صفحه قبل

روزنامه صمت شماره ۱۳۷

صفحه بعد

روزنامه صمت شماره 137

روزنامه صمت شماره 137

‫در جلسه شورای عالی محیط زیست مطرح شد‬ ‫نخستین روزنامه تخصصی صبح ایران‬ ‫اقدام ملی برای مقابله با گرد و غبار و ریزگرد‬ ‫سه‌شنبه‬ ‫‪ 30‬دی ‪1393‬‬ ‫‪ 28‬ربیع االول‪1436‬‬ ‫‪ 20‬ژانویه ‪2015‬‬ ‫سال یازدهم دوره جدید شماره ‪ 137‬پیاپی ‪ 32 1455‬صفحه قیمت‪ 1000 :‬تومان‬ ‫نقره‪ ،‬جوجه اردک زشت‬ ‫معادن سرب و روی‬ ‫ت ‪ 21‬میلیون تنی‬ ‫ظرفی ‌‬ ‫تولید آرد در کشور‬ ‫بهارستانبهکاهشدرآمدنفتیمصمماست‬ ‫‪7‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪11‬‬ ‫ممنوعیت خوب یا بد؟!‬ ‫مسئله این است‬ ‫حمایت بانک‌ها از بورس‬ ‫کارساز می‌شود؟‬ ‫‪9‬‬ ‫به مناسبت پنجاهمین سالگرد تاسیس شرکت ملی صنایع پتروشیمی‬ ‫تقدیر پتروشیمی‌ها از مهندس نعمت‌زاده‬ ‫‪14‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫وظیفه دولت‬ ‫در حمایت از گردشگری‬ ‫از خیر صنایع‬ ‫انرژی‌بر بگذریم‬ ‫محمدرضا توکلی‌زاده‬ ‫مهدی بخشنده‬ ‫عضواتاقبازرگانیقزوین‬ ‫‪2‬‬ ‫کلیات سند دخل‌وخرج دولت در کمیسیون تلفیق مورد تصویب قرار گرفت‬ ‫مبادله با روبل و ریال‬ ‫تا یک‌ماه آینده‬ ‫درآمد ‪ 45‬میلیارد دالری‬ ‫خودرو جایگزین نفت‬ ‫‪www.smtonline.ir‬‬ ‫‪www.smtnews.ir -‬‬ ‫همزمان با روز هوای پاک‪ ،‬دومین جلس��ه شورای‬ ‫عالی محیط زیس��ت در دولت یازده��م‪ ،‬دیروز به‬ ‫ریاست حسن روحانی رییس‌جمهور برگزار شد‪.‬‬ ‫در ای��ن جلس��ه موضوع قانون نح��وه جلوگیری از‬ ‫آلودگی هوا پس از ‪ ۱۰‬س��ال م��ورد بازنگری قرار‬ ‫گرفت و مصوب ش��د‪ ،‬استاندارد جدید در خصوص‬ ‫خروجی آالینده‌های وس��ایل نقلیه موتوری تعیین‬ ‫شود‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫عضو اتاق بازرگانی خراسان رضوی‬ ‫‪10‬‬ ‫حمایتقانونمدار‬ ‫از تولید‬ ‫غالمرضا فقانی‬ ‫مدیرعامل خانه صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت مازندران‬ ‫‪24‬‬ ‫افزایش تولید نیازمند‬ ‫بازار مناسب است‬ ‫سازندگان‬ ‫و قیمت نفت‬ ‫عزیز میرزاییان‬ ‫رضا پدیدار‬ ‫عضوخانهمعدن‬ ‫‪28‬‬ ‫رییس انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت‬ ‫‪31‬‬
‫کوتاه از سراسر جهان‬ ‫حزب‌اهلل لبنان با صدور بیانیه‌ای اس��امی ‪ 6‬شهید‬ ‫حمله موش��کی بالگرده��ای ارتش صهیونیس��تی به‬ ‫گروهی از نیروهای حزب‌اهلل در ش��هرک مزرعه‌االمل‬ ‫منطقه القنیطره س��وریه از جمله فرزند ش��هید فواد‬ ‫مغنیه را اعالم کرد‪.‬‬ ‫محمود القماطی‪ ،‬معاون رییس ش��ورای سیاس��ی‬ ‫ح��زب‌اهلل لبنان تاکید کرد؛ پاس��خ ح��زب‌اهلل به این‬ ‫حماقت رژیم صهیونیستی دردناک خواهد بود‪.‬‬ ‫گروه‌های مقاومت فلس��طینی با صدور بیانیه‌های‬ ‫جداگانه حمله موشکی ارتش صهیونیستی به گروهی‬ ‫از نیروهای مجاهد حزب‌اهلل لبنان در ش��هرک مزرعه‬ ‫االمل منطقه القنیطره سوریه را که به شهادت ‪ 6‬تن از‬ ‫این نیروها منجر شد‪ ،‬محکوم و تاکید کردند که خون‬ ‫این ش��هدا‪ ،‬پیروزی در مقابل دشمن صهیونیستی را‬ ‫بیمه کرد‪.‬‬ ‫وزیر امور خارجه اوکراین آمادگی کشورش را برای‬ ‫همکاری با روسیه به منظور تامین شرایط آتش‌بس و‬ ‫اجرای کامل تمام مفاد توافقنامه صلح مینسک اعالم‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫خبرگزاری رس��می یمن از کشته‌شدن تعدادی از‬ ‫شهروندان امارات در چندین عملیات تروریستی گروه‬ ‫داعش در این کش��ور از جمله در مدرسه امریکایی‌ها‬ ‫در جزیره «الریم» خبر داد‪.‬‬ ‫گ��روه «توس��عه مل��ی عرب��ی» اعالم ک��رد‪ :‬رژیم‬ ‫صهیونیس��تی در ح��ال حاضر بیش از ‪ 3‬هزار اس��یر‬ ‫فلس��طینی را در مناط��ق پرخط��ر اط��راف نیروگاه‬ ‫هس��ته‌ای «دیمون��ا» و مح��ل زباله‌ه��ای هس��ته‌ای‬ ‫نگهداری می‌کند‪.‬‬ ‫تسلیم ش��دن گروه ‪ 10‬نفری طالبان در هرات‪،‬‬ ‫فرار قاچاقچی معروف موادمخدر از زندان قندهار‪،‬‬ ‫جمع‌آوری ‪ 301‬قبضه س�لاح از افراد غیرمسئول‬ ‫در ننگرهار و بازداشت فرمانده مشهور طالبان زابل‬ ‫از جمله رویدادهای مهم روز دوش��نبه افغانستان‬ ‫است‪.‬‬ ‫رییس کمیس��یون امور بین‌المللی دومای روس��یه‬ ‫گفت‪ :‬مقام‌ه��ای اوکراینی قصد دارند با اقدامات خود‬ ‫روسیه و اتحادیه اروپا را به جنگ سرد جدید بکشانند‪.‬‬ ‫جنب��ش مقاوم��ت اس�لامی فلس��طین (حماس)‬ ‫پافشاری اتحادیه اروپا را برای تروریستی نامیدن این‬ ‫جنبش اقدامی غیراخالقی خواند‪.‬‬ ‫ی��ک منب��ع پزش��کی مصر گف��ت‪ :‬زن��ی از اهالی‬ ‫«دیروط» از توابع اس��تان «اس��یوط» شب گذشته بر‬ ‫اثر ابتال به آنفلوانزای مرغی جان باخت‪.‬‬ ‫کنگره سراسری اتحادیه وکالی عرب در جلسه‌ای‬ ‫در قاهره با عنوان «پیش به سوی تشکیل جبهه عربی‬ ‫برای مقابله با تروریسم و تقسیم»‪ ،‬خواستار بازگشت‬ ‫سوریه به «اتحادیه عرب» و «وحدت ملت‌های عرب»‬ ‫برای مقابله با توطئه‌های غربی شد‪.‬‬ ‫س��لیم الجب��وری رییس مجلس ع��راق در راس‬ ‫هیاتی وارد آنکارا ش��د و در پش��ت درهای بسته با‬ ‫«احمد داود اوغلو» نخست وزیر ترکیه دیدار و گفت‬ ‫و گو کرد‪.‬‬ ‫گارد س��احلی ژاپن از ورود مجدد ‪ 3‬کش��تی گارد‬ ‫س��احلی چین به آب‌های حوالی جزایر مورد اختالف‬ ‫دو کشور در دریای چین شرقی خبر داد‪.‬‬ ‫هش��دار «باراک اوبام��ا» رییس‌جمهوری امریکا به‬ ‫کنگره این کش��ور درباره تصوی��ب تحریم‌های جدید‬ ‫علیه ای��ران و واکنش منفی نمایندگان کنگره‪ ،‬جدال‬ ‫این دونهاد قدرت در ایاالت متحده را آش��کارتر کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫س��رتیپ «ی��واف گلن��ت» فرمانده س��ابق منطقه‬ ‫جنوب��ی ارتش رژیم صهیونیس��تی درباره حمله اخیر‬ ‫این رژیم به نیروهای حزب‌اهلل در «جوالن» گفت که‬ ‫به احتمال زیاد این حمله با تبلیغات انتخاباتی پیش‌رو‬ ‫در سرزمین‌های اشغالی ارتباط دارد‪.‬‬ ‫کارشناس ارش��د بانک مرکزی چین معتقد است‪،‬‬ ‫افت جهان��ی قیمت کاالهای اساس��ی از جمله نفت‪،‬‬ ‫رشد ‪ 7/3‬درصدی اقتصاد این کشور در سال پیش‌رو‬ ‫را در پی خواهد داشت‪.‬‬ ‫موسسه امدادرسان اکس��فام و در آستانه برگزاری‬ ‫نشس��ت س��االنه مجمع جهانی اقتصاد در «داووس»‬ ‫س��وئیس‪ ،‬با اش��اره به افزایش ش��کاف می��ان فقرا و‬ ‫ثروتمندان در جهان‪ ،‬هشدار داد تا سال آینده میالدی‬ ‫نیمی از ث��روت جهانی در اختیار ی��ک درصد از کل‬ ‫جمعیت جهان قرار خواهد گرفت‪.‬‬ ‫ش��بکه تلویزیون��ی فاکس‌نیوز امری��کا که پس از‬ ‫حمالت مرگبار فرانسه ادعا کرده بود در اروپا مناطق‬ ‫ممنوعه برای ورود غیرمس��لمانان وج��ود دارد‪ ،‬بابت‬ ‫این اظهارنظرش چندین بار از بینندگان این ایستگاه‬ ‫تلویزیونی عذرخواهی کرد‪.‬‬ ‫اسناد افشاش��ده جدید از سوی مقاطعه کار سابق‬ ‫و افش��اگر آژانس امنیت ملی امریکا نش��ان می‌دهد‪،‬‬ ‫چین طراحی‌ها برای جنگنده اف‪ 35-‬س��اخت امریکا‬ ‫را دزدیده است‪.‬‬ ‫مقام‌ه��ای س��رویس مخفی امری��کا می‌گویند‪ ،‬در‬ ‫نزدیک��ی منزل جو بای��دن‪ ،‬مع��اون رییس‌جمهوری‬ ‫امریکا در ایالت دالویر تیراندازی شده است‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سه‌شنبه ‪ 30‬دی‪ 28 - 1393‬ربیع االول ‪ 20 -1436‬ژانویه ‪ -2015‬شماره ‪ -137‬پیاپی ‪1455‬‬ ‫خبر‬ ‫‪public@smtnews.ir‬‬ ‫در جلسه شورای عالی محیط زیست مطرح شد‬ ‫اقدامملیبرایمقابلهباگردوغباروریزگرد‬ ‫همزمان با روز هوای پاک‪ ،‬دومین جلسه شورای عالی‬ ‫محیط زیست در دولت یازدهم‪ ،‬دیروز به ریاست حسن‬ ‫روحانی رییس‌جمهور برگزار شد‪.‬‬ ‫رییس جمهوری در این جلس��ه با اش��اره به اهمیت‬ ‫مس��ائل زیس��ت محیطی بر پرهیز از بخش��ی‌نگری در‬ ‫تدوی��ن آیین‌نامه‌ها و قوانین مربوط به محیط زیس��ت‬ ‫تاکی��د ک��رد و خواس��تار هم��کاری و هماهنگی همه‬ ‫نهادها و وزارتخانه‌ها به منظور حفظ و صیانت از منابع‬ ‫طبیعی کشور در عین توجه به موضوع توسعه و مسائل‬ ‫اجتماعی شد‪.‬‬ ‫در این جلسه موضوع قانون نحوه جلوگیری از آلودگی‬ ‫هوا پس از ‪ ۱۰‬سال مورد بازنگری قرار گرفت و مصوب‬ ‫شد‪ ،‬اس��تاندارد جدید در رابطه با خروجی آالینده‌های‬ ‫وسایل نقلیه موتوری تعیین شود‪.‬‬ ‫همچنین کلیات سند مطالبه ضرر و زیان قانون صید‬ ‫و ش��کار به منظور جلوگیری از شکار بی‌رویه و قاچاق‬ ‫حیات‌وح��ش تصویب و قرار ش��د‪ ،‬جزئیات بیش��تر با‬ ‫هماهنگی دستگاه‌های مربوط مورد بررسی قرار گرفته‬ ‫و سپس به عنوان مصوبه ابالغ شود‪.‬‬ ‫اعضای ش��ورای عالی محیط زیست همچنین کلیات‬ ‫طرح اعالم ‪ ۴‬منطقه جدید حفاظت شده را مورد تایید‬ ‫قرار دادند‪ .‬این طرح به منظور جلوگیری از فرسایش و‬ ‫تخریب طبیعت و حفظ منابع طبیعی از سوی سازمان‬ ‫محیط زیست و منابع طبیعی ارائه شده است‪ .‬بر اساس‬ ‫کنوانسیون‌های بین‌المللی تا سال ‪ ۲۰۲۰‬میالدی باید‬ ‫‪ ۱۷‬درصد از عرصه سرزمینی و ‪ ۱۰‬درصد از سواحل به‬ ‫شیوه‌های مختلف جزو مناطق حفاظت شده قرار گیرد‪.‬‬ ‫غار درفک در اس��تان گیالن و آبشار شوی در استان‬ ‫خوزس��تان به عن��وان جاذبه طبیعی مل��ی‪ ،‬جنگل ابر‬ ‫در اس��تان س��منان به عنوان منطقه حفاظت ش��ده و‬ ‫منطقه سمندر یک در استان لرستان به عنوان پناهگاه‬ ‫حیات‌وحش‪ ۴ ،‬منطقه جدید حفاظت شده هستند‪.‬‬ ‫در این جلس��ه مقرر ش��د‪ ،‬س��ازمان محیط زیست و‬ ‫مناب��ع طبیعی آیین‌نامه اقدام ملی برای مقابله با گرد و‬ ‫غبار و ریزگردها را برای تصویب به هیات دولت ارس��ال‬ ‫کن��د‪ .‬همچنین تصوی��ب کلیات ط��رح تعرفه خدمات‬ ‫آزمایش��گاهی از دیگر مصوبات جلس��ه ش��ورای عالی‬ ‫محیط زیست بود‪.‬‬ ‫معصوم��ه ابتکار‪ ،‬مع��اون رییس‌جمه��وری و رییس‬ ‫س��ازمان محیط زیس��ت و منابع طبیعی در این جلسه‬ ‫ضمن ارائه گزارش��ی از وضعیت محیط زیس��ت کشور‬ ‫اقدام نمادین رییس‌جمهوری در استفاده از قطار شهری‬ ‫برای رس��یدن به محل کار خود را ارزشمند توصیف و‬ ‫اظهار امیدواری کرد‪ ،‬استفاده از وسایل نقلیه عمومی از‬ ‫سوی شهروندان بیش از پیش مورد اقبال قرار گیرد‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به مصوبه دولت درباره مبارزه با آلودگی‬ ‫هوا‪ ،‬از بازرس��ی متوال��ی خطوط تولید خودروس��ازان‬ ‫به منظ��ور تولید خودرو ی��ورو‪ ،۴‬خب��ر داد و بازنگری‬ ‫در اس��تانداردهای موجود در معاین��ه فنی خودروها را‬ ‫گام بلن��دی در جهت مب��ارزه با آلودگی هوا دانس��ت‪.‬‬ ‫رییس س��ازمان محیط زیس��ت از حضور قضات‪ ،‬وکال‪،‬‬ ‫حقوقدانان‪ ،‬فقها و کارشناسان در تدوین قانون مطالبه‬ ‫ضرر و زیان قانون صید و ش��کار خبر داد و گفت‪ :‬قانون‬ ‫باید از یکس��و جنبه بازدارندگی برای متخلفان داش��ته‬ ‫ویژه‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪:‬‬ ‫در صنعت پتروشیمی جهانی فکر کنیم‬ ‫وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن وتج��ارت گفت‪:‬‬ ‫باید از ابزارهای س��رمایه‌گذاری خارجی‬ ‫اس��تفاده کرده و بازاره��ای جهانی را در‬ ‫صنعت پتروشیمی تصاحب کنیم‪.‬‬ ‫به گزارش ش��اتا‪ ،‬مهن��دس محمدرضا‬ ‫نعمت‌زاده؛ در همایش پنجاهمین س��ال‬ ‫تأسیس ش��رکت ملی صنایع پتروشیمی‬ ‫افزود‪ :‬هم بخ��ش خصوصی و هم بخش‬ ‫دولتی به‌طور مشترک باید این راهکار را‬ ‫داش��ته باش��ند تا بتوانیم در این صنعت‬ ‫جهانی شویم‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه صنعت پتروش��یمی‬ ‫درآمد ارزی و ملی کشور را افزایش داده‬ ‫اس��ت افزود‪ :‬در س��ال ‪ 90‬توانستیم به‬ ‫صادرات ‪ 15‬میلیارد دالری در محصوالت‬ ‫پتروش��یمی برس��یم ام��ا در س��ال‌های‬ ‫بعد این میزان کاه��ش قابل‌مالحظه‌ای‬ ‫یافت‪ .‬نعمت زاده گفت‪ :‬امس��ال صنعت‬ ‫پتروش��یمی‪،‬صادرات ‪ 13‬میلی��ارد دالر‬ ‫و ح��دود ‪ 7‬میلی��ارد دالرمصرف صنایع‬ ‫داخلی داشته است که ارزش این صنعت‬ ‫را به ‪ 20‬میلیارد دالر رس��اند گرچه باید‬ ‫بیشتر در این زمینه رشد کند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬از س��ال ‪ 68‬تا االن به طور‬ ‫متوسط تولید محصوالت پتروشیمی ‪22‬‬ ‫درصد ساالنه و در همین مدت صادرات‬ ‫آن ‪ 38‬درص��د رش��د ک��رده اس��ت که‬ ‫نش��ان می‌دهد این صنعت قابلیت رشد‬ ‫و عرض‌ان��دام در مقابل رقبای خارجی را‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫وزیر صنعت‪،‬معدن وتجارت با اشاره به‬ ‫نوپا بودن این صنع��ت در جهان و ایران‬ ‫اضافه ک��رد‪ :‬در این صنع��ت چیزی که‬ ‫تک خبر‬ ‫یادبود تقدیر شد‪.‬‬ ‫‹ ‹واردات ش�کر توس�ط بخ�ش‬ ‫خصوصی انجام می‌شود‬ ‫مطرح بود ارتب��اط صنعت نفت و گاز با‬ ‫جامعه و صنایع پایین دستی است‪ ،‬البته‬ ‫صنای��ع میانی هم مهم اس��ت اما هدف‬ ‫ش��رکت ملی صنایع پتروش��یمی بیشتر‬ ‫در باال دست مطرح بود که فعالیت کند‬ ‫و صنایع میان دس��ت و پایین دس��ت را‬ ‫بخش خصوصی در دست بگیرد‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬در این صنعت ایرادی‬ ‫که گرفته می‌شود این است که صادرات‬ ‫این صنع��ت به صورت مواد خام اس��ت‬ ‫درحال��ی ک��ه تبدی��ل هیدروکربن‌ها به‬ ‫مواد شیمیایی خود حرکت بسیار بزرگی‬ ‫بود و ای��ن زنجیره ادام��ه دارد و هر جا‬ ‫این صنعت رفته موجب گس��ترش علم‬ ‫و دانش و مهندس��ی و اجرا ش��ده است‪.‬‬ ‫نکته دیگری که نعمت زاده به آن اشاره‬ ‫کرد این بود که در صنعت پتروش��یمی‬ ‫درآمد ملی مهم است نه اشتغالزایی چرا‬ ‫که صنایع پایین‌دس��تی بعدی اشتغالزا‬ ‫هستند و حلقه مفقوده در صنایع میانی‬ ‫اس��ت که بای��د تالش بیش��تری در این‬ ‫زمینه شود‪.‬‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با تأکید‬ ‫بر وج��ود دیدگاه صادراتی در این زمینه‬ ‫اظه��ار کرد‪ :‬نی��از به دانش فنی نس��بتا‬ ‫پیش��رفته‌تر نسبت به بقیه صنایع میانی‬ ‫و باالدست داریم‪.‬‬ ‫‹ ‹تقدیر از پدر صنعت پتروشیمی‬ ‫صبح دی��روز در همای��ش پنجاهمین‬ ‫س��الگرد پتروش��یمی ک��ه در س��الن‬ ‫اجالس سران تشکیل ش��د‪ ،‬از مهندس‬ ‫محمدرض��ا نعم��ت‌زاده تقدیر و س��الن‬ ‫آمفی‌تئاتر س��اختمان مرکزی ش��رکت‬ ‫ملی پتروشیمی به نام وی نامگذاری شد‪.‬‬ ‫وی در دولت‌ه��ای هفت��م و هش��تم‬ ‫مدیرعام��ل و ریی��س هیات‌مدی��ره‬ ‫پتروشیمی کشور بود و بیشترین حضور‬ ‫را در این صنعت به خود اختصاص داده‬ ‫است‪.‬‬ ‫همچنی��ن در پای��ان مراس��م از تمبر‬ ‫یادبود مهن��دس نعمت‌زاده رونمایی و از‬ ‫مدیران بازنشسته این صنعت با ارائه لوح‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت گفت‪:‬‬ ‫واردات ش��کر ب��رای تامین نی��از داخلی‬ ‫توس��ط بخش خصوصی انجام می‌شود‪.‬‬ ‫واردات ش��کر در سال گذش��ته دو برابر‬ ‫میزان فعلی بوده است‪.‬‬ ‫مهن��دس محمدرض��ا نعم��ت‌زاده در‬ ‫حاش��یه مراس��م پنجاهمی��ن س��الگرد‬ ‫تاسیس صنعت پتروش��یمی اظهار کرد‪:‬‬ ‫درباره واردات ش��کر بحث قیمت مطرح‬ ‫است زیرا قیمت شکر داخلی با محاسبه‬ ‫نرخ ارز مبادله‌ای گران‌تر از شکر وارداتی‬ ‫تمام می‌شود‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬براس��اس مصوبه ش��ورای‬ ‫اقتص��اد ق��رار ش��د ‪ 200‬توم��ان از‬ ‫مابه‌التفاوت شکر وارداتی اخذ شده و به‬ ‫تولید داخل اختصاص یابد‪.‬‬ ‫نعمت‌زاده تصریح کرد‪ :‬واردات ش��کر‬ ‫به تاری��خ فعلی محدود نمی‌ش��ود و در‬ ‫طول سالیان گذشته مصرف شکر بیش‬ ‫از تولید داخل بوده و ما ناچار به واردات‬ ‫بوده‌ایم‪ .‬وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫همچنی��ن گفت‪ :‬ثبت س��فارش واردات‬ ‫برن��ج از اواخ��ر مرداد ماه ممنوع ش��ده‬ ‫ام��ا در صورتی که س��فارش قبل از این‬ ‫تاریخ ثبت ش��ده باش��د ام��کان واردات‬ ‫وجود دارد‪.‬‬ ‫وی با بیان آنکه واردات ذخایر برنج ما‬ ‫کمتر از حد مصوب اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬دولت‬ ‫تالش می‌کن��د از تولید‌کنندگان داخلی‬ ‫برنج حمایت کند‪.‬‬ ‫توافق گمرکات ایران و عراق برای تبادل الکترونیکی اطالعات‬ ‫گمرکات ایران و عراق توافق کردند تا برای آسان تر کردن تجارت‪،‬اطالعات گمرکی‬ ‫میان دو طرف الکترونیکی مبادله ش��ود‪ .‬به گزارش خبرگزاری تس��نیم‪ ،‬مقدمات این‬ ‫توافق در دیدار جاس��م حکیم رییس کل گمرکات عراق با مس��عود کرباسیان رییس‬ ‫کل گمرک ایران در تهران فراهم و مقرر شد تا با حضور یک هیات گمرکی از کشور‬ ‫عراق جزییات این طرح بررس��ی و اجرایی شود‪ .‬جاسم حکیم در این دیدار گفت‪ :‬در‬ ‫بازدیدی که از گمرک غرب تهران داش��تم‪ ،‬پیش��رفت‌های گمرک جمهوری اسالمی‬ ‫ایران را در بخش فناوری اطالعات و الکترونیکی ش��دن فرآیندها از نزدیک مش��اهده‬ ‫ک��ردم و گمرک عراق از راه‌اندازی س��امانه جامع گمرکی توس��ط متخصصان ایرانی‬ ‫در آن کش��ور اس��تقبال می‌کند‪ .‬رییس کل گمرکات عراق همچنین پیش��نهاد داد‬ ‫تا گمرکات دو کش��ور برای آسان تر ش��دن تجارت‪ ،‬اطالعات گمرکی را الکترونیکی‬ ‫مبادله کنند‪ .‬وی افزود‪ :‬خوش��بختانه اعتماد بسیار خوبی میان تجار دو کشور برقرار‬ ‫است و گمرکات دو کشور باید برای باال بردن این اعتماد میان بازرگانان سیاست‌های‬ ‫باشد و از سوی دیگر باعث صیانت از گونه‌های جانوری‬ ‫در کشور شود‪.‬‬ ‫ابتکار تعیین مناطق حفاظت شده را در جهت صیانت‬ ‫از منابع طبیعی کش��ور ارزیابی کرد و گفت‪ :‬در مناطق‬ ‫حفاظت شده حداقل زمین‌خواری و تغییر کاربری انجام‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫جدیدی را اتخاذ کنند‪ .‬مس��عود کرباس��یان هم در این دیدار به عزم جدی دو کشور‬ ‫ب��رای توس��عه روابط فی مابین تأکی��د کرد و گفت‪ :‬مرزهای گم��رک ایران وعراق از‬ ‫تمرچین پیرانش��هر ش��روع و تاخرمش��هر ادامه دارد‪ .‬وی ادامه داد اوج همکاری‌های‬ ‫گمرکی میان دوکشور در اربعین حسینی خودش را نشان داد‪ .‬وی افزود‪ :‬در زمانیکه‬ ‫مرزهای عراق به سمت ترکیه‪ ،‬عربستان و اردن بسته بود ما توانستیم کمک خوبی به‬ ‫عراقی‌ها بکنیم و این را به عنوان یک افتخار تلقی می‌کنیم‪ .‬کرباسیان گفت‪ :‬گمرکات‬ ‫دو کش��ور باید به یکدیگر اعتماد داشته باشند و مدارک یک طرف مورد قبول طرف‬ ‫مقابل هم باش��د و نیاز به بازرس��ی دوباره در گمرک طرف مقابل نباش��د‪ .‬رییس کل‬ ‫گم��رک ایران تأکید کرد‪ :‬کامیون‌ها نباید در مرزها تخلیه و بارگیری ش��ود و ما باید‬ ‫نس��بت به مقررات گمرکی در مرزها یکس��ان عمل کنیم‪ .‬ش��ایان ذکر است‪ ،‬در این‬ ‫مالقات عالوه بر مقامات بلندپایه گمرک جمهوری اسالمی ایران‪ ،‬دکتر سنجابی دبیر‬ ‫کل اتاق بازرگانی ایران و عراق هم حضور داشت‪.‬‬ ‫مذاکره بعدی با وزیران ‪5 +1‬‬ ‫در داووس و مونیخ‬ ‫محمدج��واد ظریف مذاکره خ��ود با جان کری را‬ ‫«صری��ح و جدی» توصیف ک��رد و گفت‪ :‬مذاکرات‬ ‫پیچیده ش��ده و وارد جزئیات شده‌ایم‪ .‬در مذاکرات‬ ‫بین‌المللی هم گرفتاری همیشه در جزئیات است‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایرنا وزیر امور خارجه دیروز در جمع‬ ‫خبرنگاران گفت‪ :‬در حال حاضر کلیات در مذاکرات‬ ‫مشخص ش��ده؛ اصل غنی‌سازی‪ ،‬ضرورت برداشتن‬ ‫تحریم‌ها و حفظ برنامه هس��ته‌ای ایران مورد قبول‬ ‫همه واقع شده است‪ .‬چند ماه پیش رو که در حال‬ ‫مذاکره هستیم درباره جزئیات گفت‌وگو می‌شود‪ .‬به‬ ‫گزارش ایرنا‪ ،‬ظریف اظه��ار کرد‪ :‬مذاکرات پیچیده‬ ‫ش��ده و به جایی رس��یده که وارد جزئیات شده‌ایم‬ ‫چرا که کلیات مش��خص اس��ت‪ .‬وزی��ر امورخارجه‬ ‫تصریح کرد‪ :‬البته در مذاکرات بین‌المللی گرفتاری‬ ‫همیشه در جزئیات است‪ .‬به همین دلیل نیز با جان‬ ‫کری مذاکرات صریح و جدی داشتیم و به جزئیات‬ ‫رسیدیم‪ .‬ظریف اضافه کرد‪ :‬در جزئیات ممکن است‬ ‫برای مثال در مورد س��انتریفیوژها یا موارد مش��ابه‬ ‫عالوه بر طول دوران مذاکره‪ ،‬متخصصان س��اعت‌ها‬ ‫و روزه��ا ب��ا اس��تفاده از برنامه‌ه��ای کامپیوت��ری‬ ‫و مدل‌س��ازی انتخاب‌ه��ای مختل��ف را بررس��ی‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫وزیر امور خارجه کش��ورمان بی��ان کرد‪ :‬نکته‌ای‬ ‫که همیش��ه تاکید کرده‌ایم این است که باید طرف‬ ‫مقاب��ل بپذیرد اگ��ر می‌خواهد با ای��ران به راه‌حل‬ ‫مذاکراتی برسد باید از سیاست فشار دست بردارد‪.‬‬ ‫وزیر امورخارجه کش��ورمان در واکنش به حمله‬ ‫اخیر رژیم صهیونیس��تی به بلندی‌ه��ای جوالن و‬ ‫اوضاع منطقه در روزهای آتی نیز گفت‪ :‬حیات رژیم‬ ‫صهیونیس��تی در ایجاد بحران‪ ،‬تنش و التهاب است‬ ‫و همواره بر این اساس عمل کرده است‪.‬‬ ‫وی درب��اره اینک��ه آیا در هفته‌ه��ای آینده نیز با‬ ‫کری دیدار خواهید داشت یا خیر؟ گفت‪ :‬ما در آخر‬ ‫ای��ن هفته به همراه تعداد دیگری از وزرای ‪ 5+1‬در‬ ‫داووس برای اجالس مجم��ع جهانی اقتصاد حضور‬ ‫خواهیم داشت و هنوز برنامه‌ریزی قطعی برای دیدار‬ ‫نش��ده اما فرصتی اس��ت تا در این اجالس مذاکره‬ ‫کوتاهی داشته باشیم‪ .‬ظریف ادامه داد‪ :‬بعد از اجالس‬ ‫داووس‪ ،‬کنفران��س امنیت مونیخ برگزار می‌ش��ود و‬ ‫براساس شنیده‌ها وزرای ‪ 5+1‬در مونیخ حضور دارند‬ ‫و احتمال یک دور دیگر مذاکرات ‪ 5+1‬در مونیخ هم‬ ‫وجود دارد‪ .‬وزیر امورخارجه کشورمان درباره اینکه‬ ‫آیا سندی در مذاکرات اخیر ایران و امریکا به دست‬ ‫آمده ک��ه بخواهند به ‪ 5‌ +1‬ارائه دهند یا خیر گفت‪:‬‬ ‫البت��ه ما با ‪ ‌5+1‬مذاکره می‌کنیم و مذاکرات ایران و‬ ‫امریکا در رابطه با مذاکرات ‪ 5‌ +1‬است‪ .‬همانطور که‬ ‫تو‌گوهای خوبی با روس‌ها داش��تیم و در سفری‬ ‫گف ‌‬ ‫که به فرانس��ه و آلمان نیز داشتیم گفت‌وگوها بود‪،‬‬ ‫بحث‌ه��ا با امریکا حول هم��ان موضوع‌های بحث با‬ ‫اروپا و روسیه و چین است‪.‬‬
‫سه‌شنبه ‪ 30‬دی‪ 28 - 1393‬ربیع االول ‪ 20 -1436‬ژانویه ‪ -2015‬شماره ‪ -137‬پیاپی ‪1455‬‬ ‫‪industry@smtnews.ir‬‬ ‫صنعت‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪29‬‬ ‫‪30‬‬ ‫درآمد ‪ 45‬میلیارد دالری خودرو جایگزین نفت‬ ‫خدمات فنی‌ مهندسی ایرانی برنده مناقصات عراق‬ ‫صادرات حلقه گمشده صنعت لوازم خانگی‬ ‫‪3‬‬ ‫مدیرکل دفتر صنایع ماشین‌سازی و تجهیزات وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اعالم کرد‬ ‫سند راهبردی صنعت آسانسور تدوین می‏شود‬ ‫ش�کوفه حبی�ب‏زاده ‪ -‬گ�روه صنعت‪:‬‬ ‫صنع��ت آسانس��ور و پله‏برقی کش��ور که‬ ‫مبتنی‌بر خدمات فنی ـ مهندس��ی اس��ت‬ ‫و طراحی و مونتاژ قطعات آسانس��ور را در‬ ‫اولوی��ت کار ق��رار داده‪ ،‬از صنایع مزیت‏دار‬ ‫کش��ور و منطقه محس��وب می‏شود‪ .‬تولید‬ ‫بیشتر قطعات این صنعت در داخل کشور‬ ‫انجام گرفته و تنها بخش��ی از این قطعات‬ ‫مانند ریل آسانسور به سبب نداشتن توجیه‬ ‫اقتصادی وارد کشور می‏شود‪ .‬در این میان‬ ‫چندی پیش مدیرکل دفتر ماشین‏سازی و‬ ‫تجهیزات وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت از‬ ‫تشکیل کمیته‏ای برای تدوین پیش‏نویس‬ ‫سند اس��تراتژی صنعت آسانسور خبر داده‬ ‫ب��ود‪ .‬کیومرث فروتنی با اش��اره به وظایف‬ ‫ش��ورای آسانس��ور ب��ر تعیی��ن صالحیت‬ ‫ش��رکت‌های مجری و بازرس��ی آسانسور‪،‬‬ ‫توس��عه ص��ادرات و جلوگی��ری از تولید و‬ ‫واردات قطعات و تجهیزات نامرغوب تاکید‬ ‫کرده بود‪ .‬در این زمینه در روزهای گذشته‬ ‫نخستین سمینار ایمنی در صنعت آسانسور‬ ‫و پله‌برقی نیز برگزار شد که در آن بررسی‬ ‫و پیگیری اجرای مقررات ملی س��اختمان‬ ‫(مبح��ث ‪ 15‬و ‪ 22‬س��اختمان)‪ ،‬ارتق��ای‬ ‫فرهنگ بهره‏برداری از آسانسور و پله‌برقی‏‪،‬‬ ‫بررس��ی ش��یوه‏های عملی بازرسی ادواری‬ ‫آسانسور در زمینه اصالح الگوی مصرف در‬ ‫این صنعت‪ ،‬ارتق��ای کیفیت تولید‪ ،‬ایمنی‬ ‫و عملک��رد صنعت آسانس��ور و پله برقی و‬ ‫رعایت حقوق مصرف‏کننده و رسیدگی به‬ ‫تخلفات و شکایات مورد بررسی قرار گرفت‪.‬‬ ‫‹ ‹تدوی�ن س�ند راهب�ردی صنع�ت‬ ‫آسانسور‬ ‫کیوم��رث فروتن��ی‪،‬‬ ‫مدیرکل دفتر صنایع‬ ‫و‬ ‫ماشین‌س��ازی‬ ‫تجهی��زات وزارت‬ ‫صنع��ت‪ ،‬مع��دن‬ ‫تجارت در این رابطه در گفت‏وگو با‬ ‫گف��ت‌‪ :‬صنع��ت آسانس��ور ی��ک صنع��ت‬ ‫فرابخشی اس��ت‪ .‬زیرا به‏عنوان یک کاالی‬ ‫مش��خص تولید شده و یک محصول نهایی‬ ‫خروج��ی از کارخان��ه تلقی نمیش��ود و تا‬ ‫زمان��ی که در محل نصب نش��ود‪ ،‬به‏عنوان‬ ‫یک محص��ول تمام‏ش��ده نیس��ت‪ .‬به این‬ ‫ترتیب دستگاه‏های مختلفی اعم از وزارت‬ ‫راه‌وشهرس��ازی‪ ،‬س��ازمان نظام مهندسی‪،‬‬ ‫س��ازمان ش��هرداری‏ها‪ ،‬س��ازمان مل��ی‬ ‫اس��تاندارد و س��ازمان‏های اصل��ی و‬ ‫سازمان‏های دیگر در این امر دست‏اندر کار‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫فروتن��ی افزود‪ :‬بر این اس��اس ش��ورای‬ ‫سیاس��ت‌گذاری و هماهنگ��ی صنع��ت‬ ‫آسانس��ور و پله‌برقی به‏منظور هماهنگی و‬ ‫ابالغ دس��تورالعمل‏ها و بخشنامه‏های این‬ ‫حوزه تش��کیل شده اس��ت‪ .‬در این رابطه‬ ‫نس��بت به تدوین س��ند راهبردی صنعت‬ ‫آسانس��ور اقدام کرده‏ایم و امی��د داریم به‬ ‫زودی به تصویب رسانده شود‪.‬‬ ‫و به دلیل نداشتن هزینه‏های سربار چندان‬ ‫دچار مش��کل نیس��تند‪ ،‬اما ش��رکت‌های‬ ‫تولیدکننده قطعات آسانس��ور با مشکالتی‬ ‫مواجه هستند‪.‬‬ ‫‹ ‹تولی�د اغل�ب قطعات آسانس�ور در‬ ‫داخل کشور‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬صنعت آسانس��ور صنعتی‬ ‫اس��ت با پروانه‌های طراحی و مونتاژ که از‬ ‫س��نخ پروانه‌های خدمات مهندس��ی است‬ ‫سروکار دارد‪ .‬به این سبب با طراحی مونتاژ‬ ‫به‏عنوان یک مقوله با عنوان تولید قطعات و‬ ‫تجهیزات آسانسور و خدمات فروش و پس‬ ‫از فروش در ش��رکت‌های طراح مونتاژ و در‬ ‫واحدهای صنفی روبه‏رو هستیم‪.‬‬ ‫‹ ‹ایمنی‪ ،‬مهم‌ترین مسئله این صنعت‬ ‫فروتن��ی با اش��اره به ایمن��ی در صنعت‬ ‫آسانسورس��ازی کشور اظهار کرد‪ :‬ایمنی از‬ ‫مهم‌ترین مس��ائلی است که آسانسور با آن‬ ‫رو‏به‏رو اس��ت‪ .‬به این دلی��ل اگر در ایمنی‬ ‫آسانس��ور خللی وجود داشته باشد به‌طور‬ ‫طبیع��ی در ضمن اینکه اجحافی به حقوق‬ ‫مصرف‌کننده خواهد ش��د‪ ،‬آن واحدی که‬ ‫س��ازنده یا مونتاژ‌کننده آن اس��ت‪ ،‬اعتبار‬ ‫خود را از دست خواهد داد‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬از س��ویی م��ردم نباید‬ ‫کیفیت و ایمنی آسانس��ور را فدای قیمت‬ ‫و ارزان��ی یک محصول کنن��د‪ ،‬زیرا درحال‬ ‫حاضر افراد فاق��د صالحیت‪ ،‬دالل و بدون‬ ‫مجوز در ای��ن صنعت ورود کرده‏اند که در‬ ‫این زمینه نگرانی‏هایی را به وجود آورده‏اند‪.‬‬ ‫از این‌رو ش��رکت‌های بیمه‌ای باید از بیمه‬ ‫کردن آسانسورهایی که توسط شرکت‌های‬ ‫فاق��د صالحیت نص��ب و راه‌اندازی ش��ده‬ ‫خودداری کنند‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬شرکت‌های طراحی مونتاژ‬ ‫آسانس��ور بای��د در ارائه خدم��ات پس از‬ ‫ف��روش چه در دوره گارانتی و چه در دوره‬ ‫وارانتی دقت و حساس��یت الزم را داش��ته‬ ‫باشند و وظایف خود را به خوبی ایفا کنند‪.‬‬ ‫همچنین مردم پس از انتخاب آسانس��ور و‬ ‫پ��س از نصب و راه‌اندازی به بحث خدمات‬ ‫پس از ف��روش توجه کنند که اگر گارانتی‬ ‫تمام ش��د حتما با یک ش��رکت و یک فرد‬ ‫دارای صالحی��ت ق��رارداد ببندند تا بحث‬ ‫تعمیر و نگهداری به خوبی انجام بدهند‪.‬‬ ‫مدیرکل دفت��ر صنایع ماشین‌س��ازی و‬ ‫تجهی��زات وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن تجارت‬ ‫بی��ان کرد‪ :‬ب��ه عقیده من‪ ،‬باید در ش��بکه‬ ‫سالمت صدا و سیما که به مسائل پزشکی‬ ‫اشاره می‏کند‪ ،‬آموزش استفاده از تجهیزات‬ ‫به سبب اینکه ب ‌ه شکل مستقیم با سالمت‬ ‫م��ردم س��روکار دارد در دس��تور کار قرار‬ ‫گیرد و از طرفی جلوی ش��رکت‌های فاقد‬ ‫صالحیت گرفته شده و اسامی شرکت‌های‬ ‫مجاز آسانسوری در س��ایت وزارت مربوط‬ ‫اطالع‏رسانی شود‪.‬‬ ‫فرونتی گفت‪ :‬مبح��ث ‪ ۱۵‬مقررات ملی‬ ‫س��اختمان که به بحث آسانسور می‏پردازد‬ ‫باید مانند س��ایر مقررات ملی س��اختمان‬ ‫به‌تدریج اجرا شود‪ .‬سازمان ملی استاندارد‬ ‫و شورای‌عالی استاندارد باید روی استاندارد‬ ‫اجباری قطعاتی که حساسیت خاصی دارند‬ ‫بیش��تر کار کن��د‪ .‬همچنین ب��رای اجرای‬ ‫قانون بیش��ترین اس��تفاده از ت��وان داخل‬ ‫انتظار داریم که ش��رکت‌های آسانس��ور با‬ ‫رعایت موضوع ایمن��ی و کیفیت‪ ،‬حداکثر‬ ‫استفاده را از قطعات و تجهیزات داخلی در‬ ‫طراحی و نصب آسانسورها داشته باشند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬انتظار داریم که ش��رکت‌های‬ ‫برت��ر ب��ا ش��رکت‌های معتب��ر بین‌المللی‬ ‫همکاری مشترک داشته باشند و در صورت‬ ‫امکان سرمایه‌گذاری مشترک داشته باشند‬ ‫و درپی آن صادرات به کشورهای منطقه را‬ ‫در دستور کار قرار دهیم‪.‬‬ ‫‹ ‹خدم�ات فن�ی ـ مهندس�ی مزی�ت‬ ‫صنعت آسانسور‬ ‫فرید کوروس‪ ،‬رییس‬ ‫هیات‌مدیره سندیکای‬ ‫صنایع آسانسور و پله‬ ‫برق��ی ای��ران نیز در‬ ‫گفت‏وگ��و ب��ا‬ ‫گف��ت‪ :‬یکی از دیدگاه‏های اش��تباهی که در‬ ‫مورد صنعت آسانس��ور وجود دارد‪ ،‬مونتاژی‬ ‫ب��ودن آن اس��ت‪ ،‬زیرا در صنعت آسانس��ور‪،‬‬ ‫مقوله طراحی و مونتاژ مطرح است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬طبقه‏بن��دی از طراحی مونتاژ‬ ‫در وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت وجود‬ ‫دارد‪ .‬ب��ه این ترتیب که ش��رکت‌های فنی‬ ‫ـ مهندس��ی براس��اس نیاز ساختمان‪ ،‬یک‬ ‫یا چند آسانس��ور را طراح��ی کرده که در‬ ‫آن طراح��ی‪ ،‬مش��خصات آن آسانس��ور را‬ ‫در نظ��ر می‏گیرند‪ .‬پ��س از آن لوازم مورد‬ ‫نیاز را از تولیدکنن��دگان و برخی را نیز از‬ ‫واردکنندگان تهیه کرده و مونتاژ می‏کنند‬ ‫و سپس سرویس‏دهی کرده و خدمات پس‬ ‫از فروش نیز برای آن در نظر می‏گیرند‪.‬‬ ‫ک��وروس ادامه داد‪ :‬صنعت آسانس��ور در‬ ‫ایران نس��بت به صنایع دیگر به روز بوده و‬ ‫در خدمات فنی ـ مهندس��ی و طراحی نیز‬ ‫به خوبی عمل کرده‏ایم‪.‬‬ ‫وی با اشاره به سند راهبردی این صنعت‪،‬‬ ‫اظهار کرد‌‪ :‬این س��ند‪ ،‬اس��تراتژی صنعت‬ ‫آسانس��ور بوده که با توجه به ظرفیت‏های‬ ‫موجود در این صنعت‪ ،‬کاربرد آنها را مورد‬ ‫ایران از جهت خدمات‬ ‫فنی‪ -‬مهندسی از‬ ‫نظر دانش طراحی و‬ ‫تشکل‏های مربوط‬ ‫به آسانسور و‬ ‫استاندارد از کشورهای‬ ‫همسایه پیشروتر‬ ‫است‬ ‫بررسی قرار می‏دهد‪ .‬یکی از مزیت‏های این‬ ‫صنعت‪ ،‬تولید س��اخت قطع��ات و دیگری‬ ‫طراح��ی مونت��اژ از نظر فنی ـ مهندس��ی‬ ‫اس��ت که به ای��ن ترتی��ب در منطقه نیز‬ ‫شاخص هس��تیم‪ .‬س��ند راهبردی درواقع‬ ‫تدوین اس��تراتژی صنعت آسانس��ور است‬ ‫که س��ندیکا و هیات مدی��ر ‏ه آن را به اجرا‬ ‫درمی‏آورن��د و تغیی��ری در برنامه‏های آن‬ ‫ایجاد نخواهند ک��رد‪ .‬در این رابطه وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت نیز به‏عنوان بخش‬ ‫دولت��ی در جریان ظرفیت‏های این صنعت‬ ‫ب��وده و هماهنگی‏ه��ای الزم در این زمینه‬ ‫وجود دارد‪.‬‬ ‫رییس هی��ات مدیره س��ندیکای صنایع‬ ‫آسانس��ور و پله‌برق��ی ای��ران ب��ا اش��اره‬ ‫ب��ه مش��کالت ای��ن صنع��ت بی��ان کرد‪:‬‬ ‫ش��رکت‌هایی ک��ه در این رابط��ه فعالیت‬ ‫دارند اغلب فنی ـ مهندس��ی بوده و عمده‬ ‫فعالیت آنها طراحی فنی و مهندسی است‬ ‫استقرار صنایع با فناوری پیشرفته در تهران‬ ‫ اس��تاندار ته��ران با بی��ان اینکه ‪ ۸۰‬درصد ص��ادرات خدمات‬‫فنی مهندس��ی از پایتخت انجام می‌ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬قانون منع اس��تقرار‬ ‫صنعت در ش��عاع ‪ ۱۲۰‬کیلومتری تهران شامل صنایع نوین (های‌تک)‬ ‫نیس��ت‪ .‬سیدحس��ین هاش��می‪ ،‬در همایش فرصت‌های سرمایه‌گذاری‬ ‫اس��تان تهران‪ ،‬گف��ت‪ :‬با توجه به محدودیت‌هایی که در اس��تان تهران‬ ‫برای اس��تقرار صنایع وجود دارد‪ ،‬به دنبال راهکارهای ویژه‌ای هس��تیم‬ ‫چ��را که نمی‌توانیم افراد متخص��ص و توانمندی را که در تهران حضور‬ ‫دارن��د نادیده بگیریم‪ .‬از طرفی براس��اس قانون حض��ور صنایع تا ‪۱۲۰‬‬ ‫کیلومت��ری ته��ران ممنوع اس��ت و در عین ح��ال ‪ ۸۰‬درصد صادرات‬ ‫خدمات فنی مهندس��ی در تهران انجام می‌ش��ود ک��ه نمی‌توانیم آن را‬ ‫به فراموش��ی بس��پاریم‪ .‬وی با اش��اره به اینکه به دنبال استقرار صنایع‬ ‫های‌‌تک در استان تهران هستیم‪ ،‬افزود‪ 3 :‬نقطه تهران برای آماده‌سازی‬ ‫زیرس��اخت‌های این مسئله جانمایی ش��ده تا بتوانیم از ظرفیت جوانان‬ ‫متخصص و سرمایه‌گذار خارجی در این عرصه استفاده کنیم‪.‬‬ ‫هاش��می تصریح کرد‪ :‬یک منطقه وی��ژه اقتصادی در جنوب تهران به‬ ‫وس��عت ‪ ۲۱۰۰‬هکتار مصوبه دولت را دارد که ما ‪ ۵۰۰‬هکتار هم برای‬ ‫صنایع های‌تک به آن اضافه کردیم تا سرمایه‌گذار از امتیازات ویژه این‬ ‫منطقه اس��تفاده کند‪ .‬اس��تاندار تهران با اذعان به اینکه دولت یازدهم‬ ‫به دنبال ش��عار نیس��ت بلکه به دنبال عرضه آنچه اس��ت که امکانپذیر‬ ‫می‌باش��د‪ ،‬اف��زود‪ :‬دو کار مطالعاتی برای رونق بخش��یدن به این امر در‬ ‫دس��تور کار داریم که قطار تهران به ش��مال یکی از آنهاس��ت که ‪۷۰‬‬ ‫کیلومت��ر ط��ول آن و ‪ ۳۰‬کیلومتر فضای باز آن اس��ت و با اس��تفاده از‬ ‫ک��وروس با اش��اره ب��ه اینک��ه در زمینه‬ ‫سیستم‏های کنترل در سطح جهانی عمل‬ ‫می‏کنی��م‪ ،‬ادامه داد‪ :‬تولی��د اغلب قطعات‬ ‫در داخل کش��ور بوده ام��ا قطعات خاصی‬ ‫مانند ریل آسانس��ور‪ ،‬وارداتی است که در‬ ‫بیشتر کش��ورهای دیگر نیز وارد می‏شود‪،‬‬ ‫زی��را تولیدکنن��دگان آن در جهان معدود‬ ‫هستند‪ .‬اما با این حال اقداماتی انجام شده‬ ‫که براساس آن تولیدکنندگان تا چند سال‬ ‫آینده درحال تولید آن هستند‪.‬‬ ‫مدیرکل دفت��ر صنایع ماشین‌س��ازی و‬ ‫تجهی��زات وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن تجارت‬ ‫تصریح کرد‪ :‬صنعت آسانسور از نظر کیفی‬ ‫زیر نظارت س��ازمان ملی اس��تاندارد قرار‬ ‫دارند و هر آسانسور که نصب می‏شود باید‬ ‫تاییدیه ایمنی س��ازمان استاندارد را داشته‬ ‫باش��د تا به بهره‏برداری برسد‪ .‬در کنار آن‬ ‫قطعاتی که مس��ئله ایمنی در آنها بس��یار‬ ‫دارای اهمیت اس��ت‪ ،‬مش��مول استاندارد‬ ‫اجباری هستند‪.‬‬ ‫وی در پاسخ به این سوال که آیا تولید‬ ‫قطع��ات آسانس��ور در داخ��ل امکانپذیر‬ ‫اس��ت ی��ا خی��ر‪ ،‬گف��ت‪ :‬تولی��د تمامی‬ ‫قطعات آسانسور در داخل کشور‪ ،‬توجیه‬ ‫اقتصادی ن��دارد‪ ،‬ام��ا امکانپذیر اس��ت‪.‬‬ ‫آنچ��ه در ای��ن میان حائز اهمیت اس��ت‬ ‫س��رمایه‏گذاری در ای��ن بخ��ش بوده که‬ ‫بس��یار اندک اس��ت که به این دلیل در‬ ‫تولید قطعات آسانسور شاخص نیستیم و‬ ‫کشور ترکیه در این زمینه از ایران جلوتر‬ ‫است‪ ،‬زیرا صنعتگران این حوزه در کشور‬ ‫ترکیه به سبب حمایت از تولیدکنندگان‬ ‫و س��رمایه‏گذاری در ای��ن صنع��ت و‬ ‫ارتباطات بیش��تر با ش��رکت‌های اروپایی‬ ‫تامین می‏ش��وند‪ .‬این درحالی اس��ت که‬ ‫ایران از جهت خدمات فنی‪ -‬مهندسی از‬ ‫نظر دانش طراحی و تش��کل‏های مربوط‬ ‫به آسانس��ور و اس��تاندارد از کش��ورهای‬ ‫همسایه پیشروتر است‪.‬‬ ‫ای��ن درحال��ی اس��ت که چن��دی پیش‬ ‫س��میناری با محوره��ای تحلی��ل آماری‬ ‫ح��وادث‪ ،‬س��وانح و ش��به ح��وادث ب��ه‬ ‫هم��راه ریش��ه‏یابی آن‪ ،‬آم��وزش ایمن��ی‬ ‫همگانی (مس��افران)‪ ،‬آموزش ایمنی برای‬ ‫تکنس��ین‏های فنی و س��ایر اف��راد مرتبط‬ ‫(بازرس��ان‪ ،‬دس��ت‏اندر‏کاران صنع��ت‪،‬‬ ‫بازدیدکنندگان سایت ساختمانی)‪ ،‬ایمنی‬ ‫کارگاه‏ه��ای س��اختمانی و مح��ل نص��ب‬ ‫آسانس��ور و پله برقی برگزار ش��ده بود‪ .‬در‬ ‫این سمینار بر ایمنی اجزا و قطعات‪ ،‬موارد‬ ‫فرهنگی و روان‏شناختی مرتبط با فرهنگ‬ ‫ایمن��ی‪ ،‬آیین‏نامه‏ه��ا‪ ،‬دس��تورالعمل‏ها و‬ ‫راهنماهای ایمنی نیز تاکید شد‪.‬‬ ‫س��رمایه‌گذار خارج��ی می‌توانیم‪ ،‬به‬ ‫راحتی مس��یر تهران به ش��مال را با‬ ‫‪ ۱۰۰‬کیلومتر به هم وصل کنیم‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬همچنین اکنون تهران‬ ‫باالی ‪ ۱۳‬میلی��ون نفر جمعیت دارد‬ ‫که ‪ ۹‬میلیون نفر آن در شهر تهران و‬ ‫‪ ۴‬میلیون نفر در شهرک‌های اقماری‬ ‫اطراف هستند که باید بتوانیم مانند‬ ‫بسیاری از شهر‌های مهم دنیا این شهرک‌ها را از طریق جاده کمربندی‬ ‫ب��ه تهران وصل کرده و جمعی��ت را از هاب منطقه‌ای از طریق مترو به‬ ‫داخل تهران منتقل کنیم‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫‪ 7‬انتظار بخش تولید‬ ‫از دولت‬ ‫احمد پورفالح‬ ‫رییس کمیسیون صنایع اتاق ایران‬ ‫ب��راى نخس��تین‏بار مدی��رى توانمن��د و قدرتمند از‬ ‫جن��س تولید به‏عن��وان مع��اون اول رییس‏جمهوری و‬ ‫وزیر صنعتی کار‏کش��ته از متن و بطن تولید‪ ،‬سکان‏دار‬ ‫کش��تى دچار توفان ش��ده تولید ش��ده اس��ت‪ .‬همگان‬ ‫آگاهند که بى‏تردید هیچ کش��ور و ملتی مگر به اتکای‬ ‫تولید به توس��عه و رفاه نمی‏رس��د‪ .‬در کش��ور ما نیز از‬ ‫دیرب��از هم��ه کاندیدا‌ه��ا قبل از انتخاب ش��دن و همه‬ ‫دولت‌ه��ا ب��راى راى آوردن و انتخاب ش��دن حمایت از‬ ‫تولی��د و تولید‌کنن��ده را فریاد کرده‌ان��د‪ ،‬اما در اجرا جز‬ ‫نوش��تارهایى روى کاغذ و حرف‏هاى گمش��ده در فضا‬ ‫دس��تاورد دیگری نصیب این کاروان نش��ده است‪١٢ .‬‬ ‫ت��ا ‪١٤‬هزار واحد صنعت��ى خوابیده گواه این بى‏اعتنایی‬ ‫ب��ه صنعت و معدن اس��ت‪ .‬درحال حاض��ر ‪ ٢٣‬گزینه از‬ ‫مش��کالت اولویت‏دار و دامنگیر تولید توس��ط موسسه‬ ‫مس��تقل پژوهش��کده صنعتگر با ‪٢٨٨‬‏ تشکل اقتصادى‬ ‫در ش��اخه‏های صنعت‪ ،‬معدن‪ ،‬کش��اورزى و تجارت در‬ ‫میان گذاش��ته شده اس��ت‪ .‬از این مشکالت می‏توان به‬ ‫محدودیت در دریافت تس��هیالت از بانک‌ها‪ ،‬ضعف بازار‬ ‫س��رمایه در تامی��ن مالى مورد نیاز تولی��د و نرخ باالی‬ ‫تامین سرمایه از بازار غیررسمی‪ ،‬بی‏ثباتی در قیمت مواد‬ ‫اولیه‪ ،‬بى‏تعهدى شرکت‌ها و موسسات دولتی نسبت به‬ ‫پرداخت بدهى خ��ود به پیمانکاران‪ ،‬اعمال تحریم‏هاى‬ ‫بین‌الملل��ى علی��ه ای��ران و وجود مفاس��د اقتصادى در‬ ‫دستگاه‏های حکومتى اشاره کرد‪ .‬در کنار این مشکالت‬ ‫م��واردى در زمینه نرخ باالى بیمه اجبارى‪ ،‬فش��ارهای‬ ‫مالیات��ی به‏ویژه نح��وه وصول مالیات ب��ر ارزش‌افزوده‪،‬‬ ‫بو‏کار و پارامتر‏هاى‬ ‫بى‏ثباتى قوانین‪ ،‬رکود فضاى کس�� ‏‬ ‫دیگرى رصد شده که نیازمند توجه ویژه است‪ .‬حال که‬ ‫صنعت و معدن کش��ور با چنین مشکالتی دست‏وپنجه‬ ‫ن��رم می‏کند‪ ،‬این دو بخ��ش انتظاراتی از دولت یازدهم‬ ‫دارد ک��ه ب��ه عقیده آنها ازجمله مواردی اس��ت که باید‬ ‫بیش از دیگر مسائل مورد توجه قرار گیرد‪ .‬تدوین سریع‬ ‫اس��تراتژى توسعه صنعتى یکی از ضروریاتی است که از‬ ‫س��ال ‪ 81‬توس��ط دکتر نیلی و همکارانش تدوین ش��د‬ ‫اما عملیاتی نش��د‪ .‬در س��ال نخست دولت یازدهم سند‬ ‫راهبردى دیگری تدوین ش��ده که امیدوارم با مشارکت‬ ‫دادن بخش خصوصى این اس��تراتژى باالخره به مرحله‬ ‫عم��ل در آی��د‪ ،‬زیرا نیک می‏دانیم که بدون نقش��ه راه‪،‬‬ ‫هیچ برنامه‏اى به نتیجه نخواهد رس��ید‪ .‬از سویی قانون‬ ‫بو‏کار هنوز اجرایی نشده‬ ‫بهبود مس��تمر محیط کس�� ‏‬ ‫اس��ت‪ .‬دولت دهم به ش��کل صریح گفته بود این قانون‬ ‫را اجرا نمی‏کند‪ ،‬دیدیم که آیین‏نامه آن را نیز ننوش��ت‪،‬‬ ‫دول��ت یازدهم که این قانون را قبول دارد چرا س��رعت‬ ‫الزم را ب��رای اجرای��ی ک��ردن آن ن��دارد؟ انتظار دیگر‬ ‫تولید‌کنن��دگان جدى‏تر گرفتن قانون حمایت از تولید‬ ‫اس��ت‪ .‬نطفه اولیه این قانون در س��ال ‪ ٩١‬در کمیسیون‬ ‫صنای��ع اتاق ایران با حضور مهن��دس رحمانى‪ ،‬رییس‬ ‫کمیس��یون صنایع مجلس زده ش��د‪ ،‬اما بی‏نتیجه ماند‬ ‫و درنهایت وزارت صنعت معدن و تجارت در س��ال ‪93‬‬ ‫همت کرد و دوباره این الیحه را به جریان انداخت‪ .‬این‬ ‫الیحه هم‏اکنون در مجلس اس��ت و نمایندگان محترم‬ ‫در پایان عمر این مجلس با س��رعت باال در حال بررسى‬ ‫و تصوی��ب م��وادى از این الیحه هس��تند که امیدواریم‬ ‫هر چه س��ریع‏تر عملیاتی‏تر ش��ود‪ .‬از طرفی صنعتگران‬ ‫و معدن‏کاران‪ ،‬کارگران را با ارزش‌ترین سرمایه شرکت‬ ‫در مثل��ث س��رمایه‪ ،‬فناوری و نی��روى کار می‏دانیم‪ ،‬اما‬ ‫اعتقادداریم که این قانون کار متناسب با شرایط ‪3‬دهه‬ ‫قبل نوش��ته ش��ده و باید بر مبناى شرایط مساوی برای‬ ‫طرفی��ن مورد بازنگری قرار گیرد‪ .‬قانون کار متناس��ب‬ ‫می‏تواند در جذب سرمایه هم خارجى و هم ایرانی بسیار‬ ‫کارساز باشد‪ .‬در برنامه‏هاى ‪5‬ساله و سال‬ ‫دولت‏ه��ا را مکلف به بازنگ��ری کرده‌اند؛ اما ظاهرا هیچ‬ ‫دولت��ی به مصلحت خود ندیده ک��ه در این مقوله‪ ،‬تن‬ ‫به هزینه‏های اجتماعى و سیاسی احتمالى این برنامه‬ ‫بده��د‪ .‬در حالی‏که همه به این نتیجه رس��یده‌اند که‬ ‫ب��ه پارامتره��ای اقتصادى نباید از دریچه سیاس��ى و‬ ‫اجتماع��ی نگاه کرد‪ .‬همچنین به عقیده من ش��وراى‬ ‫گفت‌وگ��و از طرف نمایندگان دولتى عضو این کمیته‬ ‫جدى‏تر گرفته ش��ود و تعه��دات دولت از محل بدهى‬ ‫هدفمن��د کردن یارانه‌ها در برنامه پرداخت قرارگیرد‪،‬‬ ‫زی��را حذف یاران��ه را از انرژى یک حرکت ش��جاعانه‬ ‫می‏دانی��م‪ ،‬اما از نحوه بازتوزیع یارانه‌ها به بخش تولید‬ ‫ناراضى هس��تیم‪ .‬عالوه بر آن باید به سیس��تم بانکى‬ ‫دیکته ش��ود که در ش��رایط بحران��ى همه طرف‌هاى‬ ‫درگیر به س��هم خود قبول خسارت کنند‪ .‬این درست‬ ‫نیست که بخشى در حاشیه امن قرارگیرد و بخشى از‬ ‫شدت فش��ارها بی‏گناه از پا درآیند‪ .‬همچنین ترتیبى‬ ‫داده شود که تشکل‏هاى بخش خصوصى فقط در اتاق‬ ‫به ثبت برس��ند و سایر وزارتخانه‌ها از ثبت تشکل‏هاى‬ ‫بخ��ش خصوصى خ��وددارى کنند و در پایان از دولت‬ ‫محت��رم انتظار داریم که در انتخابات پیش رو دخالت‬ ‫نکند و بخش خصوصى را به حال خود وابگذارد‪.‬‬
‫یادداشت‬ ‫بازار داخل‬ ‫آزمایشگاه بازار جهانی‬ ‫محمد قلی یوسفی‬ ‫استاد مدیریت صنعتی دانشگاه‬ ‫عالمه طباطبائی‬ ‫در ش��رایط فعلی صنعت خودرو ب��ه هیچ عنوان‬ ‫قابلیت جایگزین شدن را به جای صنعت نفت ندارد‬ ‫و چنین تصوری اش��تباه است که درآمدهای باالی‬ ‫نفتی به درس��تی مورد استفاده قرار نگرفته‪ ،‬به‌طور‬ ‫حتم درآمدهای خ��ودرو می‌تواند در این بخش به‬ ‫درستی استفاده ش��ود‪ .‬عاملی که باعث می‌شود تا‬ ‫از درآمدهای نفتی به درستی استفاده نشود‪ ،‬همان‬ ‫عام��ل نیز موج��ب عقب ماندگی فن��اوری صنعت‬ ‫خودرو خواهد شد‪.‬‬ ‫ب��ر این اس��اس هر ی��ک از دو عوامل مش��ترک‪،‬‬ ‫تاثیرپذی��ر خواهن��د ب��ود و هیچ��گاه نمی‌توانن��د‬ ‫جایگزین درستی برای یکدیگر باشند؛ یعنی ماهیت‬ ‫یک بخش تعیین‌کننده نیست بلکه نحوه مدیریت‬ ‫و سیاس��ت‌های اقتصادی اس��ت که باع��ث ایجاد‬ ‫مشکالت اقتصادی می‌ش��ود‪ .‬براین اساس به جای‬ ‫آنکه میان صنای��ع و بخش‌های مختلف جایگزینی‬ ‫در نظر گرفته ش��ود بهتر اس��ت بررسی کنیم چه‬ ‫عواملی موجب شده تا سیاست‌های اقتصادی ما بر‬ ‫پای��ه درآمدهای نفتی بنا ش��ود‪ .‬بنابراین نفت هیچ‬ ‫جایگزین��ی در اقتص��اد ایران ندارد و تنها ش��انس‬ ‫موفقیت در این بخش اس��ت‪ .‬از این‌رو اگر نتوان از‬ ‫این تنها شانس به درستی استفاده کرد به‌طور قطع‬ ‫اقتصاد ایران در آینده با مش��کالت زیادتری روبه‌رو‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫ل حاضر صنایع باید جایگاه خود را در فرآیند‬ ‫درحا ‌‬ ‫تقسیم کار و تخصصی شدن جهانی مشخص کنند‪.‬‬ ‫امروزه در اقتصاد جهانی یک زنجیره تولید و عرضه‬ ‫وج��ود دارد که صنع��ت خودرو نیز بای��د وارد این‬ ‫زنجیره ش��ود‪ .‬باید توجه کرد اگر مزیت نس��بی در‬ ‫تولید یک کاال داش��ته باشیم می‌توانیم این کاال را‬ ‫ب��ه بازار جهانی صادر کنی��م‪ .‬در این میان می‌توان‬ ‫به خود نفت اش��اره کرد که با وجود آنکه از مزیت‬ ‫طبیعی در این زمینه برخوردار هس��تیم اما شرایط‬ ‫درح��ال حاضر در بازارهای جهانی به نحوی اس��ت‬ ‫که قیمت نفت به نصف کاهش یافته است‪ .‬بنابراین‬ ‫باید سیاستی بلند مدت برای کشور اتخاذ شود و بر‬ ‫مبنای آن سیاست‌گذاری شود‪.‬‬ ‫با توجه ب��ه اینکه ظرفیت‌های فراوانی در صنعت‬ ‫خودرو وجود دارد و خودروس��ازی به عنوان موتور‬ ‫محرکه اقتصاد کش��ور است باید بیشتر مورد توجه‬ ‫قرار گی��رد‪ ،‬از آنجایی‌که این صنعت انرژی‌بر بوده‬ ‫و ایران نیز دارای منابع عظیم انرژی اس��ت‪ ،‬همین‬ ‫ام��ر موجب تبدیل ش��دن صنعت خ��ودرو به یک‬ ‫مزیت ش��ده اس��ت‪ .‬باید توجه کرد قطعه‌س��ازی و‬ ‫خودروسازی مکمل همدیگر هستند و اگر صادرات‬ ‫یک بخش نس��بت به دیگری افزایش یابد دلیل آن‬ ‫نیس��ت که این دو حوزه رقیب یکدیگر هس��تند یا‬ ‫مستقل از هم می‌توانند توسعه پیدا کنند‪ .‬از این‌رو‬ ‫سیاس��ت‌های صنعت��ی و اقتصادی کش��ور باید به‬ ‫نحوی پیش برود که این دو بخش در کنار یکدیگر‬ ‫و هم��گام با هم چه در بازار داخل��ی و چه در بازار‬ ‫جهان��ی به توفی��ق برس��ند‪ .‬در واقع ب��ازار داخلی‬ ‫آزمایش��گاهی است تا این دو حوزه با توفیق در آن‬ ‫به موفقیت در بازارهای جهانی نیز دست یابند‪.‬‬ ‫بین‌الملل‬ ‫کاهش ‪72‬درصدی‬ ‫تولید خودرو در ونزوئال‬ ‫ایس�نا‪ -‬تولید خودرو در کش��ور رکورد زده و در‬ ‫ونزوئال س��ال گذش��ته تولید خ��ودرو ‪ 72/5‬درصد‬ ‫کاهش یافت و به ‪ 19‬هزار و ‪ 759‬دس��تگاه رس��ید‬ ‫ک��ه بدترین رکورد در تاریخ صنعت خودروس��ازی‬ ‫این کش��ور ب��ود‪ .‬خودروس��ازان در ونزوئال همانند‬ ‫ش��رکت‌های خصوصی دیگر به دلی��ل کنترل‌های‬ ‫ارزی که از س��وی دولت این کش��ور اعمال و باعث‬ ‫تاخیر در خرید دالر ش��د‪ ،‬نتوانستند قطعات اصلی‬ ‫مورد نیازشان را وارد کنند‪.‬‬ ‫براساس اعالم سازمان ملی خودروسازان ونزوئال‪،‬‬ ‫فروش خودروهای جدید در این کش��ور در س��ال‬ ‫گذشته ‪ 76‬درصد نس��بت به سال ‪2013‬م کاهش‬ ‫یافت و به ‪ 23‬هزار و ‪ 707‬دس��تگاه رس��ید‪ .‬فیات‬ ‫کرایسلر اتومبیل‪ ،‬فورد موتور‪ ،‬جنرال موتورز‪ ،‬تویوتا‬ ‫موتور‪ ،‬ایوکو که زیرمجموعه سی ان اچ اینداستریال‬ ‫ایتالیاس��ت‪ ،‬م��ک ک��ه زیرمجموعه ولوو اس��ت و‬ ‫میتسوبیش��ی موت��ورز همگی در ونزوئ�لا فعالیت‬ ‫می‌کنند‪ .‬بر اس��اس گزارش رویترز‪ ،‬خودروس��ازان‬ ‫س��ال گذش��ته به دلیل کمبود قطعات‪ ،‬اختالفات‬ ‫کارگری و کندی اقتصاد ملی ونزوئال تولیدش��ان را‬ ‫کاه��ش داده یا متوقف کردن��د‪ .‬رکورد پایین قبلی‬ ‫تولی��د خودرو در ونزوئال در س��ال ‪2007‬م بود که‬ ‫‪ 172‬هزار و ‪ 418‬دستگاه خودرو تولید شده بود‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫سه‌شنبه ‪ 30‬دی‪ 28 - 1393‬ربیع االول ‪ 20 -1436‬ژانویه ‪ -2015‬شماره ‪ -137‬پیاپی ‪1455‬‬ ‫خودرو‬ ‫‪industry@smtnews.ir‬‬ ‫با کاهش درآمدهای نفتی و افزایش توان خودروسازان انجام می‌شود‬ ‫درآمد ‪ 45‬میلیارد دالری خودرو جایگزین نفت‬ ‫حس�ین علیزاده‪ -‬گروه صنعت‪ :‬قیمت نفت نزدیک به‬ ‫‪ ۲‬ماه اس��ت که رون��د نزولی را تجربه کرده و نوس��ان آن‬ ‫نی��ز همچنان تاثیر خ��ود را در بازارهای جهانی می‌گذارد‪.‬‬ ‫با این ح��ال این کاهش قیمت در برخی کش��ورها مزیت‬ ‫ب��وده و در برخی دیگر نیز به دلیل وابس��تگی دولت‌ها به‬ ‫درآم��د‌نفت‪ ،‬انقب��اض در اجرای برنامه‌های تدوین ش��ده‬ ‫را ب��ه همراه می‌آورد‪ .‬با این ح��ال برخی قطب‌های بزرگ‬ ‫اقتص��ادی دنیا که از نعمت داش��تن منابع انرژی همچون‬ ‫نفت محرو ‌م هستند اقتصاد خود را بر پایه صنعت و توسعه‬ ‫آن بنا نهاده‌اند‪ .‬در این میان ایران نیز به دلیل برخورداری‬ ‫از منابع عظیم نفت و گاز در زمره کشورهایی قرار می‌گیرد‬ ‫که اقتصاد خود را بر پایه درآمدهای نفتی بنا نهاده اس��ت‪.‬‬ ‫از ای��ن‌رو‪ ،‬اتکا ب��ه درآمدهای نفتی و نوس��ان قیمتی آن‪،‬‬ ‫می‌تواند پیامدهایی داش��ته باش��د که کمتری��ن آن‪ ،‬اجرا‬ ‫نش��دن طرح‌های بزرگ عمرانی یا برنامه‌های تدوین شده‬ ‫گذش��ته در بخ��ش تولید و صنعت اس��ت‪ .‬در این میان با‬ ‫توجه به همیش��گی نبودن منابع انرژی همچنین نوسانات‬ ‫قیمت نفت که می‌تواند در آینده‌ای نزدیک تهدیدی برای‬ ‫اقتصاد نفت‌محور ما باش��د‪ ،‬به نظر می‌رسد روی آوردن به‬ ‫منابع ایجاد درآمد در س��طوح کالن همچون اتکا به تولید‪،‬‬ ‫خأل درآمدی ناش��ی از نوسانات قیمت نفت را برای اقتصاد‬ ‫ما پر کند‪ .‬از این‌رو توجه و تمرکز به بخش تولید و صنعت‬ ‫می‌تواند از آب‌باریکه‌ای کوچک برای کس��ب درآمد دولت‬ ‫به منبعی اصلی برای پیش��برد سیاست‌های اقتصادی بدل‬ ‫ش��ود‪ .‬صنعت خودرو به دلیل داش��تن مزیت‌های بسیار و‬ ‫اتصال نزدیک به ‪ ۶۰‬صنعت باالدس��تی می‌تواند با توسعه‬ ‫محص��ول و حضور در بازارهای جهانی در س��ایه صادرات‪،‬‬ ‫فرمان اقتصاد کش��ور را به‌دست گرفته و صدمات ناشی از‬ ‫اتکا به نفت را کاهش دهد‪ .‬اما آیا با ش��رایط فعلی تحریم‬ ‫بو‌کار‪ ،‬این هدفگذاری‬ ‫همچنین مناسب نبودن شرایط کس ‌‬ ‫امکانپذیر خواهد بود‪.‬‬ ‫‹ ‹تکیه بر خودروسازی با افزایش تولید‬ ‫در همی��ن ح��ال دبی��ر ش��ورای‬ ‫سیاست‌گذاری و نظارت بر صنعت‬ ‫خ��ودرو با اش��اره ب��ه اینک��ه در‬ ‫کش��ورهای ب��زرگ صنعت��ی که‬ ‫خودروس��ازی آنها قوی ظاهر شده‌‬ ‫گفت‪ :‬در این‬ ‫این اتفاق افتاده است‪ ،‬در گفت‌وگو با‬ ‫میان می‌توان به کش��ورهای ژاپن و کره اشاره کرد؛ اینکه‬ ‫صنعت خودرو بتواند جای صنعت نفت را بگیرد امکانپذیر‬ ‫بوده و ثابت شده است اما اینکه صنعت خودروی ما بتواند‬ ‫جای صنعت نفت را بگیرد باید خودروس��ازی ما دست به‬ ‫ی��ک اصالح س��اختاری بزن��د‪ .‬ساس��ان قربان��ی افزود‪:‬‬ ‫خودروس��ازی در برخی کش��ورهای دنیا به عنوان صنعت‬ ‫نخست محسوب می‌شود‪ ،‬بر این اساس می‌تواند نقش پر‬ ‫رنگ��ی را در ص��ادرات آن کش��ورها داش��ته باش��د‪ .‬ام��ا‬ ‫خودروسازی ما تا زمانی که صاحب محصوالت فعلی است‬ ‫و توان فعالیت در ش��رایط رقابتی کامل را نداش��ته باشد‪‹ ‹ ،‬افزایش کیفیت با رویکرد تولید صادرات محور‬ ‫رس��یدن به این هدف دش��وار خواهد بود و نمی‌توان نظر‬ ‫وی در پاسخ به این سوال که آیا خودروسازان نمی‌توانند‬ ‫درستی درباره آن ارائه داد‪ .‬وی با بیان اینکه اگر اهداف با افزایش داخلی‌سازی خأل صادرات را پوشش دهند اظهار‬ ‫صنعت خودرو تا افق ‪ ۱۴۰۴‬محقق شود ساالنه ‪ ۳‬میلیون کرد‪ :‬این مقوله پیش از این مطرح بوده و اینکه ما به جای‬ ‫دستگاه خودرو تولید خواهد شد‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬در شرایطی صادرات‪ ،‬تولید داخل را توس��عه دهیم و اینکه خودرو وارد‬ ‫ک��ه تحریم‌ها به‌طور کامل برداش��ته ش��ود و برنامه‌های نکنیم به این معنا اس��ت که کار صادراتی انجام می‌دهیم‪.‬‬ ‫تدوی ‌‬ ‫ن ش��ده خودروس��ازان اجرایی ش��ود‪ ،‬با تصور اینکه به هرحال این سیاس��ت تقریبا یک روش بس��ته اقتصادی‬ ‫میانگی��ن قیمت هر خودرو تا اف��ق ‪۱۵ ،۱۴۰۴‬هزار دالر اس��ت؛ صنعت خودرو به دلیل ماهیتی که دارد و هر ساله‬ ‫باشد‪ ۴۵ ،‬میلیارد دالر در‌آمد ساالنه خودروسازان خواهد فناوری آن در بحث تولید و مصرف درحال تغییر اس��ت‪ ،‬با‬ ‫بود که با احتس��اب یک‌سوم آن برای‬ ‫تفک��ر تولید تنها با اتکا به توان داخلی‬ ‫صادرات می‌توان گفت که ارز حاصل‬ ‫نمی‌توان��د به سیاس��ت‌های صادراتی‬ ‫در شرایطی که‬ ‫از صادرات خودرو ساالنه ‪ ۱۵‬میلیارد‬ ‫و حض��ور در بازارهای جهانی دس��ت‬ ‫تحریم‌ها به‌طور‬ ‫دالر بوده که رقم قابل‌توجهی اس��ت‪.‬‬ ‫پیدا کرد‪ .‬قربانی با اش��اره به اینکه در‬ ‫کامل برداشته شود‬ ‫قربانی با طرح این سوال که آیا تا آن‬ ‫گذش��ته اگر رویکرد تولی��د صادرات‬ ‫و برنامه‌های تدوین‌‬ ‫زم��ان می‌توانیم برنامه تدوین‌ش��ده‬ ‫محور بود به طور یقین به رضایتمندی‬ ‫شده خودروسازان‬ ‫چشم‌انداز صنعت خودرو را محقق یا‬ ‫داخلی منجر می‌ش��د‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬اگر‬ ‫تصور‬ ‫با‬ ‫شود‪،‬‬ ‫اجرایی‬ ‫بس��تر الزم را ب��رای آن فراهم کنیم‪،‬‬ ‫م��ا در یک بازار تعریف‌ش��ده س��همی‬ ‫گفت‪ :‬ایجاد این بس��تر به عملکرد ما‬ ‫اینکه میانگین قیمت هر داش��تیم به‌طور طبیعی س��طح کیفی‬ ‫خودرو تا افق ‪،۱۴۰۴‬‬ ‫ب��از می‌گردد؛ این درحالی اس��ت که‬ ‫خودروه��ای تولید داخلی افزایش پیدا‬ ‫بررس��ی‌های ‪ ۶‬ماه گذش��ته عملکرد‬ ‫می‌کرد که در این شرایط داخلی‌سازی‬ ‫‪۱۵‬هزار دالر باشد‪،‬‬ ‫خودروس��ازی ب��ا تمام مش��کالت و‬ ‫خودرو ارزش پیدا می‌کرد‪ .‬با این حال‬ ‫‪ ۴۵‬میلیارد دالر در‌آمد‬ ‫محدودیت‌ه��ای تولی��د ازجمل��ه‬ ‫اگر س��طح داخلی‌س��ازی محصوالت‬ ‫ساالنه خودروسازان‬ ‫تحریم‌ها نشان داده که این صنعت تا‬ ‫فعلی خ��ود را افزایش دهیم و تنها به‬ ‫خواهد بود‬ ‫چه اندازه در رش��د اقتصادی کش��ور‬ ‫بازار داخلی فکر کنیم‪ ،‬ش��رایط کار در‬ ‫تاثیرگ��ذار ب��وده اس��ت‪ .‬ای��ن فعال‬ ‫اندازه‌های بزرگتر و در بازارهای جهانی‬ ‫صنعت قطعه‌س��ازی تاکید کرد‪ :‬اگر بخواهیم این صنعت ما را با مشکل مواجه خواهد کرد‪ .‬وی در ادامه تصریح کرد‪:‬‬ ‫باتوج��ه به ظرفیت‌های باالی تولید‪ ،‬بالنده و به‌روز ش��ود بر این اس��اس بهتر است خودروس��ازان به سمت طراحی‬ ‫باید با ش��رکت‌های بزرگ بین‌المللی همکاری مستمری پلتف��رم و محصول برای ارائه به ب��ازار جهانی بروند‌؛ با این‬ ‫داش��ته باشد‪ .‬البته باید گفت که این شرکت‌ها به راحتی روند نیز به‌طور یقین اگر محصول تولیدی با کیفیت باشد‬ ‫فناوری خود را در اختیار خودروس��ازان نخواهند گذاشت مشتری خود را در داخل نیز خواهد داشت‪.‬‬ ‫که این هنر ما در برنامه‌ریزی است تا قراردادهای‌ خود را ‹ ‹مزیت بیشتر قطعات خودرو برای صادرات‬ ‫با ش��رکت‌های خودروس��از بین‌المللی همس��و با تفکر و‬ ‫در این میان هستند کارشناسانی که تاکید دارند قطعه‌سازی‬ ‫نتیجه مطلوب موردنظر خود منعقد کنیم‪.‬‬ ‫از مزیت‌های بیشتری نس��بت به صادرات برخوردار است و‬ ‫خودروسازان‬ ‫روی خط خبر‬ ‫تعویض کاتالیست خودروهای عمومی در سایپا‬ ‫س�ایپانیوز‪ -‬مدیرعامل گروه خودروس��ازی س��ایپا از‬ ‫همکاری نزدیک این گروه خودروساز با ستاد حمل‌ونقل‬ ‫و س��وخت کش��ور در جایگزینی خودروهای فرسوده و‬ ‫تعویض کاتالیس��ت خودروهای عمومی و تاکسی‌ش��هر‬ ‫تهران در جهت داشتن هوای پاک خبر داد‪.‬‬ ‫سعید مدنی فعالیت‌های زیست‌محیطی گروه سایپا را‬ ‫با وجود مش��کالت عدیده‌ای که در حوزه تولید خودرو‬ ‫وجود دارد مناسب دانست و گفت‪ :‬خوشبختانه از ابتدای‬ ‫سال ‪ ۹۳‬با وجود مشکالت متعددی که به لحاظ تامین‬ ‫ارز و مش��کالت تولید و تحری��م در حوزه صنعت وجود‬ ‫داش��ت با تالش همه کارکنان گروه خودروسازی سایپا‬ ‫توانس��تیم تمام محصوالت این گروه را از ابتدای امسال‬ ‫براساس اس��تاندارد یورو ‪ ۴‬تولید و به بازار عرضه کنیم‪.‬‬ ‫وی انجام همکاری مش��ترک سایپا با ستاد حمل‌ونقل و‬ ‫سوخت کشور را کاملا داوطلبانه دانست و گفت‪ :‬پس از‬ ‫گذشت ‪ ۳‬سال گروه خودروسازی سایپا به‌منظور کاهش‬ ‫آلودگی هوای تهران و به صورت کاملا اختیاری و براساس‬ ‫قرارداد منعقدشده‪ ،‬اقدام به تعویض خودروهای فرسوده‬ ‫کرد و در این طرح ‪ ۲۰‬هزار دستگاه از محصوالت سایپا‬ ‫جایگزین خودروهای فرس��وده می‌شود‪ .‬مدنی افزود‪ :‬در‬ ‫این حوزه نیز گروه خودروس��ازی سایپا پیش‌قدم شده و‬ ‫با اجرای طرحی خاص‪ ،‬با وجود مشکالتی که در زمینه‬ ‫تامین این قطعه وجود دارد‪ ،‬اقدام به تعویض کاتالیست‬ ‫تمام��ی خودروه��ای س��واری عمومی و تاکسی‌ش��هر‬ ‫تهران کرده اس��ت‪ .‬مدنی گفت‪ :‬با وجود مش��کالتی که‬ ‫در تامین این قطعه وجود داش��ت با این حال س��ایپا در‬ ‫زمینه مس��ئولیت‌های اجتماعی خود به منظور کاهش‬ ‫تمرکز روی این بخش را پیش از خودروس��ازی می‌دانند؛ با‬ ‫این حال رس��یدن ب��ه اهداف صادراتی خ��ودرو را منوط به‬ ‫افزایش رقابت‌پذیری خودروسازی دانسته و تحقق آن را به‬ ‫برداشته شدن کامل تحریم‌ها موکول می‌کنند‪.‬‬ ‫استاد مدیریت صنعتی دانشگاه آزاد‬ ‫اس�لامی با تاکید ب��ر اینکه به‌طور‬ ‫حتم صنعت خ��ودرو جای صنعت‬ ‫نفت را نخواهد گرفت در گفت‌وگو‬ ‫گف��ت‪ :‬درح��ال حاضر‬ ‫ب��ا‬ ‫ش��رایط ص��ادرات رقابتی در صنعت خ��ودرو وجود ندارد؛‬ ‫هرچند ممکن اس��ت در قطعات خودرو این شرایط وجود‬ ‫داش��ته باشد اما متاسفانه به دلیل آنکه به این بخش کمتر‬ ‫توجه ش��ده‪ ،‬این حوزه نیز مزیت خ��ود را برای صادرات از‬ ‫دس��ت داده است‪ .‬فضل‌اله جمالو با اش��اره به اینکه برای‬ ‫ایجاد وضعیت رقابتی صادرات خودرو‪ ،‬باید شرایط متفاوتی‬ ‫کن��ار هم قرار گیرند‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬در این خصوص باید در‬ ‫حوزه خودرو س��رمایه‌گذاری عظیمی ش��ده‌؛ از طرفی نیز‬ ‫تحریم‌ها باید برداش��ته ش��ود زیرا خودروسازان به تنهایی‬ ‫نمی‌توانن��د در مقوله تولید به توفیق برس��ند و با ادغام در‬ ‫یکدیگ��ر مزیت تولید خ��ود را افزایش خواهند داد‪ .‬در این‬ ‫میان می‌توان به تجربه ش��رکت‌های بزرگ خودروس��ازی‬ ‫همچون دایملر و کرایسلر همچنین رنو و نیسان اشاره کرد‪.‬‬ ‫وی در ادامه افزود‪ :‬از این‌رو خودروس��ازان داخلی نیز برای‬ ‫ق��رار گرفتن در ی��ک مزیت رقابتی‪ ،‬باید با خودروس��ازان‬ ‫بزرگ دنیا به یک تعامل و همکاری مشترک برسند؛ با این‬ ‫ل حاض��ر این ش��رایط برای‬ ‫ح��ال به‌نظر می‌رس��د درحا ‌‬ ‫خودروسازان مهیا نیست‪ .‬جمالو با این حال مزیت صادرات‬ ‫را در حوزه قطعه‌س��ازی امکانپذیر دانست و عنوان کرد‪ :‬به‬ ‫دلیل وجود برخی مزیت‌های نس��بی در قطعه‌س��ازی که‬ ‫پیش از این وجود داش��ته است‪ ،‬باید تمرکز خود را در این‬ ‫حوزه افزایش دهیم تا از مقوله صادرات قطعه بیش��تر بهره‬ ‫ببریم‪ .‬وی با بیان اینکه مزیت قطعه‌سازی در نیروی کار‪،‬‬ ‫انرژی و زمین ارزان همچنین قابلیت باالی کیفیتی و توان‬ ‫مهندسی آن اس��ت‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬بنابراین اگر بخواهیم افق‬ ‫قابل دسترس��ی برای خود متصور ش��ویم بای��د در تولید‬ ‫قطع��ات خودرو س��رمایه‌گذاری کنیم نه خودرو‪ .‬اس��تاد‬ ‫مدیریت صنعتی دانشگاه آزاد رسیدن به اهداف چشم‌انداز‬ ‫صنعت خودرو و همطرازی آن با صنعت نفت را غیرممکن‬ ‫ندانست و تصریح کرد‪ :‬اما این مقوله متکی به شرایط خاص‬ ‫زمان خود بوده و برداشته شدن تحریم‌ها در کنار همکاری‬ ‫با بزرگان صنعت خودرو نیز دیگر نکته قابل توجه آن است‪.‬‬ ‫با توجه به اظهارات کارشناسان این حوزه باید گفت صنعت‬ ‫نف��ت می‌توان��د روزی ج��ای خ��ود را به خودروس��ازی و‬ ‫قطعه‌س��ازی داده و بازنشس��ته ش��ود اما این مهم درحال‬ ‫‌حاضر به دلیل نبودن شرایط صادرات رقابتی خودروسازان‬ ‫ممکن نیس��ت و باید تحق��ق آن را پ��س از لغو تحریم‌ها‬ ‫متصور بود‪.‬‬ ‫آلودگی هوا با همکاری سازمان تاکسیرانی تهران‪ ،‬مرکز‬ ‫معاینه فنی تهران‪ ،‬س��ازمان محیط زیست استان تهران‬ ‫و ش��رکت س��ایپا یدک در دو مرحله کاتالیست تمامی‬ ‫خودروه��ای عمومی تهران را تعویض کرده اس��ت‪ .‬وی‬ ‫از دیگر فعالیت‌های گروه س��ایپا درباره کاهش آلودگی‬ ‫محیط زیست را توس��عه خودروهای دیزل‪ ،‬هیبریدی و‬ ‫برقی دانس��ت و گفت‪ :‬در سال‌های اخیر گروه سایپا در‬ ‫ای��ن زمینه ورود کرده و س��رمایه‌گذاری‌هایی نیز انجام‬ ‫داده اس��ت و بر همین اس��اس در مرکز مطالعات سایپا‬ ‫معاون��ت خودروهای الکتریکی ایجاد ش��ده که نش��ان‬ ‫از تصمی��م گ��روه س��ایپا در ورود به این حوزه اس��ت‪.‬‬ ‫مدیرعامل گروه خودروس��ازی س��ایپا خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫در صورت��ی که زیرس��اخت‌های الزم ب��رای خودروهای‬ ‫هیبریدی و الکتریکی در کش��ور آماده شود می‌توان در‬ ‫سال‌های آینده خودروهای الکتریکی و برقی سایپا را در‬ ‫خیابان‌های کشور مالحظه کرد‪ .‬همچنین تامین سوخت‬ ‫دیزل نیز بای��د مورد توجه قرار گیرد چراکه س��ایپا در‬ ‫تولی��د این نوع خودروها نیز اقداماتی را ش��روع کرده و‬ ‫به طور قطع در س��ال‌های آینده ش��اهد تولید و عرضه‬ ‫خودروهای دیزل در سطح کشور هستیم‪.‬‬ ‫ایس�نا ‪ -‬ق��رارداد گ��روه صنعتی ای��ران خودرو و‬ ‫ش��رکت رنو برای واردات خودروهای رنو کپچر و کلیو‬ ‫‪ ۴‬منعقد ش��د‪ .‬پیش از این گروه صنعتی ایران‌خودرو‬ ‫اعالم کرده ب��ود که قصد دارد برخی از محصوالت رنو‬ ‫را ب��ه صورت س��ی‌بی‌یو (آماده) وارد ک��رده و پس از‬ ‫بازارس��نجی‪ ،‬نسبت به داخلی‌سازی آنها اقدام کند‪ .‬در‬ ‫این شرایط براس��اس جدیدترین اخبار به‌دست آمده‪،‬‬ ‫ق��رارداد ایران‌خودرو با ش��رکت رنو ب��رای واردات دو‬ ‫خودروی رنو کپچر و کلیو ‪ ۴‬به تازگی منعقد شده و با‬ ‫انعقاد این قرارداد عرضه این خودروها از اواخر امسال یا‬ ‫اوایل سال آینده آغاز خواهد شد‪ .‬انعقاد قرارداد واردات‬ ‫دو خ��ودروی رنو کپچر و کلیو ‪ ۴‬بی��ن ایران خودرو و‬ ‫رنو درحالی اس��ت که این دو شرکت به توافقاتی برای‬ ‫افزایش تولید خودروی تندر ‪ ۹۰‬نیز دست یافته‌اند‪.‬‬ ‫عص�ر خ�ودرو – روح‌اهلل عباس��پور‪ ،‬س��خنگوی‬ ‫کمیس��یون صنای��ع و مع��ادن مجلس با بی��ان اینکه‬ ‫ش��ورای رقابت در تعیین قیمت خ��ودرو خالف قانون‬ ‫عمل می‌کند‪ ،‬گفت‪ :‬ش��ورای رقابت حق قیمت‌گذاری‬ ‫ندارد و تنها می‌تواند در شرایط انحصاری ورود کرده و‬ ‫دستورالعمل تعیین قیمت را ارائه کند‪.‬‬ ‫خبر خ�ودرو ‪ -‬جعف��ر قادری‪‌،‬عضو کمیس��یون‬ ‫برنامه و بودجه مجل��س گفت‪ :‬با توجه به اینکه دولت‬ ‫در بودجه س��ال آینده نرخ ارز مبادل��ه‌ای را از ‪۱۶۵۰‬‬ ‫ب��ه ‪ ۲۸۵۰‬توم��ان افزایش داده اس��ت بنابراین به‌نظر‬ ‫می رس��د پیش��نهاد کاهش ‪ ۵‬درصدی تعرفه واردات‬ ‫خودرو به‌دنبال افزایش نرخ ارز تاثیر چندانی در میزان‬ ‫واردات خودرو نداشته باشد‪.‬‬ ‫مهر ‪ -‬سعید متصدی‪ ،‬معاون سازمان محیط‌زیست‬ ‫گفت‪ :‬از س��ال ‪ ۹۵‬فقط موتورس��یکلت‌های انژکتوری‬ ‫شماره‌گذاری می‌شود و خودرو‌های دیزلی از سال ‪۹۴‬‬ ‫ملزم به نصب فیلتر دوده هستند‪.‬‬ ‫ایسنا ‪ -‬براساس جدیدترین ارزیابی‌ها ‪ ۵۸/۲‬درصد‬ ‫بازار خودروهای س��واری ایران در اختیار خودروهایی‬ ‫با س��طح قیمت متوس��ط (‪ ۲۵‬ت��ا ‪ ۵۰‬میلیون تومان)‬ ‫اس��ت‪ .‬پس از آن خودروهای با س��طح قیمت کمتر از‬ ‫‪ ۲۵‬میلیون تومان معادل ‪ ۳۸/۴‬درصد بازار خودروهای‌‬ ‫سواری ایران را در اختیار دارند‪ .‬البته بازار این خودروها‬ ‫منحصربه ‪3‬مدل خ��ودروی ام‌وی‌ام ‪ ،۱۱۰‬تیبا و پراید‬ ‫ی سواری نیز‬ ‫اس��ت‪ .‬معادل ‪ ۲/۲‬درصد بازار خودروها ‌‬ ‫در اختیار خودروهای با س��طح قیمتی بین ‪ ۵۰‬تا ‪۷۵‬‬ ‫میلیون تومان اس��ت‪ .‬پس از آن خودروهای با س��طح‬ ‫قیمتی بیشتر از ‪ ۱۲۵‬میلیون تومان معادل ‪ ۰/۷‬درصد‬ ‫ب��ازار‪ ،‬خودروهای با س��طح قیمتی بی��ن ‪ ۷۵‬تا ‪100‬‬ ‫میلی��ون تومان معادل ‪ ۰/۳‬درصد بازار و خودروهای با‬ ‫س��طح قیمتی بین ‪ 100‬تا ‪ ۱۲۵‬میلیون تومان معادل‬ ‫‪ ۰/۲‬درصد بازار را در اختیار دارند‪.‬‬ ‫ایس�نا – حبی��ب‌اهلل محمودان‪ ،‬عضو س��ندیکای‬ ‫تولیدکنندگان قطعه‌های موتورس��یکلت و دوچرخه از‬ ‫خودکفای��ی بیش از ‪ ۹۵‬درصدی ایران در زمینه تولید‬ ‫موتورسیکلت در صورت یافتن یک بازار هدف مناسب‬ ‫با تیراژ حداقل ‪ ۵‬میلیون خبرداد‪.‬‬ ‫خب�ر خ�ودرو ‪ -‬رحمت‌ح��اج محمدعل��ی‪،‬‬ ‫ریی��س اتحادی��ه ش��رکت‌های تعاونی س��واری کرایه‬ ‫بین ش��هری کش��ور ب��ا توج��ه ب��ه برنامه نوس��ازی‬ ‫تاکسی‌های برون‌ش��هری گفت‪ :‬باتوجه به تسهیالت و‬ ‫امکانات در نظر گرفته‌ش��ده پیش‌بینی می‌ش��ود هزار‬ ‫دستگاه تاکسی‌های برون‌ش��هری تا مدل سال ‪ ۷۹‬در‬ ‫سطح کشور نوسازی شوند‪.‬‬
‫سه‌شنبه ‪ 30‬دی‪ 28 - 1393‬ربیع االول ‪ 20 -1436‬ژانویه ‪ -2015‬شماره ‪ -137‬پیاپی ‪1455‬‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫معدن‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪28‬‬ ‫نقره‪ ،‬جوجه اردک زشت معادن سرب و روی‬ ‫فرآوری‪ ،‬راه گریز کرومیت از وضعیت موجود‬ ‫نقشه راه زمین‌شناسی‪ ،‬راهی برای ورود سرمایه‌گذاران معدنی‬ ‫‪5‬‬ ‫از اجرایی شدن ماده ‪ 138‬مالیاتی در توسعه واحدهای تولیدی گزارش می دهد‬ ‫معافیت مالیات گاهی بلند در تکمیل طرح‌های عمرانی‬ ‫حامدش�ایگان‪-‬گروه معدن‪ :‬راه‌اندازی طرح‌های جدید معدنی و صنایع وابسته به آن با درآمدزایی باال‬ ‫و ارزش صادرات�ی ک�ه به همراه دارد‪ ،‬از اهم برنامه‌های دولت یازدهم به ش�مار می‌رود‪ .‬از س�وی دیگر‬ ‫تکمی�ل واحد‌های فرآوری در حلقه‌های پایین دس�تی معدن به دلیل ارزش اف�زوده‌ای که برای تولید‬ ‫م�واد معدنی ایجاد می‌کند مورد حمایت دولت بوده به همین دلیل در ماده ‪ 138‬قانون مالیاتی کش�ور‬ ‫آمده اس�ت ش�رکت‌های معدنی تعاونی و خصوصی می‌توانند با هزینه کردن س�ود ابزاری پس از اخذ‬ ‫مجوز وزارتخانه مربوطه برای طرح‌های توس�عه‌ای و تکمیل طرح‌ها از معافیت مالیاتی برخوردار شوند‪.‬‬ ‫کارشناسان در این رابطه معتقدند معدنکار به دلیل بی‌اطالعی از مشوق‌های سرمایه‌گذاری زیاد از آنها‬ ‫بهره‌مند نشده‌اند‪ .‬حال واحدهای معدنی که طرح توسعه آنها صادراتی است ‪ 100‬درصد و طرح مناطق‬ ‫محروم تا ‪ 50‬درصد از معافیت مالیاتی برخوردار می‌ش�وند که در س�رمایه‌گذار انگیزه باالیی به دست‬ ‫می‌آورند تا بخشی از سود را برای سرمایه‌گذاری دوباره به جای پرداخت مالیات هزینه کند‪.‬‬ ‫ایج��اد واحده��ای ف��رآوری و توس��عه فعالیت‌های‬ ‫اس��تخراجی مع��ادن ب��رای افزایش ظرفی��ت تولید از‬ ‫راهکارهای تسریع بازگشت س��رمایه است‪ ،‬زیرا میزان‬ ‫ارزش افزوده باالت��ری را عاید معدنکاران می‌کند‪ .‬حال‬ ‫برنامه‌ریزی برای تکمیل طرح‌های توسعه‌ای می‌تواند با‬ ‫اس��تفاده از مشوق‌های قانونی با سرعت بیشتری همراه‬ ‫شود و به نوعی به رشد تولیدات این بخش کمک کند‪.‬‬ ‫‹ ‹بی‌اطالعی معدنکاران از معافیت مالیاتی‬ ‫عضو هیات‌مدی��ره خانه صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت ایران در گفت‌وگو‬ ‫در ب��اره چگونگی اجرا‬ ‫ب��ا‬ ‫ش��دن ماده ‪ 138‬قان��ون مالیات‬ ‫مبن��ی بر معافی��ت مالیاتی برای‬ ‫واحدهای معدنی و صنعتی که طرح‌های توسعه‌ای خود‬ ‫را دنبال می‌کنن��د اظهار کرد‪ :‬طبق این ماده تکمیل و‬ ‫بازس��ازی طرح‌های توس��عه‌ای معادن ب��ا تخفیف ‪50‬‬ ‫درص��دی همراه اس��ت‪ .‬در واقع ش��رکت‌های تعاونی و‬ ‫خصوصی معدنی برای بهره‌من��دی از مزایای این ماده‬ ‫باید مجوز توسعه بهره برداری را از معاونت معدنی اخذ‬ ‫کنند تا بتوانند به ازای س��رمایه‌گذاری س��ود ابزاری از‬ ‫معافیت مالیاتی بهره‌مند ش��وند‪ .‬ب��رای نمونه اگر یک‬ ‫طرح توسعه‌ای معدنی با هزینه‌ای ‪ 1‬میلیارد تومانی در‬ ‫واحدی که س��ود اب��زاری آن ‪ 300‬میلیون تومان بوده‬ ‫انجام ش��ود این واحد مش��مول ‪ 150‬میلی��ون تومان‬ ‫تخفیف مالیاتی در آن س��ال خواهد ش��د و تا سقف ‪1‬‬ ‫میلی��ارد تومان از س��ود ابزاری س��ال‌های آینده معاف‬ ‫خواه��د بود‪ .‬بنابرای��ن م��اده ‪ 138‬در واحد‌های بزرگ‬ ‫معدنی ش��رایط را برای ایجاد سرمایه‌گذاری‌های جدید‬ ‫فراه��م می‌کند‪.‬آرمان خالقی درب��اره موانع اجرایی این‬ ‫ماده در واحد‌های معدنی ادامه داد‪ :‬ماده ‪ 138‬مش��وق‬ ‫سرمایه‌گذاری و یکی از بهترین مواد قانون مالیات است‬ ‫ام��ا بی‌اطالع��ی معدن��کاران از فواید آن باعث ش��ده‬ ‫معدنکاران از منافع آن بهره‌مند نشوند‪ .‬از این رو اجرای‬ ‫این ماده انگیزه س��رمایه‌گذاری دوباره در محدوده‌های‬ ‫معدنی را افزایش خواهد داد‪ .‬با این حال در صورتی که‬ ‫دفتر‌ه��ای مالیات��ی معدن��کاران مخدوش ش��ود دیگر‬ ‫نمی‌توانن��د از معافیت‌ه��ای مالیات��ی اس��تفاده کنند‪.‬‬ ‫بنابرای��ن معدن��کاران می‌توانند در راس��تای طرح‌های‬ ‫توس��عه‌ای و تکمیل طرح‌های معدنی براساس ظرفیت‬ ‫تولید و میزان سودآوری واحد برای گسترش فعالیت و‬ ‫افزایش درآمد استفاده کنند‪.‬‬ ‫او با اش��اره ب��ه اینکه معافی��ت مالیات��ی معدنکاران‬ ‫می‌تواند در جهت ایجاد واحد‌های فرآوری س��وق داده‬ ‫ش��ود افزود‪ :‬در معادن بزرگ که استخراج مواد معدنی‬ ‫زیاد اس��ت به طور قطع س��ود بیشتری را برای واحد‌ها‬ ‫ب��ه همراه دارد به همین دلیل برای افزایش درآمدهای‬ ‫ناشی از فرآوری مواد معدنی از مزایای معافیت مالیاتی‬ ‫ب��رای افزایش ارزش افزوده ب��ا فرآوری محصوالت خام‬ ‫اقدام خواهند کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹تخفیف مالیات با تسویه تا اسفند ماه‬ ‫ممی��ز مالیاتی س��ازمان مالیات‬ ‫کش��ور در رابطه ب��ا روند اجرایی‬ ‫ماده ‪ 138‬قانون مالیات به‬ ‫گف��ت‪ :‬ای��ن م��اده ب��رای اینکه‬ ‫واحد‌ه��ای تعاون��ی در بخ��ش‬ ‫معدنی و صنعتی تاس��یس و توسعه یابند‪ ،‬قانون زمینه‬ ‫بهره‌مندی آنه��ا را از معافیت مالیات بر عملکرد فراهم‬ ‫کرده است تا در جهت تکمیل طرح‌های توسعه‌ای خود‬ ‫اس��تفاده کنن��د‪ .‬همچنین اگ��ر یک واح��د معدنی یا‬ ‫صنعت��ی‪ ،‬مان��ده پای��ان دوره حس��اب ش��رکت را در‬ ‫سرمایه‌گذاری دوباره هزینه کند درآمد مشمول مالیاتی‬ ‫نخواهد ش��د‪ .‬در واق��ع دولت قصد دارد ب��ا حمایت از‬ ‫تولید‌کنندگان در جهت بهبود اشتغال و سرمایه‌گذاری‬ ‫خبر روز‬ ‫با حضور رییس هیات عامل ایمیدرو انجام شد‬ ‫انعقاد قرارداد واگذاری زمین برای اجرای طرح پترولیوم کک‬ ‫گروه معدن‪ :‬با انعقاد قرارداد بین ایمیدرو و س��ازمان منطقه‬ ‫آزاد اروند‪ ،‬زمین مورد‌نی��از برای اجرای طرح تولید پترولیوم‬ ‫کک در این منطقه اختصاص داده شد‪.‬‬ ‫‪ ،‬قرارداد واگذاری زمین برای اجرای طرح‬ ‫ب��ه گزارش‬ ‫پترولی��وم کک از طرح‌های س��رمایه‌گذاری ایمیدرو امروز در‬ ‫منطق��ه آزاد اروند بین مهدی کرباس��یان‪ ،‬رییس هیات‌عامل‬ ‫ایمیدرو و اس��ماعیل زمانی‪ ،‬مدیر‌عامل س��ازمان منطقه آزاد‬ ‫اروند امضا شد‪.‬‬ ‫بر‌اس��اس این ق��رارداد‪ ،‬زمینی به مس��احت ‪ 50‬هکتار در‬ ‫منطق��ه آزاد اروند برای اج��رای طرح تولی��د پترولیوم کک‬ ‫تخصیص یافت و همچنین به زودی عملیات اجرای این طرح‬ ‫در مراسمی آغاز می‌شود‪.‬‬ ‫طرح تولی��د پترولی��وم کک از‌جمله طرح‌های توس��عه‌ای‬ ‫ایمیدرو اس��ت که ظرفیت تولی��د آن ‪ 310‬هزار تن پترولیوم‬ ‫کک در س��ال اس��ت و محص��ول تولی��دی به عن��وان ماده‬ ‫اس��تراتژیک در صنعت آلومینیوم (تولید آند) مورد اس��تفاده‬ ‫قرار خواهد گرفت‪.‬‬ ‫بنا‌به‌این گزارش‪ ،‬در مراس��م یاد‌شده‪ ،‬فرماندار آبادان و نیز‬ ‫رییس س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تان خوزس��تان‬ ‫حضور داشتند‪.‬‬ ‫‹ ‹تامین ‪ 3/2‬میلیارد دالر برای طرح‌های ایمیدرو‬ ‫همچنی��ن در جریان س��ف ‌ر رییس هیات‌عام��ل ایمیدرو به‬ ‫جنوب‪ ،‬مهدی کرباس��یان در بازدید از طرح فوالد ش��ادگان‬ ‫با عنوان اینکه ارزش طرح‌های گش��ایش اعتبار شده ایمیدرو‬ ‫در یک‌س��ال و نیم گذشته به ‪ 3/2‬میلیارد دالر رسیده‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫ی همچون‬ ‫ای��ن میزان اعتبار گش��ایش یافته ب��رای طرح‌های ‌‬ ‫فوالدهای اس��تانی‪ ،‬طرح آلومینیوم جنوب و‌‪ ...‬است و از این‬ ‫رق��م ‪ 1/8‬میلیارد دالر به طرح‌های اس��تانی فوالد اختصاص‬ ‫دارد‪ .‬مهدی کرباسیان در این برنامه که مدیران عامل شرکت‬ ‫ملی فوالد‌‪ ،‬فوالد خوزس��تان و پیمانکاران و مش��اوران طرح‬ ‫استانی فوالد ش��ادگان حضور داشتند‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬در چند‬ ‫روز گذشته شاهد گشایش اعتبار دو پروژه «فوالد سبزوار در‬ ‫اس��تان خراسان‌رضوی» و «فوالد بافت در استان کرمان» نیز‬ ‫بودیم به‌طوری که اکنون ال سی تمامی ‪ 7‬طرح استانی فوالد‬ ‫گشایش یافته است‪.‬‬ ‫مع��اون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت ب��ا بیان اینکه چنین‬ ‫دس��تاوردی نتیجه تالش جمعی مدیران و کارشناس��ان این‬ ‫مجموع��ه بوده به دو نکته طرح‌های اس��تانی فوالد اش��اره و‬ ‫ی که س��ال‌ها در انتظار‬ ‫تاکی��د کرد‪ :‬فعال ش��دن طرح‌های�� ‌‬ ‫گش��ایش اعتبار بودند و بهره‌گی��ری از منابع مالی جمهوری‬ ‫اسالمی در کشور چین از ویژگی‌های بارز تامین مالی طرح‌ها‬ ‫بوده است‪.‬‬ ‫کرباسیان از برطرف شدن موانع تامین زیرساخت‌های طرح‬ ‫فوالد شادگان از‌جمله آب‪‌،‬گاز و برق خبر‌داد و یادآور شد‌‪ :‬این‬ ‫طرح‌ها باید در ‪ 3‬تا ‪ 4‬سال گذشته وارد مدار تولید می‌شدند‬ ‫اما هر‌یک به دالیلی راکد ماندند و هم اینک درصدد راه‌اندازی‬ ‫پروژه‌های پیشرو در نیمه نخست سال ‪ 94‬هستیم‪.‬‬ ‫ب��ه گفت��ه وی طرح‌های ف��والد چهار‌مح��ال و بختیاری و‬ ‫ش��ادگان جزو اولویت‌های ایمیدرو ب��رای راه‌اندازی از بین ‪7‬‬ ‫طرح فوالدی هستند‪.‬‬ ‫طرح فوالد شادگان در‌حال حاضر به پیشرفت فیزیکی بیش‬ ‫از ‪80‬درص��دی در بخش احیا رس��یده و اکنون بیش از ‪400‬‬ ‫نفر نیروی انس��انی در بخش‌های مختلف آن مش��غول به‌کار‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫در کش��ور قدم بردارد‪ .‬سیاوش غیبی حاجی‌ور با اعالم‬ ‫این خبر که تسویه بدهی مالیاتی واحدهای تولیدی تا‬ ‫پای��ان بهمن ماه با تخفی��ف همراه بود ادام��ه داد‪ :‬در‬ ‫تکمی��ل و راه اندازی طرح‌های جدید معدنی اگر تولید‬ ‫واح��د جنب��ه صادراتی داش��ته باش��ند از ‪100‬درصد‬ ‫معافیت مالیات بر عملکرد برخوردار خواهند شد که در‬ ‫منطقه محروم این معافیت مالیاتی به ‪ 50‬درصد کاهش‬ ‫می‌یابد‪ .‬هرچند در هفته اخیر نیز یک بخش نامه جدید‬ ‫صادر شده که بر مبنای آن واحد‌های تولیدی که بدهی‬ ‫مالیاتی دارند اگر تا ‪ 25‬بهمن ماه این بدهی را تس��ویه‬ ‫کنند فقط مشمول اصل بدهی مالیاتی خواهند شد و از‬ ‫پرداخ��ت جریم��ه دیرکرد مع��اف خواهند ش��د‪ .‬این‬ ‫بخش��نامه تنه��ا ب��رای واحد‌ه��ای تولی��دی اس��ت و‬ ‫شرکت‌های پیمانکاری و ‪ ...‬را شامل نمی‌شود‪ .‬بنابراین‬ ‫در برخی مواد مالیاتی مشوق‌هایی برای تولید‌کنندگان‬ ‫در نظر گرفته شده که همراه با برنامه‌های دولت میزان‬ ‫سرمایه‌گذاری و اشتغال را در کشور توسعه خواهد داد‪.‬‬ ‫دبیر انجمن صنعت سیمان خبر داد‪:‬‬ ‫اختصاص یارانه به صنعت سیمان‬ ‫به دلیل وجود م��ازاد کلینکر به عنوان‬ ‫ماده اولیه تولید س��یمان‪ ،‬انجمن سیمان‬ ‫ب��ا هماهنگ��ی وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت با هدف کنترل انرژی و جلوگیری‬ ‫از بی‌کیفیت ش��دن تولید‪ ،‬از ‪ 24‬دی‌ماه‬ ‫فعالیت کوره‌های تولید کلینکر را متوقف‬ ‫کرده و قرار بر این شده که وزارت نفت در‬ ‫زمینه تشویق این اقدام‪ ،‬یارانه‌ای را برای‬ ‫تولیدکنندگان سیمان در نظر بگیرد‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬عبدالرضا ش��یخان‪،‬‬ ‫دبیر انجمن صنف��ی کارفرمایان صنعت‬ ‫س��یمان با عن��وان این ک��ه توقف تولید‬ ‫به دلیل رک��ود بازار و ب��ه منظور حفظ‬ ‫کیفیت کلینکر در کارخانه‌ها انجام شده‬ ‫اس��ت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در زمینه حفظ منافع‬ ‫مل��ی و جلوگی��ری از بی‌کیفیت ش��دن‬ ‫کلینکرها پیش��نهاد توقف کار کوره‌های‬ ‫کارخانه س��یمان از سوی انجمن سیمان‬ ‫عنوان ش��د که با موافقت وزارت معدن‪،‬‬ ‫صنعت و تجارت و اس��تقبال وزارت نفت‬ ‫روبه‌رو شده است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬براین اس��اس مقرر شد‬ ‫تولی��د کوره‌های کلینکر متوقف ش��ود و‬ ‫تنها بخش آس��یاب و تبدی��ل کلینکر به‬ ‫سیمان در کارخانه‌ها فعال بماند‪.‬‬ ‫به گفته ش��یخان در مقابل این امر که‬ ‫به‌منظور صرفه‌جویی در مصرف گاز‪ ،‬برق‬ ‫و آب در کارخانه‌های سیمان انجام شده‪،‬‬ ‫قرار اس��ت به ازای تولید نش��دن هر تن‬ ‫سیمان‪ 7 ،‬دالر با نرخ ارز تعادلی از سوی‬ ‫وزارت نفت به تولید‌کنندگان داده شود‪.‬‬ ‫دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت‬ ‫س��یمان با بی��ان اینکه هن��وز یارانه‌ای‬ ‫از‌سوی وزارت نفت پرداخت نشده است‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬قرار براین ش��ده که در قبض ماه‬ ‫آین��ده این مبل��غ در قالب بس��تانکاری‬ ‫لحاظ ش��ود که وزارت نف��ت این کمک‬ ‫را از مح��ل بند «ق» تبصره بودجه بابت‬ ‫صرفه‌جویی در مص��رف انرژی پرداخت‬ ‫می‌کند‪.‬‬ ‫ش��یخان با اش��اره به اثرات مثبت این‬ ‫ام��ر گفت‪ :‬با این اق��دام عالوه‌بر افزایش‬ ‫نقدینگی شرکت‌های سیمانی کلینکر در‬ ‫کارخانه‌ها به س��یمان تبدیل ش��ده و به‬ ‫بازار عرضه می‌شود‪.‬‬ ‫وی در پاس��خ ب��ه این س��وال که چرا‬ ‫مازاد کلینکر را ص��ادر نمی‌کنیم‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫ایران آمادگی صادرات هر میزان کلینکر‬ ‫و س��یمان را دارد ام��ا مش��کلی ک��ه در‬ ‫ای��ن زمینه وج��ود دارد نب��ود بازار‌های‬ ‫صادرات��ی اس��ت‪ .‬دبی��ر انجم��ن صنفی‬ ‫کارفرمایان صنعت س��یمان با بیان اینکه‬ ‫س��یمان و کلینکر به کشورهای همسایه‬ ‫صادر می‌ش��ود‪ ،‬اظهار ک��رد‪ :‬برنامه‌هایی‬ ‫را برای گس��ترش بازار ه��دف در حوزه‬ ‫سیمان و کلینکر داریم که امیدواریم این‬ ‫برنامه‌ها نتیجه‌بخش شود‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫افزایش بهره‌وری با‬ ‫ارتقای ایمنی معادن‬ ‫امیر مسعود ستایش‬ ‫رییساکتشافوتوسعهمعادنصندوقفوالد‬ ‫یکی از جنبه‌های بارز توس��عه پایدار در صنعت و‬ ‫مع��دن‪ ،‬ایجاد فرهنگ رعای��ت دقیق اصول ایمنی‪،‬‬ ‫بهداش��ت و محیط‌زیس��ت با هدف صیانت از جان‬ ‫انسان‌ها و استفاده درست از منابع خدادادی معدنی‬ ‫است‪ .‬به گونه‌ای که نسل‌های آینده کشور نیز قادر‬ ‫به بهره‌گیری و استمرار شکوفایی اقتصادی باشند‪.‬‬ ‫امروزه مس��ئوالن بخش مع��ادن درصدد تدوین‬ ‫اس��تراتژی توسعه با اس��تفاده از فناوری روز اند تا‬ ‫بتوانند جای��گاه واقعی فعالیت معدن��ی در اقتصاد‬ ‫کش��ور را بیابند غاف��ل از آنکه بی‌توجه��ی و نبود‬ ‫آشنایی کافی در بخش اچ‌اس‌ای نتایج زیانبار جانی‬ ‫و اقتصادی را در پی خواهد داشت که تاثیر مستقیم‬ ‫در کاهش بهره‌وری و تولید بهینه از معادن کشور را‬ ‫در پی خواهد داشت‪.‬‬ ‫از نتایج بی‌توجه��ی به اچ‌اس‌ای می‌توان به وقوع‬ ‫حوادث مکرر‪ ،‬ش��یوع بیماری‌های شغلی‪ ،‬خسارات‬ ‫زیربنایی و تخریب زیس��ت‌محیطی اش��اره کرد‪ .‬در‬ ‫این صورت جای این س��وال مطرح است که چگونه‬ ‫می‌توان با رعایت نکردن اصول ایمنی و اس��تاندارد‬ ‫و ایجاد نکردن ش��رایط ایمن در محیط و فضاهای‬ ‫کارگاه��ی‪ ،‬بهره‌وری نیروی انس��انی و تجهیزات را‬ ‫افزایش داد‪.‬‬ ‫در واق��ع ت�لاش در جه��ت به حداقل رس��اندن‬ ‫ضرایب تعداد و ش��دت حوادث که از ش��اخص‌های‬ ‫اصلی ایمنی اس��ت‪ ،‬همواره با افزایش سطوح کمی‬ ‫وکیفی تولید همراه می‌ش��ود‪ .‬از ای��ن‌رو هر چقدر‬ ‫الگوی پایدار ایمنی در معادن بیش��تر رعایت شود‬ ‫شرایط و زمان بیشتری برای آماده‌سازی‪ ،‬استخراج‬ ‫و تولید فراهم می‌ش��ود که افزای��ش بهینه تولید‪،‬‬ ‫ارتقای بهره‌وری در معادن را در پی خواهد داشت‪.‬‬ ‫بنابرای��ن در بخش معدن وصنایع معدنی افزایش‬ ‫بهره‌وری و دس��تیابی به توس��عه پایدار تنها زمانی‬ ‫محقق خواهد ش��د که به موازات توجه به توس��عه‬ ‫کم��ی و کیف��ی اکتش��اف‪ ،‬اس��تخراج و ف��رآوری‬ ‫معدنی‪ ،‬بهبود ش��رایط ایمن‪ ،‬بهداش��ت حرفه‌ای و‬ ‫محیط‌زیست نیز در کانون توجه قرار گیرد‪.‬‬ ‫داخل پرانتز‬ ‫اطلس آتشفشان‌های‬ ‫کواترنری ایران تهیه شد‬ ‫مرک��ز پژوهش‌ه��ای کارب��ردی س��ازمان‬ ‫زمین‌شناس��ی و اکتشافات معدنی کشور از تهیه‬ ‫اطلس آتشفش��ان‌های کواترنری ایران به همت‬ ‫کارشناسان این مرکز خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬فریبرز قریب گفت‪ :‬این اطلس‬ ‫به همت گروه زمین‌شناسی کواترنری و با هدف‬ ‫ارائه شناس��نامه‌ای از آتشفش��ان‌های کواترنری‬ ‫ایران که دربرگیرنده تمامی ویژگی‌ها و رفتارهای‬ ‫گذشته آتشفشانی باشد تهیه شده است‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه در کش��ورمان فعالیت‌ها‬ ‫و پدیده‌های وابس��ته به آتشفش��ان بس��یار زیاد‬ ‫هس��تند‪ ،‬ش��ناخت آتشفش��ان‌ها و پدیده‌ه��ای‬ ‫وابس��ته و نقش��ی که آنها در زمین‌شناسی ایران‬ ‫و همچنین تامین ان��رژی می‌توانند ایفا کنند را‬ ‫بسیارحائز اهمیت عنوان کرد‪.‬‬ ‫رییس انجمن کواترنری ایران افزود‪ :‬با توجه به‬ ‫اهمیت آتشفش��ان‌ها از نظر داشتن موادمعدنی‪،‬‬ ‫تولید خاک‌های مس��تعد کش��اورزی‪ ،‬استفاده از‬ ‫انرژی ژئوترمال برای تولید الکتریسیته‪ ،‬استفاده‬ ‫از آب گرم و نیروی بخار از یک‌س��و و پیش‌بینی‬ ‫هر‌گون��ه فعالیت دوباره آتشفش��انی در کش��ور‬ ‫از‌س��وی دیگر‪ ،‬تهیه شناس��نامه برای هریک از‬ ‫ی یا قبل‌تر‬ ‫آتشفشان‌های خاموش با سن کواترنر ‌‬ ‫ضروری است‪.‬‬ ‫وی ابراز امی��دواری کرد با تهیه اطلس مذکور‬ ‫بتوان با ه��ر گونه تغییر در رفتار آتشفش��ان‌ها‪،‬‬ ‫هش��دارهای الزم به جامعه داده شود و اطالعات‬ ‫مفیدی در اختیار مردم قرارگیرد‪.‬‬ ‫قری��ب ادامه داد‪ :‬در تهیه این اطلس س��عی بر‬ ‫این بوده اس��ت ک��ه با جم��ع‌آوری داده‌های هر‬ ‫آتشفشان شناخت خوبی از ویژگی آتشفشان‌‌ها‪،‬‬ ‫پدیده‌های مرب��وط به آن‪ ،‬پراکندگی و انواع آنها‬ ‫حاصل شود‪.‬‬ ‫وی ی��ادآور ش��د‪ :‬چون مطالب ای��ن مجموعه‬ ‫طی��ف گس��ترده‌ای از م��ردم را دربرمی‌گی��رد‪،‬‬ ‫س��عی بر آن ش��ده تا از اصطالح��ات تخصصی‬ ‫کمتر اس��تفاده شود‪ .‬گفتنی است آتشفشان‌های‬ ‫کواترنری‪ ،‬فعالیت‌های آتشفشانی هستند که در‬ ‫دوره کواترنری‪ ،‬حدود ‪ 2‬میلیون س��ال پیش رخ‬ ‫داده است‪.‬‬
