵۰‬درصد از س��ود هر س��هم را برای‬ ‫تقس��یم بین س��هامداران به مجمع عمومی عادی‬ ‫سال مالی ‪ 1394‬پیشنهاد کند‪.‬‬ ‫بر اس��اس اطالع��ات دریافتی از ش��رکت صنایع‬ ‫پتروش��یمی خلیج‌فارس‪ ،‬س��ود هر س��هم و سود‬ ‫نقدی هر س��هم پیش‌بینی شده برای شرکت گروه‬ ‫پتروش��یمی س��رمایه‌گذاری ایرانیان (‪ ۴۴۱‬ریال و‬ ‫‪ ۳۹۷‬ری��ال) مربوط به عملکرد دو س��ال مالی این‬ ‫شرکت است‪.‬‬ ‫ای��ن گ��زارش می‌افزاید؛ س��ود نقدی هر س��هم‬ ‫پیش‌بینی ش��ده برای س��ال مالی ‪ 1393‬ش��رکت‬ ‫گروه پتروشیمی س��رمایه‌گذاری ایرانیان (پترول)‬ ‫‪ ۲۶۶‬ریال است‪.‬‬ ‫شایان ذکر اس��ت به دلیل پیش‌بینی نبود امکان‬ ‫عرض��ه اولیه پتروش��یمی بوعلی س��ینا و مبین در‬ ‫اطالعات منتشرشده دی ماه در نتیجه سود حاصل‬ ‫از فروش س��رمایه‌گذاری‌ها در این پیش‌بینی لحاظ‬ ‫نشده است‪.‬‬ ‫‪20‬‬ ‫پنجشنبه ‪ 2‬بهمن ‪ - 1393‬اول ربیع الثانی ‪ 22 -1436‬ژانویه ‪ -2015‬شماره ‪ -139‬پیاپی ‪1457‬‬ ‫بورس‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫شاخص کل در مرز کانال ‪ 64‬هزار واحدی ایستاد‬ ‫اعتراضات سهامداران در تاالر شیشه‌ای‬ ‫مهدیار سنایی ‪ -‬گروه اقتصاد‪ :‬روز گذشته شاخص‬ ‫بورس تا مرز ‪ 64‬هزار واحد افت کرد و ریزش قیمت‌ها‬ ‫موجب زیان س��هامداران بورسی به بیش از ‪ 50‬درصد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫معام�لات بازار س��رمایه دی��روز درحالی با تش��کیل‬ ‫س��نگین صف ف��روش در نمادهای بورس��ی همراه بود‬ ‫که از س��اعت ‪ 10‬صبح س��هامداران در تاالر شیشه‌ای‬ ‫تجمعی اعتراض‌آمیز آرامی برگزار کردند و معامله‌گران‬ ‫نی��ز برای دقایقی دس��ت از معامله برداش��تند‪ .‬در این‬ ‫تجم��ع مدیران بورس��ی ازجمله حس��ن قالیباف‌اصل‪،‬‬ ‫خواج��ه نصیر‪ ،‬مالمیر و صحرایی در تاالر حضور یافتند‬ ‫تا شاید مرحمی برای درد‌دل‌های سهامداران زیان‌دیده‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫همچنین فعاالن بازار سرمایه قصد دارند تا در نامه‌ای‬ ‫ب��ه رییس‌جمه��وری مصایب خ��ود را ب��ا وی در میان‬ ‫بگذارند تا شاید مشکالت س��ریع‌تر برطرف شود‪ .‬البته‬ ‫باید یادآور ش��د که دولت تصمیمات خوبی درباره ارائه‬ ‫مجوز به بانک‌ها برای س��رمایه‌گذاری غیرمس��تقیم در‬ ‫بورس و نیز تعویق کیفی‌سازی پاالیشگاه‌ها اتخاذ کرده‬ ‫است اما سهامداران دیگر منتظر اقدامات عملی هستند‪.‬‬ ‫‹ ‹درد‌دل سهامداران‬ ‫روز گذشته تعدادی از سهامداران حقیقی که نسبت‬ ‫به افت قیمت سهام اعتراض داشتند‪ ،‬در تاالر معامالت‬ ‫ب��ورس اوراق بهادار ته��ران گردهم آمده و خواس��تار‬ ‫پاس��خگویی مس��ئوالن ش��رکت بورس اوراق بهادار و‬ ‫سازمان بورس اوراق بهادار شدند‪.‬‬ ‫س��پس حس��ن قالیباف‌اصل‪ ،‬مدیرعامل بورس اوراق‬ ‫بهادار ته��ران به همراه محم��ود خواجه‌نصیری معاون‬ ‫س��ازمان بورس‪ ،‬علی صحرایی معاون ش��رکت بورس‪،‬‬ ‫مالمی��ر از مس��ئوالن ب��ورس اوراق به��ادار در جم��ع‬ ‫س��هامداران حاضر شده و به س��واالت و اعتراضات آنها‬ ‫پاسخ دادند‪.‬‬ ‫عمده خواس��ته س��هامداران این بود که از زمانی که‬ ‫رییس‌جمهوری و وزیر اقتصاد به مردم اعالم کردند در‬ ‫بورس اوراق بهادار س��رمایه‌گذاری کنند‪ ،‬آنها نیز اقدام‬ ‫به سرمایه‌گذاری کردند اما اکنون با افت شاخص بازار و‬ ‫رکود موجود در اقتصاد دچار ضرر و زیان شدند‪.‬‬ ‫همچنین برخی از س��هامداران اع�لام می‌کردند چرا‬ ‫شرکت‌های حقوقی در شرایط افت شاخص بازار فعاالنه‬ ‫وارد خرید و فروش نمی‌ش��وند‪ .‬عده‌ای از س��هامداران‬ ‫نیز از بس��ته ش��دن نماد معامالتی برخی از شرکت‌ها‬ ‫به‌صورت طوالنی مدت انتقاد کردند‪ ،‬البته تعداد اندکی‬ ‫از س��هامداران با صدای بلند اعتراضاتی داش��تند که از‬ ‫س��وی سایر س��هامداران و مس��ئوالن انتظامات بورس‬ ‫دعوت به رعایت خونسردی شدند‪.‬‬ ‫در ای��ن جلس��ه حس��ن قالیباف‬ ‫اص��ل‪ ،‬درب��اره علل افت ش��دید‬ ‫ب��ورس اظهار کرد‪ :‬کاهش قیمت‬ ‫نف��ت از یکس��و و تاثی��ر آن ب��ر‬ ‫درآمده��ای دول��ت و درپ��ی آن‬ ‫کس��ری بودجه دلی��ل اصلی ریزش ش��اخص بورس و‬ ‫کاهش ارزش قیمت‌ها در بورس است‪.‬‬ ‫در این جلس��ه مدیرعامل بورس گفت‪ :‬ما براس��اس‬ ‫قانون و مقررات به توقف برخی از نمادها یا بازگش��ایی‬ ‫مناسبی برای تغییر دادن دارایی‌های سهامداران است‬ ‫و با اس��تفاده از تحلیل‌های بنیادی به اصالح پرتفوی‬ ‫خود اقدام کنند‪.‬‬ ‫وی راه‌اندازی س��هام خزانه را یک��ی از راهکارهای‬ ‫مناسب دانس��ت و بیان کرد‪ :‬سهامداران حقوقی باید‬ ‫به حمایت از س��هام خود در ب��ازار بپردازند و با توجه‬ ‫به ارزنده بودن سهام‪ ،‬اعالم برنامه‌های مناسبی انجام‬ ‫دهند و براساس منطق بنیادی از بازار حمایت کنند‪،‬‬ ‫نه براساس شرایط بحرانی و احساسی بازار‪.‬‬ ‫‹ ‹ نگاهی به آمار‬ ‫برخی دیگر اقدام می‌کنیم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬برای اینکه اقدام شرکت‌های حقوقی بزرگ‬ ‫اثر منفی در بازار نداش��ته باشد‪ ،‬معامالت حقوقی‌ها را‬ ‫به بازار دوم منتقل کردیم تا بر ش��اخص کل اثر منفی‬ ‫نداشته باشد‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل ب��ورس اوراق بهادار در پاس��خ به یکی از‬ ‫سهامداران که گفته بود ما به دستور شما خرید و فروش‬ ‫می‌کنیم‪ ،‬گفت‪ :‬هیچ وقت مسئول بازار نمی‌گوید قیمت‬ ‫س��هام ارزان یا گران اس��ت و بنابرای��ن خرید یا فروش‬ ‫کنید و اگر یک مس��ئول مصاحب��ه می‌کند‪ ،‬به معنای‬ ‫این نیس��ت که س��هامدار بدون مطالعه اقدام به خرید‬ ‫و فروش کند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬هنوز هم معتقد هستم بازار سهام ظرفیت‬ ‫باالی��ی دارد و باید به صورت حرفه‌ای و مطالعه ش��ده‬ ‫وارد شد‪.‬‬ ‫قالیباف اصل در پاسخ به سوال یکی از سهامداران که‬ ‫چ��را اجازه خرید و فروش س��هام در یک روز به برخی‬ ‫س��هامداران هیجانی داده می‌ش��ود‪ ،‬اظه��ار کرد‪ :‬قبال‬ ‫ام��کان خرید و فروش در ی��ک روز نبود‪ ،‬اما اکنون این‬ ‫امکان برای کمک به نقدش��وندگی سهام در بازار فراهم‬ ‫شده است‪ ،‬این پیشنهاد ش��ما را هم یادداشت کرده و‬ ‫بررسی می‌کنیم اما به معنای قبول آن نیست‪.‬‬ ‫یکی از سهامداران در این جلسه گفت‪ :‬سازمان بورس‬ ‫نهاد ناظر بازار اس��ت اما گاهی با دخالت ابزاری در بازار‬ ‫باعث زیان س��هامداران می‌شود‪ .‬قالیباف‌اصل در پاسخ‬ ‫گفت‪ :‬سازمان بورس وظیفه نظارتی خود را طبق قانون‬ ‫انجام می‌دهد‪.‬‬ ‫همچنین حس��ن قالیباف اصل در پاس��خ به س��وال‬ ‫یکی از سهامداران در مورد شاخص کل بورس که ادعا‬ ‫کرده بود این شاخص واقعی نیست‪ ،‬گفت‪ :‬شاخص یک‬ ‫میانگین وزنی است و معلوم است که شرکت‌های بزرگ‬ ‫تاثیر بیش��تری بر ش��اخص دارند و در دنیا هم شاخص‬ ‫قیمت و هم ش��اخص بازده نقدی سهام وجود دارد و ما‬ ‫هم می‌توانیم عالوه بر ش��اخص قیمت سهام‪ ،‬شاخص‬ ‫بازده نقدی را هم داشته باشیم‪.‬‬ ‫همچنین صحرایی در پاسخ به یکی از سهامداران که‬ ‫توسعه بازار سرمایه گامی بلند برای شفافیت اقتصاد کشور‬ ‫هرگام ب��رای بزرگ ش��دن ب��ازار س��رمایه‪ ،‬گامی‬ ‫بلند برای ش��فافیت و سالم‌س��ازی اقتصاد و افزایش‬ ‫درآمدهای پایدار مشروع دولت است‪.‬‬ ‫به گزارش سنا‪ ،‬ابوترابی‪ ،‬نایب‌رییس مجلس شورای‬ ‫اسالمی در مراسم معارفه شرکت خودکفایی آزادگان‬ ‫در جمع مدیران بانک‌ها و شرکت‌های زیرمجموعه این‬ ‫هلدینگ بزرگ با تاکید بر توسعه هرچه بیشتر بورس‬ ‫افزود‪ :‬برداش��تن هر گامی برای رشد بازار سرمایه‪ ،‬به‬ ‫این معنی اس��ت ک��ه یک گام بلند برای ش��فافیت و‬ ‫سالم‌سازی اقتصاد کشور برداشته شده است‪.‬‬ ‫وی ک��ه رییس هی��ات مدیره ش��رکت خودکفایی‬ ‫آزادگان نیز به شمار می‌آید‪ ،‬با اشاره به اقدام مناسب‬ ‫مجلس در سال ‪ ۸۴‬در راس��تای توسعه بازار سرمایه‬ ‫اضاف��ه ک��رد‪ :‬تصوی��ب قانونی با ه��دف تفکیک نهاد‬ ‫نظارتی و اجرایی در بورس درسال ‪ ،۸۴‬راه برای بزرگ‬ ‫ش��دن بازار سرمایه و ش��کل‌گیری نهادهای جدید را‬ ‫هموار کرد‪ .‬ابوترابی در ادامه افزود‪ :‬امروز شاهد تحول‬ ‫و دگرگونی و انقالب در بازار سرمایه هستیم‪ ،‬به عنوان‬ ‫مثال در سال ‪ ۸۴‬اگر تعداد فعاالن بورس از ‪ ۳‬میلیون‬ ‫سهامدار تجاوز نمی‌کرد اما امروز به بیش از ‪ ۷‬میلیون‬ ‫رسیده است‪.‬‬ ‫این نماینده مجلس تصریح‬ ‫کرد‪ :‬به اعتقاد من ریشه رکود‬ ‫اقتص��ادی موج��ود تحریم‌ها‬ ‫نیس��ت بلکه علت اصلی آن را‬ ‫باید در رک��ود فکری و عزم و‬ ‫اراده جست‌وجو کرد‪ .‬هربنگاه‬ ‫اقتصادی ک��ه بنیانش برعزم‪،‬‬ ‫اراده و علم و دانش باش��د به یک بنگاه اقتصادی مولد‬ ‫و پیشرو تبدیل می‌شود‪.‬‬ ‫ابوترابی با اشاره به اینکه شرکت خودکفایی آزادگان‬ ‫در هنگام واگذاری زیان انباش��ته‌ای بیش از ‪۳‬میلیارد‬ ‫تومان با مجموعه‌ای از هزینه‌ها داش��ت‪ ،‬گفت‪ :‬پیش‬ ‫از این در این ش��رکت آنچه که جایگاه نداشت اصالح‬ ‫نیروی انسانی بنگاه‪ ،‬نظام تولید و مالی بود اما به زودی‬ ‫‪۵‬درصد از سهام این شرکت وارد بورس می‌شود‪.‬‬ ‫همچنین ریی��س هیات‌مدیره ش��رکت خودکفایی‬ ‫آزادگان در مراس��م معارفه این هلدینگ بزرگ افزود‪:‬‬ ‫اراده ای��ن بنگاه بر واگذاری مس��ئولیت‌ها با تاکید بر‬ ‫اصل شفافیت است‪.‬‬ ‫گفت��ه بود برخی از معامالت بلوکی با کد به کد ش��دن‬ ‫در ش��اخص کل اث��ر می‌گذارد‪ ،‬گف��ت‪ :‬از یک دوره‌ای‬ ‫معامالت بلوکی در بازار درس��ت کردیم و قرار شد برای‬ ‫اینکه معامالت بلوکی در شاخص کل اثر نگذارد به بازار‬ ‫دوم بورس منتقل شود‪.‬‬ ‫‹ ‹بورس نیازمند ثبات‬ ‫محمدعل��ی احمدزاده‌اص��ل‪،‬‬ ‫مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری‬ ‫گروه صنایع بهش��هر نیز درباره‬ ‫حال‌وه��وای این روزه��ای تاالر‬ ‫حاف��ظ در گفت‌وگ��و ب��ا‬ ‫اظه��ار کرد‪ :‬در هفته‌های اخیر بازار س��رمایه در چند‬ ‫مرتبه به کف رسید و سپس روند افزایشی پیدا کرده‬ ‫اما نکته مهم آن است که روند افزایشی ادامه نیافت و‬ ‫هر دفعه مهم‌ترین متغیر بورس��ی با ش��دت بیشتر از‬ ‫گذش��ته ب��ه روند منفی خ��ود ادام��ه داد و در کانال‬ ‫پایین‌تر از قبل قرار گرفت‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه نمی‌توان کف قیمتی را برای‬ ‫ت س��هام‬ ‫بازار حدس زد‪ ،‬بیان کرد‪ :‬درحال حاضر قیم ‌‬ ‫در ب��ورس ب��ه میزان بس��یار زیادی ارزنده ش��ده اما‬ ‫خری��داران به دلیل ابهام‌های زیاد در بازار س��رمایه و‬ ‫همچنین ریسک‌های سیستماتیک تحمیلی به بورس‬ ‫تهران‪ ،‬به این بازار ورود پیدا نمی‌کنند‪.‬‬ ‫احمدزاده‌اصل در ادامه بیان کرد‪ :‬ابتدا باید ش��رایط‬ ‫موجود در بازار س��رمایه باثبات شود تا بتواند به کف‬ ‫قیمتی برس��د و سپس ش��اخص کل روند افزایشی را‬ ‫طی کند‪.‬‬ ‫وی به صف فروش حقیقی‌ها در روز گذش��ته اشاره‬ ‫کرد و گفت‪ :‬درحال حاضر شرکت‌های سرمایه‌گذاری‬ ‫و س��هامداران حقیقی نگرانی بسیاری دارند و درحال‬ ‫خروج از بازار هستند زیرا با وجود صحبت‌های بسیار‬ ‫و وعده‌ه��ای تصمیم‌گیران و دولتم��ردان‪ ،‬هنوز اقدام‬ ‫عملی برای بهبود بازار سرمایه انجام نمی‌شود‪.‬‬ ‫احمدزاده‌اصل در این ش��رایط به سهامداران توصیه‬ ‫کرد‪ :‬س��هامداران صبوری پیش��ه کنند و در این ایام‬ ‫پرتفوی خودش��ان را مدیریت کنند زیرا اکنون زمان‬ ‫از تاالر حاف��ظ در معامالت روز‬ ‫به گ��زارش‬ ‫گذشته‪ ،‬س��رمایه‌گذاران بیش از ‪ 874‬میلیون برگه و‬ ‫حق‌تقدم در بازار دست‌به‌دس��ت کردند که ارزش این‬ ‫مب��ادالت بیش از یک ه��زار و ‪ 50‬میلیارد ریال بود و‬ ‫در ‪ ۳0‬ه��زار نوبت معامالتی انجام ش��د‪ .‬در میان ‪۳۹‬‬ ‫صنعت حاضر در بورس تهران‪ ،‬گروه خودرو توانس��ت‬ ‫با بیشترین ارزش معامالت در صدر برترین گروه‌های‬ ‫صنعت قرار گیرد و پس از آن گروه مالی و بانک‌ها در‬ ‫جایگاه‌های بعدی قرار گرفتند‪.‬‬ ‫در روز گذشته شاخص کل به روند نزولی خود ادامه‬ ‫داد و ب��ا ‪ 535‬واح��د کاهش‪ ،‬به ع��دد ‪ ۶۵‬هزار و ‪28‬‬ ‫رس��ید‪ .‬در این بازار نمادهای ش��رکت ارتباطات سیار‬ ‫ایران‪ ،‬س��رمایه‌گذاری غدیر‪ ،‬توس��عه معادن و فلزات‪،‬‬ ‫ایران خودرو‪ ،‬بانک مل��ت‪ ،‬گروه مپنا و بانک صادرات‬ ‫ایران بیش��ترین تاثی��ر منفی را ب��ر مهم‌ترین متغیر‬ ‫بورسی داشتند‪.‬‬ ‫همچنی��ن در آخری��ن روز هفته کش��ت و صنعت‬ ‫چین‌چی��ن‪ ،‬معدنی دماوند‪ ،‬حمل‌ونقل پتروش��یمی‪،‬‬ ‫س��امان گس��تر اصفهان‪ ،‬پارس س��رام‪ ،‬نی��رو ترانس‬ ‫و داروس��ازی روز دارو بیش��ترین افزای��ش قیمت را‬ ‫تجربه کردند‪ .‬بیشترین کاهش قیمت نیز در این روز‬ ‫متعلق به ج��ام دارو‪ ،‬مارگارین‪ ،‬پاکس��ان‪ ،‬کیمیدارو‪،‬‬ ‫موتورس��ازان تراکتورس��ازی ای��ران‪ ،‬کارت��ن ایران و‬ ‫تراکتورسازی ایران بود و این نمادها در انتهای جدول‬ ‫معامالت قرار گرفتند‪.‬‬ ‫همچنی��ن در این روز س��رمایه‌گذاران طوالنی‌ترین‬ ‫صف‌های خری��د را ب��رای داروس��ازی روزدارو‪ ،‬نورد‬ ‫آلومینی��وم‪ ،‬سامان‌گس��تر اصفهان‪ ،‬س��رمایه‌گذاری‬ ‫توس��عه صنایع س��یمان‪ ،‬بان��ک اقتصاد نوی��ن‪ ،‬گروه‬ ‫صنعتی پاکشو و حمل‌ونقل پتروشیمی تشکیل دادند‪.‬‬ ‫در مقابل نمادهای کمباین‌س��ازی ایران‪ ،‬ملی صنایع‬ ‫مس ایران‪ ،‬س��یمان تهران‪ ،‬ش��رکت ارتباطات سیار‬ ‫ای��ران‪ ،‬تولید م��واد اولیه داروژخش‪ ،‬س��یمان قائن و‬ ‫گروه مپنا با سنگین‌ترین صف‌های فروش به‌کار خود‬ ‫پایان دادند‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت در روز گذش��ته معامله بلوکی بانک‬ ‫ص��ادرات ایران با ‪ 540‬میلیون س��هم به ارزش ‪388‬‬ ‫میلی��ارد ری��ال در ص��در بیش��ترین حج��م و ارزش‬ ‫معامالت قرار گرف��ت و پس از آن‪ ،‬ایران‌خودرو با ‪36‬‬ ‫میلیون س��هم و پارس‌خودرو با معامل��ه ‪ 35‬میلیون‬ ‫سهم‌دارای بیشترین حجم معامالت بودند‪ .‬همچنین‬ ‫ایران‌خ��ودرو با معامالتی ب��ه ارزش ‪ 84‬میلیارد ریال‬ ‫و خدم��ات انفورماتیک نیز ب��ا معامالتی به ارزش ‪35‬‬ ‫میلیارد ریال در جایگاه‌های بعدی قرار گرفتند‪.‬‬ ‫بورس کاال‬ ‫عرضه ‪ 7‬محموله ضایعات فلزی و چوبی راه‌آهن‬ ‫ش��رکت راه‌آهن جمهوری اس�لامی ایران ‪ 7‬محموله‬ ‫ضایعات فلزی و چوبی را در بازار فرعی بورس کاال عرضه‬ ‫کرد‪ .‬به گزارش بورس کاال‪ ،‬این ش��رکت ‪ 215‬تن واگن‬ ‫باری اس��قاطی در دو محمول��ه‪ 80 ،‬تن ضایعات واگنی‪،‬‬ ‫‪ 40‬تن واگن تله چک دو محوره‪ 2/3 ،‬تن بشکه خالی در‬ ‫دو محموله و ‪ 40‬تن تراورس چوبی فرسوده را راهی بازار‬ ‫فرعی کرد‪ .‬شرکت آلومینیوم ایران (ایرالکو) نیز با ‪400‬‬ ‫ت��ن بیلت ‪ ،7-6063‬با قیمت پایه ‪ 87‬هزار و ‪ 410‬ریال‬ ‫در تاالر محص��والت صنعتی و معدنی حضور یافت‪ .‬این‬ ‫شرکت همچنین‪ 1200 ،‬تن انواع شمش آلیاژی را راهی‬ ‫تاالر مذکور کرد‪ .‬گروه فوالد نیز شاهد عرضه ‪ 2236‬تن‬ ‫سبد میلگرد مخلوط شرکت ذوب‌آهن اصفهان و ‪1150‬‬ ‫تن س��بد میلگرد ‪ A3-16-28‬ش��رکت ف��والد آلیاژی‬ ‫ایران بود‪ .‬عالوه بر این‪ 20 ،‬کیلوگرم انواع شمش طالی‬ ‫معدنی موته در تاالر محصوالت صنعتی و معدنی عرضه‬ ‫ش��د‪ .‬این گزارش همچنین حاکی است‪ ،‬حدود ‪ 21‬هزار‬ ‫تن انواع ماده شیمیایی مجتمع‌های پتروشیمی برزویه‪،‬‬ ‫بندرامام‪ ،‬بوعلی س��ینا‪ ،‬بیس��تون‪ ،‬تندگویان‪ ،‬خراسان‪،‬‬ ‫رازی‪ ،‬شازند‪ ،‬شیراز‪ ،‬فن‌آوران‪ ،‬کرمانشاه و مارون به همراه‬ ‫شرکت‌های سرمایه‌گذاری‬ ‫صنایع ش��یمیایی ایران و‬ ‫ش��یمیایی فجر پارسیان‬ ‫راهی ت��االر فرآورده‌های‬ ‫نفتی و پتروش��یمی شد‪.‬‬ ‫مهم‌ترین مواد ش��یمیایی‬ ‫عرض��ه ش��ده در این روز‬ ‫شامل ارتوزایلن‪ ،‬اسید اس��تیک‪ ،‬اسید ترفتالیک‪ ،‬اسید‬ ‫س��ولفوریک‪ ،‬الکیل بن��زن خط��ی‪ ،‬اوره صنعتی‪ ،‬بنزن‪،‬‬ ‫جوش شیرین‪ ،‬دی اتانول آمین‪ ،‬دی اتیل هگزانول‪ ،‬دی‬ ‫اتیلن گالیکول‪ ،‬زایلین مخلوط‪ ،‬کربنات سدیم‪ ،‬کریستال‬ ‫مالمی��ن‪ ،‬منو اتیل��ن گالیکول‪ ،‬منومر وینیل اس��تات و‬ ‫نرمال بوتانول بود‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬حدود ‪ 30‬هزار تن انواع‬ ‫قی��ر‪ 200 ،‬تن گوگرد گرانول��ه و ‪ 100‬تن آرگون عرضه‬ ‫ش��د‪5 .‬هزار تن انواع قیر ش��رکت توسعه تجارت طالی‬ ‫س��یاه‪ 3600 ،‬تن قیر ‪ 6070‬ش��رکت فراشیمی روز‪2 ،‬‬ ‫هزار تن قیر ‪ 6070‬ش��رکت عایق اصفهان‪ 200 ،‬تن قیر‬ ‫‪ 6070‬ش��رکت ایزونام و ‪ 250‬تن عایق رطوبتی شرکت‬ ‫بام گستران روی تابلوی تاالر صادراتی رفت‪.‬‬
‫گزارش‬ ‫‪report@smtnews.ir‬‬ ‫پنجشنبه ‪ 2‬بهمن ‪ - 1393‬اول ربیع الثانی ‪ 22 -1436‬ژانویه ‪ -2015‬شماره ‪ -139‬پیاپی ‪1457‬‬ ‫در مسیر پرفراز و نشیب آسفالت در جهان و ایران‬ ‫‪21‬‬ ‫سپیدوسیاه‌هایصنعتآسفالت‌سازی‬ ‫حسن فرازمند‪ -‬گروه گزارش‪ :‬آن طور‬ ‫که مورخان اروپایی نوش��ته‌اند نخس��تین‬ ‫ج��اده‌ای که ب��ا مخلوطی از قیر و ش��ن و‬ ‫سنگواره آسفالت شده است‪ ،‬ظاهرا در سرزمین بابل و‬ ‫بین س��ال‌های ‪ 604‬و ‪ 625‬پیش از میالد بوده اس��ت‪.‬‬ ‫البته مورخان این را نیز اضافه کرده‌اند که یک س��ری‬ ‫مس��یرهای آس��فالتی مدرن در بریتانیا در طول قرن‬ ‫چهارم ساخته شده است و می‌گویند «سِ ر والتر رالی»‬ ‫در سومین سفر خود در سال ‪ 1498‬میالدی به جزیره‬ ‫«ترینیداد» بزرگترین دریاچه آسفالت طبیعی جهان را‬ ‫کشف کرد که هنوز هم به همین نام «دریاچه آسفالت‬ ‫طبیعی» معروف است که این منبع برای نخستین بار‬ ‫در دس��ترس مهندس��ان و متخصص��ان امریکایی قرار‬ ‫گرفت و دومین منبع آسفالت طبیعی جهان «دریاچه‬ ‫برمودز» در ونزوئال بود و با استفاده از همین منابع بود‬ ‫که مبتکری به نام «جان متکالف» اجرای آسفالت را در‬ ‫برخی مس��یرها آغاز کرد‪ .‬این مهندس راهس��ازی در‬ ‫سال ‪ 1717‬م متولد شد و از سن ‪ 6‬سالگی کور بود‪ ،‬با‬ ‫این حال توانس��ت ‪ 180‬مایل از جاده‌های کشورش را‬ ‫در منطق��ه «یورکش��ایر» انگلس��تان آس��فالت کند‪،‬‬ ‫مس��یرهایی که پس از ‪ 40‬س��ال س��ن هنوز همچنان‬ ‫محکم بودند‪ .‬او این مسیرها را با ‪ 3‬الیه محکم ساخته‬ ‫بود الیه اول آن از س��نگ‌های درشت‪ ،‬الیه دوم آن از‬ ‫م��وادی بود ک��ه در کاووش‌های باس��تانی یافته بود و‬ ‫س��ومین الیه ش��ن بود که بدین‌وس��یله جان متکالف‬ ‫مس��یرهایی را که می‌خواس��ت آس��فالت کن��د کاملا‬ ‫زهکشی‪ ،‬زیرسازی و تدوین کرد و این یکی از نخستین‬ ‫مس��یرهایی بود که هم زیرس��ازی و هم آسفالت شد‪.‬‬ ‫البته بعد از او فردی به نام «توماس تلفورد» در س��ال‬ ‫‪ 1757‬م روش کام��ل س��اخت جاده‌ها با س��نگ‌های‬ ‫شکسته را تجربه کرد و همزمان با او دو مهندس دیگر‬ ‫به نام‌ه��ای «جان لوو دون» و «تنس��ی مک آدام» به‬ ‫طراحی چند مس��یر و جاده با اس��تفاده از سنگ‌های‬ ‫شکسته پرداختند که آن را «جاده سنگریزه» نامیدند‪،‬‬ ‫مسیری که س��ال‌ها از آن برای عبور و مرور اسب‌ها و‬ ‫گاری‌ها اس��تفاده می‌ش��د‪ .‬اما آس��فالت در اوایل قرن‬ ‫نوزده��م میالدی و با مخلوطی از س��نگ‌ریزه و ش��ن‬ ‫درشت به عنوان مصالح اولیه جاده‌سازی مورد استفاده‬ ‫ق��رار گرف��ت‪ ،‬گرچه از مواد اولی��ه آن یعنی «قیر» در‬ ‫‪ 7000‬س��ال پی��ش از آن نی��ز برای آب‌بن��دی درزها‬ ‫استفاده شده بود‪ ،‬اما مخلوط کردن قیر و سنگ‌ریزه و‬ ‫ساخت یک جاده آسفالته با آن به‌طور رسمی در سال‬ ‫‪1910‬م توس��ط کمپانی «برادران وارن» در کمبریج و‬ ‫ماساچوست امریکا به ثبت رسید و شرکت آنها با عنوان‬ ‫آپاک ب��ه عنوان یکی از بزرگترین ش��رکت‌های تولید‬ ‫آس��فالت در امریکا شناخته ش��د‪ .‬البته پیش از آن نیز‬ ‫پیاده‌روس��ازی ب��ا اس��تفاده از زغال‌س��نگ ت��ار (و نه‬ ‫آس��فالت) در س��ال‌های ‪ 1860‬تا ‪1870‬م ایجاد شد و‬ ‫نخس��تین پیاده‌روی آس��فالت ش��ده در امری��کا (که‬ ‫مخلوطی از شن و ماسه و قیر بود) در مقابل سالن شهر‬ ‫«ان‌جی نوارد» در س��ال ‪1870‬م به وجود آمد و بعد از‬ ‫آن نخستین پیاده‌روی ساخته شده با آسفالت گرم در‬ ‫محله «بتمنس» در واشنگتن دی‌سی ایجاد شد و بعد‬ ‫آس��فالت ب��ه عنوان م��اده‌ای اولی��ه برای راهس��ازی‪،‬‬ ‫جاده‌س��ازی و خیابان‌کش��ی‌های درون ش��هری مورد‬ ‫استفاده قرار گرفت‪.‬‬ ‫وقتی آسفالت به تهران آمد‬ ‫«خیابان» در لغتنامه دهخدا و در کتب و اس��ناد قدیم معنای رس��ته و راهی‬ ‫را داش��ت که در میان باغ و چمن س��ازند در حالی که دو صف از درختان در دو‬ ‫طرف آن ایجاد کنند‪ .‬وجود همین «خیابان» است که در طراحی باغ ایرانی که‬ ‫آن را به چهار پاره متحدالشکل تقسیم می‌کند‪ ،‬واژه «چهار باغ»را در این مبحث‬ ‫مفهوم می‌بخشید‪ .‬البته در بسیاری از شهر‌های کهنسال ایران از قبیل اصفهان‬ ‫خیابان‌کشی وجود داشته ولی در پایتخت تا اواسط دوران سلطنت ناصرالدین شاه‬ ‫که سطح شهر تهران و خانه‌سازی در آن دچار تحول عظیم شد‪ ،‬کلمه «خیابان»‬ ‫در میان عناصر معماری در شهرسازی تهران وجود نداشت‪ ،‬به عبارت دیگر‪ ،‬تهران‬ ‫آن روزگار معابرش را کوچه باغ‌ها و گذرگاه‌های پیچاپیچ و نامنظمی تش��کیل‬ ‫می‌داد که هیچیک «خیابان» نام نداشت‪ .‬گذرگاه‌های تنگ آن روز مناسب عبور‬ ‫جمعیت کم آن روزگار با وسایل نقلیه معمول نظیر پالکی‪ ،‬تخت روان و چهارپایان‬ ‫باربر بود و بررسی نخستین‌‌های نقشه‌های اولیه تهران و مطابقت آنها‪ ،‬این واقعیت‬ ‫را بیشتر آشکار می‌کند‪ .‬نقشه برزین روسی به سال ‪ 1258‬هجری قمری در عهد‬ ‫محمدشاه از تهران برداشت و تهیه شد و ‪ 10‬سال بعد در مسکو به چاپ رسید‪.‬‬ ‫نقشه «موسیو کرشش» معلم دارالفنون در اوایل سلطنت ناصرالدین شاه از سطح‬ ‫شهر برداشت و به سال ‪ 1275‬هجری قمری‪ ،‬چاپ و منتشر شد‪ .‬در هر دو نقشه‬ ‫هیچ اثری از نام خیابان مشاهده نمی‌شود بلکه تمام معابر با نام‌های مرسوم آن‬ ‫دوره یعنی کوچه‪ ،‬گذر‪‌،‬گذار‪ ،‬بازارچه بازار‪ ،‬راسته و رسته مشخص شده و پر واضح‬ ‫اس��ت که این معنا را در بررس��ی و تدقیق در کتب و منابع نوشتاری اوایل دوره‬ ‫ناصری هم می‌توان یافت‪ .‬با گذش��ت زمان و رسیدن سال‌های میانی پادشاهی‬ ‫ناصرالدین شاه‪ ،‬تهران ناگهان دچار تحوالت وسیعی شد‪ ،‬جمعیت افزایش یافت و‬ ‫اراضی چندصد ساله ساخته شد‪ .‬در این سال‌ها به ضرورت و نیاز‪ ،‬حصار صفوی‬ ‫را خراب کردند و حصار جدید ناصری را وسیع‌تر ساختند‪ .‬سطح شهر گسترش‬ ‫قابل‌توجهی یافت‪ ،‬معابر جدید بنا ش��د‪ ،‬خندق حصار صفوی را پر کردند و در‬ ‫محل آن و نیز س��طح اش��غال بدنه حصار‪ ،‬گذرگاه‌های تازه‌ای احداث کردند که‬ ‫ش��کل کالبدی آنها به خیابان‌های امروزی بیشتر شبیه بود تا به کوچه باغ‌های‬ ‫قدیم��ی‪ .‬این معابر کما بیش از کوچه‌ها و گذر‌های قدیمی تهران‪ ،‬عریض‌تر و با‬ ‫کمی اغماض به خط مستقیم کشیده شده بودند‪ ،‬گذرگاه‌های جدید را خیابان نام‬ ‫نهادند و بدین‌ترتیب کلمه «خیابان» در تاریخ تهران و به طور کلی عنصر خیابان‬ ‫جزو عناصر معماری شهرسازی این شهر تولد یافت‪.‬‬ ‫نخستین نقش��ه تهران ترسیمی نجم‌الدوله (چاپ ‪ 1309‬هجری قمری) پس‬ ‫از این دوره برای نخستین بار متضمن نام «خیابان» است‪ .‬نخستین خیابان‌های‬ ‫پایتخت که در این زمان شکل گرفتند‪ ،‬عبارتند از‪:‬‬ ‫خیابان‌های باغ جنت (ولی‌عصر)‪ ،‬باغ انگوری (ولی‌عصر)‪ ،‬جناب وزیر (ولی‌عصر)‪،‬‬ ‫امیریه (ولی‌عصر)‪ ،‬امیریه (امام‌خمینی)‪ ،‬باغ ش��اه (امام‌خمینی)‪ ،‬جلو قبرستان‬ ‫(مولوی)‪ ،‬دروازه گمرک (مولوی) و ‪...‬‬ ‫‹ ‹آسفالت درمقدم «ملک فیصل»‬ ‫نخستین بار براساس اعالن «روزنامه وقایع اتفاقیه» شماره ‪ 36‬به سال ‪1267‬‬ ‫هج��ری قمری و در دوران صدارت میرزا تقی‌خان امیرکبیر برخی از کوچه‌های‬ ‫آسفالت‌های پیشرفته در جهان‬ ‫در خبره��ا آم��ده ب��ود که‬ ‫مقامات شهر «ونکوور» کانادا‬ ‫که قصد دارند این ش��هر را تا‬ ‫س��ال ‪ 2020‬م به س��بزترین‬ ‫ش��هر جهان تبدیل کنند‪ ،‬در‬ ‫اقدام جالبی از پالستیک‌های‬ ‫بازیافت��ی ب��رای آس��فالت‬ ‫خیابان‌های این شهر اس��تفاده کرد‌ند و گفته‌اند که‬ ‫چنی��ن اقدامی گازهای گلخان��ه‌ای را کاهش داده و‬ ‫کیفی��ت هوای ش��هر را بهبود می‌بخش��د‪ .‬جمعی از‬ ‫مقامات ونکوور فرآیند جدید و ابتکاری ابداع کرده‌اند‬ ‫که ‪ 100‬درصد زباله‌های پالس��تیکی بازیافتی را به‬ ‫یک موم تبدیل می‌کند که می‌توان آن را با آسفالت‬ ‫گرم مخلوط کرد‪ .‬آس��فالت مخلوط گرم‪ ،‬چیز کاملا‬ ‫جدیدی نیست‪ ،‬اما آنچه در ابتکار کانادایی‌ها منحصر‬ ‫به فرد نش��ان می‌دهد‪ ،‬استفاده از مومی است که از‬ ‫پالستیک‌های بازیافتی به دست می‌آید‪ .‬این مبتکران‬ ‫می‌گویند‪ :‬از س��ال ‪ 2008‬م تاکنون آسفالت مخلوط‬ ‫گ��رم را با انواع مختلف مواد افزودنی طراحی ش��ده‬ ‫برای کاهش چسبندگی امتحان کردیم که بتوان آن‬ ‫را در دم��ای پایین‌تر به راحتی اج��را کرد‪ .‬به گفته‬ ‫آنها‪ ،‬اکنون با این موم جدید ‪ 3‬بخش از خیابان‌های‬ ‫ونکوور آس��فالت ش��ده است‪.‬‬ ‫دمایی که باید اجرای آسفالت‬ ‫در آن انجام شود‪ 160 ،‬درجه‬ ‫س��انتیگراد اس��ت اما ب��ا این‬ ‫ش��یوه به ‪ 121‬درجه کاهش‬ ‫می‌یابد‪ .‬ای��ن فرآیند که تنها‬ ‫کاهش چش��مگیر تولید گرما‬ ‫را در پی دارد موجب کاهش محس��وس دود در روند‬ ‫آسفالت کردن خیابان‌ها و همچنین در کارخانه‌های‬ ‫تولید آس��فالت می‌ش��ود و از دیگ��ر مزیت‌های این‬ ‫شیوه در محیط آزمایش��گاه و آزمایش‌های خیابانی‬ ‫می‌توان ب��ه ‪ 20‬درصد صرفه‌جوی��ی در مصرف گاز‬ ‫برای گرم کردن مخلوط آس��فالت اش��اره کرد و نیز‬ ‫این شیوه مانع از کهنه شدن روغن آسفالت می‌شود‪.‬‬ ‫اما با خبر هم باش��ید از پیش��رفت‌های خودمان در‬ ‫عرص��ه آس��فالت و اینک��ه کامران رحمتی ش��ادباد‬ ‫ک��ه در خرداد ماه امس��ال با ارائه طرح نانوآس��فالت‬ ‫خودترمیم‌گ��ر ضدترک‪ ،‬از ط��رف ‪ ITEX‬به عنوان‬ ‫برترین مخترع س��ال ‪2012‬م انتخاب و معرفی شده‬ ‫ب��ود‪ ،‬از س��وی «والدیمی��ر پتریاس��وو» عضو هیات‬ ‫رییسه فدراسیون جهانی مخترعین و رییس انجمن‬ ‫اختراعات روسیه مورد تجلیل قرار گرفت‪.‬‬ ‫ارگ تس��طیح و س��نگفرش ش��د تا برای عبور کالسکه مناس��ب و آماده شود؛‬ ‫کالس��که‌هایی که از فرنگ می‌آمد یا در کارخانه معیرالممالک س��اخته می‌شد‪.‬‬ ‫بعد‌ها در دهه‌های پایانی س��لطنت طوالنی ناصرالدین‌شاه «شوسه» که طریقی‬ ‫بود برای آماده‌سازی سطح معابر به‌منظور عبور راحت‌تر کالسکه‪ ،‬درشکه‪ ،‬گاری‬ ‫و ‪ ...‬وارد عرصه راهس��ازی پایتخت شد اما هنوز خبری از «آسفالت» نبود تا این‬ ‫که س��ال ‪ 1310‬هجری خورشیدی فرا رس��ید‪ .‬در این سال پیش از ورود ملک‬ ‫فیصل‪ ،‬پادشاه عربستان به تهران‪ ،‬بلدیه پایتخت به تکاپو افتاد و برای نخستین بار‬ ‫«آسفالت» را که پدیده جدیدی در صنعت راهسازی به شمار می‌رفت‪ ،‬وارد صحنه‬ ‫خیابان‌های تهران کرد و خیابان کوتاه الماسیه (باب همایون)‪ ،‬میدان توپخانه و‬ ‫اوایل خیابان الله‌زار را آسفالت کرد‪ .‬بعدها خیابان باغ‌شاه (امام‌خمینی) و خیابان‬ ‫پهلوی (ولی‌عصر) البته تا حدود کافه بلدیه (تئاتر شهر امروز) و دیگر خیابان‌ها‬ ‫آسفالت شد و بدین ترتیب رفته‌رفته آسفالت نه تنها وارد خیابان‌ها و معابر تهران‪،‬‬ ‫که به تمام شهر‌ها و جاده‌های کشور کشیده شد‪.‬‬ ‫فراز و نشیب‌های آسفالت و قیر از دیدگاه متخصصان‬ ‫برخی متخصصان صنعت قیر‬ ‫و آسفالت معتقدند که کیفیت‬ ‫قیر تولی��دی در ای��ران پایین‬ ‫اس��ت و در نتیج��ه ای��ن افت‬ ‫کیفیت به آس��فالت نیز منتقل‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬به گفته آنها تنها ‪30‬‬ ‫درصد از ظرفیت ‪ 110‬کارخانه‬ ‫تولید آسفالت در استان‌های تهران و البرز هم‌اکنون به‬ ‫دلیل مش��کالت به وجود آمده فعال است و روزانه تنها‬ ‫حدود ‪ 30‬هزار تن آس��فالت در ای��ن کارخانه‌ها تولید‬ ‫می‌ش��ود و اینکه چرا کیفیت آس��فالت ب ‌ه کار رفته در‬ ‫خیابان‌ها و جاده‌های کشور پایین است و آسفالت بعد‬ ‫از مدت کوتاهی تخریب می‌شود؟ به عقیده آنها به این‬ ‫دلیل اس��ت که قیر اصلی‌ترین ماده در تولید آسفالت‬ ‫اس��ت و چون کیفیت قی��ر ایران پایین‌ت��ر از کیفیت‬ ‫این ماده در کش��ور‌های دیگر اس��ت و از س��وی دیگر‬ ‫دس��تگاه‌های موجود در فرآیند تولید قیر قدیمی است‬ ‫و نوس��ازی نشده‌اند‪ ،‬کیفیت آسفالت تولیدی در کشور‬ ‫نیز کاهش یافته است‪ .‬از سوی دیگر جلیل طباطبایی‪،‬‬ ‫رییس انجمن صنفی تولیدکنندگان آس��فالت اس��تان‬ ‫تهران و البرز با اش��اره به مش��کل کمبود نقدینگی در‬ ‫کارخانه‌های تولید آس��فالت می‌گوی��د‪ :‬تولید‌کنندگان‬ ‫آس��فالت م��واد اولیه خ��ود را‬ ‫ب��ه ص��ورت نقدی خری��داری‬ ‫می‌کنند و این در حالی اس��ت‬ ‫ک��ه کارفرمای��ان پروژه‌ه��ای‬ ‫آسفالت پول کارخانه‌ها را چند‬ ‫ماه بعد پرداخت می‌کنند ضمن‬ ‫اینک��ه در پرداخ��ت ای��ن پول‬ ‫تاخیر‌ه��ای زیادی رخ می‌دهد‪ .‬در حال حاضر می‌توان‬ ‫گفت که شهرداری‌ها و اداره‌های راه استان‌های تهران‬ ‫و الب��رز درمجموع میلیاردها توم��ان به تولید‌کنندگان‬ ‫آس��فالت بدهکارند‪ .‬وی می‌افزاید‪ :‬در تهران ترافیک از‬ ‫نظر وزنی س��بک و از نظر حجمی س��نگین است‪ .