صفحه قبل

روزنامه صمت شماره ۱۳۴۴

صفحه بعد

روزنامه صمت شماره 1344

روزنامه صمت شماره 1344

‫اولین روزنامه سهامداری ایران (خبرنگاران و کارکنان)‬ ‫ایجاد طرح‌های مشترک صنعتی تهران‪-‬باکو‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 14‬مرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 3‬ذی‌الحجه ‪1440‬‬ ‫‪ 5‬اوت ‪2019‬‬ ‫سال سی‌ویکم دوره جدید شماره ‪ 1344‬پیاپی ‪2662‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫بسترهای آماده سرمایه‌گذاری‬ ‫در بخش انرژی‬ ‫یادداشت‌های امروز‬ ‫‪2‬‬ ‫خصوصی‌سازی صنعت خودرو‬ ‫آری یا نه؟‬ ‫‪4‬‬ ‫بازار مس‬ ‫راه خود را پیدا می‌کند‬ ‫ممنوعیت صادرات‬ ‫همیشه ناکارآمد است‬ ‫داستان‬ ‫‪ ۴‬میلیارد دالر بی‌مصرف‬ ‫گفت وگو‬ ‫سنگبری‌ها با ‪40‬درصد‬ ‫ظرفیت کار می‌کنند‬ ‫گزارش روز‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت ایران در دیدار با وزی��ر اقتصاد جمهوری آذربایجان با اش��اره به‬ ‫ظرفیت‌های تجاری و صنعتی دو طرف که در توافق‌های پیش��ین مورد توجه قرار گرفته بودند‪ ،‬بر‬ ‫ضرورت فعال‌سازی و تسریع در افزایش همکاری‌های اقتصادی دو کشور تاکید کرد‪ .‬به گزارش شاتا‬ ‫رضا رحمانی در دیدار با ش��اهین مصطفی‌یف اظهار کرد‪ :‬مبادالت تجاری دو طرف‪ ،‬در یک س��ال‬ ‫گذشته از رشد خوبی برخوردار بوده و باتوجه به اراده مقامات ارشد دو کشور‪ ،‬هیچ مانع و محدودیتی‬ ‫برای گس��ترش همکاری‌ها وجود ندارد‪ .‬وی با اش��اره به برنامه‌های همکاری در بخش‌های گوناگون‬ ‫صنعتی میان ایران و آذربایجان‪ ،‬خاطرنش��ان کرد‪ :‬توافق‌های انجام‌ش��ده در صنایع خودروسازی و‬ ‫تولید قطعات خودرو‪ ،‬تولید دارو‪ ،‬ایجاد منطقه مشترک صنعتی و‪ ...‬با اهتمام جدی دوطرف می‌تواند‬ ‫هرچه سریع‌تر عملیاتی شود‬ ‫‪2‬‬ ‫‪ 16‬صفحه قیمت‪ 2000 :‬تومان‬ ‫‪http://Telegram.me/smtnews‬‬ ‫‪www.smtnews.ir -‬‬ ‫مقصد بعدی نقدینگی سرگردان کجاست؟‬ ‫پس از تنش‌های به وجود آمده در اقتصاد و نوس��ان‌های ش��دید قیمتی یک س��ال گذشته‬ ‫بخش زیادی از نقدینگی‌ها از بانک‌ها خارج ش��د و به سمت خرید ارز‪ ،‬سکه‪ ،‬خودرو‪ ،‬مسکن و‬ ‫حتی کاالهای اساس��ی حرکت کرد و هر روز از این بابت بر نوسان‌های قیمتی در این بخش‌ها‬ ‫افزوده ش��د‪ .‬کارشناس��ان حجم باالی نقدینگی را باعث ایجاد این شرایط می‌دانند؛ نقدینگی‬ ‫که به دلیل انباش��ته ش��دن و مدیریت نشدن‪ ،‬با تلنگری از بانک‌ها خارج شد و به سمت فضای‬ ‫سفته‌‌بازی حرکت کرد و نوسان‌های شدید قیمتی را در بازارها به وجود آورد‪ .‬با وجود وضعیت‬ ‫ی از بازارهای موازی مانند ارز‪ ،‬س��که‪ ،‬طال و مس��کن هنوز هم هر روز بر‬ ‫جدید خروج نقدینگ ‌‬ ‫حجم پول‌های س��رگردان در جامعه افزوده می‌ش��ود که بر اس��اس آمارهای اعالمی‪ ،‬در حال‬ ‫نزدیک شدن به رقم ‪۱۹۰۰‬هزار میلیارد تومان است‪ .‬کارشناسان معتقدند اگر هم‌اکنون برای‬ ‫این موضوع فکری نشود و اقدام عاجلی برای مدیریت نقدینگی انجام نشود‪ ،‬می‌تواند همچون‬ ‫سیالبی‪ ،‬به‌تدریج تمامی بخش‌ها و بازارهای اقتصادی را تخریب کند و بار دیگر اقتصاد ایران‬ ‫‪11‬‬ ‫را به سمت نوسان‌های شدید قیمتی سوق دهد‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪5‬‬ ‫چرخ صنعت‬ ‫روی پرده سینما می‌چرخد‬ ‫نه ممنوعیت ‪ ،‬نه تعرفه؛ باید نقشه‌راه درستی داشت‬ ‫عکس‪:‬‬ ‫رابطه صنایع گوناگون فعال در کش��ور با س��ینما در طول‬ ‫حیات س��ینما و صنعت هی��چ‌گاه به یک نقطه مش��ترک و‬ ‫روشنی نرسیده اس��ت‪ .‬صنعت در ایران عمری طوالنی دارد‬ ‫و س��ینما که ابزار مهمی برای خلق یک اثر هنری با کارکرد‬ ‫رسانه‌ای و تبلیغی است می‌تواند نقش مهمی در رونق صنایع‬ ‫ایفا کند‪.‬‬ ‫‪15‬‬ ‫بررسی پیامدهای اعمال محدودیت در صادرات‬ ‫‪7‬‬
‫‪2‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 14‬مرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 3‬ذی‌الحجه ‪1440‬‬ ‫‪ 5‬اوت ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1344‬‬ ‫پیاپی ‪2662‬‬ ‫خبر‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫بسترهای آماده‬ ‫سرمایه‌گذاری‬ ‫در بخش انرژی‬ ‫رضا پدیدار‬ ‫رئیس کمیسیون انرژی و محیط‌زیست اتاق تهران‬ ‫ب��ا تحلیل��ی کوت��اه از وضعیت انرژی در کش��ور باید‬ ‫گف��ت ایران با داش��تن ‪ ۳۳.۷‬تریلی��ون مترمکعب گاز و‬ ‫س��هم ‪ ۱۷.۲‬درصد از ذخایر اثبات ش��ده جهان‪ ،‬دارای‬ ‫رتبه نخس��ت ذخایر این س��وخت در جهان است؛ با این‬ ‫وج��ود تنها یک درصدی از تجارت گاز جهان را به خود‬ ‫اختصاص داده اس��ت‪ .‬همین طور ایران با داشتن ‪۲۱.۶‬‬ ‫ه��زار میلیون ت��ن ذخایر نفت و س��هم ‪ ۹.۳‬درصدی از‬ ‫ذخایر این س��وخت در جهان‪ ،‬رتبه پنجم را داراس��ت‪.‬‬ ‫این منابع سرشار موقعیتی را فراهم آورده که از یک سو‬ ‫می‌توان با انجام س��رمایه‌گذاری‌های الزم از این ظرفیت‬ ‫بالقوه خدادادی نهایت بهره را برای توسعه زیرساخت‌ها و‬ ‫حفظ سایر منابع برد و از طرفی جریان مصرف را براساس‬ ‫استانداردهای جهانی کنترل و از حیف و میل این منابع‬ ‫ارزش��مند جلوگیری کرد‪ .‬اگر کارآی��ی انرژی را به‌طور‬ ‫ساده نسبت تقاضای نهایی به عرضه اولیه تعریف کنیم؛‬ ‫متوسط کارآیی انرژی کشور را می‌توان حدود ‪ ۴۰‬درصد‬ ‫در نظر گرفت‪ .‬در این صورت با مراقبت از س��رمایه‌های‬ ‫ملی و نیز حرکت به‌س��مت سرمایه‌گذاری‌های با ارزش‬ ‫افزوده می‌توان ضمن تقویت بنیادهای اقتصاد درون‌زای‬ ‫کشور از فرصت‌های پیش رو برای صادرات منابع انرژی‬ ‫استفاده کرد‪.‬‬ ‫مطالعات تازه کمیس��یون انرژی اتاق بازرگانی تهران‬ ‫حاکی از آن است که تحریم‌ها از دو منظر به بخش انرژی‬ ‫ما آسیب زده است؛ نخست از منظر ورود سرمایه‌گذاری‬ ‫مس��تقیم و فناوری‌های جدید در استخراج نفت و گاز و‬ ‫دوم در زمین��ه فروش این مواد حیاتی‪ .‬در تش��ریح این‬ ‫گفت��ار می‌توان گف��ت عراق با اس��تفاده از فناوری‌های‬ ‫جدید و نیز جلب سرمایه‌گذاری در میدان‌های مشترک‬ ‫عراق و ایران توانسته در سال‌های اخیر رتبه دوم جهانی‬ ‫تولی��د نف��ت را از ما بگیرد‪ ،‬در حالی که ما به‌دلیل تداوم‬ ‫تحریم‌ها و س��ایر عارضه‌های جهانی و نیز منطقه‌ای در‬ ‫ش��رف رس��یدن به رتبه پنجم در بین کش��ورهای عضو‬ ‫اوپ��ک هس��تیم‪ .‬واقعیت آن اس��ت که ای��ران در حوزه‬ ‫اس��تخراج ق��ادر به اس��تفاده از فناوری‌های پیش��رفته‬ ‫اس��تخراج افق��ی و همچنین افزایش ضری��ب بازیافت‬ ‫مخازن گاز در طول عمر برداش��ت از مخزن نیست‪ .‬این‬ ‫فناوری‌ها درحال‌حاضر در انحصار ‪ ۳‬کش��ور امریکا‪ ،‬نروژ‬ ‫و فرانس��ه هستند و قرار بود در قراردادهای جدید نفتی‬ ‫موسوم به ‪ IPC‬در جریان همکاری با شرکت‌های بزرگ‬ ‫دارای فناوری‌ه��ای جدید مانند توتال از این فناوری‌ها‬ ‫استفاده ش��ود‪ .‬متاس��فانه به‌دلیل تالطم‌های سیاسی‪،‬‬ ‫همکاری با این ش��رکت منتفی شد و برخی شرکت‌های‬ ‫بزرگ بین‌المللی از ادامه همکاری با ایران س��ر باز زدند‪.‬‬ ‫در این ش��رایط استفاده از ظرفیت‌های داخلی در بخش‬ ‫خصوصی و ادامه این طرح‌ها با مش��ارکت خارجی برای‬ ‫ورود فناوری جدید در اس��تخراج نفت و گاز در آب‌های‬ ‫پرعمق خزر و عمان نیاز به عزم ملی دارد‪.‬‬ ‫ازس��وی دیگر نیاز مبرم کش��ورهای جه��ان به‌ویژه‬ ‫کش��ورهای منطق��ه مانن��د هندوس��تان‪ ،‬پاکس��تان‪،‬‬ ‫افغانس��تان و بخش‌ه��ای بزرگ��ی از س��رزمین چی��ن‬ ‫و همچنی��ن کش��ورهای جنوب ش��رق آس��یا ب��ه گاز‬ ‫مای��ع طبیعی‪ ،‬موقعیت��ی را فراه��م آورده که می‌توان‬ ‫ب��ا هم��کاری قطر به‌عنوان همس��ایه جنوب��ی آب‌های‬ ‫س��رزمینی خلیج‌فارس‪ ،‬نسبت به انتقال فناوری الزم به‬ ‫کش��ور اقدام و زمینه افزایش بهره‌وری تقاضای انرژی را‬ ‫فراهم کرد‪ .‬با این همه توس��عه ح��وزه انرژی و صادرات‬ ‫آن در ش��رایط تحریمی بهترین گزینه اقتصادی به‌ویژه‬ ‫صادرات به کش��ورهای همسایه اس��ت چراکه تقاضای‬ ‫انرژی کش��ورهای همسایه روبه رشد است و این امکان‬ ‫می‌تواند برای کشورهایی مانند ترکیه‪ ،‬عراق‪ ،‬پاکستان‪،‬‬ ‫افغانس��تان و عمان به‌عنوان شریکان تجاری ایران برای‬ ‫خرید حامل‌های انرژی نیز فراهم ش��ود‪ .‬ازس��وی دیگر‬ ‫ای��ران نیز می‌تواند از فرصت کمک‌های بین‌المللی برای‬ ‫توسعه استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر استفاده کند و‬ ‫در تولید و اس��تفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر اقدام‌های‬ ‫جدی‌تری انجام دهد‪.‬‬ ‫دانش��گاه ش��هید باهنر کرمان مطالعاتی را در زمینه‬ ‫ض��رورت س��رمایه‌گذاری در بخ��ش انرژی‌ه��ای ن��و و‬ ‫تجدیدپذی��ر انج��ام داده که براس��اس نتای��ج آن ایران‬ ‫ب��ا داش��تن ح��دود ‪ ۱۴۰۰‬کیلومتر س��احل آبی دارای‬ ‫ظرفیت باالیی در تولید انرژی امواج و جذر و مد اس��ت‪.‬‬ ‫به‌طور کلی با س��رمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر‬ ‫به‌راحت��ی می‌توان این انرژی‌ه��ا را جایگزین نفت خام‬ ‫صادراتی کرد و به‌دلیل سطح باالی فناوری این انرژی‌ها‬ ‫از طریق سرمایه‌گذاری در این حوزه فرصت‌های اشتغال‬ ‫جدیدی برای فارغ‌التحصیالن دانشگاه‌های کشور فراهم‬ ‫آورد‪ .‬س��رمایه‌های سرگردان بخش خصوصی با حمایت‬ ‫و درایت حرفه‌ای دولت و سپس روان‌سازی آن در سبد‬ ‫مدیریت اقتصادی کش��ور می‌توان��د نقش‌پذیری افراد‬ ‫عالقه‌مند در حوزه انرژی را در داخل و خارج از کش��ور‬ ‫تثبیت کند‪ .‬پیش��نهاد می‌ش��ود دوستان و عالقه‌مندان‬ ‫ح��وزه انرژی آخرین گزارش‌ه��ای بین‌المللی در مجله‬ ‫تخصص��ی ‪Strategic Studies on Energy‬‬ ‫‪ Economics‬را مطالع��ه کرده و ایده‌های مناس��ب را‬ ‫در امر سرمایه‌گذاری مطلوب به‌دست آورند‪.‬‬ ‫علی الریجانی‪ ،‬رئیس مجلس ش��ورای اسالمی‬ ‫با بی��ان اینک��ه امریکایی‌ه��ا مذاکرات پیش��ین‬ ‫را بره��م زده‌اند‪ ،‬گفت‪ :‬آنها در حال��ی از مذاکره‬ ‫دوباره سخن می‌گویند که به‌تازگی مسئول اصلی‬ ‫مذاک��رات کش��ورمان یعنی محمدج��واد ظریف‬ ‫را تحری��م کرده‌اند که خود نش��انه دروغگویی و‬ ‫دغل‌کاری آنها است‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش خان��ه ملت‪ ،‬الریجانی در نشس��ت‬ ‫خبری مش��ترک با فضل هادی مسلم یار رئیس‬ ‫مجلس مش��رانو جرگه (سنا) افغانس��تان‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬ایران از هرگونه تحرکی در افغانس��تان که با‬ ‫محوریت دولت این کشور باشد حمایت می‌کند‪.‬‬ ‫عل��ی الریجانی با تاکی��د بر اینک��ه مذاکره با‬ ‫طالبان باید با محوریت دولت افغانس��تان باش��د‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬امریکایی‌ها مذاک��رات گوناگونی با طالبان‬ ‫داشته‌اند که این مس��یر درست نیست و اقدام‌ها‬ ‫باید با محوریت دولت افغانستان انجام شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در دیداری که با رئیس مجلس سنا‬ ‫داش��تیم‪ ،‬مذاکرات خوبی در زمینه همکاری‌های‬ ‫اقتصادی و گسترش همکاری‌ها در سایر حوزه‌ها‬ ‫انجام ش��د و ضمن اینکه تمهیدات جدیدی برای‬ ‫تس��هیل روابط تج��اری میان دو کش��ور در نظر‬ ‫گرفته شد‪ ،‬مقرر شد کارگروه‌های پنج‌گانه مسیر‬ ‫خود را سریع‌تر طی کنند‪.‬‬ ‫الریجانی در ادامه با بیان اینکه در گفت‌وگوهای‬ ‫انجام ش��ده مقرر شد مسائل امنیتی و موضوعات‬ ‫پیرامون آب نیز س��امان یابد‪ ،‬عن��وان کرد‪ :‬امروز‬ ‫بحث صل��ح پای��دار در منطقه مطرح اس��ت که‬ ‫جمهوری اسالمی در کنار دولت افغانستان است‬ ‫و از ش��ورایی که در این کش��ور برای ایجاد صلح‬ ‫تش��کیل ش��ده‪ ،‬حمایت می‌کند‪ .‬رئیس مجلس‬ ‫شورای اس�لامی در پایان با تاکید بر حفظ ثبات‬ ‫در کش��ورهای منطقه‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬همکاری‬ ‫ب��رای برقراری صلح و ثب��ات در منطقه میان دو‬ ‫کشور ادامه خواهد یافت‪.‬‬ ‫رئیس مجلس س��نای افغانس��تان نی��ز در این‬ ‫نشست خبری با تش��کر از دعوت رئیس مجلس‬ ‫شورای اسالمی از او برای حضور در ایران‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫افغانستان مش��کالت زیادی داشته‪ ،‬اما جمهوری‬ ‫اس�لامی همواره در زمان نیاز ب��ه ما کمک کرد‬ ‫که سپاس��گزاریم‪ .‬همچنین از رهبر معظم برای‬ ‫حمایت از تحصیل افغان‌ها در ایران‪ ،‬در مدرسه‌ها‬ ‫و سطوح گوناگون تش��کر می‌کنیم‪ .‬وی در ادامه‬ ‫صلح افغانستان را بسیار مهم و ضروری دانست و‬ ‫از حمایت‌های جمهوری اسالمی که برقراری صلح‬ ‫را با محوریت دولت و ملت افغانستان می‌خواهد‪،‬‬ ‫تشکر کرد و افزود‪ :‬حمایت‌های جمهوری اسالمی‬ ‫ایران از افغانستان در موارد گوناگونی به ما اثبات‬ ‫شده و به حسن نیت شما اطمینان خاطر داریم‪.‬‬ ‫نامه روحانی به ‪ ۴‬وزیر درباره تعیین‌تکلیف ارز دولتی‬ ‫وزی��ر ام��ور اقتص��ادی و دارای��ی با اش��اره ب��ه نامه‬ ‫رئیس‌جمهوری به ‪ ۴‬وزیر درباره تعیین‌تکلیف تخصیص‬ ‫ارز دولتی به ش��رکت‌ها گف��ت‪ :‬رئیس‌جمهوری در این‬ ‫نامه به سازمان‌‌های ذی‌ربط دستور داده که پاسخ دهند‬ ‫تخصیص ارز به شرکت‌ها برای واردات در چه مرحله‌ای‬ ‫ق��رار دارد‪ .‬به گ��زارش خانه ملت‪ ،‬فرهاد دژپس��ند در‬ ‫گفت‌وگوی��ی اظهار کرد‪ :‬فرآین��د تخصیص و تامین ارز‪،‬‬ ‫واردات کاال و ترخی��ص و توزی��ع آن ی��ک فرآیند آنی‬ ‫نیس��ت و مراحلی را طی می‌کند‪ .‬دژپسند با بیان اینکه‬ ‫درحال‌حاضر ‪ ۴‬میلیون تن کاالی اساس��ی در بندرهای‬ ‫کش��ور وجود دارد‪ ،‬افزود‪ :‬در چنین ش��رایطی نمی‌توان‬ ‫گفت ارز در کش��ور گم شده‪ ،‬بلکه باید در حوزه فرآیند‬ ‫تخصی��ص ارز و ترخیص کاال اطالع‌رس��انی دقیق انجام‬ ‫و شفاف‌س��ازی ش��ود‪ .‬این عضو کابینه دولت دوازدهم‬ ‫تصریح کرد‪ :‬درحال‌حاضر رئیس‌جمهوری در نامه‌ای به‬ ‫نهاد‌های ذی‌ربط دس��تور داده که پاسخ دهند تخصیص‬ ‫ارز به ش��رکت‌ها برای واردات کاال در چه مرحله‌ای قرار‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫افزایش چشمگیر همکاری‌های ایران و جمهوری آذربایجان در دستور کار‬ ‫رئی��س دفت��ر رئیس‌جمه��وری ب��ا اش��اره ب��ه‬ ‫افزایش چش��مگیر س��طح رواب��ط و همکاری‌های‬ ‫ای��ران و جمه��وری آذربایج��ان در زمینه‌ه��ای‬ ‫اقتصادی‪ ،‬سیاس��ی و فرهنگ��ی‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬روابط‬ ‫و همکاری‌های تهران‪-‬باکو گسترش یافته است‪.‬‬ ‫به گزارش ایلنا محمود واعظی در حاش��یه دیدار‬ ‫با ش��اهین مصطفی‌ی��ف‪ ،‬وزیر اقتص��اد جمهوری‬ ‫آذربایج��ان‪ ،‬در گفت‌وگویی ب��ه برگزاری اجالس‬ ‫س��ه‌جانبه هفته آینده س��ران سه کشور جمهوری‬ ‫اس�لامی ایران‪ ،‬جمهوری آذربایجان و فدراسیون‬ ‫روس��یه در س��وچی روس��یه اش��اره و‬ ‫تاکید ک��رد‪ :‬امیدواریم با برگزاری این‬ ‫نشس��ت همکاری‌های س��ه کشور در‬ ‫ابع��اد گوناگ��ون به‌ویژه حج��م روابط‬ ‫اقتص��ادی بیش از پیش توس��عه یابد‪.‬‬ ‫رئی��س دفتر رئیس‌جمه��وری تصریح‬ ‫ک��رد‪ :‬خوش��بختانه با اتص��ال راه‌آهن‬ ‫آستارا‪-‬آستارا و ایجاد پایانه در خاک ایران فعالیت‬ ‫در کریدور ش��مال‪-‬جنوب گس��ترش یافته است‪.‬‬ ‫امیدوارم ب��ا تکمیل این کریدور از طریق عملیاتی‬ ‫شدن خط‌آهن رشت‪-‬آس��تارا‪ ،‬اتصال‬ ‫برق س��ه کش��ور به یکدیگ��ر‪ ،‬ارتقای‬ ‫همکاری‌ه��ای گمرکی و افزایش حجم‬ ‫روابط تجاری‪ ،‬ورزشی و گردشگری که‬ ‫از اهداف مهم نشس��ت س��وچی است‪،‬‬ ‫ش��اهد گسترش بیش��تر همکاری سه‬ ‫کشور همسایه باشیم‪.‬‬ ‫واعظی با اشاره به روابط همه‌جانبه تهران‪-‬باکو و‬ ‫همچنین افزایش بیش از ‪2‬برابری مبادالت تجاری‬ ‫دو کش��ور نسبت به سال گذش��ته‪ ،‬افزود‪ :‬تهران و‬ ‫باک��و در زمینه‌ه��ای داروس��ازی‪ ،‬خودروس��ازی‪،‬‬ ‫سرمایه‌گذاری‌های مش��ترک‪ ،‬مسائل منطقه‌ای و‬ ‫مس��ائل مرزی همکاری‌های بس��یار خوبی دارند‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬برگزاری ‪ ۱۲‬دیدار دوجانبه بین رئیسان‌‬ ‫جمهوری اس�لامی ایران و جمهوری آذربایجان در‬ ‫‪ ۵‬س��ال گذشته نش��انگر پایه‌ریزی روابط مناسب‬ ‫بین دو کش��ور است‪ .‬واعظی همچنین از جمهوری‬ ‫آذربایج��ان به‌دلی��ل نجات خدمه کش��تی ایرانی‬ ‫ش��باهنگ در دریای خزر و کمک‌های انجام ش��ده‬ ‫قدردانی کرد‪.‬‬ ‫ایجاد طرح‌های مشترک صنعتی تهران‪-‬باکو‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت ای��ران در دیدار‬ ‫با وزی��ر اقتصاد جمهوری آذربایجان با اش��اره به‬ ‫ظرفیت‌ه��ای تجاری و صنعت��ی دو طرف که در‬ ‫توافق‌های پیش��ین مورد توجه قرار گرفته بودند‪،‬‬ ‫ب��ر ض��رورت فعال‌س��ازی و تس��ریع در افزایش‬ ‫همکاری‌ه��ای اقتصادی دو کش��ور تاکید کرد‪ .‬به‬ ‫گزارش ش��اتا رض��ا رحمانی در دیدار با ش��اهین‬ ‫مصطفی‌یف اظهار کرد‪ :‬مبادالت تجاری دو طرف‪،‬‬ ‫در یک سال گذشته از رشد خوبی برخوردار بوده و‬ ‫باتوجه به اراده مقامات ارشد دو کشور‪ ،‬هیچ مانع و‬ ‫محدودیتی برای گسترش همکاری‌ها وجود ندارد‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به برنامه‌های همکاری در بخش‌های‬ ‫گوناگ��ون صنعت��ی می��ان ای��ران و آذربایجان‪،‬‬ ‫خاطرنش��ان کرد‪ :‬توافق‌های انجام‌شده در صنایع‬ ‫خودروس��ازی و تولید قطعات خودرو‪ ،‬تولید دارو‪،‬‬ ‫ایجاد منطقه مشترک صنعتی و‪ ...‬با اهتمام جدی‬ ‫دوطرف می‌تواند هرچه س��ریع‌تر عملیاتی شود‪.‬‬ ‫رحمانی تصریح کرد‪ :‬شناسایی و تامین گروه‌های‬ ‫کاالیی هدف صادراتی دو طرف و ورود‬ ‫بخ��ش خصوصی‪ ،‬ب��ه افزایش بیش از‬ ‫پیش حجم مب��ادالت تجاری ایران و‬ ‫آذربایجان کم��ک می‌کند‪ .‬وی گفت‪:‬‬ ‫ای��ران از موقعیت جغرافیایی و تجاری‬ ‫مناس��بی ب��رای برق��راری مب��ادالت‬ ‫تج��اری کری��دور ش��مال‪-‬جنوب و‬ ‫اتصال کشورهای حاشیه دریای خزر به کشورهای‬ ‫حاشیه خلیج‌فارس و شمال افریقا برخوردار است‬ ‫که می‌توانیم در س��ایه همکاری‌های چندجانبه‪،‬‬ ‫ظرفیت‌ه��ای موجود را برای بهره‌مندی تجاری و‬ ‫صنعتی دو طرف فعال کنیم‪ .‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت ایران افزود‪ :‬ایران آمادگی دارد تا با ایجاد‬ ‫طرح‌های مش��ترک صنعتی سطح همکاری‌های‬ ‫خ��ود را ب��ا جمه��وری آذربایجان توس��عه دهد‪.‬‬ ‫وی از ط��رح خودروس��ازی مش��ترک می��ان دو‬ ‫کش��ور به‌عنوان نم��اد همکاری‌ه��ای اقتصادی‬ ‫دو ط��رف یاد کرد‪ .‬رحمان��ی همچنین به مصوبه‬ ‫الحاق ای��ران به اتحادیه کش��ورهای‬ ‫اورآس��یا اش��اره و تصریح کرد‪ :‬باتوجه‬ ‫به حضور نداش��تن کش��ور جمهوری‬ ‫آذربایج��ان در این اتحادیه‪ ،‬می‌توانیم‬ ‫در نقش ش��ریک اقتصادی مطمئن به‬ ‫افزایش حجم همکاری‌های اقتصادی‬ ‫چندجانبه کم��ک کنیم‪ .‬وزیر اقتصاد‬ ‫جمه��وری آذربایج��ان نیز در این دیدار با اش��اره‬ ‫ب��ه افزای��ش ‪ ۲.۲‬برابری حجم مب��ادالت تجاری‬ ‫ایران و جمهوری آذربایجان‪ ،‬گفت‪ :‬ارتقای س��طح‬ ‫همکاری‌ه��ای اقتص��ادی‪ ،‬تج��اری و صنعتی دو‬ ‫ط��رف مورد اس��تقبال ما نیز ق��رار دارد و در این‬ ‫زمینه تمام تالش خود را به‌کار می‌بندیم‪ .‬شاهین‬ ‫مصطفی‌یف اظهار ک��رد‪ :‬حجم همکاری صنعتی‬ ‫دو ط��رف بیش از ‪ ۳۴‬درصد افزایش داش��ته و در‬ ‫همین راس��تا س��رمایه‌گذاران دو ط��رف را برای‬ ‫مش��ارکت در توس��عه صنعتی دو کش��ور تشویق‬ ‫می‌کنی��م‪ .‬وی افزود‪ :‬س��فر وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت ایران به جمه��وری آذربایجان‪ ،‬مبنای‬ ‫توسعه همکاری‌های تجاری و اقتصادی دو کشور‬ ‫ش��ده و خوش��بختانه گام‌ه��ای خوب��ی هم برای‬ ‫توس��عه همکاری‌ها در این مدت برداش��ته شده‬ ‫است‪ .‬مصطفی‌یف گفت‪ :‬برنامه‌ریزی الزم را برای‬ ‫صادرات تولیدات مشترک انجام داده‌ایم و به‌دنبال‬ ‫تامین زیرساخت‌های الزم برای صادرات تولیدات‬ ‫ایرانی به کشورهای ثالث هستیم‪ .‬وی تاکید کرد‪:‬‬ ‫ارتقای زیرس��اخت‌های حمل‌ونقل و کاهش زمان‬ ‫انتقال محصوالت صادراتی ایران مورد توجه ویژه‬ ‫ماس��ت و با توافق‌های انجام‌ش��ده‪ ،‬یکسان‌سازی‬ ‫تعرفه‌های گمرکی هم در دس��تور کار است‪ .‬وزیر‬ ‫صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت در پای��ان این دیدار بر‬ ‫ل��زوم افزایش تب��ادل هیات‌های تجاری دو طرف‬ ‫تاکید ک��رد و از وزیر اقتصاد جمهوری آذربایجان‬ ‫برای بازدید از نمایش��گاه بین‌المللی ایران‌پالست‬ ‫در ش��هریور امس��ال دعوت به عمل آورد که مورد‬ ‫استقبال طرف آذربایجانی قرار گرفت‪.‬‬ ‫اقدام امریکا خالف همه روندهای دیپلماتیک‬ ‫سخنگوی دولت گفت‪ :‬تهاجم بی‌سابقه و تحریم‬ ‫ناش��یانه ظریف در حقیقت تهاجم به یک ش��خص‬ ‫نیست‪ ،‬تهاجم به بنیادهای ملت‪-‬دولت ایران است‬ ‫به گزارش پایگاه اطالع‌رسانی دولت‪ ،‬علی ربیعی‬ ‫در نشست خبری گفت‪ :‬امریکا می‌خواهد القا کند‬ ‫که در ایران یک ملت و یک دولت و یک نمایندگی‬ ‫واحد ملی وجود ندارد‪ ،‬اما این تهاجم چنان ناشیانه‬ ‫و نس��نجیده اس��ت که جامعه مدنی ما پیشتازانه‬ ‫پشت سر ظریف و در حقیقت پشت سر دولت‪-‬ملت‬ ‫حقوقی و قانونی ایران ایستاد و متحد شد‪.‬‬ ‫س��خنگوی دولت با بیان اینکه این‬ ‫اق��دام امری��کا خالف هم��ه روندهای‬ ‫دیپلماتی��ک و اتفاق بی‌س��ابقه‌ای در‬ ‫تاریخ دیپلماس��ی جهان است‪ ،‬تصریح‬ ‫کرد‪ :‬اینک��ه دولتی دائم ادعای مذاکره‬ ‫و بع��د وزیر خارجه همان کش��ور را که‬ ‫دعوت به مذاک��ره می‌کند تحریم کند‬ ‫اگر مضحک نیس��ت پس چیست؟ در دیدار با یک‬ ‫س��ناتور از او دعوت می‌کنند که به مالقات بیاید و‬ ‫سپس او را تحریم می‌کنند‪.‬‬ ‫ربیعی گفت‪ :‬ظریف‌هراس��ی امریکا‬ ‫از یک س��و هراس از منطق و س��خنان‌‬ ‫محکمه‌پس��ند ایش��ان را ب��ه نمایش‬ ‫گذاش��ته و از س��وی دیگ��ر ریش��ه در‬ ‫ت�لاش آنها ب��رای الق��ای دودولتی در‬ ‫ای��ران دارد‪ .‬اما امریکا باید بداند از نظر‬ ‫دول��ت جمهوری اس�لامی ایران دکتر‬ ‫ظریف مسئول سیاست خارجی است؛ هم مسئول‬ ‫دیپلماسی عمومی ماست و هم مسئول دیپلماسی‬ ‫امنیتی و هر امر دیپلماتیک باید از مس��یر ایش��ان‬ ‫عکس روز‬ ‫بگذرد‪ .‬وی یادآور ش��د‪ :‬اینکه امریکایی‌ها ظریف را‬ ‫تحریم کردند خودشان را از گفت‌وگو و دیپلماسی‬ ‫مح��روم کرده‌اند‪ .‬ربیعی گفت‪ :‬ای��ن اقدام امریکا‪،‬‬ ‫وحدت داخلی ما را تش��دید کرده و واکنش منفی‬ ‫جامعه جهانی را به‌دنبال داشته است‪ .‬سازمان ملل‬ ‫متح��د نکوهش ک��رده و اتحادیه اروپا و بس��یاری‬ ‫از کش��ورها اع�لام کرده‌اند که ای��ن تحریم‌ها را به‬ ‫رسمیت نمی‌شناسند‪ .‬داخل هیات حاکمه و میان‬ ‫احزاب امریکا هم بر س��ر این تحریم مناقشه ایجاد‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫ویژه تر از خبر‬ ‫دالیل چرخش امارات به سمت ایران‬ ‫پیر نارکی؛ آیین زرتشتیان ایران ‬ ‫عکس‪ :‬؟؟؟؟؟‬ ‫عکس‪:‬مهر‬ ‫خبرگزاری آناتولی ترکیه پنجش��نبه گذشته از برگزاری یک نشست محرمانه سطح باال‬ ‫میان مقامات اماراتی پس از س��رنگونی هواپیمای بدون سرنشین امریکا ازسوی ایران خبر‬ ‫داد‪ .‬گفته می‌شود در این نشست مقامات ابوظبی خواستار یک تجدیدنظر کلی در سیاست‬ ‫خارجی کشورشان به‌ویژه در قبال ایران شده‌اند‪ .‬به گزارش ایرنا‪ ،‬در همین زمینه مقامات‬ ‫مطلع اماراتی اعالم کرده‌اند محمد بن‌راش��د آل‌مکتوم‪ ،‬نخس��ت‌وزیر امارات خواستار قطع‬ ‫هزینه‌های هنگفت این کشور در مناطقی مانند لیبی و سودان شد و درباره ایران نیز تصریح‬ ‫کرد که کشور نیاز به یک تجدیدنظر در روابط با تهران دارد زیرا اگر یک موشک ایرانی به‬ ‫سمت امارات شلیک شود‪ ،‬تمامی سرمایه‌گذاران خارجی کشور را ترک خواهند کرد‪ .‬گفتنی‬ ‫اس��ت پس از بیان این صحبت‌ها ازس��وی نخست‌وزیر‪ ،‬محمد بن زاید‪ ،‬ولیعهد ابوظبی این‬ ‫سخنان را تایید و خواستار تجدیدنظر کلی در سیاست خارجی این کشور به‌ویژه در منطقه‬ ‫خاورمیانه ش��ده اس��ت‪ .‬اعالم این خبر با سفر محمد االحبایی فرمانده گارد ساحلی امارات‬ ‫به ایران و مالقاتش با س��ردار قاس��م رضایی‪ ،‬فرمانده مرزبانی ناجا همزمان ش��د‪ ،‬به همین‬ ‫دلیل رسانه‌های سعودی با پیوند خوردن این خبر به بحث عادی‌سازی روابط بانکی میان‬ ‫ای��ران و امارات از نوعی خیانت خاموش س��خن ب��ه میان آورده‌اند‪.‬؛ امری که اکنون باتوجه‬ ‫به عقب‌نشینی نیروهای اماراتی از یمن و تحلیل‌هایی که از اختالف میان ریاض و ابوظبی‬ ‫بر س��ر جنگ در این کش��ور وجود دارد سبب شده برخی کارشناسان معتقد به یک شکاف‬ ‫قابل‌توجه در ائتالف عربی به رهبری عربستان در خاورمیانه باشند‪.‬‬ ‫روی خط سیاست‬ ‫هرگونه مذاکره صلح باید با محوریت دولت افغانستان باشد‬ ‫ایسنا‪ -‬وزیر حج عربستان از برقراری دوباره عمره‬ ‫برای زائران ایرانی اس��تقبال ک��رد و قول داد‪ ،‬موضوع‬ ‫راه‌اندازی نمایندگی ایران در سفارت سوئیس (حافظ‬ ‫منافع ایران در عربستان) را به‌شخصه پیگیری کند‪.‬‬ ‫ایرنا‪ -‬اس جیش��انکار‪ ،‬وزیر امور خارجه هند اعالم‬ ‫ک��رد دولت دهلی در حال رایزنی با ایران برای آزادی‬ ‫و بازگش��ت زودتر ‪ ۱۸‬خدمه نفتکش انگلیسی استینا‬ ‫ایمپرو است‪ .‬نیروی سپاه پاسداران جمهوری اسالمی‬ ‫ایران در اواخر تیر نفتکش انگلیس��ی اس��تنا ایمپرو را‬ ‫به‌دلی��ل رعایت نک��ردن قوانین بین‌الملل��ی دریایی‬ ‫و همچنی��ن برخ��ورد با یک قای��ق ماهیگیری ایرانی‬ ‫توقیف کرد‪.‬‬ ‫ایلنا ‪ -‬س��فیر پیشین انگلیس در ایران‪ ،‬قرار دادن‬ ‫رئی��س نهاد دیپلماس��ی جمهوری اس�لامی ایران در‬ ‫فهرس��ت تحریم‌ه��ای امری��کا را مغای��ر روال عادی‬ ‫دیپلماتیک و خالف ادعای واش��نگتن برای مذاکره با‬ ‫تهران دانس��ت‪ .‬ریچارد دالتون افزود‪ :‬این یک تصمیم‬ ‫احمقانه و اشتباه است که باب مذاکره زمانی بسته شود‬ ‫که [واش��نگتن ادعا می‌کند] سیاس��ت آنها گفت‌وگو‬ ‫با کش��ور مقابل اس��ت‪ .‬مذاک��رات از طری��ق وزیران‬ ‫خارجه انجام می‌ش��ود و انکار وزیر خارجه ایران مغایر‬ ‫سیاست‌های امریکا است‪.‬‬ ‫مهر‪ -‬در راس��تای توس��عه همکاری‌های میدانی و‬ ‫تقویت حسن همجواری پانزدهمین نشست مشترک‬ ‫گارد س��احلی جمهوری اسالمی ایران و دولت قطر در‬ ‫تهران برگزار شد‪ .‬در این نشست دوطرف عالوه بر مرور‬ ‫دستاوردهای گذشته‪ ،‬راهکارهای جدیدی را در زمینه‬ ‫همکاری‌های دریایی و مرزی مورد بررسی قرار دادند‪.‬‬ ‫ایلنا‪ -‬مایک پمپئو‪ ،‬وزیر امور خارجه امریکا گفت‬ ‫«بسیار مطمئن» است که ایاالت متحده باوجود پاسخ‬ ‫نه‌چندان گرم ازس��وی کش��ورهای اروپایی و آسیایی‬ ‫ق��ادر خواهد بود که ائت�لاف دریایی را در خلیج‌فارس‬ ‫ایجاد کند‪ .‬در همین راس��تا قرار اس��ت مایک پمپئو با‬ ‫مایک پاین‪ ،‬وزیر امور خارجه اس��ترالیا دیدار کند که‬ ‫موضوع چین‪ ،‬کره شمالی و ایران محوریت این دیدار‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫مه�ر‪ -‬بنیامی��ن نتانیاه��و‪ ،‬نخس��ت‌وزیر رژی��م‬ ‫صهیونیس��تی در یک تماس تلفنی با بوریس جانسون‬ ‫نخست‌وزیر انگلیس درباره ایران گفت‌وگو کرد‪ .‬وی در‬ ‫این تماس بر اهمیت اخذ یک رویکرد و سیاست قاطع‬ ‫ازسوی انگلیس درباره ایران تاکید کرد‪.‬‬ ‫ایلن�ا‪ -‬به گزارش پایگاه اینترنت��ی کنگره امریکا‬ ‫مارک اس��پر‪ ،‬وزیر دفاع امریکا مدعی ش��د طرح این‬ ‫کش��ور برای تشکیل ائتالف به‌منظور حراست از تنگه‬ ‫هرم��ز و خلیج‌ف��ارس به‌زودی الزام چندین کش��ور و‬ ‫دولت هم‌پیمان را به‌دست خواهد آورد‪.‬‬ ‫مهر‪ -‬امیر س��رتیپ احمدرضا پوردس��تان‪ ،‬رئیس‬ ‫مرکز مطالعات و تحقیقات راهبردی ارتش با اشاره به‬ ‫حوادث اخیر در تنگه هرمز و دریای عمان و همچنین‬ ‫انهدام پهپاد جاسوسی امریکا و توقیف نفتکش متخلف‬ ‫انگلیسی ازسوی نیروی دریایی سپاه‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬شاید‬ ‫در نگاه نخس��ت وقایعی که در منطقه خلیج‌فارس در‬ ‫حال روی دادن اس��ت‪ ،‬نشان از احتمال یک درگیری‬ ‫نظامی داش��ته باشد اما وقتی عمق وقایع را می‌بینیم‪،‬‬ ‫این احتمال بسیار کمرنگ می‌شود‪.‬‬ ‫ایس�نا‪ -‬دریابان عل��ی ش��مخانی‪ ،‬نماینده رهبر‬ ‫معظ��م انق�لاب و دبیر ش��ورای‌عالی امنی��ت ملی در‬ ‫یادداش��تی درباره شکست «راهبرد فشار حداکثری»‬ ‫امری��کا علیه ایران نوش��ت‪ :‬تحریم وزی��ر محترم امور‬ ‫خارجه ایران پس از مخالفت با پیش��نهاد ترامپ برای‬ ‫گفت‌وگ��وی حضوری با ایش��ان‪ ،‬نش��ان داد که قطار‬ ‫«فشار حداکثری» در «ایستگاه ناکامی» متوقف شده‬ ‫و سرنشینان آن چاره‌ای جز تغییر ریل به سمت اجرای‬ ‫تعهدات و احترام به حقوق قانونی جمهوری اس�لامی‬ ‫ایران ندارند‪.‬‬ ‫ایرنا‪ -‬معاون وزیر اقتصاد سوریه با اشاره به تدوین‬ ‫قانون جدید سرمایه‌گذاری در این کشور‪ ،‬گفت‪ :‬اولویت‬ ‫ما جذب سرمایه از ایران است تا در مرحله بازسازی از‬ ‫آن اس��تفاده کنیم‪ .‬رانیا احمد با اش��اره به برنامه دولت‬ ‫س��وریه برای بعد از جنگ‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬همه نهادها در‬ ‫ای��ن برنامه نقش دارند و برهه زمانی مش��خصی برای‬ ‫انجام پروژه‌ها مشخص شده است‪.‬‬ ‫ایرن�ا‪ -‬س��خنگوی وزارت امور خارج��ه بحث‌ها و‬ ‫گمانه‌زنی‌ه��ا درباره تعیین رژی��م حقوقی دریای خزر‬ ‫را «نادرس��ت» توصیف ک��رد و گفت‪ :‬تحول تازه‌ای در‬ ‫زمینه رژیم حقوقی دریای خزر ایجاد نش��ده و بحث‌ها‬ ‫از سطح همکاری کشورها و مذاکرات فراتر نرفته است‪.‬‬ ‫سید عباس موسوی درباره ابراز نگرانی برخی از تعیین‬ ‫ح��دود رژیم حقوقی دریای خزر گف��ت‪ :‬حضور دکتر‬ ‫ظریف در صحن مجلس ش��ورای اسالمی و توضیحات‬ ‫ایش��ان برای پاسخ به سوال س��ال گذشته نمایندگان‬ ‫محترم مجلس بوده اس��ت‪ .‬هیچ بحث حقوقی در این‬ ‫زمینه نهایی نشده است‪.‬‬ ‫ایلنا‪ -‬نش��نال اینترس��ت در گزارش��ی به بررسی‬ ‫عوامل تنش‌های کنونی میان ایران و امریکا پرداخت و‬ ‫نوش��ت‪ :‬فشار حداکثری امریکا به ایران‪ ،‬باعث تضعیف‬ ‫برجام و باال رفتن احتمال جنگ در خاورمیانه می‌شود؛‬ ‫جنگی که به نفع امریکا و متحدانش نیست‪ .‬به گزارش‬ ‫این نشریه‪ ،‬در واقع نگاه مقامات امریکایی به ایران باید‬ ‫تغیی��ر کند و آنها بای��د در موضوع ایران واقع‌بینانه‌تر و‬ ‫با تفکر بیش��تری اقدام کنند‪ .‬امریکا نمی‌تواند با تهدید‬ ‫و فش��ار بر ای��ران غلبه کند‪ .‬کاخ س��فید باید از طریق‬ ‫دیپلماسی به فکر منافع خود باشد‪.‬‬
‫دوشنبه‬ ‫تولید پایدار‬ ‫بر بستر داخلی‌سازی‬ ‫ماشین‌آالت‬ ‫‪ 14‬مرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 3‬ذی‌الحجه ‪1440‬‬ ‫‪ 5‬اوت ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1344‬‬ ‫پیاپی ‪2662‬‬ ‫سود یا زیان‬ ‫فروش قسطی مصالح‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫اصالح اقتصادی با همدلی تمام جریان‌ها شدنی است‬ ‫‹ ‹صندوق‌های بازنشستگی؛ ابرچالش اول‬ ‫وی صندوق‌ه��ای بازنشس��تگی را از جمل��ه ای��ن‬ ‫ابرچالش‌ها دانس��ت و افزود‪ :‬در ش��رایطی که میزان‬ ‫اس��تخدام در دولت کم و تعداد بازنشس��ته‌ها بیشتر‬ ‫شده‪ ،‬ناترازی بزرگی در نظام بازنشستگی کشور حاصل‬ ‫ش��ده است یعنی پرداخت این مابه‌التفاوت‪ ،‬سنوات و‬ ‫این استاد دانشگاه با اشاره به رشد تورم در ماه‌های‬ ‫اخی��ر گف��ت‪ :‬این ن��رخ در آغ��از س��ال ‪ ۹۷‬کمتر از‬ ‫‪۱۰‬درصد بود و این س��رعت افزایش نرخ تورم‪ ،‬ناشی‬ ‫از نات��رازی مالی‪-‬اقتصادی اس��ت‪ .‬وی معتقد اس��ت‬ ‫اصالح��ات اقتصادی بدون جراحی‌ه��ای بزرگ‪ ،‬قابل‬ ‫اجرا نب��وده و هزینه‌های اجتماعی نی��ز در‌بر‌خواهند‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫گروه صنعت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹ ایج�اد وف�اق اقتص�ادی با س�ند اقتصاد‬ ‫مقاومتی‬ ‫ل روبه‌رو است؛ گروه اول مربوط‬ ‫امروز اقتصاد ایران با دو دسته مشک ‌‬ ‫به فشار ناش��ی از تحریم‌های ناجوانمردانه و دسته دوم‪ ،‬مجموعه‌ای از‬ ‫بیماری‌های مزمنی اس��ت که اقتصاد ایران در طول سال‌های متمادی با‬ ‫آن روبه‌رو بوده است‬ ‫پاداش بازنشس��تگی و‪ ...‬به بودجه منتقل شد چراکه‬ ‫صندوق بازنشس��تگی قابلیت پرداخت این هزینه‌ها را‬ ‫نداشت‪.‬‬ ‫به گفته نیلی‪ ‌،‬سال گذشته بیش از ‪ ۸۰‬هزار میلیارد‬ ‫توم��ان از بودج��ه ص��رف پرداخت ب��ه صندوق‌های‬ ‫بازنشس��تگی شد‪ ،‬در شرایطی که این صندوق‌ها باید‬ ‫مستقل باشند‪.‬‬ ‫‹ ‹بدهی دولت به نظام بانکی‬ ‫دس��تیار پیش��ین اقتصادی رئیس‌جمهوری‪ ،‬بدهی‬ ‫دولت ب��ه نظام بانکی را یکی دیگ��ر از ابرچالش‌های‬ ‫اقتصاد ایران خواند و گف��ت‪ :‬مطالبات نظام بانکی از‬ ‫دولت در طول سال‌های مختلف انباشته شده و چون‬ ‫دولت ام��کان پرداخت این مطالبات را نداش��ته‪ ،‬این‬ ‫مطالبات برای بانک‌ها‪ ،‬س��رمایه و برای دولت بدهی‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬وی اضافه کرد‪ :‬به دلیل رابطه ناس��الم‬ ‫ایجاد شده‪ ،‬بانک‌ها در تامین مالی فعالیت بنگاه‌های‬ ‫اقتصادی با مشکل روبه‌رو شده‌اند‪.‬‬ ‫‹ ‹هزینه اجتماعی اصالح ابرچالش‌ها‬ ‫نیلی با اش��اره ب��ه ابرچالش محیط‌زیس��ت اظهار‬ ‫ک��رد‪ :‬به دلیل نظ��ام قیمت‌گذاری ان��رژی و اقتصاد‬ ‫محیط‌زیس��ت‪ ،‬زمینه مصرف‌گرایی بیش از حد مردم‬ ‫را در زمینه انرژی به‌وجود آورده است‪.‬‬ ‫دول��ت هم��واره ت�لاش ک��رده ک��ه مناب��ع را با‬ ‫ن��رخ پایی��ن در اختی��ار م��ردم ق��رار ده��د؛ گ��ره‬ ‫خ��وردن ای��ن موض��وع به کس��ری بودج��ه‪ ،‬موجب‬ ‫ب��روز ت��ورم در اقتص��اد کش��ور ش��ده و تالش‌های‬ ‫کوتاه‌م��دت ب��رای مقابله ب��ا این تورم موف��ق نبوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫دس��تیار پیش��ین اقتص��ادی رئیس‌جمه��وری‬ ‫تاکی��د کرد‪ :‬ش��رایط اص�لاح اقتص��ادی را باید همه‬ ‫جریان‌های سیاس��ی بپذیرند و ف��ارغ از اصالح‌طلب‬ ‫و اصولگرا با همدلی به س��مت ای��ن اصالحات بروند‬ ‫زیرا کش��ور در ش��رایط خاصی قرار دارد و نمی‌توان‬ ‫منک��ر ای��ن مش��کالت ش��د‪ .‬جریان‌های سیاس��ی‬ ‫کش��ور هوی��ت اقتص��ادی ندارن��د در حال��ی‌که در‬ ‫کش��ورهای پیش��رفته دنیا‪ ،‬اصل تفاوت گفتمان‌های‬ ‫سیاس��ی‪ ،‬نگاه‌ه��ای متفاوت ب��ه مس��ائل اقتصادی‬ ‫است‪.‬‬ ‫نیل��ی در پاس��خ ب��ه پرسش��ی درب��اره تاثی��ر‬ ‫بنگاه��داری نهادهای نظامی بر اقتص��اد ایران افزود‪:‬‬ ‫ح��دود ‪۴۰‬درصد س��هام بنگاه‌های اقتصادی‪ ،‬س��هام‬ ‫عدال��ت اس��ت که کام�لا در اختی��ار دولت اس��ت‪.‬‬ ‫‪۲۰‬درص��د هم ب��ه خودی خود در دس��ت دولت قرار‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫به عبارتی‪ ‌،‬دولت عنصر مس��لط بنگاهداری است و‬ ‫صحبت از بنگاهداری نهادهای نظامی‪ ،‬خیلی مستند‬ ‫نیس��ت‪ .‬دس��تیار پیش��ین اقتصادی رئیس‌جمهوری‬ ‫همچنین با بیان اینکه اصل فس��اد اقتصادی ناش��ی‬ ‫از چند‌قیمت��ی بودن‪ ،‬مجوزهای متف��اوت در اختیار‬ ‫افراد مسئول و «عدم ش��فافیت» است‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫تا زمانی که اینها حل نش��وند‪ ،‬همواره فساد اقتصادی‬ ‫ایجاد می‌شود‪.‬‬ ‫نیل��ی در پایان با اش��اره به س��ند اقتصاد مقاومتی‬ ‫که به عبارتی تاکید بر اقتصاد برونگرای درون‌زاست‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬س��ند اقتصاد مقاومتی نخس��تین س��ند‬ ‫باالدس��تی در سطح سیاسی اس��ت که به برونگرایی‬ ‫تاکید دارد‪ .‬این سند می‌تواند وفاق اقتصادی در میان‬ ‫جریان‌های سیاس��ی ایجاد کند اما متاس��فانه به آن‬ ‫به‌صورت یکپارچه نگاه نمی‌شود‪.‬‬ ‫مسعود نیلی‬ ‫اصالحات‬ ‫اقتصادی بدون‬ ‫جراحی‌های‬ ‫بزرگ‪ ،‬قابل‬ ‫اجرا نبوده و‬ ‫هزینه‌های‬ ‫اجتماعی نیز‬ ‫در‌بر‌خواهند‬ ‫داشت‬ ‫رئیس سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت هرمزگان خبر داد‬ ‫رئیس س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت هرمزگان گفت‪ :‬در‬ ‫‪ ۴‬ما ‌ه نخس��ت امسال‪ ،‬سرمایه‌گذاری در بخش صنعتی استان‬ ‫رشد ‪۷‬درصدی را نشان می‌دهد‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫از بندرعباس‪ ،‬خلیل قاسمی با بیان اینکه‬ ‫رشد ‪۷‬درصدی سرمایه‌گذاری در بخش صنعتی هرمزگان‬ ‫امس��ال تمایل به س��رمایه‌گذاری در حوزه‌ه��ای تخصصی در‬ ‫استان رشد قابل‌قبولی را تجربه می‌کند‪ ،‬اعالم کرد‪ :‬از ‪۴۱‬هزار‬ ‫و ‪۲۴۶‬میلیارد ریال س��رمایه‌گذاری جواز تاسیس در آغاز سال‬ ‫‪ ،۹۷‬به ‪۴۴‬هزار و ‪۲۴۶‬میلیارد ریال در پایان تیر ‪ ۹۸‬رسید که‬ ‫‪۷‬درصد رشد را نش��ان می‌دهد‪ .‬رئیس سازمان صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت هرمزگان تصریح کرد‪ :‬میزان پیش‌بینی اش��تغال در‬ ‫اس��تان به ‪۵‬هزار و ‪ ۷۶۸‬نفر در آغاز سال ‪ ۹۸‬رسیده که حدود‬ ‫‪۴۱‬درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال ‪ ۹۷‬داشته است‪.‬‬ ‫قاسمی با اش��اره به وضعیت واحدهای موجود در هرمزگان‪،‬‬ ‫اف��زود‪ :‬در ش��رایط کنونی نزدی��ک به ‪ ۹۰۰‬واح��د صنعتی با‬ ‫س��رمایه‌گذاری ‪۲۶۳‬هزار و ‪۹۴۲‬میلیارد ریال و اش��تغال بیش‬ ‫از ‪۲۷‬هزار نفر در استان هرمزگان وجود دارد‪.‬‬ ‫داخلی‌سازی چادر مشکی در اولویت قرار گرفت‬ ‫ایران‪ ،‬یکی از بزرگ‌ترین کش��ورهای مصرف‌کننده چادر‬ ‫مش��کی در دنیاس��ت‪ .‬این در حالی اس��ت ک��ه بزرگ‌ترین‬ ‫واردکنن��ده آن نیز به ش��مار می‌آید‪ .‬کارشناس��ان معتقدند‬ ‫دولت باید این نوع خاص از منس��وجات را در زمره صنایع با‬ ‫اولویت باال و دارای مشوق‌های حاکمیتی لحاظ کند تا برای‬ ‫س��رمایه‌گذاران و تولیدکنندگان برای ورود به عرصه تولید‪،‬‬ ‫جذاب واقع شود‪.‬‬ ‫به گزارش ش��اتا‪ ،‬در طول چند سال گذش��ته‌ با توجه به‬ ‫س��اخت تعدادی واحد تولیدکننده چادر مش��کی در سطح‬ ‫کش��ور‪ ،‬تحول خوبی در حوزه تولی��دات این محصول مهم‬ ‫نساجی به وجود آمده است اما هنوز تا رسیدن به خودکفایی‬ ‫کامل فاصله زیادی وجود دارد‪.‬‬ ‫بر اس��اس آمارها‪ ،‬نزدیک به ‪۸۰‬میلی��ون متر‌مربع پارچه‬ ‫چ��ادری در کش��ور مص��رف می‌ش��ود که فق��ط نزدیک به‬ ‫‪۱۰‬میلیون متر آن در کشور تولید می‌شود‪.‬‬ ‫نکته قابل توجه اینجاس��ت که همین می��زان از تولیدات‬ ‫داخلی چادر مش��کی‪ ،‬توانسته با وجود برخی محدودیت‌ها‪،‬‬ ‫نام��ی معتب��ر در میان س��ایر برنده��ای جهانی ک��ه ایران‬ ‫واردکننده محصوالت آنهاست از آن خود کند و با اختصاص‬ ‫س��همی مناسب از بازار کشور حتی در کاهش واردات چادر‬ ‫مشکی موثر واقع شود‪.