صفحه قبل

روزنامه صمت شماره ۱۳۴۷

صفحه بعد

روزنامه صمت شماره 1347

روزنامه صمت شماره 1347

‫اولین روزنامه سهامداری ایران (خبرنگاران و کارکنان)‬ ‫باید مرزهای دانش و فناوری را‬ ‫به پیش ببرید‬ ‫رهبر معظم انقالب اسالمی راه نخبگی را راهی بی‌انتها دانستند و گفتند‪ :‬پیشرفت علمی سودمند‬ ‫برای کشور‪ ،‬با نگاه انقالبی و مبتنی بر تفکر اسالمی امکان‌پذیر است و باید جوانان نخبه‪ ،‬هدف اصلی‬ ‫خود را رس��یدن به مرزهای دانش و فناوری و جلو بردن این مرزها‪ ،‬قرار دهند‪ .‬به گزارش ایرنا حضرت‬ ‫علمی جهانی و‬ ‫آی��ت‌اهلل خامن��ه‌ای در دیدار جمع��ی از جوانان نخبه و صاحب م��دال در المپیادهای ِ‬ ‫همچنین اعضای تیم ملی والیبال جوانان کشور که بر بام قهرمانی جهان ایستادند‪ ،‬گفتند‪ :‬پیشرفت‬ ‫علمی س��ودمند برای کش��ور‪ ،‬با نگاه انقالبی و مبتنی بر تفکر اس�لامی امکان‌پذیر است و باید جوانان‬ ‫نخبه‪ ،‬هدف اصلی خود را رسیدن به مرزهای دانش و فناوری و جلو بردن این مرزها‪ ،‬قرار دهند‪.‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 19‬مرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 8‬ذی‌الحجه ‪1440‬‬ ‫‪ 10‬اوت ‪2019‬‬ ‫سال سی‌ویکم دوره جدید شماره ‪ 1347‬پیاپی ‪2665‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫آقای رئیس جمهوری‬ ‫یک تومن یعنی چقدر؟‬ ‫‪ 16‬صفحه قیمت‪ 2000 :‬تومان‬ ‫‪http://Telegram.me/smtnews‬‬ ‫چهره‬ ‫حذف ‪ ۴‬صفر‬ ‫هزینه‌ای ایجاد نمی‌کند‬ ‫بازی با صفرها‬ ‫‪2‬‬ ‫یادداشت‌ها‬ ‫‪2‬‬ ‫حذف صفر چگونه‬ ‫و چه وقت موثر است؟‬ ‫‪2‬‬ ‫‪www.smtnews.ir -‬‬ ‫تو‌گو‬ ‫گف ‌‬ ‫پیش‌‌نیازهای حذف صفر‬ ‫از پول ملی‬ ‫‪11‬‬ ‫آیا شرایط برای حذف صفر‬ ‫از پول ملی مناسب است؟‬ ‫سرنوشت نامعلوم خرده‌قیمت‌ها‬ ‫اقتصاد غیردولتی مهم‌تر از حذف صفر‬ ‫حذف صفرها تاثیری بر صادرات ندارد‬ ‫حذف صفر از پول ملی به روایت معدنی‌ها‬ ‫حذف صفرها ‪ ،‬تضعیف یا تقویت پول ملی؟‬ ‫تغییر واحد پول و صنعت سینما؛ در مسیر توسعه‬ ‫‪9‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪15‬‬ ‫طرح‪ :‬حسین علیزاده‬ ‫مشکل صنعت مالکیت دولتی است‪ ،‬نه صفرها‬ ‫‪2‬‬
‫‪2‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 19‬مرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 8‬ذی‌الحجه ‪1440‬‬ ‫‪ 10‬اوت ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1347‬‬ ‫پیاپی ‪2665‬‬ ‫اقتصاد و توسعه‬ ‫تجارت‬ ‫سرمقاله‬ ‫ناصربزرگمهر‪-‬مدیر مسئول‬ ‫به نام او که هرچه بخواهد همان می‌شود‬ ‫بچه که بودم‪ ،‬یک تومان یعنی خیلی پول‪ .‬می‌شد با‬ ‫آن‌نخودچی کشمش‪ ،‬سرتاسر‪ ،‬بیسکویت مادر‪ ،‬نوشابه‬ ‫و آدامس خرید و چند ریال هم ته جیبت می‌ماند‪.‬‬ ‫بس��ته‌های نخودچی کش��مش یک ریال‪ ،‬سرتاس��ر‬ ‫که نوعی زولبیا بود دهش��اهی‪ ،‬بیس��کویت یک ریال‪،‬‬ ‫نوشابه ‪ ۳‬ریال و آدامس هم دهشاهی بود که سرجمع‬ ‫می‌شد ‪ ۶‬ریال و ‪ ۴‬ریال هم باقی می‌ماند‪ .‬اصال با یک‬ ‫تومان می‌شد حتی چلوکباب خورد‪ .‬پدربزرگم تعریف‬ ‫می‌کرد که ب��ا یک تومان زمین و خان��ه می‌خریدند‪.‬‬ ‫ام��ا حاال خیلی دور نروی��م؛ کاری به پدربزرگم ندارم‪.‬‬ ‫ح��رف من مرب��وط به ‪ ۵۰‬س��ال پیش اس��ت؛ وقتی‬ ‫دبس��تان می‌رفتم‪ ،‬بعدها در دوره دانشگاه یعنی دهه‬ ‫‪ ۵۰‬با ‪ ۱۲‬ریال مقابل همین دانشگاه تهران چلوکباب‬ ‫می‌خوردی��م و در زم��ان انق�لاب با ‪ ۱۰‬ه��زار تومان‬ ‫می‌توانستیم ماشین بخریم‪ .‬در پایان جنگ هنوز یک‬ ‫تومان ارزش داشت‪ ۸ .‬سال دفاع جانانه تنها از مرزها‬ ‫نبود‪ ،‬بلکه دفاع از اقتصاد و جیب مردم هم بود‪ .‬رش��د‬ ‫قیمت‌ها با محاصره اقتصادی و ناجوانمردی کشورهای‬ ‫ش��رق و غرب‪ ،‬باز هم نتوانس��ت اس��تقالل و آزادی و‬ ‫وضعیت مال��ی مردم را نش��انه بگیرد‪ .‬سیاس��ت‌های‬ ‫دولت‌های دوران جنگ با خرد جمعی و نگاه انقالبی‪،‬‬ ‫حمایت از مردم را در س��رلوحه خود داشت‪ .‬نرخ بلیت‬ ‫هواپیما برای خارج از کشور به‌عنوان نمونه کوچک در‬ ‫اوایل دهه ‪ ۷۰‬که دولت س��ازندگی بر س��ر کار آمد به‬ ‫حدود ‪ ۷‬هزار تومان رسید‪ ،‬هنوز با یک میلیون تومان‬ ‫می‌ش��د در تهران س��رپناهی خرید‪ ،‬حقوق کارمند و‬ ‫کارگ��ر دارای ارزش بود‪ ،‬با چند م��اه کار بدون خرج‬ ‫می‌شد یک ماشین دست دوم تهیه کرد؛ در حالی که‬ ‫مردم ‪ ۸‬سال جنگ خانمان‌برانداز و زندگی کوپنی را از‬ ‫سر گذرانده بودند‪ .‬اما حضور لیبرالیسم لجام‌گسیخته‬ ‫ازسوی نئولیبرالیسم‌های تازه به‌دوران رسیده با تفکر‬ ‫چپ توده‌ای‌های باقیمانده در دنیای اقتصاد از سال‌ها‬ ‫پی��ش راه را به س��مت س��قوط اخالق با اس��تفاده از‬ ‫فرهنگ طم��ع‌ورزی و پرکردن جیب‌ها در کوتاه‌ترین‬ ‫زمان همراه با مدیریت‌های فامیلی و رفاقتی ازس��وی‬ ‫مدیریت‌های کوتوله و لی‌لی‌پوت‌ها‪ ،‬البته با روش‌های‬ ‫دزدی‪ ،‬اخت�لاس‪ ،‬چپ��اول و کپی‌ب��رداری از مافیای‬ ‫بین‌الملل��ی به‌ویژه م��دل برادران روس��ی‪ ،‬در اقتصاد‬ ‫گش��ود و یک تومان ب��ه ته چاه تاری��خ رفت و مردم‬ ‫کم‌کم خودش��ان شروع به تصحیح اعداد کردند‪ .‬ریال‬ ‫را ک��ه تا پایان دهه ‪ ۶۰‬هنوز اعتباری داش��ت از دهه‬ ‫‪ ۷۰‬ح��ذف و واژه تومان را به‌کار بردند‪ .‬مردم در دهه‬ ‫‪ ۷۰‬ب��ه ‪ ۱۰‬هزار ریال یک تومان می‌گفتند و در عمل‬ ‫‪ ۴‬صفر ازس��وی مردم عادی کوچه و بازار حذف ش��د‪.‬‬ ‫در ده��ه ‪ ۸۰‬به ‪ ۱۰‬میلیون ریال یا یک میلیون تومان‬ ‫با حذف ‪ ۷‬صفر یک توم��ان می‌گفتند و در دهه ‪،۹۰‬‬ ‫به ‪ ۱۰‬میلی��ارد ریال یا یک میلیارد تومان یک تومان‬ ‫می‌گویند و ‪ ۱۰‬صفر را حذف کرده‌اند‪.‬‬ ‫بالیی که به‌واسطه برادران ارجمند به‌ویژه شهرداری‬ ‫تهران مورد حمایت مردان س��ازندگی بر اقتصاد دهه‬ ‫‪ ۷۰‬آمد و نگاه مدیرانی که جیب مردم را هدف گرفته‬ ‫بودند‪ ،‬افسار اسب چموش اقتصاد را از دستان مبارک‬ ‫دولتم��ردان چنان خارج کرد که دولت‌های بعدی هم‬ ‫نه‌تنه��ا نتوانس��تند رامش کنند و لجام��ش را بگیرند‬ ‫و بر زین آن بنش��ینند و س��واری کنن��د‪ ،‬بلکه کار به‬ ‫جایی رس��ید که در دول��ت دوازدهم این اس��ب رها‬ ‫ش��ده مدیران را به‌دنبال خود می‌کش��اند و هر لحظه‬ ‫به سمتی می‌برد‪.‬‬ ‫تصمیم‌های��ی از جمل��ه ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومان��ی تا ادامه‬ ‫پرداخت یارانه‌ای که دولت نهم و دهم در دامن بودجه‬ ‫کشور گذاشته و قرار است تا ابدالدهر ادامه یابد و ده‌ها‬ ‫تصمیم دیگر‪ ،‬همه نمونه‌ای از تصمیم‌های خلق‌الساعه‬ ‫و بدون برنامه‌ریزی هس��تند‪ .‬انتخاب وزیرانی ضعیف‪،‬‬ ‫بدون ش��ک آینده‌ای پرابهام ب��رای این ملت به‌وجود‬ ‫آورده و خواهد آورد‪.‬‬ ‫س��خن کوتاه کنم‪ .‬مردم ‪ ۱۰‬صفر را حذف کرده‌اند؛‬ ‫‪ ۴‬صف��ر چه دردی از این مل��ت دوا خواهد کرد؟ جز‬ ‫هزینه سرسام‌آوری که دو روز دیگر برای چاپ و کاغذ‬ ‫میلیاردها قطعه اس��کناس روی دست این بیت‌المال‬ ‫ضعیف شده خواهد گذاشت‪.‬‬ ‫آقای رئیس جمهوری‬ ‫ای��ن تصمیم‌ها خ��رد جمع��ی می‌خواه��د‪ ،‬دانش‬ ‫می‌خواهد‪ ،‬بررس��ی موش��کافانه می‌خواهد‪ ،‬باید بد و‬ ‫خ��وب موضوع به‌طور کامل دیده ش��ود‪ ،‬باید افق‌های‬ ‫‪ ۱۰‬س��ال بعد را دید‪ ،‬باید وضعیت کش��ور دوس��ت و‬ ‫برادر و فامیل‪ ،‬ونزوئال را دید‪ ،‬باید زیمبابوه و آرژانتین‬ ‫را بررسی کرد‪ ،‬باید شرایط پایداری ترکیه را سنجید‪،‬‬ ‫بای��د پوپولیس��م را از اقتصاد حذف ک��رد‪ ،‬باید بانک‬ ‫مرکزی مستقل بدون اینکه زیر نظر قوایی باشد خلق‬ ‫کرد‪ ،‬باید بانک‌ه��ای خصوصی و دولتی و خصولتی و‬ ‫ف��ک و فامیلی را اصالح کرد‪ ،‬باید اتاق بازرگانی را زیر‬ ‫و رو کرد‪ ،‬باید دست دزدها و چپاولگران و رانت‌خواران‬ ‫را به جالد س��پرد‪ ،‬باید ده‌ه��ا کار مهم‌تر انجام داد؛ با‬ ‫حذف ‪ ۴‬صفر و پیش��نهاد ش��وخی مانند ‪ ۱۰‬تومانی‪،‬‬ ‫ملت را به دردسر بیشتر نیندازیم‪.‬‬ ‫حذف ‪ ۴‬صفر هزینه‌ای ایجاد نمی‌کند‬ ‫رئیس کل بان��ک مرکزی با تاکید بر اینکه‬ ‫حذف ‪ 4‬صف��ر از پول ملی خالف نظر برخی‬ ‫کارشناس��ان هزین��ه‌ای به‌دنب��ال ن��دارد‪ ،‬بر‬ ‫ضرورت اصالح رابطه ظاهری ریال با ارزهای‬ ‫خارجی تاکید کرد‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬عبدالناصر همتی پس از‬ ‫حضور در جلس��ه ویژه کمیس��یون اقتصادی‬ ‫مجلس برای بررسی موضوع حذف ‪ ۴‬صفر از‬ ‫پول ملی در جمع خبرنگاران گفت‪ :‬براساس‬ ‫الیحه دولت و در صورت تصویب مجلس ‪۱۰‬‬ ‫هزار ریال به یک تومان تبدیل خواهد شد و‬ ‫در واقع ‪ ۴‬صفر از پول ملی حذف می‌ش��ود‪.‬‬ ‫همچنین تومان زیرمجموعه جدیدی خواهد‬ ‫داش��ت و هر تومان ‪ ۱۰۰‬ریال جدید خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬البت��ه ای��ن اقدام‌ه��ا در طول‬ ‫ی��ک دوره‌گ��ذار دوس��اله پیش‌بینی ش��ده‬ ‫که همزمان هر دو پول وجود داش��ته باش��د‬ ‫ت��ا م��ردم بتوانند فعالیت‌های خ��ود را با آن‬ ‫تطبیق دهند و دچار مشکل نشوند‪.‬‬ ‫رئی��س کل بان��ک مرکزی ب��ا قدردانی از‬ ‫رئیس و اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس‬ ‫برای برگزاری جلسه‌ای درباره حذف ‪ 4‬صفر‬ ‫از پ��ول ملی ی��ادآور ش��د‪ :‬الیحه‬ ‫حذف ‪ 4‬صفر‪ ۷‌،‬ماه پیش ازسوی‬ ‫بان��ک مرکزی به دولت ارائه ش��د‬ ‫و در نهای��ت در هی��ات دول��ت به‬ ‫تصویب رسید‪.‬‬ ‫ما می‌خواهی��م آنچه بین مردم‬ ‫رایج اس��ت را عملیات��ی کنیم‪ .‬در‬ ‫حال‌ حاضر ری��ال در زندگ��ی روزمره مردم‬ ‫جایگاهی ن��دارد و واحد تومان مهم اس��ت‪.‬‬ ‫دولت هم تصمیم گرفت آنچه رایج اس��ت را‬ ‫عملیاتی کند‪.‬‬ ‫البت��ه با ح��ذف ‪ 4‬صف��ر ری��ال جدید را‬ ‫به‌عنوان زیرمجموعه تومان خواهیم داشت و‬ ‫ه��ر تومان به ‪ ۱۰۰‬ریال تبدیل می‌ش��ود که‬ ‫جزو پول ملی جدید خواهد بود‪.‬‬ ‫همتی با اش��اره به برخ��ی انتقادها درباره‬ ‫هزینه‌ب��ر بودن حذف ‪ ۴‬صف��ر و چاپ دوباره‬ ‫اسکناس خاطرنشان کرد‪ :‬تبدیل واحد پولی‬ ‫برای ما هزین��ه‌ای ندارد‪ ،‬زیرا س��االنه ‪۷۰۰‬‬ ‫میلیون قطعه اس��کناس امحا و چاپ دوباره‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬ع�لاوه بر ای��ن ‪ ۷‬میلی��ارد قطعه‬ ‫اس��کناس رایج در کشور داریم که با این کار‬ ‫ب��ه ‪ 3‬میلیارد قطعه تبدیل خواهد ش��د‪ .‬در‬ ‫واقع هزینه امحا و چاپ جایگزین‬ ‫می‌ش��ود و هزین��ه بس��یار زیادی‬ ‫تحمیل نمی‌شود‪.‬‬ ‫رئی��س کل بان��ک مرک��زی‬ ‫خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬م��ا ناچاری��م‬ ‫برای حف��ظ ظاهر پ��ول ملی این‬ ‫اصالحات را انجام دهیم‪.‬‬ ‫درحال‌حاض��ر رابطه ریال ب��ا ارز خارجی‬ ‫‪ ۰.۵۰۸‬اس��ت که در هیچ جای جهان رابطه‬ ‫به این ش��کل نیس��ت‪ .‬ما باید رابطه ظاهری‬ ‫پول‌مان با پول کش��ورهای دیگر را درس��ت‬ ‫کنی��م و جلوی چاپ و امح��ای بیش از حد‬ ‫اسکناس را هم بگیریم‪.‬‬ ‫با این کار مردم را هم راحت می‌کنیم و در‬ ‫واقع این امر پاس��خی به افکار عمومی است‪.‬‬ ‫به‌طور مثال اغلب مردم به چک پول ‪۵۰‬هزار‬ ‫تومانی می‌گویند ‪ ۵۰‬تومانی و این جا افتاده‬ ‫اس��ت که گاه��ی مش��کالت حس��ابداری و‬ ‫محاسباتی ایجاد می‌کند‪.‬‬ ‫همت��ی درب��اره برخ��ی اظهارنظرها مبنی‬ ‫ب��ر اینکه ح��ذف ‪ ۴‬صفر روی تورم و رش��د‬ ‫اقتص��ادی اثرگ��ذار نیس��ت‪ ،‬گف��ت‪ :‬ما هم‬ ‫می‌گویی��م این کار بر ت��ورم تاثیری ندارد و‬ ‫اولویت نخست ما هم نیست اما جزو کارهای‬ ‫ماس��ت‪ .‬ما اصالح س��اختار بانکی را شروع و‬ ‫روش و عملیات سیاس��ت‌های پولی را عوض‬ ‫کردیم‪ .‬بانک‌های وابس��ته به نیروهای مسلح‬ ‫را ادغام می‌کنیم و در بخش ارز هم کارهای‬ ‫مهمی در دس��ت انجام داریم که از جمله آن‬ ‫کنترل واردات و بهین��ه کردن تخصیص ارز‬ ‫است‪.‬‬ ‫رئی��س کل بان��ک مرکزی گفت‪ :‬از س��ال‬ ‫‪ ۱۳۵۰‬ارزش پول مل��ی ‪ ۳۵۰۰‬برابر کاهش‬ ‫یافته‪ ،‬این در حالی اس��ت که بهترین پول ما‬ ‫که ‪ ۱۰۰۰‬تومانی بوده به چک پول ‪ ۵۰‬هزار‬ ‫تومانی تبدیل ش��ده؛ یعنی پول ما ‪ ۵۰‬برابر‬ ‫ش��ده‪ ،‬در حالی که ارزش پ��ول ملی ‪۳۵۰۰‬‬ ‫برابر کاهش پیدا کرده است‪ .‬این اقدام از آن‬ ‫جهت است که تغییری در صورت واحد پولی‬ ‫انج��ام دهیم تا مردم هم راحت‌تر مبادالت را‬ ‫انجام دهن��د‪ .‬وی با بیان اینکه مصوبه هیات‬ ‫دول��ت درباره حذف ‪ ۴‬صف��ر نیاز به تصویب‬ ‫مجل��س دارد‪ ،‬گف��ت‪ :‬اگ��ر نماین��دگان به‬ ‫درخواس��ت ما پاسخ مثبت بدهند این الیحه‬ ‫را اجرایی می‌کنی��م؛ وگرنه روال فعلی ادامه‬ ‫خواهد یافت‪.‬‬ ‫گفت‌وگو‬ ‫آیا شرایط برای حذف صفر از پول ملی مناسب است؟‬ ‫سید محمد حس��ین عادلی‪ ،‬نامش هم برای‬ ‫اهالی اقتصاد آش��نا است و هم دیپلمات‌ها‪.‬‬ ‫دبیر کل��ی مجمع کش��ورهای صادرکننده‬ ‫گاز‪ ،‬سفیر ایران در ژاپن و کانادا و همچنین‬ ‫معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه بخشی‬ ‫از کارنامه وی را تشکیل می‌دهد‪ .‬عادلی در‬ ‫س��ال‌های ‪ ۱۳۶۸‬تا ‪ ۱۳۷۳‬رئیس کل بانک‬ ‫مرک��زی ایران ب��وده و در دوره وی یکی از‬ ‫تجربه‌های تک‌نرخی کردن ارز اتفاق افتاده‬ ‫اس��ت‪ .‬با وی درباره ح��ذف ‪ ۴‬صفر از پول‬ ‫مل��ی صحب��ت کردیم ک��ه در ای��ن زمینه‬ ‫هشدارهایی جدی داد‪ .‬در ادامه بخش‌هایی‬ ‫از گفت‌وگوی س��یمای بانک��داری با رئیس‬ ‫کل پیشین بانک مرکزی را می‌خوانید‪.‬‬ ‫€ €ح�ذف ‪ ۴‬صف�ر از پول مل�ی چقدر‬ ‫می‌توان�د در اقتص�اد ما تاثی�ر واقعی‬ ‫داشته باش�د و چقدر از این بحث تنها‬ ‫جنبه روانی دارد؟‬ ‫ابت��دا می‌خواه��م دو نکت��ه را درباره این‬ ‫موض��وع مط��رح کن��م؛ نکته نخس��ت این‬ ‫اس��ت که پول یک متغیر اقتصادی است و‬ ‫هرگونه دس��ت‌کاری آن بای��د دارای منطق‬ ‫اقتص��ادی و بنا بر اهداف اقتصادی باش��د؛‬ ‫نه هدف مالی و حس��ابداری‪ .‬حذف صفر از‬ ‫پول ملی به‌ش��کلی که در کش��ور ما مطرح‬ ‫ش��ده‪ ،‬با هدف راحت‌تر نوشته شدن دفاتر‬ ‫حس��ابداری‪ ،‬تسهیل ش��مارش پول و امور‬ ‫مالی و حسابداری ش��رکت‌ها و مردم است‬ ‫که البته این مباحث اهداف مالی‬ ‫خوبی هس��تند‪ .‬اما اگر بخواهیم‬ ‫تنه��ا بنا ب��ر این اه��داف پول را‬ ‫دس��تکاری کنیم‪ ،‬ممکن است با‬ ‫مشکالت غیرقابل جبرانی روبه‌رو‬ ‫ش��ویم؛ بنابراین پ��ول را که یک‬ ‫متغیر کالن اقتصادی است‪ ،‬نباید‬ ‫به‌راحتی دستکاری کرد و فقط برای اهداف‬ ‫اقتصادی می‌توان این اقدام را انجام داد‪.‬‬ ‫نکته دوم این است که باید کشورهایی که‬ ‫ح��ذف صفر پول در آنها انجام ش��ده‪ ،‬مورد‬ ‫بررس��ی قرار گیرند و ببینیم چه اتفاق‌هایی‬ ‫رخ داده ک��ه پول‌ش��ان آنقدر ک��م‌ارزش و‬ ‫صفرهای آن زیاد ش��ده و بر همین اس��اس‬ ‫مجب��ور به حذف صفر پول ش��ده‌اند‪ .‬حذف‬ ‫صف��ر از پ��ول در حدود ‪ ۱۵‬کش��ور جهان‬ ‫ازجمله آلمان‪ ،‬آرژانتین‪ ،‬برزیل‪ ،‬پرو‪ ،‬شیلی‪،‬‬ ‫روسیه‪ ،‬ترکیه و همچنین یوگسالوی سابق‬ ‫رخ داده اس��ت‪ .‬البته با اینک��ه تفاوت‌هایی‬ ‫در ای��ن زمینه بین برخی از این کش��ورها‬ ‫وج��ود دارد‪ ،‬همه آنه��ا در برخی از عوارض‬ ‫یکس��ان بوده‌اند‪ .‬به‌عنوان مثال در همه این‬ ‫کش��ورها می‌بینیم که تورم در چند س��ال‬ ‫متم��ادی س��ه‌‌رقمی بوده‪ ،‬ب��ه همین دلیل‬ ‫تعداد صفرهای پول زیاد ش��ده و ارزش آن‬ ‫کاهش یافته اس��ت‪ .‬ما مش��مول اتفاق‌های‬ ‫کش��ورهای دیگر نیس��تیم و هن��وز به آن‬ ‫درجه نرس��یده‌ایم و از نظر اقتصادی حذف‬ ‫صفر پول برای‌مان ضرورت ندارد‪.‬‬ ‫€€تجرب�ه کش�ورهایی ب�ا‬ ‫شرایط اقتصادی مشابه ما در‬ ‫زمینه حذف صفر از پول ملی‬ ‫چیست؟‬ ‫دو کش��ور ترکی��ه و روس��یه‬ ‫دو ب��ار اق��دام به ح��ذف صفر از‬ ‫پ��ول ملی خود کرده‌اند و هر دو کش��ور بار‬ ‫نخست شکس��ت خورده و دفعه دوم موفق‬ ‫بوده‌ان��د؛ زیرا هر دو نخس��تین بار بدون در‬ ‫نظر گرفتن یک بس��ته اقتصادی که بتواند‬ ‫بر س��ایر عوامل اقتصادی هم اثرگذار باشد‪،‬‬ ‫این اق��دام را انجام دادند‪ .‬ش��ما نمی‌توانید‬ ‫در مس��ئله حذف صفر از پ��ول ملی‪ ،‬بدون‬ ‫کنترل نقدینگی و تورم‪ ،‬موفق شوید‪ .‬ترکیه‬ ‫و روسیه تورم و نقدینگی را کنترل نکردند‪،‬‬ ‫در نتیج��ه وقتی صفرها را از پول ملی خود‬ ‫ح��ذف کردند‪ ،‬بالفاصله و بع��د از چند ماه‬ ‫دوب��اره بخ��ش قابل‌توجه��ی از ارزش پول‬ ‫ملی‌ش��ان از دست رفت‪ .‬درس��ی که از این‬ ‫تجربه‌ها می‌گیریم این اس��ت که ما هم اگر‬ ‫بخواهیم روزی اق��دام به حذف صفر کنیم‪،‬‬ ‫باید یک بس��ته اقتصادی داشته باشیم که‬ ‫هدف اصل��ی آن کنترل ت��ورم و نقدینگی‪،‬‬ ‫تعادل در ت��راز پرداخت‌ها و کنترل نرخ ارز‬ ‫باش��د و در کنار این اهداف‪ ،‬اقدام به حذف‬ ‫صفر کنی��م‪ .‬حذف صفر به‌تنهایی نمی‌تواند‬ ‫تورم را کنترل کند‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫یادداشت‬ ‫حذف صفر چگونه و چه وقت موثر است؟‬ ‫پیمان مولوی‪ ،‬دبیر اجرایی انجمن‬ ‫اقتصاددان�ان ای�ران‪ :‬زمانی که خبر‬ ‫حذف صفرها از پول ملی و برآمدن‬ ‫تومان در اقتصاد ایران منتش��ر شد‪،‬‬ ‫س��یل تلفن‌ها بود که برای پرسش‬ ‫س��رازیر ش��د و از آینده این طرح و‬ ‫موثر بودن آن می‌پرسیدند‪.‬‬ ‫از س��ال ‪1339( ۱۹۶۰‬خورش��یدی) به این‬ ‫س��و بسیاری از دولت‌ها در کشورهای در حال‬ ‫توسعه و در حال‌گذار به توسعه در حال حذف‬ ‫صفرها از پول ملی خود هس��تند‪ .‬کاهش صفر‬ ‫در پ��ول ملی تجرب��ه‌ای متف��اوت را به‌دنبال‬ ‫داشته است؛ برای مثال در ژانویه ‪( ۲۰۰۵‬دی‬ ‫‪ )1383‬ترکیه لیرا (‪ )lira‬خود را با لیر جدید‬ ‫ترکیه جایگزین ک��رد‪ ،‬آن هم به ازای هر یک‬ ‫میلی��ون لیر‪ ،‬یک لیر جدی��د ترکیه‪ .‬همچنین‬ ‫رومانی با ‪ 4‬صفر کمتر اقدام به جایگزینی پول‬ ‫خود کرد و در هر دو مورد سیاستمداران آن را‬ ‫یک س��یگنال و نشانه از تغییر روند در اقتصاد‬ ‫و پشت سر گذاشتن دوران سخت دانستند‪.‬‬ ‫در بیشتر کشورها پس از ابرتورم‌های ایجاد‬ ‫ش��ده دولت‌ها برای کاهش اثرات روانی حاکم‬ ‫بر جامعه اق��دام به حذف صفر می‌‌کنند؛ برای‬ ‫نمون��ه آرژانتی��ن پس از ت��ورم ‪ ۲۶۷‬درصدی‬ ‫(‪ ،)۱۹۸۳‬آرژانتین پس از تورم ‪ ۶۲۷‬درصدی‬ ‫(‪ ،)۱۹۸۵‬جمه��وری آذربایجان بع��د از تورم‬ ‫‪ ۹۱۲‬درصدی و بیش از ‪ ۷۰‬مورد دیگر‪...‬‬ ‫اما پرس��ش اصلی این اس��ت که این حذف‬ ‫صفرها در چه صورت به نتیجه رسیده و چرا؟‬ ‫در تمام کش��ورهایی که حذف صفر با انجام‬ ‫اصالح��ات پول��ی و مال��ی روی داده‪ ،‬می‌توان‬ ‫€ €چه ش�رایطی بای�د وجود داش�ته‬ ‫باشد تا بتوان این طرح را اجرایی کرد؟‬ ‫ح��ذف صفر از پول را به‌ط��ور معمول در‬ ‫ش��رایط عادی انجام می‌دهن��د‪ .‬زیرا حذف‬ ‫صف��ر و تغییر مبنای واحد پول‪ ،‬امری صرفا‬ ‫اقتصادی نیس��ت‪ ،‬بلکه موضوعی اجتماعی‬ ‫و روانی نیز هس��ت و مردم در یک ش��رایط‬ ‫عادی باید با ای��ن چالش اجتماعی و روانی‬ ‫روب��ه‌رو ش��وند؛ به‌ط��وری که ف��ردی که‬ ‫‪2‬میلیون تومان حقوق می‌گیرد‪ ،‬یک‌مرتبه‬ ‫از ف��ردا به او ‪ ۲۰۰۰‬توم��ان حقوق بدهید‪.‬‬ ‫این ف��رد باید ‪ ۲۰۰۰‬توم��ان را در ذهنش‬ ‫قبول کند‪ .‬فردی که چیزی را ‪ ۱۰۰۰‬تومان‬ ‫می‌فروشد‪ ،‬حال باید یک تومان بفروشد‪ .‬در‬ ‫عین حال مردم باید آمادگی داش��ته باشند‬ ‫که تفاوت بین یک تومان و ‪ ۲۵‬ریال با یک‬ ‫تومان و ‪ ۲۸‬ریال را حساب کنند‪ .‬تجربه‌ای‬ ‫که در کشورهای دیگر اتفاق افتاده‪ ،‬هم در‬ ‫زمان��ی که اتحاد آلم��ان به‌وجود آمد و هم‬ ‫زمانی که کشورهای اروپایی واحد پول‌شان‬ ‫را به ی��ورو تبدی��ل کردند‪ ،‬همگی نش��ان‬ ‫می‌دهد قیمت‌ها به‌‌ش��کل روانی باال رفته و‬ ‫همه قیمت‌ها را به باال گرد می‌کنند‪ .‬یعنی‬ ‫یک تومان و ‪ ۲۰‬ری��ال به یک تومان و ‪۵۰‬‬ ‫ری��ال یا ‪ 2‬تومان تبدیل می‌ش��ود؛ بنابراین‬ ‫نرخ به یک‌باره افزایش می‌یابد و مقدار این‬ ‫افزایش نیز کم نیست‪ .‬در این صورت قدرت‬ ‫خرید مصرف‌کننده نهایی کاهش می‌یابد‪.‬‬ ‫اثرات موف��ق آن را بر اقتصاد دید و‬ ‫برعکس‪.‬‬ ‫درب��اره ایران نیز پس از س��ال‌ها‬ ‫کاه��ش ارزش پ��ول ملی ای��ن نیاز‬ ‫احساس می‌ش��ود که در کنار انجام‬ ‫پاره‌ای از اصالحات اساس��ی امیدوار‬ ‫به موفق بودن این طرح بود اما چند‬ ‫نکت��ه ذهن هر ایران��ی را در این زمینه درگیر‬ ‫می‌کند‪.‬‬ ‫‪ -۱‬آی��ا زمانی ک��ه اقتصاد ایران در مس��یر‬ ‫کوچک شدن است و شاخص‌های اقتصادی در‬ ‫آن به سمت و سویی می‌روند که امیدوارکننده‬ ‫نیست این امر تاثیر منفی خواهد داشت؟‬ ‫‪ -۲‬اصالحات س��اختاری نظام پولی کش��ور‬ ‫چگونه رق��م خواهد خورد؟ آی��ا در این طرح‬ ‫ابعاد اصالحات ساختاری اقتصاد ایران در نظر‬ ‫گرفته شده است؟‬ ‫‪ -۳‬ی��ک طرح موف��ق نیازمند ش��ناخت از‬ ‫ابعاد آن ازس��وی مردم و اکثریت جامعه برای‬ ‫موفقیت اس��ت‪ .‬اگ��ر به هر دلیل��ی این طرح‬ ‫موفق نش��ود‪ ،‬اعتماد که بزرگ‌ترین دارایی هر‬ ‫کشوری است دچار خدشه خواهد شد!‬ ‫‪ -۴‬به‌ط��ور حت��م طراح��ان ای��ن ط��رح از‬ ‫تجربه‌ه��ای موفق و ناموفق در کش��ورهای در‬ ‫حال توس��عه و در حال‌گذار به توسعه آگاهی‬ ‫دارند؛ آیا بهتر نیست تا زمان اجرای این طرح‬ ‫صداهای گوناگون با زوایای دید متفاوت عرضه‬ ‫شود تا این طرح مورد حالجی قرار گیرد؟‬ ‫‪ -۵‬آیا مطمئن هس��تیم ک��ه حذف ‪ ۴‬صفر‬ ‫از پ��ول مل��ی اولویت نخس��ت اقتص��اد ایران‬ ‫است؟‬ ‫اثر روانی به‌سرعت از بین می‌رود‬ ‫علیش�یری‪،‬‬ ‫به�روز‬ ‫رئی�س پیش�ین س�ازمان‬ ‫س�رمایه‌گذاری خارج�ی‪:‬‬ ‫هیات دولت چهارش��نبه‪۹ ،‬‬ ‫م��رداد ‪ ۹۸‬تصمیم گرفت ‪۴‬‬ ‫صف��ر را از پ��ول ملی حذف‬ ‫کن��د‪ .‬ب��رای اج��رای ای��ن‬ ‫تصمی��م تعوی��ض ‪ ۲۰‬میلی��ارد قطعه‬ ‫اس��کناس به‌دلیل حذف ‪ ۴‬صفر از پول‬ ‫ملی هزینه باالیی ایجاد می‌کند‪ ،‬اما اثر‬ ‫روان��ی حذف صفرها به‌س��رعت از بین‬ ‫می‌رود‪.‬‬ ‫ب��ا این حس��اب ن��رخ کاال و خدمات‬ ‫این‌گونه تغییر می‌کند‪:‬‬ ‫یک دالر‪ ،‬معادل ‪ ۱۲‬تومان‬ ‫خانه ‪ ۱۰‬میلیارد ریالی‪ ،‬یک میلیون‬ ‫تومان‬ ‫پراید ‪ ۴۰۰‬میلی��ون ریالی‪ 40 ،‬هزار‬ ‫تومان‬ ‫آب معدنی کوچ��ک ‪ 10000‬ریالی؛‬ ‫یک تومان‬ ‫حقوق کارمن��د ‪ ۳۰‬میلیون ریالی‪۳ ،‬‬ ‫هزار تومان‬ ‫حق��وق کارگ��ر ‪ ۱۵‬میلی��ون ریالی‪،‬‬ ‫‪ ۱۵۰۰‬تومان‬ ‫تغییر نرخ کاالها نشان می‌دهد ارزش‬ ‫پول ملی باال رفته و قدرت گرفته است؛‬ ‫ام��ا توجه ب��ه درآمدها نش��ان می‌دهد‬ ‫ارزش واقعی پول ثابت است‪.‬‬ ‫همچنی��ن آث��ار روان��ی مثب��ت این‬ ‫اقدام در کوتاه‌مدت‪ ،‬با ش��وک ناشی از‬ ‫سردرگمی مردم در محاسبه‬ ‫این تغییرات و بررس��ی آثار‬ ‫آن در زندگ��ی روزمره خود‪،‬‬ ‫خنثی خواهد شد‪.‬‬ ‫می‌ماند آث��ار میان‌مدت و‬ ‫بلندمدت‪.‬‬ ‫‪ -۱‬درحال‌حاض��ر نزدیک‬ ‫‪ ۲۰‬میلیارد قطعه اس��کناس و سکه در‬ ‫چرخه اقتصاد اس��ت ک��ه باید تعویض‬ ‫ش��ود‪ .‬هزینه چاپ و ضرب پول جدید‬ ‫کم نیست‪.‬‬ ‫‪ -۲‬تغیی��ر واحد پول و حذف صفرها‬ ‫در ش��رایط ثب��ات ش��اخص‌های کالن‬ ‫اقتص��اد‪ ،‬رون��ق اقتصاد و تولید‪ ،‬رش��د‬ ‫اقتصادی پس از عبور از چرخه رکودی‬ ‫و اطمینان کاف��ی از توانایی در کنترل‬ ‫متغیرهای پولی و مالی‪ ،‬اثربخش است‪،‬‬ ‫در غی��ر این ص��ورت اث��رات انتظاری‬ ‫کاه��ش ت��ورم و تقوی��ت پ��ول ملی‪،‬‬ ‫به‌سرعت رنگ خواهد باخت‪.‬‬ ‫‪ -۳‬احتمال کاهش صادرات غیرنفتی‬ ‫و افزای��ش واردات وج��ود دارد که باید‬ ‫به‌ط��ور دائم رص��د ش��ود و در کنترل‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫‪ -۴‬به‌ط��ور طبیع��ی ای��ن احتم��ال‬ ‫م��ی‌رود ک��ه کااله��ای زیر ن��رخ یک‬ ‫تومان احس��اس حق��ارت کنند! و برای‬ ‫عقده‌گشایی نرخ خود را افزایش دهند‪.‬‬ ‫‪ -۵‬کار حس��ابداران‪ ،‬مدیران مالی و‬ ‫نرم‌افزارهای پردازش مالی در محاسبه‬ ‫اعداد و ارقام ساده‌تر خواهد شد‪.‬‬ ‫حذف ‪ ۴‬صفر‬ ‫چه اثری در‬ ‫اقتصاد دارد؟‬ ‫نظرگاه‬ ‫آقای رئیس جمهوری‬ ‫یک تومن‬ ‫یعنی چقدر؟‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫محمدحسین ادیب‬ ‫کارشناس اقتصاد‬ ‫ح��ذف ‪ ۴‬صفر هی��چ اثری بر اقتص��اد ندارد؛‬ ‫نه تورم زاس��ت و ن��ه آثار ضدتورم��ی دارد‪ .‬در‬ ‫ث��روت افراد با حذف ‪ ۴‬صفر هیچ تغییری ایجاد‬ ‫نمی‌ش��ود‪ ،‬مردم خیال‌ش��ان راحت باشد‪ .‬پس‬ ‫چرا ضروری اس��ت که ‪ ۴‬صفر برداشته شود؟ در‬ ‫همه کش��ورهای جهان‪ ،‬پول ملی هر کش��ور در‬ ‫مقابل پول ملی کشورهای دیگر‪ ،‬ضریبی از یک‬ ‫است‪ .‬به‌عنوان نمونه یک دالر معادل ‪ ۱.۲۱‬پوند‬ ‫اس��ت‪ .‬در ایران یک دالر معادل ‪ ۱۲۰۰۰۰‬ریال‬ ‫اس��ت و این معقول نیست‪ .‬اگر ‪ ۴‬صفر برداشته‬ ‫ش��ود یک دالر ‪ ۱۲‬تومان می‌شود که البته یک‬ ‫مقدار تند اس��ت و باید ‪ ۵‬صفر برداش��ته ش��ود؛‬ ‫یعنی یک دالر معادل ‪ ۱.۲‬تومان باش��د و بانک‬ ‫مرکزی مقداری با احتیاط عمل کرده اس��ت‪ .‬اما‬ ‫در حقوق کارمندان چه تغییری ایجاد می‌شود؟‬ ‫ی��ک کارمند اگر اکنون ‪ ۳۰‬میلیون ریال حقوق‬ ‫می‌گی��رد ب��ا برداش��تن ‪ ۴‬صف��ر ‪ ۳۰۰۰‬تومان‬ ‫حقوق می‌گیرد که البته به دالر هم فرقی ندارد‪.‬‬ ‫درگذش��ته ‪ ۲۵۰‬دالر حقوق می‌گرفت (با دالر‬ ‫‪ ۱۲‬ه��زار تومان) و اکنون هم با دالر ‪ ۱۲‬تومان‬ ‫‪ ۲5۰‬دالر دریاف��ت می‌کند‪ .‬در مجموع می‌توان‬ ‫گف��ت حذف صفرها‪ ،‬تنها یک کار حس��ابداری‬ ‫اس��ت‪ .‬هیچ چیزی تغییر نمی‌کن��د‪ .‬فردی که‬ ‫پی��ش از این در بانک ‪ ۳‬میلیون تومان س��پرده‬ ‫داش��ت حاال ‪ ۳۰۰۰‬تومان س��پرده دارد اما این‬ ‫‪ ۳۰۰۰‬تومان پیش از این معادل ‪ ۲۵۰‬دالر بود‬ ‫و حاال هم همان ‪ ۲۵۰‬دالر اس��ت‪ .‬کس��انی که‬ ‫با برداش��تن ‪ ۴‬صفر تصور می‌کنند تورم کنترل‬ ‫می‌شود‪ ،‬نظام بانکی را نمی‌شناسند‪.‬‬ ‫حذف صفر‬ ‫دوای درد‬ ‫اقتصاد ایران‬ ‫نیست‬ ‫غالمرضا کیامهر‬ ‫اقتصاددان‬ ‫خبر کوتاه‌تر از آن بود که بتوان تصور کرد؛ در جلسه‬ ‫هی��ات دولت طرح مربوط به حذف ‪ 4‬صفر از پول ملی‬ ‫به تصویب رس��ید‪ .‬حذف یکباره ‪ ۴‬صف��ر از پول ملی‬ ‫ک��ه بحث‌های مربوط ب��ه آن در دولت‌های گوناگون‬ ‫سابقه داشته از موضوعاتی نیست که بتوان به‌سادگی‬ ‫از کنار آن گذش��ت‪ .‬با توج��ه به اینکه به‌دلیل افزایش‬ ‫انفجارآمیز حجم نقدینگی در جامعه و کاهش شدید‬ ‫و بی‌س��ابقه ارزش و ق��درت خرید پ��ول ملی‪ ،‬حفظ‬ ‫ری��ال به‌عنوان واحد پول مل��ی با هیچ منطق عقالیی‬ ‫و اقتص��ادی و موازی��ن علم حس��ابداری امکان‌پذیر‬ ‫نیس��ت‪ ،‬جایگزی��ن س��اختن آن با توم��ان به‌عنوان‬ ‫واحد رس��می پول ملی که س��ابقه‌ای دیرینه در بازار‬ ‫کس��ب‌وکار و مبادالت تجاری ما دارد و از همه مهم‌تر‬ ‫در عمل واحد پول ملی رایج و پذیرفته ش��ده در میان‬ ‫تمام ایرانیان به‌ش��مار می‌رود‪ ،‬می‌تواند تا حدودی به‬ ‫تس��هیل مب��ادالت تجاری و کس��ب‌وکارهای خرد و‬ ‫کالن در کش��ور ما کمک کند و ع�لاوه بر این به‌دلیل‬ ‫کاهش خود به خ��ود تعداد صفرها از تومان‪ ،‬عملیات‬ ‫حسابداری و محاسبات مالی هم برای بخش دولتی و‬ ‫هم برای س��ایر بخش‌های اقتصادی و معیشتی مردم‬ ‫عادی با س��هولت بیشتری انجام خواهد شد‪ .‬این یک‬ ‫ضرورت انکارناپذیر برای پول ملی ماست که سرانجام‬ ‫بای��د روزی تحقق پیدا کند‪ .‬اما برای تحقق آن نیازی‬ ‫به ح��ذف یکباره ‪ ۴‬صف��ر از پول مل��ی نخواهد بود و‬ ‫ب��ا تبدیل واحد پول ملی ب��ه تومان و حذف صفرهای‬ ‫بی‌ارزش و دس��ت‌وپاگیر با ش��یبی مالی��م که از نظر‬ ‫روانی هم برای جامعه و کنش��گران فضای کسب‌وکار‬ ‫و بازار قابل پذیرش باش��د این ه��دف برآورده خواهد‬ ‫ش��د‪ .‬اما انتخ��اب تومان به‌عنوان واحد رس��می پول‬ ‫ملی کمترین تاثیری در حل مشکالت بی‌حد و حصر‬ ‫اقتص��ادی امروز کش��ور که تورم دورقم��ی و رکود بر‬ ‫اغلب کس��ب‌وکارها حاکم است‪ ،‬نرخ مواد خوراکی و‬ ‫کاالهای اساسی افزایش بی‌وقف ‌ه و قدرت خرید مردم‬ ‫کاهش بی‌سابق ‌ه داش��ته و نرخ رشد اقتصادی و دیگر‬ ‫ش��اخص‌های اقتصادی منفی است‪ ،‬نخواهد داشت‪.‬‬ ‫همچنین دولت نمی‌تواند مشابه تصمیم‌گیری اخیر‬ ‫درباره تصویب طرح حذف ‪ ۴‬صفر از پول ملی‪ ،‬به‌طور‬ ‫مثال با گذراندن یک مصوبه نرخ ‪ ۴۰‬درصدی تورم را‬ ‫ب��ه ‪ ۵‬درصد کاهش دهد یا با گذراندن مصوبه دیگری‬ ‫قدرت خرید پولی را که در جیب مردم است چند برابر‬ ‫کند‪ .‬حذف ‪ ۴‬صفر از پول ملی هزینه‌های حسابداری‬ ‫و نرم‌افزاری بسیار سنگینی را که برای آنها ردیفی در‬ ‫بودجه دولت پیش‌بینی نش��ده بر اقتصاد بیمار کشور‬ ‫تحمی��ل خواهد ک��رد و خود به عام��ل دیگری برای‬ ‫افزایش حج��م نقدینگی با تغییر ن��ام ریال به تومان‬ ‫تبدیل خواهد ش��د‪ .‬حذف صفره��ا از پول ملی به جز‬ ‫تغییر ظاهری صورت‌مس��ئله‪ ،‬دردی از انبوه دردهای‬ ‫اقتصاد ما دوا نخواهد کرد‪.‬‬
‫شنبه‬ ‫‪ 19‬مرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 8‬ذی‌الحجه ‪1440‬‬ ‫‪ 10‬اوت ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1347‬‬ ‫پیاپی ‪2665‬‬ ‫مجوز‌ها‬ ‫پشتوانه می خواهند‬ ‫‪ ۶۲‬باغ اجازه‬ ‫ساخت‌وساز نگرفتند‬ ‫«نه» امالکی‌ها به‬ ‫دستکاری «کمیسیون»‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫مشکل صنعت مالکیت دولتی است‪ ،‬نه صفرها‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫عکس‪ :‬آیدا فریدی‬ ‫‹ ‹مشکالت را به‌هم گره نزنیم‬ ‫محمدقل��ی یوس��فی‪ ،‬عض��و هیات‌علم��ی دانش��گاه‬ ‫عالمه‌طباطبایی(دانش��کده اقتصاد) با گالیه از مخالفان‬ ‫به‬ ‫گفت‪ :‬چرا ح��ذف صفرها از پول ملی این‌قدر‬ ‫حساسیت‌برانگیز شده مش��خص نیست‪ .‬در تمام جهان‬ ‫وقت��ی که ارزش پول ملی کاه��ش پیدا می‌کند به مرور‬ ‫زم��ان این ض��رورت به وجود می‌آید که برای س��هولت‬ ‫معامالت و حسابداری و برای صرفه‌جویی در هزینه‌های‬ ‫دولتی و نیز آس��ان کردن مبادالت تج��اری و خیلی از‬ ‫مسائل دیگر‪ ،‬صفر پول ملی را حذف می‌کنند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬البته بزرگ کردن این مسئله از سوی برخی‬ ‫رسانه‌ها که به گونه‌ای انعکاس می‌دهند که با این حذف‬ ‫صفرها‪ ،‬کش��ور باید ره صد ساله را بپیماید و منجر به از‬ ‫بین رفتن فقر و بیکاری ش��ود یا اینکه اقتصاد را شکوفا‬ ‫کند برداشت اشتباهی است و در حال فرافکنی هستند‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬این موضوع بحث فنی و تخصصی اس��ت‬ ‫که ضرورت دار ‌د انجام ش��ود‪ .‬ب ‌ه طور قطع قرار نیست با‬ ‫حذف صفرها از پول ملی‪ ،‬مشکالتی که سال‌ها روی هم‬ ‫انباشته شده حل شود‪ .‬بنابراین‪ ،‬حذف صفر از پول ملی‬ ‫امری اجتناب‌ناپذیر است و اگر امروز این کار انجام نشود‬ ‫پس از مدتی باید ‪ ۱۰‬صفر حذف شود‪ .‬تاخیر انجام این‬ ‫امر‪ ،‬هزینه‌ای که به جامعه و ش��وکی که به اقتصاد وارد‬ ‫می‌کند به مراتب بیشتر است‪.‬‬ ‫این کارش��ناس حوزه اقتصادی‪-‬صنعت��ی تاکید کرد‪:‬‬ ‫ن باره بزرگنمایی کرد و مش��کالت را به‌هم‬ ‫نبای��د در ای ‌‬ ‫گره زد‪.‬‬ ‫او گفت‪ :‬این درک نادرس��تی از مسائل اقتصادی است‬ ‫که متاس��فانه عده‌ای به عنوان کارش��ناس آن را مطرح‬ ‫ن رو‪ ،‬معتقدم این کار باید انجام ش��ود و‬ ‫می‌کنن��د‪ .‬از ای ‌‬ ‫جراحی اجتناب‌ناپذیر برای پول ملی کشور است‪ .‬مانند‬ ‫فاطمه امیراحمدی‬ ‫حذف صفرها و اجرایی ش��دن آن چقدر می‌تواند روی رشد صنعت‬ ‫و ش��کوفایی واحدهای صنعتی تاثیر داشته باشد؟ زیرا از مشکالت‬ ‫اساسی این روزهای تولید‪ ،‬کمبود منابع مالی صنعتگران است‬ ‫تمام جراحی‌ها ممکن اس��ت پیامدهایی داشته باشد اما‬ ‫اینکه تصور ش��ود حالل مش��کالت اقتصادی و صنعتی‬ ‫اس��ت ب ‌ه طور مس��لم نمی‌تواند به‌تنهایی نابسامانی‌ها و‬ ‫ندانم‌کاری‌هایی که در طول س��ال‌ها انباش��ته ش��ده را‬ ‫جبران کند‪.‬‬ ‫‹ ‹تاخیر و شوک‌های آینده آن‬ ‫یوسفی گفت‪ :‬همه می‌دانیم درحال‌حاضر ارزش پول‬ ‫ملی به‌ش��دت پایین آمده اس��ت‪ .‬اگر از فردی که س��ن‬ ‫باالیی دارد پرس��یده ش��ود ‪ ۱۰۰‬س��ال پیش با ‪۱۰۰۰‬‬ ‫تومان چه چیزهایی می‌توانستید بخرید فهرست بلندی‬ ‫از کاالهای گوناگون به ش��ما ارائه می‌دهد‪ ۱۰۰ .‬س��ال‬ ‫پیش با یک قران می‌ش��د یک کیلو قند‌خرید در حالی‬ ‫‌که امروز یک کیلو قند ‪۱۰‬هزار تومان است‪ .‬به عبارتی‪،‬‬ ‫ارزش پ��ول ملی این‌ق��در افت کرده ک��ه ارزش ‪۱۰۰۰‬‬ ‫تومان ‪ ۱۰۰‬سال پیش برابر است با ‪ ۱۰۰‬میلیون تومان‬ ‫امروز‪.‬‬ ‫ای��ن عض��و هیات‌علم��ی دانش��کده اقتص��اد عالمه‬ ‫طباطبایی با اش��اره به تعدد صفرها ک��ه خواندن آن را‬ ‫دشوار کرده اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬سال به سال به تعداد صفرها‬ ‫اضافه می‌ش��ود‪ .‬برای مثال‪ ،‬نقدینگی در سال ‪ ۹۱‬رقمی‬ ‫نجومی است؛ ‪ ۴‬ممیز ‪ ۶۰۰‬ممیز بی‌نهایت صفر که قابل‬ ‫خواندن نیست‪ .‬سپس این رقم در سال ‪ ۹۷‬به ‪۱۷.۶۴۰‬‬ ‫ه��زار ه��زار میلیون ی��ا ‪ ۱۷.۶۴۰‬هزار میلیارد رس��یده‬ ‫اس��ت‪ .‬این اعداد را چگونه می‌ت��وان خواند؟ حتی برای‬ ‫کارشناسان و متخصصان خواندن آن دشوار است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬بنابراین وقتی ارزش ‪ ۱۰۰۰‬تومان بسیار‬ ‫پایین آم��ده و دیگر نمی‌توان کاالی��ی را با آن خرید یا‬ ‫خدماتی دریافت کرد چاپ پول‌های زیر ‪ ۱۰۰۰‬تومان به‬ ‫جز زیان برای کش��ور سودی ندارد‪ .‬اما هزینه‌هایی را به‬ ‫دولت تحمیل می‌کند و معتقدم این امر تصمیم درستی‬ ‫اس��ت که بانک مرکزی و دولت گرفته است و باید مورد‬ ‫حمایت قرار بگیرد‪ .‬حذف صفر کاری اجتناب‌ناپذیر است‬ ‫و دیر یا زود باید انجام ش��ود‪ .‬هر چه دیرتر انجام ش��ود‬ ‫لطمه و ش��وکی که به اقتصاد می‌زند به مراتب بیش��تر‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫‹ ‹رفع چالش‌های صنعتی‬ ‫یوس��فی با بیان اینکه مش��کالت سیاست‌های کالن‬ ‫کش��ور ارتباط��ی به ح��ذف صف��ر از پول مل��ی ندارد‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬موضوع‌ه��ا را باید از یکدیگ��ر تفکیک کرد و هر‬ ‫ک��دام را در جای خودش م��ورد ارزیابی قرار داد‪ .‬برخی‬ ‫از سیاس��ت‌‌گذاری هادر طول ‪ ۴۰‬سال گذشته مطلوب‬ ‫نب��وده و با مداخله دولت جل��وی نفوذ بخش خصوصی‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ش��هرک‌های صنعتی اس��تان فارس از‬ ‫مصوبه اصالح رده‌بندی اس��تقرار واحدهای صنعتی و تولیدی‬ ‫در منطق��ه ویژه اقتص��ادی کازرون در هیات‌وزیران خبر داد و‬ ‫گفت‪ :‬با‪ ‬اصالحیه انجام‌ش��ده‪ ،‬ظرفیت استقرار طیف بیشتری‬ ‫از واحده��ای تولیدی و صنعت��ی در این منطقه ویژه اقتصادی‬ ‫فراهم شده است‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش‬ ‫از اس��تان فارس احد فتوح��ی در بازدید‬ ‫معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری فارس از منطقه ویژه‬ ‫اقتصادی کازرون گفت‪ :‬با پیگیری‌های انجام‌شده‪ ،‬هیات‌وزیران‬ ‫ی عالی مناطق آزاد تجاری‪-‬صنعتی‬ ‫به پیشنهاد دبیرخانه شورا ‌‬ ‫و ویژه اقتصادی و به استناد تبصره (‪ )۱‬ماده (‪ )۱‬قانون تشکیل‬ ‫و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اس�لامی ایران گرایش‬ ‫منطقه ویژه اقتصادی کازرون را از «صنایع تبدیلی کشاورزی»‬ ‫گرفته شده است‪ .‬او ادامه داد‪ :‬اقتصاد ایران‪ ،‬دولتی است‬ ‫و ب��ا افزایش مداخله دولت‪ ،‬بخش خصوصی نتوانس��ته‬ ‫ن رو‪ ،‬صنایع داخلی هم‬ ‫فعالیت جدی داشته باشد‪ .‬از ای ‌‬ ‫نتوانستند رشد کنند‪ .‬برای رشد صنایع شاید بهترین راه‬ ‫اصالح برخی از قوانین کالن کش��وری اس��ت که بتواند‬ ‫می��دان عمل را به بخش خصوصی ده��د‪ .‬مانند اصالح‬ ‫برخی از موارد قانون اساس��ی تصمیمی اس��ت که باید‬ ‫جدی گرفته شود‪.‬‬ ‫این کارشناس حوزه اقتصاد یادآور شد‪ :‬قانون اساسی‬ ‫دولت را همه‌کاره و بخش خصوصی را هیچ‌کاره می‌داند‬ ‫که باید اصالح ش��ود‪ .‬این قان��ون در زمان خودش و در‬ ‫ش��رایط خاصی تصویب ش��د که کش��ور ثب��ات الزم را‬ ‫نداشت‪ .‬این قانون به هر دلیلی تصویب شده باشد امروز‬ ‫نیاز به اصالح دارد تا فعالیت‌های بنگاهی به مردم واگذار‬ ‫ش��ود‪ .‬به این ترتیب جامعه مدنی رشد می‌کند و بخش‬ ‫خصوصی رونق می‌گیر ‌د اما نباید انتظار داش��ته باش��یم‬ ‫با حذف صفر و یک سلس��له تاکتیک‌ها تمام مش��کالت‬ ‫اقتصادی‪ ،‬صنعتی و اجتماعی کشور حل شود‪.‬‬ ‫او گفت‪ :‬بانک مرکزی و دولت مدعی نیستند با حذف‬ ‫صفرها از پول ملی به‌دنبال رفع فقر یا بیکاری هس��تند‬ ‫یا تورم کنترل می‌شود‪ .‬شاید این تفکر کسانی است که‬ ‫جبهه‌گیری سیاسی دارند‪.‬‬ ‫این کارش��ناس اقتصاد با بی��ان اینکه حذف صفرها از‬ ‫پول ملی سیاستی است که باید انجام شود‪ ،‬گفت‪ :‬دلیل‬ ‫آن افزایش سال به سال نقدینگی است که هزینه چاپ‬ ‫و امحای پول را هم باال برده است‪ .‬اما برای رشد صنایع‬ ‫باید قانون اساس��ی اصالح شود چراکه اجازه گسترده به‬ ‫دولت داده است‪ .‬دولت نتوانسته با کشورها تعامل جدی‬ ‫داشته باش��د تا منجر به جذب س��رمایه و سرمایه‌گذار‬ ‫خارج��ی ش��ود‪ .‬در این‌ب��اره وقتی صنعتگ��ر نمی‌تواند‌‌‌‬ ‫فناوری را وارد کند نباید انتظار رشد از آن داشت‪ .‬برای‬ ‫جذب س��رمایه تضمین و امنی��ت داخلی وجود ندارد تا‬ ‫حقوق مالک و سرمایه‌اش حفظ شود‪.