صفحه قبل

روزنامه صمت شماره ۱۳۴۹

صفحه بعد

روزنامه صمت شماره 1349

روزنامه صمت شماره 1349

‫اولین روزنامه سهامداری ایران (خبرنگاران و کارکنان)‬ ‫توسعه روابط با همسایگان‬ ‫و حفظ امنیت منطقه‬ ‫حس��ن روحانی‪ ،‬رئیس‌جمهوری ایران در گفت‌وگ��وی تلفنی با رئیس‌جمهوری‬ ‫ترکیه‪ ،‬نخس��ت‌وزیر پاکس��تان و امیر قطر ضمن تبریک عید سعید قربان بر توسعه‬ ‫رواب��ط با همس��ایگان و حفظ امنیت منطقه تاکید کرد‪ .‬حس��ن روحانی در تماس‬ ‫تلفن��ی رج��ب طیب اردوغان‪ ،‬رئیس‌جمهوری ترکیه با تبریک متقابل عید س��عید‬ ‫قربان به دولت و ملت ترکیه و همه مسلمانان جهان‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬جمهوری اسالمی‬ ‫ایران برای توس��عه روابط با ترکیه به‌عنوان یک کش��ور دوست و برادر‪ ،‬کاملا آماده‬ ‫است‪ .‬رئیس‌جمهوری همچنین تسریع در اجرای توافق‌ها میان دو کشور را ضروری‬ ‫دانست‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سه‌شنبه‬ ‫‪ 22‬مرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 11‬ذی‌الحجه ‪ 1440‬‬ ‫‪ 13‬اوت ‪2019‬‬ ‫ سال سی‌ویکم دوره جدید شماره ‪ 1349‬پیاپی ‪ 16 2667‬صفحه قیمت‪ 2000 :‬تومان‬ ‫چهره‬ ‫امنیت آبراه‌های بین‌المللی‬ ‫و تنگه هرمز خط قرمز ایران‬ ‫سرمقاله‬ ‫‪2‬‬ ‫رویکرد اقتصاد ملی برای‬ ‫کسب‌وکارهای کوچک و متوسط‬ ‫یادداشت‌های امروز‬ ‫دردسرهای‬ ‫موتور‌سیکلت‌های برقی‬ ‫صادرات‬ ‫نیازمند یک تحول اساسی‬ ‫دریانوردان در خط مقدم‬ ‫مبارزه با تحریم‬ ‫گفت و گو‬ ‫برای تاجران خوشنام‬ ‫مواد معدنی مسیر سبز‬ ‫تعریف می‌شود‬ ‫گزارش روز‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪http://Telegram.me/smtnews‬‬ ‫‪www.smtnews.ir -‬‬ ‫بانک مرکزی با سازمان امور مالیاتی همکاری می‌کند‬ ‫کارتخوان‌ها و حساب‌های اجاره‌ای زیر ذره‌بین مالیات‬ ‫بحث شناس��ایی حساب‌های بانکی و مالیات‌ستانی از آنها در حالی چند سالی است از‬ ‫س��وی سازمان امور مالیاتی مطرح می‌شود‪ ،‬اما این مهم هنوز نتوانسته شکل اجرایی به‬ ‫خود بگیرد‪ .‬این بحث که همواره به محلی برای مناقشه تبدیل شده‌‪ ،‬این روزها با توجه‬ ‫ب��ه عزم دولت ب��رای افزایش درآمدهای مالیاتی با در نظ��ر گرفتن کاهش فروش نفت‪،‬‬ ‫بیش از هر زمان دیگری داغ شده و آن‌طور که پیداست دولت در تالش است تا با ایجاد‬ ‫پایه‌های جدید مالیاتی از جمله مالیات بر عایدی س��رمایه و خانه‌های خالی و رسیدگی‬ ‫ویژه برای مالیات‌س��تانی از حساب‌های بانکی و همچنین دستگاه‌های کارتخوان‪ ،‬زمینه‬ ‫مالیات‌س��تانی را در کشور افزایش دهد و در عین حال جلوی فرار مالیاتی را که ساالنه‬ ‫می��زان آن ح��دود ‪۴۰‬هزار میلی��ارد تومان برآورد می‌ش��ود‪ ،‬بگی��رد‪ .‬تنگناهای مالی و‬ ‫بودجه‌ای دولت از یک سو و گسترش فعالیت‌های پنهان و افزایش فرار مالیاتی از سوی‬ ‫دیگر‪ ،‬دولت را ناگزیر کرده برای دریافت مالیات از حس��اب‌های بانکی برنامه‌ریزی کند‪.‬‬ ‫‪11‬‬ ‫اما سازکار اجرای این برنامه به شکل دقیق مشخص نشده است‪.‬‬ ‫فرصتی برای پوست‌اندازی «خودرو»‬ ‫‪3‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪6‬‬ ‫کاهش تهدیدپذیری کشور‬ ‫با توسعه صنعت پتروشیمی‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه‌ای‬ ‫مدیرعامل پتروش��یمی ف��ن‌آوران معتقد اس��ت هر چه‬ ‫تولیدات پتروشیمی را در کشور افزایش دهیم تهدیدپذیری‬ ‫ایران از این حوزه کاهش خواهد یافت‪ .‬پتروش��یمی شیمی‬ ‫بافت جزو نخستین شرکت‌های مورد بهره‌برداری در منطقه‬ ‫به شمار می‌رود که تولید اصلی آن ‪ MTBE‬و رافینت است‬ ‫و از فناوری تولید آلمانی استفاده می‌کند‪.‬‬ ‫‪14‬‬
‫‪2‬‬ ‫سه‌شنبه‬ ‫‪ 22‬مرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 11‬ذی‌الحجه ‪1440‬‬ ‫‪ 13‬اوت ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1349‬‬ ‫پیاپی ‪2667‬‬ ‫خبر‬ ‫تجارت‬ ‫سرمقاله‬ ‫رضا پدیدار‬ ‫رئیس کمیسیون انرژی و محیط‌زیست اتاق تهران‬ ‫آگاهی عمومی و رش��د فکری صاحبان کسب‌وکار‬ ‫به‌وی��ژه در ی��ک ده��ه اخیر‪ ،‬حاکی از آن اس��ت که‬ ‫کس��ب‌وکارهای کوچک و متوس��ط به‌عنوان موتور‬ ‫محرک رش��د و توس��عه اقتصادی و اجتماعی و نیز‬ ‫از هم��ه مهم‌تر اش��تغالزایی‪ ،‬م��ورد پذیرش همگان‬ ‫ق��رار گرفته‌اند و با مزایای��ی مانند خالقیت‪ ،‬نوآوری‬ ‫و انعطاف‌پذیری بیش��تر موجب فعال ش��دن چرخه‬ ‫اقتصاد در بس��یاری از کش��ورهای جهان ش�� ‌ده‌اند‪.‬‬ ‫پژوهش‌ه��ای انج��ام ش��ده نی��ز نمایانگ��ر جهش‬ ‫اقتصادی کش��ورهایی است که اولویت خاصی برای‬ ‫توسعه بنگاه‌های کوچک و متوسط قائل می‌شوند؛ تا‬ ‫آنجا که نقش بنگاه‌های کوچک و متوسط در اقتصاد‬ ‫باالتر از اش��تغالزایی و تولید عنوان ش��ده است‪ .‬این‬ ‫بنگاه‌ه��ا با تربی��ت کارآفرینان و مدی��ران اقتصادی‬ ‫آینده و نیز تش��ویق فرهنگ سرمایه‌گذاری و توسعه‬ ‫نقش بس��زایی در اقتصاد کش��ورها ایف��ا می‌کنند‪.‬‬ ‫براس��اس آمار منتش��ر ش��ده‪ ،‬بی��ش از ‪ ۵۰‬درصد‬ ‫تولید ناخالص داخلی در کش��ورهای توس��عه‌یافته‬ ‫و در حال توس��عه و ح��دود ‪ ۳۰‬درصد صادرات این‬ ‫کشورها ازسوی بنگاه‌های کوچک و متوسط محقق‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬نمونه بارز این گونه از کشورها کانادا است‬ ‫ک��ه ‪ ۲۵‬درص��د از بنگاه‌های کوچک و متوس��ط آن‬ ‫فعالیت‌های تولیدی انج��ام می‌دهند و باقی آنها در‬ ‫زمینه خدمات فعال هس��تند‪ .‬اف��زون بر آن بیش از‬ ‫‪ ۶۰‬درصد جمعیت ش��اغل این کشور در این بنگاه‌ها‬ ‫مش��غول کار هس��تند که در نهایت منس��جم‌ترین‬ ‫بنگاه‌ها در جهان را تشکیل داده‌اند‪ .‬آخرین بررسی‌ها‬ ‫و آمارهای ارائه شده ازسوی معاونت علمی و فناوری‬ ‫ریاست‌جمهوری نیز حاکی آن است که در سال‌های‬ ‫اخیر به‌دنبال رشد سرمایه‌های انسانی و ارتقای توان‬ ‫کارآفرینی‪ ،‬توجه به ایجاد کس��ب‌وکارهای کوچک‬ ‫و متوسط در کش��ور افزایش چشمگیری یافته‪ ،‬این‬ ‫در حالی اس��ت ک��ه همچنان مش��کالت عدیده‌ای‬ ‫در س��اختار اقتصادی کش��ور وج��ود دارد که مانع‬ ‫ش��کوفایی این کس��ب‌وکارها و استفاده بهینه از این‬ ‫بنگاه‌ها شده است‪ .‬یکی از این موانع جدی که بارها‬ ‫ازس��وی نگارنده در جلسات رس��می پارلمان بخش‬ ‫خصوصی مطرح ش��ده‪ ،‬تصدی‌گ��ری دولت در تمام‬ ‫جوانب و بخش‌های اقتصاد کش��ور است‪ .‬مانع دیگر‬ ‫حض��ور نهادها و س��ازمان‌های دولتی و خصولتی در‬ ‫قالب بنگاه‌های اقتصادی با هدف س��ودآوری اس��ت‬ ‫که قدرت رقاب��ت بنگاه‌های بخش خصوصی واقعی‬ ‫را تضعی��ف ک��رده و درنهای��ت به شکس��ت چنین‬ ‫کس��ب‌وکارهایی منجر می‌ش��ود‪ .‬برای موفقیت در‬ ‫این مسیر راهی نیست جز همگام شدن رویکردهای‬ ‫اقتصاد ملی با رشد شرکت‌های کوچک و متوسط در‬ ‫جه��ان‪ .‬در کنار این همگامی در عرصه ملی نیز باید‬ ‫تغییرات��ی در روند تصمیم‌گیری‌ها و قوانین ایجاد و‬ ‫دولت ملزم به حمایت و پشتیبانی از این کسب‌وکارها‬ ‫ش��ود‪ .‬نبود ابزارهای مناسب مالی برای این بنگاه‌ها‬ ‫و مش��کالت نظام بانکی و مالی کش��ور و به‌طور کلی‬ ‫نبود سازکارهای حمایتی الزم‪ ،‬نبود زیرساخت‌های‬ ‫مناس��ب‪ ،‬قوانین دس��ت‌وپاگیر‪ ،‬نظام مالیاتی‪ ،‬نبود‬ ‫ثبات در سیاس��ت‌ها‪ ،‬فس��اد و نبود ش��فافیت و نبود‬ ‫فرصت رقابت‪ ،‬از دیگر موانع کسب‌وکارهای کوچک‬ ‫و متوس��ط به‌ش��مار می‌رود‪ .‬دش��واری دسترسی به‬ ‫منابع مالی مناسب و ارزان یکی دیگر از دالیل عمده‬ ‫برای دس��ت نیافتن به کارکرد مناس��ب شرکت‌های‬ ‫کوچک و متوس��ط اس��ت‪ .‬درحال‌حاضر‪ ،‬با بازگشت‬ ‫تحریم‌ها‪ ،‬توجه به ش��رکت‌های کوچک و متوس��ط‬ ‫بیش از گذشته در خور اهمیت است؛ به‌عبارت دیگر‬ ‫صنایع کوچک و متوسط می‌توانند ضامن کارآفرینی‪،‬‬ ‫بهره‌وری و اش��تغالزایی باشند‪ .‬در این میان رویکرد‬ ‫ملی اقتص��اد باید با رفع بخش��نامه‌های بازدارنده و‬ ‫اعط��ای معافیت‌ه��ای مالیاتی در کنار تس��هیالت‬ ‫کم‌بهره و ارائه خدمات تامین اجتماعی در راس��تای‬ ‫بهبود عملکرد بنگاه‌های مولد گام بردارد‪ .‬دولت باید‬ ‫با تمام توان و نیروی خود در پی تامین زیرساخت‌های‬ ‫الزم و تس��هیل مبادالت بانکی و حمل‌ونقل باش��د و‬ ‫بخش خصوصی را ب��رای فعالیت‌های اقتصادی آزاد‬ ‫بگ��ذارد‪ .‬البته بخش خصوصی ه��م باید با عملکرد‬ ‫هوش��یارانه از فرصت پیش‌آمده برای توانمندسازی‬ ‫خود و توس��عه زیرس��اخت‌ها اس��تفاده کند‪ .‬به هر‬ ‫ح��ال بای��د بپذیریم که قدرت گرفت��ن خصولتی‌ها‬ ‫در اقتصاد کش��ور جز نابودی اقتصاد بهره‌ای نخواهد‬ ‫داشت‪ ،‬چراکه زمینه‌های ترویج فساد‪ ،‬رشد بیکاری‪،‬‬ ‫انحص��اری ش��دن بازارها‪ ،‬تعطیل��ی واحدهای مولد‬ ‫اقتص��ادی خصوصی‪ ،‬کاهش س��رمایه‌گذاری و فرار‬ ‫س��رمایه که حاص��ل بی‌اعتمادی اقتص��ادی و رانت‬ ‫است را ایجاد می‌کند‪.‬‬ ‫کالم آخ��ر اینک��ه وقت آن اس��ت تا با اس��تفاده‬ ‫از تجرب��ه کش��ورهای موفق در ایج��اد و حمایت از‬ ‫شرکت‌های کوچک و متوسط شاهد ارتقای ضریب‬ ‫رش��د تولید ملی باش��یم و اقتصادی به‌دور از رانت و‬ ‫فس��اد را از طریق تعامل س��ازنده ب��ا دولت و مردم‬ ‫فراهم آوریم‪.‬‬ ‫در گفت‌وگوی روحانی با رئیس‌جمهوری ترکیه‪ ،‬نخست‌وزیر پاکستان و امیر قطر مطرح شد‬ ‫توسعه روابط با همسایگان و حفظ امنیت منطقه‬ ‫حسن روحانی‪ ،‬رئیس‌جمهوری ایران در گفت‌وگوی‬ ‫تلفنی با رئیس‌جمهوری ترکیه‪ ،‬نخست‌وزیر پاکستان‬ ‫و امیر قطر ضمن تبریک عید س��عید قربان بر توسعه‬ ‫روابط با همسایگان و حفظ امنیت منطقه تاکید کرد‪.‬‬ ‫به گزارش پایگاه اطالع‌رس��انی ریاس��ت جمهوری‪،‬‬ ‫حس��ن روحانی در تماس تلفنی رجب طیب اردوغان‪،‬‬ ‫رئیس‌جمه��وری ترکیه با تبریک متقابل عید س��عید‬ ‫قربان به دولت و ملت ترکیه و همه مسلمانان جهان‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬جمهوری اسالمی ایران برای توسعه روابط‬ ‫ب��ا ترکیه به‌عنوان یک کش��ور دوس��ت و برادر‪ ،‬کاملا‬ ‫آماده است‪.‬‬ ‫رئیس‌جمهوری همچنین تسریع در اجرای توافق‌ها‬ ‫میان دو کش��ور را ضروری دانس��ت‪ .‬رئیس‌جمهوری‬ ‫ترکیه نیز در این تماس تلفنی با تبریک عید س��عید‬ ‫قرب��ان به رئیس جمهوری‪ ،‬دولت و ملت ایران‪ ،‬اظهار‬ ‫ک��رد‪ :‬آن��کارا آماده اس��ت روابط خود را ب��ا تهران در‬ ‫هم��ه زمینه‌ها بیش از پیش تقویت کند‪ .‬رجب طیب‬ ‫اردوغان ابراز امیدواری کرد که عید سعید قربان عامل‬ ‫بیداری و اتحاد جهان اسالم و تقویت وحدت و برادری‬ ‫میان کشورهای اسالمی شود‪.‬‬ ‫‹ ‹کاهش تنش در منطقه به نفع همه است‬ ‫همچنین رئیس‌جمهوری در تماس تلفنی با ش��یخ‬ ‫تمیم بن حمد آل‌ثانی‪ ،‬امیر قطر‪ ،‬ضمن تبریک متقابل‬ ‫عید سعید قربان به دولت و ملت قطر و همه مسلمانان‬ ‫جه��ان‪ ،‬بیان کرد‪ :‬ایران ب��رای حفظ و تقویت امنیت‬ ‫منطقه خلیج‌فارس‪ ،‬تنگه هرمز و دریای عمان اهمیت‬ ‫زیادی قائل است و همه تالش خود را در این زمینه به‬ ‫حسن روحانی‬ ‫رجب طیب اردوغان‬ ‫کار گرفته و معتقد اس��ت حفظ این امنیت‪ ،‬توس��عه و‬ ‫منافع مردم منطقه را تضمین می‌کند‪ .‬رئیس‌جمهوری‬ ‫ه��دف از اقدام‌ه��ای برخی کش��ورهای فرامنطقه‌ای‬ ‫ازجمل��ه امریکا در منطقه خلیج‌فارس را القای ناامنی‬ ‫در منطقه به جهانیان دانست و تاکید کرد‪ :‬این اقدام‌ها‬ ‫مش��کالت منطقه را پیچیده‌تر و خطرناک‌تر می‌کند‪.‬‬ ‫روحانی با تاکی��د بر اینکه ثبات و امنیت خلیج‌فارس‬ ‫با همکاری و همراهی کش��ورهای س��احلی و در قالب‬ ‫ترتیبات امنیتی مشترک قابل‌تحقق است‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫تجرب��ه تاریخی این واقعیت را به همگان نش��ان داده‬ ‫ک��ه مداخله خارجی‌ها‪ ،‬تنها موج��ب افزایش تنش و‬ ‫پیچیده‌تر شدن شرایط منطقه شده است‪.‬‬ ‫رئیس‌جمه��وری با بیان اینکه جمهوری اس�لامی‬ ‫ایران عالقه‌مند به تداوم رایزنی‌ها با کشورهای دوست‬ ‫برای تقویت صلح و ثبات و توسعه منطقه است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫تهران معتقد اس��ت کاهش تنش‌ها در منطقه به نفع‬ ‫همه اس��ت و امیدواریم امریکایی‌ها دریابند مس��یری‬ ‫که انتخاب کرده‌اند نادرست است‪ .‬این مسیر برنده‌ای‬ ‫نخواهد داشت و باید رفتار خود را اصالح کنند‪.‬‬ ‫شیخ تمیم بن حمد آل‌ثانی‬ ‫به‌وی��ژه در ش��به‌قاره هند برای ای��ران دارای اهمیت‬ ‫اس��ت‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬جمهوری اس�لامی ای��ران از هیچ‬ ‫تالش��ی در راستای پایداری صلح و امنیت در منطقه‬ ‫و احق��اق حقوق ملت‌های مس��لمان دری��غ نخواهد‬ ‫کرد‪ .‬وی افزود‪ :‬ایران به‌دنبال گس��ترش مناس��بات و‬ ‫همکاری‌ها با کش��ورهای همس��ایه به‌ویژه پاکستان‬ ‫در زمینه‌ه��ای گوناگون ازجمله توس��عه بازارچه‌های‬ ‫مش��ترک مرزی است‪ .‬روحانی اظهار کرد‪ :‬امروز ایران‬ ‫به‌دلی��ل تحریم‌ه��ای یکجانبه و ظالمان��ه امریکا در‬ ‫شرایط ویژه‌ای قرار دارد اما در عین حال برای تامین‬ ‫امنیت پایدار کش��تیرانی در خلیج‌فارس‪ ،‬تنگه هرمز‬ ‫و دریای عمان و توس��عه روابط تجاری و اقتصادی با‬ ‫همسایگان تالش می‌کند‪.‬‬ ‫عمران خان‬ ‫‹ ‹استقبال قطر از گسترش روابط با ایران‬ ‫ش��یخ تمی��م بن حم��د آل‌ثانی نی��ز در این تماس‬ ‫تلفنی با تبریک عید سعید قربان به رئیس جمهوری‪،‬‬ ‫دول��ت و مل��ت ایران‪ ،‬تاکی��د کرد قطر از گس��ترش‬ ‫رواب��ط با جمهوری اس�لامی ای��ران در همه زمینه‌ها‬ ‫اس��تقبال می‌کند‪ .‬امیر قطر کاهش تنش‌ها در منطقه‬ ‫خلیج‌فارس را به نفع منطقه و جهان دانست و با اشاره‬ ‫ب��ه نقش مه��م ایران در منطقه گف��ت‪ :‬دوحه از هیچ‬ ‫تالشی برای کاستن از این تنش‌ها دریغ نخواهد کرد‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬امنیت منطقه باید ازس��وی کشورهای‬ ‫ساحلی تامین شود و مواضع قطر در این عرصه کاملا‬ ‫روش��ن اس��ت و ما خواهان همکاری با ایران در جهت‬ ‫تقویت روابط دوجانبه و امنیت منطقه هستیم‪.‬‬ ‫‹ ‹نگرانی پاکستان از وقایع کشمیر‬ ‫عمران‌خ��ان نی��ز در این تم��اس تلفنی ب��ا تبریک‬ ‫عید س��عید قربان ب��ه دولت و ملت ای��ران‪ ،‬روابط ایران‬ ‫و پاکس��تان را دوس��تانه و برادرانه دانست و بر ضرورت‬ ‫تالش در راستای توس��عه همه‌جانبه مناسبات تهران‪-‬‬ ‫اس�لام‌آباد تاکید کرد‪ .‬نخس��ت‌وزیر پاکستان با تشریح‬ ‫تحوالت و وقایع اخیر در کشمیر‪ ،‬گفت‪ :‬متاسفانه امروز‬ ‫در منطقه کشمیر ش��اهد وقایع ناراحت‌کننده و خالف‬ ‫قوانی��ن بین‌المللی علیه مردم بی‌گناه هس��تیم‪ .‬وی با‬ ‫بیان اینکه پاکس��تان از کشتار مردم بی‌گناه در کشمیر‬ ‫و افزای��ش تنش‌ه��ا در منطقه احس��اس نگرانی دارد‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬جمهوری اس�لامی ایران به‌عنوان کشوری مهم‬ ‫در منطقه و جهان اسالم می‌تواند در راستای حل‌وفصل‬ ‫مسئله کشمیر نقش‌آفرینی مثبتی داشته باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹تالش برای صلح و امنیت در منطقه‬ ‫روحان��ی همچنین در تماس تلفنی با عمران خان‪،‬‬ ‫نخست‌وزیر پاکس��تان گفت‪ :‬ایران از هند و پاکستان‬ ‫می‌خواهد تا با حفظ خویشتنداری‪ ،‬از ناامنی و کشته‬ ‫ش��دن م��ردم بی‌گناه در کش��میر جلوگی��ری کنند‪.‬‬ ‫رئیس‌جمه��وری با اش��اره به اینکه امنی��ت منطقه‪،‬‬ ‫جهانگیری در نخستین مجمع اقتصادی خزر تاکید کرد‪:‬‬ ‫امنیت آبراه‌های بین‌المللی و تنگه هرمز خط قرمز ایران‬ ‫مع��اون اول رئیس‌جمهوری ب��ا بیان اینکه ثبات و‬ ‫امنیت آبراه‌های بین‌المللی و سواحل شمال و جنوب‬ ‫و تنگ��ه هرم��ز خط قرمز ایران اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬حضور‬ ‫نیروه��ای خارج��ی در خلیج‌فارس عام��ل بی‌ثباتی‬ ‫و افزایش تنش اس��ت‪ .‬ما حض��ور نیروهای خارجی‬ ‫در خلیج‌ف��ارس را عام��ل بی‌ثبات��ی و افزایش تنش‬ ‫می‌دانیم و معتقدیم امنیت منطقه را تنها کشورهای‬ ‫منطقه می‌توانند و باید برقرار کنند و دخالت و حضور‬ ‫قدرت‌های فرامنطقه‌ای با هر نام و ائتالفی را خطری‬ ‫بزرگ برای صلح‪ ،‬ثبات و امنیت منطقه می‌دانیم‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش پای��گاه اطالع‌رس��انی مع��اون اول‬ ‫رئیس‌جمهوری‪ ،‬اس��حاق جهانگیری در نخس��تین‬ ‫مجم��ع اقتصادی خ��زر که در ترکمنس��تان برگزار‬ ‫ش��د‪ ،‬پ��س از ش��رکت در آیین عکس ی��ادگاری با‬ ‫رئیس‌جمهوری ترکمنستان و مقامات شرکت‌کننده‪،‬‬ ‫اظه��ار ک��رد‪ :‬دولت امری��کا با خ��روج غیرمنطقی و‬ ‫غیرقانون��ی از برج��ام که دس��تاوردی ب��زرگ برای‬ ‫دیپلماس��ی جهان به‌ش��مار می‌آید‪ ،‬نشان داد که به‬ ‫توافق‌ه��ای بین‌الملل��ی پایبند نیس��ت‪ .‬جهانگیری‬ ‫اف��زود‪ :‬در حالی که آژان��س بین‌المللی انرژی اتمی‬ ‫بارها پایبن��دی ایران به برجام را اعالم کرده‪ ،‬امریکا‬ ‫با اعمال تحریم‌های نامش��روع‪ ،‬ظالمانه و غیرانسانی‬ ‫علی��ه ایران و حض��ور تحریک‌آمی��ز در خلیج‌فارس‬ ‫به‌دنبال بی‌ثبات‌سازی و ایجاد ناامنی در منطقه است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬گرچه سیاس��ت نخ‌نمای ایران‌هراسی‬ ‫امریکا به‌دلیل ایفای نقش سازنده جمهوری اسالمی‬ ‫ایران در تحوالت منطقه و مبارزه با تروریس��م رنگ‬ ‫باخته‪ ،‬اما ایجاد ناامنی برای فروش امنیت‪ ،‬همچنان‬ ‫اس��تراتژی فریبکارانه امریکایی‌هاس��ت‪.‬‬ ‫مع��اون اول رئیس‌جمهوری بااش��اره به‬ ‫امضای کنوانس��یون حقوقی دریای خزر‬ ‫گفت‪ :‬اکنون و پس از امضای کنوانسیون‬ ‫حقوقی دریای خزر‪ ،‬نخس��تین اولویت ما‬ ‫باید توس��عه همکاری‌ه��ای اقتصادی و‬ ‫بازرگانی به‌ویژه از طریق برقراری ارتباط‬ ‫موث��ر میان بخش‌های خصوص��ی و دولتی در حوزه‬ ‫خزر باشد‪ .‬اولویت مهم دیگری که نیازمند همکاری‬ ‫مشترک و تالش جمعی کشورهای حوزه خزر است‪،‬‬ ‫حفاظت از محیط‌زیس��ت ای��ن دریا‪ ،‬به‌عنوان میراث‬ ‫مش��ترک اس��ت‪ .‬معتقدیم هرگونه برنامه توسعه‌ای‬ ‫باید همراه با س��رعت بخش��یدن به اجرایی ش��دن‬ ‫کنوانس��یون تهران و پروتکل‌های آن باش��د‪ .‬معاون‬ ‫اول رئیس‌جمه��وری افزود‪ :‬گرچ��ه حجم مبادالت‬ ‫تجاری بین کشورهای س��احلی دریای خزر روندی‬ ‫رو به رش��د دارد اما متناس��ب با روابط سیاس��ی ما‬ ‫نیس��ت‪ .‬اهتمام دولت‌ها در بسترسازی و فعال کردن‬ ‫بخش‌های خصوصی‪ ،‬تسهیل صدور روادید تجاری و‬ ‫کاهش و به صفر رساندن تعرفه‌های تجاری در قالب‬ ‫توافقنامه‌های دو یا پنج‌جانبه می‌تواند باعث افزایش‬ ‫حجم روابط اقتصادی کشورهای حوزه خزر شود‪.‬‬ ‫جهانگیری اظهار کرد‪ :‬تعامل با همسایگان‪ ،‬پرهیز‬ ‫از هرگون��ه تن��ش و حفظ ثبات و امنی��ت منطقه از‬ ‫اولویت‌های اساس��ی سیاس��ت خارج��ی جمهوری‬ ‫اس�لامی ایران به‌شمار می‌آید‪ .‬وی خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫جمهوری اس�لامی ایران توسعه آس��یای مرکزی را‬ ‫هم‌جه��ت با تقویت ثبات‪ ،‬امنی��ت و آرامش منطقه‬ ‫می‌دان��د و در ط��ول ‪ ۳‬ده��ه گذش��ته‬ ‫نقش موثری در گس��ترش همکاری‌های‬ ‫اقتصادی منطق��ه‌ای و اجرای طرح‌های‬ ‫عمران��ی در آس��یای مرک��زی ایفا کرده‬ ‫اس��ت‪ .‬معاون اول رئیس‌جمهوری تاکید‬ ‫کرد‪ :‬توس��عه روابط اقتص��ادی و تجاری‬ ‫می��ان کش��ورهای حوزه خزر‪ ،‬مس��تلزم‬ ‫تقوی��ت مبانی حقوقی مناس��بات فی‌مابین اس��ت‪.‬‬ ‫پیش��نهاد قبلی جمهوری اس�لامی ای��ران مبنی بر‬ ‫تشکیل س��ازمان همکاری‌های دریای خزر می‌تواند‬ ‫چارچوب مناس��بی برای پیش��برد ای��ن همکاری‌ها‬ ‫باش��د‪ .‬اج��رای موافقتنامه تج��ارت ترجیحی میان‬ ‫ایران و اعضای اتحادیه اقتصادی اوراسیا نیز می‌تواند‬ ‫تج��ارت منطقه‌ای م��ا را وارد مرحله نوینی کند‪ .‬وی‬ ‫در بخ��ش دیگری از س��خنان خود گف��ت‪ :‬کریدور‬ ‫حمل‌ونقل ش��مال‪-‬جنوب‪ ،‬همکاری سه‌جانبه ریلی‬ ‫قزاقس��تان‪ ،‬ترکمنس��تان و جمهوری اسالمی ایران‬ ‫و اجرای��ی ش��دن موافقتنامه حمل‌ونق��ل و ترانزیت‬ ‫بین‌المللی عشق‌آباد‪ ،‬امکانات و ظرفیت‌های مناسبی‬ ‫را برای توس��عه و تحکیم همکاری‌ها بین کشورهای‬ ‫س��احلی دری��ای خزر و س��ایر کش��ورهای منطقه‬ ‫فراهم کرده که موجب تقویت بیش��تر همکاری‌های‬ ‫چندجانب��ه در منطق��ه خ��زر خواهد ش��د‪ .‬معاون‬ ‫اول رئیس‌جمه��وری گف��ت‪ :‬عالوه ب��ر این‪ ،‬کریدور‬ ‫حمل‌ونقل چین‪-‬قزاقستان‪-‬جمهوری اسالمی ایران‬ ‫از مس��یر ترکیبی ریلی‪-‬دریایی ب��ا محوریت دریای‬ ‫خزر که س��ال گذش��ته راه‌اندازی شد‪ ،‬امکان توسعه‬ ‫همکاری‌ها و احیای مس��یر تاریخی جاده ابریشم را‬ ‫فراه��م کرده و همه کش��ورهای منطقه می‌توانند از‬ ‫مزایای آن بهره‌مند شوند‪ .‬جهانگیری افزود‪ :‬موقعیت‬ ‫راهبردی جمهوری اس�لامی ایران که از ش��مال به‬ ‫دری��ای خ��زر و از جن��وب به خلیج‌ف��ارس و دریای‬ ‫عمان متصل اس��ت‪ ،‬ظرفیت‌های فوق‌العاده‌ای برای‬ ‫توس��عه روابط اقتصادی و تجاری میان کش��ورهای‬ ‫س��احلی دریای خزر و دیگر کشورهای منطقه ایجاد‬ ‫کرده اس��ت‪ .‬وی اظهار کرد‪ :‬بن��در راهبردی چابهار‬ ‫در جن��وب ایران ظرفیتی مهم و کم‌نظیر اس��ت که‬ ‫می‌تواند توس��عه حمل‌ونقل و ترانزیت کش��ورهای‬ ‫حوزه خزر و آس��یای میانه و دسترس��ی این کشورها‬ ‫ب��ه آبراه‌های بین‌المللی را تس��هیل کند‪ .‬ایران با در‬ ‫اختیار داش��تن عظیم‌ترین ذخای��ر نفت و گاز نقش‬ ‫مهم��ی در تامی��ن ان��رژی منطقه و جه��ان دارد؛ بر‬ ‫این اس��اس‪ ،‬آمادگی کش��ورمان را برای اس��تمرار و‬ ‫گسترش همکاری‌های مش��ترک در زمینه صدور و‬ ‫س��وآپ انرژی به کشورهای همسایه و منطقه اعالم‬ ‫می‌کنیم‪ .‬جهانگیری تاکید کرد‪ :‬جمهوری اس�لامی‬ ‫ای��ران باوجود تحریم‌ها و محدودیت‌ها‪ ،‬همچنان در‬ ‫اجرای برنامه‌ها و سیاست‌های توسعه اقتصادی خود‬ ‫مصمم اس��ت و با تکیه بر ظرفیت‌ها و س��رمایه‌های‬ ‫ی مشترک‬ ‫بزرگ داخلی‪ ،‬عالقه‌مند به س��رمایه‌گذار ‌‬ ‫و متقاب��ل و همکاری‌ه��ای همه‌جانب��ه سیاس��ی‪،‬‬ ‫اقتصادی‪ ،‬علمی‪ ،‬فناوری‪ ،‬صنعتی و بازرگانی با همه‬ ‫کشورها به‌ویژه همسایگان و دوستان خود در ساحل‬ ‫خزر است تا با ایجاد و تقویت نظم اقتصادی مستقل‬ ‫از دخالت بیگانگان در منطقه‪ ،‬امکان توسعه همکارها‬ ‫بیش از پیش مهیا شود‪.‬‬ ‫مذاکره رئیسان‌مجلس ایران و پاکستان درباره تحوالت کشمیر‬ ‫اس��د قیصر‪ ،‬رئیس مجلس ملی پاکس��تان با علی الریجانی‪ ،‬رئیس‬ ‫مجلس ش��ورای اسالمی ایران درباره تحوالت اخیر در کشمیر تلفنی‬ ‫گفت‌وگ��و کرد‪ .‬اس��د قیصر با انتق��اد از رویکرد دول��ت هند در قبال‬ ‫کش��میر‪ ،‬خواس��تار توجه جامع��ه جهانی به اوضاع مردم کش��میر و‬ ‫نقش‌آفرینی برای حل مس��المت‌آمیز اوضاع شد و ابراز امیدواری کرد‬ ‫که جمهوری اس�لامی ای��ران از ظرفیت‌های منطقه‌ای و جهانی خود‬ ‫برای برای کمک به حل تنش‌ها در شبه‌قاره استفاده کند‪ .‬به گزارش‬ ‫ایرنا‪ ،‬ش��بکه «پی‌تی‌وی» پاکستان اعالم کرد‪ :‬رئیس مجلس شورای‬ ‫اس�لامی با ابراز خرس��ندی از روابط برادرانه میان ایران و پاکس��تان‬ ‫تاکید کرد مس��ئله کشمیر باید با رویکرد مسالمت‌آمیز میان طرفین‬ ‫عکس روز‬ ‫حل شود‪ .‬این گزارش افزود‪ :‬علی الریجانی با اشاره به مواضع رهبری‬ ‫و دول��ت جمهوری اس�لامی ایران درباره کش��میر تاکید کرد تهران‪،‬‬ ‫تح��والت کش��میر را از نزدیک رصد می‌کند‪ .‬رئیس مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی ایران بر ضرورت حل مناقشه کشمیر براساس قطعنامه‌های‬ ‫شورای امنیت سازمان ملل تاکید کرد‪.‬‬ ‫ویژه‌تر از خبر‬ ‫ابالغ تکالیف ‪ ۹‬کارگروه اقتصاد مقاومتی‬ ‫مسگری در بازار قدیمی زنجان‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه‌ای‬ ‫مع��اون اول رئیس‌جمه��وری وظای��ف و تکالیف ‪۹‬‬ ‫کارگ��روه اقتصاد مقاومتی را با ه��دف اجرای منویات‬ ‫رهب��ر معظ��م انق�لاب در بیانی��ه گام دوم انق�لاب و‬ ‫محوریت توس��عه و رونق تولید در س��ال جاری باتوجه‬ ‫به نام‌گذاری س��ال ‪ ۱۳۹۸‬با عنوان س��ال رونق تولید‬ ‫اب�لاغ کرد‪ .‬به گزارش پایگاه اطالع‌رس��انی معاون اول‬ ‫رئیس جمهوری‪ ،‬اس��حاق جهانگیری در این ابالغیه‌ها‬ ‫ضمن یادآوری ضرورت و اهمیت مدیریت شرایط ویژه‬ ‫اقتص��اد کش��ور و رویارویی فعاالنه ب��ا تحریم‌ها و رفع‬ ‫موانع و چالش‌های مهم اقتصادی‪ ،‬وظایف کارگروه‌های‬ ‫«اصالحات س��اختاری بودجه و برقراری انضباط مالی‬ ‫در بخ��ش عمومی»‪« ،‬مردمی کردن اقتصاد»‪« ،‬بهبود‬ ‫معیش��ت و رف��اه اجتماع��ی»‪« ،‬تقوی��ت درون‌زایی و‬ ‫رونق تولید»‪« ،‬گفتمان‌س��ازی و فرهنگ‌سازی اقتصاد‬ ‫مقاومتی»‪« ،‬س��ازگاری با تحوالت زیس��ت‌محیطی»‪،‬‬ ‫«پیش��برد برون‌گرایی اقتص��اد»‪« ،‬تقویت نظام تامین‬ ‫مال��ی» و «توس��عه فن��اوری و اقتص��اد دانش‌بنیان»‬ ‫را مش��خص ک��رده اس��ت‪ .‬وظایف و تکالی��ف ابالغی‬ ‫به‌منظ��ور تحقق اهداف م��ورد نظر و فعال کردن موثر‬ ‫کارگروه‌های مزبور عبارتند از‪ :‬تشکیل جلسات منظم و‬ ‫مستمر کارگروه در مدت یک هفته از ابالغ این مصوبه‪،‬‬ ‫تعیین اعضای هسته اندیشه‌ورزی کارگروه شامل ‪ ۵‬نفر‬ ‫از صاحب‌نظران حوزه مربوط‪ ،‬تدوین بس��ته اجرایی با‬ ‫رعایت ملاحظات مربوط و ارس��ال به دبیرخانه س��تاد‬ ‫در مدت یک ماه از ابالغ این مصوبه‪ ،‬تش��کیل جلسات‬ ‫کارگ��روه به‌ش��کل دوره‌ای (‪ 2‬هفته یک بار) به‌منظور‬ ‫بررس��ی روند اجرای بس��ته و رفع موانع و مش��کالت‬ ‫احتمالی اجرا پس از تصویب بس��ته اجرایی در ستاد و‬ ‫ابالغ آن به کارگروه‪ ،‬ارسال درخواست‌های رفع موانع و‬ ‫تسهیل اجرای بسته به دبیرخانه ستاد به‌منظور طرح و‬ ‫تصویب در مراجع باالتر و ارسال گزارش فصلی عملکرد‬ ‫اجرای بسته به دبیرخانه ستاد‪.‬‬ ‫ایسنا‪ -‬س��ید عباس موسوی‪ ،‬سخنگوی وزارت‬ ‫امور خارجه ایران با اش��اره به فشار مقامات امریکایی‬ ‫به ش��بکه‌های اجتماعی برای محدود کردن فعالیت‬ ‫محمدج��واد ظریف گفت‪ :‬ظریف به‌عنوان فرمانده و‬ ‫رئیس اثرگذار دیپلماس��ی کشور همواره مورد بغض‬ ‫و غضب کس��انی بوده که از ش��نیدن ص��دای ایران‬ ‫بیمناک بوده‌اند‪.‬‬ ‫پایگاه اطالع‌رسانی معاون اول رئیس‌جمهوری‪-‬‬ ‫معاون اول رئیس‌جمهوری با اش��اره به ظرفیت‌های‬ ‫فراوان اقتصادی ایران و ازبکستان و وجود زمینه‌های‬ ‫گوناگون همکاری‪ ،‬بر لزوم گس��ترش همکاری‌های‬ ‫اقتص��ادی و تج��اری تهران‪-‬تاش��کند تاکید کرد‪.‬‬ ‫اس��حاق جهانگیری در دیدار نخست‌وزیر ازبکستان‬ ‫که در حاش��یه نخس��تین مجمع اقتصادی خزر در‬ ‫شهر ترکمن‌باشی ترکمنستان انجام شد‪ ،‬از آمادگی‬ ‫کش��ورمان برای امضای س��ند جامع همکاری‌های‬ ‫حمل‌ونقلی با ازبکستان خبر داد‪.‬‬ ‫ایرن�ا‪ -‬اس��تاندار ته��ران گفت‪ :‬ظرفی��ت و توان‬ ‫ب��رای الکترونیکی ش��دن انتخابات باالس��ت‪ ،‬چون‬ ‫زم��ان کمتری نی��از دارد و از تخلف نی��ز جلوگیری‬ ‫می‌شود‪ .‬انوشیروان محسنی بندپی افزود‪ :‬انتخابات‬ ‫الکترونیکی س��بب صرفه‌جویی در وقت و اعتبارات‬ ‫اندک می‌ش��ود و همچنین ش��اهد شفاف‌سازی در‬ ‫انتخابات خواهیم بود‪ .‬در اس��تان تهران به‌دنبال این‬ ‫هستیم که ظرفیت الکترونیکی شدن را محقق کنیم‪.‬‬ ‫ایس�نا‪ -‬محمد بن عبدالرحم��ن آل‌ثانی‪ ،‬وزیر‬ ‫ام��ور خارجه قطر با محمدجواد ظریف‪ ،‬وزیر خارجه‬ ‫ایران که به دوحه س��فر کرده‪ ،‬دی��دار و رایزنی کرد‪.‬‬ ‫مسائل دوجانبه‪ ،‬منطقه‌ای و بین‌المللی از مهم‌ترین‬ ‫محوره��ای رایزنی این دو دیپلمات عالی‌رتبه ایرانی‬ ‫و قطری بوده است‪.‬‬ ‫پای�گاه اطالع‌رس�انی دول�ت‪ -‬گ��زارش‬ ‫س��ازمان‌‌های اجرای��ی از میزان کااله��ای ورودی‬ ‫در بن��ادر و انباش��ت آن در انبارها با توجه به اهمیت‬ ‫موج��ودی کاالهای اساس��ی و راهب��ردی و حصول‬ ‫اطمینان س��ازمان‌‌های مس��ئول از تامین کاالهای‬ ‫مورد نیاز در حد تعیین شده‪ ،‬در جلسه هیات وزیران‬ ‫ارائه ش��د‪ .‬در این جلس��ه بر لزوم تس��ریع در فرآیند‬ ‫تخلیه کاالهای اساسی از بندرها تاکید شد‪.‬‬ ‫ایس�نا‪ -‬به گزارش رویترز‪ ،‬جان بولتون‪ ،‬مشاور‬ ‫امنی��ت ملی امریکا که به لندن رفته‪ ،‬قرار اس��ت در‬ ‫مذاک��رات خود از انگلیس بخواهد تا اعمال فش��ار بر‬ ‫ایران را شدت ببخش��د‪ .‬بولتون قرار است از مقامات‬ ‫انگلیسی درخواست کند تا سیاست خود درباره ایران‬ ‫را با سیاست واشنگتن هم‌سوتر کنند‪.‬‬ ‫رواب�ط عمومی وزارت ام�ور خارجه‪ -‬محمد‬ ‫عبدالس�لام‪ ،‬س��خنگوی انص��اراهلل و رئیس هیات‬ ‫مذاکره‌کنن��ده دول��ت نجات ملی که به ایران س��فر‬ ‫ک��رده‪ ،‬با دس��تیار وزیر ام��ور خارج��ه در امور ویژه‬ ‫سیاس��ی دی��دار و درب��اره آخرین تح��والت یمن‬ ‫گفت‌وگ��و و رایزن��ی کرد‪ .‬علی‌اصغ��ر خاجی در این‬ ‫دیدار با تاکید بر سیاس��ت اصولی کشورمان مبنی بر‬ ‫راهکار سیاس��ی برای حل بحران‌های منطقه‌ای‪ ،‬به‬ ‫اعتقاد ایران به راهکار سیاسی برمبنای گفت‌وگوی‬ ‫یمنی‪-‬یمنی برای حل بحران یمن اش��اره و با اعالم‬ ‫حمای��ت دوباره از توافق‌های اس��تکهلم‪ ،‬از انصاراهلل‬ ‫به‌دلیل اجرای یکجانب��ه توافق‌ها قدردانی کرد و در‬ ‫مقابل از جامعه جهانی خواس��ت فش��ارهای خود را‬ ‫به ائتالف س��عودی برای اجرای کامل تعهدات‌شان‬ ‫افزایش دهد‪.‬‬ ‫ایس�نا‪ -‬گاردین در یادداش��تی با اشاره به اینکه‬ ‫رئیس‌جمهوری امری��کا تاکنون هیچ‌گونه موفقیت‬ ‫مش��خصی در عرص��ه سیاس��ت خارجی نداش��ته‪،‬‬ ‫نوش��ت‪ :‬ای��ران به هی��چ وج��ه مایل نیس��ت برای‬ ‫عکس ی��ادگاری دیپلماتیک ترام��پ صحنه‌آرایی‬ ‫کن��د‪ .‬به نوش��ته روزنام��ه گاردین‪ ،‬دونال��د ترامپ‬ ‫بدون هیچ‌گونه دس��تاورد روش��ن و مش��خصی در‬ ‫عرصه سیاس��ت خارجی به انتخابات ‪ ۲۰۲۰‬نزدیک‬ ‫می‌شود‪‌.‬عالوه بر این یک سری شکست‌های بزرگ و‬ ‫بحران‌های در حال گسترش در سراسر جهان وجود‬ ‫دارد که می‌تواند تالش او ب��رای انتخاب دوباره را به‬ ‫خطر بیندازد‪.‬‬ ‫مهر‪ -‬سرلش��کر محمد باقری‪ ،‬رئیس س��تاد کل‬ ‫نیروهای مس��لح جمهوری اسالمی در تماس تلفنی‬ ‫با ارتش��بد قمر جاوید باجوا‪ ،‬فرمانده ارتش پاکستان‬ ‫ضمن تبریک عید س��عید قرب��ان‪ ،‬نگرانی جمهوری‬ ‫اسالمی و کشورهای مسلمان از وقایع اخیر کشمیر‬ ‫را ابراز و تاکید کرد‪ :‬رویکردهای نظامی در این منطقه‬ ‫ازسوی طرفین بر پیچیدگی اوضاع می‌افزاید‪ .‬وی با‬ ‫تاکید بر ضرورت حفظ آرامش در مدیریت حوادث و‬ ‫وقایع کشمیر افزود‪ :‬انتظار می‌رود طرفین از هرگونه‬ ‫تصمیم عجوالنه درباره سرنوشت این منطقه و بدون‬ ‫توجه به خواست مردم خودداری کنند‪.‬‬ ‫ایلنا‪ -‬به گزارش کون��ا‪ ،‬کویت به‌تازگی ‪ ۷۵‬هزار‬ ‫دالر ب��ه س��یل‌زدگان در ایران کمک کرده اس��ت‪.‬‬ ‫فالح الحج��رف‪ ،‬کاردار موقت کویت در تهران هفته‬ ‫گذش��ته از تداوم کمک‌های کویت به س��یل‌زدگان‬ ‫ای��ران خب��ر داد و گف��ت‪ :‬کویت ت�لاش می‌کند با‬ ‫ارسال کمک‌های امدادی به قربانیان سیل در ایران‪،‬‬ ‫وظیفه بشردوستانه خود را انجام دهد‪ .‬ازسوی دیگر‬ ‫«نماین��ده برنام��ه جهانی غذا» در ای��ران نیز گفت‪:‬‬ ‫کمک‌رسانی کویت به س��یل‌زدگان استان لرستان‬ ‫ادامه دارد‪.‬‬ ‫روی خط سیاست‬ ‫رویکرد اقتصاد‬ ‫ملی برای‬ ‫کسب‌وکارهای‬ ‫کوچک و متوسط‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬
‫سه‌شنبه‬ ‫‪ 22‬مرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 11‬ذی‌الحجه ‪1440‬‬ ‫‪ 13‬اوت ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1349‬‬ ‫پیاپی ‪2667‬‬ ‫سامانه الکترونیکی‬ ‫کار را برای صنعتگران‬ ‫تسهیل می‌کند‬ ‫فرصت پرواز برای‬ ‫تازه‌واردهای هما‬ ‫کاهش تهدیدپذیری‬ ‫کشور با توسعه صنعت‬ ‫پتروشیمی‬ ‫‹ ‹تجدیدنظر برای همکاری‬ ‫س��عید باس��تانی‪ ،‬عضو کمیس��یون صنای��ع و معادن‬ ‫مجلس ش��ورای اس�لامی در گفت‌وگ��و با‬ ‫گفت‪:‬‬ ‫برای بومی‌س��ازی خودروها از جمله پژو ‪ ۳۰۱‬دو موضوع‬ ‫مطرح است؛ نخست اینکه تکلیف ما باید با این خودروساز‬ ‫خارج��ی مش��خص باش��د به‌وی��ژه اینکه خودروس��ازان‬ ‫فرانس��وی(پژو‪ ،‬رن��و و پژوس��یتروئن) در قراردادها تاکید‬ ‫کرده بودند همکاری خود را ادامه می‌دهند‪ ،‬اما با ش��روع‬ ‫تحریم‪ ،‬بر روال قبل‪ ،‬اقدام به ترک ایران کردند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬برای همکاری باید ش��ریکان ثابت قدم‌تر در‬ ‫جهان پیدا کنیم‪ .‬نباید صنعت خودرو کش��ور وابس��ته به‬ ‫یک خودروس��از خاص باشد و می‌توانیم در حوزه فناوری‬ ‫از مش��ارکت سایر ش��رکت‌های خودروساز بین‌المللی هم‬ ‫اس��تفاده کنیم‪ .‬از این‌رو دیگر نباید به شرکت پژو اعتماد‬ ‫کرد و به اصطالح نباید از یک سوراخ دوباره گزیده شد‪.‬‬ ‫‹ ‹سرمایه‌گذاری در بسترهای جدید‬ ‫باس��تانی درباره تولید مدل‪‎‬های جدید خودرویی ادامه‬ ‫داد‪ :‬موضوع دیگر تامین نقدینگی الزم برای خودروسازان‬ ‫و قطعه‌س��ازان برای داخلی‌سازی خودروها است‪ .‬پرسش‬ ‫این اس��ت که با فراهم ش��دن نقدینگی الزم‪ ،‬این پول با‬ ‫عکس‪:‬‬ ‫پس از برجام‪ ،‬صنعت خودرو به س��وی تولید مدل‌های‬ ‫جدی��د رفت که با اعمال محدودیت‌های دوباره از س��وی‬ ‫امریکا بس��یاری از برنامه‌های مدیران این صنعت به ناچار‬ ‫تغیی��ر کرد‪ .‬درحال‌حاض��ر با قطع همکاری کش��ورهای‬ ‫مش��ارکت‌کننده در صنع��ت خودرو کش��ور‪ ،‬تولید بخش‬ ‫زی��ادی از خودروهای مونتاژی متوقف ش��ده و اراده ملی‬ ‫فق��ط برای داخلی‌س��ازی پژو ‪ ۳۰۱‬بدون حضور فرانس��ه‬ ‫بسیج شده است‪ .‬در این میان بعضی کارشناسان و فعاالن‬ ‫صنعت خودرو این امر را مثبت دانس��ته و عنوان می‌کنند‬ ‫به‪‎‬نوعی همت داخلی‌س��ازی پیکان دوباره نمود پیدا کرده‬ ‫اس��ت‪ .‬برخی هم معتقدند چرا وقتی فرانس��ه در دو دوره‬ ‫تحری��م‪ ،‬هم��کاری خود را با ایران قطع کرد‪ ،‬خودروس��از‬ ‫دوباره س��اخت داخلی یکی از مدل‌های فرانس��وی را در‬ ‫کشور در پیش گرفته است‪ .‬البته برخی منتقدان هم اظهار‬ ‫می‌کنن��د تحریم بهترین فرصت بود و هس��ت که به‌جای‬ ‫ادامه تولید در مدلی جدید خودرویی با س��وخت بنزینی‪،‬‬ ‫به سوی ساخت خودروهای برقی برویم‪.‬‬ ‫ش��رایط فعل��ی باید برای تولید چ��ه خودروهایی هزینه و‬ ‫س��رمایه‪‎‬گذاری ش��ود‪ .‬وی اظهارکرد‪ :‬وقتی مدلی آغاز به‬ ‫تولید می‌ش��ود بیش از ‪ ۳‬تا ‪ ۴‬دهه الزم اس��ت تا با مدلی‬ ‫جدیدتر جایگزین شود‪ .‬پراید از ابتدای دهه ‪ ۷۰‬وارد ایران‬ ‫شد و تا امروز هم تولیدش ادامه دارد‪ .‬به این راحتی مدلی‬ ‫حتی با وجود از رده خارج شدن آن در جهان‪ ،‬در کشور ما‬ ‫تولیدش متوقف نمی‌شود‪ .‬عضو کمیسیون صنایع و معادن‬ ‫ی مدل‌هایی‬ ‫مجلس شورای اسالمی ادامه داد‪ :‬نمی‌توان رو ‌‬ ‫که مدل‌های روز در جهان نیس��تند‪ ،‬سرمایه‌گذاری کرد‪.‬‬ ‫یکی از بحث‌های مطرح شده در مجلس شورای اسالمی و‬ ‫کمیسیون صنایع همین موضوع است که تا کجا قرار است‬ ‫ی جلو برویم‪ .‬این بحثی زیربنایی است‬ ‫با برندهای فرانسو ‌‬ ‫و اگر این مسئله روشن و شفاف شود برای سایر مشکالت‬ ‫می‪‎‬توان راهکار پیدا کرد؛ بنابراین به‪‎‬دلیل اهمیت موضوع‪،‬‬ ‫مس��ئله در کمیس��یون در حال پیگیری اس��ت‪ .‬باستانی‬ ‫درباره راهکار پیشنهادی در شرایط فعلی تولید خودرو هم‬ ‫گفت‪ :‬ادامه مش��ارکت با کشورهای قطع‌کننده همکاری‬ ‫سطحی‌نگری است؛ بنابراین باید سرمایه‌های کشور را در‬ ‫مسیرهای درست هزینه کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹چالش‪‎‬ها به تحریم ارتباطی ندارد‬ ‫برخی معتقدند حال که قرار نیس��ت با فرانسه همکاری‬ ‫داش��ته باشیم چرا باید تولید مدل‌های آنها را ادامه دهیم‪.‬‬ ‫پرسش این است که آیا توجیه اقتصادی دارد با داخلی‌سازی‬ ‫به عنوان مثال ‪۶۰‬درصدی پژو ‪ ۳۰۱‬به سراغ مدل جدیدتر‬ ‫رف��ت؟ محمد نصیری از فعاالن صنعت خودرو در این‪‎‬باره‬ ‫به‬ ‫گفت‪ :‬مشکالت صنعت خودرو کشور کالن‌تر از‬ ‫مسائلی است که درباره مدل‌ها و داخلی‌سازی آنها مطرح‬ ‫می‌شود‪ .‬او گفت‪ :‬سیاست‪‎‬گذاری برای صنعت خودرو در‬ ‫کش��ور به‌درستی تدوین نشده وگرنه مشکل فقط مربوط‬ ‫ب��ه تولید کردن یا نکردن مدل‪‎‬ها نیس��ت‪ ،‬بلکه چالش‌ها‬ ‫بنیادی بوده که شاید برخی آن را مرتبط با تحریم‌ها بدانند‬ ‫یا همکاری نکردن شرکت‌های بزرگ خارجی‪ .‬اما معتقدم‬ ‫ای��ن موارد دلیل اصلی چالش‌ه��ای امروز صنعت خودرو‬ ‫نیس��ت‪ ،‬بلکه حاکمیت برخی رانت‌ها در این صنعت است‬ ‫که مشکل‪‎‬ساز شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹ضرورت آغاز تولید برقی‪‎‬ها‬ ‫نصی��ری اظهارک��رد‪ :‬برخ��ی به‌دلی��ل مناف��ع خود و‬ ‫س��رمایه‌گذاری‪‎‬هایی که کرده‌اند این ن��وع تولید فعلی را‬ ‫برای خود توجیه می‌کنند‪ .‬درحالی‪‎‬که به‪‎‬طور قطع صنعت‬ ‫خ��ودرو از س��ال ‪ ۲۰۲۵‬میالدی(‪۱۴۰۴‬خورش��یدی) در‬ ‫جهان به ش��کل بنیادی دگرگون می‌ش��ود‪ .‬تا این تاریخ‬ ‫بیش��تر خودروس��ازان به س��وی تولید خودروهای برقی‬ ‫رفته‌اند‪ ،‬نه حتی هیبریدی‪ .‬این فعال صنعت قطعه گفت‪:‬‬ ‫در زمینه تولید خودروهای برقی امروز شروع کنیم تا این‬ ‫رونمایی از خدمات ویژه امدادخودرو برای ناشنوایان‬ ‫ش��رکت امدادخودرو ایران در راستای عمل‬ ‫به مس��ئولیت اجتماعی خود از خدمت ویژه‌ای‬ ‫برای ارائه امداد به ناش��نوایان کش��ور رونمایی‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫ش��رکت امدادخ��ودرو ای��ران در راس��تای‬ ‫مس��ئولیت اجتماعی خود‪ ،‬این امکان را فراهم‬ ‫ک��رده ک��ه از این پس‪ ،‬ثبت درخواس��ت امداد‬ ‫و اس��تفاده از خدم��ات خودرویی این مجموعه‬ ‫برای ناش��نوایان‪ ،‬ب��ا اس��تفاده از فناوری‌های‬ ‫نوین و هوشمندس��ازی ارائه خدمات‪ ،‬از طریق‬ ‫وب‌س��ایت رسمی ش��رکت امداد خودرو ایران‪،‬‬ ‫بدون نی��از به برقراری تماس تلفنی امکان‌پذیر‬ ‫شود‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایکوپرس‪ ،‬این اق��دام با توجه به‬ ‫آمارهای رس��می منتشر شده از سوی کارگروه‬ ‫شنوایی انجام ش��ده که نشان می‌دهد بیش از‬ ‫نیم میلیون نفر از هموطنان کم‏ش��نوا و ناشنوا‬ ‫هستند و با توجه به ساختار شبکه امدادرسانی‬ ‫مبتنی بر تماس‌های تلفنی‪ ،‬پیش از این امکان‬ ‫ارائه خدم��ات خودرویی به جامعه ناش��نوایان‬ ‫کشور وجود نداشته است‪.‬‬ ‫بنابر تمهیدات انجام ش��ده‪ ،‬زیرس��اخت‌های‬ ‫مناسبی ایجاد شده تا تمامی مراحل درخواست‬ ‫امداد از هن��گام ثبت تا اعزام امدادگر به محل‪،‬‬ ‫به‌‌طورآنالین ازسوی مرکز پاسخگویی رصد و از‬ ‫حسن خدمت‌رس��انی امدادگر اطمینان حاصل‬ ‫شود‪.