‬در‬ ‫چنین ش��رایطی نباید آس��فالت این‌قدر ضخیم ریخته‬ ‫ش��ود و حجم ریالی پروژه افزایش یابد‪ .‬در این شرایط‬ ‫آس��فالت با ضخامت ‪ 4‬تا ‪ 5‬سانتیمتر می‌تواند مناسب‬ ‫باش��د و چندین س��ال نیز عمر کند‪ .‬طباطبایی معتقد‬ ‫است‪ :‬عمر آسفالت می‌تواند حتی به ‪ 20‬سال هم برسد‬ ‫اما مشکل ما در ایران این است که بعد از آسفالت‌ریزی‬ ‫در خیابان‌ه��ا و جاده‌ها‪ ،‬نهادهای دیگر مانند ادا ‌ره‌های‬ ‫گاز‪ ،‬مخابرات‪ ،‬آب و برق تازه کار خود را شروع می‌کنند‬ ‫و خیابان‌ها را می‌تراشند که این باعث می‌شود کیفیت‬ ‫آسفالت به‌شدت افت کند‪.‬‬ ‫دانستنی‬ ‫کم و زیاد شدن عمر آسفالت‌ها‬ ‫بسیاری از دست‌اندرکاران و مسئوالن و ناظران فنی‬ ‫پروژه‌های آسفالت معابر و جاده‌ها معتقدند که اساسا‬ ‫عمر آسفالت در ایران بسیار کوتاه و کم است‪.‬‬ ‫از جمله این افراد می‌توان به مدیرعامل آزمایش��گاه‬ ‫فن��ی و مکانیک خاک اش��اره کرد ک��ه چندی پیش‬ ‫هن��گام بازدید فرماندهان رزمی ـ مهندس��ی س��پاه‬ ‫پاسداران از آزمایش��گاه فنی و مکانیک خاک خطاب‬ ‫به آنان گفت‪ :‬از نظر کیفیت متوس��ط عمر آسفالت و‬ ‫پروژه‌های عمرانی کشور در مقایسه با منطقه مناسب‬ ‫نیس��ت و در این عرصه با وج��ود دارا بودن تجهیزات‬ ‫مناسب و کارشناسان فعال‪ ،‬رشد چندانی نداشتیم‪.‬‬ ‫سیدرضا حسینی همچنین یادآور شده است‪ :‬امنیت‬ ‫اقتصادی و جانی مردم با فعالیت‌های آزمایشگاه فنی‬ ‫و مکانیک خاک در ارتباط است‪ ،‬در این زمینه تالش‬ ‫می‌کنیم ب��ا بکارگیری دانش روز و کس��ب تجربیات‬ ‫مناسب‪ ،‬خدمات مطلوبی را برای تأمین امنیت زندگی‬ ‫مردم ارائه دهیم‪.‬‬ ‫او می‌گوید‪ :‬آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک بخشی‬ ‫از وزارت راه و شهرس��ازی اس��ت و به غیراز تجهیزات‬ ‫کالیبراس��یون و آزمایشگاه س��نگ که در مرکز وجود‬ ‫دارد‪ ،‬در ‪ 31‬استان کشور‪ ،‬تجهیزات کافی داریم‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه رس��الت اصلی آزمایش��گاه فنی و‬ ‫مکانیک خاک‪ ،‬کنترل کیفی پروژه‌های عمرانی کشور‬ ‫است‪ ،‬افزود‪ :‬صرفه و صالح اقتصادی کشور در کنترل‬ ‫کیفی پروژه‌ها نهفته اس��ت؛ از پروژه‌های در حال اجرا‬ ‫بازدید به عمل آمده و کنترل کیفی انجام می‌شود که‬ ‫در این عرصه رعایت استانداردها و آیین‌نامه‌ها ضروری‬ ‫اس��ت و اجرای پروژه‌ها همه باید طبق آیین‌نامه‌های‬ ‫موجود انجام ش��ده و در نهایت تایید و یا تایید نشدن‬ ‫کیفیت را از آزمایش��گاه فنی و مکانیک خاک دریافت‬ ‫می‌کنند‪ .‬مدیرکل جنوب ش��رکت ساخت زیربناهای‬ ‫حمل و نقل نیز معتقد است که باید روش‌های جدید‬ ‫برای افزایش عمر آس��فالت و کاهش هزینه نگهداری‬ ‫جاده‌ها به کار گرفته شود‪.‬‬ ‫مهدی نظریان با اش��اره به بکارگیری فناوری نوین‬ ‫آس��فالت در بزرگراه ترانزیتی س��یرجان ـ بندرعباس‬ ‫گفته اس��ت‪ :‬اجرای این روش‌ه��ا موجب افزایش عمر‬ ‫جاده و کاهش هزینه نگهداری مسیر می‌شود‪.‬‬ ‫جاده ترانزیتی س��یرجان ـ بندرعباس قبل از تونل‬ ‫دوقلو حاجی‌آباد‪ ،‬بخش��ی از گذرگاه ش��مال ـ جنوب‬ ‫کش��ور اس��ت که از آن ب��ه عنوان مهم‌ترین ش��اهراه‬ ‫اقتصادی کشور یاد می‌شود‪.‬‬ ‫نظریان اضافه کرد‪ :‬در این زمینه با همکاری مشاور‬ ‫پروژه بهس��ازی و روس��ازی تصمیم بر آن اس��ت که‬ ‫برای جلوگیری از صرف هزینه‌های کالن برای ترمیم‬ ‫ساالنه جاده‌ها‪ ،‬نظیر کشورهای پیشرفته صنعتی دنیا‪،‬‬ ‫اس��تفاده از فناوری نوین آس��فالت برای افزایش طول‬ ‫عمر و کاهش خرابی‌های زودهنگام این راه پرترافیک‬ ‫انجام ش��ود و بدین ترتیب روسازی محورهای پررفت‬ ‫و آمد و مهم کش��ور‪ ،‬با فناوری جدید آسفالت مسلح‬ ‫شده با الیاف پلیمری در حال اجراست و اجرای پروژه‬ ‫آس��فالت الیافی در محور سیرجان ـ بندرعباس برای‬ ‫رفع معضل خرابی‌های زودهن��گام و طول عمر کوتاه‬ ‫آسفالت انجام شده است‪ .‬او گفته است‪ :‬تجربه کاربرد‬ ‫این الیاف در پروژه‌های بزرگ کش��ورهای پیشرفته‌ای‬ ‫نظیر روس��یه‪ ،‬چک‪ ،‬چین‪ ،‬اسپانیا و نتایج ارزیابی‌های‬ ‫حاصل ش��ده از آن‪ ،‬نش��انگر عملکرد موثر است و این‬ ‫آسفالت نس��بت به آس��فالت معمولی دارای مقاومت‬ ‫کشش��ی بیشتری است و بررسی‌ها نش��ان از افزایش‬ ‫طول عمر و کاهش خس��تگی آس��فالت مسلح شده با‬ ‫این الیاف تا بیش از دو برابر دارد‪ .‬نظریان با اش��اره به‬ ‫کاهش آثار مخرب زیس��ت‌محیطی این مدل‪ ،‬آسفالت‬ ‫می‌گوی��د‪ :‬امیدواری��م با اج��رای این پ��روژه و اثبات‬ ‫عملکرد‪ ،‬در کنار توس��عه بکارگی��ری این فناوری در‬ ‫دیگر پروژه‌های راهس��ازی‪ ،‬زمینه کاهش هزینه‌های‬ ‫تعمیرات زودهنگام و نگه��داری راه‌ها را فراهم کنیم‪.‬‬ ‫این موضوع همچنین در شهریور ماه امسال در جلسه‬ ‫ش��ورای فنی استان مرکزی (اراک) از سوی مسئوالن‬ ‫و کارشناسان مورد بحث و بررسی و تاکیدقرار گرفت‪.‬‬ ‫در این جلس��ه ش��ورای فنی اس��تان مرکزی که به‬ ‫ریاس��ت معاون هماهنگ��ی امور عمرانی اس��تانداری‬ ‫مرکزی برگزار ش��د‪ ،‬به بررسی ویژگی‌ها و مشخصات‬ ‫فنی آسفالت مسلح شده با الیاف و الیاف‌های پلیمری‬ ‫جایگزی��ن میلگ��رد در بت��ن پرداخت��ه و گفته ش��د‬ ‫هزینه‌های بس��یار زیاد در زمینه تولید آسفالت و قیر‬ ‫و همچنین طول عمر کم روس��ازی‌های کش��ور یکی‬ ‫از دالی��ل روی آوردن ب��ه فناوری‌های نوینی همچون‬ ‫آسفالت الیافی در کشور شده است‪.‬‬
‫یادداشت‬ ‫یادداشت‌های روزانه؟‬ ‫نه صراحت لهجه‬ ‫‪22‬‬ ‫پنج‌شنبه ‪2‬بهمن‪ - 1393‬اول ربیع‌الثانی ‪22 -1436‬ژانویه ‪ -2015‬شماره ‪ -139‬پیاپی ‪1457‬‬ ‫اقتصاد هنر‬ ‫‪report@smtnews.ir‬‬ ‫گفت‌وگو با تهمینه میالنی درباره نقش اقتصاد هنر برافزایش سطح کیفی و وضعیت گیشه در سینمای ایران‬ ‫بخ‬ ‫ش‬ ‫دوم‬ ‫بازگشت سرمایه‪+‬حمایت از سینماگران= رونق سینما‬ ‫س�هیال احمدی‪ :‬گفت‌و‌گو ب��ا تهمینه میالنی‬ ‫و ش��نیدن و خواندن زالل��ی و صراحت کالمش‬ ‫انگیزه‌‌ای شد تا یادداشت امروز به نوشتن درباره‬ ‫این خوی پسندیده در میان مردم اختصاص پیدا‬ ‫کند‪...‬‬ ‫البت��ه هنرمندان عزیز دیگ��ری نیز در این خطه‬ ‫و س��رزمین از این ویژگی بهره‌مندند و آثارشان‬ ‫ه��م به همین دلیل از نمونه‌های درخش��ان آثار‬ ‫مختل��ف ادبی‪ ،‬هن��ری و اجتماعی ما به ش��مار‬ ‫می‌رود است‪...‬‬ ‫این یادداشت برای همه کسانی است که در کالم‬ ‫و آثار خود س��ادگی و روش��نایی را برگزیده‌اند‪.‬‬ ‫بزرگانی که آدم را برای خواندن یادداش��ت‌های‬ ‫بعدی‌شان در س��تون روزنامه یا تماشای فیلم و‬ ‫نمایش‌های خود منتظر و روزشمار می‌گذارند‪...‬‬ ‫این صراحت لهجه هم عجب ویژگی‌هایی دارد‬ ‫برای خودش‪ ...‬و ابزار مناسبی برای بیان اندیشه‪،‬‬ ‫احساس و اعتقاد است البته اگر به ادبیات ناخوب‬ ‫و ناراست آلوده نشود‪ ...‬برای همین‪ ،‬صاحب این‬ ‫خوی تحس��ین‌برانگیز آدم را خس��ته نمی‌کند و‬ ‫وقتی حرف می‌زند‪ ،‬جان کالم در کلمات اوست‪.‬‬ ‫تعارف نمی‌کند و ایما و اش��اره ن��دارد‪ ...‬غصه‬ ‫نمی‌خورد و درد چگونه گفتن ندارد‪.‬‬ ‫به او می‌خندن��د؟ یا از او عصبانی می‌ش��وند‪،‬‬ ‫اهمیتی ندارد‪ .‬چون صاحب صراحت لهجه برای‬ ‫خندان��دن و عصبان��ی کردن آدم‌ها نیس��ت که‬ ‫حرف می‌زند‪ ...‬به همین دلیل‪ ،‬س��خنش روشن‬ ‫است‪ ،‬موجز است و باالخره اثر هم می‌گذارد‪.‬‬ ‫به طور مثال‪ ،‬می‌گوید مشکالت هست‪ ...‬و اگر‬ ‫بشنوند‪ ،‬می‌پرسند‪ :‬چیست یا کدام است؟‬ ‫اگر آهنگس��از باش��د‪ ،‬آن را می‌ن��وازد‪ ،‬نقاش‬ ‫باشد‪ ،‬ترس��یم می‌کند‪ ،‬فیلمساز باشد‪ ،‬به تصویر‬ ‫می‌کشد‪ ،‬نویسنده هم اگر باشد با صراحت نگاه و‬ ‫نگارشش که خوب می‌نویسد با ادبیاتی که از آن‬ ‫خود او و س��ال‌ها تجربه و دانش اوست‪ ...‬اثر هم‬ ‫برجای می‌گذارد دیگر‪ ...‬هم اثر هنری‪ ،‬هم برای‬ ‫جامعه‌اش موثر می‌شود‪ ...‬همین و قصه تمام‪.‬‬ ‫مریم ابراهیم�ی ـ گروه گزارش‪ :‬بخش نخس�ت گفت‌وگو با‬ ‫تهمینه میالنی روز گذش�ته با موض�وع تاثیر اقتصاد هنر بر‬ ‫کیفیت وگیشه س�ینمای ایران از نظرتان گذشت و به اینجا‬ ‫€ €چه باید کرد؟‬ ‫از آنجا که س��ینما هنر ـ صنعت است و‬ ‫بدون سوددهی و جذب مخاطب نمی‌تواند‬ ‫به حی��ات خود ادامه ده��د‪ ،‬بنابراین برای‬ ‫رون��ق کمی و کیفی آن تضمین بازگش��ت‬ ‫س��رمایه و کس��ب س��ود ضروری است‪ .‬ب ‌ه‬ ‫طبع برای جذب مخاط��ب تنوع مضمونی‬ ‫فیلم‌ه��ا و کیفی��ت آنها ضروری اس��ت تا‬ ‫باعث جل��ب اعتم��اد مخاطب به س��ینما‬ ‫ش��ود‪ .‬به نظ��ر من‪ ،‬حاال که ب��ا کمی بهتر‬ ‫ش��دن فضای عموم��ی جامعه‪ ،‬بخش��ی از‬ ‫مخاطبان از س��ینما به سالن‌ها بازگشته‌اند‬ ‫و برای تماشای دست‌جمعی فیلم‌ها عالقه‬ ‫نش��ان می‌دهند‪ ،‬باید با ایج��اد فضای امن‬ ‫امکان سرمایه‌گذاری بخش خصوصی برای‬ ‫س��اخت فیلم‌های پرمحت��وا بیش از پیش‬ ‫فراهم شود‪.‬‬ ‫این امر زمانی ممکن می‌ش��ود که دست‬ ‫ارگان‌ها و سازمان‌ها موازی با وزارت ارشاد‬ ‫که مدام با اعمال سلیقه خود مخل فعالیت‬ ‫سینماگران می‌ش��وند از تصمیم‌گیری در‬ ‫تولید و پخش کوتاه شود و سینما به‌دست‬ ‫اهالی آن سپرده شود‪.‬‬ ‫€ €چ�را آتش‌ب�س ‪ 2‬از فیلم‌هایی که‬ ‫همزم�ان ب�ا آن اکران ش�ده‪ ،‬موفق‌تر‬ ‫است؟‬ ‫فک��ر می‌کن��م دلی��ل موفقی��ت فیل��م‬ ‫س‪ »‌2‬این است که در آن به لحاظ‬ ‫«آتش‌ب ‌‬ ‫کمی و کیفی به مخاطب احترام گذاش��ته‬ ‫شده‌اس��ت‪ .‬در فیلم به ظرافت‌های ارتباط‬ ‫زناش��ویی و خانوادگی به‌ویژه خانواده‌های‬ ‫رسید که چه عواملی باعث رکود سینما می‌شود که کارگردان سینمای‬ ‫اجتماعی ایران عوامل تعیین‌کننده در رویگردانی مخاطبان از سینما را‬ ‫مواردی چون کیفیت پایین فیلم‌ها و تولید آثاری که با حمایت ارگان‌های‬ ‫ش��ود حتی اگر قصه فیل��م در یک منطقه‬ ‫جنگی یا میدان تره‌بار شهری باشد‪.‬‬ ‫€ €بیشتر فیلم‌های شما پرفروش بوده‬ ‫و تا آنجا که به یاد دارم ‪ 3‬فیلم «دیگه‬ ‫چ�ه خب�ر‌؟!‌ «دو زن» و «آتش‌ب�س‪»1‬‬ ‫پرفروش‌ترین فیلم س�ال نمایش خود‬ ‫بودند‪ ،‬از «سوپر‌اس�تار» هم اس�تقبال‬ ‫خوب�ی ش�د‪ ،‬آی�ا این ب�ه معن�ی آن‬ ‫اس�ت که تهمینه میالنی نبض سلیقه‬ ‫تماشاگر را می‌داند؟‬ ‫من در جایگاه فیلمنامه‌نویس و کارگردان‬ ‫‹ ‹مصائب نداشتن صراحت کالم و بیان‬ ‫بی‌تعارف نوش��تن در این بخش با «نداش��تن‬ ‫صراحت لهجه» پارادوکسی را ایجاد می‌کند که‬ ‫در این توضیحات به کمک می‌آید‪...‬‬ ‫می‌گوین��د آنه��ا که صراح��ت لهج��ه ندارند‬ ‫چند دس��ته‌اند‪ :‬ع��ده‌ای بی‌گناهن��د چون فقط‬ ‫ساکت‌اند‪ ...‬یا بعضی اعتماد به نفس ندارند چون‬ ‫می‌ترسند اگر رودرروی کسی حرف بزنند‪ ،‬سقف‬ ‫اتاقی که در آن ایستاده یا نشسته‌اند‪ ،‬برسرشان‬ ‫خراب ش��ود‪ ...‬یا برخی در پشت آدم‌ها صراحت‬ ‫دارن��د‪ ،‬نه ن��گاه در نگاه م��ردم‪ ...‬مثال به راحتی‬ ‫قلپ آب‪ ،‬لبخند‪ ،‬س��کوت‪ ،‬رنگ‬ ‫قورت دادن یک ِ‬ ‫لباس‪ ،‬برخوردی خوش‪ ،‬یا س��ن و س��ال آدم‌ها‬ ‫را قض��اوت می‌کنند‪ ...‬ب��ا اینکه صراحت لهجه و‬ ‫تماش��ای واقعیت به مراتب آس��ان‌تر از قضاوت‬ ‫است‪...‬‬ ‫خالص��ه ب��ه ه��ر دلیل��ی صراح��ت ندارند یا‬ ‫نمی‌خواهن��د داشته‌باش��ند چ��ون نمی‌توانند یا‬ ‫چون باز نمی‌توانند صراحت داشته باشند‪...‬‬ ‫این‌طور می‌ش��ود که اگر آهنگس��از باشد‪ ،‬آن‬ ‫را بد و ناکوک می‌نوازد‪ ،‬نقاش باش��د‪ ،‬مغشوش‬ ‫و غریب ترس��یم می‌کند‪ ،‬فیلمساز باشد‪ ،‬معلوم‬ ‫نیس��ت چگونه به تصویر می‌کش��د و نویسنده‬ ‫هم می‌نویس��د اما پیچ‌در‌پیچ‪ ...‬قصه اینجا همین‬ ‫گذارد و تمام نمی‌‌شود‪...‬‬ ‫چ��ون نداش��تن صراح��ت در کالم و اثر فقط‬ ‫دامنگیر اهل هنر و اهل قلم نمی‌ش��ود که زاللی‬ ‫را کم‌کم از جامعه می‌گیرد و به وس��یله این آثار‬ ‫اندک‌ان��دک جامع��ه را درگیر می‌کن��د و به آن‬ ‫آسیب می‌زند‪...‬‬ ‫و آن‌ط��ور می‌ش��ود ک��ه کم‌کم بینن��دگان و‬ ‫خوانن��دگان که مردمی هوش��مندند‪ ،‬با آن کنار‬ ‫نمی‌آین��د و در نهایت هم وقتی دیدند که عادت‬ ‫نمی‌کنن��د‪ ،‬رهایش می‌کنن��د و به تدریج هنر و‬ ‫فرهنگ از مخاطب فاصله می‌گیرد و‪...‬‬ ‫تو خود بخوان حدیث مفصل از این مجمل‪...‬‬ ‫که بی روش��نایی کالم‪ ،‬جهانی تاریک خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫به هرحال باید سطح دانش و سلیقه مخاطب را در نظر‬ ‫داشت اما نباید درحد پایین‌ترین آنها سقوط کرد‪ .‬منظورم‬ ‫این است که باید مخاطب‌شناسی کرد که قرار است چه طیفی‬ ‫و چه محدوده سنی فیلم را ببیند و چه تاثیری مورد نظر‬ ‫فیلمساز است‬ ‫ج��وان و ب��ه ظاهر م��درن ش��هری توجه‬ ‫ش��ده‌ اس��ت که غالبا از دید فیلمسازان و‬ ‫مسئوالن مورد کم‌توجهی حتی بی‌توجهی‬ ‫ق��رار گرفته‌اس��ت‪ .‬همچنی��ن بهره‌گیری‬ ‫از بازیگ��ران سرش��ناس و عوام��ل فنی و‬ ‫حرف��ه‌ای‪ ،‬طراح��ی و س��اخت دکورهای‬ ‫جذاب و مناسب با شخصیت‌های داستانی‬ ‫نیز می‌تواند دالیلی دیگر بر این مورد باشد‪.‬‬ ‫€ €وقت�ی فیلم‌های‌ت�ان را کارگردانی‬ ‫می‌کنی�د‪ ،‬آی�ا نش�انه‌هایی را ب�رای‬ ‫ف�روش باالی آنها در نظ�ر دارید‪ .‬مثال‬ ‫ویژگی‌ه�ای خاصی را برای لوکیش�ن‪،‬‬ ‫پس‌زمینه‪ ،‬دکور صحنه‪ ،‬طراحی لباس‬ ‫و‪ ...‬به‌ط�ور کلی مواردی ک�ه در فیلم‬ ‫جذابیت‌های بصری ایجاد می‌کنند‪...‬‬ ‫خیر‪ .‬تالش ما این است که همه چیز در‬ ‫خدمت داس��تان فیلم و در حد اس��تاندارد‬ ‫باش��د‪ .‬جذابیت‌های بص��ری هم از خواص‬ ‫سینماس��ت که باید در همه فیلم‌ها لحاظ‬ ‫و همس��رم در مقام تهیه‌کننده با مطالعه و‬ ‫تحقیق بس��یار روی مس��ائل جامعه برای‬ ‫ایجاد تغییرات مثبت اجتماعی و با عشق به‬ ‫فرهنگ کشورمان فیلم می‌سازیم و به نظر‬ ‫می‌رس��د که مخاطبان فیلم‌ه��ای ما آن را‬ ‫در‌می‌یابند و به ما اعتماد می‌کنند‪ .‬بنابراین‬ ‫کم‌کم اعتماد آنها به زوج هنری ما افزایش‬ ‫می‌یابد و اگر یک‌سری عوامل بگذارند‪ ،‬این‬ ‫ارتباط متقابل افزایش می‌یابد‪.‬‬ ‫€ €چ�ه عوامل�ی ممک�ن اس�ت برای‬ ‫فیلمسازی مشکل‌ساز شود؟‬ ‫حمایت از یک فیلم خ��اص و در اختیار‬ ‫قراردادن س��الن‌های س��ینما به آن فیلم‪.‬‬ ‫دادن امتیاز ویژه برای گذش��تن از خطوط‬ ‫قرمز نمایش باز هم ب��رای گروهی خاص‪،‬‬ ‫هزاران تبلیغ��ات تلویزیونی مجانی‪ ،‬اعمال‬ ‫س��لیقه مدیران‪ ،‬توقیف گاه چند ساله یک‬ ‫فیل��م بدون ارائه دلی��ل منطقی‪ .‬مثال فیلم‬ ‫تس��ویه حساب ‪ 3‬س��ال و نیم توقیف شد‬ ‫و بع��د بدون حتی یک اصالحیه به نمایش‬ ‫درآمد!‬ ‫€ €آی�ا از هم�ان ابتدای کار س�اخت‬ ‫فیلم‪ ،‬س�لیقه مخاطب درنظ�ر گرفته‬ ‫می‌ش�ود یا دغدغه‌ها و تفکر فیلمساز‬ ‫در درجه نخست اهمیت است؟‬ ‫ب��ه هرحال باید س��طح دانش و س��لیقه‬ ‫مخاطب را در نظر داش��ت اما نباید درحد‬ ‫پایین‌ترین آنها س��قوط کرد‪ .‬منظورم این‬ ‫است که باید مخاطب‌شناسی کرد که قرار‬ ‫اس��ت چه طیفی و چه محدوده سنی فیلم‬ ‫را ببیند و چه تاثیری مورد نظر فیلمس��از‬ ‫اس��ت‪ .‬به‌ط��ور طبیع��ی پیچیده‌گوی��ی‪،‬‬ ‫بسیاری از تماشاگران را از سینما می‌رماند‪،‬‬ ‫همین‌طور با توسل به کلیشه و صحنه‌های‬ ‫س��خیف‪ ،‬طی��ف تحصیلک��رده از این هنر‬ ‫دوری می‌کنند‪.‬‬ ‫€ €لطفا از نگاه ی�ک کارگردان درباره‬ ‫مخاطب‌شناس�ی و نش�انه‌هایی که در‬ ‫جذب آنها موثر است بفرمایید‪...‬‬ ‫ما به‌ط��ور عمومی فیلم‌هایم��ان را برای‬ ‫تاثیرگ��ذاری ب��ر طیف‌های متن��وع طبقه‬ ‫متوسط جامعه می‌سازیم‪ .‬به همین دلیل‪،‬‬ ‫شناخت مولفه‌های جذاب برای آنها اهمیت‬ ‫ویژه‌ای دارد‪.‬‬ ‫€ €آیا یک هنرمن�د می‌تواند از همان‬ ‫ش�روع س�اخت فیلم خود ب�ه فروش‬ ‫باالی آن فکر کند؟‬ ‫در س��ینمای صرف��ا تجاری ش��اید‪ ،‬که‬ ‫البته همیشه هم موفق نیستند اما ساخت‬ ‫فیلم‌ه��ای اجتماعی همیش��ه با ریس��ک‬ ‫بس��یاری همراه است‪ .‬به تجربه دریافته‌ایم‬ ‫ک��ه فیلم اجتماع��ی با زبان طنز ریس��ک‬ ‫کمتری نس��بت به فیلم اجتماعی به زبان‬ ‫ج��دی دارد‪ .‬در کل فک��ر نمی‌کن��م هیچ‬ ‫فیلمس��ازی در بخ��ش خصوص��ی‪ ،‬بدون‬ ‫اطمینان از فروش فیلم خود‪ ،‬فیلم بس��ازد‪،‬‬ ‫البته همان‌طور که عرض کردم این مسئله‬ ‫در م��ورد فیلم‌هایی که با بودجه دولت و از‬ ‫جیب ملت ساخته می‌شود‪ ،‬قدری متفاوت‬ ‫است‪.‬‬ ‫رسمی و با هزینه‌های چند میلیاردی ساخته می‌شود که برخالف بخش‬ ‫خصوص�ی دغدغه فروش ندارند‪ ،‬برش�مرد‪ .‬در این بخش از راهکارهای‬ ‫این اتفاق می‌پرسیم و بخش دوم گپ وگفت خود را پی می‌گیریم‪.‬‬ ‫€ €کس�ی که با عالق�ه و دل خود فیلم‬ ‫می‌سازد در حوزه موفقیت اقتصادی چه‬ ‫جایگاهی دارد؟‬ ‫بستگی به توانایی افراد دارد‪.‬‬ ‫€ €چ�را هربار ک�ه فیلم�ی از ش�ما به‬ ‫نمایش در می‌آید‪ ،‬عده‌ای به انتقادهای‬ ‫تن�د از آن می‌پردازن�د؟ انتقادات�ی که‬ ‫بیشتر از آنکه متوجه فیلم باشد متوجه‬ ‫شخص شماست؟ به‌ویژه پس از شرکت‬ ‫ش�ما در برنامه سینمایی هفت‪ ،‬چندین‬ ‫خبرگ�زاری ب�ا ادبی�ات گاه نامحترمانه‬ ‫ش�ما را مورد نقد قرار دادند که موجب‬ ‫واکن�ش برخ�ی از نویس�ندگان عرصه‬ ‫مطبوعات شد‪.‬‬ ‫متاس��فانه همین‌طور است که می‌فرمایید!‬ ‫خ��ب تغییرات اجتماعی بیش��تر به کندی و‬ ‫س��ختی انجام می‌پذیرد و قربانیان بسیاری‬ ‫در ای��ن راه می‌ده��د‪ .‬فکر می‌کن��م تفکرات‬ ‫من و بس��یاری از همکارانم ب��رای طیفی از‬ ‫جامعه قابل‌پذیرش نیست‪ .‬برای همین از هر‬ ‫ابزار ممکن اس��تفاده می‌کنند تا مانع انتشار‬ ‫تفکرات ما شوند‪.‬‬ ‫برخی از این انتقادات صادقانه و براس��اس‬ ‫نبود ش��ناخت اس��ت و برخ��ی از انتقادات‬ ‫مغرضان��ه اس��ت و ربط��ی ب��ه مث�لا فیلم‬ ‫«آتش‌ب��س‪ »2‬ن��دارد‪ .‬البته بای��د پذیرفت‬ ‫که هر گروه سیاس��ی مواض��ع خاص خود را‬ ‫دارد و ب��ر مبنای مناف��ع گروهی خود تفکر‬ ‫و تصمیم‌گی��ری می‌کن��د ک��ه از نظر من و‬ ‫بسیاری از همکارانم اش��کالی در آن نیست‬ ‫و ما آنها را همان‌طور که هستند‪ ،‬می‌پذیریم‬ ‫اما اشکال آنجاست که آنها هنرمندان شبیه‬ ‫به مرا آن‌گونه که هستیم نمی‌پذیرند و اصرار‬ ‫به همانندسازی افراد به شکل خود دارند که‬ ‫البته ممکن نیس��ت و اصال به س��ود جامعه‬ ‫هم نیس��ت‪ .‬به نظر من‪ ،‬زیبایی هنر در تنوع‬ ‫دیدگاه هنرمندان حتی نسبت به موضوعات‬ ‫مش��ترک اس��ت‪ .‬در برنامه هفت هم که به‬ ‫گفته مس��ئوالن تلویزیون با استقبال بسیار‬ ‫باالی مخاطبان روبه‌رو ش��د‪ ،‬هیچ‌گونه بحث‬ ‫سیاس��ی یا اقتصادی مطرح نش��د و موضوع‬ ‫بحث آسیب‌شناسی و روانشناسی اجتماعی و‬ ‫خانوادگی بود که مسلما دشمن‪ ،‬نقش مهمی‬ ‫در شکل‌گیری این معضالت و حل آنها ندارد‪.‬‬ ‫به نظر من حتی در مورد گرایش تماشاگران‬ ‫ایران��ی به کانال‌های ماهواره‌ای هم دش��من‬ ‫نقش مهم��ی برعهده ندارد بلک��ه کم‌کاری‬ ‫و تن��وع نداش��تن برنامه‌ه��ای تلویزیونی و‬ ‫سینمایی ما راه را برای کمپانی‌های گوناگون‬ ‫و به‌ویژه ترک که درپی دس��تیابی به س��ود‬ ‫بیشتر هستند‪ ،‬باز کرده است‪ .‬مگر تلویزیون‬ ‫خ��ود ما کم فیلم اروپایی و امریکایی نمایش‬ ‫می‌ده��د آن ه��م در ش��رایطی ک��ه دفات��ر‬ ‫فیلمسازی ما پر از فیلم‌های زیبایی است که‬ ‫هرگز رنگ پرده تلویزیون را ندیده‌اند؟!‬ ‫اما به جای اعتراض به کم‌کاری فرهنگی در‬ ‫کش��ور‪ ،‬بعد از پخش برنامه سینمایی هفت‪،‬‬ ‫بی‌هیچ دلیل و مدرک��ی مرا متهم به نادیده‬ ‫گرفتن دشمن سیاس��ی و از آن بدتر اهانت‬ ‫ب��ه اعتقادات مذهبی کردند که باعث حیرت‬ ‫مس��ئوالن تلویزیون‪ ،‬بینن��دگان و خود من‬ ‫ش��د و زمانی که از آنها در برنامه هفت برای‬ ‫جوابگویی و اهانت به شخص من دعوت شد‬ ‫تا در مناظره‌ای مش��ترک شرکت کنند‪ ،‬سر‬ ‫باز زدند! البت��ه برخالف تصور من جوابیه‌ای‬ ‫که نوش��ته بودم با نیمچه عذرخواهی از من‬ ‫در یکی از خبرگزاری‌ها منتشر شد و سایت‬ ‫دیگری هم مطلب خود علیه مرا بعد از چند‬ ‫روز برداشت‪.‬‬ ‫€ €نظرت�ان درب�اره واژه س�یاه‌نمایی‬ ‫که همی�ن افراد به فیلم‌ه�ای اجتماعی‬ ‫نسبت می‌دهند‪ ،‬چیست‌؟‬ ‫هر چند که قبول دارم برخی از فیلمسازان‪،‬‬ ‫به‌ویژه تنی چند از فیلمس��ازان جوان کشور‬ ‫با تقلید ناش��یانه از فیلمس��ازان اجتماعی با‬ ‫س��اختن فیلم‌های اجتماعی غلوش��ده قصد‬ ‫دارند که راه صد‌س��اله را یک‌شبه طی کنند‬ ‫ک��ه اغلب ن��اکام ه��م می‌مانند ام��ا انصاف‬ ‫نیس��ت در مقابله‪ ‬با این قبیل فیلمس��ازان‪،‬‬ ‫همه س��ینماگرانی که فیلم‌ه��ای اجتماعی‬ ‫زیبا و اثرگذار می‌س��ازند را با سوءاس��تفاده‬ ‫از واژه س��یاه‌نمایی در عرص��ه هن��ر نادیده‬ ‫گرف��ت‪ .‬باوجود این از واژه س��یاه‌نمایی این‬ ‫روزها سوءاس��تفاده‌های فراوانی می‌شود که‬ ‫گاه متاثر از حس��ادت برخی از فیلمس��ازان‬ ‫ناموفق در عرصه بین‌المللی است که نسبت‬ ‫به فیلمسازانی ابراز می‌کنند که هم در ایران‬ ‫و هم در عرصه بین‌المللی می‌درخشند‪.‬‬ ‫حرف آخر‬ ‫€ €در پایان اگر حرفی برای گفتن دارید‪ ،‬بفرمایید؟‬ ‫سه‌شنبه ش��بی به اتفاق یاران موسسه «طلوع بی‌نام و نشان»‬ ‫ب��رای بیماران درگی��ر با اعتی��اد در بیغول ‌ه کوره‌ه��ای متروک‬ ‫آجرپزی در بزرگراه آزادگان غذا بردیم تا ش��اید مهربانی س��اده‬ ‫و صمیمی این یاران بی‌نام و نش��ان دعوتی باش��د و راه امیدی‬ ‫برای ترک س��م از ب��دن این فراموش‌ش��دگان اجتماعی که زیر‬ ‫آسمان همان شهری نفس می‌کشند که من و شما در آن زندگی‬ ‫می‌کنیم‪ .‬یعنی تیری در تاریکی! آن هم در ش��رایطی که صدها‬ ‫و ه��زاران نفر از این بی‌خانمان‌ها در پارک‌ها‪ ،‬بیغوله‌ها‪ ،‬ویرانه‌ها‬ ‫به‌طور جمعی زندگ��ی می‌کنند و بچه‌های آلوده به بیماری‌های‬ ‫مختلف ازجمله ایدز به دنیا می‌آورند و‪...‬‬ ‫نمی‌دانم چرا کس��ی به فکر این کارتن‌خواب‌ه��ا و معتادان از‬ ‫خانه رانده‌شده نیست‪ .‬اگر به این شعر سعدی باور داشته باشیم‬ ‫که می‌گوی��د‪« :‬چو عضوی ب��ه درد آورد روزگار‪ ،‬دگر عضوها را‬ ‫نماند قرار»‪ ،‬آن وقت دلیل بسیاری از بزهکاری‌ها را که هر لحظه‬ ‫ممکن است گریبان من و شما را بگیرد‪ ،‬بهتر درک می‌کنیم‪.‬‬
‫معدن بین‌الملل‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫پنجشنبه ‪ 2‬بهمن ‪ - 1393‬اول ربیع الثانی ‪ 22 -1436‬ژانویه ‪ -2015‬شماره ‪ -139‬پیاپی ‪1457‬‬ ‫‪23‬‬ ‫آمادگی هند برای سرمایه‌گذاری در صنایع فوالد ایران‬ ‫گروه معدن‪ :‬هند قصد دارد نخستین سرمایه‌گذاری‬ ‫خ��ود را در بخ��ش فوالد ای��ران با اح��داث کارخانه‬ ‫‪ 2‬میلی��ون تن��ی انجام ده��د‪ .‬این خبری اس��ت که‬ ‫روز گذش��ته از سوی روزنامه انگلیس��ی زبان ایندین‬ ‫اکس��پرس اع�لام ش��د و در آن تاکی��د ش��ده ب��ود‬ ‫ش��رکت ف��والد هند قص��د دارد تا با س��رمایه‌گذاری‬ ‫‪ 100‬میلی��ارد روپیه‌ای نخس��تین کارخانه خود را در‬ ‫ای��ران اح��داث کن��د و در این زمین��ه از دولت ایران‬ ‫خواس��ته تا ‪ 500‬هکت��ار زمی��ن در بندرعباس برای‬ ‫احداث فاز اول کارخان��ه و ‪ 500‬هکتار دیگر در کنار‬ ‫آن ب��رای اج��رای ف��از دوم در اختیار ش��رکت فوالد‬ ‫هند ق��رار دهد‪ .‬در واقع اعالم تمای��ل هندی‌ها برای‬ ‫س��رمایه‌گذاری در بخ��ش ف��والد از آن جه��ت حائز‬ ‫اهمیت اس��ت که برخی از کارشناس��ان معتقدند در‬ ‫ش��رایطی ک��ه تولید فوالد کش��ور تح��ت تاثیر روند‬ ‫قیمت��ی بازار جهان��ی و رکود حاکم بر ساخت‌وس��از‬ ‫کشور با چالش مواجه اس��ت ایجاد رقیبی فوالد ساز‬ ‫می‌تواند ب��ه افزایش چالش‌های فوالد س��ازان منجر‬ ‫ش��ود‪ .‬البته در مقابل این عقیده برخی از کارشناسان‬ ‫ه��م معقتدند وضعیت فوالد دائمی نیس��ت و تا چند‬ ‫س��ال آینده و احتماال پس از آغاز به کار کارخانه‌های‬ ‫جدید بهبود بازار را ش��اهد خواهی��م بود ضمن آنکه‬ ‫در س��ند چش��م‌انداز نیز تولید ‪ 44‬میلیون تن فوالد‬ ‫پیش‌بین��ی ش��ده که برای دس��تیابی ب��ه آن جذب‬ ‫سرمایه‌گذاران خارجی نیز می‌تواند موثر باشد‪.‬‬ ‫رض��ا شهرس��تانی عض��و انجمن ف��والد در خصوص‬ ‫وضعیت فوالد ایران در صورت س��رمایه‌گذاری شرکت‬ ‫گفت‪ :‬قرار نیست وضعیت تولید فوالد‬ ‫هندی به‬ ‫به همین ش��کل باق��ی بماند و پیش‌بینی‌ه��ا از بهبود‬ ‫شرایط در آینده خبر می‌دهند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬بر اساس بررسی‌های انجام شده پیش‌بینی‬ ‫م��ا بهبود بازار فوالد در ‪ 4‬س��ال آینده اس��ت بنابراین‬ ‫طبیعی اس��ت که ش��رکت هندی از هم‌اکنون به فکر‬ ‫س��رمایه‌گذاری باشد تا بتواند پس از خروج از رکود به‬ ‫تولید دست یابد‪.‬‬ ‫شهرستانی در ادامه به سند چشم‌انداز در افق ‪1404‬‬ ‫و دس��ت یابی ب��ه تولید ‪ 44‬میلیون تنی فوالد اش��اره‬ ‫اس��ت اما معتقدم به جای اح��داث کارخانه‌های جدید‬ ‫بهتر است زمینه واگذاری و فروش کارخانجات کنونی‬ ‫که هم‌اکنون هزینه‌های زی��ادی را نیز بر دوش دولت‬ ‫گذاش��ته فراهم شود‪ .‬چراکه با سرمایه‌گذاری و توسعه‬ ‫کارخانج��ات کنونی نه تنه��ا از هزینه دولت کاس��ته‬ ‫می‌ش��ود بلکه با افزایش تولید به باال رفتن درآمدهای‬ ‫دولت نیز از این بخش منجر خواهد شد‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬البته در جذب س��رمایه‌گذار خارجی‬ ‫باید دولت برنامه‌ریزی و اس��ترانژی مناسبی را تعریف‬ ‫کن��د تا درآمد حاص��ل از تولی��دات کارخانجات برای‬ ‫سرمایه‌گذاری مجدد در داخل کشور استفاده شود‬ ‫‹ ‹همکاری مشترک ایران و هند‬ ‫کرد و گفت‪ :‬کش��ور باید بر اس��اس‬ ‫س��ند چشم انداز بتواند ‪ 44‬میلیون‬ ‫وی در پاس��خ به اینکه آیا فوالد‬ ‫ت��ن فوالد تولید کند‪ .‬از این رو باید‬ ‫هند از کیفیت مناس��ب برخوردار‬ ‫از تمام ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری‬ ‫ب��وده و قابلی��ت رقاب��ت ب��ا دیگر‬ ‫در اح��داث کارخانج��ات جدی��د‬ ‫محصوالت تولید را خواهد داش��ت‬ ‫استفاده کند‪ .‬ضمن آنکه باید توجه‬ ‫گفت‪ :‬هندی‌ها در چند سال اخیر‬ ‫احداث‬ ‫جای‬ ‫به‬ ‫داشت تولید س��االنه ‪ 2‬میلیون تن‬ ‫همچ��ون کش��ور چی��ن در تولید‬ ‫فوالدی که از س��وی شرکت هندی کارخانه‌های جدید بهتر‬ ‫فوالد با پیشرفت‌های خوبی مواجه‬ ‫است زمینه واگذاری و‬ ‫اعالم‌ش��ده نمی‌تواند تاثیر بسزایی‬ ‫بوده‌اند‪ .‬هر چند کیفیت محصوالت‬ ‫کنونی‬ ‫کارخانجات‬ ‫فروش‬ ‫در ب��ازار رقابت��ی ‪ 44‬میلیون تنی‬ ‫هندی قابل رقابت با اروپایی نیست‬ ‫داشته باشد‪.‬‬ ‫که هم‌اکنون هزینه‌های‬ ‫اما در برخی از محصوالت همچون‬ ‫‌گذاری‬ ‫ه‬ ‫س��رمای‬ ‫نحوه‬ ‫درب��اره‬ ‫وی‬ ‫میلگ��رد تولیدات هن��د از کیفیت‬ ‫زیادی را نیز بر دوش‬ ‫گف��ت‪ :‬اطالع چندان��ی از چگونگی دولت گذاشته فراهم شود مناس��بی برخ��وردار اس��ت اما در‬ ‫ق��رار داد و س��رمایه‌گذاری ط��رف‬ ‫بخش ف��والد تخ��ت و ورق حرف‬ ‫هندی در دس��ت نیس��ت اما آنچه‬ ‫چندانی برای گفتن ندارد‪.‬‬ ‫مس��لم اس��ت هندی‌ها س��عی دارند تا بدهی خود به ‹ ‹توسعه کارخانجات موجود‬ ‫کش��ور را از راه‌های مختلف پرداخت کنند که احداث‬ ‫عض��و انجم��ن ف��والد در ادام��ه درب��اره رون��د‬ ‫کارخان��ه فوالد نی��ز می‌تواند بخش��ی از پرداخت این سرمایه‌گذاریهای خارجی در بخش فوالد تصریح کرد‪:‬‬ ‫بدهی باشد‪.‬‬ ‫جذب س��رمایه‌گذاری خارجی در بخ��ش فوالد الزامی‬ ‫‹ ‹کیفیت مناسب در میلگرد‬ ‫رونق معامالت مس در چین‬ ‫قیم��ت مس دوباره افزایش یافته و در ظرف ‪ 15‬ماه گذش��ته دو‬ ‫روز متوالی افزایش از خود نشان داده است‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش س��ایت کیتکو چون تص��ور بر این بود ک��ه با ایجاد‬ ‫محرک‌ه��ای اقتص��ادی در چین تقاضای این کش��ور ب��ه عنوان‬ ‫بزرگترین مصرف‌کننده فلزات صنعتی (آلومینیوم و روی) افزایش‬ ‫پیدا کند‪.‬‬ ‫بانک مرکزی چین ‪ 8/1‬میلیارد دالر برای رشد صنایع سنگین و‬ ‫کشاورزی هزینه‌ها را افزایش داده و کمیسیون دولتی تصویب کرد‬ ‫که یک‌طرح برای س��اخت شبکه ریلی شهری در استان شاندونگ‬ ‫در ش��هر جینانان اح��داث می‌کند‪ .‬در ظ��رف دو روز قیمت مس‬ ‫‪ 3‬درص��د افزای��ش پیدا کرد ک��ه از ‪ 19‬س��پتامبر ‪ 2013‬تاکنون‬ ‫بیش��ترین افزایش اس��ت‪ .‬در ‪ 14‬ژانویه قیمت ای��ن فلز (مس) به‬ ‫پایین‌ترین خود در ‪ 5‬س��ال گذشته رس��ید‪ .‬یک تاجر می‌گوید‪ :‬ما‬ ‫فروش زیادی داش��تیم و شاهد این خواهیم بود که بازار ثبات پیدا‬ ‫خواهد ک��رد‪ .‬از نظر روانی در حقیقت باید اظهار کرد که چین در‬ ‫ش��رایطی است که می‌تواند به افزایش قیمت مس کمک کند‪ .‬این‬ ‫بزرگترین افزایش قیمت مس از اول دس��امبر س��ال گذشته است‪.‬‬ ‫قیمت‌های س��رب‪ ،‬نیکل‪ ،‬و قلع نیز افزایش پی��دا کرده‌اند‪ .‬در این‬ ‫هفته قیمت مس ‪ 6/2‬درصد کاهش یافت که بیشترین کاهش در‬ ‫ظرف ‪3‬سال گذشته اس��ت چون این نگرانی وجود دارد که تقاضا‬ ‫کاه��ش خواهد یافت‪ .‬در ‪ 14‬ژانوی��ه قیمت آن ‪ 5/3‬درصد کاهش‬ ‫پیدا کرد که بیشترین کاهش از اکتبر ‪ 2011‬تاکنون است‪ .‬قیمت‬ ‫س��لف مس برای تحوی��ل در ماه مارس ب��ا ‪ 2/3‬درصد افزایش به‬ ‫‪ 2/617‬دالر در ه��ر پوند در کومکس نیویورک رس��ید‪ .‬پیش‌بینی‬ ‫می‌شود که عرضه مس در سال ‪ 2015‬کمتر شود‪.‬‬ ‫صادرات ‪ ۱۰۸‬میلیون دالری ایرالکو‬ ‫ضرر میلیاردی غول چینی از معدن استرالیا‬ ‫ش��رکت آلومینیوم ایران‬ ‫(ایرالک��و) موفق ش��د در‬ ‫‪ 9‬ماه امسال ‪ 78‬درصد از‬ ‫پیش‌بینی سود سال‌جاری‬ ‫خ��ود را محق��ق کن��د‪ .