صفحه قبل

روزنامه صمت شماره ۱۳۴۳

صفحه بعد

روزنامه صمت شماره 1343

روزنامه صمت شماره 1343

‫اولین روزنامه سهامداری ایران (خبرنگاران و کارکنان)‬ ‫گام سوم کاهش تعهدات برداشته خواهد شد‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 13‬مرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 2‬ذی‌الحجه ‪ 1440‬‬ ‫‪ 4‬اوت ‪2019‬‬ ‫دولت امریکا چهارش��نبه‪ ۹ ،‬مرداد در ادامه رفتارهای دوگانه خود‪ ،‬محمدجواد ظریف‪ ،‬وزیر امور‬ ‫خارجه جمهوری اسالمی ایران را تحریم کرد‪ .‬این اقدام امریکا که از یک سو تظاهر به تنش‌زدایی و‬ ‫تمایل به مذاکره می‌کند و ازسوی دیگر بر در دیپلماسی قفل می‌زند‪ ،‬واکنش‌ها و بازتاب گسترده‌ای‬ ‫ازسوی کشورهای گوناگون و رسانه‌های بین‌المللی در رد این اقدام واشنگتن به‌دنبال داشت‪ .‬وزارت‬ ‫خارجه آلمان تحریم وزیر خارجه ایران ازس��وی امریکا را نادرس��ت خواند و اعالم کرد به همکاری‬ ‫دیپلماتیک با وی ادامه می‌دهد‪ .‬بر این اس��اس‪ ،‬این وزارتخان��ه اعالم کرد اقدام ایاالت متحده‪ ،‬نفی‬ ‫راه‌حل‌های دیپلماتیک اس��ت؛ بنابراین برلین این اقدام را درس��ت نمی‌داند‪ .‬وزیر خارجه کشورمان‬ ‫گفت‪ :‬گام س��وم کاهش تعهدات برجامی در ش��رایط فعلی برداشته خواهد شد و تنها حق جمهوری‬ ‫اسالمی است که درباره اجرا شدن یا نشدن آن تصمیم بگیرد‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ سال سی‌ویکم دوره جدید شماره ‪ 1343‬پیاپی ‪ 16 2661‬صفحه قیمت‪ 2000 :‬تومان‬ ‫چهره‌‬ ‫بهره‌برداری از ‪ ۹۷‬طرح صنعتی‬ ‫و معدنی با سرمایه‌گذاری‬ ‫‪ ۱۱‬هزار میلیارد ریالی‬ ‫‪2‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫واقعیت‌های اقتصادی را‬ ‫به‌روشنی دریابیم‬ ‫‪2‬‬ ‫یادداشت‌های امروز‬ ‫جایگاه کارآفرینان‬ ‫در رسانه‌‬ ‫خأل بانک اطالعاتی‬ ‫بومی‌سازی در صنعت‬ ‫موج ناامیدی در فضای‬ ‫کارآفرینی از بین می‌رود؟‬ ‫‪http://Telegram.me/smtnews‬‬ ‫‪www.smtnews.ir -‬‬ ‫مداخله ‪ ۲۵‬نهاد کار دست حمل‌ونقل بین‌المللی داد‬ ‫سرعت‌گیرهای ترانزیت ایران‬ ‫عبور ‪ ۶‬میلیون تن کاال از مسیر ایران‪ ،‬عملکرد فعلی ثبت‌شده ترانزیت کشورمان است که با‬ ‫در نظر گرفتن میزان حمل کاالهای سوختی به ‪ ۱۲‬میلیون تن در سال می‌رسد‪ .‬فعاالن حوزه‬ ‫حمل‌ونقل بین‌المللی می‌گویند ترانزیت ایران در س��ال‌های گذش��ته بسیار بیشتر از این رقم‬ ‫بوده و درواقع در این زمینه عقب‌گرد داشته‌ایم‪ .‬از سوی دیگر دولت با اعتراف به موانع ترانزیت‬ ‫در ایران‪ ،‬اعالم کرده ظرفیت واقعی ترانزیت کشورمان تا چند برابر رقم ‪ ۱۲‬میلیون تنی فعلی‬ ‫و بین ‪ ۳۰‬تا ‪ ۵۰‬میلیون تن اس��ت اما موانع پیش روی ترانزیت‪ ،‬کش��ور را از درآمدهای بیشتر‬ ‫در این بخش محروم کرده اس��ت‪ .‬براساس آمار اعالم‌شده از‌سوی معاون حمل‌ونقل وزیر راه و‬ ‫شهرسازی‪ ،‬با در نظر گرفتن کاالهای سوختی‪ ،‬مجموع ترانزیت کاال از ایران به ‪ ۱۲‬میلیون تن‬ ‫در سال می‌رسد‪ ،‬در حالی که این رقم باید بین ‪ ۳۰‬تا ‪ ۵۰‬میلیون تن باشد‪ .‬باتوجه به موقعیت‬ ‫جغرافیایی ایران‪ ،‬کشور ما مسیر مناسبی برای کاالهای عبوری کشورهای دیگر از جمله هند‪،‬‬ ‫چین و حتی اروپاس��ت اما آنطور که فعاالن عرصه حمل‌ونقل بین‌المللی می‌گویند موانعی در‬ ‫کار است که بهره‌برداری از این فرصت را دشوار کرده است‪.‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫تو‌گو‬ ‫گف ‌‬ ‫لوله‌های بدون درز‬ ‫نیازمند شمش آلیاژی‬ ‫‪6‬‬ ‫گزارش‌های روز‬ ‫‪11‬‬ ‫‪9‬‬ ‫افزایش طلب‌ها و جابه‌جایی مهره‌ها‬ ‫‪4‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه‌ای‬ ‫حذف صفر؛ ویرانگر‬ ‫یا نجات‌دهنده؟‬ ‫«فرانچایز» در ایران‬ ‫جدی‌تر می‌شود‬ ‫بازی جدید برای تاخیر در پرداخت بدهی قطعه‌سازان‬
‫‪2‬‬ ‫‌یکشنبه‬ ‫‪ 13‬مرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 2‬ذی‌الحجه ‪1440‬‬ ‫‪ 4‬اوت ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1343‬‬ ‫پیاپی ‪2661‬‬ ‫خبر‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫واقعیت‌های‬ ‫اقتصادی را‬ ‫به‌روشنی دریابیم‬ ‫پیمان مولوی‬ ‫کارشناس اقتصاد‬ ‫هدف‌گی��ری نرخ رش��د اقتصادی ‪ ۸‬درصدی‪ ،‬یک��ی از وجوه‬ ‫مش��ترک اهداف برنامه‌های توسعه اخیر به‌شمار می‌رود‪ ،‬این در‬ ‫حالی است که باوجود تکرار این هدف‪ ،‬به‌گفته برخی کارشناسان‬ ‫و براس��اس ش��واهد موجود اقتصاد ایران‪ ،‬عملکرد دهه گذش��ته‬ ‫اقتصاد ایران فاصله قابل‌توجهی با وضع مطلوب دارد زیرا تحقق‬ ‫نرخ‌های رشد باال نیازمند الزام‌هایی است و با بی‌توجهی به فراهم‬ ‫ساختن آنها و پایبند نبودن سیاست‌گذاران به لوازم آن‪ ،‬دستیابی‬ ‫به نرخ‌های رش��د مورد‌نظر دشوار خواهد بود‪ .‬سال گذشته مرکز‬ ‫پژوهش‌های مجلس ش��ورای اس�لامی با انتشار گزارشی‪ ،‬فاصله‬ ‫عملکرد دهه گذشته اقتصاد ایران با وضع مطلوب را تشریح کرد‬ ‫و از الزام‌های تحقق نرخ‌های رشد باال سخن گفت‪.‬‬ ‫مرکز پژوهش‌های مجلس برای معرفی این الزام‌ها به بررس��ی‬ ‫‪ ۱۳‬اقتصادی که در دهه‌های گذش��ته نرخ‌های رشد ‪ ۸‬درصدی‬ ‫و باالتر را به‌طور مس��تمر تجربه کرده‌اند‪ ،‬پرداخت و پیش��نهاد‬ ‫کرد نتایج این بررسی مورد اجماع بلندمدت سیاست‌گذاران قرار‬ ‫گیرد‪ .‬کارآمدی دولت‪ ،‬نقش دولت در س��رمایه‌گذاری (س��رمایه‬ ‫فیزیکی‪ ،‬زیرساخت و سرمایه انسانی)‪ ،‬انتقال دانش فنی‪ ،‬رقابت‬ ‫و تحول ساختارها بر محور مولد بودن‪ ،‬توجه به بازار کار‪ ،‬سیاست‬ ‫صنعتی و توسعه صادرات‪ ،‬مدیریت درست نرخ ارز‪ ،‬ورود سرمایه‬ ‫و ورود تدریج��ی به بازارهای مالی‪ ،‬ثب��ات اقتصاد کالن‪ ،‬برابری‬ ‫فرصت‌ه��ا‪ ،‬توس��عه منطق��ه‌ای و درنهای��ت مدیری��ت انرژی و‬ ‫محیط‌زیس��ت از مهم‌ترین الزام‌هایی بودند که براساس گزارش‬ ‫مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسالمی در ‪ ۱۳‬اقتصادی که در‬ ‫دهه‌های اخیر نر ‌خ رشد ‪ ۸‬درصدی و باالتر را به‌طور مستمر تجربه‬ ‫کرده‌اند‪ ،‬رعایت ش��ده‌‌اند‪ .‬دهه‌های متمادی است که ‪ ۱۳‬اقتصاد‬ ‫جهان توانس��ته‌اند به‌طور متوس��ط ‪ ۷‬درصد یا بیشتر رشد کنند‪.‬‬ ‫این ‪ ۱۳‬اقتصاد که رش��د باال و مس��تمر را امکان‌پذیر ساخته‌اند‪،‬‬ ‫عبارتند از بوتس��وانا‪ ،‬برزیل‪ ،‬چی��ن‪ ،‬هنگ‌کنگ‪ ،‬اندونزی‪ ،‬ژاپن‪،‬‬ ‫کره‪ ،‬مالزی‪ ،‬مالتا‪ ،‬عمان‪ ،‬سنگاپور‪ ،‬تایوان و تایلند‪.‬‬ ‫در این بین باید توجه داش��ت که کش��ورهای بوتسوانا‪ ،‬برزیل‪،‬‬ ‫اندونزی‪ ،‬مالزی‪ ،‬عمان و تایلند دارای منابع غنی هستند؛ بنابراین‬ ‫تجربه این اقتصادها ش��واهدی برای امکان‌پذیری رش��د باال در‬ ‫اقتصاده��ای مبتنی بر منابع فراهم می‌کند‪ ،‬این در حالی اس��ت‬ ‫که تجربه رش��د اغلب کش��ورهای در حال توس��عه غنی از نظر‬ ‫منابع نفت‪ ،‬گاز‪ ،‬معادن و س��ایر منابع طبیعی حاکی از آن اس��ت‬ ‫که اقتصاد این کشورها با چالش‌هایی نیز روبه‌رو بوده و نتوانسته‬ ‫با س��رمایه‌گذاری درآمد حاصل از فروش منابع طبیعی ظرفیت‬ ‫رشد خود را افزایش دهد‪.‬‬ ‫ازس��وی دیگر عواید ارزی حاص��ل از صادرات منابع طبیعی‪،‬‬ ‫این کش��ورها را دچار بیماری هلندی کرده و انگیزه ایجاد تنوع‬ ‫در محصوالت و مقاصد صادراتی را کاهش داده اس��ت‪ .‬در مقابل‬ ‫تعدادی دیگر از کشورهای غنی از نظر منابع‪ ،‬عواید ارزی حاصل‬ ‫از صادرات منابع را براساس استراتژی رشد خود‪ ،‬در اولویت‌های‬ ‫رش��د کشور س��رمایه‌گذاری و در نتیجه رشد باال و مستمری را‬ ‫تجربه کرده‌اند که از تجربه‌های موفق مورد بحث در این گزارش‬ ‫اس��ت‪ .‬نکته قابل‌توجه آن اس��ت که این ‪ ۱۳‬اقتصاد موفق دارای‬ ‫‪ ۵‬ویژگی مش��ترک هس��تند که عبارتند از بهره‌برداری کامل از‬ ‫ظرفیت‌های فناوری‪ ،‬دانش و رموز کار به‌طوری که در دوره رشد‬ ‫سریع این ‪ ۱۳‬اقتصاد از ظرفیت اقتصاد جهانی حداکثر استفاده‬ ‫را کردند؛ دس��تیابی به جایگاه حفظ ثبات اقتصاد کالن؛ داشتن‬ ‫میزان باالی پس‌انداز و سرمایه‌گذاری؛ بکارگیری مکانیسم بازار‬ ‫به‌عنوان تخصیص‌دهنده اصلی منابع و در نهایت داش��تن دولت‬ ‫متعهد به رشد‪ ،‬معتبر نزد عموم و توانمند‪.‬‬ ‫ب��رای دس��تیابی به ای��ن ‪ ۵‬ویژگی نیاز به اس��تراتژی رش��د‬ ‫واحد برای سیاس��ت‌های اقتصادی اس��ت که این اس��تراتژی در‬ ‫س��ایه دولت کارآمد‪ ،‬سطح باالی س��رمایه‌گذاری‪ ،‬انتقال دانش‬ ‫فن��ی‪ ،‬رقابت و تحول س��اختاری‪ ،‬ایجاد ش��غل مول��د از طریق‬ ‫س��رمایه‌گذاری و صادرات‪ ،‬توس��عه صادرات و سیاست صنعتی‪،‬‬ ‫مدیریت درس��ت نرخ ارز‪ ،‬ثبات اقتصاد کالن‪ ،‬برابری فرصت‌ها و‬ ‫توس��عه متوازن منطقه‌ای محقق می‌شود‪ .‬حال باتوجه به تجربه‬ ‫‪ ۱۳‬اقتصاد موفق در دس��تیابی به رش��د اقتصادی ‪ ۸‬درصدی و‬ ‫باالتر در چند دهه‪ ،‬چگونه می‌توان از وضع موجود برای رسیدن‬ ‫به وضع مطلوب و ممکن اس��تفاده کرد‪ .‬ش��اید وقت آن اس��ت‬ ‫که واقعیت‌های اقتصادی را به‌روشنی دریابیم‪ .‬ایران می‌توانست‬ ‫اقتصادی ‪ ۸۰۰‬میلیارد دالری داش��ته باشد و نداشتن دسترسی‬ ‫راح��ت ب��ه بازاره��ای صادرات��ی خدم��ات و کاال موجب عقب‬ ‫افتادن از ترکیه و عربس��تان ش��ده اس��ت؛ از فرصت‌ها استفاده‬ ‫کنیم!‬ ‫«عرب مازار» عضو شورای‌عالی‬ ‫سیاست‌های اصل ‪ ۴۴‬شد‬ ‫خبر‬ ‫رئیس‌جمهوری در حکمی دکتر عب��اس عرب مازار را به‌عنوان‬ ‫«عضو صاحب‌نظر اقتصادی در ش��ورای‌عالی اجرای سیاست‌های‬ ‫کلی اصل ‪ ۴۴‬قانون اساسی» منصوب کرد‪ .‬به گزارش ایسنا در متن‬ ‫حکم حسن روحانی آمده است‪« :‬در اجرای بند ‪ ۱۷‬ماده ‪ ۴۱‬قانون‬ ‫اصالح موادی از قانون برنامه چهارم توس��عه اقتصادی‪ ،‬اجتماعی‬ ‫و فرهنگی جمهوری اس�لامی ایران و سیاس��ت‌های کلی اصل ‪۴۴‬‬ ‫قانون اساس��ی‪ ،‬نظر به س��وابق و تجارب ارزنده جنابعالی و باتوجه‬ ‫به پیش��نهاد وزیر محت��رم امور اقتصادی و دارای��ی به موجب این‬ ‫حکم به‌عنوان «عضو صاحب‌نظر اقتصادی در شورای‌عالی اجرای‬ ‫سیاس��ت‌های کلی اصل ‪ ۴۴‬قانون اساس��ی» منصوب می‌شوید‪.‬‬ ‫توفیق ش��ما را در انجام شایس��ته وظایف محوله ب��ا رعایت اصول‬ ‫قانون‌مداری‪ ،‬اعتدال‌گرایی و منش��ور اخالقی دولت تدبیر و امید از‬ ‫خداوند متعال مسألت می‌نمایم‪».‬‬ ‫رئیس مجلس شورای اس�لامی با تاکید بر‬ ‫اینکه مقاومت باید به تفکر راهبردی در کشور‬ ‫تبدیل ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬نظام جمهوری اس�لامی‬ ‫ایران فریب حرف‌های وسوس��ه‌آمیز و صوری‬ ‫دش��من را نمی‌خورد و پخت��ه عمل می‌کند‪.‬‬ ‫عل��ی الریجان��ی در دی��دار با اعض��ای خانه‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت جوانان ایران گفت‪:‬‬ ‫بای��د راه‌های گوناگون توس��عه در بخش‌های‬ ‫مختلف را پیدا کرد‪ ،‬چرا که نوآوری در دوران‬ ‫س��ختی ایجاد می‌ش��ود‪ .‬وی با اشاره به اینکه‬ ‫نظام اداری کشور بزرگ و مشکل‌آفرین است‪،‬‬ ‫ادام��ه داد‪ :‬دولت‌ها باید کمترین دخالت را در‬ ‫اقتصاد داشته باش��ند و تنها بسترها را فراهم‬ ‫و از بخش خصوصی حمایت کنند‪ .‬به گزارش‬ ‫خانه ملت‪ ،‬رئیس قوه مقننه با بیان اینکه باید‬ ‫از مش��ارکت بخ��ش خصوصی در‬ ‫تدوین قوانین و سیاس��ت‌گذاری‌ها‬ ‫استفاده ش��ود‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی در کمیسیون‌ها‬ ‫و جلس��ات علنی مجل��س در کنار‬ ‫نماین��ده دول��ت‪ ،‬از نماینده بخش‬ ‫خصوص��ی برای اظهارنظ��ر درباره‬ ‫طرح‌ها و لوایح اس��تفاده می‌کن��د‪ .‬الریجانی‬ ‫ب��ا تاکید ب��ر اینکه در ش��رایط فعلی کش��ور‬ ‫بای��د راه‌حل‌ه��ای اصول��ی و قابل اج��را ارائه‬ ‫ش��ود‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬یکی از اهداف ایجاد تاالر‬ ‫گفت‌وگو بین بخش خصوصی و دولت این بود‬ ‫که هر دو بخش مش��کالت یکدیگر را درک و‬ ‫برای رفع آن ب��ه هم کمک کنند‪ .‬رئیس نهاد‬ ‫قانون‌گذاری کش��ور با تاکید بر اینکه کارهای‬ ‫نمایش��ی و ش��عاری در استفاده از‬ ‫ظرفیت جوانان دردی از کشور دوا‬ ‫نمی‌کند‪ ،‬افزود‪ :‬باور به اس��تفاده از‬ ‫ظرفیت جوان��ان باید در حوزه‌های‬ ‫گوناگون ایجاد ش��ود‪ .‬وی با اشاره‬ ‫ب��ه اینک��ه در تصمیم‌گیری‌ه��ای‬ ‫نظ��ام جمهوری اس�لامی ایران در‬ ‫بخش‌ه��ای گوناگون‪ ،‬پختگ��ی و تعمق وجود‬ ‫دارد‪ ،‬اظه��ار کرد‪ :‬درهای کش��ور برای توافق‬ ‫بسته نبود‪ ،‬اما امریکایی‌ها گستاخی و بدعهدی‬ ‫کردن��د که باید در براب��ر زیاده‌گویی‌های آنها‬ ‫ایس��تادگی ک��رد‪ .‬الریجان��ی با بی��ان اینکه‬ ‫مسائل راهبردی کشور با دوراندیشی و تعمق‬ ‫عملیات��ی می‌ش��ود‪ ،‬اف��زود‪ :‬نظ��ام جمهوری‬ ‫اسالمی ایران با برخی حرف‌های وسوسه‌آمیز‬ ‫و صوری دش��من فریب نمی‌خ��ورد و پخته و‬ ‫س��نجیده عمل می‌کند‪ .‬وی ادام��ه داد‪ :‬نظام‬ ‫جمهوری اسالمی ایران به فکر حل مشکالت‬ ‫مردم اس��ت و در عین ح��ال برای آنکه منافع‬ ‫کشور حفظ شود و دشمنان بر سر جای خود‬ ‫نش��انده شوند‪ ،‬مقاومت باید به تفکر راهبردی‬ ‫تبدیل ش��ود‪ .‬رئیس مجلس شورای اسالمی با‬ ‫بیان اینکه زمین��ه برای قدرتمند کردن ایران‬ ‫بیش از پیش فراهم اس��ت‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬همه‬ ‫بخش‌ه��ای کش��ور به‌دنبال این هس��تند که‬ ‫بس��ترهای س��رمایه‌گذاری را فراهم و فضا را‬ ‫برای س��رمایه‌گذاران باز کنند‪ .‬در ابتدای این‬ ‫نشس��ت برخی از اعضای خانه صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت جوانان ایران به بی��ان دیدگاه‌ها و‬ ‫دغدغه‌های خود پرداختند‪.‬‬ ‫آلمان‪ ،‬فرانسه و بریتانیا از تحریم ظریف حمایت نکردند‬ ‫ظریف‪ :‬گام سوم کاهش تعهدات برداشته خواهد شد‬ ‫دولت امریکا چهارش��نبه‪ ۹ ،‬م��رداد در ادامه‬ ‫رفتارهای دوگانه خود‪ ،‬محمدجواد ظریف‪ ،‬وزیر‬ ‫امور خارجه جمهوری اس�لامی ایران را تحریم‬ ‫ک��رد‪ .‬این اقدام امریکا که از یک س��و تظاهر به‬ ‫تنش‌زدایی و تمایل به مذاکره می‌کند و ازسوی‬ ‫دیگر بر در دیپلماسی قفل می‌زند‪ ،‬واکنش‌ها و‬ ‫بازتاب گسترده‌ای ازسوی کشورهای گوناگون و‬ ‫رسانه‌های بین‌المللی در رد این اقدام واشنگتن‬ ‫به‌دنبال داش��ت‪ .‬وزارت خارج��ه آلمان تحریم‬ ‫وزیر خارجه ایران ازس��وی امریکا را نادرس��ت‬ ‫خوان��د و اعالم کرد به هم��کاری دیپلماتیک با‬ ‫وی ادامه می‌دهد‪ .‬بر این اس��اس‪ ،‬این وزارتخانه‬ ‫اعالم کرد اقدام ایاالت متحده‪ ،‬نفی راه‌حل‌های‬ ‫دیپلماتیک اس��ت؛ بنابراین برلی��ن این اقدام را‬ ‫درست نمی‌داند‪.‬‬ ‫وزارت ام��ور خارجه آلمان ب��ا تاکید بر اینکه‬ ‫در ش��رایط کنون��ی حفظ کانال‌ه��ای ارتباطی‬ ‫ب��رای جلوگی��ری از تنش‌ه��ا ضروری اس��ت‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬وزیران خارجه آلمان‪ ،‬فرانسه‬ ‫و بریتانی��ا در تم��اس منظم با جواد‬ ‫ظریف هس��تند و به ای��ن کار ادامه‬ ‫خواهند داد‪.‬‬ ‫اتحادیه اروپ��ا پیش‌تر اعالم کرده‬ ‫هم��کاری با وزیر خارجه ایران به دو‬ ‫دلی��ل تداوم خواهد یافت؛ نخس��ت‬ ‫آنکه او ارش��دترین دیپلمات دولت ایران اس��ت‬ ‫و دوم‪ ،‬به‌دلی��ل حفظ مناس��بات دیپلماتیک با‬ ‫تهران‪.‬‬ ‫خاویر سوالنا‪ ،‬مسئول پیشین سیاست خارجی‬ ‫اتحادی��ه اروپ��ا نیز تحری��م وزیر ام��ور خارجه‬ ‫کش��ورمان ازس��وی وزارت خزان��ه‌داری ایاالت‬ ‫متح��ده امریکا را یک اش��تباه بزرگ دانس��ت‪.‬‬ ‫وزارت خارجه فرانس��ه نیز با اعالم اینکه پاریس‬ ‫ب��ا تصمیم دولت امری��کا در تحریم محمدجواد‬ ‫ظریف‪ ،‬وزیر خارجه ایران مخالف است‪ ،‬خواستار‬ ‫حل دیپلماتیک اختالف‌ها شده است‪.‬‬ ‫وزارت خارج��ه فرانس��ه با صدور‬ ‫بیانی��ه‌ای ب��ه تحری��م محمدجواد‬ ‫ظریف ازس��وی امریکا واکنش نشان‬ ‫داده و گفته به همراه آلمان و بریتانیا‬ ‫با این اقدام واش��نگتن مخالف است‪،‬‬ ‫چراکه معتقد است «تمامی درهای‬ ‫دیپلماتی��ک بای��د گش��وده بماند؛‬ ‫به‌ویژه باتوجه به تنش‌های اخیر‪».‬‬ ‫‹ ‹اجرا در شرایط فعلی‬ ‫در همی��ن حال وزیر ام��ور خارجه گفت‪ :‬گام‬ ‫س��وم کاهش تعهدات برجامی در شرایط فعلی‬ ‫برداش��ته خواه��د ش��د و تنها ح��ق جمهوری‬ ‫اسالمی است که درباره اجرا شدن یا نشدن آن‬ ‫تصمیم بگیرد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش ایرن��ا‪ ،‬محمدج��واد ظریف در‬ ‫گفت‌وگوی��ی گف��ت‪ :‬هم��ه کش��ورهای عض��و‬ ‫کمیسیون مش��ترک برجام به اجماع رسیده‌اند‬ ‫ک��ه امری��کا باع��ث هم��ه تش��نج‌ها ش��ده و‬ ‫خواس��ته‌های ایران از ابتدا مش��خص و روشن‬ ‫بوده و انتظاری فراتر از برجام نداشته است‪ .‬وی‬ ‫در ای��ن گفت‌وگو که با خانه ملت انجام ش��ده‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬ما گفتیم اگر برجام به‌طور کامل ازس��وی‬ ‫دیگران اجرا نش��ود ما هم به همان شکل ناقص‬ ‫آن را اج��را می‌کنیم و البت��ه همه اقدام‌های ما‬ ‫در چارچ��وب برج��ام بوده اس��ت‪ .‬وزیر خارجه‬ ‫کشورمان تاکید کرد‪ :‬گام سوم کاهش تعهدات‬ ‫برجامی در ش��رایط فعلی برداشته خواهد شد و‬ ‫تنها حق جمهوری اسالمی است که درباره اجرا‬ ‫شدن یا نشدن آن تصمیم بگیرد‪.‬‬ ‫ظریف با اش��اره به خواست برخی کشورهای‬ ‫عض��و ‪ ۴+۱‬ب��رای لغو اجرای گام س��وم کاهش‬ ‫تعه��دات برجام��ی گف��ت‪ :‬ای��ن در اختیارات‬ ‫جمهوری اس�لامی است که در این باره تصمیم‬ ‫بگی��رد و به‌ط��ور حتم اگر تعه��دات طرف‌های‬ ‫خارجی برجام اجرا نش��ود ای��ن گام در امتداد‬ ‫اقدام‌های پیشین برداشته خواهد شد‪.‬‬ ‫بهره‌برداری از ‪ ۹۷‬طرح صنعتی و معدنی با سرمایه‌گذاری ‪ ۱۱‬هزار میلیارد ریالی‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت اع�لام کرد‪:‬‬ ‫همزمان با س��فر رئیس‌جمهوری و هیات دولت‬ ‫به استان آذربایجان ش��رقی‪ ۹۷ ،‬طرح صنعتی‬ ‫با س��رمایه‌گذاری بیش از ‪۱۱‬هزار میلیارد ریال‬ ‫و زمینه اشتغال برای ‪ ۲‬هزار نفر به بهره‌برداری‬ ‫رسید‪.‬‬ ‫به گزارش ش��اتا‪ ،‬رض��ا رحمانی در تش��ریح‬ ‫برنامه‌ه��ای حوزه صنعت در این س��فر‪ ،‬توضیح‬ ‫داد‪ :‬ط��رح تولی��د شیش��ه و بطری شیش��ه‌ای‬ ‫ش��رکت آذر مهر هریس با سرمایه‌گذاری افزون‬ ‫ب��ر ‪ ۲۵۶‬میلیارد ریال و اش��تغالزایی ‪ ۶۶‬نفر از‬ ‫جمله واحدهای صنعتی اس��ت که وارد چرخه‬ ‫تولید شد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬طرح تولید میلگرد آجدار شرکت‬ ‫ف��والد صنعت صائب تبریز با س��رمایه‌گذاری ‪۶‬‬ ‫هزار میلیارد ریالی و اش��تغالزایی مستقیم برای‬ ‫ح��دود ‪ ۳۳۰‬نف��ر‪ ،‬طرح تولید کنس��انتره میوه‬ ‫غیرمرکبات شرکت گل کام آذر با سرمایه‌گذاری‬ ‫بیش از ‪ ۷۰۶‬میلیارد ریال و ظرفیت اشتغالزایی‬ ‫افزون ب��ر ‪ ۱۰۰‬نفر و همچنین ‪ 3‬طرح تولیدی‬ ‫فرش دستباف‪ ،‬انواع کفش تزریقی و لباس‌های‬ ‫نظام��ی و مردانه در بنی��اد تع��اون زندانیان با‬ ‫س��رمایه‌گذاری تقریب��ی ‪ ۶۳‬میلی��ارد ری��ال و‬ ‫اش��تغالزایی برای ‪ ۵۰۰‬نف��ر از دیگر طرح‌هایی‬ ‫هستند که همزمان با حضور رئیس‌جمهوری در‬ ‫استان آذربایجان شرقی به‌شکل ویدئو کنفرانس‬ ‫مورد بهره‌برداری قرار گرفتند‪.‬‬ ‫‹ ‹تولی�د ‪ ۴۵‬درصد کفش کش�ور در‬ ‫آذربایجان شرقی‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت در تش��ریح‬ ‫برنامه‌های توس��عه‌ای بخش صنعت آذربایجان‬ ‫ش��رقی اظه��ار ک��رد‪ :‬باتوجه ب��ه ظرفیت‌های‬ ‫تولیدی صنعت کفش در این استان‪،‬‬ ‫برای نخس��تین بار ش��هرک فناوری‬ ‫کف��ش تبری��ز مکان‌یاب��ی ش��ده و‬ ‫نخستین آزمایشگاه تخصصی کفش‬ ‫در تبریز راه‌اندازی خواهد ش��د‪ .‬وی‬ ‫تصری��ح ک��رد‪ ۴۵ :‬درص��د از کفش‬ ‫کش��ور در آذربایجان ش��رقی تولید‬ ‫می‌ش��ود و این مهم می‌طلبد که در‬ ‫جهت تامین نیاز داخلی و شناس��ایی بازارهای‬ ‫جدید صادراتی روی صنعت کفش این اس��تان‬ ‫سرمایه‌گذاری هدفمندتری انجام دهیم‪.‬‬ ‫‹ ‹کلنگ‌زنی ش�هرک صنعتی مس در‬ ‫ورزقان‬ ‫رحمان��ی اع�لام ک��رد‪ :‬طرح توس��عه مس‬ ‫س��ونگون در حال اجرا است و در همین راستا‬ ‫ش��هرک صنعتی م��س در ورزق��ان کلنگ‌زنی‬ ‫ش��د‪ .‬وی با بیان اینکه ذخایر شناسایی‌ش��ده‬ ‫م��س س��ونگون ‪ ۳‬میلیارد تن اس��ت‪ ،‬تصریح‬ ‫ک��رد‪ :‬باتوجه به حج��م ذخای��ر قابل‌توجه در‬ ‫منطقه‪ ،‬س��رمایه‌گذاری افزون بر ‪ ۶۰۰‬میلیون‬ ‫ی��ورو از محل منابع داخلی و فاینانس خارجی‬ ‫روی مس س��ونگون در دس��تور کار و در حال‬ ‫اجراست‪.‬‬ ‫‹ ‹توس�عه ظرفیت تولی�د و صادرات‬ ‫فرش‬ ‫وزی��ر صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت با اش��اره‬ ‫ب��ه افتتاح نمایش��گاه ف��رش تبریز ب��ا حضور‬ ‫رئیس‌جمه��وری‪ ،‬گفت‪ :‬براس��اس برنامه‌ریزی‬ ‫انجام ش��ده برای توس��عه ص��ادرات و حمایت‬ ‫از تولیدکنن��دگان ای��ن کاالی هنر‪-‬صنع��ت‪،‬‬ ‫امیدواریم در س��ال آینده شاهد شکوفاتر شدن‬ ‫ظرفیت‌ه��ای تولیدی ای��ن کاال در آذربایجان‬ ‫عکس روز‬ ‫ش��رقی و حتی س��ایر نقاط کشور‬ ‫باش��یم‪ .‬رحمانی یکی از مهم‌ترین‬ ‫دغدغه‌های فعاالن ح��وزه فرش را‬ ‫بیمه تامین اجتماعی و زیر پوشش‬ ‫قرار گرفتن هم��ه قالیبافان عنوان‬ ‫و اب��راز امی��دواری کرد با تش��کیل‬ ‫کارگروه‌های تخصصی‪ ،‬این دغدغه‬ ‫به کمترین میزان ممکن برسد‪.‬‬ ‫‹ ‹ظرفی�ت اش�تغالزایی آلومین�ای‬ ‫سراب‬ ‫وی با اش��اره به اقدام‌های اجرایی در زمینه‬ ‫طرح تولید آلومینا در شهرستان سراب به‌عنوان‬ ‫م��اده اولیه آلومینیوم در کش��ور‪ ،‬بی��ان کرد‪:‬‬ ‫بهره‌برداری از این طرح به همراه کارخانه ذوب‬ ‫مس سونگون از مطالبات مردم منطقه است که‬ ‫برای تسریع در این امر با جدیت موارد مرتبط‬ ‫با طرح‌ها را دنبال می‌کنیم و انش��ااهلل به‌زودی‬ ‫ش��اهد بهره‌برداری از این طرح‌ها خواهیم بود‪.‬‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با تاکید بر اینکه‬ ‫زیرساخت‌های گوناگون طرح آلومینای سراب‬ ‫آماده ش��ده‪ ،‬ادامه داد‪ :‬با راه‌ان��دازی آلومینای‬ ‫س��راب برای ‪۵‬ه��زار نف��ر به‌طور مس��تقیم و‬ ‫غیرمس��تقیم ش��غل ایجاد می‌ش��ود‪ .‬رحمانی‬ ‫قطع وابس��تگی کشور به ماده آلومینا را نتیجه‬ ‫راه‌اندازی کارخانه آلومینای س��راب دانس��ت و‬ ‫گفت‪ :‬این طرح برنامه‌های جانبی هم دارد که‬ ‫از جمله آنها می‌توان به طرح فناوری سیس��تم‬ ‫خشک برای به کمترین میزان رساندن مصرف‬ ‫آب و حفظ محیط‌زیست اشاره کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹طرح‌های توس�عه ش�رکت پاالیش‬ ‫نفت تبریز‬ ‫رحمان��ی اعالم کرد‪ :‬طرح تولید روغن پایه و‬ ‫روغن‌های روانساز شامل طرح اختالط و تولید‬ ‫روغن‌های روانس��از با ظرفی��ت ‪ ۴۰‬هزار تن در‬ ‫سال و هزینه ‪ ۱۵‬میلیون یورویی و طرح تولید‬ ‫روغ��ن پایه با ظرفیت ‪ ۹۰‬هزار تن در س��ال و‬ ‫هزین��ه یک میلی��ون یورویی در این س��فر به‬ ‫بهره‌برداری رسید‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬طرح تولید گازوئیل یورو ‪ ۵‬شامل‬ ‫طرح تصفیه نفت‌گاز جدید با ظرفیت ‪ ۳۰‬هزار‬ ‫بشکه در روز و هزینه ‪ ۷۰‬میلیون یورویی‪ ،‬طرح‬ ‫ارتق��ای کل بنزین تولیدی به اس��تاندارد یورو‬ ‫‪ ۵‬ش��امل طرح بنزین‌س��ازی جدید با ظرفیت‬ ‫‪ ۲۰‬ه��زار بش��که در روز و هزینه ‪ ۲۶۵‬میلیون‬ ‫یوروی��ی و طرح تغیی��ر کاربری واح��د تبدیل‬ ‫کاتالیستی به واحد ایزومریزاسیون نفتای سبک‬ ‫با ظرفیت ‪ ۱۰‬هزار بش��که در روز و هزینه ‪۱۰‬‬ ‫میلیون یورویی‪ ،‬از دیگر طرح‌هایی است که در‬ ‫س��فر کاروان تدبیر و امید به استان آذربایجان‬ ‫ش��رقی با حضور دکتر روحان��ی به بهره‌برداری‬ ‫رسید‪.‬‬ ‫‹ ‹بهره‌ب�رداری از بخش گاز نیروگاه‬ ‫سیکل ترکیبی هریس‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت گفت‪ :‬در س��فر‬ ‫رئیس‌جمهوری به اس��تان آذربایجان ش��رقی‪،‬‬ ‫بخش گاز نیروگاه سیکل ترکیبی هریس و فاز‬ ‫توس��عه پاالیش��گاه تبریز نیز مورد بهره‌برداری‬ ‫قرار گرفتند‪ .‬رحمانی خاطرنش��ان کرد‪ :‬این فاز‬ ‫ازس��وی مهندسان و کارشناسان توانمند ایرانی‬ ‫راه‌اندازی و س��اخته شده اس��ت‪ .‬وی افزود‪ :‬فاز‬ ‫توس��عه بنزین‌س��ازی در پاالیش��گاه تبریز نیز‬ ‫مورد بهره‌برداری قرار گرفت‪ .‬این فاز توسعه‌ای‬ ‫ظرفی��ت تولید ‪ ۳‬میلیون لیتر بنزین یورو ‪ ۵‬در‬ ‫روز را دارد‪.‬‬ ‫ویژه تر از خبر‬ ‫گول کالهبرداران‬ ‫«مشاوره سربازی» را نخورید‬ ‫عکس روز نشنال‌جئوگرافیک کرانه‌های مکران در دریای عمان‬ ‫عکس‪ :‬؟؟؟؟؟‬ ‫رئیس اداره س��رمایه انس��انی سرباز س��تاد کل نیروهای مسلح درباره سوءاستفاده برخی‬ ‫کالهبرداران با عنوان «مشاوره سربازی» هشدار داد‪ .‬به گزارش گسترش‌نیوز‪ ،‬سردار موسی‬ ‫کمالی با هشدار درباره سودجویی برخی افراد باعنوان «مشاوره سربازی» اظهار کرد‪ :‬جوانان‬ ‫و خانواده‌ها درباره مس��ائل مربوط به س��ربازی تنها به اخبار منتشرش��ده ازسوی ستاد کل‬ ‫نیروهای مس��لح و س��ازمان وظیفه عمومی توجه کنند‪ .‬رئیس اداره س��رمایه انسانی سرباز‬ ‫س��تاد کل نیروهای مس��لح از جوانان و س��ربازها خواس��ت به اظهارنظرها و پیشنهادهایی‬ ‫که ازس��وی برخی افراد س��ودجو در زمینه سربازی داده می‌شود‪ ،‬توجه نکنند‪ .‬وی تصریح‬ ‫کرد‪ :‬برخی سامانه‌ها‪ ،‬کانال‌ها و پویش‌ها تشکیل شده که به‌عنوان مشاور سربازی کاسبی‬ ‫می‌کنن��د‪ .‬این اف��راد در واقع اطالعات موجود درباره س��ربازی را جمع‌آوری می‌کنند و به‬ ‫س��ربازان می‌فروش��ند‪ ،‬در صورتی که هیچ موضوع جدیدی ازسوی آنها مطرح نمی‌شود و‬ ‫همان قوانین و مقررات موجود یا برخی اطالعات دروغین درباره سربازی را ارائه می‌کنند‪.‬‬ ‫روی خط سیاست‬ ‫دولت‌ها باید کمترین دخالت را در اقتصاد داشته باشند‬ ‫ایلن�ا‪ -‬هایکو م��اس‪ ،‬وزیر خارجه آلم��ان گفت این‬ ‫کش��ور در ائتالف دریایی امریکا در تنگه هرمز مشارکت‬ ‫نخواهد کرد‪ .‬ماس در جمع خبرنگاران تاکید کرد آلمان‬ ‫به‌دنبال پرهیز از تشدید تنش است و قائل به امکان حل‬ ‫تنش‌ها از طریق نظامی نیست‪.‬‬ ‫ایرنا‪ -‬س��فیر امریکا در آلم��ان از دولت آنگال مرکل‬ ‫ب��رای مش��ارکت نک��ردن در ائتالف دریای��ی امریکا در‬ ‫تنگه هرمز به‌ش��دت انتقاد کرده اس��ت‪ .‬ریچارد گرنل‪،‬‬ ‫گفت آلم��ان به‌عن��وان بزرگ‌ترین اقتص��اد اروپا‪ ،‬باید‬ ‫مسئولیت‌های بیشتری را در جهان بپذیرد‪.‬‬ ‫ایس�نا‪ -‬روزنامه مانیچی ژاپن خب��ر داد دولت ژاپن‬ ‫تصمیم گرفت��ه در ائتالف دریایی به‌رهب��ری امریکا در‬ ‫تنگه هرمز مش��ارکت نکند‪ .‬یک مق��ام ژاپنی گفت این‬ ‫کشور اوضاع را «زیرنظر دارد» و با امریکا و سایر کشورها‬ ‫در ای��ن زمینه «همکاری نزدیک��ی» دارد اما در ائتالف‬ ‫دریای��ی به رهب��ری امری��کا در تنگه هرمز مش��ارکت‬ ‫نمی‌کند‪.‬‬ ‫ایلنا‪ -‬علی‌ربیعی در حساب شخصی خود در توییتر‬ ‫در واکنش به تحریم ظریف ازس��وی وزارت خزانه‌داری‬ ‫امریکا نوشت‪ :‬اقدام امریکا با قصد خاموش کردن صدای‬ ‫‌ای��ران در جه��ان نش��ان داد ک��ه خالف ادع��ای برخی‬ ‫برنامه‌س��ازان مدعی داخلی‪ ،‬نهاد دیپلماسی کشور یک‬ ‫حفره و یک منفذ برای نفوذ امریکا نیس��ت؛ کاملا و دقیقا‬ ‫برعکس‪ ،‬دیپلماسی ما قابلیت نفوذ در جامعه امریکایی‬ ‫در باالترین استانداردهای دیپلماسی عمومی را دارد‪.‬‬ ‫ایرنا‪ -‬س��تاد اجرایی فرمان حضرت امام در بیانیه‌ای‬ ‫تحری��م محمدجواد ظری��ف‪ ،‬وزیر ام��ور خارجه دولت‬ ‫جمهوری اس�لامی ای��ران را محکوم و این کار را ناش��ی‬ ‫از ضعف و اس��تیصال امریکا در برابر انتش��ار پیام نورانی‬ ‫انقالب اسالمی ایران در سرتاسر جهان برشمرد‪.‬‬ ‫ایرن�ا‪ -‬وزارت خارجه فرانس��ه با ابراز تاسف و نگرانی‬ ‫خود از خروج امریکا از پیمان منع موشک‌های هسته‌ای‬ ‫تاکی��د کرد‪ :‬پایان این پیمان‪ ،‬خط��ر بی‌ثباتی در اروپا را‬ ‫افزایش می‌دهد و نظام بین‌المللی کنترل تسلیحات را از‬ ‫بین می‌برد‪ .‬سخنگوی وزارت خارجه فرانسه در بیانیه‌ای‬ ‫تصریح کرد‪ :‬فرانسه متاسف است که هیچ راه‌حلی برای‬ ‫حفظ پیمان منع موشک‌های هسته‌ای وجود ندارد‪.‬‬ ‫ایلنا‪ -‬فرانس��ه ب��ا تاکید بر اینک��ه آزادی ناوبری در‬ ‫خلیج‌ف��ارس یک عنصر اساس��ی امنی��ت منطقه‌ای و‬ ‫تجارت جهانی اس��ت اعالم ک��رد‪ :‬گفت‌وگوها با برلین و‬ ‫لندن برای جلوگیری از تشدید تنش‌ها در خلیج‌فارس و‬ ‫تقویت شرایط امنیتی در منطقه ادامه دارد‪.‬‬ ‫پایگاه اطالع‌رس�انی ش�ورای نگهبان‪ -‬آیت‌اهلل‬ ‫احمد جنتی‪ ،‬دبیر ش��ورای نگهبان با اش��اره به جنایات‬ ‫س��عودی‌ها در یم��ن تاکید ک��رد‪ :‬باید هرچه س��ریع‌تر‬ ‫ای��ن جنگ پایان یابد و نهادهای مس��تقل بین‌المللی به‬ ‫جنایت‌های سعودی رسیدگی کنند‪.‬‬ ‫ایس�نا‪ -‬پای��گاه خب��ری دب��کا وابس��ته ب��ه رژیم‬ ‫صهیونیستی مدعی ش��د امارات و عربستان تماس‌های‬ ‫مخفیانه خود با ایران را افزایش داده‌اند و ولیعهد سعودی‬ ‫به‌طور جدی درحال بررسی گفت‌وگو با تهران است‪.‬‬ ‫ایلن�ا‪ -‬ان��ور قرقاش‪ ،‬وزیر مش��اور در ام��ور خارجه‬ ‫امارات متحده عربی در توییتی نوشت‪ :‬بازنشر نیروها در‬ ‫الحدیده نتیجه گفت‌وگوهای گسترده با ائتالف است‪ .‬ما‬ ‫با عربس��تان برای اس��تراتژی‌های مرحله آینده در یمن‬ ‫تواف��ق کردیم‪ .‬در پرونده ایران نیز به موضع مش��ترکی‬ ‫برای خودداری از مقابله و اولویت عملیات سیاسی دست‬ ‫یافتیم؛ حال آنکه قطر تالش می‌کند با بزرگ‌نمایی یک‬ ‫نشست معمولی از آب گل‌آلود ماهی بگیرد‪.‬‬ ‫ایلن�ا‪ -‬س��خنگوی وزارت امور خارج��ه جمهوری‬ ‫اس�لامی ایران تروریس��م اقتصادی تازه ایاالت متحده‬ ‫علیه روس��یه را محکوم کرد‪ .‬سید عباس موسوی اظهار‬ ‫کرد‪ :‬جنون امریکایی‌ها در اس��تفاده افراطی از تروریسم‬ ‫اقتص��ادی و مجازات‌ه��ای غیرقانون��ی و یکجانبه علیه‬ ‫کشورهایی که مانند آنها نمی‌اندیشند و رفتار نمی‌کنند‪،‬‬ ‫ترفند شکست‌خورده‌ای است که کارآیی خود را از دست‬ ‫داده و به‌ط��ور حت��م نتیجه‌ای برای آن کش��ور به‌دنبال‬ ‫نخواهد داشت‪.‬‬ ‫ایلن�ا‪ -‬محمدج��واد ظری��ف در توییتی نوش��ت‪ :‬با‬ ‫پیش��رفت گفت‌وگوهای منطقه‌ای ایران و معاهده عدم‬ ‫تعرض‪ ،‬تیم ب کوچک‌تر می‌ش��ود‪ .‬امریکا باید از منزوی‬ ‫کردن خود دس��ت بکشد و واقعیت‌های جدید جهانی را‬ ‫بپذیرد‪ .‬قدرت و تجارت بین‌المللی در حال تغییر اس��ت‪.‬‬ ‫نه تروریسم اقتصادی علیه ایران و چین و نه خارج شدن‬ ‫از معاهده موش��ک‌های میان‌برد با روسیه این حقیقت را‬ ‫تغییر نمی‌دهد‪.‬‬ ‫پای�گاه اطالع‌رس�انی ریاس�ت جمه�وری‪-‬‬ ‫محم��ود واعظ��ی‪ ،‬رئي��س دفت��ر رئیس‌جمه��وری با‬ ‫رجب طی��ب اردوغ��ان رئیس‌جمهوری ترکی��ه دیدار‬ ‫و درب��اره راه‌ه��ای تقوی��ت همکاری‌های دو کش��ور در‬ ‫هم��ه عرصه‌ه��ای مورد عالق��ه گفت‌وگ��و و تبادل‌نظر‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫ایرن�ا‪ -‬رابرت هانتر‪ ،‬دیپلم��ات کهنه‌کار امریکایی و‬ ‫سفیر پیشین این کشور در ناتو گفت‪ :‬اقدام دولت ترامپ‬ ‫ب��رای تحریم محمد جواد ظریف بیش از پیش به اعتبار‬ ‫ایاالت متحده آس��یب می‌رساند و هزینه سنگینی برای‬ ‫واشنگتن خواهد داشت‪.‬‬ ‫ایرنا‪ -‬س��عید نمکی‪ ،‬وزیر بهداشت‪ ،‬درمان و آموزش‬ ‫پزشکی از اجرای مرحله جدید طرح تحول نظام سالمت‬ ‫در کش��ور خبر داد و گفت‪ :‬این مرحله با ‪ 3‬رویکرد تقدم‬ ‫پیش��گیری بر درمان‪ ،‬تقدم درمان س��رپایی بر بستری‬ ‫و توسعه زیرس��اخت‌ها به‌‌ویژه در مناطق کم‌برخوردار و‬ ‫مرزی اجرا می‌شود‪.‬‬
