صفحه قبل

روزنامه صمت شماره ۱۳۴۵

صفحه بعد

روزنامه صمت شماره 1345

روزنامه صمت شماره 1345

‫اولین روزنامه سهامداری ایران (خبرنگاران و کارکنان)‬ ‫تحریم وزیر خارجه‬ ‫به معنای شکست در دیپلماسی است‬ ‫سه‌شنبه‬ ‫‪ 15‬مرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 4‬ذی‌الحجه ‪1440‬‬ ‫‪ 6‬اوت ‪2019‬‬ ‫سال سی‌ویکم دوره جدید شماره ‪ 1345‬پیاپی ‪2663‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫اقدامی بی‌تاثیر‬ ‫بر زندگی شهروندان‬ ‫یادداشت‌های امروز‬ ‫واردات هیبرید‬ ‫سرآغاز تولید برقی‌ها‬ ‫سرمایه‌گذاری در زنجیره‬ ‫آلومینیوم نیازمند تعادل‬ ‫نیاز‬ ‫بازار کار‬ ‫‪ 16‬صفحه قیمت‪ 2000 :‬تومان‬ ‫‪http://Telegram.me/smtnews‬‬ ‫‪www.smtnews.ir -‬‬ ‫سامانه رصد نرخ ‪۱۰۰‬قلم کاالی اساسی فعال شد‬ ‫چهره‌‬ ‫لزوم تعیین تکلیف قطار‬ ‫تهران‪-‬اصفهان‬ ‫وزی��ر امور خارجه گفت‪ :‬افرادی که به‌دنبال خواندن فاتحه دیپلماس��ی هس��تند باید‬ ‫خیل��ی صبر کنند‪ .‬چ��ه جان بولتون و همراهانش در امریکا و چه دوس��تانی در داخل که‬ ‫به‌دنبال نفی و مرگ مذاکره هستند‪ ،‬برای خواندن فاتحه دیپلماسی خیلی باید صبر کنند‪.‬‬ ‫محمدجواد ظریف در نشس��ت خبری که روز گذش��ته در وزارت امور خارجه برگزار شد‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬تحریم وزیر امور خارجه یک کش��ور یعنی در مذاکره و گفت‌وگو کم آورده‌اند‪.‬‬ ‫یعنی شکست در گفت‌وگو‪ ،‬شکست در دیپلماسی و مخالفت با گفت‌وگو‪ .‬مسیری که آنها‬ ‫‪2‬‬ ‫پیش گرفته‌اند هر روز به سمت ناکامی در گفت‌وگو پیش می‌رود‪.‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ل قیمت‌ها را نصب کنید‬ ‫اپلیکیشن مرتبط با کنتر ‌‬ ‫به‌تازگی س��امانه‌ای روی کار آمده که می‌تواند انقالبی در تنظیم بازار و کنترل قیمت‌ها ایجاد‬ ‫کند؛ البته اگر زیرس��اخت‌ها به‌درس��تی کار کنند و مردم نیز همراهان خوبی باش��ند‪ .‬در این‬ ‫سیس��تم نرخ ‪۱۰۰‬قلم کاالی حس��اس و ضروری از سوی س��ازمان حمایت مصرف‌کنندگان‬ ‫و تولیدکنندگان در س��امانه ثبت می‌ش��ود و مردم نیز می‌توانند با نصب اپلیکیش��ن موردنظر‬ ‫نس��بت به رصد قیمت‌ها و ثبت ش��کایت‌های خ��ود اقدام کنند‪ .‬این امر ع�لاوه براینکه جلوی‬ ‫گرانفروش��ی را می‌گیرد‪ ،‬میزان مش��ارکت مردم در تنظیم بازار را نیز بیشتر خواهد کرد‪ .‬شنبه‬ ‫گذشته سخنگوی دولت گفته بود‪ :‬سازمان حمایت قیمت‌های قابل قبول ‪100‬قلم کاال را در این‬ ‫سامانه اعالم می‌کند تا در صورت بروز تخلف مردم بتوانند شکایت خود را از طریق یک نرم‌افزار‬ ‫کاربردی (اپلیکیش��ن) اعالم کنند‪ .‬پیش از این هم وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت از راه‌اندازی‬ ‫این س��امانه خبر داده و اعالم کرده بود‪ :‬وقتی مردم نرخ کاالهای اساسی را بدانند‪ ،‬گران‌فروشی‬ ‫واحدهای صنفی کمتر می‌شود و اگر هم واحدی کاالیی را گران‌تر عرضه کند‪ ،‬مصرف‌کنندگان‬ ‫‪7‬‬ ‫می‌توانند شکایت خود را در این اپلیکیشن ثبت کنند ‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬ ‫برای کاهش تصادف‌ها‬ ‫صورت مسئله را پاک نکنیم‬ ‫گزارش‌های روز‬ ‫‪13‬‬ ‫تحریم‌ها رونق تولید را‬ ‫به پایین‌دست آلومینیوم برگرداندند‬ ‫‪4‬‬ ‫اصناف را در مدسازی دستکم نگیرید‬ ‫‪9‬‬ ‫عکس‪ :‬آیدا فریدی‬ ‫تخصیص یک درصد‬ ‫از مالیات‌ ارزش‌افزوده‬ ‫به توسعه شهرک‌های صنعتی‬ ‫‪5‬‬
‫‪2‬‬ ‫سه‌شنبه‬ ‫‪ 15‬مرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 4‬ذی‌الحجه ‪1440‬‬ ‫‪ 6‬اوت ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1345‬‬ ‫پیاپی ‪2663‬‬ ‫خبر‬ ‫تجارت‬ ‫سرمقاله‬ ‫محمدصادق جنت‬ ‫کارشناس اقتصاد‬ ‫آخری��ن روزهای هفته گذش��ته هیات دولت کلیات حذف‬ ‫صفر از پول ملی ایران را تصویب کرد و از آن پس حذف صفر‬ ‫از اسکناس به یکی از موضوعات مورد بحث بین کارشناسان‬ ‫تبدیل شده است‪.‬‬ ‫پی��ش از صفرزدای��ی از اس��کناس‌ها ای��ن پرس��ش پیش‬ ‫می‌آی��د که چرا صفرهای روی اس��کناس اضافه می‌ش��وند؟‬ ‫دلیل آن س��اده و یک مش��کل تکراری س��االنه است؛ یعنی‬ ‫کسری بودجه دولت‪ .‬هرگاه مخارج دولت بیشتر از درآمدش‬ ‫باشد‪ ،‬ساده‌ترین راه برای جبران آن‪ ،‬چاپ اسکناس است که‬ ‫سبب می‌شود حجم اسکناس در گردش و نرخ کاالها (تورم)‬ ‫متناسب با هم افزایش پیدا کنند‪.‬‬ ‫دولت‌ها مش��کل افزایش حجم اس��کناس در گردش را با‬ ‫چاپ اسکناس درش��ت‌تر (افزایش صفر روی اسکناس) حل‬ ‫می‌کنند و در مقابل تورم ایجادش��ده‪ ،‬سهم مصرف‌کنندگان‬ ‫می‌شود‪ .‬با تکرار سال به سال این داستان‪ ،‬وقتی اسکناس‌ها‬ ‫خیلی درشت شدند و تعدد صفرهای روی اسکناس‪ ،‬مشکل‬ ‫محاس��به در معام�لات را ایج��اد کرد‪ ،‬دوب��اره دولت‌ها وارد‬ ‫عمل می‌ش��وند و تعدادی از صفرهای روی اسکناس‌ها را که‬ ‫به‌تدریج در طول س��ال‌ها اضاف��ه کرده‌اند به ناگهان حذف و‬ ‫گاهی هم واحد پول را عوض می‌کنند؛ راهکاری که در برخی‬ ‫کشورها تجربه شده و اجرای آن چند سالی است که در کشور‬ ‫ما هم در دست بررسی است‪ .‬این داستان تا زمانی که دولت‬ ‫کسری بودجه داشته باشد و نمایندگان مجلس با پولی کردن‬ ‫آن (چاپ اسکناس) موافقت کنند‪ ،‬تکرار می‌شود‪.‬‬ ‫اما داس��تان کسری بودجه‪ ،‬بزرگ شدن عدد روی پول در‬ ‫گردش و ایجاد تورم‪ ،‬مختص اس��کناس و دوران ما نیس��ت‪.‬‬ ‫نمونه‌های گوناگونی گزارش ش��ده که دولت‌ها در دوره‌های‬ ‫مختلف تاریخی هرگاه با کس��ری بودجه روبه‌رو ش��ده‌اند‪ ،‬با‬ ‫کاهش وزن س��که یا خل��وص آنها بر تعداد س��که‌های رایج‬ ‫می‌افزودن��د و گرانی (تورم) ایجاد و برای کنترل گرانی‪ ،‬نانوا‪،‬‬ ‫قصاب و بقال را فلک می‌کردند‪.‬‬ ‫آمدن اسکناس به‌جای سکه سبب آسان‌تر شدن این روند‬ ‫با اضافه کردن صفر روی اس��کناس ش��د‪ .‬پول رایج در ایران‬ ‫بعد از اس�لام س��که دینار بوده که با احتمال زیاد به تقلید از‬ ‫ساسانیان ضرب شده است‪ .‬روند کم‌ارزش شدن دینار به‌دلیل‬ ‫تقلب در وزن و خلوص آن تا دوران قاجار ادامه داش��ته است‬ ‫(اضافه کردن صفر)‪ .‬ابتدا سامانیان اقدام به تعویض پول رایج‬ ‫کردند و یک ش��اهی را معادل ‪ ۵۰‬دینار به گردش انداختند‪.‬‬ ‫نادرشاه سکه نادری را معادل ‪ ۱۰‬شاهی ضرب کرد‪ .‬در دوران‬ ‫قاج��ار ابت��دا قران را معادل ‪ ۱۰۰۰‬دین��ار ضرب کردند و در‬ ‫ادامه‪ ،‬ناصرالدین ش��اه که مخارج ارگ س��لطنتی را سنگین‬ ‫کرده و همواره با کس��ری بودجه دست به گریبان بود‪ ،‬حذف‬ ‫صفر را با چاپ اس��کناس یک تومانی به جای ‪ ۱۰۰۰۰‬دینار‬ ‫شروع کرد و با اضافه کردن صفر تا اسکناس ‪ ۵۰‬تومانی ادامه‬ ‫داد که سبب تورم نرخ کاالها به‌ویژه نان شد و برای مبارزه با‬ ‫آن‪ ،‬دستور داد نانواها را فلک کنند‪ .‬آمدن ریال به جای قران‬ ‫و افزایش صفرها و بزرگ ش��دن اع��داد را هم می‌توان تکرار‬ ‫همین داستان قلمداد کرد‪.‬‬ ‫بن��ا ب��ر آنچه گفته ش��د می‌ت��وان گفت تا دولت کس��ری‬ ‫بودجه داش��ته باش��د و نمایندگان مجلس هم آن را تایید و‬ ‫بودجه دولت را با کس��ری تصوی��ب کنند‪ ،‬اضافه کردن صفر‬ ‫و صفرزدایی از اس��کناس و به تبع آن‪ ،‬تورم نرخ کاالها ادامه‬ ‫خواهد داشت‪.‬‬ ‫اما به باور بس��یاری از کارشناسان اقتصادی‪ ،‬حذف صفر از‬ ‫پ��ول ملی اثر اقتصادی قابل‌مالحظ��ه‌ای ندارد؛ یعنی بر نرخ‬ ‫رش��د اقتصاد ملی‪ ،‬قدرت خرید پول ملی‪ ،‬نرخ تورم‪ ،‬نرخ ارز‬ ‫و در نهایت زندگی شهروندان به‌طور تقریبی بی‌تاثیر است‪.‬‬ ‫ب��ه اس��تدالل ه��واداران «صفرزدایی از پ��ول ملی» این‬ ‫کار س��بب کاه��ش حجم اس��کناس‌های در گردش‪ ،‬کاهش‬ ‫هزینه چاپ و نوس��ازی اس��کناس در گردش‪ ،‬کاهش مشکل‬ ‫حمل‌ونقل‪ ،‬محاس��به و ش��مارش آس��ان پول ب��رای فعاالن‬ ‫بازار‪ ،‬مردم‪ ،‬کاس��بان و بانک‌ها‪ ،‬مبادالت آسان‌تر‪ ،‬حساب‌ها‬ ‫و ترازنامه‌ه��ای قابل‌فهم‌ت��ر و بازگرداندن اعتبار پول ملی در‬ ‫نظر شهروندان و طرف‌های خارجی معامله با ایران می‌شود‪.‬‬ ‫اما در مقابل منافع یادشده‪ ،‬ایجاد هزینه‌هایی مانند مخارج‬ ‫جمع‌آوری و امحای اس��کناس‌ها و مسکوکات موجود‪ ،‬چاپ‬ ‫و توزیع اس��کناس و مس��کوکات جدید‪ ،‬تغییر نرم‌افزارهای‬ ‫بانک‌ها‪ ،‬ش��رکت‌ها و واحدهای تولیدی‪ ،‬مس��ائل و مشکالت‬ ‫حقوق��ی در دع��اوی ب��رای قراردادها و اس��ناد مالی پیش از‬ ‫صفرزدایی بعد از انجام این کار و‪ ...‬نیز قابل‌پیش‌بینی است‪.‬‬ ‫در مجموع می‌توان گفت حذف صفر اس��کناس‌ها و گاهی‬ ‫تغییر واحد پول ملی پس از چند دهه تورم دورقمی و درشت‬ ‫شدن اسکناس‌های در گردش‪ ،‬پدیده‌ای است که می‌تواند از‬ ‫سر ناچاری اجرایی شود اما زمان مناسب برای صفرزدایی از‬ ‫پول ملی چه زمانی است؟‬ ‫به باور بسیاری این برنامه تنها درصورت ایجاد ثبات و رونق‬ ‫در اقتص��اد مل��ی ممکن خواهد بود ت��ا هزینه دولت از محل‬ ‫مالیات‌ها تامین ش��ود؛ شرایطی که در چشم‌انداز کوتاه‌مدت‬ ‫اقتصاد ایران قابل‌تصور نیست‪.‬‬ ‫درنهایت اینکه پیدایش صفرها روی اس��کناس‌ها و اس��ناد‬ ‫مبادالت پولی‪ ،‬پیامد ضعف و ناکارآمدی اقتصاد ملی و چاپ‬ ‫بی‌ضابطه اسکناس ازسوی بانک مرکزی برای تامین کسری‬ ‫بودج��ه دولت اس��ت‪ ،‬نه عامل آن و تا زمان��ی که دولت‌ها به‬ ‫بی‌انضباطی مالی خود ادامه دهند‪ ،‬حذف صفر از ریال‪ ،‬سریال‬ ‫تکراری خسته‌کننده‌ای خواهد بود‪.‬‬ ‫وزی��ر ام��ور خارجه گف��ت‪ :‬افرادی ک��ه به‌دنبال‬ ‫خواندن فاتحه دیپلماس��ی هستند باید خیلی صبر‬ ‫کنند‪ .‬چه جان بولتون و همراهانش در امریکا و چه‬ ‫دوس��تانی در داخل که به‌دنبال نفی و مرگ مذاکره‬ ‫هس��تند‪ ،‬برای خواندن فاتحه دیپلماسی خیلی باید‬ ‫صب��ر کنند‪ .‬ب ‌ه گزارش ایرن��ا محمدجواد ظریف در‬ ‫نشست خبری که روز گذشته در وزارت امور خارجه‬ ‫برگزار شد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬تحریم وزیر امور خارجه یک‬ ‫کش��ور یعن��ی در مذاکره و گفت‌وگو ک��م آورده‌اند‪.‬‬ ‫یعنی شکست در گفت‌وگو‪ ،‬شکست در دیپلماسی و‬ ‫مخالفت با گفت‌وگو‪ .‬مسیری که آنها پیش گرفته‌اند‬ ‫هر روز به س��مت ناکامی در گفت‌وگو پیش می‌رود‪.‬‬ ‫ظریف خاطرنشان کرد‪ :‬دوران کنونی جهان‪ ،‬دوران‬ ‫سلطه نیس��ت‪ .‬بازیگران متنبه و انسان‌ها قدرتمند‬ ‫ش��ده‌اند‪ .‬قدرت ش��ما خبرن��گاران به‌دلیل افزایش‬ ‫قدرت انس��ان اس��ت‪ .‬امروز یک خبرن��گار می‌تواند‬ ‫مع��ادالت را جابه‌جا کند‪ .‬ای��ن واقعیت دنیای امروز‬ ‫اس��ت‪ .‬وزیر ام��ور خارج��ه کش��ورمان تاکید کرد‪:‬‬ ‫رس��انه می‌تواند به آینده جهان ش��کل بدهد‪ .‬دوران‬ ‫ابرقدرت‌ها س��ر آمده و دوران انس��ان‌ها و مردم آغاز‬ ‫ش��ده و خوش��حالیم که جمهوری اسالمی ایران در‬ ‫طول ‪ ۴۰‬س��ال گذش��ته هیچ وقت در کنار قدرت‌ها‬ ‫نبوده و در کنار مردم بوده است‪.‬‬ ‫‹ ‹هیچ امپراتوری پاینده نیست‬ ‫ظری��ف در ادامه گفت‪ :‬ای��ران از جنس دیگر و بر‬ ‫چند هزار سال تمدن استوار است‪ .‬دوران امپراتوری‬ ‫ای��ران چندی��ن برابر کل عمر ایاالت متحده اس��ت‪.‬‬ ‫وزی��ر ام��ور خارجه گفت‪ :‬برای ما ای��ن قدرت گذرا‬ ‫اس��ت و هیچ امپرات��وری پاینده نیس��ت؛ می‌دانیم‬ ‫هیچ قدرتی ابدی نیس��ت‪ ،‬تنها ابرقدرت خدا اس��ت‬ ‫و ممکن اس��ت شما برای برخی خدا باشید‪ ،‬اما هیچ‬ ‫گاه برای ایران‪ ،‬خدا نخواهید ش��د‪ .‬ظریف گفت‪ :‬این‬ ‫بار هم به لطف خدا فش��ارهای ش��ما را با پیش��رفت‬ ‫جبران می‌کنیم‪ ،‬فش��ارهای شما را با تاکید بر توان‬ ‫ملی جبران می‌کنیم‪ ،‬فش��ارهای ش��ما را با اقتصاد‬ ‫مقاومتی و روابط با کشورهای دیگر و مانند همیشه‬ ‫ب��ا اعتقاد به مردم خود‪ ،‬جبران می‌کنیم‪ ،‬اما پش��ت‬ ‫مردم پنهان نمی‌ش��ویم‪ .‬وزیر امور خارجه گفت‪ :‬ما‬ ‫خادم مردم هستیم و حمایت از حقوق مردم وظیفه‬ ‫ما است؛ نه‌تنها وظیفه انسانی و وظیفه اخالقی‪ ،‬بلکه‬ ‫وظیفه امنیت ملی ما اس��ت‪ .‬ظریف اظهار کرد‪ :‬ما از‬ ‫مردم خود شرمنده‌ایم؛ به مردم خود وامدار و بدهکار‬ ‫هستیم؛ ما خیلی باید کار کنیم تا بتوانیم آنچه را که‬ ‫ای��ن مردم برای ما انجام داده‌اند‪ ،‬جبران کنیم‪ .‬وزیر‬ ‫ام��ور خارجه افزود‪ :‬مردم ولی‌نعمت و صاحب‌اختیار‬ ‫ما هس��تند؛ ما صاحب‌اختیار مردم نیستیم‪ .‬به امید‬ ‫خدا با همین رابطه‌ای که با مردم در طول ‪ 40‬سال‬ ‫ایجاد ش��ده و داش��ته‌ایم و داریم‪ ،‬هر کس که به این‬ ‫فکر باش��د که با فشار بر این مردم بزرگ می‌تواند به‬ ‫آرزوهای خود برس��د به‌طور حتم این آرزو را با خود‬ ‫به گور می‌برد‪ .‬وزیر امور خارجه در ادامه روز خبرنگار‬ ‫را به همه خبرنگاران تبریک گفت‪.‬‬ ‫‹ ‹در نیوی�ورک به من گفته ش�د تحریم‬ ‫می‌شوی‬ ‫وزیر امور خارجه در پاس��خ به نخس��تین پرسش‬ ‫درباره دیدار با رند پال‪ ،‬سناتور امریکایی در نیویورک‬ ‫و رد پیشنهاد وی برای حضور در کاخ سفید‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫باره��ا گفته‌ام که من در زم��ان حضور در نیویورک‪،‬‬ ‫برای ش��رکت در جلس��ات مجمع عموم��ی یا دیگر‬ ‫جلسات سازمان ملل می‌روم و در حقیقت سفر من به‬ ‫امریکا نیست‪ .‬امروز هم به همین محدوده محبوس‬ ‫هستم و خوش��بختانه جای دیگری نمی‌توانم بروم؛‬ ‫هرچند محدودیت برای همکارانم غیرانسانی است‪،‬‬ ‫اما مش��کلی ندارم‪ .‬ظریف ادامه داد‪ :‬در نیویورک از‬ ‫ظریف نماد ورزیدگی و سختکوشی دیپلماسی‬ ‫ایران است‬ ‫علی الریجانی‪ ،‬رئیس مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی با حض��ور در وزارت امور خارجه‬ ‫ب��ا محمدجواد ظریف دی��دار کرد‪ .‬در این‬ ‫دیدار حسین جابری انصاری‪ ،‬معاون امور‬ ‫مجل��س و ایرانی��ان وزارت امور خارجه و‬ ‫س��ید عب��اس موس��وی‪ ،‬س��خنگوی این‬ ‫وزارتخانه نیز حضور داش��تند‪ .‬به گزارش‬ ‫خانه ملت‪ ،‬عل��ی الریجانی در ابتدای این‬ ‫دی��دار ب��ا تش��کر از اقدام‌ه��ای وزیر امور‬ ‫خارج��ه کش��ورمان گف��ت‪ :‬ش��ما در این‬ ‫عرصه‪ ،‬مجاهدانه و خس��تگی‌ناپذیر عمل‬ ‫کردید و دس��تاوردهای بس��یاری را برای‬ ‫انقالب اس�لامی و نظام جمهوری اسالمی‬ ‫ب��ه ارمغان آوردید‪ .‬ش��ما نماد ورزیدگی و‬ ‫سختکوشی دیپلماسی جمهوری اسالمی‬ ‫ای��ران هس��تید‪ .‬رئیس مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی‪ ،‬محمدجواد ظریف را دیپلماتی‬ ‫ورزیده و باهوش خواند و ادامه داد‪ :‬ش��ما‬ ‫به‌عنوان مس��ئول سیاست خارجی کشور‪،‬‬ ‫با جدیت‪ ،‬هوش��مندی‪ ،‬پشتکار و با اقتدار‬ ‫از مصال��ح ملی دفاع می‌کنید و تالش‌های‬ ‫ش��ما در عرصه بین‌الملل��ی موثر بوده‪ ،‬به‬ ‫همین دلیل است که دشمنان ملت دست‬ ‫به تحریم شما زده‌اند‪ .‬محمدجواد ظریف‪،‬‬ ‫وزیر ام��ور خارجه کش��ورمان نیز در این‬ ‫دیدار‪ ،‬با تش��کر و قدردانی از حضور رئیس‬ ‫مجلس ش��ورای اس�لامی در وزارت امور‬ ‫خارج��ه اظهار کرد‪ :‬ب��ا تمام توان از منافع‬ ‫مل��ی و حقوق مل��ت در عرصه بین‌المللی‬ ‫دفاع و حمایت می‌کنیم‪.‬‬ ‫ایران‪ ،‬روس��یه و ترکیه در بیانیه پایانی نشست‬ ‫آستانه با تاکید بر این مهم که منازعه سوریه هیچ‬ ‫راه‌حل نظامی ندارد‪ ،‬وضعیت شمال شرق سوریه را‬ ‫مورد بررسی قرار داده و اعالم کردند امنیت و ثبات‬ ‫بلند‌م��دت در این منطقه تنه��ا ازطریق احترام به‬ ‫حاکمیت و تمامیت ارضی این کشور قابل دستیابی‬ ‫است‪ .‬به گزارش ایلنا در متن بیانیه مشترک ایران‪،‬‬ ‫روس��یه و ترکیه آمده اس��ت‪ :‬جمهوری اس�لامی‬ ‫ای��ران‪ ،‬فدراس��یون روس��یه و جمه��وری ترکیه‬ ‫به‌عنوان ضامنین نشس��ت آستانه‪ ،‬تعهد قوی خود‬ ‫را نس��بت به حاکمیت‪ ،‬استقالل‪ ،‬اتحاد و تمامیت‬ ‫ارض��ی جمهوری عربی س��وریه و در مقابل اهداف‬ ‫صبح اول وقت تا پایان ش��ب گفت‌وگو‪ ،‬س��خنرانی‬ ‫ی��ا دیدار با مقامات گوناگ��ون را در برنامه دارم‪ .‬این‬ ‫مالقات‌ها از نظر من ش��فاف است‪ .‬با افرادی هم که‬ ‫دی��دار دارم اف��رادی خارج از مجموع��ه قوه مجریه‬ ‫امریکا هستند؛ سناتورها‪ ،‬نمایندگان‪ ،‬اصحاب رسانه‌‬ ‫یا گروه‌های فکری‪ .‬وی با بیان اینکه همه امریکایی‌ها‬ ‫ی بیان نیس��تند و ممکن اس��ت برای‬ ‫معتقد به آزاد ‌‬ ‫دیدارکنندگان مش��کلی ایجاد ش��ود‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬بر‬ ‫این اس��اس هیچ‌گاه اعالم نکردیم گروه‌های نخبگی‬ ‫و س��ناتورها چه کسانی هس��تند‪ .‬اگر آنها خودشان‬ ‫خواس��تند می‌توانند بگویند که با من دیدار کرده‌اند‬ ‫و چه گفته‌اند‪ ،‬اما روش ما نیس��ت که اعالم کنیم با‬ ‫چه کس��انی دیدار می‌کنیم‪ .‬رئیس نهاد دپپلماسی‬ ‫ب��ا بیان اینک��ه به‌عن��وان دپیلمات بای��د بتوانم در‬ ‫جلس��ات مذاکره کنم و طرف مقابلم هم احس��اس‬ ‫کن��د که می‌تواند با من به ج��ای مصاحبه‪ ،‬مذاکره‬ ‫کن��د‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬اگر قرار باش��د موضوعات مورد‬ ‫گفت‌وگ��و را در بیرون طرح کنم‪ ،‬موجب می‌ش��ود‬ ‫طرف مقابل احساس کند در حال مصاحبه است که‬ ‫این س��م مهلکی برای دیپلماسی است‪ .‬ضمن آنکه‬ ‫به‌عنوان دیپلمات وظیف ‌ه دارید دیپلماسی کار خود‬ ‫را پی��ش ببری��د و نباید آن را با دیپلماس��ی عمومی‬ ‫اشتباه گرفت‪.‬‬ ‫ظری��ف افزود‪ :‬اگر قرار باش��د ص��ورت مذاکرات‬ ‫به‌عن��وان خب��ر اعالم ش��ود‪ ،‬طرف مقاب��ل دیگر در‬ ‫جلس��ات با ش��ما گفت‌وگو نمی‌کند و فقط جمالت‬ ‫کلیش��ه‌ای می‌گوید‪ ،‬به‌همین دلیل اخبار از مالقات‬ ‫مختصر است زیرا قرار نیست دیپلماسی رسانه‌ای را‬ ‫با دیپلماس��ی رسمی قاطی کنیم؛ هرچند همه چیز‬ ‫ما ش��فاف اس��ت‪ .‬وی با اشاره به س��فر اخیر خود به‬ ‫نیویورک خاطرنشان کرد‪ :‬در سفر به نیویورک به من‬ ‫گفته شد تا ‪ 2‬هفته دیگر تحریم می‌شوم؛ مگر آنکه‬ ‫منازعه سوریه هیچ راه‌حل نظامی ندارد‬ ‫عکس روز‬ ‫وزیر امور خارجه در پاس��خ به پرسش��ی مبنی بر‬ ‫تلقی تحریم شما بر پایان مذاکره تاکید کرد‪ :‬به‌نظر‬ ‫من مذاکره و دیپلماس��ی هیچ گاه پایان نمی‌پذیرد‪.‬‬ ‫مذاکره در برنامه کاری من همواره وجود داش��ته و‬ ‫خواهد داش��ت‪ .‬حتی در ش��رایط جنگ هم مذاکره‬ ‫وجود خواهد داش��ت‪ .‬ظریف با اش��اره به دش��منان‬ ‫مذاکره گف��ت‪ :‬افرادی که به‌دنب��ال خواندن فاتحه‬ ‫دیپلماس��ی هس��تند بای��د خیلی صب��ر کنند‪ .‬چه‬ ‫جان‌بولتون و همراهانش در امریکا و چه دوستانی در‬ ‫داخل که به‌دنبال نفی و مرگ مذاکره هستند‪ ،‬برای‬ ‫خواندن فاتحه دیپلماس��ی خیل��ی باید صبر کنند‪.‬‬ ‫مس��ئول نهاد دیپلماسی ایران همچنین در پاسخ به‬ ‫پرسشی دیگر مبنی بر علت انجام این تحریم افزود‪:‬‬ ‫اقدامی ک��ه امریکا انجام داده‪ ،‬نش��ان‌دهنده وجود‬ ‫دو گفتمان در جهان اس��ت؛ گفتمانی که مبتنی بر‬ ‫گفت‌وگو و تعامل اس��ت و جمهوری اس�لامی ایران‬ ‫خ��ود را متعهد به آن می‌دان��د و گفتمانی دیگر که‬ ‫امریکا در آن تنها است‪.‬‬ ‫ش��اید کش��ورهای دیگر جس��ارت مقابله با آن را‬ ‫نداش��ته باش��ند‪ ،‬اما در این گفتمان هم��راه امریکا‬ ‫نیس��تند؛ گفتمان مبتنی ب��ر قلدرمآبی‪ ،‬زورگویی و‬ ‫تهدید‪ .‬ظریف تاکید کرد‪ :‬شما امروز نمی‌توانید یک‬ ‫نفر را پیدا کنید که از گفتمان یک‌جانبه‌گرایی امریکا‬ ‫حمایت کند‪ .‬نشست مطبوعاتی وزیر امور خارجه در‬ ‫محل وزارت امور خارجه با حضور خبرنگاران داخلی‬ ‫و خارجی برگزار شد‪ .‬در این نشست محمود دعایی‪،‬‬ ‫عل��ی ربیع��ی و محمدجواد ظری��ف در ابتدا به ایراد‬ ‫س��خن پرداختند و پس از آن خبرنگاران رسانه‌های‬ ‫گوناگون پرسش‌های خود را مطرح کردند‪.‬‬ ‫ظریف یک رسانه است‬ ‫سخنگوی دولت گفت‪ :‬ظریف یک رسانه است‪ ،‬نگذاریم در‬ ‫برابر پارازیت‌های خصومت‌ورز خارجی‪ ،‬صدای ایران شنیده‬ ‫نش��ود‪ .‬علی ربیعی در نخس��تین نشس��ت خبری وزیر امور‬ ‫خارجه با تبریک روز خبرنگار گفت‪ :‬ظریف هم یک رس��انه‬ ‫اس��ت؛ هم تولید محتوا می‌کند‪ ،‬هم ابزار انتقال پیام را دارد‬ ‫و هم بازخورد پیام را می‌گیرد و هم دچار پارازیت می‌ش��ود‪.‬‬ ‫پارازیت‌ه��ای داخلی را از این رس��انه ب��زرگ ملی بگیریم و‬ ‫نگذاری��م در برابر پارازیت‌های خصومت‌ورز خارجی‪ ،‬صدای‬ ‫ایران ش��نیده نش��ود‪ .‬س��خنگوی دولت گفت‪ :‬هیچ دوره‌ای‬ ‫مانند امروز نس��بت رس��انه با ایران به این اندازه نبوده است‪.‬‬ ‫هیچ دوره‌ای اینچنین سیاس��ت خارجی‪ ،‬وزیر و وزارت امور‬ ‫خارجه در س��پهر عمومی حضور نداشته و در کمتر دوره‌ای‬ ‫وزیر امور خارجه کشوری تا این حد در سطح جهانی مطرح‬ ‫بوده اس��ت‪ .‬سخنگوی دولت اظهار کرد‪ :‬هیچ دوره‌ای مانند‬ ‫امروز کاخ س��فید علیه ایران بسیج نشده بود و علیه دولت‪-‬‬ ‫ملت نش��انه‌‌گیری ازسوی کاخ س��فید و رژیم صیهونیستی‬ ‫انجام نش��ده بود‪ .‬سخنگوی دولت با اشاره به هجمه‌ها علیه‬ ‫و اصول منش��ور س��ازمان ملل متحد مورد تاکید‬ ‫دوباره قرار می‌دهن��د‪ .‬همچنین طرفین بر احترام‬ ‫به تصمیم‌های حقوقی بین‌المللی شناخته شده در‬ ‫سطح جهان ازجمله مفاد قطعنامه‌های سازمان ملل‬ ‫متحد به‌ویژه قطعنامه ‪ ۴۹۷‬شورای امنیت سازمان‬ ‫ملل که اشغال جوالن سوریه را رد می‌کند‪ ،‬تاکید‬ ‫کردند‪ .‬همچنین ایران‪ ،‬روس��یه و ترکیه‪ ،‬وضعیت‬ ‫ادلب را به‌طور مفصل مورد بررسی قرار دادند و بر‬ ‫ضرورت برقراری آرام��ش میدانی از طریق اجرای‬ ‫کامل تمام��ی توافق‌های مربوط ب��ه ادلب به‌ویژه‬ ‫تفاه��م منعقد ش��ده تاکید کردند‪ .‬این کش��ورها‬ ‫نگرانی جدی خود را درباره حضور گس��ترش‌یافته‬ ‫آن پیشنهاد را بپذیرم که خوشبختانه قبول نکردم‪.‬‬ ‫‹ ‹اف�رادی که دنب�ال فاتحه دیپلماس�ی‬ ‫هستند باید صبر کنند‬ ‫ظری��ف تصری��ح کرد‪ :‬هی��چ دوره‌ای قدرت‌ه��ای متخاصم‬ ‫خارجی تا این حد‪ ،‬بر عملیات روانی در ایران مس��لط نشده‬ ‫بودن��د‪ .‬امروز خ��اک ما مورد هجوم قرار نگرفته‪ ،‬خرمش��هر‬ ‫فیزیکی تس��خیر و آبادان فیزیکی محاصره نشده است‪ ،‬بلکه‬ ‫می‌خواهند ذهن و عزت ما را تسخیر کنند و در افکار‪ ،‬خانه‌ها‬ ‫و در مقابل بیماران و معیش��ت مردم دش��منی خود را ابراز‬ ‫کنن��د‪ .‬ربیعی با بی��ان اینکه هیچ دوره‌ای اف��کار عمومی تا‬ ‫این اندازه متوجه سیاس��ت خارجی نبوده‪ ،‬خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫در هی��چ دوره‌ای افکار عمومی در برابر تناقضات کوتاه‌مدت‬ ‫قرار نداش��ته است‪ .‬ما امروز بیش از هر دوره‌ای به تاب‌آوری‬ ‫روان��ی و انس��جام درونی نیاز داریم‪ .‬ام��روز همه موجودیت‬ ‫ایران به تالش‌های رس��انه‌ای ما نیاز دارد و رسانه‌ها در خط‬ ‫اول این نبرد هس��تند و سالح ما قلم‌های ماست چون مورد‬ ‫هجوم خاک نیست بلکه روان جامعه است‪ .‬دستیار ارتباطات‬ ‫اجتماعی رئیس‌جمهوری خطاب به وزیر امور خارجه با بیان‬ ‫اینکه مردم‪ ،‬ش��ما و تالش‌های‌ت��ان را می‌فهمند‪ ،‬ابراز کرد‪:‬‬ ‫شما در دل و روح جامعه ایران جای دارید‪‌.‬‬ ‫گروه تروریستی «تحریر الشام» در این منطقه ابراز‬ ‫و بر ع��زم خود مبنی بر ادامه هم��کاری به‌منظور‬ ‫نابودی نهایی داع��ش‪ ،‬جبهه النصره و دیگر افراد‪،‬‬ ‫گروه‌ه��ا‪ ،‬تش��کل‌ها و موجودیت‌های وابس��ته به‬ ‫القاعده یا داعش و نیز دیگر گروه‌های تروریس��تی‬ ‫که ازسوی ش��ورای امنیت سازمان ملل شناسایی‬ ‫ش��ده‌اند‪ ،‬تاکید کردند‪ .‬این سه همچنین وضعیت‬ ‫ش��مال شرق س��وریه را مورد بررس��ی قرار داده و‬ ‫تاکید کردند که امنی��ت و ثبات بلندمدت در این‬ ‫منطقه تنها از طریق احترام به حاکمیت و تمامیت‬ ‫ارضی این کش��ور قابل دس��تیابی اس��ت‪ .‬در این‬ ‫زمینه ایران‪ ،‬روس��یه و ترکیه تمامی تالش‌ها برای‬ ‫ایجاد رویدادهای جدی��د میدانی به‌بهانه مبارزه با‬ ‫تروریسم ازجمله ابتکارات غیرمشروع خودمختاری‬ ‫را رد و ع��زم خود برای مقابله با دس��تور کارهای‬ ‫جدایی‌طلبانه با هدف تضعیف حاکمیت و تمامیت‬ ‫ارضی س��وریه و نیز تهدید امنیت ملی کشورهای‬ ‫همسایه را ابراز کردند‪ .‬این سه کشور یادآور شدند‬ ‫که منازعه س��وریه هی��چ راه‌حل نظام��ی ندارد و‬ ‫بر تعهد خویش برای پیش��برد فرآیند سیاس��ی با‬ ‫راهبری و مدیریت س��وری و تسهیل سازمان ملل‬ ‫در راستای قطعنامه ‪ ۲۲۵۴‬شورای امنیت سازمان‬ ‫ملل و تصمیم‌های کنگره گفت‌وگوی ملی س��وریه‬ ‫در سوچی تاکید کردند‪.‬‬ ‫ویژه تر از خبر‬ ‫ابالغ آیین‌نامه استخراج فرآورده‌های پردازشی‬ ‫رمزنگاری‌شده‬ ‫گلوگاه‪ ،‬قطب انجیر ایران‬ ‫؟؟؟؟؟‬ ‫عکس‪:‬‬ ‫عکس‪ :‬مهر‬ ‫معاون اول رئیس‌جمهوری آیین‌نامه اجرایی اس��تخراج فرآورده‌های پردازش��ی رمزنگاری‌شده در کشور را‬ ‫به‌منظور ایجاد بستری امن‪ ،‬کم‌هزینه‪ ،‬شفاف و پرسرعت برای تبادالت اقتصادی و بکارگیری با رویکرد تسهیل‬ ‫فضای کسب‌وکار ابالغ کرد‪ .‬به گزارش پایگاه اطالع‌رسانی دفتر هیات دولت‪ ،‬براساس این آیین‌نامه‪ ،‬استفاده‬ ‫از رمز‌ارزها (فرآورده‌های پردازش��ی رمزنگاری‌ش��ده) تنها با قبول مس��ئولیت خطرپذیری (ریس��ک) ازسوی‬ ‫متعام�لان خواهد بود و مش��مول حمای��ت و ضمانت دولت و نظام بانکی نبوده و اس��تفاده از آن در مبادالت‬ ‫داخل کش��ور مجاز نیست‪ .‬براس��اس این مصوبه‪ ،‬استخراج فرآورده‌های پردازشی رمزنگاری شده (ماینینگ)‬ ‫با دریافت مجوز از وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت مجاز اس��ت‪ .‬همچنین س��ازمان ملی استاندارد ایران موظف‬ ‫اس��ت با همکاری وزارتخانه‌های نیرو و ارتباطات و فناوری اطالعات‪ ،‬برچس��ب انرژی و استانداردهای کیفیت‬ ‫توان الکترونیکی و اس��تانداردهای فناورانه مرتبط برای تولید و واردات تجهیزات تولید رمزارزها (ماینینگ)‬ ‫را تدوین و ابالغ کند‪ .‬تامین برق متقاضیان استخراج رمزارزها تنها با دریافت انشعاب برق از شبکه سراسری‬ ‫یا س��اخت نیروگاه جدید خارج از ش��بکه سراس��ری خواهد بود؛ بر این اساس تعرفه برق متقاضیان استخراج‬ ‫فرآورده‌های پردازش��ی رمزنگاری ش��ده (ماینینگ) با نرخ متوس��ط ریالی برق صادراتی با نرخ تسعیر سامانه‬ ‫نیما که ازس��وی وزارت نیرو تعیین و اعالم می‌‌ش��ود‪ ،‬محاس��به و اعمال خواهد شد‪ .‬همچنین تعرفه گاز مورد‬ ‫نیاز متقاضیان اس��تفاده‌کننده از برق تولیدی خارج از ش��بکه وزارت نیرو با نرخ ‪ ۷۰‬درصد متوس��ط ریالی گاز‬ ‫صادراتی با نرخ تس��عیر س��امانه نیما محاس��به می‌شود و تعرفه سوخت مایع نیز با نرخ متوسط ریالی سوخت‬ ‫مایع صادراتی با نرخ تس��عیر س��امانه نیما که ازس��وی وزارت نفت تعیین و اعالم می‌ش��ود‪ ،‬محاسبه و اعمال‬ ‫خواهد شد‪ .‬مصرف برق و گاز برای استخراج رمزارزها (ماینینگ) در ساعات و زمان اوج مصرف ممنوع است‪.‬‬ ‫ایرن�ا‪ -‬گروه طالب��ان اعالم کرد خواس��تار روابط‬ ‫گسترده سیاسی با کش��ورهای جهان است‪ .‬این گروه‬ ‫با اش��اره به س��فر هیات سیاس��ی طالبان به جاکارتا و‬ ‫دس��تاوردهای مثبت این س��فر‪ ،‬خواس��تار گسترش‬ ‫روابط با دیگر کش��ورهای جهان ش��د‪ .‬طالبان با اشاره‬ ‫به مذاکرات صلح و تماس این گروه با کشورهای چین‪،‬‬ ‫روس��یه و اندونزی‪ ،‬از دیگر کشورها برای گفت‌وگوی‬ ‫مستقیم دعوت کرد‪.‬‬ ‫ایرنا‪ -‬رند پال‪ ،‬س��ناتور جمهوریخواه عضو کنگره‬ ‫امری��کا با بی‌اثر دانس��تن و مخالفت ب��ا اعمال تحریم‬ ‫یا جن��گ علیه ای��ران‪ ،‬خواس��تار توجه ب��ه مواضع و‬ ‫دیدگاه‌های مبتنی بر منافع ملی جمهوری اس�لامی‬ ‫ایران‪ ،‬برای حل بحران میان ایران و امریکا شد‪.‬‬ ‫ایلنا‪ -‬سید عباس موسوی‪ ،‬سخنگوی وزارت امور‬ ‫خارجه با ابراز تاس��ف از کش��تار دهها تن از شهروندان‬ ‫در دو ایال��ت امریکا با مردم این کش��ور به‌ویژه خانواده‬ ‫قربانیان ای��ن جنایت‌های هولناک اب��راز همدردی و‬ ‫ب��رای دهها مجروح این حوادث تل��خ آرزوی بهبودی‬ ‫و سالمتی کرد‪.‬‬ ‫ایس�نا‪ -‬برنی س��ندرز‪ ،‬نامزد انتخابات ریاس��ت‬ ‫جمهوری امری��کا در گفت‌وگویی اعالم کرد که آماده‬ ‫است در صورت منتخب شدن به‌طور مستقیم با ایران‬ ‫مذاکره کند‪.‬‬ ‫ایرن�ا‪ -‬س��عید نمکی‪ ،‬وزی��ر بهداش��ت‪ ،‬درمان و‬ ‫آموزش پزش��کی در نشست مشترک خبری با جمیل‬ ‫جب��ق‪ ،‬همتای لبنان��ی خود گف��ت‪ :‬اقدام‌های دولت‬ ‫امریکا در تحریم داروه��ای مورد نیاز بیماران ایرانی و‬ ‫فش��ارهای واشنگتن بر حوزه بهداشت و سالمت ایران‬ ‫جنایت علیه بش��ریت اس��ت‪ .‬وی اقدام‌های امریکا در‬ ‫اعمال تحریم علیه حوزه بهداش��ت و سالمت کشورها‬ ‫را غیرمنطقی و غیرانسانی ارزیابی کرد و ادامه داد‪۹۷ :‬‬ ‫درص��د داروهای مورد نیاز بیماران را در داخل کش��ور‬ ‫تولی��د می‌کنیم و تنها برای تامین ‪ 3‬درصد از داروها با‬ ‫مشکل روبه‌رو هستیم‪.‬‬ ‫ایلن�ا‪ -‬ماتی��و تول��ر‪ ،‬س��فیر امریکا در ع��راق در‬ ‫میزگردی با رس��انه‌های عراقی اعالم کرد تالش‌هایی‬ ‫ازس��وی واش��نگتن برای حل بحران می��ان امریکا و‬ ‫جمهوری اس�لامی ایران وج��ود دارد‪ .‬وی همچنین‬ ‫مدعی شد کانال‌های ارتباطی مستقیمی میان تهران‬ ‫و واشنگتن برای حل بحران میان دو کشور وجود دارد‪.‬‬ ‫ایسنا‪ -‬بثینه شعبان‪ ،‬مش��اور سیاسی و رسانه‌ای‬ ‫بشار اسد‪ ،‬رئیس‌جمهوری سوریه در یک گفت‌وگوی‬ ‫آزاد در مرک��ز فرهنگ��ی «طرطوس» گف��ت‪ :‬ائتالف‬ ‫استراتژیک سوریه با روسیه یک ائتالف تاریخی است‬ ‫که هی��چ کس نمی‌تواند آن را تضعیف کند‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫رواب��ط ما با ایران نیز از زمان پیروزی انقالب اس�لامی‬ ‫روابط��ی تاریخی و اس��تراتژیک اس��ت و تحت تاثیر‬ ‫اظهارات کس��انی که به نفع صهیونیس��م و اسرائیل به‬ ‫ایران حمله می‌کنند قرار نمی‌گیرد‪.‬‬ ‫ایس�نا‪ -‬فلوران��س پارل��ی‪ ،‬وزی��ر دفاع فرانس��ه‬ ‫گفت‪ :‬پاری��س‪ ،‬برلین و لندن برنام��ه دارند در زمینه‬ ‫خلیج‌فارس ب��ه همکاری و تبادل اطالعات بپردازند تا‬ ‫امنی��ت دریانوردی را تحکیم کنند ام��ا این امر بدون‬ ‫بکارگی��ری تجهیزات نظامی بیش��تر انج��ام خواهد‬ ‫ش��د‪ .‬پادلی افزود‪ :‬ما س��عی داریم خودمان را به‌عنوان‬ ‫کش��ورهای اروپایی س��اماندهی کنی��م اما چیزی که‬ ‫قطعیت دارد این است که اقدام‌های ما تنها یک هدف‬ ‫خواهد داش��ت و آن کاهش تنش‌های موجود و دفاع از‬ ‫منافع‌مان خواهد بود‪.‬‬ ‫ایلنا‪-‬راشد بن عبداهلل آل خلیفه‪ ،‬وزیرکشوربحرین‬ ‫در نشستی مدعی شد ایران و قطر به‌دنبال ایجاد فتنه‬ ‫و هرج‌ومرج در بحرین هستند اما تالش‌های آنها ناکام‬ ‫خواه��د ماند زی��را وحدت و وفاداری مل��ت بحرین به‬ ‫پادشاه این کشور س��دی در برابر این تالش‌ها خواهد‬ ‫ب��ود‪ .‬وی با طرح این ادعا ک��ه دخالت‌های قطر و ایران‬ ‫در امور بحرین مسئله جدیدی نیست‪ ،‬گفت‪ :‬اگر ایران‬ ‫ش��یعیان بحرین را هدف قرار داده‪ ،‬قط��ر هر دو فرقه‬ ‫(شیعه و اهل سنت) را قرار داده است‪.‬‬ ‫ایس�نا‪ -‬اسکات موریسون‪ ،‬نخس��ت‌وزیر استرالیا‬ ‫درب��اره تالش‌ه��ای امریکا برای تش��کیل یک ائتالف‬ ‫در تنگه هرمز به بهانه محافظت از کش��تیرانی در این‬ ‫منطقه گفت‪ :‬بس��یار اهمی��ت دارد که ما تنگه هرمز را‬ ‫از چیزی که درحال‌حاضر هست‪ ،‬امن‌تر کنیم‪ .‬وی در‬ ‫ادامه گفت هرگونه همکاری استرالیا با امریکا در تنگه‬ ‫هرمز منوط به جزئیات این ماموریت و اندازه آن است‪.‬‬ ‫مه�ر‪ -‬ش��ینزو آبه‪ ،‬نخس��ت‌وزیر ژاپن از س��فر به‬ ‫فرانس��ه برای شرکت در نشست ‪ ۷‬کشور صنعتی خبر‬ ‫داد‪ .‬وی اف��زود‪ :‬بعد از نشس��ت موف��ق جی ‪ ۲۰‬تمایل‬ ‫دارم گفت‌وگوه��ای صادقانه‌ای در فرانس��ه با رهبران‬ ‫کش��ورهای صنعتی درباره مس��ائل گوناگون و مهمی‬ ‫مانن��د ارتقای تجارت آزاد‪ ،‬حفاظت از محیط‌زیس��ت‬ ‫و موضوعاتی مانند کره شمالی و ایران داشته باشم‪.‬‬ ‫ایلنا‪ -‬ب��ه گزارش بلومبرگ براس��اس آمار حدود‬ ‫‪ ۸۰‬درص��د ایرانی‌هایی که تاکن��ون فعالیت تجاری با‬ ‫امارات داش��ته‌اند‪ ،‬به‌دلیل محدودیت‌ها و بلوکه شدن‬ ‫حس��اب‌ها و کاهش ارزش ریال مجبور شده‌اند روابط‬ ‫خود را ب��ا امارات متوقف کنند و تع��داد زیادی از این‬ ‫افراد‪ ،‬عمان‪ ،‬قطر‪ ،‬ترکیه و گرجستان را به جای امارات‬ ‫انتخاب کرده‌اند‪ .‬از س��وی دیگر از سرگیری مذاکرات‬ ‫میان ایران و امارات نش��ان از این دارد که بهبود روابط‬ ‫میان این دو کشور محتمل است‪.‬‬ ‫مهر‪ -‬آیت‌اهلل س��ید ابراهیم رئیس��ی‪ ،‬محمدجواد‬ ‫حش��متی‪ ،‬معاون حقوق عامه دادستانی کل کشور را‬ ‫به‌عنوان رئیس کل دادگستری استان تهران منصوب‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫روی خط سیاست‬ ‫تحریم وزیر خارجه به معنای شکست در دیپلماسی است‬ ‫اقدامی بی‌تاثیر‬ ‫بر زندگی‬ ‫شهروندان‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬
‫سه‌شنبه‬ ‫تخصیص یک درصد‬ ‫‪ 15‬مرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 4‬ذی‌الحجه ‪1440‬‬ ‫ت ارزش‌افزوده‬ ‫از مالیا ‌‬ ‫‪ 6‬اوت ‪2019‬‬ ‫شماره‬ ‫‪ 1345‬به توسعه شهرک‌های صنعتی‬ ‫پیاپی ‪2663‬‬ ‫قانون به‌دنبال‬ ‫شناسایی شریک جرم‬ ‫رانندگان‬ ‫پیشروی خطوط مترو‬ ‫در نصف جهان‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫کارشناسان بر اهمیت واگذاری ‪ 2‬خودروساز تاکید کردند‬ ‫‹ ‹فرآیندی مهم و زمانبر‬ ‫محس��ن رزم‌خواه از فعاالن صنعت خودرو در پاسخ‬ ‫به این پرس��ش که آیا خصوصی‌سازی به رفع مشکالت‬ ‫صنعت خودرو کمک می‌کن��د یا خیر‪ ،‬گفت‪ :‬برای حل‬ ‫مشکالت صنعت خودرو یک سلسله اقدام‌های ریشه‌ای‬ ‫و س��اختاری باید انجام ش��ود و فقط با شو و تبلیغات‪،‬‬ ‫شاهد اتفاق خاصی در این صنعت نخواهیم بود‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬در ای��ن زمینه چند موضوع اساس��ی‬ ‫مطرح است‪ .‬نخست اینکه باید استراتژی داشته باشیم‪.‬‬ ‫یعنی در قالب اس��تراتژی که ب��رای این صنعت تعریف‬ ‫می‌کنیم‪ ،‬حرکت کنیم و به تحقیق و توس��عه بپردازیم‪.‬‬ ‫دومین مس��ئل ‌ه مالکی��ت صنعت خودرو اس��ت‪ .‬دولتی‬ ‫بودن رانت را به‌دنبال دارد‌‪ ،‬ضمن اینکه پیشرفتی برای‬ ‫این صنعت حاصل نمی‌شود‪ .‬در مقابل با خصوصی‌سازی‬ ‫رقابت ش��کل می‌گیرد و این رویکرد رقابتی‪ ،‬بر کیفیت‬ ‫محصوالت تاثیر می‌گذارد و سبب رفع بحران‌‌های ناشی‬ ‫از رانت‌های دولتی می‌شود‪ .‬سومین موضوع به سیاسی‬ ‫ب��ودن صنعت خودرو برمی‌گردد‪ .‬بای��د ارتباط‌مان را با‬ ‫دنیای خارج بیشتر کرده و با کشورهای صاحب فناوری‬ ‫و صنع��ت روز جهان ارتباط برقرار کنی��م‪ .‬این اتفاق‌ها‬ ‫به‌سرعت رخ‌نمی‌دهد و نیازمند زمان است‪.‬‬ ‫رزم‌خ��واه ب��ا بیان اینک��ه چهارمین مورد‪ ،‬س��اختار‬ ‫داخلی صنعت خودرو کش��ور اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬متاس��فانه‬ ‫س��اختار داخلی صنعت خودرو در کش��ور ما نامتوازن‬ ‫و از لح��اظ هزین��ه و قیمت تمام ش��ده‪ ،‬متورم اس��ت‪.‬‬ ‫چون س��اختار این صنعت انحصاری است‪ ،‬رقابت در آن‬ ‫معنایی ندارد‪ .‬باید این ویژگی انحصارگرایی را از صنعت‬ ‫خودرو دور کنیم تا با رقابت‌پذیری به کیفیتی در سطح‬ ‫بین‌المللی برسد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬در نهایت مش��کلی که متاسفانه تمام‬ ‫بخش‌های اقتصادی و سیاسی کشور را فراگرفته‪ ،‬فساد‬ ‫مال��ی اس��ت‪ ،‬باید با این فس��اد به‌طور ج��دی برخورد‬ ‫خصوصی‌سازی به شـرط‬ ‫سعید مدنی‬ ‫کارشناس صنعت خودرو‬ ‫شهناز صفائی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫رضا رضایی‬ ‫عکس‪ :‬آیدا فریدی‬ ‫اگر خصوصی‌س��ازی با هدف مش��خص توسعه صنعت خودرو انجام شود و‬ ‫به‌ط��ور زیربنایی در این صنعت اتفاق بیفتد‪ ،‬به‌طور قطع در رفع مش��کالت‬ ‫این بخش تاثیرگذار خواهد بود‬ ‫کنیم‪ .‬در بخش خرید و فروش‪ ،‬توزیع‪ ،‬در ش��رکت‌های‬ ‫بازرگانی و در روابط‌خودروس��از و قطعه‌ساز شاهد این‬ ‫فساد هستیم که موجب می‌شود سازندگان محصوالت‬ ‫بی‌کیفیت نفوذ بیشتری داشته باشند‪.‬‬ ‫رزم‌خواه تصریح کرد‪ :‬اگر به این موضوع‌ها در س��طح‬ ‫کالن و به‌ط��ور جدی توجه کرده و براس��اس آنها گام‬ ‫به گام مش��کالت این صنعت را برطرف کنیم‪ ،‬می‌توان‬ ‫امی��دوار بود ای��ن صنعت نجات پیدا کن��د‪ .‬البته تاکید‬ ‫می‌کنم فقط با خصوصی‌سازی مشکالت صنعت خودرو‬ ‫برطرف نمی‌شود و در یک فرآیند زمان‌بر و چند وجهی‬ ‫با یک سلسله اقدام‌ها باید به صنعت خودرو کمک کنیم‬ ‫و آن را از بحران نجات دهیم‪.‬‬ ‫‹ ‹استراتژی داشته‌باشیم‬ ‫رضا رضایی یکی دیگر از کارشناس��ان صنعت خودرو‬ ‫و از پیشکسوتان قطعه‌سازی نیز درباره خصوصی‌سازی‬ ‫در ای��ن صنع��ت گفت‪ :‬اگ��ر خصوصی‌س��ازی با هدف‬ ‫مش��خص توس��عه صنعت خودرو انجام ش��ود و به‌طور‬ ‫زیربنای��ی در ای��ن صنعت اتف��اق بیفت��د‪ ،‬به‌طور قطع‬ ‫در رف��ع مش��کالت ای��ن بخ��ش تاثیرگ��ذار خواه��د‬ ‫بود‪.‬‬ ‫در این راس��تا‪ ،‬نخس��ت باید زیرس��اخت‌ها را فراهم‬ ‫کنی��م‪ .‬بدون هدف و برنامه مش��خص و بدون توجه به‬ ‫نق��اط قوت و ضعف این صنع��ت نمی‌توان این برنامه را‬ ‫با موفقیت پیش برد‪ .‬خصوصی‌سازی یک فرآیند زمانبر‬ ‫اس��ت‪ .‬درحال‌حاض��ر ای��ن رویکرد نه تنه��ا در صنعت‬ ‫خودرو‪ ،‬بلکه در تمام بخش‌ها و صنایع‌ دیگر هم مطرح‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه اف��زود‪ :‬موض��وع مه��م و قابل‪‎‬توجه در‬ ‫حرکت به س��مت خصوصی‌س��ازی این است که بخش‬ ‫‌خصوصی جامع‌الش��رایط بخش دولتی به‌شمار می‌رود‪.‬‬ ‫در این مس��یر دولت باید در سطح کالن بر روند کارها‬ ‫نظارت داشته باشد‪ .‬به‌عنوان نمونه‪ ،‬دولت چین تصمیم‬ ‫گرفته تعداد خودروسازی‌های خود را از ‪ ۵۶‬خودروساز‬ ‫ب��ه ‪ ۱۵‬خودروس��از کاهش دهد زیرا ب��رای این کار در‬ ‫کاهش تولید ‪ 2‬خودروساز بزرگ کشور در ‪4‬ماه نخست سال‬ ‫بررس��ی آمارهای منتشر ش��ده وزارت صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تج��ارت حاک��ی از کاه��ش تولی��د دو‬ ‫خودروس��از بزرگ کشور در ‪ ۴‬ماه نخست امسال‬ ‫در همسنجی با س��ال گذشته است‪ ،‬به‌طوری که‬ ‫ایران‌خودرو ‪۳۵.۴‬درصد افت و سایپا ‪۲۹.۵‬درصد‬ ‫کاهش را ثبت کردند‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایرن��ا‪ ،‬در این مدت‪ ،‬گروه صنعتی‬ ‫ایران‌خ��ودرو موفق ب��ه تولید ‪۱۱۹‬ه��زار و ‪۷۵۸‬‬ ‫خودرو ش��د که ‪۱۱۸‬ه��زار و ‪ ۴۳۷‬خ��ودرو آنها‬ ‫خودروهای س��واری اس��ت‪ .‬تولید سواری در این‬ ‫گروه صنعتی در ‪ ۴‬ماه نخست امسال در مقایسه‬ ‫با مدت مش��ابه سال گذش��ته با افت ‪۳۵‬درصدی‬ ‫همراه شد‪.‬‬ ‫تا پایان تیر ‪ ۸۰۵‬وانت و ‪ ۴۴۴‬کامیونت‪ ،‬کامیون‬ ‫و کشنده از سوی آبی‌پوشان جاده مخصوص تولید‬ ‫ش��د که در همسنجی با س��ال گذشته به ترتیب‬ ‫افت ‪۶۵.۵‬درصدی و ‪۱۱.۲‬درصدی داش��ته است‪.‬‬ ‫در مدت یادش��ده‪ ،‬تولید مینی‌بوس‪ ،‬میدل‌باس و‬ ‫اتوبوس در ایران‌خودرو با ثبت رشد ‪۳۸.۵‬درصدی‬ ‫واردات‬ ‫هیبرید‬ ‫سرآغاز تولید‬ ‫برقی‌ها‬ ‫به ‪ ۷۲‬خودرو رسید‪ ،‬اما عدد صفر در مقابل تولید‬ ‫ون از سوی این گروه صنعتی ثبت شد‪.‬‬ ‫ب��ر پای��ه آماره��ای وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت‪ ،‬نارنجی‌پوش��ان ج��اده مخصوص تا پایان‬ ‫تی��ر ‪۱۳۴‬هزار و ‪ ۷۹۲‬خ��ودرو انواع خودرو تولید‬ ‫کردند ک��ه ‪۱۱۹‬هزار و ‪ ۵۲۳‬آنه��ا را خودروهای‬ ‫سواری تشکیل می‌داد‪.‬‬ ‫تولید س��واری در این مدت‪ ،‬افت ‪۳۲.۵‬درصدی‬ ‫در مقایسه با سال گذشته ثبت کرد‪ .‬با این حال‪،‬‬ ‫تولید وانت در این گروه خودروسازی افزایشی بود‬ ‫و با ثبت رش��د ‪۲۱.۷‬درصدی در مقایس��ه با سال‬ ‫گذشته به ‪۱۵‬هزار و خودرو رسید‪.‬‬ ‫تولی��د فق��ط ‪ ۴‬ون (اف��ت ‪۸۲.۶‬درص��دی در‬ ‫همس��نجی با س��ال گذش��ته)‌و ‪ ۱۰۲‬کامیونت‪،‬‬ ‫کامی��ون و کش��نده(افت ‪ ۹۳.۷‬درص��دی در‬ ‫همسنجی با سال گذشته) از دیگر آمارهای قابل‬ ‫توجه تا پایان تیر امسال در سایپا است‪ ،‬اما تولید‬ ‫مینی‌بوس‪ ،‬میدل‌ب��اس و اتوبوس در این گروه تا‬ ‫این موقع از سال همچنان صفر است‪.‬‬ ‫س��طح کالن برنامه‌ری��زی کرده و با هدف مش��خصی‬ ‫پیش می‌رود‪ .‬برنام ‌ه دیگری که این غول خودرو‌س��ازی‬ ‫دارد ای��ن اس��ت که در مدت ‪ ۵‬س��ال تولید ‪۴‬درصدی‬ ‫خودروه��ای برق��ی خ��ود را ب��ه ‪۲۵‬درصد برس��اند؛ از‬ ‫ای��ن‌رو برنامه‌ریزی کرده و به خودروس��ازان خود اعالم‬ ‫ک��رده ک��ه ‪۵۰‬درصد قیمت خ��ودرو برق��ی را خریدار‬ ‫بپ��ردازد و ‪۵۰‬درصد باقیمانده را دول��ت بدون بهره به‬ ‫خری��دار پرداخت کند‪ .