‬‬ ‫یوس��فی گفت‪ :‬ب��رای ش��کوفایی در بخ��ش صنعت‬ ‫باید فضای کس��ب‌وکار مساعد ش��ود و دولت به بخش‬ ‫خصوصی اجازه س��رمایه‌گذاری بدهد‪ .‬در ش��رایطی که‬ ‫تولید مورد بی‌توجهی قرار گرفته یا سودآور نیست همه‬ ‫وارد فعالیت‌های زودبازده مانند تجارت می‌ش��وند که از‬ ‫این طریق سودهای کالن به‌دست آورده و تولید مغفول‬ ‫می‌ماند‪.‬‬ ‫‹ ‹کاهش هزینه چاپ و کاغذ‬ ‫نصراهلل محمدحسین فالح‪ ،‬عضو انجمن مدیران صنایع‬ ‫شتاب در راه‌اندازی منطقه ویژه اقتصادی کازرون‬ ‫به «صنعت��ی با اولویت صنایع تبدیلی‪-‬کش��اورزی» تغییر داد‬ ‫که این موضوع بستر مناسبی برای استقرار صنایع دیگر را نیز‬ ‫فراهم می‌کند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬درحال‌حاضر زیرس��اخت‌های اولی��ه مانند برق‪،‬‬ ‫شبکه توزیع آب‪ ،‬شبکه فاضالب‪ ،‬خیابان‌کشی‪ ،‬معابر‪ ،‬آسفالت‬ ‫برخی معابر‪ ،‬تصفیه‌خانه فاضالب و فنس‌کش��ی در این منطقه‬ ‫انجام شده است‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان فارس با اشاره‬ ‫به در نظر گرفتن اعتبار برای تکمیل زیرس��اخت‌ها و س��اخت‬ ‫انبارها و س��اختمان گمرک در بودجه امسال این منطقه ویژه‬ ‫اقتص��ادی افزود‪ :‬امیدواری��م با تخصیص اعتبارات و اس��تقرار‬ ‫گم��رک‪ ،‬فعالیت منطقه ویژه اقتصادی کازرون تا پایان س��ال‬ ‫وارد مرحله اجرایی ش��ود‪ .‬وی همچنین از ارس��ال پیش��نهاد‬ ‫و کارشناس نیز حذف صفر از پول ملی را امری پسندیده‬ ‫می‌داند که هزینه‌های کشور را در چاپ اسکناس کاهش‬ ‫می‌دهد‪ .‬او در ادامه سخنان یوسفی گفت‪ :‬این بحث برای‬ ‫نخس��تین‌بار نیست که مطرح ش��ده و پیش‌تر هم بارها‬ ‫مطرح ش��ده بود‪ .‬قابل فهم نیس��ت چرا برخی گروه‌ها با‬ ‫ح��ذف صفر از پول ملی مخالف هس��تند‪ .‬از دیدگاه من‬ ‫حذف صف��ر از پول ملی هیچ تاثیری در اقتصاد کش��ور‬ ‫نخواهد گذاشت بلکه هزینه‌های ملی را کاهش می‌دهد‪.‬‬ ‫کش��ورهای زی��ادی مانند ترکی��ه پس از یک سلس��له‬ ‫اصالحات در واحد پول ملی خودش��ان‪ ،‬حدود ‪ ۲۵‬سال‬ ‫پی��ش این کار را انجام دادند‪ ،‬برزیل هم صفرها را از پول‬ ‫مل��ی خود حذف کرد‪ .‬وی اف��زود‪ :‬با انجام این امر تغییر‌‬ ‫و تاثیری در وضعیت صنعتی کشورها ب ‌ه وجود نیامد‪.‬‬ ‫فالح در پاس��خ به این پرس��ش که آی��ا حذف صفر از‬ ‫پ��ول ملی هیچ تاثی��ر مثبت یا منفی در صنایع کش��ور‬ ‫ن��دارد‪ ،‬گفت‪ :‬حداقل می‌توانم درک کنم یک اس��کناس‬ ‫‪ ۱۰۰۰‬تومانی وقتی چاپ می‌شود به عنوان یک صنعتگر‬ ‫می‌فهمم که رنگ‪ ،‬کاغ��ذ‪ ،‬نوار امنیتی و هزینه چاپ در‬ ‫حال پرداخت است‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬وقتی س��وار تاکس��ی می‌ش��وید پرداخت‬ ‫‪ ۱۰۰۰‬توم��ان ب��ه عن��وان کرایه خنده‌دار اس��ت و ‪ ۵‬یا‬ ‫‪۱۰‬هزار تومانی باید پرداخت کرد‪ .‬بنابراین‪ ،‬س��اده است‬ ‫چاپ اسکناس‌های زیر ‪ ۱۰۰۰‬تومان به‌لحاظ مواد اولیه‬ ‫تولید پول فلزی و کاغذی هزینه برای اقتصاد کشور دارد‬ ‫و با حذف صفرها می‌توان هزینه‌های کاغذ و چاپ را کم‬ ‫کرد‪ .‬در نتیجه امری مثبت است‪.‬‬ ‫محمدقلی یوسفی‬ ‫نباید انتظار‬ ‫داشته باشیم‬ ‫با حذف صفر‬ ‫و یک سلسله‬ ‫تاکتیک‌ها‬ ‫تمام مشکالت‬ ‫اقتصادی‪،‬‬ ‫صنعتی و‬ ‫اجتماعی کشور‬ ‫حل شود‬ ‫‹ ‹تاثیر در صورت‌های مالی‬ ‫ف�لاح در ادامه ب��ا بیان اینک��ه برای مقطع��ی تغییر‬ ‫حس��ابداری رخ می‌دهد‪ ،‬گفت‪ :‬خیلی از مفاهیم متاثر از‬ ‫حذف صفرها خواهد ش��د اینک��ه صورت‌های مالی برای‬ ‫پیش از تغییر است یا بعداز آن‪ .‬ب ‌ه دنبال تغییر در تولید‬ ‫ای��ن صورت‌های مالی ی��ک بار ایجاد هزین��ه می‌کند و‬ ‫طبیعی است‪.‬‬ ‫پول‬ ‫شود‬ ‫قرار‬ ‫وقتی‬ ‫گفت‪:‬‬ ‫صنایع‬ ‫مدیران‬ ‫انجمن‬ ‫عضو‬ ‫نصراهلل محمدحسین فالح‬ ‫ملی تغییر کند تهیه صورت مالی برای اس��تفاده ذی‌نفع‬ ‫وقتی یک‬ ‫یک اجبار قانون می‌شود و این اجبار قانونی باید جاهایی‬ ‫کنترل ش��ود‪ ،‬البته تمام این مس��ائل تنها برای یک بار‬ ‫اسکناس‬ ‫اس�� ‌‬ ‫ت به‌ویژه اگر اصرار نباش��د پول جدید را پول قدیم ‪ ۱۰۰۰‬تومانی‬ ‫بنامی��م یا برای پول جدید نامی دیگر انتخاب کنیم‪ .‬این‬ ‫چاپ می‌شود‬ ‫مسائل بیشتر برای فهم اجتماعی موضوع است‪.‬‬ ‫به عنوان‬ ‫او اظهار کرد‪ :‬اگر تغییراتی که ممکن اس��ت فقط یک‬ ‫بار ایجاد ش��ود نادیده گرفته ش��ود اص��ل موضوع خیر یک صنعتگر‬ ‫اس��ت اما نمی‌تواند انتظار داش��ت تح��والت خاصی در می‌فهمم که‬ ‫صنعت رخ دهد‪ .‬فالح در پایان گفت‪ :‬کش��ورهایی که در‬ ‫ش��رایط تورم س��نگین صفرها را از پول ملی خود حذف رنگ‪ ،‬کاغذ‪ ،‬نوار‬ ‫کردن��د‪ ،‬آن هم نه یک بار بلکه چند بار مانند ترکیه؛ آیا امنیتی و هزینه‬ ‫اقتصاد و صنعت‌ش��ان دچار آس��یب شد؟ حتی یک نوع‬ ‫چاپ دارد‬ ‫لذت کوتاه‌مدت به بازار می‌دهد اینکه دیگر لزومی ندارد‬ ‫نگران حتی تلفظ اعداد و ارقام باشیم‪.‬‬ ‫قیمت‌گ��ذاری اراضی ای��ن منطقه ویژه اقتصادی به س��ازمان‬ ‫صنایع کوچک و ش��هرک‌های صنعت��ی ایران خبر داد و گفت‪:‬‬ ‫با تصویب آن در س��ازمان در هفته‌های آینده‪ ،‬به‌صورت رسمی‬ ‫واگذاری اراضی به سرمایه‌گذاران آغاز می‌شود‪.‬‬ ‫فتوح��ی با بیان اینکه زیرس��اخت‌های اولی��ه و نیز عملیات‬ ‫فنس‌کش��ی ب��ا هدف محصور ش��دن ای��ن منطقه بر اس��اس‬ ‫نقشه‌های گمرک انجام شده است‪ ،‬گفت‪ :‬بر اساس مذاکرات با‬ ‫گمرک جمهوری اس�لامی ایران مقرر شده گمرک نیز مستقر‬ ‫ش��ود که در این زمینه ساختمان موقت گمرک نیز آماده شده‬ ‫است‪ .‬مدیرعامل شرکت ش��هرک‌های صنعتی استان فارس با‬ ‫اش��اره به اینک��ه تاکنون برای اجرای زیرس��اخت‌ها در منطقه‬ ‫ویژه اقتص��ادی کازرون افزون‌بر ‪ ۷۰‬میلیارد ریال اعتبار هزینه‬ ‫شده است‪ ،‬گفت‪ :‬در این زمینه طرح‌های عمرانی و زیرساختی‬ ‫مانند زیرسازی و جدول‌گذاری‪ ،‬شبکه ‪ ۲۰‬کیلوولت برق‪ ،‬شبکه‬ ‫توزیع آب‪ ،‬شبکه فاضالب‪ ،‬ساخت مخزن یک هزار مترمکعبی‪،‬‬ ‫تصفیه‌خانه فاضالب و عملیات فنس‌گذاری اجرا شده است‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اجرای ش��بکه داخل��ی گاز در منطقه ویژه‬ ‫اقتصادی کازرون‪ ،‬گفت‪ :‬عملیات اجرایی گازرسانی نیز در حال‬ ‫انجام اس��ت که امیدواریم این منطقه ویژه اقتصادی به شبکه‬ ‫سراسری گاز نیز متصل شود‪.‬‬ ‫فتوحی با بیان اینکه منطقه ویژه اقتصادی کازرون در زمینی‬ ‫ب��ه مس��احت ‪ ۷۳‬هکتار راه‌اندازی می‌ش��ود ک��ه ‪ ۵۰‬هکتار از‬ ‫آن صنعتی اس��ت و این میزان نیز قابل افزایش اس��ت‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫امیدواری��م با توج��ه به قابلیت‌ه��ای موج��ود در منطقه ویژه‬ ‫اقتص��ادی کازرون‪ ،‬ای��ن منطقه بتوانند زمینه مناس��بی برای‬ ‫ایجاد اشتغال پایدار و صادرات فراهم کند‪.‬‬ ‫عض��و فراکس��یون والی��ی مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی با بیان اینکه کس��ب‌وکارهای نوپا با‬ ‫ایجاد مش��اغل بس��یار‪ ،‬جوانان تحصیلکرده را‬ ‫ج��ذب ب��ازار کرده‌اند‪ ،‬پیش��نهاد داد تا ردیف‬ ‫بودجه‌ای مجزا برای حمایت از سرمایه‌گذاران‬ ‫اس��تارت‌آپی در نظ��ر گرفت��ه ش��ود چراک��ه‬ ‫گسترش استارت‌آپ‌ها به کاهش نرخ بیکاری‬ ‫و تقوی��ت اقتصاد مقاومتی در ش��رایط جنگ‬ ‫اقتصادی کمک می‌کند‪.‬‬ ‫س��یدمحمدجواد ابطح��ی در گفت‌وگ��و‬ ‫ب��ا خانه مل��ت با اش��اره ب��ه جای��گاه و تاثیر‬ ‫مثب��ت س��رمایه‌گذاران ح��وزه کارآفرین��ی و‬ ‫کسب‌وکارهای استارت‌آپی در جنگ اقتصادی‬ ‫کنونی کش��ور‪ ،‬گف��ت‪ :‬کس��ب‌وکارهای نو با‬ ‫ایجاد مش��اغل بس��یار به‌ویژه در حوزه آی‌تی‬ ‫و آی‌س��ی‌تی‪ ،‬جوانان متخصص و تحصیلکرده‬ ‫را جذب ب��ازار کار کرده‌ان ‌د ت��ا جایی که آمار‬ ‫اش��تغال در حوزه کسب‌وکارهای نوپا به ‪۱۰۰‬‬ ‫هزار نفر نیز رسیده است‪.‬‬ ‫نماین��ده م��ردم خمینی‌ش��هر در مجل��س‬ ‫ش��ورای اس�لامی ادام��ه داد‪ :‬اپلیکیش��ن‌ها و‬ ‫سامانه‌های موثر و کارگشا از سوی متخصصان‬ ‫و س��رمایه‌گذاران کس��ب‌وکارهای نوی��ن و‬ ‫اس��تارت‌آپی خلق ش��ده‌اند‪ ،‬این اپلیکیشن‌ها‬ ‫عالوه‌ب��ر کمک به دول��ت الکترونیک‪ ،‬هدایت‬ ‫وق��ت و زمان‪ ،‬کاهش هزینه‌ها و ارائه اطالعات‬ ‫درست و به‌موقع را نیز موجب شده‌اند‪.‬‬ ‫ابطح��ی ب��ا بی��ان اینک��ه مع��اون علمی و‬ ‫فن��اوری رئیس‌جمهوری و وزی��ر ارتباطات و‬ ‫فن��اوری اطالع��ات بارها در مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی و موقعیت‌های دیگر موضوع حمایت‬ ‫از کارآفرینان اس��تارت‌آپی را مطرح کرده‌اند‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬اگرچه حمایت از کارآفرینان استارت‌آپی‬ ‫به‌طور کلی در دس��تورکار ق��رار دارد اما نظام‬ ‫بانکی و اداری کنونی با ایجاد انواع مش��کالت‬ ‫برای آنها موجب دلس��ردی این فعاالن ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫ب��ه گفته ابطح��ی‪ ،‬ارائه نکردن تس��هیالت‬ ‫مناس��ب به س��رمایه‌گذاران کس��ب‌وکارهای‬ ‫اس��تارت‌آپی و درخواس��ت وثیقه و سندهای‬ ‫س��نگین ب��رای ارائه وام و دیگر تس��هیالت از‬ ‫جمله مش��کالت ایجاد ش��ده برای فعاالن این‬ ‫عرصه از سوی نظام بانکی و اداری است‪.‬‬ ‫عض��و فراکس��یون والی��ی مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی ب��ا ی��ادآوری بازدی��د تع��دادی از‬ ‫نماین��دگان مجلس از یک��ی از پارک‌های علم‬ ‫و فناوری بیان ک��رد‪ :‬متخصصان این پارک از‬ ‫توانایی طراحی سامانه جدیدی در حوزه آی‌تی‌‬ ‫سخن گفتند اما به دلیل حمایت نشدن‪ ،‬قصد‬ ‫محدود کردن فعالیت خود را داشتند در حالی‬ ‫‌که تقویت همین پارک علم و فناوری می‌تواند‬ ‫موجب جذب جوانان تحصیلکرده شود‪.‬‬ ‫وی ب��ه وزی��ر ارتباطات و فن��اوری و معاون‬ ‫علم��ی و فن��اوری رئیس‌جمهوری پیش��نهاد‬ ‫دا ‌د ردی��ف بودج��ه‌ای مجزا ب��رای حمایت از‬ ‫س��رمایه‌گذاران کسب‌وکارهای استارت‌آپی در‬ ‫نظر گرفته ش��ود‪ ،‬در واق��ع عالوه‌بر اختصاص‬ ‫درص��دی از مناب��ع صن��دوق توس��عه ملی به‬ ‫نخبگان دانش‌بنیان‪ ،‬بودجه جداگانه‌ای نیز به‬ ‫استارت‌آپ‌ها اختصاص بگیرد چراکه گسترش‬ ‫اس��تارت‌آپ‌ها به کاهش نرخ بیکاری و تقویت‬ ‫اقتص��اد مقاومتی در ش��رایط جنگ اقتصادی‬ ‫کنونی کمک می‌کند‪.‬‬ ‫این نماینده مجلس ش��ورای اسالمی از نظر‬ ‫مس��اعد وزیر ارتباطات و فن��اوری اطالعات و‬ ‫معاون علمی و فن��اوری رئیس‌جمهوری برای‬ ‫اختصاص ردیف بودجه مج��زا به فعالیت‌های‬ ‫اس��تارت‌آپی خبر داد و ب��رای تحقق این مهم‬ ‫در الیحه بودجه سال ‪ ۹۹‬ابراز امیدواری کرد‪.‬‬ ‫ابطحی همچنین خواهان کمک صدا و سیما‬ ‫به شرکت‌های استارت‌آپی و تبلیغ خدمات آنها‬ ‫با نرخ ارزان شد و گفت‪ :‬بهتر است سیمای ملی‬ ‫به این ش��رکت‌ها به چش��م بنگاه‌های سودآور‬ ‫نگاه نکند و هزینه‌های تبلیغات‌شان را کاهش‬ ‫دهد تا جامعه با نوع فعالیت آنها آشنا شود‪ .‬وی‬ ‫ب��ا انتقاد از قرار دادن س��رمایه‌گذاران خارجی‬ ‫در مقاب��ل س��رمایه‌گذاران داخل��ی در حوزه‬ ‫کس��ب‌وکارهای نوپا‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬ش��بکه‌های‬ ‫مجازی داخلی از این س��وءمدیریت لطمه‌های‬ ‫بسیاری خورده‌اند البته در صحبت‌های حدود‬ ‫یک ماه گذش��ته نمایندگان فراکسیون والیی‬ ‫مجلس ب��ا محمدجواد آذری‌جهرمی‪ ،‬قول‌های‬ ‫حمایت از شبکه‌های مجازی داخلی داده شد‪.‬‬ ‫ابطحی معتقد است دولت و دیگر قوا به‌طور‬ ‫کل نگاه حمایتی به اس��تارت‌آپ‌ها داشته و بر‬ ‫پای��ه آخری��ن آمارها فعالیت آنها از س��ال ‪۹۶‬‬ ‫تاکنون رشد داشته است‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫بودجه‌ای مجزا برای‬ ‫حمایت از سرمایه‌گذاران‬ ‫استارت‌آپی‬ ‫کارشناسان حوزه اقتصاد معتقدند‬ ‫هیات‌دولت چهارشنبه ‪ ۹‬مرداد ‪ ،۹۸‬الیحه پیشنهادی‬ ‫بان��ک مرکزی مبنی‌بر تغییر واح��د پول ملی از ریال به‬ ‫توم��ان و حذف ‪ ۴‬صفر را پس از گذش��ت ‪ ۲۴‬س��ال به‬ ‫تصویب رساند‪.‬‬ ‫اکنون این پرس��ش‌ها مطرح اس��ت که این تصمیم و‬ ‫اجرایی ش��دن آن چقدر می‌تواند روی رش��د صنعت و‬ ‫ش��کوفایی واحده��ای صنعتی تاثیر داش��ته باش��د؟ از‬ ‫مشکالت اساسی این روزهای تولید‪ ،‬کمبود منابع مالی‬ ‫صنعتگران اس��ت‪ .‬آیا حذف صفره��ا کمبود نقدینگی و‬ ‫گرانی نهاده‌های تولید را جب��ران می‌کند؟ این موضوع‬ ‫چق��در می‌تواند در کاهش هزینه‌های س��ربار موجود و‬ ‫معامالت بازار محصوالت داخلی تاثیر داشته باشد؟‬ ‫در واقع حذف صفرها از پول ملی با هدف حفظ کارآیی‬ ‫پول ملی‪ ،‬تسهیل و بازیابی نقش ابزارهای پرداخت نقد‬ ‫در تب��ادالت پولی داخلی اتخاذ ش��د‪ .‬کارشناس��ان اما‬ ‫معتقدند حذف صفر از پ��ول هیچ تاثیری بر متغیرهای‬ ‫اقتصادی مانند تورم‪ ،‬بیکاری‪ ،‬رش��د یا رکود اقتصادی‪،‬‬ ‫تولید‪ ،‬ارزش پول و قدرت خرید ندارد زیرا این متغیرها‬ ‫تحت‌تاثیر سیاست‌های اقتصادی پولی‪ ،‬مالی و درآمدی‬ ‫دولت قرار داشته و متاثر از تعداد صفرهای پول نیستند‬ ‫چراکه کشورهای بس��یاری این کار را انجام داده‌اند‪ .‬اما‬ ‫حذف صفرها‪ ،‬پیش��نهادی اس��ت که س��ال‌های زیادی‬ ‫مطرح شده و تاکنون به تصویب هیچ دولتی نرسیده بود‪.‬‬ ‫مخالفان این تصمیم معتقدند حذف صفر از پول ملی‬ ‫منجر به ایجاد تورم می‌شود و اگر بسترهای الزم فراهم‬ ‫نباش��د‪ ،‬تصمیم درستی نیست‪ ،‬ضمن اینکه هزینه‌هایی‬ ‫به جامعه برای جایگزینی اسکناس‌های موجود تحمیل‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫موافق��ان حذف صفر از پول ملی کش��ور نیز معتقدند‬ ‫نباید تصور ش��ود که ب��ا انجام این امر همه مش��کالت‬ ‫اقتصادی رفع می‌ش��ود‪ .‬حذف صفر از پول ملی می‌تواند‬ ‫ی که‬ ‫باعث س��هولت در مبادالت مردم شود اما در صورت ‌‬ ‫این طرح به‌خوبی عملیاتی شود‪.‬‬ ‫در کلیت موضوع بیشتر کارشناسان اقتصادی معتقدند‬ ‫حذف صفر پول ملی تاثیری در صنعت و اقتصاد کش��ور‬ ‫نداش��ته و فقط هزینه چاپ اسکناس را کاهش می‌دهد‪.‬‬ ‫ش��اید همین موضوع س��بب ش��ود دول��ت در پرداخت‬ ‫تس��هیالت و مشوق‌های مالی با دس��ت بازتر عمل کند‬ ‫و کمک بیشتری به صنایع و واحدهای تولیدی شود‪.‬‬ ‫‪3‬‬
‫‪4‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 19‬مرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 8‬ذی‌الحجه ‪1440‬‬ ‫‪ 10‬اوت ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1347‬‬ ‫پیاپی ‪2665‬‬ ‫صنعت‬ ‫تجارت‬ ‫چرا شهرک‌های صنعتی کارآمد نیستند؟‬ ‫یادداشت‬ ‫تحقیق‌وتوسعه‬ ‫بستر ورود‬ ‫به‌زنجیره‬ ‫تامین‌ جهانی‬ ‫مجوز‌ها پشتوانه می خواهند‬ ‫امراهلل امینی‬ ‫عضو هیات‌علمی دانشکده اقتصاد‬ ‫دانشگاه عالمه‬ ‫در ش��رایط رکود اقتصادی بیش��ترین آسیب‬ ‫را تولیدکنن��ده و بخش عرض��ه می‪‎‬بیند و در این‬ ‫شرایط برای مصرف‪‎‬کننده استفاده از محصوالت‬ ‫ارزان‌قیم��ت قاچ��اق ی��ا تولید زیرپل��ه‌ای صرفه‬ ‫اقتصادی بیشتری دارد که این زنگ خطری برای‬ ‫صنعت است‪ .‬این آسیب‪‎‬ها ناشی از رکود‪ ،‬تورم‪ ،‬نرخ‬ ‫ارز‪ ،‬بهره باال‪ ،‬مس��ائل مالیاتی و دیگر عواملی است‬ ‫ک��ه قدرت رقابت را از تولیدکننده داخل می‌گیرد‬ ‫و س��هم بازار او را کاه��ش می‌دهد‪ .‬از دیگر عوامل‬ ‫آس��یب‌پذیری صنعت این اس��ت که محصوالت‬ ‫س��اخت ایران در ش��بکه جهانی راه نیافته است؛‬ ‫بنابراین راه خروج از بحران اصالح س��اختارهای‬ ‫داخلی اس��ت اینک��ه همه ام��ور در خدمت تولید‬ ‫باشد ذهن و فکر مسئوالن سیاست‌گذار به معنای‬ ‫واقعی به س��وی تولیدمحوری برود تا انگیزه الزم‬ ‫ایج��اد ش��ود‪ .‬در بحث ص��ادرات نرخ تمام ش��ده‬ ‫به‌دلی��ل تورم باالس��ت ازای��ن‌رو ت��وان رقابت از‬ ‫صنعگران داخلی گرفته شده است‪ .‬برای رهایی از‬ ‫این فضا باید تقاضا ایجاد شود‪ .‬از سویی دیگر‪ ،‬افراد‬ ‫به‌دلیل سودی که تجارت و وارد کردن محصوالت‬ ‫دارد رغبت و اشتیاق زیادی نسبت به تولید دارند‪.‬‬ ‫این مسئل ‌ه نیاز به بررس��ی در تمام ابعاد از قاچاق‬ ‫کااله��ا و تعرف��ه آنها تا مش��کالت داخلی محیط‬ ‫کس��ب‌وکار دارد‪ .‬سیاس��ت‌گذاری‌ها و برنامه‌ها‬ ‫نیاز ب��ه اصالح دارند تا بعد تولید پررنگ‌تر ش��ده‬ ‫و در کن��ار آن ب��ا کاهش برخ��ی چالش‌ها مانند‬ ‫بهره‌ه��ای بانکی و تس��هیل فضای کس��ب‌وکار‬ ‫تالش ش��ود محصوالت با نرخ رقابتی عرضه شوند‬ ‫که ضم��ن تامین رضای��ت مصرف‌کننده داخلی‬ ‫امکان همراهی در ش��بکه جهانی را داشته باشند‪.‬‬ ‫تجهیز بخش‌های تحقیق و توسعه می‌تواند بسیار‬ ‫راهگشا باش��د که در صنعت نادیده گرفته شده و‬ ‫هزینه‌ای که برای آن بای��د درنظر گرفت به‌دلیل‬ ‫مش��کالت مالی و کمبود نقدینگی انجام نش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬نگاه به آینده باعث می‌شود تا نوع تفکر در‬ ‫تولید تغییر کند زیرا پیش��رفت و توس��عه یکی از‬ ‫الزامات فعالیت‌های تولیدی است‪ .‬رمز ماندگاری‬ ‫برخی نش��ان‌ها در بازارهای جهانی به همین امر‬ ‫برمی‌گردد که از سوی تولیدکننده داخلی نادیده‬ ‫گرفت��ه ش��ده و مدیران باالدس��تی به‌طور جدی‬ ‫پیگیر آن نبوده‌اند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫درخواست تجدید‬ ‫ارزیابی دارایی‌های‬ ‫ایران‌خودرو و سایپا‬ ‫عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای‬ ‫اس�لامی گفت‪ :‬دیوان محاس��بات طی نامه‌ای از‬ ‫وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت خواس��ت پیش از‬ ‫واگذاری ایران‌خودرو و سایپا دارایی این شرکت‌ها‬ ‫تجدید ارزیابی ش��ده و قیمت‌ها بروزرسانی شود‪.‬‬ ‫ن��ادر قاضی‌پ��ور درگفت‌وگو با خان��ه ملت درباره‬ ‫صورت‌های مالی خودروس��ازان مبن��ی بر زیانده‬ ‫بودن این ش��رکت‌ها‪ ،‬گفت‪ :‬ادعای ورشکس��تگی‬ ‫و زیان��ده ب��ودن خودروس��ازی‌ها ب��ه هیچ وجه‬ ‫قاب��ل قبول نیس��ت چراک��ه این ش��رکت‌ها باید‬ ‫دارایی‌ها‪ ،‬ماش��ین‌آالت و تجهیزات خود را دوباره‬ ‫ارزیاب��ی کرده و نرخ آنه��ا را روزانه در صورت‌های‬ ‫مال��ی درج کنند‪ .‬او اف��زود‪ :‬در صورتی که دارایی‬ ‫خودروس��ازان براس��اس دالر ‪ ۱۲‬ه��زار تومانی‬ ‫ارزیابی شود ارزش آن بیش از بدهی آنها است‪ ،‬به‬ ‫همین دلیل دیوان محاس��بات طی نامه‌ای از رضا‬ ‫رحمانی‪ ،‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت خواس��ت‬ ‫پیش از واگذاری ایران‌خودرو و س��ایپا دارایی این‬ ‫ش��رکت‌ها تجدید ارزیابی و قیمت‌ها بروزرسانی‬ ‫شده و پس از آن س��هام دولت در خودروسازی‌ها‬ ‫از طری��ق بورس در چند مرحله واگذار ش��ود‪ .‬وی‬ ‫با بیان اینکه خودروس��ازان با ادعای زیانده بودن‬ ‫ش هس��تند از دول��ت امکانات بیش��تری‬ ‫در ت�لا ‌‬ ‫دریاف��ت کنند‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬بازار انحصاری موجود‪،‬‬ ‫ممنوعی��ت واردات خودرو و تامین تس��هیالت ‪۴‬‬ ‫هزار میلیارد تومانی از جمله حمایت‌های دولت از‬ ‫خودروسازان است و این شرکت‌ها درصدد هستند‬ ‫با ادعای ورشکس��تگی حمایت‌های بیش��تری از‬ ‫دولت دریافت کنند‪ .‬این نماینده مردم در مجلس‬ ‫ده��م اضافه ک��رد‪ :‬در حالی که خودروس��ازان با‬ ‫اس��تناد به صورت‌های مالی ادع��ای زیا‌ده بودن‬ ‫می‌کنند‪ ،‬این پرس��ش به ذهن خطور می‌کند که‬ ‫کدام نهاد و س��ازمانی دارایی آنها را ارزیابی کرده‬ ‫اس��ت؟ آیا ارزیابی‌ها اس��تاندارد است؟ قاضی‌پور‬ ‫گفت‪ :‬این در حالی است که بازار خودرو انحصاری‬ ‫بوده و ش��ورای رقابت باید به فرآیند قیمت‌گذاری‬ ‫آن ورود کند در غیر این صورت س��ازمان حمایت‬ ‫مصرف‌کنندگان و تولید‌کنن��دگان باید بر بازار و‬ ‫نرخ چهارچرخ‌ها نظارت کافی داشته باشد‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫گروه صنعت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫اعط��ای وام‌های بی‌حس��اب و کتاب ب��ه واحدهای‬ ‫تولیدی با بهره‌های کمرش��کن و غیرمنطقی و از سوی‬ ‫دیگر‪ ،‬تامین نشدن تسهیالت مورد نیاز در مدت زمان‬ ‫تعیین ش��ده و فش��ار بانک‌ها برای پرداخت اقساط‪ ،‬از‬ ‫عوامل ورشکس��تگی واحدهای صنعتی‌تولیدی کشور‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹اعدادی که خروجی ندارند‬ ‫به‌جرات‬ ‫می‌توان گفت‬ ‫یکی از دالیل‬ ‫اصلی شکست‌‬ ‫در واحدهای‬ ‫تولیدی‪ ،‬نبود‬ ‫آموزش و ارائه‬ ‫ندادن مشاوره‬ ‫درست به‬ ‫سرمایه‌گذاران‬ ‫است‬ ‫به گزارش عصر ایران‪ ،‬حمید حقیقی از کارشناس��ان‬ ‫حوزه صنعت گفت‪ :‬در طول چند دهه گذشته‪ ،‬دولت‌ها‬ ‫با هدف س��اماندهی و ایجاد زیرساخت‌های الزم برای‬ ‫ایج��اد واحدهای تولیدی و صنعتی‪ ،‬مناطقی را در نظر‬ ‫گرفته و شهرک‌های صنعتی را به‌وجود آوردند‪ .‬براساس‬ ‫آمار س��ازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی‪ ،‬تا‬ ‫پایان اسفند س��ال ‪ ،۹۷‬از ‪ ۹۹۲‬واحد شهرک صنعتی‬ ‫مصوب‪ ۸۱۱ ،‬واحد در کش��ور به بهره‌برداری رسیده و‬ ‫در این نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی‪۴۳ ،‬هزار‬ ‫و ‪ ۴۷۳‬واحد به بهره‌برداری رسیده که در این واحدها‬ ‫‪ ۸۷۶‬هزار و ‪ ۶۵۰‬نفر مشغول به‌کار شده‌اند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬این آمار به ظاهر خوب و امیدوار‌کننده‬ ‫نش��ان می‌دهد اف��راد زیادی تمایل دارن��د در مناطق‬ ‫گوناگ��ون در زمینه تولی��د س��رمایه‌گذاری کنند‪ .‬اما‬ ‫فعاالن اقتص��ادی در ش��هرک‌های صنعتی تا چه حد‬ ‫موفق بوده‌اند؟‬ ‫او عن��وان ک��رد‪ :‬براس��اس آمار س��ال گذش��ته این‬ ‫س��ازمان‪ ،‬حدود ‪۱۱‬هزار و ‪ ۸۰۰‬واحد در شهرک‌های‬ ‫صنعت��ی کمتر از ‪۵۰‬درصد‪ ،‬حدود ‪۱۴‬هزار و ‪ ۵۰‬واحد‬ ‫بین ‪ ۵۰‬تا ‪۷۰‬درص��د و نیز حدود ‪۷‬هزار و ‪ ۱۵۰‬واحد‬ ‫فعال هس��تند‪ .‬این کارش��ناس حوزه صنع��ت افزود‪:‬‬ ‫این آمار نش��ان می‌دهد بی��ش از ‪۵۰‬درصد واحدهای‬ ‫بی��ش از ‪۵۰‬درص��د واحدهای تولیدی در ش��هرک‌های صنعتی راکد‬ ‫هستند و در تعطیلی به‌سر می‌برند‪ .‬گذشته از هزینه‌ای که دولت‌ها در‬ ‫به‌وجود آوردن این شهرک‌ها و ایجاد زیرساخت‌ها متحمل شده‪ ،‬افراد‬ ‫زیادی هستند که سرمایه خود را از دست داده‌اند‬ ‫تولی��دی در ش��هرک‌های صنعتی راکد هس��تند و در‬ ‫تعطیلی به‌سر می‌برند‪ .‬گذشته از هزینه‌ای که دولت‌ها‬ ‫در به‌وجود آوردن این ش��هرک‌ها و ایجاد زیرساخت‌ها‬ ‫متحمل ش��ده‪ ،‬افراد زیادی هستند که سرمایه خود را‬ ‫از دست داده‌اند‪.‬‬ ‫‹ ‹اهمیت آموزش و مشاوره‬ ‫حقیق��ی گفت‪ :‬هر چه بیش��تر جلو می‌رویم ش��اهد‬ ‫شکس��ت پروژه شهرک‌های صنعتی هس��تیم که باید‬ ‫پرسید‪ ،‬دلیل آن چیست؟‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬به‌جرات می‌توان گفت یکی از دالیل‬ ‫اصل��ی ای��ن شکس��ت‌ها در واحدهای تولی��دی‪ ،‬نبود‬ ‫آموزش و مش��اوره درس��ت به س��رمایه‌گذاران است‪.‬‬ ‫آمار ‪۴۳‬هزار واحد تولیدی نش��ان می‌دهد شرکت‌های‬ ‫کوچک و متوس��ط بیش��ترین س��هم را از شهرک‌های‬ ‫صنعت��ی به خ��ود اختص��اص داده‌اند‪ .‬اف��رادی که با‬ ‫س��رمایه‌های اندک به ایجاد ش��غل برای خود و افراد‬ ‫دیگر اندیش��یده‌اند شاید به پشتوانه وعده‌های دولت‌ها‬ ‫در تامی��ن بودج��ه با وام‌های کم‌درصد در این مس��یر‬ ‫گام نهاده‌اند‪.‬‬ ‫او بیان کرد‪ :‬برای ایجاد یک واحد تولیدی کافی است‬ ‫به س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت شهر خود مراجعه‬ ‫کرد و با ارائه طرح توجیهی‪ ،‬پس از مدتی مجوز گرفت‬ ‫فرش قرمز برای خودروسازان بی‌تعهد خارجی پهن نمی‌کنیم‬ ‫عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای‬ ‫اس�لامی اظهارکرد‪ :‬تحریم موقتی اس��ت و حتی‬ ‫پ��س از گذش��تن از گردن��ه تحریم نی��ز نباید به‬ ‫خودروسازان خارجی اعتماد کنیم‪.‬‬ ‫ولی ملکی در گفت‌وگو با خانه ملت با اش��اره به‬ ‫خروج کیاموت��ورز از ایران‪ ،‬گفت‪ :‬رفتن کیاموتورز‪،‬‬ ‫رن��و‪ ،‬پژو و س��یتروئن و‪ ...‬از ایران موضوع جدیدی‬ ‫نیس��ت چراکه در تحریم قبلی نیز خودروس��ازان‬ ‫خارجی قراردادهای منعقد ش��ده را یک طرفه لغو‬ ‫و ایران را ترک کردند‪ .‬نماینده مردم مشکین‌ش��هر‬ ‫در مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه کیاموتورز‬ ‫متعل��ق به ش��رکت هیونداس��ت‪ ،‬اف��زود‪ :‬پیش از‬ ‫تحریم قبلی‪ ،‬مینی‌بوس‌های ش��رکت هیوندا وارد‬ ‫کش��ور شده و در داخل مونتاژ می‌شد اما با تحریم‬ ‫ایران‪ ،‬این شرکت همکاری خود را با ما قطع کرد‪.‬‬ ‫ای��ن نماینده مردم در مجلس ده��م با بیان اینکه‬ ‫نمی‌ت��وان به ش��رکت‌های خارجی خودروس��ازی‬ ‫اعتماد کرد‪ ،‬یادآور ش��د‪ :‬کشورهای کره جنوبی و‬ ‫ژاپن به امریکا وابس��تگی زی��ادی دارند در نتیجه‬ ‫ب��ا کوچک‌ترین تکانه‌های سیاس��ی از س��وی این‬ ‫کش��ور ایران را به س��رعت ت��رک می‌کنند‪ .‬عضو‬ ‫کمیس��یون صنای��ع و مع��ادن مجل��س ش��ورای‬ ‫اسالمی داخلی‌س��ازی را یکی از بهترین راهکارها‬ ‫برای جلوگیری از بدعهدی خودروس��ازان خارجی‬ ‫دانس��ت و ادامه داد‪ :‬هرچه وابس��تگی ما به س��ایر‬ ‫کش��ورها کاهش پیدا کند با اعم��ال تحریم علیه‬ ‫ایران خودروسازان خارجی نمی‌تواند ایران را ترک‬ ‫کنند چراکه می‌دانند ما می‌توانیم به خواسته‌های‬ ‫خود دست پیدا کنیم‪ .‬وی با بیان اینکه در شرایط‬ ‫کنون��ی که در جنگ اقتصادی هس��تیم باید تمام‬ ‫تالش خ��ود را ب��ه‌کار ببریم تا صنع��ت خودرو را‬ ‫ی کنی��م‪ ،‬تصریح ک��رد‪ :‬درحال‌حاضر وزارت‬ ‫داخل ‌‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت داخلی‌س��ازی را به‌شدت‬ ‫پیگیری می‌کند و برخ��ی وزرارتخانه‌ها به موضوع‬ ‫س��اخت قطعات خ��ودرو ورود کرده‌ان��د‪ .‬ملکی با‬ ‫بی��ان اینکه تحری��م موقتی اس��ت و حتی پس از‬ ‫گذش��ت از این گردنه نیز ما نباید به خودروسازان‬ ‫خارجی اعتماد کنیم‪ ،‬گفت‪ :‬تحریم ایران می‌تواند‬ ‫به فرصتی تبدیل شود تا برای تولید وابسته قطعات‬ ‫چینی و خارجی نباشیم‪.‬‬ ‫و مشغول به کار شد‪ .‬اما چه کاری و با چه بازاری؟ آیا‬ ‫همان سازمان به سرمایه‌گذاران آمار درستی می‌دهد؟‬ ‫چن��د درصد کس��ب‌وکارها در آن منطقه با شکس��ت‬ ‫روبه‌رو ش��ده‌اند؟ آیا بخشی در آن سازمان وجود دارد‬ ‫که براس��اس ط��رح توجیهی س��رمایه‌گذار و موقعیت‬ ‫جغرافیایی منطقه و زیرساخت‌های موجود‪ ،‬آموزش و‬ ‫مشاوره‌هایی را به افراد ارائه دهد؟‬ ‫‹ ‹مجوزهای بدون پشتوانه‬ ‫حقیقی به گالیه گفت‪ :‬اینکه کار این س��ازمان فقط‬ ‫ارائه بخش��نامه‌ها به افراد و اعطای مجوز و وعده وام و‬ ‫حمایت دولت باشد‪ ،‬ش��رایطی را به‌وجود می‌آورد که‬ ‫سرمایه‌گذار وارد کاری شود که از آن اطالعات درستی‬ ‫ندارد‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬اعطای وام‌های بی‌حساب و کتاب به‬ ‫واحدهای تولیدی با بهره‌های کمرشکن و غیرمنطقی و‬ ‫از سویی هم تامین نشدن تسهیالت مورد نیاز در مدت‬ ‫زمان تعیین شده و فشار بانک‌ها برای پرداخت اقساط‪،‬‬ ‫از عوام��ل ورشکس��تگی واحده��ای تولیدی‌صنعت��ی‬ ‫است‪.‬‬ ‫این کارشناس صنعتی اضافه کرد‪ :‬پیشنهاد طرح‌ها‬ ‫به سرمایه‌گذاران از دیگر ایرادهای این سازمان است‪.‬‬ ‫س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت یک سایت دارد که‬ ‫ش��ما می‌توانید طرح‌های قابل اجرا را در آن مشاهده‬ ‫کنید‪ .‬اما این طرح‌ها براس��اس موقعی��ت جغرافیایی‬ ‫و نیازهای منطقه تعریف نش��ده اس��ت‪ .‬ب��رای مثال‬ ‫در ش��هری که از گذش��ته به دامداری و کش��اورزی‬ ‫مع��روف بوده‪ ،‬تم��ام طرح‌ه��ای صنعتی قاب��ل اجرا‬ ‫اس��ت درحالی‌که باید س��رمایه‌ها در چنین مناطقی‬ ‫به س��مت دامداری و کش��اورزی یا صنایع مرتبط به‬ ‫آن حرکت کند‪ .‬حتی می‌توان گفت‪ ،‬وجود واحدهای‬ ‫صنعتی نامرتبط در این مناطق‪ ،‬باعث آسیب جدی به‬ ‫محیط‌زیست و مزارع کشاورزی شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹تسهیالتی که به سوی داللی می‌رود‬ ‫حقیق��ی از دیگر معضالتی که در واحدهای تولیدی‬ ‫وج��ود دارد‪ ،‬ب��ه تس��هیالت و امکانات��ی که ب��ه آنها‬ ‫اختصاص می‌یابد اش��اره کرد و گفت‪ :‬این تس��هیالت‬ ‫و امکانات متاس��فانه ازسوی برخی صاحبان تولیدی‌ها‬ ‫به س��مت داللی در بازار مسکن‪ ،‬طال‪ ،‬ارز و‪ ...‬منحرف‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫این کارش��ناس حوزه صنعت اف��زود‪ :‬در چند هفته‬ ‫گذشته ش��اهد این بودیم که افرادی با اجاره سوله در‬ ‫ش��هرک‌های صنعتی و نصب ماینر‪ ،‬اقدام به استخراج‬ ‫بیت‌کوین می‌کردند‪.‬‬ ‫حقیق��ی ادام��ه داد‪ :‬البته ش��رایط ب��د اقتصادی و‬ ‫تحریم‌ه��ا ه��م در تعطیل��ی واحدهای تولی��دی تاثیر‬ ‫زیادی دارند‪.‬‬ ‫در چنین ش��رایطی دولت باید با نظارت بیش��تر در‬ ‫ش��هرک‌های صنعتی و اصالح رفتار س��ازمان صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت در اعطای مجوزها‪ ،‬به احیای واحدهای‬ ‫تولیدی در ش��هرک‌های صنعتی که چن��د دهه برای‬ ‫کشور هزینه داشته‪ ،‬کمک کند‪.‬‬ ‫خودکفایی در تولید پژو ‪ ۳۰۱‬در غیاب فرانسه‬ ‫با خروج فرانسه از ایران‪ ،‬تصور تولید پژو با اتکا‬ ‫به تولید داخل کمی دور از ذهن بود اما رونمایی‬ ‫از خط تولید پژو ‪ ۳۰۱‬نش��ان داد ایران می‌تواند‬ ‫حتی در ش��رایط تحریمی نیز به خودکفایی در‬ ‫تولید برسد‪.‬‬ ‫به‌گزارش اقتصادآنالین‪ ،‬ب��ا رفتن پژو از ایران‬ ‫به نظر می‌رس��ید تولید محص��والت جدید این‬ ‫ش��رکت در کشور منتفی ش��ود‪ ،‬اما ایران‌خودرو‬ ‫با رونمای��ی از خط تولید پژو ‪ ۳۰۱‬که یکی از ‪۳‬‬ ‫محصول جدید خودروساز فرانسوی بود‪ ،‬آن هم‬ ‫با توان ‪۶۰‬درصدی تولید داخل‪ ،‬نشان داد بدون‬ ‫حضور فرانسوی‌هایی که در میانه راه دست ما را‬ ‫در پوس��ت گردو گذاش��تند مى‌تواند به راه خود‬ ‫ادامه دهد‪.‬‬ ‫در این زمینه محمد عزیزی‪ ،‬عضو کمیس��یون‬ ‫صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی با تاکید‬ ‫بر ضرورت تبدیل شرایط تحریم به فرصت اظهار‬ ‫ک��رد‪ :‬با وج��ود تاکیداتی که تاکن��ون بر نهضت‬ ‫داخل و ات��کا به تولید داخلی ش��ده‪ ،‬هنوز قادر‬ ‫به تولی��د ‪۱۰۰‬درصدی یک خودرو نبوده‌ایم؛ اما‬ ‫الزم است به تحریم‌ها به‌عنوان فرصتی برای ارتقا‬ ‫نگاه کنیم‪.‬‬ ‫او اضافه کرد‪ :‬امیدواریم با وجود تالش‌هایی که‬ ‫ایران‌خودرو پس از رفتن فرانسوی‌ها برای پایان‬ ‫پ��روژه پژو انجام داده‪ ،‬بتوان��د تولید پژو ‪ ۳۰۱‬را‬ ‫به‌طور کامل با اتکا به تولیدات داخل به سرانجام‬ ‫برس��اند‪ .‬به گفته عزیزی‪ ،‬در ش��رایط تالطمات‬ ‫ارزی بهتری��ن کار اقتص��اد مقاومت��ی و اتکا به‬ ‫تولید داخل اس��ت؛ وقت آن رس��یده خودمان را‬ ‫باور کنیم و اجازه حض��ور تولیدکنندگان داخل‬ ‫در عرصه رقابت را بدهیم‪.‬‬ ‫ای��ن نماینده مجلس دهم تولی��د قطعه را در‬ ‫ش��رایط فعلی به صرفه‌تر از واردات آن دانس��ت‬ ‫و گف��ت‪ :‬در یک برهه زمان��ی به‌دلیل ارزانی ارز‪،‬‬ ‫واردات قطعه برای تولیدکنندگان به صرفه‌تر بود‬ ‫اما اکنون با وج��ود گرانی ارز‪ ،‬تمایل برای تولید‬ ‫بیش از واردات شده است؛ البته ما باید به سمت‬ ‫تولی��دات صادرات‌محور پیش بروی��م تا هم نیاز‬ ‫داخل و هم کشور‌های همسایه را تامین کنیم‪.‬‬ ‫او تاکی��د کرد‪ :‬تولید خودرو در ش��رایط فعلی‬ ‫هم امکان‌پذیر اس��ت و هم مانعی برای آن ندارد‬ ‫و فقط باید به خودباوری رس��یده و آن را عملی‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫در همین راستا امیرحسین کاکایی‪ ،‬کارشناس‬ ‫خودرو اظهار کرد‪ :‬یکی از مهم‌ترین کارهایی که‬ ‫در ش��رایط فعلی اقتصاد در صنعت خودرو باید‬ ‫انج��ام دهد ممنوعی��ت واردات قطع��ات دارای‬ ‫تولید داخل و تکیه بیش��تر بر توان قطعه‌سازان‬ ‫داخلی اس��ت‪ .‬این کارش��ناس خ��ودرو اتکا به‬ ‫س��اخت داخل را یکی از راه‌ه��ای بی‌اثر کردن‬ ‫تحری��م عنوان ک��رد و افزود‪ :‬با توج��ه به اینکه‬ ‫امری��کا صنعت خودرو و قطعه م��ا را هدف قرار‬ ‫داده ض��رورت دارد تا با داخل��ی کردن قطعات‪،‬‬ ‫صنع��ت خ��ودرو کش��ور را از اث��رات نامطلوب‬ ‫تحری��م در امان نگه داری��م‪ .‬کاکایی تاکید کرد‪:‬‬ ‫داخلی‌س��ازی قطعات و بهبود کیفیت آن یکی‬ ‫از اقدامات موثر در راس��تای افزایش تیراژ تولید‬ ‫خودروس��ازان است که عالوه‌بر افزایش درآمد و‬ ‫ارزش‌افزوده و ایجاد اشتغال‪ ،‬می‌تواند مشکالت‬ ‫تحریم‌ها را تسهیل کند‪.‬‬ ‫تزریق نقدینگی برای تکمیل خودروهای ناقص‬ ‫مدیرعامل پیشین گروه خودروسازی سایپا اعالم کرد‪ :‬تزریق‬ ‫نقدینگی به قطعه‌س��ازان باید به‌اندازه‌ای باشد که قادر باشند‬ ‫هم خطوط تولید و هم خودروهای ناقص را تغذیه کنند‪.‬‬ ‫س��عید مدن��ی در گفت‌وگ��و با خبرخ��ودرو درب��اره تمرکز‬ ‫خودروس��ازان بر تکمی��ل خودروهای ناقص ب��ه جای افزایش‬ ‫تولی��د اظهارکرد‪ :‬تولید خودروهای ناقص با هدف اس��تفاده از‬ ‫کل ظرفیت کارخانه‪ ،‬سیاستی است که از قبل نیز وجود داشته‬ ‫ب��ه این امید ک��ه قطعات هرچند با تاخی��ر‪ ،‬تامین و خودروها‬ ‫تکمیل و روانه بازار شوند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬متاس��فانه به‌دلیل شرایط تحریم و مشکالت مالی‬ ‫خودروس��ازان در تامین نقدینگی قطعه‌س��ازان‪ ،‬پیش��برد این‬ ‫موضوع کند ش��د اما برای اینکه بت��وان از ظرفیت‌های موجود‬ ‫بیشترین اس��تفاده را کرد‪ ،‬تولید خودروهای ناقص ادامه یافت‬ ‫و تعداد آنها زیاد ش��د اما به حدی رس��ید که دیگر این امکان‬ ‫وجود نداش��ت بیش از ای��ن خودروهای ناق��ص را تولید کرد‬ ‫چراکه این موضوع ع��وارض و پیامدهای خاص خود را ‪-‬مانند‬ ‫کاهش کیفیت خودروها و مشکالت انتقال از پارکینگ به خط‬ ‫تولید و بازار‪ -‬داشت‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل پیش��ین گ��روه خودروس��ازی س��ایپا اف��زود‪:‬‬ ‫خوش��بختانه بیش��تر انرژی معط��وف به تکمی��ل خودروهای‬ ‫ناقص ش��د و درحال‌حاضر تعداد ای��ن خودروها به‌تدریج رو به‬ ‫کاهش اس��ت اما تکمیل تمام آنها امری زمانبر بوده زیرا تعداد‬ ‫ای��ن خودروها زیاد اس��ت و امیدواریم در مدت چند ماه آینده‬ ‫به‌تدریج کاهش یابد‪.‬‬ ‫این کارش��ناس صنعت خ��ودرو درباره تاثیر این مس��ئله بر‬ ‫تی��راژ تولید خودروس��ازان گفت‪ :‬این مس��ئله ب��ه هر ترتیب‪،‬‬ ‫تاثی��ر خود را ب��ر روی تیراژ تولید خواهد گذاش��ت‪ .‬باید تمام‬ ‫تالش به‌کار گرفته ش��ود تا تس��هیالت ‪ ۷‬هزار میلیارد تومانی‬ ‫ب��ه منظور تخصیص به قطعه‌س��ازان هر چه س��ریع‌تر محقق‬ ‫ش��ود‪ ،‬زیرا درحال‌حاضر خودروها با زیان به فروش می‌رسند و‬ ‫بخش زیادی از خودروها با قیمت‌های قدیمی عرضه می‌ش��ود‬ ‫و خودروس��از به ازای برخی از پیش‌فروش‌ها و پیش‌پرداخت‌ها‬ ‫س��ود مشارکت پرداخت می‌کند؛ با این شرایط‪ ،‬نقدینگی برای‬ ‫خودروساز باقی نخواهد ماند‪.‬‬ ‫مدنی درباره تاثیر تکمیل خودروهای ناقص بر کاهش ذخایر‬ ‫قطعات خودروسازان برای تولیدات جدید گفت‪ :‬این مسئله بر‬ ‫ذخایر قطعات خودروسازان تاثیر می‌گذارد‪ ،‬اما به هر حال باید‬ ‫نقدینگی به حدی به قطعه‌س��ازان تزریق شود که قطعه‌سازان‬ ‫ه��م خطوط تولید و هم خودروه��ای ناقص را تغذیه و تکمیل‬ ‫کنند‪.‬‬
