صفحه قبل

روزنامه صمت شماره ۱۳۴۸

صفحه بعد

روزنامه صمت شماره 1348

روزنامه صمت شماره 1348

‫فرا رسیدن عید سعید قربان را شادباش می‌گوییم‬ ‫اولین روزنامه سهامداری ایران (خبرنگاران و کارکنان)‬ ‫معامله قرن محکوم به شکست است‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 20‬مرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 9‬ذی‌الحجه ‪ 1440‬‬ ‫‪ 11‬اوت ‪2019‬‬ ‫رهبر معظم انقالب اس�لامی در پیامی به زائران بیت‌اهلل‌الحرام بیان کردند‪ :‬معامله قرن‬ ‫با همت و ایمان جبهه مقاومت محکوم به شکس��ت اس��ت‪ .‬حض��رت آیت‌اهلل خامنه‌ای در‬ ‫پیام��ی به زائران بیت‌اهلل‌الحرام‪ ،‬برائت از مس��تکبران و در رأس آن امریکا را به‌معنی برائت‬ ‫از مظلوم‌کش��ی و جنگ‌اف��روزی‪ ،‬محکوم ک��ردن کانون‌های تروریس��م از قبیل داعش و‬ ‫بلک‌واتر امریکایی‪ ،‬نهیب امت اسالمی بر سر رژیم کودک‌کش صهیونیست و پشتیبانان و‬ ‫کمک‌کنندگان آن و محکومیت جنگ‌افروزی‌های امریکا و دستیارانش در منطقه حساس‬ ‫غرب آس��یا و ش��مال افریقا دانستند و با تاکید بر قرار داشتن مسئله فلسطین در رأس همه‬ ‫مسائل سیاسی مس��لمانان‪ ،‬خاطرنش��ان کردند‪ :‬ترفند معامله قرن که به‌وسیله امریکای‬ ‫ظالم و همراهان خائن آن زمینه‌سازی می‌شود‪ ،‬جنایتی در حق جامعه بشری است‪2 .‬‬ ‫ سال سی‌ویکم دوره جدید شماره ‪ 1348‬پیاپی ‪ 16 2666‬صفحه قیمت‪ 2000 :‬تومان‬ ‫دالر اجازه رشد نرخ را به سکه نداد‬ ‫سرمقاله‬ ‫چرا انجمن‌ها‬ ‫توسعه نمی‌یابند؟‬ ‫‪2‬‬ ‫یادداشت‌های امروز‬ ‫جایگاه تحقیق‌وتوسعه در‬ ‫رفع مشکالت صنعت خودرو‬ ‫‪4‬‬ ‫تکمیل زنجیره فوالد‬ ‫بر بستر معماری شبکه‌ای‬ ‫از شکست‌های قبلی‬ ‫درس بگیریم‬ ‫مسکن ملکی‬ ‫در اولویت دولت باشد‬ ‫گفت و گو‬ ‫‪http://Telegram.me/smtnews‬‬ ‫‪www.smtnews.ir -‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫سرمایه‌های طالیی مردم در حال ورود به بازار‬ ‫در ادامه روند کاهش��ی قیمت‌ها در بازار ارز‪ ،‬دالر در آخرین روز هفته گذشته‪ ،‬بار دیگر‬ ‫بخش��ی از ارزش خود را از دست داد و در نهایت به محدوده قیمتی ‪۱۱‬هزار و ‪ ۸۵۰‬تومان‬ ‫رسید‌‪ .‬متاثر از افت نرخ دالر‪ ،‬نرخ طال و سکه نیز در بازار داخلی روند باثباتی را پیمود‪ .‬به‬ ‫طوری که نرخ هر گرم طالی ‪ ۱۸‬عیار به ‪ ۴۱۶‬هزار تومان رس��ید و س��که تمام‌بهار آزادی‬ ‫‪ ۴‬میلیون و ‪۱۹۳‬هزار تومان قیمت‌گذاری شد‪ .‬این شرایط در حالی در بازار داخلی طال و‬ ‫سکه حاکم ش ‌د که در مقابل‪ ،‬اونس در بازارهای جهانی با روند صعودی شدید‪ ،‬قله ‪۱۵۰۰‬‬ ‫دالری را فتح کرده است‪ .‬آن‌طور که فعاالن این بازار می‌گویند‪ ،‬با وجود رکوردزنی عجیب‬ ‫اونس جهانی طال که در ‪ ۷‬سال گذشته بی‌سابقه بوده‪ ،‬به دلیل کاهش نرخ دالر‪ ،‬نرخ سکه‬ ‫و طال در بازار داخلی متناس��ب با افزایش بهای طالی جهانی رش��د نکرد و همین موضوع‬ ‫موجب شد حباب منفی سکه‪ ،‬نسبت به روزهای اخیر منفی‌تر شود‪ .‬اونس در هفته‌ای که‬ ‫گذشت حدود ‪ ۶۰‬دالر افزایش نرخ را تجربه کر ‌د اما سکه نصف این میزان در بازار داخلی‬ ‫‪11‬‬ ‫رشد کرد‪ .‬با این روند سرمایه‌های طالیی مردم در حال ورود به بازار هستند‪.‬‬ ‫روز‌های شلوغ تعمیرات با قطعات بی‌کیفیت‬ ‫‪9‬‬ ‫‪13‬‬ ‫وزارت اقتصاد‬ ‫مهم‌ترین بازیگر رمزارزهاست‬ ‫‪8‬‬ ‫احیای معادن کوچک‬ ‫با تامین مالی بخش خصوصی‬ ‫کاهش قیمت‌ها منجر به‬ ‫افزایش خریدوفروش خانه نشد‬ ‫قفل رکود بر در بازار مسکن‬ ‫‪13‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه‌ای‬ ‫گزارش روز‬ ‫‪6‬‬
‫‪2‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 20‬مرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 9‬ذی‌الحجه ‪1440‬‬ ‫‪ 11‬اوت ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1348‬‬ ‫پیاپی ‪2666‬‬ ‫خبر‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫چرا انجمن‌ها‬ ‫توسعه نمی‌یابند؟‬ ‫پیمان مولوی‬ ‫عضو انجمن اقتصاددانان ایران‬ ‫از زمانی که به‌دعوت دوستان در انجمن اقتصاددانان ایران‬ ‫در انتخابات این انجمن به عضویت هیات اجرایی آن درآمدم‬ ‫اتفاق‌های بس��یار جالبی برایم رخ داده اس��ت‪ .‬به‌طور تقریبی‬ ‫هفته‌ای نبوده که بین اعضای هیات اجرایی اختالف‌نظرهای‬ ‫فاحش وجود نداشته باشد که درنهایت خروجی آن تعامالت‬ ‫غیرس��ازنده و اس��تعفای اعضای هیات اجرای��ی یکی پس از‬ ‫دیگری بوده است‪.‬‬ ‫نکته جالب‌تر اینکه در بین هیات اجرایی اکثریت با استادان‬ ‫دانش��گاهی بازنشس��ته با کوله‌باری از دانش و تجربه است که‬ ‫انتظار تحمل و پذیرش ازس��وی آنها بس��یار بیشتر از اعضای‬ ‫جوان یا سایر اعضای انجمن است‪.‬‬ ‫در این نوش��تار سعی در واکاوی دالیل این امر با دیدگاهی‬ ‫ش��هودی دارم تا ببینیم چرا در انجمنی علمی با سابقه بیش‬ ‫از ‪ ۴۵‬س��ال روند اجرایی و تعامالت این‌گونه اس��ت؛ البته در‬ ‫بس��یاری از انجمن‌های دیگر نیز چنین رویدادهایی به چشم‬ ‫می‌خورد‪ .‬در بررسی این روند می‌توان به این دالیل اشاره کرد‪:‬‬ ‫اول؛ تعارف�ات‪ :‬آنچ��ه برای��م هم��واه جای س��وال بوده‪،‬‬ ‫تعارفاتی اس��ت که از ابتدا در چنی��ن جمع‌هایی وجود دارد‪.‬‬ ‫احترام سن و کسوت همواره قابل دفاع و مهم است اما تعارف‬ ‫در زمین��ه موارد حس��اس و نبود بح��ث رودررو در حوزه‌های‬ ‫مربوط‪ ،‬یکی از مواردی اس��ت که حداقل اینجانب در چندین‬ ‫انجمن با آن برخورد داش��ته‌ام؛ نبود رودررویی مس��تقیم در‬ ‫جلسات و واگذاری آن به البی‌های پشت پرده و یارگیری‌های‬ ‫استراتژیک برای پیشبرد اهداف‪.‬‬ ‫دوم؛ تفوی�ض نکردن اختیار به اف�راد عالقه‌مند‪ :‬آیا‬ ‫ن سنی‬ ‫می‌شود تمام کارها را فقط یک گروه محدود با میانگی ‌‬ ‫باالی ‪ ۶۰‬س��ال انجام دهند؟ ایران س��رزمینی است که بیش‬ ‫از ‪ ۷۰‬درصد جمعیت آن زیر ‪ ۴۰‬س��ال س��ن دارند و این امر‬ ‫می‌طلبد که انجمن‌ها و تشکل‌های غیردولتی فضا را برای این‬ ‫گروه هموار و باز کنند‪ .‬در همین انتخابات انجمن اقتصاددانان‬ ‫بیش��تر رای را استادان محترم و پیشکسوت آوردند و دریغ از‬ ‫حضور جوان‌ترها‪ .‬حال که جوانان نیس��تند آیا بهتر نیس��ت با‬ ‫تفویض اختیارات به جوانان عالقه‌مند‪ ،‬از انرژی آنها در توسعه‬ ‫انجمن‌ها استفاده کنیم؟‬ ‫چطور در اتریش‪ ،‬کانادا یا بس��یاری از کش��ورها رئیس��ان‬ ‫دولت‌ها از جوانان زیر ‪ ۴۰‬سال هستند؟ آیا نباید ما هم از آنها‬ ‫در جوانگرایی الگوبرداری کنیم؟‬ ‫سوم؛ تحمل طرف مقابل‪ :‬بسیار می‌بینیم که در جلسات‬ ‫این روزها تحمل ش��نیدن حرف‌های طرف مقابل کم ش��ده و‬ ‫افراد تاب ش��نیدن مخالفت را ندارند‪ .‬آیا بدون ش��نیدن نظر‬ ‫مخالف و پیگیری دلیل مخالفت‌ها می‌توان امیدی به توس��عه‬ ‫انجمن‌ها داش��ت؟ اص��ل ایجاد انجمن‌ه��ای علمی و تجاری‬ ‫همراهی در تفکر و شنیدن تمام نظرها نیست؟‬ ‫چهارم؛ نداش�تن استراتژی توسعه‪ :‬جمع‌ها می‌آیند و‬ ‫رای می‌آورن��د و اگ��ر انجمن یک تش��کل مبتنی بر حمایت‬ ‫از کس��ب‌وکاری باش��د‪ ،‬امید به توس��عه آن وجود دارد اما در‬ ‫انجمن‌ه��ای علمی به‌دلی��ل نبود انس��جام در تعیین هدف‪،‬‬ ‫اس��تراتژی روش��ن و مش��خصی وجود ندارد و هرگونه ارائه‬ ‫اس��تراتژی ازس��وی اعضا با شکست روبه‌رو می‌شود‪ ،‬در حالی‬ ‫که نبود استراتژی دست اعضا را برای انواع فعالیت‌ها می‌بندد‪.‬‬ ‫پنج�م؛ نب�ود تمرین چرخش قدرت‪ :‬ش��اید انجمن‌ها‬ ‫قدرتی نداش��ته باشند‪ ،‬اما ریاس��ت انجمن‌ها می‌تواند جذاب‬ ‫باشد‪ .‬چرخشی کردن این ریاست و چرخش افراد هم می‌تواند‬ ‫کمک‌کننده باشد برای بروز و ظهور افراد جدید و توانمند و هم‬ ‫عالقه به همکاری را در چنین جمع‌هایی اضافه کند‪.‬‬ ‫شش�م؛ گذشته‌نگری‪ :‬بس��یار شنیده‌ام که گفته شده ما‬ ‫ای��ن انجمن‌ها را ب��ا چنگ و دندان حف��ظ کرده‌ایم و‪ ...‬تمام‬ ‫این روندها نش��ان از گذشته‌نگری دارد‪ .‬جهان در حال تغییر‬ ‫اس��ت و این روزها انجمن‌ها به‌ج��ای حضور فیزیکی در حال‬ ‫شکل‌گیری در شبکه‌ها هستند؛ به‌عنوان نمونه هر مطلب در‬ ‫لینکدین یک فرد حرفه‌ای (شبکه‌ای متشکل از متخصصان)‬ ‫که تعداد مخاطبان حرفه‌ای بیش از ‪ ۳۰‬هزار نفر است! بیش‬ ‫از ‪ ۱۰۰۰‬خواننده دارد (تیراژ کتاب در ایران متوس��ط ‪۱۰۰۰‬‬ ‫نسخه است)‪ .‬در چنین شرایطی دیدگاه گذشته‌نگر دیگر چاره‬ ‫کار نخواهد بود و برای تبدیل کردن انجمن‌ها با تعداد اعضای‬ ‫کم به ش��بکه‌ای قدرتمند نیازمند درک درستی از شبکه‌های‬ ‫جدید و تحوالت دیجیتال هستیم‪.‬‬ ‫هفتم؛ فاصله گرفتن از من و رسیدن به ما‪ :‬منیت ریشه‬ ‫بس��یاری از مشکالت و دش��منی‌ها در انجمن‌هاست‪ .‬روحیه‬ ‫کار تیم��ی همواره از کمبودهای جامعه ما بوده که این روزها‬ ‫ب��ا آمدن فناوری‌ه��ای نوین در حال بهبود اس��ت‪ .‬در همین‬ ‫راس��تا باید کمی از منیت‌ها کاس��ت و به جمع و تفکر جمعی‬ ‫روی آورد‪.‬‬ ‫هش�تم؛ نب�ود دیدگاه‌های اجرایی ب�رای بخش‌های‬ ‫گوناگون انجمن‌ها‪ :‬نداشتن آشنایی با مکانیسم‌های جاری‬ ‫و دیدن جهان فقط از روی مباحث دانش��گاهی در بسیاری از‬ ‫موارد موجب فاصله گرفتن از رسالت‌ها می‌شود و این امر بدون‬ ‫حضور افراد علمی‪-‬اجرایی بیشتر به‌چشم می‌خورد‪.‬‬ ‫نه��م؛ در جه��ان در حال تبدیل و توس��عه‪ ،‬به‌طور تقریبی‬ ‫تمام رشته‌ها با هم در ارتباط هستند؛ حوزه‌آی‌تی با پزشکی‬ ‫و اقتصاد با دنیای دیجیتال‪ ،‬حقوق با اقتصاد و‪ ،...‬اما آیا ما در‬ ‫راهبری انجمن‌های کش��ور به آن واقف هستیم؟ آیا حاضر به‬ ‫همکاری‌های نزدیک بین‌رشته‌ای هستیم؟‬ ‫سخن آخر‪ :‬اهل صیقل رسته‌اند از بوی رنگ‪ /‬هر دمی بینند‬ ‫خوبی بی‌درنگ‬ ‫رهبر معظم انقالب اس�لامی در پیام��ی به زائران‬ ‫بیت‌اهلل‌الح��رام بی��ان کردند‪ :‬معامله ق��رن با همت و‬ ‫ایمان جبهه مقاومت محکوم به شکست است‪.‬‬ ‫به گ��زارش پایگاه اطالع‌رس��انی دفتر مقام معظم‬ ‫رهب��ری‪ ،‬حض��رت آی��ت‌اهلل خامن��ه‌ای در پیامی به‬ ‫زائ��ران بیت‌اهلل‌الح��رام‪ ،‬برائ��ت از مس��تکبران و در‬ ‫رأس آن امری��کا را به‌معن��ی برائت از مظلوم‌کش��ی و‬ ‫جنگ‌افروزی‪ ،‬محکوم کردن کانون‌های تروریس��م از‬ ‫قبیل داعش و بلک‌واتر امریکایی‪ ،‬نهیب امت اسالمی‬ ‫بر س��ر رژیم کودک‌کش صهیونیس��ت و پشتیبانان و‬ ‫کمک‌کنن��دگان آن و محکومیت جنگ‌افروزی‌های‬ ‫امریکا و دس��تیارانش در منطقه حس��اس غرب آسیا‬ ‫و ش��مال افریقا دانس��تند و با تاکید بر قرار داش��تن‬ ‫مس��ئله فلس��طین در رأس همه مسائل‬ ‫سیاسی مس��لمانان‪ ،‬خاطرنشان کردند‪:‬‬ ‫ترفند معامله قرن که به‌وس��یله امریکای‬ ‫ظالم و همراهان خائن آن زمینه‌س��ازی‬ ‫می‌ش��ود‪ ،‬جنایتی در حق جامعه بشری‬ ‫اس��ت‪ .‬هم��گان را به حضور فع��ال برای‬ ‫شکست این مکر دش��من فرامی‌خوانیم‬ ‫و ب��ه حول و ق��وه الهی آن را و هم��ه ترفندهای دیگر‬ ‫جبهه استکبار را در برابر همت و ایمان جبهه مقاومت‬ ‫محکوم به شکس��ت می‌دانیم‪ .‬در بخش‌هایی از متن‬ ‫پی��ام رهبر معظم انقالب اس�لامی ک��ه صبح دیروز‬ ‫حجت‌االسالم‌والمس��لمین نواب (نماینده ولی‌فقیه‬ ‫در ام��ور ح��ج و زیارت و سرپرس��ت حج��اج ایرانی)‬ ‫آن را در صح��رای عرف��ات قرائ��ت کرد‪،‬‬ ‫آمده اس��ت‪« .‬نخبگان جهان اس�لام که‬ ‫جمع��ی از آن��ان از کش��ورهای مختلف‬ ‫هم‌اکنون در مراس��م ح��ج حضور دارند‪،‬‬ ‫وظیف��ه‌ای س��نگین و خطیر ب��ر دوش‬ ‫می‌کش��ند‪ .‬این درس‌ها بای��د به همت و‬ ‫ابتکار آن��ان به مجموعه ملت‌ه��ا و افکار‬ ‫عمومی منتقل شود و دادوس��تد معنوی اندیشه‌ها و‬ ‫انگیزه‌ه��ا و تجربه‌ها و آگاهی‌ها به‌دس��ت آنها تحقق‬ ‫یابد‪ .‬امروز یکی از مهم‌ترین مس��ائل جهان اس�لام‪،‬‬ ‫مس��ئله فلس��طین اس��ت که در رأس همه مس��ائل‬ ‫سیاس��ی مس��لمانان با هر مذهب و ن��ژاد و زبان قرار‬ ‫دارد‪ .‬بزرگ‌تری��ن ظلم قرن‌های اخیر در فلس��طین‬ ‫همه مراکز استان‌ها به خطوط ریلی وصل می‌شوند‬ ‫معاون اول رئیس‌جمهوری گفت‪ :‬توس��عه خطوط‬ ‫ریلی در دس��تور کار اصلی دولت اس��ت و به‌گونه‌ای‬ ‫سیاس��ت‌گذاری کرده‌ایم که تمام مراکز استان‌ها به‬ ‫خطوط ریل متصل ش��وند‪ .‬به گزارش ایس��نا اسحاق‬ ‫جهانگی��ری در آیین بهره‌برداری از ایس��تگاه پایانی‬ ‫خط ‪ 2‬و کلنگ‌زنی خط ‪ 4‬قطار ش��هری مشهد اظهار‬ ‫کرد‪ :‬خطوط ریلی مطمئ��ن‪ ،‬ارزان‌ترین و ایمن‌ترین‬ ‫س��امانه‌های حمل‌ونق��ل ش��مرده می‌ش��وند؛ بنابرای��ن باوجود‬ ‫محدودیت اعتباری دولت تالش کرده اعتبارات این قسمت را کم‬ ‫نکند تا فناوری‌های جدید در این حوزه وارد کشور شود‪ .‬وی ادامه‬ ‫داد‪ :‬هم‌اینک در ‪ ۹‬کالنشهر مترو و خطوط قطار شهری به‌عنوان‬ ‫شیوه‌نامه قطعی دولت در دستور کار است‪ ۳۱۸ .‬کیلومتر خطوط‬ ‫مترو و قطار ش��هری در ‪ 5‬کالنش��هر با ظرفیت حمل‌ونقل ساالنه‬ ‫‪ ۸۰۰‬میلیون مسافر در حال فعالیت هستند‪ ۷۰ .‬کیلومتر خطوط‬ ‫مترو نیز در دست ساخت است‪ .‬همچنین ‪ ۱۳‬هزار میلیارد تومان‬ ‫اوراق مش��ارکت برای کمک به خطوط مترو فروخته ش��ده و ‪7‬‬ ‫ه��زار و ‪ ۵۰۰‬میلی��ارد تومان از ردیف‌ه��ای بودجه در این زمینه‬ ‫به کالنش��هرها اختصاص یافته است‪ .‬وی گفت‪ :‬قطار سریع‌السیر‬ ‫تهران‪-‬قم‪-‬اصفه��ان نیز که ‪ ۳۰۰‬کیلومتر س��رعت دارد‪ ،‬در حال‬ ‫ساخت است‪ .‬این طرح دست‌کم به ‪ 5‬میلیارد دالر سرمایه‌گذاری‬ ‫نیاز دارد و هم‌اینک در مرحله نخست با ‪ ۲.۵‬میلیارد‬ ‫دالر در ح��ال اجراس��ت‪ .‬همچنین تفاهمنامه اجرای‬ ‫قطار برقی تهران‪-‬مش��هد ب��ا رئیس‌جمهوری چین‬ ‫ب��ه امضا رس��یده اما این پروژه به‌دلی��ل تحریم‌ها در‬ ‫حال حاضر با کندی روبه‌رو ش��ده که باید این مشکل‬ ‫به‌س��رعت برطرف ش��ود‪ .‬معاون اول رئیس‌جمهوری‬ ‫افزود‪ :‬قرارگاه س��ازندگی خاتم‌االنبیا (ص) در نامه‌ای‬ ‫به رئیس‌جمهوری اعالم کرد ‪ ۱۰۰‬طرح مهم را می‌تواند تا پایان‬ ‫دول��ت دوازده��م تکمیل کند که هر ک��دام از آنها در بخش‌های‬ ‫گوناگون کش��ور راهگشاس��ت‪ .‬وی در ادامه اظه��ار کرد‪ :‬امریکا‬ ‫گمان می‌کرد با تحریم و فش��ار روی منابع ارزی دولت می‌تواند‬ ‫مانع توس��عه کشور و انباش��ت مشکالت شود اما مدیران توانمند‬ ‫و خوش‌فک��ر ایران راه‌های گوناگونی را برای مقابله با تحریم‌ها و‬ ‫انج��ام فعالیت‌های اقتصادی باز کردن��د‪ .‬جهانگیری ادامه داد‪ :‬از‬ ‫مهم‌ترین مسائل کالنشهرها حمل‌ونقل‪ ،‬ترافیک و مسائل زیست‬ ‫محیطی است‪ .‬همه اینها به هم مرتبط هستند و باید درباره آنها‬ ‫به‌موقع تصمیم‌گیری کنیم‪ .‬تجربه موفق بشر در کالنشهرها برای‬ ‫حل مسئله ترافیک‪ ،‬گسترش حمل‌ونقل عمومی و توسعه خطوط‬ ‫مترو و قطار شهری است‪ .‬ما شاید سال‌ها از این مورد عقب هستیم‬ ‫و به میزانی که باید کار نکردیم‪.‬‬ ‫اتفاق افتاده اس��ت‪ .‬در این ماجرای دردآور‪ ،‬همه چیز‬ ‫یک ملت‪ ،‬س��رزمینش‪ ،‬خانه و مزرعه و دارایی‌هایش‪،‬‬ ‫حرم��ت و هویتش مصادره ش��ده اس��ت‪ .‬این ملت به‬ ‫توفی��ق الهی شکس��ت را نپذیرفته و از پا ننشس��ته و‬ ‫ام��روز از دی��روز پرش��ورتر و ش��جاعانه‌تر در میدان‬ ‫اس��ت‪ ،‬ولی نتیجه کار نیازمند کمک همه مسلمانان‬ ‫اس��ت‪ .‬ترفند معامله قرن که به‌وسیله امریکای ظالم‬ ‫و همراهان خائن‌اش زمینه‌س��ازی می‌شود‪ ،‬جنایتی‬ ‫در حق جامعه بش��ری و نه فقط ملت فلسطین است‪.‬‬ ‫ما همگان را به حضور فعال برای شکس��ت این کید و‬ ‫مکر دشمن فرامی‌خوانیم و به حول و قوه الهی آن را و‬ ‫همه ترفندهای دیگر جبهه اس��تکبار را در برابر همت‬ ‫و ایمان جبهه مقاومت محکوم به شکست می‌دانیم‪».‬‬ ‫خلیج فارس اولویت‬ ‫امنیت ملی ایران است‬ ‫وزی��ر خارج��ه کش��ورمان در‬ ‫مطلب��ی در صفحه کاربری خود در‬ ‫توییتر تاکید ک��رد‪ :‬هرگونه حضور‬ ‫فرامنطق��ه‌ای در خلیج‌فارس منبع‬ ‫ناامن��ی اس��ت‪ .‬ب��ه گ��زارش مهر‪،‬‬ ‫محمدج��واد ظری��ف تاکی��د کرد‪:‬‬ ‫خلیج‌فارس‪ ،‬رگ حیاتی و از همین‬ ‫رو اولویت امنیت ملی ایران است که‬ ‫از گذشته دور‪ ،‬امنیت دریانوردی را‬ ‫تضمین کرده است‪.‬‬ ‫وی در ادامه آورده است‪ :‬با عنایت‬ ‫به این واقعیت‪ ،‬باوجود همه تبلیغات‪،‬‬ ‫هرگونه حض��ور فرامنطقه‌ای منبع‬ ‫ناامن��ی اس��ت‪ .‬ایران در حراس��ت‬ ‫از امنی��ت خ��ود تردی��د نخواه��د‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫ظریف همچنین با انتشار ویدئویی‬ ‫در اینستاگرام به لزوم رعایت حقوق‬ ‫مردم اش��اره و تاکید کرد‪ :‬باید بیش‬ ‫از هر دولت و کش��وری برای رعایت‬ ‫حقوق م��ردم تالش کنیم‪ .‬ما که به‬ ‫این مردم وابسته‌ایم و همه چیزمان‬ ‫از ای��ن م��ردم اس��ت بای��د بیش از‬ ‫هر دولت و کش��وری ب��رای رعایت‬ ‫حق��وق مردم‌مان تالش کنیم‪ .‬وزیر‬ ‫ام��ور خارجه ای��ران پیش‌تر هم در‬ ‫س��خنانی تاکید کرده بود که آنچه‬ ‫ای��ران را قدرتمند کرده بیش از هر‬ ‫چی��ز مردم ایران اس��ت و این مردم‬ ‫مبنای قدرت ما هستند‪ .‬وی تصریح‬ ‫کرد‪ :‬مردم ما در لحظات تاریخ‌س��از‬ ‫هم��واره در اقت��دار کش��ور و نظام‬ ‫و مملک��ت همفک��ری و هم��کاری‬ ‫می‌کنن��د‪ .‬ای��ن م��ردم را باید پاس‬ ‫بداریم و بشناس��یم و از این سرمایه‬ ‫بزرگ اجتماعی حراست کنیم‪.‬‬ ‫با ابالغ معاون اول رئیس‌جمهوری تعیین شدند‬ ‫جانشینان رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در استان‌ها‬ ‫مع��اون اول رئیس‌جمه��وری در ابالغیه‌های��ی‬ ‫جداگان��ه به اعضای هیات دولت‪ ،‬جانش��ینان رئیس‬ ‫س��تاد فرمانده��ی اقتصاد مقاومتی در اس��تان‌های‬ ‫گوناگون کش��ور را تعیین کرد‪ .‬به گزارش ایلنا در این‬ ‫ابالغیه‌ها آمده است‪ :‬نتایج مطلوب حضور جانشینان‬ ‫رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در استان‌ها‬ ‫در سال‌های اخیر برای پیشبرد اهداف سیاست‌های‬ ‫کل��ی اقتص��اد مقاومت��ی‪ ،‬درخواس��ت مس��ئوالن‬ ‫اس��تان‌های کش��ور مبنی بر ادامه طرح یادشده در‬ ‫سال جاری‪ ،‬تسهیل و رفع موانع و چالش‌های اجرای‬ ‫موثر سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در استان‌ها‬ ‫به‌ویژه در شرایط تحریم و اجرای منویات رهبر معظم‬ ‫انق�لاب (مدظله‌العالی) در بیانی��ه گام دوم انقالب و‬ ‫همچنین تحقق ش��عار سال ‪ ۱۳۹۸‬که باعنوان رونق‬ ‫تولی��د ن‌ام‌گذاری ش��ده‪ ،‬دالیل انتصاب جانش��ینان‬ ‫رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در استان‌ها‬ ‫نظرگاه‬ ‫محم�د طبیبیان‪ ،‬اقتصاددان‪ :‬سیاس��ت حذف ‪4‬‬ ‫صفر از پول‪ ،‬مدت‌هاست مورد بحث بوده اما چندی‬ ‫اس��ت که دولت برای اجرای آن مصمم شده است‪ .‬با‬ ‫اینکه این کار هیچ اثر واقعی مثبتی ندارد‪ ،‬در شرایط‬ ‫فعلی بار هزین��ه چاپ میلیون‌ها برگ اس��کناس و‬ ‫ضرب میلیون‌ها س��که جدید را هم به همراه دارد که‬ ‫ممکن است به یک معضل جدید تبدیل شود؛ مانند‬ ‫موضوع تجدید کارت‌های ملی‪.‬‬ ‫«خبرنگاری می‌پرس��د چ��ه اش��کالی دارد یک‬ ‫آپارتمان ‪ ۴‬میلیارد تومانی ش��ود ‪ ۴۰۰‬هزار تومان‪.‬‬ ‫است‪ .‬اسحاق جهانگیری از جانشینان خود به‌عنوان‬ ‫رئیس س��تاد اقتص��اد مقاومتی خواس��ته با حضور‬ ‫موثر در جلسات س��تاد اقتصاد مقاومتی استان‌های‬ ‫مزبور‪ ،‬با همکاری تمامی سازمان‌‌های ملی و استانی‬ ‫و دبیرخانه ستاد در راس��تای تحقق اهداف و اجرای‬ ‫طرح‌ها و پروژه‌ه��ای اقتصاد مقاومتی اس��تان‌های‬ ‫مزب��ور‪ ،‬پیگیری‌ها و اقدام‌ه��ای الزم را انجام دهند‪.‬‬ ‫مع��اون اول رئیس‌جمهوری با تاکید بر اینکه تمامی‬ ‫نهاده��ای اجرای��ی موظفن��د در اج��رای این حکم‬ ‫همکاری و اق��دام الزم را معمول دارند‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫ضروری اس��ت گزارش فصلی پیشرفت فعالیت‌ها به‬ ‫اینجانب ارس��ال و در صورت نیاز به مجوزهای خاص‬ ‫یا مصوبه ستاد‪ ،‬مراتب به همراه گزارش‌های توجیهی‬ ‫الزم به دبیرخانه س��تاد منعکس شود تا در نخستین‬ ‫فرص��ت اقدام‌های مقتضی انجام ش��ود‪ .‬براس��اس‬ ‫این ابالغیه‌ها‪ ،‬مس��ئولیت اعضای هی��ات دولت در‬ ‫استان‌های گوناگون کشور به این شرح است‪ :‬محمد‬ ‫اسالمی‪ ،‬وزیر راه و شهرسازی‪ :‬استان‌های هرمزگان‬ ‫و لرس��تان؛ بیژن نامدار زنگنه‪ ،‬وزیر نفت‪ :‬استان‌های‬ ‫خوزس��تان و بوش��هر؛ فرهاد دژپس��ند‪ ،‬وزی��ر امور‬ ‫اقتصادی و دارایی‪ :‬اس��تان‌های اصفهان و خراس��ان‬ ‫رضوی؛ محم��ود حجت��ی‪ ،‬وزیر جهاد کش��اورزی‪:‬‬ ‫اس��تان‌های ایالم و کرمانش��اه؛ آذری جهرمی‪ ،‬وزیر‬ ‫ارتباطات و فناوری اطالعات‪ :‬اس��تان‌های سمنان و‬ ‫مازندران؛ رحمانی فضلی‪ ،‬وزیر کش��ور‪ :‬اس��تان‌های‬ ‫فارس و سیستان‌وبلوچستان؛ محمد شریعتمداری‪،‬‬ ‫وزیر تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی‪ :‬اس��تان‌های مرکزی‬ ‫و گلس��تان؛ س��عید نمکی‪ ،‬وزیر بهداش��ت‪ ،‬درمان‬ ‫و آموزش پزش��کی‪ :‬اس��تان‌های خراس��ان شمالی و‬ ‫کهگیلوی��ه و بویراحمد؛ رضا اردکانی��ان‪ ،‬وزیر نیرو‪:‬‬ ‫استان‌های کرمان و یزد؛ رضا رحمانی‪ ،‬وزیر صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت‪ :‬اس��تان‌های آذربایجان ش��رقی و‬ ‫الب��رز؛ محمدباقر نوبخت‪ ،‬مع��اون رئیس‌جمهوری‬ ‫و رئیس س��ازمان برنامه و بودجه کشور‪ :‬استان‌های‬ ‫گی�لان و چهارمحال‌وبختیاری؛ جمش��ید انصاری‪،‬‬ ‫مع��اون رئیس‌جمه��وری و رئی��س س��ازمان امور‬ ‫اداری و اس��تخدامی کشور‪ :‬اس��تان‌های آذربایجان‬ ‫غرب��ی و کردس��تان؛ علی‌اصغ��ر مونس��ان‪ ،‬معاون‬ ‫رئیس‌جمهوری و رئیس س��ازمان میراث فرهنگی‪،‬‬ ‫صنایع دس��تی و گردش��گری‪ :‬اس��تان‌های اردبیل‬ ‫و همدان؛ س��ورنا س��تاری‪ ،‬معاون علم��ی و فناوری‬ ‫رئیس‌جمهوری‪ :‬اس��تان قزوی��ن؛ عبدالرضا همتی‪،‬‬ ‫رئیس‌کل بان��ک مرکزی جمهوری اس�لامی ایران‪:‬‬ ‫اس��تان تهران؛ امیر س��رتیپ امیر حاتمی‪ ،‬وزیر دفاع‬ ‫و پشتیبانی نیروهای مس��لح‪ :‬استان زنجان؛ محمد‬ ‫نهاوندیان‪ ،‬معاون اقتصادی رئیس‌جمهوری‪ :‬استان‬ ‫قم و مسعود سلطانی‌فر‪ ،‬وزیر ورزش و جوانان‪ :‬استان‬ ‫خراسان جنوبی‪.‬‬ ‫جلوه‌های ویژه نمایشی یا سرپوش؟‬ ‫پرسیدم حقوق شما چقدر است؟ گفت‬ ‫‪ ۳‬میلیون تومان گفتم این هم می‌ش��ود‬ ‫‪ ۳۰۰‬توم��ان و اگر ‪ ۱۰‬میلی��ون تومان‬ ‫پس‌انداز داش��ته باشید می‌شود ‪۱۰۰۰‬‬ ‫تومان‪ .‬گفت خنده‌دار است‪».‬‬ ‫البت��ه فعال خنده‌دار اس��ت اما وقتی‬ ‫به‌دلی��ل فش��ار تورم موج��ود قیمت‌ها‬ ‫به طرف باال گرد ش��د و فش��ار تورمی فرصتی برای‬ ‫خودنمایی بیابد‪ ،‬همه خواهند دید که با ‪ ۳۰۰‬تومان‬ ‫حقوق فقط ‪ ۳۰۰‬شکالت می‌توانند بخرند‪ .‬عالوه بر‬ ‫آن‪ ،‬این تغییر برای مدتی س��ردرگمی‬ ‫اساس��ی در تنظیم حساب‌ها و تعهدات‬ ‫مالی دول��ت و بخش خصوص��ی ایجاد‬ ‫خواهد کرد‪ .‬در برخی کش��ورها چنین‬ ‫اقدام‌های��ی انجام ش��ده ام��ا به‌عنوان‬ ‫بخش��ی از یک رفرم و اصالح اقتصادی‬ ‫واقع��ی‪ .‬با آن س��ابقه دول��ت در اعالم‬ ‫ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی و ش��رایطی ک��ه تصور اصالحات‬ ‫اقتصادی هم مطرح نیس��ت ایجاد یک بهم ریختگی‬ ‫جدید و طوالنی‌مدت به چه معنی اس��ت؟ این خبر‬ ‫عکس روز‬ ‫همراه با خبر دوساله شدن بودجه که خود برای ناظر‬ ‫بیرونی یک معما اس��ت‪ ،‬اخبار خوش��ی نیستند‪ .‬آیا‬ ‫دولت در صحنه اقتصاد دس��ت ب��ه ایجاد جلوه‌های‬ ‫ویژه نمایش��ی می‌زند ی��ا در ت��دارک افزایش‌های‬ ‫کالن نقدینگی در چند س��ال آینده اس��ت و س��عی‬ ‫می‌کند با حذف صفرها بر ابعاد آن س��رپوش بگذارد‬ ‫و ازطریق بودجه دوس��اله‪ ،‬هزینه دو سال را‪ ،‬در یک‬ ‫س��ال انتخابات انجام دهد‪ .‬یعنی فرصتی ایجاد شود‬ ‫ب��رای پیش‌خور کردن؟ هر چه واقعیت‌های پش��ت‬ ‫پرده باشد در ظاهر تصویر خوبی نیست‪.‬‬ ‫ویژه تر از خبر‬ ‫تصمیم رئیس‌جمهوری درست و منطقی است‬ ‫مسافران تابستانی دریاچه ارومیه‬ ‫؟؟؟؟؟‬ ‫عکس‪:‬‬ ‫تسنیم‬ ‫عکس‪:‬‬ ‫یک عضو کمیس��یون اقتصادی مجلس ش��ورای اس�لامی بیان کرد‪ :‬اگر به‌دنبال کاهش‬ ‫قیمت‌ها هستیم ابتدا باید نرخ ارز را چندماهی ثابت نگه داریم‪ .‬محمدرضا پورابراهیمی در‬ ‫گفت‌وگو با ایلنا‪ ،‬درباره اینکه ازسوی دولت پیشنهادی مطرح شده‪ ،‬مبنی بر اینکه بودجه‬ ‫نهادها و سازمان‌ها براساس عملکردشان پرداخت شود‪ ،‬گفت‪ :‬باید شرایط کشور را در نظر‬ ‫گرفت‪ .‬معتقدم درخواست آقای رئیس‌جمهوری باتوجه به مقتضیات موجود بسیار درست‬ ‫و س��نجیده اس��ت‪ .‬نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه مدیریت‬ ‫مصارف نقش بسزایی در عبور از بحران‌ها دارد‪ ،‬بیان کرد‪ :‬در مدیریت مصارف به‌طور طبیعی‬ ‫باید اولویت‌ها تعیین ش��ود؛ بنابراین مبنای ما باید این باش��د که چه خدمت واقعی ازسوی‬ ‫س��ازمان‌‌ها ارائه می‌شود‪ .‬پورابراهیمی خاطرنش��ان کرد‪ :‬چیزی که رئیس‌جمهوری با این‬ ‫عنوان مطرح می‌کنند که باید بودجه‌ریزی عملیاتی باشد ازاساس یک حرف منطقی است‪.‬‬ ‫گفته‌های رئیس دولت به آن معناس��ت که هر نهاد و س��ازمان براس��اس عملکرد و خدمت‬ ‫واقعی بودجه دریافت کند و در ردیف بودجه قرار گیرد‪ .‬وی درباره بودجه برخی نهادهای‬ ‫فرهنگی نیز عنوان کرد‪ :‬دیگر بودجه‌ای با عنوان نهادهای فرهنگی نداریم زیرا این نهادهایی‬ ‫که مطرح می‌شود ذیل سازمان خودشان بودجه دریافت می‌کنند‪ .‬سازمان تبلیغات و وزارت‬ ‫ارش��اد هم س��رفصل‌های مشخصی برای دریافت بودجه دارند‪ .‬نماینده مردم کرمان تاکید‬ ‫کرد‪ :‬اگر شرایط کشور خاص هم نبود باز هم ما باید باتوجه به عملکردهای واقعی‪ ،‬بودجه‬ ‫در اختیار نهادها قرار دهیم‪.‬‬ ‫روی خط سیاست‬ ‫معامله قرن محکوم به شکست است‬ ‫اداره کل اطالع‌رس�انی وزارت امور خارجه‪ -‬یک‬ ‫هیات بلندپایه اقتصادی نیکاراگوئه به سرپرس��تی‬ ‫ایوان آگوس��تا‪ ،‬وزیر اقتصاد و دارایی این کشور عصر‬ ‫ش��نبه با محمدجواد ظریف‪ ،‬وزیر امور خارجه دیدار‬ ‫کرد‪ .‬ظریف در اواخر تیر گذش��ته پس از شرکت در‬ ‫اجالس س��ازمان ملل متحد در نیویورک به ماناگوآ‬ ‫(پایتخت نیکاراگوئه) س��فر و با مقامات این کش��ور‬ ‫ازجمل��ه رئیس‌جمه��وری‪ ،‬رئی��س مجل��س‪ ،‬وزیر‬ ‫امور خارجه‪ ،‬وزیر توس��عه تج��ارت و صنعت‪ ،‬رئیس‬ ‫کل بان��ک مرکزی‪ ،‬وزی��ر اقتص��اد و دارایی‪ ،‬رئیس‬ ‫فراکسیون ساندنیس��ت‌ها در مجلس و رئیس مرکز‬ ‫توسعه تجارت نیکاراگوئه دیدار کرده بود‪.‬‬ ‫ایرن�ا‪ -‬هماهنگ‌کنن��ده مقی��م س��ازمان ملل‬ ‫متح��د در ایران با تش��ریح چالش‌ه��ای پیش روی‬ ‫چندجانبه‌گرای��ی گفت‪ :‬محمدج��واد ظریف‪ ،‬وزیر‬ ‫ام��ور خارجه در مناس��بت‌های گوناگون بر اهمیت‬ ‫چندجانبه‌گرایی تاکید داش��ته و از دید من ایش��ان‬ ‫قهرمان چندجانبه‌گرایی هس��تند‪ .‬اگوچی دنیلز با‬ ‫اش��اره به همکاری‌های ایران و س��ازمان ملل متحد‬ ‫گف��ت‪ :‬همانگونه ک��ه دبیرکل س��ازمان ملل متحد‬ ‫بارها گفته‪ ،‬متاس��فانه چندجانبه‌گرایی با فشارهای‬ ‫بسیار زیادی روبه‌رو است‪ ،‬به‌طوری که شاهد افزایش‬ ‫اختالف‌ه��ا‪ ،‬گس��ترش تغییرات اقلیم��ی‪ ،‬تعمیق‬ ‫نابرابری و افزایش تنش بر سر تجارت هستیم‪.‬‬ ‫ایلن�ا‪ -‬به گ��زارش خبرگزاری فرانس��ه‪ ،‬دونالد‬ ‫ترام��پ‪ ،‬رئیس‌جمه��وری امری��کا گف��ت امانوئل‬ ‫ماکرون‪ ،‬همتای فرانسوی وی مقصر تمایل نداشتن‬ ‫تهران برای مذاکره با واش��نگتن اس��ت‪ .‬وی با تکرار‬ ‫برخی ادعاهای بی‌اس��اس در توییتر خود نوش��ت‪:‬‬ ‫«ای��ران گرفتار مش��کالت جدی مالی اس��ت‪ .‬آنها‬ ‫به‌ش��دت خواس��تار گفت‌وگو با امریکا هستند اما از‬ ‫طرف همه کس��انی که مدعی‌اند نماینده ما هستند‪،‬‬ ‫ازجمله رئیس‌جمهوری فرانس��ه‪ ،‬ب��ه آنها پیام‌های‬ ‫اشتباهی فرستاده می‌شود»‪.‬‬ ‫مهر‪ -‬ش��یخ تمی��م بن‌حمد آل‌ثان��ی‪ ،‬امیر قطر‬ ‫و دونال��د ترام��پ‪ ،‬رئیس‌جمهوری امری��کا‪ ،‬درباره‬ ‫هم��کاری اس��تراتژیک می��ان دو کش��ور و راه‌های‬ ‫گس��ترش آن و نی��ز آخری��ن تح��والت در منطقه‬ ‫گفت‌وگ��و کردن��د‪ .‬در تم��اس تلفنی امی��ر قطر با‬ ‫ترام��پ‪ ،‬دو ط��رف همچنی��ن به بررس��ی آخرین‬ ‫تح��والت منطق��ه‌ای و بین‌الملل��ی به‌وی��ژه درباره‬ ‫پیشبرد مذاکرات صلح میان امریکا و جنبش طالبان‬ ‫افغانستان که به‌تازگی در دوحه‪ ،‬پایتخت قطر انجام‬ ‫شد‪ ،‬پرداختند‪ .‬زلمای خلیل‌زاد‪ ،‬نماینده ویژه امریکا‬ ‫در امور صلح افغانس��تان از پیش��رفت هشتمین دور‬ ‫مذاکرات با طالبان خبر داد‪.‬‬ ‫ایس�نا‪ -‬وزارت خارجه بحرین روز گذش��ته در‬ ‫بیانی��ه‌ای اتهام‌های بی‌اس��اس خود علیه جمهوری‬ ‫اس�لامی ایران را تکرار کرد و از این کش��ور خواست‬ ‫«از تهدیده��ا و هرگونه اقدامی ک��ه به ایجاد تنش»‬ ‫در منطقه خلیج‌فارس منجر ش��ود‪ ،‬دس��ت بردارد‪.‬‬ ‫ای��ن بیانی��ه در واکنش ب��ه اظهارات س��ید عباس‬ ‫موسوی‪ ،‬سخنگوی وزارت امور خارجه ایران درباره‬ ‫برگزاری نشس��ت‌هایی در زمینه امنیت دریانوردی‬ ‫در خلیج‌فارس به میزبانی منامه صادر شده است‪.‬‬ ‫ایلن�ا‪ -‬اس��حاق جهانگی��ری در دی��دار ب��ا‬ ‫حجت‌االس�لام مروی‪ ،‬تولیت آستان قدس رضوی‬ ‫با اش��اره به شرایط سیاس��ی‪ ،‬اقتصادی و اجتماعی‬ ‫کش��ور گفت‪ :‬امروز دشمنان ایران از تحقق رویاهای‬ ‫خود مبنی بر سقوط نظام جمهوری اسالمی مأیوس‬ ‫ش��ده‌اند‪ .‬مع��اون اول رئیس‌جمه��وری تاکید کرد‪:‬‬ ‫منطق و سیاست ما در روابط بین‌المللی‪ ،‬گفت‌وگو و‬ ‫احترام و منافع متقابل است و بر این اساس ایران زیر‬ ‫بار زور و فشارهای نادرست نخواهد رفت‪.‬‬ ‫ایرنا‪ -‬س��خنگوی وزارت امور خارجه به انتش��ار‬ ‫اخباری مبنی بر اعالم آمادگی رژیم صهیونیس��تی‬ ‫ب��رای حض��ور در ائت�لاف نظامی امری��کا به‌منظور‬ ‫به‌اصطالح تامین امنیت کش��تیرانی در خلیج‌فارس‬ ‫واکن��ش نش��ان داد‪ .‬س��یدعباس موس��وی گفت‪:‬‬ ‫جمهوری اسالمی ایران معتقد است اصل این ائتالف‬ ‫تنش‌زا است و هرگونه حضور احتمالی رژیم اشغالگر‬ ‫قدس که وجود نامش��روعش در خاورمیانه اس��اس‬ ‫ناامنی و بی‌ثباتی اس��ت در ای��ن ائتالف خودخوانده‬ ‫را‪ ،‬تهدیدی آشکار علیه امنیت‪ ،‬حاکمیت و تمامیت‬ ‫ارضی خود و عاملی بحران‌آفرین و بی‌ثبات‌س��از در‬ ‫منطقه خلیج‌ف��ارس تلقی می‌کن��د و در چارچوب‬ ‫سیاس��ت بازدارندگی و دفاعی کش��ور‪ ،‬حق مقابله‬ ‫ب��ا این تهدید و دف��اع از خود را محف��وظ می‌دارد و‬ ‫در عمل به آن در چارچوب سیاس��ت دفاعی کشور‪،‬‬ ‫تردیدی ندارد‪ .‬مس��ئولیت تمامی عواقب این اقدام‬ ‫خطرن��اک برعهده رژی��م امریکا و رژیم نامش��روع‬ ‫صهیونیستی خواهد بود‪.‬‬ ‫ایلن�ا‪ -‬گزارش منابع آگاه حاکی از آن اس��ت که‬ ‫عراق قصد دارد به‌جای ش��رکت نفتی اکسون موبیل‬ ‫امریکا با شرکت «انی» ایتالیا و «بریتیش پترولیوم»‬ ‫بریتانی��ا ق��رارداد نفت��ی امضا کند‪ .‬براس��اس مبلغ‬ ‫پیش��نهادی ‪ ۴۰۰‬میلیون دالری «بی‌پی» و «انی»‪،‬‬ ‫این دو ش��رکت حاضر به اج��رای عملیات خط لوله‬ ‫نفتی در جنوب این کش��ور و در بس��تر خلیج‌فارس‬ ‫شده‌اند‪ .‬در حالی بحث قرارداد نفتی با این دو شرکت‬ ‫ب��ه میان آمده که عراق پیش از این قصد عقد قرارداد‬ ‫‪ ۵۳‬میلیارد دالری با شرکت امریکایی اکسون موبیل‬ ‫را داشت‪.‬‬
‫یکشنبه‬ ‫‪ 20‬مرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 9‬ذی‌الحجه ‪1440‬‬ ‫‪ 11‬اوت ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1348‬‬ ‫پیاپی ‪2666‬‬ ‫تکیه بر توان داخل‬ ‫راه بهبود وضعیت‬ ‫صنعت خودرو‬ ‫قفل رکود‬ ‫بر در بازار مسکن‬ ‫شهر واقعی در ایران‬ ‫نداریم‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫اشتغالزایی ‪ ۸۹۰‬هزار نفری در شهرک‌ها و نواحی صنعتی‬ ‫‪ ۲۱‬م��رداد به‌عنوان «روز حمای��ت از صنایع کوچک»‬ ‫در کش��ور نام‌گذاری ش��ده اس��ت‪ .‬به همین مناس��بت‬ ‫محسن صالحی‌نیا‪ ،‬معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و‬ ‫مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی‬ ‫ایران در نشستی خبری‪ ،‬گزارشی از کارهای انجام‌شده و‬ ‫در دست اقدام این سازمان ارائه داد‪ .‬به گزارش‬ ‫این‬ ‫نشس��ت شنبه‪ ۱۹ ،‬مرداد در محل وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت برگزار شد‪.‬‬ ‫‹ ‹اشتغالزایی شهرک‌های صنعتی‬ ‫‹ ‹ظرفیت‌های تولید‬ ‫صالحی‌نیا در ادامه درباره ظرفیت فعالیت این واحدهای‬ ‫صنعتی مستقر در شهرک‌ها و ناحیه‌های صنعتی گفت‪ :‬بر‬ ‫اس��اس آمارها‪ ،‬حدود ‪۱۳‬هزار واحد با ‪۵۰‬درصد ظرفیت‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه‌ای‬ ‫‹ ‹قراردادهای بسته‌شده‬ ‫صالحی‌نی��ا در ادامه درباره قراردادها در ش��هرک‌های‬ ‫صنعتی کش��ور گف��ت‪ :‬افزون‌بر ‪۷۸‬ه��زار و ‪ ۷۰۰‬قرارداد‬ ‫بس��ته ش��ده اس��ت‪ .‬به این ترتیب‪ ،‬اگر ‪۷۸‬ه��زار و ‪۷۰۰‬‬ ‫قرارداد در س��طح ش��هرک‌های صنعتی بسته‌شده حدود‬ ‫‪۴۴‬هزار قرارداد به بهره‌برداری رسیده و ‪۳۴‬هزار مورد نیز‌‬ ‫واحدهای در حال ساخت‌وساز هستند‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬ب��ر اس��اس آماره��ای به‌دس��ت آم��ده از‬ ‫واحدهایی که در حال ساخت‌وساز هستند ‪۱۶‬هزار طرح‬ ‫صنعتی(‪۴۰‬درص��د) در مرحله تخصی��ص زمین‪ ،‬حدود‬ ‫‪۴‬ه��زار طرح‌(‪۱۲‬درصد) در مرحله دیوارکش��ی‪۱۰ ،‬هزار‬ ‫طرح‌(‪۳۰‬درصد) در مرحله نصب سوله و تجهیزات جانبی‬ ‫و ‪۳‬هزار و ‪ ۲۰۰‬طرح هم در مرحله نصب ماشین‌آالت بوده‬ ‫که به‌زودی وارد چرخه تولید خواهند شد‪.‬‬ ‫معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در ادامه اعالم کرد‪:‬‬ ‫همچنین ‪ ۸۱۱‬ش��هرک و ناحیه صنعتی در کشور وجود‬ ‫دارد که از این تعداد حدود ‪ ۵۰۰‬مورد شهرک صنعتی و‬ ‫‪ ۳۱۰‬ناحی��ه صنعت��ی بوده و البته ‪ ۹‬منطقه ویژه صنعتی‬ ‫هم در کشور مستقر هستند‪.‬‬ ‫او یادآور ش��د‪ :‬برای ‪۲۲.۵‬درص��د واحدهای غیرفعال‪،‬‬ ‫س��ازمان صنایع کوچ��ک و ش��هرک‌های صنعتی ایران‬ ‫برنامه جامع برای بازگشت به تولید آنها دارد که برنامه‌ها‬ ‫در دست اقدام است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬در همی��ن راس��تا‪ ،‬از ‪۹‬ه��زار و ‪ ۸۵۰‬واحد‬ ‫غیرفعال‪ ،‬در یک سال گذشته افزون‌بر ‪ ۱۳۵۰‬واحد احیا‬ ‫ش��ده و به چرخه تولید بازگش��ته‌اند‪ ،‬البته برنامه‌ها برای‬ ‫فعال‌سازی این واحدها به‌طور مستمر ادامه دارد‪.‬‬ ‫‪۹‬ه��زار و ‪ ۸۵۰‬واحد از مجموع ‪۴۳‬ه��زار و ‪ ۶۵۰‬واحد غیرفعال بوده‬ ‫که حدود ‪۲۲.۵‬درصد دارای زمینه اش��تغال ‪۱۸۰‬هزار نفر هس��تند‪.‬‬ ‫این اعداد نش��ان می‌دهد جمع اش��تغال کش��ور در شهرک‌های صنعتی‬ ‫افزون‌بر ‪۸۹۰‬هزار نفر است‬ ‫فعالیت دارند‪۱۰ ،‬هزار واحد بین ‪ ۵۰‬تا ‪۷۰‬درصد ظرفیت‬ ‫و ‪۳۰‬درصد باقی هم با ‪۷۰‬درصد ظرفیت به باال به فعالیت‬ ‫پرداخته‌اند‪.‬‬ ‫مع��اون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در دس��ته‌بندی‬ ‫دیگری گفت‪۱۷ :‬درصد صنایع مس��تقر در ش��هرک‌ها و‬ ‫نواح��ی صنعتی ایران‪ ،‬در صنایع غذایی و آش��امیدنی‌ها‪،‬‬ ‫‪۲۲‬درصد در بخش ش��یمیایی‪۱۲ ،‬درص��د صنایع کانی‬ ‫غیرفل��زی‪۷ ،‬درصد س��لولزی‪۵ ،‬درصد صنایع نس��اجی‪،‬‬ ‫‪۴‬درص��د ب��رق و الکترونیک‪۲۷ ،‬درص��د صنایع فلزی و‬ ‫ماشین‌آالت و ‪۶‬درصد در صنایع متفرقه از جمله خدمات‬ ‫فعالیت دارند‪.‬‬ ‫صالحی‌نیا در ادامه سخنان خود بر توسعه زیرساخت‌ها‬ ‫تاکی��د ک��رد و گف��ت‪ :‬در ش��هرک‌های صنعت��ی تامین‬ ‫زیرس��اخت‌ها یکی از موارد بسیار مهم در راستای توسعه‬ ‫صنعتی به‌ش��مار می‌رود؛ برای تامین آب در ش��هرک‌ها‬ ‫ظرفیت ‪۱۵‬هزار ‪ ۶۰۰‬لیتر در ثانیه نیز وجود دارد‌‪۹ .‬هزار‬ ‫و ‪ ۲۵۰‬مگاوات برق و ‪۳‬هزار کیلومتر ش��بکه انتقال برق‬ ‫برای صنایع فعال در ش��هرک‌های صنعتی به س��رانجام‬ ‫رسیده است‪ .‬همچنین گفتنی است‪ ۳۸۰ ،‬شهرک دارای‬ ‫فیبرنوری هستند‪.‬‬ ‫او در زمین��ه مدیری��ت این موارد ه��م گفت‪ :‬کنترل و‬ ‫مدیری��ت منابع آب و فاضالب صنعتی در ‪ ۲۰۲‬ش��هرک‬ ‫در قال��ب ‪ ۲۳۰‬مورد فرآیند تس��ویه ب��ه میزان ‪۱۷۵‬هزار‬ ‫مترمکعب انجام شده است‪ ،‬ضمن آنکه برای ‪ ۶۱۳‬شهرک‬ ‫و ناحیه صنعتی بیش از ‪۷۵‬درصد نیاز گاز تامین ش��ده و‬ ‫در ‪ ۷۷‬ش��هرک و ناحیه صنعتی برنامه توسعه‌ای در حال‬ ‫دنبال شدن است‪.‬‬ ‫‹ ‹میزان سرمایه‌گذاری در شهرک‌ها‬ ‫صالحی‌نیا در ادامه به س��رمایه‌گذاری‌های انجام‌ش��ده‬ ‫در ش��هرک‌های صنعتی کش��ور اش��اره کرد و گفت‪ :‬به‬ ‫مدیرعامل شرکت ش��هرک‌های صنعتی استان تهران گفت‪:‬‬ ‫دش��منان انتظار داش��تند در نیمه دوم س��ال ‪ ۹۷‬و س��ال ‪۹۸‬‬ ‫دومینوی تعطیلی کارخانجات و واحدهای صنعتی در کش��ور‬ ‫اتفاق بیفت��د که به فضل خداون��د و رهنمودهای رهبر معظم‬ ‫انقالب نه‌تنها این اتفاق نیفتاد بلکه در تمام کش��ور واحدهای‬ ‫صنعت��ی در ح��ال افزای��ش ظرفیت هس��تند و اکنون نهضت‬ ‫ساخت داخل در کشور شکل گرفته است‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬صابر پرنیان با اشاره به فعالیت ‪ ۸۰۰‬شهرک‬ ‫و ناحیه صنعتی در کشور‪ ،‬جلوگیری از واردات بی‌رویه کاالهای‬ ‫مشابه تولید داخل‪ ،‬بهبود فضای کسب‌وکار‪ ،‬اصالح نظام بانکی‬ ‫و گمرکی را از راهکارهای رونق تولید برشمرد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه ‪ ۹۴‬درصد صنعت کش��ور را صنایع کوچک‬ ‫تشکیل می‌دهد‪ ،‬افزود‪ :‬رهبر معظم انقالب فرمودند «آنچه در‬ ‫جامع��ه ایجاد تحرک می‌کند همین صنایع کوچک اس��ت» و‬ ‫موتور محرک اقتصاد و اش��تغال کش��ور را صنایع کشور اعالم‬ ‫کردند‪.‬‬ ‫پرنیان تصریح کرد‪ :‬دشمنان بدانند که کشوری با داشتن رتبه‬ ‫دوم دانش‌آموختگان رشته فنی و مهندسی جهان‪۳۶ ،‬میلیون‬ ‫جوان دارای س��ن ‪ ۱۵‬تا ‪ ۴۰‬سال‪ ،‬انبوه جوانان مشتاق جهادی‬ ‫و باانگیزه‪ ،‬تحریم‌پذیر نیس��ت‪ .‬ما اگر به سیاس��ت‌های اصولی‬ ‫اقتصاد مقاومتی که نسخه شفابخش احیای اقتصاد است‪ ،‬توجه‬ ‫کنیم و آن را سرلوحه کارهای خود قرار دهیم در واقع نهضت‬ ‫بزرگی در تولید داخلی و اشتغال در کشور شکل می‌گیرد‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬اکنون ما از وضعیت حفظ اشتغال عبور کرده‌ایم‬ ‫و در حال افزایش اش��تغال هس��تیم و به فض��ل خدا و تالش‬ ‫جهادگران اقتصادی امس��ال و س��ال آینده‪ ،‬س��ال رونق تولید‬ ‫صورت کالن در تامین سرمایه در گردش برای واحدها با‬ ‫مشکالت و محدودیت‌هایی روبه‌رو هستیم که در صورت‬ ‫تخصیص کامل س��هم ‪۴۰‬درصدی صنایع از منابع بانک‪،‬‬ ‫واحدهای کوچک امکان توس��عه و فعالیت‌های بیشتری‬ ‫خواهند داشت‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬ب��رای تامین مواد اولی��ه واحدها با توجه به‬ ‫صنایع باالدستی همچون پتروشیمی‪ ،‬فوالد‪ ،‬مس و‪ ...‬در‬ ‫برخی بخش‌ها چالش‌هایی وجود دارد که با رصد شرکت‬ ‫ش��هرک‌های صنعتی اس��تان‌ها‪ ،‬موارد احصا شده و برای‬ ‫رفع موانع برنامه‌هایی در دستور کار قرار گرفته است‪.‬‬ ‫مع��اون وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت افزود‪ :‬س��ازمان‬ ‫صنای��ع کوچ��ک و ش��هرک‌های صنعتی ای��ران‪ ،‬مرکز‬ ‫سیاس��ت‌گذاری خدم��ات قابل‌توج��ه اس��ت و در اصل‬ ‫بس��یاری از اقدام‌ه��ای اجرای��ی و خدم��ات در ش��رکت‬ ‫شهرک‌های صنعتی اس��تان‌ها انجام می‌شود‪ .‬همچنین‬ ‫می��ز خدمت الکترونیک��ی برای ارائه خدم��ات و تنظیم‬ ‫درخواس��ت‌های صنعتگران در سازمان صنایع کوچک و‬ ‫شهرک‌های صنعتی ایران فعال است‪.‬‬ ‫او تصری��ح کرد‪ :‬برخی ش��هرک‌های صنعتی با کاهش‬ ‫منابع آبی روبه‌رو بوده که در کنار پیگیری‌های الزم برای‬ ‫استفاده از سایر منابع‪ ،‬نیاز است با همکاری مشترک روی‬ ‫مدیریت منابع آب دقت‌نظر بیش��تر شود‪ .‬در سال «رونق‬ ‫تولید»‪ ،‬وظیفه همه نهاد‌های مسئول اعم از خدمات‌رسان‬ ‫و‪ ...