‫روی خط خبر‬ ‫ت افزایش صادرات‬ ‫زیرساخ ‌‬ ‫سنگ‌آهن فراهم نیست‬ ‫عضو انجمن فوالد ایران گفت‪ :‬زیرساخت‌ها برای‬ ‫افزایش صادرات سنگ‌آهن فراهم نیست‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش ایلنا‪ ،‬س��یدرضا شهرس��تانی درباره‬ ‫افزای��ش ص��ادرات س��نگ‌آهن و جایگزینی درآمد‬ ‫آن ب��ا نف��ت گفت‪ :‬فروش س��نگ‌آهن ب��ه معنای‬ ‫خام‌فروشی اس��ت و با توجه به کاهش بهای انرژی‬ ‫در دنیا قیمت سنگ‌آهن نیز رو به کاهش است‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به هزینه حمل و نقل و اس��تخراج‬ ‫سنگ‌آهن افزود‪ :‬برای جایگزینی درآمد سنگ‌آهن‬ ‫با درآمدهای نفتی باید دید چه میزان از سنگ‌آهن‬ ‫قابل استخراج و صادر کردن است؟‬ ‫شهرس��تانی تصریح کرد‪ :‬در س��ال گذشته بهای‬ ‫نف��ت را در بودج��ه ‪ ۱۰۰‬دالر تعیین کردند و برای‬ ‫امس��ال ‪ ۷۰‬دالر را مطرح کردند که در نهایت نرخ‬ ‫آن ‪ ۴۰‬دالر تعیین خواهد ش��د‪ ،‬در صورتی که یک‬ ‫میلیون بش��که نفت در روز به فروش برسد؛ حدود‬ ‫‪ ۳‬میلی��ون دالر در روز‪ ۳۰ ،‬میلی��ون دالر در ماه و‬ ‫‪ ۱۰‬میلیارد دالر در س��ال می‌ش��ود‪ .‬حال از طریق‬ ‫صادرات س��نگ‌آهن چقدر می‌توان درآمد کس��ب‬ ‫کرد؟‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬در حال حاضر بهای سنگ‌آهن ‪۵۰‬‬ ‫دالر اس��ت که با هزینه استخراج و حمل و نقل آن‬ ‫حدود ‪ ۲۰‬تا ‪ ۲۵‬دالر خواهد شد که برای به دست‬ ‫آوردن ‪ ۱۰‬میلیارد دالر درآمد باید ‪ ۴۰۰‬میلیون تن‬ ‫س��نگ‌آهن صادر شود این در حالی است که ما در‬ ‫اوج صادرات تنها ‪ ۲۴‬میلیون تن صادرات سنگ‌آهن‬ ‫داشته‌ایم ضمن آنکه امکانات و زیرساخت صادرات‬ ‫برای ‪ ۴۰۰‬میلیون تن سنگ‌آهن وجود ندارد!‬ ‫عضو انجمن فوالد ایران با اش��اره به میزان ذخایر‬ ‫س��نگ‌آهن کش��ور افزود‪ :‬ذخیره س��نگ‌آهن ما ‪۴‬‬ ‫میلیاردتن اس��ت ک��ه در مدت ‪ ۱۰‬س��ال به پایان‬ ‫خواهد رس��ید ضمن اینکه کش��ورهای دیگر مانند‬ ‫اس��ترالیا همواره درصدد افزایش تولید سنگ‌آهن‬ ‫هستند و برای ما فرصتی باقی نخواهند گذاشت‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬در بهترین شرایط و با افزایش تولید ‪۲‬‬ ‫برابری ما توان صادرات ‪ ۲۵‬میلیون تن س��نگ‌آهن‬ ‫را خواهیم داشت که این میزان تنها ‪ ۵‬درصد از این‬ ‫کسری را پوشش می‌دهد‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینک��ه افزای��ش تولی��د و صادرات‬ ‫سنگ‌آهن نیازمند جاده‪ ،‬اس��تخراج‪ ،‬ماشین‌آالت‪،‬‬ ‫س��رمایه و اکتشافات اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬زمانی که هیچ‬ ‫کدام از این ش��رایط مهیا نیست چطور می‌توان به‬ ‫درآمدهای حاصل از صادرات مواد معدنی در کشور‬ ‫به جای درآمدهای نفتی امیدوار بود؟‬ ‫شهرس��تانی بهترین راه حل در ش��رایط کنونی‬ ‫را کاه��ش هزینه دول��ت و ریاضت اقتصادی عنوان‬ ‫کرد و گفت‪ :‬با توج��ه به کاهش جهانی بهای نفت‬ ‫در ع��راق ب��رای کاهش هزینه‌ها به هم��ه نیرو‌ها و‬ ‫ارگان‌های دولتی اعالم شد ‪ ۳۰‬درصد از حقوق‌شان‬ ‫کاسته می‌شود و پس از برگشت بهای نفت به نرخ‬ ‫قبلی مابه‌التفاوت حقوق‌شان برای آنها واریز خواهد‬ ‫ش��د و به اعتقاد من دولت ما نی��ز می‌تواند چنین‬ ‫اقداماتی را انجام دهد‪.‬‬ ‫رشد ‪ 300‬درصدی ذخایر معدنی‬ ‫در سیستان و بلوچستان‬ ‫نقره‪ ،‬جوجه اردک زشت معادن سرب و روی‬ ‫محبوب�ه ناط�ق‪ -‬گروه مع�دن‪ :‬نقره‪ ،‬فل��ز مظلوم‬ ‫و بی‌حاش��یه‌ای در دنی��ای پ��ر خبر و پرس��روصدای‬ ‫معادن ایران محس��وب می‌ش��ود؛ نه ادعایی دارد و نه‬ ‫از بی‌مهری‌ه��ا رنجش��ی به دل می‌گی��رد‪ ،‬در نهایت‬ ‫چرخه تولید او را بر سر و دست زیبارویی می‌نشاند یا‬ ‫به‌عنوان ظروف نقره‌نش��ان سر از بوفه‌ها درمی‌آورد یا‬ ‫آین ‌ه بخت نوعروسان ایرانی را نما می‌بخشد‪.‬‬ ‫ایران از نظر ذخایر فلزات با ارزشی مانند طال‪ ،‬نقره‬ ‫چندان غنی نیس��ت و معدنی ک��ه به‌طور اختصاصی‬ ‫نقره اس��تخراج کند‪ ،‬نداریم‪ ،‬بلکه بیشتر نقره به‌عنوان‬ ‫یک محصول جانبی از معادن س��رب‪ ،‬روی و مس به‬ ‫دس��ت می‌آید‪ .‬با این حال استخراج این ماده معدنی‬ ‫می‌تواند توجیه اقتصادی معادن سرب و روی را باالتر‬ ‫ببرد‪ .‬آمارهای مربوط به نقره در س��ال‪2003‬میالدی‬ ‫نشان می‌دهد از تولید جهانی ‪18‬میلیون و ‪834‬هزار‬ ‫کیلوگرمی نقره‪ ،‬س��هم ایران‪500‬کیلوگرم بوده است‪.‬‬ ‫براین اس��اس رتبه ایران در تولید سال ‪2003‬میالدی‬ ‫‪ 53‬اعالم شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹نقره مورد کم‌مهری قرار گرفته‬ ‫نق��ره در ایران از اواخر هزاره چه��ارم و اوایل هزاره‬ ‫س��وم پیش از میالد ش��ناخته و استخراج شده است‪.‬‬ ‫در دوره ساس��انیان‪ ،‬نقره‌کاری در ایران پیشرفت کرد‬ ‫و هم‌اکن��ون بس��یاری از ظروف نق��ره‪‎‬کاری آن عهد‪،‬‬ ‫در موزه‪‎‬ها وج��ود دارد‪ .‬در این دوره‪ ،‬توجه به ظروف‬ ‫نقره‪‎‬ای و صنعت نق��ره‪‎‬کاری‪ ،‬رونق معادن نقره را نیز‬ ‫محمدحسین بصیری‪:‬‬ ‫نقره محصول فرعی‬ ‫معادن سرب و روی‬ ‫است‪ ،‬با این حال میزان‬ ‫نقره موجود در خاک‬ ‫این معادن حدود ‪ 40‬تا‬ ‫‪ 50‬پی‌پی‌ام است و آنقدر‬ ‫باال نیست‪،‬ضمن اینکه به‬ ‫صورت بسیار پراکنده‬ ‫است‬ ‫ی داش��ت‪ .‬از آنجایی که ایرانی��ان به‌طور عمومی‬ ‫درپ ‪‎‬‬ ‫نقره را همراه با کانس��نگ‪‎‬های س��رب یافت��ه بودند‪،‬‬ ‫کانس��نگ‪‎‬های سرب نقره‪‎‬دار بیش��تر مورد توجه قرار‬ ‫گرفته‏ان��د و وجود نام‪‎‬ه��ای جغرافیای��ی «دره‪‎‬نقره»‪،‬‬ ‫«کوه‪‎‬نقره» و «کمرنقره» در بس��یاری از مناطق سرب‬ ‫و روی‌دار ایران یا «کوه زردان نقره‪‎‬ای» در شمال خاور‬ ‫تفتان‪ ،‬حاکی از این نکته است‪.‬‬ ‫ذخی��ره نقره مش��خصی در ایران ش��ناخته نش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬این فلز ب��ه صورت فلز هم��راه در ذخایر طال‪،‬‬ ‫س��رب‪ ،‬روی و مس مشاهده شده و اغلب از لجن‌های‬ ‫حاصل از الکترولیز کنسانتره‌های این معادن‪ ،‬فلز نقره‬ ‫استحصال می‌شود‪ .‬یکی از معادن معروفی که نقره به‬ ‫نس��بت قابل توجهی دارد و مقدار نقره در کنس��انتره‬ ‫س��رب آن به حدود ‪ 1500‬پی‌پی‌ام می‌رس��د‪ ،‬معدن‬ ‫سرب آهنگران مالیر است‪.‬‬ ‫بهروز برن��ا‪ ،‬معاون اکتش��افات‬ ‫س��ازمان زمین‌شناس��ی درباره‬ ‫میزان ذخای��ر نقره و پراکندگی‬ ‫می‌گوید‪:‬‬ ‫آن در ای��ران به‬ ‫ب��ه اعتقاد من تاکن��ون به نقره‬ ‫کم‌مهری شده است‪ .‬باوجود اینکه از نظر ذخایر نقره‬ ‫در ایران در ش��رایط بدی به سر نمی‌بریم اما به دلیل‬ ‫اینکه این ماده معدنی با ارزش از فلزاتی چون سرب‪،‬‬ ‫روی و مس به دس��ت می‌آی��د به‌عنوان یک محصول‬ ‫جانبی‪ ،‬چندان مورد توجه قرار نگرفته است‪.‬‬ ‫وی اضافه می‌کند‪ :‬اکثر معادن س��رب کشور حاوی‬ ‫نقره اس��ت و به‌طور میانگین در هر تن خاک سرب و‬ ‫روی ‪ 3‬ت��ا ‪ 3/5‬کیل��و نقره وج��ود دارد‪ .‬در ایران یک‬ ‫مح��ور اصلی س��رب و روی وجود دارد؛ مس��یر مالیر‬ ‫ت��ا اصفهان که برخی از معادن آن حاوی نقره بس��یار‬ ‫باالیی است چنانکه برخی اس��امی نیز به‌دلیل وجود‬ ‫نقره در این معادن‪ ،‬به آن مناطق اطالق ش��ده است‪.‬‬ ‫در گلپایگان منطقه‌ای به نام دره‌نقره داریم که درصد‬ ‫نقره باالیی دارد‪.‬‬ ‫برن��ا با اش��اره به اینکه مع��ادن طالی کش��ور نیز‬ ‫حاوی نقره هس��تند‪ ،‬می‌گوید‪ :‬سازمان زمین‌شناسی‬ ‫نیز فعالیت‌های شناس��ایی خوبی در زمینه اکتش��اف‬ ‫نقره داش��ته اس��ت از جمله به‌تازگی در منطقه بابک‬ ‫ذخیره‌ای به ظرفیت ‪ 100‬تن نقره مش��خص کردیم‪.‬‬ ‫همچنین در منطقه چش��مه نقره در کاش��مر ذخایر‬ ‫نق��ره‌ای را ردیاب��ی کردی��م یا منطقه رش��م معلمان‬ ‫دامغان مقداری ذخیره نقره همراه با سرب با ‪30‬درصد‬ ‫پی‌پی‌ام شناسایی شده است‪.‬‬ ‫وی ادام��ه می‌دهد‪ :‬در معادن آنتیموان نیز مقداری‬ ‫نقره وجود دارد از جمله در منطقه فردوس و کاش��مر‬ ‫یا منطقه نگینان در بش��رویه که همگی در خراس��ان‬ ‫رضوی واقع شده‌اند‪ .‬همچنین در معدن سرب و روی‬ ‫انگوران مقداری برداشت نقره وجود دارد‪.‬‬ ‫معاون اکتشاف سازمان زمین‌شناسی کشور در ادامه‬ ‫به بحث فرآوری به‌عنوان یک ضرورت در اس��تحصال‬ ‫نقره اش��اره می‌کند و می‌افزاید‪ :‬متاس��فانه در معادن‬ ‫سرب و روی به دلیل استفاده نکردن از خطوط کامل‬ ‫تولید‪ ،‬از تمامی نقره مخلوط با س��رب استفاده نشده‬ ‫و دور ریخته می‌ش��ود و به نظر می‌رسد به‌دلیل توان‬ ‫مالی کم در استفاده از فناوری‌های روز دنیا این اتفاق‬ ‫رخ می‌ده��د‪ .‬توانمندس��ازی بخ��ش خصوصی برای‬ ‫اس��تحصال هرچ��ه کامل‌تر از نقره موجود در س��رب‬ ‫می‌تواند کمک کند‪.‬‬ ‫‹ ‹نقره راهی برای افزایش توان سرب و روی‬ ‫در کارخانه‌های کنس��انتره س��رب و روی به‌صورت‬ ‫عملیات نقره‌گیری براساس سرباره دیگ‪ ،‬مایع‌سازی‬ ‫موجود نخس��ت با کوره دورمتال (ک��وره نقره‌گیری)‬ ‫انجام می‌شود‪.‬‬ ‫ابراهی��م جمیلی فع��ال معادن‬ ‫س��رب و روی درب��اره رون��د‬ ‫نقره‌گی��ری از کنس��انتره‌های‬ ‫می‌گوید‪:‬‬ ‫سرب و روی به‬ ‫زمانی‌ک��ه خ��اک س��رب در‬ ‫واحدهای فرآوری‪ ،‬کنسانتره می‌شود‪ ،‬بخش عمده‌ای‬ ‫از نقره همراه جذب کنس��انتره سرب می‌شود‪ ،‬سپس‬ ‫در مرحله‌ای دیگر نقره از س��رب جدا ش��ده و خالص‬ ‫می‌‌ش��ود‪ .‬رییس خان��ه اقتصاد ای��ران ادامه می‌دهد‪:‬‬ ‫اس��تحصال نقره یکی از راه‌های افزایش توان رقابتی‬ ‫واحدهای س��رب و روی در بازار اس��ت‪ .‬در سال‌های‬ ‫گذش��ته به‌دلیل اینکه خاک را به‌صورت مس��تقیم به‬ ‫واحدهای تولید شمش‪ ،‬سرب و روی می‌دادند‪ ،‬نقره و‬ ‫س��رب بیش��تری هدر می‌رفت ولی با سیاس��ت‌های‬ ‫اتخاذی ش��رکت تهیه و تولید مواد معدنی استفاده از‬ ‫کنس��انتره به ج��ای خ��اک و همچنین اس��تفاده از‬ ‫فناوری‌های بکار رفته درصد اس��تحصال سرب و نقره‬ ‫را باالت��ر برده اس��ت‪ .‬وی ادامه می‌ده��د‪ :‬با این حال‬ ‫درصددیم که درصد استحصال نقره از کنسانتره سرب‬ ‫را بازه��م باالتر ببریم‪ ،‬در این رابط��ه واحد تحقیق و‬ ‫توس��عه ش��رکت طی یک کار پژوهش��ی با همکاری‬ ‫دانش��گاه طرحی را در دس��ت اق��دام دارد که مراحل‬ ‫آزمای��ش صنعت��ی خ��ود را می‌گذراند و پ��س از آن‬ ‫رونمایی می‌شود‪ .‬در این طرح بازیابی نقره استحصالی‬ ‫از ‪ 40‬تا ‪50‬درصد به بیش از‪80‬درصد خواهد رسید و‬ ‫بهبود خواهد یافت‪.‬‬ ‫ابراهیم جمیلی اظهار ک��رد‪ :‬میزان نقره موجود در‬ ‫خاک معادن ما ‪ 30‬تا ‪ 40‬پی‌پی‌ام است که قبال حدود‬ ‫‪ 40‬ت��ا ‪50‬درص��د آن را از خاک ج��دا می‌کردند و با‬ ‫اجرای طرح جدید توس��ط تیم تحقیق و توسعه بیش‬ ‫از ‪80‬درصد نقره موجود بازیابی می‌شود‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه برداشت و استحصال نقره در برخی‬ ‫معادن به دلیل پی‌پ��ی‌ام کم موجود در خاک‪ ،‬صرفه‬ ‫اقتصادی ندارد‪ ،‬اضافه می‌کند‪ :‬با توجه به اینکه خاک‬ ‫سرب و روی به‌صورت فلوتاسیون مرکب استحصال و‬ ‫چند ماده از جمله سرب و نقره از این ماده خام گرفته‬ ‫می‌شود اگر نتوانیم اس��تحصال مواد معدنی همراه را‬ ‫افزایش دهیم با ش��رایط اقتصادی موجود برداشت از‬ ‫معادن و ادامه کار غیراقتصادی خواهد بود‪.‬‬ ‫وی در پاس��خ به این سوال که چرا بخش خصوصی‬ ‫مایل به افزایش توان خود در اس��تحصال نقره نیست‪،‬‬ ‫می‌گوید‪ :‬اگر بخش خصوصی نتواند برداشت‌های مواد‬ ‫هم��راه را افزایش دهد‪ ،‬نمی‌توان��د کار را ادامه دهد و‬ ‫وارد فاز ضرر می‌شود‪.‬‬ ‫ریی��س خانه اقتصاد ایران در ادامه می‌افزاید‪ :‬بخش‬ ‫خصوص��ی باید بتواند بدون حمایت دولت‪ ،‬گلیم خود‬ ‫را از آب بیرون بکش��د و بخش فرآوری خود را تقویت‬ ‫کند تا با اتکا به ارزش افزوده باالتر ادامه حیات بدهد‪.‬‬ ‫‹ ‹نقره پیش‌غذای اجباری‬ ‫محمدحس��ین بصی��ری‪ ،‬عضو‬ ‫هی��ات علم��ی دانش��گاه در‬ ‫می‌گوید‪ :‬نقره‬ ‫گفت‌وگو با‬ ‫محصول فرعی معادن س��رب و‬ ‫روی اس��ت‪ ،‬با ای��ن حال میزان‬ ‫نق��ره موج��ود در خاک این معادن ح��دود ‪ 40‬تا ‪50‬‬ ‫پی‌پی‌ام اس��ت و آنقدر باال نیس��ت‪ ،‬ضم��ن اینکه به‬ ‫صورت بسیار پراکنده است‪.‬‬ ‫وی می‌افزای��د‪ :‬ما این میزان نقره را به‌عنوان ذخیره‬ ‫نقره تعبی��ر نمی‌کنیم‪ .‬در تولید س��رب و روی چون‬ ‫مصرف‌کننده در کشور نیستیم و مثال ‪ 85‬درصد روی‬ ‫و ‪ 90‬درصد س��ربی تولیدی را صادر می‌کنیم‪ ،‬مجبور‬ ‫به اس��تحصال نقره به عنوان محصول اجباری در این‬ ‫معادن هستیم‪.‬‬ ‫وی ادامه می‌دهد‪ :‬نقره نیز مصرف صنعتی در کشور‬ ‫ن��دارد و درنهایت می‌توان به برخی صنایع های‌تک و‬ ‫الکترونی��ک و ورق‌های رادیولوژی اش��اره کرد که در‬ ‫ایران وجود ندارد‪.‬‬ ‫وی استحصال نقره را همراه با برخی کانی‌های دیگر‬ ‫به پیش‌غذای اجباری همچون نوش��ابه و ماس��ت در‬ ‫کنار غذای اصلی رس��توران تشبیه می‌کند که بدون‬ ‫درخواست س��ر میز آورده می‌شود و می‌گوید‪ :‬به‌طور‬ ‫حت��م واحدهای فرآوری‪ ،‬نق��ره را جدا می‌کنند اما به‬ ‫دلیل استفاده از فناوری‌های قدیمی میزان استحصال‬ ‫پایینی دارند‪.‬‬ ‫بزرگترین ذخایر نقره در ‪ 10‬کشور جهان‬ ‫به دنب��ال افزایش اس��تخراج معدن‬ ‫نق��ره و مع��ادن س��رب و روی‪ ،‬رکورد‬ ‫جدی��د تولیدات معدن نق��ره جهان به‬ ‫‪ 23800‬تن رسیده است‪.‬‬ ‫بناب��ر ای��ن گ��زارش ‪ 10‬کش��ور در‬ ‫جه��ان به‌عنوان دارا ب��ودن بزرگترین‬ ‫مع��ادن اس��تخراج نق��ره ش��ناخته‬ ‫ش��ده‌اند که مع��ادن یالمارخو (معدن‬ ‫نق��ره) و پناس��کیتو (معدن س��رب و‬ ‫روی) مکزی��ک ب��ه عن��وان بزرگترین‬ ‫تولیدکننده نقره جهان نقش دارد‪ .‬این‬ ‫در حالی اس��ت که اکن��ون تولید نقره‬ ‫در چین و اس��ترالیا هم افزایش داشته‬ ‫اس��ت‪ .‬منابع اصلی نقره از ذخایر مس‪،‬‬ ‫م��س‪ -‬نیکل‪ ،‬س��رب و س��رب‪ -‬روی‬ ‫هس��تند که از کان��ادا‪ ،‬مکزیک‪ ،‬پرو و‬ ‫امریکا به دس��ت آمده‌ان��د‪ .‬این فلز در‬ ‫طول پاالی��ش الکتریکی م��س تولید‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬عی��ار اقتص��ادی نق��ره ریز‬ ‫حداقل ‪99/9‬درصد و نقره خالص بیش‬ ‫از ‪ 99/999‬درصد است‪.‬‬ ‫€ €پرو‪:‬‬ ‫میزان استخراج معدن‪ 4000 :‬تن‬ ‫کل ذخایر‪ 120000 :‬تن‬ ‫رتبه جهانی‪1 :‬‬ ‫€ €لهستان‪:‬‬ ‫میزان استخراج معدن‪ 1200 :‬تن‬ ‫کل ذخایر‪ 85000 :‬تن‬ ‫رتبه جهانی‪2 :‬‬ ‫€ €شیلی‪:‬‬ ‫میزان استخراج معدن‪ 1400 :‬تن‬ ‫کل ذخایر‪ 70000 :‬تن‬ ‫رتبه جهانی‪3 :‬‬ ‫€ €استرالیا‪:‬‬ ‫میزان استخراج معدن‪ 1900 :‬تن‬ ‫کل ذخایر‪ 69000 :‬تن‬ ‫رتبه جهانی‪4 :‬‬ ‫€ €چین‪:‬‬ ‫میزان استخراج معدن‪ 4000 :‬تن‬ ‫کل ذخایر‪ 43000 :‬تن‬ ‫رتبه جهانی‪5 :‬‬ ‫€ €مکزیک‪:‬‬ ‫میزان استخراج معدن‪ 4500 :‬تن‬ ‫کل ذخایر‪ 37000 :‬تن‬ ‫رتبه جهانی‪6 :‬‬ ‫€ €ایاالت متحده امریکا‬ ‫میزان استخراج معدن‪ 1160 :‬تن‬ ‫کل ذخایر‪ 25000 :‬تن‬ ‫رتبه جهانی‪7 :‬‬ ‫€ €بولیوی‪:‬‬ ‫میزان استخراج معدن‪ 1350 :‬تن‬ ‫کل ذخایر‪ 22000 :‬تن‬ ‫رتبه جهانی‪8 :‬‬ ‫€ €روسیه‪:‬‬ ‫میزان استخراج معدن‪ 1400 :‬تن‬ ‫کل ذخایر‪ :‬موجود نیست‬ ‫رتبه جهانی‪9 :‬‬ ‫€ €کانادا‪:‬‬ ‫میزان استخراج معدن‪ 700 :‬تن‬ ‫کل ذخایر‪ 7000 :‬تن‬ ‫رتبه جهانی‪10 :‬‬ ‫مبنا سال ‪ 2011‬میالدی است‬ ‫معاون ام��ور معادن س��ازمان صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت سیستان و بلوچستان اظهار کرد‪ :‬در ‪ ۵‬سال‬ ‫گذشته میانگین تعداد گواهی کشف ‪ ۶۰۰‬درصد و‬ ‫ذخایر کشف‌ش��ده ‪ ۳۰۰‬درصد نسبت به ‪ ۳۰‬سال‬ ‫گذشته رشد داشته است‪.‬‬ ‫داوود ش��هرکی در گفت‌وگ��و با مه��ر بیان کرد‪:‬‬ ‫میانگی��ن تعداد گواهی کش��ف ش��ده در طول ‪۳۰‬‬ ‫سال گذش��ته و تا سال ‪ ۸۷‬تنها ‪ ۸‬فقره و میانگین‬ ‫ذخایر کش��ف شده ‪ 19/5‬میلیون تن بوده است که‬ ‫میانگین گواهی کشف صادره در طول ‪ ۵‬سال اخیر‬ ‫به ‪ ۲۱‬فق��ره و میانگین ذخیره کشف‌ش��ده به ‪۸۳‬‬ ‫میلیون تن افزایش داشته است‪.‬‬ ‫وی بی��ان کرد‪ :‬در طول ‪ ۵‬س��ال اخیر با توجه به‬ ‫بسترسازی مناسب برای فعالیت‌های معدنی از نظر‬ ‫میانگین تعداد گواهی کش��ف ‪ ۶۰۰‬درصد و از نظر‬ ‫میانگی��ن ذخایر کشف‌ش��ده مع��ادل ‪ ۳۰۰‬درصد‪،‬‬ ‫نسبت به ‪ ۳۰‬سال قبل رشد داشته‌ایم‪.‬‬ ‫شهرکی ادامه داد‪ :‬به عبارت دیگر در بخش ذخایر‬ ‫فلزی تا پایان س��ال ‪ ،۸۷‬کمت��ر از ‪ ۲۰‬میلیون تن‬ ‫شناسایی شده بود که این میزان در حال حاضر به‬ ‫‪ ۲۵۰‬میلیون تن رسیده است که نشان از رشد یک‬ ‫هزار و ‪ ۱۰۰‬درصدی دارد‪.‬‬ ‫وی ذخایر فلزی اس��تان را شامل مس‪ ،‬تیتانیوم‪،‬‬ ‫آه��ن‪ ،‬طال‪ ،‬منگنز و نیکل عنوان کرد و افزود‪ :‬روند‬ ‫فعالیت‌های معدنی و رش��د فزاینده ش��اخص‌های‬ ‫بخش معدن استان نس��بت به سال‌های گذشته و‬ ‫ارتقای جایگاه معادن اس��تان نس��بت به کشور در‬ ‫سال‌های اخیر نشان می‌دهد که این بخش می‌تواند‬ ‫به عنوان محور توسعه استان قلمداد شود‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫سه‌شنبه ‪ 30‬دی‪ 28 - 1393‬ربیع االول ‪ 20 -1436‬ژانویه ‪ -2015‬شماره ‪ -137‬پیاپی ‪1455‬‬ ‫صنایع معدنی‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬
‫سه‌شنبه ‪ 30‬دی‪ 28 - 1393‬ربیع االول ‪ 20 -1436‬ژانویه ‪ -2015‬شماره ‪ -137‬پیاپی ‪1455‬‬ ‫میزگرد‬ ‫بایسته‌های تبلیغ فرش ایران‬ ‫در اروپا‬ ‫میزگرد بررس��ی چگونگی تبلی��غ و معرفی فرش‬ ‫دس��تباف ایران در اروپا با حضور صاحب‌نظران در‬ ‫محل پاویون ایران در نمایش��گاه دموتکس ‪۲۰۱۵‬‬ ‫آلمان برگزار شد‪ .‬بررسی کاستی‌های کنونی عرضه‬ ‫فرش ایران در اروپا‪ ،‬ویژگی‌های قابل تاکید و تبلیغ‬ ‫فرش ایران برای مخاطبان اروپایی‪ ،‬لزوم نگریستن‬ ‫ب��ه فرش ایران��ی به عن��وان ی��ک کاالی هنری و‬ ‫تمرکز بر تبلیغ غیرمس��تقیم و براساس چهره‌های‬ ‫سرشناس و مش��اهیر اروپا از‌جمله محورهای مورد‬ ‫بحث در این میزگرد بود‪.‬‬ ‫سرپرس��ت مرکز ملی فرش ایران اظهار کرد‪ :‬این‬ ‫گفت‌وگ��و درباره فرش ایرانی ب��ا حضور چهره‌های‬ ‫غیرایرانی امیدبخش اس��ت و امیدوارم این اشتیاق‬ ‫و عالقه همچنان تداوم داش��ته باشد‪ .‬حمید کارگر‬ ‫با اشاره به لزوم گفتمان‌س��ازی برای فرش ایران و‬ ‫تقوی��ت گفت‌وگوها درباره این می��راث کهن ادامه‬ ‫داد‪ :‬ب��ه عن��وان ی��ک روزنامه‌نگار‪ ،‬ف��رش ایران را‬ ‫رس��انه‌ای می‌دانم که می‌تواند در خدمت برقراری‬ ‫دیپلماسی هنری قرار گیرد‪ .‬رسانه‌ای که از فرهنگ‬ ‫و سنت‌های اقوام ایرانی در جغرافیای متنوع و تاریخ‬ ‫پربار سخن می‌گوید و سرشار از تنوع است که این‬ ‫تنوع می‌تواند برای مخاطب اروپایی جذاب باشد‪.‬‬ ‫یواخی��م پابس‪ ،‬مدیر موسس��ه تبلیغاتی یوپی از‬ ‫هامبورگ با اشاره به وجود قصه‌ای پشت فرش‌های‬ ‫ایرانی گفت‪ :‬مخاطبان امروزی مایل هستند بدانند‬ ‫هنر دس��تی و سنتی که خریداری می‌کنند از کجا‬ ‫آمده و چه داس��تانی در آن نهفته اس��ت‪ .‬ناآگاهی‬ ‫آنها از فلس��فه ط��رح و نقش ف��رش ایرانی به این‬ ‫معناس��ت که ما مش��کل ارتباطی داریم و اطالعات‬ ‫مناس��بی را در اختیار مش��تری قرار نداده‌ایم‪ .‬وی‬ ‫گف��ت‪ :‬مخاطبان از ش��عارهای مس��تقیم گریزانند‬ ‫و نبای��د مردم را با دادن اطالعات مس��تقیم تعلیم‬ ‫داد بلک��ه باید برای آنان کش��ش و جذابیت ایجاد‬ ‫ک��رد‪ .‬برای نمونه می‌توان از چهره‌های مش��هور به‬ ‫عنوان سفیران و پیام‌رسانان فرش ایران بهره گرفت‬ ‫و به مردم گفت که آنها چه ارتباطی با فرش برقرار‬ ‫کرده‌اند و فرش ایرانی چه جایگاهی در زندگی آنان‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫ایوالد اش��لوگل ب ‌ه عنوان یکی از کارشناس��ان و‬ ‫عرضه‌کنن��دگان فرش در اتریش ب��ا تاکید بر وجه‬ ‫هن��ری فرش ایران ب��ه عنوان وجه ممی��زه آن در‬ ‫مقایسه با دیگر کفپوش‌ها گفت‪ :‬اگر فرش ایرانی را‬ ‫یک کفپوش بدانیم اشتباه کرده‌ایم و شیوه معرفی‬ ‫م��ا هم نادرس��ت خواهد بود‪ .‬وی ادام��ه داد‪ :‬فرش‬ ‫ابریش��می و ظریف چینی باز هم ارزش ندارد چون‬ ‫کپی است اما فرش ایرانی اصیل و البته برگرفته از‬ ‫طبیعت اس��ت‪ .‬مش��تری باید بداند که این فرش از‬ ‫جنس پالستیک نیست و ریشه حیوانی دارد‪.‬‬ ‫پیتر ماخ‪ ،‬کارش��ناس فرش نیز در این نشست با‬ ‫اشاره به ضعف در نداشتن فروشندگانی که بتوانند‬ ‫ای��ن کاالی هن��ری را معرف��ی کنند گف��ت‪ :‬وقتی‬ ‫ف��رش ایرانی را بدون کمترین احترامی در اینترنت‬ ‫می‌فروش��ند‪ ،‬مشتری گمان می‌کند با یک کفپوش‬ ‫معمول��ی رو به‌رو اس��ت و ارزش هنری آن را درک‬ ‫نمی‌کن��د‪ .‬وی ادام��ه داد‪ :‬اگر م��ردم ارزش هنری‬ ‫فرش ایران را بدانند شاید هیچ‌گاه آن را روی زمین‬ ‫نیندازند و ای��ن ارزش را فروش��ندگان باید انتقال‬ ‫دهند‪ .‬البته مش��تری قصه و شعار نمی‌خواهد بلکه‬ ‫اطالعات می‌خواهد‪ .‬سردبیر نشریه کارپت ایکس‌ال‬ ‫نیز در این میزگرد گفت‪ :‬فرش باید در معرض دید‬ ‫باش��د تا برایش تقاضا ایجاد شود‪ .‬وقتی جای فرش‬ ‫در صفحات مجالت به ویژه در حوزه دکوراسیون و‬ ‫لوازم خانگی خالی اس��ت‪ ،‬مردم آن را نمی‌بینند تا‬ ‫بدان فکر کنند و نیازی ایجاد ش��ود‪ .‬تیم اشتاینرت‬ ‫اف��زود‪ :‬ضع��ف در ارتب��اط تنه��ا به ارتب��اط میان‬ ‫فروشنده و مش��تری محدود نمی‌شود بلکه ارتباط‬ ‫میان فروش��نده با تولیدکننده هم ضعیف اس��ت و‬ ‫نی��از بازار و رنگ و اندازه مورد پس��ند مش��تری به‬ ‫تولیدکننده درست منتقل نمی‌شود‪.‬‬ ‫‪trade@smtnews.ir‬‬ ‫تجارت‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪26‬‬ ‫سرمایه‌گذاری بی‌برنامه در حد آرزوست‬ ‫بحران در کمین اقتصاد پیشرفته‬ ‫تجارت در سرزمین تافته‌های‌ جدا بافته‬ ‫‪7‬‬ ‫یکند‬ ‫پیمان دوجانبه پولی در تجارت ایران و روسیه را بررسی م ‌‬ ‫مبادله با روبل و ریال‬ ‫تا یک‌ماه آینده‬ ‫زه�را طهران�ی‪ -‬گروه تج�ارت‪ :‬می‌گوین��د یک جور‬ ‫دور زدن تحریم‌هاس��ت‪ .‬برخ��ی دیگر ه��م معتقدند که‬ ‫ای��ن کار فقط ویژه دوران محدودیت‌ها و تحریم نیس��ت‪.‬‬ ‫«پیمان‌های دوجانبه پولی» ابعاد مثبت متعددی دارد که‬ ‫هم می‌تواند منجر به استفاده بهترین فرصت‌ها در شرایط‬ ‫حساس کنونی اقتصاد ایران باشد و هم ارزهای محلی در‬ ‫تجارت فرامرزی تقویت شود‪.‬‬ ‫درست از زمانی که در سال ‪۲۰۰۷‬م بحران مالی جهانی‬ ‫ش��کل گرفت‪ ،‬برخی کشورها رویکرد جدید در تجارت را‬ ‫ایجاد کردن��د به نحوی که تصمی��م گرفتند از پول‌های‬ ‫رایج مانند دالر و یورو اس��تفاده نکنند و پول‌های محلی‬ ‫را جایگزین دادوس��تدهای مالی بین کش��ورها کنند‪ .‬تا‬ ‫امروز ‪ ۴۸‬پیمان بین کشورها امضا شده که از طرفی یک‬ ‫فرص��ت طالیی برای ایران در عبور از تحریم بانکی ایجاد‬ ‫شده اس��ت‪ .‬از این‌رو ایران در صدد است تا با کشورهای‬ ‫بیشتری پیمان دوجانبه پولی را به امضا برساند که یکی‬ ‫از این کشورها‪ ،‬روسیه است‪ .‬برنامه افزایش روابط تجاری‬ ‫ایران و روس��یه از زمانی داغ ش��د که روس‌ها از س��وی‬ ‫اتحادی��ه اروپا و امری��کا تحریم ش��دند و فرصتی ایجاد‬ ‫ش��د تا ایران ه��م به جمع صادرکنن��دگان بزرگ به این‬ ‫کشور بپیوندد‪ .‬در بررس��ی‌های اقتصادی و تجاری میان‬ ‫دو کش��ور‪ ،‬اس��تفاده از ریال و روبل در مبادالت یکی از‬ ‫موضوعات مهم مطرح ش��ده بود که هنوز به مرحله اجرا‬ ‫نرسیده است‪.‬‬ ‫‹ ‹در انتظار تایید بانک‌های مرکزی‬ ‫به گفته رییس اتاق مشترک ایران‬ ‫و روسیه تا یک‌ماه آینده این پیمان‬ ‫ب��ه امضا خواهد رس��ید و ش��اهد‬ ‫افزایش حجم تجارت با کشور یخی‬ ‫خواهیم بود‪ .‬اسداهلل عسگراوالدی‬ ‫تصریح کرد‪ :‬پنجش��نبه گذشته نیز‬ ‫در گفت‌وگو با‬ ‫نشس��تی درباره س��رمایه‌گذاری در روسیه برگزار شد که‬ ‫موضوعات مهمی در آنجا مورد بررسی قرار گرفت‪.‬‬ ‫وی با بی��ان اینکه اجرای پیمان پولی میان دوکش��ور‬ ‫منتظ��ر تصمیمات نهای��ی بانک‌های مرک��زی دو طرف‬ ‫اس��ت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬مقامات مربوط قول دادند تا طول ‪۲۰‬‬ ‫روز آینده به بررس��ی کلی در این زمینه دس��ت یابند‪ .‬به‬ ‫گفته عسگراوالدی‪ ،‬اگر پیمان دوجانبه پولی میان ایران و‬ ‫روسیه انجام شود از وابستگی به دالر و یورو رها می‌شویم‬ ‫و مب��ادالت ب��ا روبل و ریال انجام می‌گی��رد‪ .‬رییس اتاق‬ ‫مشترک ایران و روسیه تصریح کرد‪ :‬با اجرای این پیمان‪،‬‬ ‫شرایط بس��یار خوبی در فضای تجاری ایجاد خواهد شد‬ ‫که در واقع می‌توانیم کاال را به ریال بفروش��یم و با روبل‬ ‫بخریم و هر ‪۳‬یا ‪۶‬ماه یکبار هم تراز حس��اب‌ها را بررسی‬ ‫کنی��م‪ .‬وی با بیان اینکه این ام��ر به نفع ما خواهد‬ ‫ب��ود‪ ،‬اظهار ک��رد‪ :‬افزایش حجم مب��ادالت و خارج‬ ‫شدن دالر از مبادالت دو ویژگی مهم اجرای پیمان‬ ‫دوجانبه پولی با روسیه است‪.‬‬ ‫رییس اتاق مش��ترک ایران و روسیه با اشاره به اینکه‬ ‫بانک‌های مرکزی دو طرف درگیر مسائل فنی هستند‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬کاهش ارزش واحد پولی روسیه‬ ‫تا حدودی برخ��ی صادرکنندگانی که با‬ ‫روبل خری��د ک��رده بودند را‬ ‫دچار ضرر ک��رد‪ .‬به گفته‬ ‫وی‪ ،‬ای��ن موض��وع هم در‬ ‫پیمان دوجانبه دیده شده که بانک مرکزی دو کشور باید‬ ‫از طری��ق یکی از بانک‌ها س��قوط ارزش ری��ال و روبل را‬ ‫به نوعی تضمین کنند تا تاجران با مش��کل و ضرر مواجه‬ ‫نشوند و این در حالی است که اگر این پیمان اجرا شود از‬ ‫بروز نوسان احتمالی در این‌باره هم جلوگیری خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹فرصت برای افزایش حجم تجارت‬ ‫عضو هیات‌رییس��ه اتاق مش��ترک‬ ‫ایران و روسیه نیز در این‌باره اظهار‬ ‫کرد‪ :‬اج��رای پیمان دوجانبه پولی‬ ‫می‌توان��د فرص��ت مناس��بی برای‬ ‫افزایش حجم تجارت ما باشد‪ ،‬آن‬ ‫ه��م به دلیل تع��ادالت مالی تبدیلی بی��ن ارزش پول دو‬ ‫با اشاره‬ ‫کشور‪ .‬سیده فاطمه مقیمی در گفت‌وگو با‬ ‫ب��ه روابط میان ایران و روس��ی ‌ه گفت‪ :‬بحث‌های مبادالت‬ ‫تجاری فی‌مابین مش��روط به گزینه‌هایی اس��ت که باید‬ ‫آماده شوند‪ .‬به گفته وی‪ ،‬حل و فصل مشکل روادید بین‬ ‫ایران و روسیه برای رانندگان و تاجران یکی از موارد مهم‬ ‫اس��ت که البته س��فیر ایران قول آن را داده اس��ت و باید‬ ‫چگونگی اجرای آن مشخص شود‪.‬‬ ‫مقیمی ادامه داد‪ :‬برگزاری نمایشگاه‌های معرفی کاالهای‬ ‫قابل صادرات به روسیه و تسهیل امور نقل و انتقال پولی‬ ‫و مس��ائل بانکی نیز از دیگر موارد مورد بحث اس��ت که‬ ‫حت��ی فارغ از انتظار ب��رای رفع تحریم تا تیر ماه س��ال‬ ‫آینده باید به آن رس��یدگی شود‪ .‬عضو هیات‌رییسه اتاق‬ ‫مش��ترک ایران و روسیه افزود‪ :‬از سویی دیگر‪ ،‬تاجر باید‬ ‫در هر مقطع زمان مجاز باش��د به کشور هدف که همان‬ ‫روسیه است س��فر کند بنابراین ایجاد خطوط پروازهای‬ ‫مستقیم به برخی مناطق از جمله آستراخان باید یکی از‬ ‫برنامه‌های پیش‌رو باشد‪ .‬به گفته وی‪ ،‬همچنین تسهیل‬ ‫امور ش��رکت‌های کش��تیرانی حوزه دریای خ��زر نیز از‬ ‫مدت‌ها پیش مطرح ش��د که طرف ایرانی به خوبی مشق‬ ‫شب خود را انجام داد اما کشورهای دیگر در حوزه هنوز‬ ‫به آن عمل نکردند‪.‬‬ ‫‹ ‹کاهش ارزش روبل به نفع ما شد‬ ‫مقیمی با اش��اره به کاهش ارزش روب��ل اظهار کرد‪ :‬به‬ ‫عقیده من مشکلی در تجارت ما ایجاد نخواهد کرد ضمن‬ ‫اینکه درست است که کاهش قدرت پولی روسیه کم شده‬ ‫اما به عبارتی برای ما بسیار مطلوب‌تر خواهد بود‪ .‬به گفته‬ ‫وی‪ ،‬چون ارزش پول ایران در مقابل روبل باال رفته است‪.‬‬ ‫در واقع همان بحران خلف است‪ .‬هرچند ارزش پولی آنها‬ ‫در بازاره��ای جهانی و س��بد پولی جه��ان پایین آمده اما‬ ‫ازس��ویی دیگر قدرت‌گیری ارزش پول ایران بیش��تر شده‬ ‫است که در اقتصاد فی‌مابین هم نقش‌آفرینی خواهد کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹ابزاری برای توسعه اقتصادی‬ ‫در ای��ن بی��ن حمیدیان‌جهرم��ی‪،‬‬ ‫نایب‌رییس کمیسیون اقتصاد کالن‬ ‫اتاق ایران معتقد است؛ در اقتصاد‬ ‫آزاد‪ ،‬پیمان دوجانبه پولی به‌عنوان‬ ‫یکی از ابزارهای توس��عه کش��ور‌ها‬ ‫مطرح اس��ت‪ .‬محمدص��ادق حمیدیان‌جهرمی به‬ ‫اظهار کرد‪ :‬به‌طور معمول کش��ورها با پذیرش ارز متفاوت‬ ‫باع��ث رون��ق و بهبود فض��ای تجاری خود می‌ش��وند که‬ ‫نخس��تین بار در س��طح گس��ترده هم این اقدام توس��ط‬ ‫ژاپنی‌ها با ترویج ین انجام ش��د و بعدها به دیگر کشورها‬ ‫تس��ری یافت‪.‬به گفته وی‪ ،‬این امر می‌تواند به‌عنوان ابزار‬ ‫خوبی در شرایط حساس کنونی اقتصاد ایران استفاده شود‬ ‫چراکه تاجران با مش��کل انتقال ارزهای رایج مانند دالر و‬ ‫یورو مواجه هستند‪ .‬حمیدیان‌جهرمی با بیان اینکه پیمان‬ ‫دوجانبه پولی تاثیر بسزایی در افزایش تجارت دارد؛ گفت‪:‬‬ ‫هرچند در شرایط تحریم این برنامه می‌تواند کمک شایانی‬ ‫به اقتصاد داش��ته باش��د اما در ش��رایط متع��ادل هم در‬ ‫پیمان‌های دوجانبه پولی زمانی که هلدینگ ارزها توسط‬ ‫ش��رکت‌ها انجام می‌ش��ود با کاهش ارزش پول هر کشور‬ ‫مش��کل ایجاد نمی‌شود‪ .‬به گفته وی‪ ،‬این امر می‌تواند در‬ ‫انج��ام فرآیند‌های تجاری با پول‌ه��ای محلی ثبات ایجاد‬ ‫کند تا ریسک تاجران به شدت کاهش یابد‪.‬‬ ‫معاون مرکز آموزش‌های بازرگانی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت خبر داد‬ ‫توسعه تجارت با کشورهای مشترک‌المنافع‬ ‫معاون مرکز آموزش‌های بازرگانی وزارت‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت با بی��ان اینکه‬ ‫ایران به دنبال توسعه تجارت با کشورهای‬ ‫مش��ترک‌المنافع اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬ب��ا توجه‬ ‫به کاه��ش قیمت نفت‪ ،‬توس��عه صادرات‬ ‫کاال در دس��تور کار ق��رار دارد‪ .‬حس��ین‬ ‫اس��دی گفت‪ :‬با توجه به ضرورت توس��عه‬ ‫بازارهای صادراتی‪ ،‬کش��ورهای س��ی آی‬ ‫اس مش��ترک‌المنافع از جمله کشورهایی‬ ‫ت فرهنگی و‬ ‫هس��تند ک��ه باوجود ش��باه ‌‬ ‫نزدیکی مرزه��ای زمینی‪ ،‬آن طور که باید‬ ‫و ش��اید مبادالت تجاری بین ایران و این‬ ‫کش��ورها توسعه نداشته است‪ ،‬تا جایی که‬ ‫تا سال گذش��ته حجم مبادالت تجاری با‬ ‫جمهوری آذربایجان ‪ ۵۰۰‬میلیون دالر‪ ،‬با‬ ‫ازبکستان ‪ ۳۵۰‬میلیون دالر و ترکمنستان‬ ‫به دلیل واردات گاز از این کشور ‪ ۴‬میلیارد‬ ‫دالر بوده است که رقم چشمگیری نیست‪.‬‬ ‫معاون مرک��ز آموزش‌های بازرگانی وزارت‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت‪ ،‬در گفت‌وگو با‬ ‫مه��ر هدف از برگ��زاری همایش کاربردی‬ ‫تج��ارت ب��ا کش��ورهای س��ی آی اس را‬ ‫ایج��اد فرصت‌ه��ای جدی��د و وی��ژه برای‬ ‫ص��ادرات کاال و خدم��ات ایران��ی و رف��ع‬ ‫برخی از مشکالت موجود در حوزه بانکی‪،‬‬ ‫حمل‌ونق��ل‪ ،‬بازاریابی‪ ،‬ص��ادرات و تجارت‬ ‫عنوان کرد‪ .‬وی با اش��اره به ضرورت ورود‬ ‫ب��ه بازارهای جهانی‪ ،‬گف��ت‪ :‬از آنجایی که‬ ‫کاهش قیمت نفت تاثیر بسزایی در بودجه‬ ‫کش��ور دارد‪ ،‬بهترین راه ب��رای ارزآوری و‬ ‫اشتغالزایی توسعه بازارهای صادراتی است‪.‬‬ ‫ب��ه گفته اس��دی‪ ،‬درحال‌حاضر ‪ ۳‬کش��ور‬ ‫ازبکستان‪ ،‬ترکمنس��تان و آذربایجان بازار‬ ‫خوبی برای خدمات فنی مهندس��ی‪ ،‬دارو‬ ‫و تجهی��زات پزش��کی‪ ،‬لوازم س��اختمانی‪،‬‬ ‫قطعات خ��ودرو‪ ،‬مبلمان و از این دس��ت‬ ‫دارند مض��اف بر آنکه محص��والت غذایی‬ ‫ایرانی‪ ،‬ماش��ین‌آالت صنعتی و محصوالت‬ ‫پتروش��یمی نیز جاذبه‌های خود را در این‬ ‫کش��ورها دارند‪ .‬وی اظهارک��رد‪ :‬به دنبال‬ ‫آن هس��تیم تا روش‌ه��ای جدید و ایده‌آل‬ ‫را ب��ا توج��ه ب��ه رویداده��ای منطق��ه به‬ ‫بازرگانان ارائه کنیم تا کمترین آس��یب را‬ ‫در امور تجارت ببینند و از تجارت س��نتی‬ ‫به س��مت روش‌ه��ای نوی��ن بازرگانی که‬ ‫بازدهی بیش��تری هم دارند حرکت کنیم‪.‬‬ ‫دبیر همایش تجارت کاربردی کش��ورهای‬ ‫س��ی آی اس گف��ت‪ :‬یک��ی از موانع پیش‬ ‫روی صادرات ما تطابق نداشتن استاندارد‬ ‫این کش��ورها ب��ا محصوالت ایرانی اس��ت‬ ‫که راهکارهایی ب��رای این موضوع در نظر‬ ‫گرفته شده است‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬همچنین‬ ‫شناسایی آسان‌ترین ر ‌وش‌های انتقال کاال‬ ‫و حمل‌ونق��ل کاال یکی دیگ��ر از مواردی‬ ‫اس��ت که در این همایش بررس��ی خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫ضمن اینک��ه درحال‌حاضر اس��تان‌های‬ ‫ش��مالی کشور مبادالت تجاری خوبی را با‬ ‫کش��ورهای سی آی اس دارند که زمینه را‬ ‫برای افزایش مبادالت فراهم می‌کنند‪.‬‬ ‫چهره‌ها و نظرها‬ ‫واردات ‪ ۵/۲‬میلیون‬ ‫تن گندم در ‪۹‬ماه‬ ‫علی قنبری‬ ‫مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی‬ ‫ایران‬ ‫در ‪۹‬ماه امس��ال بیش از پنج میلیون و ‪ ۲۰۰‬هزار‬ ‫تن گن��دم از محل خریدهای خارجی وارد کش��ور‬ ‫ش��د و س��هم ‪ ۹۰‬درصدی را در کاالهای اساس��ی‬ ‫واردات��ی به خود اختص��اص داد‪ .‬همچنین اختالف‬ ‫آمار اعالمی در زمینه واردات گندم از سوی وزارت‬ ‫جهاد کشاورزی و ش��رکت بازرگانی دولتی ایران با‬ ‫گمرک جمهوری اس�لامی ایران‪ ،‬به دلیل ترخیص‬ ‫نش��دن یا ثبت نش��دن آم��ار ترخیص بخش��ی از‬ ‫گندم‌های وارداتی در سیستم گمرکات کشور است‪.‬‬ ‫از ابتدای امسال تاکنون در مجموع ‪ ۵/۹‬میلیون تن‬ ‫کاالهای اساسی ش��امل گندم‪ ،‬برنج‪ ،‬روغن و شکر‬ ‫خام خریداری و وارد کش��ور ش��ده و س��هم روغن‬ ‫خام‪ ،‬ش��کر خ��ام و برن��ج از کل واردات به ترتیب‬ ‫پن��ج‪ ،‬چهار و یک درصد اس��ت‪ .‬از فروردین تا آذر‬ ‫امس��ال از ‪ ۵/۲‬میلیون تن گندم وارداتی‪ ،‬حدود ‪4‬‬ ‫میلیون تن خرید مس��تقیم این شرکت بود و بقیه‬ ‫گندم‌ها مربوط به واردات بخش خصوصی است که‬ ‫این ش��رکت به منظور تامی��ن نیاز مصرفی و حفظ‬ ‫ذخایر استراتژیک کشور آنها را نیز خریداری کرد‪ .‬از‬ ‫سویی دیگر‪ ،‬اختالف ‪ ۱/۲‬میلیون تنی آمار واردات‬ ‫در واقع وجود ندارد‪ ،‬بلکه گندم‌هایی به کشور وارد‬ ‫ش��ده و در مبادی تخلیه شده‌اند‪ ،‬اما هنوز ترخیص‬ ‫نش��ده و یا آنکه تاکن��ون در آمار ترخیصی گمرگ‬ ‫جای نگرفته‌اند‪.‬‬ ‫عزم دولت برای مبارزه‬ ‫با فساد اقتصادی‬ ‫مجیدرضا حریری‬ ‫رییس کمیسیون واردات اتاق‌بازرگانی‬ ‫ایران‬ ‫ب��ا توجه ب��ه اینکه عزم ج��دی برای مب��ارزه با‬ ‫فس��اد در دولت یازدهم وجود دارد‪ ،‬اما هنوز نتایج‬ ‫آن به ص��ورت عینی اتف��اق نیفتاده اس��ت‪ .‬اینکه‬ ‫‪‌3‬وزیر اقتص��ادی‪ ،‬چند معاون وزی��ر و معاون اول‬ ‫رییس‌جمهوری با بخش خصوصی نشست مشترک‬ ‫برگ��زار کنند اتف��اق مثبتی بوده و نم��اد خوبی از‬ ‫تعامل دولت با بخش خصوصی است‪ .‬از سوی دیگر‬ ‫نتایج این نشس��ت در طول زمان مشخص می‌شود‪،‬‬ ‫هی��چ‌گاه در طول تاریخ ات��اق بازرگانی تعامل بین‬ ‫اتاق و دولت به گس��تردگی و مفیدی در این دولت‬ ‫نبوده اس��ت‪ .‬اتاق بازرگانی در تاریخ چندین‌س��اله‬ ‫خ��ود با هیچ دولتی به ان��دازه دولت یازدهم تعامل‬ ‫نداش��ت ‌ه است و نشس��ت اخیر پیام و نمادی از این‬ ‫تعام��ل دوجانبه ب��ود‪ .‬همچنین موض��وع مبارزه با‬ ‫فس��اد اقتصادی هیچ‌گاه به صورت سیستم نهادینه‬ ‫در فضای اقتصادی و اداری‌مان مطرح نبوده اس��ت‪.‬‬ ‫یک��ی از ش��عار‌های دولت یازدهم مبارزه با فس��اد‬ ‫اقتصادی و رفتاری است که منجر به سالمت اداری‬ ‫می‌ش��ود؛ س��میناری که به صورت گسترده نیز در‬ ‫این زمینه برگزار شد و فرمانی که رییس‌جمهوری‬ ‫ب��ه مع��اون اول خود برای مبارزه با فس��اد اداری و‬ ‫بهبود سالمت اداری داد‪ ،‬نشان از عزم جدی دولت‬ ‫در این عرصه دارد‪.‬‬ ‫تامین مالی مناطق آزاد‬ ‫از سود بازرگانی‬ ‫جعفر آهنگران‬ ‫معاون مناطق ویژه اقتصادی‬ ‫شورای عالی مناطق آزاد‬ ‫مناطق آزاد ساالنه می‌توانند تا سقف ‪ 3‬میلیارد دالر‬ ‫از سود بازرگانی واردات مواد اولیه و قطعات موردنیاز‬ ‫کارخانجات داخلی کش��ور‪ ،‬هزینه‌های خود را تامین‬ ‫کنند و این در حالی است که نیاز به زیرساخت دارند‬ ‫و از آنجاکه دولت اعتباراتی برای تامین زیرساخت در‬ ‫مناط��ق آزاد فراهم نمی‌کند‪ ،‬باید از درآمد‌های خود‬ ‫هزینه‌هایش��ان را تامین کنند ک��ه از واردات‪ ،‬فروش‬ ‫زمی��ن یا اخذ عوارض این هزینه‌ها تامین می‌ش��ود‪.‬‬ ‫از س��وی دیگر‪‌۱۵ ،‬درصد از سود بازرگانی واردات از‬ ‫طریق مناطق آزاد برای تامین هزینه‌های این مناطق‬ ‫بوده و جزو منابع اصلی درآمدی مناطق آزاد اس��ت‪.‬‬ ‫ه��ر کاالیی که از خارج وارد می‌ش��ود حقوق ورودی‬ ‫دارد ک��ه این حق��وق ورودی دارای دو آیتم عوارض‬ ‫گمرک��ی و س��ود بازرگانی اس��ت‪ .‬درواق��ع عوارض‬ ‫گمرکی توسط گمرک دریافت و سود بازرگانی هم به‬ ‫خزانه دولت واریز می‌ش��ود‪ .‬با توجه به اینکه مناطق‬ ‫آزاد چند درصد تخفیف برای ورود این قطعات قائل‬ ‫می‌شوند بس��یاری از وارد‌کنندگان تشویق می‌شوند‬ ‫که از این مناطق‪ ،‬واردات خود را انجام دهند و دولت‬ ‫این امتیاز را به مناطق آزاد داده که ‪‌۱۵‬درصد از سود‬ ‫بازرگانی را از محل کاالهای وارداتی که از این مناطق‬ ‫وارد کشور می‌شوند برای خود بردارند‪.‬‬
‫نظرگاه‬ ‫معاون وزیر اقتصاد‪:‬‬ ‫تامین منابع مالی از خارج‬ ‫مذموم نیست‬ ‫گ�روه تج�ارت‪ :‬ریی��س کل‬ ‫سازمان سرمایه‌گذاری خارجی‬ ‫از عزم جدی دولت در حمایت‬ ‫از مقوله سرمایه‌گذاری داخلی‬ ‫و خارج��ی خب��ر داد و گفت‪:‬‬ ‫ظرف یک س��ال آینده به طور‬ ‫قطع شفاف‌س��ازی در حوزه سرمایه‌گذاری انجام‬ ‫و معضالت و مش��کالت سرمایه‌گذاری در کشور‬ ‫رفع خواهد شد‪.‬‬ ‫رییس س��ازمان س��رمایه‌گذاری و معاون وزیر‬ ‫امور اقتصادی و دارایی با اعالم این مطلب گفت‪:‬‬ ‫بحث تامین منابع خارجی برای کشور به صورت‬ ‫اس��تخراج خارجی ی��ا س��رمایه‌گذاری خارجی‬ ‫یک ضرورت ملی اس��ت چراک��ه الزام ما به قطع‬ ‫وابستگی به درآمدهای نفتی را نمایان می‌سازد‪.‬‬ ‫محم��د خزایی ب��ا بی��ان اینکه تامی��ن منابع‬ ‫مالی از خارج هیچ‌گاه موضوع مذمومی نیس��ت‪،‬‬ ‫اف��زود‪ :‬در چن��د بن��د اقتصاد مقاومت��ی به طور‬ ‫صری��ح بر افزایش به��ره‌وری اقتص��ادی مالیات‬ ‫انتق��ال فناوری تکی��ه دارد که ای��ن موضوعات‬ ‫ارتباط مس��تقیمی به تامین منابع مالی از طریق‬ ‫س��رمایه‌گذاری داخلی و خارج��ی دارد‪ .‬خزاعی‬ ‫اظه��ار کرد‪ :‬هم‌اکنون در ش��رایط حساس��ی در‬ ‫منطق��ه قرار داریم که ی��ک جزیره امن و مقتدر‬ ‫ب��ه نام ای��ران در مرک��ز آن ق��رار دارد که همه‬ ‫مس��ائل آن ب��ر کل منطقه تاثیرگذار اس��ت که‬ ‫این موضوع به توس��عه اقتص��ادی‪ ،‬کاهش فقر و‬ ‫کارآفرینی در منطقه کمک قابل توجهی می‌کند‪.‬‬ ‫مع��اون وزی��ر امور اقتص��ادی و دارای��ی با بیان‬ ‫اینک��ه اگرچه س��رمایه‌گذاری ی��ک جنبه ملی‬ ‫برای کشور به ش��مار می‌آید و دولت هم اهتمام‬ ‫وی��ژه‌ای به آن دارد‪ ،‬تصری��ح کرد‪ :‬از منظر دیگر‬ ‫س��رمایه‌گذاری الزمه رشد و توسعه منطقه است‬ ‫و ایران به‌عنوان کش��ور پذیرنده سرمایه‌گذاری و‬ ‫کشورهای سرمایه‌فرست یک سرنوشت مشترک‬ ‫در امر س��رمایه‌گذاری در ایران دارند و دولت نیز‬ ‫براین اس��اس رواب��ط منطقه‌ای خ��ود را تنظیم‬ ‫می‌کند‪ .‬خزاعی متذکر شد‪ :‬ما به سرمایه‌گذاری‬ ‫خارج��ی فقط به عن��وان یک مقول��ه ملی نگاه‬ ‫نمی‌کنیم بلکه مقوله‌ای برای ایجاد ثبات و رشد‬ ‫اقتصادی ما محس��وب می‌ش��ود‪ .‬وی با اشاره به‬ ‫ارائه برنامه شش��م توسعه و بررسی قانون بودجه‬ ‫‪ 94‬در مجل��س و ع��زم و اراده بخش خصوصی‬ ‫برای فعالیت در حوزه‌های اقتصادی گفت‪ :‬ایران‬ ‫کشوری نیست که بتوان آن را در منطقه نادیده‬ ‫گرفت و تصمیمات بدون حضور این کشور گرفته‬ ‫شود‪.‬‬ ‫تمام نانوایی‌ها‬ ‫آزادپز می‌شوند‬ ‫ب��ا اج��رای بخ��ش دوم‬ ‫طرح اص�لاح نرخ ن��ان و ارائه‬ ‫مجوز آزاد پ��زی به ‪ ۲۰‬درصد‬ ‫نانوایی‌ه��ا‪ ،‬گام بع��دی دولت‬ ‫ی ن��رخ ن��ان‬ ‫ب��رای آزاد‌س��از ‌‬ ‫برداشته ش��د‪ .‬به گزارش ایلنا‪،‬‬ ‫در هفته‌های گذشته بخش دوم طرح آزادسازی‬ ‫نرخ ن��ان با ارائ��ه مجوز آزادپزی ب��ه ‪ ۲۰‬درصد‬ ‫نانوایی‌ها ارائه ش��د‪ .‬در ای��ن طرح با خرید گندم‬ ‫و آرد به نرخ آزاد براس��اس درصد سبوس‌گیری‪،‬‬ ‫ن��رخ برخی ان��واع نان مانند س��نگک به بیش از‬ ‫‪۱۵۰۰‬تومان افزایش پیدا می‌کند‪.‬‬ ‫براس��اس بخش��ی از مصوبه ‪۱۴‬آبان‌ماه امسال‬ ‫هیأت وزیران اعالم شده است برای بهبود کیفیت‬ ‫نان و ایجاد رقابت س��الم بی��ن واحدهای نانوایی‬ ‫س��نتی‪ ،‬آزادپز‪ ،‬فانتزی‪ ،‬ن��ان صنعتی‪ ،‬حجیم و‬ ‫نیمه‌حجی��م‪ ،‬حداق��ل ‪۲۰‬درص��د از مجموع آرد‬ ‫مص��ارف نانوایی‌ها به‌صورت قیم��ت غیریارانه‌ای‬ ‫توزیع می‌ش��ود و قیمت فروش نان این واحد‌ها‬ ‫نی��ز با هدف افزای��ش رقابت و ارتق��ای کیفیت‪،‬‬ ‫از ش��مول قیمت‌گ��ذاری مستثناس��ت‪ .‬در این‬ ‫زمینه‪ ،‬علی فاضلی‪ ،‬رییس اتاق اصناف کشور در‬ ‫گفت‌وگ��و با ایلنا اظهار ک��رد‪ :‬درصددیم تا همه‬ ‫نانوایی‌ها کمتر از ‪ ۲‬س��ال آین��ده طرح آزادپزی‬ ‫بهای نان را اجرایی کنند‪.‬‬ ‫وی تصری��ح کرد‪ :‬البته این طرح به مرور انجام‬ ‫خواهد شد و در سراسر کشور اجرا می‌شود‪.‬‬ ‫بر این اساس مشخص نیست اقدام اخیر دولت‬ ‫ت��ا چه حد منجر به بهب��ود کیفیت نان از طریق‬ ‫پرداخت هزینه تمام‌‌ش��ده این محصول از جیب‬ ‫مصرف‌کنندگان به‌ویژه اقش��ار کم درآمد خواهد‬ ‫شد و آیا در میزان مصرف نان نیز تاثیری خواهد‬ ‫داشت؟‬ ‫‪8‬‬ ‫سه‌شنبه ‪ 30‬دی‪ 28 - 1393‬ربیع االول ‪ 20 -1436‬ژانویه ‪ -2015‬شماره ‪ -137‬پیاپی ‪1455‬‬ ‫بازار و اصناف‬ ‫‪trade@smtnews.ir‬‬ ‫در همایش «فرصت‌های سرمایه‌گذاری در ایران» تاکید شد‬ ‫بدون‌برنامه‌‪ ،‬سرمایه‌گذاری در حد آرزوست‬ ‫ملیح�ه خورده‌پ�ا ـ گ�روه تج�ارت‪ :‬همای��ش فرصت‌ه��ای‬ ‫س��رمایه‌گذاری در ایران در حالی برگزار ش��د ک��ه به گفته فعاالن‬ ‫برای جب��ران عقب‌افتادگی‌های جذب س��رمایه‌گذاری در کش��ور‬ ‫بای��د برنامه‌ریزی داش��ت و ب��دون برنامه‌ریزی س��رمایه‌گذاری در‬ ‫ح��د آرزو باقی می‌ماند‪ .‬ب��ه گفته محمد نهاوندی��ان‪ ،‬رییس دفتر‬ ‫رییس‌جمه��وری دولت صادقان��ه اعالم کرده و پافش��اری می‌کند‬ ‫جستو‌خیزهای‬ ‫‌‌‬ ‫که به دنبال سیاس��تگذاری باثبات است و دوران‬ ‫هیجانی به س��ر آمده و رش��د پایدار جز با فهم مشترک بین دولت‬ ‫و بخش خصوصی که هر دو به آن اعتقاد داش��ته باش��ند و به آن‬ ‫عمل کنند‪ ،‬رخ نمی‌دهد‪ .‬یحیی آل‌اس��حاق‪ ،‬وزیر پیشین بازرگانی‬ ‫(دولت شش��م) نیز در این مراس��م با بیان این مطلب که در ایران‬ ‫فضا‪‌،‬واقعیات‌‪ ،‬بستر‪‌،‬منابع‪‌،‬عزم‌‪ ،‬نیروی انسانی و تاریخ کشور زمینه‬ ‫جذب سرمایه‌گذاری را مهیا کرده است‌‪ ،‬متذکر شد‪ :‬ما برای جذب‬ ‫س��رمایه‌گذاری خارجی یکسری عقب‌افتادگی‌های تاریخی داریم و‬ ‫همین امر موجب ش��ده تا فرصت‌های زیادی را از دست بدهیم اما‬ ‫نکته‌ای که نباید از آن غفلت کنیم این است که مشکل ما نداشتن‬ ‫دولت به دنبال ثبات‬ ‫در سیاستگذاری‬ ‫است‬ ‫محمد نهاوندیان‬ ‫رییس دفتر رییس‌جمهور‬ ‫دولت صادقانه اعالم کرده و پافشاری می‌کند که‬ ‫به دنبال سیاستگذاری باثبات است و دوران جست‬ ‫و خیزهای هیجانی به سر آمده و رشد پایدار جز با‬ ‫فهم مش��ترک بین دولت و بخش خصوصی که هر‬ ‫دو به آن اعتقاد داش��ته باشند و به آن عمل کنند‪،‬‬ ‫رخ نمی‌دهد‪.‬‬ ‫هیچ��گاه اقدامی‌هایی ب��رای تهییج‌های توخالی‬ ‫یا تهدیده��ای زودگذر نمی‌بینی��م و هیچ تصمیم‬ ‫اقتص��ادی انج��ام نمی‌ش��ود‪ ،‬مگر آنکه جلس��ات‬ ‫کارشناس��ی پش��ت آن باش��د و ب��ا کارآفرین��ان و‬ ‫دست‌اندرکاران آن حوزه مشورت شده باشد‪.‬‬ ‫در فرهنگ اقتصادی سیاستگذاران اصل در تولید‬ ‫ثروت برپایه کار مولد محترم شمرده شده است و از‬ ‫آن زمان��ی که ثروت را منفی بدانند‪ ،‬یا از این طرف‬ ‫هرگونه ثروتی را مثبت بدانند فاصله گرفته‌ایم‪.‬‬ ‫ما با نگاه بر همین واقعیت‌ها آینده اقتصاد ایران را‬ ‫بسیار درخشان دانسته و امیدبخش‌ترین اقتصاد در‬ ‫دست‌نخورده‌ترین نقطه جهان می‌شناسم‪.‬‬ ‫دول��ت تصمیمات��ی را برای ایجاد بسترس��ازی و‬ ‫آمادگ��ی حمایت از طرح‌های س��رمایه‌گذاری دارد‬ ‫و اراده م��ا برای اصالح رابطه بی��ن بانک با بنگاه‌ها‬ ‫جدی اس��ت و در دستور کار ش��ورای پول و اعتبار‬ ‫قرار گرفته اس��ت و بانک باید از ش��کل حاکمیتی‬ ‫خارج ش��ود و رابطه آن با بنگاه‌های تولیدی‪ ،‬بنگاه‬ ‫ب��ا بنگاه باش��د و زیر نظارت آهنی��ن بانک مرکزی‬ ‫قرار گیرد تا بس��اط‌های فسادزا و تالش‌های فرار از‬ ‫نظ��ارت پایان پذیرد‪ ،‬چرا که این پول‌های بادآورده‬ ‫را بنگاه‌های تولیدی ما پرداخته‌اند‪.‬‬ ‫کارنامه موفقی‬ ‫در جذب سرمایه‌گذاری‬ ‫نداشتیم‬ ‫غالمحسین شافعی‬ ‫رییس اتاق بازرگانی ایران‬ ‫م��ا هیچ کارنامه و گذش��ته قابل قب��ول و موفقی در‬ ‫بخش جذب س��رمایه‌گذاری نداش��ته‌ایم‪ .‬کش��ور ما از‬ ‫قابلیت‌های بسیاری برای جذب سرمایه‌گذاری برخوردار‬ ‫است اما تاکنون از این قابلیت‌ها و ظرفیت‌ها برای جذب‬ ‫سرمایه‌گذاری به خوبی استفاده نکرده‌ایم‪.‬‬ ‫بنابراین با نگاهی به گذش��ته به خوبی درمی‌یابیم که‬ ‫عملکرد ما در عرصه جذب س��رمایه‌گذاری موفق و قابل‬ ‫قبول نبوده است‪.‬‬ ‫در ط��ول س��ال‌های گذش��ته ش��رایط مدیریت��ی و‬ ‫سیاستگذاری کشور به نحوی بوده که سرمایه‌گذاران به‬ ‫جای استفاده از فرصت‌ها دچار نااطمینانی و بی‌اعتمادی‬ ‫نسبت به فضای سرمایه‌گذاری شده‌اند و این بی‌اعتمادی‬ ‫تا ح��دی بوده که اگر تع��دادی از فع��االن اقتصادی و‬ ‫س��رمایه‌گذاران نیز در مقطعی به آن بی‌توجهی کرده و‬ ‫وارد عرصه سرمایه‌گذاری شده‌اند امروز از سرمایه‌گذاری‬ ‫فرصت برای جذب سرمایه‌گذاری و نداشتن مدیران کارآمد نیست‪،‬‬ ‫بلکه عمده مش��کل ما در زمینه جذب سرمایه‌گذاری نداشتن فضا‬ ‫برای تصمیم‌گیری و چالش‌های مدیریتی است که باید این مشکل‬ ‫هر چه سریع‌تر رفع شود‪ .‬به عالوه غالمحسین شافعی‪ ،‬رییس اتاق‬ ‫بازرگانی ایران نیز معتقد اس��ت؛ کش��ور ما از قابلیت‌های بسیاری‬ ‫برای جذب س��رمایه‌گذاری برخوردار اس��ت اما تاکنون در استفاده‬ ‫از ای��ن قابلیت‌ها و ظرفیت‌ها برای جذب س��رمایه‌گذاری به خوبی‬ ‫استفاده نکرده‌ایم‪ .‬بنابراین با نگاهی به گذشته به خوبی درمی‌یابیم‬ ‫ک��ه عملکرد ما در عرصه جذب س��رمایه‌گذاری موفق و قابل قبول‬ ‫نبوده است‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش‬ ‫؛ همایش فرصت‌های س��رمایه‌گذاری در ایران با‬ ‫حضور محمد نهاوندیان رییس دفتر رییس‌جمهوری‌‪ ،‬غالمحس��ین‬ ‫ش��افعی رییس اتاق بازرگانی ایران‪‌،‬یحیی آل‌اس��حاق رییس اتاق‬ ‫بازرگانی تهران‌‪ ،‬حسین هاشمی رییس شورای گفت‌وگوی دولت و‬ ‫بخش خصوصی اس��تان تهران و استاندار تهران‪‌،‬جمعی از سفرای‬ ‫کشورهای خارجی در ایران و همچنین فعاالن اقتصادی برگزار شد‪.‬‬ ‫ب��ه هر حال سیاس��ت ای��ران همواره گس��ترش‬ ‫همکاری‌های اقتصادی بوده اس��ت تا بتواند با همه‬ ‫محدودیت‌ها و تحریم‌هایی که برای مشارکت سالم‬ ‫در پروژه‌های س��رمایه‌گذاری ایجاد می‌کند‪ ،‬مقابله‬ ‫کند‪.‬‬ ‫اینک��ه بخش خصوصی کش��ور م��راودات خود را‬ ‫افزایش دهد‪ ،‬منعی در گذش��ته و حال پیش روی‬ ‫آن نبوده اس��ت اما به تبع در فضای جدید در سایه‬ ‫مناسبات سیاسی می‌تواند چنین روابطی نیز شکل‬ ‫گیرد‪.‬‬ ‫‹ ‹اعتم�اد س�رمایه‌ها را عامل مول�د اقتصادی‬ ‫می‌کند‬ ‫در داخل ایران نیز س��رمایه‌های سرگردان زیادی‬ ‫وجود دارند که از ب��ازاری به بازار دیگر می‌غلتند و‬ ‫گاهی افزایش قیمت ایج��اد می‌کنند‪ ،‬در حالی که‬ ‫اگ��ر حس اعتماد به س��رمایه‌گذاری وجود داش��ته‬ ‫باش��د‪ ،‬این س��رمایه‌ها ب��ه عامالن مول��د اقتصادی‬ ‫تبدیل می‌ش��ود‪ .‬خوشبختانه آن‌گونه که شاخص‌ها‬ ‫نش��ان می‌دهد‪ ،‬نرخ رشد سرمایه‌گذاری در ایران با‬ ‫افزای��ش مواجه بوده و آنچه که پی��ام رونق تازه در‬ ‫اقتصاد ایران هم اس��ت‪ ،‬در دو فصل متوالی نشانگر‬ ‫رشد اقتصادی است که ایران توانسته در کالن‌های‬ ‫اقتصاد آن را تجربه کند‪.‬‬ ‫رش��د متوالی اقتص��اد ایران در دو فصل نش��انگر‬ ‫آن اس��ت ک��ه این کش��ور می‌توان��د حرکت جذب‬ ‫س��رمایه‌گذاران را آغاز کرده و برای آنها برنامه‌ریزی‬ ‫جدی کند‪ .‬برای س��رمایه‌گذاران خارجی نیز از این‬ ‫باب که در منطقه و اقتصاد جهانی ایران ویژگی‌های‬ ‫ش��اخص و س��ودآوری دارد‪ ،‬ب��ه نظ��ر می‌رس��د‬ ‫س��رمایه‌گذاری جذاب باشد که می‌تواند جذب آنها‬ ‫مکمل خوبی برای س��رمایه‌گذاران داخلی بوده تا با‬ ‫یک دیپلماس��ی فعال زمینه همکاری‌های اقتصادی‬ ‫با دنیا فراهم شود‪.‬‬ ‫بو‌کار‬ ‫حرکت مهم در این زمینه بهبود محیط کس ‌‬ ‫خود پشیمان ش��ده‌اند زیرا فضای سرمایه‌گذاری کشور‬ ‫بسیار نامناس��ب و نامساعد شده است‪ .‬با روی کارآمدن‬ ‫دولت تدبیر و امید مقامات ارش��د اجرایی کشور تالش‬ ‫کرده‌ان��د تا در فض��ای سیاس��تگذاری و برنامه‌ریزی به‬ ‫نحوی عمل کنند که اعتم��اد به فعاالن اقتصادی برای‬ ‫س��رمایه‌گذاری بازگردد‪ .‬مسئوالن دولت یازدهم تالش‬ ‫می‌کنن��د و اص��رار دارند ت��ا گفتار و کردارش��ان با هم‬ ‫هماهن��گ بوده و نس��بت به یکدیگر فاصل��ه معناداری‬ ‫نداش��ته باش��د زیرا فاصله بین حرف و عمل مسئوالن‬ ‫موج��ب می‌ش��ود ت��ا اعتم��اد از س��رمایه‌گذاران برای‬ ‫س��رمایه‌گذاری در اقتصاد ایران س��لب ش��ود و اگر این‬ ‫س��لب اعتماد همچنان تداوم پیدا کند باید بپذیریم که‬ ‫م��ا در ذهن فعاالن اقتصادی و س��رمایه‌گذاران مصداق‬ ‫چوپ��ان دروغگ��و را پیدا خواهیم ک��رد و باز هم چوپان‬ ‫دروغگو را برای فعاالن اقتصادی زنده می‌کنیم‪.‬‬ ‫باید کاری کنیم که اعتماد دوباره به فعاالن اقتصادی‬ ‫بازگ��ردد زیرا بی‌اعتمادی نس��بت به سیاس��تگذاری‌ها‬ ‫و فضای اقتصادی کش��ور موجب ش��ده تا بس��یاری از‬ ‫س��رمایه‌گذاران در حالت انتظار باق��ی بمانند‪ .‬در حال‬ ‫حاض��ر فعاالن اقتصادی و س��رمایه‌گذاران ب��ا توجه به‬ ‫تجربی��ات قبلی خ��ود نمی‌توانند برای س��رمایه‌گذاری‬ ‫دوباره تصمیم‌گیری کرده و وارد کارزار اقتصادی شوند‪.‬‬ ‫اس��ت که یکی از آسیب‌هایی به ش��مار می‌رود که‬ ‫در گذش��ته رنج بسیاری از آن دیده‌ایم؛ به این معنا‬ ‫که تغییر مکرر قوانین و مقررات و اتخاذ تصمیمات‬ ‫یک‌ش��به آفت اقتصاد ایران بود‪ ،‬اما در سیاست‌های‬ ‫جدید دولت‪ ،‬تاکید بر ثبات در سیاس��ت‌ها به چشم‬ ‫می‌خورد‪ .‬البته نکته دیگ��ری که باید برای افزایش‬ ‫ج��ذب س��رمایه‌گذاری لحاظ کنیم این اس��ت که‬ ‫روابط بانک‌ها با بنگاه‌های تولیدی اصالح شود و این‬ ‫موضوع در دستور کار جدی دولت قرار گرفته است‬ ‫زیرا ما معتقدیم بانک باید از شکل حاکمیتی خارج‬ ‫شود تا بساط‌های فسادزا و تالش‌های فرار از نظارت‬ ‫یکبار برای همیشه جمع شود‪.‬‬ ‫‹ ‹س�رمایه‌گذاری در ای�ران نوی�د آغ�از فصل‬ ‫جدید‬ ‫فضای س��رمایه‌گذاری در ایران نه در تبلیغ سیاسی‬ ‫دولتمردان‪ ،‬بلک��ه در زبان کارآفرینان نوید آغاز فصل‬ ‫جدی��دی را به جهانی��ان می‌ده��د‪ .‬در ماه‌های اخیر‬ ‫هفت��ه‌ای نب��وده که درخواس��ت مالقاتی ب��رای یک‬ ‫هیات‌های اقتصادی خارجی نداش��ته باش��یم و همه‬ ‫دنیا به دنبال بازبینی مناسبات اقتصادی‌شان با ایران‬ ‫هس��تند و به این نتیجه رس��یده‌اند که اقتصاد ایران‬ ‫را دوباره باید ش��ناخت‪ .‬برخی فکر می‌کنند که عقب‬ ‫مانده‌اند و متوجه غیبت‌ش��ان در بازار ایران شده اند و‬ ‫ما تالش داریم تا اقتصاد کشور را دگرگون کرده و در‬ ‫بحث ان��رژی آن را به هاب منطق��ه تبدیل کنیم‪ .‬در‬ ‫‪ 3‬دهه اخیر با س��رمایه‌گذاری بزرگی که روی نیروی‬ ‫انس��انی کرده‌ایم‪ ،‬مسائل ما بسیار متفاوت شده است‪،‬‬ ‫در سی و چند س��ال گذشته دغدغه اقتصادی ما این‬ ‫بود که اس��کله برای ورود گندم و تیره‌آهن کم داریم‬ ‫و حتی کوچکترین وسایل خانگی هم وارد می‌شد اما‬ ‫امروز بزرگترین افتخار ما این است که به فناوری‌هایی‬ ‫دسترسی داریم که ماحاصل دانش بومی است‪.‬‬ ‫این نس��ل می‌خواهد ایران جدیدی را بس��ازد و نوع‬ ‫و بحث ما متفاوت ش��ده است‪ .‬اصالح مناسبات دولت‬ ‫بدون سرمایه‌گذاری‬ ‫آینده اقتصاد‬ ‫زیر سوال می‌رود‬ ‫یحیی آل اسحاق‬ ‫رییس اتاق بازرگانی تهران‬ ‫با تاکید بر ضرورت جذب و افزایش سرمایه‌گذاری‬ ‫خارج��ی بای��د گف��ت‌؛ س��رمایه‌گذاری در ح��وزه‬ ‫اقتصاد نقش��ی به طور کامل اساس��ی دارد و بدون‬ ‫س��رمایه‌گذاری آینده اقتصاد هر کشوری زیر سوال‬ ‫م��ی‌رود‪ ،‬بنابراین بای��د جذب س��رمایه‌گذاری‌های‬ ‫خارج��ی از اولویت‌ه��ای م��ا باش��د‪.‬اهمیت جذب‬ ‫س��رمایه‌گذاری در اقتصاد ایران ب��ه دلیل نیازهای‬ ‫ما و همچنین زمینه‌س��ازی برای تحقق اهداف سند‬ ‫چش��م‌انداز است‪ .‬بر همین اس��اس حوزه اقتصاد با‬ ‫تع��ارف و ش��عار فاصل��ه زی��ادی دارد‪ ،‬بنابراین اگر‬ ‫اقتصاد ما با واقعیات همراه نشود به‌طور عملی تمام‬ ‫برنامه‌ریزی‌ها و اهداف کشور در عرصه اقتصادی در‬ ‫حد تشریفات باقی می‌ماند‪.‬‬ ‫باید ضروری��ات و واقعیات جذب س��رمایه‌گذاری‬ ‫را شناس��ایی کرده و برای تحقق آنه��ا برنامه‌ریزی‬ ‫بو‌کار یکی دیگر از مسائلی است که به‬ ‫و فضای کس�� ‌‬ ‫بلوغ اندیش��گی رسیده اس��ت و اکنون کمتر شکست‬ ‫ب��ازار و دولت و دوگانگی آن مورد بحث اس��ت و همه‬ ‫به دنبال این هس��تند که چگونه رابطه دولت و فضای‬ ‫بو‌کار را بهین��ه کنن��د‪ .‬در حال حاض��ر به این‬ ‫کس�� ‌‬ ‫نتیجه رس��یده‌ایم که بخش خصوص��ی باید مدیریت‬ ‫فعالیت‌های اقتصادی را برعهده بگیرد‪ ،‬اما دولت هم به‬ ‫بو‌کار است و عزم این‬ ‫دنبال ایجاد شرایط محیط کس ‌‬ ‫مس��ئله وجود دارد که خطاهای گذشته تکرار نشود و‬ ‫نوسان یا محدودیت همه چیز به تاریخ پیوسته است‪.‬‬ ‫‹ ‹رشد اقتصادی متکی بر بهره‌وری و نوآوری‬ ‫رش��د اقتصادی باید متکی بر بهره‌وری و نوآوری‬ ‫باش��د و درآمدهای متکی ب��ر رانت در اقتصاد ایران‬ ‫دیگر نباید جست‌وجو شود و اگر در گذشت ‌ه سودهای‬ ‫بادآورده‌ای ناشی از رفتارهای غلط ایجاد شده دیگر‬ ‫نباید در این اقتصاد جایی داش��ته باشد‪ .‬اعتقاد دارم‬ ‫دهه پیش‌رو در ایران دهه‌ای به طور کامل متفاوت‬ ‫با گذشته‌اش خواهد بود و اکنون همگان فهمیده‌اند‬ ‫که اقتص��اد ایران در ‪ 3‬دهه تحریم منزوی نش��ده‪،‬‬ ‫بلکه رش��د ه��م کرده و از این می��دان پیروز بیرون‬ ‫آمده اس��ت‪ ،‬اگرچه قبول داریم که نوسان هایی هم‬ ‫وجود داش��ته‪ ،‬ولی می‌توانیم آن را به سوءتدبیرها و‬ ‫س��وءمدیریت‌ها تعبیر کنیم‪ .‬چنانچه در یک سال و‬ ‫نیم اخیر دولت تدبیر و امید توانست با تدبیر سیاسی‬ ‫تورم را از ‪ 40‬درصد به کمتر از ‪ 20‬درصد برساند‪ .‬ما‬ ‫باید بدانیم که هر نوع تصمیم‌گیری نیاز به بررس��ی‬ ‫همه‌جانبه و کارشناس��انه دارد و این امر برای همه‬ ‫کارشناسان آگاه محرز است که آسیب‌پذیری ایران‬ ‫از کاه��ش قیمت نفت بس��یار کمتر از بازیگران این‬ ‫صحنه است و س��هم درآمد دولت در صادرات نفت‬ ‫در بودج��ه از اقتصاد و تولید ناخالص ملی را در نظر‬ ‫بگیرید و ببینید آس��یب‌پذیری بازیگران این صحنه‬ ‫(کاهش قیمت نفت) چقدر اس��ت و آس��یب‌پذیری‬ ‫ایران چقدر است‪.‬‬ ‫کنیم زیرا در غیر این صورت جذب س��رمایه‌گذاری‬ ‫و رس��یدن به اهداف اقتصادی کشور برای ما در حد‬ ‫شعار باقی خواهد ماند‪.‬‬ ‫برای جذب س��رمایه‌گذاری ‪ 15‬ش��اخص و معیار‬ ‫وجود دارد که این ش��اخص‌ها ش��امل ابع��اد بازار‌‪،‬‬ ‫توس��عه یافتگی اقتصادی‪ ‌،‬وضعیت زیرس��اخت‌ها‌‪،‬‬ ‫فراوانی منابع طبیعی‪ ‌،‬ثبات اقتصادی‌‪ ،‬مناسب بودن‬ ‫فضای کس��ب‌و‌کار‪ ‌،‬هزینه کسب‌و‌کار‪ ‌،‬نیروی انسانی‬ ‫ماهر و تحصیلکرده‪ ‌،‬ترکیب جمعیتی کشور‌‪ ،‬الگوی‬ ‫مصرف‪‌،‬کیفیت عملکرد س��ازمان‌ها‪ ‌،‬بوروکراس��ی و‬ ‫توانمندی اجرایی آنها‪ ‌،‬استراتژی منطقه‌ای و جهانی‬ ‫هر کش��ور و جای��گاه ژئوپولتیکی کش��ور‌‪ ،‬وضعیت‬ ‫خصوصی‌س��ازی و وجود برنامه‌های گوناگون برای‬ ‫سرمایه‌گذاری می‌شوند‪.‬‬ ‫ب��ه ع�لاوه ای��ران از ظرفیت‌ه��ای باالی��ی برای‬ ‫ج��ذب س��رمایه‌گذاری خارج��ی برخوردار اس��ت‪.‬‬ ‫‌در حال حاض��ر ‪ 385‬طرح در ته��ران آماده جذب‬ ‫س��رمایه‌گذاری خارج��ی اس��ت و م��ا در برنام��ه‬ ‫توس��عه‌ای کش��ور آمادگی خود را برای جذب هزار‬ ‫میلیارد دالر سرمایه‌گذاری در تمام بخش‌ها و جذب‬ ‫سرمایه‌گذاری ‪ 300‬تا ‪ 400‬میلیارد دالری در بخش‬ ‫نفت و گاز اعالم کرده‌ایم‪.‬‬