‬‬ ‫یکی از ن��کات دارای اهمیت در کمک ب��ه روند تولیدات‬ ‫داخلی این محصول نساجی‪ ،‬رعایت الزامات تعرفه‌ای درباره‬ ‫محصوالت مشابه وارداتی بوده که همزمان با افزایش تعرفه‬ ‫گمرکی واردات چادر مش��کی در کشور از ‪ ۱۰‬به ‪ ۳۲‬درصد‬ ‫درحال‌حاض��ر‪ ،‬فضا برای ورود محص��ول داخلی به بازارهای‬ ‫کش��ور مهیاتر ش��ده و ش��رایط مناس��ب‌تری از پیش برای‬ ‫تولیدکنندگان داخلی چادر مش��کی فراهم آمده اس��ت که‬ ‫از ثمرات آن می‌توان به احیای ‪ ۴‬واحد نساجی تولیدکننده‬ ‫این محصول در این حوزه در سطح کشور اشاره کرد‪.‬‬ ‫مدیرکل دفتر نس��اجی و پوشاک وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت درباره استراتژی این وزارتخانه برای افزایش تولیدات‬ ‫داخلی چادر مش��کی‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬داخلی‌س��ازی حداکثری‬ ‫محراب��ی در این‌ب��اره اعالم کرد‪ :‬هم��واره بحث تامین مواد‬ ‫اولی��ه این واحده��ا در اولویت کاری این دفتر قرار داش��ته‬ ‫و تاکنون هماهنگی‌های الزم با اس��تان‌های مربوط‌ و س��ایر‬ ‫مراجع ذی‌ربط انجام شده است و در صورت هرگونه مشکلی‬ ‫این دفتر با قید فوریت برای رفع آنها اقدام می‌کند‪.‬‬ ‫‹ ‹ضرورت نوسازی ماشین‌آالت و تجهیزات‬ ‫محص��والت مهمی که نیازمن��د واردات هس��تند‪ ،‬امروز به‬ ‫استراتژی اصلی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت تبدیل شده‬ ‫اس��ت و در همین راس��تا از حضور س��رمایه‌گذاران در این‬ ‫بخش‌ها اس��تقبال می‌کنیم و حتی تسهیالت و مشوق‌های‬ ‫مناسبی هم در این‌باره به تولیدکنندگان داخلی محصوالت‬ ‫وارداتی اعطا می‌کنیم‪.‬‬ ‫افس��انه محراب��ی توضی��ح داد‪ :‬در‬ ‫مجم��وع‪ ،‬صنعت نس��اجی کش��ور‬ ‫نیازمند استراتژی مشخصی است که‬ ‫بر مبن��ای آن باید بتوانیم با افزایش‬ ‫تولی��دات داخلی و رون��ق برندهای‬ ‫مل��ی‪ ،‬ب��ازار داخل��ی را از ان��واع‬ ‫محصوالت ایرانی اشباع کرده و حتی‬ ‫روی فرصت‌های صادراتی نیز برنامه‌ریزی کنیم‪.‬‬ ‫وی درباره نرخ تمام‌شده این محصول در سطح بازار گفت‪:‬‬ ‫با توجه به س��هم پایی��ن تولیدات داخل��ی در این محصول‬ ‫مه��م مصرفی‪ ،‬با وجود تم��ام فعالیت‌هایی که برای افزایش‬ ‫تولید چادر مش��کی در داخل کش��ور انجام‌ ش��ده و البته با‬ ‫وجود کاه��ش واردات‪ ،‬نرخ تمام‌ش��ده ای��ن محصول برای‬ ‫مصرف‌کنندگان از جمله دغدغه‌هایی است که برای برقراری‬ ‫تع��ادل در نرخ عرضه آن اقدام‌هایی در حال پیگیری اس��ت‬ ‫و ب��ه‌زودی این روند تغییر می‌کند و ش��رایط بهتر از پیش‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹تامین مواد اولیه‪ ،‬ضرورت اساسی در تولید‬ ‫حمای��ت از تولید داخلی یک اصل و ضرورت اس��تراتژیک‬ ‫اقتص��ادی برای کش��ور به‌ ش��مار می‌رود و درب��اره اقالمی‬ ‫همچون چادر مش��کی که از بار ارزش��ی و فرهنگی خاصی‬ ‫برخوردار است‪ ،‬این الزام ده‌چندان می‌شود‪.‬‬ ‫در حوزه تامین مواد اولیه تولید چادر مش��کی در کشور با‬ ‫وجود افزایش تولیدات‪ ،‬می‌توان به این نکته اش��اره کرد که‬ ‫در گذشته نخ مورد استفاده برای تولید این محصول‪ ،‬کاملا‬ ‫وارداتی بود اما خوشبختانه و با توجه به سیاست‌های ساخت‬ ‫داخ��ل در این زمینه به خودکفایی رس��یده‌ایم و واردات نخ‬ ‫برای تولید چادر مش��کی کاهش قابل‌توجهی داش��ته است‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل یکی از برنده��ای صاحبن��ام در عرصه تولید‬ ‫پارچه چادر مشکی در ایران کمبود ماشین‌آالت و تجهیزات‬ ‫مناس��ب را از مولفه‌های بس��یار تاثیرگ��ذار در توفیقات کم‬ ‫ایران در عرصه تولید این محصول عنوان کرد و گفت‪ :‬آنچه‬ ‫تولید چادر مشکی در کشور را با مشکل روبه‌رو کرده‪ ،‬تولید‬ ‫رنگ اس��ت که نیاز به فرمول خاصی دارد که هنوز س��اخت‬ ‫ترکیبات این رنگ در کشور مراحل بومی شدن خود را طی‬ ‫می‌کند و درحال‌حاضر به اجبار بخش زیادی از فناوری این‬ ‫محصول از سایر کشورها وارد می‌شود‪.‬‬ ‫ای��ن تولیدکننده تصریح کرد‪ :‬دغدغه‌هایی از این دس��ت‬ ‫مس��تلزم هم��کاری کارآم��د صنعت با دانش��گاه اس��ت که‬ ‫ضرورت دارد پلی مناس��ب میان این دو بخش برای افزایش‬ ‫همکاری‌ه��ا ایجاد ش��ود‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬با کمک دانش��گاه‬ ‫و پژوهش��گاه‌های کش��ور ش��اهد پیش��رفت‌های خوبی در‬ ‫صنای��ع گوناگون کش��ور از جمله صنایع نس��اجی بوده‌ایم‬ ‫که امی��دوارم با ش��ناخت مناس��بی ک��ه از نیازمندی‌های‬ ‫داخلی در حوزه نس��اجی به وجود آمده اس��ت‪ ،‬شرکت‌های‬ ‫دانش‌بنیان برای بروز و ظهور توانمندی‌های خود پیش��قدم‬ ‫شوند‪.‬‬ ‫‹ ‹مشوق‌های سرمایه‌گذاری‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اکنون در رویکردی متناسب‬ ‫با ش��رایط حاضر کش��ور ب��ه دنبال تبدی��ل محدودیت‌های‬ ‫صنعتی به فرصت‌های ساخت داخل است‪ .‬در همین راستا‪،‬‬ ‫برای حمای��ت از تولیدکنن��دگان داخلی به‌وی��ژه در حوزه‬ ‫صنایع نس��اجی‪ ،‬تس��هیالت و برنامه‌ه��ای حمایتی خود را‬ ‫در جلب و جذب س��رمایه‌گذاران و تولیدکنندگان توانمند‪،‬‬ ‫عملیاتی‌تر از پیش معرفی و اجرایی می‌کند‪.‬‬ ‫باید از همه فرصت‌های‬ ‫قانونی در توسعه ساخت‬ ‫داخل بهره ببریم‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت در جلس��ه‬ ‫ش��ورای معاون��ان‬ ‫ای��ن وزارتخان��ه ب��ا‬ ‫اش��اره به اقدام‌های‬ ‫اساس��ی انجام‌شده‬ ‫در راس��تای تحق��ق‬ ‫اه��داف نهض��ت س��اخت داخل‪ ،‬ب��ر لزوم‬ ‫بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌ها و فرصت‌های‬ ‫قانونی برای توس��عه ساخت داخل در سطح‬ ‫کشور تاکید کرد‪.‬‬ ‫به گزارش شاتا‪ ،‬رضا رحمانی در این جلسه‬ ‫اظهار کرد‪ :‬پیرو فرمایش رهبر معظم انقالب‬ ‫درب��اره مس��ئولیت و وظیفه ب��زرگ وزارت‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت در تحقق اهداف‬ ‫رون��ق تولید و س��اخت داخل‪ ،‬خوش��حالیم‬ ‫که امروز گام‌های خوبی برداش��ته ش��ده و‬ ‫مقدم��ات مناس��بی هم برای بالفعل‌س��ازی‬ ‫توانمندی‌های س��اخت داخل کش��ور فراهم‬ ‫آمده است‪.‬‬ ‫وی تاکی��د ک��رد‪ :‬ب��رای تس��ریع در‬ ‫نتیجه‌گی��ری و هدفمن��دی اقدام‌ه��ای در‬ ‫ح��ال انجام در حوزه س��اخت داخل‪ ،‬متولی‬ ‫مشخصی در این‌باره به عنوان یک متمرکز‬ ‫در س��طح وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫تعیین شده است‪.‬‬ ‫رحمانی با اشاره به اصالحیه جدید قانون‬ ‫«حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی‬ ‫کشور و حمایت از کاالی ایرانی» خاطرنشان‬ ‫ک��رد‪ :‬وجود یک قانون موث��ر در این بخش‬ ‫تا حدودی مغفول مان��ده بود که با تصویب‬ ‫قان��ون جدید‪ ،‬باید همه ظرفیت‌های موجود‬ ‫برای دس��تیابی به نتایج مدنظر به‌طور کامل‬ ‫به کار گرفته شود‪.‬‬ ‫وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت تاکید کرد‪:‬‬ ‫ب��رای توفیق هر چه بیش��تر طرح س��اخت‬ ‫داخل باید روی اقبال و توجه عمومی به این‬ ‫حوزه دقت‌نظر بیشتری داشته باشیم چراکه‬ ‫مش��روعیت و موفقیت هر طرحی بس��تگی‬ ‫کامل به اقبال عمومی و توجه مردم دارد‪.‬‬ ‫رحمان��ی نتایج نهضت س��اخت داخل را‬ ‫موث��ر در آینده کش��ور قلمداد ک��رد که در‬ ‫ص��ورت موفقیت ای��ن ط��رح و خودکفایی‬ ‫بخش‌های اساسی صنعت کشور از کاالهای‬ ‫وارداتی‪ ،‬می‌تواند به انقالبی بزرگ در عرصه‬ ‫اقتصادی و صنعتی کشور بینجامد‪.‬‬ ‫کاهش ‪۳۸‬درصدی‬ ‫تولید خودرو تا پایان تیر‬ ‫بررس��ی آمارهای منتشر‌ش��ده از س��وی‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت نشانگر تولید‬ ‫‪۲۶۶‬ه��زار و ‪ ۹۶۱‬خ��ودرو از آغاز امس��ال تا‬ ‫پایان تیر است که در مقایسه با مدت مشابه‬ ‫س��ال گذش��ته افت ‪۳۸.۳‬درصدی را نش��ان‬ ‫می‌دهد‪.‬‬ ‫در ‪ ۴‬ما‌ه نخس��ت‌سال گذشته ‪۴۳۲‬هزار و‬ ‫‪ ۵۲۸‬خودرو در کشور تولید شده بود‪.‬بر پایه‬ ‫این گ��زارش‪ ،‬در مدت یادش��ده ‪۲۴۷‬هزار و‬ ‫‪ ۴۵‬خودروی س��واری از سوی خودروسازان‬ ‫داخل��ی تولید ش��د که در مقایس��ه با مدت‬ ‫مشابه س��ال گذش��ته افت ‪۳۹.۳‬درصدی را‬ ‫نش��ان می‌دهد‪.‬در این م��دت فقط ‪ ۶۹‬ون و‬ ‫‪۱۸‬هزار و ‪ ۲۷۰‬وانت در کشور تولید شد که‬ ‫در همسنجی با س��ال ‪ ۹۷‬به ترتیب کاهش‬ ‫‪ ۸۴.۱‬و ‪۳.۳‬درصدی داش��ته اس��ت‪.‬در ‪ ۴‬ما‌ه‬ ‫نخست امسال ‪ ۲۹۳‬مینی‌بوس و میدل‌باس‬ ‫و ‪ ۱۱۰‬اتوبوس در کش��ور تولید ش��د که در‬ ‫مقایس��ه با سال گذشته به ترتیب افت ‪۵۵.۱‬‬ ‫و ‪۶۴.۲‬درصدی نش��ان می‌ده��د‪ .‬همچنین‬ ‫تولی��د کامیونت‪ ،‬کامیون و کش��نده نیز در‬ ‫این مدت کاهشی بود و با افت ‪۷۶.۷‬درصدی‬ ‫در مقایسه با س��ال ‪ ،۹۷‬به یک هزار و ‪۱۷۴‬‬ ‫دستگاه رسید‪ .‬بر پایه این آمارها‪ ،‬تیر امسال‬ ‫نیز ‪۶۹‬ه��زار و ‪ ۱۸۴‬انواع خودرو در کش��ور‬ ‫تولید ش��د که در مقایسه با تیر سال گذشته‬ ‫‪۲۹.۵‬درصد کاهش داشته است‪.‬‬ ‫اصالحیه‬ ‫در گزارش «اس��تهبان» ش��هرک صنعتی‬ ‫تخصصی انجیر می‌شود‪‌‌،‬یکشنبه ‪ ۱۳‬مرداد در‬ ‫صفحه ‪ ۳‬روزنامه‬ ‫‌ ‪ ،‬عکس احد فتوحی‪،‬‬ ‫مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان‬ ‫فارس و احمدرضا کمالی‌سروستانی‪ ،‬فرماندار‬ ‫استهبان جابه‌جا چاپ ش��د که بدین ترتیب‬ ‫اصالح و عذرخواهی می‌شود‪.‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫نیلی در نشست «تحلیل شرایط اقتصادی ایران» عنوان کرد‪:‬‬ ‫دستیار پیش��ین رئیس‌جمهوری در امور اقتصادی‬ ‫گفت‪ :‬حدود ‪۴۰‬درصد س��هام بنگاه‌ه��ای اقتصادی‪،‬‬ ‫س��هام عدالت اس��ت که کاملا در اختی��ار دولت قرار‬ ‫دارد‪۲۰ .‬درص��د هم به خودی خود در دس��ت دولت‬ ‫اس��ت‪ .‬به عبارت��ی‪ ،‬دولت عنصر مس��لط بنگاهداری‬ ‫است و صحبت از بنگاهداری نهادهای نظامی‪ ،‬خیلی‬ ‫مستند نیست‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬مس��عود نیلی در نشس��ت «تحلیل‬ ‫ش��رایط اقتص��ادی ای��ران» که ب��ه هم��ت اتحادیه‬ ‫انجمن‌های اس�لامی دانشجویان در اروپا‪ ،‬برگزار شد‪،‬‬ ‫بی��ان کرد‪ :‬امروز اقتصاد ایران با دو دس��ته مش��کل‌‬ ‫روب��ه‌رو اس��ت؛ گروه اول مربوط به فش��ار ناش��ی از‬ ‫تحریم‌های ناجوانمردانه به اقتصاد کش��ور و دس��ته‬ ‫دوم‪ ،‬مجموع��ه‌ای از بیماری‌ه��ای مزمنی اس��ت که‬ ‫اقتصاد ایران در طول سال‌های متمادی با آن روبه‌رو‬ ‫بوده است‪.‬‬ ‫وی یادآور ش��د‪ :‬به‌تازگی این بیماری‌ها نشانه‌هایی‬ ‫از خ��ود نمای��ان کرده و ب��ه نقاط هش��داردهنده‌ای‬ ‫رسیده‌اند که آنها را ابرچالش‌های اقتصادی می‌نامند‬ ‫و محدودیت‌های منابع ناشی از تحریم‌ها نیز در بروز‬ ‫آن بی‌تاثیر نبوده است‪.‬‬ ‫نیلی با بی‌تاثیر دانس��تن تحریم‌ه��ا ادامه داد‪ :‬باید‬ ‫بی��ن موثر بودن و موفق ب��ودن تحریم‌ها تفاوت قائل‬ ‫ش��د چرا‌که تحریم مقابله مس��تقیم با م��ردم بوده و‬ ‫باعث می‌ش��ود که خواس��ته کش��ور تحریم‌کننده در‬ ‫کش��ور تحریم‌ش��ونده در عمل محقق نشود‪ .‬این امر‬ ‫نتیج��ه‌ای جز یک بازی باخت‪-‬باخت ندارد که امریکا‬ ‫از آن غافل مانده است‪.‬‬ ‫ای��ن اس��تاد دانش��گاه با اش��اره ب��ه ابرچالش‌های‬ ‫اقتص��ادی تصریح کرد‪ :‬دلیل اصلی این مش��کالت را‬ ‫باید در مش��کالت سیاسی جس��ت‌وجو کرد‪ ،‬از جمله‬ ‫اینکه منابع کش��ور برای جلب نظر کوتاه‌مدت مردم‬ ‫صرف شده و تراز منابع مالی و طبیعی کشور در طول‬ ‫سال‌های مختلف منفی شده است‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫آب هست‪ ،‬اما کم‬ ‫است‪...‬‬
‫‪4‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 14‬مرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 3‬ذی‌الحجه ‪1440‬‬ ‫‪ 5‬اوت ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1344‬‬ ‫پیاپی ‪2662‬‬ ‫خودرو و قطعه‬ ‫تجارت‬ ‫کارشناسان با تاکید بر اهمیت بومی‌سازی ماشین‌آالت صنعت خودرو مطرح کردند‬ ‫روی‌خط‌خبر‬ ‫ایران‌خودرو به سامانه‬ ‫اطالعات مکانی پیوست‬ ‫هیچ مشکلی در تحویل‬ ‫محصوالت ثبت‌نامی‬ ‫سراتو وجود ندارد‬ ‫قائم‌مق��ام مدیرعامل س��ایپا در بازاریابی و‬ ‫فروش با بیان اینکه هیچ مش��کلی در تحویل‬ ‫س��راتوهای ثبت‌نامی نخواهیم داشت‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫پ��س از انتش��ار توقف تولید س��راتو‪ ،‬تعدادی‬ ‫از مش��تریان گروه خودروس��ازی سایپا نگران‬ ‫خودروهای ثبت‌نامی خود ش��ده‌اند که باید به‬ ‫ای��ن گروه از هموطنان اطمینان خاطر بدهیم‬ ‫ک��ه خودرو آنها بدون مش��کل تحویل خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫به گزارش س��ایپانیوز‪ ،‬مجی��د باقری اظهار‬ ‫کرد‪ :‬تولید محصوالت س��راتو ت��ا پایان هفته‬ ‫جاری ادامه خواهد داش��ت و بر همین اساس‬ ‫تمام خودروهایی که پیش‌تر ثبت‌نام ش��ده یا‬ ‫در طرح فروش فوری اخیر به مشتریان عرضه‬ ‫تا یک ماه آینده تحویل خریداران خواهد شد‪.‬‬ ‫باق��ری درباره فعال ب��ودن فروش محصول‬ ‫سراتو در س��ایت اینترنتی گروه خودروسازی‬ ‫س��ایپا نیز گفت‪ :‬ف��روش فوری س��راتو از دو‬ ‫هفته پیش آغاز شده و درحال‌حاضر نیز فعال‬ ‫اس��ت و این اطمینان را می‌دهیم هموطنانی‬ ‫ک��ه در این طرح فروش اقدام به ثبت‌نام کرده‬ ‫ی��ا می‌کنند‪ ،‬خ��ودرو خ��ود را در موعد مقرر‬ ‫تحوی��ل خواهند گرفت‪ .‬گفتنی اس��ت گروه‬ ‫خودروسازی س��ایپا از قطع همکاری شرکت‬ ‫کیاموت��ورز و توقف تولید محصول س��راتو تا‬ ‫پایان هفته جاری خبر داده بود اما براس��اس‬ ‫این گزارش تولید س��راتو تا پای��ان این هفته‬ ‫ادامه خواهد داشت‪.‬‬ ‫تولید پایدار بر بستر داخلی‌سازی ماشین‌آالت‬ ‫فاطمه امیر احمدی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫عقیل نظری‬ ‫تاجران وقتی‬ ‫قطعه وارد‬ ‫می‌کردند و‬ ‫سهم خود را در‬ ‫بازار گسترش‬ ‫می‌دادند‬ ‫فکر امروز را‬ ‫نمی‌کردند که‬ ‫با تحریم چه‬ ‫شرایط بغرنجی‬ ‫برای کشور‬ ‫رقم می‌خورد‬ ‫محمود نجفی‌سهی‬ ‫بین ‪ ۳۰‬تا‬ ‫‪۳۵‬درصد‬ ‫ماشین‌آالت تمام‬ ‫صنایع فعال‬ ‫کشور وارداتی‬ ‫هستند و اگر‬ ‫در این زمینه‬ ‫برنامه‌ریزی‬ ‫داشته باشیم‬ ‫می‌توانیم آنها را‬ ‫هم داخلی‌سازی‬ ‫کنیم‬ ‫صنع��ت ماش��ین‌آالت (‪،)Machine industry‬‬ ‫ش��اخه‌ای فرعی از صنعت اس��ت که تولی��د و تعمیر‬ ‫ماش��ین‌آالت را ب��رای کاربران‪ ،‬صنای��ع و بخش‌های‬ ‫گوناگون برعهده دارد‪.‬‬ ‫صنعت ماش��ین‌آالت به‌طور معمول زیرشاخه‌ای از‬ ‫صنایع سنگین به‌شمار می‌رود که با‌عنوان کارخانه‌های‬ ‫ماشین‌سازی شناخته می‌شوند‪ .‬بروزرسانی تجهیزات‬ ‫س��خت‌افزاری تاثیر مس��تقیم بر کاه��ش هزینه‌های‬ ‫سربار و همچنین کیفیت محصوالت دارد‪.‬‬ ‫س��یدمحمد بحرینیان‪ ،‬عضو هیات نمایندگان اتاق‬ ‫بازرگانی مشهد پیش‌تر گفته بود بیشترین تسهیالت‬ ‫با نرخ به��ره پایین که منجر به بهبود عمق س��اخت‬ ‫داخ��ل خودروه��ا در کره جنوبی ش��ده‪ ،‬ب��ه تامین‬ ‫ماشین‌آالت اختصاص دارد‪.‬‬ ‫کره‌جنوبی ‪ ۵‬صنعت ماشین‌س��ازی‪ ،‬کشتی‌سازی‪،‬‬ ‫خودرو و الکترونیک و صنایع ش��یمیایی را در اولویت‌‬ ‫قرار داده است‪.‬‬ ‫چین نیز از سال ‪۱۹۸۲‬میالدی (‪۱۳۶۱‬خورشیدی)‬ ‫‪ ۵‬بخش ماشین‌سازی‪ ،‬ساختمان‪ ،‬خودرو و الکترونیک‬ ‫و صنایع شیمیایی را جزء اولویت‌های خود در توسعه‬ ‫صنعتی تعیین کرده است‪.‬‬ ‫در سیاست‌گذاری این دو کشور صنعت ماشین‌آالت‬ ‫یا همان ماشین‌س��ازی جزء اولویت‌ها به‌شمار می‌رود‬ ‫زیرا تمام صنایع به‌نوعی به این صنعت س��خت‌افزاری‬ ‫وابسته هستند‪.‬‬ ‫‹ ‹ساخت ماشین‌آالت در کشور‬ ‫عکس‪ :‬آیدا فریدی‬ ‫گ��روه صنعت��ی ایران‌خ��ودرو ب��ا بهره‌گیری‬ ‫از دان��ش و توانای��ی داخل��ی و ل��زوم توجه به‬ ‫منابع انرژی در س��ازمان‪ ،‬به سیستم مختصات‬ ‫جهانی متصل ش��د و س��امانه اطالعات مکانی‬ ‫جی‌آی‌اس(‪ )GIS‬را راه‌اندازی کرد‪.‬‬ ‫به‌گ��زارش ایکوپ��رس‪ ،‬ام��روز ب��ا توج��ه به‬ ‫هزینه‌ه��ای باالی ایجاد‪ ،‬نگه��داری و تعمیرات‬ ‫زیرس��اخت‌های انرژی و تجهیزات تامین‌کننده‬ ‫انرژی‌ه��ا و همچنین گران ب��ودن منابع انرژی‬ ‫و ل��زوم دقت در ب��رآورد هزینه‌ه��ای مالی در‬ ‫ش��رکت‌های بزرگ تولیدی‪ ،‬بکارگیری سیستم‬ ‫اطالعات مکانی یا جی‌آی‌اس اهمیت و جایگاه‬ ‫ویژه‌ای پیدا کرده است‪.‬‬ ‫بر مبنای این گ��زارش‪ ،‬ایران‌خودرو با توجه‬ ‫به وسعت باالی سایت مرکزی(مساحت تقریبی‬ ‫‪ ۳۰۰‬هکتار) و برخورداری از تجهیزات گسترده‬ ‫و ارزش��مند تولی��دی متمرکز در این س��ایت‪،‬‬ ‫ض��رورت تامی��ن و نگه��داری درس��ت منابع‬ ‫تولیدکنن��ده انرژی و پیچیدگی و گس��تردگی‬ ‫شبکه‌های توزیع انرژی(افزون بر ‪ ۷۰۰‬کیلومتر)‬ ‫به‌عنوان س��رمایه‌های مالی و تولیدی‪ ،‬س��امانه‬ ‫اطالعات مکانی یا جی‌آی‌اس را راه‌اندازی کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫این سامانه در س��ال ‪ ۹۷‬با همت و همکاری‬ ‫مدی��ران معاون��ت خدم��ات فن��ی و معاون��ت‬ ‫مهندس��ی س��ازمان و سیس��تم‌ها و کوش��ش‬ ‫کارشناس��ان مجرب و متعهد در این ش��رکت‬ ‫پیاده‌سازی و سامانه تحت وب آن عملیاتی شد‬ ‫و تا به امروز توانس��ته در شناسایی و مکان‌یابی‬ ‫درست شبکه‌های انرژی و در اختیار قرار دادن‬ ‫اطالعات عمومی ابنیه و ساختمان‌ها‪ ،‬کانال‌های‬ ‫انرژی در س��ایت پالن ش��رکت به‌طور آنالین‪،‬‬ ‫کمک ش��ایانی به مجریان تعمیرات و نگهداری‬ ‫کرده و با ارائه اطالعات درس��ت و روزآمد شده‪،‬‬ ‫از بروز ح��وادت و تخریب‌های احتمالی هنگام‬ ‫حفاری‌ها جلوگیری کند‪.‬‬ ‫همچنین این سیس��تم در آین��ده می‌تواند با‬ ‫توسعه قابلیت‌های کنونی در شناسایی و کنترل‬ ‫نت س��اختمان‌ها و ابنیه و تاسیس��ات داخلی‪،‬‬ ‫ح��وزه مدیریت ش��هری‪ ،‬نظارت ب��ر تجهیزات‬ ‫و ماش��ین‌آالت صنعت��ی خ��اص در ش��رکت‪،‬‬ ‫کنت��رل دارایی‌ها و همچنین فرآیند جابه‌جایی‬ ‫خودروه��ای تولیدی ایران‌خودرو در راس��تای‬ ‫حفظ و نگهداری س��رمایه‌های گ��روه صنعتی‬ ‫ایران‌خودرو اثربخشی باالیی داشته باشد‪.‬‬ ‫ب��ا بکارگیری ای��ن سیس��تم‪ ،‬ایران‌خودرو به‬ ‫نخستین ش��رکت خودروسازی تبدیل می‌شود‬ ‫که از س��امانه اطالعات مکانی راستای افزایش‬ ‫بهره‌وری و نگهداری سرمایه‌های خود استفاده‬ ‫می‌کند‪ .‬گفتنی‌اس��ت‪ ،‬سامانه اطالعات مکان‬ ‫یا جی‌آی‌اس‪ ،‬سیس��تمی رایانه مبنا‪ ،‬متش��کل‬ ‫از س��خت‌افزار‪ ،‬نرم‌افزار و داده اس��ت که کاربر‬ ‫ب��رای دریافت‪ ،‬ذخیره‌س��ازی‪ ،‬بهنگام‌س��ازی‪،‬‬ ‫ش و‌نمایش ان��واع اطالعات‬ ‫پ��ردازش‪ ،‬ویرای�� ‌‬ ‫مکان��ی و مکان‌مرجع‪ ،‬از آن بهره گرفته و انجام‬ ‫پردازش‌های بسیار سخت و زمان‌گیر با آن برای‬ ‫کاربران تسهیل می‌شود‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫بیشترین تسهیالت با نرخ بهره پایین که منجر به بهبود عمق ساخت‬ ‫داخل خودروها در کره جنوبی شده به تامین ماشین‌آالت اختصاص‬ ‫دارد‬ ‫عقی��ل نظ��ری از فعاالن صنعت ماشین‌س��ازی که‬ ‫پیش‌تر س��اخت ماش��ین‌آالت تولید فیلت��ر هوا را در‬ ‫کشور دنبال می‌کرد در گفت‌وگو با‬ ‫گفت‪ :‬زمانی‬ ‫ماش��ین‌آالت فیلتر هوای خودرو تولید می‌کردیم‪ ،‬اما‬ ‫حدود ‪ ۳‬سال است در این زمینه سفارشی نداشته‌‌ایم‪.‬‬ ‫در واقع برای نخستین‌بار ماشین‌آالت مورد نیاز برای‬ ‫س��اخت این قطعه را وارد و داخلی‌س��ازی فیلتر هوا‬ ‫را آغاز کردیم‪ .‬حدود ‪ ۳۰‬ماش��ین س��اختیم که هنوز‬ ‫قطعه‌سازان با همین ماشین‌آالت در حال تولید فیلتر‬ ‫هوا هستند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬برای اینکه فیلتر هوای خودرو آب‌بندی‬ ‫ش��ود دور کاغذی آن با پلی‌اورتان پوشانده می‌شود‪.‬‬ ‫ماش��ین تزری��ق پلی‌اورت��ان در کارخانه ما س��اخته‬ ‫می‌شد‪.‬‬ ‫ای��ن فعال حوزه ماش��ین‌آالت ادامه داد‪ :‬س��فارش‬ ‫ساخت ماشین مورد نیاز ساخت فیلتر هوا از شهرهای‬ ‫گوناگ��ون از جمله تبریز‪ ،‬مش��هد‪ ،‬ش��یراز‪ ،‬بروجرد و‬ ‫اهواز بود که این تولیدکنندگان فیلتر هوای پرش��یا‪،‬‬ ‫سمند‪ ،‬پراید و پژو را می‌ساختند‪.‬‬ ‫وی یادآور ش��د‪ :‬برای نخس��تین‌بار این ماش��ین را‬ ‫می‌ساختیم و به همین دلیل دستگاه را با آموزش در‬ ‫اختیار تولیدکننده قرار می‌دادیم‪ .‬درحال‌حاضر چون‬ ‫از س��وی قطعه‌ساز س��فارش داده نمی‌شود تولید آن‬ ‫در کارخانه ما متوقف ش��ده اس��ت‪ .‬توانایی و ساخت‬ ‫ماش��ین‌آالت وجود دارد و اگر سفارش داشته باشیم‬ ‫هنوز هم می‌توانیم‪ ،‬بسازیم‪.‬‬ ‫متف��اوت از خودروهای ما اس��ت‪ ،‬نمی‌توان برای بازار‬ ‫خارج چنین تجهیزات��ی را تولید کرد‪ .‬وی ادامه داد‪:‬‬ ‫البته اگر دیگر س��فارش‌ داده نمی‌ش��ود به افت تیراژ‬ ‫قطعات داخل هم برمی‌گردد‪ .‬زمانی‌که ماش��ین‌آالت‬ ‫فیلتر هوا را برای قطعه‌س��ازان داخلی تولید و تامین‬ ‫می‌کردیم واحدهایی وجود داش��تند که ‪ ۲۰۰‬تا ‪۳۰۰‬‬ ‫نیروی کار داشت اما درحال‌حاضر ورشکست و تعطیل‬ ‫شده‌اند‪ .‬حتی زمانی که ما ماشین‌آالت ساخت فیلتر‬ ‫را در داخل کش��ور می‌س��اختیم افراد فیلتر را به‌طور‬ ‫آم��اده از چی��ن وارد کرده یا قطعات در بس��ته‌بندی‬ ‫داخلی به‌نام تولی��د داخل وارد بازار می‌کردند‪ .‬بخش‬ ‫زی��ادی از مش��کالت ام��روز صنعت خ��ودرو به این‬ ‫موارد برمی‌گ��ردد که باید نظارت و کنترل می‌ش��د‪.‬‬ ‫این انحراف‌ها در گذش��ته چندین بار تکرار ش��ده و‬ ‫شرایط فعلی را رقم زده است‪ .‬در این زمینه هنوز هم‬ ‫قطعه‌سازان و فعاالن بازار لوازم یدکی معتقدند برخی‬ ‫قطعات قاچاق و حتی زیرپله‌ای در بسته‌بندی یکی از‬ ‫برندهای خارجی وارد بازار می‌شود و همچنان نظارت‬ ‫و کنترلی بر بازار لوازم یدکی وجود ندارد‪.‬‬ ‫نظری با بیان اینکه آنقدر قطعات چینی وارد ش��د‬ ‫ک��ه تولیدکنن��دگان داخلی ورشکس��ت و از گردونه‬ ‫حذف ش��دند‪ ،‬اف��زود‪ :‬واحد صنعتی می‌شناس��م که‬ ‫‪ ۳۰۰‬کارگ��ر خود را تعدیل کرد و تمام ماش��ین‌آالت‬ ‫خود را فروخت و کارخانه را اجاره داد‪ .‬حتی می‌توانم‬ ‫فهرس��تی از واحدهای تعطیل ش��ده ارائ��ه دهم که‬ ‫توانمندی بسیار باالیی هم داشتند‪.‬‬ ‫نظ��ری درباره پوش��ش بازار خ��ارج و صادرات هم‬ ‫گف��ت‪ :‬چون نوع خودروهای خارجی و فیلترهای آنها‬ ‫این فع��ال حوزه ماشین‌س��ازی ادام��ه داد‪ :‬برخی‬ ‫واحده��ا تم��ام قالب‌هایی ک��ه با ف��والد گران‌قیمت‬ ‫‹ ‹حذف تولیدکننده و کسادی بازار‬ ‫‹ ‹کارآفرین حرمت دارد‬ ‫س��اخته بودند و فق��ط برای صنعت خ��ودرو کارآیی‬ ‫داش��ت را به‌عنوان ضایعات فروختن��د‪ .‬اینها درد این‬ ‫صنعت اس��ت‪ .‬م��ن حتی برخ��ی ماش��ین‌آالت این‬ ‫قطعه‌سازان را خریدم وارد شرکتم کردم‪.‬‬ ‫او گف��ت‪ :‬حیف ب��ود واحدی که س��ال‌ها برای آن‬ ‫زحمت کش��یده ش��ده و صنعتگر با مشکالت فراوانی‬ ‫دس��ت‌وپنجه نرم ک��رده تا به اینجا برس��د با واردات‬ ‫حذف ش��ود‪ .‬من که کارکش��ته صنعت هستم درک‬ ‫می‌کنم و وقتی واحدی تعطیل می‌شود چه فاجعه‌ای‬ ‫اتفاق افتاده است‪.‬‬ ‫ای��ن فعال صنعت ماش��ین‌آالت عنوان ک��رد‪ :‬وزیر‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت گفته چرا ماشین‌س��ازان به‬ ‫سوی تولید داخل حرکت نمی‌کنند؟ در پاسخ به وی‬ ‫باید گفت سودجویان‪ ،‬تولیدکنندگان را در چند سال‬ ‫گذشته ورشکس��ت کرده‌اند‪ .‬بومی‌سازی شروع شده‬ ‫بود اما تاجران وقتی قطعه وارد می‌کردند و سهم خود‬ ‫را در بازار گس��ترش می‌دادند فکر امروز را نمی‌کردند‬ ‫ک��ه با تحریم چه ش��رایط بغرنجی برای کش��ور رقم‬ ‫می‌خورد‪.‬‬ ‫نظری در پایان گفت‪ :‬امی��دوارم تولید داخل رونق‬ ‫بگیرد و با فرهنگ‌س��ازی بدانیم که کارآفرین دارای‬ ‫حرمت و ارزش است‪.‬‬ ‫‹ ‹مشکالت‪ ،‬نتیجه نبود برنامه‌ریزی‬ ‫نهضت داخلی‌سازی در کشور آغاز شده و باید دید‬ ‫این امر در بخش س��خت‌افزاری چگونه پیش می‌رود‪.‬‬ ‫محم��ود نجفی‌س��هی یکی از فع��االن صنعت خودرو‬ ‫کش��ور درباره وابستگی س��خت‌افزاری و ماشین‌آالت‬ ‫ای��ن صنعت ب��ه‬ ‫گف��ت‪ :‬معتقدم اگ��ر دولت‬ ‫برنامه‌ریزی مناس��بی داش��ت امروز با ای��ن حجم از‬ ‫مش��کالت روبه‌رو نبودیم‪ .‬محمد نهاوندیان زمانی که‬ ‫در اتاق بازرگانی بود نقل قول می‌کنم که بارها عنوان‬ ‫کرده بود ‪ ۷۰‬تا ‪۸۰‬درصد تحریم‌های کشور مربوط به‬ ‫تحریم‌های داخلی و ‪۲۰‬درصد خارجی است‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬اگر در این فاصله ‪ ۶‬س��اله که نهاوندیان‬ ‫در کن��ار رئیس‌جمه��وری بودند راه‌حل��ی برای این‬ ‫‪۸۰‬درص��د تحریم داخلی پیدا کرده ب��ود امروز تاثیر‬ ‫تحریم خارجی به نصف رس��یده ب��ود‪ .‬درحال‌حاضر‬ ‫بحث عمق ساخت داخل در صنعت قطعه مطرح شده‬ ‫اگر جدی گرفته شود تحول زیادی در صنعت خودرو‬ ‫رخ می‌دهد زیرا زمانی که پراید و پژو وارد کشور شد‪،‬‬ ‫خودروهای روز بودن��د و در مدت کوتاهی ‪۸۰‬درصد‬ ‫آنها ساخت داخل شدند‪.‬‬ ‫این فعال صنعت قطعه تاکید کرد‪ :‬در آن زمان عزم‬ ‫و همت در تولید وجود داش��ت امروز هم همان توان‬ ‫و امکان��ات وجود دارد بنابراین دولت باید برنامه‌ریزی‬ ‫کرده و از ظرفیت داخل اس��تفاده کند‪ .‬لزومی ندارد‬ ‫تمام قطعات و وس��ایل را وارد کنی��م که در ادامه به‬ ‫مشکالت ارزی و تحریم‌ها روبه‌رو شویم‪.‬‬ ‫عضو هیات‌مدیره انجمن قطعه‌سازان استان سمنان‬ ‫در ادامه با اش��اره به قدیمی ب��ودن تجهیزات بخش‬ ‫تولید‪ ،‬اف��زود‪ :‬ممکن اس��ت ماش��ین‌آالت قدیمی و‬ ‫ظرفیت تولید روز جهان را نداش��ته باشند اما مشکل‬ ‫تولید خیلی به مشکل ماشین‌آالت برنمی‌گردد‪ .‬دولت‬ ‫باید برنامه‌ریزی و واردات را کنترل کند‪ .‬در ش��رایط‬ ‫خاص باید بدانیم ش��اید نتوانیم بنز س��وار شویم اما‬ ‫پراید چرا‪ .‬باید توقع و انتظارمان با توجه به وضعیت و‬ ‫شرایطی که در آن به سر می‌بریم‪ ،‬باشد‪.‬‬ ‫نجفی‌سهی در نهایت درباره وابستگی سخت‌افزاری‬ ‫صنع��ت خ��ودرو گفت‪ :‬ش��اید بین ‪ ۳۰‬ت��ا ‪۳۵‬درصد‬ ‫ماشین‌آالت کل صنایع فعال کشور وارداتی باشد که‬ ‫اگ��ر برنامه‌ریزی در این زمینه کنیم می‌توانیم آنها را‬ ‫هم داخلی‌سازی کنیم‪ .‬ما ملتی هستیم که می‌توانیم‬ ‫مش��کالت را برطرف کنیم اما دولت هم باید بهای آن‬ ‫را بپردازد‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫خصوصی‌سازی صنعت خودرو‪ ،‬آری یا نه؟‬ ‫ابوالفضل خلخالی ‪ -‬عضو هیات‌علمی دانشگاه علم و‬ ‫صنعت‪ :‬بخش عمده مش��کالت صنعت خودرو کشور به‌دلیل‬ ‫مدیریت نادرستی است که از دولتی بودن آن نشأت می‌گیرد‪.‬‬ ‫دولت��ی بودن صنعت خودرو به‌طور همزمان رانت و فس��اد را‬ ‫دیکته می‌کند و امروز شاهدیم که رانت و فساد به شکل‌های‬ ‫مختل��ف گریبانگیر این صنعت ش��ده و حتی فعالیت مدیران‬ ‫س��الم را هم با مش��کل روبه‌رو کرده اس��ت‪ .‬هر جا مدیریت‬ ‫دولتی حاکم باش��د چنین مش��کالتی وجود دارد‪ .‬این امر به‬ ‫دولت هم بس��تگی ندارد؛ یعنی در هر دولتی‪ ،‬مالکیت دولتی‬ ‫این مس��ائل را به‌وجود خواهد آورد‪ .‬ش��اید بهتر است بگوییم‬ ‫درحال‌حاضر صنعت خودرو ما نه خصوصی است و نه دولتی‬ ‫و اصطالح درس��ت‌تر این اس��ت که بگوییم صنعت خودرو ما‬ ‫به‌نوعی بی‌صاحب اس��ت‪ .‬اگر این صنعت دولتی بود و دولت‬ ‫خود را پاسخگو می‌دانست‪ ،‬بسیاری از این مسائلی که اکنون‬ ‫با آنها روبه‌رو هس��تیم مانند رانت و فساد در نهادهای قضایی‬ ‫قابل‌پیگیری و دولت هم پاسخگو بود‪.‬‬ ‫امروز وقتی به اصطالح به صنعت خودرو می‌گویید دولتی‪،‬‬ ‫عده‌ای مدعی می‌شوند که این صنعت خصوصی است و وقتی‬ ‫می‌گویید خصوصی‪ ،‬در مقابل کسی پاسخگو نیست‪ .‬البته در‬ ‫بین کشورهای جهان نمونه‌های موفقی از شرکت‌های دولتی‬ ‫هم وجود دارند‪ ،‬مثل ش��رکت اف‌ای‪‎‬دبلیو(‪ ) FAW‬که یکی‬ ‫از بزرگ‌ترین و موفق‌ترین خودروس��ازان دولتی چین اس��ت‪.‬‬ ‫مدیران این خودروساز از سوی دولت چین انتخاب می‌شوند‬ ‫و نظ��ارت بر فعالیت آن به‌طور کامل از س��وی دولت اس��ت‪.‬‬ ‫دولت در قب��ال همه موض ‌وع‌های مربوط به این خودروس��از‬ ‫پاس��خگو است و نهادهای نظارتی می‌توانند به مسائل مربوط‬ ‫به عملکرد این شرکت خودرویی ورود کنند‪.‬‬ ‫اما در کش��ور ما این‌گونه نیست‪ .‬به‌عنوان نمونه‪،‬‬ ‫مدیرعامل ی��ک مجموعه خودرویی در س��ال‌های‬ ‫گذش��ته ای��ن مجموع��ه خودروی��ی را به‌دلی��ل‬ ‫اش��تب‌اه‌های مکرر مدیریتی با چالش‌ها و مشکالتی‬ ‫روب��ه‌رو کرده اس��ت ام��ا در این‌باره به کس��ی هم‬ ‫پاسخگو نیست‪ .‬اگر از مدیریت این مجموعه درباره‬ ‫س��رمایه‌گذاری‌هایی که شده پرسش شود پاسخی‬ ‫داده نمی‌شود‪ .‬یا اگر درباره عملکرد خودروسازها در ثبت‌نام‌ها‬ ‫و پیش‌فروش‌ها س��وال شود پاسخی نخواهید شنید‪ .‬به‌عنوان‬ ‫نمونه‪ ،‬اگر بپرس��ید چرا در بهمن س��ال گذشته برای تحویل‬ ‫ف��وری ثبت‌نام ش��ده اما هن��وز خودرو به مش��تریان تحویل‬ ‫نشده‪ ،‬پاس��خی داده نمی‌شود‪ .‬اشتباهات مدیریتی زیادی در‬ ‫س��طح خودروسازها انجام می‌شود که کسی درباره آنها سوال‬ ‫نمی‌کند و البته کسی هم پاسخگو نیست‪.‬‬ ‫ح��ال اگر این ی��ک مجموع��ه خصوصی با ی��ک مدیریت‬ ‫خصوصی واقعی بود‪ ،‬آنها حاضر نبودند س��رمایه‌های خود را‬ ‫ب��ه مدیری که تصمیم‌های غیرقاب��ل پیش‌بینی با آینده‌های‬ ‫نامشخص می‌گیرد‪ ،‬تحویل دهند‪.‬‬ ‫وقت��ی می‌گوییم ای��ن واحد خودروس��ازی دولتی اس��ت‬ ‫یعنی س��رمایه‌ای از بیت‌المال به خودروس��از تزریق می‌شود‬ ‫و او هم درباره تصمیم‌هایی که می‌گیرد‪ ،‬پاس��خگو نیست که‬ ‫تنها نتیجه آن یک س��اختار دولتی بدون نظم و برنامه است‪.‬‬ ‫اینها همه نش��ان می‌دهد اگر این صنعت‪ ،‬خصوصی بود این‬ ‫مشکالت ایجاد نمی‌شد‪ .‬به فرموده رهبر معظم انقالب‪ ،‬ما باید‬ ‫به سمت خصوصی‌س��ازی برویم‪ .‬خط‌مشی کلی و استراتژی‬ ‫کالن نظام این است که به سمت خصوصی‌سازی حرکت کند‪.‬‬ ‫هر چند می‌توان برای این صنعت یک مدل توسعه‌ای در نظر‬ ‫گرفت که در آن شرکت بزرگ دولتی وجود داشته‬ ‫باش��د و می‌توان برای آن مدل‌های گوناگون دیگر‬ ‫تعریف ک��رد‪ .‬البته در همه کش��ورهای جهان این‬ ‫موضوع که آیا مدل توس��عه‌ای دولتی موفق اس��ت‬ ‫یا مدل توس��عه خصوصی محل بحث اس��ت‪ .‬تاکید‬ ‫می‪‎‬کنم بیش��تر مشکالت صنعت خودرو ما ناشی از‬ ‫دولتی بودن و به‪‎‬دنبال آن مدیریت نادرست است و‬ ‫در این‌باره باید بازنگری شود‪.‬‬ ‫وقتی یک س��اختار اقتصادی درست براساس مدل هزینه‪-‬‬ ‫فایده ش��کل بگیرد‪ ،‬افرادی که در این صنعت سرمایه‌گذاری‬ ‫کرده‌ان��د چ��ون به‌دنبال س��ود خود هس��تند مجموعه خود‬ ‫را ب��ه دس��ت مدی��ران ناشایس��ت نخواهند س��پرد‪ .‬در واقع‬ ‫نخس��تین مش��کل صنعت خودرو ما در حوزه مدیریتی نبود‬ ‫شایسته‌ساالری و در مقابل آن رواج پدیده خویشاوندساالری‬ ‫اس��ت‪ .‬زمانی که در همه قس��مت‌ها رانت نف��وذ می‌کند این‬ ‫رانت در حوزه مدیریت به خویشاوندس��االری تبدیل می‌شود‪.‬‬ ‫درحال‌حاضر تعداد زیادی از مدیران صنعت خودرو بر اساس‬ ‫روابط خویش��اوندی در این س��مت‪‎‬ها هس��تند‪ ،‬نه براساس‬ ‫شایستگی‌‪ .‬اینها همان کسانی هستند که حقوق‌های نجومی‬ ‫می‪‎‬گیرند و این مکانیسم شایسته‪‎‬ای نیست‪.‬‬ ‫اگر ‪ ۵۰‬هزار نفر در یک مجموعه خودروس��ازی مشغول به‬ ‫کار هستند‪ ،‬پس این واحد خودروسازی باید ساالنه ‪۲‬میلیون‬ ‫خودرو برای بازاره��ای داخلی و خارجی تولید کند‪ .‬وقتی به‬ ‫ج��ای این ‪ ۲‬میلی��ون‪ ،‬تیراژ تولید آن فق��ط ‪ ۵۰‬هزار خودرو‬ ‫اس��ت دیگر نیازی به ‪ ۵۰‬هزار نفر نیروی انسانی ندارد‪ .‬ما در‬ ‫واقع در قالب یک مدل دولتی دست‌مان در جیب مردم است‬ ‫و از مناف��ع مردم هزینه می‌کنیم و س��ود آن را بخش خاص‬ ‫می‌برد‪ .‬این بخش خاص متاس��فانه زنجیروار به مبادی قدرت‬ ‫و ثروت متصل هس��تند‪ .‬با تمام این مش��کالت در ظاهر امر‬ ‫تعداد زیادی در صنعت خودرو مشغول فعالیت هستند‪ ،‬کشور‬ ‫صنعت خودرو دارد و به ظاهر در این صنعت اشتغالزایی وجود‬ ‫دارد و تولی��د ناخال��ص ملی را باال می‌بری��م‪ ،‬اما واقعیت این‬ ‫اس��ت که بخش عمده منافع این صنعت با رانت و فس��اد به‬ ‫جیب اف��راد خاصی می‌رود‪ .‬به‌طور قط��ع‪ ،‬وقتی بخواهیم به‬ ‫س��مت خصوصی‌سازی حرکت کنیم این افراد نخستین مانع‬ ‫در مسیر اجرایی‌شدن آن هستند و سعی دارند فرآیند آن به‬ ‫س��ختی بیفتد و برداش��ت غلطی از خصوصی‌سازی را انتشار‬ ‫می‌دهند‪.‬‬ ‫در راس��تای خصوصی‌‌سازی صنعت خودرو باید گام به گام‬ ‫پیش برویم و در گام نخست باید شرکت‌های اقماری آنها را به‬ ‫فروش برس��انیم‪ .‬همین طرح اگر بخواهد اجرایی شود فرآیند‬ ‫آن ‪ ۳‬تا ‪ ۴‬س��ال زم��ان می‌برد‪ .‬در مرحله پایانی خودروس��از‬ ‫واگ��ذار می‌ش��ود‪ .‬به‌هرحال حج��م س��رمایه‌گذاری و قیمت‬ ‫واقعی این خودروسازها بس��یار باال است‪ .‬البته ما در زنجیره‬ ‫تامین قطعه‌س��ازان بزرگی داریم که می‌توانن��د وارد فرآیند‬ ‫خصوصی‌س��ازی شوند و قس��مت‌های گوناگون را می‌توان به‬ ‫این قطعه‪‎‬سازان واگذار کرد‪ .‬در واقع باید سازکارهایی در نظر‬ ‫گرفت که در آن س��ازکارها مردم به‌طور واقعی وارد مشارکت‬ ‫ش��وند و سهام خودرو‌س��ازها توزیع و یک هیات‌مدیره واقعی‬ ‫برای آنها تش��کیل ش��ود‪ .‬راهکارهای متفاوتی در این زمینه‬ ‫وجود دارد و باید روی آنها فکر کنیم‪ .‬باید بر اساس خط‌مشی‬ ‫کلی نظام به س��مت خصوصی‌سازی پیش برویم و از تشت‌آرا‬ ‫فاصله بگیریم‪ ،‬روش‌های دیگر را تجربه کرده و با تمام قدرت‬ ‫به سمت خصوصی‌سازی حرکت کنیم‪.‬‬