‫‌یکشنبه‬ ‫‪ 13‬مرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 2‬ذی‌الحجه ‪1440‬‬ ‫‪ 4‬اوت ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1343‬‬ ‫پیاپی ‪2661‬‬ ‫افزایش طلب‌ها و‬ ‫جابه‌جایی مهره‌ها‬ ‫سرعت‌گیرهای‬ ‫ترانزیت ایران‬ ‫گازرسانی به ‪ ۳‬هزار‬ ‫روستا در سال‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫در بازدید مدیرعامل ش��رکت ش��هرک‌های صنعتی‬ ‫اس��تان فارس‪ ‬و فرماندار اس��تهبان از شهرک صنعتی‬ ‫استهبان بر توسعه این شهرک صنعتی‌‪ ،‬راه‌اندازی ناحیه‬ ‫صنعتی ایج‪ ،‬توس��عه زیرساخت‌ها برای تبدیل شهرک‬ ‫صنعتی استهبان به ش��هرک تخصصی صنایع انجیر و‬ ‫راه‌اندازی خوش��ه صنعتی انجیر اس��تهبان تاکید شد‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ش��هرک‌های صنعتی استان فارس‬ ‫با اش��اره به ظرفیت‌های شهرس��تان استهبان به‌عنوان‬ ‫بزرگ‌ترین قطب تولید انجیر دیم‪ ،‬از برنامه‌ریزی برای‬ ‫تبدیل ش��هرک صنعتی اس��تهبان به شهرک صنعتی‬ ‫تخصصی انجیر خبر داد‪.‬‬ ‫آخرین هفته تولید‬ ‫محصول مشترک سایپا و‬ ‫کیاموتورز‬ ‫گروه صنعت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹لزوم اجرای طرح توسعه‬ ‫بیش از ‪۷۰‬درصد از واحدهای تولیدی مس��تقر در شهرک صنعتی‬ ‫اس��تهبان مرتبط با بسته‌بندی‪ ،‬فرآوری و س��ایر صنایع جانبی انجیر‬ ‫فعالیت می‌کنند که این موضوع‪ ،‬بس��ترهای الزم را برای تبدیل این‬ ‫شهرک صنعتی به عنوان شهرک تخصصی انجیر فراهم کرده است‬ ‫توسعه صادرات‪ ،‬توسعه بازار‪ ،‬ارتقای فناوری و تورهای‬ ‫نمایش��گی داخلی و خارج��ی به اعضای خوش��ه ارائه‬ ‫خواه��د داد‪  .‬فتوحی در ادامه از آمادگی این ش��رکت‬ ‫برای ایجاد ناحیه جدید صنعتی در ش��هر ایج استهبان‬ ‫خب��ر داد و گفت‪ :‬ب��ا توجه ب��ه توانمندی‌های موجود‬ ‫در منطق��ه ای��ج در زمینه تولید محص��والت زراعی و‬ ‫باغی به‌وی��ژه انار و درخواس��ت س��رمایه‌گذاران برای‬ ‫راه‌اندازی‪ ‬صنای��ع تبدیل��ی و تکمیلی کش��اورزی‪ ،‬در‬ ‫بازدی��دی که از ش��هر ایج انجام ش��د توجیه اقتصادی‬ ‫و ظرفیت ایجاد ناحیه صنعتی در منطقه بررس��ی شد‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬با برگزاری جلس��ه با بخشدار‪ ،‬شهردار‬ ‫و برخی اعضای شورای اسالمی شهر ایج پس از امکان‬ ‫سنجی اراضی موجود در منطقه‪ ،‬مقرر شد مذاکراتی با‬ ‫یکی از نهادها برای مش��ارکت در ایجاد ناحیه صنعتی‬ ‫انجام ش��ود‪ .‬مدیرعامل ش��رکت ش��هرک‌های صنعتی‬ ‫اس��تان ف��ارس تصریح ک��رد‪ :‬در صورت وج��ود زمین‬ ‫مناس��ب و نیز تامین آب‪ ،‬ایجاد این ناحیه صنعتی نیز‬ ‫در دستور کار قرار می‌گیرد‪.‬‬ ‫‹ ‹ایج�اد زیرس�اخت‌های صنعت�ی و جذب‬ ‫سرمایه‌گذار‬ ‫در ای��ن جلس��ه فرماندار شهرس��تان اس��تهبان نیز‬ ‫ایجاد اش��تغال پایدار را از مهم‌تری��ن اولویت‌ها در این‬ ‫شتاب در اجرای طرح تولید کاغذ از کربنات کلسیم‬ ‫با حضور مدیران ارش��د سازمان گسترش و نوسازی‬ ‫صنایع ایران(‌ایدرو) و مس��ئوالن استانی و شهرستان‪،‬‬ ‫موانع اجرایی طرح تولید کاغذ از کربنات کلس��یم در‬ ‫شهرک صنعتی خرامه بررسی شد‪.‬به گزارش‬ ‫در این بازدید معاون نوس��ازی و بهره‌برداری س��ازمان‬ ‫گس��ترش و نوس��ازی صنایع ایران با بی��ان اینکه این‬ ‫س��ازمان درحال‌حاضر ‪ ۳۲‬طرح صنعتی را در سراسر‬ ‫کشور در مرحله اجرا دارد‪ ،‬گفت‪ :‬یکی از مهم‌ترین این‬ ‫طرح‌ها طرح تولید کاغذ از کربنات کلسیم است که به‬ ‫صورت ‪۱۰۰‬درصد دولتی اجرایی خواهد ش��د‪ .‬محمد‬ ‫نوری‌امیری ب��ا بیان اینکه منابع مالی این طرح تامین‬ ‫شده و مشکل کمبود منابع نداریم‪ ،‬گفت‪۱۲.۵ :‬میلیون‬ ‫دالر مناب��ع ارزی و ‪۳۷‬میلی��ارد تومان نیز منابع ریالی‬ ‫برای اجرای این طرح در نظر گرفته ش��ده است‪ .‬وی بر‬ ‫تقویت ش��رکت گسترش کاغذ س��بز خرامه به منظور‬ ‫تسهیل در اجرای عملیات این طرح تاکید کرد و گفت‪:‬‬ ‫امیدواری��م این طرح تا پایان س��ال ‪ ۹۹‬به بهره‌برداری‬ ‫برسد‪.‬معاون نوسازی و بهره‌برداری سازمان گسترش‬ ‫و نوس��ازی‌صنایع ای��ران در ادامه با بیان اینکه بیش از‬ ‫‪۵۰‬درصد از تجهیزات این طرح باید از خارج از کش��ور‬ ‫تامین ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬امیدواریم با رفع مشکل انتقال ارز‬ ‫در بانک‌های خارجی که ناش��ی از تحریم‌های ظالمانه‬ ‫امریکاست بتوانیم این طرح را هرچه سریع‌تر تامین و‬ ‫تجهیزات را وارد کنیم‪ .‬نوری‌امیری در ادامه با قدردانی‬ ‫از تالش‌های س��ازمان صنایع کوچک و ش��هرک‌های‬ ‫صنعتی ایران و ش��رکت ش��هرک‌های صنعتی فارس‬ ‫برای تامین زمین مورد‌نیاز در ش��هرک صنعتی خرامه‬ ‫برای س��اخت این کارخانه‪ ،‬گفت‪ :‬همکاری مناس��بی‬ ‫در ای��ن زمین��ه انجام و مش��وق‌های مناس��بی نیز از‬ ‫سوی ش��رکت شهرک‌های صنعتی اس��تان فارس به‬ ‫ط��رح اختصاص یافت‪ .‬عض��و هیات‌عامل ایدرو نیز در‬ ‫ای��ن آیین با عذرخواهی از تاخی��ر در اجرای این طرح‬ ‫گف��ت‪ :‬برای جبران این تاخی��ر‪ ،‬برنامه‌ریزی عملیاتی‬ ‫طرح را به گونه‌ای تنظیم کرده‌ایم که این مجموعه در‬ ‫دهه فجر س��ال ‪ ۹۹‬به بهره‌برداری برسد‪.‬سعید فائقی‬ ‫با اش��اره به اهمیت اجرای این طرح به عنوان یک طرح‬ ‫مهم و ارزش��مند زیست‌محیطی گفت‪ :‬تولید محصول‬ ‫با ارزش کاغذ از ماده معدنی کربنات کلس��یم که باعث‬ ‫حفظ جنگل‌ها و جلوگیری از قطع درختان می‌ش��ود‬ ‫بسیار مهم است‪.‬رئیس هیات‌مدیره کارخانه گسترش‬ ‫کاغذ س��بز خرامه نیز با بیان اینکه این طرح در اسفند‬ ‫سال گذش��ته از س��وی وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫کلنگ‌زن��ی ش��د و عملیات اجرای آن ب��ه علت برخی‬ ‫موانع تاکنون آغاز نش��ده اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬با ثبت شرکت‬ ‫دولتی گسترش کاغذ سبز خرامه‪ ،‬مراحل اجرای طرح‬ ‫ش��تاب گرفته و مرحله نخس��ت فراخوان مناقصه آن‬ ‫نیز برگزار ش��ده و در مرحل��ه دوم نیز به‌زودی تا پایان‬ ‫مرداد تشکیل و پیمانکار صالحیت‌دار انتخاب خواهد‬ ‫شد‪ .‬هوش��نگ موحدی افزود‪ :‬با تصمیم اتخاذ‌شده در‬ ‫سازمان گس��ترش و نوسازی صنایع ایران ‪۱۰۰‬درصد‬ ‫س��هام این طرح دولتی ش��ده و این ط��رح با اعتبارات‬ ‫ایدرو انجام خواهد ش��د‪ .‬وی افزود‪ :‬در زمینه فناوری و‬ ‫ماش��ین‌آالت این طرح نیز با شرکت‌های مطرح دارای‬ ‫فناوری خارجی مذاکرات الزم انجام شده و امیدواریم‬ ‫با تامین ماش��ین‌آالت و تهیه نقشه نهایی‪ ،‬اجرای این‬ ‫طرح در ماه‌های آینده آغاز ش��ود‪.‬موحدی اضافه کرد‪:‬‬ ‫‪۸۰‬درصد از مواد اولیه این طرح را ماده معدنی کربنات‬ ‫کلسیم تشکیل می‌دهد‪.‬نماینده مردم شهرستان‌های‬ ‫خرامه کوار و سروس��تان در مجلس ش��ورای اسالمی‬ ‫و عض��و کمیس��یون صنایع و معادن مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی نیز خواستار تسریع در اجرای این طرح شد و‬ ‫گفت‪ :‬با اجرای این طرح برای ‪ ۲۰۰‬نفر اش��تغال ایجاد‬ ‫خواهد ش��د‪ .‬داریوش اسماعیلی بر همکاری نهاد‌های‬ ‫اجرای��ی و نیز اهتمام س��ازمان گس��ترش نوس��ازی‬ ‫و صنایع ای��ران به منظور تس��ریع در عملیات اجرای‬ ‫ای��ن طرح تاکید ک��رد‪ .‬فرماندار و ام��ام جمعه خرامه‬ ‫نیز در س��خنانی ب��ر رفع موانع و مش��کالت به منظور‬ ‫سرعت بخش��یدن به مراحل اجرایی طرح تولید کاغذ‬ ‫از کربنات کلس��یم تاکید کردند‪ .‬مدیرعامل ش��رکت‬ ‫ش��هرک‌های صنعتی اس��تان فارس نی��ز گفت‪ :‬برای‬ ‫اجرای ای��ن طرح ‪ ۴‬هکتار از اراضی ش��هرک صنعتی‬ ‫خرام��ه اختصاص یافته و قرارداد آن نیز بس��ته ش��ده‬ ‫است‪ .‬احد فتوحی افزود‪ :‬شرکت شهرک‌های صنعتی‬ ‫اس��تان فارس به منظور تس��ریع در اج��رای این طرح‬ ‫و ب��ا هدف تامین زیرس��اخت‌ها‪ ،‬اراضی زون خدماتی‬ ‫را ک��ه دارای امکان��ات زیر بنایی بود ب��ا اصالح و تغییر‬ ‫کاربری تبدیل به اراضی صنعتی کرد تا اجرای طرح با‬ ‫مشکل زیرساختی روبه‌رو نباشد‪ .‬فتوحی همچنین از‬ ‫اختصاص مش��وق‌های ویژه مانند کاهش سهم نقدی‬ ‫و افزایش سهم بازپرداخت اقساطی حق انتفاع اراضی‬ ‫واگذاری به این ش��رکت در راس��تای کم��ک به رونق‬ ‫تولید و اش��تغال خبر داد و گفت‪ :‬ب��ا اجرای این طرح‬ ‫و بهره‌ب��رداری از آن ظرفیت تولی��د ‪۲۰‬هزار تن کاغذ‬ ‫فراهم می‌شود‪.‬‬ ‫شهرس��تان اعالم ک��رد‪ .‬احمدرضا کمالی‌سروس��تانی‬ ‫بر هم��کاری نهاد‌ه��ای اجرایی شهرس��تان به منظور‬ ‫اجرای طرح توس��عه ش��هرک صنعتی‪ ‬اس��تهبان و نیز‬ ‫ایج��اد ناحیه صنعتی ای��ج تاکید ک��رد و گفت‪ :‬ایجاد‬ ‫زیرس��اخت‌های صنعت��ی برای ج��ذب س��رمایه‌گذار‬ ‫ضرورتی مهم و گامی اساسی در مسیر توسعه صنعتی‬ ‫و رون��ق تولید به ش��مار می‌رود و در ای��ن‌باره اهتمام‬ ‫ویژه‌ای در شهرس��تان وجود دارد‪ .‬وی در ادامه با اشاره‬ ‫به استقرار واحدهای بسته‌بندی و فرآوری انجیر در این‬ ‫شهرک صنعتی بر تقویت و توانمندسازی این واحدها و‬ ‫رفع مش��کالت آنها تاکید کرد‪.‬فرماندار استهبان با بیان‬ ‫اینکه این شهرس��تان عنوان نخس��ت تولید انجیر دیم‬ ‫را ب��ه خ��ود اختصاص داده و انجیر اس��تهبان از لحاظ‬ ‫سطح و میزان تولید در کشور و حتی در جهان کم‌نظیر‬ ‫اس��ت و مرغوب‌ترین انجیر در این شهرستان برداشت‬ ‫می‌ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬استهبان در س��ال گذشته با صادرات‬ ‫افزون‌بر ‪۱۶‬هزار تن انجیر س��هم مناس��بی از صادرات‬ ‫خشکبار کشور را به خود اختصاص داد که این موضوع‬ ‫بیانگر اهمیت صادرات انجیر در سبد صادرات غیرنفتی‬ ‫کش��ور است‪.‬کمالی‌سروستانی با اش��اره به تالش‌ها در‬ ‫ماه‌ه��ای اخیر برای رف��ع مش��کالت صادرکنندگان و‬ ‫تس��هیل در صادرات انجیر گفت‪ :‬از راه‌اندازی خوش��ه‬ ‫انجیر حمایت می‌کنی��م و در این زمینه همکاری‌های‬ ‫الزم در سطح شهرستان انجام خواهد شد‪.‬‬ ‫ب��ر اس��اس ای��ن گ��زارش‪ ،‬مدیرعام��ل ش��رکت‬ ‫ش��هرک‌های صنعت��ی اس��تان ف��ارس و فرمان��دار‬ ‫اس��تهبان و مدی��ران نهاده��ای اجرای��ی از واحدهای‬ ‫صنعت��ی تولی��د گازهای صنعتی‪ ،‬جعبه‌ه��ای کارتن و‬ ‫بس��ته‌بندی خش��کبار و حبوبات در ش��هرک صنعتی‬ ‫بازدی��د و مش��کالت واحده��ای تولی��دی را بررس��ی‬ ‫کردن��د‪ .‬همچنین ش��رکت‌کنندگان در ای��ن برنامه از‬ ‫مجموعه بس��ته‌بندی زعفران طالی س��رخ اس��تهبان‬ ‫در ش��هر اس��تهبان بازدید و درگفت‌وگو ب��ا علی‌اکبر‬ ‫فیاض‌بخ��ش‪ ،‬کارآفری��ن برتر ش��اهد و ایثارگر‪ ،‬ضمن‬ ‫قدردان��ی از تالش‌های این جانباز ایثارگر بر حمایت از‬ ‫وی برای ایجاد مجموعه صنعتی بسته‌بندی زعفران در‬ ‫شهرک صنعتی استهبان تاکید کردند‪.‬‬ ‫احمدرضا کمالی‌سروستانی‬ ‫ش��رکت کره‌ای کیاموتورز هم بعد از بدعهدی‬ ‫رنو و سیتروئن فرانسه و برلیانس چین‪ ،‬به پیروی‬ ‫از تحریم‌های یکجانبه امریکا‪ ،‬به‌همکاری با ایران‬ ‫و گروه خودروس��ازی س��ایپا پایان داد‪ .‬به گزارش‬ ‫س��ایپانیوز‪ ،‬ب ‌ه دنبال پیروی غیرمنطقی شریکان‬ ‫خارج��ی صنع��ت خ��ودرو ای��ران از تحریم‌های‬ ‫یکجانبه امریکا و بدعهدی آنها در تامین قطعات‪،‬‬ ‫ش��رکت کیاموتورز کره‌جنوبی نی��ز ایران را ترک‬ ‫کرده و به همکاری خود با گروه س��ایپا پایان داد‪.‬‬ ‫به‌دنبال این تصمیم شرکت کره‌ای‪ ،‬تولید خودرو‬ ‫کیاس��راتو در س��ایپا نیز این هفته متوقف خواهد‬ ‫ش��د و خطوط تولید آن نیز جمع‌آوری می‌شود‪ .‬با‬ ‫خروج کیاموتورز از چرخه تولید مش��ترک خودرو‬ ‫با س��ایپا‪ ،‬این شرکت نیز به جمع شرکت‌های رنو‪،‬‬ ‫سیتروئن‪ ،‬برلیانس‪ ،‬ولوو و ایویکو خواهد پیوست‬ ‫ک��ه پیش‌تر با بدعهدی و عمل نکردن به تعهدات‬ ‫خود به تولید مشترک خودرو در ایران پایان داده‬ ‫بودند‪ .‬گفتنی اس��ت‪ ،‬گروه خودروس��ازی سایپا با‬ ‫درک کامل از ش��رایط پیش‌آمده برای هموطنانی‬ ‫که متقاضی تحویل خودروهای تولید مش��ترک با‬ ‫ش��ریکان خارجی بودند‪ ،‬اقدام‌ه��ای الزم را برای‬ ‫جل��ب رضایت مش��تریان و تبدی��ل خودروهای‬ ‫ثبت‌نام��ی آنها به خودروه��ای قابل تحویل انجام‬ ‫داده و همچنین پیگیری‌های حقوقی بین‌المللی‬ ‫را برای احقاق حق ش��رکت و مش��تریانش ادامه‬ ‫می‌دهد‪.‬‬ ‫مدیران خصولتی‬ ‫مانع خصوصی‌سازی‬ ‫احد فتوحی‬ ‫نماینده مردم میانه در مجلس شورای اسالمی‬ ‫با بیان اینکه روش‌های نادرس��ت خصوصی‌سازی‬ ‫موجب بیکاری بس��یاری از نیروی کار شده است‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬مدیران خصولتی با رانت اطالعاتی تولید و‬ ‫اش��تغال را متوقف کرده‌اند و همین مدیران مانع‬ ‫جدی برای تحقق خصوصی‌سازی واقعی هستند‪.‬‬ ‫یعقوب ش��یویاری‪ ،‬عضو کمیس��یون بهداش��ت و‬ ‫درمان مجلس شورای اسالمی در گفت‌وگو با خانه‬ ‫ملت‪ ،‬هدف از خصوصی‌س��ازی را رش��د و توسعه‬ ‫واحدهای تولیدی واگذارشده‪ ،‬کاهش تصدی‌گری‬ ‫دولت‪ ،‬سپردن کار به اهل آن و کاهش هزینه‌های‬ ‫دولت دانس��ت و گفت‪ :‬امروز اشتغال‌زدایی جای‬ ‫اش��تغالزایی و سرمایه‌بری جای سرمایه‌گذاری را‬ ‫گرفته اس��ت‪ .‬درحال‌حاضر هر واحد خصوصی به‬ ‫دنبال تعدیل نیرو اس��ت که مجلس در این راستا‬ ‫باره��ا به وزیر ام��ور اقتص��ادی و دارایی و معاون‬ ‫رئیس‌جمه��ور تذکر داده که خصوصی‌س��ازی‌ها‬ ‫دچار مش��کل ش��ده اس��ت‪ .‬وی با تاکید بر اینکه‬ ‫بی��ن خصوصی‌س��ازی و ت��اراج بیت‌المال تفاوت‬ ‫وج��ود دارد‪ ،‬اظه��ار کرد‪ :‬باید تعریف درس��تی از‬ ‫خصوصی‌س��ازی در بین دولتم��ردان و نیز ارکان‬ ‫ت بگوید‬ ‫همه نهاد‌‌ها انجام ش��ود و دولت به‌صراح ‌‬ ‫ت صحنه خصوصی‌سازی‌هاست‪،‬‬ ‫که چه کسی پش ‌‬ ‫مع��اون اول رئیس‌جمهوری نی��ز نمی‌تواند مانع‬ ‫روش‌های غلط خصوصی‌سازی‌ها شود‪.‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫«استهبان» شهرک صنعتی تخصصی انجیر می‌شود‬ ‫احد فتوحی در بازدید از ش��هرک‬ ‫به گزارش‬ ‫صنعتی استهبان که با حضور فرماندار و برخی مسئوالن‬ ‫این شهرستان انجام شد‪ ،‬گفت‪ :‬با توجه به اینکه بخش‬ ‫زیادی از انجیرهای برداشت‌ش��ده از انجیرس��تان‌های‬ ‫اس��تهبان به‌صورت فل��ه‌ای صادر می‌ش��ود راه‌اندازی‬ ‫صنایع فرآوری انجیر با هدف ایجاد ارزش‌افزوده بیشتر‬ ‫ضروری اس��ت و این مهم با توس��عه زیرس��اخت‌ها در‬ ‫شهرک صنعتی استهبان امکان‌پذیر است‪ .‬وی با اشاره‬ ‫به واگذاری حدود ‪۶۵‬درصد از اراضی ش��هرک صنعتی‬ ‫اس��تهبان بر لزوم اجرای طرح توسعه شهرک صنعتی‬ ‫اس��تهبان گفت‪ :‬امیدواریم با توجه به وحدت و همدلی‬ ‫ک��ه در بین نهاده��ای اجرایی شهرس��تان وجود دارد‬ ‫طرح توس��عه شهرک صنعتی از طریق الحاق بخشی از‬ ‫اراضی مجاور انجام تا ظرفیت مناس��ب برای تبدیل به‬ ‫عنوان نخس��تین شهرک صنعتی تخصصی انجیر ایجاد‬ ‫ش��ود‪ .‬فتوحی اضافه کرد‪ :‬در این زمینه فرآیند تملک‬ ‫اراضی و گرفتن استعالم از نهاد‌ها‌ی اجرایی در اولویت‬ ‫برنامه‌های ش��رکت ش��هرک‌های صنعتی استان فارس‬ ‫ق��رار گرفت��ه و امیدواریم با طی ای��ن مراحل و اجرای‬ ‫طرح‌های عمرانی و زیرس��اختی بتوانیم بسترهای الزم‬ ‫را ب��رای ج��ذب س��رمایه‌گذاری و اس��تقرار واحدهای‬ ‫تولی��دی و صنعتی فراه��م کنیم‪ .‬مدیرعامل ش��رکت‬ ‫ش��هرک‌های صنعتی اس��تان فارس در ادام��ه با بیان‬ ‫اینکه تاکنون ‪ ۳۱‬قرارداد س��رمایه‌گذاری با متقاضیان‬ ‫بسته شده و ‪ ۴‬قرارداد جدید نیز به‌زودی بسته خواهد‬ ‫ش��د‪ ،‬گفت‪ :‬هم‌اکنون بی��ش از ‪ ۷۰‬درصد از واحدهای‬ ‫تولیدی مس��تقر در شهرک صنعتی اس��تهبان مرتبط‬ ‫با بس��ته‌بندی‪ ،‬فرآوری و س��ایر صنای��ع جانبی انجیر‪،‬‬ ‫به فعالیت می‌پردازند که این موضوع‪ ،‬بس��ترهای الزم‬ ‫را برای تبدیل این ش��هرک صنعتی به عنوان ش��هرک‬ ‫تخصصی انجیر فراهم کرده است‪ .‬این مقام مسئول در‬ ‫ادامه راه‌اندازی خوش��ه انجیر استهبان را از برنامه‌های‬ ‫ای��ن ش��رکت اع�لام ک��رد و گف��ت‪ :‬ط��رح مطالعات‬ ‫امکان‌س��نجی ایجاد این خوش��ه انجام شده است‪ .‬وی‬ ‫با بی��ان اینکه مراحل اجرایی راه‌اندازی خوش��ه انجیر‬ ‫اس��تهبان با هم��کاری نهاد‌های اجرایی و تش��کل‌های‬ ‫بخش خصوصی فعال انجام می‌ش��ود‪ ،‬ه��دف از ایجاد‬ ‫این خوشه را بسترس��ازی برای هم‌افزایی و کارگروهی‬ ‫برای ارتقای توان واحدهای تولیدی و صنعتی و حضور‬ ‫در بازاره��ای داخلی و خارج��ی‪ ،‬ارتقای کیفی و کمی‬ ‫تولی��دات‪ ،‬ایجاد برند مش��ترک و ارزش‌افزوده بیش��تر‬ ‫بیان ک��رد‪ .‬مدیرعامل ش��رکت ش��هرک‌های صنعتی‬ ‫استان فارس افزود‪ :‬شرکت شهرک‌های صنعتی فارس‬ ‫حمایت‌های��ی در قالب اختصاص یاران��ه از برنامه‌های‬ ‫‪3‬‬
‫‪4‬‬ ‫‌یکشنبه‬ ‫‪ 13‬مرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 2‬ذی‌الحجه ‪1440‬‬ ‫‪ 4‬اوت ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1343‬‬ ‫پیاپی ‪2661‬‬ ‫خودرو و قطعه‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫بازی جدید برای تاخیر در پرداخت بدهی قطعه‌سازان‬ ‫فاطم�ه امیراحمدی‪ :‬زنجی��ره تامین یکی از بخش‌های‬ ‫اصل��ی صنع��ت خ��ودرو به‌ش��مار م��ی‌رود‪ .‬برخ��ی قطعات‬ ‫تامین‌کننده تک‌س��ورس (قطعه‌س��از تامین‌کننده) دارند و‬ ‫بعضی دیگر س��ورس دوم و گاه س��وم هم در کنارش��ان قرار‬ ‫می‌گی��رد‪ .‬تعداد س��ورس‌ها روی تیراژ تولید تاثیر مس��تقیم‬ ‫دارد و طبیعی اس��ت که قطعه‌س��ازان خواهان تک‌س��ورس‬ ‫ب��ودن و خودروس��ازان به‌دنبال تعیین س��ورس‌های موازی‬ ‫هس��تند‪ .‬تعدد تامین‌کننده یک قطعه برای شرایط غیرقابل‬ ‫پیش‌بینی اس��ت تا خط تولید خودروس��ازان تعطیل نشود‪.‬‬ ‫اما تعیین س��ورس در صنعت خ��ودرو داخل به‌نوعی حربه و‬ ‫چالش تبدیل ش��ده که خودروس��از برای القای خواسته‌های‬ ‫خود درنظر می‌گیرد؛ به‌طوری که اگر قطعه‌ساز تمکین نکند‬ ‫سورس‌های موازی در کنار آن گذاشته می‌شود‪ .‬قطعه‌سازان‬ ‫آن را ناامن��ی حرفه‌ای می‌دانن��د‪ ،‬درحالی‌که برخی دیگر آن‬ ‫را فرصتی برای رش��د قطعه‌س��ازان کوچ��ک و تضمین روند‬ ‫تولید عنوان می‌کنند‪ .‬برای رس��یدن به یک روش منس��جم‬ ‫می‌توان در این زمینه از تجرب ‌ه کش��ورهای پیشرفته صنعتی‬ ‫استفاده کرد‪.‬‬ ‫محمدرضا نجفی‌منش‪ ،‬رئیس انجمن‬ ‫تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و‬ ‫قطعه‌سازی کشور پیش‌تر به‬ ‫گفته بود؛ پیش��نهاد قطعه‌سازان این‬ ‫است که برای هر خودرو‪ ،‬یک سورس‬ ‫تعیین ش��ود و این را تجربه جهانی به‬ ‫م��ا می‌گوید ک��ه از ابت��دای طراحی‬ ‫خودرو تا خدمات پس از فروش یک مدل باید ادامه داش��ته‬ ‫باش��د‪ .‬به‌این‌ترتیب اگر برای یک س��ورس مش��کل غیرقابل‬ ‫پیش‌بینی رخ داد‪ ،‬تنها یک مدل خودرویی درگیر می‌شود و‬ ‫به س��ایر مدل‌ها تس��ری پیدا نمی‌کند‪ .‬بنابراین «یک قطعه‪-‬‬ ‫یک س��ورس» رویکرد مناسب اس��ت و برای موارد استثنایی‬ ‫برنامه‌های چگونگی تامین پیش‌بینی ش��ود که در این زمینه‬ ‫می‌توان از قطعه‌سازانی که در بازار لوازم یدکی فعالیت دارند‪،‬‬ ‫کمک گرفت‪.‬‬ ‫قطعه‌سازان کوچک‌تر به این دلیل که‬ ‫قدرت کمتری دارند‪ ،‬موافق س��ورس‬ ‫دوم و سوم هستند که بخشی از تیراژ‬ ‫را در اختی��ار آنها قرار می‌دهد‪ .‬جعفر‬ ‫نصیری‪ ،‬یکی از فعال صنعت قطعه از‬ ‫آن جمله است‪ .‬او به‬ ‫گفته بود‪،‬‬ ‫تعیین درصدهای خیلی پایین توجیه‬ ‫اقتصادی ندارد و بهترین تقس��یم‌بندی بین سورس‌های اول‪،‬‬ ‫دوم و سوم ‪ ۴۰-۳۰-۳۰‬است‪.‬‬ ‫محمد نصیری از دیگر فعاالن صنعت‬ ‫قطع��ه‌ ه��م در گفت‌وگ��و با‬ ‫اظهارک��رده ب��ود‪ ،‬سیاس��ت جهانی‬ ‫این‌گونه اس��ت که برای هر قطعه ‪ ۲‬تا‬ ‫‪ ۳‬س��ورس تعیین می‌ش��ود زیرا یک‬ ‫خودرو حدود ‪۵‬هزار و ‪ ۵۰۰‬قطعه دارد‬ ‫و اگ��ر بخواهیم این قطع��ات را برای‬ ‫س��ورس‌ها دس��ته‌بندی کنیم‪ ،‬به‌طور تقریبی ‪۱۷‬هزار و ‪۵۰۰‬‬ ‫قطعه‌س��از را شامل می‌شود‪ .‬البته در این باره باید تیراژ تولید‬ ‫این خودروس��ازان جهانی را با صادراتی که دارند نس��بت به‬ ‫تعداد محدود تولید داخلی صنعت خودرو ایران درنظر گرفت‪.‬‬ ‫مدتی اس��ت نهضت ملی خودکفایی با هدف داخلی‌سازی‬ ‫قطعات و ماش��ین‌آالت تولید ش��کل گرفته اس��ت‪ .‬تحریم‌ها‬ ‫س��بب ش��ده مدیران و مس��ئوالن به توانمندی‌های داخلی‬ ‫و امکاناتی که در کش��ور وجود دارد‪ ،‬توجه بیش��تری داش��ته‬ ‫باشند‪ .‬اما دغدغه قطعه‌سازان مربوط به گذر از دوران سخت‬ ‫امروز اس��ت که با این حجم سرمایه‌گذاری دوباره اتفاق‌های‬ ‫تلخ گذشته تکرار نشود و واردات جای تولید را نگیرد در عین‬ ‫حال که نرخ رقابتی ندارد‪.‬‬ ‫افزایش طلب‌ها و جابه‌جایی مهره‌ها‬ ‫قراردادهای بلندمدت برای خرید قطعات است‪ ،‬نه درباره نرخ‬ ‫آنها‪ .‬زمانی‌که نرخ ارز نوس��ان داش��ته باشد و ارزش پول ملی‬ ‫کاه��ش پیدا کند‪ ،‬قراردادهای بلندم��دت با قیمت‌های ثابت‬ ‫تولید را برای قطعه‌س��از توجیه نمی‌کند زیرا قطعه‌ساز ناگزیر‬ ‫است با زیان محصوالت خود را تولید کند‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه ب��ه نمون��ه‌ای از ای��ن موضوع اش��اره کرد و‬ ‫اف��زود‪ :‬امروز ارز ‪ ۸۵۰۰‬تومانی از س��وی خودروس��ازان برای‬ ‫قیمت‌گذاری قطعات به‌عنوان نرخ پایه در نظر گرفته می‌شود‬ ‫و خودروس��ازان بر این مبنا با قطعه‌س��ازان معامله می‌کنند‪،‬‬ ‫درحالی‌که این نرخ در بازار‪ ،‬حدود ‪۱۱‬هزار و ‪۸۰۰‬تومان تمام‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬اگر تغییر و اصالح قیمت‌ها این‌گونه باشد مشخص‬ ‫است که قطعه‌ساز ضرر می‌کند و آسیب می‌بیند و سرمایه‌اش‬ ‫را از دست می‌دهد‪ .‬وی اظهارکرد‪ :‬با رفتن همتایان بین‌المللی‬ ‫خودروسازان و قطعه‌سازان‪ ،‬هر صنعتگری که برای رسیدن به‬ ‫عمق ساخت داخل بیشتر سرمایه‌گذاری کرده‪ ،‬بیشتر متضرر‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬این خسارت را چه کس��ی باید جبران کند؟ چه‬ ‫تضمینی وجود دارد دوباره قطعه‌س��ازان به همین سرنوش��ت‬ ‫اما به نوعی دیگر دچار نشوند‪.‬‬ ‫‹ ‹خصوصی‌سازی مشکالت را برطرف می‌کند‬ ‫‹ ‹تسری بدهی خودروسازان‬ ‫آرش محبی‌ن��ژاد‪ ،‬دبی��ر انجم��ن‬ ‫تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و‬ ‫قطعه‌سازی کشور به‬ ‫گفت‪ :‬در‬ ‫شرایطی که تیراژ تولید به‌شدت افت‬ ‫ک��رده و به‌ط��ور تقریب��ی هی��چ‬ ‫قطعه‌س��ازی در تیراژ اقتصادی تولید‬ ‫ندارد‪ ،‬کاهش تیراژ قطعه‌سازان صرفه‬ ‫اقتصادی نخواهد داش��ت و س��بب می‌شود هزینه‌های سربار‬ ‫روی تعداد کمتری از محصوالت سرش��کن ش��ود و نرخ تمام‬ ‫شده باال برود؛ بنابراین در این شرایط زیان قطعه‌ساز افزایش‬ ‫می‌یابد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬در کن��ار این موضوع سیاس��ت خودروس��ازان‬ ‫و تعیی��ن س��ورس‌های جدی��د مطرح اس��ت‪ .‬درحالی‌که در‬ ‫نشست‌های گوناگون مدیران ارشد خودروسازی اعالم کردند‬ ‫برای هر قطع ‌ه حداکثر بین ‪ ۲‬تا ‪ ۳‬سورس گذاشته می‌شود‪ ،‬نه‬ ‫بیشتر‪ ،‬ولی امروز شاهد شکایت‌هایی از قطعه‌سازان گوناگون‬ ‫هستیم که به‌تازگی سورس‌های جدید برای آنها گذاشته‌اند و‬ ‫دلیل این امر هم استیصال خودروسازان در بازپرداخت دیون‬ ‫قطعه‌سازان و اصالح نرخ قطعات بوده است‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬با س��ورس‌گذاری جدی��د در واقع می‌خواهند‬ ‫به‌نوعی قطعه‌س��ازان دیگر را هم آلوده بحث نقدینگی کنند‪.‬‬ ‫هر قطعه‌س��ازی برای تامین قطعات توان و ظرفیتی دارد و با‬ ‫پرداخت نش��دن هزینه‌های تولید که در قالب محصوالت در‬ ‫اختیار خودروساز می‌گذارد‪ ،‬سرمایه‌اش به خطر می‌افتد‪ .‬قرار‬ ‫است با س��ورس‌گذاری جدید از سوی خودروسازان‪ ،‬کسری‬ ‫نقدینگی از یک س��و و اصالح نش��دن قیمت‌ها از سوی دیگر‬ ‫جبران شود‪.‬‬ ‫دبی��ر انجم��ن تخصص��ی صنای��ع همگ��ن نیرومحرکه و‬ ‫قطعه‌س��ازی کشور یادآور شد‪ :‬البته انجمن تخصصی صنایع‬ ‫همگن نیرومحرکه و قطعه‌س��ازی کشور به تمام قطعه‌سازان‬ ‫کش��ور فراخوان داده که گزارش‌های مکتوب به انجمن اعالم‬ ‫کنند تا این انجمن به‌طور مستند پیگیر این موضوع شود‪.‬‬ ‫محبی‌ن��ژاد با بی��ان اینکه وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و‬ ‫مدیریت ارش��د خودروسازان چنین سیاستی ندارند و به نظر‬ ‫می‌آید یک سلس��له تخلف‌ها در سطوح میانی و پایین‌‌دستی‬ ‫خودروسازی‌ها و شرکت‌های تامین‌کننده قطعات در حال رخ‬ ‫دادن است‪ ،‬گفت‪ :‬این موضوع هم باید به‌سرعت بررسی و به‬ ‫اطالع مدیران ارش��د خودروسازی و مسئوالن وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت برسد و جلوی این پدیده شوم که یک مشکل‬ ‫به مشکالت قبلی اضافه می‌کند‪ ،‬گرفته شود‪.‬‬ ‫خودروس��ازان با س��ورس‌گذاری‌های جدید در واق��ع می‌خواهند به‌نوعی‬ ‫قطعه‌س��ازان دیگ��ر را هم آل��وده بحث نقدینگی کنند‪ .‬هر قطعه‌س��ازی در‬ ‫تامین قطعات توان و ظرفیتی دارد و با پرداخت نشدن هزینه‌های تولیدش‬ ‫که در قالب محصول در اختیار خودروساز قرار می‌گیرد‪ ،‬سرمایه‌اش به خطر‬ ‫می‌افتد‪ .‬با سورس‌گذاری جدید از س��وی خودروسازان قرار است کسری‬ ‫نقدینگی از یک سو و اصالح نشدن قیمت‌ها از سوی دیگر‪ ،‬جبران شود‬ ‫‹ ‹اتفاقی دور از چشم مدیران ارشد!‬ ‫گفت��ه بودند وقتی‬ ‫پیش‌ت��ر برخی قطعه‌س��ازان به‬ ‫بدهی خودروس��از به یک��ی از تامین‌کنن��دگان قطعات زیاد‬ ‫می‌شود‪ ،‬آن خودروساز سعی می‌کند با تعیین سورس جدید‬ ‫برای مدتی دوباره قطعات مورد نیازش را بدون پرداخت نقدی‬ ‫هزینه‌ه��ا تامین کند‪ .‬به این ترتیب‪ ،‬آمار قطعه‌س��ازانی که از‬ ‫خودروس��ازان بدهی دارن��د‪ ،‬باال می‌رود و چون س��رمایه در‬ ‫گردش این واحدهای تولیدی برنگشته‪ ،‬دچار مشکل می‌شوند‬ ‫و در نهایت قطعه‌س��ازان بزرگ اقدام به خرید این واحدهای‬ ‫قطعه‌س��ازی کوچک با مبلغی ناچیز می‌کنند یا برخی از این‬ ‫واحده��ا با فروش ماش��ین‌آالت خود تغیی��ر حرفه می‌دهند‪.‬‬ ‫محبی‌نژاد درباره تکرار این موضوع در شرایط فعلی اظهارکرد‪:‬‬ ‫این اتفاق از س��وی مدیران میانی و س��طوح پایین واحدهای‬ ‫خودروسازی‌ در حال انجام است و جزء سیاست‌های مسئوالن‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت نیست‪ .‬دبیر انجمن تخصصی‬ ‫صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌س��ازی کش��ور در پاسخ به‬ ‫این پرس��ش که چگونه ممکن اس��ت موضوعی به این مهمی‬ ‫دور از چش��م مدیران ارشد و بدون اطالع مسئوالن وزارتخانه‬ ‫انجام ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬تعجب قطعه‌س��ازان نیز از همین موضوع‬ ‫اس��ت زیرا مدیران ارش��د خودروسازی کشور در نشست‌های‬ ‫گوناگ��ون سیاس��ت‌گذاری‌های خ��ود را در زمینه حمایت از‬ ‫قطعه‌س��ازان اعالم کرده و مقامات ارش��د وزارتخانه نیز آنها را‬ ‫تایید می‌کنند‪ .‬این نظام چندسورس��ی غلط اس��ت و در حال‬ ‫حاضر‪ ،‬تقویت س��ورس‌های فعلی یک اقدام درس��ت به‌شمار‬ ‫می‌رود‪ .‬وی یادآور ش��د‪ :‬س��ازمان گسترش و نوسازی صنایع‬ ‫ای��ران و وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت به‌دنبال کاهش تعداد‬ ‫قطعه‌سازان هستند‪ .‬از سوی دیگر‪ ،‬در حالی‌که در قرارداد‌های‬ ‫مربوط به عمق ساخت داخل با قطعه‌سازان تضمین بازار خرید‬ ‫ب��ه آنها می‌دهند‪ ،‬این رویکرد جای تعجب دارد‪ .‬از این‌رو‪ ،‬اگر‬ ‫تبلیغ داخلی‌سازی با این سیاست‌ها باشد به جایی نمی‌رسد؛‬ ‫زیرا پیش‌تر واردات در کنار قطعات داخلی بود و قطعه‌س��از با‬ ‫هزینه‌های باالی تولی��د باید با قیمت‌های رقابتی محصوالت‬ ‫خارجی مبارزه می‌کرد و امروز هم با کمبود نقدینگی و عاجز‬ ‫بودن خودروساز از پرداخت هزینه‌های قطعات که می‌خواهد‬ ‫آن را با تعیین سورس‌های جدید جبران کند‪ ،‬در حال آسیب‬ ‫زدن به صنعت قطعه کشور است‪ .‬او گفت‪ :‬اگر امروز بخواهیم‬ ‫در قالب‌های جدید‪ ،‬رویه‌ها و سیاس��ت‌های گذش��ته را دنبال‬ ‫کنی��م (یعن��ی حمایتی از این صنعت نش��ود‪ ،‬معوقه‌ها زیاد و‬ ‫هم��ان سیاس��ت قدیمی در انعقاد قرارداد بین خودروس��از و‬ ‫قطعه‌ساز حاکم باشد و‪ )...‬نتیجه‌ای جز ضرر و زیان ندارد و به‬ ‫جایی نمی‌رس��یم‪ .‬محبی‌نژاد درباره دغدغه‌های قطعه‌سازان‬ ‫اظهارکرد‪ :‬صنعتگران این حوزه بیش��تر نگران زمانی هستند‬ ‫که تحریم‌ها برداش��ته ش��ود‪ .‬به‌طور قطع با ای��ن تیراژ تولید‬ ‫قطع��ات و به‌ویژه «های‌تک»‌ها‪ ،‬قطعه‌س��ازان امکان رقابت با‬ ‫همتای��ان بین‌المللی خ��ود را ندارند؛ چراکه در برخی قطعات‬ ‫تیراژ تولید آنها ‪ 100‬برابر شده؛ بنابراین اگر حمایت تعرفه‌ای‬ ‫نشوند یا نرخ ارز برای آنها به نرخ واقعی اصالح و نزدیک نشود‪،‬‬ ‫واحدهای قطعه‌سازی نمی‌توانند ادامه حیات دهند‪.‬‬ ‫این فعال صنعت قطعه افزود‪ :‬پیش‌تر هم تجربه شده که با‬ ‫رفع تحریم‌ها واردات به‌راحتی انجام می‌شود‪ .‬امروز حمایت‌ها‬ ‫به‌ویژه از قطعه‌س��ازانی که مبادرت به داخلی‌س��ازی قطعات‬ ‫«‌های‌تک» و س��رمایه‌گذاری هنگفتی در این زمینه کرده‌اند‪،‬‬ ‫باید تضمین شده‌ باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹تضمین خرید محصوالت‪ ،‬نه نرخ آنها‬ ‫فرش��اد مقیمی‪ ،‬معاون ام��ور صنایع‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت در‬ ‫نشس��ت انعقاد قرارداد داخلی‌سازی‬ ‫برخی قطعات خودرویی عنوان کرده‬ ‫ب��ود برای تضمین خرید‪ ،‬قراردادهای‬ ‫بلندمدت بس��ته خواهد شد تا هنگام‬ ‫رف��ع تحریم‌ها مش��کلی ب��رای بازار‬ ‫قطعه‌س��ازان به‌وج��ود نیای��د‪ .‬محبی‌نژاد در این‌ب��اره گفت‪:‬‬ ‫دبی��ر انجم��ن تخصص��ی صنای��ع همگ��ن نیرومحرکه و‬ ‫قطعه‌س��ازی کش��ور در پاس��خ به این پرس��ش که انجمن در‬ ‫این‌ب��اره چ��ه پیش��نهادهایی ارائ��ه داده‪ ،‬گف��ت‪ :‬انجمن در‬ ‫نشس��ت‌های گوناگ��ون با مدی��ران دولتی و مس��ئوالن و نیز‬ ‫نمایندگان مجلس شورای اسالمی هشدارهای الزم را در این‬ ‫زمینه ارائه داده‌ اس��ت‪ .‬این روزها قطعه‌س��ازان درگیر مسائل‬ ‫روز هستند و نمی‌توانند به موضو‌ع‌های کالن این صنعت فکر‬ ‫کنن��د و به‌دنب��ال احقاق حقوق خود در بحث داخلی‌س��ازی‬ ‫برخ��ی قطع��ات خودروه��ای جدی��د ک��ه ب��ا قرارداده��ای‬ ‫جوینت‌ونچر(همکاری مشترک) آغاز شده‪ ،‬بروند‪.‬‬ ‫محبی‌نژاد در پاس��خ به این پرس��ش که اگر صنعت خودرو‬ ‫خصوصی‌س��ازی ش��ود آیا ای��ن چالش‌ها برطرف می‌ش��ود‪،‬‬ ‫اظهارکرد‪ :‬هنوز برای ما مش��خص نیس��ت ه��دف از این کار‬ ‫چیس��ت‪ ،‬اما با خصوصی‌س��ازی صنعت خ��ودرو به‌طور قطع‬ ‫س��هامداران آن بیش��تر به س��ود بنگاه اقتصادی‌ خود توجه‬ ‫خواهند کرد و مس��ائل پیچیده‌تر هم می‌ش��ود؛ بنابراین باید‬ ‫تمام موضوع‌ها را با هم دید چراکه تورم‪ ،‬نرخ ارز و‪ ...‬از شرایط‬ ‫تاثیرگذار بر صنعت خودرو کشور است‪.‬‬ ‫او گف��ت‪ :‬ب��ا هم��کاری دو بخش خصوصی(خودروس��ازی‬ ‫و قطعه‌س��ازی)‪ ،‬مس��ائل بنگاه��ی پررنگ‌تر و ش��اخص‌های‬ ‫خودروسازان اقتصادی می‌ش��ود؛ یعنی سودآوری در اولویت‬ ‫اس��ت‪ .‬در یک نظام اقتصادی در س��طح کالن اگر برای کشور‬ ‫صرفه اقتصادی واردات بیش از س��اخت داخل باش��د‪ ،‬واردات‬ ‫انجام می‌ش��ود و در حال حاضر که مانعی به‌نام تحریم اجازه‬ ‫واردات نمی‌دهد و نهضت س��اخت داخ��ل اهمیت پیدا کرده‬ ‫است‪ ،‬پس از آن مشخص نیست چه اتفاقی رخ دهد‪.‬‬ ‫‹ ‹تولید و شرایط تحریمی و غیرتحریمی‬ ‫محبی‌ن��ژاد در ادامه به ‪ ۳‬عامل مه��م در تعیین قیمت‌ها و‬ ‫ایجاد صرفه اقتصادی تولید داخل اشاره کرد و گفت‪ :‬نرخ ارز‪،‬‬ ‫ت��ورم و بهره‌های بانکی تعیین‌‌کنن��ده تعرفه واردات یک کاال‬ ‫اس��ت‪ .‬تعرفه در اقتصاد کش��ور دو نقش ایفا می‌کند؛ نخست‬ ‫جلوگیری از وارد ش��دن ضربه‌ به تولید داخل و دوم حمایت‬ ‫از آن‪ .‬بحث امروز ما برای دوران پساتحریم است و پیش‌بینی‬ ‫آن روز را هم می‌کنیم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬با از بین رفتن تحریم اگر تعرفه‌ها حمایت‌کننده‬ ‫نباشد در کنار بهره‌های سنگین بانکی‪ ،‬تورم و نرخ ارز‪ ،‬تولید‬ ‫داخل آس��یب می‌بیند و دوباره ش��اهد حجم باالیی از واردات‬ ‫خواهیم بود‪.‬‬ ‫محبی‌نژاد ادامه داد‪ :‬خودروسازی یک بنگاه اقتصادی است‬ ‫و با خصوصی‌س��ازی این موضوع بیش��تر برجس��ته می‌شود و‬ ‫ه��زاران معادل��ه به‌وجود می‌آی��د که در یک فرص��ت کوتاه‬ ‫نمی‌توان به آنها پرداخت‪.‬‬ ‫به بهانه ضایعه درگذشت بزرگمرد صنعت خودروهای سنگین در ایران‬ ‫یادداشت‬ ‫امیرحس�ن کاکای�ی‪ -‬عض�و هیات‌علم�ی‬ ‫دانش�گاه عل�م و صنعت‪ :‬در هفته گذش��ته دو‬ ‫ش��خص مه��م از میان م��ا رفتند‪ :‬حس��ین آهی‪،‬‬ ‫ش��اعر‪ ،‬پژوهش��گر و گوینده رادیو در ‪ ۶۶‬سالگی‪،‬‬ ‫و اصغ��ر قندچی‪‌،‬کارآفری��ن و به‌قولی پدر صنعت‬ ‫کامیون‌سازی کش��ور در ‪ ۹۱‬سالگی‪ .‬هر دو بزرگ‬ ‫بودن��د و ب��رای این کش��ور دلس��وزاندند اما رفتار‬ ‫رسانه‌ها و به‌ویژه رسانه ملی ما با این دو خبر و فرد بسیار متفاوت بود‪ .‬رادیو‬ ‫در ‪ ۳‬روز از لحظه فوت آهی عزیز دائم خبررسانی کرد و تشییع جنازه وی‬ ‫را با شکوه برنامه‌ریزی کردند و قندچی کارآفرین در رسانه ملی درگمنامی‬ ‫از میان ما رفت‪ .‬ش��بیه همین اتفاق بارها افتاده و دل معلم‌هایی مانند من‬ ‫را شکسته است‪ .‬چرا رسانه‌های جمعی این‌قدر به هنرمندان توجه می‌کنند‬ ‫اما کارآفرینان را به‌عنوان کیسه پول می‌بینند؟‌‬ ‫البته شاید حق داشته باشند‪ .‬به هرحال هنرمند جاودانه است و کارآفرین‬ ‫اث��ری مقطعی دارد و اص��وال به درد پول خرج ک��ردن می‌خورد! بماند که‬ ‫همین نیم‌نگاه به هنرمندان واقعی این روزها جای خود را بیش��تر به توجه‬ ‫به س��لبریتی‌‌هایی داده که بیش��تر آنها هنرش��ان تخدیر ذهن افراد و لذت‬ ‫آنی جامعه است‪.‬‬ ‫اما نتیجه این رفتار رسانه‌‌ها برای ما ایرانیان چیست ‌؟ در ‪۲۰۰‬سال گذشته‬ ‫شاهد بوده‌ایم که ما ایرانیان‪ ،‬بزرگان صنعتی و اقتصادی خود را به‌درستی‬ ‫جایگاه کارآفرینان در رسانه‌‬ ‫تکریم نکرده‌ایم‪ .‬روزی آنها را به‌عرش اعال می‌بریم و روزی دیگری به‌فرش‬ ‫می‌کشانیم و بعد هم از یاد می‌بریم‪ .‬ما در ‪ ۲۰۰‬سال گذشته‪ ،‬اسم چند نفر‬ ‫را به‌عن��وان متحول‌کننده صنعت و اقتصاد ثبت کرده‌ایم و چند نفر ش��اعر‬ ‫و نویس��نده؟ چرا نمی‌توانیم نام چند نف��ر آدم کارآفرین ملی را در‌همین‬ ‫‪۴۰‬سال گذشته به‌یاد بیاوریم ‌؟ روزی بابک زنجانی و منصور آریا را به‌عنوان‬ ‫کارآفرین نمونه معرفی می‌کنیم و برحسب اینکه چقدر پول داده باشند در‬ ‫ویترین رس��انه‌ها به‌نمایش در می‌آوری��م و روزی دیگر همان‌ها را به‌عنوان‬ ‫مفسد فی‌االرض معرفی می‌کنیم ‌؟ به برخی هم مدال افتخار ملی می‌دهیم‬ ‫و بر حسب وظیفه لحظاتی قیافه آنها را در تلویزیون نشان می‌دهیم و روزی‬ ‫دیگر آنها را به فراموشی می‌سپاریم؟‌‬ ‫البته ناگفته نماند در چند س��ال گذش��ته صداوس��یما از برخی نخبگان‬ ‫علمی‪ ،‬صنعتی‪ ،‬اقتصادی و پزشکی کشور دعوت کرده‌است؛ نه برای تکریم‪،‬‬ ‫‌بلکه به‌دلیل نمایش و پرکردن س��اعت‪ .‬بماند که برای برخی از دعوت‌ها و‬ ‫برنامه‌ها هم به‌ویژه درباره کارآفرینان بزرگ‪ ،‬تا درآمدی کس��ب نش��ود‪ ،‬از‬ ‫نمایش هم خبری نیس��ت‪ .‬برخی از این برنامه‌ها هم آنقدر مصنوعی از فرد‬ ‫کارآفرین تعریف می‌کنند که نه‌تنها تاثیر فرهنگی مثبتی در جامعه ندارد‪،‬‬ ‫بلکه باعث تنفر و انزجار می‌شود‪‌.‬‬ ‫حتما می‌دانید ثروت کارآفرینان ایرانی خارج از کش��ور خیلی بیش��تر از‬ ‫ثروت کارآفرینان در داخل کش��ور اس��ت‌‪ .‬چرا ‌؟ فرهنگ به ارث رسیده ما‬ ‫به‌گونه‌ای اس��ت که جامعه جلوی قدرت‪‌،‬تکریم می‌کند و پشت سرش نقد‬ ‫و گاه ناسزا و نفرین‪ .‬در فرهنگ گذشته ما همیشه پادشاهی بوده که ثروت‬ ‫را در میان رعیت تقس��یم می‌کرده اس��ت‪۴۰ .‬سال است انقالب کرده‌ایم و‬ ‫نظام پادش��اهی را کنار زده‌ایم و قرار است روی پای خود بایستیم‪۴۰ .‬سال‬ ‫اس��ت قرار است س��هم پول نفت را در بودجه کشور به‌حداقل برسانیم و از‬ ‫طریق دریافت مالیات کشور را به‌شکل پایدار و اصولی بچرخانیم‪ .‬اما ثروت‬ ‫چگونه به‌وجود می‌آید ‌؟ کارآفرینان و کارگرانی که به آنها احترام می‌گذارند‬ ‫و آنه��ا را همراه��ی می‌کنن��د مهم‌ترین رکن ایجاد ثروت در هر کش��وری‬ ‫هس��تند‪ .‬اصوال فرهنگ احترام به کار و کارآفرینی و نبوغ و خالقیت منجر‬ ‫به محصول‪ ،‬مهم‌ترین رکن پیشرفت کشورهای پیشرفته است‪.‬‬ ‫وقتی به کارآفرین احترام نگذاریم و فقط او را کیسه پول متحرک ببینیم‪،‬‬ ‫نتیجه‌اش این می‌ش��ود که می‌بینیم‪ .‬از کارگر گرفته تا قانون‌گذار و مجری‬ ‫قانون همه از کارآفرین توقع دارند تا او پول را به‌جامعه برگرداند‪ .‬اما سوال‬ ‫نمی‌کنند که چگونه قرار اس��ت این پول تولید ش��ود‪ .‬نتیجه‌اش می‌ش��ود‬ ‫به��ره‌وری پایین و درنهایت امکان‌پذیر نبودن رقابت‌پذیری‪ .‬در مجموع هم‬ ‫وقتی تعداد و اثر کارآفرینان جامعه کم باشد‪ ،‬تاثیر آنها در اقتصاد و مالیات‬ ‫کش��ور به‌اندازه کافی باال نخواهد رفت و درنتیجه همچنان وابسته به‌فروش‬ ‫نفت و موادمعدنی می‌مانیم‪ .‬نتیجه‌اش چیست ‌؟‬ ‫امروز که نمی‌توانیم نفت صادر کنیم‪ ،‬قیمت مرغ و گوشت در کشورمان‬ ‫سر به فلک می‌کشد‪ .‬مس��ئوالن می‌گویند دان مرغ و خوراک دام از خارج‬ ‫می‌آید و گرانی آن را توجیه می‌کنند‪ .‬اما نمی‌دانم گرانی پیاز و سیب‌زمینی‬ ‫را چگونه توجیه می‌کنند‪ .‬تا وقتی که کشور ساختاری صنعتی و فراصنعتی‬ ‫پی��دا نکند‪ ،‬ثروت از طریق کارآفرینی و خالقیت و نوآوری ایجاد نش��ود و‬ ‫کارآفرینی در کشور ارزش تلقی نشود‪ ،‬وضع به‌همین منوال است‪ .‬یک روز‬ ‫قیمت مرغ پایین می‌آید و عده‌ای مرغدار به‌خاک سیاه می‌نشینند و روزی‬ ‫دیگر که قیمت مرغ باال می‌رود‪ ،‬مسئوالن دست به دعا به‌سوی دولت‌های‬ ‫خارجی برداشته و واردات را به‌عنوان درمان این درد به‌کار می‌گیرند‪.‬‬ ‫اگر قرار اس��ت که روی پای خود بایسیتم باید فرهنگ‌مان را از فرهنگ‬ ‫وابس��ته به فرهنگ توس��عه و کارآفرینی تغییر دهیم‪ .‬باید ابتدا یاد بگیریم‬ ‫که همان‌قدر که دولتمردان و هنرمندان و نویس��ندگان و شعرای بزرگ را‬ ‫محترم می‌ش��ماریم و تکریم می‌کنیم‪ ،‬دانش��مندان‪ ،‬کارآفرینان و مدیران‬ ‫بزرگ کشور را نیز تکریم کنیم و حداقل در مقاطعی مانند درگذشت‌شان‪،‬‬ ‫خبرهای‌ش��ان را همگانی بدانی��م و آن را بهانه‌ای کنیم ت��ا از بزرگی آنها‬ ‫و راه‌ش��ان صحب��ت کنیم تا بچه‌های ما یاد بگیرند ک��ه بزرگی از منظر ما‬ ‫چیس��ت و آماده طی مسیر سخت بزرگ شدن شوند‪ .‬باید به آنها یادآوری‬ ‫کنی��م که بیش��تر بزرگان علمی‪‌،‬صنعتی و اقتص��ادی ما چگونه با تالش و‬ ‫پش��تکار راه‌های س��خت را به خود هموار کردند و برای جامعه خود مفید‬ ‫بودن��د‪ .‬همان‌طور که در بهش��ت زهرا قطعه هنرمن��دان داریم‪ ،‬باید قطعه‬ ‫کارآفرینان و دانش��مندان هم داشته باشیم‪ .‬اینها حداقل کاری است که ما‬ ‫ی آنها که از میان ما رفته‌ان��د‪‌،‬بلکه برای اعتالی فرهنگ‬ ‫می‌توانی��م نه برا ‌‬ ‫خود انجام دهیم‪.‬‬