‬تمام ای��ن تصمیم‌ها برگرفته از‬ ‫برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌‌گذاری‌های کالن در این کشور‬ ‫است‪ .‬در چین بدون برنامه و مطالعه کارشناسانه کاری‬ ‫انجام نمی‌شود‪ .‬در سطح سازمانی‪ ،‬معاونت خودرو دارد‬ ‫و با همین رویکردی که در پیش گرفته در مدت ‪۲۰‬سال‬ ‫توانسته تیراژ تولید خود را به ‪۲۲‬میلیون خودرو در سال‬ ‫برساند‪.‬‬ ‫رضایی با بیان اینکه ما نیز در صنعت خودرو کش��ور‬ ‫باید در گام نخس��ت زیرساخت‌ها را فراهم کنیم‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫پ��س از تامین زیرس��اخت‌ها‪ ،‬در ادامه بای��د قوانین را‬ ‫بازنگ��ری و اصالح کنیم‪ .‬سیاس��ت‌های تش��ویقی برای‬ ‫خودروس��از‪ ،‬قطعه‌س��از و مصرف‌کننده داشته باشیم و‬ ‫تمام اینها یعنی دولت سیاس��ت‌گذاری کالن را برعهده‬ ‫بگیرد و بخش خصوصی نیز در مرحله اجرا ایفای نقش‬ ‫کند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬زمان��ی ک��ه تصمیم گرفتیم در مس��یر‬ ‫خصوصی‌س��ازی گام برداریم باید با برنامه پیش برویم‪،‬‬ ‫اهداف مش��خصی داش��ته باش��یم و برنامه‌‌ریزی کنیم‬ ‫چراکه داشتن برنامه جزء بسیار مهمی برای رسیدن به‬ ‫موفقیت است‪ .‬عالوه‌بر اینها در کنار اقدام‌هایی که باید‬ ‫انجام‌دهیم باید شفاف‌س��ازی و روشنگری کنیم تا در‬ ‫هر مرحله گام‌هایی که برمی‌داریم مشخص و در مسیر‬ ‫موفقیت باشد‪.‬‬ ‫رضای��ی در ادام��ه اظهار کرد‪ :‬البته خصوصی‌س��ازی‬ ‫زمان می‌خواهد و باید در عین حال که اهداف بلندمدت‬ ‫داری��م‪ ،‬در دوره‌های زمانی مش��خص اهداف خاصی را‬ ‫برای هر دوره تعریف و تالش کنیم براساس این برنامه‬ ‫ب��ه اهداف دس��ت یابیم‪ .‬به‌عنوان مث��ال‪ ،‬بدانیم پس از‬ ‫یک س��ال ک��دام هدف ما و چگونه باید محقق ش��ود و‬ ‫می��زان تحقق یافتن آن هدف را در همان مقطع زمانی‬ ‫پیگیری کنیم‪.‬‬ ‫رضایی در پایان با بیان اینکه بحث فناوری و داش��تن‬ ‫دان��ش روز هم مهم اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬ب��رای توجه به تمام‬ ‫مواردی که مطرح ش��د باید نقش��ه راه داش��ته باشیم؛‬ ‫یعنی از اس��تراتژی مصوب و مش��خصی پیروی کنیم‪.‬‬ ‫هر س��ال رهبر معظم انقالب ش��عارهایی خوبی را برای‬ ‫نام‌گذاری سال انتخاب‌می‌کنند که در ذات خود خوب‬ ‫است اما این شعارها در جایی کارآیی دارد که به شعور‬ ‫تبدیل ش��ود‪ .‬صنعت خودرو‪ ،‬صنعت پیچیده‌ای است و‬ ‫نیاز به اف��رادی خالق با جهان‌بینی و توان دسترس��ی‬ ‫به فن��اوری و دان��ش روز دارد؛ بنابرای��ن مدیریت این‬ ‫صنعت باید با بررس��ی‌های دقیق و کارشناسانه به افراد‬ ‫شایس��ته‌ و کاردان سپرده شود‪ .‬در نهایت اینکه ابزارکار‬ ‫بخش خصوصی باید فراهم باش��د و دس��ت من بخش‬ ‫خصوص��ی را باز بگذارند‪ .‬وقتی دس��ت من را ببندند و‬ ‫به آب بیندازند که نمی‌توانم ش��نا کن��م‪ .‬با تمام اینها‪،‬‬ ‫معتقدم با در اختیار داش��تن دان��ش و فناوری فرصت‬ ‫داریم و می‌توانیم موفق شویم‪.‬‬ ‫صنعت خودرو‪،‬‬ ‫صنعت‌پیچیده‌ای‬ ‫است و نیاز به‬ ‫افرادی خالق‬ ‫با جهان‌بینی و‬ ‫توان دسترسی‬ ‫به فناوری و‬ ‫دانش روز‬ ‫دارد؛ بنابراین‬ ‫مدیریت این‬ ‫صنعت باید با‬ ‫بررسی‌های‬ ‫دقیق و‬ ‫کارشناسانه به‬ ‫افراد شایست ‌ه و‬ ‫کاردان سپرده‬ ‫شود‬ ‫‹ ‹سخن‌پایانی‬ ‫در ی��ک ن��گاه کالن و ف��را موضوع��ی‪ ،‬نه‌تنه��ا برای‬ ‫خصوصی‌س��ازی در صنعت خ��ودرو‪ ،‬بلک��ه در تمامی‬ ‫بخش‌ها و برای تمام تغییراتی که از س��طوح کوچک تا‬ ‫بزرگ به‌دنبال انجام آن هس��تیم و به باور کارشناس��ان‬ ‫راهکاری برای حل یک مش��کل یا رفع یک مانع است‪،‬‬ ‫آنچه بیشتر خودنمایی و مسیر حرکت را شفاف می‌کند‪،‬‬ ‫پژوهش و مطالعه کارشناسانه و برنامه‌ریزی شده است‪.‬‬ ‫این یک اصل اساس��ی اس��ت که همیشه و همه جا‬ ‫کارب��رد دارد‪ .‬عالوه‌بر این‪ ،‬برای حل یک مش��کل باید‬ ‫راهکارهایی چندجانبه را مدنظر قرا داد‪.‬‬ ‫بنابر آنچه کارشناس��ان صنعت خودرو مطرح کردند‬ ‫و م��ا بخش‌هایی از آنه��ا را در این گ��زارش آورده‌ایم‪،‬‬ ‫مش��کالت این صنعت فقط با خصوصی‌س��ازی برطرف‬ ‫نخواهد ش��د و الزمه کمک ب��ه این صنعت برای خروج‬ ‫از وضعیت بحرانی کنونی‪ ،‬همه‌جانبه‌نگری اس��ت‪ .‬البته‬ ‫که خصوصی‌س��ازی یک راه��کار قابل‌قبول برای کمک‬ ‫س��اختاری به صنعت خودرو کش��ور اس��ت اما برطرف‬ ‫کننده تمام مشکالت این صنعت نیست‪.‬‬ ‫محسن رزم‌خواه‬ ‫فقط با‬ ‫خصوصی‌سازی‬ ‫مشکالت صنعت‬ ‫خودرو برطرف‬ ‫نمی‌شود و در یک‬ ‫فرآیند زمانبر و‬ ‫چند وجهی با یک‬ ‫سلسله اقدام‌ها‬ ‫می‌توانیم به‬ ‫صنعت خودرو‬ ‫کمک کنیم و آن‬ ‫را از بحران نجات‬ ‫دهیم‬ ‫عرضه محصوالت جدید ایرانول با باالترین سطح کیفی به بازار‬ ‫مدیرروابط عمومی وتبلیغات ش��رکت نفت‬ ‫ایرانول از تولید و عرضه گس��ترده محصوالت‬ ‫جدی��د ایرانول ب��ا باالترین س��طح کیفی روز‬ ‫جهان از هفته جاری به بازار خبر داد‪.‬‬ ‫به‌گ��زارش‬ ‫‌ ‪ ،‬عل��ی غیاثی��ان اف��زود‪:‬‬ ‫به‌دنب��ال کمبود محصوالت جدی��د ایرانول و‬ ‫درخواست مش��تریان عمده عرضه محصوالت‬ ‫ایرانول با س��طح کیفی باال شامل روغن موتور‬ ‫سوپر رونیا با سطح کیفی ‪ SN‬و گرید ‪W30‬‬ ‫‪ 5‬و با تاییدیه رنو فرانس��ه‪ ،‬روغن موتور سوپر‬ ‫رونیا مخصوص خودروهای هیبریدی با سطح‬ ‫کیف��ی ‪ SN‬و گری��د ‪ ،0 W20‬روغ��ن موتور‬ ‫س��وپر روی��ال با س��طح کیف��ی ‪ SM‬و گرید‬ ‫‪ ،W405‬روغن موتور تترا با س��طح کیفی ‪SL‬‬ ‫(نخس��تین روغن موتور پایه گیاه��ی ایران)‪،‬‬ ‫روغ��ن موتور ریس��ینگ با س��طح کیفی ‪،SL‬‬ ‫روغ��ن موت��ور ‪ 12000‬با س��طح کیفی ‪ SJ‬و‬ ‫روغن موتورسیکلت ویژه موتورهای چهارزمانه‬ ‫با نام «موتورو» با تاییدیه ‪ JASO MA‬ژاپن‬ ‫به بازار عرضه شد‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکید بر اینکه هدف م��ا در ایرانول‬ ‫تولی��د محصوالتی روزآمد و ب��ا فناوری باال و‬ ‫قاب��ل رقابت از لحاظ کیفی��ت در حد و اندازه‬ ‫بازاره��ای جهان��ی اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬ب��ا توجه به‬ ‫تغیی��رات فناوری در تولی��د خودروها و وجود‬ ‫خودروهای روز جه��ان در ایران نیاز به تولید‬ ‫روغ��ن موتورهایی ب��ا کیفیت م��ورد نیاز این‬ ‫خودروها که با فناوری‌ه��ای جدید همخوانی‬ ‫داشته باش��د‪ ،‬احساس می‌ش��د که توانستیم‬ ‫در ش��رکت نفت ایرانول این نیازها را به‌خوبی‬ ‫تشخیص داده و نس��بت به تهیه فرموالسیون‬ ‫این روغن‌ها با انجام پژوهش‌های گس��ترده و‬ ‫تحقی��ق روی تولید روانکاره��ای با کیفیت و‬ ‫فناوری باال در راس��تای رفع نیاز کشور اقدام‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫غیاثیان با اش��اره به سال رونق تولید‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫خوشبختانه پس از ‪ 20‬سال تعمیرات اساسی‬ ‫پاالیشگاه روغن‌س��ازی آبادان پس از ‪ 2‬ماه با‬ ‫یادداشت‬ ‫این روزها در بیش��تر‌بخش‌هایی که به‌نوعی مدیریت‬ ‫دولتی حاکم شده‪ ،‬یکی از راهکارها برای حل مشکالت‬ ‫و رف��ع موانع در مس��یر حرکت و پیش��رفت اقتصادی‬ ‫کش��ور‪ ‌،‬خصوصی‌‌سازی اس��ت‪ .‬این رویکرد در صنعت‬ ‫خ��ودرو به‌عن��وان یک صنع��ت دولتی ک��ه تحت‌تاثیر‬ ‫تحریم‌ها و ش��رایط خاص داخلی دچار بحران‌ شده نیز‬ ‫مطرح است‪.‬‬ ‫از یک سو صنعت خودرو یک صنعت پیچیده به‌شمار‬ ‫می‌رود و از سوی دیگر‪ ،‬خصوصی‌سازی دارای سازکاری‬ ‫خ��اص ب��ا جنبه‌ه��ای گوناگ��ون در س��طوح مختلف‬ ‫س��اختاری و سازمانی اس��ت و به‌راحتی محقق نخواهد‬ ‫ش��د‪ .‬با تمام این اح��وال می‌‌توان پی��ش از گام نهادن‬ ‫در این مس��یر ب��ا مطالعات کارشناس��انه دقیق و بدون‬ ‫جهت‌گیری‪ ،‬چش��م‌‌انداز کلی و مش��خص از آن ترسیم‬ ‫کرد و در نهایت به این نتیجه رسید که این امر کمکی‬ ‫به صنعت بحران‌زده خودرو در کشور ما می‌کند یا خیر‬ ‫و اگر پاس��خ مثبت است با چه ش��رایطی این امر مفید‬ ‫و ثمربخ��ش خواهد ب��ود و موفقیت ای��ن صنعت را در‬ ‫بلندمدت تضمین می‌کند‪.‬‬ ‫به‌دلی��ل اهمیت خصوصی‌س��ازی‪ ،‬موضوع از س��وی‬ ‫فعاالن صنعت خودرو بارها مطرح و دنبال ش��ده است؛‬ ‫به‌ط��وری که مازی��ار بیگل��و‪ ،‬دبیر انجمن س��ازندگان‬ ‫قطع��ات و مجموعه‌ه��ای خودروی��ی عن��وان می‌کند‪،‬‬ ‫خصوصی‌س��ازی در کش��ور ما کارنامه چندان مناسب‬ ‫و قابل‌قبول��ی ن��دارد و صنای��ع واگذار ش��ده به بخش‬ ‫خصوصی‌ در بیشتر واحدهای خود با بحران‌هایی رو‌به‌رو‬ ‫شده‌اند و اگر قرار است خصوصی‌سازی به این شکل در‬ ‫صنعت خودرو دنبال ش��ود‪ ،‬انجمن با آن مخالف است‪.‬‬ ‫خصوصی‌سازی یک راهکار مناسب برای حل مشکالت‬ ‫صنعت خودرو اس��ت البته در صورت��ی که این صنعت‬ ‫به اهلش واگذار ش��ود و ارزش ریال��ی آن مورد ارزیابی‬ ‫دوباره قرار بگیرد‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫موفقیت انجام ش��د که انتظار می‌رود ظرفیت‬ ‫تولید این پاالیشگاه افزایش یابد‪.‬‬ ‫مدیررواب��ط عموم��ی و تبلیغ��ات ش��رکت‬ ‫نف��ت ایران��ول‪ ،‬تصریح ک��رد‪ :‬به‌منظور کمک‬ ‫ب��ه مصرف‌کنندگان در انتخ��اب روغن موتور‬ ‫مناس��ب خ��ودروی خود ب��رای نخس��تین‌‌بار‬ ‫رب��ات انتخ��اب روغ��ن موت��ور ب��ه نش��انی‬ ‫‪ telegram.me/roghanyabbot‬را‬ ‫راه‌اندازی کردیم‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬در ‪ ۴‬ماه نخست سال جاری‬ ‫ش��رکت نفت ایرانول بی��ش از ‪ 9‬هزار میلیارد‬ ‫ریال فروش داش��ته که نس��بت به س��ال قبل‬ ‫حدود ‪ 90‬درصد رشد دارد‪.‬‬ ‫غیاثیان شفاف‌سازی و حذف واسطه‌ها را از‬ ‫برنامه‌های این ش��رکت دانست و گفت‪ :‬برای‬ ‫نخستین‌بار سامانه شناسایی تامین‌کنندگان و‬ ‫پیمانکاران شرکت نفت ایرانول راه‌اندازی شده‬ ‫اس��ت و متقاضیان می‌توانند به نشانی‪www.‬‬ ‫‪ iranol.ir‬مراجعه کنند‪.‬‬ ‫واردات خودرو به‌دلیل مشکالتی که در وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت و نیز محدودیت‌های‬ ‫ارزی به‌وج��ود آم��د ب��ه یکب��اره ممن��وع‬ ‫شد‪.‬‬ ‫جلوگی��ری از واردات خ��ودرو س��بب ش��د‬ ‫قیم��ت خودرو به‌وی��ژه خودروهای خارجی که‬ ‫بیش��تر آنها لوکس بودند‪ ،‬افزای��ش یافته و این‬ ‫رویک��رد بر ن��رخ خودروهای داخل��ی هم تاثیر‬ ‫بگذارد‪.‬‬ ‫به هر ترتیب مجموع مش��کالت ایجاد ش��ده‬ ‫ناش��ی از ممنوعی��ت واردات خ��ودرو‪ ،‬اعم��ال‬ ‫تحریم‌ه��ای ظالمان��ه علی��ه صنع��ت خودرو‬ ‫ای��ران از س��وی امری��کا‪ ،‬ت��رک ش��رکت‌های‬ ‫اروپای��ی و ش��ریکان خودروس��ازان هم��ه و‬ ‫همه سبب ش��د بازار دچار آش��فتگی و التهاب‬ ‫شود‪.‬‬ ‫ب��ه نظر می‌رس��د در چنین ش��رایطی اینکه‬ ‫نمایندگان مجلس شورای اسالمی در مصوبه‌ای‬ ‫با عنوان «طرح ساماندهی بازار خودرو»‪ ،‬تعیین‬ ‫کردن��د واردات خودروه��ای س��واری هیبرید‬ ‫و برق��ی تا زم��ان تولید آنها در داخل کش��ور از‬ ‫پرداخت حقوق ورودی معاف هس��تند ش��اید‬ ‫ش��روع یک حرکت مناس��ب بوده و ثمره خوبی‬ ‫برای بازار و صنعت خودرو به‌دنبال داشته باشد‪.‬‬ ‫به‌هرح��ال خودروه��ای هیبرید مش��کالت‬ ‫زیست‌محیطی و آلودگی هوا را ندارند و در حال‬ ‫حاضر کش��ورهای جهان به س��مت و سوی این‬ ‫خودروه��ا حرکت کرده‌اند و در این مس��یر راه‬ ‫طوالنی در پیش است‪.‬‬ ‫از آنجایی که صنعت خودرو جهان به س��مت‬ ‫تولید خودروه��ای هیبریدی رفته‌ ما هم باید با‬ ‫واردات این موضوع را در صنعت خودرو کش��ور‬ ‫کلید بزنیم تا از قافله عقب نمانیم‪.‬‬ ‫به ه��ر ترتی��ب ممکن اس��ت بح��ث مطرح‬ ‫ش��دن واردات خودروه��ای هیبرید باب فتحی‬ ‫ش��روع دوباره واردات خ��ودرو و رفع ممنوعیت‬ ‫ثبت‌سفارش خودرو باشد‪.‬‬ ‫ام��ا نباید این موضوع نیز نادیده گرفته ش��ود‬ ‫که مش��کالت ارزی نیز به قوت خود باقی است‬ ‫و به‌احتم��ال زیاد مجلس نیز در این‌باره در حال‬ ‫رایزنی است‪.‬‬ ‫در نهای��ت واردات خ��ودرو باید آزاد ش��ود و‬ ‫مشکالت ارزی را باید به‌گونه‌ای دیگر حل کرد‪.‬‬ ‫پیش‌تر هم مطرح ش��ده بود که این مسئله باید‬ ‫بدون انتقال ارز باشد‪.‬‬ ‫افراد بس��یاری خارج از کش��ور س��رمایه‌دار‬ ‫هس��تند و می‌توانند به واردات خودرو نیز کمک‬ ‫کنند و با توجه به شرایط فعلی خودرو در کشور‬ ‫حاش��یه س��ود خوبی برای آنها به همراه خواهد‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫اگر این امر محقق ش��ود تالط��م بازار خودرو‬ ‫ت��ا حدودی فروکش می‌کن��د‪ .‬البته باید مراقب‬ ‫بود روند انتقال ارز از داخل نباش��د که ما را دچار‬ ‫مش��کل کند و با ارز‌های سرمایه‌گذاران خارج از‬ ‫کش��ور و منش��ا آن خارج از کشور باشد‪ .‬در غیر‬ ‫این صورت هزینه ارزی س��نگینی را برای کشور‬ ‫به همراه دارد و در این ش��رایط چنین هزینه‌ای‬ ‫را نمی‌توان تامین ک��رد‪ .‬باید باور کنیم واردات‬ ‫خودروه��ای هیبرید فضای خودروس��ازی‌ها را‬ ‫بهبود می‌بخش��د و به روزآمدی صنعت خودرو‬ ‫کمک می‌کند‪.‬‬ ‫اگرچه حرکت به س��وی تولی��د خودروهای‬ ‫برق��ی زمانبر اس��ت اما ت��ا زمانی ک��ه نتوانیم‬ ‫این خودروه��ا را در ایران تولی��د کنیم واردات‬ ‫خودروها ادامه خواهد داش��ت‪ .‬البته نباید از این‬ ‫نکته غافل ش��د که واردات خودروهای هیبرید‬ ‫باید با هدف تولید باشد‪.‬‬ ‫بای��د با ش��رکت‌های معتبر خارج��ی تولید‬ ‫خودروه��ای برقی همکاری کنیم ت��ا بتوانیم با‬ ‫یک سازماندهی این خودروها را وارد کرده و در‬ ‫آینده برای تولید این خودروها مذاکره کنیم‪.‬‬ ‫اگر بتوانیم واردات خودرو را به ساخت داخل‬ ‫گره بزنیم برگ برنده‌ای در دست ما خواهد بود‪.‬‬ ‫ام��ا این موضوع به ش��رطی انجام می‌ش��ود‬ ‫ک��ه در قراردادها دیده ش��ده و در ای��ن زمینه‬ ‫آینده‌نگری‌شود‪.‬‬ ‫ضم��ن آنک��ه واردات این خودروه��ا نباید به‬ ‫ش��کل پراکنده باش��د که در بحث خدمات پس‬ ‫از فروش آنها دچار مشکل شویم‪.‬‬ ‫در این‌ب��اره بای��د یک ی��ا دو ش��رکت معتبر‬ ‫انتخ��اب و مجوز واردات برای آنها صادر ش��ود و‬ ‫این ش��رط هم باید مدنظر قرار بگیرد که ساخت‬ ‫داخ��ل ای��ن خودروه��ا در ایران نی��ز پیگیری‬ ‫شود‪.‬‬
‫‪4‬‬ ‫سه‌شنبه‬ ‫‪ 15‬مرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 4‬ذی‌الحجه ‪1440‬‬ ‫‪ 6‬اوت ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1345‬‬ ‫پیاپی ‪2663‬‬ ‫صنعت‬ ‫تجارت‬ ‫روی خط خبر‬ ‫ضرورت اختصاص‬ ‫‪۵‬درصد از ارزش کاالها‬ ‫به صنعت بسته‌بندی‬ ‫عضو هیات‌رئیس��ه کمیسیون صنایع و معادن‬ ‫مجلس شورای اسالمی گفت‪ :‬در صورتی که هر‬ ‫تولیدکننده ‪۵‬درصد از ارزش کاالی تولیدی خود‬ ‫را برای ارتقای صنعت بس��ته‌بندی استفاده کند‬ ‫در آینده می‌تواند س��ود فراوانی به‌دس��ت آورد‪.‬‬ ‫س��یدجواد حسینی‌کیا در گفت‌وگو با خانه ملت‬ ‫ی عنوان کرد‪:‬‬ ‫درباره وضعیت صنعت بس��ته‌بند ‌‬ ‫بسته‌بندی و بازاریابی جهانی یکی از اصلی‌ترین‬ ‫موانع پیش‌روی صادرات در ایران اس��ت‪ ،‬ذائقه‬ ‫مشتری به‌درستی تشخیص داده نشده در نتیجه‬ ‫محصوالت تولیدی متناس��ب با نیاز و خواس��ته‬ ‫متقاضیان تولید نمی‌ش��ود‪ .‬نماینده مردم سنقر‬ ‫در مجلس ش��ورای اس�لامی افزود‪ :‬بس��یاری از‬ ‫محص��والت ایرانی مانند زعفران‪ ،‬پس��ته‪ ،‬نخود‪،‬‬ ‫تخم��ه آفتابگ��ردان و‪ ...‬جزو بهتری��ن برندها در‬ ‫دنیا هس��تند اما به دلیل ضعف کشور در صنعت‬ ‫بس��ته‌بندی‪ ،‬ای��ن محص��والت نمی‌توانن��د در‬ ‫بازارهای جهانی حرفی برای گفتن داشته باشند‪،‬‬ ‫در این شرایط محصوالت ایرانی به سایر کشورها‬ ‫صادر ش��ده و در کشور مقصد پس از بسته‌بندی‬ ‫مناس��ب با قیمت‌های بس��یار ب��اال در بازارهای‬ ‫جهانی عرضه و ارزش‌افزوده سهم سایر کشورها‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬وی اظهار کرد‪ :‬اگرچ��ه درحال‌حاضر‬ ‫گام‌های��ی برای توس��عه صنعت بس��ته‌بندی در‬ ‫کش��ور برداشته ش��ده اس��ت اما کافی نیست و‬ ‫بای��د با تخصی��ص اعتبارات مناس��ب و واردات‬ ‫ماش��ین‌آالت و دس��تگاه‌های‌روزآم��د‪ ،‬زمین��ه‬ ‫ارتق��ای فرآیند بس��ته‌بندی را فراهم کرد‪ .‬عضو‬ ‫هیات‌رئیس��ه کمیسیون صنایع و معادن مجلس‬ ‫شورای اسالمی اضافه کرد‪ :‬وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت باید با تخصیص اعتبارت مناسب راه را‬ ‫برای ارتقا و پیش��رفت صنعت بسته‌بندی هموار‬ ‫کند‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬در صورتی که هر تولیدکننده‬ ‫‪۵‬درص��د از ارزش کاالی تولی��دی خود را برای‬ ‫ارتق��ای صنع��ت بس��ته‌بندی مص��رف کند در‬ ‫آینده می‌تواند س��ودهای فراوان ب ‌ه دست آورد‪.‬‬ ‫حس��ینی‌کیا تصریح کرد‪ :‬عده‌ای تصور می‌کنند‬ ‫هزینه برای بهبود صنعت بسته‌بندی و تبلیغات‬ ‫اضافی اس��ت حال آنکه این موارد سرمایه‌گذاری‬ ‫اس��ت و می‌تواند ارزش‌افزوده چند برابری برای‬ ‫کشور به ارمغان آورد‪.‬‬ ‫توسعه بنگاه‌های‬ ‫اقتصادی کوچک در گرو‬ ‫بازاریابی بین‌المللی‬ ‫عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای‬ ‫اس�لامی معتقد اس��ت‪ ،‬عرضه محصوالت به بازار‬ ‫یکی از مش��کالتی اس��ت که بنگاه‌های اقتصادی‬ ‫کوچک و متوسط با آن دست‌وپنجه نرم می‌کنند‬ ‫و بازاریاب��ی بین‌الملل��ی تنها راه‌حل این مش��کل‬ ‫است‪ .‬رمضانعلی س��بحانی‌فر در گفت‌وگو با خانه‬ ‫ملت درباره وضعیت بنگاه‌های اقتصادی کوچک‬ ‫و متوسط‪ ،‬گفت‪ :‬درحال‌حاضر کمبود سرمایه در‬ ‫گردش به معضلی برای این بنگاه‌ها تبدیل ش��ده‬ ‫که برای رفع آن باید به دنبال تخصیص تسهیالت‬ ‫بانکی بود‪ .‬نماینده مردم س��بزوار‪ ،‬جغتای‪ ،‬جوین‬ ‫و خوش��اب در مجلس ش��ورای اس�لامی افزود‪:‬‬ ‫بنگاه‌ه��ای کوچک و متوس��ط اقتص��ادی باید به‌‬ ‫شکل خوشه‌های صنعتی فعالیت کنند تا بتوانند‬ ‫اثرگذاری مناسبی در افزایش ارزش‌افزوده و تولید‬ ‫ناخالص ملی داشته باش��ند حال آنکه در شرایط‬ ‫فعلی ای��ن بنگاه‌ها عملکرد خوش��ه‌ای ندارند در‬ ‫نتیجه فعالیت‌ش��ان ب��ه صورت پراکنده اس��ت‪.‬‬ ‫س��بحانی‌فر با بیان اینکه درحال‌حاضر بنگاه‌های‬ ‫اقتصادی کوچک و متوسط در بازاریابی با مشکل‬ ‫روبه‌رو هس��تند‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬عرضه محصوالت به‬ ‫بازار یکی از مش��کالتی است که این واحدها با آن‬ ‫دس��ت‌وپنجه نرم می‌کنند در نتیجه منابع مالی‬ ‫الزم ب��رای جذب بازارهای ه��دف را ندارند‪ .‬عضو‬ ‫کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی‬ ‫بیان کرد‪ :‬اشتغالزایی در بنگاه‌های کوچک نسبت‬ ‫به بنگاه‌های ب��زرگ به س��رمایه‌گذاری کمتری‬ ‫نیاز دارد‪ .‬از س��وی دیگر‪ ،‬در صورتی که بنگاه‌های‬ ‫کوچک به ش��کل خوشه‌ای عمل کنند‪ ،‬می‌توانند‬ ‫در جای��گاه بنگاه‌ه��ای بزرگ نی��ز نقش‌آفرینی‬ ‫کنند‪ .‬عضو کمیس��یون صنای��ع و معادن مجلس‬ ‫شورای اس�لامی اضافه کرد‪ :‬در شرایط اقتصادی‬ ‫نامناسب کشور بیش��ترین آسیب متوجه صنایع‬ ‫کوچک و متوس��ط می‌ش��ود‪ .‬به‌عنوان مثال‪ ،‬نرخ‬ ‫تس��هیالت‪ ،‬افزایش هزینه مواد اولیه‪ ،‬استفاده از‬ ‫منابع ارزی و‪ ...‬بیشترین آسیب را برای بنگاه‌های‬ ‫اقتصادی کوچک ایجاد می‌کند‪ .‬سبحانی‌فر ادامه‬ ‫داد‪ :‬تامین مواد اولیه مورد نیاز واحدهای صنعتی‬ ‫کوچک و متوس��ط(‪)SME‬ها یکی از اصلی‌ترین‬ ‫موضوع‌هایی است که باید جزو اولویت‌های کشور‬ ‫باش��د چراکه با س��رمایه‌گذاری اندک در این در‬ ‫واحدها به‌راحتی می‌توان اشتغال ایجاد کرد‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت خبر داد‌‬ ‫ت ارزش‌افزوده به توسعه شهرک‌های صنعتی‬ ‫تخصیص یک درصد از مالیا ‌‬ ‫گروه صنعت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫محسن صالحی‌نیا‬ ‫از برنامه‌های‬ ‫اصلی وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت این است‬ ‫که واحدهای‬ ‫راکد و غیرفعال‬ ‫دوباره به چرخه‬ ‫تولید بازگردند‬ ‫معاون وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت و مدیرعامل‬ ‫س��ازمان صنایع کوچک و ش��هرک‌های صنعتی ایران‪،‬‬ ‫توس��عه زیرس��اخت‌های ش��هرک‌های صنعتی را یکی‬ ‫از اولویت‌ه��ای ای��ن وزارتخان��ه اعالم ک��رد و گفت‪ :‬با‬ ‫همکاری مجلس ش��ورای اسالمی قرار است یک درصد‬ ‫از مالیات‌ه��ای ارزش‌افزوده ک��ه از واحدهای تولیدی‬ ‫گرفت��ه می‌ش��ود‪ ،‬در زمینه توس��عه زیرس��اخت‌های‬ ‫شهرک‌های صنعتی‪ ،‬هزینه شود‪.‬‬ ‫به گزارش ش��اتا‪ ،‬محس��ن صالحی‌نیا در آیین تودیع‬ ‫و معارف��ه مدیرعام��ل ش��رکت ش��هرک‌های صنعتی‬ ‫سیستان‌وبلوچس��تان با بیان اینکه توسعه زیرساخت‌ها‬ ‫در شهرک‌های صنعتی کش��ور مدنظر است‪ ،‬گفت‪ :‬در‬ ‫این مرحله وظیفه بررسی همه‌جانبه درباره شهرک‌ها و‬ ‫اولویت‌بخشی جذب منابع و اعتبارات است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬قرار اس��ت‌با همکاری مجلس شورای‬ ‫اس�لامی یک درص��د از مالیات‌ه��ای ارزش‌افزوده که‬ ‫از واحده��ای تولی��دی گرفت��ه می‌ش��ود‪ ،‬در زمین��ه‬ ‫ی هزینه‬ ‫توس��عه زیرس��اخت‌های ش��هرک‌های صنعت ‌‬ ‫ش��ود که با جمع س��ایر منابع دیگر می‌توان مشکالت‬ ‫زیر‌س��اخت‌ها در این حوزه را حل کرد‪ .‬او با بیان اینکه‬ ‫از برنامه‌های اصلی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت این‬ ‫اس��ت که واحدهای راکد و غیرفع��ال دوباره به چرخه‬ ‫تولید بازگردند‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬بحث توس��عه بس��تگی به‬ ‫خوشه‌های صنعتی در س��ازمان صنایع کوچک دارد و‬ ‫این خوش��ه‌های الگو و به واحدهای تولیدی کوچک از‬ ‫نظر صادرات و به‌سازی فعالیت‌شان و‪ ...‬کمک می‌کند‪.‬‬ ‫علیرضا ن��ورا‪ ،‬معاون اقتصادی اس��تاندار سیس��تان‬ ‫و بلوچس��تان نیز گفت‪ :‬این اس��تان با وجود ش��رایط‬ ‫منحصربه‌فرد و راه‌های دسترس��ی به آب‌های آزاد‪ ،‬در‬ ‫زمینه صنعتی به دلیل نبود فرهنگ سرمایه‌گذاری در‬ ‫بخش صنعت توس��عه نیافته و شاخص‌های صنعتی ما‬ ‫در مقایسه با کشور بسیار پایین است‪ .‬وی با بیان اینکه‬ ‫سیستان‌وبلوچستان در سال‌های گذشته بیش از پیش‬ ‫از سوی مسئوالن نظام مورد توجه قرار گرفته‪ ،‬تصریح‬ ‫کرد‪ :‬عملیات توسعه زیرساخت‌هایی مانند راه‪ ،‬راه‌آهن‪،‬‬ ‫گاز و‪ ...‬در حال انجام اس��ت که اینها نیز خود به نوعی‬ ‫زیرس��اخت صنعت اس��ت‪ .‬وی وجود مع��ادن غنی در‬ ‫سیستان‌وبلوچستان را عامل و زمینه‌ساز توسعه استان‬ ‫معاون��ت طرح و برنامه وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت گفت‪:‬‬ ‫متوسط زمان صدور مجوز از سوی وزارتخانه حدود ‪ ۴‬روز است‪.‬‬ ‫به گزارش ش��اتا‪ ،‬س��عید زرندی درباره موضوع موانع تولید‬ ‫گف��ت‪ :‬البته برخی مجوزها منوط به گرفتن موافقت نهادهایی‬ ‫مانند محیط‌زیس��ت اس��ت ک��ه کمی صدور مج��وز را زمان‌بر‬ ‫می‌کن��د‪ .‬وی گفت‪ :‬برای صدور جواز تاس��یس برخی واحدها‬ ‫که مواد اولیه آن نفت و پتروشیمی است باید نهاد‌های مسئول‬ ‫با همکاری مجلس ش��ورای اس�لامی قرار اس��ت یک درصد از مالیات‌های‬ ‫ارزش‌اف��زوده که از واحدهای تولیدی گرفته می‌ش��ود‪ ،‬در زمینه توس��عه‬ ‫ت شهرک‌های صنعتی‪ ،‬هزینه شود‬ ‫زیرساخ ‌‬ ‫دانس��ت و اظهار کرد‪ :‬خوشبختانه شورای عالی معادن‬ ‫استان به ریاست اس��تاندار فعال شده و کارگروه ستاد‬ ‫تس��هیل و رف��ع موانع تولید به دلیل رفع مش��کالت و‬ ‫موانع پیش روی تولید نیز در حال فعالیت اس��ت‪ .‬نورا‬ ‫با بیان اینکه سیستان‌وبلوچستان را می‌توان به استانی‬ ‫توس��عه‌یافته تبدیل کرد‪ ،‬گفت‪ :‬باید از تمام ظرفیت‌ها‬ ‫به‌ویژه منطقه آزاد چابهار که در فهرس��ت تحریم‌های‬ ‫ظالمانه قرار نگرفته اس��تفاده ش��ود و با ایجاد منطقه‬ ‫آزاد سیستان که مکمل منطقه آزاد چابهار است استان‬ ‫به توس��عه و ش��کوفایی اقتصادی برس��د‪ .‬وی توجه به‬ ‫شهرک‌ها و نواحی صنعتی و تامین اعتبارات مورد نیاز‬ ‫آنها را ضروری دانس��ت و افزود‪ :‬خوش��بختانه با انتقال‬ ‫خطوط گاز به ش��هرک‌های صنعتی مش��کل س��وخت‬ ‫واحدها حل خواهد شود‪.‬‬ ‫نادر میرشکار‪ ،‬رئیس سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫سیستان‌وبلوچس��تان نی��ز ب��ا تاکید بر اینکه توس��عه‬ ‫زیرساخت‌های شهرک‌های صنعتی باید در اولویت قرار‬ ‫گیرد‪ ،‬گفت‪ :‬برخی واحدهای مس��تقر در این شهرک‌ها‬ ‫مش��کل کمبود آب دارند که ض��رورت دارد برای رفع‬ ‫این مش��کل مهم اقدام‌ه��ای الزم انجام ش��ود‪ .‬رئیس‬ ‫‪۳۰‬چالش صنعت با نظام مالیاتی احصا شد‬ ‫با تامین مواد اولیه آن موافقت کنند‪ .‬بنابراین‪ ،‬این اس��تعالم‌ها‬ ‫زمان صدور مجور را کمی طوالنی می‌کند‪.‬‬ ‫معاون��ت طرح و برنامه همچنین گفت‪ :‬نزدیک به ‪ ۳۰‬چالش‬ ‫اصلی بخش صنعت با نظام مالیاتی جمع‌آوری و در جلس��ه‌ای‬ ‫با حضور رئیس س��ازمان مالیاتی مطرح ش��د‪ .‬زرن��دی افزود‪:‬‬ ‫امیدواریم قوانین مرتبط با مالیات هر چه س��ریع‌تر در مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی به تصویب برس��د‪ .‬وی افزود‪ :‬اینکه بیش از‬ ‫‪۶۰‬درصد مالیات کش��ور بر دوش بخش صنعت اس��ت را باید‬ ‫با کمک مجلس و س��ازمان امور مالیات��ی حل کنیم‪ .‬معاونت‬ ‫ط��رح و برنامه وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت همچنین درباره‬ ‫برنامه‌های وزارتخانه درب��اره تولید گفت‪ :‬محور اصلی برنامه‌ها‬ ‫بر مبنای نهضت س��اخت داخل دنبال می‌ش��ود‪ .‬در س��اختار‬ ‫وزارتخانه‪ ،‬مرکز س��اخت داخل ایجاد ش��ده که به‌طور ویژه و‬ ‫متمرکز همه امور داخلی‌س��ازی را پیگیری کن��د‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت سیستان‌وبلوچستان‬ ‫گفت‪ :‬در حوزه زیرس��اخت به‌ویژه آب و برق مش��کل‬ ‫اساس��ی در ش��هرک‌های صنعتی وج��ود دارد که باید‬ ‫برطرف ش��ود‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬برای توس��عه صنعت در‬ ‫سیستان‌وبلوچس��تان نیاز اس��ت برنامه‌های اساسی و‬ ‫اصولی ارائه و عملیاتی شود‪.‬‬ ‫میرش��کار به برخی واحدهای تولیدی بدون استفاده‬ ‫اش��اره کرد و افزود‪ :‬ب��رای رونق و دوب��اره برگرداندن‬ ‫چرخ��ه تولی��د به ای��ن واحده��ا باید تالش ش��ود که‬ ‫خوش��بختانه برنامه‌ه��ای خوبی در ای��ن زمینه در‌نظر‬ ‫گرفته شده است‪.‬‬ ‫رئی��س س��ازمان صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت‬ ‫سیستان‌وبلوچس��تان بیان کرد‪ :‬با توجه به مش��کالت‬ ‫صنعتی که در این اس��تان وجود دارد در حوزه اعطای‬ ‫تس��هیالت و یاران��ه نباید س��هم این اس��تان با س��ایر‬ ‫استان‌ها یکسان در‌نظر گرفته شود‪.‬‬ ‫آیین‌نامه‌های مربوط به قانون حداکثر اس��تفاده از توان داخل‬ ‫که به‌تازگی ابالغ شده در حال نهایی شدن است‪.‬‬ ‫زرندی به نمایشگاهی که به‌تازگی در راستای نهضت ساخت‬ ‫داخل برگزار ش��ده بود اش��اره کرد و گفت‪ :‬در این نمایش��گاه‬ ‫‪۲‬هزار نی��از تولید که پیش‌تر از طریق واردات تامین می‌ش��د‬ ‫شناسایی و صدها میلیارد تومان قرارداد برای داخلی‌سازی آن‬ ‫بسته شد‪.‬‬ ‫در آیین گرامیداشت دهه تولید ملی خراسان جنوبی عنوان شد‬ ‫‌‌آیین گرامیداشت دهه تولید ملی خراسان جنوبی با حضور‬ ‫محس��ن صالحی‌نی‌ا مع��اون وزیر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت و‬ ‫رئیس هیات‌‌مدیره صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران‪‌،‬‬ ‫محم��د امید مع��اون مناطق محروم نهاد ریاس��ت‌جمهوری و‬ ‫محمدصادق معتمدیان استاندار خراسان جنوبی برگزار شد‪.‬‬ ‫تکمیل زیرساخت‌های خراسان جنوبی با ‪ 5‬هزار میلیارد تومان اعتبار‬ ‫‹ ‹انقلاب صنعتی در خراس�ان جنوب�ی با ‪ ۸‬طرح‬ ‫صنعتی‬ ‫داود ش��هرکی‪ ،‬رئیس س��ازمان صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫خراسان جنوبی با بیان اینکه در حوزه تبصره ‪ ۱۸‬منابع خوبی‬ ‫وج��ود دارد و به صنعتگ��ران اعطا خواهد ش��د‪ ،‬عنوان کرد‪:‬‬ ‫توس��عه استان نیازمند زیرس��اخت‌ها است‪.‬به گزارش‬ ‫از خراسان‌جنوبی‪ ،‬وی با اش��اره به اینکه با اعتبار ‪۶۰‬میلیارد‬ ‫تومان توانس��تیم معادن خراس��ان جنوبی را شناسایی کنیم‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬توجه به ارزش‌افزوده مواد معدنی نقش موثری در تولید‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫ش��هرکی با تاکید بر اینکه بازار فروش بیش��ترین مش��کل‬ ‫صنعتگران خراس��ان جنوبی اس��ت‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬نمایش��گاه‬ ‫جمهوری اس�لامی ای��ران با محوری��ت ارائ��ه توانمندی‌های‬ ‫خراسان جنوبی در مزار شریف افغانستان برگزا ‌ر خواهد شد‪.‬‬ ‫رئی��س س��ازمان صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت یادآور ش��د‪:‬‬ ‫رویکرد ما درون‌اس��تانی نیس��ت بلکه باید برای حفظ صنعت‬ ‫از کش��ورهای همس��ایه نیز بهره ب��رد‪ .‬وی با بی��ان اینکه در‬ ‫حوزه س��رمایه‌گذاری‌ها ‪ ۴‬طرح جدید با بنیاد برکت با اعتبار‬ ‫‪۲۰۰‬میلی��ارد تومان‪ ۴ ،‬طرح صنعتی با س��ازمان گس��ترش و‬ ‫نوس��ازی صنایع ایران(ایدرو)‪ ،‬فرآوری مواد معدنی زغال‌سنگ‬ ‫و طال با س��رمایه‌گذاری ایمیدرو و شستا با اعتبار ‪۲۰۰‬میلیارد‬ ‫تومان در استان توافق شده است‪ ،‬یادآور شد‪ :‬ارتباط خوب بین‬ ‫صنعتگران و دانش��گاه‌ها توان علمی مدیران و دانشگاه را ارتقا‌‬ ‫می‌دهد و به توسعه استان کمک خواهد کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹ب�رای تامی�ن زیرس�اخت‌های صنعت�ی اس�تان‬ ‫آمادگی کامل داریم‬ ‫محس��ن صالحی‌نیا‪ ،‬رئی��س هیات‌‌مدی��ره صنایع کوچک و‬ ‫ش��هرک‌های صنعتی ایران در این آیین بیان کرد‪ :‬جایی باید‬ ‫ی خو ‌د را باور نداش��ته باش��یم‪ .‬وی با‬ ‫نگران باش��یم که توانای ‌‬ ‫‹ ‹حداقل سرمایه‌گذاری در معادن ‪ ۱۵‬میلیارد تومان‬ ‫باقری‪ ،‬رئیس خانه معادن خراس��ان جنوبی نیز در این آیین‬ ‫بی��ان کرد‪ :‬حداقل س��رمایه‌گذاری در مع��ادن کانی غیرفلزی‬ ‫حدود ‪ ۴‬میلیارد تومان است و دیگر نمی‌توان با سرمای ‌ه اندک‬ ‫معدنکار ش��د‪ .‬وی با اش��اره به اینکه ریسک سرمایه‌گذاری در‬ ‫معادن بس��یار باال اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬یک معدنکار در پله اول نیاز‬ ‫ب��ه ‪ ۱۵‬میلیارد تومان س��رمایه دارد و اگ��ر نمی‌توانید تامین‬ ‫کنی��د به این س��رمایه‌گذاری ورود نکنید‪ .‬باقری با بیان اینکه‬ ‫تمام س��رمایه صندوق تضمین سرمایه‌گذاری معدنی پول ‪۵۰‬‬ ‫دستگاه بولدوزر می‌شود‪ ،‬یادآور شد‪ :‬ساماندهی معادن کوچک‬ ‫نیاز به سرمایه‌گذاری دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹نهبندان جدول مندلیف است‬ ‫اش��اره به اینکه تمام واحدهای تولیدی قابلیت اصالح ساختار‬ ‫و توس��عه دارند‪ ،‬اف��زود‪ :‬اگر تولید بر مبن��ای تامین نقدینگی‬ ‫مناس��ب و با ایجاد زیرساخت‌ه‌ا انجام ش��ود ما هیچ مشکلی‬ ‫از لح��اظ بازار نداریم‪ .‬وی با اش��اره به اینک��ه وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن‌و تجارت ش��رایطی را فراهم کرده اس��ت که کاالهایی‬ ‫که در داخل تولید می‌ش��ود وارد نشود‪ ،‬ادامه داد‪ :‬در خراسان‬ ‫جنوبی و سیستان واحدهای تولیدی صادرات‌محور وجود دار‌د‬ ‫که اگر به‌درستی مدیریت نشوند‪ ،‬از بین خواهند رفت‪ .‬معاون‬ ‫وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت وعده داد تا زیرس��اخت‌های‬ ‫ش��هرک‌های صنعتی فراهم می‌ش��ود و اف��زود‪ :‬وظیفه بخش‬ ‫دولتی تامی��ن منابع دولت��ی‪ ،‬تامین زیرس��اخت‌های صنایع‬ ‫خوشه‌ای‪ ،‬برگزاری نمایشگاه‌های ملی و بین‌المللی است‪.‬‬ ‫صالحی‌نی��ا بی��ان ک��رد‪ :‬اتاق بازرگان��ی‪ ،‬صنای��ع‪ ،‬معادن و‬ ‫کش��اورزی‪ ،‬همچنین خانه صنعت و معدن با مشارکت بخش‬ ‫خصوصی مواد اولیه موادهای تولیدی را فراهم کنند‪ .‬وی تاکید‬ ‫کرد‪ :‬اگر انس��جامی در این مح��دوده تعریف کنیم‪ ،‬می‌توانیم‬ ‫تقسیط بدهی‌ها‪ ،‬ارائه تسهیالت جدید‪ ،‬تامین زیرساخت‌های‬ ‫اولیه و توس��عه س��رمایه‌گذاری اولیه را انجام دهیم و از توان‬ ‫ستاد رفع موانع تولید بهره بگیریم‪.‬‬ ‫‹ ‹‪ ۷۸‬درص�د از صنایع خراس�ان جنوبی کوچک‬ ‫هستند‬ ‫محسن احتش��ام‪ ،‬رئیس اتاق بازرگانی بیرجند عنوان کرد‪:‬‬ ‫امسال دهمین سالی است که رهبر معظم انقالب شعار سال را‬ ‫با محوریت تولید نام‌گذاری کرد ‌ها‌ند‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه ‪ ۷۸‬درصد از صنایع خراس��ان جنوبی‬ ‫صنایع کوچک هس��تند‪ ،‬افزود‪ :‬ما صنعتگ��ران از دولت توقع‬ ‫داریم گام‌‌های بزرگی برای تولید بردارد‪ .‬احتشام با بیان اینکه‬ ‫م��دل تولید‌محوری نیازمند اصالح نظ��ام پولی‪ ،‬مالی و بانکی‬ ‫کش��ور اس��ت‪ ،‬ادامه داد‪ :‬قانون تامین‌اجتماع��ی نیاز به بهبود‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫وی به واحدهای آسیب‌دیده از تحریم‌ها اشاره کرد و گفت‪:‬‬ ‫صنعتگران اس��تان نیازمند پوشش ریسک‌های سرمایه‌گذاری‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫وی بیان کرد‪ :‬اس��تراتژی توس��عه صادرات بای��د بر مبنای‬ ‫صنای��ع راهبردی ق��رار گیرد‪ .‬احتش��ام از اس��تاندار و معاون‬ ‫اقتصادی وی قدردانی کرد و افزود‪ :‬توسعه استان در گرو نظام‬ ‫مدیریتی است و استاندار و تیم اجرایی استان به صورت جدی‬ ‫پیگیر رفع مشکالت صنعتگران هستند‪.‬‬ ‫نظ��ر افضلی‪ ،‬نماین��ده مردم نهبندان و سربیش��ه نیز گفت‪:‬‬ ‫نیروی انس��انی سرمایه اصلی کشور است‪ .‬وی با اشاره به اینکه‬ ‫خراس��ان جنوبی با نیروی انس��انی خوبی که دارد چرا توسعه‬ ‫نیافته اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬چش��م‌انداز ‪ ۱۴۰۰‬را ترسیم کردیم اما آیا‬ ‫می‌توان در پایان س��ال ‪ ۱۴۰۰‬گفت به توسعه دست یافته‌ایم‬ ‫یا خیر؟ رئی��س مجمع نمایندگان مردم خراس��ان جنوبی در‬ ‫مجلس ش��ورای اس�لامی با تاکید بر اینک��ه مصرف نفت مانع‬ ‫توسعه کشور شده اس��ت‪ ،‬بیان کرد‪ :‬نفتی که می‌تواند موجب‬ ‫فراهم‌سازی زیرساخت باش��د‪ ،‬فقط مصرف می‌شود‪ .‬افضلی با‬ ‫بیان اینکه شهرس��تان نهبن��دان را می‌توان به جدول مندلیف‬ ‫توصیف کرد‪ ،‬خاطرنش��ان کرد‪ :‬انواع مواد معدنی و کویری بکر‬ ‫در این شهرستان وجود دارد اما نبود زیرساخت‌ها مانع توسعه‬ ‫این شهرس��تان شده اس��ت‪ .‬وی برق و آب را یکی از مهم‌ترین‬ ‫عوامل توسعه دانست و یادآور شد‪ :‬در صنایع هم باید فناوری‌ها‬ ‫روزآمد ش��ود تا توس��عه تحقق یابد‪ .‬وی با اشا ره به اینکه نگاه‬ ‫دولت به خراسان جنوبی تغییر یافته است‪ ،‬بیان کرد‪ :‬بازاریابی‬ ‫یکی از مهم‌ترین زنجیره‌های تولید اس��ت که خراسان جنوبی‬ ‫به‌شدت به آن نیاز دارد‪ .‬افضلی با بیان اینکه این استان نیازمند‬ ‫‪ ۵‬هزار میلیارد تومان اعتبار برای تامین زیرس��اخت‌ها اس��ت‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬دو روز آینده در دفتر دکتر جهانگیری مجمع نمایندگان‬ ‫با حضور استاندار و تمام وزیران‪ ،‬جلسه ویژه‌ای در بحث توسعه‬ ‫خراسان جنوبی برگزار خواهیم کرد‪.‬‬