‬انج��ام اقد‌ام‌هایی در راس��تای بهبود ش��رایط و اتخاذ‬ ‫تصمیم‌هایی راه‌گشا است‪.‬‬ ‫‹ ‹حفظ محیط‌زیست با اختصاص فضای سبز‬ ‫مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی‬ ‫ایران در ادامه درباره حفظ محیط‌زیست هم گفت‪۷ :‬هزار‬ ‫و ‪۹۴۰‬هکتار از جمع فضای ش��هرک‌ها مربوط به فضای‬ ‫سبز بوده که حدود ‪۸.۵‬میلیون درخت در آنها کاشته شده‬ ‫اس��ت‪ .‬صالحی‌نیا با بیان اینکه س��ازمان صنایع کوچک و‬ ‫ش��هرک‌های صنعتی به عنوان س��ازمانی تخصصی برای‬ ‫بخ��ش خصوصی هم سیاس��ت‌گذاری می‌کند‪ ،‬گفت‪ :‬در‬ ‫همین راستا‪ ،‬حدود ‪ ۹۶‬شهرک نیمه‌دولتی در دست اجرا‬ ‫بوده که از این تعداد ‪ ۵۶‬شهرک به بهره‌برداری رسیده و‬ ‫‪ ۴۵‬شهرک در دست ساخت‌وساز است‪.‬‬ ‫صالحی‌نی��ا در ادامه با بیان اینکه ‪ ۷۷‬ش��هرک و ناحیه‬ ‫صنعتی کش��ور برای خود برنامه توس��عه‌ای دارند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫نواح��ی صنعتی برای ناحیه‌های روس��تایی در راس��تای‬ ‫توسعه فضای کسب‌وکار و اشتغال‪ ،‬برای حدود ‪ ۴۳۸‬نقطه‬ ‫هدف‌گذاری کرده است؛ به این مفهوم که شناسایی اولیه‬ ‫ای��ن مناطق انجام ش��ده و در ادامه بای��د توجیه فعالیت‬ ‫اقتصادی و امکان اس��تقرار صنایع در آن و‪ ...‬در دس��تور‬ ‫کار قرار گیرد‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹صادرات شهرک‌های صنعتی‬ ‫مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی‬ ‫ایران درباره نقش توسعه و صادرات این شهرک‌ها عنوان‬ ‫کرد‪ :‬درحال‌حاضر ح��دود ‪۱۱۰۰‬واحد صنعتی صادراتی‬ ‫در ش��هرک‌ها و نواح��ی صنعتی داری��م(از ‪۴۳‬هزار واحد‬ ‫یادشده‪۳۳ ،‬هزار واحد فعال است)‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬بر اس��اس آخرین آمار‪ ،‬س��ال گذش��ته حدود‬ ‫‪۴‬میلیارد دالر محصول این ش��هرک‌ها و نواحی صنعتی‬ ‫صادر شده‌اند‪.‬‬ ‫وی ی��ادآور ش��د‪ :‬ح��دود ‪۲۱۰‬س��رمایه‌گذار خارجی‬ ‫با اش��تغال حدود ‪۱۷‬ه��زار نفر و س��رمایه‌گذاری حدود‬ ‫‪۲‬میلیون دالری در شهرک‌ها مستقر هستند‪.‬‬ ‫‹ ‹مبادله فناوری‬ ‫صالحی‌نی��ا در ح��وزه فناوری هم گف��ت‪ :‬مرکز مبادله‬ ‫فناوری با مش��ارکت و همکاری میان ایران و کره‌جنوبی‬ ‫و چی��ن هم‌اکنون فعال اس��ت‪ ،‬البته ‪ ۷‬گ��روه از ‪ ۷‬واحد‬ ‫صنعتی برای آموزش‌های فناوری به‌زودی به آلمان اعزام‬ ‫می‌شوند‪.‬‬ ‫او گفت‪ :‬با توجه به اش��تراک نوع مش��کالت و مس��ائل‬ ‫واحدهای صنعتی کش��ور‪ ،‬برای رف��ع موانع موجود چند‬ ‫برنامه جامع در دستور کار است که از جمله آنها می‌توان‬ ‫ب��ه اعمال مدیریت روی تامین مواد اولیه وارداتی‪ ،‬تامین‬ ‫کاالها و قطعاتی که ظرفیت نس��بی تولید آن در کش��ور‬ ‫وج��ود دارد و همچنی��ن تامی��ن منابع مالی م��ورد نیاز‬ ‫واحدها اش��اره کرد که در دست اقدام است‪ .‬معاون وزیر‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت در ادامه س��خنان خود گفت‪ :‬با‬ ‫ادامه سیاس��ت‌های حمایتی داخلی‌سازی قطعات‪ ،‬شاهد‬ ‫توسعه و افزایش واحدهای صنعتی جدید در قالب زنجیره‬ ‫تولیدی در س��طح کشور خواهیم بود‪ .‬در سال ‪۲۹۳ ،۹۷‬‬ ‫م��ورد ضمانتنامه به ارزش ‪۲‬هزار و ‪۱۴۰‬میلیارد تومان از‬ ‫س��وی صندوق ضمانت صنایع کوچک صادر شده است‪.‬‬ ‫از آغاز امس��ال نیز با صدور ‪ ۷۰‬مورد‪ ،‬بیش از ‪۷۰‬میلیارد‬ ‫تومان ضمانتنامه صادر شد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬برای تامین برخی زیرس��اخت‌های اساس��ی‬ ‫عالوه‌بر همکاری نهاد‌های خدمات‌رسان‪ ،‬نیازمند تسریع‬ ‫تامین اعتبارات مورد نیاز هم هس��تیم‪ .‬سامانه سککوک‬ ‫به عنوان مدل جدیدی در تامین تس��هیالت و رصد روند‬ ‫بهره‌گیری از این منابع راه‌اندازی ش��ده است‪ .‬صالحی‌نیا‬ ‫در پای��ان گفت‪ ۱۸ :‬واحد صنعتی کوچک و متوس��ط در‬ ‫بورس پذیرفته شده‌اند و این اتفاق در راستای سوق دادن‬ ‫نیازهای مالی واحدها از بازار پول به بازار س��رمایه دارای‬ ‫اهمیت بسیار زیادی است‪.‬‬ ‫انتظار دشمنان برای دومینوی تعطیلی کارخانجات در ایران محقق نشد‬ ‫اس��ت تا س��خنان رهبر معظم انقالب تحقق یاب��د‪ .‬مدیرعامل‬ ‫شرکت شهرک‌های صنعتی استان تهران با اشاره به فرمایشات‬ ‫رهبر معظم انقالب که مس��ئله مهم را «معیشت مردم» عنوان‬ ‫کرده‌اند‪ ،‬گفت‪ :‬بهترین راه ترمیم و اصالح معیشت مردم‪ ،‬تکیه‬ ‫بر رون��ق تولید داخلی اس��ت که برای جلوگی��ری از تعطیلی‬ ‫کارخانجات و زیر ظرفیت کار کردن واحدهای صنعتی کوچک‬ ‫که ‪۹۴‬درصد صنعت کشور با ‪۶۳‬درصد اشتغال صنعتی و پایدار‬ ‫کشور را برعهده دارند‪ ،‬تالش همه‌جانبه را می‌طلبد‪.‬‬ ‫وی ایجاد فرصت‌های ش��غلی‪ ،‬عدالت صنعتی در روس��تاها‬ ‫و شهرها‪ ،‬کاهش تعادل‌بخش��ی منطقه‌ای و اقتصادی‪ ،‬اقتصاد‬ ‫درون‌زا و برون‌نگ��ر‪ ،‬اقتصاد متکی بر م��ردم‪ ،‬اقتصاد متکی بر‬ ‫داشته‌ها را از ویژگی‌های صنایع کوچک برشمرد و افزود‪ :‬برخی‬ ‫مرعوب شده بودند و فکر می‌کردند در کشور چه اتفاقی می‌افتد‬ ‫اما با این نهضت داخل و با این فضای انقالبی و جهادی که در‌‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت ش��کل گرفته رفع موانع تولید‬ ‫در دس��تور کار و در حال تحقق اس��ت به‌طوری که در استان‬ ‫تهران بیشترین وقت به رفع موانع تولید اختصاص یافته است‪.‬‬ ‫پرنی��ان اظهار کرد‪ :‬همچنین برای بهبود فضای کس��ب‌وکار‬ ‫باید مش��کل بروکراسی اداری برطرف شود زیرا تولیدکنندگان‬ ‫از تحری��م نگران و ناراحت نیس��تند اما از بروکراس��ی اداری و‬ ‫فضای نامناسب کسب‌وکار نگران و ناراضی هستند‪ .‬بنابراین‪ ،‬ما‬ ‫باید قوانین ضدتولید‪ ،‬قوانین متناقض و قوانینی که مخل تولید‬ ‫کشور هستند را رفع کنیم‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه هیچ بن‌بس��تی برای تولید کش��ور وجود‬ ‫ندارد‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬اصالح نظام توزیع کاال و خدمات در کش��ور‬ ‫باید راه بیفتد‪.‬‬ ‫فاطمه امیراحمدی‬ ‫وی با اش��اره به اینکه مردم مش��کل معیش��تی دارند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫مردم هر جا نیاز بوده در انقالب پش��ت نظام ایس��تادند و تمام‬ ‫توطئه‌ه��ا را نقش ب��ر آب کردند‪ .‬اکنون زمان آن رس��یده که‬ ‫مس��ئوالن و خدمت‌گذاران به مردم لبی��ک بگویند و مدیران‬ ‫دولتی باید میز کارشان را در محیط‌های صنعتی و کسب‌وکار‬ ‫قرار دهند‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان تهران‪ ،‬اصالح‬ ‫نظام گمرکی و بانکی را خواس��تار شد و افزود‪ :‬نظام بانکی باید‬ ‫در خدمت تولید‪ ،‬اقتصاد مولد‪ ،‬واحدهای صنعتی باشد‪ ،‬معادن‬ ‫ما می‌تواند ما را از نفت بی‌نیاز کند همان‌گونه که رهبر معظم‬ ‫انقالب فرمودند «معادن می‌تواند جایگزین نفت باشد»‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه کشور دارای ‪۷‬درصد منابع و ذخایر معدنی‬ ‫جهان اس��ت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬برای رونق تولید باید انقالب معدنی‬ ‫در کش��ور اتفاق بیفتد که از برنامه‌های وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت است‪ .‬ما می‌توانیم ثروت قابل‌توجهی برای کشور ایجاد‬ ‫و خام‌فروش��ی را متوقف کنیم ک��ه در حال تحقق‌دهی به این‬ ‫مهم هستیم‪.‬‬ ‫پرنی��ان ادام��ه داد‪ :‬واردات بی‌رویه کاالهای��ی که می‌توانیم‬ ‫در داخ��ل تولید کنیم در برنامه‌ه��ای وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت و برنامه شهرک‌های صنعتی قرار گرفته است‪ ،‬با احیای‬ ‫واحدهای تعطیل امس��ال در استان تهران ‪۳‬درصد کاهش نرخ‬ ‫بیکاری داشتیم به نحوی که شهرک‌های صنعتی استان تهران‬ ‫به‌شدت گسترش ظرفیت پیدا کرده و نیروی کار افزایش یافته‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی نترسیدن و اعتماد به جوانان را ناشی از مدیریت جهادی‬ ‫دانس��ت و اف��زود‪ :‬در بیانیه گام دوم انقالب ای��ن دو محور در‬ ‫محسن‬ ‫صالحی‌نیا‪ :‬حدود‬ ‫‪۲۱۰‬سرمایه‌گذار‬ ‫خارجی با‬ ‫اشتغال حدود‬ ‫‪۱۷‬هزار نفر و‬ ‫سرمایه‌گذاری‬ ‫حدود ‪۲‬میلیون‬ ‫دالر در شهرک‌ها‬ ‫مستقر هستند‬ ‫حوزه تولید و صنعت برجس��ته ش��ده است‪ .‬او با بیان اینکه در‬ ‫اس��تان تهران ‪۳‬هزار و ‪ ۵۰۰‬طرح نیمه‌تمام در دست پیگیری‬ ‫است‪ ،‬گفت‪ :‬اش��تغال در تهران بدون سرمایه‌گذاری دولتی در‬ ‫شهرک‌های صنعتی حدود ‪۳۵۰‬هزار نفر است که می‌توانیم این‬ ‫میزان را به ‪ ۲‬برابر برسانیم‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت ش��هرک‌های صنعتی استان تهران‪ ،‬عامل‬ ‫رون��ق تولی��د در کش��ور را ریش��ه‌کنی فقر و بی��کاری و قطع‬ ‫وابستگی به بیگانگان دانست و تصریح کرد‪ :‬با حل مشکل نظام‬ ‫بانکی‪ ،‬از پول‌های س��رگردان که به مص��رف کارهای غیرمولد‬ ‫می‌رسد‪ ،‬جلوگیری می‌شود و چاره‌ای جز رونق تولید نداریم‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬با وجود ماشین‌آالت‪ ،‬نیروی انسانی ماهر‪ ،‬جوانان‬ ‫تحصیلکرده و با انگیزه مشکل کارخانجات تعطیل و کارخانجاتی‬ ‫که زیر ظرفیت تولید کار می‌کنند را داریم که فقط با نگاه ملی‬ ‫به رونق تولید حل می‌ش��ود‪ .‬ما فقط باید کاالی داخلی مصرف‬ ‫کنیم زی��را تولیدکننده ما باید باافتخ��ار کاالی ایرانی خود را‬ ‫ی که شاهدیم کاالی ایرانی با بهترین کیفیت با‬ ‫بفروشد در حال ‌‬ ‫مهر و برچسب‌های خارجی به‌فروش می‌رسد‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به توانمندی بخش خصوصی کش��ور در حوزه‬ ‫تولی��د‪ ،‬افزود‪ :‬اکنون در ح��وزه تولید جهش��ی در حال اتفاق‬ ‫افتادن اس��ت و سال‌های آینده ایران به یک کشور صادرات‌گرا‬ ‫تبدیل می‌شود‪ .‬این در حالی است که در سال ‪ ۹۷‬تراز صادراتی‬ ‫ما مثبت ش��د‪ .‬پرنیان معتقد است انقالب صادراتی در صورت‬ ‫کمک به س��رمایه‌گذاران واقعی‪ ،‬رفع موانع تولید‪ ،‬بهبود فضای‬ ‫کس��ب‌وکار‪ ،‬جلوگیری از واردات بی‌رویه و ارزش به جهادگران‬ ‫اقتص��ادی و همکاری همه نهاد‌ها‪ ،‬تش��کل‌ها‪ ،‬قوای س��ه‌گانه‪،‬‬ ‫مردم‪ ،‬قانون‌گذاری‪ ،‬نهاد اجرایی و امنیتی شکل می‌گیرد‪.‬‬ ‫تشکیل اتاق فکر‬ ‫تولید با حضور‬ ‫صاحب‌نظران صنعت‬ ‫معاون��ت امور صنای��ع وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت از برگزاری نشس��ت‌های اتاق فکر تولید‬ ‫ب��ا حضور صاحب‌نظران عرصه صنعت خبر داد و‬ ‫گفت‪ :‬مهم‌ترین سیاست‌های حمایتی از صنایع‬ ‫ب��ا تکیه ب��ر بهره‌مندی دیدگاه‌ه��ای تخصصی‬ ‫صاحب‌نظران عرصه صنعت اتخاذ می‌ش��ود‪ .‬به‬ ‫گزارش شاتا‪ ،‬فرشاد مقیمی در حاشیه برگزاری‬ ‫ات��اق فکر تولید که با حض��ور برخی از وزیران و‬ ‫معاونان پیش��ین وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و‬ ‫صاحب‌نظران��ی از عرصه بخش خصوصی برگزار‬ ‫ش��د‪ ،‬گفت‪ :‬راهکاره��ا و چالش‌های رونق تولید‬ ‫در کش��ور با محوریت حمایت و صیانت از تولید‬ ‫مل��ی در اتاق فکر مورد بررس��ی قرار می‌گیرد و‬ ‫سیاست‌های احصا‌ش��ده با تکیه بر خرد جمعی‬ ‫صاحب‌نظران برای طرح در مراجع تصمیم‌ساز با‬ ‫حضور وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت ارائه خواهد‬ ‫شد‪ .‬معاونت امور صنایع وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت تصریح کرد‪ :‬سیاست‌های کالن اقتصادی‬ ‫و صنعت��ی مانند اصالح سیاس��ت‌های تجاری و‬ ‫ارزی‪ ،‬ریسک سرمایه‌گذاری در کشور‪ ،‬بازنگری‬ ‫در حق��وق ورودی‪ ،‬افزای��ش هزینه تمام‌ش��ده‬ ‫تولی��د‪ ،‬مدیری��ت ارزی در بخش صنع��ت و‪ ...‬از‬ ‫این نشس��ت‌ها‬ ‫جمله موضوع‌هایی اس��ت که در ‌‌‬ ‫مطرح می‌ش��ود و راهکاره��ای اجرایی نیز مورد‬ ‫بررس��ی قرار خواهد گرف��ت‪ .‬مقیمی بهره‌مندی‬ ‫از تجربه‌ه��ای صاحب‌نظ��ران عرص��ه صنعت و‬ ‫اقتص��اد را در رفع موانع و چالش‌های پیش روی‬ ‫تولید ضروری برش��مرد و گفت‪ :‬محدودیت‌های‬ ‫بین‌المللی همواره اقتصاد و صنعت ما را نش��انه‬ ‫رفت��ه اس��ت و ما ب��ا بهره‌من��دی از تجربه‌های‬ ‫دهه‌های گذش��ته می‌توانیم با قدرت بیشتری از‬ ‫تحریم‌های فعلی عبور کنیم‪ .‬گفتنی اس��ت‪ ،‬در‬ ‫این نشست به صورت تخصصی به موضوع اصالح‬ ‫سیاس��ت‌های تعرفه‌ای با محوریت حفظ تولید‬ ‫و اش��تغال صنعتی و رفع چالش‌های این بخش‬ ‫پرداخته ش��د و راهکارهای پیشنهادی نیز برای‬ ‫کاهش آس��یب‌های احتمالی به صنعت کش��ور‬ ‫مورد بررسی قرار گرفت‪.‬‬ ‫وضعیت ترخیص‬ ‫خودروهای دپو در گمرک‬ ‫با پایان مهلت ترخیص خودروهای دپو‌ش��ده‪،‬‬ ‫وضعی��ت ‪ ۱۰۴۸‬خودرو ک��ه پروانه الکترونیکی‬ ‫دریافت کرده و در آس��تانه خروج قرار داش��تند‬ ‫بالتکلی��ف باق��ی ماند و با وجود ارائه پیش��نهاد‬ ‫جدید از س��وی گمرک برای رفع این مش��کل‪،‬‬ ‫هنوز به نتیجه‌ای نرس��یده اس��ت‪ .‬ب��ه گزارش‬ ‫ایسنا‪ ،‬نیمه تیر پایان مهلت ترخیص خودروهای‬ ‫دپو‌ش��ده در گمرک بو ‌د ام��ا در مهلت زمانی که‬ ‫از س��وی هیات‌وزیران تعیین ش��د فقط ‪۶۶۵۳‬‬ ‫خودرو ترخیص ش��ده و ‪ ۱۰۴۸‬خودرو به وجود‬ ‫دریاف��ت پروان��ه الکترونیکی زم��ان کافی برای‬ ‫خ��روج نداش��تند‪ .‬در حال��ی دولت اع�لام کرد‬ ‫ک��ه فعال هم برنامه‌ای ب��رای تمدید زمان ندارد‬ ‫ک��ه در فاصل��ه‌ای کوتاه گمرک پیش��نهادی را‬ ‫مطرح ک��رد مبنی‌بر اینکه در ص��ورت تایید در‬ ‫هیات‌وزی��ران این ‪ ۱۰۴۸‬خودرو امکان ترخیص‬ ‫س��ریع را پیدا می‌کنن��د؛ مبنی‌بر اینکه با اصالح‬ ‫مصوبه هیات‌دولت عبارت «مهلت ترخیص» به‬ ‫«مهلت ص��دور پروانه الکترونی��ک» تغییر کند‬ ‫ک��ه در ای��ن حالت تمام خودروهای��ی که پروانه‬ ‫دریافت کرده بودند امکان ترخیص داشتند حتی‬ ‫اگ��ر دیگر زمان برای ترخیص تمدید نمی‌ش��د‪.‬‬ ‫حدود دو هفته از پیشنهاد گمرک به وزارت امور‬ ‫اقتصادی و دارایی به منظور طرح در هیات‌دولت‬ ‫گذشته اما همچنان به نظر می‌رسد این موضوع‬ ‫تعیین‌تکلیف نش��ده و تصمیم��ی در این زمینه‬ ‫گرفته نشده اس��ت و صاحبان خودرو بالتکلیف‬ ‫باق��ی مانده‌ان��د‪ .‬ماجرای خودروه��ای وارداتی‬ ‫دپو‌ش��ده به حدود ‪ ۲‬س��ال پیش بر‌می‌گردد که‬ ‫نزدیک به ‪۱۳‬هزار خودرو وارد ش�� ‌د اما به دلیل‬ ‫ت س��فارش‌های‬ ‫مس��ائل گوناگ��ون از جمله ثب ‌‬ ‫غیرقانون��ی و تغیی��ر سیاس��ت ارزی دولت این‬ ‫خودروها در گمرک دپو ش��د ام��ا به هر صورت‬ ‫از نیم��ه دی‌ماه دولت مصوبه‌ای را گذراند که به‬ ‫صاحبان خودرو ‪۴‬ماه فرصت داد تا برای ترخیص‬ ‫خودروه��ا با دریاف��ت مجوزه��ای الزم و انجام‬ ‫تش��ریفات گمرکی اقدام کند‪ .‬نیمه اردیبهشت‬ ‫ای��ن زمان ب��ه پایان رس��ید و هیات‌دولت ‪ ۲‬ماه‬ ‫دیگ��ر این فرصت را تمدید کرد‪ .‬گزارش گمرک‬ ‫حاکی از این بود که در این فاصله ‪ ۶۶۵۳‬خودرو‬ ‫ترخیص ش��د‪ ۱۰۴۸ .‬خ��ودرو پروان��ه دریافت‬ ‫کردند و ب��رای ‪ ۳۴۰‬خودرو دیگر هیچ پروانه‌ای‬ ‫صادر نش��ده بود و س��ایر خودروها نیز به دالیلی‬ ‫از جمل��ه پرونده‌های قضایی در جریان ترخیص‬ ‫قرار نداشتند‪.‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫در نشست خبری مدیر عامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران مطرح شد‬ ‫در ابتدای نشس��ت‪ ،‬محس��ن صالحی‌نی��ا‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫س��ازمان صنایع کوچک و ش��هرک‌های صنعتی ایران با‬ ‫اش��اره ب��ه صنایع کوچک گفت‪ :‬بخش زی��ادی از صنایع‬ ‫کوچک کش��ور در ش��هرک‌های صنعتی کش��ور مستقر‬ ‫هستند‪ .‬وی افزود‪ :‬در شهرک‌های صنعتی دو طیف واحد‬ ‫صنعت��ی وج��ود دارد؛ واحدهایی که در حال بهره‌برداری‬ ‫هس��تند که بر اس��اس آمار سامانه آنالین سازمان صنایع‬ ‫کوچک و ش��هرک‌های صنعتی ایران‪ ،‬تعداد این واحدها‬ ‫‪۴۳‬هزار و ‪ ۶۵۰‬و معادل ‪۷۷‬درصد است‪ .‬میزان اشتغالزایی‬ ‫آنها نیز ‪۷۱۰‬هزار نفر است‪.‬‬ ‫مع��اون وزی��ر صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت در ادامه به‬ ‫واحدهای غیرفعال اشاره کرد و گفت‪۹ :‬هزار و ‪ ۸۵۰‬واحد‬ ‫از مجم��وع ‪۴۳‬هزار و ‪ ۶۵۰‬واحد غیرفعال بوده که حدود‬ ‫‪۲۲.۵‬درصد با زمینه اشتغال ‪۱۸۰‬هزار نفر هستند‪ .‬مفهوم‬ ‫این اعداد حاکی است جمع اشتغال کشور در شهرک‌های‬ ‫صنعتی افزون‌بر ‪ ۸۹۰‬هزار نفر است‪.‬‬ ‫‪3‬‬
‫‪4‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 20‬مرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 9‬ذی‌الحجه ‪1440‬‬ ‫‪ 11‬اوت ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1348‬‬ ‫پیاپی ‪2666‬‬ ‫خودرو و قطعه‬ ‫تجارت‬ ‫روی خط خبر‬ ‫گرفتن تضمین از‬ ‫خریداران بنگاه‌های دولتی‬ ‫برای خصوصی‌سازی‬ ‫نایب‌رئیس کمیس��یون ویژه حمایت از تولید‬ ‫مل��ی مجلس ش��ورای اس�لامی معتقد اس��ت‬ ‫دولت‌ه��ا در واگذاری‌ه��ا به‌دنب��ال ایجاد منبع‬ ‫درآمد هس��تند ت��ا بتواند اعتباره��ای مورد نیاز‬ ‫برای پروژه‌ها را به‌دس��ت آورن��د‪ .‬هادی قوامی‪،‬‬ ‫در گفت‌وگ��و با خبرگزاری خانه ملت‪ ،‬با اش��اره‬ ‫ب��ه فرمایش��ات رهب��ر‌معظم انق�لاب مبنی بر‬ ‫اینکه دولت‌ها در اجرای سیاس��ت‌های اصل ‪۴۴‬‬ ‫خ��وب عمل نکردند‪ ،‬گفت‪ :‬پیش از اصالح قانون‬ ‫اجرای سیاست‌های اصل ‪ ،۴۴‬دولت می‌توانست‬ ‫بنگاه‌ه��ای اقتصادی را به ش��به‌دولتی‌ها واگذار‬ ‫ک��رده و از این طریق بدهی خود را به نهادهایی‬ ‫مانند شس��تا و‪ ...‬پرداخت کن��د‪ .‬نماینده مردم‬ ‫اس��فراین در مجلس شورای اسالمی افزود‪ :‬پس‬ ‫از اص�لاح قانون اجرای سیاس��ت‌های اصل ‪،۴۴‬‬ ‫واگ��ذاری بنگاه‌های اقتصادی به ش��به‌دولتی‌ها‬ ‫متوقف شد و درحال‌حاضر فقط بخش خصوصی‬ ‫می‌تواند در واگذاری‌ها ش��رکت کند‪ .‬وی با بیان‬ ‫اینک��ه بخ��ش خصوصی در کش��ور م��ا ضعیف‬ ‫و نحی��ف اس��ت‪ ،‬اظهارک��رد‪ :‬در واگذاری‌ه��ای‬ ‫انجام‌ش��ده در کش��ورهای اروپای شرقی‪ ،‬فردی‬ ‫ک��ه به‌دنب��ال خری��د یک برن��د ی��ا بنگاه‌های‬ ‫اقتصادی اس��ت باید تعهدی س��نگین پرداخت‬ ‫ک��رده و ضمانت‌ه��ای الزم برای اش��تغالزایی و‬ ‫رون��ق تولید را تامین کند‪ .‬این نماینده مردم در‬ ‫مجلس دهم اضافه کرد‪ :‬در صورت اشتغالزایی و‬ ‫رونق تولید درآمد دولت نیز افزایش پیدا می‌کند‬ ‫چراک��ه دول��ت می‌توان��د از تولیدکننده مالیات‬ ‫دریاف��ت کند‪ ،‬از س��وی دیگ��ر به‌دلیل کاهش‬ ‫بی��کاری هزینه‌های ناش��ی از جرائم بیکاری کم‬ ‫می‌شود‪ .‬نایب‌رئیس کمیسیون برنامه‪ ،‬بودجه و‬ ‫محاس��بات مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه‬ ‫متاس��فانه تنها هدف دولت از واگذاری‌ها کسب‬ ‫درآمد اس��ت‪ ،‬ادام��ه داد‪ :‬دولت‌ها در واگذاری‌ها‬ ‫به‌دنب��ال ایج��اد منبع درآمد هس��تند تا بتواند‬ ‫اعتب��ارات مورد نی��از برای پروژه‌ها را به‌دس��ت‬ ‫آورند که این‌گونه اقدام‌های آسیب‌های بسیاری‬ ‫ب��ه خصوصی‌س��ازی وارد می‌کن��د‪ .‬وی با بیان‬ ‫اینکه باید در واگذاری‌ها به اهلیت خریدار توجه‬ ‫ش��ود‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬در واگذاری‌ها باید از خریدار‬ ‫تضامین قطعی و س��نگینی دریافت شود تا این‬ ‫افراد به‌دنبال اصالح س��اختار کارخان ‌ه خریداری‬ ‫شده باشد‪ ،‬ماشین‌آالت فرسوده را تعویض کرده‬ ‫و می��زان مصرف ان��رژی را کاهش دهند این در‬ ‫حالی اس��ت ک��ه هیچ‌یک از ای��ن مولفه‌های در‬ ‫خصوصی‌س��ازی‌ها رعای��ت نمی‌ش��ود‪ .‬قوامی‬ ‫با اش��اره به اینکه در واگذاری‌ه��ا باید از حضور‬ ‫ش��به‌دولتی‌ها و‪ ...‬جلوگی��ری ش��ود‪ ،‬بیان کرد‪:‬‬ ‫برای خصوصی‌سازی موفق باید موانع پیش‌روی‬ ‫کارآفرینان موفق برطرف شود‪.‬‬ ‫اقدام‌های پاالیشگاه‬ ‫روغن‌سازی ایرانول‬ ‫آبادان‬ ‫شایسته قدردانی است‬ ‫حجت‌االس�لام و المس��لمین نظرعل��ی‬ ‫ابراهیمی‌پ��ور‪ ،‬ام��ا ‌م جمع��ه شهرس��تان آبادان‬ ‫ب��ه همراه حس��ین حمیدپور‪ ،‬ش��هردار آبادان از‬ ‫پاالیش��گاه روغن‌سازی ایرانول آبادان بازدید و از‬ ‫اقدام‌های انجام ش��ده در این پاالیش��گاه تشکر و‬ ‫قدردانی ک��رد‪ .‬به گزارش‬ ‫‪ ،‬در این دیدار‬ ‫حجت‌االس�لام ابراهیمی‌پور‪ ،‬ام��ام جمعه آبادان‬ ‫از اقدام‌های انجام ش��ده برای بازس��ازی مجتمع‬ ‫صنعت��ی بریم و روند تولی��د و عرضه محصوالت‬ ‫ش��رکت در منطق��ه‪ ،‬قدردان��ی و تش��کر کرده و‬ ‫ب��ر ادام��ه این رون��د تاکید ک��رد‪ .‬وی همچنین‬ ‫گفت‪ :‬بازس��ازی‌های انجام شده از جمله توسعه‬ ‫و نوس��ازی بری��م و تولید روغن موت��ور الوند در‬ ‫ای��ن مجموعه پس از حدود ‪ ۳۶‬س��ال‪ ،‬راه‌اندازی‬ ‫کولینگ تاور(برج خنک‌کننده) آبادان و استقالل‬ ‫برق پاالیش��گاه آبادان ک��ه این پروژه‌ها در بهبود‬ ‫وضعی��ت آن موثر ب��وده و همچنی��ن تعمیرات‬ ‫اساس��ی پاالیش��گاه روغن‌س��ازی آبادان پس از‬ ‫‪ ۲۰‬س��ال در س��ال رونق تولید با هدف افزایش‬ ‫تولید‪ ،‬بس��یار ارزش��مند و قابل تقدیر است‪ .‬در‬ ‫ادامه این نشس��ت‪ ،‬هاش��می‪ ،‬مدیر پاالیش��گاه‬ ‫روغن‌س��ازی ایرانول آب��ادان ضمن خیرمقدم به‬ ‫بازدیدکنندگان‪ ،‬گزارشی از مجموعه فعالیت‌های‬ ‫این پاالیش��گاه و همچنین اقدام‌های انجام شده‬ ‫برای بازس��ازی بری��م و تولید محص��ول در این‬ ‫مجتم��ع ارائه داد‪ .‬هاش��می همچنی��ن درباره‬ ‫اورهال پاالیشگاه روغن‌سازی آبادان و استفاده از‬ ‫ظرفیت‌ها و نیروی انسانی بومی منطقه که پس از‬ ‫‪ ٢٠‬سال در این پاالیشگاه انجام شده‪ ،‬توضیحاتی‬ ‫بیان کرد و گفت‪ :‬با اجرای بیش از ‪ ۳۰۰‬پروژه در‬ ‫‪ ۵‬سال گذشته در پاالیشگاه آبادان و اورهال آن‪،‬‬ ‫پاالیشگاه آبادان نوسازی شده است‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫مدیرکل دفتر صنایع خودرو و نیرومحرکه وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت عنوان کرد‬ ‫تکیه بر توان داخل‪ ،‬راه بهبود وضعیت صنعت خودرو‬ ‫فاطمه امیر احمدی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫تحریم‌ه��ا‪ ،‬تکانه‌های��ی را برای صنای��ع داخلی به‌ویژه‬ ‫خودروس��ازی کش��ور رق��م زد ک��ه پ��س از چن��د ماه با‬ ‫تصمیم‌ه��ای وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت تا حدودی‬ ‫از آس��یب‌های بیش��تر در این بخش جلوگیری ش��د‪ .‬پژو‪،‬‬ ‫رنو‪ ،‬پژوس��یتروئن‪ ،‬کیاموتورز و‪ ...‬هم��کاری خود را ایران‬ ‫قط��ع کردند از این‌رو تولید محصوالت مش��ترک متوقف‬ ‫ش��ده است‪ .‬البته ایران‌خودرو با تکیه بر توان داخلی بیش‬ ‫از ‪۶۰‬درص��د پ��ژو ‪ ۳۰۱‬را به‌عنوان مدل��ی جدید در بازار‬ ‫ایران داخلی‌س��ازی کرده که براساس سخنان مدیرعامل‬ ‫این برند داخلی قرار اس��ت نهایت تا اردیبهش��ت ‪ ۹۹‬وارد‬ ‫بازار شود‪ .‬اما تولید خودروهای برلیانس‪ ،‬سراتو و‪ ...‬متوقف‬ ‫شده و فقط به تعهدات پاسخ داده می‌شود‪ .‬مدیرکل دفتر‬ ‫صنایع خودرو و نیرومحرکه وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫در این‌باره عنوان کرد‪ :‬با کناره‌گیری کیاموتورز از گردونه‬ ‫تولید در ایران‪ ،‬هیچ ضرری متوجه مصرف‌کنندگان نیست‬ ‫چراکه هزار سراتو پیش از این تولید شده‪ ،‬قطعات و لوازم‬ ‫یدکی آن در انبارهای گروه خودرو‌سازی سایپا ساماندهی‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹پیشنهادهایی برای عمل به تعهدات‬ ‫رضا مفیدی‬ ‫تمامی‬ ‫تولید‌کنندگان‬ ‫خودرو شامل‬ ‫شرکت‌های‬ ‫خودروسازی‬ ‫بزرگ‪ ،‬کوچک‬ ‫و متوسط و‬ ‫واردکننده‌ها‪،‬‬ ‫ملزم به تامین‬ ‫قطعات و‬ ‫خدمات پس از‬ ‫فروش هستند‬ ‫رضا مفیدی‪ ،‬مدیرکل دفتر صنایع خودرو و نیرو محرکه‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت در گفت‌وگو با ش��اتا از‬ ‫تولی��د‌هزار س��راتو پیش از خروج کیاموت��ورز خبر داد و‬ ‫گفت‪ :‬ش��رکت کیا و بیشتر شرکت‌های خارجی وفادار به‬ ‫تعهدات‌ش��ان نیس��تند و ما کمتر شریک خارجی اروپایی‬ ‫و آس��یایی وفاداری در این س��ال‌ها داشته‌ایم‪ .‬بیشتر آنها‬ ‫به‌دنب��ال منافع خود ب��وده و در چنین مواقعی(تحریم) از‬ ‫یکدیگر س��بقت می‌گیرند که از بازار ایران خارج ش��وند و‬ ‫به بازارهای بزرگ‌ترش��ان برس��ند‪ .‬او افزود‪ :‬ش��رکت کیا‬ ‫هم در س��ال‌های گذشته به تعهدات خود عمل نمی‌کرد‪،‬‬ ‫البته ما هم مدتی اس��ت از محصوالت این ش��رکت تولید‬ ‫نداش��ته‌ایم‪ ،‬اما چ��ون در این چند دهه م��ورد بی‌مهری‬ ‫ش��رکت‌های خودروس��از خارج��ی بودی��م در مقاطعی‬ ‫مجموعه‌ها و قطعاتی را از پیش در انبارهای گروه س��ایپا‬ ‫س��اماندهی کرده‌ایم‪ .‬مدیرکل دفتر صنایع خودرو و نیرو‬ ‫محرکه وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت گفت‪ :‬س��عی شده‬ ‫برای انجام برخی تعهدات معوق خودروسازها خودروهای‬ ‫جایگزی��ن تعیی��ن کنیم و از خری��داران محصوالت رنو و‬ ‫برلیانس خواس��ته ش��د اگر این محصول را می‌پسندند از‬ ‫این تعداد و فرصت پیش آمده اس��تفاده کنند و س��راتو را‬ ‫جایگزی��ن خودرو مورد نظرش��ان کنند‪ .‬در گام بعدی هم‬ ‫محصول تولید ش��ده در قالب فروش نقدی و فوری واگذار‬ ‫ش��د‪ .‬او در ادام��ه توضیح داد‪ :‬رفتن ش��رکت کیا و دیگر‬ ‫ش��رکت‌های خارجی‪ ،‬خاص این دوره زمانی نیست؛ ما به‬ ‫خودرو وارداتی‪ ،‬خودروهایی بودند که هزینه آنها به طرف‬ ‫خارجی پرداخت شده و بیش از یک یا دو سال در گمرک‬ ‫متوقف ش��ده بودند‪ .‬از این‌رو با بررسی‌های دقیق‪ ،‬موضوع‬ ‫در نه��اد ذی‌ربط پیگیری و تصمیم��ی مبنی بر ترخیص‬ ‫آنها گرفته ش��د‪ .‬ای��ن گروه‌ها ش��امل خودروهایی مانند‬ ‫آمبوالنس‪ ،‬خودروهای آتش‌نشانی‪ ،‬عمومی و تعدادی هم‬ ‫خودروهای ش��خصی و سواری می‌شد‪ .‬او ادامه داد‪ :‬برای‬ ‫پرهیز از زیان بیش��تر س��رمایه‌گذاری مردم و شرکت‌های‬ ‫خصوصی‪ ،‬تصمیم گرفته شد مجوز محدود برای ترخیص‬ ‫این خودروها صادر ش��ود و امیدواریم به سمتی برویم که‬ ‫گمرک از خودروهای وارداتی خالی شود و در آینده شاهد‬ ‫ورود قطع��ات ضروری برای تامین صنعت خودرو کش��ور‬ ‫باشیم‪.‬‬ ‫‹ ‹وضعیت رو به رشد صنعت خودرو‬ ‫صنعتخودرووابستهبهزنجیره‌تامیناستوقطعه‌سازانعنوانکرده‌اند‬ ‫در صورت پرداخت مطالبات معوق و همچنین هزینه محصوالت در زمان‌های‬ ‫تعیین‌ش��ده می‌توانند ضمن تامین تمام قطعات مورد نیاز صنعت خودرو به‬ ‫سمت توسعه فناوری و ارتقای سطح کیفی محصوالت خود گام بردارند‬ ‫هیچ‌یک از ش��ریکان خارجی اعتمادی نداشته‌ایم و دیگر‬ ‫نمی‌توانیم در انتظار برگشت آنها باشیم‪.‬‬ ‫‹ ‹اتکا بر توان داخل‬ ‫مفیدی با اش��اره به اینکه باید به کمک ظرفیت و توان‬ ‫کشور و محصوالت داخلی نیاز بازار را تامین کنیم‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫باید به این موضوع که بازارهای داخلی متزلزل و وابس��ته‬ ‫به شرکت‌های خارجی نباشد‪ ،‬فکر کنیم و اگر برای بخشی‬ ‫از جامع��ه خودرو خارجی خاصی نیاز داریم باید در حوزه‬ ‫ی خود هم کار کنیم‪ .‬او افزود‪:‬‬ ‫ص��ادرات محص��والت داخل ‌‬ ‫امیدواریم پس از گذر از ش��رایط فعلی بتوانیم فرصت‌های‬ ‫متقاب��ل را به‌وجود آوریم‪ ،‬یعن��ی اگر از محصوالت چینی‬ ‫اس��تفاده می‌کنیم؛ بتوانیم در بازارهایی که چین فعالیت‬ ‫می‌کند‪ ،‬سهم بگیریم و در سایر کشورهای مشارکت‌کننده‬ ‫هم باید این استراتژی را پیاده کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹الزام خودروسازان برای تامین قطعات‬ ‫مدیرکل دفترصنایع خودرو و نیرو محرکه وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت با اش��اره ب��ه اینکه تمامی تولید‌کنندگان‬ ‫خودرو ش��امل شرکت‌های خودروس��از بزرگ‪ ،‬کوچک و‬ ‫متوس��ط و واردکننده‌ها ملزم به تامین قطعات و خدمات‬ ‫پ��س از فروش هس��تند‪ ،‬توضیح داد‪ :‬تمام��ی این گروه‌ها‬ ‫بای��د در قبال محصوالتی که به بازار عرضه می‌کنند یا در‬ ‫اختی��ار مردم قرار می‌دهند‪ ،‬در دوره ضمانت کوتاه‌مدت و‬ ‫بلندمدت نس��بت به ارائه خدمات‪ ،‬متعهد باشند‪ .‬مفیدی‬ ‫ادامه داد‪ :‬آنها باید در دوره وارانتی(‪10‬سال) قطعات را در‬ ‫اختیار مصرف‌کننده‌ها قرار دهند‪ .‬گفتنی اس��ت خدمات‬ ‫پ��س از فروش و تامین قطعات به خریداران س��راتو ادامه‬ ‫خواهد داش��ت؛ از این‌رو‪ ،‬مصرف‌کنندگان خودروهایی که‬ ‫تولید آنها قطع شده است‪ ،‬متضرر نخواهند شد‪ .‬وی توجه‬ ‫ت وزارتخانه‬ ‫به این مسئله را از وظایف دفتر کنترل و نظار ‌‬ ‫برش��مرد و افزود‪ :‬کارشناس��ان هنگام اعطای مجوز برای‬ ‫عرض��ه خودرو این موضوع را کنترل می‌کنند تا مش��کلی‬ ‫پیش نیاید‪.‬‬ ‫‹ ‹وضعی�ت ب�ازار خ�ودرو پ�س از ورود‬ ‫خودروهای وارداتی‬ ‫مفی��دی گف��ت‪ :‬در وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫برنامه‌ای در راستای صدور مجوز برای خودروهای ساخته‬ ‫شده(س��ی‌بی‌یو) نداریم‪ .‬مدیرکل دفت��ر صنایع خودرو و‬ ‫نی��رو محرکه وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با اش��اره به‬ ‫ترخیص خودروهایی که در گمرک متوقف بوده و در این‬ ‫چند ماه از گمرک ترخیص شده‌اند‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬این تعداد‬ ‫مفیدی با تحلیل وضعیت صنعت خودرو کش��ور‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫وضعیت صنعت خودرو‪ ،‬رو به رش��د است و می‌توان گفت‬ ‫فرصت‌های��ی که با عنوان محدودی��ت و تحریم برای این‬ ‫صنعت به‌وجود آمده‪ ،‬فرصت‌های خوبی است‪ .‬قطعه‌سازان‬ ‫و نیروهای متخصص باید از این فرصت بیشترین استفاده‬ ‫را ببرن��د و جب��ران ماف��ات کنن��د‪ .‬وی اف��زود‪ :‬برخی از‬ ‫کارشناسان حوزه صنعت که می‌گفتند در صنعت خودرو‬ ‫مزیت نداریم امروزه معتقدند صنعت خودرو به لحاظ سهم‬ ‫بازار‪ ،‬میزان اشتغال و ظرفیت‌های ایجاد شده‪ ،‬یک مزیت‬ ‫است و باید از این فرصت استفاده کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹دالل سودجو‪ ،‬پذیرفته شده نیست‬ ‫مدی��رکل دفتر صنایع خ��ودرو و نی��رو محرکه وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با اش��اره به فعالیت برخی دالالن‬ ‫فرصت‌طلب در صنعت خودرو کش��ور گفت‪ :‬داللی با سود‬ ‫غیرمتع��ارف از نظر ما مذموم اس��ت‪ ،‬ام��ا دالل ب ‌ه مفهوم‬ ‫واس��طه‌گر کاال و بازار نقش مهمی در جامعه ایفا می‌کند‪.‬‬ ‫مفیدی افزود‪ :‬صنعت خودرو خالف دیگر بخش‌ها که متاثر‬ ‫ازتحریم‌ها به تنگنا و مش��کل برخورده‌اند؛ مشکل خاصی‬ ‫ن��دارد‪ ،‬جز اینکه فعاالن آن باید به خودباوری بیش��تری‬ ‫برسند و بر توانمندی‌های داخلی اتکا کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹سخن پایانی‬ ‫صنع��ت خ��ودرو وابس��ته به زنجی��ره‌تامین اس��ت و‬ ‫قطعه‌س��ازان عنوان کرده‌اند در صورت پرداخت مطالبات‬ ‫مع��وق و همچنین هزینه محصوالت در زمان‌های تعیین‬ ‫ش��ده‪ ،‬می‌توانن��د ضمن تامی��ن تمام قطعات م��ورد نیاز‬ ‫صنعت خودرو به س��وی توس��عه فناوری و ارتقای س��طح‬ ‫کیفی محصوالت حرک��ت کنند‪ ،‬اما درحال‌حاضر کمبود‬ ‫نقدینگ��ی حیات این واحده��ا را به‌خطر انداخته و ممکن‬ ‫است فشار مشکالت مالی فعالیت آنها را متوقف کند‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫امیرحس�ن کاکایی‪ /‬عضو هیات‌علمی دانش�گاه علم و‬ ‫صنعت‪ :‬این روزها صنایع و به‌طور خاص صنعت خودرو کش��ور‬ ‫در ی��ک جنگ تمام‌عیار اقتصادی و سیاس��ی ق��رار گرفته‌اند و با‬ ‫ی دس��ت‌وپنجه نرم می‌کنند‪.‬‬ ‫بحران‌ها و چالش‌های بس��یار جد ‌‬ ‫از یک‌س��و شرایط اقتصادی و سیاس��ی بسیار متغیر است؛ خارج‬ ‫کش��ور با توجه به بازی‌قدرتمندان جهان و زورگویی‌های امریکا‬ ‫و داخل کشور با تصمیم‌های منفعالنه و ناگهانی مبتنی بر منافع‬ ‫کوتاه‌مدت از س��وی دولتمردان و سیاستمداران‪ ،‬شرایط محیطی‬ ‫برای فعالیت بخش صنعت در تالطم شدید است‪ .‬از سوی دیگر‪،‬‬ ‫همزم��ان در جه��ان‪‌،‬انقالب‌های فناورانه‌ای در حال وقوع اس��ت‬ ‫ک��ه ب��ه‌زودی صنعت خ��ودرو جهان و ایران را زی��ر و رو می‌کند‪.‬‬ ‫خوش��بختانه درباره نخستین مورد‪ ،‬یکی از مهم‌ترین عوامل این‬ ‫تالط��م ک��ه همان نرخ ارز اس��ت‪‌،‬به‌طور محسوس��ی در یک ماه‬ ‫گذش��ته کنترل ش��ده که امید است دست‌کم این روند برای یک‬ ‫سال آینده ادامه داشته باشد‪.‬‬ ‫خوش��بختانه در حال حاضر مس��ئوالن کش��ور در بخش‌های‬ ‫گوناگون می‌دانند باید هر چه س��ریع‌تر با حمایت از فعالیت‌های‬ ‫مرب��وط به تحقیق‌وتوس��عه و فن��اوران کارآفرین‪ ،‬بر مش��کالت‬ ‫فعل��ی تولید و اقتص��اد فائق آییم‪ .‬در این راس��تا به‌تازگی وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت نیز نهضت داخلی‌س��ازی را ش��روع کرده‬ ‫و ب��ا حمایت همه‌جانب��ه از تولید داخلی برخ��ی قطعات خاص‪،‬‬ ‫به کم��ک صنعتگران آمده اس��ت‪ .‬س��ازمان‌هایی مانند معاونت‬ ‫علمی و فناوری ریاس��ت‌جمهوری هم چند س��الی است مشغول‬ ‫توس��عه زیرس��اخت‌های الزم برای حمایت از این فناوران بوده و‬ ‫لنت‌ترمز یکی از قطعات فوق‌ایمنی خودرو است که کیفیت‬ ‫چ جاده‌ه��ا و ترمزگیری‌های مداوم بس��یار‬ ‫آن به‌وی��ژه در پی�� ‌‬ ‫اهمیت دارد‪ .‬درحال‌حاضر بخش��ی از بازار لوازم یدکی خودرو‬ ‫با قطعات زیرپله‌ای و بی‌کیفیت تغذیه می‌ش��ود که برای افراد‬ ‫خطر جانی دارد‪ .‬از س��وی دیگر‪ ،‬اخت�لاف نرخ اصلی کارخانه‬ ‫و نرخ ب��ازار در صنعت خودرو‪ ،‬روی قطع��ات خودرو نیز موثر‬ ‫ب��وده و محصوالت با نرخی بیش از نرخ مصوب ش��رکت‌ها‪ ،‬در‬ ‫بازار به فروش می‌رس��د‪ .‬در این راستا شرکت «ایرانلنت» که از‬ ‫س��ال ‪ ۱۳۴۱‬تاسیس شده و یکی از قدیمی‌ترین و معتبرترین‬ ‫تولید‌کنن��دگان لنت‌ترم��ز در ایران اس��ت‪ ،‬ف��روش و عرضه‬ ‫اینترنتی محصوالت خود را آغاز کرده است‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش‬ ‫س��یدعباس نیکخو‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت‬ ‫ایرانلن��ت درباره طرح فروش��ی ک��ه راه‌ان��دازی کرده‌اند‪ ،‬بیان‬ ‫ک��رد‪ :‬درحال‌حاضر تقاضای محصوالت م��ا بیش از عرضه آن‬ ‫جایگاه تحقیق‌وتوسعه در رفع مشکالت صنعت خودرو‬ ‫به موفقیت‌هایی هم در برخی از زمینه‌ها دس��ت یافته‬ ‫است‪ .‬تمامی این فعالیت‌ها و اقدام‌ها ارزشمند هستند‬ ‫و به‌طور قطع باید خیلی زودتر از اینها مورد توجه قرار‬ ‫می‌گرفتند‪ .‬جای ش��کرش باقی است که دولتمردان و‬ ‫سیاس��تمداران توجه‌شان به این مهم جلب شده است‪.‬‬ ‫اینک��ه آنها می‌دانند کنترل ب��ازار بدون توجه به تولید‬ ‫و رفع مش��کل تولی��د بدون توجه به توس��عه فناوری‬ ‫و رف��ع موانع تولید غیرممکن اس��ت‪ ،‬خ��ود گام بزرگی در تغییر‬ ‫فکری مس��ئوالن اجرایی و سیاس��ت‌گذاران کشور است‪ .‬اما یک‬ ‫موض��وع نگران‌کننده در این میان وجود دارد و آن توجه محدود‬ ‫ت آن اس��ت‪.‬‬ ‫و کوتاه‌مدت به موضوع فناوری و آن هم از نوع س��خ ‌‬ ‫مس��ئوالن درحال‌حاضر از یک س��و در تولیدات فعلی بر موضوع‬ ‫فناوری متمرکز ش��ده‌اند و از س��وی دیگر‪ ،‬س��وال نمی‌کنند که‬ ‫این فناوری‌ها قرار اس��ت از کجا تهیه ش��ود؛ از تحقیق‌وتوس��عه‪،‬‬ ‫کپی‌کاری یا خرید خارجی ‌؟ همچنین این پرس��ش مهم فراموش‬ ‫ش��ده که قرار است هزینه این عملیات از کجا تامین شود ‌؟ آیا هر‬ ‫یک از این حرکت‌های فناورانه سودآور هم هستند یا اینکه فقط‬ ‫ی بیایند و در مسیر‬ ‫انتظار داریم افراد حقیقی و سازمان‌های حقوق ‌‬ ‫اعتالی کش��ور هزینه کنند ‌؟ اصال تاکنون فکر کرده‌ایم توس��عه و‬ ‫پیش��رفت پایدار نیازمند چه فناوری‌‌ها و س��اختارهای توسعه‌ای‬ ‫اس��ت ‌؟ متاسفانه در دانشگاه‌ها مهندس��انی تربیت می‌کنیم که‬ ‫کمت��ر ب��ه موضوعی به‌جز فناوری‌های س��خت توج��ه دارند‪ .‬در‬ ‫رشته‌های غیرمهندسی مرتبط با صنعت‪ ،‬مانند اقتصاد‪ ،‬مدیریت‬ ‫و حسابداری هم توجه خاصی به مسئله فناوری و تحقیق‌وتوسعه‬ ‫نمی‌شود‪ .‬به‌تازگی هم رشته‌های عجیب و غریبی ایجاد‬ ‫شده و افراد بی‌حساب و کتاب دکترا می‌گیرند‪ ،‬بدون‬ ‫اینکه حتی یک عملیات پژوهش��ی واقعی را خودشان‬ ‫انج��ام دهند‪ .‬ح��ال در این میان ای��ن تحصیلکرده‌ها‬ ‫مس��ئولیتی را ه��م بر عه��ده می‌گیرن��د‪ .‬در نتیجه با‬ ‫مس��ئوالنی روبه‌ور هس��تیم که متاث��ر از موضوع روز‬ ‫دم از تحقیق‌وتوس��عه و حمای��ت از فناوری و توس��عه‬ ‫آن می‌زنن��د‪ ،‬اما به‌علت کس��ب نک��ردن دان��ش و تجربه واقعی‬ ‫انجام یک پژوهش‪ ،‬درک درس��تی از فناوری و تحقیق‌وتوس��عه‬ ‫ندارند‪.‬‬ ‫نتیج ‌ه این وضعیت این می‌ش��ود که در اوج توجه مسئوالن به‬ ‫امر تحقیق‌وتوسعه و فناوری‪ ،‬توجه بسیار کمی به نیازمندی‌های‬ ‫فناورانه در بخش‌های سیاست‌گذاری‪ ،‬مدیریت و اقتصاد می‌شود‪.‬‬ ‫البته ش��اید بتوان یک فناوری س��خت مانند روش ساخت رایانه‬ ‫خ��ودرو (‪ )ECU‬را خریداری کرد و صاحب آن فناوری ش��د اما‬ ‫هیچ فناوری نرمی را به‌ویژه در علوم انس��انی‪ ،‬نمی‌توان خریداری‬ ‫کرد و باید با تجربه‌ای مبتنی بر اصول پژوهشی آنها به‌دست آورد و‬ ‫به‌تدریج در کشور به‌کار گرفت‪ .‬پرسش‌های زیادی مطرح می‌شود‬ ‫که پاسخ به آنها نیازمند کسب دانش و توسعه فناوری‌های مبتنی‬ ‫ب��ر پژوهش در صنعت خودرو و دیگر صنایع اس��ت‪ .‬از جمله این‬ ‫پرسش‌ها؛ روش مناسب تامین مالی فعالیت‌های تحقیق‌وتوسعه‬ ‫و رفع نیازهای فناورانه در تولید خودرو که همزمان آثار تورمی در‬ ‫کشور ایجاد نکند‪ ،‬چیست؟ چگونه باید از یک فناور آن را خریداری‬ ‫و همزمان جلوی سوء‌استفاده خریدار و فروشنده را گرفت ‌؟ چگونه‬ ‫فروشگاه اینترنتی «ایرانلنت» آغاز به‌کار کرد‬ ‫در بازار است و با توجه به احساس نیازی که از داده‌کاوی‌های‬ ‫تحقیقات بازار به‌دس��ت آوردیم؛ به‌منظور کنت��رل نرخ بازار و‬ ‫تعامل بیش��تر با مش��تریان‌مان‪ ،‬از سه‌ش��نبه ‪ ۲۲‬مرداد ‪ ۹۸‬به‬ ‫مناس��بت عید س��عید قرب��ان و همزم��ان با روز تش��کل‌ها و‬ ‫مشارکت‌های اجتماعی‪ ،‬فروش اینترنتی خود را آغاز می‌کنیم‪.‬‬ ‫ب��ا در نظر گرفتن همه جوانب‪ ،‬درحال‌حاضر به هر کاربر تعداد‬ ‫در این خرید و فروش باید منافع ملی را به حداکثر رساند ‌؟ چگونه‬ ‫می‌توان با مدل کسب‌وکار مناسب برای فناوران‪ ،‬یک توسعه پایدار‬ ‫و پیشرفت ماندگار را برای کشور رقم زد ‌؟ چگونه می‌توان عملیات‬ ‫توس��عه فناوری‌ها را با منابع محدود کشور به‌گونه‌ای هدایت کرد‬ ‫که بیشترین میزان رضایت مردم فراهم شود ‌؟ حق مالکیت معنوی‬ ‫و نح��وه محافظ��ت ا ‌ز آن چگونه باید انجام ش��ود و در عین حال‬ ‫چگون��ه می‌توان از پیامدهای منف��ی انحصار دوری کرد ‌؟ چگونه‬ ‫باید محصوالت و فناوری‌ها را قیمت‌گذاری کرد ‌؟ روش مناس��ب‬ ‫قیمت‌گذاری خودرو و نظام تعرفه‌ها و عوارض برای صنعت خودرو‬ ‫چگونه باش��د ت��ا از هزینه‌کرد موثر در تحقیق‌وتوس��عه اطمینان‬ ‫کس��ب کنیم ‌؟ چگونه می‌توان ضمن حمایت از تعمیق س��اخت‬ ‫داخ��ل قطعات فعلی‪ ،‬به‌فکر محصوالت جدید بود ‌؟ چقدر و تا چه‬ ‫عمق��ی باید ب��ا جلوگیری از واردات از کاالی ایرانی حمایت کرد؟‌‬ ‫و صدها پرس��ش دیگر که نیازمند کسب دانش و فناوری‌های نرم‬ ‫از طریق انجام فرآیندهای پژوهشی است که متاسفانه این روزها‬ ‫مسئوالن ما حتی وقت مطرح کردن این پرسش‌ها را هم ندارند‪،‬‬ ‫چ��ه برس��د به اینک��ه بخواهند درباره آنها فکر کنن��د یا راه‌حل و‬ ‫پاسخی برای آنها بیابند‪.‬‬ ‫با این حال‪ ،‬توجه سیاس��ت‌گذاران در صنعت خودرو کش��ور را‬ ‫به این نکته جلب می‌کنم که هر قدر دیرتر به این مسائل اساسی‬ ‫بپردازند‪‌،‬مشکالت مانند گلوله برف در حال سقوط با سرعت زیاد‬ ‫به بهمنی بزرگ تبدیل می‌ش��وند‪ .‬به مسئوالن پیشنهاد می‌شود‬ ‫دیگر به این موضوع دل نبندند که به‌زودی نفت گران می‌ش��ود و‬ ‫می‌توان با پول نفت نتایج بد تصمیم‌های لحظه‌ای را جبران کرد‪.‬‬ ‫مح��دودی از محصوالت به‌طور اینترنتی عرضه خواهد ش��د تا‬ ‫بتوانیم‪ ،‬پاس��خگوی نیازهای تعداد بیش��تری از مشتریان‌مان‬ ‫باش��یم‪ .‬به این ترتیب با فروش اینترنتی محصوالت‪ ،‬از فروش‬ ‫آنها از س��وی واس��طه‌ها با نرخ باالتر در سطح بازار‪ ،‬جلوگیری‬ ‫می‌کنیم‪ .‬وی همچنی��ن در این‌باره اظهارکرد‪ ،‬از دیگر دالیل‬ ‫راه‌اندازی فروش��گاه اینترنتی‪ ،‬دغدغه بسیاری از مشتریان بود‬ ‫که به‌دنبال محصوالت اصل و غیرتقلبی شرکت بودند و ما نیز‬ ‫تمایل به ارتباط مس��تقیم با مش��تریان‌مان از طریق فروشگاه‬ ‫اینترنتی را داشتیم‪.‬‬ ‫فروش��گاه اینترنت��ی ایرانلن��ت ب��ه نش��انی‬ ‫‪ www.AutoPartStore.net‬در خدم��ت هموطن��ان‬ ‫گرامی اس��ت که در سایت شرکت ایرانلنت به نشانی ‪www.‬‬ ‫‪ iranlent.com‬محص��والت و فروش��گاه معرفی ش��ده و در‬ ‫دسترس همگان است‪.‬‬