‬‬ ‫هموطنان ناش��نوا ب��ا مراجعه به وب‌س��ایت‬ ‫‪ https: //۰۹۶۴۴۰.com‬ق��ادر خواهن��د بود‬ ‫هنگام ثبت درخواس��ت خود گزینه «ناش��نوا»‬ ‫را انتخ��اب کنن��د ت��ا تمام��ی مراح��ل به‏طور‬ ‫آنالین و متناسب با ش��رایط این عزیزان انجام‬ ‫شود‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت ش��رکت امدادخ��ودرو ایران‪،‬‬ ‫ارائ��ه این خدم��ت جدید را به اط�لاع انجمن‬ ‫خان��واده ناش��نوایان ایران و کانون ناش��نوایان‬ ‫ای��ران رس��انده و می‌کوش��د تمام ت��وان خود‬ ‫را ب��رای عرض��ه هرچ��ه بهت��ر خدم��ات ب��ه‬ ‫مش��تریان گروه صنعت��ی ایران‏خ��ودرو به‌کار‬ ‫گیرد‪.‬‬ ‫ایران‌خودرو درتعطیالت تابستانی خودرو تحویل مشتریان می‌دهد‬ ‫شرکت ایران‌خودرو در اطالعیه‌ای اعالم‌کرد‪:‬‬ ‫به‌منظ��ور تکریم مش��تریان در ای��ام تعطیالت‬ ‫تابس��تانی صنعت خودرو کش��ور‪ ،‬به مشتریان‬ ‫خودرو تحویل می‌دهد‪.‬‬ ‫به‌گ��زارش ایکوپرس‪ ،‬در ای��ن اطالعیه آمده‬ ‫اس��ت‪ ،‬تمامی امور مربوط به ح��وزه بازاریابی‪،‬‬ ‫فروش و امور مش��تریان ش��رکت ایران‌خودرو‬ ‫ش��امل تجاری‌س��ازی‪ ،‬صدور فاکت��ور‪ ،‬حمل و‬ ‫تحوی��ل خودروها در ایام تعطیالت تابس��تانی‬ ‫طبق روال پیش��ین برق��رار بوده و مش��تریان‬ ‫می‌توانن��د با مراجع��ه به نمایندگی‌ها نس��بت‬ ‫به تحویل خودروهای فاکتور ش��ده خود اقدام‬ ‫کنند و از خدمات یادشده در این ایام بهره‌مند‬ ‫شوند‪.‬‬ ‫همچنی��ن مدیریت امور مش��تریان ش��رکت‬ ‫ایران خودرو(‪ )CRM‬در این ایام پاس��خگوی‬ ‫مش��تریان بوده و آنها می‌توانند درخواست‌های‬ ‫خود را از طریق این امور ثبت کنند‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت تعطی�لات تابس��تانی صنعت‬ ‫خودرو کش��ور از ‪ ۲۲‬مرداد آغاز و تا ‪ ۲‬شهریور‬ ‫ادامه دارد‪.‬‬ ‫فروش سایپا در تعطیالت تابستانی تعطیل نیست‬ ‫معاونت بازاریابی و فروش س��ایپا در تعطیالت‬ ‫تابستانی خودروس��ازان نیز فعال است و تحویل‬ ‫محصوالت این گروه خودروس��ازی به مش��تریان‬ ‫در تعطیالت تابس��تانی صنعت خ��ودرو نیز ادامه‬ ‫خواهد داشت‪.‬‬ ‫به‌گزارش سایپانیوز‪ ،‬با اعالم معاونت بازاریابی و‬ ‫فروش گروه خودروس��ازی سایپا مبنی بر فعالیت‬ ‫کامل این معاون��ت در ایام تعطیالت تابس��تانی‬ ‫صنعت خودرو‪ ،‬عرضه محصوالت س��ایپا به بازار‬ ‫و همچنین سایر خدمات مرتبط با این حوزه‪ ،‬در‬ ‫دهه پایانی مرداد همزمان با تعطیالت تابس��تانی‬ ‫خودروس��ازان ادامه خواهد یافت‪ .‬بر این اساس‪،‬‬ ‫معاون��ت بازاریابی و فروش س��ایپا از ‪۲۲‬مرداد تا‬ ‫‪۲‬شهریور‪ ،‬به‌طور کامل فعال و خدمات خود را در‬ ‫اختیار مشتریان قرار خواهد داد‪.‬‬ ‫تاریخ (‪ )۱۴۰۴‬به عمق س��اخت ‪۸۰‬درصدی رس��یده‪‎‬ایم‪.‬‬ ‫تحری��م ه��م نمی‌تواند جلوی تولید این ن��وع خودروها را‬ ‫بگیرد زیرا قطعات مورد نیاز آن مانند صنایع فلزی همچون‬ ‫آهن‪ ،‬مس‪ ،‬پلیمر و باتری‌ها با توجه به معادنی که در کشور‬ ‫داریم به‏راحتی داخلی‪‎‬سازی می‌شود‪ .‬نصیری با بیان اینکه‬ ‫اگر به سوی تولید خودروهای برقی حرکت کنیم مشکالت‬ ‫کمتری خواهیم داش��ت‪ ،‬گفت‪ :‬فقط ‪ ۵‬سال مهلت داریم‪.‬‬ ‫اما به‪‎‬جای استفاده از فرصت‪‎‬های باقیمانده دوباره به سراغ‬ ‫یک مدل جدید بنزینی رفته‌ایم‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬سوخت‬ ‫خودروهای��ی که درحال‪‎‬حاضر تولید می‌ش��ود بین ‪ ۲‬تا ‪۳‬‬ ‫برابر استاندارد جهانی است‪ .‬مدیران دولتی پس از سال‌ها‬ ‫تازه متوجه ش��دن عمده آلودگی هوا مربوط به خودروها‬ ‫اس��ت زیرا س��وخت اضافه مصرف می‌کنند‪ .‬عضو انجمن‬ ‫قطعه‪‎‬س��ازان کشور تاکید کرد‪ :‬در ش��رایط فعلی به‌دلیل‬ ‫منافع ملی و س��ود سهامدار و حفظ محیط‌زیست بهترین‬ ‫فرصتی است که به سوی تولید خودروهای برقی‌ها به جای‬ ‫بنزین��ی حرکت کنیم‪ .‬در این زمینه نیاز به ماش��ین‌آالت‬ ‫خ��اص که اضافه ش��ود‪ ،‬نداریم‪ .‬کارخان��ه تولید خودرو و‬ ‫قطعه به اندازی کافی در کش��ور وجود دارد‪ .‬به این ترتیب‬ ‫با حرکت به س��وی تولید خودروهای برقی صنایع الکترو‬ ‫موتورس��ازی کشور هم فعال می‌شود و دانشگاه‌ها و مراکز‬ ‫دانش‌بنی��ان هم می‌توانند تس��هیل‪‎‬کننده راه باش��ند‪ .‬او‬ ‫گفت‪ :‬طراحی قطعات الکترونیکی برای یک خودرو برقی‬ ‫به مراتب از طراحی ای‌سی‌یو «‪ »ECU‬برای خودروهای‬ ‫بنزینی راحت‪‎‬تر است؛ بنابراین تحریم بهترین فرصت بود‬ ‫و هس��ت که صنعت خودرو را از سوخت فسیلی به سمت‬ ‫برقی‌ها س��وق دهیم‪ ،‬نه اینکه تولید خودروهای بنزینی را‬ ‫در مدل‌ه��ای جدید ادامه دهیم‪ .‬این فعال صنعت خودرو‬ ‫خاطرنش��ان کرد‪ :‬برخی با ای��ن ادعا که می‪‎‬توان تحریم‪‎‬ها‬ ‫را دور زد و برخ��ی قطع��ات مورد نی��از را وارد کرد تنها به‬ ‫فکر منافع خود و به فکر سود کوتاه‪‎‬مدت هستند‪ .‬اما ادامه‬ ‫تولید خودروهای بنزینی در مدل‪‎‬های جدید نمی‪‎‬تواند به‬ ‫سود منافع ملی کشور باشد‪ .‬نصیری گفت‪ :‬حال که همت‬ ‫برای داخلی‪‎‬سازی قطعات شکل گرفته باید صنعتگران را‬ ‫به س��وی تغییرات بنیادی س��وق داد و تولید خودروهای‬ ‫برقی را با محدودیت‪‎‬های اعمال شده از سوی تحریم‪‎‬های‬ ‫امریکایی کلید زد‪.‬‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫دردسرهای‬ ‫موتور‌سیکلت‌های‬ ‫برقی‬ ‫فاطمه امیراحمدی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫سعید باستانی‬ ‫محمد نصیری‬ ‫بهمن ضیامقدم‬ ‫دبیر انجمن صنعت موتورسیکلت‬ ‫موتورس��یکلت‌های برقی در ایران هنوز جایگاه خود را‬ ‫پیدا نکرده است‪ .‬در این‌باره دغدغه‌های زیادی وجود دارد‬ ‫که در گام نخس��ت باید فرهنگ‌سازی شود‪ .‬خودروهای‬ ‫برقی عملک��رد و کارکرد خاص خ��ود را دارند در نتیجه‬ ‫فرهنگ اس��تفاده از آنها متف��اوت از خودروهای بنزینی‬ ‫است‪ .‬از این‌رو درحال‌حاضر این فرهنگ با فرهنگ حاکم‬ ‫بر موتورسیکلت‌س��واران ما فاصله زی��ادی دارد‪ .‬این نوع‬ ‫موتورس��یکلت‌ها بدون آلودگی و بی‌صدا هس��تند و این‬ ‫بی‌صدایی یک��ی از چالش‌ها این نوع موتورس��یکلت‌ها‬ ‫است زیرا به‌لحاظ شنوایی گوش ما در ترددهای خیابانی‬ ‫برای عبور و مرور با صدای وس��ایل نقلیه آش��نا اس��ت و‬ ‫حس ش��نوایی نوع��ی مراقبت برای عبور و تردد اس��ت‪.‬‬ ‫برای اس��تقبال مردم از وس��ایل برقی نخست باید روی‬ ‫فرهنگ آن کار کرد‪ .‬دیگر اینکه باید گروهی از سازمان‌ها‬ ‫و نهادهای گوناگون جمع ش��وند و ی��ک متولی برای آن‬ ‫انتخاب کنند‪ .‬س��پس برای آن باید مشخصه‌ای تعریف‬ ‫ش��ود و زیرس��اخت‌های الزم مانند ایس��تگاه‌های شارژ‬ ‫تعبیه ش��ود‪ .‬شارژ این نوع موتورها از ‪ ۲‬ساعت تا ‪ ۴‬ساعت‬ ‫به طول می‌انجامد‪ .‬این هم یکی از مش��کالت آن است که‬ ‫در راستای خدمات‌دهی بسیار اهمیت دارد‪ .‬در بحث نرخ‬ ‫نیز قیمت تمام‌ش��ده برقی‌ها بیشتر مربوط به باتری آنها‬ ‫اس��ت که پس از ‪ ۲‬س��ال مصرف‌کننده باید نصف قیمت‬ ‫موتورس��یکلت را برای تعویض آن بپردازد‪ .‬تامین باتری‬ ‫مناسب از دیگر موضوع‌های خدمات پس از فروش است‬ ‫که هنوز بازار در این‌باره نتوانسته به نقطه مطلوبی دست‬ ‫یابد‪ .‬موتورس��یکلت در کشور ما بیش��تر به‌عنوان منبع‬ ‫ارتزاق ب��وده و با توجه به قدرت خرید مردم پرداخت ‪۱۰‬‬ ‫میلیون تومان که ش��اید کمترین قیمت باشد برای قشر‬ ‫موتورسیکلت‌سوار زیاد است‪ .‬نیاز به تعویض باتری پس‬ ‫از ‪ ۲‬سال که هزینه سنگینی دارد چالش دیگر خواهد بود‪.‬‬ ‫از این‌رو در این راستا به تسهیالت ویژه برای تولیدکننده‬ ‫و مصرف‌کننده نیاز است‪ .‬ضمن آنکه جا انداختن فرهنگ‬ ‫برقی‌ها هم زمانبر است‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫فرصتی برای پوست‌اندازی «خودرو»‬ ‫‪3‬‬
‫‪4‬‬ ‫سه‌شنبه‬ ‫‪ 22‬مرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 11‬ذی‌الحجه ‪1440‬‬ ‫‪ 13‬اوت ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1349‬‬ ‫پیاپی ‪2667‬‬ ‫صنعت‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫گذری بر ویژگی‌ها و کارکردهای سامانه «بهین‌یاب»‬ ‫خبر‬ ‫گام‌های بزرگ برای‬ ‫رونق تولید در اصفهان‬ ‫سامانه الکترونیکی کار را برای صنعتگران تسهیل می‌کند‬ ‫گروه صنعت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹کارکرد یک سامانه الکترونیکی‬ ‫یکی از‬ ‫درخواست‌های‬ ‫صنعتگران‬ ‫تسهیل فضای‬ ‫کسب‌وکار است‬ ‫که سامانه‌ها‬ ‫می‌تواند یکی‬ ‫از مصداق‌های‬ ‫آن باشد‬ ‫الکترونیکی ش��دن امور اداری کمک بزرگی به تس��هیل‬ ‫امور می‌کند اما ب ‌ه شرطی که زیرساخت‌های آن به‌درستی‬ ‫بنیان گذاش��ته ش��ده باشد و دسترس��ی و کار با آن برای‬ ‫کاربرانش آسان باشد‪ .‬به گزارش شاتا‪ ،‬فرآیندهای مرتبط با‬ ‫حوزه‌های صدور مجوزها‪ ،‬صدور معافیت‌ها و ارائه خدمات‬ ‫مرتبط با بخش تولید پیش‌تر به صورت فیزیکی‪ ،‬غیرشفاف‬ ‫و مس��تلزم حضور مراجعان به بخش‌های گوناگون وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت بود اما هم‌اکنون با رویه‌ای شفاف‬ ‫و به‌شکل الکترونیکی انجام می‌شود‪.‬‬ ‫همچنی��ن فرآین��د خرید م��واد اولیه از ب��ورس یکی از‬ ‫فرآیندهای اشاره‌ش��ده در س��امانه بهین‌یاب اس��ت و نیز‬ ‫فرآیند تخصیص مواد اولیه پتروش��یمی در س��ال ‪۱۳۹۰‬‬ ‫پیرو بخشنامه س��تاد هدفمندی‌یارانه‌ها در ادامه تسهیل‬ ‫امور راه‌اندازی شد‪ .‬بر اساس این بخشنامه‪ ،‬وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت موظف ش��د س��امانه‌ای را ایجادکند تا از‬ ‫طری��ق آن واحدهای تولیدی دارای صالحیت برای خرید‬ ‫محصوالت پتروشیمی به شرکت بورس کاال معرفی شوند‪.‬‬ ‫بر این اساس‪ ،‬طراحی سامانه و فرآیند با نگاهی فرابخشی‬ ‫عکس‪ :‬آیدا فریدی‬ ‫مدیرعامل ش��رکت شهرک‌های صنعتی استان‬ ‫اصفه��ان ش��هرک صنعتی نگین‌میم��ه را یکی از‬ ‫قطب‌های تخصصی فرآوری سنگ استان و کشور‬ ‫دانس��ت و گام‌های بزرگ این ش��رکت برای رونق‬ ‫تولید در این ش��هرک را تش��ریح کرد‪ .‬به گزارش‬ ‫از اس��تان اصفه��ان‪ ،‬محمدج��واد بگی‪،‬‬ ‫ش��هرک صنعتی نگین‌میمه را یکی از ‪ ۷۰‬شهرک‬ ‫و ناحی��ه صنعتی مصوب و فعال اس��تان معرفی و‬ ‫اظهار کرد‪ :‬این ش��هرک درحال‌حاضر از امکانات‬ ‫کامل زیربنایی برق‪ ،‬آب‪ ،‬گاز‪ ،‬تلفن و معابر و فضای‬ ‫س��بز برخوردار بوده و ب��ا پیگیری‌های نهادهای‬ ‫گوناگون گام‌های ارزش��مندی در راستای ارتقای‬ ‫امکانات ش��هرک و تسهیل فضای کسب‌وکار این‬ ‫شهرک برداشته شده تا بستر مناسبی برای جذب‬ ‫س��رمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال در منطقه فراهم‬ ‫ش��ود‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬ب��ا توجه به ظرفیت‌های‬ ‫موجود اس��تان اصفهان و ای��ن منطقه در تولید و‬ ‫فرآوری س��نگ‪ ،‬این ش��هرک می‌تواند به یکی از‬ ‫قطب‌های بزرگ تولید‪ ،‬فرآوری‪ ،‬فروش و صادرات‬ ‫سنگ استان و کشور تبدیل شود‪ .‬وی ساماندهی‬ ‫ورودی و خروجی ش��هرک صنعتی نگین‌میمه را‬ ‫یک��ی از پروژه‌ه��ای مه��م عمرانی این ش��رکت‬ ‫دانس��ت و افزود‪ :‬تاکنون بخ��ش عمده این پروژه‬ ‫اجرایی ش��ده و قرار اس��ت در هفته دولت شاهد‬ ‫بهره‌ب��رداری از این پروژه باش��یم که ایمنی تردد‬ ‫حمل بار و کارگران و کارآفرینان را تامین خواهد‬ ‫ک��رد‪ .‬محمدج��واد بگی جدول‌گ��ذاری و اصالح‬ ‫معاب��ر را از دیگر برنامه‌های عمرانی این ش��رکت‬ ‫برای رونق‌بخش��ی و تسهیل فعالیت‌های شهرک‬ ‫صنعتی نگین‌میمه عنوان کرد و افزود‪ :‬این پروژه‬ ‫نی��ز با اعتباری افزون‌ب��ر ‪ ۸‬میلیارد ریال در حال‬ ‫اجراست‪.‬‬ ‫بروکراسی اداری یکی از وقت‌گیرترین و چالش‌سازترین‬ ‫مشکالت جامعه ماست‪ .‬افراد زیادی از طوالنی شدن روند‬ ‫اداری کاری گالیه‌مند هستند و خدمات‌دهی در این زمینه‬ ‫را بسیار ضعیف می‌دانند‪ .‬برای انجام کاری ده‌ها امضا الزم‬ ‫اس��ت ک��ه هر کدام ش��اید روزها و هفته‌ها ی��ا حتی ماه‌ها‬ ‫به‌طول بینجامد‪ .‬اما در دنیای الکترونیک امروز سامانه‌های‬ ‫موجود بس��تری مناس��ب برای رفع این مشکل هستند که‬ ‫ضم��ن ذخیره زمانی و مالی‪ ،‬کاره��ا با دغدغه کمتر انجام‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫صنعتگران یکی از اقشار گله‌مند از روند بروکراسی اداری‬ ‫هس��تند که بارها عنوان کرده‌اند بیش��تر انرژی خود را به‌‬ ‫ج��ای تولید بای��د برای انجام ام��ور اداری صرف کنند‪ .‬در‬ ‫این راس��تا سامانه «بهین‌یاب» یکی از سامانه‌های محوری‬ ‫خدم��ات الکترونیک��ی در حوزه صنعت اس��ت که بیش از‬ ‫‪ ۵۰‬فرآین��د مرتبط ب��ا حوزه‌های ص��دور مجوزها‪ ،‬صدور‬ ‫معافیت‌ه��ا و ارائ��ه خدم��ات مرتبط با بخ��ش تولید را به‬ ‫صورت الکترونیکی ارائه می‌دهد‪.‬‬ ‫بر مبنای قوانین شرکت بورس کاال خرید برخی از کاالهای عرضه‌شده‬ ‫در بورس نیاز به معرفی از طریق سامانه بهین‌یاب نداشته و خرید با‬ ‫مراجعه مستقیم متقاضی به شرکت بورس انجام می‌شود‬ ‫به تمام ذی‌نفعان زنجیره تامین محصوالت پتروشیمی و بر‬ ‫اساس شیوه‌نامه‌‌های مصوب در مراجع ذی‌ربط انجام شد و‬ ‫پس از آن نیز تغییرات و توسعه سامانه بر مبنای قوانین و‬ ‫شیوه‌نامه‌‌های مصوب در مراجع ذی‌ربط از جمله کارگروه‬ ‫تنظیم بازار در سامانه اعمال می‌شود‪.‬‬ ‫بنابراین‪ ،‬س��امانه از حیث فرآیند بر اس��اس تصمیم‌ها و‬ ‫سیاس��ت‌های ابالغی عمل می‌کند و بدون ابالغ از مراجع‬ ‫ذی‌ربط امکان تغییر در رویه آن وجود ندارد‪.‬‬ ‫نکته دارای اهمیت در این فرآیند آن اس��ت که عالوه‌بر‬ ‫متقاضی��ان دریاف��ت مواد اولی��ه و وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تج��ارت‪ ،‬ش��رکت بورس کاالی ایران‪ ،‬ش��رکت س��هامی‬ ‫پتروشیمی و نیز سازمان‌های نظارتی از جمله عوامل اصلی‬ ‫اجرای آن هس��تند که هر یک بخش��ی از مراحل اجرایی و‬ ‫یا نظارتی را بر اساس ضوابط و مصوبه‌‌ها را بر‌عهده دارند‪.‬‬ ‫پ��س از ارس��ال س��همیه تایید‌ش��ده ب��ه ب��ورس کاال‪،‬‬ ‫ثبت‌سفارش خرید از سوی متقاضی از طریق کارگزاری‌ها‬ ‫انجام می‌ش��ود‪ .‬پس از آن شرکت بورس کاال‪ ،‬مقادیر ثبت‬ ‫سفارش شده را بررسی کرده و مقدار مجاز خرید را با کسر‬ ‫مقادیر خرید قبلی و اعمال محدودیت‌های خرید بر اساس‬ ‫میزان عرضه روزانه هر ماده محاسبه می‌کند‪.‬‬ ‫شرکت بورس کاال بر اساس شیوه‌نامه‌های خود اقدام به‬ ‫فروش مواد اولیه به دو روش فروش در چارچوب س��همیه‬ ‫معرفی ش��ده و فروش بدون در نظر گرفتن میزان سهمیه‬ ‫معرفی‌شده‌(سقف باز) می‌کند‪.‬‬ ‫همچنین گفتنی اس��ت‪ ،‬بر مبنای قوانین شرکت بورس‬ ‫کاال خرید برخی از کاالهای عرضه‌ش��ده در بورس نیاز به‬ ‫معرفی از طریق سامانه بهین‌یاب نداشته و خرید با مراجعه‬ ‫مستقیم متقاضی به شرکت بورس انجام می‌شود‪.‬‬ ‫‹ ‹رصد و پایش فرآیند خرید‬ ‫با توجه به اینکه اعمال هرگونه محدودیت و سهمیه‌بندی‬ ‫نیازمند پایش مستمر فرآیند‌‌(به‌ویژه در شرایط خاص مانند‬ ‫نوسان‌های نرخ مواد اولیه) است‪ ،‬امکان رصد فرآیند از مرحله‬ ‫ثبت درخواس��ت تا معرفی به ب��ورس برای عوامل ذی‌ربط‪،‬‬ ‫در سامانه پیش‌بینی و اجرا شده است‪ .‬بنابراین‪ ،‬در صورت‬ ‫رعای��ت نکردن الزامات خرید از س��وی خریداران‪ ،‬عملیات‬ ‫خرید آنها در مراحل گوناگون به حالت تعلیق درخواهد آمد‪.‬‬ ‫همچنین بر اساس بند ‪ ۷‬بخشنامه ستاد هدفمندی یارانه‌ها‬ ‫و بخش��نامه‌ها و ش��ی ‌وه‌نامه‌‌های بعدی‪ ،‬س��ازمان حمایت‬ ‫مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و س��ازمان‌های اس��تانی‬ ‫موظف هس��تند بر حس��ن اجرای مصوبه‌ها نظارت کرده و‬ ‫با واحدهای متخلف بر اس��اس ضوابط موجود و معرفی به‬ ‫س��ازمان تعزیرات حکومتی برخورد کند‪ .‬همچنین کشف‬ ‫عرضه خارج از شبکه در برخی استان‌ها نتیجه وجود همین‬ ‫س��امانه الکترونیکی‪ ،‬شفاف بودن وضعیت ثبت درخواست‬ ‫تا خرید متقاضیان و رصد و همکاری مشترک سازمان‌های‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استانی و نهاد‌های نظارتی بوده که‬ ‫منجر به تکمیل مدارک و برخورد با متخلفان ش��ده است؛‬ ‫رخ��دادی که ناش��ی از وجود فرآین��دی نظام‌مند و نظارت‬ ‫سازمان‌های ذی‌ربط است‪.‬‬ ‫به منظ��ور بهبود تخصیص س��همیه‌ها و پایش فرآیند‪،‬‬ ‫اقدام‌ها‌ی��ی از جمله افزایش بازدیده��ای دوره‌ای نظارتی‬ ‫از واحدها‪ ،‬بازنگری س��همیه‌های تعیین‌ش��ده‪ ،‬مشارکت‬ ‫انجمن‌ها و تش��کل‌ها در تایید س��همیه‪ ،‬تعلیق س��همیه‬ ‫واحده��ای غیرفعال ش��ده‪ ،‬هوشمندس��ازی فرآیندهای‬ ‫کنت��رل‪ ،‬دریاف��ت اطالع��ات آنالین و مس��تمر واحدهای‬ ‫خری��دار مواد اولیه از س��ایر نهاد‌ه��ای اجرایی و نظارت و‬ ‫رص��د کاال در زنجی��ره تامین و توزیع در حال اجراس��ت‪.‬‬ ‫همچنین وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اقدام به راه‌اندازی‬ ‫طرح ص��دور فاکتور ف��روش الکترونیکی‌(طرح افق) برای‬ ‫خری��داران م��واد اولیه از ب��ورس کرده که بر این اس��اس‬ ‫س��همیه واحدهای متقاضی در سامانه بهین‌یاب بر مبنای‬ ‫اطالعات فروش آنها محاس��به می‌شود و برای دوره بعدی‬ ‫خرید‪ ،‬مالک عمل قرار خواهد گرفت‪.‬‬ ‫‹ ‹سخن پایانی‬ ‫یک��ی از درخواس��ت‌های صنعتگ��ران تس��هیل فضای‬ ‫کس��ب‌وکار است که چنین س��امانه‌هایی می‌تواند یکی از‬ ‫مصداق‌ه��ای آن باش��د‪ .‬اما می��زان خدمات‌دهی آن و نیز‬ ‫تس��هیالتی که فراهم می‌کند بس��یار مهم اس��ت و هرچه‬ ‫در این امور س��امانه‌های الکترونیکی قوی‌تر ظاهر ش��وند‪،‬‬ ‫دستیابی به اهداف در مدت‌زمان کمتری ممکن می‌شود‪.‬‬ ‫پویش ملی «بومی‌سازی قطعات خودرو در گروه خودروسازی سایپا» ادامه دارد‬ ‫در ادام��ه اجرای پویش ملی بومی‌س��ازی قطعات‬ ‫صنعت خودرو در گروه خودروس��ازی سایپا‪ ،‬مدیران‪،‬‬ ‫مهندسان‪ ،‬متخصصان و کارکنان شرکت سایپاشیشه‬ ‫موفق ش��دند ‪ ۳‬پروژه و طرح داخلی‌س��ازی را در این‬ ‫شرکت با موفقیت اجرا کنند‪.‬‬ ‫با اجرای این طرح‌ها‪ ،‬این شرکت با همکاری شرکت‬ ‫طیف طرح پارس��یان که متش��کل از فارغ‌التحصیالن‬ ‫دانش��گاه‌های معتبر ایرانی هس��تند‪ ،‬موفق به اجرای‬ ‫ساخت داخل‪ ۳‬دستگاه مورد نیاز خود شد‪.‬‬ ‫عب��داهلل تراب��ی‪ ،‬مدیرعام��ل‬ ‫ش��رکت سایپاشیش��ه درباره‌‬ ‫‪۳‬طرح اجرا‌ش��ده‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫در سال «رونق تولید»‪ ،‬شرکت‬ ‫سایپاشیشه در راستای بیانات‬ ‫رهبر معظم انق�لاب مبنی‌بر‬ ‫رون��ق تولی��د داخل��ی و‬ ‫اش��تغالزایی جوانان‪ ،‬با تشکیل کارگروه تخصصی در‬ ‫زمینه بومی‌س��ازی تجهیزات صنعتی خارجی و تکیه‬ ‫بر توان ش��رکت‌های داخلی و نخبگان کشور توانست‬ ‫اجرای موفق ‪ ۳‬طرح داخلی‌سازی در شرکت سایپاشیشه‬ ‫‪ ۳‬ط��رح مورد‌نیاز خ��ود را با ش��رکت‌های داخلی به‬ ‫مرحل��ه اجرا درآورد‪ .‬وی در تش��ریح دس��تاوردها و‬ ‫اقدام‌های اخیر شرکت سایپاشیشه با روزنامه‬ ‫گفت‌وگو کرده است که در ادامه می‌خوانید‪:‬‬ ‫€ €پیش�ینه و زمان ش�روع به فعالیت شرکت‬ ‫سایپاشیشه را بگویید‪.‬‬ ‫ش��رکت سایپاشیشه در سال ‪ ۱۳۷۸‬با عنوان طرح‬ ‫توسعه ش��رکت شیشه نشکن س��ایپا‌(کرج) در شهر‬ ‫صنعتی البرز قزوین آغاز ب ‌ه کار کرد‪ .‬در س��ال ‪۱۳۸۰‬‬ ‫به‌طور رس��می اق��دام به تولید انبوه در این ش��رکت‬ ‫آغاز ش��د و ش��رکت در س��ال ‪ ۱۳۸۲‬م��ورد پذیرش‬ ‫س��ازمان بورس و اوراق بهادار یک کشور قرار گرفت‪.‬‬ ‫ش��رکت سایپاشیشه دارای اس��تاندارد ‪ ۷۰۹‬ایران از‬ ‫موسس��ه اس��تاندارد ایران و تحقیقات صنعتی ایران‪،‬‬ ‫گواهینام��ه ‪ ISO ۹۰۰۲: ۱۹۹۴ - ECE-R۴۳‬اروپا‬ ‫و ‪ ISO /TS ۱۶۹۴۹: ۲۰۰۲‬از ‪ BV‬انگلستان است‪.‬‬ ‫همچنین ش��رکت موفق ب��ه دریافت تندیس طالیی‬ ‫نشان استاندارد از اداره استاندارد و تحقیقات صنعتی‬ ‫ایران‪ ،‬گرید ‪ ‌A‬در میان سازندگان شرکت سازه‌گستر‬ ‫واگن‌های حمل شیشه در کوره‌های خم و‬ ‫نشکن شیشه عقب خودرو‬ ‫در ط��ول ‪ ۲۰‬س��ال کارک��رد ک��وره خم و‬ ‫نش��کن شیش��ه عقب خ��ودرو (‪)CBTS1‬‬ ‫ش��رکت سایپاشیش��ه در چند مرحله اقدام‬ ‫به داخلی‌س��ازی واگن‌های مس��تهلک کوره‬ ‫نام‌برده به‌واس��طه ش��رکت‌های داخلی کرد‬ ‫که متاس��فانه هر بار با شکس��ت روبه‌رو شد‬ ‫و مجب��ور ب��ه تامین آنها از ش��رکت خارجی‬ ‫فنالندی می‌‌شد‪.‬‬ ‫تواف��ق با ش��رکت طیف طرح‬ ‫‌‌‬ ‫ب��ر مبنای‬ ‫پارس��یان‪ ،‬طرح تحقیقاتی و ساخت از سوی‬ ‫این شرکت کلید زده شد‪ .‬در نخستین مرحله‬ ‫تحقیقات انجام‌ش��ده‪ ،‬شبیه‌س��ازی رایانه‌ای‬ ‫واگن‌ها از سوی این شرکت انجام شد‪.‬‬ ‫در ای��ن شبیه‌س��ازی رایان��ه‌ای ابت��دا‬ ‫طرح س��ه‌بعدی واقع��ی واگن‌ها به وس��یله‬ ‫نرم‌افزاره��ای تخصصی و در ش��رایط دمایی‬ ‫کوره به دست متخصصان شرکت طیف طرح‬ ‫پارس��یان و به‌وسیله رایانه مورد بررسی‌های‬ ‫دقی��ق مهندس��ی قرار گرفت‪ .‬پ��س از تایید‬ ‫فعالیت شبیه‌س��ازی رایانه‌ای شرکت طیف‬ ‫طرح پارس��یان اقدام به س��اخت نخس��تین‬ ‫نمون��ه واگن ک��رد‪ .‬نمونه ساخته‌ش��ده پس‬ ‫از بارگ��ذاری در ک��وره و در ش��رایط واقعی‬ ‫کاری ب��ه مدت یک ماه کاری مورد بررس��ی‬ ‫و پایش دقیق قرار گرفت‪ .‬س��رانجام تعداد ‪۶‬‬ ‫واگ��ن مربوط به ک��وره ‪ CBTS1‬و تعداد ‪۲‬‬ ‫‪ ۲CBTS‬از س��وی شرکت‬ ‫‌‌‬ ‫واگن برای کوره‬ ‫طیف طرح پارسیان ساخته و تحویل شرکت‬ ‫سایپاشیشه شد که هم‌اکنون در چرخه تولید‬ ‫نیز قرار گرفته‌اند‪.‬‬ ‫س��ایپا و عنوان واحد برتر صنایع و معاون کشور برای‬ ‫‪ ۶‬س��ال متوالی شده است‪ .‬شرکت سایپاشیشه دارای‬ ‫آزمایش��گاه ویژه صنعت شیش��ه و تنه��ا همکار اداره‬ ‫اس��تاندارد برای آزمون‌های شیش��ه‌های خودرویی‪-‬‬ ‫ساختمانی‪‌-‬آشپزخانه‌ای است‪.‬‬ ‫€ €میزان تولید سایپاشیش�ه در س�ال چقدر‬ ‫اس�ت و ب�رای چ�ه خودروهایی شیش�ه تولید‬ ‫می‌شود؟‬ ‫باتوجهبهفناوری‌هایموجوددرشرکتسایپاشیشه‪،‬‬ ‫این ش��رکت قادر به تولید س��االنه ‪ ۳۰۰‬تا ‪ ۳۲۰‬هزار‬ ‫مجموعه کامل شیش��ه‌های خودرویی‌‌(سواری) است‬ ‫ک��ه این اختالف ‪ ۲۰‬هزارتایی ب��ه علت تنوع تعداد و‬ ‫نوع تولید خودروهای گروه خودروساز‌ی سایپا است‪.‬‬ ‫€ €درحال‌حاض�ر از فناوری خاصی برای تولید‬ ‫شیشه استفاده می‌کنید؟‬ ‫با توجه به رشد روزافزون تولیدات و تنوع خودروها‬ ‫در گروه خودروس��ازی سایپا‪ ،‬فناوری‌های به کار رفته‬ ‫در سایپاشیشه‪ ،‬از بروزترین فناوری‌های روز دنیا انجام‬ ‫شده است‪ .‬همه فناوری‌های به کار رفته از سوی رایانه‬ ‫م��ورد پایش و تولید قرار می‌گیرند‪ .‬دقت در س��اخت‬ ‫و کیفیت محصوالت ش��رکت همواره مدنظر مدیریت‬ ‫ش��رکت و مدیران آن قرار داش��ته و دارد‪ .‬به‌طور کلی‬ ‫باید گفت که فناوری‌های ب ‌ه کار رفته در این شرکت از‬ ‫کشورهای آلمان‪ ،‬فنالند‪ ،‬ژاپن‪ ،‬چین و ایران هستند‪.‬‬ ‫€ €مش�کالت اصل�ی و چالش‌ه�ای ش�رکت‬ ‫چیست؟‬ ‫از جمل��ه مش��کالت اصلی و چالش‌های ش��رکت‬ ‫سایپاشیش��ه می‌توان به نب��ود نقدینگی برای تامین‬ ‫مواد اولیه‪ ،‬باال بودن نرخ بهره تس��هیالت بانکی‪ ،‬نبود‬ ‫امکان تامین قطعات یدکی با منش��أ خارجی‪ ،‬کیفیت‬ ‫نامناسب مواد اولیه داخلی در برخی موارد‪ ،‬باال بودن‬ ‫نرخ مواد اولیه و نبود شبکه قیمت‌گذاری و نظارت بر‬ ‫آن در بازار و بی‌ثباتی قیمت‌ها اشاره کرد‪.‬‬ ‫€ €درب�اره م�واد اولی�ه و می�زان واردات نی�ز‬ ‫توضیح‌‌دهید‪.‬‬ ‫درحال‌حاضر به ط��ور تقریبی ‪۹۵‬درصد مواد اولیه‬ ‫این ش��رکت از قبیل شیش��ه‪ ،‬رنگ لعاب س��رامیکی‪،‬‬ ‫خمیر نقره و سایر اقالم مصرفی در داخل کشور تامین‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬برخی از اقالم مانند طلق میان‌‌الیه و برخی‬ ‫از انواع چس��ب‌ها مثل چسب مخصوص پایه آینه نیز‬ ‫از شرکت‌های خارجی تامین می‌شود‪.‬‬ ‫€ €صادرات به کش�ورهای خارجی داشته‌اید؟‬ ‫اگر پاسخ مثبت است‪ ،‬کدام کشورها؟‬ ‫بل��ه‪ .‬درحال‌حاضر به ع��راق ص��ادرات داریم‪ .‬در‬ ‫گذش��ته نیز صادراتی ب��ه ترکیه داش��تیم‪ .‬عالوه‌بر‬ ‫ص��ادرات مس��تقیم ب��ه ع��راق از س��وی ش��رکت‬ ‫سایپاشیشه‪ ،‬این شرکت مس��ئولیت تامین قطعات‬ ‫یدکی شیش��ه در خودروهای صادراتی شرکت سایپا‬ ‫را نیز بر‌عهده دارد‪.‬‬ ‫طرح‌های داخلی‌سازی‌شده در شرکت سایپاشیشه‬ ‫اسپیندل موتورهای دریل خط آماده‌سازی شیشه‌های جانبی‬ ‫در تولید شیش��ه‌های جانبی خودرو‪،‬‬ ‫به طور عمو ‌م ‪ ۲‬عدد سوراخ برای امکان‬ ‫نصب باالبر شیشه تعبیه می‌شود‪ .‬با توجه‬ ‫به ترد بودن شیشه و امکان شکست آن‬ ‫در زمان س��وراخ‌کاری‪ ،‬در این قس��مت‬ ‫از دس��تگاهی ‌‌با عنوان اسپیندل موتور‬ ‫سوراخ‌کاری به کار می‌رود‪ .‬دقت ساخت‬ ‫ب��اال و کم بودن می��زان لرزش و لقی در‬ ‫اجزای این اسپیندل‌ها باعث شده بود تا‬ ‫سال‌ها این قطعه از خارج از کشور تهیه‬ ‫شود‪ .‬با توجه به مشکالت تامین قطعات‬ ‫دقیق خارجی به علت تحریم‌ها‪ ،‬شرکت‬ ‫سایپاشیش��ه بر آن ش��د‬ ‫تا اقدام به داخلی‌س��ازی‬ ‫ای��ن قطع��ه مه��م کند‪.‬‬ ‫ط��رح تحقیقات��ی و‬ ‫بررس��ی امکان‌س��نجی‬ ‫س��اخت ای��ن قطع��ه از‬ ‫سوی واحد فنی شرکت‬ ‫سایپاشیش��ه و ش��رکت‬ ‫طی��ف ط��رح پارس��یان انجام ش��د که‬ ‫خوش��بختانه س��رانجام منج��ر به عقد‬ ‫قرارداد س��اخت بین ‪ ۲‬ش��رکت ش��د‪.‬‬ ‫نکت��ه دارای اهمی��ت در بررس��ی‌های‬ ‫انجام‌ش��ده مدت‌زمان گارانتی تامین و‬ ‫تعمیر این دس��تگاه شرکت طیف طرح‬ ‫پارسیان است‪ .‬برمبنای تجربه سال‌های‬ ‫گذشته‪ ،‬این دستگاه‌ها‌که قبال از خارج‬ ‫از کش��ور‌(آلمان) تهیه می‌ش��ده است‬ ‫در عم��ل‌‪ ،‬به‌دلی��ل نبود امکان ارس��ال‬ ‫دوب��اره آنه��ا و هزینه‌بر ب��ودن آن فاقد‬ ‫هرگون��ه گارانتی ب��وده‌در حالی‌که بر‬ ‫اس��اس قرارداد مش��ترک‬ ‫ب��ا ش��رکت طی��ف طرح‬ ‫پارس��یان‪ ،‬دستگاه‌های در‬ ‫حال ساخت دارای گارانتی‬ ‫تعمیر به‌مدت ‪ ۲‬س��ال و به‬ ‫‌صورت رایگان است‪.‬‬ ‫درحال‌حاض��ر ش��رکت‬ ‫طیف طرح پارسیان درحال‬ ‫س��اخت ‪ ۸‬عدد از اس��پیندل موتورهای‬ ‫خاص سوراخ‌کاری شیشه برای شرکت‬ ‫سایپاشیش��ه اس��ت‪ .‬با توجه ب��ه زمان‬ ‫موردنی��از‪ ،‬مقرر ش��ده این دس��تگاه‌ها‬ ‫در زمان تعطیالت تابس��تانی ش��رکت‬ ‫سایپاشیش��ه(هفته پایانی مرداد)‪ ،‬نصب‬ ‫و مورد بهره‌برداری قرار گیرند‪.‬‬ ‫دستگاه برش اتوماتیک طلق میان‌الیه‬ ‫به‌ط��ور کلی برای تولید شیش��ه جل��و خودرویی‬ ‫از ‪ ۲‬الیه شیش��ه ب��ه ضخام��ت ‪ ۲.۲‬میلی‌متر و یک‬ ‫طلق میان‌الیه‌(‪ )PVB‬ب��ه ضخامت ‪ ۰.۷۶‬میلی‌متر‬ ‫مورد اس��تفاده قرار می‌گی��رد‪ .‬درحال‌حاضر در تمام‬ ‫شرکت‌های تولیدکننده شیشه‌های خودرویی فرآیند‬ ‫برش طلق میان‌الیه از سوی دست اپراتور انجام شد‪.‬‬ ‫این امر باعث می‌ش��ود که مق��دار طلق برش خورده‬ ‫شده دارای خطا و پرت زیادی باشد‪ .‬به‌همین منظور‬ ‫تحقیقات گس��ترده‌ای در اینترنت از سوی واحد فنی‬ ‫و مهندس��ی شرکت سایپاشیش��ه انجام شد‪ .‬با توجه‬ ‫ب��ه کس��ب یک فیل��م تبلیغاتی از عملکرد دس��تگاه‬ ‫از اینترنت‪ ،‬ش��رکت سایپاشیش��ه بر آن ش��د تا برای‬ ‫داخلی‌سازی آن اقدام کند‪ .‬با توجه به تبحر‪ ،‬جسارت‬ ‫و عملکرد شرکت طیف طرح پارسیان درباره ساخت‬ ‫واگن‌های کوره‌ها و همچنین اس��تفاده از برنامه‌های‬ ‫شبیه‌س��ازی رایانه‌ای‪ ،‬در زمینه ساخت این دستگاه‬ ‫نیز از خدمات این شرکت استفاده شد‪ .‬درحال‌حاضر‬ ‫ساخت دستگاه یادشده نزدیک به ‪۸۰‬درصد پیشرفت‬ ‫فیزیکی دارد‪ .‬با اجرای طرح‌های پیش‌گفته‪ ،‬ش��رکت‬ ‫سایپاشیش��ه عالوه‌بر جلوگی��ری از توقف خط تولید‬ ‫گروه خودروس��ازی سایپا‪ ،‬موفق به صرفه‌جویی ارزی‬ ‫ش��ایان‌توجهی نیز شده است‪ .‬شرکت سایپاشیشه در‬ ‫س��ال جاری مبلغی افزون‌ب��ر ‪ ۵۰۰‬هزار یورو را برای‬ ‫جلوگی��ری از خروج ارز از کش��ور هدف‌گذاری کرده‬ ‫اس��ت‪ .‬در طول ‪۴‬ماه گذش��ته مبلغ ‪ ۱۱۶‬هزار یورو از‬ ‫این هدف محقق شده است‪.‬‬
‫سه‌شنبه‬ ‫بی‌ثباتی در بازار‬ ‫سنگ‌آهن زودگذر‬ ‫است‬ ‫‪ 22‬مرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 11‬ذی‌الحجه ‪1440‬‬ ‫‪ 13‬اوت ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1349‬‬ ‫پیاپی ‪2667‬‬ ‫برای تاجران‬ ‫خوشنام مواد معدنی‬ ‫مسیر سبز تعریف می‌شود‬ ‫‪5‬‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫در سایه «همدلی مجلس و دولت» و «همراهی خط مقدم تولید» رقم می‌خورد‬ ‫عبور از تحریم‌ها با زره فوالدی‬ ‫‹ ‹نگران صادرات فوالد نیستیم‬ ‫جعفر سرقینی‪ ،‬معاون امور معادن و‬ ‫صنایع معدنی وزیر صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تج��ارت درب��اره تحریم‌ه��ای امریکا‬ ‫به‌وی��ژه در حوزه فلزات و فوالد اعالم‬ ‫کرد‪ :‬نگران صادرات فوالد نیستیم‪ .‬به‬ ‫گزارش چیالن‪ ،‬وی با اش��اره به تاثیر‬ ‫تحریم‌ه��ای امریکا بر ح��وزه فلزات‬ ‫ایران خاطرنش��ان کرد‪ :‬بعید به‌نظر می‌رسد تحریم‌های جدید‬ ‫امریکا بتواند بر صنعت فلزات ایران تاثیر بسیار بگذارد؛ چراکه‬ ‫ف��والد‪ ،‬مس و آلومینیوم ایران به‌دلی��ل کیفیت مطلوب و دارا‬ ‫بودن استانداردهای جهانی مشتری‌های خود را دارد‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به کاهش نیافتن می��زان صادرات حوزه فلزات‬ ‫ای��ران در دوره تحریم‌ها عنوان کرد‪ :‬در یک‌س��ال گذش��ته با‬ ‫خ��روج امریکا از برجام‪ ،‬نه‌تنها صادرات در حوزه صنعت فلزات‬ ‫کش��ور کاهش نیافته که نس��بت به مدت مشابه سال پیش از‬ ‫‹ ‹بسته‌ای متناسب با تحریم جدید تنظیم شود‬ ‫همچنی��ن عزیز قنوات��ی‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫شرکت آتیه خلیج‌فارس درباره تاثیر‬ ‫تش��دید تحریم‌های امری��کا بر حوزه‬ ‫فل��زات در گفت‌وگو با‬ ‫اظهار‬ ‫ک��رد‪ :‬به یقی��ن به دلیل وابس��تگی‬ ‫بیشتر کش��ورها به امریکا‪ ،‬تحریم‌ها‬ ‫نمی‌توان��د در زمینه ص��ادرات فوالد‬ ‫بی‌اثر باش��د‪ .‬اگر پیش از این با دو چراغ صادرات داش��تیم‪ ،‬اما‬ ‫هم‌اکنون با یک چراغ و حتی چراغ خاموش صادرات می‌کنیم‪.‬‬ ‫قنواتی با اشاره به این موضوع که حتی عراق که کشور نزدیکی‬ ‫به ماست‪ ،‬برای صادرات به این کشور نیز دچار محدودیت‌های‬ ‫صادراتی تحریم‌ها هس��تیم‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬هرچند عراقی‌ها با ما‬ ‫مبادله صادراتی دارند اما در تعامالتی که با آنها داشتیم‪ ،‬عنوان‬ ‫کردن��د ک��ه بیش��تر پیمانکارها و مجری��ان ما خارج��ی و از‬ ‫کشورهای اروپایی یا ترکیه‌ای هستند و ملاحظات تحریم‌ها را‬ ‫درب��اره خری��د کاالی ایران��ی درنظر می‌گیرن��د‪ .‬وی در ادامه‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬به این معنی که تحریم‌ها آثار روانی و فیزیکی‬ ‫خود را بر بازار ما بر جای گذاشته است‪ .‬طبیعی است که یک‬ ‫پیمان��کار خارجی در عراق ترجیح می‌دهد بدون دردس��ر کار‬ ‫خ��ود را جلو ببرد‪ .‬از این‌رو این محدودیت‌ها بی‌تاثیر نیس��ت‪.‬‬ ‫‹ ‹تولیدکنندگان راهکار صادراتی خود را دارند‬ ‫همچنی��ن درباره تاثی��ر تحریم‌های‬ ‫امریکا در حوزه فلزات‪ ،‬زکریا نایبی‪،‬‬ ‫مدیر تحقیق و توس��عه ف��والد ناب‬ ‫تبریز در گفت‌وگ��و با‬ ‫اظهار‬ ‫کرد‪ :‬تحریم‌های امریکا تاثیر زیادی‬ ‫ن��دارد‪ .‬نایبی در ادامه خاطرنش��ان‬ ‫کرد‪ :‬رواب��ط و تعام�لات واحدهای‬ ‫فوالدی با ش��رکت‌هایی که از پیش رابطه داشته‌اند‪ ،‬همچنان‬ ‫ادامه‌دار خواهد بود؛ چراکه بیشتر این کشورها همچنان جزو‬ ‫واردکنندگان فوالد ایران قلمداد می‌شوند‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه تاکید ک��رد‪ :‬ایران جزو کش��ورهایی در جهان‬ ‫به‌ش��مار می‌آید که اگر دور تا دور آن را دیوار بکشند‪ ،‬باز هم‬ ‫عکس‪ :‬آیدا فریدی‬ ‫سارا اصغری‪ :‬وزارت خزانه‌داری امریکا در بیانی ‌ه اخیر خود‬ ‫اعالم کرده‪ ،‬تحریم‌های اعمال شده علیه بخش فلزات ایران را‬ ‫ذیل تحریم‌های حقوق بشری قرار داده است‪ .‬دفتر دارایی‌های‬ ‫خارجی وزارت خزانه‌داری امریکا در بیانیه‌ای کوتاه اعالم کرده‬ ‫ک��ه این وزارتخانه عنوان «مقررات مربوط به نقض تحریم‌های‬ ‫حقوق بشر ایران» را به «مقررات مربوط به تحریم‌های حقوق‬ ‫بشر و تحریم‌های بخشی ایران» تغییر داده است‪.‬‬ ‫وزارت خزانه‌داری امریکا از ارائه توضیح‌های بیش��تر درباره‬ ‫ارتباط بین مس��ائل حقوق بش��ری و تحریم‌های بخش فلزات‬ ‫ایران خ��ودداری کرده اس��ت‪ .‬البته ای��ن وزارتخانه همچنین‬ ‫درباره پیامده��ای عملی این تغییر در دس��ته‌بندی تحریم‌ها‬ ‫توضیحی ارائه نکرده است‪.‬‬ ‫کارشناسان‪ ،‬تولیدکنندگان و دست‌اندرکاران در حوزه فلزات‬ ‫و به‌وی��ژه فوالد معتقدند‪ ،‬تحریم‌های امریکا نه‌اینکه تاثیری بر‬ ‫حوزه صادرات ما نداش��ته باش��د‪ ،‬اما از یک‌سو تولیدکنندگان‬ ‫ایرانی به‌دنبال راهکارهای صادراتی خود هس��تند و از س��وی‬ ‫دیگ��ر محصوالت فلزی ایرانی در جهان مش��تری‌های خود را‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫آن نیز افزایش یافته است‪ .‬معاون امور معادن و صنایع معدنی‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با بیان اینکه تولید فوالد ایران از‬ ‫جهان تاثیر نمی‌پذیرد‪ ،‬گفت‪ :‬ساالنه یک‌میلیارد و ‪۶۰۰‬میلیون‬ ‫تن فوالد در جهان تولید می‌ش��ود که در مقایس��ه با این عدد‪،‬‬ ‫تولید ف��والد ایران که در س��ال قبل ‪۲۵‬میلی��ون تن بود‪ ،‬در‬ ‫بازارهای جهانی عدد بزرگی به‌ش��مار نم��ی‌رود و از بازارهای‬ ‫جهانی تاثیر نمی‌پذیرد‪.‬‬ ‫سرقینی در ادامه خاطرنشان کرد‪ :‬میزان صادرات کشور نیز‬ ‫در برابر عدد صادرات فوالد جهان بسیار کوچک است‪ ،‬بنابراین‬ ‫ایران نگرانی از روند بازارهای صادراتی فوالد کشور ندارد‪ .‬الزم‬ ‫به یادآوری اس��ت‪ ،‬سال گذشته درکشور حدود ‪۲۵‬میلیون تن‬ ‫فوالد تولید ش��د ک��ه ‪۸‬میلیون تن آن به ص��ادرات اختصاص‬ ‫یافت‪.‬‬ ‫برای نمونه فوالد خوزستان که یک شرکت صادراتی است‪ ،‬در‬ ‫‪‌۱.۵‬سال گذش��ته صادرات آن کاهش یافته که این کاهش به‬ ‫دلیل محدودیت‌های تحریم‌هاس��ت‪ .‬مدیرعامل ش��رکت آتیه‬ ‫خلیج‌فارس در ادامه خاطرنشان کرد‪ :‬تولیدکنندگان فوالد نیز‬ ‫برای صادرات راهکارهایی درنظر گرفته‌اند و به این معنا نیست‬ ‫که کل بازار صادراتی آنها تعطیل ش��ود‪ .‬بنابراین باید به کمک‬ ‫دول��ت و بخش خصوصی و با هم��کاری انجمن‌های مربوط و‬ ‫تولیدکنن��دگان به‌وی��ژه واحده��ای صادرات‌محور‪ ،‬بس��ته‌ای‬ ‫متناسب با تحریم جدید تنظیم شود‪.‬‬ ‫قنواتی در ادامه یادآور ش��د‪ :‬اگر صادرات ما کاهش یابد‪ ،‬بازار‬ ‫داخلی با کاهش نرخ بیشتری روبه‌رو خواهد شد‪ .‬البته اگر نرخ‬ ‫داخلی کاهش پیدا کند‪ ،‬بازارهای عراق و افغانستان که بهترین‬ ‫بازار ایران هستند‪ ،‬به‌دنبال نازل‌ترین نرخ از ما خواهند بود‪.‬‬ ‫وی در پای��ان تاکی��د کرد‪ :‬تحریم‌ه��ا آثار خ��ود را برجای‬ ‫می‌گذارن��د ام��ا تولیدکنندگان ب��ا راهکارهایی ک��ه درپیش‬ ‫می‌گیرن��د‪ ،‬می‌توانند این آثار را به کمترین میزان برس��انند؛‬ ‫همان‌گونه که مع��اون اول رئیس‌جمهوری عنوان کردند که با‬ ‫همدلی اجازه ندادیم اقتصاد ایران در تحریم‌ها دچار فروپاشی‬ ‫ش��ود‪ .‬در زمینه صادرات فلزات نی��ز تولیدکنندگان با همدلی‬ ‫راهکارهایی را جس��ت‌وجو می‌کنند و بازار ص��ادرات را پیش‬ ‫می‌برند‪.‬‬ ‫می‌تواند به حی��ات خود ادامه دهد؛ چراکه در خود همه چیز‬ ‫را دارد‪ ،‬اما موضوع آن اس��ت که باید برای تولید زیرساخت‌ها‬ ‫را بیش‌ازپی��ش مهیا کرد‪ .‬این کارش��ناس فوالد با اش��اره به‬ ‫راهکارهای��ی که تولیدکنن��دگان برای ص��ادرات خود درنظر‬ ‫می‌گیرند‪ ،‬گف��ت‪ :‬درکل با وجود تحریم‌ها محصوالت فوالدی‬ ‫با کاهش صادرات قابل‌توجهی روبه‌رو نخواهد بود‪.‬‬ ‫‹ ‹نقطه سر به سر صنعت فوالد‬ ‫همچنین سیدبهادر احرامیان‪ ،‬نایب‬ ‫‌رئیس انجم��ن تولیدکنندگان فوالد‬ ‫ای��ران درب��اره تش��دید تحریم‌های‬ ‫امری��کا علی��ه فل��زات ای��ران گفت‪:‬‬ ‫محدودی��ت صادرات م��ا را به نقطه‬ ‫سربه‌س��ر صنع��ت ف��والد نزدی��ک‬ ‫می‌کند‪ .‬به گزارش چیالن‪ ،‬احرامیان‬ ‫در ادامه خاطرنشان کرد‪ :‬بررس��ی‌های آماری نشان می‌دهد‪،‬‬ ‫اگرچه برنامه ایران برای صادرات فوالد در س��ال گذشته ‪۱۲‬‬ ‫میلیون تن بود اما بیش از ‪۲۰‬درصد کمتر از این برنامه محقق‬ ‫شد که این عقب‌ماندگی نه از تحریم‌های خارجی که از ناحیه‬ ‫داخل بود و به جریان صادرات ضربه زد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬در صنعت فوالد موانع صادرات از قوانین زائد‪،‬‬ ‫مقررات ناکارآمد و بروکراس��ی‌های داخلی نشأت گرفته است‪،‬‬ ‫امس��ال هم وضعی��ت صادرات همین خواهد ب��ود و همچنان‬ ‫بزرگ‌تری��ن مش��کل از ناحی��ه داخل‪ ،‬این صنع��ت را تهدید‬ ‫می‌کن��د‪ .‬رئیس انجم��ن تولیدکنندگان ف��والد ایران تصریح‬ ‫کرد‪ :‬اثر تحریم‌های جدید امریکا بس��ته ب��ه نوع اعمال آن و‬ ‫نوع همکاری کش��ورهای طرف قرارداد دامنه متفاوتی خواهد‬ ‫داشت‪ ،‬البته هنوز هم کشورهای همسایه و کشورهای منطقه‬ ‫به صنعت فوالد ایران نیاز دارند و چرخه صادرات قطع نخواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫با این حال ممکن اس��ت برخی از این کشورها بخواهند در‬ ‫تراز تجاری خود طوری وانمود کنند که از صنعت فوالد ایران‬ ‫بهره نگرفته‌اند‪ .‬از سویی اثر مهلت ‪۹۰‬روزه این تحریم‌ها برای‬ ‫ش��رکت‌های طرف قرارداد با ای��ران‪ ،‬هزینه‌های تولید را باال و‬ ‫نرخ فروش محصوالت را پایین می‌آورد‪.‬‬ ‫احرامی��ان ادامه داد‪ :‬اگر میانگین پوش��ش ظرفیت صنعت‬ ‫ف��والد ایران را ‪۷۰‬درصد درنظ��ر بگیریم‪ ،‬حدود ‪۳۵‬درصد آن‬ ‫صادر می‌ش��ود و اگر صادرات محدود شود‪ ،‬پوشش ظرفیت ما‬ ‫را به ‪۵۰‬درصد می‌رس��اند و به نقطه سربه‌س��ر صنعت نزدیک‬ ‫می‌شویم‪.‬‬ ‫وی با اش��اره ب��ه اینکه عب��ور از تحریم‌ها نی��از به همدلی‬ ‫بیش��تری از س��وی دولت و مجلس دارد‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬چنانچه‬ ‫دول��ت و مجل��س رویه‌ه��ا و موان��ع داخل��ی را از پیش پای‬ ‫صادرات این صنعت برندارند‪ ،‬چش��م‌انداز این صنعت‪ ،‬مطلوب‬ ‫نخواهد بود‪ .‬ازاین‌رو پیش��نهاد می‌ش��ود دول��ت و مجلس در‬ ‫سیاس��ت‌گذاری‌ها تجدیدنظ��ر کنند تا با کم��ک همه از این‬ ‫گردنه عبور کنیم‪.‬‬