‫‌یکشنبه‬ ‫لوله‌های بدون درز‬ ‫نیازمند شمش آلیاژی‬ ‫‪ 13‬مرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 2‬ذی‌الحجه ‪1440‬‬ ‫‪ 4‬اوت ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1343‬‬ ‫پیاپی ‪2661‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫در گفت‌وگو با تولیدکنندگان داخلی مطرح شد‬ ‫تولید قطعات ماشین‌آالت معدنی ایرانی نیازمند حمایت‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه‌ای‬ ‫همیش��ه گله از این بوده که چرا ما در حوزه‌های‬ ‫مختل��ف معدنی تولیدکنن��ده داخل��ی نداریم و از‬ ‫کاالهای خارجی استفاده می‌کنیم و پاسخ می‌دهند‬ ‫ک��ه اگر در داخل توانمند بودیم و دس��تی در تولید‬ ‫داش��تیم‪ ،‬تحریم‌ها و افزایش نرخ ارز نمی‌توانستند‬ ‫تاثیرگذار باشند‪.‬‬ ‫از طرفی کس��انی که دس��تی در تولید دارند باور‬ ‫دارن��د اگرچه ما به اب��زارآالت و قطعات معدنی روز‬ ‫و پیش��رفته به‌شدت نیازمند هس��تیم اما اگر کسی‬ ‫در این حوزه وارد شود به دلیل موانع کار نمی‌تواند‬ ‫تاب بیاورد‪ .‬این موضوع بهانه‌ای شد تا روزگار معدن‬ ‫به ش��رکت‌های مختلف معدنی س��ر بزن��د‪ ،‬از بین‬ ‫تمام واردکننده‌های اب��زارآالت معدنی عبور کند و‬ ‫باکسانی که تولیدکننده قطعه یا کاالی تمام‌شده‌ در‬ ‫این حوزه هستند‪ ،‬گفت‌وگو کند‪.‬‬ ‫‹ ‹نگاه جدی‌تر به حمایت‬ ‫مجتبی محم��ودی‪ ،‬رئیس هیات مدیره ش��رکت‬ ‫کارارول که در حوزه س��اخت خطوط انتقال شامل‬ ‫رولی��ک‪ ،‬درام و تمام س��ازه‌های نوار نقاله در بخش‬ ‫مع��دن و صنعت فعالیت می‌کند‪ ،‬به‬ ‫گفت‪ :‬ما‬ ‫ابتدا رولیک را به‌صورت خیلی ساده تولید می‌کردیم‬ ‫اما ام��روز آن را با توجه به نمونه‌های اروپایی تولید‬ ‫می‌کنیم‪.‬‬ ‫این فعال معدنی با بیان اینکه نوار نقاله در معدن‬ ‫همه‌کاره است و برای جابه‌جایی شن و ماسه‪ ،‬زغال‬ ‫و نخاله‌ه��ا کارب��رد دارد‪ ،‬اظهار ک��رد‪ :‬درحال‌حاضر‬ ‫کش��ور م��ا نیاز مبرمی ب��ه قطعات خط��وط انتقال‬ ‫دارد؛ از این رو جای خالی چنین وسیله‌ای احساس‬ ‫می‌ش��د‪ .‬امروز ما توانسته‌ایم قطعاتی را تولید کنیم‬ ‫که در مقایس��ه با نمونه خارجی از نظر نرخ بس��یار‬ ‫مناس��ب‌تر هس��تند‪ .‬محمودی ادامه داد‪ :‬به جرات‬ ‫می‌توانیم بگوییم بیش��تر م��واد و طراحی این کاال‬ ‫ساخت داخل است و ما در این حوزه توانمند شدیم‪.‬‬ ‫خوشبختانه تا حدود ‪ ۹۰‬درصد‪ ،‬از خارجی‌ها بی‌نیاز‬ ‫مجتبی محمودی‪ :‬وقتی به‌عنوان یک تولیدکننده داخلی معدنی و‬ ‫صنعتی در نمایشگاه خارجی شرکت می‌کنیم‪ ،‬می‌بینیم که متقاضیان‬ ‫و شرکت‌های ایرانی کاالهای موردنیاز خود را از شرکت‌های خارجی‬ ‫تهیه می‌کنند و متاسفانه به کاالی ساخت داخل بها نمی‌دهند‬ ‫هس��تیم و تنه��ا ‪ ۱۰‬درصد به ژاپن وابس��ته‌ایم که‬ ‫امیدواری��م در آن بخش هم تا چن��د وقت دیگر به‬ ‫خودکفایی برسیم‪.‬‬ ‫او ب��ا انتقاد از اینک��ه تولیدکننده‌های داخلی بین‬ ‫ایرانی‌ه��ا هم دیده نمی‌ش��وند‪ ،‬اظهار ک��رد‪ :‬وقتی‬ ‫به‌عن��وان ی��ک تولیدکنن��ده داخلی در نمایش��گاه‬ ‫خارجی ش��رکت می‌کنیم‪ ،‬می‌بینیم که متقاضیان‬ ‫و ش��رکت‌های ایران��ی رولیک مورد نی��از خود را از‬ ‫ش��رکت‌های خارجی تهیه می‌کنند و متاس��فانه به‬ ‫کاالی ساخت داخل کشور بها نمی‌دهند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬بنابراین یکی از بزرگ‌ترین مش��کالت‬ ‫ما واردکننده‌ها هس��تند‪ ،‬البته از وقتی رهبر معظم‬ ‫انقالب بر تولید داخلی تاکید کردند و قرار ش��د در‬ ‫تامین قطعات به تولید داخلی وابسته شویم و ارز را‬ ‫هم از کشور خارج نکنیم‪ ،‬خوشبختانه شرایط برای‬ ‫شرکت‌هایی مثل ما که تولیدکننده و خالق هستند‪،‬‬ ‫راهنمای بین‌المللی مشتری‌محوری شرکت فوالد خوزستان فراتر از ‪ISO ۹۰۰۰‬‬ ‫س��ازمان بین‌الملل��ی اس��تاندارد ‪ ISO‬یک��ی از‬ ‫بزرگ‌ترین و مهم‌ترین س��ازمان‌های علمی‌تخصصی‬ ‫و غیردولتی دنیاس��ت که در س��طح بسیار گسترده‌ای‬ ‫فعالیت خود را به‌طور رسمی از سال ‪ ۱۹۴۷‬و با هدف‬ ‫تدوین اس��تانداردهای جهانی ب��رای هماهنگ کردن‬ ‫هرچه بیشتر فعالیت‌های اقتصادی و صنعتی آغاز کرد‪.‬‬ ‫این س��ازمان که ارتباط بس��یار مهمی با سازمان‌های‬ ‫اس��تاندارد برخی کشورها برقرار کرده است با تشکیل‬ ‫س��اختاری مشخص و فعالسازی کارگروه‌‌های متناظر‬ ‫علم��ی تخصصی در زمینه‌های گوناگون و با اس��تفاده‬ ‫از نظ��رات خب��رگان و متخصص��ان سراس��ر جه��ان‬ ‫اس��تانداردهای بس��یاری را با رویکرد ایج��اد و بهبود‬ ‫مداوم سیس��تم‌های مدیری��ت ویژگی‌های محصول یا‬ ‫خدمات تدوین و معرفی کرده است‪.‬‬ ‫بنگاه‌ه��ای اقتص��ادی و صنفی ازجمل��ه بنگاه‌های‬ ‫خدماتی با هدف بهبود مس��تمر فرآیندها و فعالیت‌ها‬ ‫و افزایش هرچه بیش��تر اطمینان مشتریان از دریافت‬ ‫محص��والت و خدمات و در برخی موارد با اس��تفاده از‬ ‫خدمات مش��اوره‌ای طراحی و استقرار استانداردهای‬ ‫مورد نیاز سیس��تم یا فرآیندها‪ ،‬فعالیت‌های خود را در‬ ‫دس��تور کار مدیریت ارشد قرار داده و از تداوم کسب و‬ ‫کار خود بهره‌مند می‌شوند‪.‬‬ ‫مدیریت ارشد شرکت فوالد خوزستان از سال ‪۱۳۷۱‬‬ ‫با اج��رای پروژه کلیدی انتقال دانش فنی از ش��رکت‬ ‫کوبه استیل ژاپن‪ ،‬بخش مهمی از دانش سازمانی را با‬ ‫صرف میلیون‌ها دالر هزینه‪ ،‬مس��تند کرد و به موازات‬ ‫آن اس��تقرار نظام مدیریت کیفی��ت را در برنامه خود‬ ‫قرار داد‪ .‬نخس��تین گواهی مدیریت کیفیت در س��ال‬ ‫‪ ۱۳۷۴‬براس��اس نیازمندی‌های استاندارد بین‌المللی‬ ‫ای��زو ‪ ۹۰۰۱‬نقطه عطفی در تح��ول رویکرد مدیریت‬ ‫ارش��د به‌منظور بهبود مداوم زیرساخت‌های مدیریتی‬ ‫ش��رکت بود و پ��س از آن در س��ال‌های بعد‪ ،‬طراحی‬ ‫و اس��تقرار نظ��ام مدیریت زیس��ت‌محیطی‪ ،‬ایمنی و‬ ‫بهداش��ت حرفه‌ای‪ ،‬امنیت اطالع��ات آموزش و انرژی‬ ‫با حمایت هیات مدیره در دس��تور کار مدیریت ارش��د‬ ‫قرار گرفت‪ .‬اس��تقرار نظام‌های مدیریت به اس��تحکام‬ ‫هرچه بیشتر پایه‌های فرآیندهای کسب و کار انجامید‬ ‫و ش��رکت فوالد خوزستان توانست در شرایط چالشی‪،‬‬ ‫فرآیندهای کسب و کار خود را تا کسب عالی‌ترین رتبه‬ ‫در سال ‪ ۹۷‬ارتقا دهد‪.‬‬ ‫در این راستا و متناسب با آنچه در این فرآیند مورد‬ ‫توجه بود‪ ،‬از س��ال ‪ ۱۳۹۷‬توجه هرچه بیشتر به نیازها‬ ‫و انتظارات مش��تریان فراتر از آنچه در اس��تاندارد ایزو‬ ‫‪ ۹۰۰۰‬مورد نیاز بود‪ ،‬در دستور کار مدیریت ارشد قرار‬ ‫گرفت‪ .‬بر این اساس استانداردهای بین‌المللی مدیریت‬ ‫کیفیت‪ ،‬رضایت مشتری و راهنمایی برای رسیدگی به‬ ‫ش��کایت‌ها در سازمان به ش��ماره ایزو ‪ ۱۰۰۰۲‬و ایزو‬ ‫‪ ۲۰۱۸ :۱۰۰۰۴‬ب��ا محوری��ت معاون��ت فروش‪ ،‬واحد‬ ‫تحقیق��ات و بازاریابی فروش و ب��ا همکاری واحدهای‬ ‫تضمی��ن کیفیت‪ ،‬آموزش و تحقیقات و توس��عه منابع‬ ‫انس��انی‪ ،‬مرج��ع برنامه‌ریزی و جلب مش��ارکت تمام‬ ‫ذی‌نفعان درون‌س��ازمانی قرار گرفت و اقدامات بهبود‬ ‫و اصالح��ی مناس��بی بر اس��اس نیازمندی‌های مورد‬ ‫اش��اره در ای��ن اس��تاندارد بین‌المللی راهنم��ا انجام‬ ‫ش��د‪ .‬ازجمله این اقدامات می‌توان به ایجاد س��اختار‬ ‫مهندس فروش‪ ،‬بازنگری فرآیند رس��یدگی به شکایت‬ ‫مش��تریان‪ ،‬مکانیزه کردن فرآیند ارتباط با مش��تری و‬ ‫ازجمله کس��ب بازخورد یا شکایت‪ ،‬برقراری ارتباطات‬ ‫وس��یع‌تر ب��ا مش��تریان داخل��ی و خارجی و توس��عه‬ ‫فعالیت‌ه��ای مدیریت تحقیق��ات و بازاریابی فروش و‬ ‫تدوین خط‌مش��ی بهبود رضایت مش��تری اشاره کرد‪.‬‬ ‫این فعالیت‌ها با هدف بهبود مستمر رضایت مشتری و‬ ‫باال بردن سطح اطمینان از برآورد ‌ه کردن نیازمندی‌ها‬ ‫و انتظارات مش��تریان و تداوم کس��ب و کار بدون خط‬ ‫پایان ادامه دارد‪.‬‬ ‫ب��ر این اس��اس دوره‌های آموزش��ی وی��ژه مدیران‪،‬‬ ‫کارشناس��ان و مس��ئوالن مرتب��ط براس��اس اولویت‪،‬‬ ‫برنامه‌ریزی و اجرا ش��ده و این دوره‌های آموزش��ی با‬ ‫هدف توس��عه آگاهی تمامی کارکنان به‌ویژه کارکنانی‬ ‫که به‌طور مس��تقیم با مشتریان و بازخوردهای آنان و‬ ‫ازجمله ش��کایت مشتری ارتباط دارند‪ ،‬به‌طور مستمر‬ ‫برقرار خواهد شد‪.‬‬ ‫فرآینده��ای مرتبط با طراحی و اس��تقرار نظام‌های‬ ‫مدیریت و ازجمله اس��تانداردهای راهنما را می‌توان به‬ ‫طور خالصه به این شرح مدیریت کرد‪:‬‬ ‫‪ -۱‬انتخاب اس��تاندارد مرجع براس��اس ماموریت و‬ ‫اهداف استراتژیک‬ ‫‪ -۲‬بررس��ی وضعی��ت موجود و تحلی��ل انحراف از‬ ‫نیازمندی‌های استاندارد‬ ‫‪ -۳‬تحلیل ریش��ه‌ای انحرافات از استاندارد و تعیین‬ ‫اقدامات اصالحی مناسب‬ ‫‪ -۴‬مستندس��ازی‪ ،‬تثبی��ت مس��تندات موردنیاز و‬ ‫آموزش و آگاهی به ذی‌نفعان درون و برون‌سازمانی‬ ‫‪ -۵‬اج��رای اقدامات مورد نیاز برای افزایش س��طح‬ ‫اطمینان از انطباق با نیازمندی‌ها‬ ‫‪ -۶‬اجرای یک دوره ممیزی داخلی و تحلیل داده‌ها‬ ‫‪ -۷‬اجرای ی��ک دوره بازنگری مدیریت و مروری بر‬ ‫تمام��ی ملاحظات و نیازمندی‌ه��ا و اتخاذ تصمیمات‬ ‫مناسب و اجرا‬ ‫‪ -۸‬انجام پیش‌ممیزی ازسوی سازمان شخص ثالث‬ ‫صادرکننده گواهی (‪)CB‬‬ ‫‪ -۹‬انج��ام ممیزی اصلی ازس��وی س��ازمان ممیزی‬ ‫ش��خص ثالث صادرکنن��ده گواهی که تح��ت اعتبار‬ ‫سازمان‌های صاحب صالحیت جهانی قرار دارند (‪)AB‬‬ ‫‪ -۱۰‬اع�لام نتیج��ه حاصل از انطباق ک��ه می‌تواند‬ ‫دربردارنده این موارد باشد‪:‬‬ ‫الف‪ :‬نقاط قوت‬ ‫ب‪ :‬نقاط قابل بهبود‬ ‫ج‪ :‬ظرفیت مطابق نبودن‬ ‫د‪ :‬مطابق نبودن جزئی یا ‪MINOR‬‬ ‫ه‪ :‬مطابق نبودن اصلی یا ‪MAJOR‬‬ ‫مطابق نبودن اصلی یا ‪ MAJOR‬به مطابق نبودنی‬ ‫گفته می‌ش��ود ک��ه دربردارنده یک یا چن��د رکورد از‬ ‫نتیجه حاصل از یافته‌های ممیزی ازس��وی س��ازمان‬ ‫ممیز ش��خص ثالث باش��د که در ادامه به آن اش��اره‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫ال��ف‪ :‬مطاب��ق نبودن ب��ا الزامات قانون��ی مرتبط با‬ ‫فرآینده��ا و فعالیت‌ه��ای مورداش��اره در اس��تاندارد‬ ‫بین‌المللی مرجع‬ ‫ب‪ :‬انحراف اساس��ی یا بنیادی در طراحی یا استقرار‬ ‫نظام مدیریت‬ ‫ج‪ :‬فراوان��ی قابل مالحظه انحراف جزئی مش��ابه از‬ ‫نیازمندی‌های مورد اشاره در استاندارد‬ ‫د‪ :‬تک��رار مطابق نبودن جزئی که در یک دوره ثبت‬ ‫ش��ده و در دوره بعدی به‌طور اساس��ی برطرف نش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫درصورت��ی که نتیجه حاص��ل از یافته‌های ممیزی‬ ‫ب��ه مطابق نب��ودن اصلی یا ‪ MAJOR‬منجر نش��ود‪،‬‬ ‫س��ازمان مورد ممیزی ازسوی سازمان ممیزی شخص‬ ‫ثال��ث (‪ )CB‬برای صدور گواهی انطباق با اس��تاندارد‬ ‫بین‌الملل��ی مرجع کس��ب گواهی م��ورد توصیه قرار‬ ‫خواه��د گرفت و این گواهی برای مدت ‪ ۳‬س��ال صادر‬ ‫می‌ش��ود ی��ا موردممیزی مراقبتی ق��رار می‌گیرد‪ .‬در‬ ‫ممیزی‌های مراقبتی که هرس��ال یکبار انجام می‌شود‬ ‫درصورت مطاب��ق نب��ودن ‪ MAJOR‬دوباره گواهی‬ ‫مورد تمدید قرار می‌گیرد‪.‬‬ ‫در پایان گفتنی اس��ت‪ ،‬ش��رکت فوالد خوزستان از‬ ‫س��ال ‪ ۱۳۷۴‬تاکن��ون موردممیزی ش��خص ثالث در‬ ‫زمینه نظام مدیریت یکپارچه قرار گرفته است‪.‬‬ ‫بهتر شده اس��ت‪ .‬محمودی در پاسخ به این پرسش‬ ‫که به‌عنوان تولیدکننده چه انتظاری از دولت دارید‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬از تولیدکننده‌ه��ای داخل��ی حمایت کند تا‬ ‫شناخته ش��وند‪ ،‬در غیر این صورت نابود می‌شویم‪.‬‬ ‫هرچند شرکت‌هایی که از تولیدکننده‌هایی مثل ما‬ ‫اس��تقبال کرده‌اند کم نیستند اما متاسفانه در ایران‬ ‫همیشه تولیدکننده زیر فشار بوده و هیچ استقبالی‬ ‫از او نشده است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬وقت��ی حدود ‪ ۳۰‬نیرو در مجموعه‬ ‫ش��ما کار می‌کنند باید ش��رایط را برای‌ش��ان مهیا‬ ‫کنید‪ ،‬به همی��ن دلیل خیلی وقت‌ه��ا تولیدمان را‬ ‫ب��ا نرخ پایین به فروش می‌رس��انیم تا فقط در بازار‬ ‫بمانیم و ‪ ۳۰‬نفر را بیکار نکنیم‪.‬‬ ‫این فعال معدنی با ابراز تاس��ف از اینکه در کشور‬ ‫ق��در کار تولیدی را نمی‌دانند‪ ،‬گف��ت‪ :‬کار تولید پر‬ ‫دغدغه است؛ خیلی‌ها فروشگاه می‌زنند و به‌راحتی‬ ‫پول درمی‌آورند اما حاضر نیس��تند دس��ت‌به تولید‬ ‫بزنند ب��ه خاطر اینک��ه تولیدکنن��ده از نیروی کار‬ ‫گرفته تا بیمه و مالیات‪ ،‬دغدغه زیاد دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹در داخل توانمند هستیم‬ ‫آرش افتخاری‪ ،‬مدیر شرکت آترین اشتاد با اشاره‬ ‫به تولید دستگاه از سوی متخصصان داخلی در حوزه‬ ‫معدنکاری به‬ ‫گفت‪ ۲ :‬ماه پیش از نخس��تین‬ ‫محصولی که برای نخستین بار در کشور تولید شد‪،‬‬ ‫رونمایی کردی��م‪ .‬این محصول تجهیزی اس��ت که‬ ‫‪ ۲‬س��ر تس��مه را به‌صورت پرس گ��رم به هم وصل‬ ‫می‌کند و در فعالیت مع��دن کاربرد زیادی دارد که‬ ‫می‌توان ازجمله به انتقال مواد‪ ،‬خاک و سنگ اشاره‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫افتخ��اری ادامه داد‪ :‬تا پی��ش از این‪ ،‬متقاضیان‬ ‫محص��ول موردنظ��ر را از کش��ورهای مختلفی مثل‬ ‫آلمان‪ ،‬چین‪ ،‬اس��پانیا و کانادا وارد کشور می‌کردند‬ ‫اما با اس��تفاده از توان متخصصان داخلی توانستیم‬ ‫هم��ان محصول را در داخ��ل تولید کنیم‪ .‬این فعال‬ ‫معدنی با اش��اره به توانمندی ایرانی‌ها در س��اخت‬ ‫چنی��ن دس��تگاهی گف��ت‪ :‬در ای��ن محص��ول نه‬ ‫کپی‌س��ازی شده نه به مهندس��ی معکوس توجهی‬ ‫کرده‌ای��م‪ .‬در ای��ن روند ب��ا تکی ‌ه بر تفک��ر داخلی‬ ‫توانستیم محصول موردنظر را بسازیم‪.‬‬ ‫افتخاری با بیان اینکه در داخل کش��ور اس��تقبال‬ ‫خوبی از این دس��تگاه ش��ده‪ ،‬بیان کرد‪ :‬نخس��تین‬ ‫ف��روش را به ش��رکت صنعت��ی و معدن��ی گل‌گهر‬ ‫داش��تیم که نش��ان می‌ده��د خوش��بختانه فعاالن‬ ‫معدنی داخلی استقبال خوبی از آن کرده‌اند‪.‬‬ ‫این فعال معدنی با مقایسه تولید داخلی این کاال‬ ‫با تولید خارجی آن گفت‪ :‬اگر یک دس��تگاه اروپایی‬ ‫در مدت ‪ ۴۰‬دقیقه‪ ،‬دما را به ‪ ۱۴۵‬درجه می‌رساند‪،‬‬ ‫دس��تگاه ایرانی در مدت ‪ ۳‬دقیقه همان کار را انجام‬ ‫می‌دهد‪ .‬از طرف دیگر ش��بکه ما تک فاز اس��ت اما‬ ‫ش��بکه‌های اروپایی‪ ۳‬فاز هس��تند‪ .‬همین مس��ئله‬ ‫تولیدکننده‌های ما را با مش��کل روب��ه‌رو می‌کرد و‬ ‫همیشه ما را به دردسر می‌انداخت که خوشبختانه با‬ ‫تولید داخلی توانستیم این مشکل را نیز حل کنیم‪.‬‬ ‫افتخاری ب��ا بیان اینکه اگر بخواهی��م‪ ،‬می‌توانیم‬ ‫س��ازنده‌های خوب��ی باش��یم‪ ،‬ادامه داد‪ :‬متاس��فانه‬ ‫نخستین فکری که می‌کنیم این است که چه چیزی‬ ‫به ما می‌رسد و تا وقتی مطمئن نشویم درآمد داریم‬ ‫یا خیر‪ ،‬هزینه نمی‌کنیم‪ ،‬درحالی‌که باید نگاه‌مان را‬ ‫تغییر دهیم‪ .‬باید بررسی کنیم که چه مشکالتی در‬ ‫صنع��ت و معدن وجود دارند و با س��اخت تجهیزات‬ ‫سعی کنیم این مشکالت را رفع کنیم‪.‬‬ ‫او با انتقاد از خریداران داخلی که به دنبال کاالی‬ ‫خارجی هس��تند‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬ما باید ملی‌گرا باشیم‬ ‫و ب��ه تولیدکننده‌ه��ای کاالهای داخلی کش��ورمان‬ ‫احت��رام بگذاریم‪ .‬همان‌طور که ی��ک آلمانی کاالی‬ ‫ایرانی نمی‌خرد و به دنبال کاالی خودش اس��ت‪ ،‬ما‬ ‫هم باید ب��ه دنبال کاالی داخلی باش��یم و در برابر‬ ‫خرید کاالی خارجی مقاومت کنیم‪.‬‬ ‫منیر حضوری‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫مجتبی محمودی‬ ‫آرش افتخاری‬
‫‪6‬‬ ‫‌یکشنبه‬ ‫‪ 13‬مرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 2‬ذی‌الحجه ‪1440‬‬ ‫‪ 4‬اوت ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1343‬‬ ‫پیاپی ‪2661‬‬ ‫صنایع معدنی‬ ‫تجارت‬ ‫مدیرعامل لوله‌گستر اسفراین در گفت‌وگو با‬ ‫یادداشت‬ ‫خأل بانک‬ ‫اطالعاتی‬ ‫بومی‌سازی‬ ‫در صنعت‬ ‫خبر‬ ‫صادرات شمش فوالدی‬ ‫به مثابه صادرات‬ ‫مواد خام است‬ ‫نماین��ده م��ردم کاش��ان و آران بیدگل در‬ ‫مجلس معتقد است‪ ،‬صادرات شمش فوالدی به‬ ‫مثابه صادرات مواد خام است و باید این شمش‬ ‫در صنای��ع پایین‌دس��تی به مقاط��ع فوالدی‬ ‫مانن��د ورق و پروفیل تبدیل ش��ود‪ .‬به گزارش‬ ‫خبرگزاری خانه ملت‪ ،‬س��یدجواد ساداتی‌نژاد‬ ‫نماینده مردم کاشان و آران بیدگل در مجلس‬ ‫درباره مشکالت صنایع پایین‌دست فوالد گفت‪:‬‬ ‫اگر کش��ور به دنبال اج��رای اقتصاد مقاومتی‬ ‫است نباید خام‌فروشی کند؛ چراکه با فرآوری‬ ‫ارزش‌اف��زوده محص��والت صادرات��ی افزایش‬ ‫پی��دا می‌کند؛ به‌ط��ور نمونه بای��د از صادارت‬ ‫نف��ت خام جلوگیری ش��ود و پ��س از افزایش‬ ‫ارزش‌اف��زوده این ماده در پتروپاالیش��گاه‌ها و‬ ‫پتروش��یمی‌ها‪ ،‬زمینه ص��ادرات را فراهم کرد‪.‬‬ ‫نماینده مردم کاشان و آران بیدگل در مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی با بیان اینکه بای��د به جای‬ ‫ص��ادرات مواد معدنی خام‪ ،‬پ��س از فرآوری و‬ ‫افزایش ارزش‌افزوده زمینه صادرات آنها فراهم‬ ‫شود‪ ،‬افزود‪ :‬اگرچه س��نگ‌آهن در کارخانه به‬ ‫شمش فوالد تبدیل شده و دارای ارزش‌افزوده‬ ‫می‌ش��ود اما می‌توان با ادام��ه برخی فرآیندها‬ ‫ارزش‌افزوده این ماده معدنی را بیشتر افزایش‬ ‫داد و اش��تغالزایی را رقم زد‪ .‬این نماینده مردم‬ ‫در مجلس دهم با بیان اینکه ش��مش فوالدی‬ ‫می‌توان��د در صنای��ع پایین‌دس��تی به مقاطع‬ ‫ف��والدی مانند ورق‪ ،‬پروفیل و‪ ...‬تبدیل ش��ود‪،‬‬ ‫اظه��ار کرد‪ :‬صادرات ش��مش فوالدی به مثابه‬ ‫صادرات م��واد خام اس��ت‪ .‬عضو کمیس��یون‬ ‫آموزش و تحقیقات مجلس ش��ورای اس�لامی‬ ‫با بیان اینکه درحال‌حاضر صنایع پایین‌دستی‬ ‫فوالد(نوردکاران) مواد اولیه‪ -‬شمش‪ -‬موردنیاز‬ ‫برای تولید میلگ��رد‪ ،‬ورق و‪ ...‬را ندارند‪ .‬گفت‪:‬‬ ‫درحال‌حاضر تولیدکنندگان فوالد‪ ،‬شمش خام‬ ‫را به س��ایر کش��ورها صادر می‌کنند‪ .‬درواقع با‬ ‫این عمل اش��تغال برای کشورهای دیگر ایجاد‬ ‫می‌شود حال آنکه صنایع داخلی که به شمش‬ ‫نی��از دارن��د‪ ،‬نمی‌توانن��د آن را تامی��ن کنند‬ ‫بنابرای��ن فقط ب��ا ‪۵۰‬درصد ظرفی��ت فعالیت‬ ‫می‌کنن��د‪ .‬وی تصری��ح ک��رد‪ :‬درحال‌حاض��ر‬ ‫تولیدکنندگان فوالد‪ ،‬ش��مش را خام به سایر‬ ‫کش��ورها صادر می‌کنند و با این عمل اشتغال‬ ‫ب��رای کش��ورهای دیگر ایجاد می‌ش��ود‪ .‬حال‬ ‫آنک��ه صنایع داخلی که به ش��مش نیاز دارند‪،‬‬ ‫نمی‌توانن��د آن را تامین کنند بنابراین فقط با‬ ‫‪۵۰‬درصد ظرفیت فعالیت می‌کنند‪.‬‬ ‫از رویکرد تامین داخلی می‌گوید‬ ‫لوله‌های بدون درز نیازمند شمش آلیاژی‬ ‫مجید رضاپور‬ ‫کارشناس فوالد‬ ‫باتوجه به شرایط ارزی کشور و درگیری‌های‬ ‫سیاسی در منطقه و در سطح جهان می‌توان‬ ‫اذعان کرد که بومی‌سازی برای صنعت فوالد‬ ‫ای��ران بدون ریس��ک خاصی اس��ت‪ .‬تا پیش‬ ‫از تحریم‌ه��ا برخ��ی امکان��ات را در اختی��ار‬ ‫داش��تیم و تامین ارز ب��رای واحدها به‌راحتی‬ ‫انج��ام می‌ش��د ولی هم‌اکن��ون ب��ا توجه به‬ ‫محدودیت‌های به‌وجود آمده‪ ،‬ثبت‌سفارش‌‌ها‬ ‫و تخصیص ارز دچار مش��کل اس��ت‪ ،‬بنابراین‬ ‫اگ��ر بخواهی��م کاالی��ی را وارد کنیم ممکن‬ ‫است دل‌نگرانی‌ها برای ورود آن وجود داشته‬ ‫باش��د‪ .‬از این‌رو تولیدکنندگان داخلی باید بر‬ ‫توان داخلی تکیه داش��ته باشند‪ .‬البته برخی‬ ‫از آلیاژهای خاص در کش��ور تولید نمی‌شوند‬ ‫ک��ه باید آنها را وارد کنی��م‪ .‬به‌طور کلی تمام‬ ‫امکانات بومی‌س��ازی صنعت فوالد در داخل‬ ‫موجود اس��ت‪ .‬در زمینه آنچه موردنیاز است‬ ‫نیز فوالسازان ریسک بومی‌سازی را می‌پذیرند‬ ‫اما مهم‌ترین موضوع این است که هنوز بانک‬ ‫اطالعات��ی دقیق��ی در زمینه بومی‌س��ازی از‬ ‫س��وی نهاد خاصی در کشور راه‌اندازی نشده‬ ‫اس��ت‪ .‬چراک��ه برخ��ی تجهیزات ک��ه مورد‬ ‫استفاده صنعت ماست‪ ،‬ممکن است در برخی‬ ‫واحدها س��اخته ش��وند که ما از آن اطالعی‬ ‫نداری��م و در جای��ی ثب��ت نش��ده‌اند‪ .‬اگرچه‬ ‫برپایی نمایش��گاه فرصت مناس��بی است که‬ ‫این واحده��ا در تعامل با یکدیگر قرار بگیرند‬ ‫ام��ا ممکن اس��ت واحدهای��ی فرصت حضور‬ ‫در نمایش��گاه را نداشته باش��ند که این بانک‬ ‫اطالعاتی می‌تواند این خألها را پوشش دهد‪.‬‬ ‫این راه��کار می‌تواند به کمک ش��رکت‌هایی‬ ‫بیاید که توان مالی چندانی ندارند و منافع آن‬ ‫می‌تواند به کل صنعت کشور بازگردد‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫سارا اصغری‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫کوروش کیهانی‌زاده‬ ‫تامی��ن مواد اولیه واحدها و ش��رکت‌هایی که در زنجیره‬ ‫فوالد مش��غول کار هستند و همچنین بومی‌سازی زنجیره‬ ‫تولی��د آنها با توجه به موض��وع تحریم‌ها‪ ،‬باید بیش‌ازپیش‬ ‫موردتوجه قرارگیرد‪ .‬البته از س��ال گذش��ته و با دور جدید‬ ‫تحریم‌های امریکا‪ ،‬نمایشگاه‌هایی در راستای بومی‌سازی و‬ ‫تامین نیاز داخل شرکت‌هایی که در صنایع گوناگون به‌‌ویژه‬ ‫در صنعت فوالد مشغول کار هستند برپا شده است‪ .‬اما باید‬ ‫بعد از برگزاری نمایشگاه نیز در پی تامین نیاز و مواد اولیه‬ ‫این شرکت‌ها بود‪ .‬یکی از مواردی که با مشکل تامین مواد‬ ‫اولیه روبه‌رو اس��ت‪ ،‬تولید لوله بدون درز است که بیشتر در‬ ‫صنایع نفت و گاز به‌کار برده می‌ش��ود‪ .‬برای تولید لوله‌های‬ ‫بدون درز به شمش آلیاژی نیاز است که در کشور به صورت‬ ‫مح��دود تولید می‌ش��ود‪ .‬در این زمین��ه‬ ‫با کوروش‬ ‫کیهانی‌زاده‪ ،‬مدیرعامل لوله‌گس��تر اس��فراین گفت‌وگویی‬ ‫انجام داده اس��ت که در ادامه می‌خوانید‪ .‬الزم به یادآوری‬ ‫اس��ت که شرکت لوله گستر اس��فراین زیر پوشش سازمان‬ ‫گس��ترش و نوس��ازی صنایع ایران(ایدرو)مشغول به تولید‬ ‫است‪.‬‬ ‫€ €شرکت لوله‌گستر اسفراین در تامین مواد اولیه‬ ‫خود با چه مشکالتی روبه‌رو است؟‬ ‫محصول تولیدی ش��رکت لوله‌گستر اسفراین‪ ،‬لوله بدون‬ ‫درز اس��ت ک��ه ب��رای خطوط نف��ت به کار برده می‌ش��ود‪.‬‬ ‫درحقیقت ش��رکت ما تنها تولید‌کنن��ده لوله‌های فوالدی‬ ‫ب��دون درز مانند لوله‌‌های جداری و مغزی موردنیاز صنایع‬ ‫نفت‪ ،‬گاز و پتروشیمی با هدف رفع نیاز کشور است‪ .‬ظرفیت‬ ‫س��االنه ما ‪۱۰۰‬هزار تن است؛ این درحالی است که در ‪۱۵‬‬ ‫س��ال گذشته ش��رکت ما حدود ‪ ۳۰۰‬هزار تن تولید داشته‬ ‫اس��ت‪ .‬عمده مواد اولیه موردنیاز ش��رکت‪ ،‬شمش آلیاژی‬ ‫اس��ت که تنها تولیدکننده این شمش نیز مجتمع صنعتی‬ ‫اسفراین است‪.‬‬ ‫مش��کل این مجتمع‪ ،‬تامین الکترود گرافیتی اس��ت که‬ ‫مواد اولیه اصلی شمش به‌شمار می‌رود‪ .‬هرچند برخی مواد‬ ‫اولیه آنها فروآلیاژها مانند فروکروم و فروس��یلیس و‪ ...‬است‬ ‫ک��ه بای��د آنها را نی��ز وارد کرد‪ .‬البت��ه فروآلیاژها در داخل‬ ‫تولی��د می‌ش��وند اما ظرفیت‌های آنها پاس��خگوی کل نیاز‬ ‫کش��ور نیس��ت‪ .‬از این‌رو این مواد باید وارد کش��ور شود که‬ ‫درحال‌حاضر در زمینه واردات مش��کل وجود دارد‪ .‬هرچند‬ ‫کوروش کیهانی‌زاده‪ :‬تنها مواد موردنیاز شرکت ما شمش آلیاژی است‬ ‫که در ایران به اندازه نیاز تولید نمی‌شود‪ .‬از این‌رو می‌طلبد در کشور‬ ‫برای تولید این نوع شمش خاص سرمایه‌گذاری بیشتری انجام شود‬ ‫هم‌اکن��ون مراوداتی با ترکیه دارند و ش��مش صادر و مواد‬ ‫اولیه وارد می‌کنند‪.‬‬ ‫€ €ظرفیت شرکت لوله‌گستر چه اندازه است و چه‬ ‫میزان شمش آلیاژی نیاز دارد؟‬ ‫تنها مواد موردنیاز ش��رکت ما شمش آلیاژی است که در‬ ‫کشور به اندازه نیاز تولید نمی‌شود‪ .‬اگر بخواهیم آن را وارد‬ ‫کنیم‪ ،‬چون این شرکت‌ها زیرپوشش شرکت‌های امریکایی‬ ‫هستند با ما همکاری نمی‌کنند‪ .‬از این‌رو می‌طلبد در کشور‬ ‫در تولید این نوع ش��مش خاص س��رمایه‌گذاری بیشتری‬ ‫انجام ش��ود‪ .‬اگر واحد اس��فراین با تمام ظرفیت تولید کند‪،‬‬ ‫تولید آنها با ‪۴‬هزار تن در ماه از حدود ‪۵۰‬هزار تن در س��ال‬ ‫بیش��تر نمی‌شود‪ .‬این درحالی اس��ت که فقط شرکت ما با‬ ‫توجه به قراردادهایی که منعقد کرده است به ماهی ‪۳‬هزار‬ ‫تن نیاز دارد و نیاز کل کشور بسیار باالتر از این رقم‌هاست‪.‬‬ ‫ظرفیت این شرکت تولیدکننده شمش آلیاژی به اندازه دو‬ ‫‌ادامه اعتراض فوالدی‌ها‬ ‫به بخشنامه وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫هن��وز اث��رات بخش��نامه‌های پشت‌س��ر هم‬ ‫دولتی س��ال گذش��ته که به اعتقاد کارشناسان‬ ‫عمده مش��کالت اقتصادی س��ال ‪ ۹۷‬از همین‬ ‫بخش��نامه‌های غیرکارشناسی نشأت گرفت‪ ،‬در‬ ‫بازارها باقی اس��ت که ب��ار دیگر وزارت صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تج��ارت بدون مش��ورت ب��ا انجمن‬ ‫ف��والد ی��ک تصمی��م از جن��س ف��والد گرفته‬ ‫است‪.‬‬ ‫به گزارش ایلنا‪ ،‬جعفر س��رقینی‪ ،‬معاون امور‬ ‫معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت در بخشنامه‌ای اعالم کرد که از ‪ ۵‬مرداد‬ ‫س��ال‌جاری فقط واحدهای نوردی درج‌شده در‬ ‫فهرس��ت بهین‌یاب این وزارتخان��ه اجازه خرید‬ ‫ش��مش از ب��ورس را دارند که این بخش��نامه‬ ‫ش��روعی بود بر اعتراض گس��ترده بس��یاری از‬ ‫فعاالن صنعت فوالد‪.‬‬ ‫در ابت��دا به��رام س��بحانی‪ ،‬رئی��س انجمن‬ ‫تولیدکنن��دگان فوالد ایران نس��بت به محدود‬ ‫شدن خریداران شمش در نامه‌ای به معاون امور‬ ‫معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت ضمن اشاره به بخشنامه معاون حقوقی‬ ‫ریاس��ت‌جمهوری مبنی‌بر تکلیف وزارتخانه‌ها و‬ ‫نهاده��ای دولتی برای اخ��ذ و توجه به نظرات‬ ‫تشکل‌های صنفی درخواس��ت کرد‪ :‬اعتراضات‬ ‫ش��رکت‌های نوردی برای بررس��ی و اعالم نظر‬ ‫کارشناسی به این انجمن ارسال شده و تا زمان‬ ‫بررس��ی و اعالم نظر انجمن‪ ،‬اجرای نامه شماره‬ ‫‪ ۶۰/۱۲۴۴۳۰‬م��ورخ ‪ ۲‬م��رداد ‪ ۹۸‬درباره الزام‬ ‫به عرضه ش��مش ف��والدی فقط ب��ه واحدهای‬ ‫نوردی درج‌ش��ده در فهرست بهین‌یاب متوقف‬ ‫شود‪.‬‬ ‫همچنین محم��د کش��انی‪ ،‬مدیرعامل فوالد‬ ‫خوزس��تان ب��ا انتق��اد از مصوبه اخی��ر وزارت‬ ‫صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت و مح��دود کردن‬ ‫خریداران شمش در بورس گفت‪ :‬افزایش بهای‬ ‫کنس��انتره به عنوان ماده اولی��ه تولید ‪۵‬درصد‬ ‫بهای شمش فوالد را باال برده است‪.‬‬ ‫کش��انی افزود‪ :‬قرار بود به دلی��ل جلوگیری‬ ‫از ص��دور بخش��نامه‌های آن��ی و توفیق نیافتن‬ ‫اینگونه بخش��نامه‌ها‪ ،‬از تشکل‌ها و انجمن‌های‬ ‫صنفی کمک گرفته شود‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬در تایی��د‬ ‫ای��ن موض��وع رئیس‌جمه��وری و وزیر صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تج��ارت نیز نس��بت ب��ه بهره‌گیری‬ ‫از نظ��رات کارشناس��ی تش��کل‌ها تاکید کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫کشانی همچنین افزود‪ :‬در تکمیل این مسئله‬ ‫باید گف��ت ‪۱۹‬تیر ‪ ۹۸‬معاون حقوقی ریاس��ت‬ ‫جمهوری در بخش��نامه‌ای ب��ه تمامی نهادهای‬ ‫اجرای��ی ب��ر دریافت نظ��رات تش��کل‌ها تاکید‬ ‫کردند‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬با وجود ای��ن تاکیدها‪ ،‬اواخر‬ ‫هفته گذشته ش��اهد ابالغیه‌ای از سوی وزارت‬ ‫صنع��ت‪ ،‬مع��دن تج��ارت بودی��م ک��ه نه‌تنها‬ ‫نماینده انجمن فوالد در نشس��ت تصمیم‌گیری‬ ‫آن حضور نداش��ت بلکه ن��ه ارجاعی به انجمن‬ ‫ش��ده بود و نه نظرخواهی از این تش��کل شده‬ ‫بود‪.‬‬ ‫ازای��ن‌رو در نامه‌ای اعتراض خ��ود را به این‬ ‫بخشنامه اعالم کردیم و خواستار آن شدیم که‬ ‫از صدور هرگونه بخش��نامه جدید بدون حضور‬ ‫تشکل‌ها خودداری کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹سایت بهین‌یاب زیر سوال است‬ ‫در این زمینه نیز دبیر انجمن تولیدکنندگان‬ ‫ف��والد ایران گفت‪ :‬ادعای ما این اس��ت که باید‬ ‫کار کارشناس��ی بی��ن نوردی‌ه��ا و فوالدی‌ه��ا‬ ‫ک��ه ه��ر دو عضو ای��ن انجمن هس��تند برگزار‬ ‫می‌ش��د تا ب��ه ی��ک نظ��ر کارشناس��ی واحد‬ ‫می‌رس��یدیم‪ .‬وزارتخان��ه‌ ح��ق نداش��ته بدون‬ ‫نظ��ر کارشناس��ی انجمن ف��والد تصمیم‌گیری‬ ‫کند‪.‬‬ ‫خلیفه سلطانی در پاسخ به این پرسش که آیا‬ ‫نظر کارشناس��ی انجمن قبل از صدور بخشنامه‬ ‫به‌دس��ت معاون معدنی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت رس��یده بود‪ ،‬گفت‪ :‬ابالغیه اواس��ط تیر‬ ‫معاونت حقوقی رئیس‌جمهوری به همه نهاد‌ها‬ ‫مبنی بر پیوست کارشناسی موضوع‌های صنفی‬ ‫حاکی از آن است که برای تمام تصمیم‌گیری‌ها‬ ‫بای��د نظر کارشناس��ی انجمن‌ها و تش��کل‌های‬ ‫مرب��وط به هر صنف وجود داش��ته باش��د‪ .‬این‬ ‫تصمیم وزارتخانه بدون نظر کارشناسی انجمن‬ ‫تولیدکنندگان فوالد ایران گرفته شده و در این‬ ‫زمینه اعتراض داریم‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه در پاس��خ به اینکه آیا بیش��تر‬ ‫ش��رکت‌ها در س��ایت بهین‌یاب عضو هس��تند‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬در عمل سایت بهین‌یاب زیرسوال است‪،‬‬ ‫زیرا تعداد ش��رکت‌هایی که می‌توانند در سایت‬ ‫بهین‌یاب به خرید ش��مش بپردازن��د‪ ،‬محدود‬ ‫است‪.‬‬ ‫خلیف��ه س��لطانی در ادام��ه اف��زود‪ :‬در این‬ ‫زمین��ه معاونت معدن��ی وزارتخانه باید پاس��خ‬ ‫ده��د که چرا این کار را بدون نظر کارشناس��ی‬ ‫انجم��ن انج��ام داده اس��ت و منتظ��ر پاس��خ‬ ‫هستیم‪.‬‬ ‫سوم نیاز ماست‪ ،‬از این‌رو کل نیاز کشور را نمی‌توانند تامین‬ ‫کنند‪ .‬یکی از کارفرماهای ما‪ ،‬ش��رکت ملی نفت اس��ت که‬ ‫در تحویل کاالی خود بس��یار دقیق و حساس هستند‪ ،‬اگر‬ ‫ما براس��اس قرارداد نیاز آنه��ا را تامین نکنیم‪ ،‬ما را جریمه‬ ‫خواهند کرد یا اینکه به سمت واردات متمایل خواهند شد‪.‬‬ ‫€ €شمش آلیاژی در چه صنایعی کاربرد دارد؟‬ ‫شمش آلیاژی نه‌تنها در صنایع نفت و گاز که در صنایع و‬ ‫ابرازهای خاص مانند صنایع نظامی و‪ ...‬کاربرد دارد‪.‬‬ ‫€ €درحال‌حاضر تقاضا برای شرکت شما چه میزان‬ ‫افزایش یافته است؟‬ ‫در سال جاری با توجه به پیام رهبر معظم انقالب درباره‬ ‫رونق تولید‪ ،‬واردات کمتر ش��ده اس��ت‪ .‬ش��رکت ما از سال‬ ‫‪ ۱۳۸۵‬تا هم‌‌اکنون حدود ‪۳۰۰‬هزار تن تولید داش��ته‪ ،‬این‬ ‫درحالی اس��ت که ظرفیت س��االنه ما ‪۱۰۰‬هزار تن اس��ت‪.‬‬ ‫یعنی در این مدت کسی به ما کار نمی‌داد اما در سال جاری‬ ‫‪۳۰‬هزار تن از س��وی ش��رکت نفت تقاضا داشته‌ایم‪ .‬درنظر‬ ‫بگیرید ش��رکتی که از س��ال ‪ 1385‬کار آنچنانی نداشته و‬ ‫دستگاه‌های آن فرسوده شده یکباره تقاضا برای آن افزایش‬ ‫یافته‪ ،‬این درصورتی است که شرکت ما نیز برای تولید خود‬ ‫ش��مش آلیاژی ندارد‪ .‬هم‌اکنون با تقاضای باالی هزار تا ‪2‬‬ ‫هزار تن روبه‌رو هس��تیم که ای��ن موضوع میزان تقاضا را از‬ ‫دست ما خارج کرده است‪.‬‬ ‫€ €کیفیت لوله‌های تولیدی شما در چه حدی است‬ ‫و آیا استانداردهای الزم را دارد؟‬ ‫کیفی��ت لوله‌های ما مش��ابه لوله‌های امریکایی اس��ت‪.‬‬ ‫باالتری��ن اس��تاندارد این لوله‌ه��ا مربوط به امریکا اس��ت‪.‬‬ ‫درحقیق��ت مبن��ای اس��تاندارد لوله‌های نفت‪ ،‬اس��تاندارد‬ ‫امریکای��ی اس��ت‪ .‬البت��ه تولیدکنندگان اروپای��ی بهترین‬ ‫کیفیت را در این زمینه دارند و کش��ورهای چین و روس��یه‬ ‫نی��ز این لوله‌ها را تولید می‌کنن��د‪ .‬در ایران کارگروه‌‌هایی‬ ‫تشکیل شده که روی این استانداردها کار کنند‪ .‬بعد از ‪۴۰‬‬ ‫س��ال تولید به این نتیجه رس��یدیم که به یک ایزو داخلی‬ ‫برس��یم‪ .‬درحال‌حاضر به دلیل موضوع اس��تاندارد حتی‬ ‫ب��ه ترکیه نیز نمی‌توانیم صادرات داش��ته باش��یم‪ .‬موضوع‬ ‫اس��تاندارد مط��رح بود و باید اس��تاندارد امری��کا روی لوله‬ ‫ثبت می‌ش��د؛ با وجود تحریم‌ها نمی‌توانس��تیم این عالمت‬ ‫اس��تاندارد را ثبت کنیم‪ ،‬درنتیجه قادر به صادرات نبودیم‪.‬‬ ‫هم‌اکنون این اس��تاندارد امریکا تبدیل به یک برند ش��ده‬ ‫است‪ .‬در ایران چندان دنبال این استاندارد نرفته‌اند اما برای‬ ‫صادرات این اس��تانداردها مهم به‌شمار می‌روند‪ .‬تجهیزات‬ ‫کارخانه ش��ما تا چه اندازه‌روزآمد ش��ده اس��ت؟ فناوری‬ ‫این ش��رکت از اروپا خریداری ش��ده و نیاز به روزآمد شدن‬ ‫دارد‪ .‬البته روزآمد کردن آن کار س��خت و پیچیده‌ای است‪.‬‬ ‫غلتک‌های موردنیاز را نیز به سختی وارد می‌کنیم‪.‬‬ ‫€ €آیا تقاض�ای باالیی که هم‌اکنون ب�ا آن روبه‌رو‬ ‫هستید را فرصتی برای شرکت خود نمی‌دانید؟‬ ‫افزای��ش تقاضای کنونی می‌تواند فرصت مناس��بی برای‬ ‫ش��رکت ما به‌ش��مار رود که باید آن را غنمیت ش��مرد و از‬ ‫آن اس��تفاده کرد‪ .‬البته ممکن است شرکت ملی نفت با این‬ ‫تقاضاها قصد داشته باشد ما را محک بزند که آیا ما قادر به‬ ‫تولید هس��تیم یا خیر‪ ،‬تا اینک��ه راه واردات را برای خود باز‬ ‫کند‪.‬‬