‫دوشنبه‬ ‫آینده به روی‬ ‫سرمایه‌گذاری در مس‬ ‫لبخند می‌زند‬ ‫‪ 14‬مرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 3‬ذی‌الحجه ‪1440‬‬ ‫‪ 5‬اوت ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1344‬‬ ‫پیاپی ‪2662‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫سنگبری‌ها با ‪ 40‬درصد ظرفیت کار می‌کنند‬ ‫در بین کش��ورهایی که معادن غنی دارند‪ ،‬جمهوری اسالمی‬ ‫ای��ران در بعض��ی از مواد معدنی مقام دوم و در برخی دیگر مقام‬ ‫پنجم را در اختیار دارد که باعث ش��ده اس��ت جزو ‪ ۱۰‬کش��ور‬ ‫نخس��ت معدنی باشیم‪ .‬خوش��بختانه صادرات سنگ در ‪ ۵‬سال‬ ‫گذش��ته همواره رو به رشد بوده و واردات آن سیر نزولی داشته‬ ‫اس��ت‪ .‬ما در س��ال ‪ ۱۳۹۶‬در مقابل ‪ ۱.۵‬میلی��ون تن صادرات‬ ‫س��نگ‪ ۶۳ ،‬هزار تن واردات داش��تیم که در سال ‪ ۹۷‬این رقم به‬ ‫‪ ۲۳‬هزار تن رس��ید یعنی واردات س��نگ ‪ ۶۶‬درصد کاهش پیدا‬ ‫کرد‪ .‬صادرات سنگ بریده هم حدود ‪ ۱۴‬درصد رشد داشت که‬ ‫وضعیت مناس��ب ما را در حوزه سنگ نشان می‌دهد‪ .‬دراین‌بین‬ ‫س��نگ‌هایی وارد کش��ور می‌شوند که بیش��تر الکچری و شبه‬ ‫الکچری هس��تند و‌حجم قابل‌مالحظ��ه‌ای ندارند‪ .‬ازآنجایی‌که‬ ‫به‌ان��دازه کافی در زمینه س��نگ‌های س��اختمانی تنوع داریم‪،‬‬ ‫نیازمند واردات یک کیلو سنگ هم از خارج نیستیم‪.‬‬ ‫کش��ور ما در تامین سنگ‌های س��اختمانی و تزئینی که رقم‬ ‫قابل‌توجهی اس��ت به طور کامل خودکفاس��ت‪ .‬انواع سنگ‌های‬ ‫س��اختمانی که در ساخت‌وساز مورداس��تفاده قرار می‌گیرد در‬ ‫داخل موجود اس��ت‪ .‬کارخانه‌های ف��رآوری هم در داخل به‌طور‬ ‫حرفه‌ای مش��غول فعالیت هس��تند و با بهتری��ن کیفیت‪ ،‬آن را‬ ‫تحوی��ل بازار می‌دهند‪ .‬بنابراین نیازی به واردات از کش��ورهای‬ ‫خارجی نداریم‪ .‬این خبر مهمی اس��ت که نش��ان می‌دهد باید از‬ ‫این ظرفیت بیش از اینها استفاده کنیم‪ .‬در کل باید گفت امروز‬ ‫حدود ‪ ۲‬هزار معدن در بخش س��نگ‌های س��اختمانی در کشور‬ ‫هستند که پروانه بهره‌برداری دارند‪ .‬جمع پروانه‌های بهره‌برداری‬ ‫این حوزه در کل به ‪ ۳۰‬میلیون تن تولید در س��ال می‌رس��د اما‬ ‫متاس��فانه از این تعداد معدن حدود نیمی تعطیل هس��تند و به‬ ‫همین دلیل تولید بر اس��اس آخرین آمار حدود ‪ ۱۲‬میلیون تن‬ ‫اس��ت که به طور تقریبی یک‌س��وم ظرفیت فعلی‌مان است‪۳۰ .‬‬ ‫میلیون تن ظرفیت داریم اما امروز به‌جای تولید آن با ‪ ۱۲‬میلیون‬ ‫تن تولید کار می‌کنیم‪ ،‬حدود ‪ ۱.۵‬میلیون تن را صادر می‌کنیم‬ ‫ن می‌دهد ظرفیت‬ ‫و بقی��ه‪ ،‬نیاز داخل را تامین می‌کند که نش��ا ‌‬ ‫صادراتی بس��یار قابل‌توجهی داری��م‪ .‬اگر تولید را به ‪ ۳۰‬میلیون‬ ‫تن برس��انیم صادرات چش��مگیر می‌ش��ود‪ .‬حدود ‪ ۳۵۰‬میلیون‬ ‫دالر صادرات س��نگ خام و بریده داریم که ازاین‌بین ‪ ۴۵‬درصد‬ ‫به‌صورت س��نگ‌های فرآوری‌شده و اسلب و ‪ ۵۵‬درصد به شکل‬ ‫کوپ اس��ت؛ بنابراین مشکل اصلی ما کمبود تولید است که اگر‬ ‫بتوانیم آن را از ‪ ۱۲‬میلیون تن فعلی باالتر ببریم‪ ،‬صادرات با رشد‬ ‫‹ ‹وضعی�ت امروز تولید و صادرات س�نگ کش�ور‬ ‫چگونه است؟‬ ‫‹ ‹چقدر در این حوزه خودکفا هستیم؟‬ ‫با توجه به تنوع معدنی و داشتن حدود ‪ ۶۴‬نوع ماده معدنی‪،‬‬ ‫امروز هر آنچه مصرف داخلی ما اس��ت از س��وی خودمان تامین‬ ‫می‌ش��ود و در این زمینه هیچ مش��کلی نداریم‪ .‬هرچه کش��ور‬ ‫نی��از دارد‪ ،‬تولیدکننده‌ه��ا پاس��خگوی آنها هس��تند‪ .‬در زمینه‬ ‫ماش��ین‌آالت غیر از ماشین‌آالت س��نگین مانند لودر و بلدوزر‪،‬‬ ‫بهترین ماشین‌های فرآوری سنگ را در داخل تولید می‌کنیم و‬ ‫در این زمینه هم خودکفا هس��تیم‪ .‬زمانی در صنعت سنگ‌های‬ ‫س��اختمانی اره‌هایی را وارد می‌کردیم اما امروز ماشین‌سازهای‬ ‫‹ ‹وضعیت تولید و صادرات س�نگ‌های ساختمانی‬ ‫را چگونه ارزیابی می‌کنید؟‬ ‫در هر صنعتی برای اینکه به توس��عه برسد باید زنجیره ارزش‬ ‫را نهادین��ه کنیم‪ .‬زنجیره ارزش در فعالیت‌های معدنی ‪ ۴‬مرحله‬ ‫دارد؛ نخستین حلقه اکتشاف است‪ .‬امروز باید اکتشافات اصولی‬ ‫را ب��ا آخری��ن دانش و فن��اوری روز انجام دهیم و س��عی کنیم‬ ‫اکتشافات عمقی را آغاز کنیم‪.‬‬ ‫البت��ه اقدامات��ی را وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت انجام داده‬ ‫اما تا پیش��رفت دانش در زمینه اکتش��افات عمقی هنوز فاصله‬ ‫‌داریم‪ .‬ما باید برنامه زمان‌بندی مشخص‌ش��ده‌ای برای گسترش‬ ‫اکتشافات عمقی وزارتخانه به همراه انجمن‌ها‪ ،‬فعاالن اقتصادی‬ ‫و افرادی که مس��ئول هس��تند ارائه دهیم تا شاهد کار بزرگ در‬ ‫حوزه اکتش��اف باش��یم‪ .‬دومین حلقه در زنجیره ارزش صنعت و‬ ‫معدن‪ ،‬اس��تخراج اس��ت‪ .‬امروز این کار با فناوری باال در کش��ور‬ ‫انجام می‌شود‪.‬‬ ‫همان‌طور که می‌دانیم برای اس��تخراج در این حوزه از س��یم‬ ‫برش یا هاواژ استفاده می‌شود که پیشرفته‌ترین روش در جهان‬ ‫اس��ت‪ .‬نکته سوم فرآوری اس��ت؛ در صنعت سنگ‌های تزئینی‬ ‫ام��روز ح��دود ‪ ۶‬ه��زار کارخانه فرآوری داریم ک��ه برخی از آنها‬ ‫به آخرین فناوری روز مجهز هس��تند و باکیفیت‌ترین س��نگ‌ها‬ ‫را تولی��د می‌کنند‪ .‬ما به حدود ‪ ۶۹‬کش��ور صادرات س��نگ‌های‬ ‫ن می‌دهد کشور ما توانسته در زمینه‬ ‫بریده‌ش��ده داریم که نش��ا ‌‬ ‫س��نگ‌های فرآوری‌شده‪ ،‬استانداردهای جهانی را رعایت کند و‬ ‫خ��وب‌پی��ش برود اما آخرین حلقه صادرات اس��ت که ما در آن‬ ‫ضعیف هس��تیم‪ .‬به نظر می‌رس��د در صنعت سنگ ساختمانی و‬ ‫تزئینی کشور در هر ‪ ۳‬حلقه خوب عمل کرده‌ایم و فقط باید در‬ ‫آن حوزه‌ها به توسعه و بهبود فکر کنیم اما بخش صادرات هنوز‬ ‫ج��ای کار زیادی دارد‪ .‬متولیان ام��ر باید راهکارهای عملیاتی را‬ ‫برای افزایش صادرات این محصوالت ارائه دهند‪.‬‬ ‫در این زمینه انجمن س��نگ ایران با همکاری وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت در شورای سیاست‌گذاری سنگ کشور‪ ،‬سندی‬ ‫را با این عنوان که در مدت ‪ ۵‬س��ال به هدف صادرات ‪ ۲‬میلیارد‬ ‫دالری برس��د‪ ،‬تدوی��ن کرده اس��ت؛ بنابراین به نظر می‌رس��د‬ ‫اگ��ر بتوانی��م زنجیره ارزش را در بازه زمان��ی با حمایت متولیان‬ ‫مش��خص پیش ببریم می‌توانیم به هدف پیش‌بینی‌شده برسیم‪.‬‬ ‫به‌این‌ترتیب دغدغه ما فقط صادرات اس��ت و باید در این زمینه‬ ‫عکس‪ :‬آیدا فریدی‬ ‫منیر حضوری‪ :‬کشور ما در حوزه سنگ خودکفاست چراکه‬ ‫ذخایر عظیمی در انواع سنگ‌های تزئینی‪ ،‬ساختمانی و‪ ...‬دارد‪.‬‬ ‫امروز در کشور ‪ ۱۸۰۰‬معدن سنگ با ‪ ۶۰۰۰‬کارخانه سنگبری‬ ‫وجود دارد‪ .‬اینها همه باعث شده‌اند که درحال‌حاضر کشورمان‬ ‫چهارمین ذخایر سنگی جهان را در اختیار داشته باشد و نه‌تنها‬ ‫به یک مترمربع س��نگ خارجی نیازمند نباشد بلکه صد در صد‬ ‫نیازه��ای بازار داخلی را تامین کند اما با توجه به این توانمندی‬ ‫عظیم در حوزه صادرات چندان خوب عمل‌ نکرده‌ایم‪ .‬آنچه برای‬ ‫ما آسیب به شمار می‌رود‪ ،‬نبود بازارهای صادراتی الزم و رقابت‬ ‫با کشورهای رقیب ازجمله ترکیه است‪.‬‬ ‫درباره وضعیت‬ ‫سنگ کشور و دالیل و چرایی ضعف صادرات این حوزه با مالک‬ ‫رحمتی‪ ،‬نایب‌رئیس انجمن سنگ ایران گفت‌وگو کرده است‪.‬‬ ‫داخلی تم��ام نیازمندی‌های ما را برآورده می‌کنند‪ .‬این صنعت‬ ‫اگر موردحمایت قرار گیرد می‌تواند یکی از ظرفیت‌های اثرگذار‬ ‫در تولید ناخالص داخلی کش��ور باشد‪ .‬دراین‌بین مسئوالن باید‬ ‫از پیش��رفت‌های چشمگیری که در چند سال گذشته در زمینه‬ ‫تولید ماشین‌های موردنیاز کارخانه‌های فرآوری سنگ در داخل‬ ‫کشور به وجود آمده‪ ،‬حمایت کنند‪ .‬اگر حمایت شوند می‌توانیم‬ ‫در ح��وزه صادرات ماش��ین‌آالت هم ورود کنی��م و به بازارهای‬ ‫کش��ورهای منطقه وارد ش��ویم‪ .‬توانمندی دیگ��ری که در این‬ ‫صنعت داریم توان خدمات فنی مهندسی است‪ .‬ما در این حوزه‬ ‫پس از انقالب و به‌‌ویژه در چند س��ال گذش��ته رشد چشمگیری‬ ‫داشته‌ایم و می‌توانیم در کشورهای منطقه خدمات‌مان را عرضه‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫جهشی روبه‌رو می‌شود‪.‬‬ ‫‹ ‹چق�در ب�ه ص�ادرات صنعت س�نگ توجه ش�ده‬ ‫است؟‬ ‫کارهای زیادی انجام شود‪.‬‬ ‫‹ ‹ب�رای اینکه توان صادراتی‌مان را افزایش دهیم‬ ‫در بازاریابی این حوزه چطور عمل کرده‌ایم؟‬ ‫ما مش��کل بازاریابی نداری��م زیرا ایران در حوزه س��نگ‌های‬ ‫تزئینی شناخته‌ش��ده اس��ت‪ .‬خیلی از کشورها ما را می‌شناسند‬ ‫و س��عی می‌کنند از ظرفیت ایران اس��تفاده کنن��د‪ .‬آنچه محل‬ ‫مشکل است‪ ،‬تحریم‌هاست‪ .‬با توجه به تحریم‌هایی که سینوسی‬ ‫در کش��ور اجرا می‌ش��ود‪ ،‬درزمینه نقل‌وانتقال ارز و پول مشکل‬ ‫ایجاد ش��ده اس��ت‪ .‬بارها تاکید کرده‌ایم که معدن و مواد معدنی‬ ‫قابل تحریم نیس��تند چراکه هر آنچه در رش��د و توسعه کشورها‬ ‫اثرگذار اس��ت به یک عنصر معدنی برمی‌گردد؛ بنابراین کشورها‬ ‫برای توسعه نیازمند مواد معدنی ما هستند و تحریم‌ها در عمل‬ ‫معنی ندارند‪ ،‬چنانچه در سال‌های متعدد تجربه کرده‌ایم که به‬ ‫نحوی دیگران مواد معدنی مورد نیاز خود را از ما تامین می‌کنند‬ ‫اما موضوع نقل‌وانتقال ارز بس��یار مهم است و امیدواریم بتوانیم‬ ‫روابط مالی را با کش��ورهای همس��ایه افزایش دهیم تا به مشکل‬ ‫خاص��ی برنخوریم‪ .‬آنچ��ه درباره بازاریابی مورد نظر من اس��ت‪،‬‬ ‫جذب بازارهای کشورهای همسایه است‪ .‬ما در همسایگی خود‬ ‫بسیاری از کشورهای در حال رشد و توسعه را داریم که می‌توانیم‬ ‫س��نگ‌های ساختمانی و تزئینی آنها را تامین کنیم‪ .‬برای نمونه‬ ‫نیم��ی از صادرات س��نگ‌های فرآوری‌ش��ده به ع��راق می‌رود‪.‬‬ ‫ازآنجایی‌که در نقل‌وانتقال ارز هم مشکلی نداریم می‌توانیم این‬ ‫سیاست را توسعه دهیم‪ .‬آنچه برای ما هدف و البته آسیب است‪،‬‬ ‫نبود بازارهای صادراتی الزم و رقابت با کشورهای رقیبی ازجمله‬ ‫چین و ترکیه است‪.‬‬ ‫ما باید س��عی کنیم با تدبیر و سیاس��ت‌های الزم به بازارهای‬ ‫صادراتی ورود کنیم و خود را به جهان نش��ان دهیم‪ ۱۵ .‬کش��ور‬ ‫اطراف و کش��ورهایی مانند چین و هند که روابط دیپلماتیک و‬ ‫حسنه‌ای با ما دارند باعث می‌شوند که در بازاریابی موفق‌تر عمل‬ ‫کنی��م‪ .‬باید درباره کش��ورهای همس��ایه و منطقه‪ ،‬برنامه‌ریزی‬ ‫جامع انجام دهیم البته این کار را نیز انجام داده‌ایم‪ .‬قصد داریم‬ ‫صادرات را در یک برنامه ‪ ۵‬ساله از ‪ ۳۵۰‬میلیون دالر فعلی به ‪۲‬‬ ‫میلیارد دالر برسانیم‪.‬‬ ‫‹ ‹برای رسیدن به نقطه مطلوب چه باید کرد؟‬ ‫آنچه محل ایراد اس��ت اینکه ش��رایط موجود ما با داش��ته‌ها و‬ ‫ظرفیت‌مان همخوانی ندارد و این مس��ئله باعث ش��ده اس��ت از‬ ‫نقط��ه مطلوب فاصل��ه زیادی بگیریم‪ .‬ما باید بازارهای هدفی که‬ ‫حرف��ی برای گفتن دارند را شناس��ایی کنی��م‪ .‬تولیدکننده‌های‬ ‫داخل��ی دس��ت‌کمی از تولیدکننده‌های خارج��ی ندارند و باید‬ ‫پ��ا به‌پ��ای تولیدکننده‌ه��ای خارج��ی پیش بروی��م‪ .‬برای حل‬ ‫ای��ن مش��کل باید برنامه‌ری��زی کنیم تا به جایی ک��ه موردنظر‬ ‫اس��ت برس��یم و بتوانیم از تم��ام توانمندی‌های‌مان اس��تفاده‬ ‫کنی��م‪ .‬یک‌گوش��ه از ای��ن برنامه‌ریزی‌ه��ا می‌توان��د برگزاری‬ ‫نمایشگاه‌های مختلف در سطح کشور و شرکت در نمایشگاه‌های‬ ‫مرب��وط در جهان باش��د‪ .‬در این نمایش��گاه‌ها ب��ه دنبال جذب‬ ‫هیات‌های تجاری و به رخ کشیدن توانمندی‌مان هستیم چراکه‬ ‫چیزی کمتر از سایر شرکت‌های خارجی نداریم و می‌توانیم با این‬ ‫مهم گامی در جهت رشد صنعت سنگ کشور برداریم‪.‬‬ ‫در آخ��ر امیدوارم این گفت‌وگو مفید واقع ش��ود و به حرکت‬ ‫جدید در صنعت سنگ کشور کمک کند‪.‬‬
‫‪6‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 14‬مرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 3‬ذی‌الحجه ‪1440‬‬ ‫‪ 5‬اوت ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1344‬‬ ‫پیاپی ‪2662‬‬ ‫معدن بین‌الملل‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫استقبال غول‌های معدنی جهان از تقاضای فزاینده فلز سرخ‬ ‫یادداشت‬ ‫بازار مس راه‬ ‫خود را پیدا‬ ‫می‌کند‬ ‫پرویز امانیان‬ ‫تحلیلگر بازار کاال‬ ‫م��س‪ ،‬در ی��ک ده��ه آین��ده س��ال‌های‬ ‫پرتقاضای��ی را پیش‌رو خواهد داش��ت‪ .‬این‬ ‫درحالی‌اس��ت ک��ه در س��ال‌های ‪۲۰۱۵‬‬ ‫و ‪ ۲۰۱۶‬می�لادی (‪ ۱۳۹۴‬و ‪۱۳۹۵‬‬ ‫خورشیدی) این فلز افت شدید بها را تجربه‬ ‫کرد و این اتفاق از تمایل شرکت‌های معدنی‬ ‫به توسعه اکتشاف ذخایر مس کاست‪ ،‬چون‬ ‫به��ای پایین مس راه‌اندازی معدن را از نظر‬ ‫اقتصادی به‌صرفه نش��ان نمی‌داد‪ .‬با کاهش‬ ‫اکتش��اف بازار مس‪ ،‬جهان ب��رای عرضه به‬ ‫ذخایر معادن موجود روی آورد‪.‬‬ ‫در ای��ن مع��ادن نیز اس��تخراج مداوم به‬ ‫کاهش عیار کانی‌ها منتهی ش��د و بار دیگر‬ ‫ب��ازار با چش��م‌اندازی از کاه��ش عرضه در‬ ‫درازمدت روبه‌رو شد‪.‬‬ ‫ح��ال تصور کنی��د در چنین ش��رایطی‬ ‫طرح‌های��ی مانند تولی��د خودروهای برقی‬ ‫و توس��عه انرژی‌ه��ای تجدیدپذیر همچنان‬ ‫توس��عه پیدا کند؛ چنین اتفاقی به تقاضای‬ ‫مس دامن می‌زند و می‌تواند به ایجاد تنگنا‬ ‫در عرضه بینجامد‪.‬‬ ‫ای��ن احتم��ال نی��ز وج��ود دارد ک��ه در‬ ‫درازمدت صادرات از مبادی بزرگ صادراتی‬ ‫کنونی کمتر ش��ود و بخش زیادی از عرضه‬ ‫از مب��ادی مانن��د مغولس��تان‪ ،‬قزاقس��تان‪،‬‬ ‫پاکس��تان و حتی افغانستان به بازار جهانی‬ ‫تزریق شود؛ کشورهایی که دارای ذخایر بکر‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫در ه��ر ص��ورت ب��ازار راه خ��ود را پیدا‬ ‫می‌کند‪ ،‬ولی هنوز به آن مرحله نرسیده که‬ ‫احساس خطر کند‪.‬‬ ‫در کنار اینها دو س��ال جنگ تجاری بین‬ ‫امریکا و چین باعث تغییر شرایط اقتصادی‬ ‫چین به عن��وان بزرگ‌تری��ن مصرف‌کننده‬ ‫مس ش��د و گویا این کامودیتی را در تنگنا‬ ‫قرار داد‪ .‬به یقین اگ��ر جنگ تجاری وجود‬ ‫نداش��ت‪ ،‬بهای مس از آنچه اکنون اس��ت‪،‬‬ ‫بیشتر بود‪.‬‬ ‫براس��اس آخری��ن نرخی ک��ه در اختیار‬ ‫ما ق��رار گرفت‪ ،‬جمع��ه ‪ ۲‬اوت (‪ ۱۱‬مرداد)‬ ‫مس در به��ای ‪۵‬ه��زار و ‪۷۶۹‬دالر فروخته‬ ‫ش��د؛ بهایی که برای سرمایه‌گذاران چندان‬ ‫مطلوب نیست‪.‬‬ ‫در این بی��ن قراضه ه��م می‌تواند گزینه‬ ‫خوبی ب��رای کمبود ذخایر باش��د‪ ،‬هرچند‬ ‫آلودگی‌های محیط‌زیس��تی برآم��ده از آن‬ ‫از جذابیت��ش می‌کاه��د و درنهای��ت ایران‬ ‫نیز به عنوان بخش��ی از ب��ازار جهانی مس‪،‬‬ ‫رویک��رد خوبی ب��ه این فلز در چند س��ال‬ ‫اخیر پیدا کرده و طرح‌های توس��عه کش��ور‬ ‫در بح��ث کنس��انتره را به‌خوب��ی پی��ش‬ ‫می‌برد‪.‬‬ ‫این درحالی اس��ت که نیاز جهان بیش از‬ ‫هر محصولی به کنس��انتره است اما مسئله‬ ‫این اس��ت که در بازار جهانی مس با وجود‬ ‫رقیبان��ی همچون ش��یلی کار ای��ران برای‬ ‫عرض‌اندام بس��یار س��خت می‌ش��ود‪ .‬با این‬ ‫حال مس ایران با پیش��ینه فعالیت ‪۴۰‬ساله‬ ‫تاکنون به‌خوبی از پس نیازهای داخلی خود‬ ‫برآمده است‪.‬‬ ‫آینده به روی سرمایه‌گذاری در مس لبخند می‌زند‬ ‫ثمن رحیمی‌راد‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫غول معدنی‬ ‫ی بیلتون‬ ‫بی‌اچ‌پ ‌‬ ‫به دنبال آن‬ ‫است که نقش‬ ‫پررنگی در‬ ‫توان‌بخشی‬ ‫به ابعاد‬ ‫زیست‌محیطی‬ ‫مس پیدا کند‪،‬‬ ‫او از ‪ ۳‬مسیر در‬ ‫پی دستیابی به‬ ‫این هدف است‬ ‫تقاضا برای مس در حال افزایش است و دلیل این اتفاق‬ ‫برق��ی کردن ش��بکه‌های حمل‌ونقل و انرژی اس��ت‪ .‬حال‬ ‫پرس��ش این است که بخش‌های گوناگون صنعت مس‪ ،‬از‬ ‫اکتش��اف ذخایر گرفته تا تولیدکنندگان محصوالت نهایی‬ ‫چگونه به این رش��د روزافزون تقاضا پاس��خ می‌دهند؟ به‬ ‫گزارش‬ ‫به نقل از ماینینگ‪-‬تکنولوژی‪ ،‬هزاران سال‬ ‫اس��ت که مس بخش��ی از تاریخ بش��ر را به خود اختصاص‬ ‫داده اس��ت‪ .‬از عص��ر برنز گرفته که در آن بش��ر فلزکاری‬ ‫انج��ام می‌داد و از ش��یوه‌هایی ب��رای گداختن مس و قلع‬ ‫و فرآیند آلیاژس��ازی آن و قالب‌ری��زی برنز بهره می‌برد تا‬ ‫برکس��یت و خروج انگلیس از اتحادیه اروپا‪ ،‬این کامودیتی‬ ‫پیوندی ناگسستنی با سالمت اقتصاد جهانی داشته و دارد‪.‬‬ ‫در همین حال عوامل گوناگونی نیز وجود دارند که بر عرضه‬ ‫و تقاض��ای فلز مس و ارزش ب��ازار آن تاثیر می‌گذارند‪ .‬در‬ ‫بحبوح��ه رویدادهایی مانند جنگ تجاری چین و امریکا و‬ ‫نگرانی‌هایی که در زمینه چشم‌انداز اقتصادی امریکا وجود‬ ‫دارد‪ ،‬نرخ روز مس با نوسان و درجاتی از ابهام روبه‌رو است‬ ‫ام��ا جایگاه مس به عنوان یک فلز موردتقاضا در درازمدت‬ ‫باثبات به نظر می‌رسد و تقاضا برای آن به طور پیوسته رو‬ ‫به افزایش اس��ت چون دنیا به س��مت و س��ویی در حرکت‬ ‫اس��ت که شبکه‌های انرژی و حمل‌ونقل را برقی می‌کند و‬ ‫هر جا که برق اس��تفاده می‌شود‪ ،‬مس به دلیل برخورداری‬ ‫از رس��انایی بسیار زیاد‪ ،‬گزینه چشمگیری است و آنچه آن‬ ‫را چش��مگیرتر می‌کند‪ ،‬کمبود جایگزینی است که از نظر‬ ‫اقتصادی به صرفه باشد؛ همه اینها مس را تبدیل به فلزی‬ ‫کلی��دی در صنایع می‌کند‪ .‬تولی��د‪ ،‬توزیع و انتقال حجم‬ ‫بسیار انرژی در جهان‪ ،‬نیاز به حجم زیاد مس دارد‪ .‬در کنار‬ ‫اینها خودروهای برقی هم ظهور کرده‌اند که در مقایس��ه با‬ ‫خودروهای��ی که موتور احتراقی دارند ‪ ۴‬برابر بیش��تر مس‬ ‫مصرف می‌کنند‪.‬‬ ‫در پی این اتفاق‌ها پیش‌بینی می‌شود فلز سرخ سال‌های‬ ‫پرتقاضایی را پیش رو داش��ته باشد اما بخش معدن جهان‬ ‫چگون��ه می‌تواند از عهده این حجم از تقاضای مس برآید؟‬ ‫در ای��ن گزارش نگاهی می‌ش��ود به دس��تاوردهایی که ‪۳‬‬ ‫غ��ول معدن��ی جه��ان در تولید مس به ش��یوه‌های مدرن‬ ‫داشته‌اند‪.‬‬ ‫برای کاهش تولید گازهای گلخانه‌ای در زنجیره عرضه مس‬ ‫اس��تفاده می‌کند و همچنین در معدن مس اس��کوندیدا در‬ ‫شیلی از کارخانه عظیم و جدید آب‌شیرین‌کن بهره می‌برد‪.‬‬ ‫این کارخانه س��ال گذش��ته بازگشایی ش��د و بخشی از یک‬ ‫برنامه گسترده‌تر است‪ .‬برنامه‌ای برای حذف کامل استفاده‬ ‫از آب شیرین در معدنکاری‪ ،‬مطرح شده و قرار است تا سال‬ ‫‪ ۲۰۳۰‬میالدی (‪ ۱۴۰۹‬خورشیدی) عملیاتی شود‪.‬‬ ‫‹ ‹کودلکو و نوآوری‌های فناورانه‬ ‫مس به دلیل برخورداری از رسانایی بسیار زیاد‪ ،‬گزینه چشمگیری است‬ ‫و آنچه آن را چشمگیرتر می‌کند‪ ،‬کمبود جایگزینی است که از نظر اقتصادی‬ ‫به صرفه باشد؛ همه اینها مس را به فلزی کلیدی در صنایع تبدیل می‌کند‬ ‫‹ ‹بازیافت در اقتصاد دایره‌ای‬ ‫تقاضای پیوس��ته رو به رش��د مس این پرس��ش را مطرح‬ ‫ک��رده که چگونه می‌توان با ی��ک راهکار پایدار با این حجم‬ ‫از تقاضا روبه‌رو ش��د؟ اقتصاد دایره‌ای –ایده‌ای که می‌گوید‬ ‫مناب��ع باید تا ج��ای ممکن حفظ و مواد قابل اس��تفاده در‬ ‫پسماندهای جامعه بازیافت شوند‪ -‬در زنجیره عرضه فلزات‪،‬‬ ‫مفهوم مهمی تلقی می‌شود چون بازیافت می‌تواند از فشار بر‬ ‫ذخای��ر طبیعی محدود بکاهد‪ .‬همچنین در فرآیند بازیافت‪،‬‬ ‫انرژی کمتری نس��بت ب��ه پروژه‌های معمول اس��تخراج و‬ ‫فرآوری مصرف می‌شود‪ .‬در همین حال‪ ،‬مس ثانویه گزینه‬ ‫خوبی برای بازیافت به شمار می‌آید چون مانند طال‪ ،‬نقره و‬ ‫دیگ��ر فلزات غیرآهنی در فرآیند بازیافت‪ ،‬کیفیت خود را از‬ ‫دس��ت نمی‌دهد‪ .‬شرکت آروبیس در هامبورگ آلمان یکی‬ ‫از ش��رکت‌هایی اس��ت که در بازیافت مس و دیگر فلزات از‬ ‫س��رآمدان جهان به شمار می‌آید‪ .‬بزرگ‌ترین واحد بازیافت‬ ‫این ش��رکت در ش��هر لون ِن آلمان فقط از مواد خام ثانویه به‬ ‫در ادامه روند دالرزدایی رقم خورد‬ ‫افزایش ‪ ۱۵.۷‬میلیارد دالری‬ ‫ذخایر طالی بانک‌های مرکزی جهان‬ ‫امس��ال در ادامه سیاس��ت دالرزدای��ی‪ ،‬ذخایر‬ ‫رس��می طالی جهان با سرعتی باال به رشد خود‬ ‫ادامه داد و تقاض��ا برای این فلز گرانبها در ‪ ۳‬ماه‬ ‫دوم سال جاری میالدی به ‪ ۱۱۲۳‬تن رسید‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش مهر ب��ه نق��ل از راش��اتودی‪ ،‬در‬ ‫گ��زارش جدی��دی که از س��وی انجم��ن جهانی‬ ‫طال (دابلیوجی‌س��ی) منتش��ر ش��ده‪ ،‬اعالم شد‬ ‫ک��ه بانک‌ه��ای مرکزی جهان در ‪ ۶‬ماه نخس��ت‬ ‫س��ال جاری‪ ،‬رق��م بی‌س��ابقه ‪ ۱۵.۷‬میلیارد دالر‬ ‫را ب��ه خرید ‪ ۳۷۴‬تن طال اختص��اص داده‌اند که‬ ‫بزرگ‌تری��ن میزان خرید طال در ‪ ۱۹‬س��اله ثبت‬ ‫داده‌های ‪ ۳‬ماهه دابلیوجی‌سی است‪.‬‬ ‫در ای��ن گزارش آمده که پیش��تازان خرید طال‬ ‫در این دوره‪ ،‬روس��یه‪ ،‬چین و لهس��تان بوده‌اند و‬ ‫کشورهای بسیاری به دنبال تنوع‌بخشی به ذخایر‬ ‫خود و دور شدن از دالر هستند‪.‬‬ ‫تقاضای طال در نیمه نخس��ت امس��ال به بیش‬ ‫از ‪ ۲۱۸۱‬ت��ن افزایش یافت که ‪ ۸‬درصد نس��بت‬ ‫به دوره مش��ابه سال گذشته جهش داشته است‪.‬‬ ‫تقاضای جهان��ی با بهبود قدرتمند بازار جواهرات‬ ‫هند در فصل ش��لوغ آیین ازدواج و فروش خوب‬ ‫طال در فستیوال‌های این کشور‪ ،‬رونق گرفت‪.‬‬ ‫ژوئ��ن (خرداد‪-‬تیر) ماه خوبی برای طال بود‪ .‬بر‬ ‫اساس گزارش دابلیوجی‌سی‪ ،‬نرخ این فلز گرانبها‬ ‫برای نخستین بار از سال ‪ ۲۰۱۳‬میالدی (‪۱۳۹۲‬‬ ‫خورش��یدی) از م��رز ‪ ۱۴۰۰‬دالر برای هر اونس‪،‬‬ ‫فراتر رف��ت‪ .‬از بین عوامل افزای��ش نرخ می‌توان‬ ‫ب��ه انتظار کاهش نرخ‌های بهره در جهان اش��اره‬ ‫کرد‪ .‬خریدهای سنگین از سوی بانک‌های مرکزی‬ ‫جهان هم باعث شد نرخ طال تقویت شود‪.‬‬ ‫عنوان ماده اولیه برای تولید کاتد مس با عیار باال اس��تفاده‬ ‫می‌کن��د و ای��ن محصوالت را از محصوالتی که از کانی مس‬ ‫به‌دس��ت می‌آید‪ ،‬قابل تش��خیص نمی‌داند‪ .‬منابع مواد اولیه‬ ‫آروبیس شامل قراضه کابل مسی و وسایل برقی دورانداخته‬ ‫ش��ده مانند بورد مدار و حتی زباله‌های صنعتی اس��ت که‬ ‫در ش��بکه‌ای به نام بازیافت کِیس��ر فرآوری‪ ،‬ذوب و تصفیه‬ ‫می‌شوند‪.‬‬ ‫‹ ‹مس سبز در بی‌اچ‌پی بیلتون‬ ‫در حال��ی ک��ه بازیافت مس ثانویه از زباله‌ه��ا تا اندازه‌ای‬ ‫کمب��ود فلز س��رخ را در آینده پوش��ش می‌ده��د اما کافی‬ ‫نیست و تولید مس اولیه همچنان موردنیاز بشر است‪ .‬غول‬ ‫ی بیلتون به دنبال آن اس��ت که نقش پررنگی‬ ‫معدنی بی‌اچ‌پ ‌‬ ‫در توان‌بخش��ی به ابعاد زیس��ت‌محیطی مس پیدا کند‪ .‬او از‬ ‫‪ ۳‬مس��یر در پی دس��تیابی به این هدف است؛ صرفه‌جویی‬ ‫در مص��رف انرژی‪ ،‬صرفه‌جویی در مص��رف آب و در نهایت‬ ‫ش��فافیت در زنجیره عرضه‪ .‬این ش��رکت از تحلیل داده‌ها‬ ‫شرکت معدنی کودلکو متعلق به دولت شیلی‪ ،‬بزرگ‌ترین‬ ‫تولیدکنن��ده مس در جهان اس��ت و ‪۱۹‬درصد ذخایر مس‬ ‫جهان را در اختیار دارد‪ .‬این شرکت در سال گذشته میالدی‬ ‫بی��ش از ‪ ۱.۶‬میلی��ون تن فل��ز مس تولید کرد ک��ه برابر با‬ ‫‪۱۰‬درصد تولید جهانی مس در این سال است‪ .‬با این حال‪،‬‬ ‫هزینه‌های رو به رش��د و کاهش عیار کانی‌ها در بس��یاری از‬ ‫بزرگ‌ترین معادن این ش��رکت‪ ،‬تبدیل به یک چالش رو به‬ ‫رش��د برای این غول مس جهان ش��ده اس��ت‪ .‬کودلکو برای‬ ‫غلبه بر این چالش‌ها دس��ت به سرمایه‌گذاری‌های زیاد زده‬ ‫است‪ ،‬همچون پروژه‌ای ‪۵‬میلیارد دالری برای تبدیل معدن‬ ‫چوکوکاماتا از یک معدن روباز به یک عملیات زیرزمینی‪ .‬این‬ ‫پروژه هم‌اکنون در حال اجراست‪ .‬همچنین به نظر می‌رسد‬ ‫چالش‌ه��ای کودلک��و به ش��ماری از نوآوری‌ه��ای فناورانه‬ ‫منتهی ش��ده تا به مدد آنها این غول مس��ی بتواند بهره‌وری‬ ‫را در پروژه‌های خود در ش��یلی ادامه دهد‪ .‬کودلکو همچون‬ ‫غول معدن��ی ریوتینتو تالش فزاینده‌ای بر خودکارس��ازی‬ ‫(اتوماس��یون) تجهیزات اس��تخراج و فرآوری خود دارد‪ .‬در‬ ‫آوریل (فروردین‪-‬اردیبهشت) این شرکت از توافق با شریک‬ ‫دیرینه ش��رکت سوئیسی ساندویک خبر داد‪ .‬ساندویک در‬ ‫زمینه مهندس��ی ابزار و شبکه‌های برش فلزات‪ ،‬تولید فوالد‬ ‫زنگ نزن پیش��رفته و آلیاژهای وی��ژه و همچنین گرمایش‬ ‫صنعت��ی فعالی��ت می‌کن��د‪ .‬در نتیجه این تواف��ق کودلکو‬ ‫می‌توان��د لودره��ای به ط��ور کامل خ��ودکار و تحلیل‌های‬ ‫پیش��گویانه را به فعالیت‌های زیرزمینی معدن چوکوکاماتا‬ ‫ارائه دهد‪ .‬هوش مصنوعی نیز دیگر گزینه موردنظر کودلکو‬ ‫است‪ .‬این شرکت در سال جاری میالدی‪ ،‬کار بر یک شبکه‬ ‫مبتنی بر هوش مصنوعی را آغاز کرد و با آن می‌تواند بسیاری‬ ‫از تجهیزات و زیرساخت‌های خود را مدیریت کند‪.‬‬
‫دوشنبه‬ ‫هشدار درباره‬ ‫کالهبرداری‬ ‫به بهانه «سبدغذایی»‬ ‫‪ 14‬مرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 3‬ذی‌الحجه ‪1440‬‬ ‫‪ 5‬اوت ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1344‬‬ ‫پیاپی ‪2662‬‬ ‫تلفن همراه‬ ‫ارزان شد‬ ‫جاذبه‌های گردشگری‬ ‫خاص در منطقه‬ ‫آزاد اروند‬ ‫بررسی پیامدهای اعمال محدودیت در صادرات‬ ‫هر از گاهی صادرات محصوالت کش��اورزی به‌سبب‬ ‫تصمیم‌های یک‌ش��به مسئوالن در اتاق‌های در بسته با‬ ‫مش��کالتی روبه‌رو می‌شود که صدای فعاالن اقتصادی‬ ‫را ه��م بلن��د می‌کن��د که البت��ه در بیش��تر مواقع هم‬ ‫به‌جایی نمی‌رس��د و در این میان عالوه بر تولیدکننده‪،‬‬ ‫صادرکننده می‌ماند و برنامه صادراتی‌اش‪.‬‬ ‫ب��ه هر حال با ای��ن اتفاق‌ها و تصمیم‌ه��ای ناگهانی‬ ‫به‌وی��ژه محدودیت‌های صادراتی‪ ،‬با توجه به ریس��ک‬ ‫باالی تولید و فس��اد‌پذیری محص��والت میوه و تره‌بار‪،‬‬ ‫بسیاری از صادرکنندگان به سبب تصمیم‌های یک‌شبه‬ ‫و مسائل و مشکالت پیش‌روی صادرات حاضر به ادامه‬ ‫این مس��یر نیس��تند‪ ،‬در حالی‌که در ش��رایط کنونی با‬ ‫وجود تحریم‌ها‪ ،‬ارزآوری برای کش��ور از اهمیت باالیی‬ ‫برخوردار است‪.‬‬ ‫بعید است کسی مهر تایید بر ممنوعیت صادرات حتی‬ ‫یک محصول بزند و معتقد باش��د برای بهبود ش��رایط‬ ‫داخل و‪ ...‬باید صادرات یک یا چند کاال را ممنوع کرد‪.‬‬ ‫از س��وی دیگر ماجرا‪ ،‬دول��ت گاهی به جای ممنوعیت‬ ‫ص��ادرات به افزایش تعرفه‌ه��ا و عوارض صادراتی روی‬ ‫می‌آورد که باز معقول‌تر و منطقی‌تر از ممنوعیت مطلق‬ ‫اس��ت‪ .‬هرچند این روش نیز مطلوب نیس��ت چراکه با‬ ‫برنامه‌ریزی دقیق و حساب‌ش��ده و همچنین ترس��یم‬ ‫نقش��ه راه مناسب‪ ،‬دیگر نیازی به چنین ممنوعیت‌ها و‬ ‫محدودیت‌هایی نخواهد بود‪.‬‬ ‫‹ ‹عوارض به‌جای ممنوعیت در دستور کار‬ ‫مدی��رکل دفت��ر هماهنگ��ی ص��ادرات محصوالت‬ ‫کش��اورزی و صنایع تبدیلی س��ازمان توسعه تجارت با‬ ‫اشاره به اینکه سال گذشته مصوبات تنظیم بازار حاکی‬ ‫از ممنوعیت ص��ادرات برخی کاالها بود‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬ما‬ ‫پیشنهادهای گوناگونی را در نشست‌ها کارشناسی ارائه‬ ‫دادیم که هم به‌دلیل ساماندهی وضعیت و هم به‌دلیل‬ ‫اینکه تاجران سال‌های گذشته بازاریابی و هزینه کردند‬ ‫و س��هم ایران را به‌دس��ت آوردند‪ ،‬ممنوعیت را تصویب‬ ‫نکنید‪.‬‬ ‫محم��ود ب��ازاری در گفت‌وگ��و ب��ا‬ ‫تصری��ح‬ ‫ک��رد‪ :‬به‌عن��وان نمونه‪ ،‬گاهی ممکن اس��ت کاالیی ارز‬ ‫‪۴۲۰۰‬تومان��ی برای واردات می‌گیرد و در داخل تولید‬ ‫نهایی می‌شود و صادرات انجام می‌شود که باید در این‬ ‫صورت صادرات ممنوع ش��ود‪ .‬اما اگر محصول وارداتی‬ ‫جزو اجزای محصول صادراتی باش��د س��ازمان حمایت‬ ‫باید متناس��ب با ارزی که مصرف ش��ده محاس��به کند‬ ‫و مابه‌التف��اوت ارزی را دریاف��ت کن��د که البته این امر‬ ‫بستگی به نظر وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت دارد‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینک��ه در حال‌حاضر تعیی��ن عوارض‬ ‫به‌ج��ای ممنوعی��ت صادرات��ی در دس��تور کار دولت‬ ‫ق��رار دارد‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬امس��ال نیز پیگیری‌های ما به‬ ‫نحوی پیش رفت که دوس��تان در بخش‌های گوناگون‬ ‫هم��کاری کردند و قرار ش��د به‌ج��ای ممنوعیت‪ ،‬وضع‬ ‫عوارض صادرات داشته باشیم‪.‬‬ ‫این موضوع ابزار مناس��ب و قانونی اس��ت که در ماده‬ ‫‪ ۳۷‬قان��ون رف��ع موانع تولی��د رقابت‌پذی��ر و ماده ‪۲۳‬‬ ‫احکام دائمی نیز به آن اش��اره ش��ده اس��ت‪ .‬مدیرکل‬ ‫زهرا طهرانی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫نظام برنامه‌ریزی ما نظام خلق آینده مطلوب نیس��ت‪ ،‬تجربه نش��ان‬ ‫داده نظام برنامه‌ریزی ما براساس آزمون وخطا است‬ ‫دفتر هماهنگی صادرات محصوالت کشاورزی و صنایع‬ ‫تبدیلی س��ازمان توس��عه تجارت ادام��ه داد‪ :‬برهمین‬ ‫اس��اس‪ ،‬رئیس‌جمهوری با بخشنامه‌ای موافقت کردند‬ ‫که بند ‪ ۴‬تصمیم‌های جلسه ‪ ۲۷‬مرداد ‪ ۹۷‬شورای‌عالی‬ ‫هماهنگی اقتصادی بود و آن نیز سیاست وضع عوارض‬ ‫صادرات برای کاالهایی است که شرط‌های الزم را دارند‬ ‫و براساس ضوابط در بخشنامه ابالغی مشخص شده‌اند‪.‬‬ ‫در نتیج��ه در کارگروه بند یک این بخش��نامه که وزیر‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت رئیس آن است‪ ،‬تصمیم‌گیری‬ ‫و در نهایت ابالغ خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹لزوم پیش‌‌آگاهی تولید‬ ‫ب��ازاری با اش��اره ب��ه ممنوعی��ت ص��ادرات برخی‬ ‫محصوالت کش��اورزی تاکید کرد‪ :‬سال گذشته وزارت‬ ‫جهادکشاورزی دستور ممنوعیت صادرات برخی اقالم‬ ‫را اعالم کرده بود که به‌جز چند مورد همچنان صادرات‬ ‫آنها ممنوع است‪ ،‬اما پس از مدتی دوستان تغییر مسیر‬ ‫دادند که براساس آن قرار شد ممنوعیت را برداریم و در‬ ‫قالب عوارض صادراتی عمل کنیم‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬موضوع ترس��یم نقش��ه راه صادراتی از‬ ‫س��ال‌ها قبل تاکنون در دبیرخانه شورای‌عالی صادرات‬ ‫پیگیری ش��ده اس��ت‪ .‬در مصوبه‌ای هم که به‌تازگی از‬ ‫سوی سران سه‌قوه در شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی‬ ‫مبنی بر برگش��ت اختی��ارات موضوع بند «الف» قانون‬ ‫انتزاع تصویب ش��د‪ ،‬تاکید ش��ده نقشه‌راه برای تنظیم‬ ‫بازار و حتی صادرات ترسیم شود‪.‬‬ ‫مدی��رکل دفت��ر هماهنگ��ی ص��ادرات محصوالت‬ ‫کش��اورزی و صنایع تبدیلی س��ازمان توس��عه تجارت‬ ‫گفت‪ :‬بخش��ی از س��بد صادراتی به‌ویژه در محصوالت‬ ‫کش��اورزی متک��ی به م��ازاد تولید داخلی اس��ت و در‬ ‫س��ال‌هایی که برخی محص��والت افزایش حجم تولید‬ ‫داشتند باید صادر می‌شد و یارانه صادراتی هم پرداخت‬ ‫شده است‪ .‬مانند سیب‌زمینی‪ ،‬کشمش‪ ،‬مرغ‪ ،‬میگو و‪...‬‬ ‫‪ ،‬اما برخی کاالها خاص صادرات اس��ت؛ مانند پس��ته و‬ ‫زعفران و‪ ...‬که س��هم صادراتی بس��یار خوبی هم دارند‪.‬‬ ‫اما هنوز پیش‌آگاهی از سوی نهادهای متولی نداریم و‬ ‫در هیچ سالی پیش‌بینی ‪ ۲‬یا ‪۳‬درصد خطا هم نداشتیم‬ ‫و درحال‌حاضر هم نداریم‪.‬‬ ‫در واق��ع اطالع��ی از تراز تولی��د محصوالت و حتی‬ ‫درص��د خطا نداری��م و آمار درس��تی در این زمینه در‬ ‫دست نیست‪ .‬نباید این‌گونه باشد و ناگهان با این شرایط‬ ‫روب��ه‌رو ش��ویم که به‌عنوان نمون��ه گوجه‌فرنگی مازاد‬ ‫تولید شده و روی دست کشاورز و دولت بماند‪ .‬در این‬ ‫شرایط دولت هم ناچار است وارد حوزه خرید تضمینی‬ ‫‌شود و مجبور است برای حمایت از کشاورز این راهکار‬ ‫را اجرایی کند‪.‬‬ ‫بازاری تاکید کرد‪ :‬اگر ما اطالعات الزم درباره تولید‬ ‫محص��والت گوناگون در کش��ور را بدانی��م‪ ،‬می‌توانیم‬ ‫در فرص��ت مناس��ب بازاریاب��ی ک��رده و اطالعات را به‬ ‫رایزنان و صادرکنن��دگان واقعی و خوب منتقل کنیم؛‬ ‫بنابراین پیش‌‌آگاهی‌ها در حوزه تولید از اهمیت زیادی‬ ‫برخوردار است‪.‬‬ ‫‹ ‹تعیین عوارض منطقی‌تر از ممنوعیت‬ ‫محس��ن احتش��ام‪ ،‬تولیدکننده و صادرکننده بخش‬ ‫کشاورزی به‬ ‫گفت‪ :‬به‌طور قطع دریافت عوارض‬ ‫بهتر از ممنوعیت صادرات و برای متعادل‌سازی قیمت‬ ‫محصوالت در داخل است‪ .‬به‌عنوان نمونه‪ ،‬درباره خرما‬ ‫چنین تجربه‌ای داش��تیم که می‌توان با گرفتن عوارض‬ ‫هم بازار داخل را س��اماندهی کنند و هم روند صادرات‬ ‫را برهم نزنند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬صادرکننده‌ سال‌های سال تالش کرده‬ ‫و برای یک محصول بازارس��ازی کرده اس��ت؛ بنابراین‬ ‫نباید برنامه‌هایش را بر هم زد‪.‬‬ ‫رئی��س اتاق بازرگانی بیرجن��د با بیان اینکه امروزه‬ ‫بازارس��ازی‪ ،‬امر بس��یار پرهزینه‌ و سختی است‪ ،‬تاکید‬ ‫کرد‪ :‬ما با دنیای رقابتی روبه‌رو هستیم که هر روز عرصه‬ ‫این رقابت در بازارهای جهانی تنگ‌تر می‌شود؛ بنابراین‬ ‫باید صادرکنندگان را قوی کنیم‪ ،‬نه ضعیف‪.‬‬ ‫احتش��ام اظهار ک��رد‪ :‬باید بپذیری��م مصرف‌کننده‬ ‫داخلی هم حقی دارد و محصول مورد نیاز خود را نباید‬ ‫گران‌تر از قیمت اصلی و متعارف به دلیل اینکه صادرات‬ ‫می‌ش��ود بخرد‪ .‬صادراتی که گاه با کارت‌های بازرگانی‬ ‫است و ارزی هم به کشور برنمی‌گرداند‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینکه نظام برنامه‌ری��زی ما نظام خلق‬ ‫آینده مطلوب نیست‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬تجربه نشان داده نظام‬ ‫برنامه‌ریزی ما براس��اس آزمون وخطا اس��ت؛ بنابراین‬ ‫در این ش��رایط نمی‌توان ب��ه برنامه‌ریزی در این بخش‬ ‫امید داشت‪.‬‬ ‫صادرکننده ممتاز کشور با بیان اینکه بازارها متغیر‬ ‫و متحول است‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬فضای کسب و کار ما ثباتی‬ ‫ندارد که بتوانیم با یک برنامه مش��خص حرکت کنیم‪.‬‬ ‫ما باید اس��تراتژی داش��ته باش��یم که در شرایط تغییر‬ ‫و تح��ول و بح��ران اگرآنگاه‌ها را ببینی��م تا وقفه‌ای در‬ ‫تولید و صادرات به وجود نیاید‪ .‬متاس��فانه نمی‌دانم چه‬ ‫زمانی می‌خواهیم به س��مت فرآیند برنامه‌ریزی علمی‬ ‫یا اس��تراتژیک پیش برویم که خواسته امروز بازارهای‬ ‫متغیر و متحول است‪.‬‬ ‫محمود بازاری‬ ‫محسن احتشام‬ ‫سرپرس��ت س��ازمان توس��عه تجارت ایران گفت‪ :‬کشورهای‬ ‫خودکفا و قدرتمند در صادرات‪ ،‬قدرتمند در واردات هم هستند‬ ‫و واردات به‌معنای ضعف یک کش��ور نیس��ت‪ .‬به‌گزارش ایرنا‪،‬‬ ‫محمدرضا مودودی در حاش��یه همایش آشنایی با فرصت‌‌های‬ ‫س��رمایه‌‌گذاری و تجارت در س��وریه اظهارکرد‪ :‬س��وریه دوره‬ ‫بازس��ازی خود را آغاز کرده و چه در بخش ساخت‌‌‌وساز مانند‬ ‫واحد‌های مس��کونی‪ ،‬س��اخت جاده و نیروگاه و چه در بخش‬ ‫صنایع نیاز به بازس��ازی دارد و هم��ه این‌ها فرصت‌هایی برای‬ ‫س��رمایه‌گذاران کشور اس��ت‪ .‬وی با بیان اینکه زمانی سوریه‬ ‫حدود ‪ ۳۰‬میلیارد دالر از واردات جهان را داشت‪ ،‬افزود‪ :‬واردات‬ ‫این کش��ور بر اثر جنگ‌های رخ‌داده به‌ط��ور تقریبی به مرز ‪۸‬‬ ‫میلی��ارد دالر رس��ید‪ .‬البته آن زمان ما س��هم باالیی از تامین‬ ‫این واردات نداش��تیم و در برهه‌‌ای از زمان تا مرز نیم میلیارد‬ ‫دالر صادرات به س��وریه داش��تیم اما این رقم سال گذشته به‬ ‫از ‪ ۴‬بازارچ��ه م��رزی و ‪ ۲‬گمرک رس��می که در اس��تان‬ ‫خراس��ان جنوبی وجود دارد اکنون فق��ط مرز ماهیرود فعال‬ ‫ب��وده و مقدمات بازگش��ایی بازارچه یزدان نیز فراهم ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬رئیس س��ازمان صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫خراس��ان جنوبی در نشس��ت ش��ورای س��اماندهی مبادالت‬ ‫مرزی و کارگروه توس��عه صادرات استان خراسان جنوبی که‬ ‫با حضور معاون رئیس‌جمهوری در امور مجلس برگزار شد به‬ ‫این مطلب اش��اره کرد و افزود‪ :‬زیرساخت‌های خوبی در مرز‬ ‫ماهیرود فراهم شده و شرایط برای ارائه خدمات شبانه‌روزی‬ ‫در این مرز نیز آماده است‪.‬‬ ‫داود ش��هرکی گفت‪ :‬یکی از مهم‌تری��ن اقدام‌ها در زمینه‬ ‫ح��دود ‪ ۱۶۸‬میلیون دالر کاهش یافت‪ .‬مودودی با اش��اره به‬ ‫توانمندی‌ه��ای ش��رکت‌های خدمات فنی‌مهندس��ی گفت‪ :‬ما‬ ‫صنای��ع توانمندی داریم که هم می‌‌توانند تولیدات‌ش��ان را به‬ ‫س��وریه صادر کنند و هم اینکه بخشی از خطوط تولیدشان را‬ ‫به س��وریه منتقل کرده و از ظرفیت س��وریه و ارتباطاتی که با‬ ‫کشورهای عربی دارند استفاده کنند‪ .‬سرپرست سازمان توسعه‬ ‫تجارت ب��ا اعتقاد به اینکه به‌راحت��ی می‌توانیم مرز جغرافیای‬ ‫صادراتی خود را گس��ترش دهیم‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬در حوزه صادرات‬ ‫کاال به سوریه می‌‌توانیم به رقم یک میلیارد دالر دست یابیم و‬ ‫رسیدن به این اعداد برای ایران کار سختی نیست‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬همه چیز به توافق‌ه��ای تجاری بین ایران و‬ ‫سوریه بازمی‌گردد که اکنون در سطح تجارت آزاد آن را دنبال‬ ‫می‌کنیم‪ .‬به‌عنوان نمون��ه‪ ،‬با توجه به ممنوعیت واردات برخی‬ ‫اقالم به ایران‪ ،‬سوریه خواسته این کشور را از این قانون مستثنا‬ ‫کنیم‪ .‬با توجه به اهمیتی که سوریه برای ایران دارد می‌توانیم‬ ‫از این کش��ور به‌عن��وان پایگاه خوب تجاری و س��رمایه‌‌گذاری‬ ‫اس��تفاده کنیم‪ .‬مودودی مطرح کرد‪ :‬س��وریه اکنون جزو ‪۲۰‬‬ ‫کش��ور نخست شریک تجاری ایران نیست‪ ،‬اما به‌دلیل ظرفیت‬ ‫در بازس��ازی می‌تواند به‌س��رعت به فهرست ‪ ۱۰‬کشور نخست‬ ‫تجاری ایران تبدیل ش��ود‪ .‬سرپرس��ت سازمان توسعه تجارت‬ ‫در پاسخ به پرسش ایرنا مبنی بر اینکه آیا سیاست خودکفایی‬ ‫س��وریه منجر به مانع‌تراش��ی در برابر ص��ادرات کاالها به این‬ ‫کشور نمی‌شود‪ ،‬توضیح داد‪ :‬آنها نمی‌‌خواهند واردات را محدود‬ ‫کنند‪ ،‬بلکه می‌گویند چشم‌انداز و سیاست‌مان حرکت به سمت‬ ‫خودکفایی است که تمام کشورهای جهان این عالقه را دارند‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬حت��ی کش��ورهای خودکف��ا و قدرتمند در‬ ‫صادرات‪ ،‬قدرتمند در واردات هم هستند و وقتی به ‪ ۱۰‬کشور‬ ‫قدرتمند نخس��ت جهان نگاه می‌کنیم‪ ،‬صادرات و واردات‌شان‬ ‫مقدمات بازگشایی بازارچه مرزی یزدان فراهم شد‬ ‫توس��عه صادرات‪ ،‬برپایی نمایشگاه محصوالت ایرانی در مزار‬ ‫ش��ریف افغانستان اس��ت که با محوریت خراسان جنوبی در‬ ‫سال جاری برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫وی ضعف بازاریابی را از عمده مش��کالت استان در حوزه‬ ‫تجارت عنوان کرد و افزود‪ :‬برخی برندهای داخلی خراس��ان‬ ‫جنوبی از جمله س��یمان در افغانس��تان جعل می‌شد که در‬ ‫این زمینه فهرس��ت ‪ ۴۰‬برند صادراتی اس��تان در س��فارت‬ ‫افغانس��تان اعالم ش��د تا آس��یبی به برندهای اس��تان وارد‬ ‫نشود‪.‬‬ ‫شهرکی خواستار استقرار پلیس مرزبانی و گذرنامه در مرز‬ ‫استان خراسان جنوبی شد و افزود‪ :‬با استفاده از این ظرفیت‬ ‫می‌توان برای گردش��گری س�لامت و آموزش عالی بهره‌مند‬ ‫ش��د‪ .‬وی همچنین خواس��تار حذف عوارض از کامیون‌های‬ ‫افغ��ان ش��د و اظهارک��رد‪ :‬تکمی��ل راه ترانزیتی سربیش��ه‪-‬‬ ‫ماهی��رود ب��ه ط��ول ‪ ۱۳۰‬کیلومت��ر نیازمن��د ‪ ۱۱۵‬میلیارد‬ ‫تومان اس��ت که تکمیل آن به توسعه تجارت و ترانزیت کاال‬ ‫می‌افزاید‪.‬‬ ‫دبیر ش��ورای س��اماندهی مبادالت مرزی استان خراسان‬ ‫جنوب��ی ادام��ه داد‪ :‬در حال حاض��ر ‪ ۱۵۵‬کارت بازرگانی در‬ ‫این استان فعال است همچنین حدود ‪ ۵۶‬هزار و ‪ ۶۰۰‬خانوار‬ ‫کارت مبادالت مرزی دریاف��ت کرده‌اند و ‪۹۵‬درصد صادرات‬ ‫خراس��ان جنوبی به کشور افغانستان‪ ۳ ،‬درصد به پاکستان و‬ ‫‪ ۲‬درصد به عراق انجام می‌شود‪.‬‬ ‫شهرکی میزان صادرات کاال از مرزهای خراسان جنوبی را‬ ‫به‌طور تقریبی برابر اس��ت‪ .‬مودودی ب��ا تاکید بر اینکه واردات‬ ‫نش��انه ضعف کشور نیس��ت‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬مسئله اینجاست که‬ ‫سوری‌ها نمی‌خواهند مصرف‌کننده کاالهای مصرفی کشورهای‬ ‫دیگر باش��ند و می‌خواهند خودشان تولیدکننده باشند؛ اما در‬ ‫عی��ن حال پیوس��تگی صنعت��ی فراتر از محص��والت مصرفی‬ ‫می‌‌ش��ود؛ بنابراین این سیاست مانعی برای صادرات به سوریه‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫وی درباره وضعیت امنیت در سوریه خاطرنشان کرد‪ :‬سازمان‬ ‫توس��عه تجارت برنامه‌هایی از جمله اعزام هیات‌های تجاری به‬ ‫س��وریه دارد تا تجار خودشان از نزدیک فضای حاکم بر سوریه‬ ‫را ببینند و از امنیت آن مطمئن ش��وند‪ .‬در مجموع قبول دارم‬ ‫هنوز س��وریه تا امنیت کامل فاصل��ه دارد‪ ،‬اما بخش عمده‌ای‬ ‫از فضای س��وریه برای س��رمایه‌گذاری و جلب مشارکت بخش‬ ‫خصوصی ایران امن است‪.‬‬ ‫در ‪ ۴‬ماه نخس��ت امسال معادل ‪ ۹۴‬میلیون دالر اعالم کرد و‬ ‫گفت‪ :‬با توجه به محدودیت‌های صادراتی که از س��وی کشور‬ ‫افغانستان در چند س��ال گذشته مطرح شد‪ ،‬میزان صادرات‬ ‫استان کاهش یافته است‪.‬‬ ‫ب��ه گفته وی‪ ،‬س��وخت‪ ،‬کاش��ی‪ ،‬س��یمان‪ ،‬آه��ن‌آالت و‬ ‫صیفی‌ج��ات از عمده کاالهای صادراتی خراس��ان جنوبی به‬ ‫کشور افغانستان است‪.‬‬ ‫رئیس سازمان‬ ‫خراسان جنوبی همچنین گفت‪۱۰ :‬‬ ‫طرح بزرگ صنعتی و معدنی با اعتبار ‪ ۸۰۰‬میلیارد تومان تا‬ ‫پایان امسال در این استان به بهره‌برداری می‌رسد که بیشتر‬ ‫این طرح‌ها در حوزه کنسانتره زغال‪ ،‬کک‪ ،‬خاک‌های صنعتی‬ ‫و تولید قطعات فلزی است‪.‬‬ ‫ممنوعیت‬ ‫صادرات‬ ‫همیشه‬ ‫ناکارآمد است‬ ‫احمدرضا فرشچیان‪ ،‬نایب رئیس‬ ‫کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی تهران‬ ‫سال گذشته با افزایش نرخ بعضی محصوالت‬ ‫کش��اورزی‪ ،‬دولت صادرات ای��ن محصوالت و‬ ‫فرآورده‌های��ش را ممنوع کرد‪ .‬امس��ال دولت‬ ‫تصمی��م گرفت��ه از ابزار تعرفه‌ه��ا برای تنظیم‬ ‫بازار داخل اس��تفاده کند و به جای ممنوعیت‬ ‫ص��ادرات‪ ،‬تعرفه آن را باال ببرد‪ .‬هرچند درباره‬ ‫ای��ن تصمیم هم ام��ا و اگرهایی بی��ن فعاالن‬ ‫اقتصادی وجود دارد اما می‌توان آن را معقول‌تر‬ ‫از تصمی��م ممنوعیت ص��ادرات در نظر گرفت‪.‬‬ ‫محصوالت کش��اورزی به‌سرعت تولید می‌شود‬ ‫و می‌توان آن را به‌سرعت صادر کرد‪ .‬ممنوعیت‬ ‫ص��ادرات به معن��ی از دس��ت دادن بازارهایی‬ ‫است که سال‌ها برای ایجاد و حفظ آن زحمت‬ ‫کش��یده ش��ده اس��ت‪ .‬زمانی ک��ه ممنوعیت‬ ‫صادرات فرآیند ارسال کاال به یک بازار خارجی‬ ‫را متوق��ف می‌کند‪ ،‬خریدار خارجی به س��مت‬ ‫دیگر تامین‌کننده‌ها سوق می‌یابد و صادرکننده‬ ‫ایران��ی به‌عن��وان یک عرضه‌کنن��ده نامطمئن‬ ‫ش��ناخته می‌ش��ود‪ .‬نکته‌ای که نبای��د در این‬ ‫بین از یاد برد این اس��ت که صادرات‪ ،‬به معنی‬ ‫تولید و اش��تغال اس��ت و ضربه آن‪ ،‬زنجیره‌وار‬ ‫ای��ن زمینه را هم تحت‌تاثی��ر قرار می‌دهد‪ .‬اما‬ ‫افزایش تعرفه‌ها چه زمانی به تولید و اش��تغال‬ ‫و صادرات آس��یب می‌زن��د؟ برنامه‌ریزی برای‬ ‫تولید و صادرات محصوالت کش��اورزی ضامن‬ ‫تامین انواع محصوالت در بازار داخلی اس��ت‪ .‬با‬ ‫برنامه‌ریزی‪ ،‬دیگر نیازی به ممنوعیت و افزایش‬ ‫تعرفه نیس��ت اما در شرایط خاص و اگر به ابزار‬ ‫تعرفه برای تنظی��م بازار نیاز بود‪ ،‬دولت باید با‬ ‫دس��ت‌اندرکاران تولید و صادرات هر محصول‬ ‫رایزنی کرده و نظر آنها را جویا شود‪ .‬یک نمونه‬ ‫از افزایش تعرفه‌ها که به زیان کشاورز و بازرگان‬ ‫تمام ش��د‪ ،‬افزایش تعرفه خرما است‪ .‬صادرات‬ ‫خرم��ا مدتی متوقف ش��د و پ��س از آن بحث‬ ‫تعرفه‌ه��ا به میان آم��د‪ .‬هرچند اکنون عوارض‬ ‫برداشته شده اما مقادیر زیادی از این محصول‬ ‫در انباره��ا باقی مانده و محصول جدید هم در‬ ‫راه است و قیمت‌ها هم افت کرده است‪ .‬در گام‬ ‫نخست‪ ،‬زیان تصمیم‌های ناگهانی درباره تولید‬ ‫و صادرات محصوالت کشاورزی‪ ،‬دامن کشاورز‬ ‫را می‌گی��رد و در گام دوم‪ ،‬بازاره��ای صادراتی‬ ‫از دس��ت می‌رود و دیگر کش��ورها جایگزین ما‬ ‫خواهند ش��د‪ .‬در چنین ش��رایطی صادرکننده‬ ‫ج��رات جم��ع کردن محص��ول از کش��اورز و‬ ‫ص��ادرات آن را از دس��ت می‌ده��د چراکه فکر‬ ‫می‌کند صبح روز بع��د یک تصمیم دیگر روند‬ ‫ص��ادرات و هزینه‌های آن را تغییر خواهد داد‪.‬‬ ‫تاثیر ش��وک‌های مقطعی ب��ر تولید و صادرات‬ ‫همیشه منفی است‪.‬‬ ‫کمبود دارو نداریم‬ ‫وزیر بهداشت در بازدید از داروخانه بیمارستان‬ ‫س��رپل‌ذهاب گفت‪ :‬باوجود تحریم‌های ظالمانه‬ ‫امریکایی‌ه��ا و زوری ک��ه به م��ا می‌گویند برای‬ ‫نق��ل و انتق��ال پول خرید دارو و مس��ائل دیگر‪،‬‬ ‫ام��ا همکاران ما نگذاش��تند در نقاط دوردس��ت‬ ‫کمبود داروهای اساس��ی داش��ته باشیم و این از‬ ‫افتخارات نظام جمهوری اس�لامی است‪ .‬سعید‬ ‫نمک��ی در گفت‌وگ��و با ایس��نا‪ ،‬درب��اره اوضاع‬ ‫ب��ازار دارویی کش��ور‪ ،‬اظهارک��رد‪ :‬باوجود همه‬ ‫تحریم‌های ظالمانه امریکا و فش��ارهایی که روی‬ ‫ما اس��ت‪ ،‬س��عی کردم در حوزه دارو به‌گونه‌ای‬ ‫عمل کنم که داروهای اساس��ی به‌ویژه در مراکز‬ ‫دولتی کمبود نداش��ته باش��ند‪ .‬وی افزود‪ :‬البته‬ ‫ممکن اس��ت نس��خه‌هایی هم دست مردم باشد‬ ‫که باعث س��رگردانی آنها شود‪ .‬اما باید گفت که‬ ‫این موارد از داروهایی هس��تند که چون مش��ابه‬ ‫تولی��د داخل دارن��د‪ ،‬با توجه به سیاس��ت‌های‬ ‫حمای��ت از تولی��د داخل‪ ،‬اج��ازه واردات آنها را‬ ‫نمی‌دهی��م‪ .‬نمکی تصریح کرد‪ :‬ب��ا این حال باز‬ ‫هم مشاهده می‌شود برخی پزشکان نوع خارجی‬ ‫دارو را برای بیمار نسخه می‌کنند و بیمار در تهیه‬ ‫داروی تجویزی سرگردان می‌شود‪ .‬در این موارد‬ ‫نیز در حال اطالع‌رس��انی به پزشکان هستیم تا‬ ‫چنی��ن داروهایی را نس��خه نکنند‪ .‬به گفته وی‪،‬‬ ‫واقعی��ت این اس��ت ک��ه چ��ه در داروخانه‌های‬ ‫سرپل‌ذهاب و چه داروخانه‌های دیگر‪ ،‬در زمینه‬ ‫داروهای اساس��ی در هیچ داروخانه‌ای به‌ویژه در‬ ‫بیمارس��تان‌ها و مراکز درمان��ی دولتی‪ ،‬کمبود‬ ‫نداریم‪ .‬وی در این بازدید از مس��ئوالن داروخانه‬ ‫بیمارستان شهدای سرپل‌ذهاب خواست هرگونه‬ ‫کمبودهای احتمالی دارویی را سریع اعالم کنند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫واردات‪ ،‬نشانه ضعف کشور نیست‬ ‫‪www.Tejaratdaily.com‬‬ ‫یادداشت‬ ‫نه ممنوعیت‪ ،‬نه تعرفه؛ باید نقشه‌راه درستی داشت‬ ‫‪7‬‬