‬به‬ ‫گ��زارش خبرن��گار مای��ن‬ ‫نیوز‪ ،‬براین اس��اس ایرالکو‬ ‫رس��یدن به س��ود خالص‬ ‫پ��س از کس��ر مالی��ات‬ ‫‪ 101/995‬میلیارد تومانی‬ ‫را در س��ال‌‌جاری پیش‌بینی کرده که در ‪ 9‬ماه امس��ال توانس��ت‬ ‫‪79/890‬میلی��ارد تومان از این رقم را محقق کند‪ .‬این در‌حالی بود‬ ‫که آلومینیوم ایران توانس��ت در ‪ 9‬ماه امس��ال ‪ 77/6‬درصد از کل‬ ‫برنامه تولید امس��ال خود را نیز محقق کند که به نظر می‌رس��د با‬ ‫ادامه این روند بتواند هم پیش‌بینی سود و هم برنامه تولید امسال‬ ‫خ��ود را به‌طور کامل محقق کند‪ .‬بد نیس��ت بدانیم در کل فروش‬ ‫‪ 9‬م��اه ایرالکو ‪ 70‬درصد آن مربوط به بازار داخلی و ‪ 30‬درصد نیز‬ ‫مرب��وط به بازار خارجی اس��ت‪ .‬همچنین ارزش صادرات ‪ 9‬ماه این‬ ‫ش��رکت از م��رز ‪ 108‬میلیون دالر گذش��ت‪ .‬ایرالکو هم‌اکنون یک‬ ‫طرح عمده توس��عه‌ای را با نام طرح تغییر فناوری (خط جدید) در‬ ‫دست اجرا دارد ‪.‬‬ ‫غ��ول چین��ی ‪CITIC‬‬ ‫هشدار داد سود ‪ 2014‬این‬ ‫شرکت به دلیل هزینه ضرر‬ ‫و زیان ‪ 1/4‬تا ‪ 1/8‬میلیارد‬ ‫دالری پ��روژه معدن��کاری‬ ‫س��ینو آیرون در اس��ترالیا‬ ‫ک��ه از س��قوط قیمت‌های‬ ‫جهانی س��نگ‌آهن ضربه‬ ‫خورده است‪ ،‬کمتر خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫از زمانی که س��ینو آیرون نخس��تین محموله‌اش را صادر کرد‪،‬‬ ‫قیمت س��نگ آهن با عیار ‪ 62‬درصد به‌طور تقریبی نصف ش��ده‬ ‫است و تحلیلگران دورنمای اندکی را برای بهبود تقاضا برای این‬ ‫فلز در کوتاه‌مدت می‌بینند‪.‬‬ ‫سینو آیرون بزرگترین سرمایه‌گذاری چین در استرالیا به‌شمار‬ ‫می‌رود و قرار بود ارس��ال سنگ‌آهن به کارخانه‌های فوالد چینی‬ ‫را در سال ‪ 2010‬آغاز کند اما ‪ CITIC‬موفق نشد به این هدف‬ ‫دست پیدا کند و هزینه‌های پروژه ‪ 3‬برابر شد‪.‬‬ ‫براساس گزارش رویترز‪ ،‬این شرکت اعالم کرده ساخت خطوط‬ ‫تولید نهایی این پروژه براس��اس برنامه پیش می‌رود و قرار است‬ ‫همه ‪ 6‬خط تولید تا پایان سال ‪ 2016‬عملیاتی شوند‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت در نشس��تی که بین «نارندرا س��ینگ‬ ‫توم��ار» وزیر ف��والد هن��د و غالمرضا انصاری س��فیر‬ ‫ای��ران در هن��د در اواخر ماه میالدی گذش��ته مطرح‬ ‫شد‪.‬ش��رکت فوالد هند از دولت ایران خواس��ته است‬ ‫ک��ه ‪ 500‬هکتار زمی��ن را در نزدیکی بندرعباس برای‬ ‫اح��داث این کارخانه و ‪ 500‬هکتار دیگر را در کنار آن‬ ‫برای گسترش آن در آینده فراهم سازد‪.‬‬ ‫همچنین ش��رکت فوالد هند خواس��تار دسترس��ی‬ ‫اختصاصی به س��نگ آهن‪ ،‬س��نگ آهک و دولومیت از‬ ‫ایران برای تضمین موفقیت اجرای این طرح شده است‬ ‫که س��فیر ایران با رفع نگرانی‌ها گفته که حجم ذخایر‬ ‫معادن سنگ‌آهن ایران به ‪ 2/5‬میلیارد تن بالغ می‌شود‬ ‫و این کش��ور مشتاق اکتشاف مشترک منابع طبیعی با‬ ‫هند است‪.‬‬ ‫براساس یک گزارش وزارت فوالد هند‪ ،‬شرکت فوالد‬ ‫هن��د پیش��نهاد کرده ک��ه گاز طبیعی بای��د به همراه‬ ‫مس��یرهای ارتباطی ریلی و جاده‌ای در کنار دیوار این‬ ‫کارخان��ه به منظور انتقال مواد اولیه فوالد به آن وجود‬ ‫داشته باشند‪.‬‬ ‫شرکت فوالد هند پیشنهاد کرده که کریدوری برای‬ ‫لوله کش��ی آب برای کارخانه شیرین‌سازی آب تدارک‬ ‫دیده ش��ود‪ .‬وزارت فوالد هند می‌خواهد که یک گروه‬ ‫کاری مش��ترک متشکل از ش��رکت‌های دولتی هند و‬ ‫یک نهاد ایرانی برای بررس��ی ام��کان اجرای این طرح‬ ‫تشکیل شود‪.‬‬ ‫دریچه‬ ‫طالی جهانی‬ ‫به ‪ ۱۳۰۰‬دالر صعود کرد‬ ‫ط�لا در ب��ازار جهان��ی ب��ا نش��انه‌های کن��دی‬ ‫اقتصاده��ای جهان که تقاضا ب��رای این فلز زرد به‬ ‫عنوان پناه مطمئن س��رمایه را تقویت کرده‪ ،‬از مرز‬ ‫‪ 1300‬دالر عبور کرد‪.‬‬ ‫در بازار نیوی��ورک هر اونس طال برای تحویل در‬ ‫فوری��ه ‪ 6/10‬دالر یا ‪0/4‬درص��د افزایش یافت و به‬ ‫‪ 1300‬دالر رس��ید‪ .‬این فلز پیش‌تر به ‪ 1297‬دالر‬ ‫رسیده بود و به‌سوی هفتمین صعود روزانه متوالی‬ ‫پیش م��ی‌رود که طوالنی‌ترین رون��د صعود از ‪18‬‬ ‫فوریه س��ال گذش��ته اس��ت‪ .‬ذخایر «اس‌پی‌دی آر‬ ‫گولد تراست» که بزرگترین صندوق سرمایه‌گذاری‬ ‫ط�لای قابل معامل��ه در بورس در جه��ان و معیار‬ ‫سنجش رضایت سرمایه‌گذاران است‪ ،‬هفته گذشته‬ ‫‪ 3/3‬درص��د افزایش یافت که بیش��ترین افزایش از‬ ‫ماه مه س��ال ‪ 2010‬است‪ .‬بازارهای مالی با نگرانی‬ ‫منتظر نتایج نشست پنجشنبه جاری بانک مرکزی‬ ‫اروپا هس��تند‪ .‬اقتصاددانان در نظرسنجی بلومبرگ‬ ‫پیش‌بین��ی کرده‌اند ماری��و دراگ��ی‪ ،‬رییس بانک‬ ‫مرک��زی اروپا با اعالم تدابیر محرک مالی جدید در‬ ‫نشست هفته جاری این بانک‪ ،‬بزرگترین گام را در‬ ‫حمایت از اقتصاد منطقه ی��ورو بردارد‪ .‬تحلیلگران‬ ‫می‌گوین��د تاثیر هرگونه تدابیر سیاس��ت تس��هیل‬ ‫مقداری پول از س��وی بان��ک مرک��زی اروپا تاثیر‬ ‫مثبتی بر طال خواهد داش��ت‪ .‬طال پیش از این هم‬ ‫قبل از اعالم تدابیر محرک مالی از سوی بانک‌های‬ ‫مرکزی غربی صعود داش��ته اس��ت‪ .‬سرمایه‌گذاران‬ ‫پ��س از دو س��ال بی‌اعتنای��ی به ط�لا‪ ،‬درپی این‬ ‫نگرانی که رش��د اقتصاد امریکا برای جبران ضعف‬ ‫اقتصاده��ای دیگر کافی نخواهد ب��ود‪ ،‬بار دیگر به‌‬ ‫س��وی طال بازگش��ته‌اند‪ .‬سیاس��تگذاران در اروپا و‬ ‫آس��یا برای اجرای سیاست‌های محرک مالی جدید‬ ‫در بحبوحه خطر تورم منفی زیرفشار قرار گرفته‌اند‪.‬‬ ‫صن��دوق بین‌المللی پول همانن��د بانک جهانی در‬ ‫گزارش اخیر خود دورنمای رش��د اقتصاد جهانی را‬ ‫تنزل داد‪ .‬قیمت طال هفته گذش��ته ‪ 5‬درصد رشد‬ ‫کرد که بیش��ترین رشد در ‪ 18‬ماه گذشته بود زیرا‬ ‫سرمایه‌گذاران درپی تصمیم بانک مرکزی سوییس‬ ‫در پایان دادن به کنترل ارزش فرانک در برابر یورو‬ ‫ک��ه بازارهای مالی و ارزی را دچار نوس��ان کرد به‬ ‫بازار طال روی آوردند‪ .‬این فلز ارزش��مند از ابتدای‬ ‫امسال تاکنون ‪ 9/3‬درصد صعود کرده است‪.‬‬
‫‪24‬‬ ‫تازه‌های معدنی‬ ‫پیشرفت ‪ ۹۱‬درصدی‬ ‫فوالد چادرملو‬ ‫تازه‌تری��ن پیش��رفت فیزیکی طرح‌های توس��عه‬ ‫عمده در دس��ت اجرای ش��رکت معدنی و صنعتی‬ ‫چادرملو اعالم شد‪.‬‬ ‫چادرملو در حال حاضر ‪ 4‬طرح توسعه‌ای عمده را‬ ‫در دست اجرا دارد که شامل طرح توسعه یک‌میلیون‬ ‫تنی ف��والد (ثامن) با پیش��رفت ‪91/07‬درصدی و‬ ‫تاری��خ بهره‌ب��رداری ‪ ،1393‬طرح اح��داث نیروگاه‬ ‫س��یکل ترکیبی ‪ 500‬مگاواتی اردکان با پیشرفت‬ ‫‪76/59‬درصدی و تاریخ بهره‌برداری ‪ ،1394‬افزایش‬ ‫ظرفیت کارخانه گندله‌سازی بدون پیشرفت و تاریخ‬ ‫بهره‌برداری ‪ 1394‬و طرح گندله‌سازی ‪ 2/5‬میلیون‬ ‫تنی بدون پیشرفت و تاریخ بهره‌برداری هستند‪.‬‬ ‫کل برآورد هزینه سرمایه‌گذاری این طرح‌ها بالغ‬ ‫بر ‪3166‬میلیارد تومان اعالم ش��ده که از این مبلغ‬ ‫تاکن��ون بالغ بر ‪ 2017‬میلیارد تومان هزینه ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫بد نیس��ت بدانی��م چادرملو در ‪ 9‬ماهه امس��ال‬ ‫‪7/1‬میلیون تن کنسانتره آهن (خشک)‪917 ،‬هزار‬ ‫تن س��نگ دانه‌بندی و ‪2/4‬میلیون تن گندله تولید‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫چادرمل��و همچنین در ‪ 9‬ماهه ‪ 1393‬توانس��ت‬ ‫مع��ادل ‪77‬درص��د از برنامه س��ود خال��ص پس از‬ ‫کس��ر مالیات خود را در امس��ال محق��ق کند که‬ ‫ب��ه نظر می‌رس��د‪ ،‬در صورت ادامه ای��ن روند و به‬ ‫وجود نیامدن مش��کل خاصی‪ ،‬این ش��رکت خواهد‬ ‫توانس��ت در ‪3‬ماهه پایانی نیز میزان تحقق س��ود‬ ‫پیش‌بینی‌ش��ده خود را برای امس��ال تقریبا به‌طور‬ ‫کامل محقق کند‪.‬‬ ‫فروش ‪۹۹۲‬میلیارد تومانی‬ ‫فوالد خراسان در ‪۹‬ماهه ‪۹۳‬‬ ‫ش��رکت مجتم��ع ف��والد خراس��ان در ‪9‬ماه��ه‬ ‫سال‌جاری با رش��د ‪5/49‬درصدی بالغ بر ‪475‬هزار‬ ‫تن محصوالت سبک ساختمانی تولید کرد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ماین نیوز‪ ،‬بر این اس��اس جدیدترین‬ ‫آمار تولید فوالد خراس��ان اعالم ش��د که طبق آن‬ ‫این ش��رکت در ‪9‬ماهه ‪ 1393‬مع��ادل ‪534‬هزار و‬ ‫‪ 611‬تن ش��مش‪475 ،‬هزار تن محصوالت س��بک‬ ‫س��اختمانی و ‪723‬هزار و ‪ 638‬تن آهن اس��فنجی‬ ‫تولید کرد‪.‬‬ ‫تولید ‪ 3‬محصول فوق ب��ه ترتیب ‪ 5/49 ،0/49‬و‬ ‫‪9/51‬درصد رش��د را نسبت به مدت مشابه در سال‬ ‫قبل تجربه کرد‪.‬‬ ‫ارزش ف��روش محص��والت ف��والد خراس��ان نیز‬ ‫در ‪9‬ماهه امس��ال با افزای��ش ‪21/4‬درصدی از مرز‬ ‫‪992‬میلیارد تومان گذشت‪.‬‬ ‫براس��اس اطالع��ات و صورت‌ه��ای مال��ی‬ ‫حسابرسی‌نش��ده‪ ،‬س��ود خالص این شرکت هم در‬ ‫همین مدت به ‪170‬میلیارد تومان رس��ید که البته‬ ‫‪18‬درصد کاهش را نس��بت به مدت مشابه در سال‬ ‫قبل نشان داد‪.‬‬ ‫پنجشنبه ‪ 2‬بهمن ‪ - 1393‬اول ربیع الثانی ‪ 22 -1436‬ژانویه ‪ -2015‬شماره ‪ -139‬پیاپی ‪1457‬‬ ‫مدیریت ایمنی‪،‬ضامن سرمایه‌های معدنی‬ ‫نرگ�س قیص�ری‪ -‬گ�روه مع�دن‪ :‬مدیری��ت‬ ‫اچ اس ای ک��ه از آن ب��ا عن��وان مدیریت ایمنی و‬ ‫بهداش��ت محیط نام برده می‌شود‪ ،‬تامین سالمت‬ ‫و ایمن��ی اف��راد را در محیط‌ه��ای مختلف کاری‬ ‫برعهده داش��ته و وظیفه دارد تا ب��ا برنامه‌ریزی و‬ ‫بهبود ش��رایط محیطی‪ ،‬خطرات ناشی از کار را به‬ ‫حداقل کاهش ده��د‪ .‬این موضوع در بخش معدن‬ ‫ب��ه علت نوع و ش��رایط فعالی��ت کاری از اهمیت‬ ‫بیشتری برخوردار بوده‪ ،‬به گونه‌ای‌که در چند سال‬ ‫اخی��ر ایجاد مدیریت اچ اس ای در معادن به‌عنوان‬ ‫بخش��ی الینفک مورد توجه قرار گرفته است‪ .‬هر‬ ‫چند افزایش هزینه‌های معادن در نتیجه بکارگیری‬ ‫مدیریت ایمنی باعث می‌شود تا در برخی از معادن‬ ‫کوچ��ک مقیاس ش��اهد توجه نک��ردن کارفرما به‬ ‫این مقوله باش��یم اما باید توجه داش��ت که تجربه‬ ‫نش��ان داده هزینه‌هایی که در نتیج��ه حوادث به‬ ‫معادن تحمیل می‌شود‪ ،‬بسیار بیشتر از هزینه‌های‬ ‫جاری بکارگیری مدیریت ایمنی است که در واقع‬ ‫همچ��ون قلکی از هدررف��ت هزینه‌های حوادث و‬ ‫سرمایه محافظت می‌کند‪.‬‬ ‫هوشنگ س��یوندی پور درباره‬ ‫مجموعه اچ اس ای در صنایع‬ ‫مختل��ف و بخش‌های مختلف‬ ‫می‌گوید‪ :‬مجموعه‬ ‫آن به‬ ‫اچ اس ای از ‪ 3‬بخش مختلف‬ ‫ایمنی‪ ،‬بهداش��ت و محیط‌زیس��ت تشکیل شده و‬ ‫برای نخس��تین بار ای��ن مبح��ث در صنایع نفتی‬ ‫مطرح ش��د و کم‌کم در دیگر صنایع نیز به مرحله‬ ‫اجرا درآمد‪ .‬در بخش بهداشت نیز مسائلی همچون‬ ‫پیش��گیری از ایجاد بیماری‌های ش��غلی‪ ،‬مس��ائل‬ ‫بهداش��تی‪ ،‬پس��ماند م��واد غذایی و موارد بس��یار‬ ‫دیگری را مورد بررس��ی ق��رار می‌دهد‪ ،‬همچنین‬ ‫معاینات ادواری و ارزیابی عوامل زیان‌آور شغلی از‬ ‫دیگر مواردی اس��ت که در بخش بهداش��ت مورد‬ ‫توج��ه قرار می‌گی��رد‪ .‬در حوزه محیط‌زیس��ت نیز‬ ‫پیشگیری از آلودگی محیط‌زیست از جمله مواردی‬ ‫است که در این مجموعه مورد توجه قرار دارد‪.‬‬ ‫مدی��ر اچ اس ای منطقه وی��ژه اقتصادی صنایع‬ ‫معدنی و فلزی در ادامه گفت‪ :‬مجموعه اچ اس ای‬ ‫در تمامی صنایع ثابت هس��تند و تنها ممکن است‬ ‫در برخ��ی موارد در صنایع مختلف تفاوت‌هایی در‬ ‫چگونگی انجام وجود داش��ته باشد اما در کل این‬ ‫مجموعه برای جلوگیری از بیماری‪ ،‬حوادث شغلی‬ ‫و تلفات و خسارات جانی است‪.‬‬ ‫وی معتقد اس��ت که نقش اچ اس ای در صنعت‬ ‫بسیار مهم بوده و از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است‪.‬‬ ‫در واقع وظیف��ه اصلی برنامه‌ریزی برای جلوگیری‬ ‫از به وجود آمدن حوادث شغلی است که در برخی‬ ‫موارد به تجهیزات و وسایلی که مورد استفاده قرار‬ ‫می‌گیرن��د و در موارد دیگر به افراد فعال در حوزه‬ ‫مورد نظر آسیب‌هایی وارد می‌شود‪.‬‬ ‫‹ ‹راهکارهای کاهش خسارات‬ ‫س��یوندی پور با بی��ان اینک��ه راهکارهایی برای‬ ‫کاه��ش ضری��ب مش��کالت در ح��وزه مع��دن و‬ ‫فعالیت‌ه��ای معدنی وجود دارد‪ ،‬اف��زود‪ :‬مجموعه‬ ‫اچ‌اس‌ای در حوزه معادن و صنایع معدنی در چند‬ ‫استفاده از ماهی سالمون برای بازیافت خاک‌های نادر‬ ‫دانش��مندان ژاپنی به روش��ی دس��ت‬ ‫یافته‌اند که می‌توان با اس��تفاده از اسپرم‬ ‫ماهی س��المون نر‪ ،‬عناصر خاک‌های نادر‬ ‫را اس��تخراج و دوب��اره آن را از س��نگ و‬ ‫کانی‌های��ی مانند مگنت‌ه��ا و باطله‌های‬ ‫الکترونیک��ی بازیاف��ت کرد‪ .‬ب��ه گزارش‬ ‫ماینین��گ‪ ،‬در ح��ال حاض��ر اس��تخراج‬ ‫خاک‌ه��ا یا عناصر ن��ادر پرهزینه و بالقوه‬ ‫برای محیط‌زیس��ت زیان‌آور اس��ت‪ ،‬اما با‬ ‫اس��تفاده از این روش جدید پیش��نهادی‬ ‫توسط تیم دانشگاه توکیو‪ ،‬می‌توان به یک‬ ‫جایگزین تمیز و اقتصادی و موثر دس��ت‬ ‫یافت‪.‬‬ ‫این محققان زمانی‌که مش��غول مطالعه‬ ‫جذب خاک‌های نادر توس��ط سلول‌های‬ ‫باکتری بودند متوجه ش��دند فسفر نقش‬ ‫مهمی در اتصال یون فلزات بازی می‌کند‬ ‫و ای��ن امکان وجود دارد تا با اس��تفاده از‬ ‫دی ان ای (سایت فسفر)‪ ،‬خاک‌های نادر‬ ‫را از آب استخراج کرد‪.‬‬ ‫برای آزمون این نظریه محققان از پودر‬ ‫تخم ماه��ی نر و یک محص��ول محتوی‬ ‫چشم‌انداز معدنی‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫فل��زات اولیه مصرف‌ش��ده در مگنت‌های‬ ‫نئودیوم و ترکیبات دیگر استفاده کرده و‬ ‫متوجه عناصر یون‌های فلزات جذب فسفر‬ ‫موجود در اسپرم سالمون شدند‪.‬‬ ‫این نخس��تین باری نیس��ت که اسپرم‬ ‫ماهی یا تاحدی دی ان ای موجود در آن‬ ‫به روش‌های معمول استفاده شده است‪.‬‬ ‫از عجیب‌ترین دستاوردهای این بررسی‬ ‫پوش��ش‌های ضدحریق و الگوهای تولید‬ ‫انبوه نانو ذرات نقره هستند‪.‬‬ ‫ای��ن دانش��مندان مط��رح می‌کنند با‬ ‫توجه به اینکه مناب��ع مالی برای بازیافت‬ ‫خاک‌های ن��ادر از ضایعات وج��ود ندارد‬ ‫فرآین��د تخم ماهی نر س��المون می‌تواند‬ ‫روش بهت��ری برای اس��تخراج و بازیافت‬ ‫سایر عناصر در مقیاس باال باشد‪.‬‬ ‫س��یوندی پور با بیان اینکه نمی‌توان میزان وقوع‬ ‫حوادث در بخش‌های مختل��ف صنعتی را به صفر‬ ‫رس��اند‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در دنیای صنعتی امروز شاهد‬ ‫وق��وع حادث��ه در بخش‌های صنعتی هس��تیم اما‬ ‫نکته‌ای ک��ه در این‌باره وج��ود دارد تالش افراد و‬ ‫گروه‌های مس��ئول برای کم کردن تعداد حوادث و‬ ‫مهم‌تر از آن کاهش شدت حوادث است‪ .‬هم‌اکنون‬ ‫در ای��ران میزان حوادث ش��دید در بخش صنعت‬ ‫در مقایس��ه با کشورهای پیشرفته و صنعتی بسیار‬ ‫کمتر است‪.‬‬ ‫بخ��ش فعالیت‌هایی را انجام داده و ش��اخص‌های‬ ‫متع��ددی ب��رای اندازه‌گیری ضری��ب مجموعه در‬ ‫صنعت مورد نظر و تعیین وضعیت آن‌که در شرایط‬ ‫مناس��بی ق��رار دارد یا خیر‪ ،‬وج��ود دارد‪ .‬به‌عنوان‬ ‫مث��ال در بخش ایمنی ضریب حوادث در ش��رکت‬ ‫مورد نظر مورد بررسی قرار گرفته و در صورتی که‬ ‫با ضریب نرمال تعریف‌ش��ده یکسان باشد‪ ،‬می‌توان‬ ‫گف��ت ک��ه فعالیت مجموع��ه اچ اس ای در بخش‬ ‫ایمنی در سطح مناسبی قرار گرفته است‪ .‬در واقع‬ ‫با مش��خص کردن تعداد حوادثی که در یک سال‬ ‫در مجموعه صنعتی اتفاق افتاده‬ ‫‹ ‹فرهنگ‌س�ازی چاره کار‬ ‫است‬ ‫و میزان شدت آسیب‌هایی که به‬ ‫مجموعه اچ اس ای از‬ ‫اف��راد وارد ش��ده در صورتی که‬ ‫وی اف��زود‪ :‬مهم‌ترین و بهترین‬ ‫ایمنی‪،‬‬ ‫مختلف‬ ‫بخش‬ ‫‪3‬‬ ‫منج��ر به فوت یا قطع عضو افراد‬ ‫راه��کار برای دس��تیابی به عدد‬ ‫شده باشد‪ ،‬می‌توان با اندازه‌گیری بهداشت و محیط‌زیست م��ورد نظ��ر در ش��اخص اچ اس‬ ‫تشکیل شده و برای‬ ‫آنها و ضریب اچ اس ای ش��رایط‬ ‫ای فرهنگ‌س��ازی در بین افراد‬ ‫مجموعه صنعتی را بررسی کرده‬ ‫نخستین بار این مبحث جامعه است که با رعایت قوانین‬ ‫و مقررات میزان وقایع و حوادث‬ ‫و در صورت وجود ایراد و مشکل در صنایع نفتی مطرح‬ ‫در این بخش نس��بت به رفع آن‬ ‫را در بخش‌های مختلف صنعتی‬ ‫شد و کم‌کم در دیگر‬ ‫اقدام کرد‪.‬‬ ‫کاهش خواهد داد‪.‬‬ ‫صنایع نیز به مرحله‬ ‫وی ب��ا اش��اره ب��ه اینک��ه در‬ ‫س��یوندی پور با اشاره به اینکه‬ ‫اجرا درآمد‬ ‫س��ال‌های اخی��ر نس��بت ب��ه‬ ‫بسیاری از ش��رکت‌های صنعتی‬ ‫اج��رای قوانی��ن و مق��ررات در‬ ‫در کش��ور از ایمن��ی الزم در‬ ‫ح��وزه فعالیت‌ه��ای مع��ادن و‬ ‫محیط‌های کار برخوردار هستند‪،‬‬ ‫صنایع معدنی توجه بیش��تری ش��ده است‪ ،‬گفت‪ :‬گف��ت‪ :‬در س��ال‌های اخی��ر ش��رکت‌های صنعتی‬ ‫آیین‌نامه‌های وزارت کار در رابطه با اجرای قوانین همچ��ون ش��رکت‌های تابع ایمیدرو ک��ه می‌توان‬ ‫و مق��ررات در حوزه‌های مختلف و به‌روز کردن آن گف��ت تقریب��ا ‪100‬درصد آنه��ا از طبق��ه ایمنی‬ ‫از جمل��ه مواردی اس��ت که می‌توان به آن اش��اره استاندارد برخوردار هستند با ایجاد محیطی ایمن‬ ‫کرد‪ .‬همچنین تش��کیل واحدهای اچ اس ای برای و س��الم و با در نظر گرفتن ش��رایط محیط‌زیست‬ ‫واحده��ای صنعتی موجب ش��ده تا می��زان وقوع به فعالیت‌های خ��ود ادامه می‌دهند‪ .‬اما از آنجایی‬ ‫حوادث به‌ویژه در بخ��ش ایمنی فعالیت‌ها کاهش که واحدهای کوچ��ک صنعتی نیز که فعالیت‌های‬ ‫پیدا کند‪ ،‬چرا که بررس��ی روند وقوع حوادث با در بس��یاری در حوزه صنایع معدنی دارند‪ ،‬ش��اخص‬ ‫نظر گرفتن افزایش تعداد صنایع و افراد مش��غول اچ اس ای در آنها توس��ط واحد‌های بازرسی مورد‬ ‫به کار در آنها از کاهش چشمگیر وقوع حوادث در بررسی قرار می‌گیرد‪ ،‬همچنین واحدهای بازرسی‬ ‫سال‌های گذشته خبر می‌دهد‪.‬‬ ‫ب��رای تایید س�لامت محی��ط کار نیز از دانش��گاه‬ ‫عرضه سیمان در بورس کاال به ‪ ۹۴‬موکول شد‬ ‫دبیر انجمن س��یمان گفت‪ :‬به دنبال ورود‬ ‫س��یمان به بورس کاال هس��تیم که اگر این‬ ‫مش��کالت مرتفع ش��ود‪ ،‬در اوایل س��ال ‪94‬‬ ‫سیمان به بورس کاال وارد خواهد شد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش باش��گاه خبرن��گاران جوان‪،‬‬ ‫عبدالرض��ا ش��یخان درباره س��رانجام عرضه‬ ‫س��یمان در بورس کاال اظهار ک��رد‪ :‬به‌دلیل‬ ‫بافت سنتی توزیع سیمان هنوز به نتیجه‌ای‬ ‫ب��رای ورود به بورس کاال نرس��یده‌ایم و این‬ ‫فرآین��د نیازمن��د آموزش اس��ت ک��ه بتوان‬ ‫محدودیت‌ها را از بین برد‪.‬‬ ‫دبیر انجمن س��یمان درباره شرایط عرضه‬ ‫س��یمان بیان کرد‪ :‬به دلی��ل افزایش عرضه‬ ‫سیمان نسبت به تقاضا شرایط ورود این کاال‬ ‫به بورس فراهم نیامده است‪.‬‬ ‫ش��یخان در توضیح ناهمواری‌های موجود‬ ‫برای عرضه سیمان در بورس کاال خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬م��ا درص��دد برطرف‌کردن مش��کالت‬ ‫موجود در ورود سیمان به بورس کاال هستیم‬ ‫که اگر این مش��کالت مرتفع ش��ود در اوایل‬ ‫س��ال‪ 94‬س��یمان به بورس کاال وارد خواهد‬ ‫ش��د ولی این اتفاق زمانی انجام می‌شود که‬ ‫تفاهمنامه‌ای توس��ط وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت با انجمن صنفی سیمان منعقد شود و‬ ‫اختیارات کافی به انجمن سیمان داده شود‪.‬‬ ‫دبی��ر انجمن س��یمان با اش��اره ب��ه ایجاد‬ ‫کنسرسیوم در شهرهای مختلف توضیح داد‪:‬‬ ‫ما در تالش هستیم تا با ایجاد کنسرسیوم در‬ ‫نقاط مختلف کش��ور خریداران را شناسایی و‬ ‫بعد از شناسایی شرایط ورود به بورس کاال را‬ ‫فراهم کنیم‪.‬‬ ‫وی در توضی��ح خری��داران س��یمان در‬ ‫کش��ورهای همس��ایه خاطرنش��ان ک��رد‪:‬‬ ‫خریداران س��یمان در کش��ورهای همس��ایه‬ ‫بیشتر از کشورهای عراق و افغانستان هستند‬ ‫که باید برای ورود شناس��ایی این کش��ورها‬ ‫مش��کالت مرتفع و فرهنگ‌سازی الزم انجام‬ ‫شود‪.‬‬ ‫ش��یخان افزود‪ :‬با افزایش کنسرسیوم‌ها در‬ ‫مناطق مختلف کشور می‌توان عرضه سیمان‬ ‫را افزای��ش داد و ب��ا ایج��اد عرضه‌کنندگان‬ ‫مختل��ف و ورود ب��ه ب��ورس کاال ش��رایط‬ ‫شفاف‌سازی را برای خریداران و فروشندگان‬ ‫فراهم کرد‪.‬‬ ‫علوم‌پزشکی و کارشناس��ان سازمان محیط‌زیست‬ ‫برای بازرسی وضعیت موجود در واحدهای صنعتی‬ ‫فعال هس��تند‪ ،‬حال ب��ا توجه به تع��داد صنایع و‬ ‫حجم فعالیت‌هایی که در کش��ور وجود دارد امکان‬ ‫بازرس��ی تمام��ی واحدها برای بازرس��ان در حوزه‬ ‫س�لامت و محیط‌زیس��ت وجود نداشته و از این‌رو‬ ‫واحده��ای اچ اس ای به‌عنوان ب��ازوی اجرایی این‬ ‫‪ 3‬س��ازمان عمل کرده و با ب��ه‌روز کردن قوانین از‬ ‫وقوع حوادث جلوگیری می‌کنند‪ .‬اما این در حالی‬ ‫است که با فرهنگ‌س��ازی می‌توان شرایط محیط‬ ‫واحده��ای صنعتی را بدون نیاز ب��ه واحدهای اچ‬ ‫اس ای یا بازرسان س��ازمان‌های مربوط ایمن نگه‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬تجهیزات و ماش��ین‌آالت و موادی که‬ ‫در صنای��ع مختلف از جمله صنای��ع معدنی مورد‬ ‫اس��تفاده ق��رار می‌گیرند‪ ،‬دارای شناس��امه ایمنی‬ ‫هستند که در آن به تاثیراتی که دستگاه مورد نظر‬ ‫روی افراد و مواد اولیه‌ای که در آن مورد اس��تفاده‬ ‫قرار می‌گیرد‪ ،‬اش��اره ش��ده که می‌توان با توجه به‬ ‫آن و رعایت اصول به ایمن شدن محیط کار کمک‬ ‫کرد‪ .‬در واقع واحدهای صنعتی با در اختیار داشتن‬ ‫این شناس��نامه می‌توانند محیطی ایمن و سالم را‬ ‫برای افراد فعال و محیط‌زیست منطقه فراهم کنند‪.‬‬ ‫به ای��ن ترتیب با جایگزین ک��ردن مواد مطلوب و‬ ‫تجزیه‌پذیر به جای موادی که تجزیه‌پذیر نیس��تند‬ ‫و پس��ماندهای آن در طبیعت بازیافت نمی‌شود به‬ ‫ایمنی محیط‌زیست کمک رساند‪.‬‬ ‫الزم به ذکر اس��ت هم‌اکنون در اکثر کشورهای‬ ‫توسعه‌یافته و در حال توسعه‪ ،‬بحث مدیریت ایمنی‬ ‫در مع��ادن و صنایع معدنی اص��ل جداناپذیر تلقی‬ ‫شده و نبود اچ اس ای نه تنها جریمه‌های سنگینی‬ ‫را از سوی دولت برای معدن‌ها به همراه دارد‪ ،‬بلکه‬ ‫هزینه‌های حوادث ایجاد ش��ده به مراتب بیش��تر‬ ‫از منابع مال��ی مورد نیاز اح��داث مدیریت ایمنی‬ ‫است‪.‬‬ ‫ساختحباب‌هایشیشه‌ایتوخالیبامقاومتباال‬ ‫محققان ایرانی موفق به س��اخت حباب‌های‬ ‫شیش��ه‌ای توخالی ش��دند که ای��ن حباب‌ها‬ ‫مقاومت باالی��ی دارند و می‌توانند وزن زیادی‬ ‫را تحم��ل کنند‪ .‬مه��دی دیان��ی‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫شرکت دانش‌بنیان «واکنش صنعت پارت» در‬ ‫شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان در گفت‌وگو‬ ‫ب��ا مهر گفت‪ :‬این ش��رکت دانش‌بنیان جزء‪5‬‬ ‫شرکتی است که می‌تواند شیشه‌های توخالی‬ ‫را تولی��د کند‪ .‬وی با بیان اینکه شیش��ه‌های‬ ‫توخالی از جنس شیش��ه هس��تند ولی فشار‬ ‫باالیی را تحم��ل می‌کنند‪ ،‬عن��وان کرد‪ :‬این‬ ‫شیش��ه‌ها مقاومت مکانیکی و پایش و فش��ار‬ ‫دارند ک��ه می‌ت��وان از آن در صنایع مختلف‬ ‫به‌عنوان پرکننده اس��تفاده کرد‪ .‬دیانی اذعان‬ ‫داشت‪ :‬میکروکره‏‌های شیش��ه‌ای توخالی که‬ ‫به عنوان میکروبالون یا حباب‌های شیش��ه‏ای‬ ‫نیز از آنها یاد می‌ش��ود‪ ،‬مواد غیرفلزی معدنی‬ ‫فوق‌العاده سبک‌وزن با ساختار توخالی و یک‬ ‫م��اده‌ی چندمنظوره جدید ب��ا کارآیی باال در‬ ‫قرن بیست‌ویکم هستند که در سال‌های اخیر‬ ‫توس��عه یافته‌ان��د‪ .‬وی اف��زود‪ :‬میکروکره‏‌های‬ ‫شیشه‌ای توخالی پودرهای سفید کاملا سیالی‬ ‫هس��تند که این مواد کوچک‪ ،‬با داشتن حجم‬ ‫بزرگ‪ ،‬وزن سبک‪ ،‬ترکیب بی‌نظیر‪ ،‬اندازه قابل‬ ‫کنترل‪ ،‬دانس��یت ‌ه کم‪ ،‬ضریب هدایت حرارتی‬ ‫پایین‪ ،‬مقاومت ویژ ‌ه نس��بتا باال در برابر تنش‬ ‫ی الکتری��ک‪ ،‬پراکندگی‪،‬‬ ‫فش��اری و خواص د ‏‬ ‫تحرک و‪ ...‬ازجمله مواد منحصربه‌فرد و پایدار‬ ‫کروی‌ش��کل محسوب می‌ش��وند‪ .‬مدیرعامل‬ ‫ش��رکت دانش‌بنیان «واکنش صنعت پارت»‬ ‫با بیان اینکه محص��ول فوق در مرحله پایانی‬ ‫فاز تحقیقاتی اس��ت‪ ،‬اذعان داش��ت‪ :‬این مواد‬ ‫همچنی��ن عای��ق حرارتی و صوتی مناس��ب‪،‬‬ ‫غیرقاب��ل ج��ذب‪ ،‬مقاوم در براب��ر خوردگی و‬ ‫تابش‪ ،‬بدون بو‪ ،‬ب��دون رنگ و دارای عملکرد‬ ‫عالی هستند‪.‬‬
‫‪trade@smtnews.ir‬‬ ‫نمایشگاه‬ ‫پنجشنبه ‪ 2‬بهمن ‪ - 1393‬اول ربیع الثانی ‪ 22 -1436‬ژانویه ‪ -2015‬شماره ‪ -139‬پیاپی ‪1457‬‬ ‫ن نمایشگاه فرش در جهان‬ ‫ابه و گلستان دموتکس‬ ‫نمایش��گاه جهانی فرش و زمین‌اندازهای دیگر‬ ‫به ش��رکت‌های خارجی اختصاص داشت که ‪10‬‬ ‫کشور نخس��ت از نظر تعداد غرفه‌ها بعد از آلمان (دموتک��س ‪ )2005‬با ‪ 1080‬غرفه از ‪ 55‬کش��ور‬ ‫عبارت بودند از بلژیک‪ ،‬نروژ‪ ،‬هلند‪ ،‬امریکا‪ ،‬ترکیه‪ ،‬جه��ان از ‪ 15‬ت��ا ‪ 18‬ژانویه برگزار ش��د‪ .‬در این‬ ‫انگلستان‪ ،‬ایتالیا‪ ،‬سوئیس‪ ،‬چین و شرکت‌کنندگان نمایش��گاه عالوه‌بر ف��رش و دیگ��ر زیراندازهای‬ ‫ایرانی؛ به‌جز فروش��ندگان شرکت‌های ایرانی که دس��تباف ک��ه در تاالرهای بهم پیوس��ته موجود‬ ‫شرکت آنها در آلمان به ثبت رسیده است‪ .‬از ایران بودن��د‪ ،‬نمای��ش ان��واع گب��ه نی��ز م��ورد توجه‬ ‫‪ 14‬شرکت و موسسه در نمایشگاه شرکت داشت عالقه‌مندان قرار گرفت‪ .‬اگرچه بازار جهانی فرش‬ ‫که ‪ 7‬غرفه متعلق به شرکت‌ها و موسسات ایرانی چن��دان پررونق نیس��ت اما دموتک��س همچنان‬ ‫صادر‌کننده فرش دستباف از ایران و ‪ 7‬غرفه دیگر رکوردشکنی خود را ادامه داد و هر سال به تعداد‬ ‫به شرکت‌های فرش ماش��ینی از ایران اختصاص غرفه‌ها و ش��رکت‌کنندگان در آن افزوده می‌شود‪.‬‬ ‫در نمایش��گاه دموتک��س ‪ 2005‬مرکز ملی فرش‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫حضور کش��ورمان در این دوره قابل توجه بود‪ .‬ایران با غرفه اختصاصی ش��رکت جدی داش��ت‪.‬‬ ‫مرکز تحقیقات فرش دستباف‬ ‫«گب��ه» ایران��ی نی��ز بعد از‬ ‫دموتکس ‪:2012‬‬ ‫ایران و اتحادیه فرش دستباف‬ ‫مدت��ی رک��ود دوب��اره مورد‬ ‫توجه واقع ش��د و فرش‌های دموتکس ‪ 2004‬درحالی روستایی نیز در این نمایشگاه‬ ‫حضور داشتند‪.‬‬ ‫ایران هم طرفداران به نسبت‬ ‫سپری شد که تولید و‬ ‫‹ ‹جایزه برای ایران‬ ‫خوبی داشت‪.‬‬ ‫بافت فرش دستباف‬ ‫دموتک��س ‪ 2006‬از تاریخ‬ ‫‹ ‹حضور اروپایی‌ها‬ ‫در یک سال گذشته‬ ‫‪ 14‬ال��ی ‪ 17‬ژانوی��ه ‪2006‬‬ ‫س��یزدهمین نمایش��گاه‬ ‫روند نزولی داشته و به‬ ‫(‪ 24‬تا ‪ 27‬دی ‪ )1384‬برگزار‬ ‫بین‌الملل��ی ف��رش از ‪ 13‬تا‬ ‫‪ 16‬ژانویه ‪ 2001‬به وس��عت لحاظ کمیت در بسیاری‬ ‫شد‪ .‬دست‌اندرکاران نمایشگاه‬ ‫از مناطق رو به افول‬ ‫دموتک��س ‪ 2006‬آلمان برای‬ ‫فضای��ی افزون ب��ر ‪ 94‬هزار‬ ‫گذاشته است‬ ‫نخس��تین‌بار ب��ا مش��ارکت‬ ‫مترمربع برگزار ش��د‪ .‬در این‬ ‫ی هالی و مجله‬ ‫مجله تخصص ‌‬ ‫دوره بلژیک ب��ا ‪ 104‬غرفه‪،‬‬ ‫هندوستان ‪ 72‬غرفه‪ ،‬ایتالیا با ‪ 44‬غرفه‪ ،‬سوئیس مدرن کارپت ‪ 8‬جایزه به رشته‌های مختلف فرش‬ ‫ب��ا ‪ 35‬غرفه و چین با ‪ 32‬غرفه جزو کش��ورهای دس��تباف اختصاص دادند که سه جایزه در زمینه‬ ‫نخس��ت حاضر در دموتکس‪ 2001‬بودند‪ ،‬اگرچه فرش‌های دستباف سنتی و ‪ 5‬جایزه به فرش‌های‬ ‫ایران در میان این ‪10‬کشور نخست جایی نداشت دس��تباف مدرن اهدا ش��د‪ 85 .‬نفر از کشورهای‬ ‫اما بیش��تر غرفه‌های فرش دستباف در نمایشگاه مختلف در نمایش��گاه دموتکس آث��ار خود را در‬ ‫متعل��ق به بازرگانان ایرانی بود که از کش��ورهای زمین��ه فرش دس��تباف ارائه کردند ک��ه در میان‬ ‫دیگر به‌ویژه آلمان‪ ،‬س��وئیس‪ ،‬امریکا‪ ،‬انگلستان و آنه��ا چند تولید‌کنن��ده ایرانی نیز وجود داش��ت‬ ‫ولی درنهایت در زمینه فرش‌های دستباف مدرن‬ ‫کانادا به نمایشگاه آمده بودند ‪.‬‬ ‫‪ 2‬جای��زه به امریکا و ‪ 3‬جای��زه به تولید‌کنندگان‬ ‫‹ ‹قدرت‌نمایی فرش دستباف‬ ‫در ای��ن س��ال فض��ای اختصاص‌یافت��ه ب��ه آلمانی داده ش��د و در زمینه فرش‌های دستباف‬ ‫دس��تاوردهای مختلف به‌طور کلی در ‪ 11‬س��الن س��نتی که ش��امل طرح‌های س��نتی‪ ،‬کلکسیون‬ ‫اصلی نمایش��گاه تعریف شده بود که از این تعداد س��نتی و نوآوری سنتی است جایزه ویژه بهترین‬ ‫‪ 4‬س��الن اختص��اص به ف��رش دس��تباف‪ ،‬فرش محصوالت نوآوری س��نتی به رض��ی میری تعلق‬ ‫ماش��ینی و موک��ت‪ ،‬کفپوش‌های پالس��تیکی و گرفت‪.‬‬ ‫ترکیبی و منسوج انعطاف‌پذیر‪ ،‬پارکت و ‪ ...‬داشت‪ 2007‹ ‹ .‬و باز هم جوایزی برای ایران‬ ‫دموتکس با ‪ 45‬هزار بازدیدکننده به صدر اخبار‬ ‫در ای��ن میان تولید‌کنندگان الیاف‪ ،‬رنگ یا مراکز‬ ‫فرهنگی‪ ،‬تحقیقاتی‪ ،‬ناشران کتاب و مجالت فنی و اقتص��ادی دنیا تبدیل ش��د‪ .‬اختص��اص ‪ 20‬هزار‬ ‫تخصصی غرفه‌هایی به خود اختصاص داده بودند‪ .‬مترمرب��ع از ‪ 90‬هزار مترمربع فضای نمایش��گاه‬ ‫مرکز تحقیقات فرش دستباف شرکت‌کننده ایرانی ب��ه صنع��ت فرش‪ ،‬باعث ش��د قس��مت عمده‌ای‬ ‫این بخش بود‪ .‬مراجعه تع��داد قابل‌مالحظه‌ای از از بازدید‌کنن��دگان از آن ب��ه عن��وان بهتری��ن و‬ ‫کشورهای پاکستان‪ ،‬هند‪ ،‬چین و افغانستان برای جذاب‌ترین بخش نمایشگاه یاد کنند‪.‬‬ ‫ن سالن‌های موجود دارای‬ ‫فرش دس��تباف از بی ‌‬ ‫گرفت��ن اطالعات نکته بس��یار جال��ب توجه این‬ ‫نمایشگاه بود‪ .‬بیشتر بازدیدکنندگان سراغ مطالب ‪ 3‬سالن مجزا بود تا سوای توجه بازدیدکنندگان‪،‬‬ ‫و الگوهای تخصصی ش��امل ط��رح و نقش و ابزار اهمیت دموتکس به فرش ملموس باشد‪ .