‫یکشنبه‬ ‫احیای معادن کوچک‬ ‫با تامین مالی‬ ‫بخش خصوصی‬ ‫‪ 20‬مرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 9‬ذی‌الحجه ‪1440‬‬ ‫‪ 11‬اوت ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1348‬‬ ‫پیاپی ‪2666‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫در آستانه برگزاری یازدهمین نمایشگاه بین‌المللی متالورژی‪ ،‬فوالد‪ ،‬ریخته‌گری‪ ،‬ماشین‌آالت و صنایع وابسته اصفهان عنوان شد‬ ‫فلزات آلیاژی‪ ،‬نقطه ضعف مهندسی معکوس‬ ‫ثم�ن رحیم�ی‌راد‪ :‬یازدهمی��ن نمایش��گاه بین‌المللی‬ ‫متال��ورژی‪ ،‬ف��والد‪ ،‬ریخته‌گ��ری‪ ،‬ماش��ین‌آالت و صنایع‬ ‫وابس��ته اصفهان‪ ،‬ماه آینده برگزار می‌ش��ود‪ .‬زمان برپایی‬ ‫این نمایشگاه ‪ ۱۰‬تا ‪ ۱۳‬شهریور و برگزارکننده آن شرکت‬ ‫رستاک‌پادویژن است‪.‬‬ ‫تف��اوت این نمایش��گاه ب��ا دوره‌های پیش ب��ه نمایش‬ ‫گذاش��تن قطع��ات و تجهیزاتی از ماش��ین‌آالت و قطعات‬ ‫بومی‌س��ازی نش��ده در صنای��ع فوالد و متالورژی کش��ور‬ ‫است که هنوز در داخل ساخته نشده‌اند‪ .‬روزگار معدن در‬ ‫گفت‌وگو با فعاالن این صنع��ت و همچنین مجموعه‌های‬ ‫شرکت‌کننده‪ ،‬از دستاوردها و دغدغه‌های آنها در روزهای‬ ‫نزدیک به برپایی رویداد می‌گوید‪.‬‬ ‫‹ ‹نبود آلیاژ نقطه ضعف ما است‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه‌ای‬ ‫کیوان جعفری‌طهرانی‪ ،‬کارشناس‬ ‫ارش��د بازارهای بین‌الملل فوالد و‬ ‫سنگ‌آهن است‪ .‬او در گفت‌وگو با‬ ‫درباره مشکالتی که صنایع‬ ‫متال��ورژی‪ ،‬ف��والد‪ ،‬ریخته‌گ��ری‪،‬‬ ‫ماشین‌آالت و صنایع وابسته به آن‬ ‫در روزه��ای تحریم ب��ا آن روبه‌رو‬ ‫هس��تند‪ ،‬توضیح داد‪ :‬ما در ساخت ماشین‌آالت‪ ،‬تجهیزات‬ ‫و قطعات از روش مهندس��ی معکوس اس��تفاده می‌کنیم؛‬ ‫روشی که در همه جای جهان رواج دارد و در آن‪ ،‬قطعه را‬ ‫از روی مش��ابه خارج��ی با طراحی دوب��اره قالب و مصالح‬ ‫می‌سازید‪.‬‬ ‫ای��ن روش به ویژه در روزهای تحریم کمک‌‌کننده اس��ت‬ ‫و تحریم‌ها با وجود همه مش��کالتی که دارند‪ ،‬دس��ت‌کم‬ ‫باعث ش��ده‌اند بتوانیم قطعات و ماش��ین‌آالت گوناگون را‬ ‫بومی‌سازی کنیم‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬ه��ر چند لزوم��ا نمونه اولیه از مش��ابه‬ ‫خارجی ارزان‌تر تمام نمی‌ش��ود چون س��اخت نمونه اولیه‬ ‫همیش��ه گران است و ممکن اس��ت هزینه تولید در تولید‬ ‫انبوه کم شود‪ .‬تنها نکته‌ای که در بومی‌سازی قطعات باقی‬ ‫می‌ماند‪ ،‬اینکه همیش��ه این امکان وجود ن��دارد که آلیاژ‬ ‫کیوان جعفری‌طهرانی‪ :‬ما در ساخت ماشین‌آالت‪ ،‬تجهیزات و قطعات از روش‬ ‫مهندسی معکوس استفاده می‌کنیم؛ روشی که در همه جای جهان رواج دارد و‬ ‫در آن‪ ،‬قطعه را از روی مشابه خارجی با طراحی دوباره قالب و مصالح می‌سازند‬ ‫موردنیاز برای ساخت قطعه وجود داشته باشد‪ .‬اگر بتوانیم‬ ‫قطعه را مهندس��ی معکوس کنیم و مشابه آن را با درست‬ ‫کردن قالب مش��ابه بسازیم‪ ،‬ممکن است در بودن و نبودن‬ ‫یک آلیاژ خاص با مشکل روبه‌رو شویم‪.‬‬ ‫جعفری‌طهرانی تصریح کرد‪ :‬به باور من کش��ور ظرفیت‬ ‫بسیار باالیی از نظر وجود نیروی انسانی متخصص در این‬ ‫زمینه دارد که پیش��نهاد می‌ش��ود آنها را در س��اخت این‬ ‫قطع��ات به کار بگیریم‪ .‬او در ادامه از برگزاری نمایش��گاه‬ ‫از سوی شرکت رس��تاک‌پادویژن اس��تقبال کرد و افزود‪:‬‬ ‫مدیری��ت این مجموعه با توجه به تجربه‌ای که از برگزاری‬ ‫نمایش��گاه‌های خارج از کش��ور به‌دس��ت آورده‪ ،‬توانسته‬ ‫صنعت برگزاری نمایش��گاه را در ایران بومی‌سازی کند و‬ ‫در این زمینه بس��یار موفق عمل کرده است‪ .‬با حضور این‬ ‫مجموعه‪ ،‬کیفیت برگزاری باالتر است‪.‬‬ ‫‹ ‹تاثیرضعف اقتصاد بر صنعت نمایشگاهی‬ ‫سیامک فتحی‪ ،‬مدیرعامل شرکت‬ ‫طراح��ی و مهندس��ی آذر آهنگام‬ ‫الب��رز اس��ت‪ .‬ای��ن ش��رکت در‬ ‫نمایش��گاه پی��ش رو در اصفه��ان‬ ‫غرفه دارد‪ .‬او در گفت‌وگو با‬ ‫از دس��تاوردهای آذر آهنگام البرز‬ ‫می‌گوی��د و توضی��ح می‌دهد‪ :‬آذر‬ ‫آهنگام البرز از س��ال ‪ ۱۳۹۰‬خورشیدی فعالیت خود را به‬ ‫طور رسمی در زمینه طراحی و ساخت کوره‌های صنعتی‬ ‫ش��روع کرد و البته در س��ایر زمینه‌های مرتبط با صنایع‬ ‫متالورژی هم فعالیت می‌کند‪.‬‬ ‫از جمله فعالیت‌های این گروه‪ ،‬س��اخت کان ِوی ِرها‪ ،‬مایعات‬ ‫و فیلترهای تصفیه محصوالت احتراق و آالینده‌هاست اما‬ ‫بیش��تر فعالیت ش��رکت به طراحی و ساخت ماشین‌آالت‬ ‫کوره‌های صنعتی‪ ،‬ریخته‌گری و بازیافت اختصاص دارد‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬این ش��رکت در سال ‪ ۱۳۹۲‬تاسیس شد و‬ ‫گروه موسس��ان آن را ‪ ۳‬مهندس تش��کیل می‌دادند که تا‬ ‫‪ ۱۵‬سال در زمینه تولید آلیاژهای آلومینیوم و ریخته‌گری‬ ‫آلومینیوم پیشینه فعالیت داشتند‪.‬‬ ‫فتحی افزود‪ :‬طراحی و ساخت بزرگ‌ترین کوره عملیات‬ ‫حرارت��ی گاز که به ط��ول ‪ ۳۰‬متر در اهواز نصب ش��ده‪،‬‬ ‫راه‌ان��دازی ک��وره بازیاف��ت آلومینی��وم و همچنین کوره‬ ‫چربی‌زدای��ی از ضایع��ات آلومینیوم برای بار نخس��ت که‬ ‫بهره‌وری بازیافت را باال می‌برد‪ ،‬از مهم‌ترین دستاوردهای ما‬ ‫است‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت طراحی و مهندسی آذر آهنگام البرز‬ ‫از حضور خود در رویدادهای مش��ابه گفت و خاطرنش��ان‬ ‫کرد‪ :‬نخستین بار است که در نمایشگاه فوالد و متالورژی‬ ‫اصفهان ش��رکت می‌کنیم‪ ،‬البته در بیش��تر نمایشگاه‌های‬ ‫متافو شرکت کردیم‪ .‬نمایش��گاه‌های دوساالنه بین‌المللی‬ ‫آلومینیوم و نمایش��گاه آلومینی��وم اراک نیز از رویدادهای‬ ‫موردتوجه ما هستند‪ ،‬امسال نیز برای نخستین بار در این‬ ‫رویداد حضور داریم‪.‬‬ ‫فتح��ی اظهار کرد‪ :‬کار در این س��ال‌ها نش��ان داده که‬ ‫اصفهان ظرفی��ت خوبی در بکارگی��ری توانمندی‌های ما‬ ‫دارد‪ .‬در واقع ش��مار ب��االی صنعتگرانی که در اصفهان به‬ ‫ویژه در زمینه‌های فوالد و چدن مستقر هستند‪ ،‬جذابیت‬ ‫اصفهان را برای ما افزایش داده‌اند‪.‬‬ ‫وی در نهایت گفت‪ :‬این نمایشگاه‌ها فرصت خوبی برای‬ ‫ارائه دس��تاوردهای شرکت‌ها به ش��مار می‌آیند و کیفیت‬ ‫برگزاری آنها نیز مطلوب اس��ت اما مس��ئله این است که‬ ‫رونق نمایش��گاه نیز از سایر مسائل کشور از جمله مسائل‬ ‫اقتصادی تاثیر می‌گی��رد‪ .‬به عبارت دیگر کلیت برگزاری‬ ‫نمایش��گاه به‌س��امان اس��ت اما آنچه باعث ضعف چنین‬ ‫رویدادهای��ی می‌ش��ود‪ ،‬ضعف اقتصادی اس��ت که س��ایر‬ ‫بخش‌های کش��ور از جمله صنعت نمایشگاه را متاثر کرده‬ ‫است‪.‬‬
‫‪6‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 20‬مرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 9‬ذی‌الحجه ‪1440‬‬ ‫‪ 11‬اوت ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1348‬‬ ‫پیاپی ‪2666‬‬ ‫معدن‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫در گفت‌وگو با مجری طرح «احیا‪ ،‬فعال‌سازی و توسعه معادن کوچک‌مقیاس» مطرح شد‪:‬‬ ‫احیای معادن کوچک با تامین مالی بخش خصوصی‬ ‫یادداشت‬ ‫تکمیل زنجیره‬ ‫فوالد بر بستر‬ ‫معماری‬ ‫شبکه‌ای‬ ‫محمد حسین سادات حسینی خواجوئی‬ ‫کارشناس ارشد مدیریت صنعتی‬ ‫یک��ی از مهم‌تری��ن چالش‌ه��ای ام��روز‬ ‫صنع��ت فوالد کش��ور‪ ،‬بهبود هم��کاری در‬ ‫سایه نظام یکپارچه اشتراک‌گذاری اطالعات‬ ‫و دانش اس��ت ک��ه در آن بازیگران زنجیره‬ ‫فوالد می‌توانند خود را به عنوان یک ِگ ِره در‬ ‫ش��بکه‌ای از تولیدکنندگان و نقش‌آفرینان‬ ‫زنجیره صنعت فوالد بنگرند تا انواع مختلف‬ ‫رواب��ط س��ودمند را در می��ان آنه��ا ایجاد‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫ب��ه بیان دیگ��ر‪ ،‬صنعت ف��والد ایران در‬ ‫عصر حاضر‪ ،‬نیازمند معماری ش��بکه‌ای در‬ ‫زنجیره خود اس��ت تا به واس��طه آن بتواند‬ ‫با ه��دف تکام��ل و بل��وغ زنجی��ره‪ ،‬روابط‬ ‫سلسله‌مراتبی را به تعامالت شبکه‌ای تبدیل‬ ‫کند‪ .‬از الزامات دس��تیابی به تفکر شبکه‌ای‪،‬‬ ‫تنوع‌گرایی است‪.‬‬ ‫تنوع‌گرایی از توجه به زمینه‌های گوناگون‬ ‫علم��ی و عملیات��ی و همچنی��ن تجرب��ه و‬ ‫دیدگاه‌های مختلف ناش��ی می‌ش��ود و این‬ ‫امر در نگاه گس��ترده‌تر‪ ،‬بدون مداخله حوزه‬ ‫آکادمیک‪ ،‬ب��ازار و همچنی��ن نقش‌آفرینی‬ ‫موثر س��ایر گره‌های ش��بکه تولی��د فوالد‪،‬‬ ‫مانند صنایع زیردس��تی در قالب بنگاه‌های‬ ‫مربوط و معادن کوچک و متوس��ط میس��ر‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫نکت��ه مورد تاکی��د نگارن��ده‪ ،‬نیازمندی‬ ‫صنعت فوالد کش��ور به نوگرای��ی بنیادین‪،‬‬ ‫ش��امل توجه ب��ه تم��ام بازیگ��ران زنجیره‬ ‫ف��والد ف��ارغ از ابع��اد آنه��ا (از اس��تخراج‬ ‫س��نگ‌آهن گرفته تا کارخانه‌های کنسانتره‬ ‫و گندله‌س��ازی ب��ه عن��وان گره‌ه��ای این‬ ‫ش��بکه به عنوان صنایع زیردس��تی)‪ ،‬توجه‬ ‫وی��ژه به بومی‌س��ازی فناوری‌ها بر اس��اس‬ ‫زیرس��اخت‌های موج��ود در کش��ور (مانند‬ ‫فن��اوری پ ِ ِرد در تولید بریکت گرم و س��رد‬ ‫به عنوان یک دستاورد ملی و فناوری بومی)‬ ‫و پیاده‌س��ازی برنام��ه‌ای مبتنی ب��ر تفکر‬ ‫ش��بکه‌ای در راس��تای تکام��ل زنجیره این‬ ‫صنعت است‪.‬‬ ‫چنی��ن ایده و تفکری‪ ،‬قابلیت مدیریت بر‬ ‫بستر نرم‌افزاری جامع برای ارائه خدمت در‬ ‫این صنعت را دارا خواهد بود‪.‬‬ ‫عکس‪ :‬آیدا فریدی‬ ‫منیرحض�وری‪ :‬طرح احیا‪ ،‬فعال‌س��ازی و توسعه معادن‬ ‫کوچک‌مقیاس‪ ،‬سال ‪ ۹۶‬با امضای ‪ ۲‬تفاهمنامه چهارجانبه‬ ‫به‌صورت مجزا بین وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬ایمیدرو‪،‬‬ ‫خانه معدن‪ ،‬انجمن س��نگ‌آهن ایران و شرکت‌های گل‌گهر‬ ‫و میدک��و کلید خورد‪ .‬برای این طرح اقدامات زیادی انجام‬ ‫ش��ده که ازجمله می‌توان به نمونه آزمایش��ی قرار دادن ‪۵‬‬ ‫اس��تان کشور و تمرکز بر احیای معادن کوچک این مناطق‬ ‫اش��اره کرد‪ ۸ .‬مرداد امس��ال نیز همای��ش «رونق تولید با‬ ‫احیا‪ ،‬فعال‌سازی و توسعه معادن کوچک‌مقیاس» با حضور‬ ‫جمع زیادی از فعاالن معدنی سراس��ر کش��ور‪ ،‬تشکل‌های‬ ‫معدنی و مدیران عامل ش��رکت‌های ب��زرگ معدنی حامی‬ ‫معادن کوچک از سوی شرکت تهیه و تولید مواد معدنی به‬ ‫نیابت از س��ازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی‬ ‫ایران (ایمیدرو) برگزار شد‪.‬‬ ‫در ای��ن همای��ش از دغدغه‌ه��ای‬ ‫فعاالن این حوزه و همچنین اهداف‬ ‫طرح «احیا‪ ،‬فعال‌س��ازی و توسعه‬ ‫معادن کوچک‌مقیاس» سخن گفته‬ ‫ش��د‪ .‬دراین‌بی��ن می‌ت��وان ب��ه‬ ‫مش��ارکت ب��ا بخ��ش خصوص��ی‪،‬‬ ‫افزایش سطح اشتغال پایدار‪ ،‬رونق‬ ‫تولید‪ ،‬حمایت از استارت‌آپ‌های معدنی و آمارگیری به‌روز‬ ‫از معادن کشور اشاره کرد‪ .‬روزگار معدن در همین زمینه با‬ ‫عظیم��ی‪ ،‬مجری ط��رح رونق تولید با احیا‪ ،‬فعال‌س��ازی و‬ ‫توس��عه معادن کوچک‌مقیاس گفت‌وگو کرده که در ادامه‬ ‫می‌خوانید‪.‬‬ ‫€ €برنامه احیای معادن کوچک در ‪ ۵‬استان کشور از‬ ‫چه زمانی آغاز شده است؟‬ ‫از بهمن س��ال ‪۱۳۹۶‬و اوایل س��ال ‪ ۱۳۹۷‬احیای معادن‬ ‫کوچ��ک را آغاز کردی��م‪ .‬در آن زمان قرار ش��د برای اجرا‬ ‫ک��ردن پروژه‪ ۵ ،‬اس��تان را به‌عن��وان نمونه آزمایش��ی در‬ ‫نظر بگیریم‪ .‬خراس��ان جنوبی‪ ،‬اس��تان مرکزی‪ ،‬سیستان‬ ‫و بلوچس��تان‪ ،‬زنج��ان و هرمزگان ‪ ۵‬اس��تانی بودند که در‬ ‫سال گذشته‪ ،‬انتخاب و با معدنکارانی که معادن‌شان در این‬ ‫مناطق غیرفعال بود و همچنین مسئوالن استانی گفت‌وگو‬ ‫کردی��م‪ .‬در این اس��تان‌ها کاری را به‌عنوان متولی این امر‬ ‫انجام دادیم و بررس��ی کردیم مشکل عمده فعالیت نکردن‬ ‫یکی از تفاوت‌های طرح «احیا‪ ،‬فعال‌سازی و توسعه معادن کوچک‌مقیاس» با بقیه‬ ‫طرح‌های وزارتخانه این است که «بخش خصوصی‌محور» است‬ ‫آن معادن چیس��ت‪ ،‬مس��ئله آنها از چه دسته‌ای است و ما‬ ‫چگونه می‌توانیم به آنها کمک کنیم‪ .‬از محاسن این امر آن‬ ‫بود که با این کار می‌توانس��تیم پایش‌های بعدی را در بقیه‬ ‫استان‌ها بهتر انجام دهیم‪.‬‬ ‫€ €چرا استان‌های یادشده را انتخاب کردید؟‬ ‫دلیل انتخاب استان‌های یادشده این بود که قصد داشتیم‬ ‫به اس��تان‌های کمتر توس��عه‌یافته‌ای ک��ه ظرفیت معدنی‬ ‫داش��تند‪ ،‬بیشتر توجه کنیم‪ .‬برای نمونه معدن از مهم‌ترین‬ ‫مزیت‌های نس��بی سیستان و بلوچستان است‪ .‬این استان‪،‬‬ ‫مجموعه‌ای از مواد معدنی ط�لا‪ ،‬مس‪ ،‬آنتیموان‪ ،‬منیزیت‪،‬‬ ‫ی داده اس��ت‪ .‬ازآنجایی‌که‬ ‫آهن و کرومی��ت را در خود جا ‌‬ ‫این اس��تان یکی از اس��تان‌های کمتر توس��عه یافته کشور‬ ‫اس��ت‪ ،‬قابلیت‌های توس��عه‌یافتگی آن فقط با معدن میسر‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬بنابراین سعی کردیم با تمرکز بر استان سیستان‬ ‫و بلوچس��تان‪ ،‬امکان اس��تفاده از نیروهای بومی را افزایش‬ ‫دهیم تا اش��تغال در بخش معدن با این هدف توسعه یابد‪.‬‬ ‫مس��ئله دیگر اینکه ب��ر مناطقی تمرکز کردی��م که امکان‬ ‫عرضه و فروش محصوالت آنها س��اده‌تر است‪ .‬دراین‌بین‪،‬‬ ‫م��س‪ ،‬آهن و طال از موادی هس��تند که در فاز نخس��ت بر‬ ‫مبنای آن برنامه‌ریزی کردیم و در این اس��تان‌ها هم یافت‬ ‫می‌ش��د‪ .‬مورد دیگر اینکه به استان‌هایی توجه کردیم که‬ ‫معادن‌شان برای فعال‌سازی به ریسک کمتری نیاز داشتند‬ ‫و تعداد معادن غیرفعال آنها بیش��تر از بقیه بود‪ .‬برای نمونه‬ ‫می‌توان به استان مرکزی اش��اره کرد‪ .‬این استان در مرکز‬ ‫ایران اس��ت و فک��ر کردیم دسترس��ی‌های محل��ی آن به‬ ‫کارخانه‌های فرآوری راحت‌تر است‪ .‬می‌توان از ظرفیت‌های‬ ‫خالی واحدهای فرآوری اطراف آن اس��تفاده کرد‪ .‬بنابراین‬ ‫مزیت توجه و فعال کردن معادن استان‌های یادشده آن بود‬ ‫که از واحدهای فرآوری موجود هم می‌توان اس��تفاده کرد‬ ‫و این مسئله موجب کاهش هزینه سرمایه‌گذاری می‌شود‪.‬‬ ‫سیدشمس‌الدین وهابی درگذشت‬ ‫در آخرین ساعات روز جمعه ‪۱۸‬مرداد‪،‬‬ ‫دکتر سیدش��مس‌الدین وهابی‪ ،‬نماینده‬ ‫اصالح‌طلب مجلس شش��م درگذش��ت‪.‬‬ ‫متاس��فانه با خبر ش��دیم که آقای دکتر‬ ‫وهاب��ی پس از تحمل ی��ک دوره بیماری‬ ‫در ‪۶۴‬س��الگی دار فان��ی را وداع گفت‪ .‬به‬ ‫گزارش‬ ‫‪ ،‬سیدشمس‌الدین وهابی‪،‬‬ ‫عضو جبهه مش��ارکت ایران اسالمی‪ ،‬نماینده مردم‬ ‫تهران در مجلس شش��م‪ ،‬اس��تاد دانش��کده معدن‬ ‫دانش��کده فنی دانش��گاه تهران و از اعضای پیشین‬ ‫دفتر تحکیم وحدت بود‪ .‬او در سال ‪۱۳۳۴‬‬ ‫در بهبهان از توابع استان خوزستان متولد‬ ‫ش��د و پ��س از پای��ان دروس مقدماتی و‬ ‫دریاف��ت م��درک لیس��انس‪ ،‬تحصیالت‬ ‫خود را تا مقطع کارشناس��ی ارشد رشته‬ ‫مهندس��ی معدن ارتقا داد‪ .‬وهابی در سال‬ ‫‪ ۱۳۷۸‬در مرحله نخس��ت ششمین دوره‬ ‫انتخابات مجلس ش��ورای اس�لامی ب��ا ‪۲۸.۱‬درصد‬ ‫آرا ب��ه نمایندگی از مردم تهران‪ ،‬ری‪ ،‬ش��میرانات و‬ ‫اسالمشهر برای نخستین بار وارد خانه ملت شد‪.‬‬ ‫دولت باید متعهد به خرید تضمینی‬ ‫تولیدات داخلی ناوگان حمل‌ونقل ریلی شود‬ ‫رئیس کارگروه حمل‌ونقل کمیس��یون عمران‬ ‫مجلس ش��ورای اس�لامی گفت‪ :‬وزارت راه باید با‬ ‫س��ازندگان و تولیدکنندگان داخلی‪ ،‬قراردادهای‬ ‫بلندم��دت ببندد و در این ق��رارداد دولت متعهد‬ ‫به خرید این تولیدات شود‪ ،‬آنگاه خواهید دید که‬ ‫ناوگان حمل‌ونقل ریلی کشور به سرعت ترمیم و‬ ‫نوسازی می‌ش��ود‪ .‬به گزارش خانه ملت‪ ،‬شادمهر‬ ‫کاظم‌زاده‪ ،‬رئیس کارگروه حمل‌ونقل کمیس��یون‬ ‫عمران مجلس شورای اسالمی با اشاره به وضعیت‬ ‫حمل‌ونقل ریلی کش��ور گفت‪ :‬بر اساس آمارها تا‬ ‫پایان سال ‪ ،۹۵‬حدود ‪ ۲۳‬هزار واگن باری و حدود‬ ‫‪ ۲۲‬هزار واگن مس��افربری در ناوگان حمل‌ونقل‬ ‫ریلی فعال بودن��د‪ .‬نماینده مردم دهلران‪ ،‬آبدانان‬ ‫و دره‌شهر در مجلس ش��ورای اسالمی ادامه داد‪:‬‬ ‫بر اس��اس آمارها‪ ،‬میانگین عمر بیش از ‪ ۲۲‬هزار‬ ‫واگن باری ‪ ۲۷‬سال است‪ ،‬همچنین حداکثر عمر‬ ‫ناوگان موجود مسافربری حدود ‪ ۶۲‬سال است‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬از طرف دیگر حدود ‪ ۴۵‬درصد‬ ‫لکوموتیوهای موجود در ناوگان حمل‌ونقل ریلی‪،‬‬ ‫بی��ش از ‪ ۴۰‬س��ال عمر دارن��د‪ .‬آمارهای موجود‬ ‫نشان می‌دهند که ناوگان حمل‌ونقل ریلی کشور‬ ‫بس��یار فرس��وده اس��ت‪ .‬کاظم‌زاده تصریح کرد‪:‬‬ ‫فرسودگی حمل‌ونقل ریلی موجب کاهش کارآیی‬ ‫و درآمدزایی و افزایش مصرف سوخت می‌شود‪ ،‬از‬ ‫این رو باید در جهت نوس��ازی این ناوگان حرکت‬ ‫کنی��م‪ .‬این نماینده م��ردم در مجلس دهم ادامه‬ ‫داد‪ :‬به نظر من بهترین راهکار برای کاهش میزان‬ ‫فرس��ودگی حمل‌ونقل ریلی و حرکت به س��مت‬ ‫نوس��ازی این ن��اوگان‪ ،‬اس��تفاده از ظرفیت‌های‬ ‫بخش خصوصی در کش��ور اس��ت‪ .‬وی گفت‪ :‬در‬ ‫ش��رایط کنونی‪ ،‬توانایی و امکانات الزم در داخل‬ ‫کش��ور برای تولید واگن باری و مسافربری وجود‬ ‫دارد اما الزمه تحقق این برنامه‌ها‪ ،‬حمایت جدی‬ ‫دولت از صنایع تولیدی اس��ت‪ .‬کاظ��م‌زاده ادامه‬ ‫داد‪ :‬وزارت راه و شهرس��ازی بای��د با س��ازندگان‬ ‫و تولیدکنن��دگان داخل��ی قراردادهای بلندمدت‬ ‫ببندند و در این ق��رارداد‪ ،‬دولت متعهد به خرید‬ ‫این تولیدات باش��د‪ .‬آنگاه خواهید دید که ناوگان‬ ‫حمل‌ونقل ریلی کشور به سرعت ترمیم و نوسازی‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬رئیس کارگروه حمل‌ونقل کمیس��یون‬ ‫عمران مجلس گفت‪ :‬بهترین مس��یر برای تامین‬ ‫ریل‪ ،‬لکوموتیو و واگن‪ ،‬حمایت از بخش خصوصی‬ ‫و ش��رکت‌های داخلی است زیرا دولت به تنهایی‪،‬‬ ‫قادر به سرمایه‌گذاری در این حوزه نیست‪.‬‬ ‫گذری بر ویژگی‌ها و کارکرد سامانه بهین‌یاب‬ ‫س��امانه بهین‌یاب یکی از س��امانه‌های محوری‬ ‫خدم��ات الکترونیکی در حوزه صنعت اس��ت که‬ ‫بی��ش از ‪ ۵۰‬فرآیند مرتبط ب��ا حوزه‌های صدور‬ ‫مجوزه��ا‪ ،‬صدور معافیت‌ها و ارائه خدمات مرتبط‬ ‫با بخش تولید را الکترونیکی ارائه می‌دهد‪.‬‬ ‫به گ��زارش خبرگزاری برنا‪ ،‬ای��ن فرآیندها در‬ ‫گذش��ته‪ ،‬فیزیکی‪ ،‬غیر ش��فاف و مستلزم حضور‬ ‫مراجعان به بخش‌های مختلف این وزارت بود اما‬ ‫هم‌اکنون رویه‌ای شفاف و الکترونیکی دارد‪.‬‬ ‫فرآین��د خرید م��واد اولی��ه از ب��ورس یکی از‬ ‫فرآینده��ای اش��اره ش��ده در س��امانه بهین‌یاب‬ ‫اس��ت‪ .‬فرآیند تخصیص مواد اولیه پتروشیمی در‬ ‫س��ال ‪ ۱۳۹۰‬پیرو بخشنامه ستاد هدفمند کردن‬ ‫یارانه‌ها راه‌اندازی ش��د‪ .‬بر اس��اس این بخشنامه‪،‬‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت موظف ش��د‬ ‫س��امانه‌ای را ایجاد کند تا به‌وسیله آن واحدهای‬ ‫تولیدی دارای صالحی��ت برای خرید محصوالت‬ ‫پتروشیمی به شرکت بورس کاال معرفی شوند‪.‬‬ ‫€ €ب�ا احیای مع�ادن کوچ�ک در این اس�تان‌ها چه‬ ‫بخش‌هایی باید نقش‌آفرینی کنند؟‬ ‫فعال‌س��ازی بر مبن��ای چند رکن اصلی انجام می‌ش��ود؛‬ ‫رک��ن س��رمایه‌پذیر‪ ،‬معادن هس��تند و بخ��ش دیگر رکن‬ ‫س��رمایه‌گذار اس��ت که برای تامین مال��ی معادن کوچک‬ ‫برنامه‌ری��زی می‌کن��د‪ .‬وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫و زی��ر مجموعه‌ه��ای آن مث��ل معاون��ت ام��ور مع��ادن و‬ ‫صنای��ع معدنی‪ ،‬س��ازمان زمین‌شناس��ی‪ ،‬ایمی��درو و زیر‬ ‫مجموعه‌ه��ای آن از جمل��ه صندوق بیمه س��رمایه‌گذاری‬ ‫فعالیت‌های معدنی‪ ،‬ش��رکت تهیه و تولی��د مواد معدنی و‬ ‫واح��د زیر س��اخت‌های ایمی��درو از جمل��ه مجموعه‌هایی‬ ‫هس��تند که ب��رای احی��ای مع��ادن کوچک ایف��ای نقش‬ ‫می‌کنن��د‪ .‬همچنی��ن هلدینگ‌های تامین‌کنن��ده مالی یا‬ ‫مجموعه‌های��ی که از بخش‌های دیگ��ر آمده‌اند تا در بخش‬ ‫معدن س��رمایه‌گذاری کنند‪ ،‬انجمن‌ها و تشکل‌های بخش‬ ‫خصوصی از دیگر بازیگران این حوزه هستند‪ .‬همان‌طور که‬ ‫می‌دانیم در شکل‌گیری کنسرسیوم‌ها‪ ،‬انجمن‌ها و تشکل‌ها‬ ‫بهتر عمل می‌کنند‪ .‬تامین مالی به روش‌های جدید و روش‬ ‫تامی��ن مالی جمعی نی��ز از موارد برنامه‌ریزی ش��ده برای‬ ‫برطرف کردن مسائل مالی هستند‪.‬‬ ‫€ €برنامه س�ال ج�اری برای احیای مع�ادن کوچک‬ ‫چیست؟‬ ‫در برنامه سال ‪ ۱۳۹۸‬ابتدا در نظر داشتیم بر ‪ ۱۵‬استانی‬ ‫ک��ه معدنی‌تر هس��تند‪ ،‬تمرکز کنیم اما ب��ا توجه به تعیین‬ ‫ش��دن و اب�لاغ طرح به عن��وان یکی از طرح‌ه��ای اقتصاد‬ ‫مقاومتی و نیز به دس��تور مقام عالی وزارت‪ ،‬برنامه ما تغییر‬ ‫کرد و امس��ال تمام اس��تان‌ها را پایش می‌کنیم‪ .‬این تغییر‬ ‫برنام��ه‪ ،‬ما را به این س��مت هدایت کرد ک��ه کارگروه‌های‬ ‫استانی را تشکیل و فعال کنیم‪.‬‬ ‫خانه معدن‪ ،‬معاون اقتصادی اس��تانداری‪ ،‬سازمان نظام‬ ‫مهندسی معدن اس��تان و تشکل‌ها و انجمن‌های تخصصی‬ ‫مرتبط با بخش معدن از اعضای اصلی کارگروه‌های استانی‬ ‫هس��تند که به ریاس��ت س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫استان مدیریت خواهد شد‪.‬‬ ‫€ €در برنام�ه س�ال ج�اری قص�د داری�د ب�ا بخش‬ ‫خصوصی همراه شوید؟‬ ‫یکی از تفاوت‌ه��ای این طرح با بقیه طرح‌های وزارتخانه‬ ‫این است که «بخش خصوصی محور» است‪ .‬به این ترتیب‬ ‫عمده تامین مالی این طرح به‌وسیله بخش خصوصی انجام‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫نحوه ارزیابی مربوط به س��رمایه‌گذاران بخش خصوصی‬ ‫در قالب یک فراخوان برنامه‌ریزی ش��ده‪ ،‬این اس��ت که هر‬ ‫فردی با چه قابلیت‪ ،‬سرمایه و عالقه‌ای می‌خواهد در حوزه‬ ‫معدن حضور یابد‪ .‬در این بین بس��ته به تقاضای‌ش��ان باید‬ ‫م��وارد مرتبط را به آنها معرفی ک��رد‪ .‬اگر جایی هم بخش‬ ‫خصوصی‪ ،‬نیازمند تامین مالی دولت باشد به‌وسیله ضمانت‬ ‫صن��دوق بیمه و روش‌های تامی��ن مالی از بخش خصوصی‬ ‫حمایت الزم خواهد شد‪ .‬بنابراین همان‌طور که مطرح شد‬ ‫نقش بخش خصوصی پررنگ است و بزرگ‌ترین قسمت کار‬ ‫احیا و فعال‌س��ازی معادن با حض��ور بخش خصوصی انجام‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫€ €پس از همایش چقدر از شما استقبال شد؟‬ ‫وقتی به دس��تور مقام عالی وزارت‪ ،‬همایش رونق تولید‪،‬‬ ‫احیا و فعال‌س��ازی معادن کوچک‌مقیاس را برگزار کردیم‪،‬‬ ‫تمام مس��ئوالن‪ ،‬دس��ت‌اندرکاران و مجموعه‌ه��ای بزرگ‬ ‫معدن��ی حاضر ش��دند‪ .‬این همای��ش‪ ،‬یک��ی از اجتماعات‬ ‫بزرگ معدنی بود که با اس��تقبال گس��ترده‌ای روبه‌رو شد‪.‬‬ ‫در روز همای��ش‪ ،‬طرح ب��ه طور کامل به آنها معرفی ش��د‬ ‫و خوش��بختانه از آن روز‪ ،‬مراجعه به دفتر طرح زیاد ش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬عده‌ای از سیس��تان و بلوچس��تان آمدن��د و اعالم‬ ‫کردن��د معادن��ی دارند و از ما درخواس��ت س��رمایه‌گذاری‬ ‫کردن��د‪ .‬بنابراین همایش اثر خود را گذاش��ته و مفید بوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫همچنین یک وب‌سایت مربوط به این موضوع راه‌اندازی‬ ‫کردی��م که در آن اطالعات مربوط به پروژه‌ها‪ ،‬حامیان این‬ ‫ط��رح و رون��د کار را اطالع‌رس��انی خواهیم ک��رد‪ .‬مرحله‬ ‫نخس��ت‪ ،‬شناس��ایی معادن فعال و غیرفعال اس��ت سپس‬ ‫مغایرت‌ها را با اس��تان بررس��ی می‌کنیم و پس از پردازش‬ ‫مصاحبه‌ه��ا و پرسش��نامه‌ها تکمیل و جم��ع‌آوری خواهد‬ ‫ش��د‪ ،‬مشکالت احصاء می‌ش��ود و پس از تعیین روش‌های‬ ‫کلینیکی به س��رمایه‌گذاران بخش خصوصی که به‌وس��یله‬ ‫فراخوان یا تفاهمنامه مش��خص ش��ده‌اند‪ ،‬معرفی می‌شوند‬ ‫تا وارد عرصه ش��ده و نسبت به فعال‌سازی محدوده‌ها اقدام‬ ‫کنند‪.‬‬
‫یکشنبه‬ ‫‪ 20‬مرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 9‬ذی‌الحجه ‪1440‬‬ ‫‪ 11‬اوت ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1348‬‬ ‫پیاپی ‪2666‬‬ ‫وزارت اقتصاد‬ ‫مهم‌ترین بازیگر‬ ‫رمزارزهاست‬ ‫روز‌های شلوغ تعمیرات‬ ‫با قطعات بی‌کیفیت‬ ‫جاذبه‌های‬ ‫«تخت سلیمان»‬ ‫‪7‬‬ ‫‪www.Tejaratdaily.com‬‬ ‫نخستین گام تفویض اختیارات به بخش خصوصی در وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت برداشته شد‬ ‫زه�را طهران�ی‪ :‬مش��ارکت بخ��ش خصوص��ی و کاهش‬ ‫تصدی‌گری دولت یکی از مهم‌ترین مولفه‌هایی است که همیشه‬ ‫مورد تاکید مس��ئوالن و کارشناس��ان بوده و آنهایی که اقتصاد‬ ‫می‌دانند و با علم اقتصاد آش��نا هستند‪ ،‬یکی ا ‌ز آفت‌های اقتصاد‬ ‫را همی��ن دولتی بودن آن عن��وان می‌کنند‪ .‬در این میان وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با س��کانداری رضا رحمانی‪ ،‬نخس��تین‬ ‫گام را در ای��ن مس��یر برداش��ته به نحوی که آق��ای وزیر مدتی‬ ‫پیش در برخی سخنرانی‌های خود از تفویض اختیارات به بخش‬ ‫خصوصی خبر داده بود و حاال در گام نخست این وعده در بخش‬ ‫زعفران در حال تحقق است‪.‬‬ ‫طالی سرخ ایران یکی از کاالهای مهم و استراتژیکی است که‬ ‫از دیرباز تاکنون مش��تریان خاص خود را داشته و دارد‪ .‬در حالی‬ ‫ایران را به زعفران ناب‌اش می‌شناس��ند که رقیبان سال‌هاست‬ ‫دس��ت از س��ر آن برنمی‌دارند و به هر نحوی سعی دارند زعفران‬ ‫ایران��ی را به‌نام و کام خودش��ان تمام کنند؛ از اس��پانیا گرفته تا‬ ‫همین افغانستان که همس��ایه دیوار به دیوار گربه ایرانی است‪.‬‬ ‫وقتی کشوری در تولید یک محصول که از قضا محصول کمیاب‬ ‫و نابی هم در جهان است‪ ،‬حرف نخست را می‌زند باید برای بازار‬ ‫آن و توس��عه این بخش برنامه داش��ته باش��د تا گوی رقابت را از‬ ‫دستش نگیرند‪.‬‬ ‫طالی س��رخ ایران نیز از این قاعده مستثنا نیست و متاسفانه‬ ‫در جایگاه��ی که باید قرار ندارد به همی��ن دلیل به‌تازگی وزیر‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در نشست هم‌اندیشی با اعضای شورای‬ ‫مل��ی زعفران حضور یافت و با اش��اره به زعف��ران کاالی خاص‬ ‫تولیدی کشور است‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬باید درباره زعفران برنام ‌ه جامع‬ ‫توسعه زعفران کشور تدوین و ارائه شود‪.‬‬ ‫به گزارش شاتا‪ ،‬رضا رحمانی تاکید کرد‪ :‬شورای ملی زعفران‬ ‫متول��ی تهیه برنامه جامع توس��عه زعفران اس��ت و باید در این‬ ‫مسیر از همه عوامل موثر شامل وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪،‬‬ ‫اتاق بازرگانی‪ ،‬تش��کل‌ها و انجمن‌های تخصصی‪ ،‬کمیس��یون‬ ‫صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی‪ ،‬بانک مرکزی‪ ،‬سازمان‬ ‫استاندارد‪ ،‬س��ازمان بورس‪ ،‬دانشگاه‌ها‪ ،‬اس��تارت‌آپ‌ها و البته‬ ‫مسئوالن اس��تان‌های خراسان رضوی و جنوبی همفکری الزم‬ ‫را بگیرد‪.‬‬ ‫سپردن کار زعفران به شورا‬ ‫‹ ‹ساماندهی بازار زعفران اولویت وزارتخانه‬ ‫وزی��ر صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت با بی��ان اینک��ه نظرهای‬ ‫تخصص��ی بخش خصوصی که مبتنی بر رویکرد‌های راهگش��ا‬ ‫در ح��وزه صنعت و تجارت باش��د‪ ،‬مورد احت��رام و حتی محل‬ ‫تصمیم‌گیری‌ه��ای وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت اس��ت‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬در ‪ ۳‬هفته آینده‪ ،‬بس��ت ‌ه اولیه تدوین و ارائه ش��ود‬ ‫ت��ا بخش‌های موث��ر نظرهای خ��ود را ارائه دهن��د و خروجی‬ ‫نظرهای ارائه شده برای انجام اقدام‌های مقتضی درباره محصول‬ ‫زعفران استفاده شود‪ .‬رحمانی ادامه داد‪ :‬فعاالن اقتصادی برای‬ ‫اصالح روش اجرایی تعه��دات ارزی صادرات‪ ،‬تولید‌کنندگان و‬ ‫صادر‌کنندگان اگر پیش��نهاد موثری دارند ارائه کنند که به طور‬ ‫حتم بررسی می‌شود‪ .‬البته این پیشنهادها باید در یک چارچوب‬ ‫مشخصی باشد تا مورد پذیرش بانک مرکزی هم قرار بگیرد‪ .‬وی‬ ‫تصریح کرد‪ :‬س��اماندهی بازار زعفران و بازار سوغات دو اولویت‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت است که عالوه بر توسعه تجارت‬ ‫اس��تان به‌نوعی در تجارت کشور نیز نقش موثری دارد‪ .‬به‌گفته‬ ‫او‪ ،‬برای رفع مس��ائل مربوط به محص��ول زعفران آمادگی الزم‬ ‫برای بکارگی��ری تمام ظرفیت‌ها وج��ود دارد و در صورت ارائه‬ ‫پیشنهادها کارگش��ا‪ ،‬موارد را در شورای‌عالی صادرات پیگیری‬ ‫خواهی��م کرد‪ .‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت گفت‪ :‬در راس��تای‬ ‫تحق��ق اهداف توس��عه‌ای بخش تولید و تج��ارت نیاز جدی به‬ ‫همکاری دو سویه بخش دولتی و خصوصی است‪ .‬حاضر هستیم‬ ‫بس��یاری از اختیارات را به بخش خصوصی تفویض کنیم اما این‬ ‫مهم منوط به پذیرش مس��ئولیت از س��وی بخش خصوصی نیز‬ ‫اس��ت‪ .‬رحمانی با اشاره به رایزنی‌های گوناگون برای رفع موانع‬ ‫بانکی در حوزه تولید و تجارت از‌س��وی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت گفت‪ :‬موضوع‌های م��ورد توجه صادرکنندگان زعفران‬ ‫باید کاملا شفاف و قابل اجرا باشد تا به نتایج قابل حصول دست‬ ‫یابیم‪.‬‬ ‫‹ ‹کاری نکنی�م یک میلیون و ‪۵۰۰‬ه�زار نفر بیکار‬ ‫شوند‬ ‫نایب‌رئیس ش��ورای ملی زعفران که در این نشس��ت حضور‬ ‫داش��ت‪ ،‬با اش��اره به جزئیات این نشس��ت با بی��ان اینکه آقای‬ ‫رحمانی قول تفویض اختیار به ش��ورای مل��ی زعفران را دادند‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬نقدها و نگرانی‌های خود را ب��ه آقای وزیر اعالم کردیم و‬ ‫تاکید داشتیم این ناهماهنگی‌ها از سوی تصمیم‌گیران به‌وجود‬ ‫می‌آید‪.‬‬ ‫غالمرضا میری در گفت‌وگو با‬ ‫تصریح ک��رد‪ :‬آقای رحمانی هم اعالم‬ ‫کردند با توجه ب��ه اینکه زعفران یک‬ ‫کاالی خاص است و در خراسان بزرگ‬ ‫تولید می‌شود؛ می‌توانیم اختیارات را‬ ‫به شورای ملی زعفران تفویض کنیم و‬ ‫این ش��ورا هرآنچ��ه در این س��ال‌ها‬ ‫خودش تجربه ک��رده را از تولید تا صادرات مدیریت کند‪ .‬ما نیز‬ ‫قرار شد براساس سرفصل‌های مشکالت مشخص برنامه جامع‬ ‫ی و هماهنگی نهادهای گوناگون از جمله س��ازمان‬ ‫را ب��ا همکار ‌‬ ‫اس��تاندارد و سازمان غذا و دارو و اتاق بازرگانی و مجلس شورای‬ ‫اس�لامی‪ ...‬تدوین و به وزیر ارائه کنیم‪ .‬وی با بیان اینکه تفویض‬ ‫اختیارت جزو ضروریات است‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬در سال زراعی جاری‪،‬‬ ‫حدود‪۵۰۰‬تنزعفرانخواهیمداشتاماباتوجهبهسختگیری‌ها‬ ‫و اینک��ه صادرکنندگان واقعی خانه‌نش��ین ش��دند و زعفران از‬ ‫طریق قاچاق از کشور خارج می‌شود و با توجه به اینکه محصول‬ ‫ایرانی را در عمل به‌دس��ت رقیب می‌س��پاریم‪ ،‬مطمئن هستیم‬ ‫ی��ک میلیون و ‪۵۰۰‬هزار نفر ش��اغل در بخش تولید تا صادرات‬ ‫زعفران بیکار خواهد شد‪ .‬نایب‌رئیس شورای ملی زعفران گفت‪:‬‬ ‫ع�لاوه ب��ر ص��ادرات و صادرکنندگان‪ ،‬کش��اورزان م��ا دچار‬ ‫آس��یب‌های بسیاری خواهد ش��د چراکه با توجه به کم‌آبی‌ها و‬ ‫خشکسالی‌ها نمی‌توانند محصول دیگری کشت کنند و اگر این‬ ‫راه امرارمعاش را از آنها بگیریم‪ ،‬جامعه و دولت دچار پیامد‌های‬ ‫منفی خواهند شد‪.‬‬ ‫‹ ‹موفقیت به‌دست بخش خصوصی‬ ‫عضو هیات رئیس��ه ش��ورای ملی زعفران از دیگر حاضران در‬ ‫نشس��ت با وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت بود که درباره جزئیات‬ ‫این نشس��ت گفت‪ :‬براس��اس تصمیم‌های این نشس��ت‪ ،‬شورا‬ ‫ت بازار زعفران را به جای دولت‬ ‫بخش��ی از مسئولیت‌های مدیری ‌‬ ‫برعهده می‌گیرد؛ یعنی س��پردن کار م��ردم به مردم‪‌،‬به معنای‬ ‫واقعی‪.‬‬ ‫از شکست‌های قبلی درس بگیریم‬ ‫در آینده مس��یر خود استفاده کند‪ ،‬اما‬ ‫چنی��ن روندی را در پی��ش نمی‌گیرد‪.‬‬ ‫برای همین در دایره بسته سیاست‌های‬ ‫شکس��ت‌خورده گیر کرده است‪ .‬فساد‬ ‫همزاد چنین نظامی است‪.‬‬ ‫با توجه به سیاس��ت‌های تجاری یک‬ ‫سال گذش��ته دولت‪ ،‬واردات و صادرات‬ ‫بس��یاری از کااله��ا در ای��ن س��ال مدام‬ ‫ممنوع و آزاد می‌شد که متاسفانه این بی‌ثباتی در‬ ‫سیاس��ت‌ها خود به نگرانی از آینده دامن می‌زند‪.‬‬ ‫ضمن اینکه نتیجه این رویه‌ها افزایش فساد است‪.‬‬ ‫به‌هرح��ال گاهی ش��وک‌هایی به اقتص��اد وارد‬ ‫می‌ش��ود که ناگزیر باید ب��رای آنها در کوتاه‌مدت‬ ‫برنام��ه داش��ت ام��ا همین ش��وک‌ها ه��م قابل‬ ‫پیش‌بین��ی اس��ت‪ .‬تحریم‌ها اگرچ��ه قابل‌کنترل‬ ‫نیستند اما می‌توانس��تیم آن را پیش‌بینی کنیم‪.‬‬ ‫م��ا در این ش��رایط نیازمند برنامه‌ریزی س��ازگار‬ ‫با ش��رایط هس��تیم ک��ه متاس��فانه برنامه‌ریزی‬ ‫سازگار با ش��رایط در کشور نداریم و برای همین‬ ‫برنامه‌ریزی‌های ما ناگهانی اس��ت‪ .‬حتی وضعیت‬ ‫بدتر از این است و آن اینکه نظام سیاست‌گذاری‬ ‫منسجمی نداریم و با آمدن و رفتن یک وزیر و در‬ ‫سطح کالن تغییر رئیس‌جمهوری‪ ،‬همه برنامه‌ها‬ ‫تغیی��ر می‌کند و فرد جدی��د برنامه جدیدی ارائه‬ ‫می‌دهد‪.‬‬ ‫نظ��ام تصمیم‌گی��ری ما خلق‌الس��اعه و قائم به‬ ‫فرد اس��ت و برای همین سیاست‌های پوپولیستی‬ ‫و شکس��ت‌خورده با اینکه تجربه‌ش��ده ولی بازهم‬ ‫ب��ه‌کار گرفته می‌ش��وند و هم��ه تجربه‌های تلخ‬ ‫گذشته دوباره تکرار می‌شود؛ بنابراین نظام تدبیر‬ ‫باید مبتن��ی‌بر حقایق و تجربه تاریخی باش��د و‬ ‫نظام تصمیم‌گیری نیز باید از شکست قبلی خود‬ ‫درس بگیرد و مبتنی بر س��لیقه‌های ش��خصی و‬ ‫فردی نباشد‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫داوود س�وری‪ -‬اقتص�اددان‪:‬‬ ‫وقتی تحریم‌ها ش��روع می‌ش��ود‪ ،‬دور‬ ‫زدن تحری��م ه��م اجب��اری اس��ت و‬ ‫خواهی‌نخواهی فعالیت‌هایی پشت پرده‬ ‫انجام خواهد ش��د که بخشی از آنها با‬ ‫فس��اد همراه خواهد بود‪ .‬در این میان‪،‬‬ ‫سیاس��ت‌های ش��تابزده و تجربه‌شده‬ ‫وضعیت را برای مردم و اقتصاد کشور بدتر خواهد‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫نظ��ام تدبیر م��ا سیاس��ت‌های تجربه‌ش��ده و‬ ‫شکس��ت‌خورده را به‌‌عن��وان راه‌حل بس��یاری از‬ ‫مش��کالت در پیش می‌گیرد؛ سیاس��ت‌هایی که‬ ‫پیش‌تر امتحان خود را پس داده‌اند‪ .‬این وضعیت‬ ‫در ش��رایط تحریم حجم فس��اد را بیشتر خواهد‬ ‫کرد‪ ،‬اما متأس��فانه نظام تصمیم‌گیری از گذشته‬ ‫خ��ود درس نمی‌گیرد‪ .‬نظام تدبیر باید مس��ائل و‬ ‫مش��کالت را طبقه‌بندی و از تجربه‌های گذش��ته‬ ‫علی حس��ینی به‬ ‫گفت‪ :‬ما نیز‬ ‫به‌دنبال این هستیم که دولت بیشتر‬ ‫ام��ور تجاری و تولی��دی زعفران را به‬ ‫تش��کل‌ها واگذار کند‪ .‬وی ادامه داد‪:‬‬ ‫هدف از تاس��یس تشکل‌ها چیست؟‬ ‫متاس��فانه چندی��ن س��ال اس��ت‬ ‫تشکل‌های کش��ور که تعدادشان هم‬ ‫کم نیست‪ ،‬تنها کارشان رساندن بخشنامه‌های دولت به اعضای‬ ‫خود اس��ت که این درست نیس��ت‪ .‬مگر تشکل‌ها سیاهی لشگر‬ ‫هستند؟ اگر قرار است کار مردم به مردم سپرده شود پس هرچه‬ ‫س��ریع‌تر باید تفویض اختیار ش��ود‪ .‬به‌گفته عضو هیات رئیسه‬ ‫شورای ملی زعفران‪ ،‬اگر بتوانیم در این مسیر موفق شویم شاهد‬ ‫س��اماندهی در بازار زعفران کشور خواهیم بود‪ .‬به آقای وزیر هم‬ ‫گفت��م اگر اعتقاد و ب��اور قلبی به این موضوع دارید‪ ،‬نخس��تین‬ ‫وزارتخانه‌ای باش��ید که چنین ام��ری را محقق می‌کند تا دیگر‬ ‫وزارتخانه‌ه��ا نیز از ش��ما پیروی کنند و اختی��ارات را به بخش‬ ‫خصوصی واگذار کنند‪ .‬حس��ینی با اش��اره ب��ه اینکه معضالت‬ ‫بسیاری در بخش تولید و تجارت داریم که با برنامه جامع اصالح‬ ‫و رفع خواهد ش��د‪ ،‬گفت‪ :‬تا زمانی که بوی دولت در بخش تولید‬ ‫و صادرات به مش��ام می‌خورد‪ ،‬موفق نیس��تیم‪ .‬تازمانی که یک‬ ‫صادرکنن��ده ی��ا تولیدکننده دس��توری قرار اس��ت کار کند‪،‬‬ ‫نمی‌ت��وان پیش‌رفت‪ .‬وی با بیان اینکه باید نظرهای کف جامعه‬ ‫را گرفت و با آنها همراه بود‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬این تش��کل‌ها هستند که‬ ‫برخواسته از سوی مردم هستند؛ تشکل‌هایی که مردمی باشند‬ ‫و از پیشکس��وتان و خبره‌ها تشکیل ش��ده باشند‪ .‬شورای ملی‬ ‫زعف��ران با برخ��ورداری از ‪۹‬تش��کل گوناگ��ون ( مانند انجمن‬ ‫تولیدکنن��دگان و صادرکنن��دگان زعفران خراس��ان جنوبی‪،‬‬ ‫صندوق توس��عه زعفران‪ ،‬اتحادیه گیاهان دارویی و زعفران و‪‌)...‬‬ ‫می‌تواند امور را به‌دس��ت بگیرد و تقس��یم مس��ئولیت کند‪ .‬با‬ ‫سپردن امور به بخش خصوصی و مردم‪ ،‬نه تنها دیگر کسی گالیه‌‬ ‫و انتقادی ندارد‪ ،‬بلکه این دولت اس��ت که مطالبه‌گری می‌کند و‬ ‫نقش نظارتی و حمایتی خواهد داش��ت‪ .‬به ه��ر حال این اتفاق‬ ‫بس��یار مهمی اس��ت و امی��دوارم به‌درس��تی اجرا ش��ود و در‬ ‫بروکراسی نیفتد‪.‬‬ ‫امتناع برخی نهاد‌های قضایی از رعایت قانون مناطق آزاد‬ ‫چندی پیش یکی از نمایندگان مجلس ش��ورای اس�لامی از اجرا نشدن قوانین و‬ ‫مقررات مربوط به مناطق آزاد در منطقه اروند گالیه کرده و این مس��ئله را موجب‬ ‫بیکاری و وضعیت بد معیشتی مردم دانسته بود‪.‬‬ ‫دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی درباره این ادعا به ایرنا گفت‪ :‬اینکه‬ ‫اجرا نش��دن قوانین موجب فقر و بیکاری ش��ده صحبت درستی نیست‪ .‬متاسفانه‬ ‫گاهی ش��اهد رعایت نشدن قانون و مقررات ازسوی برخی نهادهای اجرایی و حتی‬ ‫قضایی هس��تیم که این مسئله ویژه منطقه اروند نیس��ت‪ .‬مرتضی بانک ادامه داد‪:‬‬ ‫رعایت نش��دن قانون گاهی به‌دلیل برداش��ت متفاوتی اس��ت ک��ه نهادها از قانون‬ ‫خودشان و قانون مناطق آزاد دارند؛ این موارد باید با تفاهم و مذاکره حل و مواردی‬ ‫ک��ه از نظر قانونی با هم تداخل دارند‪ ،‬برطرف ش��ود‪ .‬بانک فعالیت‌های منطقه آزاد‬ ‫اروند را برای افزایش توانمندی اقتصادی مردم و اش��تغال منطقه موثر ارزیابی‌کرد‬ ‫و گف��ت‪ :‬اروند در ارتباط با رفت‌وآمد خارجی‌ها به‌عنوان نمونه ورود عراقی‌ها بدون‬ ‫روادید اقدام‌های خوبی انجام داده است‪ .‬وی با اشاره به دو ویژگی مهم مناطق آزاد‬ ‫تصریح کرد‪ :‬ویژگی نخس��ت معافیت ‪۲۰‬س��اله از مالیات است که همه جا رعایت‬ ‫می‌ش��ود؛ همچنین مقررات گمرکی این مناطقه نیز تاکنون رعایت ش��ده اس��ت؛‬ ‫اگرچه موضوع ثبت‌س��فارش کاال در مناطق آزاد موضوع‌ها را کمی مبهم و پیچیده‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫وی همچنین درباره ورود گردش��گران خارجی به منطقه آزاد اظهارکرد‪ :‬اکنون‬ ‫ورود خارجی‌ه��ا ب��ه مناطق آزاد بدون دریاف��ت روادید امکان‌پذیر اس��ت‪ ،‬اما اگر‬ ‫گردش��گر بخواهد از آنجا وارد سرزمین اصلی شود باید روادید دریافت کند و هنوز‬ ‫برای ورود گردش��گران خارجی به س��رزمین اصلی بدون دریافت روادید به تفاهم‬ ‫نرسیده‌ایم‪.‬‬