‫سه‌شنبه ‪ 30‬دی‪ 28 - 1393‬ربیع االول ‪ 20 -1436‬ژانویه ‪ -2015‬شماره ‪ -137‬پیاپی ‪1455‬‬ ‫‪states@smtnews.ir‬‬ ‫استان‌ها‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪ 2‬میلیارد و ‪250‬میلیون دالر؛ سوغات زائران خارجی برای مشهد‬ ‫نبرد نابرابر صادرات کردستان با موانع‬ ‫رونق ساخت پیش‌ساخته‌ها در مازندران‬ ‫مجوز تاسیس و راه‌اندازی صنایع انرژی‌بر در قزوین داده نمی‌شود‬ ‫ِ‬ ‫ممنوعیت خوب یا بد؟! مسئله این است‬ ‫فران�ک میرزای�ی ـ گ�روه اس�تان‌ها‪ :‬قزوی�ن یک�ی از‬ ‫اس�تان‌های موف�ق در زمینه ایجاد واحده�ای صنعتی و‬ ‫توسعه تولید است به طوری که نام آن همواره در فهرست‬ ‫اس�تان‌های نخست در تولید کش�ور به چشم می‌خورد‪ .‬در این بین‪،‬‬ ‫خبر جدیدی مبنی بر ممنوعیت تاسیس و راه‌اندازی صنایع انرژی‌بر‬ ‫در این استان موجی از واکنش‌های متفاوت را به همراه آورده است‪.‬‬ ‫برخی مسئوالن این اقدام را با توجه به محدودیت‌هایی که استان در‬ ‫مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان قزوین‬ ‫از ممانعت در تاس��یس صنایع انرژی‌بر در استان خبر‬ ‫می‌ده��د و می‌گوید‪ :‬درحال‌حاضر توس��عه واحدهای‬ ‫صنعتی با مش��کالتی رو به رو اس��ت که مهم‌ترین آن‬ ‫تامین زمین و تامین انرژی‪ ،‬ایجاد پست‌های برق فشار‬ ‫قوی‪ ،‬خطوط انتقال گاز و آب اس��ت که این مشکالت‬ ‫در بخش شهرک‌های صنعتی کشور نیز وجود دارد‪.‬‬ ‫عبدالقه��ار ناصح��ی می‌افزای��د‪:‬‬ ‫اس��تان قزوین در برداشت آب با‬ ‫محدودیت زیادی همراه اس��ت‬ ‫چراکه دش��ت قزوی��ن ممنوعه‬ ‫اس��ت به همین دلیل در قزوین‬ ‫محدودیت توسعه شهرک صنعتی وجود دارد و صنایع‬ ‫به سمتی هدایت می‌شوند که از حداقل منابع انرژی‌بر‬ ‫استفاده و در عین حال حداکثر سرمایه‌گذاری داشته‬ ‫باش��ند‪ .‬مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان‬ ‫قزوین خاطرنشان می‌کند‪ :‬در استان قزوین با توجه به‬ ‫کمبود مناب��ع‪ ،‬هنگام واگذاری زمین و ش��هرک‌های‬ ‫صنعت��ی س��ختگیری و از تاس��یس صنای��ع ان��رژی‌‬ ‫جلوگی��ری می‌ش��ود‪ ،‬به‌طوری ک��ه تاکن��ون صنایع‬ ‫س��نگینی مانند فوالد با استاندارد ‪ 400‬کیلو واتی که‬ ‫چند براب��ر دیگر صنایع برق مصرف می‌کنند‪ ،‬مراجعه‬ ‫کردند که مجوزی صادر نش��ده اس��ت‪ .‬ب��ه گفته وی‬ ‫اگرچه تقاضاهای متعددی از سوی صنایع وجود دارد‬ ‫اما مجوز تولید کاغذ در استان داده نشده چراکه تولید‬ ‫کاغذ ب��ر خالف تولید ث��روت از جمل��ه صنایع آب‌بر‬ ‫محس��وب می‌ش��ود‪ ،‬اس��تان قزوین در حال حاضر با‬ ‫تهدی��د و کمبود آب مواجه اس��ت به همین منظور از‬ ‫راه‌اندازی صنایع انرژی‌بر جلوگیری می‌شود‪.‬‬ ‫‹ ‹محدودیت قزوین در انرژی و آب‬ ‫معاون برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری‬ ‫س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫اس��تان قزوی��ن در گفت‌و‌گ��و با‬ ‫از محدودی��ت اس��تان در‬ ‫ان��رژی و آب می‌گوید و می‌افزاید‪:‬‬ ‫اولویت‌ و سیاس��ت استان در س��رمایه‌گذاری با صنایعی‬ ‫است که به انرژی و آب کمتری نیاز داشته باشند‪.‬‬ ‫خبرخوان‬ ‫مجوز احداث ‪ 36‬واحد تبدیلی‬ ‫در سمنان‬ ‫ایس�نا‪ :‬مدی��ر صنایع کش��اورزی س��ازمان جهاد‬ ‫کش��اورزی اس��تان از صدور ‪ 36‬فقره جواز تاسیس‬ ‫برای اح��داث واحدهای تبدیل��ی و تکمیلی بخش‬ ‫کشاورزی در سال‌جاری خبر داد‪ .‬رحمت‌اهلل کاشی‬ ‫گفت‪ :‬برآورد ش��ده ب��رای احداث ای��ن واحدهای‬ ‫فرآوری بخش کشاورزی بیش از ‪834‬میلیارد ریال‬ ‫س��رمایه‌گذاری ثابت ش��ود و برای شروع فعالیت و‬ ‫تولید نیازمند بیش از ‪296‬میلیارد ریال تس��هیالت‬ ‫س��رمایه در گردش هس��تند‪ .‬وی اضافه کرد‪ :‬تولید‬ ‫س��ال‬ ‫‪200‬ه��زار تن اس��ت و بیش از ‪243‬ه��زار تن مواد‬ ‫خ��ام نیز جذب می‌کنند‪ .‬همچنین برآورد ش��ده با‬ ‫شروع تولید و فعال‌س��ازی کامل این واحدها برای‬ ‫‪ 853‬نفر ش��غل ایجاد شود‪ .‬مدیر صنایع کشاورزی‬ ‫س��ازمان جهاد کشاورزی استان با اشاره به تنوع در‬ ‫فعالیت‌های این واحدهای تبدیلی یادآوری کرد‪ :‬از‬ ‫مجموعه جوازهای صادر ش��ده ‪ 15‬مورد مربوط به‬ ‫واحدهای فرآوری بخش کشاورزی در حوزه زراعی‪،‬‬ ‫‪ 10‬فقره در بخش باغ��ی و ‪ 11‬مورد نیز مربوط به‬ ‫واحده��ای فرآوری بخش کش��اورزی در حوزه‌های‬ ‫دام و طی��ور اس��ت‪ .‬ضم��ن اینکه ای��ن واحدها در‬ ‫شهرستان‌های ‪8‬گانه استان پراکندگی دارند‪.‬‬ ‫انرژی و منابع آبی دارد‪ ،‬تصمیمی صحیح دانس�ته و برخی دیگر آن‬ ‫را مقدمه‌ای در جهت دفع س�رمایه‌گذاران و س�رمایه از قزوین و در‬ ‫نهایت کاهش تولید‪‌،‬اش�تغال و ص�ادرات می‌خوانند‪ .‬اگرچه به نظر‬ ‫می‌رسد این محدودیت‌ها زمینه کاهش مجوزهای تاسیس واحدهای‬ ‫صنعتی را فراهم می‌کند اما بر اس�اس آمار منتش�ر ش�ده در ‪ ۹‬ماه‬ ‫امسال‪ ۳۵ ،‬واحد تولیدی در شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان فعال‬ ‫ش�ده‌اند که این میزان نس�بت به مدت مشابه سال گذشته دو برابر‬ ‫افزایش داش�ته اس�ت‪ .‬این تعداد واحد صنعتی زمینه اشتغال ‪۸۳۸‬‬ ‫نف�ر را فراهم کرده و میزان س�رمایه‌گذاری ای�ن واحدهای تولیدی‬ ‫بیش از یک هزار میلیارد ریال است‪ .‬این واحدها به ترتیب‪ ۱۰ ،‬واحد‬ ‫در شهرک صنعتی خرمدشت‪ ۹ ،‬واحد شهرک‌های صنعتی کاسپین‪،‬‬ ‫‪ ۸‬واحد شهرصنعتی لیا‪ ۴ ،‬واحد ناحیه صنعتی «دانسفهان»‪ ۲ ،‬واحد‬ ‫ش�هرک صنعتی آراسنج و شهرک‌های صنعتی آبیک و حکیمیه هر‬ ‫کدام یک واحد تولیدی به بهره‌برداری رسیدند‪.‬‬ ‫نامبرده تنها در حد تامین زمین و خرید ماشین‌آالت‬ ‫صنعتی است که این ماش��ین‌آالت در مکان دیگری‬ ‫قابلیت نص��ب دارد‪ .‬وی تش��ریح می‌کند‪ :‬جلوگیری‬ ‫از راه‌اندازی این واحد در کارگروه آمایش س��رزمین‬ ‫استان مطرح شد و آنها بر این اعتقاد هستند با توجه‬ ‫به محدودیت‌های اس��تان‪ ،‬مکان یابی درستی انجام‬ ‫نشده است‪.‬‬ ‫در این ش��رایط اگرچه ممنوعی��ت از احداث واحد‬ ‫فوالد منطقی به نظر می‌رس��د اما این معضلی نیست‬ ‫که اس��تان به‌تازگی با آن روبه‌رو شده باشد‪ .‬بنابراین‬ ‫اعط��ای مجوزهای تاس��یس ب��رای ای��ن واحدها در‬ ‫سال‌های اخیر نیز منطقی نیست‪.‬‬ ‫‹ ‹صورت مسئله پاک نشود‬ ‫کام��ران لش��کری ب��ه ظرفیت‌ه��ای علم��ی و وج��ود‬ ‫دانش��گاه‌های متعدد در اس��تان و همچنین نزدیکی به‬ ‫پایتخت اش��اره می‌کن��د و می‌گوید‪ :‬با توج��ه به اینکه‬ ‫اس��تان قزوین ظرفیت الزم برای سرمایه‌گذاری را دارد‪،‬‬ ‫ترجیح داده می‌ش��ود که از صنای��ع کم‌انرژی‌بر از جمله‬ ‫صنایع دانش‌بنیان استقبال کنند‪.‬‬ ‫لشکری در پاسخ به این سوال که آیا استان نیازی به‬ ‫صنایع انرژی‌بر همچون فوالد ندارد‪ ،‬عنوان می‌کند که‬ ‫با وجود اینکه اس��تان نیازی به فوالد ندارد اما بخشی‬ ‫از نیاز کشور را تامین می‌کند‪.‬‬ ‫قزوین همچنین نیازی به تولید شیش��ه با این حجم‬ ‫باال در استان ندارد اما در حال حاضر حدود ‪30‬درصد‬ ‫نیاز کش��ور را تامین می‌کن��د‪ .‬وی با بیان این موضوع‬ ‫می‌گوی��د‪ :‬زمانی که س��رمایه‌گذار به ح��د کافی برای‬ ‫س��رمایه‌گذاری وجود دارد‪ ،‬اس��تان نی��ز اولویت را بر‬ ‫انتخاب صنایع دانش‌بنیان می‌گذارد‪.‬‬ ‫‹ ‹واحد فوالدی که احداث نشد‬ ‫آمارها نش��ان می‌دهد اس��تان قزوین جزو مناطق‬ ‫دشت ممنوعه آب است‪ .‬بر این اساس در جلسه‌های‬ ‫کارگ��روه آمایش س��رزمین این اس��تان‪ ،‬این معضل‬ ‫مط��رح و قوانین��ی تصویب ش��د که ب��ه موجب آن‬ ‫هر واح��د صنعتی تنها ‪ 25‬متر مکع��ب آب دریافت‬ ‫می‌کند‪ .‬این رقم در س��ال برای هر واحد ‪ 9‬هزار متر‬ ‫مکعب می‌شود‪.‬‬ ‫این درحالی است که یک واحد شمش فوالد ساالنه‬ ‫چی��زی در حدود ‪ 2‬میلیون متر مکعب آب نیاز دارد‪.‬‬ ‫ممنوعیت راه‌اندازی واحدهای آب بر در قزوین زمانی‬ ‫مطرح می‌ش��ود که یک واحد فوالدی به تازگی اقدام‬ ‫به احداث کرده اس��ت اما ح��اال اجازه راه‌اندازی داده‬ ‫نمی‌شود‪.‬‬ ‫ریی��س خانه صنع��ت و معدن قزوی��ن دراین باره‬ ‫می‌گوید‪ :‬این واحد تمام مجوزهای الزم را از اس��تان‬ ‫گرفته و یک سوم از سرمایه خود را هزینه کرده‌است‪.‬‬ ‫مخالف��ت با این پ��روژه به معنای ات�لاف منابع مالی‬ ‫اس��ت عالوه بر اینکه این ن��وع برخوردها باعث دفع‬ ‫سرمایه‌گذاران از استان می‌شود‪.‬‬ ‫معاون برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری در پاسخ به این‬ ‫موضوع می‌گوید‪ :‬اقدامات انجام ش��ده از سوی واحد‬ ‫ب��ه نظر می‌رس��د ریی��س خانه‬ ‫صنعت و معدن استان قزوین با‬ ‫این سیاس��ت موافق نیست‪ .‬به‬ ‫اعتقاد او ممنوعی��ت راه‌اندازی‬ ‫صنایع انرژی‌بر مس��اوی با سوق‬ ‫دادن سرمایه‌ها از استان به استان‌های مجاور است و‬ ‫کاهش س��رمایه‌گذاری و اش��تغال را برای استان به‬ ‫همراه م��ی‌آورد‪ .‬این واقعیت که اس��تان با مش��کل‬ ‫کمب��ود انرژی و منابع آبی مواجه اس��ت دلیلی برای‬ ‫پاک کردن صورت مسئله نمی‌شود‪.‬‬ ‫علی محمد زمانی راه حل این مشکل را زمینه‌سازی‬ ‫و بسترس��ازی برای تامین ان��رژی الزم برای صنایع‬ ‫اس��تان می‌داند و می‌افزاید‪ :‬با ای��ن اقدام‪ ،‬حدود ‪20‬‬ ‫درصد از اش��تغال استان کاس��ته می‌شود‪ .‬همچنین‬ ‫بر می��زان آمار صادرات اس��تان قزوی��ن تاثیر منفی‬ ‫می‌گذارد‪ ،‬آن هم در ش��رایطی ک��ه نقش قزوین در‬ ‫حوزه صادرات کمرنگ شده است‪ .‬کما اینکه آمار دو‬ ‫سال اخیر نشان می‌دهد قزوین در فهرست‪ 10‬استان‬ ‫نخست صادرکننده قرار ندارد‪.‬‬ ‫زمان��ی توقف س��رمایه‌گذاری در ه��ر صنعتی را به‬ ‫صرف اینکه آس��یب یا مش��کلی برای اس��تان ایجاد‬ ‫می‌کن��د‪ ،‬منطقی نمی‌داند و می‌گوید‪ :‬برای ایجاد هر‬ ‫صنعتی به مجموعه‌ای از زیرس��اخت‌ها نیاز است که‬ ‫باید تامین شود‪.‬‬ ‫واردات بی‌رویه نخ‪ ،‬نساجی قزوین را ضعیف می‌کند‬ ‫‪ :‬رییس س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت اس��تان قزوی��ن در بازدید از‬ ‫یک واحد تولیدی نخ ابریشم مصنوعی‬ ‫در استان قزوین گفت‪ :‬در حال حاضر‬ ‫واحدهای نس��اجی در سطح استان به‬ ‫علت واردات بی‌رویه نخ از کش��ورهای‬ ‫هن��د و چین با دالر دولتی و معادل با‬ ‫تعرفه نخ‌های تکس��چره شده و خرید‬ ‫م��واد اولی��ه از طریق ب��ورس با نرخ‬ ‫آزاد با حداق��ل ظرفیت تولید فعالیت‬ ‫می‌کنند‪.‬‬ ‫به گ��زارش روابط عمومی س��ازمان‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن وتجارت استان قزوین‪،‬‬ ‫علی پرزحمت در حاش��یه این بازدید‬ ‫که به همراه رییس کمیسیون امنیت‬ ‫مل��ی و نماین��ده بروجرد انجام ش��د‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬شرکت نساجی دسترج رضاباف‪،‬‬ ‫یکی از مهم‌ترین واحدهای نساجی در‬ ‫کش��ور محسوب می‌شود که در زمینه‬ ‫تولید انواع نخ‌های پلی‌اس��تر ‪،p.o.y‬‬ ‫نخ‌های تکس��چره و انواع نخ‌های انیتر‬ ‫مینگل ش��ده و تولید مواد اولیه انواع‬ ‫نخ است‪.‬‬ ‫پرزحم��ت اف��زود‪ :‬فاز اول ش��رکت‬ ‫نس��اجی دس��ترج رضاب��اف ب��ا‬ ‫س��رمایه‌گذاری بالغ بر ‪ 2400‬میلیارد‬ ‫ریال در شهرس��تان آبی��ک آغاز بکار‬ ‫کرده و فاز دوم این مجموعه به عنوان‬ ‫طرح توسعه در حال اجرا است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬این شرکت همچنین‬ ‫با ایجاد ‪ 300‬فرصت شغلی در زمینه‬ ‫تولید ان��واع نخ ابریش��م مصنوعی‪ ،‬با‬ ‫ظرفیت اس��می ب��ه می��زان ‪38‬هزار‬ ‫و‪ 850‬تن در سال موفق به اخذ پروانه‬ ‫بهره ب��رداری از این س��ازمان ش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬پرزحم��ت خاطرنش��ان کرد‪:‬‬ ‫این کارخانه نخستین تولید‌کننده نخ‬ ‫چادر مشکی و روکش صندلی خودرو‬ ‫در کش��ور بوده که از پیش��رفته‌ترین‬ ‫فن��اوری و ماش��ین‌آالت در صنع��ت‬ ‫نساجی اس��تفاده می‌کند‪ .‬وی یکی از‬ ‫مشکالت و دغدغه‌های اصلی این واحد‬ ‫نساجی را تامین مواد اولیه اعالم کرد‬ ‫و افزود‪ :‬مواد اولیه این واحد از صنایع‬ ‫پتروش��یمی ش��هید تندگویان تامین‬ ‫می‌شود‪ .‬رییس سازمان صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت اس��تان قزوی��ن اظهار کرد‪:‬‬ ‫تعداد ‪ 147‬واحد نس��اجی در اس��تان‬ ‫فعالیت می‌کنند که برخی از آنها برای‬ ‫رس��یدن به وضعیت ایده آل نیازمند‬ ‫به روزرس��انی‪ ،‬بازس��ازی و نوسازی‬ ‫فناوری و ماشین‌آالت هستند‪.‬‬ ‫وی همچنی��ن خاطرنش��ان ک��رد‪:‬‬ ‫برخی از واحدهای صنعت نس��اجی با‬ ‫مشکالت و مس��ائل پیچیده‌ای روبه‌رو‬ ‫هستند که دلیل آن واگذاری نادرست‬ ‫واحدهای قدیمی در دهه ‪ 70‬اس��ت‪.‬‬ ‫پرزحمت گفت‪ :‬بخش قابل توجهی از‬ ‫کارخانجات نس��اجی ک��ه در دهه ‪70‬‬ ‫در قالب طرح خصوصی‌س��ازی واگذار‬ ‫ش��ده بودند دقت کاف��ی در واگذاری‬ ‫آنها انجام نشده و چند مورد آن را در‬ ‫استان قزوین شاهد بوده‌ایم‪.‬‬ ‫ب��ه گفت��ه وی‪ ،‬دق��ت نک��ردن در‬ ‫شناسایی‪ ،‬اهلیت خریداران و فرسوده‬ ‫بودن ماش��ین‌آالت واحده��ای واگذار‬ ‫شده مشکل اصلی برخی از واحدهای‬ ‫نس��اجی اس��ت که با حمای��ت دولت‬ ‫بخش قابل توجهی از مش��کالت آنها‬ ‫در حال پیگیری است‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫از خیر صنایع‬ ‫انرژی‌بر بگذریم‬ ‫مهدی بخشنده‬ ‫عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی‬ ‫قزوین‬ ‫در س��ال‌های متم��ادی ک��ه ان��رژی در ایران‬ ‫تقریبا رایگان بود ما ب��ه عنوان یکی از بزرگترین‬ ‫مصرف‌کنندگان انرژی در دنیا مطرح بودیم‪ .‬البته‬ ‫هنوز ه��م ایران بزرگتری��ن مصرف‌کننده داخلی‬ ‫انرژی در بین کش��ورهای عضو اوپک است‪ .‬یعنی‬ ‫بی��ش از آن چه صادر می‌ش��ود‪ ،‬به مصرف داخل‬ ‫می‌رسد‪.‬‬ ‫این یکی از دالیلی اس��ت که اقتصاد کش��ور را‬ ‫روز ب��ه روز ضعیف‌ت��ر می‌کند‪ .‬به نظر می‌رس��د‬ ‫تش��خیص صحیحی درب��اره ممنوعی��ت اعطای‬ ‫مجوز تاس��یس و راه‌اندازی ب��ه صنایع انرژی‌بر و‬ ‫آب‌بر در اس��تان قزوین داده شده است‪ .‬حتی در‬ ‫مورد محصوالت کشاورزی صادر شده از استان و‬ ‫کشور نیز کارشناسان بر این باورند که در شرایطی‬ ‫ک��ه ایران با بحران بی‌آبی روبه‌رو اس��ت‪ ،‬صادرات‬ ‫محصوالت کش��اورزی که آب زیادی نیاز دارند و‬ ‫هزینه باالیی برای ما به همراه می‌آورند درس��ت‬ ‫نیست چرا که تولید این محصوالت و صادرات آنها‬ ‫و درآمد و هزینه‌ای که به دس��ت می‌آید و صرف‬ ‫می‌ش��ود هیچ توازنی ندارد و کشور زیان می‌بیند‪.‬‬ ‫به نظر این قانون نه تنها برای ایجاد صنایع جدید‬ ‫بلکه باید در مورد صنایع قبال احداث شده نیز در‬ ‫قزوین صدق کند‪ .‬صنایع قدیمی که انرژی زیادی‬ ‫می‌برند اگر خواهان ادامه تولید هس��تند باید در‬ ‫آن بازس��ازی و نوسازی ایجاد ش��ود‪ .‬نیاز است تا‬ ‫واحدها مجهز به ماش��ین‌آالتی ش��وند که انرژی‬ ‫کمتری مصرف می‌کنند‪.‬‬ ‫تولید کاالهایی که نیاز به انرژی زیادی دارند نیز‬ ‫بهتر است که به جای تولید در استان‪ ،‬وارد شود‪.‬‬ ‫البته نگاه باید نگاه کلی و ملی باش��د نه استانی‪.‬‬ ‫با توجه به اینکه اس��تان قزوین و کشور در حوزه‬ ‫صادرات ظرفی��ت تولیدی باالی��ی دارد‪ ،‬می‌توان‬ ‫صنایع ک��م انرژی‌بر و آب‌ب��ر را جایگزین صنایع‬ ‫انرژی بر کرد‪.‬‬ ‫برخ��ی می‌گوین��د واحد‌های فوالد در اس��تان‬ ‫بای��د فعالیت کنند اما این ام��کان نیز وجود دارد‬ ‫که به جای اینکه گاز س��وزانده ش��ود تا به‌واسطه‬ ‫آن صنایع فوالد گس��ترش یاب��د‪ ،‬می‌توان همان‬ ‫انرژی را در پتروش��یمی اس��تفاده کرد و خروجی‬ ‫پتروش��یمی را به مصرف‌کنندگان آن که در دنیا‬ ‫به ص��ف ایس��تاده‌اند فروخت‪ .‬با توج��ه به اینکه‬ ‫اس��تان قزوین با وجود ظرفیت تولید فوالد‪ ،‬هنوز‬ ‫یک واحد پتروشیمی هم ندارد‪ .‬برای احداث یک‬ ‫واحد پتروشیمی به رقمی نزدیک به ‪ 900‬میلیارد‬ ‫تومان س��رمایه نیاز اس��ت که یک سرمایه‌گذاری‬ ‫اقتص��ادی ب��ه نظر می‌رس��د آن هم در ش��رایط‬ ‫مطلوبی ک��ه لوله‌های اصلی گاز طبیعی از قزوین‬ ‫می‌گذرد‪ .‬اس��تان قزوین به عنوان یکی از ‪ 5‬نقطه‬ ‫ق��وی اقتصادی در تولید ب��ا ظرفیت‌های باال ولی‬ ‫با یک مش��کل ب��زرگ روبه‌رو اس��ت و آن ضعف‬ ‫مدیریت در جذب س��رمایه‌گذارهای داخلی است‪.‬‬ ‫استان همواره به دنبال سرمایه‌گذار خارجی بوده‬ ‫درحالی که س��رمایه‌گذار داخلی از کش��ور خارج‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫کوتاه‌از استان‌ها‬ ‫‪ :‬سرپرس��ت تعزیرات حکومتی استان‬ ‫قزوین از جریمه بیش از ‪ 6‬میلیون تومانی عامل‬ ‫قاچاق لوازم آرایش��ی و بهداشتی در این استان‬ ‫خبر داد‪.‬‬ ‫محم��ود احمدی اظهار کرد‪ :‬در بازرس��ی از یک‬ ‫خ��ودرو مقادیر قاب��ل توجهی لوازم آرایش��ی و‬ ‫بهداش��تی قاچاق کش��ف شد و س��پس پرونده‬ ‫تش��کیل و با ارزیابی گمرک برای رس��یدگی به‬ ‫ش��عبه چهارم ویژه رس��یدگی به جرائم قاچاق‬ ‫کاال و ارز تعزی��رات حکومتی شهرس��تان قزوین‬ ‫ارجاع داده شده و عالوه بر ضبط کاالی مکشوفه‬ ‫به پرداخت مبل��غ ‪ 6‬میلیون و ‪ 100‬هزار تومان‬ ‫جزای نقدی در حق دولت محکوم شد‪.‬‬ ‫ایرنا‪ :‬عضو کمیسیون کشاورزی‪ ،‬آب و منابع‬ ‫طبیعی مجلس از بررس��ی طرح مالیات بر ارزش‬ ‫افزوده بر صنایع آالینده در این کمیس��یون خبر‬ ‫داد‪ .‬محمدتقی توکلی با بیان اینکه در هر جایی‬ ‫ک��ه کارخانه‪‎‬ای باعث ایجاد آالیندگی می‪‎‬ش��ود‬ ‫بای��د درصدی ع��وارض برای رفع ای��ن آلودگی‬ ‫پرداخ��ت کند‪ ،‬گف��ت‪ :‬قرار اس��ت یک‌درصد را‬ ‫صنای��ع آالین��ده به بحث کاهش اثرات زیس��ت‬ ‫محیطی اختصاص دهند و آالیندگی در مناطق‬ ‫آزاد هم مشمول پرداخت مالیات بر ارزش‌افزوده‬ ‫شود‪.‬‬
‫یادداشت‬ ‫وظیفه دولت‬ ‫در گردشگری‬ ‫حمایت بدون دخالت‬ ‫محمدرضا توکلی‌زاده‬ ‫عضو اتاقبازرگانیخراسانرضوی‬ ‫خراس��ان رضوی از مهم‌ترین اس��تان‌های ایران از‬ ‫نظ��ر دارا بودن ‪ 4‬بخش صنعت‪ ،‬معدن‪ ،‬کش��اورزی‬ ‫و گردش��گری اس��ت‪ ،‬در بخش صنعت ه��زار واحد‬ ‫تولی��دی‪ ،‬غذایی‪ ،‬صنعتی‪ ،‬نس��اجی‪ ،‬ش��یمیایی در‬ ‫اس��تان خراسان رضوی مشغول به فعالیت هستند و‬ ‫ذخایر معدن نظیر س��نگ‌آهن‪ ،‬مس‪ ،‬منیزیم‪ ،‬فوالد‪،‬‬ ‫فیروزه در استان خراسان رضوی وجود دارد‪.‬‬ ‫در بخش کش��اورزی به دلیل تن��وع آب و هوایی‬ ‫خراسان رضوی بزرگترین تولید‌کننده زعفران جهان‬ ‫اس��ت که محصوالت خود را به بیش از ‪ 35‬کش��ور‬ ‫جه��ان صادر می‌کن��د‪ ،‬همچنین اس��تان ما دومین‬ ‫تولید‌کننده پس��ته کش��ور‪ ،‬زیره‪ ،‬ان��ار و چغندرقند‬ ‫است‪.‬‬ ‫در زمین��ه گردش��گری مذهب��ی‪ ،‬اکن��ون از‬ ‫تمام��ی ظرفیت‌ه��ای اس��تان ب��ه خوبی اس��تفاده‬ ‫می‌ش��ود؛ مش��هد قط��ب زیارت��ی منطقه اس��ت و‬ ‫سرمایه‌گذاری‌های مطلوبی در ایجاد زیرساخت‌های‬ ‫الزم برای حضور گردش��گران‪ ،‬انجام ش��ده است‪ ،‬با‬ ‫این وجود‪ ،‬گردش��گری نیاز به سرمایه‌گذاری مداوم‬ ‫دارد‪ ،‬در مش��هد این س��رمایه‌گذاری بیشتر باید در‬ ‫زمینه ارائه خدمات به مهمانان باشد‪ ،‬از ایجاد اماکن‬ ‫اقامتی مناس��ب و ارائه خدمات حمل‌ونقل شهری و‬ ‫بین‌ش��هری گرفته تا خدمات اط��راف حرم و‪ ...‬باید‬ ‫برنامه‌ری��زی‌ برای وقت اضافه‌ای کرد که زائر دارد و‬ ‫از این زمان‪ ،‬برای توسعه سایر وجه‌های گردشگری‬ ‫استان استفاده کرد‪.‬‬ ‫به‌منظور حمایت از گردش��گری‌‪ ،‬دولت باید بدون‬ ‫دخالت مس��تقیم‪ ،‬نقش حمایتی و نظارتی داش��ته‬ ‫باش��د؛ این وظیفه ذاتی دولت است‪ .‬هدف و دیدگاه‬ ‫بخ��ش خصوصی در گردش��گری‪ ،‬منظ��ر اقتصادی‬ ‫اس��ت؛ باید گردش��گری و میراث فرهنگی کشور را‬ ‫ارج بنهیم‪.‬‬ ‫به خاطر وجود حرم مطه��ر و جاذبه‌های طبیعی‬ ‫دیگ��ر‪ ،‬س��االنه بی��ش از ‪20‬میلی��ون گردش��گر از‬ ‫استان‌های دیگر کش��ور و جهان به مشهد می‌آیند؛‬ ‫به علت موقعیت اس��تراتژیک این استان و عضویت‬ ‫در جمهوری‌ه��ای مش��ترک المناف��ع (‪ )CIS‬و‬ ‫حضور موثر ایران در کش��ورهای ‪ ،B8‬این اس��تان‬ ‫از ویژگی‌های سیاس��ی خوبی برخوردار اس��ت‪ .‬در‬ ‫حال حاضر بیش��ترین گردش��گرانی که به مش��هد‬ ‫می‌آیند‪ ،‬از کش��ورهای مس��لمان کل جهان به‌ویژه‬ ‫کشورهای عربی مانند عراق و عربستان هستند که‬ ‫زیرس��اخت‌های مناسبی برای حضور آنان در مشهد‬ ‫فراهم شده است‪.‬‬ ‫اخبار کوتاه‬ ‫دوره آموزشی‬ ‫اصناف و بازرگانان میناب‬ ‫‪ :‬به گ��زارش روابط‌عموم��ی اداره صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت شهرس��تان مین��اب‪ ،‬عبدالرضا‬ ‫پیروی‌من��ش گفت‪ :‬به منظور آش��نایی و ارتقای‬ ‫سطح دانش فنی متقاضیان پروانه کسب دوره‌های‬ ‫آموزشی ویژه اصناف برگزار می‌شود‪ .‬رییس اداره‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت شهرس��تان میناب گفت‪:‬‬ ‫ای��ن دوره‌ها با هم��کاری اتحادیه‌ه��ای صنفی و‬ ‫نمایندگ��ی مرکز آم��وزش بازرگانی شهرس��تان‬ ‫برگزار می‌شود‪ ،‬از آغاز سال ‪ 93‬تاکنون ‪ 10‬دوره‬ ‫آموزش��ی برای متقاضیان پروانه کسب واحدهای‬ ‫صنفی برگزار شده است‪.‬‬ ‫برنامه‌های سازمان صنعت‬ ‫معدن و تجارت خراسان رضوی‬ ‫‪ :‬رییس اداره فرش سازمان صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت خراسان رضوی گفت‪ :‬آموزش و تحقیقات‪،‬‬ ‫در صدر برنامه‌های این اداره در سال ‪ 94‬قرار دارد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط‌عمومی س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت خراسان‌رضوی‪ ،‬س��عید کاظمی بیان کرد‪:‬‬ ‫برنامه‌ه��ای اجرای��ی و طرح‌های پیش��نهادی این‬ ‫اداره برای س��ال آینده تهی��ه و به مرکز ملی فرش‬ ‫ایران اعالم شده است که از مهم‌ترین آنها می‌توان‬ ‫ب��ه برنامه‌های��ی در بخ��ش آم��وزش و تحقیقات‪،‬‬ ‫تس��هیالت بانکی و اعتب��ارات و اج��رای طرح بقا‬ ‫(طرح سالم‌س��ازی و بهسازی کارگاه‌های قالی‌بافی‬ ‫خانگی) اش��اره کرد‪ .‬کاظمی با بیان اینکه با تحقق‬ ‫این برنامه‌ها در سال آینده شاهد شکوفایی و رونق‬ ‫در هن��ر صنعت فرش دس��تباف اس��تان خواهیم‬ ‫بود‪ ،‬گفت‪ :‬ایجاد و تثبیت اش��تغال در کارگاه‌های‬ ‫قالی‌باف��ی متمرکز و غیرمتمرکز و صنایع جانبی و‬ ‫ارائه خدمات رفاهی ب��ه قالی‌بافان از اهداف اصلی‬ ‫این برنامه‌هاست‪.‬‬ ‫‪10‬‬ ‫سه‌شنبه ‪ 30‬دی‪ 28 - 1393‬ربیع االول ‪ 20 -1436‬ژانویه ‪ -2015‬شماره ‪ -137‬پیاپی ‪1455‬‬ ‫استان‌ها‬ ‫‪states@smtnews.ir‬‬ ‫بررسی وضعیت توسعه گردشگری دینی در خراسان رضوی‬ ‫‪ 2‬میلیارد و ‪250‬میلیون دالر؛ سوغات زائران خارجی برای مشهد‬ ‫اکرم امینی ‪ -‬گروه اس�تان‌ها‪ :‬دست‌کم ‪20‬میلیون گردشگر داخلی‪ ،‬هر‬ ‫س�ال از دومین کالنش�هر مذهبی جهان‪ ،‬یعنی مشهد دیدن می‌کنند؛‌‬ ‫همچنین حدود یک‌میلیون و ‪ 500‬هزار گردش�گر خارجی هر س�ال به‬ ‫مش�هد می‌آیند که با احتس�اب هر نفر ‪ 1500‬دالر‪ ،‬مع�ادل ‪2‬میلیارد و‬ ‫‪ 250‬میلیون دالر ارز وارد مش�هد می‌کنن�د‪ .‬حدود ‪2‬هزار و ‪ 500‬جاذبه‬ ‫گردش�گری در استان خراس�ان‌رضوی وجود دارد‪ ،‬بهره‌مندی بیش از‬ ‫احمد دیناری‪ ،‬عضو کمیس��یون آموزش و کارش��ناس‬ ‫معاون��ت گردش��گری اداره کل میراث فرهنگ��ی‪ ،‬صنایع‬ ‫دستی و گردشگری مشهد و مدرس دانشگاه در گفت‌وگو‬ ‫‪ ،‬درباره جایگاه گردشگری مذهبی مشهد‪ ،‬به ورود‬ ‫با‬ ‫ساالنه دست‌کم ‪20‬میلیون گردشگر داخلی و یک‌میلیون‬ ‫و ‪ 500‬هزار گردش��گر خارجی به مش��هد اشاره می‌کند و‬ ‫معتقد اس��ت بیش از ‪ 95‬درصد آنها‪ ،‬با هدف زیارت وارد‬ ‫مش��هد می‌ش��وند‪ .‬به اعتقاد وی‪ ،‬اهمیت خراسان رضوی‬ ‫و ش��هر مقدس مش��هد به دلیل همین قابلیت‌هاس��ت؛ او‬ ‫می‌افزای��د‌‪ :‬در تاریخ ‪ 88/8/8‬لق��ب پایتخت معنوی ایران‬ ‫به مش��هد داده شد‪ ،‬از سوی دیگر در ایران برای شهرهای‬ ‫مشهد‪ ،‬فارس و قم به‌صورت ویژه‪ ،‬معاونت هماهنگی امور‬ ‫زائران در اس��تانداری‌ها ایجاد ش��ده‪ ،‬همچنین برای این‬ ‫ش��هرها‪ ،‬کارگروه زیارت در سطح کش��ور تشکیل شده و‬ ‫برخ��ی برنامه‌ریزی‌های این ‪ 3‬اس��تان در این کارگروه در‬ ‫ح��وزه زی��ارت انجام می‌ش��ود‪ ،‬همچنین هرس��اله میزان‬ ‫مش��خصی اعتبار با عنوان اعتبارات زیارت به این ش��هرها‬ ‫داده می‌ش��ود؛ این خود گویای ظرفیت‌های باالی مشهد‬ ‫در گردشگری دینی است‪ ،‬یعنی حرف اول را در این حوزه‬ ‫می‌زند‪.‬‬ ‫محمدحسین روشنک‪ ،‬عضو اتاق بازرگانی مشهد معتقد‬ ‫است مش��هد به‌عنوان جاذبه مهم گردشگری مذهبی در‬ ‫کشور باید موردتوجه س��رمایه‌گذاران قرار گیرد و موانعی‬ ‫که در این مس��یر وجود دارد باید رفع شود‪ .‬به گفته وی‪،‬‬ ‫بحث س��رمایه‌گذاری در گردشگری مشهد در حال حاضر‬ ‫به آپارتمان‌سازی مسکونی و تجاری اختصاص یافته حال‬ ‫آنکه این حوزه اش��باع شده و نیاز است باب ورود سرمایه‬ ‫به عرصه گردشگری و زیرساخت‌ها که کاربری اصلی شهر‬ ‫مشهد است‪ ،‬باز شود‪.‬‬ ‫محمدمهدی برادران‪ ،‬معاون برنامه‌ریزی و توسعه شهری‬ ‫شهردار مش��هد نیز معتقد است بسیاری از آمار مربوط به‬ ‫ورود گردشگران خارجی به ایران مبتنی بر دلیل آنها برای‬ ‫زیارت امام رضا(ع) اس��ت و مجموع شهرهای ایران نسبت‬ ‫به مش��هد این تعداد گردش��گر خارج��ی را ندارند‪ .‬به باور‬ ‫وی‪ ،‬با وجود توجه گردش��گران خارجی به شهر مشهد‪ ،‬ما‬ ‫کمترین زیرس��اخت‌ها و برنامه‌ریزی‌ها در سطح استاندارد‬ ‫جهانی را برای زائران هم‌مذهب و هم‌مسلک خود داریم‪.‬‬ ‫دیناری‪ ،‬کارشناس اداره کل میراث فرهنگی مشهد‪ ،‬در‬ ‫می‌گوید‪ :‬گردش��گری خراس��ان‬ ‫ادامه گفت و گو با‬ ‫رضوی و مشهد‪ ،‬در درجه اول در حوزه زیارت مطرح است‪،‬‬ ‫در حال حاضر بهره‌برداری مناس��بی از ظرفیت‌های دینی‬ ‫مش��هد در زمینه گردشگری می‌ش��ود‪ ،‬بحث گردشگری‬ ‫بیش��تر روی جاذبه‌ها می‌چرخد و اگر جاذبه زیارتی وجود‬ ‫نداشته نباشد‪ ،‬اصال گردشگری مذهبی معنا ندارد‪.‬‬ ‫او معتقد است مش��هد جاذبه‌های زیارتی شاخصی دارد‬ ‫و در کنار آن‪ ،‬از س��ایر جاذبه‌های گردش��گری نیز بی‌بهره‬ ‫نیست؛‌زیرساخت‌های الزم مانند هتل‌ها‪ ،‬هتل آپارتمان‌ها‬ ‫و مهمانپذیره��ا نیز در ای��ن رابطه ایجاد ش��ده و با دیگر‬ ‫اس��تان‌ها قابل مقایس��ه نیس��ت؛ اگر بی��ش از ‪50‬درصد‬ ‫واحدهای اقامتی کش��ور در شهر مشهد هستند‪ ،‬به دلیل‬ ‫وجود حرم امام رضا(ع) است و اکنون نیز تمامی برنامه‌های‬ ‫گردشگری استان‪ ،‬حول گردشگری زیارتی می‌چرخد‪.‬‬ ‫دین��اری‪‌،‬مش��هد را مه��د هتل‌آپارتمان‌ه��ای کش��ور‬ ‫می‌داند و می‌افزاید‪ :‬مش��هد اولین شهری است که در آن‬ ‫هتل‌آپارتمان ایجاد ش��د و با ح��دود ‪ 309‬هتل‌آپارتمان‪،‬‬ ‫بیش��ترین هتل‌آپارتمان‌ها را در کش��ور دارد‪ .‬این مسئله‬ ‫به دلیل جاذبه‌های زیارتی مش��هد بوده اس��ت‌؛ همچنین‬ ‫‪10‬درصد موزه‌های کش�ور‪ 33 ،‬منطقه نمونه گردش�گری‪3 ،‬هزار بنای‬ ‫تاریخ�ی‪ 256 ،‬اماک�ن متبرک�ه و زیارتی‪6 ،‬هزار مس�جد و ‪ 1300‬تکیه‬ ‫و حس�ینیه‪ ،‬ظرفیت‌های خاصی را برای گردش�گران خراس�ان رضوی‬ ‫ایجاد کرده اس�ت‪ .‬به اس�تناد آمار اتاق بازرگانی مش�هد‪ ،‬تنها در ماه‬ ‫صفر امس�ال‪2 ،‬میلیون و ‪ 700‬هزار زائر به مشهد آمدند‪ .‬از سوی دیگر‬ ‫علیرضا رش�یدیان‪ ،‬استاندار خراس�ان رضوی مجموع زائران ایرانی و‬ ‫در دهه ‪ 70‬به خاطر ورود گردش��گران عرب به مش��هد و زائران داخلی و خارجی عالوه بر زیارت‪ ،‬می‌توانند در بحث‬ ‫استقبال آنها از واحدهای آپارتمانی‪ ،‬این واحدها ایجاد شد‪ .‬درمان هم از این امکانات استفاده کنند‪ ،‬هم‌اکنون شهرک‬ ‫‹ ‹توس�عه گردش�گری سالمت در س�ایه گردشگری سالمت در مشهد در حال احداث است که به این ظرفیت‬ ‫دینی‬ ‫موجود در حوزه سالمت کمک می‌کند‪ .‬دیناری‪ ،‬کارشناس‬ ‫‌در سومین نشست گردشگری سالمت استان‌های شرق میراث فرهنگی و گردش��گری مشهد در ادامه گفت‌وگو با‬ ‫از بیش از ‪ 1800‬مورد تاسیسات گردشگری شامل‬ ‫کش��ور که هفته گذشته در مش��هد برگزار شد‪ ،‬پیشنهاد‬ ‫شد خراسان رضوی با مدل‌سازی از مناطق آزاد‪ ،‬به عنوان هت��ل‪ ،‬آپارتمان‪ ،‬مهمانپذیر‪ ،‬دفاتر خدمات مس��افرتی و‪...‬‬ ‫منطق��ه نمونه گردش��گری یا منطق��ه آزاد زیارت معرفی در اس��تان خراس��ان رضوی س��خن می‌گوید و می‌افزاید‪:‬‬ ‫این می��زان‪‌ ،‬قابل مقایس��ه با س��ایر‬ ‫ش��ود‪ .‬به نظر می‌رس��د جاذبه دینی‬ ‫استان‌ها حتی پایتخت نیست‪ ،‬استان‬ ‫مش��هد‪ ،‬بس��تری برای توس��عه سایر‬ ‫تهران تنها از نظر تع��داد آژانس‌های‬ ‫حوزه‌های گردش��گری اس��تان بوده‬ ‫مس��افرتی بر خراس��ان رضوی برتری‬ ‫اس��ت؛ گردشگری س�لامت نیز یکی‬ ‫دارد‪ .‬اشتغال مستقیم و غیرمستقیمی‬ ‫از حوزه‌های گردش��گری است که به اگربتوانیمتنها‪10‬درصد‬ ‫که جاذبه‌های معنوی خراسان رضوی‬ ‫گفته دیناری‪ ،‬زیر س��ایه گردش��گری‬ ‫گردشگرانیکهبرای‬ ‫ایجاد می‌کند‪ ،‬موضوع دیگری اس��ت‬ ‫دینی مش��هد‪ ،‬قابل توسعه است؛ وی‬ ‫زیارتواردمشهد‬ ‫ک��ه دیناری به آن اش��اره می‌کند؛ به‬ ‫در این‌باره می‌گوید‪ :‬می‌توانیم بخشی‬ ‫ارائه‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫‌شوند‬ ‫ی‬ ‫م‬ ‫گفته وی یک محاس��به سرانگش��تی‬ ‫از گردش��گران خارجی ک��ه با هدف‬ ‫زیارت وارد مش��هد می‌ش��وند را برای خدماتدرمانیجذبکنیم‪ ،‬نش��ان می‌دهد حدود ‪35‬هزار نفر به‬ ‫ارائه خدمات سالمت و درمان‪ ،‬جذب درآمدهای کالنی از این راه شکل مستقیم در صنعت گردشگری‬ ‫و هتلداری اس��تان خراس��ان رضوی‬ ‫کنی��م‪ .‬به گفت��ه وی‪ ،‬براس��اس آمار‬ ‫کسبخواهیمکرد‬ ‫کار می‌کنند و ب ‌ه ش��کل غیرمستقیم‬ ‫موردنظر سازمان میراث فرهنگی‪ ،‬هر‬ ‫گردش��گر خارجی که وارد کشور می‌ش��ود‪ ،‬حدود ‪ 1500‬نیز افزون‌بر ‪70‬هزار نفر در این حوزه مش��غول به فعالیت‬ ‫دالر هزین��ه می‌کند‪ ،‬با توجه به اینکه در س��ال گذش��ته‪ ،‬هستند که زمینه فعالیت اغلب آنها‪ ،‬مربوط به جاذبه‌های‬ ‫ش��اهد ورود حدود یک‌میلیون و ‪ 500‬هزار نفر گردش��گر دینی استان است‪.‬‬ ‫خارجی به خراس��ان رضوی بودیم‪ ،‬با احتساب رقم ‪‹ ‹ 1500‬عربستانی‌ها در صدر گردشگران خارجی مشهد‬ ‫آن‌طور که برادران‪ ،‬معاون برنامه‌ریزی و توس��عه شهری‬ ‫دالر‌‪ ،‬می‌توان گفت گردش��گران مشهد س��االنه حدود ‪2‬‬ ‫میلیارد و ‪250‬میلیون دالر‪ ،‬ارزآوری دارند‪ .‬او معتقد است شهردار مشهد می‌گوید‪ ،‬بر اساس آمار‪ 43 ،‬درصد از زائران‬ ‫گردشگری سالمت یکی از ش��اخه‌های بسیار درآمدزا در خارجی مشهد از عربس��تان‪23 ،‬درصد از عراق‪10 ،‬درصد‬ ‫گردشگری سراسر جهان است و گردشگر سالمت در طول از پاکس��تان‪ 9/5 ،‬درصد از بحرین‪4/7 ،‬درصد از هند‪3/5 ،‬‬ ‫دوران اقامت��ش‪ ،‬تقریبا ‪ 3‬برابر گردش��گر معمولی هزینه درص��د از لبنان‪2/5 ،‬درصد از کویت و کمتر از یک درصد‬ ‫می‌کن��د‪ ،‬یعنی بی��ن ‪ 4500‬ت��ا ‪ 5000‬دالر؛ به گفته وی از امارات‪ ،‬انگلیس‪ ،‬عمان‪ ،‬کانادا و دیگر کش��ورها هستند‪.‬‬ ‫اگر بتوانیم تنها ‪10‬درصد گردشگرانی که برای زیارت وارد وی با اش��اره به آمار اعالم شده دولت عراق مبنی بر ورود‬ ‫مشهد می‌شوند را برای ارائه خدمات درمانی جذب کنیم‪25 ،‬میلیون مسافر به عراق از فرودگاه‌های نجف و بغداد در‬ ‫درآمدهای کالن��ی از این راه کس��ب خواهیم کرد‪ ،‬یعنی روز اربعین‪ ،‬معتقد است در رقابت با مشهد‪ ،‬عراق با توجه‬ ‫درآمد ارزی حدود ‪750‬میلیون دالری خواهیم داشت که به نبود تمامی زیرس��اخت‌ها و امکان��ات الزم برای حضور‬ ‫در توس��عه اقتصاد و اش��تغال اس��تان‪ ،‬تاثیر باالیی دارد و زائران‪ ،‬از مشهد جلوتر است‪.‬‬ ‫گردش��گری مولد ایجاد خواهد کرد‪ .‬در همین زمینه‪ ،‬رضا ‹ ‹م�وازی‌کاری نهاده�ا؛ چالش گردش�گری دینی‬ ‫جمشیدی‪ ،‬معاون برنامه‌ریزی و توسعه اشتغال استانداری مشهد‬ ‫خراس��ان رضوی‪ ،‬از راه‌اندازی شهرک سالمتی در مشهد‬ ‫موازی کاری نهادها در زمینه گردشگری‪ ،‬از موضوعاتی‬ ‫خبر می‌دهد و می‌گوید‪ :‬در بخش گردش��گری سالمت به اس��ت که به گفت��ه دیناری‪ ،‬برخی مش��کالت را در رابطه‬ ‫جهت آنکه بیمارستان‌های مناسبی در مشهد وجود دارد‪ ،‬با توس��عه گردشگری دینی خراس��ان رضوی ایجاد کرده‬ ‫آغاز فعالیت مجتمع معدنی تیتانیوم کهنوج‬ ‫‪ :‬مجتمع معدنی تیتانیوم کهنوج که بزرگترین‬ ‫معدن تیتانی��وم ایران با ذخی��ره قطعی ‪150‬میلیون‬ ‫تن و احتمالی ‪400‬میلیون تن اس��ت‪ ،‬با پیگیری‌های‬ ‫مجدانه رییس سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت جنوب‬ ‫کرم��ان و همکاری قابل س��تایش ایمی��درو وارد فاز‬ ‫اجرایی شده اس��ت‪ .‬به گزارش روابط‌عمومی سازمان‬ ‫صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت جنوب کرم��ان‪ ،‬محمود‬ ‫اسکندری‌نس��ب در این‌باره گفت‪ :‬س��ازمان توسعه و‬ ‫نوس��ازی معادن و صنایع معدن��ی ایران نیز با جدیت‬ ‫پیگی��ر اجرای مصوبات اس��ت و در گام نخس��ت‪ ،‬در‬ ‫خارجی مش�هد در طول یک س�ال را ‪۲۵‬میلیون نفر عنوان می‌کند‪ .‬به‬ ‫گفته وی‪ ،‬حدود ‪8‬میلیون نفر از این تعداد از طریق فرودگاه به مش�هد‬ ‫می‌آین�د و ‪1/5‬میلیون نف�ر از آنها زائر خارجی هس�تند‪ .‬به گفته وی‪،‬‬ ‫‪1/5‬میلی�ون از این افراد‪ ،‬گردش�گران خارجی هس�تند‪ .‬آن طور که او‬ ‫می‌گوید‪ ،‬آمار ‪ 6‬ماه س�ال‌جاری با میزان مش�ابه آن در س�ال گذشته‪،‬‬ ‫نشان از افزایش ‪27‬درصدی تعداد زائران خارجی خراسان رضوی دارد‪.‬‬ ‫فراخوانی برای ش��رکت‌های داخلی و خارجی‪ ،‬مشاور‬ ‫ما به‌منظور تکمیل مطالعات مهندس��ی و تهیه اسناد‬ ‫مناقصه‪ ،‬پیمانکار ای‌پی‌سی را انتخاب می‌کند‪.‬‬ ‫رییس سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت جنوب کرمان‬ ‫ادام��ه داد‪ :‬در حال حاضر مناقص��ه عمومی طراحی و‬ ‫س��اخت کارخانه‌ه��ای کانه‌آرای��ی و س��رباره تیتانیوم‬ ‫برای انتخاب پیمانکار ای‌پی‌س��ی طرح نیز اعالم شده‬ ‫اس��ت‪ .‬اسکندری‌نس��ب همچنین درب��اره مهیا کردن‬ ‫زیرس��اخت‌های مورد نیاز طرح گفت‪ :‬این سازمان نیز‬ ‫در حال پیگیری ایجاد زیرساخت‌های مورد نیاز است‪.‬‬ ‫اس��ت؛ او در این‌باره می‌گوید‪ :‬گردش��گری یک حوزه بین‬ ‫بخش��ی اس��ت و همه فعالیت‌های این ح��وزه‪ ،‬مربوط به‬ ‫تعامل و همکاری با دس��تگاه‌های مختلف است اما اکنون‬ ‫در حوزه اطالع‌رس��انی گردشگری‪‌،‬شهرداری‪ ،‬اداره اوقاف‪،‬‬ ‫محیط‌زیس��ت‪ ،‬آس��تان قدس رضوی و می��راث فرهنگی؛‬ ‫همگی فعالیت می‌کنند که‪‌،‬نوعی موازی کاری و آشفتگی‬ ‫را در اطالع‌رس��انی ایجاد کرده است؛ دیناری معتقد است‬ ‫برای س��اماندهی این وضعیت باید ش��ورای سیاستگذاری‬ ‫اطالع‌رس��انی گردشگری در اس��تان ایجاد شود‪ .‬از سوی‬ ‫دیگر باوجود اینکه قانون س��اماندهی زائرس��راهای دولتی‬ ‫ابالغ و در ش��هرهای زیارتی اجرا ش��ده اس��ت‪ ،‬همچنان‬ ‫زائرسراهای دولتی در دستگاه‌های مختلف استان در حال‬ ‫راه‌اندازی هستند؛ دیناری این را می‌گوید و می‌افزاید‪ :‬علت‬ ‫این مش��کل هم کمبود اعتبارات عمرانی است که باید از‬ ‫محل اعتبارات زیارت و گردشگری تامین شود اما باوجود‬ ‫اینکه متولی گردشگری استان‪ ،‬اداره میراث فرهنگی است‪،‬‬ ‫اعتباری برای این مسئله به میراث فرهنگی داده نمی‌شود‪.‬‬ ‫مش��کل دیگری ک��ه این کارش��ناس می��راث فرهنگی‬ ‫خراس��ان رضوی در زمینه گردشگری استان به آن اشاره‬ ‫می‌کند‪ ،‬اجرا نش��دن طرح جامع گردش��گری اس��تان به‬ ‫عنوان یک طرح کالن اس��تانی اس��ت که به نظر می‌رسد‬ ‫از اوایل دهه ‪ 70‬آغاز ش��ده اما به دلیل مش��کالت تامین‬ ‫اعتبار‪ ،‬نهایی نشده است‪.‬‬ ‫‹ ‹تورهای گردشگری مشهد تقویت شوند‬ ‫آنطور که دیناری می‌گوید‪ ،‬دفاتر خدماتی و مس��افرتی‬ ‫و تورهای اس��تان تمای��ل زیادی دارن��د وارد فعالیت‌های‬ ‫مرتبط با ورود گردش��گران خارجی شوند اما این مستلزم‬ ‫سیاست‌های تشویقی اس��ت زیرا برنامه‌ریزی برای آوردن‬ ‫گردش��گران خارجی به شکل تور بس��یار سخت است‪ ،‬او‬ ‫می‌گوی��د‪ :‬اعط��ای جوایز صادرات��ی یک��ی از راهکارهای‬ ‫کمک به این موسسه‌هاس��ت‪ ،‬اغلب این موسسه‌ها تاکنون‬ ‫نتوانس��ته‌اند ای��ن جوایز را بگیرند‪ ،‬در ای��ن زمینه به نظر‬ ‫می‌رس��د نیاز به تبلیغات این موسس��ه‌ها در کش��ورهای‬ ‫خارج��ی برای جلب گردش��گران اس��ت‪ .‬دین��اری‪ ،‬ورود‬ ‫گردشگر خارجی به مشهد را زمینه‌ساز صادرات می‌داند و‬ ‫می‌گوید‪ :‬تقریبا هیچ یک از گردش��گران داخلی و خارجی‬ ‫مش��هد‪ ،‬بدون س��وغات برنمی‌گردند‪ ،‬به‌ویژه اعراب‪ ،‬تابلو‬ ‫فرش‪ ،‬خشکبار‪ ،‬زعفران‪ ،‬گلیم و‪ ...‬خرید می‌کنند‪ ،‬بنابراین‬ ‫اگ��ر معرفی بهتری از س��وغات و جاذبه‌های گردش��گری‬ ‫مش��هد در خارج از کش��ور یا حتی در هتل‌ها انجام شود‪،‬‬ ‫حتم��ا در فروش و ص��ادرات چمدانی محصوالت اس��تان‬ ‫تاثیر مثبت خواهد داش��ت‪ .‬جمشیدی‪ ،‬معاون برنامه‌ریزی‬ ‫و توس��عه اشتغال استانداری خراس��ان رضوی نیز با بیان‬ ‫اینکه در افق چشم‌انداز ‪ 1404‬برای استان خراسان رضوی‬ ‫حضور ‪40‬میلیون زائر با اقامت ‪ 5‬شب در مشهد پیش‌بینی‬ ‫شده‪ ،‬می‌گوید‪ :‬در حال حاضر مدت ماندگاری زائر ‪3/8‬روز‬ ‫در اس��تان اس��ت‪ ،‬همچنین ظرفیت حضور ‪3‬میلیون زائر‬ ‫خارجی و وجود زائرس��راهایی با قیمت مناسب نیز در این‬ ‫چش��م‌انداز دیده شده که الزمه تحقق آن‪ ،‬عالوه بر وجود‬ ‫ب��ارگاه منور رضوی‪ ،‬فراهم ک��ردن فرصت‌های ماندگاری‬ ‫زائران در مشهد است‪.‬‬ ‫معاون برنامه‌ریزی و توسعه اشتغال استانداری خراسان‬ ‫رض��وی ادامه داد‪ :‬این امر مس��تلزم توج��ه به بخش‌های‬ ‫مختلف��ی چ��ون طبیعت‌گردی‪ ،‬گردش��گری س�لامت و‬ ‫گردش��گری روس��تایی و ورزش��ی اس��ت ک��ه می‌توانند‬ ‫جاذبه‌های خاص��ی را برای افزایش مدت ماندگاری زائران‬ ‫ایجاد کنند‪.‬‬ ‫تولید ماهانه ‪ 2400‬تن آجر در خاش‬ ‫‪ :‬ریی��س اداره صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت‬ ‫شهرس��تان خاش در بازدی��د از کوره‌ه��ای آجرپزی‬ ‫روستای کلکلی بیان کرد‪ 19 :‬واحد کوره آجرپزی در‬ ‫این منطقه فعالیت دارد‪.‬‬ ‫به گ��زارش روابط‌عمومی س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت سیس��تان و بلوچس��تان‪ ،‬مهدی اسماعیلی‬ ‫گفت‪ :‬با پیگیری‌های بخش��دار مرکزی‪ ،‬حمایت‌های‬ ‫فرمان��داری و نیز همکاری و مش��ارکت اداره‌های برق‬ ‫و صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت از مح��ل اعتبارات توازن‬ ‫منطقه‌ای ش��رکت برق خط چه��ار و نیم کیلومتری‬ ‫برق کوره‌های آجرپزی برای رفع مشکالت این حوزه‬ ‫به‌زودی به مرحله اجرا در می‌آید‪.‬‬ ‫رییس اداره صنعت‪ ،‬معدن و تجارت شهرستان خاش‬ ‫اظهار کرد‪ :‬راه دسترسی به کوره‌ها نیز با پیگیری‌های‬ ‫انجام شده در دستور کار قرار گرفته است‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬ب��ا توجه به اینک��ه فعالیت در بیش��تر‬ ‫کوره‌ه��ای آجرپزی خ��اش به صورت س��نتی انجام‬ ‫می‌ش��ود‪ ،‬تالش داریم با برق‌رس��انی به کوره‌ها و نیز‬ ‫اختصاص تس��هیالتی به کوره‌داران این موضوع را به‬ ‫سمت مکانیزه کردن هدایت کنیم‪.‬‬
‫سه‌شنبه ‪ 30‬دی‪ 28 - 1393‬ربیع االول ‪ 20 -1436‬ژانویه ‪ -2015‬شماره ‪ -137‬پیاپی ‪1455‬‬ ‫‪report@smtnews.ir‬‬ ‫گزارش‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪22‬‬ ‫پسماند‌های بیمارستانی‪ ،‬بهداشت و سالمتی جامعه‬ ‫تاثیر ماشین بر آینده بازار کار‬ ‫بازنمایی اجزای مناسبات اقتصاد هنر در کشور‬ ‫‪11‬‬ ‫خواندنی‬ ‫فرآیند تولید آرد‬ ‫‪ 300‬کارخانه گندم را آرد می‌کنند‬ ‫ت ‪ 21‬میلیون تنی تولید آرد درکشور‬ ‫ظرفی ‌‬ ‫س�ارا اصغ�ری ‪ -‬گ�روه‬ ‫و‬ ‫صنای��ع‬ ‫گ�زارش‪:‬‬ ‫کارخانه‌ه��ای آردس��ازی در‬ ‫کش��ور با توجه به اینکه آرد و نان کاالی‬ ‫استراتژیک است و مهم‌ترین غذای مردم‬ ‫کش��ور ب��ه ش��مار م��ی‌رود‪ ،‬اهمیت دو‬ ‫چندان��ی دارن��د که البته مش��کالت این‬ ‫صنع��ت بای��د مدنظ��ر مس��ئوالن و‬ ‫تصمیم‌گیران امر قرارگیرد‪.‬‬ ‫ریی��س انجم��ن‬ ‫آردس��ازان ایران با‬ ‫اش��اره به اینکه آرد‬ ‫محص��ول غ�لات‬ ‫است‪ ،‬در گفت‌وگوی‬ ‫اظهار ک��رد‪ :‬مدل‬ ‫اختصاص��ی ب��ا‬ ‫زراعت و نحوه اس��تفاده ما از آب و خاک‬ ‫ب��ه ش��کل صحی��ح انج��ام نمی‌ش��ود‪.‬‬ ‫س��یدمحمدرضا مرتض��وی یادآور ش��د‪:‬‬ ‫کش��اورزی در بیش��تر زمین‌ه��ای ما به‬ ‫روش س��نتی استفاده می‌شود و استفاده‬ ‫حداکثری از آب را نداریم‪ .‬وی خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬در دولت قبل ما در زمینه کشت به‬ ‫روش‌های مدرن‪ ،‬عقبگرد داشته‌ایم‪.‬‬ ‫مرتض��وی تصری��ح کرد‪ :‬کش��ت بیش‬ ‫از نیم��ی از گندم ما به ط��ور دیم انجام‬ ‫می‌ش��ود که در س��ال‌های اخیر به‌دلیل‬ ‫میزان و زمان بارش به یک‌س��وم کاهش‬ ‫یافته اس��ت‪ .‬وی عنوان ک��رد‪ :‬زمانی که‬ ‫محصول ما به‌طور دیم کش��ت می‌ش��ود‬ ‫و دیم هم به بارندگی وابس��ته اس��ت در‬ ‫واق��ع این امکان وج��ود دارد که ‪ 4‬تا ‪5‬‬ ‫میلیون ت��ن محصول را ب��ه خاطر نبود‬ ‫بارندگ��ی از دس��ت بدهی��م‪ .‬مرتض��وی‬ ‫ادامه داد‪ :‬کش��ت آبی ما نیز کش��ت آبی‬ ‫مدرنیزه ش��ده‌ای نیست و در آنجا هم ما‬ ‫نقطه ضعف داریم‪ .‬وی خاطرنش��ان کرد‪:‬‬ ‫پس فاصله ای��ران از خودکفایی گندم تا‬ ‫بزرگترین واردکننده آن بس��تگی زیادی‬ ‫ب��ه میزان بارندگی ما در آن س��ال دارد‪.‬‬ ‫رییس انجمن آردسازان ایران افزود‪ :‬این‬ ‫مس��ئله نش��ان‌دهنده این موضوع است‬ ‫که کش��اورزی مدرنی در کشور ما وجود‬ ‫ندارد‪.‬‬ ‫مرتضوی خاطرنشان کرد‪ :‬برای عبور از‬ ‫این مسئله و مشکل باید اتکای‌مان را به‬ ‫کش��ت آبی آن هم به روش‌های مدرنیزه‬ ‫بیش��تر کنیم و به‌زراعی را رواج دهیم و‬ ‫اس��تفاده از کارشناسان در امر زراعت به‬ ‫یک امر متداول تبدیل شود‪.‬‬ ‫ریی��س انجمن آردس��ازان گف��ت‪ :‬در‬ ‫س��ال‌جاری تاکن��ون ‪ 5/5‬میلی��ون ت��ن‬ ‫گندم واردات داش��ته‌ایم که تا پایان سال‬ ‫ب��ه ‪‌6/5‬میلیون ت��ن نیز خواهد رس��ید‪.‬‬ ‫مرتضوی درب��اره پیش‌بینی س��ال آیند‬ ‫خاطرنش��ان کرد‪ :‬برای پیش‌بینی س��ال‬ ‫آینده نیز باید منتظر بارش باران باشیم‪.‬‬ ‫وی درباره تن��وع گندم در ایران یادآور‬ ‫ش��د‪ :‬تنوع گندم در کشور ما خیلی زیاد‬ ‫اس��ت که باوج��ود این تن��وع می‌توان‬ ‫انواع آرد با کاربردهای‬ ‫صنعتی و صنفی را‬ ‫تهیه کرد؛ با گندم‬ ‫ضعی��ف می‌ت��وان‬ ‫آردی ضعی��ف تهیه‬ ‫ک��رد ک��ه در بیسکویت‌س��ازی کارب��رد‬ ‫دارد‪ .‬ب��ا گن��دم و آرد ق��وی ماکارون��ی‬ ‫تهیه می‌ش��ود و گندم و آرد متوسط در‬ ‫تهی��ه نان کارب��رد دارد‪ .‬مرتضوی درباره‬ ‫ظرفیت‌های موجود در صنعت آردسازی‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬ما در این زمینه ظرفیت‬ ‫اضاف��ه داریم‪ ،‬این ظرفی��ت اضافی برای‬ ‫استفاده از گندم قزاقستان و صادرات به‬ ‫افغانستان و حوزه کشورهای خلیج‌فارس‬ ‫به وجود آمده بود که متاس��فانه به دلیل‬ ‫مش��کالت موج��ود از جمل��ه تحریم‌ها‪،‬‬ ‫س��وءمدیریت‪ ،‬نبود س��رمایه در گردش‬ ‫و نب��ود برنامه‌ریزی درس��ت از بازارهای‬ ‫صادرات��ی اس��تفاده درس��ت نکرده‌ایم‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬ظرفی��ت تولی��د آرد م��ا‬ ‫‪21‬میلیون تن در س��ال اس��ت امابه‌طور‬ ‫میانگی��ن ‪ 12/5‬ت��ا ‪ 13/5‬میلی��ون تن‬ ‫تولید و مص��رف می‌کنیم و یک ظرفیت‬ ‫صادرات��ی ‪ 4‬ت��ا ‪ 5‬میلی��ون تن��ی‪ ،‬بلکه‬ ‫بیش��تر وجود دارد‪ .‬مرتضوی اظهار کرد‪:‬‬ ‫به کش��ورهای سوریه‪ ،‬عراق‪ ،‬افغانستان و‬ ‫حوزه کشورهای خلیج‌فارس‪ ،‬آسیای دور‬ ‫و لیبی و‪ ...‬صادرات داریم‪.‬‬ ‫وی در ادامه یادآور شد‪ :‬برای صادرات‬ ‫بیش��تر ما باید مس��یر غ�لات و گندم را‬ ‫از طریق روس��یه تقوی��ت کنیم تا گندم‬ ‫قزاقس��تان را به ایران بیاوریم و تبدیل به‬ ‫آرد و پس از آن صادر کنیم‪.‬‬ ‫رییس انجمن آردسازان یادآور شد‪ :‬اگر‬ ‫با تمام ظرفیت تولید داشتیم می‌توانستیم‬ ‫ارزش‌افزوده‌ای معادل‪ 60‬دالر در هر تن‬ ‫برای کش��ور به‌وجود بیاوریم که این امر‬ ‫مستلزم برنامه‌ریزی است‪ .‬مرتضوی ادامه‬ ‫داد‪ :‬البته این‌کار درحال بررس��ی اس��ت‬ ‫که با راه افتادن قطار قزاقس��تان به ایران‬ ‫در س��ال آینده حجم بیش��تری گندم به‬ ‫کشور وارد خواهد شد که به دنبال آن در‬ ‫زمینه تولید آرد و صادرات آن پیش��رفت‬ ‫قابل‌توجهی خواهیم داشت‪.‬‬ ‫وی ب��ا اش��اره به اینک��ه ‪ 300‬کارخانه‬ ‫آردس��ازی در سراس��ر ایران فعال است‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ 60 :‬تا ‪ 70‬درصد کارخانه‌های‬ ‫آردسازی ما در دسته‌بندی تراز اول دنیا‬ ‫قرار دارند‪ .‬مرتضوی یادآور ش��د‪ :‬فناوری‬ ‫آردسازی ما در س��طح باالیی قرار دارد‪،‬‬ ‫به‌گونه‌ای که ما آخرین فناوری آردسازی‬ ‫دنی��ارا در اختیار داری��م‪ .‬رییس انجمن‬ ‫آردسازان خاطرنش��ان کرد‪ :‬امکان تولید‬ ‫‪ 20‬ت��ا ‪ 30‬ن��وع آرد در کارخانه‌ه��ای ما‬ ‫وج��ود دارد و از نظر ظرفی��ت و فناوری‬ ‫آردس��ازی در جایگاه بس��یار خوبی قرار‬ ‫داریم‪ ،‬حتی شرکت‌های بزرگ بین‌المللی‬ ‫مانند ش��رکت بولر س��وئیس در آس��تارا‬ ‫کارخانه آردسازی احداث کرده‌اند‪.‬‬ ‫وی درب��اره کیفی��ت آرد در ای��ران و‬ ‫نحوه س��بوس‌گیری آن یادآور ش��د‪ :‬در‬ ‫دنیا درصد اس��تخراج گندم از آرد به‌طور‬ ‫میانگی��ن ‪78‬درصد اس��ت‪ ،‬درحالی ‌که‬ ‫در ای��ران این میانگین ح��دود ‪86‬درصد‬ ‫اس��ت و از ‪ 83‬درص��د ت��ا ‪88‬درصد آرد‬ ‫س��بوس‌گیری می‌شود‪ .‬انواع و اقسام نان‬ ‫را نمی‌توان با آرد س��یاه پخت‪ ،‬البته آرد‬ ‫ایران خیلی هم س��فید نیست‪ .‬مرتضوی‬ ‫ادام��ه داد‪ :‬نان س��نگک س��بوس باالیی‬ ‫دارد‪ ،‬نان لواش و تافتون سبوس متوسط‬ ‫و نان بربری سبوس ضعیف‌تری دارند‪.‬‬ ‫وی خاطرنش��ان کرد‪ :‬درواقع این رژیم‬ ‫تغذی��ه‌ای ماس��ت ک��ه تعیین‌کننده نوع‬ ‫مصرف نان ما خواهد بود‪ .‬برخی نان‌های‬ ‫را نمی‌توان با آرد س��یاه تهیه کرد‪ ،‬مثل‬ ‫ن��ان باگ��ت‪ .‬ریی��س انجمن آردس��ازان‬ ‫ادامه داد‪ :‬از این‌رو بای��د تنوعی از نان‌ها‬ ‫صنعتی و س��نتی در کنار ه��م و به یک‬ ‫میزان پخت ش��وند که ب��ا توجه به رژیم‬ ‫افراد مورد اس��تفاده قرار گیرد و این امر‬ ‫بستگی زیادی به این موضوع دارد که نان‬ ‫را در کنار چه چی��زی مصرف می‌کنیم‪،‬‬ ‫برای مثال آبگوش��ت را نمی‌شود با باگت‬ ‫خورد‪ .‬این مدل تغذیه‌ای ماس��ت که باید‬ ‫تنظیم‌کنن��ده این موضوع باش��د‪ .‬رییس‬ ‫انجمن آردس��ازان در این‌باره خاطرنشان‬ ‫ک��رد‪ :‬اس��تفاده از نان صنعت��ی در کنار‬ ‫سنتی نیاز به فرهنگ‌سازی دارد‪.‬‬ ‫نان سنتی بخوریم یا صنعتی؟‬ ‫مدتی است که به دلیل روش پخت نان‌های سنتی و سبوس موجود‬ ‫در این نان‌ها‪ ،‬بحث اس��تفاده از نان‌های س��نتی و صنعتی به لحاظ‬ ‫ارزش غذایی سوال‌برانگیز شده است‪ .‬با توجه به مصرف باالی روزانه‬ ‫ما ایرانی‌ها ضروری به نظر می‌رس��د که میزان ارزش غذایی این‌گونه‬ ‫نان‌ها در نظر گرفته شود‪.‬‬ ‫آراس��ب دباغ‌مق��دم‪ ،‬کارش��ناس تغذی��ه در‬ ‫درباره ارزش تغذیه‌ای آرد‬ ‫گفت‌وگو با‬ ‫اظه��ار کرد‪ :‬ارزش غذای��ی آرد در ایران از دو‬ ‫دیدگاه قابل بحث اس��ت‪ ،‬از یک‌سو به لحاظ‬ ‫فن��اوری و از س��وی دیگر به لح��اظ تغذیه و‬ ‫ارزش غذایی‪ .‬وی در توضیح این دو دیدگاه خاطرنشان کرد‪ :‬به لحاظ‬ ‫فناوری آرد سفید مرغوبیت و میزان تولید بیشتری دارد اما به لحاظ‬ ‫تغذیه‌ای آرد س��بوس‌دار که آرد تیره‌تری اس��ت‪ ،‬ارزش باالتری دارد‬ ‫چراکه س��بوس ویتامین‌های گروه ب را در خود دارد‪ .‬این کارشناس‬ ‫تغذیه تصریح کرد‪ :‬سبوس موجود در آرد که در نهایت به‌صورت نان‬ ‫پخت می‌ش��ود به دس��تگاه گوارش ما نظم می‌‌دهد‪ ،‬از س��رطان‌های‬ ‫معده و روده و از یبوست پیشگیری خواهد کرد و چربی و قند خون‬ ‫را تنظیم می‌کند‪ .‬از سویی نان سبوس‌دار احساس سیری‬ ‫به فرد می‌دهد و از پرخوری آن جلوگیری خواهد‬ ‫کرد‪ .‬ویتامین‌های ب هم در تنظیم سوخت‌وساز‬ ‫بدن و متابولیسم نقش مهمی دارند‪ .‬دباغ‌مقدم‬ ‫درب��اره ارزش غذای��ی نان‌های س��نتی در ایران‬ ‫تصریح ک��رد‪ :‬نان‌های لواش و تافت��ون خیلی ارزش‬ ‫غذایی باالیی ندارند‪ ،‬چراکه از یک س��و از بافت و مغز‬ ‫برخوردار نیستند و از سوی دیگر به خاطر اینکه در‬ ‫حرارت مس��تقیم پخت می‌شوند آن مواد اندک‬ ‫مغ��ذی هم که دارا هس��تند را از دس��ت‬ ‫می‌دهن��د‪ .‬این دس��ته نان‌ها‪،‬‬ ‫فیب��ر و کال��ری و‬ ‫ویتامین‌های موجود در‬ ‫خود را به‌خاطر روش پخت‌ش��ان از دس��ت می‌دهند‪ ،‬از این‌رو بیشتر‬ ‫نقش سیرکنندگی خواهند داش��ت‪ .‬وی افزود‪ :‬در عین حال نان‌های‬ ‫س��نگک و بربری ب��ه خاطر بافت و مغ��زی که دارن��د نان‌های بدی‬ ‫نیس��تند‪ ،‬چراک��ه فیبرهای باالتری را در خود دارند‪ .‬این کارش��ناس‬ ‫تغذیه با اش��اره به تنوع نان‌های صنعتی یادآور شد‪ :‬در تولید نان‌های‬ ‫صنعتی ما با تنوع بیشتری روبه‌رو هستیم‪ ،‬از این‌رو توصیه ما مصرف‬ ‫نان‌های صنعتی اس��ت‪ ،‬البته نه فقط ن��ان باگت‪ .‬در صنعت نان انواع‬ ‫مختلفی از نان‌ها وجود دارد‪ .‬دباغ‌مقدم ادامه داد‪ :‬باید به این نان‌ها بها‬ ‫داده ش��ود و کارخانه‌های ن��ان صنعتی رونق پیدا کن��د‪ ،‬چراکه نان‬ ‫صنعتی با نظارت بهتر و بیش��تری از طریق دکترها و مهندسان ناظر‬ ‫تهیه می‌ش��ود‪ ،‬به عبارتی نظارت بر کیفیت آن بیش��تر است و تاریخ‬ ‫تولید و مصرف دارد‪ .‬وی توضیح داد‪ :‬نان‌های صنعتی مختلفی در بازار‬ ‫وجود دارد که با آرد س��بوس‌دار گندم و جو پخته می‌ش��ود‪ .‬از این‌رو‬ ‫این نان‌ها قابل توصیه هستند‪ ،‬چراکه مقدار زیادی از پروتئین بدن ما‬ ‫عالوه بر دریافت انرژی از طریق نان دریافت می‌شود‪ .‬این کارشناس‬ ‫تغذیه در پایان خاطرنش��ان کرد‪ :‬بهتری��ن حالت برای مصرف نان در‬ ‫حالت معمولی این است که تنوعی از نان‌های مختلف در خرید سبد‬ ‫خانوار قرار گی��رد‪ ،‬برای مثال برای تامی��ن نیازهای مختلف بدن در‬ ‫طول یک هفته از چند نوع نان مختلف استفاده شود‪.‬‬ ‫رییس انجمن آردسازان با یادآور شدن‬ ‫ای��ن نکته که نانوایی‌ه��ای ما باید مدرن‬ ‫شوند‪ ،‬گفت‪ :‬هم تنور نانوایی‌های ما و هم‬ ‫میکسرها باید مدرن شوند‪.‬‬ ‫‹ ‹اس�تفاده از تم�ام ظرفیت‌ه�ای‬ ‫داخلی‬ ‫عض��و کمیس��یون‬ ‫کش��اورزی مجلس‬ ‫درباره تامین گندم‬ ‫و آرد کش��ور ب��ه‬ ‫گفت‪ :‬مواردی‬ ‫که در بودجه پیش‌بینی ش��ده اس��ت در‬ ‫واق��ع براس��اس میزان تولی��دات داخلی‬ ‫اس��ت و برای میزان کمب��ود آن بودجه‬ ‫مورد نظر دیده ش��ده اس��ت‪ .‬هدایت‌اهلل‬ ‫میرمرادزه��ی اظه��ار ک��رد‪ :‬آنچ��ه در‬ ‫کمیس��یون پیگیری می‌شود این موضوع‬ ‫اس��ت که از ظرفیت‌های داخلی به نحو‬ ‫احسن استفاده شود‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬تمام‬ ‫تالش ما این اس��ت که اعتبار و ارزی که‬ ‫ب��رای واردات گن��دم صرف می‌ش��ود را‬ ‫صرف تولیدکنن��دگان داخلی کنیم تا از‬ ‫این طریق س��ودی نصی��ب تولیدکننده‬ ‫داخلی شود‪ .‬این نماینده مجلس تصریح‬ ‫کرد‪ :‬اگر در کش��ور ما ب��ا توجه به منابع‬ ‫آب��ی و خاکی ک��ه داری��م‪ ،‬برنامه‌ریزی‬ ‫مناسبی انجام ش��ود‪ ،‬به اهداف خود که‬ ‫همان خودکفایی گندم اس��ت‪ ،‬خواهیم‬ ‫رسید‪.‬‬ ‫میرمرادزه��ی خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬یک��ی‬ ‫از مش��کالت اصل��ی کش��اورزان ما این‬ ‫اس��ت که هزینه‌های تولید و جانبی آنها‬ ‫چون کاشت و داش��ت و برداشت‪ ،‬ادوات‬ ‫کشاورزی‪ ،‬کود و‪ ...‬باالست‪ ،‬از این‌رو باید‬ ‫از قیمت تولیدکننده‌ها حمایت شود‪ .‬وی‬ ‫ادام��ه داد‪ :‬البته در الیحه بودجه س��ال‬ ‫آینده این اعتبارات در نظر گرفته ش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬این نماینده مجل��س تاکید کرد‪:‬‬ ‫ما در کمیس��یون کشاورزی به دنبال این‬ ‫موضوع هستیم که میزان تولید داخلی را‬ ‫باال ببریم و از تمامی ظرفیت‌ها اس��تفاده‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫وی درباره افزایش قیمت نان نیز اظهار‬ ‫کرد‪ :‬چندین سال گذشته براساس تورم‪،‬‬ ‫قیمت س��ایر اجناس باال رفته اما قیمت‬ ‫نان همچن��ان تغییر زیادی نکرده بود‪ ،‬از‬ ‫این‌رو کارگ��ران نانواها و نانواها در پخت‬ ‫ن��ان هزینه‌های��ی متحمل می‌ش��وند که‬ ‫هزینه این قشر باید به نحوی تامین شود‪.‬‬ ‫این عضو کمیسیون کشاورزی در پایان‬ ‫در زمینه صنعتی ش��دن نان خاطرنشان‬ ‫ک��رد‪ :‬ما در ن��ان باید س�لامت جامعه و‬ ‫م��ردم را در نظر بگیریم‪ .‬بای��د نانوایی‌ها‬ ‫به طرف صنعتی ش��دن پی��ش بروند که‬ ‫ضایع��ات کمتر و ارزش غذایی بیش��تری‬ ‫دارند‪.‬‬ ‫کنترل فرآیند تولید ش��امل کنت��رل مواد اولیه‬ ‫ورودی ب��ه کارخانه که ش��امل گندم اس��ت و به‬ ‫منظ��ور تولید آرد بهینه روی گن��دم ورودی ابتدا‬ ‫آزمایش‌های��ی نظی��ر رطوبت‪ ،‬هکتولیت��ر (میزان‬ ‫وزن گندم در واحد حج��م )‪ ،‬افت مفید‪/‬غیرمفید‬ ‫توسط کارشناس آزمایشگاه با نظارت مسئول فنی‬ ‫در واح��د کنترل کیفی انجام می‌ش��ود با توجه به‬ ‫مساعد بودن نظر مسئول فنی گندم وارد کارخانه‬ ‫ش��ده و پس از توزین‪ ،‬عملیات بوجاری و س��پس‬ ‫اختالط انجام می‌شود که شامل بوجاری اولیه که‬ ‫هر موادی به غیر از گندم مانند کاه و کزل و مواد‬ ‫زائد را از گندم تا ح��دود ‪ 50‬درصد جدا می‌کند‪.‬‬ ‫پ��س از این مرحل��ه گندم در انب��ار مکانیزه‪ ،‬انبار‬ ‫می‌ش��ود که در نهایت از زیر انب��ار از ‪ 13‬دریچه‬ ‫خروجی گندم‌های ه��ر منطقه با یکدیگر مخلوط‬ ‫شده و توس��ط نوار نقاله به باالبر منتقل می‌شوند‬ ‫که پ��س از باال رفتن گندم از ‪ 2‬بوجاری خش��ک‬ ‫می‌گذرد و از پوس��تگیر‪ ،‬ش��ن‌گیر و سیاه دانه‌گیر‬ ‫عبور کرده و به نم‌زن وارد می‌ش��ود‪ ،‬پس از اینکه‬ ‫میزان مشخص شده آب به گندم اضافه شد حدود‬ ‫‪ 24‬تا ‪ 30‬س��اعت در سیلو می‌خوابد و پس از این‬ ‫زمان وارد نم زن ‪ 2‬می‌شود که پس از اضافه کردن‬ ‫آب به گندم حدود ‪ 10‬س��اعت در سیلوی خواب‬ ‫‪ 2‬می‌ماند و درنهایت دس��تگاه‌های بوجاری گندم‬ ‫کار تمیز ک��ردن گندم نم‌زده را به‌عهده می‌گیرند‬ ‫و پس از آن پوس��تگیری انجام می‌شود وگندم به‬ ‫مخزن س��ر والس یعنی نخس��تین مرحله تبدیل‬ ‫گندم به آرد وارد می‌شود‪.‬‬ ‫پ��س از ورود گن��دم ب��ه والس‪ ،‬بلغ��ور حاصله‬ ‫به‌وس��یله پنو ماتی��ک با الک منتقل ش��ده و آرد‬ ‫تولیدی به مارپیچ آرد منتقل و بقیه بلغور به وارد‬ ‫می‌ش��ود و همین‌طور این فرآیند ادامه می‌یابد تا‬ ‫آخری��ن والس که در آخرین والس دانه‌های مغز و‬ ‫آرد از س��بوس جدا می‌شوند‪ .‬والس ‪ 5‬و ‪ 4‬سبوس‬ ‫را از آرد جداکرده‪ ،‬سبوس به سالن سبوس انتقال‬ ‫داده شده تا در آنجا بسته‌بندی شوند‪.‬‬ ‫با توجه به ظرفیت ‪ 2400‬تنی سیلوهای ذخیره‬ ‫آرد‪ ،‬آرد تهیه شده در سیلوها به مدت ‪ 48‬ساعت‬ ‫مانده ت��ا به کیفیت مطلوب خود برس��ند‪ .‬پس از‬ ‫تداخل آرد چند سیلو با همدیگر به‌وسیله دستگاه‬ ‫کیسه‌گیری‪ ،‬محصول در کیسه‌های ‪40‬کیلوگرمی‬ ‫بس��ته‌بندی شده و در انبار آرد نگهداری می‌شوند‬ ‫تا به وس��یله کامیون‌های ویژه ب��ه نانوایی منتقل‬ ‫شوند‪.‬‬ ‫در اتمام کار از محصول نهایی نمونه‌برداری شده‬ ‫و ب��رای اطمینان از صح��ت کار تولید‪ ،‬نمونه را به‬ ‫واحد کنترل کیفی انتقال می‌دهند تا آزمایش‌های‬ ‫مربوط روی نمونه انجام شود‪.‬‬ ‫در واح��د کنت��رل کیف��ی روی نمون��ه آرد‬ ‫آزمایش‌های��ی نظیر ش��یمیایی و میکروبی انجام‬ ‫می‌دهند که آزمایش‌های شیمیایی شامل رطوبت‪،‬‬ ‫گلوتن‪ ،‬پ‌هاش‪ ،‬خاکستر‪،‬خاکس��تر غیرمحلول در‬ ‫اس��ید‪ ،‬اس��یدیته‪ ،‬پروتئین‪ ،‬دانه‌بن��دی و از همه‬ ‫مهم‌تر آزمون غنی‌سازی آرد است‪.‬‬ ‫هدف اصلی غنی‌س��ازی‪ ،‬رس��اندن یک یا چند‬ ‫ماده مغذی به‌طور دایم و به میزان معین به افرای‬ ‫اس��ت که در معرض کمبود این م��واد قرار دارند‪.‬‬ ‫غنی‌س��ازی مواد غذایی با ریزمغذی‌ها در مقایسه‬ ‫ب��ا س��ایر راهکارهای پیش��گیری و کنترل کمبود‬ ‫ریزمغذی‌ه��ا به عنوان ارزانتری��ن و موثرترین راه‬ ‫برای کاهش ش��یوع کمبود ریزمغذی‌ها در جامعه‬ ‫مطرح است و در بلندمدت می‌تواند به‌شکل پایدار‬ ‫باع��ث ارتقای وضعیت ریزمغذی‌ها در افراد جامعه‬ ‫شود‪ .‬محصوالت غنی‌شده ریزمغذی‌های مورد نظر‬ ‫را ب��ه طور ثابت و با می��زان معین در اختیار افراد‬ ‫جامعه‌گذاشته و نیاز آنان را تامین می‌کند‪.‬‬ ‫برنامه‌ریزی غنی‌س��ازی آرد در کش��ور‪ ،‬ارتقای‬ ‫سطح سالمت جامعه به‌ویژه گروه‌های آسیب‌پذیر‬ ‫از طری��ق تامین ریزمغذی‌های ضروری اس��ت‪ .‬در‬ ‫برنامه غنی‌سازی س��طح مطلوب آهن اضافه شده‬ ‫به عوامل مختلفی نظیر شیوع فقر آهن‪ ،‬نوع رژیم‬ ‫غذایی‪ ،‬س��هم غالت در رژیم غذایی و دسترس��ی‬ ‫آهن مورد استفاده بستگی دارد‪.‬‬ ‫آزمایش‌های باال به‌وس��یله کارشناس آزمایشگاه‬ ‫انجام ش��ده و با در نظر گرفتن نظ��ر نهایی مدیر‬ ‫کنترل کیفی به مدیریت کارخانه اعالم شده و آرد‬ ‫فوق برای کاربرد از کارخانه خارج می‌شود‪.‬‬
‫نگاه‬ ‫مدیریت مواد زائد‬ ‫در مراکز درمانی‬ ‫بیمارس��تان‌ها هم به عنوان مهم‌ترین بخش ارائه‬ ‫خدم��ات درمانی و هم به عن��وان بزرگترین متولی‬ ‫آموزش نیروی انس��انی ماهر در زمینه بهداش��ت و‬ ‫درمان جایگاه ویژه‌ای دارند‪.‬‬ ‫در اداره بیمارستان مدیریتی قوی و سازنده عمل‬ ‫می‌کند که عالوه‌بر احاطه کامل‪ ،‬بر اس��تانداردها و‬ ‫ضوابط بهداش��ت محیط به ص��ورت عام و مدیریت‬ ‫مواد زائد به صورت خاص سعی در افزایش کارآیی‬ ‫خدم��ات و حفظ س�لامت پرس��نل و بیم��اران و‬ ‫محیط‌زیست کند‪.‬‬ ‫اهمیت این مسئله آنچنان زیاد است که در اغلب‬ ‫کشور‌های پیش��رفته قوانین خاصی برای مسئوالن‬ ‫موسس��ات درمانی تدوین شده و هرگونه تخطی از‬ ‫آن مستلزم برخورد قاطع و محدود‌کننده است‪ .‬در‬ ‫کش��ور ما هنوز چنین قوانین مدونی که خط مشی‬ ‫مس��ئوالن را مش��خص و تبیین کند وجود ندارد و‬ ‫ش��هرداری‌ها متولی دف��ع زباله‌های بیمارس��تانی‬ ‫هس��تند در صورتی ک��ه هیچ دانش��ی در این‌باره‬ ‫ندارند‪.‬‬ ‫در بیمارس��تان‌ها بی��ش از س��ایر اماکن عمومی‬ ‫س��هل‌انگاری در امر نگه��داری‪ ،‬حمل‌ونقل و دفع‬ ‫زباله‌ها می‌تواند مخاطره‌آمیز باش��د‪ .‬یکی از عواقب‬ ‫این موضوع که متاسفانه کمتر به آن توجه می‌شود‬ ‫عفونت بیمارس��تانی اس��ت ک��ه می‌توان��د در اثر‬ ‫بی‌دقتی در نظافت بیمارستان و جابه‌جایی و حمل‬ ‫غلط زباله اتفاق بیفتد‪.‬‬ ‫در هرحال یکی از اصولی‌ترین راه‌های پیشگیری‬ ‫و کنترل بیماری‌های عفونی در مراکز درمانی تعهد‬ ‫مدیریت و اعمال قوانین بهداشتی برای بهینه‌سازی‬ ‫مدیریت مواد زائد جامد است‪.‬‬ ‫نخستین قدم کارآمد در رس��یدن به این اهداف‬ ‫واال و بزرگ اس��تفاده از فرد ی��ا افراد آموزش دیده‬ ‫و کارآم��د به‌منظور نظارت و کنترل در امور زائدات‬ ‫بیمارستان است‪.‬‬ ‫اس��تفاده و بهره‌گیری از ست‌های درمانی یک‌بار‬ ‫مص��رف راهکاری مطمئ��ن برای کاه��ش عفونت‬ ‫بیمارس��تانی اس��ت‪ .‬نظر به اینکه پس از استفاده و‬ ‫بی‌خطرس��ازی می‌توان این زائدات را تا ‪ ۸۰‬درصد‬ ‫کاهش حجم داد که مسئله حجم زباله‌های تولیدی‬ ‫را پوشش خواهد داد‪.‬‬ ‫یک��ی از ارکان مه��م در امر مدیری��ت زباله‌های‬ ‫بیمارس��تانی ایجاد پیوستگی و ارتباط مناسب بین‬ ‫عناصر موثر تشکیل‌دهنده سیستم در مراکز درمانی‬ ‫است‪.‬‬ ‫آموزش ادواری کارکنان ب��ه منظور به‌روز کردن‬ ‫دان��ش آنه��ا‪ ،‬جم��ع‌آوری و دف��ع زائ��دات‪ ،‬بهبود‬ ‫فرآیند‌ها‪ ،‬جایگزینی وس��ایل و م��واد‪ ،‬آماده کردن‬ ‫تجهی��زات فن��ی و ایمنی ب��رای کارگ��ران بخش‬ ‫خدمات و‪ ...‬بخش اعظم پیوستگی و ارتباط درونی‬ ‫بیمارستانی را تشکیل می‌دهد‪.‬‬ ‫از آنجای��ی ک��ه بخ��ش عم��ده زائدات بیش��تر‬ ‫بیمارس��تان‌های ایران درحال حاضر توسط نیروی‬ ‫خدمات شهری جمع‌آوری می‌شود بنابراین ارتباط‬ ‫مطلوب و مناس��ب بین مدیریت مواد زائد در داخل‬ ‫بیمارس��تان و سیس��تم مدیریت خدمات ش��هری‬ ‫اهمیت بس��زایی دارد‪ .‬سیستم خدماتی بهداشتی و‬ ‫درمانی برای تامین‪ ،‬حفظ و ارتقای سالمت و اعاده‬ ‫آن در هنگام بیماری افراد جامعه سازماندهی شده‬ ‫است‪ .‬بیمارستان‌ها که بخش اعظم سیستم درمانی‬ ‫را تش��کیل می‌دهند‪ ،‬الزم اس��ت الگ��وی نظافت و‬ ‫نماد پاکیزگی و بهداش��ت باش��ند‪ .‬به‌منظور تامین‬ ‫هدف‌های اساس��ی و بنیادی بیمارس��تان و ایجاد‬ ‫محیطی سالم و بی‌خطر معیارها و راهکارهای علمی‬ ‫حفظ و ارتقای بهداش��ت بیمارس��تان الزامی است‪.‬‬ ‫باالبردن س��طح بهداشت بیمارس��تان از جنبه‌های‬ ‫انسانی‪ ،‬اقتصادی و بهداشتی حائز اهمیت است‪.‬‬ ‫با توجه ب��ه وجود اش��کاالتی در مراحل مختلف‬ ‫مدیریت زبال��ه‪ ،‬به‌ویژه مرحله امحا و زباله‌س��وزی‬ ‫الزم به‌نظر می‌رس��د جلسه‌های آموزشی توجیهی‬ ‫در این‌باره برگزار شود‪ ،‬همچنین مدیریت موظف به‬ ‫رفع عیوب ش��ود‪ .‬زیرا رفع عیوب فعلی باعث بازده‬ ‫اقتصادی در آینده خواهد ش��د‪ .‬زباله‌های درمانی و‬ ‫بهداش��تی در زمره مواد زائد خطرناک طبقه‌بندی‬ ‫ش��ده بنابراین فناوری جم��ع‌آوری و دفع این‌گونه‬ ‫م��واد ضوابط خ��اص و نیاز به نظ��ارت متخصصان‬ ‫کارآمد دارد‪.‬‬ ‫‪12‬‬ ‫سه‌شنبه ‪ 30‬دی‪ 28 - 1393‬ربیع االول ‪ 20 -1436‬ژانویه ‪ -2015‬شماره ‪ -137‬پیاپی ‪1455‬‬ ‫گزارش‬ ‫‪report@smtnews.ir‬‬ ‫امحای زباله‌های غیربهداشتی و مسئولیت‌پذیری بیمارستان‌ها‬ ‫پسماند‌های بیمارستانی‪ ،‬بهداشت و سالمتی جامعه‬ ‫محمدعل�ی عرفی‌ن�ژاد‪ -‬گ�روه گزارش‪:‬‬ ‫ب��ار اول��ی که در راه رس��یدن ب��ه روزنامه‪ ،‬با‬ ‫س��طل‌های پر از زبال��ه بیمارس��تانی روبه‌رو‬ ‫ش��دم جا خوردم‪ ،‬در هم��ان لحظه دو کارگر‬ ‫آبی‌پوش ب��ا کیس��ه‌های بزرگ س��یاه از در‬ ‫خروجی بیمارستان بیرون آمده و آنها را روی‬ ‫کیس��ه‌های قبلی تلنبار کردند‪ ،‬خواستم از در‬ ‫اعتراض درآمده و دلیل جمع شدن این همه‬ ‫زباله بیمارس��تانی را بپرسم‪ ،‬اما با خودم فکر‬ ‫ک��ردم صبر کن��م‪ ،‬اگر بار دوم��ی هم بود آن‬ ‫وق��ت وارد بحث و نظر بش��وم‪ ...‬روز بعد در‬ ‫همان س��اعت به بیمارس��تان رسیدم‪ ،‬شیک‬ ‫و س��ر بلند با اضافه س��اخت‌ها ولی وقتی به‬ ‫خیابان پیچیدم باز با همان صحنه و ‪ 3‬سطل‬ ‫و انب��وه زباله‌ه��ا و روبه‌رو ش��دم‪ ،‬بنابراین به‬ ‫کارگر بیمارس��تانی بلندقد اعتراض می‌کنم‪،‬‬ ‫ک��ه چرا باید این زباله‌ها روز روش��ن و جلوی‬ ‫چشم مردم این‌طور انباش��ه شود‪ ،‬مگر نباید‬ ‫براساس دستور امحا شود؟‬ ‫جواب وی جالب است‪ ،‬اول لبخندی می‌زند‬ ‫و بعد می‌گوید‪:‬‬ ‫ـ حاال کی گفته اینها خطرناک است؟‬ ‫ـ کس��ی نگفته‪ ،‬اما زباله‌های بیمارستانی با‬ ‫آلودگی همراه است‪ ،‬خطرناک است و ممکن‬ ‫است بیماری‌زا باشد‪...‬‬ ‫ب��ا همان لبخند در اصلی بیمارس��تان را با‬ ‫اشاره نشان می‌دهد و می‌رود‪...‬‬ ‫می‌دانیم که در زمینه برداشتن زباله و دیگر‬ ‫دورریختنی‌های بیمارستانی حساب و کتابی‬ ‫در کار است‪ ،‬جمع‌آوری زباله‌های بیمارستان‬ ‫همراه با زباله‌های خانگی کار اصولی نیس��ت‬ ‫و نیز می‌دانیم‪ ،‬ش��رکت‌های طرف قرارداد با‬ ‫شهرداری از جمع‌آوری این کیسه‌های زرد و‬ ‫مشخص برحذر شده‌اند‪.‬‬ ‫باز زمان می‌گذرد‪ ،‬از تابس��تان به پاییز و به‬ ‫زمستان می‌رس��یم و یک روز جمعه با دیدن‬ ‫انب��وه زباله‌های مخلوط با س��رنگ‌های یکبار‬ ‫مص��رف‪ ،‬تکه پاره‌ه��ا و لته‌های خون��ی و ‪...‬‬ ‫فریاد در گلویم��ان به جوش می‌آید‪ ،‬اعتراض‬ ‫هم فایده ندارد که ندارد‪ ،‬بنابراین فقط از این‬ ‫صحنه عکس می‌گیریم‪.‬‬ ‫بگذری��م از اینک��ه درحال حاضر بس��یاری‬ ‫از بیمارس��تان‌ها به دس��تگاه‌های اس��تریل و‬ ‫امحای زباله‌های بیمارس��تانی مجهز هستند‬ ‫و بیمارس��تان موردنظر ه��م به‌طور حتم این‬ ‫دستگاه را دارد‪ .‬پس توجه نداشتن و مالحظه‬ ‫حال رهگذران و س��اکنان منطق��ه را نکردن‬ ‫برای چیس��ت؟ اگر یک‌بار و دوبار و ده‌بار بود‬ ‫حرفی نبود اما نه چند ماه‪.‬‬ ‫‹ ‹تهران‪ ،‬جمعیت و‪ ...‬بهداشت محیط‬ ‫جمعیت امروزه س��اکن ته��ران‪ ،‬و جمعیت‬ ‫ش��ب‪ ،‬که معموال حدود ‪ 3‬میلیون نفر کمتر‬ ‫از روز به نظر می‌رس��د چون بسیاری از مردم‬ ‫س��اکن تهران از غروب به بعد راهی شهرهای‬ ‫اطراف و حومه تهران به سوی جنوب و شرق‬ ‫می‌شوند‪.‬‬ ‫اگر با یک حساب سردستی این تعداد را بین‬ ‫‪ 19‬تا ‪ 20‬میلیون نفر محاسبه کنیم‪‌،‬می‌رسیم‬ ‫ب��ه وضعی��ت ش��مارش م��دارس ابتدایی و‬ ‫متوسطه‪ ،‬دانشگاه‌ها و‪ ...‬باالخره بیمارستان‌ها‪،‬‬ ‫طبق گفته کارشناس��ان پزشکی در تهران با‬ ‫وجود بیمارستان‌های ویژه و خصوصی و هتل‬ ‫بیمارس��تان‌ها و درمانگاه‌ها‪ ،‬گروه‌هایی که از‬ ‫این انواع بیمارس��تان‌ها برای درمان و ویزیت‬ ‫و آزمایش‌ها اس��تفاده می‌کنند‪ ،‬در حد خود‬ ‫بسیار باالست و به همین دلیل هم هنوز این‬ ‫تعداد بیمارس��تان و تخت‌های موجود کفاف‬ ‫حض��ور بیماران را نمی‌دهد‪ ،‬ب��ا توجه به این‬ ‫م��وارد‪ ،‬باید فکری برای س��اخت و راه‌اندازی‬ ‫بیمارس��تان‌های جدید شود‌‪ ،‬دراین میان اگر‬ ‫توجه کنیم هر طبقه یک بیمارستان به تعداد‬ ‫بیماران و بیماران با مشکالت عفونی‪ ،‬بیماران‬ ‫با مشکل‌های که به جراحی احتیاج دارند و‪...‬‬ ‫دیگر مسائل و‪ ...‬بیماران گرفتار بیماری ایدز و‬ ‫هپاتیت‌ها‪ ،‬سرطان‌های درگیر شده با عفونت‪.‬‬ ‫تکلیف زباله جمع‌کنی که دستش را تا ساعد‬ ‫تو‌آشغال سبدها فرو می‌برد تا چیزی‬ ‫درون آ ‌‬ ‫بیابد برای فروش‪ ،‬پالس��تیک‌های درون سبد‬ ‫ک��ه زیرانداز ی��ک بیمار غفونی و آغش��ته به‬ ‫بیماری ایدز و هپاتیت بوده‪ ،‬بعد به بخش‌های‬ ‫دپ��وی زباله برده می‌ش��ود‪ ،‬یک ک��وه زباله‪،‬‬ ‫تپه‌پیه‌ه��ای غذایی‪ ،‬گوش��تی‪ ،‬نیم‌خورده‌ها‪،‬‬ ‫آفتابه شکسته‌ها‪ ،‬عروس��ک‌های شکسته و‪...‬‬ ‫س��رنگ‌های یکب��ار مصرف ک��ه از رگ و پی‬ ‫بیم��ار عفونت گرفته دم م��رگ بیرون آورده‬ ‫ش��ده‪ .‬غذای نیم‌خ��ورده آدمی ک��ه در زخم‬ ‫و چ��رک و خون غوطه‌ور اس��ت وقتی درون‬ ‫یک کیس��ه کنار در پارکینگ یا ورودی یک‬ ‫بیمارستان مش��هور قرار بگیرد و یک معتاد‪،‬‬ ‫یا گرسنه یا هر نوجوان بی‌کس و کار ماشین‬ ‫پاک‌کن آن را بردارد و به مصرف برساند؟‬ ‫‹ ‹چرا احساس مسئولیت نمی‌کنیم‬ ‫وقت��ی در ‪5‬ماه عبور ه��ر روزه از مقابل در‬ ‫انبار و سردخانه یکی از بیمارستان‌های تهران‬ ‫س��طل بزرگ زباله را می‌بینم که همیشه هم‬ ‫یکی دو زباله‌بر در آنها مش��غول گشت‌وگذار‬ ‫هس��تند‪ ،‬بی‌اراده تنم می‌ل��رزد‪ ،‬یکبار وقتی‬ ‫خان��م همس��ایه و س��اکن هم��ان نزدیکی با‬ ‫کودک خوشگل و مامانی‌اش از کنار سطل‌ها‬ ‫که بس��یاری از محتویاتش بیرون ریخته‪ ،‬رد‬ ‫می‌ش��وند و کودک بی‌توجه از روی سرنگ‌ها‬ ‫رد می‌ش��ود‪ ،‬می‌ل��رزم‌‪ ،‬ب��ه م��ادر معت��رض‬ ‫می‌شوم‪ ،‬که‪...‬‬ ‫ م��ن ی��ک رهگذرم‪ ،‬ام��ا وظیف��ه دارم و‬‫داش��تم و باره��ا ب��ه کارگرهای ای��ن انباری‬ ‫مخصوص بیمارس��تان گفت��م اینها میکروب‬ ‫اس��ت‪ ،‬زخم است‪ ،‬و مرگ است‪ ،‬چرا درهوای‬ ‫آزاد گذاشته‌اید؟ چنان نگاه خنده‌داری به من‬ ‫می‌اندازند که وحش��ت برم می‌دارد‪ ،‬یکبار به‬ ‫دو مرد مس��ن س��اختمان روبه‌رویی گفتم‪...‬‬ ‫نگران و عصبی گفتند‪:‬‬ ‫ زبان‌م��ان م��و در آورده‪ ،‬ک��ی حرف ما را‬‫گوش می‌کند؟ می‌گوی��م‪ ،‬تنفس در این هوا‬ ‫هم خطرناک است‪...‬‬ ‫پیرمرد نفس می‌کشد و می‌گوید‬ ‫ آق��ا گ��وش نمی‌کنن��د‪ ،‬باره��ا و باره��ا‬‫گفته‌ای��م‪ ...‬فایده نداش��ته اس��ت‪ ،‬مثل مادر‬ ‫کودک که فق��ط نفرین می‌کن��د‪ ...‬می‌گویم‬ ‫نفرین ش��ما چه دردی را درمان می‌کند‪ .‬این‬ ‫همه زباله مخلوط با زخم و چرک و عفونت و‬ ‫س��رنگ‌های همراه با سوزن اینجا روی زمین‬ ‫ریخت��ه‪ ،‬عبور کردن از کن��ارش هم می‌تواند‬ ‫آدم‌ها را مریض کند‪...‬‬ ‫‹ ‹بی‌‌تفاوت‌ها‬ ‫روز دیگر‪ ،‬هفته دیگر‪ ،‬ش��ب‪ ،‬روز‪ ،‬س��اعت‬ ‫‪ 9‬شب که ماش��ین حمل زباله آمده بود تا با‬ ‫هم��کاری دو نیروی کارگر زباله‌ها را ببرد‌‪ ،‬باز‬ ‫فریاد کردم؛‬ ‫ آق��ا جان اینها آلوده اس��ت‪ ،‬ش��ما دارید‬‫سیگار می‌کشید‪ ،‬هوای آلوده می‌تواند شما را‬ ‫مریض کند چرا اعتراض نمی‌کنید‪.‬‬ ‫راننده ته سیگارش را همان‌جایی می‌اندازد‬ ‫که سرنگ‌ها قرار داشت و با نگاهی عاقل اندر‬ ‫س��فیه سوار ش��د‪ ،‬گاز داد‪ ،‬دود از اگزوز زبانه‬ ‫می‌کشد توی هوا و تمام‪...‬‬ ‫دلم می‌خواست فریاد بزنم و همه همسایه‌ها‬ ‫را از پنجره به بیرون بخوانم و بگویم‪...‬‬ ‫ آهای‪ ،‬بی‌تفاوت‌های پر زخوشحالی‬‫اندوه را می‌دانید که چیست؟‬ ‫اندوه بین سالمت است و بیماری‬ ‫به بچه‌های خوابیده در تخت‌ها‬ ‫ب��ه پیرمردها و پیرزن‌ه��ای خانه‌هاتان فکر‬ ‫نمی‌کنید؟‬ ‫مرگ‪ ،‬کیلوکیلو برپش��ت پشه‌ها و مگس‌ها‬ ‫برای مهمانی به خانه‌هات��ان می‌آید خیالتان‬ ‫هست؟‬ ‫نکن��د از ریی��س‪ ،‬روس��ای بیمارس��تان‬ ‫می‌ترسید؟‬ ‫این چه بی‌خیالی است که شما دارید؟‬ ‫پ��ول ویزی��ت و ات��اق عمل و ری��کاوری را‬ ‫می‌دانید؟‬ ‫و فق��ط ص��دای فیلم‌ه��ای دوبله ش��ده و‬ ‫موسیقی و آرامش پیانو به گوش می‌رسید‬ ‫زباله‌ها با نس��یم ش��بانه‪ ،‬خانه به خانه سفر‬ ‫می‌کردند‪...‬‬ ‫‹ ‹آفتاب آمد دلیل آفتاب‬ ‫حاال به مسئوالن این بیمارستان می‌گویم‪:‬‬ ‫برای من جان دختر بچه دوساله‌ای که دارد‬ ‫از کنار تیغ جراحی و س��رنگ و لگن‌های زیر‬ ‫بیم��اران عفونی و‪ ...‬عبور می‌کند‪ ،‬بیش��تر از‬ ‫همه مدارک ش��ما که به در و دی��وار زده‌اید‬ ‫ارزش دارد‪ ،‬برای من خون و زندگی زباله‌گرد‬ ‫زحمتک��ش نادانی ک��ه از الب��ه‌الی چرک و‬ ‫بیماری پالس��تیک درمی‌آورد برای س��اختن‬ ‫ش��انه و برس سر‪ ،‬لگن صدبار آلوده به کثافت‬ ‫بیماران که قرار است بازسازی شود‪ ،‬غذاهای‬ ‫نیم‌خورده‌ای که مرگ را هدیه می‌کند‪ ،‬بیشتر‬ ‫از جواب تکذیب شما ارزش دارد‪.‬‬ ‫تکذیب کنید‪ ،‬ما شاهد داریم و کلی عکس‬ ‫هم گرفته‌ایم‪.‬‬ ‫و ح��اال برای اینک��ه بدانی��د و بدانند زباله‬ ‫بیمارس��تانی چیس��ت و یعنی چ��ه‪ ...‬به این‬ ‫آرشیو کامل خوب توجه کنید‪...‬‬ ‫خطرات پسماندهای بیمارستانی‬ ‫پسماند‌های بیمارستانی براساس احتمال خطری که ایجاد‬ ‫ت زیر طبقه‌بندی می‌شوند‪:‬‬ ‫می‌کنند به صور ‌‬ ‫‪ )1‬پسماند شبیه مواد خانگی‬ ‫‪ )۲‬پسماند ویژه بیمارستانی‬ ‫تنها پسماند‌های مخصوص بیمارستانی هستند که احتمال‬ ‫خطرزایی آنان بیش از پس��ماندهای عادی است‪ .‬به همین‬ ‫دلیل تعیین نوع پس��ماند بیمارستانی در مقایسه با پسماند‬ ‫خانگی بسیار مهم است‪.‬‬ ‫طبقه‌بندی پسماندهای بیمارستانی‬ ‫طبقه‌بندی و جداسازی پسماند‌های بیمارستانی به‌دالیل‬ ‫زیرالزامی است‪ :‬از بعد بهداشتی و زیست‌محیطی برای تامین‬ ‫سالمت شاغالن‪ ،‬بیماران‪ ،‬همراهان‌‪ ،‬مالقات‌کنندگان‪ ،‬تداخل‬ ‫نداشتن مواد‪،‬کنترل بهینه جمع‌آوری‪ ،‬دفع و تصفیه‪.‬‬ ‫از بع��د اقتصادی و تکنیکی ش��امل درآمدهای حاصل از‬ ‫فروش موادی که می‌توانند بازیافت ش��وند‪ ،‬صرفه‌جویی در‬ ‫حمل‌ونقل و مواد ضدعفونی‌کننده‪ ،‬انضباط شغلی‪ ،‬سهولت‬ ‫بارگیری و دفع‪ .‬عمده‌ترین طبقه‌بندی مواد زائد بیمارستانی‬ ‫که تا به‌حال براساس نظریه سازمان جهانی بهداشت متداول‬ ‫بوده است در ‪8‬گروه به شرح زیرخالصه می‌شود‪.‬‬ ‫ـ مواد زائد معمولی‬ ‫این زائدات ش��بیه زباله‌های خانگی بوده و بیشتر مربوط‬ ‫به قسمت‌های اداری بیمارستان هستند‪ .‬از نظر حمل‌ونقل‪،‬‬ ‫مش��کل خاصی ندارند و جزو مواد زائد خطرناک محس��وب‬ ‫نمی‌شوند‪.‬‬ ‫ـ مواد زائد پاتولوژیک‬ ‫این زائدات ش��امل با‌فت‌ها و قسمت‌های اعضای مختلف‬ ‫بدن هس��تند که در عمل نمونه‌برداری یا کالبد ش��کافی و‬ ‫جراحی ایجاد می‌ش��وند‪ .‬این زائدات به‌طور بالقوه‌ای امکان‬ ‫ایجاد بیماری داش��ته و عامل بیماری‌زا در آنها بس��یار زیاد‬ ‫است‪.‬‬ ‫ـ پسماندهای رادیو اکتیو‬ ‫این پس��ماندها شامل پسماندهای جامد‪ ،‬مایع و گازی‬ ‫آلوده به مواد رادیو اکتیو هستند‪ .‬کاربرد مواد رادیواکتیو‬ ‫در عکس‌برداری‌ها‪ ،‬پرتودرمانی‌ه��ا و آزمایش‌ها معمول‬ ‫است‪.‬‬ ‫ـ پسماندهای شیمیایی‬ ‫این پس��ماندها ش��امل اش��کال گوناگونی از پسماندهای‬ ‫شیمیایی بوده که به‌طور مثال از آزمایشگاه‌ها و فعالیت‌هایی‬ ‫نظیر نظافت و ضدعفونی حاصل می‌شوند‪.‬‬ ‫این زائدات ممکن است خطرناک باشند‪.‬‬ ‫براس��اس موازی��ن بین‌المللی‪ ،‬خصوصیات س��می بودن‪،‬‬ ‫خورندگی‪ ،‬قابل اشتعال بودن‪ ،‬واکنش‌دهندگی‪ ،‬سرطان‌زایی‬ ‫باع��ث طبقه‌بندی مواد زائد ش��یمیایی در زم��ره مواد زائد‬ ‫خطرناک می‌ش��وند‪ .‬مواد ش��یمیایی غیرخطرناک‪ ،‬موادی‬ ‫هس��تند که خصوصیات فوق را نداشته باشند‪ .‬مثل قندها‪،‬‬ ‫آمینواسیدها و بعضی از نمک‌های معدنی و آلی‪.‬‬ ‫ـ پسماندهای عفونی‬ ‫براساس تعریف پسماندهای عفونی‪ ،‬پسماندهایی هستند‬ ‫که قادرند حداقل یک بیماری عفونی را منتقل سازند‪.‬‬ ‫طبق طبقه‌بندی ‪ EPA‬و سازمان جهانی بهداشت‪ ،‬پسماند‬ ‫عفونی حداقل شامل مواد زائد آزمایشگاهی نظیر محیط‌های‬ ‫کش��ت‪ ،‬مواد زائ��د بخش‌ه��ای جراحی و کالبد ش��کافی و‬ ‫بخش‌ه��ای ایزوله اس��ت که بیماران عفونی در آن بس��تری‬ ‫می‌ش��وند‪ .‬مواد زائدی که از بخش‌ه��ای همودیالیز بیماران‬ ‫به‌دس��ت می‌آید (‌مثل فیلتره��ا ولوله‌ها‪ ،‬حوله‌ه��ای یکبار‬ ‫مصرف‪ ،‬روپوش‌ها‪ ،‬پیش‌بندها و دس��تکش‌ها و‪ )...‬و نیز مواد‬ ‫زائد حیوانات تلقیح شده در زمره این گروه زائدات قرار دارند‪.‬‬ ‫براساس نظریه لیبرمن مواد زائد عفونی در انواع مشخص‬ ‫طبقه‌بندی شده‌اند‪.‬‬ ‫‪ )1‬پسماند بخش‌های ایزوله‬ ‫بیم��اران این بخش به‌دلیل داش��تن بیماری عفونی‬ ‫قابل انتقال‪ ،‬از سایر بیماران مجزا شده‌اند‪ .‬بدیهی است‬ ‫از نظر انتقال وی��روس ایدز و هپاتیت بی مراقبت‌های‬ ‫الزم در دف��ع زباله‌های خونین و مایعات بدن بیماران‬ ‫بستری در بیمارس��تان‌ها و بخش‌های ایزوله ضرورت‬ ‫کامل دارد‪.‬‬ ‫‪ )2‬پس�ماند محیط‌های کش�ت و دیگ�ر عوامل‬ ‫عفونی‬ ‫این مواد از آزمایشگاه‌های تشخیص طبی‌‪،‬آزمایشگاه‌های‬ ‫پاتولوژی و میکروب‌شناسی و تحقیقاتی تولید می‌شوند که‬ ‫شامل کشت‌های تهیه شده از نمونه‌های اخذ شده از بیماران‬ ‫است‪.‬‬ ‫نمونه‌ه��ای نگه��داری ش��ده ب��رای تحقی��ق و زائ��دات‬ ‫فرآورده‌های معین دارویی‪ ،‬قس��مت دیگری از این مواد زائد‬ ‫عفونی قلمداد می‌شوند‪.‬‬ ‫‪ )3‬فرآورده‌های خونی‬ ‫این‌گونه زائدات توس��ط بانک‌های خون‪ ،‬آزمایش��گاه‌های‬ ‫تش��خیص طبی‪ ،‬مراکز دیالیز و ش��رکت‌های دارویی تولید‬ ‫می‌ش��وند‪ .‬این مواد به‌طور بالقوه عفونی بوده و امکان وجود‬ ‫عوامل بیماری‌زا در آنها بس��یار زیاد اس��ت‪ .‬این مواد ممکن‬ ‫است عالوه‌بر ویروس ایدز و هپاتیت‪ ،‬سایر بیماری‌های قابل‬ ‫انتقال به‌وسیله خون نظیر ماالریا‪ ،‬سرخجه مادرزادی و‪ ...‬را‬ ‫منتقل کنند‪.‬‬ ‫‪ )4‬پس�ماند ناش�ی از اعم�ال جراح�ی و کالبد‬ ‫شکافی‬ ‫پسماند که در جریان عمل جراحی و کالبدشکافی به‌دست‬ ‫می‌آید هم��راه با عوامل بیماری‌زا به عنوان مواد زائد عفونی‬ ‫تلقی می‌ش��وند‪ .‬از دیدگاه مراقبت‌های جهان��ی تمام مواد‬ ‫زائدی را که در تماس با خون و جریان خون هستند باید به‬ ‫عنوان پسماند عفونی تلقی کرد‪.‬‬ ‫‪ )5‬پسماندهای آلوده آزمایشگاهی‬ ‫این‌دسته از پسماندها‪ ،‬ظروف کشت و وسایلی را که برای‬ ‫تهیه محیط کشت و انتقال آنها به‌کار می‌رود شامل می‌شوند‪.‬‬ ‫بدیهی اس��ت پارچه‌هایی که در تماس با محیط‌های کشت‬ ‫هستند نیز آلوده هستند‪.‬‬ ‫در ه��ر صورت مواد زائد آزمایش��گاهی ش��امل تمام مواد‬ ‫زائدی هستند که در تماس با عوامل بیماری‌زا بوده و ممکن‬ ‫است حاوی کشت‌ها و نمونه‌های آزمایشگاهی آلوده باشند‪.‬‬ ‫‪ )6‬وسایل آلوده نوک تیز و برنده‬ ‫مثل سوزن‌ها و سرنگ‌ها‪ ،‬شیشه‌های شکسته‪ ،‬چاقوهای‬ ‫جراحی و نظایر آنها‪.‬‬ ‫‪ )7‬پسماند بخش دیالیز‬ ‫این مواد زائداتی هستند که در اثر تماس با خون بیماران‬ ‫هم��و دیالیز به وجود آمده و ش��امل وس��ایل‪ ،‬ابزار و موادی‬ ‫هستند که به علت مصرف در این بخش ایجاد می‌شوند‪.‬‬ ‫‪ )8‬پسماندهای آلوده بخش نگهداری حیوانات‬ ‫این مواد شامل الشه و قسمت‌های مختلف آلوده حیواناتی‬ ‫اس��ت که برای انج��ام آزمایش‌های مختل��ف تحقیقاتی در‬ ‫معرض عوامل بیماری‌زا انجام می‌شوند‪.‬‬ ‫‪ )9‬پسماندهای بیولوژیک و دارویی‬ ‫این پسماندها شامل واکسن‌ها و سایر مواد زائدی هستند‬ ‫ک��ه در جریان تولی��د فرآورده‌های بیولوژیک ش��رکت‌های‬ ‫دارویی تولید می‌ش��وند‪ .‬این مواد به علت اس��تاندارد نبودن‬ ‫یا گذشت تاریخ مصرف و خروج از رده‪ ،‬دور ریخته می‌شوند‪.‬‬