‬ایران هم‬ ‫به اس��تناد ‪ 6‬جایزه کسب‌ش��ده در مسابقه فرش‬ ‫فرش ایران را می‌گرفتند‪.‬‬ ‫این سال‪ ،‬بازهم نگاه‌ها را به‌سوی خود جلب کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹دموتکس ‪ 2004‬و افول شاهکار ایرانی‬ ‫تعداد غرفه‌های دای��ر ‪ 1152‬غرفه بود و حدود پربیراه نیست اگر بگوییم شرکت‌کنندگان ایرانی‬ ‫‪ 46‬هزار نفر بازدید‌کننده در آن حضور داش��تند گل سرسبد س��الن‌های فرش دموتکس بودند؛ با‬ ‫که نسبت به سال پیش‪ 15 ،‬درصد افزایش نشان اختالفی چشمگیر نس��بت به رقبا‪ ،‬تاجایی که با‬ ‫می‌دهد‪ .‬دموتکس ‪ 2004‬درحالی سپری شد که وج��ود باالبودن قیمت‌ها در قیاس با کش��ورهای‬ ‫تولید و بافت فرش دستباف در یک سال گذشته رقیب‪ ،‬ارزش فرش ایرانی همچنان دست‌نیافتنی‬ ‫روند نزولی داش��ته و به لحاظ کمیت در بسیاری به نظر می‌آمد‪ .‬ای��ران در دموتکس ‪ 2007‬با ‪50‬‬ ‫از مناطق رو به افول گذاش��ته اس��ت‪ .‬اما با وجود غرفه (‪ 28‬غرفه ش��رکت‌کننده مستقیم از ایران و‬ ‫کاهش عرضه در کاروان صنعت فرش دس��تباف ‪ 22‬غرفه ش��رکت‌کننده از خارج از ایران) درصد‬ ‫دنیا‪ ،‬فرش ایران (نه مثل دیگر کشورها) همچنان قابل‌توجهی از سالن‌ها را در اختیار داشت‪.‬‬ ‫سیر نزولی را می‌پیماید‪ .‬در این بین آنهایی حرف ‹ ‹بیستمین دوره در فضای ‪ 97‬هزار متری‬ ‫‪ 12‬ت��ا ‪ 15‬ژانوی��ه‪ ،2008‬بار دیگر نمایش��گاه‬ ‫نخست را می‌زدند که ترکیب رنگ‌آمیزی خود را‬ ‫با دکوراس��یون و طراحی بازارهای مصرف اروپا و دموتکس‌پذیرای صنعت فرش جهان بود‪ .‬در این‬ ‫سال ‪ 1336‬غرفه‌دار از ‪ 60‬کشور جهان در فضایی‬ ‫امریکا هماهنگ ساخته‌اند‪.‬‬ ‫افزون‌بر ‪ 97‬هزار مترمربع حضور داش��تند و انواع‬ ‫‹ ‹دموتکس هفدهم با ‪ 1100‬شرکت‌کننده‬ ‫فرش‌‪ ،‬موکت‪ ،‬قالی‪ ،‬کفپوش‪ ،‬گبه و‪ ...‬را در معرض‬ ‫دی��د عموم قرار دادند‪ .‬در س��ال ‪ 2008‬دموتکس‬ ‫بی��ش از ‪ 47‬هزار بازدید‌کنن��ده را به خود جذب‬ ‫کرد تا میزان بازدیدکنندگان نس��بت به سال‌های‬ ‫قبل حدود ‪ 8‬درصد افزایش پیدا کند‪.‬‬ ‫مساحت نمایش��گاه نیز ‪ 6‬درصد ارتقا پیدا کرد‬ ‫و از ای��ن رو می‌توان روند صع��ودی دموتکس را‬ ‫همچنان مطلوب ارزیابی کرد‪ .‬شرکت‌های ایرانی‬ ‫فع��ال در زمین��ه تولید و ی��ا بازرگانی فرش‌های‬ ‫دستباف و ماشینی از شهرهای تهران‪ ،‬قم‪ ،‬مشهد‬ ‫و شیراز با مجموع ‪ 30‬غرفه حضور خود را در این‬ ‫نمایش��گاه به جهان اعالم کردن��د که البته عمده‬ ‫آنه��ا را غرفه‌داران ایرانی تش��کیل می‌دادند‪ .‬این‬ ‫آمار البته در مقایس��ه با س��ال‌های قبل یک رشد‬ ‫و جهش قابل‌توجه به حساب می‌آمد‪.‬‬ ‫‹ ‹‪ 2009‬و حضور فرشبافان خراسان‌رضوی‬ ‫نمایش��گاه ف��رش و کفپوش‌های آلم��ان از ‪15‬‬ ‫ت��ا ‪ 23‬ژانویه و طب��ق معم��ول در هانوفر آلمان‬ ‫برگزار ش��د که شامل ‪ 13‬س��الن بوده و ‪ 5‬سالن‬ ‫آن اختص��اص ب��ه قالی داش��ت‪ .‬چش��م‌نواز‌ترین‬ ‫سالن‌ها بی‌شک غرفه‌های فرش ماشینی‪ ،‬پارکت‪،‬‬ ‫موکت و دیگر کفپوش‌ها بود‪ ،‬زیرا با ش��ناخت از‬ ‫مفهوم نمایش��گاه و شعور شرکت در آن‪ ،‬توانسته‬ ‫بودند با غرفه‌آرایی مناس��ب‪ ،‬نورپردازی حرفه‌ای‪،‬‬ ‫رعایت اصول تبلیغات‪ ،‬برخورد مناسب و پذیرایی‬ ‫شایس��ته‪ ،‬حضوری پرثمر داشته باشند‪( .‬ازجمله‬ ‫مص��ر و ترکی��ه)‪ .‬در خ�لال برپای��ی نمایش��گاه‬ ‫دموتکس ‪ 2009‬گروهی از استان خراسان‌رضوی‬ ‫با اس��تفاده از تس��هیالت مرکز ملی فرش ایران و‬ ‫گروهی به‌صورت آزاد با معرفی س��ازمان بازرگانی‬ ‫استان برای بازدید از این نمایشگاه اعزام شدند‪.‬‬ ‫‹ ‹بیست‌ودومین حضور ایران‬ ‫عرضه‌شده‪ ،‬ایرانی بودند و تولیدکنندگان کمتری‬ ‫از سایر کشورها مانند چین‪ ،‬افغانستان‪ ،‬هند و ‪...‬‬ ‫حضور داشتند‪.‬‬ ‫تع��داد غرفه‌داران فرش ماش��ینی نس��بت به‬ ‫س��ال‌های گذش��ته افزایش یافته ب��ود‪ .‬درعین‬ ‫حال شاهد توس��عه کفپوش‌های نمدی و نبافته‬ ‫نیز بودیم‪ .‬به‌طور کلی ‪ 3‬گ��روه بازدیدکنندگان‬ ‫دموتک��س را تش��کیل می‌دهند‪ .‬گروه نخس��ت‬ ‫غرفه‌دارانی بودند که به‌منظور عرضه محصوالت‬ ‫تولیدی خود و بازدید و مقایسه توانمندی‌هایشان‬ ‫با سایر رقیبان در دموتکس حضور داشتند‪ .‬گروه‬ ‫دوم صنعتگ��ران و بازرگانان��ی بودند که با هدف‬ ‫از پیش تعیین‌ش��ده خرید‪ ،‬از نمایش��گاه بازدید‬ ‫می‌کردند و درنهایت گروه س��وم دانش��جویان و‬ ‫محقق��ان که با هدف انجام مطالعات و تحقیقات‬ ‫علم��ی مربوط به صنعت کفپ��وش به دموتکس‬ ‫آمده بودند‪.‬‬ ‫‹ ‹دموتکس سال ‪ 2012‬میالدی‬ ‫نمایشگاه این دوره از ‪ 15‬تا ‪ 23‬ژانویه در قالب‬ ‫‪ 14‬سالن مختلف و طبق معمول در هانوفر آلمان‬ ‫برگزار ش��د‪ .‬در این دوره چشم‌نواز‌ترین سالن‌ها‬ ‫بی‌شک غرفه‌های فرش ماشینی‪ ،‬پارکت‪ ،‬موکت‬ ‫و دیگر کفپوش‌ها بود‪.‬‬ ‫‹ ‹حضور ‪ 60‬کشور در سال ‪ 2013‬میالدی‬ ‫هفت��ه دوم ژانوی��ه نمایش��گاه دموتکس کلید‬ ‫خورد‪ .‬در نمایش��گاه س��ال ‪ 2013‬که با حضور‬ ‫‪ 1400‬غرفه‌گ��ذار از بی��ش از ‪ 60‬کش��ور جهان‬ ‫برگزار ش��د‪ ،‬ایران توانست در عرضه محصوالت‬ ‫مختل��ف در زم��ره ‪ 10‬کش��ور برتر نمایش��گاه‬ ‫ش��ناخته شود‪ .‬پاویون فرش دس��تباف ایران در‬ ‫نمایش��گاه دموتکس هانوف��ر ‪ 2013‬آلمان ‪360‬‬ ‫مترمربع بود‪.‬‬ ‫حض��ور ایرانیان خارج‌نش��ین به‌طور عمده هر‬ ‫ساله بسیار پررنگ اس��ت و تاجران ایرانی مقیم‬ ‫آلمان‪ ،‬س��وئیس و ‪ ...‬بهترین غرفه‌های نمایشگاه‬ ‫را از آن خ��ود کردن��د و در متراژهای مختلف به‬ ‫عرضه فرش مشغول بودند‪ .‬در این دوره هم مرکز‬ ‫ملی فرش در نمایش��گاه حضور داشت و تعدادی‬ ‫از تولیدکنندگان ایرانی را به نمایش��گاه آورد که‬ ‫از نکات بارز نمایشگاه بود‪.‬‬ ‫بیش از‪ 80‬درص��د عرضه‌کنندگان و ‪ 60‬درصد‬ ‫مهمانان این نمایش��گاه ‪ 4‬روزه از خارج از آلمان‬ ‫آمده بودند‪ .‬در سایت رسمی نمایشگاه دموتکس‬ ‫‪ 2010‬تعداد ش��رکت‌کننده‌های ایرانی ‪ 4‬شرکت‬ ‫معرفی ش��دند‪ ،‬ولی با نگاهی به آمارهای مختلف‬ ‫نمایشگاه مشخص شد که تاجران‪ ،‬تولید‌کنندگان‬ ‫و فروشندگان بسیار بیشتری از کشورمان در این‬ ‫نمایش��گاه حضور داش��تند‪ .‬طبق برخی آمارهای‬ ‫غیررس��می از ایران حداقل ‪ 10‬شرکت و از خارج ‹ ‹حضور ‪ 28‬شرکت ایرانی‬ ‫بیست‌وششمین نمایشگاه بین‌المللی دموتکس‬ ‫از ایران نیز نزدیک به ‪ 30‬ش��رکت ایرانی در این‬ ‫هانوف��ر آلمان در مس��احتی‬ ‫نمایشگاه حضور پیدا کردند‪.‬‬ ‫حضور‬ ‫‪:2004‬‬ ‫دموتکس‬ ‫نزدی��ک به ‪ 167‬هزار و ‪400‬‬ ‫یک��ی از کاالهای��ی ک��ه در‬ ‫ایرانیان خارج‌نشین‬ ‫مترمربع با حضور هزار و ‪323‬‬ ‫این نمایش��گاه م��ورد توجه‬ ‫غرفه‌دار از ‪ 59‬کش��ور جهان‬ ‫مش��تریان قرار گرفته است‪،‬‬ ‫به‌طور عمده هر سال‬ ‫برگزار شد‪ .‬در این نمایشگاه‬ ‫نوع��ی گب��ه ب��ا طرح‌ه��ای‬ ‫بسیار پررنگ است و‬ ‫حدود ‪ 45‬هزار بازدیدکننده‬ ‫روز اس��ت‪ .‬ف��رج فرهادی��ان‬ ‫تاجران ایرانی مقیم‬ ‫از بیش از ‪ 80‬کش��ور جهان‪،‬‬ ‫اس��تقبال‬ ‫عرضه‌کننده علت‬ ‫آلمان‪ ،‬سوئیس و ‪...‬‬ ‫از آخری��ن محص��والت و‬ ‫مشتریان از این گبه را توجه‬ ‫بهترین غرفه‌های‬ ‫ی ش��رکت‌های حاضر‬ ‫فناور ‌‬ ‫ب��ه ب��رآورده ک��ردن عالیق‬ ‫خود‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫نمایشگاه‬ ‫در نمایش��گاه بازدید کردند‬ ‫مش��تریان در طراحی‌ه��ای‬ ‫کردند‬ ‫که نس��بت به دوره گذش��ته‬ ‫آن عن��وان و اظه��ار کرد که‬ ‫از رشد قابل‌توجهی برخوردار‬ ‫اس��تقبال از گبه هر سال در‬ ‫بوده است‪.‬‬ ‫هانوفر بیشتر از سال‌های قبل می‌شود‪.‬‬ ‫در نمایشگاه آلمان‪ ،‬تولیدکنندگان هندی بیش‬ ‫‹ ‹نمایشگاهی همچنان پویا و پیشتاز‬ ‫نکت��ه مهم درباره دموتکس ‪ 2011‬این بود که از ‪ 20‬درص��د تعداد غرفه‌ها را به خود اختصاص‬ ‫برخالف آنچه در ذهن بسیاری از بازدیدکنندگان دادند و پس از آن‪ ،‬کشورهای آلمان (‪ 16‬درصد)‪،‬‬ ‫وج��ود داش��ت؛ ای��ن نمایش��گاه از نظ��ر تعداد چین (‪15‬درص��د)‪ ،‬ترکیه (‪ 9‬درصد)‪ ،‬بلژیک (‪7‬‬ ‫بازدیدکنن��دگان و تنوع محصوالت ارائه‌ش��ده‪ ،‬درص��د)‪ ،‬هلن��د (‪ 4‬درصد)‪ ،‬ایتالی��ا (‪ 4‬درصد)‪،‬‬ ‫فعال‌ت��ر و پربارت��ر از س��ال‌های گذش��ته ب��ود‪ .‬ای��االت متحده امری��کا (‪ 3‬درص��د)‪ ،‬بریتانیا (‪2‬‬ ‫همچنین بیش از ‪ 90‬درصد بخش فرش دستباف درصد) و ایران (‪ 2‬درصد) جزو ‪ 10‬کشور نخست‬ ‫دموتکس ‪ 2011‬آلمان به فرش ایران اختصاص از نظر بیش��ترین تعداد غرفه در نمایش��گاه سال‬ ‫داش��ت به‌طوری ک��ه اکثر فرش‌های دس��تباف گذشته قرار داشتند‪.‬‬ ‫‪25‬‬ ‫اخبار نمایشگاهی‬ ‫نمایشگاه اختصاصی‬ ‫کاالهای ایرانی در بغداد‬ ‫تس��نیم‪ :‬رییس سازمان توس��عه تجارت از برگزاری‬ ‫نمایش��گاه اختصاصی کاالهای ایرانی اواخر بهمن در‬ ‫بغداد خبر داد و گفت‪ :‬این نمایش��گاه بهترین فرصت‬ ‫برای توسعه مناسبات اقتصادی دو کشور است‪.‬‬ ‫رییس سازمان توسعه تجارت که به منظور گسترش‬ ‫زمینه‌های همکاری تجاری ایران و عراق به این کشور‬ ‫سفر کرده است با وزیر بازرگانی جمهوری عراق دیدار‬ ‫و گفت‌وگو کرد‪.‬‬ ‫در دی��دار «ول��ی‌اهلل افخمی‌راد» ب��ا «مالس محمد‬ ‫عبدالکریم الکس��نزانی الحس��ینی» که بعدازظهر روز‬ ‫گذش��ته در محل وزارت بازرگانی عراق برگزار شد‪ ،‬بر‬ ‫تمای��ل و اراده دو طرف به تقوی��ت پیوندهای برادرانه‬ ‫و توسعه همکاری‌های بازرگانی فیمابین تاکید شد‪.‬‬ ‫در این مذاکرات زمینه‌های همکاری دو کشور مورد‬ ‫بررس��ی قرار گرفت و هر دو طرف بر افزایش تعامل و‬ ‫همکاری برای برپایی هرچه بهتر نمایشگاه اختصاصی‬ ‫ایران در عراق تأکید کردند‪.‬‬ ‫در دیدار رییس س��ازمان توس��عه تج��ارت با وزیر‬ ‫بازرگانی عراق‪« ،‬رس��تم قاس��می» دبیر ستاد توسعه‬ ‫اقتص��ادی ایران و عراق و «حس��ن دانایی‌فر» س��فیر‬ ‫ایران در عراق نیز حضور داشتند‪.‬‬ ‫«ولی‌اهلل افخمی‌راد» بر حضور صنعتگران کشورمان‬ ‫در نمایش��گاه اختصاصی ای��ران در بغداد تاکید کرد و‬ ‫گفت‪ :‬این نمایشگاه اواخر بهمن برپا می‌شود و بهترین‬ ‫فرصت برای توسعه مناسبات اقتصادی دو کشور است‪.‬‬ ‫نخستین نمایشگاه ملی‬ ‫دنیای کودکان در تهران‬ ‫ایرنا ‪ -‬نخس��تین نمایش��گاه ملی دنیای کودکان با‬ ‫حضور ده‌ها ش��رکت مختلف تولیدی و خدماتی انواع‬ ‫اس��باب بازی‌ه��ا‪ ،‬وس��ایل و امکانات آموزش��ی حوزه‬ ‫ک��ودکان در روزه��ای ‪ 7‬تا ‪ 10‬بهمن م��اه در کانون‬ ‫پرورش فکری کودکان و نوجوانان ش��هر تهران برگزار‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫در ای��ن نمایش��گاه معروف‌تری��ن و معتبرتری��ن‬ ‫ش��رکت‌های داخلی در ‪ 6‬گروه اسباب‌بازی‪ ،‬آموزشی‬ ‫و کتب‪ ،‬سیسمونی‪ ،‬دکوراسیون اتاق کودک‪ ،‬ایمنی و‬ ‫س�لامت و هوش و خالقیت صدها نوع کاال و خدمات‬ ‫مختلف ح��وزه کودکان را در معرض دید عالقه‌مندان‬ ‫قرار خواهند داد‪.‬‬ ‫براین اس��اس‪ ،‬صدها اس��باب‌بازی متنوع طراحی و‬ ‫تولید‌شده س��اخت داخل‪ ،‬انواع کاالها و وسایل کامل‬ ‫سیسمونی‪ ،‬مبلمان اتاق خواب نوزاد به نمایش گذاشته‬ ‫ش��ده است‪ .‬برپایی غرفه‌های ویژه برای معاینه رایگان‬ ‫ک��ودکان و نوزادان‪ ،‬معاینه جس��می‪ ،‬بینایی‌س��نجی‬ ‫و چشم‌پزش��کی‪ ،‬تس��ت هوش و دیگر مسائل مربوط‬ ‫به س�لامت کودکان و ن��وزادان و همچنین برگزاری‬ ‫کارگاه‌ه��ا و برنامه‌های جانبی فرهنگ س��ازی درباره‬ ‫مصرف صحیح آب‪ ،‬گاز و برق‪ ،‬کارگاهای آموزش��ی و‬ ‫فرهنگ‌سازی تفکیک زباله و پسماند برای کودکان از‬ ‫دیگر برنامه‌های این نمایشگاه است‪.‬‬ ‫عالقه‌مندان می‌توانن��د از ‪ 7‬تا ‪10‬بهمن ماه هر روز‬ ‫از س��اعت ‪ 9:30‬ت��ا ‪ 19:30‬از این نمایش��گاه واقع در‬ ‫خیابان حجاب‪ ،‬س��الن نمایش��گاهی کان��ون پرورش‬ ‫فکری کودکان و نوجوانان بازدید کنند‪.‬‬ ‫افتتاح نمایشگاه دائمی پسماند‬ ‫در پایتخت‬ ‫مه�ر ‪ -‬معاون خدمات ش��هری ش��هرداری تهران‬ ‫از افتت��اح مرکز آموزش تخصصی و نمایش��گاه دائمی‬ ‫سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران در پایتخت‬ ‫خبر داد‪.‬‬ ‫مجتب��ی عبداللهی در مراس��م افتتاح مرکز آموزش‬ ‫تخصصی و نمایشگاه دائمی سازمان مدیریت پسماند‬ ‫ش��هرداری تهران گفت‪ :‬این مجموعه باشگاه آموزشی‬ ‫و نمایش��گاهی درباره پسماند خش��ک است و مکانی‬ ‫برای آموزش ش��هروندان در دوره‌های مختلف مقاطع‬ ‫تحصیلی خواهد بود‪.‬‬ ‫وی با اش��اره ب��ه اینکه طراحی‌های انجام ش��ده در‬ ‫این مرکز نش��ان می‌دهد پس��ماند خش��ک چگونه به‬ ‫چرخ��ه مصرف بازمی‌گردد‪ ،‬افزود‪ :‬از س��وی دیگر این‬ ‫مرکز می‌تواند برای پسماندها که مخرب محیط‌زیست‬ ‫هس��تند بس��یار مفید باش��د‪ .‬همان‌طور ک��ه کمپین‬ ‫آسمان آبی ‪ -‬زمین پاک به‌منظور حفظ محیط زیست‬ ‫و فراهم کردن شرایط مناسبی برای مخاطرات زیست‬ ‫محیطی چند وقتی اس��ت که فعالیت گس��ترده‌ای را‬ ‫آغاز کرده است‪.‬‬ ‫عبدالله��ی با بی��ان اینکه در این مرک��ز کتابخانه و‬ ‫پایان‌نامه‌های مقطع فوق‌لیسانس در موضوع پسماند‬ ‫نیز موجود است‪ ،‬گفت‪ :‬این در حالی است که آموزش‬ ‫این مرکز توس��ط متخصصان انجام شده و شهروندان‬ ‫نیز می‌توانند آموزش‌های مورد نیاز را از این مجموعه‬ ‫دریافت کنند‪.‬‬
‫خبرخوان‬ ‫«شکالت» کمبود نقدینگی دارد‬ ‫‪26‬‬ ‫پنجشنبه ‪ 2‬بهمن ‪ - 1393‬اول ربیع الثانی ‪ 22 -1436‬ژانویه ‪ -2015‬شماره ‪ -139‬پیاپی ‪1457‬‬ ‫بازار اصناف‬ ‫‪trade@smtnews.ir‬‬ ‫بررسی درخواست‌ها و گالیه‌های روسای اتاق‌های اصناف‬ ‫برگزاری نمایشگاه‌های تخصصی بدون مجوز متوقف شود‬ ‫علی س��الک نج��ات‪ ،‬عضو انجمن ش��یرینی و‬ ‫شکالت گفت‪ :‬باید تمهیدات اساسی برای مقابله‬ ‫با مش��کالت این صنعت اندیشیده شود‪ ،‬چراکه‬ ‫در حال حاضر بس��یاری از فع��االن این حوزه با‬ ‫مش��کالتی همچون نقدینگی و نبود تس��هیالت‬ ‫مناس��ب درگیر هس��تند‪ .‬وی با بیان اینکه این‬ ‫مس��ئله موجب ایجاد تابل��وی ورود ممنوع برای‬ ‫جذب س��رمایه‌گذاران جدید اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬باید‬ ‫راه جذب س��رمایه‌گذار تسهیل شود که این امر‬ ‫نیز نیاز به مس��اعدت بانک‌ه��ا دارد و با توجه به‬ ‫اهمی��ت و ارزآور بودن این صنعت انتظار اهتمام‬ ‫بیش��تری وج��ود دارد‪ .‬عضو انجمن ش��یرینی و‬ ‫ش��کالت عمده مشکالت این صنعت را در حوزه‬ ‫بس��ته‌بندی و نبود ماش��ین‌آالت مناسب عنوان‬ ‫و اظهار کرد‪ :‬اگر تحریم‌ها برداش��ته ش��ود این‬ ‫صنعت فرصت خودنمایی بیشتری را پیدا خواهد‬ ‫کرد و ایران در آن ش��رایط می‌تواند بازار بزرگی‬ ‫در صنعت شیرینی و شکالت داشته باشد‪.‬‬ ‫افزایش‪ 30‬درصدی‬ ‫نرخ آرایشگاه‌های مردانه‬ ‫ریی��س اتحادیه آرایش��گاه‌های مردانه با اعالم‬ ‫اینکه نرخ جدید آرایشگاه‌های مردانه ‪ ۲۵‬تا ‪۳۰‬‬ ‫درصد افزایش داش��ته افزود‪ :‬البته ‪ ۹۵‬س��الن و‬ ‫آرایشگاه ممتاز در سطح پایتخت داریم که نرخ‬ ‫آنها متفاوت اس��ت و تعیین قیمت آنها را هم در‬ ‫دستورکار داریم‪.‬‬ ‫مصطف��ی گواهی‪ ،‬رییس اتحادیه آرایش��گران‬ ‫مردان��ه تهران با اعالم نرخ‌ه��ای جدید اصالح و‬ ‫آرایش مردان در پایتخت گفت‪ :‬طبق بررس��ی‌ها‬ ‫و کاره��ای کارشناس��ی‪ ،‬نرخ اص�لاح و پیرایش‬ ‫م��ردان ‪ 25‬تا ‪ 30‬درصد افزایش داش��ته اس��ت‬ ‫که البته نرخ آرایش��گاه‌های ممتاز و سالن‌دارها‬ ‫ک��ه ب��االی ‪ 40‬مترمربع فضای کاری آنهاس��ت‬ ‫متفاوت ب��وده و بنا داریم قیم��ت آنها را تعیین‬ ‫کرده تا در ش��ورای نظارت بازرگانی قیمت‌ها را‬ ‫تأیید کنیم‪ .‬وی گفت‪ :‬اکنون ‪ 90‬تا ‪ 95‬آرایشگاه‬ ‫مردانه در س��طح پایتخت در سالن‌های مجهز و‬ ‫با مجوز فعالیت می‌کنند و بقیه آرایش��گاه‌هایی‬ ‫که صاحب پروانه کس��ب هستند در حد مغازه و‬ ‫متراژهای کوچک‌تر هستند‪.‬‬ ‫رفع موانع روادید هند‬ ‫برای بازرگانان‬ ‫هیأت��ی ‪ ۳۰‬نفره از فع��االن بخش خصوصی و‬ ‫رییس اتاق بازرگانی ایران عازم هند شده و برای‬ ‫توسعه روابط تجاری و رفع موانع از جمله روادید‬ ‫تجاری با همتایان هندی مذاکره کردند‪.‬‬ ‫غالمحس��ین شافعی رییس اتاق ایران در راس‬ ‫هیأت تجاری عازم هندوس��تان شده و در دیدار‬ ‫با رییس فدراس��یون اتاق‌های بازرگانی و صنعت‬ ‫هند بر لزوم حل مشکالت موجود در روند صدور‬ ‫روادی��د برای تاج��ران ایرانی در زمینه توس��عه‬ ‫مناسبات تجاری تاکید کرد‪.‬‬ ‫وی در این دیدار که در دهلی نو انجام ش��د با‬ ‫اش��اره به سابقه کهن روابط تجاری ایران و هند‬ ‫خواستار توس��عه روابط اقتصادی در زمینه‌های‬ ‫مختلف شد‪ .‬ش��افعی بر موقعیت ایران و قدرت‬ ‫ی مش��ترک‬ ‫عم��ل بخش خصوص��ی در همکار ‌‬ ‫بین دو کش��ور تاکید ک��رده و ادامه داد‪ :‬حضور‬ ‫بازرگانان و سرمایه‌گذاران ایرانی در بازار منطقه‬ ‫از جمل��ه ع��راق و افغانس��تان می‌توان��د زمینه‬ ‫همکاری چندجانبه را بین این کش��ورها و هند‬ ‫فراهم آورد‪.‬‬ ‫وی مش��کل صدور روادید را از جمله مشکالت‬ ‫تاجران ایرانی برای حضور در بازار هند دانست و‬ ‫گفت‪ :‬ما این موضوع را به س��فارت هند در ایران‬ ‫و مقامات مسئول این کشور یادآور شده‌ایم‪.‬‬ ‫ریی��س ات��اق بازرگان��ی ای��ران پتروش��یمی‪،‬‬ ‫نف��ت و صنای��ع غذای��ی را از جمل��ه م��وارد و‬ ‫امکانات دو کش��ور برای توس��عه روابط خواند و‬ ‫اظهار امی��دواری کرد‪ :‬در این تالش مش��ترک‪،‬‬ ‫هن��د می‌توان��د از امکان��ات بن��ادر آزاد ای��ران‬ ‫و خلیج‌ف��ارس و ب��ه وی��ژه بازاره��ای وس��یع‬ ‫افغانستان و آسیای مرکزی در همکاری با ایران‬ ‫بهره ببرد‪.‬‬ ‫ملیح�ه خورده‌پ�ا ـ گ�روه تج�ارت‪:‬‬ ‫روسای اتاق اصناف سراسر کشور نسبت به‬ ‫مداخله ندادن اصناف در تصمیم‌گیری‌ها‪‌،‬‬ ‫تخصیص منابع مال��ی به اتاق‌های اصناف‬ ‫پایتخت‪ ،‬پابرجا ماندن مشکل شهرداری‌ها‬ ‫با اصناف و تامین نشدن بودجه بازرسی و‬ ‫نظارت انتقادهای خود را در جلسه‌ای که‬ ‫با حضور روسای س��ازمان صنعت‪‌،‬معدن‬ ‫و تجارت سراس��ر کش��ور‪ ،‬اع�لام کردند‪.‬‬ ‫در پنجمین گردهمایی روس��ای سازمان‬ ‫صنعت‪‌،‬معدن و تجارت سراس��ر کش��ور‬ ‫با حضور دو نف��ر از معاونان وزیر صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت‌‪ ،‬رییس اتاق اصناف کشور‬ ‫و روس��ای س��ازمان‌های صنعت‪‌،‬معدن و‬ ‫تجارت و روس��ای اتاق‌های اصناف سراسر‬ ‫کشور برگزار شد؛ روسای اتاق‌های اصناف‬ ‫کش��ور مش��کالت خود را مطرح کردند و‬ ‫خواستار رفع آنها شدند‪.‬‬ ‫‹ ‹تصوی�ب آیین‌نام�ه ب�دون نظ�ر‬ ‫کارشناسی اصناف‬ ‫س��عید ممبین��ی‪،‬‬ ‫رییس ات��اق اصناف‬ ‫اه��واز ب��ا انتق��اد از‬ ‫و‬ ‫آیین‌نامه‌ه��ا‬ ‫مصوبات��ی ک��ه در‬ ‫ح��وزه فعالیت‌های صنفی تدوین ش��ده‪‌،‬‬ ‫گف��ت‌‪ :‬بس��یاری از ای��ن آیین‌نامه‌ه��ا و‬ ‫مصوبات بدون استفاده از نظر کارشناسی‬ ‫اصناف تدوین و ابالغ می‌ش��ود‪ .‬البته این‬ ‫مش��کل را می‌پذیرم ک��ه در برخی موارد‬ ‫نس��بت به پاسخگویی س��واالتی که از ما‬ ‫می‌ش��ود‌‪ ،‬تعلل می‌کنیم ول��ی این را هم‬ ‫نباید نادیده بگیری��م که در مجموع تمام‬ ‫مصوبات بدون اخذ نظرات اصناف تدوین و‬ ‫ابالغ می‌شود‪.‬‬ ‫وی با بیان این مطلب که خرده‌فروشی‌ها‬ ‫با وجود ص��دور مصوبات به اصناف واگذار‬ ‫نمی‌ش��ود‌‪ ،‬اف��زود‌‪ :‬خرده‌فروش��ی تاکنون‬ ‫ب��ه اصن��اف واگ��ذار نش��ده زی��را اعمال‬ ‫برخوردهای س��لیقه‌ای مان��ع اجرای این‬ ‫واگذاری شده است‪.‬‬ ‫ریی��س اتاق اصن��اف اهواز ب��ا تاکید بر‬ ‫اهمی��ت بازرس��ی‌ها در ب��ازار ادام��ه داد‪‌:‬‬ ‫باوج��ود نی��ازی ک��ه نس��بت به توس��عه‬ ‫بازرس��ی‌ها وج��ود دارد محدودیت منابع‬ ‫مالی مانع این توس��عه می‌ش��ود‪ .‬به گفته‬ ‫وی محدودی��ت منابع مالی برای توس��عه‬ ‫بازرس��ی و نظ��ارت اصن��اف در اه��واز تا‬ ‫حدی اس��ت که م��ا نتوانس��ته‌ایم قبض‬ ‫برق ساختمان بازرس��ی را واریز کنیم‪ ،‬به‬ ‫همین دلیل به بازرسان چند روز مرخصی‬ ‫داده‌ایم‪ .‬وی ب��ا بیان این مطلب که منابع‬ ‫مالی بازرس��ی و نظ��ارت اتاق‌های اصناف‬ ‫باید از اعتبارات وزارتخانه و از محل جرایم‬ ‫تامین ش��ود‌‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬متاسفانه از این‬ ‫منابع سهمی برای استان‌ها در نظر گرفته‬ ‫نش��ده و این منابع فق��ط در اختیار اتاق‬ ‫اصناف تهران قرار می‌گیرد‪.‬‬ ‫ریی��س اتاق اصن��اف اهواز ب��ا تاکید بر‬ ‫ضرورت اصالح آیین‌نام��ه ماده ‪ 46‬قانون‬ ‫نظام صنفی خاطرنش��ان کرد‌‪ :‬س��هم اتاق‬ ‫اصناف کش��ور از محل درآمدهای حاصل‬ ‫از جرایم افزایش یافته و مقرر ش��ده تا از‬ ‫این منابع به اتاق‌های اصناف استان‌ها نیز‬ ‫تزریق ش��ود اما نه‌تنها ای��ن اتفاق نیفتاد‪،‬‬ ‫بلکه ما ش��اهد تزریق ای��ن منابع به اتاق‬ ‫اصن��اف تهران هس��تیم‪ .‬در ح��ال حاضر‬ ‫اس��تان‌ها ب��رای کش��ف تخلف��ات تالش‬ ‫کرده‌ان��د اما درآمد حاص��ل از تالش آنان‬ ‫برای کش��ف تخلفات و جرای��م به تهران‬ ‫آمده و بیش��تر نصیب ات��اق اصناف تهران‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫‹ ‹انتقاد از برخوردهای سلیقه‌ای‬ ‫وی ب��ا انتقاد از برخوردهای س��لیقه‌ای‬ ‫که در بازرس��ی‌ها رخ می‌دهد‪‌،‬اذعان کرد‪:‬‬ ‫برخ��ی از پرونده تخلفات که به س��ازمان‬ ‫تعزیرات حکومتی ارسال می‌شوند‪ ،‬سازمان‬ ‫تعزیرات تش��کیل آن پرونده را نادرس��ت‬ ‫تدوین این آیین‌نامه به هیچ عنوان ذی‌نفع‬ ‫نیست و تمام آیین‌نامه‌ها توسط افرادی از‬ ‫بدنه اصناف تهیه و تدوین می‌ش��ود‪ .‬این‬ ‫فعال صنفی اذعان کرد‪‌:‬آیین‌نامه‌های ما‬ ‫به‌منظور حذف شهرس��تان‌ها نیست و با‬ ‫استان‌ها و شهرس��تان‌ها مشکلی نداریم‪،‬‬ ‫البته شهرس��تان‌ها با استان‌ها مشکالتی‬ ‫دارند‪.‬‬ ‫‹ ‹خطابه‌ها مشکل‌ساز است‬ ‫دانسته و لغوش می‌کند‪ .‬ممبینی با اشاره‬ ‫به مش��کل اصناف با ش��هرداری‌ها درباره‬ ‫صنف تاکس��ی‌داران گفت‌‪ :‬تاکس��ی‌داران‬ ‫نیز مانند سایر فعاالن صنفی جزو اصناف‬ ‫هستند اما ما نتوانس��ته‌ایم این مشکل را‬ ‫با ش��هرداری پس از سال‌ها برطرف کنیم‪.‬‬ ‫رییس اتاق اصناف اهواز با اشاره به نزدیک‬ ‫ش��دن به ایام پایان سال و ضرورت توزیع‬ ‫میوه ش��ب عید افزود‌‪ :‬متاسفانه در زمان‬ ‫توزیع میوه شب عید برخی افراد سودجو‬ ‫با برپایی چادر اقدام به توزیع میوه و سایر‬ ‫اقالم شب عید می‌کنند‪ ،‬درحالی که باید‬ ‫این اقدام از طریق واحدهای صنفی انجام‬ ‫ش��ود زیرا کنترل بر عملکرد افراد سودجو‬ ‫ک��ه در چادرها فعالی��ت می‌کنند برای ما‬ ‫غیرممکن است‪.‬‬ ‫تشخیص ضرورت نیاز‬ ‫برگزاری نمایشگاه‌های‬ ‫بهاره به اصناف سپرده‬ ‫شده است بنابراین‬ ‫اگر اصناف ضرورتی‬ ‫نسبت به برگزاری این‬ ‫نمایشگاه‌ها احساس‬ ‫نمی‌کنند‪ ،‬به آنان فشار‬ ‫نیاورید‬ ‫‹ ‹س�ازمان تعزیرات مل�زم به اجرای‬ ‫قانون نیست‬ ‫در ادامه این گردهمایی‌؛‬ ‫محمدمهدی باغستانی‪،‬‬ ‫رییس اتاق اصناف یزد‬ ‫با اش��اره ب��ه اصالحیه‬ ‫قان��ون نظ��ام صنف��ی‬ ‫اظه��ار ک��رد‪ :‬اصالحیه قانون نظ��ام صنفی‬ ‫کشور بیش از یک‌سال است که ابالغ شده‬ ‫ام��ا هن��وز آیین‌نامه این قانون ب��ه ما ابالغ‬ ‫نشده است‪ .‬وی درباره وظایف اصناف برای‬ ‫رس��یدگی به تخلفات صنفی گفت‌‪ :‬فعالیت‬ ‫اصناف برای رس��یدگی ب��ه تخلفات‪ ،‬امری‬ ‫قانونی اس��ت اما سازمان تعزیرات حکومتی‬ ‫خود را ملزم به اجرای قانون نمی‌کند‪.‬‬ ‫باغس��تانی با تاکید بر واگ��ذاری کامل‬ ‫بازرس��ی‌ها به اصناف ادامه داد‌‪ :‬واگذاری‬ ‫بازرسی‌ها منجر به تسریع روند انجام کار‬ ‫ش��ده و از بروز اقدامات دوگانه جلوگیری‬ ‫می‌کند و از سوی دیگر مداخالت سازمان‬ ‫تعزیرات حیطه اختیارات اصناف را کاهش‬ ‫می‌ده��د‪ .‬رییس اتاق اصناف ی��زد درباره‬ ‫اقداماتی که از س��وی ش��هرداری‌ها انجام‬ ‫می‌ش��ود‌‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬شهرداری‌ها به هر‬ ‫بهانه‌ای اق��دام به اخذ عوارض‌های متعدد‬ ‫و واهی از اصناف می‌کنند‪.‬‬ ‫ای��ن فعال صنفی با اش��اره ب��ه افزایش‬ ‫بی‌رویه تعداد واحدهای صنفی فاقد پروانه‬ ‫خاطرنشان کرد‌‪ :‬کم‌کاری نیروی انتظامی‪‌،‬‬ ‫وزارت نی��رو و وزارت ام��ور اقتص��ادی و‬ ‫دارایی منجر ب��ه افزای��ش بی‌رویه تعداد‬ ‫واحدهای صنفی فاقد پروانه شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹افزای�ش اختی�ارات روس�ای اتاق‬ ‫اصناف‬ ‫در ادامه این جلسه‪،‬‬ ‫‌آرش ارشدی‪ ،‬رییس‬ ‫اتاق اصناف خرم‌آباد‬ ‫نی��ز ب��ا بی��ان این‬ ‫مطل��ب ک��ه ب��رای‬ ‫افزای��ش تعام�لات می��ان س��ازمان‌های‬ ‫صنعت‪‌،‬معدن و تجارت استان‌های سراسر‬ ‫کش��ور با اصناف گام‌های خوبی برداشته‬ ‫شده اس��ت اما باید تالش کنیم تا در این‬ ‫مس��یر به وضعیت ایده‌آل برس��یم‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫اتاق‌ه��ای اصن��اف در چارچ��وب قان��ون‬ ‫فعالی��ت می‌کنن��د درحالی ک��ه فعالیت‬ ‫اتاق‌های بازرگانی براساس آیین‌نامه است‬ ‫که این امر موجب شده تا دامنه اختیارات‬ ‫روس��ای اتاق‌ه��ای بازرگان��ی با روس��ای‬ ‫اتاق‌های اصناف متفاوت باش��د‪ ،‬بنابراین‬ ‫الزم اس��ت با اصالح قان��ون نظام صنفی‬ ‫میزان اختیارات روسای اتاق‌های اصناف را‬ ‫به حد اختیارات روسای اتاق‌های بازرگانی‬ ‫برس��انیم‪ .‬ارش��دی با بیان این مطلب که‬ ‫‪ 60‬درصد بازرس��ی‌ها توس��ط بازرس��ان‬ ‫اصناف انجام می‌ش��ود‌‪ ،‬ادامه داد‪ :‬باوجود‬ ‫گس��تردگی فعالی��ت بازرس��ان اتاق‌های‬ ‫اصناف‪ ،‬منابع مال��ی کافی برای ما تامین‬ ‫نمی‌شود‪.‬‬ ‫رییس ات��اق اصناف خرم‌آباد با اش��اره به‬ ‫تداخل فعالیت دفاتر پیش��خوان دولت با‬ ‫فعالیت صنوف الکترونیک و رایانه تصریح‬ ‫ک��رد‪ :‬این تداخ��ل پیش از آنک��ه به یک‬ ‫معضل کشوری تبدیل شود باید حل شود‪.‬‬ ‫به واح��د صنفی تبدیل ش��ده‌اند درحالی‬ ‫ک��ه نباید این اتفاق رخ دهد‪ .‬به گفته این‬ ‫فعال صنفی‌؛ برای برگزاری نمایشگاه‌های‬ ‫تخصصی بای��د مجوزهای الزم از س��وی‬ ‫اتاق‌ه��ای اصناف ص��ادر ش��ود‪ ،‬درحالی‬ ‫که این نمایش��گاه‌ها ب��دون مجوز ما دایر‬ ‫می‌ش��وند‪ .‬رییس ات��اق اصن��اف اراک با‬ ‫اشاره به حل نشدن مشکل میان اصناف با‬ ‫شهرداری‌ها متذکر شد‪ :‬برای حل مشکل‬ ‫اصناف با ش��هرداری‌ها بای��د وزارتخانه با‬ ‫شهرداری‌ها تفاهمنامه امضا کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹مش�کالت اصن�اف ب�ه پایتخ�ت‬ ‫بازمی‌گردد‬ ‫فره��اد عزت‌پ��ور‪،‬‬ ‫رییس اتاق س��نندج‬ ‫نی��ز ب��ا بی��ان این‬ ‫مطل��ب که مش��کل‬ ‫اصناف و بازاریان در‬ ‫استان‌ها نیست‪ ،‬بلکه مشکل ما به پایتخت‬ ‫بازمی‌گردد‌‪ ،‬اذعان کرد‌‪ :‬متاسفانه در صدور‬ ‫آیین‌نامه‌ها هیچ اقدام کارشناسانه‌ای انجام‬ ‫نمی‌شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬مش��کالت هر اس��تان را به‌طور‬ ‫قطع اعضای اتاق اصناف آن اتاق می‌دانند‪،‬‬ ‫نه اتاق اصناف کش��ور‪ ،‬بنابراین باید حق و‬ ‫حقوق هر اس��تان را بپردازند‪ .‬رییس اتاق‬ ‫اصناف سنندج ادامه داد‌‪ :‬اتاق‌های اصناف‬ ‫سراسر کشور از جرایم تعزیرات حکومتی‬ ‫سهم دارند اما سهم آنها پرداخت نمی‌شود‪.‬‬ ‫ریی��س ات��اق اصن��اف کش��ور درباره‬ ‫برگزاری نمایش��گاه‌های تخصصی بدون‬ ‫دریافت مجوز از اتاق‌های اصناف تصریح‬ ‫ک��رد‪ :‬خب��ط و خطاه��ای س��ازمان‌های‬ ‫صنع��ت‪‌،‬مع��دن و تج��ارت در سراس��ر‬ ‫کشور برای ما در برگزاری نمایشگاه‌های‬ ‫تخصصی مشکل ایجاد کرده است‪ ،‬البته‬ ‫نباید صدور مجوز از سوی این سازمان‌ها‬ ‫برای برگ��زاری چندش��نبه بازارها را نیز‬ ‫نادیده گرفت زیرا این امر به زیان فعاالن‬ ‫صنفی اس��ت‪ ،‬هر چن��د زور ما ب��ه آنها‬ ‫نرس��یده و نمی‌توانیم با این افراد برخورد‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫وی خطاب به روس��ای اتاق‌های اصناف‬ ‫سراسر کشور گفت‌‪ :‬برای رفع این مشکل‬ ‫بای��د به قائم‌مقام وزی��ر صنعت‪‌،‬معدن و‬ ‫تجارت نامه‌ای نوش��ته و خواستار توقف‬ ‫برگزاری چندشنبه بازارها و نمایشگاه‌های‬ ‫تخصصی بدون مجوز صنفی که به مراکز‬ ‫فروش تبدیل ش��ده‌اند‌‪ ،‬بشوید و اگر این‬ ‫مش��کل از سوی قائم‌مقام وزیر حل نشد‪،‬‬ ‫آن نامه را به وزیر برای رفع مشکل ارجاع‬ ‫دهید‪.‬‬ ‫رییس ات��اق اصناف کش��ور ب��ا انتقاد‬ ‫از حاضر نش��دن روس��ای س��ازمان‌های‬ ‫صنع��ت‌‪ ،‬مع��دن و تجارت در جلس��ات‬ ‫کمیس��یون‌های نظ��ارت گف��ت‪ :‬حضور‬ ‫افراد دس��ته چندم س��ازمان در جلسات‬ ‫کمیس��یون‌های نظارت منج��ر به ایجاد‬ ‫دلخوری در میان مس��ئوالن صنفی شده‬ ‫که امیدواریم ای��ن معضل زودتر برطرف‬ ‫شود‪.‬‬ ‫‹ ‹برگزاری نمایشگاه بهاره در اختیار‬ ‫اصناف است‬ ‫وی همچنین با انتق��اد از صدور مجوز‬ ‫ب��رای افراد غیرمعتب��ر و متخصص برای‬ ‫برگ��زاری نمایش��گاه‌های به��اره اظه��ار‬ ‫‹ ‹بی‌عدالت�ی در توزی�ع منابع مالی‬ ‫در ادام��ه ای��ن‬ ‫گردهمایی‌‪ ،‬جمشید‬ ‫زن��د‪ ،‬ریی��س اتاق‬ ‫اصناف اراک با انتقاد‬ ‫از نح��وه اج��رای‬ ‫آیین‌نامه م��اده ‪ 31‬اذعان ک��رد‌‪ :‬اگر قرار‬ ‫باشد بازرس��ان اس��تان‌ها و شهرستان‌ها‬ ‫زحمت کش��یده و بودجه حاصل از جرایم‬ ‫به تهران تخصیص‌یاب��د‪ ،‬کاملا بی‌عدالتی‬ ‫اس��ت‪ .‬وی افزود‪ :‬نباید حاصل تالش‌ها و‬ ‫زحمات بازرس��ان ما در تهران صرف شود‬ ‫باید منابع مالی حاصل از بازرسی‌های هر‬ ‫اس��تان در هم��ان اس��تان هزینه ش��ود‪،‬‬ ‫بنابراین بای��د این مش��کل را یکبار برای‬ ‫همیشه برطرف کنیم‪.‬‬ ‫ریی��س ات��اق اصناف اراک ب��ا بیان این‬ ‫مطلب که ب��رای اعضای هی��ات تخلفات‬ ‫صنفی هی��چ حق‌الزحمه‌ای در نظر گرفته‬ ‫نش��ده‌‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬برخ��ورد تعزیرات با‬ ‫بازرسی و نظارت اصناف هماهنگ نیست‬ ‫تا جایی که تعزیرات آیین‌نامه داده‌اند که‬ ‫هی��چ تخفیفی نبای��د در پرونده‌ها اعمال‬ ‫ش��ود و اگر قرار است اینچنین باشد دیگر‬ ‫چ��را باید هی��ات تخلفات صنف��ی وجود‬ ‫داشته باشد‪.‬‬ ‫زن��د درب��اره برگ��زاری نمایش��گاه‌های‬ ‫تخصصی ب��رای فروش کاال خاطرنش��ان‬ ‫کرد‌‪ :‬بس��یاری از نمایشگاه‌های تخصصی‬ ‫‹ ‹اتاق‌ه�ای اس�تان‌ها ب�ه فراخ�ور‬ ‫عملکرد سهم می‌گیرند‬ ‫در پای��ان‪‌ ،‬عل��ی‬ ‫فاضلی‪ ،‬رییس اتاق‬ ‫اصن��اف کش��ور در‬ ‫واکنش به انتقادات‬ ‫روس��ای اتاق‌ه��ای‬ ‫اصناف کشور درباره پرداخت نشدن سهم‬ ‫آنه��ا از مناب��ع مال��ی حاص��ل از جرایم‬ ‫واحده��ای صنفی فاق��د پروانه و متخلف‬ ‫اظهار کرد‪ :‬مناب��ع مالی حاصل از اجرای‬ ‫جرایم به حساب اتاق اصناف کشور واریز‬ ‫نمی‌ش��ود بلکه از این منابع سهم هر یک‬ ‫از اتاق‌های استان به فراخور عملکردشان‬ ‫واریز می‌شود‪ .‬فاضلی ادامه داد‪ :‬سهم هر‬ ‫ی��ک از اتاق‌ه��ای اصن��اف اس��تان‌ها و‬ ‫شهرس��تان‌ها ب��ه فراخور ص��دور پروانه‬ ‫کسب تخصیص داده می‌شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬آیین‌نامه‌هایی نیز که از سوی‬ ‫اتاق اصناف تدوین می‌شود‪ ،‬وزارتخانه در‬ ‫ک��رد‌‪ :‬برگزاری نمایش��گاه‌های بهاره یک‬ ‫بحث تخصصی اس��ت و این نمایشگاه‌ها‬ ‫در ص��ورت نی��از می‌توانند در اس��تان‌ها‬ ‫و شهرس��تان‌ها برگ��زار ش��وند‪ .‬فاضلی‬ ‫خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬اما برخی سفارش��ات‬ ‫به‌منظور صدور مجوز برای افراد غیرمعتبر‬ ‫و موثر برای برگزاری نمایشگاه‌های بهاره‬ ‫منجر ب��ه ایجاد دلخ��وری در میان افراد‬ ‫صنفی ش��ده اس��ت‪ ،‬بنابرای��ن باید مانع‬ ‫چنین اقداماتی ش��د‪ .‬رییس اتاق اصناف‬ ‫کشور متذکر شد‪ :‬تشخیص ضرورت نیاز‬ ‫برگزاری نمایش��گاه‌های بهاره از س��وی‬ ‫قائم‌مق��ام وزیر صنع��ت‪‌،‬معدن و تجارت‬ ‫به اصناف س��پرده شده اس��ت‪ ،‬بنابراین‬ ‫اگر اصناف ضرورتی نس��بت به برگزاری‬ ‫این نمایش��گاه‌ها احس��اس نمی‌کنند‪ ،‬به‬ ‫آنان برای برگزاری نمایش��گاه و واگذاری‬ ‫مدیری��ت آن به فالن‌فرد فش��ار نیاورید‬ ‫زیرا برگزاری نمایش��گاه امری تخصصی‬ ‫است‪.‬‬