‫‪8‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 14‬مرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 3‬ذی‌الحجه ‪1440‬‬ ‫‪ 5‬اوت ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1344‬‬ ‫پیاپی ‪2662‬‬ ‫تجارت‬ ‫تجارت‬ ‫خبر‬ ‫هشدار درباره کالهبرداری به بهانه «سبدغذایی»‬ ‫رشد بیش از ‪ 2‬برابری‬ ‫حجم تجارت ایران‬ ‫و جمهوری آذربایجان‬ ‫گروه تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫در دی��دار وزی��ر امور اقتص��ادی و دارایی‬ ‫کش��ورمان و وزی��ر اقتص��اد جمه��وری‬ ‫آذربایج��ان‪ ،‬طرفی��ن ب��ا اعالم رش��د ‪۲.۲‬‬ ‫براب��ری حجم گردش تجاری دو کش��ور در‬ ‫‪ ۶‬ماه نخس��ت س��ال جاری میالدی نسبت‬ ‫به مدت مش��ابه سال گذشته‪ ،‬بر عزم جدی‬ ‫خود برای توس��عه هر چه بیشتر همکاری‌ها‬ ‫تاکید کردند‪.‬‬ ‫به گزارش شادا‪ ،‬در این دیدار همچنین‪ ،‬با‬ ‫اشاره به افزایش ‪ ۳۴‬درصدی تعداد و حجم‬ ‫فعالی��ت ش��رکت‌های ایران��ی در جمهوری‬ ‫آذربایجان‪ ،‬تعداد آنه��ا درحال‌حاضر ‪۱۳۷۱‬‬ ‫شرکت اعالم شد‪.‬‬ ‫وزی��ر ام��ور اقتصادی و دارای��ی ایران در‬ ‫پایان نشس��ت با همتای آذربایجانی خود در‬ ‫جمع خبرنگاران‪ ،‬یک��ی از اهداف این دیدار‬ ‫را پیگی��ری تفاهم‌ها مربوط به کمیس��یون‬ ‫مش��ترک اقتص��ادی دو کش��ور در باک��و‬ ‫اعالم کرد و گفت‪ :‬در کمیس��یون مش��ترک‬ ‫اقتصادی ایران و جمه��وری آذربایجان‪ ،‬دو‬ ‫کشور در موارد زیادی به تفاهم رسیدند که‬ ‫بخ��ش قابل‌توجهی از آنها با س��رعت خوبی‬ ‫اجرای��ی ش��ده و در حال پیگیری اس��ت و‬ ‫برخی موارد نیز نیازمن��د پاره‌ای تفاهم‌ها و‬ ‫همچنین اعمال مدیریت بیش��تر بود که در‬ ‫نشس��ت امروز درباره آنه��ا توافق الزم انجام‬ ‫شد‪.‬‬ ‫فره��اد دژپس��ند‪ ،‬تمهی��د مقدم��ات و‬ ‫تش��ریک مس��اعی برای موضوع‌ه��ای قابل‬ ‫ط��رح و رس��یدگی در اج�لاس س��ه‌جانبه‬ ‫ایران‪ ،‬آذربایجان و روس��یه در شهر سوچی‬ ‫را ه��دف بعدی ای��ن دیدار خوان��د و گفت‪:‬‬ ‫خوش��بختانه در ای��ن زمین��ه نی��ز با طرف‬ ‫آذربایجان��ی‪ ،‬تفاه��م و نظره��ای بس��یار‬ ‫نزدیک��ی داش��تیم‪ .‬وزی��ر اقتصاد ب��ا بیان‬ ‫اینکه نظر رئیس‌جمهوری ایران نس��بت به‬ ‫توس��عه روابط با جمهوری آذربایجان بسیار‬ ‫مثبت اس��ت‪ ،‬اظهارک��رد‪ :‬روحانی حتی در‬ ‫م��ورادی اختیار تام به وزیران برای توس��عه‬ ‫همکاری‌ها به‌منظ��ور تقویت پیوند میان دو‬ ‫کش��ور‪ ،‬تفویض کرده اس��ت‪ .‬وی با اش��اره‬ ‫به اینک��ه پروژه‌های س��رمایه‌گذاری خوب‬ ‫و زیرس��اختی از س��وی دو کش��ور در حال‬ ‫اج��را اس��ت‪ ،‬اجرای پ��روژه ریلی از س��وی‬ ‫جمه��وری آذربایجان در ای��ران را به‌عنوان‬ ‫یک��ی از پروژه‌های موفق‪ ،‬مورد اش��اره قرار‬ ‫داد که پیشرفت‌های قابل‌مالحظه‌ای داشته‬ ‫است‪.‬‬ ‫دژپس��ند با بی��ان اینک��ه باوج��ود همه‬ ‫محدودیت‌ه��ا‪ ،‬روند فعالیت‌ه��ای اقتصادی‬ ‫دو کش��ور به‌خوبی در حال توس��عه اس��ت‪،‬‬ ‫برخ��ی از این فعالیت‌ها را ش��امل س��اخت‬ ‫کارخانه مشترک خودروسازی و داروسازی‪،‬‬ ‫هم��کاری در صنای��ع کش��اورزی‪ ،‬انتق��ال‬ ‫دان��ش و تجربه‌ه��ای فنی‪ ،‬ان��رژی و انتقال‬ ‫ب��رق‪ ،‬ترانزیت کاال و‪ ...‬اعالم کرد‪ .‬براس��اس‬ ‫این گ��زارش‪ ،‬ش��اهین مصطف��ی‌اف‪ ،‬وزیر‬ ‫اقتص��اد جمه��وری آذربایجان نی��ز با بیان‬ ‫اینک��ه روابط دو کش��ور‪ ،‬مبتنی بر احترام و‬ ‫منافع ملی طرفین‪ ،‬در چند س��ال گذشته‪،‬‬ ‫از توسعه چش��مگیری برخوردار بوده است‪،‬‬ ‫ای��ران را یکی از کش��ورهای مه��م منطقه‬ ‫خوان��د و تاکی��د ک��رد‪ :‬توس��عه و تحکی��م‬ ‫رواب��ط تهران و باکو ب��ه ثبات منطقه کمک‬ ‫می‌کن��د‪ .‬وی ب��ا اش��اره ب��ه تاکی��د ویژه‬ ‫رئیس‌جمه��وری آذربایج��ان برای توس��عه‬ ‫همکاری‌ه��ا با جمه��وری اس�لامی ایران‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬من از س��وی رئیس‌جمهوری کشورم‪،‬‬ ‫اختیار ویژه برای انجام تفاهمات الزم و حل‬ ‫مشکالت احتمالی در راستای توسعه روابط‬ ‫دو ط��رف را دارم‪ .‬وزی��ر اقتص��اد جمهوری‬ ‫آذربایج��ان یکی از زمینه‌ه��ای همکاری دو‬ ‫کش��ور را تس��هیل در حمل‌ونقل و ترانزیت‬ ‫کاال و دام‪ ،‬به‌وی��ژه پیگی��ری طرح توس��عه‬ ‫کریدور ش��مال‪-‬جنوب عنوان کرد و گفت‪:‬‬ ‫میزان و حجم حمل‌ونقل کاال در این کریدور‬ ‫در سال گذش��ته میالدی نسبت به سال ما‬ ‫قب��ل آن‪ ۸ ،‬برابر و در ‪ ۶‬ماه نخس��ت س��ال‬ ‫‪ ۲۰۱۹‬میالدی(دی ‪ ۱۳۹۷‬تا خرداد ‪)۱۳۹۸‬‬ ‫نیز با ‪ ۶۳‬درصد افزایش روبه‌رو بوده است‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫پلیس فتا نسبت‬ ‫به کالهبرداری‬ ‫با پیامک‌های‬ ‫انبوه «بسته‬ ‫حمایت دولت»‬ ‫هشدار داد‬ ‫پلیس فتا اعالم کرد کالهبرداران با ایجاد صفحه‌ای‬ ‫با عنوان س��بد غذایی و استفاده از شگرد کالهبرداری‬ ‫پیامکی و فیش��ینگ‪ ،‬اقدام به سرقت اطالعات کارت‬ ‫بانکی می‌کنند که نیاز است شهروندان در این زمینه‬ ‫دقت الزم را داشته باشند‪.‬‬ ‫به‌گ��زارش ایبِن��ا‪ ،‬گزارش‌های جدی��د حاکی از آن‬ ‫اس��ت که کالهبرداران سایبری با شگرد کالهبرداری‬ ‫پیامکی و اس��تفاده از فیشینگ به‌منظور ایجاد درگاه‬ ‫پرداخت تقلبی اقدام به س��رقت اطالعات کارت بانکی‬ ‫ش��هروندان با عن��وان دریافت بس��ته حمایتی دولت‬ ‫می‌کنند؛ در همین راستا نیاز است شهروندان نسبت‬ ‫ب��ه پیام‌ه��ای دریافتی دق��ت کافی و الزم را داش��ته‬ ‫باش��ند تا ب��ا ورود به این س��امانه از آنها کالهبرداری‬ ‫نشود‪.‬‬ ‫در همین راس��تا‪ ،‬پلیس فتا نسبت به کالهبرداری‬ ‫ب��ا پیامک‌ه��ای انب��وه «بس��ته حمای��ت دول��ت»‬ ‫هش��دار داد و اع�لام ک��رد به‌تازگی افراد س��ودجو با‬ ‫سواس��تفاده از ش��رایط اقتصادی و اجتماعی کش��ور‬ ‫اق��دام به ارس��ال پیامک‌ه��ای انبوه ب��ه هموطنان با‬ ‫عن��وان «بس��ته حمایت��ی دول��ت»‪« ،‬دریافت س��بد‬ ‫غذای��ی خان��وار» و‪ ...‬ک��رده و از این طری��ق اقدام به‬ ‫کالهبرداری از شهروندان از طریق درگاه بانکی جعلی‬ ‫کرده‌اند‪.‬‬ ‫در این روش لینکی در یک پیامک برای افراد ارسال‬ ‫شده و از کاربر درخواست می‌شود برای دریافت بسته‬ ‫حمایتی دولت به سایتی جعلی برود‪.‬پس از مراجعه به‬ ‫این سایت از کاربران اطالعاتی از قبیل کد ملی‪ ،‬میزان‬ ‫درآمد ماهانه‪ ،‬تعداد خانوار‪ ،‬وضعیت مس��کن افراد و‪...‬‬ ‫دریافت می‌شود‪.‬‬ ‫در ادامه افراد سودجو با دریافت این اطالعات‪ ،‬کاربر‬ ‫را ب��ه درگاه بانکی برای واریز مبلغ ‪ ۲۰۰۰‬تومان برای‬ ‫ص��دور کارت بانک��ی هدایت می‌کنند ک��ه این درگاه‬ ‫فیش��ینگ و جعل��ی ب��وده و تمامی اطالع��ات کارت‬ ‫بانکی افراد را به س��رقت برده و حساب‌ش��ان را خالی‬ ‫می‌کنند‪.‬‬ ‫پلیس فتا به ش��هروندان هش��دار داده به این‌گونه‬ ‫لینک��ی در ی��ک پیامک برای افراد ارس��ال و از کاربر درخواس��ت‬ ‫می‌شود برای دریافت بسته حمایتی دولت به سایتی جعلی برود‬ ‫پیامک‌ها در هیچ ش��رایطی اعتنا و اعتمادی نکرده و‬ ‫در هیچ شرایطی اطالعات شخصی و بانکی خود را در‬ ‫این سایت‌ها وارد نکنند و در صورتی که به هر علت‪ ،‬با‬ ‫ورود به سایت‌های جعلی اطالعات کارت بانکی خود را‬ ‫درج کردن��د‪ ،‬بالفاصله رمز دوم اینترنتی خود را تغییر‬ ‫دهند‪.‬‬ ‫همچنی��ن ش��هروندان باید توجه داش��ته باش��ند‬ ‫اخبار مربوط به بس��ته‌های حمایت��ی دولت را فقط از‬ ‫طریق مراجع و س��ازمان‌های معتب��ر پیگیری کنند و‬ ‫توجه داشته باشند‪ ،‬س��ایت‌هایی که اقدام به دریافت‬ ‫اطالعاتی از قبیل کد ملی‪ ،‬ش��ماره حس��اب‪ ،‬ش��ماره‬ ‫کارت‪ ،‬رمزه��ای اول و دوم‪ ،‬تاری��خ انقضا و‪CVV ۲‬‬ ‫کارت بانک��ی از کارب��ران می‌کنن��د‪ ،‬قاب��ل اعتم��اد‬ ‫نیستند‪.‬‬ ‫در س��امانه جعلی ایجاد شده از سوی کالهبرداران‪،‬‬ ‫ش��هروندان پس از ورود به لینکی ک��ه در پیام کوتاه‬ ‫ارسال ش��ده باید نس��بت به وارد کردن اطالعات کد‬ ‫مل��ی‪ ،‬تعداد خانوار‪ ،‬میزان درآمد و وضعیت س��کونت‬ ‫باید ب��رای دریافت مبلغ س��امانه حمایت��ی به درگاه‬ ‫پرداخ��ت مراجع��ه کنن��د؛ ای��ن در حالی اس��ت که‬ ‫س��امانه‌ای با عنوان بسته حمایتی دولت به این شکل‬ ‫وج��ود ن��دارد و وزارت تع��اون‪ ،‬کار و رف��اه اجتماعی‬ ‫اطالع��ات کارت و حس��اب بانکی ش��هروندانی که در‬ ‫حوزه بس��ته حمایتی زیرپوشش هس��تند را در بانک‬ ‫اطالعاتی دارد و در زمینه سبد غذایی حمایتی دولت‬ ‫نیاز به هیچ‌گونه اقدامی از س��وی ش��هروندان نیست؛‬ ‫گفتن��ی اس��ت درگاه پرداخت مورد اس��تفاده در این‬ ‫سامانه با عنوان سامانه حمایت از سبد غذایی خانوار‪،‬‬ ‫فیش��ینگ بوده و زمانی که اطالع��ات کارت بانکی از‬ ‫جمله ش��ماره کارت‪ ،‬رمز دوم‪ CVV ۲،‬و تاریخ انقضا‬ ‫از س��وی کاربر وارد ش��ود‪ ،‬کالهبردار اطالعات کارت‬ ‫بانکی را ذخیره و به س��رقت می‌ب��رد تا در زمان الزم‬ ‫نسبت به خالی کردن حساب و برداشت غیرمجاز اقدام‬ ‫کند‪.‬‬ ‫مجوز برگزاری نمایشگا ‌ه برای تشکل‌ها صادر شود‬ ‫عض��و هیات نمایندگان ات��اق بازرگانی تهران‬ ‫با اش��اره به اینکه فعاالن اقتص��ادی نیاز دارند‬ ‫ت ب��‌ا جامع�� ‌ه مخاطب خود‬ ‫از طری��ق تبلیغ��ا ‌‬ ‫ارتب��اط برقرار کنن��د‪ ،‬گفت‪ :‬یک��ی از ابزارهای‌‬ ‫ل و چه خارج کش��ور که‬ ‫این ارتباط چ ‌ه در داخ ‌‬ ‫ی به صادرات ‌می‌شود‪ ،‬فضای نمایشگاهی‬ ‫منته ‌‬ ‫است‪‌.‬‬ ‫بازدید از نمایش��گاه‌های داخلی و خارجی در‬ ‫ش��مار برنامه‌های بیش��تر فعاالن اقتصادی قرار‬ ‫ن ابزار نمایشگاه از جایگاه‬ ‫دارد‪ .‬اما متاس��فانه ای ‌‬ ‫اصل��ی خو ‌د خارج ش��ده ‌و صدور مج��وز برای‬ ‫برگزاری آن‪ ،‬تحت‌تاثیر مسائل شخصی‪ ،‬سیاسی‬ ‫ی قرار گرفته است‪.‬‬ ‫و رابطه‌ا ‌‬ ‫حسن احمدیان در گفت‌وگو با روابط عمومی‬ ‫ات��اق بازرگانی تهران با بیان اینکه متولی صدور‬ ‫مجو ‌ز نمایش��گاه‌های تخصصی چه داخل و چه‬ ‫خارج کشور‪ ،‬سازمان توسع ‌ه تجارت است‪ ،‬ادامه‬ ‫داد‪ :‬دریافت مجوز برای برگزاری نمایشگاه‪ ،‬گویی‬ ‫دچار پدیده امضای طالیی است؛ غافل ا ‌ز اینکه‌‬ ‫تس��هیل برگزاری نمایش��گاه‪ ،‬یکی از مهم‌ترین‬ ‫ابزارها برای توسعه تجارت و نیز یکی از بهترین‬ ‫ش و صادرات است‪ .‬در واقع‌‪،‬‬ ‫ی فرو ‌‬ ‫ویترین‌ها برا ‌‬ ‫فعاالن اقتصادی ب��رای دریافت مجوز برگزاری‬ ‫ب در‬ ‫ن رقی ‌‬ ‫نمایش��گاه‪ ،‬گروه دیگری را به‌عن��وا ‌‬ ‫ل خو ‌د‌می‌بینن��د که این گ��رو ‌ه مجریان‬ ‫مقاب�� ‌‬ ‫ع خود‬ ‫برگزاری نمایشگاه هستند ‌و فقط به مناف ‌‬ ‫‌‌می‌‌اندیشد‪.‬‬ ‫او اف��زود‪ :‬س��ازمان توس��ع ‌ه تج��ارت مجوز‬ ‫برگزاری نمایشگاه را فقط به مجری‌ها‌می‌دهد؛‌‬ ‫در حالی که دیدگاه ما این اس��ت که مجوز باید‬ ‫ب ‌ه تشکل‌های مربوط داده شود‪.‬‬ ‫ای��ن عضو هی��ات نمایندگان ات��اق بازرگانی‬ ‫ته��ران با بیان اینکه صدور مجوز برای تش��کل‪،‬‬ ‫منافع برگزاری نمایش��گاه را میان همه اعضای‬ ‫این تش��کل توزی��ع‌می‌کند‪ ،‬توضی��ح داد‪ :‬رویه‬ ‫درس��ت این است که تش��کل مجو ‌ز برگزاری را‬ ‫دریاف��ت کند و س��پس این تش��کل در مرحله‬ ‫بع��د‪ ،‬با ی��ک مجری مناس��ب ق��رارداد منعقد‬ ‫‌می‌کند‪.‬‬ ‫اما سازمان توسعه تجارت عکس این رویه را‬ ‫در پیش گرفته و تش��کل‌ها باید با مجری که از‬ ‫سوی سازمان تعیین شده همکاری کنند‪.‬‬ ‫او اف��زود‪ :‬در ح��ال حاضر مجری��ان برگزاری‬ ‫ط خوب��ی با س��ازمان دارند و‬ ‫نمایش��گاه‌‪ ،‬ارتبا ‌‬ ‫ش��بهاتی وجود دارد ک ‌ه ب��ه ازای دریافت مجوز‌‬ ‫نمایش��گاه‪ ،‬هزینه‌های��ی پرداخت‌می‌ش��ود‪ .‬در‬ ‫واقع‪ ،‬ظاهرا پول‌های زیادی ر ‌د و بدل‌می‌ش��ود‬ ‫و این فش��ار زیادی به کس��انی که در نمایشگاه‬ ‫شرکت‌می‌کنند‪ ،‬وارد‌می‌کند‪.‬‬ ‫احمدیان با اش��اره به اینکه حدو ‌د ‪ 10‬س��ال‬ ‫پی��ش‪ ،‬نماینده اتاق تهران در کارگروه برگزاری‬ ‫و نظارت نمایشگاهی عضویت داشت و به‌تدریج‬ ‫نقش اتاق کمرنگ شد‪ ،‬افزود‪ :‬از حدود ‪ 5، 4‬سال‬ ‫پیش نیز نماینده ات��اق در این کارگروه‪ ،‬حذف‬ ‫شد‪.‬‬ ‫اکنون پیش��نهاد ما این است که نمایندگان‬ ‫سازمان توسعه تجارت‪ ،‬شرکت نمایشگاه‌ها‪ ،‬اتاق‬ ‫بازرگانی تهران و تشکل مربوط در این کارگروه‬ ‫حض��ور یابند و پس تعیین ش��اخص‌هایی برای‬ ‫ارزیابی تشکل‌های داوطلب برگزاری نمایشگاه‪،‬‬ ‫برای تش��کلی که امتیاز کیف��ی و کمی الزم را‬ ‫ی نمایش��گاه صادر‬ ‫کس��ب کرد‪ ،‬مج��وز برگزار ‌‬ ‫ش��ود‪ ،‬پس از آن نیز این تش��کل با یک مجری‬ ‫نمایشگاهی قرارداد منعقد‌می‌کند‪.‬‬ ‫عضو هیات نماین��دگان اتاق بازرگانی تهران‬ ‫ت به این‬ ‫با اش��اره به اینکه سازمان توسع ‌ه تجار ‌‬ ‫مجوز به مثابه یک امضای طالیی‌می‌نگرد‪ ،‬ادامه‬ ‫داد‪ :‬مجری انتخاب شده برای نمایشگاه مبلمان‬ ‫خانگی که به زحمت توانستیم مجوز آن را برای‌‬ ‫‪ ۶‬ماه دیگر دریافت کنیم‪ ،‬بیشترین زحمتی که‬ ‫برای صنعت مبلمان کش��یده‪ ،‬این است که یک‬ ‫ت مبلمان برای خانه‌اش خری��داری کرده‬ ‫دس�� ‌‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه این مس��ئله به تمام صنایع‬ ‫و صن��وف تعمیم‌یافت��ه‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬س��ازمان‬ ‫توس��عه تج��ارت‪ ،‬فقط خ��ود را در ای��ن زمینه‬ ‫تصمیم‌گیرنده‌می‌داند و این نگرش به توس��عه‬ ‫تجارت و صادرات آسیب‌می‌زند‪.‬‬ ‫جنگ تجاری تعطیالت تابستانی ندارد‬ ‫وض��ع عوارض کنون��ی امریکا بر کااله��ای چینی باعث ‪۰.۲‬‬ ‫درص��د کاهش رش��د ناخال��ص داخلی چین در س��ال جاری‬ ‫میالدی و ‪ ۰.۴‬درصد در دو سال دیگر شود‪ .‬به گزارش تسنیم‬ ‫ب��ه نقل از بلومبرگ‪ ،‬تصمیم دونالد ترامپ برای افزایش جنگ‬ ‫تجاری آسمان تجارت جهانی را تیره و تار می‌کند‪ .‬نزاع تجاری‬ ‫بی��ن چین و امری��کا در این هفت��ه هم ادامه خواهد داش��ت‪.‬‬ ‫ش هستند بفهمند ‪ ۱۰‬درصد عوارض اضافی‬ ‫اقتصاددان‌ها در تال ‌‬ ‫بر ‪ ۳۰۰‬میلیارد دالر واردات چینی چه تاثیری بر رشد اقتصاد‬ ‫جهان می‌گذارد‪ .‬اقتصادد‌ان‌ه��ا تخمین می‌زنند عوارض فعلی‬ ‫باعث ‪ ۰.۲‬درصد کاهش رش��د ناخالص داخلی چین در س��ال‬ ‫جاری و ‪ ۰.۴‬درصد در ‪ ۲۰۲۱‬می‌ش��ود چون قیمت‌ها افزایش‬ ‫می‌یابند‪ .‬به‌گفته تام اورلیک‪ ،‬اقتصاددان ارشد‪ ،‬عوارض اضافی‬ ‫امریکا و پاسخ چین به آن این رقم را تا ‪ ۰.۶‬درصد باال خواهد‬ ‫ب��رد‪ .‬اورلیک گفت‪ « :‬اگر جن��گ تجاری تمام عیار همچنان‬ ‫به تج��ارت و اطمینان بازار ضربه بزند‪ ،‬تخمین می‌زنیم فدرال‬ ‫رزرو تا پایان س��ال نرخ به��ره را ‪ ۷۵‬واحد دیگر پایین بیاورد و‬ ‫بانک پیپل چین هم مجبور ش��ود همی��ن کار را انجام دهد»‪.‬‬ ‫بازارهای جه��ان نه تنها تحت‌تاثیر جنگ تج��اری قرار دارند‪،‬‬ ‫بلکه گزارش دس��تمزد‌های پرداختی هفته گذش��ته و تصمیم‬ ‫فدرال رزرو برای کاه��ش نرخ بهره هم بر آن تاثیر می‌گذارند‪.‬‬ ‫شاخص روز دوشنبه برای خدمات مشخص می‌کند که آیا این‬ ‫بخ��ش تحت‌تاثیر کندی تولیدکارخانه‌ای قرار گرفته اس��ت یا‬ ‫نه‪ .‬اطالعات اقتصادی منطقه یورو همچنان ناامیدکننده است‬ ‫و تاکید می‌کند سیاس��ت‌گذاران آن باید هر چه زودتر اقدامی‬ ‫در این زمینه انجام دهند‪ .‬در این هفته اطالعات تولید صنعتی‬ ‫آلمان به مشخص شدن شرایط اقتصاد در این منطقه در پایان‬ ‫‪۳‬ماه دوم امس��ال کمک می‌کند‪ .‬برخالف بیش��تر کش��ورهای‬ ‫منطقه یورو‪ ،‬بزرگ‌ترین اقتصاد اروپا هنوز مش��خص نکرده در‬ ‫‪ ۳‬ماه دوم س��ال چه اتفاقی برای رش��د اقتصادی آن افتاده اما‬ ‫به‌احتمال زیاد رکود داش��ته است‪ .‬در انگلستان‪ ،‬اقتصاددان‌ها‬ ‫پیش‌بینی می‌کنند اقتصاد در‪ ۳‬ماه دوم س��ال کوچک شده اما‬ ‫در فصل آینده رونق خواهد یافت‪ .‬رومانی و صربستان هم نرخ‬ ‫بهره‌ش��ان را اعالم کرده‌اند ولی انتظ��ار نمی‌رود تغییری کرده‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫در ترکی��ه‪ ،‬اعالم ن��رخ تورم در روز دوش��نبه کمک می‌کند‬ ‫مشخص شود بانک مرکزی این کشور چقدر نرخ بهره را کاهش‬ ‫داده است‪ .‬این بانک در ‪25‬ژوئیه ‪ ۴۲۵‬واحد نرخ بهره را پایین‬ ‫آورد‪ .‬رش��د اقتصاد روس��یه به‌احتمال زیاد در ‪ ۳‬ماه دوم سال‬ ‫‪ ۰.۸‬است‪ .‬اقتصاددان‌ها پیش‌بینی می‌کنند رکود اقتصادی این‬ ‫کشور در س��ال جاری بسیار مختصر باش��د و در سال ‪۲۰۲۰‬‬ ‫میالدی با عادت کردن مش��تریان به قیمت‌های باالتر و رونق‬ ‫مالی ایجاد ش��ده ازس��وی محرک‌های اقتص��ادی‪ ،‬اقتصاد این‬ ‫کشور دوباره تقویت شود‪ .‬پس از کاهش ‪ ۵۰‬واحدی نرخ بهره‬ ‫در برزیل در ‪ 31‬ژوئیه‪ ،‬س��رمایه‌گذاران به‌دنبال سیاس��ت‌های‬ ‫تس��هیل پولی ازس��وی بانک مرکزی این کش��ور هستند‪ .‬در‬ ‫مکزیک‪ ،‬اقتصاددان‌ها انتظار دارند تورم ماه ژوئیه روز پنجشنبه‬ ‫اعالم شود و حاکی از کاهش نرخ بهره در ماه‌های آینده باشد‪.‬‬ ‫گذر موقت خودروها از کیش به داخل کشور بالمانع است‬ ‫رئی��س پلیس راهور کی��ش اعالم کرد‪ :‬گ��ذر موقت تمامی‬ ‫خودروه��ا به‌ج��ز برندهای امریکایی از کیش به داخل کش��ور‬ ‫بالمانع است‪.‬‬ ‫س��رگرد ایمانی‌نس��ب در گفت‌وگ��و ب��ا ایرن��ا تصریح کرد‪:‬‬ ‫همان‌گونه که پیش‌تر اعالم ش��ده براساس دریافت مجورهای‬ ‫الزم‪ ،‬خ��روج موقت ان��واع خودرو و خودروه��ای باالی ‪۲۵۰۰‬‬ ‫سی‌س��ی معمولی از جزیره کیش به‌جز خودروهای برند امریکا‬ ‫و خودروه��ای خاص از جمله المبورگینی‪ ،‬بوگاتی و مازراتی‪....‬‬ ‫یا خودروه��ای با رنگ طالیی که خروج آنها به داخل کش��ور‬ ‫فعال ممنوع است‪.‬‬ ‫س��ایر خودروها بالمانع اعالم شده و ممانعتی از نظر پلیس‬ ‫کیش در این‌باره وجود ندارد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬مال��کان این خودروها می‌توانن��د پس از دریافت‬ ‫مجوزهای الزم از گمرک ب��ه پلیس راهور برای دریافت پالک‬ ‫گذر موقت مراجعه کنند‪.‬‬ ‫امتی��از خ��روج موقت خ��ودرو ب��رای فع��االن اقتصادی و‬ ‫خانواده‌های ساکن جزیره کیش که با توجه به موقعیت مکانی‬ ‫تنها مس��یر هوایی را می‌توانند به‌عنوان گزینه اصلی برای سفر‬ ‫در تعطی�لات تابس��تانی و نوروزی به س��رزمین اصلی انتخاب‬ ‫کنن��د‪ ،‬بس��یار حائز اهمیت اس��ت و پلیس جزی��ره کیش نیز‬ ‫همواره در راس��تای تسهیل و خدمات‌رسانی به ساکنان جزیره‬ ‫پیشگام بوده و در این راستا گام برمی‌دارد‪.‬‬
‫‪9‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 14‬مرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 3‬ذی‌الحجه ‪1440‬‬ ‫‪ 5‬اوت ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1344‬‬ ‫پیاپی ‪2662‬‬ ‫بازار و اصناف‬ ‫در پی ورود شرکت‌های جدید به صف واردکنندگان‬ ‫‹ ‹مشکل تامین گوشی تلفن‌همراه رفع شد‬ ‫رئیس کارگروه تخصصی تلفن‬ ‫هم��راه ات��اق اصن��اف ای��ران‬ ‫دراین‌باره گفت‪ :‬نرخ گوشی‌های‬ ‫تلفن‌هم��راه نس��بت ب��ه م��اه‬ ‫گذش��ته دس��ت‌کم ‪۱۰‬درصد‬ ‫کاهش یافته است‪.‬‬ ‫محمدمه��دی غفوری��ان در‬ ‫محمدمهدی غفوریان گفت‌وگ��و با‬ ‫اظهار کرد‪:‬‬ ‫نرخ گوش��ی‌های تلفن‌همراه در ارتباط مستقیم با واردات‬ ‫و تامی��ن کاال اس��ت‪ .‬از زمان��ی ک��ه واردات گوش��ی‌های‬ ‫تلفن‌همراه مس��افری محدود ش��د‪ ،‬ش��رکت‌های جدیدی‬ ‫وارد عرصه تامین گوش��ی‌های تلفن‌همراه ش��دند و میزان‬ ‫گوش��ی‌های تلفن‌همراه در بازار افزایش یافت و در نهایت‬ ‫نرخ‌ه��ا کاهش پی��دا کرد‪ .‬وی با اش��اره به ای��ن نکته که‬ ‫واردات گوش��ی‌های تلفن‌همراه با ارز آزاد انجام می‌ش��ود‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬تعداد واردکنندگان افزایش یافته است‪ .‬به‌طوری‌که‬ ‫در بره��ه‌ای از زمان یک‌مرتبه حدود ‪ ۵۰‬ش��رکت به این‬ ‫عرصه وارد ش��دند و همه آنها گوشی‌های تلفن‌همراه وارد‬ ‫کردن��د‪۹۰ .‬درصد ش��رکت‌هایی که ام��روز در این زمینه‬ ‫فعالن��د‪ ،‬جدید هس��تند و پیش‌تر فعالیتی نداش��تند‪ .‬این‬ ‫اتفاق خوبی اس��ت و موجب ش��ده درحال‌حاضر مش��کلی‬ ‫برای تامین گوش��ی‌های تلفن‌همراه در بازار نداشته باشیم‬ ‫و شرایط با‌ثباتی را پشت‌سر می‌گذاریم‪.‬‬ ‫غفوریان در ادامه بیان کرد‪ :‬رکود در همه صنف‌ها دیده‬ ‫می‌ش��ود و در صنف فروشندگان گوش��ی تلفن‌همراه هم‬ ‫این ام��ر موضوعیت دارد‪ .‬هزینه‌های مردم ش��اید ‪ ۳‬برابر‬ ‫ش��ده باش��د اما حقوق و دس��تمزد آنها ‪ ۳‬برابر نشده و به‬ ‫همین علت قدرت خرید خود را تا حدود زیادی از دس��ت‬ ‫داده‌اند‪ .‬گوش��ی ‪۲‬میلیون و ‪۴۰۰‬تومان فروخته می‌ش��ود‬ ‫ش��اید پیش از گرانی‌ها ‪ ۸۰۰‬ه��زار تومان بود‪ .‬ما فراموش‬ ‫کنیم که این گوشی ‪۲‬میلیون و ‪ ۴۰۰‬تومانی همان گوشی‬ ‫‪۸۰۰‬تومانی اس��ت‪ .‬بسیاری از مصرف‌کنندگان از پس این‬ ‫هزینه‌ها برنمی‌آیند‪ .‬به این واسطه بیشتر مصرف‌کنندگان‬ ‫در صورت خرابی گوش��ی‌های تلفن‌همراه ترجیح می‌دهند‬ ‫که آنها را تعمیر کنند‪.‬‬ ‫رئی��س کارگروه تخصصی تلفن همراه اتاق اصناف ایران‬ ‫درباره تامین قطعات گوشی‌های تلفن‌همراه برای تعمیرات‬ ‫تصری��ح کرد‪ :‬به‌ج��ز مدتی محدود‪ ،‬ما مش��کلی در تامین‬ ‫قطعات گوش��ی‌های تلفن‌همراه نداش��ته و نداریم اما این‬ ‫قطع��ات از نظ��ر کیفیت قابل‌قبول نیس��تند‪ .‬هر ش��خص‬ ‫حقیقی یا حقوقی می‌تواند ش��رکت بزند و از چین و دوبی‬ ‫قطعه وارد کند که البته بیشتر آنها از چین وارد می‌کنند‪.‬‬ ‫درحال‌حاضر در زمینه تامین قطعات مش��کلی نداریم اما‬ ‫از نظر کیفیت شاهد هس��تیم که مصرف‌کنندگان پس از‬ ‫تعمیر با گوشی‌هایی روبه‌رو می‌شوند که هنوز مشکل دارد‪.‬‬ ‫رئی��س اتحادیه تجهیزات مخابراتی اس��تان البرز اظهار‬ ‫کرد‪ :‬در زمینه قطعات‪ ،‬نیازمند افزایش نظارت‌ها هس��تیم‪.‬‬ ‫در این زمینه باید قدرت اجرایی اتحادیه‌ها بیش��تر ش��ود‬ ‫تا به‌عن��وان رابط مصرف‌کنندگان و اعضای صنف به‌خوبی‬ ‫موضوع‌های مورد اختالف را رفع کنند‪ .‬همین امروز نشست‬ ‫بررسی شکایت‌های مردمی را داشتیم و مصرف‌کنندگانی‬ ‫که از این نشس��ت‌ها خارج ش��دند راضی بودند‪ .‬در بیشتر‬ ‫پرونده‌ها حق به مصرف‌کننده داده می‌ش��ود اما ما مدافع‬ ‫حق هستیم‪ .‬گاهی مصرف‌کنندگان نمی‌دانند در پی ضربه‬ ‫کوچکی که به گوش��ی آنها خورده است‪ ،‬با فاصله یک روز‬ ‫مش��کلی برای گوش��ی آنها پیش آمده و ممکن اس��ت از‬ ‫فروشنده ش��کایت کنند‪ .‬تعزیرات حکومتی در بازرسی‌ها‬ ‫از روش قهری استفاده می‌کنند اما اتحادیه‌ها نشست‌هایی‬ ‫با شاکی و متشاکی برگزار و آنها را نسبت به موضوعی که‬ ‫پیش آمده توجیه می‌کنند‪ .‬ما سمت حق را می‌گیریم و از‬ ‫هر کسی که حق دارد حمایت می‌کنیم‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬واردکنندگانی ک��ه قطعات بی‌کیفیت را‬ ‫به‌جای قطعه باکیفیت می‌فروش��ند‪ ،‬موجب ش��ده‌اند آمار‬ ‫شکایت‌های رس��یده به اتحادیه‌ها افزایش یابد و به‌عنوان‬ ‫نمونه از ‪ ۵‬شکایت به ‪ ۴۰‬شکایت رسیده‌اند‪ .‬روند رسیدگی‬ ‫به این شکایت‌ها موجب شده است که بخش زیادی از وقت‬ ‫اعضای هیات‌مدیره اتحادیه‌ها صرف رسیدگی به شکایت‌ها‬ ‫شود و این درحالی است که ما باید به سیاست‌گذاری‌های‬ ‫کلی بپردازی��م‪ .‬اگرچه می‌گویی��م اتحادیه‌ها بهترین نهاد‬ ‫برای رس��یدگی به این‌نوع ش��کایت‌ها هس��تند اما انتظار‬ ‫داری��م چندنفری ک��ه با تخلف‌های خود مش��کالتی برای‬ ‫این صنف و مصرف‌کنندگان پیش آورده‌اند‪ ،‬اخالق‌مدارانه‬ ‫رفتار کنند و دست از تقلب و تخلف بردارند‪.‬‬ ‫‹ ‹‪ ۹۰‬درصد گوشی‌های وارداتی با ارز دولتی‬ ‫توزیع شدند‬ ‫رئی��س اتحادیه فروش��ندگان‬ ‫تلفن همراه ته��ران نیز درباره‬ ‫ب��ازار گوش��ی‌های تلفن‌همراه‬ ‫بیان کرد‪۹۰ :‬درصد گوش��ی‌ها‪،‬‬ ‫با ارز دولتی توزیع شدند‪.‬‬ ‫ابراهیم درستی در گفت‌وگو‬ ‫با باش��گاه خبرن��گاران جوان‪،‬‬ ‫ابراهیم درستی‬ ‫ی‬ ‫درب��اره وضعیت بازار گوش�� ‌‬ ‫تلفن‌هم��راه اظهار ک��رد‪۹۰ :‬درصد گوش��ی‌های وارداتی‬ ‫ب��ا ارز دولتی‪ ،‬در بازار توزیع و قرار ش��د مابه‌التفاوت نرخ‬ ‫گوش��ی‌هایی که با ارز دولتی وارد ش��ده‌اند با ارز نیمایی‪،‬‬ ‫یادداشت‬ ‫معضل میزداران غیر‌حرفه‌ای در رستوران‌‌ها‬ ‫علی‌محم�د بی�دار‬ ‫مغز‪ -‬مدرس تشریفات‬ ‫کارب�ردی بین‌المللی‪:‬‬ ‫در ی��ک رس��توران یا‬ ‫کافه اس��تاندارد چند‬ ‫نفر کار می‌کنند‪.‬‬ ‫یک‌نفر مدیر است و‬ ‫ممکن اس��ت مدیر همه رستوران یا چند میز‬ ‫باشد‪ .‬آشپز هم داریم و یک نفر دم در ایستاده‬ ‫و مهمان را تحویل می‌گی��رد‪ ،‬به او خیرمقدم‬ ‫می‌گوید و از او می‌پرس��د‪« :‬کجا دوست دارید‬ ‫بنشینید؟» و «چند نفر هستید»‪.‬‬ ‫بعد مهمان را تا می��زی که او انتخاب کرده‬ ‫همراه��ی و صندلی را برای او جابه‌جا می‌کند‪.‬‬ ‫س��فارش را می‌گیرد و بع��د آن مهمان را تنها‬ ‫می‌گذارد و به‌سراغ مهمان‌های دیگری که در‬ ‫انتظار هستند‪ ،‬می‌رود‪.‬‬ ‫مهمان که نشس��ت‪ ،‬مام��ور پذیرایی با غذا‬ ‫یا نوش��یدنی‌ها می‌آی��د‪ .‬نح��وه پذیرایی باید‬ ‫استاندارد باشد‪.‬‬ ‫یک مامور پذیرایی خ��وب که به آن میزدار‬ ‫می‌گویی��م به اندازه ی��ک مهمان��دار هواپیما‬ ‫در یک خ��ط هوایی نقش‌آفرین اس��ت‪ .‬تمام‬ ‫رستوران بر پایه رفتار میزداران می‌چرخد‪.‬‬ ‫همان‌ط��ور ک��ه کار خط هوایی وابس��ته به‬ ‫مهمانداران آن اس��ت پس مهم‌ترین رکن یک‬ ‫رستوران نحوه عملکرد میزداران است‪ .‬آماری‬ ‫گرفته ش��ده اس��ت تا بدانیم از ‪ ۱۰۰‬مهمانی‬ ‫که به یک رس��توران می‌آیند‪ ،‬چند نفر ریزش‬ ‫دارند؟ یک نفر ممکن اس��ت از دنیا برود و به‬ ‫این دلیل دیگر به رس��توران ما بازنگردد‪۳ .‬نفر‬ ‫ممکن اس��ت محله یا شهر محل زندگی خود‬ ‫را تغییر دهند و به این علت دیگر به رستوران‬ ‫ما نمی‌آیند‪.‬‬ ‫‪ ۵‬نفر به تبلیغ دوستان‌ش��ان به رس��توران‬ ‫دیگ��ری می‌رون��د‪ ۹ .‬یا ‪ ۱۰‬نفر ممکن اس��ت‬ ‫ج��ذب تبلیغ رقیب��ان یک رس��توران‪ ،‬جذب‬ ‫رس��توران دیگری ش��وند و ‪ ۱۴‬نف��ر به علت‬ ‫کیفیت بد غذا و نوشیدنی‌ها دیگر به رستوران‬ ‫ما بازنمی‌گردند‪.‬‬ ‫پس از ‪ ۱۰۰‬نفر ح��دود ‪۳۲‬نفر به‌خاطر این‬ ‫‪۵‬عام��ل دیگر هرگز به رس��توران ما نمی‌آیند‪.‬‬ ‫‪۶۸‬درصد ریزش مشتریان ما به علت رفتار بد‬ ‫میزداران و کارکنان یک رستوران است‪.‬‬ ‫بر اس��اس همین آمار‌ها مشخص شده است‬ ‫که از هر ‪ ۲۰‬مهمان ناراضی ‪۱۹‬نفر بدون اینکه‬ ‫اعتراضی کنند از رس��توران ما خارج می‌شوند‬ ‫و تنها یک نفر اس��ت که گالیه خود را مطرح‬ ‫می‌کند‪.‬‬ ‫حال اینکه ش��کایت یک مهمان یا مشتری‬ ‫برکت یک رس��توران‪ ،‬مغازه یا ش��رکت است‬ ‫و دیگ��ر اینکه به یاد داش��ته باش��یم‪ ،‬هرگز‪،‬‬ ‫هرگ��ز و هرگز یک می��زدار آموزش‌ندیده را با‬ ‫مهمانان‌مان روبه‌رو نکنیم‪.‬‬ ‫برگزاری دوره آموزش مجازی برای نانوایان‬ ‫رئی��س اتحادیه نانوای��ان حجیم و نیمه‌حجیم ته��ران گفت‪ :‬در چند روز‬ ‫آینده دوره آموزشی مجازی ویژه نانوایان حجیم و نیمه حجیم تهران برگزار‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش‬ ‫از روابط عمومی اتاق اصناف تهران‪ ،‬محمدجواد کرمی‬ ‫افزود‪ :‬در این دوره آموزشی ‪ ۶۰‬نفر از نانوایان به صورت مجازی در راستای‬ ‫اس��تاندارد نان‌های حجیم مورد آموزش مجازی قرار خواهند گرفت‪ .‬کرمی‬ ‫تصریح کرد‪ :‬یکی از رسالت‌های آکادمی ملی نان ایران عالوه بر کالس‌های‬ ‫حضوری‪ ،‬برگزاری دوره‌های آموزش��ی مجازی است که به صورت آزمایشی‬ ‫نخستین دوره برای نانوایان حجیم و نیمه‌حجیم سپس برای مسئوالن فنی‬ ‫آرد و نانوایان سنتی برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫هر کیلو دام زنده ‪ ۴۲‬تا ‪ ۴۵‬هزار تومان‬ ‫رئیس اتحادیه فروشندگان گوشت گوسفندی‬ ‫ته��ران گفت‪ :‬نرخ هر کیلوگ��رم دام زنده مرغوب‬ ‫‪ ۴۲‬تا ‪ ۴۵‬هزار تومان است و هرکیلوگرم گوشت‬ ‫گوس��فندی ایرانی به صورت ش��قه به نرخ ‪۱۰۳‬‬ ‫هزار تومان به فروش می‌رسد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش‬ ‫از رواب��ط عموم��ی اتاق‬ ‫اصن��اف ته��ران‪ ،‬علی اصغ��ر ملکی درب��اره نرخ‬ ‫دام زن��ده برای عید قربان اظهار کرد‪ :‬سه‌ش��نبه‬ ‫هفته جاری نشس��تی درباره عرضه بهداشتی دام‬ ‫زنده برای روز عید قربان در ش��بکه دامپزش��کی‬ ‫استان تهران برگزار و در این زمینه تصمیم‌گیری‬ ‫می‌شود‪ .‬وی افزود‪ :‬ما در اتحادیه معتقدیم‪ ،‬نباید‬ ‫ن��رخ دام زن��ده به طور واحد تعیین ش��ود و باید‬ ‫بازار را به سمت عرضه و تقاضا سوق داد‪ .‬با توجه‬ ‫به افزایش عرضه دامی که در کش��ور وجود دارد‬ ‫افزایش قیمتی در این زمینه پیش‌بینی نمی‌شود‪.‬‬ ‫رئیس اتحادیه فروش��ندگان گوش��ت گوسفندی‬ ‫ادامه داد‪ :‬نرخ فعلی هر کیلوگرم دام زنده مرغوب‬ ‫‪ ۴۲‬ت��ا ‪ ۴۵‬هزار تومان اما نرخ دام‌های س��نگین‬ ‫کمتر از ‪ ۴۲‬هزار تومان است‪.‬‬ ‫بازار چوب و تخته کساد است‬ ‫کس��ادی بازار از نظر رئی��س اتحادیه صنف فروش��ندگان چوب و تخته و‬ ‫فیبر و س��ه‌الیی برای این صنف که یکی از بزرگ‌ترین صنف‌های فعال کشور‬ ‫و س��ازندگان محصوالت چوبی به ش��مار می‌رود‪ ،‬بسیار نگران‌کننده است‪ .‬به‬ ‫گزارش‬ ‫به نقل از روابط عمومی اتاق اصناف تهران‪ ،‬اس��ماعیل الهیان‪،‬‬ ‫رئیس اتحادیه فروشندگان چوب‪ ،‬تخته و سه‌الیی گفت‪ :‬این صنف که در چند‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬تفاوت انواع دام زنده از لحاظ‬ ‫کیفی مانند تفاوت بنز با پیکان است و کارشناس‬ ‫مربوط با رویت دام نرخ را تعیین می‌کند و حتی‬ ‫نرخ دام زنده تولید ش��ده در هر اس��تان کش��ور‬ ‫متفاوت است‪.‬‬ ‫ملک��ی اظهار ک��رد‪ :‬نرخ هر کیلوکرم گوش��ت‬ ‫داخلی بدون دنبه‪ ،‬ش��قه یا یک‌چهارم ‪۱۰۳‬هزار‬ ‫تومان اس��ت و نوع وارداتی آن ‪ ۸۲‬هزار تومان به‬ ‫خرده‌فروش��ان تحویل داده می‌ش��ود که آنها نیز‬ ‫می‌توانند با ‪۱۰‬درصد سود به فروش برسانند‪.‬‬ ‫س��ال گذشته بنا بر تصمیم شرکت س��اماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران‬ ‫از داخل ش��هر به اطراف (سایت خاوران) منتقل ش��د با چالش‌های بسیاری‬ ‫روب��ه‌رو بوده که می‌ت��وان به دوری راه‪ ،‬نبود کمتری��ن امکانات‪ ،‬ریزش اعضا‪،‬‬ ‫ریزش مش��تری‪ ،‬کمبود وسیله نقلیه موردنیاز‪ ،‬ناهمواری جاده و خروجی‌های‬ ‫موردنیاز‪ ،‬ناشناخته بودن مکان برای مشتری و فروشنده و‪ ...‬اشاره کرد‪.‬‬ ‫عکس‪ :‬آیدا فریدی‬ ‫م�ژده پورزک�ی‪ :‬با افزایش نرخ دالر در س��ال ‪ ۹۷‬نرخ‬ ‫گوش��ی‌های تلفن‌همراه آنچنان باال رف��ت و قدرت خرید‬ ‫مردم در مقابل چنان کاهش یافت که خیلی‌ها دیگر جرات‬ ‫نمی‌کنن��د به زیر پ��ل حافظ بروند‪ ،‬در پاس��اژهای فروش‬ ‫گوش��ی تلفن‌همراه با ل��ذت دور دور کنند و بعد که خوب‬ ‫ی که در دست‌ش��ان دارند دل‌شان‬ ‫وسوس��ه شدند و گوش ‌‬ ‫را زد‪ ،‬یک��ی از آن دردانه‌های ظریف و با دوربین پیکس��ل‬ ‫ب��اال و رم داخلی پرظرفی��ت و‪ ....‬را بخرند و دوان دوان به‬ ‫خانه بیایند تا هرچه زودتر قابلیت‌های جدید این گوش��ی‬ ‫تلفن‌همراه را کش��ف کنند و با خانواده و دوستان‌ش��ان به‬ ‫اش��تراک بگذارند‪ .‬بازار کساد اس��ت‪ .‬البته این خاص بازار‬ ‫گوش��ی تلفن‌همراه نیس��ت و به لطف بدرقصی‌های دالر و‬ ‫س��ودجویان قدرت خرید مردم کاهش یافته اس��ت‪ .‬با این‬ ‫حال بعد از چند و چون‌های زیادی که درباره نحوه تامین‬ ‫گوشی تلفن‌همراه کافی برای بازار مطرح شد‪ ،‬حاال حدود‬ ‫‪۱۰‬درصد قیمت‌ها کاهش یافته اس��ت‪ .‬البته این در مقابل‬ ‫افزای��ش نرخ‌هایی ک��ه پیش‌تر داش��ته‌ایم نزدیک به هیچ‬ ‫اس��ت‪ .‬به عنوان نمونه خوب اس��ت بدانیم که یک گوشی‬ ‫‪۸۰۰‬هزار تومانی حاال ‪ ۲‬میلیون و ‪ ۴۰۰‬فروخته می‌ش��ود‪.‬‬ ‫پس ای��ن کاهش نرخ‌ها اگرچه خوب ام��ا برای رونق بازار‬ ‫ناکافی است‪.‬‬ ‫تلفن همراه ارزان شد‬ ‫بع��د از چند و چون‌های زیادی که درباره نحوه تامین گوش��ی تلفن‌همراه‬ ‫ت این کاال ح��دود ‪۱۰‬درصد کاهش‬ ‫کاف��ی برای بازار مطرح ش��د‪ ،‬حاال قیم ‌‬ ‫یافته اس��ت‪ .‬البته این در مقابل افزایش نرخ‌هایی که پیش‌تر داشته‌ایم‬ ‫نزدیک به هیچ است‬ ‫محاسبه و توزیع ش��وند‪ .‬رئیس اتحادیه فروشندگان تلفن‬ ‫همراه ادامه داد‪ :‬هم‌اکنون ‪۱۰۰‬شرکت وارد‌کننده گوشی‪،‬‬ ‫نی��از ب��ازار را تامی��ن می‌کنند و تالش‌مان این اس��ت که‬ ‫گوشی ارزان‌تر به‌دست مردم برسد‪.‬‬ ‫درس��تی با اشاره به اینکه فقط شرکت‌های دارای پروانه‬ ‫کس��ب می‌توانند اقدام به واردات کنند‪ ،‬گفت‪ :‬واردات این‬ ‫شرکت‌ها نه‌تنها باعث می‌شود بازار با کمبود گوشی تلفن‬ ‫همراه روبه‌رو نش��ود بلکه قیمت‌ها روند کاهش��ی خواهند‬ ‫گرف��ت‪ .‬نماین��ده وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت در هیات‬ ‫رئیس��ه اتاق اصناف ایران و نایب‌رئیس اتاق اصناف تهران‬ ‫در ادامه با بیان اینکه بسیاری از شرکت‌ها یا واردکنندگان‪،‬‬ ‫گوش��ی‌ها را برمبنای نرخ ارز آزاد وارد کرده بودند‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬با افزایش نرخ ارز‪ ،‬نرخ گوش��ی‌ها نیز افزایش می‌یابد‪،‬‬ ‫همچنی��ن باید با کاهش ن��رخ ارز قیمت‌ها کاهش یابد اما‬ ‫برخی از شرکت‌ها به بهانه‌های واهی این موضوع را رعایت‬ ‫نمی‌کنند‪.‬‬ ‫درستی ابراز امیدواری کرد که این هفته وضعیت و نرخ‬ ‫بازار گوشی‌ تلفن‌همراه روند بهتری به خود بگیرد‪.‬‬ ‫رئیس اتحادیه فروش��ندگان تلفن هم��راه تهران درباره‬ ‫تکلیف ‪۶۰۰‬هزار گوشی‌جامانده در گمرک افزود‪ :‬بسیاری‬ ‫از این گوش��ی‌ها روانه بازار شدند و تعداد معدودی از آنها‬ ‫در گمرک‌جاماندند‪.‬‬ ‫ی تلفن‌همراه‬ ‫درس��تی گفت‪ :‬زمانی وضعیت بازار گوش�� ‌‬ ‫مش��خص می‌شود که دست دالالن و س��ودجویان از بازار‬ ‫کوتاه ش��ود و امیدواریم با همکاری دول��ت و اصناف بازار‬ ‫روند بهتری به خود بگیرد‪.‬‬