‫شنبه‬ ‫‪ 19‬مرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 8‬ذی‌الحجه ‪1440‬‬ ‫‪ 10‬اوت ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1347‬‬ ‫پیاپی ‪2665‬‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه‌ای‬ ‫س�ارا اصغری‪ :‬دول��ت درحالی به کلی��ات الیحه‬ ‫پیش��نهادی بانک مرک��زی برای ح��ذف ‪۴‬صفر رأی‬ ‫مثبت داد که این الیحه از چند ماه قبل درحال بررسی‬ ‫ب��وده و به‌زودی جزئیات آن در دولت بررس��ی و پس از‬ ‫آن با تصویب نهایی مجلس اجرایی می‌ش��ود‪ .‬حذف ‪۴‬‬ ‫صفر از پول ملی که به‌تازگی به عنوان یکی از برنامه‌های‬ ‫جدی بانک مرکزی رسانه‌ای شده‪ ،‬موافقان و مخالفانی‬ ‫داشته است‪ .‬برخی کارشناسان و تولیدکنندگان کشور‬ ‫در صنایع معدنی معتقدند‪ ،‬حذف صفر از واحد پول در‬ ‫م��راودات اقتصادی و تجاری مل��ی و بازار داخلی فقط‬ ‫جنبه روانی خواهد داش��ت و س��بب فعال شدن نظام‬ ‫اقتصادی نمی‌ش��ود‪ .‬درحقیقت تقویت پشتوانه‌های‬ ‫پول ملی اس��ت که س��بب تغییر نظام پولی کشور و به‬ ‫دنبال آن کنترل تورم در بازار می‌شود‪.‬‬ ‫‹ ‹پول نیازمند پشتوانه‪ ،‬نه برداشتن صفر‬ ‫بابک نظری‪ :‬دولتمردان باید برای تغییر وضعیت اقتصادی‬ ‫ب��ه فکر ایج��اد ارزش پول ملی و به دنب��ال آن کنترل تورم‬ ‫باشند‬ ‫ملی و به دنبال آن کنترل تورم باشند‪.‬‬ ‫‹ ‹یک اقدام مثبت‬ ‫همچنین افش��ین مقتدر‪،‬‬ ‫تولیدکنن��ده صنای��ع‬ ‫پایین‌دس��ت آلومینی��وم‬ ‫درباره حذف صف��ر از پول‬ ‫ملی در گفت‌وگو با‬ ‫اظهار کرد‪ :‬ح��ذف صفر از‬ ‫پول ملی تاثیر قابل‌توجهی‬ ‫بر بازار ندارد‪ .‬ما به عنوان تولیدکننده با مشتری نهایی‬ ‫در تعامل نیس��تیم و بیش��تر با کارخانه‌ه��ا در ارتباط‬ ‫هس��تیم‪ ،‬بنابرای��ن تاثیری ب��ر ح��وزه کاری و بازار ما‬ ‫نخواهد داشت‪.‬‬ ‫مقتدر با بیان اینکه مش��ابه این اقدام‌ها در کشورهای‬ ‫دیگر موفقیت‌آمیز بوده است‪ ،‬گفت‪ :‬کشورهایی مانند‬ ‫ترکی��ه صفر را از پول خود برداش��تند ی��ا مبادله با لیر‬ ‫و م��ارک را تبدیل ب��ه مبادله با ی��ورو کردند و همین‬ ‫تغییرات‪ ،‬نتیجه خوبی در اقتصاد آنها به همراه داشت‪.‬‬ ‫اما برای شرکت‌هایی همچون ما این اقدام‌ها تاثیرگذار‬ ‫نیست و روی مصرف‌کننده نهایی اثرگذار خواهد بود‪.‬‬ ‫وی در ادامه خاطرنشان کرد‪ :‬ممکن است نظام بانکی یا‬ ‫مردم برای استفاده از شبکه بانکی یا کارتخوان‌ها دچار‬ ‫مشکل ش��وند‪ .‬همچنین بیالن‌های ماهانه‪ ،‬فصلی و ‪۶‬‬ ‫ماه یک‌بار یا س��االنه آنها دستخوش تغییراتی شود اما‬ ‫باید پیامدهای این تغییرات را نیز پذیرفت‪.‬‬ ‫ای��ن تولیدکننده با مثبت ارزیابی کردن حذف صفر از‬ ‫پول ملی عنوان کرد‪ :‬به نظر نمی‌رس��د که حذف صفر‬ ‫از پول مل��ی تاثیر منفی بلندمدت ی��ا عارضه‌ای برای‬ ‫اقتصاد کش��ور به همراه داشته باشد‪ .‬البته به یقین آثار‬ ‫روانی بر‌جای می‌گذارد‪ ،‬اما این آثار نیز با گذشت زمان‬ ‫پذیرفتنی می‌شود‪.‬‬ ‫‹ ‹فقط اثر روانی دارد‬ ‫آری��ا صادق‌نی��ت حقیقی‪،‬‬ ‫هیات‌مدی��ره‬ ‫عض��و‬ ‫سندیکا ی‌تولیدکنندگان‬ ‫‌آلومینیوم نیز در این‌باره در‬ ‫گفت‌وگو ب��ا‬ ‫اظهار‬ ‫کرد‪ :‬براساس علم اقتصاد‪،‬‬ ‫حذف صفر از پول ملی نباید‬ ‫تاثیری بر بازار داش��ته باش��د و این اقدام درحقیقت به‬ ‫نوعی تبدیل واحد پول به‌شمار می‌رود‪ .‬برای نمونه اگر‬ ‫یک عدد را به ریال یا تومان قرائت کنیم‪ ،‬چه تفاوتی بر‬ ‫ارزش آن پول خواهد داشت‪ .‬بنابراین قرائت همین عدد‬ ‫در گزارش‌های مالی یک ش��رکت ب��ه میلیون ریال یا‬ ‫تومان‪ ،‬تفاوتی نمی‌کند‪.‬‬ ‫صادق‌‌نی��ت حقیقی در ادامه خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬اگر‬ ‫صفرها حذف ش��وند‪ ،‬سبب س��اده‌تر شدن قرائت‌های‬ ‫مالی می‌ش��ود‪ .‬این س��اده‌خوانی تاثی��ری در ماهیت‬ ‫ع��دد ی��ا ارزش آن نخواهد داش��ت‪ .‬بنابرای��ن اضافه‬ ‫ی��ا ک��م ک��ردن صف��ر از پ��ول مل��ی از ارزش آن کم‬ ‫نمی‌کن��د و در مقاب��ل هم ب��ه ارزش پ��ول ملی اضافه‬ ‫نمی‌کند‪.‬‬ ‫وی در ادامه خاطرنش��ان کرد‪ :‬طبیعی اس��ت که این‬ ‫اق��دام با اث��رات روانی همراه خواهد ب��ود و آن را بی‌اثر‬ ‫از بار منفی ی��ا مثبت نمی‌بینم‪ .‬همچنین روی کاهش‬ ‫تورم تاثیری نخواهد داشت و فقط ممکن است شمردن‬ ‫رقم‌های بزرگ را آسان‌تر کند‪.‬‬ ‫ای��ن فعال ح��وزه آلومینیوم تاکید ک��رد‪ :‬این اقدام‌ها‬ ‫ممکن است با جو روانی منفی همراه باشد اما براساس‬ ‫عل��م اقتصاد نباید تاثیر واقعی بر بازار یا در نگاه کالن‌تر‬ ‫اقتصاد برجای بگذارد‪.‬‬ ‫‹ ‹بی‌تاثیر بر بازار‬ ‫عزیز قنوات��ی‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫ش��رکت ف��والد آتی��ه‬ ‫خلیج‌ف��ارس نی��ز درباره‬ ‫اث��رات حذف صف��ر از پول‬ ‫ملی در گفت‌وگو با‬ ‫اظهار کرد‪ :‬ح��ذف صفر از‬ ‫پول ملی تاثیر قابل‌توجهی‬ ‫در بازار ندارد و تنها تاثیر آن بعد روانی آن اس��ت‪ .‬برای‬ ‫نمونه خریدی که ب��ا ‪۱۰‬هزار تومان انجام می‌دهید‪ ،‬با‬ ‫این تغییر ‪ ۱۰‬تومان قرائت می‌ش��ود‪ .‬قنواتی در پاسخ‬ ‫به این پرسش که وقتی حذف صفر از پول ملی تاثیری‬ ‫بر بازار ندارد‪ ،‬ضرورت آن به چه دلیل خواهد بود‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫مهم‌تری��ن اثر آن‪ ،‬افزای��ش ارزش پول مل��ی در برابر‬ ‫ارزه��ای خارجی خواهد بود‪ .‬وقتی یک ارز در برابر پول‬ ‫ما قرار می‌گیرد به نوعی نشان‌دهنده ارزش پول ما نیز‬ ‫خواهد بود‪ ،‬زمانی که یک دالر ‪ ۱۱‬هزار تومان است‪ ،‬بار‬ ‫روانی بدی را به همراه خواهد داشت‪ ،‬اما زمانی که یک‬ ‫دالر ‪ ۱۰‬تومان شود‪ ،‬برای ارزش پول ما بهتر خواهد بود‪.‬‬ ‫وی در پاسخ به این پرسش که آیا حذف صفر از پول ملی‬ ‫را درکل اق��دام مثبتی ارزیابی می‌کنید‪ ،‬گفت‪ :‬این کار‬ ‫اقدام مثبتی برای اقتصاد کش��ور خواهد بود‪ .‬بیش��تر‬ ‫اقتصاددان‌ها معتقدند‪ ،‬این اقدام باید در کش��ور انجام‬ ‫ش��ود‪ ،‬همان‌گونه که در بسیاری از کشورها انجام شده‬ ‫و نتیجه خوبی هم از آن گرفته‌اند‪.‬‬ ‫پول ملی‬ ‫پشتوانه‬ ‫می‌خواهد‬ ‫یادداشت‬ ‫حذف صفر از پول ملی به روایت معدنی‌ها‬ ‫باب��ک نظری‪ ،‬کارش��ناس‬ ‫ف��والد در گفت‌وگ��و ب��ا‬ ‫درب��اره حذف صفر‬ ‫از پ��ول مل��ی اظه��ار کرد‪:‬‬ ‫حذف صفر از پول ملی آثار‬ ‫روان��ی به‌دنب��ال خواه��د‬ ‫داش��ت‪ .‬موضوع این است‬ ‫که اگر پول ملی ما پش��توانه الزم را نداشته باشد‪ ،‬بودن‬ ‫ی��ا نبودن صفر تفاوتی بر آن نخواهد داش��ت‪ .‬نظری با‬ ‫اش��اره به موضوع افزای��ش تورم عنوان کرد‪ :‬مش��کل‬ ‫کنونی ما تورم است و فرقی نمی‌کند که تورم روی هزار‬ ‫تومان روند افزایش��ی داشته باش��د یا روی یک تومان‪.‬‬ ‫موضوع این است که تورم ثابت نگه داشته شود؛ چراکه‬ ‫ت��ورم و ارزش پول‪ ،‬معن��ا و متغیره��ای تاثیرگذار بر‬ ‫خودش��ان را دارن��د‪ ،‬از این‌رو اگر بخواهی��م صفری را‬ ‫برداریم روی ای��ن متغیرها تاثیرگذار نخواهد بود‪ .‬وی‬ ‫در ادامه توضیح داد‪ :‬تا زمانی که پش��توانه‌ای برای پول‬ ‫ملی ایجاد نش��ود‪ ،‬تورم کنترل نخواهد ش��د‪ .‬اما از نظر‬ ‫روانی ممکن اس��ت در بین مردم اثرگذار باشد که هزار‬ ‫تومان آنها یک تومان ش��ود‪ .‬از ای��ن‌رو دولتمردان باید‬ ‫ب��رای تغییر وضعیت اقتصادی به فکر ایجاد ارزش پول‬ ‫‪5‬‬ ‫اقتصاد غیردولتی‬ ‫مهم‌تر از حذف صفر‬ ‫سارا اصغری‬ ‫روزنامه‌نگار‬ ‫پیش��نهاد حذف صفر از پول ملی چندس��الی‬ ‫است‪ ،‬از سوی دس��ت‌اندرکاران دولتی به عنوان‬ ‫راه��کاری برای بهبود اقتصاد کش��ور مطرح و با‬ ‫موافقت و مخالفت کارشناس��ان اقتصادی روبه‌رو‬ ‫شده است‪ .‬البته تولیدکنندگان در حوزه صنعت‬ ‫معتقدن��د‪ ،‬آثار حذف صفر از پ��ول ملی بیش از‬ ‫آنک��ه با جنب��ه واقعی در بازار روبه‌رو باش��د‪ ،‬آثار‬ ‫روانی به دنبال خواهد داش��ت‪ .‬از این‌رو معتقدند‪،‬‬ ‫دولتمردان بیش از آنکه به فکر تغییر مبنای پول‬ ‫کشور باشند‪ ،‬بهتر است در جهت تقویت پشتوانه‬ ‫پ��ول ملی گام بردارند‪ .‬به یقین یکی از مهم‌ترین‬ ‫عناصر اثرگذار بر تقویت پشتوانه پول ملی‪ ،‬قدرت‬ ‫اقتصادی خواهد بود و ش��کی نیس��ت که قدرت‬ ‫اقتصادی هر کش��وری از تولید نش��أت می‌گیرد‬ ‫و ای��ن موضوع که در کش��ور ما تا چ��ه اندازه به‬ ‫تولید در راس��تای تقویت اقتصاد بها داده ش��ده‬ ‫اس��ت‪ ،‬جای پرسش دارد‪ .‬البته در کشورهای در‬ ‫حال توسعه پشتوانه پول ملی با تجارت خارجی و‬ ‫ارزآوری ب ‌ه ارزهایی مانند دالر و یورو متکی است؛‬ ‫ارزهایی که عمومیت مبادله آنها در جهان بسیار‬ ‫باالس��ت‪ .‬اگر در ‪ ۱.۵‬س��ال گذش��ته ارزش پول‬ ‫ملی کش��ور نیز با نوسان‌های شدیدی در جهت‬ ‫نزول روبه‌رو بوده‪ ،‬به دلیل آس��یب‌پذیری آن در‬ ‫برابر ارزی مانند دالر بوده اس��ت؛ چراکه در چند‬ ‫سال گذشته همواره شاهد بودیم در کشور نوسان‬ ‫ن��رخ نفت یا تحری ‌م صادرات آن‪ ،‬ارزش پول ما را‬ ‫در معرض تغییرات قرار داده اس��ت که درنهایت‬ ‫نتیجه‌ای جز تورم ش��دید نداشته است‪ .‬از این‌رو‬ ‫کش��ورهایی ک��ه حیات پولی خ��ود را به تجارت‬ ‫جهان��ی و ارزهای جهان��ی پیوند می‌زنند‪ ،‬حیات‬ ‫اقتصادی خود را به‌خطر می‌اندازند‪ ،‬این درحالی‬ ‫است که باید برای پیشگیری از این موضوع‪ ،‬بیش‬ ‫از پیش بر تولید داخلی همت گمارند‪.‬‬
‫‪6‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 19‬مرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 8‬ذی‌الحجه ‪1440‬‬ ‫‪ 10‬اوت ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1347‬‬ ‫پیاپی ‪2665‬‬ ‫معدن بین‌الملل‬ ‫تجارت‬ ‫یادداشت‬ ‫حذف صفر‬ ‫هزینه‌بر است‬ ‫علی گلستانی‬ ‫کارشناس اقتصاد بین‌الملل‬ ‫سیاست حذف صفر از نظام پولی یک کشور می‌تواند‬ ‫ب��ه چند دلیل اتف��اق بیفتد؛ یکی از دالیل آن ش��رایط‬ ‫تورمی شدید یا ابرتورمی اس��ت که این موضوع درباره‬ ‫ای��ران صدق نمی‌کن��د‪ .‬دلیل دیگر می‌تواند تس��هیل‬ ‫مبادالت و جری��ان پولی با واحدهای پولی درس��ت‌تر‬ ‫باش��د‪ .‬به این ترتیب که واحدهای درش��ت‌تر تسهیل‬ ‫مال��ی را آس��ان‌تر می‌کنند‪ .‬اما نکته مه��م اینکه حذف‬ ‫صفر کافی نیس��ت و باید در کنار آن سیاست‌های مالی‬ ‫و پولی دیگری هم به کار گرفته شود‪ .‬مسئله مهم دیگر‬ ‫اینک��ه تورمی ک��ه به‌تازگی در ایران ش��اهد آن بودیم‪،‬‬ ‫برآمده از س��هم درآمدی باال نیس��ت‪ .‬به این ترتیب این‬ ‫تورم بر اثر س��هم نقدینگی باال نب��وده بلکه نظام توزیع‬ ‫ناکارآم��د برآم��ده از توازن صادرات ی��ا احتکار موجب‬ ‫برهم خوردن تعادل نظام عرضه و تقاضا ش��ده اس��ت‪.‬‬ ‫زمانی که درآمدها ن��ه به عنوان ثروت و به قصد ذخیره‬ ‫آن هم در بخش��ی غیر از تولید تخصیص داده ش��وند‪،‬‬ ‫موجب افزایش نقدینگی می‌شوند؛ موضوعی که درباره‬ ‫بسیاری از کش��ورهایی که دست به حذف صفر زده‌اند‬ ‫صدق می‌کند‪ .‬نکته مهم اینکه این سیاست در بسیاری‬ ‫از کش��ورها متاثر از ش��رایط سیاسی و اقتصادی خاص‬ ‫اتخاذ ش��ده اس��ت‪ ،‬برای نمونه آلمان پ��س از جنگ با‬ ‫کش��ورهایی که پس از فروپاشی ش��وروی سابق نیاز به‬ ‫تغییر نظام پولی خود داش��تند یا کشورهایی که متاثر‬ ‫از بحران اقتصادی نفتی دهه ‪۱۹۷۰‬میالدی دس��ت به‬ ‫این اقدام زدند‪ .‬این درحالی اس��ت که ش��رایط مش��ابه‬ ‫را در اقتص��اد ای��ران تجربه نکردی��م‪ .‬بنابراین می‌توان‬ ‫گفت مشکل اصلی کشور این است که نظام هزینه‌کرد‬ ‫و توزیع ما ناکارآمد بوده و نکته دیگر اینکه بخش اصلی‬ ‫گردش مالی ما به‌وس��یله شبکه‌های الکترونیکی انجام‬ ‫می‌ش��ود که نیازی به حذف صفر ن��دارد و همچنین با‬ ‫توجه به اینکه س��رانه اس��کناس ما در مقایسه با سرانه‬ ‫اسکناس جهانی ‪۱۰‬برابر است‪ ،‬هر نوع تغییر نظام پولی‬ ‫می‌تواند هزینه چش��مگیری به نظام اقتصادی و مردم‬ ‫تحمیل کند‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫بررسی تجربه جهانی در حذف صفر از پول ملی نشان می‌دهد‬ ‫اقتصاد غیردولتی‬ ‫مهم‌تر از حذف صفر‬ ‫ثم�ن رحیمی‌راد‪ :‬حذف صفر از پول ملی پیش��ینه‬ ‫بسیار طوالنی در جهان دارد‪ .‬از سال ‪ ۱۳۰۲‬خورشیدی‬ ‫ل ملی خود‬ ‫بیش از ‪ ۵۰‬کشور اقدام به حذف صفر از پو ‌‬ ‫کرده‌اند و این طرح در برخی کشورهای توسعه‌یافته یا‬ ‫در حال توس��عه اجرا شده است‪ .‬تا ابتدای دهه ‪۱۳۱۹‬‬ ‫خورش��یدی‪ ،‬صفرزدایی از پول ملی تنها در اروپا اجرا‬ ‫شد و از ابتدای دهه ‪ ۱۳۴۹‬خورشیدی تا ابتدای دهه‬ ‫‪ ۱۳۶۹‬خورش��یدی‪ ،‬کشورهای امریکای التین از نظر‬ ‫دفعات و تعداد حذف صفر‪ ،‬پیش��رو بودند اما در دهه‬ ‫‪1369‬خورشیدی‪ ،‬این سیاست در سایر مناطق جهان‬ ‫نیز اجرا شد که از نظر دفعات اجرا جهش قابل توجهی‬ ‫نسبت به دوره‌های گذشته داشته است‪ .‬آخرین نمونه‬ ‫حذف صفر در دهه ‪ ۱۳۷۹‬خورش��یدی در زیمبابوه با‬ ‫حذف ‪ ۱۰‬و ‪ ۱۲‬صفر از پول ملی به ترتیب در سال‌های‬ ‫(‪ ۱۳۸۷‬و ‪ ۳۸۸‬خورش��یدی) بود که رکورددار حذف‬ ‫صفر در جهان شناخته می‌شود‪ .‬جدیدترین مورد نیز‬ ‫مربوط به بالروس با حذف ‪ ۴‬صفر از پول ملی در ژوئیه‬ ‫‪( ۲۰۱۶‬تیر‪-‬مرداد ‪ )۱۳۹۵‬است‪.‬‬ ‫‹ ‹حذف ‪ ۱۸‬صفر در ‪ ۶‬مرحله در برزیل‬ ‫ب��ه نق��ل از بیزنس‌اینس��ایدِر‪،‬‬ ‫ب��ه گزارش‬ ‫برزی��ل در ده��ه ‪ ۶۰‬و ‪ ۷۰‬می�لادی (‪ ۱۳۳۹‬و ‪۱۳۴۹‬‬ ‫خورش��یدی) ب��ه یکی از س��نگین‌ترین تورم‌های آن‬ ‫زمان دچار ش��د‪ ،‬به گونه‌ای که پول ملی این کش��ور‬ ‫ماهانه ‪ ۳۰‬تا ‪ ۴۰‬درصد ارزش خود را از دست می‌داد‪.‬‬ ‫پیش از آن از س��ال ‪ ۱۹۳۰‬تا ‪ ۱۹۴۲‬میالدی (‪۱۳۰۹‬‬ ‫ت��ا ‪ ۱۳۲۱‬خورش��یدی) پول ملی برزی��ل ‪ ۲‬بار تغییر‬ ‫ن��ام پیدا کرده بود‪ .‬در س��ال ‪ ۱۹۶۷‬میالدی (‪۱۳۴۶‬‬ ‫خورش��یدی) برای نخس��تین بار ‪ ۳‬صفر از پول ملی‬ ‫برزی��ل با نام «کِ��رو ِزرو» حذف و این پول به «کِرو ِزرو‬ ‫ن��ورو» تبدیل ش��د‪ .‬با این وجود برزیل نتوانس��ت در‬ ‫کنترل تورم موفق عمل کند و تا سال ‪ ۱۹۸۱‬میالدی‬ ‫(‪ ۱۳۶۰‬خورشیدی) تورم این کشور بار دیگر به ‪۱۵۱‬‬ ‫درصد رسید‪ .‬در این میان بار دیگر ‪ ۳‬صفر از پول ملی‬ ‫برزیل حذف ش��د‪ .‬در س��ال ‪ ۱۹۸۹‬میالدی (‪۱۳۶۸‬‬ ‫خورش��یدی) بار دیگر ت��ورم برزیل افزایش یافت و به‬ ‫هزار و ‪ ۴۳۱‬درصد رسید‪ .‬در این هنگام بار دیگر دولت‬ ‫برزیل اقدام به حذف صفرهای بازگشته همراه با تغییر‬ ‫ن��ام پول ملی کرد‪ .‬در س��ال ‪ ۱۹۹۳‬میالدی (‪۱۳۷۲‬‬ ‫خورش��یدی) زمانی که تورم این کشور در مرز ‪ ۲‬هزار‬ ‫درصد قرار داش��ت‪ ،‬بار دیگر حذف ‪ ۳‬صفر اعمال شد‪.‬‬ ‫این بار دولت توانست در مهار تورم توفیقاتی به دست‬ ‫بی��اورد‪ .‬با این حال برزیل همچنان یکی از گران‌ترین‬ ‫کش��ورهای امریکای‌التین به ش��مار می‌آید‪ .‬از سال‬ ‫‪۱۹۳۰‬میالدی(‪ ۱۳۰۹‬خورش��یدی) در ‪ ۶‬مرحله ‪۱۸‬‬ ‫صف��ر از پ��ول ملی برزیل حذف ش��ده و ‪ ۸‬بار نیز نام‬ ‫واحد پولی این کشور تغییر کرده است‪.‬‬ ‫‹ ‹هلند و سیاست موفق حذف صفر‬ ‫ورود منابع درآمدی غیر منتظره از محل اس��تخراج‬ ‫گاز‪ ،‬اقتصاد هلند را با تورم پیش‌بینی نش��د ‌ه در دهه‬ ‫‪ ۶۰‬میالدی (‪ ۱۳۳۹‬خورش��یدی) روبه‌رو کرد‪ .‬دولت‬ ‫مجبور به چاپ اس��کناس‌های درش��ت ش��د تا بتواند‬ ‫پاس��خگوی نیاز مبادالت مردم باشد‪ .‬در همین حال‬ ‫تورم نیز از مرز ‪ ۱۰۰‬درصد عبور کرد‪ .‬البته این وضعیت‬ ‫در هلند چندان نپایید و دولت با اعمال سیاست شدید‬ ‫انقباضی در سیاس��ت‌های پولی توانست حجم پول را‬ ‫کنترل کند و به همراه آن ‪ ۴‬صفر از اسکناس‌های این‬ ‫کش��ور حذف ش��د‪ .‬هلند نمونه برجسته‌ای از جوابگو‬ ‫بودن سیاس��ت حذف صفر از اس��کناس در شرایطی‬ ‫است که با اعمال سیاست‌های کنترل نقدینگی همراه‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫‹ ‹مهار تورم پیش از حذف صفر در ترکیه‬ ‫ترکیه کش��وری اروپایی‪-‬آسیایی با بستری جهان‬ ‫سومی است که یکباره ‪ ۶‬صفر را از پول ملی خود در‬ ‫سال ‪ ۲۰۰۵‬میالدی (‪ ۱۳۸۴‬خورشیدی) حذف کرد‪.‬‬ ‫ت��ورم در ترکیه از ابتدای ده��ه ‪ ۸۰‬میالدی (‪۱۳۵۹‬‬ ‫خورش��یدی) آغاز ش��د و با ش��تاب به پیش رفت‪ .‬هر‬ ‫دالر امری��کا ک��ه در س��ال ‪ ۱۹۸۸‬می�لادی (‪۱۳۶۷‬‬ ‫خورشیدی) با ‪ ۱۴۲۲‬لیر قدیم ترکیه مبادله می‌شد‪،‬‬ ‫در سال ‪ ۲۰۰۳‬میالدی (‪ ۱۳۸۲‬خورشیدی) به بیش‬ ‫از ‪ ۵.۱‬میلیون لیر قدیم رس��ید‪ .‬در این شرایط بهای‬ ‫یک ساندویچ در ترکیه به ‪ ۳‬میلیون لیر رسید‪ .‬از سال‬ ‫‪ ۱۹۸۱‬میالدی (‪ ۱۳۶۰‬خورش��یدی) در ترکیه هر ‪۲‬‬ ‫س��ال یک بار نیاز به اسکناس‌های درشت‌تر احساس‬ ‫‌ش��د‪ .‬در یک چرخه ‪ ۲۵‬ساله‪ ،‬درشت‌ترین اسکناس‬ ‫ترکی��ه از ‪ ۵‬هزار لیر به یک میلیون لیر تبدیل ش��د‪.‬‬ ‫تعداد بیشمار صفرها در ارقام اقتصادی و مبادالت که‬ ‫گاه تا چند تریلیون لیر می‌رسید‪ ،‬مشکالت فراوانی را‬ ‫در مسیر عملیات حسابداری و نگهداری حساب‌ها به‬ ‫وجود آورده بود‪ .‬از آغاز سال ‪ ۲۰۰۵‬میالدی (‪۱۳۸۴‬‬ ‫خورش��یدی) اسکناس‌های جدید ترکیه با عنوان لیر‬ ‫جدید منتشر شدند‪.‬‬ ‫ه��ر لیر جدید براب��ر یک میلیون لیر قدیم اس��ت‬ ‫و ب��ه ای��ن ترتیب ترکیه در یک مرحل��ه ‪ ۶‬صفر را از‬ ‫اس��کناس حذف کرد‪ .‬مهار ت��ورم در ترکیه با نظارت‬ ‫صن��دوق بین‌المللی پول انجام ش��د‪ .‬این کش��ور به‬ ‫عن��وان ی��ک نمون��ه برگزیده در مهار تورم از س��وی‬ ‫این نهاد بین‌المللی معرفی ش��ده اس��ت‪ .‬ترکیه پیش‬ ‫از آنک��ه اق��دام به حذف صفرها کن��د‪ ،‬تورم را به طور‬ ‫کامل مهار کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹زیمبابوه و شکست طرح‬ ‫دول��ت زیمبابوه در س��ال ‪ ۲۰۰۳‬میالدی (‪۱۳۸۲‬‬ ‫خورش��یدی) زمان��ی که ت��ورم این کش��ور یک هزار‬ ‫درصد بود‪ ،‬اقدام به حذف ‪ ۳‬صفر از اسکناس‌های این‬ ‫کش��ور کرد‪ .‬با این وجود دولت در عمل هیچ اقدامی‬ ‫درباره مهار تورم انجام نداد و تنها به جنبه روانی حذف‬ ‫صفره��ا اتکا کرد‪ .‬این کارکرد به زودی از میان رفت و‬ ‫کمیل طیبی‪ :‬اگر در اقتصاد‪ ،‬زمینه‌سازی برای رقابت انجام‬ ‫ش��ود حذف صفرها می‌تواند به حفظ ثبات و آرامش در پول‬ ‫رای��ج کمک کند‪ .‬پس آنچه مهم اس��ت حفظ پایداری اقتصاد‬ ‫است نه اِ عمال این سیاست‬ ‫تورم تازنده‪ ،‬سرانجام اقتصاد این کشور را ویران کرد‪،‬‬ ‫دالر زیمبابوه نیز از هم پاشید‪ .‬اکنون تورم این کشور‬ ‫افریقای��ی از مرز ‪ ۱۱‬میلیون درصد گذش��ته و دولت‬ ‫برای تامین اس��کناس مورد نی��از مردم ناچار به چاپ‬ ‫اسکناس‌های ‪ ۱۰۰‬میلیارد دالری شده است‪ .‬این در‬ ‫شرایطی است که بانک مرکزی این کشور اعالم کرده‪،‬‬ ‫کاغذ اسکناس کافی برای نشر پول در اختیار ندارد‪.‬‬ ‫‹ ‹پیشنهاد نمی‌شود‬ ‫کمیل طیبی‪ ،‬کارش��ناس‬ ‫اقتص��اد بین‌الملل و عضو‬ ‫هی��ات علم��ی دانش��گاه‬ ‫اصفه��ان در گفت‌وگ��و با‬ ‫ضمن اینکه حذف‬ ‫صفر از پ��ول ملی را برای‬ ‫ایران پیش��نهاد نمی‌کند‪،‬‬ ‫توضی��ح می‌دهد‪ :‬ح��ذف صفر به عن��وان یک ابزار‬ ‫سیاست پولی مطرح است اما در همه کشورها تاثیر‬ ‫یکس��انی بر جای نمی‌گ��ذارد؛ در نتیجه ا ِعمال این‬ ‫راهکار در برخی اقتصادها بازخورد مثبت داشته و در‬ ‫برخی نابودگر بوده است‪.‬‬ ‫وی می‌افزاید‪ :‬نکته‌ای که در این مقوله اهمیت دارد‪،‬‬ ‫س��اختار اقتصادی جامعه اس��ت؛ اینکه اقتصاد تا چه‬ ‫میزان مبتنی بر بازار اس��ت یا اقتصاد دولتی به شمار‬ ‫می‌آی��د‪ .‬همچنین باید توجه ش��ود چه عواملی باعث‬ ‫ش��کل‌گیری تورمی ش��ده که منجر به حذف صفرها‬ ‫شده‌اند‪.‬‬ ‫طیب��ی ادامه می‌دهد‪ :‬اقتصادهایی که درجه آزادی‬ ‫و بازارمحور بودن آنها بیشتر است و سهم بیشتری از‬ ‫اقتصاد در اختیار بازار قرار می‌گیرد‪ ،‬توفیق بیش��تری‬ ‫در بکارگی��ری ای��ن راهکار داش��ته‌اند اما مش��کالت‬ ‫س��اختاری به ایجاد تورم انجامیده اس��ت؛ مسئله‌ای‬ ‫ک��ه سال‌هاس��ت گریبانگی��ر اقتصاد کش��ورها بوده‬ ‫اس��ت‪ .‬این اتفاق باعث می‌شود اقتصاد بیشتر دولتی‬ ‫ش��ود‪ .‬این کارش��ناس تصریح کرد‪ :‬می‌توان نتیجه‬ ‫گرفت که اگر در اقتصاد زمینه‌س��ازی برای رقابت به‬ ‫وج��ود آی��د‪ ،‬حذف صفرها می‌تواند ب��ه حفظ ثبات و‬ ‫آرامش در پول رایج کمک کند‪ .‬پس آنچه مهم اس��ت‬ ‫حفظ پایداری اقتصاد است نه ا ِعمال این سیاست‪ .‬من‬ ‫درباره اقتصاد ایران این راهکار را پیش��نهاد نمی‌کنم‪.‬‬ ‫به باور من بهتر اس��ت برای حل مش��کالت اقتصادی‬ ‫کش��ور‪ ،‬سیاست‌های تشویق س��رمایه‌گذاری در نظر‬ ‫گرفته شوند‪.‬‬ ‫صادرات سنگ‌آهن سهمیه‌بندی و شرطی شد‬ ‫در تصمیم��ی مه��م ب��رای دوقلوی بورس��ی‬ ‫گل‌گهر و چادرمل��و‪ ،‬معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت از س��همیه‌بندی صادرات سنگ‌آهن و‬ ‫مشروط شدن به تامین نیاز فوالدسازان داخلی‬ ‫خبر داد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش بورس‌پرس‪ ،‬جعفر س��رقینی در‬ ‫بخش��نامه‌ای ب��ه مدی��ران عامل ش��رکت‌های‬ ‫معدن��ی و صنعت��ی تولیدکنن��ده محص��والت‬ ‫س��نگ‌آهن اعالم کرد‪ :‬با توجه به اولویت تامین‬ ‫م��واد اولیه مورد نیاز واحده��ای فعال داخلی از‬ ‫‪ ۱۵‬مرداد تا اطالع ثان��وی‪ ،‬صادرات محصوالت‬ ‫س��نگ‌آهن(کلوخه‪ ،‬دانه‌بن��دی‪ ،‬کنس��انتره و‬ ‫گندله) از سوی شرکت‌های مندرج در فهرست‬ ‫پیوست (به‌طور مس��تقیم یا غیر مستقیم) پس‬ ‫از بس��تن قراردادهای تجاری با مصرف‌کنندگان‬ ‫داخل��ی برابر س��همیه‌های اعالم��ی در جداول‬ ‫پیوس��ت و تامین نیاز کامل آنها میس��ر و مجاز‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫مقتضی است اقدامات الزم درباره قراردادهای‬ ‫تامین داخل معمول و تمام فروش‌های صادراتی‬ ‫اعم از فروش مستقیم یا تهاتر را طوری مدیریت‬ ‫کنن��د که اظهارنامه‌ه��ای گمرکی پس از مجوز‬ ‫از وزارت متب��وع تحویل گمرگ ش��وند‪ .‬بدیهی‬ ‫اس��ت مس��ئولیت هرگونه ناهماهنگی در حمل‬ ‫کاال ب��ه مب��ادی صادرات��ی و دموراژ کش��تی و‬ ‫جرایم گمرکی و بندری با ش��رکت‌های مربوط‬ ‫خواه��د بود‪ .‬مجوزهای صادراتی پس از ارس��ال‬ ‫قرارداده��ای تامین داخل صادر خواهند ش��د و‬ ‫الغیر‪.‬‬ ‫با عنایت به جلس��ه ‪ ۲۴‬تیر ‪ ۹۵‬با شرکت‌های‬ ‫بزرگ معدنی و فوالدی و انجمن فوالد‪ ،‬س��قف‬ ‫قیمت‌ه��ای توافق��ی محصوالت س��نگ‌آهن به‬ ‫ش��رح جدول بوده و تامین خ��وراک واحدها در‬ ‫زنجیره ف��والد بنا بر جداول ت��وازن محصوالت‬ ‫سنگ‌آهن(کنس��انتره و گندله) به شرح پیوست‬ ‫اج��را می‌ش��ود‪ .‬رعای��ت و اج��رای مصوبه‌های‬ ‫جلس��ه(نرخ و س��همیه) به منظور تنظیم بازار‬ ‫در زنجیره فوالد در راستای سیاست‌های دولت‬ ‫الزامی است‪ .‬‬
‫شنبه‬ ‫‪ 19‬مرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 8‬ذی‌الحجه ‪1440‬‬ ‫‪ 10‬اوت ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1347‬‬ ‫پیاپی ‪2665‬‬ ‫حکمرانی فروشگاه‌های‬ ‫زنجیره‌ای‬ ‫بر تولیدکننده‬ ‫سرنوشت نامعلوم‬ ‫خرده قیمت‌ها‬ ‫پس از حذف صفرها‬ ‫استقبال ‪ ۷۳‬شرکت‬ ‫برای افزایش تولید و‬ ‫خدمات «سالمت محور»‬ ‫حذف صفرها تاثیری بر صادرات ندارد‬ ‫لزوم مدیریت درست شاخص‌های کالن اقتصادی‬ ‫محمدرضا مودودی‪ -‬سرپرس�ت سازمان توسعه‬ ‫تجارت‪ :‬موضوع حذف صفر از واحد پول ملی کار جدیدی‬ ‫نیس��ت که فقط در ایران انجام شده باشد‪ ،‬بلکه کشورهای‬ ‫دیگ��ر مانن��د آلمان ترکیه و ع��راق و‪ ..‬در برهه‌ای از تاریخ‬ ‫به‌دلیل شرایط خاصی که داشتند‪ ،‬ناگزیر شدند صفرها را‬ ‫از پول ملی خود حذف کنند‪ .‬ما نیز به این س��مت حرکت‬ ‫کردیم چراکه باید ارزش پول ملی ما باال می‌رفت‪.‬‬ ‫براس��اس آنچ��ه ش��نیده‌ایم ی��ک ریال ما بای��د معادل‬ ‫یک‌صدم گرم طال باشد؛ در نتیجه هم اکنون که یک ریال‬ ‫و ی��ک تومان که هی��چ‪ ،‬هزارتومان ما ه��م یک‌صدم گرم‬ ‫طال نیس��ت؛ باید نس��بت به اصالح این بخش اقدام کنیم‬ ‫چراکه این کار برای جابه‌جایی پول و مبادالت کاال ضروری‬ ‫اس��ت‪ .‬ضمن اینکه می‌توانیم با این امر خطرات‬ ‫حاص��ل از جابه‌جایی پول را کاهش دهیم‪ .‬نکته‬ ‫مهم دیگر اینکه باید برنامه بلندمدت برای ثبات‬ ‫اقتصادی داشته باشیم چون اگر قرار باشد شیب‬ ‫تورم تند باش��د و نشود مدیریت درستی داشت‪،‬‬ ‫به‌طور قطع کاهش ارزش پول ملی نیز با همین‬ ‫سرعت و حتی ش��یب بیشتر ادامه می‌یابد‪ .‬این‬ ‫فقط مالحظه‌ای است که ما در نظر داریم و معتقدیم باید‬ ‫این اتفاق رخ دهد‪.‬‬ ‫موضوع دیگ��ر‪‌،‬تاثیر حذف صفرها بر تجارت و صادرات‬ ‫کشور است که باید گفت بر صادرات هیچ تاثیری نخواهد‬ ‫داش��ت چراکه قرار نیس��ت ارزش پول‌های��ی که جابه‌جا‬ ‫می‌ش��ود و خودش عامل تورم باش��د و بخواهد‬ ‫هزینه‌های تولید را باال ببرد‪ .‬معتقد هس��تیم در‬ ‫فضای��ی که بتوان مدیریت درس��تی در اقتصاد‬ ‫داش��ت‪ ،‬به‌طور قط��ع می‌ت��وان از این ظرفیت‬ ‫اس��تفاده ک��رد که در فضایی باثب��ات بتوانیم از‬ ‫اعداد کوچک‌تری که ارزش پول ملی را نش��ان‬ ‫می‌دهد‪ ،‬بهره ببریم‪ .‬در صادرات آنچه مبنا است‬ ‫ارز خارج��ی مانن��د یورو و دالر و دینار و‪ ...‬اس��ت؛ بنابراین‬ ‫ربطی به این ندارد که واحد پول ملی ما چه عددی باشد و‬ ‫بخواهد تاثیر منفی بگذارد‪ .‬اگر در فضای اقتصادی با ثبات‬ ‫قرار داشته باشیم و نهاده‌های تولید و مولفه‌های تحمیلی‬ ‫ب��ه تولید تغییر نکند‪ ،‬هیچ مش��کلی به‌وجود نمی‌آید‪ .‬در‬ ‫فرصت‌ها و تهدیدها‬ ‫عب�اس آرگون ‪ -‬عضو اتاق بازرگانی تهران‪:‬‬ ‫حذف صفر از پول ملی می‌تواند حتی در کوتاه‌مدت‬ ‫نتایج مثبتی داشته باشد‪ .‬یکی از این نتایج تسهیل‬ ‫محاسبات در سطح کالن است که با توجه به تورم‬ ‫قابل‌توجه��ی ک��ه اقتصاد ایران در طول س��ال‌ها و‬ ‫دهه‌های گذشته با آن روبه‌رو بوده‪ ،‬اعداد و ارقام در‬ ‫قراردادهای تجاری و بانکی به‌شدت باال رفته است‬ ‫و همین مس��ئله محاس��بات را در س��طوح کالن دشوار کرده‬ ‫که با حذف صفر می‌توان بخش��ی از این دغدغه‌ها را مدیریت‬ ‫ک��رد‪ .‬هزینه باالی چاپ اس��کناس و توزیع آن یکی دیگر از‬ ‫دغدغه‌هایی است که با حذف صفر از پول ملی می‌توان برای‬ ‫آن چاره‌ای جدید پیدا کرد و بخشی از فشار بودجه‌ای موجود‬ ‫در ای��ن زمین��ه را برطرف کرد‪ .‬در چند س��ال گذش��ته روند‬ ‫کاهشی ارزش ریال به حدی رسیده که در مقایسه با ارزهای‬ ‫بین‌المللی فاصله‌ ما زیاد است و با حذف صفر‪ ،‬می‌توان انتظار‬ ‫داشت از نظر روانی و ذهنی تاثیری مثبت در جامعه بگذارد‪.‬‬ ‫همانطور که اجرای این طرح از نظر روانی می‌تواند تاثیرات‬ ‫مثبتی داش��ته باش��د‪ ،‬می‌توان تاثیراتی منف��ی نیز برای آن‬ ‫حذف صفر از پول ملی‪ ،‬اولویت اقتصاد ایران نیست‬ ‫برش��مرد‪ .‬ب��رای مث��ال در کوتاه‌م��دت چگونگی‬ ‫محاس��به نرخ‌های جدید و تبیی��ن آن برای مردم‬ ‫به‌ط��ور قطع س��خت خواهد بود و زمان��ی کوتاه یا‬ ‫میان‌مدت نیاز اس��ت تا جامعه با این قیمت‌ها وفق‬ ‫پیدا کند‪ .‬جدای از آن با حذف صفر میزان حقوق‪،‬‬ ‫درآمد یا ثروتی که در بانک‌ها وجود دارد نیز از نظر‬ ‫اس��می کاهش پیدا می‌کند و باید با شفاف‌س��ازی‬ ‫شرایط‪ ،‬بار روانی حاصل از این اتفاق مدیریت شود‪.‬‬ ‫ب��ا ارزیاب��ی فرصت‌ه��ا و تهدیدهای موج��ود در این طرح‬ ‫نمی‌ت��وان انتظار داش��ت ک��ه پیش از اجرای ح��ذف صفر از‬ ‫پ��ول ملی‪ ،‬به‌ط��ور قطع درباره مثبت ی��ا منفی بودن اجرای‬ ‫آن سخن گفت‪ .‬از سوی دیگر بزرگ‌ترین تهدید برای اجرای‬ ‫این طرح‪ ،‬باال بودن نرخ تورم است‪ ،‬وقتی تورم ادامه‌دار باشد‬ ‫و قیمت‌ه��ا همچنان باال برون��د‪ ،‬حذف صفر نیز تاثیر خود را‬ ‫نش��ان نمی‌دهد و در آینده نه چندان دور باز هم ش��اهد رشد‬ ‫صفرهای جدید خواهیم بود‪ .‬از این رو به نظر می‌رسد در کنار‬ ‫اجرای این طرح باید تالش کرد مش��کالت ساختاری اقتصاد‬ ‫ایران همچون تورم نیز با راه‌حل‌های جدید روبه‌رو شوند‪.‬‬ ‫اعتبارسنجی بازرگانان‬ ‫انجام خواهد شد‬ ‫مع��اون طرح و برنامه وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت گفت‪ :‬به‌زودی‬ ‫اعتبارس��نجی بازرگانان نهایی می‌شود و این موضوع برای بخش تجارت‬ ‫بس��یار مهم و ضروری است‪ .‬به‌گزارش شاتا‪ ،‬در نشست پایش برنامه‌های‬ ‫سال با موضوع «توسعه بازرگانی و مدیریت بازار و ساماندهی لجستیک‬ ‫تج��اری» ک��ه با حض��ور قائم‌مقام وزیر در امور تج��ارت و مدیران بخش‬ ‫بازرگانی برگزار ش��د‪ ،‬سعید زرندی گفت‪ :‬در بخش تولید نیز‪ ،‬رتبه‌بندی‬ ‫سرمایه‌گذاران را در دستور کار قرار دادیم‪ .‬وی گفت‪ :‬رتبه‌بندی و ارزیابی‬ ‫بازرگانان و سرمایه‌گذاران برای بخش تولید و تجارت در سال جاری انجام‬ ‫خواهد ش��د‪ .‬معاون طرح و برنامه همچنین افزود‪ :‬ش��بکه رصد کاالهای‬ ‫پر مصرف برای وزارتخانه بسیار حائز اهمیت است و تاکنون بیش از ‪۲۰‬‬ ‫هزار صنف به این ش��بکه وصل ش��ده‌اند‪ .‬زرندی گفت‪ :‬کاالهای اساسی‬ ‫همچون برنج‪ ،‬روغن‪ ،‬ش��کر و الس��تیک سنگین از اولویت‌های بیشتری‬ ‫برخوردار هستند که در این شبکه رصد خواهد شد‪.‬‬ ‫کیوان کاش�فی ‪ -‬عضو هیات رئیسه‬ ‫ات�اق بازرگان�ی ایران‪ :‬ح��ذف ‪ ۴‬صفر از‬ ‫پول ملی کش��ور در ش��رایط کنونی کشور‬ ‫کار بس��یار عبثی اس��ت و وضعیت جامعه‬ ‫اکنون اصال مناس��ب چنین کاری نیس��ت‪.‬‬ ‫این کار اگرچه به‌خودی‌خود بد نیس��ت اما‬ ‫جامعه اکن��ون برای پذیرش حذف صفر از‬ ‫پول ملی به اجماع نرسیده است‪.‬‬ ‫ای��ن امر ممکن اس��ت اثرات مثبت��ی مانند بهبود‬ ‫حساب‌های مالی را نیز به همراه داشته باشد‪ ،‬باوجود‬ ‫این نمی‌توان پیامدهای منفی این اقدام مانند هزینه‬ ‫زیاد موردنیاز برای تعویض پول کشور و‪ ...‬را نیز نادیده‬ ‫گرفت‪ .‬از سوی دیگر‪ ،‬حذف ‪ ۴‬صفر از پول ملی هیچ‬ ‫تاثیری بر بهبود قدرت خرید مردم نخواهد داش��ت و‬ ‫حتی ممکن اس��ت در ابتدای امر به‌دلیل شرایطی که‬ ‫در گرد کردن ارقام خرد به س��مت باال رخ می‌دهد به‬ ‫افزای��ش قیمت‌ها نیز ت��ا حدودی دامن بزند‪ .‬مجموع‬ ‫این موارد نش��ان می‌دهد این تصمیم بسیار عجوالنه‬ ‫اس��ت و امیدواریم مجلس شورای اسالمی‬ ‫بررس��ی جامع‌تری روی ای��ن الیحه انجام‬ ‫ده��د‪ .‬حذف صف��ر از پول ملی مس��تلزم‬ ‫وج��ود ثب��ات اقتصادی در کش��ور اس��ت‬ ‫چراکه اکنون‌که ثب��ات اقتصادی نداریم و‬ ‫دولت نخس��ت باید به فک��ر ایجاد ثبات در‬ ‫اقتصاد کش��ور باشد نه اینکه صورت‌مسئله‬ ‫مش��کالت را پاک کند‪ .‬امروز دولت کارهای اقتصادی‬ ‫مهم‌ت��ری دارد که باید به آن بپ��ردازد که مهم‌ترین‬ ‫آن کنترل نقدینگی افسارگسیخته در کشور است‪.‬‬ ‫در حالی رشد روزانه نقدینگی در ایران از مرز هزار‬ ‫میلیارد تومان گذش��ته که این میزان رشد نقدینگی‬ ‫که زمینه‌ساز تورم ‪ 40‬تا ‪ 50‬درصدی در کشور است‬ ‫اج��ازه هی��چ ثبات اقتصادی را نمی‌ده��د و ابتدا باید‬ ‫فکری به حال این موضوع کرد‪ .‬به‌عالوه پیش از چنین‬ ‫تصمیم‌هایی باید به فکر اصالح نظام بانکی کشور نیز‬ ‫ب��ود چراکه با وجود این اقدام‪ ،‬باز هم در بس��یاری از‬ ‫شاخص‌ها با مشکل روبه‌رو خواهیم شد‪.‬‬ ‫حذف صفرها بر‬ ‫صادرات هیچ‬ ‫تاثیری نخواهد‬ ‫داشت چراکه‬ ‫قرار نیست‬ ‫ارزش پول‌هایی‬ ‫که جابه‌جا‬ ‫می‌شود خودش‬ ‫عامل تورم‬ ‫باشد و بخواهد‬ ‫هزینه‌های‬ ‫تولید را باال ببرد‬ ‫اشتغالزایی برای ‪ ۶‬هزار مددجو با اعتبار ‪ ۱۷۳‬میلیارد تومان در کردستان‬ ‫مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان کردستان گفت‪:‬‬ ‫در س��ال ج��اری ‪ ۱۷۳‬میلیارد تومان برای ایجاد ‪ ۶‬هزار ش��غل‬ ‫برای مددجویان زیر پوشش این نهاد هزینه و ‪ ۷۲‬میلیون تومان‬ ‫آن در قالب اش��تغال پایدار روس��تایی ب��ه مددجویان پرداخت‬ ‫می‌شود‪ .‬به گزارش‬ ‫‪ ،‬رسول شیخی‌زاده در آیین قدردانی‬ ‫از خبرنگاران استان کردستان افزود‪ :‬کل اعتباری که در سال ‪۹۸‬‬ ‫در سرفصل‌های گوناگون به این نهاد اختصاص پیدا کرده‪۵۴۲ ،‬‬ ‫میلیارد تومان است که به نسبت بودجه ‪ ۳۷۲‬میلیارد تومان سال‬ ‫گذشته رشدی معادل ‪ ۴۵‬درصد داشته است‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬از محل اعتبارات بانکی تاکنون ‪ ۹۵‬میلیارد تومان‬ ‫اب�لاغ ش��ده و ‪ ۱۰‬میلی��ارد تومان نیز از مح��ل صندوق کمیته‬ ‫امداد(ره) به بحث اشتغال اختصاص پیدا کرده است‪ .‬شیخی‌زاده‬ ‫با اشاره به تامین ‪ ۶۰‬میلیارد تومان از محل صدقه‪ ،‬زکات و کمک‌‬ ‫خی��ران و‪ ...‬در اس��تان اظهارکرد‪ :‬در بحث مناب��ع دولتی که از‬ ‫محل بودجه و هدف‌مندی یارانه‌ها تامین می‌شود ‪ ۲۷۲‬میلیارد‬ ‫توم��ان و از محل صندوق امداد والیت ‪ ۲۰‬میلیارد تومان از این‬ ‫می��زان اعتب��ار تامین و در س��رفصل‌های گوناگون برای جامعه‬ ‫هدف زیرپوشش این نهاد هزینه می‌شود‪.‬‬ ‫مدی��رکل کمیته امداد امام خمینی(ره) اس��تان کردس��تان‬ ‫تصری��ح کرد‪ :‬براس��اس آخرین آمارها ‪ ۱۳۴‬ه��زار و ‪ ۶۵۵‬نفر از‬ ‫جمعیت این استان زیر پوشش حمایت و خدمات کمیته امداد‬ ‫هس��تند که این رقم ‪ ۸.۴‬درصد جمعیت کردس��تان را ش��امل‬ ‫می‌شود‪ .‬با احتساب مددجویان رسمی‪ ،‬مددجویان تک‌خدمتی‬ ‫و چندخدمت��ی و مددجویان تبصره ‪ ۱۴‬می‌توان گفت ‪ ۶۰‬هزار‬ ‫خانوار با ‪ ۱۶۰‬هزار نفر جمعیت از کل جمعیت استان زیرپوشش‬ ‫خدمات کمیته امداد استان قرار دارند و با عبارتی نسبت به کل‬ ‫خانوارهای استان ‪ ۱۴‬درصد جمعیت استان را به خود اختصاص‬ ‫داده‌اند‪ .‬ش��یخی‌زاده با اش��اره به ارائه ‪ ۵۳‬میلیارد تومان کمک‬ ‫معیش��ت به ‪ ۵۰‬هزار خانوار در ‪ ۴‬ماه نخست امسال تاکید کرد‪:‬‬ ‫در ای��ن م��دت ‪ ۸۵۳‬مورد جهیزیه با صرف ی��ک‌میلیارد ‪۲۵۰‬‬ ‫میلی��ون توم��ان و ‪ ۷‬میلی��ارد تومان اعتبار نی��ز در قالب‌هزار و‬ ‫‪ ۷۰۰‬مورد تس��هیالت قرض‌الحس��نه و کارگشایی و همچنین‬ ‫‪ ۹۰۰‬میلی��ون تومان نیز در قالب کمک هزینه تحصیلی به‌هزار‬ ‫و ‪ ۵۰۰‬نفر دانش‌آموز و طالب نیازمند پرداخت شده است‪ .‬در ‪۴‬‬ ‫ماه نخس��ت از صندوق امداد والیت ‪ ۴‬میلیارد تومان تسهیالت‬ ‫از محل اعتبارات ‪ ۹۸‬پرداخت شده است‪.‬‬ ‫وی از ارائه آموزش‌های فنی‌وحرفه‌ای به ‪ ۹۵۰‬نفر از مددجویان‬ ‫زیرپوشش این نهاد خبر داد و گفت‪ :‬در ‪ ۴‬ماه نخست امسال برای‬ ‫‪ ۵۳‬نفر کاریابی انجام ش��ده و به ازای هر نفر ‪ ۵۰‬میلیون تومان‬ ‫وام قرض‌الحسنه به کارفرما داده شده و در حوزه مسکن نیز ‪۲۸‬‬ ‫واحد ش��هری و ‪ ۲۱‬واحد روس��تایی با صرف یک‌میلیارد و ‪۲۰۰‬‬ ‫میلیون تومان هزینه شده است‪.‬‬ ‫گمرک در مناطق آزاد‪ ،‬مستقر است‬ ‫اجبار ثبت‌س��فارش و همچنین استقرار س��امانه جامع امور‬ ‫گمرک��ی در مناطق آزاد که حجم و آم��ار ورود کاال به مناطق‬ ‫را ثبت و مش��خص می‌کند؛ موضوعی است که مسئوالن آن را‬ ‫س��ندی بر رد این اتهام که مناط��ق آزاد مبادی ورودی کاالی‬ ‫قاچ��اق هس��تند‪ ،‬می‌دانند‪ .‬محمدامین ال��ه‌داد‪ ،‬دبیر کارگروه‬ ‫راهب��ردی فناوری‌اطالعات و مدیر پ��روژه پنجره واحد مناطق‬ ‫آزاد در گفت‌وگ��و ب��ا ایس��نا‪ ،‬درباره آخرین وضعی��ت اجرایی‬ ‫ش��دن مصوبه هیات دولت در س��ال ‪ ۱۳۹۴‬مبنی بر اس��تقرار‬ ‫گم��رک در مبادی ورودی مناطق آزاد‪ ،‬گف��ت‪ :‬تا پیش از این‬ ‫مصوبه‪ ،‬گمرک در پایانه‌های خروجی مناطق آزاد مس��تقر اما‬ ‫در مبادی ورودی نبود و دلیل به این برمی‌گش��ت که براساس‬ ‫قان��ون چگونگی اداره مناطق آزاد‪ ،‬مبادالت بازرگانی مناطق با‬ ‫خارج کش��ور پس از ثبت گمرکی از ش��مول مقررات صادرات‬ ‫و واردات مس��تثنا هس��تند و مقررات صادرات و صادرات کاال‬ ‫و تش��ریفات گمرکی در مح��دوده هر منطقه به تصویب هیأت‬ ‫وزیران می‌رس��د‪ .‬این موضوع تا پی��ش از مصوبه هیات دولت‬ ‫درباره اس��تقرار گمرک در مب��ادی ورودی مناطق آزاد‪ ،‬به‌‌طور‬ ‫کامل در اختیار س��ازمان‌های مناطق ب��ود تا عملیات گمرکی‬ ‫با تش��ریفات حداقلی انجام شده و تعرفه واردات کاال نیز با در‬ ‫نظر گرفت��ن معافیت‌های قانونی این مناطق اعمال ش��ود‪ .‬در‬ ‫شرایط جدید نیز‪ ،‬تمامی این موارد در قالب سامانه جامع امور‬ ‫گمرکی مناطق آزاد در نظر گرفته شده است و عالوه بر تسریع‬ ‫ی رویه‌ها در مناطق‬ ‫و شفاف‌سازی مسیر اجرای فرآیندها‪ ،‬تمام ‌‬ ‫آزاد استاندارد شده و همچنین اطالعات تمامی گمرکات کشور‬ ‫شامل گمرکات س��رزمین اصلی و مناطق آزاد به‌طور یکپارچه‬ ‫در س��امانه جامع امور گمرکی تجمیع می‌شود‪ .‬وی ادامه داد‪:‬‬ ‫استقرار گمرک در مبادی ورودی از این برای قابل اهمیت بود‬ ‫یادداشت‬ ‫زهرا طهرانی‬ ‫زهرا طهرانی‬ ‫ای��ن میان بحث کالن اقتصادی مهم اس��ت که اگر بتوان‬ ‫ش��اخص‌های مه��م کالن اقتصادی را به‌درس��تی مدریت‬ ‫کرد تاثیر منفی شاهد نخواهیم بود چه بسا شرایط بهتری‬ ‫فراه��م ش��ود‪ .‬برخی نیز معتقدند حذف صفرها بر ش��یب‬ ‫تورم تاثیر‌گذار اس��ت اما باید گف��ت همین حاال هم تاثیر‬ ‫دارد و ممکن اس��ت ارزش پول ملی کاهش بیش��تری یابد‬ ‫و به ضرر اقتصاد تمام ش��ود؛ بنابراین استدالل‌هایی از این‬ ‫دست‪ ،‬استدالل قوی نیست‪ .‬از سوی دیگر‪ ،‬حجم پولی که‬ ‫تولید می‌شود و حجم مبادله‌ای که انجام‌می‌شود‪ ،‬در بستر‬ ‫منطقی‌تری از استدالل‌ها قرار خواهد گرفت‪ .‬نکته مهم این‬ ‫اس��ت که متاس��فانه ریال ما هیچ ارزشی ندارد و این برای‬ ‫اقتصاد اصال خوب نیست‪.‬‬ ‫‪www.Tejaratdaily.com‬‬ ‫از چاله برون آ‬ ‫بفرما در چاه!‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫برخی س�نگ تورم را به سینه می‌زنند و برخی‬ ‫دیگ�ر از اولویت‌های اقتص�ادی دیگر می‌گویند؛‬ ‫صاحب‌نظ�ران دیگری هم معتقدند حذف صفرها‬ ‫با شرط و شروط خاصی نه‌تنها تاثیر منفی ندارد‪،‬‬ ‫بلکه می‌تواند موثر هم باشد‪ .‬حذف ‪۴‬صفر از پول‬ ‫مل�ی ایران در حالی سال‌هاس�ت محل مناقش�ه‬ ‫میان دول�ت و اقتصاددانان قرار گرفته که به نظر‬ ‫می‌رس�د در دولت دوم حسن روحانی قرار است‬ ‫جامه عمل بپوشد به نحوی که کلیات آن از سوی‬ ‫دولت تدبیر و امید تصویب ش�ده اس�ت‪ .‬جدا از‬ ‫تاثیرات�ی که حذف ‪۴‬صف�ر می‌تواند ب�ر اقتصاد‬ ‫بگ�ذارد در ای�ن میان ص�ادرات و تج�ارت نمود‬ ‫دیگ�ری پیدا کرده ک�ه به اعتق�اد صاحب‌نظران‬ ‫ای�ن حوزه تاثی�ری منف�ی و مثبت ب�ر صادرات‬ ‫نخواهد داشت‪ .‬به گزارش‬ ‫در ادامه دیدگاه‬ ‫کارشناسان اقتصاد را درباره حذف صفرها از پول‬ ‫ملی می‌خوانید‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫که ورود کاال به مناطق آزاد براس��اس قانون چگونگی اداره این‬ ‫مناطق رویه‌های ویژه خود را دارد؛ از این‌رو نیازمند آن بود که‬ ‫در سامانه جامع امور گمرکی این رویه‌ها وجود داشته باشد‪ .‬بر‬ ‫این اساس طبق تفاهم بین گمرک و شورای عالی مناطق آزاد‪،‬‬ ‫بنا بر آن ش��د نسخه‌ای ویژه از سامانه جامع امور گمرکی برای‬ ‫مناطق آزاد تهیه و در مبادی ورودی آن مس��تقر ش��ود‪ ،‬از این‬ ‫رو سیستمی که در کشور وجود داشت را با همان ظرفیت‌های‬ ‫کارشناس��ی به‌کار گرفتیم تا در مسیر اس��تقرار این سامانه از‬ ‫دوباره‌کاری‌ها پرهیز شده و کمترین مشکل ایجاد شود‪.‬‬ ‫روزنامه‌نگار‬ ‫نقد را رها کرده و به نس��یه چس��بیده‌ایم؛‬ ‫البته بیش��تر اوقات همین ب��وده و حاال هم‬ ‫هست‪.‬‬ ‫تورم حدود ‪۴۰‬درص��دی را می‌توان مهار‬ ‫کرد و مانند دولت قبلی که در ابتدا با تالش‬ ‫بی‌وقفه کاری کرد کارس��تان‪ ،‬چ��را باز هم‬ ‫هم��ان امور را تک��رار نمی‌کنند؟ چرا به این‬ ‫صفره��ای بیچاره پیله کرده‌اند تا بار و بنه را‬ ‫ببندن��د و بروند به دیار باقی؟ حذف صفر به‬ ‫خودی خود بد نیست و البته تجربه جدیدی‬ ‫هم نیست که ایران مبدع و مبتکر آن باشد‬ ‫اما همه‌مان می‌دانیم که «هر سخن جایی و‬ ‫ه��ر نکته مکانی دارد» و این ضرب‌المثل که‬ ‫مصداق بارز این روزها اقتصاد ایران است از‬ ‫نس��ل‌های قبل تا امروز دست به‌دست شده‬ ‫و حاال اینکه چرا کمتر از آن بهره می‌گیرند‬ ‫را خدا دان��د و بس! به اعتقاد کارشناس��ان‬ ‫درحال‌حاضر حذف صفره��ا اولویت اقتصاد‬ ‫ای��ران نیس��ت و نباید در چنین ش��رایط و‬ ‫فضایی اجرایی ش��ود چراکه ام��کان دارد با‬ ‫پیامدهای پرهزینه‌ای ک��ه به همراه دارد از‬ ‫چاله درآم��دن و به چاه افت��ادن را برای ما‬ ‫تداعی کند‪.‬‬ ‫هرچن��د این امر ش��اید اثرات منفی برجا‬ ‫نگذارد اما فای��ده‌ای هم ندارد و هزینه‌هایی‬ ‫را بردوش اقتصاد سوار می‌کند که جبرانش‬ ‫در این ش��رایط س��خت و پیچی��ده خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫حتی برخی صاحب‌نظران حوزه اقتصادی‬ ‫نی��ز بر ای��ن باورند تا زمانی که کش��ورهای‬ ‫دارای ت��ورم باال نتوانس��ته‌اند نقدینگی را با‬ ‫انتقال به ح��وزه تولید‪ ،‬در خدمت توس��عه‬ ‫اقتصادی به‌کار بگیرند‪ ،‬سیاست حذف صفر‬ ‫از پول ملی‪ ،‬کارس��از نبوده و تورم به شکل‬ ‫شدیدتری بازگشته است‪.‬‬ ‫ام��ا در ادامه گریزی هم ب��ه تجربه برخی‬ ‫کشورها از جمله آلمان و ونزوئال می‌زنیم که‬ ‫اولی موفق و دومی ناموفق بود‪.‬‬ ‫«پ��دری از ایالتی کوچک ب��ا پول کافی‬ ‫ب��رای خرید یک جفت کفش برای فرزندش‬ ‫راهی برلین شد؛ اما زمانی که به آنجا رسید‬ ‫تنها توانس��ت ی��ک فنجان قه��وه بخورد و‬ ‫ی��ک بلیت اتوب��وس برای برگش��ت به خانه‬ ‫بخرد‪».‬‬ ‫این حکایتی اس��ت که در میان آلمانی‌ها‬ ‫برای روایت از درام دوران ابرتورم باقی مانده‌‬ ‫اس��ت‪ .‬در س��ال ‪ ۱۹۲۳‬می�لادی (‪1303‬‬ ‫خورش��یدی) ‪ ،‬آلمان نرخ ت��ورم ‪ ۲۹‬هزار و‬ ‫‪ ۵۰۰‬درص��دی در یک ماه را تجربه می‌کرد‬ ‫و قیمت‌ها هر ‪ ۳‬روز یک‌بار دو برابر می‌ش��د‪.‬‬ ‫در سال ‪ ۱۹۱۴‬میالدی (‪ 1293‬خورشیدی)‬ ‫نرخ مبادله مارک آلمان به دالر امریکا حدود‬ ‫‪ ۴.۲‬به یک بود‪ ،‬اما ‪ ۹‬س��ال بعد‪ ،‬این نسبت‬ ‫به ‪ ۴.۲‬تریلیون مارک به یک دالر رسید‪.‬‬ ‫این کش��ور پس از آن با انجام «اصالحات‬ ‫پول��ی» و «خارج ک��ردن بان��ک مرکزی از‬ ‫منابع رفع کس��ری بودجه دولت» توانس��ت‬ ‫غول ابرت��ورم را مهار کند‪ .‬یکی از اقدام‌های‬ ‫آلمان برای اجرای این سیاست‌ها‪ ،‬حذف ‪۱۲‬‬ ‫صفر از پول ملی‌شان بود‪.‬‬ ‫ونزوئال اما نتوانست تجربه موفقی از حذف‬ ‫صفرها برای خود به ثبت برس��اند به نحوی‬ ‫که در سال گذشته میالدی زمانی که اقدام‬ ‫به ح��ذف ‪ ۵‬صف��ر از پول ملی خ��ود کرد‪،‬‬ ‫تورم آن از ‪ ۲۴‬هزار و ‪ ۵۷۱‬درصد در س��ال‬ ‫گذش��ته به ‪ ۸۱۵‬هزار و ‪ ۱۹۴‬درصد در ماه‬ ‫مه (اردیبهش��ت‪ -‬خرداد)‌‌افزایش پیدا کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫اقتصاد ونزوئال نیز که س��ال گذشته طبق‬ ‫گفت��ه دویچه وله منف��ی ‪ ۱۸‬درصد کوچک‬ ‫ش��ده ب��ود‪ ،‬براس��اس پیش‌بین��ی صندوق‬ ‫بین‌المللی پول امس��ال را با رشد منفی ‪۳۵‬‬ ‫درصد سپری خواهد کرد‪.‬‬ ‫ب��ه هر ح��ال آنچه مه��م جل��وه می‌کند‬ ‫این اس��ت که هرچند ما ت��ورم باالیی مانند‬ ‫آلمان در س��ال‌های گذشته نداریم و شرایط‬ ‫اقتصادی‌م��ان هن��وز ب��ه ونزوئال نرس��یده‬ ‫اس��ت؛ اما اگر ش��اخص‌های کالن اقتصادی‬ ‫به‌درستی مدیریت شود ش��اید بتوان اثرات‬ ‫مثبت این طرح را نیز در آینده شاهد بود‪.‬‬ ‫اما همچن��ان امیدواری��م؛ مانند همه این‬ ‫‪۶‬س��ال گذش��ته که چش��م «امید»مان به‬ ‫«تدبیر»‌ها بوده و بس!‬