‫‪8‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 20‬مرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 9‬ذی‌الحجه ‪1440‬‬ ‫‪ 11‬اوت ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1348‬‬ ‫پیاپی ‪2666‬‬ ‫تجارت الکترونیک‬ ‫تجارت‬ ‫در گفت‌وگوی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫با رئیس پژوهشکده فناوری اطالعات و ارتباطات جهاد دانشگاهی مطرح شد‪:‬‬ ‫وزارت اقتصاد مهم‌ترین بازیگر رمزارزهاست‬ ‫نرگ�س حافظ�ی‪ :‬بع��د از کش‌وقوس‌ه��ای ف��راوان درب��اره‬ ‫فعالیت‌های اس��تخراج رم��زارز‪۱۳ ،‬مرداد هی��ات دولت با صدور‬ ‫آیین‌نام��ه‌ای‪ ،‬کس��ب‌وکار اس��تخراج رم��زارز ‪ -‬به‌اصطالح فنی‬ ‫ماینینگ ‪ -‬را به رس��میت ش��ناخت و ضوابطی را برای حضور در‬ ‫این کس��ب‌وکار تعیین کرد‪ .‬این آیین‌نامه در ‪۶‬ماده تصویب شده‬ ‫است و درباره موضوع‌های گوناگون ازجمله نگاه صنعتی‪ ،‬دریافت‬ ‫مجوز‪ ،‬تعرفه‌های مالی و‪ ...‬برای این کس��ب‌وکار سیاس��ت‌گذاری‬ ‫کرده اس��ت‪ .‬این آیین‌نامه س��بک و کالن تدوین ش��ده اس��ت و‬ ‫به‌نظ��ر می‌رس��د آیین‌نامه‌های جزئی‌تر ازس��وی وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت و وزارت نیرو تدوین شود‪ .‬ازاین‌رو باید صبر کرد‪.‬‬ ‫به‌منظور بررسی دقیق‌تر مفاد این آیین‌نامه با حبیب‌اهلل اصغری‪،‬‬ ‫رئیس پژوهش��کده فناوری اطالعات و ارتباطات جهاد دانشگاهی‬ ‫گفت‌وگوکردی��م تا مفاد آیین‌نام��ه هیات دولت را بهتر و دقیق‌تر‬ ‫تو‌گو مواردی که نیاز است در‬ ‫تحلیل کنیم‪ .‬امیدواریم در این گف ‌‬ ‫آیین‌نامه‌های بعدی موردتوجه دقیق‌تری قرار گیرند‪ ،‬شناس��ایی‬ ‫شوند‪ .‬در بخش نخست این گفت‌وگو ‪ ۳‬ماده نخست این مصوبه را‬ ‫بررسی کردیم و تحلیل ‪ ۳‬ماده دیگر این مصوبه در گزارش بعدی‬ ‫در اختیار مخاطبان گرامی قرار خواهد گرفت‪ .‬بخش نخست این‬ ‫مصاحبه را در ادامه می‌خوانید‪.‬‬ ‫€ €ارزیابی شما از این آیین‌نامه چیست؟‬ ‫پی��ش از تحلیل مف��اد آیین‌نامه‪ ،‬باید چارچ��وب نظری بحث‬ ‫مش��خص ش��ود‪ .‬نقد ی��ا تایید یک موضوع‪ ،‬منوط ب��ه نحوه تفکر‬ ‫اشخاص است‪ .‬بر اساس نوع نگرش شخص‪ ،‬ممکن است موضوعی‬ ‫در حد مطلوب قرار داش��ته باشد‪ ،‬درحالی‌که از دید شخص دیگر‬ ‫نقدپذیر باش��د‪ .‬درباره رمزارزها دیدگاه واحدی در کش��ور وجود‬ ‫ن��دارد که به‌عنوان مرجع تحلیل ما ق��رار گیرد‪ .‬گروهی با پدیده‬ ‫رمزارزها و ترویج آن در اقتصاد موافق و گروهی دیگر برای نمونه‬ ‫با موضوع اس��تخراج رمزارزها مخالف هس��تند و آن را برای منافع‬ ‫ملی کشور مضر می‌دانند‪ .‬ازاین‌رو در ابتدای هر تحلیل باید اصولی‬ ‫که به آنها اعتقاد داریم‪ ،‬مطرح‌ش��ود تا مخاطب بداند در تحلیل‬ ‫موضوع‪ ،‬از چه اصول مرجعی استفاده شده است‪.‬‬ ‫€ €این اصول شامل چه مواردی است؟‬ ‫در تحلی��ل مصوبه هیات دولت نخس��تین اصل ورود رمزارز به‬ ‫چرخه اقتصاد کش��ور اس��ت‪ .‬صنعت ماینینگ زمانی مفید است‬ ‫ک��ه حاصل آن به‌نوعی وارد چرخه اقتصاد کش��ور ش��ود‪ .‬به ازای‬ ‫صرف منابع انرژی کشور‪ ،‬اگر بیت‌کوین استخراج‌شده در بازارهای‬ ‫بین‌المللی ارائه شود‪ ،‬کشور از آن نفعی ندارد و فقط منابع انرژی‬ ‫را از دست داده‌ایم‪ .‬با توجه به وضعیت سیاسی و اقتصادی کشور‬ ‫اس��تخراج رمزارزها راهکار مناسبی برای مبادله تجاری با فضای‬ ‫بین‌المللی اس��ت و می‌تواند برای اقتص��اد ایران که دچار تحریم‌‬ ‫است‪ ،‬جایگاهی مشابه دالر در منابع ارزی کشور داشته باشد‪.‬‬ ‫تحریم‌ه��ای بانکی و مالی به‌گونه‌ای اس��ت که ب��رای واردات‬ ‫و تامین نیازهای اساس��ی کش��ور نیازمند راهکارهایی هس��تیم؛‬ ‫بیت‌کوین می‌تواند راهکاری امن برای ما باش��د و کانال مبادالتی‬ ‫جدی��دی را برای کش��ور ایج��اد کند‪ .‬در این تحلی��ل‪ ،‬نگاه ما به‬ ‫رمزارزها مثبت است‪.‬‬ ‫اص��ل دوم‪ ،‬پذی��رش ماینینگ رم��زارز به‌عن��وان یک صنعت‬ ‫اس��ت‪ .‬رمزارز مانند بیت‌کوین مش��ابه یک میدان نفتی مشترک‬ ‫در جهان اس��ت که بای��د از آن بهره‌برداری کرد‪ .‬بهترین راه برای‬ ‫جمع‌آوری بیت‌کوین در کش��ور‪ ،‬صنعت ماینینگ اس��ت‪ .‬کشور‬ ‫م��ا به دلیل وجود منابع انرژی بس��یار‪ ،‬می‌توان��د در این صنعت‬ ‫حضوری گس��ترده داشته باشد‪ .‬اگر این موضوع به سمتی هدایت‬ ‫ش��ود که بیت‌کوین در صرافی‌های بین‌المللی ارائه نش��ود یا اگر‬ ‫ن را در صرافی‌های خارجی ارائه و به‬ ‫استخراج‌کنندگان‪ ،‬بیت‌کوی ‌‬ ‫ازای آن دالر وارد چرخه اقتصاد کشور کنند‪ ،‬نگاه ما به این صنعت‬ ‫مثبت بوده و اعتقاد داریم صنعت ماینینگ باید حمایت شود‪.‬‬ ‫اصل س��وم‪ ،‬به صنعت ماینینگ بازمی‌گردد‪ .‬باید سودی که از‬ ‫این صنعت به‌دست می‌آید معقول باشد‪ .‬یعنی سود آن به میزانی‬ ‫باش��د که بخش خصوصی رغبت حضور در این صنعت را داش��ته‬ ‫باش��د و درعین‌حال از جریان سرمایه‌گذاری هیجانی پرهیز شود‪.‬‬ ‫از س��ال‌های گذشته به دلیل سود بس��یار نامتعارف این صنعت‪،‬‬ ‫هیجانی برای حضور در این صنعت ایجاد شده که می‌تواند به‌نوعی‬ ‫لطمه‌های اقتصادی به کشور وارد کند‪ .‬برای نمونه حاکمیت باید‬ ‫با وضع قوانینی مانع از آن ش��ود که جریان نقدینگی کش��ور به‬ ‫س��مت این صنعت معطوف و س��رمایه‌گذاری در عرصه‌های دیگر‬ ‫دچار نقصان ش��ود یا کسب‌وکارهای خرد تعطیل‌شده و صاحبان‬ ‫آنه��ا از روی اس��تیصال به این صنع��ت روی آورند‪ .‬این تهدیدی‬ ‫اس��ت که در سیاس��ت‌گذاری و تدوین آیین‌نامه رمزارزها باید به‬ ‫آن توجه ویژه کرد‪.‬‬ ‫اصل دیگری که اهمیت دارد‪ ،‬دریافت سهم بیت‌المال از صنعت‬ ‫ماینینگ اس��ت‪ .‬به دلیل اس��تفاده از منابع انرژی کشور که سهم‬ ‫تمام مردم اس��ت‪ ،‬بخش��ی از درآمد این صنعت باید به بیت‌المال‬ ‫برگردد تا صرف توسعه کشور شود‪.‬‬ ‫باید به ازای یارانه‌های انرژی و استفاده از منابع خدادادی کشور‬ ‫در ای��ن صنعت‪ ،‬حق بیت‌المال درنظر گرفته و بخش��ی از درآمد‬ ‫حاصل از این صنعت صرف توسعه کشور شود‪.‬‬ ‫آخرین و پنجمین اصل مدیریت هوشمند‪ ،‬مصرف انرژی است‪.‬‬ ‫صنعت ماینینگ انرژی زیادی مصرف می‌کند‪ .‬مدیریت هوشمند‬ ‫انرژی یک ضرورت اس��ت تا این صنعت جایگاه خود را در جریان‬ ‫انرژی کش��ور به دس��ت آورد‪ .‬البته به‌گون��ه‌ای که الگوی مصرف‬ ‫انرژی در کش��ور دچار چالش نش��ود‪ .‬در مجموع چارچوب نظری‬ ‫ما برای تحلیل آیین‌نامه‪ ،‬ایجاد فضای برد – برد برای حاکمیت و‬ ‫بخش خصوصی فعال در صنعت ماینینگ است‪ .‬برد حاکمیت در‬ ‫تقویت چرخه اقتصادی کشور (البته به موازات آن‪ ،‬رفع تهدیدها)‬ ‫و بخش��ی از درآمد این صنعت برای توس��عه کش��ور و برد بخش‬ ‫خصوصی در حصول یک سود معقول و درعین‌حال جذاب است‪.‬‬ ‫€ €شاید بتوان این اصول پنجگانه را کمی جزئی‌تر تحلیل‬ ‫کرد‪ .‬ماده یک این آیین‌نامه اس�تفاده از رمزارزها را فقط‬ ‫با قبول مس�ئولیت خطرپذیری ازسوی متعامالن صورت‬ ‫مج�از می‌داند و آن را مش�مول حمایت و ضمانت دولت و‬ ‫نظام بانکی ندانسته و استفاده از آن را در مبادالت داخل‬ ‫کش�ور مج�از نمی‌داند‪ .‬اینط�ور ک�ه از آیین‌نامه می‌توان‬ ‫متوج�ه ش�د‪ ،‬حاکمی�ت رمزارزه�ا را هنوز به رس�میت‬ ‫نش�ناخته و اج�ازه ورود آن ب�ه اقتصاد داخلی کش�ور را‬ ‫نمی‌دهد‪ .‬درست است؟‬ ‫بله‪ ،‬در ماده یک اش��اره مس��تقیمی به صنعت ماینینگ نشده‬ ‫و بازگو‌کننده نگاه حاکمیت به رمزارزهاس��ت‪ .‬بخش نخست این‬ ‫ماده بار دانشی ندارد زیرا ویژگی اصلی رمزارزها‪ ،‬استقالل آنها از‬ ‫حاکمیت اس��ت و یکی از دالیل محبوبیتش در جهان‪ ،‬وابس��تگی‬ ‫نداش��تن رمزارزها به واسطه‌های بانکی و نبود کنترل و نظارت از‬ ‫س��وی حاکمیت اس��ت‪ .‬اگر قرار باش��د دولتی در جهان بر رمزارز‬ ‫نظ��ارت و کنت��رل کند‪ ،‬دیگر نیازی به ایجاد رم��زارز نبود و دالر‬ ‫و ی��ورو و‪ ...‬ب��رای اقتصاد جهان کافی بودند‪ .‬ضمن آنکه س��اختار‬ ‫فنی رمزارزها به‌گونه‌ای طراحی ش��ده اس��ت که نیازی به واسطه‬ ‫برای تبادالت آن نباشد‪ .‬به‌نظر می‌رسد حتی اگر روزی حاکمیت‬ ‫بخواه��د چنین نظارتی را ایجاد کن��د‪ ،‬ازنظر فنی امکانش وجود‬ ‫ندارد‪.‬‬ ‫€ €بخ�ش دوم چطور؟ یعن�ی دولت و نظام بانکی حمایتی‬ ‫از سرمایه‌گذاران نمی‌کنند و حاکمیت استفاده از آن را در‬ ‫مبادالت داخل کشور مجاز نمی‌داند‪.‬‬ ‫ای��ن بخش موضوعی حیاتی را ط��رح می‌کند؛ یعنی حاکمیت‬ ‫برای اقتصاد داخلی کش��ور رمزارزها را به رس��میت نمی‌شناس��د‬ ‫و تصمیمی اس��ت ک��ه باید با مطالعات اقتص��ادی دقیقی گرفته‬ ‫شده باشد‪.‬‬ ‫گروه��ی اعتقاد دارند‪ ،‬رس��میت دادن ب��ه رمزارزها در اقتصاد‬ ‫داخلی کش��ور منجر به کاهش ارزش ریال خواهد ش��د که البته‬ ‫موضوعی تخصصی بوده و برای این تصمیم‌گیری کمیسیون‌های‬ ‫اقتصادی در دولت ایجاد شده است‪ .‬اما در این میان ابهامی وجود‬ ‫دارد که باید شفاف‌سازی شود‪ .‬در این ماده‪ ،‬تکلیف بانک مرکزی‬ ‫مشخص است که اجازه ندارد درگاه پرداخت بیت‌کوین ایجاد کند‪.‬‬ ‫ام��ا درباره مب��ادالت خصوص��ی در میان مردم‪ ،‬ماده ش��فاف‬ ‫نیست‪ .‬آیا اگر دو نفر معامله‌ای را با بیت‌کوین انجام دهند‪ ،‬خالف‬ ‫به‌ش��مار م��ی‌رود و پیگی��ری قضایی دارد؟ برای نمونه ش��خصی‬ ‫ک��ه بیت‌کوی��ن دارد‪ ،‬در بازار از فروش��نده‌ای که به‌طور تصادفی‬ ‫کی��ف پول بیت‌کوین��ی دارد‪ ،‬خریدی با بیت‌کوی��ن انجام دهد‪،‬‬ ‫آی��ا این نوع مبادالت غیرمجاز اس��ت؟ البته بخش نخس��ت ماده‬ ‫مسئولیت‌پذیری را برعهده استفاده‌کنندگان گذاشته‪ ،‬در مبادالت‬ ‫می��ان مردم نیز باید صادق باش��د و آنها می‌توانند با مس��ئولیت‬ ‫خود‪ ،‬از رمزارزها اس��تفاده کنند‪ .‬اما ممکن است نگاه حاکمیتی‬ ‫این باش��د که برای تروی��ج نیافتن اس��تفاده از بیت‌کوین‪،‬‬ ‫ای��ن نوع مب��ادالت نیز غیرمجاز به‌ش��مار آید‪ .‬به نظر‬ ‫می‌رسد تعبیر «مجاز نیست» باید شفاف شده و‬ ‫حیطه‌هایی که غیرمجاز به‌ش��مار می‌روند‪،‬‬ ‫اعالم شوند‪.‬‬ ‫� به‌نظ�ر می‌رس�د بخ�ش‬ ‫نخس�ت ای�ن م�اده با‬ ‫بخ�ش دوم آن در‬ ‫تعارض است‪.‬‬ ‫وزارت اقتص��ادی و دارای��ی‪ ،‬می‌توان��د جای��گاه‬ ‫مهم��ی در راس��تای صنع��ت رمزارزه��ا ب��ه خ��ود‬ ‫اختص��اص ده��د‪ .‬بای��د توج��ه ک��رد ک��ه محصول‬ ‫ای��ن صنع��ت از جن��س ام��ور مال��ی و اقتص��ادی‬ ‫است‬ ‫اگر مبادالت رمزارز در داخل کش�ور مجاز نباشد‪ ،‬کسانی‬ ‫که وارد این صنعت می‌ش�وند چگونه بیت‌کوین استخراج‬ ‫ش�ده را وارد چرخه اقتصاد کش�ور می‌کنند؟ آیا فعالیت‬ ‫صرافی‌ه�ا و مارکت‌های داخلی که می‌توانند بیت‌‌کوین را‬ ‫وارد چرخه اقتصاد در داخل کش�ور کنند‪ ،‬براس�اس این‬ ‫ماده غیرمجاز است؟‬ ‫بله‪ .‬اینطور به‌نظر می‌آید‪ .‬در سیاست‌گذاری حدود و قیود باید‬ ‫صریح مش��خص باشند تا از تفس��یرهای موردی پرهیز شود‪ .‬باید‬ ‫حدود تعبیر «مجاز نیست» در تدوین یک سیاست‪ ،‬معین باشد؛‬ ‫به‌عبارتی‌دیگر خطوط قرمز سیاس��ت باید مش��خص باشد‪ .‬به‌نظر‬ ‫می‌رس��د ای��ن ماده نیاز ب��ه تکمیل دارد و بای��د مبادی غیرمجاز‬ ‫به‌صراحت اعالم شوند‪.‬‬ ‫€ €م�اده دوم ای�ن آیین‌نام�ه‪ ،‬اس�تخراج فرآورده‌ه�ای‬ ‫پردازشی رمزنگاری‌شده رمزارزها (ماینینگ) را با دریافت‬ ‫مجوز از وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت مجاز دانسته است‪.‬‬ ‫به‌نظر شما چرا باید برای استخراج رمزارزها مجوز گرفت؟‬ ‫ب��رای تحقق اصول نظری س��وم (معقولیت س��ود ماینینگ)‪،‬‬ ‫چه��ارم (دریافت س��هم بیت‌المال) و پنجم (مدیریت هوش��مند‬ ‫انرژی) نیاز به س��اختار مجوزدهی در کش��ور اس��ت‪ .‬با یک نظام‬ ‫مجوزده��ی می‌توان تعرفه‌های جداگانه‌ای برای این صنعت وضع‬ ‫ک��رد ی��ا امور گمرکی را در این صنعت به‌کار گرفت‪ .‬با مجوز برای‬ ‫دریافت مالیات می‌توان نظام‌مند عمل کرد‪ .‬بدون ثبت فعاالن این‬ ‫صنعت‪ ،‬تحقق این اصول ممکن نیست یا دست‌کم مشکل خواهد‬ ‫ب��ود‪ .‬درمجموع با ایجاد س��اختار مجوزده��ی‪ -‬که آیین‌نامه‌های‬ ‫موردنی��از آن تدوی��ن خواهد ش��د‪ -‬ام��کان نظ��ارت و رصد این‬ ‫کسب‌وکار فراهم می‌شود‪.‬‬ ‫€ €آی�ا وزارت صنع�ت‪ ،‬مع�دن و تج�ارت به‌تنهایی برای‬ ‫مجوزدهی به فرآیند اس�تخراج رمزارزها کافی اس�ت؟(با‬ ‫توجه به متن ماده‪ )۲‬الزم نیس�ت نهادهای دیگری در این‬ ‫فرآیند درگیر شوند؟‬ ‫البته در بحث مجوزدهی‪ ،‬جایگاه وزارتخانه‌های مرتبط با انرژی‬ ‫نیز در تامین منابع بسیار مهم است‪ .‬ممکن است بعضی مناطق در‬ ‫برخی فصل‌های س��ال کمبود انرژی برق داش��ته و امکان فعالیت‬ ‫ماینینگ را نداش��ته باش��ند‪ .‬در تدوی��ن فرآیندهای مجوزدهی‪،‬‬ ‫این امکان‌س��نجی باید لحاظ ش��ود‪ .‬باید پذیرفت حیات صنعت‬ ‫ماینینگ وابس��ته به انرژی برق و مدیریت منابع در اختیار وزارت‬ ‫نیرو است‪.‬‬ ‫همچنی��ن وزارت اقتصادی و دارایی‪ ،‬می‌تواند جایگاه مهمی در‬ ‫راس��تای صنعت رمزارزها به خود اختصاص دهد‪ .‬باید توجه کرد‬ ‫ک��ه محصول ای��ن صنعت از جنس امور مالی و اقتصادی اس��ت‪.‬‬ ‫ضمن اینکه بحث مالیات یا امور گمرکی هم در این صنعت مطرح‬ ‫و ب��ه ای��ن وزارتخانه مربوط اس��ت یا امور مربوط ب��ه صرافی‌ها و‬ ‫مارکت‌ها که محصول این صنعت در آنها عرضه می‌ش��ود‪ ،‬مربوط‬ ‫به آنهاس��ت‪ .‬ب��ه نظر می‌رس��د وزارت اقتص��اد مهم‌ترین بازیگر‬ ‫اکوسیستم رمزارزها در کشور است‪.‬‬ ‫ب��ا مروری بر ماموریت‌ه��ای وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬به‬ ‫احتمال زیاد کمترین نقش در بحث مجوزدهی به این وزارت تعلق‬ ‫پی��دا می‌کند‪ .‬البته اطالعی از ذهنیت اعضای هیات دولت نداریم‬ ‫و همین‌طور اس��ناد پشتیبان این آیین‌نامه مشخص نیست‪ .‬اما با‬ ‫توج��ه ب��ه اینکه در این صنعت کاالیی فیزیکی تولید نمی‌ش��ود‪،‬‬ ‫مشابه با محصوالت صنایع گوناگون‪ ،‬بازار تجاری ندارد‪ .‬بحث‌های‬ ‫همکاری و تجارت بین‌الملل و رقابت و فعالیت‌های ضد رقابتی در‬ ‫این کسب‌وکار مطرح نیست‪ .‬به‌نظر می‌رسد وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت بهترین انتخاب برای نهاد مجوزدهی نیست‪ .‬شاید تعبیر‬ ‫و اصطالح صنعت برای ماینینگ‪ ،‬سبب شده است وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت نامزد مجوزدهی شود‪.‬‬ ‫البته تاکید می‌ش��ود‪ ،‬باید اس��ناد پش��تیبان آیین‌نامه مطالعه‬ ‫ش��ود تا بتوان درب��اره این تصمیم هیات دولت نظ��ر داد‪ .‬درباره‬ ‫وزارت ارتباط��ات نی��ز عن��وان این نکته ضروری اس��ت که‬ ‫اگرچه ماینینگ‪ ،‬کسب‌وکاری بر پایه فناوری است اما در راستای‬ ‫مدیریت فضای این کسب‌وکار‪ ،‬وزارت ارتباطات نمی‌تواند نقشی‬ ‫داش��ته باشد‪ .‬خروجی این صنعت از جنس اقتصاد بوده و بدیهی‬ ‫است مدیریت این کسب‌وکار باید برعهده مبادی اقتصادی کشور‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫نق��ش وزارت ارتباط��ات‪ ،‬تامی��ن زیرس��اخت‌های الزم ای��ن‬ ‫کس��ب‌وکار اس��ت که بتواند نرم‌افزارهای مورداستفاده این حوزه‬ ‫را بومی‌س��ازی کند‪ .‬همچنین تامین ارتباطات شبکه‌ای موردنیاز‬ ‫دس��تگاه‌ها نیز بر عهده اپراتورهای اینترنتی اس��ت‪ ،‬البته در این‬ ‫حالت منابع زیادی اش��غال نمی‌ش��ود‪ .‬گفتنی است‪ ،‬اعتقاد داریم‬ ‫وزارت ارتباطات در اکوسیس��تم فنی این صنعت نقش بااهمیتی‬ ‫دارد‪ .‬همان‌طور که اش��اره شد بومی‌سازی نرم‌افزارهای این حوزه‬ ‫مانن��د نرم‌افزار کیف پول‪ ،‬امکان‌س��نجی ایجاد اس��تخر داخلی‪،‬‬ ‫بومی‌س��ازی نرم‌افزارهای مدیریت فارم و‪ ...‬کمک بسیاری به این‬ ‫صنعت می‌کند‪ .‬همچنین وزارت ارتباطات در کش��ف فعالیت‌های‬ ‫غیرمجاز با اس��تفاده از رصد ش��بکه‌ای‪ ،‬کمک موثری به نهادهای‬ ‫نظارتی خواهد کرد‪ .‬ما اعتقاد داریم در آیین‌نامه باید ماموریت‌های‬ ‫بس��یار مهمی به وزارت ارتباطات سپرده می‌شد که مغفول مانده‬ ‫است‪ .‬به‌عنوان جمع‌بندی‪ ،‬به نظر می‌رسد وزارت اقتصاد با توجه به‬ ‫نقش مهم آن در کسب‌وکار رمزارزها‪ ،‬انتخاب بهتری برای تنظیم‬ ‫فعالیت‌های این صنعت است‪ .‬البته نکته مهم دیگری در این ماده‬ ‫وج��ود دارد و آن بح��ث فعالیت‌های غیرمجاز اس��ت که کمیت و‬ ‫کیفیت و چگونگی نظارت بر آنها مشخص نیست‪.‬‬ ‫€ €چه ابهام�ات دیگری از این ماده باید در آیین‌نامه‌های‬ ‫تکمیلی برطرف شود؟‬ ‫همان‌طور که اشاره شد‪ ،‬نحوه شناسایی مبادی غیرمجاز موضوع‬ ‫مهمی است که باید به آن پاسخ داده شود؛ چه ترجمان‌هایی باید‬ ‫تشریک‌مس��اعی کنند و برخورد قانونی باید به چه ش��کل باش��د‪.‬‬ ‫موضوع مهم دیگری که در این ماده به آن اش��اره نش��ده‪ ،‬ضوابط‬ ‫اهدای مجوز است‪ .‬باید ضوابط اعطای مجوز شفاف و صریح بیان‬ ‫ن نمونه ماینینگ در فضاهای خاص چه حکمی دارد؟‬ ‫شود‪ .‬به‌عنوا ‌‬ ‫اگر کس��ی بخواه��د از ظرفیت‌های دیتاس��نترهای س��ازمان‬ ‫فناوری اطالعات یا س��ایر نهاد‌ها ب��رای ماینینگ رمزارزی مانند‬ ‫اتری��وم اس��تفاده کند‪ ،‬نی��از به مجوز دارد؟ در این میان پرس��ش‬ ‫مهم‌تری مطرح می‌ش��ود که آیا ماینینگ رمزارزهای س��بک‌تری‬ ‫مانند اتریوم نیز نیاز به مجوز دارد؟‬ ‫به‌نظر می‌رس��د آیین‌نامه با تمرکز بر بیت‌کوین که منابع انرژی‬ ‫زی��ادی مصرف می‌کند‪ ،‬تدوین ش��ده باش��د‪ .‬ماینینگ در مراکز‬ ‫مخابرات��ی چه حکم��ی دارد؟ آیا در پارک‌ه��ای فناوری می‌توان‬ ‫فعالیت ماینینگ انجام داد؟‬ ‫مطمئن هس��تیم که در آیین‌نامه‌ه��ای وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت به این پرس��ش‌ها با تعیین ضوابط الزم پاس��خ داده خواهد‬ ‫شد‪ .‬البته در تبصره ‪ 3‬ماده ‪ 4‬هرگونه استفاده از برق‌های خانگی‪،‬‬ ‫صنعتی‪ ،‬عمومی و‪ ...‬ممنوع اس��ت ‪ .‬اما آیا این ممنوعیت برای هر‬ ‫میزان حجم این فعالیت است؟ برای نمونه اگر کسی در خانه خود‬ ‫‪ 1‬یا ‪ 2‬دس��تگاه فعال کند‪ ،‬شامل این ممنوعیت می‌شود؟ گفتنی‬ ‫اس��ت‪ ،‬در این ماده به فعالیت‌های خانگی محدود اش��اره‌ای نشده‬ ‫اس��ت‪ .‬آیا فعالیت‌های محدودی که در برخی کارگاه‌های صنعتی‬ ‫به‌عنوان فعالیت فرعی و مازاد بر کار اصلی انجام می‌ش��ود‪ ،‬نیاز به‬ ‫مجوز دارد یا اینکه براساس ماده ‪ 4‬ممنوع است؟‬ ‫برای نمونه کارگاه‌هایی در س��اعات ش��ب و خارج از وقت کاری‬ ‫خ��ود به‌صورت مح��دود فعالیت ماینینگ انج��ام دهند تا برخی‬ ‫هزینه‌ه��ای خ��ود را تامین کنند‪ .‬آیا این نوع فعالیت‌ها نیز ممنوع‬ ‫است؟ شاید الزم باشد در آیین‌نامه‌هایی که وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت اس��تخراج می‌کند‪ ،‬حجم فعالیت به‌عنوان یک ش��اخص‬ ‫ب��رای لزوم دریافت مجوز یا نیاز نداش��تن ب��ه آن یا مجاز بودن و‬ ‫ممنوعی��ت لحاظ ش��ود‪ .‬ماده ‪ 4‬تبصره ‪ 3‬ک��ه در فرصتی دیگر به‬ ‫آن می‌پردازیم‪ ،‬به ش��کل بسیار س��خت‌گیرانه‌ای هر نوع فعالیت‬ ‫آماتوری یا فعالیت‌های کم‌حجم استخراج را ممنوع می‌کند‪.‬‬ ‫درنهای��ت باید گفت‪ ،‬در این ماده میان ماینینگ بیت‌کوین که‬ ‫مناب��ع انرژی زیادی مصرف می‌کن��د و ماینینگ رمزارزهایی که‬ ‫ب��ا رایان��ه این کار را انجام می‌دهند‪ ،‬تمایزی درنظر گرفته نش��ده‬ ‫اس��ت‪ ،‬درحالی‌که مدل و ظرفیت‌های موردنیاز آنها با هم بس��یار‬ ‫متفاوت است‪.‬‬ ‫البت��ه بای��د گف��ت‪ ،‬ماده ‪ ۲‬دارای دو تبصره اس��ت ک��ه به نظر‬ ‫منطق��ی بوده و نقد خاص��ی بر آنها نداریم‪ .‬به‌‌ویژه تبصره ‪ ۲‬که در‬ ‫آن محدودیت‌های مکانی تاس��یس واحدهای صنعتی رفع ش��ده‪،‬‬ ‫به‌طور کامل منطقی است‪ .‬فعالیت ماینینگ نه آلودگی فاضالبی و‬ ‫هوایی دارد و نه سبب تردد و ترافیک می‌شود‪ .‬ازاین‌رو محدودیت‬ ‫فاصله برای این صنعت موردنیاز نیست‪.‬‬ ‫€ €ماده ‪ ۳‬این آیین‌نامه‪ ،‬س�ازمان ملی استاندارد ایران را‬ ‫موظ�ف کرده با هم�کاری وزارتخانه‌های نیرو و ارتباطات و‬ ‫فناوری اطالعات برچس�ب انرژی و استانداردهای کیفیت‬ ‫توان الکترونیکی و استانداردهای فناورانه مرتبط با تولید‬ ‫و واردات تجهیزات فرآورده‌های پردازش رمزنگاری‌ش�ده‬ ‫رمزارزه�ا (ماینین�گ) را تدوی�ن و ابلاغ کند‪ .‬چ�را باید‬ ‫دس�تگ ‌اه‌هایی که وارد کشور می‌شوند‪ ،‬ارزیابی شوند؟ آیا‬ ‫گزارش�ی از ایرادها و نقص‌های فنی این دستگاه‌ها رسیده‬ ‫است؟‬ ‫آزمایشگاه‌های تایید نمونه و مرجع برای حفظ حقوق مشتریان‬ ‫ازس��وی حاکمیت‌ها حمایت و ایجاد می‌شوند‪ .‬دستگاه‌های ماینر‬ ‫بیت‌کوین که وارد کش��ور می‌ش��وند بیش��تر چینی بوده و بدون‬ ‫اس��تاندارد مش��خصی به بازار عرضه می‌ش��وند‪ .‬حتی براس��اس‬ ‫شنیده‌ها دستگاه‌های دست دوم و معیوب تعمیر شده نیز در بازار‬ ‫ارائه می‌ش��وند که ضرورت وجود آزمایش��گاه مرجع برای نظارت‬ ‫دقی��ق بر واردات این نوع محصوالت و شناس��ایی دس��تگاه‌های‬ ‫معیوب و دست دوم را الزامی می‌کند‪.‬‬ ‫از سویی دیگر به دلیل نقش پررنگ توان مصرفی این دستگاه‌ها‬ ‫در هزینه‌های فارم بیت‌کوین‪ ،‬اطمینان از مشخصات این دستگاه‌ها‬ ‫از نظ��ر مص��رف انرژی و توان الکتریکی بس��یار بااهمیت اس��ت‪.‬‬ ‫ن نمونه دستگاه ‪ Antminer S۹J‬در مشخصات کاتالوگی‬ ‫به‌عنوا ‌‬ ‫خود توان مصرفی را ‪ ۱۳۵۰‬وات اعالم کرده اس��ت‪ .‬اما با توجه به‬ ‫اینکه این دس��تگاه‌ها مدل‌های دستکاری‌شده نیز دارند (قطعات‬ ‫معیوب با قطعاتی جدید جایگزین و به بازار عرضه می‌ش��وند) یا‬ ‫دستگاه‌هایی هس��تند که مشخصات کارخانه‌ای مطلوب ندارند و‬ ‫کارخانج��ات آنها را با قیمت‌های پایین‌تر به تاجران می‌فروش��ند‬ ‫(دستگاه‌های استوک)‪ ،‬باید بررسی الزم در آزمایشگاه مرجع انجام‬ ‫شود تا در ترخیص از گمرک‪ ،‬حقوق مشتریان تضمین‌شده باشد‪.‬‬ ‫€ €نقش وزارت ارتباطات در تعریف و تایید استانداردهای‬ ‫الزم برای دستگاه‌های ماینینگ چیست؟‬ ‫با توجه به ماهیت الکترونیکی و شبکه‌ای این دستگاه‌ها‪ ،‬وزارت‬ ‫ارتباطات و فناوری اطالعات هم می‌تواند متولی تاسیس آزمایشگاه‬ ‫تایید نمونه تجهیزات ماینینگ باشد‪ .‬واسط برنامه‌ریزی‪ ،‬پروتکل‬ ‫ارتباطی با اس��تخرها‪ ،‬پروتکل‌های ش��بکه‌ای‪ ،‬مدیریت شبکه‌ای‬ ‫دس��تگاه‌ها و‪ ...‬مباحثی هس��تند که دارای مق��والت نرم‌افزاری و‬ ‫شبکه‌ای بوده و از جنس فناوری هستند و وزارت ارتباطات بهترین‬ ‫متولی برای تدوین استاندارد و تاسیس آزمایشگاه مرجع به‌شمار‬ ‫می‌رود‪ .‬البته می‌دانیم پژوهش��گاه ارتباط��ات و فناوری اطالعات‬ ‫(مرکز تحقیقات مخابرات) که از نهاد‌های این وزارتخانه به‌ش��مار‬ ‫می‌روند‪ ،‬آزمایش��گاه‌های مرجع زیادی در راس��تای شبکه‪ ،‬رادیو‪،‬‬ ‫تشعش��ع‌ها و‪ ...‬دارد و منابع مناس��بی برای این موضوع به‌ش��مار‬ ‫می‌روند‪ .‬نکته‌ای که در بحث تایید اس��تاندارد مطرح می‌ش��ود‪،‬‬ ‫برچسب انرژی اس��ت‪ .‬درباره برچسب انرژی‪ ،‬شاید موضوع کمی‬ ‫پیچیده باشد‪ .‬دستگاه‌های ماینر برای حل مسئله ریاضی پیچیده‬ ‫و الگوریتم بیت‌کوین س��اخته می‌شوند‪ .‬جنس کار این دستگاه‌ها‬ ‫از نوع حل مس��ئله ریاضی اس��ت و خروجی آن از جنس انرژی و‬ ‫کار نیس��ت‪ .‬به‌عبارتی‌دیگر در این دستگاه‌ها انرژی به کار تبدیل‬ ‫نمی‌ش��ود که بتوان بازدهی را حس��اب کرد و از طرفی برای حل‬ ‫مس��ئله پیچیده ریاضی بیت‌کوین که در این س��خت‌افزارها انجام‬ ‫می‌ش��ود‪ ،‬مرجعی برای میزان مص��رف انرژی نداریم که حل یک‬ ‫الگوریتم چقدر انرژی نیاز دارد‪.‬‬ ‫ازاین‌رو نمی‌توان بازدهی دستگاه را در مقایسه با مرجع تعیین‬ ‫کرد‪ .‬به‌عبارتی‌دیگر مس��ئله این اس��ت که یک دستگاه ماینر که‬ ‫‪ ۱۳۵۰‬وات برای حل مس��ئله ریاضی بیت‌کوین صرف می‌کند آیا‬ ‫این میزان مصرف زیاد است یا کم ؟ بهینه است یا نه؟ این موضوع‬ ‫فعالیت تخصصی س��ازمان اس��تاندارد بوده و باید متخصصان این‬ ‫سازمان در این زمینه راهکاری اندیشیده و روال الزم را اجرا کنند‪.‬‬
‫‪9‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 20‬مرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 9‬ذی‌الحجه ‪1440‬‬ ‫‪ 11‬اوت ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1348‬‬ ‫پیاپی ‪2666‬‬ ‫بازار و اصناف‬ ‫چندان مشخص نیست که مسئوالن بازار از نهادهای‬ ‫دولتی گرفته تا خصوصی چه درکی از وضعیت زندگی‬ ‫مصرف‌کنن��دگان دارند اما همه آنها می‌دانند و ما هم‬ ‫می‌دانیم که نرخ بیش��تر کاالها آنچنان افزایش یافته‬ ‫اس��ت که اگر ش��رایط تعمیر برخی از آنها مانند لوازم‬ ‫خانگی‪ ،‬صنایع برودتی و تهویه‪ ،‬گوش��ی تلفن همراه‪،‬‬ ‫خودرو‪ ...‬فراهم باشد‪ ،‬مردم ترجیح می‌دهند در صورت‬ ‫خرابی‪ ،‬از خرید کاالیی نو پرهیز و آنها را تعمیر‌کنند‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش‬ ‫‪ ،‬اگر خوب ن��گاه کنیم‪ ،‬در میان‬ ‫خانواده‪ ،‬دوس��تان و همکاران یا حتی ش��اید در خانه‬ ‫خ��ود نمونه‌ای می‌یابیم از اینکه یکی از دس��تگاه‌های‬ ‫الکترونیک‪ ،‬برقی و‪ ...‬خراب ش��ده است‪ ،‬چون قدرت‬ ‫خرید نداش��ته‌ایم به‌دست تعمیرکار س��پرده‌ایم اما از‬ ‫نتیج��ه این تعمیر آنچنان ناراض��ی بوده‌ایم که دوباره‬ ‫به دردسر پیدا کردن تعمیرکاری بهتر افتاده‌ایم‪ .‬البته‬ ‫اینک��ه تخصص تعمیرکاران گاهی زیر س��وال می‌رود‬ ‫قاب��ل تکذیب نیس��ت اما ای��ن روزها بیش��تر عیب‌ها‬ ‫ب��ه کیفیت قطع��ه بازمی‌گردد؛ قعطات��ی که تقلبی و‬ ‫بی‌کیفیت اما گران هستند‪.‬‬ ‫مژده پورزکی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫واردکنندگان��ی ک��ه قطع��ات بی‌کیفی��ت را به‌جای قطع��ه باکیفیت‬ ‫می‌فروشند‪ ،‬موجب ش��ده‌اند آمار شکایت‌های رسیده به اتحادیه‌ها‬ ‫افزایش یابد‬ ‫وارد کند نام و نش��ان او مش��خص اس��ت و م��ا از او‬ ‫تعهدنام��ه محضری می‌گیریم که با نرخ مصوب و زیر‬ ‫نظر اتحادیه کاالی خود را بفروشد‪ .‬با این حال قاچاق‬ ‫وجود دارد که ب��ه این منظور اگر فروش مواد اولیه با‬ ‫فاکتور اجباری شود مش��کالت زیادی را رفع می‌کند‬ ‫ک��ه در نهایت به نفع دولت و مصرف‌کننده اس��ت‪ .‬به‬ ‫عنوان نمونه آنها که فاکتور ارائه دهند نمی‌توانند فرار‬ ‫مالیاتی داش��ته باش��ند و از س��وی دیگر کیفیت کاال‬ ‫موردتضمین اس��ت‪ .‬البته اتحادیه صدور فاکتور را هر‬ ‫ماه یا حتی در دوره‌های زمانی کمتر از آن بخش��نامه‬ ‫می‌کن��د اما خیلی‌ها به ارائه فاکت��ور توجه نمی‌کنند‬ ‫و نیاز اس��ت که س��ختگیری‌های قانونی بیشتری در‬ ‫این زمینه ش��ود تا جلوی کاالهای قاچاق و بی‌کیفیت‬ ‫گرفته ش��ود و از سوی دیگر وزارت امور دارایی هم به‬ ‫حق خود برسد‪.‬‬ ‫رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و تعمیرکاران صنایع‬ ‫برودت��ی‪ ،‬تهویه مطبوع‪ ،‬لباسش��ویی و قطعات یدکی‬ ‫تهران درباره قیمت‌ها نیز بیان کرد‪ :‬نرخ بیشتر کاالها‬ ‫‪ ۳‬تا ‪ ۴‬برابر شده است و قطعات صنایع برودتی‪ ،‬تهویه‬ ‫مطبوع‪ ،‬لباسش��ویی نیز از این قاعده مس��تثنا نیست‬ ‫و ای��ن موض��وع در هزین��ه تعمی��ر و در هزینه تولید‬ ‫تاثیرگذار بوده است‪.‬‬ ‫رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و تعمیرکاران صنایع‬ ‫برودتی‪ ،‬تهویه مطبوع‪ ،‬لباسشویی و قطعات یدکی در‬ ‫ادامه گفت‪ :‬کمب��ودی در بازار قطع��ات جانبی لوازم‬ ‫برقی آش��پزخانه وجود ندارد و تنه��ا نرخ محصوالت‬ ‫رشد قابل‌توجهی داشته است‪.‬‬ ‫‹ ‹دردسر در حوزه تلفن همراه‬ ‫رئیس کارگروه تخصصی تلف��ن همراه اتاق اصناف‬ ‫ای��ران دراین‌ب��اره گفت‪ :‬بس��یاری از مصرف‌کنندگان‬ ‫از پس هزینه‌ خرید گوش��ی‌های تلف��ن همراه جدید‬ ‫برنمی‌آیند‪ .‬به این واس��طه بیشتر مصرف‌کنندگان در‬ ‫صورت خرابی گوشی‌های تلفن‌همراه ترجیح می‌دهند‬ ‫که آنها را تعمیر کنند‪.‬‬ ‫محمدمه��دی غفوریان در گفت‌وگو با‬ ‫اظهار‬ ‫کرد‪ :‬به‌جز مدتی محدود‪ ،‬ما مشکلی در تامین قطعات‬ ‫گوش��ی‌های تلف��ن‌همراه نداش��ته و نداری��م اما این‬ ‫قطعات از نظر کیفیت قابل‌قبول نیس��تند‪ .‬هر شخص‬ ‫حقیق��ی یا حقوقی می‌تواند ش��رکت بزند و از چین و‬ ‫دوب��ی قطع��ه وارد کند که البته بیش��تر آنها از چین‬ ‫وارد می‌کنند‪.‬‬ ‫درحال‌حاضر در زمینه تامین قطعات مشکلی نداریم‬ ‫اما از نظر کیفیت شاهد هستیم که مصرف‌کننده پس‬ ‫از تعمیر با گوش��ی‌ روبه‌رو می‌ش��ود که هنوز مشکل‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫رئی��س اتحادیه تجهی��زات مخابراتی اس��تان البرز‬ ‫اظه��ار ک��رد‪ :‬در زمین��ه قطع��ات‪ ،‬نیازمن��د افزایش‬ ‫نظارت‌ها هستیم‪.‬‬ ‫در این زمینه باید قدرت اجرایی اتحادیه‌ها بیش��تر‬ ‫شود تا به‌عنوان رابط مصرف‌کنندگان و اعضای صنف‬ ‫به‌خوبی موضوع‌های مورداختالف را رفع کنند‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬واردکنندگانی که قطعات بی‌کیفیت‬ ‫را به‌جای قطعه باکیفیت می‌فروش��ند‪ ،‬موجب شده‌اند‬ ‫آمار شکایت‌های رسیده به اتحادیه‌ها افزایش یابد‪.‬‬ ‫هتل‌ها باید بیمه بی‌نام داشته باشند‬ ‫در موضوع بازرس��ان و هیات‌مدیره اتحادیه‌ها‬ ‫دو تبی��ض وجود دارد‪« :‬تبعیض در انتخابات» و‬ ‫«تبعیض در آیین‌نامه ماده ‪»۷۵‬‬ ‫گرفت و خوشبختانه در آن مهمانی وجود نداشت‪.‬‬ ‫اگر این هتل فعال بود و دچار حریق می‌شد‪ ،‬صدمه‬ ‫و خس��ارت جبران‌ناپذیری ب��ه آن وارد می‌کرد که‬ ‫مهم‌تری��ن آن به رایج نبودن بیم��ه مهمانان هتل‬ ‫برمی‌گش��ت‪ .‬رئیس اتحادیه هتلداران استان تهران‬ ‫بیان کرد‪ :‬س��ازمان میراث فرهنگ��ی به‌عنوان نهاد‬ ‫متول��ی باید برنامه مدونی را برای فراگیری و اجبار‬ ‫بیمه‌ها پیاده کند تا هتلداران اقدام به ایجاد حاشیه‬ ‫امن��ی برای مهمان‌های خ��ود کنند‪ .‬وی بیان کرد‪:‬‬ ‫صنع��ت هتلداری براس��اس ماهی��ت خدمات‌دهی‬ ‫آن نیازمند بیمه‌های متنوعی مانند آتش‌س��وزی‪،‬‬ ‫حوادث‪ ،‬سرقت‪ ،‬وس��ایل لوکس و‪ ...‬است‪ .‬مهمانان‬ ‫ک��ه مهم‌تری��ن بخ��ش هتل هس��تند نی��ز باید از‬ ‫بیمه‌های بی‌نام استفاده کنند تا توان پوشش‌دهی‬ ‫ریسک‌های مربوط به آنها را داشته باشند‪.‬‬ ‫رئی��س اتحادی��ه بنک��داران م��واد غذای��ی‪ ،‬از افزای��ش‬ ‫‪۱۲۰‬درصدی ن��رخ چای خارجی در بازار خب��ر داد و گفت‪:‬‬ ‫ح��ذف ارز ‪۴‬ه��زار و ‪۲۰۰‬تومانی و اختص��اص ارز نیمایی به‬ ‫واردات دلیل اصلی نوسان نرخ چای خارجی در بازار به‌شمار‬ ‫می‌رود‪.‬‬ ‫محمد آقاطاه��ر در گفت‌وگو با باش��گاه خبرنگاران جوان‬ ‫افزود‪ :‬نرخ هر بس��ته چای نیم‌کیلوی��ی از ‪۲۹‬هزار تومان به‬ ‫‪ ۶۴‬تا ‪۶۹‬هزار تومان رس��یده اس��ت‪ ،‬درحالی‌که با حذف ارز‬ ‫‪۴‬ه��زار و ‪۲۰۰‬تومانی نرخ ارز خارجی حداکث��ر باید ‪ ۲‬برابر‬ ‫افزایش می‌یافت‪.‬‬ ‫آقاطاهر نوس��ان چ��ای داخلی را امری طبیعی دانس��ت و‬ ‫گفت‪ :‬در س��ال‌های اخیر تغیی��ر ذائقه مردم از چای خارجی‬ ‫به چای داخلی به س��بب باال ب��ودن کیفیت و ارگانیک بودن‬ ‫‹ ‹گالیه مصرف‌کننده از قطعات خودرویی‬ ‫محمدرض��ا مالک��ی‪ ،‬رئی��س کمیس��یون اقتصادی‬ ‫اتحادیه صنف فروشندگان بازار لوازم یدکی خودرو نیز‬ ‫پیش‌تر به‬ ‫گفت‪ :‬بیش از ‪۵۰‬درصد قطعات نیاز‬ ‫مصرفی کشور در حوزه خودرو بدون شناسنامه هستند‬ ‫و مشخص نیس��ت از کجا وارد بازار لوازم یدکی کشور‬ ‫می‪‎‬ش��وند‪ .‬اینک��ه مصرف‪‎‬کنن��ده از بی‪‎‬کیفیت قطعات‬ ‫گالیه‪‎‬من��د هس��تند مربوط به این بخش می‪‎‬ش��ود که‬ ‫قطعات از مبادی غیررسمی وارد کشور می‪‎‬شوند‪ .‬البته‬ ‫بخشی هم به‌وسیله تولیدات زیرزمینی تامین می‪‎‬شود‬ ‫ک��ه عدد زیادی نمی‪‎‬تواند باش��د‪ .‬بنابرای��ن ما بیش از‬ ‫‪۵۰‬درص��د قطعه یدکی در ح��ال ورود به ب��ازار لوازم‬ ‫خودرو داریم که شناسنامه‪‎‬ای برای آنها وجود ندارد‪.‬‬ ‫علی جمالی‬ ‫‹ ‹سخن پایانی‬ ‫نیاز نیس��ت خیلی فکر کنیم! نگاه سرس��ری به دور‬ ‫و اطراف‌مان نش��ان می‌ده��د که مردمان��ی گرفتار از‬ ‫قطعات بی‌کیفیت در کاالهای گوناگون را می‌شناسیم‪.‬‬ ‫آدرس و شماره تلفن پیرزن همسایه که چند تعمیرکار‬ ‫کول��رگازی بعد از دریاف��ت یک‌میلی��ون و ‪ ۴۰۰‬هزار‬ ‫توم��ان هنوز نتوانس��ته‌اند کول��ر او را تعمیر کنند و تا‬ ‫اینج��ای تابس��تان در منطقه‌ای از پایتخ��ت به عنوان‬ ‫ش��هری (به اصطالح) پ��ر از امکانات‪ ،‬بدون کولر س��ر‬ ‫کرده‪ ،‬در جیب‌های من اس��ت‪ .‬مردی از طبقه متوسط‬ ‫که قطع��ه‌ای از خودرو خود را تعمیر کرده اما یک روز‬ ‫نگذش��ته از فکر دوباره رفتن ب��ه تعمیرگاه برای کاری‬ ‫تکراری و در اوج ناتوانی مالی نگران است را می‌شناسم‬ ‫و شما هم مانند اینها را خوب می‌شناسید‪.‬‬ ‫چه‌کس��ی پاس��خگو اس��ت؟ پس باید یادآوری کرد‬ ‫از آنجای��ی که قدرت خرید مردم کاهش یافته اس��ت‪،‬‬ ‫متولی��ان ام��ر باید دقت بیش��تری در تامی��ن قطعات‬ ‫باکیفیت در صنف‌های گوناگون داش��ته باشند؛ چراکه‬ ‫مردمی که قدرت خرید ندارند‪ ،‬قدرت تعمیرات دوباره‬ ‫و سه‌باره را هم ندارند‪.‬‬ ‫محمدمهدی غفوریان‬ ‫محمدرضا مالکی‬ ‫هر کیلو دام زنده سنگین در دامداری ‪ ۳۰‬هزار تومان‬ ‫رئی��س ش��ورای تامی��ن دام کش��ور گفت‪ :‬در‬ ‫نشس��ت معاون وزی��ر جهاد کش��اورزی و بخش‬ ‫خصوص��ی ن��رخ خرید ه��ر کیلوگ��رم دام زنده‬ ‫س��نگین از دامداران ‪ ۳۰‬هزار تومان و نرخ عرضه‬ ‫در فروشگاه‌ها برای مصرف‌کننده ‪ ۸۰‬تا ‪ ۸۲‬هزار‬ ‫تومان تعیین شد‪.‬‬ ‫منصور پوریان در گفت‌وگو با ایلنا با بیان اینکه‬ ‫نرخ گوشت گوساله در نشست معاون وزیر جهاد‬ ‫کشاورزی با تش��کل‌های بخش خصوصی تعیین‬ ‫ش��د‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در این نشس��ت که معاون امور‬ ‫تولیدات دام وزارت جهاد کشاورزی و نمایندگان‬ ‫انجم��ن صنفی گاوداران ای��ران‪ ،‬اتحادیه مرکزی‬ ‫سراسری دامداران ایران‪ ،‬سازمان میادین میوه و‬ ‫تره‌بار و فروش��گاه‌های زنجیره‌ای حضور داشتند‪،‬‬ ‫در خری��د ه��ر کیلوگ��رم دام زن��ده س��نگین از‬ ‫دامداران به نرخ ‪ ۳۰‬هزار تومان توافق شد‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬همچنین در این نشس��ت‪ ،‬نرخ‬ ‫الش��ه دام س��نگین ‪ ۶۳‬تا ‪ ۶۴‬هزار تومان تعیین‬ ‫شد‪.‬‬ ‫پوریان نرخ هر کیلوگرم گوش��ت گوس��اله در‬ ‫فروش��گاه‌های زنجیره‌ای با احتس��اب هزینه‌ها را‬ ‫‪ ۸۰‬تا ‪ ۸۲‬هزار تومان اعالم کرد‪.‬‬ ‫ب��ه گفت��ه پوری��ان؛ تعیین نرخ دام س��بک به‬ ‫نشس��ت آینده مع��اون وزیر جهاد کش��اورزی با‬ ‫تشکل‌های بخش خصوصی موکول شده است‪.‬‬ ‫پوری��ان درباره نرخ عرض��ه دام زنده برای عید‬ ‫قرب��ان نی��ز گفت‪ :‬با توج��ه به افزای��ش تولید و‬ ‫عرضه دام س��بک در س��ال جاری‪ ،‬نرخ دام زنده‬ ‫برای عید قربان کاهش یافته اس��ت‪ .‬وی نرخ هر‬ ‫کیلوگرم دام زنده س��بک برای عید قربان را ‪۳۶‬‬ ‫تا ‪ ۳۸‬هزارتومان اعالم کرد‪ .‬رئیس شورای تامین‬ ‫دام کش��ور فروش دام بیش از قیمت‌های عنوان‬ ‫ش��ده را زیاده‌خواهی واس��طه‌ها دانست‪ .‬پوریان‬ ‫گف��ت‪ :‬درحال‌حاضر ه��ر کیلوگ��رم دام زنده به‬ ‫صورت درهم از دامداران ‪۳۴‬هزارتومان خریداری‬ ‫می‌شود‪ .‬بر اس��اس این گزارش‪ ،‬اعالم نرخ ‪ ۳۶‬تا‬ ‫‪ ۳۸‬هزار تومان برای ه��ر کیلوگرم دام زنده عید‬ ‫قربان درحالی است که از هفته گذشته واسطه‌ها‬ ‫ف��روش هر کیلوگ��رم دام زنده ب��رای عید قربان‬ ‫را با ن��رخ ‪ ۴۲‬تا ‪ ۴۵‬هزار توم��ان آغاز کرده‌اند و‬ ‫انتظار می‌رود مانند هر س��ال نرخ را در آس��تانه‬ ‫عید افزایش بیش��تری دهند‪ .‬ب��ا توجه به تفاوت‬ ‫نرخ خری��د دام از دامداران و عرض��ه آن‪ ،‬نیاز به‬ ‫نظارت بیش��تر نهاد‌های ذی‌ربط در آس��تانه عید‬ ‫قربان احساس می‌شود‪.‬‬ ‫برنج ایرانی ‪ ۲۵‬درصد ارزان شد‬ ‫آن موجب شد که نرخ چای با نوساناتی در بازار رو‌به‌رو شود‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه از کاهش ‪ ۲۰‬تا ‪۲۵‬درصدی نرخ برنج ایرانی‬ ‫در عمده‌فروش��ی‌ها خبر داد و گفت‪ :‬با توجه به آنکه کش��ت‬ ‫نو در هفته‌های آینده به بازار عرضه می‌شود‪ ،‬از این‌رو ازدیاد‬ ‫عرضه برنج س��ال گذشته موجب شده نرخ این محصول روند‬ ‫نزولی در بازار داش��ته باش��د‪ ،‬ضمن آنکه پیش‌بینی می‌شود‬ ‫روند کاهشی نرخ همچنان در بازار استمرار یابد‪.‬‬ ‫رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی با اش��اره به اینکه نرخ‬ ‫برنج خارجی در بازار از ثبات نس��بی برخوردار اس��ت‪ ،‬بیان‬ ‫کرد‪ :‬با توجه به اس��تمرار ارز ‪۴‬هزار و ‪۲۰۰‬تومانی به واردات‬ ‫برن��ج خارجی‪ ،‬بازار این محصول همچنان در آرامش به‌س��ر‬ ‫می‌برد‪ .‬آقاطاهر ب��ا بیان اینکه نرخ حبوبات در بازار کمترین‬ ‫نوس��ان را در یک ماه گذش��ته در بازار تجربه کرده اس��ت‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬اگرچه در ‪3‬ماه گذش��ته حج��م ارز ‪۴‬هزار و ‪۲۰۰‬هزار‬ ‫تومانی موجب ش��د نرخ حبوبات ح��دود ‪۲‬برابر افزایش یابد‪،‬‬ ‫اما هم‌اکنون بازار این محصول از ثبات نسبی برخوردار است؛‬ ‫چراکه ام��کان نگهداری حبوبات بیش از یک س��ال در انبار‬ ‫وجود ندارد‪.‬‬ ‫وی درب��اره آخرین وضعیت بازار روغن گفت‪ :‬روغن مطابق‬ ‫با قیمت‌گذاری که س��ازمان حمایت در چند هفته گذش��ته‬ ‫انجام داده به‌دست مصرف‌کننده می‌رسد و مشکلی در توزیع‬ ‫وجود ندارد‪.‬‬ ‫رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی ارز ‪۴‬هزار و ‪۲۰۰‬تومانی‬ ‫را ارز حمایتی دانس��ت و اف��زود‪ :‬اختصاص این ارز به واردات‬ ‫برخی کاالها منج��ر به خروج غیرقانونی محصول از مرزهای‬ ‫کشور می‌ش��ود‪ ،‬درحالی‌که با واقعی شدن نرخ ارز دیگر این‬ ‫اتف��اق رخ نمی‌دهد‪ .‬این مقام مس��ئول ادامه داد‪ :‬اگرچه نرخ‬ ‫برنج خارجی‪ ،‬ش��کر و روغن به س��بب اختصاص ارز ‪۴‬هزار و‬ ‫‪۲۰۰‬تومانی به واردات نباید نوسانی در بازار داشته باشد‪ ،‬اما‬ ‫در چند ماه گذش��ته دیدیم که نرخ ش��کر به س��بب مشکل‬ ‫شبکه توزیع با نوسانات چشمگیری در بازار روبه‌رو شد‪.‬‬ ‫در ه��ر انتخاب��ات از اتحادیه‌ه��ای صنف��ی‪،‬‬ ‫همزمان با انتخاب هیات‌مدیره‪ ،‬انتخابات بازرس‬ ‫نی��ز انجام می‌ش��ود‪ .‬در اینجا پرسش��ی مطرح‬ ‫می‌ش��ود و آن‪ ،‬اینکه آیا ب��رای انتخاب بازرس‬ ‫اتحادی��ه بای��د همان ش��رایط انتخ��اب اعضای‬ ‫هیات‌مدی��ره رعایت ش��ود؟ در این‌باره می‌توان‬ ‫گف��ت‪ ،‬هرچن��د انتخاب ب��ازرس و هیات‌مدیره‬ ‫باید همزم��ان و دریک مح��ل رای‌گیری انجام‬ ‫ش��ود و در ماده‪« ۳‬آیین‌نامه انتخابات»‪ ،‬شرایط‬ ‫داوطلب��ان هیات‌مدیره و بازرس مانند هم دیده‬ ‫ش��ده اما این آیین‌نام��ه دارای ایرادهای مهم و‬ ‫اساسی درباره بازرس است‪ .‬بخشی از این ایرادها‬ ‫مربوط به تبصره یک ماده ‪ ۲۲‬قانون نظام صنفی‬ ‫و بخشی نیز مربوط به آیین‌نامه است‪ .‬به عنوان‬ ‫نمونه در تبصره یک ماده ‪ ۲۲‬قانون نظام صنفی‬ ‫آمده اس��ت که اعضای هیات‌مدی��ره اتحادیه‌ها‬ ‫نمی‌توانن��د بی��ش از ‪۲‬دور ‌ه متوالی ی��ا ‪۴‬دوره‬ ‫متناوب در هیات‌مدیره اتحادیه عضویت داشته‬ ‫باش��ند‪ .‬حال اینکه در این ماده قانونی اشاره‌ای‬ ‫به موضوع بازرسان نشده است‪ .‬نکته دوم اینکه‬ ‫در این آیین‌نامه و در موضوع ش��رایط داوطلبان‬ ‫عضوی��ت در هیات‌مدی��ره اتحادیه‌ها «داش��تن‬ ‫دس��ت‌کم م��درک تحصیلی دیپلم ب��رای افراد‬ ‫بدون پیشینه عضویت در هیات‌مدیره اتحادیه»‬ ‫دیده شده است اما اش��اره‌ای به بازرسان نشده‬ ‫اس��ت‪ .‬آیا این به آن معناست که اگر بازرس در‬ ‫انتخاب نخس��ت دیپلم نداشته باشد‪ ،‬قابل‌قبول‬ ‫اس��ت؟ در آیین‌نام��ه نس��بت به ای��ن دو مورد‬ ‫سکوت وجود دارد و این سکوت به‌منزله مساوی‬ ‫نبودن ش��رایط بازرس��ان با هیات‌مدیره اس��ت‪.‬‬ ‫موض��وع دیگری هم در ای��ن آیین‌نامه گنجانده‬ ‫ش��ده و آن قبول سن ‪۷۵‬س��ال برای شرکت در‬ ‫هیات‌مدیره اس��ت که البت��ه درباره این موضوع‬ ‫ازسوی بازرسان اشاره‌ای نشده است‪ .‬حال اینکه‬ ‫‪ ۷۵‬سال‪ ،‬سن تحرک‪ ،‬تحمل و شکیبایی و سن‬ ‫درک تح��والت مدرن نیس��ت‪ .‬آیین‌نامه باید از‬ ‫تس��لط رویکرد س��نت‌گرایان خارج شود و سن‬ ‫بازنشس��تگی که با پیشینه فعالیت مستمر‪۶۰ ،‬‬ ‫س��ال اس��ت را جایگزین آن کند و اگر مالک‪،‬‬ ‫احترام و اس��تفاده از تجربه پیشکسوتان است‪،‬‬ ‫از وجود آنان در س��مت مشاوره برای اتحادیه‌ها‬ ‫و اتاق‌ها با لحاظ شرایط درج شده در اساسنامه‬ ‫اتحادیه‌ه��ا وآیین‌نام��ه م��اده ‪ ،۳۶‬به‌ص��ورت‬ ‫اختیاری و به‌ویژه در کمیسیون‌ها استفاده شود‪.‬‬ ‫‹ ‹تبعیض در آیین‌نامه ماده ‪۷۵‬‬ ‫در م��اده ‪ ۸‬ای��ن آیین‌نامه آم��ده که اعضای‬ ‫هیات‌مدیره اتحادیه و هیات‌رئیسه اتاق تا زمانی‬ ‫که عضو دو هیات باش��ند‪ ،‬مشمول قانون تامین‬ ‫اجتماعی می‌شوند‪ .‬چرا چنین امکان و امتیازی‬ ‫از ب��ازرس ک��ه فعاالنه در اتحادی��ه باید حضور‬ ‫داشته باشد و می‌تواند بدون رای در نشست‌های‬ ‫اتحادیه هم ش��رکت کند‪ ،‬سلب شده و محروم‬ ‫باش��د؟ این درحالی است که اعتبار نامه بازرس‬ ‫برابر با اعتبار نامه هیات‌مدیره اس��ت و همزمان‬ ‫شروع ش��ده و پایان می‌یابد‪ .‬امید است‪ ،‬آگاهان‬ ‫و کارشناس��انی که قانون و آیین‌نامه‌ها را اصالح‬ ‫می‌کنند‪ ،‬به این موضوع توجه داشت ‌ه باشند‪.‬‬ ‫نشست مشاوران اصناف‬ ‫تهران برگزار شد‬ ‫نشست مش��اوران هیات‌رئیس��ه اتاق اصناف‬ ‫تهران ب��ا حضور ابراهیم درس��تی‪ ،‬نایب رئیس‬ ‫اول ات��اق اصن��اف ته��ران و اعضای این ش��ورا‬ ‫‪ ۱۹‬تی��ر ‪ ۹۸‬برگزار ش��د‪ .‬به گ��زارش‬ ‫ب��ه نقل از رواب��ط عمومی اتاق اصن��اف تهران‪،‬‬ ‫در این نشس��ت مس��ائل روز اتاق اصناف تهران‬ ‫به بحث و تبادل‌نظر گذاش��ته ش��د و حاضران‬ ‫درب��اره هر ک��دام از موضوع‌های مطرح ش��ده‪،‬‬ ‫پیش��نهادها و راهکارهایی را ارائه کردند که در‬ ‫ادامه مقرر ش��د ابراهیم درس��تی‪ ،‬نایب رئیس‬ ‫اول ات��اق اصناف تهران مطالب و خواس��ته‌های‬ ‫عنوان ش��ده را به اعضای هیات رئیس��ه منتقل‬ ‫کند تا بررس��ی‌های الزم انجام ش��ود‪ .‬همچنین‬ ‫مشاوران عالی هیات‌رئیس��ه در زمینه برگزاری‬ ‫و تش��کیل کمیسیون‌های اتاق به بحث و تبادل‬ ‫نظ��ر پرداخت��ه و در راس��تای حص��ول نتیجه‬ ‫بهت��ر در برگزاری این کمیس��یون پیش��نهادها‬ ‫و راهکارهای��ی ارائه کردند‪ .‬ضم��ن اینکه مقرر‬ ‫ش��د در نشس��ت‌های آینده موارد یادشده مورد‬ ‫پیگیری و بررسی بیشتر قرار گیرد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫زه�ره فعله‌گ�ری‪ -‬چندی پی��ش طبقه منفی ‪۱‬‬ ‫و ‪ ۲‬هتل آس��مان ش��یراز دچار آتش‌سوزی شد که‬ ‫سازمان آتش‌نشانی علت آن را وجود تشک‌هایی از‬ ‫جن��س فوم‪ ،‬مخازن تینر و گازوئیل در نزدیکی این‬ ‫دوطبقه اعالم کرد‪.‬‬ ‫در پ��ی این حادثه‪ ،‬محمدعل��ی فرخ‌مهر‪ ،‬رئیس‬ ‫اتحادی��ه هتلداران اس��تان ته��ران در گفت‌وگو با‬ ‫پایگاه خبری گسترش‌نیوز درباره وضعیت بیمه این‬ ‫هت��ل اظهار کرد‪ :‬بخش زی��ادی از هتل‌های تهران‬ ‫مهمان‌ه��ای خود را بیمه می‌کنند ک��ه این امر به‬ ‫استانداردها و عرف جهانی نزدیک است اما در سایر‬ ‫شهرهای کشور این موضوع به‌خوبی مشهود نیست‬ ‫و هتل��داران اهمیت کمتری نس��بت به آن نش��ان‬ ‫می‌دهند‪ .‬فرخ‌مهر ادامه داد‪ :‬هتل آس��مان ش��یراز‬ ‫هنگام ساخت و عملیات جوشکاری ساختمان آتش‬ ‫محمود پورسخاوت‬ ‫تحلیلگر قانون نظام صنفی‬ ‫‹ ‹تبعیض در انتخابات‬ ‫‹ ‹صنایع برودتی و لباسشویی‬ ‫رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و تعمیرکاران صنایع‬ ‫برودت��ی‪ ،‬تهویه مطبوع‪ ،‬لباسش��ویی و قطعات یدکی‬ ‫تهران گفت‪ :‬زمانی که نرخ کاالی تمام ش��ده افزایش‬ ‫‌یابد‪ ،‬طبیعی اس��ت که کارهای خدماتی رونق بگیرند‪.‬‬ ‫درحال‌حاض��ر ل��وازم خانگی به میزان کاف��ی در بازار‬ ‫وج��ود دارد اما از یک‌س��و این لوازم گران ش��ده و از‬ ‫س��وی دیگر قدرت خرید مردم کاهش یافته اس��ت‪،‬‬ ‫از ای��ن‌رو م��ردم بیش از پیش نیازمن��د خدمات فنی‬ ‫و تعمیرات شده‌اند‪.‬‬ ‫عل��ی جمال��ی در گفت‌وگ��و با‬ ‫اظه��ار کرد‪:‬‬ ‫اگرچه به‌نظر می‌رسد که بازار برای صنف تعمیرکاران‬ ‫مساعد است اما این‌طور نیست؛ چراکه بیشتر خدمات‬ ‫و تعمیرات را شرکت‌ها انجام می‌دهند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬درحال‌حاض��ر می��زان ورود قطع��ات‬ ‫بی‌کیفی��ت و قاچاق در حوزه صنای��ع برودتی‪ ،‬تهویه‬ ‫مطبوع و لباسش��ویی به ایران نسبت به دو سال قبل‬ ‫افزایش یافته اس��ت‪ .‬این شرایط به ضرر مصرف‌کننده‬ ‫است‪ .‬به این ترتیب نیاز به گشت‌های مشترک اصناف‬ ‫و تعزی��رات داری��م‪ .‬پیش از ای��ن واردات قطعات آزاد‬ ‫ب��ود و به س��هولت انجام می‌ش��د که بیش��تر قطعات‬ ‫نیز کیفیت مناس��ب‌تری داش��تند‪ .‬حال اینکه واردات‬ ‫قطع��ات لوازم خانگی و برودتی باید به‌دس��ت افرادی‬ ‫باش��د که س��ال‌های س��ال در این کار فعال بوده‌اند‪.‬‬ ‫یک��ی از بهترین کارهایی ک��ه وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت در این راس��تا انجام داده این است که بیشتر‬ ‫وارد‌کنندگان تخصصی شده‌اند و کسی که می‌خواهد‬ ‫م��واد اولی��ه وارد کند‪ ،‬بای��د یا پیش��ینه فعالیت یا از‬ ‫اتحادیه مربوط جواز داشته باشد‪.‬‬ ‫ب��ه عنوان نمونه پیش‌تر افراد متفرقه‌ای برای صنف‬ ‫صنای��ع برودتی‪ ،‬تهوی��ه مطبوع و لباسش��ویی قطعه‬ ‫می‌آوردند اما درحال‌حاضر ش��رایط بهتر شده است و‬ ‫هرکسی نمی‌تواند به این حوزه ورود کند‪.‬‬ ‫جمالی ادامه داد‪ :‬به این ترتیب‪ ،‬اگر کسی قطعه‌ای‬ ‫یادداشت‬ ‫روز‌های شلوغ تعمیرات با قطعات بی‌کیفیت‬ ‫تبعیض‌های‬ ‫قانونی نسبت‬ ‫به بازرسان و‬ ‫هیات‌مدیره‬