‫‪10‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 14‬مرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 3‬ذی‌الحجه ‪1440‬‬ ‫‪ 5‬اوت ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1344‬‬ ‫پیاپی ‪2662‬‬ ‫گردشگری و صنایع‌دستی‬ ‫تجارت‬ ‫روی‌خط‌خبر‬ ‫جاذبه‌های گردشگری خاص در منطقه آزاد اروند‬ ‫برگزاری مسابقات رالی‬ ‫در جنگل‌های هیرکانی‌‬ ‫کانون جهانگردی و اتومبیلرانی بعد از یک‬ ‫ماه از ثبت جهانی جنگل‌های هیرکانی اقدام‬ ‫به برگزاری رالی با خودروهای دو دیفرانسیل‬ ‫ک��رده اس��ت‪ .‬مدیر پ��روژه ثب��ت جهانی نیز‬ ‫خواستار حذف این اتومبیل‌ها شد‪.‬‬ ‫به گ��زارش مهر‪‌،‬چند روز گذش��ته کانون‬ ‫جهانگردی و اتومبیلران��ی ایران‪ ،‬پس از یک‬ ‫ماه از ثبت جهانی جنگل‌های هیرکانی که با‬ ‫تالش سازمان‌های گوناگون از جمله سازمان‬ ‫حفاظ��ت محیط‌زیس��ت‪ ،‬مناب��ع طبیع��ی و‬ ‫سازمان میراث فرهنگی پس از سال‌ها تالش‬ ‫تحق��ق یاف��ت‪ ،‬تبلیغی را در فض��ای مجازی‬ ‫انتش��ار داده ک��ه در آن عنوان ک��رده رالی با‬ ‫خودروه��ای دو دیفرانس��یل در جنگل‌ه��ای‬ ‫هیرکانی از ‪ ۲۶‬تا ‪ ۲۸‬مرداد برگزار می‌شود‪.‬‬ ‫شروع آن نیز از پارکینگ مجموعه ورزشی‬ ‫دیزینریال طالقان��ی‪ ،‬قزوین‪ ،‬تنکابن‪ ،‬متل قو‬ ‫و کالردش��ت خواهد بود‪ .‬در ای��ن تور که به‬ ‫مناس��بت ثبت جهانی جنگل‌ه��ای هیرکانی‬ ‫برگ��زار می‌ش��ود ورود برای هم��ه دارندگان‬ ‫خودروهای دو دیفرانس��یل آزاد اعالم ش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬این موضوع واکنش مسئوالن مختلف‬ ‫س��ازمان حفاظت محیط‌زیس��ت ب��ه غیر از‬ ‫سازمان میراث فرهنگی را در پی داشت‪.‬‬ ‫«لوور» رکورد آمار‬ ‫بازدیدکننده را شکست‬ ‫بر اس��اس آمار منتشرشده از سوی موسسه‬ ‫امریکایی ‪ TEA‬که س��ازمانی فعال در حوزه‬ ‫آمارهای فرهنگی است‪ ،‬موزه لوور با بیش از ‪۸‬‬ ‫میلیون بازدیدکننده بار دیگر نخس��تین موزه‬ ‫جهان از نظر آمار بازدیدکنندگان شد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش مهر‪ ،‬بر اس��اس همی��ن آمار‪،‬‬ ‫این موزه تنها در ‪۶‬ماه نخس��ت س��ال ‪۲۰۱۸‬‬ ‫میالدی ‪ ۵‬میلیون بازدیدکننده داشته است‪.‬‬ ‫بر مبنای همین خبر در سال ‪ ۲۰۱۷‬میالدی‬ ‫بی��ش از ‪ ۸‬میلی��ون و ‪ ۱۰۰‬ه��زار نفر از این‬ ‫موزه دیدن کردند که این رقم نسبت به سال‬ ‫گذشته میالدی ‪ ۹.۵‬درصد بیشتر است‪.‬‬ ‫ب��ر اس��اس همین آم��ار‪ ،‬م��وزه ملی چین‬ ‫در پک��ن با ‪ ۸‬میلی��ون بازدید کنن��ده‪ ،‬موزه‬ ‫هوا‌فض��ای واش��نگتن و م��وزه متروپولیت��ن‬ ‫نیوی��ورک به ترتی��ب در جایگاه‌ه��ای دوم و‬ ‫سوم جهانی قرار دارند‪ .‬در فهرست ‪ ۲۰‬مرکز‬ ‫فرهنگ��ی پر‌بازدید در جهان‌‌ن��ام مرکز «ژرژ‬ ‫پمپیدو» ب��ا ‪ ۳.۳‬میلیون نفر بازدیدکننده در‬ ‫جایگاه بیستم نیز دیده می‌شود‪.‬‬ ‫در بخ��ش پارک‌ه��ای تفریح��ی نیز پارک‬ ‫دیزنی‌لند پاریس با ‪ ۹.۶‬میلیون بازدید کننده‪،‬‬ ‫یوروپ��ارک آلمان ب��ا ‪ ۵.۷‬میلیون نفر و پارک‬ ‫استودیو والت‌دیسنی امریکا با ‪ ۵.۲‬میلیون نفر‬ ‫به ترتیب در جایگاه‌ه��ای ‪ ۲۱ ،۱۲‬و ‪ ۲۲‬این‬ ‫دسته‌بندی قرار دارند‪.‬‬ ‫اسکان زائران عراقی‬ ‫خسارت‌دیده از‬ ‫کالهبرداری‬ ‫سرپرس��ت معاونت گردش��گری خراس��ان‬ ‫رض��وی گفت‪ :‬ب��ا هم��کاری اداره کل میراث‬ ‫فرهنگ��ی‪ ،‬صنایع‌دس��تی و گردش��گری‬ ‫خراس��ان رضوی و کنس��ولگری عراق زائران‬ ‫عراقی خس��ارت‌دیده از کالهبرداری اس��کان‬ ‫داده ش��دند‪ .‬ب��ه گ��زارش‬ ‫ب��ه نقل از‬ ‫روابط‌‌عموم��ی اداره کل می��راث فرهنگ��ی‪،‬‬ ‫صنایع‌دستی و گردش��گری خراسان رضوی‪،‬‬ ‫یوس��ف بیدخوری ب��ا اعالم این خب��ر افزود‪:‬‬ ‫ش��خصی با عنوان «علی مک��ی حمزه» مدیر‬ ‫شرکت انوار الحجاز عراقی از ‪ ۱۱۳‬زائر عراقی‬ ‫هزینه‌ه��ای اقامت و پذیرایی را دریافت کرده‬ ‫اما به هتل پرداخت نکرده و متواری شده بود‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬با توجه ب��ه اینکه هزینه‌ها‬ ‫را ب��ه هتل نپرداخته‪ ،‬مش��کالتی برای زائران‬ ‫به وجود آمده بود‪ .‬بیدخوری گفت‪ :‬برای رفع‬ ‫مش��کل این زائران نمایندگان��ی از اداره کل‬ ‫میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع‌دس��تی و گردشگری‬ ‫خراس��ان رضوی و کنسولگری عراق در هتل‬ ‫حاضر ش��دند و یکی از اتب��اع عراقی با عنوان‬ ‫«عم��اد» به نمایندگی از ش��رکت هزینه‌ها را‬ ‫پرداخت و مشکل بر‌طرف شد‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫گروه تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫در «گردشگری‬ ‫پایان جهان» نیز‬ ‫مردم به مناطقی‬ ‫سفر می‌کنند که‬ ‫بیشتر تحت‌تاثیر‬ ‫عوامل محیطی‬ ‫خطرآفرین قرار‬ ‫گرفته و در‬ ‫معرض نابودی‌‬ ‫هستند‪ .‬در این‬ ‫نوع گردشگری‪،‬‬ ‫راهنمای تور‬ ‫وظیفه دارد‬ ‫برای جهانگردان‬ ‫درباره تاثیر‬ ‫پدیده‌هایی‬ ‫مانند گرم‌شدن‬ ‫زمین یا چگونگی‬ ‫برخورد‬ ‫شهاب‌سنگ‌ها با‬ ‫زمین و پایان عمر‬ ‫آن‪ ،‬توضیح دهد‬ ‫آی��ا تا ب��ه حال چی��زی درباره «گردش��گری س��یاه»‬ ‫ش��نیده‌‌اید؟ ی��ا از موزه‌ه��ا و یادبوده��ای جن��گ بازدید‬ ‫کرده‌اید؟ تمایل دارید از موزه هیروشیما در ژاپن یا مناطق‬ ‫جنگی در ایران دیدن کنید؟‬ ‫به گزارش اقتصاد‪ ،۲۴‬گردش��گری س��یاه یا گردشگری‬ ‫تاری��ک که با نام‌هایی همچون «‪ »Black Tourism‬یا‬ ‫«‪ »Grief tourism‬نیز ش��ناخته می‌شود‪ ،‬شاخه‌ای از‬ ‫صنعت گردشگری است که مربوط به بازدید از مکان‌های‬ ‫ناخوشایند و دردناک می‌شود‪.‬‬ ‫گردش��گری سیاه در واقع پاس��خی به نیاز گردشگران‬ ‫ام��روزی و یک��ی از بهترین راه‌ها برای کس��ب تجربه‌های‬ ‫جدید و منحصر‌به‌فرد است و دربرگیرنده بخشی از صنعت‬ ‫گردش��گری است که مس��افران را به بازدید از مکان‌هایی‬ ‫تاریخی می‌برد که در گذش��ته با فجایع طبیعی‪ ،‬جنگ و‬ ‫تراژدی‌های انسانی در ارتباط بوده‌اند‪.‬‬ ‫واژه «س��یاه» در این اصطالح بیش��تر به فصلی سیاه در‬ ‫تاریخ اش��اره دارد و ش��اید بررسی این س��یاهی در تاریخ‬ ‫بشریت مجذوب‌کننده هم باشد و البته همین مسئله منبع‬ ‫تغذیه‌ای مناس��ب برای دنیای گردشگری است و می‌تواند‬ ‫موجب توسعه گردشگری و اقتصاد آن شود‪.‬‬ ‫پروفس��ور اورس واگنس��یل‪ ،‬استاد دانش��گاه لوتسرن‬ ‫س��وئیس در این باره می‌گوید‪‌:‬در گردش��گری س��یاه هر‬ ‫یک از بازدیدکنندگان به نوعی با اندوه و سرگذش��ت یک‬ ‫مکان درگیر شده و خود را در محیطی انبوه از خاطره‌ها و‬ ‫رویدادهای گوناگون می‌یابند‌‪.‬‬ ‫‹ ‹تاریخچه گردشگری سیاه‬ ‫این اصطالح در س��ال ‪ ۱۹۹۶‬میالدی(‪ )1374‬از سوی‬ ‫دو عض��و هیات‌علم��ی گروه مهمان‌ن��وازی‪ ،‬جهانگردی و‬ ‫مدیریت اوقات‌فراغت دانشگاه گالسکو کالدونیان در شهر‬ ‫گالس��کوی اسکاتلند در ش��مال بریتانیا ابداع شد و پس‬ ‫از آنک��ه ای��ن دو نفر کتابی با ش��عار «ذکاوت و س��لیقه بر‬ ‫ملاحظات اقتصادی حاکم نیس��ت» نوشتند این شکل از‬ ‫گردشگری در میان گردشگران جهان رواج بیشتری یافت‬ ‫و حتی افرادی که به این عنوان س��فر می‌کردند نام آن را‬ ‫یاد گرفتند و آن را به کار بردند‪.‬‬ ‫‹ ‹انواع گردشگری سیاه‬ ‫از س��ال ‪ ۲۰۱۴‬می�لادی(‪ ،)1392‬مطالعات بس��یاری‬ ‫درب��اره تعاری��ف‪ ،‬برچس��ب‌ها و‌طبقه‌بندی‌ه��ا مانن��د‬ ‫گردش��گری هولوکاست و گردشگری برده‌داری انجام شد‬ ‫و این اصطالح همچنان از س��وی نویسندگان ادبیات سفر‬ ‫در خارج از آکادمی شکل گرفته است‪.‬‬ ‫گردش��گری مصیب��ت‪ ،‬گردش��گری فقر‪ ،‬گردش��گری‬ ‫خودکش��ی و گردش��گری پای��ان جه��ان از جمل��ه انواع‬ ‫گردش��گری سیاه هس��تند که هرچند نام هر یک ممکن‬ ‫اس��ت برای گردش��گران ناخوشایند باشد اما هر یک برای‬ ‫آموزش‌یا کمک به قشری خاص در‌نظر گرفته شده‌اند‪.‬‬ ‫در «‌گردش��گری مصیبت‌»‪ ،‬جهانگ��ردان عالوه‌بر اینکه‬ ‫آثار تخریب یک منطقه مصیبت‌زده را می‌بینند‪ ،‬با زندگی‬ ‫مردم آنجا نیز آشنا می‌شوند‪ ،‬جنبه آموزشی آن این است‬ ‫ک��ه مهارت‌های کنار آمدن با ش��رایط س��خت و مقابله با‬ ‫‹ ‹مقاصد گردشگری خاص در ایران‬ ‫اصطالح گردش��گری سیاه ش��اید چندان برای مردم کشور ما آشنا‬ ‫نباش��د اما باید بدانیم در جهان عده زیادی به آن عالقه‌مند هستند‬ ‫و مس��افت‌های طوالنی را برای رس��یدن به نقط��ه موردنظر خویش‬ ‫می‌پیمایند‬ ‫بحران را می‌آموزند‪.‬‬ ‫«گردش��گری فقر» در کش��ورهای در حال توس��ع ‌ه یا‬ ‫محروم‪ ،‬به منظور آش��نایی با مردمی اس��ت که در فقر و‬ ‫بدبخت��ی زندگی می‌کنند و با ه��دف کمک به فقرا انجام‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫در «گردش��گری خودکشی»‪ ،‬گردشگران به کشورها و‬ ‫مناطقی که آمار خودکش��ی در آنها‪ ،‬بیش��ترین رکورد را‬ ‫دارد‪ ،‬سفر می‌کنند و با دیدن منطقه‪ ،‬ریشه‌ها و دالیل باال‬ ‫رفتن آمار خودکش��ی را بررسی و آسیب‌شناسی می‌کنند‪.‬‬ ‫در نوعی دیگر از س��فر وج��ود دارد که در آن‪ ،‬جهانگردان‬ ‫ب��ه دیدن مناطقی عالقه دارن��د که اجاز ‌ه انجام «اتانازی»‬ ‫یا «قتل ترحم‌آمیز» در آنجا از س��وی دادگاه به رس��میت‬ ‫شناخته می‌شود‪.‬‬ ‫در «گردشگری پایان جهان» نیز مردم به مناطقی سفر‬ ‫می‌کنند که بیشتر تحت‌تاثیر عوامل محیطی خطرآفرین‬ ‫ی هس��تند‪ .‬در این نوع‬ ‫ق��رار گرفت��ه و در معرض ناب��ود ‌‬ ‫گردش��گری‪ ،‬راهنمای تور وظیف��ه دارد برای جهانگردان‬ ‫درباره تاثیر پدیده‌هایی مانند گرم‌شدن زمین یا چگونگی‬ ‫برخورد شهاب‌س��نگ‌ها با زمین و پایان عمر آن‪ ،‬توضیح‬ ‫دهد‪.‬‬ ‫‹ ‹جنبه‌های آموزشی گردشگری سیاه‬ ‫گردشگری سیاه در بیشتر موارد جنبه‌های تاریخی دارد‬ ‫زیرا افرا ‌د را با بخش‌های مهمی از تاریخ و انسانیت که البته‬ ‫تیره و تار هس��تند آش��نا می‌کند‪ .‬در بس��یاری فرهنگ‌ها‬ ‫چنین س��فرهایی جنبه آموزشی باالیی دارد زیرا افراد به‬ ‫ش��کل بهت��ری می‌توانند وقایع منف��ی را تخیل کنند و از‬ ‫تجربه آنها در آینده استفاده کنند‪ .‬حال این وقایع ممکن‬ ‫است آسیب‌های طبیعی مثل سیل و زلزله باشد یا جنگ‬ ‫و کشتارهای جمعی‪.‬‬ ‫ل ناراحت‌کننده و دردناک‬ ‫البته این سفرها به طور معمو ‌‬ ‫است اما در همه جای جهان همواره عده زیادی را به خود‬ ‫جذب می‌کند‪ .‬ش��اید تا چند س��ال آینده مناطق جنگی‬ ‫سوریه و حلب نیز به مقصد گردشگری سیاه تبدیل شود‪،‬‬ ‫جایی که متاس��فانه عالوه‌بر ریخته‌ش��دن خ��ون هزاران‬ ‫انس��ان‪ ،‬بسیاری از بناهای مهم باس��تانی و تاریخی رو به‬ ‫نابودی رفت‪.‬‬ ‫‹ ‹مقاصد گردشگری سیاه در جهان‬ ‫در همه کش��ورها مکان‌هایی که یادآور اتفاق‌های ناگوار‬ ‫و فجایع انس��انی همچون جنگ‪ ،‬بمب‌گذاری‪ ،‬حمله‌های‬ ‫شیمیایی‪ ،‬کشتار در مأل عام‪ ،‬اعدام‪ ،‬قتل‌های دسته‌جمعی‬ ‫و‪ ...‬هس��تند یا مکان‌هایی که بر اث��ر وقوع بالیای طبیعی‬ ‫مثل توفان‪ ،‬آتشفشان و‪ ...‬نابود شده‌اند وجود دارد و البته‬ ‫بیشتر مکان‌هایی که به آن سفر می‌کنیم دارای محل‌هایی‬ ‫هستند که محل فوت افراد مشهورند؛ همه اینها از مقاصد‬ ‫گردش��گری سیاه هستند‪ .‬از جمله مناطق مصیبت‌زده‌ای‬ ‫که توانس��ت گردش��گران زیادی را جذب کند‪ ،‬ویرانه‌های‬ ‫«پمپی»‌(ایتالی��ا) و بازمان��دگان س��ونامی س��ال ‪۲۰۰۴‬‬ ‫میالدی در سواحل اندونزی بود‪.‬‬ ‫اصطالح گردشگری سیاه شاید چندان برای مردم کشور‬ ‫ما آش��نا نباش��د اما باید بدانیم در جهان عده زیادی به آن‬ ‫عالقه‌مند هستند و مسافت‌های طوالنی را برای رسیدن به‬ ‫نقطه موردنظر خویش می‌پیمایند‪ .‬از جمله این مناطق که‬ ‫ظرفیتی برای گردش��گری خاص در ایران ایجاد می‌کنند‬ ‫موزه‌های دفاع مقدس‪ ،‬مناطق جنگی جنوب کشور‪ ،‬گلزار‬ ‫شهدا‪ ،‬قبرستان مسیحیان‪ ،‬انگلیسی‌ها و یهودی‌ها و ارگ‬ ‫فروریخته بم پس از زلزل ‌ه است که هرچند یادآور روزهای‬ ‫ن هستند اما نباید فراموش کرد‬ ‫سخت و مالل‌‌آور آن دورا ‌‬ ‫که آنچه این مکان‌ها را ارزش��مند می‌کند اهمیت تاریخی‬ ‫آنه��ا و از خودگذش��تگی‌های قهرمانان��ه و فرهنگ ایثار و‬ ‫فداکاری مردم اس��ت‪ .‬در بیشتر شهرهای ایران موزه‌هایی‬ ‫که روایتی از سال‌های دفاع مقدس یا برهه تاریخی انقالب‬ ‫اسالمی دارند وجود دارد‪.‬‬ ‫ش��اید برخی بیندیش��ند که اینه��ا ظرفیت‌هایی برای‬ ‫جذب گردش��گر به ش��مار نمی‌روند اما باید گفت عالوه‌بر‬ ‫اهمیت این نوع یادمان‌ها برای مردمان وطن‪ ،‬می‌توان آنها‬ ‫را به مقاصدی برای گردش��گران خارجی در‌نظر گرفت‪۳ .‬‬ ‫استان خوزستان‪ ،‬ایالم و کرمانشاه از جمله مناطقی بودند‬ ‫که به طور مس��تقیم در جنگ نابرابر با عراق آس��یب‌های‬ ‫فراوانی دیدند‪ .‬خوش��بختانه مدیریت گردشگری سازمان‬ ‫منطق��ه آزاد اروند همواره به دنبال این بوده که این نوع از‬ ‫گردش��گری را به گونه‌ای خاص و متفاوت به گردش��گران‬ ‫داخلی و خارجی معرفی کند‪ .‬گردشگری خاص در منطقه‬ ‫آزاد اروند یکی از ظرفیت‌های این منطقه به شمار می‌رود‬ ‫که باید به آن اهتمام ورزید‪ .‬یک برنامه‌ریزی درست برای‬ ‫این نوع از گردش��گری در مناطق گوناگون کش��ورمان و‬ ‫به‌وی��ژه مناط��ق جنگی‪ ،‬می‌تواند موجب توس��عه جوامع‬ ‫محل��ی و افزایش س��طح درآم��د و رفاه نس��بی و عدالت‬ ‫اجتماعی شود‪.‬‬ ‫‪ ۶۰‬رویداد فرهنگی بر اساس محصوالت باغی و کشاورزی اصفهان‬ ‫معاون گردش��گری اداره کل میراث فرهنگی استان اصفهان‬ ‫در حاشیه دومین نشست س��تاد اجرایی خدمات سفر استان‪،‬‬ ‫از برنامه‌ری��زی برای اجرای ‪ ۱۶۰‬جش��نواره و رویداد فرهنگی‬ ‫در راستای توسعه پایدار گردشگری استان اصفهان خبر داد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش‬ ‫از روابط‌عمومی اداره کل میراث فرهنگی‬ ‫استان اصفهان‪ ،‬محسن یارمحمدیان با اعالم این مطلب افزود‪:‬‬ ‫با توجه به برنامه‌ریزی برای توسعه کیفی گردشگری در استان‬ ‫اصفهان‪ ،‬تالش کرده‌ایم تا اطلس گردش��گری استان بر مبنای‬ ‫اج��رای برنامه‌های فرهنگی در پهنه اس��تان تدوین و س��پس‬ ‫اجرا ش��ود‪ .‬وی در همین راستا افزود‪ :‬بر اساس برنامه‌ریزی‌ها‪،‬‬ ‫معاونت گردش��گری اداره کل ‪ ۱۶۰‬جش��نواره فرهنگی در ‪۲۴‬‬ ‫شهرستان استان تعریف شده است‪.‬‬ ‫یارمحمدیان تصریح کرد‪ :‬نظ��ر به برنامه‌ریزی و پژوهش در‬ ‫راستای تعریف این جش��نواره‌ها‪ ،‬تالش شده تا مبانی علمی و‬ ‫فرهنگی این جشنواره‌ها بر اساس شاخصه‌های فرهنگی مناطق‬ ‫گوناگون استان تعریف شود‪.‬‬ ‫عصرانه صنایع‌دستی در پل طبیعت‬ ‫عصرانه صنایع‌دستی با حضور ‪ ۴۵‬هنرمند در پل طبیعت تهران برگزار شد‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫از روابط‌عمومی اداره کل میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع‌دستی و‬ ‫گردشگری تهران‌‪ ،‬جمعه ‪ ۱۱‬مرداد مدیر‌کل میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع‌دستی و‬ ‫گردشگری استان تهران در حاشیه دیدار و گفت‌وگو با هنرمندان در عصرانه‬ ‫صنایع‌دستی پل طبیعت اظهار کرد‪ :‬تعامل هر چه بیشتر هنرمندان با جامعه‬ ‫موجب شناخت و درک بهتر هنرمند از سلیقه‌ها و نیاز بازار هدف و همچنین‬ ‫حرکت به سمت تولید آثار با رویکرد کاربردی خواهد شد‪.‬‬ ‫پرهام جانفشان گفت‪ :‬توس��عه کمی و کیفی صنایع‌دستی‪ ،‬نیازمند حضور‬ ‫پررنگ هنرمندان در مناسبات و تعامالت جامعه شهری است‪.‬‬ ‫جانفش��ان خاطر‌‌نش��ان کرد‪ :‬مجموعه مدیریت شهری خوش��بختانه نگاه‬ ‫مثبتی به منافع سرشار از اقتصاد هنر و گردشگری در رسیدن به یک درآمد‬ ‫پایدار برای کالنشهری مثل تهران دارند که این موضوع فرصتی مناسبی برای‬ ‫رشد و ترویج صنایع‌دستی را در مقایسه با گذشته فراهم کرده است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬از پیش��نهاد میزبان��ی ه��ر نهاد و س��ازمانی ب��رای برگزاری‬ ‫نمایش��گاه‌های موقت ب��رای عرضه آثار هنرمندان صنایع‌دس��تی اس��تقبال‬ ‫می‌کنیم و این آمادگی وجود دارد تا آثار صنایع‌دستی بدون واسطه و با نرخ‬ ‫مناسب از سوی هنرمند به مخاطبان عرضه شود‪.‬‬ ‫معاون گردش��گری اداره کل میراث فرهنگی استان اصفهان‬ ‫تصری��ح کرد‪ :‬با اج��رای ای��ن جش��نواره‌های فرهنگی تالش‬ ‫می‌کنیم ت��ا با افزایش نش��اط اجتماعی‪ ،‬س��فری مفرح برای‬ ‫گردشگران در پهنه استان اصفهان فراهم آوریم‪.‬‬ ‫یارمحمدی��ان همچنی��ن اظهار کرد‪ :‬حمای��ت از اجرای این‬ ‫جش��نواره‌ها که بر اس��اس فرهنگ‌های س��نتی استان شکل‬ ‫یافت��ه به گونه‌ای اس��ت که بیش از ‪ ۶۰‬جش��نواره فرهنگی بر‬ ‫اس��اس فرهنگ‌های فولکلوریک اقوام مختلف اس��تان هنگام‬ ‫مرمت پل تاریخی« دوآب» در محور اراک‪ -‬بروجرد‬ ‫ی روس��تای مهدی‌آباد‬ ‫مرمت پل تاریخی دوآب در نزدیک ‌‬ ‫ن ب��ا اعتباری افزون‌بر ‪ ۴۰۰‬میلی��ون ریال آغاز‬ ‫بخ��ش زالیا ‌‬ ‫ش��د‪ .‬به گ��زارش‬ ‫از روابط‌عموم��ی اداره کل میراث‬ ‫فرهنگی‪ ،‬صنایع‌دستی و گردشگری استان مرکزی‪ ،‬علیرضا‬ ‫ایزدی‪ ،‬مدیر‌کل در تکمیل این خبر گفت‪ :‬پل «دوآب» روی‬ ‫رودخانه قره‌چای س��اخته ش��ده و در ‪ ۲‬کیلومتری ش��مال‬ ‫ش��رق روس��تاهای فر و حصار قرار گرفته اس��ت‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫در این مرحله از مرمت آجرهای ریخته‌‌شده و سنگ‌چین‌ها‬ ‫و زی��ر آجرچین‌ه��ا مرمت و احیا می‌ش��ود‪ .‬مدیر‌کل میراث‬ ‫فرهنگی در ادامه گفت‪ :‬مرمت موج شکن‌ها و پایه پل که بر‬ ‫اثر ریختگی مصالح دچار فرسودگی شده بود احی‌ا و بازسازی‬ ‫خواهد ش��د‪ .‬ایزدی در ادامه گفت‪ :‬الیروبی در قسمت کنار‬ ‫پایه‌ها نیز انجام خواهد ش��د‪ .‬گفتنی است‪ ،‬بنابر تحقیقات و‬ ‫مطالعات انجام‌ش��ده درباره سفرنامه عراق عجم ناصرالدین‬ ‫ش��اه این پل در زمان وی س��اخته شده و وی اشاره می‌کند‬ ‫که در سفر به منطقه از روی آن گذشته است‪ .‬طول این پل‬ ‫‪ ۱۳۰‬متر و عرض آن بین ‪ ۵.۵‬تا ‪ ۵.۷‬متر است‪ .‬پل دارای ‪۸‬‬ ‫چشمه بزرگ و کوچک با طاق‌های تیزه‌دار است‪.‬‬ ‫جشنواره باقلوای قزوین برگزار می‌شود‬ ‫مدی��رکل دفتر ج��ذب و حمای��ت از س��رمایه‌گذاری‬ ‫اس��تانداری قزوین گفت‪ :‬جش��نواره ش��یرینی س��نتی و‬ ‫باقلوای قزوی��ن برای معرفی ظرفیت‌ه��ای این محصول‬ ‫صادرات��ی در قزوی��ن برگزار می‌ش��ود‪ .‬به گ��زارش مهر‪،‬‬ ‫مرتضی علیخانی در نشست هم‌اندیشی برگزاری جشنواره‬ ‫باقلوای قزوین که شنبه در استانداری قزوین برگزار شد‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬اگر س��ال‌های گذش��ته را مرور کنیم شاید چیزی‬ ‫در ذهن مردم از توانمندی این منطقه نبود اما ‪ ۵۴‬س��ال‬ ‫پایتختی و داش��تن بیش از هزار و ‪ ۲۰۰‬اثر تاریخی نشان‬ ‫می‌دهد می‌توانیم از استان‌های شاخص جلوتر باشیم اما‬ ‫چون تبلیغات خوبی نداش��ته‌ایم از ظرفیت‌ها غفلت شده‬ ‫اس��ت‪ .‬وی بیان کرد‪ :‬با جشنواره‌های روز قزوین به‌تدریج‬ ‫در ح��ال پیدا کردن جایگاه خود هس��تیم و خیلی جاها‬ ‫نخواس��تیم این اتفاق رخ دهد در حالی که همه می‌دانند‬ ‫باقلوای قزوین ظرفیت معرفی و حتی صادرات را دارد که‬ ‫برای آن اقدامی نش��ده است و فقط قزوینی‌ها از شیرینی‬ ‫س��نتی و باقل��وا اطالع دارن��د‪ .‬علیخانی اظه��ار کرد‪ :‬اگر‬ ‫جش��نواره باقلوا در هفته قزوین برگزار ش��ود یک امتیاز‬ ‫دارد اما اگر تراکم برنامه‌های این هفته زیاد باشد باید یک‬ ‫روز دیگر انتخاب ش��ود تا تحت‌تاثیر سایر فعالیت‌ها قرار‬ ‫نگیرد‪ .‬ش��اید در روز قزوین نتوانیم به‌خوبی به همه ابعاد‬ ‫ش��یرینی سنتی و باقلوای قزوین توجه کنیم اما پیشنهاد‬ ‫می‌ش��ود با تش��کیل یک کارگروه تخصصی به همه ابعاد‬ ‫آن توجه شود‪.‬‬ ‫برداش��ت محصوالت باغی و کش��اورزی استان انجام شود‪ .‬وی‬ ‫اظه��ار امیدواری کرد تا ب��ا همکاری فرمانداران‪ ،‬بخش��داران‪،‬‬ ‫دهیاران‪ ،‬ش��وراهای اسالمی شهر و روستاها این جشنواره‌ها با‬ ‫کیفیت برگزار ش��ود‪ .‬امس��ال بر اساس محصوالت کشاورزی و‬ ‫باغی جشنواره‌های انگور در شهر تیران و کرون‪ ،‬آلبالو در شهر‬ ‫زازران‪ ،‬خربزه در گرگاب‪ ،‬س��منو در شهرضا‪ ،‬توت در علویجه‬ ‫و گل محمدی در قمصر در س��ال ‪ ۱۳۹۸‬در تقویم رویدادهای‬ ‫گردشگری اصفهان درج شده است‪.‬‬ ‫‹آموزش راهنمای «بلد محلی»‬ ‫در هرمزگان‬ ‫معاون گردش��گری هرمزگان از برگزاری دوره آموزش��ی‬ ‫راهنم��ای «بل��د محل��ی» در جزی��ره هرمز خب��ر داد‪ .‬به‬ ‫گزارش‬ ‫از روابط‌عموم��ی اداره کل میراث فرهنگی‪،‬‬ ‫صنایع‌دس��تی و گردشگری اس��تان هرمزگان‪ ،‬فائقه اتابک‬ ‫گف��ت‪ :‬این دوره آموزش��ی ب��ا همکاری جهاد دانش��گاهی‬ ‫هرمزگان و بنیاد برکت برگزار ش��ده اس��ت‪ .‬وی با اشاره به‬ ‫اینک��ه دوره آموزش��ی راهنمای بلد محل��ی از ‪ ۶‬مرداد آغاز‬ ‫ش��ده‪ ،‬افزود‪ :‬این دوره به مدت ‪ ۷۰‬س��اعت و تا ‪ ۱۷‬مرداد‬ ‫ادامه دارد‪ .‬معاون گردش��گری ه��دف از برگزاری این دوره‬ ‫را ارتق��ای س��طح آگاه��ی و توانمندس��ازی جوامع محلی‬ ‫برای جذب گردش��گر دانست و افزود‪ :‬در پایان به فراگیران‬ ‫گواهینامه آموزش��ی معتبر با تایید سازمان میراث فرهنگی‬ ‫اعط��ا خواهد ش��د‪ .‬اتابک تاکید کرد‪ :‬آش��نایی ب��ا مفاهیم‬ ‫و اصطالح��ات میراث فرهنگ��ی و گردش��گری‪ ،‬جغرافیای‬ ‫جهانگردی و اکوتوریس��م هرم��زگان‪ ،‬بازی‌ها و آیین محلی‬ ‫اس��تان‪ ،‬صنایع‌دس��تی هرمزگان‪ ،‬قوانین و مقررات مربوط‬ ‫به حف��ظ میراث فرهنگ��ی و طبیعی‪ ،‬زب��ان و گویش‌های‬ ‫مختلف اس��تان هرمزگان‪ ،‬بهداشت سفر و کمک‌های اولیه‪،‬‬ ‫جاذبه‌ه��ای تاریخی و می��راث فرهنگی اس��تان هرمزگان‪،‬‬ ‫اصطالحات انگلیسی در زمینه میراث فرهنگی و گردشگری‪،‬‬ ‫فنون راهنمای تور‪ ،‬تاریخ و فرهنگ و اقوام استان هرمزگان‬ ‫و آموزش عملی اجرای تور از س��رفصل‌های آموزش��ی این‬ ‫دوره است‪.‬‬
‫‪11‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 14‬مرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 3‬ذی‌الحجه ‪1440‬‬ ‫‪ 5‬اوت ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1344‬‬ ‫پیاپی ‪2662‬‬ ‫بازار مالی‬ ‫مقصد بعدی نقدینگی سرگردان کجاست؟‬ ‫زهره محسنی‌شاد‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه‌ای‬ ‫‹ ‹پول‌ها باید در تولید ماندگار شود‬ ‫اله‌ویردی رجایی‌سلماس��ی‪ ،‬کارشناس پولی و مالی‬ ‫در ای��ن زمین��ه در گفت‌وگو با‬ ‫ب��ا بیان اینکه‬ ‫درحال‌حاضر با توجه به مشکالت ترازنامه‌ای بانک‌ها‪،‬‬ ‫به گفته رجایی‌سلماس��ی‪ ،‬اگر منابع بانک‌ها صرف‬ ‫تولی��د‪ ،‬صنع��ت و بنگاه‌های مولد اقتصادی ش��ود و‬ ‫بازپرداخت‌ه��ا به‌موق��ع ب��ه نظام بانکی انجام ش��ود‪،‬‬ ‫در یک ش��رایط تعادلی در مناب��ع و مصارف بانک‌ها‪،‬‬ ‫می‌توان انتظار داشت که ماندگاری منابع در بانک‌ها‬ ‫در مدیریت حجم نقدینگی‌های س��رگردان در کشور‬ ‫مفید باشد‪.‬‬ ‫محمدقلی یوس��فی‪ ،‬اقتصاددان نی��ز در این زمینه‬ ‫در گفت‌وگ��و ب��ا‬ ‫گف��ت‪ :‬از آنجا‌ ک��ه ما برای‬ ‫اقتصاد کش��ور بسترسازی مناس��بی نداشته‌ایم و این‬ ‫بخش ساختار چندان مناسبی ندارد‪‌‌،‬برای جمع‌آوری‬ ‫پول‌های س��رگردان در کش��ور نمی‌توانیم یک روش‬ ‫منطقی که بتواند به ش��کل بلند‌مدت اثر‌گذار باش��د‬ ‫ارائه دهیم‪.‬‬ ‫او ب��ا بیان اینکه در ش��رایط فعل��ی‌ اقتصاد‪ ،‬اجرای‬ ‫هر سیاست و اقدامی‪ ،‬اثرگذاری مقطعی و کوتاه‌مدت‬ ‫خواهد داش��ت و در چنین شرایطی پرداختن به یک‬ ‫زوایه از این مش��کالت خیلی منطقی نیس��ت‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫اقتصاد ما درحال‌حاضر در ش��رایط حساس قرار دارد‬ ‫که تحت‌تاثیر هر موضوعی چه تحریم‌های بین‌المللی‪،‬‬ ‫چه سیاست‌های داخلی واکنش نشان می‌دهد‪.‬‬ ‫بنابراین‪ ،‬برای بهبود این وضعیت و رفع چالش‌های‬ ‫اقتص��ادی نمی‌توان ب��ا پیجیدن یک نس��خه‪ ،‬انتظار‬ ‫درمان داشت‪.‬‬ ‫وی در همی��ن راس��تا به بحث رش��د نقدینگی در‬ ‫کش��ور اش��اره کرد و گفت‪ :‬اقتصاد ای��ران همواره با‬ ‫موضوع رش��د نقدینگ��ی روبه‌رو ب��وده و این چالش‪،‬‬ ‫بح��ث ام��روز و دیروز نیس��ت که بخواهی��م آن را با‬ ‫یک اقدام یا سیاس��ت درمان کنیم‪ .‬ظرفیت اقتصادی‬ ‫کشور به گونه‌ای است که ما ساالنه رشد ‪ ۲۵‬درصدی‬ ‫نقدینگی را در کش��ور ش��اهد هس��تیم و تازمانی که‬ ‫س��اختار اقتصادی کشور اصالح نش��ود و تغییر نکند‬ ‫این رویه ادامه خواهد داشت‪.‬‬ ‫ب��ه گفت��ه ای��ن کارش��ناس‪ ،‬اقتصاد کش��ور باید‬ ‫وابستگی‌اش به نفت کم شود و مانور بخش خصوصی‬ ‫در اقتص��اد افزایش یابد‪ .‬بخش تولید باید رونق بگیرد‬ ‫و سرمایه‌های س��رگردان در بخش‌های مولد ماندگار‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫او با تاکید بر اینکه س��اختار دولتی اقتصاد کش��ور‬ ‫زمین��ه خل��ق پول و افزای��ش نقدینگ��ی را به همراه‬ ‫خواهد داش��ت‪ .‬از این رو‪ ،‬نیاز اس��ت که نقش دولت‬ ‫در اقتصاد کمرنگ ش��ود‪ ،‬یادآور شد‪ :‬اینکه بخواهیم‬ ‫عبدالرض��ا امیرت��اش از دیگر کارشناس��ان اقتصاد‬ ‫نی��ز در این زمینه در گفت‌وگ��و با‬ ‫با تاکید بر‬ ‫اینکه ش��رایط اقتصادی در مدت اخیر س��بب شد تا‬ ‫س��پرده‌گذاری‌ها در بانک‌ها کم ش��ود و منابع بیشتر‬ ‫به سمت فعالیت‌های غیر‌مولد سوق پیدا کند‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫کاهش نرخ سودهای بانکی و تغییر سپرده‌های بانکی‬ ‫از روزشمار و ماه‌شمار‪ ،‬در کنار جذاب شدن بازارهای‬ ‫غیرمولد همچون ارز و س��که و‪ ...‬باعث شد که زمینه‬ ‫خ��روج بخش زی��ادی از س��رمایه‌ها از بانک‌ها فراهم‬ ‫ش��ود که این موضوع لطمه‌های زی��ادی را به اقتصاد‬ ‫وارد کرد‪.‬‬ ‫او اظه��ار کرد‪ :‬ام��ا با توجه به کاه��ش تنش‌ها در‬ ‫اقتص��اد و کم‌ش��دن جذابی��ت بازارهای م��وازی در‬ ‫ماه‌های اخیر‪ ،‬به نظر می‌رس��د این منابع می‌تواند بار‬ ‫دیگر وارد نظام بانکی ش��ود و از این طریق به سمت‬ ‫فعالیت‌های مولد سوق پیدا کند‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬اگر هدف این اس��ت که نقدینگی در‬ ‫کشور کنترل ش��ود و بخش اقتصاد رونق بگیرد‪ ،‬باید‬ ‫این منابع س��رگردان در اختیار بانک‌ها قرار گیرد و از‬ ‫مسیر بانک‌ها به سمت تولید هدایت شود‪.‬‬ ‫او ب��ه موض��وع خلق پول در بانک‌ها اش��اره کرد و‬ ‫آن را عاملی برای رش��د نقدینگی در کشور دانست و‬ ‫گفت‪ :‬اگر بانک‌ها با کمبود منابع روبه‌رو هس��تند به‬ ‫جای خلق پول یا حرکت به س��مت بنگاهداری‪ ،‬باید‬ ‫با جذاب‌تر کردن س��پرده‌های بانکی‪ ،‬از محل جذب‬ ‫منابع مردم‪ ،‬خودشان را تقویت کنند و در یک مسیر‬ ‫هدفمن��د این منابع را در اختی��ار بخش‌های تولیدی‬ ‫قرار دهند‪.‬‬ ‫ب��ه گفته ای��ن کارش��ناس‪ ،‬در این ش��رایط یکی‬ ‫از سیاس��ت‌های بان��ک مرک��زی بای��د افزایش نرخ‬ ‫س��ودهای بانکی و هر اقدامی که باعث افزایش انگیزه‬ ‫س��پرده‌گذاری در بانک‌ها می‌شود‪ ،‬باشد زیرا در این‬ ‫ش��رایط است که بانک منابع‌ش��ان افزایش می‌یابد و‬ ‫می‌توانند بخش‌های اقتصادی را تامین مالی کنند‪.‬‬ ‫بانک‌ها نرخ سود را رعایت کنند‬ ‫معاون امور بانکی‪ ،‬بیمه و ش��رکت‌های دولتی وزارت اقتصاد در نامه‌ای به مدیران عامل ‪ ۱۳‬بانک تاکید‬ ‫کرد که تمامی بانک‌های دولتی و خصوصی ملزم به رعایت نرخ‌ها و س��ایر مصوبات ش��ورای پول و اعتبار‬ ‫هس��تند‪ .‬عباس معمارنژاد در نامه‌ای به مدیران عامل بانک‌های ملی‪ ،‬کش��اورزی‪ ،‬مس��کن‪ ،‬سپه‪ ،‬تجارت‪،‬‬ ‫ملت‪ ،‬صادرات‪ ،‬توس��عه صادرات‪ ،‬صنعت و معدن‪ ،‬رفاه کارگران‪ ،‬توسعه تعاون‪ ،‬پست بانک و قرض‌الحسنه‬ ‫مهر ایران بر بر رعایت نرخ‌های مصوب ش��ورای پول و اعتبار تاکید کرد و مس��ئولیت این کار را بر عهده‬ ‫مدیران عامل بانک‌ها دانس��ت‪ .‬الزم به ذکر اس��ت تا پایان سال ‪ ،۱۳۸۶‬بانک‌های غیردولتی و موسسه‌های‬ ‫اعتباری غیربانکی محدودیتی در تعیین نرخ‌های سود سپرده‌ها نداشتند و از این سال ملزم به رعایت نرخ‬ ‫سود مصوب از سوی بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار شدند‪ .‬درحال‌حاضر نرخ سود مصوب سپرده‌های‬ ‫کوتاه‌مدت حداکثر ‪ ۱۰‬درصد و سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار یک‌ساله ‪ ۱۵‬درصد تعیین شده است‪.‬‬ ‫امکان افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی وجود ندارد‬ ‫و نمی‌ت��وان انتظار داش��ت که با ای��ن اقدام پول‌های‬ ‫سرگردان در کشور جمع‌آوری و در نهایت وارد بخش‬ ‫تولید ش��ود‪ ،‬اف��زود‪ :‬درحال‌حاضر بانک‌ه��ا با اعمال‬ ‫نرخ‌ه��ای فعلی س��ود بانکی‪ ،‬باز هم با مش��کل نبود‬ ‫تعادل در ترازنامه‌ش��ان روبه‌رو هستند که با افزایش‬ ‫آن‪ ،‬ای��ن چال��ش می‌تواند بیش��تر ش��ود‪ .‬همچنین‬ ‫افزایش نرخ س��ود سپرده‌ها زمینه باال بردن نرخ سود‬ ‫تس��هیالت را فراهم خواهد ک��رد و این یعنی گران‌تر‬ ‫شدن هزینه تولید و تورم بیشتر در کشور‪.‬‬ ‫او ب��ا بیان اینکه تغییر در نرخ س��ود س��پرده‌های‬ ‫بانکی با ه��دف جمع‌آوری نقدینگی‌های س��رگردان‬ ‫در کش��ور‪ ،‬ش��اید تاحدی بتواند منابع را به س��مت‬ ‫بانک‌ها س��وق ده��د و باع��ث مان��دگاری پول‌ها در‬ ‫بانک‌ها شود اما سرانجام فاکتور اثر‌گذاری در کاهش‬ ‫حج��م نقدینگی‌ها نخواهد بود‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬هر چه ما‬ ‫زمینه افزایش شبه‌پول را در کشور افزایش دهیم این‬ ‫موض��وع در نهایت می‌تواند بر افزای��ش نقدینگی در‬ ‫کش��ور موثر باشد‪ .‬بنابراین‪ ،‬برای کنترل نقدینگی در‬ ‫کشور باید تالش شود که سرمایه‌ها به سمت تولید و‬ ‫بورس سوق پیدا کند و در این بخش‌ها ماندگار شود‪.‬‬ ‫ای��ن کارش��ناس ب��ر ای��ن ب��اور اس��ت ک��ه اگر‬ ‫نقدینگی‌های موجود در کش��ور در بخش‌های تولید‬ ‫ب��ه کار‌آید و این بخش‌ه��ا را رونق دهد‌یا در بورس‬ ‫س��رمایه‌گذاری ش��ود‪ ،‬بی‌تردید عاملی برای کاهش‬ ‫بحران نقدینگی در کش��ور خواهد ش��د و تورم هم از‬ ‫این بابت کاهش خواهد یافت‪.‬‬ ‫ب��ه گفت��ه رجایی‌سلماس��ی‪ ،‬افزای��ش نرخ س��ود‬ ‫س��پرده‌ها با هدف جمع‌‌‌آوری نقدینگی در کشور‪ ،‬در‬ ‫شرایط فعلی کشور به ضرر اقتصاد خواهد بود و تورم‬ ‫را افزایش خواهد داد‪ ،‬ضمن اینکه با توجه تجربه‌های‬ ‫گذشته که از وضعیت تس��هیالت‌دهی بانک‌ها وجود‬ ‫دارد نمی‌ت��وان به طور قطع‌ گفت که با حرکت منابع‬ ‫به س��مت بازار پولی کش��ور‪ ،‬نظام بانکی در راستای‬ ‫تس��هیالت‌دهی به بخش‌ه��ای تولی��دی گام بردارد‬ ‫چرا‌ک��ه با توجه ب��ه بحث بنگاهداری و ش��رکتداری‬ ‫بانک‌ه��ا و س��وق دادن منابع‌ش��ان ب��ه س��مت این‬ ‫بخش‌ها‪ ،‬همواره عملکرد بانک‌ها در مدت اخیر مورد‬ ‫انتقاد بوده اس��ت‪ .‬از این رو‪ ،‬اگر قرار اس��ت گامی در‬ ‫راستای س��وق دادن منابع به سمت بانک‌ها برداشته‬ ‫ش��ود‪ ،‬ابتدا باید کنترل‌ها و برنامه‌ریزی‌های الزم در‬ ‫این زمینه انجام شود تا به شکل دقیق مشخص شود‬ ‫که منابع بانک‌ها در کدام بخش صرف می‌شود‪.‬‬ ‫‹ ‹اتخاذ سیاست‌های بلند‌‌مدت‬ ‫‹ ‹مس�یر بازگش�ت منابع به بانک‌ه�ا هموار‬ ‫شود‬ ‫از راهکارهایی‬ ‫که برای مهار‬ ‫سرمایه‌های‬ ‫سرگردان مطرح‬ ‫می‌شود‪ ،‬تغییر‬ ‫در نرخ سود‬ ‫سپرده‌های‬ ‫بانکی است؛‬ ‫موضوعی که‬ ‫همواره موافقان‬ ‫و مخالفان زیادی‬ ‫را با خود همراه‬ ‫کرده است‬ ‫برداشت مطالبات غیرمستقیم بانک‌ها از حساب ضامن‌ها ممنوع شد‬ ‫بان��ک مرکزی با صدور بخش��نامه‌ای برداش��ت مطالبات‬ ‫غیرمس��تقیم بانک‌ها و موسس��ه‌های اعتباری از موجودی‬ ‫قابل برداش��ت هر یک از حس��اب‌های انفرادی مش��تری‌یا‬ ‫ضامن‌ها را غیرمجاز اعالم کرد‪.‬‬ ‫به گزارش خبرن��گار ایبِنا‪ ،‬مدیر‌کل مق��ررات‪ ،‬مجوزهای‬ ‫بانکی و مبارزه با پولش��ویی اداره مطالعات و مقررات بانکی‬ ‫بان��ک مرکزی در بخش��نامه‌ای ب��ه مدیران عام��ل تمامی‬ ‫بانک‌ها و موسس��ه‌های اعتباری اعالم ک��رد که به توجه به‬ ‫رأی دی��وان عدالت اداری بانک‌ها و موسس��ه‌های اعتباری‬ ‫تنها می‌توانند مطالبات مس��تقیم خود را پس از سررسید و‬ ‫در صورت برداشت نکردن از موجودی قابل‌برداشت هر یک‬ ‫از حس��اب‌های انفرادی مشتری یا ضامن‌ها برداشت کنند و‬ ‫برداشت مطالبات غیرمستقیم از این حساب‌ها مجاز نیست‪.‬‬ ‫بر اس��اس این بخشنامه «موسس��ه اعتباری موظف است‬ ‫ب��ه منظور کاهش مطالبات غیرج��اری‪ ،‬قراردادهای اعطای‬ ‫تسهیالت بانکی را به گونه‌ای منعقد کند که مشتری‪ ،‬ضامن‬ ‫‌یا ضامن‌ها با ش��رط ضمن عقد به ط��ور غیرقابل رجوع به‬ ‫موسسه اعتباری اختیار دهند که هرگونه مطالبات مستقیم‬ ‫خ��ود را پس از سررس��ید و در صورت پرداخت نش��دن‪ ،‬از‬ ‫موج��ودی قابل‌برداش��ت هر ی��ک از حس��اب‌های انفرادی‬ ‫مش��تری‌ یا ضامن‌ها(ریالی و ارزی)‪ ،‬اموال و اسناد آنها نزد‬ ‫موسسه اعتباری رأساً و بدون نیاز به حکم قضایی یا اجرایی‬ ‫برداشت کرده و به حساب بدهی مشتری منظور‌کند‪.‬‬ ‫مش��تری‪ ،‬ضام��ن‌ ی��ا ضامن‌ه��ا در ص��ورت‬ ‫اق��دام موسس��ه اعتب��اری ب��ه ش��رح یادش��ده ح��ق‬ ‫هرگون��ه اعت��راض و ط��رح دع��وی را از خ��ود س��لب‬ ‫می‌‌کنند‪ ».‬در پایان ضمن ارسال نسخه اصالحی آیین‌نامه‬ ‫یادشده و نیز اشاره به این مهم که هرگونه اختالف و مسائل‬ ‫ترافع��ی در این باره ت��ا پیش از صدور رأی مورد اش��اره از‬ ‫سوی دیوان عدالت اداری‪ ،‬علی‌القاعده تابع عمومات حقوقی‬ ‫و تش��ریفات قانونی مربوط از جمله مفاد «قانون تشکیالت‬ ‫و آیین دادرس��ی دیوان عدالت اداری» اس��ت‪ ،‬خواهشمند‬ ‫است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و بـا لحـاظ مفاد‬ ‫بخشنامه شماره ‪ ۹۶/۱۴۹۱۵۳‬مورخ ‪ ۱۳۹۶.۵.۱۶‬به تمامی‬ ‫واحدهای آن بانک‪/‬موسس��ه اعتب��اری غیربانکی ابالغ و بر‬ ‫حسن اجرای آن نظارت دقیق و موثر به عمل آید‪.‬‬ ‫محمد ربیع‌زاده‬ ‫کارشناس بانک‌‬ ‫با توجه به حجم باالی نقدینگی در کشور که‬ ‫ه��ر روز بر رقم آن افزوده می‌ش��ود‪ ،‬این نگرانی‬ ‫وج��ود دارد ک��ه در صورت��ی که ای��ن نقدینگی‬ ‫در کش��ور مدیریت نش��ود‪ ،‬مثل سیالبی تمامی‬ ‫بخش‌ه��ا را از بین ببرد و اقتصاد را تخریب کند‪.‬‬ ‫برای رفع این دغدغ��ه و برای اینکه نقدینگی‌ها‬ ‫از بخش‌های غیرمولد‪ ،‬خارج و پول‌ها در بانک‌ها‬ ‫ماندگار ش��ود‪ ،‬مدت‌هاس��ت که پیشنهادهایی‬ ‫مبنی‌بر افزایش نرخ س��ود بانکی مطرح می‌شود‬ ‫ک��ه به نظر می‌رس��د با توجه به مش��کالتی که‬ ‫بانک‌ها در بحث ترازنامه‌شان دارند‪ ،‬این موضوع‬ ‫به بیشتر شدن مشکالت دامن بزند و خود عاملی‬ ‫بر برهم‌زدن تع��ادل بین درآمد و بدهی بانک‌ها‬ ‫ن آنچه به عن��وان یک راهکار‬ ‫ش��ود‪ .‬در این بی�� ‌‬ ‫مفی��د برای مان��دگاری منابع در ش��بکه بانکی‬ ‫می‌توان��د به اجرا درآید در کنار س��ایر اقدام‌های‬ ‫زیرس��اختی در ح��وزه اقتص��اد کش��ور‪ ،‬ایجاد‬ ‫س��پرده‌های بلند‌مدت در بانک‌هاست؛ سیاستی‬ ‫که در گذش��ته در بانک‌ها اعمال می‌ش ‌د و ضمن‬ ‫پای��داری منابع در این بخش‪ ،‬قدرت برنامه‌ریزی‬ ‫و مدیری��ت منابع و مصارف را در بانک‌ها افزایش‬ ‫م��ی‌داد‪ .‬در ای��ن موضوع تردی��دی وجود ندارد‬ ‫ک��ه ه��ر معامله‌ای که در اقتصاد می‌ش��ود‪ ،‬پول‬ ‫آن در نهای��ت ب��ه نظام بانک��ی بر‌می‌گردد که با‬ ‫وجود این ظرفیت در نظام بانکی‪ ،‬می‌توان با یک‬ ‫برنامه‌ریزی درست و منسجم‪ ،‬در راستای ایجاد‬ ‫س��پرده‌های بلند‌مدت ‪ ۲‬یا ‪ ۳‬س��اله و بیشتر‪ ،‬با‬ ‫هدف حفظ و ماندگاری بیشتر منابع در بانک‌ها‬ ‫اقدام کرد‪ .‬باید این موضوع را بپذیریم که بانک‌ها‬ ‫نمی‌توانند با منابعی که بیشتر سپرده‌گذاران در‬ ‫حس��اب‌های کوتاه‌م��دت در بانک‌ه��ا نگهداری‬ ‫می‌کنن��د‪ ،‬برنامه‌ری��زی درس��تی در مناب��ع و‬ ‫مصارف‌شان داشته باشند و برای هزینه‌کرد این‬ ‫مناب��ع در اقتصاد اقدام کنن��د‪ .‬بنابراین‪ ،‬یکی از‬ ‫راهکای مدیریت نقدینگی و ماندگاری منابع در‬ ‫نظام بانکی‪ ،‬همین موضوع احیای س��پرده‌های‬ ‫بلند‌م��دت در بانک‌هاس��ت‪ .‬در صورتی که نظام‬ ‫بانکی کشور به سمت ایجاد سپرده‌های بلندمدت‬ ‫حرکت کند‪ ،‬با یک اطالع‌رسانی و فرهنگ‌سازی‬ ‫مناس��ب می‌توان در مدت‌زمانی کوتاه‪ ،‬وضعیت‬ ‫فعلی را اص�لاح کرد و گامی هرچند کوچک در‬ ‫راستای بهبود شرایط برداشت‪.‬‬ ‫اصالح قوانین‬ ‫بازار پایه فرابورس‬ ‫رئی��س س��ازمان ب��ورس و اوراق بهادار گفت‪:‬‬ ‫اصالح مقررات افشا‪ ،‬پذیرش و معامالت بازار پایه‬ ‫فرابورس با ‪ ۸‬بند عملیاتی می‌ش��ود‪ .‬به گزارش‬ ‫س��نا‪ ،‬شاپور محمدی‪ ،‬رئیس س��ازمان بورس و‬ ‫اوراق بهادار با اشاره به تصمیم شورای‌عالی بورس‬ ‫در زمینه اصالح مقررات افشا‪ ،‬پذیرش و معامالت‬ ‫ب��ازار پایه فرابورس گف��ت‪ :‬بهمن ‪ ۱۳۹۷‬و پس‬ ‫از برگزاری جلس��ه‌های گوناگون با کارشناسان و‬ ‫صاحب‌نظران بازار سرمایه‪ ،‬هیات‌مدیره سازمان‬ ‫ب��ورس و اوراق بهادار اصالح مق��ررات بازار پایه‬ ‫ک شدن به زمان‬ ‫فرابورس را تصویب کرد‪ .‬با نزدی ‌‬ ‫اجرای اصالحات‪ ،‬سرمایه‌گذاران نگرانی‌هایی را‬ ‫مطرح کردند و این دغدغه‌ها از سوی نهاد ناظر به‬ ‫اطالع وزیر امور اقتصادی و دارایی رسید‪ .‬رئیس‬ ‫س��ازمان بورس و اوراق بهادار با اش��اره به اینکه‌‬ ‫در دو ماه گذش��ته جلس��ه‌های زیادی با موضوع‬ ‫اصالح مقررات افش��ا‪ ،‬پذی��رش و معامالت بازار‬ ‫پایه فرابورس برگزار ش��د‪ ،‬گفت‪ :‬پس از کس��ب‬ ‫نظ��ر از کانون نهادهای س��رمایه‌گذاری‪ ،‬کانون‬ ‫کارگزاران بورس و اوراق بهادار‪ ،‬ناشران بازار پایه‬ ‫و فعاالن حقیقی و حقوقی نهاد ناظر بازار سرمایه‬ ‫جمع‌بندی خود را در اختیار شورای‌عالی بورس‬ ‫قرار داد‪ .‬محمدی ادامه داد‪ :‬در جلس��ه ش��ورای‌‬ ‫عالی بورس به لزوم انجام اصالحات در بازار پایه‪،‬‬ ‫اتخاذ تدابیر پیشگیرانه و انضباطی برای برخورد‬ ‫با تخلف‌های ناش��ران بازار پایه همچون گذشته‪،‬‬ ‫طبقه‌بندی ش��رکت‌ها در تابلوهای زرد‪ ،‬نارنجی‬ ‫و قرم��ز و حراج ناپیوس��ته و کش��ف نرخ در این‬ ‫تابلوی‌ه��ا حداقل یک بار در هفته با تش��خیص‬ ‫س��ازمان بورس و اوراق بهادار تاکید ش��د‪ .‬دبیر‬ ‫ش��ورای‌عالی بورس با بیان اینکه تسهیل امکان‬ ‫انتق��ال به تابلوه��ا و بازارهای باالت��ر در فرآیند‬ ‫ی عالی‬ ‫پذیرش از دیگر مس��ائل مورد تایید شورا ‌‬ ‫بورس بود و دامنه نوسان بازار پایه زرد ‪ ۳‬درصد‪،‬‬ ‫ب��ازار پایه نارنجی ‪ ۲‬درصد و بازار پایه قرمز یک‬ ‫درصد تعیین شده گفت‪ :‬در روزهای بعد از کشف‬ ‫نرخ دامنه نوس��ان‌های یادشده اعمال می‌شود و‬ ‫ن��رخ پایه هر روز‪ ،‬نرخ کشف‌ش��ده در روز حراج‬ ‫ناپیوسته است‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫پ��س از تنش‌ه��ای به وج��ود آم��ده در اقتصاد و‬ ‫نوس��ان‌های ش��دید قیمتی در یک س��ال گذش��ته‬ ‫بخش زی��ادی از نقدینگی‌ها از بانک‌ها خارج ش��د و‬ ‫به س��مت خرید ارز‪ ،‬س��که‪ ،‬خودرو‪ ،‬مس��کن و حتی‬ ‫کاالهای اساس��ی حرکت کرد و ه��ر روز از این بابت‬ ‫ب��ر نوس��ان‌های قیمتی در این بخش‌ها افزوده ش��د‪.‬‬ ‫کارشناسان در تمام این مدت همواره تاکیدشان این‬ ‫ب��وده که حجم باالی نقدینگی در اقتصاد ایران باعث‬ ‫ایجاد این ش��رایط شده اس��ت‪ .‬نقدینگی که به دلیل‬ ‫انباش��ته شدن در سال‌های گذشته و مدیریت نشدن‬ ‫آن‪ ،‬با تلنگری از بانک‌ها خارج شد و به سمت فضای‬ ‫سفته‌‌بازی حرکت کرد و نوسان‌های شدید قیمتی را‬ ‫در بازارها به وجود آورد‪.‬‬ ‫با تصمیم‌ه��ای دولت در حوزه اقتصاد‪ ،‬بخش��ی از‬ ‫تنش‌ها در ماه‌های گذشته رفع شد و بازارها به ثبات‬ ‫نسبی رسیدند‪ .‬تا آنجا که فعاالن بازارهای ارز‪ ،‬سکه‪،‬‬ ‫خودرو‪ ،‬مس��کن و‪ ...‬می‌گویند‪ ،‬این بازارها دیگر مثل‬ ‫گذشته برای سرمایه‌گذاران جذابیت ندارند و به نظر‬ ‫ی از این‬ ‫می‌رس��د با ت��داوم ثبات در بازاره��ا‪ ،‬نقدینگ ‌‬ ‫بخش‌ها به‌تدریج در حال خارج ش��دن باش��د‪ .‬با این‬ ‫ی از‬ ‫حال‪ ،‬ب��ا وجود وضعیت جدید و خ��روج نقدینگ ‌‬ ‫بازاره��ای موازی ه��ر روز بر پول‌های س��رگردان در‬ ‫جامعه افزوده می‌شود که بر اساس آمارهای اعالمی‪،‬‬ ‫در ح��ال نزدیک ش��دن به رقم ‪۱۹۰۰‬ه��زار میلیارد‬ ‫تومان است‪.‬‬ ‫کارشناسان معتقدند اگر هم‌اکنون برای این موضوع‬ ‫فکری نش��ود و اقدام عاجلی برای مدیریت نقدینگی‬ ‫انجام نش��ود‪ ،‬می‌توان��د همچون س��یالبی‪ ،‬به‌تدریج‬ ‫تمامی بخش‌ها و بازارهای اقتصادی را تخریب کند و‬ ‫بار دیگر اقتصاد ایران را به س��مت نوسان‌های شدید‬ ‫قیمتی سوق دهد‪.‬‬ ‫در چنین ش��رایطی‪ ،‬از راهکارهای��ی که برای مهار‬ ‫سرمایه‌های س��رگردان مطرح می‌شود‪ ،‬تغییر در نرخ‬ ‫سود س��پرده‌های بانکی اس��ت؛ موضوعی که همواره‬ ‫موافقان و مخالفان زیادی را با خود همراه کرده است‪.‬‬ ‫موافقان افزایش نرخ سود بانکی همواره استدالشان‬ ‫این اس��ت ک��ه با افزایش ای��ن نرخ‪ ،‬ب��ازار پول برای‬ ‫دارندگان س��رمایه جذاب‌تر خواهد شد و این موضوع‬ ‫می‌تواند فرصت مناس��بی باشد که نقدینگی‌هایی که‬ ‫از س��ایر بازارها در حال خارج ش��دن است به سمت‬ ‫بانک‌ها هدایت ش��ود و به واسطه این نهادهای مالی‪،‬‬ ‫به س��وی بخش مولد کشور که این روزها بیش از هر‬ ‫زمان دیگری نیازمند حمایت هستند‪ ،‬سوق پیدا کند‪.‬‬ ‫در مقابل‪ ،‬البته عده‌ای هم هس��تند که به ش��دت‬ ‫مخالف افزایش نرخ س��ود بانکی هستند و تاکیدشان‬ ‫این اس��ت که این موضوع هزینه پ��ول را در بانک‌ها‬ ‫افزای��ش خواهد داد و این یعنی باال رفتن نرخ س��ود‬ ‫تس��هیالت و ایج��اد موانع بزرگ‌تر بر س��ر راه تولید‪،‬‬ ‫ضم��ن اینکه پرداخت س��ود ب��اال در نهای��ت زمینه‬ ‫انباش��ت س��رمایه‌ها را منجر خواهد شد و این یعنی‬ ‫یک عامل اثرگذار که بر بزرگ ش��دن حجم نقدینگی‬ ‫در کشور کمک خواهدکرد‪.‬‬ ‫برای جمع‌آوری سرمایه‌های سرگردان متوسل به باال‬ ‫رفتن نرخ سود بانکی و ایجاد جذابیت در نظام بانکی‬ ‫شویم‪ ،‬خیلی اقدام منطقی نیست‪ ،‬ضمن اینکه چنین‬ ‫سیاس��ت‌هایی اثرگذاری کوتاه‌مدت دارند که تجربه‬ ‫آن را در گذشته نیز داشته‌ایم‪.‬‬ ‫ب��ه گفته ای��ن کارش��ناس‪ ،‬وج��ود ای��ن حجم از‬ ‫سرمایه‌های سرگردان در کشور که هر روز راهی یکی‬ ‫از بازارهای غیر‌مولد می‌ش��ود‪ ،‬ب��ه دلیل بی‌اعتمادی‬ ‫و نااطمینانی‌هایی اس��ت که نس��بت به سیاست‌های‬ ‫اقتصادی کشور وجود دارد و سبب می‌شود تا پول‌ها‬ ‫در یک بخش از اقتصاد ماندگار نباشد‪ .‬بنابراین‪ ،‬اقدام‬ ‫مهمی که در این زمینه باید انجام شود ایجاد ثبات و‬ ‫آرامش در اقتصاد است‪.‬‬ ‫یوس��فی بر این باور اس��ت که نقدینگی در کشور‬ ‫باید به ش��کل ساختاری مدیریت ش��ود تا اثرگذاری‬ ‫بلند‌م��دت داش��ته باش��د‪ ،‬نه اینک��ه ب��ا بکار‌گیری‬ ‫س��اده‌ترین راه یعن��ی افزای��ش نرخ س��ود بانکی‪ ،‬به‬ ‫دنبال مدیریت نقدینگی در کش��ور باش��یم‪ .‬بی‌تردید‬ ‫در ش��رایط فعلی افزایش نرخ س��ود بانکی جز اینکه‬ ‫به رکود و تورم دامن بزند نتیجه‌ای نخواهد داشت‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫راه ماندگاری‬ ‫منابع‬ ‫در بانک‌ها‬