‫‪6‬‬ ‫سه‌شنبه‬ ‫‪ 22‬مرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 11‬ذی‌الحجه ‪1440‬‬ ‫‪ 13‬اوت ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1349‬‬ ‫پیاپی ‪2667‬‬ ‫معدن‬ ‫تجارت‬ ‫مهرداد اکبریان در گفت و گو با‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫اعالم کرد‪:‬‬ ‫برای تاجران خوشنام مواد معدنی‬ ‫مسیر سبز تعریف می‌شود‬ ‫محبوبه ناطق‪ :‬مهرداد اکبریان‪ ،‬رئیس انجمن تولیدکنندگان‬ ‫و صادرکنندگان سنگ آهن است‪ .‬این انجمن همزمان با مطرح‬ ‫ش��دن احیای معادن کوچک و متوس��ط از س��وی خانه معدن‬ ‫ایران‪ ،‬موضوع احیای معادن س��نگ‌آهن هماتیتی را مطرح کرد‬ ‫و آن را انقالبی در فعال کردن این معادن به س��رکردگی بخش‬ ‫خصوصی دانس��ت‪ .‬اکبریان در گفت‌و‌گو با‬ ‫در حاش��یه‬ ‫همایش احیای معادن کوچک و متوسط که ‪۸‬مرداد برگزار شد‪،‬‬ ‫ب��ه نتایج آخرین مصوبه دولت مبنی بر ممنوعیت صادرات مواد‬ ‫معدن��ی خارج از حلقه تولیدکنندگان پرداخت‪ .‬او این مصوبه را‬ ‫به ضرر معدن‌داران کوچک دانست‪.‬‬ ‫در ادامه این گفت‌وگو را می‌خوانید‪.‬‬ ‫€ €نظر شما درباره نفس برگزاری همایش احیای معادن‬ ‫کوچک و متوسط چیست؟‬ ‫م��ن این همای��ش را به فال نیک می‌گیرم چراکه نخس��تین‬ ‫همایش احی��ای معادن کوچک‌مقیاس اس��ت و حرکت خوبی‬ ‫اس��ت که بخش دولتی و خصوصی را کنار هم قرار داده اس��ت؛‬ ‫اتفاق‌های��ی در حال رخ دادن اس��ت مبنی بر اینکه هر ‪۲‬بخش‬ ‫یک نوع تصمیم را پیش می‌برند‪.‬‬ ‫€ €نتیجه این همایش را چه می‌دانید؟‬ ‫نتیجه‌ای که این همایش خواهد داشت را می‌توان در ‪۲‬محور‬ ‫خالص��ه کرد‪ :‬اول اینکه باید به صاحبان پروانه‌های بهره‌برداری‬ ‫و اکتش��اف و کس��انی ک��ه بهره‌ب��ردار هس��تند یا مکتش��فند‪،‬‬ ‫اطالع‌رس��انی می‌کردیم تا بدانند محلی به نام ش��ورای احیای‬ ‫معدن با این هدف تشکیل شده که معادن کوچک راکد نمانند‬ ‫و با ش��رایط بهینه فعال ش��وند‪ .‬حتی نرخ تمام ش��ده را پایین‬ ‫بیاورن��د و کیفی��ت محص��ول تولیدی و تعامل‌ش��ان را افزایش‬ ‫دهند‪ .‬نخس��تین قدم در این راس��تا این بود که فراخوانی برای‬ ‫همه داده ش��ود‪ .‬نخستین رس��الت این همایش همین فراخوان‬ ‫می‌تواند باش��د‪ .‬دومین رس��الت و نتیجه ای��ن همایش نیز این‬ ‫اس��ت ک��ه می‌تواند در نگاه مس��ئوالن دولتی م��ا تاثیر بگذارد‪.‬‬ ‫ب��رای مث��ال معتقدم حمایت از صادرات هی��چ منافاتی با رونق‬ ‫تولی��د ندارد‪ .‬برخی فکر می‌کنند ب��رای حمایت از تولید داخل‬ ‫باید مانع صادرات شوند اما من این تفکر را قبول ندارم‪ .‬حمایت‬ ‫از صادرات مانند حمایت از رونق تولید اس��ت و با ش��عار احیای‬ ‫معادن کوچک‌مقیاس هم منافاتی ندارد‪ .‬بزرگ‌ترین دغدغه‌ای‬ ‫که پشت درهای این همایش برای بخش تولید وجود دارد‪ ،‬این‬ ‫اس��ت که بازارهای صادراتی ما به ش��دت در حال کوچک شدن‬ ‫هس��تند‪ .‬به دلیل سیاس��ت‌ کش��ورهای خارجی که در شرایط‬ ‫تحریم سوء استفاده می‌کنند خریدها کمتر می‌شود و ترانسفور‬ ‫کش��تی و بیمه و ترانسفر مالی نیز سخت می‌شود‪ .‬سیاست‌های‬ ‫داخ��ل ه��م صادرات را محدود می‌کند‪ .‬در این ش��رایط ش��اید‬ ‫فرصتی برای توس��عه پروژه‌های عمرانی نداش��ته باشیم و ادامه‬ ‫این کار به روش قدیم ممکن نخواهد بود‪ .‬پیش‌بینی می‌کنیم در‬ ‫سال ‪ ۹۸‬پروژه‌ّ‌های عمرانی رشد نکنند و شاید کاهش هم داشته‬ ‫باشند یعنی صادرات و مصرف مواد معدنی در پایان سال کاهش‬ ‫خواهد داش��ت‪ .‬آمار ‪۳‬ماه نخست سال جاری نشان می‌دهد که‬ ‫تصمیم‌گیرندگان دولتی نباید فقط به آمار ‪۳‬ماه نخس��ت س��ال‬ ‫اکتفا کنند بلکه با آمار ‪ ۱۲‬ماهه شرایط فعلی باید تولید را تحلیل‬ ‫کنند‪ .‬کوچک شدن بازار‪ ،‬این نگرانی را برای واحدهای تولیدی‬ ‫ایجاد می‌کند که این تولیدات را چه کس��ی‪ ،‬به چه نحوی و به‬ ‫چه قیمتی می‌خواهد خریداری کند‪.‬‬ ‫€ €با این ش�رایط بازار کوچک می‌شود‪ .‬چگونه می‌توان‬ ‫نوید اشتغال‪ ،‬رونق کسب‌و‌کار و حمایت از معادن کوچک‬ ‫را داد؟‬ ‫فرمول��ی به نام فرمول عرضه و تقاضا در جهان وجود دارد که‬ ‫بهترین س��امان ‌ه برای تنظیم بازار اس��ت‪ .‬اجازه بدهیم یک عده‬ ‫عرض��ه کنند و ی��ک عده تقاضا دهند و با هم به توافق برس��ند‬ ‫کم‌کم این قضیه معلوم خواهد شد که چه مقدار سنگ‌آهن باید‬ ‫تولید ش��ود و چه میزان کنس��انتره و به چه قیمتی باید فروخته‬ ‫ش��ود‪ .‬وقتی دولت به بهانه تنظیم بازار به مسائل بسیار حساس‬ ‫اقتص��ادی مع��ادن مانند قیمت‌گذاری‪ ،‬نحوه عق��د قراردادها و‬ ‫محدودی��ت ص��ادرات ورود پیدا می‌کند‪ ،‬نتیج��ه آن باال بردن‬ ‫هزین��ه تولید و صادرات اس��ت‪ .‬به همین دلیل فکر می‌کنم اگر‬ ‫دولت روی سیاس��ت‌گذاری‌هایش سنجیده‌تر عمل کند‪ ،‬هزینه‬ ‫تولی��د و صادرات در کش��ور ب��اال نمی‌رود و همی��ن واحدهای‬ ‫کوچک که برای آنها همایش گذاش��تیم و ش��عار احیای‌شان را‬ ‫می‌دهیم نیز متوقف نمی‌شوند‪ .‬اما در ادامه معتقدم این همایش‬ ‫نه تنها منافاتی با اش��تغال و رونق تولید ندارد بلکه این اتفاق را‬ ‫رقم زده است که تمام دست‌اندرکاران این معادن دور هم جمع‬ ‫شوند و راهکارهای پیشنهادی برای پایین آوردن نرخ تمام شده‬ ‫در یک معدن یا چند صنعت کوچک را بررسی کنند‪ .‬شاید یکی‬ ‫از بهترین راه‌های احیای این معادن‪ ،‬تجمیع معادن کوچک در‬ ‫قالب یک کنسرس��یوم است تا بتوانند در هزینه‌ها صرفه‌جویی‬ ‫کنن��د‪ .‬همچنی��ن س��اخت واحده��ای ف��رآوری کنس��انتره و‬ ‫گندله‌س��ازی که در کلونی‌های معدنی انجام می‌شود پیشنهاد‬ ‫خوبی اس��ت‪ ،‬به این نحو ک��ه تعامل درازمدت برای تامین مواد‬ ‫اولیه داشته باشند‪ .‬همچنین دولت باید بروکراسی‌های موجود‬ ‫را بسیار کم کند چراکه یکی از عواملی که نرخ تمام شده را باال‬ ‫می‌برد همین بروکراسی اداری است‪.‬‬ ‫€ €سرانجام بخشنامه دولت برای صادرات مواد معدنی از‬ ‫سوی تولیدکننده‌ها چه شد؟ شما منتقد این طرح بودید‪.‬‬ ‫دس��تاورد ای��ن بخش��نامه ‪۲‬بخش دارد؛ بخش نخس��ت این‬ ‫است که اگر بخشنامه منتج به افزایش شفافیت شود‪ ،‬آمارها را‬ ‫واقع‌گرایانه می‌کند که ما هم آن را تایید می‌کنیم‪ .‬عالقه‌مندیم‬ ‫دولت یک روش ثانویه را به کار بگیرد تا مقداری ش��فاف باش��د‬ ‫و انگش��ت اته��ام به س��مت صادرکنن��ده واقعی م��واد معدنی‬ ‫و س��نگ آهن ن��رود‪ ،‬همچنین معتقدیم متخلف��ان از گروه ما‬ ‫نیس��تند و این امر هم ثابت ش��ده است‪ .‬حتی به صورت آشکار‬ ‫و پنه��ان گفت��ه می‌ش��ود متخلفان نه عضو انجمن هس��تند نه‬ ‫تولیدکنن��ده و صادرکننده واقعی‪ .‬این عده آدمهایی هس��تند‬ ‫ک��ه از بیرون می‌آین��د و بر وضعیت فعلی م��ا تاثیر می‌گذارند‪.‬‬ ‫کاش در تنظی��م ای��ن بخش��نامه‪ ،‬نظ��ر بخ��ش خصوص��ی را‬ ‫می‌پرس��یدند‪ .‬ش��اید اگ��ر نظر انجم��ن را جویا می‌ش��دند به‬ ‫نتیج��ه‌ای بهت��ر از این می‌رس��یدند و ما هم نظره��ای خود را‬ ‫می‌گفتیم‪ .‬با این حال بخشنامه صادر شده است و ما در مقابل‬ ‫کار انجام ش��ده قرار گرفته‌ایم‪ .‬پیشنهاد می‌کنیم که شیوه‌نامه‬ ‫اجرایی این بخش��نامه را با نظر انجمن سنگ‌آهن تنظیم کنند‪.‬‬ ‫در این زمینه‪ ،‬آیین‌نامه را خدمت آقای سرقینی پیشنهاد دادیم‬ ‫و توافقات��ی ه��م در این زمینه انجام ش��د‪ .‬در تمام جهان تاجر‬ ‫خوش��نام تعریف ویژه‌ای دارد که در گمرکات از مس��یر س��بز‬ ‫رد می‌ش��وند‪ .‬کس��انی که ناشناخته و تازه‌کار هستند یا انگشت‬ ‫اتهام یا غیرش��فاف عمل کردن به سوی‌ش��ان نشانه رفته نیز از‬ ‫جنگ‌اقتصادی و کاهش ارزش یوآن‪ ،‬سبب افت بهای سنگ‌آهن‬ ‫بی‌ثباتی در بازار سنگ‌آهن زودگذر است‬ ‫ثم�ن رحیمی‌راد‪ :‬فصل‪ ،‬فصل ناخوش��ی‬ ‫برای س��نگ‌آهن اس��ت و بازار این کامودیتی‬ ‫نوس��انات عجیبی را تجربه می‌کند؛ نوساناتی‬ ‫که اس��باب آن را رویدادهای��ی مانند کاهش‬ ‫فصل��ی بها‪ ،‬جن��گ تجاری بی��ن بزرگ‌ترین‬ ‫اقتصادهای جهان و کاهش ارزش یوآن فراهم‬ ‫آورده‌اند‪.‬‬ ‫به گ��زارش‬ ‫‪ ،‬اخبار منتشرش��ده در‬ ‫هفته گذش��ته حکای��ت از آن دارد که میزان‬ ‫تقاض��ا در ب��ازار وارداتی س��نگ‌آهن چین به‬ ‫عنوان بزرگ‌ترین تولیدکننده فوالد در جهان‬ ‫رو ب��ه کاهش بود و بهای این ماده معدنی نیز‬ ‫هفته گذش��ته را با فراز و فرودهای زیادی در‬ ‫بازارهای جهانی پشت سر گذاشت‪ .‬در همین‬ ‫زمین��ه‪ ،‬خبرگ��زاری ایرن��ا به نقل از نش��ریه‬ ‫اس‌اند‌پی گلوبال پلتس‪ ،‬روز چهارشنبه بهای‬ ‫هر تن سنگ آهن با درجه خلوص ‪ ۶۲‬درصد‬ ‫را در آخری��ن معام�لات انجام ش��ده در روز‬ ‫دوش��نبه‪ ۱۴ ،‬مرداد‪ ،‬با یک دالر و ‪ ۲۵‬سنت‬ ‫کاهش ‪ ۹۷‬دالر و ‪ ۹۰‬س��نت اعالم کرد‪ .‬بنا بر‬ ‫این خبر‪ ،‬بهای هر تن سنگ‌آهن برای تحویل‬ ‫در سپتامبر (شهریور‪-‬مهر) نیز با ‪ ۲‬دالر و ‪۸۰‬‬ ‫س��نت کاهش به س��طح ‪ ۹۳‬دالر و ‪ ۱۰‬سنت‬ ‫نزول کرد‪.‬‬ ‫گزارش‌های خبری همچنین نشان می‌دهند‬ ‫به دنبال افزایش اختالف‌های تجاری امریکا و‬ ‫چی��ن‪ ،‬دولت دونالد ترام��پ‪ ،‬رئیس‌جمهوری‬ ‫امریکا‪ ،‬چین را به ش��کل رس��می کش��وری‬ ‫برشمرده که به طور مصنوعی و حساب شده‪،‬‬ ‫ارزش پول خود (یوان) را پایین می‌آورد‪.‬‬ ‫کارشناسان بازار سنگ‌آهن بر این باورند که‬ ‫گسترش اختالف‌های تجاری پکن ‪ -‬واشنگتن‬ ‫از مهم‌ترین دالیل کاهش بهای سنگ‌آهن در‬ ‫بازارهای جهانی به ش��مار می‌رود‪ .‬به گزارش‬ ‫خبرگزاری رویترز‪ ،‬بهای هر تن سنگ‌آهن در‬ ‫ب��ازار معامالت دالیان چین‪ ،‬سه‌ش��نبه هفته‬ ‫گذش��ته برای تحویل در ژانویه ‪( ۲۰۲۰‬دی‪-‬‬ ‫بهمن ‪ )۱۳۹۸‬با ‪ ۲.۸‬درصد کاهش در مقایسه‬ ‫با معامالت روز دوش��نبه این هفته به س��طح‬ ‫‪ ۶۸۶‬یوان معادل ‪ ۹۷‬دالر و ‪ ۷۲‬سنت رسید‪.‬‬ ‫عالوه بر این اکنون چین به عنوان نخس��تین‬ ‫تولیدکننده فوالد جهان با مش��کالت فراوانی‬ ‫در بازار س��نگ‌آهن روبه‌رو ش��ده و از س��وی‬ ‫دیگ��ر میزان تولید این ماده معدنی در برزیل‬ ‫در ح��ال افزایش اس��ت‪ ،‬در حالی که پیش از‬ ‫این به س��بب شکسته شدن س��د معدن واله‬ ‫دچار بحران ش��ده بود‪ .‬بر اساس این گزارش‪،‬‬ ‫میزان تولید س��نگ‌آهن برزیل تا پایان س��ال‬ ‫ج��اری میالدی در اواس��ط دی ‪ ۳۴۰‬تا ‪۳۴۵‬‬ ‫میلیون تن افزایش می‌یابد‪ .‬این گزارش نشان‬ ‫می‌دهد میزان تولید معدن ریوتینتو استرالیا‬ ‫نیز تا پایان س��ال جاری میالدی از سطح ‪۴۰‬‬ ‫میلیون تن در س��ال گذشته میالدی به ‪۱۰۰‬‬ ‫میلیون تن می‌رسد‪.‬‬ ‫همچنی��ن بنا بر نوش��ته مجل��ه اس‌اندپی‬ ‫گلوب��ال پلت��س‪ ،‬میزان بارگیری س��نگ‌آهن‬ ‫وال��ه در ژوئن (خرداد‪-‬تیر) در مقایس��ه با مه‬ ‫(اردیبهشت‪-‬خرداد) با افزایش ‪۱۵.۷‬درصدی‬ ‫روبه‌رو ش��ده‪ ،‬درحالی که این رقم در مقایسه‬ ‫با آوریل (فروردین‪-‬اردیبهش��ت) ‪ ۸۶.۹‬درصد‬ ‫افزایش داشت‪.‬‬ ‫بلومب��رگ نیز در خبری که هفته گذش��ته‬ ‫در این باره منتش��ر کرد‪ ،‬از سراش��یبی بهای‬ ‫س��نگ‌آهن خبر داد و افزود افزایش نگرانی‌ها‬ ‫درب��اره کاه��ش تقاض��ای چین ب��ه نگرانی‬ ‫عرضه‌کنن��دگان ای��ن کامودیت��ی انجامیده‬ ‫فیوچرز‬ ‫است‪ .‬این خبر می‌افزاید در معامالت‬ ‫ِ‬ ‫سنگاپور‪ ،‬سنگ‌آهن در ‪ ۸۰‬تا ‪ ۹۰‬دالر در تن‬ ‫به فروش می‌رسد‪ ،‬در حالی که بهای معامالت‬ ‫در دالی��ان در پایین‌ترین می��زان خود از مه‬ ‫(اردیبهشت‪-‬خرداد) رقم می‌خورد‪ .‬همچنین‬ ‫در هفته گذشته‪ ،‬گروه فورت ِسکیو متالز هشدار‬ ‫داد این احتمال وجود دارد که تقاضای چین‬ ‫که اصلی‌ترین خریدار س��نگ‌آهن اس��ت‪ ،‬در‬ ‫‪۶‬ماه دوم س��ال در مقایس��ه با ‪۶‬ماه نخس��ت‬ ‫کاهش یابد‪ .‬این خبر می‌افزاید عالوه بر تنش‬ ‫چی��ن و امریکا‪ ،‬کاهش اخی��ر ارزش یوآن که‬ ‫ب��ه قدرت خری��د کارخانه‌ها آس��یب می‌زند‪،‬‬ ‫اتفاقی اس��ت که به کاهش بهای س��نگ‌آهن‬ ‫دامن می‌زن��د و در نتیجه ای��ن اتفاق‌ها‪ ،‬این‬ ‫کامودیتی فوالدس��از به سراش��یبی می‌افتد‪.‬‬ ‫همچنی��ن تنش بین چین و امریکا اش��تهای‬ ‫س��رمایه‌گذاران را برای مواد خام پایین آورده‬ ‫است‪.‬‬ ‫پیمانکار «گروه ب» معادن سنگان مشخص شد‬ ‫برن��ده مناقص��ه «گ��روه ب» عملی��ات‬ ‫بهره‌برداری‪ ،‬اس��تخراج و باطله‌برداری س��نگ‬ ‫آهن از مجتمع سنگ‌آهن سنگان مشخص شد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی س��ازمان توس��عه و‬ ‫نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران(ایمیدرو)‪،‬‬ ‫علی همتی‪ ،‬مدیر مجتمع س��نگان با اعالم این‬ ‫خب��ر تصریح ک��رد‪ :‬برن��ده مناقص��ه عملیات‬ ‫بهره‌برداری‪ ،‬استخراج و باطله‌برداری سنگ‌آهن‬ ‫برای یک دوره ‪۵‬ساله مشخص شد‪.‬‬ ‫همتی افزود‪ :‬با بررس��ی‌ها و انجام تشریفات‬ ‫قانونی‪ ،‬گروه ب متشکل از اُپال کانی پارسیان و‬ ‫آسفالت طوس به عنوان برنده فراخوان مناقصه‬ ‫ش��ناخته ش��د‪ .‬وی با تاکی��د بر اینک��ه نتایج‬ ‫س��رمایه‌گذاری برای اجرای عملیات یادش��ده‪،‬‬ ‫نصی��ب زنجیره فوالد کش��ور می‌ش��ود‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫اکنون با مشخص شدن نتیجه گروه ب‪ ،‬بخشی‬ ‫از دغدغه‌های تامین خوراک برای کارخانه‌های‬ ‫کنسانتره سنگ‌آهن و کارخانه‌های گندله‌سازی‬ ‫تا تولید شمش برطرف می‌شود‪.‬‬ ‫همتی یادآور ش��د‪ :‬در اردیبهش��ت‪ ،‬مجتمع‬ ‫س��نگ‌آهن س��نگان‪ ،‬آگهی فراخوان عملیات‬ ‫بهره‌برداری‪ ،‬استخراج و باطله‌برداری سنگ‌آهن‬ ‫را در ‪ ۲‬گروه «الف» (ناحیه مرکزی و بخشی از‬ ‫ناحی��ه غربی) و «ب»(ناحیه غربی) به فراخوان‬ ‫گذاش��ت ک��ه ش��امل ‪۲‬مناقص��ه عمومی یک‬ ‫مرحله‌ای به همراه ارزیابی کیفی بود‪.‬‬ ‫مدی��ر مجتم��ع س��نگان همچنی��ن گفت‪:‬‬ ‫پاکت‌های گروه الف ماه گذش��ته باز شدند اما‬ ‫به سبب نقص مدارک‪ ،‬برنده آن گروه مشخص‬ ‫نشده‌اند و باید منتظر طی مراحل قانونی باشیم‪.‬‬ ‫همت��ی ب��ا اع�لام اینکه ام��روز س��نگان از‬ ‫بزرگ‌ترین معادن س��نگ‌آهن کش��ور اس��ت‪،‬‬ ‫تاکید کرد‪ :‬با مشخص ش��دن برنده گروه الف‪،‬‬ ‫مجتمع س��نگان قادر خواهد بود ساالنه تامین‬ ‫‪۴۰‬میلی��ون تن خ��وراک کارخانه‌های فرآوری‬ ‫سنگ‌آهن را بر عهده گیرد‪.‬‬ ‫مدیر مجتمع س��نگان با تاکید بر اینکه این‬ ‫میزان خوراک نیاز به اس��تخراج و باطله‌برداری‬ ‫ساالنه ‪۱۲۰‬میلیون تن ماده معدنی دارد‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫مجتمع سنگان برای تحقق این اهداف در مدت‬ ‫‪۵‬سال‪ ،‬بیش از ‪۱۳۰۰‬میلیارد تومان سرمایه از‬ ‫بخش خصوصی جذب می‌کند‪.‬‬ ‫همتی خاطرنش��ان کرد‪ :‬ای��ن مجتمع نقش‬ ‫قاب��ل توجهی در تامین خ��وراک زنجیره فوالد‬ ‫و تحقق اهداف طرح جامع فوالد ایفا می‌کند‪.‬‬ ‫در تمام جهان تاجر خوشنام تعریف ویژه‌ای دارد که در گمرکات از مسیر‬ ‫س��بز رد می‌شود‪ .‬کسانی که ناشناخته و تازه‌کار هستند یا انگشت اتهام‬ ‫یا غیرش��فاف عمل کردن به سوی‌شان نشانه رفته نیز از مسیر قرمز رد‬ ‫می‌شوند‬ ‫مس��یر قرمز رد می‌شود‪ .‬پیش��نهاد دادیم شما هم مسیر سبز و‬ ‫قرمز برای تاجران خوش��نام یا بدنام داشته باشید‪ .‬در این راستا‬ ‫به نظر کارشناس��ی انجمن‌ه��ای تخصصی اعتماد کنید و اجازه‬ ‫دهید انجمن س��نگ‌آهن وظیفه معرفی تاجران خوش��نام را بر‬ ‫عه��ده بگیرد‪ .‬همچنین اگر انجمن به تاجری نامه خوش��نامی‬ ‫داد‪ ،‬این ش��خص از تس��هیالت بیش��تری در صادرات برخوردار‬ ‫شود‪ .‬آقای سرقینی نیز موافقت کردند که این مسیر سبز برای‬ ‫انجمن س��نگ‌آهن فراهم باشد اما در عمل هنوز درگیر سامانه‬ ‫کند بروکراسی هستیم‪.‬‬ ‫€ €ب�ا توج�ه ب�ه اینک�ه ش�ما تولیدکننده‌ای�د‪ ،‬دلی�ل‬ ‫مخالفت‌ت�ان با انحصار صادرات به‌دس�ت تولیدکننده را‬ ‫متوجه نمی‌شوم‪.‬‬ ‫بعضی صحبت‌ها فقط روی کاغذ خوب اس��ت و قابلیت اجرا‬ ‫ندارد‪ .‬تولیدکننده کس��ی است که تولید می‌کند و ممکن است‬ ‫س��رمایه صادرات را نداش��ته باش��د‪ .‬ش��اید آدم خبره‪ ،‬شرایط‬ ‫ای��ن کار و ارتباطات بیرونی مناس��ب برای ص��ادرات را ندارد یا‬ ‫ریسکش را به عهده نمی‌گیرد‪ .‬نمی‌توان به معدندار کوچکی که‬ ‫در سیس��تان و بلوچستان ‪۱۰‬هزار تن سنگ‌آهن تولید می‌کند‬ ‫بگویی��م باید صادرات س��نگ‌آهن به چین را خ��ودت بر عهده‬ ‫بگیری‪ .‬این کار در عمل ممکن نیست و او به مشکالتی برخورد‬ ‫می‌کن��د‪ .‬تاجران نه‌تنها اطالعات کافی درباره مس��ائل روز بازار‬ ‫و بازرگان��ی و مس��ائل حقوقی کش��ورهای مختل��ف دارند بلکه‬ ‫ارتباطات خوبی هم دارند‪ .‬روال تجارت همیش��ه عادی نیست و‬ ‫تاجران گاهی با مسائلی روبه‌رو می‌شوند که یک بازرگان خبره‬ ‫می‌توان��د آن را ح��ل کند‪ ،‬به ویژه در ش��رایط تحریم‪ .‬اگر نحوه‬ ‫کار یک تاجر را برای یک تولیدکننده شرح دهید‪ ،‬حاضر نیست‬ ‫چنی��ن ریس��ک‌هایی را بپذی��رد و تجارت کن��د‪ .‬از طرف دیگر‬ ‫سرمایه تاجران به عنوان پیش‌خرید محصوالت معدنی می‌تواند‬ ‫سرمایه در گردش همین معادن کوچک باشد اما این ایراد‪ ،‬تمام‬ ‫موضوع نیست‪ .‬این بخشنامه که نام آن را باید آیین‌نامه اجرایی‬ ‫بگذاریم به حدی قابل تعمیم اس��ت ک��ه می‌توان با آن ‪۹۹.۹۹‬‬ ‫درصد صادرات کشور را متوقف کرد‪.‬‬ ‫€ €چگونه قابل تعمیم است؟‬ ‫اگر ش��رط و ش��روط را افزایش دهید و معدندار نتواند شروط‬ ‫را اجرا کند صادرات متوقف می‌ش��ود و نیازی نیس��ت صادرات‬ ‫سنگ‌آهن را به صراحت متوقف کنید‪.‬‬ ‫€ €‪ ۱.۵‬ماه از این مصوبه گذشته است‪ .‬چه مشکالتی در‬ ‫اجرا دیده می‌شود؟‬ ‫بخش صادرات سنگ‌آهن درحال‌حاضر مشکالت زیادی دارد‪.‬‬ ‫همین االن که دارم مصاحبه می‌کنم کشتی‌ها و تاجرانی هستند‬ ‫که به صورت روزش��مار و س��اعتی‪ ،‬دموراژ سنگین دالری برای‬ ‫کشتی‌های‌ش��ان پرداخت می‌کنند و پرونده‌های‌شان باز است‪،‬‬ ‫در حالی که هنوز نتوانسته‌ایم نتیجه‌ بگیریم که از این بخشنامه‬ ‫به طور دقیق چه چیزی می‌خواهیم‪.‬‬
‫سه‌شنبه‬ ‫‪ 22‬مرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 11‬ذی‌الحجه ‪1440‬‬ ‫‪ 13‬اوت ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1349‬‬ ‫پیاپی ‪2667‬‬ ‫استقبال تاجران‬ ‫روسی از واردات‬ ‫خشکبار ایرانی‬ ‫تغییر رویه بازار‬ ‫از سود مستمر‬ ‫به سود کالن‬ ‫‪ ۳‬ماه انتظار برای‬ ‫تعیین‌تکلیف ‪ ۳‬حوزه‬ ‫فرهنگی درآمدزا‬ ‫بازرگانان در ثبت اظهارنامه‌های صادراتی در «نیما» با مشکل روبه‌رو هستند‬ ‫‹ ‹سرگردانی صادرکنندگان‌‬ ‫صادرکنندگان می‌گوین��د از حدود ‪ ۱۰۰‬اظهارنامه‬ ‫و کوت��اژ صادراتی آنها ش��اید ‪ ۳‬تا ‪۵‬مورد ثبت ش��ده‬ ‫و صادرکنن��ده می‌توان��د آن را به‌منظ��ور واگذاری به‬ ‫واردکنن��دگان تایید کند و این در ش��رایطی اس��ت‬ ‫ک��ه حت��ی صادرکنن��دگان در پرتال‌های ش��خصی‬ ‫خود در س��امانه جامع تجارت نی��ز امکان تایید ثبت‬ ‫سفارش‌های پذیرفته شده از سوی بانک‌ها را ندارند‪.‬‬ ‫محمد خادم��ی‪ ،‬صادرکننده‌ای ک��ه در این زمینه‬ ‫مدت‌هاست دچار مشکل شده‪ ،‬به مهر می‌گوید‪ :‬چند‬ ‫روزی اس��ت در عمل رفع تعهد ارزی صادرکنندگان‬ ‫با مش��کالتی در س��امانه جامع تجارت روبه‌رو ش��ده‬ ‫و درحال‌حاض��ر امکان واگ��ذاری ارزه��ای صادراتی‬ ‫ب��رای واردات خود صادرکنندگان ی��ا واگذاری آن به‬ ‫فریال مستوفی‬ ‫رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران‬ ‫زهرا طهرانی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫غی��ر وجود ن��دارد‪ .‬وی افزود‪ :‬این مش��کل رفع تعهد‬ ‫ارزی صادرات را مش��کل ک��رده و واردکننده‌ای که با‬ ‫صادرکنن��ده تواف��ق کرده تا ارز او را خارج از کش��ور‬ ‫مورد استفاده قرار دهد‪ ،‬دچار مشکالت عدیده‌ای شده‬ ‫که سرگردانی او را به‌دنبال داشته است‪ .‬خادمی گفت‪:‬‬ ‫چنانچه صادرکننده نتواند ثبت‌سفارش واردکننده را‬ ‫تایید کند‪ ،‬اظهارنامه مورد تایید بانک هم باطل شده‬ ‫و دوباره باید فرآیند ثبت سفارش از سوی بانک عامل‬ ‫تایید شود که بسیار زمانبر است‪ .‬وی گفت‪ :‬هم اکنون‬ ‫هم صادرکننده و هم واردکننده س��رگردان هستند و‬ ‫مش��کالت فنی که در سامانه جامع تجارت بروز کرده‬ ‫منجر ب��ه توقف معامالت کوتاژ صادراتی در س��امانه‬ ‫نیما شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹لقمه را دور سرمان می‌چرخانیم‬ ‫صادرکننده ممتاز کش��ور و رئیس ات��اق بازرگانی‬ ‫بیرجن��د نی��ز ب��ا بی��ان اینک��ه مدت��ی اس��ت ثبت‬ ‫اظهارنامه‌ه��ای صادراتی یا همان کوتاژهای صادراتی‬ ‫مش��کالتی دارد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬س��ایت گاه قطع است و‬ ‫آنالین نیس��ت اما در چند روز گذش��ته متوقف شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫محس��ن احتش��ام در گفت‌وگو ب��ا‬ ‫تصریح‬ ‫کرد‪ :‬بانک مرکزی سیاس��ت‌هایی وض��ع می‌کند که‬ ‫متاسفانه به زیرساخت‌های مورد نیاز برای اجرای این‬ ‫سیاست‌ها نمی‌اندیشد و روش‌های اجرایی آن‌گونه که‬ ‫شرایط جدید صادرات میوه اعالم شد‬ ‫مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در نامه‌ای به گمرک ایران‬ ‫شرایط جدید صادرات میوه را اعالم کرد‪.‬‬ ‫به‌گزارش فارس به نقل از کنفدراسیون صادرات‬ ‫ای��ران‪ ،‬پیرو مکاتبه کنفدراس��یون صادرات ایران‬ ‫با حس��ین مدرس‌خیابانی‪ ،‬قائم‌مقام وزیر صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت و نامه‌نگاری س��عید عباس��پور‪،‬‬ ‫مدیرکل دفتر مقررات ص��ادرات و واردات‪ ،‬وزارت‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت در نام��ه‌ای به گمرک‬ ‫ایران ش��رایط جدید صادرات می��وه را اعالم کرد‪.‬‬ ‫در ای��ن نامه خطاب ب��ه میراش��رفی‪ ،‬رئیس کل‬ ‫گمرک ایران آمده اس��ت‪ ،‬بازگش��ت نامه ش��ماره‬ ‫‪ ۶۰.۶۱۸۰۳‬مورخ ‪ ۹۸.۳.۲۸‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫صادرات‪ ،‬نیازمند‬ ‫یک تحول اساسی‬ ‫پیچیدگی‌های تجاری‬ ‫بان��ک مرک��زی سیاس��ت‌هایی وض��ع می‌کن��د ام��ا متاس��فانه ب��ه‬ ‫زیرساخت‌های مورد نیاز برای اجرای این سیاست‌ها نمی‌اندیشد‬ ‫تجارت درباره شرایط صدور محموله‌های صادراتی‬ ‫می��وه و تره‌بار و محص��والت غذایی یادش��ده به‬ ‫اس��تحضار می‌رساند‪ :‬به‌دلیل شرایط نقل و انتقال‬ ‫و هزینه‌های سربار در صادرات کاال و وجود نسبی‬ ‫زیرساخت‌های الزم در گمرکات حوزه‌های استانی‬ ‫عبارت بند «الف» به‌شرح ذیل اصالح و بند «ب»‬ ‫حذف می‌ش��ود‪ .‬مراتب را یادداشت و به گمرکات‬ ‫اجرایی اب�لاغ کنید‪ .‬ال��ف‪ :‬محموله‌های صادراتی‬ ‫میوه و تره‌ب��ار و محصوالت غذای��ی در گمرکات‬ ‫اصالحی پ��س از صدور گواه��ی قرنطینه و تایید‬ ‫و ارزیابی ضوابط و شاخص‌های بسته‌بندی ازسوی‬ ‫همکاران وزارت جهادکشاورزی و گمرکات کشور‬ ‫باید اظهار شود‪.‬‬ ‫فکر می‌کنند در اختیار تاجران نیس��ت‪ .‬مانند س��ال‬ ‫گذش��ته که سیاست‌ها را وضع کردند‪ ،‬اما سامانه نیما‬ ‫مدت‌ها در دسترس نبود و کار نمی‌کرد‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬بنابرای��ن در گام نخس��ت بای��د‬ ‫زیرساخت‌ها و رویه‌ها فراهم شود و در دسترس باشد‬ ‫ت��ا صادرکنن��دگان بتوانند به‌راحت��ی از ظرفیت‌های‬ ‫اعالم ش��ده اس��تفاده کنند‪ .‬ب��ا این ح��ال معتقدیم‬ ‫بهترین راهکار در این زمینه این اس��ت که فاصله نرخ‬ ‫ارز نیمای��ی و بازار آزاد کم ش��ود و به ارز تک نرخی‬ ‫برسیم تا دیگر دچار این مشکالت نشویم‪.‬‬ ‫این صادرکننده و کارآفرین برتر کش��ور گفت‪ :‬تاجر‬ ‫زمانی که ثبت سفارش می‌کند‪ ،‬محل تامین ارز را‪ ،‬ارز‬ ‫حاضل از صادرات ثبت می‌کند و با ثبت شماره کوتاژ‬ ‫صادرکننده یادشده در سامانه‪ ،‬از تعهد صادرکننده کم‬ ‫می‌شود‪ .‬متاس��فانه لقمه را دور سرمان می‌چرخانیم‬ ‫در حالی که باید شرایط را آسان‌ کنیم به‌ویژه حاال که‬ ‫در وضعیت سخت اقتصادی قرار داریم‪.‬‬ ‫‹ ‹ام�کان خری�د ارز حاص�ل از ص�ادرات‬ ‫وجود ندارد‬ ‫از س��وی دیگر‪ ،‬منف��رد یک��ی از واردکنندگان در‬ ‫گفت‌وگ��و ب��ا مهر اظهارک��رد‪ :‬از ‪ ۴‬روش��ی که بانک‬ ‫مرک��زی برای رف��ع تعهد ارزی در نظ��ر گرفته؛ فقط‬ ‫صادرکنندگان می‌توانند فروش ارز در قالب اسکناس‬ ‫را تجرب��ه کنن��د و م��ا به‌عن��وان واردکنن��ده امکان‬ ‫خرید ارز حاص��ل از ص��ادرات و کوتاژهای صادراتی‬ ‫صادرکنندگان را نداریم‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬البته ت��ا هفته گذش��ته بانک‌ها هم به‬ ‫لحاظ فنی در تایید ثبت س��فارش‌هایی که خواستار‬ ‫اس��تفاده از ارز صادرات بودند‪ ،‬دچار مش��کل شدند و‬ ‫هم اکنون حت��ی اگر بانک نیز ثبت‌س��فارش مربوط‬ ‫را ب��رای اس��تفاده از ارز صادرات��ی تایی��د کند‪ ،‬خود‬ ‫صادر‌کننده امکان تایید را نخواهد داش��ت و س��امانه‬ ‫با اختالل روبه‌رو است‪.‬‬ ‫منفرد اظهارکرد‪ :‬مشتری‌های ارز صادراتی چنانچه‬ ‫در همان روزی که بانک عامل ثبت س��فارش را تایید‬ ‫کرده‪ ،‬نتوانند تایید صادرکننده را هم داش��ته باشند‬ ‫با مش��کل انقضای تایید در روزهای بعد روبه‌رو شده‬ ‫و بان��ک دوباره باید کوتاژهای صادراتی را در س��امانه‬ ‫بارگ��ذاری کند و گاهی برخی از ای��ن کوتاژها امکان‬ ‫ثبت دوباره ندارند‪.‬‬ ‫از س��وی دیگر‪ ،‬علیرضا مناقبی‪ ،‬رئیس مجمع عالی‬ ‫واردات ب��ه‬ ‫اعالم می‌کند که گزارش��ی درباره‬ ‫اخت�لال و توقف معامالت دریافت نک��رده و اطالعی‬ ‫در این باره ندارد‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬کسانی که وارد سامانه نیما شده‌اند‬ ‫و از این س��امانه ارز گرفته‌اند ممکن است در تامین‬ ‫ارز مش��کل داش��ته باشند‪‌،‬اما کس��انی که با روش‬ ‫واردات در مقاب��ل ص��ادرات کار می‌کنند مش��کل‬ ‫خاص��ی ندارند چون طرف مقابل‌ش��ان صادرکننده‬ ‫اس��ت که خارج از س��امانه نیما فعالی��ت دارد‪ ،‬اما‬ ‫درباره معامالت در س��امانه نیم��ا چون ارز از کانال‬ ‫صرافی‌‌ها یا بانک‌ها هماهنگ می‌شود‪ ،‬مدت‌هاست‬ ‫گرفتاری‌هایی وجود دارد‪.‬‬ ‫محسن احتشام‬ ‫علیرضا مناقبی‬ ‫صادرات ‪ ۴‬میلیارد دالری صنایع کوچک‬ ‫مع��اون صنایع کوچک س��ازمان صنایع کوچک و‬ ‫شهرک‌های صنعتی با بیان اینکه اولویت این سازمان‬ ‫تثبیت وضعیت کنونی ش��هرک‌های صنعتی اس��ت‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬اوضاع ش��هرک‌های صنعت نس��بت به س��ال‬ ‫قبل بدون تغییر بوده اس��ت‪ .‬به گزارش صدا و س��یما‪،‬‬ ‫اصغ��ر مصاحب‪ ،‬در برنام��ه گفت‌وگوی ویژه خبری با‬ ‫بی��ان اینکه اولویت این س��ازمان تثبیت وضع کنونی‬ ‫ش��هرک‌های صنعتی اس��ت‪ ،‬اف��زود‪ :‬اکن��ون وضع‬ ‫شهرک‌های صنعتی مانند شرایط سال گذشته است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬تمام ظرفیت خود را باید برای شهرک‌های‬ ‫تقاضا محور قرار داده و اگر قرار اس��ت رونق اقتصادی‬ ‫اتفاق بیفت��د‪ ،‬باید آنچه در قانون برای صنایع کوچک‬ ‫مش��خص شده‪ ،‬انجام دهیم‪ .‬مصاحب گفت‪ :‬در قانون‬ ‫برنامه ششم توس��عه تاکید ش��ده نهاد‌های خدمات‬ ‫رس��ان موظف هس��تند آب‪ ،‬برق‪ ،‬گاز و خدمات دیگر‬ ‫را در کارگاه تولی��دی به صنعتگ��ر ارائه دهند؛ ضمن‬ ‫اینکه س��ازمان صنایع کوچک‪ ،‬توس��عه ش��بکه‌ای را‬ ‫در س��طح این صنایع در دس��ت اقدام دارد که شامل‬ ‫توس��عه خوشه‌های کس��ب و کار که در یک موقعیت‬ ‫و در ی��ک زمین��ه فعال هس��تند‪ ،‬می‌ش��ود‪ .‬به‌عنوان‬ ‫نمونه در قم تعداد زیادی واحد مبل‌س��ازی داش��تیم‬ ‫اما نمی‌توانس��تند چوب را خشک و رنگ آمیزی کنند‬ ‫که با ایجاد خوشه مبلمان و هزینه اندکی‪ ،‬دستگاهی‬ ‫را برای خش��ک کردن چوب‌ها تهی��ه کردند و اکنون‬ ‫مش��کل این واحدها رفع شده و بر این اساس‪ ،‬تا کنون‬ ‫‪ ۹۷‬خوش��ه ایجاد و امس��ال ایجاد ‪ ۴۰‬خوشه دیگر نیز‬ ‫در دست اقدام اس��ت‪ .‬معاون صنایع کوچک سازمان‬ ‫صنایع کوچک و ش��هرک‌های صنعتی اظهارکرد‪ :‬در‬ ‫کل کشور ‪ ۴۶۶‬خوشه کسب و کار شناسایی شده‌اند؛‬ ‫ضمن اینکه در دو س��ال گذشته حدود ‪ ۴‬میلیارد دالر‬ ‫صادرات صنایع کوچک کش��ور بوده اس��ت‪ .‬او افزود‪:‬‬ ‫این س��ازمان از کنسرسیوم‌های صادراتی این صنایع‬ ‫حمایت می‌کنند و اکنون ‪ ۶۸‬کنسرسیوم و ‪ ۶۲‬شرکت‬ ‫ساماندهی صادرات را ثبت کرده‌ایم‪ .‬مصاحب تصریح‬ ‫کرد‪ :‬تسهیالت تبصره ‪ ۱۸‬که ‪ ۲۰‬هزار میلیارد تومان‬ ‫در آن دیده ش��ده و صندوق توس��عه ملی ‪ ۵۰‬درصد و‬ ‫مناب��ع بانک‌ها ‪ ۵۰‬درص��د آن را تامین می‌کنند‪ ،‬آغاز‬ ‫شده اس��ت و ‪ ۶‬هزار میلیارد تومان به بانک‌ها معرفی‬ ‫شده‌اند‪.‬‬ ‫معرفی بیش از ‪ ۳۴۰۰‬طرح اشتغال روستایی هرمزگان به بانک‌های عامل‬ ‫اس�ماعیل خاشعی‪ -‬مدیرکل س��ازمان تعاون‪ ،‬کار و رفاه‬ ‫اجتماعی هرمزگان گفت‪ :‬در راستای ایجاد اشتغال پایدار در‬ ‫روس��تاها‪ ،‬تاکنون ‪ ۳۴۸۷‬طرح با مبلغ بیش از ‪ ۵۴۰‬میلیارد‬ ‫تومان از محل تسهیالت اشتغال روستایی به بانک‌های عامل‬ ‫استان معرفی شده است‪.‬‬ ‫به گ��زارش‬ ‫از بندرعباس‪ ،‬ه��ادی ابراهیمی‪ ،‬تعداد‬ ‫اش��تغال پیش‌بینی ش��ده برای این تعداد طرح را ‪ ۱۱‬هزار و‬ ‫‪ ۷۷۹‬نف��ر عنوان و اظهار ک��رد‪ :‬تاکنون یک‌هزار و ‪ ۷۴۷‬طرح‬ ‫با پیش‌بینی اش��تغال ‪ ۷‬هزار و ‪ ۱۶۶‬نفر‪ ،‬مبلغ ‪ ۲۶۶‬میلیارد و‬ ‫‪ ۷۷۲‬میلیون تومان تسهیالت را دریافت کرده‌اند‪ .‬وی درصد‬ ‫پرداخت تس��هیالت را نس��بت به اعتبار تخصیصی ‪۶۸‬درصد‬ ‫عن��وان کرد و اف��زود‪ :‬بیش��ترین پرداختی‌ها در رش��ته‌های‬ ‫اولوی��ت‌دار از جمله محصوالت گلخانه‌ای‪ ،‬ش��یالت و آبزیان‪،‬‬ ‫پرورش دام سبک و سنگین‪ ،‬صنایع غذایی و تبدیلی تکمیلی‬ ‫کش��اورزی‪ ،‬خدمات حمل‌ونقل و لجس��تیک‪ ،‬گردش��گری‪،‬‬ ‫صنایع‌دستی و بوم‌گردی است‪.‬‬ ‫به‌گفت��ه مدیرکل تع��اون‪ ،‬کار و رفاه اجتماع��ی هرمزگان‬ ‫‪ ۶۴‬درص��د از طرح‌های پرداختی مربوط به طرح‌های جدید‪،‬‬ ‫‪ ۳۴‬درصد س��رمایه در گردش و ‪ ۲‬درصد توس��عه‌ای اس��ت‪.‬‬ ‫ابراهیم��ی مهارت‌آموزی در محیط واقعی کار‪ ،‬طرح کارورزی‬ ‫دانش‌آموخت��گان دانش��گاهی‪ ،‬ط��رح مش��وق‌های بیم��ه‌ای‬ ‫‪www.Tejaratdaily.com‬‬ ‫کارفرمای��ی و طرح‌ه��ای خرد اش��تغال را از جمله طرح‌های‬ ‫مربوط به سیاست فعال ابزار کار استان بیان کرد‪.‬‬ ‫سایه سیاس��ت‌های دولتی بر بخش معدن ایران مانند‬ ‫دیگر حوزه‌های اقتصادی سال‌هاست سنگینی می‌کند‪.‬‬ ‫اگرچه بخش معدن با داشتن ظرفیت‌های فراوان به‌عنوان‬ ‫یکی از حوزه‌های مهم اقتصاد کش��ور همواره موردتوجه‬ ‫بوده‪ ،‬اما تاکنون به جایگاه مطلوب خود نرس��یده اس��ت‪.‬‬ ‫توسعه بخش معدن به‌دلیل ویژگی‌های خاص آن نیازمند‬ ‫سرمایه ثابت باال و حاشیه سود پایین است‪ .‬ازسوی دیگر‬ ‫س��رمایه‌گذاری در این بخش در بلندمدت اس��ت که به‬ ‫بازدهی می‌رس��د‪ ،‬بنابراین ب��رای ثمردهی بخش معدن‬ ‫به س��طح باالیی از ثبات سیاس��ی و اقتصاد در کشور نیاز‬ ‫داریم‪ .‬باوجود منابع انرژی ارزان در ایران‪ ،‬نرخ دس��تمزد‬ ‫پایین و دسترس��ی به آب‌های آزاد‪ ،‬به‌دلیل تصمیم‌های‬ ‫لحظه‌ای و ریس��ک باالی سیاس��ی‪ ،‬س��رمایه‌گذاران از‬ ‫فعالیت در اقتصاد ایران امتناع می‌کنند‪.‬‬ ‫فقدان یک اس��تراتژی مش��خص و همچنین تغییرات‬ ‫ف��راوان قوانین و بخش��نامه‌های مربوط ب��ه این حوزه از‬ ‫دیگر دالیل پیش��رفت نداشتن در بخش معادن و صنایع‬ ‫معدنی است که این مسئله باعث شده معدنکاران داخلی‬ ‫به خام‌فروشی روی آورند‪.‬‬ ‫درحال‌حاض��ر فض��ای کس��ب‌وکار در بخ��ش معدن‬ ‫بسیار نامطلوب ارزیابی می‌ش��ود‪ .‬تحریم‌های سیاسی و‬ ‫اقتصادی‪ ،‬قوانین و مقررات دس��ت و پاگیر‪ ،‬بروکراس��ی‬ ‫موجود در بخش معدن‪ ،‬بخش��نامه‌های متعدد‪ ،‬مصوبات‬ ‫اضاف��ی که در س��طح مقام��ات ب��االی وزارتخانه عنوان‬ ‫می‌ش��ود‪ ،‬مش��ورت نک��ردن و تعامل نداش��تن مدیران‬ ‫دولتی با بخش خصوصی‪ ،‬ارائ��ه اطالعات ناقص مدیران‬ ‫غیرمتخص��ص میانی به مدیران رده‌های باالتر و به‌دنبال‬ ‫آن تصمیم‌گیری‌ه��ای غلط‪ ،‬نگاه دول��ت مابانه به بخش‬ ‫معدن و دخالت فراوان دولت در این حوزه باعث شده ورود‬ ‫س��رمایه‌گذاران داخلی و خارجی به این بخش به‌سختی‬ ‫انجام ش��ود و این زمینه‌ساز رشد نداشتن معدن و صنایع‬ ‫معدنی یا حتی عقبگرد در این حوزه شده است‪.‬‬ ‫در س��ال گذش��ته و همچنین ‪‌۳‬ماه نخس��ت امس��ال‬ ‫محدودیت‌ه��ای داخل��ی و خارج��ی بر ص��ادرات مواد‬ ‫و محص��والت معدنی به‌ویژه فلزات اثر گذاش��ت و باعث‬ ‫کاهش صادرات این محصوالت ش��د‪ ،‬اما همچنان آمارها‬ ‫گویای آن اس��ت که محصوالت معدنی و فلزی (ازجمله‬ ‫فوالد و محصوالت فوالدی‪ ،‬کنسانتره و گندله سنگ‌آهن‪،‬‬ ‫مس و‪ )...‬سهم قابل‌توجهی از صادرات غیرنفتی کشور را‬ ‫به خود اختصاص داده است‪.‬‬ ‫دولت برای رونق صادرات مواد معدنی و کس��ب درآمد‬ ‫بیشتر از این بخش‪ ،‬وظایف مهمی برعهده دارد‪ .‬صادرات‬ ‫مواد معدنی را نمی‌توان تنها با ش��عار عملی کرد و انتظار‬ ‫موفقیت در این زمینه را داش��ت چراکه صادرات نیازمند‬ ‫ی��ک تحول اساس��ی و اصولی در ابع��اد گوناگون ازجمله‬ ‫فضاس��ازی مناس��ب برای صادرات مدیری��ت حرفه‌ای‪،‬‬ ‫مطالعه و شناخت بازارهای جهانی‪ ،‬فعالیت‌های بازاریابی‬ ‫حرفه‌ای و حفظ روابط مناسب با کشورهای خارجی است‪.‬‬ ‫برای دس��تیابی به رش��د اقتصادی در هر زمینه‌ای باید با‬ ‫جهان ارتباط داش��ت‪ .‬اگر قرار است طرح اصالح ساختار‬ ‫بودجه باهدف انطباق با ش��رایط جدی��د اقتصاد و گذر از‬ ‫دوران تحریم‌ها و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی در‬ ‫دستور کار قرار بگیرد و استراتژی اقتصادی کشور‪ ،‬دوری‬ ‫از اقتصاد تک‌محصولی یا همان اقتصاد نفتی باش��د‪ ،‬باید‬ ‫برای رونق معادن و صنایع وابس��ته به آن به‌طور اصولی و‬ ‫منطقی برنامه‌ریزی کرد‪ .‬دولت باید با در اختیار گذاشتن‬ ‫تسهیالت مناسب به‌جای ایجاد موانع‪ ،‬سرمایه‌گذاران را‬ ‫برای فعالیت در این بخش ترغیب کند‪ .‬با برنامه‌ریزی‌های‬ ‫بلندمدت و جدی ازسوی دولت و تسهیل مسیر صادرات‬ ‫و ایج��اد انگیزه برای فعاالن حوزه معدن و صنایع معدنی‪،‬‬ ‫این حوزه می‌تواند س��هم قابل‌توجهی از صادرات کش��ور‬ ‫را ب��ه خود اختصاص دهد‪ .‬یکی از بزرگ‌ترین مش��کالت‬ ‫ح��وزه مع��دن‪ ،‬کمبود مناب��ع مالی داخلی اس��ت که یا‬ ‫باع��ث ایجاد رکود در فعالیت‌های معدنی ش��ده یا اندک‬ ‫فعالیت‌های معدنی را با افت کیفیت همراه کرده اس��ت؛‬ ‫بنابراین ورود سرمایه به حوزه معدن ایران به‌عنوان عاملی‬ ‫مؤثر برای ظرفیت‌س��ازی و تولید و جهش صادرات مواد‬ ‫معدن��ی و محصوالت باالدس��تی باارزش اف��زوده باالتر‬ ‫به‌ش��مار می‌رود‪ .‬به‌جرأت می‌توان ادعا کرد محصوالت‬ ‫معدنی ایران در صورت رفع مش��کالت موجود و تکمیل‬ ‫زنجی��ره تولید‪ ،‬بهترین و مناس��ب‌ترین حوزه برای رونق‬ ‫اقتصادی کشور است که بدون شک با برنامه‌ریزی اصولی‬ ‫و هدفمن��د می‌توان انتظار تحقق هدف نهایی از توس��عه‬ ‫بخ��ش معدن در اقتصاد را داش��ت‪ .‬یک��ی از راهکارهای‬ ‫مهم ب��رای ادامه حیات معدن‪ ،‬عالوه بر س��رمایه‌گذاری‬ ‫در زیرس��اخت‌ها برای اس��تخراج مواد معدنی‪ ،‬کار روی‬ ‫کارخانه‌های فرآوری و اس��تحصال م��واد معدنی و تولید‬ ‫زنجیره ارزش پس ازآن و رس��یدن به ارزش‌افزوده باالتر و‬ ‫تبدیل‌ش��دن مواد معدنی کشور به محصوالت باالدستی‬ ‫مانند فوالد‪ ،‬آلومینیوم‪ ،‬مس‪ ،‬سیمان و دیگر فرآورده‌های‬ ‫معدنی و صادرات این محصوالت اس��ت که درحال‌حاضر‬ ‫کمبود منابع مالی و نبود زیرساخت‌های الزم برای ایجاد‬ ‫یا ادامه حی��ات واحدهای گوناگون فرآوری‪ ،‬مانع تقویت‬ ‫صادرات مواد معدنی با ارزش‌افزوده باالتر شده است‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫چرا عاق��ل کند کاری ک��ه باز آرد پش��یمانی‪ .‬این‬ ‫ضرب‌المثل ش��اید مصداق سیاس��ت‌های ارزی بانک‬ ‫مرکزی و دولت در یک سال گذشته است که مدام با‬ ‫مشکل روبه‌رو و باال و پایین شده است‪ .‬همه چیز هم‬ ‫از ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی ش��روع ش��د‪ .‬پس از آن بازگشت‬ ‫ارز صادراتی با روش‌های گوناگون و حاال هم متاسفانه‬ ‫مش��کالت زیرس��اختی که فکری درباره‌ش��ان نشده‪،‬‬ ‫تاجران را سرگردان کرده است‪.‬‬ ‫مدت��ی اس��ت تاج��ران در معام�لات ارزی خ��ود‬ ‫در س��امانه جام��ع تجارت دچار مش��کل ش��ده‌اند و‬ ‫درحال‌حاضر امکان ثبت کوتاژ صادراتی برای واردات‬ ‫در مقابل صادرات متوقف شده است‪ .‬کوتاژ به معنای‬ ‫ثبت اظهارنامه‌ واردات یا صادرات کاال است‪.‬‬ ‫معام�لات ارزی در س��امانه جامع تجارت کش��ور‬ ‫به‌منظور اس��تفاده واردکنندگان از ارزهای حاصل از‬ ‫صادرات ی��ا واردات در مقابل صادرات خود‪ ،‬در حالی‬ ‫بیش از ‪ ۱۵‬روز اس��ت با مش��کالتی روبه‌رو شده که‬ ‫دامن��ه آن از ص��دور تاییدی��ه بانک‌ها ت��ا امکان‌پذیر‬ ‫نبودن صدور تاییدیه ثبت‌س��فارش واردات از س��وی‬ ‫صادرکنندگان کش��یده شده اس��ت‪ .‬مهر در گزارشی‬ ‫نوشته اس��ت‪ :‬آن‌گونه که فعاالنه اقتصادی می‌گویند‬ ‫از ‪ ۵‬م��رداد‪ ،‬س��امانه جام��ع تجارت ب��رای واگذاری‬ ‫اظهارنامه‌ه��ای صادراتی و ثبت کوتاژ برای واردات در‬ ‫مقابل صادرات مش��کل جدی دارد و این فرآیند روز‬ ‫به روز کندت��ر و درحال‌حاضر نیز ‪ ۳ ،۲‬روزی اس��ت‬ ‫متوقف شده اس��ت‪ .‬براساس اطالعاتی که وجود دارد‬ ‫حتی عرض��ه ارز نیز با کندی انجام می‌ش��ود چراکه‬ ‫امکان ثبت کوت��اژ صادراتی ازس��وی صادرکننده در‬ ‫س��امانه نیما وجود ندارد که با توجه به لزوم برگشت‬ ‫ارز حاص��ل از صادرات‪ ،‬بانک مرک��زی باید با برطرف‬ ‫ک��ردن هر چه س��ریع‌تر این اخت�لال‪ ،‬زمینه را برای‬ ‫بازگش��ت دوباره فرآین��د کاری معامالت ارزی فراهم‬ ‫کند؛ در غیر این صورت به‌طور قطع‪ ،‬رفع تعهد ارزی‬ ‫صادرات و امکان واردات نیز دوباره با مش��کل روبه‌رو‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫‪7‬‬