‫استان‌ها‬ ‫‪states@smtnews.ir‬‬ ‫تمرکز «مرکزی» بر صنایع های‌تک‬ ‫علیرضا زاوشی رییس س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت اس��تان مرکزی در حاش��یه پنجمین‬ ‫گردهمایی روس��ای س��ازمان‌های صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت اس��تان در باره صنایع اس��تان به‬ ‫گفت‪ :‬اس��تان مرکزی یکی از استان‌های صنعتی‬ ‫کش��ور است که س��عی دارد صنعت خود را برای‬ ‫حض��ور در بازارهای عرصه بین‌المللی آماده کند‪.‬‬ ‫در این زمینه‪ ،‬سازمان در تالش است تا از صنایع‬ ‫های‌تک حمایت بیش��تری کن��د چرا‌که در‌حال‬ ‫حاض��ر این صنایع در جهان ب��ازار خوبی دارند و‬ ‫اس��تان می‌تواند از طریق این صنایع در بازارهای‬ ‫جهان��ی نقش آفرینی کند‪ .‬زاوش��ی می‌افزاید‪ :‬به‬ ‫همی��ن دلیل اس��تان مرکزی در ‪ 10‬س��ال اخیر‬ ‫روند افزایشی را در صادرات دنبال کرده‪ ،‬عالوه‌بر‬ ‫اینکه سعی دارد از صادرات مواد خام در حد توان‬ ‫جلوگیری کند و به س��مت ص��ادرات محصوالت‬ ‫فرآوری شده برود‪.‬‬ ‫وی ارزش صادرات اس��تان را نسبت به متوسط‬ ‫کشوری چیزی حدود ‪ 2‬برابر عنوان کرده و ادامه‬ ‫داد‪ :‬این نش��ان دهنده این است که صنایعی که‬ ‫مرک��زی تولید و ص��ادر می‌کن��د از نظر کیفیت‬ ‫دارای ارزش ب��اال اس��ت‪ .‬می��زان صادرات س��ال‬ ‫گذشته اس��تان یک میلیارد و ‪ 150‬میلیون دالر‬ ‫پنجشنبه ‪ 2‬بهمن ‪ - 1393‬اول ربیع الثانی ‪ 22 -1436‬ژانویه ‪ -2015‬شماره ‪ -139‬پیاپی ‪1457‬‬ ‫‪27‬‬ ‫محوریت توسعه زنجان در بخش صنعت‬ ‫بوده که نس��بت به سال‬ ‫قبل از آن رش��د داشته‬ ‫است‪.‬‬ ‫زاوش��ی درب��اره ش��رایط‬ ‫ص��ادرات گف��ت‪ :‬صادرکنن��دگان‬ ‫اس��تان مرکزی در ش��رایطی که مس��ائل مربوط‬ ‫به صادرات با مش��کل عدیده‌ای روبه‌رو اس��ت و‬ ‫صادرکنن��دگان در انتقال پول با مش��کل مواجه‬ ‫می‌شوند‪ ،‬موفق به صادرات شده‌اند‪.‬‬ ‫رییس س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان‬ ‫مرک��زی از تالش س��ازمان در ص��ادرات صنایع‬ ‫معدنی فرآوری شده گفت و افزود‪ :‬سعی می‌شود‬ ‫با استفاده از دانش و فناوری داخل اقدام به تولید‬ ‫و ایج��اد ارزش‌اف��زوده در داخل کش��ور کنیم و‬ ‫در‌نهایت تکمیل زنجی��ره تولید را در محصوالت‬ ‫معدنی داش��ته تا هم ارزش‌افزوده بیش��تر و هم‬ ‫اشتغال باالتری داش��ته باشیم‪ .‬زاوشی می‌افزاید‪:‬‬ ‫سیاس��ت س��ازمان هدایت تس��هیالت به سمت‬ ‫صنایعی اس��ت ک��ه تکمیل‌کنن��ده صنایع فعلی‬ ‫هس��تند‪ .‬وی در پای��ان از ایجاد پنج��ره واحد به‬ ‫ش��کل الکترونیکی در اس��تان خبرداد که استان‬ ‫مرکزی برای نخس��تین‌بار در کش��ور پیش قدم‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫ناصر فغف��وری‪ ،‬رییس س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت اس��تان زنجان در حاشیه برگزاری پنجمین‬ ‫گردهمایی روس��ای س��ازمان‌های صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫گفت‪ :‬با توجه به آنکه‬ ‫تج��ارت در گفت‌وگو با‬ ‫از خرداد امسال توسعه بخش صنعت به‌عنوان محور‬ ‫توس��عه زنجان مورد توجه ق��رار گرفت‪ ،‬تهیه برنامه‬ ‫راهبردی استان در ‪ 3‬بخش صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫در دستور کار است که تا ‪15‬روز آینده نهایی شده و‬ ‫سپس اقدامات اجرایی آن انجام می‌شود‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬در بخش معدن اس��تان زنجان نیز‬ ‫با وج��ود آنکه تاکنون اقدام اساس��ی انجام نش��ده‬ ‫است اما برای توس��عه فعالیت‌های معدنی و احیای‬ ‫واحد‌های معدنی تالش می‌ش��ود همچنین فراخوان‬ ‫‪ 2‬پهنه معدنی در اس��تان انجام شد‪ .‬رییس سازمان‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تان زنجان با بیان اینکه‬ ‫بررس��ی و پای��ش مش��کالت واحده��ای صنعتی با‬ ‫مراجعه حضوری انجام ش��د‪ ،‬تصری��ح کرد‪ :‬در واقع‬ ‫تمام مشکالت واحدهای تولیدی و صنعتی در استان‬ ‫زنج��ان مالی و اعتباری نیس��ت و برخ��ی از آنها را‬ ‫می‌توان با مدیریت کارآمد حل کرد‪ .‬فغفوری افزود‪:‬‬ ‫ح��دود ‪40‬درصد واحد‌ها از تامی��ن نبودن به موقع‬ ‫مواد اولیه گالیه داش��تند‬ ‫ک��ه ب��ا مدیری��ت خاص‬ ‫می‌ت��وان بخش��ی از ای��ن‬ ‫مشکالت را در تامین خاک و‬ ‫کنس��انتره آهن حل کرد‪ .‬البته سعی‬ ‫می‌ش��ود تا توسعه و بازارس��ازی واحدهای صنعتی‬ ‫ب��ا فعالیت باالی ‪70‬درصد انجام ش��ود‪ .‬همچنین با‬ ‫عارضه‌یاب��ی در واحدهای صنعتی با فعالیت بین ‪40‬‬ ‫تا ‪70‬درصد ظرفیت نقدینگی مورد نیاز تامین شود‪.‬‬ ‫وی ک��رد‪ :‬فعالیت واحدهای زی��ر ‪40‬درصد ظرفیت‬ ‫در واقع توجیه اقتصادی ن��دارد و باید مورد ارزیابی‬ ‫قرار گرفته تا اگر امکان توس��عه و احیا وجود دارد با‬ ‫رفع مشکالت بهبود فعالیت این واحدها تحقق یابد‪.‬‬ ‫رییس سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان زنجان‬ ‫خاطر نش��ان کرد‪ :‬اصناف در این اس��تان از ظرفیت‬ ‫ب��االی در اش��تغالزایی برخوردارن��د و فعالیت بدون‬ ‫پروان��ه و مجوز نیز گویای این امر اس��ت بنابراین با‬ ‫ساماندهی صدور پروانه‌ها کسب‪ ،‬رفع محدودیت‌های‬ ‫آیین‌نام��ه‌ای و نیز برخ��ی محدودیت‌ها فرآیندی و‬ ‫سلیقه‌ای در اس��تفاده از این بخش اقتصادی استان‬ ‫برای کاهش نرخ بیکاری بهره برد‪.‬‬ ‫جذب سرمایه در کهگیلویه و بویراحمد‬ ‫پیگیری ایجاد راه‌آهن ایالم‬ ‫ی��اراهلل نصیری‪ ،‬رییس س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت اس��تان ایالم در حاشیه پنجمین گردهمایی‬ ‫روس��ای س��ازمان‌های صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت به‬ ‫گفت‪ :‬راه‌آهن ایالم در س��طح کالن پیگیری‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬اگر احداث این راه‌آهن در دستور کار قرار‬ ‫بگیرد و تاس��یس ش��ود تاثیر بس��زایی هم در وصل‬ ‫کردن کریدور شمال به جنوب و شرق به غرب دارد‬ ‫و هم وصل می‌ش��ود به بازارهای منطقه مانند عراق‪،‬‬ ‫اردن و سوریه و این سبب رونق تجارت استان ایالم‬ ‫و همچنین تسهیل رفت‌وآمد زوار می‌شود‪.‬‬ ‫او تاکی��د کرد‪ :‬اگرچه مرز مهران به‌عنوان یک مرز‬ ‫امن و روبه رش��د امسال ‪ 43‬درصد در صادرات رشد‬ ‫داش��ته و می‌تواند پیش��انی اقتصادی کش��ور باشد‪،‬‬ ‫راه‌آهن نیز می‌تواند به‌عنوان یک مسیر امن و نزدیک‬ ‫در رفت‌وآمد به عراق و صادرات به این کشور بسیار‬ ‫موثر باش��د‪ .‬این راه‌آهن در رفت‌وآمد و گردش��گری‬ ‫صنایع‬ ‫استان‬ ‫یزد‬ ‫آالینده‬ ‫نیستند‬ ‫و اقتص��اد اس��تان ایالم‬ ‫می‌توان��د بس��یار موثر و‬ ‫کارآمد باشد‪.‬‬ ‫نصیری در م��ورد طرح‌های‬ ‫توسعه صنعتی در استان ایالم اظهار‬ ‫کرد‪ :‬در س��طح اس��تان ‪ 9‬طرح ب��زرگ صنعتی در‬ ‫دس��ت اجرا داریم‪ .‬این طرح‌ه��ا ده‌ها و برخی بیش‬ ‫از ‪100‬میلی��ارد تومان هزینه دارند‪ .‬البته طرح فاز‪2‬‬ ‫توسعه ‪ 2‬پتروشیمی ایالم هزار میلیارد تومانی است‬ ‫و با شتاب در حال پیشرفت است‪ .‬این ‪ 9‬طرح توسعه‬ ‫صنعتی در س��ال آینده به بهره‌برداری می‌رس��ند و‬ ‫این طرح‌ها صنعت اس��تان را یک گام جلو خواهند‬ ‫برد‪ .‬چهره صنعتی اس��تان دگرگون خواهد شد و با‬ ‫بهره‌برداری از این ‪ 9‬طرح تحول عظیمی در صنعت‬ ‫اس��تان ایجاد خواهد ش��د‪ .‬از ‪20‬درصد تا ‪80‬درصد‬ ‫پیشرفت داشته‌اند‪.‬‬ ‫محمدمهدی زارع‪ ،‬رییس س��ازمان صنعت‌‪ ،‬معدن و تجارت اس��تان‬ ‫یزد در حاشیه پنجمین گردهمایی روسای سازمان‌های صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫گفت‪ :‬خبرهای منتشر شده مبنی بر آالینده بودن‬ ‫و تجارت به‬ ‫واحدهای صنعتی اس��تان یزد صحت ندارد‪ .‬این اخبار از منابع رسمی‬ ‫منتشر نمی‌شوند و بر اساس ش��نیده‌ها منتشر شده‌اند‪ .‬صنایع یزد با‬ ‫محیط‌زیست همراه هستند و اداره کل حفاظت محیط زیست استان‬ ‫نیز در برنامه‌های مختلف و جلس��ات متعدد برگزار ش��ده با س��ازمان‬ ‫صنع��ت‪ ،‬تجارت و معدن اس��تان یزد‪ ،‬در مجم��وع رضایت خود را از‬ ‫واحدهای صنعتی اس��تان اعالم کرده است‪ .‬او افزود‪ :‬اگرچه نمی‌توان‬ ‫اغماض کرد؛ صنایع می‌توانند آالینده نیز باشند‪ .‬به ویژه در چند سال‬ ‫اخیر اقدامات بسیار خوبی برای فیلتر کردن واحدهای صنعتی صورت‬ ‫گرفته و برای این مهم از س��وی واحدهای تولیدی اس��تان یزد مبالغ‬ ‫گزافی هزینه ش��ده اس��ت‪ .‬در حال حاضر این صنای��ع از نظر آالینده‬ ‫بودن در شرایط مطلوبی به سر می‌برند‪.‬‬ ‫زارع ادامه داد‪ :‬سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان یزد ‪ 2‬برنامه‬ ‫را برای آینده در نظر گرفته‌؛ برای جانمایی مناطق اس��تقرار واحدهای‬ ‫سرای تجاری مازندرانی‌ها در روسیه‬ ‫محم��د محمدپورعمران‪ ،‬رییس س��ازمان صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت استان مازندران در حاشیه برگزاری‬ ‫پنجمین گردهمایی روس��ای س��ازمان‌های صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت در زمینه توس��عه تجارت اس��تان‬ ‫گفت‪ :‬تالش داریم تا با همکاری‬ ‫مازندران ب��ه‬ ‫بخش خصوصی استان‪ ،‬سرای تاجران و سرمایه‌گذاران‬ ‫در آستراخان روسیه ایجاد شود چراکه ایجاد انبار و‬ ‫مرکز توزیع دوباره با مدیریت فعاالن اقتصادی استان‬ ‫یا کش��ور باعث‌می‌شود توس��عه و رونق صادرات از‬ ‫اس��تان به روسیه تسهیل شود‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬تجهیز‬ ‫دو بندر امیرآباد و نوش��هر به کامیون‌های یخچالدار‬ ‫به‌منظور توس��عه امکانات و زیرس��اخت‌های تجاری‬ ‫اس��تان و افزایش میزان صادرات در دستور کار قرار‬ ‫گرفت و اکنون این دو بندر آماده خدمت‌رس��انی به‬ ‫تاجران اس��تان هس��تند در حالی که تا پیش از این‬ ‫به دلیل نبود ای��ن کامیون‌های یخچالدار از ظرفیت‬ ‫بنادر استفاده نمی‌شد و حمل‌ونقل جاده‌ای با هزینه‬ ‫و زمان بس��یار مورد اس��تفاده است‪ .‬رییس سازمان‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تان مازن��دران تصریح‬ ‫کرد‪ :‬ایجاد پایانه صادراتی در اس��تان توس��ط بخش‬ ‫خصوصی شدت گرفته و در فروردین ‪ 94‬فاز اول آن‬ ‫داریوش دیودیده رییس سازمان صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت کهگیلویه و بویراحمد در حاش��یه پنجمین‬ ‫گردهمایی روس��ای س��ازمان‌های صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫گفت‪ :‬سازمان همت خود را‬ ‫تجارت استان به‬ ‫بر آن گماشته تا با برنامه‌ریزی وسیع اقدام به جذب‬ ‫س��رمایه و توس��عه صنعت خود کند‪ .‬در این زمینه‪،‬‬ ‫اق��دام به ارائه طرح‌های پیش��نهادی مختلفی برای‬ ‫سرمایه‌گذاری شده اس��ت‪ .‬دیودیده با بیان این امر‬ ‫که به منظور توسعه در استان کهگیلویه و بویراحمد‬ ‫مس��ائل و برنامه‌هایی درحال بررسی و تدوین است‬ ‫ادام��ه داد‪ :‬ازجمل��ه اینک��ه ما چگون��ه می‌توانیم با‬ ‫حمایت ش��رکت‌های دولتی تا آنجا که قانون اجازه‬ ‫داده به توس��عه صنعت اس��تان کمک کنیم‪ .‬ضمن‬ ‫اینکه بر اس��اس ابالغیه اصل ‪ 44‬قانون‪ ،‬این امکان‬ ‫وجود دارد که تا ‪ 49‬درصد مش��ارکت داشته باشد‪.‬‬ ‫ای��ن میزان در مناط��ق محروم و توس��عه نیافته تا‬ ‫‪100‬درص��د پیش می‌رود‪ .‬رییس س��ازمان صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت اس��تان بیان ک��رد‪ :‬می‌خواهیم از‬ ‫توان این مجموعه‌ها برای حل مش��کالت اقتصادی‬ ‫افتتاح می‌شود همچنین‬ ‫پایانه صادرات��ی برنج در‬ ‫شهرس��تان آمل که مرکز‬ ‫تولی��د برنج کش��ور اس��ت با‬ ‫عضویت ‪ 400‬فعال حوزه برنج دنبال‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬ضمن آنکه طراحی پایان��ه صادراتی میوه‬ ‫و تره‌بار با الگو ب��رداری از نمونه‌های بین‌المللی نیز‬ ‫دنبال می‌شود که نقش مهمی در توسعه صادرات و‬ ‫تجارت اس��تان دارد اما ایجاد فرودگاه بین‌المللی در‬ ‫استان به نوعی تکمیل‌کننده این اقدامات توسعه‌ای‬ ‫در بخش تجارت استان است‪ .‬محمدپورعمران یادآور‬ ‫شد‪ :‬در بررسی‌های انجام شده در استان مازندران و‬ ‫گزارشات ارسالی مبنی بر خرید و فروش کارت‌های‬ ‫بازرگانی در این اس��تان تالش می‌کنیم تا نظارت و‬ ‫مدیریت بیش��تری در صدور این کارت‌ها انجام شود‬ ‫و س��پس با رهگی��ری فعالیت آنها از ای��ن خرید و‬ ‫فروش‌های غیرقانونی جلوگیری کنیم‪.‬‬ ‫وی خاطرنش��ان کرد‪ :‬البته مجموعه این اقدامات‬ ‫در کنار هم کمک می‌کند تا توسعه استان در بخش‬ ‫تجارت تحقق یابد و برگزاری نمایش��گاه در کش��ور‬ ‫قرقیزستان نیز از جمله همین موارد است‪.‬‬ ‫اس��تفاده کنیم‪ .‬بر همین‬ ‫اس��اس پیش��نهاداتی به‬ ‫ش��رکت‌های زی��ر نظ��ر‬ ‫وزارتخانه‪ ،‬ای��درو‪ ،‬ایمیدرو و‬ ‫دیگر شرکت‌ها ارسال شده است‪ .‬وی‬ ‫می افزاید‪ ‌:‬در حوزه شرکت‌های زیرپوشش سازمان‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت ما در زمینه معدنی ازجمله‬ ‫فسفات‪ ،‬مس‪ ،‬گاز پتاس��یم و زمینه‌های دیگر مثل‬ ‫گیاهان دارویی و مش��تقات صنای��ع غذایی که هم‬ ‫باعث توسعه بخش کش��اورزی و هم منابع می‌شود‬ ‫پیشنهاداتی داش��تیم تا از ظرفیت‌ها استفاده شود‪.‬‬ ‫مجموعه حوزه وزارتی و حوزه برنامه‌ریزی وزارتخانه‬ ‫هم پیگیر اس��ت ت��ا امکان حضور ای��ن مجموعه‌ها‬ ‫را فراه��م کن��د‪ .‬در این رابطه مکاتباتی انجام‌ش��ده‬ ‫است‪ .‬دیودیده در رابطه با اینکه برای مشارکت چه‬ ‫اقدامات و زیرس��اخت‌هایی تامین شده اظهار کرد‪:‬‬ ‫تالش این است که مواردی پیشنهاد شود و مد نظر‬ ‫قرار بگیرد که از نظر مس��ائل سرمایه گذاری دارای‬ ‫ویژگی‌هایی برجسته باشد‪.‬‬ ‫صنعت��ی‪ ،‬ایج��اد ش��هرک‌های صنعتی و‬ ‫نواح��ی صنعتی بای��د مطالعه بیش��تری‬ ‫انجام ش��ود و جانمایی‌ها باید دقیق‌تر و با‬ ‫تیزبینی بیش��تری انجام شود و همچنین‬ ‫این س��ازمان در نظر دارد صنایع اس��تان را‬ ‫به سمت صنای ‌ع های‌تک و به‌ویژه صنایع کم‌آب‬ ‫که به محیط زیس��ت و ذخایر آبی اس��تان یزد آسیبی وارد نمی‌کنند‬ ‫سوق دهد‪.‬‬ ‫استان گلستان و صنایع مادر‬ ‫حس��ینقلی قوانلو رییس سازمان صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت استان گلستان در حاشیه برگزاری پنجمین‬ ‫گردهمایی روس��ای س��ازمان‌های صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫اظهار کرد‪ :‬ممنوعیت‬ ‫تج��ارت در گفت‌وگو با‬ ‫ایج��اد بخش‌های صنعتی و معدنی در اس��تان‌های‬ ‫ش��مالی به جه��ت حفظ منابع طبیعی در گذش��ته‬ ‫ممنوع اس��ت و ای��ن بخش‌های صنعت��ی به‌تازگی‬ ‫در ای��ن اس��تان‌ها ش��کل گرفته که عمده مش��کل‬ ‫در این اس��تان‌ها از جمله گلس��تان نبود استفاده از‬ ‫سرمایه‌گذاری‌های کالن دولتی و دالر‌های نفتی در‬ ‫بخش صنعت و معدن است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬بنابراین عمده صنایع در استان گلستان‬ ‫را واحده��ای صنعتی کوچک تش��کیل می‌دهد که‬ ‫این واحدها نیز در اس��تان نوپا و بشدت آسیب‌پذیر‬ ‫اس��ت به همین دلیل در ابت��دای اجرای مرحله اول‬ ‫قانون هدفمندی یارانه‌ه��ا فعالیت ‪40‬درصد صنایع‬ ‫اس��تان متوقف شد‪ .‬رییس س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت اس��تان گلستان تصریح کرد‪ :‬ایجاد صنایع‬ ‫م��ادر در اس��تان با وج��ود زیرس��اخت‌ها و ظرفیت‬ ‫موجود در دس��تور کار قرار گرف��ت چراکه با وجود‬ ‫دشت‌های غیرقابل کش��ت در بخش شمالی استان‬ ‫گلس��تان زمین ک��ه نیاز‬ ‫اصلی در راه‌اندازی صنایع‬ ‫در مقی��اس بزرگ اس��ت‬ ‫ب��ه راحت��ی تامین می‌ش��ود‪.‬‬ ‫همچنی��ن زمین��ه ب��رای راه‌اندازی‬ ‫صنایع آب بر و متالوژی بزرگ در اس��تان با استفاده‬ ‫از آب‌ه��ای دریای خزر فراهم اس��ت زیرا یک‌س��وم‬ ‫ش��وری آب‌های خلیج‌ف��ارس را دارد‪ .‬این در حالی‬ ‫است که کش��ور برای ایجاد صنایع با مشکل کمبود‬ ‫آب مواجه اس��ت‪ .‬قوانلو اضاف��ه کرد‪ :‬در بحث انرژی‬ ‫صنایع نی��ز می‌توان از خط انتقال ب��رق و خط گاز‬ ‫وارداتی از ترکمنس��تان بهره برد چراکه با توس��عه‬ ‫فازه��ای پارس‌جنوبی دیگر از ظرفیت آن اس��تفاده‬ ‫چندانی نمی‌ش��ود ضمن آنکه خط گاز سرخس نیز‬ ‫از استان گلستان رد می‌شود بنابراین زیرساخت‌های‬ ‫احداث صنایع بزرگ در اس��تان فراهم است اما نیاز‬ ‫به مواد اولیه در صنایع اس��تان همچنان وجود دارد‬ ‫ک��ه با راه‌اندازی خط آهن اینچه‌برون و اس��تفاده از‬ ‫ظرفیت‌ه��ای م��واد معدنی قزاقس��تان می‌توان این‬ ‫مشکل را رفع کرده و صنایع بزرگ و معدنی ازجمله‬ ‫فوالد را راه‌اندازی کرد‪.‬‬ ‫در حاشیه همایش‬ ‫توسعه صادرات در البرز‬ ‫ای��رج موف��ق‪ ،‬ریی��س‬ ‫س��ازمان صنع��ت‪ ،‬مع��دن‬ ‫و تج��ارت اس��تان البرز در‬ ‫حاشیه پنجمین گردهمایی‬ ‫سازمان‌های صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت البرز از بررس��ی‬ ‫مش��کالت صادرات��ی در کارگروه توس��عه صادرات‬ ‫گفت‪ :‬با فعال‌ک��ردن کمیته‌های‬ ‫اس��تان به‬ ‫زیرمجموعه این کارگروه‪ ،‬اقدام به عارضه‌یابی بخش‬ ‫صادرات ش��ده است‪ .‬موفق تشریح می‌کند‪ :‬از‌جمله‬ ‫اقدامات انجام شده این است که مشکالت واحدهای‬ ‫صادر‌کنن��ده بررس��ی و راهکارهایی ب��رای افزایش‬ ‫صادرات ارائه ش��ود‪ .‬رییس سازمان صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت استان البرز افزود‪ :‬همچنین عارضه‌ای که‬ ‫موجب قطع صادرات واحدهای صادرکننده ش��ده‪،‬‬ ‫پیدا و رفع ش��ود‪ .‬عالوه‌بر آن چالش‌های واحدهایی‬ ‫که ش��رایط صادرات یعنی محصوالت اس��تاندارد و‬ ‫باکیفیت در بس��ته‌بندی‌های مناس��ب را دارند اما‬ ‫هنوز وارد عرصه صادرات نش��ده‌اند بررس��ی و کنار‬ ‫زده ش��ود‪ .‬وی ادام��ه می‌ده��د‪ :‬از دیگ��ر برنامه‌ها‬ ‫در این��کار گروه س��اماندهی و ترغی��ب واحدهای‬ ‫صادرکننده‌ای است که هنوز کارت بازرگانی‌شان از‬ ‫استان البرز صادر نشده است‪ .‬با اقدامات انجام‌شده‪،‬‬ ‫بس��یاری از تاجران کارت بازرگانی‌خود را دریافت‬ ‫کردن��د‪ .‬وی اقدام دیگر س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت البرز برای س��هولت صادرات را کاهش نرخ‬ ‫س��ود بانکی عنوان کرد و افزود‪ :‬با پیگیری‌هایی که‬ ‫سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان البرز با بانک‬ ‫توس��عه صادرات انجام داد‪ ،‬ن��رخ بهره بانکی بخش‬ ‫صادرکنندگان استان یک درصد کاهش پیدا کرد‪.‬‬ ‫سمنان‪ ،‬قطب خودروسازی‬ ‫به��روز اس��ودی‪ ،‬ریی��س‬ ‫س��ازمان صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت اس��تان س��منان در‬ ‫حاشیه پنجمین گردهمایی‬ ‫روسای سازمان‌های صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تج��ارت اس��تان‬ ‫برنامه‌های آینده س��ازمان را تبدیل شدن به یکی از‬ ‫قطب‌های خودرو‌س��ازی کش��ور عنوان کرد و گفت‪:‬‬ ‫تالش سازمان بر توسعه پایدار تولید و اشتغال است‪.‬‬ ‫بهروز اس��ودی‪ ،‬درباره صنعت خودروس��ازی استان‬ ‫گف��ت‪ :‬همان‌طور که اطالع دارید اس��تان س��منان‪،‬‬ ‫جزو اس��تان‌های بی‌آب به‌شمار می‌آید‪ .‬بر این اساس‬ ‫اس��تراتژی این سازمان در س��منان بر این است که‬ ‫تمرکز خود را بر توس��عه صنای��ع کم‌آب‌بر بگذارد و‬ ‫مورد توجه ق��رار بگیرد‪ .‬وی‌اف��زود‪ :‬به همین دلیل‬ ‫اس��ت که صنایع خودروس��ازی به اولویت نخس��ت‬ ‫اس��تان تبدیل ش��ده اس��ت‪ .‬در این زمینه توسعه و‬ ‫انش��عاب واحدهای صنعتی خ��ودرو در اولویت قرار‬ ‫گرفته است‪ .‬رییس سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫استان سمنان درباره ظرفیت‌های خودروسازی استان‬ ‫س��منان بیان کرد‪ :‬استان سمنان رتبه سوم تا ششم‬ ‫را در میان قطعه‌س��ازان کش��ور دارد‪ .‬با توجه به این‬ ‫ظرفیت خوب‪ ،‬س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در‬ ‫تالش است با توس��عه واحدهای قطعه‌سازی‪ ،‬مونتاژ‬ ‫و خودرو‌سازی به تکمیل زنجیره تولید اقدام کند‪.‬‬ ‫احیای واحدهای صنعتی همدان‬ ‫حمیدرض��ا متی��ن در‬ ‫حاشیه پنجمین گردهمایی‬ ‫س��ازمان‌های‬ ‫روس��ای‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در‬ ‫باره نقش س��ازمان صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تج��ارت اس��تان‬ ‫گف��ت‪ :‬احیای واحدهای تولیدی‪،‬‬ ‫همدان به‬ ‫سازمان صنعت‪،‬معدن و تجارت همدان در دو بخش‬ ‫در حال انجام اس��ت‪ .‬نخس��ت به دس��تور استاندار‬ ‫همدان‪ ،‬در ابتدا واحدهای دارای بدهی معوق باالی‬ ‫‪100‬میلیون تومان احضار و پس از تشکیل جلسات‬ ‫در اداره کار و دفتر معاونت برنامه‌ریزی استانداری‪،‬‬ ‫نتیجه به کمیسیون بانک‌ها منتقل شده تا با حضور‬ ‫مدی��ران بانک‌ها تعیین تکلیف ش��وند‪ .‬در رابطه با‬ ‫بخش صنعت و معدن ‪ 143‬واحد دارای معوق احصا‬ ‫شد‪ .‬این امر چه در بخش خصوصی و چه در بخش‬ ‫تعاون��ی رخ داده اس��ت‪ .‬در مرحله نخس��ت‪ ،‬از این‬ ‫‪ 143‬واحد‪ ،‬واحدهایی که معوقه باالی ‪100‬میلیون‬ ‫تومان داشتند فراخوانده شدند و در جلسات ابتدایی‬ ‫‪ 78‬واحد از کل این واحدها‪ ،‬تعیین تکلیف ش��دند‪.‬‬ ‫اکثر واحدهای کش��اورزی دارای معوقه‌هایی کمتر‬ ‫از ‪100‬میلی��ون بودند‪ .‬متی��ن افزود‪ :‬در حدود ‪23‬‬ ‫واحد نیز در حال پیگیری مش��کالت آنها با بانک‌ها‬ ‫هس��تند و هنوز تعیی��ن تکلیف نش��دند اما پیگیر‬ ‫هس��تند تا با جذب منابع مال��ی از خارج از بانک‌ها‬ ‫تکلیف خود را مشخص کنند‪.‬‬
‫گزارش‬ ‫معاون طرح و برنامه وزیر صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت‪:‬‬ ‫رشد ‪ 17/7‬درصدی‬ ‫صادرات غیرنفتی‬ ‫گروه اس�تان‌ها‪ :‬معاون طرح و برنامه وزارت صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تج��ارت در پنجمی��ن گردهمایی روس��ای‬ ‫س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تان‌های کشور‬ ‫گفت‪ :‬صادرات غیرنفتی به لحاظ ارزش��ی در مقایسه‬ ‫با س��ال قبل ‪ 17/7‬درصد رشد داش��ته است صنعت‬ ‫و معدن تغییری نکرده اس��ت و رش��د بیشتر بر عهده‬ ‫پتروش��یمی و کش��اورزی و ‪ ...‬بوده است که این خود‬ ‫جای تامل دارد‪.‬‬ ‫حس��ین ابویی مهریزی ادامه داد‪ :‬واردات کشور هم‬ ‫نس��بت به سال گذش��ته ‪ 15‬درصد رشد داشته است‬ ‫همان‌ط��ور که وزیر ه��م بارها اعالم کرده و روس��ای‬ ‫س��ازمان‌ها هم باید به آن توجه داش��ته باشند‪ ،‬هیچ‬ ‫صادراتی بدون واردات نیست‪ .‬البته تراز مثبت همیشه‬ ‫حس��ن نیس��ت و تراز منفی هم همیشه عیب نیست‪.‬‬ ‫تاکیدی که بر مواد اولیه و کاالی واس��طه‌ای می‌شود‬ ‫اینها ‪ 10‬درصد رش��د داش��ته و کاالی سرمایه‌ای ‪39‬‬ ‫درصد و ما از آن استقبال می‌کنیم‪ .‬بستگی به ترکیب‬ ‫دارد که امسال کاالی مصرفی ‪ 5‬درصد کاهش داشته‬ ‫است‪.‬‬ ‫ابویی درباره نقش آمارهای اعالم ش��ده از هر استان‬ ‫در ارائ��ه آم��ار دقیق وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫گف��ت‪ :‬در اس��تان آذربایجان ش��رقی در اقدامی قابل‬ ‫تقدی��ر از تمامی واحدهای تولی��دی و صنعتی بازدید‬ ‫شده و اطالعات به روز شده است‪.‬‬ ‫او از نگران��ی برخی تولیدکنندگان از مطلع ش��دن‬ ‫دیگران از آمار تولید آنها س��خن گف��ت و افزود‪ :‬باید‬ ‫ب��ه این تولیدکنندگان اطمین��ان بدهید که آمار هیچ‬ ‫واحدی به تفکیک اعالم نمی‌ش��ود‪ .‬ب��رای مثال آمار‬ ‫تولید الس��تیک در ‪ 9‬ماه امسال را براساس واحدهای‬ ‫تولیدی اع�لام نمی‌کنیم فقط می‌گوییم به چه مقدار‬ ‫تولید الستیک در کل کشور داشته‌ایم‪.‬‬ ‫ابویی با اش��اره ب��ه اینکه در ‪ 16‬ماه گذش��ته همه‬ ‫آمارهای ارائه ش��ده به وزیر واقعی ب��وده و قابل دفاع‬ ‫اس��ت‪ ،‬تاکی��د می‌کند‪ :‬اگ��ر آمارها به تفکی��ک ارائه‬ ‫نش��ود‪ ،‬آماره��ای کل واقعی نخواهند بود و همیش��ه‬ ‫مغایرت‌های��ی در آن دیده می‌ش��ود‪ .‬آمارهای دقیق‬ ‫از اس��تان‌ها مبنای برنامه‌ریزی‌ها ست‪ .‬وی در زمینه‬ ‫اع�لام برنامه‌ه��ای عملیاتی وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫تج��ارت به معاون��ت برنامه‌ریزی و نظ��ارت راهبردی‬ ‫ریاس��ت‌جمهوری از تصویب برنامه‌های پیش��نهادی‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت بر مبنای سیاست‌های‬ ‫ابالغی در ش��ورای اقتصاد س��خن گف��ت‪ .‬ابویی ادامه‬ ‫داد‪ :‬در زمین��ه سیاس��ت‌های غیرابالغ��ی وزارتخان��ه‬ ‫نی��ز‪ 10‬سیاس��ت و ‪ 43‬برنامه عملیات��ی را بر مبنای‬ ‫بنده��ای ‪ 4 ،3 ،2 ،1‬و ‪ 8‬اقتصاد مقاومتی‪ ،‬به معاونت‬ ‫رییس‌جمهوری ارس��ال کردیم اما آن بخشی که نیاز‬ ‫به بودجه دارد به اجرا نرس��یده‪ ،‬چون منابع بودجه‌ای‬ ‫و اعتباری هنوز تخصیص نیافته اس��ت‪ .‬ابویی گفت‪:‬‬ ‫برنامه توس��عه‪ ،‬نخستین‌بار اس��ت که در برنامه ششم‬ ‫با این عنوان «تولید رقابتی مبتنی‌بر دانش بهره‌وری‪،‬‬ ‫تعامل سازنده بر جهان در چارچوب اقتصاد مقاومتی و‬ ‫الگوی اسالمی ‪ -‬ایرانی» مطرح می‌شود‪ .‬وی از روسای‬ ‫استانی خواس��ت که با توجه به اینکه هر کلمه از این‬ ‫عنوان‪ ،‬دارای بار معنایی است در سطحی گسترده در‬ ‫اس��تان‌ها برای مردم تشریح ش��ود و در همین زمینه‬ ‫پیشنهادات کاربردی را ارائه کنند‪.‬‬ ‫به گفته او متعاقب این امر در وزارتخانه‪ ،‬تش��کیل‬ ‫‪ 5‬کارگروه به وزیر پیش��نهاد شد که موافقت وزیر را‬ ‫درپی داش��ت و به این ترتیب کارگروه‌های تولیدات‬ ‫صنعت��ی معدن��ی‪ ،‬کارگروه س��رمایه‌های انس��انی‪،‬‬ ‫کارگ��روه س��رمایه‌گذاری و تامی��ن مال��ی‪ ،‬کارگروه‬ ‫تج��ارت‪ ،‬کارگ��روه تلفیق که روس��ای س��ازمان‌ها‬ ‫می‌توانند هر پیش��نهادی دارند به روسای کارگروه‌ها‬ ‫اعالم کنند‪ .‬ریاست این کارگروه‌ها به ترتیب برعهده‬ ‫معاون ام��ور معادن و صنایع معدنی‪ ،‬معاون آموزش‪،‬‬ ‫پژوهش و فناوری‪ ،‬معاون امور صنایع‪ ،‬قائم‌مقام وزیر‬ ‫در ام��ور تجارت و معاون توس��عه بازرگانی داخلی و‬ ‫معاون طرح و برنامه اس��ت‪ .‬او ادامه داد‪ :‬در س��ازمان‬ ‫مدیریت‪ 30 ،‬ش��ورای برنامه‌ریزی تش��کیل ش��ده است‬ ‫که همه پیش��نهادات ابتدا در آن ش��وراها بررسی‌شود‬ ‫و سپس به س��ازمان مدیریت برود‪ .‬از این تعداد درحال‬ ‫حاضر در ‪ 18‬شورا‪ ،‬این وزارتخانه عضو است و در ‪ 3‬شورا‬ ‫رییس شوراست‪ .‬این ‪ 5‬کارگروه داخلی ‪ 282‬پیشنهاد را‬ ‫که توس��ط ‪ 9‬نهاد ازجمله ای��درو‪ ،‬ایمیدرو‪ ،‬اتاق اصناف‪،‬‬ ‫سازمان توسعه و‪ ...