‫سه‌شنبه ‪ 30‬دی‪ 28 - 1393‬ربیع االول ‪ 20 -1436‬ژانویه ‪ -2015‬شماره ‪ -137‬پیاپی ‪1455‬‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪20‬‬ ‫حمایت بانک‌ها از بورس کارساز می‌شود؟‬ ‫بانک‌ها و مردم‪ ،‬آماده استقبال از کارت اعتباری‬ ‫کاهش قیمت نفت بر اخبار مثبت چیره شد‬ ‫‪13‬‬ ‫کلیات سند دخل‌وخرج دولت در کمیسیون تلفیق مورد تصویب قرار گرفت‬ ‫بهارستان به کاهش درآمد نفتی در بودجه مصمم است‬ ‫س�مانه گالب‪ -‬گروه اقتصاد‪ :‬سرانجام‪،‬‬ ‫پ��س از کش‌وقوس‌های ف��راوان و بعد از ‪6‬‬ ‫جلس��ه و ‪ 20‬س��اعت بحث جدی پیرامون‬ ‫الیح��ه بودج��ه ‪ 94‬در کمیس��یون تلفیق‪،‬‬ ‫کلی��ات الیح��ه ب��ا ‪ 58‬درص��د آرا در این‬ ‫کمیسیون به تصویب رسید‪ .‬این جلسات با‬ ‫حضور نمایندگان دولت‌‪ ،‬دیوان محاسبات‪،‬‬ ‫مرک��ز پژوهش‌های مجل��س و نمایندگان‬ ‫بخش خصوصی برگزار ش��د و در نهایت با‬ ‫بحث‌های انجام شده‪ ،‬الیحه بودجه توانست‬ ‫نظر موافق ‪21‬نفر از اعضای کمیس��یون را‬ ‫جلب کند‪ .‬البته ‪ 12‬نفر نیز مخالف تصویب‬ ‫کلیات بودند و ‪2‬نفر از اعضای کمیس��یون‬ ‫ه��م به بودجه ارائه ش��ده از ط��رف دولت‪،‬‬ ‫رای ممتن��ع دادند‪ .‬گزارش‌های رس��یده از‬ ‫این جلس��ه‌ها نش��ان می‌دهد صحبت‌های‬ ‫محدباق��ر نوبخ��ت‪ ،‬مع��اون برنامه‌ریزی و‬ ‫نظ��ارت راهب��ردی رییس‌جمه��وری در‬ ‫تصوی��ب کلی��ات بودجه بس��یار تاثیرگذار‬ ‫بوده است‪ .‬این موضوعی است که غالمعلی‬ ‫جعف��رزاده ایمن‌آب��ادی‪ ،‬عضو کمیس��یون‬ ‫تلفیق هم به آن اشاره دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹خانه‌تکانی بودجه به دلیل نوسانات‬ ‫نفت‬ ‫از زم��ان ارائ��ه الیحه بودج��ه به مجلس‬ ‫تاکن��ون بیش��ترین اظهارنظره��ا درب��اره‬ ‫تغییرات قیمت نفت در ب��ازار جهانی بوده‬ ‫اس��ت‪ .‬زمانی ک��ه الیحه بودج��ه در نیمه‬ ‫آذرم��اه به مجل��س ارائه ش��د‪ ،‬نفت هنوز‬ ‫کاه��ش قیمت‌های ش��دید را تجربه نکرده‬ ‫بود و به همین دلیل در نظر گرفتن قیمت‬ ‫‪72‬دالر برای این ماده گرانقیمت در بودجه‬ ‫چن��دان دور از واقعیت به نظر نمی‌رس��ید‪.‬‬ ‫ام��ا با ادامه روند کاهش��ی قیم��ت و اینکه‬ ‫عربستان نیز قیمت نفت را در بودجه حدود‬ ‫‪50‬تا ‪60‬دالر در نظر گرفته اس��ت‪ ،‬رسیدن‬ ‫قیمت این طالی س��یاه به ‪ 72‬دالر‪ ،‬دور از‬ ‫تصور اس��ت‪ .‬به همین دلیل نیز در روزهای‬ ‫گذش��ته بحث‌های مفصلی در مورد کاهش‬ ‫قیمت نفت در بودجه بین مسئوالن دولت‪،‬‬ ‫کارشناسان بازار انرژی و نمایندگان مجلس‬ ‫انجام شد و قرار بر این بود که تغییراتی در‬ ‫قیمت آن در بودجه اعمال شود‪.‬‬ ‫در ای��ن می��ان نظ��رات دولتی‌ه��ا و‬ ‫بهارستان‌نشین‌ها برای تعیین قیمت نفت‪،‬‬ ‫تا اندازه‌ای متفاوت است‪ .‬دولت تمایل دارد‬ ‫قیم��ت نف��ت در قانون بودج��ه در همین‬ ‫می��زان باقی بماند اما مکانیزم‌هایی طراحی‬ ‫ش��ود تا بتوان به واسطه آنها‪ ،‬اعداد و ارقام‬ ‫درآمد و هزینه دولت را به تناس��ب افزایش‬ ‫یا کاهش قیمت نفت تغییر داد‪.‬‬ ‫نف��ت در بودجه جزو اعداد کلی اس��ت یا در‬ ‫جزئیات مورد بررس��ی قرار می‌گیرد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫زمانی که کلیات مصوب می‌شود‪ ،‬کمیسیون‬ ‫تلفیق کار خود را روی بررسی جزئیات آغاز‬ ‫می‌کن��د و در این بررس��ی منابع درآمدی و‬ ‫موارد هزینه‌کرد دولت بررس��ی می‌ش��ود و‬ ‫در م��ورد قیم��ت نف��ت نیز در ای��ن فرآیند‬ ‫تصمیم‌گیری خواهد شد‪.‬‬ ‫علیپ��ور در مورد نف��ت ‪40‬دالر در بودجه‬ ‫گفت‪ :‬سناریوهای مختلفی در مجلس مطرح‬ ‫است و یکی از طرح‌ها روی قطع کلی ارتباط‬ ‫بودج��ه با نفت و ارز تاکید دارد و بر اس��اس‬ ‫آن بودجه به صورت ریالی بسته می‌شود‪ .‬در‬ ‫نهایت همه این س��ناریوها بررسی می‌شود و‬ ‫نظر نهایی در قانون اعمال خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹بررسی جزئیات در کمیسیون تلفیق‬ ‫این موضوع را نوبخت‬ ‫در گفت‌وگ��وی ویژه‬ ‫خبری یکش��نبه شب‬ ‫ش��بکه دوم س��یما‬ ‫مط��رح ک��رد‪ .‬وی با‬ ‫بی��ان اینکه کاهش وابس��تگی ب��ه نفت در‬ ‫بودجه س��ال آینده دیده ش��ده است‪ ،‬اظهار‬ ‫ک��رد‪ :‬بودجه ‪ 94‬کمتر از یک‌س��وم به نفت‬ ‫وابسته است که این موضوع یکی از مصادیق‬ ‫اقتصاد مقاومتی اس��ت‪ .‬نوبخت همچنین از‬ ‫قیمت ‪72‬دالری نفت در بودجه دفاع کرد و‬ ‫اف��زود‪ :‬ع��ده‌ای معتقدند نفت در س��ال بعد‬ ‫ب��االی ‪ 80‬دالر خواه��د ب��ود ضم��ن آنکه‬ ‫هیچ کس نمی‌تواند به یقین بگوید ‪ 72‬دالر‬ ‫هم نمی‌شود‪.‬‬ ‫وی با بی��ان اینکه حتی اگ��ر قیمت نفت‬ ‫کمت��ر از ‪72‬دالر باش��د‪ ،‬بازه��م می‌توانی��م‬ ‫بودج��ه را ادار ‌ه کنیم‪ ،‬افزود‌‪ :‬افرادی که االن‬ ‫بودج��ه می‌بندند زمانی با نفت ‪ 7‬و ‪ 8‬دالری‬ ‫هم بودجه بس��تند و همان‌طور که ‪ 31‬هزار‬ ‫میلی��ارد توم��ان تحقق نیافت��ن درآمدهای‬ ‫کشور را امسال کنترل کردیم برای سال بعد‬ ‫هم می‌توانیم مدیریت داشته باشیم‪.‬‬ ‫‹ ‹نفت ‪72‬دالری منطقی نیست‬ ‫البته تاکید نماینده دولت و رییس سازمان‬ ‫مدیری��ت و برنامه‌ریزی ب��ر نفت ‪ 72‬دالری‬ ‫درحالی است که برخی نماینده‌های مجلس‬ ‫در این مورد نظر دیگری دارند‪ .‬به اعتقاد آنها‬ ‫قیمت نف��ت در بودجه باید ب��ا واقعیت‌های‬ ‫کنونی ب��ازار همخوانی داش��ته باش��د و به‬ ‫همین نس��بت‪ ،‬مخارج نیز در بودجه تعدیل‬ ‫ش��ود‪ .‬در این حالت اگر قیمت‌ها به باالتر از‬ ‫حد مصوب برس��د می‌توان آنه��ا را از طریق‬ ‫مکانیزم صندوق توس��عه‪ ،‬اختصاص داد و در‬ ‫پیشنهاد ی برای تغییر رویه پرداخت یارانه‬ ‫نماین��ده ته��ران در مجل��س از‬ ‫پیش��نهاد وکالی ملت ب��رای تغییر‬ ‫روی��ه پرداخ��ت یاران��ه خب��ر داد و‬ ‫جزئیاتی از این پیشنهاد را بیان کرد‪.‬‬ ‫غالمرض��ا مصباحی‌مق��دم نماینده‬ ‫م��ردم ته��ران در مجل��س ش��ورای‬ ‫اسالمی و عضو کمیس��یون برنامه و‬ ‫بودجه و محاس��بات خان��ه ملت در‬ ‫گفت‌وگو با فارس‪ ،‬در پاس��خ به این‬ ‫س��وال که ب��ا توجه به مط��رح بودن‬ ‫بحث حذف یاران ‌ه ثروتمندان‪ ،‬آیا قرار‬ ‫نیست یک بار برای همیشه تصمیمی‬ ‫پیرام��ون یارانه ای��ن بخش از جامعه‬ ‫اتخاذ ش��ود‌‪ ،‬ابراز امی��دواری کرد که‬ ‫در این زمینه در بودجه تصمیم‌گیری‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫وی در پاس��خ ب��ه این س��وال که‬ ‫مجلس در ای��ن زمینه چه تصمیمی‬ ‫خواه��د گرف��ت‌‪ ،‬اظه��ار ک��رد‪ :‬فعال‬ ‫نمی‌توان��م این موض��وع را بیان کنم‬ ‫ام��ا در واقع بح��ث پرداخ��ت یارانه‬ ‫به خانواده‌‌های فقی��ر جامعه مدنظر‬ ‫است‪.‬‬ ‫مصباحی‌مق��دم در پاس��خ به این‬ ‫س��وال که با توجه به اظهارات ش��ما‬ ‫آیا قرار است یارانه ثروتمندان حذف‬ ‫ش��ود‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬بحث حذف هیچ‬ ‫فردی مطرح نیست؛ در واقع پرداخت‬ ‫یاران��ه ب��ه خانواده‌های زیرپوش��ش‬ ‫حمایتی کمیته امداد‪ ،‬بهزیستی و یا‬ ‫کسانی که مش��ابه آنها هستند مورد‬ ‫نظر است‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬این افراد شناسایی‬ ‫ش��ده هس��تند و اکنون زیرپوش��ش‬ ‫می‌باش��ند‪ .‬درب��اره کس��انی هم که‬ ‫زیرپوشش نیستند اما شرایط دریافت‬ ‫یارانه را دارند نیز مقیاس کمیته امداد‬ ‫و بهزیستی مدنظر قرار می‌گیرد‪.‬‬ ‫غیراین صورت اگر بازار در شرایط فعلی باقی‬ ‫بماند‪ ،‬سازوکارهای مربوط به مواجهه با این‬ ‫موضوع در بودجه دیده شده است‪.‬‬ ‫محمدعل��ی م��ددی‪،‬‬ ‫عض��و کمیس��یون‬ ‫اقتص��ادی از جمل��ه‬ ‫نمایندگانی اس��ت که‬ ‫چنین دیدگاهی دارد‪.‬‬ ‫با بی��ان اینکه‬ ‫وی در گفت‌وگ��و ب��ا‬ ‫تصویب کلیات بودجه به معنی نهایی ش��دن‬ ‫قیمت نفت در بودجه نیست‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در‬ ‫مجلس دو نظر متفاوت در مورد قیمت نفت‬ ‫مطرح اس��ت‪ .‬دیدگاه نخس��ت اعتقاد بر این‬ ‫دارد که بودجه باید روی نفت ‪40‬دالر بسته‬ ‫ش��ود اما دی��دگاه دوم بر این باور اس��ت که‬ ‫بودجه امس��ال باید مس��تقل از نفت تدوین‬ ‫شود‪.‬‬ ‫مددی اظهار ک��رد‪ :‬مکانیزم انجام این کار‬ ‫هم در کمیسیون تلفیق نهایی شده بود و بنا‬ ‫بر این بود که هزینه‌های دولت بر اساس این‬ ‫دو سناریو در بودجه تعریف شود‪.‬‬ ‫به گفت��ه این عضو کمیس��یون اقتصادی‪،‬‬ ‫درآم��د ‪71‬هزار میلیارد تومانی که در الیحه‬ ‫بودج��ه از جانب فروش نف��ت در نظر گفته‬ ‫شده‪ ،‬در س��ال آینده محقق نمی‌شود و باید‬ ‫واقع‌بینانه به این موضوع نگاه کرد‪.‬‬ ‫وی تصری��ح ک��رد‪ :‬برخ��ی از نمایندگان‬ ‫مجلس در نظر دارن��د طرحی را تهیه کنند‬ ‫که بر اساس آن‪ ،‬درآمد نفت ‪71‬هزار میلیارد‬ ‫تومانی از بودجه حذف شود و نفت با قیمت‬ ‫‪ 40‬دالر در بودجه بیاید و بخش��ی از کاهش‬ ‫درآمد دولت از محل‌های دیگر تامین شود‪.‬‬ ‫مددی تاکید ک��رد‪ :‬تصویب کلیات بودجه‬ ‫در کمیسیون تلفیق به معنی پذیرش قیمت‬ ‫‪72‬دالر برای نفت نیس��ت و ای��ن رقم برای‬ ‫قیمت نفت تصویب نخواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹ تصوی�ب کلی�ات ب�ه معن�ی پذیرش‬ ‫جزئیات نیست‬ ‫با توجه به صحبت‌های این عضو کمیسیون‬ ‫اقتصادی که معتقد است درآمدهای نفتی در‬ ‫بودجه در محدوده ‪71‬هزار دالر نخواهد بود‪،‬‬ ‫سوال اینجاست که تصویب کلیات بودجه به‬ ‫چه معنی است و آیا در شرایط فعلی می‌توان‬ ‫تغیرات اساس��ی در الیحه ایج��اد کرد؟ این‬ ‫موضوعی ب��ود که با عضو دیگر کمیس��یون‬ ‫اقتصادی مجلس مطرح کردیم‪.‬‬ ‫محم��د علیپ��ور در‬ ‫پاس��خ ب��ه پرس��ش‬ ‫اظه��ار ک��رد‪:‬‬ ‫تصویب کلیات بودجه‬ ‫در کمیس��یون تلفیق‬ ‫ب��ه معنی پذیرش جزئیات بودجه نیس��ت و‬ ‫اظهارنظرها در مورد بندهای جزئی‌تر بودجه‬ ‫در حوزه درآمدی و هزینه‌ای ادامه دارد‪.‬‬ ‫وی در پاس��خ ب��ه ای��ن پرس��ش ک��ه در‬ ‫تصوی��ب کلیات چه مواردی مورد توافق قرار‬ ‫می‌گیرد‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬اگر کمیسیون تلفیق‬ ‫ب��ه کلیات رای نم��ی‌داد‪ ،‬بودج��ه به صحن‬ ‫علنی بازمی‌گش��ت و اگر صحن علنی نیز با‬ ‫نظر کمیس��یون موافق ب��ود‪ ،‬الیحه به دولت‬ ‫برگشت داده می‌شد و دولت ملزم بود الیحه‬ ‫دیگری را ارائه دهد‪.‬‬ ‫علیپور افزود‪ :‬در حال حاضر کلیت بودجه‬ ‫پذیرفته شده و اعداد و ارقام کلی‪ ،‬مورد تایید‬ ‫کمیس��یون قرار گرفته است‪ ،‬اما این موضوع‬ ‫به معنی موافقت بر س��ر هم��ه ارقام الیحه‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫وی در پاس��خ به این س��وال که آیا قیمت‬ ‫روز گذش��ته اعض��ای کمیس��یون تلفیق‬ ‫مجلس بررس��ی جزئیات بودج��ه در بخش‬ ‫درآمده��ا را آغاز کردند و تغییراتی در الیحه‬ ‫بودجه انجام شد‪.‬‬ ‫محمدمه��دی مفتح‪،‬‬ ‫سخنگوی کمیسیون‬ ‫تلفی��ق در مورد نتایج‬ ‫این جلس��ه گفت‪ :‬بر‬ ‫اس��اس این تغییرات‪،‬‬ ‫مالیات اشخاص حقوقی (شرکت‌های) دولتی‬ ‫که در الیح��ه بودجه ‪ 8‬هزار و ‪ 230‬میلیارد‬ ‫تومان پیش‌بینی ش��ده ب��ود به ‪ 9‬هزار و ‪32‬‬ ‫میلیارد تومان افزایش یافت‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬همچنین مالیات اش��خاص‬ ‫حقوق��ی (ش��رکت‌های) غیردولت��ی که در‬ ‫الیحه بودجه ‪ 19‬هزار و ‪ 583‬میلیارد تومان‬ ‫پیش‌بینی ش��ده بود در کمیسیون تلفیق به‬ ‫‪ 20‬هزار و ‪ 822‬میلیارد تومان رسید‪.‬‬ ‫مفتح ادامه داد‪ :‬ما در سال ‪ 94‬بدون اینکه‬ ‫نرخ مالیات افزایش یابد‪ ،‬به دنبال آن هستیم‬ ‫که پایه‌ها را توسعه دهیم‪.‬‬ ‫مفت��ح به قانون تنظیم بخش��ی از مقررات‬ ‫مال��ی دولت ک��ه چندی پی��ش در مجلس‬ ‫تصویب شد و شورای نگهبان به آن ایرادهایی‬ ‫گرفت‪ ،‬اش��اره کرد و افزود‌‪ :‬کمیسیون برنامه‬ ‫و بودج��ه مجلس ای��ن ایراده��ا را رفع کرد‬ ‫و امیدواری��م ک��ه ایراده��ا رفع ش��ده و در‬ ‫نخس��تین جلس��ه علنی مجلس به تصویب‬ ‫برسد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬در این جلس��ه مقرر شد هر‬ ‫آنچ��ه در آن قانون تصویب ش��ود‪ ،‬در الیحه‬ ‫بودج��ه تکرار نکنی��م و تنها اگر قرار باش��د‬ ‫ردیفی اضافه شود‪ ،‬آن را بررسی کنیم‪.‬‬ ‫مفت��ح اضافه کرد‪ :‬ما میزان تبصره‌ها را در‬ ‫الیحه بودجه کاهش خواهیم داد‪.‬‬ ‫خریدار پست بانک به سازمان خصوصی‌سازی بدهی ندارد‬ ‫سازمان خصوصی سازی با انتشار اطالعیه‌ای درباره فرآیند واگذاری‬ ‫شرکت پست بانک در سال‌های گذشته اعالم کرد‪ :‬خریدار پست بانک‬ ‫به سازمان خصوصی سازی بدهی ندارد‪.‬‬ ‫متن گزارش منتش��ر شده از سوی سازمان خصوصی‌سازی به شرح‬ ‫زیر است‪:‬‬ ‫‪ -1‬شرکت پست بانک از سال ‪ 1389‬تاکنون‪ ،‬همه ساله در فهرست‬ ‫مصوب واگذاری‌ها قرار داش��ته اس��ت‪ .‬با توجه به ای��ن امر‪ ،‬وضعیت‬ ‫واگذاری این شرکت به شرح زیر می‌باشد‪:‬‬ ‫واگذاری تدریجی‪14 :‬درصد از سهام در سال‌های ‪ 1390 ،1389‬و‬ ‫‪ 1392‬از طریق بورس و پس از کشف قیمت‬ ‫واگذاری ترجیحی‪5 :‬درصد از سهام در سال ‪ 1391‬به کارکنان‬ ‫واگذاری بلوکی‪5 :‬درصد از سهام در سال ‪ 1393‬به شرکت پرشیان‬ ‫فوالد از طریق عرضه عمومی در بورس‬ ‫واگذاری بابت طرح توزیع س��هام عدالت‪ %25 :‬از س��هام در س��ال‬ ‫‪1386‬‬ ‫‪ -2‬ب��ا توجه به دس��تور وزیر وقت امور اقتصادی و دارایی از س��ال‬ ‫‪ ،1391‬سازمان خصوصی س��ازی همه ساله فهرست بدهکاران بابت‬ ‫اقس��اط واگذاری را به بان��ک مرکزی اعالم و درخواس��ت می‌کند تا‬ ‫به منظور ارائه هرگونه تس��هیالت به این افراد نس��بت به اخذ مجوز‬ ‫س��ازمان خصوصی‌سازی اقدام کند‪ ،‬سپس این سازمان مورد به مورد‬ ‫اس��تعالم‌های ارائه تسهیالت ارسالی توسط بانک مرکزی را بررسی و‬ ‫در ص��ورت وجود توجیه (علیرغم وجود بدهی به س��ازمان خصوصی‬ ‫سازی) نسبت به صدور مجوز مربوط اقدام می‌کند‪ .‬الزم به ذکر است‬ ‫انجام این امر تکلیف قانونی نبوده و فقط ابزاری برای وصول مطالبات‬ ‫سازمان خصوصی سازی با کمک بانک مرکزی است‪.‬‬ ‫‪5 -3‬درصد از سهام «پست بانک» در تاریخ ‪ 1392/10/07‬آگهی و‬ ‫عرضه بلوک آن از طریق بورس با موفق نبودن همراه ش��د‪ .‬دوباره در‬ ‫تاریخ ‪ 1392/12/27‬سهام شرکت مذکور عرضه شد و شرکت پرشیان‬ ‫فوالد به عنوان خریدار‪ ،‬برنده مزایده بود‪ .‬با وجود اینکه شرکت مذکور‬ ‫در تاریخ انجام معامله بابت خرید نیروگاه شهید منتظری اصفهان به‬ ‫س��ازمان خصوصی‌سازی بدهکاری داشت‪ ،‬اما با توجه به تاییدیه‌های‬ ‫وزارت نی��رو مبنی بر طلبکار بودن بابت ف��روش برق از آن وزارتخانه‬ ‫و به لحاظ فراهم ش��دن امکان تهاتر طلب افراد حقیقی و حقوقی از‬ ‫شرکت‌های وابسته به برخی از وزارتخانه‌ها با طلب سازمان خصوصی‬ ‫س��ازی از این افراد بابت فروش سهام به موجب ضوابط قانون بودجه‬ ‫س��ال جاری (جزء «ر» تبصره (‪ )3‬قانون بودجه سال ‪ )1393‬سازمان‬ ‫خصوصی س��ازی موضوع را با دقت و حساسیت باال بررسی کرد و در‬ ‫نهایت تصمیم گرفت که مجوز اعالم برنده صادر شود‪.‬‬ ‫نظرگاه‬ ‫خط فقر خانوار شهری‬ ‫‪ 2/6‬میلیون تومان است‬ ‫اس��تاد اقتصاد و متخصص در‬ ‫مس��ائل فقر‌شناس��ی گفت‪ :‬خط‬ ‫فقر در س��ال‪ ۹۳‬برای یک خانوار‬ ‫‪ ۵‬نف��ره در ته��ران ‪ 2/6‬میلیون‬ ‫تومان اس��ت که سال آینده ‪3/2‬‬ ‫میلیون تومان خواهد شد‪.‬‬ ‫حس��ین راغفر در گفت‌وگو با تس��نیم‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫نمی‌توان یک نرخ را به‌عنوان خط فقر ملی اعالم کرد‬ ‫چراکه ش��اخص‌های مختلفی در این آم��ار تاثیرگذار‬ ‫اس��ت‪ .‬تعداد اعضای خان��وار‪ ،‬میزان توس��عه‌یافتگی‬ ‫اس��تان‪ ،‬سکونت در نقاط شهری یا روستایی به همراه‬ ‫چند ش��اخص دیگر در این آمار موثر اس��ت به همین‬ ‫دلی��ل باید ب��رای مناطق مختلف خط فق��ر جداگانه‬ ‫محاسبه شود‪.‬‬ ‫وی در واکنش به اظهارات معاون وزیر کار که گفته‬ ‫بود خط فقر نفری ‪ ۲۵۰‬هزار تومان در ماه است‪ ،‬ادامه‬ ‫داد‪ :‬نمی‌دان��م روش محاس��به در تعیین خط فقر به‬ ‫چه صورت بوده است‪ .‬به نظر می‌رسد میانگین درباره‬ ‫هزینه‌ها گرفته شده است‪ .‬معنای صحبت‌های میدری‬ ‫درباره محاسبه نرخ فقر این است که میانگین کلی از‬ ‫تنوع زیاد توسعه یافتگی یا کم توسعه یافتگی متفاوت‬ ‫است‪ .‬برای یک خانواده شهری بزرگ احتما ‌ال این رقم‬ ‫تا ‪ 2‬برابر افزایش می‌یابد‪ .‬این گونه میانگین گرفتن به‬ ‫دلیل تفاوت‌های بارز بین هزینه ش��هر و روستا خیلی‬ ‫معنا ندارد‪.‬‬ ‫راغفر بیان کرد‪ :‬محاس��بات نشان می‌دهد که خط‬ ‫فقر در س��ال‌‪ 93‬برای یک خان��وار ‪ 5‬نفری در برخی‬ ‫روس��تاها یک میلیون تومان اس��ت و در شهر تهران‬ ‫ای��ن ع��دد به ‪2‬میلی��ون و ‪600‬ه��زار توم��ان در ماه‬ ‫می‌رسد‪ .‬این رقم برای ش��هرهای دور دست متفاوت‬ ‫است‪.‬‬ ‫استاد اقتصاد و متخصص در مسائل فقر اظهار کرد‪:‬‬ ‫خط فقر یا باید منطقه‌ای باش��د یا به صورت اس��تانی‬ ‫محاس��به ش��ود‪ .‬عالوه بر اینکه تعداد اعضای خانوار‪،‬‬ ‫میزان توس��عه‌یافتگی استان‪ ،‬سکونت در نقاط شهری‬ ‫یا روستایی در تعیین خط فقر مهم است‪ .‬مسائل دیگر‬ ‫هم در این محاس��بات باید لحاظ ش��ود‪ ،‬چرا که اینها‬ ‫مربوط به هزینه‌های متعارف اس��ت‪ .‬اما به طور مثال‬ ‫اگ��ر هزینه غیرمتعارفی مانند بیماری‪ ،‬هزینه تحصیل‬ ‫در دانش��گاه‌های خصوص��ی برای خان��واده‌ای وجود‬ ‫داش��ته باش��د در تعیین خط فقر آن خانواده باید مد‬ ‫نظر قرار گیرد‪.‬‬ ‫وی در پاس��خ به اینکه پیش‌بینی ش��ما با توجه به‬ ‫شرایط اقتصادی در تعیین خط فقر سال ‪ 94‬چیست؟‬ ‫گف��ت‪ :‬پیش‌بینی تعیین خط فقر به کاهش نرخ تورم‬ ‫و قدرت خرید جامع��ه کارگری هم ارتباط دارد‪ .‬تورم‬ ‫به اندازه‌ای که بیان می‌ش��ود کاهش پیدا نکرده‪ ،‬چرا‬ ‫که میزان کاهش آن در قدرت خرید جامعه احس��اس‬ ‫نمی‌شود‪.‬‬ ‫راغفر با بیان اینکه در حال حاضر س��بد خانوار فقیر‬ ‫با س��بد خانوار ثروتمند بس��یار متفاوت است‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫خانواره��ای فقیر ت��ورم بیش��تری را تحمل می‌کنند‪.‬‬ ‫بنابراین اگر بر این اساس بخواهیم خط فقر سال آینده‬ ‫را محاسبه کنیم‪ ،‬خط فقر در سال‌‪ 94‬برای یک خانوار‬ ‫‪ 5‬نفری در ش��هر تهران بیش از ‪ 3‬میلیون و ‪200‬هزار‬ ‫تومان در ماه است‪.‬‬ ‫راهکار افزایش‬ ‫قدرت خرید کارگران‬ ‫مش��اور کانون عالی ش��وراهای اسالمی کار کشور با‬ ‫بیان اینکه حداقل دس��تمزد فعلی کارگران تنها یک‬ ‫س��وم هزینه‌های خانوارهای کارگری را در ماه تامین‬ ‫می‌کن��د‪ ،‬گف��ت‪ :‬تنها راه��کار افزایش ق��درت خرید‬ ‫کارگران‪ ،‬افزایش پلکانی دستمزدها در هر سال است‪.‬‬ ‫عل��ی خدای��ی در گفت‌وگو با ایس��نا گفت‪ :‬در حال‬ ‫حاض��ر جمع کثی��ری از م��ردم را کارگران و اقش��ار‬ ‫کارگری تش��کیل می‌دهن��د بر این اس��اس وقتی از‬ ‫کاهش قدرت خرید کارگران به یک سوم سخن گفته‬ ‫می‌ش��ود در واقع قدرت خرید بخ��ش زیادی از مردم‬ ‫کاهش یافته است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه کارگران به‌طور عمده حقوق بگیرند‬ ‫و مزایای جانبی دیگری در کنار حقوق ندارند‪ ،‬تصریح‬ ‫کرد‪ :‬تنها راهکاری که می‌تواند تا حدی عقب ماندگی‬ ‫معیش��ت کارگران را جبران کند آن است که سال به‬ ‫سال به شکل پلکانی دستمزد کارگران افزایش یابد‪.‬‬ ‫به اعتقاد مش��اور کانون عالی شوراهای اسالمی کار‬ ‫کشور‪ ،‬سیاست‌های اشتباهی که در سال‌های گذشته‬ ‫در م��ورد افزایش دس��تمزد کارگران دنبال ش��ده به‬ ‫کاهش چشمگیر س��هم دستمزد در قیمت تمام شده‬ ‫کاال منجر شده است‪.‬‬ ‫وی تصریح ک��رد‪ :‬در حال حاضر این کاهش به زیر‬ ‫‪ 10‬درصد رسیده و نشان دهنده آن است که از حالت‬ ‫اس��تاندارد خارج شده اس��ت در حالی که این ضریب‬ ‫باید تا ‪ 30‬درصد باال برود‪.‬‬
‫باجه خبر‬ ‫بانک دی نشان رهبری منابع‬ ‫انسانی اروپا را دریافت کرد‬ ‫بانک دی به عنوان نخستین بانک ایرانی‬ ‫موف��ق به دریافت جایزه نش��ان رهبری‬ ‫مناب��ع انس��انی اروپا از س��وی آکادمی‬ ‫مدیریت منابع انس��انی اروپا ش��د‪ .‬به گزارش روابط‬ ‫عموم��ی بان��ک دی‪ ،‬در هش��تمین کنفران��س‬ ‫توانمندسازی منابع انسانی که دیروز در تهران برگزار‬ ‫ش��د‪ ،‬نش��ان ‪ B‬رهبری منابع انس��انی اروپا از سوی‬ ‫آکادمی مدیریت منابع انس��انی اروپا (‪European‬‬ ‫‪ )HR Management Academy‬ب��ه بانک دی‬ ‫اعطا شد‪ .‬این جایزه توسط آکادمی منابع انسانی اروپا‬ ‫به س��ازمان‌هایی که موفق به توس��عه و بهبود موثر‬ ‫فرآینده��ای مدیریت منابع انس��انی ش��ده‌اند‪ ،‬در ‪4‬‬ ‫سطح ‪ A.B.C.D‬اهدا می‌شود‪.‬‬ ‫حمایتبانکصنعتومعدن‬ ‫ازصنعتگراناردبیل‬ ‫رییس هیات‌مدی��ره و مدیرعامل بانک‬ ‫صنعت و معدن در نشستی که با حضور‬ ‫نمایندگان مجلس‪ ،‬اس��تاندار‪ ،‬روسای‬ ‫س��ازمان‌های صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت‪ ،‬ش��رکت‬ ‫شهرک‌های صنعتی و تعدادی از صنعتگران استان‬ ‫اردبی��ل برگزار ش��د‪ ،‬گفت‪ :‬بان��ک صنعت و معدن‬ ‫همواره از صنعتگران و توسعه صنعتی استان اردبیل‬ ‫حمایت کرده و در آین��ده نیز بر حمایت‌های خود‬ ‫خواهد افزود‪ .‬علی اشرف‌افخمی با تکیه بر نگاه ویژه‬ ‫ای��ن بانک ب��ه مناطق محروم کش��ور‪ ،‬مس��ئولیت‬ ‫اجتماعی را یکی از ش��عارهای اساسی بانک صنعت‬ ‫و مع��دن دانس��ته و تصریح کرد‪ :‬ما ب��ا حمایت از‬ ‫صنایع در این بخش از کش��ورمان به دنبال افزایش‬ ‫میزان اش��تغال و بهبود سطح زندگی مردم مناطق‬ ‫مزبور ازجمله استان اردبیل هستیم‪.‬‬ ‫ارائه خدمات بدون کارت از‬ ‫خودپردازهای بانک صادرات‬ ‫بانک صادرات ایران در راستای افزایش‬ ‫رف��اه جامع��ه و امنی��ت حس��اب‌های‬ ‫مش��تریان امکان ارائ��ه خدمات بدون‬ ‫کارت بانک��ی براس��اس دس��تگاه‌های خودپرداز را‬ ‫عملیات��ی ک��رد‪ .‬به گ��زارش رواب��ط عمومی بانک‬ ‫صادرات ای��ران‪ ،‬این بانک به منظ��ور افزایش رفاه‬ ‫جامع��ه و امنی��ت حس��اب‌های مش��تریان قابلیت‬ ‫جدیدی را روی دستگاه‌های خودپرداز ایجاد کرده‬ ‫ک��ه براس��اس آن در صورت مفقودی و یا س��رقت‬ ‫کارت بانکی‪ ،‬مش��تریان می‌توانن��د از طریق ورود‬ ‫ش��ماره کارت و رمز نخست نسبت به انسداد کارت‬ ‫خود اقدام کنند و نیازی به مراجعه به شعبه نیست‪.‬‬ ‫بانک انصار حامی کنفرانس‬ ‫ایران و عراق‬ ‫کنفران��س دو روزه فرصت‌ه��ای وی��ژه‬ ‫اقتص��ادی و تجاری ایران و عراق با هدف‬ ‫معرفی ظرفیت‌های تجاری و اقتصادی دو‬ ‫کشور و راهکارهای افزایش مراودات تجاری میان ایران‬ ‫و ع��راق با حمایت بانک انص��ار در محل همایش‌های‬ ‫بین‌المللی دانشگاه شهید بهشتی آغاز به‌کار کرد‪ .‬این‬ ‫کنفرانس با خیرمق��دم بابک ضیاء عضو هیات علمی‬ ‫دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران و معرفی برنامه‌ها و‬ ‫اهداف توسط سنجابی شیرازی دبیر علمی آغاز شد و‬ ‫سپس رستم قاسمی دبیر ستاد توسعه اقتصادی ایران‬ ‫و عراق و مشاور معاون نخست رییس‌جمهوری‪ ،‬جعفر‬ ‫الحمدانی ریی��س اتحادیه اتاق‌ه��ای بازرگانی عراق‪،‬‬ ‫یحیی آل اسحاق رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و‬ ‫عراق و ناصر کنعانی رییس ستاد ویژه عراق در وزارت‬ ‫امورخارجه به ترتیب پیرامون ظرفیت‌های همکاری‪،‬‬ ‫الزام��ات و نحوه ارتقای همکاری‌ها و نقش بانک‌ها و‪...‬‬ ‫سخنرانی کردند‪.‬‬ ‫‪ 90‬درصد تراکنش‌ها‬ ‫الکترونیکی انجام می‌شود‬ ‫احمد جعفری در مراس��م اهدای جوایز‬ ‫جشنواره کارتخوان بانک پارسیان گفت‪:‬‬ ‫در بان��ک پارس��یان بی��ش از ‪ 90‬درصد‬ ‫تراکنش‌ها به‌طور الکترونیک انجام می‌شود که این امر‬ ‫نشان از جایگاه و اولویت حوز‌ه خدمات الکترونیک در‬ ‫این بانک دارد‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬در همین زمینه با افزایش‬ ‫حجم نقدینگی‪ ،‬روند استفاده از خدمات الکترونیک و‬ ‫کارتخوان‌ها به‌طور تصاعدی رو به افزایش است‪ .‬معاون‬ ‫فن��اوری اطالعات بانک پارس��یان ب��ا تاکید بر اینکه‬ ‫درحال حاضر ‪ 3‬میلیون و ‪ 200‬هزار دستگاه کارتخوان‬ ‫در کشور نصب ش��ده است‪ ،‬گفت‪ :‬از این تعداد سهم‬ ‫بانک پارسیان با ‪‌420‬هزار دستگاه در ‪ 700‬شهر کشور‬ ‫بزرگترین شبکه پذیرندگی را در اختیار دارد‪.‬‬ ‫‪14‬‬ ‫سه‌شنبه ‪ 30‬دی‪ 28 - 1393‬ربیع االول ‪ 20 -1436‬ژانویه ‪ -2015‬شماره ‪ -137‬پیاپی ‪1455‬‬ ‫بانک و بیمه‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫گام‌های بانک مرکزی برای رونق بخشیدن به بازار سرمایه‬ ‫حمایت بانک‌ها از بورس کارساز می‌شود؟‬ ‫گ�روه اقتصاد‪ :‬رکود حاک��م در بورس تهران و نگرانی‬ ‫مسئوالن از وضعیت به وجود آمده موجب شد تا رییس‬ ‫کل بانک مرکزی هم نس��بت به ای��ن موضوع واکنش‬ ‫نشان دهد و بر حمایت نظام بانکی از بازار سرمایه تاکید‬ ‫کن��د‪ .‬به این ترتیب با تداوم روند نزولی بورس تهران و‬ ‫خارج ش��دن کنترل اوضاع از سوی سهامداران حقوقی‬ ‫این امرموجب شد تا برای جلوگیری از تشدید این نوع‬ ‫نگرانی‌ها در بازار سرمایه‪ ،‬ولی‌اهلل سیف از اقدامات نظام‬ ‫بانکی کشور برای حمایت از بازار سرمایه خبر دهد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه آثار این حمایت‌ها در آینده نزدیک‬ ‫در بازار س��رمایه مشخص و مشهود خواهد شد تصریح‬ ‫کرد‪ :‬اولویت نخست را در نظام بانکی تخصیص حداکثر‬ ‫تسهیالت برای تامین س��رمایه واحد‌های تولیدی قرار‬ ‫داده‌ایم چون این امر باعث خواهد شد این شرکت‌های‬ ‫تولیدی فعال شوند‪ .‬ضمن اینکه توقعات سهامداران این‬ ‫شرکت‌ها در ارتباط با سود مناسب در پایان سال تامین‬ ‫می‌ش��ود و این اقدام مثبت و موثری است که می‌تواند‬ ‫باعث قوام گرفتن بازار س��رمایه ش��ود‪ .‬وی تاکید کرد‪:‬‬ ‫البته بانک‌ها می‌توانند به‌طور مستقیم برای خرید سهم‬ ‫هم در ب��ازار حضور یابند ام��ا محدودیت‌هایی در این‬ ‫رابطه برای نظام بانکی کش��ور وجود دارد و آن نیز حد‬ ‫نصاب‌های مقرر و متناسب با سرمایه پایه بانک‌هاست‪.‬‬ ‫ب��ه هر حال بان��ک مرکزی در حالی یک��ی از اهداف‬ ‫خ��ود را رونق بخش��یدن به بازار س��رمایه قرار داده که‬ ‫کارشناس��ان این حوزه‪ ،‬این اقدامات را با درنظر گرفتن‬ ‫برخی تدابیر در جهت رونق بازار سرمایه موثر می‌دانند‪.‬‬ ‫‹ ‹بانک‪ ،‬حامی خوبی برای بورس است‬ ‫ابوالقاسم آقادوس��ت‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫ش��رکت کارگ��زاری آث��ل و‬ ‫کارش��ناس ارش��د بازار س��رمایه‬ ‫دراین باره با تاکید بر اینکه نظام‬ ‫بانکی می‌تواند حامی خوبی برای‬ ‫بورس باش��د و این بخش را در ش��رایط کنونی حمایت‬ ‫کند گفت‪ :‬بازار س��رمایه درحال‌حاضر از رمق افتاد و با‬ ‫رکود مواجه اس��ت و با توجه به سیاست بانک مرکزی‪،‬‬ ‫بانک‌ه��ا می‌توانن��د ب��ا ورود به ای��ن بازار ب��ه عنوان‬ ‫پرقدرت‌ترین و بهترین ابزار‪ ،‬بازار سرمایه را از وضعیت‬ ‫فعلی نجات دهند‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکید براینکه البته این نفع دوطرفه اس��ت و‬ ‫بانک‌ها هم می‌توانند به دلیل جذاب ش��دن نرخ سهام‬ ‫ش��رکت‌ها‪ ،‬با خریداری آن منتفع ش��وند افزود‪ :‬به این‬ ‫نبض بازار‬ ‫ترتیب اگر مکانیزمی که بانک مرکزی طراحی کرده به‬ ‫ش��کل مطلوبی اجرا ش��ود این امر در نهایت به نفع دو‬ ‫بخش خواهد شد‪.‬‬ ‫آقادوس��ت ب��ا بی��ان اینک��ه بانک‌ه��ا‪ ،‬ش��رکت‌های‬ ‫س��رمایه‌گذاری بزرگ و با پرتفوی باالیی دارند که این‬ ‫شرکت‌ها درصورتی که بخشی از منابع‌شان را در بورس‬ ‫به کار بگیرند این امر می‌تواند باعث رونق این بازار شود‬ ‫تصری��ح کرد‪ :‬به هر حال ش��رکت‌هایی که منع قانونی‬ ‫ندارند می‌توانند بهترین ابزار در دست بانک‌ها به شمار‬ ‫آیند تا بازار سرمایه را از وضعیت فعلی نجات دهند‪ .‬به‬ ‫گفته وی درصورتی که بانک‌ها براساس استانداردهایی‬ ‫که بانک مرکزی برایش��ان تعریف کرده اقدام به خرید‬ ‫سهم یا سرمایه‌گذاری در بورس کنند این امر می‌تواند‬ ‫گامی در جهت رونق شرکت‌های موجود در بورس باشد‬ ‫و بازار سرمایه را از شرایط رکودی خارج کند‪.‬‬ ‫‹ ‹تقویت مالی شرکت‌های تولیدی‬ ‫س��یاوش س��لیمانی یک��ی از‬ ‫کارشناس��ان ب��ازار س��رمایه و‬ ‫اقتصاددان دراین باره درگفت‌وگو‬ ‫ب��ا بیان اینک��ه بانک‌ها‬ ‫با‬ ‫می‌توانند از طریق خرید س��هام‬ ‫شرکت‌های بورس یا تقویت مالی این شرکت‌ها اقدام به‬ ‫حمایت با هدف رونق بخش��یدن به بازار سرمایه کنند‬ ‫افزود‪ :‬البته باید این موضوع را مد نظر قرار داد که خرید‬ ‫س��هام ش��رکت‌های بورس��ی توس��ط بانک‌ها مغایر با‬ ‫سیاست خروج بانک‌ها از بنگاهداری نباشد‪ .‬وی با بیان‬ ‫اینک��ه روش دیگر حمایت بانک‌ها از بورس‪ ،‬می‌تواند از‬ ‫طری��ق حمایت صنایع و ش��رکت‌های تولیدی باش��د‬ ‫تصریح کرد‪ :‬دراین زمینه اگر بانک مرکزی نرخ ذخیره‬ ‫قانونی در بانک‌ها را کاهش دهد این امر باعث می‌شود‬ ‫که قدرت اعتباردهی بانک‌ها افزایش یابد و صنایعی که‬ ‫به دلیل مش��کالت اقتصادی درحال‌حاض��ر با کمتر از‬ ‫ظرفیت اسمی‌شان کار می‌کنند‌‪ ،‬کمی رونق بگیرند این‬ ‫تاثیر مثبتی بر شرکت‌هایی که در بورس فعال هستند‪،‬‬ ‫خواهد داشت‪.‬‬ ‫ب��ه گفته او اگ��ر بانک‌ه��ا بتوانند تس��هیالت ارزان‪،‬‬ ‫مناس��ب و به موق��ع در اختیار ش��رکت‌های تولیدی و‬ ‫صنایع بورسی قرار دهند و این بخش‌ها را تقویت کنند‬ ‫این امر می‌تواند ظرفیت تولید این شرکت‌ها را افزایش‬ ‫و هزینه تمام ش��ده کاال را دراین بخش کاهش دهد و‬ ‫این مسئله درنهایت به باال رفتن حاشیه سود این بخش‬ ‫منجر خواهد ش��د و تاثیر مثبتش را بر بازار سرمایه هم‬ ‫خواهد داشت‪.‬‬ ‫س��لیمانی تصریح کرد‪ :‬البته ممکن است این شرایط‬ ‫ای��ن نگرانی را به وج��ود آورد که بانک‌ها با بازگش��ت‬ ‫نداش��تن سرمایه و مطالبات معوق مواجه شوند که اگر‬ ‫این مکانیزم به این‌گونه باش��د ک��ه نظارت و کنترل بر‬ ‫فرآیند اعطای تسهیالت و اعتبارسنجی مناسبی انجام‬ ‫ش��ود این امر نه تنها تبعات منفی نخواهد داشت بلکه‬ ‫بسیار مثبت خواهد بود‪.‬‬ ‫‹ ‹هماهنگی بورس و بانک بیشتر شود‬ ‫البته ب��ا وجود خوش‌بینی رییس‬ ‫کل بان��ک مرک��زی و برخ��ی از‬ ‫کارشناسان در مورد تاثیر مثبت‬ ‫بانک‌ها بر بازار س��رمایه‪ ،‬شاهین‬ ‫ش��ایان آرانی‪ ،‬کارش��ناس ارشد‬ ‫بازار سرمایه و اقتصاددان دراین باره اعتقادی به حمایت‬ ‫بازار پول از بازار سرمایه ندارد و براین باور است که این‬ ‫دوبازار باید به ش��کل هماهنگ ش��ده‪ ،‬همکاری‌شان را‬ ‫افزای��ش دهند ت��ا این امر درنهایت ه��م به نفع بخش‬ ‫اقتصاد و هم هر دو بازار باشد‪.‬‬ ‫وی با بی��ان اینکه س��اختار بورس و نظ��ام بانکی با‬ ‫یکدیگر متفاوت است و هریک باید به وظیفه خود عمل‬ ‫کن��د تصریح کرد‪ :‬درصورتی ک��ه بانک‌ها طبق ضوابط‬ ‫طال همچنان در نزدیکی باالترین رقم ‪ 4‬ماه اخیر‬ ‫قیم��ت طال در بازارهای جهان��ی باوجود کاهش ‪5‬‬ ‫دالری همچن��ان در نزدیکی باالتری��ن قیمت ‪ 4‬ماه‬ ‫اخی��ر معامل��ه می‌ش��ود و هر اون��س ‪ 1275‬دالر به‬ ‫فروش می‌رس��د‪ .‬به گزارش فارس به نقل از رویترز‪،‬‬ ‫طال باوجود کاهش‌های روز گذش��ته به علت تمایل‬ ‫س��رمایه‌گذاران به دارایی‌های امن س��رمایه‌گذاری‪،‬‬ ‫همچنان در نزدیکی باالترین قیمت در ‪ 4‬ماه گذشته‬ ‫معامله ش��د‪ .‬همچنین بزرگترین صندوق سرمایه‌گذاری طال‪ ،‬بیشترین جهش در‬ ‫نزدیک ‪ 5‬س��ال گذش��ته را تجربه کرد‪ .‬پس از اقدام غیرمنتظره سوئیس در حذف‬ ‫نرخ برابری یورو و فرانک در هفته گذشته که بازارهای مالی را شوکه کرد‪ ،‬معامالت‬ ‫طال تقویت شد‪ .‬طال اغلب به عنوان منبع جایگزین برای دارایی‌های پرخطرتر دیده‬ ‫می‌شود‪ .‬ذخایر گلدتراست‪ ،‬بزرگ‌ترین صندوق سرمایه‌گذاری طال در جهان در روز‬ ‫جمع��ه ‪ 1/92‬درصد افزایش یاف��ت و به ‪ 730/89‬تن‬ ‫رسید‪ .‬این میزان افزایش‪ ،‬بیشترین افزایش روزانه این‬ ‫صندوق از می‌‪ 2010‬به‌شمار می‌رود‪.‬‬ ‫ویکت��ور تیان‌پریا‪ ،‬تحلیلگر بان��ک «ای‌ان‌زد» در این‬ ‫ب��اره گفت‪ :‬بی‌ثباتی در بازار ارز اروپا‪ ،‬س��بب جذابیت‬ ‫بیشتر طال برای سرمایه‌گذاران شده است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬در صورت ادام��ه حمایت فیزیکی طال از‬ ‫ورود به صندوق‌های س��رمایه‌گذاری با پش��توانه طال‪ ،‬به‌ط��ور حتم قیمت طال در‬ ‫میان‌مدت افزایش یابد‪ .‬هر اونس طال با کاهش ‪ 5/06‬دالری‪1275/39 ،‬دالر معامله‬ ‫ش��د اما هن��وز در نزدیکی باالترین رقم ‪ 4‬ماه اخیر برابر ب��ا ‪ 1281‬دالر قرار دارد‪.‬‬ ‫قیم��ت طال هفته گذش��ته نزدیک به ‪ 5‬درصد افزایش یافت ک��ه بهترین هفته از‬ ‫آگوست ‪ 2013‬به‌شمار می‌رود‪.‬‬ ‫مجوز بانک مرکزی برای سرمایه‌گذاری در بورس‬ ‫بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران در بخشنامه‌ای‬ ‫اعالم کرد‪ ،‬بانک‌ها و موسسات اعتباری با رعایت حدود‬ ‫مقرر در دستورالعمل سرمایه‌گذاری موسسات اعتباری‬ ‫از امکان س��رمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری‬ ‫مشترک برخوردارند‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا از پایگاه اطالع‌رس��انی بازار س��رمایه‪،‬‬ ‫بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران در بخشنامه‌ای به‬ ‫ش��ماره ‪ 285893/98‬مورخ ‪ 27‬دی ماه ‪ 93‬اعالم کرده‬ ‫که بانک‌ها و موسسات اعتباری از امکان سرمایه‌گذاری‬ ‫در صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک با رعایت حدود‬ ‫مقرر در دستورالعمل سرمایه‌گذاری موسسات اعتباری‬ ‫برخوردارند‪ .‬در متن این بخش��نامه آمده‪ :‬صندوق‌های‬ ‫سرمایه‌گذاری مشترک‪ ،‬نهادهای مالی تخصصی هستند‬ ‫که ب��ا هدف جمع آوری س��رمایه‌های خرد در س��طح‬ ‫جامعه و هدایت آنها به سوی فعالیت‌های مولد اقتصادی‬ ‫تأسیس می‌شوند‪.‬‬ ‫این صندوق‌ها عالوه بر کارک��رد اصلی خود که بدان‬ ‫اشاره ش��د‪ ،‬منش��أ اثر فراوان در زمینه‌هایی چون مهار‬ ‫تورم‪ ،‬تعمیق و گس��ترش بازار سرمایه‪ ،‬رفع کمبودهای‬ ‫نقدینگی شرکت‌های سرمایه‌گذاری‪ ،‬جذب سرمایه‌های‬ ‫خارجی و نیز تس��هیل فرآیند خصوصی‌سازی و عمومی‬ ‫کردن اقتصاد کشورها نیز هس��تند‪ .‬در کشور عزیزمان‬ ‫نیز چندی است صندوق‌های س��رمایه‌گذاری مشترک‬ ‫پا به عرصه وجود گذاش��ته‌اند و البت��ه در همین مدت‬ ‫کوت��اه‪ ،‬به دلیل ویژگی‌ه��ا و مزایای منحصر بفردی که‬ ‫داش��ته‌اند‪ ،‬مورد اقبال عمومی نیز واقع شده‌اند‪ .‬در این‬ ‫مدت‪ ،‬با عنایت به مفاد «دس��تورالعمل س��رمایه‌گذاری‬ ‫موسس��ات اعتباری» مصوب جلس��ه ‪ 18‬فروردین ‪86‬‬ ‫ش��ورای پول و اعتبار و با در نظر داش��تن قالب حقوقی‬ ‫صندوق‌های س��رمایه‌گذاری مشترک همواره سواالت و‬ ‫ابهاماتی در باره امکان خرید واحدهای س��رمایه‌گذاری‬ ‫صندوق‌ه��ای مزبور و س��رمایه‌گذاری در آنها از س��وی‬ ‫ش��بکه بانکی کش��ور مطرح اس��ت‪ .‬بنابراین این بانک‬ ‫به منظ��ور تبیین و تصریح موض��وع و همچنین کمک‬ ‫به تحقق اهداف تأس��یس صندوق‌های یادش��ده به نحو‬ ‫کارا و موثرتر‪ ،‬فراهم ش��دن امکان مناس��ب‌تر بند «ج»‬ ‫سیاست‌های کلی اصل ‪ 44‬قانون اساسی و فراهم کردن‬ ‫بستری مناسب برای سرمایه‌گذاری بهینه و از طرفی با‬ ‫عنایت به این که بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی‬ ‫می‌توانن��د ب��ا حمای��ت از صندوق‌ه��ای مذک��ور تأثیر‬ ‫ن ش��دید و غیرمتعارف‬ ‫بس��زایی در جلوگیری از نوس��ا ‌‬ ‫ش��اخص کل س��هام و در نتیجه حفظ تع��ادل و ارزش‬ ‫دارایی‌های سرمایه‌گذاران این صندوق‌ها که همانا آحاد‬ ‫مردم هس��تند‪ ،‬داشته باش��ند‪ .‬به موجب این بخشنامه‬ ‫اعالم م��ی‌دارد بانک‌ها و موسس��ات اعتباری غیربانکی‬ ‫می‌توانند با رعایت حدود مقرر در دستورالعمل مذکور‪،‬‬ ‫نسبت به خرید واحدهای س��رمایه‌گذاری صندوق‌های‬ ‫سرمایه‌گذاری مشترک و س��رمایه‌گذاری در آنها اقدام‬ ‫کنن��د‪ .‬در ضم��ن متذکر می‌ش��ود از تاری��خ ابالغ این‬ ‫بخشنامه‪ ،‬مفاد بخشنامه شماره ‪ 90/120175‬مورخ ‪23‬‬ ‫مرداد ‪ 90‬این بانک کان‌لم‌یکن تلقی می‌شود‪.‬‬ ‫و قوانی��ن خودش��ان عمل کنند و بورس هم براس��اس‬ ‫س��اختاری که برایش تعریف شده فعالیت کند این امر‬ ‫در نهایت باعث رفع مشکالت موجود خواهد شد‪.‬‬ ‫او ب��ا تاکید براین موضوع ک��ه برای افزایش همکاری‬ ‫این دو بازار نیازمند سیاس��ت‌های کالن هستیم افزود‪:‬‬ ‫اعتق��اد دارم که همکاری این دوب��ازار باید ضابطه‌مند‪،‬‬ ‫قاعده‌مند و منطقی باشد؛ خالئی که در حاضر احساس‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫ش��ایان آرانی براین باوراست که هماهنگی‌هایی که‬ ‫در س��طح کالن الزم است بین این دوبازار وجود داشته‬ ‫باشد درحال‌حاضر وجود ندارد و تحقق این امر نیازمند‬ ‫این اس��ت که مسئوالن بورس و بانک‌ها براساس برخی‬ ‫هماهنگی‌ها‪ ،‬فعالیت‌های مش��ترکی داش��ته باشند تا‬ ‫فعالیت بازار سرمایه و پول منسجم‌تر شود‪.‬‬ ‫این کارش��ناس به نقش اثر‌گذار بازار پول و سرمایه‬ ‫در تامی��ن مالی بخش‌ه��ای اقتص��ادی تاکید کرد و‬ ‫گفت‪ :‬مطلوب اس��ت که نظام بانک��ی در تامین مالی‬ ‫کوتاه‌مدت و بورس در تامین مالی بلند مدت طرح‌ها‬ ‫و پروژه‌های اقتصادی فعالیت کنند‪ .‬به نظر می‌رس��د‬ ‫که بازار س��رمایه نباید درگیر حمایت‌های مالی کوتاه‬ ‫م��دت طرح‌ها و پروژه‌ها ش��ود‪ .‬البته این وابس��ته به‬ ‫زمانی است که بازار س��رمایه کمی از رونق برخوردار‬ ‫شود و رشد کافی کند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫برنامه بانک مرکزی‬ ‫برای کارت‌های اعتباری‬ ‫مدیرکل فناوری اطالعات بانک مرکزی با‬ ‫بیان اینک��ه‪ ،‬بانک مرکزی از س��ال‌های‬ ‫گذشته برنامه توسعه کارت‌های اعتباری‬ ‫را مدنظر داشته است‪ ،‬گفت‪ :‬به دلیل برخی مشکالت‬ ‫تا به امروز اقدام زیادی در این زمینه انجام نش��ده اما‬ ‫بانک مرکزی برای توسعه کارت‌های اعتباری در‌حال‬ ‫پیگیری جدی مسائل است‪ .‬ناصر حکیمی افزود‪ :‬قرار‬ ‫است کارت‌های اعتباری استانداردی که برای بانک‌ها‬ ‫و مردم از جذابیت الزم برخوردار باشد‪ ،‬تهیه و به بازار‬ ‫ارائه شود‪.‬‬ ‫صندوقصوتیمدیرعاملبانک‬ ‫اقتصادنوینراه‌اندازیشد‬ ‫ب��ا ه��دف تس��ریع ارتباط مش��تریان با‬ ‫مدیرعام��ل و س��رعت پیگی��ری موارد‬ ‫مطروح��ه‪ ،‬صن��دوق صوت��ی مدیرعامل‬ ‫بانک اقتصادنوین راه‌اندازی ش��د‪ .‬ب��ه گزارش روابط‬ ‫عموم��ی بان��ک اقتص��اد نوی��ن‪ ،‬این صن��دوق که با‬ ‫هم��کاری مرکز ‪ 24‬س��اعته ارتباط نوی��ن راه‌اندازی‬ ‫ش��ده‪ ،‬زمینه پاس��خگویی و پیگی��ری رضایتمندی‬ ‫مشتریان را فراهم خواهد کرد‪ .‬این صندوق به صورت‬ ‫‪ 24‬س��اعته در تم��ام روزهای هفته آم��اده دریافت‬ ‫نظرات‪ ،‬س��واالت و مشکالت مش��تریان این بانک از‬ ‫سراس��ر کش��ور خواهد بود‪ .‬بر این اس��اس مشتریان‬ ‫بانک اقتصاد نوین در سراس��ر کشور می‌توانند برای‬ ‫ثبت پیام خود در صندوق پستی مدیرعامل این بانک‬ ‫از طری��ق ش��ماره ‪ 021-48031000‬تماس حاصل‬ ‫نماین��د‪ .‬الزم ب��ه ذکر اس��ت که کارشناس��ان مرکز‬ ‫‪‌24‬س��اعته ارتباط نوین نس��بت به پیگی��ری موارد‬ ‫مطروحه ازس��وی مخاطبان اقدام کرده و با برقراری‬ ‫تماس پیگیری نس��بت به ارائه اطالعات و توضیحات‬ ‫الزم به مشتریان اقدام خواهند کرد‪.‬‬
‫بازار معامالت روزانه‬ ‫سه‌شنبه ‪ 30‬دی‪ 28 - 1393‬ربیع االول ‪ 20 -1436‬ژانویه ‪ -2015‬شماره ‪ -137‬پیاپی ‪1455‬‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫بورس‬ ‫‪15‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪15‬‬ ‫قیمت ارز‬ ‫قیمت سکه‬ ‫شاخص های بورس‬ ‫عنوان‬ ‫قیمت خرید‬ ‫قیمت فروش‬ ‫ارز‬ ‫خرید ‪Buy /‬‬ ‫فروش ‪Sell /‬‬ ‫سکه یک گرمی‬ ‫‪1,690,000‬‬ ‫‪1,760,000‬‬ ‫دالر امریکا‬ ‫‪35000‬‬ ‫‪35150‬‬ ‫سکه ربع‬ ‫‪2,640,000‬‬ ‫‪2,710,000‬‬ ‫یورو‬ ‫‪41100‬‬ ‫‪41450‬‬ ‫ذغال سنگ‪10-‬‬ ‫سکه نیم‬ ‫‪5,110,000‬‬ ‫‪5,170,000‬‬ ‫پوند انگلیس‬ ‫‪52900‬‬ ‫‪53300‬‬ ‫کانه فلزی‪13-‬‬ ‫سکه امامی‬ ‫‪10,335,000‬‬ ‫‪10,365,000‬‬ ‫دالر کانادا‬ ‫‪29400‬‬ ‫‪29600‬‬ ‫منسوجات‪17-‬‬ ‫نام شاخص‬ ‫مقدار شاخص‬ ‫درصد تغییر‬ ‫زراعت‪01-‬‬ ‫‪7255.4‬‬ ‫‪-0.033067872‬‬ ‫استخراجنفتجزکشف‪11‬‬ ‫‪761‬‬ ‫‪0‬‬ ‫سایر معادن‪14-‬‬ ‫‪3587.1‬‬ ‫سکه بهار آزادی‬ ‫‪10,230,000‬‬ ‫‪10,300,000‬‬ ‫درهم امارت‬ ‫‪9520‬‬ ‫‪9620‬‬ ‫محصوالت چرمی‪19-‬‬ ‫‪617.8‬‬ ‫سکه ربع ( زير ‪) 86‬‬ ‫‪2,550,000‬‬ ‫‪2,600,000‬‬ ‫دالر استرالیا‬ ‫‪28500‬‬ ‫‪28850‬‬ ‫محصوالت کاغذ‪21-‬‬ ‫‪6590.5‬‬ ‫سکه نيم ( زير ‪) 86‬‬ ‫‪5,110,000‬‬ ‫‪5,160,000‬‬ ‫فرانک سوئیس‬ ‫‪39300‬‬ ‫‪40200‬‬ ‫فراورده نفتی‪23-‬‬ ‫سکه امامي ( زير ‪)86‬‬ ‫‪10,230,000‬‬ ‫‪10,290,000‬‬ ‫لیر ترکیه‬ ‫‪15100‬‬ ‫‪15300‬‬ ‫فلزات اساسی‪27-‬‬ ‫‪ 1‬گرم طال‬ ‫‪1,035,300‬‬ ‫‪1,054,200‬‬ ‫ریال عربستان‬ ‫‪9150‬‬ ‫‪9350‬‬ ‫ماشین آالت‪29-‬‬ ‫‪ 1‬مثقال طال‬ ‫‪4,545,000‬‬ ‫‪4,565,000‬‬ ‫رینگت مالزی‬ ‫‪9850‬‬ ‫‪10250‬‬ ‫محصوالت چوبی‪20-‬‬ ‫انتشار و چاپ‪22-‬‬ ‫الستیک‪25-‬‬ ‫فرابورس‬ ‫بیشترین حجم معامالت‬ ‫بیشترین رشد قیمت‬ ‫نام شرکت‬ ‫حجم معامالت‬ ‫پارس خودرو‬ ‫‪82990415‬‬ ‫‪710‬‬ ‫‪22381719‬‬ ‫‪2458‬‬ ‫‪16771139‬‬ ‫‪882‬‬ ‫‪10516505‬‬ ‫‪2459‬‬ ‫بانك صادرات ايران‬ ‫‪35592861‬‬ ‫بانك تجارت‬ ‫‪17638615‬‬ ‫سرمايه گذاري شاهد‬ ‫‪13339062‬‬ ‫ايران خودرو‬ ‫سايپا ديزل‬ ‫شهرسازي وخانه سازي باغميشه‬ ‫‪708‬‬ ‫‪811‬‬ ‫‪1362‬‬ ‫گروه كارخانه هاي نورد آلومينيوم‬ ‫خدمات مهندسي ساختمان و تاسيسات راه آهن‬ ‫آ‪.‬س‪.‬پ‬ ‫شهرسازي وخانه سازي باغميشه‬ ‫پارس سرام‬ ‫سامان گستر اصفهان‬ ‫رينگ سازي مشهد‬ ‫بیشترین ارزش معامالت‬ ‫نام شرکت‬ ‫قيمت پاياني‬ ‫ارزش معامله‬ ‫نام شرکت‬ ‫پارس خودرو‬ ‫‪710‬‬ ‫‪58940625383‬‬ ‫ت‪-‬بيمه پارسيان‬ ‫شهرسازي وخانه سازي باغميشه‬ ‫‪2459‬‬ ‫صنايع آذر آب‬ ‫‪2673‬‬ ‫‪20151578866‬‬ ‫‪882‬‬ ‫‪14800047778‬‬ ‫ايران خودرو‬ ‫بانك صادرات ايران‬ ‫سرمايه گذاري شاهد‬ ‫سايپا ديزل‬ ‫‪2459‬‬ ‫‪3731‬‬ ‫‪1578‬‬ ‫ابزار پزشکی‪33-‬‬ ‫‪1645.7‬‬ ‫خودرو‪34-‬‬ ‫قند و شکر‪38-‬‬ ‫چند رشته ای ص‪39-‬‬ ‫مواد دارویی‪43-‬‬ ‫‪4699.6‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-1.107780912‬‬ ‫‪-0.696986092‬‬ ‫‪4403.9‬‬ ‫کاشی و سرامیک‪49-‬‬ ‫‪2186.2‬‬ ‫‪0.141999908‬‬ ‫کانی غیرفلزی‪54-‬‬ ‫‪1819.1‬‬ ‫‪-2.508173‬‬ ‫‪592.6‬‬ ‫‪-1.61049311‬‬ ‫پیمانکاری‪45-‬‬ ‫سیمان‪53-‬‬ ‫‪919.7‬‬ ‫‪722.1‬‬ ‫سرمایه گذاریها‪56-‬‬ ‫‪1447.2‬‬ ‫سایرمالی‪58-‬‬ ‫‪1640.3‬‬ ‫بانکها‪57-‬‬ ‫‪-0.419544857‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-0.386260174‬‬ ‫‪-1.079972659‬‬ ‫‪-0.340239383‬‬ ‫حمل و نقل‪60-‬‬ ‫‪3344.9‬‬ ‫‪-0.247524752‬‬ ‫مالی‪65-‬‬ ‫‪123852.4‬‬ ‫‪-1.495944193‬‬ ‫‪789‬‬ ‫‪-0.265453166‬‬ ‫‪4.77‬‬ ‫رادیویی‪64-‬‬ ‫‪3.95‬‬ ‫بیمه و بازنشسته‪66‬‬ ‫‪3370.6‬‬ ‫رایانه‪72-‬‬ ‫‪4214.1‬‬ ‫‪-0.118508687‬‬ ‫شاخص آزاد شناور‬ ‫‪74721.4‬‬ ‫‪-0.912090302‬‬ ‫شاخص ‪ 30‬شرکت بزرگ‬ ‫‪2959.8‬‬ ‫شاخص صنعت‬ ‫‪55422.9‬‬ ‫‪3.99‬‬ ‫بیشترین افت قیمت‬ ‫قيمت پاياني درصد تغيير‬ ‫شاخص بازار دوم‬ ‫ت‪-‬شركت ملي صنايع مس ايران‬ ‫قند شيروان‪ ،‬قوچان و بجنورد‬ ‫‪-2.793330247‬‬ ‫‪-0.436335685‬‬ ‫فنی مهندسی‪74-‬‬ ‫‪-7.81‬‬ ‫‪1086‬‬ ‫‪-6.54‬‬ ‫‪6652‬‬ ‫‪-5‬‬ ‫‪2815‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2300.1‬‬ ‫‪679‬‬ ‫گروه سرمايه گذاري ميراث فرهنگي و گردشگري ايران‬ ‫‪-1.293300548‬‬ ‫‪-2.210790358‬‬ ‫ت‪-‬سرمايه گذاري صنعت و معدن‬ ‫‪708‬‬ ‫‪272.7‬‬ ‫‪6240.4‬‬ ‫‪309‬‬ ‫‪25193372269‬‬ ‫‪11128.9‬‬ ‫‪3365.5‬‬ ‫‪-7.21‬‬ ‫ت‪-‬توسعه صنايع بهشهر‬ ‫‪2607.5‬‬ ‫حمل و نقل‪35-‬‬ ‫‪3.94‬‬ ‫‪472‬‬ ‫‪11440.6‬‬ ‫‪1125.2‬‬ ‫انبوه سازی‪70-‬‬ ‫‪2297‬‬ ‫‪29067.3‬‬ ‫‪-0.394757132‬‬ ‫‪19787‬‬ ‫‪-0.284225486‬‬ ‫‪1.774891775‬‬ ‫‪835‬‬ ‫‪2458‬‬ ‫‪1362‬‬ ‫‪1296‬‬ ‫‪4.85‬‬ ‫‪292766.2‬‬ ‫‪-0.248759524‬‬ ‫دستگاههای برقی‪31-‬‬ ‫‪-7.94‬‬ ‫‪55003393815‬‬ ‫‪18166685514‬‬ ‫‪10555‬‬ ‫‪4.99‬‬ ‫‪43626.4‬‬ ‫‪-2.52586752‬‬ ‫‪3.425818399‬‬ ‫‪304396.2‬‬ ‫شاخص‪50‬شرکت فعالتر‬ ‫ت‪-‬سرمايه گذاري توكا فوالد‬ ‫‪25857075959‬‬ ‫‪4110‬‬ ‫‪5.93‬‬ ‫‪17883.5‬‬ ‫‪-0.258498859‬‬ ‫شیمیایی‪44-‬‬ ‫قيمت پاياني‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-3.889354658‬‬ ‫محصوالت فلزی‪28-‬‬ ‫غذایی بجز قند‪42-‬‬ ‫نام شرکت‬ ‫‪1116.9‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-3.964981795‬‬ ‫‪22419.1‬‬ ‫مبلمان‪36-‬‬ ‫قيمت پاياني درصد تغيير‬ ‫‪13081.2‬‬ ‫‪-0.600294828‬‬ ‫‪-0.77980819‬‬ ‫وسایل ارتباطی‪32-‬‬ ‫بورس‬ ‫‪820.9‬‬ ‫‪-0.339929586‬‬ ‫‪-5.56‬‬ ‫‪-4.96‬‬ ‫‪530.2‬‬ ‫‪573.8‬‬ ‫‪-0.58128633‬‬ ‫‪-1.880530973‬‬ ‫‪-1.527372576‬‬ ‫‪129537.1‬‬ ‫‪-0.556417494‬‬ ‫‪2687.3‬‬ ‫‪-0.80835671‬‬ ‫‪-0.834254699‬‬ ‫‪-0.596889645‬‬ ‫شاخص بازار اول‬ ‫‪48488.8‬‬ ‫‪-0.800733221‬‬ ‫شاخص قیمت ‪ 50‬شرکت‬ ‫‪127212.9‬‬ ‫‪-0.815769941‬‬ ‫بازار اول فرابورس‬ ‫‪194.6‬‬ ‫‪0.102880658‬‬ ‫شاخص کل‬ ‫شاخص کل فرابورس‬ ‫بازار دوم فرابورس‬ ‫‪65835‬‬ ‫‪729.2‬‬ ‫‪341.8‬‬ ‫‪-0.730105309‬‬ ‫‪-2.395930933‬‬ ‫‪-2.98041442‬‬
‫امتیاز تسهیالت مسكن مهرماه ‪92‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪812493‬‬ ‫امتیاز تسهیالت مسكن شهریور ‪92‬‬ ‫امتیاز تسهیالت مسكن اردیبهشت‪93‬‬ ‫بورس و بازار‬ ‫سه‌شنبه ‪ 30‬دی‪ 28 - 1393‬ربیع االول ‪ 20 -1436‬ژانویه ‪ -2015‬شماره ‪ -137‬پیاپی ‪1455‬‬ ‫آخرین‬ ‫درصد‬ ‫کنتورسازيایران‬ ‫‪7602‬‬ ‫‪1.78‬‬ ‫ذغالسنگ نگین طبس‬ ‫‪3034‬‬ ‫‪-0.36‬‬ ‫نام شرکت‬ ‫حجم معامالت‬ ‫ارزش معامله‬ ‫تغییر‬ ‫قیمت‬ ‫ابزارپزشكي‪ ،‬اپتیكي و اندازهگیري‬ ‫استخراج ذغال سنگ‬ ‫معامله‬ ‫‪879,983‬‬ ‫‪6689240087‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪266,384‬‬ ‫‪808319878‬‬ ‫‪72‬‬ ‫نگین طبس‬ ‫امتیازسنگ‬ ‫ذغال‬ ‫مسكن دي ماه ‪92‬‬ ‫تسهیالت‬ ‫صنعتي و معدني شمال شرق شاهرود‬ ‫تامین ماسه ریختهگري‬ ‫‪5700‬‬ ‫‪-3.96‬‬ ‫توسعهمعادنوفلزات‬ ‫‪2003‬‬ ‫‪-1.67‬‬ ‫‪2,266,711‬‬ ‫‪3703‬‬ ‫‪-0.40‬‬ ‫‪375,166‬‬ ‫‪1342027863‬‬ ‫معدني و صنعتي گل گهر‬ ‫‪4278‬‬ ‫‪-0.40‬‬ ‫‪541,673‬‬ ‫‪2234387457‬‬ ‫‪42‬‬ ‫معدني دماوند‬ ‫‪7521‬‬ ‫‪2.44‬‬ ‫‪14,626‬‬ ‫‪111669510‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪-0.45‬‬ ‫‪9,180‬‬ ‫شهر سازي و خانه سازي باغمیشه‬ ‫‪2459‬‬ ‫‪4.77‬‬ ‫‪10,516,505‬‬ ‫سرمایه گذاري مسكن تهران‬ ‫‪2181‬‬ ‫‪1.82‬‬ ‫استخراج سایر معادن‬ ‫توسعه معادن روي ایران‬ ‫باما‬ ‫‪8505‬‬ ‫توسعه معدني و صنعتي صبانور‬ ‫معادنمنگنزایران‬ ‫سرمایه گذاري شاهد‬ ‫‪3421‬‬ ‫‪3929‬‬ ‫‪4006‬‬ ‫‪-0.81‬‬ ‫‪256,079‬‬ ‫‪1459551896‬‬ ‫‪104‬‬ ‫ریخته‬ ‫تامین ماسه‬ ‫گري آذر ماه ‪92‬‬ ‫مسكن‬ ‫امتیازتسهیالت‬ ‫‪4455147311‬‬ ‫‪221‬‬ ‫مسكن خرداد ‪92‬‬ ‫تسهیالت‬ ‫امتیاز‬ ‫وفلزات‬ ‫توسعهمعادن‬ ‫‪78‬‬ ‫معدنيسینا‬ ‫بانك‬ ‫وصنعتيچادرملو‬ ‫‪2,270‬‬ ‫انبوه سازي‪ ،‬امالك و مستغالت‬ ‫‪473739247‬‬ ‫‪2382179973‬‬ ‫‪69727686‬‬ ‫‪8562440‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪8904281134‬‬ ‫‪891‬‬ ‫بیمه‬ ‫سرمایهديگذاري مسكن تهران‬ ‫بیمه البرز‬ ‫توسعه وعمران استان کرمان‬ ‫س‪.‬‬ ‫س‪ .‬توسعه وعمران استان کرمان‬ ‫‪7766‬‬ ‫‪-1.55‬‬ ‫‪1,478,330‬‬ ‫نوسازيوساختمانتهران‬ ‫‪6216‬‬ ‫‪-2.94‬‬ ‫‪1,537,399‬‬ ‫‪9555827845‬‬ ‫‪344‬‬ ‫‪2284‬‬ ‫‪2.33‬‬ ‫‪1,823,948‬‬ ‫‪4166295252‬‬ ‫‪218‬‬ ‫‪3267‬‬ ‫‪0.34‬‬ ‫‪261,590‬‬ ‫‪854725367‬‬ ‫‪98‬‬ ‫‪4614‬‬ ‫‪-1.83‬‬ ‫‪899,128‬‬ ‫‪3.95‬‬ ‫‪252,642‬‬ ‫‪1296‬‬ ‫توریستي ورفاهي آبادگران ایران‬ ‫‪2850‬‬ ‫شرکت سرمایه گذاري مسكن شمالغرب‬ ‫‪2750‬‬ ‫سرمایه گذاري مسكن شمال شرق‬ ‫‪1859‬‬ ‫سرمایهگذاري مسكن‬ ‫‪1612‬‬ ‫ح‪ .‬آ‪.‬س‪.‬پ‬ ‫‪371‬‬ ‫عمران و توسعه شاهد‬ ‫سرمایهگذاري مسكن زاینده رود‬ ‫عمرانوتوسعهفارس‬ ‫سامان گستراصفهان‬ ‫افست‬ ‫بانك صادرات ایران‬ ‫امتیازتسهیالت مسكن آذرماه ‪93‬‬ ‫بانك ملت‬ ‫بانك تجارت‬ ‫بانك حكمت ایرانیان‬ ‫امتیازتسهیالت مسكن آبانماه‪93‬‬ ‫بانك گردشگري‬ ‫بانك پاسارگاد‬ ‫بانك دي‬ ‫‪1578‬‬ ‫‪4.85‬‬ ‫‪-3.00‬‬ ‫‪0.11‬‬ ‫‪2.48‬‬ ‫‪4,400,727‬‬ ‫‪2,038,054‬‬ ‫‪439,311‬‬ ‫‪3,160,738‬‬ ‫‪1,072,029‬‬ ‫‪1729703262‬‬ ‫‪48‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪18550000‬‬ ‫‪11313‬‬ ‫‪-2.54‬‬ ‫‪708‬‬ ‫‪-3.54‬‬ ‫‪35,592,861‬‬ ‫‪-2.11‬‬ ‫‪7,660,091‬‬ ‫‪811‬‬ ‫‪1944‬‬ ‫‪4148187239‬‬ ‫‪398669076‬‬ ‫‪25193372269‬‬ ‫‪1981‬‬ ‫‪14713563972‬‬ ‫‪712‬‬ ‫‪17,558‬‬ ‫‪14380762237‬‬ ‫‪-3.80‬‬ ‫‪818874‬‬ ‫‪0.57‬‬ ‫‪8,615‬‬ ‫‪7054597806‬‬ ‫‪1604‬‬ ‫‪-0.06‬‬ ‫‪1564‬‬ ‫‪1581‬‬ ‫‪5,659,825‬‬ ‫‪6269922391‬‬ ‫‪-4.34‬‬ ‫‪5,360,929‬‬ ‫‪-1.43‬‬ ‫‪2,732,027‬‬ ‫‪-3.32‬‬ ‫‪1,485,656‬‬ ‫‪2118982779‬‬ ‫‪-1.84‬‬ ‫‪1,823,356‬‬ ‫‪4355611199‬‬ ‫‪1,126‬‬ ‫‪4,963‬‬ ‫‪4058921818‬‬ ‫امتیازتسهیالت مسكن شهریورماه‪93‬‬ ‫‪815550‬‬ ‫‪0.85‬‬ ‫‪352‬‬ ‫‪-4.86‬‬ ‫‪2,249,580‬‬ ‫‪0.48‬‬ ‫‪1,421‬‬ ‫‪1160391609‬‬ ‫‪706‬‬ ‫‪575440210‬‬ ‫بانك انصار‬ ‫ح ‪ .‬بانك سینا‬ ‫‪791094636‬‬ ‫‪131‬‬ ‫‪156‬‬ ‫گروهبهمن‬ ‫‪919854258‬‬ ‫‪123‬‬ ‫ایران خودرودیزل‬ ‫‪692567243‬‬ ‫‪114‬‬ ‫زامیاد‬ ‫‪104‬‬ ‫رینگسازيمشهد‬ ‫‪98‬‬ ‫الكتریك خودرو شرق‬ ‫‪-0.75‬‬ ‫‪0.84‬‬ ‫‪875‬‬ ‫‪713930130‬‬ ‫‪809‬‬ ‫‪658149905‬‬ ‫امتیاز تسهیالت مسكن فروردین ‪93‬‬ ‫‪814601‬‬ ‫‪0.77‬‬ ‫امتیاز تسهیالت مسكن مهرماه ‪92‬‬ ‫‪812493‬‬ ‫امتیاز تسهیالت مسكن خردادماه‪93‬‬ ‫امتیاز تسهیالت مسكن شهریور ‪92‬‬ ‫‪815920‬‬ ‫‪813535‬‬ ‫‪0.92‬‬ ‫‪812474‬‬ ‫‪0.34‬‬ ‫‪808576‬‬ ‫‪1.70‬‬ ‫‪2200‬‬ ‫‪-4.47‬‬ ‫امتیاز تسهیالت مسكن اردیبهشت‪93‬‬ ‫‪815018‬‬ ‫امتیاز تسهیالت مسكن تیرماه ‪92‬‬ ‫‪809470‬‬ ‫امتیاز تسهیالت مسكن بهمنماه ‪92‬‬ ‫امتیازتسهیالت مسكن بهمن ماه ‪91‬‬ ‫امتیازتسهیالت مسكن مهرماه‪91‬‬ ‫بانك ایران زمین‬ ‫‪0.82‬‬ ‫‪806336‬‬ ‫‪0.74‬‬ ‫‪539‬‬ ‫‪648‬‬ ‫‪-4.61‬‬ ‫‪2.33‬‬ ‫‪-0.25‬‬ ‫‪0.11‬‬ ‫‪202,378‬‬ ‫‪1,823,948‬‬ ‫‪58,220‬‬ ‫‪439,311‬‬ ‫سایپا‬ ‫‪-3.14‬‬ ‫‪82,990,415‬‬ ‫‪4219847313‬‬ ‫‪496104282‬‬ ‫‪1874883854‬‬ ‫‪1914448800‬‬ ‫‪25193372269‬‬ ‫‪1443524590‬‬ ‫‪14380762237‬‬ ‫‪781498056‬‬ ‫‪14713563972‬‬ ‫‪690978673‬‬ ‫‪14304041141‬‬ ‫‪6269922391‬‬ ‫‪7291350975‬‬ ‫‪7054597806‬‬ ‫‪1055978801‬‬ ‫‪8382812938‬‬ ‫‪6735135964‬‬ ‫‪10452743008‬‬ ‫‪4320198012‬‬ ‫‪528131988‬‬ ‫‪79‬‬ ‫‪-2.36‬‬ ‫‪201,000‬‬ ‫‪77‬‬ ‫ایرکا پارت صنعت‬ ‫‪5364‬‬ ‫‪70‬‬ ‫سرمایه گذاري اعتبار ایران‬ ‫‪1532‬‬ ‫‪-3.34‬‬ ‫‪2191‬‬ ‫‪4417‬‬ ‫‪3069‬‬ ‫‪-3.81‬‬ ‫‪-3.91‬‬ ‫‪132‬‬ ‫‪1981‬‬ ‫‪71‬‬ ‫‪1035‬‬ ‫‪57‬‬ ‫‪712‬‬ ‫‪36‬‬ ‫‪648‬‬ ‫‪563‬‬ ‫‪150‬‬ ‫‪527‬‬ ‫‪85‬‬ ‫‪484‬‬ ‫‪348‬‬ ‫‪741‬‬ ‫‪336‬‬ ‫‪58940625383‬‬ ‫‪4510‬‬ ‫‪14800047778‬‬ ‫‪942‬‬ ‫‪2110‬‬ ‫‪425‬‬ ‫‪1312635179‬‬ ‫مهرکامپارس‬ ‫‪-3.42‬‬ ‫‪227‬‬ ‫‪45‬‬ ‫‪179‬‬ ‫‪109‬‬ ‫‪-3.95‬‬ ‫‪1921‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪251‬‬ ‫‪1295756593‬‬ ‫‪752,977‬‬ ‫گسترشسرمایهگذاريایرانخودرو‬ ‫‪2890‬‬ ‫‪48‬‬ ‫‪31‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪131‬‬ ‫‪437933706‬‬ ‫‪-3.95‬‬ ‫‪29‬‬ ‫‪149‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪98‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪90‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪89‬‬ ‫‪2,428,557‬‬ ‫‪84‬‬ ‫‪874,479‬‬ ‫‪18550000‬‬ ‫‪4117078128‬‬ ‫‪47‬‬ ‫‪298‬‬ ‫‪29‬‬ ‫‪218‬‬ ‫‪6237431587‬‬ ‫کمكفنرایندامین‬ ‫‪1924107529‬‬ ‫‪1729703262‬‬ ‫‪1109668260‬‬ ‫‪398669076‬‬ ‫‪75‬‬ ‫‪410‬‬ ‫‪63‬‬ ‫‪344‬‬ ‫‪3,297,224‬‬ ‫‪2044‬‬ ‫‪70‬‬ ‫‪15077370‬‬ ‫‪854725367‬‬ ‫‪1091350‬‬ ‫‪5876186093‬‬ ‫‪19102608‬‬ ‫‪4148187239‬‬ ‫‪250‬‬ ‫‪1030‬‬ ‫‪3341454526‬‬ ‫‪-3.63‬‬ ‫‪1520‬‬ ‫‪-2.44‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪343‬‬ ‫‪642,268‬‬ ‫موتورسازانتراکتورسازيایران‬ ‫‪330551026‬‬ ‫‪4166295252‬‬ ‫‪113624625‬‬ ‫‪1208146676‬‬ ‫‪-3.91‬‬ ‫‪2297‬‬ ‫‪33‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪4757740563‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪493477804‬‬ ‫‪177034345‬‬ ‫‪9555827845‬‬ ‫‪527141450‬‬ ‫‪5808480409‬‬ ‫‪3,141,909‬‬ ‫‪3.94‬‬ ‫‪35‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪423‬‬ ‫صنایعریختهگريایران‬ ‫‪70‬‬ ‫‪1982127365‬‬ ‫‪11481197101‬‬ ‫‪1449208611‬‬ ‫‪5701607611‬‬ ‫‪723‬‬ ‫‪1424‬‬ ‫‪46‬‬ ‫‪73‬‬ ‫‪1651863055‬‬ ‫‪8904281134‬‬ ‫‪-3.34‬‬ ‫‪-2.97‬‬ ‫‪57‬‬ ‫‪78‬‬ ‫‪171‬‬ ‫‪891‬‬ ‫‪162‬‬ ‫‪562‬‬ ‫‪3436661109‬‬ ‫‪18166685514‬‬ ‫‪5,421,831‬‬ ‫‪1191‬‬ ‫‪-1.89‬‬ ‫‪57‬‬ ‫‪102‬‬ ‫‪25857075959‬‬ ‫‪1597‬‬ ‫‪4,018,411‬‬ ‫‪63‬‬ ‫‪1068‬‬ ‫‪-3.33‬‬ ‫‪2902‬‬ ‫مهندسينصیرماشین‬ ‫‪247071138‬‬ ‫‪5,229,977‬‬ ‫‪-3.43‬‬ ‫‪575533516‬‬ ‫‪307850670‬‬ ‫‪8562440‬‬ ‫‪8351726462‬‬ ‫‪-3.92‬‬ ‫‪16,771,139‬‬ ‫‪446,501‬‬ ‫‪76‬‬ ‫‪218336840‬‬ ‫‪69727686‬‬ ‫‪2458‬‬ ‫‪108‬‬ ‫تولیدمحورخودرو‬ ‫‪325182104‬‬ ‫‪2382179973‬‬ ‫‪-3.46‬‬ ‫سایپاآذین‬ ‫‪82‬‬ ‫‪523068165‬‬ ‫‪473739247‬‬ ‫‪22,381,719‬‬ ‫‪2568‬‬ ‫‪532749192‬‬ ‫‪601721656‬‬ ‫‪55003393815‬‬ ‫‪3.93‬‬ ‫‪512‬‬ ‫‪1.09‬‬ ‫‪-7.94‬‬ ‫‪-2.94‬‬ ‫‪-0.27‬‬ ‫‪-3.00‬‬ ‫‪211,903‬‬ ‫‪1,537,399‬‬ ‫‪281,635‬‬ ‫‪2,038,054‬‬ ‫‪120‬‬ ‫‪413991005‬‬ ‫‪612‬‬ ‫‪-3.07‬‬ ‫‪-1.55‬‬ ‫‪-3.60‬‬ ‫‪4.85‬‬ ‫‪1,743,482‬‬ ‫‪1,478,330‬‬ ‫‪1,106,618‬‬ ‫‪4,400,727‬‬ ‫‪-4.69‬‬ ‫‪1.82‬‬ ‫‪1,269,847‬‬ ‫‪4,082,069‬‬ ‫سرمایهگذاري رنا(هلدینگ‬ ‫‪675‬‬ ‫‪0.85‬‬ ‫‪-3.68‬‬ ‫‪-0.22‬‬ ‫‪2,302,084‬‬ ‫‪13,339,062‬‬ ‫‪1013‬‬ ‫‪548419766‬‬ ‫‪711‬‬ ‫‪1872‬‬ ‫‪2850‬‬ ‫‪1633‬‬ ‫‪2284‬‬ ‫‪1258392967‬‬ ‫‪747,552‬‬ ‫‪654‬‬ ‫‪1312‬‬ ‫‪1296‬‬ ‫‪835‬‬ ‫‪6216‬‬ ‫‪164‬‬ ‫‪1728271689‬‬ ‫بانكپارسیان‬ ‫‪1301‬‬ ‫‪2181‬‬ ‫‪1137‬‬ ‫‪7766‬‬ ‫سایپا دیزل‬ ‫امتیازتسهیالت مسكن فروردین ‪92‬‬ ‫‪2388‬‬ ‫‪1493‬‬ ‫‪1362‬‬ ‫‪882‬‬ ‫‪810020‬‬ ‫‪-0.24‬‬ ‫‪-0.45‬‬ ‫‪2014‬‬ ‫‪2750‬‬ ‫‪39,162‬‬ ‫‪-4.94‬‬ ‫‪385‬‬ ‫بیمه دي‬ ‫ح‪.‬‬ ‫‪261,590‬‬ ‫‪0.34‬‬ ‫‪3267‬‬ ‫گذاري مسكن زاینده رود‬ ‫سرمایه‬ ‫‪650‬‬ ‫‪1.57‬‬ ‫‪1679‬‬ ‫بیمه سامان‬ ‫‪3,160,738‬‬ ‫‪2.48‬‬ ‫‪1859‬‬ ‫سرمایه گذاري مسكن شمال شرق‬ ‫‪10,562‬‬ ‫‪-0.05‬‬ ‫‪1857‬‬ ‫بیمه ملت‬ ‫‪899,128‬‬ ‫‪-1.83‬‬ ‫‪4614‬‬ ‫عمرانوتوسعهفارس‬ ‫پیمانكاري صنعتي‬ ‫‪1,072,029‬‬ ‫‪0.19‬‬ ‫‪1612‬‬ ‫سرمایهگذاري مسكن‬ ‫‪105,132‬‬ ‫‪4.99‬‬ ‫‪10555‬‬ ‫مهندسي ساختمان تاسیسات راه آهن‬ ‫‪252,642‬‬ ‫‪3.95‬‬ ‫‪1578‬‬ ‫سامان گستراصفهان‬ ‫حمل ونقل‪ ،‬انبارداري و ارتباطات‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-4.87‬‬ ‫‪371‬‬ ‫ح‪ .‬آ‪.‬س‪.‬پ‬ ‫‪116,577‬‬ ‫‪-4.31‬‬ ‫‪35316‬‬ ‫توسعه خدمات دریایي وبندري سینا‬ ‫انتشار‪ ،‬چاپ و تكثیر‬ ‫‪986,616‬‬ ‫‪-3.89‬‬ ‫‪4277‬‬ ‫تایدواترخاورمیانه‬ ‫‪43,851‬‬ ‫‪-2.54‬‬ ‫‪11313‬‬ ‫افست‬ ‫‪892,844‬‬ ‫‪-4.20‬‬ ‫‪2100‬‬ ‫توکاریل‬ ‫بانكها و موسسات اعتباري‬ ‫‪924,311‬‬ ‫‪-3.58‬‬ ‫‪2071‬‬ ‫حملونقلتوکا‬ ‫‪35,592,861 -3.54‬‬ ‫‪708‬‬ ‫بانك صادرات ایران‬ ‫‪1,301,510‬‬ ‫‪-4.97‬‬ ‫‪1109‬‬ ‫ح‪ .‬توکاریل‬ ‫‪17,558‬‬ ‫‪0.43‬‬ ‫‪819043‬‬ ‫امتیازتسهیالت مسكن آذرماه ‪93‬‬ ‫‪521,304‬‬ ‫‪-3.97‬‬ ‫‪1499‬‬ ‫حمل و نقل بین المللي خلیج فارس‬ ‫‪7,660,091‬‬ ‫‪-2.11‬‬ ‫‪1944‬‬ ‫بانك ملت‬ ‫‪370,701‬‬ ‫‪-3.92‬‬ ‫‪1864‬‬ ‫حمل و نقل پتروشیمي( سهامي عام‬ ‫‪17,638,615 -3.80‬‬ ‫‪811‬‬ ‫بانك تجارت‬ ‫خدمات فني و مهندسي‬ ‫‪5,659,825‬‬ ‫‪-2.46‬‬ ‫‪1108‬‬ ‫بانك حكمت ایرانیان‬ ‫‪1,153,830‬‬ ‫‪-1.52‬‬ ‫‪6479‬‬ ‫گروه مپنا (سهامي عام)‬ ‫‪8,615‬‬ ‫‪0.57‬‬ ‫‪818874‬‬ ‫امتیازتسهیالت مسكن آبانماه‪93‬‬ ‫‪96,147‬‬ ‫‪-2.73‬‬ ‫‪10983‬‬ ‫کنترلخوردگيتكینکو‬ ‫‪5,360,929‬‬ ‫‪-4.34‬‬ ‫‪1564‬‬ ‫بانك گردشگري‬ ‫خرده فروشي در فروشگاه هاي غیرتخصصي‬ ‫‪4,205,238‬‬ ‫‪-0.06‬‬ ‫‪1604‬‬ ‫بانك پاسارگاد‬ ‫‪818,377‬‬ ‫‪-3.54‬‬ ‫‪12773‬‬ ‫قاسم ایران‬ ‫‪-1.43‬قطعات‪2,732,027‬‬ ‫‪1581‬‬ ‫بانك دي‬ ‫خودرو و ساخت‬ ‫‪182‬‬ ‫‪0.85‬‬ ‫امتیاز تسهیالت مسكن اسفندماه‪92‬‬ ‫بیمه‬ ‫میهنتوسعه شاهد‬ ‫عمران و‬ ‫پارسیان‬ ‫بیمه‬ ‫سرمایه گذاري مسكن شمالغرب‬ ‫شرکت‬ ‫ایران خودرو‬ ‫‪855‬‬ ‫‪815071‬‬ ‫آسیا‬ ‫آ‪.‬بیمه‬ ‫س‪.‬پ‬ ‫نوسازيپارسیان‬ ‫ح‪.‬بیمه‬ ‫وساختمانتهران‬ ‫ایرانیان‬ ‫اتكایي‬ ‫بیمه‬ ‫آبادگران ایران‬ ‫ورفاهي‬ ‫توریستي‬ ‫‪1.81‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪381‬‬ ‫‪2,270‬‬ ‫اجتماعي‬ ‫‪4.77‬به جزتامین‬ ‫بازنشستگي‬ ‫بیمه وصندوق‬ ‫‪10,516,505‬‬ ‫‪2459‬‬ ‫‪335‬‬ ‫امتیاز تسهیالت مسكن مردادماه‪93‬‬ ‫‪1.04‬‬ ‫بیمه‬ ‫داناگذاري شاهد‬ ‫سرمایه‬ ‫‪2045‬‬ ‫‪4006‬‬ ‫پارس خودرو‬ ‫‪816922‬‬ ‫امتیاز تسهیالت مسكن تیرماه‪93‬‬ ‫‪348‬‬ ‫‪313,468‬‬ ‫‪9,180‬‬ ‫‪627261699‬‬ ‫‪35471520‬‬ ‫‪31‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪710‬‬ ‫‪1.00‬‬ ‫‪816602‬‬ ‫‪527‬‬ ‫‪4320198012‬‬ ‫امتیازتسهیالت مسكن مهرماه‪93‬‬ ‫‪2403‬‬ ‫‪563‬‬ ‫‪336‬‬ ‫‪4,205,238‬‬ ‫‪6735135964‬‬ ‫‪1,543‬‬ ‫‪648‬‬ ‫‪8382812938‬‬ ‫‪817836‬‬ ‫پست بانك ایران‬ ‫‪1035‬‬ ‫‪484‬‬ ‫‪0.58‬‬ ‫‪1426‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪43,851‬‬ ‫‪17,638,615‬‬ ‫‪1108‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪496104282‬‬ ‫‪14304041141‬‬ ‫‪-2.46‬‬ ‫‪89‬‬ ‫‪45‬‬ ‫بانكها و موسسات اعتباري‬ ‫‪819043‬‬ ‫‪1208146676‬‬ ‫‪149‬‬ ‫‪5876186093‬‬ ‫انتشار‪ ،‬چاپ و تكثیر‬ ‫‪0.43‬‬ ‫‪5808480409‬‬ ‫‪298‬‬ ‫‪90‬‬ ‫‪0.19‬‬ ‫‪-4.87‬‬ ‫‪5701607611‬‬ ‫‪410‬‬ ‫‪1.83‬‬ ‫‪2.44‬‬ ‫‪311,769‬‬ ‫‪14,626‬‬ ‫‪556596098‬‬ ‫‪111669510‬‬ ‫‪34‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2113‬‬ ‫‪3421‬‬ ‫‪-0.09‬‬ ‫‪0.09‬‬ ‫‪106,901‬‬ ‫‪20,273‬‬ ‫امتیاز تسهیالت مسكن اسفندماه‪90‬‬ ‫‪25857075959‬‬ ‫‪11481197101‬‬ ‫‪1.24‬‬ ‫‪-0.40‬‬ ‫‪356‬‬ ‫‪541,673‬‬ ‫‪289118222‬‬ ‫‪2234387457‬‬ ‫‪45‬‬ ‫‪42‬‬ ‫‪814993‬‬ ‫‪8505‬‬ ‫‪1.50‬‬ ‫‪-0.01‬‬ ‫‪399‬‬ ‫‪280,097‬‬ ‫‪0.49‬و مستغالت‪310‬‬ ‫‪797004‬‬ ‫سازي‪ ،‬امالك‬ ‫انبوه‬ ‫‪1068‬‬ ‫‪562‬‬ ‫‪1338‬‬ ‫‪3703‬‬ ‫‪-0.22‬‬ ‫‪-0.40‬‬ ‫‪208,035‬‬ ‫‪375,166‬‬ ‫‪270853810‬‬ ‫‪1342027863‬‬ ‫‪1.06‬‬ ‫‪-0.81‬‬ ‫‪648‬‬ ‫‪265,068‬‬ ‫صبانور ‪91‬‬ ‫صنعتيدي ماه‬ ‫امتیازتسهیالتو مسكن‬ ‫توسعه معدني‬ ‫شهر سازي و خانه سازي باغمیشه‬ ‫‪-0.22‬‬ ‫‪813852‬‬ ‫‪2003‬‬ ‫‪1.78‬‬ ‫‪-1.67‬‬ ‫‪773‬‬ ‫‪2,266,711‬‬ ‫‪629107748‬‬ ‫‪4455147311‬‬ ‫‪58‬‬ ‫‪221‬‬ ‫‪808007‬‬ ‫‪3929‬‬ ‫‪35471520‬‬ ‫‪96281902‬‬ ‫‪400843677‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪67‬‬ ‫‪256,079‬‬ ‫‪433‬‬ ‫‪1785‬‬ ‫‪7521‬‬ ‫معادنکارآفرین‬ ‫بانك‬ ‫منگنزایران‬ ‫‪371686013‬‬ ‫‪68‬‬ ‫‪1459551896‬‬ ‫‪353034323‬‬ ‫‪812130‬‬ ‫‪4278‬‬ ‫خاورمیانه‬ ‫بانك‬ ‫معدني دماوند‬ ‫‪493477804‬‬ ‫‪70‬‬ ‫‪104‬‬ ‫‪63‬‬ ‫‪807204‬‬ ‫‪1842‬‬ ‫گهراردیبهشت ‪92‬‬ ‫مسكن‬ ‫امتیازتسهیالت‬ ‫صنعتي گل‬ ‫معدني و‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1030‬‬ ‫‪11,721‬‬ ‫‪502‬‬ ‫هاي فلزي ‪743‬‬ ‫‪1.09‬‬ ‫‪809854‬‬ ‫استخراج کانه‬ ‫ایرانآذر ماه ‪91‬‬ ‫مسكن‬ ‫امتیازتسهیالتروي‬ ‫توسعه معادن‬ ‫اقتصادنوین‬ ‫بانك‬ ‫معادن بافق‬ ‫‪13,339,062‬‬ ‫‪4,082,069‬‬ ‫امتیازتسهیالت مسكن آبان ماه ‪91‬‬ ‫‪73‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪ 0.89‬معادن‬ ‫استخراج سایر‬ ‫‪813568‬‬ ‫امتیازتسهیالت مسكن آبان ماه ‪92‬‬ ‫امتیاز تسهیالت مسكن مرداد ‪92‬‬ ‫باما‬ ‫‪18166685514‬‬ ‫آ‪.‬س‪.‬پ‬ ‫‪1362‬‬ ‫‪464‬‬ ‫‪377495599‬‬ ‫‪65‬‬ ‫‪5700‬‬ ‫‪815322‬‬ ‫‪20,273‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪3034‬‬ ‫‪814595‬‬ ‫‪-0.36‬‬ ‫‪1.12‬‬ ‫‪266,384‬‬ ‫‪587‬‬ ‫‪808319878‬‬ ‫‪478167049‬‬ ‫‪72‬‬ ‫‪67‬‬ ‫‪-3.96‬‬ ‫‪1.14‬‬ ‫‪280,097‬‬ ‫‪0.09‬‬ ‫‪7602‬‬ ‫‪2200‬‬ ‫‪1.78‬‬ ‫‪-4.47‬‬ ‫‪879,983‬‬ ‫‪874,479‬‬ ‫‪6689240087‬‬ ‫‪1924107529‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪70‬‬ ‫شاهرود‬ ‫مسكن شرق‬ ‫معدني شمال‬ ‫صنعتي و‬ ‫شهریورماه‪91‬‬ ‫امتیازتسهیالت‬ ‫‪265,068‬‬ ‫‪-0.01‬‬ ‫‪809470‬‬ ‫آخرین‬ ‫‪808576‬‬ ‫قیمت‬ ‫‪0.85‬‬ ‫درصد‬ ‫‪1.70‬‬ ‫تغییر‬ ‫‪711‬‬ ‫حجم معامالت‬ ‫‪512‬‬ ‫ذغال سنگ ‪459‬‬ ‫استخراج ‪1.06‬‬ ‫‪809773‬‬ ‫امتیازتسهیالت مسكن اسفندماه‪91‬‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫‪77‬‬ ‫‪575533516‬‬ ‫ارزش معامله‬ ‫‪413991005‬‬ ‫‪8214‬‬ ‫‪798493‬‬ ‫‪102‬‬ ‫‪675‬‬ ‫‪658149905‬‬ ‫‪548419766‬‬ ‫‪82‬‬ ‫تعداد‪76‬‬ ‫دفعات‬ ‫‪70‬‬ ‫معامله‬ ‫‪0.05‬‬ ‫‪0.95‬‬ ‫استخراج کانه هاي فلزي‬ ‫‪1842‬‬ ‫معادن بافق‬ ‫‪11,721‬‬ ‫‪96281902‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪812474‬‬ ‫‪0.34‬‬ ‫‪809‬‬ ‫‪ 1.09‬و اندازهگیري‬ ‫ابزارپزشكي‪ ،‬اپتیكي‬ ‫‪612‬‬ ‫‪806336‬‬ ‫امتیازتسهیالت مسكن مهرماه‪91‬‬ ‫ایران‬ ‫کنتورسازيزمین‬ ‫بانك ایران‬ ‫‪8214‬‬ ‫معدنيوصنعتيچادرملو‬ ‫‪0.05‬‬ ‫تعداد دفعات‬ ‫امتیاز تسهیالت مسكن تیرماه ‪92‬‬ ‫نام شرکت‬ ‫امتیازتسهیالت مسكن بهمن ماه ‪91‬‬ ‫‪0.74‬‬ ‫‪648‬‬ ‫‪528131988‬‬ ‫‪79‬‬ ‫‪813535‬‬ ‫‪0.92‬‬ ‫‪815018‬‬ ‫امتیاز تسهیالت مسكن بهمنماه ‪92‬‬ ‫‪0.82‬‬ ‫‪539‬‬ ‫‪437933706‬‬ ‫‪84‬‬ ‫‪2,996,571‬‬ ‫‪3917570271‬‬ ‫‪396‬‬ ‫‪4474788599‬‬ ‫‪319‬‬ ‫‪6882126391‬‬ ‫‪275‬‬ ‫‪290‬‬ ‫‪1,066,836‬‬ ‫‪1621311322‬‬ ‫‪2,764,431‬‬ ‫‪7989506585‬‬ ‫‪99‬‬ ‫‪220,484‬‬ ‫‪1182751633‬‬ ‫‪55‬‬ ‫‪280,701‬‬ ‫‪269,126‬‬ ‫‪160,678‬‬ ‫‪1446183287‬‬ ‫‪433155000‬‬ ‫‪427797986‬‬ ‫‪1188834734‬‬ ‫‪492819719‬‬ ‫‪129‬‬ ‫‪94‬‬ ‫‪52‬‬ ‫‪52‬‬ ‫‪48‬‬ ‫‪32‬‬
‫گسترشسرمایهگذاريایرانخودرو‬ ‫مهرکامپارس‬ ‫ایرکا پارت صنعت‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫تولیدمحورخودرو‬ ‫‪2890‬‬ ‫‪-3.95‬‬ ‫‪5364‬‬ ‫‪-3.42‬‬ ‫آخرین‬ ‫درصد‬ ‫‪1921‬‬ ‫‪2191‬‬ ‫‪-3.95‬‬ ‫‪-2.36‬‬ ‫اعتبارشرکت‬ ‫سرمایه گذاري نام‬ ‫ایران‬ ‫‪1532‬‬ ‫قیمت‬ ‫موتورسازانایران‬ ‫کنتورسازي‬ ‫تراکتورسازيایران‬ ‫‪7602‬‬ ‫‪3069‬‬ ‫‪1.78‬‬ ‫‪-3.91‬‬ ‫‪3034‬‬ ‫‪2518‬‬ ‫‪-0.36‬‬ ‫‪-2.21‬‬ ‫مهندسينصیرماشین‬ ‫ریختهگري تراکتورسازي ایران‬ ‫نگین طبس‬ ‫سنگ‬ ‫ذغال‬ ‫خاور‬ ‫فنرسازي‬ ‫صنعتي و معدني شمال شرق شاهرود‬ ‫محورسازانایرانخودرو‬ ‫تامین ماسه ریختهگري‬ ‫‪2656‬‬ ‫‪5700‬‬ ‫فنرسازيزر‬ ‫توسعهمعادنوفلزات‬ ‫سازه پویش‬ ‫‪3020‬‬ ‫‪2003‬‬ ‫‪21180‬‬ ‫توسعه معادن روي ایران‬ ‫پارس خودرو‬ ‫باما‬ ‫‪704‬‬ ‫‪8505‬‬ ‫معدني و صنعتي گل گهر‬ ‫بافقسیستم‬ ‫همكاران‬ ‫معادن‬ ‫انفورماتیك‬ ‫خدماتدماوند‬ ‫معدني‬ ‫‪2538‬‬ ‫‪3703‬‬ ‫‪-3.34‬‬ ‫تغییر‬ ‫‪879,983‬‬ ‫‪160,678‬‬ ‫‪6689240087‬‬ ‫‪492819719‬‬ ‫‪266,384‬‬ ‫‪44,580‬‬ ‫‪808319878‬‬ ‫‪110201760‬‬ ‫‪0.05‬‬ ‫‪-0.78‬‬ ‫‪1.10‬‬ ‫‪-3.96‬‬ ‫‪11,721‬‬ ‫‪97,180‬‬ ‫‪49,896‬‬ ‫‪256,079‬‬ ‫‪18,079‬‬ ‫‪375,166‬‬ ‫‪44203155‬‬ ‫‪1342027863‬‬ ‫‪1,824‬‬ ‫‪-0.09‬‬ ‫‪-0.81‬‬ ‫‪-0.31‬‬ ‫‪-0.40‬‬ ‫‪-2.27‬‬ ‫‪0.09‬‬ ‫‪319,255‬‬ ‫‪20,273‬‬ ‫‪1209156786‬‬ ‫‪69727686‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪-4.92‬‬ ‫‪2,270‬‬ ‫‪18,498‬‬ ‫سرمایه گذاري مسكن تهران‬ ‫‪30394‬‬ ‫‪2181‬‬ ‫‪1.82‬‬ ‫‪13,339,062‬‬ ‫‪1362‬‬ ‫‪ -0.22‬وابسته‬ ‫زراعت و خدمات‬ ‫‪104‬‬ ‫کرمانریختهگري‬ ‫سیمانماسه‬ ‫تامین‬ ‫‪8518‬‬ ‫‪5700‬‬ ‫‪221‬‬ ‫وفلزات‬ ‫سیمانمعادن‬ ‫توسعه‬ ‫شاهرود‬ ‫‪3‬‬ ‫‪78‬‬ ‫معدنيوصنعتيچادرملو‬ ‫‪17‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪102‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪73‬‬ ‫‪80‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪2003‬‬ ‫‪3829‬‬ ‫‪-1.67‬‬ ‫‪-0.80‬‬ ‫‪2,266,711‬‬ ‫‪71,302‬‬ ‫‪4455147311‬‬ ‫‪264245212‬‬ ‫‪3703‬‬ ‫‪-0.40‬‬ ‫‪-0.57‬‬ ‫‪375,166‬‬ ‫‪1342027863‬‬ ‫معدني و صنعتي گل گهر‬ ‫‪4278‬‬ ‫‪-0.40‬‬ ‫‪8,845‬‬ ‫‪144363700‬‬ ‫‪541,673‬‬ ‫‪49571325‬‬ ‫‪2234387457‬‬ ‫‪42‬‬ ‫‪13211‬‬ ‫‪7521‬‬ ‫‪-0.02‬‬ ‫‪2.44‬‬ ‫‪975‬‬ ‫‪14,626‬‬ ‫‪12382580‬‬ ‫‪111669510‬‬ ‫‪56‬‬ ‫معادن روي ایران‬ ‫توسعه‬ ‫سیمانغرب‬ ‫سیمان داراب‬ ‫باما‬ ‫سیمان فارس نو‬ ‫سیمان تهران‬ ‫معادن بافق‬ ‫سیمان شمال‬ ‫معدني و صنعتي صبانور‬ ‫توسعه‬ ‫سیمان بهبهان‬ ‫‪8904281134‬‬ ‫‪891‬‬ ‫‪5‬‬ ‫سرمایه گذاري مسكن تهران‬ ‫‪2181‬‬ ‫‪5701607611‬‬ ‫‪410‬‬ ‫‪1,823,948‬‬ ‫‪4166295252‬‬ ‫‪218‬‬ ‫عمران‬ ‫شاهدبازنشستگي‬ ‫توسعهصندوق‬ ‫سرمایهوگذاري‬ ‫‪2284‬‬ ‫‪2508‬‬ ‫‪11454‬‬ ‫‪3267‬‬ ‫‪-3.76‬‬ ‫‪0.34‬‬ ‫‪164,763‬‬ ‫‪261,590‬‬ ‫‪1887272615‬‬ ‫‪854725367‬‬ ‫‪186‬‬ ‫‪98‬‬ ‫‪5752‬‬ ‫‪4614‬‬ ‫‪-3.94‬‬ ‫‪-1.83‬‬ ‫‪413,462‬‬ ‫‪899,128‬‬ ‫‪5167‬‬ ‫‪1578‬‬ ‫‪-3.94‬‬ ‫‪3.95‬‬ ‫‪7,538,563‬‬ ‫‪20151578866‬‬ ‫‪1296‬‬ ‫‪6216‬‬ ‫‪14041‬‬ ‫‪2,038,054‬‬ ‫‪5808480409‬‬ ‫‪4879‬‬ ‫‪2284‬‬ ‫‪4,400,727‬‬ ‫‪4.85‬‬ ‫‪-2.94‬‬ ‫‪1,537,399‬‬ ‫‪-0.08‬‬ ‫‪8,804‬‬ ‫‪17,069‬‬ ‫‪-0.40‬‬ ‫‪2.33‬‬ ‫سایر محصوالت کاني غیرفلزي‬ ‫شیشه‬ ‫تولیدي‬ ‫کارخانجات‬ ‫رازيشرق‬ ‫شمال‬ ‫مسكن‬ ‫گذاري‬ ‫سرمایه‬ ‫‪9194‬‬ ‫‪1859‬‬ ‫سایپاشیشه‬ ‫گذاري مسكن‬ ‫سرمایه‬ ‫‪1790‬‬ ‫‪1612‬‬ ‫فرآورده‪.‬پ‬ ‫ح‪ .‬آ‪.‬س‬ ‫هاينسوزآذر‬ ‫‪371‬‬ ‫‪4715‬‬ ‫‪439,311‬‬ ‫‪0.11‬‬ ‫‪238801472‬‬ ‫‪41273152‬‬ ‫‪1208146676‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪298‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪149‬‬ ‫توسعه ملي‬ ‫گروه‬ ‫توریستيگذاري‬ ‫سرمایه‬ ‫ایران‬ ‫آبادگران‬ ‫ورفاهي‬ ‫شمالغرب‬ ‫مسكنامید‬ ‫گذاري گذاري‬ ‫سرمایهسرمایه‬ ‫شرکتمدیریت‬ ‫گروه‬ ‫سرمایهگذاري مسكن زاینده رود‬ ‫‪416,050‬‬ ‫‪3,160,738‬‬ ‫‪3825239644‬‬ ‫‪5876186093‬‬ ‫‪126‬‬ ‫‪90‬‬ ‫‪-3.82‬‬ ‫‪0.19‬‬ ‫‪583,893‬‬ ‫‪1,072,029‬‬ ‫‪1045280114‬‬ ‫‪1729703262‬‬ ‫‪113‬‬ ‫‪48‬‬ ‫سرمایهگذاري مسكن‬ ‫‪-4.87‬‬ ‫‪-0.80‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪55,948‬‬ ‫‪18550000‬‬ ‫‪261339439‬‬ ‫افست‬ ‫بازرگاني و تولیدي مرجان کار‬ ‫‪11313‬‬ ‫‪6309‬‬ ‫‪-2.54‬‬ ‫‪-2.61‬‬ ‫‪43,851‬‬ ‫‪40,360‬‬ ‫ایران‬ ‫صادرات‬ ‫بانك‬ ‫ایران‬ ‫چیني‬ ‫صنایعخاك‬ ‫‪708‬‬ ‫‪9843‬‬ ‫‪-3.54‬‬ ‫‪-1.71‬‬ ‫‪35,592,861‬‬ ‫‪15,271‬‬ ‫موسسات اعتباري‪93,854‬‬ ‫بانكها و ‪3.99‬‬ ‫‪3731‬‬ ‫‪0.43‬‬ ‫گریهاي مالي‬ ‫‪819043‬واسطه‬ ‫سایر‬ ‫‪1944‬‬ ‫شرکت بهمن لیزینگ‬ ‫بانك حكمت ایرانیان‬ ‫‪1108‬‬ ‫لیزینگصنعتومعدن‬ ‫لیزینگ ایرانیان‬ ‫بانك گردشگري‬ ‫لیزینگایران‬ ‫بانك پاسارگاد‬ ‫بانك دي‬ ‫سرمایهگذاري سایپا‬ ‫سرمایه گذاري خوارزمي‬ ‫سرمایه گذاري آتیه دماوند‬ ‫سرمایهگذاريملت‬ ‫ح ‪ .‬سرمایه گذاريصنعت ومعدن‬ ‫‪811‬‬ ‫‪-3.80‬‬ ‫‪818874‬‬ ‫‪0.57‬‬ ‫‪2048‬‬ ‫‪-0.58‬‬ ‫‪2033‬‬ ‫‪1564‬‬ ‫‪1604‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.10‬‬ ‫‪-4.34‬‬ ‫‪-0.06‬‬ ‫گذاریها‬ ‫‪ 1581‬سرمایه‬ ‫‪-1.43‬‬ ‫‪1030‬‬ ‫‪1295‬‬ ‫‪-2.65‬‬ ‫‪-1.67‬‬ ‫‪2,603,757‬‬ ‫‪3363135299‬‬ ‫‪2,117,212‬‬ ‫‪1213655387‬‬ ‫‪3539‬‬ ‫‪309‬‬ ‫‪-7.21‬‬ ‫‪2,783,983‬‬ ‫‪860830302‬‬ ‫‪646,192‬‬ ‫‪925688501‬‬ ‫‪573‬‬ ‫‪1439‬‬ ‫‪-3.54‬‬ ‫‪-3.67‬‬ ‫‪857,650‬‬ ‫‪-0.11‬‬ ‫‪411,279‬‬ ‫‪-2.51‬‬ ‫‪-3.40‬‬ ‫‪24,544‬‬ ‫‪420110275‬‬ ‫‪1035‬‬ ‫‪965‬‬ ‫‪648‬‬ ‫‪496‬‬ ‫‪179‬‬ ‫‪527‬‬ ‫‪31‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪348‬‬ ‫‪490‬‬ ‫‪199‬‬ ‫‪3449856585‬‬ ‫‪170‬‬ ‫‪172‬‬ ‫‪923865954‬‬ ‫‪98‬‬ ‫‪748980552‬‬ ‫‪88‬‬ ‫‪93‬‬ ‫‪1273‬‬ ‫‪-4.29‬‬ ‫‪2218‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪124,798‬‬ ‫‪276457500‬‬ ‫‪54‬‬ ‫‪-0.22‬‬ ‫‪151,922‬‬ ‫‪267654317‬‬ ‫‪-0.08‬‬ ‫‪46,270‬‬ ‫‪52,306‬‬ ‫س‪ .‬تدبیرگران فارس وخوزستان‬ ‫‪2274‬‬ ‫‪3.55‬‬ ‫سرمایهگذاريتوسعهملي‬ ‫‪3062‬‬ ‫‪-0.10‬‬ ‫‪1040‬‬ ‫‪-0.19‬‬ ‫‪1816‬‬ ‫س‪.‬صندوق بازنشستگي کارکنان بانك‬ ‫‪1219‬‬ ‫گروهصنایعبهشهرایران‬ ‫‪2153‬‬ ‫‪-0.23‬‬ ‫سرمایه گذاري توسعه صنایع سیمان‬ ‫‪1500‬‬ ‫‪-0.07‬‬ ‫سیمان‪ ،‬آهك و گچ‬ ‫‪400,994‬‬ ‫‪108,140‬‬ ‫‪38,945‬‬ ‫‪11,615,805‬‬ ‫‪911820066‬‬ ‫بانك صادرات ایران‬ ‫نفت ایرانول‬ ‫امتیازتسهیالت مسكن آذرماه ‪93‬‬ ‫نفت پاسارگاد‬ ‫بانك ملت‬ ‫بانك تجارت‬ ‫‪72‬‬ ‫بخاروآب گرم‬ ‫‪1578‬برق‪ ،‬گاز‪،‬‬ ‫عرضه‬ ‫‪252,642‬‬ ‫‪3.95‬‬ ‫چاپ و تكثیر‬ ‫فراورده هايانتشار‪،‬‬ ‫سوخت هسته اي‬ ‫نفتي‪ ،‬کك‬ ‫بانكها و موسسات‬ ‫‪ -3.00‬اعتباري‪434,188‬‬ ‫‪9995‬‬ ‫‪708‬‬ ‫‪13735‬‬ ‫‪819043‬‬ ‫‪17117‬‬ ‫‪1944‬‬ ‫‪-2.11‬‬ ‫‪-4.34‬‬ ‫‪-0.50‬‬ ‫‪-3.26‬‬ ‫‪2,732,027‬‬ ‫‪1439315372‬‬ ‫‪336‬‬ ‫پاسارگاد‬ ‫بانك‬ ‫صنایع معدني خاورمیانه‬ ‫هلدینگ‬ ‫مس شهیدباهنر‬ ‫‪1809‬‬ ‫‪-2.22‬‬ ‫‪1564‬‬ ‫‪3362‬‬ ‫‪1581‬‬ ‫‪1631‬‬ ‫‪3009‬‬ ‫شرکت آهن و فوالد ارفع‬ ‫‪2841‬‬ ‫زرین معدن آسیا‬ ‫‪3312‬‬ ‫فوالد خوزستان‬ ‫‪-1.43‬‬ ‫‪-0.95‬‬ ‫‪645,880‬‬ ‫‪1168421161‬‬ ‫‪882,593‬‬ ‫‪351,186‬‬ ‫‪0.09‬‬ ‫ح ‪ .‬ملي صنایع مس ایران‬ ‫‪679‬‬ ‫سرمایهگذاريتوکافوالد(هلدینگ‬ ‫‪1482‬‬ ‫نورد آلومینیوم‬ ‫‪4110‬‬ ‫‪1056789143‬‬ ‫‪613719290‬‬ ‫‪157,526‬‬ ‫‪104,462‬‬ ‫‪429299017‬‬ ‫‪7000‬‬ ‫‪287130590‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪38‬‬ ‫ملي صنایع مس ایران‬ ‫‪1851‬‬ ‫‪-0.05‬‬ ‫‪116,528‬‬ ‫‪19‬‬ ‫فوالد آلیاژي ایران‬ ‫‪2753‬‬ ‫‪-0.04‬‬ ‫‪9,791‬‬ ‫‪25887404‬‬ ‫‪13334‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪39531934‬‬ ‫‪19‬‬ ‫فروسیلیس ایران‬ ‫‪2639‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪659‬‬ ‫سپنتا‬ ‫‪79078644‬‬ ‫‪-7.81‬‬ ‫‪220,119‬‬ ‫‪-3.48‬‬ ‫‪101,000‬‬ ‫‪406425000‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪928‬‬ ‫‪2351552‬‬ ‫قند و شكر‬ ‫‪4,329‬‬ ‫‪48‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪207186784‬‬ ‫نوردوقطعات فوالدي‬ ‫‪51‬‬ ‫‪1181743670‬‬ ‫فرآوريموادمعدنيایران‬ ‫‪69,504‬‬ ‫‪56‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪3381‬‬ ‫‪4045‬‬ ‫‪62‬‬ ‫‪227316282‬‬ ‫‪-0.64‬‬ ‫‪327248205‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪34‬‬ ‫‪242254674‬‬ ‫‪-3.54‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪121‬‬ ‫‪263,560‬‬ ‫‪346438142‬‬ ‫‪85,324‬‬ ‫ملي سربوروي ایران‬ ‫‪122‬‬ ‫‪178893778‬‬ ‫‪170,826‬‬ ‫‪1172‬‬ ‫‪348‬‬ ‫‪133‬‬ ‫‪49‬‬ ‫‪1776‬‬ ‫‪-1.01‬‬ ‫‪201‬‬ ‫‪527‬‬ ‫‪1,004,300‬‬ ‫‪-3.79‬‬ ‫‪1.01‬‬ ‫‪4320198012‬‬ ‫‪648‬‬ ‫‪5711454100‬‬ ‫‪136,414‬‬ ‫‪-1.27‬‬ ‫‪2333641770‬‬ ‫‪7054597806‬‬ ‫‪4,205,238‬‬ ‫‪685,416‬‬ ‫‪104,593‬‬ ‫‪-5.56‬‬ ‫‪14304041141‬‬ ‫‪6735135964‬‬ ‫‪2650168509‬‬ ‫‪-4.31‬‬ ‫‪5849‬‬ ‫آلومینیومایران‬ ‫‪1,143,765‬‬ ‫‪8,615‬‬ ‫‪216,019‬‬ ‫‪-1.25‬‬ ‫صنعت روي زنگان‬ ‫‪712‬‬ ‫‪5,360,929‬‬ ‫‪514,784‬‬ ‫‪1604‬‬ ‫‪3867‬‬ ‫صنایع فوالد آلیاژي یزد‬ ‫‪14713563972‬‬ ‫‪1035‬‬ ‫‪8382812938‬‬ ‫‪1722089255‬‬ ‫‪-0.06‬‬ ‫‪0.73‬‬ ‫بانك دي‬ ‫‪14380762237‬‬ ‫‪68‬‬ ‫‪484‬‬ ‫‪159‬‬ ‫اصفهان‬ ‫فوالد مبارکه‬ ‫مسكن آبانماه‪93‬‬ ‫امتیازتسهیالت‬ ‫‪2109‬‬ ‫‪818874‬‬ ‫‪-0.38‬‬ ‫‪0.57‬‬ ‫سهامي ذوب آهن اصفهان‬ ‫‪7,660,091‬‬ ‫‪1516773170‬‬ ‫‪188‬‬ ‫‪3224155674‬‬ ‫‪6269922391‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪17423831383‬‬ ‫‪0.43‬‬ ‫‪17,558‬‬ ‫‪4311595662‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪273‬‬ ‫‪563‬‬ ‫ح ‪ .‬توکافوالد(هلدینگ‬ ‫‪109842600‬‬ ‫‪-0.31‬‬ ‫‪110,430‬‬ ‫‪398669076‬‬ ‫‪48‬‬ ‫اساسي ‪17,638,615‬‬ ‫‪ 811‬فلزات‪-3.80‬‬ ‫‪2,816,037 -3.78‬‬ ‫‪1145‬‬ ‫‪5,659,825‬‬ ‫‪-2.46‬‬ ‫‪1108‬‬ ‫‪472‬‬ ‫‪55159605‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪462,958‬‬ ‫شرکت سرمایه گذاري اعتالء البرز‬ ‫‪7,510‬‬ ‫‪64495580‬‬ ‫‪89‬‬ ‫‪-3.54‬‬ ‫‪589338065‬‬ ‫‪-1.90‬‬ ‫‪899,128‬‬ ‫‪4148187239‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪35,592,861‬‬ ‫نفت سپاهان‬ ‫‪0.19‬‬ ‫‪11,700‬‬ ‫‪79746260‬‬ ‫‪90‬‬ ‫‪25193372269‬‬ ‫‪80‬‬ ‫‪316,370‬‬ ‫‪8588‬‬ ‫‪-2.33‬‬ ‫‪-1.83‬‬ ‫‪3,160,738‬‬ ‫‪5876186093‬‬ ‫‪98‬‬ ‫‪1981‬‬ ‫‪192‬‬ ‫‪556365042‬‬ ‫‪1859‬‬ ‫‪-1.29‬‬ ‫‪261,590‬‬ ‫‪854725367‬‬ ‫‪149‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪45‬‬ ‫‪34‬‬ ‫‪4320198012‬‬ ‫‪6,045,263‬‬ ‫‪0.11‬‬ ‫‪-0.29‬‬ ‫‪439,311‬‬ ‫‪418,312‬‬ ‫‪1208146676‬‬ ‫‪968226156‬‬ ‫‪138‬‬ ‫‪298‬‬ ‫افستبهران‬ ‫نفت‬ ‫‪336‬‬ ‫‪6225947166‬‬ ‫‪2,732,027‬‬ ‫‪1,823,948‬‬ ‫‪1,302,952‬‬ ‫‪4166295252‬‬ ‫‪3175459526‬‬ ‫‪218‬‬ ‫‪79‬‬ ‫‪-0.35‬‬ ‫‪-3.00‬‬ ‫‪349,445‬‬ ‫‪2,038,054‬‬ ‫‪1471533287‬‬ ‫‪5808480409‬‬ ‫‪410‬‬ ‫‪11313‬‬ ‫‪11314‬‬ ‫‪8382812938‬‬ ‫‪-3.86‬‬ ‫‪1759‬‬ ‫سرمایه گذاري پردیس‬ ‫‪97,795‬‬ ‫‪1,338,575‬‬ ‫‪1,537,399‬‬ ‫‪4003185045‬‬ ‫‪9555827845‬‬ ‫‪210‬‬ ‫‪344‬‬ ‫‪4,400,727‬‬ ‫‪5701607611‬‬ ‫‪562‬‬ ‫‪-2.54‬‬ ‫‪-1.81‬‬ ‫‪484‬‬ ‫‪4,205,238‬‬ ‫‪-1.55‬‬ ‫‪1,478,330‬‬ ‫‪11481197101‬‬ ‫‪1.82‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪43,851‬‬ ‫‪384,596‬‬ ‫گردشگري‬ ‫بانك‬ ‫کالسیمین‬ ‫‪195464429‬‬ ‫‪-0.01‬‬ ‫‪74‬‬ ‫‪4,082,069‬‬ ‫‪1034224‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪496104282‬‬ ‫‪4271847419‬‬ ‫‪563‬‬ ‫‪6735135964‬‬ ‫‪8904281134‬‬ ‫‪891‬‬ ‫‪-0.22‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪18166685514‬‬ ‫‪1030‬‬ ‫‪45‬‬ ‫‪205‬‬ ‫سامان گستراصفهان‬ ‫ایران‬ ‫حكمتسازي‬ ‫بانكوماشین‬ ‫لوله‬ ‫ایرانیان‬ ‫‪974,940‬‬ ‫سرمایهگذاريبهمن‬ ‫سرمایهگذاري مليایران‬ ‫‪154,695‬‬ ‫‪5,360,929‬‬ ‫‪25857075959‬‬ ‫‪3271680‬‬ ‫‪1068‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪13,339,062‬‬ ‫‪2.48‬‬ ‫‪1612‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪47,767,337‬‬ ‫‪0.34‬‬ ‫گذاري قابل معامله‬ ‫‪3267‬سرمایه‬ ‫صندوق‬ ‫‪4614‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪55‬‬ ‫‪14713563972‬‬ ‫‪315408860‬‬ ‫‪2750‬‬ ‫‪2403‬‬ ‫‪54‬‬ ‫‪1.43875E+11‬‬ ‫رشته اي صنعتي‬ ‫شرکتهاي چند‬ ‫‪4.85‬‬ ‫‪1296‬‬ ‫‪4310‬‬ ‫‪2850‬‬ ‫‪22498560‬‬ ‫‪22‬‬ ‫برقپ عسلویه مپنا‬ ‫تولیدس‪.‬‬ ‫ح‪ .‬آ‪.‬‬ ‫‪712‬‬ ‫‪7054597806‬‬ ‫‪10,516,505‬‬ ‫‪768‬‬ ‫‪15670000‬‬ ‫‪35471520‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪10646‬‬ ‫‪371‬‬ ‫‪25193372269‬‬ ‫‪148135136‬‬ ‫‪2,281,075‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪9,180‬‬ ‫‪17014875‬‬ ‫‪8562440‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪-2.34‬‬ ‫‪-4.87‬‬ ‫‪1981‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪6269922391‬‬ ‫‪6,375‬‬ ‫‪2,270‬‬ ‫‪69727686‬‬ ‫‪73‬‬ ‫‪392,410‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪350169274‬‬ ‫‪4997900156‬‬ ‫‪20,273‬‬ ‫‪137283240‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪4177490095‬‬ ‫‪18550000‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪4955347083‬‬ ‫‪14557‬‬ ‫صندوق سرمایهگذاري آساس‪-‬سهام‬ ‫صندوق سرمایهگذاري اطلس‪-‬سهام‬ ‫‪47,470‬‬ ‫‪2382179973‬‬ ‫‪78‬‬ ‫‪198‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪224342459‬‬ ‫‪14380762237‬‬ ‫‪3012‬‬ ‫‪6816‬‬ ‫عمرانوتوسعهفارس‬ ‫‪280,097‬‬ ‫‪473739247‬‬ ‫‪529381843‬‬ ‫‪102‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪1,072,029‬‬ ‫‪39‬‬ ‫‪496104282‬‬ ‫‪254642622‬‬ ‫سرمایه گذاري مسكن شمال شرق‬ ‫‪76,950‬‬ ‫‪372184564‬‬ ‫‪37‬‬ ‫‪1729703262‬‬ ‫‪2676723425‬‬ ‫‪398669076‬‬ ‫‪4224906182‬‬ ‫‪5,659,825‬‬ ‫‪114‬‬ ‫‪89‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪17,638,615‬‬ ‫‪8,615‬‬ ‫‪1852‬‬ ‫‪-2.46‬‬ ‫‪2378250016‬‬ ‫‪4148187239‬‬ ‫‪14304041141‬‬ ‫‪2239‬‬ ‫‪1824‬‬ ‫سرمایهگذاري سپه‬ ‫‪7,660,091‬‬ ‫‪2,388,813‬‬ ‫‪-3.95‬‬ ‫سرمایه گذاري توسعه صنعتي ایران‬ ‫گسترش سرمایه گذاري ایرانیان‬ ‫‪-2.11‬‬ ‫‪-0.58‬‬ ‫‪17,558‬‬ ‫‪2,232,497‬‬ ‫‪1077‬‬ ‫سرمایه گذاري صنعت ومعدن‬ ‫‪518,017‬‬ ‫‪252,642‬‬ ‫انتشار‪ ،‬چاپ و‬ ‫‪-2.23‬تكثیر ‪31,203‬‬ ‫‪7311‬‬ ‫‪2074‬‬ ‫امتیازتسهیالت مسكن آبانماه‪93‬‬ ‫‪-3.93‬‬ ‫‪2.48‬‬ ‫‪9555827845‬‬ ‫‪344‬‬ ‫آ‪.‬س‪.‬پ‬ ‫‪1362‬‬ ‫‪4.77‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪2.33‬‬ ‫‪-1.18‬‬ ‫‪-1.55‬‬ ‫‪1,478,330‬‬ ‫سیمان دورود‬ ‫‪265,068‬‬ ‫‪115,879‬‬ ‫سازي‪ ،‬امالك‬ ‫انبوه‬ ‫‪-0.06‬و مستغالت‪630‬‬ ‫‪37179‬‬ ‫‪25857075959‬‬ ‫‪1232590215‬‬ ‫سرمایه گذاري شاهد‬ ‫‪-0.09‬‬ ‫‪-0.45‬‬ ‫‪833‬‬ ‫شرکت سرمایه گذاري مسكن شمالغرب‬ ‫بانك تجارت‬ ‫‪3261‬‬ ‫‪4006‬‬ ‫‪1068‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪11481197101‬‬ ‫ساخت محصوالت فلزي‬ ‫‪2750‬‬ ‫لیزینگخودروغدیر‬ ‫‪2779‬‬ ‫‪3929‬‬ ‫‪-0.04‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫هلدینگ‬ ‫نوسازيگذاري‬ ‫سرمایه‬ ‫غدیر(تهران‬ ‫وساختمان‬ ‫‪2850‬‬ ‫بانك ملت‬ ‫‪3421‬‬ ‫‪0.09‬‬ ‫‪3076‬‬ ‫‪6216‬‬ ‫‪-3.00‬‬ ‫امتیازتسهیالت مسكن آذرماه ‪93‬‬ ‫‪3005‬‬ ‫‪-0.23‬‬ ‫‪-0.90‬‬ ‫‪-2.94‬‬ ‫صنایع آذرآب‬ ‫پارس سرام‬ ‫‪5819‬‬ ‫‪562‬‬ ‫‪2673‬‬ ‫پشمشیشهایران‬ ‫‪8505‬‬ ‫‪-0.01‬‬ ‫‪-0.12‬‬ ‫س‪ .‬توسعه وعمران استان کرمان‬ ‫‪-3.50‬‬ ‫شیشه و گاز‬ ‫گستراصفهان‬ ‫سامان‬ ‫‪1934‬‬ ‫‪7766‬‬ ‫س‪ .‬توسعه وعمران استان کرمان‬ ‫عمران همدان‬ ‫شیشه‬ ‫وتوسعهفارس‬ ‫‪1842‬‬ ‫‪4666‬‬ ‫‪-0.81‬‬ ‫‪-1.93‬‬ ‫‪1030‬‬ ‫‪300‬‬ ‫‪96281902‬‬ ‫‪920904919‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪92‬‬ ‫‪221‬‬ ‫‪30‬‬ ‫سیمان کارون‬ ‫‪135,162‬‬ ‫‪256,079‬‬ ‫استخراج کانه‪0.14‬هاي فلزي‪72,386‬‬ ‫‪5133‬‬ ‫هگمتانخانه سازي باغمیشه‬ ‫سازي و‬ ‫شهر‬ ‫سیمان‬ ‫‪8883863‬‬ ‫‪11,721‬‬ ‫‪735,462‬‬ ‫‪1601668334‬‬ ‫‪174‬‬ ‫‪1150563623‬‬ ‫‪1459551896‬‬ ‫سیمان تهران‬ ‫‪7766‬‬ ‫فراورده هاي‬ ‫نسوزایرانزاینده رود‬ ‫گذاري مسكن‬ ‫سرمایه‬ ‫‪-1.24‬‬ ‫‪0.05‬‬ ‫‪883,868‬‬ ‫استخراج سایر معادن‬ ‫‪2459‬‬ ‫‪4437‬‬ ‫‪18166685514‬‬ ‫‪266,384‬‬ ‫‪808319878‬‬ ‫‪72‬‬ ‫‪-3.69‬‬ ‫‪2,916,650‬‬ ‫‪3578093899‬‬ ‫‪178‬‬ ‫‪54‬‬ ‫‪104‬‬ ‫‪9,180‬‬ ‫‪17,720‬‬ ‫‪-0.15‬و مستغالت‬ ‫سازي‪ ،‬امالك‬ ‫انبوه‬ ‫‪11,891‬‬ ‫‪2738‬‬ ‫‪879,983‬‬ ‫‪11,615,805‬‬ ‫‪6689240087‬‬ ‫‪17423831383‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪659‬‬ ‫‪-0.22‬‬ ‫‪-3.96‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪35471520‬‬ ‫‪110529500‬‬ ‫‪31313003‬‬ ‫‪-0.23‬‬ ‫تغییر‬ ‫معامالت‬ ‫حجم‬ ‫‪52,306‬‬ ‫استخراج ذغال سنگ‬ ‫‪1836‬‬ ‫‪19‬‬ ‫تعداد دفعات‬ ‫معامله‬ ‫ارزش‬ ‫‪109842600‬‬ ‫اندازهگیري‬ ‫اپتیكي‬ ‫ابزارپزشكي‪،‬‬ ‫آهكوو گچ‬ ‫سیمان‪،‬‬ ‫‪1227‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪10‬‬ ‫صنعتي و معدني شمال شرق شاهرود‬ ‫سیمانسپاهان‬ ‫‪38,945‬‬ ‫‪39531934‬‬ ‫‪17‬‬ ‫معامله‬ ‫‪8214‬‬ ‫‪39‬‬ ‫‪-0.03‬‬ ‫صنعتي آما‬ ‫‪1260‬‬ ‫‪-2.78‬‬ ‫سیمان فارس و خوزستان‬ ‫سیمان کردستان‬ ‫منگنزایران‬ ‫معادن‬ ‫‪4,082,069‬‬ ‫عمران و توسعه شاهد‬ ‫ذغالسنگ نگین طبس‬ ‫‪3034‬‬ ‫‪-0.36‬‬ ‫سیمان شرق‬ ‫‪536,883‬‬ ‫‪14,626‬‬ ‫خانه سازي باغمیشه‬ ‫شهر سازي‬ ‫پردازي وایران‬ ‫داده‬ ‫جامدارو‬ ‫کنتورسازي‬ ‫ایرانتوسعه صنایع سیمان‬ ‫گذاري‬ ‫سرمایه‬ ‫‪7602‬‬ ‫‪1500‬‬ ‫‪6057119500‬‬ ‫‪111669510‬‬ ‫‪8562440‬‬ ‫‪68975358‬‬ ‫‪1040‬‬ ‫‪1.78‬‬ ‫‪-0.07‬‬ ‫‪39‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2459‬‬ ‫‪1785‬‬ ‫توریستي ورفاهي آبادگران ایران‬ ‫‪15‬‬ ‫آخرین‬ ‫درصد‬ ‫‪-0.19‬‬ ‫شرکت‬ ‫نام‬ ‫بهشهرایران‬ ‫گروهصنایع‬ ‫هرمزگان‬ ‫سیمان دماوند‬ ‫معدني‬ ‫‪4.77‬‬ ‫‪-3.67‬‬ ‫نوسازيوساختمانتهران‬ ‫‪72‬‬ ‫‪28‬‬ ‫‪1219‬‬ ‫‪-0.08‬‬ ‫‪46,270‬‬ ‫‪55159605‬‬ ‫سه‌شنبه ‪ 30‬دی‪ 28 - 1393‬ربیع االول ‪ 20 -1436‬ژانویه ‪ -2015‬شماره ‪ -137‬پیاپی ‪1455‬‬ ‫‪2153‬‬ ‫قیمت‬ ‫‪2234387457‬‬ ‫‪10,516,505‬‬ ‫‪690,468‬‬ ‫آ‪.‬س‪.‬پ‬ ‫‪30‬‬ ‫‪32‬‬ ‫سرمایه گذاري پردیس‬ ‫‪42‬‬ ‫منگنزایران‬ ‫معادن‬ ‫اطالعات خوارزمي‬ ‫توسعه فناوري‬ ‫کشاورزي ودامپروي مگسال‬ ‫‪37122048‬‬ ‫‪473739247‬‬ ‫‪-3.96‬‬ ‫‪-0.01‬‬ ‫‪4006‬‬ ‫‪6238‬‬ ‫سرمایه گذاري شاهد‬ ‫‪32229028‬‬ ‫‪10,000,000‬‬ ‫‪280,097‬‬ ‫‪-0.45‬‬ ‫‪0.76‬‬ ‫ایرانارقام‬ ‫‪263461000‬‬ ‫‪7040000000‬‬ ‫‪2382179973‬‬ ‫‪11284‬‬ ‫‪7521‬‬ ‫توسعه معدني و صنعتي صبانور‬ ‫افرانت‬ ‫‪134596566‬‬ ‫‪1459551896‬‬ ‫‪-1.67‬‬ ‫‪-0.02‬‬ ‫‪2.44‬‬ ‫‪3929‬‬ ‫‪3729‬‬ ‫‪96281902‬‬ ‫‪2,266,711‬‬ ‫‪265,068‬‬ ‫‪52‬‬ ‫معامله‬ ‫‪286564523‬‬ ‫‪4455147311‬‬ ‫‪-0.43‬‬ ‫‪52‬‬ ‫تعداد دفعات‬ ‫‪30‬‬ ‫‪205685591‬‬ ‫س‪.‬صندوق بازنشستگي کارکنان بانك‬ ‫‪55‬‬ ‫بورس و بازار‬ ‫‪1188834734‬‬ ‫‪-3.97‬‬ ‫‪17,449‬‬ ‫‪94‬‬ ‫‪48‬‬ ‫‪87,230‬‬ ‫‪-0.40‬وابسته به آن‬ ‫‪4278‬فعالیتهاي‬ ‫رایانه و‬ ‫‪541,673‬‬ ‫‪3787‬‬ ‫‪3421‬‬ ‫‪433155000‬‬ ‫معامالت‬ ‫حجم‬ ‫‪280,701‬‬ ‫استخراج کانه هاي فلزي‬ ‫‪1867‬‬ ‫‪1446183287‬‬ ‫ارزش معامله‬ ‫‪427797986‬‬ ‫استخراج سایر معادن‬ ‫‪1842‬‬ ‫چرخشگر‬ ‫وصنعتيچادرملو‬ ‫معدني‬ ‫‪201,000‬‬ ‫استخراج ذغال‬ ‫‪-2.03‬سنگ ‪122,278‬‬ ‫‪2363‬‬ ‫‪2169‬‬ ‫لنت ترمزایران‬ ‫‪220,484‬‬ ‫‪1182751633‬‬ ‫‪752,977‬‬ ‫‪-3.81‬و اندازهگیري‬ ‫ابزارپزشكي‪ ،‬اپتیكي‬ ‫‪269,126‬‬ ‫‪4417‬‬ ‫‪8214‬‬ ‫نیرو محرکه‬ ‫‪2,764,431‬‬ ‫‪7989506585‬‬ ‫‪99‬‬ ‫‪103896168‬‬ ‫‪57709899‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬
‫ملي صنایع مس ایران‬ ‫ح ‪ .‬توکافوالد(هلدینگ‬ ‫‪18‬‬ ‫فوالد آلیاژي ایران‬ ‫‪1851‬‬ ‫‪-0.05‬‬ ‫‪2753‬‬ ‫‪-0.04‬‬ ‫‪472‬‬ ‫‪116,528‬‬ ‫‪220,119‬‬ ‫‪-7.81‬‬ ‫‪9,791‬‬ ‫سه‌شنبه ‪ 30‬دی‪ 28 - 1393‬ربیع االول ‪ 20 -1436‬ژانویه ‪ -2015‬شماره ‪ -137‬پیاپی ‪1455‬‬ ‫نوردوقطعات فوالدي‬ ‫سپنتا‬ ‫نام شرکت‬ ‫فروسیلیس ایران‬ ‫کنتورسازيایران‬ ‫قند ثابت خراسان‬ ‫ذغالسنگ نگین طبس‬ ‫قند شیروان قوچان و بجنورد‬ ‫‪4045‬‬ ‫آخرین‬ ‫‪13334‬‬ ‫قیمت‬ ‫‪-3.48‬‬ ‫درصد‬ ‫‪0.00‬‬ ‫تغییر‬ ‫‪2815‬‬ ‫قنداصفهان‬ ‫ماسه ریختهگري‬ ‫تامین‬ ‫‪2003‬‬ ‫‪3528‬‬ ‫‪-1.67‬‬ ‫‪-0.51‬‬ ‫‪3703‬‬ ‫‪-0.40‬‬ ‫‪6706‬‬ ‫‪0.69‬‬ ‫توسعه‬ ‫وفلزاتوقندپیرانشهر‬ ‫معادنغدایي‬ ‫فرآوردههاي‬ ‫توسعه معادن روي ایران‬ ‫قند مرودشت‬ ‫معدنيوصنعتيچادرملو‬ ‫کارخانجات قند قزوین‬ ‫باما‬ ‫شهد‬ ‫‪1842‬‬ ‫‪2256‬‬ ‫‪2402‬‬ ‫‪8505‬‬ ‫جهان‬ ‫قندنقشدماوند‬ ‫معدني‬ ‫‪9787‬‬ ‫‪7521‬‬ ‫منگنزایران‬ ‫معادن‬ ‫تكسرام‬ ‫تولیدي کاشي‬ ‫چیني ایران‬ ‫‪17261‬‬ ‫‪3421‬‬ ‫‪4006‬‬ ‫‪3031‬‬ ‫‪1362‬‬ ‫‪7300‬‬ ‫سعدي‬ ‫کاشي‬ ‫وعمران استان کرمان‬ ‫توسعه‬ ‫س‪.‬‬ ‫‪3312‬‬ ‫‪7766‬‬ ‫وساختمانتهران‬ ‫نوسازي‬ ‫پالسكوکار‬ ‫‪6216‬‬ ‫‪1227‬‬ ‫آبادگران ایران‬ ‫توریستي‬ ‫ورفاهيسهند‬ ‫الستیكي‬ ‫صنایع‬ ‫شرکت سرمایه گذاري مسكن شمالغرب‬ ‫‪2750‬‬ ‫گذاريبارز‬ ‫سرمایهصنعتي‬ ‫گروه‬ ‫مسكن شمال شرق‬ ‫‪11131‬‬ ‫‪1859‬‬ ‫گذاري مسكن‬ ‫سرمایه‬ ‫یاساتایرورابر‬ ‫ایران‬ ‫ح‪.‬‬ ‫‪1612‬‬ ‫‪2899‬‬ ‫تراکتورسازيایران‬ ‫‪371‬‬ ‫کویر تایر‬ ‫سرمایهگذاري مسكن زاینده رود‬ ‫یاساتایرورابر‬ ‫ایران‬ ‫فارس‬ ‫عمرانوتوسعه‬ ‫سامان گستراصفهان‬ ‫ح‪ .‬آ‪.‬س‪.‬پ‬ ‫گروهصنعتيبوتان‬ ‫افست‬ ‫ماشینسازينیرومحرکه‬ ‫مارون‬ ‫پتروشیمي‬ ‫ایران‬ ‫صادرات‬ ‫بانك‬ ‫ایران‬ ‫سازي‬ ‫کمباین‬ ‫امتیازتسهیالت مسكن آذرماه ‪93‬‬ ‫سازي ایران‬ ‫پمپ‬ ‫بانك ملت‬ ‫آبسالتجارت‬ ‫بانك‬ ‫سرما آفرین‬ ‫بانك حكمت ایرانیان‬ ‫پارس خزر‬ ‫امتیازتسهیالت مسكن آبانماه‪93‬‬ ‫گسترشصنایعوخدماتکشاورزي‬ ‫بانك گردشگري‬ ‫بانك پاسارگاد‬ ‫کارخانجات تولیدي شهید قندي‬ ‫بانك دي‬ ‫نیروترانس‬ ‫پارسسویچ‬ ‫موتوژن‬ ‫ایران ترانسفو‬ ‫‪0.63‬‬ ‫‪2284‬‬ ‫‪3744‬‬ ‫‪4632‬‬ ‫‪4614‬‬ ‫‪-0.15‬‬ ‫‪-1.83‬‬ ‫‪4,992‬‬ ‫‪899,128‬‬ ‫‪1313471602‬‬ ‫‪1208146676‬‬ ‫‪347619085‬‬ ‫‪854725367‬‬ ‫‪410‬‬ ‫‪298‬‬ ‫‪77‬‬ ‫‪67‬‬ ‫‪149‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪98‬‬ ‫‪22,544‬‬ ‫‪3,160,738‬‬ ‫‪249372486‬‬ ‫‪5876186093‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪90‬‬ ‫‪1,072,029‬‬ ‫‪15,500‬‬ ‫‪1729703262‬‬ ‫‪44929500‬‬ ‫‪48‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪18550000‬‬ ‫‪0.19‬‬ ‫‪0.42‬‬ ‫تجهیزات‪252,642‬‬ ‫‪3.95‬‬ ‫‪1578‬‬ ‫ماشین آالت و‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪22737670‬‬ ‫‪4148187239‬‬ ‫‪398669076‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪89‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4769‬‬ ‫‪-3.48‬‬ ‫‪1,839,325‬‬ ‫‪8772349007‬‬ ‫‪216‬‬ ‫‪11313‬‬ ‫‪-2.54‬‬ ‫‪43,851‬‬ ‫‪496104282‬‬ ‫‪45‬‬ ‫‪33061‬‬ ‫‪708‬‬ ‫‪-3.37‬‬ ‫‪-3.54‬‬ ‫انتشار‪ ،‬چاپ و تكثیر‬ ‫‪3098‬‬ ‫‪2067‬‬ ‫‪-0.35‬‬ ‫‪-3.19‬‬ ‫‪49,551‬‬ ‫‪134,185‬‬ ‫بانكها و موسسات اعتباري‬ ‫‪1171‬‬ ‫‪819043‬‬ ‫‪3309‬‬ ‫‪1944‬‬ ‫‪-0.68‬‬ ‫‪0.43‬‬ ‫‪-0.15‬‬ ‫‪-2.11‬‬ ‫‪5,422‬‬ ‫‪35,592,861‬‬ ‫‪155,662‬‬ ‫‪17,558‬‬ ‫‪6,554‬‬ ‫‪7,660,091‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪-0.28‬‬ ‫‪4279‬‬ ‫‪17,638,615‬‬ ‫‪-3.80‬‬ ‫‪811‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪0.27‬‬ ‫‪3337‬‬ ‫‪5,659,825‬‬ ‫‪-2.46‬‬ ‫‪1108‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪-0.06‬‬ ‫‪8009‬‬ ‫‪8,615‬‬ ‫‪0.57‬‬ ‫‪818874‬‬ ‫‪37,295‬‬ ‫‪-3.99‬‬ ‫‪9428‬‬ ‫‪5,360,929‬‬ ‫‪-4.34‬‬ ‫‪1564‬‬ ‫ماشین آالت و دستگاههاي برقي‬ ‫‪4,205,238‬‬ ‫‪-0.06‬‬ ‫‪1604‬‬ ‫‪3,252,344‬‬ ‫‪3.94‬‬ ‫‪1634‬‬ ‫‪2,732,027‬‬ ‫‪-1.43‬‬ ‫‪1581‬‬ ‫‪347,748‬‬ ‫‪-3.94‬‬ ‫‪4604‬‬ ‫‪3707‬‬ ‫‪5726‬‬ ‫‪8528‬‬ ‫‪-3.96‬‬ ‫‪206,819‬‬ ‫‪-0.01‬‬ ‫‪2,768‬‬ ‫‪-0.16‬‬ ‫صنایعشیمیایيایران‬ ‫‪7397‬‬ ‫‪-0.80‬‬ ‫‪10639‬‬ ‫‪-0.08‬‬ ‫‪5960‬‬ ‫‪-1.32‬‬ ‫محصوالت چوبي‬ ‫محصوالت شیمیایي‬ ‫‪2201‬‬ ‫‪4482‬‬ ‫‪1912‬‬ ‫پتروشیمي پردیس‬ ‫‪15306‬‬ ‫پلياکریل‬ ‫‪1435‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪147910235‬‬ ‫‪277414297‬‬ ‫‪179257715‬‬ ‫‪25193372269‬‬ ‫‪176209384‬‬ ‫‪14380762237‬‬ ‫‪20891800‬‬ ‫‪14713563972‬‬ ‫‪53560000‬‬ ‫‪14304041141‬‬ ‫‪57088327‬‬ ‫‪6269922391‬‬ ‫‪15388000‬‬ ‫‪7054597806‬‬ ‫‪351617486‬‬ ‫‪8382812938‬‬ ‫‪6735135964‬‬ ‫‪5314330096‬‬ ‫‪4320198012‬‬ ‫‪1600882052‬‬ ‫‪766576491‬‬ ‫‪160030015‬‬ ‫‪22664384‬‬ ‫‪1857200‬‬ ‫‪57‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪1981‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪184,344‬‬ ‫‪5,280,796‬‬ ‫‪12041501817‬‬ ‫‪473‬‬ ‫‪285,930‬‬ ‫‪2062509429‬‬ ‫‪-2.48‬‬ ‫‪-2.75‬‬ ‫‪665,161‬‬ ‫‪-0.44‬‬ ‫‪292,811‬‬ ‫‪10598972421‬‬ ‫‪307‬‬ ‫‪1406275758‬‬ ‫‪145‬‬ ‫‪1258901112‬‬ ‫‪118‬‬ ‫‪364,799‬‬ ‫‪3818261724‬‬ ‫‪224,817‬‬ ‫‪1309967503‬‬ ‫‪72,267‬‬ ‫‪1125519103‬‬ ‫‪168‬‬ ‫‪123‬‬ ‫‪92‬‬ ‫‪4401394552‬‬ ‫‪90‬‬ ‫‪-3.88‬‬ ‫‪510,574‬‬ ‫‪732456556‬‬ ‫‪81‬‬ ‫‪-4.09‬‬ ‫‪297,444‬‬ ‫‪2192707488‬‬ ‫‪62‬‬ ‫‪8478‬‬ ‫‪-0.24‬‬ ‫‪7778‬‬ ‫‪-3.75‬‬ ‫‪62,509‬‬ ‫‪37,016‬‬ ‫‪520089520‬‬ ‫‪287903233‬‬ ‫‪83‬‬ ‫‪71‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪11991‬‬ ‫‪1842‬‬ ‫‪2894‬‬ ‫‪3703‬‬ ‫‪2181‬‬ ‫‪1086‬‬ ‫‪7766‬‬ ‫‪7181‬‬ ‫‪1296‬‬ ‫‪987‬‬ ‫‪6216‬‬ ‫‪4899‬‬ ‫دشت مرغاب‬ ‫تولیديمهرام‬ ‫افست‬ ‫خوراك دام پارس‬ ‫بانك تجارت‬ ‫مخابرات ایران‬ ‫بانك حكمت ایرانیان‬ ‫شرکت ارتباطات سیار ایران‬ ‫امتیازتسهیالت مسكن آبانماه‪93‬‬ ‫داروسازي کوثر‬ ‫پخش البرز‬ ‫سرمایه گذاري دارویي تامین‬ ‫سرمایه گذاري البرز(هلدینگ‬ ‫گروه دارویي سبحان‬ ‫سبحان دارو‬ ‫ایراندارو‬ ‫کیمیدارو‬ ‫داروسازي فارابي‬ ‫پارس دارو‬ ‫تهران شیمي‬ ‫داروسازي زاگرس فارمد پارس‬ ‫دارویي رازك‬ ‫داروسازي ابوریحان‬ ‫شیمي داروئي داروپخش‬ ‫کارخانجاتداروپخش‬ ‫داروسازي سینا‬ ‫داروسازي اسوه‬ ‫‪1.82‬‬ ‫‪-6.54‬‬ ‫‪-1.55‬‬ ‫‪-1.82‬‬ ‫‪4.85‬‬ ‫‪-3.89‬‬ ‫‪-2.94‬‬ ‫‪-0.45‬‬ ‫‪3267‬‬ ‫‪7058‬‬ ‫‪0.34‬‬ ‫‪-1.41‬‬ ‫‪19139‬‬ ‫‪4614‬‬ ‫‪-0.59‬‬ ‫‪-1.83‬‬ ‫‪1997‬‬ ‫‪1578‬‬ ‫‪4556‬‬ ‫‪371‬‬ ‫‪-0.55‬‬ ‫‪3.95‬‬ ‫‪-0.24‬‬ ‫‪-4.87‬‬ ‫گرجي‬ ‫بیسكویت‬ ‫مسكن‬ ‫گذاري‬ ‫سرمایه‬ ‫سامانایران‬ ‫شهد‬ ‫گستراصفهان‬ ‫وصنعتپیاذر‬ ‫کشتس‪.‬پ‬ ‫ح‪ .‬آ‪.‬‬ ‫‪-0.61‬‬ ‫‪-0.81‬‬ ‫‪-1.70‬‬ ‫‪-0.40‬‬ ‫‪2850‬‬ ‫‪3270‬‬ ‫‪2284‬‬ ‫‪2875‬‬ ‫‪3247‬‬ ‫‪1612‬‬ ‫چین چین‬ ‫کشت‬ ‫صنعتفارس‬ ‫عمرانووتوسعه‬ ‫‪-0.18‬‬ ‫‪0.05‬‬ ‫‪-3.00‬‬ ‫‪-3.99‬‬ ‫‪2.33‬‬ ‫‪-3.17‬‬ ‫اصفهان‬ ‫شیرپاستوریزهپگاه‬ ‫شمال شرق‬ ‫مسكن‬ ‫سرمایه گذاري‬ ‫‪348‬‬ ‫‪179‬‬ ‫‪336‬‬ ‫‪61‬‬ ‫‪51‬‬ ‫‪-0.11‬معادن ‪18,162‬‬ ‫‪15917‬‬ ‫استخراج سایر‬ ‫‪101,808‬‬ ‫‪-1.08‬‬ ‫‪2388‬‬ ‫‪256,079‬‬ ‫‪-3.96‬‬ ‫‪5700‬‬ ‫‪280853191‬‬ ‫‪38‬‬ ‫‪6674‬‬ ‫‪1859‬‬ ‫بانك گردشگري‬ ‫شرکت کي بي سي‬ ‫بانك پاسارگاد‬ ‫داروسازي جابرابنحیان‬ ‫بانك دي‬ ‫داروسازي تولید دارو‬ ‫‪6‬‬ ‫‪648‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪563‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪527‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪484‬‬ ‫‪128,865‬‬ ‫‪266,384‬‬ ‫گذاري مسكن شمالغرب‬ ‫شرکت‬ ‫سرمایهگرجي‬ ‫بیسكویت‬ ‫ح‪.‬‬ ‫زاینده رود‬ ‫مسكن‬ ‫سرمایهگذاري‬ ‫خراسان‬ ‫شیرپاستوریزهپگاه‬ ‫‪30‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪515343879‬‬ ‫‪808319878‬‬ ‫‪2750‬‬ ‫‪2001‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪1035‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪712‬‬ ‫‪639009440‬‬ ‫‪313,744‬‬ ‫توریستي ورفاهي آبادگران ایران‬ ‫مارگارین‬ ‫‪6689240087‬‬ ‫‪287903233‬‬ ‫تعداد‪81‬‬ ‫دفعات‬ ‫‪71‬‬ ‫معامله‬ ‫‪47‬‬ ‫‪72‬‬ ‫‪78,196‬‬ ‫‪11,721‬‬ ‫‪30,413‬‬ ‫‪265,068‬‬ ‫‪41,111‬‬ ‫‪375,166‬‬ ‫‪7,657‬‬ ‫‪-0.48‬‬ ‫‪5799‬‬ ‫‪280,097‬‬ ‫‪-0.01‬‬ ‫‪8505‬‬ ‫‪18,269‬‬ ‫‪-0.15‬‬ ‫‪4612‬‬ ‫‪541,673‬‬ ‫‪-0.40‬‬ ‫‪4278‬‬ ‫‪3,700‬‬ ‫‪-0.03‬‬ ‫‪11088‬‬ ‫‪20,273‬‬ ‫‪0.09‬‬ ‫‪3421‬‬ ‫‪5,650‬‬ ‫‪-0.58‬‬ ‫‪7332‬‬ ‫‪14,626‬‬ ‫‪2.44‬‬ ‫‪7521‬‬ ‫‪525‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪9272‬‬ ‫‪2,270‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪3929‬‬ ‫‪577‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪26932‬‬ ‫‪9,180‬‬ ‫‪-0.45‬‬ ‫‪4006‬‬ ‫محصوالت غذایي و آشامیدني به جز قند و شكر‬ ‫انبوه سازي‪ ،‬امالك و مستغالت‬ ‫‪990,615‬‬ ‫‪0.69‬‬ ‫‪5850‬‬ ‫‪10,516,505‬‬ ‫‪4.77‬‬ ‫‪2459‬‬ ‫‪4,453,673 -3.76‬‬ ‫‪1228‬‬ ‫‪13,339,062‬‬ ‫‪-0.22‬‬ ‫‪1362‬‬ ‫‪2,968,261‬‬ ‫‪-3.52‬‬ ‫‪2136‬‬ ‫وعمران استان کرمان‬ ‫توسعه‬ ‫س‪.‬‬ ‫بهشهر‬ ‫صنعتي‬ ‫بانك صادرات ایران‬ ‫کارتن ایران‬ ‫امتیازتسهیالت مسكن آذرماه ‪93‬‬ ‫صنایعکاغذسازيکاوه‬ ‫بانك ملت‬ ‫‪71‬‬ ‫‪-4.76‬‬ ‫‪15574‬‬ ‫‪7372‬‬ ‫‪28,780‬‬ ‫‪4,816,193‬‬ ‫‪-4.05‬‬ ‫شرکت صنایع غذایي مینو شرق‬ ‫شهر سازي و خانه سازي باغمیشه‬ ‫لبنیاتکالبر‬ ‫شاهد‬ ‫گذاري‬ ‫سرمایه‬ ‫توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ‬ ‫تهران‬ ‫مسكن‬ ‫گذاري‬ ‫سرمایه‬ ‫هلدینگ‬ ‫بهشهر(‬ ‫صنایع‬ ‫ح‪.‬‬ ‫استخراج ذغال‬ ‫‪-2.06‬سنگ ‪111,235‬‬ ‫‪2567‬‬ ‫‪280724407‬‬ ‫‪-3.87‬‬ ‫‪-0.36‬‬ ‫‪732456556‬‬ ‫ارزش معامله‬ ‫‪520089520‬‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫‪83‬‬ ‫‪48‬‬ ‫‪1.78‬‬ ‫‪-3.75‬‬ ‫‪879,983‬‬ ‫‪37,016‬‬ ‫هاي فلزي‪547,708‬‬ ‫‪-1.66‬‬ ‫‪3561‬‬ ‫استخراج کانه‬ ‫‪238,649‬‬ ‫‪-4.51‬‬ ‫‪2202‬‬ ‫‪2,266,711‬‬ ‫‪-1.67‬‬ ‫‪2003‬‬ ‫شیراز‬ ‫پتروشیمي‬ ‫ح‪.‬‬ ‫وفلزات‬ ‫توسعهمعادن‬ ‫توسعه امالح‬ ‫معدني‬ ‫ایرانایران‬ ‫معادن روي‬ ‫وصنعتيپارس‬ ‫معدنيصنعتي‬ ‫دوده‬ ‫چادرملو‬ ‫صنایع شیمیایي فارس‬ ‫باما‬ ‫پاکسان‬ ‫معدني و صنعتي گل گهر‬ ‫گلتاش‬ ‫معادن بافق‬ ‫صنایعشیمیایيسینا‬ ‫معدني دماوند‬ ‫پتروشیميفارابي‬ ‫توسعه معدني و صنعتي صبانور‬ ‫پتروشیمي فناوران‬ ‫معادنمنگنزایران‬ ‫‪72,267‬‬ ‫‪1125519103‬‬ ‫‪4401394552‬‬ ‫‪90‬‬ ‫‪2192707488‬‬ ‫‪7098‬‬ ‫‪8214‬‬ ‫لعابیرانماسه ریختهگري‬ ‫تامین‬ ‫پتروشیميشیراز‬ ‫‪-4.05‬‬ ‫‪224,817‬‬ ‫‪1309967503‬‬ ‫‪92‬‬ ‫‪62‬‬ ‫‪3999‬‬ ‫‪3034‬‬ ‫کرمانشاه‬ ‫صنایع‬ ‫شرق شاهرود‬ ‫پتروشیميشمال‬ ‫صنعتي و معدني‬ ‫پتروشیمي خارك‬ ‫‪1,823,948‬‬ ‫‪18428‬‬ ‫س‪ .‬نفت و گاز و پتروشیمي تأمین‬ ‫پتروشیمي جم‬ ‫‪1‬‬ ‫‪562‬‬ ‫مصنوعي‬ ‫تولیدمواداولیه‬ ‫والیافبس‬ ‫نگین ط‬ ‫ذغالسنگ‬ ‫‪-0.44‬‬ ‫‪292,811‬‬ ‫‪-1.32‬‬ ‫‪1258901112‬‬ ‫‪510,574‬‬ ‫‪-3.88‬‬ ‫‪1435‬‬ ‫درصد‬ ‫آخرین‬ ‫حجم معامالت‬ ‫‪62,509‬‬ ‫‪-0.24‬‬ ‫‪8478‬‬ ‫تغییر‬ ‫قیمت‬ ‫گیري‬ ‫اندازه‬ ‫و‬ ‫اپتیكي‬ ‫ابزارپزشكي‪،‬‬ ‫‪297,444‬‬ ‫‪-4.09‬‬ ‫‪7372‬‬ ‫‪7602‬‬ ‫‪7778‬‬ ‫کربن ایران‬ ‫‪4166295252‬‬ ‫‪-0.78‬‬ ‫‪2332‬‬ ‫شرکت پتروشیمي خراسان‬ ‫‪29‬‬ ‫‪1030‬‬ ‫ایران‬ ‫کنتورسازيجم‬ ‫پتروشیمي‬ ‫‪218‬‬ ‫‪261,590‬‬ ‫‪-4.87‬‬ ‫‪257‬‬ ‫شرکت پتروشیمي خراسان‬ ‫توسعه شاهد‬ ‫عمران و‬ ‫مینو‬ ‫پارس‬ ‫‪0.11‬‬ ‫‪-0.02‬‬ ‫‪2.48‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪328‬‬ ‫‪15574‬‬ ‫پلياکریل‬ ‫نام شرکت‬ ‫گروه صنعتي پاکشو‬ ‫‪1,537,399‬‬ ‫‪2,767,425‬‬ ‫‪350,798‬‬ ‫‪0.34‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1003008‬‬ ‫‪8904281134‬‬ ‫‪5808480409‬‬ ‫‪1799088772‬‬ ‫‪15306‬‬ ‫پتروشیمي زاگرس‬ ‫‪9555827845‬‬ ‫‪3395894799‬‬ ‫‪439,311‬‬ ‫‪0.65‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪891‬‬ ‫‪5701607611‬‬ ‫‪5960‬‬ ‫پتروشیمي پردیس‬ ‫‪344‬‬ ‫‪269‬‬ ‫‪-3.00‬‬ ‫‪-3.92‬‬ ‫‪2.33‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪25857075959‬‬ ‫‪538063803‬‬ ‫پتروشیمي شازند‬ ‫س‪.‬پ‬ ‫آذربایجانغربي‬ ‫آ‪.‬پگاه‬ ‫وساختمانتهران‬ ‫نوسازيپاك‬ ‫لبنیات‬ ‫‪2,038,054‬‬ ‫‪341,682‬‬ ‫‪-1.48‬‬ ‫گروه صنعتي پاکشو‬ ‫‪256‬‬ ‫‪4,082,069‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪73‬‬ ‫‪1068‬‬ ‫‪-2.94‬‬ ‫‪-2.23‬‬ ‫فیبر ایران‬ ‫پتروشیمي زاگرس‬ ‫‪4665542968‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪-1.55‬‬ ‫‪3466‬‬ ‫پتروشیمي شازند‬ ‫‪73,712‬‬ ‫‪35471520‬‬ ‫‪2290096290‬‬ ‫‪315‬‬ ‫‪1,478,330‬‬ ‫‪-3.91‬‬ ‫سرمایهگذاري صنایع پتروشیمي‬ ‫‪10,516,505‬‬ ‫‪8562440‬‬ ‫‪1001700‬‬ ‫‪11481197101‬‬ ‫المپ پارس شهاب‬ ‫صنایع پتروشیمي خلیج فارس‬ ‫‪1,373,460‬‬ ‫‪213020155‬‬ ‫‪69727686‬‬ ‫‪-0.22‬‬ ‫‪19343‬‬ ‫نیروکلر‬ ‫‪9,180‬‬ ‫‪755,537‬‬ ‫‪103971653‬‬ ‫‪13,339,062‬‬ ‫‪-0.01‬‬ ‫گروه پتروشیمي س‪ .‬ایرانیان‬ ‫‪111‬‬ ‫‪14,626‬‬ ‫‪1043067‬‬ ‫‪111669510‬‬ ‫‪61‬‬ ‫‪2382179973‬‬ ‫‪18166685514‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪1.82‬‬ ‫‪78‬‬ ‫‪541,673‬‬ ‫‪18,864‬‬ ‫‪3267‬‬ ‫‪98212557‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪2234387457‬‬ ‫پالستیك ‪4,400,727‬‬ ‫الستیك و‪4.85‬‬ ‫‪1296‬‬ ‫‪2850‬‬ ‫‪5265‬‬ ‫ایران تایر‬ ‫‪4.77‬‬ ‫‪473739247‬‬ ‫‪102‬‬ ‫‪42‬‬ ‫‪2,270‬‬ ‫‪-0.45‬‬ ‫‪-0.92‬‬ ‫‪74639825‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪135,425‬‬ ‫‪12,497‬‬ ‫‪20,273‬‬ ‫‪-0.01‬‬ ‫‪2.44‬‬ ‫‪3397‬‬ ‫کاشي‬ ‫حافظتهران‬ ‫وسرامیكمسكن‬ ‫سرمایه گذاري‬ ‫عمران و توسعه شاهد‬ ‫‪-0.40‬‬ ‫‪96281902‬‬ ‫‪91‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪325235425‬‬ ‫‪15,248‬‬ ‫‪-2.28‬‬ ‫‪0.09‬‬ ‫‪1.58‬‬ ‫‪3772‬‬ ‫‪2181‬‬ ‫آ‪.‬س‪.‬پ‬ ‫‪375,166‬‬ ‫‪1342027863‬‬ ‫انبوه سازي‪ ،‬امالك و مستغالت‬ ‫شهر سازي و خانه سازي باغمیشه‬ ‫کاشي پارس‬ ‫‪2,266,711‬‬ ‫‪80,611‬‬ ‫‪4455147311‬‬ ‫‪282926431‬‬ ‫‪221‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪280,097‬‬ ‫‪3929‬کاشي و ‪0.00‬‬ ‫سرامیك‬ ‫‪2459‬‬ ‫سرمایه گذاري شاهد‬ ‫‪28,295‬‬ ‫‪256,079‬‬ ‫‪81486889‬‬ ‫‪1459551896‬‬ ‫‪44,486‬‬ ‫‪-0.01‬‬ ‫‪539369135‬‬ ‫‪48‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪104‬‬ ‫‪265,068‬‬ ‫‪-3.96‬‬ ‫‪808319878‬‬ ‫‪72‬‬ ‫‪245,867‬‬ ‫‪11,721‬‬ ‫‪-0.81‬‬ ‫‪-1.83‬‬ ‫‪2351552‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪692043953‬‬ ‫استخراج کانه‬ ‫هاي فلزي‪34,618‬‬ ‫‪-3.79‬‬ ‫‪2156‬‬ ‫معدني و صنعتي گل گهر‬ ‫توسعه معدني و صنعتي صبانور‬ ‫‪0.05‬‬ ‫‪266,384‬‬ ‫‪-3.90‬معادن ‪498,191‬‬ ‫‪1083‬‬ ‫استخراج سایر‬ ‫‪4278‬‬ ‫لرستان‬ ‫قند‬ ‫معادن بافق‬ ‫‪731,401‬‬ ‫‪752617107‬‬ ‫‪122‬‬ ‫‪-4.96‬‬ ‫‪2960‬‬ ‫‪5700‬‬ ‫فراوردههاي غذایي وقند چهارمحال‬ ‫‪879,983‬‬ ‫‪6689240087‬‬ ‫‪-0.36‬‬ ‫‪-0.60‬‬ ‫‪-3.96‬‬ ‫تعداد دفعات‬ ‫‪30‬‬ ‫‪-3.83‬‬ ‫صنعتي و معدني شمال شرق شاهرود‬ ‫‪5‬‬ ‫معامالت‬ ‫حجم‪4,329‬‬ ‫استخراج ذغال سنگ‬ ‫‪1029‬‬ ‫‪406425000‬‬ ‫سرمایهگذاري صنایع پتروشیمي‬ ‫بورس و بازار‬ ‫معامله‬ ‫ارزش‬ ‫‪57709899‬‬ ‫‪ 7602‬قند و‪1.78‬‬ ‫شكر‬ ‫‪3034‬‬ ‫‪25887404‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪103896168‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪2‬‬ ‫معامله‬ ‫‪ 0.00‬و اندازهگیري‬ ‫ابزارپزشكي‪ ،‬اپتیكي‬ ‫‪928‬‬ ‫‪2639‬‬ ‫‪8214‬‬ ‫قند نیشابور‬ ‫‪101,000‬‬ ‫‪207186784‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪1912‬‬ ‫‪-2.75‬‬ ‫‪665,161‬‬ ‫‪118‬‬ ‫‪0.11‬‬ ‫‪-4.40‬‬ ‫‪-0.92‬‬ ‫‪2.48‬‬ ‫‪-0.31‬‬ ‫‪0.19‬‬ ‫‪4,082,069‬‬ ‫‪1,393,642‬‬ ‫‪1,478,330‬‬ ‫‪381,729‬‬ ‫‪4,400,727‬‬ ‫‪430,067‬‬ ‫‪1,537,399‬‬ ‫‪92,099‬‬ ‫‪3108‬‬ ‫‪4712‬‬ ‫‪3461‬‬ ‫‪5988‬‬ ‫‪13839‬‬ ‫‪5578‬‬ ‫‪8110‬‬ ‫‪10248‬‬ ‫‪34777‬‬ ‫‪17110‬‬ ‫‪7766‬‬ ‫‪29256‬‬ ‫‪21813‬‬ ‫‪7140‬‬ ‫‪7047‬‬ ‫‪13562‬‬ ‫‪15944‬‬ ‫‪5795212818‬‬ ‫‪25857075959‬‬ ‫‪5467464040‬‬ ‫‪18166685514‬‬ ‫‪6339190308‬‬ ‫‪8904281134‬‬ ‫‪1513982195‬‬ ‫‪441‬‬ ‫‪1068‬‬ ‫‪398‬‬ ‫‪1030‬‬ ‫‪366‬‬ ‫‪891‬‬ ‫‪124‬‬ ‫‪11481197101‬‬ ‫‪2724019012‬‬ ‫‪5701607611‬‬ ‫‪424684201‬‬ ‫‪9555827845‬‬ ‫‪450138221‬‬ ‫‪5808480409‬‬ ‫‪1982175642‬‬ ‫‪1208146676‬‬ ‫‪71893933‬‬ ‫‪562‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪410‬‬ ‫‪74‬‬ ‫‪344‬‬ ‫‪69‬‬ ‫‪298‬‬ ‫‪68‬‬ ‫‪218‬‬ ‫‪48‬‬ ‫‪149‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪98‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪15,600‬‬ ‫‪3,160,738‬‬ ‫‪100896300‬‬ ‫‪5876186093‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪90‬‬ ‫‪3,964‬‬ ‫‪1,072,029‬‬ ‫‪19,344‬‬ ‫‪252,642‬‬ ‫‪12521066‬‬ ‫‪1729703262‬‬ ‫‪37720800‬‬ ‫‪398669076‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪48‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪8,290‬‬ ‫‪899,128‬‬ ‫‪-0.46‬‬ ‫‪260,952‬‬ ‫‪-2.45‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪221‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪102‬‬ ‫‪116220797‬‬ ‫‪1342027863‬‬ ‫‪42837458‬‬ ‫‪2382179973‬‬ ‫‪81156721‬‬ ‫‪2234387457‬‬ ‫‪40614650‬‬ ‫‪69727686‬‬ ‫‪40602000‬‬ ‫‪111669510‬‬ ‫‪4850315‬‬ ‫‪8562440‬‬ ‫‪14918912‬‬ ‫‪35471520‬‬ ‫‪261,590‬‬ ‫‪22,836‬‬ ‫‪-2.75‬‬ ‫‪-1.22‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪104‬‬ ‫‪28‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪78‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪73‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪42‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪854725367‬‬ ‫‪156951828‬‬ ‫‪439,311‬‬ ‫‪35,933‬‬ ‫‪102,461‬‬ ‫‪-0.55‬‬ ‫‪525534942‬‬ ‫‪4455147311‬‬ ‫‪354506662‬‬ ‫‪473739247‬‬ ‫‪4166295252‬‬ ‫‪1506066672‬‬ ‫‪ -0.03‬اعتباري ‪106‬‬ ‫‪9903‬‬ ‫بانكها و موسسات‬ ‫محصوالت‬ ‫کاغذي ‪35,592,861‬‬ ‫‪-3.54‬‬ ‫‪708‬‬ ‫‪247,462‬‬ ‫‪3.37‬‬ ‫‪3800‬‬ ‫‪17,558‬‬ ‫‪0.43‬‬ ‫‪819043‬‬ ‫‪92,338‬‬ ‫‪3.47‬‬ ‫‪15276‬‬ ‫‪7,660,091‬‬ ‫‪-2.11‬‬ ‫‪1944‬‬ ‫مخابرات‬ ‫‪17,638,615 -3.80‬‬ ‫‪811‬‬ ‫‪3,273,456‬‬ ‫‪-0.80‬‬ ‫‪2465‬‬ ‫‪5,659,825‬‬ ‫‪-2.46‬‬ ‫‪1108‬‬ ‫‪264,948‬‬ ‫‪-0.36‬‬ ‫‪29759‬‬ ‫‪8,615‬‬ ‫‪0.57‬‬ ‫‪818874‬‬ ‫مواد و محصوالت دارویي‬ ‫‪5,360,929‬‬ ‫‪-4.34‬‬ ‫‪1564‬‬ ‫‪131,814‬‬ ‫‪-4.59‬‬ ‫‪5865‬‬ ‫‪4,205,238‬‬ ‫‪-0.06‬‬ ‫‪1604‬‬ ‫‪327,327‬‬ ‫‪-3.86‬‬ ‫‪7330‬‬ ‫‪2,732,027‬‬ ‫‪-1.43‬‬ ‫‪1581‬‬ ‫‪119,090‬‬ ‫‪-2.45‬‬ ‫‪9775‬‬ ‫‪-2.29‬‬ ‫‪243149477‬‬ ‫‪1459551896‬‬ ‫‪1906617403‬‬ ‫‪2,038,054‬‬ ‫‪606,160‬‬ ‫‪1,823,948‬‬ ‫‪523,917‬‬ ‫‪2,230‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-0.06‬تكثیر ‪811‬‬ ‫‪10534‬‬ ‫انتشار‪ ،‬چاپ و‬ ‫‪160‬‬ ‫‪-0.02‬‬ ‫‪9726‬‬ ‫‪43,851‬‬ ‫‪-2.54‬‬ ‫‪11313‬‬ ‫‪4169‬‬ ‫‪544742992‬‬ ‫‪96281902‬‬ ‫‪42‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪93,077‬‬ ‫‪349,481‬‬ ‫‪166,327‬‬ ‫‪20,186‬‬ ‫‪157555820‬‬ ‫‪4148187239‬‬ ‫‪9910335‬‬ ‫‪18550000‬‬ ‫‪8286895‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪89‬‬ ‫‪51‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1494350‬‬ ‫‪496104282‬‬ ‫‪1008060‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪45‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪25193372269‬‬ ‫‪940467142‬‬ ‫‪14380762237‬‬ ‫‪1410511460‬‬ ‫‪14713563972‬‬ ‫‪1981‬‬ ‫‪93‬‬ ‫‪1035‬‬ ‫‪78‬‬ ‫‪712‬‬ ‫‪8382812938‬‬ ‫‪773130822‬‬ ‫‪6735135964‬‬ ‫‪2399227826‬‬ ‫‪4320198012‬‬ ‫‪1164159866‬‬ ‫‪484‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪348‬‬ ‫‪80‬‬ ‫‪336‬‬ ‫‪74‬‬ ‫‪14304041141‬‬ ‫‪7852972347‬‬ ‫‪6269922391‬‬ ‫‪7742390640‬‬ ‫‪7054597806‬‬ ‫‪422201909‬‬ ‫‪289310274‬‬ ‫‪1202852489‬‬ ‫‪1200524813‬‬ ‫‪975187861‬‬ ‫‪279360328‬‬ ‫‪648‬‬ ‫‪222‬‬ ‫‪563‬‬ ‫‪161‬‬ ‫‪527‬‬ ‫‪62‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪58‬‬ ‫‪54‬‬ ‫‪46‬‬ ‫‪36‬‬ ‫‪-3.99‬‬ ‫‪141,123‬‬ ‫‪787199539‬‬ ‫‪35‬‬ ‫‪-1.11‬‬ ‫‪67,565‬‬ ‫‪672540425‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪-0.05‬‬ ‫‪-0.29‬‬ ‫‪0.46‬‬ ‫‪-0.64‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪12,581‬‬ ‫‪4,124‬‬ ‫‪13,524‬‬ ‫‪13,762‬‬ ‫‪11,800‬‬ ‫‪-0.31‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪-0.04‬‬ ‫‪2,948‬‬ ‫‪-0.15‬‬ ‫‪-0.08‬‬ ‫‪-0.09‬‬ ‫‪2,730‬‬ ‫‪3,680‬‬ ‫‪13,496‬‬ ‫‪101334404‬‬ ‫‪138199846‬‬ ‫‪239550352‬‬ ‫‪103281048‬‬ ‫‪345220800‬‬ ‫‪105050000‬‬ ‫‪18741450‬‬ ‫‪19952214‬‬ ‫‪48252440‬‬ ‫‪212455516‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪6‬‬
‫بازار مالی‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫سه‌شنبه ‪ 30‬دی‪ 28 - 1393‬ربیع االول ‪ 20 -1436‬ژانویه ‪ -2015‬شماره ‪ -137‬پیاپی ‪1455‬‬ ‫گزارش جدید نظام پرداخت بانک مرکزی و سخنان مدیر فناوری اطالعات این بانک خبر می‌دهد‬ ‫‪19‬‬ ‫بانک‌ها و مردم‪ ،‬آماده استقبال از کارت اعتباری‬ ‫گ�روه اقتص�اد‪ :‬ش��تاب حرک��ت مجموعه‬ ‫اعضای تشکیل دهنده شبکه بانکی کشور در‬ ‫مسیر ارتقا و بهبود شاخصه‌های تعیین‌کننده‬ ‫سیستم بانکداری الکترونیکی و هوشمند به‬ ‫معنای امروزی آن‪ ،‬در حال حاضر و با توقفی‬ ‫کوتاه درا یستگاه پایان آذر ‪ 1393‬به ما نشان‬ ‫می‌دهد که از نقطه ش��روع به کار س��اختار‬ ‫هوش��مند نظام بانکی و ش��کل‌گیری فضای‬ ‫مجازی در سیس��تم پولی و بانکی کشورمان‬ ‫تا به امروز‪ ،‬برای تمامی مشتریان نظام بانکی‬ ‫تعداد ‪ 318‬میلیون و ‪ 907‬هزار و ‪ 813‬عدد‬ ‫حساب دارای کارت بانک الکترونیک افتتاح‬ ‫و مع��ادل این تع��داد حس��اب بانکی‪ ،‬کارت‬ ‫عابربانک دراختیار مردم قرار داده شده است‪.‬‬ ‫همچنین به عنوان پایانه‌های عرضه‌کننده‬ ‫خدم��ات بانکداری مج��ازی به ای��ن تعداد‬ ‫کارت‌ه��ای الکترونیک بانکی‪ ،‬تا پایان ‪ 9‬ماه‬ ‫س��ال‌جاری‪ ،‬در مجم��وع ‪ 39‬ه��زار و ‪125‬‬ ‫دس��تگاه عابربان��ک (ای تی‌ام) در سراس��ر‬ ‫کش��ورمان نصب و راه‌اندازی ش��ده و به این‬ ‫ترتی��ب‪ ،‬می‌ت��وان به این نتیجه رس��ید که‪،‬‬ ‫هم‌اکنون در کش��ورمان ب��ه ازای هر ‪ 8‬هزار‬ ‫و ‪ 150‬کارت عابربانکی که در دست مردم و‬ ‫در حال استفاده است‪ ،‬یک دستگاه خودپرداز‬ ‫(ای تی‌ام) نصب و شروع به کار کرده است‪.‬‬ ‫بانک مرکزی در ابتدای هفته جاری اقدام‬ ‫به انتشار و به‌روز رسانی چند بخش مختلف‬ ‫از گزارش‌ه��ای آماری ماهان��ه خود کرد که‬ ‫بخ��ش مربوط به نظام‌های پرداخت کش��ور‬ ‫نی��ز جزو این بخش‌های نونوار ش��ده آماری‬ ‫محسوب می‌شود و در چند مجموعه گزارش‬ ‫خود‪ ،‬وضعیت شبکه الکترونیک نظام بانکی‬ ‫را تا پایان نهمین ماه امس��ال تش��ریح کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹تعداد کارت‌های بانکی تا پایان آذر‬ ‫‪1393‬‬ ‫گ��زارش مرب��وط ب��ه ابزاره��ا و تجهیزات‬ ‫پرداخ��ت ش��بکه بانک��ی از جمل��ه ای��ن‬ ‫گزارش‌هاس��ت که بخش��ی از آن در ابتدای‬ ‫این گزارش ذکر ش��د و در ادامه آن می‌توان‬ ‫به این موضوع هم اش��اره ک��رد که از حدود‬ ‫‪ 319‬میلیون کارت بانکی صادر شده تا پایان‬ ‫آذر س��ال‌جاری در کل کش��ور‪ ،‬تعداد ‪104‬‬ ‫میلیون و ‪ 509‬هزار و ‪ 427‬کارت در اس��تان‬ ‫تهران صادر شده که معادل ‪ 32/7‬درصد کل‬ ‫کارت‌های بانکی کش��ور است‪ .‬به این ترتیب‬ ‫مش��خص می‌شود که مابقی این کارت‌ها که‬ ‫تعداد آنه��ا به ‪ 214‬میلی��ون و ‪ 461‬هزار و‬ ‫‪ 386‬کارت می‌رس��د در مجموع ‪ 30‬استان‬ ‫دیگر کش��ورمان صادر و به‌کار گرفته ش��ده‬ ‫که معادل ‪ 67/3‬درص��د مجموع کارت‌های‬ ‫موجود در سراسر ایران است‪.‬‬ ‫از جنبه دیگر‪ ،‬مقایسه‌ای ساده میان تعداد‬ ‫کارت‌های بانکی در دست مردم در دو مقطع‬ ‫زمانی پایان آذر امسال و سال گذشته نشانگر‬ ‫رش��د ‪ 20/8‬درصدی کل کارت‌ها در کشور‬ ‫اس��ت‪ .‬اما پ��س از در نظر گرفت��ن آمار این‬ ‫کارت‌ها برای تهران و سایر استان‌ها به شکل‬ ‫مجزا‪ ،‬مالحظه می‌کنیم که تعداد کارت‌های‬ ‫در دس��ت مردم در اس��تان تهران در فاصله‬ ‫آذر س��ال قبل تا س��ال جاری رشدی ‪33/4‬‬ ‫درصدی داشته در صورتی که در مجموع ‪30‬‬ ‫استان دیگر کشورمان‪ ،‬تعداد این کارت‌های‬ ‫بانکی در همین بازه زمانی ‪ 12‬ماهه حداکثر‬ ‫به رشدی ‪ 15/5‬درصدی رسیده است‪.‬‬ ‫‹ ‹دس�تگاه‌های خودپ�رداز فع�ال در‬ ‫کشور‬ ‫اداره نظام‌های پرداخ��ت بانک مرکزی در‬ ‫گزارش پایان آذر سال جاری خود از وضعیت‬ ‫آم��ار ابزارها و تجهیزات پرداخت الکترونیک‬ ‫در کش��ور‪ ،‬در کنار آمار کارت‌های عابر بانک‬ ‫صادر شده‪ ،‬بخشی را نیز به آمار دستگاه‌های‬ ‫خودپ��رداز (ای‌تی‌ام) اختص��اص داده که به‬ ‫عن��وان نتیجه نهایی این بخ��ش می‌توان به‬ ‫برخی موارد مهم‌تر اش��اره‌ای گذرا داش��ت‪.‬‬ ‫ازجمل��ه موارد قابل ذک��ر در این باره‪ ،‬تعداد‬ ‫دستگاه‌های خودپرداز در کل کشور تا مقطع‬ ‫پایان ‪ 9‬ماه س��ال‌جاری اس��ت که طبق این‬ ‫گزارش به ‪ 39‬هزار و ‪ 125‬دس��تگاه رسیده‬ ‫و این تعداد خودپرداز فعال در کشورمان در‬ ‫مقایسه با ‪ 32‬هزار و ‪ 930‬دستگاه خودپرداز‬ ‫پایان آذر ‪ 1392‬رشدی معادل ‪ 18/8‬درصد‬ ‫را نش��ان می‌دهد‪ .‬از س��وی دیگر با در نظر‬ ‫گرفت��ن تع��داد ‪ 10‬ه��زار و ‪ 161‬دس��تگاه‬ ‫خودپرداز اس��تان ته��ران و ‪ 28‬هزار و ‪964‬‬ ‫دس��تگاه دیگر در سایر استان‌ها‪ ،‬درمی‌یابیم‬ ‫که نرخ رش��د این تجهیزات در اس��تان‌های‬ ‫کش��ورمان (به غیراز تهران) در مقایس��ه با‬ ‫آذر ‪ 1392‬به حدود ‪ 13/8‬درصد رس��یده در‬ ‫حالی‌که این نرخ رش��د در اس��تان تهران به‬ ‫‪ 35/8‬درصد بالغ ش��ده است‪ .‬همچنین این‬ ‫نتیجه نی��ز از همین ارقام حاصل می‌ش��ود‬ ‫ک��ه ت��ا پای��ان آذر ‪ ،‌1393‬از مجموع همه‬ ‫خودپردازه��ای در ح��ال کار در ای��ران‪26‌،‬‬ ‫درص��د در تهران نصب و راه‌اندازی ش��ده و‬ ‫‪ 74‬درص��د دیگر این دس��تگاه‌ها در س��ایر‬ ‫اس��تان‌های کش��ورمان به مردم س��رویس‬ ‫می‌دهند‪.‬‬ ‫در مجموع ‪ 30‬استان‬ ‫کشورمان به ازای هر‬ ‫‪ 7404‬کارت بانکی‬ ‫موجود‪ ،‬یک دستگاه‬ ‫خودپرداز فعال است و‬ ‫این در شرایطی است‬ ‫که در استان تهران‬ ‫هر دستگاه خودپرداز‬ ‫(ای‌تی‌ام) به طور متوسط‬ ‫باید به ‪ 10‬هزار و ‪285‬‬ ‫کارت خدمات ارائه کند‬ ‫‹ ‹‌نسبت کارت‌های بانکی‬ ‫به خودپردازها‬ ‫جدای از مطالبی که به آنها اش��اره ش��د‪،‬‬ ‫موضوع جالب دیگری نیز در آمار اخیر بانک‬ ‫مرکزی به چش��م می‌خورد به این شکل که‬ ‫ب��ا در نظر گرفتن تع��داد کارت‌های بانکی و‬ ‫خودپردازه��ای فعال درکل کش��ور‪ ،‬به این‬ ‫نتیجه می‌رسیم که به ازای هر ‪ 8150‬کارت‬ ‫بانکی در کشور یک دستگاه خودپرداز وجود‬ ‫دارد‪ .‬این نسبت البته با تفکیک آمارها به دو‬ ‫بخش شامل اس��تان تهران و سایر استان‌ها‪،‬‬ ‫تف��اوت قابل توجهی پی��دا می‌کند و در باره‬ ‫این نس��بت‌های حاصل برای دو بخش ذکر‬ ‫ثبات نرخ ارز در گرو مدیریت کنترلی بانک مرکزی‬ ‫یک کارشناس اقتصادی‪ ،‬افزایش دوباره‬ ‫نرخ ارز را ناشی از شوک روانی افت قیمت‬ ‫نف��ت و نامعلوم ب��ودن نتیج��ه مذاکرات‬ ‫هسته‌ای دانست و گفت‪ :‬برای برون‌رفت از‬ ‫این مشکل‪ ،‬بانک مرکزی باید با مدیریت و‬ ‫سیاست کنترلی شرایط را برای ثبات نرخ‬ ‫ارز در یک‌بازه زمانی مشخص‪ ،‬تعیین کند‪.‬‬ ‫تو‌گ��و با‬ ‫ش��اهین ش��ایان‌آرانی‪ ،‬در گف ‌‬ ‫ایرن��ا با بی��ان اینکه تثبیت ن��رخ ارز یکی‬ ‫از مهم‌ترین ش��اخص‌ها برای ایجاد ثبات‬ ‫در بازار و اقتصاد هر کش��ور اس��ت‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫برهمی��ن مبنا‪ ،‬تمام دنی��ا تالش می‌کنند‬ ‫ت��ا نرخ ارز را ب��ا مدیریت در‌ب��ازه زمانی‬ ‫مشخص‪ ،‬ثابت نگه دارند‪.‬‬ ‫وی آرامش مردم و بازار را ناشی از ثبات‬ ‫ن��رخ ارز عن��وان و اظهار ک��رد‪ :‬در بازاری‬ ‫ک��ه نرخ ارز ثابت باش��د‪ ،‬تولیدکنندگان و‬ ‫تاجران می‌توانند ب��رای تولید یا واردات و‬ ‫صادرات خود برنامه‌ریزی درستی کنند که‬ ‫همی��ن امر باعث اص�لاح نرخ‌ها در بازار و‬ ‫کاهش نرخ تورم می‌شود‪.‬‬ ‫این کارش��ناس اقتص��ادی تصریح کرد‪:‬‬ ‫در دول��ت یازدهم‪ ،‬ثبات ن��رخ ارز یکی از‬ ‫محوره��ای فعالیت اقتصادی عنوان ش��د‪،‬‬ ‫به‌طوری که دولت توانست عالوه‌بر کاهش‬ ‫نرخ تورم ب��رای مدتی قیم��ت ارز را بین‬ ‫‪ 3‬ه��زار و ‪ 150‬تا ‪ 3‬ه��زار و ‪ 200‬تومان‬ ‫ثابت نگه دارد‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬در هفته‌های‬ ‫اخیر با افزایش نرخ دالر به بیش از ‪ 3‬هزار‬ ‫و ‪ 500‬تومان با رش��د ‪ 10‬درصدی قیمت‬ ‫دالر مواجه شدیم که چنین وضعیتی برای‬ ‫اقتصاد کش��ور ما خوب نیست چراکه این‬ ‫نرخ باید با مدیریت صحیح کاهش یابد‪.‬‬ ‫وی با اعتقاد به اینکه افزایش دوباره نرخ‬ ‫ارز واقعی نیست‪ ،‬گفت‪ :‬بانک مرکزی ابزار‬ ‫و امکانات الزم برای ثبات نرخ ارز در کشور‬ ‫را دارد و امیدواریم هرچه س��ریع‌تر قیمت‬ ‫نرخ ارز در کش��ور روند ثابتی را طی کند‪،‬‬ ‫چرا‌که نوس��ان این نرخ می‌تواند باعث به‬ ‫هم ریختگی بازار و اقتصاد شود‪.‬‬ ‫به گفت��ه آرانی به هر می��زان نرخ تورم‬ ‫پایی��ن باش��د‪ ،‬مدیری��ت ثبات ن��رخ ارز‬ ‫راحت‌تر انجام می‌ش��ود و در مقابل هرچه‬ ‫نرخ تورم باالتر باش��د‪ ،‬مدیریت ثبات نرخ‬ ‫ارز نیز مشکل‌تر خواهد بود‪.‬‬ ‫وی تاکی��د کرد‪ :‬معتق��دم بانک مرکزی‬ ‫بای��د نرخی را حداقل در یک بازه زمانی ‪2‬‬ ‫تا ‪ 3‬ساله تعیین و اجرایی کند‪.‬‬ ‫ش��ایان آرانی با بیان آنکه ن��رخ برابری‬ ‫ارز در هر کش��ور توس��ط خزان��ه‌داری و‬ ‫بانک مرکزی آن کش��ور هدایت و کنترل‬ ‫می‌ش��ود‪ ،‬افزود‪ :‬با توجه ب��ه ذخایر ارزی‬ ‫موج��ود‪ ،‬ای��ن ن��رخ متاث��ر از متغیرهای‬ ‫متع��ددی چون تقویت تولی��د‪ ،‬صادرات و‬ ‫واردات کام�لا محرمان��ه در خزانه‌داری و‬ ‫بانک مرکزی برنامه‌ریزی‪ ،‬سیاس��تگذاری‪،‬‬ ‫تعیین و اجرا می‌شود‪.‬‬ ‫ش��ده‌‪ ،‬ب��ه عنوان یک��ی از موارد ن��ادر‪ ،‬کفه‬ ‫ترازو به س��مت استان‌ها س��نگینی می‌کند‬ ‫چراکه مطابق آمار موج��ود‪ ،‬در مجموع ‪30‬‬ ‫اس��تان کش��ورمان به ازای هر ‪ 7404‬کارت‬ ‫بانکی موجود‪ ،‬یک دس��تگاه خودپرداز فعال‬ ‫است و این در ش��رایطی است که در استان‬ ‫تهران هر دس��تگاه خودپرداز (ای تی‌ام) به‬ ‫طور متوس��ط باید به ‪ 10‬هزار و ‪ 285‬کارت‬ ‫خدمات ارائه کند‪.‬‬ ‫‹ ‹حکیم�ی‪ :‬زیرس�اخت اش�اعه‬ ‫کارت‌های اعتباری آماده است‬ ‫مدی��رکل فناوری اطالع��ات و ارتباطات‬ ‫بان��ک مرک��زی گف��ت‪ :‬م��ردم نگ��ران‬ ‫اخ��ذ کارم��زد از تراکن��ش دس��تگاه‌های‬ ‫کارتخ��وان مس��تقر در مراک��ز تج��اری و‬ ‫کس��ب و کار نباش��ند زی��را ای��ن تصمیم‬ ‫ب��ه ش��کل منطق��ی اج��را خواهد ش��د‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش می��زان‪ ،‬ناصر حکیم��ی روز‬ ‫گذش��ته در چهارمی��ن همایش س��االنه‬ ‫بانکداری الکترونیکی و نظام‌های پرداخت‬ ‫که در س��اختمان بانک مرکزی برگزار شد‬ ‫با اش��اره به اینکه نقشه راه نظام بانکداری‬ ‫الکترونی��ک در مرداد ماه امس��ال به اتمام‬ ‫رس��ید‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬این نقشه راه‪ ،‬الگویی‬ ‫برای سایر نهادهای بانکی و موسسات مالی‬ ‫خواهد بود‪ .‬وی درباره کارت‌های اعتباری‬ ‫و نگاه مردم به بانک‌ها‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬یکی از‬ ‫دید گاه‌های مردم نسبت به سیستم بانکی‬ ‫این اس��ت ک��ه بانک‌ها به م��ردم خدمات‬ ‫زی��ادی ارائ��ه نمی‌دهن��د‪ .‬به اعتق��اد این‬ ‫گروه‪ ،‬بانک‌ها پول آنها را جمع‌آوری کرده‬ ‫و به شکل تس��هیالت به دیگران پرداخت‬ ‫می‌کنن��د و این نگاه منفی‪ ،‬در بخش��ی از‬ ‫مردم نس��بت به بانک‌ها ایجاد شده است‪.‬‬ ‫حکیمی درباره کارت‌ه��ای اعتباری که از‬ ‫کارآمدتری��ن ابزارهای سیس��تم بانکداری‬ ‫مج��ازی به ش��مار م��ی‌رود خاطر نش��ان‬ ‫ک��رد‪ :‬در مورد اس��تفاده از ای��ن کارت‌ها‬ ‫مش��کل اساس��ی وج��ود ندارد و مس��ائل‬ ‫موجود بیشتر مربوط به تنظیمات شبکه و‬ ‫همچنین اطالع رسانی در مورد ساز و کار‬ ‫این کارت‌ها اس��ت که در دو دهه اخیر به‬ ‫درستی به آنها توجه نشده است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬در س��ال ‪ 86‬هی��ات دولت‬ ‫مصوبه‌ای درباره کارت‌های اعتباری داشت‬ ‫که اجرایی هم نش��د و بای��د پذیرفت که‬ ‫سیاست‌های دستوری از این دست‪ ،‬بدون‬ ‫افزای��ش دانش‌های آن اجرایی نمی‌ش��ود‪.‬‬ ‫بر اس��اس آن مصوبه قرار ب��ود کارت‌های‬ ‫اعتباری ‪ 40‬درصد افزایش پیدا کرده و به‬ ‫حدود ‪ 100‬میلیون کارت در دست مردم‬ ‫برس��د در حالی که تا ب��ه امروز ‪ 2‬میلیون‬ ‫کارت اعتباری صادر شده و این مسئله باید‬ ‫آسیب شناسی شود و از جنبه فناوری‌های‬ ‫مورد نیاز‪ ،‬زیرس��اخت‌های الزم برای رواج‬ ‫کارت‌های اعتب��اری‪ ،‬تا حدی زیادی مهیا‬ ‫شده اس��ت‪ .‬حکیمی درباره طرح دریافت‬ ‫کارمزد از دس��تگاه‌های کارت خوان نیز با‬ ‫بی��ان این که اخذ کارمزد از تراکنش‌ها در‬ ‫دستور کار شورای پول و اعتبار است افزود‪:‬‬ ‫در این مورد البته پیشنهاد‌های دیگری نیز‬ ‫مدنظر قرار گرفته است که تا پایان سال به‬ ‫آن پرداخته خواهد شد‪ .‬در واقع قرار است‬ ‫مبلغ کارم��زد دس��تگاه‌های کارت خوان‬ ‫برای خریدهای میلیونی بیشتر شود‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬اتخ��اذ تصمیم درباره دریافت‬ ‫کارم��زد‪ ،‬بر عهده ش��ورای پ��ول و اعتبار‬ ‫اس��ت وهنوز رقم دقیقی برای تراکنش‌ها‬ ‫تعیین نش��ده زی��را موضوعی ک��ه مطرح‬ ‫شده این اس��ت که برخی از تراکنش‌ها با‬ ‫مبالغ خرد است اما بعضی از تراکنش‌های‬ ‫انجام شده حتی در مبالغ میلیاردی است‬ ‫و بح��ث امنیت و هزینه ارائ��ه خدمات به‬ ‫این دو نوع تراکنش متفاوت است بنابراین‬ ‫نوع و میزان تراکنش در رقم کارمزد تاثیر‬ ‫دارد ام��ا ب��ه هرصورت‪ ،‬مطمئن هس��تیم‬ ‫ک��ه این رقم کارمزد رقم کوچکی اس��ت ‪.‬‬ ‫مدی��ر کل فن��اوری بانک اطالع��ات بانک‬ ‫مرک��زی اف��زود‪ :‬م��ردم نگران رق��م اخذ‬ ‫کارمزد نباشند زیرا مدلی که تهیه و تدوین‬ ‫می‌شود منطقی خواهد بود‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینکه چ��کاوک پ��روژه با‬ ‫چالش‌های زیاد بود‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬در گذشته‬ ‫‪ 10‬ه��زار چک بی��ن بانک‌های مختلف به‬ ‫منظور پاس ش��دن توزیع می‌ش��د اما در‬ ‫سیستم چکاوک این کار توسط یک شعبه‬ ‫انجام می‌ش��ود واین تغیی��ر‪ ،‬موجب بروز‬ ‫مش��کالتی برای یکی از بانک‌ها ش��د که‬ ‫البته هم‌اکنون این مش��کل نیز حل شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫رشد‪ 3/4‬درصدیخالص دارایی‌های خارجی‬ ‫بانکمرکزی‬ ‫خالص دارایی‌های خارجی‬ ‫بان��ک مرک��زی در پای��ان‬ ‫ش��هریور‌ماه امس��ال به ‪۱۷۳‬‬ ‫ه��زار و ‪ ۴۸۲‬میلی��ارد تومان‬ ‫رس��ید ک��ه عمدتا ناش��ی از‬ ‫افزایش ن��رخ ارز بوده اس��ت‪ .‬به گزارش‬ ‫خبرگ��زاری ف��ارس‪ ،‬براس��اس آخری��ن‬ ‫آمارهای منتشرش��ده خالص دارایی‌های‬ ‫خارج��ی بان��ک مرکزی در پای��ان ‪ 3‬ماه‬ ‫دوم امس��ال به ‪ 173‬هزار و ‪ 482‬میلیارد‬ ‫تومان رسیده است که ‪ 3/4‬درصد نسبت‬ ‫به اسفند سال گذشته رشد داشته است‪.‬‬ ‫بر اساس این گزارش خالص دارایی‌های‬ ‫خارجی بانک مرکزی در سال ‪ 89‬با ‪6/1‬‬ ‫درصد کاهش به ‪ 61‬هزار و ‪ 548‬میلیارد‬ ‫تومان‪ ،‬س��ال ‪ 90‬با ‪ 21/6‬درصد رشد به‬ ‫‪ 74‬هزار و ‪ 861‬میلیارد تومان‪ ،‬سال ‪91‬‬ ‫با ‪ 2/8‬درصد رش��د به ‪ 76‬ه��زار و ‪920‬‬ ‫میلی��ارد تومان و س��ال ‪ 92‬ب��ا ‪118/2‬‬ ‫درصد رش��د ب��ه ‪ 167‬هزار و‬ ‫‪ 827‬میلی��ارد تومان رس��یده‬ ‫اس��ت‪ .‬بر‌اس��اس این گزارش‬ ‫همچنین خال��ص دارایی‌های‬ ‫خارج��ی بانک‌ه��ا در پای��ان‬ ‫‪ 3‬م��اه دوم امس��ال با ‪ 9‬درصد رش��د به‬ ‫‪ 38‬هزار و ‪ 810‬میلی��ارد تومان افزایش‬ ‫یافته و مجم��وع کل دارایی‌های خارجی‬ ‫بانک‌ه��ا را به ‪ 212‬ه��زار و ‪ 292‬میلیارد‬ ‫تومان افزایش داده اس��ت‪ .‬رش��د خالص‬ ‫دارایی‌های خارجی سیس��تم بانکی ‪4/4‬‬ ‫درصد افزایش داش��ته اس��ت‪ .‬تازه‌ترین‬ ‫آمارهای بانک مرک��زی همچنین حاکی‬ ‫اس��ت بدهی بخ��ش دولتی به سیس��تم‬ ‫بانکی ‪ 16/2‬درصد رشد داشته که شامل‬ ‫بانک‌ه��ای تخصصی و تجاری می‌ش��ود‪.‬‬ ‫مجم��وع این بدهی در پای��ان ‪ 3‬ماه دوم‬ ‫به ‪ 128‬ه��زار و ‪ 797‬میلیارد تومان بالغ‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫خبر خوان‬ ‫‪ 61‬درصد سپرده‌های بانکی‬ ‫در تهران‬ ‫در حال��ی تا پایان ش��هریورماه امس��ال مجموع‬ ‫مان��ده س��پرده‌های بانکی به بی��ش از ‪ 751‬هزار‬ ‫میلیارد تومان رس��یده که بالغ ب��ر ‪ 61‬درصد آن‬ ‫متعلق به بانک‌های استان تهران است‪ .‬به گزارش‬ ‫ایس��نا‪ ،‬در پایان نیمه اول سال مجموع بانک‌ها به‬ ‫همراه موسسه اعتباری توسعه از حدود‪ 751‬هزار‬ ‫و ‪ 700‬میلیارد تومانی که نزدش��ان سپرده‌گذاری‬ ‫شده رقمی نزدیک به ‪ 85‬هزار میلیارد تومان را به‬ ‫سپرده قانونی نزد بانک مرکزی تعلق دارد‪.‬‬ ‫این در حالی اس��ت که مانده تس��هیالت نیز در‬ ‫این دوره بیش از ‪ 622‬هزار و ‪ 208‬میلیارد تومان‬ ‫گزارش ش��ده اس��ت‪ .‬اما بررس��ی آمارهای بانک‬ ‫مرکزی نشان می‌دهد که در بین استان‌های کشور‬ ‫بیش��ترین میزان س��پرده‌ها با بیش از ‪ 460‬هزار‬ ‫میلیارد تومان در استان تهران قرار دارد که از این‬ ‫رقم بعد از کس��ر سپرده قانونی مانده تسهیالت به‬ ‫بال��غ بر ‪ 388‬هزار میلیارد تومان می‌رس��د‪ .‬این را‬ ‫هم باید یادآور شد که یکی از دالیل باال بودن رقم‬ ‫تسهیالت و س��پرده‌ها در استان تهران به استقرار‬ ‫دفاتر بسیاری از شرکت‌ها موسسات تولیدی سایر‬ ‫اس��تان‌ها در اس��تان تهران برمی‌گردد که عمده‬ ‫فعالیت‌های بانکی آنها از طریق ش��عب بانک‌های‬ ‫این استان انجام می‌شود‪.‬‬ ‫بنابرای��ن گزارش‪ ،‬کمترین مانده س��پرده بانکی‬ ‫در کشور به استان کهگیلویه و بویراحمد با حدود‬ ‫‪ 1600‬میلیارد تومان اختصاص دارد‪.‬‬ ‫شورای پول و اعتبار‬ ‫منحل نمی‌شود‬ ‫ریی��س پژوهش��کده پولی و بانکی در پاس��خ به‬ ‫سوالی درباره انحالل ش��ورای پول و اعتبار گفت‪:‬‬ ‫ش��ورای پول و اعتب��ار ج��زو ارکان و قانون بانک‬ ‫مرکزی است‪ .‬خبری درباره انحالل را نشنیده‌ام و‬ ‫چنین چیزی در دستور هم نیست‪ .‬فرهاد نیلی که‬ ‫روز گذش��ته در نشست خبری چهارمین همایش‬ ‫س��االنه بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت‪،‬‬ ‫در بانک مرکزی حضور داش��ت‪ ،‬درباره جزئیات و‬ ‫زمان برگزاری این همایش اظهار کرد‪ :‬این همایش‬ ‫که در روزهای دوش��نبه و سه‌ش��نبه هفته آینده‬ ‫ن ‪ )93‬در سالن همایش‌های برج میالد‬ ‫(‪ 6‬و ‪ 7‬بهم ‌‬ ‫برگزار می‌شود با همایش‌های مشابه در سال‌های‬ ‫گذشته تفاوت چش��مگیری دارد‪ .‬در این همایش‬ ‫ب��ه نقطه تالقی دو حوزه فناوری و بانکداری توجه‬ ‫ویژه‌ای شده است و تاکید رییس‌کل بانک مرکزی‬ ‫ه��م این بود که همایش امس��ال با نگاه و گرایش‬ ‫بیش��تر به حوزه بانکداری برگزار شود و به همین‬ ‫دلیل در ای��ن همایش توجه به مقول��ه بانکداری‬ ‫تقویت شده است‪.‬‬ ‫نیلی درب��اره مهم‌تری��ن محوره��ای مطرح در‬ ‫همای��ش س��ال‌جاری بانک��داری الکترونی��ک و‬ ‫نظام‌های پرداخت نیز گفت‪ :‬چشم‌انداز نظام مالی‬ ‫کش��ور یکی از گفت وگوهای چالش��ی و کلیدی‬ ‫کش��ور اس��ت که در این همایش به آن پرداخته‬ ‫خواهد ش��د‪ .‬همچنین درباره کارت‌های اعتباری‬ ‫نیز گفت‌وگوهایی خواهیم داش��ت‪ .‬وی همچنین‪،‬‬ ‫س��اختار درآمدی بانک‌ها و تعیین جایگاه کارمزد‬ ‫خدمات بانک��ی را از دیگر موضوعات این همایش‬ ‫معرفی کرد‪.‬‬ ‫حق بیمه کارکنان دولت در‬ ‫اختیار صندوق بازنشستگی‬ ‫معاون فن��ی و درآمد س��ازمان تامین اجتماعی‬ ‫اعالم کرد‪ :‬حق بیمه سهم مستخدم و کارفرما برای‬ ‫مستخدمان رسمی دولت که توسط سازمان تامین‬ ‫اجتماعی وصول ش��ده اس��ت‪ ،‬به‌روزرسانی شده و‬ ‫ب��دون اینکه بار اضافی بر مس��تخدم تحمیل کند‬ ‫از این س��ازمان به صندوق بازنشس��تگی کشوری‬ ‫منتقل می‌ش��ود‪ .‬به گزارش ایرنا از سازمان تامین‬ ‫اجتماعی‪« ،‬محمدحس��ن زدا» افزود‪ :‬مش��موالن‬ ‫این قانون آن دس��ته از مستخدمان رسمی دولت‬ ‫هستند که در دوران پیمانی یا قراردادی مشمول‬ ‫قان��ون تامین اجتماعی بوده و ب��ه حکم قانونگذار‬ ‫و به‌تبع رس��می ش��دن‪ ،‬صندوق بیمه‌ای آنان به‬ ‫صندوق بازنشستگی کش��وری تغییر یافته و حق‬ ‫بیم��ه آنان قبل از الزم‌االجرا ش��دن قانون بودجه‬ ‫سال ‪ 1393‬کل کش��ور (تا پایان سال ‪ )1392‬به‬ ‫صندوق بازنشستگی کشوری منتقل نشده باشد‪.‬‬ ‫وی تصری��ح کرد‪ :‬بیمه‌ش��دگانی که انتقال حق‬ ‫بیم��ه آنان به صندوق بازنشس��تگی کش��وری در‬ ‫س��ال ‪ 1393‬انجام ش��ده یا می‌ش��ود مش��روط‬ ‫بر آنکه درخواس��ت آنان در این س��ال ثبت دفتر‬ ‫واحد اجرایی ش��ده باش��د نیز مشمول بهره‌مندی‬ ‫از مزایای مندرج در ضوابط مربوط خواهند بود‪.‬‬
‫اخبار روز‬ ‫تعیین دوره ‪ ۵‬ساله‬ ‫برای کیفی‌سازی پاالیشگاه‌ها‬ ‫رییس س��ازمان بورس و‬ ‫اوراق بهادار ب��ا بیان اینکه‬ ‫در جلس��ه روز یکش��نبه‬ ‫هیات دولت‪ ،‬مصوبه کمیته‬ ‫ثبات بازار س��رمایه درباره‬ ‫پاالیش��گاه‌ها ب��ه تصویب‬ ‫رس��ید‪ ،‬گفت‪ :‬براساس این‬ ‫مصوبه برای ش��رکت‌های پاالیشی به‌منظور ارتقای‬ ‫کیفیت فرآورده‌های اصلی و سوخت هوایی آنها یک‬ ‫دوره ‪ ۵‬ساله تعیین شده است‪.‬‬ ‫به گزارش سنا‪ ،‬محمد فطانت‌فرد افزود‪ :‬براساس‬ ‫ای��ن مصوبه‪ ،‬درصورتی‌که ش��رکت‌های پاالیش��ی‬ ‫مطاب��ق برنام��ه زمانبندی م��ورد تایی��د و نظارت‬ ‫وزارت نفت‪ ،‬حداکثر در یک دوره ‪ 5‬س��اله (تا پایان‬ ‫‪ )۱۳۹۸‬ش��اخصه‌های اصل��ی کیفی��ت ‪ 5‬فرآورده‬ ‫اصلی و س��وخت هوایی را براس��اس استانداردهای‬ ‫وزارت نف��ت‪ ،‬ارتقای هر س��اله ب��ا تصویب مجمع‬ ‫عمومی خود‪ ،‬حداقل به میزان ‪ ۳۰‬درصد از س��ود‬ ‫ساالنه را به‌حساب اندوخته سرمایه‌ای برای اجرای‬ ‫پروژه کیفی‌سازی منظور کنند‪ ،‬وزارت نفت مکلف‬ ‫اس��ت مبنای محاس��به قیمت ‪ ۵‬ف��رآورد ‌ه اصلی و‬ ‫س��وخت هوایی را مطابق سال ‪ ۱۳۹۳‬بدون اعمال‬ ‫کیفی‌س��ازی تعیین کند‪ .‬سخنگوی سازمان بورس‬ ‫تصریح کرد‪ :‬پیش��نهاد مذکور ک��ه در کمیته ثبات‬ ‫بازار س��رمایه جمع‌بندی ش��ده بود‪ ،‬قبل از جلسه‬ ‫هی��ات دولت در نشس��ت مش��ترک مع��اون اول‬ ‫رییس‌جمهوری با وزیر اقتص��اد‪ ،‬وزیر نفت‪ ،‬رییس‬ ‫س��ازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و رییس س��ازمان‬ ‫ب��ورس‪ ،‬تایید و برای تصویب نهایی به هیات دولت‬ ‫ارسال شد که خوش��بختانه در جلسه روز یکشنبه‬ ‫هیات دولت به تصویب رسید‪.‬‬ ‫فطانت‌ف��رد از اهتم��ام دولت به‌وی��ژه معاون اول‬ ‫رییس‌جمه��وری و وزرای اقتص��اد و نف��ت ب��رای‬ ‫رسیدگی به مشکالت صنایع و بهبود وضعیت بازار‬ ‫س��رمایه قدردانی کرد‪ .‬الزم به ذکر اس��ت رییس‬ ‫س��ازمان بورس هفته گذش��ته در دیدار جمعی از‬ ‫فعاالن بازار س��رمایه‪ ،‬پیگیری مشکالت و ابهامات‬ ‫پیرامون صنایع کلیدی بورس را ازجمله اولویت‌های‬ ‫کاری خود در کوتاه‌مدت اعالم و با اشاره به تشکیل‬ ‫کمیته ثبات بازار سرمایه‪ ،‬تاکید کرده بود موضوعات‬ ‫و دغدغه‌های موجود پیرامون این صنایع در کمیته‬ ‫مذکور تشکیل شده است و رسیدگی و راهکارهای‬ ‫اجرایی در این‌باره تدوین خواهد شد‪.‬‬ ‫فطانت‌فرد همچنین در این نشس��ت تاکید کرده‬ ‫بود‪ :‬برخی مصوبات کمیته ثبات برای اجرایی شدن‬ ‫مس��تلزم تصویب در هیات دولت اس��ت که پس از‬ ‫تصویب نهایی به اطالع س��هامداران و فعاالن بازار‬ ‫خواهد رسید‪.‬‬ ‫سهام ‪ ۶‬شرکت دولتی‬ ‫روی میز مزایده‬ ‫تع��داد ‪۱۱۲‬میلی��ون‬ ‫و ‪ ۵۰۰‬ه��زار س��هم‬ ‫ریخته‌گری ماشین‌سازی‬ ‫تبریز‪ ،‬معادل ‪۱۰۰‬درصد‬ ‫از س��هام این شرکت به‬ ‫قیمت پایه هر س��هم ‪۴‬ه��زار و ‪ ۳۰۱‬ریال و ارزش کل‬ ‫پایه ‪۴۸۲‬میلی��ارد و ‪۸۶۲‬میلی��ون و ‪۵۰۰‬هزار ریال و‬ ‫یک‌میلیارد و ‪۶۷۷‬میلیون س��هم شرکت ماشین‌سازی‬ ‫تبریز معادل ‪۱۰۰‬درصد از سهام این شرکت به قیمت‬ ‫پایه هر س��هم یک‌هزار و ‪ ۷۰۶‬ری��ال و ارزش کل پایه‬ ‫‪۲‬ه��زار و ‪۸۱۱‬میلی��ارد و ‪۸۳۹‬میلیون ری��ال امروز از‬ ‫طریق مزایده واگذار می‌شود‪.‬‬ ‫به گزارش تس��نیم‪ ،‬همچنین تع��داد ‪۸۳‬میلیون‬ ‫و ‪۲۱۶‬ه��زار و ‪ ۹۴۴‬س��هم ش��رکت مقره‌س��ازی‬ ‫ایران معادل ‪ ‌36/18‬درصد از س��هام این ش��رکت‬ ‫به قیمت پایه هر س��هم ‪ ۲۰۸۴‬ری��ال و ارزش کل‬ ‫پای��ه ‪۱۷۳‬میلی��ارد و ‪۴۲۴‬میلی��ون و ‪۱۱۱‬هزار و‬ ‫‪ ۲۹۶‬ریال؛ ‪ ۸۴۰۰‬س��هم شرکت بهمن گنو معادل‬ ‫‪۲۰‬درصد از س��هام این ش��رکت به قیمت پایه هر‬ ‫س��هم ‪۲۷۴‬میلی��ون و ‪۳۴۹‬ه��زار و ‪ ۳۹۲‬ری��ال و‬ ‫ارزش کل پایه ‪۲‬هزار و ‪۳۰۴‬میلیارد و ‪۵۳۴‬میلیون‬ ‫ری��ال و ‪۳۶۲‬میلی��ون و ‪۱۸۳‬ه��زار و ‪ ۷۳۱‬س��هم‬ ‫ش��رکت خدمات ابنیه مهندس��ی خط و ابنیه فنی‬ ‫راه‌آهن(تراورس) معادل ‪ ‌88/35‬درصد س��هام این‬ ‫شرکت به قیمت پایه هر سهم ‪ ۴۸۰۴‬ریال و ارزش‬ ‫کل پایه ‪۱۷۳۹‬میلی��ارد و ‪۹۳۰‬میلیون و ‪۶۴۳‬هزار‬ ‫ریال در این روز به مزایده گذاشته می‌شود‪.‬‬ ‫تع��داد ‪۱۱۶‬میلی��ون و ‪۶۶۳‬ه��زار و ‪ ۵۶۴‬س��هم‬ ‫شرکت ماشین‌سازی لرستان معادل ‪ ‌85/44‬درصد‬ ‫از سهام این شرکت نیز به قیمت پایه هر سهم ‪۴۴۰‬‬ ‫ری��ال و ارزش کل پایه ‪۵۱‬میلیارد و ‪۳۳۱‬میلیون و‬ ‫‪۹۶۸‬هزار ریال توسط س��ازمان خصوصی‌سازی در‬ ‫ی ماه واگذار خواهد شد‪.‬‬ ‫سی‌ام د ‌‬ ‫‪20‬‬ ‫سه‌شنبه ‪ 30‬دی‪ 28 - 1393‬ربیع االول ‪ 20 -1436‬ژانویه ‪ -2015‬شماره ‪ -137‬پیاپی ‪1455‬‬ ‫بورس‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫بازگشت شاخص کل به کانال ‪ 65‬هزار واحدی‬ ‫کاهش قیمت نفت بر اخبار مثبت چیره شد‬ ‫کیمیا بامدادیان ‪ -‬گروه اقتصاد‪ :‬بورس اوراق بهادار‬ ‫تهران در معامالت دیروز خود به اخبار منتش��ر ش��ده‬ ‫واکنش منفی نشان داد و با شدت بیشتری در سرازیری‬ ‫نزول قرار گرفت‪ .‬بورس تهران در معامالت آخرین هفته‬ ‫دی‌م��اه با رکود دیگری روبه‌رو ش��د و ب��ا ریزش ‪484‬‬ ‫واحدی شاخص به کانال ‪ 65‬هزار واحدی برگشت‪ .‬روز‬ ‫یکش��نبه بورس تهران با رکود روبه‌رو ش��د و دیروز نیز‬ ‫روند ریزشی را در پیش گرفت به طوری که انتشار اخبار‬ ‫مثبت اقتصادی نیز نتوانس��ت جل��وی افت قیمت‌ها را‬ ‫بگیرد و بورس تهران به دلیل ادامه کاهش قیمت نفت‪،‬‬ ‫ریزش ش��دیدی را تجربه ک��رد‪ .‬از اخبار مثبت مخابره‬ ‫ش��ده در روز گذش��ته می‌توان به اجرای کیفی‌س��ازی‬ ‫‪ 5‬س��اله پاالیش��گاه‌ها‪ ،‬بهبود وضعیت پتروشیمی‌ها و‬ ‫حض��ور بانک‌ها در ‪ 85‬صندوق س��رمایه‌گذاری اش��اره‬ ‫کرد اما سایه س��نگین افت قیمت نفت مانع از آن شد‬ ‫ت��ا بورس تهران به این اخبار واکنش��ی نش��ان دهد‪ .‬از‬ ‫سوی دیگر کارشناسان معتقدند تا زمانی که ابهام‌های‬ ‫موجود در بازار و همچنین ریس��ک‌های سیستماتیک‬ ‫تحمیلی در بازار س��رمایه از میان نرود‪ ،‬سهامداران در‬ ‫مقابل ه��ر افزایش قیمت و مثبت ش��دن بازار واکنش‬ ‫نش��ان می‌دهند‪ .‬به این ترتیب دوباره صف‌های فروش‬ ‫ش��کل می‌گیرد و ش��اخص‌کل روند نزولی را در پیش‬ ‫می‌گیرد‪ ،‬زیرا س��هامداران به امید کسب سود در آینده‬ ‫نقدینگی‌های خ��ود را به بازار س��رمایه وارد می‌کنند‪.‬‬ ‫درح��ال حاضر نیز با توجه به ابهام بس��یار زیاد در بازار‬ ‫س��رمایه‪ ،‬ترجیح می‌دهند س��رمایه‌های خود را خارج‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹از بین رفتن جذابیت در بورس‬ ‫در این‌باره حسین صالحی‪ ،‬مدیر‬ ‫عملی��ات کارگ��زاری آگاه در‬ ‫اظهار کرد‪70 :‬‬ ‫گفت‌وگو با‬ ‫درص��د بازار س��رمایه تحت تاثیر‬ ‫قیمت‌های جهانی قرار می‌گیرد و‬ ‫با آنها مرتبط است‪ ،‬درحال حاضر مشاهده می‌کنیم که‬ ‫قیمت‌های جهانی رو به کاهش است و این میزان افت‪،‬‬ ‫موجب از بین رفتن جذابیت صنایع مرتبط خواهد شد‪.‬‬ ‫وی با اش��اره ب��ه اینکه قیمت‌ها در بازار س��رمایه به‬ ‫کف رس��یده اس��ت‪ ،‬بیان کرد‪ :‬قیمت س��هام در بورس‬ ‫تهران به کف رس��یده اس��ت‪ .‬در چنین شرایطی بهتر‬ ‫اس��ت سهامداران سهام را نزد خود نگهداری کنند زیرا‬ ‫در ص��ورت فروش آنها به قیمت‌ه��ای پایین‪ ،‬ضررهای‬ ‫بسیاری را متحمل خواهند شد‪.‬‬ ‫صالحی به س��ودهای باالی بانکی اشاره کرد و گفت‪:‬‬ ‫باتوجه به آنکه بانک‌ها س��ودهای بس��یار ب��اال و بدون‬ ‫ریس��کی را به س��پرده‌های بانکی اختصاص می‌دهند‪،‬‬ ‫سرمایه‌گذاران تمایل ندارند وارد بازار سرمایه شوند‪ ،‬زیرا‬ ‫بورس‪ ،‬همواره با ریس��ک روبه‌رو است و سرمایه‌گذاران‬ ‫ترجی��ح می‌دهند پول‌های خود را در بانک‌ها نگهداری‬ ‫کنند‪ .‬به عبارتی هزینه فرصت سرمایه‌گذاری در بورس‬ ‫بسیار افزایش یافته است‪.‬‬ ‫وی به کاهش جهانی قیمت نفت اش��اره کرد و افزود‪:‬‬ ‫با توجه به آنکه سهم عمده‌ای از بودجه کشور از فروش‬ ‫نفت تامین می‌ش��ود‪ ،‬کاهش قیمت آن موجب کسری‬ ‫بودجه خواهد ش��د‪ .‬در نتیجه دولت ب��رای این میزان‬ ‫کسری باید به فکر راهکارهایی باشد‪.‬‬ ‫صالحی یکی از راه‌های تامین کسری بودجه را افزایش‬ ‫قیمت دالر دانس��ت و بیان کرد‪ :‬اگر دولت قیمت دالر‬ ‫را افزایش دهد‪ ،‬بازار س��رمایه نیز از این افزایش قیمت‬ ‫منتفع خواهد ش��د ام��ا در صورتی ک��ه دولت بخواهد‬ ‫سیاس��ت‌های ضد تورمی را در پی��ش بگیرد‪ ،‬رکود در‬ ‫کشور عمیق‌تر شده و فشار روی صنایع بیشتر می‌شود‪.‬‬ ‫وی به نتیجه مذاکرات هس��ته‌ای اشاره کرد و گفت‪:‬‬ ‫اگر مذاکرات هس��ته‌ای ایران و ‪ 5+1‬به نتیجه برسد‪ ،‬به‬ ‫طور قطع شاهد رونق بازار سرمایه و افزایش شاخص‌کل‬ ‫به‌عنوان مهم‌ترین متغیر بورسی خواهیم بود‪.‬‬ ‫صالح��ی به س��هامداران توصیه ک��رد‪ :‬از آنجایی که‬ ‫قیم��ت س��هام در پایین‌ترین س��طح ق��رار دارد و در‬ ‫بسیاری از موارد مشاهده می‌کنیم حتی قیمت برخی از‬ ‫سهم‌ها به زیر ارزش ذاتی خود رسیده است‪ ،‬بهتر است‬ ‫سهامداران سهم‌های خود را نگهداری کنند‪ .‬زیرا بعد از‬ ‫کاهش بسیاری که بازار سرمایه پیدا کرده‪ ،‬به‌طور قطع‬ ‫بازار از افزایش مناسبی برخوردار می‌شود‪.‬‬ ‫‹ ‹ابهام در بازار‬ ‫در این‌ب��اره مصطف��ی بابال��و‪،‬‬ ‫کارش��ناس ب��ازار س��رمایه در‬ ‫اظه��ار کرد‪‌:‬‬ ‫گفت‌وگ��و با‬ ‫درحال حاضر فض��ای نگرانی در‬ ‫بازار س��رمایه حاکم ش��ده است‪.‬‬ ‫زیرا ریس��ک‌های سیس��تماتیک ازجمل��ه افت جهانی‬ ‫قیمت نفت و مس��ائل سیاسی ایران‪ ،‬بازار سرمایه را در‬ ‫هاله‌ای از ابهام فرو برده است‪.‬‬ ‫وی به گزارش‌های ‪ 9‬ماهه ش��رکت‌ها اش��اره کرد و‬ ‫اف��زود‪ :‬انتظ��ار می‌رفت که گزارش‌ه��ای ‪ 9‬ماهه باعث‬ ‫حرکت مثبت بازار س��رمایه ش��ود اما با وجود آنکه این‬ ‫گزارش‌ه��ا بیش��تر از ح��د انتظار مثبت ب��ود‪ ،‬آنها هم‬ ‫نتوانستند روزهای بهتری را برای تاالر حافظ رقم بزنند‪.‬‬ ‫بابالو در پاس��خ به این پرس��ش که چرا حقوقی‌ها به‬ ‫کمک ب��ازار س��رمای ‌ه نمی‌آیند‪ ،‬گف��ت‪ :‬درحال حاضر‬ ‫حقوقی‌ه��ا به میزان کافی نقدینگ��ی در اختیار ندارند‪.‬‬ ‫برخی از حقوقی‌های بزرگ نیز دست نگه‌داشته‌اند و به‬ ‫صورت سفارشی عمل می‌کنند‪.‬‬ ‫وی به کاهش حجم معامالت در بازار س��رمایه اشاره‬ ‫ک��رد و ادام��ه داد‪ :‬حجم معامالت در بازار س��رمایه به‬ ‫می��زان زی��ادی کاهش یافته اس��ت‪ .‬به ای��ن ترتیب با‬ ‫کوچکترین حمایت‪ ،‬این بازار قابلیت برگش��ت خواهد‬ ‫داش��ت‪ .‬بابالو در ادامه بیان کرد‪ :‬این روزها سهامداران‬ ‫به بازار سرمایه خوشبین نیستند و به هر مثبتی در بازار‬ ‫با دید فروش نگاه می‌کنند و تا زمانی که این دیدگاه در‬ ‫تاالر حافظ حکمفرما باش��د‪ ،‬نمی‌توان انتظار هیچ‌گونه‬ ‫حرکت مثبتی را در بازار داشته باشیم‪.‬‬ ‫وی به بازگشایی نمادهای پاالیشگاهی در بازار سرمایه‬ ‫اش��اره کرد و گف��ت‪ :‬نقدینگی بس��یاری در نمادهای‬ ‫پاالیشگاهی قفل شده و به نظر می‌رسد اگر کیفی‌سازی‬ ‫محصوالت آنها به تعویق بیفتد‪ ،‬می‌تواند پول زیادی را‬ ‫به س��وی بازار روانه کند‪ .‬پیش‌بینی می‌شود در صورتی‬ ‫که این نمادها بازگشایی شوند‪ ،‬سودهای سال ‪ 93‬و ‪94‬‬ ‫نیز با تعدیل منفی همراه خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹نگاهی به آمار‬ ‫از ت��االر حاف��ظ در معامالت روز‬ ‫به گ��زارش‬ ‫گذش��ته‪ ،‬س��رمایه‌گذاران بیش از ‪ 423‬میلیون برگه و‬ ‫حق تقدم در بازار دست‌به‌دس��ت کردند که ارزش این‬ ‫مب��ادالت بیش از ‪ 750‬میلیارد ریال بود و در ‪ ۳4‬هزار‬ ‫نوبت معامالتی انجام شد‪ .‬در میان ‪ ۳۹‬صنعت حاضر در‬ ‫بورس تهران‪ ،‬گروه خودرو توانس��ت با بیشترین ارزش‬ ‫معامالت در صدر برتری��ن گروه‌های صنعت قرار گیرد‬ ‫و پ��س از آن گروه مالی و بانک‌ها در جایگاه‌های بعدی‬ ‫قرار گرفتند‪ .‬در روز گذش��ته شاخص‌کل دوباره نزولی‬ ‫ش��د و با ‪ 484‬واحد کاهش‪ ،‬به ع��دد ‪ ۶5‬هزار و ‪835‬‬ ‫رسید‪ .‬در این بازار نمادهای بانک ملت‪ ،‬س‪ .‬نفت و گاز‬ ‫و پتروشیمی تامین‪ ،‬بانک صادرات ایران‪ ،‬بانک تجارت‪،‬‬ ‫ایران خودرو‪ ،‬سرمایه‌گذاری غدیر و گروه مپنا بیشترین‬ ‫بورس انرژی‬ ‫تاثیر منفی را بر مهم‌ترین متغیر بورسی داشتند‪.‬‬ ‫همچنی��ن در روز دوش��نبه نورد آلومینی��وم‪ ،‬پارس‬ ‫س��رام‪ ،‬س��امان گس��تر اصفهان‪ ،‬کارخانه‌های تولیدی‬ ‫شهید قندی‪ ،‬رینگ‌سازی مشهد‪ ،‬سایپا آذین و صنایع‬ ‫کاغذس��ازی کاوه بیش��ترین افزایش قیم��ت را تجربه‬ ‫کردند‪ .‬بیش��ترین کاهش قیمت نیز در این روز متعلق‬ ‫به ای��ران دارو‪ ،‬مارگارین‪ ،‬گس��ترش صنایع و خدمات‬ ‫کش��اورزی‪ ،‬لنت ترمز ای��ران‪ ،‬حمل‌ونق��ل بین‌المللی‬ ‫خلیج‌فارس‪ ،‬پارس سویچ و تامین ماسه ریخته‌گری بود‬ ‫و این نمادها در انتهای جدول معامالت قرار گرفتند‪.‬‬ ‫همچنین در ای��ن روز س��رمایه‌گذاران طوالنی‌ترین‬ ‫صف‌ه��ای خرید را برای ن��ورد آلومینیوم‪ ،‬کارخانه‌های‬ ‫تولیدی شهید قندی‪ ،‬صنایع شیمیایی ایران‪ ،‬داروسازی‬ ‫س��ینا‪ ،‬بانک اقتصاد نوین‪ ،‬نفت بهران و سرمایه‌گذاری‬ ‫توسعه صنایع سیمان تشکیل دادند‪ .‬در مقابل نمادهای‬ ‫کمباین‌س��ازی ایران‪ ،‬ملی صنایع مس ایران‪ ،‬س��یمان‬ ‫تهران‪ ،‬سیمان قائن‪ ،‬فوالد امیرکبیر کاشان‪ ،‬تولید مواد‬ ‫اولیه داروپخش و سیمان خزر با سنگین‌ترین صف‌های‬ ‫فروش به کار خود پایان دادند‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت در س��ومین روز هفته پارس خودرو با‬ ‫‪ 82‬میلیون سهم در صدر بیشترین حجم معامالت قرار‬ ‫گرفت و پس از آن‪ ،‬معامله بلوکی س��یمان تهران با ‪47‬‬ ‫میلیون سهم و بانک صادرات ایران با معامله ‪ 35‬میلیون‬ ‫سهم دارای بیش��ترین حجم معامالت بودند‪ .‬همچنین‬ ‫معامله بلوکی سیمان تهران با معامالتی به ارزش ‪143‬‬ ‫میلی��ارد ریال درص��در بیش��ترین ارزش معامالت قرار‬ ‫گرفت و پ��س از آن پارس‌خودرو با معامالتی به ارزش‬ ‫‪ 58‬میلی��ارد ریال و ایران‌خودرو ب��ه ارزش ‪ 55‬میلیارد‬ ‫ریال در جایگاه‌های بعدی قرار گرفتند‪.‬‬ ‫فرابورس‬ ‫بورس انرژی آماده راه‌اندازی بازار کربن‬ ‫مدیرعامل بورس ان��رژی در روز هوای‬ ‫پ��اک از آمادگ��ی ب��ورس ان��رژی برای‬ ‫راه‌ان��دازی ب��ازار کربن (ب��ازار مجوزهای‬ ‫انتش��ار گازه��ای گلخان��ه‌ای و گازهای‬ ‫آالینده) در کش��ور خب��ر داد‪ .‬به گزارش‬ ‫سنا‪ ،‬سیدعلی حسینی‪ ،‬مدیرعامل بورس‬ ‫انرژی با اعالم این خبر گفت‪ :‬به طور کلی‬ ‫در دنیا به منظور کاهش انتش��ار گازهای‬ ‫آالینده و گازهای گلخانه‌ای دو نوع سیاس��تگذاری انجام می‌ش��ود‪.‬‬ ‫این سیاست‌ها شامل نگرش بازار محور و نگرش مبتنی بر کنترل و‬ ‫نظارت اس��ت‪ .‬وی در این‌باره توضیح داد‪ :‬نگرش مبتنی بر کنترل و‬ ‫نظارت اغلب ش��امل دریافت مالیات و عوارض از واحدهای صنعتی‬ ‫اس��ت که بیش از حد مجاز آلودگی یا گاز گلخانه‌ای تولید می‌کنند‪.‬‬ ‫این نوع سیاس��تگذاری مبتنی بر انگیزه بخشی اقتصادی نبوده و از‬ ‫این حیث چندان کارآمد نیس��ت‪ .‬در ای��ن روش واحدهای صنعتی‬ ‫مایل نیس��تند از سطح استاندارد تعریف ش��ده فراتر بروند و میزان‬ ‫انتش��ار خود را از س��طح مجاز کمتر کنند‪ .‬عالوه بر آن در این مدل‬ ‫واحده��ای صنعتی همواره از طریق روش‌ه��ای قانونی و غیرقانونی‬ ‫ب��ه دنبال راه‌های گریز از پرداخت مالیات و عوارض هس��تند و این‬ ‫موضوع را به عنوان یک تحمیل اجباری به تمامی واحدهای صنعتی‬ ‫قلمداد می‌کنند‪ .‬مدیرعامل بورس ان��رژی درباره نگرش بازار محور‬ ‫گفت‪ :‬در این مدل‪ ،‬پس از تش��کیل بازار اوراق سهمیه مجاز انتشار‬ ‫آالیندگی و گازهای گلخانه‌ای‪ ،‬این س��همیه مجاز توسط واحدهای‬ ‫صنعتی و تجاری قابل داد و ستد می‌شود‪ .‬حسینی در مورد مزایای‬ ‫این مدل در مقایس��ه با نظارت و کنترل گفت‪ :‬این روش از یک‌س��و‬ ‫باعث کاهش آلودگی و ازس��وی دیگر باعث ایجاد انگیزه در کاهش‬ ‫بیشتر این گازها خواهد شد‪ .‬زیرا همه واحدهای صنعتی با استفاده‬ ‫از ساز و کارهای مختلف همواره به دنبال‬ ‫کاهش می��زان انتش��ار آالیندگی خود از‬ ‫س��همیه مجاز به منظور فروش و معامله‬ ‫ظرفیت باقیمانده‌شان هس��تند‪ .‬از سوی‬ ‫دیگر واحده��ای صنعتی که به هر دلیلی‬ ‫موفق به کاهش میزان انتش��ار آالیندگی‬ ‫یا گازهای گلخانه‌ای خود نش��ده‌اند نیز با‬ ‫استفاده از سازوکار عرضه و تقاضای بازار‪،‬‬ ‫با پرداخت هزینه‪ ،‬میزان مازاد آالیندگی ایجاد شده توسط واحدهای‬ ‫صنعتی خود را جبران می‌کنند‪ .‬همچنین هزینه کاهش انتش��ار در‬ ‫این روش بس��یار کمتر از روش نظارت و کنترل اس��ت‪ .‬مدیرعامل‬ ‫بورس ان��رژی کمک به کاهش آلودگی هوا از طریق س��ازوکارهای‬ ‫مال��ی موجود در بازار س��رمایه کش��ور را در زمینه مس��ئولیت‌های‬ ‫اجتماعی چهارمین بورس رسمی کشور ارزیابی کرد و افزود‪ :‬با توجه‬ ‫به مطالعات انجام ش��ده و وجود زیرساخت‌های الزم در بازار سرمایه‬ ‫کشور‪ ،‬در صورت وجود اراده الزم در این زمینه و در مراحل قانونی‬ ‫و مقرراتی‪ ،‬بورس انرژی با همکاری سایر نهادهای ذی‌ربط از جمله‬ ‫سازمان محیط زیست‪ ،‬سازمان بورس و اوراق بهادار‪ ،‬وزارتخانه‌های‬ ‫نف��ت‪ ،‬نیرو و صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت آمادگی بستر‌س��ازی جهت‬ ‫شروع معامالت کربن در کشور را دارد‪ .‬حسینی ضمن تاکید بر این‬ ‫مطل��ب که حفاظت و حمایت از محیط زیس��ت یک وظیفه ملی و‬ ‫همگانی است‪ ،‬اصالح الگوی مصرف و بهینه‌سازی مصرف حامل‌های‬ ‫انرژی را به واس��طه کش��ف صحیح قیمت آنها از دیگر عوامل موثر‬ ‫در کاهش اس��تفاده از حامل‌های انرژی و به‌تبع کاهش آلودگی هوا‬ ‫برش��مرد و گفت‪ :‬تقویت بازارهای رقابتی در بورس انرژی در کشور‬ ‫عالوه بر مزایای متعدد اقتصادی می‌تواند در زمینه‌های اجتماعی از‬ ‫جمله کاهش آلودگی هوا نیز بسیار تاثیرگذار باشد‪.‬‬ ‫ارزش ‪ ۵۰۰‬میلیون ریالی‬ ‫دومین معامله بازار دارایی فکری‬ ‫جزئی��ات معامله اخیر در بازار دارای��ی فکری فرابورس‬ ‫ایران تشریح ش��د‪ .‬به گزارش فرابورس‪ ،‬شهریار شهمیری‪،‬‬ ‫مدیرعامل کارگزاری س��هم آش��نا‪ ،‬درباره دومین معامله و‬ ‫واگذاری نخس��تین طرح صنعتی در بازار دارایی فکری در‬ ‫روزهای اخیر اظهار کرد‪ :‬معامالت دارایی فکری از سال ‪۹۱‬‬ ‫در زمینه تنوع بخشی به ابزارهای مالی در فرابورس مطرح‬ ‫ش��د و با افتتاح بازار آن در خرداد امس��ال به مرحله اجرا‬ ‫رس��ید‪ .‬وی مالکیت فکری را یکی از شاخص‌ها و زیرساخت‌های توسعه فناوری در‬ ‫کش��ور دانست و افزود‪ :‬بیش از یک قرن است که این مسئله مورد توجه کشورهای‬ ‫مختل��ف قرار گرفته و افزون بر ‪ ۲۵‬معاهده و کنوانس��یون بین‌المللی درباره اهمیت‬ ‫ای��ن موضوع وجود دارد‪ .‬ش��همیری گفت‪ :‬تاکنون یک اخت��راع و یک طرح در بازار‬ ‫دارایی فکری فرابورس ایران عرضه ش��ده که کارگزار فروشنده اختراع اول و همین‬ ‫طور کارگزار خریدار و فروش��نده طرح اخیر‪ ،‬کارگزاری سهم‌آش��نا بوده اس��ت‪ .‬این‬ ‫کارگزار بازار سرمایه افزود‪ :‬بیانیه مذاکره درباره عرضه مستقیم طرح صنعتی باربند‬ ‫نرم خودرو در تاریخ ‪ ۲۶‬آبان‌ماه امسال منتشر شد که در نهایت یک شخص حقیقی‬ ‫این طرح را خریداری کرد‪ .‬شهمیری به ویژگی‌های این طرح اشاره کرد و ادامه داد‪:‬‬ ‫ای��ن طرح صنعتی در واق��ع یک باربند نرم خودرو از جنس برزنت و پارچه‌های ضد‬ ‫آب است که به کمک تسمه‌های نخی محکم روی خودرو نصب می‌شود‪ .‬درواقع این‬ ‫محصول به شکلی طراحی شده که قابلیت نصب روی تمامی خودروها را دارد‪ ،‬ضمن‬ ‫آنکه به‌راحتی از خودرو جدا می‌شود و در کیف کوچکی جای می‌گیرد و می‌توان آن‬ ‫را در صندوق عقب خودرو برای استفاده‌های بعدی نگهداری کرد‪ .‬مدیرعامل و عضو‬ ‫هیات مدیره کارگزاری س��هم آش��نا افزود‪ :‬طراحی این طرح صنعتی توسط شرکت‬ ‫مهندس��ی «پارت آریا تحلیلگر» انجام ش��ده و ارزش معامله ‪ ۵۰۰‬میلیون ریال به‬ ‫صورت مذاکره بوده است‪ .‬به گفته وی‪ ،‬ظرفیت پیش‌بینی شده برای تولید و فروش‬ ‫این محصول‪ ،‬ساالنه ‪ ۵‬هزار عدد بوده و با توجه به اعتبار ‪ ۵‬ساله گواهی ثبت طرح‬ ‫صنعتی‪ ،‬عمر مفید آن ‪ ۵‬سال در نظر گرفته شده است‪.‬‬