‫‪10‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 20‬مرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 9‬ذی‌الحجه ‪1440‬‬ ‫‪ 11‬اوت ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1348‬‬ ‫پیاپی ‪2666‬‬ ‫گردشگری و صنایع‌دستی‬ ‫تجارت‬ ‫روی خط خبر‬ ‫مشهد با ‪ ۳۰‬میلیون زائر‬ ‫هنوز بیکار دارد‬ ‫یزد میزبان دانشجویان‬ ‫گردشگری و جواهرات‬ ‫معاون آموزش��ی دانش��گاه علم و هنر یزد‬ ‫گفت‪ :‬دانش��گاه علم و هنر در سال تحصیلی‬ ‫جدید موفق به کسب مجوز پذیرش در دو کد‬ ‫رشته دکترای گردشگری و روان‌شناسی برای‬ ‫نخستین‌بار در استان گردشگرپذیر یزد شده‬ ‫است و در هر یک از این رشته‌ها ‪ ۷‬دانشجو را‬ ‫در سال جدید تحصیلی پذیرش خواهد کرد‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬محس��ن برزگری اظهار‬ ‫کرد‪ :‬این دانش��گاه در مقطع کارشناسی برای‬ ‫سال تحصیلی جدید در رشته‌های پرطرفدار‬ ‫و پراش��تغال طراحی و س��اخت طال و جواهر‬ ‫و تلویزیون و هنره��ای دیجیتال و همچنین‬ ‫در کارشناس��ی گردش��گری و علوم تربیتی‪،‬‬ ‫دانشجو پذیرش خواهد کرد‪.‬‬ ‫بروزرسانی اطالعات‬ ‫خانه‌های تاریخی‬ ‫معاون می��راث فرهنگ��ی اداره کل میراث‬ ‫فرهنگی‪ ،‬صنایع‌دس��تی و گردشگری استان‬ ‫تهران از عزم معاونت میراث فرهنگی اس��تان‬ ‫تهران برای بروزرس��انی اطالع��ات مربوط به‬ ‫خانه‌ه��ای تاریخی تهران خبر داد‪ .‬محس��ن‬ ‫شیخ‌االس�لامی مع��اون می��راث فرهنگ��ی‬ ‫اداره کل می��راث فرهنگی‪ ،‬صنایع‌دس��تی و‬ ‫گردش��گری اس��تان ته��ران در گفت‌وگ��و با‬ ‫باشگاه خبرنگاران جوان‪ ،‬درباره وضعیت فعلی‬ ‫خانه‌های مربوط به دوره مش��روطه در سطح‬ ‫شهر تهران گفت‪ :‬تا جایی که می‌دانم تعدادی‬ ‫از خانه‌های مربوط به دوره مش��روطه به ثبت‬ ‫آثار ملی رسیده‌اند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬ما هم‌اکنون ب��ا همکاری دفتر‬ ‫بناها و بافت تاریخی ش��هرداری تهران پیگیر‬ ‫بررس��ی و شناسایی خانه‌های تاریخی مربوط‬ ‫به دوره مشروطه هس��تیم‪ ،‬البته همکاری ما‬ ‫ب��ا این دفتر فقط مختص به خانه‌های مربوط‬ ‫به دوران مشروطه نیس��ت و تالش می‌کنیم‬ ‫تم��ام خانه‌های تاریخی ک��ه در تهران وجود‬ ‫دارند را بررسی و شناس��ایی کنیم تا در یک‬ ‫سامانه تعریف ش��وند و یک بار برای همیشه‬ ‫به صورتی جانمایی شوند که مدیریت شهری‬ ‫توجه بیش��تری به آنها داش��ته باشند‪ .‬معاون‬ ‫میراث فرهنگ��ی اداره کل می��راث فرهنگی‬ ‫اس��تان تهران گفت‪ :‬هم‌اکنون نیز شهرداری‬ ‫تهران و معاونت شهرسازی نسبت به وضعیت‬ ‫خانه‌های تاریخی شهر تهران حساسیت دارد‪.‬‬ ‫ما نیز کار بررس��ی و شناسایی را پیش از این‬ ‫انجام دادی��م اما این کار هم‌اکن��ون نیازمند‬ ‫بروزرسانی است‪.‬‬ ‫جـاذبـه‌های‬ ‫«تخـت سلیـمان»‬ ‫عکس‌ها‪ :‬مهدی کاوه‌ای‬ ‫رئیس کمیسیون اقتصادی شورای اسالمی‬ ‫شهر مشهد با بیان اینکه با وجود حضور حدود‬ ‫‪ ۳۰‬میلیون زائر‪ ،‬مش��هد بزرگ‌ترین ظرفیت‬ ‫اقتص��ادی و ایجاد اش��تغال را دارد‪ ،‬افزود‪ :‬اما‬ ‫اگر در مش��هد بی��کاری و معضالت اقتصادی‬ ‫وج��ود دارد‪ ،‬پ��س مدیران مته ‌م هس��تند و‬ ‫باید پاس��خگو باش��ند که چرا نتوانسته‌اند از‬ ‫این فرصت اس��تفاده کنند‪ .‬احمد نوروزی در‬ ‫گفت‌وگو با ایسنا بیان کرد‪ :‬اگر نگران افزایش‬ ‫سن ازدواج‪ ،‬بیکاری کارگران‪ ،‬فارغ‌التحصیالن‬ ‫جوان و ناهنجاری‌های دیگری مانند س��رقت‬ ‫ت خانه‌ها هستیم‪ ،‬با‬ ‫خودرو و زورگیری و سرق ‌‬ ‫یک تجزیه و تحلیل می‌بینیم که بخش عمده‬ ‫آن ناش��ی از فراهم نکردن اشتغال است و اگر‬ ‫این افراد کار داشته باشند به این ناهنجاری‌ها‬ ‫روی‌نمی‌آورند‪ .‬وی اظهار کرد‪ :‬بر این اساس‪،‬‬ ‫مسئوالن این استان باید همه این موارد را در‬ ‫کنار ه��م دیده و تجزیه و تحلیل کنند و بعد‬ ‫بر اس��اس این‪ ،‬به جمع‌بندی برس��یم که اگر‬ ‫یک مجموعه ورزش��ی‪ ،‬تفریحی و گردشگری‬ ‫برای گذراندن اوقات‌فراغت مردم ایجاد ش��ود‬ ‫پیامده��ای مثب��ت و منفی آن ب��رای جامعه‬ ‫چگونه خواهد بود‪.‬‬ ‫نوروزی با اشاره به پروژه اقامتی‪-‬گردشگری‬ ‫طرق مش��هد‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬س��رمایه‌گذار این‬ ‫طرح پیش از اینکه پروژه مش��هد خود را آغاز‬ ‫کند پروژه‌هایی شامل مجموعه دلفیناریوم و‬ ‫باغ‌پرندگان را در کیش و س��ایر نقاط کش��ور‬ ‫اجرا و مجموعه‌های بسیار خوبی ایجاد کرده‬ ‫که در پی آن‪ ،‬برای افراد بسیاری اشتغالزایی‬ ‫ش��ده اس��ت و اگر چنین کس��ی در مش��هد‬ ‫فعالی��ت می‌کند به دنبال ناهنجاری نیس��ت‪.‬‬ ‫اگر کس��ی دنبال ایجاد ناهنجاری و مس��ائل‬ ‫خالف باورهای مردم مذهبی مردم باش��د به‬ ‫مش��هد نمی‌آی ‌د چراکه اجرای ای��ن برنامه‌ها‬ ‫در س��ایر نقاط دنیا برای ای��ن افراد از آزادی‪،‬‬ ‫بازدهی و ارزش اقتصادی بیشتری دارد‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫گروه تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫مجموعه باستانی‬ ‫تخت سلیمان‬ ‫پیش از اسالم‬ ‫به عنوان‬ ‫بزرگ‌ترین‬ ‫مرکز آموزشی‪،‬‬ ‫مذهبی‪،‬‬ ‫اجتماعی و‬ ‫عبادتگاه‬ ‫ایرانیان به‬ ‫شمار می‌رفت‬ ‫اما در سال ‪۶۲۴‬‬ ‫میالدی و در حمله‬ ‫هراکلیوس‪،‬‬ ‫امپراتور رومیان‬ ‫به ایران تخریب‬ ‫شد‬ ‫تخت سلیمان نام محوطه تاریخی بزرگی در نزدیکی‬ ‫تکاب در اس��تان آذربایجان غربی اس��ت‪ .‬برای رسیدن‬ ‫به مجموعه جهانی تخت سلیمان اسرارآمیز مسیرهای‬ ‫گوناگون��ی از جمل��ه دندی‪-‬زنجان‪-‬ت��کاب‪ -‬ارومی��ه‪-‬‬ ‫ش��اهین‌دژ‪‌-‬تکاب و جاده بیجار وجود دارد؛ مسیرهایی‬ ‫که در فصل تابستان چشم‌انتظار گردشگران و مهمانان‬ ‫داخلی و خارجی است‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش‬ ‫‌ بعد از به ثبت رس��یدن مجموعه‬ ‫ساس��انی تخت س��لیمان تکاب به عنوان چهارمین اثر‬ ‫ایرانی در فهرست آثار جهانی از سوی سازمان یونسکو‬ ‫تالش‌هایی برای آش��کار ش��دن رازهای سر به مهر این‬ ‫مجموعه آغاز شده که هنوز هم بی‌وقفه ادامه دارد‪.‬‬ ‫قلعه تاریخی تخت سلیمان بازمانده از دوره ساسانیان‬ ‫با بخش‌های مختلفی همچون آتشکده آذر گشسب به‬ ‫عنوان یکی از مهم‌ترین آتش��کده‌های دوره ساس��انی‪،‬‬ ‫آتش��کده ش��اهی و جن��گ‌آوران‪ ،‬ایوان خس��رو‪ ،‬معبد‬ ‫آناهیتا‪ ،‬آتش��گاه‌های کوچک و دروازه‌ه��ا و دیوارهای‬ ‫مس��تحکمش از بناهای مهم تاریخی جهان به ش��مار‬ ‫می‌رود‪.‬‬ ‫مجموعه باس��تانی تخت س��لیمان پیش از اسالم به‬ ‫عنوان بزرگ‌ترین مرکز آموزش��ی‪ ،‬مذهبی‪ ،‬اجتماعی و‬ ‫عبادتگاه ایرانیان به ش��مار می‌رفت اما در س��ال ‪۶۲۴‬‬ ‫می�لادی و در حمل��ه هراکلیوس‪ ،‬امپرات��ور رومیان به‬ ‫ایران تخریب ش��د‪ ،‬بکارگیری س��نگ‌های تراش‌دار و‬ ‫آجره��ای بزرگ در س��اخت این بن��ای تاریخی و واقع‬ ‫شدن دریاچه عجیب و همیشه جوشانی به عمق ‪۱۱۲‬‬ ‫متر در وس��ط این مجموعه جلوه زیبا و خاصی به این‬ ‫مکان تاریخی بخشیده است‪.‬‬ ‫این م��کان تاریخی در زم��ان ایلخانی��ان و در دوره‬ ‫حکمران��ی آقاخان در قرن ‪ ۷‬هجری به عنوان تفرجگاه‬ ‫تابستانی مورد استفاده قرار گرفت‪ ،‬این حکمران مغول‬ ‫با س��اخت بناهای گوناگونی همچون سالن شورا‪ ،‬ایوان‬ ‫تخ��ت س��لیمان در زمان ایلخانی��ان و در دوره حکمرانی آقاخان در قرن‬ ‫‪ ۷‬هج��ری به عنوان تفرجگاه تابس��تانی مورد اس��تفاده قرار گرفت‪ ،‬این‬ ‫حکمران مغول با س��اخت بناهای گوناگونی همچون س��الن ش��ورا‪ ،‬ایوان‬ ‫شرقی و ساختمان‌های ‪ ۸‬و ‪ ۱۲‬ضلعی یک بار دیگر جان تازه‌ای به مجموعه‬ ‫تاریخی تخت سلیمان تکاب بخشید‬ ‫ش��رقی و س��اختمان‌های ‪ ۸‬و ‪ ۱۲‬ضلعی یک بار دیگر‬ ‫جان تازه‌ای به مجموعه تاریخی تخت س��لیمان تکاب‬ ‫بخشید‪.‬‬ ‫بخش طبیعی مجموعه تخت سلیمان متشکل از یک‬ ‫کوه آهکی است که در قله آن‪ ،‬چشمه بسیار بزرگی (با‬ ‫دریاچ��ه‌ای به قطر حدود ‪ ۱۰۰‬مت��ر) وجود دارد‪ ،‬کوه‬ ‫بلند زندان س��لیمان نیز یکی از همین کوه‌های رسوبی‬ ‫اس��ت که در ‪ ۵‬کیلومتری تخت س��لیمان هزاران سال‬ ‫پیش شکل گرفته است‪.‬‬ ‫مجموعه جهانی تخت س��لیمان با آثاری پررمز و راز‬ ‫دارای عجایب س��حرآمیزی از زادگاه زرتش��ت بوده که‬ ‫بازدید از آن ‪ 5‬دوره تاریخ تمدن بش��ری و ایرانی را به‬ ‫عالقه‌مندان معرفی می‌کند‪.‬‬ ‫این مجموعه تاریخی کم‌نظیر و آثار باستانی آن یکی‬ ‫از مهم‌ترین و مش��هورترین مراکز تاریخ و تمدن کشور‬ ‫ایران است‪ ،‬این آثار تاریخی که در کوهستان‌های غرب‬ ‫کش��ور و در محل بس��یار مصفا و خ��وش آب و هوای‬ ‫ت��کاب قرار گرفته‪ ،‬در زمان‌ه��ای قدیم دارای موقعیت‬ ‫سوق‌الجیشی حساس بوده است‪.‬‬ ‫بقای��ای مجموع��ه روی جبه��ه‌ای از س��نگ در ‪۴۸‬‬ ‫کیلومتری ش��مال ش��رق تکاب قرار گرفته و در میان‬ ‫انبوه��ی از آث��ار طبیعی و مصنوعی مانن��د دریاچه‌ها‪،‬‬ ‫آبگرم‌ها‪ ،‬قبرهای قدیمی و بناهای تاریخی دیگر احاطه‬ ‫شده است‪ .‬تخت سلیمان امروزی باقی‌مانده قلعه و آثار‬ ‫بزرگ و عمارات مخصوص برای س��کونت موبدان بوده‬ ‫که در زمان اشکانیان و ساسانیان در نهایت آبادی و اوج‬ ‫قدرت قرار داش��ته و در نتیجه حمله رومیان و تاخت و‬ ‫ت��از اقوام عرب و مغول ویران ش��ده و آثار تمدن آن از‬ ‫بین رفته است‪.‬‬ ‫تخت س��لیمان بزرگ‌ترین مرکز آموزش��ی‪ ،‬مذهبی‪،‬‬ ‫اجتماع��ی و عبادت��گاه ایرانیان در پیش از اس�لام به‬ ‫ش��مار می‌رفت اما در س��ال ‪ ۶۲۴‬میالدی و در حمله‬ ‫هراکلیوس‪ ،‬امپراتور رومیان به ایران تخریب شد‪.‬‬ ‫شرح ویرانی شیز و آتش��کده آن هم در کتاب تاریخ‬ ‫امپراتوری صغیر‪ ،‬نوشته شارل ُل‌بو فرانسوی آمده است‪.‬‬ ‫«تخت طاقدیس» ی��ا «تخت تاق ویس» که وصف آن‬ ‫در ش��اهنامه آمده‪ ،‬یکی از ش��گفتی‌های شیز بوده که‬ ‫به دس��ت هرقل ویران ش��د‪ .‬ش��ارل ُل‌بو درباره تخت‬ ‫طاقدیس می‌نویس��د‪« :‬هراکلی��وس و گروهی از تازیان‬ ‫که مزدورش بودند و پیشاپیش لشکریانش می‌رفتند بر‬ ‫پیشروان س��پاه ایران تاختند و چنان هراس انگیختند‬ ‫که خس��رو‌پرویز همان دم با همه لشکریانش گریخت‪.‬‬ ‫هراکلی��وس بی‌مان��ع وارد گنجک ش��د‪ .‬می‌گفتند که‬ ‫زرتش��ت در این سرزمین به دنیا آمده و در آنجا زیسته‬ ‫‌است‪ .‬مجسمه بس��یار بزرگی از خسروپرویز با غرور در‬ ‫میان کاخ در زیر گنبدی که نمایش آسمان بود‪ ،‬نشانده‬ ‫بودند‪ ،‬در گرداگردش خورش��ید و ماه و ستارگان دیگر‬ ‫را می‌دیدن��د‪ ،‬همراه با فرش��تگان که چوب به‌دس��ت‬ ‫داش��تند‪ .‬به‌وسیله بعضی دس��تگاه‌ها باران می‌ریخت و‬ ‫تندر به صدا درمی‌آمد‪ .‬هراکلیوس همه را همراه با سه‬ ‫هزار خانه اطراف آتشکده‪ ،‬دستخوش آتش کرد‪».‬‬ ‫آباقاخ��ان ب��رادرزاده هالکوخان که به دین اس�لام‬ ‫گرویده بود روی ویرانه‌های تخت سلیمان مسجدی بنا‬ ‫ک��رد که آن نیز بعدها ویران ش��د و تنها کاش��ی‌هایی‬ ‫ب��ا نقوش و خ��ط برجس��ته از آن به جا مانده اس��ت‬ ‫ک��ه درحال‌حاض��ر م��وزه رض��ا عباس��ی نگه��داری‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫این شهر باستانی در دوره‌های مختلف محل سکونت‬ ‫اقوامی مانند مادها‪ ،‬هخامنشیان‪ ،‬اشکانیان‪ ،‬ساسانیان و‬ ‫مغوالن بوده و در هر یک از این دوران‌ها‪ ،‬این محل در‬ ‫اوج قدرت و تمدن زمان مربوط به خود بوده اما اکنون‬ ‫نشانی از این شهر در آذربایجان دیده نمی‌شود‪.‬‬ ‫درب��اره ای��ن اث��ر پررم��ز و راز تاریخ��ی ک��ه دارای‬ ‫مجموع��ه‌ای از آث��ار بی‌نظی��ر تاریخی اس��ت باورها و‬ ‫اعتقادهای زیادی بین مردم شکل گرفته و نقل می‌شود‬ ‫یکی از مشهورترین این باورها درباره کوه زندان است‪.‬‬ ‫در ‪ ۳‬کیلومتری غرب تخت س��لیمان‪ ،‬کوه مخروطی‬ ‫میان‌تهی وجود دارد که هزاران سال پیش‪ ،‬بر اثر وقوع‬ ‫آتشفش��ان به وجود آمده‪ ،‬اهال��ی محل این کوه زیبا را‬ ‫زندان سلیمان یا زندان دیو می‌شناسند و معتقدند که‬ ‫حضرت س��لیمان دیوهایی را که از فرمانش س��رپیچی‬ ‫می‌کردند در این کوه زندانی می‌کرده است‪.‬‬ ‫نکته قابل توجه درباره کوه زندان سلیمان وجود گاز‬ ‫و چش��مه‌های گازدار داخل این گودال است که هنوز‬ ‫هم دیواره‌های فرونشس��ته یک چشمه گازدار در کف‬ ‫حفره زندان فعالیت دارد که همین پدیده موجب جذب‬ ‫شمار زیادی از گردشگران داخلی و خارجی برای صعود‬ ‫به دهانه این کوه شده است‪.‬‬
‫‪11‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 20‬مرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 9‬ذی‌الحجه ‪1440‬‬ ‫‪ 11‬اوت ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1348‬‬ ‫پیاپی ‪2666‬‬ ‫بازار مالی‬ ‫دالر اجازه رشد نرخ را به سکه نداد‬ ‫زهره محسنی‌شاد‪ :‬در ادامه روند کاهشی قیمت‌ها در بازار‬ ‫ارز‪ ،‬دالر در آخرین روز هفته گذشته‪ ،‬بار دیگر بخشی از ارزش‬ ‫خود را از دس��ت داد و در نهایت به محدوده قیمتی ‪۱۱‬هزار و‬ ‫‪ ۸۵۰‬تومان رسید‪‌.‬‬ ‫تحت‌تاثیر افت نرخ دالر و آرامش ایجاد ش��ده در این بازار‪،‬‬ ‫نرخ طال و انواع س��که نیز در بازار داخلی روند به طور تقریبی‬ ‫باثباتی را طی کرد و نوس��ان‌های قیمت��ی در این بازار خیلی‬ ‫چش��مگیر نبود‪ ،‬به طوری که ن��رخ هر گرم طالی ‪ ۱۸‬عیار به‬ ‫‪ ۴۱۶‬هزار تومان رس��ید و س��که تمام‌بهار آزادی ‪ ۴‬میلیون و‬ ‫‪۱۹۳‬هزار تومان قیمت‌گذاری شد‪.‬‬ ‫این ش��رایط در حالی در بازار داخلی طال و سکه حاکم ش ‌د‬ ‫که در مقابل‪ ،‬اونس در بازارهای جهانی با روند صعودی شدید‪،‬‬ ‫م��رز ‪ ۱۵۰۰‬دالری را فتح کرده اس��ت‪ .‬آن‌طور که فعاالن این‬ ‫بازار می‌گویند‪ ،‬با وج��ود رکوردزنی عجیب اونس جهانی طال‬ ‫که در ‪ ۷‬س��ال گذشته بی‌سابقه بوده‪ ،‬نرخ سکه و طال باید در‬ ‫بازار داخلی رش��د شدیدی را تجربه می‌کرد اما به دلیل عامل‬ ‫کاهش نرخ دالر‪ ،‬س��که و طال متناسب با افزایش بهای طالی‬ ‫جهانی رش��د نکرد و همین موضوع موجب ش��د حباب منفی‬ ‫س��که‪ ،‬نسبت به روزهای اخیر منفی‌تر شود‪ .‬اونس در هفته‌ای‬ ‫که گذش��ت حدود ‪ ۶۰‬دالر افزایش نرخ را تجربه کرد‌ اما سکه‬ ‫نصف این میزان در بازار داخلی رشد کرد‪.‬‬ ‫ب��ه گفته فعاالن این بازار‪ ،‬نبود تقاضا و کم ش��دن معامالت‬ ‫در این بازارها س��بب شده تا س��که در بازار داخلی با احتیاط‬ ‫بیش��تری نس��بت به روند جهانی اونس افزای��ش یابد و گویا‬ ‫معله‌گران از ترس کاهش بیش��تر نرخ دالر‪ ،‬برای ورود به بازار‬ ‫طال و سکه دست به عصا شده‌اند‪.‬‬ ‫محمد کشتی‌آرای‪ ،‬عضو اتحادیه طال و جواهر در این زمینه‬ ‫در گفت‌وگ��و با‬ ‫با بیان اینک��ه نرخ جهانی طال در یک‬ ‫هفته گذشته نزدیک به ‪ ۶۰‬دالر افزایش را تجربه کرده که این‬ ‫رشد ناشی از تحوالت بازارهای نفتی و شاخص‌های اقتصادی‬ ‫امریکا بوده اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬این عوامل سبب شده تا بازار طالی‬ ‫جهانی دچار نوسان قیمتی ش��ود و تقاضا برای خرید طال در‬ ‫نزدیک ش��دن به ایام محرم و صفر از یک س��و و هراس معامله‌گران از کاهش‬ ‫بیش��تر نرخ دالر‪ ،‬س��بب شده برای ورود به بازار طال و سکه دست به عصا حرکت‬ ‫کنند و همین موضوع به‌شدت از حجم تقاضا‌ها در بازار کم کرده است‬ ‫بازاره��ای جهانی افزایش یابد که ای��ن موضوع در نهایت نرخ‬ ‫طال را پس از ‪ ۷‬سال به محدوده ‪ ۱۵۰۰‬دالر رساند‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬از آنجا که روند حرکتی قیمت‌ها در بازار داخلی‬ ‫طال و سکه همواره متاثر از دو فاکتور مهم یعنی طالی جهانی‬ ‫و دالر اس��ت‪ ،‬این انتظار وجود داشت که قیمت‌ها متناسب با‬ ‫ادامه روند ریزشی نرخ ارز‬ ‫قیمت خرید و فروش انواع ارز روز گذش��ته نسبت‬ ‫ب��ه آخری��ن روز هفته گذش��ته‪ ،‬کاهش محس��وس‬ ‫داش��ت‪ .‬نرخ دالر در بازار آزاد که روز کاری گذشته‬ ‫تا مرز ‪ ۱۲‬هزار توم��ان کاهش یافته بود دیروز وارد‬ ‫کان��ال ‪ ۱۱‬هزار تومانی ش��د و به ‪ ۱۱‬ه��زار و ‪۸۴۸‬‬ ‫تومان رس��ید‪ .‬هر یورو در بازار آزاد هم در برابر ‪۱۳‬‬ ‫هزار و ‪ ۳۴۲‬تومان معامله شد‪.‬‬ ‫به گزارش تسنیم‪ ،‬صرافی‌های بانک‌ها در نخستین‬ ‫روز هفت��ه‪ ،‬نرخ دالر را برای فروش به مردم با ثبات‬ ‫نسبت به روز کاری قبل ‪ ۱۱‬هزار و ‪ ۸۵۰‬تومان اعالم‬ ‫کرده‌اند‪ .‬این صرافی‌ها دالر را از مردم با نرخ ‪ ۱۱‬هزار‬ ‫و ‪ ۸۰۰‬تومان خریداری می‌کنند‪ .‬بر همین‌اس��اس‪،‬‬ ‫در روز گذش��ته نرخ ف��روش ی��ورو در صرافی‌های‬ ‫بانک‌ها نیز بدون تغییر نرخ نسبت به قبل‪ ۱۳ ،‬هزار‬ ‫حرکت اونس جهانی رش��د کند و گران‌تر ش��ود‌ اما‌مدیریت و‬ ‫کنت��رل بانک مرکزی بر ب��ازار ارز و کنترل نرخ دالر و حرکت‬ ‫در مس��یر کاهشی‪ ،‬سبب شد نرخ طال و س��که همگام با نرخ‬ ‫اون��س جهانی حرکت نکن��د و این افزایش نرخ ب��ه این بازار‬ ‫منتقل نشود‪.‬‬ ‫کاهش محسوس نرخ سکه‬ ‫و ‪ ۳۵۰‬تومان اعالم ش��ده است؛ نرخ خرید یورو نیز‬ ‫در این صرافی‌ها ‪ ۱۳‬هزار و ‪ ۳۰۰‬تومان است‪ .‬قیمت‬ ‫درهم امارات نیز دی��روز در بازار آزاد‪ ۳۲۵۰ ،‬تومان‬ ‫ارزش‌گذاری شد و مورد معامله قرار گرفت‪.‬‬ ‫فعاالن بازار ارز معتقدند نوسان‌های قیمتی درهم‬ ‫عامل بس��یار مهمی برای نرخ دالر اس��ت‪ .‬نرخ پوند‬ ‫ه��م ‪ ۱۴‬هزار و ‪ ۳۶۰‬تومان تعیین ش��د که کاهش‬ ‫محس��وس نس��بت به روز کاری قب��ل دارد‪ .‬دیروز‬ ‫بانک‌های عامل ن��رخ دالر را ‪ ۱۱‬هزار و ‪ ۵۰۸‬تومان‬ ‫و ‪ ۴‬ری��ال‪ ،‬نرخ یورو را ‪ ۱۲‬ه��زار و ‪ ۸۹۴‬تومان و ‪۸‬‬ ‫ریال و نرخ پوند انگلی��س را ‪ ۱۳‬هزار و ‪ ۸۵۸‬تومان‬ ‫و ‪ ۹‬ری��ال برای خرید از مردم اعالم کردند‪ .‬نرخ دالر‬ ‫نس��بت به روز کاری قبل تغییری نداشته اما یورو و‬ ‫پوند کاهش محسوسی داشته است‪.‬‬ ‫در پی کاهش نرخ ارز در بازار و افت نسبی نرخ جهانی‬ ‫طال‪ ،‬بهای هر قطعه س��که تمام‌بهار آزادی روز گذشته با‬ ‫کاهشی محسوس در بازار روبه‌رو شد‪.‬‬ ‫هر قطعه س��که تم��ام به��ار آزادی در ب��ازار ایران با‬ ‫کاهش��ی نزدیک به ‪ ۴۰‬هزار تومانی ب��ه نرخ ‪ ۴‬میلیون‬ ‫و ‪ ۱۹۳‬ه��زار تومان فروخته ش��د‪ .‬نرخ هر قطعه س��که‬ ‫تمام‌بهار آزادی نیز به نرخ ‪ ۴‬میلیون و ‪ ۱۰۰‬هزار تومان‬ ‫به فروش رسید‪.‬‬ ‫نیم‌س��که و ربع س��که نیز به ترتیب ‪ ۲‬میلیون و ‪۲۴۲‬‬ ‫هزار تومان و یک میلیون و ‪ ۴۵۲‬هزار تومان نرخ خورد‪.‬‬ ‫بهای سکه گرمی نیز ‪ ۹۶۱‬هزار تومان اعالم شد‪.‬‬ ‫ضمن اینکه نرخ هر گ��رم طال در بازار تهران به ‪۴۱۶‬‬ ‫هزار تومان رس��ید‪ .‬بررسی‌ها نشان می‌دهد حباب سکه‬ ‫درحال‌حاضر با کاهشی قابل توجه روبه‌رو شده است‪.‬‬ ‫او با بی��ان اینکه با توجه به رکورد‌زنی طالی جهانی‪ ،‬انتظار‬ ‫ما این بود که نرخ س��که و هر گرم طالی ‪ ۱۸‬عیار به‌ش��دت‬ ‫رش��د کند‌ اما در چند روز گذشته شاهد یک نوسان جزئی در‬ ‫بازار بودیم یادآور ش��د‪ :‬در چند روز گذش��ته نرخ سکه حدود‬ ‫‪ ۱۰۰‬هزار تومان رشد کرد و هر گرم طالی ‪ ۱۸‬عیار ‪ ۱۰‬هزار‬ ‫تومان گران ش��د در حالی که اگر ارز ارزان نمی‌شد‪ ،‬قیمت‌ها‬ ‫خیلی بیش��تر از این ارق��ام باید در بازار داخلی طال و س��که‬ ‫رشد می‌کرد‪.‬‬ ‫کش��تی‌آرای با تاکید ب��ر اینکه تقاضا در بازار طال و س��که‬ ‫به‌ش��دت کم شده است و معامالت در این بازار به‌ندرت انجام‬ ‫می‌ش��ود‪ ،‬یادآور شد‪ :‬نزدیک شدن به ایام محرم و صفر از یک‬ ‫سو و هراس معامله‌گران از ترس کاهش بیشتر نرخ دالر‪ ،‬سبب‬ ‫ش��ده تا برای ورود به این بازار دس��ت به عصا حرکت کنند و‬ ‫همی��ن موضوع به‌ش��دت از حجم تقاضا‌ها در ب��ازار کم کرده‬ ‫اس��ت‪ .‬در ماه‌های اخیر افرادی که برای س��رمایه‌گذاری وارد‬ ‫این بازار شده بودند‪ ،‬با توجه به افت قیمت‌ها و ثبات حاکم بر‬ ‫بازارها ضرر زیادی متوجه‌ش��ان شده که همین موضوع تمایل‬ ‫و رغبت به س��رمایه‌گذاری را در این بازار به‌ش��دت کم کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫ب��ه گفته این فعال بازار‪ ،‬کاهش تقاضا در بازار و کم ش��دن‬ ‫خرید و فروش س��که سبب ش��ده تا حباب آن نسبت به قبل‬ ‫منفی‌تر ش��ود و درحال‌حاضر به زیر ‪۱۰۰‬هزار تومان برس��د‪.‬‬ ‫کشتی‌آرای با بیان اینکه بازار طال و سکه درحال‌حاضر با رکود‬ ‫روبه‌رو اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬قرار گرفتن در ماه محرم و صفر به دلیل‬ ‫کاهش بیشتر تقاضاها نیز می‌تواند این شرایط را تشدید کند‌‪.‬‬ ‫از این رو‪ ،‬انتظار می‌رود این روند همچنان ادامه یابد و باز هم‬ ‫شاهد کاهش بیشتر حباب سکه در بازار باشیم‪.‬‬ ‫به گفته این کارش��ناس‪ ،‬در مدت اخیر بسیاری از افراد که‬ ‫در گذش��ته طال و س��که خریده بودند‪ ،‬با توجه به این شرایط‬ ‫اق��دام به فروش س��رمایه‌های طالیی خود کردن��د که انتظار‬ ‫م��ی‌رود به‌تدریج این س��رمایه‌ها وارد بازار ش��ود و به کاهش‬ ‫بیشتر قیمت‌ها دامن بزند‪.‬‬ ‫اونس همچنان در مرز ‪ 1500‬دالر‬ ‫قیمت هر اونس ط�لا در پایان معامالت‬ ‫دیروز با ‪ ۰.۲۷‬درصد کاهش به ‪ ۱۴۹۶‬دالر‬ ‫و ‪ ۹۵‬سنت رسید‪.‬‬ ‫ب��روز نش��انه‌هایی از تش��دید ه��ر چه‬ ‫بیش��تر تنش تجاری بی��ن امریکا و چین و‬ ‫انتش��ار آمارهای ضعیف از اقتصاد انگلیس‬ ‫روز جمعه بر بازارهای مالی س��ایه افکند و‬ ‫موجب شد تا نرخ طال به باالترین رقم خود‬ ‫در طول ‪ ۷‬سال گذشته برس ‌د اما در نهایت‬ ‫قیمت‌ه��ا در پایان معامالت روزانه ش��اهد‬ ‫افت نسبی بود‪.‬‬ ‫پس از آنکه رس��انه‌ها گ��زارش دادند که‬ ‫واش��نگتن تصمی��م خ��ود درب��اره اعطای‬ ‫مج��وز به ش��رکت‌های امریکای��ی برای از‬ ‫س��رگیری همکاری با شرکت هوآوی را به‬ ‫تعویق انداخته اس��ت‪ ،‬بازارهای مالی آسیا‬ ‫دستخوش تنش ش��د و در مقابل بازارهای‬ ‫امن س��رمایه‌گذاری مانند ین ژاپن ش��اهد‬ ‫رش��د ش��اخص‌ها بود‪ .‬احتم��ال برگزاری‬ ‫انتخاب��ات زودهن��گام در ایتالیا نیز موجب‬ ‫شد که ارزش سهام در بازارهای سهام اروپا‬ ‫سقوط کند‪.‬‬ ‫در عین حال‪ ،‬پس از انتشار گزارش رشد‬ ‫منفی اقتصاد انگلیس در ‪ ۳‬ما ‌ه دوم س��ال‬ ‫که نخس��تین نرخ رش��د منفی این کشور‬ ‫در طول ‪ ۷‬س��ال گذش��ته اس��ت‪ ،‬شاخص‬ ‫اف‌تی‌اس‌ای ‪ ۱۰۰‬لندن و ارزش پوند شاهد‬ ‫کاهش قابل توجهی بود‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫حذف ‪4‬صفر‪ ،‬بازی با اعداد و ارقام‬ ‫فیروزه عس�گری‪ /‬کارشناس بازار س�رمایه‪ :‬تصویب‬ ‫الیح��ه حذف ‪ ۴‬صف��ر از پول ملی خبر داغی اس��ت که این‬ ‫روزها دست‌به‌دست بین مردم می‌چرخد‪ .‬طرحی که از همان‬ ‫ابتدا توجه بسیار از اقتصاددانان و کارشناسان این حوزه را به‬ ‫خود جلب کرد‪ .‬برخی معتقدند این طرح با شکس��ت روبه‌رو‬ ‫خواهد ش��د و فقط بازی با اعداد و ارقام اس��ت و مردم را به‬ ‫دردسر می‌اندازد و برخی هم می‌گویند اگر بررسی همه‌جانبه‬ ‫و کارشناسانه شود‪ ،‬موفقیت‌آمیز خواهد بود‪ ،‬مانند بسیاری از‬ ‫کشورها که این طرح را اجرا کردند و موفق شدند‪.‬‬ ‫کافی اس��ت نیم‌‌نگاهی به نقد و بررسی بیشتر اقتصاددانان‬ ‫ایرانی در جراید و س��ایت‌های خبری رس��می وغیررس��می‬ ‫بیندازیم و آن‌وقت ببینی��م که چرا دولت با وجود اینکه‌ این‬ ‫کار هیچ اثر واقعی مثبتی ندارد مصمم است در شرایط فعلی‬ ‫بار هزینه چاپ میلیون‌ها برگ اس��کناس و ضرب میلیون‌ها‬ ‫س��که جدید را که خود یک معضل جدید هم هس��ت تحمل‬ ‫کند‪.‬‬ ‫آث��ار مخ��رب بین‌المللی ناش��ی از در ب��وق و کرنا کردن‬ ‫کم‌ارزش بودن پول ملی در ش��رایط اقتصادی کشور آن هم‬ ‫با تورم دائمی که با آن روبه‌‌رو هس��تیم از س��ویی و از سوی‬ ‫دیگر با نقدینگی ناپای��دار اقتصاد فعلی‪ ،‬چه ضرورتی ایجاب‬ ‫می‌کن��د؟ آیا اکنون زمان مناس��بی برای اج��رای این طرح‬ ‫اس��ت؟ این پرسش‌هایی اس��ت که این روزها مردم کوچه و‬ ‫بازار که س��ر از اقتصاد خ��رد و کالن درنمی‌آورند از یکدیگر‬ ‫می‌پرسند‪.‬‬ ‫اقتصاددانان معتقدند ب��رای حذف صفرهای پول ملی یک‬ ‫کش��ور ابتدا باید زیرساخت‌های اقتصادی اصالح شود‪ .‬شرط‬ ‫نخس��ت انضباط مالی یا کنترل تورم به زیر ‪ ۱۰‬درصد است‬ ‫ک��ه باید در محدوده ‪ ۴‬تا ‪ ۵‬درصد کنترل ش��ود و این تورم‬ ‫کنترل ش��ده در بین ‪ ۵‬تا ‪ ۶‬س��ال حفظ ش��ود‪ ،‬در غیر این‬ ‫صورت تا چند س��ال آینده با این ت��ورم ‪ ۴۰‬درصدی که در‬ ‫ایران حاکم اس��ت این صفرها بازمی‌گردند و به طور رس��می‬ ‫اقتصاد کشور به مرز ورشکستگی می‌رسد‪.‬‬ ‫ثب��ات اقتصادی و قابل پیش‌بینی بودن ش��رایط‬ ‫اقتصادی از دیگر ش��روط اس��ت زیرا قدرت خرید‬ ‫مردم در ش��رایط فعلی پایین است و از سوی دیگر‬ ‫درآمدها به حدی کم است که حذف ‪ ۴‬صفر یعنی‬ ‫تزریق تورم بیشتر به اقتصاد‪.‬‬ ‫بهت��ر نیس��ت ک��ه دولت ابت��دا یک تناس��ب و‬ ‫رضایتمندی بی��ن دخل و خرج مردم ایجاد کند و‬ ‫بعد به فکر باالبردن ارزش واحد پول ملی باشد؟‬ ‫برخ��ی از کارشناس��ان هم می‌گوین��د از جهت عمومی که‬ ‫اصوال مردم کس��به سال‌هاس��ت در جامع��ه و حتی خارج از‬ ‫کش��ور با تومان معامله می‌کنند و کس��ی از ریال ایران به جز‬ ‫در اسناد مالی رسمی یادی نمی‌کند و عوام حتی از واژه هزار‬ ‫یا میلیون و میلیارد هم استفاده نمی‌کنند و مخاطب با توجه‬ ‫به مورد معامله تشخیص می‌دهد گوینده منظورش کدام‌یک‬ ‫از اینهاست‪ ،‬پس ضرورت این کار چیست؟‬ ‫از منظر اقتصاد کالن هم که هیچ تاثیری بر ارزش پول ملی‬ ‫نخواهد داش��ت و فقط هزینه س��امانه‌ها و نرم‌افزارهای مالی‬ ‫از ری��ال فعلی ب��ه واحد پول جدید را ب��رای بخش خصوصی‬ ‫و دولت��ی به ب��ار خواه��د آورد و چاپ اس��کناس هم هزینه‬ ‫دیگری اس��ت که بر اقتصاد کش��ور تحمیل می‌شود‪ .‬در اینجا‬ ‫باز پرسش��ی مطرح است؛ آیا بهتر نیس��ت که دولت به جای‬ ‫ای��ن کار‪ ،‬کارهای مهم‌تر زیربنایی انج��ام دهد؛ کنترل تورم‪،‬‬ ‫کنترل قیمت‌ها‪ ،‬رشد اقتصادی‪ ،‬ارتباط گسترده بانکی‪ ،‬پولی‬ ‫و مالی با بانک‌ها و موسس��ه‌های خارج��ی‪ ،‬ایجاد محیط امن‬ ‫سرمایه‌گذاری و‪...‬؟‬ ‫درحال‌حاضر اگر الگوی ما بر پایه مقایس��ه با کش��ور ترکیه‬ ‫باش��د باید گفت نس��خه‌ای که قرار است از روی دست کشور‬ ‫همس��ایه برای ایران پیچیده ش��ود کاملا اشتباه است زیرا در‬ ‫ش��رایط اقتصادی برابری نیس��تیم؛ ضمن اینکه ترکیه عضو‬ ‫کش��ورهای ناتو بود و از همه مهم‌تر اقتصاد رو به رشد داشت‬ ‫و س��وم اینکه از روحیه ناسیونالیستی اردوغان هم نباید غافل‬ ‫ب��ود که دنبال تهیج و احیای عظمت دولت عثمانی در ترکیه‬ ‫بود و توانس��ت ای��ن انگیزه را در م��ردم ایجاد و با‬ ‫حذف صفرهای پول ملی موفق ظاهر شود‪.‬‬ ‫حذف ‪ ۴‬صفر برای دولت مش��کل دیگری نیز به‬ ‫همراه دارد و آن تعیین‌تکلیف کاالهای با واحدهای‬ ‫کمتر از تومان است‪ .‬برای مثال‪ ،‬یک کاالیی ارزش‬ ‫‪ ۵۰۰‬توم��ان دارد‪ .‬نرخ این کاال با حذف ‪ ۴‬صفر به‬ ‫چه قیمتی قرار است در بازار معرفی شود؟‬ ‫ش��اید بهتر بود که دولت در مرحله نخس��ت واحد ریال را‬ ‫ح��ذف و واح��د توم��ان را جایگزین آن می‌ک��رد و د ‌ر طول‬ ‫‪ ۱۰‬س��ال آینده به مرور اس��کناس‌ها و سکه‌هایی که به ریال‬ ‫هستند جمع‌آوری و با واحد تومان جایگزین می‌شد تا در این‬ ‫دوره ‪ ۱۰‬س��اله شرکت‌ها‪ ،‬بانک‌ها و موسسه‌های مالی فرصت‬ ‫می‌یافتن��د ت��ا نرم‌افزارها و دفاتر مالی خ��ود را تغییر دهند و‬ ‫بعد از س��پری شدن این ‪ ۱۰‬س��ال با ثبات اقتصادی‪ ،‬نسبت‬ ‫به حذف باقی صفرها بر اس��اس کنترل تورم و مهار افزایشی‬ ‫قیمت‌ها روی کاالهای اساسی و‪ ...‬اقدام می‌کرد‪.‬‬ ‫با یک مثال ساده کلی این معادله را می‌توان فهمید؛ اقتصاد‬ ‫بیمار اس��ت که پایش از ناحیه استخوان شکسته و خونریزی‬ ‫وریدی ه��م دارد‪ .‬به جای اینکه پزش��ک ابت��دا خونریزی را‬ ‫بند بیاورد استخوان شکس��ته را گچ می‌گیرد‪ .‬این راه درمان‬ ‫کارشناسی و درست نیس��ت بلکه بیشتر آسیب‌زننده است و‬ ‫جان بیمار را هم به خطر می‌اندازد‪.‬‬ ‫کار کارشناس��ی یعنی اینکه کنترل نرخ کاالهای اساس��ی‬ ‫مانند مرغ‪ ،‬گوش��ت‪ ،‬برنج‪ ،‬ش��کر‪ ،‬روغن‪ ،‬س��یب‌زمینی‪ ،‬پیاز‪،‬‬ ‫ماکارون��ی و‪ ...‬مردم آگاهی دارن��د این روزها نرخ این اجناس‬ ‫نه‌تنه��ا هفتگی بلک��ه روزانه و حت��ی مغازه به مغ��ازه تغییر‬ ‫می‌کن��د‪ .‬برای مث��ال‪ ،‬همین ماکارونی ک��ه در ماه‌های اخیر‬ ‫نایاب شده بود و بعد مشخص شد که برای بسته‌بندی جدید‬ ‫با قیمت‌های جدید به بازار عرضه نشده است‪.‬‬ ‫مس��ئوالن ش��اید مردم کوچه و بازار از اقتصاد خرد و کالن‬ ‫سردرنیاورند اما مردم هر روز درگیر این قیمت‌ها هستند و با‬ ‫درد و رن��ج روزگار می‌گذرانند واقعا با این روند چه تضمینی‬ ‫برای تقویت پول ملی با حذف ‪ ۴‬صفر وجود دارد؟ بهتر نیست‬ ‫کمی میان مردم بیاییم و تورم کشور را دوباره ارزیابی کنیم؟‬ ‫تا زمانی که رش��د افسارگس��یخته نقدینگی مهار نش��ود و‬ ‫انضباط مالی و پولی وجود نداشته باشد حذف ‪ ۴‬صفر از پول‬ ‫ملی فقط هدر دادن سرمایه از بیت‌المال است و هیچ توجیهی‬ ‫ن��دارد‪ .‬برخی اعتقاد دارند ک��ه حذف ‪ ۴‬صفر فقط یک ترفند‬ ‫روانی از نظر نرخ اجناس بر دهک‌های پایین جامعه است‌ زیرا‬ ‫با حذف ‪ ۴‬صفر مبل��غ ‪ ۴۵‬هزار تومان یارانه‌ها این ترفند هم‬ ‫بعد از مدت کوتاهی اثر روانی‌اش خنثی می‌شود‪.‬‬ ‫بیش��تر اقتصاددان��ان ایرانی با روش ح��ذف صفر مخالفتی‬ ‫ندارن��د‪ .‬صرفا با زمان اجرای آن مخالفت‌ها اوج گرفته اس��ت‌‬ ‫زیرا زمانی پاسخ درستی می‌توان گرفت که اقتصاد یک کشور‬ ‫مطمئن باش��د در پایان دوره رکود تورمی به سر می‌برد‪ .‬این‬ ‫نش��انه‌ها در اقتصاد ایران با توجه به دالیل باال دیده نمی‌شود‬ ‫و چشم‌انداز تورمی در آحاد جامعه قابل لمس است‪ .‬بنابراین‪،‬‬ ‫ای��ن روش فق��ط اتالف وق��ت و هزینه اس��ت و نه‌تنها حجم‬ ‫نقدینگ��ی را کنت��رل نمی‌کند بلکه اثری ج��ز بی‌اعتمادی به‬ ‫سیاست‌گذاری‌های اقتصادی دولت در شرایط بحرانی سیاسی‬ ‫کشور در مردم بر جای نمی‌گذارد‪.‬‬ ‫اگر بیش��تر ت�لاش کنی��م آرامش را ب��ه رواب��ط خارجی‬ ‫برگردانیم تا روند ورود سرمایه‌های خارجی افزایش یابد‪ ،‬اگر‬ ‫جل��وی ایجاد بنگاه‌های بدون حس��اب و کتاب را بگیریم‪ ،‬اگر‬ ‫جل��وی اختالس‌ها و زد و بندهای مالی را ببندیم‪ ،‬اگر جلوی‬ ‫مفس��دان اقتصادی را بگیریم‪ ،‬اگ��ر با حمایت از تولید داخلی‬ ‫به‌‌وی��ژه محصوالت کش��اورزی و صنعتی و ب��ا رقابتی کردن‬ ‫محص��والت وارداتی در ارزآوری کش��ور ت�لاش کنیم‪ ،‬اگر از‬ ‫بازار بورس حمایت بیش��تری کنیم تا اعتماد مردم در جهت‬ ‫مش��ارکت در بخش تولید افزایش یابد به طور قطع نقدینگی‬ ‫را به سمت تولید کشور هدایت کرده‌ایم زیرا فقط با حذف ‪۴‬‬ ‫صفر اعداد و ارقام را کوچک‌تر کرده‌ایم و راه را برای اقدام‌های‬ ‫کثیف‌تر گشوده‌ایم چراکه در عمل‪ ،‬مشکالت هنوز حل‌نشده‬ ‫باقی مانده‌اند‪.‬‬ ‫تورم نقطه‌به‌نقطه‬ ‫کاهنده است‬ ‫رئی��س کل بانک مرکزی با اش��اره ب��ه برنامه‬ ‫اصالحات در نظام پولی کش��ور‪ ،‬درباره رفرم پولی‬ ‫گف��ت‪ :‬اکنون کس��ی اصال ری��ال نمی‌گوید؛ چرا‬ ‫واحدی که هیچ کس��ی اسمش را اعالم نمی‌کند‬ ‫اصرار داریم واحد پول‌مان باش��د‪ .‬این طرح اصال‬ ‫هزینه چند هزار میلیاردی ندارد‪.‬به گزارش ایبِنا‪،‬‬ ‫عبدالناصر همتی در برنامه دستخط تصریح کرد‪:‬‬ ‫رهبر معظم انقالب و رئیس‌جمهوری از عملکرد ما‬ ‫رضایت دارند اما این کافی نیست و مشکالت ادامه‬ ‫دارد و کاره��ای مهم دیگری مانده که باید انجام‬ ‫دهیم‪ .‬این‌طور نیست که برای مدیریت بازار فقط‬ ‫ارز وارد ب��ازار کنم‪ ،‬تدبی��ری به کار نمی‌گیرم که‬ ‫مشکل داشته باشد‪.‬همتی درباره نامه اخیر خود به‬ ‫رئیس‌جمهوری در تخلف‌های ارزی ش��رکت‌های‬ ‫دارویی گفت‪ :‬در نامه به رئیس‌جمهوری نوش��تم‬ ‫باوج��ودی ک��ه دولت قان��ون تعیین ک��رده این‬ ‫ش��رکت‌ها در س��امانه رفع تعهد ارزی نکرده‌اند؛‬ ‫باید بررس��ی ش��ود که چرا این شرکت‌ها این کار‬ ‫را انجام نداده‌ان��د‪ .‬نمی‌خواهیم محدودیت ایجاد‬ ‫کنی��م‪ ،‬از این به بعد فعال خواهیم ش��د و از همه‬ ‫حساب‌کش��ی خواهیم کرد؛ زورمان نرس��ید‪ ،‬به‬ ‫رئیس‌جمه��وری می‌گوییم و از نهادهای نظارتی‬ ‫هم کمک می‌گیریم‪.‬رئی��س کل بانک مرکزی از‬ ‫ارسال اسامی ‪ ۱۴۰‬تا ‪ ۱۵۰‬فرد دریافت‌کننده ارز‬ ‫که ارز خود را برنگردانده‌اند خبر داد و گفت‪ :‬اینها‬ ‫باید حساب‌کش��ی ش��ود‪ ،‬معنی ندارد که بگویند‬ ‫کارت یکبار‌مصرف بازرگانی استفاده کرده‌اند‪ .‬در‬ ‫صادرات ریالی خیلی‌ها خانه در کانادا و‪ ...‬خریدند‪.‬‬ ‫صادراتی که ارز به کشور وارد نکند فایده‌ای برای‬ ‫کش��ور ندارد‪.‬همتی درباره رابط��ه خود با رئیس‬ ‫س��ازمان برنامه و بودجه گفت‪ :‬نوع کارمان طوری‬ ‫اس��ت که باید با هم اختالف کارشناس��ی داشته‬ ‫باش��یم؛ اختالف کارشناسی است و اصال شخصی‬ ‫نیس��ت‪ .‬به س��ازمان برنامه و بودجه می‌گوییم به‬ ‫سیاس��ت‌های مالی ش��ما کاری نداریم و شما هم‬ ‫به سیاس��ت‌های پولی کاری نداش��ته باشید‪.‬وی‬ ‫درباره اینکه بانک مرکزی چقدر مس��تقل اس��ت‬ ‫و چق��در دولت دس��ت در جیب بان��ک می‌کند‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬بانک مرکزی نباید تحت دستورهای‬ ‫غیرکارشناس��ی قرار گیرد؛ این از نظر من معنای‬ ‫استقالل است‪ .‬در یک جاهایی تند ایستادم و یک‬ ‫جاهایی که قانون می‌گفت عمل کردم‪ .‬رئیس کل‬ ‫بانک مرکزی از عقب‌نشینی امارات از تصمیم‌های‬ ‫قبلی خود خبر داد و گفت‪ :‬این نشانه خوبی است؛‬ ‫در جن��گ اقتصادی امریکایی‌ها نه‌تنها پیش از ما‬ ‫به کش��ورهای مختلف رفته‌اند بلکه بعد از ما هم‬ ‫می‌روند‪ .‬آنها فش��ار حداکثری گذاش��ته‌اند ما هم‬ ‫مقاوم��ت حداکثری می‌کنیم‪ .‬همتی درباره نحوه‬ ‫دریافت اختیارات ویژه از سران قوا برای مدیریت‬ ‫ب��ازار ارز اظه��ار کرد‪ :‬زمانی که ارز باالی ‪ ۱۹‬هزار‬ ‫تومان شد‪ ،‬دیدیم که با این شرایط نمی‌توان بازار‬ ‫را مدیری��ت کرد و نیاز به اختیارات ویژه بود؛ روز‬ ‫جمعه بود که دوس��تان بانک مرکزی را خواستم‬ ‫تا بندهای مورد نیازمان را اس��تخراج کنیم‪ ،‬شنبه‬ ‫آن را به سران قوا دادم و گفتند چرا قبال ندادید و‬ ‫برخی گفتند امروز کار داریم و بگذارید برای بعد‪،‬‬ ‫گفتم نه هیچ‌کدام کار مهم‌تری از این نداشتیم و‬ ‫حتی برخی گفتند ما ‪ ۱۰‬به بعد جلسه داریم و‪...‬‬ ‫گفت��م نه تا این موضوع تصویب نش��ود هیچ‌کس‬ ‫هیچ‌جا نمی‌رود‪ .‬همان ش��د که تصویب ش��د و ما‬ ‫س��ریع کارمان را در بازار ارز به صورت جدی آغاز‬ ‫کردی��م‪ .‬وی با بیان اینکه منابع صندوق توس��عه‬ ‫ملی باید در روز مبادا استفاده شود و امروز همان‬ ‫روز مباداس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬فروش نف��ت هیچ‌وقت به‬ ‫صفر نرسید و اکنون هم به‌تدریج در حال افزایش‬ ‫اس��ت‪ .‬رئیس ش��ورای پول و اعتبار درباره مصوبه‬ ‫مجلس برای بخش��ش جرای��م دیرکرد و دریافت‬ ‫س��ود از تس��هیالت گفت‪ :‬بانک مرکزی و دولت‬ ‫موافق این مصوبه مجلس بود‪ .‬مصلحت این است‬ ‫که کمک ش��ود تا این افراد تس��هیالت را تسویه‬ ‫کنند‪ .‬شورای نگهبان می‌گوید بار مالی بر بانک‌ها‬ ‫دارد اما ما موافقیم این اجرا ش��ود و باید پشتوانه‬ ‫برای بانک‌ها ایجاد ش��ود‪ .‬رئیس ش��ورای پول و‬ ‫اعتبار در بانک مرکزی از پیگیری این بانک برای‬ ‫واگ��ذاری بنگاه‌های اقتص��ادی بانک‌ها خبر داد‬ ‫و تصری��ح کرد‪ :‬من هنوز راضی نیس��تم با وجود‬ ‫اینکه بانک‌ها اقدام‌هایی هم انجام داده‌‌اند اما علت‬ ‫اینجاست که بانک‌ها بنگاهداری را دوست دارند‪،‬‬ ‫اعمال نفوذهایی در شرکت‌ها می‌کنند و‪. ...‬‬ ‫راهکارهایی را با وزیر اقتصاد در نظر گرفته‌ایم تا‬ ‫امسال کارهای مهمی انجام شود‪ .‬بانک‌های ناتراز‬ ‫را جم��ع و ج��ور می‌کنیم‪ .‬وی با بیان اینکه ادغام‬ ‫بانک‌ها عملیاتی ش��ده و اکنون در مدیریت بانک‬ ‫س��په هستند‪ ،‬افزود‪ :‬مشکالتی که اکنون در نظام‬ ‫بانکی رخ داده یک‌ش��به ایجاد نشده که یک‌شبه‬ ‫حل ش��ود‪ .‬همتی در ادامه ت��ورم نقطه‌به‌نقطه را‬ ‫کاهنده اعالم کرد و افزود‪ :‬نرخ رشد تورم کاهنده‬ ‫ش��ده است‪ ،‬البته تورم هنوز است اما دیگر ماهی‬ ‫‪ ۵‬درصد تورم را نداریم‪.‬‬ ‫دیدگاه‬ ‫سرمایه‌های طالیی مردم در حال ورود به بازار‬ ‫رئیس کل بانک مرکزی‪:‬‬