‫‌یکشنبه‬ ‫‪ 13‬مرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 2‬ذی‌الحجه ‪1440‬‬ ‫‪ 4‬اوت ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1343‬‬ ‫پیاپی ‪2661‬‬ ‫واردات کاغذ‬ ‫کتاب‌های درسی‬ ‫با ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی‬ ‫فرانچایز در ایران‬ ‫جدی‌تر می‌شود‬ ‫‪www.Tejaratdaily.com‬‬ ‫محصوالت سینمایی هم به سبد صادرات غیرنفتی اضافه شد‬ ‫‹ ‹توسعه بازارهای جهانی سینمای ایران‬ ‫رئیس س��ازمان امور س��ینمایی و س��معی و بصری‬ ‫اظهارک��رد‪ :‬تفاهمنامه‌ای با س��ازمان توس��عه تجارت‬ ‫امضا کردیم که براساس آن‪ ،‬بازار‌های جهانی سینمای‬ ‫ایران توسعه می‌یابد‪ .‬حسین انتظامی با اشاره به اینکه‬ ‫س��ینمای ایران به‌عنوان نماینده هن��ر تمدن ایران از‬ ‫ظرفی��ت باالی��ی در جهان برخ��وردار اس��ت‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫تصمیم داریم ظرفیت‌های موجود را گس��ترده‌تر کنیم‬ ‫که یکی از راهبرد‌های س��ینمایی در این‌باره‪ ،‬توس��عه‬ ‫بازار‌های جهانی است به این معنا که از ظرفیت اکران‬ ‫و ش��بکه نمایش خانگی در خارج از کش��ور اس��تفاده‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫وی تصری��ح ک��رد‪ :‬به این ترتیب ه��م به جنبه‌های‬ ‫دیپلماس��ی عمومی و فرهنگی کشور پرداخته می‌شود‬ ‫و ه��م برای توس��عه اقتص��اد س��ینما از ظرفیت‌های‬ ‫صادراتی‪ ،‬کمیس��یون‌های مش��ترک‪ ،‬نمایش��گاه‌ها و‬ ‫ایج��اد بازار فیلم اس��تفاده خواهیم ک��رد‪ .‬انتظامی در‬ ‫پاس��خ به این پرس��ش که آیا بر کیفیت فیلمنامه‌ها بر‬ ‫راهیابی فیلم‌های سینمایی به بازار‌های جهانی نظارت‬ ‫می‌شود یا خیر‪ ،‬گفت‪ :‬هر قدر کیفیت آثار هنری باالتر‬ ‫رود می��زان موفقیت آنها در بازار‌های جهانی بیش��تر‬ ‫است‪.‬‬ ‫رئیس س��ازمان امور س��ینمایی و س��معی و بصری‬ ‫ایران در پاس��خ به این پرس��ش که آیا برای گنجاندن‬ ‫هنرمندان ش��اخص‪ ،‬در فهرس��ت مالی��ات دهندگان‬ ‫برنام��ه‌ای دارید یا خی��ر‪ ،‬افزود‪ :‬در این‌ب��اره تدابیری‬ ‫اندیشیده ش��ده که ازسوی سازمان س��ینمایی‪ ،‬خانه‬ ‫س��ینما و س��ازمان امور مالیاتی پیگیری می‌شود اگر‬ ‫چه از قبل کارگروه مش��ترکی در این‌باره وجود داشته‬ ‫است‪.‬‬ ‫تجارت هنر در کنار هنر تجارت‬ ‫مهراد عباد‬ ‫عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی‬ ‫تهران‬ ‫زهرا طهرانی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫تولیدکنندگان آثار هنری که برنامه‌های صنایع خالق خود شامل هنری‬ ‫یا فرهنگی را خارج از کش��ور برگزار می‌کنند‪ .‬اگر در راس��تای صادرات‬ ‫فعالیت کنند‪ ،‬به‌طور قطع از پرداخت مالیات معاف خواهند بود‬ ‫‹ ‹ارزآوری صنایع خالق‬ ‫سرپرست سازمان توس��عه تجارت گفت‪ :‬پیش‌بینی‬ ‫ما این اس��ت که در ‪ ۱۰‬س��ال آینده بتوانیم در بخش‬ ‫صنایع خالق و صادرات آن‪ ،‬ارزآوری داش��ته باشیم و‬ ‫تولید ثروت کنیم‪.‬‬ ‫محمدرضا م��ودودی در جم��ع خبرن��گاران افزود‪:‬‬ ‫تا ‪ ۱۵‬س��ال پیش‪ ،‬ص��ادرات غیرنفتی م��ا کمتر از ‪۳‬‬ ‫میلی��ارد دالر بود اما این می��زان امروز به بیش از ‪۵۰‬‬ ‫میلی��ارد دالر افزای��ش یافته ک��ه پیش‌بینی می‌کنیم‬ ‫در بخ��ش هن��ری و فرهنگ��ی ظرفیت‌ه��ای الزم‬ ‫وج��ود دارد تا بتوانی��م این زمان را ب��ه نصف کاهش‬ ‫دهیم‪.‬‬ ‫وی اضاف��ه کرد‪ :‬برای نیل به این هدف‪ ،‬همه نهادها‬ ‫و س��ازمان‌‌های مربوط باید کمک کنند‪ ،‬ما هم ازسوی‬ ‫رایزن��ان بازرگان��ی کمک می‌کنیم تا ب��رای فیلم‌های‬ ‫تولیدی‪ ،‬بازار پی��دا کنیم‪ ،‬ضمن اینکه می‌توانیم برای‬ ‫فیلم‌های ایرانی نیز سرمایه‌گذار جذب کنیم؛ بنابراین‬ ‫ب��ا این تفاهمنام��ه از ظرفیت هم��ه بخش‌های خارج‬ ‫از کش��ور اس��تفاده می‌کنیم تا محصوالت بین‌المللی‬ ‫تج��اری تولی��د کنیم‪ .‬م��ودودی گفت‪ :‬فک��ر می‌کنم‬ ‫صنایع خالق این ظرفیت را دارد که هم بتواند نماینده‬ ‫فرهنگ کش��ور باش��د و هم درآمدهای ارزی و اقتصاد‬ ‫صادراتی کشور را توسعه دهد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬بس��یاری از تولیدکنندگان آثار هنری که‬ ‫برنامه‌های صنایع خالق خود شامل هنری یا فرهنگی‬ ‫را خارج از کشور برگزار می‌کنند‪ ،‬ممکن است مشمول‬ ‫مالی��ات ش��وند اما اگر در راس��تای ص��ادرات فعالیت‬ ‫کنن��د‪ ،‬به‌طور قطع از پرداخ��ت مالیات معاف خواهند‬ ‫بود‪.‬‬ ‫سرپرس��ت س��ازمان توس��عه تجارت با بی��ان اینکه‬ ‫صادرکنن��دگان آث��ار فرهنگی و هن��ری می‌توانند از‬ ‫مش��وق‌های صادراتی نیز استفاده کنند‪ ،‬گفت‪ :‬اگرچه‬ ‫مشوق‌های صادراتی تاکنون به صادرات اقالم کاالیی و‬ ‫خدمات فنی‌مهندسی محدود می‌شد اما امروز می‌تواند‬ ‫ب��ه صادرات آث��ار فرهنگی و هنری نی��ز تعلق بگیرد؛‬ ‫بنابرای��ن برای حضور بیش��تر در بازارهای بین‌المللی‪،‬‬ ‫بخش��ی از مش��وق‌های صادرات��ی را به ص��ادرات آثار‬ ‫فرهنگی و هنری اختصاص خواهیم داد‪.‬‬ ‫مودودی ادام��ه داد‪ :‬امیدواریم ب��ا تفاهمنامه‌ای که‬ ‫امروز میان س��ازمان توس��عه تجارت و س��ازمان امور‬ ‫س��ینمایی امضا ش��د بتوانی��م همگرای��ی را میان دو‬ ‫سازمان برقرار کنیم و بتوانیم نشان تجاری ایران را در‬ ‫عرصه بین‌المللی به یک اقتصاد پویا پیوند بزنیم تا هم‬ ‫باع��ث کیفیت بهتر محصوالت ایران��ی و رقابت‌پذیری‬ ‫آنها ش��ود و هم در عین ح��ال بتواند درآمدهای ارزی‬ ‫کشور را ارتقاء دهد‪.‬‬ ‫به‌گ��زارش‬ ‫‪ ،‬در مت��ن ای��ن تفاهمنامه آمده‬ ‫اس��ت‪ :‬در راس��تای بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی‬ ‫س��ازمان توس��عه تجارت ایران و به‌منظور تنوع‌بخشی‬ ‫به ترکیب س��بد ص��ادرات غیرنفتی کش��ور و تقویت‬ ‫رقابت‌پذیری‪ ،‬تضمین و تقویت برند ملی ایران در پناه‬ ‫معرفی «صیانت‪ ،‬از تعال��ی فرهنگ‪ ،‬در تاریخ تمدن و‬ ‫هویت دین��ی و ملی» و «افزایش س��هم در بازار پیام‬ ‫تصوی��ری جهان» ای��ن تفاهمنامه ب��ه نمایندگی بین‬ ‫حس��ین انتظامی معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی‬ ‫و رئی��س س��ازمان س��ینمایی و محمدرض��ا مودودی‬ ‫رئیس س��ازمان توس��عه تجارت منعقد می‌ش��ود‪ .‬این‬ ‫تفاهمنام��ه از تاریخ انقضاء به مدت ‪ ۳‬س��ال معتبر و‬ ‫پس از آن در صورت توافق طرفین قابل تمدید خواهد‬ ‫بود‪.‬‬ ‫برخی از تعهدات س��ازمان توس��عه تج��ارت در این‬ ‫تفاهمنامه شامل‪ ،‬تقویت برند ایران با کمک محصوالت‬ ‫فرهنگی و تصویری شرکت‌های ایرانی و معرفی آنها به‬ ‫بازارهای جهان��ی با هدف بهبود چهره ایران در اذهان‬ ‫و افکار عمومی مردم جهان‪ ،‬توانمندسازی شرکت‌های‬ ‫فعال در حوزه تولید محصوالت تصویری و س��ینمایی‬ ‫ب��ا ه��دف بین‌المللی ک��ردن ش��رکت‌ها و محصوالت‬ ‫وی��ژه در بازارهای هدف صادراتی‪ ،‬حمایت و تش��ویق‬ ‫ش��رکت‌های صادراتی در حوزه محص��والت فرهنگی‬ ‫تصویری و سینمایی از محل بسته حمایت از صادرات‬ ‫غیرنفتی کش��ور‪ ،‬تسری معافیت‌ها‪ ،‬س��ایر حمایت‌ها‬ ‫از ص��ادرات کاال ب��ه محص��والت فرهنگ��ی تصویری‬ ‫و س��ینمایی‪ ،‬هم��کاری در ش��کل‌گیری یک تش��کل‬ ‫صادراتی با عضویت موسس��ه‌ها و ش��رکت‌های عرضه‬ ‫بین‌المللی فیلم به‌منظور همس��و ک��ردن فعالیت‌ها و‬ ‫تسهیل در امور صادرات و عرضه تجاری آثار سینمایی‬ ‫استفاده از ظرفیت مرزها در دستور کار دولت است‬ ‫مع��اون رئیس‌جمهوری در ام��ور مجلس گفت‪ :‬دولت‬ ‫اس��تفاده از ظرفی��ت م��رز و رونق بازارچه‌ه��ای مرزی‪،‬‬ ‫مناط��ق ویژه اقتصادی و مناط��ق آزاد را به‌عنوان یکی از‬ ‫سیاس��ت‌های بخش اقتصادی در دس��تور کار خود دارد‪.‬‬ ‫به‌گزارش ایرنا‪ ،‬حسینعلی امیری در حاشیه بازدید از مرز‬ ‫ماهیرود شهرس��تان مرزی سربیشه در جمع خبرنگاران‬ ‫اف��زود‪ :‬رهبر معظم انقالب امس��ال را به‌ن��ام رونق تولید‬ ‫نام‌گ��ذاری کرده‌ان��د؛ بنابراین در ش��رایط تحریم‪ ،‬رونق‬ ‫اقتصادی از سیاست‌های راهبردی دولت است‪.‬‬ ‫وی تصری��ح ک��رد‪ :‬رئیس‌جمهوری نی��ز تاکید دارند‬ ‫اعضای دولت به اس��تان‌ها س��فر کرده با مردم گفت‌وگو‬ ‫داش��ته باش��ند و مش��کالت را از نزدیک ببینند‪ ،‬بشنوند‬ ‫و با قش��رهای گوناگ��ون مردم مالقات و سیاس��ت‌های‬ ‫عمومی دول��ت را در اس��تان‌ها پیگیری کنن��د‪ .‬معاون‬ ‫پارلمان��ی رئیس‌جمه��وری اظهارکرد‪ :‬ام��روز با همین‬ ‫نگاه در اس��تان خراس��ان جنوبی هس��تیم روز گذش��ته‬ ‫نیز برنامه‌هایی در جاهای دیگر اس��تان داش��تیم‪ .‬وی با‬ ‫بی��ان اینکه ظرفیت‌های خوبی در مرز وجود دارد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫موج ناامیدی‬ ‫در فضای‬ ‫کارآفرینی از‬ ‫بین می‌رود؟‬ ‫از نظ��ر دولت داش��تن مرز یک امتیاز و فرصت اس��ت اما‬ ‫چگونگی و نحوه استفاده از آن براساس برنامه‌ریزی‌هایی‬ ‫که باید انجام ش��ود‪ ،‬خیلی تعیین‌کننده اس��ت‪ .‬امیری‬ ‫افزود‪ :‬امروز با حضور نماینده مردم در مجلس‪ ،‬استاندار‪،‬‬ ‫معاونان و مس��ئوالن خراس��ان جنوبی از م��رز ماهیرود‬ ‫بازدید و ظرفیت‌ها را از نزدیک مش��اهده کردیم‪ .‬معاون‬ ‫رئیس‌جمه��وری در ام��ور مجلس ادام��ه داد‪ :‬همچنین‬ ‫نشس��تی با نهاده��ا و بخش‌های اجرای��ی مرتبط با مرز‬ ‫برگزار و مشکالت مطرح می‌شود‪ .‬وی اظهار کرد‪ :‬به‌طور‬ ‫معمول این‌گونه اس��ت هر کدام از اعضای دولت گزارشی‬ ‫از سفرهای استانی را در نشست هیات دولت تشریح کنند‬ ‫و جای��ی که نیاز به دس��تور رئیس‌جمهوری یا معاون اول‬ ‫ایش��ان باشد پیگیری می‌شود و بخش‌هایی که مربوط به‬ ‫قوه مجریه‪ ،‬نهاد‌های اجرایی و س��ایر است نیز در دستور‬ ‫پیگیری قرار می‌دهند‪.‬‬ ‫امیری تاکید کرد‪ :‬فردا گزارش سفر به خراسان جنوبی‬ ‫را در نشس��ت هیات دولت تشریح خواهیم کرد که بخش‬ ‫اصلی گزارش این س��فر در ارتباط ب��ا بازارچه ماهیرود‪،‬‬ ‫ظرفیت‌ها‪ ،‬شرایط و پیشنهادهای مقامات محلی خواهد‬ ‫ب��ود‪ .‬مع��اون رئیس‌جمه��وری در ام��ور مجلس جمعه‬ ‫گذش��ته وارد بیرجند ش��د و ضمن ادای احترام به مقام‬ ‫ش��امخ ش��هیدان در گلزار شهدای این ش��هر‪ ،‬با خانواده‬ ‫شهیدان ابراهیم و محمد عباسی نیز دیدار کرد‪ .‬بازدید از‬ ‫بازارچه و پایانه مرزی ماهیرود‪ ،‬سایت مرزی منطقه ویژه‬ ‫اقتصادی‪ ،‬شرکت در شورای ساماندهی مبادالت مرزی‪،‬‬ ‫کارگروه توس��عه صادرات اس��تان‪ ،‬بازدی��د از واحدهای‬ ‫صنعتی در ش��هرک صنعتی بیرجند و دیدار با مسئوالن‬ ‫اس��تان از برنامه‌های سفر ‪ ۲‬روزه معاون رئیس‌جمهوری‬ ‫در خراسان جنوبی است‪ .‬بازارچه ماهیرود در فاصله ‪۲۴۰‬‬ ‫کیلومتری شهر بیرجند و ‪ ۱۴۰‬کیلومتری شهر سربیشه‬ ‫قرار دارد‪ ،‬این بازارچه با ش��هر فراه مرکز استانی به همین‬ ‫ن��ام در افغانس��تان ‪ ۱۵۰‬کیلومتر فاصل��ه دارد‪ .‬فعالیت‬ ‫بازارچ��ه ماهی��رود از تیر ‪ ۸۸‬همزمان با ش��روع فعالیت‬ ‫گم��رک مرز رس��می ماهیرود آغاز ش��د‪ .‬اس��تان مرزی‬ ‫خراس��ان جنوبی به طول ‪ ۳۳۱‬کیلومتر با افغانستان مرز‬ ‫مشترک و ‪ 4‬بازارچه مرزی دارد‪.‬‬ ‫در دیگر کش��ورها‪ ،‬کمک به ایجاد «ب��ازار بین‌المللی‬ ‫فیل��م» (‪ )International Film Market‬داخل‬ ‫کش��ور یا حضور در بازارهای بین‌المللی آثار سینمایی‬ ‫و تصوی��ری‪ ،‬معرف��ی به صن��دوق ضمان��ت صادرات‬ ‫(درب��اره ص��دور ضمانتنامه‌های مورد نیاز) و ش��بکه‬ ‫بانکی در زمینه تس��هیالت بانکی ارزان‌قیمت تولیدی‬ ‫ب��ه تولید مش��ترک فیلم با دیگر کش��ورها و تولیدات‬ ‫صادرات��ی در چارچوب ضوابط و آیین‌نامه‌های مرتبط‪،‬‬ ‫معرفی به ش��بکه بانکی برای دریافت تسهیالت بانکی‬ ‫ارزان‌قیم��ت برای اتخ��اذ اس��تودیوهای ارائه خدمات‬ ‫فنی به خارج از کش��ور بدون ایجاد هرگونه تعهدمالی‬ ‫برای س��ازمان و در چارچ��وب آیین‌نامه‌های حمایتی‬ ‫است‪.‬‬ ‫از س��وی دیگر‪ ،‬سازمان امور س��ینمایی و سمعی و‬ ‫بصری نی��ز تعهدای��ی برعهده دارد که ش��امل صدور‬ ‫مجوز و حمایت از موسسه‌های عرضه بین‌المللی فیلم‪،‬‬ ‫حمای��ت از برگزاری بازار بین‌الملل��ی فیلم همزمان با‬ ‫جش��نواره جهان��ی فیلم فج��ر‪ ،‬جش��نواره بین‌المللی‬ ‫فیلم کوتاه تهران و جش��نواره بین‌المللی فیلم مستند‬ ‫(س��ینما‪-‬حقیقت) و حضور س��ازمان توس��عه تجارت‬ ‫ای��ران در کارگروه‌‌ه��ای مرتبط رویدادهای یادش��ده‪،‬‬ ‫حمای��ت از عرض��ه خدمات و محصوالت س��ینمایی و‬ ‫تصویری در دیگر کش��ورها‪ ،‬صدور مجوز و حمایت از‬ ‫برگزاری رویدادهای تخصصی سینمایی داخل و خارج‬ ‫کش��ور‪ ،‬حمایت از حضور بین‌المللی سینمای ایران در‬ ‫بازار و رویدادهای معتبر جهانی‪ ،‬همکاری در برگزاری‬ ‫جشنواره تصویر صادرات‪ ،‬مشارکت و حمایت از برگزاری‬ ‫نمایشگاه بین‌المللی خدمات و محصوالت سینمایی و‬ ‫سمعی و بصری با مجوز سازمان توسعه تجارت ایران‪،‬‬ ‫عضوی��ت میز صادرات خدم��ات و محصوالت خالق و‬ ‫نوآورانه س��ازمان توس��عه تجارت ایران در کمیته‌های‬ ‫تخصصی برگزاری بازاره��ای بین‌المللی فیلم داخل و‬ ‫خارج کشور‪ ،‬مشارکت و همکاری در تشکیل اتاق فکر‬ ‫صادرات صنایع خالق در سازمان توسعه تجارت ایران‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫همچنین مقرر شد به‌منظور اجرای مفاد تفاهمنامه‬ ‫و ایج��اد ات��اق فکر ویژه ب��رای تولید ای��ده و صادرات‬ ‫محصوالت س��ینمایی و تصویری کارگروهی متش��کل‬ ‫از نمایندگان طرفین نس��بت به تدوین بخشنا‌مه‌‌های‬ ‫اجرای��ی اقدام کرده و هر ‪ ۳‬ماه در نشس��تی نس��بت‬ ‫ب��ه پیگی��ری و هماهنگ��ی اج��رای تعه��دات اق��دام‬ ‫ش��ود‪ .‬در نخس��تین نشست کارگروه ش��یوه برگزاری‬ ‫نشس��ت‌ها و مح��ل اس��تقرار دبیرخان��ه کارگ��روه و‬ ‫نظ��ارت بر اج��رای تفاهمنامه تعیی��ن و اعالم خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫تصمیم داریم‬ ‫ظرفیت‌های‬ ‫موجود را‬ ‫گسترده‌تر‬ ‫کنیم که یکی‬ ‫از راهبرد‌های‬ ‫سینمایی در‬ ‫این‌باره‪ ،‬توسعه‬ ‫بازار‌های‬ ‫جهانی است‬ ‫‪ ۳‬شرکت خصوصی وارد‌کننده ذرت آلوده‬ ‫نیره پیروزبخت‪ ،‬رئیس س��ازمان استاندارد‬ ‫با اش��اره به توقف و ترخیص نشدن ذرت‌های‬ ‫آلوده در گمرک بندر امام اظهار کرد‪ :‬در سال‬ ‫‪ ،۱۳۹۵‬ح��دود ‪ ۱۲۰‬هزار تن ذرت وارد بندر‬ ‫امام ش��د که با کنترل و انج��ام آزمایش‌های‬ ‫گوناگون‪ ،‬وجود س��م آفالتوکسین باالی این‬ ‫محموله به اثبات کارشناسان استاندارد رسید‬ ‫و گواه��ی انطباق ب��رای ای��ن محموله صادر‬ ‫نش��د‪ .‬وی اف��زود‪ :‬پس از ‪ ۳‬س��ال ممانعت و‬ ‫تحمل فش��ارهای زیاد از سوی افراد سودجو‪،‬‬ ‫رئیس‌جمه��وری دس��تور توق��ف واردات‬ ‫ذرت‌های آلوده به کش��ور و برخورد قضایی با‬ ‫متخلفان را صادر کرد‪.‬‬ ‫در همین باره مدیرعامل شرکت پشتیبانی‬ ‫امور دام اعالم ک��رد‪ :‬واردکنندگان ذرت‌های‬ ‫آلوده که چند س��ال پیش اق��دام به این کار‬ ‫ک��رده بودن��د و در نهای��ت محمول��ه آنها با‬ ‫دس��تور رئیس‌جمهوری امحاء شد‪ ۳ ،‬شرکت‬ ‫بخ��ش خصوص��ی بودند و این مس��ئله هیچ‬ ‫ارتباط��ی به وزارت جهادکش��اورزی و بخش‬ ‫دولتی ن��دارد‪ .‬حمید ورناصری در این باره به‬ ‫ایس��نا تاکید کرد‪ :‬هم��ه واردکنندگان مکلف‬ ‫هس��تند‪ ،‬براس��اس اس��تانداردهای اعالم��ی‬ ‫س��ازمان دامپزشکی و سازمان ملی استاندارد‬ ‫محصوالت و کاالهای خود را وارد کشور کنند‬ ‫و چنین ضوابطی در همه جهان وجود دارد‪.‬‬ ‫ورناصری افزود‪ :‬شرکت پشتیبانی امور دام‬ ‫به‌عنوان بخ��ش حاکمیت��ی و دولتی وظیفه‬ ‫تامین نهاده‌های تولید و پش��تیبانی از بخش‬ ‫دام و طیور کش��ور را برعهده دارد که تاکنون‬ ‫وظای��ف خ��ود را که در اساس��نامه ش��رکت‬ ‫آمده رعایت کرده‪ ،‬اما این ش��رکت اطالعات‬ ‫بیش��تری درب��اره واردکنن��دگان ذرت آلوده‬ ‫ن��دارد‪ ،‬زیرا در زمینه ص��دور مجوز واردات یا‬ ‫صدور گواهی‌های بهداشتی وظیفه‌ای برعهده‬ ‫ندارد‪.‬‬ ‫لو‌نیم گذش��ته‪ ،‬دو موض��وع عمده‬ ‫در یک س��ا ‌‬ ‫به ج��و ناامیدی بین کارآفرینان کش��ور دامن زده‬ ‫است‪ .‬موضوع نخس��ت التهاب‌های بین‌المللی بود‬ ‫که با خ��روج ایاالت متحده امری��کا از برجام برای‬ ‫ایران پی��ش آمد و موض��وع دوم تالش‌های دولت‬ ‫ب��رای اج��رای تغییرات��ی در داخل و به ب��اور خود‬ ‫دول��ت‪ ،‬اصالحاتی در فضای اقتصاد اس��ت‪ .‬اعالم‬ ‫ن��رخ ‪ ۴۲۰۰‬تومان ب��رای دالر‪ ،‬تالش برای نظارت‬ ‫ب��ر نقل‌وانتق��االت ارزی با اعمال سیاس��ت‌هایی‬ ‫خاص‪ ،‬کم آمدن ارز و سهمیه‌بندی آن از مهم‌ترین‬ ‫تالش‌های دولت در فضای اقتصادی کشور بود که‬ ‫کار را برای کارآفرینان سخت‌تر کرد‪.‬‬ ‫تصمیم‌های خلق‌الساعه دولت‪ ،‬اوضاع را در سال‬ ‫گذشته روز به روز برای کارآفرینان دشوارتر می‌کرد‬ ‫و کار به جایی رس��یده بود که به‌طور روزانه ش��اهد‬ ‫اجرای مقررات تازه‌ای بودیم و باید کس��ب‌وکار را با‬ ‫آن مقررات سازگار می‌کردیم بدون اینکه فرصتی‬ ‫وجود داش��ته باشد‪ .‬شرایط یک س��ال گذشته در‬ ‫فضای کارآفرینی کش��ور به اندازه‌ای ناامیدکننده‬ ‫بود ک��ه کارآفرینان و فعاالن اقتص��ادی از گالیه و‬ ‫ش��کوه مداوم به بی‌حس��ی در این‌باره رس��یدند و‬ ‫اینکه به واقع کاری از دست کسی بر نمی‌آید‪ .‬سال‬ ‫گذش��ته ترخیص کاالیی که پس از ثبت سفارش‬ ‫در بدتری��ن حالت ‪ ۳‬ماهه از گمرک بیرون می‌آمد‪،‬‬ ‫بیش از ‪ ۱۰‬ماه طول کش��ید درحالی‌که درآمد یک‬ ‫واردکنن��ده و پرداخت هزینه‌ه��ای کاری او منوط‬ ‫به واردات و فروش کاال اس��ت‪ .‬ی��ک مورد دیگر از‬ ‫مقررات غیرکارشناس��ی شده سال گذشته تعیین‬ ‫س��قف برای واردات بود‪ .‬براس��اس تصمیم دولت‬ ‫ش��رکت‌ها باید براس��اس میانگی��ن واردات خود‬ ‫در دو س��ال قبل از س��ال ‪ ،۹۷‬کاال وارد می‌کردند‪.‬‬ ‫دلیل این تصمیم صرفه‌جویی ارزی بود اما به‌دلیل‬ ‫توج��ه نکرد به دیگر پیامده��ای آن‪ ،‬بعضی کاالها‬ ‫کمتر وارد ش��د و قیمت‌ها در بازار داخل رشد کرد‪.‬‬ ‫به‌عن��وان مث��ال‪ ،‬در صنف گازهای فش��رده و گاز‬ ‫هلیوم یک کاالی اساس��ی است که نرخ هر سیلندر‬ ‫این گاز در اردیبهشت سال گذشته ‪۷۰۰‬هزار تومان‬ ‫بود‪ ،‬اما به‌دلیل سیاست‌های وارداتی دولت‪ ،‬اکنون‬ ‫نرخ هر س��یلندر به ‪۵‬میلیون تومان رسیده‌اس��ت‪.‬‬ ‫فش��ار این رش��د نرخ به مصرف‌کنن��ده این کاالی‬ ‫اساس��ی وارد می‌ش��ود دول��ت هم جز آن اس��ت‪.‬‬ ‫مش��تری عمده این گاز‪ ،‬ش��رکت‌های نفت‌وگاز و‬ ‫پتروشیمی دولتی است و این یک خودزنی اساسی‬ ‫ب��رای دولت اس��ت‪ .‬از این گاز ب��رای آنالیز مواد در‬ ‫آزمایشگاه‌ها استفاده می‌ش��ود و اگر در سال‌های‬ ‫گذش��ته بنزین را ‪۲۰‬بار آزمایش می‌کردند‪ ،‬اکنون‬ ‫با رشد نرخ گاز هلیوم آن را ‪۱۰‬بار آزمایش می‌کنند‬ ‫و کیفیت محص��والت به‌طور زنجیروار کاهش پیدا‬ ‫می‌کند‪ .‬در چنین ش��رایطی ک��ه عرصه در فضای‬ ‫بین‌الملل��ی روز ب��ه روز بر فعال اقتص��ادی ایرانی‬ ‫تنگ‌ت��ر می‌ش��ود و تصمیم‌های دولت ه��م کار را‬ ‫برای او سخت می‌کند‪ ،‬کارآفرینانی که روح بزرگی‬ ‫دارن��د‪ ،‬می‌توانند ب��ر فض��ای ناامیدکننده کنونی‬ ‫ب هس��تند و حتی‬ ‫غلبه کنند‪ .‬چنین افرادی کمیا ‌‬ ‫اکنون مدیران عاملی را می‌بینیم که نمی‌توانند به‬ ‫کارمندان خود روحیه بدهند‪ .‬زمانی که دستمزدها‬ ‫به موقع پرداخت نمی‌ش��ود و درآم��د کارکنان به‬ ‫یک‌س��وم ارزش س��ال گذش��ته رس��یده اس��ت‪،‬‬ ‫روحیه دادن س��خت اس��ت‪ .‬در این بی��ن دو نکته‬ ‫به‌عنوان دس��تاویزی برای امید به جامعه و فضای‬ ‫کارآفرین��ی کش��ور وجود دارد‪ .‬نکته نخس��ت این‬ ‫اس��ت که تالش‌های دولت برای گفت‌وگو با جهان‬ ‫به ثمر بنش��یند و نکته دوم‪ ،‬توجه بیش��تر دولت به‬ ‫حرف بخش خصوصی پیش از وضع قوانین اس��ت‪.‬‬ ‫اگ��ر دولت پی��ش از تصمیم‌گیری با تش��کل‌های‬ ‫تخصصی مش��ورت کند‪ ،‬بس��یاری از مش��کالت‬ ‫ناش��ی از اجرای تصمیم‌های غیرکارشناسی شده‬ ‫ایجاد نمی‌ش��ود‪ .‬قانون ممنوعی��ت واردات کاالی‬ ‫خارجی که تولید مش��ابه داخل با کیفیت یکسان‬ ‫دارد‪ ،‬از جمل��ه مثال‌های روش��ن توجه نکردن به‬ ‫نظر تش��کل‌های تخصصی و بروز مشکالت بسیار‬ ‫در فضای اقتصادی است‪ .‬در صنف گازهای فشرده‪،‬‬ ‫‪ ۳۰‬مدل س��یلندر گاز وجود دارد که فقط یک مدل‬ ‫آن در کش��ور تولی��د می‌ش��ود درحالی‌که دولت‬ ‫واردات انواع آن را ممنوع کرده اس��ت‪ .‬واردات انواع‬ ‫گاز مجاز اس��ت اما زمانی که نمی‌توانید سیلندر یا‬ ‫ظرف ح��اوی گاز را وارد کنید‪ ،‬چگونه می‌خواهید‬ ‫گاز بخرید و به کش��ور بیاورید؟ این درحالی اس��ت‬ ‫که دولت می‌توانس��ت پیش از اجرای این قانون که‬ ‫همه فعاالن اقتصادی با نفس آن موافق هس��تند با‬ ‫تشکل‌های بخش خصوصی مشورت کند و جلوی‬ ‫تحمیل زی��ان به فعاالن بخش خصوصی و تحمیل‬ ‫هزینه‌های گزاف به خود و اقتصاد کشور را بگیرد‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫تفاهمنام��ه تنوع‌بخش��ی به ترکیب س��بد صادرات‬ ‫غیرنفت��ی میان س��ازمان توس��عه تجارت و س��ازمان‬ ‫امور س��ینمایی امضا ش��د‪ .‬به گزارش‬ ‫با توجه‬ ‫به اهمیت باالی توس��عه صادرات غیرنفتی در شرایط‬ ‫حس��اس کنونی‪ ،‬متنوع کردن س��بد صادراتی یکی از‬ ‫مهم‌ترین اولویت‌هایی است که باید در دستور کار قرار‬ ‫بگیرد‪ .‬در این میان س��ازمان توسعه تجارت مبتکرانه‬ ‫دس��ت به این اقدام زده و س��هم صنای��ع خالق را در‬ ‫سبد صادرات غیرنفتی کشور افزایش داده است‪ .‬براین‬ ‫اس��اس تجارت هنر در کنار هنر تجارت قرار گرفته و‬ ‫مقرر شده تا از آن بیشترین بهره را ببرند‪.‬‬ ‫موض��وع تفاهمنام��ه‌ای ک��ه به امض��ای محمدرضا‬ ‫مودودی‪ ،‬سرپرست س��ازمان توسعه تجارت و حسین‬ ‫انتظامی رئیس س��ازمان امور س��ینمایی و س��معی و‬ ‫بصری رسید‪ ،‬همکاری مشترک به‌منظور تجاری‌سازی‬ ‫محص��والت س��معی و بصری تولید داخل‪ ،‬گس��ترش‬ ‫ارتباط��ات و عرض��ه محص��والت فرهنگ��ی و تجاری‬ ‫خدمات و آثار س��ینمایی و تصویری ایران در بازار‌های‬ ‫صادرات��ی‪ ،‬همچنین تش��ویق به حمای��ت از این‌گونه‬ ‫ص��ادرات در قالب بس��ته حمایت از توس��عه صادرات‬ ‫غیرنفتی است‪.‬‬ ‫براس��اس این تفاهمنامه‪ ،‬س��ازمان توس��عه تجارت‬ ‫در تقویت نش��ان تج��اری ایران با کم��ک محصوالت‬ ‫فرهنگی و تصویری ش��رکت‌های ایرانی‪ ،‬توانمند‌سازی‬ ‫ش��رکت‌های فعال در حوزه تولید محصوالت تصویری‬ ‫و س��ینمایی و کمک به ایجاد بازار بین‌المللی فیلم در‬ ‫داخل کش��ور یا حض��ور در بازار‌ه��ای بین‌المللی آثار‬ ‫سینمایی و تصویری‪ ،‬کمک خواهد کرد‪.‬‬ ‫همچنین س��ازمان امور سینمایی و سمعی و بصری‬ ‫در ص��دور مج��وز و حمای��ت از موسس��ه‌های عرضه‬ ‫بین‌الملل��ی فیلم‪ ،‬حمایت از عرضه خدمات محصوالت‬ ‫س��ینمایی و تصوی��ری در دیگر کش��ورها‪ ،‬حمایت از‬ ‫برگزاری نمایش��گاه ابزار و تجهیزات سینمایی ساخت‬ ‫ایران و مش��ارکت در تشکیل اتاق فکر صادرات صنایع‬ ‫خالق در سازمان توسعه تجارت همکاری خواهد کرد‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫جنگل‌ راش سوادکوه‬ ‫زیبای زیبایی‌ها‬
‫‪8‬‬ ‫‌یکشنبه‬ ‫‪ 13‬مرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 2‬ذی‌الحجه ‪1440‬‬ ‫‪ 4‬اوت ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1343‬‬ ‫پیاپی ‪2661‬‬ ‫تجارت‬ ‫تجارت‬ ‫مرد تعرفه‌ای برگشت‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت خبر داد‬ ‫خبر‬ ‫واردات کاغذ کتاب‌های درسی با ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی‬ ‫گروه تجارت‬ ‫دونال��د ترام��پ‪ ،‬رئیس‌جمه��وری امریکا‪،‬‬ ‫تعرفه‌های ت��ازه‌ای برای محصوالت چینی در‬ ‫نظر گرفته که به‌احتمال زیاد خبر بدی برای‬ ‫مصرف‌کنن��دگان امریکایی اس��ت‪ .‬به‌گزارش‬ ‫سایت خبری اتاق بازرگانی تهران‪« ،‬سی‌ان‌ان»‬ ‫گزارش��ی دراین‌ب��اره منتش��ر کرده اس��ت‪.‬‬ ‫تعرفه‌های جدید امریکا‪ ،‬تأثیر گس��ترده‌تری‬ ‫نس��بت به قبل دارند‪ .‬حاال در این میان‪ ،‬اپل‬ ‫به احتمال زیاد بیش��ترین ضربه را می‌خورد‪.‬‬ ‫به‌گفت��ه تحلیلگران‪ ،‬تعرفه‌ه��ای جدید روی‬ ‫فروش ‪ ۸‬میلیون اپل تأثیر می‌گذارد‪ .‬براساس‬ ‫این گ��زارش‪ ،‬اگ��ر دولت ترام��پ تعرفه‌های‬ ‫جدید وضع کند‪ ،‬بزرگ‌ترین بازنده ش��رکت‬ ‫اپل خواهد ب��ود‪ .‬این تعرفه‌ها می‌تواند فروش‬ ‫س��ال آینده آیفون در ایاالت‌متح��ده را ‪ ۶‬تا‬ ‫‪ ۸‬میلی��ون کاهش دهد‪ .‬ای��ن میزان کاهش‬ ‫درفروش می‌تواند درآمد اپل را در سال آینده‬ ‫میالدی ‪ ۴‬درصد کاهش دهد‪.‬‬ ‫ترامپ‪ ،‬روز پنجشنبه تهدید کرد تعرفه ‪۱۰‬‬ ‫درص��دی روی ‪ ۳۰۰‬میلیون دالر از کاالهای‬ ‫چینی که تا کنون مش��مول تعرف��ه نبودند‪،‬‬ ‫اعمال خواهد ش��د‪ .‬این کاالها شامل لپ‌تاپ‪،‬‬ ‫گوش��ی‌های تلفن هوشمند و سایر فناوری‌ها‬ ‫خواهند بود که به‌ش��دت ب��ه صنایع فناوری‬ ‫امریکا ضربه خواهد زد‪.‬‬ ‫ب��ه گفته تحلیلگران‪ ،‬ای��ن تعرفه‌ها ابرهای‬ ‫تی��ره را روی ش��هر کاپرتین��و (ش��هری در‬ ‫س��یلیکون ولی) می‌گس��تراند و در این میان‬ ‫اپل بیشترین ضربه را می‌خورد‪ .‬اپل به‌روشنی‬ ‫میان آتش واشنگتن و پکن گرفتارشده است‪.‬‬ ‫وال‌اس��تریت همچنان نگران اس��ت جنگ‬ ‫تج��اری می‌توان��د ب��ه ط��رز قابل‌توجه��ی‬ ‫هزینه‌های آیفون در سراسر جهان را افزایش‬ ‫دهد‪ .‬سهام اپل روز پنجشنبه پس ازاین خبر‬ ‫‪ ۲‬درص��د و روز جمع��ه یک درص��د کاهش‬ ‫یافت‪ .‬البته به‌گفته کارشناسان‪ ،‬اپل می‌تواند‬ ‫با تنظیم زنجیره تأمین خود‪ ،‬برخی از افزایش‬ ‫هزینه‌ه��ا از طریق تعرف��ه را کاهش دهد‪ ،‬اما‬ ‫این روند کند خواهد بود‪.‬‬ ‫اگر وضعیت تعرفه به همین ش��کل باش��د‪،‬‬ ‫در دو س��ال آینده ممکن اس��ت اپ��ل بتواند‬ ‫‪ ۵‬ت��ا ‪ ۷‬درص��د از تولید آیف��ون را به هند و‬ ‫ویتنام منتقل کن��د؛ بااین‌حال اپل نمی‌تواند‬ ‫چی��ن را به‌ط��ور کامل رها کند و مش��تریان‬ ‫ه��م با افزایش هزینه‌ها روبه‌رو خواهند ش��د‪.‬‬ ‫به‌این‌ترتیب آنها یا خریدهای‌شان را به تأخیر‬ ‫می‌اندازند یا به‌دنبال تلفن هوش��مند دیگری‬ ‫می‌روند‪ .‬این همان لحظه‌ای است که تعرفه‌ها‬ ‫برای اپل مشکل ایجاد می‌کند‪.‬‬ ‫راه‌اندازی خط حمل‌ونقل‬ ‫یخچالی از جاسک به عمان‬ ‫رای��زن بازرگانی ایران در عمان گفت‪ :‬برای‬ ‫نخس��تین بار و در راس��تای توسعه و تقویت‬ ‫زیرس��اخت‌های حمل‌ونق��ل بی��ن جمهوری‬ ‫اسالمی ایران و عمان‪ ،‬خط حمل‌ونقل دریایی‬ ‫یخچالی راه‌اندازی می‌شود‪.‬‬ ‫به گزارش روابط‌عمومی س��ازمان توس��عه‬ ‫تج��ارت ایران‪ ،‬عباس عبدالخانی‪ ،‬با اعالم این‬ ‫خب��ر اظهارکرد‪ :‬خط حمل‌ونق��ل یخچالی از‬ ‫طریق دریا برای حمل کاالهای سریع‌الفس��اد‬ ‫مانن��د میوه‌ها از بندر جاس��ک ب��ه بندرهای‬ ‫عمان راه‌اندازی می‌شود‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬در ای��ن خ��ط حمل‌ونقل‪ ،‬که‬ ‫ازسوی ش��رکت بخش خصوصی ایرانی ایجاد‬ ‫ش��ده‪ ،‬تریلی یخچالی حامل میوه روی شناور‬ ‫قرار گرفته و در میدان تره‌بار مس��قط تخلیه‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫پی��ش از این‪ ،‬حمل میوه‌های ایرانی به‌طور‬ ‫غیرمستقیم و از طریق شارجه انجام‌می‌شد و‬ ‫اکنون با راه‌اندازی خط مستقیم حمل میوه به‬ ‫بازار عمان‪ ،‬به‌دلیل رقابتی‌تر و سریع‌تر شدن‬ ‫انتقال‪ ،‬شاهد افزایش صادرات این محصول به‬ ‫بازار عمان خواهیم بود‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫رحمانی‪ :‬سندی‬ ‫برای ترخیص‬ ‫کاغذ با دالر ‪۹‬‬ ‫هزار تومانی‬ ‫ندیده‌ام‪ ،‬اما‬ ‫براساس آخرین‬ ‫مصوبه هیات‬ ‫دولت‪ ،‬ارز‬ ‫‪ ۴۲۰۰‬تومانی‬ ‫برای کاغذ در‬ ‫نظر گرفته‬ ‫شده است‬ ‫ب��ازار کاغ��ذ در هفته‌های گذش��ته و به‌دنبال خروج‬ ‫ن تازه‌ای را‬ ‫کاغذ از فهرس��ت کاالهای اساس��ی نوس��ا ‌‬ ‫تجربه کرده‪ ،‬هر چند خروج کاغذ از فهرس��ت کاالهای‬ ‫اساس��ی هنوز نتوانس��ته‌‪ ،‬نرخ کاغذ چ��اپ و تحریر را‬ ‫تعدیل کند‌‪ ،‬اما تاثیر خوبی بر بازار کاغذ گالسه و مقوا‬ ‫گذاشته است‪ .‬به باور بسیاری از کارشناسان بازار کاغذ‬ ‫خارج ش��دن کاغذ از دای��ره ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی می‌تواند‬ ‫ب��ازار را تعدیل کرده و به قیمت‌ه��ای واقعی نزدیک‌تر‬ ‫کند‪ ،‬با ای��ن حال چند هفته‌ای از انتش��ار خبر خروج‬ ‫کاغذ می‌گذرد اما هنوز تغییر محسوس��ی در نرخ کاغذ‬ ‫چاپ و تحریر مش��هود نیس��ت‪ .‬هرچند براساس گفته‬ ‫مسئوالن‪ ،‬کاغذ مورد استفاده برای کتاب‌های درسی و‬ ‫روزنامه‌ها همچنان ارز دولتی است؛ بنابراین تا حدودی‬ ‫بازار در ثبات و آرامش به‌س��ر می‌برد‪ .‬برهمین اساس‪،‬‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت گف��ت‪ :‬ارز اختصاصی‬ ‫کتاب‌های درس��ی و روزنامه‌ها همچنان ‪ ۴۲۰۰‬تومان‬ ‫است‪ .‬به‌گزارش خانه ملت‪ ،‬رضا رحمانی گفت‪ :‬براساس‬ ‫آخرین مصوبه هی��ات دول��ت‪ ،‬ارز اختصاصی به کاغذ‬ ‫کتاب‌های درس��ی و روزنامه همان ‪ ۴۲۰۰‬تومان بوده‬ ‫و تصمی��م جدی��دی در این باره گرفته نش��ده اس��ت‪.‬‬ ‫وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت درباره دس��توری مبنی‬ ‫ب��ر ترخیص کاغذ با دالر ‪ ۹‬هزار تومانی گفت‪ :‬س��ندی‬ ‫ب��رای ترخیص کاغذ با دالر ‪ ۹‬هزار تومانی ندیده‌ام‪ ،‬اما‬ ‫براساس آخرین مصوبه هیات دولت‪ ،‬ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی‬ ‫برای کاغذ در نظر گرفته ش��ده است‪ .‬وی تصریح کرد‪:‬‬ ‫اگرچه انواع کاغذ شامل صنفی‪ ،‬صنعتی و‪ ...‬وجود دارد‪،‬‬ ‫ولی ارز اختصاصی به کاغذ کتاب‌های درسی و روزنامه‬ ‫تغییری نکرده و همان ‪ ۴۲۰۰‬تومان است‪.‬‬ ‫‹ ‹تخصی�ص ‪ ۱۳۳‬میلی�ون دالر ارز دولتی و‬ ‫نیمایی برای واردات کاغذ‬ ‫از س��وی دیگر‪ ،‬مدی��رکل دفتر برنامه‌ری��زی تامین‪،‬‬ ‫توزی��ع و تنظیم بازار وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫جزئیاتی از آمارهای ثبت سفارش‪ ،‬تخصیص ارز دولتی‬ ‫و نیمای��ی و ترخی��ص ان��واع کاغذ و م��واد اولیه آن را‬ ‫تش��ریح کرد‪ .‬محمدرضا کالمی در گفت‌وگو با تسنیم‪،‬‬ ‫با اش��اره به آمار واردات کاغذ در سال جاری اظهارکرد‪:‬‬ ‫براساس آمار واردات کاالهای اساسی‪ ،‬از ابتدای امسال‬ ‫ت��ا ‪ ۲۲‬تیر‪ ،‬می��زان ثبت‌س��فارش مواد اولی��ه کاغذ و‬ ‫ثبت‌سفارش انواع کاغذ بیش از ‪ ۱۷۷‬میلیون دالر بوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی تامین‪ ،‬توزیع و تنظیم بازار‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت افزود‪ :‬همچنین از میان‬ ‫انواع کاغذ و مواد اولیه ثبت سفارش شده‪ ،‬معادل ‪۱۳۳‬‬ ‫میلیون دالر تخصیص ارز شده است‪.‬‬ ‫به‌گفته کالم��ی‪ ،‬مدیرکل دفت��ر برنامه‌ریزی تامین‪،‬‬ ‫توزی��ع و تنظیم بازار وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت‪،‬‬ ‫از میان ارز تخصیص یافته به واردات انواع کاغذ و مواد‬ ‫اولیه آن تا ‪ ۲۲‬تی��ر‪ ،‬بیش از ‪ ۲۶‬میلیون دالر در قالب‬ ‫نیمایی‪ ،‬تامین ارز شده‌اند‪.‬‬ ‫قیمت‌ چای اوج گرفت؛ کیلویی‪ ۳۰‬تا ‪ ۱۲۰‬هزار تومان!‬ ‫گش��ت‌وگذاری در بازار چای تهران نشان می‌دهد نرخ چای‬ ‫ایرانی و خارجی از کیلویی ‪ ۳۰‬هزار تومان تا ‪ ۱۲۰‬هزار تومان‬ ‫متفاوت است و این فاصله ‪ ۴‬برابری نرخ‌ها در حالی اتفاق افتاده‬ ‫که بسیاری از فروشندگان چای‪ ،‬قیمت‌های باالی خود را روی‬ ‫محص��ول درج نمی‌کنند و در واقع هر جور دل‌ش��ان بخواهد‪،‬‬ ‫آنها را می‌فروشند!‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬در هفته‌های گذشته نرخ چای خارجی در‬ ‫بازار افزایش یافت که به‌گفته حبیب جهان‌ساز‪ ،‬رئیس سازمان‬ ‫چای کشور‪ ،‬حذف ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی واردات این محصول دلیل‬ ‫افزایش نرخ آن بوده است‪.‬‬ ‫اما گش��ت و‌گذاری در بازار نشان می‌دهد بیش از آنچه باید‪،‬‬ ‫نرخ چای افزایش یافته و انگار کسی نیست بر این بازار نظارت‬ ‫کند‪ .‬در همین زمینه‪ ،‬رئیس س��ازمان چای تاکید کرده است‪:‬‬ ‫«اگرچه چای مش��مول قیمت‌گذاری نیست‪ ،‬اما نباید مشمول‬ ‫رهاسازی هم بشود‪ ».‬براساس بررسی‌های میدانی انجام‌شده‬ ‫درحال‌حاض��ر نرخ هر کیلوگرم چای ایران��ی در بازار تهران از‬ ‫ح��دود ‪ ۳۰‬هزار تومان تا ‪ ۶۰‬هزار تومان متفاوت اس��ت و نرخ‬ ‫چ��ای خارجی هم از کیلویی ‪ ۵۰‬هزار تومان ش��روع و تا ‪۱۲۰‬‬ ‫هزار تومان نیز در بازار چای تهران فروخته می‌شود‪.‬‬ ‫البت��ه بس��یاری از واحده��ای صنف��ی فروش��نده چای در‬ ‫بورس چ��ای تهران واقع در خیابان مول��وی‪ ،‬روی محصوالتی‬ ‫ک��ه قیمت‌های باالتر از ‪ ۱۰۰‬هزار تومان دارند‪ ،‬برچس��ب نرخ‬ ‫نمی‌گذارند و هر جور دل‌ش��ان بخواهد آنها را می‌فروش��ند که‬ ‫ننوش��تن نرخ روی محصوالت نیز یکی دیگر از تخلفات صنفی‬ ‫اس��ت که اتاق اصناف ایران و دیگر نهاد‌های نظارتی باید با آن‬ ‫برخورد کنند‪.‬‬ ‫گزارش تصویری زیر مربوط به بازدید میدانی دیروز شنبه‪ ،‬از‬ ‫بورس چای تهران در خیابان مولوی است‪:‬‬