‫گزارش‬ ‫‪report@smtnews.ir‬‬ ‫سه‌شنبه ‪ 30‬دی‪ 28 - 1393‬ربیع االول ‪ 20 -1436‬ژانویه ‪ -2015‬شماره ‪ -137‬پیاپی ‪1455‬‬ ‫در میزگرد نخبگان فناوری و اقتصاد آمریکا مطرح شد‬ ‫‪21‬‬ ‫تاثیر ماشین برآینده بازارکار‬ ‫گروه ترجمه‪ :‬موضوع جایگزینی مشاغل در سراسر تاریخ امریکا‪ ،‬همواره‬ ‫در هماوردی با پیش��رفت‌های فناوری و اقدامات مرتبط با منسوخ کردن‬ ‫مش��اغل س��نتی‪ ،‬یادآور ناکامی و نومیدی است‪ .‬صنعتگران در اوایل قرن‬ ‫‪19‬میالدی علیه کارخانه‌های نساجی به مخالفت برخاستند‪ .‬در سال‌های‬ ‫اخیر صنایع نوپا و فناوری برتر موضوع این مناقش��ه قرار گرفته‌اند‪ .‬طبق‬ ‫یافته‌های پژوهش��ی که اخیرا از س��وی مرکز تحقیقات پیو انجام ش��ده‪،‬‬ ‫متخصصان و کارشناس��ان فناوری درباره اینکه ربات‌ها و هوش مصنوعی‬ ‫می‌توانند در دهه آینده جایگزین تعداد چشمگیری از مشاغل شوند‪ ،‬دارای‬ ‫اختالف نظر هستند و در این خصوص جای بحث و مناقشه بسیاری است‪.‬‬ ‫آنچه در این نوش��تار می‌آید خالصه‌ای است از مذاکرات مطرح شده در‬ ‫میزگردی که به تازگی دو پژوهنده به نام‌های مایکل چوئی و جیمز مانیکا‬ ‫با حضور شخصیت‌های مختلفی از محافل علمی‪ ،‬اقتصادی و شرکت‌های‬ ‫فن��اوری در این‌ب��اره برگزار کردن��د‪ .‬مش��ارکت‌کنندگان در این میزگرد‬ ‫عبارتند از‪ :‬مارتین بیلی‪ ،‬پژوهشگر ارشد موسسه بروکینگز؛ ریچارد کوپر و‬ ‫موریتس سی‪ .‬بواس‪ ،‬استادان اقتصاد بین‌الملل دانشگاه هاروارد؛ کورتیس‬ ‫کارلس��ون‪ ،‬رییس سابق موسسه تحقیقاتی ‪SRI International‬؛ رئید‬ ‫هافمن‪ ،‬موس��س و رییس هیئت مدیره ش��بکه اجتماعی لینکداین؛ تیم‬ ‫اوریلی‪ ،‬موس��س و مدیرعامل ش��رکت ‪O’Reilly Media‬؛ مت اسالتر‬ ‫معاون دانش��کده بازرگانی ت��اک (‪)Tuck School of Business‬؛ الرا‬ ‫تایس��ون‪ ،‬اس��تاد اقتصاد دانش��گاه برکلی؛ و ویوک وادهوا‪ ،‬استاد دانشگاه‬ ‫استنفورد‪.‬‬ ‫‹ ‹ بازنگری در اشتغالزایی‬ ‫تیم اوریلی‪ :‬ویلیام گیبس��ون‪ ،‬نویس��نده داستان‌های‬ ‫علم��ی تخیل��ی‪ ،‬می‌گوی��د‪« :‬آینده همین جاس��ت‪ ،‬فقط‬ ‫به‌طور عادالنه و برابر توزیع نشده است‪ ».‬بنابراین می‌توان‬ ‫گف��ت تمام آنچه در داس��تان‌های علمی تخیلی به تصویر‬ ‫کشیده می‌شود و ما ظهور آنها را در آینده تصور می‌کنیم‪،‬‬ ‫هم‌اکنون وج��ود دارند‪ .‬اما ما فق��ط می‌توانیم با توجه به‬ ‫اطراف خود و آنچه اکنون در حال وقوع است‪ ،‬وقایع آینده‬ ‫را پیش‌بینی کنیم‪.‬‬ ‫رئی�د هافمن‪ :‬اگر خوب دقت کنی��م خواهیم دید که‬ ‫تمام آنچه اتوماس��یون یا ماش��ینی ش��ده حاصل ترکیب‬ ‫عملکرد انسان و ماش��ین است‪ .‬همچنین با توجه به ابزار‬ ‫بهره‌وری می‌توان فهمید که بهره‌وری فقط زمانی افزایش‬ ‫می‌یابد که هر ش��خصی عملکرد خود را افزایش دهد‪ .‬به‬ ‫ای��ن ترتیب‪ ،‬حجم گ��روه کار – یعنی تع��داد افرادی که‬ ‫میزان مشخصی از کار را انجام می‌دهند ‪ -‬کاهش می‌یابد‪.‬‬ ‫ام��ا در عوض این دس��تاورد باعث می‌ش��ود تا منابع الزم‬ ‫برای انجام کارهای دیگر تامین شود‪ .‬ساده‌ترین نمونه این‬ ‫فرآیند را می‌توان در‌گذار از اقتصاد کش��اورزی مش��اهده‬ ‫کرد‪ .‬ما قبال در این بخش درصد قابل توجهی از اش��تغال‬ ‫را داشتیم‪...‬‬ ‫جیمز مانیکا‪ 41 :‬درصد اشتغال‪ ،‬درست است؟‬ ‫رئی�د هافمن‪ :‬بله‪( ،‬قب�لا چنین درص��دی) در تولید‬ ‫غذا فع��ال بودند درحالی که اکنون ای��ن میزان به کمتر‬ ‫از ‪2‬درص��د کاه��ش یافته اس��ت‪ .‬اما ب��رای ‪ 40‬درصد از‬ ‫افراد ش��اغل در این بخش چه اتفاق��ی افتاد؟ آنها جذب‬ ‫مش��اغل دیگری شدند‪ .‬اکنون دلیل اهمیت این موضوع و‬ ‫ضرورت پرداختن به آن پاس��خ به این سوال است که آیا‬ ‫رش��د تصاعدی قانون مور این قاع��ده را تغییر می‌دهد یا‬ ‫خیر؟ این‌گونه جابه‌جایی‌ها همواره تبعات ناخوشایندی به‬ ‫دنب��ال دارند‪ .‬آیا ما می‌توانیم این تبعات را کاهش دهیم؟‬ ‫آیا می‌توانیم چرخه زمان را کوتاه‌تر کنیم؟‬ ‫در اینج��ا مایل��م آنچه را در س��فر اخیر خود به ش��هر‬ ‫ش��نژن (چین) آموختم‪ ،‬در اختیار ش��ما هم بگذارم‪ .‬این‬ ‫ش��هر یکی از مهم‌ترین قطب‌های تولیدی جهان است‪ .‬ما‬ ‫از ش��رکت هواوی (از معروفترین تولیدکنندگان تجهیزات‬ ‫مخابراتی در جهان) دیدن کردیم‪ .‬من به عنوان یک فناور‬ ‫از منطقه ‪ Silicon Valley‬امریکا‪ ،‬انتظار داش��تم که در‬ ‫این ش��رکت تعداد قابل‌توجهی روبات به‌کار گرفته شده و‬ ‫کل فعالیت‌های شرکت ماشینی شده باشد چراکه به نظر‬ ‫می‌رسید اتوماسیون در این شرکت امری بدیهی باشد‪.‬‬ ‫ام��ا تقریبا ‪ 60‬درصد از این ش��رکت ماش��ینی ش��ده و‬ ‫‪40‬درصد از فعالیت آن هنوز توس��ط افراد انجام می‌شد و‬ ‫چنین فرآیندی کاملا انتخابی بود‪ .‬ش��اید بپرسید‪« :‬دلیل‬ ‫استفاده از افراد‪ ،‬هزینه کمتر آن است؟» پاسخ منفی است‪.‬‬ ‫مش��اغلی که در این شرکت به افراد واگذار شده‪ ،‬مشاغلی‬ ‫هستند که مس��تلزم مهارت باال و در نتیجه دستمزدهای‬ ‫باالتر بودند‪ .‬پاسخ این است که در آینده سازگاری عاملی‬ ‫کلی��دی خواهد بود و انس��ان بیش از ماش��ین از قابلیت‬ ‫س��ازگاری برخوردار است‪ .‬بنابراین با بهره‌گیری از خطوط‬ ‫ماشینی و ماش��ین‌های مورد نظر در تولید‪ ،‬هنگام گذر از‬ ‫خطی به خط دیگر‪ ،‬به ابزار و تجهیزات فراوانی نیاز داریم‬ ‫درحالی که تغییر و جابجایی افراد بس��یار آس��ان‌تر انجام‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫تی�م اوریلی‪ :‬با توجه به این ایده که بر ترکیب انس��ان‬ ‫و ماش��ین متمرکز اس��ت و با توجه ب��ه نمونه‌هایی نظیر‬ ‫ش��رکت اوبر و اپل که با بهره‌گیری از این ترکیب به خیز‬ ‫اقتصادی شگفت انگیزی رس��یده‌اند‪ ،‬خواهیم دانست که‬ ‫چنین زمینه‌ای افزایش توانمندس��ازی نیروی انسانی را به‬ ‫دنبال داشته اس��ت‪ .‬همچنین این فرآیند به بهینه سازی‬ ‫ش��اخص تجربه مشتری (‪ )CE‬منجر شده که خود عاملی‬ ‫برای افزایش تقاضاهای جدید است‪.‬‬ ‫س��رانجام این که ما باید بر بهینه‌سازی شاخص مشتری‬ ‫متمرکز ش��ویم که این کار قابلیت ماش��ینی شدن ندارد‪.‬‬ ‫هنگامی که از اش��تغالزایی صحبت به میان می‌آید مسئله‬ ‫ش��رکت و س��ازمان کنار می‌رود‪ .‬آنچه مطرح می‌شود این‬ ‫ایده است که «من ش��ما را استخدام می‌کنم و شما برای‬ ‫یک انس��ان کار می‌کنید‪ ».‬این ایده‌آل فرهنگی تام‪ ،‬نوعی‬ ‫مصنوع و حاصل افکار انس��انی اس��ت و بنابراین دائمی و‬ ‫غیرقابل تغییر نیست و می‌توان آن را تغییر داد‪.‬‬ ‫و آسان‌سازی نیز وجود دارد چراکه ما در دورانی شبکه‌ای‬ ‫زندگ��ی می‌کنیم که امکان س��رعت گرفت��ن اختراعات و‬ ‫ابداع��ات جدید و همچنین توس��عه و گس��ترش ابداعات‬ ‫موجود در آن فراهم است‪.‬‬ ‫همان طور که می‌دانید‌گذار از عصر کش��اورزی به عصر‬ ‫صنعتی با حجم بس��یار زیادی از مشکالت گوناگون همراه‬ ‫ب��ود‪ .‬یک بدبین��ی موجود که به مباحث گس��ترده‌ای هم‬ ‫دامن می‌زند‪ ،‬ش��کل جدی و حاد بیکاری در قش��ر جوان‬ ‫اس��ت‪ .‬زمانی که درص��د قابل توج��ی از جوان��ان بیکار‪،‬‬ ‫احس��اس می‌کنند که هیچ آینده‌ای در انتظار آنها نیست‪،‬‬ ‫این مس��ئله به ایجاد نوعی بی‌ثباتی مدنی می‌انجامد‪ .‬این‬ ‫ایجاد سازگاری در نیروی کار‬ ‫ویوک وادهوا‪ :‬اتوماس��یون یا ماش��ینی ش��دن چیزی است که ما در آینده نزدیک ش��اهد آن خواهیم بود‪.‬‬ ‫هم‌اکن��ون تولی��د صنعتی به تدریج در حال بازگش��ت به امریکا اس��ت‪ .‬به دلیل هزینه باالی زیرس��اخت‌ها و‬ ‫دش��واربودن بازآموزی نیروی کار این بازگش��ت پرشتاب نیست‪ .‬با گذشت ‪ 5‬تا ‪ 7‬سال این روند از شتاب قابل‬ ‫توجهی برخوردار خواهد بود‪ .‬پس از گذشت ‪ 15‬سال خواهیم دید که روبات‌ها با برپایی اعتصاب خواهند گفت‪:‬‬ ‫«چاپگرهای ‪ 3‬بعدی را متوقف کنید‪ ،‬آنها مشاغل ما را از ما می‌گیرند»‪ .‬چرا که هر کجا که بروید خواهید دید‬ ‫که از روش «ده یک کش��ی» (‪ :Decimaton‬در اصطالح یعنی از هر ‪ 10‬نفر یک نفر را کش��تن که به معنای‬ ‫کاهش اندازه و حجم چیزی است) سخن گفته می‌شود‪ .‬برای ما امکان بازآموزی نیروی کار وجود ندارد‪ .‬اکنون‬ ‫راه حل این مسئله چیست؟‬ ‫کورتیس کارلس�ون‪ :‬امروزه در تمامی زمینه های‪ -‬زیس��ت فناوری‪ ،‬فناوری اطالعات‪ ،‬فناوری نانو‪ ،‬انرژی‪،‬‬ ‫مراقبت‌های پزش��کی و تحصیالت ‪ -‬افراد‪ ،‬کاملا پذیرای تغییر و تحوالت عمده هس��تند‪ .‬تنها محدودیتی که‬ ‫وجود دارد عدم توانایی ما برای بهره‌برداری از آنها است؛ این تنها محدودیتی است که ما با آن مواجه هستیم‪.‬‬ ‫ش��اید آسیب شناسی ما نادرس��ت است و ما بر عالئم نادرستی متمرکز ش��ده‌ایم‪ ،‬سرعت نوآوری و ابداعات‬ ‫ما با س��رعت اقتصاد همخوانی ندارد‪ .‬در واقع س��رعت س��ازگاری ما به اندازه کافی باال نیس��ت‪ .‬اما باید گفت‬ ‫ماش��ینی شدن و اتوماسیون درباره هرآنچه تصورش را بکنید‪ ،‬امکان پذیر است‪ .‬به این ترتیب دنیای ما به چه‬ ‫شکلی درخواهد آمد؟ پیش‌بینی این مسئله دشوار است‪ .‬اما می‌توان گفت این روند در کوتاه‌مدت فرصت‌های‬ ‫بیش��ماری را در اختیار امریکا قرار می‌دهد‪ .‬یکی از مش��کالت پیش روی ما در این زمینه تحصیالت است‪ .‬اما‬ ‫خب��ر خ��وب آن که فناوری به ایجاد برخی دوره‌های تحصیلی منجر ش��ده که می‌تواند تحصیالت و آموزش و‬ ‫پرورش را دستخوش تغییر و تحول سازد‪.‬‬ ‫رئی�د هافمن‪ :‬به نظر من همان‌طور که تیم توضیح داد‬ ‫نکته خوش��بینانه و نویدبخش این اس��ت که ما نه تنها با‬ ‫ایجاد صنایع و مش��اغل جدید مواجه هستیم که مستلزم‬ ‫کار و پرداخت‌ه��ای تمام وقت هس��تند‪ ،‬بلکه فرصت‌های‬ ‫اقتصادی مختلفی نیز به وجود می‌آیند که افراد می‌توانند‬ ‫به عنوان کارآفرینان خرد از آنها بهره بگیرند و فعالیت‌های‬ ‫متعددی را انجام دهند‪ .‬در چنین فرآیندی امکان تسهیل‬ ‫بی‌ثباتی مدنی می‌تواند با عوام��ل نامطلوب دیگر ترکیب‬ ‫شده و واکنش‌هایی را ایجاد کند که به‌شکل عملی تصور‬ ‫خوش بینانه از آینده‌ای نویدبخش را غیرممکن می‌سازد‪.‬‬ ‫‹ ‹مالکیت ماشین‌ها در اختیار کیست؟‬ ‫مت اسلاتر‪ :‬م��ا در امریکا از فرهنگ ریس��ک‌پذیری‬ ‫گس��ترده‪ ،‬موسس��ات مختلفی که بر چگونگ��ی کارکرد‬ ‫بازارها – به ویژه بازارهای س��رمایه ‪ -‬متمرکز هس��تند و‬ ‫نیز سیاست‌های عمومی متعددی برخورداریم که از ایجاد‬ ‫«مشاغل» حمایت می‌کنند‪ .‬در صورتی که بخواهم صفت‬ ‫«خوب» را به واژه «مش��اغل» بیافزایم شاید خوش بینی‬ ‫م��ن اندکی متزلزل ش��ود و فکر می‌کنم که این مس��ئله‬ ‫بس��یار مهم اس��ت‪ .‬کاملا واضح اس��ت که در س��ال‌های‬ ‫اخیر ما در امریکا به اندازه کافی «مش��اغل خوب» ایجاد‬ ‫نکرده‌ایم‪ .‬م��ردم برای درآمدهایی ک��ه حاصل می‌کنند‪،‬‬ ‫اهمیت ویژه‌ای قائل هس��تند‪ .‬اگ��ر درآمدهای حاصل را‬ ‫طبق مدارج تحصیل��ی طبقه‌بندی کنیم خواهیم دید که‬ ‫از س��ال ‪ 2000‬تاکن��ون بیش از ‪ 96/2‬درص��د از نیروی‬ ‫کار امریکا تحصیلکرده‌هایی هس��تند که کل درآمد آنها‪،‬‬ ‫با احتس��اب تورم‪ ،‬رون��د نزولی داش��ته و افزایش نیافته‬ ‫اس��ت‪ .‬این رقم اف��راد ف��ارغ التحصیل از دوره ‪ 4‬س��اله‬ ‫کالج‌ها که مدارج علمی پیش��رفته را طی نکرده‌اند را نیز‬ ‫ش��امل میش��ود‪ .‬تنها گروهی که افزایش درآمد داشته‌اند‬ ‫اف��راد دارای مدرک دکترا (پ��ی‌اچ‌دی) و بعد از این گروه‬ ‫اف��راد دارای مدارک تخصصی بوده‌اند که پزش��کان‪ ،‬وکال‬ ‫و مدیران ارش��د کس��ب‌وکار را شامل می‌ش��ود‪ .‬بنابراین‬ ‫پاس��خ به این س��وال که آیا ما در حال ایجاد «مش��اغل‬ ‫خوب» هستیم یا خیر می‌تواند اندکی ناامیدکننده باشد‪.‬‬ ‫مهم‌ترین مسئله‌ای که ما باید به آن بپردازیم – و اعضای‬ ‫هیات مش��اوران ما اکنون به درس��تی درحال بررسی آن‬ ‫هستند ‪ -‬سیاست‌های عمومی ماست‪.‬‬ ‫الرا تایس�ون‪ :‬من در این باره با مت موافق هس��تم‪.‬‬ ‫ما در عصر اقتصاد بازار به س��ر می‌بریم‪ .‬عرضه و تقاضا‬ ‫عامل نهایی تعیین سطح اشتغال است‪ .‬بنابراین بدیهی‬ ‫اس��ت که مشاغلی ایجاد شوند اما به نظر من آنچه مهم‬ ‫اس��ت کیفیت این مش��اغل اس��ت‪ .‬ظهور فناوری‪ ،‬که‬ ‫مبتنی بر مهارت است و صرفه‌جویی در کار را به دنبال‬ ‫دارد‪ ،‬همزمان با حذف مشاغلی که دارای دستمزدهای‬ ‫متوس��ط هس��تند‪ ،‬کامل‌کننده مهارت‌های برتر است‪.‬‬ ‫مش��اغلی که با ظهور فناوری ایجاد می‌ش��وند مشاغل‬ ‫پردرآمد هستند چراکه افراد باهوش باید با فناوری‌های‬ ‫موجود کار کنند‪ .‬در عین حال تعداد زیادی از افراد نیز‬ ‫مش��اغل خود را از دس��ت داده و به مشاغل کم درآمد‬ ‫منتقل می‌شوند‪.‬‬ ‫دومی��ن نکته مهمی که ما به مدت طوالنی با آن مواجه‬ ‫بوده‌ایم ش��کاف رو به رشد بین بهره‌وری و دستمزد است‬ ‫و می‌توان آن را در ش��کاف موج��ود بین بهره‌وری‪ ،‬میزان‬ ‫پاداش حاصل از بازدهی ماشین‌های هوشمند و چگونگی‬ ‫توزیع آن با عنوان دستمزدها مشاهده کرد‪.‬‬ ‫اگر امروز ما بخواهیم حداقل دس��تمزدی که در آن نرخ‬ ‫تورم امریکا و بهره‌وری نیز محاس��به شده را تعیین کنیم‬ ‫به عدد ‪ 25‬دالر در هر س��اعت خواهیم رسید و باید عدد‬ ‫‪ 10‬دالر در ه��ر س��اعت را فراموش کنیم‪ .‬سیاس��ت‌های‬ ‫عموم��ی درح��ال حرکت رو به عقب اس��ت و به‌طور قطع‬ ‫هیچ حرکت رو به جلویی ندارد‪ .‬به همین دلیل اس��ت که‬ ‫سیاستگذاران و در نتیجه تعداد زیادی از کارگرانی که در‬ ‫مش��اغل خود جابجا ش��ده‌اند و همچنین تعداد زیادی از‬ ‫خانوارهای امریکایی بازنده رقابت هس��تند و این مس��ئله‬ ‫باعث نگرانی من است‪.‬‬ ‫ما درباره ماش��ین‌ها صحبت می‌کنیم‪ ،‬ماشین‌هایی که‬ ‫جایگزین افراد می‌ش��وند‪ ،‬ماشین‌هایی که شیوه کار افراد‬ ‫را تغییر می‌دهند‪ .‬چه کس��ی مالک ماش��ین‌ها است؟ چه‬ ‫کس��ی باید مالکیت ماش��ین‌ها را در اختیار بگیرد؟ شاید‬ ‫آنچه نیازمند تفکر و بررس��ی بیش��تر است شیوه و روشی‬ ‫باش��د که طبق آن کارگرانی که با ماشین‌ها کار می‌کنند‬ ‫بتوانند بخشی از مالکیت آنها را در اختیار بگیرند‪.‬‬ ‫منبع‪ :‬موسسه مک کنزی ‪ -‬دسامبر ‪ 2014‬میالدی‬ ‫مشاغل جدید‬ ‫کیفیت مشاغل و سیاست‌های مالی‬ ‫مارتین بیلی‪ :‬اخیرا خبردار ش��دم که در یکی از‬ ‫بانک‌های بزرگ ما نرخ جابجایی کارمندان بانک در‬ ‫یک س��ال به ‪ 50‬درصد می‌رسد و این مسئله باعث‬ ‫ش��گفتی من ش��د‪ .‬به این ترتیب اکنون کارمندی‬ ‫بانک دیگر شغلی نیست که به مهارت احتیاج داشته‬ ‫باشد‪ .‬این ش��غل همچنین از حیطه مشاغل دارای‬ ‫درآمد مناس��ب نیز خارج ش��ده است‪ .‬بدیهی است‬ ‫که این تغییرات حاصل ظهور فناوری‌ها است‪ .‬ما با‬ ‫وارد کردن هوش مصنوعی به سیستم‌های فناوری‬ ‫اطالعات بیش از این به کارمندان ماهر بانک نیازی‬ ‫نداری��م‪ .‬اما زمانی که وارد بانکی می‌ش��وید به‌طور‬ ‫قطع حس��رت روزهایی را می‌خورید که کارمندان‬ ‫بانک‌ها از مهارت بیشتری برخوردار بودند‪.‬‬ ‫به نظر می‌رس��د بانک‌ها و بسیاری از شرکت‌های‬ ‫مالی دیگ��ر‪ ،‬تصمیم گرفته‌اند که ب��ا بهره‌گیری از‬ ‫کارمندان��ی که آموزش زی��ادی ندیده‌اند و احتماال‬ ‫تحصیالت باالی��ی ندارند در هزینه‌های خود صرفه‬ ‫جوی��ی کنند –اگرچه به نظر م��ن آموزش مهم تر‬ ‫اس��ت‪ -‬و به جای آن بهره‌وری را به سیستم تولید‬ ‫خود وارد کنند‪ .‬این ش��رکت‌ها در این روند بس��یار‬ ‫خوب عمل کرده‌اند‪ .‬اما این مس��ئله به ایجاد تعداد‬ ‫زیادی از مش��اغل منجر ش��ده که چن��دان خوب‬ ‫نیس��تند‪ ،‬همچنین برای ایده پردازان نیز مشاغلی‬ ‫ایج��اد کرده‪ ،‬افرادی که می‌توانند از فناوری س��ود‬ ‫سرش��اری نصیب خود کنن��د و درآمد هنگفتی به‬ ‫دست آورند‪.‬‬ ‫به این ترتیب این مس��ئله نوع��ی نابرابری را در‬ ‫جامعه ما به وجود آورده اس��ت‪ .‬ام��ا در عین حال‬ ‫افرادی هم هس��تند که نمی‌توانند ش��غل خوبی به‬ ‫دس��ت بیاورند و یا از قوه ابتکار یافتن شغل خوب‬ ‫برخوردارنیس��تند و تصمیم می‌گیرند به طور کلی‬ ‫کار نکنند‪ .‬بنابراین آنها تس��لیم بیکاری می‌شوند؛‬ ‫آنها تس��لیم ناتوانی و نبود قابلیت می‌ش��وند؛ آنها‬ ‫تسلیم شده و از جرگه نیروی کار خارج می‌شوند‪.‬‬ ‫ش��اید از طریقی بتوان به نوع��ی راهکار فناورانه‬ ‫دس��ت یافت که چگونگی تغییر یا س��ازگاری را به‬ ‫ما نش��ان بدهد‪ .‬ب��ه عبارت دیگ��ر بهره‌گیری ما از‬ ‫فناوری در مسیرهای مختلف در این زمینه صورت‬ ‫نمی‌گی��رد که مس��یر فناوری را ب��ه گونه‌ای تغییر‬ ‫دهیم که ب��رای توده کارگرانی ک��ه درحال حاضر‬ ‫از فن��اوری س��ود و منعفتی نمی‌برن��د‪ ،‬مفید واقع‬ ‫ش��ده و به عنوان عاملی مکمل ب��ه کار آنها بیاید‪.‬‬ ‫به نظر من اگر کارگرانی که تس��لیم مشاغل پست‬ ‫و بی‌ارزش ش��ده‌اند به‌ط��ور ناگهانی با فرصت‌هایی‬ ‫مواجه ش��وند که در اختیارشان قرار می‌گیرد‪ ،‬برای‬ ‫کس��ب مهارت‌ه��ای الزم انگیزه و اراده بیش��تری‬ ‫خواهند یافت‪.‬‬ ‫ریچارد کوپر‪ :‬در میان گروه‌های مختلف مشاغلی‬ ‫که در فهرس��ت وزارت کار به آنها اشاره شده‪ ،‬گروه‬ ‫«س��ایر مشاغل» رشد بیش��تر و سریعتری را شاهد‬ ‫بوده اس��ت‪ .‬به عب��ارت دیگر این مش��اغل حتی به‬ ‫اندازه‌ای گس��ترده نبودند که بتوانند به تنهایی یک‬ ‫خط کامل از فهرست را به خود اختصاص دهند‪ .‬در‬ ‫این فهرس��ت و با عنوان «سایر مشاغل» به برخی از‬ ‫صنایع نوپا و در حال ظهور نیز اشاره شده است‪.‬‬ ‫آنچه مردم اغلب فراموش می‌کنند این اس��ت که‬ ‫زمان��ی که ابداعات و نوآوری‌های جدیدی به وجود‬ ‫می‌آیند که باعث از بین رفتن مش��اغل می‌شوند –‬ ‫و ب��ه عقیده م��ن‪( ،‬در امریکا) ما ب��ه مدت حداقل‬ ‫دو قرن و در انگلس��تان دو و نیم قرن اس��ت که با‬ ‫این مس��ئله دست به گریبانیم‪ -‬همزمان برای افراد‬ ‫تازه‌ای درآمدزایی می‌ش��ود‪ .‬در اینجا منطقی است‬ ‫که بپرس��ید چه اتفاقی برای این درآمدها می‌افتد‪.‬‬ ‫توزی��ع این درآمده��ا بخش مهم��ی از این فرآیند‬ ‫است‪ .‬امکان دارد این درآمدها مصرف و خرج شوند‪،‬‬ ‫اما اگر قرار اس��ت این درآمدها خرج شوند باید آنها‬ ‫را برای چیزی صرف کرد که مشاغل جدیدی ایجاد‬ ‫کند‪ .‬ش��اید نتوان پیش‌بینی ک��رد که درآینده چه‬ ‫اتفاق��ی می‌افتد و درآمد موردنظر صرف چه چیزی‬ ‫می‌ش��ود‪ ،‬اما می‌توان پیش‌بینی ک��رد که درآمدها‬ ‫صرف چیزی می‌ش��ود که شغل‌های جدیدی ایجاد‬ ‫کند‪ .‬در جایی که بازار خصوصی این هدف را محقق‬ ‫نکند (ساختارهای بسیاری در بازار خصوصی وجود‬ ‫دارند که می‌توانند در ایجاد مشاغل جدید مشارکت‬ ‫کنند) و به اندازه کافی مش��اغل جدید ایجاد نکند‪،‬‬ ‫م��ا می‌توانیم با بهره‌گیری از سیاس��ت‌های پولی و‬ ‫مالی این کار را انجام دهیم‪ .‬به این ترتیب می‌توان‬ ‫شکاف ناشی از زنجیره ماشینی شدن را پر کرد‪.‬‬
‫یادداشت‬ ‫نژاد اقتصادی اقتصاد هنر‬ ‫یاس�مین بهرامی‪ :‬در س��ال ها و ماه‌های اخیر‪،‬‬ ‫برگزارشدن همایش‌های هنر در تهران‪ ،‬اصفهان و‬ ‫در آینده‌ای نزدیک در شیراز‪ ،‬نشانه‌های پاگرفتن‬ ‫اندک‌ان��دک این رش��ته از اقتص��اد در جامعه را‬ ‫نمایان و اثبات می‌کند‪.‬‬ ‫مهلت ارسال چکیده مقاالت برای همایش اقتصاد‬ ‫هنر در شیراز تا پایان آذرماه جاری بود و آخرین‬ ‫فرصت ارائه مقاالت ‪10‬بهمن ‪ 1393‬است که بنا‬ ‫ب��ر گفته رضا صمیم‪ ،‬دکترای جامعه شناس��ی و‬ ‫عضو هیات علمی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و‬ ‫اجتماعی وزارت علوم تاکنون ‪ 300‬چکیده مقاله‬ ‫فرستاده شده است‪.‬‬ ‫بنا بر گفته مریدی‪ ،‬دبیر علمی همایش «اقتصاد‬ ‫هنر»‪ ،‬محورهای نخستین همایش ملی «بودجه‌ها‪،‬‬ ‫حمایت‌ها و یارانه‌های هن��ری»‪« ،‬اقتصاد هنر»‪،‬‬ ‫«سیاس��تگذاری‌های فرهنگی و نظ��ام مدیریتی‬ ‫مطل��وب هنر در رونق‌بخش��ی به اقتص��اد هنر»‪،‬‬ ‫«قوانین و نظام حقوق تسهیل‌کننده بازار»‪« ،‬نظام‬ ‫بانکی و سیاس��ت‌های وام برای گردش س��رمایه‬ ‫در بازار هن��ر»‪« ،‬درآمدزای��ی بنگاه‌های کوچک‬ ‫هن��ری» و «ب��ازار کارآفرین��ان و تولیدکنندگان‬ ‫هنر» اعالم ش��د‪ .‬به گفت��ه او «قیمت‌گذاری آثار‬ ‫هنری و ارزشگذاری آثار»‪« ،‬مخاطبان‪ ،‬خریداران‬ ‫و مصرف‌کنن��دگان هنر»‪« ،‬واس��طه‌های فروش‪،‬‬ ‫نمایشگاه‌گردان‌ها و کلکس��یونرها در بازار هنر»‪،‬‬ ‫«صنای��ع خالق و اقتصاد هنر بنی��ان»‪« ،‬تجارت‬ ‫جهانی هنر» و «حراجی‌ها و بازارهای بین‌المللی‬ ‫هنر» از دیگر محورهای همایش��ی است که قرار‬ ‫است در اسفند برگزار شود‪.‬‬ ‫‹ ‹اشاره و نکته‬ ‫از آنجا که هنر هر سرزمین بدون هیچ توضیح و‬ ‫آشنادهی مکتوب و شفاهی برای جوامع مختلف‬ ‫دنی��ا ارزش و معنا دارد‪ ،‬چه‌بس��ا برگ��زار کردن‬ ‫همایش‌ه��ای بین‌الملل��ی اقتصاد هن��ر در ایران‬ ‫بتوان��د در آینده‌ای نه‌چن��دان نزدیک اما قطعی‪،‬‬ ‫ته��ران‪ ،‬ش��یراز یا اصفه��ان و هر ش��هر دیگری‬ ‫مرکزیتی برای ارتباط هنرهای کشورهای مختلف‬ ‫با یکدیگر به شمار رود‪.‬‬ ‫مریدی با اشاره به اینکه هنر ویژگی بین‌المللی‬ ‫دارد‪ ،‬اف��زود‪ :‬م��ا با این فرض پی��ش می‌رویم که‬ ‫ش��یراز و فارس می‌تواند منطق��ه‌ای موفق برای‬ ‫اقتصاد هنر و هنر ایران باش��د و ش��یراز داوطلب‬ ‫طرح‌های ملی است که دولت در این زمینه دنبال‬ ‫می‌کند‪.‬‬ ‫او با اشاره به اینکه هنر ویژگی بین‌المللی دارد‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬ما با این فرض پیش می‌رویم که ش��یراز و‬ ‫فارس می‌تواند منطقه‌ای موفق برای اقتصاد هنر‬ ‫وهنرمند به شمار رود‪.‬‬ ‫‹ ‹اندیشه‌های موروثی نگهدارنده‬ ‫هنرمندان جامعه ما اگر می‌خواس��تند هنرمند‬ ‫باش��ند و بمانن��د ی��ا بای��د در فقر آث��ار خود را‬ ‫می‌آفریدند یا اگر دانش��جو و آموزنده رشته‌های‬ ‫هن��ری بودن��د‪ ،‬آن‌ق��در بای��د درس می‌خواندند‬ ‫و س��ال‌ها در آن رش��ته ممارس��ت می‌کردن ‌د تا‬ ‫کهنس��الی آنها و پیری‌شان عالمت هنرمند بودن‬ ‫آنها می‌ش��د‪ ...‬آنچه مس��لم اس��ت این است که‬ ‫نگاه‌ه��ا باید تغییر کند و اقتصاد در جامعه هنری‬ ‫راه بیابد و تثبیت شود‪.‬‬ ‫‹ ‹رخداد تازه‬ ‫پیش از این‪ ،‬همایش‌های اقتصاد هنر‪ ،‬اکسپوها‬ ‫و حراج‌ه��ای هنری جدا و مس��تقل از هم برگزار‬ ‫می‌شد و موضوعات آنها هم الزاما به هم ارتباطی‬ ‫نداشت‪ .‬اما این بار در کنار همایش اقتصاد هنری‬ ‫که قرار اس��ت در زمس��تان جاری بر گزار شود‪،‬‬ ‫اکس��پوهایی نیز بر پا خواهد شد که در مورد آن‬ ‫گفته خواهد شد‪.‬‬ ‫آنچه مهم به نظر می‌رسد‪ ،‬عملی شدن مناسبات‬ ‫این علم در حوزه‌های مختلف هنری است‪ .‬آنچه‬ ‫تاکنون مطرح شده در قالب مباحث تئوریک بوده‬ ‫و همچن��ان در همایش‌های دیگر بر این نظریه‌ها‬ ‫افزوده می‌شود‪.‬‬ ‫عملی شدن این تئوری‌های کارشناسانه و علمی‬ ‫با ش��رایط جامعه ما‪ ،‬سال‌ها به طول می‌انجامد‪...‬‬ ‫زیرا هنوز سازماندهی و مشخصه‌ای برای سیستم‬ ‫ارزشگذاری آثار هنری وجود ندارد‪.‬‬ ‫هنوز وقتی خریدار از خرید اثر هنری می‌شنود‪،‬‬ ‫به محض اینکه قیمتی به او پیش��نهاد می‌ش��ود‬ ‫او نمی‌دان��د ک��ه ارزش حقیق��ی ای��ن اثر همان‬ ‫مبلغی اس��ت که می‌پردازد‪ .‬چه بسیار کاالهایی‬ ‫که ب��ا قیمت‌هایی ناچی��ز به ف��روش رفته و در‬ ‫ازای آن آث��اری بوده که به گفته خود اس��تادان‬ ‫نقاشی تابلوی ارزشمندی نبوده و با قیمتی گزاف‬ ‫فروخته شده است‪.‬‬ ‫توس��عه عل��م اقتص��اد هن��ر برنامه‌ریزی‌های‬ ‫می‌تواند در این زمینه نتیجه‌بخش باشد‪.‬‬ ‫‪22‬‬ ‫سه‌شنبه ‪ 30‬دی‪ 28 - 1393‬ربیع االول ‪ 20 -1436‬ژانویه ‪ -2015‬شماره ‪ -137‬پیاپی ‪1455‬‬ ‫اقتصاد هنر‬ ‫گفت‌و‌گوی‬ ‫‪report@smtnews.ir‬‬ ‫با دکتر رضا صمیم‬ ‫بازنمایی اجزای مناسبات اقتصاد هنر درکشور‬ ‫مری�م ابراهیمی‪ -‬گروه گزارش‪ :‬از اه�داف اصلی صفحه‬ ‫‪ ،‬معرف�ی‬ ‫اقتصادهن�ر در روزنام�ه گس�ترش‬ ‫راهکارهای�ی ب�رای کاربردی ک�ردن این عل�م در میان‬ ‫رشته‌های اقتصاد سرزمین ماست‪ .‬ما با هنرمندان و متخصصانی از‬ ‫€ €عمده فعالیت‌های این پژوهشکده در‬ ‫چه زمینه‌ای است؟‬ ‫تحقیقات این پژوهش��کده به‌طور عمده بر‬ ‫مطالع��ات اجتماعی و فرهنگی علم و آموزش‬ ‫عالی متمرکز است‪.‬‬ ‫€ €نس�بت به مطرح شدن مقوله اقتصاد‬ ‫هنر در کشور چه نگاهی دارید و این علم‬ ‫در جامعه ما چه جایگاهی دارد؟‬ ‫مدت زیادی نیس��ت که ب��ه مقوله اقتصاد‬ ‫هنر پرداخته‌ام‪ .‬دلیل آن هم کاری بود که در‬ ‫دوره دکترا با موضوع تولید و مصرف موسیقی‬ ‫انجام دادم و بخشی از نظرات جامعه‌شناختی‬ ‫اقتصاد فرهن��گ و اقتصاد هنر را که به تولید‬ ‫و مص��رف کاالی هن��ری می‌پردازند‪ ،‬مطرح‬ ‫کردم‪ .‬در حقیق��ت تولید و مصرف در ادبیات‬ ‫جامعه‌شناس��ی و اقتصاد سیاس��ی واژه‌هایی‬ ‫هس��تند که بعد از مدرنیته مهم شدند به این‬ ‫دلیل که اقتصاد س��رمایه‌داری ش��کل غالب‬ ‫در جوامع مدرن ش��د و م��ن چون به تولید و‬ ‫مصرف فرهنگی به‌طور خاص عالقه داشتم‪ ،‬از‬ ‫همین منظر به اقتصاد هنر متصل شدم‪.‬‬ ‫€ €یعنی به نظر ش�ما اث�ر هنری‪ ،‬بخش‬ ‫تولیدی این بحث است‪ ،‬استقبال‌کنندگان‬ ‫ه�م بخ�ش مصرف‌کنندگان را تش�کیل‬ ‫می‌دهند و‪...‬‬ ‫بله و یک قسمت هم بخش توزیع‌کننده کار‬ ‫اس��ت‪ .‬حال مسئله این است که ما تا چه حد‬ ‫توانستیم در کشور تولید‌کننده‪ ،‬مصرف‌کننده‬ ‫و توزیع‌کنن��ده اثر هنری را ایج��اد و تقویت‬ ‫کنی��م‪ .‬تولید‌کننده اثر هن��ری‪ ،‬هنرمند نابغه‬ ‫اس��ت که تولید می‌کند و تولیدات خود را در‬ ‫معرض مصرف قرار می‌دهد‪ .‬ولی نکته اساسی‬ ‫اینجاس��ت که آیا تعریفی ب��رای این هنرمند‬ ‫مبنی بر اینکه هدفش از تولید‪ ،‬اقتصادی باشد‬ ‫وجود دارد؟ متاس��فانه در جامعه سنتی برای‬ ‫ی که به‬ ‫تولید‌کننده اثر هنری به دلیل وابستگ ‌‬ ‫آرمان‌ها و سنت‌ها دارد‪ ،‬اقتصادی شدن اثری‬ ‫که ایجاد ک��رده نوعی تقلیل ارزش اثر هنری‬ ‫به شمار می‌رود‪ .‬چون هنوز آن جامعه‌پذیری‬ ‫ب��رای تولید‌کننده اثر هنری اتف��اق نیفتاده‪،‬‬ ‫م��ا نی��ز در این وجه دچار مش��کل اساس��ی‬ ‫هستیم‪ .‬وجه دوم‪ ،‬تربیت مصرف‌کننده است‪.‬‬ ‫مصرف‌کنن��ده اث��ر هنری در جامعه س��نتی‬ ‫هنوز س��یر س��نتی را طی می‌کند و تصورش‬ ‫از مصرف اثر هنری به ش��کل مدرن‪ ،‬متفاوت‬ ‫است‪ .‬چه کنیم که این مصرف‌کننده سنتی به‬ ‫انسان مدرن و مصرف‌کننده اثر هنری تبدیل‬ ‫شده و اعتبار ویژه‌ای برای این مناسبات قائل‬ ‫ش��ود‪ .‬این تبدیل به این معنی است که باید‬ ‫بدان��د برای مصرف هر محصولی‪ ،‬الزم اس��ت‬ ‫اعتب��ار خاصی را پرداخ��ت کند‪ .‬در حالی که‬ ‫در جامعه س��نتی فقط برای بعضی موارد باید‬ ‫اعتبار پرداخت کرد و بعضی محصوالت بدون‬ ‫اینکه برای آن زحمتی و تالشی باشد‪ ،‬مصرف‬ ‫شود‪ .‬بنابراین باید به مصرف‌کننده این آگاهی‬ ‫را داد که برای مصرف یک اثر هنری هم مثل‬ ‫تو‌گو‌های�ی داش�تیم و داریم ک�ه درباره‬ ‫رش�ته‌های مختل�ف گف ‌‬ ‫ب فکر و نظر هس�تند و در این زمین�ه از طریق‬ ‫اقتصادهن�ر صاح� ‌‬ ‫مق�االت و برگزار کردن همایش‌های مختلف هنری‪ ،‬س�عی در ارائه‬ ‫راهکارهایی برای کاربرد آن در هنرهای س�رزمین ما دارند‪ .‬این بار‬ ‫محصوالت دیگ��ر که مردم بابت آنها اعتباری‬ ‫پرداخت می‌کنند‪ ،‬پرداختی داشته باشند‪.‬‬ ‫€ €چگونه می‌توان در جامعه ما که هنوز‬ ‫رویکرده�ای س�نتی درباره هن�ر وجود‬ ‫دارد‪ ،‬بس�تری فراهم کرد ک�ه هنرمند و‬ ‫مخاطب بتوانند بهره‌مند شوند‪.‬‬ ‫هم��ه چیز ب��ه تربی��ت برمی‌گ��ردد که در‬ ‫جامعه‌شناس��ی ب��ه آن جامعه‌پذی��ری گفته‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬یعن��ی انتق��ال ارزش‌ه��ای جهان‬ ‫جدید به انس��ان‌هایی که قرار است در آینده‬ ‫نق��ش تولید‌کنن��ده و مصرف‌کنن��ده را ایفا‬ ‫کنن��د‪ .‬این کاری ریش��ه‌ای و بنیادی اس��ت‬ ‫می��ان تولید‌کنن��ده و مصرف‌کنن��ده ارتباط‬ ‫منطق��ی بر‌قرار می‌کند‪ .‬او کس��ی اس��ت که‬ ‫در جری��ان رابط��ه منطق��ی مصرف‌کننده را‬ ‫متوجه می‌کن��د که فالن اثر هن��ری قابلیت‬ ‫ای��ن را دارد ک��ه اعتب��اری برای��ش پرداخت‬ ‫ش��ود و تولید‌کننده را ه��م آگاه می‌کند که‬ ‫مصرف‌کننده اعتبار الزم را برای اثر پرداخت‬ ‫خواهد ک��رد‪ .‬اگر حتی در فض��ای تخیلی به‬ ‫ای��ن تصور برس��یم که ه��م تولید‌کننده هم‬ ‫مصرف‌کنن��ده (به معنایی ک��ه عرض کردم)‬ ‫داریم‪ ،‬باز هم توزیع‌کننده عنصری اس��ت که‬ ‫ما در سنت و جامعه خود نداریم‪.‬‬ ‫€ €در ب�اره ارتباط‌ت�ان با مقول�ه اقتصاد هنر کمی بیش�تر‬ ‫توضیح دهید‪...‬‬ ‫بعد از تحقیقاتی که در حوزه تولید و مصرف موس��یقی داش��تم و‬ ‫نتایج آن در قالب رس��اله دکترا منتشر ش��د از من خواسته شد که‬ ‫درس نظریه‌های اقتصاد هنر را در دانش��گاه امام رضای(ع) مش��هد‬ ‫س رش��ته اقتصاد هنر تدریس کنم‪ .‬با‬ ‫برای دانش��جویان فوق لیسان ‌‬ ‫تدریس��ی که دو سال پیش انجام دادم‪ ،‬بیشتر با فضای اقتصاد هنر‬ ‫آش��نا شدم چون با دانش��جویانی که این دغدغه را داشتند‪ ،‬ارتباط‬ ‫برقرار کردم و پروژه‌هایی را که می‌خواستند در این حوزه برای فوق‬ ‫لیسانس‌شان بنویس��ند‪ ،‬مطالعه کردم‪ .‬این نخستین مرحله ارتباط‬ ‫م��ن ب��ا اقتصاد هنر بود و باعث ش��د که یک مق��دار عملیاتی تر با‬ ‫ای��ن حوزه برخورد کنم و س��عی کردم نظریات جامعه‌‌‌شناس��انه در‬ ‫مورد تولید و مصرف را به دغدغه‌های اقتصادی مباحث دانشجویان‬ ‫در زمین��ه هنر تعمیم ده��م‪ .‬مرحله دوم ارتباط من ب��ا این مقوله‬ ‫بعد از اس��تقرار مسئوالن جدید وزارت ارش��اد بود‪ .‬وزارت ارشاد در‬ ‫دول��ت جدید به‌طور خاص ب��ه اقتصاد هنر نظ��ر دارد‪ .‬تا جایی که‬ ‫من اط�لاع دارم‪ ،‬معاون هنری وزارت ارش��اد برای اقتصادی کردن‬ ‫هنر برنامه‌های گسترده‌ای دارد‪ .‬وقتی با سیاست‌های جدید او آشنا‬ ‫شدم به این موضوع فکر کردم که می‌توان در این زمینه فعالیت‌های‬ ‫بس��یاری داش��ت‪ .‬مثال به این نکته پرداخت که آیا امکان اقتصادی‬ ‫کردن هنر در ایران فراهم هس��ت یا خیر‪ .‬کارهایی که به من ارجاع‬ ‫ش��د‪ ،‬پیوند بیش��تری میان من و اقتصاد هنر برقرارکرد‪ .‬مورد آخر‬ ‫هم همایش��ی است که فرهنگس��تان هنر گذاشته و از سراسر ایران‬ ‫مقاله‌های��ی جذب کرده که تاکنون حدود ‪ 300‬چکیده مقاله به آنها‬ ‫و در کوتاه‌م��دت‪ ،‬ام��کان حص��ول آن فراهم‬ ‫نمی‌ش��ود‪ ...‬ب��ه این معنی که به فرد س��ی و‬ ‫چندس��اله نمی‌توانید آم��وزش دهید که هنر‬ ‫را به ش��کل و صورتی مص��رف کنند که قبال‬ ‫اینگون��ه مصرف نمی‌کردند‪ .‬اما این واقعیت را‬ ‫به کودک ‪ 5،4‬ساله می‌توان آموزش داد‪.‬‬ ‫جزء س��وم در این بحث که از دو جزء دیگر‬ ‫مهم تر است‪ ،‬توزیع‌کننده است‪ .‬توزیع‌کننده‬ ‫نه مصرف‌کننده اس��ت ن��ه تولید‌کننده‪ .‬بلکه‬ ‫نیز به س�راغ رضا صمیم‪ ،‬دکترای جامعه‌شناس�ی‪ ،‬استادیار و عضو‬ ‫هیات علمی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم‬ ‫رفتی�م که اقتصاد هنر را از منظر جامعه‌ش�ناختی م�ورد تحلیل و‬ ‫با او پیش روی شماست‪.‬‬ ‫بررسی قرارداده است‪ .‬گفت‌وگوی‬ ‫اتفاق فضا را مغشوش می‌کند‪.‬‬ ‫€ €به نظر ش�ما برگزاری همایش اقتصاد‬ ‫هنر چق�در می‌تواند در آگاهی بخش�ی‬ ‫و اطالع رس�انی مردم درب�اره اهمیت و‬ ‫نقش این علم در زندگی ما و به خصوص‬ ‫هنرمندان موثر باشد؟‬ ‫این موض��وع به یک س��وال کلی‌تر ارتباط‬ ‫پی��دا می‌کند که به ش��کل اصول��ی برگزاری‬ ‫همایش‌های علمی چه کمکی به جامعه و رفع‬ ‫نیازهای آن می‌کند؟ پاسخ دادن به این سوال‬ ‫کلی به این س��ادگی نیست‪ .‬ولی واقعیت این‬ ‫اس��ت که همایش‌های علم��ی نقش ترویجی‬ ‫رسیده و قراراست که در اسفندماه بر‌گزار شود و من هم جزو کمیته‬ ‫علمی آن هس��تم‪ .‬در ای��ن ‪ 3‬مقطع بود که من به‌طور مس��تقیم با‬ ‫اقتصاد هنر ارتباط برقرار کردم‪.‬‬ ‫€ €با توجه به ارتباطی که در این س�ه مقطع با این مقوله بر‬ ‫قرارکردید‪ ،‬به نظر می‌رس�د بتوانیم نگاهی داش�ته باشیم به‬ ‫اینکه این ماجرا چقدر در جامعه ما کاربردی است و می‌تواند‬ ‫به هنرمندان ما کمک کند تا از این نگاه موروثی و سنتی که‬ ‫هنرمند دلی کار کند و به فکر پول نباشد‪ ،‬فاصله بگیرند؟‬ ‫نخس��تین مرحله برای اینکه ما چقدر می‌توانیم در جامعه خود به‬ ‫ایده اقتصادی کردن هنر تحقق ببخشیم این است که بدانیم کشور‬ ‫ما تا چه اندازه توانس��ته س��اختار جامعه‌ای را پیدا کند که در آن نه‬ ‫فقط هنر بلکه همه‌چیز در آن در مناس��بات اقتصادی جهان جدید‬ ‫قرار گرفته اس��ت‪ .‬واقعیت این اس��ت که جامعه م��ا به لحاظ تبار و‬ ‫ریش��ه هنوز به مرحله‌ای نرسیده که قابلیت تبدیل کردن همه امور‬ ‫را به مناس��بات اقتصادی سرمایه داری داشته باشد‪ .‬این خصوصیت‬ ‫جوامع خاصی اس��ت که در ادبیات متداول جامعه‌شناس��ی به آنها‬ ‫جوام��ع مدرن می‌گوین��د‪ .‬در این جوامع‪ ،‬یک��ی از جنبه‌های مهم‬ ‫تجدد و مدرن ش��دن تبدیل کردن همه چیز به مناسبات اقتصادی‬ ‫س��رمایه‌داری است‪ .‬به‌طوری‌که در آن تولید کننده‪ ،‬مصرف‌کننده و‬ ‫توزیع‌کننده نقش اساسی ایفا کنند‪ .‬یعنی مناسبات پیچیده‌ای بین‬ ‫این ‪ 3‬جزء اقتصاد به نحوی ش��کل گیرد که باعث ش��ود ما بگوییم‬ ‫چیزی که در این جامعه تولید‪ ،‬مصرف و توزیع می‌شود‪ ،‬یک کاالی‬ ‫اقتصادی است و رسیدن به این تحقق متاسفانه در جامعه ما موانع‬ ‫بسیاری دارد‪.‬‬ ‫€ €‪ ...‬و اغلب جایگاه او با واسطه و دالل‬ ‫اشتباه گرفته می‌شود‪...‬‬ ‫بله‪ .‬در حالی که توزیع‌کننده نه دالل است‬ ‫نه واس��طه و یکی از دالیلی که با واسطه‌گری‬ ‫اش��تباه گرفته می‌شود این است که اصال این‬ ‫عنصر را نداریم و یکی از راه‌ها این اس��ت که‬ ‫ش��غلی را به ج��ای آن جایگزی��ن کنیم‪ .‬فکر‬ ‫می‌کنیم واس��ط ‌ه می‌تواند نقش توزیع‌کننده‬ ‫را بازی کنند‪ .‬در حال��ی که نمی‌توانند و این‬ ‫دارن��د‪ .‬در این همایش نیز امکان بحث نظری‬ ‫در م��ورد تمام اقتضائات ی��ک هنر اقتصادی‬ ‫شده فراهم می‌شود‪.‬‬ ‫€ €این مبحث به لحاظ تئوریک عالی به‬ ‫نظر می‌رسد‪ ،‬درست است؟‬ ‫بل��ه ام��ا این همای��ش قرار اس��ت کمی از‬ ‫بح��ث تئوریک و تولی��دی فراتر ب��رود و در‬ ‫کنار جلس��ات بحث و نظر‪ ،‬اکس��پوهایی نیز‬ ‫برگزار ش��ود‪ .‬البت��ه اجرایی ش��دن آن هنوز‬ ‫قطعی نشده‌اس��ت‪ .‬بخش��ی از معاونت هنری‬ ‫وزارت ارش��اد که دغدغه‌اش اقتصادی کردن‬ ‫هنر اس��ت در این مورد مشارکت فعال دارد‪.‬‬ ‫ما قص��د داری��م که ای��ن همای��ش فقط به‬ ‫بخش‌ه��ای نظری اختصاص پی��دا نکند و در‬ ‫این میان قرار اس��ت ما توزیع کننده‌ای شویم‬ ‫که واقعا توزیع‌کننده اس��ت نه دالل و واسطه‪.‬‬ ‫به همین دلیل شیراز درنظر گرفته شد‪ .‬چون‬ ‫هم زمینه‌های اکسپو را دارد هم تولید‌کننده‬ ‫در آن از قدیم بسیاربوده و هم عالقه‌مندان و‬ ‫به عبارتی مصرف‌کنندگان آن بسیارند‪.‬‬ ‫€ €گاهی در ن�گاه کلی‪ ،‬اقتص�اد هنر با‬ ‫تجارت هنر اشتباه گرفته می‌شود‪ .‬دلیل‬ ‫آن هم ش�اید تازگی ای�ن موضوع و نوپا‬ ‫بودن آن در کش�ور باشد‪ ...‬ش�ما درباره‬ ‫این موضوع چه نظری دارید؟‬ ‫به مسئله بسیار مهمی اشاره کردید‪ .‬عناصر‬ ‫واقعی مناس��بات اقتصاد هنر در این کش��ور‬ ‫هنوز ش��کل نگرفته‪ .‬به همی��ن دلیل‪ ،‬اقتصاد‬ ‫هن��ر با احتکار هنر اش��تباه گرفته می‌ش��ود‪.‬‬ ‫در حال��ی که این دو از هم متفاوت هس��تند‪.‬‬ ‫احتکار‌کننده‪ ،‬اثر هنری را انبار می‌کند‪ .‬در هر‬ ‫فرهنگی که مناسبات اقتصادی در آن مستقر‬ ‫شده است‪ ،‬توزیع‌کننده کسی است که گالری‬ ‫دارد‪ .‬یعن��ی نبض ب��ازار را در دس��ت دارد و‬ ‫می‌توان��د کاال را معرفی کند و در معرض دید‬ ‫بگذارد‪ .‬تعداد توزیع‌کنندگان ما در این کشور‬ ‫به اندازه انگش��ت‌های یک دست هم نیست‪.‬‬ ‫بنا‌براین مناس��باتی که می‌تواند شکل بگیرد‪،‬‬ ‫بسیار اندک است‪ .‬ش��ما در پرسش‌تان از آن‬ ‫ب��ه عنوان تجارت یاد کردی��د‪ .‬ولی من به آن‬ ‫احت��کار می‌گویم‪ ،‬چون تج��ارت هنر چه در‬ ‫جه��ان مدرن چه در جهان قدیم مذموم و بد‬ ‫نب��وده و چیزی که حول هنر اتفاق می‌افتد و‬ ‫مذموم است‪ ،‬احتکار آن است‪.‬‬ ‫€ €ب�ا توج�ه ب�ه توضیح�ات ش�ما و‬ ‫ش�رایطی که جامعه ما دارد‪ ،‬راهکاری‬ ‫را به جز برگزاری همایش‌ها پیش�نهاد‬ ‫می‌کنی�د که با آن مقول�ه اقتصاد هنر‬ ‫ب�رای تولید‌کنن�ده و مصرف‌کننده اثر‬ ‫هنری توضیح داده شود؟‬ ‫اگ��ر بخواهیم به ی��ک راه��کار کوتاه‌مدت‬ ‫برس��یم‪ ،‬به نظر می‌رسد جز از طریق حمایت‬ ‫دولت امکان دیگری حاصل نمی‌ش��ود‪ .‬دولت‬ ‫باید بر فضای بازار نظارت کند و این به معنای‬ ‫دولتی شدن بازار نیست‪ .‬بلکه نظارت دولت بر‬ ‫جامعه‌ای اس��ت که قرار است نبض بازار هنر‬ ‫را در دس��ت بگیرد‪ .‬به ای��ن معنی که دولت‬ ‫بیاید و مجوز بدهد‪ .‬یعنی توزیع‌کننده واقعی‬ ‫را معرفی کند‪ .‬تا مناس��بات میان تولید‌کننده‬ ‫و مصرف‌کنن��ده ب��ه وجود بیای��د‪ .‬باید دولت‬ ‫توزیع‌کنن��ده تربی��ت کن��د و توزیع‌کننده‌ها‬ ‫در حوزه‌های دیگر اقتص��ادی را ترغیب کند‬ ‫که توزیع‌کننده بازار هنر ش��وند‪ .‬شاید از این‬ ‫طریق بتوانیم ش��کلی مقدماتی از مناس��بات‬ ‫اقتصاد هنر را در جامعه مستقر کنیم‪.‬‬
‫استان‌ها‬ ‫‪states@smtnews.ir‬‬ ‫سه‌شنبه ‪ 30‬دی‪ 28 - 1393‬ربیع االول ‪ 20 -1436‬ژانویه ‪ -2015‬شماره ‪ -137‬پیاپی ‪1455‬‬ ‫معاون توسعه تجارت خارجی سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان کردستان در گفت‌وگو با‬ ‫‪:‬‬ ‫‪23‬‬ ‫نبرد نابرابر صادرات کردستان با موانع‬ ‫مریم نظری ‪ -‬گروه اس�تان‌ها‪ :‬کردس�تان را همه به مرز مشترکش‬ ‫با عراق می‌شناس�ند و ‪ 3‬بازارچه مرزی آن‪ ،‬که کاالهای خارجی در‬ ‫آن بس�یار ارزانتر از کالنش�هرها به فروش می‌رسد‪ ،‬اما سکه وجود‬ ‫مرز رس�می مش�ترک با عراق در این اس�تان روی دیگ�ری دارد و‬ ‫آن ظرفی�ت باالی صادرات اس�ت‪ .‬قرار بود بر اس�اس هدف‌گذاری‬ ‫€ €کردستان در تجارت چه برتری‌هایی نسبت به‬ ‫استان‌های دیگر دارد؟‬ ‫اس��تان کردس��تان از جمل��ه‬ ‫کش��ورهایی اس��ت که ب��ا اقلیم‬ ‫کردس��تان بالغ بر ‪ 240‬کیلومتر‬ ‫م��رز مش��ترک دارد و گذرگاهی‬ ‫ب��رای ورود ب��ه ع��راق و س��ایر‬ ‫کش��ورهای عرب‌زبان محسوب می‌ش��ود‪ .‬از طرف دیگر‬ ‫سابقه تجارت خارجی برمی‌گردد به تاسیس اتاق تجارت‬ ‫این اس��تان در س��ال ‪ .1311‬اگر به اسناد موجود توجه‬ ‫شود خواهید دید که در اکثر استان‌ها اتاق بازرگانی بعد‬ ‫از انقالب تاس��یس ش��ده است‪ .‬مش��ابهت‌های قومی و‬ ‫فرهنگی ساکنان کردس��تان با ساکنان اقلیم کردستان‬ ‫عراق می‌تواند ب��ه عنوان فرصتی برای تس��هیل روابط‬ ‫تجاری دو کش��ور مدنظر قرار گیرد‪ .‬در تجارت خارجی‬ ‫تشابه فرهنگی عالوه بر هم‌زبانی‪ ،‬الگوی مصرف یکسان‬ ‫وج��ود دارد و این یک امتیاز مثبت اس��ت چون نیاز به‬ ‫هزینه کردن برای سلیقه‌یابی نیست‪.‬‬ ‫تا س��ال ‪ 1379‬به دلیل شرایط جنگی و شرایط پس‬ ‫از جنگ‪ ،‬بازارچه‌های اس��تان عنوان «امنیتی» داشتند‬ ‫اما از آن س��ال شورای عالی امنیت ملی این عنوان را با‬ ‫مصوبه‌ای برداشت و زیرساخت‌ها کم‌کم به بازارچه‌های‬ ‫اس��تان آورده ش��د‪ .‬مثال گمرک به‌صورت کامل مستقر‬ ‫شد و تجارت به صورت پیله‌وری رونق پیدا کرد اما بعد‬ ‫امری��کا به عراق حمله کرد و دوباره ش��رایط تغییر کرد‪.‬‬ ‫البته از سال‌های ‪ 80‬تا ‪ 85‬بازارچه‌های ما از نظر آماری‬ ‫ظرفیت اول را داش��تند و وجود زیرساخت‌ها مقدمه‌ای‬ ‫شد برای ارتقای ماهیت تجاری استان در غرب کشور‪.‬‬ ‫€ €وضعیت بازارچه‌های استان کردستان در حال‬ ‫حاضر چگونه است؟‬ ‫براس��اس قرارداد ‪ 1975‬که ‪ 5‬مرز رس��می با کش��ور‬ ‫ع��راق داریم‪ ،‬مرز باش��ماق که بازارچه ب��ود در دور اول‬ ‫س��فرهای دولت نهم مرز رس��می اعالم ش��د‪ .‬در همان‬ ‫دوران س��رمایه‌گذاری‌هایی ش��د و مرز باشماق رسمی‬ ‫ش��د‪ .‬همچنین پایانه مس��افری و تجاری احداث ش��د‬ ‫و زیرس��اخت‌های دیگر هم ب��ه بازارچه‌ها آورده ش��د‪.‬‬ ‫به دنبال آن اس��تان کردس��تان به یک��ی از دروازه‌های‬ ‫تجارت کش��ور تبدیل شد‪ .‬از طرف دیگر نیازمندی‌های‬ ‫بین‌المللی و قرار گرفتن در مس��یر ترانزیت جهانی هم‪،‬‬ ‫سبب شد مسیر کردستان برای استفاده مناسب به نظر‬ ‫برسد و انتخاب شود‪ .‬عالوه بر آن بازارچه سیرانوند بانه و‬ ‫بازارچه سیف سقز هم در استان وجود دارد که متاسفانه‬ ‫بازارچه سیف یک سال است تعطیل شده است‪.‬‬ ‫€ €با این تفاس�یر عملکرد اس�تان در مقایسه با‬ ‫سایر استان‌ها چگونه است؟‬ ‫اس��تان ما قبال رتبه س��وم ترانزیت خارجی را داشت‬ ‫و االن ه��م رتبه چهارم را دارد‪ .‬در نظر داش��ته باش��ید‬ ‫که یک نش��انه مس��یر ترانزیت برتر وجود امنیت است‪.‬‬ ‫برخالف ذهنیت‌های مرسوم‪ ،‬کردستان یکی از امن‌ترین‬ ‫صادرات غیرنفتی کردستان در سال ‪ ،93‬ارزش صادرات این استان‬ ‫به ‪800‬میلیون دالر برس�د‪ .‬رقمی که در آمار ‪7‬ماه نخس�ت امسال‬ ‫تنها ‪245‬میلیون دالر آن تحقق یافته است‪.‬‬ ‫محمد پورنگ معاون توس�عه تج�ارت خارجی س�ازمان صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت اس�تان کردس�تان عوامل متعددی را برای نگرانی‬ ‫استان‌هاس��ت‪ .‬کااله��ا از جنوب می‌آی��د و می‌رود و در‬ ‫زمینه سوخت نیز از این مسیر به پاکستان و افغانستان‬ ‫و چی��ن م��ی‌رود‪ .‬به همی��ن دلیل تا س��ال ‪ 87‬بالغ بر‬ ‫یک‌میلیارد دالر از این مس��یر صادرات داشتیم‪ .‬البته نه‬ ‫به مفهوم اینکه همه این صادرات‪ ،‬مبدا تولیدش استان‬ ‫کردس��تان باشد بلکه این استان یک دروازه تجاری بود‪.‬‬ ‫همجواری با اقلیم کردستان و مسائل و مشکالت کشور‬ ‫عراق سبب شد تا ‪25‬درصد صادرات کل کشور به عراق‬ ‫از طریق کردستان انجام شود‪.‬‬ ‫€ €دلی�ل کاه�ش ص�ادرات کردس�تان را چ�ه‬ ‫می‌دانید؟‬ ‫چند عامل وجود داش��ت‪ .‬بخشنامه ستاد تنظیم بازار‪،‬‬ ‫بخشنامه گمرک‪ ،‬بخشنامه سازمان مالیاتی و قطع جوایز‬ ‫صادراتی‪ .‬نخست اینکه امنیت پایدار در سایر مرزها هم‬ ‫برقرار شد‪ .‬قابل انتظار است که بخشی از صادرات از آن‬ ‫مرزها انجام ش��ود‪ .‬همچنین بعضی از دستورالعمل‌ها و‬ ‫ابالغیه‌ها‪ ،‬س��ختی‌هایی در کار ایجاد کرد‪ .‬مثال تنظیم‬ ‫بازار داخلی که در برنامه پنجم توس��عه آمده اس��ت و با‬ ‫احتساب ش��رایط خاص س��ال ‪ 91‬و ‪ ،92‬ستاد تنظیم‬ ‫بازار در جلسه‌ای‪ ،‬صادرات حدود ‪ 50‬و چند قلم کاال را‬ ‫ممنوع کرد و برای بعضی کاالها عوارض بست‪.‬‬ ‫€ €مشکل تاجران با گمرک چیست؟‬ ‫گمرک به دلیل اینکه در مبادی مرزی زیرساخت‌های‬ ‫الزم برای اظهار کاالها موجود نیس��ت معتقد اس��ت در‬ ‫مبادی تولید باید اظهار ش��ود‪ .‬قبال تاجر اگر از اصفهان‬ ‫جن��س می‌خرید‪ ،‬کاالها را به س��نندج یا مرز باش��ماق‬ ‫انتقال می‌داد و از آنجا کامیون می‌آمد و بار می‌زد‪.‬‬ ‫ب��ه همین خاطر هزینه ص��ادرات رفته باال چون تاجر‬ ‫ما اگر جنس��ی از اصفه��ان می‌خرید بای��د در اصفهان‬ ‫اظه��ار می‌کرد و کس��ی را هم در آنجا نداش��ت که این‬ ‫کار را برایش انجام دهد‪ ،‬خودش هم نمی‌توانست برود؛‬ ‫بنابراین باید وکیل می‌گرفت که این کار هزینه صادرات‬ ‫را باال می‌برد‪ ،‬پس صادرات به شدت کاهش یافت‪.‬‬ ‫€ €ام�ا تاج�ران بیش�تر از وضعی�ت مالی�ات در‬ ‫سال‌های اخیر گالیه دارند!‬ ‫اخذ مالیات از مهم‌ترین موضوعات بود‪ .‬بر اساس ماده‬ ‫‪ ،18‬اخذ عوارض و مالیات از صادرات ممنوع بود‪ ،‬اما این‬ ‫موضوع بر اس��اس اعالم س��تاد تنظیم بازار منتفی شد‪.‬‬ ‫دولت بخشنامه‌ای را که راکد مانده بود اجرایی کرد‪ .‬این‬ ‫بخشنامه می‌گفت در صورتی از مالیات معاف هستند که‬ ‫اظهارنامه تس��لیم کنند‪ .‬در حالی که قبال آن اظهارنامه‬ ‫صادراتی خودش گویا و مشخص بود‪ .‬این امر باعث شد‬ ‫بسیاری از تاجران ما خیلی از کاالها را به نام خود صادر‬ ‫نکنن��د و مرز هم که در نقاط کور باز بود زمینه را برای‬ ‫قاچ��اق کاال مهیا کرد‌! پرداخت‌نک��ردن جوایز صادراتی‬ ‫سال ‪ 89‬هم مزید بر علت شد‪.‬‬ ‫هن��وز هم با وج��ود اینک��ه برخی از این مش��کالت‬ ‫رفع ش��ده اس��ت تاجران می‌آیند و از ما می‌پرسند که‬ ‫ع��وارض و مالی��ات نمی‌گیرن��د؟ یعنی اعتم��اد ندارند‪.‬‬ ‫از تحقق‌نیافتن این رقم موثر می‌داند‪ .‬به گفته او از هماهنگ‌نبودن‬ ‫نهاده�ای مرتب�ط با صادرات تا بخش�نامه‌های دول�ت قبل‪ ،‬همگی‬ ‫دس�ت به دس�ت هم داده‌اند ت�ا ص�ادرات کردس�تان نتواند روند‬ ‫این‬ ‫افزایش�ی به خ�ود ببیند‪ .‬او در گفت‌وگ�وی اختصاصی با‬ ‫عوامل را برشمرده است‪.‬‬ ‫چون بخش��نامه‌هایی صادر شده که از سیب‌زمینی‌های‬ ‫صادرش��ده در قبل‌‪ ،‬عوارض و مالیات گرفته است‪ .‬یعنی‬ ‫قانون عطف به ماس��بق شده است‪ .‬االن طبق قانون هر‬ ‫بخشنامه‌ای تصویب می‌ش��ود ‪3‬ماه بعد قابل اجراست‪،‬‬ ‫چون این‌طور نمی‌ش��ود که تاجر برود با نرخ مشخصی‬ ‫قرارداد ببندد و بعد بخش��نامه صادر شود و همان موقع‬ ‫هم اجرا شود‪ .‬باید فرصتی به تاجر داد‪ .‬همه این مسائل‬ ‫تاثیر منفی بر صادرات ما گذاشته است‪.‬‬ ‫€ €اقدامات داعش چه تاثیری بر تجارت کردستان‬ ‫داشته است؟‬ ‫ب��ه دلیل تح��رکات داع��ش در منطق��ه‌‪ ،‬کاالهای ما‬ ‫مشتری بیشتری دارد اما به دلیل نداشتن مناسبات بین‬ ‫بانک��ی‪ ،‬تاجر باید پول را به ص��ورت نقدی بیاورد‪ .‬البته‬ ‫ش��عبه یک بانک ایرانی در بغداد وجود دارد اما تجارت‬ ‫ما با اقلیم کردس��تان عراق اس��ت و این اقلیم خودش‬ ‫بان��ک مرکزی دارد‪ .‬ما براس��اس روال قانونی مذاکراتی‬ ‫برای احداث شعب بانکی با دولت مرکزی عراق داشته‌ایم‬ ‫ام��ا آنها می‌گوین��د که باید با ما مذاک��ره کنید‪ .‬ما آنها‬ ‫را به‌عنوان خودمختار می‌شناسیم اما به‌دلیل ملاحظات‬ ‫بین‌المللی نمی‌توانیم به‌طور مستقیم با آنها وارد مذاکره‬ ‫ش��ویم چون باوجود خودمختار بودن بخش��ی از دولت‬ ‫عراق هستند‪.‬‬ ‫€ €به نظر می‌رسد ریس�ک تجارت در کردستان‬ ‫باالست!‬ ‫دقیق��ا همین‌طور اس��ت‪ .‬چون صن��دوق ضمانت هم‬ ‫این منطقه را پوش��ش نمی‌دهد‪ .‬هیچ ق��رارداد قضایی‬ ‫و ی��ا تفاهمنامه‌ای ندارد که اگر تاج��ر پول نداد‪ ،‬بتواند‬ ‫مطالباتش را وصول کند‪ ،‬این اس��ت که نبود پوش��ش‬ ‫صندوق و نداشتن مراودات بین بانکی سبب شده است‬ ‫صادرات کاهش یابد‪.‬‬ ‫ما حتی در مرز هم‪ ،‬ش��عبه ارزی نداریم‪ ،‬تالش شده‬ ‫اس��ت که این شعبه احداث شود اما محقق نشده است‪.‬‬ ‫این شهرک به بهره‌برداری رسیده است‪.‬‬ ‫وی تصری��ح ک��رد‪ :‬واحده��ای صنعتی‬ ‫ب��ه بهره‌ب��رداری رس��یده در بخش‌های‬ ‫صنای��ع فل��زی‪ ،‬ش��یمیایی‪ ،‬ب��رق و‬ ‫الکترونی��ک‪ ،‬کان��ی غیرفلزی‪ ،‬س��لولزی‬ ‫و صنای��ع م��واد غذای��ی و بس��ته‌بندی‬ ‫هستند‪ .‬شهرک صنعتی بزرگ شیراز مهم‌ترین قطب صنعتی استان فارس و‬ ‫یکی از بزرگترین شهرک‌های صنعتی کشور محسوب می‌شود‪.‬‬ ‫مواد پالستیکی در صدر کاالهای صادراتی از کرمانشاه‬ ‫مهر‪ :‬مدیر کل گمرکات اس��تان کرمانش��اه گفت‪ :‬مواد پالستیکی در صدر‬ ‫کاالهای صادراتی از گمرکات استان قرار دارد‪ .‬محسن مصطفایی اظهار کرد‪:‬‬ ‫در مدت س��پری ش��ده از س��ال جاری‪ 173 ،‬میلیون و ‪ 873‬هزار دالر مواد‬ ‫پالستیکی و اشیای ساخته شده از آن از طریق گمرکات استان کرمانشاه به‬ ‫خارج از کشور صادر شده است‪.‬‬ ‫این میزان صادرات‪ ،‬از نظر وزنی ‪ 2‬درصد و از نظر ارزش��ی ‪ 23‬درصد کل‬ ‫صادرات استان را به خود اختصاص داده است‪.‬‬ ‫وی خاطرنش��ان کرد‪ :‬از میان محصوالت پالستیکی‪ ،‬لوله و شلنگ‪ ،‬لوازم‬ ‫صادرات مرغ مازاد ایالم‬ ‫از مرز مهران‬ ‫مه�ر‪ :‬اس��تاندار ایالم گفت‪ :‬زمینه صادرات مرغ مازاد‬ ‫ای�لام از م��رز مهران فراهم ش��ده اس��ت‪ .‬محمدرضا‬ ‫مروارید در نشست بررسی وضعیت صادرات در استان‬ ‫ایالم اظهار کرد‪ :‬تاجران ایرانی باید با جدیت بیشتری‬ ‫ب��رای صادرات کاالی خود تالش کنند‪ .‬وی ادامه داد‪:‬‬ ‫در این زمینه الزم اس��ت بازارچه مرزی دهلران فعال‬ ‫ش��ود و ات��اق بازرگانی برای ارتباط با تاجران اس��تان‬ ‫میس��ان عراق اقدامات الزم را انجام دهند و در بحث‬ ‫بازار هالله ش��مالی در اس��تان دیاله نیز اقدامات اولیه‬ ‫انج��ام می‌ش��ود و فقط بای��د تاجران با کش��ور عراق‬ ‫ارتباط��ات الزم را برقرار کنن��د‪ .‬مروارید تصریح کرد‪:‬‬ ‫برای صادرات یک‌هزار تن مرغ زنده به عراق هماهنگی‬ ‫الزم انجام‌ش��ده و درباره صادرات مرغ مازاد تمهیداتی‬ ‫در نظر گرفته شده است؛ مشکل اصلی ما مشکالت و‬ ‫کاغذبازی‌های اداری داخل کشور است‪ .‬درحال حاضر‬ ‫م��ا به دنبال صادرات مرغ زنده به عراق هس��تیم و در‬ ‫گام نخس��ت ص��ادرات یک‌هزار تن مرغ نهایی ش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬اس��تاندار ایالم گفت‪ :‬اگر ما فقط استان واسط‬ ‫عراق را تامین کنیم مشکل تولید مازاد مرغداری‌های‬ ‫استان حل می‌شود‪.‬‬ ‫فعالیت مراکز خدمات فناوری‬ ‫کسب‌وکار در سنندج‬ ‫اجرای ‪ ۳۱‬پروژه در شهرک صنعتی شیراز‬ ‫نس�یم‪ :‬مدیر عامل ش��هرک صنعتی ش��یراز با اش��اره به اج��رای ‪ 31‬طرح‬ ‫عمرانی در ش��هرک صنعتی بزرگ از برنامه‌ریزی به‌منظور توس��عه و تکمیل‬ ‫زیرس��اخت‌ها و ارتقای خدمات زیربنایی در شهرک صنعتی خبر داد و بیان‬ ‫ک��رد‪57 :‬درصد از واحدهای صنعتی فعال مس��تقر در ش��هرک‌های صنعتی‬ ‫فارس در ش��هرک صنعتی ش��یراز مس��تقر است‪ .‬مس��عود کیانی‪ ،‬گفت‪ :‬در‬ ‫حال حاضر ‪ 1055‬واحد صنعتی با اش��تغالزایی ‪14‬ه��زار و ‪ 362‬نفر در این‬ ‫ش��هرک صنعتی در مرحله فعالی��ت و ‪ 1256‬واحد صنعت��ی نیز در مرحله‬ ‫ساخت‌وس��از قرار دارند‪ ،‬از ابتدای امس��ال ‪ 115‬واحد صنعتی و خدماتی در‬ ‫روی خط خبر‬ ‫پالستیکی آشپزخانه‪ ،‬جعبه و قفسه پالستیکی‪ ،‬صفحه‪ ،‬ورق و تیغه یک الیه‬ ‫چاپ شده از پلیمرهای اتیلن بیشترین میزان صادرات را داشته‌اند‪ .‬مدیرکل‬ ‫گمرکات اس��تان کرمانش��اه‪ ،‬در ادامه یادآور ش��د‪ :‬پس از مواد پالستیکی‪،‬‬ ‫محص��والت نباتی در رده دوم صادرات از گمرکات اس��تان ق��رار دارند و از‬ ‫ابتدای س��ال جاری تاکنون ‪ 137‬میلیون و ‪ 406‬هزار دالر محصوالت نباتی‬ ‫از طریق اس��تان به خارج صادر ش��ده است‪ .‬در این مدت محصوالت غذایی‬ ‫و محصوالت معدنی نیز در رده‌های بعدی صادرات کاال از گمرکات اس��تان‬ ‫کرمانشاه قرار گرفته‌اند‪.‬‬ ‫بس��یاری از تاجران آن سوی مرز در اقلیم کردستان به‬ ‫دلی��ل مش��ابهت‌های قومی و فرهنگی و حتی داش��تن‬ ‫نسبت‌های خانوادگی با مردم استان کردستان خودشان‬ ‫به ایران می‌آیند و برای مثال به اس��تانی مانند اصفهان‬ ‫می‌رون��د و کاال می‌خرند و می‌برند اما گاهی هم معامله‬ ‫انجام نمی‌ش��ود‪ ،‬همین امر باعث می‌ش��ود که مرزبانی‬ ‫برابر قوانین جاری کشور‪ ،‬آنها را گاهی با عنوان پولشویی‬ ‫و گاهی خارج‌کننده ارز دستگیر کند‪.‬‬ ‫€ €جاده‌های کردستان چه وضعیتی دارد؟‬ ‫دولت در مرز باش��ماق در تامین زیرساخت‌ها عملکرد‬ ‫مطلوبی داش��ته اس��ت‪ .‬قبال محوطه خاکی بود با چند‬ ‫اتاق چوب��ی‪ .‬اما با این حال‪ ،‬نامناس��ب بودن جاده‌های‬ ‫مواصالتی ب��رای مثال در مریوان از مش��کالت موجود‬ ‫ماست‪.‬‬ ‫€ €مش�کلی که همه از آن س�خن می‌گویند نبود‬ ‫مدیریت واحد در مرز است‪ .‬نظر شما چیست؟‬ ‫بله موافقم‪ .‬در آن‌س��وی مرز فقط یکی حرف می‌زند‪.‬‬ ‫یعن��ی اختیار تام با یک نفر یا یک نهاد اس��ت اما اینجا‬ ‫گم��رک حرف خودش را می‌زن��د‪ ،‬پایانه می‌گوید طبق‬ ‫قانون‪ ،‬مس��ئولیت پایانه‌های مرزی با من است‪ .‬مرزبانی‬ ‫برای خود دس��تورالعمل دارد‪ .‬ش��رکت نفت وقتی هزار‬ ‫کامیون در صف منتظر اس��ت‪ ،‬می‌گوی��د باید باک‌ها را‬ ‫اندازه‌گیری کنم‪.‬‬ ‫کافی است کامیونی گازوئیل اضافی داشته باشد‪ ،‬باید‬ ‫برود باجه‌ای صد متر جلوت��ر و مابه‌التفاوت را پرداخت‬ ‫کند که در کار خلل ایجاد می‌کند‪ .‬بعد گمرک باید کاال‬ ‫را بررس��ی کند و سپس نوبت به مرزبانی می‌رسد‪ .‬همه‬ ‫آنها هم قانونی و براساس مقررات موجود عمل می‌کنند‪.‬‬ ‫این موارد از دست اس��تاندار کردستان هم خارج است‪.‬‬ ‫در نظ��ر بگیرید گمرک براس��اس بخش��نامه س��ازمان‬ ‫مرکزی عمل می‌کند‪ ،‬نیروی انتظامی تابع ستاد مرکزی‬ ‫است و‪...‬‬ ‫اعطای تسهیالت‬ ‫به کارگاه‌های حامی محیط‌زیست‬ ‫‪ :‬مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی بوشهر با اشاره به تدوین‬ ‫اساسنامه جدید صندوق ملی محیط‌زیست گفت‪ :‬حفظ محیط‌زیست‬ ‫صنعتی از مسائل بسیار مهمی است که با سیاستگذاری صحیح‪ ،‬امکان‬ ‫عملیاتی‌ش��دن دارد و اقدامات تشویقی و تنبیهی از ابزار‌های مناسب‬ ‫برای کمک به حفظ محیط‌زیس��ت در حوزه صنعت به‌ش��مار می‌رود‪.‬‬ ‫مهدی صفوی گفت‪ :‬در اساس��نامه جدید صندوق ملی محیط زیست‬ ‫اقدامات تشویقی که اثرات اقتصادی دارند مدنظر قرار گرفته و اعطای‬ ‫تس��هیالت و وام‌های بالعوض و یا کم‌س��ود به افرادی که فعالیت‌های‬ ‫س��ازگار با محیط زیس��ت در حوزه‌های مختلف تولی��دی‪ ،‬خدماتی و‬ ‫در مجموع اقتصادی دارند مطرح ش��ده اس��ت‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬در این‬ ‫اساس��نامه صنایعی که در زمینه بازیاف��ت کار می‌کنند‪ ،‬کارخانه‌هایی‬ ‫که از فیلتر‌های مناس��ب اس��تفاده می‌کنند و فع��االن صنعتی که در‬ ‫حفظ طبیعت با کاش��ت نهال و یا حوزه‌هایی ک��ه به هر طریق‪ ،‬روی‬ ‫محیط زیس��ت اث��ر می‌گذارند جزو صنایع و خدماتی هس��تند که در‬ ‫مس��یر حفظ محیط زیست حرکت می‌کنند‪ .‬صفوی افزود‪ :‬برای اینکه‬ ‫این افراد بتوانند در این حوزه‌ها موفق و موثر باش��ند همانند بسیاری‬ ‫از کش��ور‌های دیگر باید مورد حمایت مال��ی قرار بگیرند به‌ویژه اینکه‬ ‫طبق اصل‪ 50‬قانون اساسی‪ ،‬حفظ محیط زیست یک وظیفه همگانی‬ ‫تلقی می‌شود‪.‬‬ ‫ف�ارس‪ :‬مدیرعام��ل ش��رکت ش��هرک‌های صنعتی‬ ‫کردس��تان گف��ت‪ :‬مرکز خدمات فناوری کس��ب‌وکار‬ ‫شهرستان س��نندج با ‪ 16‬دفتر مشغول فعالیت است‪.‬‬ ‫محم��ود قادرم��زی با اش��اره به وج��ود ظرفیت‌های‬ ‫بازرگانی و تجاری در کردستان اظهار کرد‪ :‬کردستان‬ ‫به دلیل ‪ 230‬کیلومتر مرز مش��ترک ب��ا عراق دارای‬ ‫ظرفیت‌ه��ای بالقوه‌ای اس��ت‪ .‬وی با اش��اره به وجود‬ ‫بازارچه‌ه��ای م��رزی فع��ال در شهرس��تان‌های بانه‪،‬‬ ‫مریوان و س��قز‪ ،‬اف��زود‪ :‬می‌توانیم با اس��تفاده از این‬ ‫ظرفیت‌ها و فرصت‌ها زمینه را برای رشد و توسعه در‬ ‫کردستان فراهم کنیم‪ .‬مدیرعامل شرکت شهرک‌های‬ ‫صنعت��ی کردس��تان بیان کرد‪ :‬این مراک��ز حمایتی و‬ ‫تایید صالحیت شده در حوزه کشوری‪ ،‬به‌عنوان منبع‬ ‫رش��د و تامین کسب‌وکار و نوآوری بنگاه‌های کوچک‪،‬‬ ‫متوسط و مبتکر و کارآفرین عمل می‌کنند‪ .‬قادرمزی‬ ‫به فعالیت مرکز خدمات فناوری کسب‌وکار شهرستان‬ ‫سنندج اشاره کرد و ادامه داد‪ :‬در حال حاضر این مرکز‬ ‫با زیربنای یک ه��زار و ‪ 300‬مترمربع دارای ‪ 16‬دفتر‬ ‫است‪ .‬وی به وجود ‪ 11‬دفتر مشاوره در زمینه صنعت‬ ‫در این مرکز بزرگ خدمات فناوری و کسب‌وکار اشاره‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫صادرات دخانیات سقز به عراق‬ ‫تس�نیم‪ :‬ریی��س دخانیات شهرس��تان س��قز گفت‪:‬‬ ‫هم‌اکنون یک کارخانه مدرن تولید سیگار در دخانیات‬ ‫س��قز در مراحل نصب اولیه است که با راه‌اندازی این‬ ‫خط تولید‪ ،‬در ‪ ۳‬ش��یفت فعالیت آن آغاز می‌ش��ود و‬ ‫محصوالت آن به عراق صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫امجد ربانی اظهار کرد‪ :‬هم‌اکنون یک کارخانه مدرن‬ ‫تولید س��یگار در دخانیات سقز در مراحل نصب اولیه‬ ‫اس��ت که با راه اندازی این خط تولید که در ‪ 3‬شیفت‬ ‫فعالی��ت خود را آغ��از خواهد کرد‪ ،‬ب��رای نیروی کار‬ ‫منطقه نیز ایجاد شغل می‌کند‪ .‬وجود شرکت دخانیات‬ ‫در شهرس��تان س��قز فرصتی برای تولید س��یگارهای‬ ‫داخلی و خارجی فراهم می‌کند و تولیدات این شرکت‬ ‫عالوه بر تامین بخش��ی از بازار داخلی‪ ،‬به کش��ورهای‬ ‫همس��ایه ازجمل��ه عراق نی��ز صادر خواهد ش��د‪ .‬وی‬ ‫همچنین افزود‪ :‬س��یگارهای خارجی که به‌طور قاچاق‬ ‫و با قیمت‌های باال وارد کشور می‌شود ضمن خروج ارز‬ ‫از کش��ور‪ ،‬برای سالمتی نیز بسیار مضر بوده‪ ،‬چون از‬ ‫بدترین توتون استفاده می‌کنند‪.‬‬ ‫ب گرفتن‬ ‫راهکار برای شتا ‌‬ ‫چرخ صنعت در چرداول‬ ‫‪ :‬فرماندار چرداول گفت‪ :‬برای شتاب‌بخش��ی‬ ‫چ��رخ صنع��ت در شهرس��تان باید از ی��ک برنامه‬ ‫استراتژیک اس��تفاده کرد و پای مسئوالن ذی‌ربط‬ ‫را ب��ه کارگاه‌ها و کارخانه‌های مختلف کش��اند تا از‬ ‫نزدیک با مشکالت صنعتگران آشنا شوند و چاره‌ای‬ ‫بیندیشند‪.‬‬ ‫پرویز کوالن��ی در گردهمایی صنعتگران چرداول‬ ‫اظه��ار کرد‪ :‬ت�لاش دولت تدبیر و امید در اس��تان‬ ‫ایالم و شهرستان چرداول ایجاد تسهیالت در زمینه‬ ‫جذب س��رمایه‌گذاران بخش خصوصی است چون‬ ‫این مهم کلید توسعه در این منطقه از کشور است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬استراتژی دولت تدبیر و امید برای‬ ‫درم��ان درد بیکاری جذب س��رمایه‌گذاران و ایجاد‬ ‫اش��تغال پایدار اس��ت و در این زمین��ه تمام تالش‬ ‫خود را برای جذب سرمایه‌گذاری در این شهرستان‬ ‫به‌کار خواهیم بست‪.‬‬
‫یادداشت‬ ‫‌حمایت قانونمدار‬ ‫از تولید‬ ‫غالمرضا فقانی‬ ‫‌مدیرعاملخانهصنعت‪،‬معدن‬ ‫و تجارت مازندران‬ ‫بخش تولید در اس��تان مازن��دران در کل دو مولفه‬ ‫کالن (مل��ی) و خرد (اس��تانی) را در بر می‌گیرد چرا‬ ‫که از ده ‌ه ‪1370‬به بعد با وجود مصوبه تعادل صنعت‬ ‫و کش��اورزی در اس��تان از صنایع پایه و نیز بسیاری‬ ‫از صنای��ع معمول��ی و به‌طبع دالره��ای ارزان در امر‬ ‫سرمایه‌گذاری تولیدی محروم شد‪ .‬کشاورزی بودن و‬ ‫ش��کنندگی خاص زیست محیطی مازندران نیز دلیل‬ ‫این امر ذکر ش��د‪ ،‬در حالی‌ک��ه اروپای صنعتی فضای‬ ‫سبز و جنگل‌های بس��یاری را درون خود داشته و در‬ ‫دل همین س��بزی و طراوت محیطی‪ ،‬صنعت و معدن‬ ‫نیز به راه توس��عه و بالندگ��ی خویش ادامه می‌دهند‪.‬‬ ‫بنابرای��ن در کنار تمامی تالش‌ها در س��ال‌های اخیر‬ ‫متاسفانه بروز نوسانات اقتصادی‪ ،‬تحریم‪ ،‬رکود تورمی‬ ‫و‪ ...‬صنع��ت و تولید نتوانس��ته جایگاه مناس��بی برای‬ ‫مازن��دران ایجاد کند که در پی آن نرخ بیکاری به‌ویژه‬ ‫در س��طح دانش��گاهیان موجب مهاجرت آنها شده و‬ ‫اث��رات عدیده این پدیده بالی جان اس��تان مازندران‬ ‫شد ‌ه است‪ .‬این درحالی اس��ت که باید تولیدمداری و‬ ‫نگرش تولیدی در اس��تان نهادینه ش��ود و با حمایت‬ ‫همه‌جانب��ه در رفع موان��ع تولید کوش��ید‪ .‬همچنین‬ ‫باالب��ردن حاش��یه س��ود در تولید‪ ،‬برخ��ورد جدی با‬ ‫اختالل‌گ��ران اقتصادی و تولی��دی‪ ،‬اصالح امور اداری‬ ‫به همراه افزایش تحقق سرمایه‌گذاری‌های خارجی از‬ ‫جمله مواردی اس��ت که بر رونق بخش تولید اس��تان‬ ‫تاثیر‌گذار اس��ت‪ .‬البته حمایت از تولیدات صادرات‌گرا‬ ‫نیز باید با ممانعت از واردات بی‌رویه و بی‌نتیجه همراه‬ ‫باش��د و نیز ضرورت نظارت بر عملکرد س��ازمان‌های‬ ‫مس��ئول در ام��ر تولی��د‪ ،‬توج��ه اساس��ی و قانونمند‬ ‫ب��ه تش��کل‌های تولیدی و اج��رای همزم��ان تمامی‬ ‫بخش‌ه��ای طرح تح��ول اقتصادی باید م��ورد توجه‬ ‫مس��ئوالن در اس��تان و کش��ور قرار بگیرد‪ .‬همچنین‬ ‫نظارت ب��ر تمامی بانک‌ها به‌ویژه موسس��ات اعتباری‬ ‫و تعیی��ن نق��ش آنها در تولی��د هر اس��تان نیز نباید‬ ‫فراموش ش��ود‪ .‬تداوم وضع موج��ود و به‌ویژه عملکرد‬ ‫جزیره‌ای بانک‌ها و دستگاه‌ها در بخش تولید و صنعت‬ ‫استان مخاطره‌آمیز است و به مشکالت خواهد افزود‪.‬‬ ‫از این‌رو تش��کیل یک س��تاد ویژه از قوای س��ه‌گانه و‬ ‫بخش خصوصی دست‌اندرکار در تولید مورد پیشنهاد‬ ‫اس��ت تا هماهنگی و انس��جام الزم با توجه به شرایط‬ ‫ویژه ب��ر مبنای مقتضیات موجود به‌وج��ود آید‪ .‬باید‬ ‫گف��ت در کنار طرح‌های راک��د و نیمه‌تمام واحدهای‬ ‫فعال و نیمه‌فعال در اس��تان باید نگاه عمیق به حفظ‬ ‫و نگه��داری وضع موجود داش��ت و ب��رای واحدهای‬ ‫مش��کل‌دار تدابیر قانونی و حمایتی اساسی اندیشید‪.‬‬ ‫هر چند در اس��تان تالش‌های زیادی در قالب کمیته‬ ‫بحران‪ ،‬کلینیک اقتص��ادی‪ ،‬کمیته حمایت قضایی از‬ ‫س��رمایه‌گذاری و‪ ...‬انجام می‌ش��ود اما بسیاری از این‬ ‫موارد چاره‌س��از بخش تولید اس��تان نیست‪ .‬بنابراین‬ ‫در چنی��ن حالتی از تولید در اس��تان‪ ،‬ب��ا وجود آنکه‬ ‫قانون برنامه ششم توسعه و نیز قانون بودجه در شرف‬ ‫بررس��ی و تصویب اس��ت باید با پیش��نهادات اصولی‬ ‫همراه شود البته خانه صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان‬ ‫نیز پیش��نهاداتی ارائه کرده است تا کمیته خاصی در‬ ‫استان برای تولید به ریاست استانداران تشکیل شود و‬ ‫تعدیل نرخ سود بانکی‪ ،‬چگونگی بالندگی تشکل‌های‬ ‫تولی��دی‪ ،‬همچنی��ن تغییر ش��یوه دریاف��ت ارزش و‬ ‫روان‌سازی در دریافت وام از صندوق توسعه ملی مورد‬ ‫بررسی و ارائه به قانونگذاران شود‪.‬‬ ‫کوتاه از استان‌ها‬ ‫‪ :‬ناص��ر فغفوری‪ ،‬رییس س��ازمان صنعت‪‌،‬‬ ‫مع��دن و تج��ارت اس��تان زنج��ان با بی��ان اینکه‬ ‫مهم‌تری��ن اولوی��ت فعاالن بخش صنع��ت‪ ،‬رعایت‬ ‫مسائل زیست‌محیطی اس��ت اظهار کرد‪ :‬مهم‌ترین‬ ‫راهبرد توسعه صنعتی و معدنی استان‪ ،‬لزوم رعایت‬ ‫مس��ائل مربوط به محیط‌زیست است‪ .‬باید از افراط‬ ‫و تفریط در امر صنعت و محیط‌زیست بپرهیزیم‪.‬‬ ‫ایرنا‪ :‬عبدالرضا میرزایی‌گرجی‪ ،‬کارشناس انرژی‬ ‫و آسانسور اداره کل اس��تاندارد گلستان از اجباری‬ ‫ش��دن اس��تاندارد ملی ایران به‌صورت کامل برای‬ ‫تاسیسات گاز مایع ال‌پی‌جی(‪ )LPG‬خبر داد‪.‬‬ ‫‪ :‬ام��ن‌اهلل نق��دی‪ ،‬ریی��س اداره صنع��ت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت ش��اهین‌دژ گفت‪ :‬وج��ود معادن‬ ‫غنی پوزوالن به‌عنوان ماده اصلی تولید سیمان در‬ ‫ش��اهین‌دژ‪ ،‬این شهرس��تان را ب ‌ه یکی از قطب‌های‬ ‫اصلی تولید این محصول در استان آذربایجان غربی‬ ‫تبدیل کرده است‪.‬‬ ‫‪24‬‬ ‫سه‌شنبه ‪ 30‬دی‪ 28 - 1393‬ربیع االول ‪ 20 -1436‬ژانویه ‪ -2015‬شماره ‪ -137‬پیاپی ‪1455‬‬ ‫استان‌ها‬ ‫‪states@smtnews.ir‬‬ ‫رونق ساخت پیش‌ساخته‌ها در مازندران‬ ‫زین�ب عب�دی ‪ -‬گ�روه اس�تان‌ها‪:‬‬ ‫ش��یروانی‌های رنگارنگ فانتزی که جای‬ ‫س��فال‌های آجری رنگ را در س��ال‌های‬ ‫اخیر گرفته است چش��م هر بیننده‌ای را در سفر به‬ ‫مازن��دران به خود جل��ب می‌کند‪ .‬این امر نش��انگر‬ ‫پیشرفت صنعت ساختمان در استان مازندران است‪.‬‬ ‫با اینکه صنایع مرتبط با س��اختمان در این استان به‬ ‫قدری پیش��رفت کرده که سبب ایجاد شغل برای ‪7‬‬ ‫هزار مازندرانی ش��ده اس��ت اما به گفته مس��ئوالن‬ ‫استانی پای صنعتی‌سازی س��اختمان که از دو دهه‬ ‫پیش با س��اخت س��فال‌های بامی در مازندران آغاز‬ ‫لو‌نقل‬ ‫‌ش��ده‪ ،‬هنوز لنگ می‌زند‪ .‬چرا‌که سیستم حم ‌‬ ‫این کاال‌ها متناس��ب با رشد صنعت‪ ،‬توسعه نیافته و‬ ‫برای فعاالن این بخش دردسر‌ساز شده است‪.‬‬ ‫ش��رایط خاص آب و هوایی این استان فضا را برای‬ ‫رش��د صنایع مرتبط با س��اختمان فراهم کرده است‬ ‫چراکه تقاضا برای پیش‌س��اخته‌های س��اختمانی به‬ ‫دلیل کاهش قیمت تمام‌ش��ده بنا و صرفه‌جویی در‬ ‫زمان برای س��ازنده و متقاضیان اهمی��ت دارد‪ .‬این‬ ‫در‌حال��ی اس��ت که با وج��ود بی��ش از ‪ 1200‬واحد‬ ‫صنعتی ‪ -‬س��اختمانی در استان مازندران و ظرفیت‬ ‫اش��تغال ‪ 6‬تا ‪ 7‬هزار نفر در استان‪ ،‬فعاالن این حوزه‬ ‫لو‌نق��ل و افزایش‬ ‫با مش��کل تخصصی نب��ودن حم ‌‬ ‫هزینه حمل کاال مواجه هستند‪ .‬آنها مجبور به حمل‬ ‫تخصصی پیش‌ساخته‌های ساختمانی سوار و سرهم‬ ‫کردن آن در محل مورد درخواست‪ ،‬هستند‪ .‬اجباری‬ ‫که به افزایش هزینه‌ها منجر می‌شود‪.‬‬ ‫در‌حال��ی که با وجود تقاضای ف��راوان در تولیدات‬ ‫صنعتی ساختمانی و پیش‌‌ساخته‌ها‪ ،‬به دلیل هزینه‬ ‫ک��م و زمان کمتر در س��اخت‪ ،‬فرص��ت الزم را برای‬ ‫توس��عه این صنعت فراهم کرده است‪ .‬در ضمن آنکه‬ ‫با وجود ارزش‌افزوده باال و زمینه اشتغالزایی در ایجاد‬ ‫توسعه پایدار استان نیز بسیار تاثیر‌گذار است‪.‬‬ ‫‹ ‹ایجاد صنایع مادر ساختمانی در مازندران‬ ‫محمد محمد‌پور عمران‪ ،‬رییس‬ ‫سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫اس��تان مازن��دران ب��ه‬ ‫می‌گوید‪ :‬صنعت س��اختمان در‬ ‫اس��تان مازن��دران ب��ا وج��ود‬ ‫متقاضیان فراوان رشد قابل‌توجهی داشته اما در این‬ ‫شرایط هم توجه به رفاه‪ ،‬ایمنی و حقوق مصرف‌کننده‬ ‫نی��ز موردتوجه و حمایت اس��ت بنابراین تعدادی از‬ ‫واحدهای بزرگ صنعتی‌س��ازی ساختمان در استان‬ ‫مازن��دران در‌حال س��اخت هس��تند و برخی نیز هم‬ ‫در‌ح��ال تکمی��ل هس��تند که ب��ا توجه ب��ه کاهش‬ ‫هزینه‌ها‪ ،‬رفاه و ایمنی بیشتری نیز برای مصرف‌کننده‬ ‫به ارمغان می‌آورد‪.‬‬ ‫‹ ‹س�اخت ویالهای آماده در ش�هرک صنعتی‬ ‫سوادکوه‬ ‫وی ادام��ه می‌ده��د‪ :‬با توس��عه واحدهای صنعتی‬ ‫ساختمانی در اس��تان ضمن ایجاد اش��تغال پایدار‪،‬‬ ‫صنعتی شدن اس��تان نیز سرعت می‌گیرد همچنین‬ ‫ب��ا وجود تولید انبوه و پایین‌آمدن قیمت تمام‌ش��ده‬ ‫منجر‌ب��ه کاهش تقاضا و اقتص��ادی کردن واحدهای‬ ‫تولیدی می‌شود که به‌کار گرفتن فناوری نیز در رفع‬ ‫نیازهای واحدهای صنعتی تاثیرگذار اس��ت اما باید‬ ‫در به رسمیت شناختن این نوآوری‌ها دقت بیشتری‬ ‫داشت چراکه توسعه آنها باعث کاهش قیمت مسکن‬ ‫و ایجاد رفاه بیشتر برای شهروندان استانی می‌شود‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به مجوز‌های صادر شده در راه‌اندازی‬ ‫واحدهای مرتبط ب��ا صنعت س��اختمان‪ ،‬می‌افزاید‪:‬‬ ‫به‌ط��ور کل��ی از کارآفرین��ان و فع��االن اقتص��ادی‬ ‫عالقه‌مند به حوزه صنعتی‌س��ازی س��اختمان با در‬ ‫نظر گرفتن اولویت ب��ه اختصاص زمین و معرفی به‬ ‫بانک‌ها در دریافت تسهیالت حمایت می‌شود‪ .‬اما این‬ ‫متقاضیان در زمان رج��وع به‌منظور اخذ مجوز‌های‬ ‫الزم برای اقدام به تولید با وجود فناوری‌های جدید‪،‬‬ ‫هنوز وزارت را ‌هو‌شهرس��ازی و سایر نهادهای متولی‬ ‫ش��ناخت کافی ندارند و مراحل بس��یاری الزم است‬ ‫تا مجوز‌ها ثبت ش��ود که با رایزنی‌های انجام شده و‬ ‫کسب مصوبه دولتی مبنی بر اعتماد به این فناوری‌ها‬ ‫در سال آینده کسب مجوز‌ها تسهیل می‌شود‪.‬‬ ‫‹ ‹گس�تردگی صنع�ت س�اختمان در ایج�اد‬ ‫واحدهای تولیدی‬ ‫علیرض��ا یوس��ف‌نژاد‪ ،‬مع��اون‬ ‫صنایع و معادن سازمان صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت استان مازندران‬ ‫می‌گوی��د‪ :‬صنع��ت‬ ‫ب��ه‬ ‫ساختمان و لفظ این واژه را در‬ ‫س��اختمان از ای��ن جهت قائ��ل ش��ده‌اند که نقش‬ ‫عمده‌ای در اشتغال و ارزش‌افزوده دارد‪ .‬به‌طوری که‬ ‫در اس��تان مازن��دران حدود ‪ 1200‬ت��ا ‪ 1300‬واحد‬ ‫صنعتی مرتبط با س��اختمان مشغول به فعالیت بوده‬ ‫و برای ‪ 6‬هزار نفر اش��تغالزایی کرده است‪ .‬واحدهای‬ ‫تولید‌کننده آجر‪ ،‬در و پنجره‪ ،‬عایق‪ ،‬س��فال بام‪ ،‬بتن‬ ‫آم��اده‪ ،‬تیرچه و بلوک‌س��ازی‪ ،‬شیش��ه دو جداره را‬ ‫ش��امل می‌شود‪ .‬ضمن آنکه ‪ 14‬واحد صنعتی آجر با‬ ‫درصد قابل توجه تولیدی در استان فعال است‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه در واقع صنعت س��اختمان یک‬ ‫فرآیند عظیم را شامل می‌شود‪ ،‬ادامه می‌دهد‪ :‬بخش‬ ‫سیمان در صنعت س��اختمان بسیار گسترده بوده و‬ ‫واحدهای مرتبط بس��یاری را شامل می‌شود‌‪ .‬اکنون‬ ‫دو کارخانه س��یمان فعال در اس��تان وجود دارد که‬ ‫عالوه‌ب��ر تامین نی��از داخلی در ص��ادرات هم نقش‬ ‫مهم��ی دارد‪ .‬همچنی��ن ‪ 10‬واحد تولی��دی میلگرد‬ ‫استان نیز برای هزار نفر اشتغال ایجاد کرده است‪ .‬در‬ ‫ضمن آنکه بیش از ‪ 1200‬واحد صنعتی س��اختمانی‬ ‫در اس��تان مازندران با ظرفیت اش��تغال ‪ 6‬تا ‪ 7‬هزار‬ ‫نفر فعال است‪ .‬یوسف‌نژاد تصریح می‌کند‪ :‬این بخش‬ ‫صنعتی نیز مانند س��ایر صنایع در استان‌های دیگر‬ ‫کش��ور در اجرای قانون هدفمن��دی یارانه‌ها و تغییر‬ ‫قیمت حامل‌های انرژی با افزایش هزینه تمام ش��ده‬ ‫محصول مواجه شد درحالی که سعی بر حفظ حقوق‬ ‫مصرف‌کننده داشت‪ .‬همچنین همزمان با آن برخی‬ ‫از واحد‌ها به فناوری مجهز ش��ده و با کاهش مصرف‬ ‫ان��رژی هزینه‌های خ��ود را کاهش دادن��د اما برخی‬ ‫دیگ��ر به دلیل کمبود س��رمایه در گردش و تطبیق‬ ‫نداش��تن منابع بانکی به سختی به تولید ادامه دادند‬ ‫که مشکالت آنها دو چندان شد‪.‬‬ ‫تامین نقدینگی تولیدکنندگان مازندران توسط بانک ملی‬ ‫‪ :‬ریی��س هیات‌مدیره بانک ملی ایران از برطرف کردن‬ ‫تم��ام نیازهای پولی واحدهای تولی��دی و صنعتی مازندران‬ ‫خبر داد‌‪ .‬عبدالناصر همتی‪ ،‬در جلس��ه بررس��ی مس��ائل و‬ ‫راهکارهای تامین حوزه تولید و سرمایه‌گذاری استان گفت‪:‬‬ ‫در زمینه سیاس��ت دولت مبنی‌بر شرکت‌داری نکردن بانک‪،‬‬ ‫واحدهای تولیدی که به دلیل بدهکاری در تملک بانک قرار‬ ‫گرفته‌اند‪ ،‬برگردانده می‌شوند‌‪.‬‬ ‫رییس هیات‌مدی��ره بانک ملی با بیان اینک��ه بانک ملی به‬ ‫عنوان بزرگترین بانک کشور با ماهیتی دولتی‪ ،‬دغدغه تولید‬ ‫دارد‪ ،‬اظه��ار ک��رد‪ :‬از تولیدکنندگان فع��ال حمایت کرده و‬ ‫سرمایه در گردش مناسب در اختیار آنها قرار خواهیم داد‪.‬‬ ‫همتی با اش��اره به اینکه س��رمایه در گردش‪ ،‬دغدغه اصلی‬ ‫واحده��ای تولیدی‬ ‫و صنعت��ی اس��ت‪،‬‬ ‫ک��رد‪:‬‬ ‫تصری��ح‬ ‫محدودیت��ی ب��رای‬ ‫اعطای س��رمایه در‬ ‫گ��ردش نداریم و با‬ ‫توجه به نیاز تس��هیالت این واحده��ا‪ ،‬بانک ملی قدرت این‬ ‫مقدار حمایت را در استان دارد‪.‬‬ ‫وی از حل مشکل نقل و انتقال ارز برای صادر‌کنندگان خبر‬ ‫داد و بیان کرد‪ :‬درحال حاضر با رایزنی‌های انجام‌شده‪ ،‬برای‬ ‫فعاالن اقتصادی به‌ویژه صادرکنندگان‪ ،‬در نقل و انتقال ریال‬ ‫و ارز مشکلی وجود ندارد‌‪.‬‬ ‫بیشترین حجم اشتغال در صنعت و کشاورزی زنجان‬ ‫‪ :‬اس��تاندار زنجان‪ ،‬با اش��اره به اینکه رش��د استان در‬ ‫بخش خدمات متناسب با ظرفیت اشتغال کشور نبوده است‪،‬‬ ‫هزین��ه ایجاد اش��تغال در این بخش را نس��بت به صنعت و‬ ‫کشاورزی پایین عنوان کرد و افزود‪ :‬اگر بتوانیم برنامه‌ریزی‬ ‫مناس��بی برای توس��عه بخش خدمات انج��ام دهیم‪ ،‬زمینه‬ ‫اش��تغال با زم��ان و هزینه کمتر فراهم می‌ش��ود و این امر‬ ‫به‌عنوان یکی از اولویت‌های اشتغال استان قرار گرفته است‪.‬‬ ‫جمشید انصاری به بهبود وضعیت در بخش‌های کشاورزی‬ ‫و صنعت و معدن استان اشاره کرد و گفت‪ :‬متوسط جوازهای‬ ‫تاس��یس به بهره‌برداری رسیده در س��طح کشور ‪16‬درصد‬ ‫می‌باشد که این رقم در اس��تان زنجان امسال به ‪22‬درصد‬ ‫در ه��ر جای ایران که هس��تید رویدادهای ش��هر و اس��تان‌تان در‬ ‫حوزه‌های صنعت‪ ،‬معدن و تجارت را رصد کرده و با انعکاس آن در روزنامه و‬ ‫پیشنهاد‌ها و راهکارها را مطرح کنید‪.‬‬ ‫سایت آنالین گسترش‬ ‫رسیده است‪.‬‬ ‫وی بابیان اینکه نرخ بیکاری در‬ ‫حوزه ش��هری و جوانان نسبت به‬ ‫دو س��ال قبل بهبود یافته اس��ت‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬بر اس��اس اعالم مرکز آمار‬ ‫ایران نرخ بیکاری کشور در فصل‬ ‫پاییز امسال ‪10/5‬درصد و در استان زنجان ‪8/7‬درصد بوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫به گفته انصاری‪ ،‬پارسال ‪36‬پروانه بهره‌برداری صادر شده‬ ‫که این تعداد در ‪9‬ماه امسال به ‪52‬فقره رسیده و پیش‌بینی‬ ‫می‌شود تا پایان سال به ‪67‬فقره بالغ شود‪.‬‬ ‫موس��وی‪،‬‬ ‫س��ید‌مصطفی‬ ‫مدیرعامل ش��رکت شهرک‌های‬ ‫صنعت��ی مازن��دران ب��ه‬ ‫می‌گوید‪ 450 :‬واحد تولید‌کننده‬ ‫در بخش صنعت س��اختمان در‬ ‫کش��ور وجود دارد که ‪ 14‬واحد آن در ش��هرک‌های‬ ‫صنعتی اس��تان فع��ال اس��ت و به تولی��د کانکس و‬ ‫ویال‌های آماده تا ساندویچ پنل می‌پردازند و برای این‬ ‫منظور ‪ 80‬میلیارد ریال س��رمایه‌گذاری شده است و‬ ‫‪ 150‬نفر مشغول به کار هستند‪.‬‬ ‫وی ب��ا اش��اره ب��ه س��اخت ویاله��ای آم��اده در‬ ‫شهرک صنعتی س��واد کوه‪ ،‬می‌افزاید‪ :‬این تولیدات‬ ‫صنعتی ساختمانی ش��امل دیوارها‪ ،‬ساندویچ‌پنل‌ها‪،‬‬ ‫بلوک‌ه��ای مس��قف‪ ،‬کانکس‌ه��ا و ویاله��ای پیش‬ ‫ساخته‌ای می‌شود که سازگار با محیط زیست استان‬ ‫است و نیز قیمت تمام شده کمتری دارد‪ .‬همچنین‬ ‫برای تولید این محصوالت نظام مهندسی ساختمان‬ ‫واحدها را مش��روط به رعایت الزامات اس��تانداردی‬ ‫کرده اس��ت اما در سیستم سنتی ساخت ساختمان‬ ‫در رعایت امنیت هزینه‌ها به شدت افزایش می‌یابد‪.‬‬ ‫موس��وی تصری��ح می‌کند‪ :‬به‌طور عمده مش��کلی‬ ‫که فعاالن این صنعت در اس��تان با آن مواجه‌اند در‬ ‫بخش حمل‌ونقل این پیش‌س��اخته‌ها است که هنوز‬ ‫به‌طور تخصصی در مازندران انجام نمی‌شود و هزینه‬ ‫باالیی ب��ه دنبال دارد‪ ،‬ضمن آنکه تولید‌کننده ناچار‬ ‫ب��ه حمل مجزای تولیدات و س��رهم ک��ردن آن در‬ ‫مکان متقاضی است‪ ،‬همچنین حجم محصوالت این‬ ‫گروه تولیدی متنوع اس��ت و هر کدام نیاز به حمل‬ ‫تخصصی دارد‪.‬‬ ‫به گفته مدیرعامل ش��رکت ش��هرک‌های صنعتی‬ ‫مازندران‪ ،‬اس��تفاده از این محصوالت پیش‌س��اخته‬ ‫در ارتف��اع‪ ،‬بهره‌ب��رداری از زمی��ن را مطلوب‌ت��ر‬ ‫می‌کن��د بنابراین س��عی داریم تا مش��کل س��رمایه‬ ‫در گ��ردش واحده��ای تولیدی از طری��ق صندوق‬ ‫ضمانت‌ازتوس��عه حل ش��ود‪ .‬البته بازاریابی صحیح‬ ‫محص��والت این صنع��ت نیز آن‌طور ک��ه باید انجام‬ ‫نمی‌ش��ود بنابراین باید حمایت‌ها و الزامات در نظام‬ ‫مهندسی ساختمان ایجاد شود تا همزمان با عرضه‪،‬‬ ‫تقاضا نیز رشد مناسب داشته باشد‪ .‬همچنین تولید‬ ‫مناسب محصوالت صنعتی ساختمان باید با فرهنگ‬ ‫ساختمان کشور هماهنگ شود‪.‬‬ ‫موس��وی می‌افزاید‪ :‬در اس��تان مازندران با وجود‬ ‫اقلی��م خاص و جغرافی��ای خود از دیرباز اس��تفاده‬ ‫از س��فال و سقف س��فالی رایج بوده است اما زمان‬ ‫ساخت بنا را با تولیدات جدید کاهش می‌دهد‪.‬‬ ‫ارس‪ ،‬صنعتی‌ترین منطقه آزاد ایران است‬ ‫ایرن�ا‪ :‬مش��اور رییس‌جمهوری و دبیرش��ورای‬ ‫عالی مناط��ق آزاد و وی��ژه اقتص��ادی ایران از‬ ‫تصوی��ب ط��رح افزایش فضای س��ایت صنعتی‬ ‫ارس در محدوده نوردوز خب��ر داد‪ .‬اکبر ترکان‬ ‫در جم��ع اعض��ای هیات‌مدی��ره و معاونان این‬ ‫س��ازمان با اشاره به توس��عه صنعتی قابل‌توجه‬ ‫در منطقه آزاد ارس گف��ت‪ :‬در نوردوز که یکی‬ ‫از محدوده‌های منفصل منطقه آزاد ارس است‪،‬‬ ‫یک سایت صنعتی به وسعت ‪ 200‬هکتار درنظر‬ ‫گرفته شده بود که مقرر شد این سایت به ‪500‬‬ ‫هکت��ار افزایش یابد‪ .‬وی اظهار کرد‪ :‬منطقه آزاد‬ ‫ارس ظرفیت‌ه��ای بالقوه‌ای ب��رای ایجاد تحول‬ ‫در تولی��د و صنع��ت دارد و رونق بیش از پیش‬ ‫صنای��ع در مح��دوده م��رز ایران و ارمنس��تان‬ ‫پیش��رفت‌های صنعتی این منطق��ه را افزایش‬ ‫خواهد داد‪ .‬مش��اور رییس‌جمهوری در پاس��خ‬ ‫به س��والی مبنی‌بر برنامه‌های تدبیر شده برای‬ ‫بهره‌مندی از ظرفیت‌های مناطق شمالی استان‬ ‫اردبیل گفت‪ 4 :‬منطقه از مناطق شمالی استان‬ ‫اردبیل به ش��ورای‌عالی مناطق آزاد پیش��نهاد‬ ‫شده که بنا‌به دستور رییس‌جمهوری قرار است‬ ‫یک��ی از این مناطق در زمین��ه افزایش روابط با‬ ‫جمه��وری آذربایجان انتخاب و تصویب ش��ود‪.‬‬ ‫ترکان اعالم کرد‪ :‬منطقه آزاد ارس به‌طور کاملا‬ ‫استثنایی با کش��ورهای جمهوری آذربایجان و‬ ‫خبرنگار افتخاری روزنامه ما شوید‬ ‫ارمنس��تان در ارتباط است‪ .‬وی با بیان اینکه در‬ ‫دنیا کمتر کشوری است که ‪ 15‬همسایه داشته‬ ‫باشد‪ ،‬کشورهای همسایه را ظرفیت خوبی برای‬ ‫افزای��ش روابط اقتصادی و تحقق اهداف اقتصاد‬ ‫مقاومتی دانس��ت و گفت‪ :‬مناطق آزاد سرپل در‬ ‫فکر همکاری با همس��ایگان هستند و امیدوارم‬ ‫ظرفیت‌های الزم توس��ط مدیران عامل مناطق‬ ‫آزاد ایجاد شود‪ .‬دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد و‬ ‫ویژه اقتصادی کشور همچنین در جریان بازدید‬ ‫از منطق��ه آزاد ارس تاکی��د کرد‪ :‬ب��ا مدیریت‬ ‫صحیح و سنجیده‪ ،‬ارس همچنان صنعتی‌ترین‬ ‫منطقه آزاد ایران است‪ .‬دبیر شورای‌عالی مناطق‬ ‫آزاد و وی��ژه اقتص��ادی کش��ور در راس هیاتی‬ ‫از پروژه‌ه��ای س��رمایه‌گذاری در ح��وزه فنی و‬ ‫عمرانی‪ ،‬زیربنایی‪ ،‬س��رمایه‌گذاری و اقتصادی‪،‬‬ ‫گردش��گری و خدماتی فع��ال و در‌حال احداث‬ ‫منطق��ه آزاد ارس بازدی��د ک��رد و از نزدیک در‬ ‫جریان اقدامات این منطقه قرار گرفت‪.‬‬ ‫برای ارتباط با گروه استان ها‬ ‫با شماره تلفن ‪021-88714224‬تماس بگیرید‬ ‫یا به ‪ states@smtnews.ir‬ایمیل بزنید‬