‫‪12‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 20‬مرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 9‬ذی‌الحجه ‪1440‬‬ ‫‪ 11‬اوت ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1348‬‬ ‫پیاپی ‪2666‬‬ ‫بانک و بیمه‬ ‫تجارت‬ ‫‹ ‹پرداخت نقدی کارت‌های شتابی‬ ‫از شعب بانک تجارت‬ ‫اخبار‬ ‫امکان برداش��ت وجه نقد از سوی مشتریان‬ ‫دارای کارت‌های ش��تابی از طری��ق پایانه‌های‬ ‫ش��عب بانک تجارت فراهم ش��د‪ .‬ب��ه گزارش‬ ‫روابط‌عمومی بانک تجارت‪ ،‬این بانک به منظور‬ ‫تسهیل ارائه خدمت به مشتریان و بهبود روند‬ ‫پرداخت وجوه نقدی مشتریان‪ ،‬امکان پرداخت‬ ‫وجه نقد به وس��یله پایانه‌های شعب این بانک‬ ‫از کارت‌های ش��تابی را فراهم کرد‪ .‬بر اس��اس‬ ‫این خبر‪ ،‬حداکثر سقف برداشت وجوه تجارت‬ ‫کارت از طریق پایانه‌های ش��عب ‪ ۱۵۰‬میلیون‬ ‫ری��ال و کارت‌های ش��تابی ‪ ۵‬میلیون ریال در‬ ‫هر ش��بانه‌روز تعیین شده اس��ت‪ .‬کارمزد این‬ ‫خدمت بانک��ی نیز بر اس��اس آیین‌‌نامه تعرفه‬ ‫معام�لات ریالی بان��ک مرکزی ب��رای تجارت‬ ‫کارت‌ها و سایر کارت‌های شتابی اعم از حساب‬ ‫قرض‌الحس��نه جاری‪ ،‬پس‌انداز ی��ا کوتاه‌مدت‬ ‫مبلغ ‪ ۱۰‬هزار ریال تعیین ش��ده که به صورت‬ ‫سیستمی از حساب کسر می‌شود‪.‬‬ ‫‹ ‹با «بله» از امتیاز خود آگاه شوید‬ ‫کاربران اپلیکیشن «بله» می‌توانند با استفاده‬ ‫از بازوی (بات) «بله قرعه‌کشی» از امتیاز خود‬ ‫و همچنین زمان و نحوه قرعه‌کشی حساب‌های‬ ‫قرض‌الحس��نه پس‌انداز بانک مل��ی ایران آگاه‬ ‫شوند‪ .‬به گزارش روابط‌عمومی بانک ملی ایران‪،‬‬ ‫بله ای��ن امکان را ب��رای کاربران خ��ود فراهم‬ ‫ک��رده تا به س��هولت بتوانن��د از طریق بازوی‬ ‫@‪ bmilotterybot‬از زم��ان‪ ،‬امتی��از ثبت‬ ‫شده حساب خود و نحوه قرعه‌کشی حساب‌ها‬ ‫آگاه ش��وند و با اس��تفاده از این بات در جریان‬ ‫آخری��ن اطالع��ات جش��نواره قرض‌الحس��نه‬ ‫پس‌انداز بانک ملی ایران قرار گیرند‪ .‬دارندگان‬ ‫حساب‌های قرض‌الحس��نه پس‌انداز بانک ملی‬ ‫ایران حداکثر تا ‪ ۳۱‬مرداد می‌توانند امتیاز خود‬ ‫را برای شرکت در چهلمین دوره این جشنواره‬ ‫تکمی��ل و افزایش دهند‪ .‬دسترس��ی به بازوی‬ ‫«بل��ه قرعه‌کش��ی» از طریق نش��انی اینترنتی‬ ‫‪ https: //ble.im/BMILotteryBot‬نی��ز‬ ‫امکان‌پذیر است‪.‬‬ ‫‹ ‹توسعه نقشه و مس�یریاب «نشان»‪ ،‬با‬ ‫ک پاسارگاد‬ ‫حمایت بان ‌‬ ‫«مسیریاب نش��ان» یک اپلیکیشن رایگان و‬ ‫کاربردی اس��ت که با حمایت بانک‌پاسارگاد و‬ ‫شرکت فناپ از سوی شرکت راژمان ایجاد شده‬ ‫و در حال توس��عه است‪ .‬به گزارش اخبار پولی‬ ‫مالی‪« ،‬مسیریاب نشان» یک اپلیکیشن رایگان‬ ‫ک پاسارگاد‬ ‫و کاربردی اس��ت که با حمایت بان ‌‬ ‫و شرکت فناپ از سوی ش��رکت راژمان ایجاد‬ ‫شده و در حال توسعه است‪ .‬این برنامه‪ ،‬بهترین‬ ‫راه رس��یدن به مقصد را به صورت هوشمند و‬ ‫با توجه به مس��افت و ترافیک به کاربر نش��ان‬ ‫داده و تا رس��یدن به مقص��د وی را راهنمایی‬ ‫می‌کند‪« .‬مس��یریاب نش��ان» با درنظر گرفتن‬ ‫ترافی��ک آنالین‪ ،‬ب��ه کاربر کم��ک می‌کند تا‬ ‫بتواند موقعیت فعلی خود را روی نقش��ه پیدا و‬ ‫سریع‌ترین و کم‌ترافیک‌ترین مسیر را تا مقصد‬ ‫انتخاب کند‪« .‬نش��ان» تنها اپلیکیشن نقشه و‬ ‫مسیریابی است که همزمان طرح‌های ترافیک‬ ‫و زوج و فرد را دارد و با توجه به آنها مسیریابی‬ ‫می‌کن��د‪ .‬این برنام��ه دارای راهنم��ای صوتی‬ ‫فارسی اس��ت که تا رس��یدن به مقصد‪ ،‬کاربر‬ ‫را گام‌به‌گام راهنمایی کرده و در طول مس��یر‬ ‫نیز هشدارهایی درباره نزدیک شدن به دوربین‬ ‫کنترل سرعت‪ ،‬پلیس‪ ،‬دست‌اندازها‪ ،‬تصادف‌ها‬ ‫و‪ ...‬را اع�لام می‌کن��د‪ .‬نمای��ش س��رعت مجاز‬ ‫معبر و هش��دار سرعت غیرمجاز‪ ،‬تخمین زمان‬ ‫نزدیکی رس��یدن به مقصد و محاسبه فاصله تا‬ ‫مقصد از دیگر امکانات این برنامه است‪.‬‬ ‫‹ ‹بیمه آس�یا خسارت صنایع شیمیایی‬ ‫چسب استحکام را پرداخت‬ ‫ب��ا حض��ور مس��عود بادی��ن‪ ،‬نایب‌رئی��س‬ ‫هیات‌مدی��ره و مدیرعام��ل بیم��ه آس��یا و‬ ‫مدیرعام��ل کارخان��ه چس��ب اس��تحکام قم‪،‬‬ ‫خس��ارت ‪ ۶۹‬میلیارد ریالی آتش‌س��وزی این‬ ‫کارخانه‪ ،‬به بیمه‌گذار پرداخت ش��د‪ .‬به گزارش‬ ‫روابط‌عمومی بیمه آسیا‪ ،‬در اردیبهشت امسال‪،‬‬ ‫کارخانه چسب استحکا ‌م آتش‌سوزی رخ داد و‬ ‫در ای��ن حادثه بخش��ی از کارخانه و تجهیزات‬ ‫آن متحمل خس��ارت سنگین ش��د‪ .‬بنا بر این‬ ‫گزارش‪ ،‬در پی وقوع این حادثه‪ ،‬کارشناس��ان‬ ‫بیمه آسیا بالفاصله در محل وقوع آتش‌سوزی‬ ‫حاضر ش��دند و کار بررسی و ارزیابی ابعاد این‬ ‫واقعه را آغاز کردند‪ .‬مدیرعامل کارخانه چسب‬ ‫استحکام در آیین تحویل چک خسارت‪ ،‬ضمن‬ ‫قدردانی از تدبیر مدیرعامل بیمه آسیا و سرعت‬ ‫عمل کارشناس��ان این شرکت بیمه در ارزیابی‬ ‫و پرداخت خس��ارت‪ ،‬صداقت‪ ،‬دقت‪ ،‬دلسوزی‬ ‫و پاکدس��تی کارشناسان بیمه آس��یا را بسیار‬ ‫س��تودنی خواند‪ .‬گفتنی اس��ت‪ ،‬از ‪ ۶۹‬میلیارد‬ ‫خس��ارت وارد‌ش��ده‪ ،‬مبلغ بیش از ‪ ۶۴‬میلیارد‬ ‫ری��ال در وجه بیمه‌گذار و بقی��ه در وجه بانک‬ ‫عامل پرداخت شده است‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫مدیر امور اعتبارات بانک توسعه صادرات‪:‬‬ ‫چرخه پرداخت تسهیالت برای صادرات پایدار متوقف نمی‌شود‬ ‫گ�روه بان�ک و بیم�ه‪ :‬مدیر ام��ور اعتبارات‬ ‫بانک توس��عه صادرات ایران گفت‪ :‬بانک توسعه‬ ‫صادرات بر اس��اس میزان نقدینگی خود درباره‬ ‫مش��تریان تصمیم‌گی��ری کرده و بن��ا بر تداوم‬ ‫برنامه‌های صادراتی مش��تریان به آنها تسهیالت‬ ‫می‌دهد‪.‬‬ ‫رضا س��اعدی‌فر در نشس��ت مش��ترک بانک‬ ‫توس��عه صادرات ایران با فعاالن اقتصاد اس��تان‬ ‫البزر درباره بازپرداخت اصل و س��ود تس��هیالت‬ ‫در سررس��ید و دریافت دوباره اصل تس��هیالت‬ ‫گفت‪ :‬اگر صادرکنن��ده‌ای برنامه صادراتی خود‬ ‫را ب��ه صورت س��االنه تعری��ف کند و ب��ه بانک‬ ‫توس��عه صادرات ای��ران ارائه‌ده��د‪ ،‬در صورت‬ ‫تس��ویه بخش��ی از تس��هیالت دریافت��ی قبلی‪،‬‬ ‫برای دریافت تسهیالت جدید در راستای تداوم‬ ‫برنام��ه صادراتی ارائه ش��ده‪ ،‬با مش��کلی روبه‌رو‬ ‫نمی‌شود‪.‬‬ ‫به گ��زارش پای��گاه خبری اگزیم‌نی��وز‪ ،‬مدیر‬ ‫امور اعتبارات بانک توس��عه ص��ادرات ایران در‬ ‫ادامه افزود‪ :‬بر اس��اس قراردادهای تس��هیالتی‬ ‫بسته‌ش��ده از سوی بانک با مشتریان‪ ،‬بانک برای‬ ‫تس��ویه یک قرارداد مجاز به دریافت فقط س��ود‬ ‫و چرخ��ش اصلی بدهی نبوده و ضروری اس��ت‬ ‫ابتدا اصل و سود تسهیالت پرداختی تسویه شود‬ ‫فعاالن اقتص��ا ‌د می‌توانند برنامه‌های صادرات��ی خود را در چند‬ ‫مرحله یک س��اله‪ ۶ ،‬ماهه‪ ۳ ،‬ماهه و‪ ...‬تقس��یم کنن��د و آن را برای‬ ‫دریافت تس��هیالت جدید بر مبنای برنامه صادراتی روزآمد ش��ده‬ ‫خود به بانک ارائه دهند‬ ‫و در ادامه بر اس��اس وضعیت اعتباری مش��تری‬ ‫تس��هیالت دوباره در اختیار شرکت قرار بگیرد؛‬ ‫آنچه مس��لم اس��ت اینکه بانک‌ها اج��ازه ندارند‬ ‫س��ود تس��هیالت را دریافت کنن��د و اصل آن را‬ ‫تمرکز بیمه تجارت نو بر فروش بیمه‌های باربری‪ ،‬آتش‌سوزی و عمر‬ ‫مدیرعامل بیمه تجارت نو با اش��اره به حق بیمه‬ ‫تولی��دی ‪ ۴۴‬ه��زار میلی��ارد تومانی س��ال ‪ ۹۷‬در‬ ‫صنعت بیم��ه گفت‪ ۷۰ :‬درصد این رقم را ش��بکه‬ ‫فروش و نمایندگان فروخته‌اند‪.‬‬ ‫به گ��زارش روابط‌عمومی بیمه تج��ارت نو‪ ،‬نیما‬ ‫نوراللهی در نخس��تین همایش سراس��ری ش��بکه‬ ‫ف��روش بیم��ه تجارت‌نو گف��ت‪ :‬ام��روز نزدیک به‬ ‫‪ ۷۰‬هزار نفر در ش��بکه ف��روش صنعت بیمه فعال هس��تند که‬ ‫‪ ۷۰‬درصد حق بیمه تولیدی س��ال گذش��ته را تولی��د کرده‌اند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬در س��ال ‪ ۹۷‬حدود ‪ ۴۴‬ه��زار میلی��ارد تومان حق‬ ‫بیمه تولید ش��ده ک��ه اگر متوس��ط کارمزد هر نماین��ده را ‪۱۰‬‬ ‫درصد بدانیم‪ ،‬س��هم س��رانه هر نماینده حدود ‪ ۴‬میلیون تومان‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل بیمه تجارت نو خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬زمانی که رقم‬ ‫کارمزد س��رانه ه��ر نماینده را ب��ا توجه به هزینه‌ه��ای جاری و‬ ‫حقوق و دستمزد مقایس��ه می‌کنیم‪ ،‬سرانه درآمدی هر نماینده‬ ‫بس��یار ناچیز اس��ت‪ .‬نوراللهی گفت‪ :‬سال ‪ ۹۶‬س��رانه کارمزد هر‬ ‫نماین��ده در بیمه تجارت نو ی��ک میلیون و ‪ ۵۰۰‬هزار تومان بود‬ ‫که این رقم در سال پیش به ‪ ۲‬میلیون و ‪ ۴۰۰‬هزار تومان رسیده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی دلیل عمده این موضوع را نوپا بودن بیمه تجارت نو عنوان‬ ‫کرد و افزود‪ :‬قاعده ‪ ۸۰-۲۰‬در صنعت بیمه و ش��بکه فروش آن‬ ‫نیز وج��ود دارد و ‪ ۱۴‬تا ‪ ۱۵‬ه��زار نماینده فروش‬ ‫بیمه ‪ ۸۰‬درصد حق بیمه تولیدی ‪ ۴۴‬هزار میلیارد‬ ‫تومانی را تولید می‌کنند‪.‬‬ ‫مدیرعامل بیمه تج��ارت نو ادامه داد‪ :‬نماینده‌ای‬ ‫که شناخت درس��تی از فعالیت خود نداشته باشد‪،‬‬ ‫موفق نخواهد بود‪.‬‬ ‫نورالله��ی ضریب س��ود بیمه‌گ��ری بیمه تجارت‬ ‫نو در س��ال گذش��ته را ‪ ۲۵‬درص��د اعالم کرد و یادآور ش��د‪ :‬در‬ ‫حالی که س��ود ضریب خسارت و س��ود بیمه‌گری رشته زندگی‬ ‫ثاب��ت اس��ت اما ضری��ب خس��ارت در رش��ته‌های غیرزندگی و‬ ‫ام��وال در ح��ال افزایش و س��ود بیمه‌گ��ری آن در حال کاهش‬ ‫اس��ت‪ .‬وی رشته کش��تی را از جمله رشته‌های خوب در صنعت‬ ‫بیم��ه برش��مرد و در عی��ن حال اع�لام کرد که بیم��ه مرکزی‬ ‫ب��ه کل��وپ ‪ P&I‬کیش ه��م مجوز ص��دور بیمه کش��تی داده‬ ‫اس��ت‪ .‬نوراللهی اظهار کرد‪ :‬ضریب خس��ارت رشته درمان بسیار‬ ‫باالست اما با توافقی که در سندیکای بیمه‌گران شد‪ ،‬با بیمارستان‌ها‬ ‫به طور مس��تقیم قرارداد بس��ته می‌ش��ود که به کنترل هزینه‌ها‬ ‫منجر ش��ده و ضریب خسارت در رشته درمان در حال کاهش و‬ ‫س��ود بیمه‌گری در حال افزایش است‪ .‬مدیرعامل بیمه تجارت نو‬ ‫همچنین استراتژی فروش این شرکت در سال جاری را تمرکز بر‬ ‫فروش بیمه‌های باربری‪ ،‬آتش‌سوزی و عمر و سرمایه‌گذاری عنوان‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫بچرخانند‪.‬‬ ‫مدی��ر ام��ور اعتبارات بانک توس��عه صادرات‬ ‫ب��ا بی��ان اینکه از زمان تاس��یس بانک توس��عه‬ ‫صادرات ایران تا‌کنون فرآینده اعطای تسهیالت‬ ‫منوط به بازپرداخت کامل تس��هیالت پیش��ین‬ ‫بوده اس��ت گف��ت‪ :‬فع��االن اقتص��اد‌ می‌توانند‬ ‫برنامه‌ه��ای صادرات��ی خ��ود را در چند مرحله‬ ‫یک س��اله‪ ۶ ،‬ماهه‪ ۳ ،‬ماهه و‪ ...‬تقس��یم کنند و‬ ‫آن را ب��رای دریافت تس��هیالت جدید بر مبنای‬ ‫برنامه صادراتی روزآمد ش��ده خود به بانک ارائه‬ ‫دهند‪.‬‬ ‫ساعدی‌فر تصریح کرد‪ :‬انتظار ما این است که با‬ ‫بازگشت ارز حاصل از صادرات‪ ،‬مشتری تسهیالت‬ ‫دریافتی را تس��ویه کند و دوباره درخواست خود‬ ‫را ب��رای دریافت تس��هیالت تازه ب��ه بانک ارائه‬ ‫دهد‪.‬‬ ‫ب��ه گفت��ه س��اعدی‌فر‪ ،‬منابع بانک توس��عه‬ ‫ص��ادرات ای��ران ش��امل س��رمایه‌ای بان��ک و‬ ‫مناب��ع صن��دوق توس��عه ملی اس��ت و بانک بر‬ ‫اس��اس میزان نقدینگی خود درباره مش��تریان‬ ‫تصمیم‌گی��ری ک��رده و بنا بر ت��داوم برنامه‌های‬ ‫صادرات��ی مش��تریان ب��ه آنه��ا تس��هیالت‬ ‫می‌دهند‪.‬‬ ‫مدیر امور اعتبارات بانک توسعه صادرات اظهار‬ ‫کرد‪ :‬تس��هیالتی که به طور عمده بانک توس��عه‬ ‫صادرات ایران ب��ه تولیدکنندگان می‌پردازد در‬ ‫قالب قراردادهای فروش اقساطی و قراردادهایی‬ ‫است که در چند قسط بازپرداخت می‌شود‪.‬‬ ‫مدیر امور اعتبارات بانک توس��عه صادرات در‬ ‫این باره افزود‪ :‬در این نوع از قراردادها مش��تری‬ ‫می‌تواند پس از پرداخت یک یا دو قسط دوباره‪،‬‬ ‫به اندازه حجم تس��هیالت بازپرداخت ش��ده و یا‬ ‫مبالغ بیش��تر متناس��ب با صادرات انجام ش��ده‬ ‫ی��ا برنامه‌ه��ای صادراتی پیش رو درخواس��ت‬ ‫کند‪.‬‬ ‫همان‌طور که اشاره شد‪ ،‬بانک توسعه صادرات‬ ‫پرداخت تسهیالت بعدی را منوط به بازپرداخت‬ ‫تسهیالت قبلی نمی‌داند‪.‬‬ ‫مدی��ر ام��ور اعتبارات بانک توس��عه صادرات‬ ‫گف��ت‪ :‬ت��ورم و افزای��ش ن��رخ ارز باعث ش��ده‬ ‫مش��تریان توقع داش��ته باش��ند که تس��هیالت‬ ‫بانکی نیز متناس��ب با این ش��رایط افزایش پیدا‬ ‫کند؛ بانک توس��عه صادرات در این راستا‪ ،‬سقف‬ ‫اختیارات ارکان اعتباری ش��عب را افزایش داده‬ ‫ی بیش از س��قف اختیارات‬ ‫و درب��اره تامی��ن مال ‌‬ ‫ش��عب‪ ،‬کمیته اعتباری مرکز وارد عمل ش��ده و‬ ‫در ح��د مقدورات بان��ک‪ ،‬حمایت‌های الزم را از‬ ‫صادرکنندگان به عمل می‌آورد‪.‬‬ ‫نقش پررنگ خدمات بیمه سرمد در رفاه کارکنان بانک صادرات‬ ‫رئی��س هیات‌مدی��ره بیم��ه س��رمد در‬ ‫نشس��ت هم‌اندیش��ی مدی��ران رفاه��ی‬ ‫بان��ک ص��ادرات و مدی��ران بیمه س��رمد‬ ‫در مش��هد مقدس با اش��اره ب��ه اینک ‌ه این‬ ‫ش��رکت ب��رای جل��ب رضای��ت حداکثری‬ ‫مجموعه بان��ک صادرات ش��امل کارکنان‪،‬‬ ‫بازنشس��تگان و مش��تریان‪ ،‬در‌سال جاری‬ ‫ت�لاش مضاعفی خواه��د کرد‪ ،‬از اس��تقرار نمایندگان در‬ ‫ش��عب ممتاز بانک صادرات به منظور سهولت دسترسی‬ ‫مش��تریان و تس��ریع در فرآین��د امور بیم��ه‌ای آنها خبر‬ ‫داد‪.‬‬ ‫ب با‬ ‫به گزارش روابط‌عمومی بیمه س��رمد‪ ،‬مجتبی کات ‌‬ ‫بیان اینکه بیمه سرمد برای حفظ منافع سهامداران‪ ،‬گام‬ ‫برمی‌دارد‪ ،‬رشد ‪۱۲۱‬درصدی نرخ هر سهم این شرکت را‬ ‫از آغاز امس��ال تاکنون در بازار فرابورس‪ ،‬مورد توجه قرار‬ ‫داد و افزود‪ :‬نرخ هر س��هم بیمه سرمد به بیش از ‪ ۴‬هزار‬ ‫ریال رس��یده که نشان از اعتماد بیمه‌گذاران به مجموعه‬ ‫جوان این شرکت دارد‪.‬‬ ‫مدیرعامل بیمه س��رمد نیز در این نشست هم‌اندیشی‌‬ ‫به کس��ب دستاوردهای این ش��رکت در سال ‪ ۹۷‬و ‪۴‬ماه‬ ‫نخس��ت امس��ال اش��اره کرد و گفت‪ :‬در بازه زمانی ‪۴‬ماه‬ ‫نخس��ت امس��ال‪ ،‬با صدور نزدیک به ‪۹۰‬ه��زار بیمه‌نامه‪،‬‬ ‫حق بیم��ه‌ای به میزان بی��ش از یک هزار‬ ‫و ‪۴۰۵‬میلی��ارد ریال تولید ش��ده و به طور‬ ‫تقریبی ‪۱۰۴‬درصد از هدف ش��رکت محقق‬ ‫شده که این شاخص نسبت به مدت مشابه‬ ‫سال گذشته‪ ۴۹ ،‬درصد رشد را تجربه کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫مه��دی مه��دوی‪ ،‬س��هم ‪۲۱‬درص��دی‬ ‫بیمه‌های زندگی و س��هم پایین ‪۲۲‬درصدی رشته درمان‬ ‫از کل پرتف��وی تولیدی را در ای��ن مدت مورد توجه قرار‬ ‫داد و افزود‪ :‬تحقق این مهم‪ ،‬حاکی از سیاست‌های شرکت‬ ‫در راستای اعمال مدیریت درست ریسک و حفظ ترکیب‬ ‫متناس��ب پرتفوی است‪ .‬وی با بیان اینک ‌ه بیمه سرمد در‬ ‫ل با وجود بالیای طبیعی حادث‌شده‬ ‫‪۴‬ما ‌ه نخست امس��ا ‌‬ ‫در س��ال جاری و س��ال گذش��ته‪ ،‬در بیش��تر رشته‌های‬ ‫گوناگون ش��اهد کاهش نسبت خسارت بوده که در طول‬ ‫فعالیت ‪ ۶‬ساله شرکت‪ ،‬بی‌سابقه بوده است‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫کاهش ‪۲۱‬درصدی نسبت خسارت در رشته آتش‌سوزی‪،‬‬ ‫کاهش ‪۱۳‬درصدی در رشته حوادث‌(گروهی و انفرادی)‪،‬‬ ‫کاهش ‪ ۱۰‬درصدی در باربری و بیمه‌های خاص‪ ،‬کاهش‬ ‫‪۷‬درصدی در مس��ئولیت‪ ،‬کاهش ‪۴‬درصدی در مهندسی‬ ‫و ان��رژی و کاهش ‪۳‬درصدی در بیمه‌های درمان‪ ،‬گواهی‬ ‫بر این ادعاست‪.‬‬ ‫تصویب صورت‌های مالی سال ‪ ۹۷‬پست‌بانک‬ ‫ک ایران با حضور بیش‬ ‫مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده پس��ت‌بان ‌‬ ‫از ‪ ۷۷‬درصد از س��هامداران حقیقی و حقوقی در سالن همایش پژوهشگاه‬ ‫فضای��ی ای��ران در تهران برگزار ش��د و صورت‌های مالی س��ال ‪ ۱۳۹۷‬به‬ ‫تصویب رس��ید‪ .‬به گزارش اخبار پولی مالی‪ ،‬مجمع عمومی عادی به طور‬ ‫فوق‌الع��اده پس��ت‌بانک‌ایران با حض��ور بیش از ‪ ۷۷‬درصد از س��هامداران‬ ‫حقیق��ی و حقوقی از جمله نماین��دگان وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری‬ ‫اطالعات و امور اقتصادی و دارایی‪ ،‬س��ازمان بورس و اوراق بهادار‪ ،‬سازمان‬ ‫خصوصی سازی‪ ،‬سهام عدالت‪ ،‬مدیرعامل و اعضای هیات‌مدیره این بانک‪،‬‬ ‫بازرس و حس��ابرس قانونی و همچنین نمایندگان و وکیالن س��هامداران‬ ‫برگزار شد‌‪ .‬در ابتدای جلسه ش��یری نایب‌رئیس هیات‌مدیره و مدیرعامل‬ ‫قدردانی از بانک رفاه به عنوان حامی حوزه سالمت‬ ‫نخستین سامانه پرداخت با موبایل در ایران رونمایی شد‬ ‫«بل��وت» به عنوان س��امانه پرداخ��ت با موبایل‬ ‫و ب��دون نی��از ب��ه کارت بانکی ش��رکت پرداخت‬ ‫الکترونیک س��امان رونمایی شد‪ .‬به گزارش اخبار‬ ‫پولی مالی‪ ،‬بلوت یک س��امانه پرداخت با اس��تفاده‬ ‫از موبایل با بهره‌گیری از فناوری بلوتوث اس��ت و از‬ ‫جنس نسل سوم پرداخت همچون سامانه پرداخت‬ ‫«اپل» به شمار می‌رود که بر بستر اپلیکیشن ‪۷۲۴‬‬ ‫قرار گرفته است‪ .‬در واقع بلوت فرزند‌خوانده فناوری بلوتوث است‬ ‫و می‌توان��د پرداخت در محل با موبای��ل را محقق کند‪ .‬بلوت تنها‬ ‫س��امانه پرداخت موبایل در ایران است که ویژگی‌های منحصر به‬ ‫فردی نس��بت به نمونه‌های جهانی دارد؛ پرداخت‬ ‫الکترونی��ک س��امان در نظر دارد تا با توس��عه این‬ ‫زیرس��اخت قابلیت پرداخت با موبایل را به صورت‬ ‫ایم��ن بدون اس��تفاده از کارت بانکی و اعالم رمز را‬ ‫ارائه دهد‪ .‬این سامانه رسید کاغذی را حذ‌ف می‌کند‬ ‫و هزینه‌های ش��رکت‌های پرداخت الکترونیک در‬ ‫زمینه کاغذ و توسعه و نگهداری شبکه کارتخوان را‬ ‫کاهش می‌دهد‪ .‬از سوی دیگر‪ ،‬مشکل جابه‌‌جایی کارت‌های بانکی‬ ‫متعدد شهروندان رفع می‌شود و دیگر نیاز نیست تا رمز اعالم شود‬ ‫و با این سامانه تراکنش‌ها به صورت ایمن انجام می‌شود‪.‬‬ ‫حمایت بانک ایران‌‪‌-‬ونزوئال از واگن‌سازی داخلی‬ ‫برای حمای��ت از تولید داخلی و به منظور‬ ‫س��اخت ان��واع واگن‌ها ت��ا ‪ ۲‬ه��زار میلیارد‬ ‫تومان اعتبار صرف س��اخت انواع واگن‌ها در‬ ‫داخل می‌ش��ود‪ .‬به گزارش اخبار پولی مالی‪،‬‬ ‫سعید رسولی‪ ،‬مدیرعامل ر‌اه‌آهن با اشاره به‬ ‫اختص��اص ‪ ۹۶۰‬میلیارد ری��ال بودجه برای‬ ‫واگن‌س��ازی داخلی‪ ،‬از امضای ق��راردادی با‬ ‫عاملیت بان��ک ایران‪-‬ونزوئال برای حمایت از واگن‌س��ازی‬ ‫داخلی خبر داد‪ .‬رسولی افزود‪ :‬در راستای حمایت از تولید‬ ‫داخلی و به منظور س��اخت انواع واگن‌ها در داخل کش��ور‪،‬‬ ‫تفاهمنامه‌ای بین وزارت راه و شهرس��ازی و سازمان برنامه‬ ‫و بودجه در پایان سال ‪ ۹۷‬به امضا رسید تا ‪ ۲‬هزار میلیارد‬ ‫تومان اعتبار صرف ساخت انواع واگن‌ها در داخل شود‪ .‬وی‬ ‫اف��زود‪ ۴۰ :‬درصد تامین ای��ن اعتبار برعهده‬ ‫س��ازمان برنامه‪ ۴۰ ،‬درصد بانک عامل و ‪۲۰‬‬ ‫درصد نی��ز بر‌عهده متقاضی��ان خرید واگن‬ ‫اس��ت که فروردین امسال س��ازمان برنامه و‬ ‫بودجه ‪ ۹۶‬میلیارد تومان از مرحله نخس��ت‬ ‫تعه��د خود را تخصیص داد و نظام بانکی هم‬ ‫در چارچوب قرارداد عاملیت‪ ،‬س��هم خود را‬ ‫تخصیص خواهد داد‪.‬‬ ‫به‌گفته رسولی‌‪ ،‬در ‪ ۴‬ماه نخست امسال نسبت به مدت‬ ‫مشابه سال پیش‪ ،‬ورود ناوگان جدید تولید داخلی به شبکه‬ ‫ریلی ‪ ۶۴‬درصد رش��د داشته است‪ .‬همچنین ‪ ۱۷۲‬دستگاه‬ ‫واگنی که در این مدت وارد ش��بکه ریلی شده به‌طور ‪۱۰۰‬‬ ‫درصد مربوط به تولید داخلی است‪.‬‬ ‫این بان��ک ضمن ارائه گزارش عملکرد بانک به س��هامداران‪ ،‬پاس��خگوی‬ ‫پرس��ش‌های آنها در جریان برگزاری مجمع بود‪ .‬همچنین در آغاز مجمع‬ ‫کلیپی از فعالیت‌ها‪ ،‬اقدام‌ها و برنامه‌های پس��ت‌بانک ایران پخش و سپس‬ ‫نماینده س��ازمان حسابرسی به عنوان بازرس قانونی بانک گزارش عملکرد‬ ‫مالی سال ‪ ۹۷‬را ارائه و سهامداران به بررسی آن پرداخته و تصویب کردند‪.‬‬ ‫در سومین جش��نواره ملی صنعت سالمت‌محور‬ ‫کشور که با حضور مسئوالن عالی‌رتبه نظام سالمت‬ ‫کشور و رئیسان دانش��گاه‌های علوم‌پزشکی برگزار‬ ‫شد‪ ،‬از بانک رفاه به عنوان بانک حامی حوزه سالمت‬ ‫کشور قدردانی ش��د‪ .‬به گزارش روابط‌عمومی بانک‬ ‫رفاه کارگران‪ ،‬فرش��ید فرخ‌ن��ژاد‪ ،‬عضو هیات‌مدیره‬ ‫بانک رفاه در این جشنواره با تاکید بر اینکه حمایت‬ ‫از حوزه سالمت یکی از اهداف راهبردی بانک رفاه به شمار می‌رود‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬با توجه به ظرفیت‌های ویژه‌ای که از ابعاد ریالی و ارزی‬ ‫در اختیار بانک رفاه است‪ ،‬در خدمت و همراه حوزه سالمت کشور‬ ‫هس��تیم و در این مس��یر از هیچ کوششی فروگذار‬ ‫نمی‌کنیم‪ .‬وی در ادامه به تشریح عملکرد بانک در‬ ‫حوزه‌های گوناگون پرداخ��ت و افزود‪ :‬بانک رفاه از‬ ‫گذش��ته تاکنون و به دلیل ماهیت س��هامداری آن‬ ‫و ارتباط نزدیک با س��ازمان تامین‌اجتماعی‪ ،‬تعامل‬ ‫تنگاتنگی با حوزه س�لامت داشته و همواره به این‬ ‫ارتباط مفتخر بوده است‪ .‬فرخ‌نژاد تصریح کرد‪ :‬بانک‬ ‫رفاه به عنوان یک بانک اجتماعی به تمام بخش‌های کشور خدمات‬ ‫می‌ده ‌د اما حوزه س�لامت ش��ریک راهبردی این بانک است و در‬ ‫اولویت برنامه‌ها و اقدام‌ها قرار دارد‪.‬‬ ‫تالش بیمه ایران برای افزایش سهم بیمه‌های زندگی در پرتفوی‬ ‫مدیرعام��ل بیم��ه ای��ران در س��ومین نشس��ت‬ ‫تخصصی‪-‬توجیهی مسئوالن روابط‌عمومی استان‌های‬ ‫بیمه ایران‪ ،‬با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای عرصه‬ ‫خب��ر و قل��م و تبری��ک روز خبرن��گار‪ ،‬از اقدام‌ها و‬ ‫برنامه‌های گس��ترده و موثر روابط‌عمومی بیمه ایران‬ ‫قدردانی ک��رد و افزود‪ :‬باید ت�لاش کنیم با تدابیری‬ ‫از جنس اطالع‌رسانی و روابط‌عمومی سهم بیمه‌های‬ ‫زندگی در پرتفوی ش��رکت را به سرعت افزایش دهیم تا به اهداف‬ ‫کوتاه‌مدت و بلندمدت شرکت بیمه ایران در این زمینه دست یابیم‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش روابط‌عموم��ی بیمه ایران‪ ،‬پورکیانی ب��ا تاکید بر اینکه‬ ‫روابط‌عمومی‌های شرکت در اس��تان‌ها باید تحرک بیشتر و تعامل‬ ‫گسترده‌تری با رس��انه‌ها داشته باش��ند‪ ،‬افزود‪ :‬دنیای امروز جهان‬ ‫پرش��تاب ارائه اطالعات و آمار دقیق اس��ت که روابط‌عمومی بیمه‬ ‫ایران نیز در همان س��مت حرکت می‌کند و باید این‬ ‫حرکت ابعاد گسترده‌تر و موثرتری یابد‪ .‬پورکیانی به‬ ‫ویژگی خاص جنس کار روابط‌عمومی در بیمه ایران‬ ‫اشاره و تاکید کرد‪ :‬روابط‌عمومی با بازاریابی در بیمه‬ ‫ای��ران پیوندی ناگسس��تنی دارد و هم��کاران ما در‬ ‫ل در فرآیندهای بازاریابی بیمه‬ ‫روابط‌عموم��ی در عم ‌‬ ‫ایران نقش آفرینی می‌کنند‪ .‬رئیس هیات‌مدیره بیمه‬ ‫ایران با بیان اینکه نتای��ج کار روابط‌عمومی باید به اقناع مخاطبان‬ ‫بینجام��د و بازخوردهای اقدام‌ها در این ح��وزه همواره باید رصد و‬ ‫ارزیابی ش��ود‪ ،‬افزود‪ :‬برای اینکه روابط‌عمومی موثری داشته باشیم‬ ‫و محصوالت‌مان جذاب باش��د باید به آن به عنوان یک هنر بنگریم‪.‬‬ ‫بنابرای��ن‪ ،‬وجود ذوق و نوآوری و ابت��کار و عالقه در همه ابعاد این‬ ‫فعالیت‪ ،‬ضرورتی مهم است‪.‬‬
‫‪13‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 20‬مرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 9‬ذی‌الحجه ‪1440‬‬ ‫‪ 11‬اوت ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1348‬‬ ‫پیاپی ‪2666‬‬ ‫راه و شهرسازی‬ ‫کاهش قیمت‌ها منجر به افزایش خریدوفروش خانه نشد‬ ‫قفل رکود بر در بازار مسکن‬ ‫نام��ش را کس��ادی بگذاریم یا رکود؛ بازار مس��کن‬ ‫در آرام‌تری��ن وضعیت ممکن به س��ر می‌برد‪ .‬خرید و‬ ‫فروشی انجام نمی‌شود و اندک معامله‌ها هم با کاهش‬ ‫نرخ همراه است‪ .‬البته بعد از افزایش چند برابری نرخ‬ ‫در ماه‌های گذش��ته‪ ،‬کاه��ش قیمت‌ها را نمی‌توان به‬ ‫حس��اب ارزان شدن خانه گذاشت؛ با این حال برخی‬ ‫معتقدن��د در ماه‌های آین��ده نیز همی��ن روند ادامه‬ ‫می‌یابد‪ ،‬احتمال کاهش دوب��اره قیمت‌ها وجود دارد‬ ‫و به‌نظر نمی‌رس��د تا چند س��ال دیگر‪ ،‬شوک قیمتی‬ ‫جدیدی در بازار مسکن داشته باشیم‪.‬‬ ‫به گ��زارش‬ ‫کاهش ‪ ۶۶‬درصدی معامله‌های‬ ‫مس��کن در تهران‪ ،‬جدیدترین ش��رح ح��ال این بازار‬ ‫اس��ت که براس��اس آمار معامله‌های مس��کن در ماه‬ ‫گذشته‪ ،‬ازس��وی بانک مرکزی منتشر شده است‪ .‬در‬ ‫تهران همزمان با کاه��ش معامله‌ها‪ ،‬نرخ خانه نیز رو‬ ‫به کاهش گذاش��ته و براس��اس گزارش‌های مشاوران‬ ‫امالک‪ ،‬به جز ‪ 2‬منطقه‪ ،‬در همه مناطق نرخ مس��کن‬ ‫روند کاهش��ی به خود گرفته و واحدهای مس��کونی‬ ‫متوس��ط کاهش ن��رخ ‪ ۱۰‬تا ‪ ۳۰‬درص��دی را تجربه‬ ‫کرده‌اند‪.‬‬ ‫حسین عبداللهی‬ ‫کارشناس اقتصاد مسکن‬ ‫اکرم امینی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه‌ای‬ ‫‹ ‹مسکن در آستانه مقاومت چندساله‬ ‫تحلیل یک کارش��ناس اقتصاد مس��کن از وضعیت‬ ‫عرضه و تقاضای بازار نش��انگر آن است که با کاهش‬ ‫پش��تیبانی س��مت تقاضا از س��مت عرض��ه (کاهش‬ ‫مش��تریان و خریداران مس��کن) نرخ خانه در ش��هر‬ ‫تهران در آس��تانه مقاومت جدی قرار گرفته است‪ .‬در‬ ‫چنی��ن وضعیتی‪ ،‬اگر آرامش بازار ارز مختل نش��ود‪،‬‬ ‫بازار مس��کن می‌تواند تا چند س��ال از شوک قیمتی‬ ‫مصون بماند‪.‬‬ ‫بهروز ملکی در کانال تلگرامی خود نوش��ت‪ :‬تهران‪،‬‬ ‫شهر پیش��تاز در معادله‌های بازار مسکن کشور است‬ ‫و تحول‌ها در بازار این ش��هر با وقفه به س��ایر شهرها‬ ‫س��رایت می‌کند؛ بر این اس��اس هنوز در بسیاری از‬ ‫مناطق کش��ور‪ ،‬امکان کسب بازدهی مناسب از خرید‬ ‫مسکن وجود دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹تبدیل رکود تورمی مسکن به رکود‬ ‫دبی��ر کانون سراس��ری انبوه‌س��ازان می‌گوید بازار‬ ‫مس��کن از فاز رک��ود تورمی وارد فاز رکود ش��ده که‬ ‫درمان این درد فقط رونق بخشیدن به تولید و عرضه‬ ‫است‪.‬‬ ‫فرش��ید پورحاجت در گفت‌وگو ب��ا‬ ‫با بیان‬ ‫اینک��ه نمی‌توان ب��ا قاطعیت از کاهش نرخ مس��کن‬ ‫س��خن گف��ت‪ ،‬اظهار ک��رد‪ :‬وقت��ی اعالم می‌ش��ود‬ ‫معامله‌های مس��کن ح��دود ‪ ۷۰‬درص��د کاهش پیدا‬ ‫ک��رده‪ ،‬یعن��ی داده‌های م��ا درباره ن��وع معامله‌های‬ ‫مسکن بسیار محدود شده و نمی‌توان اعالم‌نظر دقیق‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬البته این مس��ئله که بازار در ش��رایط‬ ‫رک��ود قرار دارد‪ ،‬قابل تایید اس��ت‪ .‬درواقع بازار از فاز‬ ‫رکود تورمی که از سال گذشته شروع شده بود‪ ،‬خارج‬ ‫و به دوره رکود وارد شده است‪.‬‬ ‫این احتمال وجود دارد که تا آخر تابستان‪ ،‬واحدهای مسکونی کاهش نرخ‬ ‫تا ‪ ۳۰‬درصد را تجربه کنند‪ .‬البته این مس��ئله در صورتی اتفاق می‌افتد که‬ ‫نوسان ویژه‌ای در بازار ارز نداشته باشیم‬ ‫مسکن به‌عنوان بخشی تاثیرگذار از اقتصاد در تنگنا‬ ‫قرار گرفت��ه و دولت به‌ویژه وزارت راه و شهرس��ازی‬ ‫برنامه مشخصی برای برون‌رفت از این شرایط ندارد‪.‬‬ ‫پورحاج��ت با بیان اینکه ح��وزه اجاره‌داری که ‪۳۰‬‬ ‫درصد خانوارهای کش��ور درگیر آن هس��تند‪ ،‬مشکل‬ ‫جدی دارد‪ ،‬ادامه داد‪ :‬مشکالت اجاره‌داری نه‌تنها در‬ ‫امالک مس��کونی که در ملک‌های تجاری و اداری نیز‬ ‫رخ داده است‪.‬‬ ‫‹ ‹نظم به عرضه و تقاضا بازگردد‬ ‫دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان با بیان اینکه یکی‬ ‫از مهم‌تری��ن راهکاره��ای رونق بازار مس��کن‪ ،‬بهبود‬ ‫فضای کسب‌وکار در حوزه تولید مسکن است‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫یکی از مهم‌ترین دالیل افزایش نرخ ش��کل گرفته در‬ ‫حوزه مس��کن‪ ،‬برهم خوردن نظم عرضه و تقاضا بوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫از س��وی دیگ��ر اقتصاد ما در حوزه دالر و س��که‪،‬‬ ‫امس��ال ش��اهد ناپایداری‌هایی بوده اس��ت‪ .‬همه این‬ ‫مس��ائل موجب ش��ده صنعت مهمی مانند ساختمان‬ ‫گرفتار تالطم و افزایش نرخ شود‪.‬‬ ‫ای��ن کارش��ناس بازار مس��کن ب��ا تاکید ب��ر لزوم‬ ‫برنامه‌ریزی درس��ت دولت ب��رای حمایت از تولید در‬ ‫زمینه مس��کن ادامه داد‪ :‬کاهش نرخ مسکن‪ ،‬افزایش‬ ‫تولی��د مس��کن و نظ��ارت ب��ر ساخت‌وس��از ازجمله‬ ‫ابزارهایی هستند که منجر به نظم‌دهی دوباره عرضه‬ ‫و تقاضا در بخش مسکن می‌شوند‪.‬‬ ‫او با بیان اینکه درحال‌حاضر ش��رایط بازار مس��کن‬ ‫به‌درستی ازس��وی مسئوالن رصد نمی‌ش��ود‪ ،‬اضافه‬ ‫کرد‪ :‬وزارت راه و شهرسازی‪ ،‬کمیسیون‌های اقتصادی‬ ‫و عمران مجلس‪ ،‬کمیس��یون‌های زیربنایی و اقتصاد‬ ‫دول��ت‪ ،‬اتاق بازرگانی ای��ران و وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت در کن��ار کانون انبوه‌س��ازان به‌عنوان تنها‬ ‫متولی بخش خصوصی در بخش تولید مس��کن‪ ،‬باید‬ ‫همفکری کنند و سیاست‌ورزی مناسبی در این زمینه‬ ‫داشته باشند‪.‬‬ ‫پورحاجت ب��ا تاکید بر اینکه برای حل مش��کالت‬ ‫حوزه مس��کن‪ ،‬کمبود قانون نداریم‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬ماده‬ ‫‪ ۳۱‬قان��ون س��اماندهی و حمایت از تولی��د و عرضه‬ ‫مس��کن‪ ،‬تمام مسیر تولید مس��کن را مشخص کرده‬ ‫و وزارت راه و شهرس��ازی و دول��ت باید همین قانون‬ ‫را اجرا کنند‪.‬‬ ‫به‌گفت��ه وی‪ ،‬در این قانون تمهیدات الزم در زمینه‬ ‫کنترل و نظ��ارت بر بازار مس��کن‪ ،‬تقویت بنگاه‌های‬ ‫تولی��دی‪ ،‬تقویت ق��درت خرید م��ردم و کاهش نرخ‬ ‫مسکن اندیشیده شده است‪.‬‬ ‫این کارش��ناس بازار مسکن تاکید کرد‪ :‬برای بهبود‬ ‫وضعیت بازار قوانین نادرس��ت مالیاتی نیز باید اصالح‬ ‫رئی��س س��ازمان برنام��ه و بودجه کش��ور‬ ‫راه‌آهن رشت‪-‬کاس��پین‪ ،‬رشت‪-‬بندر انزلی و‬ ‫رشت‪-‬آس��تارا را از پروژه‌های مهم زیربنایی‬ ‫گیالن دانس��ت و تصریح کرد‪ :‬ب��ا راه‌اندازی‬ ‫قطار گردشگری گیالن س��االنه هزار مسافر‬ ‫از گیالن بازدید می‌کنند که آورده اقتصادی‬ ‫دارد‪ .‬به گزارش ایس��نا‪ ،‬محمدباقر نوبخت در‬ ‫جلسه س��تاد اقتصاد مقاومتی استان گیالن‬ ‫از پرداخت اعتبار تمل��ک زمین‌های راه‌آهن‬ ‫انزلی و آس��تارا خبر داد و با اش��اره به اینکه‬ ‫راه‌آه��ن گی�لان ج��زو پروژه‌ه��ای اقتصاد‬ ‫مقاومت��ی اس��ت‪ ،‬بیان ک��رد‪ :‬راه‌آهن گیالن‬ ‫بین‌المللی اس��ت و کریدور شمال‪-‬جنوب را‬ ‫تکمی��ل می‌کند‪ .‬بندرعباس بن��در تحریمی‬ ‫است اما بندر چابهار غیرتحریمی و اقیانوسی‬ ‫اس��ت؛ بنابرای��ن باید خیل��ی زود کریدور را‬ ‫تکمیل کنیم‪ .‬رئیس سازمان برنامه و بودجه‬ ‫کش��ور اظهار کرد‪ :‬مرحله نخست تخصیص‬ ‫اعتبارهای س��دهای الس��تیکی گی�لان نیز‬ ‫انجام شده است‪ .‬وی محور منجیل‪-‬رودبار را‬ ‫یکی از مسائل مهم زیربنایی گیالن دانست و‬ ‫گفت‪ :‬بدون تکمیل این مسیر آزادراه قزوین‪-‬‬ ‫رشت بی‌فایده است زیرا همین امسال شاهد‬ ‫ترافیک ‪ ۳۵‬کیلومتری بوده‌ایم که همه تبلیغ‬ ‫ما برای توسعه گردشگری گیالن را زیر سوال‬ ‫می‌برد‪.‬‬ ‫پل «کاکارضا» در انتظار پیمانکار‬ ‫پل «کاکارضا» که در س��یل فروردین امس��ال آسیب دید‪ ،‬در‬ ‫حال��ی هنوز قربانی می‌گیرد که بنا بر اعالم راهداری لرس��تان‪،‬‬ ‫کار مطالعاتی بازس��ازی پل در دس��ت اجراس��ت و با اتمام آن‬ ‫پیمانکاری برای ساخت دوباره پل انتخاب خواهد شد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش ایرنا‪ ۴ ،‬م��اه از بروز س��یل ویرانگر در لرس��تان‬ ‫می‌گذرد‪ .‬وقوع حوادثی مانند س��قوط خودرو از پل تخریب‌شده‬ ‫از سیل کاکارضا که منجر به مرگ ‪ ۳‬نفر شد‪ ،‬نشان می‌دهد که‬ ‫بی‌توجهی به بازسازی بناهای خسارت‌دیده ممکن است عواقب‬ ‫زیادی به‌دنبال داشته باشد‪.‬‬ ‫جاده الش��تر ب��ه خرم‌آباد که یک مس��یر ترانزیتی برای عبور‬ ‫خودروه��ا از اس��تان‌های غربی ب��ه خرم‌آباد به‌ش��مار می‌رود‪،‬‬ ‫س��ال‌ها به‌دلی��ل کم‌عرض بودن‪ ،‬ح��وادث مرگب��اری را در اثر‬ ‫تصادف خودروها ش��اهد بود تا اینکه این مسیر پرتردد به اتوبان‬ ‫چهارخطه تبدیل ش��د‪ .‬از پل‌های س��اخته ش��ده در این مسیر‬ ‫می‌توان به پل بزرگ کاکارضا به طول ‪ ۶۰‬متر با ‪ ۵‬دهنه اش��اره‬ ‫کرد که فقط ‪ ۲‬س��ال بع��د از بهره‌برداری‪ ،‬در س��یل فروردین‬ ‫امسال دچار ریزش شد و یک نفر از هموطنان‌مان نیز با سقوط‬ ‫شوند و قوانین درستی مانند مالیات بر عایدی سرمایه‬ ‫و مالیات ب��ر خانه‌های خالی اعمال ش��ود‪ .‬همچنین‬ ‫الزم است قوانین نامطلوب اداری که هزینه‌های تولید‬ ‫مس��کن را چن��د برابر کرده و باع��ث افزایش بی‌رویه‬ ‫قیمت‌ها شده‪ ،‬اصالح شود‪.‬‬ ‫‹ ‹احتمال کاهش قیمت‌ها‬ ‫نایب‌رئی��س اتحادیه مش��اوران امالک نیز می‌گوید‬ ‫باتوجه به اینکه بازار مس��کن در رکود فرو رفته‪ ،‬باید‬ ‫منتظر کاهش قیمت‌ها باشیم‪ .‬ازسوی دیگر رشد نرخ‬ ‫مسکن در سال گذش��ته موجب کاهش قدرت خرید‬ ‫مسکن ازسوی مردم شده است‪.‬‬ ‫حس��ام عقبای��ی با اش��اره ب��ه کاهش چش��مگیر‬ ‫معامله‌ه��ای مس��کن در تهران ب��ه‬ ‫گفت‪ :‬این‬ ‫احتمال وج��ود دارد که تا آخر تابس��تان‪ ،‬واحدهای‬ ‫مس��کونی کاهش نرخ تا ‪ ۳۰‬درص��د را تجربه کنند‪.‬‬ ‫البته این مس��ئله در صورتی اتفاق می‌افتد که نوسان‬ ‫ویژه‌ای در بازار ارز نداشته باشیم‪.‬‬ ‫نای��ب رئی��س اتحادیه مش��اوران امالک با اش��اره‬ ‫ب��ه اینکه بخش��ی از افزایش ن��رخ رخ داده در حوزه‬ ‫مسکن در ماه‌های گذشته به‌دلیل اجرا نشدن قوانین‬ ‫مالیاتی س��ختگیرانه نس��بت به واس��طه‌گری در این‬ ‫بخش ب��وده‪ ،‬افزود‪ :‬بحث مالیات بر عایدی س��رمایه‬ ‫می‌توان��د در زمینه توقف س��وداگری و جلوگیری از‬ ‫معامله‌ه��ای س��وداگرانه‪ ،‬مفید و موثر باش��د اما این‬ ‫بحث به‌ط��ور مرتب به تعویق می‌افت��د‪ ،‬این درحالی‬ ‫اس��ت که بی‌توجهی به این مالیات ممکن اس��ت به‬ ‫ش��وک قیمتی دوباره در بازار مسکن منجر شود و در‬ ‫س��ال‌های آینده‪ ،‬بار دیگر شاهد رشد افسارگسیخته‬ ‫نرخ‌ها در بازار باشیم‪.‬‬ ‫فرشید پورحاجت‬ ‫بهروز ملکی‬ ‫حسام عقبایی‬ ‫ساخت نخستین راه‌آهن با مشارکت بخش خصوصی‬ ‫کمیس��یون اقتص��ادی دولت با س��اخت راه‌آهن‬ ‫‪ ۲۷۱‬کیلومت��ری بیرجند‪-‬بافق‪-‬مش��هد ازس��وی‬ ‫شرکت س��اخت و توس��عه زیربناهای حمل‌ونقل با‬ ‫مش��ارکت بخش خصوصی و هزینه ‪ ۳۷۱۸‬میلیارد‬ ‫تومان��ی موافقت کرد‪ .‬به گ��زارش‬ ‫به نقل از‬ ‫دفتر هیات دولت‪ ،‬کمیسیون اقتصادی هیات دولت‬ ‫در جلس��ه ‪ ۱۴‬مرداد به ریاست وزیر امور اقتصادی‬ ‫و دارای��ی با انعقاد قرارداد تامین هزینه‌های اجرایی‬ ‫پروژه اتصال بیرجند به راه‌آهن بافق‪-‬مشهد به طول‬ ‫حدود ‪ ۲۷۱‬کیلومتر موافقت کرد‪.‬‬ ‫در همی��ن زمین��ه ش��رکت س��اخت و توس��عه‬ ‫زیربناهای حمل‌ونقل کش��ور به‌عنوان نماینده این‬ ‫وزارت برای انعقاد قرارداد با شرکت ساخت راه‌آهن‬ ‫خودرو به داخل پل جان خود را از دست داد‪ .‬فرماندار شهرستان‬ ‫سلس��له با اش��اره به نامه‌نگاری‌های پی‌درپی ب��ا اداره کل راه و‬ ‫شهرس��ازی لرستان برای تس��ریع در آغاز عملیات بازسازی پل‬ ‫کاکارض��ا‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در این نامه‌ها ی��ادآوری کردیم که پیامد‬ ‫ناش��ی از آغاز نشدن عملیات بازس��ازی متوجه راه و شهرسازی‬ ‫خواهد شد اما متاسفانه تاکنون شاهد اقدام قاطعی برای ساخت‬ ‫پل نبوده‌ایم‪.‬‬ ‫ش��ریف خسروی با اش��اره به اینکه کش��اورزان منطقه برای‬ ‫دسترس��ی به زمین‌های کش��اورزی خود بخش��ی از خاک‌های‬ ‫مس��یر را برداش��ته و جاده مسدودش��ده را باز کرده‌اند‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫سرکش��ی نکردن به‌موقع مس��ئوالن از مس��یر منج��ر به وقوع‬ ‫حادثه‌های ناگواری برای هموطنان‌مان شده است‪.‬‬ ‫وی ب��ا اش��اره به محدود ب��ودن امکانات اداره‌ه��ای راهداری‬ ‫شهرستانی گفت‪ :‬متاسفانه اداره‌های استانی امکانات محدودی‬ ‫در اختیار شهرس��تان قرار می‌دهند‪ ،‬درحالی که وس��عت حوزه‬ ‫کاری شهرستان‌ها نیز باالست و نباید امکانات محدودی داشته‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫بیرجند‪-‬یونسی (به س��هامداری شرکت‌های تیراژ‪،‬‬ ‫آرادان‪ ،‬اس‌دی‌ام‪ ،‬توچال و توسار) تعیین شد‪.‬‬ ‫براس��اس این تصمیم‪ ،‬شرکت س��اخت و توسعه‬ ‫زیربناهای حمل‌ونقل کش��ور مجاز اس��ت با حفظ‬ ‫مالکیت دولت‪ ،‬نس��بت به انعقاد قرارداد مشارکت با‬ ‫شرکت یادش��ده درباره مطالعات‪ ،‬طراحی‪ ،‬ساخت‪،‬‬ ‫تکمیل‪ ،‬راه‌اندازی‪ ،‬تملک زمین‪ ،‬اس��تفاده از منابع‬ ‫بهره‌ب��رداری و انتقال‪ ،‬با ب��رآورد تقریبی ‪۳۷‬هزار و‬ ‫‪ ۱۸۰‬میلیارد ریال اقدام کند‪.‬‬ ‫همچنین در این پروژه‪ ،‬ش��رکت ط��رف قرارداد‪،‬‬ ‫عهده‌دار تامین ‪ ۹۰‬درصد منابع مالی مورد نیاز برای‬ ‫س��اخت پروژه و تاسیسات جانبی و تملک زمین تا‬ ‫مرحله تحویل دائم‪ ،‬راه‌اندازی و تسویه‌حساب کامل‬ ‫هزینه‌ه��ا خواه��د بود که از این می��زان ‪ ۷۰‬درصد‬ ‫از محل س��ایر منابع مالی ازجمله تسهیالت ریالی‬ ‫صندوق توس��عه ملی و ‪ ۲۰‬درصد به‌طور مس��تقیم‬ ‫ازسوی شرکت طرف قرارداد تامین می‌شود‪ .‬شرکت‬ ‫ساخت نیز تامین ‪ ۱۰‬درصد هزینه‌های پروژه را تعهد‬ ‫می‌کند‪.‬‬ ‫مجوز انعقاد قرارداد مش��ارکت برای اجرای پروژه‬ ‫اتص��ال بیرجند به راه‌آهن بافق‪-‬مش��هد در خرداد‬ ‫سال جاری در جلس��ه هیات وزیران مطرح و برای‬ ‫بررس��ی بیشتر به کمیس��یون اقتصاد هیات دولت‬ ‫ارجاع شده بود‪ .‬این نخستین بار است که یک پروژه‬ ‫راه‌آهن در سطح ملی با مشارکت بخش خصوصی و‬ ‫دولت ساخته می‌شود‪.