‫‪8‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 19‬مرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 8‬ذی‌الحجه ‪1440‬‬ ‫‪ 10‬اوت ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1347‬‬ ‫پیاپی ‪2665‬‬ ‫تجارت‬ ‫تجارت‬ ‫روی خط خبر‬ ‫مدیر جدید روابط عمومی‬ ‫کشتیرانی منصوب شد‬ ‫با حک��م مدیرعامل‬ ‫کش��تیرانی جمهوری‬ ‫اس�لامی ای��ران‪ ،‬رضا‬ ‫براتی به‌عن��وان مدیر‬ ‫جدی��د روابط عمومی‬ ‫منصوب شد‪ .‬به گزارش‬ ‫مانا‪ ،‬با حکم محمد رضا‬ ‫مدرس‌خیابانی‪ ،‬مدیرعامل کشتیرانی جمهوری‬ ‫اس�لامی ایران‪ ،‬رضا برات��ی به‌عنوان مدیر جدید‬ ‫روابط عمومی گروه کشتیرانی جمهوری اسالمی‬ ‫ای��ران منصوب ش��د‪ .‬رضا ب��رات‪ ،‬دارای مدرک‬ ‫دکت��رای تخصصی در رش��ته رواب��ط بین‌الملل‬ ‫از دانش��گاه تهران اس��ت و عالوه ب��ر تدریس در‬ ‫دانشگاه‪ ،‬س��ابقه مدیر کلی روابط عمومی و امور‬ ‫بین‌الملل در س��ازمان‌های ثبت احوال‪ ،‬آموزش‬ ‫فن��ی و حرفه‌ای کش��ور و همچنین عضویت در‬ ‫هیات مدیره ش��رکت پتروش��یمی پارس‪ ،‬رئیس‬ ‫هیات مدیره شرکت خدمات دریایی و مهندسی‬ ‫کشتیرانی قش��م و مدیرعامل شرکت کشتیرانی‬ ‫ایران بوده و گفتنی است‪ ،‬پیش از این محمدرضا‬ ‫دماوندی این سمت را برعهده داشت‪.‬‬ ‫فعالیت نسل جدید فروشگاه‌های زنجیره‌ای به انحصار و فشار به تولیدکننده انجامیده است؟‬ ‫حکمرانی فروشگاه‌های زنجیره‌ای بر تولیدکننده‬ ‫گروه تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‪۲۰۰‬میلیون دالر‬ ‫ثبت سفارش برای کاغذ‬ ‫معاون وزیر صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تج��ارت از‬ ‫‪ ۲۰۰‬میلی��ون دالر‬ ‫ثب��ت س��فارش برای‬ ‫واردات کاغ��ذ خب��ر‬ ‫داد و گف��ت‪۱۵۰ :‬‬ ‫میلی��ون دالر از ای��ن‬ ‫رقم تخصیص ارز داده ش��د‪ .‬ب��ه گزارش وزارت‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬عباس قبادی‪ ،‬از انجام‬ ‫بی��ش از ‪ ۲۰۰‬میلیون دالر ثبت س��فارش برای‬ ‫واردات کاغذ از ابتدای امس��ال خبر داد و گفت‪:‬‬ ‫کل واردات انواع کاغذ در سال جاری‪ ،‬حدود ‪۸۰‬‬ ‫میلی��ون دالر‪ ،‬معادل ‪ ۸۰‬هزار تن کاغذ بوده که‬ ‫نیاز کش��ور قدری بیشتر از این میزان است‪ .‬وی‬ ‫با بی��ان اینکه تولید کاغذ پی��ش از گرانی دالر‪،‬‬ ‫توجیه اقتصادی نداشت؛ بنابراین بخش عمده‌ای‬ ‫از نیاز کش��ور از طریق واردات تامین می‌شد‪ ،‬اما‬ ‫اکن��ون ب��ا برنامه‌ری��زی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت ‪ ،‬مقرر ش��ده ب��رای تامین کاغذ از محل‬ ‫تولید داخل کش��ور‪ ،‬اقدام‌هایی انجام شود که از‬ ‫جمله آنها‪ ،‬نوس��ازی ماشین‌آالت مورد استفاده‬ ‫در صنع��ت تولید انواع کاغذ‪ ،‬تامین س��رمایه در‬ ‫گردش م��ورد نیاز واحده��ای تولیدی‪ ،‬دریافت‬ ‫مجوز برای اس��تفاده از چوب جنگل‌های شمال‬ ‫کشور و واردات چوب است‪.‬‬ ‫ب��ه گفته قب��ادی‪ ،‬از ‪ ۲۰۰‬میلی��ون دالر ثبت‬ ‫س��فارش ب��رای واردات کاغذ از ابتدای امس��ال‬ ‫تاکنون‪ ،‬ح��دود ‪ ۱۵۰‬میلیون دالر ارز تخصیص‬ ‫داده ش��ده و ارز مورد نیاز ‪ ۵۲‬سفارش نیز تامین‬ ‫ش��ده است؛ این در حالی اس��ت که کل واردات‬ ‫انواع کاغذ در سال جاری حدود ‪ ۸۰‬میلیون دالر‪،‬‬ ‫مع��ادل ‪ ۸۰‬ه��زار تن کاغذ بوده که نیاز کش��ور‬ ‫قدری بیشتر از این است‪.‬‬ ‫در زمین��ه تامین کاغذ مورد نیاز نوش��ت‌افزار‬ ‫تدابیری اندیش��یده شده که نشست‌های آن در‬ ‫روزهای آینده برگزار می‌شود‪.‬‬ ‫در سال‌های‬ ‫دهه ‪70‬‬ ‫شهرداری تهران‬ ‫با هماهنگی‬ ‫وزارت‬ ‫بازرگانی اقدام‬ ‫به تاسیس‬ ‫فروشگاه‌های‬ ‫زنجیره‌ای کرد‬ ‫فروش��گاه‌های جدید زنجیره‌ای که در محیط‌های‬ ‫نه‌چن��دان بزرگ به‌طور خ��رد در محله‌ها در حال پا‬ ‫گرفتن هستند‪ ،‬برای تولیدکننده‌ها شرط‌های خاصی‬ ‫را در نظر می‌گیرند‪.‬‬ ‫از حق قفس��ه ‪ ۱۰۰‬میلی��ون تومانی ب��ه ازای هر‬ ‫قلم کاال تا انتقال تمامی ریس��ک‌های فروشگاهی به‬ ‫تولیدکننده‪ ،‬در قراردادهای یک طرفه به تولیدکننده‬ ‫تحمیل می‌شود‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش پای��گاه خبری ات��اق بازرگان��ی ایران‪،‬‬ ‫دهه‪ ۷۰‬خورش��یدی تازه آغاز ش��ده بود که مدیریت‬ ‫شهری تهران در دوران سازندگی رویکرد جدیدی را‬ ‫برای اداره شهر به‌کار بست‪.‬‬ ‫فضای متفاوتی ایجاد و رنگ تازه‌ای بر سیاست‌های‬ ‫شهری زده شد‪ .‬در همین سال‌ها شهرداری تهران با‬ ‫هماهنگی وزارت بازرگانی به تاس��یس فروشگاه‌های‬ ‫زنجیره‌ای روی آورد‪.‬‬ ‫دولت��ی که ت�لاش می‌کرد برخ��ی انحصارها را در‬ ‫اقتصاد از بین ببرد‪ ،‬با قدرت بازار تهران روبه‌رو شده‬ ‫بود‪ .‬بازار به شکل سنتی در اختیار گروه‌های نزدیک‬ ‫به حزب موتلفه قرار داش��ت و ق��درت واحدی برای‬ ‫مقابله با تصمیم‌های وزارت بازرگانی در زمینه توزیع‬ ‫کاال داشتند‪.‬‬ ‫هرگاه مخالفتی با آیین‌نامه‌ه��ای دولتی یا قوانین‬ ‫مجلس داش��تند‪ ،‬با اعتصاب ی��ا تهدید به اعتصاب و‬ ‫توقف چرخه توزیع‪ ،‬می‌توانس��تند خواس��ته خود از‬ ‫دولت و مجلس را عملی کنند‪ .‬به همین دلیل عده‌ای‬ ‫معتقدن��د یک��ی از دالی��ل راه‌اندازی فروش��گاه‌های‬ ‫زنجیره‌ای در نیمه نخس��ت دهه ‪ ۷۰‬شکست انحصار‬ ‫بازار در نظام توزیع بود‪.‬‬ ‫بعده��ا با تغییر نس��ل در بازار ته��ران‪ ،‬در عمل از‬ ‫یکپارچگی تصمیم‌ها در نظام توزیع نیز کاسته شد و‬ ‫فروشگاه‌های زنجیره‌ای نیز در کنار توزیع‌کننده‌های‬ ‫خرد به فعالیت پرداختند‪.‬‬ ‫اواخ��ر ده��ه ‪ ۸۰‬ام��ا م��وج جدی��دی از فعالیت‬ ‫زنجیره‌ای‌ه��ا به راه افتاد که موازنه را در نظام توزیع‬ ‫برهم زد‪ .‬نس��ل جدیدی از این فروشگاه‌ها با فعالیت‬ ‫برنده��ای خارج��ی در بازار ایران‪ ،‬متولد ش��دند و با‬ ‫خدم��ات متنوع توانس��تند نظر خری��داران را جلب‬ ‫کنند‪ .‬هایپرمارکت‌های بزرگ‪ ،‬محصول این نس��ل از‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه‌ای‬ ‫استقبال از‬ ‫ضمانتنامه‌های بانکی‬ ‫ترخیص کاال از گمرکات‬ ‫مع��اون امور گمرک��ی گمرک ای��ران‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫ش��رکت‌های تولی��دی از ضمانتنامه‌های بانکی‬ ‫ب��رای ترخی��ص کاالی خود بی��ش از ترخیص‬ ‫نسیه اس��تفاده می‌کنند‪ .‬مهرداد جمال ارونقی‬ ‫در گفت‌وگو با ایبِنا درباره کاهش زمان ترخیص‬ ‫کاال در گمرکات کش��ور‪ ،‬گفت‪ 3 :‬کارگروه مهم‬ ‫در گمرک تش��کیل ش��ده که کارگروه راهبردی‬ ‫ب��ا حضور رئی��س کل گم��رک و معاونان وی و‬ ‫کارگ��روه راهبری ک��ه زیرمجموعه این کارگروه‬ ‫و با حضور مدیران کل دفاتر س��تادی و گمرکات‬ ‫اجرایی تشکیل می‌شود و سومین کارگروه محلی‬ ‫گم��رکات اجرایی اس��ت که پ��س از آغاز به کار‬ ‫این ‪ 3‬کارگروه زمان‌س��نجی‪ ،‬کارشناس مجازی‬ ‫را می‌ت��وان از جمله موارد مورد بررس��ی در این‬ ‫کارگروه‌ه��ا عن��وان کرد‪ .‬مع��اون امور گمرکی‬ ‫گم��رک ایران‪ ،‬افزود‪ :‬ترخیص نس��یه به‌گونه‌ای‬ ‫اس��ت که ‪ ۶۰‬درص��د کاال ترخیص می‌ش��ود و‬ ‫باقیمان��ده آنه��ا در گمرک باق��ی می‌ماند‪ .‬البته‬ ‫تقاض��ای زیادی برای این روش وجود ندارد زیرا‬ ‫ش��رکت‌های تولیدی از ضمانتنامه‌ها بیش��تر از‬ ‫ترخیص نسیه اس��تفاده می‌کنند و هنگامی که‬ ‫می‌توانن��د از ضمانتنامه بانکی اس��تفاده کرده و‬ ‫کاالی خ��ود را ترخیص کنند‪ ،‬کمتر از ترخیص‬ ‫نسیه استفاده می‌کنند‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫ی ضربه آخر را به نظام توزیع‬ ‫نسل س��وم فروش��گاه‌های زنجیره‌ا ‌‬ ‫خرد و محلی زد و فروش��گاه‌های کوچک ب��ا مدیریت واحد به تعداد‬ ‫زیاد در محله‌ها تکثیر شد‬ ‫فروشگاه‌ها است‪ .‬نسل سوم زنجیره‌‌ای‌ها ضربه آخر را‬ ‫به نظام توزیع خرد و محلی زد‪ .‬فروشگاه‌های کوچک‬ ‫با مدیریت واحد به تعداد زیاد در محله‌ها تکثیر ش��د‬ ‫و در چند س��ال گذشته سهم خود را در نظام توزیع‬ ‫افزایش داد‪.‬‬ ‫در ای��ن مدل حت��ی مغازه‌ه��ا و س��رمایه‌گذاران‬ ‫می‌توانن��د ب��ا این فروش��گاه‌ها هم��کاری کنند و با‬ ‫دریاف��ت تابلو و پذی��رش مدل فعالی��ت آنها‪ ،‬نوعی‬ ‫ش��راکت را دنبال کنند‪ .‬به همین دلیل خیلی سریع‬ ‫تع��داد زنجیره‌ای‌ه��ا ب��ر فروش��گاه‌های محلی غلبه‬ ‫ک��رد‪ .‬اقتصادی که مدرن‌ش��دن را به‌دلی��ل افزایش‬ ‫رقاب��ت و گری��ز از انحص��ار‪ ،‬دنبال می‌کن��د حاال با‬ ‫انحص��اری تازه در نظ��ام توزیع روبه‌رو ش��ده که به‬ ‫قراردادهای یکطرفه توزیع کاال منجر شده است‪.‬‬ ‫این فروش��گاه‌ها با در اختیار گرفتن شبکه توزیع‪،‬‬ ‫برای صاحبان کاال و تولیدکننده‌ها شرط‌های زیادی‬ ‫را تعیی��ن کرده‌ان��د‪ .‬تولیدکننده‌ه��ا مجبورند برای‬ ‫عرضه کاالی خود قراردادهایی را با این فروش��گاه‌ها‬ ‫امضا کنند ک��ه با مصائب تولید در ش��رایط تحریم‪،‬‬ ‫س��ازگاری ندارد‪ .‬در این قرارداد ب��رای هر قلم کاال‪‌،‬‬ ‫‪۱۰۰‬میلی��ون تومان ورودیه درنظر گرفته می‌ش��ود؛‬ ‫یعنی اگر یک تولیدکننده ‪ ۸‬نوع کاال داش��ته باش��د‬ ‫باید ‪۸۰۰‬میلیون تومان ورودیه بپردازد‪.‬‬ ‫تولیدکنن��ده همچنین باید زیان ‪۱۰‬درصدی بابت‬ ‫سرقت و از بین رفتن کاال در فروشگاه را متقبل شود‪.‬‬ ‫از سوی دیگر‪ ،‬اگر تولیدکننده در یک دوره زمانی‬ ‫با توجه به مشکالت تولید ناشی از تحریم‌ها یا عوامل‬ ‫دیگر موفق نش��ود کاالی تولیدی را تامین کند‪ ،‬باید‬ ‫به فروشگاه غرامت بپردازد‪.‬‬ ‫ای��ن قرارداد می��ان فروش��گاه و تولیدکننده‌ها در‬ ‫ش��رایطی امضا می‌ش��ود که با انحصار ایجاد شده در‬ ‫نظام توزیع‪ ،‬انتخاب‌های تولیدکننده برای فروش کاال‬ ‫محدود شده است‪.‬‬ ‫در‪ ۲‬ماه نخست سال ‪ ۹۸‬رخ داد‬ ‫آمار منتش��ر شده از س��وي گمرک جمهوري اسالمي ايران‬ ‫حاک��ي تحقق ص��ادرات ‪ ۱۱۳۲‬ميلي��ون دالري اقالم معدني‬ ‫فلزي‪ ،‬ش��امل مواد و محصوالت معدن��ي فلزي به وزن تقريبي‬ ‫‪۵‬ميليون تن در ‪ ۲‬ماه نخست امسال است که در مجموع حدود‬ ‫‪ ۷۵‬درص��د صادرات کل محصوالت معدن��ي فلزي فروردين و‬ ‫ارديبهش��ت ‪ ۹۸‬را به خود اختصاص داده و در مقايسه با مدت‬ ‫مشابه شال گذشته رشد ‪ ۲۴‬درصدي را تجربه کرده است‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومي س��ازمان توسعه تجارت ايران‪ ،‬الهه‬ ‫مکري‪ ،‬رئيس گروه معدن و صنايع معدني‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬در ‪۲‬ماه‬ ‫نخست امس��ال‪ ،‬ش��مش فوالدي به‌عنوان مهم‌ترين محصول‬ ‫صادراتي بخش معدني‌فلزي ب��ه ارزش ‪ ۳۴۲‬ميليون دالر و به‬ ‫وزن ‪ ۹۱۱‬هزارتن و پس از آن سنگ و کنسانتره آهن به ارزش‬ ‫‪ ۲۱۴‬ميليون دالر صادر شده است‪.‬‬ ‫وي اف��زود‪ :‬محصوالت طويل فوالدي به ارزش ‪ ۱۲۴‬ميليون‬ ‫دالر‪ ،‬کاتد مس به ارزش ‪ ۷۱‬ميليون دالر‪ ،‬س��نگ و کنسانتره‬ ‫م��س ب��ه ارزش ‪ ۳۱‬ميليون دالر‪ ،‬محصوالت تخت نوردش��ده‬ ‫ف��والدي ب��ه ارزش ‪ ۵۵‬ميليون دالر و ش��مش روي به ارزش‬ ‫‪ ۵۴‬ميليون دالر در ‪ ۲‬ماه نخس��ت س��ال ‪ ۹۸‬از باالترين ارزش‬ ‫صادرات برخوردار بوده‌اند‪.‬‬ ‫مک��ري گفت‪ :‬بين بازاره��اي هدف صادرات��ي اقالم معدني‬ ‫فلزي‪ ،‬چين‪ ،‬عراق‪ ،‬اندونزي‪ ،‬ترکيه‪ ،‬تايلند‪ ،‬افغانس��تان‪ ،‬امارات‬ ‫متحده عربي‪ ،‬عمان‪ ،‬غنا و پاکس��تان ‪ 10‬بازار نخس��ت هدف‬ ‫صادرات��ي بودن��د و در مجموع ‪ ۸۸‬درص��د از کل صادرات اين‬ ‫بخش را در اختيار داشته‌اند‪.‬‬ ‫رئيس گروه معدن و صنايع معدني در تش��ريح آمار افزايش‬ ‫صادرات به کش��ورهاي اصل��ي هدف صادراتي بي��ان کرد‪ :‬در‬ ‫تکمیل مرحله نخست انتخاب برند برتر‬ ‫سرپرس��ت س��ازمان توس��عه تجارت ایران و‬ ‫رئیس کمیس��یون ملی نش��ان تج��اری (برند)‪،‬‬ ‫درب��اره برگزاری س��ومین جش��نواره ملی برند‬ ‫گف��ت‪ :‬تاکن��ون و در مرحل��ه نخس��ت ثبت‌نام‪،‬‬ ‫‪ ۱۳۶‬ش��رکت به‌ط��ور کام��ل اطالع��ات اولی��ه‬ ‫خ��ود را وارد س��امانه میز خدم��ات الکترونیک‬ ‫کرده‌اند‪.‬‬ ‫به‌گزارش روابط‌عمومی سازمان توسعه تجارت‬ ‫ای��ران‪ ،‬محمدرضا مودودی اظهارک��رد‪ :‬با توجه‬ ‫به فعال ش��دن میز خدمات الکترونیک سازمان‬ ‫توسعه تجارت ایران‪ ،‬شرکت‌ها می‌توانند با درج‬ ‫اطالع��ات و ورود به میز خدمت از تمام امکانات‬ ‫این س��امانه از جمله ثبت‌نام در فرآیند انتخاب‬ ‫صادرکنن��ده نمونه مل��ی و برند برت��ر بهره‌مند‬ ‫شوند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬در نخس��تین مرحل��ه از فرآین��د‬ ‫انتخ��اب برند برت��ر‪ ۱۳۶ ،‬ش��رکت از ‪ ۱۹‬حوزه‬ ‫فعالی��ت در گروه‌های کاال و خدم��ات گوناگون‬ ‫اطالع��ات اولی��ه خ��ود را وارد س��امانه کرده‌اند‬ ‫ک��ه ای��ن حوزه‌ه��ا ش��امل صنعت س��اختمان‪،‬‬ ‫صنایع غذایی‪ ،‬برق و الکترونیک‪ ،‬پتروش��یمی و‬ ‫فرآورده‌های نفتی‪ ،‬صنایع ش��یمیایی‪ ،‬نس��اجی‪،‬‬ ‫پوش��اک‪ ،‬چ��رم و صنای��ع وابس��ته‪ ،‬خدم��ات‬ ‫فنی‌مهندس��ی‪ ،‬کش��اورزی‪ ،‬خ��ودرو و قطعات‬ ‫رشد صادرات محصوالت معدنی‌فلزی‬ ‫یدکی‪ ،‬فل��زات و صنایع وابس��ته‪ ،‬لوازم‌خانگی و‬ ‫اداری‪ ،‬دارو و تجهی��زات پزش��کی‪ ،‬تجهیزات و‬ ‫ماشین‌آالت صنعتی‪ ،‬فناوری اطالعات‪ ،‬بازرگانی‬ ‫عمومی‪ ،‬گردش��گری‪ ،‬بسته‌بندی‪ ،‬نمایشگاهی و‬ ‫صنایع چوب است‪.‬‬ ‫رئیس کمیس��یون ملی نش��ان تجاری (برند)‬ ‫بی��ان ک��رد‪ :‬بیش��ترین س��هم از ش��رکت‌های‬ ‫ثبت‌نام‌کننده در مرحله نخست مربوط به صنعت‬ ‫س��اختمان و صنایع غذایی بوده و کمترین سهم‬ ‫را حوزه گردشگری‪ ،‬نمایشگاهی و صنایع چوب‬ ‫دارند‪.‬‬ ‫م��ودودی گفت‪ :‬در مرحله دوم‪ ،‬ش��اخص‌های‬ ‫دریافت��ی از س��وی ش��رکت‌ها مورد بررس��ی و‬ ‫راس��تی‌آزمایی قرار خواهند گرفت و براس��اس‬ ‫شاخص‌های هر بخش رتبه‌بندی شرکت‌ها انجام‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫اما در مرحله نهایی‪ ،‬ش��رکت‌ها مورد ارزیابی‬ ‫مصرف‌کنن��ده نهایی ق��رار می‌گیرند که این امر‬ ‫با نظرس��نجی عمومی انجام‌ می‌شود و اطالعات‬ ‫آنها براس��اس ش��اخص‌های بین‌المللی ارزیابی‬ ‫برن��د‪ ،‬مورد تحلیل و بررس��ی قرار گرفته و پس‬ ‫از مشخص شدن‪ ،‬معرفی می‌شوند‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت‪ ،‬جایزه مل��ی برند در نیمه دوم‬ ‫سال برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫مقايس��ه با مدت مش��ابه س��ال گذش��ته‪ ،‬چين با ‪ ۷۴‬درصد‪،‬‬ ‫اندونزي با ‪ ۱۰۶‬درصد‪ ،‬غنا با ‪ ۱۰۰‬درصد و پاکس��تان با ‪۱۱۸‬‬ ‫درص��د رش��د‪ ،‬واردکننده اق�لام معدني فلزي‪ ،‬ش��امل مواد و‬ ‫محصوالت معدني فلزي ايران بوده‌اند‪.‬‬ ‫مک��ري محدوديت‌ه��اي داخلي مق��رر بر ص��ادرات مواد و‬ ‫محصوالت معدني به‌ويژه فلزات از ابتداي س��ال ‪( ۹۷‬صادرات‬ ‫مشروط به عرضه محصول در بورس کاال و سهميه‌بندي ميزان‬ ‫صادرات اقالم فل��زي) را يکي از موارد مؤثر بر کاهش صادرات‬ ‫برخي اقالم عنوان کرد‪.‬‬ ‫وي گف��ت‪ :‬الزام به تامين نياز صنايع پايين دس��ت به مواد‬ ‫اولي��ه توليد داخل‪ ،‬اتخ��اذ تصميم‌هاي مقطع��ي يا قطعي در‬ ‫ارتباط با کنترل صادرات بدون مقدمه و مش��ورت با ذي‌نفعان‪،‬‬ ‫بي‌ثباتي در مق��ررات حاکم بر صادرات اق�لام معدني فلزي و‬ ‫همچني��ن عوام��ل و موان��ع ناش��ي از تحري��م ناعادالنه عليه‬ ‫کش��ورمان‪ ،‬از جمله مشکالت بانکي‪ ،‬حمل‌ونقل فشار تحميلي‬ ‫بعضي کش��ورها بر برخي بازارهاي صادراتي کشورمان‪ ،‬از ديگر‬ ‫مواردي اس��ت که تاثي��ر جدي بر امکان‌پذير نبودن پيش��برد‬ ‫اهداف و برنامه‌هاي صادراتي کش��ور در اين بخش داش��ته‌اند‬ ‫و البته برخورد س��ليقه‌اي و برداش��ت متفاوت از مصداق‌هاي‬ ‫محدوديت‌ها و س��هميه‌بندي صادرات در گمرکات کش��ور نيز‬ ‫مزيد بر علت بوده و گاه مش��کالت جدي را در فرآيند صادرات‬ ‫ايجاد کرده است‪.‬‬ ‫گفتني اس��ت بين اقالم معدني فلزي صادر ش��ده در همين‬ ‫دوره بيش��ترين س��هم کاال‪ -‬بازار به ترتيب متعلق به بازارهاي‬ ‫چي��ن‪ ،‬اندون��زي‪ ،‬افغانس��تان‪ ،‬ع��راق‪ ،‬ترکي��ه و تايلن��د بوده‬ ‫است‪.‬‬
‫‪9‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 19‬مرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 8‬ذی‌الحجه ‪1440‬‬ ‫‪ 10‬اوت ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1347‬‬ ‫پیاپی ‪2665‬‬ ‫بازار و اصناف‬ ‫سرنوشت نامعلوم خرده قیمت‌ها پس از حذف صفرها‬ ‫‹ ‹پیش‌بینی روند بازار زود است‬ ‫‹ ‹همین حاال هم رقم‌ها خیلی خرد نیست‬ ‫ردیف‬ ‫‪۱‬‬ ‫‪۲‬‬ ‫‪۳‬‬ ‫‪۴‬‬ ‫‪۵‬‬ ‫‪۶‬‬ ‫‪۷‬‬ ‫‪۸‬‬ ‫‪۹‬‬ ‫‪۱۰‬‬ ‫‪۱۱‬‬ ‫‪۱۲‬‬ ‫‪۱۳‬‬ ‫‪۱۴‬‬ ‫‪۱۵‬‬ ‫‪۱۶‬‬ ‫‪۱۷‬‬ ‫‪۱۸‬‬ ‫نام کاال وخدمات‬ ‫هر لیتر بنزین‬ ‫هر عدد نان بربری یا سنگک‬ ‫هر کیلوگرم گوشت قرمز‬ ‫هر کیلوگرم گوشت مرغ‬ ‫هر کیلوگرم چای خارجی‬ ‫هر کیلوگرم برنج ایرانی‬ ‫هر کیلوگرم سیب زمینی‬ ‫هر کیلوگرم گوجه فرنگی‬ ‫هر کیلوگرم شکر‬ ‫هر کیلوگرم ماکارونی‬ ‫حداقل کرایه تاکسی‬ ‫حداقل قیمت بلیت مترو‬ ‫حداقل قیمت بلیت اتوبوس‬ ‫حداقل بهای پیک موتوری‬ ‫حداقل حقوق کارمندان‬ ‫حداقل حقوق کارگران‬ ‫متوسط قیمت هر متر خانه در تهران‬ ‫متوسط قیمت یک واحد مسکونی ‪۱۰۰‬متری در تهران‬ ‫قیمت‬ ‫یک تومان‬ ‫یک تومان‬ ‫‪ ۱۰۰‬تومان‬ ‫‪ ۱۳‬تومان‬ ‫از ‪ ۷۰‬تا ‪ ۱۲۰‬تومان‬ ‫از ‪ ۱۵‬تا‪ ۲۰‬تومان‬ ‫‪ ۷‬تومان‬ ‫‪ ۵‬تومان‬ ‫‪ ۴‬تومان‬ ‫‪ ۵‬تومان‬ ‫‪ ۲‬تومان‬ ‫یک تومان‬ ‫یک تومان‬ ‫‪ ۴‬تومان‬ ‫‪ ۱۷۰۰‬تومان‬ ‫‪ ۱۵۰۰‬تومان‬ ‫‪ ۱۳‬هزار و ‪ ۳۵۱‬تومان‬ ‫یک میلیون و ‪ ۳۳۵‬هزار و ‪ ۱۲۰‬تومان‬ ‫نرخ کاالها بر اساس پیش‌بینی ایسنا‬ ‫نماینده وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در هیات‌رئیسه‬ ‫ات��اق اصناف ایران و نایب‌رئیس اول اتاق اصناف تهران‬ ‫در این‌ب��اره اظه��ار کرد‪ :‬برای پیش‌بین��ی تاثیر حذف‬ ‫‪۴‬صفر در بازار زود است‪.‬‬ ‫ابراهی��م درس��تی ب��ه‬ ‫گفت‪ :‬موافقان و مخالفان این‬ ‫ط��رح باید فرص��ت اظهارنظر‬ ‫داشته باشند تا تصمیم‌گیران‬ ‫تصمی��م بهت��ری بگیرن��د‪.‬‬ ‫هرجایی که زمانش بود اصناف‬ ‫هم باید به عنوان آخرین حلقه‬ ‫در زنجی��ره تولید تا توزیع نظرات کارشناس��ی خود را‬ ‫عضو هیات‌رئیسه اتاق اصناف‬ ‫ای��ران در این‌باره گفت‪ :‬درباره‬ ‫تاثیر حذف ‪۴‬صفر از پول ملی‬ ‫بهت��ر اس��ت کارشناس��ان‬ ‫اقتصادی اظهارنظ��ر کنند‪ ،‬با‬ ‫ای��ن ح��ال از نظر ن��گاه بازار‬ ‫می‌ت��وان گف��ت از آنجایی که‬ ‫ارزش پ��ول ملی ما کم ش��ده‬ ‫است‪ ،‬رقم‌های خرد زیادی نداریم‪.‬‬ ‫ب��رای نمونه کاالیی ک��ه هزار و ‪۵۰۰‬تومان اس��ت را‬ ‫‪۱.۵‬تومان خواهیم گفت‪.‬‬ ‫محمود بنان��ژاد در گفت‌وگو با‬ ‫اظهار کرد‪ :‬به‬ ‫نظر می‌رسد حذف ‪۴‬صفر بیشتر از اینکه تاثیر اقتصادی‬ ‫داش��ته باش��د‪ ،‬از نظ��ر روان��ی جامع��ه را آرام خواهد‬ ‫ک��رد و دالر (ب��رای نمونه) ‪۱۲‬هزار توم��ان‪۱۲ ،‬تومان‬ ‫می‌ش��ود و ممکن اس��ت آرامش بیش��تری به جامعه‬ ‫بدهد‪.‬‬ ‫رئیس اتاق اصناف مشهد افزود‪ :‬در سال‌های گذشته‬ ‫شاهد بودیم که آرام‌آرام استفاده از سکه در بازار کمتر‬ ‫ش��د‪ .‬یعنی به جایی رس��یدیم که هزینه تولید س��که‬ ‫بیش��تر از ارزش آن ب��ود و توجیه‌پذیر ش��د که از فلز‬ ‫س��که استفاده دیگری کنند‪ .‬ممکن است این تغییرات‬ ‫از نظر چاپ اسکناس‪ ،‬هزینه‌های دولتی را هم کاهش‬ ‫دهد‪.‬‬ ‫وی در بخش دیگری از س��خنان خ��ود گفت‪ :‬البته‬ ‫این را هم باید درنظر بگیریم که مدتهاست ‪۴‬صفر را از‬ ‫مکالمات خود حذف کرده‌ایم و ‪۳‬هزار تومان را ‪۳‬تومان‬ ‫رئیس ات��اق اصناف تهران نیز در این‌باره اظهار کرد‪:‬‬ ‫برداش��تن ‪۴‬صفر از پ��ول ملی سیاس��ت دولت‪ ،‬بانک‬ ‫مرک��زی و مجلس ش��ورای اس�لامی اس��ت و اصناف‬ ‫دخالت��ی در این تصمی��م ندارند اما درب��اره نرخ‌های‬ ‫خردی که در بازار داریم‪ ،‬به‌طور قطع پول خرد تعریف‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫قاس��م نوده فراهانی به‬ ‫گفت‪ :‬نرخ یک کاالی کوچک‬ ‫ممک��ن اس��ت ‪ ۲۰۰‬ی��ا‬ ‫‪۲5۰‬تومان باشد که یک‌چهارم‬ ‫یا یک‌پنجم هزار تومان است‪.‬‬ ‫بنابراین اگ��ر ‪۴‬صفر را از هزار‬ ‫توم��ان بردارن��د‪ ،‬یک‌توم��ان‬ ‫می‌ش��ود‪ ،‬از این‌رو الزم است برای خرید کاالهایی که‬ ‫نرخ خردتری دارند پول خرد پیش‌بینی شود‪.‬‬ ‫غیرممکن است که پول خرد پیش‌بینی نشده باشد‪ .‬در‬ ‫تم��ام جهان هم همین کار را می‌کنند‪ .‬به عنوان نمونه‬ ‫در جه��ان در کنار دالر‪ ،‬س��نت را دارن��د‪ .‬پس باید در‬ ‫ایران هم پول خرد پیش‌پینی شود‪.‬‬ ‫وی درب��اره تاثیر حذف ‪۴‬صفر در ب��ازار گفت‪ :‬هنوز‬ ‫نمی‌توان ب��ازار را پیش‌بینی کرد اما به‌طور کلی حجم‬ ‫پولی که تبادل می‌ش��ود‪ ،‬کاهش و ارزش آن افزایش‬ ‫می‌یابد‪.‬‬ ‫ب��ا این ح��ال باید به‌ط��ور آزمایش��ی چند م��اه از‬ ‫ای��ن کار بگ��ذرد ت��ا بتوانی��م دقیق‌ت��ر درب��اره مزایا‬ ‫و معای��ب ح��ذف ‪۴‬صف��ر از پ��ول مل��ی صحب��ت‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹غیرممکن اس�ت که پول خرد پیش‌بینی‬ ‫نشود‬ ‫عکس‪:‬‬ ‫مژده پورزکی‪ :‬کسی نمی‌تواند انکار کند که حذف‬ ‫‪ ۴‬صف��ر از پول مل��ی‪ ،‬نخس��تین تاثیرش را ب��ر بازار‬ ‫خرده‌فروش��ان‪ ،‬تاکسی‌ها و مش��اغلی که با خدمات و‬ ‫کااله��ای کم‌قیمت درارتباط هس��تند‪ ،‬می‌گ��ذارد‪ .‬از‬ ‫این‌رو ولوله‌ای در دل‌ها به‌پا ش��ده و یک نوع س��کوت‬ ‫ناشی از سردرگمی در میان مردم دیده می‌شود‪.‬‬ ‫م��ردم از اینک��ه تجربه حذف س��که‌ها تکرار ش��ود‪،‬‬ ‫می‌ترس��ند‪ .‬زمانی که کرایه تاکس��ی‌ها ی��ا نرخ کاالی‬ ‫س��وپرمارکتی ‪۱۷۵۰‬تومان بود‪ ،‬رانندگان و کاس��بان‬ ‫از آنه��ا ‪۱۸۰۰‬تومان می‌گرفتند‪ ،‬ح��اال ‪۳۷۰۰‬تومان را‬ ‫‪۴‬هزار تومان محاسبه می‌کنند‪ ،‬درست است که همین‬ ‫حاال هم کسی به خودش حق اعتراض نمی‌دهد‪ ،‬چون‬ ‫پول خرد نیست که نیست!‬ ‫ب��ا این حال وقت��ی اعتراض نمی‌کنیم ب��ا این تصور‬ ‫ک��ه آن کاس��ب آدم زیاده‌خواهی اس��ت و ما آدم‌های‬ ‫بخش��نده و مهربانی هس��تیم‪ ،‬بر حس منفی که به ما‬ ‫دس��ت می‌دهد غلبه می‌کنیم ام��ا حاال دولت‪ ،‬مجلس‬ ‫و بانک مرک��زی می‌خواهند پا را فراتر بگذارند و حتی‬ ‫همین حس بخش��ندگی زورکی را ه��م از ما بگیرند و‬ ‫بگوین��د در کل خبری از نرخ‌های خرد نیس��ت! هنوز‬ ‫چیزی در این‌باره معلوم نیس��ت‪ .‬اصناف هم که با این‬ ‫پول‌خرد‌ها درارتباط هس��تند چیز زی��ادی نمی‌دانند‪.‬‬ ‫برخ��ی می‌گویند جمع کردن پول خ��رد از بازار خوب‬ ‫است و بعضی می‌گویند ممکن نیست‪.‬‬ ‫مط��رح کنند و درنهایت موضوع ح��ذف ‪۴‬صفر باید از‬ ‫مب��ادی قانونی بگذرد و وقتی که تایید ش��د‪ ،‬می‌توان‬ ‫درباره تاثیر آن بر بازار با جزئیات حرف زد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬به‌طور حتم دولت بر مبنای دالیل خاصی‬ ‫پیشنهاد حذف ‪۴‬صفر را داده است‪.‬‬ ‫همه می‌دانیم که ریال درحال‌حاضر ارزشی در بازار‬ ‫ندارد و بیش��تر مبادالت و معامالت ب��ر مبنای تومان‬ ‫انجام می‌ش��ود‪ .‬به این ترتیب می‌توان عدد و رقم‌ها را‬ ‫اصالح کرد‪.‬‬ ‫می‌خوانیم‪ .‬بنابراین ش��اید بتوان گفت حذف ‪4‬صفر از‬ ‫نظر آنچه در مکالمات مردم در بازار اتفاق خواهد افتاد‪،‬‬ ‫تاثیر چندانی نگذارد‪.‬‬ ‫ضمن اینکه حاال در برخی از معامالت بزرگ‌تر مانند‬ ‫مسکن‪ ،‬یک‌میلیارد تومان را یک تومان یا در معامالت‬ ‫دیگر یک‌میلیون تومان را نیز یک‌تومان می‌گویند‪.‬‬ ‫شاید این تغییر موجب شود که ارزش یک‌میلیون و‬ ‫یک‌میلیارد به جایگاه خود بازگردد‪.‬‬
‫‪10‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 19‬مرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 8‬ذی‌الحجه ‪1440‬‬ ‫‪ 10‬اوت ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1347‬‬ ‫پیاپی ‪2665‬‬ ‫گردشگری و صنایع‌دستی‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫سومین جشنواره ملی صنعت سالمت‌محور برگزار شد‬ ‫یادداشت‬ ‫«سالمت‬ ‫جامعه»‬ ‫به سود یا‬ ‫زیان ما؟!‬ ‫مژده پورزکی‬ ‫روزنامه‌نگار‬ ‫مژده پورزکی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹سیر شدن به قیمت کاهش سالمتی‬ ‫محمدرضا شانه‌ساز‬ ‫حسینعلی شهریاری‬ ‫محمدحسین تقدیسی‬ ‫خبر‬ ‫ناپدید شدن برخی‬ ‫اقالم تاریخی سوارکاری‬ ‫در یک موزه‌‬ ‫برخ��ی اقالم از جمله زین شاهنش��اهی در‬ ‫جابه‌جایی عتیقه‌های سوارکاری از موزه قصر‬ ‫فیروزه به موزه المپیک ناپدید شدند‪.‬‬ ‫هرچند پ��س از پیگیری‌های کارگروه ملی‬ ‫المپیک برخی وس��ایل پیدا ش��دند اما هنوز‬ ‫تمامی اقالم در اختیار موز ‌ه ورزش‪ ،‬المپیک و‬ ‫پارالمپیک قرار نگرفته است‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬پس از گش��ایش موزه‌‬ ‫ورزش‪ ،‬المپی��ک و پارالمپی��ک در مجموعه‬ ‫کارگروه ملی المپیک مقرر شد تمامی اشیاء و‬ ‫عتیقه‌ها و افتخارات ورزش ایران به این موزه‬ ‫انتقال یابد‪.‬‬ ‫بر این اس��اس و هنگام انتق��ال عتیقه‌های‬ ‫س��وارکاری از موزه قصرفیروزه حدود ‪ ۱۸‬قلم‬ ‫اثر نفیس در چند روز ناپدید شد‪.‬‬ ‫از جمله اقالم ناپدید شده می‌توان به زین‬ ‫اسب شاهنشاهی اشاره کرد که البته بعدا این‬ ‫زین پیدا شد‪.‬‬ ‫برای انتقال این اقالم چند روز قبل گروهی‬ ‫ب��رای فیلمبرداری و فهرس��ت کردن اقالم به‬ ‫م��وزه قصر فیروزه رفتن��د و از عتیقه‌ها فیلم‬ ‫گرفتند و عکسبرداری کردند اما پس از انتقال‬ ‫این اقالم به موزه جدید معلوم شد عتیقه‌های‬ ‫انتقال یافته بسیار کمتر از زمان فیلمبرداری‬ ‫بوده است‪.‬‬ ‫بر اس��اس این گزارش‪ ،‬بعض��ی از این ‪۱۸‬‬ ‫قلم ناپدید ش��ده تاکنون پیدا ش��ده‪،‬اما هنوز‬ ‫‪ ۳‬یا ‪ ۴‬قلم جنس نفیس تحویل موز ‌ه ورزش‪،‬‬ ‫المپی��ک و پارالمپیک نش��ده اس��ت و معلوم‬ ‫نیس��ت سرنوشت نهایی آنها چیست و اکنون‬ ‫در دست چه کسی است؟‬ ‫بارها ش��اهد بوده‌ایم مصرف‌کنندگان نسبت به سالمت‬ ‫محص��والت و خدم��ات ش��کایت‌هایی داش��ته‌اند؛ از این‬ ‫رو الزم اس��ت مس��یری را بپیماییم و گام‌به‌گام به اصالح‬ ‫رویکرد توجه به س�لامت در تولی��د کاالها و ارائه خدمات‬ ‫نزدیک ش��ویم و این کاری است که جشنواره ملی صنعت‬ ‫س�لامت‌محور ‪ ۳‬سال پیش آغاز کرد و همچنان این مسیر‬ ‫را ادامه می‌دهد‪ .‬از این‌رو‪ ،‬س��ومین جش��نواره ملی صنعت‬ ‫س�لامت‌محور عصر سه‌ش��نبه در دانش��گاه علوم پزشکی‬ ‫تهران برگزار شد‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬جش��نواره ملی صنعت سالمت‌محور‬ ‫با رویکرد ارتقای س�لامت محصوالت و خدمات عصر روز‬ ‫سه‌ش��نبه با حضور شرکت‌ها و نهادهای بزرگ و نام‌آشنا و‬ ‫حتی ش��رکت‌هایی که نام‌ش��ان را کمتر شنیده‌ایم‪ ،‬برگزار‬ ‫شد‪ .‬در ابتدای این جشنواره حاضران که از مدیران صنایع‬ ‫س�لامت‌محور‪ ،‬داروسازان‪ ،‬بیمارس��تان‌ها و ارائه‌کنندگان‬ ‫خدمات که از گوش��ه و کنار کش��ور به این جشنواره آمده‬ ‫بودند‪ ،‬توانستند از غرفه چند شرکت در قالب نمایشگاهی‬ ‫کوچک بازدید و با متولیان آن دیدار و گفت‌وگو کنند‪.‬‬ ‫پس از آن دو پنل با عنوان‌های «ارائه تجربه‌ها در تولید‬ ‫محص��والت و خدم��ات س�لامت‌محور» و «نقش نهاد‌ها و‬ ‫س��ازمان‌های سیاست‌گذار در تولید محصوالت و خدمات‬ ‫س�لامت‌محور» برگزار ش��د که کارشناس��انی که دعوت‬ ‫ش��ده بودند به تشریح دیدگاه‌ها و اطالعات موجود درباره‬ ‫موضوع‌های مشخص شده‌پرداختند و در مقابل تعدادی از‬ ‫حاضران هم پرسش‌های خود را مطرح کردند‪.‬‬ ‫مسعود مطلبی‬ ‫معاون وزیر بهداش��ت‪ ،‬درمان و آموزش پزشکی و رئیس‬ ‫س��ازمان غذا و دارو در این جشنواره گفت‪ :‬در سال ‪۲۰۱۷‬‬ ‫می�لادی (‪ ۷۳ ، )۱۳۹۷‬درص��د مرگ‌ومیره��ا در جه��ان‬ ‫مربوط ب��ه بیماری‌های غیرواگیردار بوده و ‪ ۸۰‬درصد این‬ ‫مرگ‌ومیرها در کش��ور‌های در حال توس��عه اتفاق افتاده‬ ‫است‪ .‬این رقم نه‌تنها کم نمی‌شود‪ ،‬بلکه پیش‌بینی می‌شود‬ ‫در سال ‪۲۰۲۵‬میالدی‪ ،‬به ‪ ۷۶.۵‬درصد برسد‪ .‬در ایران این‬ ‫رقم باالتر است و ‪ ۷۵‬درصد علت مرگ‌ومیر در ایران مربوط‬ ‫به بیماری‌های غیرواگیردار بوده است‪.‬‬ ‫محمدرضا شانه‌ساز بیان‌کرد‪ :‬باید در کنار تامین غذایی‬ ‫توجه زیادی به س�لامت غذا نیز داشته باشیم که کمتر به‬ ‫این موضوع پرداخته ش��ده اس��ت‪ .‬البته کارهای خوبی هم‬ ‫در وزارت بهداشت‪ ،‬درمان و آموزش پزشکی و سازمان غذا‬ ‫و دارو و‪ ...‬انجام ش��ده که نباید آنها را نادیده گرفت که در‬ ‫نتیج��ه آن امید زندگی در س��ال‌های پس از انقالب از ‪۵۰‬‬ ‫س��ال به ‪ ۷۵‬سال رسیده است‪ .‬ما باید نقاط مثبت و منفی‬ ‫کارهای‌مان را با هم ببینیم‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬در گوش��ه‌وکنار خیابان‌ها انواع مغازه‌های‬ ‫ش��یک وجود دارد که قلیان‌فروش��ی هس��تند که با انواع‬ ‫طعم‌ها جوانان را تشویق به قلیان کشیدن می‌کنند‪.‬‬ ‫شانه‌س��از افزود‪ :‬مطالبات مردم��ی را با برگزاری چنین‬ ‫جشنواره‌هایی در حوزه سالمت محصوالت و خدمات باید‬ ‫افزایش دهیم‪ .‬این مطالبات اگر به یک نیاز عمومی تبدیل‬ ‫ش��د‪ ،‬از یک سو بر سبک زندگی تاثیر می‌گذارد و از سوی‬ ‫دیگر‪ ،‬از مس��ئوالنی که در راستای افزایش سالمت و امید‬ ‫به زندگی در کشورمان در تالش هستند‪ ،‬حمایت می‌کند‪.‬‬ ‫ایجاد مطالبه در مردم‪ ،‬همان راهی اس��ت که کش��ورهای‬ ‫دیگر جهان رفته‌اند‪.‬‬ ‫رئیس س��ازمان غذا و دارو اظهارکرد‪ :‬تالش این سازمان‬ ‫این بوده که کمترین عارضه‌ها را از رش��د صنعتی و تولید‬ ‫داش��ته باشیم‪ .‬اقدام‌های زیادی در این زمینه انجام شده و‬ ‫خواهش ما این اس��ت که بیش از پیش به مس��ئله سالمت‬ ‫مدی��ر‌کل دفت��ر بازاریابی و تبلیغات گردش��گری س��ازمان‬ ‫میراث‌فرهنگی‪ ،‬صنایع‌دس��تی و گردشگری گفت‪ :‬برای هریک‬ ‫از مناطق هفت‌گانه گردشگری یک رویداد انتخاب شده که به‬ ‫میزبانی یکی از اس��تان‌های منطقه برگزار می‌شود‪ .‬این رویداد‬ ‫با مش��ارکت تمام اس��تان‌های منطقه برگزار می‌شود‪ .‬به‌دنبال‬ ‫آن هس��تیم با برگزاری رویدادهای اینچنینی‪ ،‬موج س��فرهای‬ ‫داخلی ایجاد کنیم‪.‬‬ ‫به‌گ��زارش ایلن��ا‪‌،‬محمد‌ابراهی��م الریجان��ی ب��ا اش��اره به‬ ‫برنامه‌ریزی‌های��ی ک��ه برای برگ��زاری رویداده��ای هفت‌گانه‬ ‫گردشگری انجام شده‪ ،‬گفت‪ :‬از میان رویدادهایی که استان‌های‬ ‫کشور در طول سال برگزار می‌کنند که بیش از ‪ ۶۰۰‬رویداد را‬ ‫شامل می‌شود؛ براساس مناطق هفت‌گانه گردشگری‪ ،‬درصدد‬ ‫حمایت از ‪۷‬رویداد ملی منتخب برآمدیم‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬در ه��ر منطقه یک رویداد انتخاب ش��ده که‬ ‫به میزبان��ی یکی از اس��تان‌های منطقه برگزار می‌ش��ود‪ .‬این‬ ‫عکس‌ها‪ :‬آیدا فریدی‬ ‫تولیدکنن��ده‌ای با گالی��ه به من می‌گفت‪،‬‬ ‫محصولی ارائه کرده‌ام که به س�لامت جامعه‬ ‫کم��ک می‌کن��د‪ ،‬اما مافی��ای محصول مضر‪،‬‬ ‫مان��ع از بازارس��ازی محصول من می‌ش��ود‬ ‫و در مقاب��ل می‌دان��م مش��تریان آلمان��ی‌ام‬ ‫به‌دنب��ال کش��ف فرم��ول محص��ول م��ن‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫گاهی کفشی تولید می‌کنیم که به پای آنها‬ ‫آس��یب جدی می‌زند‪ ،‬مرغ‪ ،‬گوشت‪ ،‬کالباس‪،‬‬ ‫سوس��یس‪ ،‬نوش��ابه‪ ،‬پفک و حت��ی کمپوتی‬ ‫دست‌ش��ان می‌دهیم که یا فاس��د اس��ت‪ ،‬یا‬ ‫آلودگی‌هایی در خود دارد‪.‬‬ ‫در پخت‌وپز رس��توران‌ها غذای به مشتری‬ ‫می‌دهی��م که س��اعت‌های بع��د را با دل‌درد‬ ‫پشت سر می‌گذارد‪.‬‬ ‫لباسی بر تن او می‌کنیم که در آلوده‌ترین‬ ‫ش��رایط دوخته یا پارچه آن از بدترین الیاف‬ ‫تولید شده است‪.‬‬ ‫در مقابل کس��انی هم هس��تند ک��ه تمام‬ ‫عمرش��ان را صرف نجات و دفاع از س�لامت‬ ‫جامعه کرده‌اند‪.‬‬ ‫اکتش��اف عص��اره‌ای خاص به‌جای ش��کر‪،‬‬ ‫داروی��ی منحصربه ف��رد ب��رای بیماری‌های‬ ‫خاص‪ ،‬خلق غذاهای س�لامت‌محور‪ ،‬ساخت‬ ‫ساختمان‌های بهداشتی و دارای ایمنی برای‬ ‫تولید‌کنن��دگان و نجات آنه��ا از کارگاه‌های‬ ‫آلوده‪ ،‬بازرسانی که به هر گوشه و کناری سر‬ ‫می‌زنند و با لحن بد و رفتارهای خش��ونت‌بار‬ ‫متخلف��ان روبه‌رو می‌ش��وند و‪ ...‬همه و همه‬ ‫این‌ها از سالمت جامعه دفاع می‌کنند‪.‬‬ ‫به نظر بیش��تر ش��بیه به‌نوع��ی فداکاری‬ ‫و از جان‌گذش��تگی اس��ت‪ .‬باید از همه چیز‬ ‫گذش��ت تا در مقابل آنها که از خسران مردم‬ ‫س��ود می‌برند‪ ،‬ایس��تاد و به ستوه‌شان آورد؛‬ ‫تسلیم‌ش��ان کرد و کنارشان زد‪ .‬حاال بیاییم‬ ‫جمع‌بندی کنیم‪ .‬واقع��ا کجای کاریم؟ چند‬ ‫نفر از ما خود را مقابل سالمت‪ ،‬جسم و روان‬ ‫جامعه مس��ئول می‌دانیم؟ چقدر در کار خود‬ ‫دقت می‌کنیم ت��ا محصول یا خدماتی که به‬ ‫مردم ش��هر و کشورمان ارائه می‌دهیم ضامن‬ ‫س�لامت آنها باش��د؟ روز خبرنگار اس��ت بد‬ ‫نیس��ت تلنگری به خودم��ان بزنیم‪ ،‬اگر یک‬ ‫خبرنگاری��م تا چه حد در انتخ��اب تیتر‌ها و‬ ‫سوژه‌های خبری مراعات سالمت روان جامعه‬ ‫را می‌کنیم؟ ب��دون پژوهش کافی از مضرات‬ ‫یا سودمندی محصوالت تراریخته می‌نویسیم‬ ‫و‪ ...‬همه باید در هر جایگاهی که هس��تیم به‬ ‫سالمت جامعه بیشتر احترام بگذاریم‪.‬‬ ‫استقبال ‪ ۷۳‬شرکت برای افزایش تولید و خدمات «سالمت محور»‬ ‫ه ثاب��ت کرده اگر بخواهی��م محصوالت و‬ ‫حس��ینعلی ش��هریاری‪ :‬تجرب ‌‬ ‫خدمات سالمت‌محور ارائه دهیم با مخالفت‌هایی درباره کاهش اشتغال‬ ‫روبه‌رو می‌شویم‬ ‫و ایمنی غذا توجه کنیم‪ .‬این درس��ت اس��ت که تامین غذا‬ ‫به‌دنبال رش��د جمعیت از اهمیت برخوردار است اما «سیر‬ ‫شدن» مردم از راهی که سالمت آنها را به خطر می‌اندازد‪،‬‬ ‫ارزشمند نیست‪ .‬زندگی با درد و رنج به سود مردم نیست‪ .‬از‬ ‫این‌رو از برگزاری این جشنواره قدردانی می‌کنم و امیدوارم‬ ‫در سال‌های آینده شاهد این باشیم که غذاها و افزودنی‌ها‬ ‫به جز اینکه نیاز‌های غذایی آنها را تامین می‌کند‪ ،‬س��بب‬ ‫سالمت آنها نیز بشود و عارضه‌ای برای مصرف‌کننده ایجاد‬ ‫نکند‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬نقش س��ازمان‌های مردم‌نهاد در افزایش‬ ‫سالمت جامعه بسیار موثر است‪ .‬آنها به ما کمک می‌کنند‬ ‫ت��ا حجم مراجعه‌ها ب��ه دولت کاهش پیدا کند و ما فرصت‬ ‫سرمایه‌گذاری در حوزه سالمت را بیش از امروز پیدا کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹اشتغالزایی بهانه مقابله با سالمت و ایمنی‬ ‫عض��و کمیس��یون بهداش��ت و درمان مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی در این جش��نواره گفت‪ :‬ش��اید ‪ ۲۵‬تا ‪ ۳۰‬درصد‬ ‫حوزه سالمت با امور وزارت بهداشت و درمان مرتبط است و‬ ‫باقی آن را نهادهای دیگری از جمله وزارت جهادکشاورزی‪،‬‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و س��ازمان ملی اس��تاندارد‬ ‫و‪ ...‬بر عهده دارند‪.‬‬ ‫حسینعلی شهریاری افزود‪ :‬تلفات جاده‌ای زیادی داریم‬ ‫و آم��ار آن ثب��ات تقریبی دارد و تعداد زی��اد خودرو پراید‬ ‫در این آمار قابل توجه اس��ت‪ .‬در مجلس هفتم گفتیم که‬ ‫واردات خودرو داشته باشیم تا در فضایی رقابتی بخشی از‬ ‫مشکالتی که خودروهای بی‌کیفیت برای جان مردم پیش‬ ‫آورده ب��ود را رف��ع کنیم اما بعد اعتراض‌هایی مطرح ش��د‬ ‫مبنی بر این ‪ ۱۵۰‬هزار نفر در صنعت خودرو اشتغال دارند‬ ‫که اگر فضای رقابتی ایجاد ش��ود این‌ها بیکار می‌ش��وند؛‬ ‫بنابرای��ن تجرب�� ‌ه ثابت ک��رده اگر بخواهی��م محصوالت و‬ ‫خدمات س�لامت‌محور ارائه دهیم با مخالفت‌هایی درباره‬ ‫کاهش اشتغال روبه‌رو می‌شویم‪.‬‬ ‫ای��ن نماینده مجل��س در ادامه به ضع��ف در نظارت‌ها‬ ‫هم اش��اره کرد و گفت‪ :‬در نظارت‌ها هم مش��کل داریم‪ .‬در‬ ‫حوزه س�لامت میوه و س��بزیجات‪ ،‬از آنجایی که مزارع ما‬ ‫شناسنامه ندارند‪ ،‬وقتی محصولی به میدان‌های میوه و تره‬ ‫بار میوه‌ها می‌رسد نمی‌دانیم کجا و در چه شرایطی تولید‬ ‫شده است قاچاق هم از دیگر مسائلی است که نگرانی‌هایی‬ ‫از نظر سالمت محصوالت پیش آورده است و همه روزه در‬ ‫کشورمان اتفاق می‌افتد‪.‬‬ ‫ش��هریاری بیان‌کرد‪ :‬باید فرهنگ‌س��ازی کنیم و سطح‬ ‫سواد جامعه نسبت به‌سالمت را افزایش دهیم‪ .‬شورای‌عالی‬ ‫س�لامت در سازمان صدا و س��یما بوده اما آنچنان که باید‬ ‫فع��ال نیس��ت‪ .‬بارها ب��ه صدا و س��یما گفته‌ای��م که چرا‬ ‫ی پخش می‌کنید که در تضاد با سالمت‬ ‫آگهی‌های تبلیغات ‌‬ ‫مردم اس��ت و پاس��خ گرفته‌ایم که دولت به ما اعتبار کافی‬ ‫نمی‌ده��د و مجبوریم با ای��ن تبلیغاتی که می‌کنیم منابع‬ ‫کافی را جذب و این سازمان را اداره کنیم‪ .‬به این ترتیب ما‬ ‫با موانع گوناگونی روبه‌رو هستیم که موجب می‌شود نتوانیم‬ ‫آنچنان که باید در حوزه سالمت محصوالت و خدمات ورود‬ ‫پیدا کنیم و در این مس��یر نمی‌توان یک مقصر یا متولی را‬ ‫پیدا کرد ما نیازمند افزایش همکاری‌ها هستیم‪.‬‬ ‫‹ ‹افزایش گام به گام شاخص‌های داوری‬ ‫رئیس انجمن آموزش بهداشت و ارتقای سالمت ایران در‬ ‫این جشنواره گفت‪ :‬گردهمایی این جمع در کنار هم نشان‬ ‫دهنده مسئولیت‌پذیری آنها است‪ .‬رویکرد «سالمت‌محور»‬ ‫از س��ال ‪ ۲۰۱۶‬می�لادی (‪ )۱۳۹۴‬از چانگه��ای چین آغاز‬ ‫شد و سازمان‌های بین‌المللی بر این گفتار پافشاری کردند‬ ‫ک��ه هی��چ چیزی در زندگ��ی مردم بی‌ارتباط با س�لامتی‬ ‫آنها نیس��ت‪ .‬به این ترتیب توس��عه را مساوی با سالمت و‬ ‫س�لامت را مس��اوی با توسعه دانس��تند‪ .‬بر این اساس هر‬ ‫کس��ی در هر جایگاهی که قرار می‌گیرد به‌طور مس��تقیم‬ ‫و غیرمس��تقیم با س�لامت جامعه در ارتباط اس��ت و اگر‬ ‫قرار اس��ت جامعه‌ای سالم داشته باشیم همه مدیران باید‬ ‫تصمیم‌های سالمت‌محوری در نهاد خود بگیرند‪.‬‬ ‫ایران‪ ،‬میزبان رویدادهای هفت‌گانه گردشگری‬ ‫رویداد با مش��ارکت تمام اس��تان‌های منطقه برگزار می‌ش��ود‪.‬‬ ‫به‌دنبال آن هس��تیم با برگزاری رویداده��ای اینچنینی‪ ،‬موج‬ ‫س��فرهای داخل��ی ایجاد کنیم‪ .‬الریجانی با اش��اره به آنکه در‬ ‫سال‌های گذشته از برگزاری رویدادی مانند گالب‌گیری شاهد‬ ‫شکل‌گیری موج سفر به سمت مناطقی که گالب‌گیری در آن‬ ‫برگزار می‌شود بودیم‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬در معاونت گردشگری‪،‬‬ ‫از برگزاری رویداد به‌دنبال کارکرد گردشگری‪ ،‬ایجاد موج سفر‬ ‫و ب��ه دنبال آن پرکردن هتل‌ها هس��تیم‪ .‬البته رویدادهایی که‬ ‫درحال برگزار می‌شوند‪ ،‬با رونق و فروش صنایع‌دستی و معرفی‬ ‫ظرفیت‌های گردش��گری همراه است اما هنوز موج سفر ایجاد‬ ‫نکرده است‪ .‬این درحالی است که قصد داریم هر سال ‪ ۷‬رویداد‬ ‫گردش��گری را به‌عنوان رویداد منطقه‌ای معرفی و رونق س��فر‬ ‫را در منطقه‌ه��ای هفت‌گانه گردش��گری ایجاد کنیم‪ .‬به‌گفته‬ ‫وی‪ ،‬جش��نواره ایل سنگس��ر قرار اس��ت در س��منان به‌عنوان‬ ‫مرکز منطقه‌ای اس��تان‌های سمنان‪ ،‬قم‪ ،‬تهران‪ ،‬البرز‪ ،‬قزوین و‬ ‫مازندران از ‪ ۲۲‬تا ‪ ۲۴‬آبان برگزار شود‪ .‬جشنواره شمس تبریزی‬ ‫نیز در استان آذربایجان غربی برگزار خواهد شد‪ .‬این جشنواره‬ ‫ازجمله جش��نواره‌های منطقه‌ای اس��تان‌های آذربایجان‌غربی‪،‬‬ ‫آذربایجان‌شرقی‪ ،‬گیالن‪ ،‬اردبیل و زنجان است‪ .‬این جشنواره از‬ ‫‪ ۲۳‬تا ‪ ۲۸‬مرداد امسال برگزار می‌شود‪ .‬مدیر‌کل دفتر بازاریابی‬ ‫و تبلیغ��ات گردش��گری ادامه داد‪ :‬جش��نواره فرهن��گ اقوام‬ ‫زاگرس‌نشین از ‪ ۸‬تا ‪ ۱۱‬آبان امسال در استان لرستان به‌عنوان‬ ‫جش��نواره منطقه‌ای اس��تان‌های ایالم‪ ،‬لرس��تان‪ ،‬کرمانش��اه‪،‬‬ ‫همدان و کردس��تان برگزار می‌شود‪ .‬جش��نواره گل نرگس در‬ ‫خوزستان از ‪ ۲۵‬تا ‪ ۲۶‬دی برگزار می‌شود و جشنواره منطقه‌ای‬ ‫استان‌های مرکزی‪ ،‬اصفهان‪ ،‬چهارمحال و بختیاری و خوزستان‬ ‫اس��ت‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬اس��تان کهگیلوی��ه و بویراحمد نیز از‬ ‫‪ ۲۵‬تا ‪ ۲۶‬دی میزبان جش��نواره برفی خواه��د بود که رویداد‬ ‫منطقه‌ای اس��تان‌های فارس‪ ،‬کهگیلویه و بویراحمد و بوش��هر‬ ‫اس��ت‪ .‬جش��نواره غذاهای دریایی و رنگ‌ها نیز در هرمزگان از‬ ‫محمدحس��ین تقدیس��ی افزود‪ :‬به‌دنبال ای��ن رویکرد‬ ‫انجم��ن علمی آموزش بهداش��ت و ارتقای س�لامت ایران‬ ‫براس��اس مس��ئولیت اجتماع��ی حرکتی را آغ��از کرد و با‬ ‫حمایت و پش��تیبانی وزارتخانه‌ه‌ا و سازمان‌های گوناگون‬ ‫امروز توانسته سومین جشنواره ملی صنعت سالمت‌محور‬ ‫را ب��ا رویکرد ارتقای س�لامت محصوالت و خدمات برگزار‬ ‫کند‪.‬‬ ‫وی بیان کرد‪ :‬س��ال نخس��ت آنها که دوس��تدار سالمت‬ ‫بودند در کنار هم جمع ش��دند و اینکه دوس��تدار سالمت‬ ‫بودیم را ارج نهادیم‪ .‬س��ال دوم ‪ ۱۷‬ش��اخص برای ارزیابی‬ ‫و داوری ش��رکت‌ها را در نظ��ر گرفتی��م که با خوداظهاری‬ ‫ش��رکت‌ها این حرکت آغاز ش��د و امس��ال به ‪ ۳۴‬شاخص‬ ‫رس��یده‌ایم که بیش��تر ش��رکت‌کنندگان با تکمیل کردن‬ ‫ف��رم خوداظه��اری ما را یاری کردن��د و ما یک گام به جلو‬ ‫آمدیم و امیدواریم س��ال آینده شاخص‌های‌مان به حدود‬ ‫‪ ۵۴‬شاخص توسعه یابد‪.‬‬ ‫تقدیس��ی افزود‪ :‬آنها که در سال‌های گذشته با ما همراه‬ ‫بوده‌اند اذعان می‌دارند که همراهی با این جشنواره موجب‬ ‫ش��ده اس��ت تا تولیدات و خدمات خود را بهبود بخش��ند؛‬ ‫بنابراین این راهی که آغاز کرده‌ایم را ادامه دهیم‪.‬‬ ‫رئیس انجمن آموزش بهداش��ت و ارتقای سالمت ایران‬ ‫درباره اینکه چرا تعداد ش��اخص‌ها روندی افزایش��ی دارد‪،‬‬ ‫توضیح داد‪ :‬اگر از روز نخس��ت س��ختگیرانه شاخص‌های‬ ‫زی��ادی را ب��رای ارزیابی و داوری می‌گذاش��تیم‪ ،‬آغاز این‬ ‫مس��یر ممکن نمی‌ش��د اما به مرور با افزایش ش��اخص‌ها‪،‬‬ ‫داوری‌ها س��ختگیرانه‌تر می‌ش��ود و گام‌های موثرتری در‬ ‫راس��تای س�لامت‌محور ک��ردن محص��والت و خدمات بر‬ ‫خواهیم برداشت‪.‬‬ ‫دبیرکل انجمن علمی آموزش بهداشت و ارتقای سالمت‬ ‫ای��ران و رئی��س کارگروه ارزیابی و داوری جش��نواره ملی‬ ‫صنعت سالمت‌محور نیز گفت‪ :‬در این جشنواره ‪۷۳‬سازمان‬ ‫به‌ط��ور داوطلبان��ه حضور یافتند‪ .‬معیارهای��ی که با تایید‬ ‫س��ازمان غذا و دارو تعریف‌ش��ده‪ ،‬خیلی سختگیرانه بوده‬ ‫اس��ت‪ .‬اینکه تعداد ش��رکت‌ها روند صعودی داشته‪ ،‬نشان‬ ‫می‌دهد نسبت به ارائه محصوالت و خدمات سالمت‌محور‬ ‫عالقه‌مند هستند‪.‬‬ ‫مس��عود مطلب��ی اظهارک��رد‪ :‬فک��ر می‌کنی��م از میان‬ ‫همه نهادهایی که فعال هس��تند‪ ،‬این ‪۷۳‬نهاد نس��بت به‬ ‫سالمت‌محور بودن خدمات و کاالهای‌شان جلوتر هستند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬از مجموع ش��رکت‌هایی که در این ‪۳‬س��ال‬ ‫حضور یافتند‪۲۷ ،‬درصد در حوزه صنایع غذایی‪۱۳ ،‬درصد‬ ‫صنایع آرایش��ی و بهداشتی و ‪۷۰‬درصد خدماتی‪ ،‬تجاری و‬ ‫سایر بوده‌اند؛ بنابراین مسئولیت‌پذیری شرکت‌های صنایع‬ ‫غذایی درباره «س�لامت‌محوری» نسبت به سایرین بیشتر‬ ‫بوده اس��ت‪ .‬هر س��ال س��ختگیرانه‌تر داوری می‌کنیم و در‬ ‫نهایت روند رشد شرکت‌ها در حوزه سالمتی کاال و خدمات‬ ‫را ش��اهد هستیم‪ .‬کاری که امسال کردیم این بود که برای‬ ‫ش��رکت‌هایی که حضور یافته‌اند اب��زار داوری اختصاصی‬ ‫درست کرده‌ایم‪.‬‬ ‫براس��اس گزارش‬ ‫در این جش��نواره که با همت‬ ‫امیررض��ا باقریان به عنوان دبیراجرایی برگزار ش��دِ‪ ،‬از ‪۷۳‬‬ ‫نهاد که همراس��تای س�لامت‌محور ک��ردن محصوالت و‬ ‫خدمات گام برمی‌دارند در چندین س��طح‪ ،‬قدردانی ش��د‪.‬‬ ‫در این میان‪ ،‬ش��رکت پدیده ش��یمی قرن(اکتیو)‪ ،‬شرکت‬ ‫پارس حیان‪ ،‬شرکت مارگارین‪ ،‬بیمارستان یثربی کاشان‪،‬‬ ‫بانک رفاه و فدراس��یون ورزش‌ه��ای همگانی برنده جایزه‬ ‫زری��ن س��ومین جش��نواره مل��ی صنعت س�لامت‌محور‬ ‫شدند‪.‬‬ ‫‪ ۲۶‬تا ‪ ۲۸‬دی برگزار می‌ش��ود و روی��داد منطقه‌ای هرمزگان‪،‬‬ ‫یزد و کرمان اس��ت‪ .‬اس��تان سیستان و بلوچس��تان نیز از ‪ ۲‬تا‬ ‫‪ ۶‬دی میزبان برگزاری جش��نواره فرهنگ‪ ،‬هنر و گردش��گری‬ ‫ساحل‌نش��ینیان خواهد بود که رویداد گردش��گری استان‌های‬ ‫خراسان شمالی‪ ،‬خراس��ان رضوی‪ ،‬خراسان جنوبی‪ ،‬سیستان‬ ‫و بلوچس��تان و با مش��ارکت همه استان‌های س��احلی برگزار‬ ‫خواهد شد‪ .‬هرچند قرار است هرسال ‪ ۷‬رویداد جدید به‌عنوان‬ ‫رویدادهای منطقه‌ای در سطح ملی معرفی شوند اما الریجانی‬ ‫معتقد اس��ت‪ :‬این رویدادها هر سال در کشور برگزار می‌شوند‪،‬‬ ‫اما از آنجا که تبلیغات و معرفی درس��تی از برگزاری آنها انجام‬ ‫نشده‪ ،‬شناخت کافی نسبت به برگزاری این جشنواره‌ها وجود‬ ‫ندارد‪ .‬سعی ما برآن است تا هر سال با تمرکز بر تعدادی خاص‪،‬‬ ‫درص��دد معرفی آنها برآییم‪ .‬ضمن آنکه این رویدادها حتی اگر‬ ‫در رویدادهای هفت‌گانه ملی جای نداش��ته باش��ند‪ ،‬بازهم در‬ ‫سطح استان و منطقه برگزار می‌شوند‪.‬‬
‫‪11‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 19‬مرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 8‬ذی‌الحجه ‪1440‬‬ ‫‪ 10‬اوت ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1347‬‬ ‫پیاپی ‪2665‬‬ ‫بازار مالی‬ ‫حذف صفرها‪ ،‬تضعیف یا تقویت پول ملی ؟‬ ‫مهدی تقوی‪ ،‬کارشناس اقتصاد در گفت‌وگو با‬ ‫با اش��اره به اینکه تغییر واحد پول ملی و‬ ‫حذف صفر از آن‪ ،‬موضوعی اس��ت که همواره در‬ ‫چند سال گذش��ته مطرح بوده و فرآیند اجرایی‬ ‫کردن آن از ‪ ۲‬صفر و ‪ ۳‬صفر آغاز شده و سرانجام‬ ‫به ‪ ۴‬صفر رسیده است‪ ،‬گفت‪ :‬این طرح در حالی‬ ‫در تمامی این س��ال‌ها قرار است وارد فاز اجرایی‬ ‫شود که هیچ منطقی برای آن وجود ندارد و ضرورتی برای‬ ‫این اقدام دیده نمی‌شود‪.‬‬ ‫او ب��ا تاکید ب��ر اینکه درحال‌حاضر هیچ مس��ئله خاص‬ ‫و ح��ادی در اقتصاد کش��ور وجود ندارد ک��ه این ضرورت‬ ‫را ایج��اد کند تا بخواهیم چند صفر را از پول ملی کش��ور‬ ‫حذف کنیم یا دست به تغییر واحد پول ملی بزنیم‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫بی‌تردید اجرایی کردن این طرح هزینه باالیی را به اقتصاد‬ ‫تحمیل می‌کند ک��ه از مزیت‌هایی که دولت از اجرای این‬ ‫طرح دنبال می‌کند بسیار بیشتر خواهد بود‪.‬‬ ‫به گفته تق��وی‪ ،‬ما درحال‌حاضر مق��دار زیادی پول در‬ ‫گردش داریم که این پول‌ها با اجرای این سیاس��ت باید از‬ ‫چرخه اقتصاد خارج و پول‌های جدید جایگزین آن ش��ود‬ ‫که فقط همین مورد‪ ،‬به جز اقدام‌های دیگری که در بحث‬ ‫حس��ابداری‪ ،‬حسابرسی و‪ ...‬باید می‌تواند یک هزینه بسیار‬ ‫اولویت اقتصاد حذف صفرها نیست‬ ‫باالی��ی را تحمی��ل کند‪ .‬این کارش��ناس معتقد‬ ‫اس��ت‪ :‬اگر قرار است با بهره‌گیری از تجربه سایر‬ ‫کش��ورها‪ ،‬این سیاس��ت را در کشور پیاده‌سازی‬ ‫کنی��م‪ ،‬بای��د به ای��ن موضوع توجه داش��ت که‬ ‫کش��ورهایی ک��ه اق��دام ب��ه ح��ذف صفرهای‬ ‫پول‌ملی‌شان کرده‌اند با تورم‌های بسیار شدیدی‬ ‫که حتی به ‪ ۲۰۰‬تا ‪ ۳۰۰‬درصد می‌رسید‪ ،‬روبه‌رو‬ ‫بودند که ناچار به این کار شدند‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬با در نظرگرفتن شرایط این کشورها‪ ،‬به نظر‬ ‫نمی‌رسد که با تورم ‪ ۴۰‬درصدی ایران لزومی برای این کار‬ ‫باش��د جز اینکه فقط اجرای این سیاست برای ما هزینه‌بر‬ ‫خواهد بود‪ .‬ما درحال‌حاضر اس��کناس‌های زیادی با ارقام‬ ‫گوناگون در کشور داریم که نیاز ما را در مراودات پولی‌مان‬ ‫رف��ع می‌کن��د‪ ،‬از این رو چه نیازی اس��ت ک��ه بخواهیم‬ ‫چنی��ن تغییر را در وس��یله مبادالت پولی م��ان به وجود‬ ‫آوریم؟‬ ‫این کارش��ناس تاکید ک��رد‪ :‬اجرای این سیاس��ت هیچ‬ ‫مزیتی چه از لحاظ اقتصادی چه روانی ایجاد نخواهد کرد‪.‬‬ ‫از این رو‪ ،‬توصیه می‌شود برای اجرای این سیاست‪ ،‬دولت‬ ‫جوانب این کار را بیش��تر بررس��ی کند ت��ا در نهایت تاثیر‬ ‫منفی بیشتری بر اقتصاد نگذارد‪.‬‬ ‫کامران ندری‪ ،‬کارشناس بانک در این باره در گفت‌وگو‬ ‫با تاکید بر اینکه حذف صفرها از پول ملی اولویت‬ ‫فعلی کشور نیست و کشورهایی به سمت اجرایی کردن‬ ‫این سیاس��ت می‌رون��د که تورم‌های خیلی ش��دیدی را‬ ‫تجربه می‌کنند و ناچار به اجرای آن هس��تند‪ ،‬افزود‪ :‬اگر‬ ‫هدف از اجرای این سیاس��ت در کش��ور مه��ار نرخ تورم‬ ‫اس��ت‪ ،‬باید تاکی��د کنم که درحال‌حاضر ت��ورم ایران به‬ ‫حدی نرس��یده که برای مهار آن‪ ،‬ناچار به تغییر واحد پول ملی یا‬ ‫حذف صفرها در پول ملی باشیم‪.‬‬ ‫او در عین حال با تاکید بر این موضوع که از اهداف دیگر حذف‬ ‫صفره��ا از پول مل��ی ایجاد یک واحد پول جدید اس��ت که قدرت‬ ‫خرید باال در اقتصاد ایجاد کند‪ ،‬افزود‪ :‬با حذف ‪ ۴‬صفر از پول ملی‪،‬‬ ‫این ش��رایط رخ می‌دهد که یک هزار تومان فعلی که اکنون قدرت‬ ‫خری��د باالیی ندارد و حتی با آن نمی‌ت��وان یک بطری آب‌معدنی‬ ‫خرید‌‌‪ ،‬تبدیل به یک تومان می‌شود که در نهایت یک تومان جدید‬ ‫ه��م قدرت خرید ی��ک بطری آب را نخواهد داش��ت‪ .‬حال در نظر‬ ‫بگیری��د که واحد‌های کوچک‌تر که ب��رای مثال‪ ،‬معادل ‪ ۱۰۰‬ریال‬ ‫است با فرمول جدید اگر تغییر کند‪ ،‬چه کارآیی خواهد داشت؟‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬بنابراین‪ ،‬اگر هدف از حذف صفرها از پول ملی این‬ ‫اس��ت که به یک واحد پولی پرقدرت دست پیدا کنیم‪ ،‬باید تاکید‬ ‫کن��م که این تغییر ما را به این هدف نخواهد رس��اند‪ ،‬ضمن اینکه‬ ‫تولد ابرتورم‬ ‫اش��اره ک��رد و گفت‪ :‬به نظر می‌رس��د در‬ ‫س��ال‌های اخی��ر بس��یاری از م��ردم در‬ ‫معام�لات روزمره‌ش��ان به ط��ور تقریبی‬ ‫استفاده از واژه «ریال» را کنار گذاشته‌اند‬ ‫و بیشتر از واژه «تومان» استفاده می‌کنند‬ ‫که این خود نش��ان می‌دهد جامعه برای‬ ‫پذیرش چنین تغییری آمادگی دارد و نیاز‬ ‫به هزینه چندانی برای فرهنگ‌سازی نیست‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه اگر هدف دولت این اس��ت که‬ ‫ب��ا این اق��دام و تغییر در واحد پ��ول ملی‪ ،‬تغییری‬ ‫در بهبود وضعیت اقتصادی کش��ور و ش��اخص‌های‬ ‫کالن اقتصاد ایجاد کند‪ ،‬به نظر می‌رسد اجرای این‬ ‫مه��م هیچ تاثیری در این بخش نخواهد داش��ت و‬ ‫فقط یک اثر روانی در جامعه دارد‪ ،‬یادآور ش��د‪ :‬اگر‬ ‫دولت به دنبال این اس��ت که به طور حتم‌ سیاست‬ ‫ح��ذف صفر از پول ملی را ب��ا هدف بهبود وضعیت‬ ‫اقتصادی کش��ور اجرایی کند این موضوع باید پس‬ ‫از اعمال سیاس��ت‌های مثبت دولت و تثبیت بخش‬ ‫اقتصادی کشور‌ انجام شود و ثبات قیمتی در جامعه‬ ‫به وجود آورد‪.‬‬ ‫مجید دهقانی‪ ،‬کارش��ناس اقتص��اد در این باره با تاکید بر‬ ‫اینکه حذف صفرها از پول ملی به نوعی س��رپوش گذاشتن‬ ‫روی سیاس��ت‌گذاری‌های غلط گذش��ته و حال کشور است‪،‬‬ ‫اف��زود‪ :‬تع��داد صفر پ��ول ملی متغی��ر کلی��دی در اقتصاد‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫متغیرهای کلیدی اقتصاد اموری همچون میزان نقدینگی‪،‬‬ ‫نرخ تورم‪ ،‬درآمدهای دولت و نرخ بیکاری است که هیچ‌کدام‬ ‫از آنها با حذف صفر تغییر نخواهد کرد و فقط ش��اخص آن‬ ‫عوض می‌شود‪.‬‬ ‫او ادام��ه داد‪ :‬به عنوان مثال‪ ،‬رق��م ‪ ۱۰۰۰‬میلیارد تومان‬ ‫اگر صفرش برداشته ش��ود‪ ،‬فقط عدد آن کوچک می‌شود و‬ ‫تاثیری در اقتصاد ندارد زیرا حجم نقدینگی کشور همچنان‬ ‫نسبت به تولید ناخالص داخلی بسیار باالست‪.‬‬ ‫ای��ن کارش��ناس تصری��ح ک��رد‪ :‬در واق��ع از جمع‌بندی‬ ‫باید این موضوع را هم در نظر بگیریم که در شرایطی که‬ ‫نرخ تورم در کش��ور دچار نوس��ان است و در هر دوره‌ای‬ ‫دچار تغییر می‌شود اعمال چنین سیاستی به هیچ عنوان‬ ‫منطقی نیست‪.‬‬ ‫ندری تاکید کرد‪ :‬ما در دهه گذش��ته دوبار تورم شدید‬ ‫را تجربه کرده‌ایم که در تاریخ اقتصاد کشور کم‌نظیر بوده‬ ‫اس��ت‪ .‬از ای��ن رو‪ ،‬چه تضمینی وج��ود دارد که در دهه‬ ‫آینده باز هم تورم کش��ور رش��د نکند و ای��ن واحد پول جدید هم‬ ‫سرنوشتی مشابه ریال را پیدا نکند؟‬ ‫این کارشناس تاکید کرد‪ :‬عملیاتی کردن سیاست حذف صفرها‬ ‫از پول ملی یک ش��رایط خاص‌تری را می‌طلبد که ما هنوز در این‬ ‫شرایط قرار نگرفته‌ایم پس ناچار به اجرای آن نیستیم‪ ،‬ضمن اینکه‬ ‫حذف ‪ ۴‬صفر دردی از اقتصاد ما دوا نخواهد کرد و باز هم پول ملی‬ ‫ما قدرت باالیی نخواهد داشت‪ ،‬مگر اینکه در شرایط ثبات نرخ تورم‌‬ ‫اقدام به حذف صفرهای بیشتری از پول ملی شود‪.‬‬ ‫به گفته ندری‪ ،‬اگر هدف این است که به طور حتم این سیاست‬ ‫در کش��ور عملی ش��ود‪ ،‬ابتدا باید بتوانیم اصالحات س��اختاری در‬ ‫تورم ایجاد و به ش��کل پایدار نرخ تورم را کنترل کنیم و س��رانجام‬ ‫به سمت حذف صفرها حرکت کنیم‪ .‬همچنین در این فرآیند باید‬ ‫یک واحد پول جدید معنادار برای ما ایجاد شود که برای ما قدرت‬ ‫خرید به وجود آورد‪.‬‬ ‫س��هراب بختیار‪ ،‬کارشناس مس��ائل اقتصادی در گفت‌وگو‬ ‫با گس��ترش‌نیوز ب��ا بیان اینکه تصوی��ب الیحه حذف ‪۴‬صفر‬ ‫از پ��ول ملی در هیات‌دولت‪ ،‬نش��ان می‌دهد دولت در اجرای‬ ‫ای��ن مصوبه عزم ج��دی دارد‪ ،‬افزود‪ :‬دولت در تالش اس��ت‬ ‫با اجرای ای��ن مصوبه اهدافی همچ��ون کاهش هزینه چاپ‬ ‫و نش��ر اس��کناس و ضرب مس��کوک‪ ،‬کاهش پیامدهای نقل‬ ‫و انتقال‌های س��نگین مالی در مبادالت روزانه‪ ،‬خارج ش��دن‬ ‫مسکوکات از چرخه مبادالت اقتصادی‪ ،‬حفظ برابری و کارآیی پول ملی‪،‬‬ ‫ی و‪ ...‬را به‌عنوان اه��داف مثبت این طرح‬ ‫کاه��ش صدور چک‌ه��ای بانک ‌‬ ‫دنبال کند‪.‬‬ ‫کارشناس مس��ائل اقتصادی اضافه کرد‪ :‬باید توجه داشت این فرمول‬ ‫اقتصادی در کش��ورهایی مرس��وم است که سایه س��نگین ابرتورم را بر‬ ‫اقتصاد خ��ود حس می‌کنند و با اتخاذ تدابیری از پیش تعیین‌ش��ده به‬ ‫تس��هیل در مبادالت پول��ی و کاهش هزینه‌های چ��اپ و در نهایت باال‬ ‫بردن ارزش برابری پول ملی خود با ارزهای معتبر جهانی روی‌می‌آورند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه راه نجات اقتصاد کشور درحال‌حاضر تغییر واحد پول‬ ‫ملی نیس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬آنچه ملموس اس��ت اینکه پول فقط ضریب تبدیل‬ ‫خدم��ات و کاال به واحد پول اس��ت و حذف صف��ر از آن هیچ‌گونه تاثیر‬ ‫مثبتی بر اشتغال‪ ،‬تورم و جذب سرمایه‌گذاری نخواهد داشت‪.‬‬ ‫این کارش��ناس مسائل اقتصادی مطرح کرد‪ :‬با توجه به شرایط موجود‬ ‫بی‌اثری یک سیاست‪ ،‬بدون اصالحات اقتصادی‬ ‫دیدگاه‌های کارشناس��ان اقتصاد می‌ت��وان نتیجه گرفت که‬ ‫اس��تدالل محکم‪ ،‬مس��تدل و منطقی پش��ت حذف صفرها‬ ‫از واح��د پول��ی ملی کش��ور دیده نمی‌ش��ود و ب��ر مبنای‬ ‫اظهار‌نظرهای کارشناسان اقتصاد‌ در حوزه پول می‌توانم ادعا‬ ‫کنم که حذف صفرها بدون اصالح اقتصادی هیچ تاثیری بر‬ ‫ارزش پول ملی‪ ،‬روند نظام تولید‪ ،‬رکود تورمی‪ ،‬بهبود فضای‬ ‫کس��ب‌و‌‌کار‪ ،‬اش��تغال‪ ،‬چرخه عرضه‌و‌تقاضا‪ ،‬کاهش و کنترل‬ ‫رش��د و حجم نقدینگی که سرعت آن ‪ ۵‬برابر از رشد اقتصاد‬ ‫ملی است‪ ،‬و در نتیجه‪ ،‬کاهش نرخ تورم نخواهد داشت‪.‬‬ ‫وی در همین راستا به مزیت‌های حذف صفر اشاره کرد و‬ ‫گفت‪ :‬سهولت محاس��بات مالی از طرف بانک‌ها و شرکت‌ها‬ ‫که با این تغییر با اعداد کوچک‌تری سر و کار خواهند داشت‬ ‫و کاهش حجم و هزینه چاپ پول‪ ،‬تس��هیل در نقل و انتقال‬ ‫پ��ول از جمله مزایای این طرح به ش��مار می‌آید‪ .‬اما این در‬ ‫اقتصاد کشور که متغیرهای اقتصادی با نوسان‌های شدیدی‬ ‫روبه‌رو هس��تند‪ ،‬اجرایی کردن سیاست حذف ‪ ۴‬صفر از پول‬ ‫مل��ی را به هیچ وجه به صالح نمی‌دان��م زیرا یقین دارم این‬ ‫ط��رح نه‌تنها تاثیر مثبتی بر ش��اخص‌های اقتصادی نخواهد‬ ‫داش��ت بلک��ه در دراز مدت باعث ایجاد ت��ورم بزرگ‌تری در‬ ‫ایران می‌ش��ود‪ ،‬ضمن اینکه با ای��ن اقدام می‌توان انتظار این‬ ‫را هم داش��ت که بخش صادرات کش��ور نی��ز تحت‌تاثیر این‬ ‫ش��رایط حجمش کم ش��ود و از این بابت درآمده��ای ارزی نیز کاهش‬ ‫یابد‪.‬‬ ‫بختی��ا ‌ر همچنین تاکید کرد با ح��ذف صفرها از پول ملی چون اعداد‬ ‫کوچک و اعش��اری میل به گرد ش��دن پیدا می‌کنند‪ ،‬این موضوع باعث‬ ‫افزایش سطح عمومی قیمت‌ها در جامعه و در نهایت گران شدن معیشت‬ ‫مردم می‌شود‪.‬‬ ‫کارش��ناس مسائل اقتصادی معتقد است که با وجود تورم بیش از ‪۴۰‬‬ ‫درصدی در جامعه‪ ،‬آثار مثبت حذف ‪ ۴‬صفر در اقتصا ‌د خنثی می‌ش��ود‬ ‫و ش��وک‌های حاصل از پیامدهای منفی این اقدام س��رانجام باعث ایجاد‬ ‫تورم‌های جهشی می‌ش��ود‪ .‬بنابراین‪ ،‬برای رسیدن به نتایج مطلوب این‬ ‫طرح و مش��اهده آثار مثبت آن در مهار تورم بسترسازی وسیع اقتصادی‬ ‫از ضرورت‌ها است و فرآیند حذف صفرها از واحد پول ملی باید به زمان‬ ‫بهتری موکول شود‪.‬‬ ‫حالی اس��ت که این اقدام معایبی نیز دارد‪ .‬این کارش��ناس‬ ‫هزینه چاپ انواع اس��کناس و س��که‌های جدید‪ ،‬در فاز اولیه‬ ‫سردرگمی جامعه در محاسبه و تشخیص قیمت‌ها و تنظیم‬ ‫‪ ،PPP‬احتمال س��کته موق��ت صادرات و افزای��ش واردات‪،‬‬ ‫احتمال تشدید رکود در بازار احتمال افزایش قیمت‌ها پیش‬ ‫از‌ عملیاتی شدن آن را از معایب این سیاست دانست و افزود‪:‬‬ ‫در ش��رایط سختی که کشور به علت تحریم و کاهش ذخایر‬ ‫ارزی در تامی��ن مواد اولیه و کاالهای واس��طه‌ای و کاالهای‬ ‫استراتژیک همچون مواد غذایی و دارویی چالش‌های جدی‬ ‫دارد‪ ،‬دول��ت باید ب��ه انضباط و ش��فافیت مالی‪ ،‬رفع معضل‬ ‫همیشگی کسری بودجه‪ ،‬اس��تقراض از بانک‌ها‪ ،‬چالش‌های‬ ‫سخت ترازنامه‌های نظام بانکی بپردازد و اصالح نظام بانکی‪،‬‬ ‫سیاست پولی و مالی را مورد توجه قرار دهد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬ح��ال نکته اینجاس��ت که فرصت اس��تثنایی‬ ‫مجموع��ه بانک مرکزی ب��ه جای اینکه ب��ر هیاهوی حذف‬ ‫صف��ر از پ��ول ملی معطوف ش��ود‪ ،‬باید کنت��رل متغیرهای‬ ‫پول��ی و مال��ی و تثبی��ت قیمت‌ه��ا و کنترل و مه��ار تورم‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫در نهای��ت می‌ت��وان گفت‌ کاه��ش صفره��ای پولی ملی‬ ‫یک اقدام در پوس��ته ظاه��ری کالبد اقتصاد اس��ت نه یک‬ ‫اقدام س��اختاری‪ ،‬به‌ویژه در ش��رایطی که ام��روز برای رفع‬ ‫چال��ش اصلی اقتص��اد ملی‪ ،‬باید بر پیدا ک��ردن راهی برای‬ ‫توس��عه صادرات‪ ،‬نجات تولید‪ ،‬افزایش اش��تغال‪ ،‬نرخ س��ود‬ ‫و مناس��بات و ارتباط��ات‌ نظ��ام بانک��ی بین‌الملل��ی تمرکز‬ ‫ش��ود‌‪ .‬به گفته وی‪ ،‬بهتر‌اس��ت‌مس��ئو‌الن نخست‌‌ اصالح‬ ‫س��اختار اقتصاد مل��ی را به‌ویژه در حوزه‌ه��ای تولید‪ ،‬نظام‬ ‫مالیاتی‪ ،‬نظام بانکی و نظام یارانه‌ای کلید می‌زدند تا با ثبات‬ ‫اقتصادی بهتری به حذف صفر از پول ملی برسند‪.‬‬ ‫ای��ن روزه��ا موض��وع حذف ‪ ۴‬صف��ر از پول‬ ‫ملی‪ ،‬بس��یار داغ شده و تحلیل‌های کارشناسی‬ ‫گوناگون��ی را در این باره در فضای رس��انه‌های‬ ‫مختلف ش��اهد هس��تیم‪ .‬در بیش��تر تحلیل‌ها‬ ‫صحب��ت از ضعف در س��اختار و لزوم ش��رایط‬ ‫مناسب و متناسب اقتصادی برای اجرای چنین‬ ‫سیاستی که بسیار هزینه‌بر خواهد بود‪ ،‬به میان‬ ‫آمده است‪.‬‬ ‫ام��ا در این بین کمتر س��خنی از چگونگی و‬ ‫پیش‌نیازه��ای الزم ک��ه از آن به ط��ور کلی با‬ ‫عن��وان لزوم اصالح س��اختار یاد می‌ش��ود‪ ،‬به‬ ‫میان آمده است‪.‬‬ ‫پس ضروری اس��ت مروری بس��یار سریع و‬ ‫کوتاه بر پیش‌نیازهای اصلی و مهم حذف صفر‬ ‫از پ��ول ملی‪ ،‬با توجه ب��ه تئوری‌ها و مطالعات‬ ‫تجربی اقتصادی در این زمینه کنیم‪:‬‬ ‫‪ -۱‬میزان اس��تقالل بانک مرکزی در تدوین‬ ‫و اج��رای سیاس��ت‌های پولی به منظور تدوین‬ ‫سیاس��ت‌های تثبیت اقتصادی در حوزه پولی‬ ‫و سیاس��ت‌گذاران پولی؛ توضی��ح آنکه حذف‬ ‫صفر به منظور القای پایان دوران تورم ش��دید‬ ‫ب��ه جامعه بوده و در صورت��ی که این اعتماد و‬ ‫اس��تقالل وجود نداشته باشد‪ ،‬آثار مثبت روانی‬ ‫ناشی از حذف صفر در میان مدت از بین خواهد‬ ‫رفت‪.‬‬ ‫‪ -۲‬می��زان ثبات حاکم بر بازار مالی(‌انضباط‬ ‫مالی‌)؛ با توجه به آنکه بر اس��اس تجربه س��ایر‬ ‫کش��ورها‪ ،‬موضوع حذف صف��ر همواره پس از‬ ‫وق��وع یک بحران اقتصادی ب��وده و البته آنکه‬ ‫بر مبن��ای تئوری‌های اقتص��ادی تاثیرپذیری‬ ‫سیاس��ت‌های پول��ی از سیاس��ت‌های مال��ی‬ ‫انکارناپذیر است‪.‬‬ ‫‪ -۳‬توجه به نرخ تورم و روند آن؛ چراکه حذف‬ ‫صف��ر به هنگام رویارویی با ابرتورم یا تورم‌های‬ ‫بسیار شدید در دستور کار قرار می‌گیرد‪.‬‬ ‫‪ -۴‬اجرای موازی دیگر سیاست‌ها همزمان با‬ ‫حذف صفر تا یک بازه مش��خص و تعیین‌شده‬ ‫کارشناس��انه؛ می‌توان چنین گفت که در کنار‬ ‫ح��ذف صف��ر اقدام ه��ای انقباض��ی در عرصه‬ ‫سیاست پولی و برقراری انضباط مالی با اجرای‬ ‫سیاست‌های متناسب به منظور تثبیت شرایط‬ ‫اقتصادی و حفظ آثار مثبت حذف صفر از پول‬ ‫ملی انجام شود‪.‬‬ ‫یک اقدام‬ ‫نمادین‬ ‫نظرگاه‬ ‫ساده‌سازی معامالت پولی‬ ‫مرتضی عزت��ی‪ ،‬کارش��ناس اقتصاد در‬ ‫با‬ ‫ای��ن زمین��ه در گفت‌وگ��و ب��ا‬ ‫بیان اینکه ساده‌س��ازی محاسبات پولی‪،‬‬ ‫تس��هیل مب��ادالت و معامالت‪ ،‬س��اده‌تر‬ ‫کردن کارهای حس��ابداری و آسان شدن‬ ‫پیگیری حس��اب‌های مالی و‪ ...‬از مزایای‬ ‫مختصری اس��ت که از ح��ذف صفرهای‬ ‫پ��ول ملی حاصل می‌ش��ود‪ ،‬افزود‪ :‬البت��ه با حذف‬ ‫صفره��ا و تغییر واحد پول مل��ی‪ ،‬تغییراتی باید در‬ ‫بحث اس��کناس‌های رایج در کش��ور اعمال ش��ود‬ ‫که این موض��وع ممکن اس��ت هزینه‌هایی را برای‬ ‫دولت داش��ته باشد که به گفته بانک مرکزی‪ ،‬برای‬ ‫کاه��ش این هزینه‌ها‪ ،‬تغیی��رات و جایگزین کردن‬ ‫پول‌های جدید به همان ش��کل ک��ه درحال‌حاضر‬ ‫اس��کناس‌های قدیم��ی امح��ا و اس��کناس‌های‬ ‫جدی��د چاپ می‌ش��ود‪ ،‬به م��رور انجام ش��ود تا با‬ ‫ای��ن تغییرات هزینه مازادی ب��رای دولت به وجود‬ ‫نیاد‪.‬‬ ‫او در عی��ن ح��ال ب��ه بح��ث فرهنگ‌س��ازی و‬ ‫آماده‌س��ازی‌های جامعه برای قبول ش��رایط جدید‬ ‫یاور دشت‌بانی‬ ‫پژوهشگر اقتصاد‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه‌ای‬ ‫هزینه حذف صفرها از مزیت‌ آن بیشتر است‬ ‫یادداشت‬ ‫زهره محسنی‌ش�اد‪ :‬نگاه دولت برای حذف ‪ ۴‬صفر از پول ملی این بار به آخرین مرحله خود رس�یده و در‬ ‫میز بحث و بررس�ی هیات‌دولت‪ ،‬مهر تصویب خورده اس�ت‪ .‬حدود ‪ ۱۰‬روز پیش بود که بعد از مدت‌ها کلنجار‬ ‫رفتن بر س�ر حذف صفرهای پول ملی‪ ،‬این موضوع با رأی حداکثری اعضای هیات‌دولت به تصویب رس�ید و‬ ‫نخستین گام بانک مرکزی برای عملیاتی شدن حذف صفرها کلید خورد‪ .‬بر اساس این الیحه که در گام بعدی‬ ‫در مجلس و پس از آن در شورای نگهبان مورد بررسی قرار خواهد گرفت‪ ،‬قرار است واحد پولی کشور از ریال‬ ‫به تومان تغییر کند و ‪ ۴‬صفر از پول ملی حذف شود‪ .‬به طور تقریبی چند سالی است که دولت‌ها در برخی از‬ ‫کشورها دست به گریبان نظام پولی و صفرهای آن هستند و بیشترین دلیل آن هم افزایش ارزش پول ملی‬ ‫و همچنین سهولت در خوانش ارقام در محاسبات حسابداری و نقل و انتقال‌های مالی است‪ .‬این موضوع هم‬ ‫که مدت‌هاس�ت در کش�ور ما با هدف ساده‌سازی ارقام و س�هولت در مبادالت پولی کشور و همچنین بهبود‬ ‫وضعیت شاخص‌های اقتصادی در دستور کار دولت قرار گرفته است‪ ،‬با تصویب این الیحه در دولت وارد فاز‬ ‫جدی‌تری شد و در روزهای اخیر واکنش‌های زیادی را با خود همراه کرد‪ .‬این خبر تا حد بسیار زیادی جامعه‬ ‫را سردرگم و کنجکاو کرده است که سرانجام این اتفاق در نهایت چه خواهد بود و آیا با حذف ‪ ۴‬صفر از پول‬ ‫ملی تغییری در ارزش دارایی‌هایی‌ش�ان یا ش�اخص‌های کالن اقتصادی کش�ور رخ خواهد داد؟ آن‌طور که‬ ‫کارشناسان اقتصاد تاکید می‌کنند به طور رسمی با حذف ‪ ۴‬صفر از پول ملی و تغییر واحد پول کشور از ریال‬ ‫به تومان هیچ اتفاقی برای دارایی‌های عمومی و اختصاصی جامعه رخ نخواهد داد و تغییری در شاخص‌های‬ ‫کالن اقتصادی کشور به وجود نخواهد آمد‪ .‬به نظرمی رسد که این اقدام تنها به منزله کاهش بار روانی ارقام‬ ‫در بازارها و ساده‌س�ازی مبادالت پولی در دس�تور کار اس�ت که با وجود هزینه باالیی که اجرایی کردن این‬ ‫سیاس�ت در‌برخواهد داش�ت‪ ،‬به نظر می‌رس�د عملیاتی کردن چنین سیاس�تی در موقعیت فعلی کشور کار‬ ‫چندان اولویت‌داری نیست و می‌تواند در یک موقعیت بهتر اقتصادی انجام شود‪.‬‬ ‫پیش‌‌نیازهای‬ ‫حذف صفر‬ ‫از پول ملی‬ ‫فرشاد مومنی‬ ‫اقتصاددان‬ ‫حذف صفر از پول ملی ایران تنها یک اقدام‬ ‫نمادین اس��ت و گویی در کشور ما تسهیالت‬ ‫بیش��تری ب��ه اقدام‌ه��ای نمایش��ی و بی‌ثمر‬ ‫تخصی��ص می‌یابد‪ .‬ویژگی مش��ترک ماجرای‬ ‫ح��ذف صفر از پول ملی در تم��ام تجربه‌های‬ ‫که به خودی خود فاقد اعتبار‬ ‫موفق این است ‌‌‬ ‫و ارزش اس��ت‪ .‬اراده‪ ،‬سیاس��ت و برنامه‌ای در‬ ‫این زمینه نیست‪ .‬بنابراین‪ ،‬این ظرفیت وجود‬ ‫دارد که حذف صفرها از سیاس��ت‌های تورم‌زا‬ ‫حساس��یت‌زدایی کن��د که یک خطر بس��یار‬ ‫بزرگ اس��ت‪ ،‬از همین رو‪ ،‬نمایندگان مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی تا زمانی ک��ه تضمین‌های‬ ‫کاف��ی نگرفته‌ان��د نباید زی��ر بار ای��ن اقدام‬ ‫نمایش��ی بروند‪ .‬برای رس��یدن به تضمین‌ها‬ ‫بای��د برنامه‌هایی مانند حمایت از بخش تولید‬ ‫و زی��ر فش��ار گذاش��تن غیرمولدها از س��وی‬ ‫دولت ارائه شود و این برنامه‌ها پیش از نهایی‬ ‫ش��دن از طریق کانال‌ه��ای تخصصی مدنی و‬ ‫افراد صالحیت‌دار تایید ش��وند‪ .‬همچنین این‬ ‫اقدام یک حساس��یت‌زدایی غیرعادی نس��بت‬ ‫ب��ه اختالس‌ه��ا و دزدی‌ها ایج��اد می‌کند و‬ ‫نماین��دگان نبای��د آن را تصوی��ب کنند مگر‬ ‫اینکه پیش از آن یک برنامه ملی س��ه‌فوریتی‬ ‫در راستای مبارزه با فساد بر محور پیشگیری‬ ‫ارائه ش��ود‪ .‬در غیر این صورت‪ ،‬حذف صفرها‬ ‫یارانه غیرمتعارف اختالس��گرها اس��ت‪ .‬البته‬ ‫خود دولت نیز پیش از مجلس باید دس��ت به‬ ‫کار شود و احس��اس آرامش و اعتماد عمومی‬ ‫در س��طح ملی ایجاد کند و پس از اینکه چند‬ ‫س��ال در این روند ثبات قدم داشت‪ ،‬به سمت‬ ‫حذف صفرها حرکت کند‪ ،‬در غیر این صورت‪،‬‬ ‫با ای��ن کار نمایش��ی وقت نظام ب��دون هیچ‬ ‫دستاوردی هدر خواهد رفت‪.‬‬