‫‪12‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 14‬مرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 3‬ذی‌الحجه ‪1440‬‬ ‫‪ 5‬اوت ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1344‬‬ ‫پیاپی ‪2662‬‬ ‫بانک و بیمه‬ ‫تجارت‬ ‫‹ ‹بهره‌ب�رداری از مرک�ز داده جدید‬ ‫بیمه دانا‬ ‫اخبار‬ ‫مرک��ز داده جدید بیمه دان��ا در آیینی با حضور‬ ‫معاون نظارتی بیمه مرکزی‪ ،‬مدیرعامل و اعضای‬ ‫هیات‌مدیره این ش��رکت به بهره‌برداری رسید‪ .‬به‬ ‫گ��زارش روابط‌عمومی بیمه دان��ا‪ ،‬بهره‌برداری از‬ ‫مرک��ز داده جدید بیمه دان��ا‌(‪ ) data center‬در‬ ‫آیینی با حضور مفید امین��ی معاون نظارت بیمه‬ ‫مرکزی‪ ،‬ابراهیم کاردگر نایب‌رئیس هیات‌مدیره‬ ‫و مدیرعامل بیمه دانا‪ ،‬قائم‌مقام مدیرعامل‪ ،‬رئیس‬ ‫و اعضای هیات‌مدیره‪ ،‬معاونان و مدیران س��تادی‬ ‫این شرکت‪ ۱۲ ،‬مردا ‌د جاری در ساختمان مرکزی‬ ‫بیمه دانا آغاز ش��د‪ .‬مراحل طراحی و س��اخت این‬ ‫مرکز از اس��فند ‪ ۱۳۹۷‬به همت و تالش مدیریت‬ ‫فناوری اطالعات آغاز ش��د‪ .‬ب��ا بهره‌برداری از این‬ ‫مرک��ز از این پس ضمن بهینه‌س��ازی خدمات بر‬ ‫مبنای اس��تانداردهای بین‌المللی‪ ،‬ارائه خدمات‬ ‫بیم��ه‌ای‪ ،‬با س��رعت و امنی��ت بیش��تری انجام‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫‹ ‹ارتق�ای فرآین�د خدمت‌‌رس�انی‬ ‫شرکت بیمه نوین‬ ‫ش��رکت بیمه نوین در راستای افزایش و ارتقای‬ ‫فرآیند خدمت‌رس��انی خ��ود‪ ،‬باجه بیمه‌ای گنبد‬ ‫کاووس در استان گلستان را به بهره‌برداری رساند‪.‬‬ ‫به گزارش روابط‌عموم��ی و بین‌الملل بیمه نوین‪،‬‬ ‫حمیدرضا صفری‪ ،‬مدیر امور ش��عب‪ ،‬نمایندگان‬ ‫و کارگزاران این ش��رکت با اعالم این خبر‪ ،‬تشریح‬ ‫کرد‪ :‬بیمه نوین با توجه به گس��ترش فعالیت‌های‬ ‫خود‪ ،‬اس��تقبال بیمه‌گذاران و س��هولت بیشتر در‬ ‫ارائه خدمات به‌‌ویژه در بخش‌های صدور و پرداخت‬ ‫خسارت‪ ،‬از دیگر باجه‌های بیمه‌ای خود را در شهر‬ ‫گنب��د کاووس بهره‌برداری کرد‪ .‬وی با بیان آنکه با‬ ‫گش��ایش این باجه‪ ،‬هم‌اکنون بیم��ه نوین در ‪۵۱‬‬ ‫ش��هر دارای ش��عبه و باجه بیمه‌ای اس��ت‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫سال گذش��ته‪ ،‬سیاست گسترش ش��عب و باجه‬ ‫بیمه‌ای در راس��تای افزایش کیفیت ارائه خدمات‬ ‫به مش��تریان در دستور کار قرار گرفت و به همین‬ ‫منظور باجه‌های بیمه‌ای در ش��هرهای نجف‌آباد‪،‬‬ ‫خوی‪ ،‬ش��اهرود‪ ،‬رفسنجان‪ ،‬شاهین‌شهر‪ ،‬مهاباد‪،‬‬ ‫نیشابور‪ ،‬ش��هررضا‪ ،‬تنکابن و الر گشایش یافتند‪.‬‬ ‫همچنین بیمه نوین در سال گذشته در شهرهای‬ ‫چالوس و س��یرجان شعبه تاسیس کرده است‪ .‬به‬ ‫گفته مدیر امور ش��عب‪ ،‬نماین��دگان و کارگزاران‬ ‫بیمه نوین‪ ،‬برنامه اس��تراتژیک ش��رکت در حوزه‬ ‫توسعه ش��بکه فروش‪ ،‬در سال جاری نیز‪ ،‬افزایش‬ ‫نمایندگان و باجه بیمه‌ای در ش��هرهای گوناگون‬ ‫کشور است‪.‬‬ ‫‹ ‹امض�ای تفاهمنام�ه ارائه تس�هیالت‬ ‫بانکی به فعاالن گردشگری‬ ‫تفاهمنام��ه ارائه تس��هیالت بانک��ی به فعاالن‬ ‫گردش��گری با مشارکت اداره کل میراث فرهنگی‬ ‫و بانک توس��عه تعاون استان اصفهان امضا شد‪ .‬به‬ ‫گ��زارش خبرگزاری صداوس��یما‪ ،‬این تفاهمنامه‬ ‫با محوریت حمایت از بخ��ش خصوصی در حوزه‬ ‫توس��عه س��رمایه‌گذاری گردش��گری به امضای‬ ‫فریدون اهلل‌یاری‪ ،‬مدیرکل میراث فرهنگی استان‬ ‫و ابراهیم عالی محمودی‪ ،‬مدیر امور ش��عب بانک‬ ‫توسعه تعاون این اس��تان رسید‪ .‬مدیرکل میراث‬ ‫فرهنگی‪ ،‬صنایع‌دس��تی وگردش��گری اس��تان‬ ‫اصفه��ان ب��ر حمایت‌های مطلوب بانک توس��عه‬ ‫تعاون اس��تان‪ ،‬در زمینه توس��عه گردش��گری در‬ ‫پهنه استان تاکید کرد و گفت‪ :‬امیدواریم در سال‬ ‫«رونق تولی��د» بتوانیم در حوزه توس��عه متوازن‬ ‫اس��تان از دو منظر صنایع‌دس��تی و گردش��گری‬ ‫حرک��ت کنی��م‌‪ .‬اهلل‌یاری اف��زود‪ :‬با بسته‌ش��دن‬ ‫تفاهمنام��ه مش��ترک می��ان دو نه��اد اداره کل‬ ‫میراث فرهنگی اس��تان و بانک توس��عه تعاون به‬ ‫دنبال ارائه تس��هیالت ارزان‌‌‌قیم��ت و دادن یارانه‬ ‫به فعاالن گردش��گری و صنایع‌دس��تی اس��تان‬ ‫هستیم‪.‬‬ ‫مدیرعامل بانک قرض‌الحسنه مهر ایران خبر داد‬ ‫حرکت به سمت حذف ضـامن‬ ‫در پرداخت تسهیالت خرد‬ ‫گ�روه بانک و بیمه‪ ‌:‬مدیرعامل بانک قرض‌الحس��نه مهر‬ ‫ایران از حرکت به سمت حذف ضامن در پرداخت تسهیالت‬ ‫با مبالغ پایین خبر داد‪.‬‬ ‫مرتضی اکب��ری در گفت‌وگو با ایبِنا درب��اره عملکرد این‬ ‫بانک در زمینه پرداخت تسهیالت شهریه‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬از آغاز‬ ‫سال گذش��ته و اوایل امسال‪ ،‬بانک قرض‌الحسنه مهر ایران‪،‬‬ ‫به بحث دانشگاه و پرداخت تسهیالت شهریه و دانش‌بنیان‌ها‬ ‫وارد شد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬بر همین اس��اس‪ ،‬س��ال گذش��ته قراردادی با‬ ‫صندوق رفاه دانشجویان‪ ،‬دانشگاه آزاد و پیام نور بسته شد و‬ ‫قرارداد صندوق رفاه دانش��جویان بیش از ‪ ۸۰‬میلیارد تومان‬ ‫بود‪.‬‬ ‫از ای��ن میزان ‪ ۳۲‬م��ورد وام افزون‌ب��ر ‪۴۱‬میلیارد تومان‬ ‫پرداخت ش��ده و باق��ی به محض معرفی صن��دوق پرداخت‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل بان��ک قرض‌الحس��نه مهر ای��ران‪ ،‬ادامه داد‪:‬‬ ‫قرارداد دانش��گاه آزاد نیز به ش��کلی اس��ت که آغاز هر نیم‬ ‫سال اقدام و معرفی می‌شود و هر سال ‪ ۲۰۰‬تا ‪ ۲۵۰‬میلیارد‬ ‫تومان پیش‌بینی شده است‪.‬‬ ‫اکبری درباره قرارداد این بانک با دانشگاه پیام نور‪ ،‬توضیح‬ ‫داد‪ :‬مقرر ش��د به هر تعداد دانشجو که از سوی این دانشگاه‬ ‫معرفی می‌ش��ود‪ ،‬تسهیالت پرداخت شود که دست‌کم ‪۲۰۰‬‬ ‫ه��زار نفر تا س��قف ‪ ۲۰‬میلی��ون تومان متناس��ب با مقطع‬ ‫تحصیلی پیش‌بینی شده است‪.‬‬ ‫جریان پرداخت تسهیالت ساخت‌وساز برقرار است‬ ‫رئی��س اداره کل اعتب��ارات و تامی��ن مالی بانک‬ ‫مسکن اعالم کرد‪ :‬جریان پرداخت تسهیالت ساخت‬ ‫مسکن به س��ازنده‌ها مطابق با روال پیش همچنان‬ ‫برقرار اس��ت‪ .‬به گزارش روابط‌عمومی بانک مسکن‪،‬‬ ‫حس��ین حیدری در گفت‌وگو با پایگاه خبری بانک‬ ‫مس��کن‪-‬هیبنا گفت‪ :‬انواع گوناگونی از تس��هیالت‬ ‫س��اخت مس��کن که پیش از این نیز به س��ازندگان‬ ‫مس��کن تعل��ق می‌گرفت همچنان در صورت درخواس��ت و تمایل‬ ‫متقاضی و واجد شرایط بودن وی به او پرداخت می‌شود و تغییری‬ ‫در روال پرداخت این تسهیالت ایجاد نشده است‪ .‬وی با بیان اینکه‬ ‫س��ازنده‌های مسکن به چند نوع تس��هیالت برای تامین بخشی از‬ ‫هزینه‌های س��اخت دسترس��ی دارند‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬متناسب با‬ ‫شرایط سازنده و نوع ساخت‌وساز این تسهیالت در قالب تسهیالت‬ ‫مش��ارکت مدنی به س��ازندگان واجد ش��رایط پرداخت می‌شود‪ .‬به‬ ‫گفته وی‪ ،‬درحال‌حاضر تسهیالت ساخت مسکن در بافت فرسوده‪،‬‬ ‫تس��هیالت ساخت‌وساز مس��کن از محل اوراق گواهی حق تقدم و‬ ‫همچنین تس��هیالت بدون سپرده س��اخت مسکن مهم‌ترین انواع‬ ‫تس��هیالت در دسترس برای س��ازنده‌ها هستند که‬ ‫هر س��ازنده با توجه به موقعیت پروژه و شرایط خود‬ ‫می‌تواند در زمینه ارائه درخواس��ت برای بهره‌مندی‬ ‫از این تس��هیالت اقدام کن��د‪ .‬حیدری همچنین در‬ ‫بی��ان علت کاهش میزان اس��تقبال س��ازندگان از‬ ‫دریافت تسهیالت س��اخت مسکن اعالم کرد‪ :‬هیچ‬ ‫محدودیتی از س��وی بانک در تخصیص اعتبار برای‬ ‫متقاضیان و پروژه‌های واجد شرایط ایجاد نشد ‌ه بلکه تغییر شرایط‬ ‫اقتصادی و افزایش قابل توجه هزینه‌های س��اخت و ناپایداری نرخ‬ ‫نهاده‌ه��ای تولید‪ ،‬همچنین کاه��ش قابل مالحظه حجم معامالت‬ ‫مس��کن و به دنبال آن‪ ،‬رکود نس��بی حاکم بر بازار مس��کن به طور‬ ‫طبیعی حجم درخواس��ت‌ها برای دریافت تس��هیالت ساخت‌وساز‬ ‫از س��وی س��ازنده‌ها را نیز کاهش داده است‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬در واقع‬ ‫علت کاهش درخواس��ت‌ها برای دریافت تس��هیالت ساخت‌وس��از‬ ‫در ماه‌های گذش��ته به ش��رایط کلی بازار مس��کن و ساخت‌وس��از‬ ‫برمی‌گردد و بانک مسکن همچنان مانند گذشته تسهیالت ساخت‬ ‫مسکن را به متقاضیان و سازندگان واجد شرایط پرداخت می‌کند‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل بان��ک رفاه کارگ��ران مهم‌ترین حوزه فعالی��ت این بانک را‬ ‫بازار س�لامت و درمان کش��ور برش��مرد و گفت‪ :‬امروز ما بانک رفاه را یک‬ ‫بانک تجاری‪-‬اجتماعی می‌دانیم زیرا بزرگ‌ترین س��ازمان اجتماعی کشور‬ ‫سهامدار ماس��ت‪ .‬به گزارش روابط‌عمومی بانک رفاه کارگران‪ ،‬محمدعلی‬ ‫سهمانی در دیدار با اعضای اتاق بازرگانی و فعاالن اقتصادی استان اصفهان‬ ‫اف��زود‪ :‬بانک رفاه کارگران یکی از بانک‌های تجاری قدیمی کش��ور با ‪۵۹‬‬ ‫سال پیش��ینه فعالیت و از بزرگ‌ترین مجموعه‌های اقتصادی کشور است‬ ‫و داخ��ل این مجموعه حدود ‪ ۱۳‬هلدینگ تخصصی بزرگ با بیش از ‪۱۰۰‬‬ ‫اکب��ری در واکن��ش ب��ه اینک��ه یکی از مش��کالت فعلی‬ ‫تس��هیالت‌گیرندگان‪ ،‬ضام��ن اس��ت‪ ،‬گف��ت‪ :‬در بان��ک‬ ‫قرض‌الحس��نه مهر ایران برای تس��هیالت با مبالغ پایین‪ ،‬به‬ ‫مرور به س��مت حذف ضامن در حرکت هس��تیم به شکلی‬ ‫ک��ه فقط با ارائه یک برگ چک یا ی��ک قرارداد بین بانک و‬ ‫وام‌گیرنده‪ ،‬تسهیالت پرداخت شود‪.‬‬ ‫ب��ه گفته وی‪ ،‬البته یکی از معض�لات نظام بانکی معوقات‬ ‫مدیرعامل بانک ایران‌زمین در بازدید از ش��عب ش��هر‬ ‫تهران گفت‪ :‬امروز نگاه مش��تریان به شعب بانکی نسبت‬ ‫به گذش��ته تغییر کرده و درحال‌حاض��ر خدمتی وجود‬ ‫ندارد ک��ه نتوانیم از طریق ابزارهای هوش��مند به مردم‬ ‫ارائه نکنیم‪.‬‬ ‫به گزارش روابط‌عمومی بانک ایران‌زمین‪ ،‬عبدالمجید‬ ‫پورس��عید به هم��راه معاون عملیات بانک��ی با حضور در‬ ‫تعدادی از ش��عب تهران ضمن بازدید از این شعب‪ ،‬گفت‪ :‬درحال‌حاضر‬ ‫‪ ۹۷‬درصد تراکنش‌های بانک ایران‌زمین در خارج از شعب انجام می‌شود‬ ‫و این موضوع در سایر بانک‌ها نیز با آمار مشابهی وجود دارد‪ ،‬که این خود‬ ‫نشان می‌دهد تغییرات بزرگی در سال‌های گذشته ایجاد شده است‪ .‬وی‬ ‫افزود‪ :‬نسبت به گذشته ش��اهد کاهش تعداد شعب بانک‌ها هستیم‪ .‬اما‬ ‫واقعیت این اس��ت که بیشترین اتفاقی که در حال رخ دادن است‪ ،‬تغییر‬ ‫مدیریت ریس��ک بانک توس��عه صادرات مبتنی‌بر حاکمیت‬ ‫ش��رکتی و رهنمودهای بازل اس��ت‪ .‬به گ��زارش اخبار پولی‬ ‫مالی‪ ،‬بیانیه مدیریت ریس��ک بانک توس��عه صادرات با هدف‬ ‫شناس��ایی‪ ،‬اندازه‌گی��ری و کنت��رل ریس��ک‌های مرتب��ط با‬ ‫کسب‌و‌کار به منظور کاهش زیان‌های احتمالی بالقوه از سوی‬ ‫مدیرعام��ل این بانک ابالغ ش��د‪ .‬در این بیانی��ه که با امضای‬ ‫علی صالح‌آبادی انتش��ار یافته‪ ،‬آمده است‪ :‬ریسک‌های اصلی‬ ‫مرتبط با کس��ب‌و‌کار بانک(ش��امل ریس��ک اعتباری‪ ،‬ریسک‬ ‫ش��رکت «گردشگری س��پهر جم» بانک صادرات‬ ‫ایران با هدف توس��عه صنعت گردش��گری داخلی با‬ ‫اتحادیه هتلداران استان خراسان رضوی تفاهمنامه‬ ‫امض��ا کرد‪ .‬بانک ص��ادرات ایران‪ ،‬با هدف توس��عه‬ ‫گردش��گری داخل��ی و اس��تفاده از ظرفیت‌ه��ای‬ ‫هتل‌های کش��ور برای مس��افران داخلی و خارجی‪،‬‬ ‫با اتحادیه هتلداران اس��تان خراس��ان رضوی تفاهم‬ ‫هم��کاری در زمینه‌های گوناگون بس��ت‪ .‬به گزارش روابط عمومی‬ ‫گردشگری سپهر جم‪ ،‬مدیرعامل شرکت «گردشگری سپهر جم»‬ ‫در این باره گفت‪ :‬س��امانه جامع خدمات گردش��گری «باهمرو» در‬ ‫زمینه ارائه تس��هیالت و خدمات گردش��گری به عموم مردم فعال‬ ‫اس��ت و در این راس��تا توسعه زیرساخت‌ها و همکاری با سازمان‌‌ها‪،‬‬ ‫نهادها و موسس��ه‌های فعال در امر گردش��گری و خدمات وابس��ته‬ ‫از جمله راهبردهای اصلی ش��رکت و در دس��تور کار بوده و در این‬ ‫راستا در دیدار با رئیس اتحادیه هتلداران خراسان‌رضوی تفاهمنامه‬ ‫همکاری در زمینه‌های گوناگون به امضا رس��ید‪ .‬احس��ان کریمی‬ ‫همچنین با اش��اره به خدمات ویژه س��امانه گردشگری «باهمرو»‬ ‫در زمینه‌های مختلف گردش��گری و س��فر ازجمله‌‬ ‫تهی��ه بلیت هواپیما‪ ،‬توره��ا‪ ،‬رزرو هتل‌های داخلی‬ ‫و خارج��ی به‌صورت متمرک ‌ز افزود‪ :‬عالوه‌بر بس��ته‬ ‫شدن تفاهمنامه با ‪ ۴‬هتل بزرگ و برجسته در شهر‬ ‫مشهد‪ ،‬قرارداد پذیرندگی با کنسرسیوم بیش از ‪۵۰‬‬ ‫هت��ل دیگر نیز ارائه ش��د‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬افزون‌بر‬ ‫این‪ ،‬پیش‌نویس قرارداد تفاهم «باهمرو» با ‪ ۵۰‬هتل‬ ‫دیگر با هماهنگی اتحادیه هتلداران خراسان‌رضوی نیز ارائه و انعقاد‬ ‫تفاهمنامه با رستوران‌های معتبر‪ ،‬پارک آبی و استخرها نیز از دیگر‬ ‫برنامه‌های در دستور کار شرکت گردشگری سپهرجم است‪.‬‬ ‫کریم��ی با تاکید بر لزوم همکاری تمامی بخش‌ها و س��ازمان‌ها‬ ‫در رونق صنعت گردش��گری کشور‪ ،‬از این صنعت به‌عنوان صنعتی‬ ‫باارزش و س��ودآفرین یاد کرد‪ .‬شرکت سرمایه‌گذاری خدمات نوین‬ ‫گردش��گری سپهر جم وابس��ته به بانک صادرات ایران در راستای‬ ‫ایجاد تحولی نوین در خدمات گردش��گری کش��ور اقدام به عرضه‬ ‫کارت گردش��گری «باهم��رو» برای ش��رکت‌ها و س��ازمان‌ها برای‬ ‫جایگزینی کمک‌هزینه گردشگری و رفاهی کارکنان کرده است‪.‬‬ ‫بانک رفاه بانکی تجاری‪-‬اجتماعی است‬ ‫هزار میلیارد تومان س��رمایه وجود دارد‪ .‬وی خاطرنش��ان کرد‪ :‬بانک رفاه‬ ‫کارگ��ران ‪ ۱۸‬میلی��ون مش��تری و ‪ ۴۲‬میلیون ذی‌نف��ع دارد و این اعتبار‬ ‫بزرگی برای ماس��ت که س��ازمان تامین‌اجتماعی و به صورت غیرمستقیم‬ ‫‪ ۴۲‬میلیون کارگر‪ ،‬بازنشس��ته و مستمری‌بگیر سهامدار این بانک هستند‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل بانک رفاه کارگران در تش��ریح اقدام‌های حمایتی این بانک از‬ ‫تولید‪ ،‬اقتصاد و اقش��ار کم‌بضاعت کش��ور افزود‪ :‬بانک رفاه عالوه‌بر بخش‬ ‫تکلیفی که مباحث تولیدی‪ ،‬رونق اقتصادی‪ ،‬تامین مالی افراد زیر پوشش‬ ‫کمیته امداد و بهزیس��تی‪ ،‬خرید گندم و حمایت از آسیب‌دیدگان بالیای‬ ‫طبیعی اس��ت در بخش غیر‌تکلیفی نیز به شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی‬ ‫خرد به ارائه خدمات می‌پردازد‪ .‬س��همانی همچنین تصریح کرد‪ :‬در حوزه‬ ‫بانکداری ش��رکتی که در دو سال گذشته و به دنبال اصالح ساختار بانکی‬ ‫در خدمات بانک رفاه قرار گرفته اس��ت ‪ ۷۰۰‬شرکت بزرگ مشتری بانک‬ ‫هس��تند و سیاس��ت ما حرکت به س��وی بانکداری دیجیتال ضمن حفظ‬ ‫ش��عب موجود اس��ت‪ .‬وی تاکید ک��رد‪ :‬امروز نظام بانک��داری فقط متولی‬ ‫ت بلکه درآمدزایی ما بیشتر از‬ ‫س��پرده‌گذاری و پرداخت تس��هیالت نیس�� ‌‬ ‫محل ارائه خدمات مالی در بازار پول و سرمایه است‪.‬‬ ‫ارائه تسهیالت خرد به مشتریان بانک شهر‬ ‫نقش ش��عب اس��ت‪ .‬مدیرعامل بانک ایران‌زمین با اشاره‬ ‫به س��رعت رش��د فناوری افزود‪ :‬درحال‌حاضر در بخشی‬ ‫از موارد س��رعت فناوری از قوانین ما پیشی گرفته است‪،‬‬ ‫که جا دارد نهادهای متول��ی موضوع‌هایی مانند امضای‬ ‫دیجیتال و احراز هویت برای بازگشایی حساب از راه دور‬ ‫را حل کنند‪.‬‬ ‫در ای��ن بازدی��د هادی قدیمی مع��اون عملیات بانکی‬ ‫از همکاران ش��عب خواس��ت ب��ا ارتقای دانش خود در ح��وزه بانکداری‬ ‫دیجیتال مشتریان را با فضا و ابزار جدید بانکداری آشنا کنند‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫درحال‌حاضر همراه بانک ایران‌زمین با رویکرد بانکداری دیجیتال امکان‬ ‫ارائه بسیاری از خدمات بانکی مانند درخواست دسته‌چک‪ ،‬تمکن مالی‬ ‫و‪ ...‬را از راه دور فراهم کرده اس��ت و در آینده نزدیک نیز با همین رویکرد‬ ‫ابزار جدیدی به آن افزوده می‌شود‪.‬‬ ‫معاون ش��عب و توس��عه بازاریابی بانک شهر‬ ‫از ارائه تس��هیالت خرد به مش��تریان این بانک‬ ‫خبر داد و گفت‪ :‬به منظور افزایش رضایتمندی‬ ‫شهروندان و تس��هیل در بهره‌مندی از خدمات‬ ‫بانکی‪ ،‬تس��هیالت خرد در ای��ن بانک پرداخت‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫به گ��زارش مرکز ارتباط��ات و روابط‌عمومی‬ ‫بانک شهر‪ ،‬رحیم طاهری با بیان این مطلب اظهار کرد‪ :‬این بانک‬ ‫در راستای استراتژی نفوذ در بازار و توسعه محصول و همچنین‬ ‫افزایش سطح رضایتمندی شهروندان و کمک به اقتصاد کشور‪،‬‬ ‫خدمتی جدید را با عنوان طرح «شکوه شهر» اجرایی کرده است‬ ‫که در قالب این طرح‪ ،‬تسهیالت خرد به مشتریان ارائه می‌شود‪.‬‬ ‫وی با اشاره به ویژگی‌های این طرح خاطر‌نشان کرد‪ :‬متقاضیان‬ ‫مدیریت ریسک بانک توسعه صادرات‬ ‫ب��ازار‌)‪ ،‬ن��رخ ارز‪‌‌،‬ریس��ک نقدینگی و ریس��ک‬ ‫ی(‌شامل ریسک حقوقی‪ ،‬ریسک فناوری‬ ‫عملیات ‌‬ ‫اطالعات‪ ،‬ریس��ک تطبیق و ریس��ک‌های حوزه‬ ‫منابع انسانی)‌هس��تند‪ .‬همچنین در این آمده‬ ‫است‪ :‬مدیریت ریسک در بانک‪ ،‬مبتنی‌بر اصول‬ ‫حاکمیت شرکتی و مطابق با رهنمودهای بازل‬ ‫است‪ .‬در این راستا‪ ،‬مسئولیت مدیریت ریسک‬ ‫برعهده هیات‌مدیره بوده که در صورت صالحدید می‌تواند به‬ ‫سطوح پایین‌تر تفویض ش��ود‪ .‬تمامی کارکنان‬ ‫بان��ک از وظیفه خود در قبال مدیریت ریس��ک‬ ‫آگاه ب��وده و به آن عمل می‌کنن��د‪ .‬بکارگیری‬ ‫س��طوح س��ه‌گانه دفاعی‪ ،‬فرآینده��ا‪ ،‬مدل‌ها و‬ ‫روش‌های محاس��باتی کارآم��د‪ ،‬گزارش‌گیری‬ ‫ش��فاف و درنظر گرفتن پشتوانه‌های سرمایه‌ای‬ ‫کافی در چارچ��وب رهنمودهای بانک مرکزی‬ ‫جمه��وری اس�لامی ای��ران اس��تانداردهای بین‌الملل��ی و‬ ‫ارتقای کیفیت خدمات بیمه‌ای در شرکت ایدرو‬ ‫نشس��ت صمیمانه حجت بهاری‌فر‪ ،‬مدیرعام��ل بیمه «ما» با‬ ‫‌محمدباقر عال��ی‪ ،‬معاون وزیر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت و رئیس‬ ‫هیات‌عام��ل س��ازمان گس��ترش و نوس��ازی صنایع ای��ران در‬ ‫راستای گس��ترش همکاری‌های دو‌جانبه برگزار شد‪ .‬به گزارش‬ ‫روابط‌عمومی بیمه «ما»‪ ،‬این جلس��ه با حض��ور حجت بهاری‌فر‬ ‫مدیرعام��ل‪ ،‬محم��د جعفریان مع��اون برنامه‌ری��زی و فناوری‪،‬‬ ‫میرس��یاوش اسبقی معاون س��رمایه انسانی و پش��تیبانی‪ ،‬داود‬ ‫ش��کری مدیر روابط‌عموم��ی و بازاریابی و محمدباقر عالی مع��اون وزیر و رئیس‬ ‫هیات‌عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در شرکت ایدرو برگزار شد‪.‬‬ ‫اس��ت و ب��ه دلی��ل ش��رایط اقتص��ادی و معیش��تی مردم‪،‬‬ ‫بازپرداخت تسهیالت را با مشکل روبه‌‌رو می‌کند‪ ،‬اما با ثبات‬ ‫اقتصاد و معیش��ت مردم به‌راحت��ی می‌توان در جهت حذف‬ ‫ضامن پیش رفت‪.‬‬ ‫مدیرعامل بانک قرض‌الحس��نه مه��ر ایران گفت‪ :‬البته در‬ ‫برخی طرح‌ها مثل قرارداد با بیمه دانا‪ ،‬به صورت آزمایش��ی‬ ‫ضامن حذف شده که نتایح خوبی داشته است‪.‬‬ ‫«گردشگری سپهر جم» با هتلداران خراسان رضوی به تفاهم رسید‬ ‫نقش شعب در بانکداری در حال تغییر است‬ ‫‹ ‹افزایش پرداخت تسهیالت ازدواج‬ ‫بانک سینا‬ ‫پرداخت تس��هیالت قرض‌الحس��نه ازدواج‬ ‫بانک سینا از مرز ‪ ۲‬هزار و ‪ ۲۰۰‬میلیارد ریال‬ ‫گذشت‪ .‬به گزارش روابط عمومی بانک سینا‪،‬‬ ‫تسهیالت قرض‌الحس��نه ازدواج پرداختی به‬ ‫زوج‌های جوان از سوی بانک سینا در سالروز‬ ‫ازدواج امام علی(ع) و حضرت فاطمه زهرا(س)‬ ‫به بیش از ‪ ۲‬هزار و ‪ ۲۰۰‬میلیارد ریال رسید‪.‬‬ ‫در راس��تای گس��ترش س��نت پیامبر گرامی‬ ‫اسالم(ص) و فراهم ساختن زمینه‌های ازدواج‬ ‫جوانان‪ ،‬برای پرداخت تسهیالت قرض‌الحسنه‬ ‫ازدواج در این بانک اقدام می‌شود که تاکنون‬ ‫بیش از ‪ ۱۴‬هزار مورد از این تس��هیالت بیش‬ ‫از ‪ ۲‬ه��زار و ‪ ۲۰۰‬میلیارد ریال به متقاضیان‬ ‫واجد شرایط پرداخت شده است‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت‪ ،‬این بانک در س��ال گذشته‬ ‫نیز با پرداخت بی��ش از ‪ ۱۶۵۵‬میلیارد ریال‪،‬‬ ‫زمین��ه ازدواج ‪ ۱۲‬ه��زار و ‪ ۹۱۲‬نفر را فراهم‬ ‫کرده اس��ت‪ .‬همچنی��ن این بان��ک در ‪ ۴‬ما ‌ه‬ ‫نخس��ت امس��ال تعداد ‪ ۱۷۹۷‬تس��هیالت به‬ ‫مبلغ ‪‌۵۶۶‬میلیارد ریال به متقاضیان پرداخته‬ ‫است‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫در این نشس��ت طرف‌ها ضمن اشاره به تفاهمنامه بسته‌شده بین‬ ‫ش��رکت بیمه «ما» و وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در راس��تای‬ ‫گس��ترش تعامالت در حوزه س��رمایه‌گذاری و حضور حداکثری‬ ‫ش��رکت بیمه «ما» و ارتقای کیفیت خدمات بیمه‌ای در شرکت‬ ‫ایدرو به بحث و تبادل‌نظ��ر پرداختند‪‌.‬بهاری‌فر‪ ،‬مدیرعامل بیمه‬ ‫«ما» رس��الت ش��رکت را رضایت کامل مش��تریان در چار‌چوب‬ ‫قراردادهای دو طرف عنوان‌کرد و با تاکید بر ارائه خدمات متمایز‬ ‫به مش��تریان استراتژیک شرکت‪ ،‬از حضور سازمان گس��ترش و نوسازی صنایع‬ ‫ایران در جمع بیمه‌گذاران شرکت بیمه «ما» استقبال و اظهار امیدواری کرد‪.‬‬ ‫دریافت این تس��هیالت باید برای افتتاح حساب‬ ‫جاری یا س��پرده‌گذاری در بانک شهر به میزان‬ ‫دس��ت‌کم ‪ ۲۰‬میلیون ریال اق��دام کنند و پس‬ ‫از مدت��ی از تس��هیالت ای��ن ط��رح بهره‌من��د‬ ‫شوند‪.‬‬ ‫طاهری افزود‪ :‬با اجرای این طرح‪ ،‬به مشتریان‬ ‫تس��هیالتی در قالب عق��د مرابحه با اس��تفاده‬ ‫از کارت اعتب��اری پرداخت می‌ش��ود‪ .‬وی با بی��ان مزایای ارائه‬ ‫تس��هیالت خرد اظهار کرد‪ :‬این نوع تسهیالت‪ ،‬عالوه‌بر جذب و‬ ‫افزایش منابع ارزان و کاهش نرخ تمام‌ش��ده پول‪ ،‬به دلیل پایین‬ ‫بودن ریس��ک نکول‪ ،‬موجب باال رفتن نرخ گردش تس��هیالت‬ ‫ش��ده و سهم مصارف خرد را به نسبت مصارف کل بانک افزایش‬ ‫می‌دهد‪.‬‬ ‫سایرچارچوب‌های نظارتی‪ ،‬از جمله اقدام‌های بااهمیت بانک‬ ‫در مدیریت ریس��ک هس��تند‪ .‬این بیانیه اضافه کرده اس��ت‪:‬‬ ‫ارزیابی دوره‌ای از عملکرد بانک در حوزه مدیریت ریسک انجام‬ ‫ش��ده و نتایج آن به مدیران ارشد و نیز نهادهای نظارتی ارائه‬ ‫می‌شود‪ .‬بر اس��اس این بیانیه‪ ،‬توانمندسازی کارکنان مرتبط‬ ‫ب��ا مدیری��ت ریس��ک در بانک به طور مس��تمر و ب��ر مبنای‬ ‫نیازس��نجی‌های دوره‌ای ب��ا برگ��زاری دوره‌های آموزش��ی‪،‬‬ ‫بازدیدهای تخصصی و نشست‌های هم‌اندیشی برگزارمی‌شود‪.‬‬ ‫خدمات ویژه بانک اقتصاد نوین به فعاالن بورس کاال‬ ‫بان��ک اقتص��اد نوین ب��ه عن��وان یکی از‬ ‫بانک‌ه��ای عام��ل ب��ورس کاالی ای��ران به‬ ‫عرضه‌کنن��دگان و خریداران فع��ال در این‬ ‫حوزه‪ ،‬خدمات وی��ژه می‌دهد‪ .‬بانک اقتصاد‬ ‫نوین‪ ،‬به عنوان یکی از بانک‌های عامل بورس‬ ‫کاالی ایران‪ ،‬در راستای توسعه ظرفیت‌های‬ ‫خود برای ارائه خدمات مرتبط با بازار سرمایه‬ ‫به فع��االن اقتصاد‌‪ ،‬در تم��ام فرآیندهای مربوط به تس��ویه‬ ‫معام�لات و خرید و فروش بورس کاال فع��ال بوده و خدمات‬ ‫م��ورد نیاز عرضه‌کنن��دگان و خریداران این‬ ‫ح��وزه را در کوتاه‌تری��ن زم��ان ممکن ارائه‬ ‫می‌ده��د‪ .‬بر این اس��اس فع��االن این عرصه‬ ‫می‌توانن��د عالوه‌بر بهره‌من��دی از خدماتی‬ ‫چون انتقال «وج��ه پیش‌پرداخت» و «وجه‬ ‫تسویه خرید»‪ ،‬برای دریافت وجوه حاصل از‬ ‫فروش کاالهای‌شان در بورس کاال با معرفی‬ ‫س��پرده خود نزد بانک اقتصاد نوین به ش��رکت بورس کاالی‬ ‫ایران‪ ،‬از انواع خدمات و تسهیالت این بانک برخوردار شوند‪.‬‬
‫‪13‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 14‬مرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 3‬ذی‌الحجه ‪1440‬‬ ‫‪ 5‬اوت ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1344‬‬ ‫پیاپی ‪2662‬‬ ‫راه و شهرسازی‬ ‫عرضه اعتباری مصالح به انبوه‌سازان به‌زودی کلید می‌خورد اما هنوز کسی جزئیات را نمی‌داند‬ ‫سود یا زیان فروش قسطی مصالح‬ ‫‹ ‹پایان شهریور‪ ،‬آغاز ارائه کارت مصالح‬ ‫براساس اعالم مدیرعامل بانک مسکن‪ ،‬اجرای طرح‬ ‫فروش تعهدی مصالح ساختمانی از پایان شهریور آغاز‬ ‫می‌شود‪ .‬به‌گفته او‪ ،‬دریافت‌کنندگان این مصالح‪ ،‬کل‬ ‫محص��والت مورد نیاز در روند ساخت‌وس��از را به‌طور‬ ‫اعتباری دریافت می‌کنند و این کار موجب می‌ش��ود‬ ‫‪ ۲۵‬تا ‪ ۳۵‬درصد کاهش نرخ تمام ش��ده ساختمان به‬ ‫مصرف‌کننده و خریدار نهایی منتقل شود‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش‬ ‫ابوالقاس��م رحیمی‌انارک��ی در‬ ‫روزهای اخیر در حاش��یه بازدید از نمایش��گاه صنعت‬ ‫س��اختمان در جم��ع خبرنگاران گفت‪ :‬س��ازندگان و‬ ‫تولیدکنن��دگان مصالح س��اختمانی و دیگ��ر فعاالن‬ ‫صنع��ت س��اختمان ک��ه از کارکرد باالی��ی برخوردار‬ ‫باشند‪ ،‬مشمول طرح فروش تعهدی مصالح ساختمانی‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫مدیرعامل بانک مس��کن اظهار کرد‪ :‬در ارائه کارت‬ ‫تعهدی مصالح ساختمانی‪ ،‬عنصرهای گوناگونی نقش‬ ‫اکرم امینی‬ ‫دارند که هم ش��امل انبوه‌س��از یا تولیدکننده مصالح‬ ‫و عمده‌فروش مصالح س��اختمانی اس��ت و هم شامل‬ ‫محصوالتی مانند آهن‪ ،‬میلگرد و س��یمان می‌شود که‬ ‫در ساخت‌وساز مصرف باالیی دارند‪.‬‬ ‫رحیمی‌انارک��ی تاکید کرد‪ :‬اف��رادی که در صنعت‬ ‫ساخت‌وس��از حرفه‌ای و دارای ش��رایط دریافت کارت‬ ‫باشند و همچنین صالحیت آنها تایید شده باشد‪ ،‬وارد‬ ‫چرخه خواهند شد‪.‬‬ ‫او اضاف��ه کرد‪ :‬در حال شناس��ایی اف��راد تاثیرگذار‬ ‫در صنعت س��اختمان هستیم‪ ،‬به این منظور کارگروه‬ ‫شناسایی افراد مشمول دریافت کارت تعهدی مصالح‬ ‫تشکیل شده است‪ .‬سازندگان و تولیدکنندگان مصالح‬ ‫س��اختمانی و دیگ��ر فعاالن صنعت س��اختمان که از‬ ‫کارکرد باالیی برخوردار باشند‪ ،‬مشمول طرح یادشده‬ ‫خواهند شد‪.‬‬ ‫‹ ‹شرط موفقیت طرح‬ ‫گرچه بانک مس��کن اعالم کرده اجرای طرح کارت‬ ‫مصالح س��اختمانی از پایان ش��هریور آغاز می‌شود اما‬ ‫در تماس‬ ‫با برخی انبوه‌س��ازان مش��خص شد‬ ‫آنها هنوز در جریان اجرای این طرح نیس��تند و حتی‬ ‫به دس��ت‌اندرکاران حوزه ساخت‌وس��از نیز چیزی از‬ ‫جزئیات اجرای طرح اعالم نشده است‪.‬‬ ‫نایب رئیس انجمن انبوه‌س��ازان استان تهران ضمن‬ ‫ابراز بی‌اطالعی از جزئیات ط��رح مصالح‪ ،‬تاکید کرد‪:‬‬ ‫ش��رط موفقی��ت ای��ن طرح ک��ه فقط کلی��ات آن به‬ ‫انبوه‌سازان اعالم ش��ده‪ ،‬فروش اعتباری بدون بهره و‬ ‫فروش حواله‌ای است‪.‬‬ ‫ایرج رهبر در پاس��خ به‬ ‫گفت‪ :‬هنوز س��ازکار‬ ‫دقی��ق ای��ن ط��رح را نمی‌دانی��م و جزئی��ات را به ما‬ ‫اعالم نکرده‌ان��د‪ .‬فقط می‌دانیم که بانک مس��کن که‬ ‫به‌ط��ور معمول وظیفه تامین مال��ی طرح‌ها را به‌ویژه‬ ‫در ح��وزه ساخت‌وس��از برعه��ده دارد‪ ،‬ق��رار اس��ت‬ ‫طرح ف��روش اعتب��اری مصال��ح س��اختمانی را اجرا‬ ‫کند‪.‬‬ ‫رهب��ر ادامه داد‪ :‬حدس ما این اس��ت که در اجرای‬ ‫این طرح‪ ،‬با کارخانه‌ها و تولیدکنندگان بزرگ مصالح‬ ‫س��اختمانی ق��رارداد می‌بندند و از آنه��ا می‌خواهند‬ ‫مصال��ح را بدون دریافت پول به س��ازندگان بدهند و‬ ‫با بانک طرف باشند تا پول این مصالح را بعد از مدت‬ ‫مشخصی بپردازد‪.‬‬ ‫او در پاس��خ به این پرسش که «چگونه اجرای این‬ ‫ط��رح بنا به اعالم بانک مس��کن منجر به کاهش نرخ‬ ‫نهایی می‌ش��ود؟» گفت‪ :‬ای��ن کاهش نرخ بعید به‌نظر‬ ‫می‌رسد زیرا درحال‌حاضر بانک‌ها سود روزشمار برای‬ ‫طرح‌های اقس��اطی در نظر می‌گیرن��د که بین ‪ ۱۸‬تا‬ ‫‪ 25‬درصد است‪.‬‬ ‫چه این پول را به‌عنوان تسهیالت به کارخانه تولید‬ ‫مصالح بدهند و چه در قالب اعتبار به س��ازنده‪ ،‬باز هم‬ ‫بهره بانکی موجب می‌ش��ود سودی برای ساخت‌وساز‬ ‫نداش��ته باش��د؛ بنابراین این ط��رح در عمل کاهش‬ ‫هزینه‌ای برای انبوه‌س��ازان به‌دنبال نخواهد داش��ت و‬ ‫حتی ممکن است منجر به افزایش نرخ هم بشود‪.‬‬ ‫عضو هیات مدیره انجمن انبوه‌س��ازان تهران با بیان‬ ‫اینکه بهتر اس��ت کارت اعتباری مصالح‪ ،‬بدون بهره و‬ ‫ب��ا تعامل بین بانک مس��کن و تولیدکننده‪ ،‬در اختیار‬ ‫انبوه‌س��ازان مس��کن قرار گیرد‪ ،‬گفت‪ :‬در این صورت‬ ‫جابه‌جایی پایانه زاینده‌رود در دستور کار‬ ‫از زمین آن تس��طیح شده اس��ت‪ .‬اکنون در حال رایزنی برای‬ ‫دریافت مجوزهای الزم هس��تیم و در ص��ورت راه‌اندازی آن‪،‬‬ ‫پایانه زاینده‌رود به آنجا منتقل خواهد شد‪.‬‬ ‫وی تاکی��د کرد‪ :‬طرح راه‌اندازی اتوماس��یون ب��ار در آینده‬ ‫می‌تواند زمینه‌س��از جمع‌آوری مشاغل مزاحم در سطح شهر‬ ‫اصفه��ان و جابه‌جایی باره��ای مجاز به‌وس��یله اتوبوس‌های‬ ‫بین‌ش��هری با رعایت ش��رایط اس��تاندارد و حفظ جان و مال‬ ‫مسافران با نظارت سازمان‌‌های ذی‌ربط شود‪.‬‬ ‫محبوبی تصریح کرد‪ :‬در مجموع ‪ ۴۰‬درصد بودجه سازمان‬ ‫مربوط به طرح‌های توس��عه و بهس��ازی پایانه‌های مسافربری‬ ‫است‪ .‬وی با بیان اینکه هزینه نگهداری پایانه کاوه در سال ‪۹۷‬‬ ‫حدود ‪ ۲‬میلیارد تومان بود‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬بودجه کل پایانه‌های‬ ‫مسافربری اصفهان در سال جاری ‪ ۲۱‬میلیارد و ‪ ۲۰۰‬میلیون‬ ‫تومان است‪.‬‬ ‫مدیر اجرایی پایانه‌های مس��افربری ش��هرداری اصفهان نیز‬ ‫گف��ت‪ :‬پایانه‌های مس��افربری از لحاظ بودجه دچار مش��کل‬ ‫خاصی نیس��تند‪ ۵ .‬درصد عوارض بلیت مس��افر به شهرداری‬ ‫مرکزی تعلق دارد و هزینه جاری پایانه ازس��وی شرکت‌های‬ ‫مسافربری و غرفه‌ها تامین می‌شود‪.‬‬ ‫حمیدرض��ا پناهنده با بی��ان اینکه پایان��ه کاوه ‪ ۱۱‬هکتار‬ ‫مس��احت دارد‪ ،‬اظهار کرد‪ ۱۷ :‬ش��رکت مسافربری مستقر در‬ ‫این پایانه مس��افران را به بیش از ‪ ۱۲۰‬نقطه کش��ور جابه‌جا‬ ‫می‌کنند و ورودی و خروجی مس��افر در این پایانه حدود ‪۲۰‬‬ ‫هزار نفر است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه پایانه کاوه جزو ‪ 3‬پایانه برتر کش��ور است‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬این پایانه مجهز به هتل‪ ،‬اس��تراحتگاه‪ ،‬حمام‪ ،‬اتاق مادر‬ ‫و کودک‪ ،‬چند س��الن غذاخوری و‪ ...‬است و ‪ ۱۰۲‬غرفه در آن‬ ‫فعالیت دارند‪.‬‬ ‫س��ازندگان می‌توانند با استفاده از حواله‪ ،‬مصالح مورد‬ ‫نیاز خود را برای آغاز پروژه‌های س��اختمانی دریافت‬ ‫کنند‪ .‬درواقع اگر به‌جای فروش اعتباری‪ ،‬حواله خرید‬ ‫مصالح به س��ازندگان بدهند‪ ،‬ما می‌توانیم فروش��نده‬ ‫را انتخ��اب کنیم و ق��درت چانه‌زنی و تخفیف گرفتن‬ ‫داری��م اما اگ��ر فروش به‌ط��ور انحص��اری در اختیار‬ ‫تولیدکنندگان خاصی باشد و قدرت چانه‌زنی نداشته‬ ‫باشیم‪ ،‬کاهش هزینه نیز نخواهیم داشت‪.‬‬ ‫ابوالقاسم رحیمی‌انارکی‬ ‫‹ ‹رون�ق ب�ازار مس�کن در ص�ورت اجرای‬ ‫درست طرح‬ ‫یک عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی‬ ‫می‌گوید باتوجه به افزایش هزینه‌های ساخت‌وس��از و‬ ‫توق��ف برخی پروژه‌های س��اختمانی‪ ،‬فروش اعتباری‬ ‫مصالح اقدامی بجا به‌نظر می‌رسد‪.‬‬ ‫س��ید احسن علوی در پاس��خ به‬ ‫اظهار کرد‪:‬‬ ‫براس��اس آنچه از این طرح می‌دانیم‪ ،‬قرار است بانک‬ ‫مسکن به‌عنوان واس��طه‌ای بین تولیدکننده مصالح و‬ ‫س��ازندگان قرار گیرد و با دریاف��ت ضمانت‌های الزم‬ ‫از دو س��وی ماجرا‪ ،‬ش��رایط معامله غیرنقدی مصالح‬ ‫ساختمانی را فراهم کند‪.‬‬ ‫علوی معتقد اس��ت باتوجه به افزایش نرخ مس��کن‬ ‫و ب��اال رفت��ن هزینه‌های ساخت‌وس��از‪ ،‬اجرای چنین‬ ‫طرح‌های��ی با ه��دف حمایت از فعاالن و س��ازندگان‬ ‫می‌توان��د ب��ه بهبود ش��رایط ح��وزه مس��کن منجر‬ ‫شود‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬هنوز جزئیات دقیقی از اجرای طرح‬ ‫ف��روش مصالح با کارت اعتب��اری نمی‌دانیم؛ به‌عنوان‬ ‫مثال هنوز برای ما روش��ن نیس��ت معیار دریافت این‬ ‫کارت‌ها چیس��ت و س��ازندگان واقعی با واسطه‌گران‬ ‫و دالالن چگون��ه از هم تش��خیص داده می‌ش��وند اما‬ ‫به هر حال به‌نظر می‌رس��د در صورت اجرای درست‪،‬‬ ‫این برنامه با کاهش س��رمایه م��ورد نیاز برای اجرای‬ ‫پروژه‌ه��ای س��اختمانی‪ ،‬بتواند منجر ب��ه رونق بازار‬ ‫ساخت‌وساز و نیز مسکن شود‪.‬‬ ‫ایرج رهبر‬ ‫سید احسن علوی‬ ‫شرط ارائه کارت سوخت به رانندگان تاکسی‬ ‫معاون فنی و بهره‌برداری س��ازمان تاکس��یرانی تهران گفت‪:‬‬ ‫تاکسیرانان برای دریافت کارت سوخت نیازمند پروانه هوشمند‬ ‫معتبر تاکسیرانی هستند‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬مهدی ابراهیمی درباره آغاز اجرای طرح کارت‬ ‫س��وخت گفت‪ :‬تمامی تاکس��یرانان ش��هر تهران برای دریافت‪،‬‬ ‫فعال‌س��ازی و ص��دور کارت المثن��ی و حتی تغیی��ر رمز کارت‬ ‫سوخت باید دارای پروانه هوشمند معتبر باشند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬با همکاری ش��کل گرفته بین ستاد حمل‌ونقل‬ ‫س��وخت و شرکت پخش و پاالیش فرآورده‌های نفتی با سازمان‬ ‫تاکسیرانی شهر تهران‪ ،‬تاکسیرانان می‌توانند برای هرگونه اقدام‬ ‫اداری در زمینه کارت س��وخت با مراجعه به هر یک از دفترهای‬ ‫هماهنگی امور اداری گواهی الزم را دریافت و به ش��رکت پخش‬ ‫و پاالیش فرآورده‌های نفتی مراجعه کنند‪.‬‬ ‫ابراهیمی تاکید کرد‪ :‬کارت س��وخت فقط برای تاکس��یرانانی‬ ‫صادر می‌ش��ود که فعالیت مس��تمر دارند و مورد تایید سازمان‬ ‫تاکسیرانی هستند‪.‬‬ ‫ایرانی‌ها‪ ،‬دومین گروه بزرگ خریدار خانه در ترکیه‬ ‫حدود ‪ ۴‬درصد کل خانه‌های فروخته‬ ‫ش��ده ترکی��ه در نیمه نخس��ت س��ال‬ ‫میالدی جاری ازس��وی اتب��اع خارجی‬ ‫خریداری شده است‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا به نقل از مرکز آمار‬ ‫ترکی��ه در نیمه نخس��ت س��ال جاری‬ ‫می�لادی‪ ،‬تعداد کل خانه‌ه��ای فروخته‬ ‫ش��ده در ترکی��ه مع��ادل ‪ ۵۰۵‬ه��زار و‬ ‫‪ ۷۹۶‬واح��د بوده که از ای��ن تعداد‪۱۹ ،‬‬ ‫ه��زار و ‪ ۹۵۲‬واحد خانه ازس��وی اتباع‬ ‫خارج��ی خری��داری ش��ده اس��ت‪ .‬این‬ ‫رقم در مقایس��ه با مدت مش��ابه س��ال‬ ‫گذش��ته ‪ ۶۹‬درص��د افزای��ش داش��ته‬ ‫است‪.‬‬ ‫بین ش��هرهای گوناگون ترکیه‪ ،‬اتباع‬ ‫خارجی بیش��تر از هر ش��هر دیگری در‬ ‫استانبول خانه خریده‌اند‪ ۹۹۰۳ .‬خانه در‬ ‫اس��تانبول در نیمه نخست سال ازسوی‬ ‫خارجی‌ها خریداری ش��ده و پس از این‬ ‫ش��هر‪ ،‬آنتالیا با ‪ ۴۰۹۳‬واح��د و آنکارا با‬ ‫‪ ۱۱۱۱‬واحد در رده‌های دوم و سوم قرار‬ ‫گرفته‌اند‪.‬‬ ‫براساس اعالم مرکز آمار ترکیه‪ ،‬اتباع‬ ‫عراقی‪ ،‬روسی‪ ،‬عربس��تانی و افغانستانی‬ ‫بیشترین میزان خرید خانه در ترکیه را‬ ‫در ‪ ۶‬ماه نخست امسال داشته‌اند‪ .‬بنا به‬ ‫اعالم این مرکز‪ ،‬در ژوئن ‪ ۶۱‬هزار و ‪۳۵۵‬‬ ‫واحد مس��کونی در ترکیه فروخته شده‬ ‫که از این بین‪ ۱۶.۴ ،‬درصد کل معامله‌ها‬ ‫در استانبول انجام شده است‪ .‬در این ماه‬ ‫‪ ۲۶۸۹‬واح��د مس��کونی ب��ه خارجی‌ها‬ ‫فروخته ش��ده ک��ه در مقایس��ه با ژوئن‬ ‫سال گذش��ته ‪ ۳۰.۵‬درصد بیشتر شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫اتب��اع عراق��ی ب��ا خری��د ‪ ۴۲۹‬خانه‬ ‫بزرگ‌ترین گروه خریدار مس��کن ترکیه‬ ‫بوده‌اند و ایرانی‌ها با ‪ ۴۱۵‬واحد‪ ،‬روس‌ها‬ ‫ب��ا ‪ ۱۹۰‬واحد‪ ،‬آلمانی‌ها ب��ا ‪ ۱۲۶‬واحد‪،‬‬ ‫انگلیس��ی‌ها با ‪ ۱۱۳‬واحد و کویتی‌ها با‬ ‫‪ ۱۱۲‬واحد به ترتیب دومین تا ششمین‬ ‫گروه بزرگ خریدار مس��کن در ترکیه را‬ ‫تشکیل می‌دهند‪.