‫سه‌شنبه‬ ‫‪5‬‬ ‫آغوش باز معادن به‌روی‬ ‫ایده‌های نو‬ ‫‪ 15‬مرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 4‬ذی‌الحجه ‪1440‬‬ ‫‪ 6‬اوت ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1345‬‬ ‫پیاپی ‪2663‬‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫بخشنامه‌های دولتی مزاحم صادرات محصوالت آلومینیومی‬ ‫تحریم‌ها رونق تولید را‬ ‫به پایین‌دست آلومینیوم برگرداندند‬ ‫س�ارا اصغری‪ :‬از زمان تحریم‌ها‪ ،‬تولید صنایع پایین‌دس��ت‬ ‫آلومینیوم رونق بیش��تری گرفته اس��ت‪ ،‬به‌گونه‌ای که بیش��تر‬ ‫کارخانه‌های این صنعت‪ ،‬در ‪ ۱.۵‬س��ال گذش��ته با تمام ظرفیت‬ ‫کار می‌کنند و حتی با وجود تحریم‌ها زمینه صادراتی بیش��تری‬ ‫برای آنها مهیا ش��ده اس��ت‪ .‬اما تولیدکنن��دگان در این صنعت‬ ‫معتقدند که قوانین دولتی در زمینه صادرات دست‌وپاگیر شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹مانع‌تراشی صادراتی‬ ‫آریا صادق‌نیت حقیقی‪ ،‬عضو هیات‌مدیره س��ندیکای صنایع‬ ‫آلومینی��وم ایران در گفت‌‌وگو ب��ا‬ ‫در این‌باره اظهار کرد‪:‬‬ ‫ب��ا تحریم‌ه��ای امریکا و به نوع��ی من��ع واردات‪ ،‬تولید صنایع‬ ‫پایین‌دس��ت آلومینیوم رونق گرفت اما موضوع قابل‌توجه اینکه‬ ‫مسئوالن با وضع قوانین به‌گونه‌ای جلوی این رونق را گرفتند‪.‬‬ ‫بی‌توجه��ی به نح��وه قیمت‌گ��ذاری مواد اولیه و مس��ائل و‬ ‫مشکالت هزینه‌ای و سرمایه در گردش صنایع پایین‌دست باعث‬ ‫ش��ده است قیمت تمام‌ش��ده افزایش یابد و نتوانیم با بازارهای‬ ‫جهانی رقابت کنیم‪ .‬دولت نیز قوانینی را وضع کرده که س��بب‬ ‫به‌هم‌ریختن زمینه‌های صادراتی شده است‪ .‬برای نمونه در زمینه‬ ‫صادرات تعهدسپاری ارزی را قانونی کرده که صادرکننده با دالر‬ ‫‪۱۳‬هزار تومانی هزینه و تولید کند و با دالر ‪ ۱۱‬هزار تومانی ارز‬ ‫خود را به س��امانه نیما بازگرداند‪ .‬وی در ادامه خاطرنش��ان کرد‪:‬‬ ‫با این روش‌های درپیش گرفته ش��ده‪ ،‬تحریم‌های امریکا سبب‬ ‫رونق صنایع پایین‌دس��ت شد اما دولت با قوانینی که وضع کرد‪،‬‬ ‫به‌گونه‌ای س��بب تحریم برای صادرکنندگان شد که اثرات رونق‬ ‫ناشی از تحریم‌‌ها را از بین ببرد‪ .‬این عضو هیات‌مدیره سندیکای‬ ‫صنایع آلومینیوم ایران در ادامه خاطرنشان کرد‪ :‬برخی بازارهای‬ ‫مناسب را به دلیل قانون «صادرات فقط با ارز» از دست دادیم‪.‬‬ ‫برای نمونه به دلیل مش��کالت حم��ل و نقل و بیمه بازارهای‬ ‫دوردس��ت را از دس��ت دادیم‪ ،‬اما بازارهای نزدیک مانند عراق و‬ ‫افغانستان که به‌تازگی راهی برای صادرات باز شده بود‪ ،‬با قوانین‬ ‫دولت متزلزل ش��د‪ .‬حقیقی در ادامه خاطرنشان کرد‌‪ :‬زمانی که‬ ‫دول��ت معامل��ه با پیله‌ورها که به ش��کل ریالی انجام می‌ش��د را‬ ‫قبول نمی‌کند و صادرکننده را مجبور به مبادالت ارزی می‌کند‪،‬‬ ‫بازارهایی که با ریال معامله می‌شوند را متزلزل می‌کند‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به راهکارهایی برای صادرات صنایع پایین‌دست‬ ‫آلومینی��وم عن��وان ک��رد‌‪ :‬دولت باید سیاس��ت‌های خ��ود را به‬ ‫یادداشت‬ ‫ابوالفض�ل رضایی‪ -‬دبیر س�ندیکای صنای�ع آلومینیوم‬ ‫ای�ران‪ :‬یکی از نیازهای صنعت آلومینیوم‪ ‌،‬مدرنیزه ش��دن‬ ‫خطوط بیلت آنهاس��ت؛ چراک��ه خطوط بیلت‌ریزی مدرنی‬ ‫در کش��ور راه‌اندازی نش��ده اس��ت‪ .‬این درحالی اس��ت که‬ ‫با فناوری قدیمی خطوط بیلت راه‌اندازی می‌ش��وند که به‬ ‫یقین فناوری قدیمی س��بب هدررفت س��رمایه ش��رکت‌ها‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬هرچن��د در چند وق��ت گذش��ته بازدیدهایی از‬ ‫تعدادی از ش��رکت‌های تولیدی پروفیل در س��طح کش��ور‬ ‫ی برای تولید بیلت‬ ‫انجام شده که نشان‌دهنده سرمایه‌گذار ‌‬ ‫س��مت ص��ادرات غیرنفت��ی پیش بب��رد‪ .‬همان‌گون��ه که رهبر‬ ‫معظ��م انق�لاب مط��رح کردند‪ ،‬باید به س��مت رون��ق تولید و‬ ‫صادرات پیش رفت‪ .‬در حال حاضر ش��عار سال که همان «رونق‬ ‫تولید» اس��ت‪ ،‬با عمل دس��ت‌اندرکاران همخوانی ندارد و دولت‬ ‫بای��د موان��ع صادراتی ایج��اد نکند و ارز خ��ود را از صادرکننده‬ ‫تامی��ن نکن��د و اجازه بدهد تولی��د با صادرات بیش��تری رونق‬ ‫بگی��رد‪ .‬ای��ن عضو هیات‌مدیره س��ندیکای صنای��ع آلومینیوم‬ ‫ای��ران ادامه داد‌‪ :‬تامین س��رمایه در گردش موضوع مهمی برای‬ ‫واحدهای پایین‌دس��ت آلومینیوم است و باید زمینه تسهیل آن‬ ‫را دولت مهیا کند‪ .‬از س��وی دیگ��ر تامین نرخ مواد اولیه به نرخ‬ ‫جهانی و نه باالتر باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹نرخ ارز نیمایی به آزاد نزدیک‌تر شده است‬ ‫همچنی��ن درباره وضعیت بازار صادراتی صنایع پایین‌دس��ت‬ ‫آلومینیوم افشین مقتدر‪ ،‬مدیرعامل کارخانه آلومینیوم پارس در‬ ‫گفت‌‌وگو با‬ ‫اظهار کرد‌‪ :‬اقدام‌هایی که از سوی دولت و با‬ ‫محوریت بانک مرکزی و همکاری وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫انجام شده‪ ،‬سبب شده نرخ ارز نیمایی به نرخ ارز آزاد نزدیک شود‬ ‫که همین اقدام مزیت‌هایی برای صادرات داشته است‪.‬‬ ‫آریا صادق‌نیت حقیقی‬ ‫افشین مقتدر‬ ‫آری��ا صادق‌نی��ت حقیقی‪ :‬با تحریم‌ه��ای امریکا و به نوع��ی منع واردات‪،‬‬ ‫تولی��د صنایع پایین‌دس��ت آلومینیوم رونق گرفت ام��ا موضوع قابل‌توجه‬ ‫اینکه مسئوالن با وضع قوانین به‌گونه‌ای جلوی این رونق را گرفتند‬ ‫مقتدر در ادامه توضیح داد‌‪ :‬تا پیش از این‪ ،‬دولت براس��اس‬ ‫قانون صادرکنندگان را موظف کرده بود ارز خود را به سامانه نیما‬ ‫بازگردان��د و با توجه ب��ه این موضوع که تفاوت قیمت معناداری‬ ‫بین ارز نیمایی و آزاد وجود داش��ت‪ ،‬درنتیجه صادرات توجیهی‬ ‫نداشت‪ .‬وی افزود‌‪ :‬هم‌اکنون فاصله نرخ آزاد و نیمایی به حدود‬ ‫هزار تومان رس��یده اس��ت که امیدواریم این اختالف نیز کمتر‬ ‫شود‪ .‬مدیرعامل کارخانه آلومینیوم پارس با بیان اینکه تفاوت‬ ‫نرخ ارز نیمایی با نرخ ارز آزاد‪ ،‬دو اثر برجای گذاشته است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫نخست اینکه تقاضا برای خرید از خارج و ثبت‌سفارش‌‌ها کاهش‬ ‫پی��دا کرده اس��ت‪ .‬دوم اینکه از آنجا که ن��رخ نیمایی و نرخ آزاد‬ ‫به‌طور تقریبی یکی شده است‪ ،‬سبب شده قیمت کاال با احتساب‬ ‫هزینه حمل و نقل‪ ،‬مشابه قیمت داخلی تمام شود‪.‬‬ ‫بنابرای��ن هم ثبت‌س��فارش‌ها کمتر و ه��م وضعیت صادرات‬ ‫روشن‌تر شده است‪.‬‬ ‫سرمایه‌گذاری در زنجیره آلومینیوم نیازمند تعادل‬ ‫اس��ت و این موضوع نویدبخش کاهش انحصار تولید بیلت‬ ‫و از هم��ه مهم‌تر افزایش س��طح کیف��ی بیلت تولیدی و به‬ ‫دنبال آن بهبود کیفیت پروفیل‌های داخلی ش��ده اس��ت‪،‬‬ ‫به‌ط��وری که اکنون با افتخار می‌توان پروفیل‌های تولیدی‬ ‫کشور را در سطح تولیدات وارداتی و حتی به مراتب بهتر از‬ ‫نوع وارداتی برش��مرد‪ .‬اما سرمایه‌هایی که باید جذب بدنه‬ ‫صنعت و س��رمایه در گردش ش��رکت‌های آلومینیوم شود‪،‬‬ ‫به‌واسطه نبود تعادل در تولید و عرضه سبب سوق صاحبان‬ ‫صنایع و این شرکت‌ها به سرمایه‌گذاری برای ریخته‌گری و‬ ‫تولید بیلت شده است‪ .‬هرچند این سرمایه‌گذاری‬ ‫می‌تواند نکته‌های مثبت بس��یاری داشته باشد‪،‬‬ ‫ام��ا اگر ای��ن موضوع مدیریت نش��ود ع�لاوه بر‬ ‫هدررفت س��رمایه‌ها در آینده‪ ،‬برای شرکت‌های‬ ‫ب��زرگ تولیدکننده بیلت و ش��رکت‌های کوچک‬ ‫س��رمایه‌گذار سبب بروز مشکل می‌شود‪ .‬با توجه‬ ‫ب��ه حجم مصرف فعلی بیلت در کش��ور‪ ،‬چنانچه‬ ‫روند سرمایه‌گذاری برای ایجاد واحد ریخت بیلت به همین‬ ‫ش��کل پی��ش برود‪ ،‬با حج��م زیادی از واحده��ای تولیدی‬ ‫بیلت روبه‌رو می‌ش��ویم که برای جذب مش��تری‬ ‫و ف��روش کاالی خ��ود به ناچار ب��ه رقابت منفی‬ ‫ب��ا هم پرداخته و بر س��طح کم��ی و کیفی تولید‬ ‫داخلی اثرگذار خواهند بود‪ ،‬کمااینکه در ش��رایط‬ ‫فعل��ی هم ای��ن رقابت‌ها به وضوح دیده ش��ده و‬ ‫بدون‌شک با افزایش تعداد واحدهای ریخت بیلت‬ ‫این تنش‌ها بیشتر شده و به ناچار منجر به حذف‬ ‫برخی واحدها و سرمایه‌ها می‌شود‪.‬‬ ‫همچنین با ادامه روند ایجاد واحدهای کوچک ریخته‌گری‬ ‫به‌واس��طه محدودیت سرمایه‌گذاری‪ ،‬این واحدها در آینده‬ ‫به‌ن��درت می‌توانن��د خ��ود را ب��ا فناوری‌ه��ای روز تطبیق‬ ‫دهند‪.‬‬ ‫چنانچه دولت و نهادهای تصمیم‌گیر سطح همکاری‌های‬ ‫خ��ود را پیش از اتخ��اذ تصمیم‌ها با تش��کل‌ها و انجمن‌ها‬ ‫بیش��تر و با آنها در این زمینه مش��ورت کنند‪ ،‬برنامه‌ریزی‬ ‫و هدایت س��رمایه‌های کوچک و بزرگ به س��مت س��اخت‬ ‫واحدهای با ارزش‌افزوده باالتر و صادرات و تکمیل زنجیره‬ ‫تامین‪ ،‬تولید و توزیع به بهترین شکل ممکن خواهد رفت‪.‬‬ ‫در مجمع عمومی سالیانه ‪ 2150‬ریال سود تقسیم شد‬ ‫تحقق برنامه‌ها و ارتقای سوددهی شرکت توسعه خدمات دريايي و بندري سينا در سال ‪1397‬‬ ‫به گزارش خبرنگار صمت مجمع عمومی عادی س��الیانه ش��رکت توسعه‬ ‫خدمات دريايي و بندري سينا با حضور ‪87/13‬درصد از سهامداران شرکت‬ ‫در مح��ل تهران‪ ،‬اتوبان يادگار امام ش��مال‪ ،‬خروجي چمران جنوب‪ ،‬هتل‬ ‫پارس��يان اوين(س��الن کوه نور)‪ ،‬برگزار ش��د‪ .‬این جلس��ه به ریاست آقای‬ ‫محمدرضا بیگدلی و نظارت خانم نسیم کاظمی مالیری و امیر آهنگریان‬ ‫ابهری و آقای مجتبی دلگش��ایی به منش��ی جلسه تشکیل شد‪ .‬در ابتدای‬ ‫این مجمع آقای دکتر دلگش��ایی‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت ضمن ارائه گزارش‬ ‫عملکرد هیات‌مدیره به سواالت اکثر سهامداران پاسخ گفت و سپس بازرس‬ ‫قانون��ی گزارش خود را قرائت نمودند‪ .‬س��پس صورت‌های مالی و ترازنامه‬ ‫ش��رکت برای س��ال مالی منتهی به ‪ 1397/12/29‬به تصویب سهامداران‬ ‫رسید و با تقسیم مبلغ ‪ 2150‬ریال سود به ازای هر سهم موافقت گردید‪.‬‬ ‫انتخاب روزنامه اطالعات به‌عنوان روزنامه کثیراالنتش��ار شرکت و موسسه‬ ‫حسابرسی مفیدراهبر به‌عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و‬ ‫علی‌‌البدل برای سال مالی ‪ 1398‬از دیگر مصوبات این مجمع بود‪.‬‬ ‫دکتر دلگش��ایی با اشاره به عملکرد ش��رکت در سال مالی مورد گزارش‬ ‫خاطرنش��ان کرد‪ :‬درآمدهای عملیاتی ش��رکت از ‪ 4109‬میلیارد ریال در‬ ‫سال ‪ 96‬به ‪ 4828‬میلیارد ریال در سال ‪ ،97‬معادل ‪ 17/49‬درصد افزایش‬ ‫داش��ته اس��ت‪ .‬این در حالی است که س��ود ناخالص رشد ‪ 83/19‬درصد را‬ ‫تجربه کرده اس��ت‪ .‬ش��ایان ذکر است س��ود عملیاتی شرکت در سال ‪97‬‬ ‫نس��بت به س��ال ‪ 96‬با افزایش ‪ 89/99‬درصدی همراه بوده است که نشان‬ ‫از عملکرد چشمگیر مدیریت و پرسنل سختکوش این شرکت خوشنام در‬ ‫بازار س��رمایه دارد‪ .‬سود خالص شرکت توس��عه خدمات دريايي و بندري‬ ‫س��ينا علی‌رغم مش��کالت گوناگون صنعت از مبلغ ‪ 643‬میلیارد ریال به‬ ‫‪ 1073‬میلیارد ریال معادل ‪ 66/78‬درصد رش��د داش��ته اس��ت‪ .‬وی تاکید‬ ‫کرد‪ :‬جمع دارایی‌های شرکت از رشد ‪ 26/05‬درصدی برخوردار بوده است‪.‬‬ ‫شایان ذکر است بدهی‌های سال مالی مورد گزارش ‪ 20/80‬درصد افزایش‬ ‫نش��ان می‌دهد‪ .‬وی افزود‪ :‬سود انباش��ته ‪ 73/51‬درصد و حقوق صاحبان‬ ‫س��هام از ‪ 1173‬میلیارد ریال به ‪ 1631‬میلی��ارد ریال برابر ‪39/08‬درصد‬ ‫افزایش داشته است‪.‬‬ ‫‹‹پیا ‌م هیات‌مدیره‬ ‫سهامداران ارجمند‪:‬‬ ‫خداوند منان را ش��اکریم که در س��ال مورد‬ ‫گ��زارش ک��ه بر پای��ه فرمایش مق��ام معظم‬ ‫رهب��ری مزین به س��ال «اقتص��اد مقاومتی‪:‬‬ ‫تولید‪ -‬اش��تغال» بود‪ ،‬توفیق خدمتگزاری به‬ ‫ش��ما نی��کان را عنای��ت فرم��ود‪ .‬همچنین‬ ‫مفتخری��م تمام��ی کوش��ش‌های مجموعه‬ ‫هم��کاران اع��م از مدی��ران‪ ،‬مهندس��ین‪،‬‬ ‫کارشناسان و کلیه کارکنان زحمتکش در حد‬ ‫وس��ع و توان به‌رغم تمامی ش��رایط رقابت پیرامونی در محیط کسب‌وکار‪،‬‬ ‫فضای رکود در اثر شرایط اقتصادی و فراز و نشیب‌های سپری شده در کشور‬ ‫را با جدیت و تالش در سایه الطاف حضرت حق پشت سر نهاده و عملکرد‬ ‫یک‌ساله شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا را در مجمع عمومی‬ ‫عادی س��الیانه به محضر س��هامداران محترم تقدیم نمائیم‪ .‬هیات‌مدیره و‬ ‫مدیریت شرکت مفتخر است که امانتدار سهامداران محترم بوده و به منظور‬ ‫حفظ و حراس��ت از این امانت گرانبها که مس��ئولیت آن را به عهده دارد‪ ،‬از‬ ‫انجام هیچ تالش و کوششی دریغ نورزیده و با همدلی و مشارکت عمومی‬ ‫خانواده معظم شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا با اعتقاد راسخ‪،‬‬ ‫تالش خستگی‌ناپذیر و بهره‌مندی از اندیشه‌های تمامی همکاران‪ ،‬با نظم و‬ ‫انضباط سازمانی در تحقق اهداف سازمان کوشا باشد‪.‬‬ ‫‹‹هیات‌مدیره شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا‬ ‫اهم فعالیت‌های شرکت طی سال مالی مورد گزارش‪:‬‬ ‫عملکرد سال مالی ‪ 1397‬که خالصه‌ای از آن در این گزارش به استحضار‬ ‫می‌رس��د‪ ،‬گویای این مطلب اس��ت که شرکت توس��عه خدمات دریایی و‬ ‫بن��دری س��ینا علی‌رغم تم��ام محدودیت‌های موجود‪ ،‬توانس��ته به نتایج‬ ‫رضایت‌بخشی دسترسی پیدا نماید‪ .‬اهم فعالیت‌ها عبارتند از‪:‬‬ ‫‹‹عملیات‪:‬‬ ‫* تخلی��ه و بارگی��ری ‪ TEU 1.062.534‬کانتینر در س��ال ‪ 1397‬که‬ ‫معادل ‪ 57‬درصد حجم کانتینر کل کشور می‌باشد‪.‬‬ ‫* انبارداری ‪ TEU 152.908‬کانتینر در سال ‪1397‬‬ ‫* انبارداری ‪ 414.844‬متریک تن مواد نفتی در سال ‪1397‬‬ ‫* تخلیه و بارگیری ‪ 1.976.181‬متریک تن مواد نفتی در سال‪1397‬‬ ‫* حمل‪ ،‬تخلیه و بارگیری ‪ 3.249.369‬تن کاالی عمومی در سال ‪1397‬‬ ‫* انبارداری ‪ 1.644.445‬تن کاالی عمومی در سال ‪1397‬‬ ‫‹‹جایگاه شرکت در صنعت‬ ‫در حال حاضر مجموع کل تخلیه و بارگیری کانتینر (‪ )TEU‬در س��ال‬ ‫‪ 1397‬در کلیه بنادر کشور ‪ TEU 1.861.614‬می‌باشد که نسبت به سال‬ ‫گذش��ته ‪39‬درصد کاهش داش��ته است‪ .‬از این مقدار سهم شرکت توسعه‬ ‫خدمات دریایی و بندری سینا ‪ TEU 1.062.534‬می‌باشد که در مجموع‬ ‫‪57‬درصد از کل خدمات ارائه‌شده و حائز رتبه اول در کشور می‌باشد‪.‬‬ ‫‹‹تجزیه و تحلیل ریسک شرکت‪:‬‬ ‫‪ -1‬ریسک رکود اقتصادی‬ ‫رکود اقتصادی و به‌تبع آن کند ش��دن روند واردات و صادرات در کش��ور‬ ‫می‌تواند کاهش تقاضای مصرف را به دنبال آورده و یکی از عوامل ریسک‬ ‫در این صنعت و کاهنده سود در کوتاه‌مدت باشد‪ .‬موقعیت مناسب شرکت‬ ‫توس��عه خدمات دریایی و بندری س��ینا نسبت به س��ایر رقبا ریسک این‬ ‫شرکت را تا حدودی کاهش می‌دهد‪ .‬افزایش کیفیت و تنوع ارائه خدمات‬ ‫و نیز ارائه خدمات خاص با حاشیه سود بیشتر و نیز استفاده از روش‌های‬ ‫نوین بازاریابی و برنامه‌ریزی و نیز مدیریت هزینه‌ها و همچنین گس��ترش‬ ‫برند ش��رکت توس��عه خدمات دریایی و بندری سینا از برنامه‌های شرکت‬ ‫جهت مقابله با کاهش سودآوری ناشی از رکود اقتصادی می‌باشد‪.‬‬ ‫‪ -2‬ریسک تجاری‬ ‫مشکالت‌‌ناشی از عملکرد سیستم بانکی نظیر انتقال وجه نقد از بانک‌های‬ ‫مورد تحریم به بانک‌های معتبر درخارج از کشور‪ ،‬افزایش نرخ کارمزد و نرخ‬ ‫تورم و نیز باالبودن نرخ سودتسهیالت بانکی و محدودیت در دسترسی به‬ ‫تسهیالت بانکی خارجی از جمله ریسک‌های این صنعت می‌باشد‪ .‬باتوجه‬ ‫شروع‬ ‫طراحی‬ ‫‪1393‬‬ ‫مدت‬ ‫ساخت‬ ‫‪ 2‬سال‬ ‫برآورد هزینه‬ ‫اولیه‬ ‫‪427‬میلیارد ریال‬ ‫هزینه‌کرد تاکنون‬ ‫‪435‬میلیارد ریال‬ ‫به وضعیت عرضه و تقاضای کاال در کشور و ظرفیت‌های ایجادشده‪ ،‬موضوع‬ ‫صادرات از اهمیت بس��زایی برخوردار می‌باشد که سیاست‌گذاری‌های زیر‬ ‫می‌تواند در افزایش یا کاهش صادرات و واردات تاثیرگذار باشد‪:‬‬ ‫ افزای��ش نرخ ارز موجب افزایش ص��ادرات و کاهش آن موجب کاهش‬‫صادرات می‌گردد‪.‬‬ ‫ تعامل و روابط حس��نه با کشورهای همسایه‪ ،‬عقد قرارداد و پیمان‌های‬‫اقتصادی صادرات و واردات کشور را تسهیل خواهد نمود‪.‬‬ ‫‪ -‬اج��رای سیاس��ت‌های تش��ویقی دولت درخصوص ص��ادرات‪ ،‬افزایش‬ ‫صادرات را به همراه خواهد داشت‪.‬‬ ‫ معافیت‌های‌مالیات��ی صادرات��ی اثرمثبت بر توس��عه خدمات‌خواهد‬‫داشت‪.‬‬ ‫ تس��هیل امور حمل‌ونق��ل برای صادرات‪ ،‬افزایش ص��ادرات را در پی‬‫خواهد داشت‪.‬‬ ‫‪ -3‬ریسک تکنولوژی‬ ‫عامل تحریم و محدودیت‌های وضع‌ش��ده از س��وی استکبار جهانی برای‬ ‫کش��ور باعث عدم دسترس��ی به تکنولوژی‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری‬ ‫روز دنیا و نیز محدودیت امکان س��اخت دس��تگاه‌ها و نرم‌افزارهای مورد‬ ‫نیاز در داخل کش��ور ازجمله عوامل ریس��ک در این صنعت است‪ .‬استفاده‬ ‫اثربخش از ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های داخلی کشور ازجمله عوامل کاهنده‬ ‫این ریس��ک می‌باشد‪ .‬سطح تکنولوژی ش��رکت توسعه خدمات دریایی و‬ ‫بندری س��ینا دارای جدیدترین نس��ل ماش��ین‌آالت در مقایسه با رقبا در‬ ‫این صنعت می‌باشد‪.‬‬ ‫‪ -4‬ریسک نوسانات نرخ بهره‬ ‫تغییر نرخ بهره عمدتا می‌تواند از کانال تغییر در سطح موجودی مطلوب‬ ‫س��رمایه این صنعت را تحت تاثیر قرار دهد به این صورت که کاهش نرخ‬ ‫به��ره باعث کاهش هزینه فرصت س��رمایه‌گذاری‪ ،‬کاهش هزینه حقیقی‬ ‫اجاره سرمایه و همچنین کاهش هزینه مالی اخذ تسهیالت شده و درنتیجه‬ ‫سودآوری پروژه‌ها و به‌تبع آن افزایش سرمایه‌گذاری در این بخش می‌شود‪.‬‬ ‫‪ -5‬ریسک نوسانات نرخ ارز‬ ‫باتوج��ه ب��ه تغییر نرخ ارز و نیاز جدید ارزی جهت خرید ماش��ین‌آالت و‬ ‫نیز س��رمایه‌گذاری‌های جدید یکی از ریس��ک‌های احتمالی این ش��رکت‬ ‫می‌باشد‪ .‬افزایش نرخ ارز اگرچه هزینه شرکت‌ها را در سرمایه‌گذاری‌های‬ ‫ارزی افزایش می‌دهد اما از طرفی افزایش نرخ ارز موجبات افزایش مقداری‬ ‫و ریالی صادرات را فراهم می‌نماید و شرکت‌های داخلی را نیز تحت تاثیر‬ ‫مثبت خود قرار می‌دهد‪.‬‬ ‫‹‹پروژه‌ها‪:‬‬ ‫‪ -1‬پروژه احداث سایت ‪ 15‬هکتاری بندر شهید رجائی‬ ‫برآورد اتمام‬ ‫بخش سیویل‬ ‫‪439‬میلیارد ریال‬ ‫پیشرفت‬ ‫برنامه‌ای‬ ‫‪100‬درصد‬ ‫پیشرفت‬ ‫واقعی‬ ‫‪ 91.2‬درصد‬ ‫پیشرفت واقعی‬ ‫ساختمان و سوله‬ ‫‪ 11.2‬درصد‬ ‫عملیات اجرایی سال ‪97‬‬ ‫ اتمام عملیات ساخت ساختمان پست برق و تکمیل نواقص اجرایی‬‫ ش��روع عملیات س��اخت س��اختمان اداری در دو طبقه و به مس��احت‬‫تقریبی ‪ 1200‬مترمربع‬ ‫ ش��روع عملیات احداث س��وله فلزی ‪ CFS‬به مس��احت تقریبی ‪5000‬‬‫مترمربع‬ ‫ خرید متریال س��ازه س��وله به وزن تقریبی ‪ 420‬تن و همچنین خرید‬‫سایر تجهیزات مورد نیاز ساخت سوله و ساختمان اداری‬ ‫‪ -2‬پروژه احداث یک پس�ت اسکله و ‪ 15‬هکتار سایت کانتینری‬ ‫در جزیره نگین بوشهر‬ ‫شروع‬ ‫طراحی‬ ‫‪1394‬‬ ‫مدت‬ ‫ساخت‬ ‫‪ 2‬سال‬ ‫اتصال ‪ 2‬خط اختصاصی شرکت نفت بهران به اسکله ‪ 37‬و ‪38‬‬ ‫ تهیه و ارسال اسناد مناقصه انجام خدمات بازرسی و محاسبه احجام‬‫بارگیری و تخلیه‬ ‫ تکمی��ل عملی��ات خط��وط انتق��ال از ش��رکت‌های خ��ط نق��ره‌ای‬‫قش��م و ایران مارین س��رویس به اس��کله‌های ‪ 37‬و ‪ 38‬توس��ط شرکت‬ ‫شهاب‌گستر‬ ‫ ش��روع و اتمام عملیات اجرای سیس��تم گرمایش��ی خطوط انتقال از‬‫شرکت پاسارگاد به اسکله ‪37‬‬ ‫ تکمیل عملیات احداث خطوط فرآورده‌های سبک و سنگین شرکت‬‫ایرانول و جهان مخزن‬ ‫برآورد هزینه اولیه‬ ‫هزینه‌کرد تاکنون‬ ‫برآورد اتمام بخش سیویل‬ ‫‪ 2.548‬میلیارد ریال‬ ‫‪ 551‬میلیارد ریال‬ ‫‪ 2.548‬میلیارد ریال‬ ‫عملیات اجرایی سال ‪97‬‬ ‫ تکمیـل نواقـص ساخت اسکله بتنـی توسط شـرکت بسپار سـازه بندر‬‫ خرید و نصب تجهیزات بوالرد و فندر‬‫ ش��روع عملیات احداث حفاظت از اس��کله و پس��کرانه توسط شرکت‬‫مندرود از طریق برگزاری مناقصه‬ ‫ خرید لوله‌های مورد نیاز طرح حفاظت از اس��کله و پس��کرانه (‪4300‬‬‫متر طول از "‪ 46‬تا "‪ )20‬و (‪ 4300‬متر طول "‪)6‬‬ ‫‪ -3‬پروژه پایانه نفتی بندر امام خمینی(ره)‬ ‫عملیات اجرایی در سال ‪97‬‬ ‫‪ -‬برگزاری مناقصه محدود جهت خرید آهن‌آالت س��اپورت طبقه دوم‬ ‫پیشرفت‬ ‫برنامه‌ای‬ ‫پیشرفت واقعی‬ ‫‪ 45.24‬درصد‬ ‫‪ 45.37‬درصد‬ ‫‹‹برنامه‌های آینده شرکت‪:‬‬ ‫ تکمیل و بهره‌برداری طرح‌ها و پروژه‌های در دست اقدام‬‫ بهینه‌سازی و بازسازی ماشین‌آالت و تجهیزات‬‫ افزایش سهم عملیات شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا‬‫ حفظ‌وگسترش برند تجاری شرکت توسعه‌خدمات‌دریایی و بندری‌سینا‬‫ ت�لاش در جهت افزایش س��طح تحصیالت‪ ،‬آموزش منابع انس��انی‪،‬‬‫افزایش انگیزه در کارکنان و جذب نیروی انسانی متخصص‬ ‫ کنترل‌هـزینه‌هاوافزایش بهـره‌وری‌به‌منظورحفـظ‌و افزایش‌سودآوری‬‫ حفظ و نگهداشت و ارتقای استانداردها‪ ،‬افزایش کیفیت خدمات ارائه‬‫شده و افزایش بهره‌وری انرژی و سوخت‌های فسیلی‬ ‫صورت سود و زیان‬ ‫سال مالی منتهی به ‪ 29‬اسفند ‪1397‬‬ ‫سال ‪1397‬‬ ‫میلیون ریال‬ ‫میلیون ریال‬ ‫درآمدهای عملیاتی‬ ‫بهای تمام‌شده درآمدهای عملیاتی‬ ‫سود ناخالص‬ ‫هزینه‌های فروش‪ ،‬اداری و عمومی‬ ‫سود عملیاتی‬ ‫هزینه‌های مالی‬ ‫سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی‬ ‫(‪)45.286‬‬ ‫(‪)128.332‬‬ ‫سود قبل از مالیات‬ ‫مالیات بر درآمد‪:‬‬ ‫سال جاری‬ ‫سنوات قبل‬ ‫(‪)382.881‬‬ ‫(‪)113.949‬‬ ‫سود خالص‬ ‫سود پایه هر سهم (ریال)‪:‬‬ ‫عملیاتی‬ ‫غیرعملیاتی‬ ‫سود پایه هر سهم‬ ‫‪4.828.141‬‬ ‫(‪)2.886.507‬‬ ‫‪1.941.634‬‬ ‫(‪)197.688‬‬ ‫‪1.743.946‬‬ ‫(‪)173.618‬‬ ‫‪1.570.328‬‬ ‫سال ‪1396‬‬ ‫میلیون ریال‬ ‫‪4.109.436‬‬ ‫(‪)3.049.559‬‬ ‫‪1.059.877‬‬ ‫(‪)141.940‬‬ ‫‪917.937‬‬ ‫(‪)94.642‬‬ ‫‪1.957‬‬ ‫(‪)92.685‬‬ ‫‪825.252‬‬ ‫(‪)496.830‬‬ ‫‪1.073.498‬‬ ‫(‪)181.584‬‬ ‫‪0‬‬ ‫(‪)181.584‬‬ ‫‪643.668‬‬ ‫‪2.660‬‬ ‫(‪)513‬‬ ‫‪2.147‬‬ ‫‪1.431‬‬ ‫(‪)115‬‬ ‫‪1.316‬‬ ‫مجید صدراالشرافی‬
‫‪6‬‬ ‫سه‌شنبه‬ ‫‪ 15‬مرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 4‬ذی‌الحجه ‪1440‬‬ ‫‪ 6‬اوت ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1345‬‬ ‫پیاپی ‪2663‬‬ ‫معدن‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫در بررسی نیاز به تامین قطعات و ماشین‌آالت معدنی مطرح شد‬ ‫محمد کشانی از مدیرعاملی فوالد‬ ‫خوزستان استعفا داد‬ ‫خبر‬ ‫آغوش باز معادن به روی ایده‌های نو‬ ‫علی محمدی مدیرعامل‬ ‫فوالد خوزستان شد‬ ‫منیر حضوری‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫علی محمدی‬ ‫محمد کشانی‬ ‫عکس‪ :‬آیدا فریدی‬ ‫آیین تودیع و معارفه جدید فوالد خوزس��تان‬ ‫برگزار ش��د‪ .‬علی محم��دی در آیینی با حضور‬ ‫خداداد غریب‌پ��ور‪ ،‬رئیس هیات عامل ایمیـدرو‬ ‫به عن��وان مدیرعامل جدید فـوالد خوزس��تان‬ ‫معارفه شد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش‬ ‫‪ ،‬محم��دی در حکم��ی‬ ‫از س��وی نماینده س��هامدار اصلی این ش��رکت‬ ‫(پاین��دگان)‪ ،‬س��کان هدای��ت ش��رکت ف��والد‬ ‫خوزستان را برعهده گرفت‪.‬‬ ‫محم��دی پیش از این‪ ،‬معاون منابع انس��انی‬ ‫و ام��ور اجتماعی فوالد خوزس��تان بود و اکنون‬ ‫جایگزین محمد کش��انی در این س��مت ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫گفته ش��ده است‪ ،‬محمد کش��انی در راستای‬ ‫طرح ادغام بانک‌ها از مدیرعاملی فوالد خوزستان‬ ‫استعفا کرده بود که با توجه به معرفی بانک سپه‬ ‫به عنوان سهامدار عمده جدید فوالد خوزستان‪،‬‬ ‫وی در راستای احترام به حقوق سهامدار جدید‪،‬‬ ‫از س��مت خود اس��تعفا داده اس��ت‪ .‬اس��تعفای‬ ‫کش��انی از س��وی هیات‌مدیره فوالد خوزستان‬ ‫پذیرفته شده است‪ .‬گفتنی است‪ ،‬محمد کشانی‬ ‫نیز با دریافت حکمی از سوی خداداد غریب‌پور‪،‬‬ ‫رئی��س هیات‌عام��ل ایمیدرو به عنوان مش��اور‬ ‫رئیس هیات‌عامل ایمیدرو منصوب شد‪.‬‬ ‫امروز‪ ،‬ش��رکت‌های معدنی از استفاده از تجهیزات‬ ‫و ماش��ین‌آالت فرسوده رنج می‌برند و بیشتر به دلیل‬ ‫تحریم‌ه��ا و افزایش ن��رخ ارز در هماهنگی با فناوری‬ ‫روز مش��کل‌دارن��د‪ ،‬در حالی که معدن ب��ه فناوری‪،‬‬ ‫ماش��ین‌آالت و قطع��ات روز نیازمند اس��ت و هرچه‬ ‫فناوری جدیدتر باش��د‪ ،‬کیفیت و کمیت توان عرضه‬ ‫کشور را نیز افزایش می‌دهد‪.‬‬ ‫کارشناس��ان این حوزه مطرح می‌کنند باید به توان‬ ‫داخل��ی توجه ک��رد و از دانش متخصصان بخش‌های‬ ‫مختلف معدن و صنعت کش��ور به��ره گرفت‪ .‬روزگار‬ ‫مع��دن دراین‌باره با کارشناس��ان این حوزه گفت‌وگو‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫‪ ۳‬چهره فوالدی‬ ‫هیات‌مدیره بورس کاال‬ ‫مشخص شدند‬ ‫محم��ود اکبری مع��اون ف��روش و بازاریابی‬ ‫فوالد مبارک��ه‪ ،‬بهمن تجلی‌زاده معاون فروش و‬ ‫بازاریابی فوالد خوزس��تان و نعمت‌اهلل محسنی‬ ‫معاون بازرگانی ذوب‌آهن اصفهان که در جایگاه‬ ‫مع��اون بازاریابی و فروش ش��رکت‌های فوالدی‬ ‫هس��تند‪ ،‬به عن��وان هیات‌مدیره ب��ورس کاالی‬ ‫ایران انتخاب شدند‪.‬‬ ‫به گزارش چی�لان‪ ،‬در انتخاب اعضای هیات‬ ‫مدیره ب��ورس کاالی ایران‪ ۳ ،‬عضو هیات‌مدیره‬ ‫ای��ن ش��رکت از معاون��ان فروش ش��رکت‌های‬ ‫فوالدی هستند‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت‪ ،‬تا پیش از نعمت‌اهلل محسنی‪،‬‬ ‫منصور ی��زدی‌زاده عضو هیات‌مدی��ره و رئیس‬ ‫هیات‌مدیره بورس کاالی ایران بود‪.‬‬ ‫ش��اهین چراغ��ی نی��ز ب��ه نمایندگ��ی از‬ ‫سرمایه‌گذاری توس��عه ملی‪ ،‬رئیس هیات‌مدیره‬ ‫بورس کاالی ایران شد‪.‬‬ ‫‹ ‹نیازمند تامین ماشین‌آالت هستیم‬ ‫برنامه‌ای به‬ ‫نام فن بازار‬ ‫در شهرک‌های‬ ‫صنعتی داریم و‬ ‫در آن این هدف‬ ‫را دنبال می‌کنیم‬ ‫که نیاز واحدها‬ ‫و ایده‌ها را جمع‬ ‫کنیم و آنها را به‬ ‫هم ارتباط دهیم‬ ‫آرش طاهری‌نیا‪ ،‬کارش��ناس‬ ‫ارش��د معدن مس میدوک در‬ ‫شهر بابک با اشاره به نیازمندی‬ ‫کش��ور به قطعات و ابزارآالت‬ ‫معدن��ی در گفت‌وگو با‬ ‫مطرح کرد‪ :‬درحال‌حاضر یکی‬ ‫از اصلی‌تری��ن دغدغه‌ه��ای‬ ‫مع��دن و معدن��کاری در کش��ور‪ ،‬مش��کل تامی��ن‬ ‫ماش��ین‌آالت‪ ،‬قطع��ات و لوازم‌یدکی اس��ت‪ .‬امروز به‬ ‫لحاظ تامین ماش��ین‌آالت در سطح کشور مشکالتی‬ ‫داریم‪ .‬متاسفانه فناوری ما در حدی نیست که بتوانیم‬ ‫س��اخت و تولی��د تمام تجهیزات معدن��ی را خودمان‬ ‫انجام دهیم‪ .‬با توجه به این ش��رایط مجبوریم برخی‬ ‫ماش��ین‌آالت مثل تراک‌ه��ای معدنی را از خارج وارد‬ ‫کنیم‪ .‬طاهری‌نیا ادامه داد‪ :‬با پیش��روی استخراج در‬ ‫مع��ادن‪ ،‬عمق آنها افزایش می‌یابد؛ درنتیجه در آینده‬ ‫نزدیک مجبور هس��تیم تعداد ماشین‌آالت را با توجه‬ ‫ب��ه حجم عملی��ات معدنکاری افزای��ش دهیم تا تناژ‬ ‫تولید افزایش یابد‪ .‬ما در ش��رایطی هستیم که باید به‬ ‫سمت معادن عمیق پیش برویم و با شرایطی که داریم‬ ‫آرش طاهری‌نی��ا‪ :‬مدیرعام��ل ش��رکت مل��ی م��س از صنعتکاران‬ ‫کش��ور خواس��ت در زمینه ساخت و تولید ماش��ین‌آالت وارد شوند‬ ‫و تاکی��د کرد از ایده‌های آنها حمای��ت می‌کند‪ .‬از این رو امیدواریم‬ ‫صنعتکاران و متخصصان کش��ور هم وارد عرصه ش��وند و با شرکت‬ ‫مس و معادن دیگر همکاری کنند‬ ‫نمی‌توانی��م خیلی خوب به کارم��ان ادامه دهیم‪ .‬این‬ ‫کارش��ناس معدن با اش��اره به نگاه توسعه‌ای شرکت‬ ‫ملی مس اظهار کرد‪ :‬در شرایط امروز‪ ،‬نیازمند دیدگاه‬ ‫توس��عه‌ای به معدنکاری هستیم‪ .‬در شرکت ملی مس‬ ‫ای��ران تصمیم گرفته‌اند در اندازه بزرگ افزایش تولید‬ ‫دهی��م‪ .‬این کار هم مس��تلزم این اس��ت ک��ه بتوانیم‬ ‫ماشین‌آالت موردنیاز خود را تامین کنیم‪ .‬مدیرعامل‬ ‫ش��رکت ملی مس از صنعتکاران کش��ور خواست در‬ ‫زمینه ساخت و تولید ماشین‌آالت وارد شوند و تاکید‬ ‫ک��رد از این موض��وع حمای��ت می‌کن��د‪ .‬امیدواریم‬ ‫صنعتکاران کش��ور هم وارد عرصه ش��وند و با شرکت‬ ‫مس و معادن دیگر همکاری کنند‪ .‬طاهری‌نیا با اشاره‬ ‫ب��ه تاثیر منفی تحریم‌ها بر مع��دن و فعالیت معدنی‪،‬‬ ‫بی��ان کرد‪ :‬پیش از تحریم‌ها در تامین ماش��ین‌آالت‬ ‫مشکلی نداشتیم‪ ،‬درحالی‌که وقتی با تحریم و افزایش‬ ‫نرخ ارز روبه‌رو ش��دیم تامین قطعات برای پیمانکاران‌‬ ‫بس��یار سخت ش��د‪ .‬طاهری‌نیا در ادامه درباره اینکه‬ ‫ظرفی��ت تولی��د ابزارآالت و ماش��ین‌آالت را به لحاظ‬ ‫علمی و فنی داریم‪ ،‬ادامه داد‪ :‬شرکت ملی مس از این‬ ‫مه��م اس��تقبال می‌کند ک��ه با کارآفرین��ان بازدید و‬ ‫مالقات کند تا در صورت امکان نیازهای‌مان را برطرف‬ ‫کنیم و داخل کش��ور دس��ت به بومی‌س��ازی و تولید‬ ‫بزنی��م‪ .‬به‌این‌ترتی��ب تحریم‌ها زمینه رش��د صنایع‬ ‫داخل��ی را ایج��اد می‌کنن��د‪ .‬هرچند بعض��ی اوقات‬ ‫مشکالتی را ایجاد کرده اما باعث می‌شود به تولیدات‬ ‫داخلی بها دهی��م‪ .‬به‌این‌ترتیب اگر نیت و همت الزم‬ ‫را داشته باشیم می‌توانیم موفق شویم‪.‬‬ ‫‹ ‹دغدغه تامین ماشین‌آالت‬ ‫ارسالن شجاعی‪ ،‬مدیر پروژه‬ ‫نظ��ام مب��ادالت پیمانکاری‬ ‫فرع��ی و فع��ال در دبیرخانه‬ ‫تجهیزات معدنی و س��یمانی‬ ‫در ش��رکت ش��هرک‌های‬ ‫صنعتی استان کرمان (مپفا)‬ ‫در گفت‌وگ��و با‬ ‫اظهار‬ ‫ک��رد‪ :‬ام��روز با اجبار از دس��تگاه‌هایی که س��ال‌های‬ ‫گذشته وارد کشور شده‌ بودند‪ ،‬استفاده می‌کنیم‪.‬‬ ‫متاسفانه بیشتر آنها هم دچار استهالک شده‌ و بسیار‬ ‫قدیمی‌اند‪ .‬به همین دلیل در حوزه تامین ماشین‌آالت‬ ‫و ابزارآالت مش��کل اساسی داریم‪ .‬شجاعی ادامه داد‪:‬‬ ‫ام��روز در ح��وزه ابزارآالت و ماش��ین‌آالت با آنچه در‬ ‫جهان است‪ ،‬فاصله بسیار زیادی داریم‪.‬‬ ‫شجاعی با ابراز تاسف از اینکه نمی‌توانیم دستگاه‌هایی‬ ‫ک��ه ب��ه‌روز هس��تند را وارد کش��ور کنیم‪ ،‬ادام��ه داد‪:‬‬ ‫درحال‌حاضر اگر بخواهیم همان دس��تگاه‌ها را نیز وارد‬ ‫کنی��م‪ ،‬با توجه به افزایش نرخ ارز کار بس��یار مش��کلی‬ ‫است‪ .‬مسئله دیگر‪ ،‬تحریم‌ها هستند که اجازه نمی‌دهند‬ ‫فعاالن معدنی در حوزه بین‌الملل فعالیت کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹ضعف دانش‬ ‫او با اش��اره ب��ه تاثیرگذاری تحریم‌ه��ا بر فعالیت‬ ‫معدنی اظهار کرد‪ :‬فع��االن معدنی پس از تحریم‌ها‬ ‫ب��ا مش��کل زی��ادی روبه‌رو ش��دند چراکه مش��کل‬ ‫قیمت‌گذاری نهایی و تامین مواد اولیه‪ ،‬بس��یاری از‬ ‫آنها را اذیت می‌کند‪.‬‬ ‫این فعال معدنی با اش��اره به مشکل ضعف دانش‬ ‫در ح��وزه تامین ماش��ین‌آالت معدن��ی اظهار کرد‪:‬‬ ‫مس��ئله دیگر‪ ،‬تجهیز و کامل ک��ردن فناوری برای‬ ‫تولید در حوزه معدن است‪.‬‬ ‫دراین‌بی��ن دغدغ��ه مجموعه ما این اس��ت که با‬ ‫بزرگ کردن مجموعه‌ه��ای کوچک و ارتباط برقرار‬ ‫کردن بین آنها با واحدهای کارفرما باعث شویم آنها‬ ‫بتوانند فناوری روز را اس��تفاده کنند‪ .‬در این روند‪،‬‬ ‫ش��رکت‌های کوچک معدنی نیز‌بهای تمام‌ش��ده را‬ ‫کاهش می‌دهند و توانمندتر می‌شوند‪.‬‬ ‫او ادام��ه داد‪ :‬م��ا برنام��ه‌ای ب��ه نام فن ب��ازار در‬ ‫ش��هرک‌های صنعت��ی داری��م و در آن این هدف را‬ ‫دنبال می‌کنیم که نیازهای واحدها و ایده‌ها را جمع‬ ‫کنیم و آنها را به هم ارتباط دهیم‪ .‬س��عی می‌کنیم‬ ‫واحده��ای تولیدکننده که ابزارآالت داخلی دارند را‬ ‫شناس��ایی و آنه��ا را به معدن��کاران معرفی کنیم تا‬ ‫پیمانکاران خ��ود را تقویت کنند و در مرحله بعدی‬ ‫به دنبال افزایش صادرات باش��یم‪ .‬ش��جاعی تاکید‬ ‫کرد‪ :‬خوش��بختانه تا امروز ارتباط خوبی داش��ته‌ایم‬ ‫و با تاج��ران خارجی و ات��اق بازرگانی افغانس��تان‬ ‫جلسه‌های موثری برگزار کردیم‪ .‬در آینده‌ای نزدیک‬ ‫هدف بعدی ما عراق و آذربایجان است‪.‬‬ ‫به‌این‌ترتی��ب ب��ا وج��ود تحریم‌ه��ا ب��اور دارم‬ ‫درحال‌حاض��ر زمان خوبی اس��ت که ب��ه بازارهای‬ ‫کش��ورهای همس��ایه ورود کنیم؛ کش��ورهایی که‬ ‫به س��مت صنعتی ش��دن می‌روند و اکنون نیازمند‬ ‫قطعات و ابزارآالت هستند‪.‬‬ ‫تالش مدیریت و کارکنان فوالد مبارکه در تولید‬ ‫و رفع وابستگی به بیگانگان قابل قدردانی است‬ ‫آی��ت‌اهلل س��ید یوس��ف طباطبایی‌نژاد‬ ‫نماین��ده ولی‌فقی��ه و امام‌جمع��ه اصفهان‬ ‫در دی��دار ب��ا مدیرعام��ل ف��والد مبارکه‬ ‫تصریح ک��رد‪ :‬تالش مدیری��ت و کارکنان‬ ‫فوالد مبارکه در تولید و رفع وابس��تگی به‬ ‫بیگانگان قابل قدردانی است‪.‬‬ ‫امام‌جمع��ه اصفه��ان با اش��اره به نقش‬ ‫مدیری��ت در اداره ام��ور تصری��ح ک��رد‪:‬‬ ‫همان‌گونه ک��ه امیرمومن��ان علی(ع) هم‬ ‫تاکی��د فرموده‌اند‪ ،‬کارها باید به افراد خبره‬ ‫و مس��تعد سپرده ش��ود تا آنها تجربه خود‬ ‫را در راه پیش��رفت ای��ن م��رز و بوم به کار‬ ‫گیرن��د و این امر ب��ا وجود مدیریت کارآمد‬ ‫ف��والد مبارکه و مجاهدت‌های کارکنان آن‬ ‫در حال تحقق اس��ت‪ .‬ب��ه یقین این تجربه‬ ‫می‌تواند در پیش��رفت و آبادانی کشور موثر‬ ‫باشد‪ .‬وی دستیابی به رکوردهای پی‌درپی‬ ‫در ف��والد مبارکه را مصداق عینی مدیریت‬ ‫ل قدردانی کارکنان این‬ ‫موث��ر و تالش قاب�� ‌‬ ‫واحد صنعتی دانست و گفت‪ :‬خودکفایی در‬ ‫تولید محصوالتی که کش��ور را از بیگانگان‬ ‫بی‌نی��از می‌کن��د‪ ،‬باعث افزای��ش روحیه و‬ ‫امی��د در کش��ور و تقویت ن��گاه اقتصادی‬ ‫درون‌زاس��ت ک��ه هم��واره م��ورد تاکی��د‬ ‫رهب��ر معظ��م انقالب بوده اس��ت‪ .‬آیت‌اهلل‬ ‫طباطبایی‌نژاد در پایان سخنان خود اظهار‬ ‫امیدواری کرد که مدیران و کارکنان در راه‬ ‫تولید و عزت و سربلندی جمهوری اسالمی‬ ‫ایران همچنان موفق باش��ند‪ .‬در این دیدار‬ ‫صمیمان��ه عظیمیان ضمن ارائه گزارش��ی‬ ‫از دس��تاوردهای ش��رکت ف��والد مبارکه‬ ‫در س��ال ‪ ۹۷‬و ‪۴‬ماه از س��ال جاری گفت‪:‬‬ ‫مدیری��ت و کارکنان فوالد مبارکه از همان‬ ‫ابتدای س��ال‪ ،‬تاکید رهبر معظم انقالب بر‬ ‫اهمیت رونق تولید را نصب‌العین خود قرار‬ ‫داده‌ان��د و با تالش مضاع��ف‪ ،‬باوجود همه‬ ‫محدودیت‌ها و موانعی که دش��من بر س��ر‬ ‫راه تولید و اقتصاد کش��ور قرار داده اس��ت‪،‬‬ ‫توانس��ته‌اند ب��ه موفقیت‌ه��ای جدی��دی‬ ‫در ایج��اد ارزش‌اف��زوده اقتص��ادی برای‬ ‫ذی‌نفعان ش��رکت‪ ،‬بومی‌سازی تجهیزات‬ ‫و قطع��ات موردنیاز صنعت فوالد کش��ور و‬ ‫ثبت رکوردهای جدید در سال رونق تولید‬ ‫دست یابند‪.‬‬ ‫عظیمی��ان مدی��ران و کارکن��ان فوالد‬ ‫مبارکه را س��ربازان وطن دانس��ت و گفت‪:‬‬ ‫تالش خواهیم کرد تا در جبهه صنعت و در‬ ‫بزرگ‌ترین فوالدسازی کشور که سرچشمه‬ ‫رون��ق تولید اس��ت در باال و پایین‌دس��ت‪،‬‬ ‫بسیاری از صنایع را زیر پوشش قرار دهیم‬ ‫و به‌گون��ه‌ای عمل کنیم که همچنان نظام‬ ‫مقدس جمهوری اس�لامی در کمال اقتدار‬ ‫اقتصادی‪ ،‬پایدار باشد‪.‬‬
‫سه‌شنبه‬ ‫‪ 15‬مرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 4‬ذی‌الحجه ‪1440‬‬ ‫‪ 6‬اوت ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1345‬‬ ‫پیاپی ‪2663‬‬ ‫آماده تفویض بیشتر‬ ‫وظایف هستیم‬ ‫خارجی‌ها نمک‌گیر‬ ‫خورشت و کباب‌های‬ ‫ایرانی می‌شوند‬ ‫اصناف را در مدسازی‬ ‫دست کم نگیرید‬ ‫‪7‬‬ ‫‪www.Tejaratdaily.com‬‬ ‫سامانه رصد نرخ ‪۱۰۰‬قلم کاالی اساسی فعال شد‬ ‫ل قیمت‌ها را نصب کنید‬ ‫اپلیکیشن مرتبط با کنتر ‌‬ ‫زهرا طهرانی‪ :‬به‌تازگی سیس��تمی روی کار آمده که می‌تواند‬ ‫انقالب��ی در تنظیم بازار و کنت��رل قیمت‌ها ایجاد کند‪ ،‬البته اگر‬ ‫زیرس��اخت‌ها به‌درس��تی کار کنند و مردم نیز همراهان خوبی‬ ‫باش��ند‪ .‬در این سیس��تم جدید نرخ ‪۱۰۰‬قلم کاالی حساس و‬ ‫ضروری مردم از س��وی س��ازمان حمای��ت مصرف‌کنندگان و‬ ‫تولیدکنندگان در س��امانه ثبت می‌ش��ود و مردم نیز می‌توانند‬ ‫با نصب اپلیکیش��ن مورد نظر نس��بت به رص��د قیمت‌ها و ثبت‬ ‫ش��کایت‌های خود اقدام کنن��د‪ .‬این امر ع�لاوه براینکه جلوی‬ ‫گرانفروشی را می‌گیرد‪ ،‬میزان مشارکت مردم در تنظیم بازار را‬ ‫نیز بیشتر خواهد کرد‪.‬‬ ‫شنبه گذشته سخنگوی دولت در نشستی خبری خود گفته‬ ‫بود‪ :‬سازمان حمایت قیمت‌های قابل قبول در ‪100‬قلم کاال را در‬ ‫این س��امانه اعالم می‌کند تا در صورت بروز تخلف مردم بتوانند‬ ‫ش��کایت خود را از طریق یک نرم‌افزاری کاربردی (اپلیکیشن)‬ ‫اعالم کنند‪.‬‬ ‫پی��ش از این هم وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت و قائم‌مقام‬ ‫بازرگان��ی او از راه‌ان��دازی این س��امانه خب��ر داده و اعالم کرده‬ ‫بودن��د‪ :‬وقتی مردم ن��رخ کاالهای اساس��ی را بدانند‪ ،‬در نتیجه‬ ‫گران‌فروش��ی واحدهای صنفی کمتر می‌شود و اگر هم واحدی‬ ‫کاالی��ی را گران‌ت��ر عرضه کن��د‪ ،‬مصرف‌کنن��دگان می‌توانند‬ ‫ش��کایت خود را در این اپلیکیش��ن ثبت کنند تا در سریع‌ترین‬ ‫زمان ممکن به آنها رسیدگی شود‪.‬‬ ‫‹ ‹هدایت مردم به خرید با نرخ واقعی‬ ‫رئیس س��ازمان حمایت مصرف‌کنن��دگان و تولیدکنندگان‬ ‫به‌تازگ��ی اهداف کلی راه‌اندازی س��امانه رصد ‪ ۱۰۰‬قلم کاالی‬ ‫اساس��ی را مبتنی بر ایجاد امنیت روانی برای مصرف‌کنندگان‬ ‫توصیف کرد و از فعال شدن این سامانه خبر داد‪ .‬به‌گزارش شاتا‪،‬‬ ‫عباس تابش در برنامه تیتر امش��ب ش��بکه خبر‪‌،‬اظهارکرد‪ :‬این‬ ‫سامانه در دس��ترس همگان بوده و مردم با نصب اپلیکیشن آن‬ ‫می‌توانند عالوه بر نس��خه وب‪ ،‬نرخ کاالها را در لحظه بررسی و‬ ‫شکایت‌های خود را ثبت کنند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه این س��امانه به‌‌طور آزمایش��ی اجرایی شده‬ ‫و به‌تدریج آماده و کامل‌تر خواهد ش��د‪ ،‬بر این اس��اس درج نرخ‬ ‫‪ ۱۰۰‬قلم کاال الزامی و باید با نرخ عرف س��امانه ‪ ۱۲۴‬یکی باشد‪،‬‬ ‫اظهارکرد‪ :‬با این س��امانه قرار اس��ت مردم به سمت خرید با نرخ‬ ‫واقعی هدایت ش��وند و می‌توانند بیشترین و کمترین نرخ کاال را‬ ‫رصد کنند که با این هدف خروجی سامانه مثبت خواهد شد‪.‬‬ ‫تابش درباره صندوق‌های مکانیزه گفت‪ :‬تنظیم بازار از تامین‬ ‫کاال شروع و در مرحله دوم بازرسی مطرح می‌شود؛ بنابراین هر‬ ‫قدر تامین دقیق‌تر و بهتر باش��د بازرسی‌ها با مشکالت کمتری‬ ‫انجام می‌شود‪ .‬سامانه جامع تجارت نیز در وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت عملیاتی ش��ده و در حال فعالیت است اما برای اجرای‬ ‫کامل آن باید سامانه‌های دیگر در نهاد‌های اجرایی نیز از طریق‬ ‫وب به سامانه جامع وصل و تبادل اطالعات انجام شود‪.‬‬ ‫ی درباره نرخ کاالهای اساسی‪،‬‬ ‫وی افزود‪ :‬قرار است اطالع‌رسان ‌‬ ‫حساس و ضروری مورد نیاز مردم در قالب این سامانه انجام شود‬ ‫و مردم بر مبنای این مقایسه قیمتی‪ ،‬عالوه بر اینکه کاال را با نرخ‬ ‫رقابتی خریداری می‌کنند‪ ،‬شکایت‌های خود از عرضه‌کنندگان‬ ‫کاال را به‌ط��ور لحظه‌ای ثبت کرده و به واحد بازرس��ی و نظارت‬ ‫اصناف و س��ازمان حمایت مصرف‌کنن��دگان و تولیدکنندگان‬ ‫اطالع دهند‪.‬‬ ‫رئیس س��ازمان حمایت مصرف‌کنن��دگان و تولیدکنندگان‬ ‫تصری��ح ک��رد‪ :‬دامنه کاالهای اعالم نرخ‌ش��ده در این س��امانه‬ ‫به‌س��رعت گس��ترش خواهد یافت و تع��داد آن از ‪ ۱۰۰‬قلم کاال‬ ‫فراتر خواهد رفت؛ ضمن اینکه امکان ثبت ش��کایت نیز از طریق‬ ‫این اپلیکیش��ن فراهم شده است‪ .‬از سوی دیگر‪ ،‬تولیدکنندگان‬ ‫کاال نی��ز می‌توانند ن��رخ کاالهای خود را به‌ط��ور خوداظهاری‬ ‫در این س��امانه به ثبت رس��انده تا پس از تایید سازمان حمایت‬ ‫مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان‪ ،‬نرخ آنها در س��امانه به ثبت‬ ‫رس��یده و در اختی��ار عموم م��ردم قرار گیرد‪ .‬رئیس س��ازمان‬ ‫حمای��ت اعالم کرد‪ :‬هم‌اکنون این س��امانه برای عموم مردم در‬ ‫دس��ترس است و برای نسخه‌های گوش��ی تلفن همراه اندروید‬ ‫فعال بوده و برای نسخه ‪ IOS‬نیز در یک ماه آینده فعال خواهد‬ ‫ش��د‪ .‬وب‌س��ایت ‪ WWW .۱۲۴.IR‬نیز از قابلیت کارکردی‬ ‫همین اپلیکیشن برخوردار است‪.‬‬ ‫‹ ‹فرآیند ثبت شکایت و رسیدگی به آن‬ ‫درباره فرآیند اس��تفاده و روش کار این سامانه معاون بازرسی‬ ‫و رسیدگی به تخلفات سازمان حمایت حقوق مصرف‌کنندگان‬ ‫و تولیدکنندگان اظهارکرد‪ :‬بازرس��ی ش��کایت‌ها هم‌اکنون نیز‬ ‫از طریق س��امانه ‪ ۱۲۴‬در حال انجام اس��ت‪ ،‬اما تفاوت س��امانه‬ ‫جدید این اس��ت که دسترس��ی ب��ه لینک ثبت ش��کایت‌ها در‬ ‫پایگاه اطالع‌رس��انی نرخ کاالها و خدمات نیز فراهم شده است؛‬ ‫مصرف‌کننده می‌تواند در این اپلیکیشن نسبت به ثبت شکایت‬ ‫اقدام کرده و کد رهگیری دریافت کند‪ .‬شهرام میرآخورلو به ایرنا‬ ‫گفت‪ :‬مصرف‌کننده می‌تواند با استفاده از کد رهگیری‪ ،‬از نتیجه‬ ‫ش��کایت خود مبنی بر اینکه آن واحد به تعزیرات معرفی ش��ده‬ ‫یا خیر‪ ،‬مطلع شود‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬اگر مستندات فرد شاکی کافی باشد‪ ،‬رسیدگی‬ ‫به شکایت او در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام می‌شود‪ .‬به‌عنوان‬ ‫نمونه‪ ،‬برای کاالهایی که ظن به احتکار‪ ،‬قاچاق یا امتناع از عرضه‬ ‫وجود داشته باشد‪ ،‬نیازی به ارائه مستندات نیست و بازرسان ما‬ ‫در بازه زمانی یک ساعت در تهران و نیم ساعت در شهرستان‌ها‬ ‫در محل حضور می‌یابند‪.‬‬ ‫میرآخورلو درباره شکایت‌هایی که نیاز به ارائه مستندات دارد‬ ‫نیز گفت‪ :‬به‌عنوان مثال‪ ،‬اگر کس��ی از یک ش��رکت خودرویی‬ ‫ش��کایت داشته باش��د و اعتراض او درباره پرداخت نکردن سود‬ ‫مشارکت ازسوی خودروس��از باشد‪ ،‬نیاز به بررسی مستندات و‬ ‫کار کارشناس��ی وجود دارد؛ در چنین ش��رایطی اگر مستندات‬ ‫کافی باشد زمان زیادی طول نمی‌کشد؛ در هر صورت‪ ،‬در موعد‬ ‫مقرر به شکایت‌های تمامی مصرف‌کنندگان رسیدگی می‌شود‪.‬‬ ‫وی درباره اثربخش بودن ش��کایت‌ها اظهارکرد‪ :‬نخستین‌بار‬ ‫که از واحد صنفی ش��کایت شود‪ ،‬پرونده تخلف گران‌فروشی به‬ ‫میزان گران‌فروش��ی که انجام داده تنظیم می‌شود‪ .‬اگرتعزیرات‬ ‫رای به متخلف بودن این واحد داد و برای بار دوم و سوم نیز تخلف‬ ‫او محرز ش��د‪ ،‬پارچ ‌ه در آن واحد نصب ش��ده و متخلف بودنش‬ ‫به عموم مردم اعالم می‌ش��ود؛ یعنی اگر تخلف واحد صنفی در‬ ‫یک س��ال بیش از‪ ۳‬مرتبه باشد‪ ،‬نصب پارچه و تعطیلی واحد را‬ ‫به‌دنبال دارد‪.‬‬ ‫میرآخورل��و با اعتقاد ب��ه اینکه راه‌اندازی اپلیکیش��ن جدید‬ ‫می‌تواند به کاهش گران‌فروش��ی‌ها کمک کن��د‪ ،‬افزود‪ :‬هرقدر‬ ‫کانال دسترس��ی خود را با مردم بیش��تر کنیم‪ ،‬میزان مشارکت‬ ‫مردم در این حوزه‌ها بیشتر می‌شود‪.‬‬ ‫عباس تابش‬ ‫سعید ممبینی‬ ‫‹ ‹شفافیت قیمت‌ها و آگاهی مردم بیشتر می‌شود‬ ‫رئیس ات��اق اصناف با بی��ان اینکه یک��ی از موضوع‌هایی که‬ ‫موجب سوءاس��تفاده برخی فعاالن بازار می‌شود‪ ،‬شفاف‌نبودن‬ ‫قیمت‌هاس��ت‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬هرچن��د ما بارها ب��ه موجب قانون‬ ‫هم بخش��نامه ص��ادر و اطالعیه‌های گوناگون اب�لاغ کردیم و‬ ‫هم تمامی واحدهای صنفی ملزم به نصب برچس��ب هس��تند‪،‬‬ ‫ام��ا گاه��ی مصرف‌کنن��دگان گالی��ه دارن��د از قیمت‌ه��ای‬ ‫واقع��ی کاالها آگاه نیس��تند ی��ا اینکه با مراجعه ب��ه یک واحد‬ ‫صنف��ی ب��ا افزایش ناگهانی و ش��دید ن��رخ کاالهای��ی روبه‌رو‬ ‫ش��ده‌اند و چ��ون ناگزیر به مصرف هس��تند‪ ،‬آنه��ا را خریداری‬ ‫می‌کنن��د؛ بنابرای��ن می‌خواهن��د از نرخ واقع��ی کاالها باخبر‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫س��عید ممبین��ی در گفت‌وگو ب��ا‬ ‫با تاکی��د براینکه‬ ‫برخ��ی مواقع مردم به حقوق خود ناآگاه هس��تند‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫همیشه سوءاس��تفاده در قیمت‌ها ناش��ی از ناآگاهی خریدار و‬ ‫مصرف‌کننده است؛ بنابراین زمانی که مصرف‌کننده دست‌کم از‬ ‫دامنه قیمتی کاالها باخبر باشد در انتخاب کاالی مورد نیاز خود‬ ‫با آگاهی بیشتری اقدام خواهد کرد‪ .‬وی با اشاره به اینکه به‌دلیل‬ ‫نوسان‌های بازار تعیین نرخ مشخص برای یک کاال دشوار است‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬س��امانه‌ای که به‌تازگی راه‌اندازی ش��ده قابلیت دارد اگر‬ ‫کاالی��ی نرخ مصوب دارد‪ ،‬اعالم‌ش��ود و برای کاالهای دیگر هم‬ ‫دامنه نرخ را در س��طح بازار مشخص می‌کند‪ .‬این شفاف‌سازی‬ ‫کمک بس��یار خوبی به تصمیم خریدار ب��رای خریداری کاالی‬ ‫م��ورد نیاز می‌کن��د‪ .‬به‌گفته ممبینی‪ ،‬در مجموع این س��امانه‬ ‫اقدام مثبتی است که می‌تواند مصرف‌کننده را به سمت خرید با‬ ‫نرخ واقعی س��وق دهد‪ .‬بازرسی اصناف همراه با معاونت بازرسی‬ ‫سازمان‌های حمایت سراسر کشور به‌طور موازی امر بازرسی را‬ ‫انجام می‌دهند‪.‬‬ ‫‹ ‹خألهای موجود رفع شود‬ ‫رئیس کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی ایران با بیان‬ ‫اینکه هدف و اصل این طرح بسیار عالی است‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬اینکه‬ ‫شهرام میراخورلو‬ ‫خسرو فروغان‌گران‌سایه‬ ‫مردم به رصد قیمت‌ها و ثبت شکایت‌ها دسترسی داشته باشند‪،‬‬ ‫اتفاق بس��یار مهم و ارزشمندی است‪ .‬خسرو فروغان‌گران‌سایه‬ ‫در گفت‌وگ��و با‬ ‫تصریح ک��رد‪ :‬خالئی ک��ه در این میان‬ ‫وجود دارد‪ ،‬قدرت نظارتی اس��ت و در ای��ن زمینه نباید فقط به‬ ‫ثبت ش��کایت‌های مردمی بس��نده کرد‪ ،‬بلکه باید قدرت بخش‬ ‫بازرسی باال برود‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬خأل بعدی رس��یدگی به ش��کایت‌ها اس��ت‪.