‫تجارت بین‌الملل‬ ‫‪trade@smtnews.ir‬‬ ‫سه‌شنبه ‪ 30‬دی‪ 28 - 1393‬ربیع االول ‪ 20 -1436‬ژانویه ‪ -2015‬شماره ‪ -137‬پیاپی ‪1455‬‬ ‫دالیل سقوط اقتصادی مکزیک را بررسی می‌کند‬ ‫‪25‬‬ ‫بحران در کمین اقتصاد پیشرفته‬ ‫گ�روه تج�ارت ‪ -‬بح��ران ک��ه بیاید‪ ،‬برای رس��وخ‬ ‫ب��ه مناط��ق مختلف هیچ مت��ر و معی��اری را در نظر‬ ‫نمی‌گیرد‪ .‬حاال چه افریقایی باشد که به «محدودیت»‬ ‫عادت دارد و چه اروپایی که «رفاه» عادت‌ش��ان است‬ ‫و چ��ه منطقه‌هایی که با قانون ریاضی «در حاش��یه‬ ‫امنی��ت» ق��رار دارند‪ .‬درس��ت به همین دلیل اس��ت‬ ‫ک��ه مکزیک ه��م در س��ال‌های اخیر دغدغ��ه‌ای به‬ ‫نام بح��ران را در اقتصادش تجربه ک��رده؛ آن هم در‬ ‫شرایطی که ذهنیتی رأی به این می‌داد که «مکزیک‬ ‫سیر در مسیر پیش��رفت را شروع کرده است»‪ .‬به هر‬ ‫اتفاق افتاده‪ ،‬این اس��ت که مکزیک دچار بحران‬ ‫حال‬ ‫ِ‬ ‫اقتصادی ش��ده و اثرات آن به گونه‌ای آش��کار اس��ت‬ ‫که راه برون‌رفت ن��دارد‪ .‬در این زمینه وزارت اقتصاد‬ ‫مکزیک جزئیاتی را از شرایط بد اقتصادی کشورش در‬ ‫س��ال‌های اخیر اعالم کرده است به طوری که میزان‬ ‫بدهی‌های این کشور حدود ‪ ۵۱۶‬میلیارد دالر بود که‬ ‫این میزان بدهی در پایان سال ‪۲۰۱۴‬م تا مبلغ ‪۵۳۸‬‬ ‫میلیارد دالر افزایش یافت‪ .‬این نشان از رکود اقتصادی‬ ‫جبران‌ناپذیر در سیس��تم اقتصادی این کش��ور دارد‪.‬‬ ‫این ش��رایط موجب ش��ده تا مکزیک هم به فهرست‬ ‫بحران‌زده‌ها اضافه ش��ود تا آنها هم مانند افریقایی‌ها‪،‬‬ ‫کش��ورهای جنوب اروپا و‪ ...‬به فکر خ��روج از بحران‬ ‫بیفتند؛ بح��ران اقتصادی‪ ،‬اقتصادی ک��ه اگر بحرانی‬ ‫ش��ود‪ ،‬همه حوزه‌ها را تحت تاثی��ر خود قرار می‌دهد‬ ‫و به همین دلیل اس��ت که دنیا «بح��ران اقتصادی»‬ ‫را ب��ر نمی‌تابد و تمام تالش��ش را ب��ه کار می‌گیرد تا‬ ‫از بح��ران اقتصادی عبور کند‪ .‬به عبارت دیگر از همه‬ ‫ظرفیت‌های موجود به��ره می‌گیرد تا بلکه «وضعیت‬ ‫نامطلوب» را پشت سر بگذارد‪.‬‬ ‫‹ ‹اقتصاد بر پایه منابع نفتی‬ ‫واحد پول مکزیک؛ «پزو» معادل ‪ ۱۰۰‬سنتاوو است‪.‬‬ ‫مکزیک یازدهمین اقتصاد بزرگ دنیاست و با استخراج‬ ‫ذخای��ر بزرگ گاز طبیعی و نفت‪ ،‬توس��عه خارق‌‌العاده‬ ‫اقتصادی کشور را در دهه‌های ‪ ۱۹۷۰‬و ‪۱۹۸۰‬م هدفی‬ ‫محقق س��اخت‪ .‬هم‌اکنون نیز مکزیک بخش بزرگی از‬ ‫ثروت فزاینده‌اش را مدیون منابع نفتی‌اش است‪ .‬رشد‬ ‫اقتصادی ش��امل صنایع مهم پتروش��یمی‪ ،‬نس��اجی‪،‬‬ ‫وس��ایل نقلیه موتوری و فرآورده‌های غذایی می‌شود‪.‬‬ ‫در اوایل دهه ‪۱۹۹۰‬م ش��رکت‌های عمده امریکایی به‬ ‫دلیل ترکیبی از سیاس��ت دولت امری��کا و توافق‌های‬ ‫تجاری مربوط به قرارداد تجارت آزاد امریکای شمالی و‬ ‫هزینه پایین نیروی کار به تاسیس کارخانه در مکزیک‬ ‫تشویق ش��دند‪ .‬نتیجه این حرکت‪ ،‬رش��د خارق‌العاده‬ ‫اقتص��اد مکزی��ک بود ک��ه اکنون یازدهمی��ن اقتصاد‬ ‫ب��زرگ جهان اس��ت‪ .‬با این حال مش��کالت اقتصادی‬ ‫باقی اس��ت‪ .‬تولید ناخالص داخلی این کش��ور به‌طور‬ ‫میانگین در س��ال ‪ ۱/۵۶۳‬تریلیارد دالر بوده و رشدی‬ ‫‪ ۴/۸‬درصدی را تجربه کرده‌است‪ ۴۵ .‬میلیون و ‪۳۸۰‬‬ ‫هزار نفر نیروی کار این کش��ور را تشکیل می‌دهند و‬ ‫نرخ بیکاری در آن ‪ ۳/۷‬درصد است‪ .‬حدود ‪ ۱۴‬درصد‬ ‫از مردم این کشور به غذای مناسب دسترسی ندارند و‬ ‫نرخ تورم در آن کمتر از ‪ 3‬درصد است‪.‬‬ ‫بتواند از این راه (تجارت) اهداف تعیین شده را عملی‬ ‫کن��د‪ .‬چه اینک��ه واردات با تامی��ن نیازهای داخلی و‬ ‫ص��ادرات با تزریق ارز خارج��ی به خزانه نقش مهمی‬ ‫در فض��ای اقتصادی کش��ور‌ها دارند و به همین دلیل‬ ‫اس��ت که مکزیک با وجود مشکالتی که دارد‪ ،‬تعامل‬ ‫با شرکای تجاری را جدی می‌گیرد‪ .‬با این توضیح که‬ ‫این کش��ور با کش��ورهای معدودی معامله می‌کند به‬ ‫طوری‌که ش��رکای وارداتی‌اش ایاالت متحده امریکا‪،‬‬ ‫اس��پانیا و چین هستند و همچنین کشورهای ایاالت‬ ‫متحده امریکا‪ ،‬چی��ن و ژاپن کاالهای مورد نیاز خود‬ ‫را از مکزی��ک وارد می‌کنند‪ .‬آب‌میوه‌های بدون الکل‪،‬‬ ‫مکزیک‪ ،‬کش�وری است در امریکای شمالی‪ .‬این کش�ور بیش از ‪ ۱۱۲‬میلیون نفر جمعیت دارد و‬ ‫پایتخت آن مکزیکوس�یتی‪ ،‬پرجمعیت‌ترین ش�هر دنیاست‪ .‬این کشور از ش�مال با ایاالت متحده‬ ‫امریکا و از جنوب ش�رقی با گواتماال و بلیز هم‌مرز است‪ .‬همچنین اقیانوس آرام در غرب و جنوب‪،‬‬ ‫خلیج مکزیک در ش�رق و دریای کارائیب در جنوب شرق آن را دربرگرفته‌اند‪ .‬این کشور با حدود‬ ‫‪ ۲‬میلیون کیلومتر مربع وسعت‪ ،‬چهاردهمین کشور وسیع و یازدهمین کشور پرجمعیت دنیاست‪.‬‬ ‫‹ ‹تجارت میلیارد دالری‬ ‫مکزی��ک چه در زمانی که ب��ه عنوان «اقتصاد رو به‬ ‫جلو» شناخته می‌شد و چه در شرایط فعلی که تهدید‬ ‫را در فض��ای مالی تجربه می‌کن��د‪ ،‬حضوری فعال در‬ ‫فضای تجارت جهانی داش��ته و همچنان دارد تا بلکه‬ ‫ماش��ین‌آالت برق��ی‪ ،‬جعبه‌های ریخته‌گ��ری و گیاه‬ ‫تضعیف‌ش��ده و عصاره مهم‌تری��ن کاالهایی بودند که‬ ‫مکزیک در س��ال ‪ ۲۰۱۳‬م به ش��رکای صادراتی‌اش‬ ‫صادر کرده اس��ت‪ .‬همچنین آنها پلیمرهای استایرن‪،‬‬ ‫گیاهان دارویی‪ ،‬گوش��ت و احشای‌خوراکی‪ ،‬الستیک‬ ‫مصنوعی ساخته‌ش��ده از نفت‪ ،‬مس و آلیاژهای مس‬ ‫تصفیه‌نش��ده و پالستیک و مصنوعات را از کشورهای‬ ‫دیگر برای مصرف داخلی وارد می‌کنند‪ .‬آمار رس��می‬ ‫س��ازمان تجارت جهانی نشانگر این است که مکزیک‬ ‫در سال ‪۲۰۱۳‬م‪ ۳۸۰ ،‬میلیارد دالر صادرات داشته و‬ ‫به میزان ‪ ۳۸۱/۲‬میلیارد دالر هم کاال وارد کرده است‬ ‫تا بت��وان گفت که فضای برابری را در بحث واردات و‬ ‫صادرات داش��ته است‪ .‬بر اس��اس گزارش سایت اتاق‬ ‫بازگانی تهران‪ ،‬آنها همچنین در سال ‪2013‬م‪۲۰/۵ ،‬‬ ‫میلیون دالر یخچال فریزر‪ ،‬سوزن‌های لوله‌ای و بخیه‪،‬‬ ‫یخچال‌ه��ای خانگی‪ ،‬فرآورده‌های ضد انفجار و روغن‬ ‫کنجد به ایران فروخته‌اند و در ازای آن مبلغ ناچیزی‬ ‫به میزان یک میلیون و ‪ 800‬هزار دالر از ایران خرید‬ ‫داش��ته‌اند تا همکاری‌های دو کش��ور به نفع مکزیک‬ ‫کاملا یکطرفه باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹هدف؛ خروج از بحران‬ ‫مکزیک س��ال ‪۲۰۱۵‬م را در ش��رایطی شروع کرده‬ ‫ک��ه «رکود» به ط��ور جدی «اقتصاد» این کش��ور را‬ ‫تهدی��د می‌کند‪ .‬البته این موقعیت نه چندان مطلوب‬ ‫در ش��رایطی اس��ت که آنها از ظرفیت‌های الزم برای‬ ‫بازگشت به توسعه برخوردار هستند و به همین دلیل‬ ‫نظام اقتصاد جهانی در انتظار است تا مکزیک خودش‬ ‫بحران رها کند‪.‬‬ ‫‌‌‬ ‫را از‬ ‫گفت‌وگو‬ ‫بازگشت به فضای پیشرفت با استفاده از ظرفیت‌ها‬ ‫در ماه‌های اخیرمکزیک هم با مش��کل اقتصادی مکزیک ه��م از این قاعده جدا نیس��ت‪ .‬بنابراین با‬ ‫مواجه ش��ده ت��ا بت��وان این‌طور گفت ک��ه بحران وجود اینکه اقتصاد این کش��ور س��یری صعودی در‬ ‫همچنان بر اقتصاد جهان س��ایه افکنده اس��ت‪ .‬این پیش گرفته بود‪ ،‬این روز‌ها با «مشکل» مواجه شده‬ ‫کش��ور که در امریکای جنوبی ش��رایط قابل قبولی و درصدد است تا هر چه زو‌دتر از این شرایط خالص‬ ‫داش��ت‪ ،‬در چند ماه گذش��ته تهدیدهایی جدی را ش��ود‪ .‬این درحالی اس��ت که در ه��ر حالتی خروج‬ ‫متوجه خود دید و برهمین اساس‪ ،‬تصمیم‌گیرانش از رکود هدفی دش��وار اس��ت‪ .‬اما باید این را درنظر‬ ‫س��عی دارند تا به نوعی کشورشان را از شر شرایط بگیرید که مکزیک از ظرفیت‌های زیادی برخوردار‬ ‫اس��ت که می‌تواند از طریق آنها‪ ،‬رش��د اقتصادی را‬ ‫فعلی نجات بدهند‪.‬‬ ‫مهدی فاخری‪ ،‬کار‌ش��ناس امریکای التین درباره دوباره تجربه کند‪.‬‬ ‫بحران فعلی اقتص��ادی در مکزیک می‌گوید‪ :‬به‌طور € €همکاری پررنگ با ایاالت‌متحده امریکا چه‬ ‫تقریب��ی ‪ ۹۰‬درص��د تح��رک بازرگان��ی و تجاری فرصت�ی را برای اقتصاد و تجارت این کش�ور‬ ‫ایجاد کرده است؟‬ ‫مکزی��ک به‌ط��ور مس��تقیم‬ ‫تقریبا ‪ ۹۰‬درصد تحرک بازرگانی‬ ‫ب��ا امریکاس��ت و ‪ ۱۰‬درصد به هرحال مکزیک به دلیل‬ ‫دیگر ه��م با امریکای التین و نوع رابطه‌ای که با ایاالت و تج��اری مکزیک به‌طور مس��تقیم‬ ‫ب��ا امریکاس��ت و ‪ ۱۰‬درص��د دیگر‬ ‫اروپ��ا تا بت��وان این‌طور گفت متحده دارد‪ ،‬نمی‌تواند‬ ‫ه��م ب��ا امری��کای التی��ن و اروپا تا‬ ‫ک��ه برنامه کاملا مش��خصی‬ ‫در مناسبات سیاسی‬ ‫بتوان این‌طور گفت که برنامه کاملا‬ ‫برای فعالیت اقتصادی دارند‪.‬‬ ‫و اقتصادی استقالل‬ ‫مش��خصی برای فعالی��ت اقتصادی‬ ‫باید تاکید ک��رد که همکاری‬ ‫الزم را داشته باشد و به دارن��د‪ .‬بای��د تاکی��د کرد ک��ه این‬ ‫پررنگ مکزیک ب��ا امریکا در‬ ‫را‬ ‫اجازه‬ ‫این‬ ‫دلیل‬ ‫همین‬ ‫اتف��اق (همکاری پررنگ ب��ا امریکا)‬ ‫ش��رایطی اس��ت که اکثریت‬ ‫ندارد که با ایران رابطه در ش��رایطی اس��ت که بیش��ترین‬ ‫قریب به اتفاق کشورهای دنیا‬ ‫نزدیکی داشته باشد‬ ‫کشورهای دنیا «همکاری با امریکا»‬ ‫همکاری با امریکا را به عنوان‬ ‫را ب��ه عنوان هدف��ی مهم برای خود‬ ‫هدفی مهم برای خود ترسیم‬ ‫ترس��یم کرده‌اند‪ .‬گروهی توانسته‌اند‬ ‫کرده‌اند‪ .‬سفیر اسبق ایران در‬ ‫به س��وال‌هایی که این مس��ئله را تجربه کنن��د و گروهی بنا به دالیلی‬ ‫تو‌گویی با‬ ‫مکزیک در گف ‌‬ ‫نتوانس��ته‌اند آن‌طور که تمایل دارن��د و هدف قرار‬ ‫مطرح شد‪ ،‬پاسخ داد‪:‬‬ ‫€ €مکزیک اقتصادی با ثبات داد‪ .‬این درحالی داده‌اند با ایاالت متحده وارد تعامل تجاری ش��وند‪.‬‬ ‫اس�ت ک�ه به‌تازگی این کش�ور نیز ب�ا بحران برای مثب��ت یا منفی بودن این قضیه برای مکزیک‬ ‫اقتصادی مواجه ش�ده اس�ت‪ .‬عل�ت بروز این باید گفت آنها به هدفی که بس��یاری از کشورها به‬ ‫دنبال آن هس��تند‪ ،‬رسیده‌اند که می‌تواند فاکتوری‬ ‫بحران اقتصادی در مکزیک چیست؟‬ ‫بحران و رکود در اقتصاد امری اجتناب‌ناپذیر است مثبت تلقی شود‪.‬‬ ‫و امکان دارد شرایط بد‪ ،‬به هر کشوری تحمیل شود‪€ € .‬آثار مثبت و منفی رابطه نزدیک ب ‌ا امریکا را‬ ‫شرح می‌دهید؟‬ ‫از ای��ن نظر مثبت اس��ت‬ ‫ک ‌ه هم��کاری ب��ا امریکا که‬ ‫به عنوان قدرت بر‌تر اقتصاد‬ ‫در جه��ان حرف‌های زیادی‬ ‫در نظام اقتصادی بین‌الملل‬ ‫دارد‪ ،‬به‌ط��ور اتوماتی��ک‌‬ ‫فرصت‌هایی گرانبه��ا را به لحاظ تصمیم‌گیری‌های‬ ‫اقتصادی در اختی��ار مکزیک قرار می‌دهد‪ .‬اما الزم‬ ‫به تاکید اس��ت ک��ه تبعات منفی ه��م خودنمایی‬ ‫می‌کنند‪ .‬اصوال اینکه آنها همه تخم مرغ‌های‌ش��ان‬ ‫را در س��بد امریکا بگذارند‪ ،‬موجب این خواهد شد‬ ‫که س��اختار اقتصادی‌ش��ان تهدیدهای��ی جدی را‬ ‫به خ��ود ببیند‪ .‬چراکه امریکا در مباحث سیاس��ی‬ ‫و دیپلماس��ی همیش��ه از «همکاری اقتصادی» با‬ ‫مکزیک سوء‌اس��تفاده می‌کند‪ .‬به‌عنوان مثال وقتی‬ ‫صید میگو در مکزیک مسئله‌ساز شد و صادرات این‬ ‫محصول تحریم شد‪ ،‬امریکا شرایطی به وجود آورد‬ ‫تا مکزی��ک نتواند در بازار جهان��ی از این محصول‬ ‫اس��تفاده کند‪ .‬درکل باید گفت وابستگی به امریکا‬ ‫در موافقتنامه‌ه��ای دوجانب��ه‌ای ک��ه بین مکزیک‬ ‫ب��ا هر کش��ور دیگر به امض��ا می‌رس��د‪ ،‬تاثیر‌گذار‬ ‫است‪.‬‬ ‫€ €البت�ه امریکا در دهه ‪۹۰‬میلادی‪ ،‬مکزیک‬ ‫ورشکسته شده را از ورشکستگی نجات داد‪.‬‬ ‫دقیق��ا‪ .‬ایاالت متح��ده در ش��رایطی در آن دوره‬ ‫ب��رای نجات مکزی��ک تصمیم‌گیری ک��رد‪ ،‬که این‬ ‫کش��ور ‪ ۵۲‬میلیارد دالر بدهی بین‌المللی داش��ت‪.‬‬ ‫اگر امری��کا در آن برهه به کمک همس��ایه جنوبی‬ ‫خودش نمی‌شتافت‪ ،‬به‌طور قطع مکزیک سال‌های‬ ‫زیادی را باید در انتظار خروج از بحران می‌ماند‪ .‬پس‬ ‫می‌توان این‌طور نتیجه‌گیری کرد که رابطه با امریکا‬ ‫هم ضرر دارد و هم می‌تواند باعث اتفاق‌های مثبتی‬ ‫در اقتصاد مکزیک شود‪.‬‬ ‫€ €ایران چه فضای�ی را می‌تواند در تجارت با‬ ‫مکزیک تجربه کند؟‬ ‫درح��ال حاضر تعام��ل تجاری کم‌رنگ��ی بین دو‬ ‫کش��ور مشاهده می‌شود‪ .‬این درحالی است که مک‬ ‫به دلی��ل همکاری با امریکا در صنایع پتروش��یمی‬ ‫پیشرفت محسوسی داش��ته است و به همین دلیل‬ ‫می‌تواند در این بخش به ایران کمک کند‪.‬‬ ‫ام��ا به هرحال مکزیک به دلیل نوع رابطه‌ای که با‬ ‫ایاالت متحده دارد‪ ،‬نمی‌تواند در مناسبات سیاسی‬ ‫و اقتصادی استقالل الزم را داشته باشد و به همین‬ ‫دلیل از جانب امریکا به طور حتم این اجازه را ندارد‬ ‫که با ایران رابطه نزدیکی داش��ته باش��د‪ .‬همچنین‬ ‫نباید این را فراموش کرد که تحریم در چند س��ال‬ ‫گذش��ته مانعی جدی برای هم��کاری و فعالیت در‬ ‫فض��ای اقتصاد و تجارت برای ایران بوده و همچنان‬ ‫هس��ت‪ .‬به همین دلیل می‌توان گفت هم ش��رایط‬ ‫تحری��م و هم امریکا از موانع ش��راکت گس��ترده‌تر‬ ‫اقتص��ادی و تج��اری ای��ران ب��ا مکزیک به‌ش��مار‬ ‫می‌آیند‪.‬‬ ‫€ €مکزیک این روز‌ها وضعیت نامناس�بی در‬ ‫اقتص�اد دارد‪ ،‬چه‌طور می‌تواند این ش�رایط را‬ ‫پشت‌سر بگذارد و از بحران خارج شود؟‬ ‫بح��ران مکزیک در تداوم بحرانی اس��ت که در ‪،3‬‬ ‫‪ 4‬سال اخیر آرامش نظام اقتصاد بین‌الملل را نشانه‬ ‫گرفته است‪ .‬با این حال باید گفت؛ مکزیکی‌ها نباید‬ ‫خروج از رکود را هدفی س��خت بدانند‪ ،‬چراکه آنها‬ ‫ب��ه قدری ظرفی��ت دارند که می‌توانند با اس��تفاده‬ ‫بهین��ه‪ ،‬اه��داف اقتصادی‌ش��ان را محق��ق کنند و‬ ‫در نتیج��ه دوباره ب��ه فضای پیش��رفت و تعالی باز‬ ‫گردند‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫اقتصاد مکزیک‬ ‫بحرانی نمی‌شود‬ ‫محمد روحی‌صفت‬ ‫سفیر اسبق ایران در مکزیک‬ ‫مکزی��ک به لحاظ اقتصادی همیش��ه ش��رایطی‬ ‫مطلوب را به خود دیده است و به همین دلیل حتی‬ ‫با وجود مش��کالتی که به‌تازگی برای اقتصاد آنها به‬ ‫وجود آمده‪ ،‬موجب نشده تا این کشور نگرانی زیادی‬ ‫داشته باشد‪ .‬واقعیت امر این است که «همسایگی با‬ ‫امریکا» هم به مکزیک و هم به کانادا این فرصت را‬ ‫داده است تا به عنوان تنها همسایگان ایاالت‌متحده‬ ‫در هر شرایطی‪ ،‬وضعیت مناسبی را در حوزه اقتصاد‬ ‫و همچنین بخش مهم تجارت داشته باشند‪ .‬دقیقا‬ ‫به این دلیل که در تجارت با آن کش��ور از پرداخت‬ ‫مالیات معاف هس��تند‪ ،‬آن هم درحالی که نزدیک‬ ‫به ‪ ۹۰‬درصد تحرک تجاری‌ش��ان با امریکاست‪ .‬به‬ ‫همین دلیل می‌توان نسبت به این امر تاکید داشت‬ ‫ک��ه تجارت مکزیک در هرحال��ی رونق باالیی دارد‬ ‫که این موقعیت براس��اس قانون اقتصاد‪ ،‬به توسعه‬ ‫اقتصادی می‌انجامد‪ .‬درب��اره رابطه ایران و مکزیک‬ ‫هم باید گفت که در سال‌های گذشته مبادله ‪۵۰۰‬‬ ‫میلیون دالری با آنها داشتیم‪ ،‬اما با توجه به مشکل‬ ‫مهمی چون تحریم و همچنین سیاس��ت‌های غلط‬ ‫دولت‌های نهم و دهم‪ ،‬ش��رایطی به‌وجود آمده که‬ ‫مطلوب نیس��ت‪ .‬اینک��ه واردات ما ب��ه ‪ ۲۰‬میلیون‬ ‫دالر رس��یده و میزان صادرات‌م��ان به مکزیک هم‬ ‫نزدیک به صفر است‪ ،‬جای تاسف و البته تامل دارد‪.‬‬ ‫باید به تصمیم‌گیران اقتصادی کشور این توصیه را‬ ‫کرد که با در نظر گرفتن س��ابقه صد و چند س��اله‬ ‫هم��کاری ای��ران و مکزیک و همچنین با بررس��ی‬ ‫دقیق بازار داخلی این کش��ور‪ ،‬شرایطی را به وجود‬ ‫بیاورند تا بتوانیم با دادوس��تد ب��ا آنها هم کاالهای‬ ‫مورد نیازمان را با قیمتی مناسب خریداری کنیم و‬ ‫هم اینکه بتوانیم در بحث با اهمیت «درآمد ارزی»‬ ‫موفق شویم‪.‬‬ ‫روی خط بین‌الملل‬ ‫کمترین رشد اقتصادی چین‬ ‫رقم خورد‬ ‫رش��د اقتصادی چین در س��ال گذش��ته میالدی‬ ‫معادل ‪ 7/3‬درصد ارزیابی شد که در ‪ 24‬سال گذشته‬ ‫بی‌سابقه بوده است‪ .‬به گزارش فرانس‪ ،24‬کارشناسان‬ ‫اقتص��ادی رش��د اقتصادی چین در س��ال گذش��ته‬ ‫میالدی را مع��ادل ‪ 7/3‬درصد ارزیابی کردند که این‬ ‫رقم پایین‌ترین میزان رش��د اقتصادی این کش��ور از‬ ‫س��ال ‪1990‬م تاکنون بوده است‪ .‬رشد اقتصادی این‬ ‫کش��ور آس��یایی در س��ال ‪1990‬م‪ 3/8 ،‬درصد بوده‬ ‫اس��ت‪ .‬از سوی دیگر رش��د اقتصادی چین به عنوان‬ ‫دومین اقتصاد بزرگ جهان در س��ال ‪2013‬م معادل‬ ‫‪ 7/7‬درصد بوده است که در سال گذشته ‪ 0/4‬درصد‬ ‫کاهش داشته اس��ت‪ .‬پیش‌بینی‌ها حاکی از متوسط‬ ‫کاهش رش��د ‪ 0/7‬درص��دی اقتصاد چین در س��ال‬ ‫جاری ب��ه دلیل اقدام دولت این کش��ور برای اجرای‬ ‫سیاس��ت‌های اصالحات اقتصاد در چین است‪ .‬بنا بر‬ ‫اعالم کارشناسان اقتصادی‪ ،‬دولت چین در سال جاری‬ ‫سیاست‌های بسیاری را برای اصالح ساختار اقتصادی‬ ‫این کشور اجرایی خواهد کرد و این اقدامات می‌تواند‬ ‫بر روند رشد اقتصادی این کشور تاثیر‌گذار باشد‪.‬‬ ‫‌هیات تجاری امریکا‬ ‫به کوبا می‌رود‬ ‫یک هی��ات تجاری از ایالت نیوی��ورک به رهبری‬ ‫فرمان��دار ای��ن ایالت قص��د دارند با ه��دف جذب‬ ‫سرمایه‌های خارجی و در زمینه عادی‌سازی روابط با‬ ‫کوبا‪ ،‬به هاوانا سفر کنند تا فرصت‌های سرمایه‌گذاری‬ ‫را م��ورد ارزیابی قرار دهند‪ .‬فرماندار ایالت نیویورک‌‬ ‫قرار است در صدر یک هیات تجاری عازم کوبا شود‪.‬‬ ‫این نخستین سفر هیات تجاری امریکا به این کشور‬ ‫امریکای التین از زمانی به حساب می‌آید که «باراک‬ ‫اوباما» رییس‌جمهور امریکا اعالم از سرگیری روابط‬ ‫با کوبا را اعالم کرد‪« .‬اندرو کومو» فرماندار نیویورک‬ ‫درصدد تقویت ابتکار عملی اس��ت تا سرمایه‌گذاران‬ ‫خارجی را به نیویورک جذب کند‪.‬‬ ‫دفت��ر فرمانداری نیویورک اع�لام کرد که کومو‬ ‫در نظر دارد به‌عنوان بخش��ی از ابتکارعمل جهانی‬ ‫نیوی��ورک‪ ،‬یک هیات تج��اری به کوب��ا را رهبری‬ ‫کند‪ .‬این یکی از چندین س��فر این‌چنینی مقامات‬ ‫نیوی��ورک به منظور جذب س��رمایه‌گذاران خارجی‬ ‫در ای��ن ایالت‪ ،‬ب��ه حس��اب می‌آید‪ .‬این س��فر در‬ ‫حالی انجام می‌ش��ود که «باراک اوبام��ا» و «رائول‬ ‫کاسترو» روس��ای‌جمهور امریکا و کوبا روز ‪ 26‬آذر‬ ‫(‪ 17‬دس��امبر) در نطق��ی همزمان از واش��نگتن و‬ ‫هاوان��ا اعالم کردند که قصد دارند پس از ‪ 50‬س��ال‬ ‫مخاصمه‪ ،‬روابط دیپماتیک را از سر بگیرند‪.‬‬
‫اخبار نمایشگاهی‬ ‫برپایی سیزدهمین نمایشگاه‬ ‫فناوری کشاورزی‬ ‫ایلنا ‌ـ س��یزدهمین نمایش��گاه فناوری کش��اورزی‬ ‫(نهاده‌ه��ا‪ ،‬محص��والت و خدم��ات وابس��ته) ‪ 30‬دی‬ ‫لغایت ‪ 3‬بهمن ماه در محل نمایش��گاه‌های بین‌المللی‬ ‫استان اصفهان برگزار می‌ش��ود‪ .‬در نمایشگاه امسال‬ ‫‪ 125‬مش��ارکت‌کننده مطرح‪ ،‬نمایندگان ‪ 31‬اس��تان‬ ‫کش��ور‪ ،‬روسای جهاد کشاورزی و س��ازمان‌های نظام‬ ‫مهندسی کشاورزی اس��تان‌های مختلف کشور و نیز‬ ‫روس��ای ش��رکت‌های خدمات حمایتی اس��تان‌های‬ ‫کش��ور حضور خواهند داش��ت‪ .‬بی��ش از ‪ 69‬درصد‬ ‫ش��رکت‌کنندگان در بخ��ش نهاده‌ه��ا‪ 13 ،‬درص��د‬ ‫آنه��ا در بخش گل و گلخانه و س��ایر غرف��ه‌داران در‬ ‫بخش‌ه��ای تامی��ن خدمات کش��اورزی و محصوالت‬ ‫ارگانیک‪ ،‬آخرین دستاوردهای خود را به سیزدهمین‬ ‫نمایشگاه فناوری کش��اورزی اصفهان ارائه می‌کنند و‬ ‫نیز ‪ 35‬درصد غرفه‌داران نمایش��گاه امس��ال از استان‬ ‫اصفهان و باقی مش��ارکت‌کنندگان از سایر استان‌های‬ ‫کش��ور هستند‪ .‬همچنین براساس این گزارش‪ ،‬بازدید‬ ‫هیات‌ها و گروه‌هایی متشکل از کشاورزان‪ ،‬دانشجویان‬ ‫و کارشناسان از شهرستان‌های مختلف استان و گروه‬ ‫کارشناسان سازمان توسعه تجارت کشور از نمایشگاه‬ ‫و برگزاری س��مینارهای تخصصی از برنامه‌های جنبی‬ ‫این نمایش��گاه خواهد بود‪ .‬ولی بُریم‌نژاد دارای مدرک‬ ‫دکترای اقتصاد کش��اورزی‪ ،‬عضو هیات رییسه انجمن‬ ‫اقتصاد کشاورزی ایران و استاد و پژوهشگر نمونه سال‬ ‫‪ 1392‬که مول��ف چندین کتاب در زمین��ه بازاریابی‬ ‫محصوالت اس��ت‪ ،‬س��خنران پنل این سمینار خواهد‬ ‫بود‪ .‬ساعت بازدید متخصصان از سیزدهمین نمایشگاه‬ ‫فناوری کش��اورزی اصفهان از س��اعت ‪‌9‬ـ‌‪ 12‬و برای‬ ‫عموم از ساعت ‪‌15‬ـ‌‪ 21‬است‪.‬‬ ‫پایان ‪ 11‬روز فعالیت ایران‬ ‫در نمایشگاه کتاب قطر‬ ‫تو‌پنجمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب‬ ‫ایسنا‪ -‬بیس�� ‌‬ ‫دوحه قطر ‪ 27‬دی‌ماه پس از ‪ 11‬روز فعالیت با حضور‬ ‫موسسه نمایشگاه‌های فرهنگی ایران و ناشران ایرانی‬ ‫به کار خود پایان داد‪.‬‬ ‫بر اساس گزارش رس��یده‪ ،‬در این دوره از نمایشگاه‬ ‫عالوه بر این موسسه که به نمایندگی از نشر جمهوری‬ ‫اس�لامی ایران و با دعوت رس��می کشور قطر شرکت‬ ‫کرده بود‪ 5 ،‬ناش��ر ایرانی ازجمله انتشارات کانی مهر‪،‬‬ ‫غرفه کتابت خط کوفی‪ ،‬غرفه رایزن فرهنگی ایران در‬ ‫قطر‪ ،‬خانه فرهنگ و هنر ایران و نشر احسان از ناشران‬ ‫اهل تسنن کشورمان حضور داشتند‪.‬‬ ‫معرفی نمایش��گاه بین‌المللی کتاب تهران در قالب‬ ‫تو‌هشتمین‬ ‫کاتالوگ‪ ،‬بروشور و توزیع فرم ثبت‌‌‌نام بیس ‌‬ ‫نمایشگاه بین‌الملی کتاب تهران و نمایش ‪ 250‬عنوان‬ ‫کت��اب در زمینه‌های مختلف از قبیل ایران‌شناس��ی‪،‬‬ ‫کودک و نوجوان‪ ،‬نقاش��ی‪ ،‬ش��عر‪ ،‬آموزش خط و زبان‬ ‫فارس��ی از جمله فعالیت‌های موسس��ه نمایشگاه‌های‬ ‫تو‌پنجمین دوره نمایش��گاه‬ ‫فرهنگ��ی ایران در بیس�� ‌‬ ‫کتاب قطر عنوان شده است‪.‬‬ ‫مهمان ویژه این نمایش��گاه کش��ور برزیل بود‪432 .‬‬ ‫ناش��ر از ‪ 29‬کشور در این نمایشگاه حاضر شده بودند‬ ‫و بی��ش از ‪ 12‬هزار عنوان کتاب عربی و ‪ 2500‬عنوان‬ ‫کتاب غیرعربی در مدت ‪ 11‬روز برپایی نمایش��گاه به‬ ‫نمایش درآمد‪.‬‬ ‫نخستین نمایشگاه تخصصی‬ ‫مبلمان در کرمانشاه‬ ‫تس�نیم‪ -‬مدیر اتاق اصناف استان کرمانشاه گفت‪:‬‬ ‫نخستین نمایشگاه استانی تخصصی مبلمان از دیروز‬ ‫تو‌نهم دی‌م��اه به م��دت ‪ 8‬روز در محل دائمی‬ ‫بیس�� ‌‬ ‫نمایشگاه‌های استان کرمانشاه برپا شد‪.‬‬ ‫رضا س��لیم ساسانی با اشاره به اینکه دو سالن برای‬ ‫عرضه مبلمان در این نمایش��گاه در نظر گرفته ش��ده‬ ‫اس��ت‪ ،‬اظه��ار کرد‪ :‬بی��ش از‪ 20‬ش��رکت محصوالت‬ ‫مبلم��ان خود را در دو س��الن بیس��تون و مرکزی به‬ ‫نمایش می‌گذارند و س��الن طاق‌بس��تان نیز به منظور‬ ‫بازدید عالقه‌مندان از فرش‌های ماش��ینی تعبیه شده‬ ‫اس��ت‪ .‬مدیر اتاق اصناف اس��تان کرمانشاه با اشاره به‬ ‫اینکه نمایش��گاه س��وغات و صنایع دستی همزمان با‬ ‫نمایشگاه مبلمان در محل دائمی نمایشگاه‌ها واقع در‬ ‫پارک ش��اهد برپا می‌شود‪ ،‬گفت‪ :‬متقاضیانی که مجوز‬ ‫فعالیت خود را از س��ازمان می��راث فرهنگی و صنایع‬ ‫دس��تی دریافت کرده‌اند در سالن زاگرس محصوالت‬ ‫خود را توزیع می‌کنند‪.‬‬ ‫س��لیم ساس��انی زمان بازدید از نخستین نمایشگاه‬ ‫مبلمان استانی و نمایشگاه سوغات و صنایع دستی را‬ ‫ساعت ‪ 15‬تا ‪ 20‬اعالم و بیان کرد‪ :‬بیش از ‪ 20‬شرکت‬ ‫داخلی و ‪ 50‬عرضه‌کننده س��وغات و صنایع دستی در‬ ‫نخستین نمایشگاه مبلمان و سوغات و صنایع دستی‬ ‫تو‌نهم دی ماه تا ششم بهمن ماه آماده عرضه‬ ‫از بیس�� ‌‬ ‫محصوالت خود هستند‪.‬‬ ‫‪26‬‬ ‫سه‌شنبه ‪ 30‬دی‪ 28 - 1393‬ربیع االول ‪ 20 -1436‬ژانویه ‪ -2015‬شماره ‪ -137‬پیاپی ‪1455‬‬ ‫نمایشگاه‬ ‫‪trade@smtnews.ir‬‬ ‫نگاهی به صنعت نمایشگاهی در کره جنوبی‬ ‫تجارت در سرزمین تافته‌های‌ جدا بافته‬ ‫گ�روه تج�ارت‪ :‬در می��ان کش��ورهای‬ ‫آس��یایی‪‌،‬چین س��روصدای بس��یاری در‬ ‫طی کردن روند توسعه‌یافتگی دارد‪ .‬سر و‬ ‫صدای��ی که در همه عرصه‌ها نیز به وضوح‬ ‫شنیده می‌ش��ود اما در این میان‪ ،‬هستند‬ ‫کش��ورهایی که با قیل و ق��ال کمتری در‬ ‫مسیر پیشرفت گام بر می‌دارند‪ .‬کره‌جنوبی‬ ‫یکی از همین کشورهاست‪ .‬کشوری که در‬ ‫چند حوزه مهم تجاری نظیر کشتی‌سازی‬ ‫و تولید خودروه��ای لوکس و به روز کمر‬ ‫غول‌ه��ای اروپای��ی را ه��م خم ک��رده و‬ ‫بی‌آنکه ادعایی داشته باشد به راهش ادامه‬ ‫می‌دهد‪.‬‬ ‫کره‌جنوبی از نیروی انس��انی ارزانقیمت‬ ‫برخوردار اس��ت و از همین امتیاز استفاده‬ ‫کرده ت��ا خ��ودش را در صنای��ع بزرگ و‬ ‫تاثیرگ��ذار جهان صاحب‌ن��ام کند‪ .‬در این‬ ‫گزارش به سراغ کشوری رفتیم که با تمام‬ ‫دنیا جنگ دارد‪ .‬اما نه جنگ خون‌آلود بلکه‬ ‫همراه باشید‪:‬‬ ‫جنگ اقتصادی‪ .‬با‬ ‫‹ ‹نمایشگاه کوئکس؛ یک مرکز زیرزمینی‬ ‫در قلب س��ئول‪ ،‬یک مرکز نمایش��گاهی‬ ‫فوق مدرن به ن��ام کوئکس وجود دارد که‬ ‫مردم منطقه «گانگ» ن��ام از آن به‌عنوان‬ ‫یک محفل فرهنگی برای کس��ب‌وکار یاد‬ ‫می‌کنند‪ .‬اما ش��اید این سوال مطرح باشد‬ ‫که چرا باید به یک ساختمان تجاری‪ ،‬یک‬ ‫لقب فرهنگ��ی داد‪ .‬دلیل این امر معماری‬ ‫منحصربه‌ف��رد س��الن‌ها و مراک��ز مختلف‬ ‫در کوئکس اس��ت که در طراح��ی آنها از‬ ‫س��نت‌ها و هنر قدیمی مردم کره جنوبی‬ ‫استفاده شده است‪.‬‬ ‫در واق��ع زمانی که مخاطب برای بازدید‬ ‫از نمایشگاه وارد این سایت می‌شود‪ ،‬غیراز‬ ‫اینک��ه نیازه��ای تجاری خ��ود را بر طرف‬ ‫می‌کند‪ ،‬این شانس را دارد که از یک موزه‬ ‫تاریخی نیز دیدن کند‪ .‬اس��تفاده از مصالح‬ ‫س��اختمانی گرانقیمت از جمله سنگ‌های‬ ‫کمیاب و دکورهای منحصربه‌فرد قدیمی‪،‬‬ ‫معماری این سایت نمایشگاهی را به یکی‬ ‫از جذاب‌ترین‌ها بدل کرده است‪.‬‬ ‫تاریخچه این س��ایت به س��ال ‪1979‬م‬ ‫باز می‌گردد زمانی که یک ش��رکت بزرگ‬ ‫کره‌ای (نیمه دولت��ی) به نام کیتا تصمیم‬ ‫گرفت ب��رای مقاصد تجاری خود دس��ت‬ ‫به ساخت یک نمایش��گاه بین‌المللی بزند‪.‬‬ ‫در آن زمان به صورت س��االنه تنها ‪ 10‬یا‬ ‫‪ 15‬نمایشگاه آن‌هم به صورت محدود و با‬ ‫درنظر گرفتن مقاصد تجاری شرکت کیتا‬ ‫برگزار می‌ش��د اما بعد از گذش��ت چندین‬ ‫س��ال امتیاز اس��تفاده از این نمایشگاه به‬ ‫بخش‌ه��ای مهم‌تر واگذار ش��د و حتی در‬ ‫س��ال‌های بین ‪ 2000‬ت��ا ‪ 2009‬میالدی‬ ‫چندی��ن نشس��ت ب��زرگ و بین‌المللی از‬ ‫جمله جلس��ات جام جهانی فیفا و نشست‬ ‫مش��ترک اروپا و آس��یا در آن برگزار شد‪.‬‬ ‫از س��ال ‪ 2000‬می�لادی ب��ه بع��د‪ ،‬ای��ن‬ ‫نمایش��گاه به‌عنوان یک��ی از مقاصد مهم‬ ‫تجاری شناخته شد و ساالنه بیش از ‪200‬‬ ‫نمایشگاه تخصصی در آن برگزار می‌شود‪.‬‬ ‫ضم��ن اینکه به‌ط��ور میانگی��ن ‪150‬هزار‬ ‫بازدیدکننده برای هر نمایشگاه بین‌المللی‬ ‫در کوئکس حضور پیدا می‌کنند‪ .‬نکته بارز‬ ‫و اس��تثنایی در باره این سایت زیرزمینی‬ ‫ب��ودن آن اس��ت‪ .‬در برای بازدی��د از این‬ ‫نمایشگاه باید چند متری به زیر زمین سفر‬ ‫کنید‪ .‬اینجاس��ت که با ی��ک فضای بزرگ‬ ‫و پهناور با مس��احت ‪900‬ه��زار متر مربع‬ ‫روبه‌رو خواهید ش��د که غی��ر از ‪450‬هزار‬ ‫مت��ر فض��ای نمایش��گاهی و س��الن‌های‬ ‫نمایش��گاه بوس��ان به بهره‌برداری رسید و‬ ‫خیل��ی زود راه خ��ودش را در تجارت آزاد‬ ‫پی��دا ک��رد‪ .‬از ‪1999‬م نام این س��ایت به‬ ‫بکس��کو (‪ )bexco‬تغیی��ر پیدا ک��رد و تا‬ ‫امروز با همین نام فعالیت می‌کند‪.‬‬ ‫این نمایشگاه با همه نمایشگاه‌های دنیا‬ ‫تفاوت دارد‪ .‬نخس��ت شکل طراحی بسیار‬ ‫زیب��ا و م��درن آن اس��ت ک��ه خودنمایی‬ ‫می‌کند‪ .‬این س��ایت ش��ما را ب��ه یاد یک‬ ‫س��فینه مدرن و مجهز می‌ان��دازد‪ .‬اگر چه‬ ‫ابعاد آن نس��بت به دیگر س��ایت‌های مهم‬ ‫دنیا زیاد بزرگ نیس��ت اما هر کسی دلش‬ ‫کره‌جنوبی دومین رش��د س��ریع‬ ‫اقتص��ادی دنی��ا در ‪ ۴‬ده��ه اخیر‬ ‫را داراس��ت‪ .‬ای��ن پیش��رفت قابل‬ ‫توج��ه که کره‌جنوب��ی را در کمتر‬ ‫از نیم قرن به کش��وری پیش��رفته‬ ‫و ثروتمن��د تبدیل ک��رد‪« ،‬معجزه‬ ‫رودخان��ه هان» نامیده می‌ش��ود و‬ ‫در مجام��ع بین‌المللی صفت «ببر‬ ‫آسیا» را برای این کشور به ارمغان‬ ‫آورد ‌ه است‪.‬‬ ‫ام��روزه اقتص��اد موفق کره‌جنوب��ی الگویی برای بس��یاری از‬ ‫کشورهای در حال توسعه‌است‪ .‬ک ‌ره‌جنوبی اکنون دارای اقتصاد‬ ‫توس��عه یافت��ه چندین هزار میلی��ارد دالری و یک��ی از اعضای‬ ‫‪ OECD‬است و ازسوی بانک جهانی جزو اقتصادهای با درآمد‬ ‫باال و از دیدگاه صندوق بین‌المللی پول به‌عنوان یکی از اقتصادهای‬ ‫پیش��رفته طبقه‌بن��دی شده‌اس��ت و در همین زمینه س��ئول‪،‬‬ ‫پایتخت این کش��ور یکی از ‪ 10‬ش��هر برجسته اقتصادی و مالی‬ ‫جهان است‪.‬‬ ‫کره‌جنوب��ی باوجود کمبود منابع طبیعی و دارا بودن کمترین‬ ‫مساحت در میان کشورهای جی‪ ۲۰‬یکی از اقتصادهای نیرومند‬ ‫دنیا تلقی می‌ش��ود‪ .‬اقتصاد کره‌جنوبی‪ ،‬چهارمین اقتصاد بزرگ‬ ‫آس��یا و س��یزدهمین در دنیاس��ت‪ .‬همانند آلمان غربی و ژاپن‪،‬‬ ‫صنعتی‌س��ازی س��ریع از دهه ‪ ۱۹۶۰‬م کره جنوب��ی را به یکی‬ ‫مجلل کنفرانس‪ ،‬چند هتل ‪5‬س��تاره‪ ،‬یک‬ ‫فروشگاه عظیم‪ ،‬مترو و سامانه‌های مختلف‬ ‫حمل‌ونقل شهری را نیز در خود جای داده‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹سایت بین‌المللی بِکس‌کمپانی‬ ‫اولی��ن بار در س��ال ‪ 1995‬میالدی ایده‬ ‫س��اخت ی��ک نمایش��گاه بین‌الملل��ی در‬ ‫«بوس��ان» مطرح ش��د و خیل��ی زود یک‬ ‫س��ایت کوچک برای این منظور به وجود‬ ‫آم��د‪ .‬از یک س��ال بعد این س��ایت با نام‬ ‫سیس��تم‌های تصفیه هوا‪ ،‬باغ‌های کوچک‬ ‫و ب��زرگ و نورهای مناس��ب برای پرورش‬ ‫گل و گی��اه تنه��ا بخش��ی از پیمان‌نام��ه‬ ‫زیس��ت‌محیطی این س��ایت نمایشگاهی‬ ‫اس��ت که باز هم یک وجه تمای��ز و البته‬ ‫یک امتیاز بس��یار مهم برای آن محسوب‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬ظاه��را کره‌ای‌ها از س��ایت‌های‬ ‫نمایش��گاهی خود اس��تفاده‌های متعددی‬ ‫غیر از فعالیت‌های نمایش��گاهی می‌کنند‬ ‫چرا که این سایت هم مثل کوئکس تاکنون‬ ‫برای مقاصد تجاری و سیاس��ی بس��یاری‬ ‫مورد اس��تفاده ق��رار گرفته اس��ت‪ .‬برای‬ ‫از بزرگترین کشورهای صادر‌کننده‬ ‫در جهان تبدیل کرد‪ .‬این کش��ور‬ ‫هفتمین ش��ریک ب��زرگ تجاری‬ ‫امریکاس��ت‪ .‬کره‌جنوب��ی دومین‬ ‫می��زان ذخای��ر ارزی را درمی��ان‬ ‫کشورهای توسعه یافته داراست و‬ ‫همچنین شش��مین ذخایر ارزهای‬ ‫خارجی را در جهان دارد‪ .‬با وجود‬ ‫برخ��ورداری از وضعی��ت توس��عه‬ ‫یافته‪ ،‬کره جنوبی حرکت خود را به‬ ‫سوی رشد اقتصادی سریع همراه با باالترین میزان تولید ناخالص‬ ‫ملی‪ ،‬ص��ادرات و تولیدات صنعتی در جهان توس��عه‌یافته ادامه‬ ‫می‌دهد‪ .‬در اکتبر س��ال ‪ ،۲۰۰۸‬براساس پیش‌بینی سازمان‌های‬ ‫بین‌المللی؛ اقتصاد کره‌جنوبی در سال ‪۲۰۰۹‬م از کانادا و در سال‬ ‫‪۲۰۱۱‬م از اس��پانیا پیش��ی خواهد گرفت و سرانه تولید ناخالص‬ ‫این کشور در سال ‪۲۰۰۹‬م از نیوزلند‪ ،‬در سال ‪۲۰۱۲‬م از ایتالیا‬ ‫و در سال ‪۲۰۱۳‬م از اسپانیا بیشتر خواهد شد‪ .‬در سال ‪۱۹۹۶‬م‬ ‫کره‌جنوبی یکی از اعضای ‪ OECD‬پیمانی برای رشد اقتصادی‬ ‫بیش��تر ش��د‪ .‬کره جنوبی مانند بس��یاری دیگر از همسایه‌های‬ ‫آس��یایی خ��ود‪ ،‬متحمل بحران اقتصادی س��ال ‪۱۹۹۷‬م آس��یا‬ ‫ش��د‪ .‬اما این کشور توانس��ت دوباره برخیزد و پس از یک ترمیم‬ ‫س��ریع به رشد خود به سوی یکی از قدرت‌های عمده اقتصادی‬ ‫ادامه دهد‪.‬‬ ‫می‌خواهد برای چند دقیقه هم که ش��ده‬ ‫به این س��ایت مجلل پا بگذارد و معماری‬ ‫شیک و به روز آن را از نزدیک لمس کند‪.‬‬ ‫نکت��ه دوم این اس��ت ک��ه در آن هرگز‬ ‫کیفیت را فدای کمیت نمی‌کنند‪ .‬در واقع‬ ‫تعداد نمایشگاه‌های س��االنه این سایت از‬ ‫‪ 4‬م��ورد تجاوز نمی‌کند و یک نمایش��گاه‬ ‫اختصاصی تمام و کمال حساب می‌شود‪.‬‬ ‫و ام��ا نکته س��وم آنکه در ای��ن منطقه‬ ‫همه چیز س��ازگار با محیط‌زیس��ت است‪.‬‬ ‫مثال در نوامبر ‪ 2011‬یک همایش بزرگ‬ ‫ب��ا حضور ‪ 300‬نفر از چهره‌های سیاس��ی‬ ‫جه��ان‌‪ ،‬با موض��وع مبارزه با فق��ر در این‬ ‫نمایشگاه برگزار شد که در آن مبلغ بسیار‬ ‫قابل‌توجهی برای رش��د و توس��عه مناطق‬ ‫عقب‌مانده آس��یا جم��ع‌آوری و طرح‌های‬ ‫مطلوبی نیز ب��رای از بین بردن فقر مطرح‬ ‫شد‪ .‬این نمایشگاه ‪ 4‬طبقه‪ 2 ،‬سالن اصلی‬ ‫برای برپایی نمایشگاه‌ها‪ 3 ،‬سالن کنفرانس‬ ‫حرف��ه‌ای و چند مرکز تج��اری مهم برای‬ ‫مخاطب��ان دارد و مخاطب��ان اندک آن در‬ ‫طول بازدید از نمایش��گاه نس��بت به تمام‬ ‫حوادث بیمه هستند‪.‬‬ ‫‹ ‹نمایش�گاه‬ ‫انرژی‌های پاک‬ ‫اکس�کو؛‬ ‫س�اختمان‬ ‫به لحاظ شباهت عنوان امکان دارد آن را‬ ‫با نمایش��گاه بکسکو اشتباه بگیرید اما این‬ ‫یک��ی تفاوت‌های عمده‌ای ب��ا نمونه قبلی‬ ‫دارد‪ .‬اکس��کو (‪ )EXCO‬در سال ‪1995‬م‬ ‫س��اخته شد اما تا س��ال ‪ 2001‬م استفاده‬ ‫خاصی از آن نمی‌ش��د‪ .‬از ابتدای قرن ‪21‬‬ ‫به بعد فعالیت‌های عمده‌ای در این سایت‬ ‫نمایشگاهی انجام شد‪.‬‬ ‫به لحاظ طراحی‌‪ ،‬اکسکو را می‌توان یکی از‬ ‫زیباترین‌ها عنوان کرد‪ .‬شکل طراحی تمام‬ ‫شیش��ه‌ای این سایت و فضای خوشایندی‬ ‫که ب��رای مخاطبان فراه��م می‌کند‪ ،‬یکی‬ ‫از عوامل مهم جذب گردش��گر اس��ت‪ .‬در‬ ‫کن��ار این باید بدانید ک��ه تمام انرژی این‬ ‫ساختمان به وس��یله پنل‌های خورشیدی‬ ‫تامین می‌ش��ود و از این‌رو یک نمایش��گاه‬ ‫دوستدار محیط‌زیست به شمار می‌آید‪ .‬در‬ ‫این نمایشگاه بر چند موضوع خاص تمرکز‬ ‫ش��ده و فقط در همین حوزه‌ها دس��ت به‬ ‫برپایی نمایشگاه‌های مختلف زده می‌شود‪.‬‬ ‫صنع��ت نس��اجی‌‪ ،‬ماش��ین‌آالت مختلف‪،‬‬ ‫انرژی‌های تجدیدپذیر‪ ،‬تجهیزات پزشکی‪،‬‬ ‫‌سیس��تم‌های ایمنی و تجهی��زات امنیتی‬ ‫از جمل��ه حوزه‌هایی اس��ت که به‌صورت‬ ‫س��االنه‪ ،‬دس��تاویز برگزاری نمایشگاه‌های‬ ‫مختلف می‌ش��وند‪ .‬اکس��کو در مرکز شهر‬ ‫تائگو و در شلوغ‌ترین بخش این شهر واقع‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬محل قرارگیری این سایت‬ ‫به ط��ور دقی��ق در نقطه‌ای اس��ت که به‬ ‫مهم‌ترین بزرگراه‌ها‪ ،‬خطوط اصلی راه‌آهن‬ ‫و از همه مهم‌تر‪ ،‬فرودگاه بین‌المللی ش��هر‬ ‫دسترس��ی داش��ته و چندین هتل مجلل‬ ‫در فاصله بس��یار کمی از این س��ایت قرار‬ ‫دارند‪ .‬در کنار اینها چندین مجتمع بزرگ‬ ‫تفریحی نیز در اطراف اکسکو وجود دارند‬ ‫که در کن��ار هم‪‌،‬پازل جذب گردش��گر را‬ ‫برای مردم تائگو کامل می‌کنند‪.‬‬ ‫سخن پایانی‬ ‫صنعت نمایشگاهی کره‌جنوبی را می‌توان‬ ‫ب��ه معنای واقعی کلمه تافت��ه جدابافته از‬ ‫تمام دنیا دانست چرا که تنها نگاه تجاری‬ ‫ندارن��د و در کن��ار آن نکات بس��یاری را‬ ‫مدنظر ق��رار می‌دهند‪ .‬توجه به انرژی‌های‬ ‫تجدیدپذی��ر و پ��اک‪ ،‬احترام ب��ه معماری‬ ‫که��ن و تاریخ کش��ور و از همه مهم‌تر در‬ ‫نظر گرفت��ن نیازهای مه��م مخاطبان در‬ ‫ط��ول بازدی��د از یک نمایش��گاه‌‪ ،‬موارد با‬ ‫اهمیتی هستند که در صنعت نمایشگاهی‬ ‫مردم کره‌جنوبی مورد توجه قرار می‌گیرند‬ ‫و از این‌رو می‌توان ش��یوه این کش��ور در‬ ‫برگزاری نمایش��گاه‌های مختلف را تجارت‬ ‫با ارزش توصیف کرد‪.‬‬ ‫ترجمه‪ :‬میالد محمدی‬
‫معدن بین‌الملل‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫سه‌شنبه ‪ 30‬دی‪ 28 - 1393‬ربیع االول ‪ 20 -1436‬ژانویه ‪ -2015‬شماره ‪ -137‬پیاپی ‪1455‬‬ ‫‪27‬‬ ‫دریچه‬ ‫ثبات قیمت منگنز در ایران‬ ‫فرآوری‪ ،‬راه گریز کرومیت از وضعیت موجود‬ ‫گروه معدن‪ :‬تولی��د کرومیت ایران هنوز‬ ‫تحت‌تاثی��ر بازار نه‌چندان مناس��ب فوالد‬ ‫چین قرار دارد به‌گونه‌ای که کارشناس��ان‬ ‫معتقدند تازمانی که صنعت فوالد چین از‬ ‫عرض��ه مازاد رهای��ی نیافته و وضعیت آن‬ ‫بهبود نیابد نمی‌توان به وضعیت کرومیت‬ ‫ایران امیدوار بود‪ .‬در‌واقع نبود عالئم مثبت‬ ‫از بازار ف��والد چین ک��ه در نتیجه تغییر‬ ‫تو‌ساز‬ ‫ی دولت و کاهش ساخ ‌‬ ‫سیاس��ت‌ها ‌‬ ‫ایجاد ش��ده‪ ،‬باعث ش��ده تولیدکنندگان‬ ‫کرومی��ت ایران چندان امی��دی به بهبود‬ ‫وضعیت تولید و قیم��ت این ماده معدنی‬ ‫نداش��ته باش��ند‌‪ .‬البت��ه در مقاب��ل روند‬ ‫کاهش��ی تولید کرومیت که از افت مداوم‬ ‫قیمت‌ها ناشی ش��ده و پیش‌بینی فعاالن‬ ‫ای��ن ب��ازار تداوم ای��ن وضعیت ت��ا اواخر‬ ‫فروردین س��ال آینده ب��ه جهت در پیش‬ ‫داش��تن عید چین��ی و عید نوروز اس��ت‌‪.‬‬ ‫برخی از کارشناس��ان معتقدند از آنجایی‬ ‫ک��ه بیش از ‪ 95‬درص��د از تولید کرومیت‬ ‫ای��ران در ب��ازار چی��ن مصرف می‌ش��ود‪،‬‬ ‫بنابراین تا زمانی ک��ه در این بخش برای‬ ‫ایج��اد ارزش‌اف��زوده و اح��داث صنای��ع‬ ‫فرآوری فروکروم بر‌نامه‌ریزی گس��ترده‌ای‬ ‫انجام نش��ود‪ ،‬نمی‌توان ب��ه احیا و افزایش‬ ‫تولید این بخش امید چندانی داشت‪.‬‬ ‫خسرو رش��یدی‪ ،‬کارش��ناس کرومیت‬ ‫درب��اره وضعیت بازار ای��ن ماده معدنی به‬ ‫می‌گوید‪ :‬در پیش داشتن تعطیالت‬ ‫کشور چین از یک‌سو و همچنین تعطیالت‬ ‫عید نوروز در داخل کش��ور باعث می‌شود‬ ‫تا در بازار کرومیت روند مثبتی را ش��اهد‬ ‫نباشیم‌‪.‬‬ ‫وی ب��ا عنوان اینکه هر س��اله با نزدیک‬ ‫ش��دن به ماه‌های آخر س��ال افت قیمتی‬ ‫را در بازار کرومیت ش��اهد بوده‌ایم‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫معموال در اواخر فروردین بازار روند مثبت‬ ‫به خود می‌گیرد اما از آنجایی که وضعیت‬ ‫تقاضای فوالد در چین مناس��ب نیس��ت‬ ‫بنابرای��ن به‌طور احتمالی در س��ال آینده‬ ‫چالش‌ه��ای زی��ادی را ب��ازار و در نتیجه‬ ‫تولید کرومیت شاهد خواهیم بود‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به ص��ادرات ‪ 95‬درصدی‬ ‫کرومیت تولیدی کش��ور ب��ه چین گفت‪:‬‬ ‫بی��ش از ‪ 95‬درص��د از کرومیت تولیدی‬ ‫کش��ور راهی بازار صادراتی می‌ش��ود که‬ ‫بیشترین تقاضای خرید را چین دارد‪ .‬این‬ ‫در‌حالی اس��ت که تنه��ا ‪ 5‬درصد از ‪450‬‬ ‫هزار تن کرومیت تولی��دی در ‪ 2‬کارخانه‬ ‫فروکروم کشور مصرف می‌شود که ساالنه‬ ‫‪ 3‬ت��ا ‪ 4‬هزار تن تولید دارن��د و برای این‬ ‫می��زان تنها صفر به ‪ 10‬هزار تن کرومیت‬ ‫نیاز است‪.‬‬ ‫وی در ادامه درباره افزایش تولید گفت‪:‬‬ ‫ظرفیت تولید آلومینیوم چین‬ ‫امسال افزایش می‌یابد‬ ‫پیش‌بینی می‌شود که ظرفیت ذوب‬ ‫آلومینی��وم چین تا پایان س��ال‌جاری‬ ‫(‪2015‬م) به ‪40‬میلیون تن برسد‪ .‬این‬ ‫رقم در سال گذشته حدود ‪35‬میلیون‬ ‫تن بود که ‪14/3‬درصد افزایش را نشان‬ ‫می‌دهد‪ .‬به گزارش چایناماینینگ‪ ،‬در‬ ‫سال ‪2013‬م ظرفیت تولید ‪31‬میلیون‬ ‫تن بود که ‪29‬درصد افزایش را نش��ان‬ ‫می‌دهد‪ .‬در غرب چین به ظرفیت‌های‬ ‫تولید آلومینیوم اضافه می‌شود به‌ویژه‬ ‫در منطقه جیانگ که هزینه‌های تولید‬ ‫نس��بت به سایر مناطق کشور پایین‌تر‬ ‫اس��ت‪ .‬ظرفی��ت تولی��د آلومینیوم در‬ ‫ش��ین جینگ احتماال به ‪6‬میلیون تن‬ ‫در پایان سال‌جاری برسد‪.‬‬ ‫در س��ال ‪2014‬م تولی��د آلومینیوم‬ ‫‪ 4/5‬میلی��ون تن و در س��ال ‪2013‬م‬ ‫معدن‬ ‫معدن‬ ‫از آنجایی که حجم بیش��تر تولید به بازار‬ ‫چین صادر می‌ش��ود در شرایطی که بازار‬ ‫فوالد چین تحت‌تاثیر ش��رایط سیاسی با‬ ‫رکود مواجه است افزایش تولید کرومیت‬ ‫خام توجیه اقتص��ادی ندارد‪ .‬این درحالی‬ ‫اس��ت ک��ه وضعی��ت مع��ادن کرومی��ت‬ ‫داخل��ی چندان مناس��ب نب��وده و ذخایر‬ ‫سهل‌الوصول در شرف اتمام است که این‬ ‫موضوع افزایش تولی��د را با چالش مواجه‬ ‫می‌کند‪ .‬این کارش��ناس کرومیت افزایش‬ ‫تولی��د را نیازمن��د مطالعات اکتش��افی و‬ ‫س��رمایه‌گذاری در تجهیز معادن دانست‬ ‫و گف��ت‪ :‬ب��رای افزایش تولید بای��د ابتدا‬ ‫به فکر اکتش��اف ذخایر جدید باش��یم در‬ ‫ضمن مع��ادن ما هم‌اکن��ون از روش‌های‬ ‫س��نتی برای استخراج اس��تفاده می‌کنند‬ ‫که نیازمند سرمایه‌گذاری در زمینه تامین‬ ‫تجهیزات است‌‪.‬‬ ‫‹ ‹بازار در یک نگاه‬ ‫هم‌اکن��ون ه��ر ت��ن کرومیت ب��ا عیار‬ ‫‪ 42‬درصد در بنادر چین ‪ 230‬تا ‪ 235‬دالر‬ ‫مورد معامله قرار می‌گیرد و بهای کرومیت‬ ‫‪ 40‬درصد س��ی‌اف‌ار چی��ن نیز ‪ 210‬دالر‬ ‫اس��ت‪ .‬در بندرعباس نیز هر تن کروم ‪42‬‬ ‫دردسر بیلت چین برای‬ ‫عرضه‌کنندگان سی‌آی‌اس‬ ‫عرضه‌کنندگان بیلت س��ی‌آی‌اس ب��ا قیمت‌های پایین‬ ‫بیلت چینی در برخی بازارهای خود ازجمله ترکیه مواجه‬ ‫ش��ده‌اند‪ .‬در حالی که قیمت مورد نظ��ر صادرکنندگان‬ ‫روس��یه و اوکراین ‪ ٤٠٠‬تا ‪ ٤١٠‬دالر هر تن فوب اس��ت‬ ‫و س��عی دارند آن را ثابت نگه دارند‪ ،‬قیمت پیش��نهادی‬ ‫محصول حاوی ک��روم چین در ترکیه ‪ ٣٩٠‬تا ‪ ٣٩٥‬دالر‬ ‫هر تن سی‌آی‌اف حمل اواخر فوریه است‪.‬‬ ‫همچنی��ن بیل��ت چی��ن در مص��ر ‪ ٣٩٨‬دالر ه��ر تن‬ ‫سی‌آی‌اف است‪ .‬در حال حاضر ‪ 0/3‬درصد کروم موجود‬ ‫در این بیلت‌ها مشکلی برای خریداران ندارد‪ .‬قیمت‌های‬ ‫س��ی‌آی‌اس ‪ ٢٠‬تا ‪ ٢٥‬دالر هر تن از چین باالتر اس��ت و‬ ‫‪ ٤١٥‬تا ‪ ٤٢٠‬دالر هر تن س��ی‌آی‌اف ترکیه شنیده شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫متوسط قیمت بیلت صادراتی دریای سیاه به ‪ ٣٩٥‬دالر‬ ‫ه��ر تن فوب بازگش��ته و به ‪ ٣٩٠‬دالر ه��ر تن فوب که‬ ‫پایین‌ترین قیمت ‪ ٤‬سال اخیر بوده و در دسامبر گذشته‬ ‫مشاهده شد‪ ،‬نزدیک شده است‪.‬‬ ‫معدن‬ ‫معدن‬ ‫معدن‬ ‫معدن‬ ‫معدن‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان کرمان‬ ‫آگهی تجدید فراخوان عمومی پهنه‌های اکتشافی‬ ‫مصوب استان کرمان‬ ‫معدن‬ ‫معدن‬ ‫معدن‬ ‫روابط‌عمومی‬ ‫سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان کرمان‬ ‫م‌الف‪650 :‬‬ ‫معدن‬ ‫سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان کرمان در راستای اجرای مفاد دستورالعمل فراخوان واگذاری پهنه‌های اکتشافی مصوب (به شماره‬ ‫‪ 60/133211‬مورخ ‪ )93/6/17‬در نظر دارد طبق ماده ‪ 32‬آیین‌نامه اجرایی قانون معادن‪ ،‬شناسایی پتانسیل‌های معدنی‪ 4‬پهنه اکتشافی واقع‬ ‫در زون‌های زمین‌شناس��ی (س��نندج‪ -‬س��یرجان) و (ارومیه‪ -‬دختر) را از طریق فراخوان عمومی و با رعایت مقررات مربوط به اشخاص حقوقی‬ ‫واجد ش��رایط واگذار نماید‪ .‬کلیه متقاضیان می‌توانند جهت آگاهی‪ ،‬کس��ب اطالعات تکمیلی و دریافت اسناد فراخوان‪ ،‬از روز چهارشنبه مورخ‬ ‫‪ 93/11/1‬به محل این سازمان به آدرس‪ :‬کرمان‪ ،‬بلوار شهید عباسپور روبه‌روی مصلی کرمان سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و یا پورتال سازمان‬ ‫به نشانی ‪ www.kimto.ir‬و ‪ www.ker.mimt.gov.ir‬مراجعه‪ ،‬اسناد و مدارک مورد نیاز را تهیه و پس از تکمیل‪ ،‬مراتب را حداکثر ساعت‬ ‫‪ 14‬روز ش��نبه مورخ ‪ 93/11/11‬به دبیرخانه س��ازمان به آدرس کرمان بلوار ش��هید عباسپور س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت تحویل و رسید‬ ‫ل شماره ‪ 60/257637‬مورخ ‪92/11/30‬‬ ‫دریافت نمایند‪ .‬ش��ایان ذکر اس��ت امتیاز صالحیت فنی و مالی اشخاص حقوقی به استناد دستورالعم ‌‬ ‫توس��ط سازمان‌های نظام مهندسی معدن تعیین می‌گردد و اش��خاص حقوقی به منظور اخذ گواهی مربوطه موظف به مراجعه به سازمان‌های‬ ‫مذکور خواهند بود‪ .‬حداقل امتیاز الزم جهت شرکت در فراخوان پهنه‪ /‬پهنه‌های اکتشافی ‪ 200‬امتیاز خواهد بود‪ .‬پهنه‌های یادشده دربرگیرنده‬ ‫تعدادی از محدوده‌های اکتشافی و معدنی فعال هستند که پس از اتمام عملیات‪ ،‬وفق ماده ‪ 32‬آیین‌نامه اجرایی قانون معادن اقدام خواهد شد‪.‬‬ ‫معدن‬ ‫معدن‬ ‫معدن‬ ‫معدن‬ ‫معدن‬ ‫معدن‬ ‫معدن‬ ‫معدن‬ ‫معدن معدن‬ ‫معدن‬ ‫معدن‬ ‫معدن‬ ‫معدن‬ ‫معدن‬ ‫حدود ‪3‬میلی��ون تن بود‪ .‬ب��ا افزایش‬ ‫ظرفی��ت ذوب‪ ،‬پیش‌بین��ی می‌ش��ود‬ ‫ک��ه میزان تولی��د آلومینیوم در چین‬ ‫در س��ال‌جاری با ‪10/7‬درصد افزایش‬ ‫نسبت به ‪28‬میلیون تن تولید در سال‬ ‫‪2014‬م (و ‪24‬درصد افزایش نسبت به‬ ‫‪25‬میلیون تن تولید در سال ‪2013‬م)‬ ‫ب��ه ح��دود ‪31‬میلیون تن برس��د‪ .‬با‬ ‫توج��ه به این افزای��ش تولید‪ ،‬احتمال‬ ‫کاهش ظرفیت‌های واحد ذوب وجود‬ ‫دارد چون قیمت‌ه��ای این فلز پایین‬ ‫اس��ت‪ .‬تاکنون ‪ 200‬تا ‪400‬هزار تن‬ ‫از دسامبر سال گذشته از میزان تولید‬ ‫کاس��ته شده است و چنانچه قیمت به‬ ‫کمتر از ‪12‬هزار و ‪ 500‬یوآن در هر تن‬ ‫کاهش پیدا کند باز هم از میزان تولید‬ ‫کاسته خواهد شد‪.‬‬ ‫رشیدی در ادامه به ایجاد صنایع فرآوری‬ ‫اش��اره ک��رد و گفت‪ :‬ف��روش کرومیت به‬ ‫صورت خ��ام از صرفه اقتص��ادی کمتری‬ ‫برخ��وردار اس��ت بنابراین باید به س��مت‬ ‫ایج��اد کارخانه‌های فرآوری ب��رای تولید‬ ‫فروکروم حرکت کرد‌‪.‬‬ ‫وی با عنوان اینک��ه برای افزایش تولید‬ ‫عالوه‌ب��ر ایج��اد صنایع ف��رآوری نیازمند‬ ‫مطالعات بازار هستیم‪ ،‬گفت‪ :‬برای آگاهی‬ ‫از شرایط و پیش‌بینی بازار مصرف نیازمند‬ ‫کار پژوهش��ی هس��تیم که در کوتاه‌مدت‬ ‫امکانپذیر نخواهد بود‪.‬‬ ‫درص��د ‪ 192‬ت��ا ‪ 185‬دالر قیمت‌گذاری‬ ‫شده و بهای عیار ‪ 40‬درصد نیز حدود ‪20‬‬ ‫دالر از نرخ ‪ 42‬درصد پایین‌تر است‪.‬‬ ‫در ای��ن رابط��ه کارشناس��ان معتقدند‪،‬‬ ‫ب��ازار فروک��روم داخلی چین با مش��کل‬ ‫مواج��ه خواهد ش��د با این وج��ود اگرچه‬ ‫تقاض��ا در ای��ن بازار تضعیف ش��ده اما به‬ ‫دلیل محدودیت عرضه فروکروم پرکربن‪،‬‬ ‫شاهد ثبات موقتی نرخ‌ها هستیم‪ .‬چراکه‬ ‫کارخانه‌ه��ای تولید ف��والد‪ ،‬قیمت خرید‬ ‫فروکروم پر کربن خود را ثابت نگه‌داشته‌اند‬ ‫و ای��ن موضوع س��بب ش��ده بس��یاری از‬ ‫کارخانه‌های تولیدکننده فروکربن‪ ،‬نسبت‬ ‫به بازار پس از تعطیالت جش��نواره بهاره‬ ‫بدبین بوده و نگرانی خود را مطرح کنند‪.‬‬ ‫الزم به ذکر است تازمانی که کارخانه‌های‬ ‫فوالدی تمایلی به خرید مواد اولیه از خود‬ ‫نش��ان ندهند تنه��ا در کوتاه‌مدت باید در‬ ‫انتظار ثبات نرخ فروکروم پرکربن بود‪.‬‬ ‫برخی منابع پیش‌بینی کرده‌اند که بهای‬ ‫ک��روم افریقای جنوب��ی در آینده کاهش‬ ‫یافته و به ‪ 150‬دالر به ازای هر تن برسد‪.‬‬ ‫ازسوی دیگر شاخص قیمت فروکروم اروپا‬ ‫ب��ه دلیل آنک��ه مبنای قیم��ت مناقصات‬ ‫ش��رکت‌هایی چون بائواس��تیل‪ ،‬تولیدات‬ ‫افریقا اس��ت‪ ،‬برای ‪ 3‬ماه نخس��ت س��ال‬ ‫‪2015‬م به سختی دچار تغییر خواهد شد‪.‬‬ ‫الزم به ذکر اس��ت‪ ،‬در هند نیز همچنان‬ ‫ممنوعیت استخراج از معادن این کشور از‬ ‫سوی دولت آن درحال اجراست که سبب‬ ‫محدودی��ت تولی��د کرومی��ت و فروکروم‬ ‫هند ش��ده اس��ت‪ .‬این موضوع باعث شده‬ ‫تولی��دات داخل��ی هند به‌ط��ور عمده به‬ ‫مصارف داخلی برسد و تاجران این کشور‬ ‫عرضه فروکروم به چین را به حالت تعلیق‬ ‫درآورند‪.‬‬ ‫قیمت منگنز در بازار داخل��ی ایران همچون روال‬ ‫گذش��ته ثابت مانده و تغییری را در این بازار ش��اهد‬ ‫نیس��تیم‪ .‬بررس��ی بازار منگنز ایران نش��ان می‌دهد‬ ‫این ماده معدنی همچنان برحس��ب عیار (‪ 30‬تا ‪41‬‬ ‫درصد) و به ازای هر عیار درصد ‪ 11‬هزار تا ‪ 13‬هزار‬ ‫تومان متغیر است‪.‬‬ ‫البته فعاالن بازار منگن��ز داخل معتقدند قیمت‌ها‬ ‫هنوز هم باالس��ت چراکه این ماده معدنی از س��وی‬ ‫خری��داران خارجی م��ورد توجه ق��رار گرفته و این‬ ‫درحال��ی اس��ت که بازار ای��ن ماده هن��وز در داخل‬ ‫ش��رایط مطلوبی ندارد چراکه وضعیت فوالدس��ازان‬ ‫مساعد نیست‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت‪ ،‬درخواس��ت خرید منگن��ز ایران از‬ ‫عیار ‪42‬درصد و از اس��تان‌هایی همچون سیستان و‬ ‫بلوچستان است‪.‬‬ ‫در بازار جهانی نیز از ‪ 4‬ژانویه (حدود ‪ 3‬هفته قبل)‬ ‫که شاهد کاهش بهای منگنز گابن درحدود ‪ 0/15‬تا‬ ‫‪ 0/2‬دالر ب��ه ازای هر عی��ار درصد بودیم دیگر اتفاق‬ ‫خاص��ی در بازار رخ ن��داده و قیمت‌ها همچنان ثابت‬ ‫مانده است‪.‬‬ ‫در ب��ازار چین در هفته منته��ی به ‪ 16‬ژانویه روند‬ ‫موجودی منگنز بنادر چین مثبت بوده و تناژ موجود‬ ‫در انبارهای بنادر این کشور با ‪32‬هزار تن افزایش به‬ ‫‪3‬میلیون و ‪315‬هزار تن رسید‪.‬‬ ‫در بازار پایین‌دستی منگنز همچون سیلیکو منگنز‬ ‫نیز ش��اهد رک��ود فعالیت‌ها و معام�لات و در نتیجه‬ ‫کاهش قیمت‌ها در طول هفته گذشته بودیم و به دلیل‬ ‫عرضه کافی ای��ن محصول‪ ،‬کارخانه‌های تولیدکننده‬ ‫فوالد‪ ،‬قیم��ت خرید مناقصات س��یلیکومنگنز خود‬ ‫برای ژانویه ‪ 2015‬را کاهش دادند‪.‬‬ ‫اعالم کاهش قیمت خرید مناقصات سیلیکومنگنز‬ ‫از س��وی فوالدس��ازان در ماه ژانویه سبب افت بهای‬ ‫لحظه‌ای این ماده حتی ت��ا ‪ 50‬یوآن به ازای هر تن‬ ‫ش��د‪ .‬همچنی��ن کاهش این نرخ‌ها س��بب کاهش یا‬ ‫توقف تولید خواهد شد‪.‬‬
‫یادداشت‬ ‫افزایش تولید‬ ‫نیازمند‬ ‫بازار مناسب است‬ ‫عزیز میرزاییان‬ ‫عضو خانه معدن‬ ‫بح��ث افزایش تولید در محص��والت معدنی همواره‬ ‫م��ورد توجه فع��االن ای��ن عرصه ب��وده و تالش‌های‬ ‫فراوانی را برای دستیابی به این موضوع انجام داده‌اند‪.‬‬ ‫اما نبود بازار مناس��ب چالشی است که همواره تبعات‬ ‫منفی را برای تولیدکنندگان به همراه داش��ته اس��ت‪.‬‬ ‫چرا که در برخی موارد ش��اهد این قضیه هس��تیم که‬ ‫تولیدکنندگان با در اختیار داشتن تجهیزات و امکانات‬ ‫مورد نیاز در بخش تولید عملکرد موفقی داش��تند اما‬ ‫از دس��ت دادن بازارهای ف��روش نه تنها روند تولید را‬ ‫با وقفه مواجه کرده بلکه زیان انباش��ته‌ای را نیز برای‬ ‫تولید‌کننده به ارمغان آورده است‪.‬‬ ‫همچنی��ن یکی دیگ��ر از راهکارهایی ک��ه می‌تواند‬ ‫زمین��ه افزایش تولی��د را فراهم کند ثب��ات قوانین و‬ ‫مقررات اس��ت تا بت��وان با ایجاد یک ش��رایط امن و‬ ‫مناسب برای وضعیت بازار زمینه ورود سرمایه‌گذاران‬ ‫را ب��ه مع��ادن و صنایع معدنی فراهم ک��رده و به این‬ ‫ترتیب زمینه افزایش تولید در صنایع معدنی را فراهم‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫در واقع کش��ور ما با در اختیار داشتن ذخایر بالقوه‬ ‫معدن��ی در حالی به دلیل نبود بازار مناس��ب قادر به‬ ‫افزایش تولید نیست که کاربرد روزافزون مواد معدنی‬ ‫در صنایع مختلف بازار مناسبی را برای افزایش تولید‬ ‫در این بخش فراهم کرده اس��ت‪ .‬موضوعی که به نظر‬ ‫می‌رس��د نیازمند بازنگری در قوانی��ن و مقررات برای‬ ‫ایجاد انگیزه در سرمایه‌گذاری است‪.‬‬ ‫همچنین یکی دیگر از م��واردی که می‌تواند زمینه‬ ‫افزایش تولید را به دنبال داش��ته باش��د وجود منابع‬ ‫مالی ب��رای تامی��ن هزینه‌های تولید اس��ت‪ .‬در واقع‬ ‫تکمیل شدن چرخه تولید محصوالت معدنی از بخش‬ ‫اکتشاف تا فرآوری و تولید محصوالت معدنی نیازمند‬ ‫سرمایه در گردش است‪ .‬بنابراین ارائه تسهیالت عالوه‬ ‫بر تامین س��رمایه در گردش و افزای��ش تولید زمینه‬ ‫ایجاد اشتغال را نیز فراهم خواهد کرد‪.‬‬ ‫تازه‌های معدنی‬ ‫تولید برق از سیمان‬ ‫محققان آلمانی موفق به ساخت نوعی سیمان شدند‬ ‫که نور خورشید را به برق موردنیاز ساختمان‌ها تبدیل‬ ‫می‌کند‪ .‬محققان دانشگاه کاس��ل در آلمان از توسعه‬ ‫نوعی س��یمان جدید خبر داده‌اند که می‌تواند انقالبی‬ ‫در ساخت‌وساز و تامین انرژی خورشیدی در جهان به‬ ‫شمار بیاید‪ .‬سیمان جدید از ویژگی استحکام‪ ،‬سبکی‬ ‫و مهم تر از همه‪ ،‬س��لول‌های خورشیدی بهره می‌برد‬ ‫ک��ه نور خورش��ید را به انرژی ب��رق تبدیل می‌کند تا‬ ‫دیگر برای استفاده از انرژی خورشیدی در بناها نیاز به‬ ‫صفحات خورش��یدی و هزینه‌های کالن نباشد‪ .‬نمونه‬ ‫اولیه این س��یمان که دایس کریت خوانده ش��ده قرار‬ ‫اس��ت در نمایش��گاه مصالح س��اختمانی مونیخ که از‬ ‫نوزدهم تا بیس��ت و پنجم همین ماه برگزار می‌ش��ود‬ ‫به نمایش گذاش��ته شود‪ .‬گفته می‌ش��ود نمونه اولیه‬ ‫این س��یمان ق��ادر اس��ت دو درصد از نور مس��تقیم‬ ‫و غیرمس��تقیم خورش��ید را که در طول روز دریافت‬ ‫می‌کن��د به ان��رژی برق تبدیل کن��د‪ .‬از نگاه محققان‬ ‫همی��ن میزان برای تامین برق و گرمای موردنیاز یک‬ ‫منزل مسکونی کافی است‪ .‬البته این امر به متراژ بنا و‬ ‫میزان سیمانی که در آن به کار می‌رود بستگی دارد‪.‬‬ ‫محققان دانش��گاه کاسل هزینه تولید این سیمان را‬ ‫پایین دانس��ته و گفته‌اند این ویژگی موجب می‌شود‬ ‫ت��ا در آینده نزدیک این س��یمان توس��عه یافته و به‬ ‫تولی��د انبوه و پس از آن با قیمت مناس��ب به دس��ت‬ ‫مصرف‌کنندگان برسد‪.‬‬ ‫توفان بنادر سنگ‌آهن‬ ‫استرالیا را تخلیه کرد‬ ‫بنادر صادرکننده سنگ‌آهن استرالیا با نزدیک شدن‬ ‫بادهایی که شدت وزش آنها به ‪ 100‬کیلومتر بر ساعت‬ ‫می‌رس��د و خطر ایجاد توفان را به همراه دارند‪ ،‬تخلیه‬ ‫شدند‪ .‬بنادر در مس��یر توفان احتمالی و شرکت‌هایی‬ ‫که ماهانه ده‌ها میلیون تن سنگ‌آهن به چین و نقاط‬ ‫دیگر صادر می‌کنند‪ ،‬در این‌ب��اره به رویترز اظهارنظر‬ ‫نکردن��د‪ .‬تدابیر اضطراری برای آمادگی در برابر توفان‬ ‫توق��ف فعالیت بارگی��ری و ریلی در بن��ادر را ایجاب‬ ‫می‌کند با این‌هم��ه فعالیت معدنی ادامه پیدا می‌کند‬ ‫مگراینکه توفان به صدها کیلومتری داخل اس��ترالیا و‬ ‫مراکز معدنی این کشور گس��ترش پیدا کند‪ .‬هرگونه‬ ‫تاخیر در صادرات س��نگ‌آهن ممکن است به تقویت‬ ‫قیمت این کاال که به دلیل عرضه بیش از میزان تقاضا‬ ‫از سوی استرالیا کاهش زیادی یافته است‪ ،‬کمک کند‪.‬‬ ‫هر تن سنگ‌آهن با عیار ‪62‬درصد به ‪ 68‬دالر رسید‬ ‫ک��ه اندکی باالتر از رکورد پایی��ن ‪ 65/60‬دالر در ‪23‬‬ ‫دسامبر بود‪.‬‬ ‫‪28‬‬ ‫سه‌شنبه ‪ 30‬دی‪ 28 - 1393‬ربیع االول ‪ 20 -1436‬ژانویه ‪ -2015‬شماره ‪ -137‬پیاپی ‪1455‬‬ ‫چشم‌انداز معدنی‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫نقشهراهزمین‌شناسی‪،‬راهیبرایورودسرمایه‌گذارانمعدنی‬ ‫نرگس قیصری ‪ -‬گروه معدن‪ :‬سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی‬ ‫نقش مهم و بس��زایی در انجام فعالیت‌های معدنی ایفا می‌کند‪ ،‬چرا‌که این‬ ‫س��ازمان با انجام مطالعات و شناسایی محدوده‌های معدنی با ارائه اطالعات‬ ‫مهمی همچون معرفی محدوده‌ه��ای معدنی و نوع کانی‌ها می‌تواند زمینه‬ ‫سخنگوی س��ازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی‬ ‫درباره انتش��ار نقش��ه راه علوم زمین و معدن استان‌ها‬ ‫می‌گوید‪ :‬نقش��ه‌های راه علوم زمین و معدن‬ ‫ب��ه‬ ‫اس��تان‌ها که فاز اول آن در یک جلد منتش��ر شده به‬ ‫ش��ناخت وضعیت موجود در اس��تان‌ها به‌طور جداگانه‬ ‫پرداخت��ه اس��ت به ای��ن ترتیب که بس��ترهای مربوط‬ ‫ب��ه عل��وم زمی��ن و معدن ش��امل فعالیت‌ها و س��ابقه‬ ‫فعالیت‌های زمین‌شناسی و معدنکاری در مناطق مورد‬ ‫نظر را بررسی کرده و اطالعات مفیدی را در اختیار افراد‬ ‫قرار می‌دهد‪ .‬همچنین استراتژی سازمان زمین‌شناسی‬ ‫در محدوده‌ه��ای معدن��ی و فعالیت‌ه��ای اکتش��افی و‬ ‫زمین‌شناس��ی و مخاطراتی که در اس��تان انجام ش��ده‬ ‫در قالب گزارش نقش��ه زمین‌شناسی و شناخت راه هر‬ ‫استان مشخص شده است‪.‬‬ ‫رض��ا جدی��دی افزود‪ :‬ه��دف از‬ ‫تدوین نقش��ه راه زمین‌شناس��ی‬ ‫سرمایه‌گذارانی هستند که قصد‬ ‫ورود به فعالیت‌های معدنکاری و‬ ‫زمین‌شناسی دارند‪ .‬به این ترتیب‬ ‫با در اختیار داشتن اطالعات پایه و اینکه محدوده‌های‬ ‫مورد‌نظ��ر در چ��ه وضعیت��ی ق��رار دارد و ام��کان‬ ‫سرمایه‌گذاری و به نتیجه رسیدن در آنها چگونه است‪،‬‬ ‫می‌توانند نسبت به انجام فعالیت‌های خود تصمیم‌گیری‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫وی در ادامه به دیگر اطالعاتی که در این نقش��ه‌های‬ ‫زمین‌شناس��ی آمده اش��اره ک��رد و گف��ت‪ :‬بحث‌های‬ ‫زیرساختی در هر استان همچون راه‪ ،‬ارتباطات‪ ،‬گمرک‬ ‫و منابع ان��رژی موجود در محدوده‌ه��ا از موارد مهمی‬ ‫اس��ت که در این نقشه‌ها به آن اشاره شده است‪ .‬وجود‬ ‫زیرساخت‌های مناسب و موردنیاز یکی از مسائلی است‬ ‫که برای سرمایه‌گذاران از اهمیت باالیی برخوردار است‪،‬‬ ‫از این‌رو اطالعات کامل و جامعی از موارد زیرساختی و‬ ‫داشته‌های طبیعی و معدنی هر استان در این نقشه راه‬ ‫منتشر شده است‪.‬‬ ‫گزارش روز‬ ‫را برای ورود افراد و انجام سرمایه‌گذاری فراهم کند‪ .‬حال با توجه به اینکه‬ ‫پهنه‌های معدنی در سراس��ر ایران‌زمین گس��ترده ش��ده و نی��از صنایع به‬ ‫کانی‌های معدنی در زمینه‌های مختلف احس��اس می‌شود از این‌رو سازمان‬ ‫زمین‌شناس��ی با انجام مطالعات گسترده و علمی نسبت به انتشار نقشه راه‬ ‫جدیدی اظهار کرد‪ :‬درحال حاضر بخش نخست این‬ ‫نقش��ه منتشر شده و برنامه سازمان زمین‌شناسی برای‬ ‫انتهای س��ال ‪ 1393‬و ابتدای س��ال جدید انتشار جلد‬ ‫دوم در زمینه تحلیل وضعیت و معرفی و پیشنهاد برای‬ ‫انجام فعالیت‌های معدنی است که در ماه‌های آینده به‬ ‫بهره‌برداری خواهد رسید‪.‬‬ ‫‹ ‹ارائه نقش�ه‌ها به س�ازمان‌های صنع�ت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت و استانداری‌ها‬ ‫وی با اش��اره ب��ه اینکه س��ازمان زمین‌شناس��ی در‬ ‫ماه‌های آین��ده به تمام س��ازمان‌های صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت و اس��تانداری‌های استان‌ها نقش��ه راه‌ها را ارائه‬ ‫خواه��د کرد گفت‪ :‬افراد عالقه‌من��د می‌توانند از طریق‬ ‫مراجعه به س��ازمان‌های مربوطه با مطالعه این نقشه‌ها‬ ‫با موقعیت‌های معدنی و زمین‌شناسی استان خود آشنا‬ ‫شوند‪ ،‬از طرفی تصمیم‌گیری برای ورود به این بخش و‬ ‫سرمایه‌گذاری در حوزه معدن را آسان‌تر می‌کند‪.‬‬ ‫جدی��دی در ادامه اظهار ک��رد‪ :‬در‌واقع می‌توان گفت‬ ‫اطالعات پایه در نقش��ه‌های راه و زمین‌شناس��ی شامل‬ ‫اطالعات زمین‌شناسی‪ ،‬ژئو‌شیمیایی‪ ،‬وضعیت هر استان‬ ‫از نظ��ر مخاطرات زمین‌ش��ناختی‪ ،‬از نظر گردش��گری‬ ‫زمین‌ش��ناختی ی��ا ژئوتوریس��م می‌ش��ود‪ .‬همچنی��ن‬ ‫ظرفیت‌های اکتش��افی و معدنی هر اس��تان از این نظر‬ ‫که خاس��تگاه مواد معدنی هر اس��تان یک امتیاز برای‬ ‫س��رمایه‌گذاری به ش��مار می‌آید از دیگر مواردی است‬ ‫که در این نقش��ه‌ها به آن پرداخته شده‪ .‬در‌واقع در این‬ ‫گزارش اطالعات جزئی و دقیق در این رابطه که درحال‬ ‫حاض��ر در‌چه مرحله‌ای قرار داش��ته و چ��ه زمینه‌های‬ ‫س��رمایه‌گذاری وجود دارد‪ ،‬ارائه ش��ده ب��ه این ترتیب‬ ‫که س��رمایه‌گذاران با سنجیدن شرایط منطقه و معادن‬ ‫می‌توانند نس��بت به انتخاب موقعیت س��رمایه‌گذاری‬ ‫اقدام کنند‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬تدوین نقش��ه راه و زمین‌شناسی در امتداد‬ ‫برنامه س��ازمان زمین‌شناسی در انتشار اطالعات است‪،‬‬ ‫چراک��ه این س��ازمان در برنامه‌های خود در س��ال ‪93‬‬ ‫علوم زمین و معادن اس��تان‌ها اقدام کرده و با در اختیار گذاشتن اطالعات‬ ‫پای��ه همچون امور زیرس��اختی‪ ،‬ذخایر محدوده‌ه��ا و ‪ ...‬به صورت دقیق و‬ ‫جداگان��ه برای هر اس��تان‪ ،‬فرصت مناس��بی برای ورود س��رمایه‌گذاران با‬ ‫سنجیدن شرایط موجود در منطقه مورد‌نظر را فراهم کرده است‪.‬‬ ‫یکی از اقداماتی که انجام داده تدوین نقش��ه راه است‪.‬‬ ‫انتش��ار اطالعات و داده‌های مختلف ازس��وی سازمان‬ ‫زمین‌شناسی به‌طور متنوع برای هدایت سرمایه‌گذاران‬ ‫و متخصصان علوم زمین شامل زمین‌شناسی و اکتشاف‬ ‫م��واد معدنی و حتی اس��تخراج م��واد معدنی همچون‬ ‫اطلس‌ه��ا‪ ،‬کتاب‌ه��ا و گزارش‌های تخصص��ی ازجمله‬ ‫فعالیت‌های این سازمان به‌شمار می‌آید‪ .‬اما این درحالی‬ ‫است که برای نخستین‌بار انتشار اطالعات با این وسعت‬ ‫انجام شده و برنامه‌ریزی برای انتشار آن از سال ‪1392‬‬ ‫آغاز ش��ده و در سال ‪ 93‬به اوج رسیده است‪ .‬همچنین‬ ‫یک��ی دیگر از م��واردی که می‌توان به آن اش��اره کرد‬ ‫مستند جامع ارزشمندی است که در مورد تهیه اطلس‬ ‫نقش��ه‌های ‪ 1‬به ‪ 250‬هزارم کشور در ‪ 8‬الیه اطالعاتی‬ ‫تهیه و تدوین ش��ده و در تکمیل نقش��ه‌های راه نقش‬ ‫مهمی را ایفا کرده اس��ت به این ترتیب که ش��رکت‌ها‬ ‫و اف��راد مختلف می‌توانن��د از این اطالع��ات در انجام‬ ‫فعالیت‌های معدنی بهره‌مند شوند‪.‬‬ ‫‹ ‹گس�ترش فعالیت‌ه�ای ژئوش�یمی س�ازمان‬ ‫زمین‌شناسی‬ ‫بهروز برن��ا درب��اره فعالیت‌های‬ ‫سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‬ ‫می‌گوید‪ :‬یکی از‬ ‫معدنی به‬ ‫مهم‌تری��ن فعالیت‌های س��ازمان‬ ‫زمین‌شناسی تولید اطالعات پایه‬ ‫ژئوشیمی در حوزه اکتشافات معدنی است‪ .‬این سازمان‬ ‫در بحث ژئوشیمی از سال ‪ 1353‬تا ‪ 1392‬فعالیت‌های‬ ‫بس��یاری داشته و در مقیاس ‪ 1‬به ‪ 100‬هزارم موفق به‬ ‫تهیه ‪ 462‬نقش��ه شده است‪ .‬البته باید توجه داشت که‬ ‫از س��ال ‪ 1384‬نی��ز مقیاس کار ژئوش��یمی به مقیاس‬ ‫بزرگت��ر یعنی مقیاس ‪ 1‬به ‪ 25‬هزارم تبدیل ش��د و تا‬ ‫پایان سال ‪ ،91‬تعداد ‪ 95‬محدوده معدنی مورد بررسی‬ ‫ق��رار گرفتند‪ .‬اما این پایان فعالیت در مقیاس ‪ 1‬به ‪25‬‬ ‫هزارم نبوده و در ادامه کار تا س��ال ‪ 93‬این محدوده‌ها‬ ‫به ‪ 116‬مورد رسیده است و می‌توان گفت که اطالعات‬ ‫پایه به دس��ت آمده از این فعالیت‌ها نتایج قابل توجه و‬ ‫مناسبی برای استفاده بخش خصوصی به همراه داشته‬ ‫است‪ .‬الزم به ذکر است اطالعات ارائه‌شده در مقیاس ‪1‬‬ ‫ب��ه ‪ 25‬ه��زارم ‪ 16‬برابر داده و اطالعاتی اس��ت که در‬ ‫مقی��اس ‪ 1‬ب��ه ‪ 100‬ه��زارم در اختیار محقق��ان قرار‬ ‫می‌دهد‪.‬‬ ‫معاون س��ازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی در‬ ‫ادامه گفت‪ 69 :‬نقش��ه که مربوط به س��ال‌های خیلی‬ ‫قب��ل ب��وده در مقی��اس ‪1‬ب��ه ‪ 100‬هزار م ب��ه طور ‪4‬‬ ‫عنصری یعنی ‪4‬عنصر مهم موجود در منطقه موردنظر‪،‬‬ ‫انجام‌شده‪ ،‬مورد بازنگری قرار گرفته و به‌روز شده است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه در نقش��ه‌های مقی��اس ‪ 1‬به ‪100‬‬ ‫هزارم ‪ 2500‬کیلومترمربع مورد بررس��ی و تحقیق قرار‬ ‫می‌گیرند‪ ،‬گف��ت‪ :‬درحال حاضر در نقش��ه محدوده‌ها‬ ‫ب��رای ش��ناخت ‪ 44‬عنصر مهم و شناس��ایی چگونگی‬ ‫وضعیت آنها در محدوده‌ها در مقیاس ‪ 1‬به ‪ 100‬هزارم‬ ‫فعالیت می‌کنند‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه به روش بلگ اش��اره ک��رد و گفت‪43 :‬‬ ‫نقش��ه به روش بلگ که مختص شناس��ایی طال اس��ت‬ ‫و به صورت ناحیه‌ای انجام می‌ش��ود تهیه ش��ده و آمار‬ ‫و اطالع��ات جامع��ی در ح��وزه ژئوش��یمی و الیه‌های‬ ‫اطالعاتی انجام داده است‪.‬‬ ‫برنا با اش��اره به اینکه اطالعات و داده‌های آماری در‬ ‫دسترس است‪ ،‬گفت‪ :‬فعاالن بخش خصوصی می‌توانند‬ ‫از اطالع��ات و داده‌ه��ای آم��اری به عن��وان یک الیه‬ ‫اطالعاتی مفید استفاده کنند‪.‬‬ ‫وی دامه داد‪ :‬تاکنون ‪ 10‬درصد از مس��احت کش��ور‬ ‫ژئوفیزیک هوایی با فواصل پروازی ‪ 200‬تا ‪250‬متری با‬ ‫روش‌های مختلف انجام ش��ده و اطالعات مفیدی را در‬ ‫اختیار افراد قرار داده است‪.‬‬ ‫برنا معتقد اس��ت که پای��ه برای انج��ام فعالیت‌های‬ ‫معدنی از اهمی��ت باالیی برخوردار ب��وده و می‌توان با‬ ‫اس��تفاده از آن زمینه انجام فعالیت‌ه��ای معدنی را در‬ ‫محدوده موردنظر فراهم کرد‪.‬‬ ‫اجرای نخستین جاده بتنی کشور در کردستان‬ ‫اس��تان کردس��تان با حجم ذخایر ‪ 520‬میلیون تن جزو ‪ 5‬استان برتر‬ ‫معدنی کشور در زمینه ارزش مواد معدنی است‪ ،‬که بخش عمده‌ای از این‬ ‫معادن در شهرستان قروه قرار دارد‪.‬‬ ‫به گزارش فارس‪ ،‬این شهرس��تان دارای ‪ 60‬واحد معدنی دارای پروانه‬ ‫بهره‌برداری اس��ت که س��االنه ‪3‬میلیون تن انواع مواد معدنی استحصال‬ ‫و روان��ه بازار مصرف می‌کند و از این تع��داد‪ 13 ،‬واحد معدنی در زمینه‬ ‫تولید پوکه معدنی فعال اس��ت که برداشت س��االنه ‪515‬هزار تن پوکه‪،‬‬ ‫این شهرستان را در جایگاه نخست کشور در تولید پوکه قرار داده است‪.‬‬ ‫ام��ا در کنار این ظرفیت عظی��م ذخایر معدنی یک��ی از معضالتی که‬ ‫ساکنان و روستاییان این شهرستان با آن مواجه هستند حمل‌ونقل دائمی‬ ‫خودروهای س��نگین در جاده‌های منتهی به معادن این شهرستان است‬ ‫که عالوه بر مش��کالت ترافیکی و تصادفات‪ ،‬تخریب جاده‌های دسترسی‬ ‫را نیز به همراه دارد‪ .‬رییس اداره راه و شهرس��ازی قروه می‌گوید‪ :‬به‌دلیل‬ ‫حمل پوکه و سنگ‌های تزیینی تولیدی معادن شهرستان قروه به تمامی‬ ‫نقاط کش��ور‪ ،‬تمامی ‪ 140‬کیلومتر راه بین ش��هری و ‪ 100‬کیلومتر راه‬ ‫روستایی این شهرستان زیر بار ترافیک مواد معدنی هستند‪.‬‬ ‫مصطفی رضایی با اشاره به مهم‌ترین معضالتی که این محموله‌ها برای‬ ‫جاده‌های شهرستان در پی دارد‪ ،‬گفت‪ :‬بارگیری کامیون‌ها بدون در نظر‬ ‫گرفتن استانداردهای الزم و حمل آن به حاشیه شهرها به منظور انبار و‬ ‫بارگیری دوباره به س��مت مقاصد اصلی‪ ،‬فشار زیادی را به سطح جاده‌ها‬ ‫وارد می‌کند و موجب تخریب زودهنگام آن می‌شود‪.‬‬ ‫رضای��ی با اش��اره به ورود س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت در بحث‬ ‫آسفالت و بهس��ازی راه‌های دسترس��ی به معدن که گذرگاه روستاییان‬ ‫نیز اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬تعامل این س��ازمان می‌تواند در بهبود کیفیت راه‌های‬ ‫دسترسی روستایی موثر باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹‪ 10‬کیلومتر جاده بتنی‬ ‫یکی از طرح‌هایی که برای نخستین‌بار در کشور در یکی از محورهای‬ ‫دسترس��ی به معادن در بخش سریش‌آباد که مسیر ارتباطی ‪ 4‬روستا نیز‬ ‫به ش��مار می‌رود در حال اجراست‪ ،‬احداث جاده‌ای با استفاده از فناوری‬ ‫نانو و از جنس بتن است که تاکنون ‪10‬کیلومتر آن اجرایی شده است‪.‬‬ ‫سخنگوی کمیس��یون عمران مجلس شورای اسالمی درباره این طرح‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬طرح یاد ش��ده نخستین تجربه بتنی در کشور است که اعتبار آن‬ ‫‪70‬میلیارد ریال بوده و از محل اعتبارات س��ازمان ایمیدرو تامین ش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬حامد قادرمرزی زمان اتمام این طرح را س��ال آینده اعالم کرد و‬ ‫افزود‪ :‬اعتباری که برای اجرای این طرح به ش��کل ‪100‬درصد تخصیص‬ ‫یافته اس��ت‪ ،‬معادل ‪3‬برابر بودجه تخصیصی شهرستان قروه در سال ‪92‬‬ ‫است‪ .‬وی گفت‪ :‬این جاده ‪ 21‬کیلومتر طول دارد که با بهره‌برداری از آن‬ ‫بیش از ‪ 120‬خانوار روس��تایی و معادن حاشیه آن از خدمات زیرساختی‬ ‫مناسب بهره‌مند خواهند شد‪.‬‬ ‫به گفته قادرمرزی‪ ،‬چند مس��یر دسترسی به معادن در قروه نیز وجود‬ ‫دارد ک��ه در ص��ورت موفق ب��ودن این تجربه از این فن��اوری در آنها نیز‬ ‫استفاده خواهد ش��د‪ .‬نماینده مردم قروه و دهگالن‪ ،‬بخش سریش‌آباد را‬ ‫یکی از وسیع‌ترین بخش‌های شهرستان قروه معرفی و اظهار کرد‪ :‬اعتبار‬ ‫الزم برای اجرای یک مس��یر دسترسی به معدن دیگر در مسیر روستای‬ ‫احمدآباد باش تا سریش‌آباد به طول ‪ 29‬کیلومتر تامین شده که عملیات‬ ‫اجرایی آن هم از سال آینده آغاز می‌شود‪ .‬قادرمرزی افزود‪ :‬با اجرای این‬ ‫طرح‌ها در مجموع ‪ 9‬روس��تای بخش از راه مناسب برخوردار می‌شوند و‬ ‫ضریب آسفالت راه‌های روستایی در سریش آباد تا پایان سال ‪ 95‬به بیش‬ ‫از ‪95‬درص��د ارتقا می‌یابد که این ضریب بیش��ترین میزان برخورداری از‬ ‫راه‌های آسفالت در استان خواهد بود‪.‬‬ ‫‹ ‹کارآیی و دوام‪ ،‬شاخصه اصلی جاده بتنی‬ ‫از دس��ت رفتن منابع ملی‪ ،‬اس��تهالک س��ریع وس��ایط نقلیه و ناوگان‬ ‫حمل‌ونق��ل‪ ،‬مخاطره‌ها و تصادف‌های ج��اده‌ای‪ ،‬کندی حرکت و افزایش‬ ‫ب��ار ترافیک��ی‪ ،‬افزایش هزینه‌های نگهداری و بس��یاری از موارد دیگر‪ ،‬از‬ ‫آثار اس��تفاده از قیر و آسفالت در جاده‌هاست در حالی‌که استفاده از بتن‬ ‫و س��نگ‪ ،‬موجب کارآیی و دوام ش��ده و عالوه ب��ر آن مقاومت مکانیکی‬ ‫و تحمل فش��ار و بار ترافیکی و نیز مقاومت خوب حرارتی در نوس��انات‬ ‫حرارتی شب و روز در طول سال را موجب خواهد شد‪.‬‬ ‫یک��ی از زمینه‌های کاربرد پرمصرف س��یمان در دنیا در همین زمینه‬ ‫است که کشور ما نیز گام اول این فناوری را در کردستان پیاده کرده که‬ ‫با توجه به ارزانی و فراوانی س��یمان‪ ،‬همراه با گران ش��دن قیر و کیفیت‬ ‫پایی��ن آس��فالت جاده‌ها‪ ،‬این فرص��ت را به‌وجود آورده ت��ا بتوان بتن را‬ ‫جایگزین و یا همراه آسفالت کرد‪.‬‬