‬‬ ‫براس��اس قوانین جدی��د ترکیه‪ ،‬اتباع‬ ‫خارج��ی با خرید خانه‌ای به ارزش ‪۲۵۰‬‬ ‫هزار دالر و باالتر می‌توانند ش��هروندی‬ ‫و تابعی��ت ای��ن کش��ور را به‌دس��ت‬ ‫آورند‪.‬‬ ‫از زمان تصویب این قانون خرید خانه‬ ‫ازس��وی خارجی‌ها رونق زی��ادی گرفته‬ ‫است‪ .‬درحال‌حاضر متوسط نرخ مسکن‬ ‫در ترکیه ‪ ۱۵۰‬هزار دالر است‪.‬‬ ‫وقت��ی نتای��ج عملک��رد طرح��ی‪ ،‬گروهی‪،‬‬ ‫مجلس��ی یا حت��ی دولتی ب��رای ذی‌نفعانش‬ ‫ب��ه نقطه بی‌تفاوتی برس��د‪ ،‬می‌توان گفت آن‬ ‫ط��رح‪ ،‬گروه‪ ،‬مجل��س و دولت دچ��ار پدیده‬ ‫بی‌مصرفی ش��د ‌ه است‪ .‬به‌عنوان مثال اگر بود‬ ‫و نبود یک دولت‪ ،‬مجلس یا ش��ورای شهر در‬ ‫رفع مش��کالت س��اختاری و جاری ذی‌نفعان‬ ‫خود تاثیری نداش��ته باش��د‪ ،‬می‌توان آنها را‬ ‫مولفه‌های بی‌مصرف نامید‪.‬‬ ‫طبیعی اس��ت هرج��ا با ط��رح بی‌مصرفی‬ ‫روبه‌رو ش��ویم‪ ،‬باید به‌س��رعت آن را متوقف‬ ‫کنیم ت��ا از ادامه مصرف منابع مالی برای آن‬ ‫طرح‌های بی‌مصرف جلوگیری ش��ود و منابع‬ ‫به س��مت طرح‌های س��ودمند هدایت شوند‪.‬‬ ‫به‌طور قطع طرح‌ه��ای بی‌مصرف را نمی‌توان‬ ‫در بخش‌هایی که س��رمایه‌گذار و مجری آنها‬ ‫بخش خصوصی اس��ت‪ ،‬یافت‪ .‬به‌طور معمول‬ ‫طرح‌های دارای مجری��ان دولتی یا نهادهای‬ ‫عموم��ی که به هر ش��کل از مناب��ع عمومی‬ ‫اس��تفاده می‌کنند دچ��ار ای��ن ناکارآمدی و‬ ‫بی‌مصرفی می‌شوند‪.‬‬ ‫اما ای��ن پدیده بی‌مصرف ش��دن در زمینه‬ ‫طرح‌های در دس��ت اجرا‪ ،‬مصداق‌های فراوان‬ ‫دارد‪ .‬به‌عنوان مثال همین طرح زوج و فرد که‬ ‫سال ‪ ۸۴‬با هدف کاهش آلودگی هوا طراحی و‬ ‫تا پایان خرداد ‪ ۹۸‬اجرا شد‪ ،‬یکی از طرح‌های‬ ‫بی‌مصرف بود که البته شکل جدیدی از آن از‬ ‫تیر در حال اجراست و امیدوارم مراقبت شود‬ ‫تا دوباره دچار بی‌مصرفی نشود‪.‬‬ ‫ام��ا امروز به ج��رات لق��ب بی‌مصرف‌ترین‬ ‫طرح کش��ور را باید به ط��رح پرداخت یارانه‬ ‫نق��دی داد؛ پرداخت ماهان��ه ‪ ۴۵‬هزار و ‪۵۰۰‬‬ ‫تومان یعنی پرداخت حدود ‪ ۳.۵‬دالر به همه‬ ‫‪ ۸۰‬میلیون ایرانی که دس��ت‌کم نیمی از این‬ ‫جمعیت از ابتدا نباید یارانه می‌گرفتند‪ .‬چنین‬ ‫رقم ناچیزی حتی ‪ ۴‬دهک به‌ش��دت نیازمند‬ ‫جامعه را هم نسبت به بود و نبود آن بی‌تفاوت‬ ‫کرده اس��ت؛ چه برس��د به دهک‌ه��ای باالتر‬ ‫درآمدی که شاید یادش��ان هم نباشد ماهانه‬ ‫یارانه‌ای به حساب‌شان واریز می‌شود‪ .‬ماهانه‬ ‫‪ ۴۰۰۰‬میلیارد تومان یارانه در کش��ور توزیع‬ ‫می‌ش��ود که با دالر ‪ ۱۲۰۰۰‬تومانی می‌شود‬ ‫‪ ۳۳۰‬میلیون دالر و در س��ال ‪ ۴‬میلیارد دالر‬ ‫بی‌مصرف که معادل درآمد فروش ‪ ۷۰‬میلیون‬ ‫بشکه نفت است‪.‬‬ ‫این یعنی س��اختار حکمرانی کشور ساالنه‬ ‫‪ ۴‬میلی��ارد دالر از جیبش می‌رود؛ بدون آنکه‬ ‫کوچک‌ترین اثری داش��ته باش��د یا مشکلی‬ ‫را از ذی‌نفع��ان واقعی خود حل کرده باش��د‪.‬‬ ‫ای��ن س��اختار بیمار کی و چگونه قرار اس��ت‬ ‫درمان شود؟ سیاسیون و مجلس که از ماه‌ها‬ ‫پیش به اس��تقبال انتخابات پیش رو رفته‌اند‬ ‫و به‌نظر می‌رس��د یادش��ان رفته که براساس‬ ‫مصوبه خودشان‪ ،‬دولت باید پرداخت یارانه به‬ ‫دهک‌های درآمدی ب��اال را متوقف کند و در‬ ‫این چند سال اقدامی در این زمینه نکرده‌اند‪.‬‬ ‫دولت هم گویی فراموش کرده اس��ت‪ ...‬بهتر‬ ‫اس��ت گفتار را پایان دهم ب��ه امید روزی که‬ ‫اطراف‌مان طرح بی‌مصرف نبینیم‪.‬‬ ‫بلیت نیم‌بهای قطار برای‬ ‫«عروس و داماد»ها‬ ‫با هدف بزرگداش��ت فرهن��گ ازدواج و در‬ ‫روزهای مص��ادف با اول ذی‌الحجه‪ ،‬س��الروز‬ ‫پیوند آس��مانی حضرت عل��ی (ع) و حضرت‬ ‫فاطم��ه (س)‪ ،‬ش��رکت رج��ا تخفیف‌های��ی‬ ‫در ن��رخ بلیت قطار برای کس��انی که در این‬ ‫روزها ازدواج می‌کنند‪ ،‬در نظر گرفته است‪ .‬به‬ ‫گزارش‬ ‫به نقل از روابط عمومی شرکت‬ ‫رجا‪ ،‬همه زوج‌های��ی که تاریخ ازدواج آنها در‬ ‫بازه زمانی ‪ ۱۲‬مرداد (س��الروز ازدواج حضرت‬ ‫علی (ع) و حضرت فاطمه (س)) تا ‪ ۲۱‬مرداد‬ ‫(عید س��عید قربان) امسال است‪ ،‬می‌توانند با‬ ‫ارائه درخواس��ت از تخفی��ف ‪ ۵۰‬درصدی در‬ ‫بهای بلیت قطارهای شرکت رجا تا پایان سال‬ ‫اس��تفاده کنند‪ .‬این تس��هیالت یک‌کوپه‌ای و‬ ‫نیم‌بها در مس��یر رفت و برگش��ت بوده‪ ،‬قطار‬ ‫انتخابی اس��ت و تا پایان امس��ال مهلت دارد‪.‬‬ ‫زوج‌هایی ک��ه در حدفاص��ل تاریخ‌های بیان‬ ‫ش��ده ازدواج خود را ثبت کرده‌اند‪ ،‬می‌توانند‬ ‫با ارس��ال صفحه‌های اول و دوم شناس��نامه‬ ‫خ��ود از طری��ق اینس��تاگرام ‪ @rajarail‬یا‬ ‫پس��ت الکترونیکی ‪marketing@raja.ir‬‬ ‫درخواست خود را ثبت کنند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫به�روز راعی‪ :‬مدیرعامل س��ازمان حمل‌ونقل و پایانه‌های‬ ‫مسافربری ش��هرداری اصفهان با اشاره به عوارض ‪ ۵‬درصدی‬ ‫که شرکت‌های مسافربری از مسافران دریافت می‌کنند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫سال گذش��ته حدود ‪ ۵‬میلیارد و ‪ ۶۰۰‬میلیون تومان عوارض‬ ‫دریافت شده است‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش‬ ‫از اصفهان عباس محبوبی در حاش��یه‬ ‫بازدی��د خبرنگاران از پایانه‌های مس��افربری کاوه‪ ،‬صفه و جی‬ ‫اظهار کرد‪ :‬در س��ال ‪ ۹۷‬حدود ‪ ۱۳‬میلیون مسافر از ‪ ۵‬پایانه‬ ‫مسافربری اصفهان با ‪ ۱۰۰۶‬سرویس جابه‌جا شدند‪ .‬در بخش‬ ‫معاین��ه فنی نیز در پایان��ه جی به بی��ش از ‪ ۳۸‬هزار خودرو‬ ‫سواری خدمات ارائه شده است‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل س��ازمان حمل‌ونق��ل و پایانه‌های مس��افربری‬ ‫ش��هرداری اصفه��ان به فعالیت ‪ ۴۷‬ش��رکت مس��افربری در‬ ‫اصفهان اش��اره ک��رد و افزود‪ ۱۷ :‬ش��رکت در پایانه کاوه‪۱۵ ،‬‬ ‫شرکت در پایانه صفه‪ ۷ ،‬شرکت در پایانه زاینده‌رود‪ ۶ ،‬شرکت‬ ‫در پایانه جی و یک شرکت در پایانه صمدیه فعال هستند‪.‬‬ ‫محبوب��ی اضاف��ه ک��رد‪ :‬از فروردین امس��ال در پایانه صفه‬ ‫آزمایش��گاه تشخیص طبی راه‌اندازی شده است‪ .‬همچنین در‬ ‫سال گذشته فضای شهربازی این پایانه بهسازی شد‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینکه پایانه‌ه��ای صفه و کاوه مجه��ز به اتاق‬ ‫مراقبت از کودک یا اتاق مادر و کودک هستند‪ ،‬ادامه داد‪ :‬برای‬ ‫ارائه بهتر خدمات قرار اس��ت در پایانه صفه جایگاه س��وخت‬ ‫گازوئیل ساخته شود که هفته آینده مناقصه این طرح برگزار‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل س��ازمان حمل‌ونق��ل و پایانه‌های مس��افربری‬ ‫ش��هرداری اصفه��ان ادامه داد‪ :‬قرار اس��ت پایانه مس��افربری‬ ‫اندیش��ه در فضایی به مساحت ‪ ۶۵‬هزار مترمربع در محدوده‬ ‫زندان اصفهان ساخته شود که درحال‌حاضر ‪ ۱۴‬هزار مترمربع‬ ‫مجید بابایی‬ ‫کارشناس حمل‌ونقل‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫چه پول را به‌عنوان تسهیالت به کارخانه تولید مصالح بدهند و چه‬ ‫در قالب اعتبار به سازنده‪ ،‬باز هم بهره بانکی موجب می‌شود سودی‬ ‫برای ساخت‌وساز نداشته باشد‬ ‫یادداشت‬ ‫از پایان ش��هریور طرح عرضه کارت اعتباری مصالح‬ ‫به انبوه‌س��ازان آغاز خواهد شد‪ .‬بانک مسکن به‌عنوان‬ ‫مجری ط��رح اعالم کرده ب��ا آغاز به‌کار ای��ن برنامه‪،‬‬ ‫دریافت‌کنندگان مصالح‪ ،‬کاالهای مورد نیاز خود را در‬ ‫کل روند ساخت‌وساز‪ ،‬به‌طور اعتباری دریافت خواهند‬ ‫کرد که این مس��ئله کاهش ‪ ۲۵‬تا ‪ ۳۵‬درصدی هزینه‬ ‫تمام‌شده ساختمان را به‌دنبال خواهد داشت اما برخی‬ ‫دست‌اندرکاران صنعت ساختمان می‌گویند باتوجه به‬ ‫به��ره بانکی ک��ه در بازپرداخت پول ای��ن خریدها به‬ ‫بانک محاس��به می‌ش��ود‪ ،‬نه‌تنها کاه��ش هزینه‌های‬ ‫ساخت‌وس��از با اجرای این طرح منتفی اس��ت‪ ،‬بلکه‬ ‫احتمال افزایش نرخ ساختمان نیز وجود دارد‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫تامین بدون واس��طه و کم‌هزینه‬ ‫مصالح س��اختمانی برای س��ازندگان‪ ،‬ع�لاوه بر رونق‬ ‫صنعت س��اختمان‪ ،‬کاهش نرخ نهایی مس��کن را نیز‬ ‫به‌دنبال خواهد داشت‪.‬‬ ‫بر همین اس��اس‪ ،‬بانک مس��کن در سال‌های اخیر‬ ‫به‌دنب��ال اجرای طرحی در ای��ن زمینه بود و برمبنای‬ ‫اعالم این بانک‪ ،‬در نهایت طرح فروش تعهدی مصالح‬ ‫س��اختمانی به سازندگان در این نهاد تدوین شده که‬ ‫محوری��ت آن‪ ،‬تامی��ن مصالح به‌طور غیرنق��دی یا با‬ ‫ش��رایط خرید تعهدی است‪ .‬بنا به اعالم بانک مسکن‪،‬‬ ‫ه��دف از اج��رای این ط��رح‪ ،‬حمایت از س��ازندگان‪،‬‬ ‫انبوه‌سازان و نظام ساخت‌وساز‪ ،‬به‌ویژه متقاضیان بازار‬ ‫مسکن است‪.‬‬ ‫براس��اس اطالعات ابتدایی که ازسوی بانک مسکن‬ ‫درباره این طرح منتش��ر شده‪ ،‬س��ازکار این طرح در‬ ‫پیش‌نویس آن به این ش��کل است که س��ازندگان با‬ ‫اجرای ط��رح فروش تعهدی مصالح س��اختمانی یا با‬ ‫اس��تفاده از اعتبار خود در جریان اعتبارسنجی بانک‬ ‫مس��کن که در آن رتبه اعتباری س��ازندگان مشخص‬ ‫می‌شود یا به‌واسطه بانک مسکن و تضمین تعهدهای‬ ‫س��ازندگان در قبال تولیدکنندگان مصالح ساختمانی‬ ‫به میزان مش��خص‪ ،‬بدون آنکه در ابت��دا به پرداخت‬ ‫هزینه خرید مصالح نیاز داش��ته باش��ند‪ ،‬به مصالح و‬ ‫تجهیزات دسترس��ی پیدا کرده و در زمان مش��خص‬ ‫ش��ده‪ ،‬نس��بت به پرداخت اقس��اط مربوط به هزینه‬ ‫مصالح خریداری شده اقدام می‌کنند‪.‬‬ ‫داستان‬ ‫‪ ۴‬میلیارد دالر‬ ‫بی‌مصرف‬
‫‪14‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 14‬مرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 3‬ذی‌الحجه ‪1440‬‬ ‫‪ 5‬اوت ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1344‬‬ ‫پیاپی ‪2662‬‬ ‫نفت و نیرو‬ ‫تجارت‬ ‫بارش‌های ابتدای سال باور مردم را هم شست؟‬ ‫اخبار‬ ‫کاهش ‪ ۹۸‬درصدی‬ ‫خاموشی‌ها‬ ‫س��خنگوی صنع��ت ب��رق گف��ت‪ :‬می��زان‬ ‫خاموش��ی‌های اوج مصرف تابس��تان امس��ال‬ ‫حدود ‪ ۹۸‬درصد نس��بت به مدت مش��ابه سال‬ ‫گذشته کاهش پیدا کرده است‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش‬ ‫از وزارت نیرو‪ ،‬مصطفی‬ ‫رجبی‌مش��هدی اظه��ار ک��رد‪ :‬بارش‌ه��ای‬ ‫امس��ال کشور س��بب افزایش توان تولید برق‬ ‫نیروگاه‌های برقابی تا مرز ‪ ۴‬هزار و ‪ ۵۰۰‬مگاوات‬ ‫ساعت شده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬ورود ‪ ۳‬هزار مگاوات نیروگاه جدید‬ ‫به مدار‪ ،‬ساخت ‪ ۱۶‬هزار کیلومتر شبکه انتقال‬ ‫و توزی��ع‪ ،‬افزودن ‪ ۱۰‬ه��زار مگاولت آمپر توان‬ ‫جدی��د به ظرفیت پس��ت‌های کش��ور و نصب‬ ‫پس��ت‌های جدی��د از فعالیت‌های انجام‌ش��ده‬ ‫برای افزایش توان تولید برق کشور بوده است‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫آب هست‪ ،‬اما کم است‪...‬‬ ‫گروه انرژی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫ذخیره نفت ایران‬ ‫در بندرگاه‌های چین‬ ‫ای��ران بین ماه‌های ژانویه تا مه به میزان ‪۱۲‬‬ ‫تا ‪ ۱۴‬میلیون بش��که به چین صادر کرده و ‪۲۰‬‬ ‫میلیون بش��که نفت دیگر در مس��یر این کشور‬ ‫است‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایلنا به نقل از سی‌ان‌بی‌س��ی‪ ،‬بر‬ ‫اساس گزارش سازمان‌های حمل‌ونقل چین‪ ،‬با‬ ‫وجود تحریم‌های امریکا علیه ایران‪ ،‬میلیون‌ها‬ ‫بش��که از نفت این کشور در بندرگاه‌های چین‬ ‫تخلیه ش��ده اس��ت‪ .‬این انباشت نفتی از سوی‬ ‫چین می‌تواند از این نظر دارای اهمیت باش��د‬ ‫که روی نرخ جهانی نفت در ماه‌های آینده تاثیر‬ ‫بگذارد‪.‬‬ ‫جان کلیدوف‪ ،‬کارشناس موسسه «کاپیتال»‬ ‫به سی‌ان‌بی‌س��ی گفت‪ :‬این ذخایر نفتی چین‬ ‫می‌تواند از ‪ ۵‬تا ‪ ۷‬دالر نرخ نفت را کاهش دهد‌‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪‌:‬اگر چین تصمیم به آزادسازی‬ ‫ای��ن حجم از نفت در بازارهای خود بگیرد نرخ‬ ‫نفت با کاهش روبه‌رو خواهد شد‪‌.‬‬ ‫چین ب��رای دور زدن تحریم‌ه��ای امریکا از‬ ‫ثبت نفت ایران در س��امانه گمرکی خود پرهیز‬ ‫می‌کند تا مشمول قوانین بین‌المللی نباشد‪.‬‬ ‫آنچه تا به حال باعث اعتراض امریکا نش��ده‬ ‫ای��ن اس��ت که چین این نف��ت را در انبارهایی‬ ‫ذخی��ره کرده که با عن��وان «انبار امانت‌ها» به‬ ‫ثبت رسیده است‪.‬‬ ‫این کارشناس گفت‪ ۲۰ :‬میلیون بشکه نفت‬ ‫دیگر ایران در مس��یر چین اس��ت که به همین‬ ‫منوال در انبار ذخیره خواهد شد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪‌:‬نگه‌داش��تن و استخراج نشدن‬ ‫نفت به چاه‌های نفت آس��یب خواهد زد و عمر‬ ‫چاه‌ها را کاهش می‌دهد؛ در نتیجه ایران مجبور‬ ‫به صادرات است‌‪.‬‬ ‫استفاده ایران از امکان ذخیره در بندرگاه‌های‬ ‫چی��ن به این معنی خواهد بود که این کش��ور‬ ‫مجبور به ذخیره آن در تانکرهای نفتکش روی‬ ‫دریا نخواهد بود‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪‌:‬نفت ای��ران در حالی در انبارهای‬ ‫چین ذخیره شده که چین تخفیف خوبی بابت‬ ‫خرید این نفت از ایران گرفته است پس معامله‬ ‫خوبی برای دو طرف خواهد بود‪‌.‬‬ ‫ایجاد تصفیه‌خانه‬ ‫فاضالب اضطراری‬ ‫در جنوب تهران‬ ‫معاون مهندسی و توس��عه شرکت فاضالب‬ ‫ته��ران از ایجاد تصفیه‌خانه فاضالب اضطراری‬ ‫در جنوب تهران خبر داد‪.‬‬ ‫ب��ه‌گزارش ایلنا از وزارت نیرو‪ ،‬مس��عودرضا‬ ‫ثامنی تاکید ک��رد‪ :‬ایجاد تصفیه‌خانه فاضالب‬ ‫اضط��راری در ضلع جنوب‌غرب��ی تصفیه‌خانه‬ ‫جنوب تهران با هدف تصفیه اضطراری فاضالب‬ ‫مازاد این تصفیه‌خانه در دستور کار شرکت قرار‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫او ب��ا بی��ان اینکه این طرح ت��ا زمان تکمیل‬ ‫واحده��ای ‪ ۷‬و ‪ ۸‬تصفیه‌خان��ه فاضالب جنوب‬ ‫استفاده می‌شود‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬طرح تصفیه‌خانه‬ ‫اضط��راری پس از انجام مطالعات در دفتر فنی‬ ‫فاض�لاب تهران‪ ،‬برای بررس��ی در کمیته فنی‬ ‫ش��رکت آبفای اس��تان تهران به این ش��رکت‬ ‫ارسال شده است‪.‬‬ ‫به گفته ثامنی‪ ،‬در طرح س��اخت تصفیه‌خانه‬ ‫اضط��راری‪ ،‬فاض�لاب م��ازاد ب��ا اس��تفاده از‬ ‫الگون‌ه��ای هوادهی به ص��ورت اضطراری در‬ ‫حد آب مناسب کشاورزی بدون حذف نیتروژن‬ ‫و فس��فر تصفیه می‌ش��ود‪ .‬این مقام مسئول به‬ ‫طرح تکمیلی دیگری در این زمینه اشاره کرد و‬ ‫گفت‪ :‬طرح دیگری برای استفاده از الگون‌های‬ ‫قدیمی موجود در تصفیه‌خانه فاضالب جنوب‬ ‫مطرح شده و آن موضوع مخزن متعادل‌ساز به‬ ‫جایگزینی تصفیه‌خانه اضطراری است‪.‬‬ ‫‪ ۷۰‬درصد مردم‬ ‫در استان تهران‬ ‫بر اساس الگوی‬ ‫مصرف‪ ،‬آب‬ ‫استفاده و حدود‬ ‫‪ ۳۰‬درصد بیش‬ ‫از استانداردها‬ ‫مصرف می‌کنند‬ ‫مسئوالن آبفای استان تهران می‌گویند مصرف آب با‬ ‫شروع فصل گرما بیش از ‪ ۴‬درصد رشد کرده و یکی از‬ ‫علت‌های مهم آن را بارش‌های فروردین اعالم می‌کنند‬ ‫که سبب شده مردم فکر کنند مشکالت کم‌آبی از بین‬ ‫رفته است‪.‬‬ ‫در حالی که مس��ئوالن آب و فاضالب‌(آبفا) معتقدند‬ ‫بخش قابل‌توجهی از آب آش��امیدنی اس��تان تهران از‬ ‫منابع زیرزمینی تامین می‌شود و بارش‌ها اگرچه سبب‬ ‫افزایش مخزن سدها شده اما در حجم منابع زیرزمینی‬ ‫تاثیری نداش��ته و مش��کل خشکس��الی و کم‌آبی هنوز‬ ‫پابرجاست؛ چه اینکه حتی برطرف شدن مشکل تامین‬ ‫آب‪ ،‬دلیلی بر هدردادن آب و سوءمصرف نیست‪.‬‬ ‫اما پرسش��ی که مطرح می‌ش��ود این است که چرا با‬ ‫بارش در یک مقطع‪ ،‬باید گمان شود که دیگر مشکلی‬ ‫در تامی��ن آب نداریم و ب��ه خودمان اجازه دهیم به هر‬ ‫شکل که خواستیم آب را مصرف کنیم یا هدر بدهیم؟‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬مش��کالت مربوط به هدرروی آب از‬ ‫گذش��ته در کشور وجود داش��ته و بررسی شکل‌گیری‬ ‫گوناگون اهمیت‬ ‫‌‌‬ ‫زمینه‌های فرهنگ��ی آن از جنبه‌های‬ ‫دارد‪ .‬بارها مشاهده ش��ده وقتی شهروندی به شهروند‬ ‫دیگر درباره هدررفت آب تذکر می‌دهد‪ ،‬این پاس��خ را‬ ‫می‌ش��نود‪« :‬پولش رو م��ی‌دم» و بی‌اعتنا به اینکه آب‬ ‫داریم یا نداریم‪ ،‬به کار خودش ادامه می‌دهد‪.‬‬ ‫حال با این پس‌زمینه فرهنگی و در ش��رایطی که در‬ ‫چند ماه آغاز س��ال وضعیت بارش‌ها نیز در مقایسه با‬ ‫گذشته بهتر بوده‪ ،‬از نظر کارشناسان اندکی طبیعی به‬ ‫نظر می‌رس��د که برخی تصور کنند مشکل کم‌آبی حل‬ ‫ش��ده و به ای��ن دلیل‌هر طور بخواهن��د آب را مصرف‬ ‫کنن ‌د و حتی آن را هدر دهند‪.‬‬ ‫کارشناس��ان در ای��ن زمینه تاکی��د می‌کنند وقتی‬ ‫اطالع‌رسانی حرفه‌ای نبوده و مقطعی باش ‌د یعنی فقط‬ ‫به فصل‌های گرم س��ال که مصرف باال می‌رود محدود‬ ‫شود‪ ،‬باید انتظار چنین شرایطی را داشت که تا اندکی‬ ‫ب��اران ببارد م��ردم گمان کنند که پس مش��کالت هم‬ ‫برطرف شده است‪.‬‬ ‫روان‌شناسان و جامعه‌شناسان در عین حال معتقدند‬ ‫وجود مش��کل در تبلیغ��ات حرف��ه‌ای و کارآمد‪ ،‬نبود‬ ‫آموزش‌های کاربردی‪ ،‬نبود برنامه جامع بلندمدت‪ ،‬ارائه‬ ‫نکردن الگوهای مناس��ب‪ ،‬نبود سیاس��ت‌های تنبیهی‬ ‫برای کسانی که آب را هدر می‌دهند و نبود برنامه‌های‬ ‫مناس��ب برای فرهنگ‌سازی باعث ش��ده است که این‬ ‫وضعیت ادامه یابد‪.‬‬ ‫‹ ‹اطالع‌رسانی علمی‪ ،‬حلقه گمشده‬ ‫برخی کارشناس��ان مشکل نخس��ت در این زمینه را‬ ‫کم‌توجهی به حوزه اطالع‌رس��انی می‌دانند؛ رسانه‌ای‌ها‬ ‫راه‌اندازی تصفیه‌خانه پساب شهری در اصفهان‬ ‫برای نخس��تین‌بار در ای��ران پروژه ملی‬ ‫زیس��ت‌محیطی تصفیه و استفاده صنعتی‬ ‫از فاضالب ش��هری در شرکت پاالیش نفت‬ ‫اصفهان با رویکرد کاهش مصرف منابع(آب‬ ‫ش��رب ) ب��ا ظرفی��ت ‪ ۷۵۰‬متر‌مکعب در‬ ‫ساعت راه‌اندازی شد‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫از استان اصفهان‪ ،‬سید‬ ‫مصطفی الهی گفت‪ :‬این ش��رکت با هدف‬ ‫صیان��ت از منابع ملی و ب��ا توجه به بحران‬ ‫آب در اس��تان اصفهان‪ ،‬ب��ه منظور مصرف‬ ‫بهینه از این مایه حیات‪ ،‬استفاده از پساب‬ ‫شهری را برای تولید آب صنعتی مورد‌نیاز‪،‬‬ ‫طراحی و اجرا کرده است‪.‬‬ ‫معاون مهندسی و توسعه شرکت پاالیش‬ ‫نفت اصفهان افزود‪ :‬بر اس��اس برنامه‌ریزی‪،‬‬ ‫انتق��ال و تصفی��ه پس��اب شاهین‌ش��هر با‬ ‫هم��کاری دو ش��رکت توانمن��د داخلی در‬ ‫‪ ۳‬مرحله س��اخت ایس��تگاه پمپاژ پس��اب‬ ‫د یعنی فقط به‬ ‫وقت��ی اطالع‌رس��انی حرفه‌ای نب��وده و مقطعی باش�� ‌‬ ‫فصل‌های گرم س��ال که مصرف باال می‌رود محدود شود‪ ،‬باید انتظار‬ ‫چنین ش��رایطی را داشت که تا اندکی باران ببارد مردم گمان کنند‬ ‫مشکالت هم برطرف شده است‬ ‫همواره گالی��ه دارند که مدی��ران بخش‌های گوناگون‬ ‫پیوس��ته در کالم‌ش��ان بر اهمیت اطالع‌رس��انی تاکید‬ ‫می‌کنند اما در عم��ل آن‌طور که باید آن را باور ندارند‬ ‫و ب��ه آن نمی‌پردازند یا اعتبار الزم برای انجام کارهای‬ ‫کارشناس��ی اختص��اص نمی‌دهن��د و وضعیت موجود‬ ‫همین می‌شود که اکنون هست‪.‬‬ ‫دبیر انجمن روان‌شناسی اجتماعی ایران در پاسخ به‬ ‫اینکه چرا مردم گمان می‌کنند حاال که در ادامه بارش‌ها‬ ‫وضعیت منابع آبی بهتر شده و دیگر نیازی به مدیریت‬ ‫‌رس��انی در‬ ‫‌‌‬ ‫مصرف نیس��ت‪ ،‬می‌گوید‪ :‬تبلیغات و اطالع‬ ‫س��طح شهر و فضای مجازی باید کارشناسی‌شده باشد‬ ‫تا به کارآمدی و تاثیرگذاری الزم برس��د‪ .‬این در حالی‬ ‫اس��ت که در برخی از تبلیغات شاهدیم مطلبی عنوان‬ ‫می‌شود که به‌درستی مفهوم را منتقل نمی‌کند‪.‬‬ ‫مجتب��ی دلیر ادام��ه می‌دهد‪ :‬وقتی م��ردم پیامی را‬ ‫دریافت می‌کنند که آزادی آنها را محدود کند نس��بت‬ ‫به آن مقاومت می‌کنند و واکنش خالف نشان می‌دهند‬ ‫چرا‌که احساس‌شان این خواهد شد که بخشی از آزادی‬ ‫آنها را می‌خواهیم بگیریم‪.‬‬ ‫دبیر انجمن روان‌شناسان اجتماعی ایران با تاکید بر‬ ‫اینکه باید تبلیغات دارای جنبه مثبت باش��د‪ ،‬می‌گوید‪:‬‬ ‫در این زمینه باید از پیام‌هایی استفاده کرد که کارآمد‬ ‫باش��د‪ ،‬به طور مث��ال‪ ،‬عنوان ش��ود «صرفه‌جویی هنر‬ ‫اس��ت» تا با ای��ن بار معنایی مردم تش��ویق به این امر‬ ‫شوند‪.‬‬ ‫وی ابراز می‌کند‪ :‬تبلیغ مانند تیغ دولبه‌ای اس��ت که‬ ‫اگر درست و کارشناس��ی مطرح نشود مشکالتی را در‬ ‫جامعه و در بعد روانی شهروندان ایجاد می‌کند‪.‬‬ ‫تبلیغاتی از الگوهای عملی و مثبت استفاده کنند‪.‬‬ ‫دبی��ر انجم��ن روان‌شناس��ان اجتماع��ی ای��ران ب��ا‬ ‫بی��ان اینکه بای��د خانواده‌های کم‌مص��رف را به عنوان‬ ‫الگوی‌های مثبت به جامعه معرفی کرد‪ ،‬تاکید می‌کند‪:‬‬ ‫این امر جنبه مثبت در جامعه دارد و با ملموس ش��دن‬ ‫تشویق‌ها می‌توان این موضوع را به یک فرهنگ تبدیل‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫وی خاطرنش��ان می‌کند‪ :‬باید برنامه‌های بامحتوا در‬ ‫ح��وزه مدیریت مصرف آب تولید ش��ود که برای همه‬ ‫اقشار جامعه مفید بوده و بار منفی نداشته باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹ایجاد پویش‌های مدیریت مصرف آب‬ ‫دلی��ر بر ایج��اد پویش‌های مدیری��ت مصرف آب در‬ ‫فض��ای مجازی تاکید و تصریح می‌کند‪ :‬این پویش‌ها با‬ ‫برنامه‌ه��ای فرهنگی و متنوع می‌تواند در اصالح الگوی‬ ‫مصرف نقش مهمی داشته باشد‪.‬‬ ‫وی ادامه می‌دهد‪ :‬اس��تفاده از ظرفیت س��ازمان‌های‬ ‫مردم‌نهاد در اج��رای برنامه‌های خودجوش مردمی در‬ ‫سطح جامعه می‌تواند بر نوع مصرف مردم تاثیر بگذارد‪.‬‬ ‫این روان‌شناس اجتماعی معتقد است تا می‌توان باید‬ ‫ب��ا برگزاری کارگاه‌ها‪ ،‬برنامه‌ه��ای تفریحی و اجتماعی‬ ‫مردم را به صرفه‌جویی و حفاظت از منابع آبی تش��ویق‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹توجه به ارتباط دو مقوله اقتصاد و فرهنگ‬ ‫عضو هیات‌علمی دانشکده علوم ارتباطات و مطالعات‬ ‫رسانه گروه علوم ارتباطات دانشگاه آزاد اسالمی تهران‬ ‫معتقد است دو مولفه اقتصاد و فرهنگ روی رفتارهای‬ ‫جامعه‌شناسی مردم اثر می‌گذارد و در سیاست‌گذاری‌ها‬ ‫باید به آن توجه کرد‪.‬‬ ‫محمدرضا رس��ولی می‌گوید‪ :‬مسئوالن باید در زمینه‬ ‫نرخ پایین آب راهکارهایی بیندیش��ند تا به بهانه اینکه‬ ‫آب ارزان اس��ت نتوانند هرگونه ک��ه می‌خواهند آن را‬ ‫مصرف کنند‪.‬‬ ‫وی ادام��ه می‌دهد‪ :‬هنوز ما ی��اد نگرفته‌ایم که نباید‬ ‫ب��ا هر چیز ارزان‌قیمتی که در اختیارمان قرار می‌گیرد‬ ‫سوء‌مصرف داشته و مدیریتی روی آن نداشته باشیم‪.‬‬ ‫رسولی می‌گوید‪ :‬به دلیل ش��رایط اقتصادی مردم و‬ ‫سیاست‌های کشور تصمیمی بر افزایش نرخ آب گرفته‬ ‫نشده است‪ .‬از این رو‪ ،‬باید بر‌‌رفتار مردم هزینه کرد نه‬ ‫‹ ‹آموزش به شکل کارشناسی‬ ‫دلیر با بیان اینکه آموزش‌ها باید علمی و از رده سنی‬ ‫پایین در جامعه شروع شود معتقد است آموزش‌ها باید‬ ‫از مهدهای کودک و مد‌رسه‌های ابتدایی آغاز شود زیرا‬ ‫تاثیرگذاری آن بیشتر و ماندگارتر خواهد بود‪.‬‬ ‫وی ادام��ه می‌دهد‪ :‬همچنین باید فرهنگ خانواده‌ها‬ ‫را به س��متی سوق دهیم که با رعایت الگوهای مصرفی‬ ‫بتوانن��د‌بر فرزندان‌ش��ان به عنوان الگوه��ای عملیاتی‬ ‫تاثیرگذار باشند‪.‬‬ ‫این کارش��ناس می‌گوید‪ :‬باید در رسانه‌ها و فضاهای‬ ‫در مح��ل تصفیه‌خان��ه‪ ،‬راه‌ان��دازی خ��ط‬ ‫انتق��ال پس��اب به پاالیش��گاه و س��اخت‬ ‫تصفیه‌خان��ه در مح��ل این ش��رکت انجام‬ ‫شد‪.‬‬ ‫ای��ن پ��روژه ظرفی��ت تصفی��ه ‪۷۵۰‬‬ ‫متر‌مکعب بر ساعت پساب شهری را دارد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه این پروژه در ‪ ۲۴‬ماه و با‬ ‫صرف هزینه‌ای بیش از ‪ ۱۰۰‬میلیارد تومان‬ ‫در مح��ل ش��رکت پاالیش نف��ت اصفهان‬ ‫اجرایی ش��ده‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬بر مبنای اعالم‬ ‫واحد مهندس��ی پاالیشگاه‪ ،‬مشکل اساسی‬ ‫بر س��ر راه محقق شدن اهداف این طرح و‬ ‫طرح‌های مشابه در کشور‪ ،‬تغییر مشخصات‬ ‫پس��اب تحویلی اس��ت که انتظ��ار می‌رود‬ ‫استاندارد آن از س��وی اداره کل استاندارد‬ ‫و س��ازمان محیط‌زیس��ت اب�لاغ ش��ود و‬ ‫فروشندگان پساب نیز موظف به رعایت آن‬ ‫شوند‪.‬‬ ‫اینک��ه به طور مقطعی برنامه‌ای ارائه داد و بعد آن را به‬ ‫فراموشی سپرد‪.‬‬ ‫وی بر ارائه برنامه‌ای جامع و کاربردی تاکید می‌کند‬ ‫و می‌گوید‪ :‬با اینکه برنامه‌های گوناگونی با محتواهایی‬ ‫ارائه شده است اما همچنان شاهد رفتار اشتباه مردم در‬ ‫مصرف بی‌رویه بخش‌های گوناگون به‌ویژه آب هستیم‪.‬‬ ‫رس��ولی می‌افزای��د‪ :‬بای��د در قالب برنام��ه جامع و‬ ‫بلندمدت ش��یوه‌های متنوع تبلیغات را دنبال کنیم نه‬ ‫اینکه در زمانی که بارندگی خوبی داش��ته‌ایم‪ ،‬دست از‬ ‫تبلیغات کم‌آبی برداریم و دوباره در خشکسالی تبلیغات‬ ‫کنیم؛ این نوع عملکرد روی رفتار مردم تاثیرگذار است‬ ‫و باعث می‌ش��ود حرف‌های ما را ب��اور نکنند و بگویند‬ ‫چون باران باریده‪ ،‬آب زیاد است‪.‬‬ ‫ی داد که این‬ ‫وی تاکید می‌کند‪ :‬باید ب��ه مردم آگاه ‌‬ ‫بارندگی‌ه��ا تا چه حدی نی��از مردم را حل می‌کند و تا‬ ‫چه حدی روی منابع آبی تاثیر گذاش��ته اس��ت چرا‌که‬ ‫این امر‌ رفتارها را نهادینه می‌کند‪.‬‬ ‫‹ ‹ضرورت تطبیق رفتارها با الگوی مصرف‬ ‫مدیرعامل آب منطقه‌ای اس��تان تهران معتقد است‬ ‫مردم باید رفتارهای خود را با الگوی مصرف آب تطبیق‬ ‫دهند و می‌گوید‪ ۷۰ :‬درصد مردم در اس��تان تهران بر‬ ‫اس��اس الگوی مصرف‪ ،‬آب استفاده و حدود ‪ ۳۰‬درصد‬ ‫بیش از اس��تانداردها مصرف می‌کنند که از نظر زمانی‪،‬‬ ‫پرمصرف‌ها باید در س��اعات اوج مصرف برای مدیریت‬ ‫مصرف آب اقدام کنند‪.‬‬ ‫س��ید حس��ن رض��وی ب��ا بی��ان اینک��ه ‪ ۲۵‬درصد‬ ‫صرفه‌جویی در س��اعت اوج مصرف‪ ،‬مش��کل توزیع را‬ ‫حل می‌کند‪ ،‬معتقد اس��ت اگر مشترکان بهینه مصرف‬ ‫ک��ردن را مورد توج��ه قرار دهند مش��کل حل خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫مدیرعامل آب منطقه‌ای استان تهران می‌گوید‪ :‬باید‬ ‫ی شود؛ امروزه مشکل‬ ‫روی فرهنگ مردم کار کارشناس ‌‬ ‫دیگری که باعث ش��ده نبود مناب��ع آبی را دوچندان و‬ ‫خطرساز کند خالی شدن س��فره‌های زیرزمینی است‬ ‫که باید مردم به آن توجه کنند‪.‬‬ ‫‌‌به گفته وی‪ ،‬اینک ش��اهد اضافه‌برداشت از چاه‌های‬ ‫مجاز هستیم که با همکاری نهادهای مربوط کنترهای‬ ‫حجمی روی تعدادی از چاه‌ها نصب شده و بقیه نیز در‬ ‫حال انجام است‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل آب منطقه‌ای اس��تان ته��ران همچنین‬ ‫وضعیت ‪ ۳‬دش��ت ته��ران را بحرانی عن��وان می‌کند و‬ ‫می‌گوید‪ :‬جامعه باید آگاه باش��د که شهریار‪ ،‬ورامین و‬ ‫هومند آبسرد از مهم‌ترین دشت‌های این استان هستند‬ ‫که کمبود آب دارند و برداش��ت آب از منابع زیرزمینی‬ ‫مشکالتی را در این مناطق به همراه آورده است‪.‬‬ ‫صادرات بنزین ایران برای نخستین‌بار‬ ‫اس�ماعیل خاش�عی‪ -‬مدیرعام��ل ش��رکت نفت‬ ‫س��تاره خلیج‌ف��ارس گفت‪ :‬بس��یار خوش��حالیم که‬ ‫بنزین تولیدی پاالیش��گاه س��تاره خلیج‌فارس دارای‬ ‫چنان کیفیتی اس��ت که به عنوان نخستین محموله‬ ‫صادراتی ایرانی به کشورهای همسایه انتخاب و وارد‬ ‫رینگ بین‌المللی بورس شد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش‬ ‫از بندرعب��اس‪ ،‬محمدعل��ی‬ ‫دادور افزود‪ :‬بنزین یورو‪ ۵‬س��تاره خلیج‌فارس از نظر‬ ‫زیس��ت‌محیطی از اس��تاندارد یورو‪ ۵‬جهانی پاک‌تر‬ ‫اس��ت چرا‌که بنزنی که در بنزین یورو‌‪ ۵‬باید زیر یک‬ ‫درصد باش��د‪ ،‬در این پاالیش��گاه در محدوده ‪ ۰.۵‬تا‬ ‫‪ ۰.۷‬درصد است‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت نفت س��تاره خلیج‌فارس ادامه‬ ‫داد‪ :‬همچنین آروماتیک در شرایط استاندارد باید ‪۳۵‬‬ ‫باش��د اما درحال‌حاضر در بنزین تولیدی پاالیشگاه‬ ‫س��تاره خلیج‌فارس بین ‪ ۲۹.۵‬تا ‪ ۳۱.۵‬است و میزان‬ ‫گوگ��رد اس��تاندارد در این نوع بنزی��ن باید کمتر از‬ ‫‪ ۱۰‬پی‌پی‌ام باش��د که درحال‌حاضر در بنزین ستاره‬ ‫خلیج‌فارس کمتر از یک پی‌پی‌ام است‪.‬‬ ‫وی درباره دالیل آغاز صادرات بنزین گفت‪ :‬با توجه‬ ‫به اینکه نیاز داخل تامین شده و بازارهای ایران برای‬ ‫خرید بنزین اش��باع اس��ت‪ ،‬با تصمیم معاون وزیر و‬ ‫مدیرعامل شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده‌های‬ ‫نفتی صادرات این فرآورده استراتژیک و ورود آن به‬ ‫رینگ صادراتی را پیگیری کردیم‪.‬‬ ‫دادور فروش نخس��تین محمول��ه صادراتی بنزین‬ ‫ایران را موفقیت‌آمیز خواند و اضافه کرد‪ :‬این محموله‬ ‫‪ ۲۰‬دالر ب��ه ازای هر بش��که گران‌تر از نرخ نش��ریه‬ ‫«پلتس» ب��ه فروش رفت که نش��ان‌دهند ‌ه عملکرد‬ ‫درست در ورود به بازارهای جهانی است‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬بیش از یک قرن از کش��ف نفت در‬ ‫ایران می‌گذرد و ما بس��یار خرس��ندیم که نخستین‬ ‫صادرات بنزین به عنوان اتفاقی تاریخی از پاالیشگاه‬ ‫ستاره خلیج‌فارس آغاز شد‪.‬‬ ‫دادور اظهار کرد‪ :‬نخس��تین عرضه بنزین س��تاره‬ ‫خلیج‌فارس در رینگ بین‌المللی از س��وی ش��رکت‬ ‫مل��ی پاالی��ش و پخ��ش فرآورده‌ه��ای نفت��ی این‬ ‫موض��وع را ثابت کرد ک��ه می‌ت��وان ارزش‌افزوده‌ای‬ ‫باالتر از پیش‌بینی‌های نش��ریه‌های معتبر این حوزه‬ ‫ب��رای بنزین صادراتی کس��ب ک��رد و امیدواریم در‬ ‫معامله‌های بعدی‪ ،‬وضعیت به مراتب بهتر شود‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬تجربه ف��روش گاز مایع در رینگ‬ ‫بین‌الملل��ی به م��ا این موض��وع را یادآور می‌ش��ود‬ ‫که متقاضی��ان دریاف��ت بنزین صادرات��ی ایران در‬ ‫معامله‌های بعدی بیش��تر خواهند شد و این مسئله‬ ‫باع��ث جلب خریداران و ب��اال رفتن قیمت‌ها خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت نفت ستاره خلیج‌فارس افزایش‬ ‫تع��داد خری��داران را س��بب ورود بنزین ای��ران به‬ ‫بازارهای هدف با ارزآوری بیشتر ارزیابی کرد و گفت‪:‬‬ ‫ام��روز در صادرات فرآورده‌ها س��هم خوبی را از بازار‬ ‫افغانستان و پاکس��تان داریم و کشورهای افریقایی‪،‬‬ ‫ارمنس��تان و عراق نیز به‌تازگی به تعداد مشتریان ما‬ ‫افزوده شده‌اند‪.‬‬
‫‪15‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 14‬مرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 3‬ذی‌الحجه ‪1440‬‬ ‫‪ 5‬اوت ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1344‬‬ ‫پیاپی ‪2662‬‬ ‫اقتصاد و هنر‬ ‫گزارش‬ ‫از تاثیر سینما بر معرفی صنایع گوناگون در کشور‬ ‫چرخ صنعت روی پرده سینما می‌چرخد‬ ‫عکس‪ :‬آیدا فریدی‬ ‫رابطه صنایع گوناگون فعال در کشور با سینما در طول‬ ‫حیات س��ینما و صنعت هیچ‌گاه به یک نقطه مشترک و‬ ‫روش��نی نرسیده اس��ت‪ .‬صنعت در ایران عمری طوالنی‬ ‫دارد و سینما که ابزار مهمی برای خلق یک اثر هنری با‬ ‫کارکرد رسانه‌ای و تبلیغی است می‌تواند نقش مهمی در‬ ‫شکل‌گیری رونق صنایع ایفا کند‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش‬ ‫‪ ،‬ش��اید یک��ی از اتفاق‌هایی که در‬ ‫یک دهه گذش��ته صنعت و س��ینما را به هم پیوند داده‪،‬‬ ‫برگزاری جش��نواره فیلم و عکس فناوری و صنعتی است‬ ‫که به همت جهاد دانش��گاهی هنر برگزار می‌شود و قرار‬ ‫است پنجمین دوره آن مهر امسال برگزار شود‪.‬‬ ‫اس��تفاده از ظرفیت تبلیغاتی و ظرایف هنری س��ینما‬ ‫در صنایع باعث می‌ش��ود رونق تولید در کش��ور ش��تاب‬ ‫بیشتری بگیرد‪ .‬اما یکی از مشکالت پیش‌روی هنرمندان‬ ‫نبود درک متقابل میان سینماگران و صنعتگران است که‬ ‫بتوانند به نقطه اشتراکی در تولیدات سینمایی برسند‪.‬‬ ‫‹ ‹حمایت در ساخت فیلم‌های صنعتی‬ ‫مهرداد خوشبخت معتقد است مدیران صنعتی باید در‬ ‫زمینه سینما با نگاه خوشبینانه حضور پیدا کنند‪ .‬مهرداد‬ ‫خوش��بخت‪ ،‬کارگردان سینما و تلویزیون در گفت‌وگو با‬ ‫‪ ،‬درباره تاثیر سینما بر حوزه صنعت گفت‪ :‬سینما‬ ‫به‌عنوان یک رس��انه می‌تواند به ه��ر چیزی کمک کند‬ ‫و تاثیر‌گذار باش��د‪ .‬به‌طور قطع در بخش معرفی صنایع‪،‬‬ ‫نمایش س��ختی‌ها‪ ،‬تاثیر‌گذاری آن‪ ،‬مش��کالت و نمایش‬ ‫کارآفرینی در صنعت‪ ،‬سینما می‌تواند اثر‌گذار باشد‪.‬‬ ‫وی در پاسخ به این پرسش که چرا سینمای ایران کمتر‬ ‫به س��راغ سوژه‌هایی می‌رود که از نگاه مدیر کارآفرین یا‬ ‫یک صنعت موفق اثری را خلق کند‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬س��اخت‬ ‫این موضوع‌ها هزینه‌بردار است‪ .‬وقتی فیلمسازی بخواهد‬ ‫م��کان فیلمبرداری خ��ود را کارخان��ه‌ای انتخاب کند با‬ ‫مش��کالتی مانند هزینه باال‪ ،‬همکاری نکردن کارخانه‌‌ها‬ ‫و مسئوالن و متوقف شدن فیلمبرداری هنگام انجام کار‬ ‫روبه‌رو می‌شوند‪.‬‬ ‫کارگردان سریال «گشت پلیس» ادامه داد‪ :‬امیدواریم‬ ‫جش��نواره فیل��م و عکس فناوری و صنعتی باعث ش��ود‬ ‫فیلمس��ازان با محیط‌های صنعتی‪ ،‬کارآفرینان و مدیران‬ ‫صنایع آش��نا شوند و همکاری‌های مفیدی را در راستای‬ ‫رشد اقتصاد و سینمای ایران داشته باشند‪.‬‬ ‫خوش��بخت درباره س��اخت فیلم‌های��ی در موضوع با‬ ‫صنای��ع و کارخانه‌ها گالیه کرد و گفت‪ :‬من به‌عنوان یک‬ ‫فیلمس��از یک مجموعه ‪ 30‬قس��متی ب��ا موضوع صنایع‬ ‫تولیدی و مواد غذایی که براس��اس واقعیت نوشته شده‬ ‫بود‪ ،‬ساختم که متاسفانه در سال کار‌آفرینی و حمایت از‬ ‫تولید ملی این پروژه رد شد و با همه شبکه‌ها این سناریو‬ ‫را از جمله شبکه یک‪ ،‬سه و سیما فیلم مطرح کردم و با‬ ‫موافقت نکردن آنها روبه‌رو شدم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬تلویزیون به کار و پروژه پر زحمت عالقه‌مند‬ ‫نیس��ت‪ .‬به‌عنوان یک کارگردان بدون اینکه سفارشی به‬ ‫من شده باشد بررسی و پژوهش کردم و طرح نوشتم اما‬ ‫مورد استقبال شبکه‌های تلویزیونی قرار نگرفت‪.‬‬ ‫خوش��بخت در پایان گفت‪ :‬تلویزیون ما دولتی اس��ت‬ ‫و بای��د به نظر مدی��ران باالیی این رس��انه توجه کرد و‬ ‫براساس عالیق آنها فیلم ساخته شود‪ .‬مدیران به ساخت‬ ‫فیلم‌هایی عالقه دارند که به حفظ میزش��ان کمک کند‪.‬‬ ‫امیدوارم کارخانه‌دار‌ها و صنایع گوناگون با فیلمس��ازان‬ ‫تعام��ل برقرار کنند تا در نهایت بتوان به صنعت کش��ور‬ ‫کمک کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹همراستایی صنعت و سینما‬ ‫حسین ساسانی‪ ،‬کارش��ناس صنعت و رئیس کارگروه‬ ‫توس��عه پایدار‪ ،‬در گفت‌وگو با‬ ‫‪ ،‬س��ینما و صنعت‬ ‫را در رابط��ه‌ای متقاب��ل با یکدیگر دانس��ت و در این‌باره‬ ‫گفت‪ :‬سینما امروز یک صنعت به‌شمار می‌رود؛ بنابراین‬ ‫همس��ویی و همراستایی صنایع گوناگون می‌تواند‪ ،‬نوعی‬ ‫توان‌افزای��ی در بخش‌ه��ای گوناگون ایج��اد کند؛ یعنی‬ ‫قابلیت‌های��ی را در صنعت‪،‬کارخانه‌‌ها و کس��ب و کارها‬ ‫یکی از مش��کالت پی��ش‌روی هنرمن��دان نب��ود درک متقابل میان‬ ‫س��ینماگران و صنعتگران اس��ت ت��ا بتوانند به نقطه اش��تراکی در‬ ‫تولیدات سینمایی برسند‬ ‫داریم که اگ��ر در کنار یکدیگر ق��رار بگیرند‪ ،‬می‌توانیم‪،‬‬ ‫موفقیت‌هایی را کسب کنیم‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬ش��اید یکی از دالیلی که نتوانستیم در حوزه‬ ‫کس��ب‌وکارهای صنعتی موفق عم��ل کرده و محصوالت‬ ‫خود را در بازارهای داخلی و بین‌المللی عرضه کنیم‪ ،‬این‬ ‫ب��ود که از ظرفیت‌ها و قابلیت‌های صنایع دیگری‪ ،‬مانند‬ ‫س��ینما‪ ،‬عکاسی و‪ ...‬غافل ش��دیم زیرا همواره این تفکر‬ ‫وج��ود دارد که بین این صنعت و س��ینما باید فاصله‌ای‬ ‫باشد و این دو با یکدیگر ارتباطی ندارند‪ .‬بدیهی است در‬ ‫یک نگاه سیس��تمی همه اجزا دارای یک هدف مشترک‬ ‫هس��تند؛ بنابراین اجزا روی یکدیگ��ر تاثیر می‌گذارند و‬ ‫از یکدیگ��ر تاثی��ر می‌پذیرند‪ .‬بر همین مبن��ا اگر ما کل‬ ‫صنعت و اقتصاد و کشور را به‌عنوان یک سیستم ببینیم‪،‬‬ ‫می‌پذیریم که صنعت س��ینما روی صنعت تاثیرگذار و از‬ ‫آن تاثیرپذیر است‪.‬‬ ‫این کارشناس حوزه صنعت تصریح کرد‪ :‬باید شرایطی‬ ‫را فراهم کنیم که کس��ب‌وکارها‪ ،‬کارخانه‌دارها‪ ،‬مدیران‬ ‫صنعت��ی و اقتص��ادی ب��ه این بیندیش��ند ک��ه چگونه‬ ‫می‌توانن��د یک رابط��ه و همکاری اس��تراتژیک ایجاد و‬ ‫از این فرصت‌ها برای توس��عه صنعت کش��ور اس��تفاده‬ ‫کنند؛ اما متأسفانه تا امروز نتوانسته‌ایم از این قابلیت‌ها‬ ‫به‌خوبی استفاده کنیم‪.‬‬ ‫ساس��انی‪ ،‬صنعت سینما و عکاسی را عنصر مهمی در‬ ‫راس��تای معرفی صنعت به جهان دانس��ت و بیان کرد‪:‬‬ ‫بدیهی است اگر صنعت و اقتصاد از سینما و بخش‌های‬ ‫هنری استفاده کنند‪ ،‬می‌توانند به نحو بهتری محصوالت‬ ‫خ��ود را ب��ه بازاره��ای داخل��ی و بین‌الملل��ی معرفی‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫حضور صنعت س��ینما و رس��انه در کن��ار این بخش‬ ‫می‌توان��د کمک کن��د محصوالت خود را به ش��یوه‌های‬ ‫گوناگون ب��ه مخاطبان گوناگون عرض��ه و آنها را راغب‬ ‫کنیم از ما خرید کنند؛ وقتی این اتفاق رخ دهد یعنی ما‬ ‫توانسته‌ایم ارزش‌افزوده ایجاد کنیم و درآمد کارخانه‌ها و‬ ‫بخش صنعت کشور را افزایش دهیم‪.‬‬ ‫وی تعام�لات موج��ود در ش��رایط کنونی ای��ران را‬ ‫جسته‌وگریخته دانس��ت و گفت‪ :‬تعامل و رابطه موجود‬ ‫بین صنعت و س��ینمای امروز ایران‪ ،‬بس��یار گسسته و‬ ‫جزیره‌ای اس��ت البته این بدان معنا نیست که رابطه‌ای‬ ‫وجود ندارد‪ ،‬بلکه روابط بسیار اندک است‪ .‬این در حالی‬ ‫اس��ت که در ادبیات مدیریت معتقدیم رابطه‌ای درست‬ ‫اس��ت که نظام‌مند باش��د و از پیش طراحی ش��ده و بر‬ ‫مبنای یک برنامه اجرا شود‪.‬‬ ‫این کارش��ناس ادامه داد‪ :‬ام��روز به‌طور پراکنده و در‬ ‫بخش‌هایی اهالی س��ینما فعال هس��تند؛ از سوی دیگر‬ ‫نیز خود صنعتگران ممکن اس��ت در ی��ک یا دو بخش‬ ‫بخواهند فیلمی را تهیه کنند که بتوانند توانمندی‌های‬ ‫خود را به نمایش بگذارند البته بیشتر این روابط از سوی‬ ‫صنعت س��ینما اس��ت زیرا این بخش عالقه‌مند اس��ت‬ ‫درباره صنعت یک فیلم یا مستندی بسازد‪.‬‬ ‫ساس��انی تأکید کرد‪ :‬متأس��فانه تا امروز‪ ،‬صنعتگران‬ ‫چن��دان به ای��ن موضوع‪ ،‬یعن��ی ارتباط ب��ا بخش‌های‬ ‫هنری و س��ینمایی‪ ،‬تمایلی نش��ان نداده‌ان��د اما راهکار‬ ‫اصلی طراحی نظامی اس��ت ک��ه در آن افراد گوناگون با‬ ‫قابلیت‌ه��ا و مهارت‌های گوناگون از صنایع متفاوت گرد‬ ‫ه��م آیند و در کنار هم تصمیم بگیرند تا به‌عنوان مثال‬ ‫بدانند برای ‪ ۵‬س��ال آینده و رشد صنعت به چه چیزی‬ ‫نیاز داریم‪ .