‬‬ ‫به‌دلیل اینکه اکنون س��اختار اقتصادی حساس��ی داریم‪ ،‬باید‬ ‫در تم��ام کاال‌ها حتی کاالهای اساس��ی که دولت حساس��یت‬ ‫باالیی روی آن دارد‪ ،‬نظارت کامل وجود داش��ته باش��د‪ .‬چراکه‬ ‫در کاالهای اساس��ی نیز ش��اهد تفاوت قیمت‌ها هستیم و نرخ‬ ‫ثابتی وجود ندارد‪ .‬در این شرایط شکایت مردم بیشتر می‌شود؛‬ ‫بنابراین باید نیروی بازرس��ی الزم وجود داش��ته باشد‪ .‬به‌گفته‬ ‫رئیس کمیس��یون بازرگان��ی داخلی اتاق بازرگان��ی ایران‪‌،‬اگر‬ ‫نتوانی��م پاس��خگوی ش��کایت‌های مردمی باش��یم‪ ،‬این طرح‬ ‫هم عقی��م می‌مان��د و مانند پادزه��ری برای تخلفات بیش��تر‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬ضمن اینکه بی‌اعتم��ادی مردم هم بیش��تر خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫فروغان‌گران‌سایه تاکید کرد‪ :‬قانون‪ ،‬بازرسی‌ها را به اتاق‌های‬ ‫اصن��اف واگذار کرده و آیین‌نامه‌های خوبی هم در این‌باره ابالغ‬ ‫ش��ده اس��ت اما پس از مدتی با توج��ه به اینک��ه در قانون قید‬ ‫ش��ده بود یک س��وم درآمد جرایم باید هزینه‌های بازرسی‌ها را‬ ‫پوش��ش دهد‪ ،‬در اجرا عقب ماندیم تا اینکه امروز شاهد ضعیف‬ ‫شدن بازرس��ی‌ها و کاهش تعداد آنها هس��تیم به نحوی که در‬ ‫کالنشهر‌ها ش��اید تعداد بازرسی‌ها به تعداد انگشتان دست هم‬ ‫نرسد‪.‬‬ ‫ب��ه همین دلیل در این ش��رایط متخلفان ب��ه هر قیمتی که‬ ‫می‌خواهند کاال را می‌فروشند و از الزام نصب برچسب قیمت‌ها‬ ‫نیز پی��روی نمی‌کنند‪ .‬او در پایان گف��ت‪ :‬در نهایت اینکه طرح‬ ‫رصد نرخ ‪ ۱۰۰‬قلم کاال بس��یار مهم و مثبت ارزیابی می‌شود اما‬ ‫باید در اجرا درست عمل کرد تا این طرح به بن‌بست نخورد‪.‬‬ ‫نیاز بازار کار‬ ‫یل�دا راه�دار‪ ،‬نایب‌رئی�س‬ ‫س�ازمان ملی کارآفرینی‪ :‬آیا‬ ‫تش��کیل ش��ورای‌عالی آموزش و‬ ‫تربی��ت فنی‌وحرفه‌ای نیاز فضای‬ ‫کسب‌وکار به تربیت نیروی ماهر‬ ‫را حل‌وفصل می‌کن��د؟ در چند‬ ‫س��ال گذش��ته رویک��رد اقتصاد‬ ‫در بیش��تر کش��ورهای پیش��رو‬ ‫در ای��ن زمین��ه از منبع‌گرای��ی به‬ ‫مهارت‌گرای��ی تغییریافت��ه و همی��ن موضوع‬ ‫باعث ش��د این کش��ورها در حوزه‌های نوآوری‬ ‫و فن��اوری از پیش��رفت‌های قابل‌توجه��ی‬ ‫برخوردار ش��وند‪ .‬نقش راهبردی آموزش‌های‬ ‫مهارتی در برنامه‌ریزی و سیاس��ت‌گذاری‌های‬ ‫کالن به‌ویژه در کش��ورهای درحال‌توس��عه در‬ ‫تخصص‌گرایی و ایجاد کسب‌وکارهای نوین بر‬ ‫پایه کارآفرینی‪ ،‬بی‌بدیل اس��ت‪ .‬کسب مهارت‬ ‫و تخص��ص ضمن آنک��ه این ام��کان را فراهم‬ ‫م��ی‌آورد تا فرد فرصت‌های ش��غلی مناس��بی‬ ‫به‌دست آورد از طریق ایجاد فرصت‌های شغلی‬ ‫جدید ب��ه بهبود فضای کس��ب‌وکار نیز کمک‬ ‫می‌کند‪.‬‬ ‫در کش��ور م��ا متولی آموزش‌ه��ای عملی‪،‬‬ ‫س��ازمان فنی و حرفه‌ای اس��ت و ب��ا توجه به‬ ‫س��ابقه عملک��ردی این س��ازمان به‌وی��ژه در‬ ‫س��ال‌های پ��س از انقالب‪ ،‬نتوانس��ته آن‌گونه‬ ‫ک��ه باید موف��ق عمل کند البته در س��ال‌های‬ ‫پایان��ی دهه‪ ۷۰‬و اوایل ده��ه ‪ ۸۰‬آموزش‌های‬ ‫فنی‌وحرفه‌ای افزایش قابل‌توجهی پیدا کردند‪،‬‬ ‫اما روند پایداری نشان ندادند‪.‬‬ ‫درواق��ع آموزش‌ه��ای فنی و حرف��ه‌ای در‬ ‫چند دهه گذش��ته که بنا بود موجب باال رفتن‬ ‫کارآیی و کارآفرینی نیروی انسانی فعلی شود‪،‬‬ ‫ب��ه نتیج��ه مطلوب منجر نش��ده اس��ت‪ .‬نرخ‬ ‫بیکاری افراد تحصیلکرده در س��ال ‪ ۹۷‬حدود‬ ‫‪ ۲۸‬درص��د (در مقط��ع کارشناس��ی) بوده که‬ ‫نش��ان از نبود تطابق رش��ته‌های دانشگاهی با‬ ‫نیاز بازار کار است‪.‬‬ ‫نب��ود ارتب��اط عملی میان مراکز آموزش��ی‬ ‫و صنعتی باعث‌ش��ده نیروهای��ی پرورش یابند‬ ‫ک��ه چندان موردنیاز بخش‌ه��ای تولید جامعه‬ ‫نیس��تند و فق��ط به‌دلی��ل دریاف��ت م��دارک‬ ‫دانش��گاهی و ب��دون توج��ه ب��ه ظرفیت‌های‬ ‫بالق��وه اقتص��اد وارد نظ��ام آم��وزش عال��ی‬ ‫می‌ش��وند‪ .‬درحالی‌که نظام آموزش��ی‪-‬مهارتی‬ ‫کش��ور باید منبع تأمین نیروی انس��انی برای‬ ‫فعالیت‌های بخش صنایع باش��د تا‬ ‫با پیشرفت صنعتی و افزایش تولید‬ ‫ناخال��ص داخلی و درآمد س��رانه‪،‬‬ ‫توانمندی‌های فردی و ش��غلی نیز‬ ‫افزایش یابد‪.‬‬ ‫مش��کل اصل��ی نب��ود تناس��ب‬ ‫می��ان ب��ازار کار و آم��وزش‪ ،‬نبود‬ ‫نگرش جامع به آموزش‌ها‪ ،‬اجرای‬ ‫نادرست قوانین مصوب در این حوزه‬ ‫و بی‌توجه��ی به هرم‌ه��ای ش��غلی از دالیلی‬ ‫هس��تند که اصالحات جدی را اجتناب‌ناپذیر‬ ‫می‌کند‪ .‬این س��ازمان با توج��ه به ماهیتی که‬ ‫دارد دوره‌های آموزش��ی خود را باید براساس‬ ‫استانداردهای روز جهان برگزار کند و متناسب‬ ‫با ه��ر دوره مدرک معتبر بین‌المللی ارائه دهد‬ ‫ک��ه در چن��د س��ال گذش��ته به‌دلی��ل وجود‬ ‫س��رفصل‌های طوالن��ی دوره‌ها و بروزرس��انی‬ ‫نشدن مطالب آموزشی از مقبولیت این دوره‌ها‬ ‫کاسته شده است‪.‬‬ ‫جامع��ه جهانی ام��روز از پیله س��نتی بودن‬ ‫خارج‌ش��ده و به کس��ب‌وکارهای ب��ا فناوری و‬ ‫ب��ر پای��ه داده رو آورده که بهره‌گی��ری از آن‬ ‫نیاز به مهارت جدی��د دارد‪ .‬به جرات می‌توان‬ ‫گف��ت این‌چنی��ن دوره‌های آموزش��ی ش��اید‬ ‫فقط در چند موسس��ه خصوصی ارائه می‌شود‬ ‫درحالی‌که اگر هدف از آموزش توس��عه و رشد‬ ‫اقتصادی باش��د س��ازمان فنی و حرفه‌ای باید‬ ‫آخری��ن روش‌ها و دان��ش روز را به متقاضیان‬ ‫ارائه دهند‪.‬‬ ‫ش��اهد هس��تیم متقاضی��ان ب��رای دریافت‬ ‫آموزش‌های عملی ب��ر پایه فناوری‌های جدید‬ ‫به خارج کش��ور مراجع��ه می‌کنند که به‌دلیل‬ ‫خارج ش��دن ارز از کش��ور به لحاظ اقتصادی‬ ‫نیز صرفه ندارد‪ .‬از طرف��ی تعرفه‌های پایین و‬ ‫موضوع تفکیک جنس��یتی در برگزاری برخی‬ ‫دوره‌ه��ای فن��ی و حرفه‌ای همچنی��ن پایین‬ ‫بودن کیفیت فضاها و فرسوده بودن تجهیزات‬ ‫آموزش��ی باعث ش��ده متقاضیان ای��ن دوره‌ها‬ ‫کاهش یابد‪.‬‬ ‫در همین راس��تا‪ ،‬قانون نظام جامع آموزش‬ ‫و تربیت فن��ی‪ ،‬حرفه‌ای و مهارتی در ‪ ۲۴‬آبان‬ ‫س��ال ‪ ۱۳۹۶‬ب��ه تصوی��ب مجلس رس��ید اما‬ ‫براس��اس ماده ‪ ۱۱‬این قان��ون در مدت ‪ ۳‬ماه‬ ‫بای��د آیین‌نامه اجرایی آن به هیات دولت ارائه‬ ‫می‌شد که عملی نشد‪.‬‬ ‫موض��وع زمانبر ب��ودن فرآینده��ای اداری‬ ‫در بدن��ه دولتی یک��ی از موان��ع اصلی فضای‬ ‫کس��ب‌وکار به‌ش��مار می‌ر‌ود‪ .‬این آیین‌نامه با‬ ‫هدف ایج��اد هماهنگی میان عرضه و تقاضای‬ ‫آم��وزش و نهاد‌ه��ای متول��ی این امر اس��ت‪.‬‬ ‫دس��تیابی به این هدف مس��تلزم آن است که‬ ‫به‌طور دقی��ق و مبتنی بر واقعیات پژوهش��ی‬ ‫انجام ش��ود و براس��اس آن نیازه��ای در حال‬ ‫تغیی��ر ب��ازار کار شناس��ایی و کارآی��ی نظام‬ ‫آموزش��ی مورد ارزیابی قرار گیرد‪ .‬اما چنانچه‬ ‫این قانون مانند س��ایر قوانین با برداش��ت‌های‬ ‫س��لیقه‌ای و اج��رای نادرس��ت روبه‌رو باش��د‬ ‫نمی‌توان��د اه��داف پیش‌بینی‌ش��ده را حاصل‬ ‫کند‪.‬‬ ‫ش��ورای عال��ی آم��وزش و تربی��ت فن��ی و‬ ‫حرفه‌ای زمان��ی موفق خواهد ب��ود که بتواند‬ ‫آموزش‌های فنی و حرفه‌ای را به سمت توسعه‬ ‫پای��دار هدایت کرده و برای عموم افراد جامعه‬ ‫فراهم کند‪ .‬کش��ور آلمان با سرمایه‌گذاری در‬ ‫آموزش‌های مهارتی مبتنی بر صنعت مهندسی‬ ‫توانس��ته فض��ای اقتص��ادی خ��ود را بهب��ود‬ ‫بخشد‪.‬‬ ‫کش��ور کان��ادا نی��ز طری��ق عق��د ق��رارداد‬ ‫می��ان وزارت توس��عه مناب��ع انس��انی ب��ا‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت در اجرای‬ ‫برنامه‌ه��ای کارآم��وزی و نظ��ارت و تأمی��ن‬ ‫اعتبار الزم پش��تیبانی و هم��کاری دارد‪ .‬نظام‬ ‫فن��ی و حرف��ه‌ای در ترکی��ه نی��ز مبتن��ی بر‬ ‫آموزش‌های کارب��ردی در بنگاه‌های اقتصادی‬ ‫است‪.‬‬ ‫بهره‌گی��ری از تجربه کش��ورهای ب��ا اقتصاد‬ ‫مش��ابه برای رف��ع خألهای آموزش��ی و ایجاد‬ ‫هماهنگی میان آموزش‌ه��ای فنی و حرفه‌ای‬ ‫و نیازه��ای بخ��ش واقع��ی تولی��د می‌توان��د‬ ‫اثربخ��ش باش��د با این ش��رط ک��ه فقط یک‬ ‫نهاد مش��خص متول��ی این موضوع باش��د که‬ ‫نیازهای آموزش��ی بازار را به‌درستی شناسایی‬ ‫و اس��تخراج کرده و در چارچوب قوانین اقدام‬ ‫کند‪.‬‬ ‫س��ازمان فنی و حرفه‌ای به‌عن��وان یکی از‬ ‫ابزارهای توس��عه صنعتی در امر آماده‌س��ازی‬ ‫نیروی انس��انی باید با اص�لاح نظام آموزش و‬ ‫تحصی�لات حرف��ه‌ای از طریق ارتقای س��طح‬ ‫اس��تانداردهای ملی به سطح اس��تانداردهای‬ ‫جهان��ی و بهره‌گیری از امکان��ات و تجهیزات‬ ‫نوین و مکفی‪ ،‬کیفیت و اثربخش��ی آموزش��ی‬ ‫خود را ارتقا بخشد‪.‬‬
‫‪8‬‬ ‫سه‌شنبه‬ ‫‪ 15‬مرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 4‬ذی‌الحجه ‪1440‬‬ ‫‪ 6‬اوت ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1345‬‬ ‫پیاپی ‪2663‬‬ ‫تجارت‬ ‫تجارت‬ ‫خبر‬ ‫میزان سم محموله‬ ‫ذرت وارداتی‪ ،‬باالتر‬ ‫از حد استاندارد‬ ‫ن اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال اتاق بازرگانی تهران‪:‬‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در نشست کمیسیو ‌‬ ‫آماده تفویض بیشتر وظایف هستیم‬ ‫گروه تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫رئیس سازمان ملی استاندارد گفت‪ :‬میزان‬ ‫س��م محموله ذرت ‪ ۱۲۰‬هزار تنی وارداتی از‬ ‫برزیل باالتر از حد اس��تاندارد و برای انس��ان‬ ‫خطرن��اک اس��ت‪ .‬ب��ه گ��زارش مه��ر‪ ،‬نیره‬ ‫پیروزبخ��ت گف��ت‪ :‬یک��ی از ویژگی‌های این‬ ‫محصول وجود س��م آفالتوکس��ین است که‬ ‫در هم��ه جای جه��ان میزان اس��تاندارد آن‬ ‫برای خوراک دام ش��یری و گوش��تی ‪ppb۵‬‬ ‫پیش‌بینی شده‪ ،‬اما در این محموله ‪ ۱۲۰‬هزار‬ ‫تنی میزان س��م بیشتر از استاندارد و باالتر از‬ ‫‪۵ppb‬بود‪ .‬وی اضافه کرد‪ :‬کشتی این محموله‬ ‫در سال ‪ ۹۵‬در گمرک بندر امام خمینی (ره)‬ ‫پهلو گرفت و از همان ابتدا میزان س��م در آن‬ ‫باال بود و باید به کش��ور مبداء مرجوع می‌شد‬ ‫که این اق��دام انجام نش��د‪ .‬پیروزبخت گفت‪:‬‬ ‫همان زمان در نهاد‌های متولی و بین ناظران‬ ‫مربوط مباحث گوناگونی مطرح ش��د و عالوه‬ ‫بر آن ‪ ۲‬ه��زار بار آزمای��ش از محموله ذرت‬ ‫انجام و نتیجه آزمایش‌ها این شد که محموله‬ ‫برای سالمتی انسان مضر است عالوه بر آن با‬ ‫گذشت ‪ ۳‬س��ال از توقف محموله در ورودی‬ ‫کشور‪ ،‬میزان سم آن نیز باالتر هم رفته است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬وزیر کش��ور در این ب��اره گزارش‬ ‫الزم را ب��ه رئیس‌جمهوری داده که در نهایت‬ ‫آقای روحانی باتوج��ه به اهمیت این موضوع‬ ‫در س�لامت مردم تاکید کردن��د که اگر کاال‬ ‫مرجوع نشده باید امحاء شود‪.‬‬ ‫بازسازی سوریه فرصتی‬ ‫برای صدور خدمات‬ ‫فنی‌مهندسی‬ ‫رئیس س��تاد توسعه روابط اقتصادی ایران‬ ‫با عراق و س��وریه گفت‪ :‬س��وریه اکنون نیاز‬ ‫به بازس��ازی دارد که ای��ن موضوع‪ ،‬فرصت‬ ‫مناس��بی ب��رای ش��رکت‌ها به‌وی��ژه بخش‬ ‫خصوصی ایران در بازار سوریه است‪.‬‬ ‫به‌گزارش خبرگزاری صداوس��یما‪ ،‬حسن‬ ‫دانایی‌ف��ر در حاش��یه همایش آش��نایی با‬ ‫فرصت‌ه��ای س��رمایه‌گذاری و تج��ارت ب��ا‬ ‫س��وریه گف��ت‪ :‬تجرب��ه خوب��ی از همکاری‬ ‫در رواب��ط اقتص��ادی با عراق داش��تیم که‬ ‫می‌توانی��م این تجربه گرانبه��ا را به رابطه با‬ ‫سوریه نیز منتقل کنیم‪.‬‬ ‫وی اضاف��ه کرد‪ :‬س��وریه ک��ه جغرافیای‬ ‫منحصر ب��ه ف��ردی در آب‌ه��ای مدیترانه‪،‬‬ ‫جن��وب اروپا‪ ،‬ش��مال افریق��ا و جهان عرب‬ ‫دارد‪ ،‬نیازمند بازس��ازی اس��ت ک��ه در این‬ ‫ب��اره س��ازماندهی‌ها و صحبت‌های��ی در‬ ‫س��طح سیاس��ی و اجرایی به‌عم��ل آمده و‬ ‫هماهنگی‌های��ی نی��ز انجام‌ش��ده تا بخش‬ ‫خصوصی ما از این فرصت استفاده کند‪.‬‬ ‫دانایی‌ف��ر اف��زود‪ :‬همای��ش آش��نایی ب��ا‬ ‫فرصت‌ه��ای س��رمایه‌گذاری و تج��ارت ب��ا‬ ‫س��وریه‪ ،‬بخ��ش خصوصی ما را ب��ا نیازهای‬ ‫س��وریه آش��نا و زمینه‌ای فراهم می‌کند که‬ ‫بتوانیم در س��وریه حضور موثرتری داش��ته‬ ‫باشیم‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه در همه زمینه‌های‬ ‫اقتصادی‪ ،‬صنعتی و تجاری به‌ویژه در زمینه‬ ‫خدمات فنی‌مهندسی می‌توانیم با سوری‌ها‬ ‫همکاری کنی��م گفت‪ :‬ش��رکت‌های ایرانی‬ ‫می‌توانند در صادرات خدمات فنی‌مهندسی‪،‬‬ ‫بازس��ازی صنای��ع و کش��اورزی تجربه‌ها و‬ ‫توانمندی‌های خود را به سوریه انتقال دهند‬ ‫ضم��ن اینکه از نظ��ر سیاس��ی زمینه برای‬ ‫فعالیت ش��رکت‌های ایرانی در سوریه فراهم‬ ‫است‪ .‬رئیس س��تاد توسعه روابط اقتصادی‬ ‫ایران با عراق و س��وریه گفت‪ :‬بنا نیست در‬ ‫س��وریه س��رمایه‌گذاری کنیم ی��ا مبالغی را‬ ‫آنجا هزین��ه کنیم بلکه بناس��ت از امکانات‬ ‫ش��رکت‌های خصوصی برای اجرای طرح‌ها‬ ‫در س��وریه اس��تفاده و ارزآوری کنیم‪ ،‬زیرا‬ ‫بس��یاری در منطقه و جهان منتظر هستند‬ ‫وارد بازار سوریه شوند‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬ش��رایط کنونی به‌گونه‌ای است‬ ‫ک��ه ش��رکت‌های ما ب��رای حض��ور در بازار‬ ‫س��وریه در اولویت هستند و س��وری‌ها نیز‬ ‫آمادگی دارند از ش��رکت‌های ما اس��تقبال‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫رضا پدیدار‪:‬‬ ‫بخش‌ خصوصی‬ ‫انرژی کشور با‬ ‫کاهش اشتغال‪،‬‬ ‫کاهش تولید و‬ ‫توقف فعالیت‌ها‬ ‫روبه‌رو است‪ .‬در‬ ‫سال جاری خروج‬ ‫بخش‌خصوصی‬ ‫مولد از چرخه‬ ‫اقتصادی کشور‬ ‫در مقایسه با‬ ‫سال گذشته‪۳۰ ،‬‬ ‫درصد افزایش‬ ‫یافته است‬ ‫اعضای کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال‬ ‫اتاق بازرگانی تهران ک��ه چندی پیش به دیدار وزیر‬ ‫ارتباطات و فناوری اطالعات رفته و نحوه همکاری‌ها‬ ‫و تعام�لات بخش‌خصوصی فعال در کس��ب‌و‌‌کارهای‬ ‫نوین و اس��تارت‌آپ‌ها را با محمدجواد آذری‌جهرمی‬ ‫س��بک و س��نگین کرده بودند‪ ،‬این بار راهی خیابان‬ ‫س��میه شدند تا در نشس��ت با وزیر صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تج��ارت‪ ،‬نگاه ای��ن وزارتخانه درباره توس��عه اقتصاد‬ ‫فناوری در صنایع کشور را جویا شوند‪.‬‬ ‫به گزارش س��ایت خب��ری اتاق بازرگان��ی تهران‪،‬‬ ‫نمایندگان بخش خصوصی در کس��ب‌و‌کارهای نو در‬ ‫حالی ب��ه این دیدار آمدند که در چند روز گذش��ته‬ ‫با مصوب��ه دولت‪ ،‬اس��تخراج رمزارزها در کش��ور به‬ ‫رس��میت شناخته ش��د و از این پس‪ ،‬وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن وتجارت مس��ئول اعطای مجوز در این بخش‬ ‫اس��ت‪ .‬از س��وی دیگر‪ ،‬اعض��ای کمیس��یون اقتصاد‬ ‫ن��وآوری و تح��ول دیجیتال اتاق تهران در نشس��ت‬ ‫ب��ا رضا رحمانی‪ ،‬تنها نبودند و ع�لاوه بر نایب‌رئیس‬ ‫اتاق تهران‪ ،‬رئیسان ‪ 5‬کمیسیون تخصصی دیگر این‬ ‫اتاق نیز با حضور در این نشست‪ ،‬به بیان جدی‌ترین‬ ‫مش��کالت بنگاه‌های بخش‌خصوص��ی پرداختند و با‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن وتجارت پیرامون رفع موانعی که‬ ‫بو‌کار بنگاه‌ها وجود دارد به گفت‌وگو‬ ‫بر س��ر راه کس ‌‬ ‫نشستند‪.‬‬ ‫‹ ‹بخش‌خصوصی و تدوین سند تحول‬ ‫در آغاز این نشست‪ ،‬شهاب جوانمردی‪ ،‬نایب‌رئیس‬ ‫کمیس��یون اقتص��اد نوآوری و تح��ول دیجیتال اتاق‬ ‫ته��ران‪ ،‬ظه��ور کس��ب‌و‌کارهای نو و اس��تارت‌آپ‌ها‬ ‫در اقتص��اد کش��ور را فرصتی تاریخی برای رش��د و‬ ‫توسعه صنایع کشور دانست و تصریح کرد‪ :‬همکاری‬ ‫بخش‌خصوص��ی و وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫باید در راس��تای ورود بخش تولید و صنعت کشور به‬ ‫اقتصاد نوآوری قرار گیرد‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه برخ��ی از وزارتخانه‌ها اقدام‬ ‫به تدوین س��ند تحول دیجیت��ال مرتبط با بنگاه‌ها و‬ ‫بو‌کارها کرده‌اند‪ ،‬از آمادگی کمیسیون اقتصاد‬ ‫کس�� ‌‬ ‫ن��وآوری و تحول دیجیتال اتاق تهران برای همکاری‬ ‫ب��ا وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت به‌منظور ترس��یم‬ ‫مانیفس��ت توسعه و ترویج تحول دیجیتال در صنایع‬ ‫کشور خبر داد‪.‬‬ ‫فرزین فردیس دیگر نایب‌رئیس این کمیسیون نیز‬ ‫با اش��اره به اینکه اتاق تهران در تالش است در دوره‬ ‫کنون��ی‪ ،‬آیین‌نامه و قانون مرتبط با س��رمایه‌گذاری‬ ‫خطرپذیر ش��رکتی را تدوین کن��د‪ ،‬از وزیر صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت خواست این اتاق و کمیسیون اقتصاد‬ ‫نوآوری و تحول دیجیتال را در طراحی و تدوین این‬ ‫قانون همراهی کند‪.‬‬ ‫‹ ‹روش رفع تعهد ارزی اختیاری شود‬ ‫در ادام��ه ای��ن نشس��ت محم��د الهوت��ی‪ ،‬رئیس‬ ‫کمیسیون تس��هیل تجارت و توس��عه صادرات اتاق‬ ‫تهران‪ ،‬در سخنانی به برخی چالش‌های حوزه تجارت‬ ‫خارجی کشور و بنگاه‌های فعال در این عرصه‪ ،‬اشاره‬ ‫کرد‪ .‬وی با بیان اینکه پیچیدگی‌ها در ثبت‌س��فارش‪،‬‬ ‫وضعیت واحدهای تولیدی را بحرانی کرده‪ ،‬افزود‪ :‬در‬ ‫چنین شرایطی‪ ،‬بانک مرکزی با مصوبه چندی پیش‬ ‫خود‪ ،‬چندین روش با مش��خص کردن س��هم‪ ،‬برای‬ ‫رفع تعهد ارزی اعالم کرده مش��کالت صادرکنندگان‬ ‫را حل نمی‌کند‪.‬‬ ‫از ای��ن رو‪ ،‬پیش��نهاد فعاالن اقتصادی این اس��ت‬ ‫ک��ه روش‌های تعیین ش��ده از س��وی بانک مرکزی‪،‬‬ ‫اختیاری شود تا روند بازگشت ارز صادراتی به داخل‬ ‫شتاب بیشتری بگیرد‪.‬‬ ‫وی همچنی��ن افزایش نرخ حمل‌و‌نق��ل را معضل‬ ‫دیگر تجارت خارجی کش��ور بی��ان کرد و تخصیص‬ ‫بودجه مش��وق‌های صادرات��ی را برای عب��ور از این‬ ‫مشکل دانست‪ .‬این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران‬ ‫در عی��ن حال‪ ،‬پیش��نهاد افزایش س��رمایه صندوق‬ ‫ضمانت ص��ادرات را مطرح کرد و گف��ت‪ :‬منابع این‬ ‫صندوق درحال‌حاضر کفاف تس��هیل تجارت بنگاه‌ها‬ ‫را نمی‌دهد‪.‬‬ ‫محمدرضا زهره‌وندی‪ ،‬رئیس کمیس��یون صنعت و‬ ‫مع��دن اتاق تهران نیز در س��خنانی‪ ،‬ب��ر لزوم تبیین‬ ‫بخش��نامه‌‌ها و قوانین مرتبط با شرایط کنونی کشور‬ ‫تاکی��د ک��رد و گف��ت‪ :‬در حالی که کش��ور به تعبیر‬ ‫مقام��ات کش��ور‪ ،‬در جنگ اقتصادی به‌س��ر می‌برد‪،‬‬ ‫‹ ‹افزایش دامنه تفویض اختیارات‬ ‫رضا رحمان��ی‪ :‬وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در حوزه نظام‌های فناورانه‬ ‫مرتب��ط با بازار به کمک‌ه��ای بخش‌خصوصی نیاز ج��دی دارد و از همراهی‬ ‫بنگاه‌های استارت‌آپی در این زمینه استقبال می‌کند‬ ‫تمام��ی نهاد‌ها و وزارتخانه‌های دولتی باید تصمیم‌ها‬ ‫و بخش��نامه‌‌های مرتبط با این شرایط را در راستای‬ ‫تسهیل کسب وکار بنگاه‌ها اعمال کنند‪.‬‬ ‫او همچنی��ن از وزی��ر صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫پیرامون برنامه‌های این وزارتخانه در راستای کاهش‬ ‫تصدی‌گری‌ها پرسش‌هایی را مطرح کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹توق�ف فعالی�ت ‪ ۷۵‬درص�د بنگاه‌ه�ای‬ ‫حوزه انرژی‬ ‫رضا پدیدار‪ ،‬رئیس کمیسیون انرژی و محیط‌زیست‬ ‫ات��اق تهران‪ ،‬نیز ب��ا بیان این آمار ک��ه درحال‌حاضر‬ ‫تعداد بنگاه‌های حوزه انرژی کشور به ‪ ۳۳۰۰‬شرکت‬ ‫در زمینه ساخت‪ ،‬تامین و پیمانکاری می‌رسد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫متاس��فانه باید اعالم کنیم از ای��ن تعداد ‪ ۷۵‬درصد‬ ‫بنگاه‌ها بیکار هس��تند و فقط ‪ ۲۵‬درصد شرکت‌های‬ ‫حوزه انرژی به فعالیت ادامه می‌دهند‪.‬‬ ‫ش خصوصی انرژی‬ ‫وی اف��زود‪ :‬درحال‌حاضر بخ�� ‌‬ ‫کش��ور با کاه��ش اش��تغال‪ ،‬کاهش تولی��د و توقف‬ ‫فعالیت‌ها روبه‌رو است و براس��اس برآوردهای انجام‬ ‫شده از تش��کل‌های این حوزه‪ ،‬در سال جاری خروج‬ ‫بخش‌خصوص��ی مولد از چرخه اقتصادی کش��ور در‬ ‫مقایس��ه با س��ال گذش��ته‪ ۳۰ ،‬درصد افزایش یافته‬ ‫است‪.‬‬ ‫عضو هی��ات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران افزود‪:‬‬ ‫در نشس��ت چندی پیش فع��االن بخش‌خصوصی با‬ ‫رئیس‌جمه��وری‪ ،‬موضوع پذیرش قراردادهای دولتی‬ ‫به‌عن��وان تضمی��ن‪ ،‬مطرح ش��د که م��ورد موافقت‬ ‫رئیس‌جمه��وری نیز ق��رار گرفت و دس��تورات اولیه‬ ‫برای تبیین این سازکار از سوی ایشان صادر شد‪ ،‬اما‬ ‫تاکنون هیچ اقدامی از سوی نهاد‌های مرتبط دولتی‬ ‫در این ارتباط انجام نشده‌است‪.‬‬ ‫پدی��دار در بخ��ش دیگ��ری از س��خنانش از فعال‬ ‫کردن اعتبار اس��نادی داخلی به‌عنوان راهکاری برای‬ ‫حل بخش عمده‌ای از مش��کالت پیمان��کاران حوزه‬ ‫س��اخت یاد کرد و گفت‪ :‬مشخص نیست این سازکار‬ ‫س��رانجام چه زمانی قرار اس��ت به کم��ک بنگاه‌های‬ ‫بخش‌خصوصی بیاید‪.‬‬ ‫‹ ‹رسوب اقالم مصرفی در فروشگاه‌ها‬ ‫کاوه زرگ��ران‪ ،‬رئی��س کمیس��یون کش��اورزی و‬ ‫صنای��ع تبدیلی اتاق تهران‪ ،‬نیز با اش��اره به افزایش‬ ‫نرخ محصوالت غذایی در کش��ور‪ ،‬نگرانی‌ها از کاهش‬ ‫قدرت خرید مردم و کوچک ش��دن سبد خانوارها را‬ ‫جدی دانس��ت و گفت‪ :‬ش��رایط به‌گونه‌ای ش��ده که‬ ‫مصرف برخی اقالم خوراکی و غذایی به‌شدت کاهش‬ ‫یافته و بخش��ی از کااله��ای مصرفی به‌دلیل گرانی و‬ ‫ناتوانی مردم برای خرید‪ ،‬در قفسه فروشگاه‌ها رسوب‬ ‫کرده‌است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه بخش خصوصی معتقد به برچیده‬ ‫شدن ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی است‪ ،‬افزود‪ :‬تجربه دست‌کم‬ ‫ی��ک س��ال گذش��ته نش��ان داده ای��ن ارز منجر به‬ ‫نابس��امانی بیشتر در اقتصاد کشور شده و باید هرچه‬ ‫سریع‌تر راهکار جایگزین برای آن در نظر گرفت‪.‬‬ ‫عضو هیات نمایندگان اتاق تهران همچنین با اشاره‬ ‫به بخشنامه‌ معاون وزیر جهاد کشاورزی درباره توقف‬ ‫ثبت س��فارش کااله��ای بخش کش��اورزی و غذایی‬ ‫به‌دلیل تغییرات ایجاد ش��ده در قانون انتزاع‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫در ‪ ۳‬هفته گذش��ته‪ ،‬بانک مرکزی مانع تخصیص ارز‬ ‫مواد اولیه واحدهای تولیدی ش��ده است و با توجه به‬ ‫نبود ثبت‌سفارش‌‪ ،‬در آینده نزدیک شاهد پیامدهای‬ ‫منفی این اتفاق‌ها در بازار داخل هستیم‪.‬‬ ‫زرگ��ران در ادام��ه به فریز ‪ ۳۰۰‬میلی��ون دالر ارز‬ ‫در شرکت پش��تیبانی امور دام اشاره و اظهارکرد‪ :‬در‬ ‫صورت��ی که این منابع در اختیار بخش‌خصوصی قرار‬ ‫گیرد‪ ،‬می‌توان در تامین کاالهای اساس��ی مورد نیاز‬ ‫کشور سریع‌تر اقدام کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹جهش به سوی تحول دیجیتال در صنایع‬ ‫سعید زرندی‪ ،‬معاون طرح و برنامه وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت نیز در این نشس��ت‪ ،‬بر تعیین الگوی‬ ‫همکاری میان این وزارتخانه و بخش خصوصی تاکید‬ ‫کرد و از اعضای کمیسیون‌های تخصصی اتاق تهران‬ ‫خواست در این مسیر‪ ،‬وزارتخانه را همراهی کنند‪.‬‬ ‫وی س��پس به طرح‌های مطالعاتی وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت در راس��تای ایج��اد تحول دیجیتال‬ ‫در صنایع گوناگون کش��ور اشاره کرد و افزود‪ :‬در این‬ ‫زمینه‪ ،‬پ��روژه مطالعاتی با هدف شناس��ایی روش‌ها‬ ‫و گام‌های��ی ک��ه بای��د در صنای��ع فوالد‪ ،‬پوش��اک‪،‬‬ ‫لوازم‌خانگ��ی و صنایع غذایی طی ک��رد تا به تحول‬ ‫دیجیتال و اقتصاد فناورانه در این صنایع منجر شود‪،‬‬ ‫انجام شده است‪ .‬در واقع اصلی‌ترین برنامه وزارتخانه‬ ‫برای س��ال ‪ ،۱۳۹۹‬تحول دیجیتال در صنایع کشور‬ ‫است‪.‬‬ ‫زرندی س��پس با بیان اینکه بس��یاری از مشکالت‬ ‫در صنع��ت‪ ،‬تجارت و معدن را می‌ت��وان با همراهی‬ ‫بخش خصوصی و تشکل‌ها برطرف کرد‪ ،‬به مشکالت‬ ‫مرتبط با مالیات در کش��ور اش��اره ک��رد و افزود‪ :‬در‬ ‫حالی نرخ مالیات صنعت در بس��یاری از کشورها در‬ ‫حدود ‪ ۱۲‬تا ‪ ۱۵‬درصد اس��ت که این نرخ در صنعت‬ ‫ایران افزون بر ‪ ۶۱.۵‬درصد است و مالیاتی که بخش‬ ‫خدم��ات پرداخت می‌کند کمتر از ‪ ۲۰‬درصد اس��ت‪.‬‬ ‫دلی��ل ای��ن اتفاق معاف ب��ودن برخ��ی از حوزه‌های‬ ‫اقتصادی کشور از پرداخت مالیات است‪.‬‬ ‫محم��د اتاب��ک‪ ،‬نایب رئی��س اتاق ته��ران نیز در‬ ‫س��خنان کوتاهی‪ ،‬از آمادگی این اتاق برای همکاری‬ ‫با وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در راس��تای تدوین‬ ‫سند ملی تحول دیجیتال خبر داد‪.‬‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن وتجارت در این نشست با اشاره‬ ‫ب��ه اینکه صنعت کش��ور نیاز به تحول اس��تارت‌آپی‬ ‫دارد‪ ،‬گف��ت‪ :‬در ص��ادرات غیرنفتی کش��ور‪ ،‬صنایع‬ ‫دانش‌بنی��ان نقش کمرنگ��ی دارند ک��ه خطرآفرین‬ ‫است‪.‬‬ ‫رض��ا رحمانی با بیان اینکه در ح��وزه بازار نیاز به‬ ‫ایج��اد تحوالت مبتن��ی بر دیجیت��ال کاملا ضروری‬ ‫اس��ت‪ ،‬اف��زود‪ :‬در وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫به س��مت ایجاد س��امانه جامع بازار رفته‌ایم و نتایج‬ ‫خوب��ی نیز در زمین��ه توزیع به‌وجود آم��د‪ .‬بنابراین‪،‬‬ ‫این وزارتخانه در حوزه نظام‌ه��ای فناورانه مرتبط با‬ ‫ب��ازار به کمک‌های بخش‌خصوص��ی نیاز جدی دارد‬ ‫و از همراه��ی بنگاه‌های اس��تارت‌آپی در این زمینه‬ ‫استقبال می‌کند‪.‬‬ ‫وی سپس یکی از برنامه‌های جدی وزارت صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تج��ارت در ای��ن دوره را تفوی��ض بخ��ش‬ ‫عمده‌ای از اختی��ارات و وظایف این وزارتخانه عنوان‬ ‫کرد و گف��ت‪ :‬همان‌طور که از چن��دی پیش اختیار‬ ‫ثبت‌س��فارش‌ها به اس��تان‌ها واگذار شد‪ ،‬به‌دنبال آن‬ ‫هس��تیم که دامنه تفویض وظایف ای��ن وزارتخانه را‬ ‫گسترده‌تر کنیم‪.‬‬ ‫رحمان��ی همچنین به موضوع حمای��ت از تولید و‬ ‫س��اخت داخل اش��اره و بیان کرد‪ :‬در وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت معتقد هستیم که حمایت‌ محدود به‬ ‫تزری��ق پول و منابع مالی نیس��ت و از این‌رو‪ ،‬اولویت‬ ‫تامین نقدینگی را ب��رای واحدهایی قرار داده‌ایم که‬ ‫امکان تولید و فروش محصوالت را دارند‪.‬‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت در ادامه با اش��اره‬ ‫به موضوع فعال ش��دن اعتبار اسنادی داخلی گفت‪:‬‬ ‫ال‌س��ی داخلی در بخش��نامه‌‌ای به بانک‌ها‪ ،‬عملیاتی‬ ‫ش��ده و کوتاه��ی نظ��ام بانک��ی در ای��ن زمین��ه را‬ ‫نمی‌پذیریم‪.‬‬ ‫وی سپس درباره بازگش��ت قانون انتزاع به وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن وتجارت گفت‪ :‬به‌دنبال تصمیم سران‬ ‫س��ه‌قوه‪ ،‬موض��وع انتزاع بار دیگر ب��ه وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت بازگشت با این حال‪ ،‬از یک ماه و نیم‬ ‫پی��ش تاکنون ارز ب��رای واردات محصوالت موردنیاز‬ ‫کش��اورزی تخصیص نیافته که در مکاتبه با مقامات‬ ‫عالی‪‎‬رتب��ه کش��ور این مس��ئله مطرح ش��ده و مورد‬ ‫بررسی است‪.‬‬ ‫رحمانی درباره واردات انجام‌شده کاالهای اساسی‬ ‫در س��ال جاری اظهارکرد‪ :‬واردات این محصوالت در‬ ‫‪ ۳‬ماه گذش��ته چند برابر افزایش پیدا کرده به‌طوری‬ ‫که کره به میزان ‪ ۱۰‬ماه واردات س��ال‌های گذشته‪،‬‬ ‫در این مدت وارد شده و شکر مورد نیاز کشور نیز به‬ ‫اندازه دو سال تامین شده است‪.‬‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در پایان درباره مصوبه‬ ‫دولت درباره اس��تخراج رمزارزها گفت‪ :‬براساس این‬ ‫مصوبه‪ ،‬فقط استخراج رمزارزها در داخل کشور مجاز‬ ‫و به رس��میت شناخته شده است و خرید و فروش و‬ ‫داد‌وستد این ارزها در داخل مجاز نیست و باید خارج‬ ‫از کشور نقل و انتقاالت آن انجام شود‪.‬‬ ‫رشد ‪ ۳‬برابری ارزش کاالهای صادراتی از« بازرگان»‬ ‫سرپرس��ت اداره‌کل گمرک بازرگان گفت‪ :‬در ‪۴‬ماه نخست‬ ‫امس��ال ارزش دالری کاالهای صادراتی از این مرز‪ ،‬نس��بت‬ ‫به مدت مش��ابه سال گذش��ته ‪ ۳‬برابر رش��د داشت‪ .‬صادق‬ ‫نامدار در گفت‌وگو با ایرنا اظهارکرد‪ :‬عمده کاالهای صادراتی‬ ‫در این مدت ش��امل محصوالت کش��اورزی و پتروشیمی و‬ ‫مصنوعات س��نگی و فل��زی بود که به کش��ورهای گوناگون‬ ‫جهان صادر شد‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینک��ه ارزش دالری واردات از طریق این‬ ‫مرز در ‪۴‬ماه نخس��ت امس��ال و در مقایس��ه با مدت مشابه‬ ‫س��ال قبل ‪ ۶۴‬درصد افزایش داشت‪ ،‬بیان‌کرد‪ :‬در این مدت‬ ‫‪۲۳۰‬میلی��ون و ‪۳۰۶‬ه��زار و ‪۵۰۹‬دالر ان��واع ماش��ین‌آالت‬ ‫صنعت��ی‪ ،‬ورق ام‌دی‌اف‪ ،‬م��وز‪ ،‬رنگ‌‪ ،‬اس��کلت فل��زی‪ ،‬انواع‬ ‫پارچ��ه‪ ،‬لوازم یدکی و قطعات یدک��ی از طریق مرز بازرگان‬ ‫وارد کشور شد‪.‬‬ ‫سرپرس��ت اداره‌کل گمرک بازرگان ب��ا بیان اینکه واردات‬ ‫کاال از لحاظ وزنی نیز در این مدت ‪۶۹‬درصد افزایش داشت‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬تعداد اظهارنامه‌ها در این مدت‪۵‬هزار و ‪۹۸۰‬مورد بود‪.‬‬ ‫نام��دار‪ ،‬با بی��ان اینکه ارزش دالری ترانزی��ت کلی از این‬ ‫مرز در ‪۴‬ماه نخس��ت امسال ‪۳۲‬درصد کاهش داشت‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫ترانزی��ت کاال از لح��اظ وزنی نیز ‪ ۵‬درصد نس��بت به مدت‬ ‫مشابه سال گذشته افزایش یافت‪.‬‬ ‫ح��دود یک‌چه��ارم از کل پایانه‌ه��ای م��رزی کش��ور در‬ ‫آذربایجان‌غربی قرار دارد و این اس��تان دارای ‪۵‬پایانه مرزی‬ ‫شامل بازرگان ماکو‪ ،‬رازی خوی و سرو ارومیه در مرز ترکیه‪،‬‬ ‫صنم بالغی پلدش��ت در مرز نخجوان و تمرچین پیرانش��هر‬ ‫در مرز عراق اس��ت‪ .‬گمرک بازرگان یکی از مبادی س��ه‌گانه‬ ‫تج��ارت مرزی ای��ران و ترکیه به‌ش��مار م��ی‌رود که به‌طور‬ ‫شبانه‌روزی در ش��مال آذربایجان‌غربی فعال است؛ این مرز‬ ‫که دروازه ورود ایران به کش��ورهای اروپایی به‌شمار می‌رود‪،‬‬ ‫در فاصله یک کیلومتری ش��هر بازرگان از توابع شهرس��تان‬ ‫ماکو در آذربایجان‌غربی قرار دارد‪.‬‬ ‫گمرک ب��ازرگان در س��ال ‪ ۱۳۰۵‬خورش��یدی راه‌اندازی‬ ‫ش��د و فقط مرز ‪۲۴‬س��اعته و بین‌المللی بین ایران و ترکیه‬ ‫اس��ت‪ .‬آذربایجان‌غرب��ی دارای ‪ ۹۶۰‬کیلومتر مرز مش��ترک‬ ‫با ‪۳‬کش��ور ترکیه‪ ،‬ع��راق و جمهوری خودمخت��ار نخجوان‬ ‫است‪.‬‬
‫‪9‬‬ ‫سه‌شنبه‬ ‫‪ 15‬مرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 4‬ذی‌الحجه ‪1440‬‬ ‫‪ 6‬اوت ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1345‬‬ ‫پیاپی ‪2663‬‬ ‫بازار و اصناف‬ ‫اصناف را در مدسازی دستکم نگیرید‬ ‫‹ ‹دبیر کارگروه تغییر کرد‬ ‫فارس در خبری نوش��ته اس��ت که بر اس��اس حکم‬ ‫انتصاب دبی��ر جدید کارگروه س��اماندهی مد و لباس‬ ‫کشور‪ ،‬چند روز پیش دبیر پیشین این کارگروه برکنار‬ ‫شده اما این موضوع رسانه‌ای نشده است‪.‬‬ ‫بر اساس تصویری که فارس منتشر کرده‪ ،‬در حکمی‬ ‫که ‪۶‬مرداد صادر ش��ده اس��ت حمید قبادی عهده‌دار‬ ‫این س��مت نیست و مهدی س��یف‌جمالی جایگزین او‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹رسته مد در اتحادیه‌ها ایجاد می‌شود‬ ‫رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک‬ ‫تهران گفت‪ :‬هفته گذش��ته نشستی با اعضای اتحادیه‬ ‫تولید‌کنندگان و فروش��ندگان پوشاک داشتیم که این‬ ‫نشس��ت دور چهارم خود را پشت‌س��ر گذاشت‪ .‬در پی‬ ‫این نشست‌ها اینچنین مطرح شد که بخش خصوصی‬ ‫چه در شهرس��تان‌ها و چه در تهران توانمندی زیادی‬ ‫در ساماندهی مد پوشاک دارند‪.‬‬ ‫ابوالقاسم ش��یرازی در گفت‌وگو با‬ ‫بیان کرد‪:‬‬ ‫چندس��الی اس��ت که وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی‬ ‫کارگروهی به نام س��اماندهی م��د و لباس دارد‪ .‬ما هم‬ ‫در این راس��تا چند سالی اس��ت که چنین کارگروهی‬ ‫در اتحادی��ه داریم تا نظرهای‌م��ان را یکی کنیم و در‬ ‫تعامل ب��ا کارگروه این وزارتخانه نظر جامعی داش��ته‬ ‫باش��یم‪ .‬در این زمین��ه تعامل به‌نس��بت خوبی با این‬ ‫کارگروه داش��ته‌ایم اما هرجا نشستی درباره مد برگزار‬ ‫می‌ش��ود از ما می‌پرسند که برای س��اماندهی مد چه‬ ‫کرده‌ایم؟! پاس��خ‌ما این اس��ت که متول��ی مد و لباس‬ ‫اتحادیه نیست و جای دیگری است‪ .‬با این حال ما هم‬ ‫بیکار نبوده‌ایم و اقداماتی داش��ته‌ایم‪ .‬به طور کلی و در‬ ‫یک کالم اتحادیه‌ها و اصناف ظرفیت ساماندهی مد و‬ ‫لباس را دارند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬زمانی که محمد ش��ریعتمداری‪ ،‬وزارت‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت را در دس��ت داش��ت و حاال‬ ‫که حس��ین م��درس خیابانی‪ ،‬قائم‌مق��ام وزیر در امور‬ ‫بازرگانی اس��ت بخش��نامه‌ای صادر ش��ده اس��ت که‬ ‫اتحادیه‌های پوش��اک باید رسته طراحی را درخواست‬ ‫کنند و از وزارت فرهنگ و ارش��اد اس�لامی هم مجوز‬ ‫بگیرند تا این رسته ایجاد شود‪.‬‬ ‫وقت��ی بخش خصوصی تولید‌کننده و عرضه‌کننده را‬ ‫در دل خود دارد‪ ،‬ج��ذب طراحان لباس به این بخش‬ ‫آس��ان‌تر خواهد بود و پ��س از آن همکاری طراحان با‬ ‫تولید‌کنندگان افزایش خواهد داشت‪.‬‬ ‫ش��یرازی در پاسخ به این پرسش که اگر ساماندهی‬ ‫مد و لباس ب��ه اتحادیه‌های صنفی واگذار ش��ود‪ ،‬چه‬ ‫رویکردی در س��اماندهی مد دنبال خواهد شد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫نیازسنجی از مردم درباره مد الزم است و در مقابل ما‬ ‫هم مدی نمی‌خواهیم که ش��أنیت یک ایرانی را زیر پا‬ ‫بگذارد‪ .‬مردم ما مدل‌های متنوع و شیک می‌خواهند و‬ ‫اتحادیه‌ها می‌توانند به کمک طراحان‪ ،‬تولید‌کنندگان‬ ‫و عرضه‌کنندگان مد را ساماندهی کنند‪.‬‬ ‫مژده پورزکی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫عکس‪ :‬آیدا فریدی‬ ‫این‌روزها نشس��ت‌هایی از س��وی بخ��ش خصوصی‬ ‫برگزار می‌ش��ود که بر مدس��ازی و برند‌سازی پوشاک‬ ‫و کیف و کفش تاکید دارند‪.‬‬ ‫وزارت فرهنگ و ارش��اد اس�لامی هم کارگروهی به‬ ‫نام «س��اماندهی مد و لباس کشور» داشته و بر اساس‬ ‫خبرهایی که منتشر ش��ده به‌تازگی دبیر این کارگروه‬ ‫را تغییر داده است‪.‬‬ ‫س��ازمان تبلیغات اس�لامی هم تا ح��دودی خود را‬ ‫موظ��ف می‌داند که به س��اماندهی م��د بیش از پیش‬ ‫ورود کند و از س��وی دیگر س��ازمان میراث فرهنگی‪،‬‬ ‫صنایع دس��تی و گردش��گری هم در بح��ث بازتعریف‬ ‫لباس‌های محلی یا مدرن‌س��ازی دوخ��ت پارچه‌های‬ ‫دستی اقداماتی انجام می‌دهد‪.‬‬ ‫درواق��ع بخش خصوصی‪ ،‬دولت��ی‪ ،‬حکومتی و حتی‬ ‫آنهایی که در گروه‌های مردمی قرار می‌گیرند و عاشق‬ ‫فرهنگ باستانی ایران‪ ،‬ساماندهی وضع معیشتی مردم‬ ‫محروم یا فرهنگ‌س��ازی اسالمی هستند هم به نوعی‬ ‫آستینی برای ساماندهی مد در ایران باال زده‌اند‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش‬ ‫‪ ،‬وقت��ی به عن��وان خبرنگار پای‬ ‫صحبت هرکدام از این بخش‌ها می‌نشینیم درمی‌یابیم‬ ‫ک��ه ادبیات گفتاری آنها با هم متفاوت اس��ت‪ .‬هرچند‬ ‫همگی یک‌چی��ز می‌خواهند اما حرف ه��م را متوجه‬ ‫نمی‌شوند‪ .‬گویا هرکدام در جزیره خود ساکن شده‌اند‬ ‫و عالقه‌ای به دیدار با ساکنان دیگر جزیره‌های مرتبط‬ ‫با س��اماندهی مد ندارن��د‪ .‬اینچنین اس��ت که اگرچه‬ ‫درصد بس��یار زیادی از مردم این م��رز و بوم به نوعی‬ ‫در جریان‌س��ازی‌های م��د لباس در ای��ران (به عنوان‬ ‫مصرف‌کننده‪ ،‬تولیدکننده‪ ،‬سیاس��ت‌گذار و‪ )...‬دخیل‬ ‫هس��تند اما این س��اماندهی تاکنون محقق نش��ده و‬ ‫احتمال ضعیفی وجود دارد که به این زودی‌ها ش��اهد‬ ‫ساماندهی آن باشیم‪.‬‬ ‫کسی پاس��خگوی این وضع پریش��ان نیست؟ شاید‬ ‫هیچ‌کس‪ .‬پس در این گ��زارش تالش می‌کنیم درباره‬ ‫س��اماندهی مد بگوییم‪ .‬شاید آنها که به دنبال شریکی‬ ‫در س��اماندهی مد هس��تند‪ ،‬حرف‌های تازه‌ای بشنوند‬ ‫و منج��ر به افزای��ش تعامل آنها با هم ش��ود‪ .‬هر چند‬ ‫زمزمه‌هایی را برای ضرورت تعامل آغاز کرده‌اند‪.‬‬ ‫ابوالقاسم شیرازی‪ :‬موفقیت‌هایی در حذف پوشاک قاچاق از بازار‬ ‫داش��ته‌ایم اما مد همچنان ایرانی نشده است؛ چراکه مد ارتباطی با‬ ‫عرضه پوش��اک قاچاق یا ایرانی ندارد‪ .‬م��د در ایران متأثر از فضای‬ ‫مجازی است‬ ‫رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک‬ ‫ته��ران در ادامه تصریح ک��رد‪ :‬موفقیت‌هایی در حذف‬ ‫پوش��اک قاچ��اق از بازار داش��ته‌ایم اما م��د همچنان‬ ‫ایران��ی نش��ده اس��ت؛ چراکه م��د ارتباطی ب��ا عرضه‬ ‫پوش��اک قاچاق یا ایرانی ندارد‪ .‬م��د در ایران متأثر از‬ ‫فضای مجازی اس��ت‪ .‬در شبکه‌های مجازی مد ترویج‬ ‫می‌یابد‪ .‬تبلیغات برای طراحی و دوخت و اس��تفاده از‬ ‫لباس‌های نامتعارف در این فضا انجام می‌شود‪ .‬افرادی‬ ‫که از ش��هرت عمومی هم برخوردار هس��تند در تبلیغ‬ ‫ای��ن دس��ت از لباس‌ها نقش ایفا می‌کنن��د و به مرور‬ ‫استفاده از این نوع لباس‌ها متداول می‌شود و درنهایت‬ ‫تولید‌کنندگان بر اس��اس آنچه از س��وی جامعه تقاضا‬ ‫می‌ش��ود لباس‌ها را تهیه می‌کنند‪ .‬چنین شرایطی به‬ ‫این معناس��ت که درحال‌حاضر م��د از تولید‌کنندگان‬ ‫آغاز نمی‌شود‪.‬‬ ‫وی بی��ان ک��رد‪ :‬م��ا از م��ردم می‌خواهی��م ک��ه از‬ ‫فروش��ندگان‪ ،‬آنچه مطابق با ش��أن آنهاست را مطالبه‬ ‫کنند و اگر مانتوهای نامناس��ب عرضه می‌شود خرید‬ ‫نکنند تا فروش��ندگان نس��بت به آنچ��ه موردمطالبه‬ ‫مشتری است آگاه شوند‪ .‬متاسفانه شاهد هستیم آنچه‬ ‫م��ا فروش آن را در مغازه‌ها ممنوع کرده‌ایم‪ ،‬از س��وی‬ ‫دستفروشان توزیع می‌شود و البته فروش هم دارند‪.‬‬ ‫‹ ‹نمایشگاه «ایران‌شابز» مدسازی را تسهیل‬ ‫می‌کند‬ ‫رئیس اتحادیه کفش‌های ماشینی و الستیکی تهران‬ ‫هم درباره س��اماندهی مد و لباس اظهار کرد‪ :‬کارگروه‬ ‫ساماندهی مد و لباس چند سالی است فعالیت داشته‬ ‫و حمی��د قب��ادی در این مدت توانس��ت س��اماندهی‬ ‫طراحان‪ ،‬جشنواره و رسیدگی به مشکالت طراحان را‬ ‫انجام دهد و حاال مهیای آن ش��ده‌ایم که این کارگروه‬ ‫با اصناف و صنعت ارتباط جدی‌تری نسبت به گذشته‬ ‫داش��ته باش��د‪ .‬امیدواریم افرادی که وارد این کارگروه‬ ‫می‌ش��وند‪ ،‬بتوانند قدم‌ه��ای محکم‌تری در راس��تای‬ ‫همکاری با بدنه تولید بردارند‪.‬‬ ‫عل��ی اژدرکش ب��ه خبرنگار‬ ‫گف��ت‪ :‬پیش از‬ ‫هر چی��زی باید بدانیم که تعداد زی��ادی از صنف‌ها و‬ ‫صنایع کش��ور در حوزه مد در حال کار هس��تند و اگر‬ ‫این اصل را بپذیریم و از مد نهراس��یم‪ ،‬بهتر می‌توانیم‬ ‫مد را س��اماندهی کنیم‪ .‬مد به‌ط��ور ذاتی یک تهاجم‬ ‫فرهنگی نیست‪ .‬لباس‌های نظامی‪ ،‬بیمارستانی‪ ،‬اداری‬ ‫و‪ ...‬همگی طراحی می‌ش��وند و اگر ان��دازه یقه‪ ،‬تعداد‬ ‫دکمه‌ها یا حتی رنگ آنها به‌درستی تعریف نشود شاید‬ ‫قابل استفاده نباشند‪.‬‬ ‫مد به این معناس��ت و اگر ای��ن تعریف را بپذیریم‪،‬‬ ‫آن زمان می‌توانیم مد ایرانی و اسالمی را تعریف کنیم‬ ‫ت��ا این مد بتواند با مجموعه‌ه��ای ما از نظر اقتصادی‪،‬‬ ‫فرهنگ��ی و اجتماع��ی همخوانی داش��ته باش��د و از‬ ‫مشکالت کشور بکاهد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬چنانچ��ه بخواهیم بهترین عملکرد را‬ ‫در حوزه مد‌س��ازی داشته باشیم باید نهاد‌های دولتی‪،‬‬ ‫طراح��ان‪ ،‬تولید‌کنن��دگان و توزیع‌کنندگان را در یک‬ ‫قالب واح��د ببینی��م‪ .‬تصمیم‌گیری‌ه��ای پراکنده در‬ ‫برخی نهادها فرآیند‌ه��ای اداری را طوالنی‌تر می‌کند‬ ‫و باعث رونق نیافتن تولید می‌ش��ود که در این‌صورت‬ ‫خیلی‌ها این عرصه را ترک خواهند کرد‪.‬‬ ‫آنچه امروز می‌بینیم هم این است که بدنه نهادهای‬ ‫مد‌س��ازی به بدنه صنف و صنعت وصل نیست و همه‬ ‫ای��ن تقصیر‌ها به گردن کارگروه مد و لباس نیس��ت و‬ ‫البته همه تقصیر‌ها هم متوجه اصناف نیست‪ .‬اینها در‬ ‫دو س��اختار متفاوت کار می‌کنن��د که برقراری ارتباط‬ ‫بین این دو س��خت اس��ت‪ .