‫‪8‬‬ ‫سه‌شنبه‬ ‫‪ 22‬مرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 11‬ذی‌الحجه ‪1440‬‬ ‫‪ 13‬اوت ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1349‬‬ ‫پیاپی ‪2667‬‬ ‫تجارت‬ ‫تجارت‬ ‫نظرگاه‬ ‫استقبال تاجران روسی از واردات خشکبار ایرانی‬ ‫نظام تخصیص‬ ‫توزیع و نظارت ارز‬ ‫ترجیحی شفاف شود‬ ‫وحید شقاقی‌شهری‪،‬‬ ‫اقتص��اددان و عض��و‬ ‫هیات علمی دانش��گاه‬ ‫خوارزم��ی می‌گوی��د‪:‬‬ ‫باید نظ��ام تخصیص‪،‬‬ ‫توزی��ع و نظارت بر ارز‬ ‫ترجیحی با ش��فافیت‬ ‫کار خود را ادامه دهد؛ اگر این ‪ ۳‬حوزه اصالح‬ ‫نشود سال بعد هم مانند امسال در حوزه‌های‬ ‫گوناگون شاهد بروز فساد خواهیم بود‪.‬‬ ‫سیاس��ت‌های ش��تابزده دول��ت پ��س از‬ ‫افزایش نرخ ارز چه تاثیری در بروز تخلف‌ها‬ ‫و دور زدن قان��ون ازس��وی عده‌ای داش��ته‬ ‫است؟‬ ‫شقاقی‌ش��هری‪ ،‬کارشناس اقتصاد و استاد‬ ‫اقتصاد دانشگاه خوارزمی درباره این پرسش‬ ‫به پایگاه خبری اتاق بازرگانی ایران می‌گوید‪:‬‬ ‫نظام چند نرخی ارز همیش��ه فسادزا است و‬ ‫ایج��اد رانت می‌کن��د؛ این ادبی��ات جهانی‬ ‫اقتصاد است و ربطی به مسائل داخل کشور‬ ‫و اقتصاد ایران ندارد‪ .‬هر زمان سیاس��ت‌های‬ ‫چندنرخ��ی در جای��ی اعمال ش��ود‪ ،‬به‌ویژه‬ ‫در کش��ورهایی ک��ه کنت��رل و نظ��ارت در‬ ‫آنجا ضعیف اس��ت‪ ،‬این سیاس��ت‌ها با فساد‬ ‫و رانت همراه می‌ش��ود‪ .‬ما هم متاس��فانه از‬ ‫اردیبهش��ت‌ ‪ ۱۳۹۷‬نظام ارزی چندنرخی را‬ ‫انتخاب کردیم‪.‬‬ ‫او ادام��ه می‌دهد‪ :‬نظام‌های ارزی کش��ور‬ ‫عبارتند از ارز ترجیحی یا ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی‪،‬‬ ‫نظام ارز نیمایی و نظام ارز آزاد که درنهایت‬ ‫نتیجه این نظام‌های چندنرخی همیش��ه با‬ ‫مفسده همراه بوده است‪.‬‬ ‫شقاقی‌ش��هری معتقد است‪ :‬ارز ترجیحی‬ ‫‪ ۴۲۰۰‬تومانی فاجعه‌ای را به همراه داش��ت‪.‬‬ ‫در عمل بخشی از ‪ ۱۷‬میلیارد دالر که برای‬ ‫تهیه کاالهای اساس��ی در کشور توزیع شد‪،‬‬ ‫به هدف اصابت نکرد‪.‬‬ ‫به گفته اس��تاد اقتصاد دانشگاه خوارزمی‬ ‫نظام چند نرخی ارزی وقتی با نظارت دقیق‬ ‫همراه نباشد به همراه خود رانت دارد‪.‬‬ ‫سال گذشته رانت بزرگی در کشور توزیع‬ ‫شد و فساد بزرگی رخ داد‪.‬‬ ‫امس��ال هم همچنان دولت بر ارز ‪۴۲۰۰‬‬ ‫تومانی اصرار دارد و قرار اس��ت ‪ ۱۴‬میلیارد‬ ‫دالر ب��ه ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومان��ی ب��رای کاالهای‬ ‫اساسی اختصاص داده شود‪.‬‬ ‫ش��قاقی ش��هری ادامه می‌دهد‪ :‬مس��ئله‬ ‫اصلی این است که ما از سال گذشته به‌دلیل‬ ‫به‌هم خوردن تعادل اقتصاد ایران و نوسانات‬ ‫ارزی درگیر توزیع ارز ترجیحی شده‌ایم که‬ ‫نتیجه این کار ایجاد فس��اد در کش��ور بوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫چگونه باید از بروز فساد و رانت در حوزه‬ ‫ارز جلوگیری کرد؟ شقاقی‌شهری می‌گوید‪:‬‬ ‫بای��د نظام تخصیص‪ ،‬توزیع و نظارت به‌دقت‬ ‫کار خود را انجام دهد‪.‬‬ ‫او گفت��ه خود را چنی��ن تبیین می‌کند‪:‬‬ ‫نبای��د تخصیص ارز ترجیح��ی به‌طور فردی‬ ‫و س��لیقه‌ای اداره ش��ود؛ اداره ایمن حوزه از‬ ‫فردی باید به شورایی تبدیل شود‪.‬‬ ‫در نهای��ت ای��ن ارز ترجیح��ی اختصاص‬ ‫داده‌شده باید با نظارت و نظر شورا به کسی‬ ‫واگذار ش��ود‪ .‬او درباره نظام توزیع می‌گوید‪:‬‬ ‫باید کس��انی که ارز ترجیح��ی برای واردات‬ ‫کاالی اساس��ی گرفته‌اند‪ ،‬کاال به کشور وارد‬ ‫کنند و این کاال باید در بازار توزیع شود‪.‬‬ ‫باید روی توزیع‌کننده نظارت دقیق انجام‬ ‫ش��ود و عملک��ردش به‌صورت ش��فاف بیان‬ ‫ش��ود‪ .‬و حلقه پایانی نظام نظارت اس��ت که‬ ‫باید بر عملکرد دو حلقه قبلی نظارت کند‪.‬‬ ‫به‌گفته شقاقی‌ش��هری در ص��ورت نبود‬ ‫نظارت و شفافیت همه این‌ها فساد به همراه‬ ‫خواهد داش��ت بای��د هر ‪ ۳‬ح��وزه نظام‌مند‬ ‫ش��ود‪ .‬انتظار این بود که نظام تخصیص ارز‬ ‫تمرکززدایی و اصالح شود‪.‬‬ ‫او تاکید می‌کند‪ :‬بدون شفافیت کارآمدی‬ ‫نظام تخصیص‪ ،‬توزیع و نظارت ارزی ممکن‬ ‫نیست‪ .‬نظام نظارت مثل گزارش‌دهی بانک‬ ‫مرک��زی‪ ،‬وزارتخانه‌ه��ا و نح��وه تخصیص و‬ ‫نظام توزیع باید کارآمد شود‪.‬‬ ‫اگر ای��ن ‪‌۳‬نظام نتواند ش��فاف و کارآمد‬ ‫شود امس��ال هم مثل سال پیش فسادهایی‬ ‫رخ خواهد داد و ای��ن موضوع همه حوزه‌ها‬ ‫از واردات‪ ،‬صادرات تا کارت‌های بازرگانی را‬ ‫درگیر خواهد کرد‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫گروه تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫بیش از‬ ‫‪65‬درصد‬ ‫حجم مراودات‬ ‫تجاری ایران‬ ‫و روسیه در‬ ‫حوزه کشاوزی‬ ‫و صنایع غذایی‬ ‫است‬ ‫رئی��س اتاق بازرگانی و صنعت «اوس��تیای ش��مالی‬ ‫روس��یه» گفت‪ :‬امکان صادرات گوش��ت ح�لال از این‬ ‫منطقه به ایران فراهم اس��ت و تاجران کشور متبوعش‬ ‫هم برای خریداری خش��کبار‪ ،‬س��یمان و س��نگ ایران‬ ‫آمادگی دارند‪.‬‬ ‫براس��اس گزارش ایرنا‪ « ،‬کازبک توگانف » در جمع‬ ‫تاج��ران و بازرگانان عضو اتاق بازرگانی تهران‪ ،‬هدف از‬ ‫سفر این هیات تجاری به ایران را بررسی بازار غالت دو‬ ‫کشور و استفاده از ظرفیت‌های مشترک برای صادرات‬ ‫به بازارهای سوم بیان کرد و این مذاکرات را مقدمه‌ای‬ ‫ب��رای آغاز همکاری‌های تجاری و اقتصادی دو کش��ور‬ ‫دانست‪.‬‬ ‫هیات تجاری اوس��تیای شمالی روسیه به سرپرستی‬ ‫رئیس ات��اق بازرگان��ی و صنعت جمهوری اوس��تیای‬ ‫ش��مالی در طول حض��ور در ایران زمین��ه همکاری با‬ ‫بنگاه‌ها و فعاالن اقتص��ادی ایرانی که در حوزه تجارت‬ ‫غالت و مواد غذایی فعالیت دارند‪ ،‬بررسی می‌کند‪.‬‬ ‫هیات یادش��ده با حضور در اتاق ته��ران با تاجران و‬ ‫بازرگان��ان ایرانی پیرامون توس��عه بازاره��ا و مراودات‬ ‫تجاری به‌وی��ژه در زمینه غالت به گفت‌وگو نشس��ت‪.‬‬ ‫توگانف ضمن یادآوری حضور چندین ش��رکت تجاری‬ ‫و صنعتی از اوس��تیای روسیه در این هیات‪ ،‬از آمادگی‬ ‫مبادله غالت میان دو طرف خبر داد‪.‬‬ ‫وی در نشس��ت با حس��ام الدین حالج‪ ،‬سرپرس��ت‬ ‫معاون��ت ام��ور بین المل��ل اتاق ته��ران‪ ،‬با اش��اره به‬ ‫تحریم‌های جدید امریکا علیه ایران‪ ،‬گفت‪ :‬این آمادگی‬ ‫و تمایل برای توس��عه همکاری‌ها در بخش‌خصوصی و‬ ‫دولتی دو کشور وجود دارد و ایران و روسیه دو شریک‬ ‫تجاری با س��ابق ‌ه هستند و توسعه روابط تجاری آنها به‬ ‫سود هر دو کشور است‪.‬‬ ‫توگانف ضمن تشکر از اتاق بازرگانی‪ ،‬صنایع‪ ،‬معادن و‬ ‫کشاورزی تهران به‌‌دلیل میزبانی این نشست اظهارکرد‪:‬‬ ‫برگ��زاری چنین رویدادهای��ی در تقویت روابط تجاری‬ ‫دو کشور بس��یار موثر است و تاکید کرد‪ :‬روسیه‪ ،‬ایران‬ ‫را یکی از راهبردی‌ترین ش��ریکان تجاری خود می‌داند‬ ‫و نقش اتاق‌های بازرگانی در توس��عه روابط دو کش��ور‬ ‫بسیار حائز اهمیت است‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬تالش‌های بس��یاری از س��وی دولت‬ ‫روسیه برای حل مشکل بانکی ایجادی به‌دلیل تحریم‌ها‬ ‫و همچنین رفع موانع گمرکی انجام ش��ده است‪ .‬انتظار‬ ‫می‌رود با ایجاد شرکت‌های مشترک بین ایران و روسیه‬ ‫بتوان از شرایط تحریمی عبور کرد‪.‬‬ ‫ای��ران همواره یکی از مش��تریان جدی و خوش��نام خرید غالت از‬ ‫کشور روسیه بوده است‬ ‫« اوس��تیا » منطقه ای در دو طرف رشته کوه قفقاز‬ ‫است و بخش ش��مالی این منطقه « اوستیای شمالی‪-‬‬ ‫آالنی��ا» در مح��دوده فدراس��یون روس��یه ق��رار دارد‪،‬‬ ‫اما بخش جنوبی به یک کش��ور خ��ود خوانده به‌نام «‬ ‫اوستیای جنوبی » تبدیل شده که تحت حمایت نظامی‬ ‫روسیه قرار دارد‪.‬‬ ‫براس��اس این گزارش‪ ،‬حالج‪ ،‬سرپرست معاونت امور‬ ‫بین الملل اتاق بازرگانی تهران نیز ضمن خوشامدگویی‬ ‫به هیات روس��ی اعالم کرد‪ :‬بر اساس آمار سال ‪2018‬‬ ‫مرکز تجارت جهانی‪ ،‬بیش از ‪ 65‬درصد حجم مراودات‬ ‫تج��اری ایران و روس��یه در حوزه کش��اوزی و صنایع‬ ‫غذایی اس��ت و به‌طور حتم همکاری‌های بیش��تر بین‬ ‫جمهوری‌های روسیه و استان‌های ایران باعث شناخت‬ ‫بیش از پیش تاجران دو طرف از ظرفیت‌های همکاری‬ ‫خواهد ش��د‪ .‬وی افزود‪ :‬اتاق بازرگان��ی تهران به‌عنوان‬ ‫اتاق پایتخت‪ ،‬با بیش از ‪ 18‬هزار عضو که به‌طور عمده‬ ‫شرکت‌های کوچک و متوسط به‌شمار می‌روند‪ ،‬آمادگی‬ ‫کام��ل دارد تا باتوجه به زمینه‌ه��ای کاری‪ ،‬طرف‌های‬ ‫تجاری شرکت‌های روسی را برای توسعه همکاری‌های‬ ‫اقتص��ادی معرفی کند‪ .‬ح�لاج نیازبه ش��ناخت کافی‬ ‫تاجران و بازرگانان دو کشور از رویه‌های کاری نهادها و‬ ‫مراجع ذی‌ربط در دو کش��ور و آگاهی از نحوه تعامل با‬ ‫این سازمان‌ها را ضروری دانست‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬الزم اس��ت ت��ا برنامه‌ریزی به منظور‬ ‫برگزاری سمینارهای آموزشی تخصصی در بخش‌های‬ ‫گمرکات روس��یه‪ ،‬اداره اس��تاندارد و سازمان نظارت بر‬ ‫دامپزش��کی و قرنطینه فدرال روسیه در ماه‌های پیش‬ ‫رو با همکاری س��فارت ایران در مسکو و نیز نمایندگی‬ ‫بازرگانی روسیه در تهران انجام شود‪.‬‬ ‫توگان��وف ضم��ن اس��تقبال از برگ��زاری چنی��ن‬ ‫رویدادهایی گفت‪ :‬قفقاز ش��مالی تمایل زیادی دارد تا‬ ‫در تمامی زمینه‌های موجود با ایران مراوده داشته باشد‬ ‫و ب��ا توجه به ظرفیت اتاق بازرگانی تهران با این تعداد‬ ‫عضو این امر بسیار ساده‌تر خواهد شد‪.‬‬ ‫‪۲۲‬مرداد روز گرامیداشت تشکل‌گرایی در ایران‬ ‫تالش برای کاهش تصدی‌گری‌های دولت‬ ‫در تقویم رس��می کشور به پاس گرامیداش��ت جایگاه تشکل‌ها‬ ‫و هم‌افزای��ی ب��رای فعالیت‌های مدنی و اجتماع��ی‪ ۲۲ ،‬مرداد روز‬ ‫«تشکل‌ها و مشارکت‌های اجتماعی» نام‌گذاری شده‌است‪.‬‬ ‫ات��اق بازرگانی‪ ،‬صنایع‪ ،‬معادن‌ و‌کش��اورزی ته��ران نیز از دوره‬ ‫هش��تم هیات نمایندگان‪ ،‬ترویج و توس��عه تشکل‌گرایی در بخش‬ ‫‌خصوصی را در پیش��انی فعالیت‌های خود قرار داده‌ و با ایجاد امور‬ ‫تش��کل‌ها و مسئولیت اجتماعی در س��اختار سازمانی خود‪ ،‬تالش‬ ‫کرده تا از ش��عارها فاصله گرفته و برای اعتالی جایگاه تش��کل‌ها‬ ‫در اقتصاد کشور گام‌های عملی برداشته و مشارکت تشکل‌ها برای‬ ‫ش خصوصی را به‌کار گیرد‪.‬‬ ‫تقویت بنگاه‌های بخ ‌‬ ‫به گزارش رواب��ط عمومی اتاق بازرگانی تهران‪ ،‬در همین زمینه‬ ‫اتاق تهران با ایجاد ش��ورای مش��ورتی تشکل‌ها‪ ،‬به سازکاری برای‬ ‫پیگیری مطالبات تش��کل‌ها از دول��ت و حاکمیت‪ ،‬خود را نزدیک‬ ‫کرده تا آنجا که این ات��اق بتواند‪ ،‬زمینه واگذاری تصدی‌گری‌های‬ ‫دولت در عرصه‌های اقتصادی به تشکل‌ها را هموار کند‪.‬‬ ‫رئیس انجمن ش��رکت‌های دانش‌بنیان حوزه س�لامت اس��تان‬ ‫تهران و عضو ش��ورای مشورتی تش��کل‌ها در اتاق بازرگانی تهران‬ ‫معتقد اس��ت که ش��رکت‌های نوپا در این عرص��ه‪ ،‬با حمایت‌های‬ ‫سازنده اتاق تهران می‌توانند در مسیر بین‌المللی شدن گام بردارند‪.‬‬ ‫حس��ین وطن‌پور با اشاره به حمایت‪ ‎‬اتاق‬ ‫تهران در تاس��یس و ثب��ت این انجمن و‬ ‫همچنین اعطای دفتر کاری در ساختمان‬ ‫تش��کل‌های اتاق تهران به ای��ن انجمن‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬انجم��ن ش��رکت‌های دانش‌بنیان‬ ‫حوزه س�لامت اس��تان تهران به پشتوانه‬ ‫کمک‌های اتاق تهران موفق شد بخشی از‬ ‫تصدی‌گری‌های حوزه س�لامت که تا پیش از این در دست وزارت‬ ‫بهداش��ت بود را در اختیار گرفته و فعالیت‌های خود را گس��ترش‬ ‫دهد‪ .‬وی در همین باره به انتش��ار نش��ریه فناوری حوزه سالمت و‬ ‫نیز ایجاد س��امانه اینترنتی معرفی ش��رکت‌های دانش‌بنیان بخش‬ ‫مدی��رکل دفتر تامی��ن‪ ،‬توزی��ع و تنظیم بازار‬ ‫وزارت صنع��ت‌‪ ،‬معدن و تج��ارت از نحوه توزیع‬ ‫چای وارداتی با ارز دولتی خبر داد‪.‬‬ ‫محمدرضا کالمی در گفت‌وگو با فارس‪ ،‬درباره‬ ‫نحوه توزیع چای وارداتی با ارز دولتی اظهارکرد‪:‬‬ ‫سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان‬ ‫مکلف ش��ده نرخ چای واردات��ی را با ارز ‪۴۲۰۰‬‬ ‫سالمت اشاره کرد و افزود‪ :‬این در حالی است که برگزاری کارگروه‬ ‫تجاری‌س��ازی نی��ز ب��ه ای��ن انجم��ن واگ��ذار ش��ده و ط��ی آن‪،‬‬ ‫س��رمایه‌گذاران و شرکت‌های فناورانه به‌طور مرتب به‌منظور ایجاد‬ ‫فرصت‌ه��ای همکاری مش��ترک‪ ،‬ماهانه نشس��ت‌های رو در روی‬ ‫مذاکره و گفت‌وگو را برگزار می‌کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹واگذاری تصدی‌گری‌‬ ‫نایب رئیس شورای مشورتی تش��کل‌های اتاق تهران نیز معتقد‬ ‫اس��ت که تش��کل‌ها را باید به‌گونه‌ای تقویت کرد که بتوانند امور‬ ‫تصدی‌گری مربوط به صنعت خود را از دولت تحویل بگیرند‪.‬‬ ‫علی مسعودی با بیان اینکه درحال‌حاضر‬ ‫تصدی‌گری بخش عمده‌ای از کس��ب‌و‌کار‬ ‫بنگاه‌ه��ا به برخی از تش��کل‌های صنعتی‬ ‫کش��ور واگذار شده اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬در این‬ ‫ارتباط‪ ،‬اتاق تهران با ایفای نقش س��ازنده‬ ‫خود در اعتالی جایگاه تشکل‌ها‪ ،‬می‌تواند‬ ‫در آماده‌سازی اتحادیه‌ها و انجمن‌ها برای‬ ‫در اختیارگیری تصدی‌های مربوط به صنایع س��هم بسزایی داشته‬ ‫باش��د‪ .‬وی ک��ه دبیرکلی اتحادیه سراس��ری ش��رکت‌های فنی و‬ ‫مهندسی حفاظت الکترونیک و شبکه‌های فیزیکی را برعهده دارد‪،‬‬ ‫در ای��ن رابطه خبر داد ک��ه این اتحادیه ثبت س��فارش و تاییدیه‬ ‫اهلیت واردکنندگان تجهیزات این حوزه را در اختیار گرفته است‪.‬‬ ‫همچنین به‌گفته مسعودی‪ ،‬تشکل‌ها باید در زمینه اطالع‌رسانی از‬ ‫عملکرد هیات مدیره و تصمیم‌های خود فعال‌تر شده و حوزه روابط‬ ‫عمومی‌ها را توسعه دهند‪.‬‬ ‫‹ ‹نقش‌آفرینی تشکل‌ها در تصمیم‌سازی‌ها‬ ‫عضو ش��ورای مشورتی تش��کل‌های اتاق بازرگانی تهران و دبیر‬ ‫انجمن صنفی واردکنندگان دارو و مواد بیولوژیک دام‪ ،‬معتقد است‬ ‫که برای کارنامه تش��کل‌گرایی اتاق تهران در طول دوره هش��تم و‬ ‫نهم هیات نمایندگان اتاق بازرگانی‪ ،‬می‌توان نمره قابل‌قبولی کنار‬ ‫گذاشت‪.‬‬ ‫امیررض��ا بیدگل��ی مجموع��ه برنامه‌های‬ ‫حمایتی اتاق تهران از تش��کل‌ها را کارآمد‬ ‫دانسته و بر این باور است که حلقه گمشده‬ ‫تقویت تش��کل‌ها در طول ادوار گذش��ته‪،‬‬ ‫توسعه آموزشی این بخش بوده که با تعامل‬ ‫و هم‌افزایی ش��کل گرفته میان تشکل‌ها و‬ ‫اتاق تهران در طول دست‌کم‪ ،‬دو دوره اخیر‬ ‫این نقص تا حدود زیادی برطرف شده و تشکل‌ها توانسته‌اند با اعالم‬ ‫نیازهای آموزشی خود و استفاده از ظرفیت‌های اتاق تهران‪ ،‬در مسیر‬ ‫دانش‌افزایی اعضا گام‌های بلن��دی بردارند‪ .‬وی در عین حال معتقد‬ ‫است که اثرگذاری تش��کل‌ها در سیاست‌گذاری‌ها و تصمیم‌سازی‌ها‬ ‫در کشور‪ ،‬هنوز نظام‌مند نشد ‌ه و در این زمینه نیاز به اصالح فرآیندها‬ ‫و تقویت جایگاه تشکل‌ها احساس می‌شود‪.‬‬ ‫‹ ‹انسجام در سایه قوانین و مقررات‬ ‫رئیس انجمن سازندگان خودروهای سنگین و نیمه‌سنگین استان‬ ‫تهران نی��ز حمایت‌های اتاق تهران از این انجمن را موجب رش��د و‬ ‫تعالی این تشکل نوپا دانسته و تصریح کرد که حضور نمایندگان این‬ ‫انجمن در کمیس��یون‌های مشورتی اتاق تهران و دیگر مجامع بخش‬ ‫‌خصوصی‪ ،‬به طرح مسائل و بیان راهکارهای کاهش مشکالت مرتبط‬ ‫با این حوزه کمک کرده است‪.‬‬ ‫حسین جعفری از اعضای شورای مشورتی‬ ‫تش��کل‌های اتاق تهران اس��ت‪ ،‬با اشاره به‬ ‫بو‌کار و‬ ‫قانون بهبود مس��تمر محیط کس�� ‌‬ ‫همچنی��ن بخش��نامه مع��اون اول‬ ‫رئیس‌جمهوری درباره استفاده از نظرهای‬ ‫ت تش��کل‌ها و ات��اق بازرگانی در‬ ‫و مش��ور ‌‬ ‫تصمیم‌گیری‌ها‪ ،‬گفت‪ :‬بخش‌خصوصی فقط‬ ‫ق آید و با استفاده از‬ ‫با انسجام و اتحاد کافی می‌تواند بر مشکالت فائ ‌‬ ‫الزام��ات قانون��ی ک��ه پیش روی این بخ��ش قرار گرفته‪ ،‬تش��کل‌ها‬ ‫می‌توانند حضور و نقش خود در تصمیم‌سازی‌ها را ارتقا دهند‪.‬‬ ‫جزئیات نحوه توزیع چای وارداتی با ارز دولتی‬ ‫تومان��ی را محاس��به و اعالم کن��د‪ .‬وی تصریح‬ ‫کرد‪ :‬همچنین این سازمان مکلف شده فهرست‬ ‫موجودی و صاحبان محموله‌های چای ترخیص‬ ‫ش��ده با ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی را به ستاد تنظیم بازار‬ ‫اعالم کند‪ .‬مدیرکل دفتر تامین‪ ،‬توزیع و تنظیم‬ ‫ب��ازار وزارت صنعت‌‪ ،‬معدن و تجارت افزود‪ :‬مقرر‬ ‫ش��ده تا این چای از طریق شبکه‌های مشخصی‬ ‫توزی��ع‪ ،‬مانند هیات‌های مذهب��ی برای مصارف‬ ‫ماه‌ه��ای مح��رم و صف��ر‪ ،‬آم��وزش و پ��رورش‪،‬‬ ‫اتحادیه‌های کارمندی و کارگری یا فروشگاه‌های‬ ‫زنجیره‌ای توزیع ش��ود که به‌زودی در درباره آن‬ ‫اطالع‌رس��انی می‌ش��ود‪ .‬کالمی ادام��ه داد‪ :‬تمام‬ ‫ترخیص‌کنندگان محموله‌های چای با ارز ‪۴۲۰۰‬‬ ‫تومانی نیز برای رف��ع تعهد ارزی خود مکلف به‬ ‫دریافت نرخ مصوب از س��ازمان حمایت و شبکه‬ ‫توزی��ع از دبیرخانه کارگ��روه تنظیم بازار با درج‬ ‫نرخ مصوب روی کاال هس��تند‪ .‬در ضمن کاالی‬ ‫چای به فهرس��ت کاالهای مش��مول توزیع برای‬ ‫مصرف هیات‌ه��ای مذهبی در ایام محرم و صفر‬ ‫عالوه بر برنج‪ ،‬روغن‪ ،‬شکر‪ ،‬گوشت قرمز و گوشت‬ ‫مرغ اضافه شده است‪.‬‬ ‫ب��ه گفته وی‪ ،‬دومین همایش “قفقاز و ش��رق” در ‪7‬‬ ‫نوامبر ‪ 16( 2019‬آبان س��ال ج��اری) در قفقاز برگزار‬ ‫خواهد ش��د که راه‌ه��ای ورود به روس��یه در آن مورد‬ ‫بررس��ی قرار خواهد گرفت‪ .‬او از ات��اق بازرگانی تهران‬ ‫دع��وت کرد تا ضمن ش��رکت در ای��ن همایش زمینه‬ ‫حضور تاجران و فعاالن اقتصادی را برای بهره‌مندی از‬ ‫ظرفیت‌های والدی قفقاز و اوستیا فراهم آورد‪.‬‬ ‫همچنین در این نشس��ت سید محمدرضا مرتضوی‪،‬‬ ‫رییس کانون انجمن‌های صنایع غذایی ایران با اشاره به‬ ‫اینکه ایران همواره یکی از مش��تریان جدی و خوشنام‬ ‫خرید غالت از کش��ور روس��یه بوده‪ ،‬گف��ت‪ :‬امروز این‬ ‫ظرفیت در بخش‌خصوصی کش��ور وجود دارد تا نفت را‬ ‫به روس��یه صادر و در مقابل غالت (گندم‪ ،‬جو و ذرت)‬ ‫وارد ش��ود و اف��زود‪ ،‬چنانچه این کار انجام ش��ود‪ ،‬آغاز‬ ‫بسیار مناسبی برای تهاتر سایر کاالهاست‪.‬‬ ‫وی توانایی ایران برای س��رمایه‌گذاری و صادرات‬ ‫اقالمی از قبیل پاس��تا‪ ،‬لبنیات‪ ،‬کنس��رو و شکالت با‬ ‫شناخت نس��بت به ذائقه و کس��ب اطالعات میدانی‬ ‫از منطق��ه قفقاز و به‌طور کلی روس��یه ابراز داش��ت‬ ‫و افزود‪ :‬ایجاد فروش��گاه‌های م��واد غذایی ایرانی در‬ ‫روس��یه نیز از جمله موض��وع‌ای قابل همکاری بین‬ ‫دو کشور است‪.‬‬ ‫امضای موافقتنامه‬ ‫سرمایه‌گذاری مشترک‬ ‫ایران و نیکاراگوئه‬ ‫در دی��دار وزیر امور اقتصادی و دارایی کش��ورمان با‬ ‫وزیر دارایی و اعتب��ارات دولتی نیکاراگوئه‪ ،‬موافقتنامه‬ ‫سرمایه‌گذاری مشترک دو کشور به امضا رسید‪.‬‬ ‫به گزارش ش��ادا‪ ،‬فرهاد دژپس��ند در س��خنانی در‬ ‫این دیدار‪ ،‬با اش��اره به اراده سیاس��ی محکم دو کشور‬ ‫برای توس��عه همکاری‌ها‪ ،‬ابراز امیدواری کرد‪ ،‬س��طح‬ ‫همکاری‌ه��ای اقتصادی دو کش��ور متناس��ب با روابط‬ ‫سیاس��ی آنها عمق و استحکام بیشتری پیدا کند‪ .‬وزیر‬ ‫اقتصاد با بیان اینکه‪ ،‬س��طح روابط اقتصادی دو کشور‬ ‫با ی��ک برنامه‌ریزی عملی و منس��جم‪ ،‬می‌تواند کمتر‬ ‫از دو س��ال به ‪ ۱۰‬برابر ش��رایط کنون��ی افزایش یابد‪،‬‬ ‫برخی زمینه‌های همکاری دو کشور را شامل حوزه‌های‬ ‫کش��اورزی و صنعتی‪ ،‬بیمه‌ای‪ ،‬بانکی و آموزشی عنوان‬ ‫و ب��رای انتقال تجربه‌های جمهوری اس�لامی ایران در‬ ‫موارد پیش گفته به نیکاراگوئه اعالم آمادگی کرد‪.‬‬ ‫دژپس��ند در این دیدار با تاکید ب��ر ضرورت امضای‬ ‫موافقتنام��ه همکاری‌ه��ای گمرک��ی و اجتناب از اخذ‬ ‫مالیات مضاعف بین ایران و نیکاراگوئه به‌منظور توسعه‬ ‫روابط اقتصادی دو کشور‪ ،‬دستور داد‪ ،‬پیش‌نویس این‬ ‫همکاری‌ها آم��اده و برای طرف نیکاراگوئه‌ای ارس��ال‬ ‫شود‪.‬‬ ‫ای��ن گ��زارش حاکی اس��ت‪« ،‬ایوان آکوس��تا» وزیر‬ ‫دارایی و اعتبارات دولتی نیکاراگوئه نیز طی س��خنانی‬ ‫در این دیدار‪ ،‬روابط دو کش��ور ای��ران و نیکاراگوئه را‬ ‫روابطی قدیمی و اس��تراتژیک خواند که ش��امل حوزه‬ ‫تجاری نیز بوده است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬م��ا در این دیدار حاضر ش��ده‌ایم تا این‬ ‫روابط در حوزه تجاری توس��عه بیش از پیش پیدا کند‬ ‫زی��را می‌دانیم که افزای��ش همکاری‌های دو کش��ور‪،‬‬ ‫موج��ب اش��تغالزایی و رفاه برای ملت‌ه��ای دو طرف‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫آکوس��تا اظهارک��رد‪ :‬ایران ش��ریکی خ��وب و قوی‬ ‫و کش��وری ب��ا ظرفیت‌های ب��االی اقتص��ادی‪ ،‬دارای‬ ‫توانمن��دی قابل توجه در صنع��ت و تولید محصوالتی‬ ‫چون دارو‪ ،‬لوازم صنعتی و کاالهای واس��طه‌ای سبک‬ ‫و سنگین و به‌عالوه یکی از بزرگ‌ترین تولید‌کنندگان‬ ‫نفت خام جهان است‪.‬‬ ‫وی گف��ت ایران و نیکاراگوئ��ه محصوالت و خدمات‬ ‫مختلفی متناس��ب با نیازه��ای یکدیگر تولید می‌کنند‬ ‫که ب��دون نیاز به اس��تفاده از دالر‪ ،‬قاب��ل مبادله بین‬ ‫طرفین است‪.‬‬
‫‪9‬‬ ‫سه‌شنبه‬ ‫‪ 22‬مرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 11‬ذی‌الحجه ‪1440‬‬ ‫‪ 13‬اوت ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1349‬‬ ‫پیاپی ‪2667‬‬ ‫بازار و اصناف‬ ‫تغییر رویه بازار از سود مستمر به سود کالن‬ ‫گروه تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫عکس‪ :‬آیدا فریدی‬ ‫همان‌ق��در ک��ه زندگی بر دور تند تغیی��ر می‌چرخد و‬ ‫روزگار در ذه��ن خیل��ی از آدم‌ها به دوران قدیم و جدید‬ ‫تقس��یم می‌شود‪ ،‬اهل بازار و کسبه هم سال‌هاست که از‬ ‫اصول بازاریان قدیم برای مش��تری‌مداری و کسب روزی‬ ‫فاصل��ه گرفته‌ان��د و اصول جدید و معیوب��ی را جایگزین‬ ‫آن کرده‌اند‪.‬‬ ‫کافی اس��ت‪ ،‬یک‌بار گذرتان به بازار قدیم تهران بیفتد‬ ‫و پ��ا ب��ه مغازه یک بازاری ج��وان بگذارید‪ ،‬در میان تمام‬ ‫پاسخ‌های با اکراه‌شان به این تحلیل می‌رسید که فروش‬ ‫کاال با بیشترین سود ممکن‪ ،‬خواسته صاحب مغازه است‪.‬‬ ‫تبدیل اصل «س��ود کم‪ ،‬فروش بیشتر» به اصل «سود‬ ‫کالن» چنان اهالی بازار را احاطه کرده است که بازاریان‬ ‫قدیم��ی همچ��ون اس��داهلل عس��گراوالدی‪ ،‬عالء‌الدی��ن‬ ‫میرمحمدصادق��ی و علی‌اکبر رفوگران هم زبان به گالیه‬ ‫گشوده‌اند‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش‬ ‫از پای��گاه خبری ات��اق بازرگانی‪،‬‬ ‫صنایع‪ ،‬معادن و کش��اورزی ایران‪ ،‬این ‪ ۳‬چهره اقتصادی‬ ‫با تکیه بر اصول بازار قدیم کار خود را از شاگردی در بازار‬ ‫ش��روع کرده‌اند و با پشت‌سرگذاش��تن سال‌های طوالنی‬ ‫توانسته‌اند به جایگاه یک بازاری شناخته‌شده دست پیدا‬ ‫کنن��د؛ راهی که در میان نس��ل جدی��د بازاری‌ها چندان‬ ‫خواهان ندارد‪.‬‬ ‫عالء‌‌الدین میرمحمدصادق��ی کارش را از حجره‌ای در‬ ‫ب��ازار ش��روع کرده و در س��ال‌های قبل و بع��د از انقالب‬ ‫بس��یاری او را به‌عن��وان بازیگ��ر اصل��ی ب��ازار س��یمان‬ ‫می‌شناس��ند‪ .‬او در پی س��ال‌ها تجارت به اتاق بازرگانی‬ ‫راه یافت و اکنون عضو هیات‌رئیسه اتاق بازرگانی است‪.‬‬ ‫میرمحمدصادقی از ش��یوع یک‬ ‫رفتار نادرس��ت در میان نس��ل‬ ‫جدید بازاریان گله‌مند اس��ت و‬ ‫در این‌ب��اره گف��ت‪ :‬متاس��فانه‬ ‫افرادی که امروز در بازار کس��ب‬ ‫و کار هستند‪ ،‬برای پولدار شدن‬ ‫عجله دارند‪ .‬نس��ل جدید کسبه‬ ‫عجله دارند هرچه س��ریع‌تر پولدار شوند‪ .‬شاید بخشی از‬ ‫ای��ن رفت��ار را بتوان با وضعیت زمان��ه و گرانی گره زد اما‬ ‫بخ��ش اصل��ی این مش��کل به نح��وه رفتار اهال��ی بازار‬ ‫بازمی‌گردد‪.‬‬ ‫این مرد بازاری ش��ناخته ضرب‌المثل «دو ده نیم بهتر‬ ‫از یک‪ ،‬ده یک است» را مبنای کار بازاریان قدیم معرفی‬ ‫کرد و توضیح داد‪ :‬در گذش��ته رفتاره��ا اینگونه نبود‪ .‬در‬ ‫بازار قدیم مثالی وجود داش��ت ک��ه می‌گفتند دو ده نیم‬ ‫بهتر از یک‪ ،‬ده یک اس��ت؛ یعنی اگر ش��ما کاالیی داشته‬ ‫اس��داهلل عسگراوالدی‪ :‬سود اگر کم باشد خرید و فروش ادامه پیدا‬ ‫می‌کند‪ ،‬اما سود زیاد خرید و فروش را به بن‌بست می‌رساند‬ ‫باش��ید که بخواهید خرده‌فروشی کرده و ‪۱۰‬درصد به آن‬ ‫اضافه کنید‪ ،‬بهتر اس��ت که ‪۵‬درصد اضافه کنید‪ .‬در بازار‬ ‫قدیم همه براس��اس این ضرب‌المث��ل عمل می‌کردند و‬ ‫به داشته‌های‌ش��ان قانع بودند حتی بعضی از افراد وقتی‬ ‫فروش روزشان را کرده بودند‪ ،‬وقتی مشتری به مغازه‌شان‬ ‫می‌آمد به مش��تری می‌گفتند که امروز فروشم را کرده‌ام‬ ‫اما مغازه کناری‌ام فروش نداش��ته اس��ت‪ ،‬همین کاالیی‬ ‫ک��ه ش��ما می‌خواهید را مغ��ازه کناری من دارد و ش��ما‬ ‫می‌توانی��د از او خرید کنی��د‪ .‬اما امروز نه‌تنها این رفتارها‬ ‫فراموش ش��ده اس��ت بلکه اهالی بازار همکارهای‌شان را‬ ‫رقیب می‌شناسند‪.‬‬ ‫میرمحمدصادقی عجله برای پولدار شدن را دلیل رفتار‬ ‫برخی کس��به برای به‌دس��ت آوردن سود کالن می‌داند و‬ ‫معتقد اس��ت‪« ،‬جوانان می‌خواهند یک‌ش��به ره صدساله‬ ‫بروند‪ .‬درصورتی که ‪۷۰‬س��ال قبل که من تازه وارد بازار‬ ‫ش��دم و ش��اگرد بودم‪ ،‬می‌دیدم که بازاری‌ه��ا اصولی را‬ ‫رعایت می‌کنند‪».‬‬ ‫به گفته‌ میرمحمدصادقی تالش برای کسب سود بیشتر‬ ‫درنهایت موجب از بین رفتن انصاف و رواج گرانفروش��ی‬ ‫در بازار می‌شود تاجایی‌که فروشنده برای به‌دست آوردن‬ ‫پول بیشتر‪ ،‬تمام مقاصدش را بر مشتری پیاده می‌کند‪.‬‬ ‫‹ ‹س�ود زی�اد‪ ،‬خری�د و فروش را به بن‌بس�ت‬ ‫می‌رساند‬ ‫اسداهلل عسگراوالدی که سال‌ها‬ ‫به سلطان زیره معروف بود و کار‬ ‫خود را در بازار با فروش خشکبار‬ ‫ادام��ه داد‪ ،‬هم‌اکن��ون به‌عنوان‬ ‫رئیس ات��اق بازرگان��ی ایران و‬ ‫چی��ن مش��غول فعالیت‌ه��ای‬ ‫تجاری است‪.‬‬ ‫از نظر این بازاری قدیمی «س��ود اگر کم باش��د‪ ،‬خرید و‬ ‫فروش ادامه پیدا می‌کند‪ ،‬اما س��ود زیاد خرید و فروش را‬ ‫به بن‌بس��ت می‌رساند‪ .‬وی به سود کمتر اما فروش بیشتر‬ ‫و جاری اعتقاد دارد‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬این منطق جدید که همه به دنبال به‌دست‬ ‫آوردن س��ود کالن هس��تند‪ ،‬کالف کار را از دس��ت افراد‬ ‫کاهش ‪۵۰‬درصدی گرایش مردم به تاالر‌های عروسی‬ ‫رئی��س اتحادیه صن��ف تاالر‌های پذیرای��ی و تجهیز‬ ‫مجال��س از کاه��ش ‪۵۰‬درص��دی مراجع��ه م��ردم به‬ ‫تاالرها خبر داد و گفت‪ :‬اس��تقبال از تاالر‌های عروسی‬ ‫نس��بت به س��ال گذش��ته ‪۵۰‬درص��د کاهش داش��ته‬ ‫است‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش‬ ‫از رواب��ط عمومی ات��اق اصناف‬ ‫تهران‪ ،‬خسرو ابراهیمی‌نیا در دالیل کاهش استقبال از‬ ‫تاالر‌های عروس��ی نس��بت به سال گذش��ته گفت‪ :‬یکی از دالیل‬ ‫کاهش تمایل مردم برای استفاده از تاالرهای سربسته تشریفاتی‬ ‫گرایش آنها به باغ‌تاالر‌ها در خارج تهران برای برگزاری آیین و از‬ ‫سوی دیگر کاهش آمار ازدواج در کشور است‪.‬‬ ‫رئی��س اتحادیه صن��ف تاالر‌های پذیرای��ی و تجهیز مجالس با‬ ‫ابرازتاس��ف از وضعیت کنونی صنف ادامه داد‪ :‬متاسفانه استقبال‬ ‫م��ردم از تاالر‌های عروس��ی از س��ال ‪ ۹۷‬نس��بت ب��ه ‪ ۲۶ ،۹۶‬تا‬ ‫رئی��س اتحادیه درودگران و مبل‌س��ازان با بیان اینکه ‪۶۰‬درصد‬ ‫م��واد اولی��ه در این صنعت تولید داخل اس��ت‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬با این‬ ‫وجود‪ ،‬هنوز با مش��کالتی روبه‌رو هس��تیم‪ .‬عبدالحس��ین عباسی‬ ‫در گفت‌وگ��و با باش��گاه خبرنگاران جوان اظهار ک��رد‪ :‬مبلمان به‬ ‫کش��ور‌هایی همچون حوزه خلیج‌فارس‪ ،‬گرجس��تان‪ ،‬ازبکس��تان‪،‬‬ ‫‪۳۰‬درصد افت پیدا کرده است‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکید ب��ر اینکه یک هزار واحد رس��می فعال‬ ‫در ته��ران مش��غول فعالی��ت هس��تند‪ ،‬تصری��ح کرد‪:‬‬ ‫خوشبختانه واحد غیررسمی در تهران فعالیت نمی‌کند‬ ‫و در صورت مش��اهده این امر به سرعت با آنها برخورد‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫ابراهیمی‌نی��ا بی��ان ک��رد‪ :‬اتحادیه صن��ف تاالر‌های‬ ‫پذیرای��ی همواره به‌دنبال کاهش هزینه ازدواج برای نس��ل جوان‬ ‫اس��ت‪ ،‬به‌طوری‌که تالش کردیم ورودی ه��ر فرد در آیین ازدواج‬ ‫را تا س��قف ‪ ۳۰‬تا ‪۴۰‬هزار تومان کاه��ش دهیم‪ ،‬اما بعضی مواقع‬ ‫شاهدیم مردم گرایش به تجمالت و صرف هزینه‌های گزاف دارند‪.‬‬ ‫رئیس اتحادیه صن��ف تاالر‌های پذیرایی گفت‪ :‬به مردم توصیه‬ ‫می‌کن��م‪ ،‬درصورت تخل��ف در تعیین نرخ تاالر‌های عروس��ی با‬ ‫اتحادیه تماس بگیرند‪.‬‬ ‫ارتق��ای کیفیت پاس��خگویی‪ ،‬طراح��ی محصول و‬ ‫س��رویس مبتنی ب��ر ارتقای کیفی��ت خدمات پس‬ ‫از فروش‪ ،‬بهبود کانال‌های ارتباطی با مش��تریان و‬ ‫ارتقای زیرساخت سخت‌افزاری و نرم‌افزاری شرکت‬ ‫است که این روند تا رسیدن به درجه‌های مطلوب‌تر‬ ‫ادامه خواهد داشت‪.‬‬ ‫این گزارش حاکی اس��ت‪ ،‬ب��ا توجه به برنامه‌های‬ ‫اجرا ش��ده در ح��وزه پاس��خگویی به مش��ترکان‪،‬‬ ‫ش��اخص‌های گوناگون ازجمله زمان انتظار‪ ،‬تماس‬ ‫ازدس��ت‌رفته‪ ،‬کیفیت پاس��خگویی‪ ،‬امتیاز رضایت‬ ‫مش��تریان در حوزه پاسخگویی و سایر موارد بهبود‬ ‫چشمگیر داش��ته و در بعضی موارد قابل مقایسه و‬ ‫رقابت با الگوی جهانی است‪.‬‬ ‫شرکت آس��یاتک از توان تخصصی و دانش خود‬ ‫در جه��ت افزای��ش کیفیت پاس��خگویی و رضایت‬ ‫مشتریان استفاده می‌کند‪.‬‬ ‫‹ ‹س�ود زی�اد در نهای�ت به ضرر فروش�نده و‬ ‫خریدار است‬ ‫سال‌هاست که نامش با خودکار‬ ‫بیک گره خورده اس��ت اما پیش‬ ‫از آنکه مدیریت چنین کارخانه‬ ‫مهمی را برعهده بگیرد‪ ،‬همراه با‬ ‫پدرش در راس��ته نوش��ت‌افزار‬ ‫فروش��ان ب��ازار حجره داش��ت‪.‬‬ ‫علی‌اکبر رفوگران همچون دیگر‬ ‫بازاریان قدیم به س��ود کم و فروش بیشتر اعتقاد دارد؛ به‬ ‫گفت��ه وی متاس��فانه همه به‌دنبال س��ود عالی هس��تند‬ ‫درحالی‌ک��ه س��ود کم و دائمی برای یک کاس��ب و فعال‬ ‫اقتصادی جذاب‌تر و پایدارتر اس��ت‪ .‬اگر کس��ی به دنبال‬ ‫س��ود کم و مس��تدام باش��د‪ ،‬فروش بیش��تر و سود زیاد‬ ‫به‌دست می‌آورد‪.‬‬ ‫در ای��ن ص��ورت ب��دون آنکه جی��ب دیگ��ران را خالی‬ ‫کن��د‪ ،‬جیب خ��ود را ه��م پرمی‌کند؛ چراک��ه اگر جیب‬ ‫دیگران خالی ش��ود دیگر برای خرید س��راغ فروش��نده‬ ‫نمی‌آیند‪.‬‬ ‫کافی است‪،‬‬ ‫یک‌بار گذرتان‬ ‫به بازار قدیم‬ ‫تهران بیفتد و‬ ‫پا به مغازه یک‬ ‫بازاری جوان‬ ‫بگذارید‪ ،‬در‬ ‫میان تمام‬ ‫پاسخ‌های با‬ ‫اکراه‌شان به این‬ ‫تحلیل می‌رسید‬ ‫که فروش کاال‬ ‫با بیشترین‬ ‫سود ممکن‪،‬‬ ‫خواسته صاحب‬ ‫مغازه است‬ ‫افزایش ‪۳۰‬درصدی نرخ پوشاک‬ ‫عض��و هیات‌مدی��ره اتحادیه تولی��د و صادرات‬ ‫نس��اجی و پوش��اک ایران با بیان اینکه مشکالت‬ ‫مربوط به تامین مواد اولیه در زمینه پوشاک هنوز‬ ‫برطرف نشده است‪ ،‬از افزایش حدود ‪۳۰‬درصدی‬ ‫نرخ پوش��اک در چند ماه گذشته خبر داد‪ .‬مجید‬ ‫نامی در گفت‌وگو با ایس��نا‪ ،‬با بیان اینکه افزایش‬ ‫نرخ پوشاک در بازار خرده‌فروشی به علت افزایش‬ ‫نرخ مواد اولیه بوده است‪ ،‬گفت‪ :‬پوشاک هیچ وقت مشمول‬ ‫قیمت‌گ��ذاری نبوده ام��ا در ماه‌های اخیر نس��بت به مدت‬ ‫مش��ابه س��ال گذش��ته‪ ،‬ش��اهد افزایش حدود ‪۳۰‬درصدی‬ ‫قیمت‌ها بوده‌ای��م‪ .‬وی درباره رکود در بازار پوش��اک اظهار‬ ‫کرد‪ :‬مشکالت مربوط به تامین مواد اولیه در زمینه پوشاک‬ ‫هنوز برطرف نشده است‪ .‬به گفته عضو هیات مدیره اتحادیه‬ ‫تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران‪ ،‬مشکل جدیدی که‬ ‫تامین بازار مبل با توان داخلی‬ ‫ترکمنس��تان‪ ،‬س��لیمانیه ع��راق صادر می‌ش��ود‪ .‬رئی��س اتحادیه‬ ‫درودگران و مبل‌سازان با اشاره به اینکه وارداتی در صنعت مبلمان‬ ‫نداریم‪ ،‬افزود‪ :‬این صنعت جزو ‪ ۴۰۰‬کاالی ممنوع به‌شمار می‌آید‪.‬‬ ‫عباس��ی ب��ا تاکید بر اینکه در تهران ‪۲۳‬ه��زار واحد صنفی در این‬ ‫صنع��ت در حال فعالیت هس��تند‪ ،‬اظهار ک��رد‪ :‬از این تعداد حدود‬ ‫اثربخشی کارگروه افزایش رضایت مشترکان در آسیاتک‬ ‫ب��ا توجه ب��ه گفت��ه وزی��ر ارتباط��ات و فناوری‬ ‫اطالع��ات‪ ،‬درباره لزوم صیانت از حقوق مش��تریان‬ ‫و پی��رو برنامه‌ریزی‌های قبلی‪ ،‬ش��رکت آس��یاتک‬ ‫با تش��کیل کارگروه‌های تخصصی از کارشناس��ان‬ ‫و مدی��ران برخ��ی حوزه‌ه��ا و در نشس��ت‌های‬ ‫گوناگون‪ ،‬بررس��ی و طرح‌ریزی راهکارهای افزایش‬ ‫رضای��ت مش��ترکان را در دس��تورکار ق��رار داده‬ ‫است‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫از روابط عمومی آسیاتک‪ ،‬پس‬ ‫از تش��کیل این کارگروه‌های تخصص��ی در تمامی‬ ‫زمینه‌های مرتبط با مش��ترکان‪ ،‬گ��زارش نتیجه و‬ ‫رون��د بهبود پروژه‌ها به مدیران ارش��د ارائه ش��د و‬ ‫نتیج��ه حاصل از این گزارش‌ها برای اقدامات آینده‬ ‫موردتجزیه‪ ،‬تحلیل و استفاده قرار گرفت‪.‬‬ ‫در این‌باره مهم‌ترین اقدامات انجام شده در حوزه‬ ‫نظارت بر نحوه پاس��خگویی‪ ،‬کاه��ش زمان انتظار‪،‬‬ ‫حرفه‌ای خارج و مش��کالتی را گریبانگیر بازار کرده است‪.‬‬ ‫س��ود بیشتر آسیب‌های بسیاری را به‌دنبال خود می‌آورد‬ ‫که در آینده کاری افراد نمایان می‌ش��ود اما س��ود کمتر‬ ‫و فروش جاری راه مطمئن‌تری برای افراد بازاری است‪.‬‬ ‫‪۷۰‬درصد فعال و ‪۳۰‬درصد به صورت نیمه‌فعال مشغول کار هستند‪.‬‬ ‫رئیس اتحادیه درودگران و مبل‌سازان با اشاره به قابل رقابت بودن‬ ‫برخی از تولیدات داخلی با نمونه خارجی و کیفیت چش��مگیر آنها‬ ‫افزود‪ :‬متاس��فانه این محصوالت از جانب تولیدکنندگان ایرانی به‬ ‫نام‌های معروف خارجی به فروش می‌رس��ند و بیش��تر مردم نیز از‬ ‫در زمین��ه تامین مواد اولیه تولید پوش��اک وجود‬ ‫دارد‪ ،‬این اس��ت ک��ه به‌تازگی اعالم ش��ده به جز‬ ‫الیاف‪ ،‬برای س��ایر محصوالت موج��ود در زنجیره‬ ‫تامی��ن مواد اولیه باید به ج��ای ارز نیمایی‪ ،‬از ارز‬ ‫س��نا یا اش��خاص اس��تفاده کنند که این موضوع‬ ‫موجب افزایش نرخ مواد اولیه می‌ش��ود‪ .‬از طرفی‬ ‫ارز س��نا یا ارز صرافی‌ها نوس��انات شدید دارد و از‬ ‫نظر در دس��ترس بودن نیز قابل اعتماد نیس��ت‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫اج��رای ای��ن طرح باعث می‌ش��ود بخش��ی از صنایع که به‬ ‫س��ایر مواد اولیه به‌جز الیاف نیاز دارند و به‌ویژه شرکت‌های‬ ‫پوشاکی‪ ،‬دچار مشکل شوند‪ .‬پیش از این نیز تولیدکنندگان‬ ‫پوش��اک نس��بت به کمبود مواد اولیه در صنعت پوشاک به‬ ‫دلیل تخصیص نشدن ارز در سامانه نیما به این محصوالت‪،‬‬ ‫ابراز نارضایتی کرد ‌ه بودند‪.‬‬ ‫نام‌های خارجی برای خرید استقبال می‌کنند‪ ،‬در حالی‌که کیفیت‬ ‫تولیدات داخلی در برخی موارد از نمونه‌های خارجی بس��یار بهتر‬ ‫اس��ت‪ .‬عباسی در ادامه گفت‪ :‬بازار مبلمان هم مانند سایر اصناف‪،‬‬ ‫در جهت تحقق رونق تولید گام‌های بلندی برداشته که امیدواریم‬ ‫تا پایان سال‪ ،‬این امر محقق شود‪.‬‬ ‫کتاب‌های‌ داغ بازار در بساط دستفروش‌های انقالب‬ ‫رئیس اتحادیه ناش��ران و کتابفروشان تهران‬ ‫ب��ا انتق��اد از فعالی��ت دس��تفروش‌های کتاب‬ ‫در خیاب��ان انق�لاب گفت‌‪ :‬این دس��تفروش‌ها‪،‬‬ ‫کتاب‌ه��ای ن��و و داغ ب��ازار را ب��ا ‪۷۰‬درص��د‬ ‫تخفیف مقابل کتابفروشی که میلیاردها تومان‬ ‫سرمایه‌اش را وقف کتاب کرده است‪ ،‬به فروش‬ ‫می‌رسانند‪ ،‬چرا؟‬ ‫به گ��زارش‬ ‫‪ ،‬از رواب��ط عمومی اتاق‬ ‫اصناف تهران‪ ،‬هومان حسن‌پور با اشاره به تالش‬ ‫برای جمع‌آوری بس��اط دستفروشی‌های کتاب‬ ‫در خیاب��ان انقالب گفت‪ :‬تاکن��ون تالش‌هایی‬ ‫در ای��ن زمین��ه داش��ته‌ایم و ش��هرداری نی��ز‬ ‫همکاری‌هایی با ما داشته است؛ اما دیدگاه‌هایی‬ ‫نی��ز در ای��ن زمینه وج��ود دارد‪ .‬وی ادامه داد‪:‬‬ ‫برخی می‌گویند که عده‌ای از این دستفروش‌ها‬ ‫بیش از ‪ ۴۰‬س��ال اس��ت که فعالیت می‌کنند و‬ ‫کتاب‌های دس��ت‌دوم قدیمی را می‌فروشند که‬ ‫کارشان هم قانونی است؛ اما باید درنظر گرفت‬ ‫که این افراد بیش��تر از انگشتان یک دست هم‬ ‫نمی‌شوند‪ .‬حسن‌پور تصریح کرد‪ :‬مشکل اصلی‬ ‫ما شبکه گس��ترده‌ای است که وجود دارد و به‬ ‫ش��کل گس��ترده این اقدام را انج��ام می‌دهد و‬ ‫عمده کتاب‌هایش نیز کتاب‌های قاچاق اس��ت‪.‬‬ ‫س��اماندهی این دس��تفروش‌ها باید به گونه‌ای‬ ‫باش��د که صدمه به کتابفروشی‌ها وارد نشود‪ .‬ما‬ ‫به هزار علت یک کتابفروشی را تعطیل می‌کنیم‬ ‫آن وقت بس��اط دستفروشی راه می‌اندازیم‪ ،‬این‬ ‫سیاست اشتباهی است‪ .‬رئیس اتحادیه ناشران‬ ‫و کتابفروش��ان تهران افزود‪ :‬وقتی دس��تفروش‬ ‫کتاب نو می‌فروش��د‌‪ ،‬کتابی که پش��ت ویترین‬ ‫کتابفروشی در چند قدمی آن دستفروش عرضه‬ ‫ش��ده اس��ت‪ ،‬چرا نباید این بس��اط جمع‌آوری‬ ‫شود؟! متاس��فانه دستفروشان کتاب در انقالب‬ ‫در جلوی کتابفروش��ی‌ها کتاب‌ه��ای نو و داغ‬ ‫بازار را می‌فروشند و نظارت و کنترلی هم برای‬ ‫فعالیت‪‎‬شان وجود ندارد‪ .‬پس ساماندهی یعنی‬ ‫جمع‌آوری بساط این دستفروشان‪ .‬وی در پاسخ‬ ‫به اینکه چرا شهرداری تهران زیر بار جمع‌آوری‬ ‫این بس��اط‌‌ها نم��ی‌رود‌‪ ،‬گفت‪ :‬اینگونه نیس��ت‬ ‫که ش��هرداری نخواهد زیربار جمع‌آوری برود‌‪،‬‬ ‫جریان اندکی پیچیده اس��ت‪ ،‬این موضوع ساده‬ ‫به مرور آنقدر پیچیده ش��ده است که به‌راحتی‬ ‫قابل رفع نیس��ت‪ .‬حسن‌پور تصریح کرد‪ :‬من با‬ ‫فعالیت دستفروش��ان موافق نیستم‌‪ ،‬وقتی یک‬ ‫نفر یک مغ��ازه چند میلی��ارد تومانی را صرف‬ ‫فروختن کتاب کرده است‪ ،‬چرا باید اجازه دهیم‬ ‫که یک دستفروش کتاب را با ‪۷۰‬درصد تخفیف‬ ‫مقابل آن مغازه به‌فروش برساند‪.‬‬ ‫در راستای ارتقای سطح علمی اتحادیه‌های‬ ‫صنف��ی و اتاق اصناف ته��ران‪ ،‬پس از دریافت‬ ‫مجوزه��ای الزم ب��رای برگ��زاری دوره‌ه��ای‬ ‫آموزش��ی‪ ،‬اتاق اصناف تهران در حوزه آموزش‬ ‫وارد ف��از جدید ش��د‪ .‬در این زمینه یکش��نبه‬ ‫نشستی با حضور خسرو ابراهیمی‪ ،‬نایب‌رئیس‬ ‫اول و مسئول آموزش اتاق و معاونت آموزشی‬ ‫دانشگاه علمی‌کاربردی تشکیل شد‪ .‬به گزارش‬ ‫از رواب��ط عمومی ات��اق اصناف تهران‪،‬‬ ‫در این نشس��ت که س��یدجواد میرخانی دبیر‬ ‫اجرایی‪ ،‬علی افتخاری مس��ئول واحد آموزش‬ ‫اتاق و معاونت آموزشی دانشگاه علمی‌کاربردی‬ ‫شرکت داشتند درباره موضوع و نحوه تشکیل‬ ‫دوره‌های آموزشی با محوریت ارائه آموزش‌های‬ ‫الزم برای هیات‌مدیره اتحادیه‌های صنفی و نیز‬ ‫کارکنان اتحادیه‌ها و اتاق حاضران به تبادل‌نظر‬ ‫پرداختند و در نتیجه مقرر ش��د این اقدامات‬ ‫انجام ش��ود‪ :‬برگزاری دوره‌های آموزشی برای‬ ‫هیات‌مدیره اتحادیه‌های صنفی با سرفصل‌های‬ ‫آش��نایی ب��ا قان��ون نظ��ام صنفی (به ش��کل‬ ‫چکی��ده)‪ ،‬قوانین بیمه و مالیات‪ ،‬امور حقوقی‪،‬‬ ‫روابط مالک و مس��تاجر‪ ،‬تج��ارت الکترونیک‪،‬‬ ‫ام��ور مالی‪ ،‬مکاتبات و گزارش‌نویس��ی در ‪۱۶‬‬ ‫س��اعت به صورت ‪۴‬نشست ‪۴‬ساعته‪ ،‬برگزاری‬ ‫دوره‌های آموزش��ی کارکنان اتحادیه‌ها و اتاق‬ ‫اصناف تهران در س��رفصل‌های گزارش‌نویسی‬ ‫و مکاتبات اداری‪ ،‬تکریم ارباب رجوع‪ ،‬آشنایی‬ ‫با قانون نظام صنفی در ‪ ۱۶‬س��اعت به صورت‬ ‫‪ ۴‬نشست ‪۴‬ساعته‪ ،‬برگزاری دوره‌های آموزشی‬ ‫اچ‌اس‌ای (بهداش��ت و ایمنی محیط کار) برای‬ ‫واحده��ای صنفی پس از برآورد هزینه و زمان‬ ‫موردنیاز برای گذراندن این دوره‌های از سوی‬ ‫معاونت آموزش��ی دانش��گاه علمی‌کاربردی و‬ ‫ارائ��ه آن به ات��اق‪ ،‬انجام و ارائ��ه آموزش‌های‬ ‫الزم در دوره‌ه��ای مقدمات��ی و پیش��رفته و‬ ‫ص��دور مدارک معتبر ب��رای حضور در مراحل‬ ‫باالتر‪ ،‬برگزاری کالس‌های آموزش��ی در محل‬ ‫دانش��گاه علمی‌کارب��ردی‪ ،‬ش��روع دوره‌های‬ ‫آموزشی اچ‌اس‌ای یا (بهداشت و ایمنی محیط‬ ‫کار) با اولوی��ت ارائه آن به هیات امنای بازار و‬ ‫صنف‌های فعال در ب��ازار بزرگ تهران ازجمله‬ ‫سرایداران‪ ،‬کفاشان‪ ،‬پارچه‌فروشان‪ ،‬خرازی‌ها‪،‬‬ ‫طالفروشان‪ ،‬بنکداران پارچه‪ ،‬پوشاک و‪.»...‬‬ ‫همچنین مصوب شد پس از مشخص شدن‬ ‫جزئیات س��رفصل‌های تعیین ش��ده از سوی‬ ‫دانش��گاه علمی‌کاربردی‪ ،‬واح��د آموزش اتاق‬ ‫وارد فاز اجرایی شود‪.‬‬ ‫آموزش اجباری مهارت‬ ‫فروشندگی به قنادان‬ ‫آموزش تکنیک‌ها و مهارت‌های فروشندگی‬ ‫در اتحادیه صنف قنادان تهران ارائه می‌شود‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش‬ ‫‪ ،‬اتحادی��ه صنف قنادان‬ ‫تهران اعالم کرده است که در راستای تقویت‬ ‫مه��ارت و تکنیک‌ه��ای ارتباط با مش��تری و‬ ‫ف��روش محص��والت در جهت ارائ��ه خدمات‬ ‫مطلوب‌ت��ر به مش��تریان و باالب��ردن بازدهی‬ ‫ف��روش اقدام ب��ه برگ��زاری دوره آموزش��ی‬ ‫می‌کن��د‪ .‬بر اس��اس ای��ن خبر‪ ،‬اعض��ای این‬ ‫صنف ‪ ۱۱‬ش��هریور از س��اعت ‪ ۹‬تا ‪ ۱۲‬از این‬ ‫آموزش به��ره می‌برند‪ .‬اتحادی��ه اعالم کرده‬ ‫است که ش��رکت در این دوره آموزشی برای‬ ‫فروش��ندگان واحدهای صنفی الزامی است و‬ ‫در پایان گواهی معتبر پایان دوره اعطا خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫مواد غذایی چین‬ ‫گران شد‬ ‫آمار جدید نشان داد‪ ،‬نرخ مواد غذایی چین‬ ‫‪۹.۱‬درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته‬ ‫افزایش پیدا کرد‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬با این حال کارشناس��ان‬ ‫غربی بر این باورند که رش��د نرخ مواد غذایی‬ ‫در چی��ن ک��ه ب��ا توق��ف واردات محصوالت‬ ‫کش��اورزی امریکایی به دلی��ل جنگ تجاری‬ ‫میان دو کش��ور تش��دید خواهد ش��د‪ ،‬تاثیر‬ ‫قابل‌توجهی روی پکن نخواهد داش��ت و این‬ ‫کش��ور به جنگ تج��اری با واش��نگتن ادامه‬ ‫می‌دهد‪ .‬رش��د ‪۹.۱‬درصدی نرخ مواد غذایی‬ ‫در چی��ن تا ح��دود زیادی به دلی��ل افزایش‬ ‫‪۲۷‬درصدی نرخ گوشت خوک به دلیل شیوع‬ ‫آنفوالنزای خوکی و افزایش ‪۳۹.۱‬درصدی نرخ‬ ‫میوه تازه بوده است‪ .‬این آمار درحالی منتشر‬ ‫ش��ده که چین به تازگ��ی واردات محصوالت‬ ‫کشاورزی از امریکا را به تالفی تصمیم دونالد‬ ‫ترام��پ‪ ،‬رئیس‌جمهوری امری��کا برای وضع‬ ‫تعرفه ‪۱۰‬درصدی بر واردات ‪۳۰۰‬میلیارد دالر‬ ‫کاالی چینی متوقف کرده است‪.‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫بازاریان قدیمی از فراموشی اصل سود کم و فروش بیشتر گالیه می‌کنند‬ ‫تصمیمات جدید آموزشی‬ ‫برای اصناف تهران‬