‬آنگاه درمی‌یابیم برای رش��د این صنعت باید‬ ‫در بخش‌هایی س��ینما‪ ،‬عکاس��ی و‪ ...‬وارد شویم اما این‬ ‫مبح��ث تنها با برقراری تعامل و قرار گرفتن این گروه‌ها‬ ‫در کنار یکدیگر امکان‌پذیر است‪.‬‬ ‫او اف��زود‪ :‬به‌عن��وان مث��ال در ترکی��ه س��ال ‪۲۰۰۳‬‬ ‫میالدی(‪ 1382‬خورش��یدی) که اس��تراتژی ‪ ۲۰‬س��ال‬ ‫آین��ده صنعت خود را طراحی کردن��د از همه گروه‌ها و‬ ‫صنایع گوناگون دعوت ش��د‪ .‬در این نشس��ت از وزارت‬ ‫امور خارجه گرفته تا اقتصاد‪ ،‬س��ینما و‪ ...‬حضور داشتند‬ ‫و سپس درباره استراتژی صنعتی اندیشیدند و دریافتند‬ ‫برای تبلیغ و شناس��اندن صنعت نیازمند رسانه‪ ،‬سینما‬ ‫و‪ ...‬هستند‪.‬‬ ‫همان‌ط��ور ک��ه می‌دانید امروز این کش��ور توانس��ته‬ ‫موفقیت‌ه��ای بزرگ��ی را به‌دس��ت آورد؛ بنابراین ما نیز‬ ‫نیازمند هس��تیم که تمامی ذی‌نفع��ان در کنار یکدیگر‬ ‫جمع شوند و یک هدف و چشم‌انداز مشترک را انتخاب‬ ‫کنند تا بتوانیم توس��عه اقتصادی‪ ،‬صنعتی و فرهنگی را‬ ‫داشته باشیم‪.‬‬ ‫این کارش��ناس ح��وزه صنع��ت‪ ،‬ارتب��اط حوزه‌های‬ ‫کارآفرینی با س��ینما و عکاسی را کمرنگ خواند و بیان‬ ‫کرد‪ :‬متأس��فانه ام��روز ارتباط صنعت س��ینما و اقتصاد‬ ‫بس��یار کمرنگ ش��ده‪ ،‬زیرا این دو بخش ش��ناختی از‬ ‫یکدیگر ندارند و نمی‌دانند چگونه از قابلیت‌های یکدیگر‬ ‫اس��تفاده کنند‪ .‬برای همین نیز همواره فکر می‌کنند از‬ ‫یکدیگ��ر فاصله دارند و ارتباطی بین آنها نیس��ت ضمن‬ ‫اینکه در کشور ما کار جزیره‌ای بسیار معمول است‪.‬‬ ‫ساس��انی برگزاری پنجمین جش��نواره فیلم و عکس‬ ‫فن��اوری و صنعت��ی «ف��ردا» را راهکار مناس��بی برای‬ ‫برقراری و پررنگ کردن تعامالت دانس��ت و گفت‪ :‬یکی‬ ‫از ابزارهای ایجاد تعامل و ش��ناخت بخش‌های گوناگون‬ ‫نس��بت به یکدیگر برگزاری رویدادهای مشترک است؛‬ ‫بنابرای��ن هر ق��در بتوانیم رویدادها را به‌طور مش��ترک‬ ‫برگ��زار و بخش‌ه��ای گوناگونی مانند صنعت و س��ینما‬ ‫را در کن��ار یکدیگر دخیل کنی��م و نگاهی فراتر به آنها‬ ‫بدهیم‪ ،‬بهتر اس��ت اما متأس��فانه امروز صنعت فقط به‬ ‫رویداده��ا و همایش‌های خود می‌پردازد و س��ینما نیز‬ ‫فقط به جش��نواره‌های خود مش��غول اس��ت‪ .‬برگزاری‬ ‫رویدادهایی نظیر جش��نواره «فردا» که در آن ذی‌نفعان‬ ‫چن��د بخش مانند صنعت‪ ،‬س��ینما و دانش��گاه در کنار‬ ‫یکدیگر قرار می‌گیرند‪ ،‬اتفاق مثبتی اس��ت که می‌تواند‬ ‫فض��ای تعاملی مورد نظر را ایجاد کن��د تا این بخش‌ها‬ ‫بتوانن��د از توانمندی‌های یکدیگر در راس��تای توس��عه‬ ‫پایدار بهره گیرند‪.‬‬ ‫او در پایان خاطرنش��ان کرد‪ :‬توس��عه پای��دار به این‬ ‫معناس��ت که بتوانیم همه ابعاد توسعه را به‌طور یکسان‬ ‫پیش ببری��م؛ بنابرای��ن نمی‌توانیم بخ��ش اقتصادی را‬ ‫توس��عه دهیم ام��ا از بخش‌های فرهنگ��ی و هنری جا‬ ‫بمانیم‪ .‬توس��عه پایدار یعنی دانش��گاه‪ ،‬صنعت‪ ،‬س��ینما‬ ‫و‪ ...‬به‌طور همراس��تا رش��د را تجربه کنند و این توسعه‬ ‫رخ نمی‌ده��د مگر اینکه ی��ک همگرایی بین بخش‌های‬ ‫گوناگون ایجاد شود‪.‬‬ ‫‹ ‹نمی‌توان برای صنعت معجزه کرد‬ ‫مسعود کرامتی‪ ،‬کارگردان‪ ،‬بازیگر و تهیه‌کننده سینما‬ ‫و تلویزی��ون در گفت‌وگو با‬ ‫‪ ،‬با اش��اره به ضعیف‬ ‫شدن صنایع ایران با توجه به فشار اقتصادی اظهارکرد‪:‬‬ ‫متاس��فانه بیش از ‪ ۵۰‬سال است صنعت ایران به سمت‬ ‫مونتاژ رفته و خودروس��ازی ای��ران که یکی از مهم‌ترین‬ ‫صنایع کش��ور اس��ت نیز مونتاژکار بوده ک��ه با توجه به‬ ‫تحریم‌های ایران تولید آن نصف شده است‪.‬‬ ‫کرامتی در پاسخ به این پرسش که سینما و هنرمندان‬ ‫چه میزان می‌توانند تاثیر در صنعت کشور داشته باشند‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬س��ینما نمی‌تواند ب��رای صنعت معج��زه کند و‬ ‫نمی‌توان با یک کار فرهنگی کش��ور را به سمت صنعتی‬ ‫شدن برد‪.‬‬ ‫کارگ��ردان «یادداش��ت‌های ی��ک زن خان��ه‌دار»‬ ‫اف��زود‪ :‬صنع��ت اصل��ی هم��واره در بخش دولت��ی بوده‬ ‫و بخ��ش خصوص��ی مانن��د صنعت نس��اجی در کش��ور‬ ‫ای��ران به‌ش��دت افت ک��رده اس��ت‪ .‬ماهیت س��ینما پیدا‬ ‫ک��ردن اتفاقی در راس��تای رش��د اجتماعی اس��ت که با‬ ‫نمای��ش دادن آن می‌توان��د ب��ه فرهنگ‌س��ازی کم��ک‬ ‫کند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬صنایع کش��ور قابل دفاع نیستند که بتوانیم‬ ‫در این زمینه فیلم بس��ازیم‪ .‬باید وضعیت صنعت کش��ور‬ ‫درس��ت ش��ود تا بتوانیم در این باره فیلم بسازیم‪ ،‬در غیر‬ ‫این صورت چیزی جز دروغ نمی‌توانیم به مخاطب بگوییم‪.‬‬ ‫کرامتی درباره استفاده نکردن از محیط‌های کارخانه‌ای‬ ‫در س��ینمای ایران گفت‪ :‬دلیل آنکه سینماگران کشور به‬ ‫جز محیط‌های آپارتمان��ی و اجتماعی در محیط دیگری‬ ‫فیلم نمی‌س��ازند‪ ،‬چیزی جز پول و بودجه نیست‪ .‬ساخت‬ ‫یک فیلم آپارتمانی دس��ت‌کم بین ‪۱‬ت��ا ‪ ۲‬میلیارد تومان‬ ‫هزین��ه می‌برد ک��ه در ادامه اکران آن فروش��ی به همراه‬ ‫نخواهد داشت‪.‬‬ ‫وی در پایان اشاره کرد‪ :‬پخش و اکران این‌گونه فیلم‌ها‬ ‫فایده و س��ود مالی ندارد در نتیجه س��ینماگران به سراغ‬ ‫فیلم‌های ارزان‌قیمت می‌روند و اگر پروژه‌ای هزینه‌بر باشد‬ ‫به‌ط��ور قطع پای دولت به میان می‌آید و بخش خصوصی‬ ‫نمی‌تواند در آن نقشی ایفا کند‪.‬‬ ‫علی نعیمی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫امین حیایی‬ ‫به «آقازاده» پیوست‬ ‫مهرداد خوشبخت‬ ‫حسین ساسانی‬ ‫مسعود کرامتی‬ ‫افزودن چاشنی طنز برای گریز از خطر اکران‬ ‫مهدی فخیم‌زاده در نشس��ت نقد و بررسی فیلم «همسر» که‬ ‫در دومی��ن روز از «هفته فیلم ازدواج» برگزار ش��د‪ ،‬این فیلم را‬ ‫بدون رویکرد فمینیستی دانست و افزودن چاشنی طنز به آن را‬ ‫راهکاری برای گریز از مشکالت پس از اکران ذکر کرد‪.‬‬ ‫به‌گ��زارش خبرن��گار‬ ‫‪ ،‬در دومی��ن روز از «هفته فیلم‬ ‫ازدواج» ک��ه ش��امگاه ش��نبه برگزار ش��د‪ ،‬فیلم «همس��ر» به‬ ‫کارگردان��ی مه��دی فخیم‌زاده ب��ه نمایش درآم��د و پس از آن‬ ‫نشس��ت نقد و بررسی این فیلم با حضور امیر پوریا منتقد فیلم‪،‬‬ ‫مهدی فخیم‌زاده کارگردان فیلم «همس��ر»‪ ،‬فرحناز منافی‌ظاهر‬ ‫بازیگ��ر فیلم و س��وزان امامی‌پور روانش��ناس و متخصص حوزه‬ ‫آسیب‌های اجتماعی برگزار شد‪.‬‬ ‫در ابت��دای این نشس��ت‪ ،‬مهدی فخیم‌زاده درب��اره ایده اولیه‬ ‫ش��کل‌گیری این فیلم بیان کرد‪ :‬فیلمنامه «همس��ر» را نوشتم‬ ‫و اگرچه س��ابقه تهیه‌کنندگی هم داشتم اما برای تهیه‌کنندگی‬ ‫آن و مس��ائل اکران و‪ ...‬احساس خطر کرده و فکر کردم ممکن‬ ‫است این قرنطینه و حفاظ گلخانه کوچک سینما شامل حال ما‬ ‫هم ش��ود‪ ،‬بنابراین گشتم و از میان آنها منوچهر محمدی را که‬ ‫تهیه‌کننده باهوش��ی بود‪ ،‬یافتم که فیلم‌های خوبی هم ساخته‬ ‫بود‪ ،‬فیلمنامه را به او دادم و به‌طور شراکتی فیلم را تهیه کردیم‪.‬‬ ‫فخیم‌زاده درباره انتخاب دو هنرپیش��ه اصلی این فیلم مهدی‬ ‫هاشمی و فاطمه معتمدآریا توضیح داد‪ :‬این دو هنرپیشه انتخاب‬ ‫اولیه ما نبودند‪ ،‬ولی در آن زمان ش��رکت پخش فیلم بس��یار در‬ ‫انتخاب هنرپیشه‌ها تصمیم‌گیرنده بود و این امکان را داشتند با‬ ‫هر بازیگری که فیلمساز انتخاب کند‪ ،‬موافق نباشند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬انتخاب نخس��ت ما برای این فیلم‪ ،‬بیتا فرهی و‬ ‫خسرو ش��کیبایی بودند که پیش از این فیلم «هامون» را با هم‬ ‫کار کرده بودند و ویژگی‌های الزم را برای این دو نقش داشتند‪،‬‬ ‫اما خانم فرهی این پیش��نهاد را نپذیرفت و به این ترتیب خسرو‬ ‫شکیبایی هم به‌عنوان نقش مقابل او حذف شد و بنابراین دنبال‬ ‫زوج دیگری گش��تیم‪ .‬شرکت پخش فیلم معتقد بود بهتر است‬ ‫از زوج نیکی کریمی و ابوالفضل پورعرب اس��تفاده کنیم‪ ،‬اما این‬ ‫دو مناس��ب نقش‌های این فیلم نبودن��د و در نهایت من و آقای‬ ‫منوچهر محمدی به ترکیب فاطمه معتمدآریا و مهدی هاشمی‬ ‫رس��یدیم که پخش هم با اکراه این پیش��نهاد را پذیرفت و فیلم‬ ‫امین حیایی‪ ،‬بازیگر سینما و تلویزیون به سریال‬ ‫ش��بکه نمایش خانگی «آقازاده» به نویس��ندگی و‬ ‫تهیه‌کنندگ��ی حام��د عنق��ا و کارگردانی بهرنگ‬ ‫توفیقی پیوست‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش‬ ‫‪ ،‬امین حیایی پی��ش از این‬ ‫در نخس��تین سریال ش��بکه نمایش خانگی یعنی‬ ‫«قلب یخی» با ایفای نقش��ی که چندوجهی‌ترین‬ ‫شخصیت این سریال به‌شمار می‌آمد با حامد عنقا‪،‬‬ ‫کار ک��رده ب��ود و حاال برای ایفای نقش��ی پر فراز و‬ ‫نش��یب به کار ت��ازه عنقا یعنی س��ریال «آقازاده»‬ ‫پیوسته است‪.‬‬ ‫این بازیگر پس از دومین و البته آخرین تجربه‌اش‬ ‫در شبکه نمایش خانگی در هیچ‌یک از آثار این نوع‬ ‫رسان ‌ه حضور نداشت‪.‬‬ ‫پی��ش از ای��ن از حض��ور یک بازیگر ناش��ناخته‬ ‫به‌عن��وان نقش اصل��ی زن این س��ریال و احتمال‬ ‫حضور کیوانچ سوپراستار ترک در این سریال خبر‬ ‫رسیده و همچنین اعالم شده بود مهدی سلطانی و‬ ‫امی��ن تارخ نقش پدرهای قصه را که مقابل یکدیگر‬ ‫قرار دارند‪ ،‬ایفا می‌کنند‪.‬‬ ‫نخستین پلتفرم‬ ‫نمایش آنالین فیلم کوتاه‬ ‫وارد بازار شد‬ ‫مهدی فخیم‌زاده در نشست نقد و بررسی فیلم «همسر» مطرح کرد‬ ‫ساخته شد‪.‬‬ ‫در ادامه این نشست‪ ،‬سوزان امامی‌پور‪ ،‬روانشناس و متخصص‬ ‫مس��ائل حوزه اجتماع��ی درباره فیلم «همس��ر» و پرداختن به‬ ‫موضوع فمینیس��ت گفت‪ :‬موض��وع این فیلم برای آن س��ال‌ها‬ ‫بس��یار نوگرایانه و بدیع بوده اس��ت و پرداخت��ن به حضور زنان‬ ‫در مراتب باالی اجتماعی و حضور یک کارآگاه زن در آن زمان‪،‬‬ ‫نشان می‌دهد موضوع فیلم «همسر» بسیار جلوتر از تاریخ وقوع‬ ‫خودش بوده است و آقای فخیم‌زاده با واگذاری نقش‌های مردانه‬ ‫به زنان سعی داشته که الگوی موفقی از حضور زن را در جامعه‬ ‫نشان دهد‪.‬‬ ‫وی درب��اره مباحث مهم ح��وزه ازدواج در این فیلم نیز اظهار‬ ‫ک��رد‪ :‬یکی از نکات ای��ن فیلم که در بحث ازدواج بس��یار حائز‬ ‫اهمیت اس��ت‪ ،‬موضوع دیدگاه س��نتی یا مدرن زوج‌هاست که‬ ‫ما همیش��ه برای مش��اوره به زوج‌ها به این نکته اشاره می‌کنیم‬ ‫مردانی با نقش س��نتی در زندگی با زنانی که نقش مدرن دارند‪،‬‬ ‫دچار مش��کل خواهند شد و از این تفاوت به‌عنوان فاکتور خطر‬ ‫یاد می‌کنیم که الزم اس��ت پی��ش از ازدواج به این نکات مهم‬ ‫هنگام��ه قاضیان��ی بازیگ��ر س��ینما و تئاتر در‬ ‫یادداشتی به تمجید از فیلم سینمایی «سرکوب»‬ ‫پرداخت‪ .‬به‌گ��زارش‬ ‫‪ ،‬هنگامه قاضیانی در‬ ‫یادداشتی نوشت‪:‬‬ ‫سرکوب از همان لحظه آغاز شما را می‌کشاند به‬ ‫هزارتویی از حقیقت‌های پنهان پش��ت پنجره‌های‬ ‫خانه‌ای از خانه‌های همین ش��هر‪ .‬کارگردان فیلم‬ ‫آنقدر با مخاطب صادق اس��ت که محال اس��ت او و‬ ‫شخصیت‌هایش را باور نکنیم‪ .‬بازی‌های بی‌نظیر و‬ ‫در چرخش همه بازیگران با فیلمبرداری و موسیقی‬ ‫و طراحی صحنه که نش��ان اتحاد فکری گروه است‬ ‫با کارگردان‪ .‬همه ه��م را باور کردند اتفاقی که این‬ ‫روزها در س��ینمای ایران انگشت‌شمار است‪ .‬شاید‬ ‫ای��ن خان��ه یک خان��ه آنطرف‌تر ما باش��د خانه‌ای‬ ‫که همه مهر س��رکوب بر دس��ت دارند و چش��م و‬ ‫قلب‌شان‪.‬‬ ‫فیلم س��ینمایی «س��رکوب» به‌کارگردانی رضا‬ ‫گ��وران و تهیه‌کنندگ��ی حبی��ب اس��ماعیلی در‬ ‫س��ینماهای کشور درحال اکران است‪.‬در این فیلم‬ ‫س��ارا بهرام��ی‪ ،‬پردیس احمدیه‪ ،‬اله��ام کردا‪ ،‬رویا‬ ‫افشاری‌نس��ب‪ ،‬جمشید هاشم‌پور و آرتین گلچین‬ ‫نقش‌آفرینی می‌کنند‪.‬‬ ‫توجه شود‪.‬‬ ‫فخیم‌زاده درباره س��اخت فیلمی در ادامه فیلم «همسر» بیان‬ ‫کرد‪ :‬زمانی یک تهیه‌کننده قدیمی از من خواست که ادامه فیلم‬ ‫«همس��ر» را بس��ازم و من گفتم این موضوع ب��رای همان دوره‬ ‫ت��ازه و بدی��ع بود و امروز دیگر این مس��ائل در جامعه ما مطرح‬ ‫نیست‪ .‬فیلم «همس��ر» تاریخ مصرف داشت و تاریخ مصرف آن‬ ‫تمام شده است‪.‬‬ ‫فخی��م‌زاده در بخ��ش پایان��ی این نشس��ت به پرس��ش‌های‬ ‫مخاطبان حاضر در س��الن نیز پاس��خ داد‪« .‬هفته فیلم ازدواج»‬ ‫برای نخس��تین‌بار و به همت دبیرخانه ستاد ملی هفته ازدواج با‬ ‫همکاری اداره کل ورزش و جوانان استان تهران برگزار می‌شود‪.‬‬ ‫«ودیو» نخس��تین سامانه قانونی نمایش آنالین‬ ‫فیلم مستقل است که با تمرکز بر ایجاد اکوسیستم‬ ‫منظ��م در ح��وزه پخش‪ ،‬توزی��ع و در نهایت تولید‬ ‫فیلم‌ه��ای کوتاه در ایران و سراس��ر جهان فعالیت‬ ‫خود را آغاز کرده اس��ت‪ .‬فیلم کوتاه و فیلمس��ازان‬ ‫مس��تقل این ح��وزه به‌عنوان پایه‌ه��ای تاثیرگذار‬ ‫صنعت س��ینما در تمام جهان شناخته می‌شوند و‬ ‫«ودی��و» با رویکرد حمایتی از این جریان به فضای‬ ‫آنالین آمده است‪.‬‬ ‫به‌گزارش‬ ‫‪ ،‬با اینک��ه پلتفرم‌های نمایش‬ ‫آنالی��ن روزبه‌روز بی��ن مخاطبان ع��ام محبوبیت‬ ‫بیشتری پیدا می‌کنند و رفتارسازی تماشای آنالین‬ ‫را تا حد زی��ادی ایجاد کرده‌اند‪ ،‬ام��ا توجه به فیلم‬ ‫کوتاه آن هم به‌طور متمرکز بین این پلفترم‌ها کمتر‬ ‫دیده ش��ده است‪ .‬این دغدغه‌ای اصلی شکل‌گیری‬ ‫«ودیو» است که همراهی و سرمایه‌گذاری فیلیمو‬ ‫را هم به‌دنبال دارد و حتی نخستین تولید «ودیو» را‬ ‫با نام «کاشوخین» در ابتدای سال ‪ ۹۸‬به مخاطبان‬ ‫فیلیمو عرضه کرده است‪.‬‬ ‫«ودی��و» به‌عن��وان مرج��ع تماش��ای آنالی��ن‬ ‫فیل��م کوتاه با جذب س��رمایه از فیلیم��و به تازگی‬ ‫فعالیت خود را گس��ترده کرده است و با تولید ‪ ۴‬اثر‬ ‫اختصاصی (ش��هربازی‪ ،‬جشن‪ ،‬زوزه مرد و شازده)‪،‬‬ ‫تسهیلگری مس��یر فیلم‌س��ازان کوتاه را در پیش‬ ‫گرفته است‪ .‬مس��یری که در ادامه با بزرگ‌ترشدن‬ ‫«ودیو» ارتباطی مستقیم بین مخاطب عام سینما‬ ‫و فیلمس��ازان کوتاه برق��رار خواهد کرد و با ماهیت‬ ‫حمایتی که دارد آن را ادامه خواهد داد‪.‬‬ ‫اه��داف «ودیو» فعالی��ت متمرکز در حوزه فیلم‬ ‫کوتاه است که عالوه بر معرفی فیلمسازان مستقل‬ ‫و مش��ارکت در تولید آثار آنها‪ ،‬کاربران آنالین را به‬ ‫س��مت کش��ف فضاهای جدید و تجربه محتوایی‬ ‫جدی��د به‌نام فیلم کوتاه س��وق می‌دهد‪ .‬هدفی که‬ ‫با ج��ذب س��رمایه و حمایت یک��ی از پلتفرم‌های‬ ‫وی‌او‌دی یعنی فیلیمو در مرحله نخس��ت پیگیری‬ ‫ش��ده اس��ت و در آینده نزدیک مرحل��ه بعدی این‬ ‫پروژه اجرایی خواهد شد‪« .‬ودیو» با نشانی اینترنتی‬ ‫ب��ه همین نام برای مخاطب��ان و عالقه‌مندان فیلم‬ ‫کوتاه در دسترس است‪.‬‬ ‫هفت هنر‬ ‫قاضیانی‬ ‫از «سرکوب» نوشت‬
‫دوشنبه‬ ‫کارتون‌روز‬ ‫‪ 14‬مرداد ‪ 3 - 1398‬ذی‌الحجه ‪ 5 - 1440‬اوت ‪ - 2019‬شماره ‪ - 1344‬پیاپی ‪2662‬‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫»‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی «‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫قائم مقام مدیرمسئول‪ :‬مسعود دهشور‬ ‫سردبیر‪:‬عاطفه خسروی‬ ‫تلفن‪ - 82190:‬نمابر‪ -88713730:‬پیامک‪ -300082190:‬پیامگیر صوتی‪88105304:‬‬ ‫سازمان آگهی‌ها‪ - 88722732-3 :‬نمابرآگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان‌ها‪88724211 :‬‬ ‫تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه آزادگان شماره‪ -26‬کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫آگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫امور استان‌ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن‌مهر‬ ‫‪www.smtnews.ir‬‬ ‫‪info@smtnews.ir‬‬ ‫‪telegram.me/smtnewsinstagram.com/smtnewspaper‬‬ ‫‪tozi.smtnews@gmail.com‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه‌های غیردولتی‬ ‫با ‪ 63‬امتیاز رتبه ‪2‬‬ ‫روزنامه‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه‬ ‫در میان روزنامه های تخصصی مقام ‪1‬‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫در میان روزنامه های اقتصادی مقام ‪2‬‬ ‫دامداران در تالشند نرخ هر کیلو گوساله را تا ‪ 65‬هزار تومان و گوشت گوسفند را تا ‪ 75‬هزار تومان کاهش دهند‬ ‫کوتاه از هنر‬ ‫«صد اثر صد هنرمند» ترافیک را به‌هم ریخت‬ ‫کالنت��ری‪ ،‬مناظر آبرن��گ محمدابراهیم جعفری‪،‬‬ ‫منظره کویری غالمحس��ین نامی‪ ،‬خط نس��تعلیق‬ ‫جلیل رس��ولی و قطعه شکسته نس��تعلیق یداهلل‬ ‫کابلی‪ ،‬اثر نصراهلل افجه‌ای‪ ،‬نقاشی خاص نصرت‌اهلل‬ ‫مس��لمیان‪ ...‬اما تعدد آثار جوانان است که نگاه‌ها‬ ‫را می‌رباید‪.‬‬ ‫به‌نظر می‌رس��د تئ��وری گالری گلس��تان برای‬ ‫ترغیب و تش��ویق مردم و مخاطبان هنر به خرید‬ ‫ت ارزان و مناس��ب در این‬ ‫اث��ر هنری اصل با قیم ‌‬ ‫نمایشگاه نهادینه شده است‪.‬‬ ‫در ص��د اثر ص��د هنرمن��د بیس��ت‌وهفتم آثار‬ ‫گران‌قیمت‪ ،‬کمتر از همیش��ه اس��ت‪ .‬قیمت‌ها از‬ ‫‪ 150‬هزار تومان ش��روع می‌ش��ود و از این منظر‬ ‫هم ق��درت انتخاب بس��یاری در اختی��ار خریدار‬ ‫قرار می‌گیرد‪ .‬تک‌اث��ری از زنده‌یاد پرویز کالنتری‬ ‫با ن��رخ ‪ 80‬میلیون توم��ان رکورددار نرخ اس��ت‬ ‫ام��ا پ��س از آن گران‌ترین کار نقاش��ی ‪ 8‬میلیون‬ ‫تومان اس��ت؛ اثری از محم��د ابراهیم جعفری‪ .‬در‬ ‫بخ��ش مجس��مه‌ها کمترین قیمت‌گ��ذاری ‪200‬‬ ‫استاد سینمای مستند درگذشت‬ ‫هزار تومان اس��ت و بیشترین نرخ مجسمه متعلق‬ ‫ب��ه اث��ری از محمد نعیم��ی به مبل��غ ‪ 8‬میلیون‬ ‫توم��ان اس��ت‪ .‬در کن��ار این‌ه��ا چند اث��ر خط و‬ ‫نقاش��ی‌خط هم در معرض نمای��ش و فروش قرار‬ ‫دارد؛ اث��ری از یداهلل کابلی ب��ا ارزش ‪ ۱۰‬میلیون‬ ‫تومان بیش��ترین نرخ را در آث��ار خط دارد و ‪ 2‬اثر‬ ‫از نص��راهلل افجه‌ای و جلیل رس��ولی نیز به نرخ ‪7‬‬ ‫میلیون توم��ان قیمت‌گذاری ش��ده‌اند و کمترین‬ ‫نرخ در میان آثار خوشنویس��ی یک میلیون تومان‬ ‫است‪.‬‬ ‫بنا به رس��م این رویداد هر اث��ری که به فروش‬ ‫می‌رود از روی دیوار برداش��ته و اثر دیگری از آن‬ ‫هنرمند جایگزین می‌ش��ود؛ از این رو نمایش��گاه‬ ‫ص��د اثر صد هنرمند هر چند روز یک بار نو و تازه‬ ‫می‌ش��ود و عالقه‌مندان و خری��داران می‌توانند بار‬ ‫دیگر از آن دیدن و خرید کنند‪.‬‬ ‫صد اث��ر صد هنرمند ت��ا ‪ ۳۰‬م��رداد در گالری‬ ‫گلستان ادامه دارد‪ .‬نشانی گالری گلستان‪ ،‬خیابان‬ ‫دروس‪ ،‬خیابان کماسایی‪ ،‬شماره ‪ ۳۴‬است‪.‬‬ ‫جدول‬ ‫افقی‪:‬‬ ‫‪ -1‬زودرنج و عاطفی ‪ -‬برنامه انجام فعالیت‌ها‬ ‫‪ -2‬کالم کوتاه و خالصه شده ‪ -‬ظرف آزمایشگاه ‪ -‬از مرکبات دوگانه‬ ‫‪ -3‬کلک زدن در بازی ‪ -‬از حروف شرط ‪ -‬جایز شرعی ‪ -‬دانه ریز خوراکی‬ ‫‪ -4‬فرانسوی به شما می‌گوید ‪ -‬آواره و خانه‌بدوش ‪ -‬ظرف روغن ‪ -‬رودی در اروپا‬ ‫‪ -5‬جایی راحت و آسایش ‪ -‬هدف گرفتن در تیراندازی ‪ -‬کاخ حکومتی‬ ‫‪ -6‬ناتوان و فرسوده ‪ -‬عروسکی که نماد تهاجم غرب است‬ ‫‪ -7‬خروشان و خشم گرفته ‪ -‬شهری در فرانسه‬ ‫‪ -8‬طبل بزرگ دورویه ‪ -‬کاال و متاع‬ ‫‪ -9‬گونه‌ای بلوط ‪ -‬قطب منفی باتری‬ ‫‪ -10‬آکنده و سرشار ‪ -‬چاقوی مطبخی‬ ‫‪ -11‬چروک پوست ‪ -‬مخالف طبع و قاعده و ناهماهنگ ‪ -‬حرفی در دستور زبان‬ ‫‪ -12‬طالی ناب ‪ -‬شهری در آلمان ‪ -‬قلع و قمع ‪ -‬میم التین‬ ‫‪ -13‬حالت ماه در شب چهاردهم ‪ -‬زحمت و سختی ‪ -‬کبک کوهستان ‪ -‬فعل‬ ‫ربطی‬ ‫‪ -14‬انجام دادن نقش ‪ -‬دل نرمی ‪ -‬از حواریون حضرت عیسی(ع)‬ ‫‪ -15‬کتابی نوشته نیکوالی گوگول ‪ -‬آزادی عمل‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫س‬ ‫ا‬ ‫‪3‬‬ ‫د‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫ر‬ ‫ب‬ ‫م‬ ‫ر‬ ‫س‬ ‫ی‬ ‫‪7‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ب‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫ی‬ ‫‪8‬‬ ‫ع‬ ‫‪10‬‬ ‫ل‬ ‫‪9‬‬ ‫ا‬ ‫‪11‬‬ ‫ی‬ ‫‪13‬‬ ‫ا‬ ‫‪12‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫ق‬ ‫پ‬ ‫و‬ ‫و‬ ‫ی‬ ‫م‬ ‫ی‬ ‫د‬ ‫ر‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫ز‬ ‫ک‬ ‫ی‬ ‫ن‬ ‫ز‬ ‫ه‬ ‫د‬ ‫ک‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫ت‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫ن‬ ‫ی‬ ‫س‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫ی‬ ‫خ‬ ‫ه‬ ‫ر‬ ‫د‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ب‬ ‫ر‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫ر‬ ‫س‬ ‫ا‬ ‫گ‬ ‫ا‬ ‫ه‬ ‫و‬ ‫ل‬ ‫و‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ه‬ ‫ر‬ ‫ی‬ ‫ه‬ ‫ا‬ ‫ب‬ ‫د‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫س‬ ‫ی‬ ‫و‬ ‫د‬ ‫ا‬ ‫ک‬ ‫ت‬ ‫ا‬ ‫ب‬ ‫ت‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫د‬ ‫م‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫س‬ ‫ر‬ ‫ح‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ی‬ ‫و‬ ‫د‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫ل‬ ‫ف‬ ‫ل‬ ‫ب‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2‬‬ ‫و‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1‬‬ ‫ل‬ ‫ز‬ ‫ح‬ ‫م‬ ‫ه‬ ‫ا‬ ‫س‬ ‫م‬ ‫ی‬ ‫ت‬ ‫س ک‬ ‫ا‬ ‫ه‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫دهمین خبرنگار در مکزیک‬ ‫به قتل رسید‬ ‫با کش��ته ش��دن یک خبرنگار دیگر در ایالت واراکروز مکزیک‪ ،‬شمار‬ ‫خبرنگاران مقتول مکزیکی در سال جاری میالدی به ‪ ۱۰‬نفر رسید‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا به نقل از گاردین‪ ،‬در حالی که مکزیک با نرخ بی‌سابقه‬ ‫قتل دس��ت و پنجه نرم می‌کند‪« ،‬خورخه رویز وازکز» خبرنگار روزنامه‬ ‫«‪ »Grafico de Xalapa‬در خان��ه‌اش در پایتخ��ت ایال��ت واراکروز‬ ‫مکزیک در حالی که به‌طور رس��می مورد محافظت بود‪ ،‬به ضرب گلوله‬ ‫کشته شد‪ .‬مقامات مکزیکی و دادستان‪ ،‬تحقیقاتی را در این زمینه آغاز‬ ‫کرده‌اند تا دریابند چگونه تدابیر اتخاذشده برای محافظت از این خبرنگار‬ ‫و خانواده‌اش ناکارآمد بوده اس��ت‪« .‬خورخ��ه رویز کروز» تنها چند روز‬ ‫پیش از حاضر ش��دن در دادگاه و ش��هادت دادن درباره تهدیدهایی که‬ ‫دریافت می‌کرده‪ ،‬کشته شده اس��ت‪ .‬براساس اعالم کارگروه محافظت‬ ‫از خبرنگاران (‪ )CEAPP‬ش��مار خبرنگاران کشته شده در مکزیک در‬ ‫سال جاری میالدی به ‪ ۱۰‬نفر رسیده است‪.‬‬ ‫نسخه روسی «چرنوبیل»‬ ‫رونمایی شد‬ ‫تلویزی��ون روس��یه قرار اس��ت به‌زودی نس��خه‌ای جدید از س��ریال‬ ‫«چرنوبیل» را ک��ه درظاهر تفاوت‌های فراوانی با نس��خه امریکایی آن‬ ‫دارد‪ ،‬روی آنتن ببرد‪ .‬به گزارش ایسنا‪ ،‬سریال پنج‌قسمتی «چرنوبیل»‬ ‫محص��ول ش��بکه «‪ »HBO‬امری��کا پ��س از نمایش ب��ا بازخوردهای‬ ‫بس��یار مثبتی روبه‌رو شد؛ گرچه این س��ریال چندان به مذاق روس‌ها‬ ‫خ��وش نیامد و اعالم کردن��د قصد دارند روایت خ��ود را از فاجعه اتمی‬ ‫در نی��روگاه چرنوبیل در قالب یک س��ریال جدید ارائه دهند‪ .‬بنابر اعالم‬ ‫«‪ ،»Ladbible‬قرار اس��ت نس��خه روسی این س��ریال از شبکه دولتی‬ ‫«‪ »NTV‬روس��یه روی آنتن برود و درظاهر در آن به نقش جاسوس��ان‬ ‫امریکایی در این فاجعه بزرگ اتمی پرداخته ش��ده و داستان درباره یک‬ ‫مامور سرویس جاسوسی امریکاست که برای کسب اطالعات از نیروگاه‬ ‫اتم��ی چرنوبیل در قالب ماموریت راهی روس��یه می‌ش��ود و یک مامور‬ ‫ضدجاسوس روس نیز وظیفه رویارویی با او را دارد‪ .‬نسخه روسی سریال‬ ‫«چرنوبیل» در بالروس فیلمبرداری و به‌تازگی یک تریلر از آن منتش��ر‬ ‫شده است‪ .‬شبکه «‪ »NTV‬روس��یه هنوز تریلر این مجموعه را به‌طور‬ ‫رسمی رونمایی نکرده است‪.‬‬ ‫«مردن در آب مطهر» فیلم جدید‬ ‫برادران محمودی‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫ا‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫جدول‌شماره‬ ‫‪199‬‬ ‫طراح جدول‪ :‬محمود کیمیایی‬ ‫‪9‬‬ ‫ح‬ ‫ق‬ ‫ن‬ ‫‪3‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪15‬‬ ‫ک س‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫ی‬ ‫ت‬ ‫ن‬ ‫ر‬ ‫م‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫ح‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ر‬ ‫ی‬ ‫‪4‬‬ ‫‪4‬‬ ‫ا‬ ‫جواب جدول‬ ‫شماره‪198‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪9‬‬ ‫ه‬ ‫ل‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫س‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫ت‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫‪5‬‬ ‫د‬ ‫ش‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫م‬ ‫‪9‬‬ ‫و‬ ‫ر‬ ‫ی‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫ب‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫ش‬ ‫‪1‬‬ ‫عمودی‪:‬‬ ‫‪ -1‬در آغاز شباب ‪ -‬مراقب مزرعه‬ ‫‪ -2‬پاداش ‪ -‬باالی دندان ‪ -‬اصطالحی در موسیقی ایرانی‬ ‫‪ -3‬امر به زیستن ‪ -‬شهرت ‪ -‬دوخت ماهرانه پارگی‬ ‫‪ -4‬از بیماری‌های خطرناک ‪ -‬کهکشانی در فضا ‪ -‬شالوده‬ ‫‪ -5‬رق��م دوم اع��داد ‪ -‬بـرج کـج داس��تانی فرانس��وی‌ها ‪ -‬مفصلـی در‬ ‫پای انسان‬ ‫‪ -6‬طریقه و اسلوب ‪ -‬به‌طور ناقص و ناتمام‬ ‫‪ -7‬عالمت مفعولی ‪ -‬نام چند تن از پادشاهان اشکانی‬ ‫‪ -8‬معالجه ‪ -‬جنگ‌افزار‬ ‫‪ -9‬ربودن ‪ -‬راز و رمز‬ ‫‪ -10‬از هم دور شدن ‪ -‬کشوری قدیمی در بین‌النهرین‬ ‫‪ -11‬سرپوش چراغ ‪ -‬اهرم باالبر خودرو ‪ -‬بزرگ‌ترین شهر سوئیس‬ ‫‪ -12‬نقش بازیگر ‪ -‬وحشت‌انگیز ‪ -‬خانه‌ها‬ ‫‪ -13‬بستنی چوبی ‪ -‬استانی در غرب کشور ‪ -‬از صفات خداوند تعالی‬ ‫‪ -14‬سرشماری ‪ -‬حرف اثبات ‪ -‬غمخوار و شخص دمساز و سازگار‬ ‫‪ -15‬پویای ذهن ‪ -‬پرورش‌دهنده احشام‬ ‫«دی‪.‬ای‪.‬پنی‌بیکر» مستندساز امریکایی‬ ‫ک��ه با س��اخت مجموعه‌ای از مس��تندهای‬ ‫مهم و تاثیرگذار به ش��هرت جهانی رس��یده‬ ‫بود‪ ،‬در س��ن ‪۹۴‬س��الگی به‌دلی��ل کهولت‬ ‫س��ن درگذش��ت‪ .‬به گزارش ایسنا‪ ،‬ساخت‬ ‫مستندهای کالسیک «به عقب نگاه نکن»‪،‬‬ ‫«مونت��ری پ��اپ»‪« ،‬ات��اق جن��گ» و «الن‬ ‫استریچ در کتابخانه» از «پنی‌بیکر» چهره‌ای تاثیرگذار و جریان‌ساز در‬ ‫عالم س��ینمای مستند ساخته است‪ .‬این مستندساز که در سال ‪۱۳۹۲‬‬ ‫موفق به دریافت جایزه اس��کار افتخاری شده در کارنامه سینمایی پربار‬ ‫خود ساخت مستندهای دیگری مانند کنسرت «دیوید بویی» باعنوان‬ ‫«ظهور و سقوط زیگی استارداست و عنکبوت‌ها از مریخ»‪ ،‬فیلم جاده‌ای‬ ‫«‪ »۱۰۱‬درباره گروه موسیقی انگلیسی «دپش مد» و مستند «پایین از‬ ‫کوه» درباره گروه نوازندگان موسیقی فیلم «ای برادر کجایی؟» ساخته‬ ‫«ب��رادران «کوئن» را نیز دارد‪« .‬ژان لوک گدار» از چهره‌های اصلی موج‬ ‫نو س��ینمای فرانسه از عالقه‌مندان به آثار «پنی‌بیکر» و در پی همکاری‬ ‫با او در یک پروژه بود که البته هیچ‌گاه تحقق نیافت‪« .‬دی‪.‬ای‪.‬پنی‌بیکر»‬ ‫در س��ال ‪ ۱۳۸۴‬با دریافت جایزه یک عمر دستاورد سینمایی از انجمن‬ ‫بین‌المللی مستند مورد قدردانی قرار گرفت‪.‬‬ ‫برادران محمودی درحال آماده‌س��ازی مقدمات ساخت فیلم «مردن‬ ‫در آب مطهر» به‌عنوان جدیدترین پروژه سینمایی خود هستند‪.‬‬ ‫به گ��زارش‬ ‫فیلمنامه م��ردن در آب مطهر به نویس��ندگی و‬ ‫کارگردانی نوی��د محمودی و تهیه کنندگی جمش��ید محمودی برای‬ ‫دریافت پروانه ساخت به سازمان سینمایی ارائه شده است‪.‬‬ ‫داس��تان این فیلم مضمونی اجتماع��ی دارد و پس از ‪ 4‬دهه جنگ در‬ ‫افغانستان به مسائل جوانان مهاجر می‌پردازد‪.‬‬ ‫آخری��ن س��اخته ب��رادران محمودی «شکس��تن همزمان بیس��ت‬ ‫اس��تخوان» که در جش��نواره جهانی فیلم فجر با کس��ب ‪ 2‬جایزه مورد‬ ‫توجه قرار گرفت‪ ،‬شهریور سال جاری اکران می‌شود‪.‬‬ ‫درگذشت یکی از خیران بزرگ ایران‬ ‫عل��ی مردان��ی‌آذر از خی��ران ب��زرگ ای��ران و خطه‬ ‫قهرمان‌پرور آذربایجان بر اثر حادثه‌ای در حال بازدید از‬ ‫روند ساخت بیمارستان کودکان تبریز درگذشت‪.‬‬ ‫به‌گزارش ایرنا‪ ،‬منابع نزدیک به خانواده مردانی‌آذر ضمن‬ ‫تایی��د ف��وت وی‪ ،‬گفتند‪ :‬او در حالی که س��رگرم بازدید از‬ ‫مراحل س��اخت و تکمیل بیمارستان مردانی‌آذر در شهرک‬ ‫خاوران تبریز بود بر اثر س��قوط به چاهک آسانسور جان به‬ ‫جان‌آفرین تسلیم کرد و به دیار باقی شتافت‪ .‬محمدحسین‬ ‫صومی‪ ،‬رئیس دانش��گاه علوم پزشکی تبریز درباره حادثه مرگ این خیر بزرگ گفت‪:‬‬ ‫برخی اطالعات اولیه حاکی اس��ت که وی ابتدا دچار س��کته مغزی شده و سپس به‬ ‫چاهک آسانسور سقوط کرده که این فرضیه هم اکنون از سوی مراجع پزشک قانونی‬ ‫ن کفن و دفن آن مرحوم اعالم‬ ‫تحت بررسی است‪ .‬وی درباره زمان و نحوه برگزاری آیی ‌‬ ‫کرد‪ :‬با توجه به اینکه خانواده ایش��ان خارج از کشور سکونت دارند در این‌باره منتظر‬ ‫اعالم نظر آنها هستیم‪ .‬برادران و خانواده مردانی‌آذر از خیران و نیکوکاران بزرگ تبریز‬ ‫هستند که تاکنون میلیاردها تومان از ثروت و دارایی خود را در امور خیریه به‌ویژه در‬ ‫س��اخت مدرسه و بیمارستان و مراکز فرهنگی هزینه کرده‌اند‪ .‬بیمارستانی که حادثه‬ ‫مرگ حاج علی مردانی‌آذر در آن رقم خورد‪ ،‬بیمارستان ‪ ۵۸۰‬تختخوابی فوق‌تخصصی‬ ‫کودکان است که ازسوی این خانواده در شهرک خاوران تبریز و در زمینی به مساحت‬ ‫‪ ۸‬هکتار و با زیربنای بیش از ‪ ۵۲‬هزار مترمربع ساخته می‌شود‪.‬‬ ‫میزبانی جشنواره ایتالیایی‬ ‫از ‪ ۳‬انیمیشن ایرانی‬ ‫هفدهمی��ن جش��نواره بین‌المللی انیمیش��ن‬ ‫«‪ »Imaginaria‬در کشور ایتالیا از ‪ 3‬انیمیشن‬ ‫کوتاه ایرانی برای حضور در بخش‌های گوناگون‬ ‫این رویداد س��ینمایی دعوت ک��رد‪ .‬به گزارش‬ ‫در این جش��نواره س��ینمایی انیمیشن‬ ‫«جبی��ر» به کارگردانی ریحانه میرهاش��می در‬ ‫بخش رقابتی انیمیشن‌های کوتاه حضور خواهد داشت‪ .‬همچنین انیمیشن «سینک»‬ ‫از تولیدات مرکز گس��ترش سینمای مس��تند و تجربی به کارگردانی محبوبه کالیی‬ ‫در بخش مسابقه آثار دانشجویی و انیمیشن کوتاه «آقای بی‌تفاوت» ساخته آریاسب‬ ‫فیض در بخش رقابتی انیمیشن‌های کودکان روی پرده خواهند رفت‪ .‬انیمیشن ‪۱۰‬‬ ‫دقیقه‌ای جبیر قصه رش��ادت و عش��ق محیط‌بانی را روایت می‌کند که با طبیعت و‬ ‫حیوانات همسان می‌شود تا از آنها محافظت کند‪ .‬انیمیشن سینک نیز اثری تجربی‬ ‫است که به‌هم آمیختگی فیلم زنده و خیال‪ ،‬اساس آن را شکل می‌دهد‪ .‬در این فیلم‬ ‫زن و مردی به شکل ته‌مانده قهوه از دو فنجان درون سینک بیرون می‌آیند و‪ ...‬آقای‬ ‫بی‌تفاوت هم داس��تان مدیری اس��ت که از نظر کاری سرش بسیار شلوغ است و به‬ ‫هیچ عنوان به اطرافیانش توجهی ندارد تا اینکه یک روز پیرزنی برای عبور از خیابان‬ ‫دست او را به اجبار می‌گیرد و این اتفاق در زندگی مدیر مغرور تغییر شگرفی ایجاد‬ ‫می‌کند‪ .‬هفدهمین جش��نواره بین‌المللی انیمیش��ن «‪ »Imaginaria‬از ‪ ۱۹‬تا ‪۲۴‬‬ ‫اوت (‪ ۲۸‬مرداد تا ‪ 2‬شهریور) در شهر کانورسانو ایتالیا برگزار می‌شود‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫اس��تقبال از نمایش��گاه صد اثر ص��د هنرمند و‬ ‫ترافیک بس��یار ش��دید خیابان‌های اطراف گالری‬ ‫گلس��تان چنان بود که پلیس ب��رای برقراری نظم‬ ‫ترافیکی مجبور به مداخله شد‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫بیس��ت‌وهفتمین صد اثر صد‬ ‫هنرمند‪ ،‬رویداد تابس��تانی گالری گلس��تان که از‬ ‫آن به‌عن��وان قدیمی‌ترین رویداد تجس��می بخش‬ ‫خصوصی ایران یاد می‌ش��ود امس��ال با مشارکت‬ ‫‪ ۲۲۸‬هنرمند‪ ،‬با استقبال شایان توجه هنردوستان‬ ‫روبه‌رو ش��د‪ .‬عصر ‪ 11‬مرداد حجم این اس��تقبال‬ ‫چنان بود که دروس و خیابان کماسایی که گالری‬ ‫گلس��تان در آن واقع است قفل شده بود و پلیس‬ ‫برای برقراری نظم ترافیکی مجبور به مداخله شد‪.‬‬ ‫براس��اس اع�لام لیلی گلس��تان‪ ،‬مدی��ر گالری‬ ‫گلس��تان و طراح این رویداد در روز گش��ایش ‪۳۲‬‬ ‫کار در مجم��وع به مبلغ ‪ ۱۳۰‬میلی��ون تومان به‬ ‫فروش رسید‪.‬‬ ‫ویژگی خاص این دوره این اس��ت که از نام‌های‬ ‫شناخته شده هنر‪ ،‬فقط شمار اندکی اثر ارائه شده‬ ‫و ص��د اثر صد هنرمند بیس��ت‌وهفتم‪ ،‬جوانانه‌تر و‬ ‫شهرستانی‌تر از همیش��ه برپا شده است؛ به‌طوری‬ ‫ک��ه مخاطبان و خری��داران برای نخس��تین بار با‬ ‫بسیاری از نام‌ها آشنا می‌شوند‪.‬‬ ‫ای��ن روزها برای بی��ش از ‪ 2‬هفت��ه‪ ،‬دیوارهای‬ ‫گالری گلستان پوشیده از قاب‌های کوچکی است‬ ‫ک��ه تصاویر رنگارنگ در آنه��ا خودنمایی می‌کند‪.‬‬ ‫تن��وع آثار از س��بک‌ها ت��ا رویکرده��ای گوناگون‬ ‫چش��م را می‌آرای��د‪ .‬طبیعی اس��ت در ابت��دا نگاه‬ ‫مخاطب به س��وی آثار آشنا برود؛ تم خاص پرویز‬ ‫طرح‪ :‬حسین علیزاده‬ ‫علی نعیمی‪ ،‬منتقد‪:‬‬ ‫«نهن��گ آبی» ی��ک بازگش��ت منطق��ی در کارنامه‬ ‫فریدون جیرانی اس��ت‪ .‬او در دهه گذش��ته بارها شانس‬ ‫فیلمس��ازی‌اش را در فضاهای متفاوت امتحان کرد‪ ،‬اما‬ ‫هیچ‌گاه نتوانس��ت کامل‌ترین فیلمش را چه روی پرده‬ ‫س��ینما و چه در قاب تلویزیون بس��ازد‪ .‬به‌نظر می‌رسد‬ ‫حاال بع��د از آزم��ون و خطاهای بس��یار در آثار متاخر‬ ‫خ��ود در نهنگ آبی توانس��ته به جهان ب��دون مرزش‬ ‫برس��د که داستانی را تعریف کند که بدون زمان و مکان و تاثیرپذیری از دنیای‬ ‫پیرامون به س��مت جلو حرکت کند‪ .‬نهنگ آبی داستانی فارغ از سویه تک‌بعدی‬ ‫تحمیل جغرافیای مکانی اس��ت و روایت خود را بی‌آنکه تالش کند در مرزبندی‬ ‫جغرافیایی کشوری جای دهد تعریف می‌کند‪ ،‬به همین دلیل مخاطب می‌تواند‬ ‫برای ش��خصیت‌های داخل فیلم هر نام دیگری بگذارد و در هر کش��ور دیگری‬ ‫آن را روای��ت کند‪ .‬این ش��اید مهم‌ترین نکته نهنگ آبی اس��ت‪ .‬بهرام توکلی و‬ ‫فریدون جیرانی به یک وحدت‌نظر در خلق این سریال دست یافتند که می‌تواند‬ ‫الگوی مناسبی برای سریال‌سازی در ایران باشد‪ .‬در جایی که سینما و تلویزیون‬ ‫به‌مثابه یک ابزار رسانه‌ای و تبلیغی تنها سعی می‌کنند تریبون یک جریان فکری‬ ‫سیاس��ی و اجتماعی باش��ند‪ ،‬تالش برای خلق اثری دراماتیک با درونمایه‌های‬ ‫جنایی و معمایی بدون آنکه آلوده به عنصر سیاس��ت و جامعه‌شناسی شود؛ یک‬ ‫موفقیت به‌ش��مار می‌آید‪ .‬نهنگ آبی دارای مولفه‌های موفقی در اجرا اس��ت و با‬ ‫پرداخت درس��ت در جزئیات و توجه به اصل س��ه‌گانه جامعه‪ ،‬خانواده و فردیت‬ ‫توانسته در هر سه آنها به‌خوبی نقش ایفا کند‪ .‬توجه به ابزارهای جدید ارتباطی‬ ‫و نزدیک ش��دن به سواد رسانه‌ای شناخت این دسته از ابزارهای ارتباطی که در‬ ‫دنی��ای امروز در حکم آب حیات اس��ت‪ ،‬نهنگ آبی را اث��ری پویا و رو به جلو و‬ ‫محرک کرده که در بستر روایت هولناک خود تالش می‌کند آسیب‌های استفاده‬ ‫بی‌پ��روا از این ابزار را گوش��زد کند‪ .‬فیل��م آگاهان��ه در دام توصیه‌های اخالقی‬ ‫نمی‌افتد و تالش می‌کند هر آنچه را که در مشاهدات فیلمساز و نویسنده وجود‬ ‫دارد‪ ،‬با مخاطب در میان بگذارد‪.‬‬ ‫جیرانی البته در نهنگ آبی مانند آثار متاخر خود دچار سانتی‌مانتالیسم افراطی‬ ‫و تجددگرایی بی‌منطق ش��ده و گاهی بی‌محابا به دل جریان روشنفکری حمله‬ ‫و در نقد رفتاری این قشر زبان به گالیه باز می‌کند‪ .‬فیلمساز حتی در این میان‬ ‫در قیاس یک خانواده ثروتمند و زن بدکاره حق را به زن بدکاره می‌دهد و او را‬ ‫تطهیر می‌کند‪ .‬به‌نظر می‌رسد نگاه چپگرای فیلمساز در نقد ثروت باعث شده در‬ ‫بس��یاری از موارد در محاسبات خود و نسبتش با این جریان دچار اشتباه شود‪.‬‬ ‫جیرانی پیش از این نیز در آثارش نش��ان داد میانه خوبی با جریان سرمایه‌داری‬ ‫ندارد و خلق تراژدی را تنها بر بس��تر نظام س��رمایه‌داری می‌تواند هضم کند‪ .‬در‬ ‫ای��ن قالب اما نهنگ آب��ی یک حرکت رو به جلو برای جیرانی به‌ش��مار می‌آید‪.‬‬ ‫او خالف گذش��ته این بار نظام س��رمایه‌داری را هم قربانی نظم فکری س��اختار‬ ‫جدیدی می‌داند که دس��ت‌کم تا اینجای کار از درک و تعریف آن در قصه عاجز‬ ‫اس��ت و دقیق نمی‌داند نهنگ آبی چه کاربردی در ش��کل‌گیری جنایت‌های رخ‬ ‫داده داش��ته‪ .‬نهنگ آبی به‌نظر در روند تولید و پیشبرد داستان با مشکالتی هم‬ ‫روب��ه‌رو بوده و خروج ناگهانی لیال حاتمی از پروژه به س��اختمان داس��تانی اثر‬ ‫آسیب زده است‪ .‬تغییر ناگهانی لحن داستان‪ ،‬باال رفتن اندازه جنایت‌ها و خرده‬ ‫تبهکاری‌ه��ای درون فیلم و همچنین رس��تگاری ناگهانی قهرمان فیلم تا پایان‬ ‫قسمت ‪ ۲۳‬ازجمله اتفاق‌هایی است که بعید نیست باتوجه به مشکالت تولیدی‬ ‫سریال سازندگان را مجبور به استفاده از این‌گونه تمهیدات کرده باشد‪.‬‬ ‫نهنگ آبی برای جیرانی یک نقطه عطف در کارنامه کاری‌اش به‌شمار می‌آید‪.‬‬ ‫او آزادانه در این سریال بدون آنکه نگاه ایدئولوژیک دو سریال قبلی‌اش روی اثر‬ ‫سنگینی کند به سراغ داستانی رفته که می‌تواند به خلق فضاهای مولف فیلمساز‬ ‫کمک کند‪ .‬پایان‌بندی سریال در هفته‌های پایانی شاید بتواند پاسخ این پرسش‬ ‫را که آیا نهنگ آبی یک اثر قابل دفاع در کارنامه فریدون جیرانی است‪ ،‬بدهد؟‬ ‫یادداشت‬ ‫منشور اخالق حرفه‌ای روزنامه‌نگاری در روزنامه‬ ‫جهان بدون مرز داستان‬

آخرین شماره های روزنامه صمت

روزنامه صمت شماره 1356

روزنامه صمت شماره 1356

شماره : ۱۳۵۶
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۶/۰۳
روزنامه صمت شماره 1355

روزنامه صمت شماره 1355

شماره : ۱۳۵۵
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۶/۰۲
روزنامه صمت شماره 1354

روزنامه صمت شماره 1354

شماره : ۱۳۵۴
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۳۰
روزنامه صمت شماره 1353

روزنامه صمت شماره 1353

شماره : ۱۳۵۳
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۸
روزنامه صمت شماره 1352

روزنامه صمت شماره 1352

شماره : ۱۳۵۲
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۷
روزنامه صمت شماره 1351

روزنامه صمت شماره 1351

شماره : ۱۳۵۱
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۶
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!