‬رئیس اتحادیه کفش‌های‬ ‫ماش��ینی و الستیکی تهران تصریح کرد‪ :‬حدود ‪ ۶‬سال‬ ‫پیش طرحی را به وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت ارائه‬ ‫دادیم در راستای اینکه زنجیره تامین مد و پوشاک را‬ ‫از قسمت آموزش عالی (تعلیم و تربیت نیروی انسانی)‪،‬‬ ‫طراحی‪ ،‬برندسازی‪ ،‬بازارسازی‪ ،‬وزارت فرهنگ و ارشاد‬ ‫اس�لامی‪ ،‬وزارت اقتص��ادی و دارای��ی‪ ،‬وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت و زیرمجموعه آن اصناف تکمیل کنیم‬ ‫و از همه اینها بخواهیم هر کدام که وظیفه‌ای در زمینه‬ ‫مد‌س��ازی دارند در قالب کارگروهی در وزارت صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت و با همکاری اتاق اصناف قرار گیرند؛‬ ‫چراک��ه اصناف ظرفیت بس��یار باالی��ی در این زمینه‬ ‫دارند‪ .‬اگر اینچنین می‌ش��د بودجه و تسهیالتی که به‬ ‫مد‌س��ازی اختصاص پیدا می‌کرد‪ ،‬واحد و با مدیریتی‬ ‫صحیح‌تر هزینه می‌شد‪ .‬اما این طرح درنهایت در نظام‬ ‫اداری مسکوت ماند‪.‬‬ ‫اژدرک��ش بیان کرد‪ :‬در کارگ��روه مد و لباس وزارت‬ ‫فرهنگ و ارشاد اسالمی‪ ،‬از ‪ ۲‬سال پیش بخش کفش‬ ‫و کیف راه افتاد که البته مشورت‌هایی هم از ما گرفتند‬ ‫اما هنوز به بلوغ کافی نرس��یده است که باید ارتباطات‬ ‫افزایش یابد‪ .‬باید اش��اره کنم که به زودی نمایشگاهی‬ ‫در زمین��ه برند‌های کی��ف‪ ،‬کفش‪ ،‬لوازم ورزش��ی در‬ ‫ای��ران مال داری��م که در نهایت به مد س��ازی کمک‬ ‫خواهد کرد‪ .‬این نمایش��گاه که «ایران ش��ابز» خوانده‬ ‫می‌شود برای نخستین بار در کشور برگزار می‌شود‪.‬‬ ‫‹ ‹تعامل تا امروز خوب نبود‬ ‫میراس��ماعیل صدیق‪ ،‬رئیس اتحادیه پوش��اک کرج‬ ‫نیز درباره توانمندی بخش خصوصی در ساماندهی مد‬ ‫به‬ ‫گفت‪ :‬هر نهادی در زمینه مد‌س��ازی کاری‬ ‫جزی��ره‌ای انجام می‌دهد‪ .‬در اصن��اف هم اتحادیه‌های‬ ‫موازی داریم‪ .‬نهادهای دیگر هم کارهایی در این زمینه‬ ‫انجام می‌دهند که درنهایت به نتیجه مطلوبی نرسیده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬تولید و فروش همه در اختیار اتحادیه‌ها‬ ‫بوده اما کارگروهی برای ساماندهی مد و لباس در اداره‬ ‫کل فرهنگ و ارش��اد اسالمی البرز تشکیل شده است‬ ‫که درنهایت تعامل خوبی با اصناف برقرار نکرده‌اند‪.‬‬ ‫‹ ‹ظرفیت‌های س�ازمان تبلیغات اسالمی در‬ ‫بازارسازی‬ ‫چنانچه گفته ش��د‪ ،‬برخی نهادها در زمینه مد‌سازی‬ ‫ورود کرده‌اند‪ .‬جالب است بدانیم همان قدر که بخش‬ ‫خصوص��ی می‌گوید با نهاد‌ها ارتباط گرفته و به نتیجه‬ ‫نرسیده است‪ ،‬طرف مقابل هم اظهارات مشابهی دارد‪.‬‬ ‫از آن جمله می‌توان به سازمان تبلیغات اسالمی اشاره‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫در این راس��تا با یکی از مدیران میانی این س��ازمان‬ ‫هم‌صحبت شدیم تا یک‌طرفه به قاضی نرفته باشیم‪.‬‬ ‫رئیس گ��روه اقش��ار اجتماع��ی س��ازمان تبلیغات‬ ‫اس�لامی گفت‪ :‬وقتی کارگروه س��اماندهی مد و لباس‬ ‫ایجاد شد‪ ،‬همزمان تکلیفی برای نهادهای دیگر مانند‬ ‫صداوس��یما و اصناف و نهاد‌های دیگر ایجاد کرد تا به‬ ‫طور پیوسته الگویی را تولید و ترویج کنند‪ .‬با این حال‬ ‫آیا از سال ‪ ۸۵‬تا امروز موفق بوده‌ایم؟‬ ‫فرزانه نیکوب��رش‌راد در گفت‌وگو با خبرنگار‬ ‫اظهار کرد‪ :‬در نمایش��گاه‌هایی که برگزار ش��د‪ ،‬با نگاه‬ ‫به پوش��ش س��نتی‪ ،‬لباس‌های جدیدی طراحی شد و‬ ‫ش��اید با استانداردهایی مطابق با فرهنگ ما بود اما در‬ ‫عمل به دلیل گرانی‪ ،‬حمایت نکردن از تولیدکنندگان‪،‬‬ ‫بی‌توجه��ی برخی از مدیران تولی��دی به ضرورت‌های‬ ‫فرهنگ��ی و فعالیت‌های س��وگیرانه دش��من‪ ،‬قاچاق و‬ ‫واردات پوش��اک ارزان و نامنطبق ب��ا فرهنگ ایرانی‪-‬‬ ‫اسالمی و‪ ...‬استفاده از این نوع لباس‌ها همه‌گیر نشد و‬ ‫تولیدکنندگانی که تقاضایی برای تولید انبوه نداشتند‬ ‫با شکس��ت روبه‌رو ش��دند‪ .‬از س��وی دیگر اصناف هم‬ ‫در مدس��ازی موفق نبودند؛ چراکه تقاضای مش��تریان‬ ‫متاث��ر از فض��ای مجازی اس��ت‪ .‬رهبر معظ��م انقالب‬ ‫وقت��ی از جنگ ن��رم فرهنگی نام بردند منظورش��ان‬ ‫همین بود‪ .‬امروز می‌بینیم که دش��من کار خود را در‬ ‫تغییر نگرش‌ها انجام داده اس��ت‪ .‬البته این تهاجم‌های‬ ‫فرهنگ��ی مربوط به چند س��ال گذش��ته نیس��ت و از‬ ‫دوره‌های پیش از انقالب هم وجود داشته است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬ب��ه ه��ر ح��ال افزای��ش همکاری‌های‬ ‫فرهنگ‌س��ازان و تولید‌کنندگان در زمینه مد‌س��ازی‬ ‫ضروری و امکانپذیر اس��ت و سازمان تبلیغات اسالمی‬ ‫هم آمادگی همکاری و برگزاری نشس��ت‌هایی در این‬ ‫زمینه را دارد‪ .‬این س��ازمان از سال ‪ ۸۴‬تا ‪ ۸۶‬مجموعه‬ ‫اقداماتی در زمینه حمایت از مدس��ازی ایرانی داشت‬ ‫و نشس��ت‌هایی را با اصناف برگزار کردیم و از اس��تان‬ ‫ته��ران آغاز و به شهرس��تان‌ها کش��یده ش��د‪ .‬اصناف‬ ‫ه��م از این همکاری‌ها اس��تقبال کردند ام��ا آنها از ما‬ ‫بودج��ه می‌خواهند و ما در تامی��ن بودجه محدودیت‬ ‫داریم‪ .‬حال اینکه س��ازمان تبلیغات اس�لامی می‌تواند‬ ‫با اس��تفاده از جمعی��ت بانوان فرهیخت��ه‪ ،‬هیات‌های‬ ‫مذهب��ی‪ ،‬مداحان‪ ،‬موسس��ه‌های فرهنگ��ی و قرآنی‪،‬‬ ‫مبلغ��ان و‪ ...‬از بازار ای��ن نوع تولی��دات حمایت کند‪.‬‬ ‫بنابراین فرهنگ‌سازان‪ ،‬تولیدکنندگان‪ ،‬توزیع‌کنندگان‬ ‫و‪ ...‬بای��د به علت موفق نب��ودن طرح‌های قبلی به فکر‬ ‫افزایش همکاری با یکدیگر باشند‪.‬‬ ‫ابوالقاسم شیرازی‬ ‫علی اژدرکش‬ ‫امروز‪ ،‬سومین جشنواره‬ ‫ملی صنعت سالمت‌محور‬ ‫‹ ‹واکنش جنجالی نماینده مجلس‬ ‫در این‌باره طیبه سیاوش��ی‪ ،‬نماینده مجلس شورای‬ ‫اسالمی و عضو کمیسیون فرهنگی‪ ،‬مدتی پیش به یکی‬ ‫از روزنامه‌ها گفت‪« :‬نمی‌توان فقط با قانون‌گذاری‌های‬ ‫دس��توری در حوزه‌های فرهنگی‪ ،‬پیروی از یک الگوی‬ ‫واحد را برای جامعه تجویز کرد‪ .‬به‌دنبال تصویب قانون‬ ‫مد و لباس در س��ال ‪۱۳۸۵‬یک کارگ��روه مد و لباس‬ ‫تشکیل شد‪ .‬قرار بود این کارگروه وضعیت مد و لباس‬ ‫را در ایران س��اماندهی کند که متاسفانه در این زمینه‬ ‫ناموفق بود‪.‬‬ ‫هر س��ال نمایش��گاه و جش��نواره‌های مد و لباس از‬ ‫س��وی کارگروه مد و لباس برگزار می‌شود‪ .‬تالش‌هایی‬ ‫هم می‌کنند اما این لباس‌ها و مدهایی که آنها طراحی‬ ‫می‌کنن��د‪ ،‬تنوع الزم را ندارد و مورد تایید جامعه قرار‬ ‫نمی‌گیرد‪ .‬اس��تقبال از طراحی‌های این نمایش��گاه‌ها‬ ‫بس��یار محدود اس��ت‪ .‬درواقع این طراحی‌ها درنهایت‬ ‫ب��ه مدهای بازاری تبدیل نمی‌ش��وند و م��ردم آنها را‬ ‫نمی‌خرند‪ ».‬بر اس��اس گ��زارش‬ ‫‪ ،‬این اظهارات‬ ‫بعد‌ها با بازخوردهایی همراه بود‪.‬‬ ‫میراسماعیل صدیق‬ ‫فرزانه نیکوبرش‌راد‬ ‫‹ ‹سخن پایانی‬ ‫بر اس��اس قان��ون س��اماندهی مد و لب��اس مصوب‬ ‫‪۱۲‬بهم��ن ‪ ،۱۳۸۵‬وزارت فرهنگ و ارش��اد اس�لامی‬ ‫مکلف به تش��کیل کارگروه س��اماندهی فعالیت مد و‬ ‫لباس در کشور شد اما باید پرسید پس از گذشت ‪۱۳‬‬ ‫سال از تصویب این قانون و نداشتن خروجی مناسب‪،‬‬ ‫آیا این قانون نیازمند بررس��ی دوباره و در صورت لزوم‬ ‫تغییر ساختار نیست؟‬ ‫بی��ش از ‪۹۰‬درصد تولید و عرضه پوش��اک در حوزه‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت و اصناف اس��ت‪ ،‬چه‬ ‫اس��تفاده‌ای از این ظرفیت می‌شود و چه اختیاراتی به‬ ‫آنها داده شده اس��ت؟ اصناف می‌خواهند از بودجه‌ای‬ ‫که برای س��اماندهی مد درنظر گرفته می‌شود استفاده‬ ‫کنن��د و با هم��کاری نهاد‌ه��ای دولت��ی و حاکمیتی‬ ‫نب��ض بازار را به دس��تان پرتوان و هنرمن��دان ایرانی‬ ‫بسپارند‪.‬‬ ‫حال باید دید فرهنگ‌س��ازان تولیدکنندگان به زبان‬ ‫مشترکی برای همکاری دست خواهند یافت؟‬ ‫س��کوت و کسادی بازار فرش دستباف‪ ،‬این‬ ‫صنعت و هنر ارزش��مند ایران��ی را فراگرفته‪،‬‬ ‫فروش��ندگان فرش دس��تباف در رکود به‌سر‬ ‫می‌برن��د و از تج��ارت و خری��د و ف��روش‬ ‫چندس��الی اس��ت ک��ه بازمانده‌ان��د‪ ،‬نگرانی‬ ‫و خ��روج فع��االن قدیم��ی و مع��روف ایرانی‬ ‫دامن‌گیر کسبه ‪۵۰‬ساله این صنف شده است‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش‬ ‫از رواب��ط عموم��ی‬ ‫ات��اق اصناف ته��ران‪ ،‬رئی��س اتحادیه صنف‬ ‫فروش��ندگان فرش دس��تباف با ابراز نگرانی‬ ‫برای اعض��ای صنف خود اظهار کرد‪ :‬وضعیت‬ ‫معیشتی و کسب و کار در صنف فروشندگان‬ ‫فرش دس��تباف نابس��امان بوده و رکود این‬ ‫صنف را فراگرفته است‪.‬‬ ‫س��ید مجتبی عراقچ��ی اف��زود‪۹۰ :‬درصد‬ ‫تولی��د فرش ایران صادر می‌ش��ود‪ ،‬حال آنکه‬ ‫در شرایطی قرار داریم که تولید کم و مصالح‬ ‫و دس��تمزد افزایش داشته که به گران شدن‬ ‫فرش می‌انجامد و افراد قدرت خرید نداشته و‬ ‫بازار فرش راکد می‌ماند‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به راهکار مشکل یادشده بیان‬ ‫کرد‪ :‬اگر فروشندگان فرش را مانند بافندگان‬ ‫و صادرکنن��دگان از مالی��ات مع��اف کنند یا‬ ‫اینکه مالیات‌شان صفر شود می‌توانیم بگوییم‬ ‫می‌ش��ود در ب��ازار ماند وگرنه ای��ن صنف با‬ ‫ش��رایط فعلی و نبود کس��ب و کار و مالیات‬ ‫باال‪ ،‬بعید اس��ت دوام بی��اورد؛ حال آنکه ما از‬ ‫صنف‌های بسیار قدیمی هستیم و بسیاری از‬ ‫اعضا با سنی باال‪ ،‬عمری را در این حرفه خرج‬ ‫کرده‌ان��د و تاکنون با چنین رک��ودی روبه‌رو‬ ‫نبوده و برخی ورشکس��ت ش��ده‌اند‪ .‬بنابراین‬ ‫تدابیر س��ازمان امور مالیات��ی می‌تواند از این‬ ‫بحران جلوگی��ری کرده و خانواده‌های زیادی‬ ‫را از نگرانی رها کند‪.‬‬ ‫عراقچی افزود‪ :‬اگر س��ازمان ام��ور مالیاتی‬ ‫ضریب مالیات فروش��ندگان فرش دس��تباف‬ ‫را صف��ر کن��د ق��ول می‌دهم م��ردم به جای‬ ‫خری��د دالر و چیزهای دیگر به س��راغ فرش‬ ‫دس��تباف بیایند و به این صنعت جانی دوباره‬ ‫ببخشند‪ ،‬به‌طوری‌که خیابان‌ها از فروشندگان‬ ‫فرش دس��تباف و ش��هر از نق��ش و نگارهای‬ ‫ایرانی پرمی‌ش��ود و زندگی به ش��هر و مردم‬ ‫برمی‌گردد‪.‬‬ ‫وی تاکی��د کرد‪ :‬فقط با یک چاره‌اندیش��ی‬ ‫می‌توان ب��ه ش��هر و مردمش جان��ی دوباره‬ ‫بخش��ید‪ ،‬این همراهی نه‌تنها ب��ه این صنف‬ ‫بلکه ب��ه صنعت و هنر ایران��ی خدمت کرده‬ ‫اس��ت‪ ،‬رونق فرش در کش��ور باعث رونق ‪۳۵‬‬ ‫شغل خواهد ش��د و از پشمچین تا روفوگر و‬ ‫قالیشوی مشغول شده و جوانان زیادی به کار‬ ‫گمارده خواهند شد و این چرخه بسی خدمت‬ ‫می‌کند به ایران و ایرانی‪.‬‬ ‫طیبه سیاوشی‬ ‫سومین جشنواره ملی صنعت سالمت‌محور‬ ‫با رویک��رد «ارتق��ای س�لامت محصوالت و‬ ‫خدمات» با چش��م‌انداز بهبود نظام س�لامت‬ ‫کش��ور در صنای��ع مرتب��ط و ارتقای س��طح‬ ‫آگاهی‪ ،‬نگرش و فرهنگ استفاده از محصوالت‬ ‫و خدمات س�لامت‌محور‪ ،‬در راستای کنترل‪،‬‬ ‫نظ��ارت و ارزیاب��ی س�لامت در تولی��دات و‬ ‫خدمات کش��ور‪ ،‬با هدف شناسایی و تشویق‬ ‫برنده��ا و س��ازمان‌های متعهد به س�لامت و‬ ‫معرفی آخرین دس��تاوردهای صنایع پیش��رو‬ ‫ام��روز ‪۱۵‬م��رداد ‪ ۹۸‬در مرک��ز همایش‌های‬ ‫دانشگاه علوم پزشکی تهران با حضور مقامات‬ ‫عالی و مسئوالن بخش سالمت کشور برگزار‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش‬ ‫و به نق��ل از دبیرخانه‬ ‫جش��نواره ملی صنعت سالمت‌محور‪ ،‬سالمت‬ ‫امری است که مردم‪ ،‬حاکمیت‪ ،‬دولت و سایر‬ ‫ق��وا و همچنین صاحب��ان صنایع‪ ،‬بخش‌های‬ ‫تولیدی‪ ،‬پژوهشی‪ ،‬بازرگانی و خدمات‌دهنده‬ ‫بای��د برای صیانت از آن مس��ئولیت بپذیرند‪.‬‬ ‫همچنین با توجه به تاکید و ابالغ سیاست‌های‬ ‫کالن س�لامت از س��وی رهبر معظم انقالب‬ ‫در جه��ت حمایت از تولی��د باکیفیت داخلی‬ ‫و اج��رای طرح تح��ول نظام س�لامت‪ ،‬برای‬ ‫دس��تیابی به جامعه سالم و با نشاط‪ ،‬ضرورت‬ ‫انجام مس��ئولیت‌های اجتماعی صنایع پیشرو‬ ‫در این حوزه را دو چندان می‌کند‪.‬‬ ‫نظر به نقش س��ازنده صنایع سالمت‌محور‬ ‫به عنوان صنایع استراتژیک کشور در پیشبرد‬ ‫اهداف طرح تحول نظام سالمت و سطح کالن‬ ‫کش��ور‪ ،‬حضور نمایندگان آن صنعت و تبادل‬ ‫تجربیات و دانش روز و معرفی اقدامات انجام‬ ‫ش��ده‪ ،‬حضور صاحب��ان صنای��ع و بنگاه‌های‬ ‫اقتصادی در این جشنواره را ضروری می‌کند‪.‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫از وحدت نظر در ضرورت هماهنگی نهادهابرای ساماندهی مد و پوشاک گزارش می دهد‬ ‫ضریب صفر مالیات‬ ‫برای فروشندگان فرش‬
‫‪10‬‬ ‫سه‌شنبه‬ ‫‪ 15‬مرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 4‬ذی‌الحجه ‪1440‬‬ ‫‪ 6‬اوت ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1345‬‬ ‫پیاپی ‪2663‬‬ ‫گردشگری و صنایع‌دستی‬ ‫تجارت‬ ‫یادداشت‬ ‫خانه‌موزه‌ها‬ ‫یاریگر توسعه‬ ‫فضاهای‬ ‫فرهنگی‬ ‫مهدی بزاز دستفروش‬ ‫عضو کارگروه ملی موزه‌های ایران‬ ‫خانه‌موزه‌ه��ا فضاهای کالب��دی برای نمایش‬ ‫بخشی از تاریخ یک ملت به‌شمار می‌روند که در‬ ‫هر دوره اجتماعی بنا به ش��رایط اعتباری مکانی‬ ‫و زمان��ی می‌تواند واجد ارزش‌گ��ذاری منفی یا‬ ‫مثبت باش��ند؛ بنابراین حفظ خانه‌موزه‌ها کمک‬ ‫به توس��عه فضاهای فرهنگی یک جامعه و فراهم‬ ‫کردن زمینه‌های پژوهش‪ ،‬بررسی و نقد آرا‪ ،‬افکار‬ ‫و آث��ار اش��خاص یا جریان‌هایی اس��ت که خود‬ ‫قطعه‌ای از پازل فرهنگی گذش��ته یا معاصر یک‬ ‫ملت اس��ت‪ .‬خانه‌موزه‌ها بخشی از رسالت حفظ‬ ‫میراث‌های فرهنگی یک جامعه برای آیندگان و‬ ‫زیاد بودن فضاهای فرهنگی آن به‌شمار می‌آیند‬ ‫ک��ه خانه‌ه��ای اش��خاص فرهنگی‪ ،‬سیاس��ی‪،‬‬ ‫اقتص��ادی را در بر می‌گیرد و زمینه الزم را برای‬ ‫ش��ناخت بیش��تر فرد یا جریانی ک��ه وی در آن‬ ‫موثر بوده از طریق لوازم شخصی‪ ،‬دست‌نوشته‌ها‪،‬‬ ‫کتاب‌ه��ا‪ ،‬آث��ار فراهم می‌کن��د‪ ،‬به‌عبارتی خانه‬ ‫موزه‌ه��ا مکانی ب��رای نمایش بخش��ی از تاریخ‬ ‫گذش��ته یا معاصر اس��ت که مخاط��ب را در آن‬ ‫واح��د ب��ه درک موقعیت حاضر وا‌م��ی‌دارد‪ .‬در‬ ‫تعریف س��بک خان��ه موزه‌ها بای��د گفت ارزش‬ ‫تاریخی‪ ،‬معماری و تزئینات خانه به تنهایی فضا‬ ‫را در ردیف خانه‌موزه‌ها قرار نمی‌دهد مگر اینکه‬ ‫در ای��ن تعریف ابتدایی بت��وان چنین خانه‌هایی‬ ‫را به‌عنوان موزه‌هایی با مضمون معرفی س��بک‪،‬‬ ‫تزئینات‪ ،‬تقس��یمات فضایی و معماری یک دوره‬ ‫خ��اص معرفی کرد‪ .‬آذربایجان و تبریز در طول‬ ‫تاری��خ پر افتخار ایران‌زمین همواره مهد پرورش‬ ‫ب��زرگان نامی بوده ک��ه در عرصه‌های فرهنگی‪،‬‬ ‫سیاسی‪ ،‬اجتماعی‪ ،‬اقتصادی و هنری تاثیرگذار‬ ‫بوده‌اند و گس��تره ای��ن تاثیرات حتی از مرزهای‬ ‫جغرافیایی ایران نیز فراتر رفته و ازاین‌رو است که‬ ‫این سرزمین از ظرفیت ویژه‌ای برای معرفی این‬ ‫شخصیت‌ها در قالب خانه‌موزه‌ها برخوردار است‪.‬‬ ‫امروز در کنار بازشناسی خانه‌هایی همچون خانه‬ ‫س��تارخان س��ردار ملی‪ ،‬ثقه‌االسالم شهید‪ ،‬علی‬ ‫مسیو‪ ،‬ش��یخ محمد خیابانی‪ ،‬پروین اعتصامی‪،‬‬ ‫اس��تاد ش��هریار‪ ،‬میرزا جعفر آقا سلطان القرائی‪،‬‬ ‫ح��اج علی ختائی‪ ،‬حاج محمدعل��ی حیدرزاده‪،‬‬ ‫ارفع الملک جلیلی و خانه‌های تاریخی دیگر باید‬ ‫ظرفیت موجود در این ابنیه شاخص بیش‌ازپیش‬ ‫موردتوج��ه عالقه‌مندان به میراث فرهنگی قرار‬ ‫گیرد تا گرد نسیان که بر تن آنها نشسته‪ ،‬زدوده‬ ‫ش��ود‪ .‬حال پس از تبدیل خانه استاد شهریار به‬ ‫موزه این ش��اعر نامدار و تاسیس نخستین خانه‬ ‫موزه در تبریز‪ ،‬اینک در خانه س��تارخان‪ ،‬سردار‬ ‫مل��ی نیز به روی عالقه‌مندان گش��وده ش��ده و‬ ‫خانه ش��یخ محمد خیابانی نیز در حال تبدیل به‬ ‫خانه‌موزه اس��ت تا گامی هرچند کوچک در این‬ ‫عرصه برداشته باشیم‪.‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫نمایش عروسک‌های‬ ‫سنتی ژاپنی در ایران‬ ‫س��فارت ژاپن در ای��ران از ‪ ۲۱‬اوت همزمان با‬ ‫‪ ۳۰‬مرداد به مدت‪ ۳‬هفته نمایشگاه عروسک‌های‬ ‫ژاپنی را در محل این سفارتخانه برپا می‌کند‪ .‬به‬ ‫گزارش مهر‪ ،‬در نمایشگاه عروسک‌های ژاپنی که‬ ‫با همکاری بنیاد ژاپن برگزار می‌‌شود‪ ،‬تعدادی از‬ ‫عروسک‌های سنتی و مدرن برای نمایش از ژاپن‬ ‫به ایران انتقال پیدا کرده اس��ت‪ .‬این عروسک‌ها‬ ‫که ب��رای دوره‌های گوناگونی هس��تند‪ ،‬قدمتی‬ ‫ح��دود ‪ ۲۵۰‬س��ال دارن��د و از برخ��ی از آنها در‬ ‫انیمیشن استفاده می‌ش��ده است‪ .‬بازدید از این‬ ‫نمایش��گاه برای عموم مردم آزاد خواهد بود و در‬ ‫روزهای آینده آیین گشایشی برای این نمایشگاه‬ ‫برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫تور گردشگری‬ ‫برای عروس و دامادها‬ ‫مدیریت فرهنگی هن��ری منطقه ‪۱۰‬تور یک‬ ‫روزه فرهنگی تفریحی‌وآموزش��ی «آب و آینه»‬ ‫ویژه زوج‌های جوان تهرانی را برگزار می‌کند‪.‬‬ ‫به‌گ��زارش مه��ر ب��ه نق��ل از رواب��ط عمومی‬ ‫فرهنگس��رای عطار نیش��ابوری؛ اردو یک روزه با‬ ‫نام آب و آینه که در مراکز فرهنگی هنری منطقه‬ ‫‪ ۱۰‬ثبت‌نام زوج‌های جوان ثبت‌نام می‌شود‪ ،‬روز‬ ‫جمعه ‪ ۱۸‬مرداد برپا خواهد شد‪.‬‬ ‫ای��ن طرح در قالب ‪ ۵‬اردو یک روزه از س��وی‬ ‫س��ازمان فرهنگی‌هن��ری ش��هرداری ته��ران‬ ‫بی��ن‪ ۵۹۸‬زوج جوان که مدت ازدواج آنها کمتر‬ ‫از ‪ ۵‬س��ال اس��ت از مبدا فرهنگس��راهای شهر‬ ‫تهران به مقصد عمارت س��رای کاظمی(منطقه‬ ‫‪ )۱۲‬برگزار می‌شود‪.‬‬ ‫گزارش‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫از دو رویداد مهم غذایی برای جذب گردشگران بیشتر‬ ‫خارجی‌ها نمک‌گیر خورشت و کباب‌های ایرانی می‌شوند‬ ‫گروه تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫علی‌اصغر مونسان‬ ‫شهرود امیرانتخابی‬ ‫تجربه گردشگران خارجی با غذاهای ایرانی قصه‌‌هایی‬ ‫خواندنی دارد‪ .‬حتی برای خود ما هم خاطراتی از تعارف‬ ‫غ��ذای ایرانی به آنها و مزمزه کردن‌ش��ان جذابیت دارد‪.‬‬ ‫حال اینکه الزم اس��ت غذاهای ایرانی را بیش از پیش و‬ ‫به‌طور رس��می به جهان معرفی کنیم و این همان کاری‬ ‫اس��ت که متولیان کش��وری مرداد امس��ال به آن توجه‬ ‫خاصی نشان داده‌اند‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬به هر دلی��ل و انگیزه‌ای که برنامه‬ ‫یک س��فر چیده ش��ود غذا و تغذیه یک��ی از ارکان مهم‬ ‫گردشگری به‌ش��مار می‌رود‪ .‬بر این اس��اس و به‌ویژه در‬ ‫کش��ور ما غذا و تغذیه و نقش آنها در صنعت گردشگری‬ ‫قابل تام��ل و نیازمند نگاهی دوباره اس��ت ت��ا بتواند به‬ ‫بازسازی و نوسازی خدماتی بپردازد‪.‬‬ ‫در سفرهای خارجی تجربه طعم‌های جدید غذایی یکی‬ ‫از جذابیت‌های سفر است‪ .‬چنانچه در خاطره بلندمدت ما‬ ‫خاطره نامطلوبی از یک سفر به‌دلیل نامطبوع بودن طعم‬ ‫غذا ایجاد ش��ود می‌تواند محدودیت‌های��ی را در انتخاب‬ ‫دوب��اره محل گردش��گری ایجاد کن��د‪ .‬ترکیب خاطرات‬ ‫خوب از محل با طعم غذاها به‌طور معمول یادگاری است‬ ‫که ما از سفر با خود همراه می‌بریم‪.‬‬ ‫از مولفه‌ه��ای اصلی در تامین غذای مس��افران رعایت‬ ‫بهداش��ت و تامین ایمنی غذایی اس��ت ک��ه فرد مصرف‬ ‫می‌کند‪ .‬منظ��ور از ایمنی غذایی جلوگی��ری از آلودگی‬ ‫مواد غذایی اس��ت به میکروارگانیس��م‌ها یا س��ایر مواد‬ ‫آلوده‌کننده‌ای که فرد را دچار مسمومیت غذایی می‌کند‪.‬‬ ‫به عنوان مثال‪ ،‬آلودگی به مواد شیمیایی‪ ،‬سمی و‪...‬‬ ‫توجه به بهداش��ت مواد غذایی از آنجایی مهم است که‬ ‫عامل بیماری‌زا در گروه بزرگی از گردشگران ممکن است‬ ‫مس��مومیت ایجاد کرده و برنامه سفر آنها را به تجربه‌ای‬ ‫ناخوش��ایند تبدیل کند‪ .‬به‌طور معمول مس��مومیت‌های‬ ‫غذایی می‌تواند در یک نوبت تعداد زیادی را گرفتار دچار‬ ‫بیماری‌های ناشی از غذا کند‪.‬‬ ‫غذا یکی از حامل‌های اصلی فرهنگ هر جامعه اس��ت‪.‬‬ ‫اگر هدف گردش��گران را آش��نایی با فرهنگ هر منطقه‬ ‫بدانیم؛ باید از غذای منطقه به خوبی در این زمینه کمک‬ ‫بگیریم‪.‬‬ ‫بخش‌ه��ای گوناگ��ون از مواد اولیه تهی��ه غذا تا روش‬ ‫پخت‪ ،‬پذیرایی و مصرف غذا ارتباط تنگاتنگی با فرهنگ‬ ‫و به‌وی��ژه فرهن��گ عامه هر منطقه دارد‪ .‬برای بس��یاری‬ ‫در س��فرهای خارج��ی تجربه طعم‌های جدید غذایی یک��ی از جذابیت‌های‬ ‫س��فر اس��ت‪ .‬چنانچه در خاطره بلندمدت م��ا خاطره نامطلوبی از یک س��فر‬ ‫به‌دلیل نامطبوع بودن طعم غذا ایجاد ش��ود می‌تواند محدودیت‌هایی را در‬ ‫انتخاب دوباره محل گردشگری ایجاد کند‬ ‫از گردش��گران آش��نایی ب��ا ای��ن مراحل چن��ان جذاب‬ ‫اس��ت که بخش بزرگی از صنعت گردش��گری در جهان‬ ‫به گردش��گری خوردن ی��ا غ��ذا (‪)Food Tourism‬‬ ‫اختص��اص یافته اس��ت‪ .‬غذا همچنین حامل بس��یاری‬ ‫از نگرش‌ه��ا و اعتقاده��ای محلی منطقه گردش��گری و‬ ‫گردشگر اس��ت‪ .‬برای مثال چنانچه مسافر از کشورهای‬ ‫مس��لمان باش��د برایش بس��یار مهم اس��ت که غذای او‬ ‫منطب��ق با قوانین ش��ریعت و از منابع و روش‌های حالل‬ ‫تهیه شده باشد‪ .‬ممنوعیت و مطلوبیت‌های فرهنگ غذا‬ ‫چه برای مسافران و چه کسانی که در منطقه گردشگری‬ ‫به ارائه خدمات غذایی مش��غول هس��تند بای��د در نظر‬ ‫گرفته ش��وند‪ .‬با افزایش توجه همگانی به سالمت‪ ،‬باید‬ ‫انتظار داشته باشیم سالمت غذا از موارد مهمی باشد که‬ ‫گردشگران به آن توجه نشان می‌دهند‪.‬‬ ‫ح��ال اینکه ای��ران قرار اس��ت تجرب��ه‌ای از برگزاری‬ ‫جش��نواره‌ای در این‌باره داش��ته باش��د‪ .‬بر این اس��اس‬ ‫نخس��تین جشنواره خوراک ملل ‪ ۲۰‬تا ‪ ۲۵‬مرداد در برج‬ ‫میالد برگزار می‌شود‪.‬‬ ‫‹ ‹فرهنگ خوراک دریچه‌ای گش�وده به روی‬ ‫گردشگران‬ ‫علی‌اصغر مونس��ان‪ ،‬معاون رئیس‌جمه��وری و رئیس‬ ‫سازمان میراث‌فرهنگی‪ ،‬صنایع‌دستی و گردشگری مدتی‬ ‫پیش در پیامی به مناس��بت جشنواره خوراک ملل آورد‪:‬‬ ‫فرهنگ و تنوع غذایی به مثابه بخش��ی از میراث‌‌فرهنگی‬ ‫جامعه‪ ،‬دارای ظرفیت‌های گوناگونی برای مطرح ش��دن‬ ‫در حوزه گردش��گری اس��ت‪ .‬امروزه گردشگری خوراک‬ ‫می‌توان��د تاثیر بس��زایی در توس��ع ‌ه پای��دار اقتصادی‪-‬‬ ‫اجتماعی و زیست‌محیطی مقصدهای گردشگری داشته‬ ‫باشد و به منافع اقتصادی در عرصه‌های بین‌المللی منجر‬ ‫شود‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایرنا‪ ،‬در ادامه این پی��ام آمد‪ :‬غذا می‌تواند‬ ‫بستری مناسب برای اشتغال جوامع در بخش گردشگری‬ ‫و تداوم فرهنگ در ابعاد گوناگون پدید آورد‪ .‬براین اساس‬ ‫مقصدهای گردشگری باید به اهمیت فرهنگ غذایی در‬ ‫زم��ان برنامه‌ری��زی بلندم��دت برای توس��عه‌ی صنعت‬ ‫گردش��گری به‌ویژه توس��عه پای��دار و بوم‌گردی‌ها توجه‬ ‫کنن��د‪ .‬بدیهی اس��ت فرهنگ غذایی عنص��ری از میراث‬ ‫فرهنگی اقوام است؛ میراثی که می‌تواند روابط اجتماعی‪،‬‬ ‫دانش بومی‪ ،‬ذائقه‪ ،‬عادت‪ ،‬روش‌های اس��تفاده و فرآوری‪،‬‬ ‫خواص درمانی و ابعاد متنوع دیگری را از گذشته غذایی‬ ‫آن س��رزمین وام گیرد و موجب تداوم هویت مردمان آن‬ ‫شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬فرهنگ خوراک کش��ورها دریچه‌ای گشوده‬ ‫به روی گردشگر است که با تجربه و چشیدن آن به عمق‬ ‫فرهنگ‌ه��ای محلی و میراث آن منطقه از طریق طعم و‬ ‫ذائقه وارد می‌ش��ود؛ تفاوتی که درک و لمس آن یکی از‬ ‫مهم‌ترین انگیزه گردش��گران است‪ .‬خوراک ملل مظهری‬ ‫از فرهن��گ مقصد گردش��گری و نوعی از گردش��گری با‬ ‫عالیق خاص اس��ت ک��ه انگیزه اصل��ی آن تجربه کردن‬ ‫غذاها و س��بک‌های آش��پزی منحصربه فرد یک مقصد‬ ‫خاص اس��ت‪ .‬گردش��گران غ��ذا به‌دنبال تج��ارب جدید‬ ‫غذاهایی هستند که از آن طریق بتوانند با فرهنگ کشور‬ ‫میزبان آشنا شوند و سرمایه‌های فرهنگی خود را افزایش‬ ‫دهند‪.‬‬ ‫مونسان در بخش دیگر پیام نوشت‪ :‬امیدواریم نخستین‬ ‫جش��نواره بین‌المللی خوراک ملل در کش��ور کهن ایران‬ ‫فرصت مناس��بی را در راستای ارتقای تعامالت فرهنگی‬ ‫براس��اس می��راث غنی کش��ورها در زمینه گردش��گری‬ ‫خوراک را فراهم آورد‪.‬‬ ‫به این ترتیب نخستین جش��نواره خوراک ملل ‪ ۲۰‬تا‬ ‫‪ ۲۵‬م��رداد در برج می�لاد برگزار می‌ش��ود اما این فقط‬ ‫روی��داد غذای��ی ایران در مرداد ‪ ۹۸‬نیس��ت‪ .‬نخس��تین‬ ‫همایش گردش��گری خوراک گیالن هم ‪ ۱۴‬مرداد برگزار‬ ‫شد‪.‬‬ ‫‪۹‬شهر و ‪ ۳‬روستای صنایع‌دستی ثبت ملی شدند‬ ‫معاون صنایع‌دس��تی س��ازمان میراث‌فرهنگی‪ ،‬صنایع‌دس��تی و‬ ‫گردشگری با تشریح نتایج نشست سومین شورای راهبردی انتخاب‬ ‫ش��هرها و روستاهای ملی صنایع‌دس��تی از ثبت ‪ ۹‬شهر و ‪ ۳‬روستا‬ ‫به‌عنوان شهرها و روستاهای ملی صنایع‌دستی خبر داد‪.‬‬ ‫پویا محمودیان در گفت‌وگو با میراث‌آریا‪ ،‬با اشاره برگزاری سومین‬ ‫شورای راهبردی انتخاب شهرها و روستاهای ملی صنایع‌دستی در‬ ‫‪ ۳۱‬تیر در تهران تصریح کرد‪ :‬در این شورا ‪ ۲۶‬پرونده از استان‌های‬ ‫گوناگون با حضور تعدادی از نماین��دگان حوزه‌های انتخابیه مرتبط‪ ،‬مدیران‬ ‫کل‪ ،‬مسئوالن شهری‪ ،‬فرمانداران‪ ،‬معاونان صنایع‌دستی و جمعی از مسئوالن‬ ‫مورد بررس��ی قرار گرفت که در نهایت ‪ ۹‬شهر و ‪۳‬روستای ملی صنایع‌دستی‬ ‫انتخاب شدند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬در این نشس��ت‪ ۲۶ ،‬پرونده از اس��تان‌های آذربایجان‌ش��رقی‪،‬‬ ‫آذربایجان‌غربی‪ ،‬اصفهان‪ ،‬خراسان‌رضوی‪ ،‬خراسان‌جنوبی‪ ،‬بوشهر‪ ،‬خوزستان‪،‬‬ ‫س��منان‪ ،‬سیستان‌وبلوچس��تان‪ ،‬ف��ارس‪ ،‬کرمانش��اه‪ ،‬کهگیلویه‌وبویراحم��د‪،‬‬ ‫کردستان‪ ،‬لرس��تان‪ ،‬مرکزی‪ ،‬همدان‪ ،‬گلستان‪ ،‬هرمزگان و یزد مورد بررسی‬ ‫قرار گرفت‪.‬‬ ‫محمودیان گفت‪ :‬براس��اس نتایج اعالم ش��ده در این نشست‪ ،‬شهر بروجرد‬ ‫به‌عنوان ش��هر ملی ورشوسازی‪ ،‬بندر لنگه به‌عنوان شهر گالبتون‌دوزی‪ ،‬بایگ‬ ‫در خراسان‌رضوی به‌عنوان شهر ملی ابریشم‌کشی‪ ،‬خوسف در خراسان‌جنوبی‬ ‫به‌عنوان ش��هر ملی مله‌بافی‪ ،‬شیراز به‌عنوان شهر صنایع‌دستی‪ ،‬اهواز به‌عنوان‬ ‫ش��هر مینای صبی‪ ،‬دزفول به‌عنوان ش��هر کپو‌بافی‪ ،‬هرس��ین به‌عنوان شهر‬ ‫گلیم‪ ،‬تویسرکان به‌عنوان ش��هر ملی منبت گلریز‪ ،‬روستای بحیری از استان‬ ‫بوشهر به‌عنوان روستای عبابافی‪ ،‬تنگه‌سرحه از سیستان‌وبلوچستان‬ ‫به‌عنوان روس��تای حصیربافی و روس��تای مهرگرد اس��تان اصفهان‬ ‫به‌عنوان روستای بافته‌های داری ثبت ملی شدند‪.‬‬ ‫معاون صنایع‌دستی کشور یادآور شد‪ :‬همچنین براساس نظر این‬ ‫ش��ورا‪ ۷ ،‬شهر و ‪ ۳‬روستای دیگر نیز به‌طور مشروط ثبت شدند که‬ ‫شهرها و روستاهای مشروط این فرصت را دارند تا در نشست بعدی‬ ‫شورا‪ ،‬پرونده‌های خود را تکمیل و پس از رسیدن به استانداردهای‬ ‫الزم برای ثبت به‌عنوان ش��هر یا روس��تای ملی در نشس��ت بعدی ش��ورای‬ ‫راهبردی انتخاب شهرها و روستاهای ملی صنایع‌دستی مطرح شوند‪.‬‬ ‫محمودیان گفت‪ :‬بر این اساس‪ ،‬شهر فیروزه خراسان‌رضوی در حوزه تراش‬ ‫س��نگ فیروزه‪ ،‬داالهو در حوزه تنبور‪ ،‬شوشتر در حوزه احرام‌بافی‪ ،‬هویزه در‬ ‫حوزه بوریابافی‪ ،‬ارومیه در حوزه چوب‪ ،‬اس��کو در حوزه چاپ کالغی‪ ،‬یزد در‬ ‫حوزه زیورآالت س��نتی‪ ،‬همچنین روستای زیارت در استان گلستان در حوزه‬ ‫جاجیم‌بافی‪ ،‬روس��تای سمقاور در اس��تان مرکزی در حوزه منبت و روستای‬ ‫خرو خراس��ان جنوبی در حوزه تراش سنگ‌های نیمه‌قیمتی به‌طور مشروط‬ ‫ثبت شدند‪.‬‬ ‫معاون صنایع‌دس��تی کش��ور خاطرنش��ان کرد‪ :‬فرآیند ملی شدن شهرها و‬ ‫روس��تاها حرکتی اس��ت که در راستای برندس��ازی‪ ،‬معرفی و ارتقای جایگاه‬ ‫صنایع‌دستی شهرها و روستاهای گوناگون و نیز هنرمندان رشته‌های گوناگون‬ ‫با ی��ک عزم همگانی و مدل مش��ارکتی با هم‌افزایی نیروهای صنایع‌دس��تی‬ ‫مسئوالن شهری‪ ،‬هنرمندان‪ ،‬نمایندگان مجلس و مسئوالن شهرهای گوناگون‬ ‫در سال رونق تولید رقم خورده است‪.‬‬ ‫‹ ‹همایشی در پاسداشت غذاهای گیالن‬ ‫مدیرکل میراث‌فرهنگی‪ ،‬صنایع‌دس��تی و گردش��گری‬ ‫گی�لان چند روز پیش با اش��اره به برگزاری نخس��تین‬ ‫همایش گردش��گری خوراک در این اس��تان به میزبانی‬ ‫الهیجان‪ ،‬گف��ت‪ :‬این همایش با ه��دف معرفی فرهنگ‬ ‫غذایی و نقش آن در جذب گردشگر برگزار می‌شود‪.‬‬ ‫ش��هرود امیرانتخابی با اش��اره به برگزاری نخس��تین‬ ‫همایش گردشگری خوراک در استان گیالن و به میزبانی‬ ‫شهرس��تان الهیجان‪ ،‬هدف از برگزاری این جش��نواره را‬ ‫معرفی فرهنگ غذایی‪ ،‬آداب پذیرایی و راهکارهای علمی‬ ‫جذب گردش��گران عنوان‌کرد و افزود‪ :‬ب��ا توجه به تنوع‬ ‫غذایی در اس��تان گی�لان توجه به این ح��وزه می‌تواند‬ ‫زمینه‌س��از جذب گردش��گر داخلی و خارج��ی و ایجاد‬ ‫درآمد و اشتغال شود‪.‬‬ ‫به‌گزارش گیالنستان‪ ،‬امیر انتخابی در ادامه تاکیدکرد‪:‬‬ ‫گ‬ ‫معرفی غذاهای بومی و منطقه‌ای گیالن‪ ،‬احیای فرهن ‌‬ ‫گذش��ته‪ ،‬اس��تفاده از غذاه��ای بومی و اصی��ل مناطق‬ ‫گوناگون گیالن در می��ان خانواده‌ها‪ ،‬ترویج طبخ و ارائه‬ ‫غذاهای س��نتی هر منطقه در رس��توران‌ها‪ ،‬مراکز تهیه‬ ‫و توزی��ع غذا و هتل‌ها از مهم‌تری��ن اهداف برگزاری این‬ ‫همایش است‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬ای��ن همای��ش ب��ا رویک��رد نقش غذا‬ ‫در جذب گردش��گران داخل��ی و خارجی با چش��م‌انداز‬ ‫دس��تیابی به اهداف گردشگری از طریق معرفی فرهنگ‬ ‫غذایی با اس��تفاده از غذاهای محل��ی و ارگانیک برگزار‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫بر اس��اس این گزارش‪ ،‬این جش��نواره همزمان با عید‬ ‫قربان گش��ایش خواهد یافت و ‪ ۶‬روز در دهه والیت کار‬ ‫خود را ادامه خواهد داد‪ .‬برگزار‌کننده جش��نواره خوراک‬ ‫ملل موسسه فرهنگی هنری قاب سبز و حامیان معنوی‬ ‫این روی��داد س��ازمان میراث‌فرهنگی‪ ،‬صنایع‌دس��تی و‬ ‫گردش��گری‪ ،‬اتاق بازرگانی صنایع‪ ،‬معادن و کش��اورزی‬ ‫ای��ران‪ ،‬کان��ون جهانگ��ردی و اتومبیلران��ی جمه��وری‬ ‫اس�لامی ایران‪ ،‬موسس��ه فرهنگی اکو‪ ،‬شهرداری تهران‪،‬‬ ‫کمیس��یون ملی یونس��کو ایران‪ ،‬س��ازمان صدا‌وسیمای‬ ‫جمهوری اس�لامی ایران‪ ،‬س��ازمان فرهنگ و ارتباطات‬ ‫اسالمی‪ ،‬وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی‪ ،‬مجمع رئیسان‬ ‫انجمن‌های دوستی ایران با سایر کشورها و سازمان امور‬ ‫عشایری ایران هستند‪.‬‬ ‫شهر بدون کوچه ایران کجاست؟‬ ‫ایران جاذبه‌های گردشگری زیادی دارد که‬ ‫یکی از آنها شهر بدون کوچه است‪ .‬به گزارش‬ ‫باشگاه خبرنگاران ج��وان‪ ،‬در ‪ ۴‬اردیبهشت‬ ‫‪ ۱۳۳۹‬زمین‌لرزه‌ای با قدرت ‪۶٫۷‬ریشتر جنوب‬ ‫استان فارس و حوالی الر را لرزاند‪ .‬الر یکی از‬ ‫زلزله‌خیزترین مناطق ایران به‌شمار می‌آید‪ .‬در‬ ‫این گزارش قصد یادآوری روز‌های سخت پس‬ ‫از زلزله را نداریم و فقط خواستیم یادآوری کنیم‬ ‫چگونه شهر الر به‌عنوان شهر بدون کوچه ایران‬ ‫معرفی شد‪.‬‬ ‫الر اواخ��ر ق��رن شش��م هجری قمری ش��کل‬ ‫گرفت و به گفته پروفسور ژان کالمار‪ ،‬ایرانشناس‬ ‫فرانس��وی تا قرن هفتم و هش��تم هجری قمری‬ ‫نامی از الرس��تان یا س��رزمین الر در جایی ذکر‬ ‫نشده است‪ .‬الرستان در دوره صفویه والیتی مهم‬ ‫در جن��وب فارس بود‪ .‬این ش��هر پس از زلزله به‬ ‫کمک افراد نیکوکار جامه نو به تن کرد‪.‬‬ ‫ش��هر جدید الر با وسعت بیش از ‪ ۱۰۰‬هکتار‬ ‫به‌گونه‌ای ساخته ش��د که زلزله نتواند تخریبش‬ ‫کن��د‪ .‬در ای��ن س��بک س��اختن ش��هر از مدل‬ ‫شطرنجی بهره گرفته شد یعنی خیابان‌ها طوری‬ ‫س��اخته ش��دند که یکدیگر را قط��ع می‌کردند؛‬ ‫بنابراین امروز هیچ کوچه‌ای در ش��هر الر وجود‬ ‫ندارد‪.‬‬ ‫ش��هر جدی��د الر از ‪ ۲‬بخش باف��ت قدیمی و‬ ‫بافت جدید تش��کیل شده اس��ت‪ .‬بخش قدیمی‬ ‫الر موس��وم به شهر قدیم از محله‌هایی با نام‌های‬ ‫محله پاقلعه‪ ،‬محله آردفروش��ان یا آبفروش��ان یا‬ ‫آفروشو‪ ،‬محله پیر غیب‪ ،‬محله نو‪ ،‬محله دم گاله‪،‬‬ ‫محله درویشان‪ ،‬محله سبزکوی‪ ،‬محله قنبرعلی‬ ‫بیگی‪ ،‬محله کوریچان و محله کوهوویه تش��کیل‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫از جاذبه‌های گردش��گری این شهر می‌توان به‬ ‫گنبد نمکی کهنه‪ ،‬گنبد نمکی کرموستج و قلعه‬ ‫اژدهاپیکر اشاره کرد‪.‬‬
‫‪11‬‬ ‫سه‌شنبه‬ ‫‪ 15‬مرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 4‬ذی‌الحجه ‪1440‬‬ ‫‪ 6‬اوت ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1345‬‬ ‫پیاپی ‪2663‬‬ ‫بازار مالی‬ ‫مدیرعامل بانک سپه آخرین وضعیت ادغام بانک‌های نظامی را اعالم کرد‬ ‫عکس‪:‬‬ ‫تع��دد بانک‌ه��ا و موسس��ه‌های مال��ی و اعتب��اری‬ ‫و ب��ه‌دنب��ال آن افزای��ش قارچ‌گونه ش��عبه‌های آنها‪،‬‬ ‫در حال��ی در س��ال‌های اخی��ر انتقاده��ای زی��ادی را‬ ‫به گس��ترده ش��دن بازار پولی کش��ور وارد کرد که در‬ ‫نهای��ت ناکارآم��دی و عملک��رد نامناس��ب بانک‌ها در‬ ‫بخش اقتصاد و تهدید به ورشکس��ته ش��دن بانک‌ها از‬ ‫س��وی دیگر سبب ش��د تا ادغام موسس��ه‌ها و بانک‌ها‬ ‫ب��ه عن��وان یک راه��کار منطقی و مناس��ب از س��وی‬ ‫کارشناس��ان و مسئوالن بانکی کش��ور مورد توجه قرار‬ ‫گیرد‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫اجرای سیاست کوچک‌سازی بازار‬ ‫پولی کش��ور از مس��یر ادغام و ایجاد یک بانک قوی‌تر‬ ‫در حال��ی به عنوان یک راهکار عملی در مدت اخیر در‬ ‫دستور کار قرار گرفت که نتیجه این سیاست‌گذاری‌ها‬ ‫ه��م این ش��د که بانک‌ه��ای نظامی ب��ا یکدیگر ادغام‬ ‫ش��وند؛ سیاس��تی که در ابتدا با طرح موضوع ادغام دو‬ ‫موسسه ثامن و بانک مهر اقتصاد با موسسه کوثر کلید‬ ‫گیرد‪.‬‬ ‫اگرچه تصور بر این ب��ود که در نهایت تصمیم‌گیری‬ ‫در‌باره این ادغام‌ها نهایی شود اما پایان سال ‪ ،۹۶‬اعالم‬ ‫معاونت نظارت بانک مرکزی از حذف موسسه کوثر در‬ ‫این ادغام حکایت داشت و بانک انصار جایگزین آن شد‬ ‫و بر این اس��اس‪ ،‬اعالم ش��د تا بهار سال ‪ ۹۷‬این ادغام‬ ‫نهایی می‌شود‪.‬‬ ‫به این ترتیب‪ ،‬موسس��ه ثام��ن در بانک انصار ادغام‬ ‫ش��د و در حالی که قرار بود در ادامه بانک مهر اقتصاد‬ ‫نیز در این دو ادغام شود‪ ،‬اما این اتفاق رخ نداد و مرداد‬ ‫‪ ۹۷‬معاون نظارت پیشین بانک مرکزی در مصاحبه‌ای‬ ‫اعالم کرد که بانک‌های وابس��ته به نیروهای مسلح در‬ ‫یک بانک دولتی ادغام خواهند شد‪.‬‬ ‫این خبر در حالی اعالم ش��د که اس��فند س��ال ‪۹۷‬‬ ‫رئیس‌جمه��وری در پنجاه‌و‌هش��تمین مجم��ع بان��ک‬ ‫مرکزی‪ ،‬خب��ر از تصمیم دولت ب��رای ادغام بانک‌های‬ ‫نیروه��ای مس��لح داد و پ��س از آن بان��ک مرکزی در‬ ‫اطالعیه‌ای ادغام بانک‌های وابس��ته به نیروهای مسلح‬ ‫در بانک سپه را اعالم کرد‪.‬‬ ‫به ای��ن ترتی��ب‪ ،‬بانک مرک��زی با ص��دور اطالعیه‬ ‫‪ ۴‬بن��دی در ‪ ۱۱‬اس��فند ‪ ۱۳۹۷‬ضم��ن تایی��د ادغام‬ ‫بانک‌ه��ای نظامی اعالم کرد‪ :‬با ه��دف متمرکز کردن‬ ‫توانمندی و ظرفی��ت بانک‌های انصار‪ ،‬قوامین‪ ،‬حکمت‬ ‫ایرانیان‪ ،‬مهر اقتصاد و موسس��ه اعتباری کوثر در قالب‬ ‫ی��ک بانک واحد با ثبات و کارآمدت��ر و به منظور ارائه‬ ‫خدمات بهتر به خانواده نیروهای مسلح و عموم مردم‪،‬‬ ‫بانک‌ها و موسس��ه اعتباری یادش��ده در بانک سپه به‬ ‫عنوان نخس��تین بانک ایرانی و یکی از بانک‌های معتبر‬ ‫دولتی در عرصه بانکداری کش��ورمان ادغام می‌ش��وند‪.‬‬ ‫این اطالعیه در حالی از سوی بانک مرکزی منتشر شد‬ ‫که پس از چند روز عبدالناصر همتی‪ ،‬رئیس کل بانک‬ ‫مرکزی در همای��ش تبیین سیاس��ت‌ها و فرآیندهای‬ ‫اجرایی از نهایی ش��دن طرح ادغام بع��د از ‪ ۴‬ماه خبر‬ ‫داد و گفت پس از این مدت ش��اهد تشکیل بانک سپه‬ ‫جدید با قدرت و توانایی بیشتری خواهیم بود‪.‬‬ ‫ح��ال بعد از ح��دود ‪ ۵‬ماه‪ ،‬مدیرعامل بانک س��په از‬ ‫تعداد ش��عب بانک س��په پس از ادغام به ‪ ۴۵۰۰‬ش��عبه و تعداد‬ ‫کارکنان نیز از ‪ ۱۵‬هزار به بیش از ‪ ۴۳‬هزار نفر می‌رس��د که نشان‌‬ ‫می‌دهد پس از ادغام بزرگ‌ترین بانک کشور شکل خواهد گرفت‬ ‫یکسان‌سازی تابلوهای شعب بانک‌های ادغامی تا پایان‬ ‫س��ال خبر می‌دهد‪ .‬ب��ه گ��زارش‬ ‫محمدکاظم‬ ‫چقازردی در نشس��تی خبری که روز گذشته در جمع‬ ‫خبرنگاران برگزار شد‪ ،‬با اشاره به اقدام‌های بانک سپه‬ ‫در س��ال جاری‪ ،‬اظه��ار کرد‪ :‬درحال‌حاض��ر مهم‌ترین‬ ‫پروژه‌ای که ما بر آن متمرکز هس��تیم‪ ،‬اجرای درست‬ ‫و هدفمند ادغام بانک‌های نیروی‌های مس��لح اس��ت‪.‬‬ ‫ب��ه گفته وی‪ ،‬تجربه چنین پ��روژه‌ای در تاریخ انقالب‬ ‫اس�لامی وجود ندارد و تجربه‌های جهانی نیز دو مورد‬ ‫بیشتر نبود که برای افزایش کارآیی بانک‌ها بود‪.‬‬ ‫چق��ازردی با بی��ان اینکه نوع ادغام م��ا رویدادی در‬ ‫راس��تای اصالح ساختار بانکی است یا به عبارت دیگر‪،‬‬ ‫این کار بر اس��اس مسئولیت‌ها و ش��رایطی که ایجاب‬ ‫می‌کرده قرار اس��ت انجام ش��ود در ادامه به بانک‌های‬ ‫خصوصی که در آغاز ده��ه ‪ ۸۰‬برای افزایش کارآیی و‬ ‫ایجاد رقابت ایجاد ش��دند اشاره کرد و گفت‪ :‬در اواسط‬ ‫ای��ن دهه بود که م��ا تحریم ش��دیم و در حالی که از‬ ‫لحاظ ارزی فعالیت خوبی داشتیم و بیش از ‪ ۲۵‬درصد‬ ‫از فعالیت‌های ارزی کش��ور در اختیار بانک س��په بود‪،‬‬ ‫ب��ا تحریم همه بخش‌ه��ای ارزی‌مان متوقف ش��د که‬ ‫توانستیم پس از مدتی راه‌هایی پیدا کنیم که مشکالت‬ ‫مشتریان‌مان را حل کنیم‪.‬‬ ‫مدیرعامل بانک س��په با اش��اره به ادغ��ام بانک‌های‬ ‫نظامی در بانک س��په این موض��وع ر‌ا ادغام ظرفیت‌ها‪،‬‬ ‫تجربه‌ه��ا‪ ،‬نیروها و توانمندی‌ها و س��رمایه‌ها دانس��ت‬ ‫که س��بب پیش��رفت بانک س��په می‌ش��ود و در ادامه‬ ‫خاطر‌نشان کرد‪ :‬درحال‌حاضر مهم‌ترین پروژه‌ای که ما‬ ‫بر آن متمرکز هستیم‪ ،‬اجرای درست و هدفمند ادغام‬ ‫بانک‌های نیروی‌های مسلح است‪.‬‬ ‫او ب��ا بی��ان اینک��ه فعالیت‌های ادغ��ام باعث مرحله‬ ‫اجرای��ی و عملیات��ی ش��ده و مراحل اصل��ی ادغام را‬ ‫پشت‌س��ر گذاش��تیم و می‌خواهیم این کار را با تدبیر‬ ‫انج��ام دهیم‪ ،‬افزود‪ :‬من ب��رای هر بانک یکی از اعضای‬ ‫هیات‌مدی��ره را به عن��وان نماینده بانک‌س��په در آن‬ ‫بان��ک معرفی کردم و این کار به دو دلیل انجام ش��د؛‬ ‫نخس��ت اینکه عملکرد آن بانک را با ادغام همسو کند‬ ‫و ظرفیت‌های آنها را به‌تدریج شناسایی کرده و بتوانیم‬ ‫از آن استفاده کنیم‪.‬‬ ‫به گفت��ه مدیرعامل بانک س��په‪ ،‬درحال‌حاضر بانک‬ ‫س��په به عن��وان قدیمی‌ترین بانک ایران با ‪ ۹۵‬س��ال‬ ‫پیشینه دارای ‪ ۱۶۰۰‬ش��عبه و حدود ‪ ۱۶‬هزار کارمند‬ ‫است که با ادغام بانک‌های نظامی ‪ ۲۸۰۰‬شعبه جدید‬ ‫و ‪ ۲۵‬هزار کارمند جدید نیز اضافه خواهد شد‪.‬‬ ‫ب��ه این ترتی��ب‪ ،‬تع��داد ش��عب این بان��ک پس از‬ ‫ادغ��ام به ‪ ۴۵۰۰‬ش��عبه می‌رس��د و تع��داد کارکنان‬ ‫نی��ز از ‪ ۱۵‬ه��زار ب��ه بی��ش از ‪ ۴۳‬هزار نفر می‌رس��د‬ ‫که نش��ان‌ می‌ده��د پس از ادغ��ام بزرگ‌تری��ن بانک‬ ‫کش��ور ش��کل خواهد گرفت‪ .‬امیدواریم بع��د از اتمام‬ ‫فرآینده��ا‪ ،‬در دهه آینده جزو کارآتری��ن بانک‌ها قرار‬ ‫گیریم‪.‬‬ ‫پیش‌نویس الیحه مالیات بر عایدی سرمایه نهایی شد‬ ‫معاون پژوه��ش‪ ،‬برنامه‌ریزی و ام��ور بین‌الملل‬ ‫سازمان امور مالیاتی گفت‪ :‬متن پیش‌نویس الیحه‬ ‫مالیات بر عایدی س��رمایه نهایی ش��ده است و در‬ ‫الیح��ه مالیات بر مجموع درآمد گنجانده و تقدیم‬ ‫دولت خواهد شد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش ایبِنا‪ ،‬احم��د زمانی درب��اره برنامه‬ ‫دولت برای استقرار نظام مالیات بر عایدی سرمایه‬ ‫گفت‪ :‬سازمان امور مالیاتی کشور با درک ضرورت‬ ‫تکمیل و گسترش پایه‌های مالیاتی به عنوان یکی‬ ‫از راهکارهای توسعه نظام مالیاتی و ارتقای عدالت‬ ‫مالیات��ی‪ ،‬مطالع��ات و اقدام‌ه��ای الزم در زمینه‬ ‫استقرار مالیات بر عایدی سرمایه را از اواسط سال‬ ‫گذش��ته آغاز کرد‪ .‬وی اف��زود‪ :‬تحوالت قیمتی در‬ ‫بازار امالک و س��ایر دارایی‌ها در سال گذشته که‬ ‫ل در هنگام بروز نوس��ان‌های قیمتی‬ ‫به طور معمو ‌‬ ‫به‌شدت هدف فعالیت‌های بورس بازی و سوداگرانه‬ ‫ق��رار می‌گیرند و منجر به افزای��ش و انحراف‌های‬ ‫قیمتی ش��دیدتر ناشی از ورود س��وداگران به این‬ ‫بازارها می‌شوند‪ ،‬سازمان امور مالیاتی را به تسریع‬ ‫در ارائ��ه ای��ن الیحه مصمم‌تر س��اخت‪ .‬از این رو‪،‬‬ ‫الیح��ه جامع مالیات بر عایدی س��رمایه به نحوی‬ ‫که عایدی همه انواع دارایی‌هایی از این نوع شامل‬ ‫امالک‪ ،‬مسکن‪ ،‬س��هام‪ ،‬خودرو‪ ،‬طال‪ ،‬ارز و سکه و‬ ‫س��ایر حق‌االمتیازها را پوشش دهد‪ ،‬تهیه و تقدیم‬ ‫وزارت امور اقتصادی و دارایی ش��د‪ .