‫‪10‬‬ ‫سه‌شنبه‬ ‫‪ 22‬مرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 11‬ذی‌الحجه ‪1440‬‬ ‫‪ 13‬اوت ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1349‬‬ ‫پیاپی ‪2667‬‬ ‫گردشگری و صنایع‌دستی‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫«میراث‌فرهنگی‪ ،‬صنایع‌دستی و گردشگری» به «وزارتخانه» کشانده شد‬ ‫یادداشت‬ ‫«هتل فقط‬ ‫«خوابگاه»‬ ‫نیست‬ ‫مژده پورزکی‬ ‫روزنامه‌نگار‬ ‫خبر‬ ‫ارگ کریمخان شیراز‬ ‫رنگارنگ شد‬ ‫ارگ کریمخ��ان ش��یراز ب��ا اس��تفاده از‬ ‫نورپ��ردازی س��ه‌بعدی‪ ،‬رنگارن��گ ش��د‪.‬‬ ‫به‌گزارش تسنیم‪ ،‬برنامه نورپردازی سه‌بعدی‬ ‫ویدئومپینگ از ش��امگاه ‪ ۱۹‬مرداد ‪ ۱۳۹۸‬به‬ ‫مدت ‪۱۰‬ش��ب تا پایان ده��ه والیت در ضلع‬ ‫ورودی مجموع��ه ارگ کریمخان زند ش��یراز‬ ‫برگزاری می‌شود‪.‬‬ ‫ورود موتورسواران‬ ‫پاکستانی به ایران‬ ‫موتورس��واران پاکس��تانی با شعار «یار من‪،‬‬ ‫ایران» از مرز شهرس��تان میرجاوه در استان‬ ‫سیستان و بلوچس��تان وارد کشورمان شدند‪.‬‬ ‫به گ��زارش‬ ‫از رواب��ط عمومی کانون‬ ‫جهانگردی و اتومبیلرانی‪ ،‬این موتورس��واران‬ ‫که ‪ 16‬نفر هس��تند در قالب رالی گردشگری‬ ‫موتورس��واری با عنوان رالی صلح و دوس��تی‬ ‫و ب��ا ش��عار «یار م��ن‪ ،‬ای��ران» از جاذبه‌های‬ ‫گردشگری کشورمان در استان‌های سیستان‌‬ ‫و بلوچستان‪ ،‬کرمان‪ ،‬یزد‪ ،‬فارس‪ ،‬اصفهان‪ ،‬قم‬ ‫و تهران بازدید خواهند کرد‪.‬‬ ‫در جریان سفر موتورس��واران رالی صلح و‬ ‫دوس��تی به ایران‪ ،‬چهارش��نبه ‪ 23‬مرداد روز‬ ‫استقالل کشور پاکستان‪ ،‬ویژ ‌ه برنامه‌ای برای‬ ‫گرامیداش��ت این روز در سفارت پاکستان در‬ ‫تهران برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫ای��ن موتورس��واران آش��نایی بیش��تر ب��ا‬ ‫فرهن��گ و تاریخ مردم ای��ران‪ ،‬افزایش تعامل‬ ‫م��ردم دو کش��ور ب��ا تاکید ب��ر جلوگیری از‬ ‫دخال��ت بیگان��گان در منطق��ه و تحکی��م‬ ‫وحدت و دوس��تی را از اهداف این سفر بیان‬ ‫کردند‪.‬‬ ‫موتورس��واران رال��ی گردش��گری صل��ح و‬ ‫دوس��تی‪ 30،‬م��رداد ‪ 98‬از م��رز میرج��اوه‬ ‫کشورمان را ترک می‌کنند‪.‬‬ ‫مژده پورزکی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫جبار کوچکی‌نژاد‬ ‫سیدمحمد بهشتی‬ ‫مهرداد بائوج‌الهوتی‬ ‫ش��ورای نگهبان با تشکیل وزارتخانه میراث‌فرهنگی‪،‬‬ ‫صنایع‌دس��تی و گردش��گری موافق��ت ک��رده اس��ت‪.‬‬ ‫حال این پرس��ش مطرح می‌ش��ود که تبدیل سازمان‬ ‫میراث‌فرهنگی‪ ،‬صنایع‌دستی و گردشگری به وزارتخانه‬ ‫چه سودی برای کشور دارد؟‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬چند س��الی است موضوع تبدیل‬ ‫س��ازمان میراث‌فرهنگی‪ ،‬صنایع‌دستی و گردشگری به‬ ‫وزارتخانه در مجلس ش��ورای اسالمی مطرح می‌شود‪.‬‬ ‫حاال این طرح پ��س از تصویب در مجلس به‌تازگی در‬ ‫شورای نگهبان هم تایید و فرصتی ‪۳‬ماهه به دولت داده‬ ‫شده تا وزیر میراث‌فرهنگی‪ ،‬صنایع‌دستی و گردشگری‬ ‫را معرف��ی کن��د‪ .‬تحلیل اینک��ه وزارتخانه ش��دن این‬ ‫سازمان به سود یا زیان اس��ت‪ ،‬دیرهنگام است چراکه‬ ‫این امر تبدیل به قانون ش��ده و قانون باید اجرا ش��ود‪.‬‬ ‫اما در حال حاضر پرسشی که مطرح می‌شود این است‬ ‫ک��ه وزارتخانه آینده در چه صورت از س��ازمان موجود‬ ‫عملکردی بهتر خواهد داشت و پرسش دیگر اینکه روند‬ ‫تبدیل این سازمان به وزارتخانه چگونه پیش می‌رود؟‬ ‫رئیس فراکس��یون میراث‌فرهنگی‪ ،‬صنایع‌دس��تی و‬ ‫گردش��گری مجلس شورای اسالمی درباره روند تبدیل‬ ‫س��ازمان میراث‌فرهنگی‪ ،‬صنایع‌دستی و گردشگری به‬ ‫وزارتخانه گفت‪ :‬در موضوع فرآیند تبدیل شدن سازمان‬ ‫به وزارتخانه آنچه باید در مجلس شورای اسالمی انجام‬ ‫می‌ش��د‪ ،‬انجام شده اس��ت و ایرادهای شورای نگهبان‬ ‫نیز بر طرف و تصویب ش��ده است و حاال دولت فرصتی‬ ‫‪۳‬ماه��ه دارد ت��ا وزیر میراث‌فرهنگی‪ ،‬صنایع‌دس��تی و‬ ‫گردشگری را معرفی کند‪ .‬در این‌باره ساختار وزارتخانه‬ ‫باید به‌دس��ت مجلس شورای اسالمی برسد تا بررسی و‬ ‫در نهایت تصویب شود‪.‬‬ ‫جبار کوچکی‌ن��ژاد در گفت‌وگو با‬ ‫اظهارکرد‪:‬‬ ‫دول��ت اما موافق این تغییر نیس��ت‪ .‬س��خنگوی دولت‬ ‫مخالفت دولت را در این زمینه اعالم کرده است‪ .‬دولت‬ ‫می‌گوید باید تفکیک حوزه‌های وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت و وزارت راه و شهرسازی را در اولویت قرار دهیم‬ ‫و حاال چرا مجلس به س��مت و سوی تشکیل وزارتخانه‬ ‫میراث‌فرهنگی‪ ،‬صنایع‌دس��تی و گردشگری رفته است‪.‬‬ ‫حرف مجلس هم این اس��ت که وقتی موضوعی قانون‬ ‫می‌شود دولت نباید در برابر آن مقاومت کند‪ .‬آن کسی‬ ‫که تصمیم می‌گیرد مجلس ش��ورای اس�لامی است و‬ ‫قانون اساس��ی هم ش��رح وظایف هر کدام را مشخص‬ ‫کرده اس��ت؛ پس دولت باید به قانون تن دهد و آن را‬ ‫اجرایی کند‪.‬‬ ‫وی به این پرسش که در چه صورت وزارتخانه آینده‬ ‫از س��ازمان موجود موفق‌تر خواهد بود‪ ،‬این‌گونه پاسخ‬ ‫داد‪ :‬زمانی که وزارتخانه تش��کیل شود‪ ،‬سیاست‌زدگی‬ ‫در این س��ازمان برطرف و وزارتخانه‌ای تخصصی ایجاد‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬ای��ن وزارتخانه بای��د در زمین��ه رایزنی‌های‬ ‫بین‌‌الملل��ی ه��م اقدام‌هایی انج��ام ده��د و در تعامل‬ ‫ب��ا وزارتخانه‌های دیگ��ر نگاه به گردش��گری در ایجاد‬ ‫زیرساخت‌های جدید را تقویت کند‪ .‬بارها شاهد بوده‌ایم‬ ‫وقتی دولت برای کس��ی جایی ندارند‪ ،‬او را در سازمان‬ ‫میراث‌فرهنگی‪ ،‬صنایع‌دستی و گردشگری جا می‌دهند؛‬ ‫اینها همان افرادی هس��تند که تخصصی در این زمینه‬ ‫نداش��ت ‌ه و امور این س��ازمان را معطل کرده‌اند‪ .‬به این‬ ‫ترتیب ‪ ۴‬نفر در یک دولت جایگزین هم ش��ده‌اند‪ .‬این‬ ‫روند سیاست‌های گردشگری کشور را ابتر می‌گذارد اما‬ ‫وقتی وزارتخانه ش��ود‪ ،‬دولت اجازه نخواهد داش��ت هر‬ ‫کس��ی را در این جایگاه بگذارد و وزیر باید رای اعتماد‬ ‫مجلس را به دس��ت بیاورد‪ .‬در ادامه هر کس هم عزل‬ ‫ش��ود مجلس درباره علت آن س��وال کرده و موضوع را‬ ‫پیگیری می‌کند‪.‬‬ ‫کوچکی‌ن��ژاد در ادام��ه درب��اره افزای��ش بودج��ه‬ ‫میراث‌فرهنگ��ی‪ ،‬صنایع‌دس��تی و گردش��گری گفت‪:‬‬ ‫کل بودجه فعلی س��ازمان ح��دود ‪ ۸۰۰‬میلیارد تومان‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه‌ای‬ ‫«تجرب��ه خلبان��ی در یک هت��ل» رویداد‬ ‫خیره‌ای‌کننده است که شاید خیلی‌ها را برای‬ ‫اقامت در این هتل تشویق و ترغیب کند‪ .‬این‬ ‫ابتکار هتل فرودگاه توکیو است که موقعیتی‬ ‫ایج��اد کرده تا مهمان��ان در اتاق خود هم که‬ ‫هس��تند‪ ،‬تجربه‌ای متفاوت از هیجان داشته‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫ب��ه این ترتیب هتل ف��رودگاه «هانه‌دا» در‬ ‫ژاپن برای ایجاد یک ویژگی منحصر به‌فرد‪ ،‬در‬ ‫یکی از اتاق‌هایش شبیه‌ساز پرواز نصب کرده‌‬ ‫اس��ت‪ .‬این دستگاه شبیه‌س��از فرصت تجربه‬ ‫خلبان��ی بوئین��گ ‪ ۸۰۰-۷۳۷‬را از ف��رودگاه‬ ‫هنه‌دا ت��ا ف��رودگاه اوزاکا به ش��ما می‌دهد‪.‬‬ ‫استفاده از این دستگاه برای هر نفر ‪ ۲۷۷‬دالر‬ ‫هزین��ه دارد و اگر اتاق کامل را بخواهید برای‬ ‫یک شب رزرو کنید عالوه بر هزینه اتاق باید‬ ‫‪ ۲۳۴‬دالر هم اضافه پرداخت کنید‪.‬‬ ‫ای��ن خب��ر را بای��د مدی��ران هتل‌ها خوب‬ ‫بخوانن��د‪ .‬آنها که م��دام از ظرفیت‌های خالی‬ ‫هتل‌های‌ش��ان گالی��ه می‌کنن��د‪ .‬آنه��ا ک��ه‬ ‫رواج اس��تفاده از خانه‌های مس��کونی و حتی‬ ‫مدرس��ه‌ها را در ایام تعطیالت مانع از کسب‬ ‫و کار خود می‌دانند‪.‬‬ ‫واقعیت این است که با ورود هر رقیب قانونی‬ ‫و غیرقانونی باید خالقیت خود را بپرورانیم تا‬ ‫کسب و کارمان از سکه نیفتد‪ .‬بهتر است باور‬ ‫کنیم خدمات هتل‌ها کس��ل‌کننده و تکراری‬ ‫ش��ده و همین می‌ش��ود که خیلی‌ها ترجیح‬ ‫می‌دهند چادر بزنند و کنار خیابان بخوابند تا‬ ‫اینکه در یک محیط دربسته که خیلی وقت‌ها‬ ‫بوی نم یا ماندگی هوا می‌دهند‪ ،‬دوری کنند‪.‬‬ ‫به‌طور حت��م‪ ،‬افزایش خالقیت در مدیریت‬ ‫و خدم��ات هتل‌ه��ا می‌توان��د آنچنان جذاب‬ ‫باش��د که حتی مردم شهر هم دوست داشته‬ ‫باش��ند یک روز از خانه بیرون بروند و ساعتی‬ ‫در هت��ل اقامت کنند به‌ش��رط اینکه هتل‌ها‬ ‫دیگر خدمات خود را به محیطی برای خواب‬ ‫محدود نکنند‪.‬‬ ‫‪ ۳‬ماه انتظار برای تعیین‌تکلیف ‪ ۳‬حوزه فرهنگی درآمدزا‬ ‫س��ید محمد‌بهش��تی‪ :‬اگ��ر تفکی��ک واقع��ی بی��ن ‪ ۳‬ح��وزه می��راث‬ ‫فرهنگ��ی‪ ،‬صنای��ع دس��تی و گردش��گری اتف��اق بیفت��د‪ ،‬وضعی��ت‬ ‫بهت��ر می‌ش��ود ام��ا اگ��ر تفکیک��ی رخ نده��د وضعی��ت ای��ن بخش‌ه��ا‬ ‫از ش��رایط فعل��ی آنه��ا بهت��ر نخواه��د ب��ود و ش��اید ه��م بدت��ر‬ ‫شود‬ ‫اس��ت که بخش وس��یعی از این بودجه صرف کارکنان‬ ‫سازمان می‌ش��ود‪ .‬البته گفتنی اس��ت که منابع ایجاد‬ ‫زیرساخت‌ها بس��یار محدود است و نباید انتظار داشت‬ ‫تمام زیرس��اخت‌ها را این سازمان تامین کند‪ ،‬بلکه این‬ ‫نهاد باید بتواند در تعامل با س��ازمان‌ها و وزارتخانه‌های‬ ‫دیگر بهبود ش��رایط راه‌ها‪ ،‬حمل‌ونقل هوایی و‪ ...‬را رقم‬ ‫بزند‪ .‬الزم به یادآوری است اگر سازمان میراث‌فرهنگی‪،‬‬ ‫صنایع‌دس��تی و گردش��گری تبدیل به وزارتخانه شود‪،‬‬ ‫به‌ط��ور یقی��ن بودج��ه مرب��وط ب��ه میراث‌فرهنگی‪،‬‬ ‫صنایع‌دستی و گردشگری افزایش می‌یابد‪.‬‬ ‫‹ ‹شرایط می‌تواند بهتر شود‬ ‫س��یدمحمد بهش��تی یکی از صاحب‌نظران برجسته‬ ‫در ام��ور میراث‌فرهنگی‪ ،‬صنایع‌دس��تی و گردش��گری‬ ‫اس��ت که پیش‌تر رئیس س��ازمان و رئیس پژوهشگاه‬ ‫میراث‌فرهنگی س��ازمان میراث‌فرهنگی‪ ،‬صنایع‌دستی‬ ‫و گردش��گری بوده اس��ت‪ .‬او که با وزارتخانه شدن این‬ ‫سازمان تا حدودی موافق است‪ ،‬در پاسخ به این پرسش‬ ‫که چگون��ه وزارتخانه در عملکرد موفق‌تر از س��ازمان‬ ‫خواهد بود‪ ،‬ب��ه خبرنگار‬ ‫گفت‪ :‬ادغام حوزه‌های‬ ‫میراث‌فرهنگ��ی‪ ،‬صنایع‌دس��تی و گردش��گری از ابتدا‬ ‫اقدام درس��تی نبود‪ .‬این‌ها هر کدام حوزه‌های متفاوتی‬ ‫هس��تند که با هم تجانسی ندارند و نگاه عوامانه آنها را‬ ‫به هم مربوط می‌داند‪ .‬اگر بخواهیم این‌گونه نگاه کنیم‬ ‫باید س��ازمان‌های زیادی از جمله سازمان هواپیمایی و‬ ‫راه‌وتراب��ری را هم با این س��ازمان ادغام کنیم که این‬ ‫تصمیم درس��تی نیس��ت‪ .‬این حوزه‌ها نباید با هم یا با‬ ‫ح��وزه دیگری ادغام می‌ش��دند و باید به‌طور مس��تقل‬ ‫دارای سازمان بودند‪.‬‬ ‫بهش��تی ادام��ه داد‪ :‬زمانی که تصمیم ب��ه ادغام این‬ ‫حوزه‌ه��ا گرفته ش��د‪ ،‬س��طح و جای��گاه مدیریتی آنها‬ ‫ضعیف بود و با ادغام آنها سعی شد این مشکل اصالح و‬ ‫برطرف ش��ود و این اتفاق افتاد و در مقابل آنچه به این‬ ‫حوزه‌ه��ا دادند‪ ،‬خیلی چیزها را از آنها گرفتند و به‌طور‬ ‫کلی می‌توان گفت این ادغام خسارت‌های زیادی را به‬ ‫هر ‪ ۳‬حوزه میراث‌فرهنگی‪ ،‬صنایع‌دستی و گردشگری‬ ‫وارد ک��رد‪ .‬وی اظهارک��رد‪ :‬حال اینک��ه قرار گرفتن ‪۳‬‬ ‫س��ازمان زیر نظر یک س��ازمان امری منطقی نبود اما‬ ‫ورود ‪۱۲‬هزار گردشگر خارجی به کرمان در ‪ ۳‬ماه‬ ‫سرپرس��ت اداره کل میراث‌فرهنگی‪ ،‬صنایع‌دس��تی‬ ‫و گردش��گری اس��تان کرم��ان گفت‪ :‬تحق��ق اهداف‬ ‫گردشگری کرمان منوط به تهیه و تدوین طرح جامع‬ ‫گردش��گری اس��ت‪ .‬فریدون فعالی در نشست خبری‬ ‫گفت‪ :‬باید در طرح جامع گردش��گری‪ ،‬بازارهای هدف‬ ‫را تعریف کنیم تا کرمان به مقصد گردش��گری تبدیل‬ ‫شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬ستاد دائمی تسهیالت سفر در هفته‌های‬ ‫گذشته راه‌اندازی ش��ده و برای طول سال در راستای‬ ‫ساماندهی سفرها‪ ،‬برنامه‌ریزی می‌کند‪.‬‬ ‫فعالی با اشاره به لزوم برنامه‌ریزی جذب گردشگران‬ ‫خارجی‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در ‪ ۳‬ماه نخس��ت سال جاری ‪۱۲‬‬ ‫هزار گردشگر خارجی وارد استان کرمان شده‌اند و آمار‬ ‫ورود گردشگران خارجی به کرمان رشد خوبی دارد‪.‬‬ ‫سرپرس��ت اداره کل میراث‌فرهنگی‪ ،‬صنایع‌دستی و‬ ‫گردش��گری اس��تان کرمان‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬ظرفیت‌های‬ ‫بسیار خوبی در این استان وجود دارد و سعی داریم با‬ ‫برنامه عملیاتی ازسوی مشاوران اتفاق‌های خوبی رقم‬ ‫بخورد‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه اولویت‌ها و پروژه‌های حوزه کاری‬ ‫را مش��خص کرده‌ایم‪ ،‬ادامه داد‪ :‬مرمت و س��اماندهی‬ ‫باغ‌موزه هرندی شهر کرمان‪ ،‬خانه اوشیدری‪ ،‬بازار قلعه‬ ‫محمود و باغ ش��اهزاده‪ ،‬تملک و آزاد‌سازی حریم قلعه‬ ‫اردشیر و قلعه دختر از اولویت‌ها به‌شمار می‌رود‪.‬‬ ‫فعال��ی تاکیدک��رد‪ :‬آم��وزش به عن��وان رکن اصلی‬ ‫فعالیت صنایع دس��تی به‌ش��مار م��ی‌رود‪ ،‬اما آموزش‪،‬‬ ‫مربوط به صنایع‌دس��تی منسوخ ش��ده است و ما باید‬ ‫با راه‌اندازی بازارچه و ایجاد ش��غل از فعاالن این حوزه‬ ‫حمایت کنیم‪.‬‬ ‫وی ب��ا اش��اره به ظرفی��ت باالی اس��تان کرمان در‬ ‫ح��وزه میراث‌فرهنگی‪ ،‬صنایع‌دس��تی و گردش��گری‬ ‫افزود‪ :‬مس��ئوالن و بخش خصوصی که افراد دانشمند‬ ‫و کارشناس��ی در آن حضور دارند به ما در رسیدن به‬ ‫اهداف مشترک‌مان می‌توانند بسیار کمک کنند‪.‬‬ ‫سرپرس��ت اداره کل میراث‌فرهنگی‪ ،‬صنایع‌دستی و‬ ‫گردشگری استان کرمان بیان کرد‪ :‬بسیاری از بناهای‬ ‫تاریخ��ی کرم��ان که در تمل��ک س��ازمان‌ها و به‌طور‬ ‫خصوصی‪ ،‬دارای ارزش معماری هس��تند که س��ازمان‬ ‫میراث‌فرهنگی‪ ،‬صنایع‌دس��تی و گردشگری برای ثبت‬ ‫آنها اقدام می‌کند‪ .‬وی افزود‪ :‬این فضاهای تاریخی برای‬ ‫حاال که وزارتخانه شده‪ ،‬می‌توان ‪ ۳‬سازمان داشته باشد‪.‬‬ ‫فرق در این اس��ت که وزیر ش��خصیتی سیاسی است و‬ ‫در هیات دولت حضور دارد‪ ،‬با مجلس در تعامل اس��ت‬ ‫و با س��ازمان‌های دیگر به‌طور تخصصی رویارویی دارد‪.‬‬ ‫در وزارتخانه مدیران عمومی کمتر داریم و باید مدیران‬ ‫تخصصی امور س��ازمان‌ها را بر عه��ده بگیرند‪ ،‬اما حاال‬ ‫این‌گونه نیست‪.‬‬ ‫بهش��تی درباره پیش‌بینی تغییر گسترده در ساختار‬ ‫اداری این س��ازمان گفت‪ :‬شاید تغییر زیادی در تعداد‬ ‫افراد نداش��ته باش��یم اما فض��ا تخصصی‌تر می‌ش��ود‪.‬‬ ‫درحال‌حاضر در اس��تان‌ها‪ ،‬مدیران عمومی گذاشته‌ایم‬ ‫و مدی��ران تخصصی کمتر داریم‪ .‬بای��د هر کدام از این‬ ‫حوزه‌ه��ا به‌طور جداگانه پیگیری ش��ود‪ .‬گردش��گری‬ ‫موضوع��ی بین‌بخش��ی‪ ،‬میراث‌فرهنگ��ی موضوع��ی‬ ‫فرابخش��ی و صنایع‌دس��تی‪ ،‬موضوعی بخشی است که‬ ‫با هم تجانس��ی ندارند‪ .‬به بیان ساده‌تر‪ ،‬میراث‌فرهنگی‬ ‫بیش��تر باید بگوید«نه!» و مخالفت کند و گردش��گری‬ ‫بیش��تر باید بگوید«آره! » و موافقت کند‪ .‬این‌ها خیلی‬ ‫با هم فرق می‌کند‪ .‬حال اینکه با وزارتخانه ش��دن این‬ ‫س��ازمان وضعیت آن می‌تواند بهتر از گذش��ته باش��د‬ ‫و می‌ت��وان از ای��ن اتفاق اس��تفاده کرد‪ .‬اگ��ر تفکیک‬ ‫واقع��ی بین ‪ ۳‬ح��وزه میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع دس��تی‬ ‫و گردش��گری اتف��اق افت��د‪ ،‬وضعی��ت بهتر می‌ش��ود‬ ‫ام��ا اگ��ر تفکیکی رخ نده��د وضعیت ای��ن بخش‌ها از‬ ‫ش��رایط فعلی آنه��ا بهتر نخواهد بود و ش��اید هم بدتر‬ ‫شود‪.‬‬ ‫‹ ‹«مونسان» می‌تواند سرپرست باشد‬ ‫عضو کمیس��یون مش��ترک ط��رح تبدیل س��ازمان‬ ‫میراث‌فرهنگی‪ ،‬صنایع‌دستی و گردشگری به وزارتخانه‬ ‫نیز با اشاره به مهر تایید شورای نگهبان بر قانونی شدن‬ ‫ای��ن طرح از دولت خواس��ت گزین��ه موردنظر خود را‬ ‫سریع‌تر معرفی کند‪.‬‬ ‫مه��رداد بائوج‌الهوتی در گفت‌وگو با خبرگزاری خانه‬ ‫ملت با اش��اره به تایید طرح تش��کیل میراث‌فرهنگی‪،‬‬ ‫صنایع‌دس��تی و گردش��گری از سوی ش��ورای نگهبان‬ ‫گفت‪ :‬پس از ‪ ۶‬س��ال تالش نمایندگان مجلس شورای‬ ‫اس�لامی و به‌دنبال آنکه این ایده چندین بار در صحن‬ ‫تبدیل به فضای گردش��گری و تجاری واگذار می‌شود‬ ‫و س��ازمان میراث‌فرهنگی‪ ،‬صنایع‌دستی و گردشگری‬ ‫تس��هیالت ‪ ۵۰‬درصد مرمت پ��روژه را به‌طور بالعوض‬ ‫پرداخت می‌کند‪ .‬فعالی با بیان اینکه درحال‌حاضر ‪۶۰‬‬ ‫کارگاه مرمتی در سراس��ر استان فعال هستند‪ ،‬تاکید‬ ‫کرد‪ :‬با مش��ارکت س��ایر نهادها و بخش خصوصی این‬ ‫تعداد کارگاه می‌تواند بسیار افزایش داشته باشد‪.‬‬ ‫وی با اش��اره ب��ه راه‌اندازی موزه مطبوعات اس��تان‬ ‫کرم��ان گف��ت‪ :‬موزه فعل��ی مطبوعات کرمان ش��بیه‬ ‫نمایش��گاه اس��ت و در آینده نزدیک موزه‌ای در شان‬ ‫مطبوعات این استان راه‌اندازی خواهد شد‪.‬‬ ‫فعال��ی ادام��ه داد‪ :‬درحال‌حاض��ر ‪ ۱۳۷‬پ��روژه‬ ‫س��رمایه‌گذاری در بخش گردش��گری در س��طح این‬ ‫اس��تان در حال اجراس��ت که ‪ ۱۵‬مورد آن هتل‪۶۰ ،‬‬ ‫پ��روژه بوم‌گردی و ‪ ۶۲‬م��ورد مجتمع و مرکز تفریحی‬ ‫هستند و ‪ ۱۵۰‬میلیارد تومان تسهیالت برای پروژه‌ها‬ ‫معرفی ش��ده‌اند‪ .‬وی با بیان اینکه ‪ ۴۰‬درصد ظرفیت‬ ‫هتل‌ه��ای کرمان اش��غال ش��ده‪ ،‬افزود‪ :‬بای��د هتل‌ها‬ ‫بروزرسانی شوند و خدمات جانبی ارائه کنند تا توجیه‬ ‫اقتصادی پیدا کنند‪.‬‬ ‫علنی مجلس رد ش��د‪ ،‬مجلس دهم به تش��کیل وزارت‬ ‫میراث‌فرهنگی‪ ،‬صنایع‌دس��تی و گردشگری کمر همت‬ ‫بست و خوشبختانه این امر به سرانجام رسید که دولت‬ ‫نیز باید هر چه سریع‌تر این وزارتخانه را تشکیل دهد‪.‬‬ ‫نماین��ده مردم لنگرود در مجلس ش��ورای اس�لامی‬ ‫اف��زود‪ :‬روال قانونی به این صورت اس��ت که ش��ورای‬ ‫نگهب��ان این موضوع را به رئیس مجلس اعالم و رئیس‬ ‫مجلس نیز قانون را ب��ه رئیس‌جمهوری ابالغ می‌کند؛‬ ‫ت��ا ‪ ۱۵‬روز پس از اب�لاغ‪ ،‬رئیس‌جمهوری باید فردی را‬ ‫به‌عنوان سرپرس��ت وزارتخانه انتخاب کند و به مدت ‪۳‬‬ ‫ماه وقت دارد تا گزین��ه خود برای وزارت را به مجلس‬ ‫معرفی کند‪.‬‬ ‫وی با ابراز خرس��ندی از تشکیل این وزارتخانه ادامه‬ ‫داد‪ :‬ب��ه‌زودی ی��ک وزارتخانه به س��اختار دولت اضافه‬ ‫خواهد شد و سازمانی که یک و نیم برابر یک وزارتخانه‬ ‫حجم داش��ت و به هیچ مس��ئول ناظری پاسخگو نبود‪،‬‬ ‫تبدی��ل به وزارتخانه‌ای می‌ش��ود که وزی��ر آن در برابر‬ ‫مجلس‪ ،‬پاسخگو است‪.‬‬ ‫بائوج‌الهوت��ی تاکی��د کرد‪ :‬در حالی که گردش��گری‬ ‫رتبه س��وم اقتصاد جهان را به خ��ود اختصاص داده و‬ ‫ایران جزو ‪ ۱۰‬کشور برتر جهان در این حوزه است‪ ،‬اما‬ ‫نه‌تنها هیچ اتفاق مثبتی در زمینه گردشگری در کشور‬ ‫ما نیفتاده‪ ،‬بلکه این س��ازمان به حیات‌خلوت دولت‌ها‬ ‫تبدیل شده بود‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬با ابالغ این قانون باید وزیر آن به مجلس‬ ‫معرفی شود‪ ،‬برنامه عملیاتی ارائه دهد‪ ،‬از ایده‌های خود‬ ‫دفاع کند و در مقابل رفتار و عملکردش پاسخگو باشد‪.‬‬ ‫عضو کمیس��یون مش��ترک ط��رح تبدیل س��ازمان‬ ‫میراث‌فرهنگ��ی‪ ،‬صنایع‌دس��تی و گردش��گری ب��ه‬ ‫وزارتخان��ه درباره ادامه کار مونس��ان توضی��ح داد‪ :‬اگر‬ ‫رئیس‌جمهوری بخواهد مونس��ان به‌عنوان سرپرس��ت‬ ‫وزارتخانه میراث‌فرهنگی‪ ،‬صنایع‌دس��تی و گردشگری‬ ‫فعالیت خود را ادامه دهد‪ ،‬باید برای او حکم سرپرستی‬ ‫صادر کند‪.‬‬ ‫‹ ‹سخن پایانی‬ ‫علی اکبر مونس��ان ‪ ،‬معاون رئیس‌جمهوری و رئیس‬ ‫سازمان میراث‌فرهنگی‪ ،‬صنایع‌دستی و گردشگری هم‬ ‫دو روز پی��ش (‪ ۲۰‬مرداد) گفت‪ :‬قانون تش��کیل وزارت‬ ‫میراث‌فرهنگی‪ ،‬مصوبه مجلس شورای اسالمی است و‬ ‫به تأیید ش��ورای نگهبان هم رس��یده اس��ت و ما برای‬ ‫اجرای این قانون آمادگی داریم‪ .‬حال اینکه‬ ‫امید‬ ‫دارد با تغییرات پیش‌رو‪ ،‬روند بهبود شرایط این ‪۳‬حوزه‬ ‫فرهنگی درآمد زا متوقف نش��ده و اقدام‌های موثر‌تری‬ ‫را شاهد باشیم‪.‬‬ ‫ایجاد دفتر اطالع‌رسانی‬ ‫گردشگری سیستان و بلوچستان در یزد‬ ‫در دومی��ن روز از اج��رای برنامه‌های‬ ‫فرهنگی سیس��تان و بلوچستان در یزد‪،‬‬ ‫دفتر اطالع‌رس��انی گردشگری سیستان‬ ‫و بلوچس��تان در اس��تان یزد گش��ایش‬ ‫یافت‪.‬‬ ‫به گ��زارش‬ ‫از روابط عمومی و‬ ‫امور فرهنگ��ی اداره‌کل میراث‌فرهنگی‪،‬‬ ‫صنایع‌دس��تی و گردش��گری سیستان‬ ‫و بلوچس��تان ای��ن دفتر بیش��تر حجم‬ ‫فعالیت خ��ود را در حوزه طبیعت‌گردی‬ ‫و انجام توره��ای طبیعت‌گردی خواهد‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫در ای��ن نشس��ت ب��رای افزای��ش‬ ‫همکاری‌ه��ای دو جانبه و برگزاری «فم‬ ‫ت��ور» آشناس��ازی طبیعت‌گ��ردان یزد‬ ‫با سیس��تان و بلوچس��تان و همچنین‬ ‫حمل‌ونقل رایگان برای تورهای ورودی‬ ‫به سیس��تان و بلوچستان و گردشگران‬ ‫خارجی توافق شد‪.‬‬ ‫مجتب��ی میرحس��ینی‪ ،‬مدی��رکل‬ ‫میراث‌فرهنگ��ی‪ ،‬صنایع‌دس��تی و‬ ‫گردشگری یزد در این نشست عالوه بر‬ ‫معرفی دفاتر گردشگری یزد‪ ،‬بر تسهیل‬ ‫ش��رایط س��فر به این دو استان تاکید و‬ ‫ابراز امی��دواری ک��رد در آینده نزدیک‬ ‫شاهد همکاری‌های بیش��تر دفاتر برای‬ ‫توسعه گردشگری باشیم‪.‬‬ ‫براس��اس ای��ن گ��زارش‪ ،‬دفت��ر‬ ‫اطالع‌رس��انی گردش��گری سیس��تان‬ ‫و بلوچس��تان در بخ��ش گردش��گری‬ ‫س�لامت در ی��زد نیز گش��ایش یافت و‬ ‫در این نشس��ت در بخش سالمت مقرر‬ ‫ش��د با تهیه امکانات و زیرس��اخت‌های‬ ‫الزم زمینه حضور مردم برای اس��تفاده‬ ‫از خدم��ات درمانی در ی��زد و برعکس‬ ‫برای اس��تفاده از خدمات چشم پزشکی‬ ‫در زاه��دان با افزای��ش ارتباطات دفاتر‬ ‫ارزان‌سازی بسته‌های سفر فراهم شود‪.‬‬
‫‪11‬‬ ‫سه‌شنبه‬ ‫‪ 22‬مرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 11‬ذی‌الحجه ‪1440‬‬ ‫‪ 13‬اوت ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1349‬‬ ‫پیاپی ‪2667‬‬ ‫بازار مالی‬ ‫بانک مرکزی با سازمان امور مالیاتی همکاری می‌کند‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه‌ای‬ ‫بحث شناس��ایی حساب‌های بانکی و مالیات‌ستانی از‬ ‫آنها در حالی چند س��الی است از س��وی سازمان امور‬ ‫مالیاتی مطرح می‌ش��ود که این مهم هنوز نتوانس��ته با‬ ‫وجود اقدام‌هایی که در این زمینه در حال انجام اس��ت‪،‬‬ ‫ش��کل اجرایی به خود بگیرد‪ .‬این موضوع که همواره به‬ ‫محلی برای مناقش��ه تبدیل شده‌‪ ،‬این روزها با توجه به‬ ‫ع��زم دولت برای افزایش درآمده��ای مالیاتی با در نظر‬ ‫گرفت��ن کاهش فروش نفت‪ ،‬بی��ش از هر زمان دیگری‬ ‫داغ ش��ده و آن‌طور که پیداس��ت دولت در تالش است‬ ‫تا ب��ا ایجاد پایه‌های جدی��د مالیات��ی از جمله مالیات‬ ‫بر عایدی س��رمایه و خانه‌های خالی و رس��یدگی ویژه‬ ‫برای مالیات‌س��تانی از حس��اب‌های بانکی و همچنین‬ ‫دستگاه‌های کارتخوان‪ ،‬زمینه مالیات‌ستانی را در کشور‬ ‫افزای��ش ده��د و در عین حال جل��وی فراریان مالیاتی‬ ‫را که س��االنه میزان آن حدود ‪۴۰‬ه��زار میلیارد تومان‬ ‫برآورد می‌ش��ود‪ ،‬بگی��رد‪ .‬تنگناهای مال��ی و بودجه‌ای‬ ‫دولت از یک سو و گسترش فعالیت‌های پنهان و افزایش‬ ‫فراریان مالیاتی از س��وی دیگر‪ ،‬دولت را ناگزیر کرده تا‬ ‫در راس��تای دریافت مالیات از حساب‌های بانکی اقدام‬ ‫کن��د اما اینکه چگونه این کار می‌خواهد انجام ش��ود‪،‬‬ ‫تاکنون سازکار آن به شکل دقیق مشخص نشده است‪.‬‬ ‫مدرن‌سازی نظام مالیاتی‬ ‫این شرایط در حالی در کشور حاکم است که برای کاهش میزان فراریان مالیاتی در کشور و بحث مالیات‌ستانی‬ ‫از فعالیت‌های پنهان‪ ،‬یکی از روش‌های موثر در این زمینه مکانیزه کردن فرآیندهاس��ت‪ .‬امیدعلی پارس��ا‪ ،‬رئیس‬ ‫ت بسیاری از تخلف‌ها ناشی از شیوه‌ها و فرآیندهای سنتی است‬ ‫کل سازمان امور مالیاتی در این زمینه معتقد اس ‌‬ ‫و با تغییر فرآیندهای سنتی در حوزه مالیات به فرآیندهای مدرن‪ ،‬زمینه و بستر بروز بسیاری از این تخلف‌ها از‬ ‫بین خواهد رفت‪ .‬وی با تش��ریح چش��م‌انداز آینده نظام مالیاتی مدرن افزود‪ :‬هدف از اصالحات بنیادین در نظام‬ ‫مالیاتی‪ ،‬افزایش کارآیی س��ازمان و ارتقای عدالت مالیاتی و به دنبال آن‪ ،‬تحقق توس��عه و عدالت اجتماعی است‪.‬‬ ‫وی ضمن تاکید بر اینکه در نظام مالیاتی‪ ،‬وصول درآمد تنها هدف و دغدغه مس��ئوالن و مدیران نیس��ت‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫هدف وصول درآمدهای مالیاتی باید با رعایت ‪ ۳‬اصل حمایت از تولیدکننده واقعی و سالم‪ ،‬پیشگیری و مقابله با‬ ‫فرار مالیاتی و مبارزه با فساد اداری انجام شود‪.‬‬ ‫رئیس کل س��ازمان امور مالیاتی با بیان اینکه مبارزه با فساد در تمامی مراحل مدرن‌سازی نظام مالیاتی مورد‬ ‫تاکید بوده‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬مدرن‌س��ازی نظام مالیاتی در دو گام دنبال شده است؛ بر اساس گام نخست‪ ،‬فرآیندهای‬ ‫س��نتی به فرآیندهای مکانیزه و الکترونیکی تبدیل شده و در گام دوم به دنبال جمع‌آوری ریزداده‌ها و اطالعات‬ ‫واقعی مورد‌نیاز برای تحقق نظام مالیاتی هوش��مند هس��تیم‪ .‬پارس��ا ضمن تشریح هزینه‌های فساد و تخلف‌های‬ ‫اداری در نهاد‌های دولتی و تاثیر مخرب آن بر اعتماد عمومی‪ ،‬خواستار برخورد قاطعانه و سریع با هر گونه تخلف‬ ‫و فساد شد‪ .‬رئیس کل سازمان امور مالیاتی تصریح کرد‪ :‬تحقق نظام مالیاتی عادالنه بدین معنا است که وصول‬ ‫مالیات باید متناسب با مصرف‪ ،‬ثروت و درآمد افراد باشد‪ .‬وی گفت‪ :‬چنانچه به دنبال تحقق عدالت هستیم‪ ،‬باید‬ ‫اطالعات و ریزداده‌های واقعی در این زمینه در دسترس سازمان امور مالیاتی کشور قرار گیرد‪.‬‬ ‫‹ ‹بررسی حساب‌های با گردش باال‬ ‫اما بر اس��اس گفته‌ه��ا‌‪ ،‬این اقدام دولت قرار نیس��ت‬ ‫تمامی حس��اب‌های بانکی را در‌بر‌بگیرد و ش��رایطی از‬ ‫جمله گردش باالی حس��اب مالک این بررسی است و‬ ‫آن‌گونه که در شیوه‌نامه‌‌ها و بخشنامه‌های مرتبط با این‬ ‫موضوع آمده است‪ ،‬گرفتن مالیات از حساب‌های بانکی‬ ‫تنها در زمینه حس��اب‌هایی اس��ت که باالی ‪ ۵‬میلیارد‬ ‫تومان در س��ال گردش مالی دارند‪ .‬ب��ه این ترتیب‪ ،‬بر‬ ‫اس��اس قانون‪ ،‬بانک مرکزی موظف است پایان هر سال‬ ‫اطالعات حساب‌های بانکی را که گردش مالی آن بیش‬ ‫از ‪ ۵‬میلیارد تومان است در اختیار سازمان امور مالیاتی‬ ‫قرار دهد‪ ،‬البته بر مبنای قوانین و مقررات دیگر از جمله‬ ‫تبصره ‪ ۱۶‬قانون بودجه امس��ال‪ ،‬هر زمان که س��ازمان‬ ‫امور مالیاتی اراده کند می‌تواند به ریزتراکنش‌های مالی‬ ‫هر حس��اب بانکی دسترس��ی پیدا کند و در این موارد‬ ‫دیگر سقف ‪ ۵‬میلیارد تومان اعمال نمی‌شود‪.‬‬ ‫بر اس��اس آمار اعالمی‪ ،‬هم‌اکنون تعداد ‪ ۵۰۰‬میلیون‬ ‫حس��اب بانکی در کشور وجود دارد که پیش‌بینی شده‬ ‫شماری از این حساب‌ها نیز حساب‌های بانکی اجاره‌ای‬ ‫باشد‪ .‬سازمان امور مالیاتی اعالم کرده در ‪ ۳‬سال گذشته‪،‬‬ ‫اقدام‌ه��ای الزم به منظ��ور دریافت صورتحس��اب‌های‬ ‫بانکی حدود ‪ ۱۷‬هزار مودی مش��کوک به فرار مالیاتی‬ ‫و همچنین تفکیک و ارس��ال اطالعات به اداره‌های کل‬ ‫برای شناسایی مودیان و مطالبه و وصول مالیات متعلقه‬ ‫انجام ش��ده اس��ت‪ .‬درحال‌حاضر بیش از ‪ ۴۲۲‬میلیون‬ ‫رک��ورد اطالع��ات تراکنش‌های بانکی افراد مش��کوک‬ ‫به فرار مالیاتی در س��طح کش��ور‪ ،‬در دستور رسیدگی‬ ‫واحده��ای مالیاتی ق��رار دارد و حدود ‪ ۶‬ه��زار مودی‬ ‫جدید از طریق شناس��ایی و ب��ه اطالعات تراکنش‌های‬ ‫مش��کوک بانکی رسیدگی شده‌اند‪ ،‬همچنین تاکنون از‬ ‫محل بررسی تراکنش‌های مشکوک بانکی حدود ‪ ۸‬هزار‬ ‫ش��خص با بیش از ‪ ۲۴‬هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی‪،‬‬ ‫شناسایی ش��ده‌اند و برای این اشخاص برگ تشخیص‬ ‫صادر شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹‌مالیات‌س�تانی ب�ا رص�د کارتخوان‌ه�ای‬ ‫بانکی‬ ‫از سوی دیگر‪ ،‬آذر سال گذشته نمایندگان مجلس در‬ ‫مصوبه‌ای بانک مرکزی را مکلف کردند برای ساماندهی‬ ‫بانکی ی��ا درگاه‌های پرداخت‬ ‫‌‌‬ ‫دس��تگاه‌های کارتخوان‬ ‫الکترونیکی اقدام و امکان دسترسی سازمان امور مالیاتی‬ ‫به اطالعات درگاه‌های پرداخت را فراهم کند‪ .‬به موجب‬ ‫آن م��اده ‪ ۱۱‬الیحه پایانه‌های فروش��گاهی و س��امانه‬ ‫مودیان‪ ،‬بانک مرکزی مکلف اس��ت با همکاری سازمان‬ ‫امور مالیاتی در مدت یک سال پس از الزم‌االجرا شدن‬ ‫این قانون‪ ،‬به منظور ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان‬ ‫بانکی‌یا درگاه‌های پرداخت الکترونیکی اقدام کرده و با‬ ‫ایجاد تناظر بین آنها با مجوز فعالیت و شماره اقتصادی‬ ‫بنگاه‌های اقتص��ادی‪ ،‬به هر ی��ک از پایانه‌های فروش‪،‬‬ ‫شناسه یکتا اختصاص دهد‪.‬‬ ‫همچنی��ن بانک‌مرکزی موظف اس��ت به ترتیبی که‬ ‫سازمان درخواست می‌کند امکان دسترسی سازمان به‬ ‫اطالعات درگاه‌های پرداخت و تراکنش‌های شبکه‌های‬ ‫پرداخت بانکی رس��می کش��ور را فراهم کند‪ .‬بر اساس‬ ‫تبصره این ماده پس از گذش��ت زمان یادش��ده در این‬ ‫ماده‪ ،‬اتصال دستگاه‌های کارتخوان بانکی یا درگاه‌های‬ ‫پرداخ��ت الکترونیکی که تعلق آنه��ا به مودی معین از‬ ‫س��وی سازمان امور مالیاتی تایید نشده باشد‪ ،‬به شبکه‬ ‫پرداخت بانکی کشور ممنوع است‪.‬‬ ‫‹ ‹تعام�ل س�ازمان ام�ور مالیات�ی ب�ا بان�ک‬ ‫مرکزی‬ ‫مدیر‌کل دفتر بازرسی ویژه‪ ،‬مبارزه با پولشویی و فرار‬ ‫مالیاتی س��ازمان امور مالیاتی در این باره گفته اس��ت‬ ‫که هم‌اکنون ‪ ۷‬میلیون دستگاه کارتخوان میان فعاالن‬ ‫اقتص��ادی و از س��وی بانک‌ها توزیع ش��ده که باید نوع‬ ‫کاربرد و اس��تفاده‌کننده از این دستگاه‌ها برای سازمان‬ ‫امور مالیاتی مش��خص ش��ود‪ .‬به گفته وی‪ ،‬بررس��ی‌ها‬ ‫نشان می‌دهد برخی فعاالن اقتصاد به نام افرادی که از‬ ‫معافیت مالیاتی برخوردارند اقدام به دریافت کارتخوان‬ ‫می‌کنند و این کارتخوان‌ها به نام منشی‪ ،‬کارمند یا افراد‬ ‫بی‌بضاعت است‪ .‬وی گفت‪ :‬برخی موسسه‌های خیریه یا‬ ‫صندوق‌های قرض‌الحسنه نیز که دارای معافیت مالیاتی‬ ‫هس��تند دس��تگاه کارتخوان دریافت ک��رده و آن را به‬ ‫صورت اجاره در اختیار س��ایر اف��راد قرار داده‌اند که در‬ ‫این زمینه بحث فرار مالیاتی مطرح می‌شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬مردم باید هوش��یار باش��ند ت��ا از هویت‬ ‫نش��ود زیرا همه این موارد در سازمان‬ ‫‌‌‬ ‫آنها سوء‌استفاده‬ ‫امور مالیاتی بررس��ی خواهد شد‪ .‬خانی افزود‪ :‬بر اساس‬ ‫آیین‌نامه اجرایی مالیات‌های غیرمس��تقیم که اس��فند‬ ‫سال گذش��ته در هیات‌وزیران به تصویب رسیده‪ ،‬بانک‬ ‫مرکزی مکلف اس��ت با همکاری س��ازمان امور مالیاتی‬ ‫در مدت یک س��ال پایانه‌ه��ای کارتخ��وان و ابزارهای‬ ‫اینترنتی پرداخت را ساماندهی کند و همه دستگاه‌های‬ ‫کارتخوان در کشور باید یک شناسه یکتا دریافت کنند‪.‬‬ ‫خان��ی اضافه کرد‪ :‬با تعامل خوبی ک��ه با بانک مرکزی‬ ‫شکل گرفته این کار تا پایان سال عملیاتی خواهد شد‪.‬‬ ‫مدیر‌کل دفتر بازرس��ی ویژه‪ ،‬مبارزه با پولشویی و فرار‬ ‫مالیاتی س��ازمان امور مالیاتی درباره رصد تراکنش‌های‬ ‫بانکی نیز گفت‪ :‬ب��ر مبنای قانون‪ ،‬بانک مرکزی موظف‬ ‫است پایان هر س��ال اطالعات حساب‌های بانکی را که‬ ‫گردش مالی آن بیش از ‪ ۵‬میلیارد تومان است در اختیار‬ ‫س��ازمان امور مالیاتی قرار دهد‪ .‬هم‌اکنون اطالعات این‬ ‫نوع حس��اب‌ها مربوط به س��ال‌های ‪ ۹۵‬تا ‪ ۹۷‬دریافت‬ ‫شده و در حال بررسی است و در این بررسی‌ها مشخص‬ ‫می‌شود که پرونده مالیاتی صاحبان این حساب‌ها به چه‬ ‫ش��کل است‪ .‬او با اش��اره به اینکه هم‌اکنون تعداد ‪۵۰۰‬‬ ‫میلیون حس��اب بانکی در کشور وجود دارد‪ ،‬گفت‪ :‬این‬ ‫در حالی است که مشخص نیست این حساب‌های بانکی‬ ‫با چه هدفی و از س��وی چه افرادی اس��تفاده می‌شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬پیش‌بینی می‌ش��ود تعداد حساب‌های بانکی‬ ‫اجاره‌ای کم نباش��د و تالش می‌کنیم با دسترس��ی به‬ ‫ک مرکزی این موضوع را به دقت‬ ‫ریز‌داده‌ها با کمک بان ‌‬ ‫رصد کنیم و موارد تخلف به قوه قضاییه ارائه شود‪.‬‬ ‫‹ ‹اقدامی در راستای مبارزه با پولشویی‬ ‫مه��دی طغیانی‪ ،‬کارش��ناس اقتصاد در ای��ن باره در‬ ‫گفت‌وگو با‬ ‫با بیان اینک��ه وقتی نظام اقتصادی‬ ‫ی��ک کش��ور خوب عم��ل کن��د و زیرنظام‌ه��ای آن از‬ ‫جمله نظام مالیاتی‪ ،‬نظ��ام بانکی‪ ،‬نظام بیمه‌ای‪ ،‬فضای‬ ‫کس��ب‌وکا ‌ر و‪ ...‬به شکل ش��فاف فعالیت داشته باشد و‬ ‫وظایف‌شان را به خوبی انجام دهند‪ ،‬دیگر نیازی نیست‬ ‫از طریق نظام بانکی‪ ،‬کنترل‌ها انجام و اقدام به دریافت‬ ‫مالیات ش��ود‪ ،‬افزود‪ :‬درحال‌حاضر مس��ئله‌ای که ما در‬ ‫کش��ور با آن روبه‌رو هس��تیم‪ ،‬حجم باالی فعالیت‌هایی‬ ‫اس��ت که به ش��کل پنهایی در اقتصاد در جریان است‪.‬‬ ‫این بخش‌ه��ا یا از پرداخ��ت مالیات ف��رار می‌کنند یا‬ ‫نس��بت به فعالیتی که دارند مالیات کمی می‌دهند که‬ ‫این موضوع مش��کالت زیادی را در اقتصاد ایجاد کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫او با بیان اینکه برخی از آمارهای اعالمی نشان می‌دهد‬ ‫‌‪ ۴۰‬تا ‪ ۶۰‬درص��د از فعالیت‌های اقتصادی که در ایران‬ ‫انجام می‌شود‪ ،‬یا به طور رسمی معاف از مالیات هستند‬ ‫ی��ا اصال مالیات نمی‌دهند که ای��ن موضوع می‌تواند در‬ ‫نهایت جنبه س��وداگرایانه به خود بگیرد و برای اقتصاد‬ ‫کش��ور مخرب باشد‪ ،‬یادآور شد‪ :‬از آنج‌ا که ما در کشور‬ ‫نظام شفاف مالیاتی نداریم‪ ،‬این‌گونه فعالیت‌ها خودشان‬ ‫را چندان ملزم به پاسخگویی نمی‌دانند و همین موضوع‬ ‫شناس��ایی این فعالیت‌ها را تاحدی س��خت می‌کند‪ .‬به‬ ‫گفته این کارش��ناس‪ ،‬دولت در این شرایط ناگزیر است‬ ‫‌از بانک‌های اطالعاتی موجود در کش��ور بهره بگیرد که‬ ‫یکی از این بانک‌های اطالعاتی نظام بانکی است‪ .‬از آنجا‬ ‫که در بانک‪ ،‬گردش مالی افراد مش��خص اس��ت‪ ،‬دولت‬ ‫می‌تواند از طریق رصد حساب‌های بانکی‪ ،‬گردش باالی‬ ‫مالی را رصد و از این طریق حس��اب‌های مش��کوک را‬ ‫شناس��ایی کند و از آنها مالی��ات بگیرد‪ .‬طغیانی معتقد‬ ‫اس��ت دولت می‌توان��د از این طریق حس��اب‌هایی که‬ ‫گ��ردش مالی باالیی دارند را بررس��ی کند و اگر فر ‌د یا‬ ‫فعالیتی با این حجم گردش مالی‪ ،‬دارای پرونده مالیاتی‬ ‫نبود‪ ،‬شناسایی و با آن برخورد شود‪ ،‬ضمن اینکه از این‬ ‫طریق می‌توان فعالیت‌ه��ای اقتصادی که پنهانی انجام‬ ‫می‌ش��ود را به‌راحتی شناسایی کرد و گامی در راستای‬ ‫مبارزه با پولشویی برداشت‪.‬‬ ‫گروه بازار مالی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری در بانک‌ها‬ ‫عبدالرضا امیرتاش‪ ،‬کارشناس مسائل اقتصادی نیز در‬ ‫این ب��اره در گفت‌وگو با‬ ‫با بی��ان اینکه دریافت‬ ‫مالیات از حس��اب‌های بانکی می‌تواند همچون شمشیر‬ ‫دولبه عمل کند و هم اثر منفی داشته باشد‪ ،‬هم مثبت‬ ‫افزود‪ :‬دولت در تالش است تا از طریق رصد حساب‌های‬ ‫بانکی‪ ،‬حساب‌های مشکوک را شناسایی و برای دریافت‬ ‫مالیات از این حس��اب‌ها اقدام کند‪ .