‬ارائه شده‪ ،‬بررسی کرده است‪.‬‬ ‫‪28‬‬ ‫پنجشنبه ‪ 2‬بهمن ‪ - 1393‬اول ربیع الثانی ‪ 22 -1436‬ژانویه ‪ -2015‬شماره ‪ -139‬پیاپی ‪1457‬‬ ‫استان‌ها‬ ‫‪states@smtnews.ir‬‬ ‫معاون صنایع وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در پنجمین گردهمایی روسای سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان‌های کشور گفت‪:‬‬ ‫رویکرد صنعت؛ مصرف کمتر ارز و تولید ارز بیشتر‬ ‫گ�روه اس�تان‌ها‪ :‬از ابت��دای س��ال‌جاری تاکن��ون‪‌،‬‬ ‫استان‌های کش��ور در ‪ 136‬طرح توانسته‌اند واحدهای‬ ‫خود را برای اس��تفاده از اعتبارات صندوق توسعه ملی‬ ‫ب��ه معاونت امور صنایع معرفی کنند‪ .‬این جمله از زبان‬ ‫محس��ن صالحی‌نیا‪ ،‬معاون صنایع وزیر صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت در پنجمین گردهمایی روس��ای سازمان‌های‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تان‌های کشور شنیده شد‪.‬‬ ‫وی در ای��ن گردهمایی در گزارش��ی درب��اره اقدامات‬ ‫انجام‌شده توسط این معاونت در ‪ 9‬ماه گذشته‪‌،‬به بیان‬ ‫تولید ‪ 9‬ماهه برخی محصوالت صنعتی پرداخت‪.‬‬ ‫به گفت��ه وی‪ ،‬درمیان ‪ 55‬ردیف کاالی پایش‌ش��ده‪،‬‬ ‫تولی��د انواع خ��ودروی س��بک و س��نگین‪65 ،‬درصد‬ ‫افزایش داش��ته‪ ،‬همچنین تولید انواع خودروی سواری‬ ‫مش��هود است‪ ،‬اش��تغال در این حوزه توس��عه یافته و‬ ‫ح��دود ‪30‬هزار نفر از کس��انی ک��ه از این صنعت رفته‬ ‫بودند‪ ،‬دوباره برگش��تند‪ .‬در تولید اتوبوس‪ ،‬مینی‌بوس‬ ‫و کامیون‪ ،‬افزایش چشمگیری داشته‌ایم‪ ،‬تولید کنونی‬ ‫کش��ور در ای��ن زمینه‪13 ،‬هزار دس��تگاه اس��ت که تا‬ ‫پایان س��ال به ‪18‬هزار خواهد رس��ید‪ ،‬همچنین تولید‬ ‫ماش��ین‌آالت کش��اورزی به ویژه کمباین و تراکتور‪ ،‬در‬ ‫آذربایجان شرقی و غربی افزایش داشته است‪.‬‬ ‫آنطور ک��ه صالحی‌نیا گفت‪ ،‬تولید انواع دارو‪ ،‬در ‪9‬ماه‬ ‫امس��ال رش��د ‪9‬درصدی داش��ته‪ ،‬همچنین الستیک‬ ‫خ��ودرو از کاالهایی اس��ت که تولید آن رش��د خوبی‬ ‫داش��ته و اکنون نی��از به ایجاد حداق��ل ‪ 3‬الی ‪ 4‬واحد‬ ‫تولید الس��تیک با ظرفیت ‪150‬هزار تن در سال است‬ ‫زیرا اکنون حدود ‪65‬درصد نیاز کش��ور از طریق تولید‬ ‫الستیک تامین می‌شود‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬تولید فرش ماشینی و انواع لوازم خانگی‬ ‫نیز رش��د داش��ته‪ ،‬همچنین ان��واع فوالد خ��ام حدود‬ ‫‪6/1‬درصد رش��د داش��ته و به مرز تولید ‪13‬میلیون تن‬ ‫در ‪9‬ماه رس��یده که با در نظر گرفتن شرایط فعلی بازار‬ ‫جهانی فوالد و پایین آمدن قیمت انرژی‪ ،‬عدد مناسبی‬ ‫اس��ت‪ .‬وی گف��ت‪ :‬تمهیدات��ی درباره ص��ادرات فوالد‬ ‫اندیش��یده ش��ده و رایزنی‌هایی با عراق برای صادرات‬ ‫‪300‬هزار تن فوالد خوزستان انجام شده است‪.‬‬ ‫براس��اس اعالم معاون صنایع وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت‪ ،‬صادرات ‪9‬ماهه کاال (با احتس��اب ‪9/5‬میلیارد‬ ‫دالر میعانات گازی) امس��ال‪ ،‬جمع��ا حدود ‪35‬میلیارد‬ ‫دالر بوده که رش��د ‪17‬درصدی از نظر ارزش��ی و رشد‬ ‫‪5/1‬درصدی از نظر وزنی نس��بت به سال گذشته دارد‪،‬‬ ‫در بخش صنعت حدود ‪10‬میلیارد‪ ،‬در بخش پتروشیمی‬ ‫‪9/8‬میلی��ارد‪ ،‬بخش صنایع و معادن حدود ‪ 2/2‬میلیارد‬ ‫و کش��اورزی حدود ‪3/1‬میلیارد صادرات داشته که در‬ ‫مجموع حدود ‪35‬میلیارد دالر صادرات در ‪9‬ماه گذشته‬ ‫را رقم زده که نس��بت به ‪30‬میلیارد دالر سال گذشته‬ ‫‪17‬درصد رشد داشته اس��ت‪ ،‬در واردات کاال نیز جمعا‬ ‫‪38‬میلی��ارد دالر واردات داش��ته‌ایم که در مقایس��ه با‬ ‫‪35‬میلیارد سال گذشته‪10 ،‬درصد رشد داشته است‪.‬‬ ‫وی در مقایسه ظرفیت‌های فعلی و آتی صنایع گفت‪:‬‬ ‫در صنای��ع لبنی‪ ،‬ظرفیت ایجادش��ده ‪13/8‬میلیون تن‬ ‫اس��ت که قصد افزایش نداریم‪ ،‬در ش��یرینی و شکالت‬ ‫نیز ظرفیت فعلی ‪3‬میلیون تن اس��ت که برنامه‌ای برای‬ ‫افزایش نداریم‪.‬‬ ‫ب��ه گفته وی‪ ،‬اکنون تولی��د دارو ‪50‬میلیارد عدد در‬ ‫سال است که طبق افق ‪ 1404‬باید به ‪60‬میلیارد برسد‪،‬‬ ‫در زمین��ه تای��ر و تیوب نیز تولید ‪360‬ه��زار تن فعلی‬ ‫باید به ‪700‬هزار تن افزایش یابد‪ ،‬در تجهیزات صنعتی‪،‬‬ ‫تولید ‪850‬هزار تن باید به ‪1200‬هزار تن برس��د‪ ،‬تولید‬ ‫انواع خودروی سواری و وانت نیز از ‪1/9‬میلیون دستگاه‬ ‫باید به ‪3‬میلیون دستگاه در سال ‪ 1404‬برسد‪.‬‬ ‫صالحی‌نیا ادامه داد‪ :‬تس��هیالت ریالی سرمایه ثابت و‬ ‫سرمایه در گردش از محل صندوق توسعه ملی تا سقف‬ ‫‪10‬درصد در سال‌های ‪ 91‬و ‪ 92‬و ‪ 93‬به تصویب رسیده‬ ‫ک��ه جمع اعدادی که از این محل نزد صندوق توس��عه‬ ‫ملی می‌توانسته پرداخت شود با توجه به میزان درآمد‬ ‫نفت و اعداد و ارقام ما‪9 ،‬هزار میلیارد تا ‪10‬هزار میلیارد‬ ‫تومان اس��ت‪ ،‬نرخ تسهیالت نیز ‪19‬درصد تصویب شده‬ ‫اس��ت‪ .‬به گفته وی‪ ،‬صندوق توسعه ملی تاکنون ‪4‬هزار‬ ‫و ‪300‬میلیارد تومان پرداخت کرده که سهم سال‌های‬ ‫‪ 91‬تا ‪ 92‬ح��دود ‪2‬هزار و ‪200‬میلی��ارد تومان بوده و‬ ‫در س��ال جاری تاکنون ‪2‬ه��زار و ‪100‬میلیارد پراخت‬ ‫ش��ده اس��ت‪ ،‬جمع واحدهایی که تاکنون موفق شدند‬ ‫این تس��هیالت را دریافت کنند در سال‌های ‪ 91‬و ‪92‬‬ ‫تعداد ‪ 844‬واحد و در س��ال‪ 93‬تعداد ‪ 734‬واحد بوده‬ ‫ک��ه در مجموع ‪4‬ه��زار و ‪300‬میلیارد پرداخت ش��ده‬ ‫است و اگر همین روند ادامه پیدا کند‪ ،‬تا پایان سال به‬ ‫‪5500‬میلیارد تومان می‌رسد‪ ،‬یعنی توانسته‌ایم تا پایان‬ ‫سال‌‪ ،‬حدود ‪60‬درصد اعتبارات را جذب کنیم‪.‬‬ ‫وی گفت‪ 26 :‬اس��تان جمعا در ‪ 136‬طرح توانسته‌اند‬ ‫واحدهای خ��ود را برای اس��تفاده از اعتبارات صندوق‬ ‫توس��عه ملی به معاونت معرفی کنند‪ ،‬امسال کل منابع‬ ‫اعتب��ار طرح و منابع بانکی م��ا جمعا ‪90‬میلیارد تومان‬ ‫معرفی شده ولی ‪27‬میلیارد تومان توانسته‌ایم تخصیص‬ ‫بگیریم‪ .‬وی اضافه کرد‪ :‬در حال حاضر باید توجه کنیم‬ ‫که قیمت نفت کاهش داشته و سیاست‌ها باید به سمت‬ ‫موارد غیرنفتی برود‪ ،‬دولت نیز از وزیر صنعت خواس��ته‬ ‫سیاس��ت‌های خ��ود را در دو مح��ور چگونگی کاهش‬ ‫مص��رف ارز و چگونگی تولید بیش��تر ارز یعنی افزایش‬ ‫بحث صادرات‪ ،‬متمرکز کند‪.‬‬
‫زیربنایی‬ ‫‪industry@smtnews.ir‬‬ ‫پنجشنبه ‪ 2‬بهمن ‪ - 1393‬اول ربیع الثانی ‪ 22 -1436‬ژانویه ‪ -2015‬شماره ‪ -139‬پیاپی ‪1457‬‬ ‫رییس اتحادیه امالک با تاکید بر بازار آرام مسکن در بهار سال آینده خبر داد‬ ‫‪29‬‬ ‫تاثیر ‪ 50‬درصدی سیاست‌های بانکی در افزایش قیمت مسکن‬ ‫زه�را فریدزادگان‪-‬گ�روه صنع�ت‪:‬‬ ‫مس��کن؛ بازاری ک��ه ‪ 300‬صنعت و ‪1200‬‬ ‫شغل را به طور مس��تقیم و غیرمستقیم به‬ ‫خود مش��غول کرده‪ ،‬مدت‌هاست به خواب‬ ‫سنگین رکود فرو رفته و بازار صنایع وابسته‬ ‫و فعالی��ت فعاالن این ح��وزه را نیز با رکود‬ ‫مواجه کرده است‪ .‬حرکت کند و الک‌پشتی‬ ‫خری��د‪ ،‬ف��روش‪ ،‬رهن و اجاره مس��کن این‬ ‫س��وال را در ذه��ن متقاضی��ان ای��ن بازار‬ ‫ایج��اد می‌کند که آیا این روند ادامه خواهد‬ ‫داش��ت یا می‌توان به رونق بازار مسکن در‬ ‫آینده‌ای نزدیک امی��دوار بود؟ بدون تردید‬ ‫سوال‌های متعددی ذهن فعاالن این بخش‬ ‫را درمورد وضعیت مس��کن به خود مشغول‬ ‫کرده اس��ت‪ .‬اینکه شرایط اقتصادی کشور‪،‬‬ ‫وضعیت فروش نفت و م��وارد مهم دیگری‬ ‫که در س��طح کالن مطرح می‌ش��ود‪ ،‬تا چه‬ ‫ان��دازه می‌تواند به رکود یا رون��ق این بازار‬ ‫کمک کند س��واالتی اس��ت که روز گذشته‬ ‫و به دنبال برگزاری نشس��ت خبری حسام‬ ‫عقبای��ی‪ ،‬ریی��س اتحادیه صنف مش��اوران‬ ‫امالک تهران به آنها پاسخ گفت‪.‬‬ ‫‹ ‹ثبات قیمت تا پایان بهار‬ ‫حس��ام عقبایی معتقد اس��ت که در سال‬ ‫‪ 1393‬خیز خروج از رکود در بخش مسکن‬ ‫برداشته شده و در نیمه دوم سال نیز سرعت‬ ‫بیش��تری به خ��ود گرفته اس��ت‪ ،‬اما هنوز‬ ‫نمی‌توان به قطعیت گفت که بازار مس��کن‬ ‫از رکود به طور کامل خارج ش��ده اس��ت و‬ ‫این امیدواری وجود دارد که س��یر صعودی‬ ‫معامالت مسکن ادامه داشته باشد‪ .‬به گفته‬ ‫وی‪ ،‬حج��م معام�لات مس��کن در دی‌ماه‬ ‫امس��ال با رش��د ‪ 20‬درصدی در مقایسه با‬ ‫آذرم��اه روب��ه‌رو بوده و با توجه به ش��رایط‬ ‫موجود‪ ،‬می‌ت��وان پیش‌بینی کرد که قیمت‬ ‫مس��کن تا پایان سال ‪ 1393‬و همچنین در‬ ‫بهار ‪ 1394‬افزایش پیدا نخواهد کرد و ثبات‬ ‫نسبی بر بازار حاکم خواهد بود‪.‬‬ ‫به طور معمول افزایش یا کاهش معامالت‬ ‫مس��کن ب��ا تغییر فص��ول نی��ز در ارتباط‬ ‫مس��تقیم اس��ت به این معنا که ب��ا تغییر‬ ‫فصل‪ ،‬می��زان خرید و فروش نیز کاهش یا‬ ‫افزایش پیدا می‌کند‪ .‬این نوس��ان معامالت‬ ‫در فصل زمس��تان‪ ،‬به ویژه در دی‌ماه بیش‬ ‫از فصل‌ها و ماه‌های دیگر محس��وس است‪.‬‬ ‫البته بای��د تاکید کرد که ای��ن موضوع در‬ ‫همه بافت‌‌های ش��هری به صورت یکس��ان‬ ‫نیس��ت و بافت‌ه��ای اداری از ای��ن غائل��ه‬ ‫مس��تثنا می‌ش��وند‪ .‬این موضوع را حس��ام‬ ‫عقبایی مطرح می‌کند و در ادامه می‌افزاید‪:‬‬ ‫بهار س��ال آینده بهار آرامی خواهد بود‪ .‬در‬ ‫واقع فعالیت بازار مسکن از اردیبهشت ماه‬ ‫کلید می‌خ��ورد و با توجه به اینکه از زمان‬ ‫تصمیم ت��ا خرید مس��کن حداقل ‪ 3‬هفته‬ ‫زمان نیاز اس��ت‪ ،‬به نظر می‌رسد که ‪ 3‬ماه‬ ‫نخست س��ال ‪ 1394‬سال آرامی برای بازار‬ ‫مسکن باشد‪.‬‬ ‫برای فراهم کردن‬ ‫زیرساخت‌ها نخست‬ ‫باید تولید افزایش و‬ ‫قیمت تمام شده مسکن‬ ‫کاهش پیدا کند‪ .‬از سوی‬ ‫دیگر باید در این بخش‬ ‫رقابت ایجاد شود عالوه‬ ‫بر اینکه باید مشوق‌ها‬ ‫و تسهیالتی برای‬ ‫سرمایه‌گذاران در این‬ ‫بخش در نظر گرفته شود‬ ‫‹ ‹تاثی�رات کاه�ش ص�دور پروان�ه‬ ‫ساختمان‬ ‫براس��اس گزارش منتشر ش��ده از سوی‬ ‫مرکز آمار ایران‪ ،‬صدور پروانه‌های ساختمان‬ ‫در ته��ران نس��بت به فصل مش��ابه س��ال‬ ‫گذش��ته حدود ‪ 50/5‬درصد کاهش داشته‬ ‫است‪ ،‬اما اینکه این اتفاق چه تاثیر مثبت یا‬ ‫منفی بر قیمت مسکن و میزان معامالت آن‬ ‫می‌گذارد موضوعی است که عقبایی در مورد‬ ‫آن توضیح می‌دهد‪ :‬شاید بتوان این موضوع‬ ‫را یکی از دالیل گرانی مسکن دانست‪ ،‬اما با‬ ‫توجه به اینکه تولید مسکن به زمانی حدود‬ ‫‪ 12‬تا ‪ 18‬م��اه نیاز دارد‪ ،‬بنابراین با در نظر‬ ‫گرفتن یک مقطع زمانی کوتاه نمی‌توان به‬ ‫این نتیجه رسید که نوسان قیمت مسکن با‬ ‫کاهش یا افزایش صدور پروانه ساختمانی در‬ ‫ارتباط است‪ .‬حال این سوال مطرح می‌شود‬ ‫که آیا کاهش صدور پروانه‌های س��اختمانی‬ ‫و افزایش می��زان معامالت رهن و اجاره در‬ ‫مدت گذشته به منزله کاهش ساخت‌وساز‪،‬‬ ‫کاهش تقاضا و در نتیجه پایین بودن قدرت‬ ‫خرید مردم است یا اینکه سرمایه‌گذاران در‬ ‫بخش مسکن ترجیح می‌دهند سرمایه خود‬ ‫را به جای اس��تفاده در بخش ساخت‌وس��از‬ ‫به س��مت بازارهای دیگری مانند ارز و طال‬ ‫سوق دهند؟‬ ‫حس��ام عقبایی در پاس��خ به این سواالت‬ ‫می‌گوی��د‪ :‬در اینک��ه ق��درت خری��د مردم‬ ‫کاهش یافته اس��ت‪ ،‬ش��کی نیست‪ ،‬چرا که‬ ‫قیمت مس��کن نیز در س��ال‌‌های اخیر سیر‬ ‫صعودی داش��ته و در واق��ع قدرت خرید از‬ ‫رشد قیمت مسکن جا مانده است‪ ،‬اما دالیل‬ ‫متعددی در این جریان دخیل است‪ .‬نخست‬ ‫اینکه سیاس��ت‌های کالن بانک��ی به گرانی‬ ‫مس��کن دامن زده اس��ت‪ .‬در ماده ‪ 4‬قانون‬ ‫نظام بانکداری‪ ،‬فعالیت بانک در حوزه خرید‬ ‫و فروش و ساخت‌وساز مسکن ممنوع است‬ ‫چرا که بان��ک باید تنه��ا در خدمت تولید‬ ‫باشد‪ ،‬این در حالی است که در حال حاضر‬ ‫بانک‌ها با جمع‌آوری نقدینگی مردم و ورود‬ ‫به حوزه ساخت‌وساز مسکن‪ ،‬این بخش را با‬ ‫چالش مواجه می‌کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹سیاست‌های نادرست پولی و بانکی‬ ‫اگرچ��ه رییس اتحادیه مش��اوران امالک‬ ‫ته��ران‪ ،‬ارائه تس��هیالت بانکی ب��رای تهیه‬ ‫مس��کن را از جمله اقدامات موثر در جهت‬ ‫خانه‌دار ش��دن م��ردم عن��وان می‌کند‪ ،‬اما‬ ‫معتقد اس��ت که ‪ 50‬درصد افزایش قیمت‬ ‫مس��کن ناشی از سیاست‌های پولی و بانکی‬ ‫اس��ت که باعث می‌شود پایه قیمت مسکن‬ ‫افزای��ش پیدا کن��د‪ .‬به گفت��ه وی‪ ،‬باید در‬ ‫کنت��رل سیاس��ت‌های پولی موج��ی ایجاد‬ ‫ش��ود‪ ،‬در واقع باید انگیزه س��رمایه‌گذاران‬ ‫ب��رای ورود ب��ه ح��وزه مس��کن تحریک و‬ ‫تقویت ش��ود‪ ،‬چراکه تقوی��ت انگیزه‪ ،‬رونق‬ ‫ایجاد می‌کند در نتیجه میزان ساخت‌وساز‬ ‫را افزایش می‌دهد‪ .‬بدون تردید پایدارترین‬ ‫حوزه س��رمایه‌گذاری‪ ،‬مس��کن است و در‬ ‫صورت��ی که نظارت درس��تی ب��ر آن وجود‬ ‫داش��ته باش��د توازن میان تولی��د‪ ،‬عرضه و‬ ‫تقاضا ایجاد می‌شود‪.‬‬ ‫ام��ا ع��ده‌ای نیز بر ای��ن باورند ک��ه بازار‬ ‫مس��کن نیز همانند بس��یاری صنایع دیگر‬ ‫تح��ت تاثیر ش��رایط منطق��ه و قیمت ارز‬ ‫و طال‪ ،‬ب��اال و پایین م��ی‌رود‪ .‬موضوعی که‬ ‫عقبایی در تش��ریح آن می‌گوید‪ :‬همیش��ه‬ ‫قیمت مس��کن تابع قیمت ارز نیست عالوه‬ ‫بر اینک��ه فرمول اقتصادی در کش��ور ما با‬ ‫بس��یاری از کش��ورهای دیگر تفاوت دارد و‬ ‫اینکه س��رمایه‌گذاران گمان کنند به دلیل‬ ‫بی‌ثباتی قیم��ت نفت یا ارز‪ ،‬بازار مس��کن‬ ‫محلی ب��رای س��رمایه‌گذاری نیس��ت و از‬ ‫این رو س��رمایه‌های خود را به کش��ورهای‬ ‫همس��ایه برده و ساخت‌وساز کنند‪ ،‬اقدامی‬ ‫نادرست و غیرقابل توجیه است‪.‬‬ ‫‹ ‹ضرورت تغییر ماهیت مسکن‬ ‫از آنجایی که کارشناسان مسکن همواره‬ ‫بر این موضوع تاکید می‌کنند که مس��کن‬ ‫باید از کاالی سرمایه‌ای به کاالی اساسی و‬ ‫معیشتی تغییر ماهیت دهد‪ ،‬بنابراین برای‬ ‫رس��یدن به این هدف باید زیرساخت‌هایی‬ ‫فراهم ش��ود‪ .‬به گفته عقبایی‪ ،‬برای فراهم‬ ‫کردن زیرس��اخت‌ها نخس��ت بای��د تولید‬ ‫افزایش و قیمت تمام ش��ده مسکن کاهش‬ ‫پیدا کند‪ .‬از س��وی دیگر باید در این بخش‬ ‫رقاب��ت ایجاد ش��ود ع�لاوه بر اینک��ه باید‬ ‫مش��وق‌ها و تسهیالتی برای سرمایه‌گذاران‬ ‫در این بخش در نظر گرفته ش��ود‪‌.‬یکی از‬ ‫م��وارد مهم ذکر ش��ده در نشس��ت خبری‬ ‫ریی��س اتحادیه امالک ته��ران‪ ،‬ارائه آمار و‬ ‫ارقام مربوط به معامالت مسکن در دی‌ماه‬ ‫امس��ال و مقایسه آن با ماه گذشته و مدت‬ ‫مشابه س��ال قبل بود‪ .‬آمار ارائه شده نشان‬ ‫می‌ده��د که حج��م معام�لات در دی‌ماه‬ ‫نس��بت به ماه گذش��ته ‪ 20‬درصد افزایش‬ ‫داشته است‪ 16.‬هزار و ‪ 422‬قرارداد خرید و‬ ‫فروش‪ ،‬و ‪14‬هزار و ‪ 680‬قرارداد اجاره و در‬ ‫مجموع ‪ 32‬هزار و ‪ 543‬قرارداد دس��تاورد‬ ‫معامالت مسکن در دی‌ماه بوده است‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫انبوه‌سازی‬ ‫‌شرط رسیدن‬ ‫به صنعتی‌سازی‬ ‫بهمن آرمان‬ ‫کارشناس اقتصادی‬ ‫انبوه‌سازی مسکن عنوان با مسمایی است که متاسفانه‬ ‫در ایران به شکل واقعی خود اجرا نمی‌شود‪ ،‬چرا‌که این‬ ‫واژه به گونه‌ای در ایران تعریف می‌شود که افراد حقیقی‬ ‫و حقوقی که توان س��اخت کمتر از ‪ ۱۰‬واحد مسکن را‬ ‫دارند به عنوان انبوه‌ساز شناخته می‌شوند‪ .‬این در‌حالی‬ ‫است که در کش��ورهای پیش��رفته‪ ،‬عنوان انبوه‌ساز به‬ ‫تشکل‌هایی که توان ساخت حداقل ‪ ۱۰۰‬هزار متر‌‌مربع‬ ‫زیربنا در س��ال را نداش��ته باش��ند‪ ،‬اطالق نمی‌شود‪ .‬از‬ ‫این‌رو تغییر در س��اختار انبوه‌سازی در کشور ضرورتی‬ ‫اجتناب‌ناپذیر اس��ت و برای برداش��تن گام نخست در‬ ‫تغییر ساختار‪ ،‬برای انبوه‌ساز باید تعریفی بر مبنای توان‬ ‫ساخت حداقل ‪ ۲۰‬هزار متر‌مربع زیربنا در سال مشخص‬ ‫شود‪ .‬درحال‌حاضر کشور ما فاقد شرکت‌های انبوه‌سازی‬ ‫با ظرفیت مش��ابه روز دنیا‌ست و اینکه یک فرد حقیقی‬ ‫و حقوقی س��اختمان ‪ ۵۰۰‬متری را خریداری کند و به‬ ‫جای آن ‪ ۵‬واحد مس��کن بس��ازد‪ ،‬به معنای انبوه‌سازی‬ ‫نیس��ت و در هیچ کجای دنیا چنین س��ازنده‌ای عنوان‬ ‫انبوه‌ساز کسب نمی‌کند‪ .‬اما چه باید کرد و این موانع را‬ ‫چگونه باید از مسیر ساخت‌وساز برداشت؟‬ ‫در این زمینه وج��ود ارگان یا کانونی با عنوان کانون‬ ‫انبوه‌سازان که می‌تواند نقش غربالگری را در این حوزه ایفا‬ ‫کند‪ ،‬حائز‌اهمیت است‪ .‬در‌واقع ضروری است شرکت‌های‬ ‫بزرگ ساخت‌وس��از در غربال کانون انتخاب شوند که از‬ ‫تجمیع آنها ش��رکت‌های قدرتمند انبوه‌سازی تشکیل‬ ‫ش��ود‪ .‬این غربالگری موجب می‌ش��ود که شرکت‌های‬ ‫جدید انبوه‌سازی که از یکپارچه‌سازی انبوه‌سازان خرد‬ ‫به‌دس��ت می‌آید بتوانند با اس��تفاده از بازار س��رمایه و‬ ‫س��هام در بورس‪ ،‬فرآیند انبوه‌سازی مسکن را به صورت‬ ‫واقعی و در سطح کشورهای پیشرفته پیش ببرند‪ .‬باید‬ ‫بدانیم که شرط دستیابی به صنعتی‌سازی و ارزان‌سازی‪،‬‬ ‫انبوه‌سازی است و برای اینکه بتوانیم پروژه‌های بزرگ و‬ ‫قدرتمند را به شیوه صنعتی بسازیم چاره‌ای جز روآوردن‬ ‫به انبوه‌سازی واقعی در س��طح کشورهای توسعه‌یافته‬ ‫نداریم‪ .‬اقدام به انبوه‌س��ازی در کشور یعنی رو‌آوردن به‬ ‫ساخت‌وس��ازهایی با ابعاد چند هزار واحد و بلندمرتبه‪.‬‬ ‫اما دس��تیابی صنعت ساختمان به انبوه‌س��ازی واقعی‬ ‫وابس��ته به کمک دولت است بنابراین تشکلی که توان‬ ‫احیای بافت‌های فرسوده ش��هری و ساخت مسکن در‬ ‫ابعاد گسترده را دارد‪ ،‬نیازمند حمایت و تقویت از جانب‬ ‫دولت اس��ت و در این میان ش��هرداری‌ها با ارائه تراکم‬ ‫رایگان و دولت با در اختیار گذاشتن زمین‌های مناسب‬ ‫و اقساطی می‌تواند انبوه‌سازی را به نقطه ایده‌آل نزدیک‬ ‫کند‪ .‬نباید فراموش کرد با روشی که درحا ‌ل حاضر برای‬ ‫تو‌س��از مسکن در کشور پیش گرفته‌ایم درنهایت‬ ‫ساخ ‌‬ ‫ساخت با روش گران ادامه پیدا خواهد کرد و این روش‬ ‫گرهی را از مشکل مسکن طبقات متوسط و کم‌برخوردار‬ ‫جامعه باز نخواهد کرد‪.‬‬ ‫خبرخوان‬ ‫‪ :‬س��یدمرتضی علی‌احمدی مدیرکل بازرگان��ی و بازاریابی‬ ‫ش��رکت راه‌آهن حرکت به س��مت مش��تری‌مداری و تقویت نگرش‬ ‫بازارس��ازی را از اولویت‌های این ش��رکت اعالم ک��رد‪ .‬به گفته وی‪،‬‬ ‫حرکت به س��مت بازارس��ازی و ارتباط قوی با مش��تریان و تقویت‬ ‫مش��تری باید در اولوی��ت کاری قرار گی��رد‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬ارتباط‬ ‫قوی با نهادها و س��ازمان‌های مختلف در س��طح استان‌ها و معرفی‬ ‫قابلیت‌ها و ظرفیت‌های ش��بکه ریلی در سطح منطقه از برنامه‌های‬ ‫حوزه بازرگانی مناطق است‪ .‬علی احمدی با بیان اینکه توافقنامه‌ای‬ ‫میان نمایندگان راه‌آهن ایران و ترکمنس��تان به امضا رسیده است‌‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬بررس��ی اعزام واگن‌های ایرانی به راه‌آهن ترکمنستان و ارائه‬ ‫مشخصات فنی واگن‌ها و بازاریابی و همچنین اعالم واگن‌های قابل‬ ‫سیر در محور شمال به ترکمنستان از مفاد این توافق است‪.‬‬ ‫‪ :‬محم��د خداکرمی‪ ،‬مع��اون هوانوردی و ام��ور بین‌الملل‬ ‫سازمان هواپیمایی کشوری‪ ،‬با بیان اینکه تمامی مجوزهای پروازی‬ ‫صادرش��ده توسط این س��ازمان برنامه‌ای اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬در صورت‬ ‫مشاهده فروش به قیمت‌های باالتر از نرخ‌های تایید شده به شدت با‬ ‫این موضوع برخورد می‌شود‪ .‬وی با بیان اینکه همه مجوزهای صادر‬ ‫ش��ده توسط سازمان هواپیمایی کشوری برنامه‌ای است نه چارتری‪،‬‬ ‫تاکید کرد‪ :‬برخی ش��رکت‌های هواپیمایی به علت ضعف در سیستم‬ ‫فروش‪ ،‬بخش��ی از فروش بلیت‌ها را خارج از سیستم فروش رسمی‬ ‫خود و از طریق غیررس��می در اختیار دفاتر خدمات مس��افرتی قرار‬ ‫می‌دهند‪ .‬وی افزود‪ :‬برهمین اس��اس برخی آژانس‌ها اعالم می‌کنند‬ ‫که بلیت پروازهای برنامه‌ای موجود نیس��ت و تنها این گونه بلیت‌ها‬ ‫را به متقاضیان عرضه می‌کنند‪.‬‬ ‫‪ :‬فریبرز واحدی‪ ،‬مدیر کل راه و شهرس��ازی اس��تان تهران‬ ‫از افتتاح ‪ ١٥‬هزار واحد مس��کن مهر در دهه فجر امس��ال خبر داد‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به سهمیه ‪ ۷۳‬هزار و ‪ ۵۹۲‬واحدی مسکن مهر استان‬ ‫تهران گفت‪ :‬از این تعداد ‪ ٢٠‬هزار واحد مس��کونی امس��ال به پایان‬ ‫رس��یده و در ده��ه فجر امس��ال ‪ ١٥‬هزار واحد دیگ��ر نیز با حضور‬ ‫اس��تاندار تهران افتتاح خواهد شد‪ .‬وی با بیان این‌که اکثریت قریب‬ ‫ب��ه اتفاق متقاضیان مس��کن مهر دفترچه اقس��اط خ��ود را تحویل‬ ‫گرفته‌ان��د‪ ،‬افزود‪ :‬با تالش همکاران س��ختکوش در اس��تان تهران‪،‬‬ ‫تمامی واحدهای مس��کن مهر این استان تا پایان سال ‪ ۹۴‬تکمیل و‬ ‫به متقاضیان واگذار خواهد شد‪.‬‬ ‫آگهی مناقصه عمومی یک مرحله‌ای‬ ‫شرکت ش�هرکهای صنعتی کردس�تان در نظر دارد عملیات مربوط به تکمیل‬ ‫احداث ش��بکه ‪ 20‬کیل��و ولت داخلی ش��هرک صنعتی آونگان به ط��ول حدود ‪9‬‬ ‫کیلومتر را با مشخصات زیر به پیمانکار واگذار نماید‪.‬‬ ‫‪ -1‬انجام تمامی عملیات مربوط به احداث شبکه توزیع برق داخلی شهرک صنعتی‬ ‫آونگان به گونه‌ای که آماده بهره‌برداری کامل ش��ود‪ ،‬شامل‪ :‬تهیه کلیه مصالح مورد‬ ‫نیاز پروژه و نصب پایه‌های بتونی‪ ،‬مقره‪ ،‬س��یم (تحویل به شرکت برق شهرستان و‬ ‫استان به عهده پیمانکار است)‬ ‫‪ -2‬برآورد اولیه کار براساس فهرست‌های بهای تاسیسات برقی و ابنیه سال ‪1393‬‬ ‫جمعا مبلغ ‪« 1.497.206.880‬یک میلیارد و چهارصد و نودوهفت میلیون و‬ ‫دویست‌وش�ش هزار و هشتصد‌وهشتاد ریال» و از محل منابع عمرانی (‪)%50‬‬ ‫و داخلی (‪ )%50‬می‌باشد‪.‬‬ ‫‪ -3‬مدت اجرای پروژه ‪ 5‬ماه منظور گردیده است‪.‬‬ ‫‪ -4‬محل اجرای پروژه‪ :‬کیلومتر ‪ 8‬جاده قروه‪ -‬س��نندج‪ -‬ش��هرک صنعتی آونگان‬ ‫می‌باشد‪.‬‬ ‫نوبت دوم‬ ‫‪ -5‬مبلغ تضمین شرکت در مناقصه مبلغ ‪ 11.000.000‬ریال می‌باشد که بایستی‬ ‫مطابق موارد مندرج در اسناد مناقصه تهیه گردد‪.‬‬ ‫ل��ذا از پیمانکاران دارای گواهی صالحیت پیمانکاری حداقل پایه ‪ 5‬در رش��ته نیرو‬ ‫که س��ابقه کافی در زمینه اجرای پروژه‌های مشابه دارند دعوت به عمل می‌آید که‬ ‫از تاری��خ ‪ 93/11/01‬تا تاری��خ ‪ 1393/11/04‬جهت دریافت اس��ناد به واحد فنی‬ ‫ش��رکت و ت��ا تاریخ ‪ 1393/11/14‬جه��ت تکمیل و تحویل اس��ناد مناقصه و ارائه‬ ‫پیش��نهادها به واحد حراس��ت شرکت واقع در س��نندج‪ -‬خیابان پاسداران‪ -‬جنب‬ ‫مهمانسرای جهانگردی مراجعه نمایند‪ .‬تاریخ بازگشایی پاکات راس ساعت ‪ 9‬صبح‬ ‫روز چهارش��نبه م��ورخ ‪ 1393/11/15‬در محل دفتر مدیریت ش��رکت خواهد بود‪.‬‬ ‫(جهت تحویل اسناد الزمست که نماینده رسمی شرکت‌کننده با همراه داشتن مهر‪،‬‬ ‫گواهی رتبه و آگهی آخرین تغییرات شرکت مربوطه مراجعه نمایند‪).‬‬ ‫هزینه آگهی به عهده برنده مناقصه می‌باشد‪.‬‬ ‫شرکت شهرکهای صنعتی کردستان‬ ‫م‌الف‪4270 :‬‬ ‫مانا‪ :‬رضا مس��رور مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی در جلسه‬ ‫ش��ورای اداری اس��تان گیالن که با حضور دکتر جهانگیری معاون‬ ‫اول رییس‌جمهوری برگزارش��د‪ ،‬تشکیل ش��ورای همکاری مناطق‬ ‫آزاد کشورهای حاش��یه دریای خزر را خواستار شد‪ .‬وی با اشاره به‬ ‫پیش��نهاد رییس‌جمهوری کشور قزاقستان مبنی بر تشکیل منطقه‬ ‫آزاد مشترک‪ ،‬در اجالس روسای جمهوری کشورهای ساحلی دریای‬ ‫خ��زر که در باک��و پایتخت جمهوری آذربایجان برگزار ش��د‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫اجرای این ایده به دلیل نبود مرز زمینی میان کش��ورهای حاش��یه‬ ‫دریای خزر امری بس��یار دش��وار اس��ت‪.‬وی افزود‪ :‬با توجه به حجم‬ ‫ب��االی مبادالت تجاری ایران و چین‪ ،‬به دنبال تس��ریع و تس��هیل‬ ‫تجارت کاال بین دو کش��ور از طریق مسیر چین‪ ،‬اکتائو قزاقستان و‬ ‫انزلی است‪ ،‬کریدوری که زمان و هزینه تمام شده کمتری نسبت به‬ ‫مبادله کاال از مس��یر بنادر جنوب کشور با چین را به همراه خواهد‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫ایس�نا‪ :‬سید جالل ابراهیمی‪ ،‬رییس ش��ورای مشترک بازرگانی‬ ‫ای��ران و ترکیه از اجرای توافق جدید ایران و ترکیه در مرز بازرگان‬ ‫و فعال ش��دن ‪ ۷۰۰‬نماینده ش��رکت‌های فعال گمرکی در این مرز‬ ‫خب��ر داد و جزئی��ات مبالغ پرداختی کامیون‌ها در م��رز بازرگان را‬ ‫اع�لام کرد‪ .‬وی درباره آخرین وضعیت م��رز بازرگان پس از امضای‬ ‫توافقنامه بین ایران و ترکیه‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬این توافقنامه عملیاتی شده‬ ‫و درحال‌حاضر کامیون‌ها به ش��کل روان در م��رز بازرگان از هر دو‬ ‫طرف در حال تردد هستند و در روزهای گذشته مرز بازرگان حدود‬ ‫‪ ۲۸۰‬کامیون ورودی و خروجی داشته است که امیدواریم این میزان‬ ‫در روزهای آینده به ‪ ۷۰۰‬ماشین برسد‪.‬‬ ‫واح�د مرکزی خب�ر‪ :‬علیرض��ا جهانگیریان‪ ،‬رییس س��ازمان‬ ‫هواپیمای��ی کش��وری از طراحی س��امانه فروش متمرک��ز خبر داد‬ ‫که نظارت بر ف��روش بلیت و ظرفیت‌های ش��رکت‌های هواپیمایی‬ ‫را تقوی��ت می‌کن��د‪ .‬وی با اش��اره به مش��کالتی در ف��روش بلیت‬ ‫ش��رکت‌های هواپیمایی گفت‪ :‬زیرساخت‌های این سامانه فروش در‬ ‫س��ازمان آماده شده است و تا پایان سال فعال می‌شود‪ .‬جهانگیریان‬ ‫اضافه کرد‪ :‬با راه‌اندازی این س��امانه‪ ،‬نظارت س��ازمان هواپیمایی بر‬ ‫قیمت و ظرفیت فروش‌ها آنالین خواهد ش��د‪ .‬وی افزود‪ :‬آیین نامه‬ ‫یا دستورالعمل مشخصی در زمینه حقوق شهروندی وجود ندارد هر‬ ‫چند بخشنامه‌های توصیه‌ای به شرکت‌ها داده شده است‪.‬‬ ‫آگهی مناقصه عمومی یک مرحله‌ای‬ ‫ش�رکت شهرکهای صنعتی کردس�تان در نظر دارد عملیات مربوط به تکمیل‬ ‫احداث ش��بکه روشنایی معابر داخلی فاز ‪ 2‬شهرک صنعتی دهگالن به‌طول حدود‬ ‫‪ 5/5‬کیلومتر را با مشخصات زیر به پیمانکار واگذار نماید‪.‬‬ ‫‪ 1‬ـ انجام تمامی عملیات مربوط به تکمیل احداث ش��بکه روش��نایی معابر داخلی‬ ‫فاز ‪ 2‬ش��هرک صنعتی دهگالن به‌گونه‌ای که آماده بهره‌برداری کامل و تحویل به‬ ‫شرکت برق شود‪ ،‬شامل‪:‬‬ ‫تهی��ه کلی��ه مصالح موردنیاز پروژه و نص��ب تعدادی از پایه‌های فل��زی باقیمانده‪،‬‬ ‫ت و نصب تابلو‌ه��ای مربوط به پس��ت‌های هوایی‬ ‫کابل‌کش��ی تمام مس��یر‪ ،‬س��اخ ‌‬ ‫تغذیه‌کننده و غیره‪.‬‬ ‫‪ 2‬ـ برآورد اولیه کار براساس فهرست‌های بهای تاسیسات برقی و ابنیه سال ‪1393‬‬ ‫جمعا مبلغ ‪ 1/389/389/872‬یک میلیارد و س�یصد و هشتاد و نه میلیون و‬ ‫س�یصد و هش�تاد و نه هزار و هش�تصد و هفتاد و دو ریال و از محل منابع‬ ‫عمرانی (‪ 50‬درصد) و داخلی (‪ 50‬درصد) می‌باشد‪.‬‬ ‫‪ 3‬ـ مدت اجرای پروژه ‪ 5‬ماه منظور گردیده است‪.‬‬ ‫ک صنعت‬ ‫‪ 4‬ـ مح��ل اجرای پروژه‪ :‬کیلومتر ‪ 32‬جاده س��نندج ـ دهگالن ـ ش��هر ‌‬ ‫نوبت دوم‬ ‫دهگالن می‌باشد‪.‬‬ ‫‪ 5‬ـ مبلغ تضمین شرکت در مناقصه مبلغ ‪ 11/000/000‬ریال می‌باشد که بایستی‬ ‫مطابق موارد مندرج در اسناد مناقصه تهیه گردد‪.‬‬ ‫لذا از پیمانکاران دارای گواهی صالحیت پیمانکاری حداقل پایه ‪ 5‬در رش��ته نیرو‬ ‫که س��ابقه کافی در زمینه اجرای پروژه‌های مشابه دارند دعوت به عمل می‌آید که‬ ‫از تاری��خ ‪ 93/11/01‬تا تاری��خ ‪ 1393/11/04‬جهت دریافت اس��ناد به واحد فنی‬ ‫ش��رکت و تا تاری��خ ‪ 1393/11/14‬جهت تکمیل و تحویل اس��ناد مناقصه و ارائه‬ ‫پیش��نهاد‌ها به واحد حراست شرکت واقع در س��نندج ـ خیابان پاسداران ـ جنب‬ ‫مهمانسرای جهانگردی مراجعه نمایند‪ .‬تاریخ بازگشایی پاکات راس ساعت ‪ 9‬صبح‬ ‫روز چهارش��نبه مورخ ‪ 1393/11/15‬در محل دفتر مدیریت ش��رکت خواهد بود‪.‬‬ ‫(جهت تحویل اس��ناد الزمست که نماینده رسمی ش��رکت‌کننده با همراه داشتن‬ ‫مهر‪ ،‬گواهی رتبه و آگهی آخرین تغییرات شرکت مربوطه مراجعه نمایند‪).‬‬ ‫هزینه آگهی بعهده برنده مناقصه می‌باشد‪.‬‬ ‫شرکت شهرکهای صنعتی کردستان‬ ‫م‪.‬الف‪4271 :‬‬