‫‪12‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 19‬مرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 8‬ذی‌الحجه ‪1440‬‬ ‫‪ 10‬اوت ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1347‬‬ ‫پیاپی ‪2665‬‬ ‫بانک و بیمه‬ ‫تجارت‬ ‫مدیرعامل بانک مسکن اعالم کرد‪:‬‬ ‫‹ ‹رفع مشکل نقدینگی صادرکنندگان‬ ‫اخبار‬ ‫مدیرعامل بانک توس��عه صادرات گفت‪ :‬سال‬ ‫گذشته حدود ‪ ۱۰۰‬میلیون دالر محصوالت نانو‬ ‫از کش��ور صادر شد که نشان می‌دهد این بخش‬ ‫توان تبدیل شدن به یکی بازوهای صادراتی برتر‬ ‫کشور را دارد‪.‬‬ ‫به گ��زارش اگزیم‌نی��وز‪ ،‬عل��ی صالح‌آبادی و‬ ‫جمعی از مدیران ارش��د بانک توس��عه صادرات‬ ‫ب��ا حض��ور در ات��اق بازرگانی البزر پاس��خگوی‬ ‫پرس��ش‌های تاج��ران‪ ،‬صادرکنن��دگان و‬ ‫تولیدکنن��دگان بخ��ش خصوصی این اس��تان‬ ‫صنعتی ب��ود‪ .‬صالح‌آبادی اف��زود‪ :‬بانک آمادگی‬ ‫دارد بر اساس برنامه صادراتی ارائه شده از سوی‬ ‫مش��تریان‪ ،‬با صادرکنندگان هم��کاری کرده و‬ ‫سقف اعتباری مش��خصی برای صادرکنندگانی‬ ‫ک��ه صادرات پایدار دارند تعریف کند‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫ت�لاش بانک توس��عه صادرات این اس��ت که در‬ ‫ش��رایط حال حاض��ر کش��ور‪ ،‬صادرکنندگان و‬ ‫تولیدکنندگان صادرات‌محور‪ ،‬مشکلی به لحاظ‬ ‫نقدینگی نداشته باشند‪.‬‬ ‫صالح‌آبادی بیان کرد‪ :‬به‌تازگی سقف اختیارات‬ ‫شعبه البرز این بانک افزایش پیدا کرده است؛ در‬ ‫بانک توس��عه صادرات برخالف سایر بانک‌ها‪ ،‬به‬ ‫دلیل کم‌‌‌شعبه بودن‪ ،‬درخواست‌ها بعد از رئیس‬ ‫شعبه به مدیر اعتبارات بانک انتقال داده می‌شود‬ ‫و در واق��ع بدون درگیری‌ه��ای بروکراتیک‪ ،‬در‬ ‫کمتری��ن زم��ان ممکن یعنی حداکث��ر ‪۱۰‬روز‪،‬‬ ‫به درخواس��ت‌های اعتباری مشتریان رسیدگی‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫وی بی��ان کرد‪ :‬برای مش��تریانی که به صورت‬ ‫مس��تمر از گذش��ته با بان��ک کار می‌کنند‪ ،‬باید‬ ‫ت��ا پیش از سررس��ید مقدم��ات را برای دریافت‬ ‫دوباره تس��هیالت‪ ،‬فراهم کنن��د و به این ترتیب‬ ‫در فرآیند اعطای تس��هیالت وقفه ایجاد نخواهد‬ ‫ش��د‪ .‬صالح‌آبادی یادآور ش��د‪ :‬در م��واردی که‬ ‫مش��تریان نیاز ف��وری پیدا می‌کنند و س��رعت‬ ‫در تصمیم‌گی��ری حیات��ی اس��ت‪ ،‬هیات‌مدیره‬ ‫به‌س��رعت مصوب��ه را صادر‪ ،‬ابالغ و تس��هیالت‬ ‫موردنیاز را پرداخت می‌کند‪.‬‬ ‫مدیرعامل بانک توس��عه صادرات ایران درباره‬ ‫تس��هیالت طرح توسعه بانک گفت‪ :‬منابع بانک‬ ‫ش��امل سرمایه‪ ،‬منابع سپرده‌ای صندوق توسعه‬ ‫مل��ی و خطوط اعتب��اری بانک مرکزی اس��ت؛‬ ‫ای��ن بانک به دلیل کم‌ش��عبه بودن و نرخ س��ود‬ ‫پایین‪ ،‬س��پرده‌محور نیس��ت‪ .‬از طرفی در بخش‬ ‫تسهیالت‪ ،‬با تلفیق منابع بانک با منابع صندوق‬ ‫توسعه ملی‪ ،‬تس��هیالتی با نرخ میانگین ‪۱۴.۵‬تا‬ ‫‪ ۱۴‬درص��د ارائه می‌کن��د‪ .‬با این وجود‪ ،‬در حوزه‬ ‫مناب��ع ریال��ی بان��ک‪ ،‬وضعیت خوب��ی داریم و‬ ‫آمادگی داریم این منابع را در شعبه البرز افزایش‬ ‫دهیم‪ .‬به گفته صالح‌آبادی‪ ،‬بانک توسعه صادرات‬ ‫تاکنون ‪ ۲۲۰‬میلیارد تومان تس��هیالت ریالی و‬ ‫‪ ۱۱۶‬میلیون یورو تسهیالت ارزی در استان البرز‬ ‫پرداخت کرده اس��ت ک��ه البته به دنبال افزایش‬ ‫این رقم در سال جاری هستیم‪.‬‬ ‫‹ ‹بیمه پارس�یان به مجم�ع فوق‌‌العاده‬ ‫می‌رود‬ ‫این شرکت پس از دریافت مجوز و تاییدیه‌های‬ ‫الزم از بیم��ه مرک��زی و س��ازمان بورس و اوراق‬ ‫بهادار س��رمایه خود را از ‪ ۳۰۰۰‬میلیارد ریال به‬ ‫‪ ۵۰۰۰‬میلیارد ریال افزایش می‌دهد‪ .‬به گزارش‬ ‫روابط‌عمومی بیمه پارس��یان‪ ،‬این شرکت پس از‬ ‫دریافت مجوز و تاییدیه‌های الزم از بیمه مرکزی‬ ‫و س��ازمان بورس و اوراق بهادار س��رمایه خود را‬ ‫از ‪ ۳۰۰۰‬میلی��ارد ریال ب��ه ‪ ۵۰۰۰‬میلیارد ریال‬ ‫افزایش می‌دهد‪ .‬با توجه به تاکید بیمه مرکزی به‬ ‫افزایش توان مالی ش��رکت‌های بیمه و همچنین‬ ‫برنامه‌های این شرکت برای توسعه فعالیت‌های‬ ‫بیمه‌گری خود‪ ،‬بیمه پارسیان که همواره در رده‬ ‫باالترین ش��رکت‌های بیمه‌ای از لحاظ س��رمایه‬ ‫قرار داش��ته چهارش��نبه‪ ‌۱۶ ،‬مرداد با برگزاری‬ ‫مجم��ع فوق‌العاده س��رمایه خ��ود را به ‪۵۰۰۰‬‬ ‫میلیارد ریال افزایش می‌دهد‪.‬‬ ‫‹ ‹رتب�ه هفت�م بانک رس�الت در تعداد‬ ‫تراکنش‌های شاپرکی‬ ‫بانک قرض‌الحس��نه رسالت رتبه هفتم تعداد‬ ‫تراکنش‌های ش��اپرکی را به خود اختصاص داد‪.‬‬ ‫به گزارش ایبِنا‪ ،‬محمدحسین حسین‌زاده اعالم‬ ‫کرد‪ :‬بر اس��اس آمار شاپرک بانک قرض‌الحسنه‬ ‫رس��الت بعد از گذشت ‪ ۶‬سال فعالیت در شبکه‬ ‫شتاب‪ ،‬از بین بانک‌ها و نهادهای پولی مجاز رتبه‬ ‫هفت��م تعداد و رتبه دوازدهم مبلغ تراکنش‌های‬ ‫ش��اپرکی را ب��ه خود اختص��اص داد‪ .‬مدیرعامل‬ ‫بانک قرض‌الحسنه رسالت با بیان اینکه این آمار‬ ‫مربوط به خرداد امسال است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬گستره‬ ‫فعالی��ت هر یک از بانک‌ه��ا در پذیرش تعداد و‬ ‫مبلغ تراکنش‌های پش��تیبانی ش��ده در ش��بکه‬ ‫شاپرک بیانگر میزان گسترش خدمات بانکداری‬ ‫نوین در هر یک از این بانک‌ها است‪ .‬حسین‌زاده‬ ‫ب��ا اش��اره به مدل��ی ک��ه بانک قرض‌الحس��نه‬ ‫رس��الت(بانکدری بدون ش��عبه‌) در پیش گرفته‬ ‫اس��ت‪ ،‬اظهار امیدواری کرد در آینده‌ای نزدیک‬ ‫به رتبه‌های باالتری در شبکه شتاب دست یابیم‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫گروه بانک و بیمه‪ ‌:‬مدیرعامل بانک مسکن‬ ‫گفت‪ :‬در ‪ ۳‬ما‌ه نخست امسال دریافت تسهیالت‬ ‫صندوق پس‌انداز مسکن یکم در تهران کاهش‬ ‫یافته اس��ت‪ .‬ب��ه گ��زارش روابط‌عمومی بانک‬ ‫مس��کن‪ ،‬ابوالقاسم رحیمی‌انارکی با بیان اینکه‬ ‫مجموع عملکرد بانک در س��ال جاری نس��بت‬ ‫به مدت مشابه سال گذشته در حوزه پرداخت‬ ‫تس��هیالت مثبت اس��ت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬بر اساس‬ ‫آمار ‪ ۳‬ماه نخس��ت امس��ال مجموع تسهیالت‬ ‫پرداخت��ی ح��دود ‪ ۸‬درصد نس��بت ب��ه ‪ ۳‬ماه‬ ‫نخست س��ال گذشته با رش��د روبه‌رو بوده به‬ ‫طوری که بخش قابل‌توجهی از این تس��هیالت‬ ‫در بخش مسکن بوده است‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به برنامه‌های ای��ن بانک برای‬ ‫احیای قدرت خرید متقاضیان و خانه‌اولی‌ها در‬ ‫حوزه تسهیالت مسکن گفت‪ :‬بر اساس آماری‬ ‫که مربوط به ‪ ۳‬ماه نخس��ت امس��ال می‌ش��ود‬ ‫در ح��وزه دریافت تس��هیالت خرید مس��کن‬ ‫از صن��دوق پس‌ان��داز مس��کن یک��م تغییرات‬ ‫محسوس��ی مش��اهده نمی‌ش��ود و این نشان‬ ‫می‌دهد که تس��هیالت این صن��دوق همچنان‬ ‫م��ورد اس��تقبال ق��رار می‌گی��رد و جذابی��ت‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل بانک عامل بخش مس��کن ادامه‬ ‫داد‪ :‬البته یک تغییری که در تسهیالت صندوق‬ ‫پس‌ان��داز مس��کن یکم مش��اهده می‌کنیم آن‬ ‫اس��ت که در ‪ ۳‬ماه نخست امسال دریافت این‬ ‫تس��هیالت در تهران اندکی کاهش یافته اما در‬ ‫مقابل در مراکز استان‌ها‪ ،‬شهرهای باالی ‪۲۰۰‬‬ ‫هزار نفر و ش��هرهای زیر ‪ ۲۰۰‬هزار نفر میزان‬ ‫اس��تقبال خانه‌اولی‌ه��ا از تس��هیالت صندوق‬ ‫کاهش استقبال از وام «مسکن یکم»‬ ‫همچن��ان اب��زاری موثر در بازار مس��کن برای‬ ‫پاسخگویی به نیاز مالی خانه‌اولی‌ها و زوج‌های‬ ‫جوان است‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر اینکه متوس��ط نرخ مس��کن‬ ‫در تهران به اس��تناد گ��زارش بانک مرکزی در‬ ‫تی��ر ماه در چند منطق��ه از تهران کاهش پیدا‬ ‫ک��رده‪ ،‬گفت‪ :‬این یک س��یگنال مثبت به بازار‬ ‫مسکن است‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل بان��ک عام��ل بخش مس��کن با‬ ‫اش��اره به برنامه‌های این بان��ک برای حمایت‬ ‫از متقاضی��ان و خانه‌اولی‌ها گفت‪ :‬یکی از راه‌ها‬ ‫بر اس��اس آمار ‪ ۳‬ماه نخس��ت امس��ال مجموع تس��هیالت‬ ‫پرداخت��ی ح��دود ‪ ۸‬درصد نس��بت به ‪ ۳‬ماه نخس��ت س��ال‬ ‫گذش��ته با رشد روبه‌رو بوده به طوری که بخش قابل‌توجهی‬ ‫از این تسهیالت در بخش مسکن بوده است‬ ‫پس‌انداز مس��کن یکم با افزای��ش روبه‌رو بوده‬ ‫است‪ .‬رحیمی‌انارکی افزود‪ :‬با توجه به اینکه بر‬ ‫اساس گزارش تیرماه بانک مرکزی از تحوالت‬ ‫بازار مس��کن تعداد معامالت مسکن در تهران‬ ‫ح��دود ‪ ۶۵‬درصد کاهش پیدا ک��رده‪ ،‬کاهش‬ ‫جزئی اس��تفاده از تس��هیالت خرید مسکن در‬ ‫تهران نیز طبیعی به نظر می‌رسد‪ .‬با این حال‪،‬‬ ‫نشان می‌دهد که صندوق پس‌انداز مسکن یکم‬ ‫بانک صنعت و معدن در کنار صنعتگران می‌ماند‬ ‫مدیرعام��ل بانک صنعت و معدن در نشس��ت‬ ‫مش��ترک ب��ا مدیرعام��ل و مدیران ارش��د گروه‬ ‫خودروس��ازی س��ایپا از گس��ترش همکاری‌های‬ ‫مش��ترک خب��ر داد و افزود‪ :‬با تکی��ه بر حمایت‬ ‫از توانمندی‌های داخل��ی و دانش بومی در کنار‬ ‫صنعتگران هستیم‪ .‬به گزارش پایگاه اطالع‌رسانی‬ ‫بانک صنعت و معدن‪ ،‬حس��ین مهری در جریان‬ ‫بازدید از خطوط تولید شرکت سایپا و در نشست مشترکی که‬ ‫به همراه اعض��ای هیات‌مدیره این بانک با مدیرعامل و مدیران‬ ‫ارش��د این گروه خودروسازی در روز دوشنبه ‪ ۱۴‬مرداد داشت‪،‬‬ ‫عنوان کرد‪ :‬فعالیت پررونق خطوط تولید سایپا امیدآفرین بوده‬ ‫و بیانگ��ر وجود اراده برای افزای��ش تولید و رفع موانع پیش رو‬ ‫اس��ت‪ .‬به گفته وی‪ ،‬در شرایط دشوار صنعت و اقتصاد کشور و‬ ‫وجود محدودیت‌هایی مانند نق��ل و انتقال بانکی و خرید مواد‬ ‫اولیه مورد‌نیاز از بازارهای خارجی‪ ،‬تولید روزانه بیش از ‪ ۲‬هزار‬ ‫خودرو در س��ایپا اقدامی با ارزش و تحس��ین‌برانگیز به ش��مار‬ ‫م��ی‌رود و بانک صنعت و معدن ب��ه عنوان یک بانک تخصصی‬ ‫در ح��وزه تولی��د‪ ،‬وظیفه خود می‌دان��د از رونق‬ ‫تولیدات داخلی حمایت کن��د‪ .‬مدیرعامل بانک‬ ‫صنعت و معدن گفت‪ :‬وجود اراده الزم و توس��عه‬ ‫فعالیت‌های تولیدی سایپا در کنار شکل‌دهی به‬ ‫یک فضای مس��اعد برای این اقدام‌ها‪ ،‬در س��ایه‬ ‫برنامه‌ری��زی تیم مدیران فعلی این گروه میس��ر‬ ‫اس��ت که بدون‌شک بدون همکاری شبکه بانکی‬ ‫کشور و مسؤالن ذی‌ربط امکان‌پذیر نخواهد بود‪ .‬حسین مهری‬ ‫اف��زود‪ :‬وجود خط تولید مدرن و برخوردار از قابلیت‌های متنوع‬ ‫در زمین��ه مونتاژ انواع محصوالت س��ایپا ب��ا امکانات گوناگون‬ ‫بیانگر وجود توانمندی‌های خوبی در سایپا است و بانک صنعت‬ ‫و معدن آمادگی دارد تا برای حفظ سطح تولیدات این مجموعه‬ ‫فعال در کشور مساعدت کند‪ .‬وی خاطرنشان کرد‪ :‬بانک صنعت‬ ‫و مع��دن از هم��کاری با مجموعه‌ای صنعت��ی در مقیاس گروه‬ ‫سایپا استقبال کرده و مصمم است با تکیه بر اقدام‌های جهادی‬ ‫و توانمندی‌های داخلی در کنار این خودروساز بزرگ‪ ،‬از شرایط‬ ‫کنونی اقتصادی کشور گذر کند‪.‬‬ ‫و روش‌ه��ای مدنظر م��ردم و متقاضیان خرید‬ ‫مس��کن برای افزایش قدرت خرید این اس��ت‬ ‫که س��قف تسهیالت خرید مس��کن را افزایش‬ ‫دهیم اما در بین کارشناسان اقتصاد این حوزه‬ ‫یک نگرانی وج��ود دارد مبنی‌بر اینکه افزایش‬ ‫س��قف ریالی تس��هیالت آثار روان��ی منفی به‬ ‫همراه داش��ته باش��د و منجر ب��ه افزایش نرخ‬ ‫ش��ود و در عمل روند کاهش��ی نرخ را متوقف‬ ‫کند‪.‬‬ ‫بنابرای��ن‪ ،‬ب��رای جلوگی��ری از افزایش نرخ‬ ‫مس��کن در ای��ن مقط��ع نمی‌ت��وان افزای��ش‬ ‫س��قف تس��هیالت را به عنوان روش مناس��بی‬ ‫ب��رای تحول‌آفرین��ی مثب��ت درنظ��ر گرف��ت‬ ‫چراک��ه ممک��ن اس��ت اث��ر معکوس داش��ته‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫رحیمی‌انارکی افزود‪ :‬عالوه‌بر این‪ ،‬همزمان با‬ ‫افزایش سقف تسهیالت مسکن‪ ،‬میزان اقساط‬ ‫نی��ز افزایش می‌یابد در حالی که رش��د میزان‬ ‫اقس��اط پرداختی برای اقش��ار میان درآمدی‬ ‫جامع��ه با توجه به وضعی��ت اقتصادی کنونی‪،‬‬ ‫سخت و مشکل است‪.‬‬ ‫این مقام ارش��د ش��بکه بانک��ی تاکید کرد‪:‬‬ ‫بان��ک عامل بخش مس��کن در ح��وزه کاهش‬ ‫نرخ تمام‌شده مسکن طرح بازار تعهدی مصالح‬ ‫ساختمانی را در دس��تور کار دارد تا بخشی از‬ ‫نرخ تمام‌ش��ده س��اخت را کاهش دهد‪ .‬در این‬ ‫می��ان بای��د بیش��تر از ابزاره��ای کاهنده نرخ‬ ‫تمام‌شده مسکن استفاده کنیم تا از این طریق‬ ‫اثر جهش یک سال گذشته نرخ مسکن را برای‬ ‫تقاضای مصرف��ی به‌وی��ژه خانه‌اولی‌ها جبران‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫رشد بی‌سابقه ارزش سهام بیمه سرمد‬ ‫رئیس هیات‌مدیره شرکت بیمه سرمد در گفت‌وگو‬ ‫با فارس درباره رکوردزنی نرخ س��هام این شرکت در‬ ‫بازار فرابورس گفت‪ :‬درحال‌حاضر نرخ هر سهم بیمه‬ ‫سرمد با نماد معامالتی «وسرمد» با رشد حدود ‪۱۹۰‬‬ ‫درصدی نس��بت به مدت مش��ابه در س��ال گذشته‪،‬‬ ‫باالترین نرخ خود را تجربه کرد و از مرز ‪ ۳۷۶۰‬ریال‬ ‫گذش��ت‪ .‬مجتبی کاتب اعتماد بیمه‌گذاران به گروه‬ ‫جوان سرمد را در صنعت بیمه کشور‪ ،‬از عوامل موثر بر افزایش نرخ‬ ‫س��هام دانست و تصریح کرد‪ :‬بیمه سرمد همواره در زمینه پویایی و‬ ‫چابکی‪ ،‬از مدیران جوان و متخصص بهره برده است‪ .‬وی با بیان اینکه‬ ‫نرخ س��هام این شرکت از آغاز امس��ال‪ ،‬رشد بیش از ‪ ۱۲۰‬درصدی‬ ‫را تجربه کرده‪ ،‬افزود‪ :‬جایگاه واقعی نرخ س��هام این ش��رکت باالتر از‬ ‫این رقم اس��ت و ان‌شااهلل شاهد تداوم افزایش نرخ در بازار فرابورس‬ ‫خواهیم بود‪ .‬کاتب در پاسخ به پرسشی درباره جذب پرتفوی هالل‬ ‫احمر جمهوری اسالمی ایران نیز گفت‪ :‬بیمه سرمد در راستای انجام‬ ‫مسئولیت‌های اجتماعی خود‪ ،‬اقدام به جذب پرتفوی بیش از ‪۱۲۰۰‬‬ ‫میلیارد ریالی س��ازمان هالل احمر در رش��ته‌های اشخاص و اموال‬ ‫کرده و با زیر پوشش قرار دادن ابزارهای امدادرسانی‬ ‫همچون وسایل نقلیه اعم از خودروها و هلیکوپترهای‬ ‫امدادرسان‪ ،‬لوازم و تجهیزات و نیروهای امدادرسانی‪،‬‬ ‫در راستای حمایت از آنها‪ ،‬گام‌های مثبتی را برخواهد‬ ‫داش��ت‪ .‬وی در بخش دیگری از سخنان خود‪ ،‬حفظ‬ ‫س��طح یک توانگری مالی بیمه سرمد از آغاز فعالیت‬ ‫تاکنون را مورد توجه قرار داد و یادآور ش��د‪ :‬همزمان‬ ‫با افزایش دو برابری پرتفوی در س��ال ‪ ۹۷‬پیش‌بینی می‌ش��د سطح‬ ‫توانگری مالی سرمد کاهش پیدا کند اما با مدیریت مناسب ریسک‬ ‫و منابع شرکت موفق شدیم با افزایش ‪ ۷‬درصدی در ضریب توانگری‬ ‫به ضریب ‪۱۳۸‬درصد برسیم‪ .‬رئیس هیات‌مدیره بیمه سرمد با اشاره‬ ‫به اینکه افزایش سرمایه این شرکت به میزان ‪ ۲۵۰۰‬میلیارد ریال و‬ ‫ورود به بازار اتکایی اظهار امیدواری کر ‌د بیمه س��رمد بتواند سرآمد‬ ‫بیمه‌های کشور باشد‪ .‬کاتب همچنین با اشاره به سودآوری مناسب‬ ‫سرمد در سال گذشته‪ ،‬گفت‪ :‬برنامه‌محوری برای افزایش پرتفوی در‬ ‫چند س��ال گذشته و حفظ ترکیب متوازن آن‪ ،‬نشان از حفظ منافع‬ ‫سهامداران و بیمه‌گذاران به عنوان اولویت بیمه سرمد بوده است‪.‬‬ ‫همکاری بانک تجارت در توانمندسازی مدیران شرکت‌های دانش‌بنیان‬ ‫بان��ک تج��ارت برای رونق تولید و حمایت از کارآفرینان‪ ،‬در برگزاری دوره‬ ‫ارتق��ای توانمندی‌ه��ای مدیران عام��ل و اعضای هیات‌مدیره ش��رکت‌های‬ ‫دانش‌بنیان در اصفهان مشارکت کرد‪ .‬به گزارش روابط‌عمومی بانک تجارت‪،‬‬ ‫کس��ب مهارت‌های مرتبط با شرکتداری و راهبری شرکت در کنار تمرکز بر‬ ‫توسعه محصول یا خدمت از مهم‌ترین نیازهای شرکت‌های نوپا و دانش‌بنیان‬ ‫است‪ .‬در همین راستا بانک تجارت با هدف پشتیبانی از اشتغال پایدار کشور‪،‬‬ ‫در برگزاری یک دوره آموزشی ارتقای دانش مدیران شرکت‌های دانش‌بنیان‬ ‫هم��کاری می‌کن��د‪ .‬این دوره ب ‌ه همت گروه مالی و مدیریت س��رمایه‌گذاری‬ ‫ش��ریف با عنوان «طرح اکسیر»‪ ،‬با حمایت ویژه صندوق نوآوری و شکوفایی‬ ‫و با هدف توانمندس��ازی مدیران عامل‪ ،‬اعضای هیات‌مدیره و مدیران ارش��د‬ ‫در اس��تان اصفهان چهارش��نبه‌ها و پنجش��نبه‌ها به مدت ‪ ۵۰‬ساعت از ‪ ۹‬تا‬ ‫‪ ۲۴‬م��رداد ‪ ۹۸‬در حال برگزاری اس��ت‪ .‬بانک تجارت س��عی دارد با حمایت‬ ‫از برگزاری دوره‌های آموزش��ی مدیران شرکت‌های نوپا و دانش‌بنیان‪ ،‬گامی‬ ‫در راس��تای تثبیت قدم‌های نخست این شرکت‌ها بردارد‪ .‬به‌تازگی نیز دفتر‬ ‫طرح ویژه مسکن بانک ملی‪ ،‬کلید ورود به بازار مسکن‬ ‫توجه به «رونق تولید» در دستور کار بانک شهر‬ ‫مدی��ر مرک��ز ارتباط��ات و روابط‌عمومی بانک ش��هر‬ ‫خبرنگاران را خط مقدم جریان آگاهی‌بخش��ی دانست و‬ ‫گفت‪ :‬بی‌ش��ک مراقبت از منافع ملی و مصالح شهروندان‬ ‫جز با مجاهدت در عرصه آگاهی‌بخش��ی ممکن نخواهد‬ ‫ش��د‪ .‬حمیدرضا عظیمی در نشس��تی با حضور اصحاب‬ ‫رس��انه با بیان اینکه س��الروز ش��هادت محمود صارمی‬ ‫خبرنگاری که روایتگر ایثار بود‪ ،‬فرصتی است تا از تالش‬ ‫و زحمات اصحاب رس��انه قدردانی شود‪ ،‬در ادامه با اشاره به فعالیت‌های‬ ‫رس��انه‌ای بانک شهر و توس��عه تعامالت مرکز ارتباطات و روابط‌عمومی‬ ‫این بانک با خبرنگاران‪ ،‬گفت‪ :‬در طول یک سال گذشته به طور میانگین‬ ‫روزی ی��ک خبر با محوریت اقدام‌ها و خدمات بانک ش��هر در رس��انه‌ها‬ ‫منتش��ر شده و این آمار بیانگر اراده این بخش از بانک برای اطالع‌رسانی‬ ‫از اقدام‌ها و عملکرد خود به جامعه و نوعی پاس��خگویی به نیاز مشتریان‬ ‫جامعه اس��ت‪ .‬عظیمی با بیان اینکه در سال جاری و با تاکید مدیرعامل‬ ‫بانک شهر توجه به «رونق تولید» در دستور کار اقدام‌های‬ ‫بانک شهر قرار داشته است‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬در ‪ ۵‬ماه گذشته‬ ‫تالش ش��ده ضمن افزایش تعام�لات با تولیدکنندگان و‬ ‫شنیدن دغدغه‌های آنها‪ ،‬با اعطای تسهیالت مناسب در‬ ‫رف��ع موانع تولیدات داخلی در ش��رایط اقتصادی کنونی‬ ‫گام‌های تاثیرگذاری برداشته شود‪ .‬وی با اشاره به حرکت‬ ‫بانک ش��هر برای بانکداری حرفه‌ای‪ ،‬خاطرنش��ان کرد‪:‬‬ ‫خوش��بختانه با تغییر خط‌مش��ی بانک در راستای افزایش رضایتمندی‬ ‫مش��تریان‪ ،‬نرخ تمام‌ش��ده پول در این بانک‪ ،‬در طول یک سال گذشته‬ ‫کاهش یافته اس��ت‪ .‬وی با تاکید بر اینکه همچنان حمایت از توس��عه و‬ ‫آبادانی ش��هرها و به‌ویژه کمک به حل معضالت کالنش��هرها در دستور‬ ‫کار بانک ش��هر ق��رار دارد‪ ،‬گفت‪ :‬تمامی اقدام‌ه��ای بانک در چارچوب‬ ‫قوانی��ن و مقررات بانک مرکزی و با تکیه بر اصول بانکداری انجام ش��ده‬ ‫و خواهد شد‪.‬‬ ‫حمای��ت از ن��وآوری بان��ک تجارت در قالب تفاهمنامه ب��ا صندوق نوآوری و‬ ‫ش��کوفایی آغاز به کار کرد‪ .‬گروه مس��تقر در این دفتر‪ ،‬مدارک و مس��تندات‬ ‫ش��رکت‌ها را بررس��ی کرده و ‪ ۱۵۰۰‬شعبه بانک تجارت در سراسر کشور نیز‬ ‫بر اس��اس مدارک ارس��الی از این دفتر تس��هیالت و خدمات مورد‌نیاز را به‬ ‫شرکت‌های دانش‌بنیان ارائه می‌کنند‪ .‬بانک تجارت همچنین امکان مشاوره‬ ‫را در این دفتر فراهم کرده است تا شرکت‌های دانش‌بنیان و کارآفرین بتوانند‬ ‫در کمترین زمان ممکن خدمات بانکی و مشاوره‌های حرفه‌ای را بگیرند‪.‬‬ ‫با تس��هیالت مس��کن بان��ک ملی ای��ران و‬ ‫بهره‌من��دی از مزای��ای این ط��رح‪ ،‬می‌توانید‬ ‫صاحبخانه شوید‪.‬‬ ‫به گ��زارش روابط‌عمومی بان��ک ملی ایران‪،‬‬ ‫مس��کن یکی از اساسی‌ترین نیازهای خانوار در‬ ‫س��بد خانواده به ش��مار می‌رود اما التهاب بازار‬ ‫مسکن در ماه‌های گذشته موجب شده تا برخی‬ ‫قی��د صاحبخانه ش��دن را بزنند‪ .‬با این حال‪ ،‬تس��هیالت بانکی‬ ‫همواره یکی از گزینه‌های مطرح برای خرید مس��کن در میان‬ ‫خانوار به‌ویژه زوج‌های جوان مطرح است و بیشتر افراد ترجیح‬ ‫می‌دهن��د تا با بهره‌مندی از این تس��هیالت و قرار دادن آن در‬ ‫کنار پس‌اندازش��ان بتوانند خانه‌ای را ب��رای خود فراهم کنند‪.‬‬ ‫طرح ویژه مسکن بانک ملی ایران عالوه‌بر شکل‌گیری یک بازار‬ ‫رقابتی در بازار پرداخت تسهیالت مسکن‪ ،‬گزینه‌های بیشتری‬ ‫برگزاری جلسه رئیسان شعب تهران بانک ایران‌زمین‬ ‫جلس��ه سراسری رئیسان شعب استان تهران بانک ایران‌زمین به منظور‬ ‫ب منطق��ه با حضور مع��اون عملی��ات بانکی بانک‬ ‫بررس��ی عملکرد ش��ع ‌‬ ‫ایران‌زمین و مدیر امور شعب استان برگزار شد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش روابط‌عمومی در این دیدار ه��ادی قدیمی‪ ،‬معاون عملیات‬ ‫بانکی ضمن تاکید بر ایجاد حس همکاری در بین کارکنان ش��عب گفت‪:‬‬ ‫ام��روز یکی از ابزارهای مهم در ارائه خدمات بهتر ایجاد حس همکاری در‬ ‫بین همکاران برای رسیدن به اهداف عالی بانک است‪ .‬وی در ادامه افزود‪:‬‬ ‫این موضوع تنها مختص کارکنان ش��عب نب��وده و تمام همکاران در صف‬ ‫و س��تاد باید دست‌در‌دس��ت هم بدهند تا عالوه‌بر ج��ذب منابع‪ ،‬خدمات‬ ‫مطلوب‌تری به مشتریان ارائه کنند‪.‬‬ ‫از روش‌های تامین مالی خرید یا ساخت مسکن‬ ‫را پیش روی متقاضیان بازار قرار داده اس��ت تا با‬ ‫برخورداری همزمان از سود سپرده و تسهیالت‬ ‫خری��د و س��اخت مس��کن‪ ،‬خان��ه‌دار ش��وند‪.‬‬ ‫متقاضیان می‌توانند با س��پرده‌گذاری هر ‪۱۸۲‬‬ ‫میلیون ری��ال‪ ،‬به ازای هر یک م��اه ماندگاری‪،‬‬ ‫یک برگ اوراق حق تقدم اس��تفاده از تسهیالت‬ ‫مسکن دریافت کنند‪ .‬هر برگ اوراق قابلیت تبدیل‌به ‪ ۵‬میلیون‬ ‫ریال تس��هیالت با نرخ سود ‪ ۱۷.۵‬درصد را دارد‪ .‬در این طرح به‬ ‫مبلغ سپرده مشتریان ‪ ۱۰‬درصد سود ساالنه نیز تعلق می‌گیرد‪.‬‬ ‫س��قف تسهیالت انفرادی در تهران به ازای هر نفر ‪ ۶۰۰‬میلیون‬ ‫ریال به همراه ‪ ۱۰۰‬میلیون ریال تسهیالت جعاله است و زوج‌ها‬ ‫می‌توانن��د تا س��قف یک میلی��ارد و ‪۲۰۰‬میلیون ری��ال از این‬ ‫تسهیالت استفاده کنند‪.‬‬ ‫در ادام��ه جلس��ه‪ ،‬مصطف��ی یزدانجو‪ ،‬مدیر امور ش��عب اس��تان تهران‬ ‫حرک��ت منطبق ب��ا اهداف بانک را ام��ری مهم و ضروری بی��ان کرد و از‬ ‫رئیس��ان شعب خواس��ت تا با برنامه‌ریزی دقیق و منظم از فرصت‌ها برای‬ ‫جذب منابع و ارائه خدماتی در ش��أن مش��تریان بانک ایران‌زمین استفاده‬ ‫کنند‪.‬‬
‫‪13‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 19‬مرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 8‬ذی‌الحجه ‪1440‬‬ ‫‪ 10‬اوت ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1347‬‬ ‫پیاپی ‪2665‬‬ ‫راه و شهرسازی‬ ‫دریافت کمیسیون مشاوران امالک متری می‌شود؟‬ ‫«نه» امالکی‌ها به دستکاری «کمیسیون»‬ ‫‹ ‹روش محاسبه کمیسیون امالکی‌ها‬ ‫ش��یوه محاس��به حق‌الزحم��ه ی��ا به‌اصط�لاح‬ ‫«کمیسیون» مش��اوران امالک در شهرهای گوناگون‬ ‫کش��ور‪ ،‬متفاوت اس��ت و درحال‌حاض��ر فرمول‌های‬ ‫مختلفی در این زمینه وجود دارد‪ .‬البته این فرمول‌ها‬ ‫در همه مناطق یک ش��هر‪ ،‬یکس��ان اس��ت‪ .‬براساس‬ ‫قان��ون‪ ،‬تعیی��ن روش محاس��به می��زان حق‌الزحمه‬ ‫مشاوران امالک برعهده کمیسیون نظارت اصناف در‬ ‫هر شهر است‪.‬‬ ‫در تهران حق‌الزحمه مشاوران امالک برای خرید و‬ ‫ف��روش ملک تا ‪ ۵۰۰‬میلیون تومان‪ ،‬نیم درصد از هر‬ ‫طرف معامله اس��ت و به ازای ما‌به‌التفاوت معامله‌های‬ ‫بی��ش از ‪ 500‬میلی��ون توم��ان‪25 ،‬ص��دم درصد به‬ ‫این مبلغ اضافه می‌ش��ود؛ بنابراین کمیسیون مشاور‬ ‫امالک بابت معامله یک خان��ه ‪ ۵۰۰‬میلیون تومانی‪،‬‬ ‫‪ ۲.۵‬میلیون تومان است‪.‬‬ ‫در زمینه قرارداد اجاره‪ ،‬این کمیس��یون برابر با یک‬ ‫چهارم اجاره ماهانه از هر طرف قرارداد است‪ .‬البته ‪۹‬‬ ‫درصد مالیات ارزش افزوده کل رقم اجاره مسکن نیز‬ ‫به این مبلغ اضافه می‌شود‪.‬‬ ‫اکرم امینی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫اگر مش��اور امالکی قصد س��وداگری و س��ودجویی داش��ته باشد‪،‬‬ ‫تفاوتی نمی‌کند که فرمول محاس��به حق‌الزحمه او چه باش��د و با باال‬ ‫بردن نرخ‪ ،‬به هدف خود خواهد رسید‬ ‫کرد‪ :‬اینکه حق‌الزحمه براس��اس متراژ خانه دریافت‬ ‫شود‪ ،‬در عمل هیچ تفاوتی با فرمولی که درحال‌حاضر‬ ‫حق‌الزحمه براس��اس آن محاسبه می‌شود‪ ،‬ندارد زیرا‬ ‫با این ش��یوه نیز هرچه مت��راژ باالتر رود‪ ،‬حق‌الزحمه‬ ‫باالتر م��ی‌رود‪ .‬متراژ و مبلغ حق‌الزحمه متناس��ب با‬ ‫ه��م‪ ،‬به‌طور تصاعدی رش��د می‌کنند و دس��ت بردن‬ ‫در انس��جام ای��ن موضوع‪ ،‬نوعی نابس��امانی در حوزه‬ ‫معامله‌های مسکن ایجاد می‌کند‪.‬‬ ‫عقبایی یادآور شد‪ :‬از سوی دیگر هر واحد مسکونی‬ ‫ش��رایط و امکانات متفاوتی ب��ا دیگری دارد و ممکن‬ ‫اس��ت در یک س��اختمان‪ ،‬دو واحد مسکونی به‌دلیل‬ ‫ش��رایط متفاوت‪ ،‬قیمت‌های متفاوتی داش��ته باشند‪.‬‬ ‫از س��وی دیگر نرخ واحدهای مش��ابه تجاری‪ ،‬اداری‬ ‫و مس��کونی متفاوت اس��ت؛ بنابراین اگر بخواهند با‬ ‫ش��یوه مدنظر نماین��دگان‪ ،‬حق‌الزحمه مش��اوران را‬ ‫نرخ‌گذاری کنند‪ ،‬باید جدولی درست کنند که کسی‬ ‫از آن س��ردرنخواهد آورد! درواق��ع اینک��ه بخواهیم‬ ‫حق‌الزحم��ه را براس��اس متراژ محاس��به کنیم‪ ،‬ما را‬ ‫با س��دهایی روبه‌رو می‌کند که خودش��ان مانعی در‬ ‫حوزه فعالیت مش��اوران امالک هستند و بر مشکالت‬ ‫می‌افزایند‪.‬‬ ‫این کارش��ناس بازار مس��کن بیان کرد‪ :‬اگر مشاور‬ ‫امالکی قصد س��وداگری و س��ودجویی داشته باشد‪،‬‬ ‫تفاوتی نمی‌کند که فرمول محاسبه حق‌الزحمه او چه‬ ‫باشد و با باال بردن نرخ‪ ،‬به هدف خود خواهد رسید‪.‬‬ ‫او با انتقاد از ش��یوه مطرح‌ش��ده ازسوی کمیسیون‬ ‫عم��ران مجل��س در زمین��ه محاس��به حق‌الزحم��ه‬ ‫مش��اوران امالک اظهار کرد‪ :‬برای حل مش��کل بازار‬ ‫مس��کن‪ ،‬از میان حدود ‪ ۱۳۰۰‬صنعت و شغلی که به‬ ‫صنعت ساختمان مرتبط است‪ ،‬به درآمد آخرین شغل‬ ‫موجود در این زنجیره یعنی مش��اوران امالک انتقاد‬ ‫دارند‪ ،‬درحالی که ای��ن کار در عمل هیچ تاثیری در‬ ‫قیمت‌ مس��کن و عرضه و تقاضا ی��ا جلوگیری از این‬ ‫مس��ئله ندارد و اقدام‌های دیگ��ری باید در این حوزه‬ ‫وزیر راه و شهرس��ازی از مذاکره با سرمایه‌گذار پل خلیج‌فارس در جزیره قشم برای‬ ‫ازسرگیری ساخت آن خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش تس��نیم‪ ،‬محمد اسالمی در حاشیه بهره‌برداری از شناور مسافری ساخت‬ ‫داخل در هرمزگان اظهار کرد‪ :‬ساخت پل خلیج‌فارس به دالیل گوناگونی متوقف شده‬ ‫توقف کامل واردات ریل‬ ‫مدیرعامل ش��رکت راه‌آهن گفت‪ :‬بیش از ه��زار لکوموتیو و‬ ‫واگن و ‪ ۴۰‬هزار تن ریل تولید داخلی تا پایان س��ال خریداری‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫به نقل از صداوس��یما‪ ،‬سعید رسولی اظهار‬ ‫کرد‪ :‬در ‪ ۴‬ماه نخست امسال‪ ،‬ورود تولید تمام‌داخلی به ناوگان‬ ‫حمل‌ونقل ریلی کش��ور‪ ،‬در مقایسه با مدت مشابه سال پیش‬ ‫‪ ۶۴‬درصد رشد داشت و این روند افزایش خواهد یافت‪.‬‬ ‫معاون وزیر راه و شهرس��ازی درب��اره تولید لکوموتیو ملی و‬ ‫واگ��ن گفت‪ :‬پ��س از برگزاری هفتمین نمایش��گاه حمل‌ونقل‬ ‫ریلی که در آن از لکوموتیو مپ ‪ ۲۴‬ش��رکت مپنا رونمایی شد‪،‬‬ ‫شرکت راه‌آهن سفارش تولید لکوموتیو را به سازندگان داخلی‬ ‫داد‪ .‬ضمن اینکه از محل تبصره ‪ ۱۸‬قانون بودجه س��ال ‪۱۳۹۷‬‬ ‫ک��ه توافقنامه آن ب��ه ارزش ‪ ۲‬هزار میلیارد تومان با س��ازمان‬ ‫برنامه و بودجه امضا شد‪ ،‬سفارش تولید هزار واگن اعم از باری‪،‬‬ ‫مسافری و خودکشش داده شده که به‌زودی کار تولید آنها آغاز‬ ‫خواهد شد و به‌تدریج در سال جاری و آینده وارد ناوگان ریلی‬ ‫کشور می‌شوند‪ .‬وی درباره تولید ریل ملی هم که پیش از این‬ ‫اجرا شود‪.‬‬ ‫عقبایی ادامه داد‪ :‬نه در کش��ورهای توس��عه‌یافته و‬ ‫نه در کشورهای همس��ایه‪ ،‬حق‌الزحمه مشاور امالک‬ ‫را براس��اس متراژ قرار نداده‌اند و اینکه حق‌الزحمه را‬ ‫براساس مبلغ معامله محاسبه کنند‪ ،‬عرف بین‌المللی‬ ‫اس��ت‪ .‬هیچ تحلیل��ی مبنی ب��ر اینکه تغییر ش��یوه‬ ‫دریافت حق‌الزحمه مشاوران امالک بتواند به افزایش‬ ‫قدرت خرید مردم و جلوگیری از س��وداگری و حتی‬ ‫مهار مش��اوران ام�لاک متخلف کمک کن��د‪ ،‬وجود‬ ‫ندارد‪.‬‬ ‫‹ ‹شوک قیمتی دیگری در راه است؟‬ ‫نایب رئی��س اول اتحادیه مش��اوران امالک معتقد‬ ‫اس��ت نمایندگان مجلس به‌ج��ای پرداختن به بحث‬ ‫حق‌الزحمه مش��اوران‪ ،‬بهتر است هرچه زودتر الیحه‬ ‫مالی��ات ب��ر عایدی س��رمایه را در حوزه مس��کن به‬ ‫س��رانجام برس��انند که می‌تواند جلوی سوداگری در‬ ‫بازار را بگیرد‪.‬‬ ‫عقبایی گفت‪ :‬در حال‌ حاضر گفته می‌ش��ود دولت‬ ‫قرار اس��ت بحث مالیات بر عایدی س��رمایه در حوزه‬ ‫مس��کن را در قالب یک الیحه مالیاتی کلی در زمینه‬ ‫اصالح مالیات‌های مستقیم به مجلس بفرستد‪ .‬مفهوم‬ ‫این س��خن این است که بعید است عمر این الیحه به‬ ‫عم��ر مجلس دهم و حتی یازدهم برس��د‪ .‬این به آن‬ ‫معناس��ت که حدود ‪ ۶‬سال دیگر اجرای طرح مالیات‬ ‫بر عایدی س��رمایه در حوزه مسکن به تعویق می‌افتد‬ ‫و این احتمال وجود دارد که در ‪ ۳‬تا ‪ ۴‬سال آینده بار‬ ‫دیگر ش��اهد رشد نامتعارف نرخ‌ها و افسارگسیختگی‬ ‫بازار مسکن باشیم‪.‬‬ ‫او با انتقاد از بی‌توجهی نمایندگان مجلس به اهمیت‬ ‫دریافت مالیات از عایدی س��رمایه در حوزه مس��کن‬ ‫اظهار ک��رد‪ :‬این کار جلوی س��وداگری را می‌گیرد و‬ ‫مانع از این می‌ش��ود که برخی سرمایه‌داران‪ ،‬دور هم‬ ‫بنشینند و نرخ مسکن را یک‌شبه باال ببرند‪.‬‬ ‫نایب رئیس اتحادیه مش��اوران امالک یادآور ش��د‪:‬‬ ‫چرا ساخت پل خلیج‌فارس متوقف شد؟‬ ‫اس��ت‪ .‬این پروژه ملاحظات زیست‌محیطی برای سازمان حفاظت محیط‌زیست داشته‬ ‫است‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬استانداری هرمزگان و منطقه آزاد به‌طور همزمان اقدام‌هایی در‬ ‫زمینه تامین منابع و مطالعات مهندسی برای این پل انجام داده‌اند‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬با س��رمایه‌گذار پل خلیج‌فارس مذاکره ش��ده تا ش��اهد ازسرگیری‬ ‫از خارج وارد می‌ش��د‪ ،‬افزود‪ :‬به‌تازگی به یکی از تولیدکنندگان‬ ‫خارجی که تقاضای فروش ریل به ایران را داشت اعالم کردیم‬ ‫که ما در تولید ریل به خودکفایی رسیده‌ایم و دیگر هیچ ریلی‬ ‫از خارج خریداری نخواهیم کرد‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت راه‌آهن افزود‪ :‬ذوب‌آه��ن اصفهان موفق‬ ‫ش��ده ریل ملی را تولید کند و مراحل آزمون آن انجام و بخش‬ ‫نخس��ت محموله ریل به میزان ‪ ۲‬هزار و ‪ ۵۰۰‬تن تحویل شده‬ ‫اس��ت‪ .‬همچنین شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل‬ ‫س��فارش جدیدی برای خرید ریل ملی داده است‪ .‬وی تصریح‬ ‫ک��رد‪ :‬راه‌آهن ق��رارداد خرید ‪ ۴۰‬هزار تن ری��ل را با ذوب‌آهن‬ ‫اصفه��ان دارد ک��ه به‌تدریج در حال تحویل گرفتن آن اس��ت‪.‬‬ ‫رس��ولی از خودکفایی کشور در تولید ترمز که پیش‌تر با صرف‬ ‫هزینه‌های ارزی باال از خارج کشور خریداری می‌شد خبر داد و‬ ‫گفت‪ :‬در زمینه چرخ مونوبلوک قطار که به واردات آن وابس��ته‬ ‫بودیم‪ ،‬به‌تازگی ‪ ۳‬ش��رکت داخلی اقدام ب��ه تولید کرده‌اند که‬ ‫ب��ا حمایت راه‌آهن‪ ،‬مراحل آزمون آن به‌زودی طی و کش��ور از‬ ‫واردات این محصول کلیدی صنعت ریلی نیز بی‌نیاز خواهد شد‪.‬‬ ‫باتوج��ه به اینکه تعیین روش محاس��به کمیس��یون‬ ‫مش��اوران امالک در هر ش��هر با کمیس��یون نظارت‬ ‫اصناف آن ش��هر اس��ت‪ ،‬اگر قرار باشد روش محاسبه‬ ‫آن تغیی��ر کند پی��ش از هر چیز بای��د قانون در این‬ ‫زمینه اصالح شود‪.‬‬ ‫‹ ‹یکسان‌س�ازی حق‌الزحم�ه‪ ،‬راه بهت�ری‬ ‫است‬ ‫یک��ی از کارشناس��ان بازار مس��کن معتقد اس��ت‬ ‫به‌جای پیشنهاد کمیس��یون عمران‪ ،‬برای جلوگیری‬ ‫از تخلف و س��وداگری در بخش مس��کن‪ ،‬بهتر است‬ ‫پیش��نهاد مطرح‌شده از‌سوی اتحادیه امالک مبنی بر‬ ‫یکسان‌س��ازی فرمول محاسبه نرخ خدمات مشاوران‬ ‫امالک جدی گرفته شود‪.‬‬ ‫رضا نوری در پاسخ به‬ ‫‪ ،‬ضمن بی‌اثر دانستن‬ ‫تغییر مبنای محاس��به حق‌الزحمه مش��اوران امالک‬ ‫در مهار نرخ مس��کن و اجاره گفت‪ :‬بعید است چنین‬ ‫طرحی اجرایی باش��د‪ .‬با این کار حق‌الزحمه معامله و‬ ‫اجاره مسکن‌‌های هم‌متراژ در همه نقاط شهر یکسان‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬این غیرمنطقی است زیرا نرخ خانه در همه‬ ‫جای شهر یکسان نیست‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬ازس��وی دیگر باتوجه ب��ه متفاوت‬ ‫بودن س��طح مالی اف��راد در مناطق گوناگون ش��هر‪،‬‬ ‫طرح��ی خالف عدالت به‌نظر می‌رس��د زیرا فردی که‬ ‫در جنوب ش��هر خانه خریداری می‌کند با کس��ی که‬ ‫در ش��مال ش��هر خانه‌ای خریده‪ ،‬باید هزینه یکسانی‬ ‫بپردازند‪.‬‬ ‫نوری با اش��اره ب��ه متفاوت بودن فرمول محاس��به‬ ‫حق‌الزحمه مش��اوران امالک در ش��هرهای گوناگون‬ ‫یادآور ش��د‪ :‬اگر قصد س��اماندهی مشاوران امالک را‬ ‫دارن��د و احتمال می‌دهند که س��وداگری در کار آنها‬ ‫اتف��اق بیفت��د می‌توانند به پیش��نهاد اتحادیه امالک‬ ‫ته��ران عمل کنند ک��ه بارها اعالم کرده بهتر اس��ت‬ ‫نرخ محاس��به این حق‌الزحمه در کل کش��ور یکسان‬ ‫ش��ود‪ .‬در روزهای اخیر نیز رئیس اتحادیه مش��اوران‬ ‫ام�لاک بار دیگ��ر این پیش��نهاد را تک��رار کرده که‬ ‫فرم��ول محاس��به حق‌الزحم��ه مش��اوران امالک در‬ ‫کل کش��ور یکس��ان و نیم درصد از هر طرف معامله‬ ‫دریافت شود‪ .‬این مس��ئله موجب می‌شود خودسری‬ ‫و زمینه تخلف در کار مش��اوران امالک وجود نداشته‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫هیچ تحلیلی مبنی‬ ‫بر اینکه تغییر‬ ‫شیوه دریافت‬ ‫حق‌الزحمه‬ ‫مشاوران‬ ‫امالک بتواند به‬ ‫افزایش قدرت‬ ‫خرید مردم و‬ ‫جلوگیری از‬ ‫سوداگری و حتی‬ ‫مهار مشاوران‬ ‫امالک متخلف‬ ‫کمک کند‪،‬‬ ‫وجود ندارد‬ ‫س��اخت آن باشیم‪ .‬وزیر راه و شهرس��ازی با بیان اینکه پل خلیج‌فارس نماد پیشرفته‬ ‫مهندسی برای اتصال جزیره قشم به بندرعباس است‪ ،‬گفت‪ :‬این پل به رونق اقتصادی‬ ‫منطقه کمک خواهد کرد؛ ضمن اینکه دسترس��ی آس��ان به منطقه آزاد قش��م فراهم‬ ‫می‌شود و در بخش ترانزیت نیز می‌توان از آن به‌خوبی استفاده کرد‪.‬‬ ‫لغو ‪ ۸۰۰۰‬پرواز داخلی در یک سال‬ ‫سخنگوی کمیس��یون اصل ‪ ۹۰‬مجلس شورای اسالمی از‬ ‫دریافت گزارش��ی مبنی بر لغو ‪ ۸۰۰۰‬پرواز داخلی در س��ال‬ ‫‪ ۹۶‬و ‪۷‬میلی��ون و ‪ ۹۰۰‬هزار دقیقه تاخیر در س��ال ‪ ۹۵‬خبر‬ ‫داد‪.‬‬ ‫بهرام پارس��ایی در گفت‌وگو با ایسنا بیان کرد‪ :‬کمیسیون‬ ‫اص��ل ‪ 90‬در زمینه افزای��ش بی‌رویه قیمت‪ ،‬لغ��و و تاخیر‬ ‫پروازها‪ ،‬استعالمی از سازمان هواپیمایی کشوری داشته که‬ ‫پس از مهلت یک‌ماهه برای پاسخگویی سازمان هواپیمایی‪،‬‬ ‫با وزی��ر راه و شهرس��ازی در این زمینه نشس��تی خواهیم‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫وی با بی��ان اینکه درحال‌حاضر نرخ بلی��ت یکطرفه پرواز‬ ‫تهران‪-‬ش��یراز به ‪ ۸۰۰‬هزار تومان افزایش یافته و نرخ پرواز‬ ‫رفت‌و برگشت تهران‪-‬مش��هد نیز حدود ‪ ۱.۵‬میلیون تومان‬ ‫اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬پیش از این قرار بود نرخ بلیت پروازها ش��ناور‬ ‫باش��د اما نداشتن س��قف نرخ بلیت پرواز باعث سوءاستفاده‬ ‫ایرالین‌ها شده است‪ .‬این نماینده مجلس گفت‪ :‬اگر بخواهیم‬ ‫ن��رخ بلیت را برمبنای نرخ دالر هم محاس��به کنیم پیش از‬ ‫گرانی دالر‪ ،‬نرخ پرواز رفت‌وبرگش��ت تهران به شیراز ‪ ۱۲۰‬تا‬ ‫‪ ۱۳۰‬ه��زار تومان بود که اگر اکنون این نرخ را حتی ‪ ۳‬برابر‬ ‫کنی��م قیمتی که در حال حاضر برای پروازها در نظر گرفته‬ ‫شده غیرواقعی است‪ .‬همه ایرالین‌ها از سوخت با یارانه دولت‬ ‫اس��تفاده می‌کنند و نرخ س��وخت آنها آزاد نیست؛ بنابراین‬ ‫افزایش نرخ پروازها با هیچ منطقی جور درنمی‌آید‪ .‬خدمات‬ ‫ایرالین‌ها هم تفاوت چندانی با یکدیگر ندارد و هزینه‌ها هم‬ ‫نسبت به کشورهای دیگر پایین‌تر است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه مدیریت ایرالین‌ها بی‌س��رو سامان است‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬براس��اس استعالم ما از سازمان هواپیمایی‪ ،‬آمار‬ ‫تاخیر پروازها از سال ‪ ۹۰‬تا ‪ ۹۵‬نشان می‌دهد کمترین تاخیر‬ ‫مربوط به سال ‪ ۹۰‬با ‪۵‬میلیون و ‪ ۹۰۰‬هزار دقیقه و بیشترین‬ ‫تاخیر در سال ‪ ۹۵‬با ‪ 7‬میلیون و ‪ ۹۰۰‬هزار دقیقه بوده است‪.‬‬ ‫پارسایی اضافه کرد‪ :‬مجموع لغو پرواز ‪ ۲۲‬ایرالین در سال‬ ‫‪ ۹۶‬فقط در پروازهای داخلی حدود ‪ ۸۰۰۰‬پرواز اس��ت و از‬ ‫‪ ۳‬هزار و ‪ ۲۹۱‬لغو تا ‪ ۳۰۰‬لغو در یک سال برای هر ایرالین‬ ‫متغیر بوده است‪.‬‬ ‫در س��ال‌های پس از جنگ یعنی در دهه‬ ‫‪ ۷۰‬ن��رخ یک مترمربع مغازه در یک محله تا‬ ‫‪ ۱۰‬برابر نرخ یک مترمربع آپارتمان در همان‬ ‫محله بود و داش��تن مِلک تج��اری حاکی از‬ ‫تمول مالی مالک آن‪ .‬در آن شرایط‪ ،‬بانک‌ها‬ ‫و نهادهای ش��به‌دولتی‪ ،‬با مش��اهده س��ود‬ ‫سرشار س��رمایه‌گذاری در امالک تجاری‪ ،‬به‬ ‫ساخت پاساژهای تجاری روی آوردند‪.‬‬ ‫ضم��ن اینکه نبای��د از انگیزه‌های پنهان و‬ ‫آشکار ش��هرداری‌ها –به‌دلیل سود ناشی از‬ ‫فروش مج��وز امالک تجاری‪ -‬چشم‌پوش��ی‬ ‫ک��رد‪ .‬در ادام��ه ب��ا چش��یدن مزه ش��یرین‬ ‫س��رمایه‌گذاری‌‪ ،‬س��اخت مال‌ه��ای عظی��م‬ ‫تجاری رونق گرفت‪ .‬با اشباع تدریجی عرضه‬ ‫امالک تجاری‪ ،‬جذابی��ت این امالک کاهش‬ ‫یاف��ت؛ به‌گونه‌ای ک��ه هم‌اکن��ون‪ ،‬نرخ یک‬ ‫مترمرب��ع مغازه در ی��ک محله حدود ‪ ۲‬تا ‪۴‬‬ ‫برابر یک مترمرب��ع آپارتمان در همان محله‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫در ‪ ۲‬س��ال گذش��ته که امالک مسکونی‬ ‫با رش��د ش��دید نرخ روبه‌رو بوده‌اند‪ ،‬امالک‬ ‫تج��اری افزای��ش ن��رخ کمت��ری را تجرب��ه‬ ‫کرده‌اند‪ .‬اما چ��را امالک تجاری به این حال‬ ‫و روز افتاده‌اند؟‬ ‫این واقعیتی انکارناپذیر است که در ایران‬ ‫ب��ه‌ ازای ه��ر ‪ ۸‬خانوار (‪ ۲۶‬نف��ر) یک مغازه‬ ‫وج��ود دارد که به طرز محسوس��ی بیش از‬ ‫نیاز اس��ت؛ بنابراین بدیهی است که بسیاری‬ ‫از افرادی که هم‌اکنون برای ساخت یا خرید‬ ‫واحدهای تجاری اقدام می‌کنند در آینده از‬ ‫سرمایه‌گذاری‌شان ناراضی خواهند شد‪.‬‬ ‫عالوه بر حج��م نامتعارف عرضه واحدهای‬ ‫تجاری‪ ،‬سمت تقاضای این گونه واحدها نیز‬ ‫با تحوالتی اساس��ی‪ ،‬روبه‌رو ش��ده اس��ت‪ .‬با‬ ‫گسترش کس��ب‌وکارهای اینترنتی‪ ،‬به‌تدریج‬ ‫برخی از فعالیت‌های تج��اری نیازمند مغازه‬ ‫نخواهند ب��ود و تقاضای مغ��ازه برای برخی‬ ‫اصناف کاهش می‌یابد (آژانس‌های تاکس��ی‬ ‫تلفن��ی‪ ،‬آژانس‌ه��ای هواپیمای��ی و‪ ...‬نمونه‬ ‫عینی این موضوع هس��تند)‪ .‬براین اس��اس‬ ‫می‌ت��وان پیش‌بینی کرد در آین��ده نیز ‪-‬به‬ ‫جز در برخی شرایط خاص‪ -‬امالک تجاری‪،‬‬ ‫ش��انس به‌مراتب کمتری از امالک مسکونی‬ ‫خواهند داشت‪.‬‬ ‫نقش راهداری اصفهان‬ ‫در مدیریت بحران سیل‬ ‫به�روز راعی‪ :‬اس��تاندار و مدیرکل مدیریت‬ ‫بح��ران اس��تانداری اصفهان به‌ط��ور جداگانه‬ ‫از زحم��ات و تالش‌های مدی��ر کل راهداری و‬ ‫حمل‌ونقل جاده‌ای اس��تان اصفهان و مجموعه‬ ‫زیر پوشش این نهاد قدردانی کردند‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش‬ ‫از اصفه��ان‪ ،‬منص��ور‬ ‫شیش��ه‌فروش در جلس��ه هماهنگ��ی مدیریت‬ ‫بحران استان اصفهان اظهار کرد‪ :‬اصفهان نقش‬ ‫بس��زایی در مهار بحران س��یل در اس��تان‌های‬ ‫سیل‌زده کشور ایفا کرد‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینک��ه اداره کل راه��داری و‬ ‫حمل‌ونقل جاده‌ای استان اصفهان در این بحران‬ ‫عملکرد خوبی از خود به نمایش گذاشت‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫این اداره کل عالوه بر پشتیبانی و انجام عملیات‬ ‫راهداری در شهرس��تان‌های اس��تان اصفهان‪،‬‬ ‫ناوگان و نیروی متخصص به استان‌های لرستان‬ ‫و خوزس��تان اعزام کرد‪ .‬شیش��ه‌فروش تصریح‬ ‫کرد‪ :‬همه س��ازمان‌ها باید از افراد زیرمجموعه‬ ‫خ��ود که به‌گون��ه‌ای در امدادرس��انی به مردم‬ ‫س��یل‌زده موثر بودند‪ ،‬قدردانی کنند‪ .‬مدیرکل‬ ‫راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای اس��تان اصفهان‬ ‫نیز در این جلسه اظهار کرد‪ :‬گروه‌های راهداری‬ ‫استان اصفهان با ترمیم و بازسازی ‪ ۴۰‬کیلومتر‬ ‫از محورهای مواصالتی استان لرستان‪ ،‬عملیات‬ ‫امدادرس��انی به مردم س��یل‌زده را امکان‌پذیر‬ ‫کردند‪ .‬مهدی خضری با اش��اره به قطع ش��دن‬ ‫و انس��داد برخی از محورهای مواصالتی استان‬ ‫لرس��تان در نوروز امسال خاطرنشان کرد‪ :‬برای‬ ‫انتقال محموله‌های ترافیکی با محدودیت شدید‬ ‫روب��ه‌رو بودیم و فقط با بهره‌گیری از توانمندی‬ ‫رانن��دگان باتجرب��ه بخش حمل‌ونقل اس��تان‪،‬‬ ‫موفق به انتق��ال پل‌های متحرک از اصفهان به‬ ‫لرستان شدیم‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬هماهنگی ناوگان‬ ‫حم��ل بار برای ارس��ال کمک‌ه��ای مردمی از‬ ‫اصفهان به استان‌های سیل‌زده از دیگر اقدام‌ها‬ ‫این اداره کل به‌شمار می‌آید‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫‹ ‹سوداگر کار خودش را می‌کند‬ ‫نایب رئیس اتحادیه مشاوران امالک ضمن مخالفت‬ ‫با طرح مجلس ش��ورای اس�لامی‪ ،‬معتقد اس��ت اگر‬ ‫مشاور امالکی قصد س��وداگری داشته باشد‪ ،‬با شیوه‬ ‫جدید مدنظر کمیس��یون عمران نی��ز به هدف خود‬ ‫می‌رسد و تغییر ش��یوه دریافت حق‌الزحمه‪ ،‬در عمل‬ ‫تاثیری در مهار بازار مسکن نخواهد داشت‪.‬‬ ‫حس��ام عقبایی در پاس��خ به‬ ‫ب��ا بیان اینکه‬ ‫در هیچ کجای جهان مرس��وم نیست که حق‌الزحمه‬ ‫مش��اور امالک براساس متراژ خانه گرفته شود‪ ،‬اضافه‬ ‫بهروز ملکی‬ ‫کارشناس اقتصاد مسکن‬ ‫عکس‪:‬‬ ‫بازار مس��کن بعد از چند ماه افت‌وخیز شدید و باال‬ ‫رفتن از س��رباالیی قیمت‌ها‪ ،‬کمی آرام گرفته اس��ت‪.‬‬ ‫البته این آرامش‪ ،‬در قالب رکود است؛ وگرنه قیمت‌ها‬ ‫همچنان باالست و بنا به اعتراف دست‌اندرکاران بازار‬ ‫مس��کن‪ ،‬معامله‌ای انجام نمی‌شود‪ .‬ازسوی دیگر بازار‬ ‫خانه‌های اجاره‌ای‪ ،‬همچنان تب‌وتاب تابس��تانه خود‬ ‫را دارد و افزای��ش قیمت‌ها موجب ش��ده بخش��ی از‬ ‫مردم‪ ،‬منطقه‌های س��کونت خ��ود را تغییر دهند و به‬ ‫منطقه‌ای نقل مکان کنند که اجاره‌ها معقول‌تر باشد‬ ‫و از پ��س پرداخت آن برآیند‪ .‬در این اوضاع و احوال‪،‬‬ ‫نماین��دگان مجلس دس��ت روی حق‌الزحمه و درآمد‬ ‫مشاوران امالک گذاشته‌اند و می‌گویند طرحی در سر‬ ‫دارند که با اجرای آن‪ ،‬دس��ت امالکی‌های سودجو از‬ ‫بازار کوتاه و بازار‪ ،‬رام می‌شود‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫رئیس کمیسیون عمران مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی می‌گوید هم‌اکنون طرحی در این‬ ‫کمیس��یون درحال بررس��ی اس��ت که براساس آن‪،‬‬ ‫مش��اوران امالک دیگ��ر امکان دریاف��ت درصدی از‬ ‫ثم��ن معامله را ندارن��د و حق‌الزحمه ی��ا به‌اصطالح‬ ‫«کمیس��یون» خ��ود را براس��اس متراژ و مس��احت‬ ‫مس��کنی ک��ه آن را اج��اره می‌دهن��د یا ب��ه فروش‬ ‫می‌رسانند‪ ،‬دریافت می‌کنند‪.‬‬ ‫به‌گفته محمدرض��ا رضایی کوچی‪ ،‬دلیل بررس��ی‬ ‫چنین طرحی این اس��ت که در یک س��ال گذش��ته‬ ‫بس��یار اتفاق افتاد که عده‌ای س��ودجو برای کس��ب‬ ‫کمیسیون بیشتر‪ ،‬اقدام به فروش واحدهای مسکونی‬ ‫ب��ا نرخ‌هایی باالتر از عرف ب��ازار کردند که این اقدام‬ ‫آنه��ا‪ ،‬در افزای��ش ن��رخ خری��د و ف��روش واحدهای‬ ‫مس��کونی و اجاره‌بها یعنی نابسامان شدن بازار‪ ،‬تاثیر‬ ‫مستقیم داشته است‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫کاهش‬ ‫جذابیت‬ ‫امالک تجاری‬