‬‬ ‫آغاز ساخت جاده پلدختر‪-‬خرم‌آباد‬ ‫عملیات اجرایی ساخت قطعه نخست محور جدید پلدختر‪-‬‬ ‫خرم‌آباد با حضور وزیر راه و شهرسازی آغاز شد‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫از پایگاه خبری وزارت راه و شهرس��ازی‪،‬‬ ‫در س��فر محمد اسالمی به استان لرس��تان‪ ،‬عملیات ساخت‬ ‫قطعه نخست محور جدید پلدختر‪-‬خرم‌آباد آغاز شد‪.‬‬ ‫اس�لامی در حاش��یه آیین آغاز عملیات اجرایی این مسیر‬ ‫گف��ت‪ :‬یک��ی از اقدام‌های جه��ادی که بعد از وقوع س��یالب‬ ‫فروردی��ن در کش��ور رخ داد‪ ،‬بازگش��ایی راه‌ها ب��ود‪ .‬در این‬ ‫س��یل بیش��ترین آس��یب به جاده خرم‌آباد‪-‬پلدختر به طول‬ ‫‪ ۹۵‬کیلومتر وارد ش��د که بیش از ‪ ۴۰‬کیلومتر از این مس��یر‬ ‫از بین رفت‪ .‬وزیر راه و شهرس��ازی با اش��اره به ساخت محور‬ ‫جدید پلدختر‪-‬خرم‌آباد افزود‪ :‬اولویت ما این بود که مسیریابی‬ ‫جدیدی انجام دهیم و با مطالعات زمین‌شناسی مسیری ایمن‬ ‫انتخاب کنیم‪ .‬همچنین نیاز بود مس��یر از کنار شهرهایی که‬ ‫اقتصاد آنها با این جاده آمیخته اس��ت عبور کند؛ ضمن اینکه‬ ‫آسیب‌پذیری از رودخانه‌های خروشان منطقه نداشته باشد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬پس از آنکه مطالعات مهندس مش��اور انجام‬ ‫ش��د‪ ،‬در مناقصه قرارگاه خاتم‌االنبیا به‌عنوان پیمانکار انتخاب‬ ‫ش��د و اکنون ش��اهد آغاز عملیات اجرایی ساخت این مسیر‬ ‫هس��تیم‪ .‬دیگر قطعات نیز در دست طراحی است و به محض‬ ‫آماده شدن اسناد‪ ،‬قرارداد اجرایی آن به امضا خواهد رسید‪.‬‬ ‫اسالمی با اشاره به ویژگی‌های این محور گفت‪ :‬مدت زمانی‬ ‫که برای س��اخت این جاده پیش‌بینی ش��ده‪ ۳۰ ،‬ماه است و‬ ‫امیدواریم بتوانیم این پروژه را در این مدت اجرایی کنیم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬ای��ن جاده‪ ،‬ایمن و دارای عرض اس��تاندارد و از‬ ‫پل‌ها و تونل‌های بزرگ برخوردار است‪.‬‬ ‫اس�لامی درباره جاده فعلی پلدختر‪-‬خرم‌آباد گفت‪ :‬مس��یر‬ ‫فعلی برای دسترس��ی محلی به‌طور موقت بازگش��ایی شده و‬ ‫بهس��ازی و روکش آسفالت این مسیر به‌تدریج در حال انجام‬ ‫است تا مردم بتوانند تا زمان بهره‌برداری از جاده جدید‪ ،‬از این‬ ‫جاده به‌عنوان دسترسی محلی استفاده کنند‪.‬‬ ‫ط��ول این محور ‪ ۴۳‬کیلومتر اس��ت که قطعه نخس��ت آن‬ ‫‪ ۱۷.۵‬کیلومت��ر طول دارد‪ .‬اعتبار پیش‌بینی ش��ده برای این‬ ‫قطعه ‪ ۲۸۴۵‬میلیارد ریال است‪.‬‬ ‫باتوجه به مش��کالت پیش‌آمده در زمینه‬ ‫نرخ مسکن و افزایش اجاره‌بها‪ ،‬دولت برخی‬ ‫برنامه‌ه��ا را در ای��ن حوزه ارائ��ه کرده که‬ ‫حمایت از مس��کن اس��تیجاری و راه‌اندازی‬ ‫موسس��ه‌های اجاره‌داری‪ ،‬از جمله آنهاست‪.‬‬ ‫مس��ئوالن می‌گویند طرح مسکن اجاره‌ای‬ ‫با متولی‌گری دولت در کش��ورهای دیگر به‬ ‫نتیجه رسیده و ایران نیز باید به این سمت‬ ‫حرک��ت کند اما در این زمین��ه باید به این‬ ‫نکته توج��ه کنند که در جه��ان در زمینه‬ ‫مس��کن استیجاری‪ ،‬اصل بر این است که به‬ ‫اجاره‌نش��ین فرصت پس‌انداز و خرید خانه‬ ‫داده ش��ود اما باتوجه به وضعیت اقتصادی‬ ‫ام��روز جامع��ه و افزای��ش قابل‌توج��ه نرخ‬ ‫مس��کن در ایران‪ ،‬تضمینی وجود ندارد که‬ ‫شخصی از مس��کن اجاره‌ای دولتی استفاده‬ ‫کند و بعد از چند س��ال قادر به خرید خانه‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫حرف‌هایی که در میان��ه همهمه افزایش‬ ‫نرخ مس��کن و نابس��امانی بازار از مسئوالن‬ ‫درباره ل��زوم راه‌اندازی موسس��ه‌هایی برای‬ ‫ساماندهی بازار اجاره شنیده می‌شود‪ ،‬نشان‬ ‫می‌ده��د آنها اصل را گم کرده و درگیر فرع‬ ‫شده‌اند‪ .‬باید به آنها یادآوری کرد که مشکل‬ ‫ام��روز حوزه مس��کن کش��ور‪ ،‬اج��اره‌داری‬ ‫نیست‪ .‬مسئله فراتر از این حرف‌ها و چیزی‬ ‫به نام سوداگری مسکن است‪ .‬درحال‌حاضر‬ ‫برخی افراد بدون س��اخت و فقط با خرید و‬ ‫فروش‪ ،‬صاحب تعداد زیادی خانه ش��ده‌اند‬ ‫و همین از عوامل افزایش نرخ شده است‪.‬‬ ‫توق��ف این روند باید در اولویت وزارت راه‬ ‫و شهرسازی باشد که در این زمینه‪ ،‬دریافت‬ ‫مالیات بر عایدی س��رمایه از حوزه مسکن و‬ ‫نیز عملیاتی ش��دن قانون دریافت مالیات از‬ ‫خانه‌های خالی بسیار موثر خواهد بود‪.‬‬ ‫طرح‌هایی مانند راه‌اندازی موسس��ه‌های‬ ‫اج��اره‌داری به‌تنهای��ی نش��ان‌دهنده نبود‬ ‫برنام��ه کالن در ح��وزه مس��کن در ط��ول‬ ‫سال‌های گذشته است و نبود همین برنامه‬ ‫منجر به آشفتگی بازار هم در حوزه خرید و‬ ‫هم اجاره ش��ده است‪ .‬افزایش نرخ مسکن و‬ ‫ناامید شدن مردم از خرید خانه‪ ،‬از مهم‌ترین‬ ‫عواملی اس��ت که بازار اجاره را داغ‌تر کرده‬ ‫و همین مس��ئله این سخن را تایید می‌کند‬ ‫که اولویت برنامه‌ریزی دولت باید مبتنی بر‬ ‫تامین مسکن ملکی مردم باشد‪.‬‬ ‫تهران‪-‬آنکارا با قطار‬ ‫‪ ۷۷۰‬هزار تومان‬ ‫قط��ار تهران‪-‬آنکارا چهارش��نبه ش��ب با‬ ‫حضور مدیرعامل راه‌آهن‪ ،‬س��فیر ترکیه در‬ ‫ایران و مدیران شرکت‌های حمل‌ونقل ریلی‬ ‫آغاز به کار کرد‪.‬‬ ‫به گ��زارش‬ ‫‪ ،‬این قطار مس��افربری‬ ‫س��اعت ‪ 21:50‬چهارش��نبه‪ ۱۶ ،‬م��رداد‬ ‫ایس��تگاه راه‌آهن تهران را ب��ه مقصد آنکارا‬ ‫ترک کرد‪ .‬قرار است این قطار چهارشنبه هر‬ ‫هفته از ایس��تگاه راه‌آهن تهران عازم آنکارا‬ ‫ش��ود‪ .‬نرخ بلیت این قطار ‪ ۷۶۹‬هزار و ‪۲۵۰‬‬ ‫تومان است‪.‬‬ ‫زمان سیر قطار مسافری در مسیر تهران‪-‬‬ ‫آنکارا حدود ‪ ۶۰‬ساعت است‪.‬‬ ‫براس��اس هماهنگ��ی راه‌آه��ن ای��ران با‬ ‫مس��ئوالن راه‌آه��ن ترکیه‪ ،‬ش��رکت رجا با‬ ‫واگن‌ه��ای ‪۴‬تخت��ه مس��افران را از ته��ران‬ ‫به اس��کله دریاچ��ه وان منتق��ل می‌کند و‬ ‫در ادام��ه قطاره��ای ترکیه مس��افران را از‬ ‫آن س��وی دریاچ��ه وان ب��ه آن��کارا انتقال‬ ‫می‌دهند‪.‬‬ ‫مس��افران ای��ن قط��ار حدفاصل اس��کله‬ ‫دریاچه وان تا اسکله تاتوان را با کشتی سفر‬ ‫می‌کنند‪.‬‬ ‫قطار مسافری تهران‪-‬آنکارا چهارشنبه هر‬ ‫هفته س��اعت‪ 21:50‬از ته��ران عازم آنکارا و‬ ‫صبح شنبه ساعت ‪ 7:45‬به وقت محلی‪ ،‬وارد‬ ‫ایستگاه راه‌آهن آنکارا می‌شود‪.‬‬ ‫سیر قطارهای مسافری در مسیر تهران‪-‬‬ ‫آن��کارا و تهران‪-‬وان پس از دیدار مدیرعامل‬ ‫ش��رکت راه‌آهن جمهوری اس�لامی ایران با‬ ‫همتای ت��رک خود در تهران عملی ش��د و‬ ‫برای نخس��تین بار قطار ته��ران‪-‬وان ‪ 3‬تیر‬ ‫امس��ال تهران را به مقص��د وان ترک کرد و‬ ‫چهارش��نبه گذش��ته نیز قطار تهران‪-‬آنکارا‬ ‫سیر خود را در این مسیر آغاز کرد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫سوغات قطار گردشگری برای گیالن‬ ‫یادداشت‬ ‫مسکن ملکی‬ ‫در اولویت‬ ‫دولت باشد‬
‫‪14‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 20‬مرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 9‬ذی‌الحجه ‪1440‬‬ ‫‪ 11‬اوت ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1348‬‬ ‫پیاپی ‪2666‬‬ ‫شهر و ترافیک‬ ‫تجارت‬ ‫انتقاد یک کارشناس شهرسازی نسبت به انحراف شهرها و روستاها از مسیر خود‬ ‫خبر‬ ‫آغاز ساخت‬ ‫خط ‪ ۴‬مترو مشهد‬ ‫با حضور معاون اول رئیس‌جمهوری‪ ،‬ایس��تگاه‬ ‫پایانی خط ‪ ۲‬قطار ش��هری مشهد به بهره‌برداری‬ ‫رسید و عملیات اجرایی خط ‪ ۴‬آغاز شد‪ .‬به گزارش‬ ‫مهر‪ ،‬صب��ح جمعه با حضور اس��حاق جهانگیری‬ ‫معاون اول رئیس‌جمهوری و علیرضا رزم‌حسینی‬ ‫اس��تاندار خراسان رضوی‪ ،‬ایس��تگاه پایانی خط‬ ‫‪ ۲‬قط��ار ش��هری به طول ‪ ۴‬کیلومتر از ایس��تگاه‬ ‫ش��ریعتی به سوی ایستگاه ش��هید کاوه با هزینه‬ ‫‪ ۱۰‬ه��زار میلیارد ریال راه‌اندازی ش��د‪ .‬همچنین‬ ‫عملیات اجرایی خط چهارم قطار ش��هری مشهد‬ ‫ب��ه طول ‪ ۱۷.۵‬کیلومت��ر از انتهای خواجه‌ربیع تا‬ ‫شهرک شهید رجایی با ‪ ۱۵‬ایستگاه آغاز شد‪.‬‬ ‫شهر واقعی در ایران نداریم‬ ‫گروه شهر و ترافیک‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫جریمه توقف در محل‬ ‫پارک معلوالن‬ ‫کارش��ناس مرکز کنترل هوشمند ترافیک‬ ‫پلی��س راهنمایی و رانندگ��ی تهران بزرگ از‬ ‫برخورد جدی پلیس راه��ور با افرادی که در‬ ‫محل پارک معلوالن توقف می‌کنند‪ ،‬خبر داد‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایلنا‪ ،‬س��رهنگ مجی��د رنجبر‬ ‫درب��اره فضای پارک ویژه معلوالن اظهار کرد‪:‬‬ ‫برابر آیین‌نام��ه راهنمایی و رانندگی‪ ،‬هرگونه‬ ‫توق��ف زیر تابلوهای پارک ویژه معلوالن برای‬ ‫خودروهای غیرپالک معلوالن ممنوع اس��ت‬ ‫و در ص��ورت توق��ف‪ ،‬خودروه��ای گوناگون‪،‬‬ ‫عالوه‌بر اعم��ال قانون‪ ،‬در صورت تش��خیص‬ ‫عوامل راهور در سطح شهر با جرثقیل حمل و‬ ‫به پارکینگ منتقل می‌شود‪.‬‬ ‫وجود ‪۱۷۰۰‬‬ ‫قنات فعال در فارس‬ ‫به گفته مدیر آب و خاک و امور فنی و مهندسی‬ ‫س��ازمان جهادکشاورزی اس��تان فارس‪ ،‬حدود‬ ‫‪ ۱۷۰۰‬قنات در این استان فعال است‪ .‬به گزارش‬ ‫ایس��نا‪ ،‬امیر اس�لامی گفت‪ :‬از ‪ ۲‬هزار و ‪ ۲۰‬رشته‬ ‫قناتی که در فارس وجود داش��ته‪ ،‬اکنون ‪۱۷۰۰‬‬ ‫رشته قنات فعال بوده و بقیه بر اثر خشکسالی یا‬ ‫حفر چاه‪ ،‬خش��ک ش��ده است‪ .‬وی میزان آبدهی‬ ‫‪ ۱۷۰۰‬قن��ات یادش��ده را ‪ ۴۴‬ه��زار لیتر اعالم و‬ ‫اضاف��ه ک��رد‪ :‬این تعداد قنات اکن��ون ‪ ۱۳۵‬هزار‬ ‫هکتار از زمین‌های کش��اورزی را سیراب می‌کند‬ ‫و ‪ ۱۰۰‬هزار بهره‌بردار دارد‪ .‬اسالمی با بیان اینکه‬ ‫در س��ال‌های ‪ ۹۶‬و ‪ ۹۷‬ب��ا ‪ ۱۲‬میلی��ارد توم��ان‪،‬‬ ‫حدود ‪ ۱۱۰‬کیلومتر از قنات‌های اس��تان مرمت‬ ‫و بازس��ازی ش��د‪ ،‬گفت‪ :‬مرمت و بازس��ازی این‬ ‫قنات‌ه��ا باعث افزایش آبدهی تا حدود ‪ ۴۷۵‬لیتر‬ ‫بر ثانیه شده است‪ .‬مدیر آب و خاک و امور فنی و‬ ‫مهندسی جهادکشاورزی فارس گفت‪ :‬امسال هم‬ ‫مرمت و بازسازی ‪ ۱۴۰‬قنات به طول ‪ ۴۵‬کیلومتر‬ ‫در دستور کار قرار گرفته است‪.‬‬ ‫‪ ۷۰‬نقطه مستعد سیالب‬ ‫در تهران‬ ‫مع��اون حفاظ��ت و بهره‌برداری ش��رکت آب‬ ‫منطقه‌ای تهران از شناسایی ‪ ۷۰‬نقطه حادثه‌خیز‬ ‫سیالب در شهر تهران خبر داد و گفت‪ :‬الزم است‬ ‫شهرداری برای رفع این نقاط همکاری بیشتری‬ ‫داش��ته باشد‪ .‬به گزارش‬ ‫به نقل از وزارت‬ ‫نی��رو‪ ،‬احمدعلی قربانیان بیان کرد‪ :‬هم‌اکنون در‬ ‫مدیریت ش��هری موضوع ط��رح جامع مدیریت‬ ‫س��یالب مطرح است تا هماهنگی بیشتری میان‬ ‫ش��رکت آب منطقه‌ای تهران‪ ،‬شهرداری و سایر‬ ‫نهاد‌ه��ا به وجود آید‪ .‬وی اف��زود‪ :‬با وجود اینکه‬ ‫وظیف��ه هر ی��ک از نهادها در قان��ون به‌صراحت‬ ‫مش��خص ش��ده اما ناهماهنگی‌هایی با دستگاه‬ ‫حاکمیت و متولی س��اماندهی رودخانه‌ها وجود‬ ‫دارد‪ .‬معاون حفاظت و بهره‌برداری ش��رکت آب‬ ‫منطق��ه‌ای تهران با بیان اینکه ش��هرداری باید‬ ‫در بخ��ش س��اماندهی رودخانه‌ه��ای واق��ع در‬ ‫ش��هر تهران هماهنگی بیش��تری با شرکت آب‬ ‫منطقه‌ای داشته باشد‪ ،‬گفت‪ :‬متاسفانه شهرداری‬ ‫ته��ران طرح‌ها و پروژه‌های خ��ود را یک‌طرفه و‬ ‫ب��دون در‌نظ��ر گرفت��ن مالحظه‌های ش��رکت‬ ‫آب منطقه‌ای تهران در حاش��یه حریم و بس��تر‬ ‫رودخانه‌ها اجرا می‌کند که الزم اس��ت همکاری‬ ‫بیش��تری در زمینه حفاظت از انفال انجام شود‪.‬‬ ‫وی از شناس��ایی ‪ ۷۰‬نقطه حادثه‌خیز در ش��هر‬ ‫تهران از نظر س��یالب خب��ر داد و گفت‪ :‬یکی از‬ ‫دغدغه‌های ش��رکت آب منطقه‌ای تهران وجود‬ ‫این نقاط حادثه‌خیز بوده که الزم است شهرداری‬ ‫برای رفع این نقاط همکاری بیش��تری با شرکت‬ ‫آب منطقه‌ای تهران داشته باشد چراکه هر یک از‬ ‫این مکان‌ها می‌تواند هنگام وقوع س��یالب منجر‬ ‫ب��ه حادثه بزرگی ش��ود‪ .‬وی خاطرنش��ان کرد‪:‬‬ ‫مدیریت س��یل همراهی همه نهاد‌ها را می‌طلبد‬ ‫و امیدواریم از این پس توجه بیش��تری نسبت به‬ ‫رفع نقاط حادثه‌خیز انجام شود‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫کوروش افضلی‬ ‫وقتی حکمروایی‬ ‫شهری وجود‬ ‫نداشته باشد‪،‬‬ ‫«مدنیت» و‬ ‫در ازای آن‬ ‫«شهریت»‬ ‫نیز به وجود‬ ‫نخواهد آمد و‬ ‫تا زمانی که این‬ ‫دور باطل وجود‬ ‫داشته باشد‪،‬‬ ‫حرص و ولع‬ ‫تبدیل روستا به‬ ‫شهر نیز وجود‬ ‫خواهد داشت‬ ‫یک سوی پدیده روستا‪-‬شهر‪ ،‬شهر‪ ،‬اجتماعی مدرن‬ ‫و پیچیده قرار دارد و در سوی دیگر‪ ،‬روستا با اجتماعی‬ ‫سنتی و بافتی مشخص قرار گرفته است‪ .‬شهر در فرار‬ ‫از پیچیدگی‌ها و ش��لوغی‌های خاص خود و در جهت‬ ‫بهبود‪ ،‬ب��ه روس��تا و زندگی روس��تایی روی‌می‌آورد‪.‬‬ ‫به‌عن��وان راه‌حل نم��ود پیدا می‌کند و آنجا که ش��هر‬ ‫در روند گس��ترش خود‪ ،‬به‌دس��ت‌اندازی بر زمین‌ها و‬ ‫ناحیه‌های پیرامونی‌اش می‌پردازد و روستاهای اطراف‬ ‫و زمین‌های زراعی آنها را می‌بلعد‪ ،‬به عنوان مشکل و‬ ‫چالشی سخت مطرح می‌شود‪.‬‬ ‫از س��وی دیگر‪ ،‬توس��عه‌نیافتگی مناطق روس��تایی‪،‬‬ ‫مس��ائل و مش��کالت گوناگون��ی را ه��م در مناط��ق‬ ‫روس��تایی و هم در ش��هرها به دنبال داش��ته است و‬ ‫سیاس��ت‌ها و راهبرده��ای مختلفی برای کاس��تن از‬ ‫آثار منفی این مش��کالت در س��کونتگاه‌های شهری و‬ ‫روس��تایی درکشورهای در حال توسعه‪ ،‬از جمله ایران‬ ‫در پیش گرفته ش��د که یکی از مهم‌ترین آنها تبدیل‬ ‫روس��تا به شهر و شکل‌گیری ش��هرهای جدید است‪.‬‬ ‫حال این پرس��ش مطرح می‌شود که آیا تبدیل روستا‬ ‫به ش��هر گامی در زمینه تقویت آن اس��ت یا تضعیف‬ ‫آن؟‬ ‫ک��وروش افضلی‪ ،‬دکترای شهرس��ازی و اس��تادیار‬ ‫دانش��گاه آزاد اس�لامی واحد کرم��ان در گفت‌وگو با‬ ‫ایس��نا با بیان اینکه در ایران ش��هر ب��ه مفهوم واقعی‬ ‫وجود ندارد‪ ،‬می‌گوید‪ :‬در دوران سلجوقیان و صفویان‬ ‫رنگ و رویی از شهر داشتیم که آن را «شار» می‌نامند‪.‬‬ ‫وی با یادآوری اینکه به مرور زمان ش��ار تحت تاثیر‬ ‫ش��هرهای اروپایی قرار می‌گیرد‪ ،‬ادام��ه داد‪ :‬از حدود‬ ‫دوره قاجاری��ه ش��هرهای ایران از ش��هرهای اروپایی‬ ‫ب��ا ویژگی‌هایی مانن��د مجلس‪ ،‬حکمروایی ش��هری‪،‬‬ ‫دموکراس��ی‪ ،‬قلعه‪ ،‬امنیت‪ ،‬بازار‪ ،‬فضای شهری‪ ،‬میدان‬ ‫و خیابان تاثیر گرفتند‪.‬‬ ‫این اس��تادیار دانش��گاه بی��ان کرد‪ :‬در گذش��ته ما‬ ‫شهرنش��ینی خاص ایرانی داش��تیم و حت��ی در دوره‬ ‫س��لجوقیان فرهیخت��گان خط‌مش��ی زندگ��ی ارائ��ه‬ ‫می‌دادن��د اما این رون��د در دوران حمل��ه مغوالن به‬ ‫ایران متوقف و در دوره صفویان دوباره احیا می‌ش��ود‬ ‫و فرهن��گ مردمی در این دوره به ش��هرهای کش��ور‬ ‫بازمی‌گردد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه ش��هر جایی است که تمدن‌سازی‬ ‫می‌کن��د‪ ،‬به‌طور مث��ال تخت جمش��ید را ب��ه دلیل‬ ‫دس��تاورهایش تم��دن می‌دانیم‪ ،‬ادام��ه داد‪ :‬در دوره‬ ‫مش��روطیت اوج ش��هریت و مردم��ی ب��ودن فرهنگ‬ ‫ایران بود که متاس��فانه استکبار مجلس مشروطیت را‬ ‫به رگبار بس��ت و در دوران انقالب اس�لامی «شورای‬ ‫شهر» در راستای احیای نسبی و شهریت تاسیس شد‬ ‫ک��ه نقش کمرنگی برای این مهم دارد که باید تقویت‬ ‫شده و به سمت مردمی شدن سوق پیدا کند‪.‬‬ ‫‹ ‹شورای شهر یا شورای شهرداری‬ ‫ای��ن دکترای شهرس��ازی با بیان اینک��ه در دوران‬ ‫س��لجوقیه و صفوی��ه‪ ،‬ش��هرها هویت اصی��ل ایرانی‬ ‫داشتند‪ ،‬به تشریح مشخصه‌های شهر پرداخت و اظهار‬ ‫کرد‪ :‬ش��هر جایی اس��ت که م��ردم آزادی بیان دارند‪،‬‬ ‫نیازهای خود را به دولت مطرح می‌کنند‪ ،‬دموکراس��ی‬ ‫و مجل��س دارند و مجلس شهری‌(ش��ورای ش��هر) به‬ ‫مفهوم واقعی کلمه مش��غول به فعالیت هس��تند و نه‬ ‫شورای ش��هری که اکنون در ایران وجود دارد؛ یعنی‬ ‫شورای شهر شبه‌دموکراسی!‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬متاس��فانه در کش��ور‪ ،‬مردم در زمان‬ ‫شرط ساخت‌وساز در باغ‌ها‬ ‫فرماندار تهران درب��اره آخرین وضعیت صدور‬ ‫پروانه برای ‪ ۶۲‬ب��رج باغ در تهران گفت‪ :‬اگر در‬ ‫این ‪ ۶۲‬باغ درخت باش��د‪ ،‬ص��دور پروانه خالف‬ ‫اس��ت و نباید انجام ش��ود اما اگر در آن درختی‬ ‫نباش��د و از نظر معاونت معماری و شهرس��ازی‬ ‫ش��هرداری مش��کل قانون��ی نداش��ته باش��ند‪،‬‬ ‫ساخت‌وساز در آنها بدون مانع است‪.‬‬ ‫عیس��ی فرهادی در گفت‌وگو با ایلنا افزود‪ :‬اگر‬ ‫مکانی باغ باش��د و بخواهند آن را تغییر کاربری‬ ‫دهند‪ ،‬به طور قطع با آن مخالفت می‌ش��ود‪ .‬در‬ ‫برخی باغ‌ه��ا از ‪ ۶۲‬پرونده برج باغ‪ ،‬از ‪ ۵۰‬تا ‪۶۰‬‬ ‫سال گذشته یک بوته هم وجود ندارد‪ .‬این افراد‬ ‫مراحلی از دریافت مجوز ساخت‌وساز را نیز طی‬ ‫کرده‌اند اما متاسفانه کار این افراد در پیچ و خم‬ ‫اداری گیر کرده است‪.‬‬ ‫وی تصری��ح ک��رد‪ :‬ب��ا ش��هرداری هماهنگ‬ ‫کرده‌ای��م ت��ا مش��کل تعاونی‌های��ی ک��ه پ��ول‬ ‫پرداخته‌اند و مشکل تسویه حساب‌شان بر اساس‬ ‫قانون رفع شده و در زمین‌شان درخت و بوته‌ای‬ ‫نیست‪ ،‬برطرف شود‪.‬‬ ‫فرهادی درب��اره انتقال زندان‌ه��ا به محدوده‬ ‫خارج شهر و کمک به س��ازمان زندان‌ها در این‬ ‫زمین��ه خاطرنش��ان کرد‪ :‬بخش��ی از زندان‌ها به‬ ‫بیرون تهران منتقل ش��ده و بخش��ی از زندان‌ها‬ ‫در کرج اس��ت و بخشی به فشافویه منتقل شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫ش��هر جایی اس��ت که مردم آزادی بیان دارند‪ ،‬نیازه��ای خود را به دولت‬ ‫مطرح می‌کنند‪ ،‬دموکراس��ی و مجلس دارند و مجلس شهری‌(شورای شهر)‬ ‫به مفهوم واقعی کلمه مشغول به فعالیت است‪ ،‬نه شورای شهری که اکنون‬ ‫در ایران وجود دارد‬ ‫انتخابات ش��ورای شهر‪ ،‬بر اس��اس احساسات خاص‪،‬‬ ‫ی��ک گروهی را به عنوان نماین��ده انتخاب می‌کنند و‬ ‫در ادامه ش��اهد هس��تیم که این نمایندگان کمترین‬ ‫ارتباط را با مردم دارند و از ش��ورای ش��هر به شورای‬ ‫شهرداری تبدیل می‌شوند‪ .‬متاسفانه اگر مردم کنش‌ها‬ ‫و درخواس��ت‌هایی از شهرداری و دولت داشته باشند‪،‬‬ ‫هیچ‌ج��ا برای انتق��ال این درخواس��ت‌ها وجود ندارد‬ ‫به‌گونه‌ای که دولت‪ ،‬شورای شهر و شهرداری کار خود‬ ‫را انج��ام می‌دهند از طرف دیگر مردم زندگی خود را‬ ‫می‌کنند‪.‬‬ ‫افضل��ی با بیان اینکه روس��تا وقتی به ش��هر تبدیل‬ ‫می‌شود‪ ،‬ماهیت خود را از دست می‌دهد‪ ،‬افزود‪ :‬روستا‬ ‫دارای س��ازمان‌ها و نهادهای ویژه خود مانند کدخدا‪،‬‬ ‫نظام آبی��اری‪ ،‬میراب‪ ،‬حقابه‪ ،‬مش��اغل و فعالیت‌های‬ ‫ویژه بوده و از س��وی دیگر نیز حق و حقوق هر کسی‬ ‫در روستا مش��خص اس��ت‪ .‬بنابراین‪ ،‬نظام شهری در‬ ‫روستاهای ما نسبت به شهرهای کنونی بیشتر است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه ش��هرهای ما فقط ظاهر ش��هری‬ ‫دارند‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬ش��هرهای ما بلوار‪ ،‬خیابان‪ ،‬پارک‪،‬‬ ‫س��اختمان‌های بلند‌مرتبه‪ ،‬مغازه‌های شیک‪ ،‬خدمات‬ ‫ورزش��ی‪ ،‬مدرس��ه‪ ،‬فروش��گاه و‪ ...‬دارن��د‪ .‬از ای��ن رو‪،‬‬ ‫ش��هرهای ما ظاهر توس��عه‌ای بهتری نسبت به روستا‬ ‫دارند‪.‬‬ ‫این عضو هیات‌علمی دانشگاه آزاد کرمان بیان کرد‪:‬‬ ‫انسان دوست دارد در مکان‌هایی که اجتماع بیشتر در‬ ‫آن وجود دارد‪ ،‬زندگی کند و از همین رو نیز شاهدیم‬ ‫که در خیابان‌های اصلی ش��هرها جمعیت باالتری در‬ ‫حال سکونت یا تردد هستند‌ زیرا مردم در این مکان‌ها‬ ‫احس��اس امنیت بیشتری داش��ته و حس نشان دادن‬ ‫خود و دیدن دیگران‪ ،‬تعامل‪ ،‬برآورده شدن بهتر نیازها‬ ‫در این مکان‌ها آنها را خشنود می‌کند‪.‬‬ ‫‹ ‹شهرهای بزک‌شده و دروغین‬ ‫وی درباره تبدیل ش��دن روس��تا به شهر بیان کرد‪:‬‬ ‫متاس��فانه تبدیل شدن روستا به شهر‌ جزو افتخارهای‬ ‫نماین��دگان ما اس��ت در حالی که باید پیش از ش��هر‬ ‫شدن روستا‪ ،‬سازکارهای شهری به آن داده شود‪.‬‬ ‫این دکترای شهرس��ازی ب��ا تاکید ب��ر اینکه منکر‬ ‫توسعه منطقه‌ای در روستاها در ظاهر نیستیم‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬توس��عه روستایی در ظاهر باعث کند شدن روند‬ ‫متروکه ش��دن روس��تاها شده و ش��اید این مهاجرت‬ ‫معکوس مردم از ش��هرها به روستا به عنوان تفریحگاه‬ ‫خود بیشتر از ‪ ۱۰‬سال طول نکشد‪.‬‬ ‫وی ب��ا اش��اره ب��ه وج��ود ش��هرهای بزک‌ش��ده و‬ ‫دروغین(روس��تاهایی که به ش��هر تبدیل شده‌اند) در‬ ‫سراس��ر نقاط کش��ور‪ ،‬افزود‪ :‬باید قبول کنیم در این‬ ‫شهرهای بزک‌شده به هیچ عنوان معنای توسعه‌‌‌وجود‬ ‫ندارند و معتقدم چنین ش��هرهایی فقط حاشیه‌هایی‬ ‫هس��تند که جاذب جمعیت س��رگردان رانده‌ش��ده از‬ ‫روس��تاها هس��تند که تنها از یک روس��تا به روستای‬ ‫دیگری که اکنون نام ش��هر را یدک می‌کشد‪ ،‬جابه‌جا‬ ‫ش��ده‌اند و پس از مدتی که نحوه زندگی در ش��هر را‬ ‫یاد می‌گیرند‪ ،‬مس��یر خود را به شهرهای بزرگ ادامه‬ ‫می‌دهند‪.‬‬ ‫افضل��ی ادامه داد‪ :‬اگ��ر بخواهیم به عنوان تمدن در‬ ‫این دوره زمانی به این روس��تاهای شهر‌ش��ده‪ ،‬افتخار‬ ‫کنی��م‪ ،‬چنین چی��زی واقعیت ندارد ام��ا چون ظاهر‬ ‫روس��تا را به ش��هر تبدیل می‌کنیم‪ ،‬مردم آن منطقه‬ ‫‌کنند‪ .‬از‬ ‫شرایط بهتری را نسبت به روستا احساس می ‌‌‬ ‫این رو‪ ،‬مردم از این تبدیل ش��دن خوشحال خواهند‬ ‫ب��ود‪ .‬این یک واقعیت اس��ت و در مقابل واقعیت‌های‬ ‫جامعه نمی‌توانیم بایستیم‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه ش��هرهای کشور دگرگونه شده‌اند‬ ‫رکاب‌زنی در ساحل برای مبارزه با زباله‌های پالستیکی‬ ‫مشاور و مسئول طرح‌ها و اعتبارات معاونت‬ ‫محیط‌زیس��ت دریای��ی و تاالب‌ه��ا گفت‪ :‬به‬ ‫مناسبت بزرگداشت روز جهانی خزر‪ ،‬فعاالن‬ ‫زیس��ت‌محیطی نوار س��احلی خزر را از بندر‬ ‫ترکمن به مقصد بندر آستارا با شعار «مبارزه‬ ‫ب��ا زباله‌های پالس��تیکی در دریاه��ا» رکاب‬ ‫خواهند زد‪.‬‬ ‫شهریار صادقی در گفت‌وگو با ایسنا افزود‪:‬‬ ‫حرک��ت ای��ن فع��االن محیط‌زیس��ت از ‪۱۷‬‬ ‫مرداد آغاز ش��ده و تا ‪ ۲۸‬مرداد ادامه دارد‪ .‬به‬ ‫گفته وی‪ ۱۰ ،‬نفر از فعاالن محیط‌زیس��ت با‬ ‫رکاب‌زنی در حاشیه این دریا‪ ،‬از بندر ترکمن‬ ‫تا آس��تارا رکاب‌زنی خود را با گذر از ‪ ۳‬استان‬ ‫گلستان‪ ،‬مازندران و گیالن آغاز کردند‪.‬‬ ‫صادق��ی اف��زود‪ :‬با توج��ه ب��ه تهدیدهای‬ ‫زیس��ت‌محیطی دریای خزر‪ ،‬گرامیداشت این‬ ‫روز مهم‪ ،‬با هدف نگهداری از این دریا بس��یار‬ ‫دارای اهمیت است‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬امس��ال اولوی��ت تاکیدها در‬ ‫حوزه دریای خ��زر بر مدیری��ت زباله به‌ویژه‬ ‫پالستیک متمرکز شده است‪.‬‬ ‫فشار دستان گرد و غبار بر گلوی سیستانی‌ها‬ ‫مدیرکل حفاظت محیط‌زیس��ت سیستان‬ ‫و بلوچس��تان‪ ،‬ضم��ن بازدی��د از کانون‌های‬ ‫بح��ران در پدی��ده گرد و غبار در سیس��تان‬ ‫گفت‪ :‬معضل گرد و غبار مس��ئله‌ای نیس��ت‬ ‫که بتوان آن را کتمان کرد و مسئولیت اداره‬ ‫کل حفاظ��ت محیط‌زیس��ت پیگیری جدی‬ ‫این مشکل اس��ت که در مواقع بروز‪ ،‬تمامی‬ ‫مردم منطقه اعم از کارمندان‪ ،‬مش��اغل آزاد‪،‬‬ ‫حاشیه‌نشینان و‪ ...‬در هر گروه سنی و در هر‬ ‫مکانی که در ش��مال و حتی مناطق وسیعی‬ ‫از استان زندگی می‌کنند را دچار دردسرهای‬ ‫جبران ناپذیری می‌کند‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش مه��ر‪ ،‬وحید پورم��ردان افزود‪:‬‬ ‫رویک��رد اصل��ی م��ا در اداره کل حفاظ��ت‬ ‫محیط‌زیست استان کنترل گرد و غبار در کل‬ ‫منطقه سیستان با نگاه به سالمت جسمی و‬ ‫معیشتی مردم در حاشیه تاالب هامون است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬بر اس��اس بررس��ی نقشه‌های‬ ‫هوای��ی از گ��رد و غبارهای اخی��ر در محور‬ ‫زابل‪-‬زاهدان به‌ویژه منطقه تاس��وکی و حتی‬ ‫تاثیر این گرد و غبار در مرکز اس��تان‪ ،‬نتایج‬ ‫کارشناسی و بررسی‌ها نشان‌دهنده این است‬ ‫ک��ه یکی از عوامل بروز این مش��کل‪ ،‬تبدیل‬ ‫هامون هیرمند به یک��ی از کانون‌های اصلی‬ ‫و مه��م گرد و غبار در جن��وب تاالب هامون‬ ‫است که سال‌هاس��ت به دلیل نگهداری آب‬ ‫در اطراف کوه خواجه ب��ه دلیل ایجاد دایک‬ ‫ب��ا هدف نگهداش��ت آب‪ ،‬مانع رس��یدن آب‬ ‫به جنوب تاالب شده اس��ت در حالی که در‬ ‫ای��ن محل و حوضچه هامون هیرمند مناطق‬ ‫وس��یعی از گیاهان شورپسند قرار گرفته که‬ ‫به تنش‌های خشکسالی بسیار مقاوم است‪.‬‬ ‫مدیرکل محیط‌زیست استان ادامه داد‪ :‬در‬ ‫صورت��ی که یک یا ‪ ۲‬دوره ب��ه این محدوده‬ ‫آب‌رس��انی ش��ود می‌توان با احیای پوشش‬ ‫گیاه��ی آن‪ ،‬موج��ب تثبیت بس��تر تاالب و‬ ‫جلوگیری از برخاس��ت خاک در این فصل‌ها‬ ‫شد‪.‬‬ ‫پورم��ردان اف��زود‪ :‬حال که بن��ا بر گزارش‬ ‫نهاد‌های متولی‪ ،‬ذی‌نفعان و حاشیه‌نشینان‪،‬‬ ‫برداش��ت‌های خوب اقتصادی از آب‪ ،‬ماهیان‬ ‫و علوف��ه ت��االب انج��ام ش��ده‪ ،‬س��عی ما به‬ ‫عن��وان نهاد تخصصی آن اس��ت ک��ه حقابه‬ ‫زیس��ت‌محیطی را با تمرکز ب��ر کمتر کردن‬ ‫تاثیر مخ��رب گرد و غبار و احیای پوش��ش‬ ‫گیاهی منطقه رهاس��ازی کنی��م‌‪ ،‬البته این‬ ‫امر منوط به اتمام بررس��ی و کارشناسی فنی‬ ‫همه‌جانبه خواهد بود‪.‬‬ ‫و ماهیت دروغی��ن پیدا کرده‌اند‪ ،‬گف��ت‪ :‬باید مدنظر‬ ‫داش��ت که وقتی حکمروایی ش��هری وجود نداش��ته‬ ‫باشد‪« ،‬مدنیت» و در ازای آن «شهریت» نیز به وجود‬ ‫نخواهد آمد و تا زمانی که این دور باطل وجود داشته‬ ‫باش��د‪ ،‬حرص و ولع تبدیل روس��تا به شهر نیز وجود‬ ‫خواهد داشت‪.‬‬ ‫به گفته این عضو هیات‌علمی دانش��گاه آزاد کرمان‪،‬‬ ‫مردم‪ ،‬احس��اس رسیدن به ش��هر در ساکنان روستا‪-‬‬ ‫شهر اغنا می‌ش��ود زیرا مردم شهرنش��ینی را دوست‬ ‫دارن��د ام��ا دول��ت وارد گردونه و فرآین��د پرچالش و‬ ‫سازمان یافته شده است‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکید بر اینکه فقط قدرتی ماورایی می‌تواند‬ ‫مش��کالت این‌گونه ش��هرها را حل کند‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫حل مشکالت چنین شهرهایی به آسانی نخواهد بود‪.‬‬ ‫بنابرای��ن‪ ،‬باید دروغ بگوییم که این‪ ،‬یک ش��هر خوب‬ ‫اس��ت اما اگر خود مردم در ساختن شهرها مشارکت‬ ‫کنند‪ ،‬توسعه پایدار نیز خواهیم داشت‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر اینکه ماهیت اصلی ش��هر بد نیست‪،‬‬ ‫به مقایس��ه میزان آس��یب‌های اجتماعی در روس��تا‬ ‫و ش��هر‪ ،‬پرداخ��ت و اظهار ک��رد‪ :‬با توجه ب��ه اینکه‬ ‫سیاس��ت‌های توسعه‌ای در شهر و روستا نداریم شاهد‬ ‫بی‌نظمی‌هایی هستیم‪.‬‬ ‫ش��هر در اصل بد نیس��ت ام��ا چون در روس��تاها‬ ‫نهاده��ای اجتماع��ی آن متاثر از خانواده هس��تند و‬ ‫فضای کوچکی اس��ت‪ ،‬در روس��تاها کمترین کج‌روی‌‬ ‫را شاهد هستیم‪ .‬این دکترای شهرسازی با برشمردن‬ ‫نقاط ق��وت محله‌ها در ش��هرها و اینکه در گذش��ته‬ ‫هیچ‌کس در محله‌ها جرأت خطا کردن نداش��ت زیرا‬ ‫نظارت اجتماعی در آنجا همواره وجود داش��ت‪ ،‬بیان‬ ‫کرد‪ :‬متاسفانه اکنون در شهرها هیچ نظارت اجتماعی‬ ‫وجود ن��دارد و این ما هس��تیم که ش��هرها را کاذب‬ ‫کردیم اما در اصل ماهیت شهر را بد نمی‌دانیم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬اگر شورای ش��هر استقالل بیشتر داشته‬ ‫باش��د و اگر شورای شهر‪ ،‬ش��ورای مردم بود‪ ،‬شهر به‬ ‫م��رور زمان اصالت خ��ود را احیا می‌کرد اما ش��هرها‬ ‫چون مدیریت و سیاس��ت‌گذاری نامناسب دارند دچار‬ ‫مشکالت زیادی شده‌اند و این مشکالت باعث انحراف‬ ‫شهرها از مسیر اصلی خود شده است‪.‬‬ ‫بهره‌برداری از ‪ ۲‬ایستگاه در خط ‪ ۷‬مترو‬ ‫مدیرعام��ل مت��رو ته��ران از اقدام‌ه��ای انجام‌ش��ده ب��رای‬ ‫بهره‌برداری از نیمه شرقی خط ‪ ۷‬مترو با ‪ ۲‬ایستگاه خبر داد‪.‬‬ ‫عل��ی امام در گفت‌وگو با ایس��نا با بیان اینکه در پی تعطیلی‬ ‫خط ‪ ۷‬مترو اقدام‌های فنی برای بهس��ازی و ایمن‌س��ازی این‬ ‫خط آغاز ش��د‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬سال گذشته بخش میانی این خط‪،‬‬ ‫حدفاصل مهدیه تا نواب به طول ‪ ۷‬کیلومتر و با ‪ ۵‬ایس��تگاه به‬ ‫بهره‌برداری رسید‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه در اس��فند س��ال گذشته نیز بخش شمالی‬ ‫خ��ط ‪ ۷‬حدفاصل نواب تا می��دان صنعت به طول ‪ ۷.۵‬کیلومتر‬ ‫با ‪ ۲‬ایس��تگاه به بهره‌برداری رسید‪ ،‬گفت‪ :‬درحال‌حاضر بخش‬ ‫ش��رقی این خط حدفاصل بس��یج تا مهدیه با ‪ ۲‬ایستگاه بسیج‬ ‫و مهدی��ه به ط��ول ‪ ۸.۵‬کیلومت��ر در حال بهره‌برداری اس��ت‪.‬‬ ‫مدیرعامل مترو تهران با بیان اینکه ایس��تگاه مهدیه ایس��تگاه‬ ‫تقاطع��ی خط یک و ‪ ۷‬اس��ت که در زمینه جابه‌جایی مس��افر‬ ‫و مدیریت س��فر نقش زیادی دارد‪ ،‬اف��زود‪ :‬امیدواریم در هفته‬ ‫ج��اری یا هفته آینده بتوانیم این خط را وارد مدار بهره‌برداری‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫به گفته امام با بهره‌برداری از این ‪ ۲‬ایستگاه کل ‪ ۲۲‬کیلومتر‬ ‫خط ‪ ۷‬فعال شده و ایستگاه بسیج تا صنعت به طور کامل با ‪۱۰‬‬ ‫ایستگاه در مدار بهره‌برداری قرار خواهند گرفت‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل مترو تهران ب��ا بیان اینکه در خ��ط ‪ ۷‬مترو ‪۲۲‬‬ ‫ایس��تگاه وجود دارد که تاکنون ‪ ۱۲‬ایستگاه آن به بهره‌برداری‬ ‫رس��یده و بقیه ایس��تگاه‌ها نیز به‌تدریج تا پایان سال وارد مدار‬ ‫بهره‌برداری خواهند ش��د‪ ،‬افزود‪ :‬به م��ردم وعده داده‌ایم که از‬ ‫مهر امسال هر ماه یک ایستگاه به بهره‌برداری برسد که تا پایان‬ ‫سال ‪ ۶‬ایستگاه این خط مترو فعال خواهد شد‪.‬‬
‫‪15‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 20‬مرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 9‬ذی‌الحجه ‪1440‬‬ ‫‪ 11‬اوت ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1348‬‬ ‫پیاپی ‪2666‬‬ ‫اقتصاد و هنر‬ ‫بخش نواحی سیزدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان به پایان راه رسید‬ ‫کوک ساز‌های موسیقی به وسعت ایران‬ ‫بخش موس��یقی نواحی س��یزدهمین دوره جشنواره‬ ‫ملی موسیقی جوان از شنبه ‪ ۵‬مرداد با اجرای نوازندگان‬ ‫و خوانندگان جوان آغاز شد و پس از ‪ ۱۱‬روز‪ ،‬پنجشنبه‬ ‫‪ ۱۷‬مرداد به کار خود پایان داد‪.‬‬ ‫به‌گ��زارش‬ ‫‪ ،‬دف‌ن��وازی و اج��رای موس��یقی‬ ‫آذربایجان‪ ،‬بختیاری‪ ،‬قش��قایی‪ ،‬فارس‪ ،‬سواحل جنوبی‪،‬‬ ‫لرستان‪ ،‬کردستان‪ ،‬کرمانش��اه‪ ،‬سیستان و بلوچستان‪،‬‬ ‫مازندران‪ ،‬ش��مال خراس��ان‪ ،‬ترکمن و کتول و شرق و‬ ‫جن��وب خراس��ان‪ ،‬عنوان‌های بخش موس��یقی نواحی‬ ‫جشنواره ملی موسیقی جوان بودند‪.‬‬ ‫با پایان یافتن بخش موس��یقی نواح��ی‪ ،‬اجراهای دو‬ ‫بخش موسیقی دس��تگاهی ایران و موسیقی کالسیک‬ ‫از ش��نبه ‪ ۱۹‬م��رداد در ت��االر رودکی آغاز ش��د و تا ‪5‬‬ ‫شهریور ادامه دارد‪.‬‬ ‫در مجم��وع‪ ،‬در ای��ن دوره جش��نواره ‪ ۷۷۶‬نوازن��ده‬ ‫و خواننده در ‪ ۳‬بخش موس��یقی دس��تگاهی‪ ،‬نواحی و‬ ‫کالسیک رقابت می‌کنند‪ .‬هومان اسعدی‪ ،‬دبیر جشنواره‬ ‫اس��ت و این رویداد با مشارکت استادان موسیقی کشور‬ ‫ازسوی انجمن موسیقی ایران و با حمایت معاونت امور‬ ‫هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی‪ ،‬دفتر موسیقی و‬ ‫با همکاری بنیاد رودکی برگزار می‌شود‪.‬‬ ‫هنرمندان جوان و نوجوان در ‪ ۳‬گروه سنی الف (‪۱۵‬‬ ‫تا ‪ ۱۸‬س��ال‪ :‬متولدان س��ال‌های ‪ ۱۳۷۹‬تا ‪ ،)۱۳۸۲‬ب‬ ‫(‪ ۱۹‬تا ‪ ۲۳‬س��ال‪ :‬متولدان سال‌های ‪ ۱۳۷۴‬تا ‪ )۱۳۷۸‬و‬ ‫ج (‪ ۲۴‬تا ‪ ۲۹‬سال‪ :‬متولدان سال‌های ‪ ۱۳۶۸‬تا ‪)۱۳۷۳‬‬ ‫در حضور هیات داوران به رقابت با یکدیگر می‌پردازند‪.‬‬ ‫نخس��تین روز سیزدهمین جش��نواره ملی موسیقی‬ ‫جوان‪ ،‬ش��نبه ‪ ۵‬مرداد‪ ،‬به هنرنمای��ی دف‌نوازان جوان‬ ‫و نوجوان اختصاص داش��ت‪ .‬دومین روز س��یزدهمین‬ ‫جشنواره ملی موسیقی جوان شاهد حضور هنرمندانی‬ ‫بود که ب��ه ارائه موس��یقی آذربایجان��ی پرداختند‪ .‬در‬ ‫س��ومین روز برگزاری نیز اجرای موس��یقی بختیاری‪،‬‬ ‫قش��قایی‪ ،‬فارس و سواحل جنوبی ازس��وی هنرمندان‬ ‫جوان برگزار شد‪ .‬در روز چهارم نیز‪ ،‬شرکت‌کنندگان در‬ ‫بخش‌های آواز‪ ،‬کمانچه‪ ،‬تنبک‪ ،‬سرنا و دهل روی صحنه‬ ‫رفتن��د تا در مقابل هی��ات داوران به رقاب��ت بپردازند‪.‬‬ ‫اجرای موس��یقی کردستان با سازهای دیوان‪ ،‬شمشال‪،‬‬ ‫آواز‪ ،‬دوزل��ه‪ ،‬نرمه نای‪ ،‬ضرب و ده��ل برنامه پنجمین‬ ‫روز جش��نواره بود‪ .‬بخش تنبور و آواز کرمانشاه در روز‬ ‫شش��م‪ ،‬توجه به موسیقی سیستان و بلوچستان در روز‬ ‫هفتم‪ ،‬موسیقی ترکمن‪ ،‬شمال خراسان و مازندران نیز‬ ‫در روزهای بعدی جش��نواره ج��زو برنامه‌های اصلی در‬ ‫بخش نواحی بود‪.‬‬ ‫‹ ‹داوری دشوار برای آثار این دوره‬ ‫س��یدعطا‌اهلل س�لامیه‪ ،‬دف‌نواز‪ ،‬درباره اجراهای این‬ ‫دوره از جش��نواره گفت‪ :‬هر دوره‌ای که این جش��نواره‬ ‫برگ��زار می‌ش��ود‪ ،‬کیفی��ت آن ه��م باالتر م��ی‌رود و‬ ‫ش��رکت‌کننده‌ها قوی‌تر ظاهر می‌ش��وند‪ .‬امسال رقابت‬ ‫بین ش��رکت‌کننده‌ها بس��یار نزدیک بود و به‌دنبال آن‬ ‫داوری نیز بس��یار دشوار خواهد شد‪ .‬مطمئن هستم در‬ ‫سال‌های آینده بیشتر جوان‌ها در این جشنواره شرکت‬ ‫خواهند کرد‪.‬‬ ‫وی در پایان درباره نقاط ضعف و قوت شرکت‌کننده‌ها‬ ‫نی��ز بیان ک��رد‪ :‬در آین��ده می‌خواهیم درب��اره اصالت‪،‬‬ ‫قداس��ت و جایگاه و مقام دف بحث‌هایی را انجام دهیم‪.‬‬ ‫درس��ت اس��ت در این جش��نواره همه برای مقام دف‬ ‫شرکت کردند‪ ،‬اما بسیاری از افراد در شناخت مقام‌های‬ ‫دف قدری ضعیف بودند و باید روی این موضوع بیشتر‬ ‫کار کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹استقبال شرکت‌کنندگان و تنوع سازها‬ ‫ش��هریار صدیق‪ ،‬نوازنده تار و سرپرس��ت گروه راست‬ ‫موغام تبریز در ارزیابی خود از اجراها بخش موس��یقی‬ ‫آذری گفت‪ :‬اجراها در بعضی رش��ته‌ها‪ ،‬ش��رکت‌کننده‬ ‫چندانی نداش��ت‪ ،‬اما همیش��ه گفته‌ام مزیت جشنواره‬ ‫موس��یقی جوان این اس��ت که به‌ویژه در رده سنی الف‬ ‫جش��نواره موسیقی جوان نسبت به س��ال‌های گذشته هم به لحاظ‬ ‫ت و کارکردموس��یقی‬ ‫تع��داد نوازندگان هر منطقه و هم از نظر اصال ‌‬ ‫اصیل در تداوم فرهنگی‪ ،‬به‌طور آرام اما محس��وس در حال رش��د‬ ‫است‬ ‫همیش��ه هیجان‌های��ی داریم و می‌دانی��م به‌طور حتم‬ ‫اتفاق‌های جالبی خواهد افتاد‪ .‬امسال هم چند مورد در‬ ‫رده س��نی الف و یک مورد هم در رده سنی ج داشتیم‬ ‫که اجرای فوق‌العاده‌ای داشتند‪ .‬به‌طور کلی هنرمندان‬ ‫جوان در ساز تار و کمانچه بسیار خوب ظاهر شدند‪ ،‬اما‬ ‫به نظرم همیش��ه رده سنی الف نس��بت به سایر رده‌ها‬ ‫ح��رف نخس��ت را می‌زنند به‌دلیل اینکه بس��یار جدی‬ ‫رقابت می‌کنند‪.‬‬ ‫او ادام��ه داد‪ :‬بعض��ی هنرمندان در برخی رش��ته‌ها‬ ‫کارش��ان را زیاد جدی نمی‌گیرند‪ ،‬البته تصمیم گرفته‬ ‫ش��ده در س��ال‌های آینده رپرتواری تعریف ش��ود که‬ ‫هنرمندان مجبور ش��وند روی ای��ن رپرتوار کار کنند و‬ ‫فقط یک قطعه خاص را برای اجرا در جش��نواره آماده‬ ‫نکنند‪ .‬این اتفاق باعث می‌شود این نقص‌ها جبران شود‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬ب��ه نظرم برگ��زاری چنین جش��نواره‌ای‬ ‫بزرگ‌ترین اتف��اق برای جوان��ان و نوجوانان عالقه‌مند‬ ‫به موس��یقی است‪ .‬جشنواره موسیقی جوان تنها جایی‬ ‫اس��ت که آنها می‌توانند رقابت کنند و هنر خودشان را‬ ‫نشان دهند‪ .‬برگزاری این جشنواره تأثیر بسزایی بر رشد‬ ‫و پرورش هنرمندان جوان کش��ور دارد و باید برگزاری‬ ‫آن تداوم داشته باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹رشد محسوس نسبت به دوره گذشته‬ ‫حمیدرضا اردالن‪ ،‬آهنگس��از و پژوهشگر موسیقی و‬ ‫عضو هیات داوران و مش��اور دبیر جش��نواره در بخش‬ ‫موس��یقی نواحی جش��نواره موس��یقی ج��وان‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫جش��نواره موسیقی جوان نس��بت به سال‌های گذشته‬ ‫ه��م به لحاظ تعداد نوازندگان ه��ر منطقه و هم از نظر‬ ‫اصالت و کارکرد موس��یقی اصیل در ت��داوم فرهنگی‪،‬‬ ‫به‌طور آرام اما محس��وس در حال رش��د اس��ت‪ .‬به‌طور‬ ‫کلی اجراها نسبت به کاری که جشنواره انجام می‌دهد‪،‬‬ ‫رضایت‌بخ��ش بودند‪ .‬نس��بت به اصالت‌ه��ای منطقه و‬ ‫گذش��ته‪ ،‬موس��یقی ایران در حوزه موسیقی مقامی در‬ ‫دورانی به‌س��ر می‌برد که اگر فک��ری بنیادین برای آن‬ ‫نش��ود‪ ،‬ممکن اس��ت بعضی لحن‌ها و رپرتوارها آسیب‬ ‫جدی ببینند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬در ای��ن دوره تاریخ��ی‪ ،‬هج��وم ص��دای‬ ‫فرهنگ‌ه��ای دیگر و صداهایی ک��ه در دوران مدرنیته‬ ‫تولید ش��ده س��بب ش��ده توج��ه و مراقبه نس��بت به‬ ‫فرهنگ‌ه��ای بوم��ی و موس��یقی مقامی کم ش��ود که‬ ‫یکی از تاثی��رات آن در نوازندگی این نوازنده‌ها اس��ت‬ ‫و این تاثیر به‌دنبال آن تاثیر بزرگ‌تر‪ ،‬چش��مگیر است‪،‬‬ ‫اما وظیفه‌ای که جش��نواره دارد این اس��ت که به‌خوبی‬ ‫نوازنده‌ها را به مراقبه و تمرین براساس اصالت‌ها دعوت‬ ‫کند و این مس��ائل در چارچوب جشنواره‪ ،‬بسیار خوب‬ ‫قابل ارزیابی است‪.‬‬ ‫اردالن در پای��ان خاطرنش��ان کرد‪ :‬در بیش��تر نقاط‬ ‫جهان اج��ازه می‌دهند رویداده��ای فرهنگی مداومت‬ ‫داش��ته باش��ند‪ .‬موضوع دیگر این اس��ت که س��اختار‬ ‫مدیریتی‪ ،‬داوران‪ ،‬نگاه و رویکردها طوری بوده که اجازه‬ ‫داده یک مقیاس و عیاری به‌دس��ت‌آی��د که ما در گام‬ ‫نخس��ت دانش‌مان را درباره موس��یقی جوان در کشور‬ ‫بسیار اضافه ش��ود و در مرحله دوم بتوانیم بفهمیم در‬ ‫مناطق گوناگون موسیقی در چه وضعیتی به‌سر می‌برد‪.‬‬ ‫به‌دلیل اینکه این جش��نواره برقرار است‪ ،‬سیاست‌های‬ ‫خودمان را براس��اس تغییرات تنظی��م می‌کنیم‪ .‬تداوم‬ ‫این جشنواره سبب شده موسیقی ما در حوزه موسیقی‬ ‫مقامی وضعیت خوبی داشته باشد که تاثیرات جشنواره‬ ‫بر آن کاملا مشهود است‪.‬‬ ‫‹ ‹تاثیر شرایط اقتصادی بر جشنواره‬ ‫محسن شریفیان‪ ،‬نوازنده‪ ،‬خواننده و سرپرست گروه‬ ‫لی��ان و عض��و هیات داوران بخش س��ازهای س��واحل‬ ‫جنوبی سیزدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان گفت‪:‬‬ ‫تم��ام نوازندگان از نظر من بس��یار عالی بودند‪ ،‬به‌دلیل‬ ‫اینکه با عش��ق از جنوب ایران به تهران آمده‌اند‪ .‬به‌طور‬ ‫قطع‪ ،‬در شرایط اقتصادی فعلی این کار راحتی نیست‪،‬‬ ‫هرچن��د حمایتی هم از آنها ش��ده‪ ،‬اما حضور آنها برای‬ ‫من ارزش��مند است و به‌پاس حضور آنها من هم به این‬ ‫جشنواره آمدم تا در کنار آنها باشم‪ .‬درواقع حضور تعداد‬ ‫زیادی نوازنده نی‌انبان در جش��نواره باعث ش��د من با‬ ‫شوق فراوان در این جشنواره حضور داشته باشم‪.‬‬ ‫ش��ریفیان افزود‪ :‬در س��ومین روز جشنواره موسیقی‬ ‫ج��وان بی��ش از ‪ ۸‬نوازنده نی‌انبان برنام��ه اجرا کردند‪.‬‬ ‫ای��ن یک اتفاق خوب برای جش��نواره اس��ت و نش��ان‬ ‫می‌دهد جوانان به جش��نواره اعتماد کرده‌اند‪ .‬به ش��ما‬ ‫قول می‌دهم سال آینده‌ساز نی‌انبان موسیقی جوان را‬ ‫غافلگی��ر خواهد کرد‪ .‬از همین حاال و به لحاظ حضور و‬ ‫اعتماد نوازندگان نی‌انبان به جش��نواره موسیقی جوان‪،‬‬ ‫منتظر یک سورپرایز در سال آینده باشید‪.‬‬ ‫این هنرمند درباره برگزاری جشنواره موسیقی جوان‬ ‫نیز خاطرنش��ان کرد‪ :‬برگزاری جشنواره موسیقی جوان‬ ‫برای موس��یقی ایران ضروری است‪ ،‬به‌شرطی که شروع‬ ‫و پایان معرفی یک نوازنده نباش��د‪ .‬امکاناتی در اختیار‬ ‫نوازن��دگان قرار دهیم و ط��وری به آنها کمک کنیم که‬ ‫بتوانند ادامه دهند‪ .‬راه را برایشان هموار کنیم تا بتوانند‬ ‫کنس��رت برگزار و قطعات‌ش��ان را ضبط کنند‪ .‬این‌طور‬ ‫نباشد که وقتی جشنواره به پایان رسید‪ ،‬نوازندگان را به‬ ‫حال خودش��ان رها کنیم‪ .