‫یادداشت‬ ‫ضرورت استفاده از‬ ‫تجربه تولیدکنندگان‬ ‫موفق در فروش‬ ‫حسین خزلی خرازی‬ ‫کارشناس اقتصادی‬ ‫تش��کیل کمپی��ن آری ب��ه تولید مل��ی حرکتی‬ ‫پسندیده و تاثیر‌گذار خواهد بود که با تبدیل آن به‬ ‫یک عزم ملی می‌تواند نقش موثری بر اذهان عمومی‬ ‫جامعه بگذارد‪ .‬این کمپین می‌تواند با حمایت دولت‬ ‫و بهره‌گیری از ظرفیت‌های دانشگاهی‪‌،‬اهداف مورد‬ ‫نظر این کمپین را پیش ببرد‪ .‬به‌طور قطع با توصیه‬ ‫و س��خنرانی راه به جای��ی نخواهیم برد بلکه باید با‬ ‫اس��تفاده و بهره‌گرفتن از روش‌ه��ای جدید به‌‌ویژه‬ ‫شبکه‌های اجتماعی نس��بت به ترغیب مردم برای‬ ‫استفاده از کاالهای تولید داخل و ملی اقدام کنیم‪.‬‬ ‫هم‌اکنون و در ش��رایط فعلی سلیقه مصرف‌کننده‬ ‫و خواس��ته‌های طبقات مختلف م��ردم در مصرف‬ ‫تولیدات داخلی بس��یار تغییر کرده است‪ .‬زمانی که‬ ‫مصرف‌کننده با حج��م انبوهی از تبلیغات کاالهای‬ ‫خارجی در برابر کاالهای ایرانی و همچنین کیفیت‬ ‫آن مواجه می‌ش��ود‪ ،‬حت��ی در ش��رایط نابرابر هم‬ ‫ترجیح می‌دهد از کاالهای خارجی استفاده کند‪ .‬بر‬ ‫این اس��اس یکی از اصلی‌ترین نکات در این مسیر‪،‬‬ ‫ترغیب مصرف‌کنندگان به مصرف کاالهای داخلی‬ ‫است و به نظر می‌رسد که الزم است در این کمپین‬ ‫از متخصصان تبلیغات‪ ،‬جامعه‌شناسی و روانشناسی‬ ‫اجتماعی اس��تفاده ش��ود و مطالعات بازار براساس‬ ‫برنامه‌ریزی انجام ش��ود‪ .‬از طرف دیگر الزم اس��ت‬ ‫نمونه‌ه��ای تولیدکنندگان داخلی که فروش خوبی‬ ‫داشته‌اند و با تاثیرگذاری بر مصرف کننده‪ ،‬صاحب‬ ‫نش��ان (برند) برجسته ش��ده‌اند‪ ،‬مورد بررسی قرار‬ ‫گیرند تا مشخص شود که از چه روش‌هایی استفاده‬ ‫کرده‌اند‪ .‬بی‌شک حمایت از این کمپین وظیفه اصلی‬ ‫دولت‌ها به‌شمار می‌رود و اگر دولت بتواند با اتصال‬ ‫این کمپین به پارک‌ه��ای علم و فناوری بودجه‌ای‬ ‫ب��رای حمایت از آنها در نظر بگی��رد و دغدغه‌های‬ ‫جامعه را به متخصصان انتقال دهد‪ ،‬گامی در جهت‬ ‫حل مش��کالت اقتصادی بر خواهد داش��ت‪ .‬در این‬ ‫شرایط باید کاهش قیمت نفت و تاثیر آن بر بودجه‬ ‫را نیز به‌طور همزمان یک فرصت و تهدید دانس��ت‪.‬‬ ‫زی��را عده‌ای از تولیدکنندگان داخلی که ماده اولیه‬ ‫خود را از خارج خریداری می‌کردند ش��اهد کاهش‬ ‫قیمت مواد اولیه خود هس��تند که این روند نسبت‬ ‫به ایجاد خل��ق یک فرصت اق��دام خواهد کرد‪ .‬در‬ ‫مقابل برخی تولیدکنندگان نظیر پاالیش��گاه‌ها که‬ ‫نس��بت به صادرات تولیدات خود اق��دام می‌کنند‬ ‫نیز ش��اهد کاهش قیمت نهایی خواهند بود که در‬ ‫نتیجه این شرایط از نظر مالی برای آنها یک تهدید‬ ‫به‌ش��مار می‌رود‪ .‬در این ش��رایط اگر این دسته از‬ ‫تولیدکنندگان به سمت افزایش کیفیت محصوالت‬ ‫خ��ود و پایدار کردن خطوط ارتباطی برای صادرات‬ ‫پیش روند‪ ،‬می‌توانند این تهدید را به فرصت تبدیل‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫ویژه‬ ‫طراحی کولر آبی هوشمند‬ ‫ف�ارس‪ :‬عضو انجمن تولیدکنن��دگان لوازم خانگی‬ ‫گفت‪ :‬در صورت رفع برخ��ی موانع گمرکی‪ ،‬امکان‬ ‫افزایش صادرات لوازم خانگی تولید داخل و ارزآوری‬ ‫بیش��تر فراهم خواهد شد‪ .‬سیدس��عید موسوی در‬ ‫م��ورد راهکاره��ای افزایش صادرات ل��وازم خانگی‬ ‫تولید داخ��ل به‏منظور افزای��ش درآمدهای حاصل‬ ‫از ص��ادرات غیرنفت��ی‪ ،‬اظه��ار ک��رد‪ :‬درحال‌حاضر‬ ‫مهم‌تری��ن مان��ع در مقابل صادرات ل��وازم خانگی‪،‬‬ ‫برخ��ی قوانین دس��ت و پاگیر اس��ت‪ .‬عضو انجمن‬ ‫تولیدکنن��دگان ل��وازم خانگی با اش��اره به افزیش‬ ‫قیمت تمام ش��ده تولید محصوالت لوازم خانگی در‬ ‫کشور گفت‪ :‬افزایش قیمت حامل‌های انرژی و مواد‬ ‫اولیه و همچنین رش��د دس��تمزدها باعث باال رفتن‬ ‫قیمت تولید این محصوالت ش��ده که این مس��ئله‬ ‫عامل��ی ب��رای برنامه‌ریزی در جه��ت تغییر قیمت‬ ‫برخی محصوالت خواهد بود‪.‬‬ ‫موس��وی تصریح ک��رد‪ :‬بس��یاری از محصوالتی که‬ ‫به‏عنوان کاالی خارجی در بازار عرضه می‌شوند‪ ،‬در‬ ‫واقع تولید داخل هس��تند و تعرفه‌های ‪ ۷۰‬درصدی‬ ‫باب��ت واردات آنه��ا اعمال نش��ده‪ ،‬در این ش��رایط‪،‬‬ ‫تولیدکنندگان داخلی باید با این نوع محصوالت نیز‬ ‫رقابت کنند‪.‬‬ ‫عضو انجمن تولیدکنندگان ل��وازم خانگی در پایان‬ ‫ب��ا تاکید ب��ر لزوم به‌روزرس��انی فن��اوری تولید در‬ ‫کارخانه‌های داخلی‪ ،‬از طراحی پنل هوش��مند برای‬ ‫کولر آبی تولید ش��رکت پارس در کش��ور خبر داد‬ ‫و گف��ت‪ :‬با این پنل که برای نخس��تین بار توس��ط‬ ‫متخصصان ایرانی طراحی شده است‪ ،‬امکان روشن‬ ‫و خاموش کردن و همچنین تغییر سرعت کولر آبی‬ ‫از طریق بلوتوث گوش��ی تلفن همراه فراهم ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫‪30‬‬ ‫پنجشنبه ‪ 2‬بهمن ‪ - 1393‬اول ربیع الثانی ‪ 22 -1436‬ژانویه ‪ -2015‬شماره ‪ -139‬پیاپی ‪1457‬‬ ‫بررسی‬ ‫صنعت‬ ‫‪industry@smtnews.ir‬‬ ‫از تغییرات بهره‏وری پس از اجرای هدفمندی یارانه‏ها در صنعت کاشی و سرامیک نشان داد‬ ‫بازنگری مصرف انرژی صنعت کاشی‬ ‫گ�روه صنع�ت ‪ -‬از تولید کاش��ی در ایران‬ ‫حدود ‪ 45‬س��ال می‌گذرد‪ .‬رون��د این صنعت‬ ‫در ‪ 45‬س��ال گذش��ته به گونه‌ای بوده که از‬ ‫تولید ‪ 500‬هزار مترمربع در س��ال ‪ 1339‬به‬ ‫‪124‬میلیون مترمربع در س��ال ‪ 84‬رس��یده‬ ‫ی طرح‌های درحال‬ ‫است (‪ 248‬برابر)‪ .‬با بررس ‌‬ ‫اجرا اع��م از واحد‌ه��ای جدی��د و طرح‌های‬ ‫توس��عه واحد‌ه��ای در ح��ال کار پیش‌بینی‬ ‫می‌ش��ود که روند افزایش ظرفی��ت در چند‬ ‫س��ال آینده ادامه داشته باش��د‪ .‬همچنین با‬ ‫توجه به نرخ رش��د جمعیت کش��ور از یکسو‬ ‫و کاهش متراژ س��رانه مسکونی در خانوار که‬ ‫ازدیاد واحد‌های مسکونی را به دنبال داشته‪،‬‬ ‫سرانه تولید ساالنه در کشور هر سال در حال‬ ‫افزایش اس��ت‪ .‬بنابراین صنعت کاش��ی ایران‬ ‫دارای چشم‌انداز روشنی است و حتی می‌تواند‬ ‫بخ��ش عمده‌ای از نیاز ب��ازار جهانی را تامین‬ ‫کن��د‪ .‬برای پیش��گیری از مش��کالت در این‬ ‫صنعت باید با استفاده از فناوری روز و دانش‬ ‫فنی مناس��ب برای افزایش بهره‌وری در تولید‬ ‫اقدام الزم به عمل آید‪ .‬در حال حاضر‪ ،‬معیار‬ ‫مصرف انرژی در صنعت کاش��ی و س��رامیک‬ ‫براس��اس اظهارات متخصصان صنعت تعیین‬ ‫ش��ده اس��ت که ش��امل معیار مصرف انرژی‬ ‫حرارتی و الکتریکی اس��ت‪ .‬هدفمندی یارانه‬ ‫روی این صنعت نیز تاثیر مس��تقیم داش��ته‬ ‫اس��ت‪ .‬به‏طوری‏که قیمت حامل‌ه��ای انرژی‬ ‫پ��س از هدفمندس��ازی یارانه‌ها در دو بخش‬ ‫گاز و برق ک��ه مهم‌ترین حامل‌های انرژی در‬ ‫این صنعت هستند تغییرات محسوسی داشته‬ ‫اس��ت‪ .‬قیمت ه��ر مترمکع��ب گاز صنعتی از‬ ‫‪ 200‬تومان به ‪ 700‬تومان افزایش یافته و به‬ ‫عبارتی ‪ 3/5‬برابر رش��د داشته است‪ .‬از سوی‬ ‫دیگر قیمت هر کیلو وات ساعت برق مصرفی‬ ‫پس از قانون هدفمندی به‌طور میانگین ‪400‬‬ ‫تومان محاسبه شده و با توجه به قیمت ‪210‬‬ ‫تومانی برق در قبل از هدفمندی یارانه‌ها این‬ ‫حامل نیز حدود ‪ 1/9‬برابر شده است‪ .‬هزینه‌‬ ‫انرژی در قیمت تمام ش��ده در صنعت کاشی‬ ‫و س��رامیک از س��ال ‪ 82‬تا سال ‪ 88‬تقریبا از‬ ‫‪ 5/04‬ب��ه ‪ 2/86‬کاهش پیدا ک��رده بود اما از‬ ‫س��ال ‪ 88‬تا سال ‪ 90‬مقدار این سهم از ‪2/86‬‬ ‫به ‪ 6/54‬رش��د داش��ته که این مقدار افزایش‬ ‫می‌تواند ناش��ی از اجرای قان��ون هدفمندی‬ ‫یارانه‌ها باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹افزایش س�رانه مص�رف انرژی صنعت‬ ‫کاشی و سرامیک‬ ‫هزینه انرژی بیش��تر ش��رکت‏های فعال در‬ ‫این حوزه بین س��ال‌های ‪ 88‬ت��ا ‪ 90‬افزایش‬ ‫داش��ته اس��ت‪ ،‬به طوری که میانگین صنعت‬ ‫به دس��ت آمده از بررس��ی برخی از شرکت‏ها‬ ‫از س��ال ‪ 88‬به ‪ 89‬افزایش ‪ 50‬درصدی و در‬ ‫سال ‪ 90‬نسبت به ‪ 88‬که قانون هدفمند‌سازی‬ ‫یارانه‌ه��ا در این س��ال به ص��ورت کامل اجرا‬ ‫ش��ده‪ ،‬افزایش ‪200‬‏درص��دی در هزینه‌های‬ ‫انرژی مش��اهده می‌‏شود که این موضوع خود‬ ‫بیانگر تاثیر قانون هدفمندس��ازی یارانه‌ها بر‬ ‫هزینه‌های انرژی مصرفی در این گروه است‪.‬‬ ‫براس��اس اندازه‌گی��ری انجام‌ش��ده متوجه‬ ‫می‌شویم سرانه میانگین مصرف انرژی نیز در‬ ‫سال ‪ 90‬نسبت به سال ‪ 88‬در صنعت کاشی‬ ‫و سرامیک با افزایش بسیار زیادی مواجه شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹ریش�ه‌یابی علت تغییرات شاخص‌های‬ ‫بهره‌وری در صنعت‬ ‫بهره‌وری گروه کاش��ی و سرامیک در دوره‬ ‫بررس��ی ‪9‬ساله این صنعت از سال پایه ‪ 82‬تا‬ ‫‪ 90‬نش��ان می‏دهد این شاخص ابتدا افزایش‬ ‫و س��پس کاهش یافته اس��ت‪ .‬به این صورت‬ ‫که در س��ال‌های ‪ 82‬تا ‪ 85‬تقریبا روند ثابتی‬ ‫داش��ته و در سال‌های ‪ 85‬تا ‪ 87‬افزایش و بار‬ ‫دیگر در س��ال‌های ‪ 88‬تا ‪ 90‬کاهش یافته و‬ ‫می��زان این کاهش ‪ 90‬با ش��یب‌تندی اتفاق‬ ‫افتاده است‪.‬‬ ‫‹ ‹صنعت آس�یب‌پذیر به استفاده بهینه با‬ ‫اجرای هدفمندی‬ ‫در صنعت کاش��ی و س��رامیک با توجه به‬ ‫هدفمندسازی یارانه‌ها مدیران این صنعت را‬ ‫مانند سایر صنایع آسیب‌پذیر به استفاده بهینه‬ ‫و جایگزین کردن انرژی که قیمت آن ارزان‌تر‬ ‫و دسترسی به آن آسان‌تر باشد هدایت کرد‪ .‬به‬ ‫گونه‌ای که در ش��رکت‌های کاشی و سرامیک‬ ‫به محض مطرح شدن موضوع هدفمندسازی‬ ‫انرژی تغییراتی در سیس��تم تولید ایجاد شد‪.‬‬ ‫به عنوان مثال برای پخت کاش��ی و سرامیک‬ ‫در کوره‌های پخت از گاز مایع استفاده می‌شد‬ ‫که جدای از قیمت گاز باید هزینه‌ای هم برای‬ ‫حمل‌ونقل پرداخت می‌ش��د و هدفمندسازی‬ ‫یارانه باعث ش��د تا از گاز شهری برای تامین‬ ‫سوخت استفاده ش��ود که قیمت آن ارزان‌تر‬ ‫از گاز مایع بود و هزینه حمل‌ونقل نداش��ت و‬ ‫روزان��ه برای هماهنگی خرید و تخلیه گاز‪ ،‬در‬ ‫وقت پرسنل نیز صرفه‌جویی می‌شد‪ .‬از جمله‬ ‫اقدام‌های دیگر‪ ،‬در جاهایی که از سوخت نفت‬ ‫گاز اس��تفاده می‌شد مانند تاسیسات کارخانه‬ ‫باعث ش��د به دالیل فوق حتی‏االمکان از گاز‬ ‫شهری استفاده ش��ود‪ .‬از طرف دیگر سیستم‬ ‫گرمایش��ی قیمت‌های مختلف با اس��تفاده از‬ ‫هیت��ر برقی بوده که به سیس��تم گرمایش��ی‬ ‫بخ��اری گازی تبدیل ش��ده اس��ت‪ .‬بنابراین‬ ‫هدفمندس��ازی یارانه‌ها در صنعت کاش��ی و‬ ‫س��رامیک در مجموع باعث ش��د تا از اتالف‬ ‫انرژی بیهوده جلوگیری شود‪.‬‬ ‫با توج��ه به تغییرات حامل‌ه��ای انرژی در‬ ‫کل در فرآین��د تولی��د باعث ش��د که قیمت‬ ‫تمام‌ش��ده محص��ول باالتر از قبل ش��ود که‬ ‫براس��اس اندازه‌گیری‌های انجام ش��ده درصد‬ ‫هزینه انرژی در قیمت تمام‌شده افزایش یافته‬ ‫و ‪ 2/69‬در س��ال ‪ 88‬ب��ه ‪ 6/16‬درصد قیمت‬ ‫تمام شده در سال ‪ 90‬رسیده است‪.‬‬ ‫‹ ‹افزای�ش قیم�ت حامل‌ه�ای ان�رژی‬ ‫بی‏تاثیر در حجم تولید‬ ‫افزایش قیمت حامل‌های انرژی در صنعت‬ ‫کاش��ی و س��رامیک چن��دان س��بب کاهش‬ ‫حجم تولید نش��ده اما در بعضی موارد سبب‬ ‫کاه��ش کیفیت محص��والت تولیدی ش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬این موضوع یکی از راهکار‌هایی است‬ ‫ک��ه برخی از تولیدکنندگان به منظور جبران‬ ‫افزای��ش هزینه‌های خود اتخ��اذ می‌کنند‪ .‬در‬ ‫ش��رکت‌های کاشی و سرامیک به دلیل اینکه‬ ‫افزایش هزینه‌های انرژی بیش��تر از تغییرات‬ ‫قیم��ت محصوالت بوده‪ ،‬بنابراین س��ودآوری‬ ‫این ش��رکت‌ها به ص��ورت عمومی تحت‌تاثیر‬ ‫قرار گرفته اس��ت‪ .‬در مجموع این ش��رکت‏ها‬ ‫ب��رای جلوگیری از اثر منف��ی افزایش قیمت‬ ‫حامل‌های انرژی ش��رکت‌های صنعت کاشی‬ ‫و س��رامیک ت�لاش کردن��د ت��ا انرژی‌ه��ای‬ ‫ارزان‌قیمت را جایگزی��ن انرژی گران‌تر کرده‬ ‫و در نحوه مص��رف ان��رژی تجدیدنظر کنند‬ ‫و از ات�لاف آن جلوگی��ری کنند‪ .‬همچنین با‬ ‫تغییرات��ی که در مواد اولیه و جایگزین کردن‬ ‫مواد اولیه ساخت ایران به نمونه خارجی و در‬ ‫بعضی موارد برعکس آن انجام داده‌اند س��عی‬ ‫کردن��د تا ان��دازه‌ای جبران تغیی��رات قیمت‬ ‫حامل‌ه��ای ان��رژی را کنن��د‪ .‬افزایش قیمت‬ ‫حامل‌های انرژی متاس��فانه با همزمان شدن‬ ‫تحریم‏های اقتصادی و تغییرات ارز باعث شده‬ ‫ی بیشترین فش��ار را متحمل‬ ‫تا صنعت کاش�� ‌‬ ‫ش��ود و از طرفی هزینه‌ها نس��بت به قبل باال‬ ‫رفت��ه و از طرف دیگر ب��ازار فروش ضعیف‌تر‬ ‫از قبل ش��ده اس��ت‪ .‬بنابراین با تداوم چنین‬ ‫وضعیت��ی در بلندم��دت مناف��ع و جنبه‌های‬ ‫مثب��ت اجرای قانون هدفمن��دی یارانه‌ها نیز‬ ‫تحت‌تاثیر قرار خواهد گرفت‪ .‬از س��وی دیگر‬ ‫س��رمایه‌هایی ک��ه ش��رکت‌ها ب��رای ارتقا و‬ ‫بهبود سیس��تم‌های تولید درنظر داش��تند تا‬ ‫استفاده کنند نیز بیشتر صرف جبران کاهش‬ ‫نقدینگی‌های موجود در شرکت‏ها شده است‪.‬‬ ‫بهره‌وری در صنعت کاش��ی و س��رامیک پس‬ ‫از اج��رای قانون هدفمن��دی ارتقا پیدا نکرده‬ ‫و ش��رکت‌ها تالش ب��ه بهبود‌های کوچک در‬ ‫تولید کرده‏اند و از هدر رفت انرژی جلوگیری‬ ‫به عم��ل آورده‌اند‪ .‬با توجه به اینکه در حدود‬ ‫‪ 60‬تا ‪ 70‬درصد هزینه‌های واسطه‌ای مربوط‬ ‫به هزین ‌ه مواد مصرفی است و میزان وابستگی‬ ‫این صنعت برای انجام معامالت بین‌المللی به‬ ‫نس��بت سایر صنایع در حدود ‪40‬درصد است‬ ‫که در مجموع ‪28‬درصد میزان آسیب‌پذیری‬ ‫صنعت کاشی و س��رامیک میزان آسیب وارد‬ ‫شده به پایداری صنعت‪ ،‬از جنبه تغییرات نرخ‬ ‫ارز و تحریم‌های اقتصادی در رتبه پنجم قرار‬ ‫گرفته است‪.‬‬ ‫توصیه‌های مشاور وزیر صنعت‪‌،‬معدن و تجارت برای تحقق آرزوی دیرینه دولت‌‬ ‫جبران کاهش درآمدهای نفتی با ظرفیت‌های صنعتی‬ ‫روند کاهش��ی قیمت نفت در ماه‌های گذشته همچنان‬ ‫ادام��ه دارد‪ .‬گرچه مس��ئوالن ای��ن حوزه و ب��ه طور کل‬ ‫اقتص��ادی معتقدند که ب��ا این روند هیچ مش��کلی برای‬ ‫اقتصاد به وج��ود نخواهد آمد و روند طبیعی ادامه خواهد‬ ‫داش��ت اما بی‌شک این کاهش قیمت تاثیر خود را هرچند‬ ‫به شکل نگرانی بر بدنه اقتصاد خواهد گذاشت‪ .‬اما از سوی‬ ‫دیگ��ر این روند کاهش��ی قیمت‪‌،‬باز ه��م باعث به جریان‬ ‫افتادن اقتصاد مقاومتی و پررنگ شدن این جریان در بدنه‬ ‫اقتصاد ش��ده است‪ .‬مس��ئوالن بر این عقیده هستند که با‬ ‫کاهش چشمگیر قیمت نفت‪ ،‬کاهش وابستگی اقتصاد و به‬ ‫ویژه بودجه به درآمدهای نفتی محقق خواهد شد که این‬ ‫امر در نهایت اقتصاد بدون نفت را در پی خواهد داشت‪ .‬در‬ ‫همین حال مشاور وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت مهم‌ترین‬ ‫عامل در کاهش قیمت نفت را از دس��ت دادن جایگاه این‬ ‫ماده در اقتصاد دنیا و جایگزینی انرژی‌های نو و غیرفسیلی‬ ‫دانست و تصریح کرد که دولت یازدهم می‌تواند با استفاده‬ ‫از این فرصت تاریخی‪ ،‬آرزوی دیرینه دولت‌های گذش��ته‬ ‫را که همیش��ه عالقه‌مند به اداره کشور بدون نفت بودند‪،‬‬ ‫محقق کند‪ .‬محمود دودانگه در گفت‌وگو با ایس��نا‪ ،‬درباره‬ ‫دالیل کاه��ش قیمت نفت اظهار کرد‪ :‬کاهش قیمت نفت‬ ‫متاثر از پدیده‌های سیاسی و اقتصادی است و در این مدت‬ ‫صاحب‌نظران و موسس��ات پژوهشی مختلف دالیلی را در‬ ‫این زمینه عنوان کرده‌اند‪ .‬وی با برش��مردن برخی دالیل‬ ‫اقتصادی و سیاسی که در کاهش قیمت نفت اثرگذار بوده‬ ‫اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬دسترسی به نفت ش��یل از جمله مهم‌ترین‬ ‫دالی��ل اقتصادی برای کاهش قیمت نفت اس��ت‪ .‬از طرف‬ ‫دیگر عربس��تان عالقه‌مند اس��ت با نگاهی بلندمدت بازار‬ ‫نفت را دراختیار داشته باشد‪.‬‬ ‫مش��اور وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با اش��اره به دالیل‬ ‫سیاس��ی که باعث نوس��ان قیمت نفت شده‪ ،‬ادامه داد‪ :‬در‬ ‫کنار این عوامل‪ ،‬برخی دیدگاه‌های سیاس��ی در این اتفاق‬ ‫قابل مش��اهده است‪ .‬عربستان و کشورهای غربی بی‌عالقه‬ ‫نیس��تند ای��ران‪ ،‬روس��یه و ونزوئال ک��ه در چارچوب‌های‬ ‫سیاس��ت‌های آنها نمی‌گنجند زیر فشار قرار گیرند و این‬ ‫یک اقدام هماهنگ از س��وی امریکا و برخی کش��ورهای‬ ‫نفتی حاش��یه خلیج فارس اس��ت‪ .‬این عضو اتاق بازرگانی‬ ‫ایران ادامه داد‪ :‬در شرایط فعلی نمی‌توان انتظار داشت که‬ ‫نفت به عنوان ماده اس��تراتژیک در آینده مورد توجه قرار‬ ‫بگی��رد‪ .‬یکی از دالیل مهمی که ای��ن روزها باعث کاهش‬ ‫نفت شده این است که این ماده جایگاه خود را در اقتصاد‬ ‫دنیا از دست داده و با توجه به جایگزین‌هایی که به غیراز‬ ‫نفت وجود دارد به طور عملی انرژی‌های نو و غیرفس��یلی‬ ‫مورد توجه بیش��تر قرار گرفته است؛ از این‌رو نباید انتظار‬ ‫داش��ت که نفت به عن��وان یک کاالی اس��تراتژیک مانند‬ ‫گذشته مورد توجه قرار بگیرد‪.‬‬ ‫دودانگ��ه با بی��ان اینکه به طور طبیعی در این ش��رایط‬ ‫تقاضا ب��رای نفت کاه��ش می‌یابد‪ ،‬ادام��ه داد‪ :‬زمانی که‬ ‫تقاضای نف��ت کاهش پیدا می‌کند ب��ه طور عملی قیمت‬ ‫آن متاثر می‌ش��ود و این موضوعی اس��ت که باید در افق‬ ‫بلندمدت به آن توجه شود‪ .‬این کارشناس اقتصادی درباره‬ ‫پیشینه وابستگی اقتصاد ایران به نفت تصریح کرد‪ :‬اقتصاد‬ ‫ایران از دهه‌ها و س��ال‌های دور وابسته به نفت شده است‪.‬‬ ‫اگرچه در ‪ ۱۰۰‬س��ال گذشته استخراج نفت در ایران آغاز‬ ‫ش��د و به عنوان محل درآمد ارزی مورد توجه قرار گرفت‬ ‫اما قرار بر این نبود که بودجه کش��ور از طریق منابع نفتی‬ ‫جبران شود و به مرور زمان مسیری دنبال شد که نفت در‬ ‫بودجه جاری نقش بیش��تری پیدا کرد و وابستگی دولت و‬ ‫بودجه کشور به نفت بسیار زیاد شد‪ .‬وی معتقد است‪ :‬باید‬ ‫با یک برنامه و راهبرد مشخص قطع وابستگی بودجه کشور‬ ‫از نفت دنبال ش��ود‪ .‬مش��اور وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫با بی��ان اینکه درحال‌حاضر درآمده��ای ارزی که از محل‬ ‫نفت به‌دس��ت می‌آمد‪ ،‬کاهش یافته‪ ،‬گفت‪ :‬خوشبختانه یا‬ ‫متاسفانه به دلیل شرایط ناشی از تحریم درآمدهای نفتی‬ ‫کشور پیش از این و در مقطعی دیگر به نصف کاهش پیدا‬ ‫ک��رده بود و کاهش درآمدهای ارزی که امروز با آن مواجه‬ ‫هستیم متاثر از کاهش قیمت نفت است که نمی‌تواند آثار‬ ‫قابل توجهی در اقتصاد و بودجه ما بگذارد‪ .‬دودانگه عنوان‬ ‫کرد‪ :‬با توجه به اینکه در س��ال‌های گذش��ته این کاهش‬ ‫متاثر از کاهش حجم فروش نفت اتفاق افتاده است‪ ،‬دولت‬ ‫توانس��ته با یک نگاه مقاومتی بخشی از آثار کاهش قیمت‬ ‫نفت را در بودجه سال آینده مدیریت کند و تمهیدات الزم‬ ‫را بیندیشد تا بتواند با درآمدهای نفتی کمتر‪ ،‬اداره اقتصاد‬ ‫کشور را دنبال کند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه اقتصاد کش��ور ظرفیت جبران کاهش‬ ‫درآمدهای نفتی را دارد‪ ،‬گف��ت‪ :‬دولت می‌تواند از کاهش‬ ‫قیم��ت نفت فرصتی نوی��ن ایجاد کند‪ .‬با توجه به رش��د‬ ‫ص��ادرات غیرنفتی و ب��ا توجه به ظرفیت‌ه��ای صنعتی و‬ ‫اقتصادی کش��ور می‌توانی��م کاهش درآمده��ای نفتی را‬ ‫جبران کنیم‪ .‬ای��ن عضو اتاق بازرگانی ایران ادامه داد‪ :‬اگر‬ ‫مسیر نفت را به گونه‌ای مدیریت کنیم که در آینده بودجه‬ ‫دولت از نفت به طور کامل قطع ش��ود‪ ،‬می‌توانیم به سمت‬ ‫س��رمایه‌گذاری‌های مولد و زاینده برویم و نقشه راهبردی‬ ‫برای توس��عه صادرات غیرنفتی ایجاد کنی��م و می‌توانیم‬ ‫نه تنه��ا این تهدید را مدیریت کنی��م‪ ،‬بلکه از آن فرصت‬ ‫جدیدی بسازیم‪ .‬مشاور وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت ادامه‬ ‫داد‪ :‬اگر رویکرد اس��تقالل ارزی ی��ا رویکردی را به عنوان‬ ‫اقتص��اد بدون نفت دنبال کنیم می‌تواند عزم و اراده جدی‬ ‫دولت را در این فرصت تاریخی به دنبال داش��ته باش��د تا‬ ‫آرزوی دیرینه دولت‌های مختلف را که همیش��ه عالقه‌مند‬ ‫بودند اقتصاد کش��ور را بدون نفت اداره کنند‪ ،‬محقق شود‬ ‫و بتوانیم دستاورد بزرگی را از این زمینه به‌دست آوریم‪.‬‬ ‫دودانگ��ه با بی��ان اینک��ه درحال‌حاض��ر کاهش قیمت‬ ‫نف��ت باعث ش��ده که اث��ر درآمدهای نفت��ی روی بودجه‬ ‫بسیار محدود باش��د‪ ،‬گفت‪ :‬دولت در این شرایط می‌تواند‬ ‫رویکردهای��ی را دنب��ال کند که این اث��ر را به طور کامل‬ ‫ازبین ببرد‪.‬‬ ‫به اعتق��اد وی باید تالش کنیم منابع غیرنفتی از جمله‬ ‫مالیات‌ه��ا و درآمده��ای ارزی را ک��ه از طری��ق صادرات‬ ‫غیرنفتی حاصل می‌ش��وند به حداکثر برس��انیم‪ .‬از طرفی‬ ‫نیز باید دنبال مدیریت واردات باش��یم و تقاضاهایی را که‬ ‫ام��کان تولید آن را داخل وج��ود دارد را از طریق واردات‬ ‫تامین نکنیم‪.‬‬
‫انرژی‬ ‫‪public@smtnews.ir‬‬ ‫پنجشنبه ‪ 2‬بهمن ‪ - 1393‬اول ربیع الثانی ‪ 22 -1436‬ژانویه ‪ -2015‬شماره ‪ -139‬پیاپی ‪1457‬‬ ‫به دنبال سخنان وزیر نفت مبنی بر منطقی‌بودن قیمت ‪ ۷۲‬دالری نفت در بودجه‬ ‫عرفان�ه تاجیک�ی‪ -‬گروه‬ ‫صنعت‪ :‬از جمل��ه مهم‌ترین‬ ‫مولفه‌های تاثیر‌گذار بر قیمت‬ ‫نفت‪ ،‬ش��رایط و روابط سیاس��ی کشور‌ها‬ ‫به‌ویژه کشور‌های عضو اوپک است که در‬ ‫راس آنها عربس��تان‪ ،‬ع��راق و ایران قرار‬ ‫دارد‪ .‬به عقیده مس��ئوالن و کارشناسان‬ ‫حوزه انرژی‪ ،‬قیم��ت نفت بیش از اینکه‬ ‫متاثر از ش��رایط اقتصادی جهان باش��د‪،‬‬ ‫تحت تاثیر ش��رایط سیاسی دنیاست‪ .‬از‬ ‫این رو هر چند ریزش کم‌س��ابقه قیمت‬ ‫نفت به عوامل��ی چون میزان تقاضا برای‬ ‫این س��وخت پرارزش وابس��ته است اما‬ ‫تصمیم��ات و روابط سیاس��ی کش��ور‌ها‬ ‫می‌تواند تاثیر بیشتری بر نوسان قیمتی‬ ‫نفت داشته باشد که در این میان می‌توان‬ ‫به بیماری پادش��اه عربستان اشاره کرد‪.‬‬ ‫در پ��ی بروز این بیم��اری و به دنبال آن‬ ‫تغییر و تحولی که در س��اختار سیاسی و‬ ‫قدرت��ی ای��ن کش��ور ایج��اد می‌ش��د‪،‬‬ ‫پیش‌بینی‌ه��ای متفاوتی درب��اره قیمت‬ ‫نفت انجام شد‪ .‬بد نیست گریزی بزنیم به‬ ‫صحبت‌های اخیر بیژن زنگنه‪ ،‬وزیر نفت‬ ‫کش��ورمان مبنی ب��ر اینک��ه قیمت ‪۷۲‬‬ ‫دالری که برای نفت در بودجه کشور در‬ ‫نظر گرفته شده‪ ،‬قیمت معقولی است‪ .‬به‬ ‫دنبال اظه��ارات وزیر نف��ت و همچنین‬ ‫گفته‌ه��ای وزی��ر امور اقتص��اد و دارایی‬ ‫مبنی بر اینکه قادر خواهیم بود‪ ،‬کشور را‬ ‫با قیم��ت نفت هر بش��که ‪ ۲۵‬دالر اداره‬ ‫کنیم‪ ،‬رس��انه‌های اروپای��ی و امریکایی‬ ‫تحلیل‌های متفاوتی از این س��خنان ارائه‬ ‫دادن��د‪ .‬بنابرتحلیل این رس��انه‌ها‪ ،‬گفته‬ ‫بی��ژن زنگن��ه‪ ،‬وزیر نفت ایران نش��ان از‬ ‫قدرت ایران در اداره بودجه کشور دارد و‬ ‫به نظر می‌رس��د با کاه��ش قیمت نفت‪،‬‬ ‫خلل��ی در نح��وه بودجه بن��دی و میزان‬ ‫ارزآوری ایران ایجاد نشده است‪ .‬از طرفی‬ ‫ش��یوخ عرب تصمیم دارند مداخله‌ای در‬ ‫می��زان عرض��ه و تقاضای بازار نداش��ته‬ ‫باش��ند تا بازار به خودی خود‪ ،‬به تعادل‬ ‫برسد‪ ،‬به این امید که با افزایش عرضه و‬ ‫کاهش قیمت نف��ت‪ ،‬میل به تقاضا برای‬ ‫این طالی سیاه تحریک شود‪ .‬تصمیمی‬ ‫که به نظر می‌رس��د درحال‌حاضر کارآمد‬ ‫نباشد‪ .‬البته بدیهی است که عربستان با‬ ‫اجرای چنین سیاس��تی مبنی بر کاهش‬ ‫ن��دادن حج��م عرض��ه نف��ت خ��ود در‬ ‫بازارجهانی از سویی‪ ،‬گلوگاه تولید شیل‬ ‫اویل و شیل گس امریکا را می‌فشارد و از‬ ‫قیمت نفت افزایش یافت‬ ‫طرفی دیگر پا بر سینه اقتصاد کشور‌های‬ ‫وابسته به نفت نهاده است‪ ،‬اما رویه بازار‬ ‫نش��ان‌دهنده موضوع دیگری اس��ت‪ .‬در‬ ‫روزهای گذشته برخالف ‪ ۵۴‬روزی که از‬ ‫کاهش قیمت نفت می‌گذرد‪ ،‬این طالی‬ ‫سیاه روی س��پید روزگار را به خود دید‪.‬‬ ‫س��پیدی‌ ک��ه ‪ ۸۴‬س��نت ارزش نفت را‬ ‫افزایش داد‪.‬‬ ‫افزایش داش��ته است‪ .‬این در حالی است‬ ‫که تولید ش��یل اویل و ش��یل گس برای‬ ‫امری��کا و کانادا حدود ‪ ۴۰‬دالر هزینه در‬ ‫ب��ر دارد‪ .‬به همین جه��ت کاهش قیمت‬ ‫نفت به کمتر از ‪ ۴۰‬دالر باعث می‌ش��ود‬ ‫فاطمی‪ :‬درگذشته تصور‬ ‫بر این بود که با کاهش‬ ‫تحریم‌ها علیه ایران‪،‬‬ ‫قیمت نفت کاهش می‌یابد‬ ‫اما در حال‌حاضر که قیمت‬ ‫نفت به شدت کاهش یافته‬ ‫است‪‌،‬کاهش تحریم‌ها‬ ‫علیه ایران نیز نمی‌تواند‬ ‫قیمت نفت را بیش از این‬ ‫کاهش دهد‬ ‫‹ ‹پای داعش میان میدان نفت‬ ‫جلیل جعفری‪ ،‬عضو‬ ‫کمیس��یون ان��رژی‬ ‫مجل��س‪ ،‬ب��ا بی��ان‬ ‫اینک��ه ارزش تم��ام‬ ‫شده تولید هر بشکه‬ ‫نفت خام در کش��ور به میزانی اس��ت که‬ ‫فروش هر بش��که به قیم��ت ‪ ۲۵‬دالر را‬ ‫غیرمنطقی می‌کند‪ ،‬در گفت‌وگو با‬ ‫گفت‪ :‬قیمت نفت متاثر از دو عامل است‬ ‫که نخست‪ ،‬تصمیمات سیاسی کشورها و‬ ‫دیگ��ری‪ ،‬می��زان عرض��ه و تقاضای این‬ ‫محصول در بازار است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬بای��د توج��ه داش��ت ک��ه‬ ‫درحال‌حاضر به دلی��ل حضور داعش در‬ ‫منطقه‪ ،‬خاورمیانه در حاشیه امن جهان‬ ‫ق��رار ندارد‪ .‬در گذش��ته س��هم تولیدات‬ ‫نف��ت اوپک در بازار جهان��ی میزان قابل‬ ‫توجهی بود‪ ،‬درحالی که اکنون این سهم‬ ‫تولید در بازار جهانی بس��یار کاهش‌یافته‬ ‫است‪ .‬از این رو سهم عرضه نفت اوپک به‬ ‫ب��ازار کاهش و میزان عرضه نفت امریکا‪،‬‬ ‫تا این نفت‌های صخره‌ای مشتری خود را‬ ‫از دست داده و از رده تولید خارج شوند‪.‬‬ ‫‹ ‹شیل اویل لبه پرتگاه‬ ‫وی همچنین افزود‪ :‬امکان نزول قیمت‬ ‫نف��ت ب��ه زی��ر ‪ ۴۰‬دالر وج��ود دارد اما‬ ‫بی‌شک این دوره دیری نمی‌پاید و دوباره‬ ‫قیم��ت نفت به ب��االی ‪ ۴۰‬صعود خواهد‬ ‫کرد ام��ا بازگرداندن منابع ش��یل اویلی‬ ‫که از رده خارج ش��ده‌اند‪ ،‬امری دشوار و‬ ‫پرهزینه است‪.‬‬ ‫جعفری با تاکید ب��ر اینکه تاثیر روانی‬ ‫شرکت ملی نفت ایران‬ ‫آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مناقصه‌گران‬ ‫ردیف‬ ‫‪1‬‬ ‫شماره مناقصه‪ /‬شماره تقاضا‬ ‫‪Tender No.FP/17-93/076‬‬ ‫‪Indent No.43-22-9001548002‬‬ ‫ت در‬ ‫شماره‌ثب ‌‬ ‫پایگاه ملی مناقصات‬ ‫‪1/387/941‬‬ ‫شرح کاال‬ ‫‪SWIVEL‬‬ ‫‪4.536.000.000‬‬ ‫‹ ‹زنگنه‪ ،‬موثر یا غیرموثر؟!‬ ‫عل��ی فاطم��ی‪،‬‬ ‫کارشناس انرژی نیز‬ ‫ضم��ن تاکید بر این‬ ‫ک��ه‬ ‫موض��وع‬ ‫صحبت‌ه��ای وزی��ر‬ ‫نفت اگر تاثیر مثبت��ی بر افزایش قیمت‬ ‫نفت نداش��ته باش��د‪ ،‬تاثیر منفی هم بر‬ ‫افزایش قیمت نفت ندارد‪ ،‬درگفت‌وگو با‬ ‫گفت‪ :‬پیش‌بینی وزیر نفت درباره‬ ‫کاه��ش قیم��ت نف��ت می‌توان��د تاثیر‬ ‫مس��تقیمی بر کاهش قیمت نفت داشته‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینک��ه قیمت نف��ت تابع‬ ‫عوام��ل زی��ادی اس��ت‪ ،‬ادام��ه داد‪ :‬در‬ ‫درازم��دت قیمت نفت افزای��ش خواهد‬ ‫داش��ت‪ ،‬اما تجرب��ه قیمت‌های س��ابق‪،‬‬ ‫محمدحسین برخوردار‬ ‫رییس مجمع عالی واردات‬ ‫اندکی دور از انتظار است‪.‬‬ ‫فاطم��ی درب��اره تاثیر نتیجه نشس��ت‬ ‫‪ ۵ +۱‬ب��ر قیمت نفت‪ ،‬افزود‪ :‬درگذش��ته‬ ‫تصور بر این بود ک��ه با کاهش تحریم‌ها‬ ‫علیه ایران‪ ،‬قیمت نف��ت کاهش می‌یابد‬ ‫اما در حال‌حاضر که قیمت نفت به شدت‬ ‫کاه��ش یافته اس��ت‪‌،‬کاه��ش تحریم‌ها‬ ‫علیه ایران نی��ز نمی‌تواند قیمت نفت را‬ ‫بی��ش از ای��ن کاهش ده��د‪ .‬بنابراین به‬ ‫طور کلی نتیجه این نشس��ت تاثیری بر‬ ‫افزای��ش یا کاهش قیم��ت نفت نخواهد‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫پیش‌بینی‌ه��ا حاکی از این اس��ت که‬ ‫با کاه��ش عرضه نفت اوپ��ک‪ ،‬قیمت‌ها‬ ‫افزای��ش می‌یابد‪ .‬این ش��رایط در حالی‬ ‫اس��ت که نفت کاالیی ب��وده که در تمام‬ ‫ط��ول تاریخ‪ ،‬تقاض��ای مطلوبی برای آن‬ ‫وجود داشته است بنابراین می‌توان گفت‬ ‫که افزایش قیمت نفت‪ ،‬تاثیر چندانی بر‬ ‫می��زان تقاضای آن ن��دارد و تقاضا برای‬ ‫ط�لای س��یاه خاورمیانه هم��واره وجود‬ ‫داشته است و کاهش عرضه نیز می‌تواند‬ ‫بر قیمت نفت تاثیر داش��ته باش��د اما بر‬ ‫میزان تقاض��ا تاثیری ن��دارد‪ .‬به عبارتی‬ ‫دیگر اگر نتیجه نشست ‪ ۵ +۱‬به گونه‌ای‬ ‫باش��د که تحریم‌های نفت��ی و صادراتی‬ ‫علی��ه ایران کاهش یاب��د‪ ،‬بر خالف روند‬ ‫ب��ازار (که اگ��ر عرضه زیاد ش��ود تقاضا‬ ‫کاه��ش می‌یابد) تقاض��ا افزایش یافته و‬ ‫در پی آن قیمت‌ها نیز افزایش می‌یابند‪.‬‬ ‫بنابراین می‌توان بخشی از گفته‌های وزیر‬ ‫نفت عربستان سعودی را درباره اینکه با‬ ‫کاهش قیمت نفت‪ ،‬میل به تقاضا افزایش‬ ‫یابد را منطقی دانس��ت‪ .‬امید آن می‌رود‬ ‫ک��ه با وجود هم��ه تحلیل‌ه��ای موجود‬ ‫درباره قیم��ت نفت‪ ،‬ایران از چنین بازی‬ ‫قدرتی درس عبرت گرفته و همت کرده‬ ‫تا تکیه بودجه کش��ور را بیش از پیش به‬ ‫نفت و درآمد‌ه��ای حاصل از آن کاهش‬ ‫دهد‪.‬‬ ‫در همی��ن حال افزای��ش ذخیره ارزی‬ ‫کشور به کمک فروش نفت‪ ،‬گاز و مشتقات‬ ‫آنها نیز امری ساده‌لوحانه به نظر می‌رسد‪،‬‬ ‫زیرا چنی��ن افزایش ذخیره‌ای را می‌توان‬ ‫با توس��عه روند صادرات نیز به‌دست آورد‬ ‫اما س��رمایه ملی فروخته شده را به هیچ‬ ‫عن��وان نمی‌توان به کش��ور بازگرداند که‬ ‫ای��ن موض��وع می‌تواند موجب��ات تباهی‬ ‫آین��دگان میه��ن را ب��ه دنب��ال داش��ته‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫صرفه‌جویی میلیون دالری‬ ‫با تکیه بر تولید داخل‬ ‫نوبت دوم‬ ‫برآورد اولیه (ریال)‬ ‫صحبت‌های وزیر نفت ب��ر افکار عمومی‬ ‫جهان را نمی‌توان کتم��ان کرد‪ ،‬تصریح‬ ‫کرد‪ :‬اقتصاد ای��ران ظرفیت زیادی برای‬ ‫افزایش می��زان بهره‌وری و ارزآوری دارد‬ ‫ک��ه می‌توان با اصالح س��اختار مالیات و‬ ‫تولید و البته توس��عه کش��اورزی‪ ،‬میزان‬ ‫هزینه‌های جاری کش��ور را پوش��ش داد‬ ‫زیرا کاهش درآمدهای نفتی موجب کند‬ ‫ش��دن روند توسعه می‌شود اما نمی‌تواند‬ ‫این رون��د را متوقف کند‪ .‬بنابراین نتیجه‬ ‫مثبت نشست ‪ ۵ +۱‬به نفع ایران می‌تواند‬ ‫موج��ب ثب��ات اقتصادی جهان ش��ده و‬ ‫قیمت نفت را افزایش دهد‪.‬‬ ‫‪31‬‬ ‫مبلغ ضمانتنامه‬ ‫ریالی‬ ‫یورویی‬ ‫‪101.250.000‬‬ ‫‪2.355‬‬ ‫شرکت ملی حفاری ایران در نظر دارد‌‪ ،‬اقالم مورد نیاز خود را از شرکت‌های واجد صالحیت و از طریق مناقصه عمومی با شرایط ذیل تامین نماید‪:‬‬ ‫الف‪ :‬شرح مختصر کاالهای مورد نیاز در جدول باال قید گردیده‪:‬‬ ‫ب‪ :‬برآورد اولیه تقاضاها در جدول باال قید گردیده‪:‬‬ ‫ج‪ :‬معیارهای ارزیابی کیفی مناقصه‌گران‪:‬‬ ‫‪ -1‬داشتن شخصیت حقوقی‪ /‬حقیقی‬ ‫‪ -2‬داشتن توانایی مالی جهت تامین اقالم و ارائه ضمانت بانکی‪ ،‬چک رمزدار و یا واریز وجه تضمین شرکت در مناقصه‬ ‫‪ -3‬حسن شهرت‬ ‫‪ -4‬استاندارد بودن محصوالت‬ ‫‪ -5‬داشتن تجربه و دانش الزم در زمینه مورد نظر‬ ‫‪ -6‬حسن سابقه شرکت‬ ‫‪ -7‬تضمین کیفیت محصوالت‬ ‫‪ -8‬متناسب بودن ظرفیت تولید‬ ‫د‪ :‬حداقل امتیاز کیفی قابل قبول ‪ 60‬امتیاز می‌باشد‪.