‬اگرچه هدف دولت‬ ‫از این اقدام شناسایی فعالیت‌های پنهان و جلوگیری از‬ ‫ت اما باید توجه داشت این مهم می‌تواند‬ ‫فرار مالیاتی اس ‌‬ ‫انگیزه سرمایه‌گذاری در بانک‌ها را کاهش دهد و باعث‬ ‫فرار سپرده‌ها از بانک‌ها شود‪.‬‬ ‫او با بیان اینکه البته سازمان امور مالیاتی تاکید کرده‬ ‫است این بررس��ی‌ها مربوط به همه حساب‌ها نیست و‬ ‫برای حس��اب‌هایی که باالی ‪ ۵‬میلیارد تومان در س��ال‬ ‫گ��ردش مالی دارند انجام خواهد ش��د‪ ،‬افزود‪ :‬اما اعالم‬ ‫ای��ن خبر که قرار اس��ت از حس��اب‌های بانکی مالیات‬ ‫دریافت ش��ود‪ ،‬موضوعی اس��ت که با هر سازکاری اگر‬ ‫به اجرا درآید ممکن اس��ت در نهایت این احساس را به‬ ‫مردم القا کند که حساب‌ش��ان رصد خواهد ش��د و این‬ ‫در نهایت می‌تواند احتمال خروج س��رمایه از بانک‌ها را‬ ‫تشدید کند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه دولت باید در اجرای این سیاس��ت‬ ‫بااحتیاط رفتار کرده و ضمن بررس��ی تمامی جنبه‌های‬ ‫آن‪ ،‬به ش��کل دقیق و شفاف آن را برای جامعه تشریح‬ ‫کند‪ ،‬افزود‪ :‬بررس��ی تراکنش‌های مشکوک اگرچه برای‬ ‫جلوگیری از ف��رار مالیاتی و مبارزه با پولش��ویی انجام‬ ‫می‌شود و می‌تواند در زمینه مالیات‌ستانی از فعالیت‌های‬ ‫پنهان و آن‌دس��ته از بخش‌هایی که از پرداخت مالیات‬ ‫س��ربازمی‌زنند‌‪ ،‬راهگشا باش��د اما این سیاست می‌تواند‬ ‫مثل یک شمشیر دولبه باشد زیرا از سوی دیگر ممکن‬ ‫است باعث ش��ود که مردم نسبت به سرمایه‌گذاری در‬ ‫بانک‌ها بی‌تمایل شوند‪.‬‬ ‫این کارش��ناس با بیان اینکه دول��ت می‌تواند ضمن‬ ‫بررس��ی تراکنش‌ه��ای مش��کوک بانک��ی از طری��ق‬ ‫دس��تگاه‌های کارتخوان بانکی‪ ،‬در راس��تای شناس��ایی‬ ‫فعالیت‌ه��ای پنه��ان و زیرزمینی در اقتص��اد از طریق‬ ‫ش��یوه‌های دیگر اقدام کند‪ ،‬یادآور شد‪ :‬ما درحال‌حاضر‬ ‫حجم زیادی از سرمایه‌های خرد مردم را در حساب‌های‬ ‫بانک��ی داریم که می‌تواند تحت‌تاثیر این خبر قرار گیرد‬ ‫و در نهای��ت باعث ش��ود ک��ه از بانک‌ها خارج ش��ود‪.‬‬ ‫بنابراین‪ ،‬س��ازمان امور مالیاتی اگر قرار اس��ت در بحث‬ ‫مالیات‌ستانی بررسی حساب‌های با گردش باال را مورد‬ ‫توج��ه قرار ده��د باید این موضوع را به ش��کل دقیق و‬ ‫شفاف اطالع‌رسانی کند‪.‬‬ ‫به گفته امیرت��اش‪ ،‬برای کاهش حجم فرار مالیاتی و‬ ‫افزایش پایه‌های مالیاتی در کش��ور‪ ،‬دولت باید به بحث‬ ‫اجرای عدالت مالیاتی توجه بیشتری داشته باشد و آن‬ ‫دس��ته از فعالیت‌هایی که(با توجه ب��ه درآمدهایی که‬ ‫دارند) مالی��ات نمی‌پردازند یا مالیات کمی می‌دهند را‬ ‫شناسایی و با آنها برخورد کند‪.‬‬ ‫او در عی��ن حال‪ ،‬مل��زم کردن برخ��ی از فعالیت‌ها‬ ‫برای اس��تفاده از کارتخوان و ساماندهی این بخش را از‬ ‫اقدام‌های مثبت س��ازمان امور مالیاتی دانست که برای‬ ‫جلوگیری از فرار مالیاتی در دستور کار قرار گرفته است‪.‬‬ ‫مهدی طغیانی‬ ‫از آنجا که در‬ ‫بانک‪ ،‬گردش‬ ‫مالی افراد‬ ‫مشخص است‪،‬‬ ‫دولت می‌تواند‬ ‫از طریق رصد‬ ‫حساب‌های‬ ‫بانکی‪ ،‬گردش‬ ‫باالی مالی را‬ ‫رصد و از این‬ ‫طریق حساب‌های‬ ‫مشکوک را‬ ‫شناسایی‬ ‫کند و از آنها‬ ‫مالیات بگیرد‬ ‫عبدالرضا امیرتاش‬ ‫سازمان امور‬ ‫مالیاتی اگر قرار‬ ‫است در بحث‬ ‫مالیات‌ستانی‬ ‫بررسی‬ ‫حساب‌های‬ ‫با گردش باال‬ ‫را مورد توجه‬ ‫قرار دهد باید‬ ‫این موضوع‬ ‫را به شکل‬ ‫دقیق و شفاف‬ ‫اطالع‌رسانی کند‬ ‫مدیرکل س��ازمان امور مالیاتی از تمدید ثبت‌نام کارتخوان‬ ‫پزشکان تا تاریخ ‪ ۳۱‬مرداد خبر داد‪ .‬سرانجام پس از چندین‬ ‫س��ال‪ ،‬تمام فعاالن جامعه پزشکی کش��ور مکلف شدند که‬ ‫دستگاه‌های کارتخوان‌(پوز) را روی میزهای خود نصب کنند‬ ‫ت��ا از این پ��س مراجعه‌کنندگان و بیماران تنها با کش��یدن‬ ‫کارت حق ویزیت خود را بپردازند‪.‬‬ ‫عل��ی رس��تم‌پور در این ب��اره گفت‪ :‬صاحب��ان حرفه‌ها و‬ ‫مش��اغل پزش��کی‪ ،‬پیراپزشکی‪ ،‬داروس��ازی و دامپزشکی تا‬ ‫‪ ۳۱‬م��رداد مهلت دارند در نظام س��امانه فروش و اس��تفاده‬ ‫از پایانه فروشگاهی(کارتخوان بانکی) ثبت‌نام کنند‪ .‬در واقع‬ ‫مدت‌زمان به دلیل نبود برخی زیر‌ساخت‌ها افزایش پیدا کرده‬ ‫اس��ت‪ .‬مدیرکل سازمان امور مالیاتی افزود‪ :‬بر اساس تبصره‬ ‫‪ ۶‬قانون بودجه س��ال ‪ ۱۳۹۸‬و ماده ‪ ۱۶۹‬قانون مالیات‌های‬ ‫مس��تقیم‪ ،‬تمام فع��االن این حوزه که مج��وز فعالیت آنها از‬ ‫س��وی وزارت بهداش��ت‪ ،‬درمان و آموزش پزشکی‪ ،‬سازمان‬ ‫نظام پزش��کی ایران یا س��ازمان نظام دامپزشکی و سازمان‬ ‫دامپزش��کی ایران صادر می‌شود‪ ،‬مکلف شده‌اند برای نصب‪،‬‬ ‫راه‌اندازی و اس��تفاده از پایانه فروشگاهی از آغاز سال ‪۱۳۹۸‬‬ ‫اقدام کنند‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬بر این اس��اس‪ ،‬تم��ام صاحبان این مش��اغل‬ ‫باید برای ثبت درخواس��ت تخصیص ش��ماره شناسه پایانه‬ ‫فروشگاهی‌(‌کارتخوان‌) به درگاه عملیات الکترونیکی سازمان‬ ‫امور مالیاتی کش��ور مراجعه و مبادرت به ثبت مش��خصات‬ ‫دس��تگاه کارتخ��وان خ��ود کنن��د و در نخس��تین ماه پس‬ ‫از دریافت شناس��ه یادش��ده از طریق پیام��ک تلفنی برای‬ ‫بهره‌برداری از آن اقدام کنند‪.‬‬ ‫مدیرکل س��ازمان مالیاتی افزود‪ :‬مودیان هنگام مراجعه به‬ ‫س��امانه الکترونیکی نام‌برده وارد سامانه ثبت‌نام الکترونیک‬ ‫طرح جامع مالیاتی‌(کد اقتصادی) ش��ده و در قس��مت سایر‬ ‫خدمات با انتخاب گزینه «ثبت مشخصات صندوق فروش و‬ ‫حافظه مالیاتی» می‌توانند مشخصات پایانه فروشگاهی خود‬ ‫را ثبت کنند‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت‪ ،‬نمایندگان مجلس در قالب بررس��ی قانون‬ ‫بودجه‪ ،‬اس��تفاده از دس��تگاه‌های کارتخوان را از آغاز امسال‬ ‫برای جامعه پزش��کی تکلیف کردند و پس از گذش��ت ‪ ۴‬ماه‬ ‫از سال اکنون سامانه‌های مورد‌نیاز برای این کار در سازمان‬ ‫امور مالیاتی آماده شده است‪.‬‬ ‫وی در برنام��ه «ته��ران کلینی��ک» رادیو ته��ران توضیح‬ ‫داد‪ :‬مجل��س در راس��تای مقابله با فرار مالیات��ی و در قالب‬ ‫‪ ۲‬بن��د الحاقی به تبص��ره ‪ ۶‬الیحه بودجه ‪ ،۹۸‬پزش��کان را‬ ‫ملزم به اس��تفاده از پایان��ه فروشگاهی‌(دس��تگاه کارتخوان‬ ‫بانک��ی) و مراک��ز درمانی را مل��زم به پرداخ��ت ‪ ۱۰‬درصد‬ ‫دستمزد پزشکان به حساب سازمان امور مالیاتی کشور بابت‬ ‫علی‌الحساب مالیات کرد‪.‬‬ ‫سیمین‌السادات میرهاشمی نائینی‬ ‫کارشناس بانک‌‬ ‫عوامل گوناگونی در توضیح علل ادغام بانک‌ها‬ ‫دخی��ل هس��تند و تاکنون نظریه‌های بس��یاری‬ ‫در این زمینه ارائه ش��ده اس��ت‪ .‬ه��ر یک از این‬ ‫نظریه‌ه��ا به توضیح دالیل ادغام و اکتس��اب در‬ ‫بانکداری می‌پردازند و در واقع محرک‌های ادغام‬ ‫در بانکداری را شناسایی می‌کنند که شاید بتوان‬ ‫این عوامل را مزیت‌ها یا هم‌افزایی‌های ناش��ی از‬ ‫ادغام به شمار آورد‪ .‬مدتی است که طرح ادغام ‪۶‬‬ ‫بانک در بانک سپه مطرح شده و در راستای این‬ ‫ادغام تاکنون اقدام‌هایی از سوی بانک ادغام‌پذیر‬ ‫بانک س��په انج��ام ش��ده اس��ت‪ .‬درحال‌حاضر‬ ‫مش��کالت پیش روی بانک س��په به عنوان بانک‬ ‫ادغام‌پذی��ر م��واردی مانند تعدد ش��عب‪ ،‬تعدد‬ ‫نیروی کار مازاد و تعیین‌تکلیف نوع قراردادهای‬ ‫کاری ای��ن حجم وس��یع نی��روی کار‪ ،‬مطالبات‬ ‫وصول‌نشده‪ ،‬تسهیالت تکلیفی و کفایت سرمایه‬ ‫است‪ .‬از طرفی دارایی‌های مازاد و منجمد فراوان‬ ‫در بخش مستغالت و مشارکت در ساخت امالک‬ ‫در ش��بکه بانک��ی و از جمل��ه بانک‌های موضوع‬ ‫ادغام و مضاف بر این اوضاع نابسامان بازار امالک‬ ‫و مس��تغالت در فرآین��د ادغام‪ ،‬منج��ر به قفل‬ ‫بخش زیادی از نقدینگی در فرآیند ادغام ش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬اما آنچه در این بره��ه از زمان در زمینه‬ ‫ای��ن ادغام بزرگ در ش��بکه بانکی ای��ران دارای‬ ‫اهمیت است‪ ،‬پیروی از یک الگوی همه‌جانبه در‬ ‫ادغام از س��وی بانک ادغام‌پذیر اس��ت‪ .‬به منظور‬ ‫دس��تیابی به موفقیت در ادغ��ام و بهره‌برداری از‬ ‫مزیت‌های ناشی از ادغام‪ ،‬بانک ادغام‌پذیر باید از‬ ‫طریق تعامل موثر با سایر بانک‌های ادغام‌شونده‪،‬‬ ‫تمام جزئیات مالی‪ ،‬فنی و حقوقی ادغام را مدنظر‬ ‫ق��رار داده و این جزئی��ات را در قالب یک برنامه‬ ‫فّه��ا‪ ،‬اجرایی‬ ‫اجرایی مش��خص مورد تایید طر ‌‬ ‫کند‪ .‬س��ایر م��واردی که در ای��ن برنامه اجرایی‬ ‫بای��د مدنظر ق��رار گیرد فرهنگ‌س��ازی و اتخاذ‬ ‫راهبردهای مناس��ب فرهنگی در میان کارکنان‬ ‫بانک‌های موضوع ادغام است‪ .‬این امر با برگزاری‬ ‫سمینارها و دوره‌های آموزشی سازمانی و ارتقای‬ ‫س��طح فرهنگ و دانش س��ازمانی با هدف ایجاد‬ ‫س��ازگاری بین فرهنگ بانک‌ه��ا و کاهش تضاد‬ ‫مناف��ع بین کارکن��ان بانک‌های موض��وع ادغام‬ ‫انجام می‌ش��ود‪ .‬عالوه‌ب��ر این‪ ،‬بان��ک ادغام‌پذیر‬ ‫باید ریس��ک‌های مترتب بر ادغام را ارزیابی کند‬ ‫و مدیری��ت و کاهش این ریس��ک‌ها را در برنامه‬ ‫اجرای��ی تنظیم��ی مدنظر قرار ده��د‪ .‬مهم‌ترین‬ ‫ریس��ک‌های فرآین��د ادغام عبارتند از‪ :‬ریس��ک‬ ‫اعتم��اد از جان��ب ذی‌نفع��ان‪ ،‬ریس��ک اعتماد‬ ‫مش��تریان و ریس��ک سیس��تماتیک بازار‪ .‬نکته‬ ‫مهمی که پس از تحقق این حجم وسیع از ادغام‬ ‫در ش��بکه بانکی نمود پیدا می‌کند و اثرات کالن‬ ‫اقتصادی زیادی دارد‪ ،‬شکل‌گیری یک ابر‌بانک در‬ ‫شبکه بانکی کش��ور است که منجر به دانه‌بندی‬ ‫در ش��بکه بانکی ش��ده و در نتیجه تمرکز را در‬ ‫ش��بکه بانکی افزایش خواه��د داد‪ .‬دانه‌بندی در‬ ‫زمینه شرکت‌ها مدت زیادی است که در ادبیات‬ ‫اقتصادی مطرح ش��ده اما تسری آن به بانکداری‬ ‫به‌تازگی از س��وی پژوهش��گران بانکداری مطرح‬ ‫ش��ده و در مطالع��ات تجرب��ی زیادی ب��ه اثبات‬ ‫عواقب کالن اقتصادی دانه‌بندی در شبکه بانکی‬ ‫بر اقتصاد کالن در کش��ورهای گوناگون پرداخته‬ ‫شده اس��ت‪ .‬عواقب کالن اقتصادی دانه‌بندی در‬ ‫شبکه بانکی می‌تواند اثر غالب مثبت داشته باشد‬ ‫ی��ا منفی‪ .‬این امر به عملکرد ابربانک در ش��بکه‬ ‫بانکی بستگی دارد‪ .‬از این رو‪ ،‬توجه به این امر نیز‬ ‫برای سیاست‌گذاران ضروری است که با تشکیل‬ ‫ابربانک س��په‪ ،‬عملک��رد این بان��ک‪ ،‬چه مثبت‬ ‫چه منفی‪ ،‬به س��بب وجود اثر سیس��تماتیک در‬ ‫بانکداری کل شبکه بانکی و به دنبال آن‪ ،‬اقتصاد‬ ‫کالن را متاثر خواهد کرد‪ .‬گفتنی است‪ ،‬تصمیم‬ ‫به ادغام نیازمند وجود برخی پیش‌شرط‌ها برای‬ ‫بانک‌های موضوع ادغام است‪.‬‬ ‫انتصاب جدید در شرکت‬ ‫سرمایه‌گذاری صدر تامین‬ ‫در حکم��ی از س��وی مدیرعام��ل ش��رکت‬ ‫س��رمایه‌گذاری صدر تامین‪ ،‬مدیر روابط‌عمومی‬ ‫ص��در تامین منصوب ش��د‪ .‬آیی��ن معارفه مدیر‬ ‫روابط‌عموم��ی ص��در تامین با حض��ور غالمرضا‬ ‫سلیمانی‪ ،‬مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری صدر‬ ‫تامین‪ ،‬حسن محمدی مدیر روابط‌عمومی شستا‬ ‫و جمعی از مدیران این ش��رکت برگزار ش��د‪ .‬در‬ ‫این آیین با حکمی از س��وی غالمرضاسلیمانی‪،‬‬ ‫محس��ن بیدی به عن��وان مدی��ر روابط‌عمومی‬ ‫منصوب ش��د‪ .‬محس��ن بی��دی از س��ال ‪۱۳۸۰‬‬ ‫فعالیت رسانه‌ای خود را آغاز کرده است‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫تمدید مهلت پزشکان برای ثبت‌نام کارتخوان‬ ‫نظرگاه‬ ‫کارتخوان‌ها و حساب‌های اجاره‌ای زیر ذره‌بین مالیات‬ ‫پیدایش‬ ‫ابربانک بر اثر‬ ‫ادغام بانک‌ها‬
‫‪12‬‬ ‫سه‌شنبه‬ ‫‪ 22‬مرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 11‬ذی‌الحجه ‪1440‬‬ ‫‪ 13‬اوت ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1349‬‬ ‫پیاپی ‪2667‬‬ ‫بانک و بیمه‬ ‫تجارت‬ ‫‹ ‹فعال‌س�ازی رمز دوم یکبارمصرف‬ ‫کارت بانک دی‬ ‫اخبار‬ ‫بان��ک دی ب��ه منظور س��هولت و تس��ریع‬ ‫در دسترس��ی مش��تریان ب��ه س��رویس رمز‬ ‫یکبارمص��رف کارت‪ ،‬امکان فعال‌س��ازی رمز‬ ‫دوم یکبارمص��رف را از طری��ق اینترنت‌بانک‬ ‫فراه��م کرد‪ .‬به گ��زارش اداره روابط‌عمومی و‬ ‫تبلیغ��ات بانک دی‪ ،‬محمدعلی بخش��ی‌زاده‪،‬‬ ‫معاون فناوری اطالعات و بانکداری الکترونیک‬ ‫بان��ک دی با اعالم ای��ن خبر گفت‪ :‬تا پیش از‬ ‫این اس��تفاده از رم��ز دوم یکبارمصرف کارت‬ ‫از طری��ق فعال‌س��ازی اپلیکیش��ن رمزس��از‬ ‫«ا َ َرس» فق��ط با مراجعه حضوری مش��تریان‬ ‫به ش��عب بانک دی امکان‌پذی��ر بود اما از این‬ ‫پس امکان فعال‌س��ازی رمز دوم یکبارمصرف‬ ‫به ص��ورت غیرحض��وری و از طریق س��امانه‬ ‫اینترنت‌بان��ک دی نیز برای مش��تریان فراهم‬ ‫ش��ده است‪ .‬وی درباره مراحل فعال‌سازی رمز‬ ‫دوم یکبارمصرف کارت از طریق اینترنت‌بانک‬ ‫گفت‪ :‬مش��تریان باید پ��س از دانلود و نصب‬ ‫اپلیکیشن «ارس» روی گوشی تلفن همراه به‬ ‫حساب کاربری خود در اینترنت بانک مراجعه‬ ‫و در منوی کارت‪ ،‬گزینه «فعال‌سازی رمز دوم‬ ‫یکبار‌مصرف» را انتخاب کنند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬پس از این مرحله مش��تری باید‬ ‫یکی از کارت‌های خود را انتخاب و روی دکمه‬ ‫«فعال‌س��ازی برنامک رمزساز» کلیک کند تا‬ ‫ضم��ن نمای��ش ‪ ،QR Code‬پیامکی حاوی‬ ‫کد فعال‌سازی نیز به شماره موبایل وی ارسال‬ ‫شود و با باز کردن اپلیکیشن «ارس» و اسکن‬ ‫‪ QR Code‬و درج کد فعال‌سازی در برنامه‪،‬‬ ‫س��رویس رم��ز دوم یکبار‌مصرف فعال ش��ود‪.‬‬ ‫بخشی‌زاده خاطر‌نشان کرد‪ :‬به منظور ارتقای‬ ‫هر چه بیشتر امنیت تراکنش‌های مالی آنالین‬ ‫در آینده قابلیت تولی��د رمز اول یکبار‌مصرف‬ ‫کارت و امکان فعال‌سازی اپلیکیشن از طریق‬ ‫خودپرداز نیز به برنامه رمز‌ساز «ارس» افزوده‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹«صدی�ق» قائم‌مق�ام مدیرعام�ل‬ ‫بانک صادرات شد‬ ‫در حکم��ی از س��وی حجت‌ال��ه صی��دی‪،‬‬ ‫مدیرعام��ل بانک صادرات ای��ران‪ ،‬رضا صدیق‬ ‫ب��ه س��مت قائم‌مق��ام مدیرعامل ای��ن بانک‬ ‫منصوب ش��د‪ .‬به گزارش اخبار پولی مالی‪ ،‬در‬ ‫حک��م حجت‌اله صیدی خطاب به رضا صدیق‬ ‫آمده اس��ت‪« :‬به موجب ای��ن حکم و با توجه‬ ‫به شایستگی و تجارب ارزشمند جنابعالی‪ ،‬به‬ ‫سمت قائم‌مقام مدیرعامل منصوب می‌شوید‪.‬‬ ‫امید اس��ت با اس��تعانت از پیش��گاه حضرت‬ ‫احدی��ت و ضم��ن رعایت مق��ررات و صرفه و‬ ‫صالح بانک‪ ،‬وظایف محوله را به نحو احس��ن‬ ‫و هم��گام با اه��داف نظام مق��دس جمهوری‬ ‫اس�لامی ایران به انجام برسانید‪ ».‬رضا صدیق‬ ‫درحال‌حاضر عضو هیات‌مدیره بانک صادرات‬ ‫ایران نیز هست‪.‬‬ ‫بو‌کار با سامانه‬ ‫‹ ‹تحول دنیای کس ‌‬ ‫سککوک‬ ‫با توجه ب��ه لزوم ورود بانک مل��ی ایران به‬ ‫زنجیره‌ه��ای اقتص��ادی جدی��د و حرکت به‬ ‫س��مت هوشمندس��ازی‪ ،‬س��امانه س��ککوک‬ ‫می‌تواند با متنوع کردن مدل‌های کسب‌و‌‌کار‪،‬‬ ‫ب��ه عن��وان اب��زاری کارآمد ب��رای این بخش‬ ‫عم��ل کند‪ .‬ب��ه گ��زارش اخبار پول��ی مالی‪،‬‬ ‫بان��ک ملی ای��ران‪ ،‬بانک با راه‌اندازی س��امانه‬ ‫کس��بو‌کار ب��ه‬ ‫‌‌‬ ‫سککوک‌(س��امانه کش��وری‬ ‫کس��ب‌و‌‌کار) فرصتی را فراهم کرده اس��ت تا‬ ‫بو‌کارها بتوانند بدون واسطه و بر اساس‬ ‫کس�� ‌‬ ‫مدل تجارت‌به‌تج��ارت‌(‪ )B2B‬فعالیت کنند‪.‬‬ ‫این س��امانه که ب��ا حمایت بان��ک ملی ایران‬ ‫راه‌اندازی شده‪ ،‬استقبال خوبی را نیز از سوی‬ ‫فعاالن اقتصا ‌د ش��اهد اس��ت و از اسفند سال‬ ‫گذش��ته و رونمایی در رویداد «ملی‌شو ‪ »۲‬تا‬ ‫کسبو‌کار را‬ ‫‌‌‬ ‫تیر امسال‪ ۶ ،‬هزار و ‪ ۴۵۰‬صاحب‬ ‫در خود جای داده است‪ .‬هدف بانک ملی ایران‬ ‫بو‌کار‪ ،‬ارتقا و‬ ‫از راه‌اندازی سامانه کشوری کس ‌‬ ‫تس��هیل تعامالت تجاری داخلی و بین‌المللی‬ ‫است و صاحبان بنگاه‌های تولیدی و خدماتی‬ ‫می‌توانن��د با عضوی��ت در این س��امانه‪ ،‬کاال‪،‬‬ ‫خدم��ات و محصوالت خود را بدون واس��طه‬ ‫عرضه کنند‪ .‬عالوه‌‌بر ایجاد زیرساخت معامالت‬ ‫‪ B2B‬و ‪ B2C‬در فعالیت‌های بنگاه‌های عضو‪،‬‬ ‫طراح��ی‪ ،‬برنامه‌ریزی و هدای��ت فعالیت‌های‬ ‫زنجیره‌های تامین با هدف ایجاد ارزش خالص‬ ‫بیشتر‪ ،‬هماهنگ‌س��ازی میزان و شکل عرضه‬ ‫با میزان و ش��کل تقاضا‪ ،‬ارائ��ه کارت اعتباری‬ ‫به منظور خرید از فروش��گاه‌های س��ککوک‪،‬‬ ‫فراهم کردن مجموعه‌ای از راه‌حل‌های تامین‬ ‫مالی خری��د و انتقال کااله��ا و محصوالت از‬ ‫فروش��ندگان به خریداران در ط��ول زنجیره‬ ‫تامین‪ ،‬هماهنگ‌س��ازی جری��ان داده‌ها‪ ،‬اداره‬ ‫مواد اولیه‪ ،‬تولید‪ ،‬بس��ته‌بندی‪ ،‬اداره موجودی‬ ‫و حمل‌ونقل از جمله مزایای اس��تفاده از این‬ ‫سامانه است‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫مدیرعامل بانک صنعت و معدن خبر داد‬ ‫‪۹‬هزار و ‪ ۵۰۰‬میلیارد ریال تسهیالت به ‪ ۴۲‬طرح صنعتی‬ ‫مدیرعامل بانک صنعت و معدن از تخصیص‬ ‫‪ ۹‬ه��زار و ‪ ۵۰۰‬میلی��ارد ری��ال تس��هیالت به‬ ‫طرح‌های تولیدی اس��تان قم خبر داد که برای‬ ‫‪ ۲۶۰۰‬نف��ر به طور مس��تقیم اش��تغال ایجاد‬ ‫خواهد کرد‪.‬‬ ‫به گزارش پایگاه اطالع‌رس��انی بانک صنعت‬ ‫و معدن‪ ،‬حس��ین مهری‪ ،‬رئیس هیات‌مدیره و‬ ‫مدیرعامل این بانک که به استان قم سفر کرده‬ ‫بود‪ ،‬در دیدار با اس��تاندار و مسؤالن مرتبط با‬ ‫بخش تولید در این اس��تان ضمن بیان مطلب‬ ‫پیش‌گفته اف��زود‪ :‬سرپرس��تی بانک صنعت و‬ ‫معدن در استان قم ‪۹‬هزار و ‪ ۵۰۰‬میلیارد ریال‬ ‫تسهیالت به ‪ ۴۲‬طرح صنعتی از آغاز سال ‪۹۲‬‬ ‫تا پایان س��ال ‪ ۹۷‬پرداخته که از این ‪ ۴۲‬طرح‬ ‫صنعتی و اقتص��ادی‪ ۳۲ ،‬طرح به‌صورت کامل‬ ‫به مرحله بهره‌برداری رس��یده است‪ ۱۰ .‬طرح‬ ‫باقی‌مانده نیز تا ‪ ۸۵‬درصد پیش��رفت فیزیکی‬ ‫داش��ته و تالش می‌ش��ود تا پایان امس��ال به‬ ‫بهره‌ب��رداری برس��د‪ .‬همچنین ای��ن بانک در‬ ‫زمینه اعطای تسهیالت در طرح رونق تولید در‬ ‫جایگاه برتر در میان بانک‌های استان قرار دارد‪.‬‬ ‫وی افزای��ش اختی��ارات سرپرس��تی بان��ک‬ ‫صنعت و مع��دن قم را از رویکردهای امس��ال‬ ‫دانس��ت و تصریح کرد‪ :‬با ای��ن افزایش اختیار‬ ‫ارائه مشاوره‌های فنی‪ ،‬اقتصادی و مالی اقدام دیگری است‬ ‫که برای اتمام طرح‌ه��ای نیمه‌تمام به صنعتگران و معدنکاران‬ ‫برای رفع مشکالت از سوی این بانک انجام می‌شود‬ ‫پیش‌بینی‌ش��ده رون��د پرداخت تس��هیالت به‬ ‫صنعتگ��ران در دو بخش س��رمایه در گردش و‬ ‫اتمام طرح‌های نیمه‌تمام تسریع خواهد شد‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل بانک صنع��ت و معدن همچنین‬ ‫عن��وان کرد‪ :‬بانک��داری دیجیت��ال و بانکداری‬ ‫ش��رکتی از جمل��ه اقدام‌ه��ای ای��ن بانک در‬ ‫راس��تای شناسایی و تامین نیاز مشتریان است‬ ‫که گام‌های اولیه به منظور اس��تقرار بانکداری‬ ‫شرکتی در این استان برداشته شده است‪.‬‬ ‫وی ب��ا اش��اره به وج��ود برخ��ی طرح‌های‬ ‫نیمه‌تم��ام صنعتی در قم اظه��ار کرد‪ :‬افزایش‬ ‫هزینه‌ه��ای تولید از عوامل مه��م راکد ماندن‬ ‫طرح‌های صنعت��ی و توقف آنها با وجود درصد‬ ‫پیش��رفت فیزیک��ی باالس��ت ک��ه در صورت‬ ‫بازنگ��ری در این طرح‌های نیمه‌تمام از س��وی‬ ‫مدیریت استان‪ ،‬امکان تامین اعتبار این طرح‌ها‬ ‫از محل اعتب��ارات بانک صنعت و معدن وجود‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫مهری ادامه داد‪ :‬همچنین ارائه مش��اوره‌های‬ ‫فن��ی‪ ،‬اقتصادی و مالی اق��دام دیگری بوده که‬ ‫برای اتمام طرح‌های نیمه‌تمام به صنعتگران و‬ ‫معدنکاران برای پیشبرد مشکالت از سوی این‬ ‫بانک انجام می‌شود‪.‬‬ ‫مدیرعامل بانک صنعت و معدن تصریح کرد‪:‬‬ ‫حفظ اش��تغال موجود و افزایش میزان اشتغال‬ ‫رویکردی بوده که در بانک صنعت و معدن در‬ ‫قم دنبال می‌شود‪.‬‬ ‫دیدار با اس��تاندار ق��م از دیگ��ر برنامه‌های‬ ‫س��فر یک‌روزه مدیرعامل بانک صنعت و معدن‬ ‫بوده که در این دیدار اس��تاندار قم بر تس��ریع‬ ‫تس��هیالت اش��تغالزایی تاکید و اش��اره کرد با‬ ‫تمرکز وجوه س��پرده‌های گیرندگان تسهیالت‬ ‫در بانک صنعت و معدن می‌توان روند پرداخت‬ ‫از سوی این بانک را ارتقا داد‪.‬‬ ‫سرمس��ت گفت‪ :‬وج��ود بانک‌های تخصصی‬ ‫در توسعه اقتصاد استان در بخش‌های مختلف‬ ‫اهمیت ویژه‌ای دارد‪.‬‬ ‫وی به اثرگذاری مثبت بانک صنعت و معدن‬ ‫در فرآیندهای اقتصادی اس��تان اش��اره کرد و‬ ‫افزود‪ :‬گس��ترش ش��عب این بانک در قم و نیز‬ ‫افزای��ش منابع مالی بان��ک صنعت و معدن در‬ ‫کن��ار توانمندی مدیریت این بانک در اس��تان‬ ‫در ارتق��ای عملکرد بانک صنعت و معدن موثر‬ ‫است‪.‬‬ ‫او افزای��ش اختی��ارات مدیری��ت بانک‌ها را‬ ‫ضروری دانس��ت و تصریح کرد‪ :‬ارائه تسهیالت‬ ‫ب��ه صنعتگ��ران و تولیدکنن��دگان از صندوق‬ ‫ذخیره ارزی س��هم مهم��ی در رونق اقتصادی‬ ‫قم دارد‪.‬‬ ‫وی همچنی��ن به اهتمام اس��تان در حمایت‬ ‫از واحدهای تولیدی اش��اره و خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫برگزاری هفتگی س��تاد تس��هیل و رفع موانع‬ ‫تولی��د و بازدید میدان��ی از واحدهای تولیدی‬ ‫در مس��یر حمایت از تولید در اس��تان اس��ت‪.‬‬ ‫همچنی��ن دی��دار مدیرعامل بان��ک صنعت و‬ ‫مع��دن با هم��کاران ش��عب در اس��تان قم از‬ ‫دیگ��ر برنامه‌ه��ای این س��فر ی��ک‌روزه بوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫پرداخت سود سها‌مداران حقیقی بیمه کوثر‬ ‫س��ود سها‌مداران حقیقی بیمه کوثر منتهی به سال مالی ‪۱۵ ،۱۳‌۹۷‬‬ ‫روز پس از برگزاری مجمع پرداخت شد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش اخب��ار پولی مال��ی‪ ،‬نوید خان��دوزی‪ ،‬مدی��ر اقتصادی و‬ ‫س��رمایه‌گذاری ش��رکت بیمه‌کوثر اعال کرد‪ :‬سود سها‌مداران حقیقی از‬ ‫‪ ۱۵‬مرداد در شعب بانک صادارت سراسر کشور پرداخت شد‪.‬‬ ‫خاندوزی از واریز س��ود سهام به ش��ماره حساب اعالمی سها‌مدارانی‬ ‫که در موعد مقرر موفق به دریافت س��ود س��هام بیمه کوثر نش��ده‌اند‪،‬‬ ‫خب��ر داد و تصری��ح‌ کرد‪ :‬برخ��ی از س��ها‌مداران با مراجعه به ش��عب‬ ‫و نی��ز ارائ��ه ک��د ملی و کد بورس��ی‪ ،‬س��ود س��هام خ��ود را دریافت‬ ‫کردند‪.‬‬ ‫تامین مالی پروژه‌های با پیشرفت ‪ ۸۰‬درصدی‬ ‫مدیرعامل بانک س��په با اش��اره به پرداخت بیش‬ ‫از ‪ ۶۰‬ه��زار میلیارد تومان تس��هیالت به واحدهای‬ ‫تولیدی و صنعتی در ‪ ۴‬ما‌ه امسال‪ ،‬از اعالم آمادگی‬ ‫ب��رای تامی��ن منابع مال��ی پروژه‌های با پیش��رفت‬ ‫‪ ۸۰‬درص��دی خب��ر داد‪ .‬محمدکاظ��م چق��ازردی‬ ‫در گفت‌وگو با ایس��ن‌ا اظهار ک��رد‪ :‬آمادگی داریم از‬ ‫سرمایه‌گذاران در حوزه‌های گوناگون حمایت کنیم‌‬ ‫به طوری که در استان اردبیل متعهد شدیم در کنار کمک به اجرای‬ ‫برخ��ی از طرح‌ها همچنان از واحدهای فعال و نیمه‌فعال صنعتی و‬ ‫تولیدی نیز حمایتی جدی داش��ته باشیم‪ .‬وی بیان کرد‪ :‬در استان‬ ‫اردبیل بانک‌ها از پروژه‌های اولویت‌دار در بخش انتقال آب‪ ،‬ساخت‬ ‫تصفیه‌خانه فاضالب‪ ،‬اجرای طرح‌های آبیاری و همچنین س��اخت‬ ‫مجتمع‌های گلخانه‌ای و آب‌رسانی روستایی حمایت کرده و در کنار‬ ‫آن متعهد شدیم تا تسهیالت سرمایه در گردش واحدهای تولیدی‬ ‫را با هدف تامین مالی آنها فراهم کنیم تا زنجیره تولید و اشتغال این‬ ‫مجموعه‌ها فراهم آید‪ .‬چقازردی اجرای این پروژه‌های مشارکتی را‬ ‫در مسیر توسعه و تحول استان بی‌نظیر خواند و اضافه کرد‪ :‬باید در‬ ‫کشور تولید محصوالت صادرات‌محور مورد حمایت قرار گیرد و ما‬ ‫در بانک سپه به عنوان یک اولویت از تولید‪ ،‬صادرات‬ ‫و عرضه و ف��روش این محصوالت حمایت می‌کنیم‬ ‫و بر این باوریم که با پرداخت تس��هیالت سرمایه در‬ ‫گ��ردش می‌توانیم چنین واحدهای تولیدی کوچک‬ ‫و متوسط را مورد حمایت جدی قرار دهیم‪ .‬وی بیان‬ ‫کرد‪ :‬بانک سپه در کنار حمایت و همراهی واحدهای‬ ‫فع��ال مصمم به تامی��ن منابع مال��ی پروژه‌هایی با‬ ‫پیشرفت ‪ ۸۰‬درصد است تا صاحبان این واحدها به صورت شخصی‬ ‫ی��ا همراه با یک ش��ریک جدید بتوانند واحده��ای تولیدی خود را‬ ‫که به حالت راکد و نیمه‌تعطیل درآمده رونق‌بخش��ند‪ .‬مدیرعامل‬ ‫بانک سپه ادامه داد‪ :‬باید در قالب تفاهمنامه و عقد قرارداد در یک‬ ‫زمان‌بن��دی مش��خص این واحدها از نظر مالی م��ورد حمایت قرار‬ ‫گیرن��د تا از حیث تامین منابع ریال��ی و ارزی بدون هیچ‌گونه مانع‬ ‫بتوانن��د در چرخ��ه تولید و همچنین عرضه محصوالت به بازار قرار‬ ‫گیرند‪ .‬چقازردی تصریح کرد‪ :‬در س��ال «رونق تولید» و در حمایت‬ ‫و همراه��ی فع��االن این بخش در همین ‪ ۴‬ماه امس��ال بیش از ‪۶۰‬‬ ‫هزار میلیارد تومان تسهیالت پرداخت کرده و همچنان این روند تا‬ ‫پایان امسال با توانی مضاعف ادامه خواهد یافت‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه در آخرین مجمع عمومی عادی ساالنه صاحبان‬ ‫سهام این شرکت‪ ،‬برای هر سهم ‪۲۰۰‬ریال سود مصوب شد‪ ،‬خاطرنشان‬ ‫‌کرد‪ :‬س��ها‌مداران برای کسب اطالعات بیش��تر می‌توانند با کارشناسان‬ ‫اداره امور سهام‌(ش��ماره تلفن ‪ ۸۹۳۸۲‬داخل��ی ‪ )۲۲۱۷۷‬ارتباط برقرار‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫ورود فناوری بالک‌چین به صنعت بیمه‬ ‫مدیرعامل بیمه سامان با اشاره به اینکه صنعت‬ ‫بیم��ه در آین��ده به س��مت اس��تفاده از فناوری‬ ‫بالک‌چی��ن پیش خواهد رفت‪ ،‬افزود‪ :‬ش��رکت‌ها‬ ‫ب��ه حمایت در حوزه یکپارچه‌س��ازی نرم‌افزارها‪،‬‬ ‫تسهیل قوانین و مقررات نیاز دارند‪.‬‬ ‫احمدرض��ا ضرابیه در گفت‌وگو ب��ا ایبِنا درباره‬ ‫اس��تفاده از ظرفیت شخصی‌سازی بیمه‌نامه‌ها با‬ ‫اس��تفاده از فناوری بالک‌چین اظهار کرد‪ :‬بالک‌چین هم مانند‬ ‫س��ایر فناوری‌های نوین می‌تواند باعث ایجاد تحول در صنعت‬ ‫بیمه شود‪.‬‬ ‫م��ا باید بس��تری ایجاد کنیم تا فناوری‌ه��ای نوین از جمله‬ ‫بالک‌چین‪ ،‬کالن‌داده‌ها‪ ،‬اینترنت اش��یا و‪ ...‬بتوانند مسیر آینده‬ ‫در صنعت بیمه را مش��خص کنند‪ .‬وی درب��اره اینکه آیا صرفه‬ ‫اقتص��ادی وجود دارد تا یک ش��رکت بیمه یا بانک به‌تنهایی به‬ ‫سمت سرمایه‌گذاری روی پلتفرم‌های شخصی‌سازی قراردادهای‬ ‫مال��ی حرکت کند یا آنکه باید با تش��کیل کنسرس��یومی این‬ ‫موضوع انجام ش��ود‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬البته درست است که استفاده‬ ‫از این فناوری‌ها نیاز به سرمایه‌گذاری دارد اما راهکار این است‬ ‫که اس��تفاده‌کنندگان از فناوری‌های نوین‪ ،‬خود‬ ‫تبدیل به یک شرکت شوند و بتوانند تامین منابع‬ ‫بو‌کارشان‬ ‫مالی و س��ودآوری را برای توسعه کس ‌‬ ‫به کار بگیرند‪ .‬عضو انجمن حرفه‌ای صنعت بیمه‬ ‫در عین حال افزود‪ :‬از س��وی دیگر ما نیز وظیفه‬ ‫داریم تا از ایجاد و توس��عه این شرکت‌ها حمایت‬ ‫کنیم‪ .‬مدیرعامل بیمه س��امان اف��زود‪ :‬به عنوان‬ ‫نمونه درباره موضوع شخصی‌سازی صدور بیمه‌نامه‌ها‪ ،‬بیمه‌گران‬ ‫می‌توانند به جذب منابع برای شرکت‌هایی که این فناوری را در‬ ‫اختیار صنعت بیمه قرار می‌دهند کمک کرده یا بخشی از منابع‬ ‫خود یا س��ایر تامین‌کنندگان مالی مانند بانک‌ها‪ ،‬صندوق‌های‬ ‫سرمایه‌گذاری و خطرپذیر را در اختیار آنها قرار دهند‪.‬‬ ‫ضرابی��ه تصریح کرد‪ :‬ب��ا این حال‪ ،‬نیاز این ش��رکت‌ها برای‬ ‫ت بلکه آنها بیشتر به حمایت در‬ ‫توس��عه الزاما منابع مالی نیس ‌‬ ‫حوزه یکپارچه‌سازی نرم‌افزارها و تسهیل قوانین و مقررات نیاز‬ ‫دارند‪ .‬از سوی دیگر‪ ،‬شرکت‌های بیمه یا شتاب‌دهنده‌ای مانند‬ ‫بو‌کارهای جدید کمک‬ ‫«پلنت» نیز می‌تواند به توسعه این کس ‌‬ ‫کند‪.‬‬ ‫پست‌بانک ‪ ۱۵‬هزار طرح روستایی را تامین مالی کرد‬ ‫مدیرعامل پس��ت‌بانک ایران گفت‪ :‬این بانک با پرداخت ‪ ۱۲‬هزار و ‪۴۰۰‬‬ ‫میلیارد ریال تس��هیالت در قالب قانون حمایت از توس��عه و ایجاد اشتغال‬ ‫در مناطق روس��تایی و عشایری توانسته تامین مالی بیش از ‪۱۵‬هزار طرح‬ ‫اشتغالزایی را به‌خوبی انجام دهد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش روابط‌عمومی پس��ت‌بانک ایران‪ ،‬ش��یری س��هم این بانک‬ ‫از اعتب��ارات قانون حمایت از اش��تغال پایدار را بی��ش از ‪ ۲۰‬هزار و ‪۶۰۰‬‬ ‫میلی��ارد ریال اعالم ک��رد و اف��زود‪ :‬از مجموع طرح‌های معرفی‌ش��ده به‬ ‫پس��ت‌بانک بیش از ‪ ۱۶‬هزار طرح مصوب‌ش��د ‌ه و تسهیالت مربوط به ‪۱۵‬‬ ‫هزار و ‪ ۱۸۲‬طرح نیز پرداخت ش��ده اس��ت‪ .‬وی گفت‪ :‬تسریع در پرداخت‬ ‫سهم پس��ت‌بانک ایران از اعتبارات اشتغالزا در دستور کار تمام واحدهای‬ ‫س��تادی و ش��عب بانک قرار گرفته و پیش‌بینی می‌شود با پرداخت کامل‬ ‫تس��هیالت به طرح‌های معرفی‌ش��ده بیش از ‪ ۹۸‬هزار ش��غل جدید ایجاد‬ ‫ش��ود‪ .‬شیری خاطر‌نشان کرد‪ :‬پست‌بانک ایران عالوه‌بر پرداخت تسهیالت‬ ‫از محل صندوق توسعه ملی و منابع داخلی بانک‪ ،‬به عنوان بانک توسعه‌ای‬ ‫و تخصصی حوزه فن��اوری اطالعات‪ ،‬به تامین مالی فعالیت‌های این حوزه‬ ‫نیز توجه ویژه داش��ته و ضمن اس��تمرار این حمایت‌ها تا‌کنون مبلغ ‪۷۵۴‬‬ ‫ی در مناطق روستایی‬ ‫میلیارد ریال تسهیالت به طرح‌های آی‌تی و آی‌سی‌ت ‌‬ ‫پرداخته است‪.‬‬ ‫بیمه سینا موفق به دریافت لوح اشتهار شد‬ ‫پرداخت تسهیالت به اتحادیه‌ها و تعاونی‌های تعاون روستایی‬ ‫تفاهمنام��ه پرداخ��ت تس��هیالت قرض‌الحس��نه ب��ه‬ ‫اتحادیه‌ه��ا و تعاونی‌ه��ای س��ازمان تعاون روس��تایی از‬ ‫س��وی بانک قرض‌الحس��نه مهر ایران با س��ازمان و شبکه‬ ‫تعاونی‌های روس��تایی و کش��اورزی امضا شد‪ .‬به گزارش‬ ‫ایبِنا‪ ،‬مرتضی اکبری در آیین امضای تفاهمنامه همکاری‬ ‫با موضوع اعطای تس��هیالت قرض‌الحسنه در حوزه رونق‬ ‫تولید و اش��تغال روس��تایی به معرفی‌ش��دگان س��ازمان‬ ‫و ش��بکه تعاونی‌های روس��تایی و کش��اورزی‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬ب��ا انعقاد این‬ ‫تفاهمنام��ه حوزه فعالیت بانک گس��ترش خواهد یاف��ت‪ ،‬البته در زمینه‬ ‫اشتغال روس��تایی و تقویت کانون‌های روس��تایی اقدام‌هایی انجام شده‬ ‫بیمه پاس��ارگاد س��رمایه‌ خود را از مبلغ ‪ ۳،۴۰۲‬میلیارد ریال به ‪۵،۱۰۳‬‬ ‫میلی��ارد ریال(بی��ش از ‪ ۱،۷۰۱‬میلی��ارد ریال معادل ‪ ۵۰‬درصد س��رمایه‬ ‫کنونی)‪ ،‬از محل س��ود انباشته و اندوخته سرمایه‌ای افزایش داد‪ .‬به گزارش‬ ‫اخبار پولی مالی‪ ،‬بیمه پاس��ارگاد افزایش سرمایه ‪ ۵۰‬درصدی از محل سود‬ ‫انباشته و اندوخته سرمایه‌ای را اجرایی کرد و بر مبنای تصمیم هیات‌مدیره‬ ‫ش��رکت‪ ،‬به ازای هر ‪ ۲‬س��هم‪ ،‬یک س��هم جایزه به س��هامداران این شرکت‬ ‫تعلق گرفت‪ .‬ش��رکت بیمه پاسارگاد سرمای ‌ه خود را از مبلغ ‪ ۳،۴۰۲‬میلیارد‬ ‫اس��ت‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬این تس��هیالت به هم��ه اتحادیه‌ها‬ ‫پرداخت می‌شود و در دو صورت مشارکتی تا ‪ ۲۰۰‬میلیون‬ ‫تومان با کارمزد صفر تا ‪ ۴‬درصد یا از محل حس��اب جاری‬ ‫از ‪ ۲۰‬ت��ا ‪ ۵۰‬میلیون تومان با کارمزد صفر تا ‪ ۴‬درصد به هر‬ ‫فرد پرداخت خواهد ش��د‪ .‬مدیرعامل بانک قرض‌الحسنه‬ ‫مهر ای��ران‪ ،‬ادامه داد‪ :‬ضمانت این تس��هیالت بر اس��اس‬ ‫بخش��نامه‌های بانک مرکزی با بازپرداخت یک تا ‪ ۵‬س��ال‬ ‫است و جامعه هدف‪ ،‬اقساط و مبالغ نیز از سوی اتحادیه‌ها به بانک معرفی‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬اکبری گفت‪ :‬پیش‌بینی ما پوشش ‪ ۲۰۰‬تا ‪ ۳۰۰‬هزار نفر است و‬ ‫آمادگی بانک برای پرداخت تسهیالت وجود دارد‪.‬‬ ‫بیمه سینا موفق به دریافت لوح اشتهار از‬ ‫سومین جشنواره ملی صنعت سالمت‌محور‬ ‫ش��د‪ .‬به گزارش روابط‌عمومی بیمه سینا‪،‬‬ ‫ش��رکت بیمه سینا در س��ومین جشنواره‬ ‫ملی صنعت س�لامت‌محور که ب��ا رویکرد‬ ‫ارتقای سالمت محصوالت و خدمات برگزار‬ ‫ش��د‪ ،‬لوح اش��تهار دریافت کرد‪ .‬بر اساس‬ ‫این گزارش‪ ،‬س��ومین جشنواره ملی صنعت سالمت‌محور‬ ‫که در دانش��گاه علوم‌پزش��کی تهران با حضور مقامات و‬ ‫مسئوالن بخش س�لامت کشور برگزار ش��د‪ ،‬بیمه سینا‬ ‫سرمایه بیمه پاسارگاد افزایش یافت‬ ‫ری��ال به ‪ ۵،۱۰۳‬میلی��ارد ریال (افزون‌بر ‪ ۱،۷۰۱‬میلی��ارد ریال معادل ‪۵۰‬‬ ‫درصد س��رمایه کنونی)‪ ،‬از محل سود انباشته و اندوخته سرمایه‌ای افزایش‬ ‫داد‪ .‬بر اس��اس گزارش‌های دریافتی‪ ،‬الزام بیمه مرکزی جمهوری اس�لامی‬ ‫ایران به موجب نامه مورخ ‪ ۱۳۹۵/۱۲/۱۰‬درباره ابالغ ضوابط قبولی اتکایی‬ ‫موسس��ه‌های بیمه مس��تقیم از داخل و خارج از کشور‪ ،‬حفظ و بهبود نسبت‬ ‫توانگ��ری مال��ی مطلوب ب��ا توجه به آیین‌نامه مصوب ش��ورای‌عالی بیمه و‬ ‫ارتقای مناسب آن در آینده‪ ،‬تاکید بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران بر‬ ‫در بخش خدمات‪ ،‬موفق به دریافت نش��ان‬ ‫برگزیده لوح اش��تهار ش��د‪ .‬این جش��نواره‬ ‫ملی با رویکرد «ارتقای سالمت محصوالت‬ ‫و خدمات» و با چش��م‌انداز بهبود ش��بکه‬ ‫سالمت کش��ور در صنایع مرتبط و ارتقای‬ ‫س��طح آگاهی‪ ،‬نگرش و فرهنگ اس��تفاده‬ ‫از محص��والت و خدمات س�لامت‌محور‪ ،‬با‬ ‫هدف شناس��ایی و تشویق برندها و س��ازمان‌های متعهد‬ ‫به س�لامت و معرفی آخرین دستاوردهای صنایع پیشرو‬ ‫برگزار می‌شود‪.‬‬ ‫افزایش س��رمایه شرکت‌های بیمه به منظور افزایش ظرفیت شرکت‌ها برای‬ ‫قبول ریس��ک‪ ،‬تامین ش��رایط الزم برای گسترش فعالیت‌های بیمه اتکایی‬ ‫کش��ور به منظور کاهش میزان خروج ارز و کاهش ریس��ک‌های سیاس��ی‬ ‫مترتب بر صنعت‪ ،‬همچون ریس��ک تحریم‌های سیاس��ی و اقتصادی کشور‬ ‫و حرکت به س��مت خودکفایی در بیمه‌های اتکایی‪ ،‬برقراری تناس��ب بین‬ ‫س��رمایه شرکت‪ ،‬حق بیمه صادرش��ده و ذخایر فنی از اهداف کلی افزایش‬ ‫سرمایه شرکت بیمه پاسارگاد به شمار می‌رود‪.‬‬