‫‪9‬‬ ‫‌یکشنبه‬ ‫‪ 13‬مرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 2‬ذی‌الحجه ‪1440‬‬ ‫‪ 4‬اوت ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1343‬‬ ‫پیاپی ‪2661‬‬ ‫بازار و اصناف‬ ‫گزارش‬ ‫از بهبود شرایط کسب و کارهای خرد با اتکا به روش‌های مدرن مدیریتی‬ ‫«فرانچایز» در ایران جدی‌تر می‌شود‬ ‫‹ ‹فرانچای�ز گس�ترده اصن�اف زیر نظ�ر اتحادیه‬ ‫فروشگاه‌های زنجیره‌ای‬ ‫رئیس اتحادیه کشوری فروشگاه‌های‬ ‫زنجی��ره‌ای هفته پیش در نشس��تی‬ ‫خب��ری ب��ه‬ ‫درب��اره کاه��ش‬ ‫آس��یب فروش��گاهای زنجی��ره‌ای به‬ ‫کس��ب و کارهای‌های خرد به‌ویژه در‬ ‫شهرس��تان‌ها با روش فرانچایز گفت‪:‬‬ ‫این اتحادیه از س��ال ‪ ۱۳۹۵‬تشکیل‬ ‫شد و درحال‌حاضر حدود ‪ ۱۰۹‬عضو دارد که در ‪ ۱۲۹‬برند و‬ ‫‪ ۴‬هزار و ‪ ۶۰۰‬ش��عبه (هزار و‪ ۵۰۰‬ش��عبه در تهران) در حال‬ ‫فعالیت هس��تند‪ .‬حدود ‪ ۵۰‬هزار نفر به‌طور مس��تقیم در این‬ ‫فروشگاه‌ها در گروه‌های گوناگون کاالیی ازجمله مواد غذایی‪،‬‬ ‫پوشاک‪ ،‬لوازم خانگی‪ ،‬کاال و خدمات در حال فعالیت هستند‬ ‫و روز به روز در زمینه‌های بازرسی و همکاری با دولت قدرت‬ ‫‹ ‹کارگاه‌های آموزشی برقرار است‬ ‫آنچه دیده می‌ش��ود اینکه حتی مدرسان کسب وکارها نیز‬ ‫ب��ه آموزش نحوه فرانچایز کس��ب و کار‌ه��ا روی آورده‌اند‪ .‬به‬ ‫عنوان نمونه همین امروز کارگاهی آموزش��ی در حوزه «مد‪،‬‬ ‫ف��روش و هویت‌بخش��ی برن��د» دراین‌ب��اره آموزش‌هایی به‬ ‫شرکت‌کنندگان در این کارگاه آموزشی می‌دهد‪ .‬به گزارش‬ ‫هنرآنالی��ن به نق��ل از روابط عمومی کارگاه آموزش��ی «مد‪،‬‬ ‫فروش و هویت‌بخش��ی برند» امیر عمادالسالم اسکویی‪ ،‬مدیر‬ ‫‹ ‹فرانچایز یا کسب و کار مستقل؟‬ ‫افرادی که کس��ب‌وکاری در س��طح خرد دارند‪ ،‬باید از هر‬ ‫فرصتی اس��تفاده‌کنند تا فروش بیش��تری داشته و مشتریان‬ ‫وفاداری را برای خود جذب کنند‪ .‬آنها ممکن اس��ت کاری را‬ ‫از ابتدا و به‌طور مس��تقل ش��روع‌کنند یا اینکه هنگام کار یا‬ ‫ابتدای آن نمایندگی ش��رکت‌های دیگر را می‌گیرند‪ ،‬ش��اید‬ ‫هم تصمیم به ش��راکت در قالب فرانچایز با ش��رکتی بگیرند‪.‬‬ ‫درواقع هر دوی این گزینه‌ها مزایا و معایبی دارند‪ .‬در کسب و‬ ‫کارهای مستقل مسئولیت کسب و کار بر عهده شماست و اگر‬ ‫مش��کلی پیش آید‪ ،‬نمی‌توانید از سامانه پشتیبانی موجود در‬ ‫س��ازه‌های بزرگ شرکتی استفاده کنید‪ .‬بیش از حد باید کار‬ ‫کنید حتی اگر ساعات کاری خود را تنظیم کرده باشید‪ ،‬بیش‬ ‫از ‪ ۵۰‬س��اعت در هفته کار می‌کنید‪ .‬اس��تراتژی‌های کسب و‬ ‫کارتان را خودتان می‌س��ازید و این ممکن اس��ت یک ریسک‬ ‫برای کس��ب‌وکار ش��ما باشد‪ ،‬به‌ویژه اگر تجربه قبلی ندارید و‬ ‫یادداشت‬ ‫حقوق مصرف‌کننده خواستنی‌تر شده است‬ ‫مهدی نجف‌پور‪-‬رئیس هی�ات مدیره انجمن‬ ‫حمای�ت از حق�وق مصرف‌کنن�دگان ته�ران‪:‬‬ ‫درباره ه��دف ایجاد انجم��ن حمایت از حقوق‬ ‫مصرف‌کنن��دگان می‌توان گفت که بر اس��اس‬ ‫ماده ‪ ۹‬قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان‬ ‫مصوب س��ال ‪ ۱۳۸۸‬مجلس ش��ورای اسالمی‬ ‫به منظ��ور س��اماندهی مش��ارکت مردمی در‬ ‫اج��رای سیاس��ت‌ها و برنامه‌ه��ای حمایت از‬ ‫حق��وق مصرف‌کنندگان‪ ،‬این انجمن تاس��یس‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬درحال‌حاض��ر در اس��تان‌های‬ ‫کش��ورمان ش��اهد انتخابات و تش��کیل هیات‬ ‫مدیره‌های جدی��د برای انجمن‌ه��ای حمایت‬ ‫از حقوق مصرف‌کنندگان هس��تیم و این خود‬ ‫محرکی برای افزای��ش تعداد اعضای‬ ‫این انجمن ش��ده اس��ت‪ .‬در تازه‌ترین‬ ‫آمارگیری‌ها متوجه شده‌ایم که تعداد‬ ‫اعض��ای انجم��ن حمای��ت از حقوق‬ ‫مصرف‌کنن��دگان از ‪ ۶۰‬ه��زار نف��ر‬ ‫گذشته است‪.‬‬ ‫این رقمی است که پس از گذشت‬ ‫کمتر از ‪۹‬ماه از راه‌اندازی رسمی سامانه جامع‬ ‫عضوی��ت در انجمن‌ه��ای حمای��ت از حق��وق‬ ‫مصرف‌کنندگان سراس��ر کش��ور به آن دست‬ ‫یافته‌ایم‪.‬‬ ‫بهت��ر اس��ت بدانیم ک��ه ش��رایط داوطلبان‬ ‫عضوی��ت در انجمن مطابق با اساس��نامه به ‪3‬‬ ‫نمونه ای از یک واحد سنتی نیازمند فرانچایز‬ ‫به نظر می‌رس��د نم‌نمک و بی‌صدا به سمت فرانچایز کسب‬ ‫و کار‌ه��ای خرد در حال حرکت هس��تیم‪ .‬حتی محله‌ای که‬ ‫م��ن در آن زندگ��ی می‌کن��م (ابتدای پیامبر ش��رقی یکی از‬ ‫کوچه‌پس‌کوچه‌ه��ا) ه��م تجربه‌ای از فرانچای��ز دارد‪ .‬همین‬ ‫دی��روز بود که با تابلوی یکی از ش��رکت‌هایی که می‌دانم در‬ ‫حوزه فرانچایز فعال اس��ت‪ ،‬در محله خودمان خشکم زد و به‬ ‫راس��تی ادعای این شرکت که چندی پیش با یکی از مدیران‬ ‫آن گفت‌وگویی داشتم‪ ،‬پی بردم‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬ش��اید هنوز بس��یاری از م��ردم ندانند‬ ‫فرانچایز چیس��ت؟ خوب اس��ت بدانی��م در روش فرانچایز‪،‬‬ ‫فرانچای��ز گیرن��ده ابتدا مبل��غ اولیه‌ای پرداخ��ت می‌کند و‬ ‫در ازای آن اج��ازه اس��تفاده از حق عالم��ت تجاری فرانچایز‬ ‫دهن��ده‪ ،‬حمای��ت مداوم از طرف او‪ ،‬ح��ق فروش محصوالت‬ ‫فرانچایز‌دهنده و اس��تفاده از ظرفیت آموزشی آن را به دست‬ ‫می‌آورد‪ .‬این روش مدیریتی در کس��ب و کارها همان چیزی‬ ‫است که به آن نیاز داریم تا در مقابل کسب و کارهای مدرن‬ ‫از فروش��گاه‌های آنالین‪ ،‬اپلیکیشن‌ها و استارت‌آپ‌ها گرفته‬ ‫تا فروش��گاه‌های زنجیره‌ای کم نیاوریم و به اصطالح کس��ب‬ ‫و کارهای خرد‪ ،‬تهی از مشتری نشده و ورشکست نشوند‪.‬‬ ‫بیشتری به‌دس��ت آورده‌ایم و به نظر می‌رسد وزارت صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تج��ارت از عملک��رد ای��ن اتحادیه راضی اس��ت و‬ ‫امیدواری��م که مردم هم از عملکرد فروش��گاه‌های زنجیره‌ای‬ ‫راضی باش��ند‪ .‬امیرخسرو فخریان اظهار کرد‪ :‬کار که توسعه‬ ‫پیدا می‌کند همیش��ه به یک شکل نمی‌ماند‪ .‬یک روز اتوبوس‬ ‫داری��م و یک روز نوبت به مینی‌بوس می‌رس��د‪ .‬فضای کاری‬ ‫همواره در حال تغییر است و مردم هم انتظار دارند که سطح‬ ‫کاال و خدمات در کش��ورمان رش��د داشته باشد و بهبود یابد‪.‬‬ ‫وجود فروشگاه‌های زنجیره‌ای در راستای حقوق مصرف‌کننده‬ ‫الزم و ضروری اس��ت اما کس��ب و کارهای خرد در برخی از‬ ‫شهرس��تان‌ها گالیه دارند که کس��ب و کار آنها متأثر از رشد‬ ‫فروش��گاه‌های زنجیره‌ای اس��ت‪ .‬حال اینکه همه جای جهان‬ ‫ش��اهد هستیم که فروش��گاه‌های زنجیره‌ای وجود دارد و این‬ ‫ش��کل از خدمات در شهرس��تان‌های ما هم در حال توس��عه‬ ‫است‪ .‬در این‌باره فرانچایز در ایران آغاز شده و این روشی است‬ ‫ک��ه در دیگ��ر کش��ور‌ها ه��م دنبال می‌ش��ود‪ .‬بس��یاری از‬ ‫فروش��گاه‌هایی که ما با آنها کار می‌کنیم‪ ،‬شعبه‌های فرانچایز‬ ‫دارند‪ .‬آنها به ش��عبه‌های خود خدماتی ارائه می‌دهند‪ .‬ممکن‬ ‫است تابلوی مشترک داشته باشند یا در کسب و کار مشارکت‬ ‫کنن��د‪ .‬درحال‌حاض��ر از ‪ ۴‬هزار و ‪ ۶۰۰‬ش��عبه‌ای که زیر نظر‬ ‫اتحادیه کشوری فروشگاه‌های زنجیره‌ای کار می‌کنند‪ ،‬حدود‬ ‫هزار تا هزار و ‪ ۵۰۰‬شعبه فرانچایز هستند‪ .‬وی افزود‪ :‬آنها که‬ ‫می‌خواهند مالکیت کار به‌دس��ت خودشان باشد‪ ،‬می‌توانند با‬ ‫یکی از ش��رکت‌هایی که در این زمینه فعال اس��ت به صورت‬ ‫فرانچایز مش��ارکت داش��ته باش��ند‪ .‬در این زمینه اتفاق‌های‬ ‫خوبی افتاده است و از روند کار به‌نسبت راضی هستیم‪.‬‬ ‫مجموعه مد آرت و دبیر اجرایی این کارگاه آموزش��ی ‪۳‬روزه‬ ‫با اش��اره به اینکه برندسازی با اس��تفاده از ابزار و راهکارهای‬ ‫م رش��د و توسعه‌ کسب‌وکارهاست‪ ،‬اظهار‬ ‫متنوع از مراحل مه ‌‬ ‫ل گذش��ته و نظر به رش��د روزافزون فعاالن‬ ‫کرد‪ :‬در چند س��ا ‌‬ ‫حوزه مد و لباس به‌ویژه در بخش طراحی و مدیریت مزون‌ها‬ ‫و خانه‌های مد‪ ،‬واکاوی ابعاد گوناگون هویت‌بخشی به برندها‬ ‫را موردتوجه قرار داده‌ و به همراه س��ایر دوس��تان و مشاوران‬ ‫گ��روه مد آرت‪ ،‬تالش کرده‌ایم تا ضرورت توجه به این اصول‬ ‫را برای هنرجویان این عرصه تبیین کنیم‪ .‬اس��کویی با اشاره‬ ‫به اینکه اس��تراتژی‌های پرداخت موثر به مقوله ترندس��ازی‬ ‫بای��د به‌عنوان یک اولویت در کار مزون‌داران و طراحان لباس‬ ‫قرار گیرد‪ ،‬بیان کرد‪ :‬با همین رویکرد کارگاه آموزش��ی «مد‪،‬‬ ‫فروش و هویت‌بخش��ی برند» ‪ ۱۲‬تا ‪ ۱۴‬مرداد با کسب مجوز‬ ‫از کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور در هتل انقالب تهران‬ ‫برپا می‌شود‪ .‬دبیر اجرایی این رویداد افزود‪ :‬آموزش شیوه‌های‬ ‫نوین فروش‪ ،‬مارکتینگ و فرانچایز مزون‌ها و فروش��گاه‌های‬ ‫حوزه مد و لباس از مهم‌ترین مباحث موردنظر در این کارگاه‬ ‫آموزشی بوده و بیش از ‪ ۹۰‬نفر در این کارگاه حضور خواهند‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫درحال‌حاض��ر از ‪ ۴‬هزار و ‪ ۶۰۰‬ش��عبه‌ای که زیر نظر اتحادیه کش��وری‬ ‫فروش��گاه‌های زنجیره‌ای کار می‌کنند‪ ،‬حدود هزار تا هزار و ‪ ۵۰۰‬ش��عبه‬ ‫فرانچایز هستند‬ ‫در یک راه ناش��ناخته حرکت می‌کنید‪ ،‬کار برای‌تان سخت‌تر‬ ‫می‌ش��ود یا اگر سال‌های زیادی به همین کار مشغول بوده و‬ ‫فرصت روزآمد کردن دانش‌تان را نداش��ته‌اید ممکن است از‬ ‫بازار و تحول‌های آن آگاهی نداشته و در معرض ورشکستگی‬ ‫ق��رار بگیرید‪ .‬ب��ه احتمال قوی برنام��ه بازاریابی قدرتمند و‬ ‫موفقی ندارید‪ .‬بازاریابی نیازمند پیشینه‪ ،‬محبوبیت و سرمایه‬ ‫بوده که ممکن است فقط یکی از این معیار‌ها را داشته باشید‪.‬‬ ‫پس می‌بینید که ایجاد یک کس��ب و کار مس��تقل روندی‬ ‫س��خت و دشوار دارد و باید خیلی از مسائل را مدیریت کنید‬ ‫اما اگر در قالب فرانچایز با ش��رکتی که رمز و راز این کار‌ها را‬ ‫می‌داند شراکت کنید‪ ،‬آنها با تمام مسائل برخورد می‌کنند و‬ ‫ش��ما را از این روند س��خت نجات می‌دهند‪ .‬آنها آموزش‌های‬ ‫الزم را به شما و کارکنان‌تان ارائه می‌دهند‪ .‬این به شما امکان‬ ‫می‌دهد که با اطمینان کامل به کسب‌وکارتان رسیدگی کنید‪.‬‬ ‫ش��ما به‌طور م��داوم پش��تیبانی می‌ش��وید و حمایت‌های‬ ‫الزم ب��ر اس��اس ق��راردادی که داری��د را دریاف��ت می‌کنید‪.‬‬ ‫وقتی کس��ب و کار ش��ما از حالت مس��تقل خارج ش��د و به‬ ‫ص��ورت جزئ��ی از مجموع��ه بزرگ‌تری درآم��د‪ ،‬هزینه‌های‬ ‫بازاریابی میان کس��ب و کارهای زیرپوش��ش تقسیم خواهد‬ ‫ش��د و همین تعدد ش��عبه‌ها نوعی بازاریابی بوده و درنتیجه‬ ‫کس��ب و کار ش��ما در ذهن مش��تری جای خود را باز خواهد‬ ‫کرد‪ .‬برند‌های بزرگ و مش��تریان بیش��تر در انتظار شماست‬ ‫و درنهای��ت می‌توانی��د روی کاالهای‌ت��ان تخفی��ف ارائ��ه‬ ‫دهید‪ .‬ش��ما مجبور نیستید برای خرید محصوالت موردنیاز‬ ‫خود جس��ت‌وجوی زیادی کنید و می‌توانید با نرخ مناسب‌تر‬ ‫از ش��رکت نمایندگ��ی آن را دریافت کنی��د‪ .‬البته کار کردن‬ ‫در قالب فرانچایز س��ختی‌های خود را دارد‪ .‬ش��ما نمی‌توانید‬ ‫ه��ر طور که دل‌تان خواس��ت محصوالت‌ت��ان را بچینید‪ .‬نوع‬ ‫رفتارتان با مش��تری دیگر به میل خودتان نیس��ت و باید در‬ ‫چارچوب قوانینی باش��د‪ .‬هر کاالیی را نمی‌توانید بفروش��ید‬ ‫و بای��د از قوانین��ی که در قرارداد آورده ش��ده اس��ت پیروی‬ ‫کنید‪ .‬درکل اگر به‌دنبال افزایش فروش و کار کردن حرفه‌ای‬ ‫هس��تید‪ ،‬فرانچایز واحد صنفی شما با دیگر واحد‌های صنفی‬ ‫مشابه پیشنهاد می‌شود‪.‬‬ ‫«مارال فروز» فعال در توسعه و تولید محصوالت سالمت‌محور‬ ‫م��ورد «تابعیت و متعه��د بودن به‬ ‫نظ��ام جمهوری اس�لامی ای��ران»‪،‬‬ ‫«ثبت درخواست عضویت در سامانه‬ ‫جامع عضویت» و «داشتن دست‌کم‬ ‫‪ ۱۸‬س��ال س��ن» محدود می‌ش��ود‬ ‫و هر فرد به‌وس��یله این س��امانه به‬ ‫نشانی ‪ http: //crps.ir‬می‌تواند در‬ ‫شهرستان محل اقامت خود عضو شود‪.‬‬ ‫ضمن اینکه عضوی��ت در انجمن محدودیت‬ ‫زمانی نداش��ته و عموم م��ردم در هر زمان که‬ ‫تمایل داش��ته باش��ند می‌توانند ب��ه عضویت‬ ‫مجم��ع عموم��ی انجم��ن حمای��ت از حقوق‬ ‫مصرف‌کنندگان شهر محل اقامت خود درآیند‪.‬‬ ‫تلف شدن ‪ ۱۳۰۰۰‬مرغ در یک آتش‌سوزی‬ ‫‌مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری مهاباد‬ ‫از آتش‌سوزی در واحد مرغداری در این شهرستان خبر داد‪‌.‬رحمان‬ ‫احمدی در گفت‌وگو با ایسن‌ا درباره این آتش‌سوزی گفت‪ :‬مرغداری‬ ‫در ‪ ۲۰‬کیلومتری مهاباد در اثر نش��ت گازوئیل از هیتر دچار حریق‬ ‫ش��د ک��ه ماموران پس از اطالع از موض��وع و اعزام به محل اقدامات‬ ‫اولیه را انجام دادند‪ .‬وی با بیان اینکه س��الن شماره ‪ ۵‬این مرغداری‬ ‫دچار حریق شده بود‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬دود ناشی از خاموش شدن آتش‬ ‫به سایر سالن‌های مرغداری نیز رسید که در اثر این حادثه ‪۱۳‬هزار‬ ‫مرغ ‪۱۵‬روزه از بین رفتند‪.‬‬ ‫احمدی با اشاره به اینکه برآورد خسارت در دست بررسی است‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬پیش‌بینی می‌ش��ود ح��دود ‪ ۱۵۰‬میلیون تومان به این واحد‬ ‫خسارت وارد شده باشد‪.‬‬ ‫کشف رب فاسد از سردخانه دماوند‬ ‫گشت مشترک بازرسی ویژه سردخانه‌ها‪ ،‬از‬ ‫س��وی اداره صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت دماوند‪،‬‬ ‫تعزیرات حکومتی‪ ،‬اتاق اصناف‪ ،‬کارشناس��ان‬ ‫ش��بکه بهداش��ت و نماینده فرمانداری برگزار‬ ‫ش��د‪ .‬به گزارش‬ ‫از روابط عمومی اداره‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت دماوند در بررسی‌ها در‬ ‫این گش��ت نظارتی ‪ ۱۰۰‬تن رب گوجه‌فرنگی‬ ‫فاس��د‪۵۰ ،‬تن مواد کنس��انتره آبمی��وه بدون‬ ‫مشخصات بهداشتی و همچنین ‪۱۵۰‬تن مواد‬ ‫مش��کوک به کنس��انتره قاچاق کشف و ضبط‬ ‫شد که با دستور نماینده تعزیرات شرق استان‬ ‫تهران این سردخانه پلمب شد‪.‬‬ ‫گردهمایی در و پنجره‌سازان اصفهان‬ ‫همایش اتحادیه صنف در و پنجره‌ساز آلومینیم اصفهان برگزار شد‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫به نقل از روابط عمومی اتاق اصناف اصفهان‪ ،‬این نشس��ت پنج‌شنبه‬ ‫‪ ۱۲‬مرداد با حضور هیات‌رئیسه اتاق اصناف مرکز استان اصفهان‪ ،‬مدیریت بازرسی اصناف‬ ‫و اعضای این صنف برگزار شد‪ .‬در حاشیه این همایش از پیشکسوتان و رئیسان گذشته‬ ‫اتحادیه قدردانی شد‪.‬‬ ‫شرکت مارال فروز گلستان با خرید دو مجموعه‬ ‫تعطیل و بازس��ازی و احیای تولید آنها توانس��ته‬ ‫اس��ت در آس��مان صنایع غذایی ‪۷‬استان شمالی‬ ‫کش��ور خوش بدرخشد‪ .‬مدیرعامل شرکت مارال‬ ‫فروز گلس��تان دراین باره گفت‪ :‬این ش��رکت در‬ ‫س��ال ‪ ۹۴‬در راستای منویات رهبر معظم انقالب‬ ‫و تحقق شعار«اقتصاد مقاومتی‪-‬تولید و اشتغال»‬ ‫ب��ا خرید یک مجموعه تعطیل ش��ده تولیدی در‬ ‫ش��هرک صنعتی علی‌آباد کتول به‌وسیله مزایده‬ ‫نس��بت به بازسازی و احیای آن با اعتماد و تکیه‬ ‫بر دانش بومی و استفاده از فناوری روز دنیا اقدام‬ ‫ک��رد‪ .‬غالمرضا مهاج��ر بادکوب��ه در گفت‌وگو با‬ ‫ادامه داد‪ :‬این مجموعه پس از یک‌س��ال‬ ‫تالش ش��بانه‌روزی کارشناسان و افراد متخصص‬ ‫در حوزه‌ه��ای گوناگ��ون و مرتب��ط ب��ا صنای��ع‬ ‫غذای��ی در فضایی بیش از ‪ ۶۰‬ه��زار مترمربع و‬ ‫با س��اخت ‪ ۱۶‬سوله سرپوشیده به مساحت بیش‬ ‫از ‪۲۷‬هزار مترمربع به‌منظور اس��تفاده سالن‌های‬ ‫تولید با امکان تولید بی��ش از ‪۱۵۰‬نوع محصول‬ ‫در ح��وزه صنای��ع تبدیلی کش��اورزی مانند رب‬ ‫گوجه‌فرنگی‪ ،‬انواع س��س و چاشنی‌های غذایی‪،‬‬ ‫انواع کنسروجات غیرگوشتی‪ ،‬انواع کمپوت‪ ،‬مربا‪،‬‬ ‫ترش��ی و ش��وری‪ ،‬انواع برنج و ادویه بسته‌بندی‪،‬‬ ‫س��ردخانه باالی صفر با ظرفیت ‪۱۲‬هزار تن و ‪۶‬‬ ‫سوله سرپوشیده به مساحت ‪۱۲‬هزار مترمربع به‬ ‫عنوان انبارهای مواد اولیه و محصوالت بازسازی‬ ‫و تجهیز ش��د‪ .‬وی اظهار ک��رد‪ :‬این مجموعه در‬ ‫‪ ۷‬اس��تان ش��مالی کش��ور (آذربایج��ان غربی‪،‬‬ ‫آذربایج��ان ش��رقی‪ ،‬اردبیل‪ ،‬گی�لان‪ ،‬مازندران‪،‬‬ ‫گلستان و خراسان شمالی) به عنوان بزرگ‌ترین‬ ‫و بی‌نظیرتری��ن مجموع��ه تولیدی در آس��مان‬ ‫صنایع غذایی ایران می‌درخش��د‪ .‬بر اس��اس این‬ ‫گزارش‪ ،‬در س��ال ‪ ۹۶‬به‌موازات فعالیت مجموعه‬ ‫تولیدی اش��اره ش��ده پس از مطالع��ات میدانی‬ ‫وس��یع از س��وی کارشناسان و مش��اوران خبره‬ ‫و مدیرعامل��ی غالمرض��ا مهاج��ر بادکوب��ه‪ ،‬این‬ ‫مجموعه نس��بت به خرید و احیای یک مجموعه‬ ‫تعطیل تولیدی دیگر با مس��احتی بیش از ‪۷‬هزار‬ ‫مترمربع که در حوزه صنعت تصفیه و بسته‌بندی‬ ‫روغن‌های خوراکی فعالیت داش��ت‪ ،‬اقدام کرد و‬ ‫به س��رعت بازسازی و تجهیز کردن آن نسبت به‬ ‫تولید و عرضه محص��والت این مجموعه تولیدی‬ ‫به بازار انجام ش��د‪ .‬ای��ن مجموعه بزرگ تولیدی‬ ‫در ح��وزه اش��تغال‌زایی نیز با توج��ه به ظرفیت‬ ‫باال و تن��وع موجود در بخش محصوالت تولیدی‬ ‫از افزون‌ب��ر ‪۱۵۰‬نف��ر نی��روی کار در بخش‌های‬ ‫گوناگ��ون به‌عنوان کارش��ناس صنای��ع غذایی‪،‬‬ ‫فنی‪ ،‬بازرگانی‪ ،‬انب��ار‪ ،‬حمل‌ونقل‪ ،‬اداری و کارگر‬ ‫س��اده به‌صورت مس��تقیم و بیش از ‪۴۰۰‬نفر در‬ ‫مقاطع فصلی محصوالت تولیدی کشاورزی بهره‬ ‫می‌برد‪ .‬ش��رکت مارال فروز گلستان در راستای‬ ‫توس��عه صنای��ع مرتب��ط در بخش طی��ور نیز با‬ ‫بکارگیری مش��اوران زبده و کارآزموده و با توجه‬ ‫به ظرفیت‌های موجود در استان پس از مطالعات‬ ‫وسیع و بررسی‌های کارشناسانه نسبت به ساخت‬ ‫یک��ی از بزرگ‌ترین مجموعه‌ه��ای تولید زنجیره‬ ‫گوشت سفید کش��ور عزم و اراده خویش را جزم‬ ‫کرده تا بتواند با ساخت این مجموعه تولیدی گام‬ ‫دیگری در ایجاد اشتغال و توسعه اقتصادی پایدار‬ ‫با تکیه ب��ر دانش جوانان این منطق��ه بردارد‪ .‬با‬ ‫فعالیت در شبکه مجازی به دلیل افزایش رضایت‬ ‫مش��تریان امکان ارتباط با مدیریت این ش��رکت‬ ‫برای تبادل اطالعات فراهم شده است‪ .‬همچنین‬ ‫به منظور سالمت‌محور کردن محصوالت خود‪ ،‬با‬ ‫ارائ��ه محصوالت باکیفیت از مواد اولیه مرغوب و‬ ‫همکاری با شرکت‌های بسته‌بندی دانش‌بنیان و‬ ‫با بکارگی��ری کارکنان کار آزموده و روز‌آمدترین‬ ‫دس��تگاه‌ها در نظ��ر دارد ت��ا س��ال ‪ ۱۴۰۰‬در‬ ‫بی��ن ‪ ۱۰‬الگ��وی برتر م��واد غذایی کش��ور قرار‬ ‫گیرد‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت مارال فروز گلستان در پایان‬ ‫گفت‪ :‬امید است در سایه عنایت پروردگار متعال‬ ‫و مدیریت مبتنی بر شایسته‌ساالری و همچنین‬ ‫در راس��تای ش��عار س��ال ‪ ۹۸‬که «رونق تولید»‬ ‫اس��ت بتوانی��م در ایجاد یک س��ازمان متعالی و‬ ‫پویا گام برداریم‪ .‬مارال فروز گلستان در سومین‬ ‫جشنواره ملی صنعت سالمت‌محور حضور خواهد‬ ‫داش��ت‪ .‬این جشنواره با رویکرد «ارتقای سالمت‬ ‫محص��والت و خدم��ات» و با هدف شناس��ایی و‬ ‫تشویق برندها و س��ازمان‌های متعهد به سالمت‬ ‫و معرفی آخرین دستاوردهای صنایع پیشرو ‪۱۵‬‬ ‫م��رداد ‪ ۹۸‬در مرکز همایش‌های دانش��گاه علوم‬ ‫پزشکی تهران برگزار می‌شود‪.‬‬
‫‪10‬‬ ‫‌یکشنبه‬ ‫‪ 13‬مرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 2‬ذی‌الحجه ‪1440‬‬ ‫‪ 4‬اوت ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1343‬‬ ‫پیاپی ‪2661‬‬ ‫گردشگری و صنایع‌دستی‬ ‫تجارت‬ ‫بار سفر بسته و حرکت کنید‬ ‫روی خط خبر‬ ‫رشد ‪ ۱۹۵‬درصدی‬ ‫صادرات صنایع‌دستی‬ ‫سیستان و بلوچستان‬ ‫معاون صنایع‌دستی سازمان میراث‌فرهنگی‪،‬‬ ‫صنایع‌دستی و گردشگری با اشاره به نتایج بسیار‬ ‫خوب ثبت جهانی روس��تای کلپورگان در استان‬ ‫سیستان و بلوچستان گفت‪ :‬رشد ‪۱۹۵‬درصدی‬ ‫صادرات صنایع‌دس��تی این منطقه از مهم‌ترین‬ ‫نتای��ج ثبت جهانی کلپورگان اس��ت‪ .‬به گزارش‬ ‫میراث آریا‪ ،‬پویا محمودیان معاون صنایع‌دستی‬ ‫س��ازمان میراث فرهنگی‪ ،‬در نشست با مدیرکل‬ ‫و معاونان اداره کل میراث فرهنگی سیس��تان و‬ ‫بلوچس��تان‪ ،‬با اعالم این خبر اظهار کرد‪ :‬پس از‬ ‫اینکه کلپورگان به‌عنوان روستای جهانی سفال و‬ ‫ایرانشهر به‌عنوان شهر ملی اعالم شدند‪ ،‬صادرات‬ ‫صنایع‌دس��تی استان با رشد ‪۱۹۵‬درصدی انجام‬ ‫شد که در سال گذشته ‪ ۱۱‬میلیون دالر از مبادی‬ ‫رس��می صادر شده اس��ت‪ .‬وی افزود‪ :‬سیستان‬ ‫و بلوچس��تان یک استان اس��تراتژیک در حوزه‬ ‫صنایع‌دستی است و سوزن‌دوزی و سفال دو هنر‬ ‫ارزشمند مردان و زنان صنعتگر این استان است‪.‬‬ ‫محمودیان افزود‪ :‬از هنرمندان صنایع‌دس��تی در‬ ‫تمام استان‌ها به ویژه از هنرمندان صنایع‌دستی‬ ‫سیس��تان و بلوچستان و زنان سوزن دوز بلوچ به‬ ‫صورت وی��ژه حمایت خواهیم ک��رد‪ .‬وی ادامه‬ ‫داد‪ :‬در نشس��ت بررس��ی ش��هرها و روستاهای‬ ‫مل��ی صنایع‌دس��تی‪ ،‬هی��ات داوری با بررس��ی‬ ‫الزم و کارشناس��ی دقیق‪ ،‬روستای تنگه سرحه‬ ‫را به‌عن��وان روس��تای مل��ی حصیرباف��ی اعالم‬ ‫کردن��د‪ .‬محمودی��ان گفت‪ :‬صنایع‌دس��تی این‬ ‫اس��تان در حوزه اش��تغال‪ ،‬اقتصاد و رشد جامعه‬ ‫حائز اهمیت اس��ت به‌طوری‌که امروز با شنیدن‬ ‫واژه صنایع‌دس��تی‪ ،‬صنایع‌دس��تی سیس��تان و‬ ‫بلوچس��تان نیز یادآوری می‌ش��ود‪ .‬وی در ادامه‬ ‫افزود‪ :‬بحث تجاری‌س��ازی صنایع‌دس��تی که با‬ ‫طراحی‪ ،‬برندسازی‪ ،‬بسته‌بندی و افزایش حجم‬ ‫س��فارش‌های انجام می‌شود‪ ،‬بسیار مهم است و‬ ‫به‌ط��ور قطع برنامه‌های دیگ��ری در آینده برای‬ ‫برندس��ازی صنایع‌دس��تی نیز انجام خواهد شد‪.‬‬ ‫معاون صنایع‌دس��تی س��ازمان میراث‌فرهنگی‪،‬‬ ‫صنایع‌دس��تی و گردشگری کش��ور پس از این‬ ‫نشست نیز از پارک علم و فناوری زاهدان بازدید‬ ‫به عمل آورد‪.‬‬ ‫گردشی در دومین پارک‬ ‫پرطرفدار اروپا‬ ‫م��ردم اروپ��ا از دس��ته مردم ش��اد در جهان‬ ‫هستند و شهربازی‌ها نیز از مهم‌ترین جاذبه‌های‬ ‫گردش��گری و تفریح��ی در سراس��ر دنیا به‌ویژه‬ ‫اروپا به‌ش��مار می‌آیند که هرس��ال تعداد زیادی‬ ‫برای حضور در این ش��هربازی‌ها به کش��ورهای‬ ‫اروپای��ی س��فر می‌کنن��د‪ .‬ب��ه گزارش ایس��نا‪،‬‬ ‫پ��ارک «یورو پارک» یا «اروپا پارک» در دس��ته‬ ‫همی��ن ش��هربازی‌های پرطرف��دار ق��رار دارد‬ ‫که هرس��ال ح��دود ‪ ۴.۵‬میلی��ون بازدید‌کننده‬ ‫دارد‪ .‬ای��ن پ��ارک در س��ال ‪ ۱۹۷۵‬می�لادی‬ ‫(‪۱۳۵۳‬خورشیدی) در فضایی به مساحتی ‪۹۵۰‬‬ ‫هزار مترمربع افتتاح شده است و در سال ‪۲۰۰۹‬‬ ‫میالدی (‪۱۳۸۷‬خورش��یدی) پس از شهربازی‬ ‫«دیزنی‌لند» فرانسه عنوان دومین مکان تفریحی‬ ‫پربازدی��د اروپا را به خود اختصاص داده اس��ت‪.‬‬ ‫شهربازی «یورو پارک» در نزدیکی شهر روست‬ ‫آلمان واقع ش��ده و از دسته پارک‌های موضوعی‬ ‫است که بخش‌های متنوع آن گردشگران زیادی‬ ‫را ب��ه خود جذب می‌کند‪ .‬ای��ن پارک همچنین‬ ‫به‌دلیل داش��تن ‪ ۱۲‬ت��رن هوایی هیجان‌انگیز از‬ ‫شهرت باالیی برخوردار است‪.‬‬ ‫ثبت جهانی منبت مالیر‬ ‫در دستور کار‬ ‫اس��تاندار هم��دان با بیان اینک��ه درباره مبل‬ ‫و منبت یکی از ش��هرهای این اس��تان برداشت‬ ‫اش��تباهی از صحبت‌های من ش��ده است گفت‪:‬‬ ‫ظرفی��ت مب��ل و منبت مالیر بی‌بدیل اس��ت و‬ ‫ب��ه همین دلیل به‌دنبال ثب��ت جهانی این هنر‬ ‫صنعت هس��تیم‪ .‬به‌گ��زارش ایرنا‪ ،‬سیدس��عید‬ ‫ش��اهرخی بیان کرد‪ :‬منبت مالی��ر همتا ندارد‬ ‫و اراده‪ ،‬ع��زم‪ ،‬چیره‌دس��تی و توانمن��دی که در‬ ‫گس��تردگی این هنر وج��ود دارد‪ ،‬در هیچ جای‬ ‫جهان ندیده‌ایم‪.‬‬ ‫ش��اهرخی خاطرنش��ان کرد‪ :‬خیل��ی در این‬ ‫زمین��ه تنگ‌نظر نیس��تیم که دیگ��ران عنوان‬ ‫روستا یا شهر ملی منبت را بگیرند‪ ،‬منبت مالیر‬ ‫دیگر جهانی ش��ده است‪ .‬وی گفت‪ :‬قول قطعی‬ ‫را در ای��ن زمین��ه گرفته‌ایم و مصمم هس��تیم‬ ‫شهریور امس��ال پس از حضور نماینده سازمان‬ ‫جهانی صنایع‌دس��تی و محقق ش��دن تعهدات‬ ‫ما و س��ازمان میراث‌فرهنگی‪ ،‬صنایع‌دس��تی و‬ ‫گردش��گری منبت مالیر به‌طور رسمی جهانی‬ ‫شود و جشن آن را برگزار کنیم‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫جنگل‌ راش سوادکوه‪ ،‬زیبای زیبایی‌ها‬ ‫گروه تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫کافی است‬ ‫مسیرتان را از‬ ‫هر جای ایران‬ ‫به سمت جاده‬ ‫سوادکوه کج‬ ‫کنید و خودتان‬ ‫را به روستایی‬ ‫به‌نام سنگده‬ ‫در سایه‌سار قله‬ ‫«نرو» برسانید تا‬ ‫یکی از زیباترین‬ ‫و ارزشمندترین‬ ‫جاذبه‌های‬ ‫طبیعی ایران‬ ‫را ببینید‬ ‫خوش به حالتان اس��ت زیرا هم‌اکنون بهترین زمان‬ ‫برای س��فر ب��ه جنگل‌های راش اس��ت‪ .‬اینجا مهمان‬ ‫هوایی معتدل و خنک‪ ،‬همراه با چش��م‌انداز سرسبز و‬ ‫تشعشع بی‌نظیر آفتاب در میان برگ‌های درختان سر‬ ‫به آسمان رسیده هستید‪ .‬اگر از طرفداران پروپا قرص‬ ‫پاییز و برگ‌ریزان هزار رنگش هستید نیز جنگل راش‬ ‫گزینه خوبی برای سفر خواهد بود‪.‬‬ ‫به‌گزارش ایرنا‪‌،‬اگر بخواهیم فهرس��تی از زیباترین‬ ‫جنگل‌های ایران برای گشت‌وگذار و به قول امروزی‌ها‬ ‫«آرام��ش مطلق» تهیه کنیم‪ ،‬جنگل راش س��وادکوه‬ ‫در این فهرست جایگاهی ویژه خواهد داشت‪ .‬جنگلی‬ ‫که با نام‌های دیگری همچون جنگل «مرسی‌سی» و‬ ‫جنگل «سنگده» هم شناخته می‌شود و شما را راهی‬ ‫دنیایی بهشتی می‌کند‪.‬‬ ‫جن��گل راش محل رش��د و نمو یک��ی از گونه‌های‬ ‫کمیاب درخت��ان به‌نام «راش» اس��ت‪ .‬این جنگل با‬ ‫طبیعت بس��یار زیبای خود می‌تواند لحظاتی سرشار‬ ‫از آرام��ش را برای‌تان به ارمغان بیاورد‪ .‬در این جنگل‬ ‫آبشار زیبایی وجود دارد که جلوه‌ای زیبا از طبیعت را‬ ‫پیش روی‌تان قرار می‌دهد‪.‬‬ ‫فرق��ی نمی‌کن��د از مازن��دران یا تهران و س��منان‬ ‫و ه��ر ج��ای دیگر کش��ور راهی روس��تای س��نگده‬ ‫ش��وید‪ ،‬به‌هرحال س��روکارتان با ج��اده فیروزکوه و‬ ‫چش��م‌اندازهای تماشایی آن است‪ .‬بیایید زیبایی‌های‬ ‫این ج��اده را کنار بگذاریم چراک��ه جلوه‌های رویایی‬ ‫دیگر انتظارتان را می‌کش��د‪ .‬همین‌که از این جاده به‬ ‫سمت روستای سنگده خارج شوید‪ ،‬کم‌کم پای‌تان را‬ ‫از روی پدال گاز بر می‌دارید؛ حس��ی وصف نش��دنی‬ ‫وجودتان را می‌گیرد و دوس��ت نداری��د این جاده به‬ ‫پایان برسد‪.‬‬ ‫هنوز نرس��یده به روستای س��نگده و جنگل راش‪،‬‬ ‫طبیع��ت کار خ��ودش را می‌کند و ح��ال و هوای‌تان‬ ‫دگرگون می‌شود‪ .‬می‌توانیم ساعت‌ها درباره هنرنمایی‬ ‫طبیعت در این ج��اده حرف بزنیم اما همین بس که‬ ‫بدانید ش��ما در جاده تماش��ایی س��نگده هس��تید؛‬ ‫جاده‌ای که از دو س��و با درختان احاطه ش��ده است‪.‬‬ ‫در بهار و تابستان با سرسبزی به استقبال‌تان می‌آید‪،‬‬ ‫در پایی��ز‪ ،‬هزار رنگ به خود می‌گیرد و در زمس��تان‬ ‫پیراهن عروس بر تن درختان خودنمایی می‌کند‪.‬‬ ‫هنوز اما تا جنگل راش راه باقی است‪.‬‬ ‫کافی است مس��یرتان را از هر جای ایران به سمت‬ ‫جاده س��وادکوه کج کنید و خودتان را به روس��تایی‬ ‫به‌نام س��نگده در سایه‌سار قله «نرو» برسانید تا یکی‬ ‫از زیباترین و ارزش��مندترین جاذبه‌های طبیعی ایران‬ ‫را ببینید‪.‬‬ ‫قل��ه نرو ب��ه ارتفاع ‪ ۳۶۰۲‬متر واق��ع در خط‌الراس‬ ‫به‌نام «نرو» اس��ت که مرز بین اس��تان‌های سمنان و‬ ‫مازندران به‌ش��مار می‌آید‪ .‬ش��روع ای��ن خط‌الرأس از‬ ‫منطق��ه خطیرک��وه و انتهای آن به منطقه فینس��ک‬ ‫یا س��ی اس��تل‌‪‌-‬بندبن چهاردانگه که آخرین قله این‬ ‫خط‌الراس هم به همین نام است‪‌،‬ختم می‌شود‪.‬‬ ‫‹ ‹وقت مالقات با درختان راش‬ ‫جنگل راش یا مرسی‌سی در جوار روستا سنگده جا‬ ‫خوش کرده و دلربایی را از دوردس��ت‌ترین چشم‌انداز‬ ‫آغاز می‌کند‪ .‬آنچه به ای��ن جنگل اهمیتی دوچندان‬ ‫می‌بخش��د‪ ،‬حض��ور درخت��ان زیبای راش اس��ت که‬ ‫گونه‌ای کمیاب در مناطق کم ارتفاع ش��مال کش��ور‬ ‫به‌شمار می‌رود و ارزش طبیعی بسیاری دارد‪.‬‬ ‫آنچه در جنگل راش نصیب‌تان می‌ش��ود‪ ،‬قدم زدن‬ ‫در مس��یری رویای��ی و لذت بردن از چش��م‌اندازهای‬ ‫زیبای آن است‪ .‬قدم‌هایی که شاید هر کدام خاطراتی‬ ‫اگر دوس��ت دارید خاطراتی خوش را برای خود و همس��فران‌تان خلق‬ ‫کنید‪ ،‬پیک‌نیک و خوش��گذرانی در جن��گل راش را فراموش نکنید‪ .‬در‬ ‫گوشه و کنار این جنگل می‌توانید بساط خود را برپا کنید و از این مناظر‬ ‫بهش��ت‌گونه لذت ببرید‪ .‬فقط یادتان باش��د به طبیعت و زیبایی‌هایش‬ ‫آسیب نزنید‪‌،‬آتش به پا نکنید و زباله‌ها را در جنگل رها نکنید‬ ‫به بلندای یک عمر برایتان رقم بزنند‪.‬‬ ‫مس��یر کوهس��تانی و جنگلی رس��یدن به روستای‬ ‫س��نگده (درست مانند خود این روس��تا) زیبا‪ ،‬غنی‪،‬‬ ‫با طراوت و بسیار فرح‌بخش است‪ .‬از روستا تا ابتدای‬ ‫مس��یر پیاده‌روی در جنگل راش‪ ،‬جاده خاکی اس��ت‬ ‫ک��ه می‌توان برای پیمودن آن از ماش��ین‌های محلی‬ ‫استفاده کرد‪.‬‬ ‫در مس��یر پی��اده‌روی‪ ،‬درخت��ان بلندقامت راش را‬ ‫می‌بینید که با آرایش��ی خ��اص در کنار یکدیگر صف‬ ‫کش��یده‌اند‪ ،‬زمین پر اس��ت از برگ‌های سرخ و زرد‬ ‫و منظره‌ای هزار و یکرنگ پیش چش��مان‌تان تصویر‬ ‫می‌کند که از فرط زیبایی قابل توصیف نیست‪.‬‬ ‫در نزدیک��ی جنگل راش‪ ،‬با درختانی که ارتفاع آنها‬ ‫به ‪ ۴۰‬متر هم می‌رس��د‪ ،‬جاذبه‌ه��ای طبیعت‌گردی‬ ‫دیگ��ری نیز وج��ود دارد ک��ه در بین آنه��ا می‌توان‬ ‫ب��ه دریاچ��ه شورمس��ت‪ ،‬جن��گل ارفع ده و س��ایت‬ ‫س��تاره‌نگری آالش��ت اش��اره کرد‪ .‬به ش��ما پیشنهاد‬ ‫می‌کنیم اگر فرصت کافی دارید حتما از این جاذبه‌ها‬ ‫نیز بازدید کنید‪.