‫‪14‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 19‬مرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 8‬ذی‌الحجه ‪1440‬‬ ‫‪ 10‬اوت ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1347‬‬ ‫پیاپی ‪2665‬‬ ‫شهر و ترافیک‬ ‫تجارت‬ ‫رئیس کمیسیون سالمت شورای شهر تهران‪:‬‬ ‫گزارش روز‬ ‫شهر فقط کارگاه‬ ‫ساختمانی نیست‬ ‫‪ ۶۲‬باغ اجازه ساخت‌وساز نگرفتند‬ ‫گروه شهر و ترافیک‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫زهرا صدراعظم نوری‬ ‫وقتی شهر‬ ‫تهران را با این‬ ‫ابعاد با بقیه‬ ‫شهرها مقایسه‬ ‫می‌کنیم متوجه‬ ‫می‌شویم که‬ ‫تهران شهر‬ ‫تمیزی است‬ ‫رئیس کمیس��یون سالمت شورای ش��هر تهران با‬ ‫بیان اینکه ‪ ۶۲‬پرونده برج باغ اجازه ساخت نگرفتند‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬از طرف فرمانداری اعالم شد که برای این باغ‌ها‬ ‫نباید پروانه صادر شود و باید مورد بررسی بیشتر قرار‬ ‫گیرند‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش مهر‪ ،‬زهرا صدراعظم نوری در نشس��ت‬ ‫خب��ری گفت‪ :‬ب��ر مبن��ای قانون حفظ و گس��ترش‬ ‫فضای س��بز و باغ‌ها‪ ،‬سامانه‌ای طراحی شد که از این‬ ‫پ��س تمامی صاحب��ان پالک‌هایی ک��ه قصد تخریب‬ ‫یا نوس��ازی دارند باید از کمیس��یون ماده ‪ ۷‬استعالم‬ ‫دریاف��ت کنن��د و در مرحله پای��ان کار در پرونده‌ها‬ ‫باید این اس��تعالم وجود داشته باش��د‪ .‬درحال‌حاضر‬ ‫پروانه‌هایی که در مناطق تشکیل می‌شوند در مرحله‬ ‫تخریب و نوس��ازی به کمیسیون‌های ماده ‪ ۷‬ارجاع و‬ ‫از آنجا استعالم گرفته می‌شود‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬همچنین س��امانه بند ‪ ۲۰‬ماده ‪۵۵‬‬ ‫قانون شهرداری‌ها در زمینه صنایع و مشاغل مزاحم‪،‬‬ ‫موض��وع دیگ��ری بوده که م��ورد توجه کمیس��یون‬ ‫س�لامت و محیط‌زیست قرار گرفته است و شکایت‌ها‬ ‫و تخلف‌ها به منظور حفظ حقوق ش��هروندان در این‬ ‫سامانه ثبت می‌شود‪.‬‬ ‫رئیس کمیسیون محیط‌زیس��ت و سالمت شورای‬ ‫ش��هر تهران با اش��اره به راه‌اندازی ‪ ۴‬سامانه در حوزه‬ ‫پسماند تصریح کرد‪ :‬در مسئله پسماند باید به مسائل‬ ‫و مش��کالت توجه ش��ود‪ .‬به همین منظور ‪ ۴‬سامانه‬ ‫در این زمینه به ثبت رس��یده که یکی از آنها سامانه‬ ‫ثبت توزیع کل پس��ماند است‪ .‬در این سامانه تمامی‬ ‫پس��ماندی که جمع‌آوری می‌ش��ود ثبت خواهد شد‪.‬‬ ‫همچنین س��امانه دیگ��ری به منظور ثب��ت عملکرد‬ ‫پیمانکاران تشکیل شده است‪ .‬در همین زمینه سامانه‬ ‫مدیریت ناوگان خودرویی تحت عنوان سامانه ‪AVL‬‬ ‫و سامانه مدیریت کارگران تشکیل شده است‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬در حوزه خدمات ش��هری‪ ۱۵ ،‬هزار و‬ ‫‪ ۱۰۰‬نفر فعالیت می‌کنند‪ .‬در حوزه فضای س��بز نیز‬ ‫‪ ۱۸‬هزار نفر فعال هس��تند که در مجموع در ‪ ۲‬حوزه‬ ‫یادشده ‪ ۳۳‬هزار و ‪ ۱۰۰‬نفر مشغول به کار هستند‪.‬‬ ‫صدراعظم نوری با بیان اینکه برخی از افراد یادشده‬ ‫در ح��وزه خ��ود فعالیت نمی‌کردن��د و در بخش‌های‬ ‫دیگر مشغول به کار بودند‪ ،‬گفت‪ :‬در سامانه مدیریت‬ ‫کارگران تمامی کارگران فع��ال در این حوزه موظف‬ ‫هس��تند به ص��ورت روزانه ب��ا اثر انگش��ت و تصویر‪،‬‬ ‫اطالعات خود را ثبت کنند‪ .‬ثبت اطالعات تا حدودی‬ ‫انجام ش��ده اس��ت و بخش��ی از آن باقی مانده که در‬ ‫نامه‌ای از ش��هردار تهران درخواس��ت کردم تا به این‬ ‫موضوع رسیدگی شود‪.‬‬ ‫س��امانه جامع فضای س��بز ش��هر ته��ران موضوع‬ ‫دیگ��ری بود که رئیس کمیس��یون محیط‌زیس��ت و‬ ‫س�لامت و خدمات شهری ش��ورای شهر به آن اشاره‬ ‫ک��رد و افزود‪ :‬از لحاظ متراژ‪ ،‬ن��وع‪ ،‬گونه‌های گیاهان‬ ‫و تجهیزات پارک‌ها و بوستان‌ها که مورد بهره‌برداری‬ ‫قرار می‌گیرند وجود این سامانه الزامی است و در این‬ ‫سامانه مشخص می‌ش��ود پیمانکاران در مناطقی که‬ ‫س��خنگوی س��ازمان تعزیرات حکومتی خبر داد که شعبه س��ازمان حمل‌ونقل و‬ ‫ترافیک را به دلیل گران‌فروشی به پرداخت هزار میلیارد و ‪ ۳۵۲‬میلیارد ریال جزای‬ ‫نقدی در حق صندوق دولت محکوم کرد‪ .‬به گزارش مهر‪ ،‬یاسر رایگانی به پرونده‌های‬ ‫استان تهران اشاره کرد و گفت‪ :‬با اعالم شکایت درباره افزایش غیرقانونی نرخ بلیت‬ ‫مت��رو و عوارض ورود به محدوده طرح ترافیک ش��هر تهران‪ ،‬پرونده در ش��عبه ‪۴۳‬‬ ‫عکس‪ :‬آیدا فریدی‬ ‫ش��هردار ته��ران‬ ‫گفت‪ :‬فروش فضای‬ ‫ش��هر برای اداره آن‬ ‫روش قاب��ل ادامه‌ای‬ ‫نیس��ت زیرا تهران‬ ‫را غیرقابل س��کونت‬ ‫می‌کند‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش‬ ‫از روابط‌عموم��ی‬ ‫ش��هرداری ته��ران‪ ،‬پی��روز حناچ��ی در‬ ‫دیدار با مدیران برخی رس��انه‌ها با اش��اره‬ ‫به مش��کالت مطبوع��ات گف��ت‪ :‬پیگیری‬ ‫مشکالت مطبوعات را وظیفه خود می‌دانیم‬ ‫و در هیات دول��ت هم تا جای ممکن برای‬ ‫پیگیری آنها تالش کردیم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬بای��د ابتدا هزینه‌های جاری‬ ‫خ��ود را ک��م کنی��م و همزم��ان بهره‌وری‬ ‫شهرداری را باال ببریم‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینکه باید نگاه‌م��ان به کار‬ ‫در ش��هر را تغییر دهیم‪ ،‬گفت‪ :‬باید به این‬ ‫پرسش پاسخ دهیم که آیا شهر را فقط یک‬ ‫کارگاه ساختمانی می‌بینیم؟‬ ‫وی با نامطل��وب ارزیابی کردن ش��رایط‬ ‫اقتص��ادی فعل��ی ش��هرداری ادام��ه داد‪:‬‬ ‫دخل‌وخرج با هم جور در‌نمی‌آید‪ .‬بخش��ی‬ ‫از این مشکل به ش��یوه اداره شهر از سوی‬ ‫ما و بخش دیگر به شرایط اقتصادی کشور‬ ‫برمی‌گردد‪ ،‬ام��ا یکی از دالی��ل اصلی این‬ ‫موضوع‪ ،‬بدهی کالن ما است‪.‬‬ ‫حناچی با بیان اینکه مش��کل بدهی‌های‬ ‫کالن ش��هرداری این است که اگر پرداخت‬ ‫نکنیم‪ ،‬دیگر نمی‌توانیم تس��هیالت بگیریم‪،‬‬ ‫اضاف��ه ک��رد‪ :‬تع��ادل یعنی ب��ا کار جدید‬ ‫رضایتمندی ایجاد کنیم اما از س��وی دیگر‬ ‫ای��ن بدهی‌ها را هم پرداخت کنیم‪ .‬عالوه‌بر‬ ‫هزین��ه دس��تمزد کارمن��دان‪ ،‬حمل‌ونقل‬ ‫عمومی ‪ ۷۰‬درصد هزینه‌های ش��هرداری را‬ ‫به خود اختصاص داده است‪.‬‬ ‫وی تاکی��د ک��رد‪ :‬فض��ای ش��هر حاصل‬ ‫اشتراک ‪ ۳‬دایره اس��ت؛ دایره اول نماینده‬ ‫منافع س��رمایه‌گذاران و سرمایه‌داران است‪.‬‬ ‫ش��هر بدون س��رمایه‪ ،‬س��اخته نمی‌ش��ود‬ ‫و ش��هر موفق س��رمایه بیش��تری به خود‬ ‫ج��ذب می‌کن��د‪ .‬دای��ره دوم مرب��وط ب��ه‬ ‫مناف��ع سیاس��ت‌گذاران و تصمیم‌س��ازان‬ ‫است و دایره س��وم نیز منافع شهروندان را‬ ‫نمایندگی می‌کند‪.‬‬ ‫ش��هردار تهران عن��وان کرد‪ :‬اگ��ر دایره‬ ‫اول و دوم به دایره س��وم بی‌توجه باش��ند‪،‬‬ ‫پروژه‌های مس��موم در شهر رشد می‌کند و‬ ‫تالش ما این اس��ت که به حریم دایره سوم‬ ‫هویت ببخشیم‪.‬‬ ‫وقتی ش��هر را فقط با س��رمایه‌گذار اداره‬ ‫کنیم به این معناس��ت ک��ه ‪ ۸‬میلیون نفر‬ ‫دیگ��ر را نادی��ده گرفته‌ایم و ته��ران دیگر‬ ‫شهری برای همه نیست‪.‬‬ ‫وی ح��وزه قلمرو عموم��ی را بزرگ‌ترین‬ ‫سرمایه شهر برش��مرد و افزود‪ :‬هر قضاوتی‬ ‫که از یک ش��هر داش��ته باش��ید مربوط به‬ ‫حوزه قلمرو عمومی آن است‪.‬‬ ‫هر آنچ��ه از پاریس و اس��تانبول و لندن‬ ‫در ذهن‌ت��ان نق��ش می‌بن��دد‪ ،‬مرب��وط به‬ ‫حوزه قلمرو عمومی آنها اس��ت‪ .‬شهرها در‬ ‫حوزه قلمرو عمومی اس��ت که با هم رقابت‬ ‫می‌کنن��د زی��را هم��ه می‌توانند به ش��کل‬ ‫عادالنه از آن استفاده کنند‪.‬‬ ‫حناچ��ی با بیان اینکه ب��رای اداره تهران‬ ‫نیازمند گفت‌وگو و حمای��ت افکار عمومی‬ ‫هستیم‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬اگر همه چیز را به‬ ‫شکل منفی ببینیم‪ ،‬در همان چنبره منفی‬ ‫می‌مانی��م در حالی که ما در بعضی حوزه‌ها‬ ‫وضعیت خیلی خوبی داریم‪.‬‬ ‫وی یادآور ش��د‪ :‬کمتر ش��هری را در دنیا‬ ‫می‌بینید که طبیعت این قدر به آن نزدیک‬ ‫باش��د‪ .‬چ��را ما الب��رز را نمی‌بینی��م؟ البرز‬ ‫بزرگ‌ترین س��رمایه تهران است که ساالنه‬ ‫از آن ‪ ۲۴۰‬میلیون متر‌مکعب آب به ش��هر‬ ‫می‌رسد‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬یک��ی از مهم‌تری��ن‬ ‫مشکل‌های فعلی شهرداری‪ ،‬انباشت نیروی‬ ‫انسانی است‪ .‬ما ‪ ۳‬برابر آنچه نیاز داریم‪ ،‬در‬ ‫شهرداری نیرو استخدام کرده‌ایم که تالش‬ ‫می‌کنی��م آن را مدیری��ت کنیم‪ .‬حناچی با‬ ‫بیان اینک��ه به‌زودی ‪ ۴‬قطار به خطوط ‪ ۶‬و‬ ‫‪ ۷‬مترو می‌پیون��دد‪ ،‬گفت‪ :‬تامین واگن کار‬ ‫بسیار سختی است‪ .‬با همکاری شورای شهر‬ ‫توانس��ته‌ایم ‪ ۲‬هزار میلیارد اوراق مشارکت‬ ‫برای تامی��ن قطاره��ا بگیری��م‪ .‬دولت نیز‬ ‫مس��یرهای الزم را برای ما باز کرده اس��ت‬ ‫و در ت�لاش هس��تیم تامین قطاره��ا را به‬ ‫سرانجام برسانیم‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫حجم بارندگی‌های فروردین تهران به اندازه‌ای باال بود که قابلیت تبدیل‬ ‫ش��دن به س��یل را داش��ت اما به دلیل الیروبی مناس��ب نهرها‪ ،‬کانال‌ها و‬ ‫مسیل‌ها‪ ،‬شاهد سیل در پایتخت نبودیم‬ ‫مشغول به کار هستند چه میزان درخت و فضای سبز‬ ‫در اختیار دارند‪.‬‬ ‫صدراعظم نوری با اشاره به لزوم راه‌اندازی سامانه‌ای‬ ‫به منظور پایش و شناسایی ایمنی ساختمان‌های شهر‬ ‫تهران در برابر خطرها اضافه کرد‪ :‬راه‌اندازی این سامانه‬ ‫در دستور کار قرار گرفته است و تصمیم بر این است‬ ‫تا عالوه‌بر س��اختمان‌های بلندمرتبه‪ ،‬وضعیت تمامی‬ ‫س��اختمان‌های ش��هر تهران از نظر ایمن��ی در برابر‬ ‫آتش‌س��وزی مورد بررسی قرار گیرد‪ .‬در همین زمینه‬ ‫خواسته کمیس��یون محیط‌زیست و سالمت‪ ،‬طراحی‬ ‫س��امانه‌ای بدین منظور است تا شهروندان با مراجعه‬ ‫به این س��امانه بتوانند تمام اطالعات ساختمانی خود‬ ‫را در ای��ن زمینه مش��اهده کنند‪ .‬ب��ه همین منظور‬ ‫الزام ش��هرداری به ایجاد سامانه پایش آنالین ایمنی‬ ‫ساختمان‌های شهر تهران در حال بررسی است‪.‬‬ ‫صدراعظ��م ن��وری درباره مصوبه برج‌ب��اغ و لغو آن‬ ‫توضی��ح داد‪ :‬پ��س از لغ��و مصوبه برج‌ب��اغ و تصویب‬ ‫مصوب��ه جایگزین با عنوان خانه‌ب��اغ و تصویب آن در‬ ‫ش��ورای‌عالی شهرس��ازی و معم��اری باید تصمیمی‬ ‫برای پرونده‌هایی که پیش از تصویب مصوبه در دست‬ ‫بررسی بودند گرفته می‌شد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬ش��هرداری در این زمینه گزارش داد‬ ‫که ‪ ۴۷۳‬پرونده تا پیش از لغو مصوبه تشکیل شده و‬ ‫پس از بررس��ی‌ها مشخص شد که ‪ ۶۲‬پرونده عوارض‬ ‫را پرداخ��ت کرده‌ان��د و اقدام‌ه��ای الزم را در قال��ب‬ ‫سامانه‌ای انجام داده‌اند‪ .‬پس از بررسی‌ها مشخص شد‬ ‫که درباره ‪ ۴۱۱‬پرون��ده نمی‌توان بحث کرد زیرا آنها‬ ‫حمل‌ونقل و ترافیک تهران جریمه شد‬ ‫تعزیرات ش��هر تهران مورد رسیدگی قرار گرفت‪ .‬سخنگوی سازمان تعزیرات افزود‪:‬‬ ‫سرانجام مشخص ش��د که با توجه به رأی دیوان عدالت اداری‪ ،‬سازمان حمل‌ونقل‬ ‫و ترافیک نمی‌توانس��ت بیش از نرخ اعالمی تورم بانک مرکزی نرخ س��االنه عوارض‬ ‫ط��رح ترافیک را افزایش دهد و برخالف رأی دیوان اقدام کرده و از طرف دیگر این‬ ‫س��ازمان عالوه‌بر افزایش نرخ آرم طرح ترافیک بیش از تورم اعالمی از ناحیه بانک‬ ‫اجرای طرح ‪ ZEZ‬معطل ساماندهی موتورسیکلت‌ها‬ ‫مدیرعامل س��ازمان حمل‌ونقل و ترافیک ش��هرداری تهران‬ ‫ساماندهی موتورس��یکلت‌ها را شرط الزم اجرای طرح ‪ZEZ‬‬ ‫(منطقه بدون آالیندگی) در محدوده مرکزی شهر دانست‪.‬‬ ‫یوس��ف حجت در گفت‌وگو با ایسنا درباره سرانجام اجرای‬ ‫ط��رح ‪( ZEZ‬منطقه ب��دون آالیندگی) که ق��رار بود در پی‬ ‫اجرای موفقیت‌آمیز طرح ‪ LEZ‬اجرایی شود‪ ،‬گفت‪ :‬بر اساس‬ ‫برنامه‌ریزی‌ها قرار بود بعد از اجرای موفقیت‌آمیز طرح ‪،LEZ‬‬ ‫طرح ‪ ZEZ‬در منطقه مرکزی شهر به ویژه بازار اجرایی شود‌‬ ‫اما هنوز زمینه‌های اجرایی این طرح فراهم نشده است‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه بر اس��اس ط��رح ‪ ZEZ‬میزان انتش��ار‬ ‫آالیندگ��ی در مناطق اجرای طرح‪ ،‬باید به عدد صفر برس��د‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬در این محدوده باید همه خودروها اعم از اتوبوس‪،‬‬ ‫سواری‪ ،‬موتورسیکلت و‪ ...‬برقی باشد‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل س��ازمان حمل‌ونق��ل و ترافی��ک ش��هرداری‬ ‫شرایط الزم را نداشتند‪ .‬اما ‪ ۶۲‬پرونده باقی‌مانده مورد‬ ‫بحث و بررس��ی قرار گرفتند و این بدان معنا نبود که‬ ‫‪ ۶۲‬پرونده پروانه ساخت‌وساز می‌گیرند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه این ‪ ۶۲‬پرونده به ‪ ۳‬دسته تقسیم‬ ‫می‌ش��وند‪ ،‬گفت‪ :‬یک دس��ته پرونده‌هایی هستند که‬ ‫ارزش اکولوژیک ندارند زیرا در س��ال‌های گذش��ته‪،‬‬ ‫درخت‌ه��ای آنها به ط��ور کامل از بی��ن رفته بودند‪.‬‬ ‫دسته دوم باغ‌هایی هستند که به دلیل بزرگی‪ ،‬امکان‬ ‫جابه‌جای��ی توده‌گذاری وجود دارد و به همین منظور‬ ‫امکان حفظ فضای س��بز و درختان فراهم می‌شود و‬ ‫دسته سوم باغ‌هایی بودند که به دلیل ارزش اکولوژیک‬ ‫باال امکان جابه‌جایی درختان وجود نداشت‪ .‬در دسته‬ ‫آخر تصمیم بر این بود که ش��هرداری برای حفظ آنها‬ ‫کمک کند و تهاتر انجام ش��ود که از جمله این موارد‬ ‫می‌ت��وان به باغ وثوق‌الدوله و باغ عبقری اش��اره کرد‬ ‫که به‌تازگی ش��هرداری منطقه ‪ ۲‬نیز باغ عبقری را به‬ ‫بوستان عمومی تبدیل کرده است‪.‬‬ ‫این عضو شورای شهر تهران ادامه داد‪ :‬امکان اینکه‬ ‫بنیاد مستضعفان روی باغ عبقری پروانه بگیرد وجود‬ ‫نداش��ت و این ظرفیت وجود داش��ت ک��ه این باغ به‬ ‫پارک تبدیل شود‪ .‬س��رانجام از معاونت شهرسازی و‬ ‫معماری خواس��تیم تا کمیته فنی باغ تشکیل شود و‬ ‫نامه‌ای در این زمینه نوشتم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬البته این نامه از س��وی شورا به معاونت‬ ‫گفته ش��ده ارسال نش��د و پیگیری‌ها نشان داد چون‬ ‫ابالغیه ش��ورای‌عالی شهرس��ازی و معم��اری نیامده‬ ‫اس��ت باید منتظر بمانیم‪ .‬از طرفی‪ ،‬فرمانداری اعالم‬ ‫تهران با بی��ان اینکه یکی از اهداف طرح ‪ ZEZ‬س��اماندهی‬ ‫موتورس��یکلت‌ها اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬ما در طرح ‪ LEZ‬با خودروها‬ ‫روب��ه‌رو بودی��م که مالکیت و هویت آنها مش��خص بود اما در‬ ‫طرح ‪ ZEZ‬با موتورس��یکلت‌هایی روبه‌رو هستیم که زیر بار‬ ‫هیچ نظارتی نمی‌روند و ابزاری هم برای کنترل آن نداریم که‬ ‫به طور قطع اجرای طرح ‪ ZEZ‬منوط به حل مشکل مالکیت‬ ‫موتورسیکلت‌ها است‪.‬‬ ‫حج��ت ادامه داد‪ :‬اجرای این طرح زمان‌بر اس��ت و موضوع‬ ‫ساماندهی موتورسیکلت‌ها باید به صورت ریشه‌ای حل شود‪.‬‬ ‫در قالب ط��رح ‪( ZEZ‬منطقه فاقد آالیندگ��ی) در برخی از‬ ‫مناط��ق ش��هر هیچ‌یک از خودروهایی که س��وخت فس��یلی‬ ‫مصرف می‌کنند اجازه تردد نخواهند داشت و تنها خودروهای‬ ‫برقی‪ ،‬دوچرخه و س��امانه‌های پاک حمل‌ونقل عمومی مانند‬ ‫مترو در آن حضور پیدا می‌کنند‪.‬‬ ‫کرد که برای این باغ‌ها نباید پروانه صادر ش��ود و باید‬ ‫مورد بررس��ی بیش��تر قرار گیرند‪ .‬فرمانداری معتقد‬ ‫اس��ت این موضوع با قانون حفظ و گسترش مغایرت‬ ‫دارد اما به دلیل اینکه باید تکلیف حقوق ش��هروندان‬ ‫مش��خص شود بررسی این موضوع در دستور کار قرار‬ ‫گرفته است‪.‬‬ ‫صدراعظ��م نوری در ادامه این نشس��ت در پاس��خ‬ ‫به پرسش��ی درباره وضعیت نگهداش��ت شهر تهران و‬ ‫جمع‌آوری زباله‌ها گفت‪ :‬این موضوع مس��ئله مهمی‬ ‫اس��ت که باید مورد توجه شهرداری و شهروندان قرار‬ ‫گیرد و ش��هرداری نیز به طور مستمر کار پاک‌سازی‬ ‫معابر را انجام می‌دهد‪ ،‬البته این بدین معنی نیس��ت‬ ‫که در کالنش��هری مث��ل تهران همه معاب��ر به طور‬ ‫کامل‪ ،‬پاکیزه هستند اما با توجه به حجم پیمانکاران‬ ‫و هزینه‌ای که برای نگهداش��ت ش��هر در نظر گرفته‬ ‫شده اس��ت‪ .‬انتظار این است که شهر تهران از لحاظ‬ ‫پاکیزگی مناس��ب باشد اما وقتی شهر تهران را با این‬ ‫ابعاد با بقیه شهرها مقایسه می‌کنیم متوجه می‌شویم‬ ‫که تهران ش��هر تمیزی اس��ت‪ .‬به طور حتم کوچه یا‬ ‫معب��ری وجود دارد ک��ه زباله در آن باش��د اگرچه با‬ ‫نظ��ارت دقیق مناطق بر پیمانکاران‪ ،‬نظافت ش��هر به‬ ‫شکل بهتری محقق می‌شود‪ .‬در پایتخت حتی گاهی‬ ‫روزان��ه ‪ ۳‬بار هم زباله‌ها جمع‌آوری می‌ش��وند این در‬ ‫حالی است که در بسیاری از شهرهای بزرگ دنیا این‬ ‫اقدام هفته‌ای یک بار اتفاق می‌افتد‪.‬‬ ‫رئیس کمیسیون س�لامت و محیط‌زیست شورای‬ ‫ش��هر تهران ادامه داد‪ :‬حج��م بارندگی‌های فروردین‬ ‫تهران به ان��دازه‌ای باال بود که قابلیت تبدیل ش��دن‬ ‫به س��یل را داشت اما به دلیل الیروبی مناسب نهرها‪،‬‬ ‫کانال‌ها و مس��یل‌ها‪ ،‬ش��اهد ورود س��یل در پایتخت‬ ‫نبودی��م و ای��ن به ای��ن معنی اس��ت ک��ه نیروهای‬ ‫مربوط به ای��ن موضوع کار خود را به‌درس��تی انجام‬ ‫داده‌اند‪.‬‬ ‫مرکزی‪ ،‬اقدام به افزایش س��اعت طرح هم کرده است‌(ساعت طرح ترافیک در سال‬ ‫‪ ۹۶‬از ‪ ۶:۳۰‬تا ‪ ۱۷‬و در س��ال ‪‌‌ ۹۷‬از ‪ ۶:۳۰‬تا ‪ ۱۹‬بوده اس��ت)‪ .‬وی افزود‪ :‬بر همین‬ ‫اس��اس‪ ،‬تخلف محرز است و شعبه سازمان حمل‌ونقل و ترافیک برای گران‌فروشی‬ ‫ب��ه پرداخت هزار میلی��ارد و ‪ ۳۵۲‬میلیارد ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت‬ ‫محکوم شد‪ .‬وجه اضافه دریافتی نیز به شاکیان بازگردانده می‌شود‪.‬‬ ‫تاخیر بانک‌ها در واریز جریمه‌های رانندگی به خزانه‬ ‫رئیس پلیس راهور ناجا گف��ت‪ :‬بخش زیادی از بانک‌ها در‬ ‫پرداخت سریع وصولی‌ها تعلل می‌کنند که گاهی این تاخیرها‬ ‫به بیش از ‪ ۱۶۰‬ساعت رسیده است‪.‬‬ ‫س��ردار کمال هادیانف��ر در گفت‌وگو با مهر بیان کرد‪ :‬بیش‬ ‫از ‪ ۳۰۰‬مرک��ز تعویض پالک در کش��ور وج��ود دارد و در ‪۴‬‬ ‫م��اه اخیر بیش از یک میلیون نقل و انتقال در کش��ور اتفاق‬ ‫افتاده است‪.‬‬ ‫هادیانف��ر اظهار کرد‪ :‬بن��ا داریم تا حد ام��کان فرآیندهای‬ ‫خدم��ات ب��ه م��ردم را کوتاه‌تر و آس��ان‌تر کنی��م و به‌زودی‬ ‫طرح‌ه��ای جدیدی برای نقل و انتق��ال به مردم ارائه خواهیم‬ ‫داد و برابر خواس��ته قانون‪ ،‬تالش خواهیم کرد بیشتر خدمات‬ ‫به صورت الکترونیکی به مردم ارائه شود‪.‬‬ ‫وی در پاس��خ به پرسشی مبنی‌بر اشکال در زمینه پرداخت‬ ‫جریمه‌های رانندگی با استفاده از اپلیکیشن‌های تلفن همراه‬ ‫گفت‪ :‬درحال‌حاضر پرداختی‌های جریمه‌های رانندگی از ‪ ۴‬به‬ ‫‪ ۳۲‬بانک تس��ری داده ش��ده و به اپلیکیشن‌ها هم مجوز داده‬ ‫شده که جریمه‌ها را دریافت کنند‪.‬‬ ‫هادیانف��ر ادام��ه داد‪ :‬بخش زیادی از بانک‌ه��ا در پرداخت‬ ‫س��ریع وصولی‌ها تعلل می‌کنند و گاهی این تاخیرها به بیش‬ ‫از ‪ ۸۰ ،۵۰‬و ‪ ۱۶۰‬ساعت رسیده است‪.‬‬ ‫رئیس پلیس راهور ناج��ا اظهار کرد‪ :‬در این زمینه به همه‬ ‫بانک‌ه��ا و برخی اپلیکیش��ن‌ها و ‪‌ussd‬ها اع�لام کردیم در‬ ‫ص��ورت تاخیر واریزی جریمه‌ها به خزانه‪ ،‬از طریق رس��انه و‬ ‫جراید به مردم اطالع‌رس��انی خواهد شد که این بانک‌ها دیگر‬ ‫مجاز به دریافت وصول جریمه از مردم نیستند‪.‬‬ ‫وی خاطرنشان کرد‪ :‬فقط ‪ ۸‬تا ‪ ۱۰‬بانک خوش‌حساب داریم‬ ‫ک��ه به موقع جریمه‌ها را به حس��اب خزانه واریز می‌کنند که‬ ‫این بانک‌ها را به مردم معرفی خواهیم کرد‪.‬‬ ‫اجرای طرح «خیابان کامل» در تهران‬ ‫رئی��س س��ازمان حمل‌ونق��ل و ترافی��ک‬ ‫ش��هرداری تهران از مطالعه برای اجرای طرح‬ ‫«خیابان کامل» در محدوده خیابان بهش��تی و‬ ‫مطه��ری خبر داد‪ .‬یوس��ف حجت در گفت‌وگو‬ ‫با ایس��نا‌ با تاکی��د بر راه‌ان��دازی خیابان کامل‬ ‫در ش��هر تهران با بیان اینکه مدیریت ش��هری‬ ‫به س��مت ایجاد خیابان کامل حرکت می‌کند‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬بر اس��اس طرح خیابان کامل‪ ،‬بخشی از‬ ‫خیابان تبدیل به پیاده‌رو خواهد ش��د اما مسیر‬ ‫خودرو حذف نمی‌ش��ود و بیشتر به خودروهای‬ ‫عمومی اختص��اص داده می‌ش��ود‪ .‬مدیرعامل‬ ‫س��ازمان حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری تهران‬ ‫ب��ا بیان اینکه در طرح خیابان کامل‪ ،‬فضا برای‬ ‫ت��ردد حمل‌ونقل ش��خصی تنگ‌تر می‌ش��ود‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬قرار اس��ت ه��ر منطقه ی��ک خیابان را‬ ‫ب��ه عنوان خیابان کام��ل معرفی کند‌‪‌.‬هنوز در‬ ‫زمینه این مهم تصمیم‌گیری نش��ده اس��ت اما‬ ‫خیابان‌ه��ای مطهری و بهش��تی از گزینه‌های‬ ‫احتمالی خیابان کامل هستند‪.‬وی با بیان اینکه‬ ‫بر اساس طرح خیابان کامل‪ ،‬پیاده‌روها تبدیل‬ ‫به محل‌های جذاب و با‌نش��اط خواهند شد که‬ ‫تردد م��ردم در آن‪ ،‬فقط رف��ع تکلیف نبوده و‬ ‫عابران ب��ا آرامش و س��رگرمی روبه‌رو خواهند‬ ‫ب��ود‪ ،‬افزود‪ :‬در مدیریت ش��هری جدید اولویت‬ ‫با مردم است‪.‬‬
‫‪15‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 19‬مرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 8‬ذی‌الحجه ‪1440‬‬ ‫‪ 10‬اوت ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1347‬‬ ‫پیاپی ‪2665‬‬ ‫اقتصاد و هنر‬ ‫تاثیر حذف صفر از پول ملی در کشورهایی که واحد پول‌شان را تغییر دادند‬ ‫تغییر واحد پول و صنعت سینما؛ در مسیر توسعه‬ ‫سابقه پول در ایران به پیش از هخامنشیان بر می‌گردد‬ ‫ام��ا در ای��ن دوران و در زمان داریوش ضرب س��که دچار‬ ‫تغییر و تحوالت بنیادی ش��د و سکه‌ها به دو شکل طال و‬ ‫نق��ره رواج پیدا کرد‪ .‬پس از آن و در زمان اش��کانیان مس‬ ‫دیگر فلزی بود که برای ضرب س��که مورد اس��تفاده قرار‬ ‫گرفت‪ .‬دینار را نخس��تین واح��د پولی ایران می‌نامند که‬ ‫در دوره غزنوی با ضرب س��که «صنا» یعنی ‪ ۱۰۰‬دیناری‬ ‫پایه‌گذاری شد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش‬ ‫‪ ،‬دوره صفوی را می‌توان س��رآغاز‬ ‫نام‌گذاری س��که در ایران نامید که با عنوان‌های گوناگون‬ ‫شهرت پیدا کرد‪ .‬از س��که‌های معروف آن زمان می‌توان‬ ‫ب��ه « عباس��ی‪ ،‬ش��اهی‪ ،‬غازبیگی و پول س��یاه» اش��اره‬ ‫ک��رد‪ .‬واحدهای دیگری مثل «ق��ران» برابر هزار دینار و‬ ‫«تومان» معادل ‪ ۱۰‬ه��زار دینار‪ ،‬در آن موقع فقط واحد‬ ‫محاسبه بودند و در عمل هیچ سکه‌ای به‌نام قران یا تومان‬ ‫ضرب نشد‪.‬‬ ‫اواخ��ر دوره صفویه با حضور پرتغالی‌ها در ایران‪ ،‬واحد‬ ‫پولی آن زمان پرتغال به‌نام «رئال» وارد یکای پولی ایران‬ ‫ش��د اما پس از آن و در زمان افش��اریه واحد پولی ایران به‬ ‫«نادری» تغییر یافت‪.‬‬ ‫واحده��ای پولی ایران در زمان قاج��ار «تومان‪ ،‬قران و‬ ‫شاهی» تا اوایل دور ‌ه پهلوی رایج بودند‪ .‬با یکدست کردن‬ ‫واحد پول در ایران از س��ال ‪ ۱۳۰۸‬به دستور رضا پهلوی‪،‬‬ ‫واحد پول رسمی کش��ور ریال اعالم شد که از آن زمان تا‬ ‫ام��روز تومان به معنای ‪‌10‬ریال هنوز هم در بین بازاریان‬ ‫رایج است‪.‬‬ ‫به ه��ر روی واحد پول کش��ور تا به امروز دس��تخوش‬ ‫تحوالت عمده‌ای ش��ده و ارزش آن نوسان‌های زیادی را‬ ‫تجربه کرد‪ .‬عوامل گوناگونی بر این ماجرا تاثیرگذار بوده‬ ‫ک��ه عمده آن تورم بود به‌طوری که با توجه به تجربه تورم‬ ‫شدید در چندین سال گذشته‪ ،‬ارزش ریال در مقابل پول‬ ‫سایر کش��ورها‪ ،‬به‌ش��دت کاهش یافته و در عمل قدرت‬ ‫خرید یک ریال به صفر رسیده است‪.‬‬ ‫راه‌حل کش��ورهایی که ب��ا چنین مس��ئله‌ای روبه رو‬ ‫می‌شوند اتخاذ «رفرم‌ها» یا اصالحات پولی از سوی بانک‬ ‫مرکزی است که یک نمونه آن حذف تعدادی از صفرها با‬ ‫توجه به میزان کاهش قدرت خرید پول است‪ ،‬اما سیاست‬ ‫حذف صفر هیچ‌گاه برای کاهش تورم به‌تنهایی نس��خه‬ ‫درمان��ی نبوده و برای تحقق ای��ن مهم ایجاد اصالحات و‬ ‫تغییرات بنیادین در حوزه اقتصاد امری ضروری است‪.‬‬ ‫‹ ‹تاریخچه حذف صفر از پول در جهان‬ ‫از سال ‪ 1339‬تاکنون‪ ،‬در ‪ ۷۱‬مورد دولت‌های در حال‬ ‫توس��عه‪ ،‬مجبور به حذف چندین صف��ر از پول ملی خود‬ ‫شده‌اند‪ .‬در این مدت ‪ ۱۹‬کشور یک بار اقدام به حذف صفر‬ ‫کرده و ‪ ۱۰‬کش��ور نیز ‪ ۲‬بار این سیاس��ت را اجرا کرده‌اند‪.‬‬ ‫آرژانتین‪ ،‬یوگس�لاویِ سابق و برزیل هر کدام به ترتیب با‬ ‫‪ ۵ ،۴‬و ‪ ۶‬بار اجرای سیاست حذف صفر‪ ،‬رکوردی ماندگار‬ ‫برجا گذاشتند‪.‬‬ ‫برزیل از حیث تعداد دفعات حذف صفر در جهان رتبه‬ ‫نخس��ت را داراست‪ .‬از س��ال ‪ 1309‬تاکنون در ‪ ۶‬مرحله‬ ‫‪۱۸‬صفر از پول ملی برزیل حذف شده و ‪ ۸‬بار نیز نام واحد‬ ‫پولی این کشور تغییر پیدا کرده که از این حیث رکورددار‬ ‫تغییرات پول ملی در جهان است‪.‬‬ ‫ح��ذف صفر از واحد پولی کش��ورها‪ ،‬نخس��تین‌بار در‬ ‫آلم��ان و پس از جن��گ جهانی دوم رخ داد‪ ،‬این کش��ور‬ ‫زیرفش��ار اقتص��ادی ناش��ی از جن��گ جهان��ی دوم و‬ ‫خس��ارت‌های برجا مانده از آن‪ ،‬دچار تورمی شدید شد‬ ‫سیاست‌گذاران اقتصادی آلمان را وادار به حذف صفرها‬ ‫از مارک کرد‪.‬‬ ‫تجربه ترکیه که یک کش��ور اروپایی با بس��تری جهان‬ ‫س��ومی اس��ت این‌گونه رقم خورد که به یکباره ‪ ۶‬صفر از‬ ‫ل این کشور در س��ال ‪ 1384‬میالدی حذف شد‪ .‬تورم‬ ‫پو ‌‬ ‫در ترکیه از ابتدای دهه ‪ 1360‬آغاز ش��د و با شتاب پیش‬ ‫رفت‪ .‬هر دالر امریکا در سال ‪ 1367‬هزار و ‪ ۴۲۲‬لیر قدیم‬ ‫ترکیه بود که در س��ال ‪ 1382‬به بیش از ‪ ۵.۱‬میلیون لیر‬ ‫قدیم رسید‪.‬‬ ‫براس��اس گزارش‌ه��ای موجود در س��ال‌های آغازین‬ ‫قرن ‪ 21‬میالدی م��ردم ترکیه برای خرید یک قرص نان‬ ‫باید چند میلیون لی��ر ترکیه هزینه می‌کردند‪ .‬در نهایت‬ ‫در ژانوی��ه ‪ 1384‬با حذف ‪ ۶‬صف��ر از پول ملی‪ ،‬لیر جدید‬ ‫جایگزین لیر قدیم شد‪.‬‬ ‫‹ ‹چگونه ترکیه در حذف ‪ ۶‬صفر از پول ملی‬ ‫موفق عمل کرد؟‬ ‫کارشناس��ان اقتصادی صندوق بین‌الملل پول‪ ،‬دلیل‬ ‫تاثیرگذار بودن سیاس��ت حذف صفر از واحد پولی ترکیه‬ ‫را اص�لاح اقتصاد این کش��ور در مهار ت��ورم می‌دانند‪ .‬در‬ ‫گزارش این صندوق آمده اس��ت‪ ،‬پیش از اینکه صفرها از‬ ‫پول ترکیه حذف ش��ود این کشور موفق شده بود تورم را‬ ‫به‌کل��ی مهار کند و نرخ آن را ب��ه ارقام یک رقمی کاهش‬ ‫دهد‪ .‬در این ش��رایط اصالح بازار پول نیز به کمک اقتصاد‬ ‫آمد تا زمینه‌ساز رشد اقتصاد شود‪.‬‬ ‫در بهار س��ال ‪ 1384‬نیز رومانی با حذف ‪ ۴‬صفر‪ ،‬واحد‬ ‫پول جدید خود موس��وم به «لیو» را معرفی کرد‪ .‬آخرین‬ ‫نمونه در این زمینه به زیمبابوه مربوط می‌شود که دولت‬ ‫این کش��ور ‪ ۱۰‬صفر را از پول ملی این کشور حذف کرد و‬ ‫رکورددار تعداد صفرهای حذف شده از پول ملی در سطح‬ ‫بین‌المللی است‪.‬‬ ‫یوگسالوی سابق و برزیل هر کدام به ترتیب با ‪ ۵ ،۴‬و‬ ‫آرژانتین‪،‬‬ ‫ِ‬ ‫‪ ۶‬بار اجرای سیاست حذف صفر‪ ،‬رکوردی ماندگار برجا گذاشتند‬ ‫هلن��د نیز نمونه موفق دیگ��ری از تجربه حذف صفر از‬ ‫پ��ول ملی بود‪ .‬بیم��اری هلندی اکنون واژه‌ای آش��نا در‬ ‫ادبیات اقتصادی این کش��ور اس��ت‪ .‬ورود منابع درآمدی‬ ‫غیرمنتظ��ره از محل اس��تخراج گاز و اقتص��اد هلند را با‬ ‫تورمی پیش‌بینی نش��د ‌ه در دهه ‪ ۶۰‬میالدی روبه‌رو کرد‬ ‫که از مرز ‪ ۱۰۰‬درصد گذش��ت‪ .‬با ای��ن اتفاق‌ها بالفاصله‬ ‫دولت با اعمال سیاس��ت ش��دید انقباضی در دیپلماسی‬ ‫پولی توانس��ت حجم پول را کنترل ک��رده و به همراه آن‬ ‫‪۴‬صفر از اسکناس‌های این کشور حذف شد‪.‬‬ ‫‹ ‹سابقه پیشنهاد حذف صفر‬ ‫اگرچه تا امروز حذف صفر از پول ملی هیچ‌وقت اجرایی‬ ‫نش��ده‪ ،‬اما ایده حذف صفر از پول ملی کش��ور یعنی ریال‬ ‫به دهه ‪ ۷۰‬برمی‌گردد‪ .‬موضوع حذف صفر از پول ملی در‬ ‫س��ال ‪ ۷۲‬در دستور کار اداره بررسی‌های اقتصادی بانک‬ ‫مرکزی قرار گرفت‪ ،‬اما برخی مسئوالن با این اقدام موافق‬ ‫نبودند و بررسی‌های الزم متوقف شد‪.‬‬ ‫دلیل مطرح شدن حذف صفر در این دوره‪ ،‬تورم باالیی‬ ‫بود که به‌دلیل برنامه آزاد‌س��ازی اقتصادی و شوک‌های‬ ‫نفتی حاصل از پایان جنگ و سرازیر شدن دالرهای نفتی‬ ‫به اقتصاد ایران در دولت پنجم و ششم ایجاد شده بود‪.‬‬ ‫پس از مس��کوت ماندن طرح حذف صفر از پول ملی در‬ ‫دولت هفتم و هشتم‪ ،‬این طرح دوباره در دولت نهم و دهم‬ ‫به‌طور جدی‌تر پیگیری ش��د‪ .‬در این دولت‪ ،‬حذف ‪ 4‬صفر‬ ‫از پول ملی با توجه به کاهش ش��دید ارزش ریال در مقابل‬ ‫ارزه��ای دیگر پس از بررس��ی‌های کارشناس��ی صندوق‬ ‫بین‌المللی پول و مشورت با برخی از کشورها مانند ترکیه‬ ‫که تجربه حذف ‪ ۶‬صفر را داشتند به تصویب هیات وزیران‬ ‫رسید‪ ،‬اما بنا بر دالیلی غیرشفاف هیچ‌گاه این الیحه برای‬ ‫اعالم نظر مجلس‪ ،‬از پاستور به بهارستان نرفت‪.‬‬ ‫در ای��ن دوره بحث حذف صفر و تغیی��ر واحد پولی به‬ ‫حدی جدی بود که بانک مرکزی در پایگاه اینترنتی خود‪،‬‬ ‫فراخوان ملی برای انتخاب نام واحد پولی جدید را مطرح‬ ‫ک��رد که در این فراخوان واژه «پارس��ی» از س��وی مردم‬ ‫به‌عنوان واحد پولی جدید بیشترین آرا را به‌دست آورد‪.‬‬ ‫با ش��روع کار دولت فعلی‪ ،‬بحث حذف صفر تا ‪ ۳‬س��ال‬ ‫نخس��ت مطرح نشد اما در سال چهارم حذف صفر از پول‬ ‫ملی دوباره در کارگروه اقتصادی دولت مورد بررسی قرار‬ ‫گرفت و پیش��نهاد حذف یک صفر و تبدیل ریال به تومان‬ ‫و به‌دنب��ال ح��ذف ‪ ۳‬صفر و حتی ‪ ۴‬صف��ر و انتخاب نامی‬ ‫جدید برای پول ملی اذهان مس��ئوالن را به خود مشغول‬ ‫ک��رد‪ .‬اکنون دولت روحانی با مصوبه حذف ‪ ۴‬صفر از پول‬ ‫ملی این ایده را عملیاتی کرده است‪.‬‬ ‫حذف صفر از واحد پول کش��ورهای گوناگون چه تاثیر‬ ‫بر صنعت سینمای آن کش��ور داشته است؟ این پرسش‬ ‫را می‌توان با در نظر گرفتن صنعت س��ینمای کشورهایی‬ ‫مانن��د برزی��ل‪ ،‬ترکیه و آلمان مطرح ک��رد که چقدر این‬ ‫کشورها توانسته‌اند از صنعت سرگرمی‌سازی خود درآمد‬ ‫کسب کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹صنعت سینما در برزیل‬ ‫س��ینما در برزیل چند ماه پ��س از اینکه برادران‌لومیر‬ ‫ای��ن هنرصنع��ت را در س��ال ‪ 1274‬معرفی‌کردند‪ ،‬وارد‬ ‫ریودژانیرو شد‪.‬‬ ‫برزی��ل با ‪ ۱۸۷‬میلی��ون نفر جمعیت و اف��زون بر ‪۸.۵‬‬ ‫میلیون کیلومتر مربع وس��عت در نیمک��ره جنوبی قاره‬ ‫امری��کا ق��رار دارد‪ .‬به س��بب غنای فرهنگ��ی و ادبی در‬ ‫برزیل که به س��ده پانزدهم میالدی برمی‌گردد؛ س��ینما‬ ‫نیز به‌عنوان هنری جدید بس��یار زود در این کشور جای‬ ‫خود را باز کرد‪ .‬در سال ‪ 1277‬یک ایتالیایی به‌نام آلفونسو‬ ‫س��گرتو در ریو اقدام به تاس��یس س��ینما کرد و از این به‬ ‫بعد این ش��هر به مرکزی برای نمای��ش فیلم درآمد‪ .‬بین‬ ‫س��ال‌های ‪ 1289‬تا ‪ 1304‬چندین ش��رکت فیلمسازی‬ ‫کوچک در برزیل تاس��یس شد که به‌طور عمده آثار کوتاه‬ ‫تولید می‌کردند اما فیلمس��ازان خارجی مقیم این کشور‬ ‫هنوز دس��تی برآتش داشتند و کارگردانی بومی وارد این‬ ‫صنعت نش��ده بود‪ .‬بازیگران تئاتر به مقوله س��ینما ورود‬ ‫ک��رده بودند که مهم‌ترین آنها «کارمن میراندا» بود که از‬ ‫سال ‪ 1312‬در سینما بازی می‌کرد‪.‬‬ ‫ایمار گون��زاگا‪ ،‬نخس��تین کارگردان برزیل��ی بود که‬ ‫بازیگ��ران بوم��ی را در فیلم‌های��ش به‌کارگرفت و حدود‬ ‫س��ال‌های ‪ 1314‬با هالیوود نیز ارتباطات��ی برقرار‌کرد‪.‬‬ ‫همین مهم اگرچه باعث شد فیلم‌های بیشتری در برزیل‬ ‫تولید ش��ود اما س��مت و س��وی این آثار همگی به سمت‬ ‫سینمای تجاری ختم شد‪.‬‬ ‫از ‪ 1319‬به بعد این س��ینما دچار بحران می‌ش��ود‪ .‬در‬ ‫حالیک��ه برزی��ل از زب��ان و ادبیات غنی و بس��یار پویایی‬ ‫برخوردار ب��ود هیچ اقتباس یا اثر خاص��ی در این دوران‬ ‫به‌وج��ود نمی‌آید‪ .‬در ‪ 1329‬تعداد س��ینماهای برزیل به‬ ‫حدود ‪ ۵۰۰‬س��الن سینما می‌رس��د؛ بیش از ‪ ۲۵۰‬سالن‬ ‫فقط در ریو ساخته شده بود‪.‬‬ ‫از اواس��ط دهه ‪ ۵۰‬موج نوی س��ینمای برزی��ل به راه‬ ‫می‌افت��د و البته همگام با ش��روع این نهضت س��ینمایی‬ ‫بخ��ش تجاری س��ینمای بریل با همکاری واس��طه‌های‬ ‫هالیوودی و شرکت فیلمس��ازی وراکروز تولیدات بومی‬ ‫برزیل را رون��ق می‌دهند‪ .‬که این فیلم‌ها در امریکا و اروپا‬ ‫نیز ام��کان نمایش پی��دا می‌کنند و س��ینمای برزیل تا‬ ‫حدودی به مخاطبان جهانی عرضه می‌شود‪.‬‬ ‫اواخ��ر ده��ه ‪ ۷۰‬س��ینمای برزی��ل و م��وج نویش به‬ ‫سرنوشت موج نوی س��ینمای فرانسه دچار شد و دوباره‬ ‫بازاری‌س��ازی و تجاری‌س��ازی س��رلوحه ش��رکت‌های‬ ‫فیلمسازی دائر در ریو قرار گرفت‪ .‬تا اوایل دهه ‪ ۹۰‬خبری‬ ‫از جوانان جدید مانند دوره‌های دهه ‪ 1339‬نبود تا اینکه‬ ‫با آمدن چهره‌هایی مانند فرناندو میرالس و والتر س��الس‬ ‫بازهم سینمای این کشور تکان خورد‪.‬‬ ‫در سال ‪ 1390‬با افزایش ‪ ۱۳‬درصدی گیشه سینماها؛‬ ‫فروش حدود ‪ ۸۰۰‬میلیون دالری (نمایش فیلم خارجی‬ ‫و تولیدات بومی) در س��ینماهای برزی��ل‪ ،‬نوید روزهای‬ ‫خوشی را برای اعتالی هرچه بیشتر این سینما نوید داد‪.‬‬ ‫از ای��ن مبلغ فروش بیش از ‪ ۱۲‬درصد س��هم س��ینمای‬ ‫برزیل و تولیدات بومی آن بود‪.‬‬ ‫تا س��ال ‪ 1374‬حدود ‪ ۱۵۰۰‬سالن س��ینما در برزیل‬ ‫فع��ال بودند و در س��ال ‪ 1384‬این رقم به ‪ ۱۹۲۰‬س��الن‬ ‫رس��ید‪ .‬در س��ال ‪ 1390‬تعداد س��الن‌ها به عدد ‪۲۲۰۰‬‬ ‫می‌رس��د و دو س��ال بعد یعنی در سال ‪ 1392‬سالن‌های‬ ‫فعال نمایش فیلم در برزی��ل به عدد خیره‌کننده ‪۲۶۰۰‬‬ ‫سالن رسیده است‪ .‬تعداد سینمارو‌های برزیل نیز ساالنه‬ ‫‪ ۱۵۱‬میلیون نفر برآورد ش��ده است‪ .‬درحال‌حاضر تولید‬ ‫س��ینمای برزیل حدود ‪ ۵۷‬فیلم در س��ال است‪۴۰ .‬فیلم‬ ‫مس��تند و حدود ‪۲‬فیلم انیمیشن نیز ساالنه در این بومی‬ ‫سینمای برزیل چرخه تولید به اکران برسند‪.‬‬ ‫از سال‌های دور تاکنون سرزمین برزیل محلی ایده‌آل‬ ‫برای ساخت‌وسازهای هالیوودی بوده و سینمای امریکا‬ ‫از لوکیشن این کشور استفاده فراوان‌برده‪ ،‬روندی که در‬ ‫بخش‌های گوناگون اقتصادی نیز برای برزیل دارای سود‬ ‫سرشار بوده است‪.