‬این اتفاق برای عده زیادی از‬ ‫نوازندگانی که در دوره‌های گذشته در جشنواره حضور‬ ‫داش��تند‪ ،‬افتاده است‪ .‬اگر هم نوازنده‌ای پس از شرکت‬ ‫در جشنواره به مراحل باالتر رسیده‪ ،‬به‌طور حتم تالش‬ ‫آن نوازنده بوده اس��ت و متأس��فانه نمی‌توانیم بگوییم‬ ‫جشنواره برای او کاری انجام داده است‪ .‬به نظر می‌رسد‬ ‫برگزارکنندگان جش��نواره موس��یقی ج��وان رویکردی‬ ‫مثب��ت دارند و واقع��ا می‌خواهند به نوازن��دگان جوان‬ ‫کمک کنند‪ .‬هر جش��نواره‌ای می‌تواند برای یک نوازنده‌‬ ‫س��کوی پرتاب خوبی برای حضورش در جش��نواره‌ها و‬ ‫کنس��رت‌های دیگر باش��د و تبلیغاتی که روی او انجام‬ ‫می‌ش��ود و می‌توان��د خودش را در جامع��ه آماده کند‪،‬‬ ‫ام��ا درحال‌حاض��ر چ��ه تبلیغاتی روی ای��ن نوازندگان‬ ‫وج��ود دارد؟ چند خبرنگار و ع��کاس در اجراهای روز‬ ‫دوش��نبه حضور داشتند؟ رسانه‌های جمعی و تصویری‬ ‫م��ا کجا بودن��د؟ امی��دوارم در آیین پایانی جش��نواره‬ ‫اتفاق‌ه��ای بهت��ری رخ ده��د و دس��ت‌کم منتخب��ان‬ ‫جش��نواره بتوانند مطرح شوند و مردم آنها را بشناسند‬ ‫و تش��ویق کنند و الگویی برای فعالیت سایر هنرمندانی‬ ‫باش��ند ک��ه در حوزه‌ه��ای گوناگ��ون موس��یقی کار‬ ‫می‌کنند‪.‬‬ ‫ش��ریفیان با اش��اره به تع��داد کم ش��رکت‌کنندگان‬ ‫جنوبی کشور در جشنواره موسیقی جوان نیز بیان کرد‪:‬‬ ‫درمجموع در جشنواره موسیقی جوان شرکت‌کننده از‬ ‫جنوب کشور کم داش��تیم‪ .‬با توجه به حجم نوازنده‌ای‬ ‫ک��ه م��ن در جن��وب کش��ور س��راغ دارم‪ ،‬ای��ن تعداد‬ ‫ش��رکت‌کننده از جنوب کشور در جش��نواره موسیقی‬ ‫جوان واقعا اندک اس��ت‪ .‬به همی��ن دلیل می‌گویم که‬ ‫س��ال آینده منتظر سورپرایز من در جشنواره موسیقی‬ ‫جوان باش��ید‪ .‬می‌خواهم به جش��نواره کمک کنم و از‬ ‫جوان��ان خوب و بااس��تعداد جنوب کش��ور دعوت کنم‬ ‫در جش��نواره حاضر شوند‪ .‬مطمئن هس��تم اتفاق‌های‬ ‫خوبی خواه��د افت��اد‪ .‬به‌احتمال زیاد اطالع‌رس��انی‌ها‬ ‫برای ش��رکت در جشنواره موس��یقی جوان اندک بوده‬ ‫و بیش��تر جوانان و نوجوانان مس��تعد جنوب کش��ور از‬ ‫برگزاری چنین جشنواره‌ای باخبر نبودند‪ .‬درحال‌حاضر‬ ‫نمی‌توانیم معیار و مالک به‌ویژه موس��یقی نواحی ایران‬ ‫را در جش��نواره ج��وان بگذاری��م و امی��دوارم جوانان‬ ‫بااس��تعداد جن��وب کش��ور در ای��ن جش��نواره حضور‬ ‫داش��ته باشند و این جشنواره ش��کل واقعی خودش را‬ ‫ببیند‪.‬‬ ‫وی درباره پیشرفت ساز نی‌انبان در سال‌های گذشته‬ ‫نیز تصریح کرد‪ :‬به‌طور قطع‪ ،‬اس��تقبال از ساز نی‌انبان‬ ‫در سال‌های گذشته پیش��رفت داشته است‪ .‬امسال در‬ ‫جشنواره موسیقی جوان شاهد حضور ‪ ۸‬نوازنده بودیم‪،‬‬ ‫اما در سال‌های گذشته یک یا دو نوازنده در این جشنواره‬ ‫ش��رکت می‌کردند‪ .‬این نوازنده‌ها هم به اصالت‌ها توجه‬ ‫می‌کنند و هم به ش��یوه نوین نوازندگ��ی نی‌انبان‪ .‬اگر‬ ‫ش��یوه‌های نوین وجود نداش��ت‪ ،‬نمی‌توانس��تیم تعداد‬ ‫زی��ادی نوازنده جوان نی‌انبان داش��ته باش��یم و به‌طور‬ ‫قطع این جذابیت وج��ود دارد که حتی دختران نیز به‬ ‫این س��از روی آورده‌اند و درحال‌حاضر این ساز یکی از‬ ‫سازهای شناخته‌شده و نوس��تالژیک منطقه ما است و‬ ‫همه مردم این س��از را دوس��ت دارند‪ .‬من نیز از روندی‬ ‫که ساز نی‌انبان طی کرده خوشحال هستم‪.‬‬ ‫حنیف سلطانی‬ ‫منتقد و کارشناس روابط عمومی‬ ‫علی نعیمی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫برگزاری‬ ‫جشنواره‬ ‫موسیقی جوان‬ ‫برای موسیقی‬ ‫ایران ضروری‬ ‫است‪ ،‬به‌شرطی‬ ‫که شروع و‬ ‫پایان معرفی‬ ‫یک نوازنده‬ ‫نباشد‪ .‬امکاناتی‬ ‫در اختیار‬ ‫نوازندگان قرار‬ ‫دهیم و طوری‬ ‫به آنها کمک‬ ‫کنیم که بتوانند‬ ‫مسیر خود را‬ ‫ادامه دهند‬ ‫شروع متوسط «ایده اصلی» در اکران؛ «قسم» کم فروخت‬ ‫دو فیلم جدید همزمان با تعطیلی س��ینماها در روز جمعه به‬ ‫مناس��بت ش��هادت امام محمدباقر (ع) به گردونه اکران فیلم‌ها‬ ‫افزوده شد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش‬ ‫‪ ،‬فیلم «ایده اصلی» س��اخته آزیتا موگویی‬ ‫که در س��ی‌وهفتمین جش��نواره فیلم فجر ب��ه نمایش درآمد‪ ،‬از‬ ‫چهارش��نبه ‪ ۱۶‬مرداد روی پرده سینماها رفت و توانست در دو‬ ‫روز ‪ ۲۳۴‬میلیون و ‪ ۸۹۷‬هزار تومان فروش را پشت سر بگذارد‪.‬‬ ‫در ای��ن فیلم مریال زارع��ی‪ ،‬بهرام رادان‪ ،‬پژمان جمش��یدی‪،‬‬ ‫مهرداد صدیقیان و هانیه توسلی به ایفای نقش می‌پردازند‪.‬‬ ‫«جانان» با نام‌های قبلی «عش��ق س��ال‌های کوچ» و «انتهای‬ ‫خیابان مهر» به کارگردانی کامران قدکچیان در دو روز اول فقط‬ ‫‪ ۲۲‬میلی��ون تومان فروش داش��ت‪ .‬امین حیای��ی‪ ،‬مژگان بیات‪،‬‬ ‫پروانه معصومی‪ ،‬و چنگیز وثوقی در فیلم «جانان» به ایفای نقش‬ ‫پرداختند‪.‬‬ ‫«قسم» س��اخته محسن تنابنده در یک هفته موفق شد ‪۵۰۸‬‬ ‫میلیون و ‪ ۸۱۹‬هزار تومان فروش داش��ته باشد‪« .‬قسم» فیلمی‬ ‫است درباره سوگند قسامه و مهناز افشار‪ ،‬سعید آقاخانی‪ ،‬مهران‬ ‫احمدی و حسن پورشیرازی در آن بازی می‌کنند‪.‬‬ ‫«قصرش��یرین» به کارگردانی رضا میرکریمی در دو هفته یک‬ ‫میلیارد و ‪ ۵۵۴‬میلیون و ‪ ۷۰۹‬هزار تومان فروش را پش��ت س��ر‬ ‫گذاشت‪ .‬در این فیلم حامد بهداد‪ ،‬ژیال شاهی‪ ،‬یونا تدین و نیوشا‬ ‫علیپور به ایفای نقش می‌پردازند‪.‬‬ ‫«سرکوب» در دو هفته ‪ ۵۲۸‬میلیون و ‪ ۷۲۹‬هزار تومان فروش‬ ‫داشت‪ .‬در این فیلم باران کوثری‪ ،‬سارا بهرامی‪ ،‬پردیس احمدیه‪،‬‬ ‫الهام کردا‪ ،‬رؤیا افشار‪ ،‬جمشید هاشم‌پور و آرتین گلچین به ایفای‬ ‫نقش می‌پردازند‪.‬‬ ‫«تپلی و من» ساخته حسین قناعت در دو هفته ‪ ۶۵۰‬میلیون‬ ‫و ‪ ۷۳‬ه��زار تومان فروخت‪ .‬حس��ن معجونی‪ ،‬س��امیار محمدی‪،‬‬ ‫میترا حجار‪ ،‬سیروس گرجستانی‪ ،‬یوسف تیموری‪ ،‬نادر سلیمانی‪،‬‬ ‫رامین ناصرنصیر‪ ،‬مرتضی زارع‪ ،‬عباس محبوب‪ ،‬شیدا مودب‪ ،‬امید‬ ‫شهباز محمدی و کیان علی‌پناه بازیگران این فیلم هستند‪.‬‬ ‫«نیوکاس��ل» به کارگردانی محس��ن قصابیان در ‪ ۳‬هفته یک‬ ‫میلیارد و ‪ ۲۳۴‬میلیون و ‪ ۸۰۳‬هزار تومان فروش را پش��ت س��ر‬ ‫گذاشت‪ .‬بهرام افشاری‪ ،‬سحر قریش��ی‪ ،‬حمید گودرزی‪ ،‬نسرین‬ ‫مقانل��و‪ ،‬نیما شاهرخ‌ش��اهی‪ ،‬رز رضوی و پژم��ان بازغی ترکیب‬ ‫بازیگران این فیلم را تشکیل می‌دهند‪.‬‬ ‫«کار کثیف» به کارگردانی خس��رو معصومی در ‪ ۵‬هفته فقط‬ ‫‪ ۱۸۹‬میلیون و ‪ ۹۴۲‬هزار تومان فروش داشت‪ .‬در این فیلم پدرام‬ ‫شریفی‪ ،‬الهام نامی‪ ،‬شاهرخ فروتنیان‪ ،‬لوون هفتوان‪ ،‬رضا فیاضی‪،‬‬ ‫خیام وقار‪ ،‬مهران نائل و‪ ...‬به ایفای نقش می‌پردازند‪.‬‬ ‫«ایکس الرج» به کارگردانی محس��ن توکلی در ‪ ۶‬هفته موفق‬ ‫به ف��روش ‪ ۴‬میلی��ارد و ‪ ۴۱۵‬میلیون تومان ش��د‪ .‬اکبر عبدی‪،‬‬ ‫محمدرضا شریفی‌نیا‪ ،‬سحر قریش��ی‪ ،‬میرطاهر مظلومی‪ ،‬یوسف‬ ‫تیم��وری‪ ،‬علی صادقی و بهاره رهنما در «ایکس الرج» به ایفای‬ ‫نقش پرداخته‌اند‪.‬‬ ‫«ش��بی که ماه کامل ش��د» س��اخته نرگس آبیار در ‪ ۹‬هفته‬ ‫مجم��وع فروش خود را ب��ه ‪ ۱۶‬میلی��ارد و ‪ ۷۲۷‬میلیون تومان‬ ‫رس��اند‪ .‬هوتن شکیبا‪ ،‬الناز شاکردوس��ت‪ ،‬پدرام شریفی‪ ،‬فرشته‬ ‫صدرعرفای��ی و آرمین حیدریان بازیگران «ش��بی که ماه کامل‬ ‫شد» هستند‪.‬‬ ‫«م��ا همه با هم هس��تیم» به کارگردانی کم��ال تبریزی در ‪۹‬‬ ‫هفته ‪ ۱۰‬میلیارد و ‪ ۳۶۰‬میلیون تومانی ش��د‪ .‬محمدرضا گلزار‪،‬‬ ‫مهران مدیری‪ ،‬مهناز افش��ار‪ ،‬لیال حاتمی‪ ،‬ویشکا آسایش‪ ،‬جواد‬ ‫عزتی‪ ،‬هانیه توس��لی‪ ،‬پژمان جمشیدی‪ ،‬مانی حقیقی و سروش‬ ‫صحت در این فیلم به ایفای نقش پرداخته‌اند‪.‬‬ ‫«سرخ‌پوس��ت» ساخته نیما جاویدی در ‪ ۹‬هفته ‪ ۱۲‬میلیارد و‬ ‫‪ ۸۱۱‬میلیون تومان فروش داشت‪ .‬نوید محمدزاده‪ ،‬پریناز ایزدیار‪،‬‬ ‫س��تاره پسیانی‪ ،‬آتیال پسیانی‪ ،‬مانی حقیقی و حبیب رضایی نیز‬ ‫در این پروژه سینمایی ایفای نقش کرده‌اند‪.‬‬ ‫«زهر مار» به کارگردان��ی جواد رضویان و تهیه‌کنندگی جواد‬ ‫نوروزبیگ��ی در ‪ ۷‬هفته به فروش ‪ ۵‬میلیارد و ‪ ۴۲‬میلیون تومان‬ ‫فروخت‪ .‬س��یامک انص��اری‪ ،‬ش��بنم مقدمی‪ ،‬ش��قایق فراهانی‪،‬‬ ‫س��یامک صفری‪ ،‬برزو ارجمند‪ ،‬نس��یم ادبی‪ ،‬علی استادی‪ ،‬رضا‬ ‫رویگری‪ ،‬حس��ین محب اهری و س��یامک ادیب در این فیلم به‬ ‫ایفای نقش می‌پردازند‪.‬‬ ‫نمای��ش «فرش��ته تاری��خ» به نویس��ندگی و‬ ‫کارگردان��ی «محم��د رضای��ی‌راد» و ب��ا حضور‬ ‫بازیگران��ی مانن��د میالد رحیمی‪ ،‬رض��ا بهبودی‪،‬‬ ‫باران کوثری‪ ،‬میالد ش��جره و‪ ...‬از یکشنبه ‪ ۲‬تیردر‬ ‫سالن چهارسوی مجموعه «تئاترشهر» آغاز شده و‬ ‫فصل جدیدی از اجراهای محمدرضایی‌راد را پس‬ ‫از چند سال دوری از صحنه اجرای تئاتر به ارمغان‬ ‫آورده اس��ت‪ ،‬بازگش��تی که با نمایش «فعل» آغاز‬ ‫ش��د و با فرشته تاریخ ادامه پیدا کرد‪ ،‬نمایش‌هایی‬ ‫که تا اینجا سرش��ار از نقد‌های متف��اوت از خیلی‬ ‫خ��وب تا ضعی��ف را با خود همراه داش��ته و دالیل‬ ‫متفاوتی برای این طیف بلند نظرها نیز وجود دارد‪.‬‬ ‫«فرش��ته تاریخ» که با رویکردی آزاد و به شیوه‬ ‫تئاتر «اپی��ک»‪ ،‬به روایت آخرین ش��ب از زندگی‬ ‫«والتر بنیامین» فیلس��وف ش��ناخته شده آلمانی‬ ‫می‌پ��ردازد‪ ،‬نمایش��ی بلند اس��ت ک��ه می‌تواند‬ ‫تماش��اگران ک��م حوصله فعلی تئات��ر را بی‌تاب و‬ ‫خس��ته کند که خب دلیل مناسبی برای شکایت‬ ‫از خود نمایش نیس��ت‪ ،‬چراکه به دلیل پیوستگی‬ ‫ش��دید روایت از نخس��تین صحنه نمایش تا پایان‬ ‫آن‪ ،‬امکان ایجاد زمان استراحت نبود و کسانی که‬ ‫به تماش��ای این اثر نمایشی نشسته‌اند‪ ،‬می‌توانند‬ ‫این مورد را تایی��د کنند که با اختصاص یک زمان‬ ‫اس��تراحت به این نمایش‪ ،‬نوعی گسس��ت روایتی‬ ‫به‌وجود می‌آورد که به هیچ وجه مدنظر کارگردان‬ ‫اثر نبوده اس��ت؛ اثری که روایتگر فقط «یک شب»‬ ‫از زندگی والتر بنیامین است‪.‬‬ ‫بزرگ‌تری��ن منتق��دان نمایش فرش��ته تاریخ‬ ‫به‌ط��ور اتفاق��ی صاحب‌نظران و قلم به دس��تانی‬ ‫بودن��د که در حیطه فک��ری والتر بنیامین‪ ،‬مکتب‬ ‫نئ��و مارکسیس��م فرانکف��ورت و البت��ه در حوزه‬ ‫فکری خ��ود محم��د رضایی‌راد مش��غول تفکر و‬ ‫نگارش هس��تند و بزرگ‌ترین پی��کان نقد خود را‬ ‫به س��وی «نداشتن درک درس��ت» رضایی‌راد از‬ ‫والتر بنیامین و فلسفه‌اش نشانه رفتند و معتقدند‬ ‫رضایی‌راد در یک «س��طح کم‌عم��ق» به کنکاش‬ ‫درباره زندگی این فیلس��وف پرداخته و ش��اید جا‬ ‫داش��ته به نکات مهم‌تری از زندگ��ی وی بپردازد‪.‬‬ ‫نکته مهم آن اس��ت که این انتقاد در حالی ش��کل‬ ‫می‌گیرد که دوس��تی بنیامین با گرش��وم شولم‪،‬‬ ‫متفکر یهودی‪ ،‬موجب آشنایی او با عرفان و الهیات‬ ‫یهودی شده اس��ت و در بعد دیگری از زندگی این‬ ‫فیلسوف‪ ،‬شاهد یک رابطه عاشقانه میان او و آسیه‬ ‫السیس‪ ،‬بازیگر تئاتری روسی‌االصل هستیم و در‬ ‫بعدی دیگر همنشینی‪ ،‬گفت‌وگو و دوستی عمیق‬ ‫با برتولت برش��ت‪ ،‬نمایش��نامه‌نویس و کارگردان‬ ‫آلمان��ی ک��ه پایه‌گذار ش��یوه جدی��دی در تئاتر‬ ‫به‌نام «تئاتراپیک» اس��ت که ش��ورش علیه اصول‬ ‫تئاتر ارس��طویی با س��اختار «هم��ذات پندارانه»‬ ‫و «کاتارسیس��تی» برش��مرده می‌ش��ود‪ .‬از سوی‬ ‫دیگر‪ ،‬آشنایی‌والتر بنیامین با تفکرات حلقۀ فکری‬ ‫فرانکفورت او را به س��مت مارکسیس��م و خوانش‬ ‫جدید آنها از مارکسیس��م یعنی «نئو مارکیس��م»‬ ‫کش��اند‪ .‬این همه باعث ش��د جس��تارهای ادبی و‬ ‫رس��اله‌های فلس��فی و سیاس��ی او آمیزه‌ای باشد‬ ‫از رویکرده��ای مارکسیس��تی و مفاهیم الهیاتی‬ ‫ب��ا زبانی آمیخت��ه به تمثیل و اس��تعاره و ش��عر؛‬ ‫موضوعی که بر پیچیدگی ش��ناخت ش��خصیت و‬ ‫افکار بنیامین نیز تاثیرگذار است‪.‬‬ ‫تالش رضای��ی‌راد برای تش��ریح والتر بنیامین‬ ‫از گ��ذرگاه تفک��رات تئاتری برش��ت و پیوند او با‬ ‫خصلت‌ه��ای جدلی و دیالکتیک س��قراط‪ ،‬امری‬ ‫است که به روایت قصه او از این فیلسوف چند قرن‬ ‫گذشته کمک می‌کند‪ ،‬برشت با بهره‌گیری از تئاتر‬ ‫ک و گسیل همسرایان بنامین را روایت می‌کند‬ ‫اپی ‌‬ ‫و س��قراط با مرگ خاص خ��ود‪ ،‬الگوی پایان‌بندی‬ ‫باش��کوه بنیامین می‌ش��ود‪ .‬مرگ والتر بنیامین با‬ ‫مورفین چیزی ش��بیه مرگ س��قراط با شوکران‬ ‫اس��ت و این تمثیل رضایی‌راد‪ ،‬یادی از س��قراط بر‬ ‫صحنه است‪.‬‬ ‫ش��اید نقدی که بتوان به محمد رضایی‌راد وارد‬ ‫دانس��ت که به هر ش��کل برگرفته از نظام فکری او‬ ‫است‪،‬حملهنابهنگامبهاسطوره‌هایناسیونالیستی‬ ‫اس��ت که با همردیف قرار دادن ک��وروش در کنار‬ ‫بدنامان تاری��خ‪ ،‬گویی قصد انتقام‌گیری از تفکری‬ ‫ناسیونالیس��تی دارد‪ ،‬جایی که آوردن نام کوروش‬ ‫همچون یک تکه به‌زور متصل شده‪ ،‬از میان کوالژ‬ ‫منظم نمایش فرش��ته تاریخ بیرون می‌زند و شبیه‬ ‫چیزی است که زورکی به نمایش الصاق شده است‪.‬‬ ‫فرشته تاریخ نمایش خوبی است که اندیشه‌هایی‬ ‫را تبلی��غ می‌کند که در کارآی��ی و موثر بودن آنها‬ ‫ج��ای تردید‌ه��ای بزرگی وج��ود دارد‪ ،‬جایی که‬ ‫تاریخ باید فرش��ته خود را در چش��م‌انداز دیگری‬ ‫بگذارد و تاریخ این‌بار با خوانشی غیرمارکسیستی‬ ‫و غیرجانبدارانه برای جهان بخواند‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫تحقق آرزوهای‬ ‫شکست‌خورده‬
‫یکشنبه‬ ‫کارتون‌روز‬ ‫‪ 20‬مرداد ‪ 9 - 1398‬ذی‌الحجه ‪ 11 - 1440‬اوت ‪ - 2019‬شماره ‪ - 1348‬پیاپی ‪2666‬‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫»‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی «‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫قائم مقام مدیرمسئول‪ :‬مسعود دهشور‬ ‫سردبیر‪:‬عاطفه خسروی‬ ‫تلفن‪ - 82190:‬نمابر‪ -88713730:‬پیامک‪ -300082190:‬پیامگیر صوتی‪88105304:‬‬ ‫سازمان آگهی‌ها‪ - 88722732-3 :‬نمابرآگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان‌ها‪88724211 :‬‬ ‫تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه آزادگان شماره‪ -26‬کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫آگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫امور استان‌ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن‌مهر‬ ‫‪www.smtnews.ir‬‬ ‫‪info@smtnews.ir‬‬ ‫‪telegram.me/smtnewsinstagram.com/smtnewspaper‬‬ ‫‪tozi.smtnews@gmail.com‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه‌های غیردولتی‬ ‫با ‪ 63‬امتیاز رتبه ‪2‬‬ ‫روزنامه‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه‬ ‫در میان روزنامه های تخصصی مقام ‪1‬‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫در میان روزنامه های اقتصادی مقام ‪2‬‬ ‫وزیر راه و شهرسازی‪ :‬خبرنگاران صاحب مسکن می‌شوند‬ ‫طرح‪ :‬حسین علیزاده‬ ‫عید قربان‬ ‫کمک به اقتصاد هنر با قیمت‌گذاری منطقی آثار هنری‬ ‫لیلی گلس��تان عقی��ده دارد نمایش��گاه «صد اثر صد‬ ‫هنرمند» از ابتدا توانس��ت جایگاه خود را پیدا کند‪ ،‬چون‬ ‫رویدادی کاملا مردمی است‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫گالری گلس��تان ب��ار دیگر میزبان‬ ‫نمایش��گاه صد اثر‪ ،‬صد هنرمند است و دیوارهای گالری‬ ‫با قاب‌های کوچکی پوشیده شده که تصاویر رنگارنگ در‬ ‫آنها خودنمایی می‌کند‪ .‬در بیس��ت‌وهفتمین نمایشگاه‬ ‫صد اثر صد هنرمند‪ ،‬مانند هر س��ال ش��اهد تنوع آثاری‬ ‫هستیم که ازسوی هنرمندان در سبک‌ها و با رویکردهای‬ ‫گوناگون خلق‌شده‌اند‪ .‬یک ویژگی این نمایشگاه حضور‬ ‫آث��اری از هنرمندان نامدار در کنار آثار هنرمندان جوان‬ ‫اس��ت که تفاوت نرخ بس��یار زیادی را میان آثار به‌وجود‬ ‫می‌آورد و هر کدام مخاطب خود را جلب می‌کنند‪.‬‬ ‫گران‌تری��ن اثری که در این نمایش��گاه عرضه ش��د‪،‬‬ ‫تابلوی��ی کاه‌گل��ی از پرویز کالنتری با ن��رخ ‪ ۸۰‬میلیون‬ ‫تومان اس��ت‪ .‬این تابل��و نمادی از عقاید و رس��وم مردم‬ ‫ایران اس��ت و دخیل بس��تن به مکانی مقدس را نش��ان‬ ‫می‌دهد‪ .‬در رتبه بعدی تابلویی از غالمحس��ین نامی که‬ ‫در سال ‪ ۸۷‬خلق ش��ده‪ ،‬قرار دارد که ‪ ۷۰‬میلیون تومان‬ ‫قیمت‌گذاری ش��ده اس��ت‪ .‬این تابلو که در نگاه نخست‬ ‫اثری آبس��تره به‌نظر می‌رسد‪ ،‬منظره‌ای از کویر است که‬ ‫رنگ‌های درخشان زرد و آبی در آن خودنمایی می‌کند‪.‬‬ ‫نقاشان نام‌آشنای دیگری مانند محمدابراهیم جعفری‪،‬‬ ‫نصرت‌اله مس��لمیان و مریم س��الور نی��ز در این رویداد‬ ‫مش��ارکت دارند که تابلوهای کوچک آنها با قیمت‌هایی‬ ‫مناس��ب در اختی��ار عالقه‌مندان قرار گرفته اس��ت‪ .‬اما‬ ‫بیش��ترین سهم از نمایش��گاه متعلق به هنرمندان نسل‬ ‫میانه یا هنرمندان جوان و ناشناخته است که نقاشی‌های‬ ‫فیگوراتیو‪ ،‬طبیعت بی‌ج��ان‪ ،‬انتزاعی و‪ ...‬را با تکنیک‌ها‬ ‫و مواد متنوع به نمایش گذاش��ته‌اند‪ .‬مجسمه نیز در این‬ ‫رویداد جایگاه خاص��ی دارد و حجم‌های کوچک فلزی‪،‬‬ ‫س��رامیک‪ ،‬پاپیه ماش��ه و‪ ...‬توجه مخاطب��ان را به خود‬ ‫جل��ب می‌کنند‪ .‬آثار این دس��ته از ‪ ۲۰۰‬ه��زار تومان به‬ ‫باال قیمت‌گذاری ش��ده‌اند و می‌توانند خریداران زیادی‬ ‫را جذب کنند‪ .‬لیلی گلس��تان‪ ،‬مدیر گالری گلستان که‬ ‫از س��ال ‪ ۱۳۷۱‬این نمایش��گاه را به‌طور مس��تمر برگزار‬ ‫ک��رده‪ ،‬درباره تفاوت‌های این دوره صد اثر صد هنرمند با‬ ‫دوره‌های گذشته گفت‪ :‬دو تفاوت مهم وجود دارد؛ یکی‬ ‫آنکه کیفیت آن خیلی باالتر از س��ال‌های گذشته است‬ ‫و من هر س��ال جدی‌تر و س��خت‌گیرتر می‌شوم‪ .‬امسال‬ ‫کیفیت آث��ار خیلی خوب اس��ت و از نمایش��گاه خیلی‬ ‫راضی هستم‪ .‬تفاوت دیگر این است که امسال ‪ ۶۰‬درصد‬ ‫ش��رکت‌کنندگان از شهرستان‌ها هس��تند و من از این‬ ‫موضوع خیلی خوشحالم‪ .‬سال گذشته به چند شهر برای‬ ‫سخنرانی و‪ ...‬سفر کردم و دیدم که هنرمندان آنجا چقدر‬ ‫مهجور هستند و هیچ امکاناتی ندارند‪ .‬خیلی خوشحالم‬ ‫که کارهای‌ش��ان آنقدر خوب بوده که در این نمایش��گاه‬ ‫پذیرفته ش��ده و همگی خیلی خوشحال هستند که در‬ ‫این رویداد حضور دارند‪ .‬گلس��تان ادامه داد‪ :‬تفاوت دیگر‬ ‫این است که امسال تعداد آثار پیشکسوتان در نمایشگاه‬ ‫خیل��ی کم اس��ت و با پیش��نهادهای زی��ادی که وجود‬ ‫داش��ت‪ ،‬کارهای کمتری از هنرمن��دان مطرح گرفتیم‪،‬‬ ‫چ��ون فکر کردم که مردم کارهای ارزان‌تر را می‌خرند‪ .‬از‬ ‫این موضوع خوشحالم چون جا برای جوانان بیشتر است‬ ‫و درعین‌ح��ال هر طیفی از مردم با هر درآمدی می‌تواند‬ ‫از ای��ن نمایش��گاه خرید کند‪ .‬همه آثار پیشکس��وتان از‬ ‫طرف مجموعه‌داران به نمایش��گاه آمد و باقی هنرمندان‬ ‫خودش��ان آث��ار را ارائه کردن��د‪ .‬مدیر گالری گلس��تان‬ ‫درب��اره قیمت‌گذاری آثار گف��ت‪ :‬قیمت‌ها خیلی خوب‬ ‫اس��ت و مخاطبان کاملا راضی بودند‪ .‬این برای ما خیلی‬ ‫خوش��حال‌کننده اس��ت که هم هنرمند و ه��م خریدار‬ ‫راضی هس��تند‪ .‬اغلب خریداران امسال هم جدید بودند‪.‬‬ ‫اصوال خریداران کسانی هس��تند که در طول سال صبر‬ ‫می‌کنند تا نمایش��گاه صد اثر صد هنرمند ش��روع شود‬ ‫و بتوانن��د اثر هنری خریداری کنن��د‪ .‬حتی برای برخی‬ ‫افراد فروش قسطی داریم تا همه بتوانند اثر هنری مورد‬ ‫عالقه خ��ود را خریداری کنند‪ .‬اتفاقی که در صد اثر صد‬ ‫هنرمند افتاده این اس��ت که از ابتدا توانست جایگاه خود‬ ‫را پیدا کند‪ ،‬چون رویدادی کاملا مردمی است‪ .‬این روزها‬ ‫گالری‌های جدیدی آغاز به کار می‌کنند و تصور آنها این‬ ‫اس��ت که از این راه می‌توانند پولدار ش��وند؛ اما امیدوارم‬ ‫آنها بتوانند به اقتصاد هنر کمک کنند و روی آثار منطقی‬ ‫نرخ بگذارند‪ .‬وقتی به گالری‌ها می‌روم احساس می‌کنم‬ ‫قیمت‌ها خیلی غیرمنطقی است‪ .‬چرا باید کار جوانی که‬ ‫نخستین نمایشگاه خود را برگزار کرده‪ ،‬چندین میلیون‬ ‫تومان نرخ داش��ته باشد‪ .‬من در صد اثر صد هنرمند دائم‬ ‫هنرمندان را توجیه می‌کنم که باید نرخ کارها مناس��ب‬ ‫باش��د‪ .‬اثر گ��ران را قبول نمی‌کنم و خوش��بختانه همه‬ ‫هنرمندان هم منطق مرا می‌پذیرند‪.‬‬ ‫جدول‬ ‫افقی‪:‬‬ ‫‪ -1‬نوع جمهوری کشورمان ‪ -‬کتابی از پرل‪.‬س‪.‬باک‪ ،‬بانوی نویسنده امریکایی‬ ‫‪ -2‬ناگزیر است و چاره‌ای ندارد ‪ -‬اعمال زور‪ -‬دندان‌های اولیه‬ ‫‪ -3‬صدای برخورد و کوبیدن ‪ -‬آفت گیاهی ‪ -‬کوچک‌تر از کبک ‪ -‬جوهر مرد‬ ‫‪ -4‬حرف همراهی عرب ‪ -‬وزنه ورزش��ی س��نگین ‪ -‬گرد زمین می‌چرخد‪ -‬من و ش��ما‬ ‫و دیگران‬ ‫‪ -5‬ساز جشن تولد ‪ -‬معادل فارسی این کلمه پروندان است ‪ -‬کاال و متاع‬ ‫‪ -6‬قدرت خواندن ‪ -‬دارای خوی وحشیانه‬ ‫‪ -7‬لقب امپراتوران رم ‪ -‬ابزار لحیم‌کاری‬ ‫‪ -8‬صدای گریه کودک ‪ -‬چند ملت‬ ‫‪ -9‬مرد روحانی مسیحی ‪ -‬از ورزش‌های راکتی‬ ‫‪ -10‬طعام عروسی ‪ -‬جهان فانی‬ ‫‪ -11‬نوعی قایق موتوری ‪ -‬هوشمندی ‪ -‬ارزش و بها‬ ‫‪ -12‬مظهر سردی ‪ -‬وسیله ریسندگی ‪ -‬دژ اصلی حسن صباح ‪ -‬خرس سماوی‬ ‫‪ -13‬واحد زمانی ‪ -‬تماس هندسی ‪ -‬توان و تحمل ‪ -‬عالمت مفعول بی‌واسطه‬ ‫‪ -14‬سعی و کوشش ‪ -‬نیروی نظامی هر کشور ‪ -‬برادران پایه‌گذار هنر سینما‬ ‫‪ -15‬مجمع‌الجزایری در اقیانوس آرام ‪ -‬دارای عقیده خوب و پسندیده‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ا‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫ل‬ ‫ش‬ ‫ت‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪9‬‬ ‫ن‬ ‫د‬ ‫‪8‬‬ ‫‪12‬‬ ‫ت‬ ‫ک‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫‪11‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫و‬ ‫س‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫‪10‬‬ ‫ر‬ ‫ش‬ ‫س‬ ‫و‬ ‫ش‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ک‬ ‫‪9‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ن‬ ‫ر‬ ‫ت‬ ‫ب‬ ‫ت‬ ‫ت‬ ‫ت‬ ‫س‬ ‫ر‬ ‫ی‬ ‫ن‬ ‫ه‬ ‫م‬ ‫و‬ ‫ج‬ ‫س‬ ‫ح‬ ‫ر‬ ‫ی‬ ‫د‬ ‫ر‬ ‫ن‬ ‫ی‬ ‫ر‬ ‫ی‬ ‫ز‬ ‫ا‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ج‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ب‬ ‫ی‬ ‫س‬ ‫ا‬ ‫ی‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫د‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫و‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫ک‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫‪3‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪9‬‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫ت‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫د‬ ‫ز‬ ‫ک‬ ‫ت‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫‪6‬‬ ‫خ‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ی‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫ج‬ ‫د‬ ‫ه‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ک‬ ‫د‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ب‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫م‬ ‫ب‬ ‫ی‬ ‫ن‬ ‫ک‬ ‫ر‬ ‫ی‬ ‫م‬ ‫خ‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪9‬‬ ‫ا‬ ‫‪2‬‬ ‫ر‬ ‫‪3‬‬ ‫د‬ ‫‪4‬‬ ‫ل‬ ‫د‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ی‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫ع‬ ‫‪1‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪8‬‬ ‫ا‬ ‫ک‬ ‫ت‬ ‫ر‬ ‫و‬ ‫ن‬ ‫ی‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫جدول‌شماره‬ ‫‪203‬‬ ‫طراح جدول‪ :‬محمود کیمیایی‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪2‬‬ ‫پ‬ ‫س‬ ‫ب‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪7‬‬ ‫ش‬ ‫ن‬ ‫جواب جدول‬ ‫شماره ‪202‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪9‬‬ ‫ف‬ ‫ا‬ ‫ق‬ ‫ی‬ ‫د‬ ‫ا‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫ل‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫ی‬ ‫‪15‬‬ ‫س‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫من از حج چه فهمی��دم؟ دامنه معنی‬ ‫ای��ن چنی��ن اس��ت‪ ،‬الیتناه��ی اس��ت‪،‬‬ ‫بی‌نهایت بزرگ و یک فرد‪ ،‬این بی‌نهایت‬ ‫کوچک از آن چه می‌تواند فهمید؟ در آن‬ ‫چه می‌تواند دید؟ چگونه؟ تا کجا؟‬ ‫ح��ج‪ :‬آهنگ‪ ،‬قص��د‪ ،‬یعن��ی حرکت و‬ ‫جه��ت نیز هم‪ .‬همه چیز ب��ا َکندن تو از‬ ‫خودت‪ ،‬از زندگی‌ات و از همه علقه‌هایت‬ ‫آغاز می‌شود‪ .‬مگر نه در شَ هرت ساکنی؟ سکونت‪ ،‬سکون؟ حج‪ ،‬نفی‬ ‫زندگی چیزی که هدفش خودش است؛ یعنی مرگ‪ ،‬نوعی‬ ‫سکون‪،‬‬ ‫ِ‬ ‫مرگ که نفس می‌کش��د‪ ،‬مرگی جاندار‪ ،‬زیس��تی مرداری‪ ،‬بودنی‬ ‫مرداری‪ ،‬حج‪ :‬جاری شو!‬ ‫هجرت از خانه خویش به خانه خدا‪ ،‬خانه مردم! و تو‪ ،‬جاده تاریخ‬ ‫را پیش گرفتی‪ ،‬به راه افتادی‪ ،‬کوله‌بار امانت خدا بر دوشت‪ ،‬پیمان‬ ‫خدا در دستت‪ ،‬نام‌ها که خدا به تو آموخت در دست و روح خدا در‬ ‫کالبد بودنت و‪ ...‬عصر‪ ،‬تمامی سرمایه‌ات و تو‪ ،‬کارت؟‬ ‫همه از س��رمایه خوردن! پیش��ه زندگی‌ات؟ زیانکاری و به عصر‬ ‫سوگند که انسان هر آینه در زیانکاری است و نامش زندگی کردن!‬ ‫و تو تا حال چه کرده‌ای؟ زندگی کرده‌ای!‬ ‫چه در دس��ت داری؟ ‪-‬س��ال‌ها که از دست داده‌ام! و چه شده بر‬ ‫س��یمای خداوند! این مس��ئول امانت او‪ ،‬ای مسجود مالئک او‪ ،‬ای‬ ‫جانشین اهلل در زمین! در جهان!‬ ‫ش��ده‌ای پول‪ ،‬ش��ده‌ای شهوت‪ ،‬ش��ده‌ای شکم‪ ،‬ش��ده‌ای دروغ‪،‬‬ ‫شده‌ای درنده َدد‪ ،‬شده‌ای پوک‪ ،‬پوچ و خالی! یا نه‪ ،‬پُر از لجن دیگر‬ ‫هیچ! که در آغاز کالبدی بودی مرداری‪ ،‬لجنی‪ ،‬حِ ماء َمنسون‪( ،‬گِل‬ ‫بدبوی و پلید) و خدا در این تو‪ ،‬روح خویش را دمید! کو آن روح؟‬ ‫روح اهورایی‪ ،‬جان خداوند!‬ ‫و تو ای آدم! مطرود خدا‪ ،‬بازیچه ابلیس‪ ،‬تبعیدی زمین‪ ،‬محکوم‬ ‫غربت‪ ،‬رنج خاک! اینک بازگش��ته‌ای‪ ،‬پشیمان و عذرخواه به‌سوی‬ ‫او در طل��ب خویش‪ ،‬اکنون نه دیگر الابال��ی‪ ،‬رها‪ ،‬که در یک قید‪،‬‬ ‫قیدی که در اوج آزادی و آگاهیت خود برگزیده‌ای‪ ،‬جبری که خود‬ ‫انتخ��اب کرده‌ای و اکنون دیگر مقیدی‪ ،‬مس��ئولی‪ ،‬در احرامی‪ ،‬در‬ ‫حریمی‪ ،‬راوی حرمی‪ ،‬عازم مکان حرمی‪ ،‬در زمان حرمی‪ ،‬در جامه‬ ‫احرامی! در حریمی از محرمات‪ ...‬احرام؟‬ ‫کعبه نزدیک می‌ش��ود و نزدیک‌تر و هیجان پریش��ان می‌ش��ود‬ ‫و پریش��ان‌تر‪ ،‬صدای قلبت را به‌درستی می‌ش��نوی‪ ،‬انگار جانوری‬ ‫مجروح و وحش��ی اس��ت که از درون س��رش را به دیوار وجودت‬ ‫می‌زند و می‌خواهد تو را بش��کند و بگریزد! احس��اس می‌کنی که‬ ‫از خ��ودت بزرگ‌تر می‌ش��وی‪ ،‬احس��اس می‌کنی ک��ه داری لبریز‬ ‫می‌ش��وی‪ ،‬دیگر در خود نمی‌گنج��ی‪ ،‬کفش تنگی در پای بودنت‪،‬‬ ‫پیرهن تنگی بر اندام هس��تت‪ ،‬اش��ک امان نمی‌دهد‪ ،‬گویی اندک‬ ‫‌اندک در فضایی مملو از خدا فرو می‌روی‪ ،‬حضور او را روی پوستت‪،‬‬ ‫روی قلبت‪ ،‬روی عقلت‪ ،‬در عمق فطرتت‪ ،‬در هر برق س��نگریزه‪ ،‬بر‬ ‫جبی��ن هر صخره که در کمرگاه هر ک��وه در ابهام دور هر افق‪ ،‬در‬ ‫عمق صح��را حس می‌کنی‪ ،‬می‌بینی‪ ،‬فق��ط او را می‌یابی‪ ،‬فقط او‬ ‫هست‪ ،‬جز او همه موجند‪ ،‬کفند‪ ،‬دروغند‪.‬‬ ‫برگرفته از کتاب حج دکتر شریعتی‬ ‫خبر‬ ‫‪ ۷۰۰۰‬کتیبه زبان فارسی در هند‬ ‫در معرض فراموشی‬ ‫ت علمی پژوهش��گاه میراث فرهنگی و گردشگری از وجود‬ ‫عضو هیا ‌‬ ‫‪‌7‬هزار کتیبه به زبان فارسی در هند خبر داد که نسبت به آنها بی‌توجهی‬ ‫می‌شود‪ .‬به گزارش ایسنا مرتضی رضوانفر‪ ،‬عضو هیات‌علمی پژوهشگاه‬ ‫میراث فرهنگی و گردش��گری در نشست تخصصی و نمایشگاه «میراث‬ ‫هن��ری ای��ران و قفقاز با تاکید بر کتیبه‌ها و تزئین��ات معماری» به بیان‬ ‫ایران فرهنگی که در چند سال‬ ‫گوشه‌ای از پروژه میدانی میراث مشترک ِ‬ ‫گذشته در کشورهای چین‪ ،‬تانزانیا‪ ،‬کنیا‪ ،‬ترکیه‪ ،‬جمهوری آذربایجان‪،‬‬ ‫هندوستان‪ ،‬ارمنس��تان و قفقا ِز روسیه‪ ،‬ازسوی او انجام شده‪ ،‬پرداخت‪.‬‬ ‫ایران فرهنگی از ‪ 5‬سال قبل آغاز‬ ‫او با بیان اینکه پروژه میراث مش��ترک ِ‬ ‫شده‪ ،‬افزود‪ :‬این پروژه از جایی شکل گرفت که وزارت امور خارجه اعالم‬ ‫کرد در بعضی از کش��ورها مانند ازبکس��تان‪ ،‬ترکمنس��تان و ارمنستان‬ ‫کتیبه‌های فارس��ی‌زبان را ب��ه بهانه‌های گوناگون از جای اصلی‌ش��ان‬ ‫برمی‌دارند یا کتیبه‌هایی به زبان‌ه��ای دیگر را جایگزین آنها می‌کنند‪.‬‬ ‫این عضو هیات علمی پژوهش��گاه میراث فرهنگی و گردشگری‪ ،‬با اشاره‬ ‫به وجود ‪7‬هزار کتیبه به زبان فارس��ی در هند و بی‌توجهی به آنها گفت‪:‬‬ ‫پژوهش‌های انجام ش��ده در قالب این پروژه میدانی بس��یار خاص بود و‬ ‫برای رسیدن به این هدف بزرگ‪ ،‬نیاز به کمک رایزن‌های فرهنگی ایران‬ ‫در کشورهای گوناگون و برخی از سفارتخانه‌ها وجود دارد‪.‬‬ ‫خبرنگار پاکباخته هوس نام و طمع نان ندارد‬ ‫اس��تاندار فارس با تاکید بر اینکه روش��نگری و ارتقای س��طح آگاهی جامعه مهم‌ترین‬ ‫وظیفه رس��انه است‪ ،‬یادآور شد خبرنگاران پاکباخته‪ ،‬هوس نام و طمع نان ندارند تا او را از‬ ‫رسالتی که به آن مبعوث شده‪ ،‬برحذر دارد‪.‬‬ ‫به گزارش خبرنگار‬ ‫از ش��یراز‪ ،‬عنایت‌اهلل رحیمی چهارشنبه‪ ۱۶ ،‬مرداد در جمع‬ ‫خبرنگاران با تبریک هفته بزرگداشت مقام خبرنگار و سالروز راه‌اندازی جهاد دانشگاهی‪،‬‬ ‫یکی از مهم‌ترین وظایف رسانه‌ها را روشن کردن افکار عمومی و باال بردن سطح معلومات‬ ‫جامع��ه عنوان ک��رد و گفت‪ :‬این وظیفه جز ب��ا صداقت و خیرخواهی ب��رای مردم عملی‬ ‫نمی‌شود‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬در دول��ت تدبیر و امید‪ ،‬حرفه خبرنگاری به‌عنوان یک ش��غل س��خت و‬ ‫زیان‌آور تصویب و مقرر شد به ازای هر سال کار‪ ،‬یک و نیم سال سابقه برای آنها لحاظ شود‬ ‫و خبرنگاران با پرداخت ‪ ۲۰‬سال حق بیمه‪ ،‬بازنشست شوند‪.‬‬ ‫استاندار فارس همچنین به تشریح تس��هیالتی که ازسوی برخی سازمان‌های اجرایی‬ ‫برای خبرنگاران اس��تان پیش‌بینی ش��ده پرداخت و خاطرنش��ان کرد‪ :‬ارائه تخفیف ‪۵۰‬‬ ‫درصدی اماکن ورزش��ی‪ ،‬استفاده رایگان خبرنگاران و خانواده آنها از اماکن تاریخی و‪ ...‬از‬ ‫جمله این تسهیالت است‪.‬‬ ‫رحیمی همچنین پیش��نهاد کرد که تعاونی مس��کن خبرنگاران تشکیل شود و گفت‪:‬‬ ‫زمینی در ش��هر صدرا برای خبرنگاران در نظر گرفته ش��ده که ش��امل حال خبرنگارانی‬ ‫می‌شود که تاکنون از زمین دولتی استفاده نکرده‌اند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫‪1‬‬ ‫م‬ ‫س‬ ‫‪2‬‬ ‫ک‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫ش‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫ب‬ ‫گ‬ ‫ق‬ ‫ص‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫ب‬ ‫ش‬ ‫‪12‬‬ ‫ی‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫عمودی‪:‬‬ ‫‪ -1‬خواهش عاجزانه ‪ -‬مجموعه جانداران و محیط طبیعی اطرافشان‬ ‫‪ -2‬نوعی شیرینی به شکل لوله‌های باریک ‪ -‬آبکی ‪ -‬پر از هیچی‬ ‫‪ -3‬پافشاری بی‌مورد ‪ -‬سوخت موتور دیزل ‪ -‬رنگی بر ناخن‬ ‫‪ -4‬کمانه نوازندگی ‪ -‬عالم و فرزانه ‪ -‬فتنه‌جو‬ ‫‪ -5‬دارای مزیت برتری ‪ -‬مسیر حرکت خون ‪ -‬حمله ناگهانی‬ ‫‪ -6‬میوه هسته درشت ‪ -‬سالح خمیده آرش‬ ‫‪ -7‬کالبد‪ -‬پول بیگانگان‬ ‫‪ -8‬آبونه کاال یا خدمت خاص ‪ -‬صداقت‬ ‫‪ -9‬شمردنی پس از انتخابات ‪ -‬دودمان‬ ‫‪ -10‬بی‌نظم و پریشان ‪ -‬شغل و مقام اداری‬ ‫‪ -11‬دارنده شرایط ‪ -‬متن بی‌پایان ‪ -‬پشت سر هم بودن‬ ‫‪ -12‬سایه‌گاه ‪ -‬نام پیشین اندونزی ‪ -‬از جنگ‌های صدر اسالم‬ ‫‪ -13‬مشک چرمی ‪ -‬آرد مخصوص ماکارونی ‪ -‬درختچه‌ای گرمسیری‬ ‫‪ -14‬نوعی نمایش ‪ -‬ساز صحرا ‪ -‬رودی در آسیای مرکزی‬ ‫‪ -15‬قسمتی از خاک استان سیستان و بلوچستان را پوشش می‌دهد‪-‬‬ ‫کار ناخواسته و خالف میل‬ ‫حج‪ ،‬تمام اسالم است‬ ‫س�عید مع�ادی‪ ،‬روزنامه‌نگار و فعال رس�انه‪17 :‬‬ ‫مرداد که ب��ه نام روز خبرنگار نام‌گذاری ش��ده‪ ،‬به‌مثابه‬ ‫همه مناسبت‌های دیگر می‌تواند فرصتی برای پرداختن‬ ‫به این امر مهم به‌ش��مار‌آید؛ گرچه مشغله‌ها و هیاهوی‬ ‫ری��ز و درش��ت که به نح��وی از انحا زندگ��ی روزمره را‬ ‫تحت‌الش��عاع خود قرار داده‪ ،‬مانع از خوب دیدن و خوب‬ ‫اندیشیدن پیرامون مسائل و مباحث جدی تلقی می‌شود‪.‬‬ ‫بی‌تردی��د یک��ی از پدیده‌ه��ای مه��م در ارتباط��ات‬ ‫اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‪ ،‬فرهنگی و سیاس��ی موضوع رسانه و فعالیت رسانه‌ای است‪.‬‬ ‫همان‌گونه که علوم انسانی و علوم اجتماعی در طول سال‌های متمادی دستخوش‬ ‫تغییرات بنیادی و نظریه‌پردازی‌های گوناگون و متفاوت شده‪ ،‬موضوع رسانه‌های‬ ‫اجتماع��ی نیز از حیث رویکردی و کارکردی تح��ت تاثیر این جریان‌های فکری‬ ‫و جنبش علمی قرار گرفته و عالوه بر تغییرات ماهیتی و س��اختاری‪ ،‬به‌واس��طه‬ ‫تحول و دگرگونی‌های برگرفته از ش��تاب پرسرعت تغییرات فناوری‪ ،‬در یک فضا‬ ‫و محیط پیچیده و پرتالطم با الیه‌های تودرتو قرار گرفته است؛ به‌گونه‌ای که در‬ ‫این فضای جدید و در دنیای عدم قطعیت‪ ،‬در هر مقطع زمانی و در هر موقعیت‬ ‫و وضعیت جدید‪ ،‬ضرورت بازتعریف و بازمهندسی برای صاحب‌نظران‪ ،‬کارگزاران‬ ‫و ذی‌نفعان مورد تاکید قرار می‌گیرد‪.‬‬ ‫قدر مس��لم گرچه به‌واس��طه هم‌س��و نبودن از حیث زمانی و شتاب در حوزه‬ ‫تولید و کارکرد سخت‌افزاری و نرم‌افزاری‪ ،‬شکافی بین خالقان نوآور و بهره‌گیران‬ ‫و ذی‌نفعان بهره‌مند از ظرفیت‌های ایجادی روز‌به‌روز بیش��تر و بیش��تر ش��ده و‬ ‫متعاقب این اتفاق‌ها و رخدادها‪ ،‬ضرورت راهبری و راهنمایی را در قالب دانش و‬ ‫سواد رسانه‌ای گوشزد می‌‌کند‪ ،‬اما این دانش و سواد مبتنی بر نوآوری و خالقیت‬ ‫که برگرفته از علم و دانش آش��کار اس��ت و به‌مرور تبدیل به مهارت‌های اجرایی‬ ‫می‌‌ش��ود‪ ،‬همه پازل‌های تکمیل‌کننده این صفحه گس��ترده و وسیع نیست‪ ،‬زیرا‬ ‫رفتارهای حرفه‌ای که مبتنی بر اخالق عمومی و اخالق حرفه‌ای اس��ت‪ ،‬در این‬ ‫فرازونشیب‪ ،‬در کنار ضرورت بهره‌گیری و بهره‌مندی از دانش آشکار و روزآمدی‬ ‫و ب��ه روز ب��ودن اطالعات‪ ،‬موضوع دانش ضمنی را به‌طور جدی گوش��زد کرده و‬ ‫به‌ش��دت نقش‌آفرینی آن را در شکل‌گیری این امر مورد تاکید قرار می‌دهد‪ ،‬زیرا‬ ‫شتاب و سرعت‌ها به‌مثابه سیل‌های خانمان‌برافکن همه چیز را با خود به حرکت‬ ‫درمی‌آورند و به‌طور منطقی ایس��تادن در مقابل س��یالب خروش��ان و پرشتاب و‬ ‫تغییرات جدی ش��کننده‪ ،‬چیزی ج��ز تایید و تاکید بر جهل و نادانی نیس��ت و‬ ‫متاس��فانه زمانی آثار یک جریان و یک حرکت و موج جدید بیشتر می‌تواند یک‬ ‫فرص��ت را به تهدید تبدی��ل کند که آمادگی‌های ذهنی و روانی و س��اختاری و‬ ‫محیطی مهیای این تغییرات و جریان جدید نباشد‪.‬‬ ‫متاس��فانه یکی از عارضه‌های جدی در کش��ورهای در حال توسعه که به‌طور‬ ‫معمول مصرف‌کننده جریان‌ها و تغییرات جهانی هس��تند و خواسته و ناخواسته‬ ‫در مسیر تغییرات مستمر و متناوب و از جنس تدریجی و ناگهانی قرار می‌گیرند‪،‬‬ ‫نبود مدیریت و راهبری درس��ت تغییرات و اس��تفاده موثر از آنها با بهره‌گیری از‬ ‫ظرفی��ت هدایت این تغییرات در جهت به��ره‌وری باالتر و احصای منافع عمومی‬ ‫است‪ .‬شاید پرداختن به حواشی و دور شدن از اصل و متن‪ ،‬توام با سوء مدیریت‪،‬‬ ‫فق��دان برنامه‌ریزی و رفتار هیجانی کنترل نش��ده این معض��ل را بیش از پیش‬ ‫پررنگ‌سازد‪ .‬بی‌تردید حضور و ظهور نسل جدید رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی‬ ‫یکی از نتایج این تغییرات پرش��تاب و تحوالت ش��گفت و سرس��ام‌آور در عرصه‬ ‫فناوری اس��ت‪ .‬رقابت‌های ناس��الم‪ ،‬اخاذی و رانت‌خواری و تهدیدهایی از جنس‬ ‫ایج��اد موج‌های منفی‪ ،‬نش��ر اکاذیب‪ ،‬دروغ‌پردازی و بازی با ش��خصیت و اعتبار‬ ‫اش��خاص حقیقی و حقوق��ی و ایجاد موج منفی در جهت تخریب ش��خصیت یا‬ ‫بزرگ‌نمایی مس��ائل بی‌ارزش و کم‌ارزش توام با تشخص‌بخش��ی و اعتباردهی به‬ ‫برخی اش��خاص حقیقی و حقوقی فاقد اعتبار در جهت حفظ منافع آنها بخش��ی‬ ‫از اقدام‌های غیراصولی و غیرحرفه‌ای این گروه از رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی‬ ‫است و قدر مسلم در آن طرف این بازی‌های رسانه‌ای که ازسوی عده‌ای سودجو‬ ‫و فرصت‌طل��ب که فاقد اخ�لاق عمومی و اخالق حرفه‌ای هس��تند‪ ،‬ترتیب داده‬ ‫می‌ش��ود‪ ،‬ضعف دانش‪ ،‬تخصص‪ ،‬آگاهی و مه��ارت گروهی از روابط عمومی‌های‬ ‫غیرمرتبط و ناکارآمد وجود دارد که بقا و دوام خود را در گرو همراهی و هم‌سویی‬ ‫با این دس��ته از رس��انه‌ها و شبکه‌های اجتماعی فریبکار و متقلب می‌دانند و این‬ ‫نوع رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی که از ضعف و ناکارآمدی و رفتار غیرحرفه‌ای‬ ‫و غیرتخصص��ی روابط‌عمومی‌ها آگاهی پیدا می‌کنند‪ ،‬بیش از پیش از این ضعف‬ ‫و ناکارآمدی س��وء اس��تفاده کرده و به��ره می‌جویند و با ان��واع فریب‪ ،‬تهدید و‬ ‫اجرای نمایش و موج‌های خبری در مدح و ثنای سازمان و مدیران یا تهدیدهای‬ ‫رس��انه‌ای به‌دنبال دوام و بقای س��ازمان و ثبات مدیریت��ی به‌عنوان محلی برای‬ ‫درآمد مس��تمر از فضای ایجاده ش��ده خواهند بود‪ .‬اما ش��رط انصاف نیست که‬ ‫بخواهیم تعمیم ناروا دهیم و همه فعاالن این عرصه را با یک شیوه و به‌شکل صفر‬ ‫و صد و سختگیرانه و غیرکارشناسانه نقد و بررسی کنیم؛ روابط‌عمومی‌های فعال‬ ‫و کارآمد از این قاعده مس��تثنا و در یک فضای منطقی و کارشناس��انه و متعهد‬ ‫به‌دنبال ایفای نقش و رسالت حرفه‌ای خود هستند‪.‬‬ ‫خبرنگاران فهیم‪ ،‬دلس��وز‪ ،‬کاربل��د‪ ،‬متخصص‪ ،‬متعهد و برخوردار از رس��الت‬ ‫اخالق��ی و حرفه‌ای ج��دی و پرتالش در فض��ای مجازی و ش��بکه اجتماعی یا‬ ‫س��ایر رس��انه‌ها در کنار کارگزاران و مدیران روابط عمومی الیق و آگاه به کار و‬ ‫دارای توان علمی و عملی و دانش حرفه‌ای و در س��ایه تعامل منطقی و عالمانه‬ ‫با رس��انه‌ها در جهت پیش��برد اهداف و برنامه‌های س��ازمان و استیفای حقوق و‬ ‫تحقق انتظارهای بحق مردم انجام وظیفه می‌کنند و بی‌تردید ماحصل یک رفتار‬ ‫حرفه‌ای‪ ،‬نتیجه‌ای اثربخش برای رس��انه‌ها و روابط عمومی‌ها در انجام وظایف و‬ ‫تعهدات‌شان نسبت به مردم خواهد بود‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫منشور اخالق حرفه‌ای روزنامه‌نگاری در روزنامه‬ ‫ضرورت نظارت و بازنگری‬ ‫در شبکه‌های اجتماعی‬

آخرین شماره های روزنامه صمت

روزنامه صمت شماره 1356

روزنامه صمت شماره 1356

شماره : ۱۳۵۶
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۶/۰۳
روزنامه صمت شماره 1355

روزنامه صمت شماره 1355

شماره : ۱۳۵۵
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۶/۰۲
روزنامه صمت شماره 1354

روزنامه صمت شماره 1354

شماره : ۱۳۵۴
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۳۰
روزنامه صمت شماره 1353

روزنامه صمت شماره 1353

شماره : ۱۳۵۳
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۸
روزنامه صمت شماره 1352

روزنامه صمت شماره 1352

شماره : ۱۳۵۲
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۷
روزنامه صمت شماره 1351

روزنامه صمت شماره 1351

شماره : ۱۳۵۱
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۶
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!