‫‪13‬‬ ‫سه‌شنبه‬ ‫‪ 22‬مرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 11‬ذی‌الحجه ‪1440‬‬ ‫‪ 13‬اوت ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1349‬‬ ‫پیاپی ‪2667‬‬ ‫راه و شهرسازی‬ ‫مجوز فروش قطعات «ای‌تی‌آر» به ایران صادر شد‬ ‫فرصت پرواز برای تازه‌ واردهای هما‬ ‫انتشار خبر صادر شدن مجوز فروش قطعه هواپیما به‬ ‫ایران‪ ،‬حدود یک سال بعد از تب‌وتاب حمل‌ونقل هوایی‬ ‫ایران در اثر توقف اج��رای قراردادهای برجامی‪ ،‬خبری‬ ‫خوش��حال‌کننده به‌نظر می‌رس��د‪ .‬البته اگر نظر برخی‬ ‫کارشناس��ان را معی��ار قرار دهیم ک��ه می‌گویند خرید‬ ‫ای‌ت��ی‌آر از ابت��دا هم در اولویت نب��ود و این هواپیماها‬ ‫ب��ار چندان��ی از دوش ایران‌ایر برنمی‌دارند‪ ،‬ش��اید این‬ ‫خشنودی با تردید همراه شود‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫در گرماگرم بده بس��تان‌های ایران‬ ‫با قدرت‌های هواپیماس��ازی جه��ان در فضای برجام و‬ ‫پس��ابرجام‪ ،‬قرار ش��د ایران ‪ ۲۰۰‬هواپیما ش��امل ‪۱۰۰‬‬ ‫ایرباس‪ ۸۰ ،‬بوئینگ و ‪ ۲۰‬ای‌تی‌آر از این ش��رکت‌های‬ ‫صاحب‌نام‪ ،‬بدون واسطه خریداری و وارد ناوگان هوایی‬ ‫کند اما ماجرا آن‌طور که پیش‌بینی و تفاهم ش��ده بود‬ ‫پیش نرفت و از س��ال گذشته اجرای قراردادها متوقف‬ ‫ش��د تا پرونده هواپیماه��ای برجامی ای��ران با تحویل‬ ‫گرفتن ‪ ۳‬ایرباس و ‪ ۱۳‬ای‌تی‌آر بسته شود‪ .‬باوجود اعالم‬ ‫خبر قطعی بس��ته ش��دن پرونده خرید این هواپیماها‪،‬‬ ‫به‌تازگی یکی از اعضای گروه مذاکره برای خرید هواپیما‬ ‫اعالم کرده در ماه‌های اخیر‪ ،‬امریکا با درخواست فروش‬ ‫قطع��ات و پش��تیبانی ای‌تی‌آرهایی که ای��ران تحویل‬ ‫گرفته‪ ،‬موافقت کرده است‪.‬‬ ‫اصغر فخریه کاش��ان‪ ،‬مذاکره‌کننده ارشد گروه خرید‬ ‫هواپیما ب��ه ایرنا گفت‪ :‬ش��رکت ای‌ت��ی‌آر ‪ ۴‬ماه پیش‬ ‫توانس��ت مج��وز فروش قطعات ب��ه ای��ران را از امریکا‬ ‫دریاف��ت کند و این توافق مربوط به زمان فعلی یا انجام‬ ‫مذاکره تازه نمی‌شود‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬ش��رکت ای‌ت��ی‌آر توانس��ت مج��وز‬ ‫ف��روش قطعه به ایران را از اوف��ک (زیرمجموعه وزارت‬ ‫خزانه‌داری امریکا) بگیرد‪.‬‬ ‫فخریه کاش��ان با بیان اینکه ای��ن موضوع مربوط به‬ ‫‪ ۴‬ماه پیش اس��ت‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬پس از درخواست ایران‬ ‫از ای��ن کمپانی‪ ،‬ای‌تی‌آر توانس��ت از وزارت خزانه‌داری‬ ‫امریکا (اوفک) مجوز فروش قطعه به ایران را بگیرد‪.‬‬ ‫‹ ‹تامین قطعه ایرباس در اولویت‬ ‫اکرم امینی‬ ‫اولویت فعلی ایران‌ایر باید تامین قطعه برای هواپیماهای ایرباس‬ ‫باشد‪ .‬شرکت ایرباس باید کمک کند ‪ ۳‬هواپیمای برجامی ایران‌ایر و‬ ‫س��ایر ایرباس‌های موجود در ناوگان هوایی ایران دچار کمبود قطعه‬ ‫و زمین‌گیر نشوند‬ ‫شرکت نبوده و نیست‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬نکته دوم این اس��ت که درحال‌حاضر نیز‬ ‫ای‌تی‌آرها س��ود چندانی برای ایران‌ایر ندارند؛ به‌عنوان‬ ‫مثال این ش��رکت کار اعزام حاجی‌ه��ا به مکه و مدینه‬ ‫را در هفته‌های گذش��ته‪ ،‬با مشکالت و فشار پشت سر‬ ‫گذاش��ت و اکنون نیز درگیر مرحله بازگش��ت حاجیان‬ ‫به کشور است‪.‬‬ ‫در چنی��ن ش��رایط و فش��اری‪ ،‬ای‌تی‌آره��ا به‌دلیل‬ ‫کوتاه‌ب��رد بودن‪ ،‬هیچ کمکی نمی‌کنن��د؛ بنابراین خبر‬ ‫صدور مجوز فروش قطعه ای‌تی‌آر به ایران‌ایر اگر صحت‬ ‫داش��ته باش��د‪ ،‬در مجموع بار چندانی از دوش ایران‌ایر‬ ‫برنمی‌دارد؛ هرچند امری اس��ت که محقق شدنش بهتر‬ ‫از محقق نشدنش است‪.‬‬ ‫این تحلیلگر صنعت هوانوردی معتقد اس��ت اولویت‬ ‫فعل��ی ایران‌ای��ر باید تامی��ن قطعه ب��رای هواپیماهای‬ ‫ایرباس باشد‪.‬‬ ‫او تاکی��د ک��رد‪ :‬ش��رکت ایرباس باید کم��ک کند ‪۳‬‬ ‫هواپیمای برجامی ایران‌ایر و س��ایر ایرباس‌های موجود‬ ‫در ناوگان هوایی ای��ران دچار کمبود قطعه و زمین‌گیر‬ ‫نشوند‪.‬‬ ‫او ب��ا تاکی��د بر اینک��ه نمی‌دانیم ایران‌ای��ر در زمینه‬ ‫خرید قطعه برای ایرباس‌های برجامی‪ ،‬تالش��ی کرده یا‬ ‫خیر‪ ،‬افزود‪ :‬این مسئله که شرکت‌های اروپایی در همه‬ ‫حوزه‌ه��ا اعم از هوای��ی و غیرهوایی بدعهدی می‌کنند‪،‬‬ ‫برای همه روشن شده است‪.‬‬ ‫ظه��راب‌زاده یادآور ش��د‪ :‬درحال‌حاض��ر ایران‌ایر ‪۱۳‬‬ ‫ای‌تی‌آر دارد که آنها را در فضای پس��ابرجام خریداری‬ ‫ک��رد اما براس��اس برخی مش��اهدات‪ ،‬به‌نظر می‌رس��د‬ ‫تعدادی از ایـ��ن هواپیـماها درحـال‌حاضر زمیـن‌گیـر‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫البت��ه بیان این نکته ضروری اس��ت که هیچ‌گاه همه‬ ‫فرونده��ای یک نوع هواپیم��ا در ی��ک ایرالین به‌طور‬ ‫همزمان عملیاتی نیس��تند؛ تع��دادی در حال گذراندن‬ ‫چک‌های دوره‌ای هستند و برخی نیز به‌عنوان هواپیمای‬ ‫رزرو در نظر گرفته می‌ش��وند اما به‌نظر می‌رسد میزان‬ ‫فعالیت ای‌تی‌آرهای ایران‌ایر کمتر از میزان مورد انتظار‬ ‫است‪.‬‬ ‫به‌گفته او‪ ،‬ع�لاوه بر ایران‌ایـر‪ ،‬ش��رکت هواپیمایـی‬ ‫آس��مـان نیـز تعدادی ای‌تی‌آر در ناوگان خود دارد که‬ ‫در سال‌های گذشته خریداری شده‌اند‪.‬‬ ‫‹ ‹سرنوشت ای‌تی‌آرهای برجامی‬ ‫ای‌ت��ی‌آر هواپیمای��ی کوتاه‌برد با س��رعتی بین ‪۵۵۰‬‬ ‫اعالم آمادگی ‪ 3‬شرکت برای حضور در مناقصه راه‌آهن خراسان جنوبی‬ ‫اس��تاندار خراسان جنوبی گفت‪ ۳ :‬شرکت در مناقصه اتصال‬ ‫خراس��ان جنوبی به راه‌آهن سراس��ری ش��رکت کردند که در‬ ‫مرحل��ه ارزیاب��ی قرار دارند و امید اس��ت مراح��ل اجرایی کار‬ ‫به‌زودی آغاز شود‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬محمدصادق معتمدیان در نشس��ت شورای‬ ‫برنامه‌ریزی و توس��عه اس��تان خراس��ان جنوبی افزود‪ :‬با همه‬ ‫محدودیت‌هایی که در کشور وجود دارد‪ ،‬با پیگیری‌های انجام‬ ‫ش��ده در مجموعه مدیریتی استان‪ ،‬موفق شدیم یک قطعه ‪۳۲‬‬ ‫کیلومتری از مس��یر ریلی بیرجند‪-‬یونسی گناباد را به مناقصه‬ ‫بگذاریم‪.‬‬ ‫وی بیان کرد‪ :‬اتصال خراس��ان جنوبی به راه‌آهن سراسری‪،‬‬ ‫مطالبه بحق و جدی مردم اس��تان اس��ت که برای تحقق این‬ ‫مهم‪ ،‬دو برنامه کوتاه‌مدت و بلندمدت در دستور کار قرار دارد‪.‬‬ ‫اس��تاندار خراس��ان جنوبی با اشاره به توس��عه محور شرق‬ ‫ب��ا اتصال راه‌آهن از چابهار به س��رخس اظهار کرد‪ :‬س��ال‌های‬ ‫گذشته در اس��تان‌های سیستان‌وبلوچستان و خراسان رضوی‬ ‫پروژه‌های گوناگون تعریف شده است‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬در ح��وزه اس��تان خراس��ان رض��وی ‪۵۰‬‬ ‫کیلومت��ر در محور گناباد‪-‬یونس��ی باقی‌مانده اس��ت‪ .‬اس��تان‬ ‫سیستان‌وبلوچستان نیز تاکنون اعتبارهای خوبی دریافت کرده‬ ‫اس��ت‪ .‬همچنین به‌تازگی از صندوق توسعه ملی برای تکمیل‬ ‫قطعه چابهار‪-‬زاهدان اعتبار در نظر گرفته شد‪.‬‬ ‫معتمدیان یادآور شد‪ :‬هدف‌گذاری کرده‌ایم مرکز استان را به‬ ‫شبکه ریلی کشور متصل کنیم و در مالقات با رئیس‌جمهوری‬ ‫ق��ول همکاری داده ش��د و به‌تازگی نیز به هم��راه نمایندگان‬ ‫اس��تان با مع��اون اول رئیس‌جمهوری دی��دار کردیم که قول‬ ‫همکاری داده شد تا این پروژه نیز در اعتبارات صندوق توسعه‬ ‫ملی دیده شود‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬پروژه دوم که مورد پیگی��ری قرار گرفت‪ ،‬اتصال‬ ‫بیرجند‪-‬گناباد به‌طول ‪ ۲۷۱‬کیلومتر اس��ت و اعتبار مورد نیاز‬ ‫برای تکمیل و راه‌اندازی آن ‪ ۴‬هزار میلیارد تومان است‪.‬‬ ‫اس��تاندار خراسان جنوبی افزود‪ :‬این طرح چند روز پیش در‬ ‫کمیسیون اقتصادی دولت مطرح‪ ،‬تصویب و مقرر شد مطالعه‪،‬‬ ‫تکمیل و راه‌اندازی آن در قالب کنسرس��یومی شامل ‪ ۴‬شرکت‬ ‫بنام کشوری‪ ،‬دنبال شود‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬قرار اس��ت ‪ ۹۰‬درصد اعتبار مورد نیاز ازس��وی‬ ‫کنسرس��یوم و ‪ ۱۰‬درصد ازس��وی دولت که شرکت ساخت و‬ ‫توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور است‪ ،‬تامین شود‪.‬‬ ‫معتمدی��ان اضاف��ه ک��رد‪ :‬از ‪ ۹۰‬درصد س��هم کنسرس��یوم‬ ‫‪ ۷۰‬درص��د از محل صندوق توس��عه مل��ی و ‪ ۲۰‬درصد آورده‬ ‫کنسرسیوم است‪ .‬برای این طرح زمان‌بندی چهارساله در نظر‬ ‫گرفته شده که بعد از ‪ ۱۲‬سال بهره‌برداری ازسوی کنسرسیوم‪،‬‬ ‫مالکیت به دولت انتقال داده شود‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬در بسیاری از شهرستان‌های دورافتاده‪ ،‬گاهی‬ ‫نرخ زمین که برای س��رمایه‌گذار تعیین می‌شود بسیار باالست‬ ‫و جاذبه‌ای برای س��رمایه‌گذاری وجود ن��دارد؛ بنابراین اولویت‬ ‫ما این اس��ت که ش��رایطی فراهم ش��ود تا س��رمایه‌گذاران در‬ ‫شهرک‌های صنعتی حضور داشته باشند‪.‬‬ ‫میزان فعالیت‬ ‫ای‌تی‌آرهای‬ ‫ایران‌ایر کمتر‬ ‫از میزان مورد‬ ‫انتظار است‬ ‫کمبود قانون برای مقابله با سوداگری بخش مسکن‬ ‫رئیس اتحادیه مش��اوران امالک تهران گفت‪ :‬برای مقابله با‬ ‫س��وداگری و کاهش التهاب بازار مسکن به مصوبه‌های مجلس‬ ‫شورای اس�لامی به‌منظور اجرای کامل قوانین و الزام ثبت کد‬ ‫رهگیری با هدف شفاف شدن معامله‌های مسکن نیازمندیم‪.‬‬ ‫مصطفی‌قلی خس��روی به ایرنا گفت‪ :‬نه برنامه تولید مسکن‪،‬‬ ‫ن��ه سیاس��ت‌گذاری و نه نرخ مصال��ح‪ ،‬هیچ ک��دام در اختیار‬ ‫مش��اوران امالک نیس��ت‪ .‬تالش م��ا پایی��ن آوردن و تعدیل‬ ‫قیمت‌ها است اما نبود قوانین این روند را کند کرده است؛ برای‬ ‫مث��ال مهم‌ترین اثر ثبت کد رهگیری در معامله‌های مس��کن‬ ‫جلوگیری از س��وداگری و خرید و فروش‌های پی‌درپی بود اما‬ ‫بسیاری از قراردادهای خرید و فروش و حتی اجاره بدون ثبت‬ ‫کد رهگیری منعقد می‌شود‪.‬‬ ‫خس��روی ادامه داد‪ :‬برای مقابله با سوداگری به حمایت‌های‬ ‫قانونی مجلس نیازمندیم و الزم اس��ت قانون‌گذار کد رهگیری‬ ‫را اجباری کند تا در معامله‌های مس��کن به ش��فافیت برسیم‪.‬‬ ‫کمک در بخش مالیات بر عایدی سرمایه نیز می‌تواند از حضور‬ ‫سفته‌بازان در این بازار بکاهد‪.‬‬ ‫رئیس اتحادیه مشاوران امالک تهران با بیان اینکه دولت در‬ ‫راستای سیاس��ت کاهش قیمت‌ها برنامه تولید انبوه مسکن را‬ ‫اجرا می‌کند‪ ،‬گفت‪ :‬تاثیر ‪ ۱۰۰‬درصدی این طرح وقتی نمایان‬ ‫می‌شود که براساس اولویت‌بندی ازسوی مجلس شفافیت وارد‬ ‫معامله‌های مسکن شود‪.‬‬ ‫وی درب��اره آخرین وضعیت بازار اجاره گف��ت‪ :‬قراردادها در‬ ‫تابستان امسال بیشتر به سمت تمدید اجاره رفته است‪.‬‬ ‫به‌گفته قلی‌خس��روی تمدید اجاره راهکار مناسبی است که‬ ‫هم از هزینه‌های مالک و هم از هزینه‌های مستاجر می‌کاهد‪.‬‬ ‫وی درباره اینکه انتظار مس��تاجران دوساله شدن قراردادها‬ ‫ب��ود اما این تقاضا نیز در مجلس مصوب نش��د‪ ،‬گفت‪ :‬بیش��تر‬ ‫از اجب��ار مالکان به دوس��اله کردن قراردادها‪ ،‬بازار مس��کن به‬ ‫راه‌اندازی صنعت اجاره‌داری‪ ،‬فرهنگ‌سازی برای اصالح رابطه‬ ‫مستاجر و موجر و تولید انبوه ساختمان نیازمند است‪.‬‬ ‫قلی‌خس��روی افزود‪ :‬تعداد مستاجران در ایران کمتر از سایر‬ ‫کش��ورها است زیرا مستاجر بودن در کشورهای اروپایی صرفه‬ ‫اقتصادی دارد‪ .‬در حال‌حاضر کمتر از ‪ ۴۰‬درصد خانواده‌ها در‬ ‫کشور اجاره‌نشین هستند و برنامه‌های دولت برای کاهش این‬ ‫تعداد است‪.‬‬ ‫بهره‌برداری از فاز سوم بندر شهید رجایی تا پایان سال‬ ‫معاون مهندس��ی و توس��عه امور زیربنایی س��ازمان بنادر و‬ ‫دریانوردی گفت‪ :‬مرحله نخست فاز سوم بندر شهید رجایی در‬ ‫قالب طرح توس��عه این بندر تا پایان سال جاری به بهره‌برداری‬ ‫می‌رسد‪.‬‬ ‫محمدرض��ا اللهیار در گفت‌وگو با ایس��نا اظه��ار کرد‪ :‬طرح‬ ‫توس��عه فاز س��وم بندر ش��هید رجایی را در دس��تور کار قرار‬ ‫داده‌ایم که تاکنون پیش��رفت مناس��بی هم داشته است‪ .‬پس‬ ‫از آغ��از بهره‌برداری از این فاز‪ ،‬قابلیت پهلوگیری کش��تی‌های‬ ‫کانتینری نسل هفتم جهان با ظرفیت ‪ ۱۸‬هزار و ‪TEU ۴۰۰‬‬ ‫در آن وجود دارد‪.‬‬ ‫معاون مهندس��ی و توس��عه امور زیربنایی س��ازمان بنادر و‬ ‫دریانوردی ادامه داد‪ :‬درصددیم که بخش نخست فاز سوم بندر‬ ‫شهید رجایی تا پایان امسال به بهره‌برداری برسد‪.‬‬ ‫اللهی��ار اع�لام کرد‪ :‬با بهره‌برداری از فاز س��وم بندر ش��هید‬ ‫رجایی ظرفیت این بندر تا ‪ ۲.۱‬میلیون ‪ TEU‬افزایش می‌یابد‬ ‫و به حدود ‪ ۸‬میلیون ‪ TEU‬خواهد رسید‪.‬‬ ‫ح��وزه دریایی کش��ور امس��ال با مش��کالت‬ ‫گوناگونی روبه‌رو ش��د که بخشی از آن ناشی از‬ ‫تحریم‌های یکجانبه و غیرقانونی امریکایی‌ها بود‪.‬‬ ‫درواق��ع دریانوردان س��ربازان خط مقدم جنگ‬ ‫اقتصادی در برهه زمانی کنونی هستند‪.‬‬ ‫به‌دلیل تحریم‌های اعمال ش��ده دریانوردانی‬ ‫که در شناورهای اقیانوس‌پیما فعالیت می‌کنند‬ ‫امکان دسترس��ی ب��ه بازاره��ای کار خارجی را‬ ‫ندارند و متاسفانه درحال‌حاضر با محدودیت‌های‬ ‫خاص��ی در این زمین��ه روبه‌رو هس��تیم که در‬ ‫ص��ورت حل آن باتوجه به وجود تفاهمنامه‌های‬ ‫گوناگون با کشورهای مختلف‪ ،‬شاهد ارزآوری و‬ ‫اشتغال‌آفرینی در این حوزه خواهیم بود‪.‬‬ ‫دریان��وردان ش��اغل در بخش‌ه��ای مختلف‬ ‫کش��ور‪ ،‬در کن��ار تحریم مش��کالت دیگری نیز‬ ‫دارن��د‪ .‬مش��کالت دریان��وردان در ش��ناورهای‬ ‫اقیانوس‌پیما با مش��کالت دریانوردان مش��غول‬ ‫فعالی��ت در ش��ناورهای کوچک تف��اوت دارد؛‬ ‫هرچند دغدغه‌های مش��ترکی مانن��د دوری از‬ ‫وطن و بحث حقوق و دستمزد دارند‪.‬‬ ‫دریانوردان ش��ناورهای اقیانوس‌پیما کارمند‬ ‫دائمی دو ش��رکت بزرگ کش��تیرانی جمهوری‬ ‫اس�لامی ایران و ش��رکت ملی نفتکش هستند‪.‬‬ ‫قوانین مربوط به این شرکت‌ها منطبق با قوانین‬ ‫کار کش��ور است و نکته مهم این است که قانون‬ ‫کار کشور در بسیاری از موارد همخوانی الزم را‬ ‫با حوزه دریایی ندارد‪.‬‬ ‫در اجالس اخیر س��ازمان جهان��ی کار که با‬ ‫حضور س��ران کش��ورهای گوناگ��ون جهان در‬ ‫س��ازمان ملل برگزار ش��د‪ ،‬درخواس��ت برطرف‬ ‫ش��دن تبعیض ملیتی را در ح��وزه کار دریایی‬ ‫مطرح کردیم و خواس��تار رف��ع محدودیت‌های‬ ‫موجود برای دریانوردان ایرانی شدیم‪.‬‬ ‫در داخ��ل کش��ور نی��ز جامعه دریان��وردان‪،‬‬ ‫نهاده��ای حاکمیتی و مجموعه‌های کارفرمایی‪،‬‬ ‫س��ه ضلع جامعه دریایی کشور هستند که باید‬ ‫با رعایت اصل سه‌جانبه‌گرایی‪ ،‬مشکالت جامعه‬ ‫دریایی را حل کنند‪ .‬بدون همکاری هر سه ضلع‬ ‫امکان برطرف کردن مشکالت و مسائل گوناگون‬ ‫این حوزه وجود ندارد‪.‬‬ ‫چک ایرباس ‪۳۲۱‬‬ ‫ازسوی متخصصان داخلی‬ ‫ایرباس ‪ ۳۲۱‬کیش‌ایر پس از یک سال و چند‬ ‫م��اه زمین‌گیری‪ ،‬با تالش متخصصان داخلی در‬ ‫م��دت‌زمان کمت��ر از ‪ ۳‬ماه ب��ا انجام چک‌های‬ ‫س��نگین وارد ناوگان هوایی کشور و آماده پرواز‬ ‫ش��د‪ .‬به گزارش‬ ‫به نقل از روابط عمومی‬ ‫و امور بین‌الملل ش��رکت هواپیمایی کیش‪ ،‬یک‬ ‫ایرباس ‪ ۳۲۱‬این شرکت پس از یک سال و چند‬ ‫م��اه زمین‌گیری‪ ،‬به هم��ت متخصصان داخلی‬ ‫در کمت��ر از ‪ ۳‬م��اه با انجام چک‌های س��نگین‬ ‫و رنگ‌آمی��زی جدید با بازگش��ت به خط آماده‬ ‫پرواز ش��د‪ .‬این هواپیم��ای ایرباس ‪ ۳۲۱‬یکی از‬ ‫جوان‌ترین هواپیماهای کش��ور به‌شمار می‌رود‪.‬‬ ‫باتوج��ه به جذب و حضور گردش��گران خارجی‬ ‫و برای رفاه مس��افران‪ ،‬پروازهای این هواپیما در‬ ‫مس��یرهای داخلی و خارج��ی منتهی به جزیره‬ ‫کی��ش برنامه‌ریزی ش��ده اس��ت‪ .‬پروازهای این‬ ‫پرنده در مس��یرهای کش��ور ترکیه در بامداد و‬ ‫در زمان غیرعملیاتی فرودگاه کیش برنامه‌ریزی‬ ‫ش��ده که در راس��تای سیاس��ت منافع مالی و‬ ‫اقتصادی ش��رکت و بین‌المللی کردن کیش‌ایر‬ ‫اس��ت‪ .‬در برنامه‌ریزی جدید ب��رای این هواپیما‬ ‫قرار اس��ت روزان��ه پروازهایی ب��ه مقصد کیش‬ ‫داشته باشد‪.‬‬ ‫تامین اعتبار‬ ‫برای بزرگراه کربال‬ ‫رئیس سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای‬ ‫اظهار کرد‪ :‬از ابتدای امسال تاکنون ‪ ۱۴۳‬میلیارد‬ ‫ریال اعتبار برای بهس��ازی‪ ،‬روکش و لکه‌گیری‬ ‫آس��فالت جاده‌ه��ای اس��تان کرمانش��اه هزینه‬ ‫شده اس��ت‪ .‬به گزارش‬ ‫به نقل از روابط‬ ‫عمومی سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای‪،‬‬ ‫عبدالهاشم حسن‌نیا در جریان بازدید از بزرگراه‬ ‫کربال در اس��تان کرمانش��اه با ارائه راهکارهای‬ ‫الزم برای تس��ریع در انجام پروژه‌های در دست‬ ‫اقدام‪ ،‬بر اجرای درس��ت برنامه‌ها و ایمن‌سازی‬ ‫راه‌ه��ا تاکید کرد‪ .‬وی ادام��ه داد‪ :‬بزرگراه کربال‬ ‫دارای اهمیت ویژه‌ای برای اس��تان است‪ .‬اجرای‬ ‫پروژه‌ه��ای س��اخت و اص�لاح از ضرورت‌های‬ ‫ارتقای ایمنی تردد در جاده‌های این محور است‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫یک تحلیلگر صنعت هوانوردی معتقد اس��ت باتوجه‬ ‫ب��ه اینک��ه هواپیم��ای ای‌ت��ی‌آر از ابت��دا و ب��ا در نظر‬ ‫گرفت��ن اس��تراتژی پ��روازی ایران‌ایر‪ ،‬انتخ��اب خوبی‬ ‫برای نوسازی ناوگان این ش��رکت نبوده‪ ،‬درحال‌حاضر‬ ‫بای��د ب��رای تامین قطع��ه هواپیماه��ای ایرباس تالش‬ ‫شود‪.‬‬ ‫ش��اهرخ ظهراب‌زاده در پاسخ به این پرسش‬ ‫که «ص��دور مجوز فروش قطعه هواپیم��ای ای‌تی‌آر به‬ ‫ایران که خبر آن به‌تازگی منتش��ر شده‪ ،‬چقدر اهمیت‬ ‫دارد؟» گف��ت‪ :‬درباره این خبر چند مس��ئله قابل‌توجه‬ ‫است‪ .‬نخس��تین نکته این اس��ت که با نگاه به ایران‌ایر‬ ‫و س��ابقه عملیاتی این ش��رکت‪ ،‬دلیل خرید هواپیمای‬ ‫ای‌تی‌آر برای ایران‌ای��ر از همان ابتدا هم با ابهام همراه‬ ‫ب��ود زیرا این هواپیما مناس��ب اس��تراتژی پروازی این‬ ‫سامان رضایی‬ ‫نایب رئیس انجمن صنفی دریانوردان‬ ‫ایران‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫تا ‪ ۶۰۰‬کیلومتر اس��ت که برای مس��افت‌های طوالنی‬ ‫(به‌گفت��ه مس��ئوالن ش��رکت ایران‌ای��ر‪ ،‬پروازه��ای‬ ‫بی��ش از ی��ک س��اعت) نمی‌ت��وان از آن اس��تفاده‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫برهمین اساس از ابتدا‪ ،‬انتقادهایی به خرید این هواپیما‬ ‫ازسوی کارشناسان مطرح ش��ده بود‪ .‬پاسخ ایران‌ایر به‬ ‫ای��ن انتقادها نی��ز همواره این بوده ک��ه خرید این نوع‬ ‫ناوگان ازس��وی هواپیمایی هما باتوجه به سیاست‌های‬ ‫دول��ت برای اس��تفاده در مناط��ق کم‌برخ��وردار بوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫برخی شنیده‌ها و گفت‌وگوهای‬ ‫با افراد مطلع‬ ‫حاکی از آن اس��ت که درحال‌حاضر تنها تعداد کمی از‬ ‫‪ ۱۳‬ای‌تی‌آر برجامی در ناوگان ایران‌ایر در حال فعالیت‬ ‫هس��تند‪ .‬بر همین اساس شاید بتوان خبر صدور مجوز‬ ‫ف��روش قطعه‌های ای‌ت��ی‌آر به ای��ران را خبری خوب‬ ‫ارزیابی کرد‪ .‬از سوی دیگر در حالی که در ابتدای خرید‬ ‫این هواپیماها از ش��رکت ایتالیایی‪-‬فرانس��وی ای‌تی‌آر‪،‬‬ ‫گفته ش��د برای این هواپیماها پروازهای��ی از تهران به‬ ‫فرودگاه‌های کاش��ان‪ ،‬اراک‪ ،‬رشت‪ ،‬رامسر‪ ،‬گرگان و نیز‬ ‫پرواز در مس��یرهای کوتاهی مانند کرمان‪-‬مش��هد در‬ ‫نظر گرفته خواهد ش��د اما با گذش��ت بیش از ‪ ۲‬س��ال‬ ‫از پیوس��تن این هواپیماها به ناوگان ایران‌ایر‪ ،‬هنوز این‬ ‫هواپیماها در همه مس��یرهای وعده داده شده به پرواز‬ ‫درنیامده‌اند‪.‬‬ ‫همین مس��ئله‪ ،‬احتم��ال زمین‌گیر ب��ودن برخی از‬ ‫ای��ن هواپیماها به‌دلیل نبود قطع��ه را پررنگ‌تر و خبر‬ ‫ف��روش قطع��ه ب��ه ای��ران را دارای اهمیت بیش��تری‬ ‫می‌کند‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫دریانوردان‬ ‫در خط مقدم‬ ‫مبارزه با‬ ‫تحریم‬
‫‪14‬‬ ‫سه‌شنبه‬ ‫‪ 22‬مرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 11‬ذی‌الحجه ‪1440‬‬ ‫‪ 13‬اوت ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1349‬‬ ‫پیاپی ‪2667‬‬ ‫نفت و انرژی‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫ایران در تولید «متیل اتیل کتون» خودکفا شد‬ ‫کاهش تهدیدپذیری کشور با توسعه صنعت پتروشیمی‬ ‫مدیرعامل پتروش��یمی فن‌آوران معتقد اس��ت هر‬ ‫چه تولیدات پتروش��یمی را در کش��ور افزایش دهیم‬ ‫تهدیدپذی��ری ای��ران از ای��ن حوزه کاه��ش خواهد‬ ‫یافت‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫نشس��ت رس��انه‌ای شرکت‌های‬ ‫زیرمجموع��ه تاپیکو با حض��ور مدی��ر روابط‌عمومی‬ ‫و ام��ور بین‌المل��ل ش��رکت س��رمایه‌گذاری تامی��ن‬ ‫اجتماعی(شس��تا)‪ ،‬مدی��ران عامل ش��رکت‌های تابع‬ ‫هلدین��گ تاپیکو به میزبانی مش��ترک ش��رکت‌های‬ ‫پتروشیمی فن‌آوران و شیمی بافت برگزار شد‪.‬‬ ‫گروه انرژی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫پتروشیمی شیمی‌بافت افزوده شد‪.‬‬ ‫پتروشیمی شیمی بافت جزو نخستین شرکت‌های‬ ‫مورد بهره‌برداری در منطقه به شمار می‌رود که تولید‬ ‫اصلی آن ‪ MTBE‬و رافینت اس��ت و از فناوری تولید‬ ‫آلمانی استفاده می‌کند‪.‬‬ ‫خوراک این شرکت از پتروشیمی‌های شازند‪ ،‬تبریز‬ ‫و ج��م و نیز پتروش��یمی‌های امیرکبی��ر و بندر امام‬ ‫خمینی در منطقه تامین می‌شود‪.‬‬ ‫‪ ۸۳۰۰‬ت��ن تولی��د ماهانه که در س��ال ‪ ۹۷‬در این‬ ‫ش��رکت محقق ش��د از دس��تاوردهای عملیاتی بارز‬ ‫آن اس��ت که رکورد جدیدی در این زمینه به ش��مار‬ ‫می‌رود؛ این مهم در تولید ‪ ۳‬ماه نخس��ت سال ‪۱۳۹۸‬‬ ‫نیز تکرار شد‪.‬‬ ‫‹ ‹عرضه ‪ ۸۵‬درصد ارز حاصل از صادرات‬ ‫به سامانه نیما‬ ‫عکس‪ :‬آیدا فریدی‬ ‫هر چه تولیدات‬ ‫پتروشیمی‬ ‫را در کشور‬ ‫افزایش دهیم‪،‬‬ ‫تهدیدپذیری‬ ‫ایران از این‬ ‫حوزه کاهش‬ ‫خواهد یافت‬ ‫در این نشس��ت س��ید محسن ش��مس‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫پتروش��یمی ش��یمی بافت با اش��اره به دستاوردهای‬ ‫بارز این ش��رکت در حوزه توسعه بازارهای هدف بیان‬ ‫کرد‪ :‬باالترین رکورد صادرات این شرکت در سال ‪۹۷‬‬ ‫محقق شده است‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینک��ه تولید ش��رکت پتروش��یمی‬ ‫شیمی‌بافت در ‪ ۳‬ماه نخست امسال ‪ ۷‬درصد نسبت به‬ ‫مدت مشابه سال گذشته افزایش داشته است‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫مجموع فروش این ش��رکت ‪ ۱۱۳‬درصد در سال ‪۹۷‬‬ ‫نسبت به سال ‪ ۹۶‬رشد داشته است‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت پتروشیمی شیمی‌بافت با اشاره‬ ‫به اینکه ‪ ۳۷‬درصد ‪ MTBE‬پتروشیمی شیمی‌بافت‬ ‫در س��ال ‪ ۹۷‬صادر شده اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬ارزش مجموع‬ ‫صادرات این ش��رکت سال گذش��ته ‪ ۱۸‬میلیون دالر‬ ‫بوده است‪.‬‬ ‫ش��مس با بی��ان اینک��ه ‪ ۷۰‬درص��د ارز حاصل از‬ ‫صادرات باید به سامانه نیما عرضه شود‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫پتروشیمی ش��یمی‌بافت سال گذش��ته ‪ ۸۵‬درصد از‬ ‫ارز حاص��ل از صادرات را به س��امانه نیما عرضه کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت پتروشیمی شیمی‌بافت با اشاره‬ ‫به ادامه روند رو به رش��د صادرات این ش��رکت مانند‬ ‫س��ال گذشته‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬این شرکت ‪ ۱۰‬هزار تن به‬ ‫ارزش ‪ ۶‬میلیون دالر در ‪ ۳‬ماه نخست امسال صادرات‬ ‫تولید شرکت پتروشیمی ش��یمی‌بافت در ‪ ۳‬ماه نخست امسال ‪۷‬‬ ‫درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش داشته است‬ ‫داشته است‪.‬‬ ‫ش��مس به افزایش ‪ ۲۸۳‬درصدی سود خالص گروه‬ ‫شیمی‌بافت در سال ‪ ۹۷‬نسبت به سال ‪ ۹۶‬اشاره کرد‬ ‫و افزود‪ :‬این ش��رکت در ‪ ۳‬ماه نخس��ت امس��ال ‪۲۳۴‬‬ ‫درصد افزایش س��ود نس��بت به مدت مش��ابه س��ال‬ ‫گذشته داشته است‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینک��ه عملیات تعمی��ر و نگهداری در‬ ‫پتروشیمی شیمی‌بافت با برنامه انجام می‌شود‪ ،‬ادامه‬ ‫داد‪ :‬بی��ش از ‪ ۴۷۲‬هزار نفر س��اعت کار بدون حادثه‬ ‫سال گذشته در این شرکت ثبت شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹شیمی تکس آریا سودده شد‬ ‫مدیرعامل ش��رکت پتروشیمی ش��یمی‌بافت گفت‪:‬‬ ‫ش��رکت ش��یمی تکس آریا که تابع این شرکت است‬ ‫برای نخستین‌بار در سال گذشته به سوددهی رسید‪.‬‬ ‫ش��مس با اش��اره به اینکه ‪ MEK‬محصول اصلی‬ ‫ش��رکت شیمی تکس آریا است که در خاورمیانه تنها‬ ‫در این واحد تولید می‌ش��ود‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬با راه‌اندازی‬ ‫ای��ن ش��رکت کش��ور از واردات ‪( MEK‬متیل اتیل‬ ‫کتون) بی‌نیاز شد‪.‬‬ ‫ب��ه گفت��ه وی‪ ،‬ادغ��ام ش��رکت‌های پتروش��یمی‬ ‫ش��یمی‌بافت و ش��یمی تک��س آریا و امکان‌س��نجی‬ ‫تولی��د محصوالت جدید و خ��روج از تک‌محصولی از‬ ‫برنامه‌های این شرکت است‪.‬‬ ‫شمس با اش��اره به شرایط بین‌المللی کنونی اظهار‬ ‫ک��رد‪ :‬افزون‌بر حفظ مش��تریان س��نتی‪ ،‬امس��ال ‪۲‬‬ ‫کش��ور دیگر به مجموعه مش��تریان صادراتی شرکت‬ ‫ردیف اعتباری برای اجرای شبکه دوم آب‌رسانی نداریم‬ ‫بهمن راعی‪ :‬معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت‬ ‫آب منطق��ه‌ای اصفهان گفت‪ :‬ردی��ف اعتباری برای‬ ‫اجرای س��امانه دوم آب‌رس��انی نداریم و باید از محل‬ ‫ماده ‪ ۱۹‬و با س��رمایه‌گذار بخش خصوصی عملیاتی‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫از استان اصفهان‪ ،‬حسن ساسانی‬ ‫در نشس��ت خبری اظهار کرد‪ :‬ب��رای عملیاتی کردن‬ ‫س��امانه دوم‌آب‌رس��انی به اعتباری بیش از ‪ ۲‬هزار و‬ ‫‪ ۶۰۰‬میلیارد تومان نیاز است‪.‬‬ ‫معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای‬ ‫اصفهان با بیان اینکه از آغاز س��ال آبی جاری تاکنون‬ ‫حجم ورودی به س��د زاین��ده‌رود یک میلیارد و ‪۸۴۲‬‬ ‫میلی��ون مترمکع��ب آب و حج��م خروج��ی آن یک‬ ‫میلیارد و ‪ ۲۶۲‬میلیون مترمکعب بوده اس��ت‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫هم‌اکنون حجم ذخیره س��د زاینده‌رود ‪ ۷۵۱‬میلیون‬ ‫مترمکعب است‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬امس��ال می��زان بارش‌ها در ایس��تگاه‬ ‫ش��اخص زاینده‌رود‌(چلگرد) ‪ ۲‬هزار و ‪ ۱۴۴‬میلی‌متر‬ ‫بوده و بارش‌های مطلوب س��ال آبی جاری سبب شد‬ ‫که توزیع آب برای کش��ت پاییزه و بهاره رهاس��ازی‬ ‫ش��ود‪ .‬درحال‌حاضر آب ب��ه منظور تامی��ن حداقلی‬ ‫حقابه زیس��ت‌محیطی رودخانه و کشت تابستانه نیز‬ ‫در رودخانه جاری است‪.‬‬ ‫‌‌‬ ‫کارگروه‬ ‫وی با اش��اره به مصوبه‌های آخرین جلسه‬ ‫‪ ۵‬نفر ‌ه که در اس��تانداری با حضور نماینده س��ازمان‬ ‫جهاد کشاورزی و صنف کشاورزان برگزار شد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫بر اساس تصمیم‌گیری‌ها برای شرق اصفهان‪ ۳ ،‬دوره‬ ‫‪ ۲۰‬روزه و ب��رای غرب اصفه��ان ‪ ۳‬دوره ‪ ۱۵‬روزه آب‬ ‫برای کشت تابستانه رهاس��ازی شده و درحال‌حاضر‬ ‫نیز این مصوبه در حال انجام است‪ .‬امیدواریم تابستان‬ ‫امسال کشاورزان پس از سال‌ها بتواند کشت مطلوبی‬ ‫داشته باشد‪.‬‬ ‫وی میزان ذخیره آب پشت سد زاینده‌رود را ‪۷۵۱‬‬ ‫میلیون متر‌مکعب اعالم کرد و افزود‪ :‬س��ال گذش��ته‬ ‫میزان ذخیره سد زاینده‌رود ‪ ۲۹۷‬میلیون متر‌مکعب‬ ‫بود‪.‬‬ ‫معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای‬ ‫اصفه��ان ادامه داد‪ :‬با توجه به بارش بیش از ‪ ۲‬هزار و‬ ‫‪ ۱۴۴‬میلی‌متر بارندگی در سرش��اخه کوهرنگ و ‪۵۸‬‬ ‫درصد بهبود بارندگی‌ها امس��ال توانس��تیم آب برای‬ ‫کشت تابستانه کشاورزان اختصاص دهیم‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه باید در طول ‪ ۳‬سال آینده به‬ ‫طور کامل کش��ت برنج از استان اصفهان حذف شود‪،‬‬ ‫ادامه داد‪ :‬ما موظفیم حقابه کش��اورزان را اختصاص‬ ‫دهیم‪ .‬درحال‌حاضر جهاد کش��اورزی محدودیت‌های‬ ‫زیادی برای برنجکاران قائل شده است‪.‬‬ ‫ساسانی خاطرنشان کرد‪ :‬شهرداری برای آبیاری ‪۴‬‬ ‫هزار و ‪ ۵۰۰‬هکتار فضای سبز اقدام به استفاده از آب‬ ‫زاینده‌رود کرده است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه برای احیای تاالب گاو خونی باید‬ ‫دب��ی آب را افزای��ش داده و خروجی آب در باالترین‬ ‫حجم باش��د که به دلیل برداش��ت‌های بی‌رویه آب و‬ ‫محدود بودن منابع آب این امکان وجود ندارد‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫بیش از ‪ ۱۰‬میلی��ون مترمکعب آب به تاالب هدایت‬ ‫شده و حدود ‪ ۵‬درصد تاالب را پوشش داده است‪.‬‬ ‫معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای‬ ‫اصفهان گفت‪ :‬اس��تفاده از پس��اب تنها برای آبیاری‬ ‫درختان غیرمثمر مجاز است‪.‬‬ ‫وی ب��ا اش��اره ب��ه اینک��ه بی��ش از ‪ ۲۴۰‬هکت��ار‬ ‫ساخت‌وساز غیرمجاز بیش��تر به شکل ویال در حریم‬ ‫رودخان��ه زاینده‌رود وجود دارد و باید تخریب ش��ود‪‌،‬‬ ‫ادامه داد‪ :‬در سال‌های گذشته در حوزه ساخت‌وسازها‬ ‫در حریم رودخانه بی‌توجهی شده است‪.‬‬ ‫ساسانی از پر و مسدود کردن ‪ ۱‌۶۹۰‬چاه غیرمجاز‬ ‫خب��ر داد و افزود‪ :‬ب��ا این کار از ح��دود ‪ ۷۱‬میلیون‬ ‫متر‌مکعب برداشت غیرمجاز آب جلوگیری شد‪.‬‬ ‫ایجاد خط انتقال ‪ ۲۳۰‬کیلوولت پاالیش نفت اصفهان‬ ‫ش��رکت پاالیش نفت اصفهان به منظ��ور تامین برق‬ ‫واحدهای عملیاتی پاالیش��گاه به طور پیوس��ته و پایدار‬ ‫با قابلیت اطمینان باال و ایمن از ش��بکه برق سراس��ری‪،‬‬ ‫اقدام به خرید‪ ۶۰MW‬دیماند از شرکت برق منطقه‌ای‬ ‫اصفهان کرده است‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫از اس��تان اصفهان‪ ،‬مدیر مهندسی‬ ‫و پروژه‌های ش��رکت پاالیش نفت اصفهان افزود‪ :‬اجرای‬ ‫ای��ن طرح در قالب ‪ ۲‬پروژه‪ ،‬خ��ط انتقال ‪ ۲۳۰‬کیلوولت‬ ‫هوای��ی دومداره از نیروگاه ش��هید محم��د منتظری به‬ ‫پاالیش��گاه اصفهان با طول تقریبی ‪ ۵.۵‬کیلومتر و پست‬ ‫فشار قوی ‪ ۲۳۰.۳۳‬کیلوولت اجرا شده است‪.‬‬ ‫سید منصور سید فتاحی در بیان مزیت‌های این طرح‬ ‫گف��ت‪ :‬تامین کمبود برق موردنی��از واحدهای عملیاتی‬ ‫پاالیش��گاه‪ ،‬باال بردن قابلیت اطمینان‪ ،‬پایداری و ایمنی‬ ‫ش��بکه برق پاالیش��گاه‪ ،‬کاهش آب مصرفی پاالیشگاه و‬ ‫صرفه‌جویی در مص��رف انرژی از مزیت‌های این طرح به‬ ‫شمار می‌رود‪.‬‬ ‫وی هزین��ه اج��رای خط انتق��ال را ‪ ۶۰‬میلیارد ریال‪،‬‬ ‫هزینه اجرای پس��ت را ‪ ۲۰۰‬میلیارد ریال و ‪ ۲.۶‬میلیون‬ ‫ی��ورو اعالم و تصریح کرد‪ :‬تاکنون خط انتقال طرح ‪۱۰۰‬‬ ‫درصد و پست ‪ ۹۷‬درصد پیشرفت داشته است‪.‬‬ ‫س��ید فتاحی با بی��ان اینکه از ‪ ۲۰‬فروردین امس��ال‪،‬‬ ‫خط انتقال و پست‪ ،‬برق‌دار شده و به مرحله بهره‌برداری‬ ‫رس��یده‪ ،‬بیان کرد‪ :‬با توجه به تکمیل نش��دن موارد فنی‬ ‫و تجهیزاتی در پس��ت نیروگاه ش��هید محمد منتظری‬ ‫درحال‌حاضر پست ‪ ۲۳۰‬کیلو‌ولت پاالیشگاه با یک خط‬ ‫تغذیه می‌ش��ود و امیدواریم با برطرف ش��دن مشکالت‬ ‫موجود در یک ماه آینده‪ ،‬بهره‌برداری از مدار دوم نیز آغاز‬ ‫ش��ود و قابلیت اطمینان انشعاب برق پاالیشگاه به ‪۱۰۰‬‬ ‫درصد طراحی شده برسد‪.‬‬ ‫رشد ‪ ۲‬برابری اعتبارات آب‌رسانی به روستاهای سیستان و بلوچستان‬ ‫معاون مهندسی و توس��عه شرکت آبفای کشور‬ ‫از رشد ‪ ۲‬برابری اعتبارات آب‌رسانی به روستاهای‬ ‫سیس��تان و بلوچستان نسبت به سال گذشته خبر‬ ‫داد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش ایرن��ا‪ ،‬ش��اهین پاک��روح در آیین‬ ‫کلنگ‌زنی پروژه آب‌رسانی به مجتمع ‪ ۴۷‬روستایی‬ ‫منزالب زاهدان افزود‪ :‬امس��ال اعتبار قابل‌توجهی‬ ‫برای آب‌رس��انی به روستاهای اس��تان سیستان و‬ ‫بلوچستان در نظر گرفته شده که این رقم با ‪ ۲‬برابر‬ ‫رش��د نسبت به سال گذشته افزون‌بر ‪ ۲۴۰‬میلیارد‬ ‫تومان اس��ت‪ .‬وی با بیان اینکه آب‌رس��انی به ‪۴۷‬‬ ‫روس��تای مجتمع منزالب با جمعیت زیر پوش��ش‬ ‫‪ ۶۰۴۵‬نفر پیش‌بینی ش��ده اس��ت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬به‬ ‫منظور عملیاتی ش��دن پروژه‌های آب‌رسانی بیش‬ ‫از ‪ ۲۱۰۰‬روس��تا در اس��تان سیستان و بلوچستان‬ ‫از محل منابع ملی و صندوق توس��عه برنامه‌ریزی‬ ‫الزم انجام ش��ده اس��ت‪ .‬معاون مهندسی و توسعه‬ ‫شرکت آبفای کش��ور ادامه داد‪ :‬با برنامه‌ریزی‌های‬ ‫انجام‌شده و حمایت نمایندگان مجلس در موضوع‬ ‫تامین منابع مالی از صندوق توسعه ملی امیدواریم‬ ‫بتوانی��م در ب��ازه زمانی ‪ ۴‬س��اله تع��داد زیادی از‬ ‫پروژه‌ها را به بهره‌برداری برسانیم‪.‬‬ ‫پاکروح خاطرنش��ان کرد‪ :‬ب��رای برطرف کردن‬ ‫هرگون��ه مش��کل در زمین��ه تامی��ن مناب��ع آب‬ ‫آش��امیدنی با همت تمامی هم��کاران و به منظور‬ ‫ارتق��ای ش��اخص بهره‌من��دی در اس��تان تم��ام‬ ‫تالش‌مان را خواهیم کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹افزایش ظرفیت تولید متانول کشور‬ ‫محمد‌جواد بدری‪ ،‬مدیرعامل پتروش��یمی فن‌آوران‬ ‫ت ضمن بیان دس��تاوردهای مهم‬ ‫نی��ز در این نشس�� ‌‬ ‫ای��ن ش��رکت تولیدکننده متانول و اس��ید اس��تیک‬ ‫در س��ال ‪ ۱۳۹۷‬و برنامه‌های آین��ده آن‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫اکنون فضای ایران بر اثر تحمیل فش��ارهای ناعادالنه‬ ‫بین‌المللی به کش��ور و مردم‪ ،‬فضای جنگ اقتصادی‬ ‫است و در این فضا تزریق امید و انعکاس توانمندی‌ها‬ ‫و موفقیت‌ها‪ ،‬به‌خوبی می‌تواند اثر فش��ارهای موجود‬ ‫را مهار کند‪.‬‬ ‫وی اضاف��ه کرد‪ :‬در حال��ی که رس��انه‌های بیگانه‬ ‫س��عی بر انعکاس فضای یأس و نا‌امیدی از جامعه ما‬ ‫در عرص��ه بین‌المللی دارند این وظیفه رسانه‌هاس��ت‬ ‫ک��ه آث��ار منفی را ب��ا انتش��ار نقاط ق��وت موجود و‬ ‫توانمندی‌های بارز جوانان و متخصصان این مرز و بوم‬ ‫در عرصه‌های گوناگون از جمله صنعت پتروش��یمی‪،‬‬ ‫خنثی و از جامعه دور کنند‪.‬‬ ‫ب��دری با اش��اره به ‪ ۳‬میلیون ت��ن افزایش ظرفیت‬ ‫تولید متانول کشور در شرایط تحریم و برنامه افزایش‬ ‫آن ب��ه بی��ش از ‪ ۱۰‬میلیون تن تا س��ال آینده گفت‪:‬‬ ‫ه��ر چه تولی��دات پتروش��یمی را در کش��ور افزایش‬ ‫دهیم‪ ،‬تهدیدپذیری ایران از این حوزه کاهش خواهد‬ ‫یافت‪.‬‬ ‫وی عام��ل کاهش آس��یب‌پذیری در ای��ن حوزه را‬ ‫افزایش سهم کش��ور از سبد تولید جهانی محصوالت‬ ‫پتروش��یمی بی��ان ک��رد و اف��زود‪ :‬افزای��ش تولی��د‬ ‫محص��والت پتروش��یمی‪ ،‬وابس��تگی بازارهای هدف‬ ‫و مصرف‌کنن��دگان را به دنبال خواهد داش��ت و این‬ ‫مسئله موجب می‌شود چشم‌پوشی بازارهای جهانی از‬ ‫بازار ایران به دلیل تحریم‪ ،‬نتایج نامطلوب زیادی برای‬ ‫آنها به دنبال داشته باشد‪.‬‬ ‫مدیرعامل پتروش��یمی فن‌آوران افزود‪ :‬سیاس��ت‌ها‬ ‫و چش��م‌انداز تعریف‌ش��ده برای محص��ول متانول در‬ ‫کش��ور‪ ،‬حرکت به س��مت نقطه تاثیرگ��ذاری جهانی‬ ‫تولیدکنن��دگان داخل��ی و تاثیرگذاری مس��تقیم بر‬ ‫قیمت‌های جهان��ی این محصول به پیروی از س��هم‬ ‫ای��ران در تولی��د ای��ن محص��ول در عرص��ه جهانی‬ ‫اس��ت و در همی��ن زمینه ب��ا ایج��اد همگرایی میان‬ ‫تولیدکنن��دگان داخل��ی‪ ،‬به س��رعت در حال تحقق‬ ‫برنامه‌های اس��تراتژیک خ��ود و پایش مس��تمر آنها‬ ‫هستیم‪.‬‬ ‫بدری مهم‌‌ترین نقاط قوت و دس��تاوردهای شرکت‬ ‫فن‌آوران در سال ‪ ۱۳۹۷‬و جهش ‪ ۱۹۳‬درصدی ‪EPS‬‬ ‫این شرکت در س��ال گذشته را بیان کرد و از رشد ‪۳‬‬ ‫برابری س��ود هر سهم در ‪ ۳‬ماه نخست امسال نسبت‬ ‫به مدت مشابه سال گذشته خبر داد‪.‬‬ ‫‹ ‹تاکید وزارت نفت بر شفاف‌سازی‬ ‫حسن محمدی‪ ،‬مدیر روابط‌عمومی و امور بین‌الملل‬ ‫شستا نیز در این نشس��ت با اشاره به تاکید و اهتمام‬ ‫مق��ام وزارت به امر شفاف‌س��ازی‪ ،‬پرداخت��ن به این‬ ‫موض��وع را از مهم‌ترین موارد اجرایی در دس��تور کار‬ ‫شس��تا عنوان ک��رد و گف��ت‪ :‬برای اجرای سیاس��ت‬ ‫شفاف‌س��ازی‪ ،‬رویکرد رس��انه‌ای جدیدی در س��طح‬ ‫ع ایجاد ش��ده ک��ه تدارک‬ ‫شس��تا و ش��رکت‌های تاب ‌‬ ‫چنین جلس��ه‌هایی با اصحاب رس��انه با هدف تبیین‬ ‫آخرین رخدادها و موارد مرتبط با مجموعه شس��تا با‬ ‫حضور دکتر رضوانی‌فر‪ ،‬مدیرعامل شستا و نمایندگان‬ ‫آن‪ ،‬بخش��ی از آن اس��ت و قرار اس��ت ادامه داش��ته‬ ‫باشد‪.‬‬
‫‪15‬‬ ‫سه‌شنبه‬ ‫‪ 22‬مرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 11‬ذی‌الحجه ‪1440‬‬ ‫‪ 13‬اوت ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1349‬‬ ‫پیاپی ‪2667‬‬ ‫اقتصاد و هنر‬ ‫گفت‌وگوی‬ ‫با تهیه‌کننده و کارگردان فیلم سینمایی «محدوده ابری»‬ ‫پیچ و خم‌های سینمای مستقل و وسوسه‌های سینمای تجاری‬ ‫عکس‪ :‬آیدا فریدی‬ ‫علی نعیمی‪ :‬فیلم سینمایی «محدوده ابری» ساخته روح‌اهلل‬ ‫س��هرابی پس از ‪ ۱۱‬سال که از زمان ساخت آن می‌گذرد‪ ،‬در‬ ‫گروه سینمایی هنر و تجربه روی پرده رفت‪ .‬فیلمی با فضایی‬ ‫متفاوت که روند ساخت و شرایط اکران آن می‌تواند نمونه‌ای‬ ‫از تالش فیلمس��ازان جوان در عرصه سینمای مستقل باشد‪.‬‬ ‫با ذبیح‌اهلل رحمانی تهیه‌کننده و روح‌اهلل س��هرابی کارگردان‬ ‫این اثر س��ینمایی درباره سینمای مستقل و تفاوت‌های آن با‬ ‫سینمای تجاری به گفت‌وگو نشسته‌ایم که در ادامه می‌آید‪.‬‬ ‫€ €از س�اخت فیلم «محدوده اب�ری» بگویید؟ چطور‬ ‫به‌عنوان نخس�تین تجربه فیلمس�ازی به‌سراغ چنین‬ ‫ایده‌ای رفتید و فیلمی را س�اختید که در طبیعت و در‬ ‫‪ ۳‬فصل گوناگون می‌گذرد؟‬ ‫روح‌اهلل سهرابی‪ :‬ساخت محدوده ابری مربوط به ‪ ۱۱‬سال‬ ‫پیش است و برای همین عقبه و وجه تسمیه ظریفی از آن در‬ ‫ذهنم نیس��ت‪ ،‬اما کلیت ماجرا این است که تصمیم داشتیم‬ ‫به‌دلی��ل درگیری در س��اخت فیلم کوت��اه بتوانیم فیلم‌های‬ ‫کوتاه��ی بس��ازیم ت��ا در جش��نواره‌های فیلم‌کوت��اه حضور‬ ‫پیدا ک��رده و آثار قابل‌توجهی عرضه کنیم‪ .‬در نشس��ت‌های‬ ‫خصوصی با آقای رحمانی و آقای مصطفوی نویسنده کار‪ ،‬به‬ ‫این س��مت رفتیم که می‌توانیم با یک تیر چند نشان بزنیم؛‬ ‫یعنی هم بتوانیم فیلم‌های کوتاه بس��ازیم و هم فیلم‌هایی که‬ ‫در نهایت بتوانیم آنها را با یک نخ تسبیح و یک وجه مشترک‬ ‫ب��ه یک فیلم بلند تبدیل کنیم‪ .‬در واقع در قالب اپیزودیک با‬ ‫یک نقطه مش��ترک یک خروجی واحد بگیریم‪ .‬در مجموع با‬ ‫در دامنه‌های کو ‌ه مستقر بودند و چون شرایط جوی گاهی به‬ ‫مشورت‌هایی با آقای رحمانی به‌عنوان تهیه‌کننده‌ای که آشنا‬ ‫ما اجازه نمی‌داد به‌طور مستمر فیلمبرداری کنیم و وقفه‌های‬ ‫به سینما اس��ت و وجوه دراماتیک را به‌خوبی می‌شناسند به‬ ‫زی��ادی در کار می‌افتاد که با توجه به اتمس��فر و فضایی که‬ ‫این نتیجه رس��یدیم که از مولفه‌های مش��ترکی در هر س��ه‬ ‫درونش بودیم و سرمای هوا طبیعی بود‪ .‬گاهی سرمای هوا به‬ ‫اپیزود استفاده کنیم تا مخاطب در جاهای گوناگون فیلم آنها‬ ‫حدی بود که بعضی از اعضای گروه دو روز مریض می‌ش��دند‬ ‫را پیدا کند‪ .‬حیوانات‪ ،‬طبیعت و تنهایی مولفه‌هایی بودند که‬ ‫و تصویربرداری به تاخیر می‌افتاد‪.‬‬ ‫چه در فرم و چه در محتوا توانس��تند قصه‌های‬ ‫رحمان�ی‪ :‬هنوز هم با وجود گذش��ت ‪ ۱۱‬سال‬ ‫ما را به هم پیوند بزنند‪ .‬در جشنواره بیست‌ونهم‬ ‫از س��اخت فیل��م که ب��ه تولیدش فک��ر می‌کنم‪،‬‬ ‫فیلم فجر که فیلم به نمایش درآمد با اس��تقبال‬ ‫می‌بینم فیلم سختی را س��اختیم‪ .‬حتی با وجود‬ ‫منتقدان روبه‌رو و در همان سال به جشنواره‌های‬ ‫نی��روی جوانی و ش��ور و ش��وق و هدف��ی که در‬ ‫تایلند و هند دعوت ش��د که نشان‌دهنده اقبال‬ ‫س��ینما داش��تیم باز هم به نظرم پروژه سختی را‬ ‫خوب از ای��ن فیلم بود‪ .‬مح��دوده ابری در واقع‬ ‫برای تولید انتخ��اب کردیم و در عین حال وقتی‬ ‫خروجی ‪ ۱۱‬سال فیلمسازی در عرصه کوتاه بود‬ ‫فیل��م آماده نمایش ش��د‪ ،‬مخاطب گمان می‌کند‬ ‫روح‌اهلل سهرابی‬ ‫که اگر قرار بود امروز آن را بس��ازم طور دیگری‬ ‫با فیلم س��هل و ممتنعی روبه‌رو اس��ت که تولید‬ ‫می‌ساختم‪.‬‬ ‫آس��انی داش��ته‪ ،‬اما واقعیت این است که فرآیند‬ ‫بسیاری از‬ ‫ذبی�ح‌اهلل رحمان�ی‪ :‬من و آقای س��هرابی با‬ ‫سختی را برای رسیدن به نمایش طی‌کردیم‪.‬‬ ‫هم همکار بودیم‪ .‬براس��اس عالق��ه‌ای که من از مدیران فرهنگی‬ ‫� چرا برای نخس�تین تجربه سراغ ساخت‬ ‫ایشان می‌دیدم برای ساخت فیلم به‌تدریج شروع ما فقط به فکر چنین فیلم س�ختی رفتید؟ دوست داشتید‬ ‫خودتان را مح�ک بزنید تا ببینید می‌توانید‬ ‫کردی��م به ایج��اد فضایی که مقدمات س��اخت مدت کوتاه‬ ‫فیلم متفاوت و س�خت بس�ازید؟ چرا سراغ‬ ‫نخس��تین فیلم ایش��ان فراهم ش��ود‪ .‬در زمینه مدیریت خود‬ ‫تهیه‌کنندگی من فق��ط یک تهیه‌کننده تجاری‬ ‫یک فیل�م آپارتمان�ی جمع‌وج�ور و راحت‬ ‫نیس��تم که فقط بخواهم به وجه درآمدزایی یک هستند؛ یعنی در‬ ‫نرفتی�د؟ تولی�د در ش�رایط س�خت مث�ل‬ ‫فیلم فکر کنم‪ .‬باید به فیلمنامه و روند س��اخت همان زمانی که کوهستان و برف و سرما ریسک باالیی دارد‬ ‫فیلم اشراف داشته باشم و کارگردان را باور کنم پشت میزشان و امکان دارد خروجی کار هم خوب از کار در‬ ‫تا بتوانم در راس��تای بهتر شدن محصول تالش هستند به آمار و نیاید‪ ،‬چرا این ریسک را پذیرفتید؟‬ ‫کنم‪ .‬تهیه‌کنن��ده باید به همه جوانب س��اخت‬ ‫سهرابی‪ :‬من پیش از ساخت فیلم نخست خود‬ ‫ارقامی‬ ‫یک فیلم اش��راف داشته باش��د‪ .‬از صدا و تصویر‬ ‫تجربه کار س��خت‌تر را وقتی ک��ه نوجوان بودم و‬ ‫و تدوین و فیلمنامه س��ردربیاورد و بتواند نسبت فکر می‌کنند که فیلم کوتاه می‌ساختم‪ ،‬داش��تم‪ .‬در دبیرستان در‬ ‫‪ ۳‬ماه تابستان حدود ‪ ۵۰‬نفر از دانش‌آموزان را به‬ ‫به بهتر ش��دن اثر نظر خود را مطرح کند وگرنه در دوره خود‬ ‫تهیه‌کنن��ده‌ای که فقط در نق��ش تامین‌کننده‬ ‫مدرس��ه آوردم و یک فیلم داستانی ساختم به‌نام‬ ‫به‌جا‬ ‫منابع مالی باش��د هی��چ‌گاه نمی‌تواند به رش��د‬ ‫«بازگش��ت» که حت��ی برخی از معلم��ان را هم‬ ‫می‌گذارند‬ ‫هنری یک اثر کمک کند‪ .‬در واقع سرمایه فکری‬ ‫مجاب کردم در ‪3‬ماه تعطیلی تابستان به مدرسه‬ ‫خ��ودم را در تولید یک فیلم همراه می‌کنم و در‬ ‫بیایند و در ساخت فیلم کمک کنند‪ .‬به‌طور قطع‪،‬‬ ‫طول س��اخت فیلم «محدوده ابری» با نشس��ت‌ها گوناگونی‬ ‫«مح��دوده ابری» نس��بت به آن پروژه س��خت‌تر نبود‪ .‬چون‬ ‫ب��ه یک وحدت نظ��ر در وجوه دراماتیک قصه رس��یدیم که‬ ‫هم از لحاظ س��نی بزرگ‌تر ش��ده بودم و هم تجربه سختی‬ ‫در چارچوب فیلمنامه توانس��ت به‌خوبی اثرگذار باشد‪ .