‬‬ ‫ه‪ :‬مناقصه‌گران می‌توانند اس��ناد ارزیابی کیفی را با ارس��ال درخواس��ت به تلفکس شماره ‪ 0611-2241154‬و یا با مراجعه حضوری به آدرس‪ :‬اهواز‪ -‬ناحیه صنعتی کارون‪-‬‬ ‫کارگاه ‪ -8‬مدیریت تدارکات و امور کاال‪ -‬اداره تدارکات خارجی کاال دریافت نمایند‪.‬‬ ‫و‪ :‬کلیه مناقصه‌گران واجد شرایط می‌توانند از تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم به مدت ‪14‬روز نسبت به تکمیل و تحویل مدارک ارزیابی به آدرس‪ :‬اهواز‪ -‬کارگاه‪ -1‬ساختمان‬ ‫قدیم مدیریت‪ -‬طبقه دوم‪ -‬کمیسیون مناقصات‪ -‬اتاق ‪ 207‬اقدام نمایند‪.‬‬ ‫ز‪ :‬اسناد مناقصه در اختیار تامین‌کنندگان واجد شرایط و تعیین صالحیت شده قرار خواهد گرفت‪.‬‬ ‫ضمنا متقاضیان می‌‌توانند آگهی فوق را در پایگاه اینترنتی شبکه اطالع‌رسانی شرکت ملی حفاری ایران به نشانی ذیل رویت نمایند‪.‬‬ ‫‪WWW.NIDC.IR‬‬ ‫شرکت ملی حفاری ایران‬ ‫اداره تدارکات خارجی کاال‬ ‫شماره مجوز‪1393. 545 :‬‬ ‫معاون وزیر نفت با بیان اینکه در ش��رایط‬ ‫کاهش قیمت نفت با تکیه بر توان سازندگان‬ ‫داخلی میلیون‌ه��ا دالر صرفه‌جویی در این‬ ‫صنعت انجام می‌شود‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬امیدواریم‬ ‫قیمت نفت افزایش یابد اما با قیمت پایین‌تر‬ ‫نفت توان اداره کش��ور را داریم‪ .‬س��یدعماد‬ ‫حس��ینی در مراس��م رونمایی از پمپ‌های‬ ‫کرایوجنیک س��اخت ایران با بیان اینکه با‬ ‫س��اخت این پمپ‌ها آخرین حلقه وابستگی‬ ‫صنعت نف��ت به کش��ورهای خارجی قطع‬ ‫می‌ش��ود‪ ،‬خاطرنش��ان کرد‪ :‬س��اخت این‬ ‫پمپ‌ه��ا یکی از پیچیده‌تری��ن فناوری‌های‬ ‫م��ورد نی��از در صنعت نفت اس��ت‪ .‬وی در‬ ‫ادام��ه با تاکید بر اهمیت و ضرورت حمایت‬ ‫از تولید داخلی گفت‪ :‬حمایت از سازندگان‬ ‫داخلی از نظر من همواره موضوعی س��هل‬ ‫ممتنع است‪ .‬س��هل از این نظر که همواره‬ ‫مقام��ات‪ ،‬مراج��ع و مس��ئوالن کش��ور بر‬ ‫آن تاکی��د کردند و ممتن��ع از این نظر که‬ ‫زیرس��اخت‌های الزم برای س��اخت داخل‬ ‫ایجاد نشده است‪.‬‬ ‫معاون وزی��ر نفت در امور مهندس��ی در‬ ‫ادامه با اش��اره به اینک��ه در دولت تدبیر و‬ ‫امید حمای��ت از تولید داخل��ی تا حدودی‬ ‫یادداشت‬ ‫نوع مواجهه‬ ‫بخش خصوصی‬ ‫با کاهش قیمت نفت‬ ‫مورد توجه قرار گرفته و اسناد ساخت داخل‬ ‫‪ ۱۰‬گ��روه کاالیی در وزارت نفت به تصویب‬ ‫رسیده است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬باید از تولید داخل‬ ‫حمای��ت کنیم تا امکان رقابت با محصوالت‬ ‫خارجی را داشته باشند‪.‬‬ ‫حس��ینی با بیان اینک��ه اگرچه تجهیزات‬ ‫دوار ‪ ۱۵‬ت��ا ‪۲۵‬درصد در صنعت نفت نقش‬ ‫دارند ام��ا اهمیت آنها به ان��دازه ‪۷۵‬درصد‬ ‫دیگر در این صنعت اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬س��اخت‬ ‫‪ ۱۰‬گ��روه کاالی��ی مورد نی��از صنعت نفت‬ ‫توس��ط تولیدکنندگان داخل��ی در مرحله‬ ‫مناقصه قرار دارد که مدت زمان اجرای این‬ ‫قراردادها دو سال در نظر گرفته شده است‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه وزارت نفت امروزه‬ ‫رویه تعامل��ی با بخش خصوص��ی را پیش‬ ‫گرفت��ه و دول��ت و بخ��ش خصوص��ی در‬ ‫حال تالش برای اعتالی کش��ور هس��تند‪،‬‬ ‫خاطرنش��ان کرد‪ :‬امیدواری��م با رفع نگرانی‬ ‫بخش خصوصی ش��اهد کم��ک این بخش‬ ‫برای توس��عه کش��ور باشیم و ش��رایط باید‬ ‫ب��ه گونه‌ای باش��د که بخ��ش دولتی نقش‬ ‫رگوالت��وری را ایف��ا کن��د و طب��ق س��ند‬ ‫چشم‌انداز به س��مت خصوصی‌سازی پیش‬ ‫برویم‪.‬‬ ‫از آنج��ا که به جز تع��داد محدودی از کش��ورهای‬ ‫صادر‌کنن��ده نف��ت‪ ،‬بیش��تر آنها اقتص��ادی متکی بر‬ ‫درآمدهای نفتی دارند‪ ،‬نخستین پیامد کاهش قیمت‬ ‫نفت را باید کاهش درآمدهای نفتی دانس��ت‪ .‬به طور‬ ‫طبیع��ی ممکن اس��ت با کاه��ش درآمده��ای ارزی‪،‬‬ ‫اقتصاد این کشورها با مشکالت جدی ازجمله کسری‬ ‫بودج��ه‪ ،‬توانایی نداش��تن در تامین مال��ی پروژه‌های‬ ‫عمرانی‪ ،‬نداش��تن کنترل ن��رخ ارز‪ ،‬کاهش ارزش پول‬ ‫ملی و رواج پدیده تورم دس��ت به گریبان ش��وند که‬ ‫درنهای��ت به تغییر ترکیب کاالهای مورد درخواس��ت‬ ‫مردم منجر می‌ش��ود‪ .‬عالوه بر این شاید به‌هم‌خوردن‬ ‫تع��ادل بودج��ه‌ای در کش��ورهای صادر‌کنن��ده نفت‬ ‫به‌ویژه کش��ورهایی که حجم زیادی از بودجه جاری و‬ ‫عمرانی خود را از طریق فروش نفت به‌دست می‌آورند‪،‬‬ ‫مهم‌تری��ن وج��ه منفی کاه��ش بهای نفت به ش��مار‬ ‫رود‪ .‬این درحالی اس��ت که آثار و تبعات آن بر قدرت‬ ‫خرید مردم نیز حداقل ب��رای بنگاه‌های تامین‌کننده‬ ‫کاال قابل‌توجه اس��ت‪ .‬البته در کنار زیان کش��ورهای‬ ‫صادرکننده و متکی به درآمدهای نفتی‪ ،‬سایر کشورها‬ ‫به‌ویژه کشورهای مصرف‌کننده نیز از این واقعه مصون‬ ‫نخواهند ماند‪ ،‬زیرا کاهش بهای نفت‪ ،‬خود به عاملی در‬ ‫جهت کاهش میل به سرمایه‌گذاری در صنایع وابسته‬ ‫به نفت تبدیل می‌ش��ود که در بلند‌م��دت باعث بروز‬ ‫مش��کالت عدیده‌ای در این صنع��ت به‌ویژه در بخش‬ ‫تولید و عرضه خواهد ش��د چراکه سرمایه‌گذاری‌ها در‬ ‫صنایع انرژی بس��یار پرهزینه و زمان‌بر هستند و این‬ ‫مسئله می‌تواند خود باعث بروز مشکل در بخش عرضه‬ ‫شود و کشورهای متقاضی را با بحران مواجه کند‪.‬‬ ‫اما در این میان نکته حائز اهمیت آن است که نباید‬ ‫چنین تصور شود که کاهش قیمت نفت مجوزی برای‬ ‫افزایش دخالت دولت در بازار اس��ت‪ .‬دخالت بیش از‬ ‫حد دولت‌ه��ا و تصدی‌گری و اعمال انبوهی از قوانین‬ ‫و مقررات دس��ت‌وپاگیر و ضروت در فرآیند تشریفات‬ ‫غیرض��روری اداری نتیجه‌ای جز بسته‌ش��دن بال و پر‬ ‫بخش خصوصی و محدودشدن مشارکت فعاالنه ایشان‬ ‫و لگدمال‌ش��دن خالقیت و نوآوری ایش��ان برای رشد‬ ‫بهره‌وری نخواهد داش��ت و نه‌فق��ط کارآیی اقتصادی‬ ‫کشور را کاهش می‌دهد بلکه موجبات افزایش هزینه‬ ‫معامالت‪ ،‬به‌هم ریختگی بازار و انحراف منابع را فراهم‬ ‫می‌کند‪ .‬باید تالش کنیم فضاى کسب و کار روزبه‌روز‬ ‫شفاف‌تر شود‪ .‬قوانین ساده جایگزین مقررات پیچیده‬ ‫شوند و از مزایای فناوری اطالعات و دولت الکترونیک‬ ‫بیش از گذش��ته بهره‌برداری ش��ود‪ .‬امروزه با شرایط‬ ‫پیش‌آم��ده در فض��ای اقتص��ادی کش��ور و تجربیات‬ ‫جدیدی نظیر گسس��ت تحریم‌ها‪ ،‬کاهش تکان‌دهنده‬ ‫قیمت نفت‪ ،‬اجرای فازهای متوالی هدفمندی یارانه‌ها‪،‬‬ ‫تجربه ب��ازار بدون ات��اق مب��ادالت ارزی‪ ،‬محدودیت‬ ‫در تراکنش‌ه��ای مالی بین‌المللی در کنار مش��کالت‬ ‫س��اختاری نظیر رک��ود اقتص��ادی‪ ،‬بی��کاری‪ ،‬تورم‪،‬‬ ‫نقدینگ��ی باال در بخش مص��رف و نقدینگی پایین در‬ ‫بخ��ش تولید و تجارت‪ ،‬تالش برای تحلیل و بررس��ی‬ ‫میزان درآمدهای ارزی کشور‪ ،‬برای بنگاه‌های تجاری‬ ‫و بازرگان��ی از یک انتخاب فرات��ر رفته و عم ً‬ ‫ال به یک‬ ‫ضرورت تبدیل ش��ده است‪ ،‬چراکه کاهش درآمدهای‬ ‫نفتی می‌تواند به‌طور مستقیم و غیرمستقیم بر الگوی‬ ‫تقاضای مردم اثرگذار باش��د‪ .‬باید تالش شود کاهش‬ ‫قیمت نف��ت انگیزه‌ای برای کاهش قیمت تمام‌ش��ده‬ ‫تولید‪ ،‬کاهش بوروکراسی کند اداری و همت مضاعف‬ ‫برای افزایش بهره‌وری ش��ود‪ .‬گفتنی است همان‌طور‬ ‫که از طریق تحلیل عملکرد کاهش قیمت نفت بر نوع‬ ‫خرید مردم‪ ،‬می‌توان ترکیب کاالهای مورد درخواست‬ ‫در داخل کشور را پیش‌بینی کرد‪ ،‬به همین شیوه نیز‬ ‫می‌توان نوع کاالهای مورد تقاضای مردم در کشورهای‬ ‫همس��ایه را به‌عنوان ترکیب صادرات کشور نیز برآورد‬ ‫کرد‪ .‬مروری گذرا بر تجربیات تاریخی ش��کل‌گرفته از‬ ‫نوع مواجهه بنگاه‌های اقتصادی با تغییر شاخص‌های‬ ‫فضای تجارت نش��ان می‌دهد دس��ت‌کم در یک قرن‬ ‫اخیر که شیوه زندگی مردم و به‌تبع الگوی مصرف آنها‬ ‫با تغییرات متوالی همراه ش��ده است‪ ،‬تمام بنگاه‌هایی‬ ‫که در ط��ول زمان از صحنه فعالیت حذف ش��ده‌اند‪،‬‬ ‫تنه��ا به این دلیل که برنامه مدونی در قبال رویارویی‬ ‫با بحران‌ها نداشته‌اند‪ ،‬با چنین مشکلی مواجه شده‌اند‪.‬‬ ‫در س��وی مقاب��ل‪ ،‬بنگاه‌هایی که ارزیاب��ی نزدیک به‬ ‫واقع از وضعیتی که در آن به‌س��ر می‌برند داش��ته‌اند‪،‬‬ ‫توانس��ته‌اند به نوعی شدت آس��یب‌های بحران‌ها را تا‬ ‫سر حد ممکن بکاهند‪.‬‬ ‫البته بی‌تردید منظور از بحران در یک بنگاه تجاری‪،‬‬ ‫تنه��ا به معنای مث ً‬ ‫ال درگیرش��دن با ش��رایط رکودی‬ ‫یا دریافت‌نکردن پاس��خ مناس��ب از برنامه بازاریابی و‬ ‫فروش شرکت یا صرفاً بروز اختالفات داخلی و مواردی‬ ‫نظیر آن نیست‪.‬‬
‫صاحب امتیاز‪:‬‬ ‫پنجشنبه ‪ 2‬بهمن ‪ - 1393‬اول ربیع الثانی ‪ 22 -1436‬ژانویه ‪ -2015‬شماره ‪ -139‬پیاپی ‪1457‬‬ ‫سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫سردبیر‪ :‬مسعود دهشور‬ ‫قائم مقام اداری ‪،‬مالی ‪ :‬خلیل محمودی‬ ‫مناجات باخدا‬ ‫حافظ‪:‬‬ ‫مرا عهدیست با جانان که تا جان دربدن دارم‬ ‫هواداران کویش را چو جان خویشتن دارم‬ ‫صفای خلوت خاطر از آن شمع چگل جویم‬ ‫فروغ چشم و نور دل از آن ماه ختن دارم‬ ‫به کام و آرزوی دل چو دارم خلوتی حاصل‬ ‫چه فکر از خبث بدگویان میان انجمن دارم‬ ‫مرا در خانه سروی هست کاندر سایه قدش‬ ‫فراغ از سرو بستانی و شمشاد چمن دارم‬ ‫گرم صد لشکر از خوبان به قصد دل کمین سازند‬ ‫بحمد اهلل و المنه بتی لشکرشکن دارم‬ ‫سزد کز خاتم لعلش زنم الف سلیمانی‬ ‫چو اسم اعظمم باشد چه باک از اهرمن دارم‬ ‫اال ای پیر فرزانه مکن عیبم ز میخانه‬ ‫که من در ترک پیمانه دلی پیمان شکن دارم‬ ‫خدا را ای رقیب امشب زمانی دیده بر هم نه‬ ‫که من با لعل خاموشش نهانی صد سخن دارم‬ ‫چو در گلزار اقبالش خرامانم بحمداهلل‬ ‫نه میل الله و نسرین نه برگ نسترن دارم‬ ‫به رندی شهره شد حافظ میان همدمان لیکن‬ ‫چه غم دارم که در عالم قوام الدین حسن دارم‬ ‫از جشنواره‌ها چه خبر؟‬ ‫‹ ‹خداحافظی با نگاتیو‬ ‫علیرضا برازنده که امس��ال فیلمب��رداری ‪ 5‬فیلم در‬ ‫جش��نواره فجر را برعه��ده دارد‪ ،‬می‌گوید دیگر دوران‬ ‫خداحافظی با نگاتیو آمده است‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬ای��ن فیلمبردار گفت‪ :‬فرآیند تولید‬ ‫فیل��م به ص��ورت نگاتیو‪ ،‬ش��اید ‪ 6‬یا ‪ 7‬م��اه دیگر در‬ ‫کش��ور ادامه داشته باش��د چراکه بیشتر کارخانه‌های‬ ‫تولیدکننده نگاتیو بس��ته ش��ده و دیگر نگاتیو تولید‬ ‫نمی‌ش��ود‪ .‬به گونه‌ای که می‌توان گفت فرآیند تولید‬ ‫نگاتی��و و به دنبال آن س��اخت فیلم‌های س��ینمایی‬ ‫به ص��ورت ‪ ،35‬درح��ال توقف اس��ت و دوربین‌های‬ ‫دیجیتال جای دوربین‌های نگاتیو را گرفته است‪.‬‬ ‫‹ ‹فیلم فیه ما فیه‬ ‫فیلم مس��تند «فی ‌ه ما فیه» با نگاه به نسبت سینما‬ ‫و روحانیت در سی‌وسومین جشنواره فیلم فجر رقابت‬ ‫می‌کن��د‪ .‬به گزارش مهر‪ ،‬مس��تند «فیه م��ا فیه» به‬ ‫کارگردان��ی صادق داوری‌فر درباره نس��بت س��ینما و‬ ‫روحانیت ساخته شده است‪.‬‬ ‫«فیه ما فیه» برای نخستین‌بار در هفتمین جشنواره‬ ‫«س��ینما حقیق��ت» نمایش داده ش��د و کارگردان با‬ ‫توجه به برخی بازخوردها ازس��وی مخاطبان‪ ،‬برخی از‬ ‫سکانس‌ها را اصالح کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹فیلم «روباه»‬ ‫فیلم سینمایی «روباه» به کارگردانی بهروز افخمی‬ ‫آخرین مراحل فنی را برای حضور در جش��نواره فجر‬ ‫پشت‌سر می‌گذارد‪.‬‬ ‫محمد پیرهادی‪ ،‬تهیه‌کننده «روباه» درباره آخرین‬ ‫مراح��ل س��اخت این فیلم س��ینمایی ب��ه مهر گفت‪:‬‬ ‫فیلمب��رداری آخری��ن صحنه‌های «روب��اه» در تهران‬ ‫به پایان رس��ید‪ .‬همچنین آیدی��ن افخمی که تدوین‬ ‫همزمان را برعهده داش��ت آخری��ن تدوین‌ها را انجام‬ ‫داده است‪.‬‬ ‫‹ ‹جشنواره تئاتر‬ ‫عضو هیات انتخاب پوستر جشنواره تئاتر فجر وجود‬ ‫اساس��نامه مدون برای طراحی پوستر از سوی انجمن‬ ‫طراحان پوس��تر خانه‌تئاتر را راهی برای رس��یدن به‬ ‫روندی درس��ت در طراحی پوس��تر این رویداد هنری‬ ‫دانست‪.‬‬ ‫ابراهی��م حس��ینی‪ ،‬به مه��ر گفت‪ :‬نکت��ه‌ای که در‬ ‫‪ 33‬دوره تئاتر فجر به آن توجه نش��ده این اس��ت که‬ ‫جش��نواره مدیر هنری ندارد تا نظارت بر مواد تبلیغی‬ ‫نظیر پوس��تر و کاتالوگ را در کنار دیگر امور اجرایی‬ ‫مربوط انجام دهد‪.‬‬ ‫در نشست علمی و تخصصی روزنامه‬ ‫مطرح شد‬ ‫فرقانی‪ :‬آزادی و مسئولیت دو روی یک سکه‌اند‬ ‫دومی��ن نشس��ت علم��ی و جلس��ات‬ ‫پرسش و پاسخ همراه با استادان دانشگاه‬ ‫پی��ش از ظهر دیروز‪،‬‬ ‫در روزنام��ه‬ ‫با حض��ور دکتر مه��دی فرقانی‪ ،‬اس��تاد‬ ‫دانش��گاه عالمه طباطبایی و با ش��رکت‬ ‫جمع زیادی از خبرنگاران و گزارش��گران‬ ‫و کارکنان بخش‌ه��ای مختلف تحریریه‪،‬‬ ‫اداری و آگهی‌ها برگزار شد‪.‬‬ ‫دکتر فرقانی درب��اره دو مقوله مهم در‬ ‫روزنامه‌ن��گاری‪ ،‬حقوق و مس��ئولیت‌های‬ ‫اجتماعی روزنامه‌نگاری و گزارش‌نویسی‬ ‫مدرن در مطبوعات تخصصی سخنانی را‬ ‫بیان کرد‪.‬‬ ‫وی در ابتدا با توجه به مسائل متعددی‬ ‫ک��ه در زمین��ه کاریکاتوره��ای نش��ریه‬ ‫فرانسوی ش��ارلی ابدو در خارج از کشور‬ ‫پی��ش آمده و واکنش‌های ش��خصیت‌ها‪،‬‬ ‫روزنامه‌ن��گاران‪ ،‬صاحب‌نظران و مردم در‬ ‫این‌باره گفت‪ :‬متاسفانه مقامات کشورهای‬ ‫اروپایی نظیر انگلیس و فرانسه به آزادی‬ ‫بی‌حد و حصر مطبوعات اشاره کرده‌اند و‬ ‫گفته‌اند که حتی در این آزادی توهین به‬ ‫ادی��ان هم وجود دارد و من به‌عنوان یک‬ ‫روزنامه‌نگار ایرانی می‌پرسم اگر در فرانسه‬ ‫درباره هولوکاست یا پوشش برقع مطالبی‬ ‫نوشته شود واکنش مقامات فرانسه به این‬ ‫مطالب نشریات کاملا آزادیخواهانه است؟‬ ‫این استاد دانشگاه ضمن تاکید بر اینکه‬ ‫میزگردهای زیادی در داخل کشور یا در‬ ‫رس��انه‌های بین‌المللی برپا شده که حد‬ ‫و حص��ر آزادی بیان مطبوع��ات در آنها‬ ‫مطرح شده است‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬بحث‬ ‫من در اینجا تئوریک است و پاسخ به این‬ ‫سوال است که آیا آزادی مطبوعات بدون‬ ‫قید و ش��رط به معن��ای تحدید و تهدید‬ ‫آزادی نیس��ت‪ .‬باید گفت که هیچ آزادی‬ ‫بدون قید نیس��ت و هی��چ برخورداری از‬ ‫آزادی معنایش این نیست که مسئولیتی‬ ‫نداش��ته باش��د‪ .‬در حقیق��ت باید گفت‬ ‫آزادی و مسئولیت دو روی سکه هستند‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬مس��لم است که بیان‬ ‫واقعیت‌ها حق اس��تفاده از منابع خبری‬ ‫و انتش��ار اخبار حق اساس��ی و زیربنایی‬ ‫مطبوع��ات و روزنامه‌نگاران اس��ت اما در‬ ‫کنار این حق باید حس مسئولیت را هم‬ ‫داش��ت که پاسداش��ت آگاهی و وجدان‬ ‫بشری است‪.‬‬ ‫فرقانی با تشریح ‪ 4‬نظام کنترل و اداره‬ ‫مطبوعات خاطرنش��ان ک��رد که در کنار‬ ‫نظام اقتدارگ��رای قرن هجدهم میالدی‪،‬‬ ‫نظام آزادی‌گرا در غرب به وجود آمد که‬ ‫این نوع آزادی هرج‌ومرج زیادی حتی در‬ ‫غرب به وج��ود آورد و کار ب��ه تجاوز به‬ ‫حریم خصوصی افراد هم کش��یده ش��د‪،‬‬ ‫ک��ه خود غربی‌ه��ا برای برخ��ورد با این‬ ‫مس��ئله موضوع مس��ئولیت اجتماعی را‬ ‫مطرح کرده‌اند که هم‌اکنون در نظام‌های خبری باید بسیار سالم باشد و خبرنگاران‬ ‫رسانه‌ای سراسر جهان بیشتر مشروعیت باید از هر بده و بس��تان با روابط عمومی‬ ‫س��ازمان‌ها جلوگی��ری کنن��د و کس��ب‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫این اس��تاد دانش��گاه عالمه طباطبایی اطالعات و درج اخبار مربوط به سازمان‌ها‬ ‫را من��وط به کس��ب‬ ‫درباره نظام مسئولیت‬ ‫هدی��ه از جان��ب آنها‬ ‫اجتماع��ی رس��انه‌ها‬ ‫ندانند و خدای نکرده‬ ‫توضی��ح داد‪ :‬نظ��ام‬ ‫رواب��ط عمومی‌ها را‬ ‫مس��ئولیت اجتماعی‬ ‫تهدی��د نکنن��د اگر‬ ‫الزام به پاسخگویی را‬ ‫به‌عنوان مث��ال برای‬ ‫یک��ی از وظایف مهم‬ ‫ف�لان روز هدی��ه‬ ‫رسانه‌ها و مطبوعات‬ ‫می‌دان��د‪ .‬در حقیقت اصل شرافت حرفه‌ای‬ ‫ندهید م��ا خبرتان را‬ ‫در ای��ن نظ��ام اگ��ر روزنامه‌نگاری اقتضا بایکوت کرده و چاپ‬ ‫خبرن��گاری خبری را می‌کند که رسانه‌ شأن نمی‌کنیم‪.‬‬ ‫وی تاکی��د ک��رد‪:‬‬ ‫تهیه می‌کند‪ ،‬باید به خود را حفظ کند و ناظر‬ ‫این حرف‌ها نظریات‬ ‫ان��دازه کافی تحقیق‬ ‫و ناقد بر عملکردها‬ ‫ایده‌آلیس��تی نیست‪.‬‬ ‫کرده باش��د و صحت باشد رسانه در هیچ‬ ‫به هر ص��ورت حرفه‬ ‫آن را مدنظ��ر ق��رار‬ ‫قدرت‬ ‫جنگ‬ ‫در‬ ‫دنیا‬ ‫جای‬ ‫ر و ز نا مه‌ن��گا ر ی‬ ‫دهد این یعنی حس‬ ‫مسئولیت و همچنین سهیم نیست بلکه ناظر را بای��د ب��ه ش��کل‬ ‫کرام��ت انس��انی در بر قدرت است و به بیان شرافتمندانه‌ای انجام‬ ‫ای��ن زمینه باید پاس دیگر روزنامه‌نگاران‬ ‫داد‪ .‬روزنامه‌ن��گار‬ ‫ناقد قدرت هستند‬ ‫مهم‌تری��ن وظیفه و‬ ‫داشته ش��ود‪ ،‬احترام‬ ‫مسئولیتش این است‬ ‫ب��ه عقای��د دیگران و‬ ‫حف��ظ حرمت میراث‌ه��ای تاریخی جزو که از منافع عمومی حمایت کند‪.‬‬ ‫‹ ‹نقش گزارش‌نویسی‬ ‫وظایف خبرنگاران است‪.‬‬ ‫مهدی فرقانی در بخش دوم سخنانش‬ ‫وی یادآور شد‪ :‬یونسکو در دو دهه اخیر‬ ‫ب��ر آزادی بیان عقای��د تاکید می‌کند‪ ،‬به به مقول��ه گزارش‌نویس��ی در مطبوعات‬ ‫هرصورت حق اساسی جست‌وجو و تهیه اش��اره کرد و گف��ت‪ :‬گ��زارش جان‌مایه‬ ‫اخبار و انتشار آنها‪ ،‬حق تحقیق در زمینه روزنامه‌نگاری اس��ت‪ .‬در ش��رایط کنونی‬ ‫اطالع��ات‪ ،‬حق عضویت در تش��کل‌های با پیش��رفت‌های بس��یاری که در زمینه‬ ‫صنف��ی و حقوق��ی و از ای��ن قبیل جزو فناوری‌ه��ای ارتباط��ی به وج��ود آمده‬ ‫اس��ت دیگر خبر جان‌مایه روزنامه‌نگاری‬ ‫حقوق اولیه خبرنگاران است‪.‬‬ ‫‹ ‹اصل شرافت حرفه‌ای روزنامه‌نگاری سنتی نیست و این گزارش است که ژانر‬ ‫مه��دی فرقان��ی در بخ��ش دیگری از غالب روزنامه‌نگاری امروز به‌شمار می‌آید‪.‬‬ ‫س��خنان خود به اصل ش��رافت حرفه‌ای گزارش ب��رای تولید ش��ناخت و آگاهی‬ ‫روزنامه‌نگاری اش��اره و تصریح کرد‪ :‬اصل در روزنامه اس��ت که در‌باره نوش��تن آن‬ ‫ش��رافت حرف��ه‌ای روزنامه‌ن��گاری اقتضا یکس��ری مهارت‌ها الزم است و یکسری‬ ‫می‌کند که رسان ‌ه شأن خود را حفظ کند اصول و دانستنی‌های علمی‪.‬‬ ‫وی در همی��ن ارتب��اط ی��ادآور ش��د‪:‬‬ ‫و ناظر و ناقد بر عملکردها باش��د‪ .‬رسانه‬ ‫در هیچ جای دنیا در جنگ قدرت سهیم گزارش��گر برای نوش��تن گزارش به چند‬ ‫نیست بلکه ناظر بر قدرت است و به بیان پیش‌نی��از احتیاج دارد که نخس��تین آن‬ ‫تس��لط بر زبان و واژگان وس��یع ادبیات‬ ‫دیگر روزنامه‌نگاران ناقد قدرت هستند‪.‬‬ ‫وی در رابطه با اصل ش��رافت حرفه‌ای اس��ت و در استخدام داش��تن این زبان و‬ ‫یاد‌آور شد‪ :‬ارتباط روزنامه‌نگاران با منابع تسلط بر ادبیات و زبان فارسی و یک زبان‬ ‫عکس‌روز‬ ‫‹ ‹نمایش مروارید‬ ‫نمایش «مروارید» نوش��ته قطب‌الدین صادقی و به‬ ‫کارگردانی س��روش طاهری که درباره حمله مغول‌ها‬ ‫به ایران اس��ت و از این زاویه به تقبیح جنایت داعش‬ ‫و نسل‌کش��ی آنها می‌پردازد در جش��نواره تئاتر فجر‬ ‫ب��ه صحنه م��ی‌رود‪ .‬به گزارش مهر‪ ،‬س��روش طاهری‬ ‫کارگ��ردان «مرواری��د» گف��ت‪ :‬با ‪ 5‬میلی��ون کمک‬ ‫هزینه‌ای که به ما پرداخت ش��ده کار زیادی نمی‌توان‬ ‫کرد اما خوش��بختانه چون این مبلغ به موقع پرداخت‬ ‫شد‪ ،‬توانستیم دکور و لباس‌های نمایش را آماده کنیم‪.‬‬ ‫نمایشنامه «مروارید» نوشته دکتر قطب‌الدین صادقی‬ ‫است و ‪ 10‬بهمن در دو نوبت ‪ 17‬و ‪ 20‬در تاالر حافظ‬ ‫به صحنه خواهد رفت‪.‬‬ ‫مدیر تحریریه‪ :‬مهدی اسحاقیان‬ ‫مدیر فنی و هنری‪ :‬مهدی نجفی‬ ‫مدیر فناوری‪ :‬علی‌رضا فخرآبادی‬ ‫مدیر آموزش‪ :‬مینو بدیعی‬ ‫مدیر روابط عمومی‪ :‬فاطمه پیرانی‬ ‫مدیر سازمان آگهی ها ‪ :‬مهرداد بیات‬ ‫مدیر چاپ‪ :‬بیژن بهادری‬ ‫دبیر گروه گزارش‪ :‬رامین نعمتی‬ ‫دبیر گروه صنعت‪ :‬میترا ممسنی‬ ‫دبیر گروه معدن‪ :‬شهریار خدیوفرد‬ ‫دبیر گروه تجارت‪ :‬عاطفه خسروی‬ ‫دبیر گروه اقتصاد‪ :‬مهدیه انوشه‬ ‫دبیر گروه گفتگو‪ :‬محمود مقدسی‬ ‫دبیر گروه استان‌ها‪ :‬مریم نظری‬ ‫دبیر ویرایش و تصحیح‪ :‬حسین شیرازی‬ ‫تلفن‪82190 :‬‬ ‫فکس‪88713730 :‬‬ ‫پیامک‪300082190 :‬‬ ‫پیامگیر صوتی‪88105304 :‬‬ ‫سازمان آگهی‌ها‪88722732-3 :‬‬ ‫امور مشترکین‪88722735 :‬‬ ‫روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان‌ها‪88724211 :‬‬ ‫چاپ‪ :‬انتخاب رسانه‪44905300-2 :‬‬ ‫تصاویر برگزیده سال ‪ 2014‬میالدی‬ ‫دیگر به ش��کل کامل به‌عن��وان زبان دوم‬ ‫سطح روزنامه‌نگاری ملی ‪ -‬جهانی است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬گزارش��ی که ش��ما منتشر‬ ‫می‌کنید در حد و اس��تاندارد جهانی باید‬ ‫باش��د زیرا با دیگران مقایس��ه می‌ش��ود‬ ‫و حت��ی در ‪ 10‬ش��بکه تلویزیونی ممکن‬ ‫است نقل شود‪.‬‬ ‫اس��تاد دانش��گاه عالم��ه طباطبای��ی‬ ‫همچنی��ن گفت‪ :‬در ش��رایطی که با یک‬ ‫کامپیوتر و یک میز می‌توان مجله منتشر‬ ‫ک��رد آن هم به تنهای��ی‪ ،‬بنابراین ممکن‬ ‫اس��ت روزنامه‌نگار از جامعه فاصله بگیرد‬ ‫و به وبگردی ی��ا ولگردی در وب بپردازد‬ ‫که باید گف��ت مرگ حرف ‌ه روزنامه‌نگاری‬ ‫فرا رس��یده است‪ .‬گزارش‪ ،‬تولید شناخت‬ ‫و آگاهی است و صرف داشتن اطالعات و‬ ‫حتی ارائه آن مشکلی را حل نمی‌کند‪ .‬در‬ ‫حال حاضر منابع گس��ترده‌ای در اختیار‬ ‫گزارشگران جوان اس��ت و باید گفت که‬ ‫مس��ئولیت روزنامه‌نگار بس��یار بیشتر از‬ ‫قبل ش��ده اس��ت‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬اوکتایو‬ ‫پاز می‌گوید‪ :‬ام��روز هر اتاق مرکز جهان‬ ‫است بنابراین عارضه‌ای که گریبانگیر یک‬ ‫روزنامه‌نگار حرفه‌ای ش��ده این است که‬ ‫تو‌جو در اعماق جامعه به‬ ‫به جای جس�� ‌‬ ‫کپی‌پیست بسنده می‌کند‪.‬‬ ‫ای��ن روزنامه‌نگار باس��ابقه درباره نحوه‬ ‫نگارش گ��زارش گفت‪ :‬در ی��ک گزارش‬ ‫حین مهندس��ی باید‪ ،‬آگاهانه و حس��اب‬ ‫ش��ده برخورد ک��رد تا کمتری��ن ابهام را‬ ‫ایجاد و ذهن مخاط��ب را درگیر موضوع‬ ‫کند‪.‬‬ ‫‹ ‹پایبندی به حقیقت‬ ‫گ��زارش بخش��ی از رئالیس��م موجود‬ ‫در جامع��ه اس��ت‪ ،‬فرقانی ضم��ن تاکید‬ ‫روی این مس��ئله اضافه می‌کند‪ :‬گزارش‬ ‫عینی‌گراس��ت و بنابرای��ن روی حقای��ق‬ ‫عین��ی باید متک��ی باش��د‪ .‬بنابراین یک‬ ‫گزارش��گر برای اینکه هم به زبان تسلط‬ ‫داشته باشد و هم اینکه بتواند حلقه‌های‬ ‫متف��اوت گزارش‌نویس��ی را به هم وصل‬ ‫کند‪ ،‬نیازمند خوان��دن تاریخ و ادبیات و‬ ‫رمان و قصه است که دایره واژگان خود را‬ ‫گسترش دهد‪ .‬در عین حال گزارش باید‬ ‫زبان تفاهمی و تفهیم داشته باشد و نباید‬ ‫تند و تحکمی باشد‪ .‬به گفته هابرماس آن‬ ‫کس که صدای بلندت��ر و قوی‌تری دارد‬ ‫حتم��ا از منطق قوی برخوردار نیس��ت‪.‬‬ ‫بنابرای��ن زب��ان عصبیت و تحک��م را در‬ ‫گزارش‌نویس��ی باید کنار گذاشت و زبان‬ ‫منطق و استدالل را باید در پیش گرفت‪.‬‬ ‫براس��اس این گزارش‪ ،‬در هر دو بخش‬ ‫س��خنان مه��دی فرقانی؛ خبرن��گاران و‬ ‫گزارش��گران روزنامه س��واالتی را مطرح‬ ‫کردند که پاس��خ‌های الزم از س��وی وی‬ ‫داده شد‪.‬‬ ‫نشانی‪:‬‬ ‫ته�ران‪ ،‬خیاب�ان قائم مق�ام فراهانی‬ ‫کوچه آزادگان شماره ‪26‬‬ ‫کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫وب سایت‪www.smtnews.ir :‬‬ ‫پست الکترونیکی‪info@smtnews.ir :‬‬ ‫روابط عمومی‪PR@smtnews.ir:‬‬ ‫آگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫معرفی کتاب‬ ‫دیدگاه‌های رهبر معظم‬ ‫انقالب به زبان انگلیسی‬ ‫کتاب معرف��ی دیدگاه‌های رهبر معظم انقالب‪،‬‬ ‫توس��ط یک ناش��ر امریکایی به زبان انگلیس��ی‬ ‫منتشر شد‪.‬‬ ‫به گ��زارش مهر ای��ن کتاب به هم��ت رایزنی‬ ‫فرهنگی جمهوری اسالمی ایران در سازمان ملل‬ ‫متحد‪ ،‬توسط ناش��ر امریکایی به زبان انگلیسی‬ ‫در یک مجلد ‪ ۲۰۴‬صفحه‌ای در ژانویه ‪ ۲۰۱۵‬در‬ ‫نیویورک منتشر شد‪.‬‬ ‫ای��ن کتاب نخس��تین اث��ر انگلیس��ی معرفی‬ ‫دیدگاه‌ه��ای رهبر معظم انقالب در امریکاس��ت‬ ‫و با ویراس��تاری دکتر پرویز مروج‪ ،‬اس��تاد تمام‬ ‫دانشگاه اولد وست بری نیویورک و دارای تالیفات‬ ‫متعدد پیرامون فلسفه اسالم و غرب منتشر شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫براس��اس این گزارش‪ ،‬این کتاب در نوع خود‬ ‫اثری جامع در زمینه معرفی و تبیین اندیش��ه و‬ ‫تفکر رهب��ر معظم انقالب از البه‌الی نوش��ته‌ها‪،‬‬ ‫مقاالت و سخنرانی‌های ایشان در طول سال‌های‬ ‫متعدد است‪.‬‬ ‫این کتاب دارای دو بخش اس��ت که در بخش‬ ‫اول دیدگاه‌ه��ای رهب��ر معظ��م انق�لاب درباره‬ ‫مطالبی همچون توحید‪ ،‬اخالق و انسان‪ ،‬ماهیت‬ ‫هن��ر‪ ،‬زنان‪ ،‬اقبال الهوری‪ ،‬عدالت و حقوق بش��ر‬ ‫مطرح شده است‪.‬‬ ‫بخ��ش دوم کت��اب نی��ز بیش��تر معط��وف به‬ ‫دیدگاه‌های جهانی رهبر معظم انقالب اس��ت و‬ ‫به دغدغه‌ها و مس��ائل مرتبط ب��ا امور بین‌الملل‬ ‫همچ��ون توحید و ن��گاه جهانی ب��ه آن‪ ،‬تمدن‬ ‫اسالمی‪ ،‬دموکراس��ی و دین‪ ،‬اسالم و مسیحیت‪،‬‬ ‫مالکیت خصوصی در اس�لام‪ ،‬سخنرانی در جمع‬ ‫دانشگاهیان و جوانان می‌پردازد‪.‬‬ ‫این اثر با ه��دف معرفی و تبیین نظام فکری و‬ ‫نوع بینش و تفکر رهبر جمهوری اس�لامی ایران‬ ‫برای مخاطبان و اصح��اب علم و فرهنگ امریکا‬ ‫طراحی و تدوین شده است‪.‬‬ ‫ش��ایان ذکر اس��ت رایزنی فرهنگی جمهوری‬ ‫اس�لامی ایران در س��ازمان ملل متحد در س��ال‬ ‫‪ ۲۰۱۳‬اقدام به انتشار مقاله‌ای درباره فتوای رهبر‬ ‫معظم انقالب در باب حرمت س�لاح‌های کشتار‬ ‫جمعی در بازار نش��ر امریکا کرد که با اس��تقبال‬ ‫گس��ترده اصحاب علم و فرهنگ و روزنامه‌نگاران‬ ‫امریکا مواجه شد‪.‬‬ ‫ای��ن کت��اب از فوری��ه س��ال ‪( ۲۰۱۵‬نیم��ه‬ ‫بهمن) در بازار نش��ر امریکا در دس��ترس خواهد‬ ‫بود‪.‬‬ ‫رونمای��ی از این کت��اب در تاری��خ ‪ ۲۰‬ژانویه‬ ‫‪ ۲۰۱۵‬ب��ا حض��ور رای��زن فرهنگ��ی‪ ،‬ویراس��تار‬ ‫مجموعه و جمعی از اصح��اب علم و فرهنگ در‬ ‫نیویورک برگزار شد‪.‬‬ ‫جشنواره تئاتر فجر آغاز به‌کار کرد‬ ‫یو‌س��ومین جش��نواره بین‌المللی‬ ‫س‌‬ ‫تئات��ر فج��ر ب��ا اج��رای ‪ ۱۴‬نمایش‬ ‫صحن��ه‌ای‪ ،‬خیابان��ی و رادیوی��ی و‬ ‫افتت��اح نمایش��گاه عکس و پوس��تر‪،‬‬ ‫عص��ر چهارش��نبه اول بهم��ن آغ��از‬ ‫به ک��رد‪ .‬به گ��زارش مه��ر در بخش‬ ‫صحنه‌ای‪ ،‬نمایش «مرگ فروشنده» به‬ ‫نویسندگی آرتور میلر و کارگردانی نادر‬ ‫برهانی‌مرند در بخش مرور تئاتر ایران‪ ،‬س��اعت ‪۲۰:۳۰‬‬ ‫در تاالر اصلی مجموعه تئاتر ش��هر به صحنه رفت‪ .‬این‬ ‫اثر‪ ،‬قصه خانواده‌ای اس��ت ک��ه در دوره رکود اقتصادی‬ ‫ده��ه ‪ ۴۰‬امریکا زندگی می‌کنند؛ متن این اثر توس��ط‬ ‫آرتور میلر نوشته شده است‪« .‬دیده‌بانان» به نویسندگی‬ ‫پیر روبر لوکل��رک و کارگردانی محمدرضا خاکی‪ ،‬دیگر‬ ‫نمایش��ی اس��ت که نخس��تین روز جش��نواره در تاالر‬ ‫چهارس��و مجموعه تئاتر ش��هر‪ ،‬در دو نوب��ت ‪ ۱۸:۳۰‬و‬ ‫‪ ۲۰:۳۰‬به صحنه رف��ت‪ .‬این نمایش‬ ‫در بخ��ش م��رور تئاتر ای��ران حضور‬ ‫دارد‪« .‬دیده‌بانان» براس��اس داستان‬ ‫دو کش��ور خیال��ی به‌ن��ام روم و مور‬ ‫ش��کل گرفته اس��ت‪ .‬همچنین تاالر‬ ‫حاف��ظ‪ ،‬یکم بهم��ن‪ ،‬در دو نوبت ‪۱۷‬‬ ‫و ‪ ،۲۰‬میزبان نمایش «بیرون پش��ت‬ ‫در» به نویسندگی ولفگانگ بورشرت‬ ‫و کارگردانی ایمان اسکندری در بخش مرور تئاتر ایران‬ ‫ش��د‪ .‬این اثر راویتگر زندگی مردانی اس��ت که از جنگ‬ ‫جهانی دوم جان س��الم ب��ه در برده‌اند‪ ،‬اما به واس��طه‬ ‫ش��رایط تلخ و دردناکی که پس از جن��گ برای آنها به‬ ‫وجود آمده‪ ،‬زندگی برایشان تلخ شده است‪ .‬نمایش‌های‬ ‫«مرگ فروش��نده»‪« ،‬دیده‌بانان» و «بیرون پش��ت در»‪،‬‬ ‫در بخش مس��ابقه بین‌الملل هم با دیگ��ر آثار به رقابت‬ ‫می‌پردازند‪.‬‬

آخرین شماره های روزنامه صمت

روزنامه صمت شماره 1353

روزنامه صمت شماره 1353

شماره : ۱۳۵۳
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۸
روزنامه صمت شماره 1352

روزنامه صمت شماره 1352

شماره : ۱۳۵۲
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۷
روزنامه صمت شماره 1351

روزنامه صمت شماره 1351

شماره : ۱۳۵۱
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۶
روزنامه صمت شماره 1350

روزنامه صمت شماره 1350

شماره : ۱۳۵۰
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۳
روزنامه صمت شماره 1349

روزنامه صمت شماره 1349

شماره : ۱۳۴۹
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۲
روزنامه صمت شماره 1348

روزنامه صمت شماره 1348

شماره : ۱۳۴۸
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۰
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!