‬او خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬پیش‌نویس الیحه مالیات بر عایدی سرمایه با‬ ‫دستور وزیر امور اقتصادی و دارایی در جلسه‌های‬ ‫کارشناس��ی با حضور معاون��ان وزارتخانه و برخی‬ ‫صاحب‌نظران دانش��گاهی مطرح و تکمیل و نهایی‬ ‫ش��د‪ .‬موضوعی که باید به آن توج��ه کرد دیدگاه‬ ‫برخی کارشناسان و صاحب‌نظران مالیاتی مبنی‌بر‬ ‫ضرورت اس��تقرار نظام مالیات بر عایدی س��رمایه‬ ‫در قال��ب نظام مالیات بر جمع درآمد اس��ت‪ .‬وی‬ ‫تصریح کرد‪ :‬با توجه به اینکه سازمان امور مالیاتی‬ ‫کشور بر مبنای دستور وزیر امور اقتصادی و دارایی‬ ‫متن پیش‌نویس الیحه مالی��ات بر جمع درآمد را‬ ‫نیز در دس��ت تهیه دارد و تدوی��ن این الیحه نیز‬ ‫در مراحل نهایی کار قرار دارد‪ ،‬مقرر ش��د ‌ه الیحه‬ ‫مالیات بر عایدی س��رمایه‪ ،‬بر اس��اس متن نهایی‬ ‫ش��ده موج��ود در قالب فصل��ی از مالیات بر جمع‬ ‫درآم��د درج و تقدیم دولت ش��ود‪ .‬وی تاکید کرد‪:‬‬ ‫موارد مطرح‌شده از سوی برخی رسانه‌های جمعی‬ ‫مبنی‌بر‌ارائه نکردن یا تعلل در ارائه الیحه مالیات‬ ‫بر عایدی سرمایه یا کنار گذاشتن امالک و مسکن‬ ‫از نظام مالیات بر عایدی سرمایه‪ ،‬مصداق ندارد‪.‬‬ ‫آخرین وضعیت صندوق ودیعه مسکن‬ ‫مع��اون وزیر ام��ور اقتصادی و دارای��ی با بیان‬ ‫اینکه اگر س��ازکار تش��کیل صندوق برای پایان‬ ‫تابس��تان بماند‪ ،‬دیگ��ر کارآیی نخواهد داش��ت‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬با همکاری نظ��ام بانکی و بازار س��رمایه‬ ‫می‌ت��وان منابع الزم برای صندوق را تجهیز کرد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش مهر‪ ،‬محمد‌علی دهقان‌دهنوی افزود‪:‬‬ ‫در س��اختار پیش��نهادی ما برای صندوق ودیعه‬ ‫مس��کن‪ ،‬منابع مورد اس��تفاده برای پرداخت وام‬ ‫طراحی ش��ده اس��ت که بر این اساس‪ ،‬مشخص‬ ‫ش��ده که منابع از نظ��ام بانکی و بازار س��رمایه‬ ‫تامین شود‪ .‬معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی‬ ‫و دارایی افزود‪ :‬برای صندوق ودیعه مس��کن نیز‬ ‫همچ��ون بس��یاری از صندوق‌ه��ای دیگر که در‬ ‫بازار س��رمایه حضور دارند و م��ردم و واحدهای‬ ‫س��رمایه‌گذاری با خرید منابع صندوق را تامین‬ ‫می‌کنند‪ ،‬چنین س��از‌کار‌ی طراحی ش��ده است‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬در واقع با همکاری نظام بانکی و‬ ‫بازار سرمایه می‌توان منابع الزم برای صندوق را‬ ‫تجهیز کرد‪ .‬دهقان‌دهنوی با بیان اینکه پیشنهاد‬ ‫وزارت اقتصاد همچنان در دولت است‪ ،‬گفت‪ :‬ما‬ ‫پیش��نهاد تش��کیل صندوق را ارائه کرده‌ایم اما‬ ‫هن��وز بازخ��وردی نگرفته‌ایم‪ .‬مع��اون اقتصادی‬ ‫وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد‪ :‬ترجیح‬ ‫وزارتخان��ه بر هر چ��ه زودتر به نتیجه رس��یدن‬ ‫تش��کیل صندوق اس��ت زیرا با توجه ب��ه اینکه‬ ‫تابس��تان فصل جابه‌جایی مس��کن اس��ت‪ ،‬برای‬ ‫تس��هیل کار مستأجران باید زودتر این کار انجام‬ ‫ش��ود‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬البته باز هم تاکید می‌کنم‬ ‫که این موضوع فقط یک پیش��نهاد برای تسهیل‬ ‫کار مس��تاجران است و راه‌حل کلی این است که‬ ‫سیاست‌های اصولی و بلندمدت‌تری برای تولید‪،‬‬ ‫عرضه‪ ،‬تقاضای مس��کن و بحث‌ه��ای مربوط به‬ ‫نظ��ام اجاره مس��کن اجرا ش��ود‪ .‬دهقان‌‌دهنوی‬ ‫گفت‪ :‬این صندوق در کوتاه‌مدت می‌تواند کمک‬ ‫کند تا مشکل بخشی از مستأجران حل شود‪ .‬وی‬ ‫تصریح کرد‪ :‬اگر س��از‌کار تش��کیل صندوق برای‬ ‫پایان فصل تابس��تان بماند‪ ،‬دیگر کارآیی خاصی‬ ‫نخواهد داش��ت؛ بهتر اس��ت پیش از شهریور که‬ ‫زمان اوج جابه‌جایی‌ها است این اتفاق بیفتد‪.‬‬ ‫چقازردی با اش��اره به ارزش‌گذاری ترازنامه بانک‌ها‬ ‫گفت‪ :‬بیشتر این بانک‌ها که از نظر ترازنامه در‌وضعیت‬ ‫مناسب به سر می‌برند‪ ،‬امیدواریم در مجموع بتوانند به‬ ‫ما کمک کنند‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینک��ه فرآیندهای عملیات��ی مربوط به‬ ‫ادغ��ام در برنامه زمان‌بندی مش��خص ش��ده به خوبی‬ ‫در حال انجام اس��ت‪ ،‬ابراز امیدواری کرد تا پایان سال‬ ‫تابلوهای شعب این بانک‌ها یکسان‌سازی شود‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل بانک س��په اظه��ار کرد‪ :‬ممکن اس��ت‬ ‫برخی از ش��عب بانک سپه حذف ش��ده و حتی برخی‬ ‫ش��عب س��ایر بانک‌ها نیز جایگزین ش��عب ما ش��وند‬ ‫ام��ا به هر ح��ال ت�لاش می‌کنیم در مدت ‪ ۲۰‬س��ال‬ ‫آین��ده به یک��ی از ‪ ۱۰۰‬بانک برت��ر بین‌المللی تبدیل‬ ‫شویم‪.‬‬ ‫وی در ادامه با اشاره به اینکه در کنار بحث مهم ادغام‪،‬‬ ‫موضوع رونق تولید را در بانک مورد توجه قرار داده‌ایم‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬در مقطع کنونی ‪ ۹۵‬درصد سپرده‌های جذب‌شده‬ ‫در بانک س��په را به صورت تسهیالت پرداخته‌ایم که از‬ ‫‪ ۸۰‬ه��زار میلیارد ریال وام پرداختی در س��ال جاری‪،‬‬ ‫‪۳۴‬هزار میلی��ارد ریال به بخش تولید پرداخت ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫چق��ازردی ادام��ه داد‪ :‬همچنی��ن در ‪ ۳‬س��ال‬ ‫گذش��ته بی��ش از ‪ ۱۱‬ه��زار میلیارد ریال تس��هیالت‬ ‫به صنع��ت خودروس��ازی کش��ور پرداخت ش��ده که‬ ‫در پای��ان س��ال گذش��ته‪ ،‬تس��هیالت پرداخت��ی ب��ه‬ ‫خودروس��ازان ‪ ۲۵۰‬درصد رش��د داش��ته اس��ت‪ .‬وی‬ ‫همچنی��ن گف��ت‪ ۱۰‌:‬هزار میلیارد ری��ال اوراق رهنی‬ ‫خودروس��ازان از س��وی بان��ک س��په ضمان��ت ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫ب��ه گفته مدیرعامل بانک س��په‪ ،‬ب��رای بهره‌برداری‬ ‫از پ��روژه نفت��ی در می��دان نفتی آذر که مش��ترک با‬ ‫همس��ایگان ب��ود‪ ۱.۹ ،‬میلیارد دالر س��رمایه‌گذاری از‬ ‫س��وی بانک س��په انجام ش��د که درحال‌حاضر روزانه‬ ‫چن��د هزار بش��که نف��ت از آن برداش��ت می‌ش��ود و‬ ‫همچنین توس��عه فازه��ای پارس جنوبی با پیش��رفت‬ ‫‪ ۷۶‬تا ‪ ۹۰‬درصد با تس��هیالت بانک س��په انجام ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی گفت‪ ۴۷ :‬درصد تس��هیالت بانک سپه به بخش‬ ‫مولد در صنعت‪ ،‬معدن و کشاورزی در قالب ‪ ۱۰‬هزار و‬ ‫‪ ۵۰۰‬طرح تولیدی پرداخت شده است‪.‬‬ ‫او همچنی��ن با اش��اره به حوادث قهری و س��یل در‬ ‫س��ال جاری گفت‪ ۸ :‬ه��زار و ‪ ۴۰۰‬میلیارد ریال برای‬ ‫بافت‌ه��ای مس��کونی‪ ،‬لوازم‌خانگ��ی در س��ال ج��اری‬ ‫پرداخت شده اس��ت‪ .‬چقازردی همچنین گفت‪ :‬از نظر‬ ‫نیروی انس��انی نیز بعد از ادغام‪ ،‬نیروی انس��انی بانک‬ ‫س��په جوانان‌س��ازی خواهد ش��د تعداد ش��عبه‌ها نیز‬ ‫به‌تدریج به اندازه بهینه تبدیل خواهد شد‪.‬‬ ‫وی همچنین با اشاره به تورم کاالهای اساسی گفت‪:‬‬ ‫این ت��ورم در کنترل و مدیریت قرار گرفته‌ اما در عین‬ ‫ح��ال به دلیل نوس��ان ن��رخ ارز‪ ،‬نیاز ب��ه نقدینگی در‬ ‫واحدهای تولیدی افزایش یافته که بانک سپه با اعطای‬ ‫‪ ۴۷‬درصد از تس��هیالت خود به بخش مولد‪ ،‬به کمک‬ ‫تولید شتافته است‪.‬‬ ‫گروه بازا ‌ر مالی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‪ ۴۷‬درصد‬ ‫تسهیالت‬ ‫بانک سپه به‬ ‫بخش مولد در‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و کشاورزی در‬ ‫قالب ‪ ۱۰‬هزار‬ ‫و ‪ ۵۰۰‬طرح‬ ‫تولیدی پرداخت‬ ‫شده است‬ ‫مدی��رکل دفت��ر توس��عه و کارب��رد فن��اوری‬ ‫اطالعات وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت از تدوین‬ ‫ش��یوه‌نامه اعطای مجوز فعالیت حوزه استخراج‬ ‫ارزهای رمزنگاری‌شده در وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت خبر داد‪ .‬به گزارش ایبِنا‪ ،‬هیات‌دولت‬ ‫در تصویبنامه‌ای آیین‌نامه فرآیند ماینینگ رمز‬ ‫ارز‌ها را تصویب و معاون اول رئیس‌جمهوری آن‬ ‫را ابالغ کرد‪ .‬بر اساس این تصویبنامه‪ ،‬استخراج‬ ‫ارزه��ای رمزن��گاری ش��ده با دریاف��ت مجوز از‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت مجاز اس��ت و‬ ‫مراکز اس��تخراج رمز ارزها‪ ،‬به عنوان واحد تولید‬ ‫صنعتی شناخته‌شده و مشمول مقررات مالیاتی‬ ‫خواهند بود اما در صورتی که این فعاالن در این‬ ‫صنع��ت ارز حاصل از اس��تخراج رم��ز ارزها را بر‬ ‫اس��اس ضوابط بانک مرکزی جمهوری اسالمی‬ ‫ای��ران به چرخ��ه اقتصادی کش��ور بازگردانند‪،‬‬ ‫مشمول مالیات با نرخ صفر خواهند بود‪ .‬دولت در‬ ‫این مصوبه تاکید کرده اس��ت که وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت می‌تواند در مناطق آزاد تجاری‪-‬‬ ‫‌صنعتی و ویژه اقتصادی‪ ،‬صالحیت صدور مجوز‬ ‫یادش��ده را به سازمان‌های مناطق مربوط حسب‬ ‫مورد واگذار کند که در صورت صدور مجوز برای‬ ‫این مناطق‪ ،‬فعالیت ب��رای ماینینگ وارد مراکز‬ ‫ی دیگر‪،‬‬ ‫وی��ژه اقتصادی و آزاد می‌ش��ود‪ .‬از س��و ‌‬ ‫اعالم شده است که استقرار واحدهای استخراج‬ ‫فرآورده‌های پردازشی رمزنگاری‌شده رمز ارزها‬ ‫ش��امل محدودی��ت مح��دوده‌‌‪ ‌۱۲۰‬کیلومتری‬ ‫ش��هر تهران‪ ‌۵۰‌،‬کیلومتری شهر اصفهان و‌‪‌۳۰‬‬ ‫کیلومتری مراکز س��ایر اس��تان‌ها نیس��تند که‬ ‫فعالیت را برای ماینرها در تعیین مرکز استخراج‬ ‫تسهیل کرده است‪.‬‬ ‫در همی��ن بار ‌ه فرزاد اس��ماعیل‌زاده‪ ،‬مدیر‌کل‬ ‫دفتر توس��عه و کاربرد فن��اوری اطالعات وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت درباره مجوز اس��تخراج‬ ‫رمز ارزها گفت‪ :‬دولت اعالم کرده که اس��تخراج‬ ‫رم��ز ارزها ب��ا مج��وز وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫بو‌کارها و فعاالن‬ ‫تج��ارت مجاز اس��ت و کس�� ‌‬ ‫ای��ن بخش باید ب��ا مراجعه ب��ه وزارت صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تج��ارت پروانه فعالی��ت دریافت کنند‬ ‫و در غی��ر این ص��ورت فعالیت آنه��ا غیر‌قانونی‬ ‫اس��ت و نمی‌توانند از برق و پهنای باند اس��تفاده‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫بو‌کارهای ماینینگ‬ ‫بر همین اس��اس‪ ،‬کس�� ‌‬ ‫نیازمن��د ب��رق و پهن��ای باند اینترنت هس��تند‬ ‫که ب��رای این مس��ائل وظایفی ب��ه وزارت نیرو‬ ‫و ارتباط��ات و فن��اوری اطالعات اعالم ش��ده و‬ ‫کس��بو‌کارها ضمن دریاف��ت تاییدیه‌های الزم‬ ‫‌‌‬ ‫از وزارت نی��رو بای��د از وزارت نی��رو و ارتباطات‬ ‫تاییدیه‌های الزم را دریافت کنند‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینک��ه پارامتره��ای گوناگونی‬ ‫برای ص��دور پروانه فعالیت در حوزه اس��تخراج‬ ‫رم��ز ارز در نظر گرفته ش��ده‪ ،‬اف��زود‪ :‬هم‌اکنون‬ ‫ش��یوه‌نامه اعطای مجوز فعالیت حوزه استخراج‬ ‫ارزهای رمزنگاری شده در وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت در حال تدوین است که پس از تکمیل‬ ‫ابالغ خواهد شد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫یکسان‌سازی تابلوی شعب بانک‌های ادغامی تا پایان سال‬ ‫تدوین شیوه‌نامه اعطای‬ ‫مجوز استخراج رمزارز‬
‫‪12‬‬ ‫سه‌شنبه‬ ‫‪ 15‬مرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 4‬ذی‌الحجه ‪1440‬‬ ‫‪ 6‬اوت ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1345‬‬ ‫پیاپی ‪2663‬‬ ‫بانک و بیمه‬ ‫تجارت‬ ‫‹ ‹بان�ک مه�ر اقتص�اد ‪ ۳۰۲‬ریال س�ود‬ ‫محقق کرد‬ ‫اخبار‬ ‫بانک مه��ر اقتص��اد در دوره ‪ ۱۲‬م��اه منتهی به‬ ‫‪ ۲۹‬اس��فند ماه ‪ ۹۷‬به صورت «حسابرسی‌نش��ده»‬ ‫به ازای هر س��هم ‪ ۳۰۲‬ریال س��ود محق��ق کرد‪ .‬به‬ ‫گزارش ایبِنا‪ ،‬بر اس��اس شفاف‌سازی حاصل‌شده از‬ ‫س��وی بانک مهر اقتصاد در سامانه کدال‪ ،‬این بانک‬ ‫اع�لام ک��رد‪ :‬در دوره ‪ ۱۲‬ما‌ه منتهی به ‪ ۲۹‬اس��فند‌‬ ‫‪(‌۹۷‬حسابرسی‌نش��ده) به ازای هر سهم ‪ ۳۰۲‬ریال‬ ‫س��ود محقق کرده است که نس��بت به مدت مشابه‬ ‫سال گذش��ته ‪ ۱۵۶‬درصد رشد داشته که بیشتر به‬ ‫دلی��ل افزایش ‪ ۵۰‬درصد جمع درآمدها اس��ت‪ .‬بر‬ ‫اساس گزارش شفاف‌سازی مالی بانک مهر اقتصاد‬ ‫و بر مبنای عملکرد ‪ ۱۲‬ما ‌ه برای س��ال مالی منتهی‬ ‫به ‪ ۲۹‬اس��فند ‪ ۹۷‬مبلغ ‪ ۳.۶۲۳‬میلیارد ریال س��ود‬ ‫خالص محقق کرده است‪.‬‬ ‫‹ ‹رون�د مثبت در افزای�ش درآمدهای‬ ‫پست‌بانک‬ ‫پس��ت‌بانک ایران در سال مالی منتهی به اسفند‬ ‫‪ ۹۷‬رون��د مثبت درآمد تس��هیالت اعطایی خود را‬ ‫در طول ‪ ۳‬س��ال گذشته حفظ کرده و در این مدت‬ ‫به ‪ ۱۱.۲۹۷‬هزار میلیارد ریال درآمد رس��یده است‪.‬‬ ‫پست‌بانک ایران در سال مالی منتهی به اسفند ‪۹۵‬‬ ‫در مجموع ‪ ۶.۹۲۹‬میلیارد ریال درآمد تس��هیالت‬ ‫اعطایی و س��پرده‌گذاری داش��ته که ای��ن رقم در‬ ‫س��ال ‪ ۹۶‬ب��ه ‪ ۹.۷۹۰‬میلی��ارد ری��ال افزایش پیدا‬ ‫ک��رده و در س��ال ‪ ۹۷‬نیز این روند مثب��ت بوده و به‬ ‫عدد ‪ ۱۱.۲۹۷‬میلیارد ریال رس��یده اس��ت‪ .‬خالص‬ ‫سود س��رمایه‌گذاری‌های پست‌بانک ایران در سال‬ ‫مالی منتهی به اس��فند ‪ ۹۷‬ب��ه ‪ ۲۵۴‬میلیارد ریال‬ ‫رسیده اس��ت‪ .‬این در حالی اس��ت که این بانک در‬ ‫طول س��ال ‪ ۹۶‬فق��ط ‪ ۳۳‬میلیارد ریال س��ود بابت‬ ‫س��رمایه‌گذاری‌هایش به‌دست آورده است‪ ،‬ضمن‬ ‫اینکه جمع درآمدهای غیر‌مشاع این بانک در سال‬ ‫‪ ۹۷‬به ‪ ۵.۳۱۳‬میلیارد ریال رسیده است‪ .‬پیش‌بینی‬ ‫می‌ش��ود که درآمدهای غیر‌مشاع این شرکت برای‬ ‫امسال نیز افزایشی باشد‪ ،‬البته پست‌بانک ایران در‬ ‫سال مالی منتهی به اسفند ‪ ۹۷‬زیان ‪ ۴.۴۳۰‬میلیارد‬ ‫تومانی را تجربه کرده اس��ت‪ .‬همچنین در سال ‪۹۷‬‬ ‫موجودی نقدی این ش��رکت به طور تقریبی ‪ ۲‬برابر‬ ‫شده و به ‪ ۱۰.۵۱۴‬میلیارد ریال رسیده است‪ ،‬ضمن‬ ‫اینکه میزان مطالبات پس��ت‌بانک ایران از بانک‌ها و‬ ‫سایر موسسات اعتباری بیش از ‪ ۲‬برابر رشد داشته‬ ‫و به ‪ ۳۸.۰۲۵‬میلیارد ریال رس��یده است‪ .‬در نهایت‬ ‫مجموع دارایی‌های این ش��رکت به عدد ‪۱۴۵.۰۷۹‬‬ ‫میلیارد ریال در س��ال ‪ ۹۷‬رس��یده اس��ت‪ .‬هرچند‬ ‫جمع بدهی‌های این ش��رکت نیز رش��د داشته و به‬ ‫‪ ۱۵۲.۵۲۶‬میلیارد ریال رسیده است‪.‬‬ ‫‹ ‹مدیرعامل بانک شهر معرفی شد‬ ‫اعض��ای هیات‌مدی��ره و مدیرعامل بانک ش��هر‬ ‫معرفی ش��دند‪ .‬به گ��زارش اخبار پول��ی مالی‪ ،‬در‬ ‫ترکیب جدید س��ید محمد مهدی احمدی‪ ،‬احمد‬ ‫درخش��نده‪ ،‬حس��ن رس��تم‌پناه به عنوان اعضای‬ ‫موظ��ف هیات‌مدی��ره و محمد‌علی خادمی س��ید‬ ‫بنادک و عیس��ی قهرمانی چابک به عنوان اعضای‬ ‫غیرموظف معرفی ش��دند‪ .‬در این ترکیب عیس��ی‬ ‫قهرمان��ی چابک به عن��وان رئی��س هیات‌مدیره و‬ ‫درخش��نده به عنوان مدیرعامل انتخاب ش��ده‌اند‪.‬‬ ‫این اعضا به اس��تناد مصوب ‌ه مجم��ع عمومی عادی‬ ‫م��ورخ ‪ ۱۳۹۷.۱۲.۲۷‬و جلس�� ‌ه هیات‌مدیر ‌ه مورخ‬ ‫‪ ۱۳۹۷.۱۲.۲۷‬انتخ��اب و معرف��ی ش��دند‪ .‬در پی‬ ‫اس��تعفای پورزرندی‪ ،‬در خرداد س��ال گذش��ته از‬ ‫س��مت عضویت در هیات‌مدی��ره و مدیرعاملی این‬ ‫بانک‪ ،‬احمد درخش��نده عضو هیات‌مدیره و معاون‬ ‫اعتبارات‪ ،‬به‌عنوان سرپرست بانک شهر معرفی شد‪.‬‬ ‫احمد درخشنده مدیرعامل چندین بانک دولتی و‬ ‫خصوصی از جمله بانک‌های سپه‪ ،‬سرمایه و شهر را‬ ‫در کارنامه مدیریتی خود دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹پرداخ�ت بی‌وقف�ه وام ازدواج در‬ ‫بانک ملی‬ ‫بان��ک ملی ب��رای حمای��ت از زوج‌ه��ای جوان‬ ‫و همس��ویی ب��ا سیاس��ت‌های دولت درتس��هیل‬ ‫ام��ر ازدواج‪ ،‬تس��هیالت قرض‌الحس��نه را بی‌وقفه‬ ‫پرداخت می‌کند تا گره‌گش��ایی ب��رای تامین این‬ ‫بخ��ش از هزینه‌ه��ای ض��روری خانوار باش��د‪ .‬به‬ ‫گ��زارش روابط‌عمومی بانک ملی‪ ،‬تس��هیل ازدواج‬ ‫جوان��ان ب��ا تخصیص تس��هیالت قرض‌الحس��نه‬ ‫ازدواج‪ ،‬یک��ی از مهم‌ترین سیاس��ت‌های اعتباری‬ ‫بانک ملی اس��ت و از ای��ن رو وام ازدواج بر اس��اس‬ ‫ش��یوه‌نامه ابالغی بانک مرکزی در تمامی ش��عب‬ ‫ای��ن بان��ک ب��ه ص��ورت روان در ح��ال پرداخت‬ ‫اس��ت‪ .‬بر همین اساس‪ ،‬از آغاز امسال تا کنون‪۸۸ ،‬‬ ‫هزار و ‪ ۲۷۷‬نفر از تسهیالت ازدواج بانک ملی ایران‬ ‫بهره‌مند ش��ده‌اند که ارزش ریال��ی آن افزون‌بر ‪۲۷‬‬ ‫هزار و ‪ ۷۲۲‬میلیارد ریال است‪ .‬بانک ملی همچنین‬ ‫سهم چش��مگیری از مجموع وام ازدواج پرداختی‬ ‫در نظ��ام بانکی را داراس��ت به طوری که بر اس��اس‬ ‫آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی‪ ،‬نظام بانکی‬ ‫در سال گذش��ته یک میلیون و ‪ ۱۸۰‬هزار مورد وام‬ ‫قرض‌الحس��نه ازدواج پرداخته که از این رقم‪۲۶۴ ،‬‬ ‫ه��زار و ‪ ۹۰۹‬معادل ‪ ۲۲.۵‬درصد س��هم بانک ملی‬ ‫ایران بوده است‪ .‬از سویی‪ ،‬بانک ملی ایران بر مبنای‬ ‫ش��یوه‌نامه ابالغی بانک مرکزی‪ ،‬وام قرض‌الحسنه‬ ‫ازدواج را برای هری��ک از زوج‌ها‪ ،‬تنها با گرفتن یک‬ ‫ضامن معتبر و سفته پرداخت می‌کند‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫مدیرعامل بانک اقتصاد نوین در جلسه شورای مدیران‪:‬‬ ‫روند حرکت بانک اقتصاد نوین امیدوار‌کننده است‬ ‫مدیرعام��ل بان��ک اقتصاد نوین ضمن تش��ریح‬ ‫عملکرد این بانک‪ ،‬روند حرکتی سال ‪ ۹۸‬را بسیار‬ ‫مثبت و امیدوار‌کننده ارزیابی کرد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش اخبار پولی مال��ی‪ ،‬علیرضا بلگوری‪،‬‬ ‫مدیرعامل بانک اقتصاد نوین در جلس��ه ش��ورای‬ ‫مدیران گفت‪ :‬خوش��بختانه با اقدام‌های زیربنایی‬ ‫انجام‌ش��ده در سال گذش��ته‪ ،‬زمینه برای رشد و‬ ‫تعال��ی بان��ک فراهم ش��ده و این رون��د حرکتی‬ ‫مثب��ت از نتای��ج انجام کار اس��تاندارد و باکیفیت‬ ‫است‪.‬‬ ‫او با اش��اره به ارائه محصوالت و خدمات نوین در‬ ‫ماه‌های گذش��ته‪ ،‬گفت‪ :‬با اقدام‌های انجام‌شده با‬ ‫وجود کاهش نرخ س��ود سپرده‌ها و نرخ تمام‌شده‬ ‫پول‪ ،‬روند رش��د منابع بانک در وضعیت مناسبی‬ ‫قرار دارد‪ .‬اکنون الزم اس��ت حوزه‌های اعتبارات‪،‬‬ ‫بانکداری ش��رکتی‪ ،‬سرپرستی‌ها و شعب بانک با‬ ‫رعایت بهداش��ت اعتباری‪ ،‬برای افزایش متناسب‬ ‫تس��هیالت اعطای��ی و درآمده��ای بان��ک اقدام‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫بلگ��وری کاه��ش مطالب��ات معوق بان��ک را از‬ ‫دیگر توفیق‌های امس��ال برش��مرد و با قدردانی از‬ ‫فعالیت‌های حوزه حقوق��ی در زمینه پرونده‌های‬ ‫بده��کاران ب��زرگ بان��ک گف��ت‪ :‬تعیین‌تکلیف‬ ‫مطالب��ات معوق بانک و وص��ول آنها‪ ،‬روح تازه‌ای‬ ‫ب��ر پیکر بانک خواهد دمید و امیدواریم تا پایان ‪۶‬‬ ‫خوش��بختانه ب��ا اقدام‌های زیربنایی انجام‌ش��ده در س��ال‬ ‫گذش��ته‪ ،‬زمینه برای رش��د و تعالی بانک فراهم شده و این‬ ‫روند حرکتی مثبت از نتایج انجام کار اس��تاندارد و باکیفیت‬ ‫است‬ ‫‌ما‌ه نخست س��ال ‪ ۹۸‬خبرهای بسیار خوبی برای‬ ‫همکاران داشته باشیم‪.‬‬ ‫مدیرعامل بانک اقتصاد نوین با اشاره به پرونده‬ ‫تعرض به صندوق امانات ش��عبه ش��یراز شمالی‪،‬‬ ‫اظه��ار کرد‪ :‬ای��ن پرونده ابع��اد و پیچیدگی‌های‬ ‫فراوانی داش��ت که خوشبختانه با تالش همکاران‬ ‫مهر تایید سهامداران بر عملکرد بانک پاسارگاد‬ ‫مجمع عمومی عادی ساالنه بانک پاسارگاد‬ ‫منتهی به ‪ ۲۹‬اس��فند ‪(‌۱۳۹۷‬نوبت دوم)‪ ،‬در‬ ‫تاریخ ‪ ۱۳‬م��رداد جاری در محل تاالر بزرگ‬ ‫وزارت کش��ور و با حضور بیش��تر سهامداران‬ ‫برگزار شد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط‌عمومی بانک پاس��ارگاد‪،‬‬ ‫در این مجمع که با حضور بیش از ‪ ۹۰‬درصد‬ ‫از س��هامداران برگزار شد‪ ،‬مجید قاس��می به عنوان رئیس‬ ‫جلس��ه‪ ،‬علی‌اکبر امین‌تفرش��ی و آرش ب��ه‌داش به عنوان‬ ‫ناظران و صدیقه نعیمیان به عنوان منش��ی جلسه انتخاب‬ ‫شدند‪ .‬در این جلسه بانک پاسارگاد با ارائه گزارش عملکرد‬ ‫خود به‌طور ش��فاف و کامل‪ ،‬به پرس��ش‌های س��هامداران‬ ‫پاس��خ داد‪ .‬همچنین موارد مطرح‌ش��ده در جلسه با تایید‬ ‫و رأی اعتماد بیش��تر س��هامداران به تصویب رسید‪ .‬تحقق‬ ‫‪ ۱۷۸‬درص��دی اهداف در جذب منابع‪ ،‬افزایش اس��تحکام‬ ‫مال��ی بانک از طریق پوش��ش کامل مطالب��ات غیرجاری‪،‬‬ ‫بهبود نس��بت کفایت س��رمایه‪ ،‬تحقق ‪۱۵۱‬‬ ‫درص��دی اه��داف ارزی بان��ک‪ ،‬تحقق ‪۱۰۴‬‬ ‫درصدی اه��داف درآمدهای بان��ک‪ ،‬افزایش‬ ‫‪ ۷۲۶‬درصدی س��ود خالص بانک‌(افزایش از‬ ‫‪ ۴۶‬به ‪ ۳۸۰‬ریال) و‪ ...‬از موارد مطرح شده در‬ ‫زمینه عملکرد بانک پاسارگاد در سال ‪۱۳۹۷‬‬ ‫بود‪ .‬در ادامه ضم��ن تایید صورت‌های مالی‬ ‫بانک پاس��ارگاد از سوی سهامداران‪ ،‬میزان ‪ ۳۰۰‬ریال سود‬ ‫از محل تس��عیر ارز تعیین ش��د که صرف افزایش سرمایه‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫همچنین با رأی س��هامداران موسس��ه حسابرسی «دایا‬ ‫رهیاف��ت» به‌عن��وان ب��ازرس اصل��ی و روزنام��ه اطالعات‬ ‫به عنوان روزنامه رس��می بانک پاس��ارگاد تعیین ش��دند‪.‬‬ ‫همچنین با وجود عملکرد درخشان بانک پاسارگاد‪ ،‬ب ‌ه دلیل‬ ‫تقسیم نشدن سود بین سهامداران‪ ،‬اعضای هیات‌مدیره به‬ ‫درخواست خود‪ ،‬پاداشی دریافت نکردند‪.‬‬ ‫حوزه‌های حفاظت و انتظامات‪ ،‬بازرسی و حقوقی‪،‬‬ ‫این مس��ئله به‌خوبی مدیریت ش��د و با همکاری‬ ‫خوب نهادهای قضای��ی و انتظامی‪ ،‬بخش زیادی‬ ‫از ام��وال مش��تریان تحویل ش��د و باق��ی نیز در‬ ‫دس��ت تحویل اس��ت‪ .‬او اف��زود‪ :‬مستندس��ازی‬ ‫ای��ن تجرب��ه منحصربه‌ف��رد می‌توان��د م��ورد‬ ‫اس��تفاده و بهره‌ب��رداری نظام بانکی کش��ور قرار‬ ‫گیرد‪.‬‬ ‫بلگوری حل پرونده شرکت صرافی اقتصاد نوین‬ ‫را از دیگر اخبار خوب این روزهای بانک دانس��ت‬ ‫و گفت‪ :‬خوشبختانه با ارائه دفاعیات و ابطال رای‬ ‫دادگاه‪ ،‬بخش عمده‌ای از مس��ائل این شرکت حل‬ ‫شده است و پس از دریافت مجوزهای الزم از بانک‬ ‫مرکزی به‌زودی ش��اهد توسعه خدمات قابل ارائه‬ ‫در این شرکت خواهیم بود‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل بان��ک اقتصاد نوی��ن همچنین در‬ ‫زمین��ه برگ��زاری مجام��ع عمومی بان��ک و ارائه‬ ‫گزارش عملکرد به سهامداران‪ ،‬گفت‪ :‬با تالش‌های‬ ‫انجام‌شده در حوزه‌های مالی و مدیریت شرکت‌ها‪،‬‬ ‫صورت‌ه��ای مال��ی در موع��د مق��رر‪ ،‬نهای��ی و‬ ‫مجام��ع ش��رکت‌های گ��روه نیز به‌موق��ع برگزار‬ ‫شد‪.‬‬ ‫ب��ر ای��ن اس��اس‪ ،‬ت�لاش کردی��م ب��ر مبنای‬ ‫زمان‌بندی مشخص‌ش��ده‪ ،‬مجم��ع عمومی بانک‬ ‫را تش��کیل دهیم ک��ه با انجام اصالح��ات نهایی‬ ‫مد‌نظر بان��ک مرکزی جمهوری اس�لامی ایران‪،‬‬ ‫در روزه��ای آینده ش��اهد برگ��زاری آن خواهیم‬ ‫بود‪.‬‬ ‫او با اش��اره به عملکرد مالی س��ال گذشته بانک‬ ‫اقتصاد نوین گفت‪ :‬زیان اعالمی س��ال ‪ ۹۷‬ناش��ی‬ ‫از تاکید مدیریت ارش��د بانک بر ش��فافیت کامل‬ ‫صورت‌ه��ای مال��ی ب��ود و تالش کردی��م منافع‬ ‫کوتاه‌م��دت را قربان��ی مصالح بلندم��دت نکنیم‪.‬‬ ‫از ای��ن‌رو‪ ،‬ام��روز می‌توانی��م ادعا کنی��م یکی از‬ ‫ش��فاف‌ترین صورت‌های مال��ی را در نظام بانکی‬ ‫کشور ارائه کرده‌ایم‪.‬‬ ‫بلگ��وری در ادام��ه ضمن اش��اره ب��ه برگزاری‬ ‫مجمع عادی به‌ط��ور فوق‌العاده و انتخاب اعضای‬ ‫هیات‌مدی��ره بانک‪ ،‬تاکید ک��رد‪ :‬فارغ از اینکه چه‬ ‫اتفاق‌هایی در موضوع‌‌های مرتبط با س��هامداری‬ ‫بانک رخ می‌ده��د‪ ،‬باید تمام تمرکز و تالش بدنه‬ ‫اجرای��ی بانک اقتصاد نوین معط��وف به عملکرد‬ ‫باش��د و هم��ه همکاران در ه��ر رده و جایگاهی با‬ ‫رفتار حرفه‌ای برای انجام کار باکیفیت و استاندارد‬ ‫تالش کنند‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل بانک اقتصاد نوین در پایان توجه به‬ ‫سرمایه انسانی را از رویکردهای استراتژیک بانک‬ ‫برشمرد و ابراز امیدواری کرد با بهبود شاخص‌های‬ ‫عملک��ردی و ب��ا مس��اعدت هیات‌مدیره‪ ،‬ش��اهد‬ ‫تحوالتی در این زمینه باشیم‪.‬‬ ‫رونق تولید ملی با طرح پیوند ایرانی بانک تجارت‬ ‫بان��ک تجارت تا ‪ ۲۴‬میلیون تومان تس��هیالت با نرخ‬ ‫س��ود ‪۱۸‬درصد و اقس��اط ‪ ۳۶‬ماهه ب��رای خرید کاالی‬ ‫ایران��ی اعطا می‌کند‪ .‬ب��ه گ��زارش روابط‌عمومی بانک‬ ‫تج��ارت‪ ،‬این بان��ک با همکاری فروش��گاه رفاه با هدف‬ ‫حمای��ت از خانواده‌ه��ا و رون��ق تولی��د کاالی ایرانی تا‬ ‫‪ ۲۴‬میلیون تومان تس��هیالت با نرخ س��ود ‪۱۸‬درصد و‬ ‫اقس��اط ‪ ۳۶‬ماهه برای خرید کاالی ایرانی اعطا می‌کند‪.‬‬ ‫تسهیالتی که از طریق تمامی شعب بانک تجارت به عنوان شعبه عامل‬ ‫حداکث��ر در م��دت ‪ ۳۰‬روز پس از ثبت درخواس��ت متقاضی پرداخت‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫زمان ثبت‌نام تسهیالت پیوند ایرانی همزمان با سالروز ازدواج مبارک‬ ‫حض��رت علی‌(ع) و حضرت فاطمه زهرا‌(س) از ‪ ۱۲‬مردا ‌د آغاز ش��ده و‬ ‫هموطنان می‌توانند از طریق نش��انی ‪.‌http: //peyvand.refah. ir‬‬ ‫برای ثبت درخواس��ت خود اقدام کنند‪ .‬اولویت با متقاضیانی اس��ت که‬ ‫زودت ‌ر درخواست خو ‌د را تکمیل کرده‌اند‪.‬‬ ‫نکته دارای اهمیت در طرح پیوند ایرانی این است که ضمن حمایت‬ ‫از خانواده‌های ایرانی‪ ،‬از طریق تحریک تقاضا و افزایش‬ ‫خرید کاالی ایرانی گامی موثر در راستای رونق تولید و‬ ‫کاهش بهای تمام‌ش��ده کاال برداشته می‌شود‪ .‬متقاضی‬ ‫تسهیالت با ثبت مشخصات شناسنامه‌ای خود در سایت‬ ‫یاد‌ش��ده و انتخ��اب کاالهای موردنیاز و ش��عبه عامل‪،‬‬ ‫معرفی‌نامه را از س��ایت دریافت و به همراه پیش‌فاکتور‬ ‫به ش��عبه بانک مراجعه می‌کند‪ .‬شعب بانک تجارت نیز‬ ‫در مدت ‪ ۳۰‬روز اقدام‌های اعتبارسنجی را انجام داده و تسهیالت را به‬ ‫حس��اب فروش��گاه زنجیره‌ای رفاه واریز می‌کند و سپس متقاضی برگه‬ ‫معرفی‌نام��ه بانک را به فروش��گاه ارائ��ه می‌کند و کاالی خود را تحویل‬ ‫می‌گیرد‪ .‬یکی از مزیت‌های طرح پیوند ایرانی بخش ضمانت آن است به‬ ‫این نحو که متقاضیان تسهیالت خرید کاالی ایرانی طرح پیوند ایرانی‬ ‫تنها با معرفی یک نفر ضامن با گواهی کس��ر از حقوق یا دو نفر ضامن‬ ‫مورد‌تایید بانک می‌تواند این تسهیالت را دریافت کند‪ .‬نکته دیگر اینکه‬ ‫معرفی‌شدگانی که در مدت ‪ ۳۰‬روز نتوانند مدارک را تکمیل کنند‪ ،‬به‬ ‫صورت مکانیزه از سوی سامانه پیوند ایرانی حذف خواهند شد‪.‬‬ ‫بانک مسکن به بازار متشکل ارزی می‌پیوندد‬ ‫رئیس اداره کل امور بین‌الملل بانک مسکن با تشریح عملکرد‬ ‫بازار متش��کل ارزی‪ ،‬از پیوستن بانک مسکن به این بازار خبر‬ ‫داد‪ .‬فیروزه تباری در گفت‌وگو با «هیبنا» با تاکید بر اینکه بازار‬ ‫متشکل ارز به دنبال ایجاد سازکار مبادله ارز‪ ،‬مشابه آن چیزی‬ ‫اس��ت که در بورس‌های کاالیی رایج است‪ ،‬توضیح داد‪ :‬در این‬ ‫بازار حجم باالیی از ارز بر اس��اس نرخ پایه پیشنهادی در نظام‬ ‫ن بازار متش��کل عرضه می‌ش��ود‪ .‬این نرخ پایه‬ ‫معامالتی آنالی ‌‬ ‫می‌تواند بر اساس شیوه‌نامه نهاد ناظر بازار به صورت نسبتی از‬ ‫نرخ‌های پایانی معامالت روز گذش��ته تعیین شود‪ .‬رئیس اداره‬ ‫کل امور بین‌الملل بانک مس��کن در پاس��خ به این پرسش که‬ ‫هدف ایجاد بازار متشکل ارزی چیست‪ ،‬گفت‪ :‬اهداف گوناگونی‬ ‫ب��رای ایجاد آن وج��ود دار ‌د اما مهم‌ترین اهداف‪ ،‬کش��ف نرخ‬ ‫واقعی ارز‪ ،‬ایجاد ش��فافیت در معامالت‪ ،‬تسریع‬ ‫فرآیند نقل و انتقال ریال مربوط‪ ،‬ایجاد اطمینان‬ ‫در انج��ام معامله و تس��ویه عملیات‪ ،‬عمق دادن‬ ‫به بازار با افزایش حجم معامالت و متعدد‌سازی‬ ‫ابزارهای مالی قابل بسط و اتصال به شبکه خبر‬ ‫در آینده برای اطالع‌رسانی و شفاف‌سازی دقیق‬ ‫حجم و ارزش معامالت به صورت آنالین است‪.‬‬ ‫وی درباره چگونگی فعالیت بانک مس��کن در بازار متش��کل‬ ‫ارزی گفت‪ :‬با شروع فعالیت بازار متشکل ارزی ابتدا بانک ملی‬ ‫به عنوان بانک آزمایش��ی به همراه ‪ ۱۰۰‬صرافی عضو این بازار‬ ‫اقدام به خرید و فروش ارز می‌کند و به‌تدریج س��ایر بانک‌ها از‬ ‫جمله بانک مسکن به جمع آنها خواهند پیوست‪.‬‬ ‫حمایت بانک مهر اقتصاد از چاپ و نشر دو عنوان کتاب‬ ‫بانک مهر اقتصاد در راستای مسئولیت‌های اجتماعی‬ ‫خ��ود و به منظور تروی��ج فرهنگ کتابخوانی از نش��ر دو‬ ‫عن��وان کتاب حمایت کرد‪ .‬به گ��زارش اخبار پولی مالی‪،‬‬ ‫بانک مه��ر اقتصاد‪ ،‬با هدف کمک به جامعه دانش��گاهی‬ ‫کش��ور از انتشار و چاپ کتاب‌های «سازمان‌های اخالقی‬ ‫در کس��ب‌وکار» نوش��ته احد فرامرز قراملکی از استادان‬ ‫دانش��گاه تهران و «مقدمه‌ای بر سواد مالی» نوشته عادل‬ ‫پیغامی و امین مرادی باصیری از استادان و دانش‌آموختگان دانشگاه امام‬ ‫صادق(ع) حمایت کرد‪ .‬س��ید ضیاء ایمانی‪ ،‬مدیرعامل بانک مهر اقتصاد‬ ‫در ای��ن ب��اره گفت‪ :‬تجارت و اقتص��اد در جوامع امروز در س��طوح ملی و‬ ‫بین‌الملل��ی دو قدرت عمده پیش‌برنده به ش��مار می‌روند که در ترکیب‬ ‫ب��ا فناوری‌های نو به طور فزاینده حوزه‌ه��ای گوناگون زندگی اجتماعی‬ ‫دبیر نخس��تین همایش سراسری ش��بکه فروش تجارت نو مالک‬ ‫ل از‬ ‫انتخاب نمایندگان‪ ،‬کارگزاران و شعب برتر را دستاوردهای حاص ‌‬ ‫‪ ۲‬جش��نواره ویژه سال گذشته و بیشترین رقم فروش‪ ،‬اعالم کرد و از‬ ‫اهدای تندیس طالیی به آنها خبر داد‪ .‬به گزارش روابط‌عمومی بیمه‬ ‫تجارت نو‪ ،‬ابوطالب قره‌‌چماقلو که معاونت شبکه فروش و توسعه بازار‬ ‫تج��ارت نو را برعهده دارد‪ ،‬درب��اره جزئیات این همایش گفت‪ :‬بیش‬ ‫از ‪ ۴۵‬نماینده و کارگزار برگزیده به همراه ش��عب برتر مورد قدردانی‬ ‫قرار خواهند گرفت که برای تمامی آنها لوح و جوایزی در نظر گرفته‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬در فرصت به وجود آمده س��عی بر این‬ ‫و فرهنگی را تحت‌تاثیر گس��ترده قرار داده‌اند‪ .‬وی با بیان‬ ‫اینک��ه تج��ارت و اقتصاد بای��د از درون و بی��رون هدایت‬ ‫ش��وند‪ ،‬افزود‪ :‬رعایت اخالق حرف��ه‌ای یک مزیت رقابتی‬ ‫در راس��تای دستیابی به سود بیشتر اس��ت و در عباراتی‬ ‫چون مس��ئولیت‌پذیری‪ ،‬حفظ اسرار تجاری‪ ،‬پایبندی به‬ ‫تعهدات‪ ،‬پیش‌بینی‌پذیری‪ ،‬رشد پایدار‪ ،‬مشتری‌مداری‪،‬‬ ‫رقابت‪ ،‬مس��ئولیت اجتماعی‪ ،‬محیط‌زیست و منافع ملی‬ ‫متجلی شده است‪ .‬ایمانی ابراز کرد‪ :‬در کتاب‌های ارزشمند «سازمان‌های‬ ‫اخالقی در کسب‌وکار ‌» و «مقدمه‌ای بر سواد مالی» مسائل مهمی درباره‬ ‫اهمی��ت اخالق و دانش تخصص��ی در فعالیت‌های حرف��ه‌ای بنگاه‌های‬ ‫اقتصادی وجود دارد که امیدواریم با مطالعه و مش��ارکت همگانی ش��اهد‬ ‫رشد و اعتالی روزافزون کشور باشیم‪.‬‬ ‫تب��اری با بی��ان اینکه بانک‌ه��ا و صرافی‌های‬ ‫عضو بازار متش��کل ارزی باید مبلغی را به عنوان‬ ‫قدرالسهم تاسیس شرکت مدیریت بازار متشکل‬ ‫ارزی پرداخت کنند‪ ،‬گفت‪ :‬بانک مس��کن نیز به‬ ‫عن��وان یکی از اعضای این ب��ازار‪ ،‬برای پرداخت‬ ‫قدرالس��هم خود اق��دام کرده اس��ت‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫عالوه‌ب��ر آن‪ ،‬ه��ر یک از اعضا بای��د مبلغی را به‬ ‫عن��وان حق عضویت ب ‌ه صورت س��االنه پرداخت کنند که این‬ ‫مبلغ درحال‌حاضر ‪ ۲۵۰‬میلیون ریال است که ممکن است در‬ ‫آینده رقم آن تعدیل شود‪.‬‬ ‫رئیس اداره کل امور بین‌الملل بانک مس��کن درباره کش��ف‬ ‫نرخ در بازار متشکل ارزی توضیح داد‪ :‬نرخ معامالت ارز بر پایه‬ ‫پرداخت تسهیالت قرض‌الحسنه به بازنشستگان نیروهای مسلح‬ ‫بان��ک قرض‌الحس��نه مهر ای��ران ب��ه ‪ ۲۰۰‬هزار‬ ‫نف��ر از بازنشس��تگان نیروهای مس��لح تس��هیالت‬ ‫قرض‌الحسنه با کارمزد ‪ ۳‬درصد پرداخت می‌کند‪ .‬به‬ ‫گزارش روابط‌عمومی بانک قرض‌الحسنه مهر ایران‪،‬‬ ‫با توافق‌های حاصل‌ش��ده میان بانک قرض‌الحسنه‬ ‫مهر ایران و سازمان بازنشس��تگی نیروهای مسلح‪،‬‬ ‫به ‪ ۲۰۰‬هزار نفر از بازنشستگان نیروهای مسلح اعم‬ ‫از ارتش‪ ،‬س��پاه‪ ،‬نیروی انتظامی‪ ،‬وزارت دفاع و س��تاد کل نیروهای‬ ‫مس��لح تسهیالت قرض‌الحس��نه پرداخت خواهد شد‪ .‬بر اساس این‬ ‫تفاهمنامه‪ ،‬متقاضیان می‌توانن��د پس از دریافت معرفی‌نامه کتبی‬ ‫از سوی سازمان بازنشس��تگی نیروهای مسلح‌(سابا)‪ ،‬برای تشکیل‬ ‫پرونده و دریافت تس��هیالت به شعب بانک قرض الحسنه مهرایران‬ ‫شرایط انتخاب نمایندگان و کارگزاران برتر بیمه تجارت نو‬ ‫اس��ت تا با ارج نهادن به تالش همکاران ساعی و کوشا‬ ‫انگیزه سایر نمایندگان و کارگزاران نیز بیشتر و بیشتر‬ ‫ش��ود‪ .‬دبیر همایش با اش��اره به اینکه شیوه‌نامه‌های‬ ‫خوب��ی با حمایت مدیرعام��ل و موافقت هیات‌مدیره‬ ‫مصوب ش��ده و به اط�لاع حاضران خواهید رس��ید‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬جش��نواره‌های فروش بر اساس مدل حرفه‌ای‬ ‫به منظور پوشش متوازن پرتفوی طراحی می‌شود که‬ ‫حاصل آن رش��د کمی درآمد شبکه فروش و افزایش متقارن پرتفوی‬ ‫شرکت است‪ .‬قره‌چماقلو گسترش سهم تجارت نو از بازار بیمه را یکی‬ ‫مبادالت عمده ارز تعیین می‌شود که در اصطالح به آن «کشف‬ ‫نرخ» گفته می‌ش��ود‪ .‬دولت و بانک مرک��زی ایران امیدوارند با‬ ‫راه‌ان��دازی این بازار‪ ،‬تهران به مرکز کش��ف ن��رخ برابری دالر‬ ‫امری��کا و ریال ایران بدل ش��ود و این نرخ از نخس��تین دقایق‬ ‫ش��روع روز کاری اقتصاد ایران مش��خص باشد و این شفافیت‬ ‫و روان‌س��ازی در کار به کاهش ن��رخ ارز در بازار بینجامد‪ .‬وی‬ ‫اف��زود‪ :‬البته متولیان این بازار امیدوارند با اعمال دامنه محدود‬ ‫نوس��ان روزانه نرخ در بازار متشکل‪ ،‬بتوانند از بروز شوک‌های‬ ‫قیمت��ی در آن جلوگیری کنند‪ .‬تباری در پایان ابراز امیدواری‬ ‫کرد ب��ا تالش همکاران در بانک مس��کن‪ ،‬این بان��ک در بازار‬ ‫متشکل ارزی حضوری پررنگ داشته باش ‌د تا بتواند گامی مفید‬ ‫در راستای بهبود معامالت ارزی در کشور بردارد‪.‬‬ ‫از اهداف اصلی مجموعه اعالم کرد و افزود‪ :‬انتظار این‬ ‫است که محصول برگزاری این همایش ایجاد باور در‬ ‫میان فعاالن ش��بکه فروش این ش��رکت باشد‪ .‬ایمان‬ ‫ب��ه اینکه بیم��ه تجارت نو با اتکا به فن��اوری و نیروی‬ ‫انس��انی خالق ظرفیت صعود به سطوح باالتر نسبت‬ ‫به جایگاه فعلی و رقابت با بزرگان صنعت بیمه را دارد‪.‬‬ ‫وی نمایش هم‌راستایی استراتژی مجموعه با فرمان‬ ‫رهبر معظم انقالب در سال «‌رونق تولید» را یکی از اهداف اصلی این‬ ‫همایش برش��مرد و افزود‪ :‬نشان دادن توانمندی تجارت نو درصنعت‬ ‫مراجعه کنند‪ .‬س��قف این تس��هیالت ‪ ۲۰۰‬میلیون‬ ‫ریال اس��ت و مدت بازپرداخت تس��هیالت اعطایی‬ ‫حداکثر ‪ ۲۶‬ماهه خواهد بود‪ .‬بنا بر سازکار اعالم شده‬ ‫از سوی سازمان بازنشستگی نیروهای مسلح‌(سابا)‪،‬‬ ‫پرداخ��ت وام به ص��ورت غیرحض��وری و ثبت‌نام از‬ ‫طریق اینترنت بوده و واجدان شرایط باید دست‌کم‬ ‫دو سال از بازنشستگی آنها گذشته باشد‪ ،‬حقوق زیر‬ ‫‪ ۴‬میلیون و توانایی بازپرداخت اقس��اط را داشته و تاکنون از این نوع‬ ‫ن بازنشس��تگان پس از اطالع از‬ ‫وام اس��تفاده نکرده باشند‪ .‬همچنی ‌‬ ‫نحوه پرداخت وام از طریق پیامک س��ازمان بازنشس��تگی نیروهای‬ ‫مسلح(س��ابا) می‌توانن��د ب��ا عضویت در کانال س��روش به نش��انی‬ ‫‪ https: //sapp.ir/sabba.ir‬اطالعات بیشتری کسب کنند‪.‬‬ ‫بیمه‪ ،‬دیدار و ایجاد تعامل بیش��تر میان ارکان مجموعه در راس��تای‬ ‫توس��عه هدفمند و گسترش سهم بازار و آشنایی بیشتر شبکه فروش‬ ‫ب��ا عملکرد‪ ،‬برنامه‌های آینده و راهبردی ش��رکت از دیگر اهداف این‬ ‫آیین است‪ .‬معاونت ش��بکه فروش و توسعه بازار افزود‪ :‬اعتقاد ما این‬ ‫اس��ت که همه برای رونق تولید تکلیف داریم از آنجا که بانک و بیمه‬ ‫س��هل‌کننده روند تولید هس��تند‪ ،‬در این راس��تا تجارت نو نیز برای‬ ‫تسهیل ارائه پوش��ش‌های بیمه‌ای عزم جدی دارد‪ .‬این مهم عالوه‌بر‬ ‫آنکه ب��ه حوزه‌های تولید و خدمات کمک ش��ایانی می‌کند خود نیز‬ ‫بخشی از تولید ناخالص داخلی خواهد بود‪.‬‬