‬‬ ‫اگر خس��تگی را به ج��ان بخرید و هر چه بیش��تر‬ ‫در جن��گل پی��ش بروید عیش‌ت��ان با دیدن آبش��ار‬ ‫زیب��ای این جنگل ک��ه نامش «اوبن» اس��ت‪ ،‬کامل‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬ش��اهکار خلق��ت را در س��نگده و جنگل‬ ‫زیبای��ش به نظاره بنش��یند‪ ،‬برگ‌هایی هزار رنگ که‬ ‫همه‌جا را پوش��انده‌اند و تصوی��ری به‌یادماندنی را به‬ ‫ش��ما هدیه می‌دهند‪.‬در جنگل‌های راش س��وادکوه‬ ‫مقصدی وج��ود ندارد و به هر ط��رف بنگرید آن‌قدر‬ ‫از ش��ما دلبری می‌کند که گوی��ی همه‌جا مقصدتان‬ ‫است‪.‬‬ ‫‪ ۶‬روز نشست تخصصی درباره صنایع‌دستی گیالن‬ ‫نشس��ت‌های تخصص��ی صنایع‌دس��تی اس��تان گیالن‬ ‫در م��وزه میراث روس��تایی گی�لان به‌م��دت ‪۶‬روز برگزار‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫به‌گ��زارش‬ ‫ب��ه نق��ل از مرک��ز رواب��ط عمومی و‬ ‫اطالع‌رس��انی اداره کل میراث‌فرهنگ��ی‪ ،‬صنایع‌دس��تی و‬ ‫گردشگری گیالن نشس��ت‌های تخصصی صنایع‌دستی در‬ ‫موزه میراث روستایی گیالن برگزار می‌شود‪.‬‬ ‫مدیرکل میراث‌فرهنگی‪ ،‬صنایع‌دس��تی و گردش��گری‬ ‫گی�لان با اع�لام این خبر اف��زود‪ :‬این نشس��ت‌ها با هدف‬ ‫اس��تفاده از ظرفیت‌های موزه میراث روستایی در راستای‬ ‫توس��عه و تروی��ج صنایع‌دس��تی و به‌وی��ژه ایج��اد ارتباط‬ ‫س��ازنده با هنرمندان رش��ته‌های صنایع‌دس��تی و تشویق‬ ‫ایجاد تش��کل‌های صنف��ی تخصصی رش��ته‌های هنرهای‬ ‫س��نتی و صنایع‌دس��تی در راستای ش��کل‌گیری شورای‬ ‫سیاس��ت‌گذاری هنرهای س��نتی و صنایع‌دس��تی استان‬ ‫می‌کنند و به‌نوعی دیگر از زیبایی‌ها لذت می‌برند‪.‬‬ ‫گیالن برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫ش��هرود امیرانتخاب��ی اف��زود‪ :‬این نشس��ت‌ها به همت‬ ‫معاونت صنایع‌دس��تی و هنرهای س��نتی اس��تان گیالن و‬ ‫همکاری موزه میراث روس��تایی گیالن از ‪ ۱۲‬تا ‪ ۱۷‬مرداد‬ ‫امس��ال در محل موزه میراث روس��تایی ساختمان اداری‪،‬‬ ‫سالن همایش‌ها برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫امیرانتخاب��ی ادام��ه داد‪ :‬در این سلس��له نشس��ت‌های‬ ‫تخصصی مسائل‪ ،‬مشکالت‪ ،‬موانع و ظرفیت‌های رشته‌های‬ ‫س��فال و س��رامیک‪ ،‬رش��تی‌دوزی‪ ،‬لب��اس محل��ی‪ ،‬چادر‬ ‫ش��ب‌بافی‪ ،‬ش��ال‌بافی‪ ،‬حصیربافی‪ ،‬مروارباف��ی‪ ،‬بامبوبافی‪،‬‬ ‫منبت چوب‪ ،‬خراطی‪ ،‬معرق چوب‪ ،‬چوب‌تراشی‪ ،‬گلیم‌بافی‪،‬‬ ‫بافتنی‌های س��نتی (بافت ب��ا پنج‌میل قالب‌بافی) با حضور‬ ‫هنرمندان و متخصصین این رش��ته‌ها مورد بحث و بررسی‬ ‫قرار گرفت��ه و در انتها هنرمندان از م��وزه بازدید به عمل‬ ‫خواهند آورد‪.‬‬ ‫‹ ‹بدون راهنما و تنها سفر نکنید‬ ‫‹ ‹صدای رود را دنبال کنید‬ ‫باید یک تذکر هم بدهیم و آن این اس��ت که حتما‬ ‫در جنگل راش سوادکوه به‌طور گروهی و با کمک یک‬ ‫راهنم��ا حرکت کنید و در زم��ان مه‌گرفتگی از گروه‬ ‫خود جدا نش��وید زیرا به‌راحتی راه را در میان پوشش‬ ‫انبوه گیاهی گم خواهی��د کرد‪ .‬جنگل راش امکانات‬ ‫تفریح��ی چندانی ن��دارد و همین به بک��ر ماندن آن‬ ‫کمک می‌کند‪ .‬هارمونی رنگ‌ها‪ ،‬بوی خاص طبیعت‪،‬‬ ‫نس��یم ملایم و خنک‪ ،‬صدای آب و موسیقی پرندگان‬ ‫همه و همه ش��ما را از هر امکانات به‌اصطالح تفریحی‬ ‫و گردش��گری بی‌نی��از می‌کند‪ .‬مهم‌تری��ن چیزی که‬ ‫در س��فر به این جن��گل نصیب‌تان می‌ش��ود‪ ،‬حال و‬ ‫هوای خوش و استفاده از آغوش طبیعت برای کسب‬ ‫آرامش اس��ت‪ .‬آرامشی که ممکن است با هر امکانات‬ ‫تفریحی دیگر بشکند یا از بین برود‪ .‬اما بدون امکانات‬ ‫تفریحی هم می‌ت��وان در این جنگل خوش گذراند و‬ ‫از دیدنی‌ه��ای آن لذت برد‪ .‬ب��ا انجام دادن فعالیت‌ها‬ ‫و تماش��ای جاذبه‌ه��ا لحظاتی فراموش‌نش��دنی را در‬ ‫جنگل راش برای خود خلق کنید‪.‬‬ ‫اما جنگل‌نوردی و پرسه در میان درختان تنومند و‬ ‫بلندقامت راش یکی از فرح‌بخش‌ترین تفریحات است‪.‬‬ ‫همین‌که قدم به جنگل راش می‌گذارید درختان سر‬ ‫به فلک کش��یده احاطه‌تان می‌کنند و ش��ما مسحور‬ ‫زیبای��ی آنه��ا می‌ش��وید‪ .‬خیل��ی عجله نکنی��د‪ ،‬در‬ ‫قدم‌به‌قدم ای��ن جنگل زیبایی‌هایی وج��ود دارند که‬ ‫ممکن است آنها را از قلم بیندازید‪ .‬قدم زدن در میان‬ ‫این جنگل مانند گذر از مسیری رویایی است که برای‬ ‫لحظاتی‪ ،‬آرامش را برای شما به ارمغان می‌آورد‪ ،‬البته‬ ‫برخی هم با اتومبیل بخش‌هایی از این جنگل را طی‬ ‫همان‌طور که در جنگل راش قدم می‌زنید‪ ،‬به صدای‬ ‫طبیعت گوش جان بس��پارید تا در میان جنگل صدای‬ ‫گذر آب ش��ما را همراهی کند‪ .‬این نوای زیبا خس��تگی‬ ‫را برای ش��ما بی‌معنا می‌س��ازد‪ .‬این رودخانه با عبور از‬ ‫می��ان جن��گل راش طراوت فضا را چندی��ن برابر کرده‬ ‫و موجب تماش��ایی‌تر ش��دن آن شده اس��ت‪ .‬همچنان‬ ‫صدای رودخانه را دنبال کنید تا به ش��یرین رود برسید‬ ‫که یکی از سرچش��مه‌های رودخانه تالر و از گوارا‌ترین‬ ‫رودخانه‌های مازندران اس��ت‪ .‬اگ��ر همت کنید و چند‬ ‫ساعت پیاده‌روی را به جان بخرید‪ ،‬با پیشروی در جنگل‬ ‫صدای ریزش آب به گوش می‌رسد که حکایت از نزدیک‬ ‫شدن به آبشار دارد‪.‬آبشار زیبای «اوبن» که به فارسی به‬ ‫معنی زیر آب اس��ت که در دل جنگل راش خودنمایی‬ ‫می‌کن��د و بر زیبایی طبیع��ت اطراف‌تان می‌افزاید‪ .‬این‬ ‫آبشار از چشمه‌های طبیعی باالدست خود و از قله‌های‬ ‫نروا و نرو سرچش��مه می‌گیرد و پس از س��رازیر ش��دن‬ ‫در می��ان جنگل به رود تجن می‌ریزد‪ .‬ارتفاع آبش��ار از‬ ‫سطح آب‌های آزاد حدود ‪ ۱۸۰۰‬متر است و محیط آن‬ ‫به‌واسطه سایه جنگلی و ارتفاع زیاد سرد و خنک است‪.‬‬ ‫‹ ‹به طبیعت آسیب نزنید‬ ‫اگر دوس��ت داری��د خاطراتی خوش را ب��رای خود و‬ ‫همس��فران‌تان خل��ق کنید‪ ،‬پیک‌نیک و خوش��گذرانی‬ ‫در جن��گل راش را فرام��وش نکنی��د‪ .‬در گوش��ه و کنار‬ ‫جنگل می‌توانید بساط خود را برپا کنید و از این مناظر‬ ‫بهشت‌گونه لذت ببرید‪ .‬فقط یادتان باشد که به طبیعت‬ ‫و زیبایی‌هایش آسیب نزنید‪‌،‬آتش به پا نکنید و زباله‌ها‬ ‫را در جنگل رها نکنید‪.‬‬ ‫به هر سو که نگاه کنید سوژه‌ای برای ثبت با دوربین‬ ‫عکاس��ی پیدا می‌کنید‪ .‬از درختان س��ر به فلک کشیده‬ ‫گرفته تا رقص آب در میان جنگل و ریزش آب از آبشار‪،‬‬ ‫هم��ه و همه می‌توانند تبدیل ب��ه تصاویری ماندگار در‬ ‫آلبوم عکس‌های ش��ما شوند‪ .‬سعی کنید اگر در جنگل‬ ‫آتش روشن کردید از خاموش شدن آن مطمئن شوید‪.‬‬ ‫همچنین از یادگاری نوشتن روی درختان چند میلیون‬ ‫س��اله آن خ��ودداری کنی��د زیرا خود درخت��ان یادگار‬ ‫طبیعت هستند‪.‬‬ ‫رها شدن مکان‌های گردشگری در فصل‌های بدون گردشگر‬ ‫نام کلبه یادآور مکانی دنج و س��اده برای آرامش آدمی اس��ت‬ ‫اما کلبه‌ای که در ش��یراز به‌نام سعدی معروف است و در مسیر‬ ‫گردش��گری این کالنش��هر نیز واقع ش��ده اکنون به پناهگاهی‬ ‫ب��رای برخی افراد بی‌خانمان‪ ،‬درمان��ده و معتادان متجاهر برای‬ ‫محفل‌های شبانه و خفتن آنها تبدیل شده است‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایرنا‪ ،‬مجس��مه س��عدی در میدانی ق��رار گرفته‬ ‫و م��ردم این میدان را کلبه س��عدی می‌نامند و در نقش��ه‌ها و‬ ‫مکاتبات رسمی به‌نام میدان گلستان شناخته می‌شود‪.‬‬ ‫زیر این مجسمه‪ ،‬خوابگاه درماندگان و معتادان و جویندگان‬ ‫نان است‪.‬‬ ‫کلبه درویش��ی س��عدی برای کس��انی که خانه و کاش��انه و‬ ‫خان��واده خود را ره��ا کرده‌اند و تمام درآمد روزانه‌ش��ان را که‬ ‫از جمع‌آوری و فروش ضایعات و س��ایر مشاغل کاذب است دود‬ ‫می‌کنند خوابگاه شبانه شده است‪.‬‬ ‫البته در برخی دیگر ا نقاط ش��هر ش��یراز ه��م محل تجمع‬ ‫این افراد اس��ت و مسئوالن ش��هری شیراز می‌گویند که بودجه‬ ‫نگهداری از این افراد را که تعدادشان حدود ‪ ۲‬هزار نفر تخمین‬ ‫زده می‌شود‪ ،‬ندارند‪.‬‬ ‫فروردی��ن و اردیبهش��ت هر س��ال به‌دلیل حض��ور پرتعداد‬ ‫گردش��گران‪ ،‬مسئوالن ش��هری ش��یراز به جمع‌آوری این افراد‬ ‫همت می‌کنند اما در ‪ ۱۰‬ماه دیگر س��ال ش��هر از وجودشان پر‬ ‫می‌ش��ود به‌گونه‌ای که می‌توان ردشان را در هر پارک‪ ،‬میدان و‬ ‫زمین خالی گرفت‪.‬‬ ‫کلبه س��عدی که در چند سال گذشته نام میدان گلستان بر‬ ‫آن نهاده‌ ش��ده و مجس��مه ش��یخ اجل در مرکز آن خودنمایی‬ ‫می‌کن��د نیز از وج��ود این معتادان متجاه��ر و بی‌خانمان‌ها در‬ ‫امان نمانده اس��ت‪ .‬کلبه سعدی در مس��یر اصلی دسترسی به‬ ‫مجموعه و آرامگاه سعدی و باغ دلگشا قرار دارد و روزانه هزاران‬ ‫نفر گردش��گر داخلی و خارجی از این مس��یر برای رفتن به این‬ ‫مکان‌های فرهنگی و تاریخی عبور می‌کنند‪.‬‬ ‫صدور مجوز موسسه آموزشی گردشگری در قزوین‬ ‫به‌منظ��ور ارائه آموزش‌های تخصصی در حوزه گردش��گری و‬ ‫ارتقای سطح ارائه خدمات به گردشگران‪ ،‬مجوز فعالیت موسسه‬ ‫آموزش��ی «خانه سفیران گردش��گری» در قزوین صادر شد‪ .‬به‬ ‫گزارش‬ ‫به نقل از مرکز روابط عمومی و اطالع‌رسانی اداره‬ ‫کل میراث‌فرهنگی‪ ،‬صنایع‌دس��تی و گردشگری قزوین علیرضا‬ ‫خزائلی‪ ،‬مدیرکل میراث‌فرهنگی‪ ،‬صنایع‌دس��تی و گردش��گری‬ ‫استان قزوین با اعالم این خبر گفت‪ :‬ارائه آموزش‌های تخصصی‬ ‫در حوزه خدمات گردشگری و بکارگیری نیروی انسانی متخصص‬ ‫و آگاه برای ارائه خدمات مطلوب به مهمانان و گردشگران ورودی‬ ‫به استان نقش موثری در جذب بیشتر گردشگران و به‌دنبال آن‬ ‫رش��د و توسعه صنعت گردشگری اس��تان خواهد داشت‪ .‬وی با‬ ‫اش��اره به نیاز آموزشی نیروی انسانی استان در حوزه گردشگری‬ ‫افزود‪ :‬موسس��ه آموزش��ی «خانه سفیران گردش��گری» واقع در‬ ‫ش��هر قزوین‪ ،‬به اس��تناد ماده ‪ ۸‬قانون توسعه صنعت ایرانگردی‬ ‫و جهانگ��ردی و م��واد ‪ ۱۱‬و ‪ ۱۲‬آیین‌نام��ه اجرای��ی آن‪ ،‬از دفتر‬ ‫کل مطالع��ات و آموزش گردش��گری س��ازمان میراث‌فرهنگی‪،‬‬ ‫صنایع‌دس��تی و گردش��گری کش��ور مجوز برگ��زاری دوره‌های‬ ‫کوتاه‌م��دت آم��وزش گردش��گری را دریافت کرده و براس��اس‬ ‫این مجوز می‌تواند در نخس��تین گام فعالیت در رش��ته آموزش‬ ‫راهنمایان طبیعت‌گردی اقدام به آموزش فراگیران کند‪.‬‬
‫‪11‬‬ ‫‌یکشنبه‬ ‫‪ 13‬مرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 2‬ذی‌الحجه ‪1440‬‬ ‫‪ 4‬اوت ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1343‬‬ ‫پیاپی ‪2661‬‬ ‫بازار مالی‬ ‫دیدگاه کارشناسان درباره طرح حذف ‪ ۴‬صفر از پول ملی‬ ‫گ�روه بازار مالی‪ :‬کلیات طرح حذف صفر از پول ملی در حالی در جلس�ه اخیر هیات‌دولت به‬ ‫تصویب رس�ید که در این طرح قرار اس�ت ‪ ۴‬صفر از پول ملی حذف شود و واحد پولی کشور از‬ ‫ریال به تومان تغییر کند‪ .‬عمده دلیل به اجرا درآوردن این طرح هم که سال‌هاست در گیرو‌دار‬ ‫عملیاتی شدن است‪ ،‬افزایش ارزش پول ملی و همچنین سهولت در خوانش ارقام در محاسبات‬ ‫حسابداری و نقل و انتقال‌های مالی است‪.‬‬ ‫ح�ذف ‪ ۴‬صفر از پول ملی در حالی مهر تصویب را از س�وی دولت گرفته که قرار اس�ت ابتدا‬ ‫به مجلس ارس�ال ش�ود و پس از تصویب در مجلس مورد تایید شورای نگهبان قرار بگیرد و در‬ ‫نهایت اقدام‌های عملیاتی ش�دن آن انجام شود که به گفته مسئوالن بانک مرکزی یک فرآیند‬ ‫دوساله برای به اجرا درآوردن آن باید طی شود‪.‬‬ ‫موضوع حذف صفرها از پول ملی‪ ،‬از زمانی که این طرح در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت‬ ‫یعنی حدود ‪ ۳‬دهه پیش‪ ،‬تاکنون که کلیات این طرح از سوی دولت به تصویب رسیده‪ ،‬همواره‬ ‫بحث‌های زیادی را با خود همراه کرده است و درباره پیامدها و باید‌ها و نباید‌های آن دیدگاه‌های‬ ‫گوناگونی بیان ش�ده اس�ت‪ .‬برخ�ی درباره آثار مثبت ای�ن طرح می‌گوین�د و برخی پیامدهای‬ ‫منفی آن را بر ش�اخص‌های اقتصادی و هزینه‌ای که به اقتصاد کش�ور تحمیل می‌کند‪ ،‬بس�یار‬ ‫زیاد می‌دانند‪ .‬اما با مطرح ش�دن دوباره موضوع تغیی�ر واحد پولی ملی‪ ،‬این روزها اظهارنظرها‬ ‫نسبت به اجرایی شدن یا نشدن این طرح بار دیگر داغ شده است و کارشناسان و صاحب‌نظران‬ ‫اقتصادی دیدگاه‌های گوناگونی در این باره بیان می‌کنند‪.‬‬ ‫یک اقدام ضروری‬ ‫طهماس��ب مظاهری‪ ،‬رئیس کل پیشین بانک مرکزی در این‬ ‫باره در گفت‌وگو با رادیو با بیان اینکه ریال‪ ،‬هم به لحاظ قانونی‬ ‫و ه��م به لحاظ عملی دیگر معنای اولیه خو ‌د را از دس��ت داده‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬حذف ‪ ۴‬صفر از پول ملی اقدامی ضروری و الزامی اس��ت‪.‬‬ ‫به گزارش ایبِنا‪ ،‬وی افزود‪ :‬بعد از یک دوره طوالنی که کش��وری‬ ‫مانند ایران ش��اهد تورم‌های انباش��ته چن��د ده درصدی بوده و‬ ‫ارزش پولش نسبت به پول دیگر کشورها کاهش پیدا کرده‪ ،‬باید‬ ‫ای��ن اقدام را انجام دهد‪ .‬پیامد اصلی که باید منتظرش باش��یم‬ ‫این اس��ت که ابزار مبادله‌ای ک��ه در اختیار مردم به عنوان پول‬ ‫ملی هس��ت‪ ،‬از یک نظم و آرامش و انظباط قابل قبولی پیروی‬ ‫می‌کند‪ .‬واحد پول کش��ور هر عددی باشد‪ ،‬آن واحد‬ ‫پول باید معنادار باشد و با واحد پول کشور بتوان یک‬ ‫خرید مختصر و عادی را انجام داد‪ .‬رئیس کل پیشین‬ ‫بان��ک مرکزی با بیان اینک��ه اجزای واحد پول هم به‬ ‫ل باید معنا‌دار باش��د‪ ،‬افزود‪ :‬پیش از این‪،‬‬ ‫ط��ور معمو ‌‬ ‫اجزای ریال ده ش��اهی‪ ،‬نیم ری��ال در مبادالت مردم‬ ‫موضوعیت داش��ت اما اکنون بعد از حدود‪ ۳۰‬س��ال‬ ‫ارزش پول‌مان به دلیل سیاس��ت‌های مختلف و تورم انباش��ته‪،‬‬ ‫کاهش پیدا کرده به نحوی که چون واحد پول ما ریال است هم‬ ‫ب��ه لحاظ قانونی و هم به لحاظ عملی دیگر معنای اولیه خو ‌د را‬ ‫از دست داده است‪.‬‬ ‫وی درب��اره اینکه چرا از لح��اظ قانونی واحد پول‬ ‫معنای خو ‌د را از دس��ت داده توضی��ح داد‪ :‬ماده اول‬ ‫قانون پولی و بانکی این اس��ت ک��ه یک ریال معادل‬ ‫حدود یک‌صدم گرم طال است و می‌دانیم که یک‌صدم‬ ‫گرم طال نزدیک ‪ ۱۰۰۰‬ریال یا شاید هم بیشتر باشد‬ ‫اما می‌بینیم که یک ریال ما این ارزش را ندارد‪.‬‬ ‫مظاهری درب��اره بی‌معنا بودن ارزش پول واحد ملی به لحاظ‬ ‫عملی نیز گفت‪ :‬س��که یک ریالی را نمی‌توانید دست کسی پیدا‬ ‫کنی��د و نمی‌توان ب��ا آن چیزی خریداری ک��رد و به دنبال آن‪،‬‬ ‫صفرهای زیاد بی‌اعتباری می‌آورد‬ ‫محمد ش��ریفی‌اقبال‪ ،‬کارشناس مس��ائل اقتصادی نیز در‬ ‫گفت‌وگو با ایس��نا‪ ،‬با بیان اینکه حذف ‪‌۴‬صفر از واحد پولی‬ ‫کش��ور نمی‌تواند عملکرد ضعیف دول��ت در اقتصاد را پنهان‬ ‫کند‪ ،‬اظه��ار کرد‪ :‬اعمال تغییرات در واح��د پولی به منظور‬ ‫بهبود عملکرد اقتصادی مانند این اس��ت که یک دانش‌آموز‬ ‫نمره ‪ ۶‬را کس��ب کرده باش��د اما برای اینکه عملکرد خود را‬ ‫خوب نش��ان دهد یک خط کنار آن بکشد و آن نمره ضعیف‬ ‫را ب��ه ‪ ۱۶‬تبدیل کند‪ .‬او با اش��اره به تاثیره��ای تصمیم جدید دولت بر‬ ‫تعویض دفترهای حسابرسی‪ ،‬این تاثیرها را بسیار اندک توصیف و اضافه‬ ‫ک��رد‪ :‬برای حذف ‪ ۴‬صفر از پول ملی دولت مجبور اس��ت حجم زیادی‬ ‫از اس��کناس‌ها‪ ،‬س��که‌ها و دیگر اوراق بهادار فعل��ی را تعویض کند که‬ ‫این مس��ئله خود می‌تواند بار مالی زیادی را بر دولت تحمیل کند‪ .‬این‬ ‫هزینه‌ها افزایش می‌یابد‬ ‫کارشناس مس��ائل اقتصادی همچنین به آثار مثبت تصمیم‬ ‫جدی��د دولت در صورت اجرایی ش��دن آن هم اش��اره کرد‬ ‫و گف��ت‪ :‬واقعیت این اس��ت که ریال فعلی ب��ه دلیل تعداد‬ ‫باالی صفرهای��ی که دارد در اقتص��اد جهانی وجهه چندان‬ ‫خوب��ی ندارد چرا‌که این تعداد ب��االی صفرها در واحد پولی‬ ‫هر کش��وری می‌تواند باعث بی‌اعتباری آن واحد پولی شود‪.‬‬ ‫ش��ریفی‌اقبال همچنین به تاثیرهای روانی تغییر واحد پولی‬ ‫روی بازار ارز اش��اره کرد و گفت‪ :‬تصور کنی��د الیحه دولت تا چند ماه‬ ‫دیگر به قانون تبدیل ش��ود آنگاه یک کارمند به طور متوس��ط حدود ‪۳‬‬ ‫هزار تومان حقوق خواهد گرفت و دالر نیز ‪ ۱۲‬تومان خواهد بود؛ در آن‬ ‫ص��ورت نرخ باالی دالر چندان بزرگ جل��وه نمی‌کند و این می‌تواند به‬ ‫لحاظ روانی هراس از گرانی دالر را کاهش دهد‪.‬‬ ‫اول ثبات ایجاد شود‬ ‫کیوان کاش��فی‪ ،‬عضو هیات‌رئیسه اتاق‬ ‫بازرگان��ی ای��ران ح��ذف ‪ ۴‬صف��ر از پول‬ ‫ملی را در ش��رایط کنونی کاری عجوالنه‬ ‫دانس��ت و گفت‪ :‬دولت کارهای اقتصادی‬ ‫مهم‌ت��ری نس��بت به حذف صف��ر از پول‬ ‫مل��ی دارد که بای��د به آنها بپ��ردازد‪ .‬این‬ ‫کار در شرایط کنونی کشور کاری بیهوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬ای��ن کار اگرچ��ه به خ��ودی خود‬ ‫کار ب��دی نیس��ت اما جامع��ه اکنون ب��رای پذیرش‬ ‫ح��ذف صف��ر از پ��ول مل��ی ب��ه اجم��اع نرس��یده‬ ‫است‪.‬‬ ‫او گفت‪ :‬این کار ممکن است آثار مثبتی همچون‬ ‫بهبود حس��اب‌های مالی و‪ ...‬را به همراه داشته باشد‌‬ ‫اما نمی‌توان پیامدهای منفی آن همچون هزینه زیاد‬ ‫مورد نیاز برای تعویض پول کش��ور و‪ ...‬را نیز نادیده‬ ‫گرفت‪.‬‬ ‫کاش��فی اضافه کرد‪ :‬از س��وی دیگر‪ ،‬حذف ‪ ۴‬صفر‬ ‫از پ��ول مل��ی هیچ تاثیری ب��ر بهبود ق��درت خرید‬ ‫اصالح نظام بانکی در اولویت‬ ‫قدرت‌اهلل امام‌وردی‪ ،‬اقتصاددان در گفت‌وگو‬ ‫با ایسنا با اش��اره به حذف ‪ ۴‬صفر از پول ملی‬ ‫و تاثیره��ای احتمالی آن روی اقتصاد کش��ور‬ ‫اظهار کرد‪ :‬این طرح زمانی اثر خواهد داش��ت‬ ‫که یک‌سری پیش‌شرط‌هایی رعایت شود‪.‬‬ ‫یکی از عمده‌ترین این پیش‌ش��رط‌ها اصالح‬ ‫نظام بانک��ی و در واقع نظام تولید اس��ت‪ .‬اگر‬ ‫ای��ن اتفاق نیفتد‪ ،‬می‌توانیم بگویی��م که حذف صفرها از‬ ‫پول ملی هیچ تاثیری بر فضای اقتصادی نخواهد گذاشت‪.‬‬ ‫ای��ن اقتصاددان با تش��بیه حذف ‪ ۴‬صف��ر از پول ملی به‬ ‫پوشاندن لباس بر تن یک بیمار‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬چنین طرحی‬ ‫در اوض��اع اقتصادی کنونی مانند این اس��ت که به جای‬ ‫فراهم کردن ش��رایط درمان بیمار‪ ،‬ب��ه فکر عوض کردن‬ ‫لباس او باشیم‪.‬‬ ‫امیرحس��ین خالقی‪ ،‬کارش��ناس اقتصاد در‬ ‫گفت‌وگو با ایس��نا به پیامدهای تصمیم جدید‬ ‫دولت در حوزه حسابداری اشاره کرد و گفت‪ :‬بر‬ ‫اساس این تغییر و تحوالت در واحد پول ملی‪،‬‬ ‫شبکه‌های حسابداری نیز باید تغییر و تحوالتی‬ ‫را انج��ام دهند که این عملی��ات خود هزینه‌زا‬ ‫خواهد بود‪ .‬این اقتص��اددان به یک ابهام دیگر‬ ‫در سازکارهای حس��ابداری هم اشاره کرد و گفت‪ :‬بعضی‬ ‫از نرخ‌‌گذاری‌ها در حوزه سهام کمتر از ‪ ۴‬عدد است‪ .‬برای‬ ‫مثال‪ ،‬یک سهم ممکن است ‪ ۸۷۰‬ریال ارزش داشته باشد‬ ‫ک��ه این با توجه ب��ه تصمیم جدید دولت باید به س��مت‬ ‫باال گرد ش��ود که همین خ��ود می‌تواند برخی هزینه‌ها را‬ ‫جامعه هنوز به اجماع نرسیده است‬ ‫نیم��ا امیرش��کاری‪ ،‬مدیر پژوهش��کده پولی و‬ ‫بانک��ی در گفت‌وگ��و با رادیو نی��ز در این زمینه‬ ‫افزود‪ :‬بر پایه تجرب ‌ه س��ایر کشورها‪ ،‬حذف صفر‬ ‫از پ��ول ملی می‌تواند هم آثار ش��کلی و هم آثار‬ ‫اقتصادی داشته باشد؛ اثر اقتصادی حذف صفر از‬ ‫پول ملی در اقتصادی نتیجه می‌دهد که توانسته‬ ‫باش��د برای یک دوره دست‌کم ‌‪ ۴‬تا ‪ ۵‬ساله نرخ‬ ‫ت��ورم را ثابت نگه دار‌د که حذف ‪ ۶‬صفر پول ملی ترکیه پس از ‪ ۸‬س��ال‬ ‫ثابت نگه‌داشتن نرخ تورم خود نمونه بارزی برای این موضوع است‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینکه این اتفاق در صورت کنترل نش��دن نرخ تورم تاثیر‬ ‫اقتصادی چندانی در کش��ور به دنبال نخواهد داشت‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬حذف‬ ‫صف��ر از پ��ول ملی در پایان ی��ک دوره ثبات تورمی بای��د اتفاق بیفتد تا‬ ‫بتواند آثار اقتصادی خود را به نحو بایس��ته و شایس��ته در اقتصاد کشور‬ ‫برجا بگذارد‪.‬‬ ‫او گفت‪ :‬ثبات اقتصادی و تورمی الزمه ورود به این حوزه اس��ت یعنی‬ ‫کش��ور باید از نظر اقتصادی به پایداری مناسبی رسیده باشد‪ .‬مدیر گروه‬ ‫بانکداری الکترونیک پژوهش��کده پولی و بانکی یادآور شد‪ :‬انتظار اینکه با‬ ‫حذف صفر از پول ملی به لحاظ شکلی که یک کار روبنایی است‪ ،‬اقتصاد‬ ‫ل نیست‪.‬‬ ‫کشور را متحول کند‪‌‌،‬بجا و معقو ‌‬ ‫اجزای ی��ک ریال هم معنا ندارد‪ .‬از طرفی‪ ،‬درحال‌حاضر س��که‬ ‫‪ ۵۰۰‬تومان��ی رواج دارد‪ ۵ ،‬ه��زار ریالی ‪ ۵‬ه��زار برابر واحد پول‬ ‫ما س��که ش��ده و تازه با آن مقدار هم نمی‌توان خرید زیادی را‬ ‫انجام داد‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکید بر اینکه با این تصمیم باید واحد پول را به واحد‬ ‫پول قابل سنجش��ی تبدیل کرد‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬نس��بت تورمی که‬ ‫در چند س��ال گذشته داش��تیم به حدی است که اگر ‪ ‌۴‬صفر را‬ ‫حذف کنیم‪ ،‬پول‌مان هم نس��بت به قدرت خرید داخل کش��ور‬ ‫و هم نس��بت به ارزش مبادالتی پول‌های دیگ��ر دنیا معنا پیدا‬ ‫می‌کند‪.‬‬ ‫ام��ام‌وردی با بیان اینکه ح��ذف ‪ ۴‬صفر از‬ ‫پ��ول مل��ی ممکن اس��ت در کوتاه‌م��دت آثار‬ ‫روانی داش��ته باشد اما در بلندمدت باعث بروز‬ ‫پیامدهای تورمی خواهد شد‪ ،‬ادامه داد‪ :‬تغییر‬ ‫در نحوه ش��مارش پول ملی باعث خواهد شد‬ ‫ت��ا به طور احتمالی یک‌س��ری از ارقام و اعداد‬ ‫به س��مت باال گرد ش��وند که این پدیده خود‬ ‫می‌توان��د اثراتی تورمی درکوتاه‌مدت و بلندمدت داش��ته‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫او همچنی��ن ب��ه الزام��ات اداری و دفت��ری این طرح‬ ‫تحوالت در واحد شمارش پول ملی اشاره کرد و گفت‌‪ :‬در‬ ‫چنین ش��رایطی همه اداره‌ها و شرکت‌ها باید حساب‌های‬ ‫دفتری خ��ود را عوض کنند که در چنین ش��رایطی این‬ ‫مسئله نیز هزینه‌هایی به دنبال خواهد داشت‪.‬‬ ‫مردم نخواهد داش��ت و حتی ممکن است‬ ‫در آغ��از به دلیل ش��رایطی ک��ه در گرد‬ ‫ک��ردن پ��ول و اس��کناس‌ها رخ می‌دهد‪،‬‬ ‫به افزایش قیمت‌ه��ا نیز تا حدودی دامن‬ ‫بزند‪.‬‬ ‫ت مجموع ای��ن موارد‬ ‫وی معتق��د اس�� ‌‬ ‫نش��ان می‌دهد که ای��ن تصمیم عجوالنه‬ ‫اس��ت و امی��د آن م��ی‌رود ک��ه مجل��س ش��ورای‬ ‫اس�لامی بررس��ی جامع‌تری روی ای��ن الیحه انجام‬ ‫دهد‪.‬‬ ‫رئیس اتاق بازرگانی کرمانش��اه حذف صفر از پول‬ ‫مل��ی را مس��تلزم وجود ثب��ات اقتصادی در کش��ور‬ ‫دانس��ت و اظه��ار کرد‪ :‬اکن��ون که ثب��ات اقتصادی‬ ‫نداری��م‪ ،‬دولت ابت��دا به فکر ایجاد ثب��ات در اقتصاد‬ ‫کشور باشد‪ ،‬نه اینکه صورت‌مسئله مشکالت را پاک‬ ‫کند‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬ام��روز دول��ت کاره��ای اقتصادی‬ ‫مهم‌ت��ری دارد که باید به آن بپ��ردازد که مهم‌ترین‬ ‫آن‪ ،‬کنترل نقدینگی افسارگسیخته در کشور است‪.‬‬ ‫در اقتصاد بیشتر کند‪ .‬خالقی با رد تاثیرگذاری‬ ‫حذف صفرها از پول ملی بر کاهش تورم اظهار‬ ‫کرد‪ :‬تورم اساس��ا یک پدیده اقتصادی و پولی‬ ‫اس��ت که با سازکارهای بیرونی نمی‌توان بر آن‬ ‫اثر گذاشت‪ .‬با این حال‪ ،‬چه بسا می‌توان گفت‬ ‫تصمی��م جدید دولت اگر اجرایی ش��ود‪ ،‬باعث‬ ‫افزایش برخی هزینه‌ها هم خواهد ش��د زیرا با‬ ‫تغییر واح��د پول ملی‪ ،‬برخی از ارقام به س��مت باال گرد‬ ‫می‌شوند و مصرف‌کنندگان کاالها و خدمات در عمل باید‬ ‫هزینه بیشتری را متقبل شوند‪ .‬این اتفاق به طور احتمالی‬ ‫در کوتاه‌مدت باعث افزایش فش��ار بر حقوق‌بگیران خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫ساده‌سازی اقتصاد‬ ‫مهرداد بائوج‌الهوتی‪ ،‬عضو کمیس��یون برنامه‪،‬‬ ‫بودجه و محاسبات مجلس شورای اسالمی نیز با‬ ‫اش��اره به مزایای حذف ‪ ۴‬صفر از پول ملی گفت‪:‬‬ ‫این طرح در دولت پیش نیز مطرح بوده و اکنون‬ ‫حذف ‪ ۴‬صفر منطقی‌تر از حذف یک صفر است‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینک��ه ع��رف جامع��ه حذف ‪۴‬‬ ‫صف��ر در معام�لات ب��وده اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬کس��ی‬ ‫در جامع��ه در محاس��بات مال��ی خود عن��وان ریال را مط��رح نمی‌کن‪.‬‬ ‫از ای��ن رو‪ ،‬این اقدام بانک مرکزی در ساده‌س��ازی اع��داد قابل قدردانی‬ ‫است‪.‬‬ ‫بائوج‌الهوتی با تاکید بر اینکه این اقدام و حذف ‪ ۴‬صفر از پول ملی در‬ ‫چاپ اس��کناس‌های جدید نیز منافع بسیاری دارد‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬این اقدام‬ ‫بانک مرکزی می‌تواند از نظر روانی نیز در جامعه تاثیرات مثبتی داش��ته‬ ‫باشد‪ ،‬ضمن اینکه با این اقدام تمام محاسبه‌های بخش حسابداری تغییر‬ ‫یافته و اسناد و مدارک عوض می‌شود‪.‬‬ ‫این نماینده مردم در مجلس دهم‪ ،‬با تاکید بر اینکه ساده‌س��ازی اعداد‬ ‫در قالب حذف ‪ ۴‬صفر از پول ملی باید سال‌ها پیش انجام می‌شد‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫با این اقدام مراودات بورس و شبکه بانکی و مالی کشور ساده‌سازی شده‬ ‫و از این نظر به نفع اقتصاد است‪.‬‬ ‫صرفه‌جویی در هزینه چاپ اسکناس‬ ‫شهباز حس��ن‌پور‌بیگلری‪ ،‬عضو کمیسیون برنامه‪ ،‬بودجه‬ ‫و محاس��بات مجلس ش��ورای اس�لامی نیز در این باره در‬ ‫گفت‌وگ��و ب��ا ایبنا‪ ،‬ب��ا مثب��ت ارزیابی کردن اق��دام بانک‬ ‫مرک��زی در ح��ذف ‪ ۴‬صف��ر از پول ملی گف��ت‪ :‬این اقدام‬ ‫حت��ی در هزین��ه چاپ اس��کناس نیز صرفه‌جوی��ی ایجاد‬ ‫می‌کند‪.‬‬ ‫وی با بی��ان اینکه اصالح نرخ برابری پول ملی از طریق‬ ‫حذف صفره��ا وجهه آن را در صحنه بین‌المللی ارتقا می‌بخش��د‪ ،‬در‬ ‫ادام��ه با بیان اینکه‌صفر از پول ملی در بس��یاری از کش��ورها حذف‬ ‫شده است‪ ،‬افزود‪ :‬این اقدام در کنار سایر فعالیت‌ها می‌تواند سرآغازی‬ ‫ب��رای اصالحات جدی اقتصادی باش��د‪.‬او با تاکید ب��ر اینکه حذف ‪۴‬‬ ‫صف��ر از پول مل��ی به‌تدریج و ب��ا جایگزین��ی آنها با اس��کناس‌های‬ ‫فرس��وده قبلی وارد چرخه خواهد ش��د‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬هزینه این اقدام‬ ‫قابل مقایس��ه با هزینه چاپ حجم زیاد اس��کناس‌های فعلی نیس��ت‪.‬‬ ‫ای��ن نماینده م��ردم در مجلس دهم‪ ،‬با بی��ان اینکه پیش‬ ‫از ورود بان��ک مرکزی برای حذف ‪ ۴‬صفر هم کس��ی قائل‬ ‫به ریال نبود‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬این اقدام ساده‌س��ازی مبادالت‬ ‫را ممک��ن می‌کند زیرا مردم در بس��یاری از معامالت خود‬ ‫درگیر و س��ردرگم نحوه محاس��به تومان به ری��ال بودند‪.‬‬ ‫حس��ن‌پور‌بیگلری با تاکید بر اینکه بانک مرکزی اقد‌ام‌های‬ ‫مناس��بی را برای جراحی اقتصادی آغاز کرده است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫حذف ‪ ۴‬صفر نیز به‌تدریج نتایج خود را در اقتصاد کشور هویدا خواهد‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه در کنار حذف صفرها ارتقای شاخص‌های اقتصادی‬ ‫همچون افزایش تولید‪ ،‬نرخ سرمایه‌گذاری‪ ،‬آزادسازی اقتصادی‪ ،‬حضور‬ ‫بانک‌های خارجی در کشور‪ ،‬حضور سرمایه‌گذاران خارجی و‪ ...‬نیز باید‬ ‫انجام ش��ود‪ ،‬افزود‪ :‬به طور حتم این اقدام پله ابتدایی تغییرات بسیار‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫دولت ایران از تصویب الیحه‌ای مبنی‌بر تغییر‬ ‫واح��د پول ملی از ریال به تومان و حذف ‪ ۴‬صفر‬ ‫خب��ر داده که برای بدل ش��دن به قانون و پیش‬ ‫از آغ��از ف��از اجرایی آن بای��د موافقت مجلس را‬ ‫نیز جلب کند‪.‬‬ ‫به گزارش ایبنا‪ ،‬یورونیوز با این مقدمه نوشت‪:‬‬ ‫با تصویب نهایی الیحه پیشنهادی بانک مرکزی‪،‬‬ ‫بند الف ماده نخس��ت قانون پولی و بانکی ایران‬ ‫که در س��ال ‪ ۱۳۵۱‬تصویب ش��ده‪ ،‬بدین صورت‬ ‫اصالح می‌شود که «واحد پول ایران تومان است‪.‬‬ ‫ه��ر تومان معادل ‪۱۰‬هزار ریال موضوع ماده یک‬ ‫قان��ون یاد ش��ده و مع��ادل ‪« ۱۰۰‬ریال جدید»‬ ‫است‪»‌.‬‬ ‫اما این اصالح سرآغاز یک فرآیند زمان‌بر مالی‪،‬‬ ‫حقوقی‪ ،‬فنی‪ ،‬اقتصادی و سیاسی است که بنا بر‬ ‫گفته عبدالناصر همتی‪ ،‬رئیس کل بانک مرکزی‬ ‫ایران اجرای آن نزدیک به ‪ ۲‬س��ال طول خواهد‬ ‫کشید‪.‬‬ ‫از ‪ ۱۴‬س��ال پی��ش و همزمان ب��ا آغاز اجرای‬ ‫موف��ق طرح حذف ‪ ۶‬صفر از لی��ر ترکیه‪ ،‬برخی‬ ‫اقتصاددان��ان و دولتم��ردان ایران��ی نیز همواره‬ ‫در پی اوج‌گیری ن��رخ تورم و افزایش نگرانی‌ها‪،‬‬ ‫ای��ده حذف تع��دادی از صفرهای ریال را مطرح‬ ‫کرده‌اند‪.‬‬ ‫پیش��نهاددهندگان معتقدند با افزایش اسمی‬ ‫و ظاه��ری ن��رخ برابری توم��ان در برابر ارزهای‬ ‫بین‌الملل��ی‪ ،‬تمایل روانی مردم برای تبدیل پول‬ ‫ملی در حال نزول به دالر کاهش یابد‪ .‬همچنین‬ ‫این امید را به مردم می‌دهند که دولت برای مهار‬ ‫تورم و انجام اصالحات اقتصادی مصمم ش��ده و‬ ‫کاهش نرخ اسمی کاالها نیز احساس شروع دوره‬ ‫ارزانی را در مردم ایجاد می‌کند‪.‬‬ ‫البت��ه آنه��ا معتقدند کاهش حجم و س��رعت‬ ‫گردش پول زمینه کاهش واقعی نرخ تورم را نیز‬ ‫فراهم خواهد کرد‪ .‬افزون‌بر این‪ ،‬سهولت مبادالت‬ ‫پولی و انجام امور حس��ابداری که موجب کاهش‬ ‫هزینه‌های س��ربار بانکی و معامالتی می‌ش��ود‪،‬‬ ‫سطح رضایت عمومی را از حذف صفرهای ریال‬ ‫افزایش خواهد داد‪.‬‬ ‫ام��ا تضمی��ن موفقی��ت اج��رای ط��رح ب��ه‬ ‫جری��ان انداخت��ن توم��ان جدی��د‪ ،‬گذش��ته از‬ ‫سیاس��ت‌گذاری‌های کالن مورد نیاز‪ ،‬مس��تلزم‬ ‫فراه��م ک��ردن مقدم��ات اجرایی نیز هس��ت‪.‬‬ ‫جم��ع‌آوری و امح��اء ری��ال قدی��م و طراح��ی‪،‬‬ ‫چ��اپ و توزی��ع توم��ان جدی��د و برنامه‌ری��زی‬ ‫فنی ب��رای مقابله با بی‌نظمی ناش��ی از منطبق‬ ‫نب��ودن اطالعات مال��ی قدیمی و جدید از جمله‬ ‫اقدام‌های پرهزینه‌ای اس��ت که به دولت تحمیل‬ ‫خواه��د ش��د‪ .‬در عین حال‪ ،‬دول��ت باید بر روند‬ ‫قیمت‌گ��ذاری کاالها ب��ر پایه پول جدید نظارت‬ ‫کاف��ی و کارآمدی داش��ته باش�� ‌د چرا‌که به طور‬ ‫طبیع��ی در جریان ارزش‌گذاری دوباره کاالها بر‬ ‫اس��اس پول جدید‪ ،‬برخی فعاالن اقتصا ‌د تالش‬ ‫خواهند ک��رد تا بهای کاالهای ارزان‌‌قیمت را به‬ ‫نرخ ُرند واحد جدید پولی نزدیک کنند؛ رخدادی‬ ‫ک��ه موجب بروز پدیده تورمی اجرای سیاس��ت‬ ‫حذف صفرها می‌شود‪ .‬از این رو‪ ،‬عالوه‌بر تشدید‬ ‫نظارت بر قیمت‌گذاری‪ ،‬انتخاب ضریب مناسب‬ ‫تبدی��ل پول جدید ب��ه واحدهای کوچک‌تر پول‬ ‫و ضرب متناس��ب س��که‌های خرد ب��رای مهار‬ ‫ت��ورم کوتاه‌مدت حفظ صفره��ای ریال اهمیت‬ ‫دارد‪ .‬همزمان دولت ناگزیر اس��ت مدیریت ابعاد‬ ‫روانی اجرای این سیاست را نیز با جلب اعتماد و‬ ‫همراهی مردم بر‌عهده بگیرد‪ .‬برخی کارشناسان‬ ‫پیش‌بین��ی می‌کنند ک��ه در مقابل حس مثبت‬ ‫به کاهش نرخ اس��می کاالها‪ ،‬سقوط نرخ اسمی‬ ‫کااله��ا و دارایی‌ه��ای س��رمایه‌ای م��ردم و نیز‬ ‫حقوق و دس��تمزد ماهانه آنها که در س��ال‌های‬ ‫اخیر و در پی جهش نرخ تورم رشد قابل‌توجهی‬ ‫پیدا کرده ب��ود‪ ،‬می‌تواند به عامل منفی روانی و‬ ‫بی‌اعتمادی عمومی بدل شود‪ .‬عاملی که از حس‬ ‫فقیر ش��دن و از دس��ت رفتن ارزش دارایی‌ها و‬ ‫س��رمایه‌ها ناشی می‌ش��ود‪ .‬در ادامه این تحلیل‬ ‫آمده اس��ت‪ :‬برخی صاحب‌نظ��ران اقتصادی بر‬ ‫ای��ن باورند ک��ه پیش‌زمینه‌های اج��رای موفق‬ ‫طرح ح��ذف صفرهای ریال فعال در ایران فراهم‬ ‫نیست‪ .‬اش��اره آنها بیشتر به دالیل کامیابی‌ها و‬ ‫ناکامی‌های بیش از ‪ ۵۰‬کشوری است که پس از‬ ‫تحمل تورم‌ه��ای بیش از ‪ ۱۰۰‬درصد این طرح‬ ‫را در نزدیک به ‪ ۷۰‬س��ال گذش��ته اجرا کرده‌اند‪.‬‬ ‫ب��ه باور آنها‪ ،‬مرور تجربه‌های موفق آلمان‪ ،‬هلند‬ ‫و ترکی��ه و ناکامی‌های برزیل‪ ،‬زیمباوه و ونزوئال‬ ‫یک نتیجه بدیهی دارد؛ اینکه حذف صفرها باید‬ ‫یک��ی از اجزای بس��ته‌ای از اصالحات اقتصادی‬ ‫باش��د که با هدف مهار رش��د نقدینگی‪ ،‬افزایش‬ ‫رشد اقتصادی‪ ،‬کاهش بدهی‌ها و کسری بودجه‬ ‫دولت‪ ،‬تنش‌زدایی سیاسی‪ ،‬جذب سرمایه‌گذاری‬ ‫خارج��ی‪ ،‬توقف تزریق دالرهای نفتی در بودجه‬ ‫جاری کشور و نجات بانک‌ها از ورشکستگی تهیه‬ ‫و تدوین شده باشد‪.‬‬ ‫دریچه‬ ‫حذف صفر؛ ویرانگر یا نجات‌دهنده؟‬ ‫تحلیل یورونیوز ازتصمیم‬ ‫جدید مالی دولت ایران‬