‬حتی‬ ‫را پش��ت سر گذاش��ته بودم و می‌دانس��تم در شرایط سخت‬ ‫گاهی این نشست‌ها و اظهارنظرها به نقاط اختالفی می‌رسید‬ ‫چ��ه راهکارهایی انجام دهم و هم اینکه با یک گروه حرفه‌ای‬ ‫که هر کدام در دنیای فکری خودمان استدالل‌هایی داشتیم‬ ‫کار می‌کردم که نس��بت به س��اخت یک فیل��م آگاهی کامل‬ ‫که گاهی به چالش‌های خوبی می‌رس��یدیم که این چالش‌ها‬ ‫داش��تند و نیاز نبود به همه جوان��ب کار به‌تنهایی فکر کنم‪.‬‬ ‫حت��ی در مرحله انتخاب بازیگر و نوع س��اخت اثر هم همراه‬ ‫شاید از لحاظ سختی لوکیشن شرایط سخت‌تری داشتیم اما‬ ‫ب��ود‪ .‬معتق��دم این اختالف‌نظره��ا به موفقی��ت فیلم کمک‬ ‫خیال‌مان راحت بود که داریم فیلمی می‌سازیم که دوستش‬ ‫بیش��تری کرد و اگر امروز با اثری اس��تاندارد طرف هستیم‪،‬‬ ‫داریم‪ .‬ضمن اینکه باید اعتراف کنم که اگر حس و حال اکنون‬ ‫به‌دلیل همین صحبت‌ها و نشس��ت‌های گوناگونی بود که در‬ ‫را داشتم شاید به س��راغ چنین سوژه و ساختاری نمی‌رفتم‪.‬‬ ‫طول س��اخت فیلم داش��تیم‪« .‬محدود ‌ه ابری» تولید طوالنی‌‬ ‫‪ ۱۱‬س��ال پیش نی��روی جوانی و انگیزه‌ای که برای س��اخت‬ ‫و س��ختی هم داش��ت‪ .‬ما در ط��ول ‪ ۳‬فصل گوناگ��ون و در‬ ‫فیلم داش��تیم خیلی به کمک‌مان آمد‪ .‬با تجربه و نگاه اکنون‬ ‫مجموع در ‪ ۴۰‬جلس��ه فیلمبرداری کردیم‪ .‬این تجربه سخت‬ ‫ش��اید دیگر نتوانم چنین فیلم سخت و س��نگینی را بسازم‪.‬‬ ‫و متفاوت��ی در تولی��د بود‪ .‬اینکه یک گروه فیلمس��ازی در ‪۳‬‬ ‫س��ال گذشته سریالی ساختم که با وجود موضوع‌محوری آن‬ ‫فص��ل متفاوت بهار و پاییز و زمس��تان ب��رای یک فیلم وقت‬ ‫پیرامون آتش‌نش��انی و سختی‌هایی که داشت‪ ،‬به‌دلیل اینکه‬ ‫بگذارند فقط عش��ق به س��ینما می‌تواند چنین تولیدی را به‬ ‫شرح وظایف راحت‌تر بود سختی کارش به اندازه یک بیستم‬ ‫یک سرانجام خوب برساند‪.‬‬ ‫«محدوده ابری» نب��ود و برای همین گمان می‌کنم انگیزه و‬ ‫س�هرابی‪ :‬به‌عنوان نمونه‪ ،‬اگر قرار بود بخش برفی قصه را‬ ‫نیرویی در آن زمان داش��تیم که دیگ��ر نمی‌توان مثل آن را‬ ‫در ‪ ۱۳‬جلسه فیلمبرداری کنیم‪ ،‬گروه سازنده حدود ‪ ۳۰‬روز‬ ‫پیدا کرد‪ .‬اما در کل من همیش��ه از کارهای سخت استقبال‬ ‫به‌عنوان مثال‪ ،‬چقدر بهتر می‌ش��د اگر گروه هنر و تجربه‬ ‫در زمان اکران فیلم‌ها ه��م از نمایش آثار حمایت می‌کردند‬ ‫و س��ازمان‌ها و نهاد‌های گوناگون در این زمینه و خرید بلیت‬ ‫فیلم‌های هنر و تجربه پیش��گام می‌شدند تا سینمای مستقل‬ ‫در بس��تر گروه هنر و تجربه بتواند رشد کند‪ .‬در شرایطی که‬ ‫همه نهاد‌ها و س��ازمان‌ها فقط به این نیت فیلم می‌سازند که‬ ‫نام س��ازمان متبوع‌ش��ان در کنار فالن بازیگر مطرح بیاید و‬ ‫اقتصاد سینما در گردش چنین فیلم‌هایی است ساخت فیلم‬ ‫مس��تقل کار بسیار سختی است و با اینکه با سختی می‌شود‬ ‫فیلم مستقل ساخت اما ترجیح می‌دهم با خیال راحت فیلم‬ ‫بس��ازم اما اثری را خلق کنم که بتوانم پش��تش بایستم و از‬ ‫آن دفاع کنم‪.‬‬ ‫€ €با اینکه فیلم را پس از ‪ ۱۱‬س�ال اکران کردید‪،‬حاال‬ ‫که فیلم را می‌بینید باز هم از آن دفاع می‌کنید؟‬ ‫سهرابی‪ :‬با اینکه با ذهن دکوپاژی امروز من خیلی فاصله‬ ‫دارد و ب��ا ن��گاه نقادانه به آن نگاه می‌کن��م‪ ،‬اما وقتی فیلم را‬ ‫پس از س��ال‌ها دیدم و تمام ش��د یک نفس راحت کشیدم و‬ ‫گفتم یک کار آبرومند ساختم که خیلی از فضای سینما پرت‬ ‫نیست و می‌توانم از آن به‌عنوان نخستین تجربه‌ام دفاع کنم‪.‬‬ ‫� آی�ا به‌دلی�ل ش�رایط معیش�ت و زندگی ی�ا حتی‬ ‫پیش�رفت در حرف� ‌ه اصلی‌تان به این فک�ر کردید که‬ ‫دیگر به فضای س�ینمای مس�تقل تکیه نکنید و حتی‬ ‫جاهایی وسوسه شوید در فضایی فیلم تجاری بسازید‬ ‫که روزگاری منتقد آن بودید؟‬ ‫با گرفتاری‌ها و س��ختی‌هایی همراه است‪ .‬اگر یک ذره تدبیر‬ ‫س�هرابی‪ :‬حدود دو س��ال است از س��اخت فیلم قبلی‌ام‬ ‫مدیریتی در نظام سینمایی کشور وجود داشت‪ ،‬به فیلم‌هایی‬ ‫گذشته و در طول این مدت منتظر بودم و تالش کردم کاری‬ ‫که زبان سینما دارند توجه بیشتری می‌شد‪ .‬آن هم نه به‌دلیل‬ ‫را انج��ام دهم که آن را دوس��ت دارم‪ .‬نمی‌دانم در آینده چه‬ ‫آن فیل��م خاص‪‌،‬بلک��ه به‌دلیل اینکه از دل ی��ک فیلم مهم و‬ ‫سرنوش��تی در انتظارم است‪ ،‬اما تا آنجایی که بتوانم براساس‬ ‫جدی و دغدغه‌مند فیلمس��ازی متولد می‌ش��ود که به‌عنوان‬ ‫عقی��ده و تفکرات خودم فیلم بس��ازم به‌طور حتم بر موضعم‬ ‫یک سرمایه انسانی می‌تواند در آینده در سینمای ایران نقش‬ ‫پافش��اری می‌کنم‪ .‬ش��اید روزی روبه‌روی ش��ما‬ ‫مهمی ایفا و آثار ماندگاری را تولید کند‪ .‬مدیریت‬ ‫بنش��ینم و این حرفم را دیگر تک��رار نکنم اما تا‬ ‫دولت��ی در تمام دولت‌ها فقط به فروش فیلم فکر‬ ‫اینجا توانس��تم در این مس��یر حرکت کنم‪ .‬کما‬ ‫می‌کند در حالی که اگر س��ود یک فیلم در طول‬ ‫اینکه به‌واس��طه مس��ئولیت‌هایی که در انجمن‬ ‫س��ال نهایت چند میلیارد تومان است‪ ،‬اما تربیت‬ ‫سینمای دفاع مقدس داشتم و در جاهای دیگری‬ ‫یک نسل فیلمساز چندین برابر سود فروش یک‬ ‫ک��ه کار کردم ب��ا کارگردان‌ه��ا و تهیه‌کنندگان‬ ‫فیلم برای س��ینما اهمیت دارد‪ .‬گروه س��ینمایی‬ ‫بس��یاری دوست هستم و پیش��نهادهای زیادی‬ ‫هن��ر و تجربه با همه انتقاد‌های��ی که به آن وارد‬ ‫ذبیح‌اهلل رحمانی‬ ‫برای کار به من ش��ده‪ ،‬ام��ا تالش می‌کنم کاری‬ ‫است این بس��تر را فراهم می‌کند که فیلمسازان‬ ‫را تولید کنم که آن را دوس��ت داشته باشم و از‬ ‫انگیزه‬ ‫جوان بتوانند نتیجه کار خود را ببینند و با‬ ‫سینمای ما‬ ‫ساختن آن حالم خوب باشد‪.‬‬ ‫بیشتر در بستر سینمای دغدغه‌مند حرکت کنند‪.‬‬ ‫به سمت‬ ‫رحمانی‪ :‬نگاه من ب��ه تهیه‌کنندگی همانطور‬ ‫«محدود ‌ه ابری» این کمک را به س��ینمای ایران‬ ‫‌داری‬ ‫کرد که فیلمس��ازی بتواند با ساخت اثر اولش به سرمایه‬ ‫که ابتدای این گفت‌وگو هم به آن اش��اره کردم‪،‬‬ ‫س��راغ آثار بعدی برود که هر کدام آنها در زمان در حال حرکت تهیه‌کنندگی به معنای تجاری نیس��ت و فیلمی‬ ‫می‌س��ازم که بتوانم دغدغه‌هایم را در آن دنبال‬ ‫خود دارای موفقیت‌هایی شده است‪ .‬کدام چرخه است‪ .‬در این‬ ‫کن��م و حرفهای��م را با آن بزنم‪ .‬ب��رای همین به‬ ‫ی می‌تواند نیروی انسانی را این‌گونه‬ ‫سرمایه‌گذار ‌‬ ‫پرورش بدهد که با سرمایه‌گذاری ‪ ۲۰‬میلیاردی شیوه هر کس س��ختی زندگی می‌کنم و به سختی پول ساخت‬ ‫یک فیلمساز از درون آن متولد شود که در آینده پول داشته‬ ‫فیلم‌های��م را آم��اده می‌کنم اما ب��ه هر قیمتی‬ ‫با آثارش بتواند حرفی برای گفتن داش��ته باشد؟ باشد می‌تواند تن به س��اخت فیلم نمی‌ده��م‪ .‬ترجیح می‌دهم‬ ‫مسافرکش��ی کن��م ولی فیلم��ی را نس��ازم که‬ ‫چرا چنین فیلمی باید ‪ ۱۱‬سال پشت خط اکران حرف خودش را‬ ‫دوستش ندارم‪.‬‬ ‫بماند و این‌قدر سخت به مرحله نمایش برسد؟‬ ‫رحمان�ی‪ :‬سینمای ما به س��مت سرمایه‌داری بزند و هر کس‬ ‫در ط��ول این س��ال‌ها پروژه‌های بس��یاری با‬ ‫در ح��ال حرکت اس��ت‪ .‬در این ش��یوه هر کس در این چرخه‬ ‫س��رمایه‌های هنگفت به من پیش��نهاد ش��د که‬ ‫به‌عن��وان تهیه‌کنن��ده حضور داش��ته باش��م اما‬ ‫پول داشته باش��د می‌تواند حرف خودش را بزند قرار نگیرد‪،‬‬ ‫چون با نگاه من همسو نبود آنها را تولید نکردم‪.‬‬ ‫و هر کس در این چرخ��ه قرار نگیرد‪ ،‬محکوم به‬ ‫محکوم به‬ ‫خوش��حالم که این فیلم‌ها را نساختم با اینکه از‬ ‫فراموشی است‪ .‬برای همین شاهد هستیم باوجود‬ ‫هزینه‌ه��ای گزافی که صرف س��اخت فیلم‌های فراموشی است لحاظ مالی هم به س��ود زیادی نرسیدم‪ .‬اعتقادم‬ ‫این است که سینما نباید از مسیر اصلی خودش‬ ‫گوناگون می‌ش��ود اما خروج��ی آن اصال مطلوب‬ ‫خارج ش��ود و اصل سینما همین فیلم‌هایی است که در گروه‬ ‫نیس��ت‪ .‬این ایراد همواره به مدیریت فرهنگی وارد است که‬ ‫هن��ر و تجربه روی پرده می‌رود‪ .‬فیلم‌های خارج از قواعد هنر‬ ‫یک مدیر دولتی نهایت می‌تواند ‪ ۴‬س��ال در رأس س��ینمای‬ ‫و تجربه فقط یک پروژه تجاری اس��ت و من اعتراف می‌کنم‬ ‫کش��ور حضور داش��ته باش��د در حالی که کمتری��ن اثر یک‬ ‫اصال در این زمینه سررشته ندارم و تاجر خوبی نیستم‪ .‬ما نان‬ ‫حرکت فرهنگی چندین سال زمان نیاز دارد تا به ثمر برسند‪.‬‬ ‫هن��ر و تجربه را نمی‌خوریم بلکه خود هنر و تجربه هس��تیم‪.‬‬ ‫این وضعیت باعث می‌ش��ود نگاه کیفی در مدیریت فرهنگی‬ ‫اصال این س��بک زندگی هن��ری را انتخاب کردیم و این مدل‬ ‫جای خود را به مدیریت کمیت‌گرا بدهد‪.‬‬ ‫فیلمس��ازی را بلد هس��تیم‪ .‬بلدیم فیلم ب��ا یک گروه جمع و‬ ‫€ €در شرایطی که همه س�ازمان‌ها و نهادهای دولتی‬ ‫جور و ایده‌های بکر را بس��ازیم و بلد نیستیم خیلی در قواره‬ ‫و ش�به‌دولتی اقدام ب�ه تولید فیلم می‌کنند و س�ینما‬ ‫سینمای تجاری حرکت کنیم‪.‬‬ ‫در همه ارکان نظام یک مس�ئله مهم و جدی است‪ ،‬آیا‬ ‫س�هرابی‪ :‬در تکمی��ل صحب��ت آق��ای رحمان��ی فق��ط‬ ‫می‌توان به سینمای مستقل جدا از توجه به جناح‌های‬ ‫می‌خواس��تم بگویم اگر تاجر بودیم و بودجه س��اخت همین‬ ‫فکری و سیاس�ی امیدوار بود؟ آیا پذیرفتن همکاری با‬ ‫فیل��م را صرف یک کار تج��اری دیگر می‌کردیم‪ ،‬به‌طور قطع‬ ‫هر کدام از نهادها به‌منزله خاموش�ی سینمای مستقل‬ ‫بس��یار بیشتر سود می‌کردیم پس برای همین در این سینما‌‬ ‫است؟‬ ‫به‌دنبال دغدغه‌ها و تفکرات‌مان آمده‌ایم‪.‬‬ ‫سهرابی‪ :‬تناقضی در این نوع همکاری نمی‌بینم‪ .‬فیلمساز‬ ‫رحمانی‪ :‬م��ن از گروه هنر و تجرب��ه و آقای صانعی‌مقدم‬ ‫مس��تقل می‌تواند به یکی از س��ازمان‌ها و نهادهای دولتی یا‬ ‫تش��کر می‌کنم که با ن��گاه ویژه‌ای که به این فیلم داش��تند‬ ‫شبه‌دولتی هم وصل باشد اما از روابطش برای ساخت فیلمی‬ ‫س��رانجام توانس��تیم فیلم را پس از س��ال‌ها اک��ران کنیم و‬ ‫گام ب��ر دارد که مطلوب خودش اس��ت و از این جهت گمان‬ ‫امی��دوارم هنر و تجربه به جایگاهی برس��د که به‌عنوان یک‬ ‫نمی‌کنم ساخت فیلم مستقل با بودجه نهادها و سازمان‌های‬ ‫پایگاه برای آثار هنری و تجربی سینما ماندگار بماند‪.‬‬ ‫گوناگون در تناقض باشد‪.‬‬ ‫می‌کنم‪ .‬حتی پس از س��اخت فیلم دومم «خاکستر و برف»‬ ‫سریع به سراغ س��اخت یک سریال ‪ ۵۲‬قسمتی با ساختاری‬ ‫سخت رفتم‪ .‬چون دوست دارم خودم را به چالش بکشم‪.‬‬ ‫رحمانی‪ :‬من تهیه‌کننده فیلم‌های س��خت هس��تم؛ یعنی‬ ‫هیچ‌وق��ت هیچ فیلم��ی را به‌راحتی تهیه نک��ردم و در تولید‬ ‫هر فیلمی با س��ختی‌هایی که مربوط به خودش بود دس��ت‬ ‫و پنج��ه نرم ک��ردم‪« .‬محدود ‌ه ابری» با اینکه فیلم س��ختی‬ ‫بود اما فیلمی بود که من خیلی آن را دوس��ت داش��تم‪ .‬فیلم‬ ‫حاصل عالقه یک گروه فیلمساز جوان است که به‌دلیل عشق‬ ‫به س��ینما به دل کوهستان و سختی و شرایط دشوار زدند و‬ ‫حاصل کار را برای مخاطب دلچسب کردند‪ .‬من هم مثل آقای‬ ‫س��هرابی از کارهای پر چالش و پر ریسک استقبال می‌کنم و‬ ‫به نظرم سینمای ماندگار و آثار ماندگار از دل شرایط سخت‬ ‫به‌وجود آمده‌اند‪ .‬هیچ‌گاه در ش��رایط ای��ده‌آل نمی‌توان توقع‬ ‫یک شاهکار را داشت اما وقتی به آثار ماندگار سینمای ایران‬ ‫و پیشینه تولید آنها نگاه می‌کنیم می‌بینیم همگی در شرایط‬ ‫س��خت چه از لح��اظ تولید و چه از لح��اظ بودجه یا نمایش‬ ‫س��اخته شده‌اند‪ .‬به‌عنوان مثال‪ ،‬فیلم «دونده» امیر نادری در‬ ‫ش��رایط بسیار س��ختی ساخته ش��د به نحوی که بنا به‌گفته‬ ‫فیلمساز بیش از ‪ ۴۸‬هزار کیلومتر پیاده‌روی کردند تا بتوانند‬ ‫این فیلم را بسازند‪ .‬این نوع فیلمسازی از درونش هنرمندانی‬ ‫رش��د می‌کند که آثار ماندگار و قابل اعتنایی می‌س��ازند‪ .‬ما‬ ‫هم اگر الگوی خودمان را آثار مطرح س��ینمای ایران بگذاریم‬ ‫باید مس��یر س��خت را طی کنیم تا بتوانیم آثار ماندگاری را‬ ‫خلق کنیم‪.‬‬ ‫€ €چ�را فرآیند اک�ران فیلم طوالنی ش�د؟ انگار جزو‬ ‫جدانش�دنی س�ینمای مس�تقل اس�ت که هم سخت‬ ‫فیل�م بس�ازد و هم س�خت نمایش دهد‪ .‬چرا ‪ ۱۱‬س�ال‬ ‫طول کش�ید تا فرصت اکران به فیلم شما برسد؟ حتی‬ ‫می‌خواهم بگویم اگر زمان آقای ایوبی گروه س�ینمایی‬ ‫هن�ر و تجرب�ه راه‌اندازی نمی‌ش�د ش�اید بس�یاری از‬ ‫فیلم‌های�ی از جنس آثار ش�ما که ه�م هنری و تجربی‌‬ ‫هس�تند و هم مستقل ساخته ش�دند‪ ،‬هیچ‌وقت رنگ‬ ‫پرده را نمی‌دیدند‪.‬‬ ‫س�هرابی‪ :‬ایرادی که متاسفانه در مدیریت فرهنگی جای‬ ‫پرس��ش بسیار دارد این است که بسیاری از مدیران فرهنگی‬ ‫ما فقط ب��ه فکر مدت کوت��اه مدیریت خود هس��تند؛ یعنی‬ ‫در همان زمانی که تنها پش��ت میزش��ان هس��تند به آمار و‬ ‫ارقام��ی فکر می‌کنند که در دوره خود به‌جا می‌گذارند‪ .‬برای‬ ‫همین ما در تمام این س��ال‌ها می‌بینیم به فیلم‌های مستقل‬ ‫و صاحب تفکر‪ ،‬بی‌مهری ش��ده اس��ت‪ .‬مدی��ر فرهنگی فقط‬ ‫به این فک��ر می‌کند که مبادا کف ف��روش فیلم‌ها در دوران‬ ‫مدیریت��ش پایی��ن بیاید و این انگ را ب��ه او بزنند که چرخه‬ ‫اقتصاد س��ینما را نادیده گرفته است‪ .‬چون این دست از آثار‬ ‫نمی‌توان��د به آمار فروش و مخاطب مدیران کمک کند و آنها‬ ‫باید در طول س��ال چندین کار کمدی و س��خیف را نمایش‬ ‫بدهند تا با فروش باالی خود بتوانند بگویند چراغ س��ینما را‬ ‫روش��ن نگه داش��ته‌اند‪ .‬این مربوط به این دولت و این مقطع‬ ‫زمان��ی هم نیس��ت و در تمام دولت‌ها این اتف��اق با توجه به‬ ‫ش��رایط افتاده اس��ت‪ .‬حمایت نکردن از آثار صاحب اندیشه‬ ‫باعث شده فیلمسازان کمتر به سراغ چنین فیلم‌هایی بروند‪،‬‬ ‫چون می‌دانند فیلم‌های‌ش��ان به آسانی اکران نخواهد شد و‬
‫سه‌شنبه‬ ‫کارتون‌روز‬ ‫‪ 22‬مرداد ‪ 11 - 1398‬ذی‌الحجه ‪ 13 - 1440‬اوت ‪ - 2019‬شماره ‪ - 1349‬پیاپی ‪2667‬‬ ‫هنرمندان موس��یقی در سبک‌های گوناگون از تاریخ ‪۲۰‬‬ ‫تا ‪ ۳۱‬مرداد روی صحنه خواهند رفت‪ .‬نزدیک ‪ ۳۰‬کنسرت‬ ‫در حوزه پاپ و بیش از ‪ ۲۰‬کنس��رت در حوزه‌های س��نتی‪،‬‬ ‫کالس��یک و تلفیقی در س��الن‌های گوناگ��ون تهران اجرا‬ ‫خواهند داشت‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش‬ ‫از بین این کنس��رت‌ها نزدیک ‪ 7‬اجرا‬ ‫سهم بانوان اس��ت‪ .‬این اجراها شامل کنسرت گروه‌هایی از‬ ‫جمله «کالیوه» در ‪ ۲۵‬مرداد‪« ،‬کوک ماه» و «گروه مستور»‬ ‫در ‪ ۲۴‬م��رداد‪ ،‬گ��روه «بهارآفرین» در ‪ ۲۶‬مرداد‪ ،‬گ��روه «آوای صحرا» در ‪ ۲۷‬مرداد‪،‬‬ ‫گروه «ستاره قطبی» در ‪ ۲۸‬مرداد و گروه «راستان» در ‪ ۲۹‬مرداد است‪ .‬فرهنگسرای‬ ‫نیاوران میزبان تمامی این اجراها خواهد بود‪.‬‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫»‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی «‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫قائم مقام مدیرمسئول‪ :‬مسعود دهشور‬ ‫سردبیر‪:‬عاطفه خسروی‬ ‫تلفن‪ - 82190:‬نمابر‪ -88713730:‬پیامک‪ -300082190 :‬پیامگیر صوتی‪88105304:‬‬ ‫سازمان آگهی‌ها‪ - 88722732-3 :‬نمابرآگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان‌ها‪88724211 :‬‬ ‫تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه آزادگان شماره‪ -26‬کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫آگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫امور استان‌ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن‌مهر‬ ‫‹ ‹کنسرت‌های پاپ‬ ‫‪www.smtnews.ir‬‬ ‫‪info@smtnews.ir‬‬ ‫‪telegram.me/smtnewsinstagram.com/smtnewspaper‬‬ ‫‪tozi.smtnews@gmail.com‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه‌های غیردولتی‬ ‫ با ‪ 63‬امتیاز رتبه ‪2‬‬ ‫روزنامه‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه ‬ ‫در میان روزنامه های تخصصی مقام ‪1‬‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫در میان روزنامه های اقتصادی مقام ‪2‬‬ ‫درحاشیه افزایش قیمت خودروهای چینی در ایران‬ ‫طرح‪ :‬حسین علیزاده‬ ‫آغاز جشن نمایش‌گران آیینی و سنتی در تهران‬ ‫بخش صحن��ه‌ای نوزدهمین جش��نواره نمایش‌های‬ ‫آیینی و س��نتی به‌طور رس��می از دوش��نبه‪ ۲۱ ،‬مرداد با‬ ‫حضور حداکثری اس��تان‌های ایران کار خود را آغاز کرد‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫آیین گش��ایش نوزدهمین جشنواره‬ ‫نمایش‌های آیینی و س��نتی ش��ب ‪ ۲۰‬مرداد در حالی در‬ ‫خانه تاریخی طباطبایی کاش��ان برگزار شد که هفتمین‬ ‫س��مینار بین‌المللی این رویداد از ‪ ۱۹‬م��رداد کار خود را‬ ‫در این ش��هر آغ��از کرده بود‪ .‬این س��مینار روزهای ‪ ۱۹‬و‬ ‫‪ ۲۰‬م��رداد از س��اعت ‪ ۹‬تا ‪ ۱۹‬در هتل گلس��تان قمصر و‬ ‫س��الن ش��هرداری این شهر برگزار ش��د‪ .‬اجرای نمایش‬ ‫عروس��ک‌های غول‌پیک��ر با عن��وان «تنها ی��ک زمین‬ ‫داریم» از برنامه‌هایی بود که یکش��نبه‪ ۲۰ ،‬مرداد ساعت‬ ‫‪ 22:30‬در محوطه باس��تانی تپه‌های سیلک برگزار شد‪.‬‬ ‫ش��بیه‌خوانی‪ ،‬پرده‌خوان��ی‪ ،‬خیمه‌ش��ب ب��ازی‪ ،‬نقالی‪،‬‬ ‫سایه‌بازی‪ ،‬روحوضی و آیین برفچال از عناوین برنامه‌های‬ ‫نوزدهمین جشنواره نمایش‌های آیینی و سنتی است که‬ ‫از ‪ ۲۱‬تا ‪ ۲۴‬مرداد در شهر کاشان در حال برگزاری است‪.‬‬ ‫کوتاه از جهان‬ ‫بفتا جایزه جدید می‌دهد‬ ‫نمایش‌ه��ای آیینی و س��نتی ‪ ۳۱‬کارگ��ردان مرد و ‪۱۲‬‬ ‫کارگردان زن حضور دارند‪.‬‬ ‫‹ ‹بخش قهوه‌خانه نمایش‌های ایرانی‬ ‫نمایش س��اعت ‪ 16:30‬و ‪ .18:30‬تماش��اخانه س��نگلج‬ ‫نیز س��اعت ‪ ۱۸‬و ‪ ۲۰‬در ایام برگزاری این جش��نواره در‬ ‫مجموع پذیرای ‪ ۵‬نمایش می‌شود‪ ۵ .‬نمایش نیز ساعت‬ ‫‪ ۱۷‬و ‪ ۱۹‬از ‪ ۲۱‬ت��ا ‪ ۲۵‬م��رداد در ت��االر هنر روی صحنه‬ ‫می‌روند‪ .‬همچنین دو تاالر اصلی و کوچک تئاتر محراب‬ ‫در ای��ن ‪ ۵‬روز میزب��ان ‪ ۱۱‬نمایش می‌ش��وند‪ .‬در بخش‬ ‫صحنه‌ای ‪ ۲۵‬اثر نمایش��ی از تهران حض��ور دارند و ‪۱۵‬‬ ‫نمایش از شهرهای خارک‪ ،‬شیروان‪ ،‬بوشهر‪ ،‬بندرعباس‪،‬‬ ‫نظرآباد‪ ،‬شهر ری‪ ،‬خمینی‌شهر‪ ،‬بهبهان‪ ،‬قزوین‪ ،‬شیراز‪،‬‬ ‫س��منان‪ ،‬پاکدش��ت‪ ،‬یزد و کرج روی صحن��ه خواهند‬ ‫رف��ت‪ .‬بندرعباس با ‪ 2‬نمایش در این جش��نواره حضور‬ ‫خواهد داشت‪ .‬نمایش «س��نمار» نوشته بهرام بیضایی‬ ‫ب��ه کارگردانی غری��ب منوچهری کار مش��ترک ایران و‬ ‫آذربایجان است که در این رویداد روی صحنه می‌رود‪ .‬از‬ ‫مجموع ‪ ۴۱‬نمای��ش در بخش صحنه‌ای‪ ۲۱ ،‬نمایش در‬ ‫بخش صحنه‌ای نوزدهمین جشنواره نمایش‌های آیینی‬ ‫و سنتی اجرا خواهد شد و بخش مرور این رویداد میزبان‬ ‫‪ ۹‬نمایش اس��ت‪ ۵ .‬نمایش در بخش مهمان جش��نواره‬ ‫حض��ور دارد و یک اثر نیز در بخ��ش جوانه‌های نمایش‬ ‫ایرانی روی صحنه می‌رود‪ .‬بخش دانش��جویی میزبان ‪۳‬‬ ‫اثر نمایش��ی اس��ت و ‪ ۲‬اثر نیز در بخش خیمه‌شب بازی‬ ‫اجرا می‌ش��ود‪ .‬در بخش صحنه‌ای نوزدهمین جشنواره‬ ‫‹ ‹بخش صحنه‌ای جشنواره‬ ‫بخش صحن��ه‌ای نوزدهمین جش��نواره نمایش‌های‬ ‫آیین��ی و س��نتی از ‪ ۲۱‬تا ‪ ۲۵‬مرداد ب��ا ‪ ۴۱‬نمایش در ‪۷‬‬ ‫بخش صحن��ه‌ای‪ ،‬م��رور‪ ،‬مهمان‪ ،‬جوانه‌ه��ای نمایش‬ ‫ایران��ی‪ ،‬دانش��جویی و خیمه‌ش��ب ب��ازی در مجموعه‬ ‫تئاترشهر‪ ،‬تماش��اخانه سنگلج‪ ،‬تاالر هنر و تئاتر محراب‬ ‫برگزار می‌ش��ود‪ 4 .‬س��الن چهارسو‪ ،‬س��ایه‪ ،‬قشقایی و‬ ‫کارگاه نمای��ش مجموعه تئاترش��هر در تاریخ یادش��ده‬ ‫میزبان ‪ ۲۰‬نمایش از تهران و شهرس��تان‌ها خواهند بود‬ ‫و برنام��ه زمان‌بندی اجراهای این تاالرها به این ش��رح‬ ‫اس��ت‪ :‬تاالر چهارسو ساعت ‪ 18:30‬و ‪ ،20:30‬تاالر سایه‬ ‫س��اعت ‪ ۱۷‬و ‪ ،۱۹‬تاالر قشقایی ساعت ‪ ۱۸‬و ‪ ۲۰‬و کارگاه‬ ‫بخش قهوه‌خانه این جش��نواره از ‪ ۲۲‬ت��ا ‪ ۲۵‬مرداد با‬ ‫حض��ور ‪ ۱۸‬اثر از س��اعت ‪ ۲۱‬ت��ا ‪ ۲۳‬در عمارت کاظمی‬ ‫برپاس��ت‪ .‬ای��ن عم��ارت در خیابان ‪ ۱۵‬خرداد ش��رقی‪،‬‬ ‫چهارراه س��یروس‪ ،‬کوچ��ه امامزاده یحی��ی‪ ،‬روبه‌روی‬ ‫امام‌زاده‪ ،‬بن‌بس��ت طهماسبی‪ ،‬شماره ‪ ۶‬واقع شده است‪.‬‬ ‫ش��یروان‪ ،‬همدان‪ ،‬بندرعباس‪ ،‬کرج‪ ،‬س��نقر‪ ،‬باقرآباد و‬ ‫قزوین هر یک با یک اثر‪ ،‬شیراز با ‪ 2‬اثر و تهران با ‪ ۹‬اثر در‬ ‫این بخش حضور خواهند داشت‪.‬‬ ‫‹ ‹بخ�ش آیین‌ه�ا‪ ،‬بازی‌ه�ای نمایش�ی و‬ ‫مجالس شبیه‌خوانی‬ ‫بخ��ش آیین‌ه��ا‪ ،‬بازی‌ه��ای نمایش��ی و مجال��س‬ ‫ش��بیه‌خوانی نیز از ‪ ۲۱‬تا ‪ ۲۵‬مرداد در محوطه مجموعه‬ ‫تئاترش��هر‪ ،‬بازار بزرگ ایران (ایران مال) و محوطه کاخ‬ ‫گلس��تان برگزار می‌ش��ود‪ .‬محوط مجموعه تئاترش��هر‬ ‫س��اعت ‪ 19:30 ،۱۹ ، 18:30 ،۱۸‬و ‪ ،20:30‬بازار بزرگ‬ ‫ایران ساعت ‪ ۲۱ ،20:30‬و ‪ 21:30‬و محوطه کاخ گلستان‬ ‫ساعت ‪ 10:30‬و ‪ ۱۱‬میزبان آثار این بخش از نوزدهمین‬ ‫جش��نواره نمایش‌های آیینی و سنتی است‪ .‬کرمانشاه‪،‬‬ ‫قوچان‪ ،‬تبریز‪ ،‬الهیجان‪ ،‬مرند‪ ،‬مسجدس��لیمان‪ ،‬منطقه‬ ‫آزاد ارس‪ ،‬زنج��ان‪ ،‬ایالم‪ ،‬رباط‌کری��م‪ ،‬مریوان‪ ،‬اصفهان‪،‬‬ ‫خرمش��هر‪ ،‬بندر خمیر‪ ،‬مشهد‪ ،‬آس��تانه اشرفیه‪ ،‬قشم‪،‬‬ ‫بن��در گناوه هر یک ب��ا یک اثر و مرند و ته��ران هر کدام‬ ‫ب��ا ‪ 2‬اثر در این بخش از جش��نواره حض��ور دارند‪ .‬آیین‬ ‫پایانی نوزدهمین جش��نواره نمایش‌های آیینی و سنتی‬ ‫‪ ۲۶‬مرداد س��اعت ‪ 20:30‬در تماشاخانه سنگلج برگزار‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫جدول‬ ‫افقی‪:‬‬ ‫‪ -1‬جعبه پولی و لباس ‪ -‬شهری در شمال استان همدان‬ ‫‪ -2‬اشاره با چشم و ابرو ‪ -‬فن شیوا خواندن قرآن مجید ‪ -‬تصور‬ ‫‪ -3‬ترقی یافتن ‪ -‬آسمان اعراب ‪ -‬فلز گلوله‬ ‫‪ -4‬کفایت می‌کند ‪ -‬صندلی معلوالن ‪ -‬بریدن شاخه‌های تازه درخت ‪ -‬همه‬ ‫چیز را جمع می‌بندد‬ ‫‪ -5‬پایان زندگی ‪ -‬سال طوالنی‌تر ‪ -‬الحاد‬ ‫‪ -6‬جانشین ‪ -‬شبکه باریک خون‌رسانی‬ ‫‪ -7‬درخت مخروطی ‪ -‬سخن بی‌معنی‬ ‫‪ -8‬میوه تحسین‌گو ‪ -‬چهره ‪ -‬نشانه مصدر در فارسی‬ ‫‪ -9‬بیماری مرگبار ‪ -‬مشاجره‬ ‫‪ -10‬مهریه عروس ‪ -‬مرحله‌ای در شمشیربازی‬ ‫‪ -11‬سبکی در موسیقی ‪ -‬سخن و کالم ‪ -‬شفابخش بیمار‬ ‫‪ -12‬ضمیر غایب ‪ -‬اسم ‪ -‬پخت غذا در معده ‪ -‬گریز جانور‬ ‫‪ -13‬ربودن ‪ -‬عمیق‌ترین چاه دوزخ ‪ -‬کم‌بها‬ ‫‪ -14‬واحدی در ارتش ‪ -‬پایتخت کشور مالت ‪ -‬شناگر اعماق آب‌ها‬ ‫‪ -15‬کنایه از مخالفت سخت و دشمنی شدید ‪ -‬مساوی و متعادل‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫ا‬ ‫‪3‬‬ ‫ت‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫ل‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫س‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ک ش‬ ‫ی‬ ‫‪8‬‬ ‫‪11‬‬ ‫س‬ ‫‪13‬‬ ‫س‬ ‫ی‬ ‫ت‬ ‫م‬ ‫ل‬ ‫خ‬ ‫ا‬ ‫ل‬ ‫ی‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫ا‬ ‫ک‬ ‫د‬ ‫ش‬ ‫ر‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫گ‬ ‫ه‬ ‫ج‬ ‫و‬ ‫م‬ ‫و‬ ‫‌ جواب جدول‬ ‫شماره ‪203‬‬ ‫ک‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫ف‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ز‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫س‬ ‫ت‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫ل‬ ‫ش‬ ‫ا‬ ‫ج‬ ‫د‬ ‫ر‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1‬‬ ‫ل‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫ت‬ ‫س‬ ‫ت‬ ‫ت‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫ن‬ ‫و‬ ‫ل‬ ‫ی‬ ‫ه‬ ‫ن‬ ‫س‬ ‫ه‬ ‫و‬ ‫د‬ ‫ل‬ ‫ن‬ ‫د‬ ‫ت‬ ‫ب‬ ‫و‬ ‫ک‬ ‫م‬ ‫ل‬ ‫ی‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫س‬ ‫ی‬ ‫ر‬ ‫‪5‬‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫‪4‬‬ ‫ج‬ ‫د‬ ‫ی‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ر‬ ‫‪5‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ه‬ ‫ب‬ ‫‪7‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫ن‬ ‫‪1‬‬ ‫ا‬ ‫ی‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ش‬ ‫ی‬ ‫‪1‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫جدول‌شماره‬ ‫‪204‬‬ ‫طراح جدول‪ :‬محمود کیمیایی‬ ‫‪9‬‬ ‫ل‬ ‫م‬ ‫ز‬ ‫و‬ ‫ل‬ ‫ت‬ ‫ر‬ ‫ک‬ ‫ی‬ ‫ه‬ ‫ر‬ ‫ن‬ ‫خ‬ ‫د‬ ‫‪7‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪8‬‬ ‫و‬ ‫ی‬ ‫ن‬ ‫ت‬ ‫ه‬ ‫ف‬ ‫م‬ ‫ت‬ ‫ر‬ ‫د‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫ش‬ ‫ی‬ ‫ر‬ ‫ی‬ ‫‪8‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫و‬ ‫ش‬ ‫‪10‬‬ ‫‪15‬‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫س‬ ‫ا‬ ‫‪12‬‬ ‫ع‬ ‫گ‬ ‫ه‬ ‫د‬ ‫ز‬ ‫و‬ ‫‪14‬‬ ‫ا‬ ‫ق‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫‪7‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪2‬‬ ‫س‬ ‫‪3‬‬ ‫ل‬ ‫ج‬ ‫‪4‬‬ ‫ش‬ ‫‪5‬‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫‪6‬‬ ‫ی‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫ش‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫ک‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫عمودی‪:‬‬ ‫‪ -1‬دارای مقام و شغلی مهم ‪ -‬از انواع جدول‬ ‫‪ -2‬ساز توخالی ‪ -‬نوعی مالیات ‪ -‬رودی در اروپا‬ ‫‪ -3‬درجه گرمی و س��ردی هوا ‪ -‬پهلوانی در ش��اهنامه ‪ -‬جانوری ش��بیه گربه ‪-‬‬ ‫محموله‬ ‫‪ -4‬پیامد پشتک ‪ -‬تن‌پوش رستم ‪ -‬چوب معطر‬ ‫‪ -5‬پرش عصبی ‪ -‬متخصص امراض روحی‬ ‫‪ -6‬دغلی تحصیلی ‪ -‬نزدیک‌بین در چشم پزشکی‬ ‫‪ -7‬پایتخت پیشین پاکستان ‪ -‬گودال و مغاک‬ ‫‪ -8‬معبود دروغین‪ -‬خاک صنعتی ‪ -‬استخوان آرواره ‪ -‬گام تک‌پا‬ ‫‪ -9‬هم‌داستان رامین ‪ -‬هنر نمایشی‬ ‫‪ -10‬خوراک برگ پیچ ‪ -‬سالطین‬ ‫‪ -11‬کاشف عدد پی ‪ -‬از طلوع تا غروب آفتاب‬ ‫‪ -12‬گفتنی از درد ‪ -‬نویسنده اسپانیایی دن‌کیشوت ‪ -‬کتابی از محمد حجازی‬ ‫‪ -13‬دعوت به سکوت ‪ -‬از حروف انگلیسی ‪ -‬خاطر و اندیشه ‪ -‬آهنگ و صوت‬ ‫‪ -14‬سنگ قپان ‪ -‬جاده مختصر ‪ -‬کتاب مقدس داود نبی ‪ -‬نیاز تشنه‬ ‫‪ -15‬آوای خوش و دلنشین اذان‪ -‬از عجایب هفتگانه جهان که هنوز برپاست‬ ‫آکادم��ی هنره��ای فیل��م و تلویزیون‬ ‫بریتانیا اع�لام کرد یک جای��زه جدید به‬ ‫جوای��زش اضافه کرده اس��ت‪ .‬به گزارش‬ ‫مه��ر به نق��ل از گاردین‪ ،‬بفت��ا اعالم کرد‬ ‫ب��رای قدردانی از ت�لاش کارگردان‌های‬ ‫بازیگران (بازیگردان‌ها)‪ ،‬یک جایزه به این‬ ‫نام ب��ه دو بخش س��ینما و تلویزیون خود‬ ‫افزوده اس��ت‪ .‬این جایزه از سال ‪ ۲۰۲۰‬که‬ ‫دوره پیش روی اهدای جوایز اس��ت‪ ،‬به جوایز بفتا افزوده می‌ش��ود‪.‬‬ ‫پیپ��ا هریس‪ ،‬رئیس بفتا ب��ا صدور بیانیه‌ای اعالم کرد‪ :‬از امس��ال از‬ ‫کار کارگردان‌ه��ای بازیگران که کاری کاملا تخصصی اس��ت برای‬ ‫نخس��تین بار قدردانی می‌کنیم‪ .‬گروه بازیگران برای صنعت سینما‬ ‫ضروری و حیاتی هس��تند‪ .‬این در حالی اس��ت که آکادمی اس��کار‬ ‫به‌تازگی ی��ک کارگردان بازیگران را به‌عن��وان رئیس خود برگزید‪.‬‬ ‫دوره بعدی بفتا ‪ ۲‬فوریه ‪13( ۲۰۲۰‬بهمن ‪ )‌ 1398‬و یک هفته پیش‬ ‫از مراسم اسکار که ‪ ۹‬فوریه (‪20‬بهمن ‪ )1398‬است‪ ،‬برگزار می‌شود‪.‬‬ ‫رشد بازار کتاب در چین‬ ‫آمار فروش کتاب در چین در نیم‌س��ال‬ ‫نخس��ت س��ال ‪ ،۲۰۱۹‬با رش��د ‪۱۰.۸۲‬‬ ‫درصدی نس��بت به نیم‌سال نخست سال‬ ‫گذشته روبه‌رو بوده است‪ .‬به گزارش ایسنا‬ ‫ب��ه نقل از فورب��س‪ ،‬باتوجه ب��ه اطالعات‬ ‫ارائه‌ش��ده ازس��وی «اوپن بوک» موسسه‬ ‫پژوهش��ی واق��ع در پکن‪ ،‬ف��روش کتاب‬ ‫به‌طور آنالین از ژانویه تا ژوئن سال ‪،۲۰۱۹‬‬ ‫‪ ۲۴.۲‬درصد و فروش کتاب در کتابخانه‌های س��طح ش��هر نیز ‪۱۱.۷‬‬ ‫درصد افزایش یافته اس��ت‪ .‬براساس آمار ارائه‌شده در گزارش «اوپن‬ ‫بوک»‪ ،‬رش��د فروش‌کتاب در چین به‌طور آنالین بس��یار سریع‌تر از‬ ‫روند رش��د فروش کتاب‌های فیزیکی اس��ت‪ .‬یکی از عوامل افزایش‬ ‫فروش کت��اب به‌طور آنالین نس��بت به فروش در کتابفروش��ی‌ها‪،‬‬ ‫تخفیف‌های قابل توجه ارائه‌ش��ده ازس��وی فروش��گاه‌های آنالین‬ ‫کتاب اس��ت‪ .‬اطالعات منتشر شده ازسوی موسسه اوپن بوک پکن‪،‬‬ ‫‪ ۶۰‬درص��د تمامی فعالیت‌های مربوط به خری��د و فروش کتاب در‬ ‫سراسر چین را دربرمی‌گیرد‪ .‬بیش��ترین آمار فروش کتاب در چین‬ ‫در نیم‌سال نخست امسال به فروش کتاب‌های کودک تعلق دارد که‬ ‫‪ ۲۸.۸۵‬درص��د از آمار فروش کلی کتاب در این بازه زمانی را به خود‬ ‫اختصاص داده است‪ .‬بیشترین آمار فروش کتاب در کتابفروشی‌های‬ ‫س��طح ش��هر نیز به کتاب‌های کمک‌درس��ی تعلق دارد‪ .‬کتاب‌های‬ ‫کمک‌درسی‪ ۳۱.۴۵ ،‬درصد از تمام کتاب‌های فیزیکی فروخته شده‬ ‫در نیم سال نخست امسال را به خود اختصاص داده‌اند‪.‬‬ ‫رشد فروش آثار اولیه بوکر ‪۲۰۱۹‬‬ ‫یک هفته پس از اعالم نامزدها‬ ‫گ��زارش مجل��ه «بوک‌سِ ��لر» نش��ان‬ ‫می‌دهد فروش آثار حاض��ر در نامزدهای‬ ‫اولی��ه جایزه بوکر در س��ال ج��اری ‪۲۰۰‬‬ ‫درصد افزایش داشته است‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایبن��ا به نقل از بوک‌سِ ��لر‪،‬‬ ‫حضور در میان نامزدهای اولیه جایزه بوکر‬ ‫شیُمن بوده است‪.‬‬ ‫برای نویسندگان خو ‌‬ ‫تنه��ا در بریتانی��ا ‪5‬هزار نس��خه از آثار‬ ‫نامزده��ای اولیه بوکر در یک هفته به فروش رفته اس��ت‪« .‬خواهرم‪،‬‬ ‫قاتل زنجیره‌ای» نوش��ته اوینکان بریثویت موفق‌ترین اثر فهرس��ت‬ ‫اولیه بوکر امسال است و فقط نسخه چاپی‌اش ‪ ۹۲۹‬نسخه به فروش‬ ‫رفته که رش��د ‪ ۹۹‬درصدی نسبت به هفته پیش از اعالم نامزدهای‬ ‫بوکر داشته است‪« .‬آرشیو کودکان گمشده» نوشته والریا لوئیزلی از‬ ‫لحاظ درصدی موفق‌تر عمل کرده اس��ت‪ .‬این کتاب پیش از نامزدی‬ ‫در جایزه بوکر فقط ‪ ۲۱‬نسخه به فروش رفته و یک هفته پس از اعالم‬ ‫نامزدها ‪ ۸۵۲‬درصد رش��د کرده و ‪ ۲۰۰‬نس��خه از آن به فروش رفته‬ ‫است‪ .‬این در حالی است که اغلب فروش برنده‌های جایزه بوکر رونق‬ ‫پیدا می‌کند‪ .‬به‌عنوان نمونه فقط ‪ ۵۶۱۹‬نسخه از «مرد شیرفروش»‬ ‫پی��ش از اکتبر ‪ ۲۰۱۸‬به فروش رفته بود اما پس از اینکه نویس��نده‬ ‫ایرلندی کتاب یادش��ده برنده جایزه بوکر ش��د س��یل خوانندگان‬ ‫عالقه‌مند به‌س��وی این کتاب روانه شدند و ‪۲۲۰‬هزار نسخه از کتاب‬ ‫به فروش رفت‪ .‬نامزدهای نهایی جایزه بوکر سال ‪ 3 ،۲۰۱۹‬سپتامبر‬ ‫(‪ ۱۲‬ش��هریور) و برنده نهایی نیز در آیین��ی در تاریخ ‪ ۱۴‬اکتبر (‪۲۲‬‬ ‫مهر) در لندن اعالم می‌ش��ود و برنده ‪ ۵۰‬ه��زار پوند به‌عنوان جایزه‬ ‫دریافت می‌کند‪.‬‬ ‫سیروان خسروی در ‪ 3‬روز‪ ۲۷ ،۲۶ ،‬و ‪ ۲۸‬مرداد در سالن میالد نمایشگاه بین‌المللی‬ ‫اجرا خواهد داش��ت‪ .‬همچنین این سالن میزبان کنسرت هنرمندان دیگری از جمله‬ ‫حمید عسکری در ‪ ۲۰‬مرداد‪ ،‬ایهام در ‪ ۲۱‬مرداد‪ ،‬فرزاد فرخ در ‪ ۲۴‬و ‪ ۲۵‬مرداد‪ ،‬علیرضا‬ ‫طلیسچی ‪ ۲۹‬مرداد و فریدون آسرایی در ‪ ۳۱‬مرداد خواهد بود‪.‬‬ ‫رضا بهرام در هتل اسپیناس پاالس‪ ،‬گروه چارتا در برج میالد و گروه ائلشن در سالن‬ ‫امام علی (ع) در تاریخ ‪ ۲۰‬مرداد روی صحنه خواهند رفت‪.‬‬ ‫ب��رج میالد نیز از اجراهای گروه موس��یقی ایوان در ‪ ۲۱‬م��رداد‪ ،‬روزبه بمانی در ‪۲۲‬‬ ‫م��رداد‪ ،‬محس��ن ابراهیم‌زاده در ‪ ۲۴‬مرداد‪ ،‬س��ینا ش��عبانخوانی در ‪ ۲۶‬مرداد‪ ،‬بابک‬ ‫جهانبخ��ش در ‪ ۲۷‬م��رداد‪ ،‬مهدی جهانی و فرزاد فرزی��ن در ‪ ۳۰‬و ‪ ۳۱‬مرداد میزبانی‬ ‫خواهد کرد‪.‬‬ ‫همچنین کاخ سعدآباد در ‪ 3‬شب ‪ ۲۹ ،۲۸‬و ‪ ۳۰‬مرداد به ترتیب در شب اول میزبان‬ ‫اجرای عبدالحسین مختاباد و در دو شب بعدی گروه پالت خواهد بود‪.‬‬ ‫فرهنگسرای نیاوران و تاالر رودکی به ترتیب در دو شب ‪ ۲۲‬و ‪ ۲۳‬مرداد اجرای گروه‬ ‫بادزنگ و میالد درخشانی را میزبانی خواهند کرد‪.‬‬ ‫سالن وزارت کشور نیز ‪ ۲۱‬مرداد میزبان کنسرت موسیقی و حرکات نمایشی آذری‬ ‫سامان علوی و حسین صفامنش در ‪ ۲۴‬مرداد خواهد بود‪.‬‬ ‫مهران مدیری ‪ ۲۹‬مرداد در هتل اس��پیناس و علی پرمهر یک برنامه آذربایجانی در‬ ‫هتل المپیک اجرا خواهند کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹کنسرت‌های سنتی‪ ،‬کالسیک و تلفیقی تهران‬ ‫در شب‌های پیش‌رو تاالر وحدت میزبان اجراهایی مانند ارکستر سمفونیک رسانه‬ ‫هن��ر در ‪ ۲۱‬م��رداد‪ ،‬گروه فروزان در ‪ ۲۲‬مرداد‪ ،‬گروه کر ش��هر ته��ران در ‪ ۲۵‬مرداد‪،‬‬ ‫حس��ین ضروری در ‪ ۲۶‬مرداد‪ ،‬ارکستر آیسو در ‪ ۲۸‬مرداد و ارکستر سمفونیک تهران‬ ‫در ‪ ۳۰‬و ‪ ۳۱‬مرداد خواهد بود‪ .‬در تاالر رودکی نیز کنس��رت بداهه‌نوازی تنبور در ‪۲۵‬‬ ‫مرداد برگزار خواهد ش��د‪ .‬خانه هنرمندان ‪ 4‬اجرای گروه وهاران در ‪ ۲۱‬مرداد‪ ،‬گروه‬ ‫تنبورنوازان حافظ در دو ش��ب ‪ ۲۳‬و ‪ ۲۴‬مرداد‪ ،‬گروه حنانه در ‪ ۲۸‬مرداد و گروه پیلدم‬ ‫در ‪ ۳۰‬مرداد را میزبانی خواهد کرد‪ .‬علیرضا قربانی ‪ ۲۰‬و ‪ ۲۱‬مرداد در کاخ سعدآباد و‬ ‫س��االر عقیلی ‪ ۳۰‬مرداد در سالن میالد نمایشگاه روی صحنه خواهند رفت‪ .‬کنسرت‬ ‫ش��یدایی گروه س��ه عود نیز ‪ ۲۱‬مرداد در فرهنگس��رای نیاوران اجرا خواهد شد‪ .‬برج‬ ‫آزادی نیز میزبان کنس��رت غریو در ‪ ۲۴‬مرداد اس��ت‪ .‬اس��تادان کامکار نیز کنسرت‬ ‫موسیقی کردی خود را ‪ ۳۱‬مرداد در هتل اسپیناس‌پاالس اجرا خواهند کرد‪.‬‬ ‫لو‌جان و گروه آذربایجانی ساری بولبول به ترتیب در دو روز ‪ ۲۸‬و ‪ ۲۹‬مرداد‬ ‫گروه د ‌‬ ‫در سالن‌های حوزه هنری و فرهنگسرای اندیشه اجرا خواهند کرد‪ .‬علی قمصری نیز‬ ‫در دو روز ‪ ۲۳‬و ‪ ۲۴‬مرداد در فرهنگسرای ارسباران کنسرت خواهد داشت‪.‬‬ ‫در روزه��ای باقیمانده مرداد تنها یک اجرای خارج��ی از لئو روخاس در ‪ ۲۲‬مرداد‬ ‫(امروز) در سالن وزارت کشور برگزار می‌شود‪.‬‬ ‫خرید ‪ ۱۶‬میلیارد ریالی کتاب از ناشران‬ ‫هی��ات انتخاب و خری��د کتاب وزارت فرهنگ و ارش��اد‬ ‫اس�لامی خرید ‪ ۴۴‬هزار و ‪ ۸۵۰‬نس��خه کت��اب به مبلغ ‪۱۶‬‬ ‫میلی��ارد و ‪ ۵۳۸‬میلی��ون و ‪ ۷۵۰‬ه��زار ریال را در جلس��ه‬ ‫شش��صدودوازدهم تصوی��ب کرد‪.‬به گ��زارش‬ ‫‪ ،‬در‬ ‫جلس��ه شش��صدودوازدهم هیات انتخ��اب و خرید کتاب‬ ‫وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی خرید ‪ ۴۳۵‬عنوان کتاب در‬ ‫‪ ۴۴‬هزار و ‪ ۸۵۰‬نسخه به مبلغ ‪ ۱۶‬میلیارد و ‪ ۵۳۸‬میلیون و‬ ‫‪ ۷۵۰‬هزار ریال تصویب شد که عنوان کتاب‌های مصوب برای خرید در سایت معاونت‬ ‫امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارش��اد اس�لامی و در تارنم��ای هیات انتخاب و خرید‬ ‫کتاب بارگذاری شده است‪.‬‬ ‫«پایان دموکراسی» منتشر شد‬ ‫کتاب «پایان دموکراس��ی» نوش��ته دیوید رانس��یمن با‬ ‫ترجمه حس��ین پیران منتشر شد‪ .‬به گزارش‬ ‫کتاب‬ ‫پایان دموکراسی در ‪ ۲۶۰‬صفحه با شمارگان ‪ ۱۱۰۰‬نسخه‬ ‫در انتش��ارت فرهنگ نش��ر نو با همکاری نشر آسیم راهی‬ ‫بازار شده است‪ .‬در نوشته پشت جلد این کتاب می‌خوانیم‪:‬‬ ‫دموکراسی دیگری در سراشیبی سقوط می‌افتد‪،‬‬ ‫هرگاه که‬ ‫ِ‬ ‫می‌خواهیم بدانیم آیا هشداری است به سرنوشت احتمالی‬ ‫دموکراس��ی ما؟ هر وقت که جان مردم از یک سیاس��تمدار‬ ‫ِ‬ ‫به لب می‌رسد‪ ،‬راهی هست تا سیاستمدار دیگری را به جای او انتخاب کنند‪ .‬رهبران‬ ‫مخوف یا چنانکه در چین می‌گفتند «امپراتوران بد» ممکن اس��ت بی‌سروصدا سر به‬ ‫نیست ش��وند‪ .‬احزاب سیاسی در حال احتضار‪ ،‬س��رانجام به گورستان تاریخ سپرده‬ ‫می‌ش��وند‪ .‬اگر دموکراس��ی واقعا مغفول بماند یا تضعیف ش��ود‪ ،‬بعید نیست که یک‬ ‫«امپراتور بد» آهس��ته در نهادهای آن بخزد و جا خوش کند‪ ،‬طوری که دیگر نتوان از‬ ‫دستش خالص شد‪.‬‬ ‫بیرقی «عامه‌پسند» را با فضای زنانه می‌سازد‬ ‫س��هیل بیرقی فیلم «عامه‌پس��ند» را با فضایی زنانه و در‬ ‫ادامه آثار پیش��ین‌اش می‌سازد‪ .‬این فیلمساز به‌تازگی مجوز‬ ‫ساخت فیلمی اجتماعی با نام عامه‌پسند را دریافت کرده که‬ ‫این روزها در مراحل اولیه پیش‌تولید است‪ .‬به گزارش ایسنا‬ ‫بیرقی درباره ساخت این فیلم می‌گوید‪ :‬فیلمنامه عامه‌پسند‬ ‫آماده اس��ت و کارهای اولیه برای تولید انجام می‌ش��ود‪ .‬این‬ ‫فیلم در ادامه فیلم‌های پیش��ین من اس��ت که داستانش در‬ ‫فضایی زنانه روایت می‌ش��ود‪ .‬او که سال گذشته فیلم «عرق‬ ‫سرد» را روی پرده داشت‪ ،‬با اشاره به زمان‌بندی حدود ‪۴۰‬روزه برای فیلمبرداری افزود‪:‬‬ ‫تالش می‌کنم فیلم را برای نمایش در جش��نواره برسانم اما به‌هیچ عنوان برای این کار‬ ‫تعجیل نخواهم کرد و حاضر به قربانی کردن فیلم برای رساندن به جشنواره فجر نیستم؛‬ ‫با این حال اگر همه چیز فراهم باش��د تا فیلم به بهترین ش��رایط ساخته شود خیلی هم‬ ‫خوب خواهد بود که در جش��نواره حضور داش��ته باش��د‪ .‬بیرقی که خودش نویسنده و‬ ‫تهیه‌کننده عامه‌پسند هم هست‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬سرمایه‌گذاری فیلم کاملا شخصی است و‬ ‫انگیزه‌ام برای تهیه‌کنندگی هم همین بوده که بدون مش��ارکت با نهاد و سازمانی‪ ،‬فیلم‬ ‫را به‌طور مستقل و با استقالل کامل خود و گروهم بسازم تا برای نمایش در جشنواره یا‬ ‫اکران نیز اختیار با خودم باش��د‪ .‬عامه‌پس��ند سومین فیلم بیرقی پس از «من» و «عرق‬ ‫سرد» است که هر دو اثر پیشین با محوریت یک شخصیت زن ساخته شده بود‪.‬‬ ‫اخبار کوتاه‬ ‫منشور اخالق حرفه‌ای روزنامه‌نگاری در روزنامه‬ ‫نگاهی به کنسرت‌های نیمه دوم مرداد‬

آخرین شماره های روزنامه صمت

روزنامه صمت شماره 1356

روزنامه صمت شماره 1356

شماره : ۱۳۵۶
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۶/۰۳
روزنامه صمت شماره 1355

روزنامه صمت شماره 1355

شماره : ۱۳۵۵
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۶/۰۲
روزنامه صمت شماره 1354

روزنامه صمت شماره 1354

شماره : ۱۳۵۴
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۳۰
روزنامه صمت شماره 1353

روزنامه صمت شماره 1353

شماره : ۱۳۵۳
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۸
روزنامه صمت شماره 1352

روزنامه صمت شماره 1352

شماره : ۱۳۵۲
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۷
روزنامه صمت شماره 1351

روزنامه صمت شماره 1351

شماره : ۱۳۵۱
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۶
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!