‫‪13‬‬ ‫سه‌شنبه‬ ‫‪ 15‬مرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 4‬ذی‌الحجه ‪1440‬‬ ‫‪ 6‬اوت ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1345‬‬ ‫پیاپی ‪2663‬‬ ‫راه و شهرسازی‬ ‫قانون به‌دنبال شناسایی شریک جرم رانندگان‬ ‫در میان��ه دع��وای راننده‌ه��ا با افس��ر پلیس برای‬ ‫اینکه هر کس ثابت کند مقصر تصادف نبوده‪ ،‬کس��ی‬ ‫حواس��ش نیست که ممکن اس��ت خودرو او یا راهی‬ ‫که در آن مش��غول رانندگی بوده‪ ،‬مقصر باش��د و به‬ ‫جای عصبانیت و خط و نشان کشیدن برای یکدیگر‪،‬‬ ‫بهتر است وضعیت خودرو و جاده را مرور کنند‪ .‬شاید‬ ‫مقصر واقعی‪ ،‬کسی جز آنها باشد‪ .‬قوه قضاییه به‌تازگی‬ ‫اع�لام کرده از این به بع��د‪ ،‬در تصادف‌های رانندگی‪،‬‬ ‫فق��ط به راننده به چش��م مقصر نگاه نخواهد ش��د و‬ ‫بررسی سهم دیگر عوامل حادثه‌ساز نیز به‌طور جدی‬ ‫در دستور کار است‪ .‬این مسئله امیدواری‌ها را نسبت‬ ‫به کاهش رقم فعلی ‪ ۱۶‬هزار کش��ته در تصادف‌های‬ ‫جاده‌ای ساالنه کشورمان افزایش می‌دهد‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫سخنگوی قوه قضاییه در روزهای‬ ‫اخیر ب��ا حضور در یک برنام��ه تلویزیونی اعالم کرد‪:‬‬ ‫براساس قانون جدید در حوادث رانندگی‪ ،‬فقط راننده‬ ‫مقصر تصادف نیست‪.‬‬ ‫غالمحس��ین اس��ماعیلی افزود‪ :‬در ح��وزه حوادث‬ ‫رانندگی‪ ،‬از افتخارات قانون مجازات اس�لامی جدید‬ ‫این اس��ت که خالف قانون پیش��ین که در تصادف‌ها‬ ‫فقط راننده را مقصر می‌دانس��ت‪ ،‬امروز مجموعه‌ای از‬ ‫عوامل را در بروز س��انحه مقصر می‌دانند‪ .‬یعنی سهم‬ ‫راننده‪ ،‬خودروس��از و وزارت راه و شهرسازی به‌عنوان‬ ‫متولی جاده‌ها‪ ،‬ازس��وی کارشناسان به‌طور دقیق در‬ ‫تصادف‌ها مشخص می‌ش��ود و مقصرها مورد تعقیب‬ ‫ق��رار می‌گیرند و مج��ازات می‌ش��وند؛ بنابراین دیگر‬ ‫مانند گذشته نیست که در صورت بروز تصادف‪ ،‬فقط‬ ‫راننده مورد تعقیب قرار بگیرد‪.‬‬ ‫‹ ‹ل�زوم اصالح ش�یوه برخورد ب�ا مقصران‬ ‫تصادف‬ ‫تص��ادف نق��ش داش��ته باش��د‪ ،‬چ��ون وزارت راه و‬ ‫شهرس��ازی راه‌ها را بیمه کرده‪ ،‬ش��رکت بیمه‌گر دیه‬ ‫پرداخ��ت می‌کن��د و در عمل اق��دام اصالحی انجام‬ ‫نمی‌دهد‪ .‬در زمینه خودرو و وس��ایل نقلیه هم بسیار‬ ‫کم ش��اهد برخورد بازدارنده بوده‌ایم و به‌نظر می‌رسد‬ ‫در این زمین��ه‪ ،‬معذوریت‌هایی در برخورد با مقصران‬ ‫وج��ود دارد‪ .‬به هر حال ناایمن بودن خودرویی مانند‬ ‫پراید به‌طور کامل ثابت ش��ده و مشخص است نباید‬ ‫این خودرو در جاده‌ها تردد کند‪ .‬یا برخی خودروهای‬ ‫س��نگین مانند کامیون‌های بنز که حفاظ جانبی جلو‬ ‫ندارند و وس��یله نقلیه س��واری روبه‌رو را در تصادف‪،‬‬ ‫له می‌کنند‪ ،‬نباید در جاده‌ها تردد داش��ته باش��ند و‬ ‫باوجود اینکه قانون هم در این زمینه داریم‪ ،‬این اتفاق‬ ‫همچنان می‌افتد‪.‬‬ ‫ای��ن کارش��ناس ارش��د مهندس��ی برنامه‌ری��زی‬ ‫حمل‌ونق��ل یادآور ش��د‪ :‬تاکنون ش��یوه برخ��ورد با‬ ‫مقص��ران در بخش راه به‌گونه‌ای نب��وده که منجر به‬ ‫برطرف شدن نقص و افزایش کیفیت شود و در عمل‬ ‫برخورد بازدارنده‌ای شاهد نبوده‌ایم‪.‬‬ ‫محمودآب��ادی ب��ا بی��ان اینکه باتوجه به س��خنان‬ ‫س��خنگوی قوه قضایی��ه‪ ،‬به‌نظر می‌رس��د برخورد با‬ ‫مقصران تصادف در این بخش‌ها قرار اس��ت تش��دید‬ ‫ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬ب��رای تاثیرگ��ذاری و بازدارن��ده بودن‬ ‫برخورده��ا‪ ،‬بهت��ر اس��ت از این ب��ه بع��د برخوردها‬ ‫فقط مادی نباش��د و عالوه بر بازخواس��ت مسئوالن‬ ‫دس��ت‌اندرکار در زمین��ه راه و خودرویی که در بروز‬ ‫تصادف مقصر بوده‌‪ ،‬برخوردهایی مانند حبس‪ ،‬اخراج‬ ‫از مسئولیت‪ ،‬تعقیب قضایی و‪ ...‬به کار گرفته شود که‬ ‫اثرگذاری بیشتری دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹لزوم توجه به بودجه کاهش تصادف‬ ‫یک��ی از فعاالن حوزه ایمنی راه‌ه��ا می‌گوید عالوه‬ ‫بر پیگیری برای شناس��ایی سهم خودرو و راه در بروز‬ ‫تصادف‪ ،‬باید مسئله هزینه‌کرد درآمدهای جریمه‌های‬ ‫رانندگی در زمینه کاهش تصادف‌ها نیز جدی گرفته‬ ‫ش��ود زیرا صرف کردن ای��ن درآمدها برای اقدام‌های‬ ‫اصالح��ی و فرهنگ��ی‪ ،‬در کاهش تصادف‌ه��ا اثرگذار‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫حمید صفریان در پاس��خ ب��ه‬ ‫در واکنش به‬ ‫اع�لام قوه قضاییه مبنی بر تش��دید برخورد با عوامل‬ ‫غیرانسانی سهیم در بروز تصادف‌های جاده‌ای گفت‪:‬‬ ‫طبیعی اس��ت که برخورد مناسب و به‌موقع با عواملی‬ ‫ک��ه در ب��روز تصادف‌ها نقش دارن��د‪ ،‬در کاهش این‬ ‫اتفاق‌ه��ا موث��ر خواهد بود‪ .‬مطلوب آن اس��ت که در‬ ‫بررس��ی تصادف‪ ،‬فقط بر عامل انس��انی تاکید نکنیم‬ ‫و مش��کالت مربوط به راه و خودرو و س��ایر مس��ائل‬ ‫به‌ویژه در زمینه مدیریت راه‌ها را نیز در نظر بگیریم‪.‬‬ ‫البته این اقدام در گذشته نیز گاهی انجام می‌شده اما‬ ‫به‌نظر می‌رسد قرار است به‌طور جدی‌تری در دستور‬ ‫غالمحسین اسماعیلی‬ ‫مهدی محمودآبادی‬ ‫حمید صفریان‬ ‫سیر نزولی نرخ مسکن در تهران‬ ‫نگاه��ی به گ��زارش بانک مرکزی درباره مس��کن در مناطق‬ ‫گوناگون نشان می‌دهد بهای مسکن ‪ ۱۲‬منطقه شهر تهران در‬ ‫تیر نسبت به ماه پیش از آن کاهش یافته که بیشترین کاهش‬ ‫نرخ مسکن در منطقه ‪ ۲۲‬با ‪ ۸.۹‬درصد بوده است‪.‬‬ ‫به گزارش فارس براساس آنچه بانک مرکزی از آمار میانگین‬ ‫نرخ مسکن ‪ ۲۱‬منطقه شهر تهران منتشر کرده‪ ،‬متوسط بهای‬ ‫مس��کن در تیر با ‪ ۰.۴‬درصد افزایش نس��بت به خرداد به ‪۱۳‬‬ ‫میلیون و ‪ ۳۵۱‬هزار تومان در هر مترمربع رسیده است‪.‬‬ ‫آنچ��ه که عجیب به‌نظر می‌رس��د ادامه رون��د صعودی نرخ‬ ‫مسکن در منطقه یک تهران است‪ .‬بهای مسکن در منطقه یک‬ ‫در ماه گذش��ته ‪ ۱۱.۲‬درصد رشد داشته‪ ،‬در حالی که منحنی‬ ‫نرخ در این منطقه از زمان ش��روع رش��د نرخ مس��کن همواره‬ ‫صعودی بوده است‪.‬‬ ‫قیمت هر مترمربع مس��کن در منطقه یک به سطح عجیب‬ ‫‪ ۲۹‬میلیون و ‪ ۸۳۳‬هزار تومان رسیده است؛ به‌عبارت دیگر نرخ‬ ‫یک واحد مس��کونی ‪ ۷۵‬متری در منطقه یک تهران ‪ ۲‬میلیارد‬ ‫و ‪ ۲۳۷‬میلیون تومان است‪.‬‬ ‫اما بهای مسکن از منطقه ‪ ۲‬شهر تهران تا منطقه ‪ ۱۰‬تهران‬ ‫در تیر کاهش داشته و در بین مناطق دیگر‪ ،‬در منطقه ‪۲۰ ،۱۳‬‬ ‫و ‪ ۲۲‬هم با افت نرخ روبه‌رو شده است‪.‬‬ ‫به‌نظر می‌رس��د یکی از دالیل اصلی رش��د نرخ مس��کن در‬ ‫مناط��ق ‪ ۱۹ ،۱۸ ،۱۷ ،۱۶ ،۱۵ ،۱۴ ،۱۲ ،۱۱‬و ‪ ،۲۱‬انتق��ال‬ ‫تقاضای خرید مس��کن از منطقه یک تا ‪ ۱۰‬شهر تهران به این‬ ‫مناطق باش��د چراکه با رش��د شدید بهای مس��کن در مناطق‬ ‫دالرهایی که رشت‪-‬آستارا نصیب ایران می‌کند‬ ‫س��اخت خط ریلی رشت‪-‬آس��تارا به‌عنوان قطع��ه‌ای مهم از پازل‬ ‫کریدور ش��مال‪-‬جنوب می‌تواند کشورهای آسیای میانه را از ایران به‬ ‫آب‌های آزاد متصل و منابع مالی خوبی به ایران برساند‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬پروژه خط ریلی قزوین‪-‬رشت‪-‬آس��تارا (ایران)‪-‬‬ ‫آس��تارا (آذربایجان) که از سال ‪ ۱۳۸۴‬آغاز شده سال‌هاست به‌عنوان‬ ‫محوری برای اتصال کش��ورهای آس��یای میانه به آب‌های آزاد مطرح‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬قطعه قزوین‪-‬رش��ت و همچنی��ن آستارا‪-‬آس��تارا در حال‬ ‫بهره‌برداری اس��ت اما رشت‪-‬آس��تارا (ایران) به‌دلیل مس��ائل مالی و‬ ‫س��ناریوهایی مبنی بر اجرا به ش��کل پل‪ ،‬کنار س��احل یا داخل دریا‬ ‫هنوز آغاز نش��ده است‪ .‬گفته می‌شود این پروژه به حدود یک میلیارد‬ ‫دالر سرمایه نیاز دارد که نیمی از آن را ایران و نیم دیگر را جمهوری‬ ‫آذربایج��ان متعهد ش��د‌ه‌اند‪ .‬آذری‌ها برای تکمیل کری��دور قزوین‪-‬‬ ‫رشت‪-‬آستارا‪-‬آستارا مصمم هستند‪.‬‬ ‫در روزهای اخیر نشستی در همین زمینه بین وزیر راه و شهرسازی‬ ‫ایران و وزیر اقتصاد جمهوری آذربایجان برگزار ش��د که طرف ایرانی‬ ‫از مشخص شدن پیمانکار و همچنین تجهیز کارگاه عمرانی این پروژه‬ ‫خبر داد‪ .‬انتظار می‌رود طرف آذری نیز تا پیش از نشس��ت س��وچی‬ ‫در روسیه‪ ،‬در زمینه تعهدات خود در پروژه اقدام عاجل انجام دهد‪.‬‬ ‫اس��فند س��ال گذش��ته بود که پس از حدود ‪ ۵‬س��ال وقفه شورای‬ ‫هماهنگی کریدور ش��مال‪-‬جنوب با حضور کشورهای عضو در تهران‬ ‫برگزار شد و بررسی مسائل گوناگون به‌منظور تسریع در فعالیت‌های‬ ‫ترانزیت��ی ای��ن کریدور در دس��تور کار ق��رار گرف��ت‪ .‬به‌دلیل ناقص‬ ‫بودن خط ارتباطی درحال‌حاضر از کریدور ش��مال‪-‬جنوب به میزان‬ ‫ظرفیت آن استفاده نمی‌شود‪ .‬البته شاهین مصطفی‌یف‪ ،‬وزیر اقتصاد‬ ‫آذربایجان خب��ر داده که میزان حمل بار در کریدور ش��مال‪-‬جنوب‬ ‫نس��بت به س��ال اول ‪ ۸‬برابر شده و در ‪ ۶‬ماه نخست امسال نسبت به‬ ‫مدت مشابه سال پیش ‪ ۶۳‬درصد رشد داشته است‪.‬‬ ‫کریدور شمال‪-‬جنوب از ‪ 3‬بخش تشکیل شده است‪ .‬بخش نخست‬ ‫مقوله زیرساخت‌هاست تا بتوان ظرفیت ترانزیتی کریدور را ارتقا داد‪.‬‬ ‫به‌طور س��نتی در سال‌های گذشته بار از این مسیر به آسیای میانه و‬ ‫قفقاز منتقل می‌ش��د‪ .‬توسعه بندرهای شمالی و جنوبی و به‌طور ویژه‬ ‫س��اخت راه‌آهن چابهار‪-‬زاهدان‪ ،‬بافق‪-‬بندرعباس تا سرخس‪ ،‬قزوین‪-‬‬ ‫رشت و ادامه آن تا آستارا از جمله اقدام‌های انجام شده برای تکمیل‬ ‫کریدور شمال‪-‬جنوب اس��ت‪ .‬ایجاد قابلیت برای مدیریت جابه‌جایی‬ ‫بار که به‌طور مستقل ازسوی کشورهای گوناگون انجام می‌شود و نیز‬ ‫ایجاد ظرفیت لجس��تیکی به‌منظور ارتق��ای توان حمل‌ونقلی با ایجاد‬ ‫ش��رکت‌های چندوجه��ی دو بخش دیگر مورد نظر کریدور ش��مال‪-‬‬ ‫جنوب است‪.‬‬ ‫بیان‌ش��ده‪ ،‬ق��درت خرید خانوار ب��رای خری��د در این مناطق‬ ‫بس��یار کاهش یافته اس��ت‪ .‬دلیل دوم رشد نرخ در مناطق ‪۱۱‬‬ ‫تا ‪ ۱۹‬و ‪ ،۲۱‬تقدم و تاخر رش��د قیمت‌ها در این مناطق است‪.‬‬ ‫بررسی آمار رشد نرخ مسکن از مهر ‪ ۹۶‬تاکنون نشان می‌دهد‬ ‫موج نخس��ت رش��د نرخ مس��کن ابتدا در این مناطق مشاهده‬ ‫نش��د و افزایش قیمت‌ها بیش��تر در ‪ ۱۰‬منطقه نخس��ت بود و‬ ‫به‌تدریج و با فاصله زمانی زیادی به ‪ ۱۰‬منطقه دیگر هم سرایت‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫فرودگاه مهرآباد منتقل نمی‌شود‬ ‫مدیرکل ف��رودگاه مهرآب��اد در هفتادمین س��الروز‬ ‫راه‌ان��دازی ای��ن فرودگاه گف��ت‪ :‬طرحی ب��رای انتقال‬ ‫فرودگاه مهرآباد در دستور کار نیست‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫به نق��ل از روابط عمومی فرودگاه‬ ‫مهرآباد‪ ،‬میرسعید صفی‌نیا گفت‪ :‬امروز فرودگاه مهرآباد‬ ‫دارای ظرفیت بیش از ‪ ۱۵‬میلیون مسافر داخلی است‬ ‫و روزانه بیش از ‪ ۳۵۰‬پرواز بازرگانی و مس��افری با ‪۲۰‬‬ ‫ایرالین و ‪ ۵۰‬پرواز غیرمسافری در آن انجام می‌شود‪.‬‬ ‫صفی‌نی��ا درباره نقش ف��رودگاه مهرآب��اد در پدافند‬ ‫غیرعام��ل گفت‪ :‬اقدام‌های پیش��گیرانه ب��ه فرودگاه‌ها‬ ‫اب�لاغ ش��ده و در تمام م��وارد بحران��ی‪ ،‬فرودگاه‌ها از‬ ‫آمادگ��ی کافی ب��رای رویارویی ب��ا بحران‌های طبیعی‬ ‫برخوردارن��د‪ .‬در س��یل ن��وروز ‪ ۹۸‬مهرآب��اد یک��ی از‬ ‫فرودگاه‌ه��ای تاثیرگذار در ارس��ال مایحتاج به مناطق‬ ‫س��یل‌زده بود‪ .‬همچنین تمام اقدام‌های الزم در زمینه‬ ‫افزای��ش کارآی��ی و اثربخش��ی‪ ،‬با امض��ای تفاهمنامه‬ ‫تعبیه زیرس��اخت‌های الزم انجام شده و حلقه ارتباطی‬ ‫فرودگاه با دیگرسازمان‌ها برقرار است‪.‬‬ ‫مدی��رکل فرودگاه مهرآب��اد افزود‪ :‬تم��ام امکانات و‬ ‫زیرس��اخت‌های امدادرس��انی فرودگاه مهرآباد در حال‬ ‫آماده‌باش دائمی است و با برگزاری دوره‌های آموزشی‬ ‫از جمله گارد (روبه‌رو ش��دن با بالیای طبیعی) س��طح‬ ‫آمادگی فرودگاه به‌طور مرتب ارتقا می‌یابد‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکید بر اینکه طرحی ب��رای انتقال فرودگاه‬ ‫مهرآباد در دس��تور کار نیس��ت‪ ،‬عنوان ک��رد‪ :‬باتوجه‬ ‫به پیش��ینه ‪۷۰‬س��اله فرودگاه مهرآب��اد‪ ،‬در دوره‌های‬ ‫گوناگون شهرس��ازی حریم فرودگاه ازس��وی متولیان‬ ‫امور ش��هری رعایت نش��ده و ساخت‌وساز مسکونی به‬ ‫حریم آن تعرض کرده‌اند‪ .‬در بیش��تر ش��هرهای مطرح‬ ‫جهان چند فرودگاه در یک ش��هر داریم (مانند هیترو‬ ‫و گتویک در لندن یا اس��تانبول و صبیحا در استانبول)‬ ‫و طرح��ی برای انتقال فرودگاه مهرآباد در دس��تور کار‬ ‫نیست‪ .‬صفی‌نیا ادامه داد‪ :‬با آماده شدن زیرساخت‌های‬ ‫فرودگاه‌ه��ای امام خمین��ی (ره) و پیام‪ ،‬برخی پروازها‬ ‫ک��ه ب��رای ش��رکت‌های هواپیمایی توجی��ه اقتصادی‬ ‫داشته باش��ند به این فرودگاه‌ها انتقال می‌یابند تا خأل‬ ‫پروازهای تجاری که از س��اعت ‪ ۱۲‬شب تا ‪ ۵‬صبح در‬ ‫مهرآباد انجام نمی‌شود را پوشش دهند‪.‬‬ ‫برخی کارشناس��ان معتقدند باتوجه به باال‬ ‫بودن تعداد تصادف‌های جاده‌ای‪ ،‬گران شدن‬ ‫بنزین راهکار مناس��بی برای کاهش سفرهای‬ ‫جاده‌ای و کاستن از میزان تصادف‌هاست‪ .‬در‬ ‫مخالفت با این س��خن باید یادآوری کرد که‬ ‫مش��ابه همین حرف را مس��ئوالن راهنمایی‬ ‫و رانندگ��ی نی��ز می‌زنن��د و می‌گویند برای‬ ‫کاهش تصادف‌ها و کش��ته‌های جاده‌ای‪ ،‬باید‬ ‫جریمه‌های رانندگی را افزایش داد‪.‬‬ ‫این شیوه بیان مس��ائل درواقع پاک کردن‬ ‫صورت‌مس��ئله است‪ .‬سفر جزو نیازهای اصلی‬ ‫بشر و یکی از راه‌های مهم تمدد اعصاب و رفع‬ ‫خستگی‌های جس��می و روحی انسان‌هاست؛‬ ‫بنابراین دس��ت‌اندرکاران حمل‌ونقل جاده‌ای‬ ‫به‌ج��ای اینکه از گران کردن بنزین و افزایش‬ ‫جریمه‌ه��ای رانندگی س��خن بگوین��د بهتر‬ ‫اس��ت به فکر ایمن کردن حمل‌ونقل باشند و‬ ‫صورت‌مسئله سفر را پاک نکنند‪.‬‬ ‫در ش��رایطی که بلیت قطار با افزایش نرخ‬ ‫همراه است و بلیت هواپیما نیز در بیشتر ایام‬ ‫برای خانواده‌ها کاالیی گران و لوکس به‌شمار‬ ‫می‌آید و از سبد هزینه‌ای خانوار خارج شده‪،‬‬ ‫راهی جز س��فر با خودرو شخصی برای افراد‬ ‫باقی نمی‌ماند‪.‬‬ ‫ازس��وی دیگر برای برنامه‌ری��زی در زمینه‬ ‫کاه��ش تصادف‌ها‪ ،‬نباید نقش راه و وس��یله‬ ‫نقلی��ه را از ی��اد ببریم‪ .‬بخش��ی از تصادف‌ها‬ ‫به‌دلیل مش��کالت فنی جاده‌هاس��ت‪ .‬ازسوی‬ ‫دیگر برخ��ی ایراده��ا در خودروهای داخلی‬ ‫که ب��رای همگان نیز محرز اس��ت‪ ،‬تبدیل به‬ ‫عامل اصلی بروز بخشی از تصادف‌ها شده اما‬ ‫متاسفانه این مسائل نادیده گرفته می‌شود‪.‬‬ ‫درگی��ری م��داوم پلی��س در جاده‌ه��ا ب��ا‬ ‫رانن��دگان و کمی��ن ک��ردن ب��رای جریم��ه‬ ‫خودروس��واران نی��ز یکی از عوام��ل تحریک‬ ‫اعصاب رانندگان است که روی شیوه رانندگی‬ ‫آنها اثر می‌گ��ذارد و می‌توان��د منجر به بروز‬ ‫تصادف ش��ود‪ .‬در مجموع باید گفت افزایش‬ ‫کیفی��ت خ��ودرو و جاده‌ه��ا و اص�لاح رفتار‬ ‫پلیس راه در کنار اصالح رفتارهای رانندگان‪،‬‬ ‫می‌توان��د در کاهش تصادف و تلفات جاده‌ای‬ ‫نقش‌آفرین باشد‪.‬‬ ‫لزوم تعیین تکلیف قطار‬ ‫تهران‪-‬اصفهان‬ ‫معاون اول رئیس‌جمهوری تاکید کرد‪ :‬پروژه‬ ‫قطار پرس��رعت تهران‪-‬قم‪-‬اصفهان به‌عنوان‬ ‫پ��روژه‌ای ملی باید هرچه زودتر تعیین‌تکلیف‬ ‫شود‪ .‬به گزارش پایگاه اطالع‌رسانی معاون اول‬ ‫رئیس‌جمهوری‪ ،‬اسحاق جهانگیری در جلسه‬ ‫عصر یکش��نبه بررس��ی پروژه قطار پرسرعت‬ ‫تهران‪-‬قم‪-‬اصفهان با اش��اره ب��ه مدت زمان‬ ‫طوالنی س��پری ش��ده از زمان تصویب و نیز‬ ‫پیش��رفت فیزیکی اندک این پ��روژه‪ ،‬بر لزوم‬ ‫بررس��ی دقیق ابعاد فنی‪ ،‬اقتصادی و اجرایی‬ ‫این پروژه و تعیین‌تکلیف آن تاکید کرد‪.‬‬ ‫جهانگی��ری با تاکید بر اهمی��ت این پروژه‬ ‫به‌عنوان پروژه‌ای ملی و نیز انتظار مردم برای‬ ‫اجرای آن‪ ،‬از وزارت راه و شهرسازی خواست‬ ‫هرچه زودتر همه جوان��ب این پروژه را مورد‬ ‫بررس��ی قرار دهد و گزارش��ی جام��ع درباره‬ ‫میزان س��رمایه‌گذاری مورد نیاز‪ ،‬شیوه تامین‬ ‫مالی‪ ،‬ش��یوه بازپرداخت تس��هیالت و برنامه‬ ‫زمان‌بن��دی اجرای طرح به س��ازمان برنامه و‬ ‫بودجه ارائه کند تا این سازمان تصمیم‌گیری‬ ‫نهایی را درباره ش��یوه اجرا و تخصیص اعتبار‬ ‫مورد نیاز انجام دهد‪ .‬در این نشس��ت که وزیر‬ ‫امور اقتصادی و دارایی‪ ،‬رئیس سازمان برنامه‬ ‫و بودجه و رئیس کل بانک مرکزی نیز حضور‬ ‫داش��تند‪ ،‬وزیر راه و شهرس��ازی گزارش��ی از‬ ‫آخرین وضعیت پروژه قطار پرسرعت تهران‪-‬‬ ‫قم‪-‬اصفهان‪ ،‬میزان پیشرفت فیزیکی و اعتبار‬ ‫مورد نیاز برای تکمیل آن ارائه کرد‪.‬‬ ‫در این نشس��ت پس از بح��ث و تبادل‌نظر‬ ‫در زمین��ه جزئی��ات فنی‪ ،‬مس��ائل اجرایی و‬ ‫ضرورت‌ه��ای اج��رای این پروژه‪ ،‬مقرر ش��د‬ ‫وزارت راه و شهرس��ازی در مدت��ی کوت��اه‪،‬‬ ‫گ��زارش دقیقی از ابعاد و جوانب گوناگون آن‬ ‫ش��امل ش��یوه تامین مالی‪ ،‬مدت زمان اجرا‪،‬‬ ‫میزان پیش��رفت فیزیکی و برنامه زمان‌بندی‬ ‫برای تکمی��ل‪ ،‬تدوین و به س��ازمان برنامه و‬ ‫بودجه ارائه کند تا این سازمان پس از بررسی‬ ‫نظ��ر نهایی خ��ود را در زمینه ش��یوه اجرا و‬ ‫تامین مالی پروژه اعالم کند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫ی��ک کارش��ناس رس��می دادگس��تری در رش��ته‬ ‫مهندس��ی ترافی��ک می‌گوید پی��ش از ای��ن نیز در‬ ‫برخ��ی تصادف‌ها‪ ،‬ع�لاوه بر راننده‪ ،‬س��هم خودرو و‬ ‫جاده نیز مش��خص ش��ده اما برخورد با مقصران این‬ ‫بخش‌ها به‌گونه‌ای نبوده که منجر به بهبود وضعیت و‬ ‫جلوگیری از بروز دوباره تصادف شود‪.‬‬ ‫مهدی محمودآبادی در پاسخ به‬ ‫با تاکید بر‬ ‫تاثیرگذار بودن ‪ ۳‬عامل انسان‪ ،‬خودرو و جاده در همه‬ ‫تصادف‌های رانندگی گفت‪ :‬باوجود تاثیرگذاری همه‬ ‫ای��ن عوامل در تصادف‌ها‪ ،‬تاکنون در بررس��ی دالیل‬ ‫بروز این حادثه‌ها‪ ،‬تمرکز اصلی بر عامل انس��انی بوده‬ ‫و در بیش��تر موارد از نقش راه و وس��یله نقلیه در این‬ ‫زمینه غفلت شده است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬البته پرونده‌هایی نیز ب��وده که در آنها‬ ‫به نقش وس��یله نقلیه و جاده در بروز تصادف اشاره و‬ ‫براساس بررس��ی‌ها‪ ،‬نقش داشتن این دو عامل محرز‬ ‫ش��ده که این در زمینه‪ ،‬بررس��ی س��هم جاده بیشتر‬ ‫ج��ا افتاده و در زمینه خودرو هنوز بررس��ی چندانی‬ ‫انجام نمی‌ش��ود‪ .‬نکته مهم در این میان‪ ،‬آن است که‬ ‫ای��ن اقدام و تعیین نقش خ��ودرو و راه در علت بروز‬ ‫تص��ادف‪ ،‬در عمل بازخورد و تاثیری در تکرار تصادف‬ ‫نداشته و بازدارنده نبوده است‪.‬‬ ‫محمودآب��ادی ادام��ه داد‪ :‬اگر راه و ج��اده در بروز‬ ‫اکرم امینی‬ ‫تاکنون شیوه برخورد با مقصران در بخش راه به‌گونه‌ای نبوده که منجر به‬ ‫برطرف ش��دن نقص و افزایش کیفیت شود و در عمل برخورد بازدارنده‌ای‬ ‫شاهد نبوده‌ایم‬ ‫مهرداد فرشیدی‬ ‫کارشناس حمل‌ونقل‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫کار قرار بگیرد که جای خشنودی دارد‪.‬‬ ‫رئی��س کارگروه فرهنگی جمعیت طرفداران ایمنی‬ ‫راه‌ها ادامه داد‪ :‬سازکار برخورد با مقصران غیرانسانی‬ ‫تصادف‌ها پیش‌تر تعیین ش��ده ام��ا همه چیز به نوع‬ ‫اعم��ال قان��ون بازمی‌گردد؛ یعنی اینک��ه عزمی برای‬ ‫اجرای درست قانون در این زمینه وجود داشته باشد‬ ‫یا خیر‪ .‬به‌طور قط��ع نوع اعمال قانون می‌تواند منجر‬ ‫به بروز نتیجه بازدارنده شود‪.‬‬ ‫او ب��ا بیان اینکه باید س��هم هر عام��ل در تصادف‬ ‫به‌درس��تی و با دقت تعیین شود‪ ،‬یادآور شد‪ :‬اگر کار‬ ‫ب��ه جایی برس��د که هرکس تخلفی ک��رد و تصادفی‬ ‫پی��ش آمد‪ ،‬بیمه خس��ارت آن را پرداخ��ت کند‪ ،‬بار‬ ‫مالی بیمه‌ها افزایش می‌یابد‪ .‬طبیعی است که در این‬ ‫صورت‪ ،‬بیمه هزینه‌ها را برای بیمه‌ش��وندگان افزایش‬ ‫می‌دهد و فشار این مسئله به مردم وارد خواهد شد‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬راه و وس��یله نقلیه چه بیمه باشند‬ ‫و چه نباش��ند‪ ،‬اگر در تصادف نقش��ی داش��ته باشند‬ ‫و پیگی��ری درس��ت و بازدارنده در ای��ن زمینه اتفاق‬ ‫بیفتد‪ ،‬طبیعی اس��ت که عملکرد بهتری در آینده از‬ ‫آنها خواهیم دید‪.‬‬ ‫صفریان با یادآوری لزوم صرف هزینه برای افزایش‬ ‫ایمنی و کاهش تصادف‌ها بیان کرد‪ :‬براس��اس قانون‪،‬‬ ‫درآمدهای حاص��ل از جریمه‌ه��ای رانندگی باید در‬ ‫محل خ��ود یعنی افزایش ایمن��ی جاده‌ها‪ ،‬رفع نقاط‬ ‫حادثه‌خیز‪ ،‬اقدام‌های فرهنگی برای کاهش تصادف‌ها‬ ‫و‪ ...‬هزینه شود اما درحال‌حاضر این اتفاق نمی‌افتد و‬ ‫مشخص نیست این درآمدها کجا مصرف می‌شود‪.‬‬ ‫او تاکی��د ک��رد‪ :‬اگر ای��ن درآمده��ا در جای خود‬ ‫هزینه شود‪ ،‬تاثیر باالیی در کاهش تصادف‌ها خواهد‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫قوه‌قضاییه از سختگیری در تعیین مقصر تصادف‌های رانندگی خبرداد‬ ‫برای کاهش‬ ‫تصادف‌ها‬ ‫صورت مسئله‬ ‫را پاک نکنیم‬
‫‪14‬‬ ‫سه‌شنبه‬ ‫‪ 15‬مرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 4‬ذی‌الحجه ‪1440‬‬ ‫‪ 6‬اوت ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1345‬‬ ‫پیاپی ‪2663‬‬ ‫شهر و ترافیک‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫ساخت دومین خط قطار شهری اصفهان کلید خورد‬ ‫پیشروی خطوط مترو‬ ‫در نصف جهان‬ ‫مترو اصفهان درحال‌حاضر پذیرای حدود ‪ ۵۰‬هزار نفر در‬ ‫روز اس��ت‪ .‬مسئوالن امیدوارند تا سال ‪ ۱۴۰۰‬سهم مترو از‬ ‫سفرهای درون‌شهری اصفهان به دست‌کم ‪ ۱۰‬درصد برسد‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫ایده نخس��ت راه‌اندازی قطار ش��هری‬ ‫در اصفه��ان به زمان س��اخت کارخان��ه ذوب‌آهن در دهه‬ ‫‪ ۱۳۴۰‬بازمی‌گ��ردد‪ .‬در آن زم��ان این ایده اجرایی نش��د و‬ ‫بار دیگر در س��ال ‪ ۱۳۵۵‬مهندسان مشاور سوئدی‪ ،‬طرحی‬ ‫در زمین��ه مت��رو اصفهان ارائه دادند ک��ه آن نیز در مرحله‬ ‫مطالعه باقی ماند‪ .‬پس از انقالب در چند برهه زمانی‪ ،‬دوباره‬ ‫مطالعاتی در زمینه س��اخت مترو در اصفهان انجام ش��د تا‬ ‫اینکه س��رانجام در میانه ده��ه ‪ ۷۰‬طراحی ابتدایی خطوط‬ ‫قطار شهری اصفهان انجام شد‪ .‬در سال ‪ ۷۹‬بودجه ساخت‬ ‫قطار ش��هری در ‪ ۵‬شهر کش��ور در مجلس شورای اسالمی‬ ‫به تصویب رسید که اصفهان نیز یکی از این شهرها بود‪.‬‬ ‫پس از تصویب بودجه و بر اس��اس مطالعات انجام‌ش��ده‬ ‫‪۳‬خط مترو درون‌ش��هری برای اصفهان در‌نظر گرفته ش��د‪.‬‬ ‫برای اصفهان خط یک از خیابان امام خمینی تا پایانه صفه‬ ‫به طول ‪ ۲۰‬کیلومتر‪ ،‬خط ‪ ۲‬مترو از خیابان ش��هید غفاری‬ ‫تا خمینی‌ش��هر به ط��ول ‪ ۲۳‬کیلومتر و خ��ط ‪ ۳‬از میدان‬ ‫آزادی تا نیروگاه اسالمش��هر به طول ‪ ۹.۹‬کیلومتر طراحی‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹بهره‌برداری کامل از خط یک‬ ‫‌ساخت نخستین خط مترو اصفهان در سال ‪ ۸۱‬آغاز و در‬ ‫سال ‪ ۹۴‬از بخش‌هایی از این خط بهره‌برداری شد‪ .‬در سال‬ ‫‪ ۹۶‬نی��ز کل این خط به بهره‌برداری رس��ید‪ .‬درحال‌حاضر‬ ‫اصفه��ان دارای ‪ ۲۰‬کیلومت��ر مت��رو فع��ال در خ��ط یک‬ ‫اس��ت‪ .‬مسیر این خط ش��مالی‪‌‌-‬جنوبی است و ‪ ۲۱‬ایستگاه‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹ راه‌اندازی خط ‪ ۲‬مترو در ‪ ۳‬فاز‬ ‫بر اس��اس اعالم شهرداری اصفهان‪ ،‬عملیات حفاری تونل‬ ‫خط ‪ ۲‬مترو این ش��هر به‌تازگی آغاز ش��ده است‪ .‬طول این‬ ‫خط ‪ ۲۴.۵‬کیلومتر و شامل ‪ ۲۴‬ایستگاه است‪ .‬این خط در‬ ‫‪ ۳‬فاز ساخته می‌شود‪.‬‬ ‫خط ‪ ۲‬مترو اصفهان از ش��مال غرب��ی اصفهان در جاده‬ ‫حبیب‌آباد آغاز می‌شود و در مسیر شهرک امام حسین(ع)‪،‬‬ ‫زینبیه‪ ،‬عاشق اصفهانی‪ ،‬میدان قدس‪ ،‬میدان امام علی(ع)‪،‬‬ ‫چه��اراه شکرش��کن‪ ،‬چه��ارراه فلس��طین و می��دان ام��ام‬ ‫حسین‌(ع)‪ ،‬دارای ایستگاه خواهد بود‪.‬‬ ‫این ایس��تگاه‌ها از محور خیابان طالقانی به بیمارس��تان‬ ‫کاش��انی‪ ،‬از اتوبان ش��هید خرازی به خیابان مدرس نجفی‬ ‫امت��داد می‌یاب��د و در نهایت به ایس��تگاه میدان ش��هدای‬ ‫خمینی‌شهر می‌رسد‪.‬‬ ‫به گزارش ایلنا‪ ،‬جواد ش��عرباف‪ ،‬مش��اور عالی ش��هردار‬ ‫اصفهان درباره س��اخت دومین خط مترو این ش��هر گفت‪:‬‬ ‫طول خط دوم مترو از ایس��تگاه ش��هرک امام حس��ین(ع)‬ ‫ت��ا میدان امام عل��ی(ع) ‪ ۷.۸‬کیلومتر و از ایس��تگاه میدان‬ ‫امام عل��ی(ع) تا خیابان مدرس نجفی ‪ ۶.۷‬کیلومتر اس��ت‬ ‫که س��اخت این دو بخش از اولویت‌ه��ای ما در پروژه خط‬ ‫دوم قطار شهری است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه ساخت فاز نخست خط دوم مترو اصفهان‬ ‫حدود یک س��ال است آغاز و قرارداد ساخت ‪ ۴‬ایستگاه آن‬ ‫بسته شده‪ ،‬گفت‪ :‬این ایستگاه‌ها شامل ایستگاه‌های شهرک‬ ‫امام حس��ین(ع)(دارک)‪ ،‬عاش��ق اصفهانی‪ ،‬زینبیه و عمان‬ ‫س��امانی(مهدیه) است که عملیات اجرایی سازه‌نگهبان آنها‬ ‫از سال گذشته آغاز شده است‪.‬‬ ‫ش��عرباف با اش��اره به آغاز عملیات عمرانی حفاری تونل‬ ‫خط دوم مترو اصفه��ان و انعقاد قرارداد با پیمانکار در این‬ ‫زمین��ه‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬خرید کاترهد دس��تگاه تی‌بی‌ام نیز در‬ ‫ماه‌های گذشته از سوی پیمانکار و بر اساس قرارداد با یک‬ ‫ش��رکت آلمانی انجام و پس از حمل ترافیکی آن به ش��هر‬ ‫اصفهان و محل استقرار ماشین حفار‪ ،‬کاترهد نصب شد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه دو کاترهد در این قرارداد خریداری شد‬ ‫اما یک دس��تگاه آن از گمرک ترخیص ش��ده است‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫به دلیل برخی مس��ائل مال��ی برای ترخی��ص هنوز موفق‬ ‫به ترخیص تیغه دوم نش��ده‌ایم که در آینده این دس��تگاه‬ ‫نیز ترخی��ص و به منظور افزایش س��رعت کار در عملیات‬ ‫عمرانی‪ ،‬مورد استفاده قرار خواهد گرفت‪.‬‬ ‫مش��اور عالی ش��هردار اصفهان افزود‪ :‬در ح��ال انتخاب‬ ‫پیمان��کار برای آغاز عملی��ات عمرانی از ایس��تگاه مدرس‬ ‫نجفی هس��تیم تا در میدان امام علی(ع) ایستگاه‌ها به هم‬ ‫برسند‪.‬‬ ‫تو‌برگش��ت از ش��هرک امام‬ ‫وی از س��اخت دو تونل رف ‌‬ ‫حس��ین(ع) تا میدان امام علی(ع) در عملیات عمرانی خط‬ ‫دوم مترو اصفه��ان خبر داد و افزود‪ :‬از میدان امام علی(ع)‬ ‫نیز یک تونل تا خیابان مدرس نجفی با دس��تگاه حفاری به‬ ‫قطر ‪ ۹‬متر ساخته می‌شود‪.‬‬ ‫ش��عرباف بیان ک��رد‪ :‬هزینه عملیات عمرانی از ایس��تگاه‬ ‫حبیب‌آب��اد با دپو تجهیزات‪ ،‬تعمی��رات و اجرای خط بیش‬ ‫از ‪ ۶‬هزار میلیارد تومان است‪ .‬همچنین هزینه خرید واگن‬ ‫و تجهیزات مخابراتی و برق مترو در خط دوم ‪ ۶۰۰‬میلیون‬ ‫یورو برآورد شده است‪.‬‬ ‫انتشار ‪ ۳‬هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت برای حمل‌ونقل عمومی‬ ‫ش��هردار ته��ران جزئی��ات ف��روش ‪ ۳‬ه��زار‬ ‫میلی��ارد توم��ان اوراق مش��ارکت ب��ه منظ��ور‬ ‫توس��عه حمل‌ونقل عمومی(مت��رو و اتوبوس) را‬ ‫تش��ریح کرد‪ .‬به گزارش ایرنا‪ ،‬پیروز حناچی در‬ ‫ص ‌دو‌پنجاه‌و‌نهمین جلس��ه علنی ش��ورای پنجم‬ ‫ش��هر تهران با بیان اینکه ‪ ۳‬هزار میلیارد تومان‬ ‫اوراق مش��ارکت برای تکمیل چرخه حمل‌ونقل‬ ‫عمومی تهران به فروش می‌رس��د‪ ،‬گفت‪ :‬از این‬ ‫می��زان ‪ ۲‬هزار میلی��ارد توم��ان در مترو هزینه‬ ‫خواهد ش��د‪ .‬به گفته وی الیحه ‪ ۲‬فوریتی‪ ،‬روز‬ ‫گذش��ته با استناد به قانون بودجه ‪ ۹۸‬کل کشور‬ ‫و ش��هرداری تهران و به منظ��ور تکمیل خطوط‬ ‫‪ ۶ ،۴ ،۳‬و ‪ ۷‬مترو نوس��ازی ناوگان اتوبوس��رانی‬ ‫به شورا ارائه شد‪ .‬شهردار تهران با بیان اینکه ‪۴‬‬ ‫قطار به‌زودی به ناوگان مترو اضافه خواهد ش��د‪،‬‬ ‫ادامه داد‪ :‬درحال‌حاض��ر آمادگی بهره‌برداری ‪۲‬‬ ‫ایس��تگاه و ‪ ۸‬کیلومتر از بخ��ش جنوبی خط ‪۶‬‬ ‫مترو وجود دارد‪ .‬ش��هردار ته��ران درباره منابع‬ ‫مورد نیاز برای تکمیل خط ‪ ۳‬مترو تهران گفت‪:‬‬ ‫برای تکمیل خط ‪ ۳‬به ‪ ۶۳۷‬میلیارد تومان اعتبار‬ ‫نیاز داریم که ‪ ۲۵۰‬میلیارد آن از اوراق مشارکت‪،‬‬ ‫‪ ۴۷‬میلی��ارد از منابع دولت‪ ۱۹۰ ،‬میلیارد منابع‬ ‫ش��هرداری و ‪ ۱۵۰‬میلی��ارد توم��ان نیز از محل‬ ‫مجتمع‌های ایستگاهی فراهم خواهد شد‪.‬‬ ‫وی در زمینه منابع موردنیاز برای تکمیل خط‬ ‫‪ ۴‬مت��رو توضیح داد‪ :‬این خط ب��ه ‪ ۶۸۸‬میلیارد‬ ‫تومان اعتبار نیاز دارد که ‪ ۱۰‬میلیارد آن از منابع‬ ‫دولت��ی‪ ۲۷۸ ،‬میلی��ارد منابع ش��هرداری‪۲۵۰ ،‬‬ ‫میلیارد از اوراق مش��ارکت و ‪ ۱۵۰‬میلیارد تومان‬ ‫نیز از محل درآمد مجتمع‌های ایستگاهی خواهد‬ ‫بود‪ .‬ش��هردار تهران منابع مورد‌نیاز برای تکمیل‬ ‫خط��وط ‪ ۶‬و ‪ ۷‬مترو را نیز ب��ه ترتیب به میزان‬ ‫‪ ۲‬ه��زار و ‪ ۴۵۵‬میلیارد و ه��زار و ‪ ۸۴۵‬میلیارد‬ ‫تومان عنوان کرد که س��هم اوراق مشارکت سال‬ ‫‪ ۹۸‬در هر ک��دام به ترتیب ‪ ۷۰۰‬و ‪ ۸۰۰‬میلیارد‬ ‫تومان است‪ .‬وی درباره ناوگان اتوبوسرانی گفت‪:‬‬ ‫ب��ه طور کلی ‪ ۵‬ه��زار و ‪ ۹۲۶‬اتوبوس در ش��هر‬ ‫تهران داریم که هزار و ‪ ۳۴۲‬دس��تگاه آن مربوط‬ ‫به ح��وزه عمومی و ‪ ۴‬هزار و ‪ ۵۸۴‬دس��تگاه آن‬ ‫مربوط به بخش خصوصی اس��ت و از این میزان‬ ‫‪ ۴۲۸‬دس��تگاه در بخ��ش عموم��ی و ‪ ۲‬ه��زار و‬ ‫‪ ۸۰۴‬دس��تگاه در بخ��ش خصوص��ی‪ ،‬فرس��وده‬ ‫است‪.‬‬ ‫ش��هردار تهران ادامه داد‪ :‬امیدواریم با فروش‬ ‫اوراق مشارکت بتوانیم این ناوگان را هم نوسازی‬ ‫کنیم که بر اس��اس آن ‪ ۵۰‬درصد اصل و س��ود‬ ‫هزینه خرید اتوبوس‌های جدید از س��وی دولت‬ ‫به عنوان بودجه حمل‌ونقل باید پرداخت شود‪.‬‬ ‫جانمایی ‪ ۴‬خط جدید مترو‪ ،‬بدون توجه به طرح تفصیلی‬ ‫عضو شورای ش��هر تهران با اشاره به جانمایی‬ ‫‪ ۴‬خط مترو بدون توجه به طرح تفصیلی گفت‪:‬‬ ‫نرخ تمام‌شده ساخت مترو افزایش زیادی یافته‬ ‫است‪.‬‬ ‫به گزارش فارس‪ ،‬محمد ساالری بیان کرد‪ :‬با‬ ‫پیگیری مدیریت شهری در دوره پنجم و به‌ویژه‬ ‫تاکید ریاست شورا مطالعات و جانمایی خطوط‬ ‫‪ ۱۰ ،۹ ،۸‬و ‪ ۱۱‬مت��رو تهران از س��وی ش��رکت‬ ‫ایرانی گونو با همکاری شرکت فرانسوی سیسترا‬ ‫در حال اتمام و در آس��تانه ارائه به شورای‌عالی‬ ‫ترافی��ک در ح��د تصمیم‌گی��ری‪ ،‬آن هم بدون‬ ‫توجه به طرح‌های جامع و تفصیلی است‪.‬‬ ‫س��االری ب��ا بی��ان اینک��ه پای��ش و راهبری‬ ‫طرح‌های توس��عه ش��هری به‌تازگی آغاز شده و‬ ‫قرار اس��ت طرح‌های جامع و تفصیلی بر مبنای‬ ‫حمل‌ونقل همگانی‪ ،‬م��ورد بازنگری قرار گیرند‪،‬‬ ‫ادامه داد‪ :‬اکنون که موضوع طرح تفصیلی ویژه‬ ‫و جدید منطقه ‪ ۲۲‬شهر تهران در دستور جلسه‬ ‫شورای‌عالی شهرس��ازی و معماری کشور برای‬ ‫تصمیم‌گیری قرار دارد‪ ،‬هیچ‌گونه نشانه محکمی‬ ‫از تهی��ه ط��رح توس��عه ش��هری ای��ن منطقه‪،‬‬ ‫مبتنی‌ب��ر مبانی نظریه حمل‌ونقل عمومی یافت‬ ‫نمی‌شود‪.‬‬ ‫س��االری عنوان ک��رد‪ :‬فرآین��د تصویب طرح‬ ‫تفصیلی این منطقه مس��یر قانون��ی خود یعنی‬ ‫تصویب در شورای شهر را طی نکرده است‪.‬‬ ‫وی درب��اره خط ‪ ۷‬مترو ته��ران اظهار کرد‪:‬‬ ‫گ��زارش مدی��ران مترو ته��ران حکای��ت از آن‬ ‫داش��ت که در مدیریت ش��هری گذشته حدود‬ ‫‪ ۱۸۰۰‬میلی��ارد تومان و در ای��ن دوره مدیریت‬ ‫ش��هری‪ ،‬بیش از ‪ ۱۲۰۰‬میلی��ارد تومان در این‬ ‫خط هزینه ش��ده و تا پای��ان و تجهیز این خط‬ ‫بر اس��اس نرخ‌های روز‪ ،‬بیش از ‪ ۵‬هزار میلیارد‬ ‫تومان دیگر نیاز است‪.‬‬ ‫ای��ن امر نش��ان از افزایش بی��ش از حد نرخ‬ ‫تمام‌شده هر کیلومتر طول مترو دارد‪.‬‬ ‫دوچرخه‌ها شماره‌گذاری می‌شوند؟‬ ‫مدی��ر س��امانه حمل‌ونق��ل پاک ش��هرداری‬ ‫ته��ران از ل��زوم تدوی��ن و بروزرس��انی قوانین‬ ‫دوچرخه‌س��واری همزمان با توس��عه دوچرخه‬ ‫خبر داد‪ .‬یعقوب آزاده‌دل در گفت‌وگو با ایس��نا‬ ‫با اشاره به لزوم قانونمند شدن دوچرخه‌سواری‬ ‫در پایتخ��ت‪ ،‬به اطالعیه پلی��س راهور مبنی‌بر‬ ‫«ممنوعی��ت تردد دوچرخه‌س��واران در خطوط‬ ‫ویژه» اش��اره ک��رد و گفت‪ :‬این دغدغه نش��ان‬ ‫می‌دهد که دوچرخه و دوچرخه‌سواری به چشم‬ ‫آمده است‪.‬‬ ‫ن برای اینکه‬ ‫وی با بیان اینکه دوچرخه‌سوارا ‌‬ ‫از سرعت و امنیت بیشتری برخوردار شوند وارد‬ ‫خطوط می‌ش��وند‪ ،‬افزود‪ :‬باید همزمان با توسعه‬ ‫دوچرخه‌س��واری در تهران‪ ،‬بحث تدوین قوانین‬ ‫و بروزرسانی مقررات انجام شود‪.‬‬ ‫آزاده‌دل ب��ا بیان اینکه برای توس��عه مس��یر‬ ‫دوچرخه‌س��واری باید کارهای بیش��تری انجام‬ ‫ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬درحال‌حاضر ‪ ۷۰‬کیلومتر مس��یر‬ ‫دوچرخه در داخل ش��هر و ‪ ۷۰‬کیلومتر نیز در‬ ‫مسیرهای تفریحی بوستان‌ها وجود دارد‪.‬‬ ‫وی در پاس��خ ب��ه ای��ن پرس��ش ک��ه چ��را‬ ‫دوچرخه‌س��واران از مس��یرهای موج��ود‬ ‫نی��ز اس��تفاده نک��رده و حریم‌ه��ا را رعای��ت‬ ‫نمی‌کنن��د‪ ،‬گفت‪ :‬یکی از دالی��ل اصلی‪ ،‬پارک‬ ‫موتورس��یکلت‌ها یا ت��ردد آنها در مس��یر ویژه‬ ‫دوچرخه اس��ت ک��ه دوچرخه‌س��وار را مجبور‬ ‫می‌کند از س��طح س��واره اس��تفاده کند‪ .‬مدیر‬ ‫س��امانه حمل‌ونقل پ��اک ش��هرداری تهران با‬ ‫بی��ان اینکه ابت��دا باید مس��یرهای دوچرخه را‬ ‫افزایش داد و در ادام��ه‪ ،‬قانونمند کردن آنها را‬ ‫در پی��ش گرفت‪ ،‬گفت‪ :‬پلی��س نیز باید نظارت‬ ‫خود را افزایش داده و دوچرخه‌س��وارانی را که‬ ‫از مس��یر خارج می‌ش��وند‪ ،‬مجاب کند از مسیر‬ ‫وی��ژه خود اس��تفاده کنن��د‪ .‬وی در واکنش به‬ ‫پیش��نهاد ش��ماره‌گذاری دوچرخه‌ه��ا‪ ،‬با بیان‬ ‫اینکه دوچرخه وس��یله نقلیه به شمار نمی‌رود‬ ‫که پالک داشته باشد‪ ،‬گفت‪ :‬حتی اگر حادثه‌ای‬ ‫نیز رخ دهد‪ ،‬به دلیل ش��تاب پایین دوچرخه‌ها‪،‬‬ ‫همان‌جا می‌توان دوچرخه‌س��وار را بازخواس��ت‬ ‫ک��رد‪ .‬آزاده‌دل با بی��ان اینکه قوانین��ی درباره‬ ‫دوچرخه‌س��واری موجود اما نیازمند بروزرسانی‬ ‫اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬درحال‌حاضر فقط ‪ ۱۴۰‬کیلومتر‬ ‫مس��یر دوچرخه در شهر وجود دارد اما باید در‬ ‫بازه ‪ ۵‬ساله این مسیر به ‪ ۵۵۰‬کیلومتر افزایش‬ ‫یابد‪.‬‬ ‫درحال‌حاضر اصفهان دارای ‪ ۲۰‬کیلومتر مترو فعال در خط یک است‪ .‬مسیر این‬ ‫خط شمالی‪‌‌-‬جنوبی است و ‪ ۲۱‬ایستگاه دارد‬ ‫وی اظه��ار ک��رد‪ :‬هزینه س��اخت ایس��تگاه‌های مترو با‬ ‫شهرداری اصفهان اس��ت و دولت نیز باید هزینه تجهیزات‬ ‫قطار ش��هری را تامین کند‪ .‬مش��اور عالی شهردار اصفهان‬ ‫اف��زود‪ :‬در صورت��ی که عملی��ات عمرانی در خ��ط دوم به‬ ‫خوبی پیش رود‪ ،‬ایس��تگاه‌های میدان امام حس��ین(ع) تا‬ ‫مدرس نجفی که ش��امل ‪ ۳.۵‬کیلومتر و ‪ ۵‬ایس��تگاه است‬ ‫ب��ا اولویت نخس��ت بهره‌ب��رداری خواهد ش��د و امیدواریم‬ ‫عملی��ات عمران��ی ای��ن بخ��ش هم از س��ال آین��ده آغاز‬ ‫شود‪.‬‬ ‫پیشتر مس��ئوالن وعده راه‌اندازی خط ‪ ۲‬مترو اصفهان تا‬ ‫سال ‪ ۱۴۰۲‬را داده بودند‪.‬‬ ‫‹ ‹کمک بانک مرکزی به خطوط یک و ‪ ۲‬مترو اصفهان‬ ‫با توجه به اینکه مت��رو اصفهان هنوز در تامین ناوگان با‬ ‫مش��کالتی روبه‌رو است و درحال‌حاضر فقط ‪ ۱۲‬قطار دارد‪،‬‬ ‫قرار اس��ت با کم��ک بانک مرکزی‪ ،‬در زمین��ه تکمیل این‬ ‫تجهیزات اقدام ش��ود‪ .‬به گزارش ایلن��ا‪ ،‬قدرت‌اله نوروزی‪،‬‬ ‫ش��هردار اصفهان با اشاره به اینکه رئیس کل بانک مرکزی‬ ‫ای��ران‪ ،‬جمعی از مدی��ران بانک مرک��زی و برخی مدیران‬ ‫بانک��ی دیگ��ر در هفته‌های اخی��ر مهمان اصفه��ان بودند‪،‬‬ ‫اظه��ار کرد‪ :‬ب��ا توجه به نشس��ت‌هایی ک��ه در اصفهان با‬ ‫مدیران بانک مرکزی داش��تیم‪ ،‬قرار ش��د در زمینه تامین‬ ‫مال��ی ‪ ۱۱۳‬میلی��ون یوروی��ی ب��رای خرید قط��ار در خط‬ ‫ی��ک و نیز ب��رای خرید تجهی��زات خط ‪ ۲‬مت��رو اصفهان‬ ‫در قال��ب فاینان��س ‪ ۵۹۰‬میلی��ون یوروی��ی ب��ه ما کمک‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫شهردار اصفهان تصریح کرد‪ :‬همچنین مقرر شد مدیران‬ ‫بانک مرکزی‪ ،‬مشکالت موجود برای صدور اوراق مشارکت‬ ‫مترو را حل کنند‪.‬‬
‫‪15‬‬ ‫سه‌شنبه‬ ‫‪ 15‬مرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 4‬ذی‌الحجه ‪1440‬‬ ‫‪ 6‬اوت ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1345‬‬ ‫پیاپی ‪2663‬‬ ‫اقتصاد و هنر‬ ‫گزارش‬ ‫از انتشار یک بخشنامه برای دستمزدها در یک صنف سینمایی‬ ‫فیلمنامه‌نویسان و چالش دستمزد ‪ ۸۰‬میلیون تومانی‬ ‫انتشار نرخنامه رس��می دستمزد فیلمنامه‌نویسان از سوی‬ ‫کانون فیلمنامه‌نویس��ان س��ینمای ایران این پرسش را پیش‬ ‫کش��یده که اعداد اعالم‌ش��ده در این نرخنامه چقدر منطقی‬ ‫اس��ت و چق��در ضمان��ت اجرای��ی دارد؟ به‌گزارش‬ ‫‪،‬‬ ‫فیلمنامه‌نویس��ی از آن دسته حرفه‌هایی است که فعاالن این‬ ‫حوزه و بس��یاری از سینماگران‪ ،‬آن را در جرگه «مشاغل» قرار‬ ‫نمی‌دهند و همواره عنوان می‌کنند در س��ینمای ایران شغلی‬ ‫به‌عنوان «فیلمنامه‌نویس��ی» تعریف نش��ده و ش��اید همین‬ ‫امر باعث ش��ده آثار س��ینمایی و تلویزیون��ی از فقر فیلمنامه‬ ‫رن��ج ببرن��د؛ چراکه فعاالن این عرصه امنیت ش��غلی ندارند و‬ ‫به‌گفته خودش��ان در میان دیگر حرفه‌های سینما از کمترین‬ ‫حمایت برخوردار هس��تند‪ .‬این قصه پرغصه س��ال‌های دور و‬ ‫دراز سینمای ایران است که با برگزاری جشن‌ها‪ ،‬میتینگ‌ها‪،‬‬ ‫ورک‌ش��اپ‌ها و حتی با اهدای جوایز گوناگون س��امان نیافته‬ ‫اس��ت چراکه هنوز فیلمنامه‌نویسان معتقدند تمام حمایت از‬ ‫ای��ن صنف به برگزاری همی��ن رویدادها و دورهمی‌های چند‬ ‫ساعته خالصه می‌شود و دیگر سراغی از آنها گرفته نمی‌شود‪.‬‬ ‫در این س��ال‌ها هرچند تالش‌های فردی ب��رای بهبود اوضاع‬ ‫فیلمنامه‌نویسی انجام‌شده اما هنوز فیلمنامه پاشنه آشیل آثار‬ ‫س��ینمایی و تلویزیونی است و همین می‌شود که در رویدادی‬ ‫مانند جشنواره فیلم فجر عمده انتقادها به فیلمنامه‌ها معطوف‬ ‫می‌شود و مخاطبان رضایتی از عمده آثار پیدا نمی‌کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹افشای یک راز مگو!‬ ‫در کن��ار این مباح��ث رقم انعقاد قرارداده��ای هر صنف از‬ ‫س��ینما همواره جزو اس��رار مگو بوده و بیشتر اعضای صنوف‪،‬‬ ‫همیش��ه س��عی دارند رقم قراردادها را از دیگ��ران پنهان نگه‬ ‫دارند‪ ،‬گاهی حتی به این موضوع بُعد جهانی می‌دهند و مدعی‬ ‫می‌ش��وند در سینمای جهان هم کس��ی از قرارداد آن دیگری‬ ‫خبر ندارند‪ .‬در حالی که به‌طور قطع در س��ینمای جهان اعداد‬ ‫و ارقام مرتبط با اقتصاد سینما‪ ،‬شفاف‌تر از سینمای ما است‪.‬‬ ‫جمع��ه هفت��ه گذش��ته ش��ورای مرک��زی کان��ون‬ ‫فیلمنامه‌نویسان‌س��ینمای ای��ران در اقدامی کم‌س��ابقه نرخ‬ ‫پایه دس��تمزد قرارداد نگارش فیلمنامه در س��ال ‪ ۹۸‬را به‌طور‬ ‫رسمی اعالم و عنوان کرد نرخ نگارش یک فیلمنام ‌ه سینمایی‬ ‫دس��ت‌کم ‪ ۸۰‬میلیون تومان است و مناسبات و مالحظه‌های‬ ‫حرفه‌ای مانند س��ابقه و تجربه فیلمنامه‌نویس‪ ،‬ژانر فیلمنامه‪،‬‬ ‫زمان موردنیاز برای تحقیق و پژوهش‪ ،‬حضور سفارش‌دهنده‬ ‫بین‌المللی و‪ ...‬دالیلی هس��تند که می‌توانن��د به افزایش نرخ‬ ‫پایه کمک کنند‪.‬‬ ‫در این آیین‌نامه نرخ نگارش فیلمنامه سریال‌های تلویزیونی‬ ‫و ش��بکه نمایش خانگی برای هر قس��مت به ترتیب ‪ ۱۵‬و ‪۳۰‬‬ ‫میلیون تومان است‪ .‬اما آیا واقعا این قراردادها ضمانت‌اجرایی‬ ‫دارند یا مانند دیگر امور به‌دس��ت فراموشی سپرده می‌شوند و‬ ‫در حد یک ویترین و وعده باقی می‌مانند؟‬ ‫‹ ‹به استانداردهای جهانی نزدیک شده‌ایم‬ ‫باب��ک کای��دان‪ ،‬فیلمنامه‌نوی��س س��ینما و تلویزی��ون در‬ ‫گفت‌وگ��و با مهر با مثبت خواندن اعالم این نرخ‌ها گفت‪ :‬تصور‬ ‫من این است که این اعداد و ارقام در برابر هزینه‌های تولید یک‬ ‫اثر‪ ،‬منطقی و معقول هستند‪ .‬در عین حال اگر بخواهیم همین‬ ‫اعداد را با فرمول‌هایی که به ش��کل استاندارد در جهان وجود‬ ‫دارد‪ ،‬مقایس��ه کنیم متوجه می‌شویم که آنها یک برآورد کلی‬ ‫دارند؛ یعنی آنها بر این اعتقاد هستند که ‪ ۷‬تا ‪ ۱۰‬درصد هزینه‬ ‫ساخت یک اثر متعلق به فیلمنامه‌نویس است‪ .‬از همین رو من‬ ‫فکر می‌کنم اگ��ر به این صورت به موضوع ن��گاه کنیم به‌طور‬ ‫تقریبی به همین اعدادی که از س��وی ش��ورای مرکزی کانون‬ ‫فیلمنامه‌نویسان‌س��ینمای ایران اعالم شده‪ ،‬می‌رسیم از این‬ ‫فیلمنامه‌نویسان برخوردار هس��تند‪ ،‬گفت‪ :‬اقتصاد سینمای‬ ‫ایران را فیلم‌ه��ای کمدی می‌چرخاند و هر جا صحبت از پول‬ ‫باشد در کنار آن قدرت هم وجود دارد و زمانی که یک نویسنده‬ ‫به جایی برس��د که فیلمنامه‌هایش موجب فروش باالی فیلم‬ ‫ش��ود به جایگاه خوبی دست پیدا می‌کند و می‌تواند کمی قید‬ ‫و شرط برای فیلمساز بگذارد‪.‬‬ ‫علی نعیمی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹قانون روتینی که دیگر رعایت نشد‬ ‫ش��ورای مرکزی کانون فیلمنامه‌نویسان‌س��ینمای ایران در اقدامی‬ ‫کم‌سابقه نرخ پایه دستمزد قرارداد نگارش فیلمنامه در سال ‪ ۹۸‬را‬ ‫ه سینمایی‬ ‫به‌طور رسمی اعالم و عنوان کرد نرخ نگارش یک فیلمنام ‌‬ ‫دست‌کم ‪ ۸۰‬میلیون تومان است‬ ‫رو به نظرم قدری به استانداردهای جهانی نزدیک شده‌ایم‪.‬‬ ‫کای��دان ادامه داد‪ :‬به‌عنوان مثال‪ ،‬وقتی س��اخت یک فیلم‬ ‫سینمایی اجتماعی در ساده‌ترین حالت بین ‪ ۱.۵‬تا ‪ ۲‬میلیارد‬ ‫توم��ان هزینه برمی‌دارد اگر بخواهیم با همان فرمول ‪ ۷‬درصد‬ ‫حس��اب کنی��م س��هم فیلمنامه‌نویس به‌ط��ور تقریبی ‪100‬‬ ‫میلیون تومان می‌ش��ود‪ ،‬آن ‪ ۳‬درصد باقیمانده هم با س��ابقه‬ ‫نویس��ندگی‪ ،‬ژانر و‪ ...‬متغیر است‪ .‬گاهی هم فیلمنامه‌ای برای‬ ‫س��ینمای تجاری نوش��ته می‌ش��ود که نرخ نگارش آن تغییر‬ ‫می‌کند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬من فکر می‌کن��م با این اع��داد و ارقام به همان‬ ‫فرمول‌های اس��تاندارد جهانی نزدیک می‌ش��ویم‪ .‬با توجه به‬ ‫جایگاه فیلمنامه و توانی که یک فیلمنامه‌نویس باید به ش��کل‬ ‫منطقی برای یک اثر بگذارد‪ ،‬اعداد و ارقام اعالم ش��ده منطقی‬ ‫هس��تند‪ .‬با این کار نویسندگان امنیت ش��غلی پیدا می‌کنند‬ ‫و متوجه می‌ش��وند برای مثال وقتی فیلمنامه یک س��ریال را‬ ‫می‌نویسند‪ ،‬دیگر الزم نیست چند کار دیگر را هم انجام دهند‬ ‫چراکه می‌توانند با دریافتی همان یک سریال امور جاری خود‬ ‫را سپری کنند در نتیجه کیفیت کار هم کاهش پیدا نمی‌کند‬ ‫از همین رو من موافق اعالم نرخ‌ها هستم‪.‬‬ ‫‹ ‹ضمانت‌اجرایی چنین نرخنامه‌ای صفر است‬ ‫شادمهر راس��تین‪ ،‬منتقد و فیلمنامه‌نویس آثار سینمایی و‬ ‫تلویزیونی ضمن انتقاد نس��بت به وضعیت فیلمنامه‌نویس��ان‬ ‫در ای��ران درب��اره این موضوع گف��ت‪ :‬در عم��ل صنفی به‌نام‬ ‫فیلمنامه‌نویس��ی که بتوان��د فعالیت کند و تاثیرگذار باش��د‪،‬‬ ‫نداریم‪ .‬می‌دانم دوستان کانون فیلمنامه‌نویسان تالش کردند‬ ‫دس��ت‌کم حقوق فیلمنامه‌نویس��ان را رعایت کنند اما حقوق‬ ‫فیلمنامه‌نویس��ان برای هیچ نه��ادی در ایران اهمیتی ندارد و‬ ‫این نگرانی وقتی بیش��تر می‌ش��ود که ضمانت‌اجرایی چنین‬ ‫نرخنامه‌ای به‌طور تقریبی نزدیک به صفر باشد‪ .‬اعضای کانون‬ ‫فیلمنامه‌نویس��ان با حساس��یت و درایت تصمیم گرفتند نرخ‬ ‫نگارش فیلمنامه را در راس��تای حمایت از فیلمنامه‌نویس��ان‬ ‫قیمت‌گذاری کنند اما اصال صنفی به‌نام فیلمنامه‌نویس��ان و‬ ‫شغلی به‌نام فیلمنامه‌نویس��ی مورد توجه هیچ نهادی نیست‬ ‫نه وزارت ارش��اد‪ ،‬نه فارابی و نه نهادهایی که ماموریت دارند به‬ ‫امور فرهنگی و فیلمنامه‌ای سینما رسیدگی کنند‪ ،‬هیچ‌کدام‬ ‫توجهی به این حوزه ندارند‪.‬‬ ‫نویس��نده فیلمنامه سریال «خانه س��بز» افزود‪ :‬مهم‌ترین‬ ‫موضوع این اس��ت که هر کس��ی می‌تواند فیلمنامه‌ای را با هر‬ ‫قیمت��ی بنویس��د و حتی با وجود چنین ق��راردادی این اتفاق‬ ‫رخ می‌دهد‪ .‬مهم‌ترین کس��انی که این مس��یر را طی می‌کنند‬ ‫کارگردان��ان و تهیه‌کنندگان هس��تند‪ .‬در چنین ش��رایطی‬ ‫وظیف��ه نهادهای دولتی این اس��ت که از ی��ک صنف در برابر‬ ‫صنف‌های دیگر حمایت کنند‪ .‬وی افزود‪ :‬وقتی این حوزه هیچ‬ ‫اهمیتی برای آنها ندارد ودر عمل ماموریت خودش��ان را انجام‬ ‫ی نداشته باشد هر‬ ‫نمی‌دهند‪ ،‬طبیعی است که اگر صنفی حام ‌‬ ‫کسی می‌تواند حقوق آن صنف را زایل کند‪ .‬این در حالی است‬ ‫که دولت بودجه و نیروی انسانی برای جلوگیری از این امر دارد‬ ‫و حمایت از صنوف جزو بخش��نامه‌های همه نهادهای دولتی‬ ‫اس��ت اما به‌دالیل تاریخی و فرهنگی این نهادها هیچ عالقه‌ای‬ ‫به حمایت از فیلمنامه‌نویسان ندارند‪.