‫‪12‬‬ ‫‌یکشنبه‬ ‫‪ 13‬مرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 2‬ذی‌الحجه ‪1440‬‬ ‫‪ 4‬اوت ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1343‬‬ ‫پیاپی ‪2661‬‬ ‫بانک و بیمه‬ ‫تجارت‬ ‫خبر‬ ‫کمک بانک ملی به‬ ‫واحدهای تولیدی راکد‬ ‫مدیرعامل بانک ملی ایران گفت‪ :‬این بانک‬ ‫ب��ا هدف رونق تولید و اش��تغال در کش��ور از‬ ‫واحدهای تولیدی و صنعتی راکد حمایت ویژه‬ ‫دارد‪ .‬به گزارش ایرنا‪ ،‬محمدرضا حسین‌زاده در‬ ‫جلسه شورای بانک‌ها در اردبیل افزود‪ :‬مالک‬ ‫اصلی منابع موجود بانک‌ها خود مردم هستند‬ ‫و بانک‌ها نیز ت�لاش می‌کنند تا این منابع را‬ ‫در راستای رفع نیازهای اصلی استان‌ها هزینه‬ ‫کنن��د‪ .‬وی اضافه ک��رد‪ :‬در س��ال‌های اخیر‬ ‫اس��تان اردبی��ل از منابع بانک��ی محروم بوده‬ ‫اما س��ال گذشته ‪ ۷‬هزار و ‪ ۵۰۰‬میلیارد ریال‬ ‫فاینان��س داخلی برای راه‌آه��ن اردبیل‪-‬میانه‬ ‫تامین شد‪ .‬حسین‌زاده اضافه کرد‪ :‬بانک ملی‬ ‫گام بزرگی در تکمیل راه‌آهن اردبیل برداشته‬ ‫ب��ا این هدف که مطالبه اصل��ی مردم محقق‬ ‫یابد‪ .‬وی درباره اختصاص تس��هیالت سرمایه‬ ‫در گ��ردش به واحدهای تولی��دی و صنعتی‬ ‫اف��زود‪ :‬این بان��ک آماده پرداخت تس��هیالت‬ ‫س��رمایه در گردش به واحده��ای تولیدی و‬ ‫صنعتی صادر‌ات‌محور که ارزآوری بیش��تری‬ ‫داشته باش��د‪ ،‬اس��ت‪ .‬رئیس صندوق توسعه‬ ‫ملی کش��ور هم در این جلسه گفت‪ :‬امسال ‪۵‬‬ ‫راهبرد برای صندوق توس��عه پیش‌بینی شده‬ ‫که هدایت منابع برای رونق‌بخش��ی به تولید‬ ‫راهبرد جدی صندوق است‪.‬‬ ‫مرتضی شهیدزاده افزود‪ :‬ارائه بخشنامه‌ها و‬ ‫قراردادهای بس��ته شده با بانک‌ها و نهاد‌های‬ ‫اجرایی نخس��تین راهبرد صندوق است‪ .‬وی‬ ‫همکاری و مساعدت با بخش خصوصی برای‬ ‫اس��تفاده از مناب��ع خارج��ی و اهرمی کردن‬ ‫مناب��ع صن��دوق توس��عه ملی ب��ا بهره‌گیری‬ ‫از مناب��ع خارج��ی را دیگر راهبرد جس��ورانه‬ ‫صندوق توسعه ملی در سال ‪ ۹۸‬عنوان کرد‪.‬‬ ‫رئی��س هیات‌عام��ل صن��دوق توس��عه‬ ‫مل��ی هدایت بخش��ی از منابع ب��رای اجرای‬ ‫زیرس��اخت‌ها و خدمات صادرات��ی به منظور‬ ‫کم��ک به رون��ق تولید را به عنوان س��ومین‬ ‫راهب��رد صندوق برش��مرد و گف��ت‪ :‬که این‬ ‫رویک��رد در ح��ل بح��ران اش��تغال و بهبود‬ ‫معیش��ت مردم موثر خواهد بود‪ .‬ش��هیدزاده‬ ‫افزود‪ :‬اختصاص بخش��ی از منابع به س��رمایه‬ ‫در گ��ردش ب��رای صنع��ت و کش��اورزی نیز‬ ‫ب��ا هدف حفظ اش��تغال و تولی��د موجود در‬ ‫رئ��وس تصمیم‌گیری‌ه��ا و اه��داف صندوق‬ ‫قرار خواهد داش��ت‪ .‬وی با توجه به ش��رایط‬ ‫ویژه اقتصادی در کش��ور خواستار هماهنگی‬ ‫و کمک بانک‌های عام��ل به منظور کمک به‬ ‫بخش خصوص��ی برای راه‌ان��دازی پروژه‌های‬ ‫در دس��ت اجرا و همچنین تدوین برنامه‌های‬ ‫علمی وصول مطالبات از مشتریان شد‪ .‬رئیس‬ ‫صندوق توسعه ملی کش��ور گفت‪ :‬واحدهای‬ ‫تولی��دی و خدماتی در صورت��ی می‌توانند از‬ ‫تسهیالت و منابع این صندوق استفاده کنند‬ ‫ک��ه کاال یا خدمات خود را صادر کنند و برای‬ ‫کشور ارزآوری داشته باشند‪.‬‬ ‫داود ش��ایقی‪ ،‬رئی��س س��ازمان مدیریت‬ ‫و برنامه‌ری��زی اس��تان اردبی��ل ه��م در این‬ ‫جلس��ه گفت‪ :‬بر اساس آمارهای ثبت‌شده در‬ ‫سرش��ماری سال ‪ ۹۵‬نس��بت شهرنشینی در‬ ‫اس��تان ‪ ۶۲‬درصد و میزان شهرنش��ینی ‪۳۲‬‬ ‫درصد و رشد جمعیت شهری نسبت به سال‬ ‫‪ ۹۰‬در حدود ‪ ۱.۶۳‬و رشد جمعیت روستایی‬ ‫منفی ‪ ۲.۱‬بوده است‪.‬‬ ‫وی درب��اره س��هم هر ی��ک از بخش‌ها در‬ ‫اش��تغال اس��تان بیان کرد‪ :‬بخش کشاورزی‬ ‫‪ ۳۳.۹‬درص��د‪ ،‬صنع��ت ‪ ۲۴.۴‬درصد و بخش‬ ‫خدمات ‪ ۴۱.۵‬درصد اش��تغال در اس��تان را‬ ‫فراهم کرده اس��ت‪ .‬او با اش��اره ب��ه تولیدات‬ ‫ش��اخص و ظرفیت‌ه��ای اس��تان در بخ��ش‬ ‫کش��اورزی بی��ان کرد‪ :‬در این بخش اس��تان‬ ‫اردبیل در تولید گندم آبی رتبه ‪ ۶‬و در گندم‬ ‫دیم ‪ ،۴‬عدس یک‪ ،‬س��ویا ی��ک‪ ،‬کلزا رتبه ‪۵‬‬ ‫و س��یب‌زمینی رتبه ‪ ۲‬کش��ور را دارد‪ .‬رئیس‬ ‫سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اردبیل‬ ‫‪ ۱.۴۱‬درصد تولید ناخالص داخلی کش��ور را‬ ‫متعلق به اردبیل دانست و گفت‪ :‬درآمد سرانه‬ ‫اس��تان اردبی��ل ‪ ۱۰‬میلیون توم��ان بوده که‬ ‫نس��بت به درآمد سرانه کشور که ‪ ۱۵‬میلیون‬ ‫تومان اس��ت‪ ،‬در حد مطلوبی قرار ندارد‪ .‬وی‬ ‫درباره ارزش صادرات غیرنفتی اس��تان اظهار‬ ‫ک��رد‪ ۴۴ :‬میلی��ون دالر ص��ادرات کااله��ای‬ ‫غیرنفت��ی مرب��وط به اس��تان اردبیل اس��ت‪.‬‬ ‫ش��ایقی فعال‌س��ازی ‪ ۵۰‬واحد راکد‪ ،‬کاهش‬ ‫زمان صدور مجوز‪ ،‬راه‌اندازی ‪ ۴‬واحد تولیدی‬ ‫اقتصاد مقاومتی‪ ،‬بهره‌برداری از ‪ ۱۸‬کیلومتر از‬ ‫پروژه ‪ ۲‬باند اردبیل به مشگین‌ش��هر‪ ،‬افزایش‬ ‫ظرفی��ت تخت‌های اورژان��س اردبیل و اضافه‬ ‫شدن ‪ ۸‬واحد اقامتی گردشگری به مجموعه‬ ‫اس��تان را از جمله برنامه‌های سال ‪ ۹۸‬عنوان‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫عضو هیات‌مدیره بانک صنعت و معدن اعالم کرد‬ ‫آمادگی برای تدوین مدل تامین مالی معادن‬ ‫دو تفاهمنامه با حضور حس��ین عسکری‪ ،‬عضو‬ ‫هیات‌مدی��ره بانک صنع��ت و مع��دن‪ ،‬وجیه‌اهلل‬ ‫جعف��ری مدیرعامل ش��رکت تهی��ه و تولید مواد‬ ‫معدن��ی ای��ران و فری��د دهقان��ی مدیرعام��ل و‬ ‫نایب‌رئیس هیات‌مدیره ش��رکت صن��دوق بیمه‬ ‫س��رمایه‌گذاری فعالیت‌های معدن��ی در هتل ارم‬ ‫مح��ل همای��ش رونق تولی��د با محوری��ت احیا‌‪،‬‬ ‫فعال‌س��ازی و توس��عه معادن کوچک‌مقیاس به‬ ‫امضای طرف‌ها رسید‪.‬‬ ‫به گزارش پای��گاه اطالع‌رس��انی بانک صنعت‬ ‫و مع��دن‪ ،‬عس��کری ک��ه در پنل سیاس��ت‌ها و‬ ‫برنامه‌ه��ای حمایتی ب��رای فعال‌س��ازی معادن‬ ‫حض��ور داش��ت‪ ،‬گفت‪ :‬در کش��ور تامی��ن مالی‬ ‫پروژه‌ها از طریق بانک‌ها اس��ت و این یک خطای‬ ‫راهبردی است و امروز که با شرایط حاد اقتصادی‬ ‫روبه‌رو هس��تیم بیشتر واحدهای تولیدی نیازمند‬ ‫منابع مالی برای حفظ تولید هس��تند از طرفی به‬ ‫دلی��ل افزایش نیافتن س��رمایه‌ای برای بانک‌ها و‬ ‫حجم مکاتبات معوق توان تسهیالت‌دهی بانک‌ها‬ ‫هم کاه��ش یافته و باید س��ازکارها تغییر کند و‬ ‫نحوه تامی��ن منابع مالی از بازار س��رمایه‪ ،‬اوراق‬ ‫مشارکت و‪ ...‬انجام شود‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬ب��رای اینکه نظام بانک��ی عملکرد‬ ‫خوب��ی برای تامین مالی در بخش معدن داش��ته‬ ‫باش��د باید ش��ناخت آن از ظرفیت‌ه��ای معدن‬ ‫افزایش یابد و این آگاهی باید از س��وی مسئوالن‬ ‫معدنی به نظام بانکی تزریق ش��ود‪ .‬وی ادامه داد‪:‬‬ ‫م��ا وقت��ی وارد تامین مالی یک طرح می‌ش��ویم‬ ‫باید به ظرفیت‌های واحد از جمله ماش��ین‌آالت و‬ ‫بان��ک صنع��ت و معدن آماده اس��ت با مش��ارکت ایمیدرو و‬ ‫صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی برای بررسی‬ ‫و تدوین مدل تامین مالی معادن کوچک‪ ،‬متوسط و بزرگ اقدام‬ ‫کند که این امر می‌تواند به عنوان یک راهنما در شبکه بانکی‬ ‫مورد استفاده قرار گیرد‬ ‫نحوه فروش و صادرات آن آگاهی داش��ته باشیم‪،‬‬ ‫فناوری معدن برای ما مشخص نیست و نظارت بر‬ ‫گروه اجرایی و بازپرداخت هم مهم است‪.‬‬ ‫عض��و هیات‌مدی��ره بان��ک صنع��ت و مع��دن‬ ‫اظه��ار کرد‪ :‬بانک صنعت و معدن آماده اس��ت با‬ ‫مش��ارکت ایمیدرو و صندوق بیمه سرمایه‌گذاری‬ ‫فعالیت‌های معدنی برای بررس��ی و تدوین مدل‬ ‫تامین مالی معادن کوچک‪ ،‬متوسط و بزرگ اقدام‬ ‫نقش مهم بانک رفاه در ایفای مسئولیت‌های اجتماعی‬ ‫توج��ه و همکاری تمامی س��ازمان‌های دولتی و‬ ‫خصوصی به حوزه س�لامت امری ضروری است که‬ ‫بانک رفاه در راستای ایفای مسئولیت‌های اجتماعی‬ ‫خود اهتمام ویژه‌ای به آن دارد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش اخب��ار پولی مال��ی‪ ،‬بان��ک رفاه به‬ ‫عنوان بانکی دغدغه‌مند در حوزه س�لامت و دارای‬ ‫مسئولیت‌های اجتماعی گسترده نقش مهمی را در‬ ‫کمک به س�لامت کشور ایفا کرده است؛ این بانک با ارائه خدمات‬ ‫متنوع به س��ازمان تامین اجتماعی و حوزه‌های زیر پوش��ش آن‪،‬‬ ‫بیمارستان‌ها‪ ،‬دانش��گاه‌های علوم‌پزش��کی و داروخانه‌های سطح‬ ‫کشور توانسته رضایت باالیی را در بخش اقتصادی سالمت کشور‬ ‫جلب کند‪ .‬درحال‌حاضر جامعه زحمتکش پزشکان‪ ،‬پیرا‌پزشکان‪،‬‬ ‫دندان پزش��کان و سازمان نظام پزشکی کش��ور از مشتریان مهم‬ ‫یر‌وند که در قال��ب طرح‌های گوناگون‬ ‫و موث��ر بانک به ش��مار م ‌‬ ‫از جمله «طرح مهر س�لامت» به ارائه تس��هیالت و‬ ‫خدمات متناس��ب با این گروه از مشتریان پرداخته‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫مهم‌ترین حوزه فعالیت بانک رفاه حوزه س�لامت‬ ‫و درمان کش��ور است که با تمام توان مورد حمایت‬ ‫ای��ن مجموعه ق��رار دارد زیرا بزرگ‌ترین س��ازمان‬ ‫اجتماع��ی کش��ور س��هامدار آن ب��وده و ح��دود ‪۳‬‬ ‫میلی��ون و ‪ ۲۰۰‬هزار مس��تمری‌بگیر تامین‌اجتماعی حقوق خود‬ ‫را از ای��ن بانک دریاف��ت می‌کنند‪ .‬کارکنان و مدی��ران این بانک‬ ‫هم‌راستا با سیاست‌های کالن بزرگ‌ترین بانک اجتماعی کشور در‬ ‫حوزه س�لامت‪ ،‬در مناسبت‌های گوناگون به امر مهم اهدای خون‬ ‫پرداخت��ه و در اقدامی زیبنده به صورت گروه��ی و داوطلبانه در‬ ‫راستای ایفای مسئولیت‌های اجتماعی و با هدف کمک به بیماران‬ ‫نیازمند اقدام به اهدای خون می‌کنند‪.‬‬ ‫کند که این امر می‌تواند به عنوان یک راهنما در‬ ‫شبکه بانکی مورد استفاده قرار گیرد‪.‬‬ ‫عسکری خاطرنش��ان کرد‪ :‬همچنین تحول در‬ ‫تامی��ن مالی معادن نیازمن��د ایجاد نگاه متفاوتی‬ ‫ب��ه این بخش اس��ت که این ن��وع ن��گاه باید از‬ ‫س��وی متولی��ان این بخ��ش به ما تزریق ش��ود‪.‬‬ ‫نظام بانک��ی تمایلی به تامین مال��ی برای خرید‬ ‫تجهی��زات معدنی ن��دارد و باید ای��ن موضوع از‬ ‫طری��ق لیزینگ‌ها انجام ش��ود و مدل‌های ایجاد‬ ‫مش��ارکت مردمی از پیش��نهادهای ما در بخش‬ ‫معادن کوچک و متوسط است‪.‬‬ ‫گفتن��ی اس��ت‪ ،‬موض��وع ای��ن توافقنام��ه‬ ‫اس��تفاده از خدم��ات بانک��ی و ارائه تس��هیالت‬ ‫به بهره‌ب��رداران و متقاضیان س��رمایه‌گذاری در‬ ‫معادن غیرفعال یا زیر ظرفیت شناس��ایی ش��ده‬ ‫در ط��رح احی��ا‪ ،‬فعال‌س��ازی و توس��عه مع��ادن‬ ‫کوچک‌مقیاس بر اساس معیارهای فنی‌‪‌-‬اقتصادی‬ ‫است‪.‬‬ ‫همچنی��ن ه��دف از اج��رای ای��ن تفاهمنامه‬ ‫استفاده از سرمایه‌های موجود در بخش خصوصی‬ ‫برای فعال‌س��ازی معادن کوچک‌مقیاس‪ ،‬استفاده‬ ‫از ظرفی��ت معادن کوچ��ک در افزایش تولیدات‬ ‫معدن��ی و تامین نیازهای صنایع معدنی در حجم‬ ‫باال‪ ،‬تسهیل تامین سرمایه برای معادن‪ ،‬شناسایی‬ ‫فرصت‌های کوچک معدنی برای سرمایه‌گذاران در‬ ‫بخش‌های گوناگون کشور‪ ،‬توسعه و ایجاد اشتغال‬ ‫پایدار در مناطق کمتر توس��عه‌یافته‪ ،‬اس��تفاده از‬ ‫فناوری‌ه��ای جدید برای ف��رآوری معادن با عیار‬ ‫پایین‌تر و استفاده بهینه و بکارگیری از ظرفیت‌ها‬ ‫و توانایی‌ه��ای علمی‌‌اجرایی موجود‪ ،‬منابع مالی‪،‬‬ ‫داده‌ها‪ ،‬اطالعات و نیروی انسانی است‪.‬‬ ‫از دیگ��ر اه��داف ط��رح احی��ا‪ ،‬فعال‌س��ازی و‬ ‫توسعه معادن کوچک‌مقیاس می‌توان به افزایش‬ ‫س��طح اش��تغال پایدار‪ ،‬رونق تولی��د‪ ،‬حمایت از‬ ‫اس��تارت‌آپ‌های معدن��ی و آمارگی��ری روزآم��د‬ ‫از معادن کش��ور اش��اره کرد‪ .‬این طرح سال ‪۹۶‬‬ ‫ب��ا امض��ا دو تفاهمنامه چهارجانب��ه و به صورت‬ ‫مج��زا بی��ن وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت‪،‬‬ ‫ایمی��درو‪ ،‬خانه معدن‪ ،‬انجمن س��نگ‌آهن ایران‬ ‫و ش��رکت‌های گل‌گه��ر و میدکو کلی��د خورده‬ ‫بود‪.‬‬ ‫تسهیالت بانک توسعه تعاون موجب رونق کشاورزی می‌شود‬ ‫اس��تاندار اردبیل تاکید کرد تس��هیالت بانک‬ ‫توسعه تعاون موجبات رونق تولیدات کشاورزی‬ ‫اس��تان اردبی��ل را فراهم م��ی‌آورد‪ .‬بهنام‌جو در‬ ‫جلس��ه کمیس��یون هماهنگی بانک‌های کشور‬ ‫و نشس��ت ش��ورای برنامه‌ریزی و توسعه استان‬ ‫اردبیل گفت‪ :‬بانک توسعه تعاون در بهره‌برداری‬ ‫از پایاب سد سبالن تسهیالت مناسبی اعطا کرده‬ ‫است که در نتیجه بهره‌برداری از این پایاب ‪ ۳‬هزار هکتار اراضی‬ ‫زراعی قابلیت تبدیل از کش��ت دیم به کش��ت آبی پیدا خواهند‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫در ادامه جلس��ه اس��تاندار اردبیل ضمن قدردانی و تش��کر از‬ ‫خدمات بانک توسعه تعاون گفت‪ :‬برنامه‌های بانک توسعه تعاون‬ ‫برای اعطای تس��هیالت به منظور ایجاد ‪ ۳۵۰‬هکتار گلخانه در‬ ‫اس��تان اردبیل باعث رونق تولیدات کش��اورزی در فاز گلخانه‌ای‬ ‫خواهد ش��د که موجبات حفظ و ایجاد اشتغال را‬ ‫در این بخش فراهم خواهد آورد‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه ابراز امی��دواری کرد با تمهیدات‬ ‫توس��عه‌ای بانک‌های استان ازجمله بانک توسعه‬ ‫تعاون‪ ،‬اس��تان اردبیل ظرفی��ت تبدیل به یکی از‬ ‫‪ ۵‬قط��ب برتر گردش��گری کش��ور و محور تولید‬ ‫محصوالت کش��اورزی ارگانیک در س��طح ملی و‬ ‫بین‌المللی نائل ش��ود‪ .‬حجت‌اهلل مهدی��ان‪ ،‬رئیس هیات‌مدیره و‬ ‫مدیرعامل بانک توس��عه تعاون با تش��کر از برگزارکنندگان این‬ ‫جلس��ه‪ ،‬گزارشی از اقدام‌های توسعه‌ای بانک توسعه تعاون ارائه‬ ‫کرد و گفت‪ :‬با توجه به مزیت‌های باالی اس��تان اردبیل در رونق‬ ‫تولی��د در بخش‌های کش��اورزی‪ ،‬صنعت و گردش��گری‪ ،‬میزان‬ ‫تس��هیالت پرداختی در س��ال ‪ ۱۳۹۸‬نس��بت به سال گذشته با‬ ‫افزایش ‪‌۵۰‬درصدی همراه خواهد شد‪.‬‬ ‫تالش بانک کشاورزی برای تحقق رونق تولید و ایجاد اشتغال‬ ‫رئیس هیات‌مدیره و مدیرعامل بانک کش��اورزی گفت‪ :‬این‬ ‫بانک در کنار س��ایر بانک‌های کشور‪ ،‬تمام تالش خود را برای‬ ‫تحقق رونق تولید و ایجاد اش��تغال در کشور به کار بسته است‬ ‫و با جدی��ت فعالیت می‌کند‪ .‬به گزارش روابط‌عمومی مدیریت‬ ‫شعب بانک کش��اورزی در اس��تان اردبیل‪ ،‬روح‌اله خدارحمی‬ ‫‌در جلس��ه ش��ورای هماهنگی بانک‌ها‪ ،‬ش��ورای برنامه‌ریزی و‬ ‫توس��عه و ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی این استان‬ ‫با اعالم این مطلب افزود‪ :‬بانک کشاورزی نقش تاثیر‌گذاری در‬ ‫اقتصاد کش��ور ایفا می‌کند و ضمن حمایت همه‌جانبه از بخش‬ ‫کش��اورزی‪ ،‬تس��هیالت قابل‌توجهی نیز در سایر‬ ‫بخش‌ها مانند ازدواج‪ ،‬گردش��گری‪ ،‬امور خیریه‌‬ ‫و‪ ...‬پرداخته است‪.‬‬ ‫وی اظه��ار کرد‪ :‬در کنار س��ایر ماموریت‌های‬ ‫بانک‪ ،‬در زمینه توسعه کشت گلخانه‌ای گام‌‌های‬ ‫بزرگ��ی برداش��ته‌ایم و پرداخ��ت تس��هیالت و‬ ‫حمایت از اجرای این ط��رح را به صورت خاص‬ ‫در نقاط گوناگون کش��ور پیگیری می‌کنیم‪ .‬خدارحمی افزود‪:‬‬ ‫امس��ال برای توس��عه کش��ت گلخانه‌ای در کش��ور‪ ،‬پرداخت‬ ‫شروط بانک مرکزی برای برگزاری مجمع بانک سینا‬ ‫ب��ا اعالم ش��روط س��ه‌گانه بانک مرک��زی برای‬ ‫برگ��زاری مجم��ع بانک س��ینا‪ ،‬این بان��ک زمان‬ ‫برگ��زاری مجمع عمومی و عادی صاحبان س��هام‬ ‫خ��ود را تعیی��ن کرد‪ .‬به گ��زارش ایبِن��ا‪ ،‬مدیرکل‬ ‫نظارت ب��ر بانک‌ها و موسس��ه‌های اعتباری بانک‬ ‫مرک��زی برای برگزاری دو مجمع س��االنه و عادی‬ ‫به طور فوق‌العاده نوبت دوم بانک س��ینا‪ ،‬ش��روط‬ ‫س��ه‌گانه را اعالم کرد‪‌.‬اعمال تعدی�لات و ثبت اصالحی الزم بابت‬ ‫کسری ذخایر مطالبات غیرجاری به میزان ‪۱۵۰‬میلیارد تومان در‬ ‫بیم��ه س��رمد از جمله س��ازمان‌هایی به ش��مار می‌رود که‬ ‫آموزش س��رمایه انسانی به‌شدت در آن مورد توجه قرار گرفته‬ ‫است‪.‬‬ ‫گزارش روابط‌عمومی ش��رکت بیمه سرمد‪ ،‬پژمان نریمانی‪،‬‬ ‫مدیر س��رمایه انس��انی بیمه س��رمد در این باره معتقد است‌‬ ‫تدوین برنامه‌های آموزش��ی در س��ازمان‌ها باید متناس��ب با‬ ‫برنامه‌های اس��تراتژیک شرکت باش��د؛ نکته‌ای که در شرکت‬ ‫بیمه س��رمد مورد تاکید مدیران ارش��د شرکت قرار دارد و بر‬ ‫اس��اس آن‪ ،‬برنامه آموزشی کارکنان شرکت طراحی و تدوین‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬تقویم آموزشی سال ‪ ۱۳۹۸‬بیمه سرمد مبتنی‌بر‬ ‫نیازسنجی آموزشی و با در نظر گرفتن شرح مشاغل سازمان و‬ ‫ماتریس مهارت کارکنان به عنوان مرجع برنامه‌های آموزش��ی‬ ‫این سال تهیه شده است‪.‬‬ ‫حس��اب‌ها بالفاصله بعد از برگزاری مجمع عالوه‌بر‬ ‫ذخایر منظور ش��ده در صورت‌های مالی یادشده‪،‬‬ ‫‌توزیع نش��دن سود حاصل از تس��عیر اقالم ارزی با‬ ‫توجه به بخش��نامه ‪۲۲‬خ��رداد این بان��ک‪ ،‬توزیع‬ ‫نش��دن سود قابل تقسیم بین س��هامداران بیش از‬ ‫ال��زام مقرر در قانون تجارت(‪۱۰‬درصد س��ود ویژه‬ ‫ساالنه) باتوجه به نسبت کفایت سرمایه آن بانک و‬ ‫لزوم اعمال تعدیالت بند یک این نامه‪ ،‬از شروط بانک مرکزی برای‬ ‫برگزاری مجمع بانک سینا است‪.‬‬ ‫تس��هیالت به طرح‌های گلخان��ه‌ای را به صورت‬ ‫خ��اص در اولویت قرار داده‌ایم ت��ا ضمن تامین‬ ‫نیاز کش��ور‪ ،‬زمین��ه صادرات محص��والت تولید‬ ‫ش��ده را به کشورهای همجوار از جمله روسیه و‬ ‫آذربایجان فراهم کنیم‪ .‬رئیس هیات‌مدیره بانک‬ ‫کش��اورزی در این باره گفت‪ :‬امسال طرح ‪۳۵۰‬‬ ‫هکتاری گلخانه ش��هرک کش��اورزی پارس‌آباد‬ ‫مغان را از س��وی ای��ن بانک در اس��تان اردبی��ل تامین مالی‬ ‫خواهیم کرد‪ .‬خدارحمی با ارائه آمار تس��هیالت‌های پرداختی‬ ‫تحول دیجیتال باعث تفاوت بیمه‌نامه افراد می‌شود‬ ‫مدیرعام��ل بیم��ه آرمان با اش��اره ب��ه تاثیر تحول‬ ‫دیجیتال بر صنای��ع مالی از جمله صنعت بیمه گفت‪:‬‬ ‫تحول دیجیتال باعث متفاوت شدن بیمه‌نامه هر فرد‬ ‫نس��بت به دیگری خواهد شد‪ .‬به گزارش ایبِنا‪ ،‬کامبیز‬ ‫پیکارجو‪ ،‬مدیرعامل بیمه آرمان افزود‪ :‬توسعه‌یافتگی‬ ‫فرهنگی در هر صنعتی دستمایه تولید و پاالیش خبر‬ ‫و تحلیل از س��وی خبرنگاران اس��ت‪ .‬وی با بیان اینکه‬ ‫امروز در عصر دیجیتال هستیم و نسل بعد در عصر فرادیجیتال زندگی‬ ‫خواهد کرد‪ ،‬افزود‪ :‬سال ‪ ۱۴۰۵‬سال ورود نسل فرادیجیتال به‌ویژه در‬ ‫رشد ‪ ۳۰۰‬درصدی برگزاری دوره‌های آموزشی بیمه سرمد‬ ‫نریمان��ی با بی��ان اینکه این تقوی��م با هدف‬ ‫احی��ای توانمندی‌های نیروی انس��انی‪ ،‬بهبود و‬ ‫توس��عه توان کارکنان و ش��بکه فروش شرکت‬ ‫ن کرد‪ :‬با آگاهی‬ ‫تهیه ش��ده اس��ت‪ ،‬خاطرنش��ا ‌‬ ‫از اهمی��ت آم��وزش و توس��عه منابع انس��انی‪،‬‬ ‫ل در قالب دوره‌های‬ ‫برنامه‌های آموزش��ی هر سا ‌‬ ‫تخصصی‪ ،‬عموم��ی و مدیریتی برای کارکنان و‬ ‫شبکه فروش تنظیم می‌شود‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه در این میان‪ ،‬آموزش‌های کوتاه‌مدت‪،‬‬ ‫محور اصلی برنامه‌های آموزش شغلی است‪ ،‬افزود‪ :‬در سال‪۹۷‬‬ ‫در مجموع ‪ ۲۱‬هزار نفر‪-‬س��اعت دوره آموزشی در قالب ‪۶۹۵‬‬ ‫عنوان دوره در رش��ته‌های گوناگون فنی‪ ،‬عمومی و مدیریتی‬ ‫برای تمامی کارکنان و نمایندگان سراسر کشور برگزار شد که‬ ‫این میزان حدود ‪ ۳۰۰‬درصد نس��بت به سال پیش از آن رشد‬ ‫این بانک‪ ،‬عملکرد مدیریت ش��عب بانک کش��اورزی در استان‬ ‫اردبیل را مثبت ارزیابی کرد و افزود‪ :‬بانک کشاورزی این استان‬ ‫ضمن انجام ماموریت‌های ابالغی‪ ،‬در زمینه بنگاه‌های کوچک و‬ ‫متوس��ط و همچنین طرح اشتغال پایدار در مناطق روستایی و‬ ‫عشایری بیشترین پرداختی‌ها را داشته است‪ .‬مدیرعامل بانک‬ ‫کش��اورزی با بیان اینکه پیش��ران توس��عه فقط اعتبار نیست‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬وجود کارآفرینان و مجریان اهل کار و با‌صداقت از‬ ‫اهرم‌های مهم توسعه است و این موضوع باعث می‌شود اعتبار‬ ‫در مسیر درستی هزینه شود‪.‬‬ ‫داشته است‪.‬‬ ‫س��رانه آموزش کارکنان در س��ال ‪ ۹۶‬حدود‬ ‫‪ ۸‬س��اعت بود ک��ه این ع��دد در س��ال ‪ ۹۷‬به‬ ‫‪۲۴‬ساعت رسید‪ .‬سرانه آموزش نمایندگان نیز از‬ ‫‪ ۱۰‬ساعت در سال ‪ ۹۶‬به ‪۱۷‬ساعت در سال ‪۹۷‬‬ ‫افزایش یافت‪ ،‬ضم��ن اینکه میزان رضایتمندی‬ ‫از دوره‌های آموزشی نیز از مرز ‪ ۹۱‬درصد عبور‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬اثربخش��ی آموزشی در بیمه سرمد از مرز ‪۸۵‬‬ ‫درصد عبور کرده اس��ت‪ .‬مدیر س��رمایه انس��انی بیمه سرمد‪،‬‬ ‫س��رمایه‌انسانی باتجربه و توانمند را سرمایه اصلی هر سازمان‬ ‫توصیف کرد و گفت‪ :‬توانمندسازی کارکنان‪ ،‬ضامن موفقیت و‬ ‫پیشرفت سازمان‌هاست‪ .‬هرچند توانمندسازی منابع انسانی به‬ ‫عوامل زیادی ارتباط دارد و در یک فرآیند معنی پیدا می‌کند‬ ‫صنع��ت مالی خواهد بود‪ .‬در این فضا دیگر بیمه‌نامه‌ها‬ ‫مانند امروز صادر نخواهد ش��د و تحول دیجیتال باعث‬ ‫می‌ش��ود تا بیمه‌نامه هر فرد با دیگری متفاوت ش��ود‪.‬‬ ‫پیکارجو بخش تحقیق‌و‌‌توس��عه و روابط‌عمومی را دو‬ ‫رکن بی‌بدیل صنعت بیمه خواند که باعث رش��د نسل‬ ‫آینده و انتقال مفاهیم به آن خواهند ش��د‪ .‬مدیرعامل‬ ‫بیمه آرمان خاطرنش��ان کرد که در سال‌های گذشته‬ ‫سطح تحلیل رسانه‌ها در بیمه بسیار متفاوت‌تر از گذشته شده و شاهد‬ ‫رنسانسی در این زمینه هستیم‪.‬‬ ‫اما بدون‌شک آموزش‪ ،‬رکن اصلی این فرآیند است‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬برگزاری آموزش‌های پیوس��ته‪ ،‬جامع و اثرگذار‬ ‫با اس��تفاده حداکث��ری از توان فضای مج��ازی و آموزش‌های‬ ‫الکترونیک��ی و نی��ز بهره‌گیری از اس��تادان متخصص و نخبه‬ ‫داخل و خارج از س��ازمان‪ ،‬زمینه‌های توسعه دانش‪ ،‬مهارت و‬ ‫تجربه‌های کارکنان و نمایندگان ش��رکت و نیز رش��د و تعالی‬ ‫شرکت را فراهم می‌کند‪.‬‬ ‫وی درباره مهم‌ترین برنامه‌های آموزش��ی بیمه س��رمد در‬ ‫س��ال ‪ ۱۳۹۸‬گفت‪ :‬برگ��زاری ‪ ۲۷۰‬عنوان دوره آموزش��ی در‬ ‫رش��ته‌های گوناگون فن��ی‪ ،‬عمومی و مدیریت��ی برای تمامی‬ ‫کارکنان و نمایندگان سراس��ر کش��ور در دستور کار قرار دارد‬ ‫و بر مبنای برنامه‌ریزی انجام‌ش��ده‪ ،‬سرانه آموزش کارکنان در‬ ‫بیمه س��رمد در سال جاری از مرز ‪ ۲۵‬نفر‪-‬ساعت عبور خواهد‬ ‫کرد‪.‬‬
‫‪13‬‬ ‫‌یکشنبه‬ ‫‪ 13‬مرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 2‬ذی‌الحجه ‪1440‬‬ ‫‪ 4‬اوت ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1343‬‬ ‫پیاپی ‪2661‬‬ ‫راه و شهرسازی‬ ‫مداخله ‪ ۲۵‬نهاد کار دست حمل‌ونقل بین‌المللی داد‬ ‫اکرم امینی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫ش��رایط حمل‌ونق��ل بین‌الملل��ی را ب��ه مرحل��ه‌ای رس��انده بودیم‬ ‫ک��ه ترانزی��ت ایران به م��رز ‪ ۱۸‬میلیون تن در س��ال رس��یده بود‬ ‫ام��ا درحال‌حاض��ر دوب��اره ب��ه ترانزیت س��االنه ‪ ۵‬ت��ا ‪ ۶‬میلیون تن‬ ‫بازگشته‌ایم‬ ‫‹ ‹قوانینی که مانع هستند‬ ‫این پیشکس��وت حمل‌ونقل بین‌المللی با بیان اینکه در‬ ‫اس��تانداردهای بین‌المللی‪ ،‬دخالت چندانی در طول مسیر‬ ‫اتفاق نمی‌افتد‪ ،‬افزود‪ :‬در دنیا روال این اس��ت که به‌عنوان‬ ‫مث��ال اگر کاالی��ی بخواهد از کانادا به اروپ��ا و در ادامه به‬ ‫ای��ران بیاید‪ ،‬در مبدا یک بار کامیون پلمب می‌ش��ود و در‬ ‫مرزها پلمب را بررس��ی می‌کنند و اگر س��الم باشد‪ ،‬اجازه‬ ‫ادامه حرکت صادر می‌شود اما در ایران‪ ،‬هر پاسگاهی برای‬ ‫خود این اختیار را قائل است که پلمب را باز کند و کاال را‬ ‫بیرون بیاورد و بررسی کند‪.‬‬ ‫دانش��مند معتقد است برای توسعه ترانزیت ایران و رفع‬ ‫موانع باید به س��مت ایجاد شرکت‌های حمل‌ونقل جاده‌ای‬ ‫ب��زرگ گام برداری��م‪ .‬او در ای��ن زمینه توضی��ح داد‪ :‬این‬ ‫ش��رکت‌ها باید در زمینه ترانزیت تعه��د دهند و به‌عنوان‬ ‫مث��ال اع�لام کنند کاالی��ی را که در بندرعب��اس تحویل‬ ‫گرفته‌اند ‪ ۴۸‬س��اعته به فریدون‌کنار می‌رسانند و اگر این‬ ‫زمان بیشتر طول کشید‪ ،‬خس��ارت می‌دهند‪ .‬این موضوع‬ ‫موجب می‌ش��ود گیرن��ده کاال نیز تکلیف خ��ود را بداند و‬ ‫بتواند برای عرضه کاال یا استفاده از آن برنامه‌ریزی کند‪.‬‬ ‫او با تاکید بر اهمیت راه‌اندازی ش��رکت‌های حمل‌ونقل‬ ‫جاده‌ای ب��زرگ با هدف تس��هیل در ترانزیت ایران گفت‪:‬‬ ‫درحال‌حاضر حدود ‪ ۹۳‬درصد کامیون‌های فعال در کشور‬ ‫تک‌مالکی هستند؛ نه شرکت‌مالکی‪ .‬این وضعیت باید تغییر‬ ‫کن��د و حداقل نیم��ی از کامیون‌ها ما باید ش��رکت‌مالکی‬ ‫باشند‪ .‬در این صورت می‌توانیم منتظر تحول در ترانزیت و‬ ‫افزایش بهره‌وری در این بخش باشیم‪.‬‬ ‫رئیس کانون سراسری انجمن‌های حمل‌ونقل بین‌المللی‬ ‫ایران ب��ا تاکید بر اینکه مس��ائلی مانند تحریم و نوس��ان‬ ‫دالر‪ ،‬مش��کالت جزئ��ی در حوزه ترانزیت هس��تند‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬تحریم با ترانزیت ما کاری ندارد‪ .‬این ما هس��تیم که‬ ‫نمی‌توانیم از فرصت‌ها استفاده کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹تحریم داخلی ترانزیت‬ ‫رئیس هیات مدیره انجمن صنفی شرکت‌های حمل‌ونقل‬ ‫بین‌المللی نیز معتقد است دخالت حدود ‪ ۲۵‬نهاد‪ ،‬ستاد و‬ ‫وزارتخانه در حوزه حمل‌ونقل بین‌المللی‪ ،‬در مسیر ترانزیت‬ ‫مانع‌تراشی می‌کند‪.‬‬ ‫جواد سمس��اریلر در جمع خبرنگاران با اش��اره به تعدد‬ ‫سازمان‌‌های تصمیم‌گیرنده در حوزه حمل‌ونقل بین‌المللی‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬دخال��ت نهادهای گوناگون در ام��ر ترانزیت‪ ،‬نوعی‬ ‫خودتحریمی در این حوزه است‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬حمل‌ونق��ل و ترانزیت در دس��ت بخش‬ ‫خصوصی اس��ت‪ ،‬اما وقتی ‪ ۲۵‬نهاد در آن دخالت می‌کنند‬ ‫و به مسئله حالت امنیتی می‌دهند‪ ،‬مشکالت آغاز می‌شود‪.‬‬ ‫درواق��ع این س��ازمان‌ها نه‌تنها تس��هیالتی ب��ه ترانزیت‬ ‫نمی‌دهن��د‪ ،‬بلکه با س��ختگیری‌های بی‌م��ورد‪ ،‬در کارها‬ ‫مانع‌تراشی می‌کنند‪.‬‬ ‫سمس��اریلر یادآور ش��د‪ :‬در سال‌های گذش��ته شرایط‬ ‫حمل‌ونق��ل بین‌المللی را به مرحله‌ای رس��انده بودیم که‬ ‫ترانزیت ایران به مرز ‪ ۱۸‬میلیون تن در س��ال رسیده بود‬ ‫اما درحال‌حاضر دوباره به ترانزیت س��االنه ‪ ۵‬تا ‪ ۶‬میلیون‬ ‫تن بازگش��ته‌ایم‪ ،‬این در حالی اس��ت ک��ه تحریم‌ها دلیل‬ ‫کاهش ترانزیت نب��وده و مهم‌ترین عامل کاهش ترانزیت‪،‬‬ ‫مشکالت داخلی است‪.‬‬ ‫او نیز یکی از مس��ائل پیش روی ترانزیت را مش��کالت‬ ‫گمرکی دانس��ت و گفت‪ :‬گرچ��ه قان��ون و آیین‌نامه‌های‬ ‫گمرکی برای تس��هیل ترانزیت و حمل‌ونقل بین‌المللی در‬ ‫سال ‪ ۹۲‬تصویب و ابالغ شد اما بخش مهمی از آیین‌نامه‌ها‬ ‫اجرا نمی‌ش��ود‪ .‬به‌عنوان مثال بخشنامه شده که باید همه‬ ‫کاالهای وارداتی در س��امانه ثبت سفارش وزارت صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت ثبت ش��ود‪ .‬گمرک نیز ب��ا توجه به این‬ ‫بخش��نامه اجازه ورود کامیون‌ها را نمی‌دهد و گاهی تا ‪۱۵‬‬ ‫روز معطلی برای کامیون‌ها در مرزها اتفاق می‌افتد‪.‬‬ ‫به‌گفته سمس��اریلر‪ ،‬مش��کلی که در ای��ن زمینه وجود‬ ‫دارد این اس��ت که در مصوبه هی��ات دولت‪ ،‬کلمه «ورود»‬ ‫بیان ش��ده که برداش��ت گمرک از آن‪« ،‬عبور» است و به‬ ‫جای آنکه اجازه ورود کامیون به داخل مرز و سپس انجام‬ ‫تش��ریفات گمرک��ی داده ش��ود‪ ،‬پیش از ورود ب��ه مرزها‪،‬‬ ‫گمرک اقدام به نگه داشتن کامیون‌ها می‌کند‪.‬‬ ‫رئیس هیات مدیره انجمن صنفی شرکت‌های حمل‌ونقل‬ ‫بین‌المللی با انتقاد از تعدد نهادهای تصمیم‌گیرنده درباره‬ ‫حمل‌ونق��ل بین‌المللی و ترانزیت گفت‪ :‬عالوه بر وزارت راه‬ ‫و شهرسازی به‌عنوان مثال وزارت نفت نیز باک کامیون‌ها‬ ‫را بررس��ی و اگ��ر کامیونی بیش از هزار لیت��ر گازوئیل پر‬ ‫کرده باش��د آن را تخلی��ه می‌کند‪ .‬به‌عن��وان مثالی دیگر‬ ‫گمرک برای هر ورود و خروج کامیون‌ها از دستگاه اسکن‬ ‫کامیون‪ ۱۱۰ ،‬هزار تومان دریافت می‌کند که این هزینه‌ها‬ ‫به مصرف‌کننده نهایی تحمیل می‌شود‪.‬‬ ‫او یادآور ش��د‪ :‬وقت��ی در روند ترانزیت کارش��کنی‌های‬ ‫فراوانی انجام می‌ش��ود‪ ،‬طبیعی است صاحبان کاال تمایلی‬ ‫به عبور از ایران نداش��ته باشند‪ .‬وقتی به کشورهای اطراف‬ ‫ن��گاه می‌کنیم‪ ،‬می‌بینیم فقط ایران اس��ت ک��ه با چنین‬ ‫مش��کالتی روبه‌رو است و کشورهای همس��ایه‪ ،‬در جذب‬ ‫بیشتر کاالی ترانزیتی با هم رقابت می‌کنند‪.‬‬ ‫مسعود دانشمند‬ ‫بهره‌برداری از ‪۱۰‬‬ ‫ایستگاه خط ‪ ۷‬مترو‬ ‫تا پایان امسال‬ ‫جواد سمساریلر‬ ‫یادداشت‬ ‫طعم خوش اصالحات سازمانی با چاشنی حفظ سرمایه‌های انسانی‬ ‫امیر حس�ین صراف‪ -‬تحلیلگر‬ ‫صنعت هوان�وردی‪ :‬س��ازکارهای‬ ‫کش��وری و متعاق��ب آن‪ ،‬س��اختار‬ ‫سنتی س��ازمان‌ها می‌توانند متحول‬ ‫ش��وند؛ اگ��ر بخواهیم و مس��ئوالن‪،‬‬ ‫م��ردم و نخبگان جامعه‪ ،‬نقش اصلی‬ ‫و تاریخ��ی خود را در این زمینه ایفا‬ ‫کنند؛ به این ش��کل که اولی فض��ا را با مقررات‌زدایی و ایجاد‬ ‫ش��فافیت باز و اجماع‌آفرینی کند و دومی با درک مس��ئولیت‬ ‫اجتماعی‪ ،‬مش��ارکت سازنده داش��ته‪ ،‬حمایت و پیگیری کند‬ ‫و س��ومی به جای س��کوت یا نقد غیرسازنده شرایط موجود و‬ ‫بیان چندباره مس��ائل بدیهی‪ ،‬راه‌حل‌های اجرایی و عملی (و‬ ‫نه آرمانی) ارائه کند‪.‬‬ ‫کتابخانه و بایگانی س��ازمان‌ها و ش��رکت‌های‌مان پر ش��ده‬ ‫از س��ندهای باالدس��تی‪ ،‬گزارش‌ها و ارزیابی‌های کارشناسی‬ ‫در زمینه تصحیح فرآینده��ا‪ ،‬اولویت‌بندی اقدام‌های مقتضی‬ ‫و‪ ...‬اکن��ون زمان تغیی��ر رویه‌های معم��ول بی‌حاصل به نفع‬ ‫راهکارهای اجرایی است‪.‬‬ ‫در شرکت هواپیمایی هما با ساختار سازمانی سنتی سلسله‬ ‫مراتب��ی و خطی کنونی‪ ،‬عالوه بر گروه مش��اوران‪ ،‬دس��ت‌کم‬ ‫‪ ۸‬ح��وزه معاونت در کن��ار ‪ ۸‬حوزه مدیریت کل و ریاس��تی‬ ‫زیرش��اخه مدیریت کالن و در ارتباط مس��تقیم با مدیرعامل‬ ‫هس��تند که اگر او ی��ا قائم‌مقامش بخواهند به‌طور متوس��ط‬ ‫نیم س��اعت از وق��ت روزانه خود را برای ام��ور این ‪ ۱۶‬حوزه‬ ‫تحت امر مس��تقیم و برای کارهایی مانند بررس��ی گزارش‌ها‪،‬‬ ‫رفع مش��کالت‪ ،‬پاس��خ‌دهی ب��ه نامه‌ه��ا و گ��ردش کارهای‬ ‫مربوط اختص��اص دهند‪ ،‬فرصت و رمقی ب��رای برنامه‌ریزی‪،‬‬ ‫سیاست‌گذاری و در نهایت پیاده‌سازی امور کالن و راهبردی‬ ‫سازمان متبوع باقی نخواهد ماند‪.‬‬ ‫راهکار به‌روز و بهینه برای حل این مش��کل‪ ،‬ادغام و ترکیب‬ ‫حداکث��ری معاونت‌ه��ا و مدیریت‌ه��ای دارای ش��رح وظایف‬ ‫همخ��وان ب��ا رعایت الزام‌های مربوط و س��پس پیاده‌س��ازی‬ ‫ساختار سازمانی ماتریسی است‪ .‬این شیوه نوین سازماندهی‪،‬‬ ‫نخستین‌بار در سازمان ملی فضایی امریکا (ناسا) مورد استفاده‬ ‫قرار گرفت و بعدها در دیگر نهادهای دولتی و خصوصی بزرگ‬ ‫کشورهای در حال توسعه و توسعه‌یافته‪ ،‬رواج پیدا کرد‪.‬‬ ‫در س��ازمان‌های ماتریس��ی‪ ،‬گ��ردش کار‪ ،‬ارتباط��ات و‬ ‫گزارش‌دهی به جای نظام سنتی خطی و سلسله‌مراتبی به‌طور‬ ‫ماتریسی تنظیم شده است‪ .‬این شیوه در مدیریت شرکت‌ها یا‬ ‫پروژه‌های بزرگ مورد استفاده قرار می‌گیرد و در آن کارکنان‬ ‫س��ازمان عالوه بر اینکه به مدیر باالدس��تی خود گزارش کار‬ ‫می‌دهند (گردش کار عمودی)‪ ،‬به یک مدیر از حوزه دیگر نیز‬ ‫که از نظر جایگاه سازمانی هم‌سطح آنها در حال فعالیت است‬ ‫گزارش و گردش کاری می‌دهند (گردش کار افقی)‪.‬‬ ‫اه��م اولویت‌ه��ا برای مدیران در س��ازمان‌های ماتریس��ی‪،‬‬ ‫س��بک‌های رهبری مش��ورتی و مزیت اصلی این نوع ساختار‪،‬‬ ‫ایج��اد جری��ان افق��ی منتج ب��ه تس��ریع در گ��ردش کار و‬ ‫مسئولیت‌ها و نیز اش��تراک‌گذاری مهارت‌ها و اطالعات است‬ ‫که درنهایت موجب ش��فافیت نقش کارکنان و بهبود سالمت‬ ‫سازمانی‪ ،‬باال رفتن سطح پاسخگویی و ایجاد دلبستگی شغلی‬ ‫کارکنان در محیطی پویا می‌شود‪.‬‬ ‫به‌طور قطع کارشناسان و مدیران صنعت هواپیمایی تجاری‬ ‫کش��ورمان‪ ،‬دس��ت‌کم از جنبه نظری با مزیت‌ه��ای این‌گونه‬ ‫س��اختار س��ازمانی پویا آش��نایی دارند اما اینکه چرا در عمل‬ ‫این سازماندهی نوین در هیچ‌کدام از سطوح ماتریسی اندک‪،‬‬ ‫ماتریس��ی یا ابرماتریسی پیاده‌ نشده به این تفکر نادرست در‬ ‫مدیریت کالن صنعت بازمی‌گردد که اصالح ساختار سازمانی‬ ‫را مترادف با تعدیل بخش عظیمی از نیروی انسانی و افزایش‬ ‫نرخ بیکاری می‌انگارد؛ بنابراین باید ابتدا نس��بت به تخمین و‬ ‫برآورد میزان آس��یب احتمالی‪ ،‬ب��دون هرگونه پیش‌داوری و‬ ‫پی��ش از گرفتن هرگونه تصمی��م مقتضی در این زمینه اقدام‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫براس��اس آمار سال ‪ ۱۳۹۶‬صنعت هوایی ایران‪ ،‬در مجموع‬ ‫حمل‌ونقل مسافر در پروازهای داخلی و بین‌المللی ‪ ۲‬شرکت‬ ‫آس��مان با ‪ ۳۸۰۷۲۹۰‬نفر و هواپیمای��ی هما با ‪۳۵۷۰۲۷۵‬‬ ‫نفر در رتبه‌های دوم و س��وم ایرالین‌های کش��ور قرار دارند‪.‬‬ ‫براس��اس همین آمار‪ ،‬تع��داد نیروی انس��انی دارای قرارداد‬ ‫مس��تقیم با ایران‌ایر ‪ ۸۷۲۱‬نفر و در آسمان ‪ ۳۳۶۳‬نفر بوده‬ ‫است؛ به‌عبارت دیگر ایران‌ایر به ازای هر نیروی انسانی ‪۴۰۹‬‬ ‫نفر و آس��مان ‪ ۱۱۳۲‬نفر را در مجم��وع پروازهای داخلی و‬ ‫خارجی خود جابه‌جا کرده‌اند‪ .‬این آمار در بازه زمانی مش��ابه‬ ‫برای ش��رکت‌های هواپیمایی س��نگاپور ایرالینز ‪ ۱۳۵۷‬نفر‪،‬‬ ‫لوفت‌هانزا ‪ ۱۰۴۷‬نفر و امارات ‪ ۸۶۴‬نفر بوده است‪.‬‬ ‫مقایس��ه این ارقام نش��ان می‌دهد شرکت آسمان از لحاظ‬ ‫کمیتی در ش��اخص نسبت جابه‌جایی تعداد مسافر به تعداد‬ ‫کل کارکن��ان در وضعیت مطلوب قرار داش��ته اما هما به هر‬ ‫دلیل‪ ،‬از تمام ظرفیت‌های موجود بهره کافی نبرده است‪.‬‬ ‫درحال‌حاض��ر ناوگان فع��ال ایران‌ایر ش��امل ‪ ۲۵‬فروند با‬ ‫‪ ۳۲۵۱‬صندلی و آس��مان شامل ‪ ۱۲‬فروند و مجموع ‪۱۳۵۵‬‬ ‫صندلی است‪.‬‬ ‫این یعنی شرکت‌های ایران‌ایر و آسمان به ازای هر صندلی‬ ‫حدود ‪ ۲.۵‬نیروی انس��انی دارند که در مقابل این اعداد برای‬ ‫س��نگاپور ایرالینز ‪ ۲.۵‬نفر‪ ،‬لوفت‌هانزا ‪ ۲‬نف��ر (مزیت تعداد‬ ‫ب��االی هواپیماها و صرفه مقی��اس) و هواپیمایی امارات ‪۱.