‫زیربنایی‬ ‫‪industry@smtnews.ir‬‬ ‫سه‌شنبه ‪ 30‬دی‪ 28 - 1393‬ربیع االول ‪ 20 -1436‬ژانویه ‪ -2015‬شماره ‪ -137‬پیاپی ‪1455‬‬ ‫به‌دنبال اعالم ساخت ‪ 4‬میلیون مسکن در عراق‪،‬‬ ‫ بررسی کرد‬ ‫‪29‬‬ ‫ی مهندسی ایرانی برنده مناقصات عراق‬ ‫خدمات فن ‌‬ ‫زه�را فری�دزادگان ‪ -‬گ�روه صنع�ت‪:‬‬ ‫ب��اور اینکه خدم��ات فنی مهندس��ی یکی‬ ‫از س��تون‌های اصل��ی توس��عه اقتص��ادی‬ ‫کشورهاس��ت‪ ،‬بدون تردید سیاس��تگذاران‬ ‫و برنامه‌ری��زان را برآن م��ی‌دارد تا با تقویت‬ ‫هرچه بیش��تر این توان در برنامه‌ریزی‌های‬ ‫خود‪ ،‬منابع درآمدی دوچندانی را به س��مت‬ ‫کشور س��وق دهند‪ .‬کارشناسان اقتصادی بر‬ ‫ای��ن باورندکه ارزش‌اف��زوده‌ای که در صدور‬ ‫خدمات فنی مهندس��ی وج��ود دارد همراه‬ ‫ب��ا نیاز روز افزون اقتصاد جهانی به توس��عه‬ ‫عمرانی و زیرس��اختی‪ ،‬ی��ک فرصت جهانی‬ ‫اس��ت و برای کش��وری مانند ای��ران که از‬ ‫سرمایه‌های انس��انی توانمند و قابل‌توجهی‬ ‫برخ��وردار اس��ت‪ ،‬فرصتی مغتنم به‌ش��مار‬ ‫می‌آی��د تا با تدبیر و مدیریت صدور خدمات‬ ‫فنی مهندس��ی میزان بهره‌مندی خود را از‬ ‫فرصت‌های بین‌المللی افزایش دهد‪ .‬توس��عه‬ ‫صادرات خدمات فنی مهندسی عالوه‌بر رونق‬ ‫تولی��د و خدم��ات‪ ،‬از تاثیرگذارترین عوامل‬ ‫توس��عه کیفی صادرات و استفاده از فناوری‬ ‫باال به‌ش��مار م��ی‌رود که با در‌نظ��ر گرفتن‬ ‫این موضوع‪ ،‬کش��ورما به جهت برخورداری‬ ‫از موقعیت اس��تراتژیک وی��ژه‌اش در منطقه‬ ‫می‌توان��د از مزیت همجواری و مش��ترکات‬ ‫فرهنگ��ی با کش��ورهایی که ت��وان فناوری‬ ‫کمتری نس��بت به کش��ور ما دارند‪ ،‬استفاده‬ ‫کرده و با ارائه برنامه‌ریزی جامع برای حضور‬ ‫هدفمند‪ ،‬ایجاد بازار مناسب در این کشورها‬ ‫را در اولوی��ت برنامه‌ریزی‌ه��ای خ��ود قرار‬ ‫دهند‪ .‬در‌واقع بای��د گفت اکنون متخصصان‬ ‫فنی مهندس��ی کشور به فناوری‌های نوین و‬ ‫همگام با کش��ورهای پیشرفته دست‌یافته‌اند‬ ‫که ق��ادر هس��تند اس��تعدادها‪ ،‬خالقیت‌ها‬ ‫و توانمندی‌ه��ای خ��ود را در ب��ازار رقاب��ت‬ ‫بین‌الملل عرضه کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹بازار عمرانی عراق‬ ‫ع��راق‪ ،‬همس��ایه غرب��ی ای��ران از‌جمل��ه‬ ‫کش��ورهایی اس��ت که در کن��ار بهره‌مندی‬ ‫از صادرات محصوالت مختلف‪ ،‬چند س��الی‬ ‫است که با فعالیت متخصصان و کارشناسان‬ ‫فنی و مهندس��ی ایرانی‪ ،‬توانسته است حوزه‬ ‫عمران و امور زیربنایی خود به ویژه در بخش‬ ‫س��اخت مس��کن را تقویت کند‪ .‬درواقع باید‬ ‫گفت ک��ه بازار عمرانی عراق فرصت بس��یار‬ ‫خوب و مغتنمی برای حضور صادرکنندگان‬ ‫خدمات فنی مهندس��ی ایران به این کشور‬ ‫به‌ش��مار می‌رود‪.‬از این رو و به دنبال آخرین‬ ‫اظهارات وزیر مس��کن عراق ک��ه گفته بود‪:‬‬ ‫عراق در آس��تانه یک انقالب عمرانی است؛‬ ‫الزم اس��ت با برنامه‌ریزی بس��یار دقیق این‬ ‫فرص��ت را از حالت بالقوه ب��ه حالت بالفعل‬ ‫تغییر داد‪ .‬در‌واقع در چنین شرایطی ضرورت‬ ‫دارد از اس��تعداد‌های کشور که برای پرورش‬ ‫آنها از س��رمایه‌های ملی استفاده شده است‬ ‫در فعالیت‌ه��ای برون‌مرزی و در قالب انعقاد‬ ‫ایرج رهبر‪ :‬درحالی که‬ ‫تعداد ‪ 2/5‬میلیون مسکن‬ ‫مهر در کشور همچنان‬ ‫نیمه‌کاره باقی مانده و‬ ‫بودجه‌ای برای اتمام آن‬ ‫در اختیار نیست‪ ،‬ساخت‬ ‫‪ 4‬میلیون مسکن در عراق‬ ‫توجیه منطقی ندارد‬ ‫قرارداده��ای صدور خدمات فنی‌مهندس��ی‬ ‫استفاده بهینه شود‪.‬‬ ‫در تیرماه امس��ال س��یامک دولتش��اهی‪،‬‬ ‫مدیرعام��ل انجمن صادرکنن��دگان خدمات‬ ‫فنی و مهندس��ی ای��ران با بی��ان اینکه ‪70‬‬ ‫درص��د از صادرات خدمات فنی‌مهندس��ی‬ ‫کش��ور به عراق انج��ام می‌ش��ود‪ ،‬گفته بود‬ ‫در صورت رف��ع تحریم‌ها قابلی��ت صادرات‬ ‫‪ 20‬میلی��ارد دالر خدم��ات فنی مهندس��ی‬ ‫وج��ود دارد‪ ،‬این درحالی اس��ت که به گفته‬ ‫وی‪ ،‬در س��ال ‪ 91‬ح��دود ‪ 4/6‬میلیارد دالر‬ ‫خدمات فنی مهندسی از کشور صادر شد اما‬ ‫این میزان در س��ال ‪ 92‬به دلیل تحریم‌های‬ ‫اعمال شده به رقمی حدود ‪ 2/3‬میلیارد دالر‬ ‫کاهش یافت‪.‬‬ ‫‹ ‹فرصتی برای انبوه‌سازان ایرانی‬ ‫عبداله بهادری‪ ،‬مدیرکل را ‌هو‌شهرس��ازی‬ ‫اس��تان ایالم نی��ز در ای��ن زمینه ب��ا بیان‬ ‫اینک��ه در س��ال‌های اخی��ر در بخ��ش راه‪،‬‬ ‫مس��کن و ساخت‌وس��از تجربه‌های بس��یار‬ ‫خوبی به‌دس��ت آورده‌ای��م‪ ،‬تاکید کرده بود‪:‬‬ ‫با صادرات خدمات فنی مهندسی می‌توانیم‬ ‫بازار ساختمان و مس��کن عراق را در دست‬ ‫بگیری��م‪ .‬درگیری‌های س��ال‌‌های اخیر در‬ ‫ع��راق و تخریب منازل مس��کونی مردم این‬ ‫کش��ور فرصتی را برای انبوه‌س��ازان مسکن‬ ‫فراهم کرد تا با س��رمایه‌گذاری در شهرهای‬ ‫عراق عالوه‌بر س��اخت مسکن‪ ،‬دانش و توان‬ ‫خود را در بخش فنی مهندس��ی ارائه دهند‪.‬‬ ‫ایرج رهبر‪ ،‬رییس انجمن انبوه‌س��ازان ایران‬ ‫نی��ز در این زمین��ه گفته بود ک��ه در ابتدا‬ ‫مقرر ش��د که ‪ 5‬تا ‪ 10‬هزار واحد مسکن در‬ ‫کشور عراق ساخته شود و مابقی واحدها در‬ ‫مرحله‌های بعدی تا ‪ 2‬سال به اتمام برسد و‬ ‫این واحدها در شهرهای بصره‪ ،‬اربیل‪ ،‬بغداد‬ ‫و نجف ساخته خواهد ش��د‪ .‬این اظهار نظر‬ ‫رهبر در سال ‪ 90‬در‌حالی عنوان شد که وی‬ ‫پیش‌بینی کرده بود س��اخت ‪ 10‬هزار واحد‬ ‫مس��کن در ع��راق در کمترین زم��ان انجام‬ ‫می‌شود و تعداد ‪ 200‬هزار واحد مسکن باید‬ ‫تا سال ‪2012‬م در این کشور ساخته شود‪.‬‬ ‫‹ ‹ساخت ‪ 4‬میلیون مسکن در عراق‬ ‫گفته می‌ش��ود ک��ه صدور خدم��ات فنی‬ ‫مهندس��ی در قالب س��اخت خانه در کشور‬ ‫عراق از طریق مناقصه‪ ،‬مذاکره و مش��ارکت‬ ‫در پروژه‌های این کش��ور اجرا می‌شود‪ .‬حال‬ ‫اینکه پیش‌بینی‌های ارائه شده از چند سال‬ ‫گذش��ته تاکنون تا چه اندازه محقق ش��ده‬ ‫سوالی است که رس��تم قاسمی‪ ،‬دبیر ستاد‬ ‫توس��عه اقتصادی ایران و عراق در همایش‬ ‫فرصت‌ه��ای ویژه اقتص��ادی و تجاری ایران‬ ‫و عراق با بیان اینکه س��رمایه‌گذاران ایرانی‬ ‫‪ ۴‬میلیون مس��کن در عراق س��اخته‌اند‪ ،‬به‬ ‫آن پاس��خ می‌دهد‪ .‬قاس��می با اعالم اینکه‬ ‫تاکنون ایران ‪ 5‬میلی��ارد دالر خدمات فنی‬ ‫مهندس��ی به عراق ارائه داده است‪ ،‬تصریح‬ ‫کرد‪ :‬به تازگی برخی از شرکت‌ها که اسامی‬ ‫آنها بعدا اعالم خواهد شد در مناقصات عراق‬ ‫برنده ش��ده و سطح همکاری خود را در این‬ ‫کش��ور افزایش داده‌اند‪ .‬افزایش صادرات در‬ ‫بخش‌های مختلف اگرچه نش��ان‌دهنده تراز‬ ‫تج��اری باالی یک کش��ور و مص��داق بارز‬ ‫توانمندی و اقتصاد پویاس��ت‪ ،‬ام��ا با اعالم‬ ‫س��اخت ‪ 4‬میلیون مس��کن در عراق توسط‬ ‫ایرانی‌ها این س��وال مطرح می‌ش��ود که آیا‬ ‫هدف از س��اخت این تعداد مسکن در عراق‬ ‫صادرات خدمات فنی مهندسی بوده یا تنها‬ ‫بحث س��رمایه‌گذاری و ساخت مسکن برای‬ ‫مردم عراق در اولویت قرار داشته است‪.‬‬ ‫‹ ‹یک اقدام غیرممکن‬ ‫موضوع��ی ک��ه ایرج‬ ‫رهب��ر‪ ،‬رییس انجمن‬ ‫انبوه‌س��ازان تهران در‬ ‫م��ورد آ‌ن اظه��ار‬ ‫بی‌اطالع��ی می‌کند و‬ ‫می‌گوی��د‪ :‬اگرچه برای س��اخت‬ ‫ب��ه‬ ‫مس��کن در کش��ور ع��راق برنامه‌ریزی‌های‬ ‫متعددی انجام شده بود‪ ،‬اما اینکه آیا تاکنون‬ ‫‪ 4‬میلیون مس��کن ساخته ش��ده یا نه‪ ،‬آمار‬ ‫حقیقی در راه نیست و در واقع این یک اقدام‬ ‫تقریبا غیرممکن است چراکه برنامه‌ای برای‬ ‫ساخت این ‪ 4‬میلیون مسکن نبوده است‪ .‬به‬ ‫گفت��ه وی‪ ،‬درحالی که تع��داد ‪ 2/5‬میلیون‬ ‫مسکن مهر در کشور همچنان نیمه‌کاره باقی‬ ‫مانده و بودجه‌ای ب��رای اتمام آن در اختیار‬ ‫نیس��ت‪ ،‬س��اخت ‪ 4‬میلیون مسکن در عراق‬ ‫توجیه منطقی ندارد‪.‬‬ ‫‹ ‹شرکت‌های ایرانی در مناقصه‬ ‫ام��ا ای��ن موض��وع را‬ ‫حمید لویم��ی‪ ،‬عضو‬ ‫اتاق بازرگانی اهواز در‬ ‫گفت‌وگ��و ب��ا‬ ‫تایی��د می‌کن��د و‬ ‫می‌گوید‪ :‬شرکت‌های پیمانکار ایرانی زیادی‬ ‫برای س��اخت پروژه‌های مسکن در عراق در‬ ‫مناقصه‌ها ش��رکت می‌کنند‪ .‬از‌جمله یکی از‬ ‫شرکت‌های ایرانی در مناقصه ساخت مسکن‬ ‫انبوه در ش��هرک صدر در حدود ‪ 16‬میلیارد‬ ‫دالر سرمایه‌گذاری کرده است و شرکت‌های‬ ‫دیگر نیز در ش��هرهای مختلف عراق از‌جمله‬ ‫الناصریه درحال س��اخت مسکن هستند و با‬ ‫توجه ب��ه اینکه ش��رکت‌های پیمانکار ترک‬ ‫یکی از رقبای اصلی ایران در عراق هس��تند‪،‬‬ ‫به‌طور معمول ایران تالش می‌کند مناقصه را‬ ‫ب��ه نف��ع خود تم��ام کن��د‪ .‬به گفت��ه وی‪،‬‬ ‫سرمایه‌گذاری شرکت‌های ایرانی در عراق با‬ ‫توجه به تحریم‌های موج��ود نه‌تنها به زیان‬ ‫ایران نیست بلکه به واسطه سود زیادی که از‬ ‫سرمایه‌گذاری به‌دست می‌آورند‪ ،‬سرمای ‌ه آنها‬ ‫در م��دت کوتاهی بازخواهد گش��ت‪ .‬چرا‌که‬ ‫عراق ب��ه دلیل فروش نفت خود به میزان ‪4‬‬ ‫میلیون بشکه در روز‪ ،‬مبلغ قابل‌توجهی را به‬ ‫پیمانکاران ایرانی می‌پردازد‪ .‬وی معتقد است‬ ‫که سرمایه‌گذاری ایرانیان در عراق به‌ویژه در‬ ‫شهرهای شمالی این کش��ور عالوه‌بر صدور‬ ‫خدمات فنی‌و مهندس��ی ایران��ی‪ ،‬به روابط‬ ‫تجاری و اقتصادی دو کشور کمک می‌کند‪.‬‬ ‫‹ ‹کاهش صدور خدمات فنی‌ مهندسی‬ ‫از آنجای��ی ک��ه‬ ‫صحبت‌های ارائه شده‬ ‫ازس��وی ای��ن دو‬ ‫کارش��ناس‪ ،‬سواالت‬ ‫مطرح ش��ده در مورد‬ ‫س��اخت ‪ 4‬میلیون مسکن در عراق را به‌طور‬ ‫شفاف پاس��خ نداد‪ ،‬با محسن چمن‌آرا‪ ،‬عضو‬ ‫ات��اق بازرگانی ایالم گفت‌وگو کردیم‪ .‬وی در‬ ‫ای��ن زمینه ب��ه‬ ‫می‌گوید‪ :‬هن��وز آمار‬ ‫دقیق��ی از می��زان ساخت‌وس��از توس��ط‬ ‫شرکت‌های ایرانی در عراق ارائه نشده است‬ ‫بنابرای��ن باید دید مطرح ک��ردن این آمار بر‬ ‫چه اساس بوده و آیا این میزان ساخت‌وساز‬ ‫به پایان رس��یده یا خیر‪ .‬به گفته وی صدور‬ ‫خدمات فنی مهندس��ی در یک‌سال گذشته‬ ‫به عراق س��یر نزولی داشته است‪ .‬بنابراین به‬ ‫دنب��ال آن ساخت‌وس��از نی��ز کاه��ش پیدا‬ ‫می‌کن��د‪ .‬عالوه‌ب��ر اینکه با توج��ه به قیمت‬ ‫بس��یار گ��ران زمی��ن و مس��کن در ع��راق‬ ‫ساخت‌وس��از‪ ،‬آن ه��م از طریق مناقصه و به‬ ‫تع��داد ‪ 4‬میلیون کم��ی دور از ذهن به نظر‬ ‫می‌رسد‪.‬‬ ‫خبرخوان‬ ‫ایرنا‪ :‬فرهاد پرورش‪ ،‬مدیرعامل شرکت هواپیمایی جمهوری اسالمی‬ ‫ایران گفت‪ :‬در ‪ ۹‬ماه نخس��ت امس��ال ناوگان هوایی این شرکت بیش از‬ ‫‪ ۳‬میلیون و ‪ ۲۵۰‬هزار مس��افر را در مسیرهای داخلی و خارجی جابه‌جا‬ ‫کرده است‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬در مدت یادشده بیش از ‪ ۵۳‬هزار نفر عمره‌گذار‬ ‫برای تش��رف به مدینه منوره و مکه مکرمه ب��ا ‪ ۲۱۴‬پرواز ایران ایر عازم‬ ‫سرزمین وحی شدند‪ .‬وی با اشاره به افزایش جابه‌جایی کاال توسط ناوگان‬ ‫باری ایران ایر‪ ،‬گفت‪ :‬در این مدت ناوگان هوایی این ش��رکت حدود ‪۱۵‬‬ ‫هزار تن کاال را به مقاصد مختلف حمل کرده که این میزان در مقایس��ه‬ ‫با مدت مش��ابه سال گذشته ‪ ۳۴‬درصد رشد نش��ان می‌دهد‪.‬وی با بیان‬ ‫اینکه هم‌اکنون هواپیماهای هما در ‪ ۲۵‬مس��یر داخلی مس��افران خود را‬ ‫جابه‌جا می‌کنند‪ ،‬گفت‪ :‬براس��اس آخرین برنامه‌ریزی‌های انجام ش��ده از‬ ‫سوی مس��ئوالن ایران‌ایر‪ ،‬ناوگان هوایی هما در ‪ ۲۹‬مسیر بین‌المللی نیز‬ ‫تردد می‌کند‪ ،‬ضمن آنکه درصدد اس��ت به‌زودی مسیر تهران ‪ -‬کاظمین‬ ‫را عملیاتی کند‪.‬‬ ‫ایرنا‪ :‬پروانه‌های س��اختمانی در شهر تهران در ‪ ۳‬ماه دوم سال ‪1393‬‬ ‫نس��بت به مدت مشابه س��ال قبل ‪1/62‬درصد افت داشت‪ ،‬به طوری که‬ ‫صدور تعداد پروانه‌های س��اختمانی از ‪ ۶‬هزار و ‪ 93‬پروانه در ‪ ۳‬ماه دوم‬ ‫س��ال ‪ 1392‬به ‪ ۲‬هزار و ‪ ۳۰۸‬پروانه رس��یده اس��ت‪ .‬براس��اس گزارش‬ ‫بانک مرکزی‪ ،‬روند نزولی صدور پروانه‌های س��اختمانی در ش��هر تهران‬ ‫از ‪ ۳‬ماه س��وم س��ال ‪ 1392‬شروع شده‪ ،‬به‌طوری که در ‪ ۳‬ماه سوم سال‬ ‫‪1392‬منهای ‪ ۳ ،2/7‬ماه چهارم ‪ 1392‬منهای ‪8/42‬درصد‪ ۳ ،‬ماه نخست‬ ‫و ‪ ۳‬ماه دوم امس��ال به ترتیب ‪ 2/50‬و ‪ 1/62‬درصد رش��د منفی داش��ته‬ ‫اس��ت‪ .‬همچنین در ش��هرهای بزرگ هم رش��د منف��ی در زمینه صدور‬ ‫پروانه‌های س��اختمانی مشاهده می‌شود‪ .‬این مناطق در ‪ ۳‬ماه سوم سال‬ ‫‪ 1392‬دارای رش��د منفی ‪7/17‬درصدی بوده و در ‪ ۳‬ماه دوم امس��ال به‬ ‫منهای ‪ 4/34‬درصد رسیده است‪.‬‬ ‫مان�ا‪ :‬ابراهیم ایدن��ی‪ ،‬مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان با اش��اره‬ ‫لو‌نقل چن��د وجهی در بزرگترین بندر تج��اری ایران‪ ،‬از‬ ‫به توس��عه حم ‌‬ ‫جابه‌جایی‪ ۳۱۰‬دستگاه خودروی وارداتی در بندر شهید رجایی از طریق‬ ‫شبکه ریلی خبر داد‪.‬به گفته وی‪ ،‬روزهای گذشته ‪ ۳۱۰‬دستگاه خودروی‬ ‫وارداتی از کش��ور چین با اس��تفاده از ‪ ۳۱‬دستگاه واگن مخصوص حمل‬ ‫خودرو به تهران حمل ش��د‪ .‬وی اضافه کرد‪ :‬جابه‌جایی نخستین محموله‬ ‫خودروهای وارداتی حمل شده توسط ناوگان ریلی پس از یک دهه تالش‬ ‫و پیگی��ری اداره کل بن��ادر و دریانوردی و ش��رکت راه‌آهن و بر اس��اس‬ ‫تعام�لات فیمابین دو مجموعه انجام ش��د‪ .‬وی اف��زود‪ :‬این بندر به‌دلیل‬ ‫وسعت مناسب خطوط ریلی‪ ،‬اتصال به شبکه سراسری ریلی و حضور در‬ ‫کریدور ش��مال‪-‬جنوب به‌عنوان یکی از نقاط محوری و مسیری مطمئن‬ ‫برای ترانزیت دریایی‪ -‬ریلی کاال به کشورهای همسایه به شمار می‌رود‪.‬‬ ‫مه�ر‪ :‬محمد آیینی‪ ،‬مدیرعامل ش��هر جدید اندیش��ه ب��ا بیان اینکه‬ ‫درصورت تامین گازرسانی یک هزار واحد مسکن مهر در دهه فجر افتتاح‬ ‫می‌شود‪ ،‬گفت‪ :‬س��اخت تمامی واحدهای مسکن مهر این شهر تا خرداد‬ ‫سال آینده تمام می‌شود‪ .‬به گفته وی‪ ،‬در شهر جدید اندیشه مشکل بابت‬ ‫آب و برق وجود ندارد‪ ،‬اما ش��رکت گاز هنوز اقدامات اجرایی را در زمینه‬ ‫تامی��ن گاز انجام نداده اس��ت و ما منتظر تکمیل گازرس��انی به پروژه‌ها‬ ‫هستیم‪ .‬وی با بیان اینکه تمام اقدمات را برای انشعاب گاز انجام داده‌ایم‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬مس��کن مهر در شهر اندیشه مش��کل خاصی ندارد و تمامی‬ ‫پروژه‌ها در حال انجام اس��ت ضمن آنکه پس از تامین گاز‪ ،‬محوطه‌سازی‬ ‫را هم در سایت‌ها شروع می‌کنیم‪.‬‬ ‫باش�گاه خبرنگاران‪ :‬ش��هرام آدم‌ن‍‍ژاد‪ ،‬معاون برنامه‌ریزی س��ازمان‬ ‫راهداری گفت‪ :‬تا ‪ ۳‬س��ال آینده ‪ ۱۹۰۰‬دستگاه دوربین تخلف و کنترل‬ ‫سرعت برای کنترل س��رعت در شبکه شریانی کشور راه‌اندازی می‌شود‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه به دنبال افزایش روزافزون ناوگان حمل‌ونقل و گسترش‬ ‫راه‌های کشور‪ ،‬سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای را بر آن داشت که‬ ‫برای بهبود ش��رایط جاده از سیس��تم‌های حمل‌ونقل هوشمند استفاده‬ ‫کند‪ ،‬افزود‪ :‬درحال‌حاضر ‪ ۱۸۰۰‬دستگاه ترددشمار و‪ ۵۰۰‬دستگاه دوربین‬ ‫نظ��ارت تصویری برای پای��ش تصویری جاده‌ها و آزادراه‌ها نصب ش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬آدم‌ن‍‍ژاد تصریح کرد‪ :‬س��امانه‌های هواشناسی و تابلوهای تصویری‬ ‫هوش��مند برای کنترل سرعت با همکاری سازمان راهور و ‪ ۴۰۰‬دستگاه‬ ‫دوربین تخلف س��رعت برای کنترل س��رعت در جاده‌های کش��ور نصب‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫ضرورت برنامه‌ریزی‬ ‫هدفمند برای صادرات‬ ‫خدمات فنی مهندسی‬ ‫محمدمهدی مافی‬ ‫عضوهیات‌مدیرهانجمنانبوه‌سازانتهران‬ ‫ص��ادرات خدم��ات فن��ی مهندس��ی کش��ور به‬ ‫کش��ورهای همس��ایه در عین حال ک��ه پیامد‌های‬ ‫مثبتی را ب��ه همراه دارد‪ ،‬ب��ا چالش‌های متعددی‬ ‫روبه‌رو اس��ت که باید پیامد‌ه��ای مثبت آن هرچه‬ ‫بیش��تر تقویت ش��ود و ب��رای رف��ع چالش‌ها نیز‬ ‫گام‌های مثبتی برداش��ته ش��ود‪ .‬با توج��ه به اینکه‬ ‫درحال حاضر بخش مس��کن در کش��ور ما با رکود‬ ‫مواجه اس��ت و توان تولیدکنن��دگان و پیمانکاران‬ ‫نمی‌تواند در اختیار تولید مس��کن در داخل کشور‬ ‫قرار گی��رد‪ ،‬بنابراین می‌توان با ص��ادرات این توان‬ ‫به کشورهای همسای ‌ه همچون عراق از ظرفیت‌های‬ ‫موج��ود در ای��ن حوزه اس��تفاده ک��رد‪ .‬درواقع به‬ ‫واس��طه نزدیک��ی جغرافیایی ایران و ع��راق‪ ،‬ایجاد‬ ‫یک پایگاه که متخصصان خدمات فنی مهندس��ی‬ ‫بتوانن��د توان خ��ود را در آن به نمای��ش بگذارند‪،‬‬ ‫ضروری به نظر می‌رس��د‪ .‬ای��ن پایگاه به منزله یک‬ ‫موقعیت بین‌المللی و بازار هدف نیز قلمداد می‌شود‬ ‫و با توجه به ش��رایط حال حاضر کش��ور و کاهش‬ ‫قیمت نفت صادرات کش��ور را از بعد تک محصولی‬ ‫خارج کرده و به بخش‌های دیگر بس��ط و گسترش‬ ‫می‌دهد‪ .‬با توجه به تعداد روز‌افزون کارشناس��ان و‬ ‫تحصیلکرده‌های رش��ته عمران و رشته‌های مرتبط‬ ‫با ساخت‌وس��از‪ ،‬برنامه‌ریزی هدفمند برای استفاده‬ ‫از ت��وان اجرایی و فنی مهندس��ی این افراد باید در‬ ‫برنام ‌ه کاری س��ازمان‌های ذی‌رب��ط قرارگیرد این‬ ‫درحالی است که صادرات خدمات فنی مهندسی به‬ ‫اش��تغالزایی بخش عمده‌ای از تحصیلکرده‌های این‬ ‫رشته نیز کمک شایانی می‌کند‪.‬‬ ‫اما اگر موضوعات امنیتی کش��ور عراق و ش��رایط‬ ‫اقتص��ادی ای��ران را مدنظ��ر قرار دهیم‪ ،‬بی‌ش��ک‬ ‫صادرات خدمات فنی مهندس��ی زمینه‌ای را فراهم‬ ‫می‌کن��د تا میزان صادرات محصوالت دیگر ازجمله‬ ‫تجهیزات و ماشین‌آالت‪ ،‬مصالح ساختمانی و‪ ...‬نیز‬ ‫افزای��ش یابد‪ .‬از ای��ن‌رو‪ ،‬با یک ن��گاه بلندمدت به‬ ‫سرمایه‌گذاری و صادرات خدمات فنی مهندسی به‬ ‫عراق این اتفاق را می‌توان مثبت ارزیابی کرد‪ .‬اما در‬ ‫مورد اینکه گفته می‌شود پذیرش پروژه‌‌های عمرانی‬ ‫از طریق مناقصه به س��ود یا ضرر س��رمایه‌گذاران‬ ‫ایران��ی خواهد بود‪ ،‬باید بدانیم ک��ه به‌طور معمول‬ ‫افرادی که برنده مناقصه می‌ش��وند‪ ،‬کسانی هستند‬ ‫ک��ه از توانای��ی ارائ��ه خدمات با حداق��ل قیمت‌ها‬ ‫برخوردارن��د و به یقین بدون در نظر گرفتن س��ود‬ ‫حاصل از مناقصه به این حوزه ورود پیدا نمی‌کنند‪.‬‬ ‫این ش��یوه در سراسر دنیا معمول اس��ت‪ .‬بنابراین‬ ‫ورود پیمانکاران به ساخت‌وساز در کشورهای دیگر‬ ‫و به دنبال آن صادرات خدمات فنی مهندسی اگر با‬ ‫برنامه‌ریزی هدفمند و با هدف ارتقای سطح دانش‬ ‫و توان نیروهای متخصص در این حوزه باشد‪ ،‬بدون‬ ‫تردید اقدامی موثر و به سود کشور خواهد بود‪.‬‬ ‫ویژه‬ ‫می‌خواهیم یک تحول بزرگ‬ ‫در نظام مهندسی ایجاد کنیم‬ ‫صما‪ :‬حامد مظاهریان‪ ،‬معاون وزیر راه و شهرس��ازی‬ ‫ب��ا بیان اینکه در حال انجام ی��ک کار بزرگ در نظام‬ ‫مهندس��ی هس��تیم‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬نظام مهندسی را در‬ ‫حفظ صیانت حقوق م��ردم موفق نمی‌دانیم‪ ،‬بنابراین‬ ‫طی فرآیندی که در وزارت راه‌و شهرس��ازی ش��روع‬ ‫ش��ده تحوالت اساسی در نظام مهندسی انجام خواهد‬ ‫ش��د‪ .‬وی با توجه به ‪ 6‬ابالغیه وزیر راه و شهرس��ازی‬ ‫درباره آینده س��ازمان نظام مهندس��ی س��اختمان‪ ،‬از‬ ‫اعمال محدودیت‌های جدید برای اعضای هیات مدیره‬ ‫نظام مهندس��ی خبر داد و گفت‪ :‬اعضای هیات‌مدیره‬ ‫نظام مهندسی ساختمان اس��تان دیگر نمی‌توانند در‬ ‫سازمان‌ها سمت اجرایی داشته باشند‪ .‬وی با یادآوری‬ ‫اینکه براس��اس قانون وزیر راه و شهرس��ازی این حق‬ ‫را دارد که در قالب س��وال‌هایی که در سکوت و ابهام‬ ‫آیین‌نام��ه اجرایی مط��رح می‌ش��ود‪ ،‬اظهارنظر کند‪،‬‬ ‫تصری��ح کرد‌‪ :‬مطابق این قانون وزیر راه و شهرس��ازی‬ ‫هفته گذش��ته ‪ 6‬نظریه درباره نظام مهندسی داد که‬ ‫تازه ابالغ ش��ده است‪ .‬وی با بیان اینکه به‌عنوان مثال‬ ‫اعضای هیات مدیره نظام مهندسی دیگر نمی‌توانند در‬ ‫سازمان‌ها سمت اجرایی داشته باشند‪ ،‬به تسنیم گفت‪:‬‬ ‫یکی از مش��کالت نظام مهندسی این است که اعضای‬ ‫هیات مدیره نظام مهندسی درگیر کارهای اجرایی هم‬ ‫هس��تند‪ .‬معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه از‬ ‫یک س��و اعضا مسئول تقس��یم کار هستند و از طرف‬ ‫دیگ��ر به‌‌عنوان عضو هیات مدیره نظام مهندس��ی نیز‬ ‫فعالیت می‌کنند‪ ،‬بیان کرد‪ :‬در واقع این مسئله به‌گونه‬ ‫بحث نظارت با بحث اجرا درهم می‌شود‪.‬‬
‫یادداشت‬ ‫رعایت حال مشتری‬ ‫با اعتمادسازی‬ ‫داود بدل�ی‪ -‬عضو انجمن تولیدکنندگان لوازم‬ ‫خانگی‪ :‬مهم‌ترین اصل برای نش��ان(برند) ش��دن‪،‬‬ ‫شاخص کیفیت است که دارا بودن این شاخصه‪ ،‬به‬ ‫منزله س��پری شدن نیمی از راه موفقیت در صنعت‬ ‫نش��ان (برند) اس��ت‪ .‬یکی از راه‌های اصلی ساخت‬ ‫نشان(برند)‪ ،‬الگوگیری از مسیرهای طی شده توسط‬ ‫شرکت‌های بزرگ بین‌المللی نشان(برند) در سراسر‬ ‫دنیاست و به طور حتم مهم‌ترین مسیری که آنها در‬ ‫همین زمینه پیموده‌اند و امروز به نام نش��ان(برند)‬ ‫ش��ناخته می‌ش��وند‪ ،‬تنه��ا رعایت ح��ال و تقاضای‬ ‫مشتریان خود است‪ .‬نش��ان(برند) باید به‌روز باشد؛‬ ‫اگر یک کارخانه کاالیی را تولید کرد که با استقبال‬ ‫مردمی هم رو به رو بود باید ادامه راه بهبود آن کاال‬ ‫را در دس��تور کار خود قرار دهد‪ .‬بنابراین در زمانی‬ ‫که ی��ک تولیدکننده اقدام به تولید یک کاالی ملی‬ ‫می‌کند‪ ،‬نخس��ت سلیقه و اطمینان خاطر مشتریان‬ ‫داخلی باید در آن کاال لحاظ شود و اگر موفقیتی در‬ ‫بر داشت باید اهداف باالتری را ترسیم کنیم‪ .‬در هر‬ ‫صنعت‪ ،‬کیفیت حکم بُرد یک نش��ان(برند) را دارد‬ ‫و مهم‌ترین اصل برای نش��ان(برند) شدن‪ ،‬شاخص‬ ‫مطلوب کیفیت اس��ت و دارا بودن این ش��اخصه به‬ ‫منزله س��پری ک��ردن نیمی از راه موفقیت اس��ت‪.‬‬ ‫نباید فراموش کرد در ش��رایطی که اجناس قاچاق‬ ‫به راحتی وارد کشور می‌شود‪ ،‬قیمت‌گذاری منطقی‬ ‫و رقابت��ی به هم��راه کیفیت برتر‪ ،‬ج��زو مهم‌ترین‬ ‫عوامل بُرد از س��ایر محصوالت وارداتی است که در‬ ‫داخل هم تولید می‌شود؛ سرمایه‌گذاران زمانی که با‬ ‫منطقی‌ترین سرمایه‌گذاری و قیمت‌گذاری مناسب‬ ‫به هم��راه تولیدی با کیفیت‪ ،‬کاالیی را به بازار ارائه‬ ‫می‌کنن��د‪ ،‬به‌طور مطمئن مش��تریان ایرانی ابتدا به‬ ‫س��مت این کاال س��وق پیدا می‌کنن��د‪ .‬در بعضی از‬ ‫مواق��ع رقابت‌پذی��ری به عنوان ی��ک اصل فراموش‬ ‫ش��ده در اقتصاد کش��ور مشاهده می‌ش��ود اما این‬ ‫نکت��ه واقع��ا جای فراموش��ی ندارد؛ ارتقای س��طح‬ ‫کیفی خدمات ارائه ش��ده هم��راه با خدمات پس از‬ ‫فروش کارآمد می‌توان��د یکی از مهم‌ترین عوامل از‬ ‫نگاه مش��تریان باش��د و باعث خرید یک کاال شود‪.‬‬ ‫مهم‌تری��ن تبلیغ برای هر صنعت‪ ،‬س��ابقه و رضایت‬ ‫مشتری اس��ت‪ ،‬البته تبلیغات رسانه‌ای هم بی‌تاثیر‬ ‫نیست اما سابقه رکن اساسی است‪.‬‬ ‫خبرخوان‬ ‫صدور ‪ ۱۱‬هزار گواهی‬ ‫تاییدیه ایمنی آسانسور‬ ‫ مدیرکل اس��تاندارد تهران ب��ا اعالم خبر‬‫ص��دور بی��ش از ‪ ۱۱‬هزار گواه��ی تاییدیه ایمنی و‬ ‫کیفیت آسانس��ور در استان‪ ،‬گفت‪ :‬در ‪۹‬‏ماه گذشته‬ ‫اقدام��ات وی��ژه‏ای ب��رای ارتقای کیفی��ت و ایمنی‬ ‫آسانسورها انجام ش��ده است‪ .‬مسلم بیات افزود‪ :‬در‬ ‫‪9‬ماه سال‪ ،‬کارشناسان این اداره کل پس از بازرسی‬ ‫از آسانس��ورهای اس��تان‪ ۱۱ ،‬ه��زار و ‪ ۴۰۹‬گواهی‬ ‫صادر کرده‌اند‪ .‬وی در تش��ریح اقدامات ویژه ارتقای‬ ‫ایمنی آسانسورها ادامه داد‪ :‬افزایش ضریب امنیتی‬ ‫تاییدیه‌های ایمنی صادره با طراحی گواهینامه‌های‬ ‫جدی��د‪ ،‬ارائه کد کاربری و رمز عبور به ش��هرداری‬ ‫مناطق برای چک کردن گواهینامه‌های آسانس��ور‪،‬‬ ‫ویرای��ش جدید ن��رم اف��زار تقس��یم کار اینترنتی‬ ‫بازرسی آسانس��ور و اجرای بازرسی ادواری از ‪۷۱۰‬‬ ‫آسانسور بخش خصوصی و مسکن مهر‪ ،‬از جمله این‬ ‫اقدامات و طرح ویژه است‪.‬‬ ‫چادر مشکی‌های وارداتی‬ ‫در بازار جاخوش کرده‌اند‬ ‫خانه ملت ‪ -‬عضو کمیس��یون اجتماعی مجلس با‬ ‫بیان اینکه بخش عمده چادرهای مشکی موجود در‬ ‫بازار وارداتی هستند‪ ،‬گفت‪ :‬تاکنون اقدامات کافی و‬ ‫مناسبی در زمینه تولید چادر مشکی در کشور انجام‬ ‫نش��ده‪ ،‬در‌حالی که می‌توان با توس��عه این صنعت‪،‬‬ ‫صادرات را هم رقم زد‪ .‬مجتبی رحماندوست درباره‬ ‫وضعیت تولید چادر در کشور گفت‪ :‬ایران بزرگترین‬ ‫مصرف‌کننده چادر مش��کی در دنیا بوده‪ ،‬اما تولید‬ ‫ای��ن محصول در ایران بس��یار محدود و کیفیت آن‬ ‫نیز تامین‌کننده خواست زنان ایرانی نیست‪ ،‬بنابراین‬ ‫بخش عمده نیازها از طریق واردات تامین می‌شود‪.‬‬ ‫نماینده مردم تهران‪ ،‬ری‪ ،‬ش��میرانات و اسالمش��هر‬ ‫در مجلس افزود‪ :‬تاکنون اقدامات مکفی و مناس��بی‬ ‫در زمینه تولید چادر‌مش��کی در کشور انجام نشده‪،‬‬ ‫درحالی که می‌توان با توسعه این صنعت‪ ،‬صادرات را‬ ‫هم رقم زد‪ .‬این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس‬ ‫اضافه کرد‪ :‬اگر کارخانه‌های تولید چادر‌مش��کی به‬ ‫فکر تولید این محصول باشند‪ ،‬می‌توانند از ظرفیت‬ ‫این واحد نس��اجی بهره برده و عالوه‌بر تامین تمام‬ ‫نیازهای داخل‪ ،‬به فکر صادرات باشند‪.‬‬ ‫‪30‬‬ ‫سه‌شنبه ‪ 30‬دی‪ 28 - 1393‬ربیع االول ‪ 20 -1436‬ژانویه ‪ -2015‬شماره ‪ -137‬پیاپی ‪1455‬‬ ‫صنعت‬ ‫‪industry@smtnews.ir‬‬ ‫تولیدکنندگان با تاکید بر تاثیر مثبت واردات بر افزایش رقابت‌پذیری اعالم کردند‬ ‫صادرات حلقه گمشده صنعت لوازم خانگی‬ ‫گ�روه صنعت‪ -‬در حالی که وزیر صنعت‪،‬‬ ‫‌مع��دن و تجارت ب��رای رونق ب��ازار لوازم‬ ‫خانگی ایرانی و کاهش واردات از همه اقشار‬ ‫جامعه تقاض��ا دارد کاالهای ایرانی بخرند‪،‬‬ ‫تولیدکنن��دگان و فروش��ندگان با واردات‬ ‫محص��والت خارج��ی مخالف نیس��تند و‬ ‫معتقدند که کاالهای وارداتی باوجود تعرفه‬ ‫‪ 75‬درص��دی‪ ،‬ارزان‌ت��ر از کاالهای داخلی‬ ‫هستند و خدمات پس از فروش خوبی هم‬ ‫دارند‪ .‬حمای��ت از تولیدکنندگان داخلی و‬ ‫ارائه تسهیالت به آنها موضوع مهمی است‬ ‫که بارها ازسوی مسئوالن عنوان شده و به‬ ‫گفته وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت باالترین‬ ‫مشوق برای تولیدکنندگان داخلی‪ ،‬داشتن‬ ‫بازار مناس��ب اس��ت زی��را در صورتی که‬ ‫تولیدکنن��دگان و کارخانه‌ه��ای داخلی با‬ ‫بازار پررونق و افزایش خرید روبه‌رو شوند‪،‬‬ ‫می‌توانیم عالوه بر توسعه بازار و محصوالت‬ ‫به فکر صادرات نیز باشیم‪.‬‬ ‫در حال حاضر یکی از چالش‌ها و حلقه‌های‬ ‫مفق��وده این صنعت‪ ،‬ص��ادرات محصوالت‬ ‫ل��وازم خانگ��ی اس��ت‪ .‬فعاالن ای��ن حوزه‬ ‫معتقدندک��ه توانایی برای تولید محصوالت‬ ‫با کیفیت در این حوزه وجود دارد اما الزم‬ ‫است دولت و همچنین وزارت امور خارجه‬ ‫نس��بت به فراهم کردن ش��رایط صادراتی‬ ‫اق��دام کنن��د‪ .‬اما نکته قاب��ل توجه در این‬ ‫صنعت‪ ،‬واردات این محصوالت اس��ت‪ .‬بازار‬ ‫ل��وازم خانگ��ی‪ ،‬بخش بزرگ��ی از نیازهای‬ ‫مصرفی مردم را به خود اختصاص داده و از‬ ‫بخش‌هایی است که میزان واردات آن زیاد‬ ‫اس��ت و برعکس صادرات رقم باالیی را به‬ ‫خود اختصاص می‌دهد‪ .‬البته چندی پیش‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت از رش��د ‪30‬‬ ‫درصدی تولید انواع ل��وازم خانگی داخلی‬ ‫ب��ا کیفیت رقاب��ت با محص��والت وارداتی‬ ‫خب��ر داد که خود بیانگ��ر اهمیت توجه به‬ ‫تولیدات داخلی است‪.‬‬ ‫اما ب��ه نظر می‌رس��د واردات در این حوزه‬ ‫برعک��س دیگ��ر صنایع‪ ،‬چن��دان مخالفی‬ ‫نداش��ته باش��د زی��را فع��االن ای��ن حوزه‬ ‫معتقدند که اگر نسبت به واردات محصول‬ ‫با کیفیت به داخل کش��ور اقدام ش��ود‪ ،‬نه‬ ‫تنها منجر به افزایش رقابت‌پذیری در میان‬ ‫تولیدکنندگان داخلی خواهد ش��د بلکه در‬ ‫نهایت صادرات این محصوالت را نیز در پی‬ ‫خواهد داشت‪.‬‬ ‫به گفته مهن��دس محمدرضا نعمت‌زاده‪،‬‬ ‫تولی��د لوازم خانگی ایرانی از لحاظ کمی و‬ ‫کیفی رشد داشته و مردم هم باید با خرید‬ ‫کاالی ایرانی به این صنعت کمک کنند‪.‬‬ ‫وی معتقد است که لوازم خانگی با وجود‬ ‫واردات می‌توان��د در زمینه صادرات حضور‬ ‫موثری داش��ته باشد و س��ال آینده شاهد‬ ‫افزایش میزان صادرات لوازم خانگی باشیم‪.‬‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت برای رونق‬ ‫ب��ازار لوازم خانگ��ی ایرانی از همه اقش��ار‬ ‫جامعه تقاضا دارد که کاالهای ایرانی بخرند‬ ‫و با خری��د اجناس ایرانی از توانمندی‌های‬ ‫صنعتگ��ران و تولیدکنن��دگان کش��ورمان‬ ‫بیش��تر حمایت کنند زیرا ب��دون افزایش‬ ‫تقاضا و گس��ترده‌تر ش��دن ب��ازار‪ ،‬ارتقای‬ ‫کیفی محصوالت ممکن نیست‪.‬‬ ‫اما جالب اینجاس��ت ک��ه رییس اتحادیه‬ ‫فروش��ندگان لوازم خانگی ته��ران معتقد‬ ‫اس��ت‪ :‬کاالهای وارداتی با وجود تعرفه ‪75‬‬ ‫درصدی‪ ،‬ارزان‌تر از کاالی داخلی هس��تند‬ ‫و خدمات پس از فروش خوبی هم دارند‪.‬‬ ‫طحان‌پور در گفت‌وگو با ایس��نا باال‌بودن‬ ‫قیم��ت ل��وازم خانگ��ی ایرانی را س��د راه‬ ‫صادرات دانست و گفت‪ :‬می‌توانیم صادرات‬ ‫ل��وازم خانگ��ی را به کش��ور‌های حاش��یه‬ ‫خلیج‌فارس داش��ته باشیم‪ ،‬چراکه صادرات‬ ‫به ای��ن کش��ورها ب��ه لح��اظ حمل‌ونقل‬ ‫راحت‌تر و ارزان‌تر اس��ت ولی موضوع مهم‬ ‫این اس��ت که باید قیمت‌هایمان را اصالح‬ ‫کنی��م‪ ،‬چراکه قیمت تمام‌ش��ده کاالها در‬ ‫حوزه لوازم خانگی باالست‪.‬‬ ‫‹ ‹تولیدکنندگان با واردات باکیفیت‬ ‫مخالف نیستند‬ ‫همچنین سعید موسوی‪ ،‬یکی از اعضای‬ ‫اتحادیه تولیدکنندگان لوازم خانگی با بیان‬ ‫اینکه تولیدکنندگان لوازم خانگی با واردات‬ ‫محصوالت باکیفیت مخالف نیستند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫متاس��فانه برخی تاجران‪ ،‬محصوالتی را به‬ ‫کش��ور وارد می‌کنند که فاقد کیفیت الزم‬ ‫است و خدمات پس از فروش مناسبی نیز‬ ‫به خریداران ارائه نمی‌ش��ود و بس��یاری از‬ ‫محصوالت��ی که به عن��وان کاالی خارجی‬ ‫در ب��ازار عرض��ه می‌ش��وند‪ ،‬در واقع تولید‬ ‫داخل هس��تند و تعرفه‌ه��ای ‪ 70‬درصدی‬ ‫بابت واردات آنها اعمال نشده است‪ ،‬در این‬ ‫ش��رایط‪ ،‬تولیدکنندگان داخلی باید با این‬ ‫نوع محصوالت نیز رقابت کنند‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به افزایش قیمت تمام شده‬ ‫تولی��د محصوالت لوازم خانگی در کش��ور‬ ‫گفت‪ :‬افزای��ش قیمت حامل‌ه��ای انرژی‪،‬‬ ‫مواد اولیه و دس��تمزدها باع��ث باال رفتن‬ ‫قیمت تولید این محصوالت ش��ده که این‬ ‫مس��ئله عاملی ب��رای برنامه‌ریزی به‌منظور‬ ‫تغیی��ر قیمت برخ��ی از محصوالت خواهد‬ ‫بود‪.‬‬ ‫موس��وی با تاکید بر لزوم به‌روزرس��انی‬ ‫فن��اوری تولی��د در کارخانه‌ه��ای داخلی‬ ‫اظهار کرد‪ :‬تولیدکنندگان ایرانی می‌توانند‬ ‫محص��والت خوبی را برای ص��ادرات تولید‬ ‫کنن��د و وزیر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت نیز‬ ‫از همه مردم درخواس��ت کرده که با خرید‬ ‫اجناس ایرانی از توانمندی‌های صنعتگران‬ ‫و تولیدکنندگان کش��ورمان هرچه بیشتر‬ ‫حمایت کنند و در ای��ن زمینه از تولیدات‬ ‫جدی��د و ب��ه‌روز باید حمایت ش��ده که به‬ ‫کش��ورهای دیگر صادر ش��ود ت��ا در حوزه‬ ‫تولید لوازم خانگ��ی نیز حرفی برای گفتن‬ ‫داشته باشیم‪.‬‬ ‫‹ ‹ضرورت رفع موانع گمرکی‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینک��ه یک��ی از مهم‌ترین‬ ‫موضوعات��ی ک��ه در ص��ادرات و از جمل��ه‬ ‫صادرات لوازم خانگی مهم است بحث به‌روز‬ ‫بودن آنها و استفاده از آخرین فناوری‌های‬ ‫روز است‪ ،‬به حضور تولیدکنندگان داخلی‬ ‫در بازاره��ای جهانی تاکید ک��رد و افزود‪:‬‬ ‫ب��ا رفع موان��ع گمرکی و ترخی��ص کاال و‬ ‫همچنین پرداخت جوایز صادراتی‪ ،‬صادرات‬ ‫لوازم خانگی توجیه بیشتری پیدا می‌کند‪.‬‬ ‫اما بومی‌س��ازی فناوری تولید در صنعت‬ ‫لوازم خانگ��ی‪ ،‬انتقال نس��بی فناوری‌های‬ ‫نوی��ن و روز دنی��ا در این صنع��ت‪ ،‬ایجاد‬ ‫نس��بی و مح��دود نش��ان(برند) و ش��روع‬ ‫س��رمایه‌گذاری در بخش تحقیق و توسعه‬ ‫و خدم��ات پ��س از ف��روش‪ ،‬تولید بخش‬ ‫عم��ده‌ای از م��واد اولیه‪ ،‬اج��زا و قطعات‪،‬‬ ‫افزایش عمق س��اخت داخل‪ ،‬وجود نیروی‬ ‫کار جوان‪ ،‬فعال و مس��تعد و بازار مناسب‬ ‫در داخل و کش��ورهای همج��وار و منطقه‬ ‫از مزیت‌های این صنعت محسوب می‌شود‪.‬‬ ‫‹ ‹صادرات نیازمند پشتیبانی دولت‬ ‫دبیر کان��ون تولید‌کنندگان لوازم خانگی‬ ‫گفت‪ :‬یکی از اقدام��ات الزم برای افزایش‬ ‫صادرات غیرنفتی‪ ،‬بازاریابی توس��ط وزارت‬ ‫ام��ور خارج��ه و معرف��ی تولید‌کنن��دگان‬ ‫داخل��ی ب��ه کش��ورهای دیگ��ر ب��ه ویژه‬ ‫کشورهای آسیایی است‪.‬‬ ‫اس��ماعیل بازارچی با بی��ان اینکه برای‬ ‫افزایش صادرات لوازم خانگی تولید داخل‬ ‫به پش��تیبانی دولت نیاز داریم تا خألهای‬ ‫موجود در این بخش برطرف شود‪ ،‬تصریح‬ ‫ک��رد‪ :‬درحال‌حاض��ر کارخانه‌ه��ای لوازم‬ ‫خانگی در ایران از فناوری مناس��بی برای‬ ‫تولی��د برخوردار هس��تند ک��ه در صورت‬ ‫حمای��ت از این تولیدات‪ ،‬ام��کان صادرات‬ ‫صنایع لوازم خانگی بیشتر از گذشته فراهم‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫وی با تأکید بر ل��زوم هماهنگی دولت با‬ ‫تولید‌کنندگان داخلی در تصمیم‌گیری‌های‬ ‫صنعتی گفت‪ :‬در صورتی که تصمیم‌گیری‌‬ ‫الیحه حمایت از تولید نگاه دور برد ندارد‬ ‫بررس��ی الیحه رفع موانع تولید رقابت‏پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در‬ ‫ی از کاهش قیمت نفت از جمله مسائل مهمی است که تبدیل به‬ ‫کنار نگران ‏‬ ‫دغدغه این روزهای نمایندگان مجلس در کمیس��یون صنایع و معادن شده‬ ‫اس��ت‪ .‬اما از س��ویی برخی از نمایندگان به بندهای این الیحه انتقاد دارند‬ ‫و ن��گاه آن را کوتاه‏مدت می‏دانند‪ .‬به گفته محمدرضا خان‌محمدی خرمی‪،‬‬ ‫نایب‏رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس طرح بدهی‌های دولت‪ ،‬بحث‬ ‫گمرک‪ ،‬مشکالت بانک‌ها و مواردی از این دست‪ ،‬نگاه کوتاه‏مدت نگارندگان‬ ‫آن را برای رونق تولید نشان می‏دهد‪.‬‬ ‫نایب‏رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه دو سال قبل‬ ‫کاهش قیمت نفت تا ‪ ۵۰‬دالر را هش��دار داده بودیم‪ ،‬گفت‪ :‬پیش‌بینی این‬ ‫است که با این روند نفت تا ‪ ۴۰‬دالر کاهش یابد‪.‬‬ ‫خان‌محمدی خرمی با اش��اره به طرح مجلس برای بس��تن بودجه بدون‬ ‫نفت اظهار کرد‪ :‬کش��ور برای تامین درآمد و هزینه‌های خود باید منابعی را‬ ‫ت ما برای اداره کشور بر پایه فروش نفت‬ ‫در اختیار داش��ته باشد‪ ،‬اگر اولوی ‌‬ ‫باشد با گذشت زمان نمی‌توانیم از اقتصاد نفتی فاصله بگیریم‪.‬‬ ‫وی اب��راز ک��رد‪ :‬فروش س��رمایه ملی برای اداره کش��ور مانن��د خانواده‌‬ ‫ثروتمندی اس��ت که از ثروت به ارث رسیده امرار معاش می‌کنند و تالشی‬ ‫برای جذب ثروت و سرمایه ندارند‪.‬‬ ‫به گزارش تسنیم‪ ،‬نایب‏رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان‬ ‫اینکه ما باید سال‌ها قبل از نفت فاصله می‌گرفتیم‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬اگر اقتصاد‬ ‫کشور به‌طور مستقیم برپایه نفت باشد فاصله گرفتن از آن سخت و عوارض‬ ‫آن جدی‌تر می‌شود‪.‬‬ ‫خان‌محمدی با بیان اینکه از دو سال قبل یکی از موضوعات مورد بررسی‬ ‫فاصل��ه گرفتن از نفت بود‪‌،‬تصریح کرد‪ :‬امس��ال بودج��ه را با نفت ‪ 72‬دالر‬ ‫بس��ته‌ایم که با یک حس��اب و کتاب مبهم روبه‌رو هستیم‪ ،‬یعنی اگر نفت‬ ‫پایین‌تر از این مقدار باشد در تخصیص‌ها دچار مشکل می‌شویم‪.‬‬ ‫نایب‏رییس کمیس��یون صنایع و معادن مجل��س عنوان کرد‪ :‬اگر از نفت‬ ‫فاصل��ه بگیریم به راحتی می‌توانیم با ح��ذف ردیف‌های غیرضروری بدون‬ ‫مشکل کشور را اداره کنیم‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه امس��ال یک سوم بودجه کش��ور برپایه نفت است‪،‬‬ ‫اظه��ار کرد‪ :‬افت قیمت نفت در بودجه‌ای که وابس��تگی کمی به نفت دارد‬ ‫نمی‌تواند زیاد اثرگذار باشد‪.‬‬ ‫خان‌محم��دی ب��ا تاکید بر اینکه کاه��ش قیمت نفت می‌توان��د برای ما‬ ‫یک فرصت باش��د‪ ،‬گفت‪ :‬اگر اقتصاد کش��ور از نفت فاصله بگیرد معادالت‬ ‫بین‌المللی به هم می‌ریزد‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬امروز ادبیات تحریم تغییر کرده و به جای تعداد بش��که‬ ‫در قیمت نفت تحریم ش��ده‌ایم ولی با این شرایط به نقطه خوبی رسیده‌ایم‬ ‫تا بودجه کشور را از نفت جدا کنیم‪.‬‬ ‫ب رییس کمیس��یون صنایع و معادن مجلس افزود‪ :‬پیش��نهاد ما این‬ ‫نای ‏‬ ‫دول��ت از طریق مذاکره ب��ا تولید‌کنندگان‬ ‫داخلی انجام می‌شود‪ ،‬بسیاری از مشکالت‬ ‫این بخ��ش برطرف خواهد ش��د‪ .‬بازارچی‬ ‫تشریفات زائد اداری‪ ،‬محدودیت نقدینگی‬ ‫و تحریم‌ه��ای داخل��ی را ازجمل��ه موان��ع‬ ‫موجود بر س��ر راه صادرات ل��وازم خانگی‬ ‫داخلی عنوان کرد و گفت‪ :‬یکی از اقدامات‬ ‫الزم ب��رای افزای��ش ص��ادرات غیرنفت��ی‪،‬‬ ‫بازاریاب��ی توس��ط وزارت ام��ور خارج��ه و‬ ‫معرفی تولید‌کنندگان داخلی به کشورهای‬ ‫دیگر به ویژه کشورهای آسیایی است‪.‬‬ ‫دبیر کان��ون تولید‌کنندگان لوازم خانگی‬ ‫با اشاره به جلسه اخیر تولید‌‌کنندگان لوازم‬ ‫خانگی ب��ا وزیر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫گفت‪ :‬در این جلس��ه‪ ،‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت وعده‌های��ی برای حل مش��کل‬ ‫تولید‌کنن��دگان ارائه کرد اما دس��ت‌هایی‬ ‫وجود دارد ک��ه نمی‌گذارند این وعده‌ها به‬ ‫نتیجه برسند‪.‬‬ ‫بازارچی توضیح داد‪ :‬در آن جلس��ه‪ ،‬وزیر‬ ‫صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت ق��ول داد برای‬ ‫ایجاد زمینه تبلیغات ل��وازم خانگی ایرانی‬ ‫با مس��ئوالن صدا و س��یما مذاک��ره کند و‬ ‫عالوه بر این‪ ،‬وی در نمایشگاه لوازم خانگی‬ ‫نیز مردم را ب��ه خرید لوازم خانگی داخلی‬ ‫تش��ویق کرد ام��ا در مقابل‪ ،‬ش��هرداری با‬ ‫نص��ب بیلبورده��ای تبلیغ ل��وازم خانگی‬ ‫خارج��ی مان��ع از گرایش مردم به س��مت‬ ‫لوازم خانگی داخلی می‌شود‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬اگر یک فرصت دو س��اله‬ ‫ب��ه تولید‌کنن��دگان داخلی ل��وازم خانگی‬ ‫داده شود‪ ،‬امکان رش��د این صنعت فراهم‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬بازارچ��ی از مس��ئوالن دولت��ی‬ ‫خواست تا اجازه ندهند هر کاالیی به کشور‬ ‫وارد ش��ود و با این اق��دام از صادرات لوازم‬ ‫خانگی داخلی حمایت کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹مش�ارکت داخلی‌ه�ا ب�ا نش�ان‌های‬ ‫معتبر جهانی‬ ‫ب��ه گفت��ه کارشناس��ان‪ ،‬مش��ارکت‬ ‫تولیدکنن��ده داخل��ی با نش��ان(برند)های‬ ‫معتب��ر جهانی موج��ب افزای��ش کیفیت‬ ‫محص��والت و جلوگی��ری از قاچ��اق کاال‬ ‫ش��ده و این امر سبب می‌ش��ود در آینده‬ ‫بس��یار نزدیک بتوانیم مانند صنایع دیگر‪،‬‬ ‫در عرص��ه صادرات لوازم خانگی به جایگاه‬ ‫ارزنده‌ای دس��ت پیدا کنی��م ولی موضوع‬ ‫مهم آن اس��ت که باید قیم��ت‌ این کاالها‬ ‫در کش��ور اصالح شود‪ ،‬چراکه قیمت تمام‬ ‫شده کاالها در حوزه لوازم خانگی باالست‬ ‫و این معضل جلوی صادرات در این بخش‬ ‫را گرفته است‪.‬‬ ‫اس��ت که بودجه را بدون نفت ببندیم تا این کاهش‌ها ما را دچار مش��کل‬ ‫نکند‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکی��د بر اینکه همه بای��د در این زمینه کمک کنی��م‪ ،‬ابراز کرد‪:‬‬ ‫نماین��دگان می‌توانن��د ب��ا پرهیز از هزینه‌تراش��ی در برخ��ی از پروژه‌های‬ ‫غیرضروری و استانداران نیز با مدیریت صحیح‪ ،‬به این امر کمک کنند‪.‬‬ ‫خان‌محم��دی یکی از راهکارهای فاصله گرفتن از اقتصاد نفتی را افزایش‬ ‫پایه‌ه��ای مالیات��ی عنوان و بیان کرد‪ :‬م��ا باید پایه‌ه��ای مالیاتی جدید را‬ ‫شناس��ایی کرده و از آنها مالیات اخذ کنی��م‪ ،‬از طرفی باید از افزایش مبلغ‬ ‫مالیات جلوگیری کنیم تا فشار بر افرادی نباشد که مالیات می‌دهند‪.‬‬ ‫نایب‏رییس کمیس��یون صنایع و معادن مجلس با اشاره به دالیل کاهش‬ ‫قیمت نفت اظهار کرد‪ :‬عالوه بر دالیل سیاسی یکی از دالیل کاهش قیمت‪،‬‬ ‫تغییر ذائقه انرژی در دنیاست‪.‬‬ ‫وی با اشاره به طرح برطرف کردن موانع تولید گفت‪ :‬این الیحه را دولت‬ ‫به مجلس ارس��ال کرد که رأی نیاورد و اصالحاتی در آن انجام ش��د که با‬ ‫شاکله الیحه دولت حدود ‪ 50 ،40‬ماده بود که بحث و بررسی شد‪.‬‬ ‫وی خاطرنشان کرد‪ :‬احساس بنده این است که مواردی که در این الیحه‬ ‫بود بیشتر بر وضعیت فعلی تمرکز دارد و درازمدت نیست‪.‬‬ ‫نایب‏رییس کمیس��یون صنایع و مع��ادن مجلس گفت‪ :‬از جمله مواردی‬ ‫که در این‌باره می‏توان به آن اش��اره ک��رد بدهی‌های دولت‪ ،‬بحث گمرک‪،‬‬ ‫مش��کالت بانک‌ها و‪ ...‬اس��ت‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬ما باید نگاه درازمدت داشته‬ ‫باش��یم و از طریق صنایع تبدیلی نفت و معدن کش��ور را ثروتمند کنیم نه‬ ‫اینکه نگاه‌مان فقط کوتاه‏مدت باشد‪.‬‬ ‫خان‌محم��دی با بی��ان اینکه این الیحه برای رون��ق تولید در کوتاه‌مدت‬ ‫مناس��ب اس��ت‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬بنده در این طرح تبصره‌های خوبی که نگاه‬ ‫درازمدت داشته باشد نیافتم‪.‬‬
‫انرژی‬ ‫‪public@smtnews.ir‬‬ ‫سه‌شنبه ‪ 30‬دی‪ 28 - 1393‬ربیع االول ‪ 20 -1436‬ژانویه ‪ -2015‬شماره ‪ -137‬پیاپی ‪1455‬‬ ‫درپی تصویب قانون تعیین فرمول محاسبه قیمت خوراک پتروشیمی‌ها‬ ‫‪31‬‬ ‫پتروشیمی چشم انتظار شاخص‌های بورس‬ ‫عرفانه تاجیکی ـ گروه صنعت‪ :‬چندی‬ ‫پیش فرمولی برای محاسبه قیمت خوراک‬ ‫واحدهای پتروش��یمی به مجلس ارائه شد‪.‬‬ ‫پس از بررس��ی‌های دقیق مجلس این طرح برای تایید‬ ‫نظر به شورای نگهبان فرستاده شد‪ .‬با بررسی‌های انجام‬ ‫ش��ده ازس��وی ش��ورای نگهبان در نتیجه این طرح به‬ ‫تصویب مجلس و ش��ورای نگهبان رسید‪ .‬از ابتدای طرح‬ ‫فرمول محاسبه قیمت خوراک پتروشیمی‪ ،‬کارشناسان‬ ‫این ح��وزه معتقد بودند که با اجرایی ش��دن این طرح‪،‬‬ ‫صنعت پتروش��یمی رونق بیش��تری خواهد گرفت که‬ ‫عل��ت این رونق را نی��ز در ثبات یافت��ن قیمت خوراک‬ ‫می‌دانستند‪ .‬این مصوبه و همچنین تصویب الیحه بهره‬ ‫مالکانه یا حق انتفاع در س��ال ‪ ۹۲‬موجب ش��د تا سهام‬ ‫پتروشیمی‌ها پس از مدت‌ها رشد را تجربه کند‪ ،‬رشدی‬ ‫که تنها ‪ ۲‬روز به‌طول انجامید و پس از این‪ ،‬رش��د ‪۴۰۰‬‬ ‫واحدی وضعیت سهام پتروشیمی‌ها ثابت ماند که علل‬ ‫مختلفی برای این ثابت ماندن ذکر شده که ازجمله آنها‬ ‫می‌توان به نوس��ان قیمت نفت و مشخص نبودن نتیجه‬ ‫نشس��ت ‪ 5+1‬اشاره کرد‪ .‬در چنین شرایطی سهامداران‬ ‫با اندک افزایش نرخ س��هام‪ ،‬سهام خود را فروخته و برای‬ ‫خرید دس��ت نگه داشته‌اند‪ .‬این اتفاق‌ها در شرایطی رخ‬ ‫می‌دهد که عباس شعری‌مقدم‪ ،‬مدیرعامل شرکت ملی‬ ‫صنایع پتروش��یمی معتقد اس��ت که تحریم‌ها ازجمله‬ ‫موانعی اس��ت که صنعت پتروشیمی با آن مواجه است‪.‬‬ ‫در مقاب��ل چنین ادعایی ازس��وی ش��عری مقدم‪ ،‬بیژن‬ ‫زنگنه‪ ،‬وزیر نفت کش��ور اظهار کرد‪ :‬م��ن در این زمینه‬ ‫تحریم‌ه��ا را قبول ندارم چراکه ای��ن بی‌تدبیری بود که‬ ‫مانع توس��عه صنعت پتروشیمی ش��د‪ .‬تحریم‌ها به این‬ ‫موضوع ربطی ندارد زیرا تحریم از سال ‪ ۹۱‬آغاز شد‪ .‬وی‬ ‫ادامه داد‪ :‬از ‪ ۶۰۰‬تا ‪ ۷۰۰‬میلیارد دالر درآمد نفتی که در‬ ‫س��ال‌های گذش��ته به‌دس��ت آمد چرا یک دالر آن در‬ ‫صنعت پتروشیمی هزینه نش��د‪ .‬این نشان می‌دهد که‬ ‫برای توسعه این صنعت عزمی وجود نداشت‪.‬‬ ‫فریب��رز کریمای��ی‪ ،‬قائم‌مق��ام‬ ‫انجم��ن صنف��ی صنع��ت‬ ‫پتروشیمی ایران ضمن تاکید بر‬ ‫این موضوع ک��ه تصویب طرح‬ ‫محاس��به قیم��ت خ��وراک‬ ‫پتروش��یمی‌ها براساس فرمول مشخص شده ازسوی‬ ‫شورای نگهبان و مجلس تاثیر بسزایی بر رشد ارزش‬ ‫س��هام پتروش��یمی‌ها داشته اس��ت‪ ،‬در گفت‌وگو با‬ ‫گفت‪ :‬رشد سهام پتروشیمی‌ها فضای مثبتی‬ ‫را برای ش��رکت و واحد‌های پتروشیمی و همچنین نشانگر ظرفیت این صنعت برای جذب سرمایه است‪.‬‬ ‫قائم مقام انجمن صنفی صنعت پتروش��یمی ایران‬ ‫جذابیت��ی را برای س��رمایه‌گذاری در ای��ن حوزه به‬ ‫ادام��ه داد‪ :‬ب��ا توجه به مش��خص‬ ‫وجود آورده است‪.‬‬ ‫ش��دن فرم��ول محاس��به قیمت‬ ‫وی در ادام��ه اف��زود‪ :‬درح��ال‌‬ ‫وزیر نفت از ‪ 600‬تا‬ ‫خوراک پتروش��یمی‌ها‪ ،‬اگر دولت‬ ‫حاض��ر ب��ازار س��رمایه ش��رایط‬ ‫درآمد‬ ‫‪ 700‬میلیارد دالر‬ ‫هوش��مندانه عمل کن��د‪ ،‬این بازار‬ ‫مس��اعدی برای سرمایه‌گذاری در‬ ‫نفتی که در سال‌های‬ ‫ظرفیت زیادی برای جذب سرمایه‬ ‫حوزه پتروش��یمی دارد و می‌تواند‬ ‫گذشته بدست آمد‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫نقدینگی زیادی را جذب کند‪ .‬اگر‬ ‫چرا یک دالر آن در‬ ‫‹ ‹ی�ک نی�از ‪ ۷۰‬میلی�ارد‬ ‫ارزش بازار فعلی را با ارزش بازار ‪2‬‬ ‫سال پیش مقایسه کنید خواهید پتروشیمی هزینه نشد دالری‬ ‫وی ب��ا اع�لام این موض��وع که‬ ‫دید که باوجود اینکه شرکت‌های‬ ‫صنع��ت پتروش��یمی در ‪ ۵‬س��ال‬ ‫بزرگی مثل هلدینگ خلیج‌فارس‬ ‫وارد حوزه پتروشیمی شده‌اند‪ ،‬همچنان ارزش دالری آین��ده نیاز به ‪ ۷۰‬میلیارد دالر برای س��رمایه‌گذاری‬ ‫این بازار نس��بت به ‪ 2‬سال پیش کمتر است که این در بخش‌ه��ای متفاوت این صنعت دارد‪ ،‬گفت‪ :‬از آن‬ ‫کاهش ارزش دالری نش��ان دهنده این موضوع است جایی که تمام نیاز پتروش��یمی‌ها به سرمایه‌گذار را‬ ‫که قیمت محصوالت پتروش��یمی در حداقل ممکن از طریق س��رمایه‌های داخل��ی نمی‌توان تامین کرد‪،‬‬ ‫باید از س��رمایه‌های خارجی در قالب فاینانس‌ها نیز‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫کریمای��ی ب��ا اذعان ب��ه ای��ن نکته ک��ه از جمله به شکل‌های دیگری اس��تفاده کرد‪ .‬به همین جهت‬ ‫ش��اخص‌هایی که می‌توان به کمک آن میزان رش��د فرمول‌ه��ای تعیی��ن قیمت خوراک پتروش��یمی به‬ ‫صنعت پتروش��یمی را ارزیابی کرد‪ ،‬ش��اخص ارزی گونه‌ای تدوین شده که امکان جذب سرمایه خارجی‬ ‫است تصریح کرد‪ :‬با وجود حضور شرکت‌های بزرگی را برای این واحد‌ها فراهم کند‪ .‬البته بد نیست بدانیم‬ ‫مث��ل م��ارون‪ ،‬خلیج‌ف��ارس‪ ،‬خراس��ان و‪ ...‬در حوزه بخ��ش قانون‌گذاری در مورد فرم��ول تعیین قیمت‬ ‫پتروش��یمی همچنان میزان رش��د بازار پتروشیمی خوراک پتروش��یمی موفق عمل کرده‪ ،‬اما هر قانون‬ ‫نس��بت به دو سال پیش کمتر است‪ .‬این رشد اندک بخ��ش اجرایی نی��ز دارد‪ ،‬امیدواریم ای��ن قانون در‬ ‫مرحله اجرایی نیز موفق شود‪.‬‬ ‫احمد مه��دوی ابهری‪ ،‬دبیرکل‬ ‫انجم��ن صنف��ی کارفرمای��ان‬ ‫پتروشیمی با بیان اینکه قانون‬ ‫تنظیم مق��ررات مالی دولت که‬ ‫ش��امل فرمول تعیی��ن قیمت‬ ‫خوراک پتروش��یمی‌ها در درازمدت نیز است‪ ،‬بسیار‬ ‫قانون مترقی و کارآمدی است‪ ،‬در گفت‌وگو با‬ ‫گف��ت‪ :‬تصوی��ب ط��رح تعیی��ن قیم��ت خ��وراک‬ ‫پتروش��یمی‌ها در درازمدت و البت��ه تصویب قانونی‬ ‫مبنی‌ب��ر جریمه دولت در صورت��ی که خوراک را به‬ ‫اندازه تحویل واحد‌های پتروشیمی ندهد و همچنین‬ ‫عرضه محص��والت در بورس موجب ش��د تا صنعت‬ ‫پتروش��یمی تکان بخورد‪ .‬وی همچنین ادامه داد‪ :‬در‬ ‫صورتی که در س��ال آینده این مصوبه‌های کارآمد از‬ ‫س��وی مجلس‪ ،‬اجرایی شود‪ ،‬ش��رایط پتروشیمی‌ها‬ ‫بس��یار مناس��ب‌تر از حال حاضر خواهد ب��ود‪ .‬البته‬ ‫صنعت پتروشیمی می‌توانس��ت رشد بهتری داشته‬ ‫باشد‪ ،‬اما به علت نوسان قیمت نفت روند رشد کندی‬ ‫را تجرب��ه کرد‪ .‬همان‌ط��ور که در جریان هس��تید‪،‬‬ ‫محص��والت و فرآورده‌های پتروش��یمی در بازار‌های‬ ‫جهانی نیز با افت قیمت همراه است‪ .‬از این‌رو خرید‬ ‫و فروش در این حوزه نیز کاهش چشمگیری داشته‬ ‫اس��ت‪ .‬ابهری اف��زود‪ :‬در این روزه��ا به‌جای فروش‪،‬‬ ‫شاهد خرید سهام پتروشیمی‌ها بوده‌ایم‪ .‬در شرایطی‬ ‫که قیمت نفت دچار نوسان نشود‪ ،‬صنعت پتروشیمی‬ ‫رش��د بهتر و بیش��تری را تجربه خواهد کرد‪ .‬به ویژه‬ ‫اینکه محصوالت پتروشیمی سهم بیشتری را از بازار‬ ‫سرمایه به خود اختصاص داده‌اند‪ .‬قانون تصویب شده‬ ‫در حوزه تعیین قیمت خوراک پتروشیمی‌ها موجب‬ ‫ثبات هرچه بیشتر و افزایش سرمایه‌گذاری‌ها در این‬ ‫حوزه ش��ده اس��ت‪ .‬درهمی��ن مدت‌کوتاهی که این‬ ‫قانون به تصویب ش��ورای نگهبان و مجلس رسیده‪،‬‬ ‫بس��یاری از واحد‌های پتروش��یمی که ب��رای اجرای‬ ‫طرح‌های خود دس��ت نگه‌داش��ته بودند‪ ،‬آغاز به کار‬ ‫کردند‪.‬‬ ‫به‌نظر می‌رس��د رش��د ‪ ۴۰۰‬واحدی ارزش س��هام‬ ‫پتروش��یمی‌ها در روز‌ه��ای اخی��ر متاث��ر از مصوبه‬ ‫مجلس مبنی‌ب��ر تعیین فرمولی برای قیمت خوراک‬ ‫پتروشیمی‌هاس��ت‪ .‬رش��دی ک��ه ب��ا تصوی��ب این‬ ‫مصوبه رخ داده بی‌ش��ک با اجرایی شدن آن صنعت‬ ‫پتروشیمی رشد بیشتری خواهد داشت‪.‬‬ ‫قیمت ‪ ۷۲‬دالری نفت منطقی است‬ ‫وزیر نفت با بیان اینکه ایران برنامه‌ای برای برگزاری جلسه فوق‌العاده اوپک‬ ‫ن��دارد‪ ،‬از ادامه رایزنی با اعض��ای اوپک برای جلوگیری از کاهش قیمت نفت‬ ‫خبرداد‪.‬‬ ‫بیژن نامدار زنگنه در تشریح این موضوع که ایران به دنبال برگزاری جلسه‬ ‫فوق‌العاده اوپک برای جلوگیری از کاهش قیمت نفت است‪ ،‬گفت‪ :‬ایران هیچ‬ ‫برنام��ه‌ای در این زمینه ن��دارد و هم‌اکنون در‌حال مش��ورت با دیگر اعضای‬ ‫اوپک است تا بتواند از سقوط بیش از حد قیمت نفت جلوگیری کند اما این‬ ‫مش��ورت‌ها هنوز به نتیجه‌ای نرسیده است‪ .‬وی افزود‪ :‬همکاری اعضای اوپک‬ ‫باید افزایش یابد تا قیمت نفت در بازار متعادل ش��ده و برای سرمایه‌گذاران و‬ ‫تولید‌کنندگان معقول باشد‪ .‬از سوی دیگر معتقدم قیمت متعادل سبب تولید‬ ‫نفت‌های اقتصادی می‌ش��ود‪ .‬زنگنه همچنین درب��اره وعده وزارت نفت برای‬ ‫افزای��ش تولید ‪ ١٤٠‬میلیون متر‌مکعبی گاز از پارس‌جنوبی تا پایان امس��ال‪،‬‬ ‫تصری��ح کرد‪ :‬بنده هیچ قولی در مورد تولید ‪ ١٤٠‬میلیون متر‌مکعب از ‪ 5‬فاز‬ ‫نداده‌ام بلکه همیش��ه حرف از ‪ ١٠٠‬میلی��ون مترمکعب افزایش تولید از این‬ ‫میدان است که خدا را شکر هم‌اکنون این مهم تقریبا تحقق یافته است‪.‬‬ ‫وی در مورد دورنمای صنعت پتروشیمی گفت‪ :‬در نخستین گام باید کمبود‬ ‫خوراک پتروش��یمی‌های موجود از طریق افزایش تولید گاز جبران ش��ود که‬ ‫خوش��بختانه بخشی از این کمبود به وسیله افزایش تولید گاز و تولید اتان از‬ ‫فازهای ‪ ١٥‬تا ‪ ١٨‬پارس جنوبی جبران می‌شود‪ .‬وزیر نفت گفت‪ :‬تا اواسط سال‬ ‫آینده ‪ ٢‬میلیون تن به ظرفیت تولید اتان کشور از محل فازهای پارس‌جنوبی‬ ‫افزوده می‌شود‪ .‬وی با بیان اینکه ایران برای اجرای طرح‌های پتروشیمی نیاز‬ ‫چندان��ی به فاینانس خارجی ن��دارد‪ ،‬گفت‪ :‬با توجه به ظرفیت‌های مدیریتی‪،‬‬ ‫تجربه جهش اول تولید در صنعت پتروشیمی و تقاضای سرمایه‌گذاران ایرانی‪،‬‬ ‫آینده روش��نی را برای صنعت پتروشیمی متصور هس��تم‪ .‬زنگنه اظهار کرد‪:‬‬ ‫هم‌اکنون زمینه برای جهش دوم تولید در صنعت پتروش��یمی درحال ایجاد‬ ‫اس��ت و امیدواریم با اس��تفاده از بازار و س��رمایه داخلی ارزش تولید صنعت‬ ‫پتروش��یمی ایران از ‪ ٢٥‬میلیارد دالر کنونی به ‪ ٧٠‬میلیارد دالر تا پایان سال‬ ‫‪ ١٤٠٠‬برس��د‪ .‬وزیر نفت همچنین ساخت ‪ 8‬پاالیشگاه کوچک میعانات گازی‬ ‫به ظرفیت ‪ ٤٨٠‬هزار بش��که در منطقه سیراف را با وجود کاهش قیمت نفت‬ ‫اقتصادی دانس��ت وگفت‪ :‬این پروژه هنوز هم ارزش اقتصادی دارد‪ .‬وی تاکید‬ ‫کرد‪ :‬وزارت نفت هیچ پیش��نهادی مبنی‌بر افزایش قیمت بنزین در کشور به‬ ‫دولت یا مجلس ارائه نکرده اس��ت‪ .‬زنگنه در پاس��خ به این سوال که آیا ایران‬ ‫برای قیمت نفت ‪ ٢٥‬دالری آمادگی دارد‪ ،‬گفت‪ :‬بنده پیش��گو نیستم‪ .‬وی در‬ ‫ادامه گفت‪ :‬به یقین اگر س��طح کنونی قیمت‌های جهانی نفت خام ادامه یابد‬ ‫تولید ش��یل اویل‌ها غیراقتصادی می‌ش��ود و در ادامه تولید آنها روند کاهشی‬ ‫پیدا می‌کند‪.‬‬ ‫زنگنه در پاسخ به این سوال که قیمت نفت در بودجه سال آینده ‪ ٦٠ ،٤٠‬یا‬ ‫‪ ٧٢‬دالر خواهد بود؟ گفت‪ :‬دیروز مجلس کلیات بودجه سال آینده که قیمت‬ ‫نفت ‪ ٧٢‬دالری در آن گنجانده شده را تصویب کرده است‪ .‬وی افزود‪ :‬به نظر‬ ‫من قیمت نفت ‪ ٧٢‬دالر برای هر بشکه در بودجه منطقی است‪ .‬وی گفت‪ :‬اگر‬ ‫تحریم‌های ایران برداش��ته شود با ورود نفت ایران به بازارهای جهانی‪ ،‬قیمت‬ ‫نفت مناسب و معقول می‌شود‪.‬‬ ‫رضا پدیدار‬ ‫رییس انجمن سازندگان تجهیزات‬ ‫صنعت نفت ایران‬ ‫ای��ن روزها قیم��ت نفت و روند نزول��ی آن‪ ،‬همه‬ ‫را ش��وکه کرده اس��ت‪ .‬پیش‌بینی‌های اولیه پس از‬ ‫نشس��ت جلس��ه ‪ 166‬اوپک‪ ،‬دامنه قیمت شاخص‬ ‫نفت را در محدوده ‪ 70‬تا ‪ 75‬دالر به اذهان همگان‬ ‫متبادر می‌کرد ولی همان‌گونه که روند مناس��بات‬ ‫غیرمعمول در بازارهای معامالتی نش��انه رفته بود‪،‬‬ ‫موضوع قیمت نفت تحت‌الش��عاع ی��ک تبانی یا به‬ ‫قول ریاس��ت محت��رم جمهوری ی��ک توطئه قرار‬ ‫گرفت��ه و در یک حرکت نامناس��ب به کمتر از ‪60‬‬ ‫دالر در هر بشکه رسیده است‪.‬‬ ‫ای��ن روند به‌عن��وان یک واقعی��ت می‌تواند برای‬ ‫مس��ئوالن و نیز تمامی دست‌اندرکاران اداره کشور‬ ‫زنگ خطری باش��د تا دیدگاه‌های خود را به‌سرعت‬ ‫تغیی��ر داده و تمام نگاه‌ه��ای اجرایی و عملیاتی را‬ ‫ب ‌ه س��مت و سوی توان داخلی و قدرت ملی (تولید‬ ‫ملی) معطوف دارند‪.‬‬ ‫آماره��ا خ��ود زبان گویای��ی از گذش��ته‪ ،‬حال و‬ ‫آینده اقتصادی کش��ور خواهد بود‪ .‬در یک گزارش‬ ‫پژوهشی کارنامه ‪ 5‬س��اله واردات صنعتی براساس‬ ‫طبقه‌بندی ‪ ISIC‬از س��ال ‪ 1388‬تا نیمه نخس��ت‬ ‫س��ال‌جاری بیانگر آن است که در مدت زمان مورد‬ ‫بررس��ی درمجموع ‪ 262‬میلی��ارد و ‪ 355‬میلیون‬ ‫دالر تولیدات صنعتی وارد کشور شده که بیشترین‬ ‫حجم واردات به س��ال ‪ 1390‬با ‪ 53‬میلیارد و ‪456‬‬ ‫میلیون دالر اختصاص داشته است‪.‬‬ ‫حج��م واردات تولیدات صنعتی در س��ال ‪1388‬‬ ‫برابر ‪ 48‬میلیارد دالر‪ ،‬در س��ال ‪ 1389‬نیز مجموع‬ ‫واردات ‪ 52‬میلی��ارد دالر و حجم واردات در س��ال‬ ‫‪ 1391‬ب��ه ‪ 44‬میلیارد دالر رس��یده اس��ت اما در‬ ‫س��ال ‪ 1393‬حجم واردات تولیدات صنعتی به ‪42‬‬ ‫میلیارد دالر رس��ید که در نیمه نخست سال‌جاری‬ ‫نی��ز درمجموع ‪ 21‬میلی��ارد دالر تولیدات صنعتی‬ ‫وارد کشور شده است‪.‬‬ ‫براس��اس گزارش دفت��ر آمار و پای��ش اقتصادی‬ ‫موسس��ه عال��ی آم��وزش و پژوه��ش مدیری��ت‬ ‫برنامه‌ری��زی‪ ،‬رون��د واردات محص��والت صنعتی از‬ ‫س��ال ‪ 1388‬ت��ا نیمه نخس��ت س��ال‌جاری بیانگر‬ ‫آن اس��ت که در مدت زمان مورد بررس��ی‪ ،‬بیشتر‬ ‫کااله��ای صنعتی با اف��ت واردات مواجه بوده‌اند و‬ ‫تعداد محدودی توانس��ته‌اند رشد واردات را تجربه‬ ‫کنند به طوری که تنه��ا ‪ 21‬درصد از مجموع این‬ ‫گروه کاالی وارداتی در ‪ 5/5‬سال مورد بررسی‪ ،‬روند‬ ‫رشد ادامه‌دار را تجربه کرده‌اند‪.‬‬ ‫به این ترتیب و با توجه به آمارهای فوق ضرورت‬ ‫دارد با اتخاذ تدابیری هوش��مندانه و با اس��تفاده از‬ ‫ظرفی��ت و توان ملی در س��اخت و تولید تجهیزات‬ ‫صنعت��ی‪ ،‬وابس��تگی کش��ور را از واردات کاالهای‬ ‫صنعتی که مشابه آن در داخل کشور بومی‌سازی و‬ ‫تولید می‌شود دور ساخته و با این اقدام بسیار مهم‬ ‫و ض��روری نگرانی‌های خ��ود را از هرگونه تغییرات‬ ‫قیمتی بهای فروش نفت خام کم کرد‪.‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫‹ ‹افزایش ‪ 8/4‬میلیون تن به ظرفیت تولید پتروشیمی‬ ‫مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروش��یمی نیز در ادامه مراسم پنجاهمین‬ ‫س��الگرد تاسیس شرکت ملی پتروش��یمی با اشاره به برنامه این شرکت برای‬ ‫تکمی��ل ‪ ١٥‬ط��رح نیمه تمامی که ب��ا بیش از ‪ ٦٠‬درصد پیش��رفت متوقف‬ ‫بوده‌ان��د‪ ،‬گفت‪ :‬ب��ا تکمیل این واحدها در پایان س��ال آینده ‪ ۸/۴‬میلیون تن‬ ‫به ظرفیت تولید صنعت پتروشیمی افزوده می‌شود‪ .‬عباس شعری‌مقدم اظهار‬ ‫ک��رد‪ :‬بر مبنای اطالعات موج��ود می‌توان نتیجه گیری کرد که توس��عه در‬ ‫صنعت پتروش��یمی در ‪ 3‬مرحله رخ داده؛ مرحله نخس��ت به پیش از انقالب‬ ‫اسالمی ایران باز می‌گردد که در آن حدود ‪ ۵‬میلیون تن ظرفیت تولید ایجاد‬ ‫ش��د‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬مرحله دوم توسعه صنعت پتروش��یمی مربوط به دوران‬ ‫اواخر جنگ تحمیلی و دولت سازندگی می‌شود که این ظرفیت به حدود ‪١٤‬‬ ‫میلیون تن افزایش یافت و مرحله س��وم مربوط به دولت اصالحات اس��ت که‬ ‫در انتهای آن ظرفیت به ‪ ٦٠‬میلیون تن رس��ید‪ ،‬ک��ه چنانچه این روند ادامه‬ ‫می‌یافت ظرفی��ت تولیدمان ‪ ١٢٠‬میلیون تن می‌بود‪ ،‬اما متاس��فانه به دلیل‬ ‫تشدید تحریم‌ها چنین نشد‪.‬‬ ‫معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی اظهار کرد‪ :‬پیش از انقالب اسالمی و در‬ ‫مرحله نخس��ت توسعه صنعت پتروشیمی‪ ،‬از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی‬ ‫استفاده شد اما استفاده از این نوع سرمایه‌گذاری پس از انقالب تنها در مرحله‬ ‫سوم توسعه آن هم پس از حدود ‪ ٣٠‬سال در برنامه چهارم توسعه رواج یافت‬ ‫که بزرگترین آن در مشارکت پلیمر آریاساسول بود‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر اینکه با اجرای نامطلوب خصوصی‌سازی شدیدترین ضربه‌ها‬ ‫به بدنه این صنعت وارد ش��د‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬هم‌اکنون ‪ ٦٠‬میلیون تن ظرفیتی‬ ‫یادداشت‬ ‫سازندگان‬ ‫و قیمت نفت‬ ‫که در ‪ 3‬مرحله یاد ش��ده به‌دس��ت آمده بود به بخش خصوصی واگذار شده‪،‬‬ ‫بدون اینکه منبع درآمد قابل‌توجهی برای ش��رکت ملی صنایع پتروش��یمی‬ ‫باقی‌بمان��د‪ ،‬ام��ا بدهی‌های آن از بابت وام‌های ارزی که گرفته ش��ده برعهده‬ ‫ما قرار دارد که باید آنها را از ش��رکت‌ها اخذ و به فاینانس‌دهنده‌های خارجی‬ ‫پرداخت کنیم‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه هم‌اکنون ‪ ٦٧‬طرح نیمه تمام از برنامه‌های چهارم و پنجم‬ ‫باقی‌مانده اس��ت‪ ،‬گف��ت‪ :‬از این تعداد ‪ ١٥‬طرح بیش از ‪ ٦٠‬درصد پیش��رفت‬ ‫داش��ته ک��ه ‪3‬مورد آنها با مجم��وع ظرفیت ‪ ۱/۴‬میلیون تن تا پایان امس��ال‬ ‫به بهره‌برداری می‌رس��ند و ‪ ١١‬طرح دیگر از این تعداد با مجموع ظرفیت ‪7‬‬ ‫میلیون تن س��ال آینده به بهره‌برداری می‌رس��د؛ به این ترتیب در پایان سال‬ ‫‪ ۸/۴ ،٩٤‬میلی��ون تن به ظرفیت تولید صنعت پتروش��یمی افزوده می‌ش��ود‪.‬‬ ‫شعری مقدم تحریم‪ ،‬باال بودن نرخ تورم و سودهای بانکی و مشکالت موجود‬ ‫ب��رای تامی��ن منابع مالی از صندوق توس��عه ملی و فاینانس کش��ور چین را‬ ‫از‌جمله موانع موجود بر سر راه صنعت پتروشیمی عنوان کرد‪ .‬وی استفاده از‬ ‫همه ظرفیت تولید موجود‪ ،‬به بهره‌برداری رسیدن ‪ ٦٧‬طرح نیمه تمام‪ ،‬تامین‬ ‫خوراک‪ ،‬حضور ش��رکت ملی صنایع پتروشیمی در بخش‌های پایین دستی و‬ ‫استفاده از فناوری‌های روز دنیا را از جمله نکته‌های کلیدی نقشه راه صنعت‬ ‫پتروش��یمی اعالم کرد و گفت‪ :‬چنانچه شرایط مساعد برای اجرای این نقشه‬ ‫راه فراهم ش��ود‪ ،‬قادر خواهیم بود ظرفیت تولید کشور را به ‪ ١٨٠‬میلیون تن‬ ‫و درآمد صنعت پتروشیمی را به بیش از ‪ ٧٠‬میلیارد دالر در سال برسانیم‪.‬‬ ‫ایرن�ا‪ -‬سیدمحس��ن قمص��ری‪ ،‬مدی��ر امور‬ ‫بین‌الملل ش��رکت ملی نفت در واکنش به ادعای‬ ‫دبیر نظارت بر استاندارد‌های ایران‌خودرو درمورد‬ ‫واردات بنزین یورو‪ ۴‬آلوده به منگنز گفت‪ :‬واردات‬ ‫بنزی��ن آلوده صحت ن��دارد‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬بنزین‬ ‫واردات��ی را از ب��ازار جهانی و براس��اس معیارها‬ ‫و اس��تانداردهایی ک��ه ش��رکت مل��ی پاالیش و‬ ‫پخش فرآورده‌های نفت��ی اعالم کرده‪ ،‬خریداری‬ ‫می‌کنیم‪ .‬قمصری ب��ا اعالم اینکه نمی‌توانید یک‬ ‫نف��ر از وزارت نف��ت پیدا کنید که آم��ار دقیق و‬ ‫مشخص سوخت استاندارد را تعریف کند‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫درحال‌حاضر خودروس��ازان هزینه زیادی را برای‬ ‫اجرای اس��تاندارد یورو‪ ۴‬پرداخت می‌کنند‪ ،‬ولی‬ ‫اگر س��وخت خودرو مناس��ب نباش��د‪ ،‬استاندارد‬ ‫ی��ورو‪ ۴‬نیز تاثی��ر چندانی بر کاه��ش آالیندگی‬ ‫نخواهد داشت‪.‬‬ ‫ایس�نا‪ -‬علیرض��ا کالهی‪ ،‬رییس س��ندیکای‬ ‫صنعت ب��رق ای��ران‪ ،‬از تاثیر‌گ��ذاری این صنعت‬ ‫در خ��روج از رک��ود اقتص��ادی خب��ر داد و گفت‪:‬‬ ‫ص��ادرات برق می‌تواند بخش��ی از رکود ناش��ی از‬ ‫کاهش قیمت نفت را جب��ران کند‪ .‬وی همچنین‬ ‫افزودکاه��ش قیمت نفت از طرف��ی نیز بر صنعت‬ ‫برق تاثیر‌گذار است‪ .‬رییس سندیکای صنعت برق‬ ‫ایران در تشریح این موضوع که کاهش قیمت نفت‬ ‫چ��ه تاثیری ب��ر صنعت برق ای��ران دارد‪ ،‬گفت‪ :‬با‬ ‫توجه به اینکه مش��تری نهایی برق‪ ،‬دولت اس��ت‬ ‫کاهش قیمت نفت در بودجه دولت تاثیر می‌گذارد‬ ‫در نتیجه بر صنعت برق نیز تاثیر‌گذار است‪.‬‬
‫صاحب امتیاز‪:‬‬ ‫سه‌شنبه ‪ 30‬دی‪ 28 - 1393‬ربیع االول ‪ 20 -1436‬ژانویه ‪ -2015‬شماره ‪ -137‬پیاپی ‪1455‬‬ ‫سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫سردبیر‪ :‬مسعود دهشور‬ ‫قائم مقام اداری ‪،‬مالی ‪ :‬خلیل محمودی‬ ‫مناجات باخدا‬ ‫حافظ‪:‬‬ ‫س��حرگاهان ک��ه مخمور ش��بانه‬ ‫گرفت��م باده ب��ا چن��گ و چغانه‬ ‫نه��ادم عق��ل را ره‌توش��ه از م��ی‬ ‫ز ش��هر هس��تی‌اش ک��ردم روانه‬ ‫ن��گار می‌فروش��م عش��وه‌ای داد‬ ‫که ایم��ن گش��تم از مک��ر زمانه‬ ‫ز س��اقی کمان‌اب��رو ش��نیدم‬ ‫ک��ه ‌ای تی��ر مالم��ت را نش��انه‬ ‫نبن��دی زان میان طرف��ی کمروار‬ ‫اگ��ر خ��ود را ببین��ی در میان��ه‪،‬‬ ‫ب��رو ای��ن دام ب��ر مرغ��ی دگر نه‬ ‫ک��ه عنق��ا را بلند اس��ت آش��یانه‬ ‫که بندد طرف وصل از حسن شاهی‬ ‫ک��ه با خود عش��ق ب��ازد جاودانه‬ ‫ندیم و مطرب و س��اقی همه اوست‬ ‫خی��ال آب و گل در ره بهان��ه‬ ‫بده کش��تی م��ی‌تا خ��وش برانیم‬ ‫از ای��ن دری��ای ناپیداکران��ه‬ ‫وج��ود م��ا معماییس��ت حاف��ظ‬ ‫که تحقیقش فسون است و فسانه‬ ‫گشتی در کهکشان خبر‬ ‫مهر ‪ -‬دبیرکل محیط‌زیس��ت تهران گفت‪ :‬برای‬ ‫نخس��تین بار در ‪ 5‬س��ال گذش��ته‪ ،‬وضعیت کیفی‬ ‫ه��وای تهران با پیش��رفتی رو به جلو بوده و در روز‬ ‫هوای پاک در ش��رایط ناس��الم نب��ود‪ .‬محمدهادی‬ ‫حیدرزاده افزود‪ :‬یکی از برنامه‌های اصلی س��ازمان‬ ‫حفاظت محیط زیس��ت از ابتدای آغاز به‌کار دولت‬ ‫تدبی��ر و امید اجرای اقدامات ج��دی برای کاهش‬ ‫آلودگی و در نتیجه بهب��ود وضعیت کیفیت هوای‬ ‫کالنشهر‌های بزرگ به‌ویژه تهران بوده است‪.‬‬ ‫مه�ر ‪ -‬ده‌ه��ا نمایش��گاه کت��اب ب��ا موض��وع‬ ‫س��بک زندگی ایرانی‪-‬اس�لامی با محوریت بخش‬ ‫خصوصی (موسس��ات فرهنگی‪ ،‬هنری قدر والیت و‬ ‫اندیشه‌ورزان دانای فردا) و با همکاری وزارت ارشاد‬ ‫در دهه فجر امسال در سراسر کشور برگزار می‌شود‪.‬‬ ‫فارس – علی‌اکبر سیاری‪ ،‬معاون وزیر بهداشت‬ ‫گفت‪ :‬طرح اس��تقرار پایگاه‌های سالمت در حاشیه‬ ‫شهرها از شهرهای مشهد‪ ،‬تبریز و کرج شروع شده‬ ‫و به تدریج تا پایان س��ال آینده در سراسر کشور و‬ ‫حاشیه همه شهرهای بزرگ گسترش پیدا می‌کند‪.‬‬ ‫ایرن�ا ‪ -‬نهمین جشنواره بین‌المللی شعر فجر از‬ ‫‪ 20‬بهمن در بخش‌های کودک و نوجوان‪ ،‬شعر و‪...‬‬ ‫در سراسر کشور برگزار می‌شود‪.‬‬ ‫ایلنا ‪ -‬در حال حاضر به غیر از جنگل‌های بلوط‬ ‫غرب بس��یاری از مراتع و بیشه‌زار‌ها در استان‌های‬ ‫فارس‪ ،‬بوش��هر و‪ ...‬در حال خشک شدن در سطوح‬ ‫مختلف هس��تند‪ .‬مدیرکل دفتر زیس��تگاه‌ها و امور‬ ‫مناطق س��ازمان حفاظت محیط‌زیست با اشاره به‬ ‫اینکه میانگین بارش‌ها امس��ال در کش��ور کمتر از‬ ‫س��ال‌های گذشته اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬خشکسالی امسال‬ ‫حتی در ناحیه خزر هم خود را نشان داده است‪.‬‬ ‫ایس�نا ‪ -‬در آیی��ن اختتامی ‌ه نخس��تین جایزه‌‬ ‫نماهنگ «ققنوس»‪ ،‬مشاور فرهنگی رییس‌جمهور‬ ‫در این مراس��م‪ ،‬برگزاری این جای��زه را یک تجربه‌‬ ‫ملی تلقی کرد که می‌تواند در مدیوم‌های فرهنگی‬ ‫دیگر نیز دیده شود و در این آیین پیشنهاد تاسیس‬ ‫یک شبکه تلویزیونی ویژه موسیقی داده شد‪.‬‬ ‫‪ .‬مهر ‪ -‬دبیر سی‌وسومین جشنواره بین‌المللی‬ ‫فجر گفت‪ :‬تئاتر به ما فرصت اندیش��یدن‪ ،‬شهامت‬ ‫و ج��رات س��خن گفتن‪ ،‬بی��ان حقایق‪ ،‬ط��رز نگاه‬ ‫زیباشناس��انه‪ ،‬کش��ف حقایق پنهان زندگی‪ ،‬تعمق‬ ‫و تفک��ر و چرایی و از همه مهم‌تر‪ ،‬تحمل ش��نیدن‬ ‫سخن دیگران را می‌‌دهد‪ .‬تئاتر نقد اجتماعی است‪،‬‬ ‫بازآفرینی و رویارویی انسان در آینه مفاهیم دنیای‬ ‫درون‪ ،‬دنیای پیرامون و عالم ماوراء‪.‬‬ ‫‪ .‬مه�ر ‪-‬دبیر ش��ورای هماهنگی مب��ارزه با مواد‬ ‫مخدر استان گلس��تان گفت‪65 :‬درصد دانشجویان‬ ‫مبتال به مواد مخدر از تاثیرات مواد بی‌اطالع بودند‬ ‫و علت اعتیاد خود را ناآگاهی عنوان می‌کردند‪.‬‬ ‫مهر ‪-‬س��امانه پیش‌ف��روش اینترنتی بلیت آثار‬ ‫سی‌وس��ومین جش��نواره بین‌المللی تئات��ر فجر از‬ ‫ی آغاز به کار کرده ولی هنوز تخفیف‬ ‫یکشنبه ‪ 27‬د ‌‬ ‫دانشجویی برای خرید بلیت‪ ،‬لحاظ نشده است‪.‬‬ ‫یو‌س��ومین جشنواره بین‌المللی‬ ‫مهر ‪ -‬ستاد س ‌‬ ‫تئات��ر فجر از تعلق بلیت‌های رای��گان به گروه‌های‬ ‫آموزش��ی و دانش��جویان تئات��ر در ‪ 4‬دانش��گاه‬ ‫خبر داد‪.‬‬ ‫مدیر تحریریه‪ :‬مهدی اسحاقیان‬ ‫مدیر فنی و هنری‪ :‬مهدی نجفی‬ ‫مدیر فناوری‪ :‬علی‌رضا فخرآبادی‬ ‫مدیر آموزش‪ :‬مینو بدیعی‬ ‫مدیر روابط عمومی‪ :‬فاطمه پیرانی‬ ‫مدیر سازمان آگهی ها ‪ :‬مهرداد بیات‬ ‫مدیر چاپ‪ :‬بیژن بهادری‬ ‫دبیر گروه گزارش‪ :‬رامین نعمتی‬ ‫دبیر گروه صنعت‪ :‬میترا ممسنی‬ ‫دبیر گروه معدن‪ :‬شهریار خدیوفرد‬ ‫دبیر گروه تجارت‪ :‬عاطفه خسروی‬ ‫دبیر گروه اقتصاد‪ :‬مهدیه انوشه‬ ‫دبیر گروه گفتگو‪ :‬محمود مقدسی‬ ‫دبیر گروه استان‌ها‪ :‬مریم نظری‬ ‫دبیر ویرایش و تصحیح‪ :‬حسین شیرازی‬ ‫تلفن‪82190 :‬‬ ‫فکس‪88713730 :‬‬ ‫پیامک‪300082190 :‬‬ ‫پیامگیر صوتی‪88105304 :‬‬ ‫سازمان آگهی‌ها‪88722732-3 :‬‬ ‫امور مشترکین‪88722735 :‬‬ ‫روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان‌ها‪88724211 :‬‬ ‫چاپ‪ :‬انتخاب رسانه‪44905300-2 :‬‬ ‫‪ 4‬میلیون و‪ 800‬هزارجهانگرد به ایران آمدند‬ ‫معاون س��ازمان میراث فرهنگی‪ ،‬با بیان‬ ‫اینکه ایران درسال گذشته ‪ 7‬میلیارد دالر‬ ‫از بخش جهانگردی درآمد داش��ته است‪،‬‬ ‫گفت‪ 4 :‬میلیون و ‪ ۸۰۰‬هزار جهانگرد در‬ ‫این مدت به کشور سفر کرده‌اند‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬اس��داهلل درویش امیری‬ ‫افزود‪ :‬امریکا در س��ال ‪۲۰۱۳‬م بیش از‪۶۱‬‬ ‫میلیون نفر گردشگر با ‪ ۱۳۲‬میلیارد دالر‬ ‫درآمد داشت‪ ،‬همچنین اسپانیا در همین‬ ‫س��ال ‪ ۵۷‬میلیون گردشگر با ‪ ۶۰‬میلیارد‬ ‫دالر و ترکیه نیز ‪ ۳۳‬میلیون گردش��گر با‬ ‫‪ ۲۵‬میلیارد دالر درآمد داشته است‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬این در حالی اس��ت که‬ ‫کش��ور ما با داش��تن تاریخ کهن و تمدن‬ ‫دیرینه در این سال تنها ‪ 4‬میلیون و ‪۸۰۰‬‬ ‫هزار گردش��گر با ‪ 7‬میلی��ارد دالر درآمد‬ ‫داشته است‪.‬‬ ‫مع��اون ام��ور مجلس‪ ،‬حقوق��ی و امور‬ ‫اس��تان‌های س��ازمان می��راث فرهنگی‪،‬‬ ‫گردش��گری و صنایع دس��تی ب��ا تاکید‬ ‫بر اینکه گردش��گرانی که به ایران س��فر‬ ‫می‌کنن��د‪ ،‬گردش��گر فرهنگی هس��تند‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬در مدت یک س��ال و نی��م اخیر‬ ‫حتی یک گردش��گر خارج��ی در نیروی‬ ‫انتظامی و س��ازمان قضایی کشور پرونده‬ ‫قضایی و حقوقی ن��دارد‪ .‬درویش امیری‬ ‫ب��ا تاکی��د ب��ر اینکه ب��ا ورود گردش��گر‬ ‫خارج��ی و توس��عه صنعت گردش��گری‪،‬‬ ‫مشکل اش��تغال در جامعه حل می‌شود‪،‬‬ ‫ادامه داد‪ :‬این س��ازمان پیگیر دو پرونده‬ ‫ب��زرگ بازگرداندن آث��ار تاریخی ایران از‬ ‫کش��ورهای امریکا و هلند است‪.‬وی ابراز‬ ‫ک��رد‪ :‬امیدواریم با تدبی��ر بخش حقوقی‬ ‫نه��اد ریاس��ت‌جمهوری و پیگیری حوزه‬ ‫حقوقی س��ازمان می��راث فرهنگی‪ ،‬آثار‬ ‫تاریخی ایران از امریکا و هلند به کش��ور‬ ‫برگردانده شود‪.‬‬ ‫دروی��ش امی��ری از همکاری مناس��ب‬ ‫مجلس ش��ورای اسالمی با سازمان میراث‬ ‫فرهنگ��ی نیز قدردانی ک��رد و افزود‪ :‬افق‬ ‫پیش روی سازمان روشن است‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکید بر ضرورت رش��د صنعت‬ ‫گردشگری کش��ور‪ ،‬گفت‪ :‬متوسط درآمد‬ ‫جهانی از صنعت گردشگری در جهان ‪۱۷‬‬ ‫میلیارد دالر اس��ت و این در حالی اس��ت‬ ‫که ایران از کمتر از یک درصد این س��هم‬ ‫جهانی برخوردار است‪.‬‬ ‫مع��اون امور مجل��س‪ ،‬حقوقی و امور‬ ‫اس��تان‌های س��ازمان میراث فرهنگی‪،‬‬ ‫گردشگری و صنایع دستی کشور گفت‪:‬‬ ‫در کش��ور ما افزون بر ‪ ۳۲‬هزار اثر ثبت‬ ‫ش��ده و آثار فراوان ثبت نشده‌ای وجود‬ ‫دارد که باید از ای��ن گنجینه عظیم به‬ ‫عنوان ی��ک فرصت بزرگ ب��رای رونق‬ ‫اقتصاد و اشتغال استفاده کرد‪.‬‬ ‫دروی��ش امی��ری با اش��اره ب��ه جایگاه‬ ‫بی‌بدی��ل صنایع دس��تی ایران در س��طح‬ ‫بین‌المللی‪ ،‬خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬از ‪ ۴۵۰‬اثر‬ ‫ثبت شده صنایع دستی در یونسکو بیش‬ ‫از ‪ ۳۵۰‬اثر مربوط به ملت ایران است‪.‬‬ ‫سهم کل کشورهای اسالمی ‪2/4‬درصد از هزینه‌های تحقیقات جهان‬ ‫معاون تحقیقات و فناوری وزیر بهداشت گفت‪ :‬سهم‬ ‫کل کشورهای اس�لامی از هزینه‌های تحقیقات جهان‬ ‫‪2/4‬درصد است‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬ملک‌زاده اظهار ک��رد‪ :‬رقم واقعی‬ ‫اعتبارات پژوهش��ی س��االنه کش��ور از ‪40‬س��ال پیش‬ ‫تاکنون تقریبا ثابت مانده است‪ .‬وی که در «اندیشگان‬ ‫سیاس��تگذاری در عل��وم و پژوهش‌ه��ای بنی��ادی»‬ ‫در پژوهش��گاه دانش‌ه��ای بنی��ادی س��خن می‌گفت‬ ‫خاطرنشان کرد‪ 57 :‬کشور جهان اسالم که در بین آنها‬ ‫برخی از ثروتمندترین کشورهای دنیا نیز حضور دارند‪،‬‬ ‫در مجم��وع ‪2/4‬درصد بودجه صرف ش��ده در پژوهش‬ ‫دنیا را به خود اختصاص داده‌اند و این درحالی است که‬ ‫ایاالت متحده به تنهایی ‪30/6‬درصد‪ ،‬اروپا ‪22/6‬درصد‪،‬‬ ‫چی��ن ‪ 15/3‬و ژاپن ‪10/3‬درص��د هزینه‌های تحقیق و‬ ‫توس��عه جهان را به خود اختصاص داده‌اند‪ .‬وی تصریح‬ ‫کرد‪ :‬در هر یک از کش��ورهای اسالمی به‌طور متوسط‬ ‫‪0/46‬درص��د تولی��د ناخالص داخلی ص��رف تحقیق و‬ ‫توسعه می‌شود که البته نسبت به سال ‪ 2003‬میالدی‬ ‫که این سهم فقط ‪0/3‬درصد بوده‪ ،‬افزایش داشته است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬در چشم‌انداز سال ‪ 1441‬هجری قمری‬ ‫(‪1398‬هجری شمس��ی‪2020-‬میالدی) کش��ورهای‬ ‫جهان اس�لام‪ ،‬مقرر ش��ده که در این کش��ورها سهم‬ ‫تحقیق و توس��عه از تولید ناخال��ص ملی به ‪1/4‬درصد‬ ‫افزای��ش یابد ک��ه با توجه به روند بس��یار کند رش��د‬ ‫پیشنهاد جایزهدرجشنوارهفیلمفجربهنامپیامبراعظم(ص)‬ ‫عضو کمیس��یون هنر و معماری شورای عالی انقالب‬ ‫فرهنگ��ی با اش��اره ب��ه خبر خ��وب رونمای��ی از فیلم‬ ‫محمد(ص) در سی و سومین جشنواره فیلم فجر تقاضا‬ ‫کرد که مس��ئوالن این رویداد مهم سینمایی جایزه‌ای‬ ‫را به‌نام پیامبر اعظم(ص) اختصاص دهند تا این جایزه‬ ‫ب��ه صورت ثاب��ت و در مقیاس بین‌المللی در س��اختار‬ ‫جش��نواره نهادینه شود‪ .‬به گزارش ایرنا خزاعی بیان‬ ‫کرد‪ :‬روند اهانت به پیامبر اسالم(ص) در سال‌های اخیر‬ ‫و تاریخ معاصر که درخش��ش نام محمد(ص) و تأللوی‬ ‫دین تابن��اک آن حضرت بیش از ه��ر زمانی تا اعماق‬ ‫اروپ��ا و امریکا را فرا گرفته‪ ،‬گس��ترش بیش��تری یافته‬ ‫است و هر از چندگاهی شاهد تهاجم ضدفرهنگی غرب‬ ‫در قالب توهین به مقدس��ات اسالمی و تخطئه چهره و‬ ‫شخصیت پیامبر اسالم(ص) هستیم‪ .‬عضو شورای عالی‬ ‫فرهنگی بسیج کش��ور با بیان اینکه یکی از بزرگترین‬ ‫فاکتورها در فیلمسازی و جریان‌سازی پیرامون اسالم و‬ ‫مسلمانان از سوی هالیوود نشان دادن چهره‌ای خشن‬ ‫و خوفن��اک و جنگ طلب در جهت نمادس��ازی برای‬ ‫تروریس��م است اضافه کرد‪ .:‬سینمای ایدئولوژیک غرب‬ ‫پابه‌پای رسانه‌های صهیونیس��تی تقریبا عناد آشکاری‬ ‫با اس�لام و مس��لمانان نشان داده اس��ت‪ .‬در اغلب آثار‬ ‫س��ینمایی آنها‪ ،‬مس��لمانان‪ ،‬آدم‌هایی شرور‪ ،‬خبیث با‬ ‫نگاهی خوشبینانه‪ ،‬مضحکه‌آمیز و مسخره نمایش داده‬ ‫شدند‪ .‬این تهیه‌کننده سینما بر این باور است که بدون‬ ‫ش��ک‪ ،‬غرب تمام قد از طریق بهره‌گیری از رس��انه‌ها‪،‬‬ ‫س��ینما و تلویزیون‪ ،‬ش��بکه‌های جاسوس��ی و امنیتی‪،‬‬ ‫گروه‌ه��ای م��زدور و آدمکش‌ه��ای اج��اره‌ای و ایجاد‬ ‫استحاله در بدنه نیروهای فکری و اجتماعی در جوامع‬ ‫اس�لامی در تقابل با اس�لام انقالبی و انقالب اسالمی‬ ‫صف‌آرایی کرده اس��ت و در این زمینه وظیفه نخبگان‪،‬‬ ‫دانش��گاهیان و هنرمندان و سینماگران بسیار خطیر و‬ ‫سنگین است‪.‬‬ ‫اعتبارات تحقیق و توس��عه در جهان اسالم دور از ذهن‬ ‫اس��ت‪ .‬ملک‌زاده تصریح کرد‪:‬از لحاظ سهم «اعتبارات‬ ‫تحقیق و توس��عه» تون��س‪ ،‬مالزی‪ ،‬ترکی��ه و ایران به‬ ‫ترتیب بهترین وضعیت را در بین کش��ورهای اسالمی‬ ‫از تولید ناخالص داخلی دارند‪.‬‬ ‫اعتباربرایتبلتدانش‌آموزی‬ ‫ریی��س مرک��ز برنامه‌ریزی‪ ،‬نیروی انس��انی و فناوری‬ ‫اطالعات آموزش و پرورش با اشاره به اینکه یک میلیارد‬ ‫تومان اعتب��ار برای تبلت دانش‌آم��وزی اختصاص داده‬ ‫شده‪ ،‬گفت‪ :‬در س��ال آینده طرح تبلت دانش‌آموزی به‬ ‫تمام کشور تعمیم داده می‌شود‪.‬‬ ‫به گزارش فارس‪ ،‬خس��رو نظری اظه��ار کرد‌‪ :‬موضوع‬ ‫تبلت همچنان در مدارس پیگیری می‌ش��ود و تبلت به‬ ‫مدارس وارد شده است‪ .‬وی افزود‪ :‬در سال گذشته و در‬ ‫‪ 3‬دوره تحصیلی در شهر تهران‪ 3 ،‬کالس از هر مدرسه‬ ‫را پیش‌بینی کردیم که خود مدارس نیز در این موضوع‬ ‫مشارکت کردند‪ .‬نظری خاطرنشان کرد‪ :‬این اعتبار برای‬ ‫بحث هوشمندسازی و تبلت در نظر گرفته شده‪ ،‬ضمن‬ ‫اینکه سیاست‌گذاری می‌کنیم طرحی را به صورت کالن‬ ‫برای تمام استان‌ها فراهم کنیم؛ زیرا بسیاری از مدارس‬ ‫در اس��تان‌ها هستند که خودش��ان در بحث تبلت اقدام‬ ‫کردند و ما نظارت و کنترل را انجام می‌دهیم‪.‬‬ ‫نشانی‪:‬‬ ‫ته�ران‪ ،‬خیاب�ان قائم مق�ام فراهانی‬ ‫کوچه آزادگان شماره ‪26‬‬ ‫کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫وب سایت‪www.smtnews.ir :‬‬ ‫پست الکترونیکی‪info@smtnews.ir :‬‬ ‫روابط عمومی‪PR@smtnews.ir:‬‬ ‫آگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫در باب قناعت‬ ‫من آن مورم که در پای‌ام بمالند‬ ‫س��عدی در حکایت ش��ماره ‪ 2‬خود در گلس��تان‬ ‫این‌گونه گفته و سروده است‪.‬‬ ‫دو امی��رزاده در مصر بودن��د؛ یکی علم آموخت و‬ ‫دیگر‪ ،‬مال اندوخت؛ عاقبه‌االمر‪ ،‬آن یکی عالم ‌ه عصر‬ ‫گشت و این یکی عزیز مصر شد‪.‬‬ ‫پس این توانگر به چش��م حق��ارت در فقیه نظر‬ ‫ک��ردی و گفت��ی‪ :‬من به س��لطنت رس��یدم و این‬ ‫هم‌چون‌آن در مسکنت بمانده است‪ .‬گفت‪ :‬ای برادر!‬ ‫ش��کر نعمت باری ـ عز اسمه ـ هم‌چون‌آن افزون‌تر‬ ‫است بر من که میراث پیغمبران یافتم یعنی علم‪ ،‬و‬ ‫تو را میراث فرعون و هامان رسید یعنی ملک مصر‬ ‫من آن مورم که در پای‌ام بمالند‬ ‫نه زنبورم که از دست‌ام بنالند‬ ‫کجا خود شکر این نعمت گزارم‬ ‫که زور مردم‌آزاری ندارم‬ ‫یک چهره‬ ‫شاعر اخالق به آسمان پرکشید‪ ،‬مشفق کاشانی‬ ‫گوش هوشی است اگر پنجره باز است اینجا‬ ‫نغمه مرغ سحر روح نواز است اینجا‬ ‫برده از هوش مرا سکر سماع ملکوت‬ ‫شمع و شب را یله کن قصه دراز است اینجا‬ ‫روی زیبای تو تابنده‌تر از صبح نیاز‬ ‫طاق ابروی تو محراب نماز است اینجا‬ ‫چشمه معرفت از باده حیرت گذرد‬ ‫قدمی پیش بنه راه فراز است اینجا‬ ‫عباس کی‌منش ملقب به مش��فق کاش��انی‪ ،‬شاعر‬ ‫پیشکس��وت عرص��ه انق�لاب که ب��ه ش��اعر اخالق‬ ‫معروف بود در ‪28‬دی‌ماه در هنگام ش��عرخوانی برای‬ ‫بزرگداشت س��هیل محمودی دچار ایست قلبی شد‬ ‫و به آس��مان پرکش��ید‪ .‬به گزارش ایرنا‪ ،‬معاون امور‬ ‫هن��ری وزی��ر فرهنگ و ارش��اد اس�لامی‪ ،‬در پیامی‬ ‫درگذش��ت عباس مش��فق کاشانی‪ ،‬ش��اعر معاصر را‬ ‫تسلیت گفت‪.‬‬ ‫در پیام علی مرادخانی آمده اس��ت‪ :‬خوشا به حال‬ ‫مشفق کاشانی که در محفل دوستدارانش دعوت حق‬ ‫را لبیک گفت و بدا به حال ما که او را از دست دادیم‬ ‫و در این دنیای بی‌او‪ ،‬تنهاییم‪.‬‬ ‫وی در این پیام افزود‪ :‬مشفق کاشانی از کودکی در‬ ‫محضر مادرش با حافظ آش��نا شد و پا به دنیای شعر‬ ‫و شاعری گذاش��ت و حاال شعرهای خود او در خاطر‬ ‫فارس��ی‌زبانان ماندگار خواهد ش��د‪ .‬او از دوستداران‬ ‫اهل‌بیت بود و در رثای س��ید و ساالر شهیدان اشعار‬ ‫زیبایی از خود به یادگار گذاش��ت‪.‬امیدوارم خداوند او‬ ‫را با خاندان عصمت و طهارت محشور کند‪.‬‬ ‫عکس‌روز‬ ‫سخنران‪ :‬دکتر مهدی فرقانی‪ ،‬استاد دانشگاه عالم ‌ه طباطبایی‬ ‫موضوع‪ :‬گزارش‌نویسی مدرن در مطبوعات تخصصی‬ ‫زمان‪ :‬اول بهمن ‪ 1393‬ساعت ‪ 10‬تا ‪12‬‬ ‫مکان‪ :‬تاالر اجتماعات روزنامه صمت‪ ،‬خیابان قائم‌مقام فراهانی کوچه آزادگان ـ پالک ‪26‬‬ ‫بارش برف زمستانی در کرمان پس از مدت‌ها این شهر را سفیدپوش کرد‬ ‫حمید صادقی‬ ‫ورود ب�رای عالقه‌مندان با ثبت‌نام قبلی آزاد اس�ت‪ .‬تلفن روابط‌عمومی ‪021-88105309‬‬

آخرین شماره های روزنامه صمت

روزنامه صمت شماره 1353

روزنامه صمت شماره 1353

شماره : ۱۳۵۳
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۸
روزنامه صمت شماره 1352

روزنامه صمت شماره 1352

شماره : ۱۳۵۲
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۷
روزنامه صمت شماره 1351

روزنامه صمت شماره 1351

شماره : ۱۳۵۱
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۶
روزنامه صمت شماره 1350

روزنامه صمت شماره 1350

شماره : ۱۳۵۰
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۳
روزنامه صمت شماره 1349

روزنامه صمت شماره 1349

شماره : ۱۳۴۹
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۲
روزنامه صمت شماره 1348

روزنامه صمت شماره 1348

شماره : ۱۳۴۸
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۰
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!