‬‬ ‫‹ ‹امنیت شغلی نداریم‬ ‫پیمان عباسی‪ ،‬فیلمنامه‌نویس سینمای ایران که این روزها‬ ‫فیل��م «زهرمار» را روی پ��رده دارد در گفت‌وگ��و با خبرنگار‬ ‫با اش��اره به نبود امنیت ش��غلی در فیلمنامه‌نویس��ی‬ ‫اظهارک��رد‪ :‬مفهوم��ی به‌نام امنیت ش��غلی در ایران برای یک‬ ‫نویس��نده وجود ندارد‪ .‬من درحال‌حاضر امنیت ش��غلی دارم‪،‬‬ ‫ام��ا این امنی��ت را جامعه کاری به م��ن نمی‌دهد‪ ،‬بلکه خودم‬ ‫ای��ن امنیت را ایجاد کردم‪ .‬یک نویس��نده ب��رای ایجاد امنیت‬ ‫ش��غلی باید به‌طور دائم مش��غول نوشتن باش��د و توانایی‌ها و‬ ‫خالقیت خ��ود را به‌کار ببرد‪ .‬همچنین با ذائقه فیلمس��ازان و‬ ‫سیاس��ت‌گذاران این عرصه‪ ،‬آشنایی داش��ته باشد‪ .‬نویسنده‬ ‫نبای��د وقت��ی به یک جایگاه ایده‌آل رس��ید از نوآوری دس��ت‬ ‫بکش��د زیرا خیلی راحت از دور خارج می‌شود‪ .‬نویسنده‌ای را‬ ‫می‌شناس��م که روزی آرزوی رس��یدن به جایگاه او را داش��تم‬ ‫اما متاس��فانه فراموش ش��ده و دیگر خالقیت گذشته را ندارد‬ ‫و حتی برای نوش��تن یک قرارداد با دس��تمزد نه‌چندان خوب‬ ‫دچار مش��کل شده اس��ت‪ .‬وی در پاسخ به این پرسش که چرا‬ ‫فیلمنامه‌نویس��ان کمدی از جایگاه محکم‌تری نسبت به دیگر‬ ‫خس��رو نقیبی‪ ،‬س��خنگو و عضو ش��ورای مرک��زی کانون‬ ‫فیلمنامه‌نویسان س��ینمای ایران در تشریح فرآیند استخراج‬ ‫و الزام انتش��ار نرخنامه فیلمنامه‌نویس��ی گفت‪ :‬عدد تولید در‬ ‫س��ینمای ایران در چند س��ال گذش��ته یک جهش ‪ ۳‬برابری‬ ‫داش��ت و به‌طور تقریبی عوامل تمام صنف‌هایی که در جریان‬ ‫تولید قدرت داش��تند‪ ،‬دستمزدهای‌شان را باال بردند اما یکی‬ ‫از صنف‌هایی که این کار را به‌طور جدی نتوانست انجام بدهد‪،‬‬ ‫فیلمنامه‌نویس��ان بود‪ ،‬به این دلیل که پیش از تولید‪ ،‬به‌نوعی‬ ‫درگیر فرآیند تولید می‌شدند‪ .‬ضمن اینکه برخی فیلمنامه‌ها‬ ‫را پی��ش از افزای��ش قیمت‌ها فروخته بودن��د‪ ،‬برخی‌ها هم با‬ ‫دفات��ری کار می‌کردن��د که قراردادش��ان برای پی��ش از این‬ ‫افزای��ش قیمت‌ها بود‪ .‬یک قانون روتی��ن داریم مبنی‌بر اینکه‬ ‫‪ ۵‬درصد هزینه تولی��د باید به فیلمنامه‌نویس تعلق بگیرد‪ ،‬اما‬ ‫ب��ا توجه به افزایش قیمت‌ها‪ ،‬یکب��اره از یک عدد تولیدی یک‬ ‫میلی��ارد و نیمی ب��ه عدد حداقل ‪ ۳‬میلیاردی رس��یدیم که با‬ ‫همین فرمول ‪ ۵‬درصد س��هم فیلمنامه‌نویس باید حدود ‪۱۵۰‬‬ ‫میلیون تومان در نظر گرفته می‌ش��د‪ ،‬اما در همین بازه زمانی‬ ‫که دس��تمزد بازیگران و سایر عوامل چند برابر شد‪ ،‬نه‌تنها این‬ ‫اتفاق نیفتاد‪ ،‬بلکه فشارهایی روی فیلمنامه‌نویسان وارد شد و‬ ‫همچنان سهم فیلمنامه‌نویسان همان ‪ ۲۰‬میلیون تومان بود‪،‬‬ ‫زیرا برخی فیلمنامه‌نویس��ان از سهم واقعی خود آگاه نبودند‪.‬‬ ‫نقیبی تصریح کرد‪ :‬می‌دیدیم برخی به شورای مرکزی مراجعه‬ ‫و درباره قیمت‌های واقعی س��وال می‌کردند از س��وی دیگر به‬ ‫تهیه‌کنندگان درباره رقم قرارداد فیلمنامه‌نویس��ان اعتراض‬ ‫می‌کردیم و آنها همواره می‌گفتند رقم قراردادها را مش��خص‬ ‫کنی��د‪ .‬این موضوع‌ها ش��ورای مرکزی را بر آن داش��ت تا یک‬ ‫ن��رخ حداقلی برای نگارش فیلمنامه اعالم کند‪ .‬وی افزود‪ :‬این‬ ‫نرخ حداقلی را برای این در نظر گرفتیم که بش��ود موارد دیگر‬ ‫مانند س��ابقه فیلمنامه‌نویسی‪ ،‬ژانر فیلم و‪ ...‬را نیز به آن افزود و‬ ‫ن��رخ پایه افزایش پیدا کند ولی به نظر عدد درس��ت برای یک‬ ‫فیلمنامه همان ‪ ۵‬درصد اس��ت یعنی از یک پروژه ‪ ۳‬میلیاردی‬ ‫باید ‪ ۱۵۰‬میلیون تومان به فیلمنامه‌نویس برس��د با این وجود‬ ‫نص��ف این عدد را به عنوان ن��رخ پایه در نظر گرفتیم تا حداقل‬ ‫فیلمنامه‌نویسانی که در این مدت با رقم‌های ‪ ۲۰‬و ‪ ۳۰‬میلیون‬ ‫تومانی کار می‌کردند‪ ،‬بدانند کف رقمی که باید دریافت کنند‬ ‫‪ ۸۰‬میلیون تومان اس��ت یعنی ‪۲.۵‬درصد از بودجه یک فیلم‪.‬‬ ‫سخنگوی کانون فیلمنامه‌نویسان سینمای ایران توضیح داد‪:‬‬ ‫فیلم‌هایی در گروه «هنر و تجربه» و در ش��رایط دیگر ساخته‬ ‫می‌ش��وند که بودجه‌های کمتری دارند‪ ،‬فک��ر کردیم در یک‬ ‫پ��روژه یک میلیارد و نیمی که ارزان‌قیمت اس��ت‪ ،‬این عدد در‬ ‫شکل حداقلی می‌تواند در حکم همان ‪ ۵‬درصد باشد‪ .‬بنابراین‬ ‫ب��ه نظرم این حداقل قیمت‌ها یک رقم خوب و دس��تمزدهای‬ ‫زیر آن مردود است‪.‬‬ ‫وی در پای��ان گف��ت‪ :‬به‌طور تقریب��ی در همه جای جهان‬ ‫هر صنفی کف قرارداد دارد و فرآیند تولید ش��فاف اس��ت‪ .‬این‬ ‫موضوع فقط در س��ینمای ایران پنهان مانده و جزو اسرار مگو‬ ‫است به‌نظرم این شفاف‌سازی در راستای اهداف وزارت ارشاد‬ ‫اس��ت و کمک می‌کند مردم بدانند چه ع��ددی به هرکدام از‬ ‫صنف‌ها و عوامل تولیدی اختصاص پیدا می‌کند‪.‬‬ ‫بابک کایدان‬ ‫تهیه‌کنن��ده فیل��م س��ینمایی «م��ن م��ادر هس��تم»‪ ،‬گفت‪،‬‬ ‫درحال‌حاضر بیش از ‪ ۹۰‬درصد آثار تولید شده در سینمای ایران‬ ‫با سرمایه بخش خصوصی ساخته می‌شود و سرمایه‌گذاران در این‬ ‫حوزه باید حدود مسائل اقتصادی را رعایت کنند‪.‬‬ ‫به‌گزارش ایرنا‪ ،‬سیدغالمرضا موسوی درباره ورود سرمای ‌ه بخش‬ ‫خصوصی به س��ینمای ای��ران‪ ،‬اظهارک��رد‪ :‬درحال‌حاضر بیش از‬ ‫‪ ۹۰‬درصد آثار تولید ش��ده در س��ینمای ایران با س��رمایه بخش‬ ‫خصوصی س��اخته می‌ش��ود اما بحث مطرح این اس��ت که این‌ها‬ ‫چه نوع س��رمایه‌ای اس��ت؟ وی افزود‪ :‬چند س��ال پیش همزمان‬ ‫با تولید مجموعه شهرزاد برای شبکه نمایش خانگی‪ ،‬هشدار دادم‬ ‫که امکان دارد س��رمایه‌هایی مطمئن و سالم وارد این حوزه نشود‪.‬‬ ‫این مس��ئله خیلی جدی گرفته نشد و فقط در حد گفت‌وگوهای‬ ‫مطبوعات��ی باقی ماند‪ .‬این تهیه‌کننده س��ینما با تاکید‬ ‫ب��ر اینکه س��ینمای ایران نی��از به تزریق پول توس��ط‬ ‫بخش‌ه��ای خصوصی گوناگون دارد‪ ،‬ادام��ه داد‪ :‬آثاری‬ ‫که در س��ال تولید می‌ش��وند به‌جز تعداد معدودی که‬ ‫از بودجه دولتی اس��تفاده می‌کنند‪ ،‬با س��رمایه‌گذاری‬ ‫خصوصی ساخته می‌شوند‪ .‬در بحث تولید آثار سینمایی‬ ‫شاید بیش از ‪ ۱۵۰‬تا ‪ ۲۰۰‬سرمایه‌گذار داریم که از این‬ ‫میان ممکن اس��ت تعداد انگشت‌شماری باش��ند که سرمایه آنها‬ ‫سالم به‌شمار نمی‌آید‪ .‬موسوی اظهار کرد‪ :‬هر نوع سرمایه‌ای (سالم‬ ‫یا ناسالم) هنگامی س��ینما را دچار مشکل می‌کند که اقتصاد آن‬ ‫را ملتهب کند‪ .‬زمانی که در پرداخت‌های‌شان روش‌های معقول را‬ ‫پیروی نکنند‪ ،‬طبیعتا به سینما از بعد اقتصادی آسیب می‌رسانند‪.‬‬ ‫هنرمند اسکاری‬ ‫علیه ترامپ‬ ‫شادمهر راستین‬ ‫پیمان عباسی‬ ‫خسرو نقیبی‬ ‫‪ ۹۰‬درصد آثار سینمایی کشور در بخش خصوصی تولید می‌شود‬ ‫در حقیقت مس��ئله مهم این اس��ت که س��رمایه هایی‬ ‫که وارد س��ینما می‌ش��ود به‌طور منطقی هزینه شود و‬ ‫ورود آن منجر به رفتار غیرمنطقی نش��ود‪ .‬تهیه‌کننده‬ ‫فیلم س��ینمایی «بغ��ض»‪ ،‬با بیان اینکه اف��رادی که با‬ ‫س��رمایه‌های ناس��الم وارد سینما شدند بس��یار معدود‬ ‫هستند‪ ،‬گفت‪ :‬ضمن اینکه بسیاری از کسانی که متهم‬ ‫به داشتن پول کثیف هستند‪ ،‬پول کثیف ندارند و اتفاقا‬ ‫براس��اس دقتی که در کار و زندگی آنها می‌ش��ود سرمایه حاصل‬ ‫از زحم��ت را آورده‌اند‪ .‬نکته اصلی در مس��ئله اقتصاد و س��رمایه‬ ‫س��ینمای ما این اس��ت که چه کسانی در س��ینمای ایران با باال‬ ‫بردن س��طح دستمزدها در اقتصاد سینما اختالل ایجاد می‌کنند؟‬ ‫ب��ه نظر من باید با این س��رمایه‌گذاران حتی اگر با پول تمیز وارد‬ ‫نهمین قس��مت از مجموعه فیلم‌های «س��ریع‬ ‫و خش��ن» محص��ول یونیورس��ال‪ ،‬اک��ران خود را‬ ‫با ف��روش چش��مگیر ‪ ۱۸۸.۸‬میلی��ون دالری در‬ ‫سینماهای امریکا و ‪ ۶۳‬کشور دیگر آغاز کرد‪.‬‬ ‫به‌گزارش ایس��نا به‌نقل از اسکرین‪ ،‬فیلم اکشن و‬ ‫هیجانی «هابز و ش��او» به کارگردانی «دیوید لیچ»‬ ‫ک��ه نهمین فیلم ساخته‌ش��ده در دنیای فیلم‌های‬ ‫«س��ریع و خش��ن» اس��ت‪ ،‬در حالی که چند فیلم‬ ‫پرفروش دیزنی و س��ونی نی��ز در حال اکران بودند‬ ‫توانست فروش��ی افزون بر ‪ ۱۸۸‬میلیون دالر را در‬ ‫گیشه جهانی سینما رقم بزند‪.‬‬ ‫این فیلم با بازی س��تاره‌های هالیوودی «دواین‬ ‫جانسون»‪« ،‬جیس��ون اس��تتهام» «ادریس البا»‬ ‫و «هل��ن می��رن»‪ ۱۲۰ ،‬میلی��ون دالر از ف��روش‬ ‫هفته نخس��ت اکران خود را از مح��ل اکران در ‪۶۳‬‬ ‫کش��ور جهان به‌دس��ت آورد و پس از «سرنوش��ت‬ ‫خشمگین» و «سریع و خشن ‪ ،»۷‬باالترین فروش‬ ‫آغازین تمامی محصوالت یونیورسال را به‌نام خود‬ ‫ثبت کرد‪.‬‬ ‫«هابز و ش��او» دنباله رس��می مجموعه «سریع‬ ‫و خش��ن» نیس��ت و برگرفته از این مجموعه فیلم‬ ‫اکش��ن و هیجانی اس��ت‪ .‬داس��تان فیل��م «هابز و‬ ‫ش��او» دو س��ال پس از اتفاق‌های فیلم «سرنوشت‬ ‫خشمگین» به وقوع می‌پیوندد و مامور باتجربه‌ای‬ ‫به‌ن��ام «ل��وک هابز» تصمیم می‌گیرد با دوس��ت و‬ ‫رقی��ب قدیمی‌اش «دکارد ش��او» همکاری کند تا‬ ‫ماموریت یک خالفکار مخوف به‌نام «بریکستون»‬ ‫را متوقف کنند‪.‬‬ ‫اما فیلم‪-‬انیمیش��ن «شیرش��اه» نیز ب��ا اضافه‬ ‫کردن ‪ ۱۱۰‬میلیون به فروش خود‪ ،‬مجموع فروش‬ ‫جهانی خود را به ‪ ۱.۱۹۶‬میلیارد دالر رس��اند که از‬ ‫این رقم ‪ ۷۶۵‬میلیون دالر از محل س��ینماهای ‪۵۳‬‬ ‫کشور جهان کسب شده است‪.‬‬ ‫چهارمین قس��مت از انیمیش��ن‌های «داستان‬ ‫اس��باب‌بازی» نیز ب��ا اضافه ک��ردن ‪ ۱۷.۴‬میلیون‬ ‫دالر‪ ،‬ف��روش جهانی خود را ب��ه ‪ ۹۵۹‬میلیون دالر‬ ‫ارتق��ا داد‪« .‬مرد عنکبوتی‪ :‬دور از خانه» هم به لطف‬ ‫ف��روش ‪ ۲۰۵‬میلیون دالری ک��ه تاکنون در چین‬ ‫داشته‪ ،‬از مرز فروش یک میلیارد دالر عبور کرد‪.‬‬ ‫این حوزه ش��ده‌اند‪ ،‬برخورد شود و اجازه ندهند براساس خواست‬ ‫ش��خصی آنها س��ینمای ایران دچار آسیب ش��ود و در اقتصاد آن‬ ‫اخالل به‌وجود آید‪.‬‬ ‫موس��وی درب��اره ورود س��رمایه‌گذاران ب��ه س��ینما گفت‪ :‬هر‬ ‫سرمایه‌گذاری باید تکلیفش روشن باشد که آیا برای کار اقتصادی‬ ‫وارد سینما شده اس��ت یا فقط می‌خواهد فیلمی ساخته شود که‬ ‫بگوید آن فیلم را دوس��ت دارد و به ساخت آن کمک کرده است‪.‬‬ ‫س��رمایه‌گذاران اگر می‌خواهند کار اقتص��ادی کنند طبیعتا باید‬ ‫چند نکته را مد نظر داش��ته باشند‪ .‬شناس��نامه و رزومه حرفه‌ای‬ ‫تهیه‌کننده و کارگردان یک فیلم از جمله مس��ائلی اس��ت که باید‬ ‫در رس��یدن به یک سرمایه‌گذاری منطقی و اقتصادی به آن توجه‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫هنرمند آهنگساز برنده اسکار با سرزنش ترامپ‬ ‫او را الهام‌بخ��ش تروریس��ت‌ها در تیراندازی‌های‬ ‫اخیر امریکا خواند‪ .‬به‌گزارش مهر به نقل از ورایتی‪،‬‬ ‫جان لجند چهره مشهور دنیای موسیقی که هرگز‬ ‫ی خود نس��بت به ترام��پ را پنهان نکرده‬ ‫نگاه منف ‌‬ ‫اس��ت‪ ،‬به‌دنبال تیراندازی در ال‌پاس��و و اوهایو در‬ ‫همین پایان هفته‪ ،‬با چندین پست که منتشر کرد‬ ‫ترامپ را الهام‌بخش خشونت‌ها خواند‪ .‬این خواننده‬ ‫و ترانه‌س��را در یکی از توییت‌های��ش ضمن اینکه‬ ‫نوش��ت دلش با قربانیان حادثه ال پاس��و و دیتون‬ ‫اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬کش��ور ما چنین تجربه‌های تلخی را‬ ‫خیلی زیاد داش��ته است و ما نیاز داریم رهبران‌مان‬ ‫درباره این اعمال صحبت کنند‪ .‬باید اس��لحه‌های‬ ‫جن��گ را از خیابان‌ها بیرون کش��ید و با ایدئولوژی‬ ‫شیطانی ملت‌گرایی سفید که الهام‌بخش بسیاری‬ ‫از این رفتارهای تروریستی است‪ ،‬مبارزه کرد‪ .‬وی‬ ‫در جایی دیگر افزود‪ :‬وقتی ما س��م نژادپرس��تی را‬ ‫که از دهان رئيس‌جمهوری بیرون می‌آید محکوم‬ ‫می‌کنیم و به سیاس��ت‌های وی اعتراض می‌کنیم‪،‬‬ ‫پای مرگ و زندگی در میان است‪ .‬رئيس‌جمهوری‬ ‫مرتب الهام‌بخش قاتالن می‌شود‪ .‬خود او بخشی از‬ ‫مشکل اس��ت‪ .‬اوایل هفته نیز لجند ترامپ را برای‬ ‫اس��تفاده از توییت‌ه��ای نژادپرس��تانه‌اش درباره‬ ‫ش��هر بالتیمور به باد اعتراض گرفته بود و ترامپ را‬ ‫نژادپرس��تی کوفتی خطاب کرده بود‪ .‬لجند برنده‬ ‫‪ ۹‬جایزه گرمی اس��ت و س��ال ‪2015‬میالدی برای‬ ‫موزیک «‪ »Glory‬تهیه‌ش��ده برای فیلم «سلما»‬ ‫که فیلمی ضدنژادپرس��تی و درب��اره حقوق مدنی‬ ‫سیاهپوستان امریکا بود‪ ،‬جایزه اسکار دریافت کرد‪.‬‬ ‫در تیراندازی روز شنبه در والمارت در غرب تگزاس‬ ‫دس��ت‌کم ‪ ۲۰‬نفر کش��ته و ‪ ۲۲‬ت��ن دیگر زخمی‬ ‫ش��دند و تیراندازی یکش��نبه در اوهایو ‪۱۰‬کشته و‬ ‫‪۲۶‬زخمی بر‌جای گذاشت‪.‬‬ ‫هفت هنر‬ ‫نوازندگان‬ ‫مازندرانی‬ ‫هشتمین‬ ‫روز جشنواره‬ ‫جوان را‬ ‫تسخیر کردند‬ ‫فضل‌اهلل دهقان‪ ،‬ابوالحس��ن خوش��رو‪ ،‬ارسالن طیبی و‬ ‫مس��لم فهیمی داوران اجراهای روز هش��تم سیزدهمین‬ ‫جش��نواره ملی موس��یقی جوان بودند‪ .‬به‌گزارش‬ ‫‪ ،‬س��یزدهمین جشنواره موس��یقی جوان روز یکشنبه به‬ ‫اج��رای هنرمندان مازندران��ی در بخش‌های دوتار‪ ،‬قرنه‪،‬‬ ‫آواز‪ ،‬س��رنا‪ ،‬کمانچه‪ ،‬لَل ِوا (نی چوپان) و دسرکوتن (نقاره‬ ‫مازندران) اختصاص داش��ت و هنرجویان در تاالر رودکی‬ ‫مقابل هیات داوران متشکل از فضل‌اهلل دهقان‪ ،‬ابوالحسن‬ ‫خوشرو‪ ،‬ارسالن طیبی و مسلم فهیمی به اجرای قطعات‬ ‫خ��ود پرداختند‪ .‬جش��نواره در بخش نخس��ت با حضور‬ ‫نوازندگان دوتار مازندران فعالیت خود را آغاز کرد‪ .‬در رده‬ ‫سنی الف پارسا گلس��تانی‪ ،‬محمدحسین طیبی‪ ،‬آرمین‬ ‫بکروی‪ ،‬ابوالفضل عبدیان‪ ،‬سیدمهدی انوراجمی‌ساداتی‪،‬‬ ‫امیرعل��ی خیاطی قاس��م‌خیلی‪ ،‬س��یدامیررضا محمدی‬ ‫س��یدکالئی و محمد محمدی‌کیانی به‌نوبت‬ ‫روی صحن��ه حاض��ر ش��دند و ب��ه اج��رای‬ ‫قطعات خود پرداختند‪ .‬س��پس مجید بتیار‪،‬‬ ‫امیرحس��ین یعقوب��ی‪ ،‬علیرض��ا پورحاجی‪،‬‬ ‫س��یدعلی محمدس��ید کالئ��ی و امیرعل��ی‬ ‫جهانبخش در رده س��نی ب و همچنین یاسر‬ ‫کعب��ه پنبه‌چوله از رده س��نی ج به رقابت با‬ ‫یکدیگر پرداختند‪ .‬پس از استراحتی کوتاه‪ ،‬نوبت به اجرای‬ ‫ساز قرنه رسید و ابتدا حسام بتیار و آرش احمدزاده از رده‬ ‫سنی الف روی صحنه حاضر شدند و قطعات خود را اجرا‬ ‫کردند‪ .‬س��پس حسین جهانی‌نسب و امیرمحمد خطیبی‬ ‫از رده س��نی ب و میالد امینی از رده س��نی ج در مقابل‬ ‫هی��ات داوران ق��رار گرفتند و قطعات خود را اجرا کردند‪.‬‬ ‫بخش دوم روز هش��تم جشنواره به بخش‌های آواز و سرنا‬ ‫اختصاص داش��ت و مهدی کارگر واسکسی از‬ ‫رده س��نی الف به اجرای آواز پرداخت و پس‬ ‫از او‪ ،‬یونس قریشی امرئی و آرمان فالح‌پور از‬ ‫این رده سنی همچنین امیرحسین فضلی راد‬ ‫از رده سنی ب و امیرحسین جعفری و فرشید‬ ‫اسکندری از رده سنی ج به‌نوبت روی صحنه‬ ‫حاضر شدند و به اجرای آواز پرداختند‪ .‬بخش‬ ‫دوم جشنواره با اجرای ساز سرنا به پایان رسید و حسین‬ ‫جهانی نس��ب از رده سنی ب نخستین شرکت‌کننده این‬ ‫بخ��ش ب��ود‪ .‬در ابتدا در بخش کمانچه‪ ،‬حس��ام بتیار از‬ ‫رده س��نی الف روی صحنه حاضر ش��د پس از او مهدیس‬ ‫فقهی��ان‪ ،‬مهدی ش��یخ نژاد‪ ،‬س��ینا معصوم‌نی��ا و نیایش‬ ‫طالبی از این رده س��نی‪ ،‬صالح جعفری‪ ،‬س��عید ضیایی‪،‬‬ ‫گلمهر عالمی‪ ،‬کمیل مس��لمی پرکوهی و سیدمحمدرضا‬ ‫محم��دی س��یدکالئی از رده س��نی ب و آرمین باکویی‪،‬‬ ‫علیرضا رس��ولی‪ ،‬پویا محس��نی‪ ،‬فرشید اسکندری و پیام‬ ‫درواح کنگلوئ��ی از رده س��نی ج به اج��رای قطعات خود‬ ‫پرداختند‪ .‬حضور دوباره محمدرضا درویشی‪ ،‬مشاور دبیر‬ ‫جش��نواره در بخش موس��یقی نواحی و همچنین حضور‬ ‫هادی مظفری مدیرکل هنرهای تجس��می برای سومین‬ ‫بار در س��یزدهمین جش��نواره موس��یقی جوان‪ ،‬از نکات‬ ‫حاش��یه‌ای هشتمین روز جش��نواره ملی موسیقی جوان‬ ‫بود‪ .‬سیزدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان با دبیری‬ ‫هومان اس��عدی و با مشارکت اس��تادان موسیقی کشور‬ ‫ازس��وی انجمن موس��یقی ایران‪ ،‬با حمایت معاونت امور‬ ‫هنری وزارت فرهنگ و ارش��اد اسالمی‪ ،‬دفتر موسیقی و‬ ‫با همکاری بنیاد رودکی از ‪ ۵‬مرداد تا ‪ ۵‬ش��هریور در تاالر‬ ‫رودکی تهران برگزار می‌شود‪.‬‬ ‫«سریع و خشن» به صدر‬ ‫گیشه سینما بازگشت‬
‫سه‌شنبه‬ ‫کارتون‌روز‬ ‫‪ 15‬مرداد ‪ 4 - 1398‬ذی‌الحجه ‪ 6 - 1440‬اوت ‪ - 2019‬شماره ‪ - 1345‬پیاپی ‪2663‬‬ ‫علیرضا داوود نژاد‪ ،‬نویس�نده و کارگردان‪ :‬این مطلب‬ ‫به بهانه توضیحی درباره س��ه عنوان آموزش‪ ،‬بازار و تولید ملی‬ ‫و شرحی بر ارتباط و در هم تنیدگی آنها نگاشته شده است‪.‬‬ ‫منشور اخالق حرفه‌ای روزنامه‌نگاری در روزنامه‬ ‫‹ ‹آموزش‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫»‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی «‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫قائم مقام مدیرمسئول‪ :‬مسعود دهشور‬ ‫سردبیر‪:‬عاطفه خسروی‬ ‫تلفن‪ - 82190:‬نمابر‪ -88713730:‬پیامک‪ -300082190:‬پیامگیر صوتی‪88105304:‬‬ ‫سازمان آگهی‌ها‪ - 88722732-3 :‬نمابرآگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان‌ها‪88724211 :‬‬ ‫تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه آزادگان شماره‪ -26‬کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫آگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫امور استان‌ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن‌مهر‬ ‫‪www.smtnews.ir‬‬ ‫‪info@smtnews.ir‬‬ ‫‪telegram.me/smtnewsinstagram.com/smtnewspaper‬‬ ‫‪tozi.smtnews@gmail.com‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه‌های غیردولتی‬ ‫با ‪ 63‬امتیاز رتبه ‪2‬‬ ‫روزنامه‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه‬ ‫در میان روزنامه های تخصصی مقام ‪1‬‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫در میان روزنامه های اقتصادی مقام ‪2‬‬ ‫در حاشیه افزایش چندبرابری قیمت دفتر مشق در بازار‬ ‫طرح‪ :‬حسین علیزاده‬ ‫کتاب‬ ‫پرفروش‌های تابستانه کتاب‬ ‫محم��ود دولت‌آبادی و فاضل نظ��ری به ترتیب با‬ ‫‪ ۱۴۴۸‬و ‪ ۱۲۲۱‬نسخه پرفروش‌ترین نویسندگان این‬ ‫دوره از طرح‌های فصلی موسسه خانه کتاب بودند‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش‬ ‫یازدهمی��ن دوره طرح «توزیع‬ ‫یاران��ه کت��اب از طری��ق کتابفروش��ی‌ها» باعن��وان‬ ‫«تابس��تانه کتاب ‪ »۹۸‬با ش��عار «کتاب‪ ،‬همنش��ین‬ ‫دلنش��ین» از ‪ ۲۵‬تیر تا ‪ ۳‬مرداد به مدت ‪ ۱۰‬روز در‬ ‫کتابفروش��ی‌های عضو طرح در استان‌ها و از ‪ ۲۷‬تیر‬ ‫تا ‪ ۳‬مرداد به مدت ‪ 8‬روز در شهر تهران برگزار و در‬ ‫ای��ن دوره کتاب‌های تالیفی ب��ا تخفیف ‪ ۲۵‬درصد و‬ ‫کتاب‌های ترجمه با تخفیف ‪ ۱۵‬درصد عرضه شد‪.‬‬ ‫در تابس��تانه کت��اب امس��ال داس��تان خارجی با‬ ‫‪ ۳۳۰۵۰‬نسخه‪ ،‬دین با ‪ ۲۹۴۸۹‬نسخه‪ ،‬داستان ایرانی‬ ‫با ‪ ۲۷۸۲۲‬نس��خه‪ ،‬روانشناس��ی با ‪ ۱۸۹۳۶‬نس��خه‪،‬‬ ‫ادبیات خارجی (ش��عر‪ ،‬طنز‪ ،‬نمایش��نامه‪ ،‬مقاله‪ )...‬با‬ ‫در می��ان ‪ ۱۰‬اثر پرفروش ادبی کتاب‌های «نخل و‬ ‫نارنج» اثر وحید یامین‌پور‪« ،‬شرح جامع مثنوی» اثر‬ ‫کریم زمانی‪« ،‬اکنون» اثر فاضل نظری و «مثل خون‬ ‫در رگ‌های من» نامه‌های احمد شاملو به همسرش‪،‬‬ ‫آثاری هس��تند که برای نخستین بار در فهرست ‪۱۰‬‬ ‫اثر برتر طرح‌های فصلی خانه کتاب قرار گرفته‌اند‪ .‬در‬ ‫جدول شماره یک فهرس��ت ‪ 10‬کتاب پرفروش این‬ ‫حوزه را می‌بینیم‪.‬‬ ‫نش��ر چشمه و انتشارات سوره مهر به ترتیب با ‪۱۳‬‬ ‫اثر و ‪ ۷‬اثر در صدر ناشران برتر به لحاظ فروش تعداد‬ ‫عنوان قرار دارند‪.‬‬ ‫‹ ‹ناشران برتر‪:‬‬ ‫‹ ‹پرفروش‌ترین کتاب‌ها‪:‬‬ ‫‹ ‹وضعیت کتاب‌های شعر‪:‬‬ ‫در میان کتاب‌های ش��عر تنها کتاب‌های هوشنگ‬ ‫ابتهاج‪ ،‬فاضل نظری‪ ،‬رباعیات عین‌القضات همدانی و‬ ‫گزیده شاهنامه دیده می‌شود‪ .‬البته کتاب‌هایی مانند‬ ‫شرح جامع مثنوی و شرح دیوان شمس تبریزی نیز‬ ‫وجود دارد‪ .‬با این حال می‌توان گفت فاضل نظری با‬ ‫داشتن ‪ ۶‬کتاب پرفروش در فهرست ‪ ۱۰۰‬کتاب برتر‬ ‫به‌تنهایی جور شاعران را کشیده است‪.‬‬ ‫‹ ‹نویسندگان برتر‪:‬‬ ‫در میان نویس��ندگان محم��ود دولت‌آبادی‪ ،‬فاضل‬ ‫نظ��ری‪ ،‬نادر ابراهیمی و هوش��نگ م��رادی کرمانی‬ ‫پرفروش‌ترین کتاب‌ها‬ ‫تعداد فروش‬ ‫‪۸۶۱‬‬ ‫‪۸۴۱‬‬ ‫‪۷۵۰‬‬ ‫‪۶۲۱‬‬ ‫‪۵۴۸‬‬ ‫‪۴۷۳‬‬ ‫‪۴۶۸‬‬ ‫‪۴۶۴‬‬ ‫‪۴۱۰‬‬ ‫‪۳۸۵‬‬ ‫جدول شماره یک‬ ‫نام نویسنده‬ ‫بزرگ علوی‬ ‫عباس معروفی‬ ‫وحید یامین‌پور‬ ‫محمود دولت‌آبادی‬ ‫کریم زمانی‬ ‫فاضل نظری‬ ‫احمد شاملو‬ ‫نادر ابراهیمی‬ ‫روزبه معین‬ ‫زویا پیرزاد‬ ‫ناشر‬ ‫نگاه‬ ‫ققنوس‬ ‫کتاب جمکران‬ ‫چشمه‬ ‫اطالعات‬ ‫سوره مهر‬ ‫چشمه‬ ‫روزبهان‬ ‫نیماژ‬ ‫مرکز‬ ‫نویسندگان پرفروش‬ ‫رتبه‬ ‫نام‬ ‫نویسنده‬ ‫تعداد تعداد‬ ‫کتاب فروش‬ ‫‪۱‬‬ ‫محمود دولت‌آبادی‬ ‫‪۷‬‬ ‫‪۱۴۴۸‬‬ ‫‪۲‬‬ ‫عباس معروفی‬ ‫‪۲‬‬ ‫‪۱۲۲۱‬‬ ‫‪۳‬‬ ‫فاضل نظری‬ ‫‪۶‬‬ ‫‪۱۲۱۰‬‬ ‫‪۴‬‬ ‫نادر ابراهیمی‬ ‫‪۴‬‬ ‫‪۱۰۸۵‬‬ ‫‪۵‬‬ ‫بزرگ علوی‬ ‫‪۱‬‬ ‫‪۸۶۱‬‬ ‫جدول شماره ‪2‬‬ ‫رتبه نام کتاب‬ ‫‪ ۱‬چشم‌هایش‬ ‫‪ ۲‬سمفونی مردگان‬ ‫‪ ۳‬نخل و نارنج‬ ‫‪ ۴‬جای خالی سلوچ‬ ‫‪ ۵‬شرح جامع مثنوی معنوی‬ ‫‪ ۶‬اکنون‬ ‫‪ ۷‬مثل خون در رگ‌های من‬ ‫‪ ۸‬یک عاشقانه آرام‬ ‫‪ ۹‬قهوه سرد آقای نویسنده‬ ‫‪ ۱۰‬چراغ‌ها را من خاموش می‌کنم‬ ‫‪ ۱۸۱۳۴‬نس��خه و شعر فارس��ی با ‪ ۱۶۴۶۲‬نسخه در‬ ‫صدر آمار موضوعی پرفروش‌ترین کتاب‌های عمومی‬ ‫قرار دارند‪.‬‬ ‫تعداد عنوان بیش��تری نسبت به س��ایر نویسندگان‬ ‫دارند‪ ،‬اما اس��امی پرفروش‌ترین نویسندگان طرح به‬ ‫شرح جدول شماره ‪ 2‬است‪.‬‬ ‫شگرد کتابفروشی کانادایی‬ ‫برای جذب مشتری‬ ‫جدول‬ ‫افقی‪:‬‬ ‫‪ -1‬کارآزموده و سرد و گرم روزگار دیده ‪ -‬باغبان‬ ‫‪ -2‬سپهساالر اشکانیان ‪ -‬شکاف و روزن ‪ -‬یگانه و نامی برای آقایان‬ ‫‪ -3‬آواز جمعی ‪ -‬قدرت صحبت ندارد ‪ -‬باالترین رنگ ‪ -‬شفابخش بیماری‬ ‫‪ -4‬ضمیر مفرد غایب ‪ -‬از نیروهای ارتشی ‪ -‬آشتی و صلح ‪ -‬دهان تازی‬ ‫‪ -5‬باالپوش قدیمی مردانه ‪ -‬آهنگساز آلمانی‪ ،‬سازنده سمفونی و مقدار زیادی‬ ‫از موسیقی مجلسی ‪ -‬کلمه پرسش‬ ‫‪ -6‬فرق میان سر ‪ -‬سهل‌انگار‬ ‫‪ -7‬درخت نوجوان ‪ -‬شاعر مانلی‬ ‫‪ -8‬هشداردهنده خودرو است ‪ -‬به جا آوردن فریضه دینی‬ ‫‪ -9‬هوای گرفته ‪ -‬سمت و سو‬ ‫‪ -10‬جای احرام بستن حاجیان برای حج ‪ -‬سران و بزرگان‬ ‫‪ -11‬تازه آذری ‪ -‬از القاب رستم ‪ -‬سازمان آزادی‌بخش فلسطین‬ ‫‪ -12‬مظهر حیات ‪ -‬به یک‌باره ‪ -‬شایسته و درخور ‪ -‬موی درهم پیچیده‬ ‫‪ -13‬تصویر کردن خطی ‪ -‬پل مش��هور راه‌آهن سراس��ری کش��ور در اس��تان‬ ‫مازندران ‪ -‬رژه نظامی ‪ -‬دورقمی دوم‬ ‫‪ -14‬مداد نوکی ‪ -‬واحد پول در کشور چین ‪ -‬مفارقت‬ ‫‪ -15‬برنامه‌های رایانه‌ای ‪ -‬پیراستن متن‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫‪3‬‬ ‫ج‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫و‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫‪7‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫ج‬ ‫ی‬ ‫ز‬ ‫ر‬ ‫‪2‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪8‬‬ ‫ج‬ ‫‪10‬‬ ‫ل‬ ‫‪9‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪15‬‬ ‫ا‬ ‫ی‬ ‫ز‬ ‫و‬ ‫م‬ ‫ن‬ ‫د‬ ‫م‬ ‫ز‬ ‫ل‬ ‫ب‬ ‫ر‬ ‫ب‬ ‫د‬ ‫ن‬ ‫ف‬ ‫ا‬ ‫ز‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫د‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ی‬ ‫ر‬ ‫ف‬ ‫و‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫ک‬ ‫د‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫گ‬ ‫ر‬ ‫ن‬ ‫ش‬ ‫ز‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫ه‬ ‫ش‬ ‫ی‬ ‫ر‬ ‫ه‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫س‬ ‫ت‬ ‫و‬ ‫م‬ ‫ب‬ ‫ا‬ ‫ح‬ ‫د‬ ‫ن‬ ‫ه‬ ‫ا‬ ‫ل‬ ‫ن‬ ‫د‬ ‫ن‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ی‬ ‫س‬ ‫م‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫ب‬ ‫ت‬ ‫ر‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫د‬ ‫ا‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫ر‬ ‫ح‬ ‫م‬ ‫ل‬ ‫ه‬ ‫ک‬ ‫د‬ ‫ا‬ ‫ب‬ ‫ب‬ ‫ا‬ ‫ز‬ ‫و‬ ‫ر‬ ‫ی‬ ‫خ‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫ک‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ک‬ ‫س‬ ‫د‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫ک‬ ‫ب‬ ‫ی‬ ‫و‬ ‫ت‬ ‫م‬ ‫و‬ ‫ر‬ ‫س‬ ‫ت‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫ح‬ ‫ی‬ ‫‪5‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ر‬ ‫ب‬ ‫ا‬ ‫د‬ ‫ر‬ ‫د‬ ‫ا‬ ‫‪4‬‬ ‫ن‬ ‫ی‬ ‫‪3‬‬ ‫د‬ ‫‪4‬‬ ‫م‬ ‫‪5‬‬ ‫ا‬ ‫ش‬ ‫د‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1‬‬ ‫ب‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫جدول‌شماره‬ ‫‪200‬‬ ‫طراح جدول‪ :‬محمود کیمیایی‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1‬‬ ‫ن‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ر‬ ‫ش‬ ‫ی‬ ‫‪8‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪9‬‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫ک‬ ‫ا‬ ‫ل‬ ‫ی‬ ‫ه‬ ‫ج‬ ‫جواب جدول‬ ‫شماره ‪199‬‬ ‫ز‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪1‬‬ ‫عمودی‪:‬‬ ‫‪-1‬محافظت و مراقبت از شخصی خاص ‪ -‬شهری در جنوب استان کردستان‬ ‫‪ -2‬پهلوان برج نل فرانس��وی در داس��تان میش��ل ژیواگو ‪ -‬پیشوند نداشتن‬ ‫ بالین‬‫‪ -3‬محل ورود به جایی ‪ -‬اختراع نیوبری انگلیس��ی در س��ال ‪ 1808‬میالدی‬ ‫ همنشین عسل‬‫‪ -4‬دنباله‌رو عروس ‪ -‬درفش معروف ایران باستان ‪ -‬تصدیق ماکسیم گورکی‬ ‫‪ -5‬رودی در جنوب شرقی اروپا ‪ -‬بی‌بنیان ‪ -‬کوچک‌تر از کبک‬ ‫‪ -6‬ایستگاه راه‌آهن ‪ -‬نوعی از صمغ‬ ‫‪ -7‬حرف انتخاب ‪ -‬دور از هم‬ ‫‪ -8‬فرستنده موج ‪ -‬دارای حرفه مشترکند‬ ‫‪ -9‬امر به ساییدن ‪ -‬ضمیر اول شخص مفرد‬ ‫‪ -10‬بهارخواب ‪ -‬ظرف قدیمی فلزی‬ ‫‪ -11‬شکل ماه شب اول ‪ -‬برآمدگی کف الستیک خودرو ‪ -‬صنعت پارچه‌بافی‬ ‫‪ -12‬مدرن ‪ -‬ورزشکار وسط گود زورخانه ‪ -‬شهر ساحلی کشتی‌پذیر‬ ‫‪ -13‬یکتاست و صفت پروردگار ‪ -‬گستره وسیع آبی ‪ -‬الف روی الف‬ ‫‪ -14‬مهربان و دلسوز ‪ -‬دریای عرب ‪ -‬از حواس پنجگانه‬ ‫‪ -15‬تداوم داشتن‪ -‬بیشتر شدن‬ ‫مالک یک کتابفروشی در‬ ‫کانادا برای جذب مشتری از‬ ‫روش ق��رار کور ب��ا کتاب‌ها‬ ‫استفاده کرده که با استقبال‬ ‫خوب��ی ازس��وی مش��تریان‬ ‫روبه‌رو شده است‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایبنا به نقل از گلوبال نیوز حدود یک س��ال پیش‬ ‫تام‌لی‪ ،‬مالک کتابفروش��ی تروبادور در ش��هر اوتاوا کانادا متوجه‬ ‫پایین آمدن فروش کتاب‌های کتابفروشی‌اش نسبت به سال‌های‬ ‫گذشته ش��د‪ .‬او به ایده‌ای نیاز داش��ت تا بتواند مانند سال‌های‬ ‫گذشته مش��تریان را به خرید کتاب از کتابفروشی خود ترغیب‬ ‫کند‪.‬‬ ‫«ق��رار کور با کتاب‌ها» ایده‌ای بود که مالک این کتابفروش��ی‬ ‫کانادای��ی از آن ب��رای تش��ویق مش��تری‌ها ب��ه ورود به داخل‬ ‫کتابفروشی‌اش و خرید کتاب استفاده کرد‪.‬‬ ‫او می‌گوید‪ :‬این ایده‌ای اس��ت ک��ه آن را از اینترنت دزدیدم و‬ ‫فکر کردم باید روش جدید و خوبی برای فروش کتاب‌ها باش��د‬ ‫و همین طور هم شد‪.‬‬ ‫هر هفته لی یک لوله کاغذ کادویی قهوه‌ای روش��ن می‌خرد و‬ ‫کتاب‌ها را مانند هدیه‌های کریس��مس با دقت با آن بسته‌بندی‬ ‫می‌کند‪ ،‬اما به‌جای استفاده از روبان‪ ،‬یک سربرگ کوچک را که‬ ‫سرنخ‌ها و نش��انه‌هایی از محتویات داخل کتاب روی آن نوشته‬ ‫ش��ده با نخ نازکی دور کتاب‌ها می‌پیچد و سپس عبارت «هیچ‬ ‫کتابی را از روی ظاهر آن قضاوت نکنید» را با ماژیک درش��تی‬ ‫روی کتاب بس��ته‌بندی شده می‌نویس��د و نقل قولی را از داخل‬ ‫کتاب ذیل آن برای خواننده احتمالی اضافه می‌کند‪.‬‬ ‫او اظهار می‌کند‪ :‬پیچیدن کتاب‌ها چند دقیقه زمان می‌برد‪ ،‬اما‬ ‫پیدا کردن نقل قول مناس��ب یا دادن نشانه‌هایی از کتاب کمی‬ ‫کار را دشوارتر و زمان‌بر می‌کند‪.‬‬ ‫او ادامه می‌دهد‪ :‬این ای��ده برای یک کتابفروش هزینه خیلی‬ ‫کم��ی دارد و مهم‌ت��ر از هر چیز الزم اس��ت او بخواهد کمی از‬ ‫پوس��ته س��نتی معمول و تکراری و امنیت محدود شغلی خود‬ ‫خارج ش��ود و ایده‌های جدید را امتحان کند‪ .‬به‌ش��خصه بیشتر‬ ‫کتاب‌هایی را برای بسته‌بندی انتخاب می‌کنم که برنده یا نامزد‬ ‫جوای��ز ادبی بوده‌اند و اگر مش��تری بعد باز ک��ردن کتاب آن را‬ ‫دوست نداشت با کتاب دیگری برایش تعویض می‌کنم‪.‬‬ ‫او امی��دوار اس��ت م��ردم ب��ا خواندن کت��اب دوب��اره روحیه‬ ‫ماجراجویی خود را پیدا کنند‪.‬‬ ‫کوتاه از جهان‬ ‫افزایش عالقه مردم امریکا‬ ‫به کتاب‌های ترجمه‬ ‫افزایش تع��داد کتاب‌های‬ ‫ترجم��ه ش��ده در امری��کا‬ ‫برای کشوری که روی چاپ‬ ‫کتاب‌ه��ای زبان انگلیس��ی‬ ‫تعصب خاصی دارد‪ ،‬همیشه‬ ‫یک رکورد است‪ .‬به گزارش‬ ‫ایبنا به نقل از کوارتز‪ ،‬براس��اس آمارهای دولتی امریکا در سال‬ ‫‪ )‌ 1397( ۲۰۱۸‬ح��دود ‪ ۶۳۲‬عن��وان کتاب از زبان‌های دیگر به‬ ‫انگلیس��ی ترجمه و چاپ شد که در نوع خود رکورد بی‌سابقه‌ای‬ ‫بوده است‪ .‬البته سال گذشته پنجمین سال متوالی بود که تعداد‬ ‫عنوان کتاب‌های ترجمه ش��ده بیشتر از ‪ ۶۰۰‬عنوان بود که این‬ ‫تعداد برای کش��وری ک��ه روی چاپ کتاب‌های زبان انگلیس��ی‬ ‫تعصب خاصی دارد‪ ،‬همیشه یک رکورد است‪ .‬براساس آمارهای‬ ‫موجود از س��ال ‪ ۱۳۸۷‬ت��ا ‪ ۱۳۹۷‬ح��دود ‪ ۵۸۰۰‬عنوان کتاب‬ ‫داستان و شعر ترجمه ش��ده در امریکا منتشر شده که نیمی از‬ ‫این تعداد مربوط به ‪ ۹‬کشور جهان بوده که ‪ 7‬کشور آن در قاره‬ ‫اروپا واقع شده‌اند‪ .‬البته تعداد این کشورها در سال‌های اخیر در‬ ‫حال افزایش اس��ت‪ .‬دو کش��ور چین و ژاپن در آسیا بیشترین‬ ‫س��هم کتاب‌های ترجمه ش��ده به انگلیس��ی را دارند‪ .‬براساس‬ ‫داده‌های منتشر شده ازسوی اتحادیه ناشران امریکا حدود ‪۱۰۷‬‬ ‫هزار جلد از این کتاب‌ها متعلق به نویس��ندگان فرانسوی است‬ ‫و ‪ ۹۰‬ه��زار جلد نیز به آلمانی‌ها تعلق دارد‪ .‬چاد پوس��ت‪ ،‬مدیر‬ ‫بخش داده‌های کتاب‌های ترجمه ش��ده مجله پابلیش��رزویکلی‬ ‫اعتقاد دارد بعد از حادثه یازدهم سپتامبر مردم امریکا عالقه‌مند‬ ‫به خواندن کتاب‌هایی از نویسندگان دیگر نقاط جهان شده‌اند‪.‬‬ ‫استقالل پایدار ملی در گرو تولید کاالی مرغوب و رقابت‌پذیر‬ ‫برای بازار داخل‪ ،‬منطقه و جهان است‪ .‬تولید چنین کاالیی نیز‬ ‫در گرو داشتن نیروی انسانی خوش‌قریحه‪ ،‬متخصص و خالق‬ ‫اس��ت و به طریق اولی داش��تن این‌گونه از نیروی انسانی منوط به برخورداری از یک نظام‬ ‫آموزشی پاسخگو به نیاز امروز و فردای جامعه و زندگی جاری و روزمره مردم است‪.‬‬ ‫آیا از اساس نظام آموزشی ما از مهد کودک تا دانشگاه هرگز به‌دنبال این‌گونه پاسخگویی‬ ‫بوده و هست؟‬ ‫ده‌ها میلیون نوآموز و محصل و دانش��جو بهترین اوقات روز‪ ،‬ماه و سال خود را در اختیار‬ ‫مربیان‪ ،‬معلمان و اس��تادان نظام آموزش��ی کش��ور قرار می‌دهند تا یاد بگیرند چگونه از‬ ‫دست‌ها و مغزهای خود برای تامین معاش و رفع معضالت جامعه استفاده کنند‪.‬‬ ‫آموزش یعنی توانبخشی‪ ،‬آموزش یعنی تقویت حواس‪ ،‬آموزش یعنی فعال کردن مغز‪،‬‬ ‫آموزش یعنی خالق کردن دست‪.‬‬ ‫بدون چش��م دقیق‪ ،‬گوش حس��اس‪ ،‬مغز دانا‪ ،‬دس��ت توانا و سرانگش��تان ماهر‪ ،‬نیروی‬ ‫انسانی خوش‌قریحه‪ ،‬متخصص و خالق ساخته نمی‌شود‪.‬‬ ‫چش��می که نقطه‪ ،‬خط‪ ،‬سطح‪ ،‬حجم‪ ،‬سایه‌روشن‪ ،‬طیف نور و رنگ را در ترکیب و تنوع‬ ‫پایان‌ناپذیر آنها ببیند‪ ،‬گوش��ی که تناس��ب آوا و توالی و ضرباهنگ و هارمونی را تشخیص‬ ‫بدهد‪ ،‬مغزی که با تفکر تجربی و تخیل خالق آشنا باشد‪ ،‬دستی که با گل و سنگ و چوب‬ ‫و فلز دم‌خور بوده و سرانگشتانی که فوت و فن مهارتی ویژه را آزموده باشد؛ بدون این همه‬ ‫هیچ مردمی گذارش��ان به مس��یر ابداع‪ ،‬ابتکار و خالقیت نیفتاده و نام و آوازه‌ای در تولید‬ ‫کاالی مرغوب و رقابت‌پذیر پیدا نکرده‌اند‪.‬‬ ‫در بازار پررقابت امروزی که حریفان از همین اس��تانبول بغل گوش‌مان صف کشیده‌اند‬ ‫و تا میالن‪ ،‬برلین‪ ،‬پاریس‪ ،‬لندن‪ ،‬نیویورک‪ ،‬ش��انگهای‪ ،‬س��ئول و کلکته در کنار این یکی‬ ‫گوشمان بازارها را در دست گرفته‌اند و کمابیش توان خود را صرف آموزش‌های توانبخش‬ ‫تجرب��ی و آزمایش��گاهی و کارگاهی می‌کنند و حتی‌المقدور همه گون��ه حمایت را برای‬ ‫راه‌ان��دازی زنجیره‌های موف��ق تولیدی و خدماتی به کار می‌گیرن��د و انبوهی از کاالهای‬ ‫مرغوب و رقابت‌پذیر را روانه بازار می‌کنند‪ ،‬ما کجای کار هس��تیم و چگونه مهیای ورود و‬ ‫ماندگاری و توفیق در این بازار می‌ش��ویم؟ اگر الزمه اس��تقالل پایدار کشور تولید کاالی‬ ‫مرغوب و رقابت‌پذیر است و چنین تولیدی به نیروی انسانی کارآزموده نیاز دارد و پرورش‬ ‫ای��ن نیرو منوط به توانبخش بودن نظام آموزش اس��ت و اگر ب��اور داریم که حواس دقیق‪،‬‬ ‫مغز دانا‪ ،‬دس��ت توانا‪ ،‬سرانگشت ماهر‪ ،‬گام استوار و بدن چاالک از لوازم ضروری دستیابی‬ ‫ملت به س�لامتی و سعادت و رفاه و سربلندی و عظمت ایران است‪ ،‬الزم است با واقع‌بینی‬ ‫وضعی��ت امروز نهادهای آموزش��ی خود را یک ب��ه یک از مهد کودک تا دانش��گاه از نظر‬ ‫بگذرانیم و دریابیم که با بهترین اوقات عمر فرزندان این سرزمین چه می‌کنیم و با آموزش‬ ‫جداافتاده از پرورش و بیشتر متکی به کالس و میز و نیمکت و گفت‌وشنود و تکرار و حفظ‬ ‫و تمرینات تستی آنها را به کدام سرمنزل مقصود می‌بریم؟‬ ‫‹ ‹بازار‬ ‫بازار محل خرید و فروش کاال و خدمات اس��ت‪ .‬در بازار اس��ت که ارزش اقتصادی کاال‬ ‫و توان رقابت‌پذیری آن با کاالی مش��ابه آش��کار می‌شود‪ .‬س��فارش کاال از مقتضیات بازار‬ ‫سرچش��مه می‌گیرد و سرنوش��ت کاال نیز در گرو ویژگی‌های بازار و کم و کیف کاال و شیوه‬ ‫حضور و عرضه آن در بازار است‪.‬‬ ‫ه��ر بازاری ویژگی‌ه��ای خود را دارد و مختص��ات تاریخی و جغرافیایی هر کش��ور در‬ ‫ش��کل‌گیری بازار آن مملکت تاثیری تعیین‌کننده دارد‪ .‬به‌طور مثال بازارهای خاورمیانه‬ ‫به‌طور مس��تقیم تحت تاثیر موضوع سوخت‌های فسیلی هس��تند و معادالت اقتصادی‪،‬‬ ‫سیاسی‪ ،‬اجتماعی‪ ،‬امنیتی و نظامی آنها نیز از این واقعیت تاثیر می‌پذیرد و به آداب زندگی‬ ‫و کار روزمره بازاریان و مش��تریان آنها شکل می‌دهد‪ .‬سبقت‌جویی گرایش‌های گوناگون‬ ‫در غلبه بر مقتضیات این بازارها روش‌های متفاوتی را در مدیریت آنها و شیوه سامان دادن‬ ‫به مناسبات اقتصادی‌شان ایجاب می‌کند‪ .‬گرایش متمایل به خام‌فروشی ذخایر و معادن‬ ‫و عالقه‌مندی به واردات کاالی آماده و مرغوب به‌طور معمول به تقویت بازار مصرف دامن‬ ‫می‌زند و در کنار آن گرایش به توانبخش��ی ملی و ورود به عرصه تولید رقابت‌پذیر رویکرد‬ ‫دیگری را در سیاست‌گذاری این‌گونه کش��ورهای تک‌محصولی رقم می‌زند‪ .‬کشورهایی‬ ‫ک��ه از گرایش‌ه��ای مصرفی اس��تقبال می‌کنند به‌طور معم��ول از آموزش‌های تجربی و‬ ‫آزمایشگاهی و کارگاهی فاصله می‌گیرند و دانش تستی و مهارت‌های بروشوری برای آنها‬ ‫کفای��ت می‌کند‪ .‬این نوع رویکرد نه‌تنها تمایل چندانی به تقویت نیروهای خوش‌قریحه و‬ ‫متخصص و خالق ندارد بلکه گهگاه به ویژگی‌های این طیف از نیروی انس��انی نیز با دیده‬ ‫تردید و انکار می‌نگرد‪.‬‬ ‫جدول ارزش��ی و نظام منزلتی چنین رویکردی جز پول معیار دیگری ندارد و با انفعال‬ ‫و تقلی��د و اطاعت‌پذی��ری آس��ان‌تر کنار می‌آید‪ .‬بازاری گش��وده به روی انب��وه واردات و‬ ‫روی‌گردان��ده از ت�لاش و برنامه‌ری��زی و کار منظ��م و پیگیر برای تولید و بس��ته‌بندی و‬ ‫عرضه کاالی مرغوب داخلی از ویژگی‌های بالفصل این رویکرد اس��ت‪ .‬پیداس��ت در کنار‬ ‫این‌گونه از بازارها نظام آموزشی نیز فارغ از نیازهای رایج و روزمره مردم راه خود را می‌رود‬ ‫و نونه��االن و ک��ودکان‪ ،‬نوجوانان و جوان‌ترهای آن س��رزمین را به جای فراگیری صنایع‬ ‫دستی و آموزش‌های تجربی در کارگاه و آزمایشگاه و یادگیری فوت‌وفن تولید آنچه مردم‬ ‫از بازار می‌خواهند‪ ،‬در کالس‌های دربس��ته پشت نیمکت‌ها می‌نشاند تا معلم تجربه‌هایی‬ ‫را که دیگران در آزمایشگاه و کارگاه به‌دست آورده‌اند با گچ رنگی و نقاشی لوله آزمایشگاه‬ ‫برای آنها تش��ریح کند‪ .‬بنابراین سرشت‪ ،‬سرگذشت و سرنوش��ت امر آموزش عمومی در‬ ‫کش��ورهای برخوردار از سوخت فس��یلی در گرو نوع بازار مسلط بر مناسبات تولید کاال و‬ ‫عرضه خدمات در آن مرز و بوم است‪.‬‬ ‫‹ ‹تولید ملی‬ ‫تولید ملی فرآورده ویژه قریحه‪ ،‬تخصص و خالقیت مردم یک سرزمین است که به‌شکل‬ ‫کاال و خدمات مرغوب و رقابت‌پذیر به بازار عرضه می‌شود‪.‬‬ ‫س��رزمینی که در مدرس��ه‌های خود صنایع دس��تی می‌آموزد و ح��واس دقیق‪ ،‬هوش‬ ‫سرش��ار‪ ،‬دست خالق و بدن چابک تربیت می‌کند‪ ،‬از پیش موفقیت خود را در بازار عرضه‬ ‫و تقاضا تضمین کرده است‪.‬‬ ‫یادآوری این نکته بی‌فایده نیس��ت که پروژه هوش مصنوعی را کس��انی پیش می‌برند‬ ‫که در صنایع دس��تی باالتری��ن رتبه‌ها را دارند‪ .‬کار با حس بینایی‪ ،‬حس ش��نوایی‪ ،‬مغز‪،‬‬ ‫دس��ت‪ ،‬سرانگشتان‪ ،‬حرکات پا و بدن شرط اول ورود به تولید ربات‌های انسان‌گونه است‪.‬‬ ‫ربات‌هایی که قرار اس��ت ارتش‌های فردای این جهان را تش��کیل بدهند‪ .‬پیوند زدن نظام‬ ‫آموزش به آزمایش��گاه و کارگاه و زنجیره‌های تولید اس��تاندارد ماجرایی اس��ت که جز با‬ ‫حاکمیت قانون و برچیده ش��دن بازارهای س��یاه و برق��راری نظارت‌های صنفی و تامین‬ ‫امنیت بازار پا نمی‌گیرد و به سرانجام نمی‌رسد‪ .‬آنچه به تولید ملی میدان می‌دهد بازار امن‬ ‫و امان و معرفی فراگیر و تبلیغ اثرگذار محصوالتی است که نظام آموزشی کشور را پشتوانه‬ ‫خود دارد و موفقیت آنها خانواده‌ها را از نقش تاثیرگذار اعضا و فرزندان‌شان در بازار عرضه‬ ‫و تقاضا مطمئن و خوش��حال می‌کند‌‪ .‬برای خانواده‌ها تحمل مش��قت‌های زندگی وقتی‬ ‫آسان می‌شود که دستاورد آن افزایش دانایی و توانایی فرزندان و تجهیز آنها به مهارت‌های‬ ‫الزم برای زندگی‪ ،‬امرار معاش و مش��ارکت در تولید و عرضه کاالی موفق و حاضر در بازار‬ ‫باشد‪ .‬وفاق عمومی در آرمان تولید ملی می‌تواند زمینه‌ساز تحول در نظام آموزش‪ ،‬تامین‬ ‫امنیت در بازار و ترویج تعاونی‌های تولیدی و خدماتی باش��د‪ .‬راه بردن به چنین مقصدی‬ ‫گرچه دشوار می‌نماید اما برای ایران عزیز ما راه دیگری به‌سوی آینده روشن وجود ندارد‪.‬‬ ‫در چنین ش��رایطی جا دارد دانشگاهیان‪ ،‬صنعتگران‪ ،‬بازاریان‪ ،‬هنرمندان‪ ،‬ورزشکاران‪،‬‬ ‫مجلس��ی‌ها‪ ،‬وکال و مدیران دولتی همه با هم زیر یک س��قف حاضر شوند و برای برقراری‬ ‫پیوند بین نظام آموزش و بازار کار چاره‌اندیش��ی کنند و راه‌اندازی‪ ،‬حفظ‪ ،‬رونق و اعتالی‬ ‫تولید ملی را وجهه همت قرار دهند‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫آموزش‪ ،‬بازار و تولید ملی‬

آخرین شماره های روزنامه صمت

روزنامه صمت شماره 1356

روزنامه صمت شماره 1356

شماره : ۱۳۵۶
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۶/۰۳
روزنامه صمت شماره 1355

روزنامه صمت شماره 1355

شماره : ۱۳۵۵
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۶/۰۲
روزنامه صمت شماره 1354

روزنامه صمت شماره 1354

شماره : ۱۳۵۴
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۳۰
روزنامه صمت شماره 1353

روزنامه صمت شماره 1353

شماره : ۱۳۵۳
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۸
روزنامه صمت شماره 1352

روزنامه صمت شماره 1352

شماره : ۱۳۵۲
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۷
روزنامه صمت شماره 1351

روزنامه صمت شماره 1351

شماره : ۱۳۵۱
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۶
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!