‬‬ ‫در برزیل جش��نواره‌های س��ینمایی بزرگ و کوچک‬ ‫فراوان اس��ت اما ش��اید مهم‌ترین جش��نواره سینمایی‬ ‫این کش��ور که وجهه جهانی نیز داش��ته باشد؛ جشنواره‬ ‫بین‌المللی فیلم س��ائوپولو است‪ .‬این جشنواره اکنون ‪۳۷‬‬ ‫ساله است‪.‬‬ ‫‹ ‹صنعت سینمای ترکیه‬ ‫یک س��ال پس از نمایش نخس��تین فیلم ورود قطار به‬ ‫ایس��تگاه در فرانس��ه‪ ،‬این فیلم به‌عنوان نخس��تین فیلم‬ ‫سینمایی در ترکیه به نمایش درآمد‪ .‬تاریخ سینمای ترک‬ ‫را می‌توان به ‪ ۷‬دوره متفاوت تقسیم کرد‪ .‬در سال ‪،1293‬‬ ‫فواد اوزکینای با ساختن یک فیلم مستند نخستین فیلم‬ ‫ترک را ساخت‪.‬‬ ‫س��ینمای ترکیه را به‌طور عمومی با ن��ام ییلمازگونی‬ ‫می‌شناس��یم‪ ،‬ام��ا در ادام��ه س��ینمای نوی��ن ترکیه با‬ ‫درخش��ش‌هایی که در جشنواره‌های بین‌المللی داشت‪،‬‬ ‫خود را هر چه بیشتر بر سر زبان‌ها انداخت‪.‬‬ ‫کس��انی مانند نوری بیلگه‌جیالن‪ ،‬فاتح آکین‪ ،‬سمیح‬ ‫کاپ�لان اوغل��و و‪ ...‬که برخی در ترکی��ه و برخی دیگر در‬ ‫مهاجرت به این کار مش��غول هستند‪ .‬اختالط فرهنگی با‬ ‫آلمان و تعداد مهاجران زیاد ترک در این کش��ور شاید در‬ ‫راه یافتن به بازار اروپا بی‌تاثیر نبوده باشد‪.‬‬ ‫می��زان ص��ادرات ترکیه در ح��وزه س��اخت و فروش‬ ‫س��ریال‌های تلویزیونی نش��ان از موفقیت این کشور در‬ ‫ریل‌گ��ذاری سیاس��ت‌های فرهنگ��ی در ترویج منویات‬ ‫اهداف پنهان و آش��کار آن دارد‪ .‬سیاستی که کارشناسان‬ ‫آن را به بذرپاش��ی تشبیه می‌کنند‪.‬کشاورز نباید به زمان‬ ‫و مکان توجه کند‪ ،‬بلکه وظیفه‌اش تنها بارور کردن زمین‬ ‫اس��ت و کاری به اینکه چ��ه زمانی محصول می‌دهد یا در‬ ‫چه زمینی می‌کارد یا حتی چه کس��ی برداشت می‌کند‪،‬‬ ‫ندارد‪ .‬ن��گاه آنها در حوزه فرهنگ ترکی��ه‪ ،‬نگاهی ملی و‬ ‫فرامنطقه‌ای اس��ت و از تمام امکانات در این زمینه کمک‬ ‫می‌گیرند‪.‬‬ ‫س��ینمای ترکیه در چند سال گذشته در سطح جهانی‬ ‫پیشرفت‌های چشمگیری داشته است و نام سینماگران‬ ‫این کش��ور در کنار بزرگان سینمای جهان می‌درخشد و‬ ‫نوید سینمایی درخشان در آینده‌ای نزدیک از این کشور‬ ‫را می‌دهد‪.‬‬ ‫آنیتا صالح‌بلوردی‬ ‫دکترای نشانه‌شناسی از دانشگاه لیموژ فرانسه‬ ‫علی نعیمی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹صنعت سینمای آلمان‬ ‫آلمانی‌های صنعتگر این ش��انس را داشتند تا زودتر از‬ ‫سایر همسایگان و ش��اید همپای فرانسوی‌ها به اهمیت‬ ‫تصاویر متحرک یا همان سینما پی ببرند‪.‬‬ ‫از ح��دود س��ال ‪ 1275‬در مونی��خ تاج��ران باواریایی‬ ‫دس��تگاه س��ینماتوگراف را وارد آلم��ان کردند و فقط ‪۵‬‬ ‫س��ال پس از آن‪ ،‬هنرمندان تئاتر بیشترین اقبال را برای‬ ‫بازی جلوی این دستگاه جدید از خود بروز دادند‪ .‬از سال‬ ‫‪ 1284‬تا ‪ 1300‬اوج و ش��کوه س��ینمای واقعی آلمانی‌ها‬ ‫اس��ت که این روند به دو علت به وقوع پیوس��ت‪ :‬نخست‬ ‫روح ماجراج��وی صنعتگران و مخترعان آلمانی که مدام‬ ‫ابزارهای تازه برای دوربین‌ها می‌ساختند و استودیوها را‬ ‫مجهز می‌کردند و دیگری حض��ور کارگردان‌های بزرگ‬ ‫تئات��ر که پیش��ینه گرانقدر خود را به س��ینمای نوظهور‬ ‫هدیه دادند‪.‬‬ ‫س��ال ‪ 1393‬که از راه رسید در ‪ ۴‬سال پس از آن بساط‬ ‫امپرات��وری پروس و قیصر را به باد فنا داد و از اثرات جنگ‬ ‫همی��ن بس ک��ه مردم را س��خت به ناامیدی ف��رو برد‪ .‬با‬ ‫ای��ن همه بهترین دوره س��ینمای آلمان س��ال‌های پس‬ ‫از جنگ جهانی اول اس��ت‪ .‬همان س��ال‌های ناامیدی که‬ ‫کارگردان‌ها را به ساختن فیلم‌های سیاه می‌کشاند‪.‬‬ ‫اما مهم‌ترین یادگاری س��ینمای آلمان در ابتدای دهه‬ ‫‪۲۰‬؛ ظهور سبک انتزاعی و بسیار خاص اکسپرسیونیسم‬ ‫بود که از نظر بصری دریچه‌ای نو به روی سینما باز کرد‪.‬‬ ‫در این میان غول‌های س��ینمای آلمان یکی‌یکی رشد‬ ‫کردن��د‪ .‬فریتز النگ به تعبی��ری قدرتمندترین آنها بود‪.‬‬ ‫از ‪ 1300‬به بعد اکسپرسیونیس��م کم‌ک��م رنگ باخت و‬ ‫رئالیس��م نوین جایگزین آن ش��د چراکه زمان ‌ه ناامیدی‬ ‫به‌س��ر رس��یده بود و آلمان‌ه��ا به‌دنبال احقاق گذش��ته‬ ‫خ��ود بودند‪ .‬ت��ا ابتدای دهه ‪ ۳۰‬به‌ط��ور عمده به همین‬ ‫ساخت‌وس��از‌های خانوادگی مربوط می‌شود تا اینکه در‬ ‫‪ 1312‬ب��ا روی کار آم��دن هیتلر تمامی بس��اط فرهنگ‬ ‫آلم��ان در اختیار رایش س��وم قرار می‌گی��رد‪ .‬با حضور و‬ ‫ق��درت یافتن هیتلر بس��یاری از اس��تعداد‌ها مجبور به‬ ‫جالی وطن شدند‪ .‬اما در این سال‌ها‪ ،‬فیلم‌های تبلیغاتی‬ ‫بزرگ لنی ریفنشتال موس��وم به پیروزی اراده و المپیاد‬ ‫معروف‌ترین کارهای آن دوران به‌شمار می‌آید‪.‬‬ ‫جالی وطن بزرگان سینمای آلمان پس از سال ‪1324‬‬ ‫نیز به‌ش��دت ادامه یافت با این همه نباید حضور بازیگران‬ ‫غولی مانند کنراد ویت‪ ،‬مارلن دیتریش و آنتون والبروک‬ ‫را در این سینما از یاد برد‪.‬‬ ‫در دهه ‪ 1329‬تا ‪ 1349‬س��ینمای آلم��ان؛ چه آلمان‬ ‫غربی و چه آلمان ش��رقی در افول مطلق به‌س��ر می‌برد‪.‬‬ ‫آلمان ش��رقی اگرچه تا سال ‪ 1374‬در این خلس ‌ه ناگزیر‬ ‫قرار داش��ت‪ ،‬اما غربی‌ها در دهه ‪ ۷۰‬با ظهور بزرگانی مثل‬ ‫ورنر هرت��زوگ دوباره جرقه‌هایی از اس��تعداد را نمایش‬ ‫دادن��د‪ .‬با این‌همه‪ ،‬در خالل ای��ن دو دهه نباید از اهمیت‬ ‫جشنواره فیلم برلین به‌سادگی گذشت‪.‬‬ ‫جشنواره بین‌المللی فیلم برلین که از سال ‪ 1330‬آغاز‬ ‫به‌کار کرد به محفلی برای ارتباط سینمای آلمان با دیگر‬ ‫کشورها تبدیل و دست‌کم باعث شد سینمای این کشور‬ ‫از مرگ حتمی نجات یابد و به توس��عه س��ال‌های بعدی‬ ‫امیدوار باقی بماند‪.‬‬ ‫س��ینمای آلمان هرگز عظمت گذش��ته را بازنیافت و‬ ‫در مصاف با تلویزیون همواره شکس��ت خ��ورد‪ .‬در چند‬ ‫سال گذشته بازیگر قدر آلمانی کریستوف والتس (برنده‬ ‫دو اس��کار بهترین بازیگر نقش دوم م��رد برای فیلم‌های‬ ‫حرامزاده‌ه��ای لعنت��ی و جانگو به ترتیب در س��ال‌های‬ ‫‪ 1388‬و ‪ )1392‬در س��طح اول س��ینمای جهان غوغا و‬ ‫برای آلمان بسی افتخار کسب کرد‪.‬‬ ‫برزیل از حیث‬ ‫تعداد دفعات‬ ‫حذف صفر‬ ‫در جهان رتبه‬ ‫نخست را‬ ‫داراست‪ .‬از سال‬ ‫‪ 1309‬تاکنون‬ ‫در ‪ ۶‬مرحله‬ ‫‪۱۸‬صفر از‬ ‫پول ملی برزیل‬ ‫حذف شده و‬ ‫‪ ۸‬بار نیز نام‬ ‫واحد پولی این‬ ‫کشور تغییر پیدا‬ ‫کرده که از این‬ ‫حیث رکورددار‬ ‫تغییرات‬ ‫پول ملی در‬ ‫جهان است‬ ‫سال‌هاس��ت سیاس��ت‌گذاری‌های فرهنگ��ی از‬ ‫ابزاره��ای جدی��د به‌ش��کل کمک��ی و تکمیلی س��ود‬ ‫می‌برند‪ .‬یکی از ابزارهای مورد اس��تفاده نشانه‌شناسی‬ ‫اس��ت که در تصمیم‌های اس��تراتژیک مورد اس��تفاده‬ ‫قرار می‌گی��رد‪ .‬اگر محصول فرهنگی ما کتاب باش��د‪،‬‬ ‫درک ما از بازاریابی اس��تراتژیک سازماندهای فرهنگی‬ ‫که از نوع روابطی و مشارکتی هستند‪ ،‬چقدر است؟ این‬ ‫روابط فقط در راستای جلب حمایت مالی نیست‪ ،‬بلکه‬ ‫رضایت‪ ،‬اعتماد‪ ،‬مس��ئولیت‌پذیری و مشارکت جمعی‬ ‫را می‌طلبد تا تعامل حقیقی با افراد و ش��ناخت متقابل‬ ‫حاصل ش��ود؛ بنابراین اثر‪ ،‬ناش��ر‪ ،‬نویسنده‪ ،‬مخاطب و‬ ‫قانون‌گذار همگی در این چرخه وارد می‌ش��وند‪ .‬هدف‬ ‫سازمان‌ها نیز جلب رضایت بیشتر مردم و اعتمادسازی‬ ‫است‪ .‬نقش رس��انه‌های دیجیتال چیست؟ ارتباطات‪-‬‬ ‫بازاریاب��ی اهمیت بس��زایی دارد و روندی اس��ت که با‬ ‫ش��ناخت مصرف‌کننده (رون��د خرید کاال‪ ،‬اس��تفاده‬ ‫رس��انه‪ )... ،‬مناسب‌ترین روش‌های استفاده (‪Modes‬‬ ‫‪ )d’utilisation‬تلفیق��ی و نقاط ارتب��اط متفاوت با‬ ‫مخاطب را می‌یابد‪ ،‬اما خشت اول کج گذاشته می‌شود‬ ‫چراکه سال‌هاست با تاثیر روانشناختی مقاومت مشتری‬ ‫روبه‌رو هستیم‪ .‬براس��اس این تاثیر‪ ،‬مصرف‌کننده آگاه‬ ‫اس��ت در مقاب��ل تبلیغات فرهنگی کانالیزه ش��ده قرار‬ ‫می‌گی��رد‪ ،‬بنابراین یا می‌گریزد ی��ا جایگزینی برای آن‬ ‫می‌یاب��د‪ .‬چنین فرآیندی با مخاط��رات فراوانی همراه‬ ‫اس��ت‪ .‬در اروپا‪ ،‬تمامی رس��انه‌ها‪ ،‬ش��امل سایت‌های‬ ‫اینترنتی یا شبکه‌های اجتماعی شرکت‌ها یا موسسه‌ها‬ ‫باید در س��ازمان ثبت شرکت‌ها به ثبت برسند و قوانین‬ ‫مرتب��ط با آن را رعایت کنند‪ .‬در کش��ور ما‪ ،‬این وظیفه‬ ‫به بخش رس��انه‌های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد‬ ‫اسالمی سپرده شده است‪.‬‬ ‫ب��ا وجود اینکه‪ ،‬از نگاه یک مراجعه‌کننده‪ ،‬این بخش‬ ‫نیروهای انسانی مجرب‪ ،‬پاسخگویی سریع به مشتری‬ ‫و می��زان هم��کاری بس��یار باالیی با متقاضی��ان دارد‪،‬‬ ‫ام��ا همچنان با قانون‌گریزی روبه‌رو اس��ت‪ .‬متاس��فانه‬ ‫آس��یب‌ها در این زمینه رو به رش��د هس��تند‪ :‬تبلیغات‬ ‫نادرس��ت و غیرقانونی اینس��تاگرام‪ ،‬اش��اعه اطالعات‬ ‫نادرس��ت و‪ ...‬الزم اس��ت به مطالعه رفتاره��ا پرداخته‬ ‫ش��ود تا دریابیم چگونه ارزش را از ضدارزش جدا کرده‬ ‫و نیازها را در چارچوب‌بندی درس��ت ب��رآورده کنیم‪.‬‬ ‫آی��ا ما فرهنگی دو هزارس��اله داریم و دیگران مش��تاق‬ ‫شناخت آن هستند؟ خیر‪ ،‬وظیفه دیگر کشورها نیست‬ ‫که مردم‌شان را با فرهنگ ما آشنا کنند‪ .‬بخش رقابتی در‬ ‫حوزه بین‌الملل سال‌هاس��ت با رقیبانی مانند مراکش‪،‬‬ ‫ترکیه و‪ ...‬روبه‌رو اس��ت‪ .‬کشورهایی که نقاط قوت خود‬ ‫و ملزومات بازار را ش��ناخته‪ ،‬ریس��ک‌ها را با همپوشانی‬ ‫با س��ایر صنایع فرهنگی و گردشگری کم می‌کنند‪ .‬اگر‬ ‫الزم است بس��تر مناسب با سایر صنایع به کمک دولت‬ ‫بنا نهاده‌ش��ود‪ ،‬از س��وی دیگر‪ ،‬الزم اس��ت آثار ناشران‬ ‫و نویس��ندگان‌مان دیده ش��وند‪ .‬بهتر است پیش از هر‬ ‫اقدامی‪ ،‬ناشران با تهیه بودجه الزم مزیت‌های و ریسک‬ ‫س��رمایه‌گذاری در یک ناحیه جغرافیایی‪-‬اقتصادی را‬ ‫بسنجند‪.‬‬ ‫کیفیت و هزینه‌ها‪ ،‬ظرفیت صنایع وابس��ته و عالئق‬ ‫مصرف‌کنن��ده باید مش��خص ش��وند‪ .‬مطالع��ه بازار و‬ ‫بازاریاب��ی‪ ،‬رک��ن اصلی ای��ن روند اس��ت‪ ،‬در حالی‌که‬ ‫ناش��ران‌مان ترجیح می‌دهند با دیدگاه ش��خصی خود‬ ‫و بدون ن��گاه متخصصانه آن را پی��ش ببرند‪ .‬نگاه صفر‬ ‫تا صدی ش��ایع اس��ت‪ ،‬در صورتی‌که امکان همکاری با‬ ‫پارتنرهای دیگر ش��امل ناش��ر یا بازاریاب که منجر به‬ ‫کاهش هزینه می‌ش��ود و همگام ش��دن با رس��انه‌های‬ ‫نوین و تولید کاالهای متفاوت همچون خودپردازهای‬ ‫داس��تانی وجود دارد‪ .‬کیفیت حض��ور مارک‪ ،‬جذابیت‬ ‫سرویس‌های پیش��نهادی‪ ،‬سطح وفادارسازی مشتری‬ ‫و مهم‌ت��ر از همه ب��ه حداکثررس��اندن کارآیی با توجه‬ ‫به استراتژی و مش��تری‌های مارک مشخص می‌شود؛‬ ‫بنابراین تناس��ب و انسجام ناش��ر و نمایش آن به‌عنوان‬ ‫مارکی که حس��ن نی��ت دارد‪ ،‬برای اتخاذ اس��تراتژی‬ ‫مناسب الزم اس��ت‪ .‬نگاهی به تاریخچه فنک(‪)Fnac‬‬ ‫بیندازی��م‪ .‬فنک ب��ه گروه ‪ PPR‬تعلق دارد‪ ،‬س��هامدار‬ ‫صنایع نساجی ‪ Redcats‬و صنایع ورزشی مانند پوما‪،‬‬ ‫ولکوم یا مارک‌های لوکسی همچون گوچی و ایووسنت‬ ‫لوران اس��ت‪ .‬حدود ‪ ۹۰‬شعبه در فرانسه دارد‪ ،‬کاالهای‬ ‫آن شامل کتاب‪ ،‬س��ی‌دی‪ ،‬دی‌وی‌دی‪ ،‬بازی رایانه‌ای‪،‬‬ ‫ابزاره��ای رایانه‌ای‪ ،‬رایانه‪ ،‬تلویزیون‪‌،۳mp ،‬های‌فای و‬ ‫دارای بخش بلیت فروش��ی برای کنس��رت‌ها و تئاترها‬ ‫است‪ .‬فنک خود را سردمدار اروپایی عرضه محصوالت‬ ‫فرهنگی شناسانده است‪ .‬دسترسی جمعیت به فرهنگ‬ ‫و فناوری را سرعت بخشید و گفتمانی در خصوص دفاع‬ ‫از مصرف‌کننده و نرخ پایین محصوالت تا س��ال ‪۱۳۵۹‬‬ ‫در پیش گرفت‪ .‬همچنین‪ ،‬ارتباط تجارت و دارایی‌های‬ ‫فرهنگی را توجیه کرده و شرایط پخش آثار را تغییر داد‪.‬‬ ‫به‌منظ��ور موفقیت در این عرصه‪ ،‬صرف وقت‪ ،‬تامین‬ ‫بودجه‪ ،‬انعکاس مناس��ب هویت مارک‪ ،‬ش��ناخت بازار‬ ‫هدف‪ ،‬بهبود ش��رایط و ضابطه‌های موجود‪ ،‬ش��ناخت‬ ‫مش��تری و تامی��ن نیازمندی‌های او و چه‌بس��ا تعریف‬ ‫کاالی جدید الزم به نظر می‌رسد‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫بازاریابی‬ ‫استراتژیک‬ ‫فرهنگی‬ ‫و برندینگ کتاب‬
‫شنبه‬ ‫کارتون‌روز‬ ‫‪ 19‬مرداد ‪ 8 - 1398‬ذی‌الحجه ‪ 10 - 1440‬اوت ‪ - 2019‬شماره ‪ - 1347‬پیاپی ‪2665‬‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫»‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی «‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫قائم مقام مدیرمسئول‪ :‬مسعود دهشور‬ ‫سردبیر‪:‬عاطفه خسروی‬ ‫تلفن‪ - 82190:‬نمابر‪ -88713730:‬پیامک‪ -300082190:‬پیامگیر صوتی‪88105304:‬‬ ‫سازمان آگهی‌ها‪ - 88722732-3 :‬نمابرآگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان‌ها‪88724211 :‬‬ ‫تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه آزادگان شماره‪ -26‬کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫آگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫امور استان‌ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن‌مهر‬ ‫‪www.smtnews.ir‬‬ ‫‪info@smtnews.ir‬‬ ‫‪telegram.me/smtnewsinstagram.com/smtnewspaper‬‬ ‫‪tozi.smtnews@gmail.com‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه‌های غیردولتی‬ ‫با ‪ 63‬امتیاز رتبه ‪2‬‬ ‫روزنامه‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه‬ ‫در میان روزنامه های تخصصی مقام ‪1‬‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫در میان روزنامه های اقتصادی مقام ‪2‬‬ ‫به مناسبت روز خبرنگار‬ ‫طرح‪ :‬حسین علیزاده‬ ‫تئاتر کاالی مصرفی نیست‬ ‫کارگردان و پژوهشگر تئاتر گفت تئاتر‬ ‫ذات فرهنگ��ی دارد و نباید به‌عنوان یک‬ ‫کاالی مصرفی به مخاطب عرضه شود‪.‬‬ ‫روزگاری نه‌چن��دان دور هنرمن��دان‬ ‫زنگ هش��دار تبدیل هنر نمایش به کاال‬ ‫را ب��ه ص��دا درآوردند؛ هش��داری که در‬ ‫کنار بی‌توجهی اهالی هنر و مس��ئوالن و‬ ‫نیز قوت گرفتن س��هم اقتصاد در اجرا و گیشه‌پروری‬ ‫امروز زنگ هشدار جدی‌تری را به‌صدا درآورده است؛‬ ‫تبدیل هنر نمایش ب��ه کاالی مصرفی‪ .‬عبارتی کاملا‬ ‫خال��ی از وجوه فرهنگ��ی و هنری با تمای��ل به نگاه‬ ‫اقتصادی صرف و در پی آن مصرف‌گرایی‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا اردشیر صالح‌پور با بیان اینکه تئاتر‬ ‫ذات فرهنگی دارد و مبتنی بر فکر و اندیش��ه اس��ت‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬زندگی در اجرای نمایش جاری اس��ت و‬ ‫نباید این هنر به جایگاهی برای کاسبی تبدیل شود‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه جامعه به س��مت س��وداگری و‬ ‫مصرف‌گرایی رفته‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬این روند به آرمان‌های‬ ‫انقالب آسیب می‌زند و ارزش‌های جامعه را مخدوش‬ ‫می‌کن��د و در نتیجه روح جامع��ه از بین می‌رود که‬ ‫ای��ن‪ ،‬حاصلی جز ناب��ودی هنر و فرهنگ‬ ‫به‌دنبال ندارد‪.‬‬ ‫این اس��تاد دانش��گاه ب��ا بی��ان اینکه‬ ‫مصرف‌گرایی با تئاتر که ذاتی اندیشه‌ورز‬ ‫دارد در تقاب��ل قرار گرفت��ه‪ ،‬عنوان کرد‪:‬‬ ‫نباید با روش‌های گوناگون از گیشه تئاتر‬ ‫برای کاسبی و کالهبرداری مالی استفاده‬ ‫کرد‪ .‬تئاتر عرصه‌ای نیس��ت که با سرهم‌بندی کردن‬ ‫موضوعی را ب��ه مخاطب عرضه کند بلکه عوامل یک‬ ‫نمایش باید با تئاتر زندگ��ی کنند تا بتوانند حس را‬ ‫آنطور که باید به تماشاگر انتقال دهند‪.‬‬ ‫صالح‌پور تصریح ک��رد‪ :‬این روزه��ا بازیگران چند‬ ‫نقش را برعهده می‌گیرند و برای به نمایش گذاشتن‬ ‫بازی خود هر ش��ب از سالنی به سالن دیگر می‌روند‪،‬‬ ‫ب��ه همین دلیل تئاتر جایگاه اصلی خود را از دس��ت‬ ‫داده و نمایش‌ها س��رهم‌بندی ش��ده و به تماش��اگر‬ ‫عرضه می‌شود‪.‬‬ ‫این پژوهش��گر تئاتر در پاس��خ به این پرسش که‬ ‫آیا یک کارگ��ردان می‌تواند دو نمایش را همزمان به‬ ‫مخاطب ارائه دهد؟ خاطرنش��ان کرد‪ :‬کارگردان یک‬ ‫یادداشت‬ ‫رسانه‪ ،‬آکواریوم جهان است‬ ‫ش��ب قبل از اجرای نمایش تمام کنترل‌های الزم را‬ ‫انجام می‌دهد و اجرا را به مدیر صحنه واگذار می‌کند‬ ‫پس می‌توان��د نمایش دیگری را نی��ز همزمان روی‬ ‫صحنه ببرد؛ این روند همان کاری است که کارگردان‬ ‫س��ینما انجام می‌دهد و پس از ساخت فیلم کوتاه و‬ ‫بلن��د آن را به تهیه‌کننده واگذار می‌کند و به س��راغ‬ ‫ساخت فیلم جدید خود می‌رود‪.‬‬ ‫وی با اش��اره ب��ه اینکه کارگ��ردان وظیفه اجرایی‬ ‫ندارد‪ ،‬اظهار ک��رد‪ :‬البته در تئاتر حض��ور کارگردان‬ ‫در بعض��ی اجراه��ا مه��م اس��ت زی��را نمایش یک‬ ‫هنر زنده اس��ت ک��ه در لحظه جری��ان دارد و گاهی‬ ‫نیازمن��د تعدیل یا جابه‌جایی اس��ت ام��ا این حضور‬ ‫الزام��ی نیس��ت و اگ��ر کارگ��ردان صاحب‌ن��ام و‬ ‫توانمندی باش��د می‌تواند همزم��ان نه دو نمایش که‬ ‫چن��د نمای��ش را در ی��ک برهه زمان��ی روی صحنه‬ ‫بب��رد‪ .‬صالح‌پور تاکید کرد‪ :‬کارگردانان توانمند برای‬ ‫یک سال خود برنامه‌ریزی دارند و این می‌تواند چند‬ ‫نمایش در یک زمان را شامل شود و البته نباید سبب‬ ‫کاهش کیفیت اجراها شود زیرا تئاتر کاالی کم‌ارزش‬ ‫و مصرفی نیست‪.‬‬ ‫رئیس آکادمی اسکار تغییر کرد‬ ‫«دیوید روبین»‪ ،‬س��ینماگر هالیوودی به‌عنوان سی‌وپنجمین رئیس آکادمی علوم‬ ‫و هنرهای س��ینمایی اس��کار‪ ،‬جایگزین «جان بایلی» شد‪ .‬به گزارش ایسنا به نقل از‬ ‫هالیوودریپورتر‪ ،‬دیوید روبین‪ ،‬س��ینماگر برنده جایزه امی نخستین مسئول انتخاب‬ ‫بازیگری اس��ت که در تاریخ آکادمی علوم و هنرهای س��ینمایی اسکار به ریاست این‬ ‫نهاد س��ینمایی می‌رس��د‪ .‬او جای جان بایلی را می‌گیرد که از س��ال ‪ ۱۳۹۶‬ریاست‬ ‫آکادمی اس��کار را برعهده داش��ت‪ .‬دیوید روبین نخستین‌بار در سال ‪ ۱۳۹۲‬به‌عنوان‬ ‫یکی از ‪ 3‬نماینده ش��اخه تازه ایجادش��ده انتخاب بازیگران‪ ،‬به هیات‌مدیره آکادمی‬ ‫اسکار راه یافت و در سال ‪ ۱۳۹۵‬و ‪ ۱۳۹۸‬نیز دوباره در این سمت انتخاب شد‪« .‬لین‬ ‫استالمس��تر» نخستین مس��ئول انتخاب بازیگری که توانست موفق به کسب جایزه‬ ‫اس��کار افتخاری شود درباره انتخاب روبین گفت‪ :‬کمتر کسی از اعضای هیات‌مدیره‬ ‫آکادمی فعال‌تر از دیوید روبین است که چند سال است ریاست کارگروه عضوگیری‬ ‫را برعه��ده دارد و هم��واره در تالش برای افزایش تنوع نژادی در میان اعضا و مدیران‬ ‫آکادمی اس��کار بوده اس��ت‪ .‬او در سال ‪ ۱۳۹۶‬نیز برای ریاست آکادمی اسکار تالش‬ ‫کرد اما درنهایت انصراف داد و از رقیبش یعنی «الرا درن» حمایت کرد‪.‬‬ ‫جدول‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫د‬ ‫‪3‬‬ ‫ت‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫س‬ ‫ر‬ ‫ن‬ ‫ج‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫و‬ ‫ن‬ ‫گ‬ ‫د‬ ‫ر‬ ‫س‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ت‬ ‫ذ‬ ‫‪11‬‬ ‫‪13‬‬ ‫ه‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫د‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫ب‬ ‫‪12‬‬ ‫ه‬ ‫ب‬ ‫ن‬ ‫ب‬ ‫ا‬ ‫ق‬ ‫د‬ ‫ی‬ ‫و‬ ‫و‬ ‫د‬ ‫ن‬ ‫ه‬ ‫و‬ ‫ر‬ ‫ی‬ ‫ر‬ ‫د‬ ‫ی‬ ‫ی‬ ‫س‬ ‫ر‬ ‫ک‬ ‫ا‬ ‫ی‬ ‫ک‬ ‫و‬ ‫د‬ ‫ا‬ ‫خ‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫د‬ ‫و‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫ح‬ ‫م‬ ‫جواب جدول‬ ‫شماره ‪201‬‬ ‫س‬ ‫ی‬ ‫م‬ ‫ت‬ ‫م‬ ‫ل‬ ‫ج‬ ‫ا‬ ‫ش‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫س‬ ‫ی‬ ‫ز‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ه‬ ‫ی‬ ‫ل‬ ‫ه‬ ‫ب‬ ‫خ‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫گ‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫ک ش‬ ‫د‬ ‫ب‬ ‫ه‬ ‫ز‬ ‫ک‬ ‫ت‬ ‫ه‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫ی‬ ‫ی‬ ‫د‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫م‬ ‫ی‬ ‫س‬ ‫ر‬ ‫و‬ ‫ص‬ ‫م‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫س‬ ‫خ‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ب‬ ‫ی‬ ‫ر‬ ‫ک‬ ‫ق‬ ‫ا‬ ‫ب‬ ‫‪4‬‬ ‫و‬ ‫‪5‬‬ ‫ه‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫د‬ ‫و‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫س‬ ‫ت‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫‪9‬‬ ‫ل‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫س��ید کمال طباطبای��ی‪ ،‬تهیه‌کننده س��ینما و‬ ‫تلویزیون در س��ن ‪ ۵۸‬سالگی درگذشت‪ .‬به گزارش‬ ‫ایس��نا محمدحس��ین لطیفی با تایید این خبر بیان‬ ‫ک��رد‪ :‬س��ید کم��ال طباطبای��ی‪ ،‬از تهیه‌کنندگان‬ ‫س��ینما و تلویزیون صبح چهارش��نبه‪ ۱۶ ،‬مرداد در‬ ‫بیمارس��تان طالقان��ی تهران به‌دلیل ایس��ت قبلی‬ ‫درگذشت‪ .‬او همچنین گفت برنامه آیین تشییع و ختم این هنرمند به‌زودی‬ ‫اعالم خواهد شد‪ .‬س��یدعلی طباطبایی‪ ،‬پسر سیدکمال طباطبایی‪ ،‬بازیگر‬ ‫سینما و تلویزیون نیز سال ‪ ۱۳۹۴‬در سن ‪ ۳۲‬سالگی از دنیا رفت‪ .‬سیدکمال‬ ‫طباطبایی متولد س��ال ‪ ۱۳۴۰‬در تهران‪ ،‬س��اخت و تهی��ه فیلم‌هایی مانند‬ ‫«مرد آفتابی» به کارگردانی همایون اس��عدیان‪« ،‬عزیزم من کوک نیستم»‬ ‫به کارگردانی محمدرضا هنرمند‪« ،‬س��االد فصل» ب��ه کارگردانی فریدون‬ ‫جیران��ی‪« ،‬قتل آنالین» به کارگردانی مس��عود آب‌پرور‪« ،‬س��اعت ‪ »۲۵‬به‬ ‫کارگردانی مس��عود آب‌پرور‪« ،‬آماده باش» ب��ه کارگردانی بهرنگ توفیقی‪،‬‬ ‫«ش��ب» به کارگردان رس��ول صدرعامل��ی‪« ،‬فرار بزرگ» ب��ه کارگردانی‬ ‫محمدحس��ین لطیفی‪« ،‬توفیق اجب��اری» به کارگردانی محمدحس��ین‬ ‫لطیفی‪« ،‬هر ش��ب تنهای��ی» و «در انتظار معجزه» به کارگردانی رس��ول‬ ‫صدرعامل��ی و‪ ...‬را در کارنامه هنری خ��ود دارد‪ .‬او همچنین مجموعه‌های‬ ‫تلویزیونی «کاکتوس»‪« ،‬بچه‌های نس��بتا بد» و «شب عید» و سریال «قلب‬ ‫یخی» را در شبکه نمایش خانگی تهیه‌کنندگی کرده بود‪.‬‬ ‫فروش آلبوم موسیقی لری درآمدزاست‬ ‫جدول‌شماره‬ ‫‪202‬‬ ‫طراح جدول‪ :‬محمود کیمیایی‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪8‬‬ ‫سید کمال طباطبایی درگذشت‬ ‫باتوجه به اطالعات ارائه‌ش��ده ازسوی‬ ‫وزارت آم��وزش و پ��رورش ترکی��ه‪ ،‬از‬ ‫کودت��ای نافرج��ام س��ال ‪ ۱۳۹۵‬ترکیه‬ ‫تاکن��ون بی��ش از ‪ ۳۰۰‬ه��زار کت��اب از‬ ‫مدرس��ه‌ها و کتابخانه‌ه��ای این کش��ور‬ ‫حذف و نابود شده است‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا به نق��ل از گاردین‪،‬‬ ‫«ضیا سلچوک» وزیر آموزش و پرورش ترکیه هفته گذشته اعالم کرد ‪301878‬‬ ‫کتاب در راس��تای برخورد جدی دولت با هرگونه آثار مرتبط با «فتح‌اهلل گولن»‬ ‫در ترکیه نابود ش��ده اس��ت‪ .‬دولت ترکیه فتح‌اهلل گولن را مسبب اصلی کودتای‬ ‫نافرجام س��ال ‪ ۱۳۹۵‬می‌داند‪ ،‬این در حالی اس��ت که گولن هرگونه دخالت در‬ ‫کودتا را رد کرده است‪.‬‬ ‫آمار کتاب‌های نابودش��ده ترکیه برای نخس��تین‌بار ازس��وی روزنامه مشهور‬ ‫«حریت ‌» و با چاپ تصاویر کتاب‌های سوزانده‌شده اعالم شد‪.‬‬ ‫روزنامه ترکیه‌ای «بیر گون ‌» در زمستان ‪ ۱۳۹۵‬اعالم کرد‪ ،‬یک میلیون و ‪۸۰۰‬‬ ‫هزار کتاب درسی به‌دلیل آنکه کلمه «پنسیلوانیا ‌» در آنها به کار برده شده‪ ،‬نابود‬ ‫شدند و پس از ایجاد تغییرات‪ ،‬دوباره به چاپ رسیدند‪ .‬پنسیلوانی‌ا جایی است که‬ ‫فتح‌اهلل گولن در آن با تدابیر امنیتی زندگی می‌کند‪ .‬نام خیابان‌هایی از آنکارا که‬ ‫گولن نام داشت نیز تغییر داده شده‌اند‪.‬‬ ‫انجمن «پن انگلیس��ی» در س��ال گذش��ته میالدی در گزارشی اعالم کرد در‬ ‫مجموع ‪ ۲۰۰‬رس��انه و س��ازمان‌‌های انتش��اراتی در ترکیه تعطیل شده‌اند‪۸۰ ،‬‬ ‫نویس��نده مورد بازجویی قرار گرفته‌اند و آثارش��ان بررسی شده و ‪ ۵۸۲۲‬استاد‬ ‫دانش��گاه از ‪ ۱۱۸‬دانشگاه دولتی محروم ش��ده‌اند‪ .‬این گزارش به بحران آزادی‬ ‫بیان در ترکیه نیز اشاره داشت‪.‬‬ ‫رئیس انجمن موس��یقی لرس��تان در گفت‌وگویی‬ ‫درباره ظرفیت‌های موس��یقی لرس��تان صحبت کرد‬ ‫و تولی��د س��از کمانچ��ه را از مهم‌تری��ن ظرفیت‌های‬ ‫موسیقی در اس��تان لرستان برشمرد‪ .‬به گزارش ایسنا‬ ‫امین عباسیان‪ ،‬رئیس انجمن موسیقی لرستان درباره‬ ‫ظرفیت‌های موس��یقی این اس��تان بیان کرد‪ :‬تولید و‬ ‫ساخت س��از به‌‌ویژه کمانچه از مهم‌ترین ظرفیت‌های‬ ‫موس��یقی در لرس��تان اس��ت‪ .‬امروزه به‌طور تقریبی‬ ‫‪ ۸۰‬درصد کمانچه ایران در لرس��تان تولید می‌ش��ود‪.‬‬ ‫همچنی��ن تولی��د و ف��روش آلبوم‌های ل��ری از دیگر‬ ‫ظرفیت‌های موس��یقی لرستان اس��ت‪ ،‬چراکه باوجود‬ ‫رعایت نش��دن قانون کپی‌رایت‪ ،‬یکی از پردرآمدترین‬ ‫مش��اغل است‪ .‬رئیس انجمن موس��یقی لرستان ادامه‬ ‫داد‪ :‬ف��روش آلبوم موس��یقی لری در لرس��تان در ایام‬ ‫نوروز به حد اعالی خود می‌رس��د تا آنجا که نرخ فروش‬ ‫س��ی‌دی اورجینال و کپی‌ش��ده در ‪ ۱۵‬روز نخس��ت‬ ‫فروردی��ن بی��ن ‪ ۱۵‬تا ‪ ۲۰‬هزار تومان اس��ت‪ .‬او اجرای‬ ‫کنس��رت‌ها و کالس‌های موس��یقی در این استان را از‬ ‫دیگر ظرفیت‌های موس��یقی لرستان برشمرد و گفت‪:‬‬ ‫س��االنه به‌طور میانگین ‪ ۵۰‬کنس��رت موس��یقی لری‬ ‫در اس��تان و سایر شهرهای کش��ور برگزار می‌شود که‬ ‫اگ��ر کمترین مبلغ را در نظر بگیریم هر کنس��رت ‪۱۰‬‬ ‫میلیون تومان درآمد دارد‪ .‬همچنین باتوجه به گرایش‬ ‫خانواده‌ه��ا به آموزش موس��یقی برای فرزندان‌ش��ان‬ ‫نزدیک ‪ ۲۰۰۰‬هنرجوی موس��یقی در استان داریم که‬ ‫اگر میانگین هزینه کالس هر نفر ماهانه ‪ ۷۰‬هزار تومان‬ ‫باشد درآمد این کالس‌ها ‪ ۱.۴‬میلیارد تومان است‪.‬‬ ‫موسیقی‬ ‫‪9‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪9‬‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫ی‬ ‫ت‬ ‫ن‬ ‫‪7‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪6‬‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫ه‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫م‬ ‫ل‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫‪4‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫ز‬ ‫م‬ ‫ی‬ ‫‪2‬‬ ‫ل‬ ‫ی‬ ‫‪3‬‬ ‫خ‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫غ‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫کوتاه از هنر‬ ‫نابودی بیش از ‪ ۳۰۰‬هزار کتاب در ترکیه‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫افقی‪:‬‬ ‫‪ -1‬از آثار منثور موالنا ‪ -‬فیلمی با بازی حامد بهداد به کارگردانی رضا میرکریمی‬ ‫‪ -2‬از رشته‌های ورزشی ووشو ‪ -‬شهری در شمال شرقی استان آذربایجان شرقی ‪ -‬تورم‬ ‫و برآمدگی عضوی از بدن‬ ‫ب های است‬ ‫‪ -3‬واحدی در سطح ‪ -‬نازک و کم‌عرض ‪ -‬کج بریده شده ‪ -‬جوا ‌‬ ‫‪ -4‬بیکاره و تن‌آسا ‪ -‬آزمون‌های زندگی ‪ -‬قرابت و خویشی ‪ -‬گریز جانور‬ ‫‪ -5‬شخصیت و رفتار ‪ -‬کنگره و گردهمایی ‪ -‬گره ابرو‬ ‫‪ -6‬خو گرفتن ‪ -‬باتری مستطیلی‬ ‫‪ -7‬دزد ‪ -‬گیاه رنگی حنا‬ ‫‪ -8‬صبح روزه‌داران ‪ -‬درخت انگور‬ ‫‪ -9‬سازنده بهشت خیالی ‪ -‬از طیور شناگر‬ ‫‪ -10‬تزریق داخل رگ ‪ -‬مقیاس طول انگلیسی‬ ‫‪ -11‬ناامیدی ‪ -‬آلوده و غش‌دار ‪ -‬جاده فوالدین‬ ‫‪ -12‬یگانه ‪ -‬زرنگ و حیله‌گر ‪ -‬از البسه خانم‌ها ‪ -‬سلیقه جامعه‬ ‫‪ -13‬قسمتی از دایره ‪ -‬جنس پارچه روپوشی ‪ -‬اندازه گرمی و سردی هوا ‪ -‬کتف و شانه‬ ‫‪ -14‬بهره‌مند و دست‌یابنده ‪ -‬فیلسوف فرانسوی آینده علم ‪ -‬انجام کاری ناخواسته‬ ‫‪ -15‬کنایه از آسمان ‪ -‬دربند و محبوس‬ ‫عمودی‪:‬‬ ‫‪ -1‬صلح‌جویی ‪ -‬از ممالک عربی در قاره افریقا‬ ‫‪ -2‬جایگزین واژه لیسانسه ‪ -‬صدف‌نشین ‪ -‬دوست خاموش‬ ‫‪ -3‬لحظه بسیار کوتاه ‪ -‬تشخیص هویت ‪ -‬کوچک جثه‬ ‫‪ -4‬فقدان همانندی یا هماهنگی ‪ -‬مرزبان ‪ -‬ششمین نت موسیقی‬ ‫‪ -5‬خوراک چهارپایان ‪ -‬فرورفتگی بدنه خودرو ‪ -‬بخش��ی از کتاب‬ ‫اوستا‬ ‫‪ -6‬فاصله میان دوپا ‪ -‬راه فرار‬ ‫‪ -7‬عالمت مفعول بی‌واسطه ‪ -‬کوهی در مکه‬ ‫‪ -8‬جعلی و غیراصلی ‪ -‬آسان و میسر بودن‬ ‫‪ -9‬دومین ماه از سال قمری ‪ -‬ستون بدن‬ ‫‪ -10‬رودی در آلمان ‪ -‬عددی نامعلوم‬ ‫‪ -11‬بخش باالی پرچم گل ‪ -‬حرف فاصله ‪ -‬پنهان داشتن راز‬ ‫‪ -12‬حرف جدایی ‪ -‬از عشایر کشورمان ‪ -‬دارنده شرایط‬ ‫‪ -13‬گله احشام ‪ -‬دارای عالمت مخصوص ‪ -‬پسوند آش ساز‬ ‫‪ -14‬رفیق و مساعدت‌کننده ‪ -‬ریشه ‪ -‬وکیل‌الرعایای سلسله زندیه‬ ‫‪ -15‬از قهرمانان کتاب اسکندرنامه ‪ -‬دلجویی و تسلی دادن‬ ‫ناصر بزرگمهر‪ ،‬روزنامه‌نگار پیشکس�وت‬ ‫و مدیرمسئول موسس�ه مطبوعاتی‬ ‫‪:‬‬ ‫سالم به همکاران خستگی ناپذیرخبرنگار و رسانه‪.‬‬ ‫‪۱۷‬م��رداد را که ب��رای من‌روزی فرخنده اس��ت و‬ ‫پی��ام‌آور چ��کاوک خوش‌صدای زندگی‪ ،‬به ش��ما‬ ‫عزیزان��م که با قل��م و قدمتان به مان��دگاری تاریخ‬ ‫کمک می‌کنید‪ ،‬صمیمانه تبریک می‌گویم‪ .‬متاس��فم که بنویسم در هزاره‬ ‫سوم میالدی‪ ،‬بسیاری هستند که هنوز در این کره خاکی باور ندارند اهالی‬ ‫رسانه با هرکلمه که ثبت‌وضبط می‌کنند بر دانایی جهان می‌افزایند و تاریخ‬ ‫را برای آیندگان ش��فاف‌تر می‌کنند تا نسل‌های بعدی تجربه‌های تلخ را به‬ ‫قیمت دوباره به‌دست نیاورند‪.‬‬ ‫رسانه‪ ،‬آکواریوم جهان است و دو گروه مهم تاریخ‌ساز یعنی سرمایه‌داران‬ ‫و سیاس��تمداران‪ ،‬دوس��ت دارند که در تاریکی پستوها تصمیم بگیرند و از‬ ‫این رو ‪ ،‬هرگز سر سازش با هیچ رسانه‌ای نداشته و نخواهند داشت؛ آزادی‬ ‫رسانه در غرب هم بیش��تر تطبیق با جهان‪ ،‬در حد آراستن ویترینی زیباتر‬ ‫برای همسازی با افکار عمومی ملت‌ها و یک فریب بزرگ است‪.‬‬ ‫مدیران مسئول مطبوعات مستقل به‌دلیل روش‌های غلط دولت و نماینده آن‬ ‫یعنی وزارت فرهنگ و ارشاداسالمی درحوزه مطبوعات‪ ،‬شرمنده سیاست‌هایی‬ ‫هس��تند که این تبریک‌ها را برای خبرنگاران سختکوش‪ ،‬خشک‌وخالی کرده و‬ ‫برای مردم هم درحد یک واژه در تقویم‌ها ثبت شده است‪.‬‬ ‫اکنون مطبوعات س��خت‌ترین روزهای خ��ود را می‌گذراند و دولت هنوز‬ ‫نمی‌داند یا نمی‌خواهد کاغذ را داروی روح جامعه بداند و برای آن تصمیمی‬ ‫در حد داروی جسم بگیرد‪ .‬در چنین شرایط سخت و پیچیده‪ ،‬که نمی‌توان‪،‬‬ ‫خبرس��از بود و گامی بلند درراس��تای تاریخ برداش��ت و نه می‌توان به تیراژ‬ ‫فکرک��رد‪ ،‬باید مردم کمک کنند که فرهیختگی و دانایی در این س��رزمین‬ ‫جوانمرگ نش��ود و باهمه س��ختی که درمعیش��ت خود دارند‪ ،‬جایی برای‬ ‫روزنامه‪ ،‬مجله و کتاب در سبد خانواده باقی بگذارند‪ .‬این مهم بر گردن پدر‬ ‫و مادرها اس��ت که با خریدن یک روزنامه یا کتاب‪ ،‬سرهای فرزندان خود را‬ ‫از موبایل‌ها برای لحظاتی جداسازند تا دانش سطحی دنیای مجازی آنها را‬ ‫فریب ندهد که بس��یار می‌دانند‪ .‬همین‌طوراین وظیفه برعهده دانشجویان‬ ‫و اهالی جهان روش��نفکری و دخترها و پس��رهایی اس��ت که مدعی دانایی‬ ‫هس��تند‪ .‬خریدن یک جلد کت��اب یا یک روزنامه در کن��ار پیتزایی که گاز‬ ‫می‌زنید‪ ،‬آینده بهتر را برایتان رقم می‌زند حتی اگر باور ندارید!‬ ‫این روز بر همه اهالی رس��انه و دوستداران رسانه و همکاران خوبم در دو‬ ‫موسسه مطبوعاتی‬ ‫و« روزگار» مبارک باد‪.‬‬ ‫عل�ی نعیمی‪ -‬منتقد‪ :‬نخس��تین س��اخته علیرضا‬ ‫معتمدی یک بیانیه ش��خصی برای توجیه ش��کاف بین‬ ‫نس��ل امروز با جامعه سنتی است‪ .‬حدیث نفس «رضا»‬ ‫ماب��ه‌ازای جوان‌های جامعه ایرانی اس��ت که در بس��تر‬ ‫یک جامعه سنتی رشد کردند اما با پیشرفت فناوری و‬ ‫تغییر ذائقه و س��رگردانی میان سبک زندگی و نداشتن‬ ‫هویت مس��تقل فرهنگی دچار امری هستند که به آن‬ ‫تمایل ندارند‪« .‬رضا» همان شخصیتی است که مانند هر انسان دیگری دوست‬ ‫دارد خودش را قهرمانی دلس��وز و صبور و متین نش��ان ده��د که فداکاری بلد‬ ‫اس��ت و در میانه یک رابطه عاطفی از ح��ق خودش می‌گذرد تا آرامش زندگی‬ ‫خ��ودش و اطرافیانش به هم نریزد‪ .‬جن��س فداکاری‌های رضا از جنس افرادی‬ ‫است که در عین سادگی دوست دارند هر آنچه را که انجام می‌دهند فریاد بزنند‬ ‫و درس��ت در همین لحظه اس��ت که در میانه عقل و احساس و منطق و عذاب‬ ‫وجدان دس��ت و پا می‌زنند‪ .‬رضا مانند تم��ام جوانان ایرانی که در گذر از بافت‬ ‫س��نتی زندگی خانوادگی به زندگی مدرن و شهری و امروزی دچار سرگردانی‬ ‫هس��تند؛ با آنکه تظاهر می‌کند می‌تواند در ایجاد ی��ک رابطه عاطفی حرفه‌ای‬ ‫رفت��ار کند‪ ،‬کاملا س��ردرگم و خ��ام و بی‌تجربه با دخت��ران پیرامونش برخورد‬ ‫می‌کند‪ .‬فیلمس��از آگاهانه با دور کردن دوربین از شخصیت‌ها به مخاطب نشان‬ ‫می‌دهد که قهرمان اصلی قصه‌اش را نمی‌تواند درک کند و با او همراه نمی‌شود‪.‬‬ ‫تنهایی ش��خصیت رضا حاصل نداشتن روحیه حس��ابگری اوست‪ .‬او بی‌آنکه‬ ‫بدان��د چنان در دام چرخ��ه تباهی می‌چرخد که لحظ��ه‌ای حتی به خودش و‬ ‫س�لامتی‌اش اهمیت نمی‌دهد و درس��ت زمانی که از فشار عصبی زیاد بیهوش‬ ‫می‌ش��ود‪ ،‬گویی تازه به خودش می‌آید و متوجه می‌ش��ود هیچ چیز بیش��تر از‬ ‫زندگی کردن و عاش��قانه زیس��تن در این دنیا اهمیت ندارد‪ .‬خودشناس��ی رضا‬ ‫درس��ت پس از آنکه یک حادثه جدی را از س��ر می‌گذراند آغاز می‌شود و تازه‬ ‫می‌فهمد برای رسیدن به آرامش نباید تقالی بیشتری کند‪ .‬گاه رسیدن به یک‬ ‫ثبات در شخصیت و ایستادن و سکوت کردن بیشتر از هر تالشی می‌تواند افراد‬ ‫را به هدف نزدیک کند و جهان‌بینی رضا درست در همین نقطه کامل می‌شود‪.‬‬ ‫درس��ت در زمانی که می‌فهمد آرامش را باید در درون خود جست‌وجو کند نه‬ ‫در پیدا کردن همدمی که هیچ وجه مشترکی با او ندارد‪ .‬جست‌وجوی رضا برای‬ ‫پیدا کردن دختری که بتواند با او در زندگی همراه شود یکی از همان سعی‌های‬ ‫بیهوده‌ای است که حاصل یک دور باطل برای یافتن آرامش است‪.‬‬ ‫س��اخت فیلم درون ش��هری که بیش��ترین تجمع تاریخی را در میان رش��د‬ ‫صنعتی و ش��هری تجربه می‌کند‪ ،‬به دوگانگی و جنگ س��نت و مدرنیته کمک‬ ‫می‌کند‪ .‬در واقع می‌توان «رضا» را فیلم موقعیت دانست؛ موقعیتی که بر بستر‬ ‫جغرافی��ای خود می‌تواند صاحب هویت ش��ود و زمانی که در زبان روایت دچار‬ ‫لکنت می‌شود از معماری شهر برای رساندن مفهوم کمک می‌گیرد‪.‬‬ ‫س��رگردانی فاطی و رضا بع��د از طالق و تمایل دو ط��رف و اعتراف ضمنی‬ ‫به اش��تباهی که بر س��ر جدایی آن دو رخ داده یک نمونه مفهومی از درگیری‬ ‫نسل امروز با مقوله ازدواج است‪ .‬گاه در چنین شرایطی تعهد در زندگی رابطه‬ ‫عکس با آزادی پیدا می‌کند و این س��رآغاز ویرانی ش��خصیت‌ها اس��ت‪ .‬فاطی‬ ‫به‌دنبال جهانی تازه‌تر آنچنان با ش��وق و ش��عف کاره��ای مربوط به طالق را‬ ‫انج��ام می‌ده��د که هیچ کس فکرش را هم نمی‌کند در اواس��ط فیلم با حالت‬ ‫بیزاری و سرخوردگی از زندگی مستقل و فردی باز هم به خانه همسر سابقش‬ ‫بازگ��ردد و در کش��مکش‌های دنیای تازه‌اش باز هم آرام��ش را در جایی پیدا‬ ‫کن��د که روزگاری از آن فراری بود‪ .‬چند درصد جامعه ایرانی براس��اس چنین‬ ‫منطقی پا به دادگاه‌های خانواده گذاش��تند و چن��د درصد از همان افراد تنها‬ ‫به خاطر پیدا کردن هوایی تازه به س��مت تباهی حرکت کردند؟ «رضا» فیلم‬ ‫هش��دار اس��ت و وحش��ت تنهایی انس��ان را عریان و بی‌پروا به مخاطب نشان‬ ‫می‌دهد‪ .‬اوج س��رگردانی رضا درس��ت همان جایی اس��ت که به ویولت پیغام‬ ‫صوتی می‌دهد و به او می‌گوید نمی‌تواند فاطی را از دس��ت بدهد؛ ضمن اینکه‬ ‫دوس��ت دارد ویولت را هم کنار خودش داش��ته باش��د‪ .‬نداشتن هدف و تزلزل‬ ‫در تصمیم‌گیری و نداشتن تمرکز در رابطه یکی از هشدارهای جدی فیلمساز‬ ‫به بحران‌های هویتی جامعه امروز ایرانی اس��ت‪ .‬ب��ه گمانم «رضا» را می‌توان‬ ‫جزو آثار مهم اجتماعی در ایران طبقه‌بندی کرد که در زمان و مکان درس��تی‬ ‫س��اخته ش��ده و می‌تواند با هضم در گ��ذر زمان به فیلمی قاب��ل ارجاع برای‬ ‫بحث‌های جامعه‌شناسی تبدیل شود‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫منشور اخالق حرفه‌ای روزنامه‌نگاری در روزنامه‬ ‫در جست‌وجوی هویت از دست رفته‬

آخرین شماره های روزنامه صمت

روزنامه صمت شماره 1356

روزنامه صمت شماره 1356

شماره : ۱۳۵۶
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۶/۰۳
روزنامه صمت شماره 1355

روزنامه صمت شماره 1355

شماره : ۱۳۵۵
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۶/۰۲
روزنامه صمت شماره 1354

روزنامه صمت شماره 1354

شماره : ۱۳۵۴
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۳۰
روزنامه صمت شماره 1353

روزنامه صمت شماره 1353

شماره : ۱۳۵۳
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۸
روزنامه صمت شماره 1352

روزنامه صمت شماره 1352

شماره : ۱۳۵۲
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۷
روزنامه صمت شماره 1351

روزنامه صمت شماره 1351

شماره : ۱۳۵۱
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۶
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!