۷‬‬ ‫نفر (مزیت پیاده‌س��ازی اس��تاندارد ن��اوگان و پرهیز از تنوع‬ ‫بیج��ا در تجهی��زات) بوده و نتیجه مقایس��ه‌ها نش��انگر این‬ ‫اس��ت که این دو ایرالین دس��ت‌کم از نظر کمیتی و نسبت‬ ‫تع��داد کارکنان به تع��داد صندلی‪ ،‬در ب��ازه قابل‌قبولی قرار‬ ‫دارند و فاصله چندانی با ش��اخص‌های کمی در این زمینه با‬ ‫خطوط هوایی مطرح جهان ندارند و خالف پیش‌داوری‌های‬ ‫غیرمستند‪ ،‬تغییر ساختار س��ازمانی این شرکت‌ها‪ ،‬کمترین‬ ‫آس��یب‌های جانبی را دارد و تعدیل نیروی گسترده‌ای انجام‬ ‫نخواهد ش��د‪ .‬اما مدیران کالن بای��د در همین تعدیل اندک‬ ‫رئیس س��ازمان برنام��ه و بودجه از تکمیل‬ ‫خط ریلی چابهار‪-‬زاهدان تا پایان سال آینده‬ ‫یا اوایل سال ‪ ۱۴۰۰‬خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش ایلنا‪ ،‬محمدباقر نوبخت پنجشنبه‬ ‫در حاش��یه بازدید از قطعه ‪ ۷‬راه‌آهن خاش‪-‬‬ ‫زاه��دان گفت‪ :‬این ط��رح باتوجه ب��ه اینکه‬ ‫تکمیل آن‪ ،‬تنها بندر اقیانوس��ی کش��ور را به‬ ‫کریدور جنوب به ش��مال و کریدور ش��رق به‬ ‫غرب کشور متصل می‌کند از اهمیت ویژه‌ای‬ ‫برخوردار اس��ت‪ .‬ط��ول این طرح ب��ا در نظر‬ ‫گرفتن ایستگاه‌های بین‌راهی‪ ۷۳۰ ،‬کیلومتر‬ ‫اس��ت که تاکنون ‪ ۴‬هزار میلیارد تومان برای‬ ‫آن در نظ��ر گرفته ش��ده و باقی آن از بودجه‬ ‫عمرانی امسال تامین می‌شود‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬برای اینکه این طرح تا پایان‬ ‫سال آینده و حداکثر اوایل سال ‪ ۱۴۰۰‬آماده‬ ‫ش��ود‪ ،‬با قرارگاه خاتم‌االنبیا توافق‌هایی شده‬ ‫است‪ .‬اگر زیرساخت‌های حمل‌ونقل و ترانزیت‬ ‫کاال در چابهار فراهم ش��ود کشور می‌تواند از‬ ‫این بندر به‌طور مستقیم کاالهای صادراتی را‬ ‫به اقیانوس و کااله��ای وارداتی را از اقیانوس‬ ‫به کشور وارد کند‪ .‬چابهار می‌تواند در کریدور‬ ‫جنوب به شمال و ش��رق به غرب قرار گیرد‪.‬‬ ‫این بندر در فهرس��ت تحریم قرار ندارد و باید‬ ‫از این فرصت طالیی به بهترین شکل ممکن‬ ‫استفاده کنیم‪.‬‬ ‫نوبخت ادامه داد‪ :‬خط‌آهن چابهار‪-‬سرخس‬ ‫از پروژه‌ه��ای بس��یار مهم کش��ور اس��ت که‬ ‫از چابه��ار ب��ه زاهدان و از زاهدان به ش��بکه‬ ‫سراسری متصل می‌شود‪.‬‬ ‫نیرو هم مراقب باش��ند چراکه یکی از بیماری‌های سازمانی‬ ‫که برخی مدی��ران در رویارویی با ش��رایط بحران اقتصادی‬ ‫ب��ه آن دامن می‌زنند‪ ،‬کم‌خونی س��ازمانی و کنار گذاش��تن‬ ‫نیروهای زبده سازمان است‪.‬‬ ‫مناب��ع انس��انی یک س��ازمان به‌طور معمول به ‪ ۴‬دس��ته‬ ‫نیروه��ای طالیی (نیروهای بس��یار توانمن��د که حدود یک‬ ‫درصد کل نیروهای س��ازمان را تش��کیل می‌دهند و بس��یار‬ ‫فراتر از انتظار کار می‌کنند و نرخ بهره‌وری س��ازمانی بسیار‬ ‫باالیی دارن��د)‪ ،‬نیروهای نقره‌ای (ح��دود ‪ ۶‬درصد نیروهای‬ ‫س��ازمان هس��تند که فراتر از انتظ��ار کار می‌کنند‪ ،‬اما نه به‬ ‫اندازه نیروهای��ی طالیی)‪ ،‬نیروهای برنزی (حدود ‪ ۴۶‬درصد‬ ‫نیروهای س��ازمان را در بر می‌گیرند که کار خود را به‌خوبی‬ ‫و در ح��د وظایف‪ ،‬نه فراتر از آن انجام می‌دهند) و نیروهای‬ ‫چوبی (اگر ش��رکت را ترک کنند‪ ،‬مجموعه ش��رایط بهتری‬ ‫پیدا خواهد کرد اما چون در بیش��تر سازمان‌ها‪ ،‬نظام ارزیابی‬ ‫عملکرد وجود ندارد یا به‌درس��تی پیاده نمی‌شود‪ ،‬حدود ‪۴۷‬‬ ‫درصد نیروها در این دسته قرار می‌گیرند) تقسیم می‌شوند‪.‬‬ ‫در زمان بحران‌ اقتصادی‪ ،‬نیروهای طالیی و نقره‌ای تمایل‬ ‫بسیاری برای خروج از سازمان متبوع دارند چراکه در بیرون‬ ‫سازمان خواهان بسیاری پیدا می‌کنند اما در مقابل نیروهای‬ ‫چوبی‪ ،‬چاپلوسانه به سازمان می‌چسبند‪.‬‬ ‫درنهای��ت با بازبینی در س��اختار کنون��ی و تدوین چارت‬ ‫سازمانی و شرح وظایف منطبق با استانداردهای روز در کنار‬ ‫برنامه‌ری��زی برای آموزش یا بازآموزی براس��اس نیاز برخی‬ ‫نیروهای س��تادی کنونی با هدف بکارگیری در بخش صف و‬ ‫عملیات ش��رکت‪ ،‬می‌توان با حفظ حداکثری سرمایه انسانی‬ ‫موجود نس��بت ب��ه ایجاد تع��ادل در حوزه‌های کالن صف و‬ ‫س��تاد اقدام و با کمترین آس��یب ممکن‪ ،‬میزان بهره‌وری از‬ ‫مناب��ع موجود را بیش��ینه کرد‪ .‬برای کس��ب موفقیت در هر‬ ‫زمین��ه‌ای‪ ،‬ابتدا باید توانایی رویارویی با تغییرات را داش��ته‬ ‫باشیم‪ .‬آینده از آن کسانی است که به استقبالش می‌روند‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت راه‌آهن ش��هری تهران‬ ‫و حومه (مت��رو) از تکمی��ل و بهره‌برداری ‪۲‬‬ ‫ایس��تگاه مترو خط ‪ ۷‬تا پایان ماه جاری خبر‬ ‫داد و گفت‪ :‬بخش ش��رقی خ��ط ‪ ۷‬در مرداد‬ ‫به بهره‌برداری می‌رس��د و تا پایان امسال ‪۱۰‬‬ ‫ایستگاه به طول ‪ ۲۲‬کیلومتر وارد مدار خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش مهر‪ ،‬علی ام��ام از ورود ‪ ۴‬قطار‬ ‫جدید به مترو خبر داد و اظهار کرد‪ :‬همزمان‬ ‫با بهره‌برداری از بخش شرقی خط ‪ ۴ ،۷‬قطار‬ ‫وارد ای��ن خط خواهد ش��د‪ .‬رام پنجم از نظر‬ ‫تامین منابع مالی برای نصب قطعات مش��کل‬ ‫دارد ک��ه درصورت تامی��ن قطعه‪ ،‬این رام نیز‬ ‫تا پایان ش��هریور وارد م��دار بهره‌برداری خط‬ ‫‪ ۷‬خواهد شد‪.‬‬ ‫وی درباره شیوه هزینه‌کرد اوراق مشارکت‬ ‫ه��زار و ‪ ۳۰۰‬میلیارد تومانی توضیح داد‪ :‬این‬ ‫اوراق از ظرفیت بند «د» تبصره ‪ ۵‬بودجه کل‬ ‫کشور در سال ‪ ۹۷‬بود که مترو در ‪ ۲۸‬اسفند‬ ‫‪ ۹۷‬موفق به دریافت مجوزها شد‪ .‬در ماه‌های‬ ‫گذشته مسائل اداری از ‪ ۲‬بانک عامل (آینده‬ ‫و صنعت و معدن) پیگیری ش��د‪ .‬بانک آینده‬ ‫‪ ۹۱۰‬میلیارد توم��ان و بانک صنعت و معدن‬ ‫‪ ۳۹۰‬میلیارد تومان را تقبل کردند‪.‬‬ ‫امام ادامه داد‪ :‬آگهی این اوراق مش��ارکت‬ ‫منتشر و اوراق فروخته شد‪ .‬انتقال این مبلغ‬ ‫به حس��اب مت��رو‪ ،‬تش��ریفات اداری دارد و‬ ‫امیدواریم در یک م��اه آینده مبلغ موردنظر‬ ‫به حساب مترو واریز ش��ود‪ .‬مجوز دریافتی‬ ‫این رقم برای خط ‪ ۶‬و ‪ ۷‬اس��ت و براس��اس‬ ‫قانون باید ب��رای تکمیل این دو خط هزینه‬ ‫شود‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه در خط ‪ ۶‬ایس��تگاه امام‬ ‫حس��ین (ع) درحال تکمیل اس��ت و تا پایان‬ ‫ش��هریور به مرحله بهره‌برداری خواهد رسید‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬در آینده بخش ش��مالی و میانی خط‬ ‫‪ ۶‬حدفاصل ایس��تگاه می��دان ولیعصر (عج)‬ ‫تا ایس��تگاه س��ولقان مورد بهره‌ب��رداری قرار‬ ‫می‌گیرد و اگر پول بیش��تری به حساب مترو‬ ‫واریز ش��ود تعداد ایستگاه‌ها هم افزایش پیدا‬ ‫خواهد کرد‪.‬‬ ‫به‌گفته امام باتوجه به اینکه آغاز این برنامه‬ ‫عملیاتی از ابتدای س��ال ب��وده و هنوز مبلغ‬ ‫اوراق مشارکت به حس��اب مترو واریز نشده‪،‬‬ ‫تا پایان س��ال این ایستگاه‌ها تکمیل نخواهند‬ ‫شد‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه بخش شرقی خط ‪۷‬‬ ‫مرداد ب��ه بهره‌برداری می‌رس��د‪ ،‬عنوان کرد‪:‬‬ ‫قرار است ایستگاه مهدیه تا ایستگاه بسیج در‬ ‫مرداد وارد مدار ش��وند‪ .‬امسال درمجموع ‪۱۰‬‬ ‫ایس��تگاه فعالیت خود را آغاز می‌کنند که از‬ ‫این تعداد‪ ۲ ،‬ایستگاه در مرداد به بهره‌برداری‬ ‫خواهن��د رس��ید و درب��اره ‪ ۸‬ایس��تگاه دیگر‬ ‫امیدواریم به‌طور متوسط هر ماه یک ایستگاه‬ ‫به بهره‌برداری برسد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫سرعت‌گیرهای ترانزیت ایران‬ ‫عبور ‪ ۶‬میلیون تن کاال از مس��یر ای��ران‪ ،‬عملکرد فعلی‬ ‫ثبت‌ش��ده ترانزیت کشورمان اس��ت که با در نظر گرفتن‬ ‫میزان حمل کاالهای س��وختی به ‪ ۱۲‬میلیون تن در سال‬ ‫می‌رس��د‪ .‬فعاالن حوزه حمل‌ونق��ل بین‌المللی می‌گویند‬ ‫ترانزیت ایران در سال‌های گذشته بسیار بیشتر از این رقم‬ ‫بوده و درواقع در این زمینه عقب‌گرد داش��ته‌ایم‪ .‬از سوی‬ ‫دیگ��ر دولت با اعت��راف به موانع ترانزی��ت در ایران‪ ،‬اعالم‬ ‫کرده ظرفیت واقعی ترانزیت کش��ورمان تا چند برابر رقم‬ ‫‪ ۱۲‬میلیون تنی فعلی و بین ‪ ۳۰‬تا ‪ ۵۰‬میلیون تن است اما‬ ‫موانع پیش روی ترانزیت‪ ،‬کشور را از درآمدهای بیشتر در‬ ‫این بخش محروم کرده است‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫براساس آمار اعالم‌شده از‌سوی معاون‬ ‫حمل‌ونقل وزیر راه و شهرسازی‪ ،‬با در نظر گرفتن کاالهای‬ ‫سوختی‪ ،‬مجموع آمار ترانزیت کاال از ایران به ‪ ۱۲‬میلیون‬ ‫تن در س��ال می‌رسد‪ ،‬در حالی که این رقم باید بین ‪ ۳۰‬تا‬ ‫‪ ۵۰‬میلیون تن باشد‪ .‬باتوجه به موقعیت جغرافیایی ایران‪،‬‬ ‫کشور ما مسیر مناس��بی برای کاالهای عبوری کشورهای‬ ‫دیگ��ر از جمله هند‪ ،‬چین و حتی اروپاس��ت اما آنطور که‬ ‫فعاالن عرصه حمل‌ونق��ل بین‌المللی می‌گویند موانعی در‬ ‫کار است که بهره‌برداری از این فرصت را دشوار کرده است‪.‬‬ ‫رئی��س کان��ون سراس��ری انجمن‌ه��ای حمل‌ونق��ل‬ ‫بین‌المللی ایران معتقد اس��ت مش��کالت ساختاری و نبود‬ ‫زیرساخت‌های حمل‌ونقلی‪ ،‬از مهم‌ترین مشکالتی است که‬ ‫ترانزیت ایران با آن دست و پنجه نرم می‌کند‪.‬‬ ‫مسعود دانشمند در گفت‌وگو با‬ ‫با تاکید بر اینکه‬ ‫درحال‌حاض��ر مجم��وع ترانزیت کااله��ای غیرنفتی ایران‬ ‫کمتر از ‪ ۶‬میلیون تن اس��ت‪ ،‬بیان کرد‪ :‬مهم‌ترین مش��کل‬ ‫ترانزیت در کشور ما‪ ،‬مسائل حمل‌ونقلی است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه هم قوانین ترانزیتی کش��ور ما مشکل‬ ‫دارد‪ ،‬هم نظارت‌ه��ای ترانزیتی و هم حمل‌ونقل ترانزیتی‌‬ ‫م��ا‪ ،‬افزود‪ :‬ما ش��رکت‌های حمل‌ونقلی ب��زرگ نداریم که‬ ‫مس��ئولیت ترانزی��ت را به‌ط��ور کامل بپذیرن��د و بتوانند‬ ‫ترانزیت را در زمان مقرر انجام دهند‪.‬‬ ‫رئیس کانون سراسری انجمن‌های حمل‌ونقل بین‌المللی‬ ‫ای��ران اف��زود‪ :‬راه‌آه��ن ایران اع�لام کرده حداکثر س��یر‬ ‫ش��بانه‌روزی ش��بکه ریلی ما ‪ ۳۰۰‬کیلومتر اس��ت؛ این به‬ ‫آن معنی اس��ت که ترانزیت کاال با قطار از مس��یری مانند‬ ‫بندرعباس‪-‬سرخس که حدود ‪ ۲‬هزار کیلومتر است‪ ،‬حدود‬ ‫یک هفته طول می‌کش��د که البته همین زمان هم رعایت‬ ‫نمی‌شود‪.‬‬ ‫دانشمند ادامه داد‪ :‬در برخی موارد‪ ،‬شرکت حمل‌ونقلی‬ ‫که می‌خواه��د کاال را از بندرعباس ترانزیت کند‪ ،‬کامیون‬ ‫ن��دارد و باید با کامیونی برای حمل ب��ار توافق کند و این‬ ‫کار ممکن است چند روز به مدت زمان ترانزیت کاال اضافه‬ ‫کند‪.‬‬ ‫او ب��ا یادآوری اینکه تش��ریفات داخلی گمرک نیز برای‬ ‫ترانزیت مش��کل‌آفرینی می‌کند‪ ،‬اضاف��ه کرد‪ :‬البته در این‬ ‫زمینه گمرک مقصر نیس��ت بلکه قوانین ما مشکل دارند و‬ ‫در هر حال حاضر وضعیت به‌گونه‌ای است که هر سازمانی‬ ‫می‌خواهد نظارت خود را داشته باشد‪.‬‬ ‫تکمیل راه‌آهن‬ ‫چابهار‪-‬زاهدان تا ‪1400‬‬
‫‪14‬‬ ‫‌یکشنبه‬ ‫‪ 13‬مرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 2‬ذی‌الحجه ‪1440‬‬ ‫‪ 4‬اوت ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1343‬‬ ‫پیاپی ‪2661‬‬ ‫نفت و نیرو‬ ‫تجارت‬ ‫روحانی در آیین بهره‌برداری از ‪ ۳‬طرح کلی صنعت پاالیش کشور در تبریز بیان کرد‬ ‫خبر‬ ‫جزئیات صرفه‌جویی برق‬ ‫ایرانی‌ها در تابستان‬ ‫وزیر نیرو گفت‪ :‬تابس��تان ‪ ۹۸‬حدود ‪ ۳‬هزار و‬ ‫‪ ۳۰۰‬مگاوات در مصرف برق صرفه‌جویی شد‪.‬‬ ‫به گ��زارش باش��گاه خبرنگاران ج��وان‪ ،‬رضا‬ ‫اردکانیان افزود‪ :‬این میزان صرفه‌جویی از ساخت‬ ‫‪ ۵‬هزار مگاوات نیروگاه جدید با سرمایه‌گذاری ‪۵‬‬ ‫میلیارد دالری جلوگیری کرد‪.‬‬ ‫وزی��ر نیرو با بیان اینک��ه انتظار ما این بود که‬ ‫اوج بار مورد‌نیاز در تابستان ‪ ۹۸‬بیش از ‪ ۶۱‬هزار‬ ‫مگاوات باش��د‪ ،‬گف��ت‪ :‬اوج مصرفی که مدیریت‬ ‫کردیم ‪ ۵۷‬هزار مگاوات بیشتر نبود و به عبارتی‪،‬‬ ‫حدود ‪ ۳۳۰۰‬مگاوات مصرف مدیریت شد‪.‬‬ ‫او ادام��ه داد‪ :‬منابعی که در قبال صرفه‌جویی‬ ‫ب��رق در اختیار ما قرار گرفته اس��ت در خدمت‬ ‫تولید کش��ور و پایداری صنعت برق خواهد بود‪.‬‬ ‫این نش��ان می‌دهد اخالق خوب مصرف درست‬ ‫در آب و برق به سرعت جای خود را در کشور را‬ ‫باز کرده اس��ت و نوید آینده‌ای همراه با آسایش‪،‬‬ ‫امنیت‌خاطر و رفاه را به جامعه می‌دهد‪.‬‬ ‫وزی��ر نیرو با اش��اره به قرار داش��تن در نیمه‬ ‫م��رداد و اوج بار مصرف برق‪ ،‬ابراز کرد‪ :‬همراهی‬ ‫و همکاری مردم در بخش‌های خانگی‪ ،‬صنعت و‬ ‫کش��اورزی به منظور مدیریت مصرف از اهمیت‬ ‫ویژه‌ای برخوردار است‪.‬‬ ‫گازرسانی به ‪ ۳‬هزار روستا در سال‬ ‫گروه انرژی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‪ ۳‬ط��رح کلی پاالیش��ی و پروژه‌های وابس��ته به آن‬ ‫با ارزش��ی معادل ‪ ۵۴‬ه��زار و ‪ ۱۵۰‬میلی��ارد ریال‪ ،‬با‬ ‫حضور رئیس‌جمهوری و همراهی وزیر نفت و تعدادی‬ ‫از اعضای هیات‌دولت در محل پاالیش��گاه نفت تبریز‬ ‫به‌طور رسمی به بهره‌برداری رسید‪.‬‬ ‫به گزارش شانا‪ ،‬تبدیل استاندارد کل بنزین تولیدی‬ ‫پاالیش��گاه تبریز به اس��تاندارد یورو‌‪ ،۵‬تولید گازوئیل‬ ‫ی��ورو‪ ۵‬و تولید روغ��ن پایه و روغن‌های روان‌س��از از‬ ‫مجموعه طرح‌هایی اس��ت که پنجش��نبه ‪10‬مرداد با‬ ‫حضور رئیس‌جمهوری به طور رس��می به بهره‌برداری‬ ‫رسیدند‪.‬‬ ‫واح��د بنزین‌س��ازی جدید ب��ا ظرفی��ت روزانه ‪۲۰‬‬ ‫هزار بش��که‪ ،‬تغییر کاربری واحد کاتالیس��تی به واحد‬ ‫ایزومریزاسیون نفتای سبک با ظرفیت ‪ ۱۰‬هزاربشکه‬ ‫در روز‪ ،‬تصفی��ه نفت‌گاز جدید ب��ا ظرفیت روزانه ‪۳۰‬‬ ‫هزار بش��که‪ ،‬همچنی��ن اختالط و تولی��د روغن‌های‬ ‫روان‌س��از با ظرفیت ساالنه ‪ ۴۰‬هزار تن و تولید روغن‬ ‫پایه ب��ه ظرفیت س��االنه ‪ ۹۰‬هزار ت��ن‪ ،‬از پروژه‌های‬ ‫وابس��ته به ‪ ۳‬طرح کلی هستند که پنجشنبه به طور‬ ‫رسمی به بهره‌برداری رسیدند‪.‬‬ ‫تبدی��ل کل بنزین تولیدی به اس��تاندارد یورو‌‪ ۵‬به‬ ‫می��زان ‪ ۳‬میلی��ون و ‪ ۵۰۰‬هزار لیت��ر در روز‪ ،‬تبدیل‬ ‫حدود یک‌‌س��وم نفت‌گاز تولیدی به اس��تاندارد یورو‌‪۵‬‬ ‫به مقدار ‪ ۲‬میلی��ون و ‪ ۵۰۰‬هزار لیتر در روز‪ ،‬تکمیل‬ ‫زنجی��ره تامین و برندس��ازی و تکمی��ل ‪ ۸۰‬درصدی‬ ‫روغ��ن پایه گروه ‪ ۲‬واردات��ی مصرفی واحد اختالط و‬ ‫تولید روغن‌های روان‌س��از برای تکمیل زنجیره تامین‬ ‫از دستاوردهای طرح‌های یادشده به شمار می‌آیند‪.‬‬ ‫میزان مصرف آب‬ ‫هر خانواده ایرانی‬ ‫متوسط مصرف آب یک خانواده ‪ ۴‬نفره ایرانی‬ ‫در روز ‪ ۶۲۰‬لیتر است که ‪ ۲۰۷‬لیتر آن به مصرف‬ ‫در بخش حمام اختصاص دارد‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬آشپزخانه در زمینه ظرفشویی‪،‬‬ ‫پخت و پز و آش��امیدن و همچنین دستشویی و‬ ‫توالت هر کدام سهم ‪ ۱۲۴‬لیتری در مصرف آب‬ ‫بخش خانگی دارند‪.‬‬ ‫نگاه��ی به س��ایر مصارف آبی خانه‌ها نش��ان‬ ‫می‌دهد س��هم لباسشویی ‪ ۸۱‬لیتر‪ ،‬کولر و تهویه‬ ‫مطب��وع ‪ ۲۱‬لیتر و مصارف متفرقه مانند آبیاری‬ ‫فضای س��بز ‪ ۶۳‬لیتر اس��ت‪ .‬بر اس��اس آخرین‬ ‫آماره��ای ش��رکت مدیری��ت مناب��ع آب ایران‪،‬‬ ‫موجودی آب مخازن سدهای کشور در روزهای‬ ‫آغ��از مرداد معادل ‪ ۳۶‬میلی��ارد و ‪ ۳۸۰‬میلیون‬ ‫متر‌مکعب است که این رقم نسبت به هفته پیش‬ ‫از آن ‪ ۹۲۰‬میلیون متر‌مکعب کاهش یافته است‪.‬‬ ‫کسری مخازن س��دهای کشور به بیش از ‪۱۳۰‬‬ ‫میلیارد متر مکعب رسیده است‪.‬‬ ‫شناسایی پرمصرف‌ها‬ ‫با کارت سوخت‬ ‫استفاده از کارت سوخت شخصی از ‪ ۲۰‬مرداد‬ ‫اجباری می‌شود‪ .‬اجباری که در نگاه نخست شاید‬ ‫دردس��رهایی را برای مصرف‌کنندگان به دنبال‬ ‫داشته باشد اما درواقع این طرح مزیت‌هایی دارد‬ ‫که می‌توان دردس��رهای آن را نادیده گرفت‪ .‬به‌‬ ‫گزارش ایسنا‪ ،‬تا چند روز دیگر استفاده از کارت‬ ‫سوخت ش��خصی در کالنشهرهای تهران‪ ،‬کرج‪،‬‬ ‫تبریز و اصفهان الزامی و س��وخت‌گیری فقط از‬ ‫ای��ن راه امکان‌پذیر می‌ش��ود‪ .‬برای این مهم نیز‬ ‫تدابی��ر گوناگونی در نظر گرفته ش��ده و آن‌طور‬ ‫که وزیر نفت نیز اعالم کرده‪ ،‬اجرای این طرح در‬ ‫تاری��خ مقرر حتمی خواهد بود‪ .‬عبدالرضا امینی‪،‬‬ ‫کارش��ناس ارش��د ح��وزه انرژی درب��اره دالیل‬ ‫اجب��ار این ط��رح و مزایای آن گف��ت‪ :‬این طرح‬ ‫ابتدا ب��ه منظور ارزیابی می��زان مصرف اجرایی‬ ‫می‌ش��ود‪ ،‬چراکه از این راه می‌توان پرمصرف‌ها‬ ‫را شناس��ایی و اقدام‌هایی را‌در بخش آب و برق‬ ‫که برای برخورد با پرمصرف‌ها انجام می‌شود در‬ ‫ای��ن حوزه نیز اجرایی کرد‪ .‬عالوه‌بر این می‌توان‬ ‫می��زان مصرف س��وخت خودروهای گوناگون را‌‌‬ ‫ب��ه‌دس��ت آورد‪ .‬وی با بیان اینک��ه با نظم‌دهی‬ ‫و س��امان بخشیدن به دس��تگاه‌های موجود در‬ ‫جایگاه‌های بنزی��ن می‌توان ارزیابی‌های دقیقی‬ ‫از میزان مصرف‌خودروها به‌دس��ت آورد‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬به نظر می‌رس��د تا زمان مش��خص ش��ده‪،‬‬ ‫جایگاه‌ها آماده سوخت‌رس��انی با کارت سوخت‬ ‫ش��خصی باش��ند اما اگر این آمادگ��ی نیز تا آن‬ ‫زمان وجود نداشته باشد‪ ،‬این موضوع زمینه‌ساز‬ ‫آمادگی کامل جایگاه‌های س��وخت است‪ .‬امینی‬ ‫با اشاره به تاثیر اجرای این طرح در میزان کنترل‬ ‫قاچاق سوخت در کشور افزود‪ :‬یکی از مزیت‌های‬ ‫استفاده از کارت س��وخت‌های شخصی‪ ،‬تعیین‬ ‫میزان استفاده از سوخت در روز است که همین‬ ‫مس��ئله می‌تواند تا حد زی��ادی میزان مصرف و‬ ‫قاچاق س��وخت را کاه��ش دهد‪ .‬و ی با تاکید بر‬ ‫این مس��ئله که باید برای کنترل قاچاق سوخت‬ ‫اقدام‌های گس��ترده‌تری انجام ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬در‬ ‫مناطق مرزی کشور‪ ،‬زد و بندهایی در این بخش‬ ‫رخ می‌ده��د و باید مدیریت جدی در این حوزه‬ ‫وجود داش��ته باش��د که کارت س��وخت در این‬ ‫بخش نیز می‌تواند کمک‌رسان باشد‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫عملکرد‬ ‫وزارت نفت‬ ‫در میدان‌های‬ ‫مشترک هم‬ ‫قابل‌توجه بوه‬ ‫به طوری‌که‬ ‫توانسته‌ایم در‬ ‫بعضی میدان‌ها‪،‬‬ ‫معادل و گاهی‬ ‫بیش از طرف‬ ‫مقابل نفت و‬ ‫گاز تولید کنیم‬ ‫‹ ‹خودکفای�ی در تولی�د و تامین گازوئیل‬ ‫و بنزین‬ ‫رئیس‌جمه��وری گف��ت‪ :‬خودکفای��ی در تولی��د و‬ ‫تامین گازوئیل و بنزی��ن و بی‌نیازی از واردات گاز در‬ ‫زمس��تان‪ ،‬همچنین ارتقای کیفیت فرآورده‌ها و بهبود‬ ‫محیط‌زیس��ت‪ ،‬از جمله گام‌ه��ای بلند وزارت نفت در‬ ‫دولت تدبیر و امید است‪.‬‬ ‫حس��ن روحانی بعد از بهره‌برداری از ‪ ۳‬طرح صنعت‬ ‫پاالیش کش��ور در تبریز‪ ،‬در جمع مدیران پاالیش��گاه‬ ‫نفت تبریز بیان کرد‪ :‬وزارت نفت و همه ش��رکت‌های‬ ‫همکار این وزارتخان��ه کار بزرگی را در دولت تدبیر و‬ ‫امید انجام داده‌اند که خودکفایی در گازوئیل و بنزین‬ ‫از مهم‌ترین آن است‪ .‬در گاز هم اگرچه در تابستان‌ها‬ ‫خودکف��ا بودیم‌ اما در زمس��تان نیازمند می‌ش��دیم و‬ ‫هم‌اکنون در زمستان‌ها هم روی پای خود می‌ایستیم‪.‬‬ ‫رئیس‌جمهوری ادامه داد‪ :‬در تولید نفت هم پس از‬ ‫برج��ام کار بزرگی انجام ش��د و تولید و صادرات نفت‬ ‫در سال ‪ ۹۱‬روزانه ‪ ۹۴‬میلیون لیتر گازوئیل تولید می‌شد که این‬ ‫رقم در پایان تیر امسال به ‪ ۱۱۵‬میلیون لیتر رسیده است‬ ‫تحول بزرگی را تجربه کرد‪ .‬مهم‌تر آنکه این تحول تنها‬ ‫در چند ماه رخ داد‪ ،‬همه این دستاوردها نشان‌دهنده‬ ‫همت بزرگ کارکنان و مهندسان صنعت نفت است‪.‬‬ ‫به گفته روحانی‪ ،‬عملکرد وزارت نفت در میدان‌های‬ ‫مشترک هم قابل‌توجه بوه به طوری‌که توانسته‌ایم در‬ ‫بعضی میدان‌ه��ا‪ ،‬معادل و گاهی بیش از طرف مقابل‬ ‫نفت و گاز تولید کنیم‪.‬‬ ‫وی مس��ئله محیط‌زیس��ت را ب��رای دولت بس��یار‬ ‫بااهمیت خواند و گفت‪ :‬نخس��تین گام ما حذف بنزین‬ ‫پتروشیمی‌ها بود‪ .‬از آنجا که این اقدام آلودگی زیادی‬ ‫ایج��اد می‌کرد به‌تدریج آن را ح��ذف کردیم‪ .‬نفت‌گاز‬ ‫هم آلودگی زیادی داش��ت‌ اما امروز کیفیت آن بسیار‬ ‫ارتقا یافته اس��ت‪ .‬روحانی ب��ا بیان اینکه اکنون بنزین‬ ‫و گازوئی��ل با کیفیت‌های مختلف ب��ا یک نرخ عرضه‬ ‫می‌ش��ود‪ ،‬ادام��ه داد‪ :‬اگرچ��ه مردم با ن��گاه کردن به‬ ‫ه��وای شهرهای‌ش��ان متوج��ه بهبود محیط‌زیس��ت‬ ‫می‌ش��وند‌ اما بیان ارقام و آمار فعالیت‌هایی که‌ارتقای‬ ‫کیفیت سوخت در کالنش��هرها انجامیده‪ ،‬بسیار مهم‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬در مس��ئله گاز‪ ،‬بح��ث رف��اه هم به‬ ‫موضوع‌های زیس��ت‌محیطی اضافه شده و وزارت نفت‬ ‫کار بس��یار بزرگی انجام داده اس��ت‪ .‬ای��ن روند ادامه‬ ‫دارد که بر اس��اس آن ساالنه ‪ ۳‬هزار روستا گازرسانی‬ ‫می‌شوند‪.‬‬ ‫رئیس‌جمهوری یادآور شد‪ :‬امروز می‌توان پاالیشگاه‬ ‫تبریز را پاالیش��گاه پاک معرفی ک��رد و این موفقیت‬ ‫را به صنعت نفت‪ ،‬پاالیش��گاه تبریز‪ ،‬مردم آذربایجان‬ ‫شرقی و مردم ایران تبریک می‌گوییم‪.‬‬ ‫‹ ‹بهب�ود هوای کالنش�هرها‪ ،‬نتیج�ه ارتقای‬ ‫کیفیت سوخت‬ ‫وزی��ر نفت گفت‪ :‬تولید روزانه بنزین و گازوئیل یورو‬ ‫که در س��ال ‪ ۹۱‬صف��ر بوده‪ ،‬هم‌اکنون ب��ه ترتیب به‬ ‫ح��دود ‪ ۷۴‬میلیون لیتر و ‪ ۵۰‬میلیون لیتر رس��یده و‬ ‫نتایج ارتقای کیفیت سوخت‪ ،‬به‌خوبی در بهبود هوای‬ ‫کالنشهرها نمایان است‪.‬‬ ‫بیژن زنگنه پس از بهره‌برداری از ‪ ۳‬طرح پاالیشی با‬ ‫حضور رئیس‌جمهوری در تبریز‪ ،‬در نشستی با حضور‬ ‫مدیران پاالیش��گاه تبری��ز عنوان کرد‪ :‬تولی��د روزانه‬ ‫بنزین کش��ور از ‪ ۵۲‬میلیون لیتر در سال ‪ ۹۱‬به ‪۱۰۷‬‬ ‫میلیون لیتر در تیر امسال رسیده و این رقم در مرداد‬ ‫‪ ۴‬جایگزین قبض کاغذی برق‬ ‫قرار است قبض کاغذی ‪ ۳۶‬میلیون مشترک برق از مهر حذف شود‬ ‫و بدین منظور ‪ ۴‬روش جایگزین معرفی شده است‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬بر اساس طرح حذف قبض کاغذی برق‪ ،‬به جای‬ ‫این قبض‌ه��ا اطالعات مربوط به مصرف و صورتحس��اب برق مصرفی‬ ‫مش��ترکان به صورت الکترونیکی در اختیار آنها قرار می‌گیرد‪ .‬به گفته‬ ‫مسئوالن‪ ،‬صدور قبض کاغذی برای ‪ ۳۶‬میلیون مشترک برق کشور از‬ ‫مهر امسال متوقف خواهد شد و درحال‌حاضر شماره تلفن همراه بیش‬ ‫از ‪ ۸۰‬درصد مش��ترکان برق به‌منظور ارسال قبض پیامکی و دیجیتال‬ ‫جمع‌آوری شده است‪.‬‬ ‫همچنین ‪ ۴‬روش به‌منظور دریافت ش��ماره تلفن همراه مش��ترکان‬ ‫برای ارس��ال قبض پیامکی درنظر گرفته شده است‪ .‬در روش نخست‪،‬‬ ‫مام��وران قرائت کنتور پس از مراجعه به خانه‌ها‪ ،‬ش��ماره تلفن همراه‬ ‫مشترک را دریافت و در سامانه ثبت خواهند کرد‪.‬‬ ‫در روش دوم نیز سرش��ماره‌ای اعالم ش��ده که مش��ترکان با ارسال‬ ‫شماره شناسه اشتراک خود‪ ،‬اطالعات‌شان در سامانه ثبت خواهد شد و‬ ‫پس از این قبض خود را به شکل پیامک دریافت خواهند کرد‪ .‬در واقع‬ ‫همه مش��ترکان در سطح کشور می‌توانند با ارسال *‪ *۱‬شناسه قبض‬ ‫‪ #‬به سرش��ماره ‪ ۲۰۰۰۱۵۲۱‬برای ثبت ش��ماره همراه خود در سامانه‬ ‫صدور قبض کشور اقدام کنند‪.‬‬ ‫این اقدام باید با ش��ماره همراهی انجام شود که مسئولیت پرداخت‬ ‫صورتحس��اب برق را برعه��ده دارد‪ ،‬یعنی مالک‪ ،‬مس��تأجر یا هر فرد‬ ‫دیگری که مس��ئولیت صورتحساب برق از س��وی مالک به وی واگذار‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬پس از آن راهنمای��ی الزم در قالب پیام��ک در اختیار‬ ‫مشترک قرار خواهد گرفت‪.‬‬ ‫در روش س��وم نی��ز مش��ترکان می‌توانند با مراجعه به س��ایت ‪۳۹‬‬ ‫ش��رکت توزیع در سراسر کشور اطالعات خود را ثبت کنند‪ .‬همچنین‬ ‫اپلیکیشنی در سایت‌های یاد‌شده قرار گرفته که مشترکان می‌توانند با‬ ‫اس��تفاده از آن عالوه‌بر دریافت قبض الکترونیکی‪ ،‬تمامی خدمات پس‬ ‫از فروش را از این اپلیکیشن دریافت کنند‪.‬‬ ‫اگر فردی هم مالک خانه نیس��ت و مس��تأجر اس��ت‪ ،‬بعد از آنکه از‬ ‫مح��ل موردنظر نقل مکان کرد‪ ،‬باید شناس��ه قب��ض به همراه‌ ‪ * ۲‬را‬ ‫به همان ش��ماره پیامک کند تا فرآیند ارسال قبض آن شماره شناسه‬ ‫متوقف ش��ود‪ .‬سپس شناس��ه قبض خانه جدید خود به همراه ‪ *۱‬را‬ ‫‌دوباره پیامک کند‪ .‬اگر مشترکی چند قبض برق دارد می‌تواند شناسه‬ ‫همه را به طور جداگانه به همرا ‌ه ‪ *۱‬به ش��ماره یادش��ده پیامک کند‪.‬‬ ‫درحال‌حاضر برای حدود یک میلیون مش��ترک که شماره همراه آنها‬ ‫موجود اس��ت‪ ،‬ب��ه طور موازی هم قبض کاغ��ذی و هم قبض پیامکی‬ ‫ارسال می‌شود‪.‬‬ ‫به ‪ ۱۱۰‬میلیون لیتر در روز خواهد رسید‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬از نظر کیفی نیز بنزین با کیفیت یورو که‬ ‫در س��ال ‪ ۹۱‬تولید آن صفر بوده‪ ،‬در مرداد امسال به‬ ‫باالی ‪ ۷۴‬میلیون لیتر در روز می‌رسد‪.‬‬ ‫وزیر نفت ادامه داد‪ :‬در س��ال ‪ ۹۱‬روزانه ‪ ۹۴‬میلیون‬ ‫لیتر گازوئیل تولید می‌ش��د که این رقم در پایان تیر‬ ‫امس��ال به ‪ ۱۱۵‬میلیون لیتر رس��یده اس��ت‪ .‬از نظر‬ ‫کیفیت نیز در سال ‪ ۹۱‬تولید گازوئیل یورو صفر بوده‬ ‫اس��ت‪ ،‬اما در پایان تیر امس��ال تولید روزانه گازوئیل‬ ‫یورو به ‪ ۵۰‬میلیون لیتر رسید و این رقم تا پایان سال‬ ‫به ‪۶۰‬میلیون لیتر در روز می‌رسد‪.‬‬ ‫زنگن��ه با بیان اینک��ه نتایج بهب��ود ارتقای کیفیت‬ ‫س��وخت را مردم در هوای ش��هرها می‌توانند ببینند‪،‬‬ ‫ادامه داد‪ :‬توسعه گازرسانی هم در بهبود محیط‌زیست‬ ‫دخیل بوده اس��ت‪ .‬صنایعی که از سوخت‌های آالینده‬ ‫اس��تفاده می‌کردن��د ام��روز از گاز طبیعی اس��تفاده‬ ‫می‌کنن��د‪ .‬به عن��وان مثال‪ ،‬نی��روگاه تبری��ز از نفت‬ ‫کوره اس��تفاد می‌کرد که آالیندگ��ی زیادی به همراه‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫وی یادآور ش��د‪ :‬این حرکت بزرگ��ی بود که دولت‬ ‫انجام داد و این حرکت می‌تواند با محدودیت استفاده‬ ‫از خوروهای فرس��وده و معیوب در کالنشهرها تکمیل‬ ‫شود‪.‬‬ ‫زنگنه با بیان اینکه این دومین طرح زیست‌محیطی‬ ‫اس��ت که پس از بندرعباس با حضور رئیس‌جمهوری‬ ‫به بهره‌برداری می‌رس��د‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬تا پایان سال در‬ ‫اصفهان نیز از طرحی یک میلیارد دالری بهره‌برداری‬ ‫خواهیم کرد ک��ه با این کار‪ ۱۷ ،‬میلیون لیتر نفت‌گاز‬ ‫یورو ‪ ۴‬و ‪ ۵‬تولید می‌ش��ود که در بهبود محیط‌زیست‬ ‫سهمی بسزا خواهد داشت‪.‬‬ ‫وزی��ر نف��ت درب��اره می��زان خصوصی‌س��ازی در‬ ‫پاالیش��گاه‌ها به س��هم ‪ ۸۰‬درصدی بخش خصوصی‬ ‫در ای��ن ح��وزه اش��اره کرد و اف��زود‪ :‬در ای��ن زمینه‬ ‫بای��د توجه کنیم ک��ه نرخ ف��رآورده نیز بای��د ایجاد‬ ‫انگی��زه کند ای��ن در حالی اس��ت که اکن��ون عرضه‬ ‫ف��رآورده با کیفیت‌ه��ای گوناگون با ی��ک نرخ انجام‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫‹ ‹توس�عه گازرس�انی به پش�تیبانی افزایش‬ ‫تولید گاز در عسلویه محقق شد‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ملی گاز ایران‪ ،‬موقعیت صنعت‬ ‫گاز کش��ور را در بخش‌های داخلی و جهانی استثنایی‬ ‫خواند و گفت‪ :‬توسعه پرشتاب گازرسانی در سال‌های‬ ‫اخی��ر‪ ،‬در پی تولی��د گاز در عس��لویه‌(پارس جنوبی)‬ ‫محقق شده است‪.‬‬ ‫حس��ن منتظ��ر تربت��ی در آیی��ن بهره‌ب��رداری از‬ ‫طرح‌ه��ای گازرس��انی ک��ه در قال��ب ویدئوکنفرانس‬ ‫ب��ا حض��ور رئیس‌جمه��وری برگ��زار ش��د‪ ،‬اف��زود‪:‬‬ ‫کمت��ر کش��وری هس��ت ک��ه مانن��د ایران‪ ،‬توس��عه‬ ‫گازرس��انی در آن با این شدت و س��رعت انجام شده‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬پش��توانه این توسعه در بخش گازرسانی‬ ‫ب��ه تالش‌هایی بازمی‌گردد که در زمینه افزایش تولید‬ ‫گاز در عسلویه‌(توس��عه میدان مش��ترک گازی پارس‬ ‫جنوبی) انجام ش��ده اس��ت و ما امروز با خیال راحت‬ ‫می‌توانیم در بخش گازرس��انی ب��ه صنایع نیز با قوت‬ ‫ادامه دهیم‪.‬‬ ‫مع��ان وزیر نفت در امور گاز ادامه داد‪ :‬امروز صنعت‬ ‫گاز ب��ه عنوان شناس��نامه انقالب اس�لامی در بخش‬ ‫توس��عه اجتماعی و رف��اه عمومی به ش��مار می‌رود‪،‬‬ ‫به‌ویژه که عمده توس��عه گازرس��انی پ��س از پیروزی‬ ‫انقالب اس�لامی انجام شده و پیش از پیروزی انقالب‬ ‫اس�لامی فقط یک روستا گازرس��انی شده بود و امروز‬ ‫ما درباره ضریب نفوذ گازرس��انی به میزان بیش از ‪۹۵‬‬ ‫درصد صحبت می‌کنیم‪.‬‬ ‫تربتی گفت‪ :‬در آذربایجان شرقی ‪ ۶۷‬شهر داریم که‬ ‫همه آنها به ش��بکه گاز کشور متصل شده‌اند و ‪ ۲‬هزار‬ ‫و ‪ ۷۲۴‬روس��تا داریم که ‪ ۲‬هزار و ‪ ۶۱۱‬روستا قابلیت‬ ‫گازرسانی دارند‪ ،‬از این میان تاکنون به حدود ‪ ۲‬هزار‬ ‫روس��تا گازرسانی ش��ده اس��ت‪ .‬امروز نیز ‪ ۵۳‬روستا‬ ‫متصل و عملیات اجرایی گازرس��انی به ‪ ۱۴۶‬روستای‬ ‫دیگر هم آغاز می‌شود‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه گازرس��انی به ‪ ۲۲۰‬روستای‬ ‫دیگر هم در حال اجراس��ت‪ ،‬یادآور شد‪ :‬اکنون ‪۹۷.۸‬‬ ‫درص��د خانواره��ای آذربایجان ش��رقی از نعمت گاز‬ ‫برخوردارند که این رقم در هفته دولت س��ال آینده به‬ ‫‪ ۹۸.۸‬درصد می‌رسد‪.‬‬ ‫تربتی با اش��اره به بهره‌برداری از طرح گازرسانی به‬ ‫‪ ۵۳‬روستا‪ ،‬طرح گازرسانی به ‪ ۵۶۰‬واحد صنعتی‪ ،‬فاز‬ ‫دوم خ��ط ‪ ۱۶‬اینچ ورزقان‪-‬اهر و آغاز عملیات اجرایی‬ ‫گازرس��انی به ‪ ۱۴۶‬روستا اضافه کرد‪ :‬خط لوله انتقال‬ ‫گاز ورزقان‪-‬اهر ضمن تضمین پایداری ش��بکه شمال‬ ‫استان آذربایجان‪ ،‬سبب تامین گاز نیروگاه آذربایجان‬ ‫شرقی می‌شود‪ .‬این طرح‌ها با دستور رئیس‌جمهوری‪،‬‬ ‫از طریق ویدئوکنفرانس به‌طور رس��می به بهره‌برداری‬ ‫رسید‪.‬‬ ‫تولید بیت‌کوین منوط به واقعی شدن نرخ برق‬ ‫رئیس س��ندیکای برق گفت‪ :‬با تولی��د ارز دیجیتال‬ ‫مشروط بر واقعی شدن تعرفه برق و محاسبه بر مبنای‬ ‫نرخ‌های جهانی نرخ برق مشکلی نداریم‪.‬‬ ‫حمیدرضا صالحی در گفت‌وگو با باش��گاه خبرنگاران‬ ‫ج��وان‪ ،‬ارزان ب��ودن ان��رژی را عام��ل اصل��ی هجوم‬ ‫س��رمایه‌گذاران بیت‌کوین در کش��ور دانس��ت و گفت‪:‬‬ ‫اگرچه یارانه برق را نمی‌توان یک‌شبه حذف کر ‌د اما در‬ ‫برنامه‌ای چندساله باید به سمت واقعی شدن نرخ رفت‬ ‫تا از آثار مخرب ارزان بودن انرژی در کش��ور جلوگیری‬ ‫ک��رد‪ .‬وی با اش��اره ب��ه اینکه در ش��رایط فعلی امکان‬ ‫واقعی ش��دن نرخ برق وجود ندارد‪ ،‬افزود‪ :‬ابتدا با ایجاد‬ ‫زیرس��اخت‌های الزم و فراه��م کردن رفاه نس��بی باید‬ ‫قدرت خرید افراد را برای واقعی ش��دن نرخ حامل‌های‬ ‫انرژی افزایش داد‪.‬‬ ‫صالحی ادامه داد‪ :‬هم‌اکن��ون اقتصاد یارانه‌ای زمینه‬ ‫را برای حضور اس��تخراج‌کنندگان ارز مجازی در کشور‬ ‫فراهم کرده است و دریافت تعرفه راه‌حل موقتی خروج‬ ‫بیت کوین در کشور به شمار می‌رود‪.‬‬ ‫به گفته این مقام مس��ئول‪ ،‬هم‌اکنون سرمایه‌گذاران‬ ‫از چندی��ن مزرعه در قالب برق کش��اورزی یا صنعتی‪،‬‬ ‫بیت‌کوین تولید می‌کنند که به سبب استفاده از تعرفه‬ ‫یارانه‌ای‪ ،‬این امر تهدیدی برای صنعت برق کش��ور به‬ ‫شمار می‌رود‪.‬‬ ‫وی تولید بیت‌کوین را مشروط بر واقعی شدن تعرفه‬ ‫برق دانس��ت و گفت‪ :‬سرمایه‌گذاران تولید ارز دیجیتال‬ ‫بای��د بر مبنای نرخ‌ه��ای جهانی نرخ ب��رق را بپردازند‬ ‫چرا‌که برق یارانه‌ای متعلق به عموم مردم کشور است‪.‬‬ ‫رئیس س��ندیکای برق با اشاره به اینکه هزینه تولید‬ ‫ی ‪ ۵‬میلیون تومان است‪ ،‬بیان‬ ‫هر رمز ارز با برق یارانه‌ا ‌‬ ‫کرد‪ :‬این در حالی اس��ت که وظیفه اصلی صنعت برق‬ ‫تامین برق موردنیاز داخل و کمک به راه‌اندازی صنایع‬ ‫دیگر است‪.‬‬ ‫صالحی با اش��اره ب��ه اینکه تولی��د بیت‌کوین با برق‬ ‫یاران��ه‌ای ب��ه ضرر صنعت برق کش��ور اس��ت‪ ،‬تصریح‬ ‫کرد‪ :‬اگر نرخ بیت‌کوین واقعی ش��ود به عنوان کش��ور‬ ‫تولیدکنن��ده انرژی ب��ا این امر مش��کلی نداری ‌م اما در‬ ‫مرحله نخس��ت باید دید که آیا نظام بانکی کش��ور ارز‬ ‫حاصل از بیت‌کوین را به رسمیت می‌شناسد یا خیر‪.‬‬
‫‪15‬‬ ‫‌یکشنبه‬ ‫‪ 13‬مرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 2‬ذی‌الحجه ‪1440‬‬ ‫‪ 4‬اوت ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1343‬‬ ‫پیاپی ‪2661‬‬ ‫اقتصاد و هنر‬ ‫رحمانی در دیدار جمعی از هنرمندان با هدف تشکیل کارگروه «هنر و صنعت» عنوان کرد‪:‬‬ ‫جمع��ی از هنرمندان و رئیس��ان انجمن‌ه��ای هنری با‬ ‫رض��ا رحمانی وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت دیدار کردند‪.‬‬ ‫به‌گ��زارش‬ ‫‪ ،‬تع��دادی از هنرمن��دان و رئیس��ان‬ ‫انجمن‌ه��ای هنری در دیدار با رض��ا رحمانی وزیر صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت ضمن بیان برخی دغدغه‌های خود‪ ،‬از وزیر‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت خواس��تار حضور حمایتی پررنگ‬ ‫صنع��ت از هنر ایران ش��دند و رضا رحمانی با اس��تقبال از‬ ‫پشتیبانی همه‌جانبه صنایع از هنر‪ ،‬گفت‪ :‬صنعت و تجارت‬ ‫ما برای فرهنگ‌سازی نیازمند اصحاب فرهنگ و هنر است‪.‬‬ ‫در ای��ن دیدار‪ ،‬هنرمندانی مانند اس��ماعیل آذر‪ ،‬ش��هرداد‬ ‫روحانی‪ ،‬مهدی افضلی‪ ،‬علی شیرازی‪ ،‬حمیدرضا نوربخش‪،‬‬ ‫حبیب‌اهلل صادقی‪ ،‬محمد معتمدی‪ ،‬اصغر همت‪ ،‬حمیدرضا‬ ‫آذرنگ‪ ،‬اسماعیل خلج‪ ،‬شهرام گیل‌آبادی‪ ،‬سیف‌اهلل پویا راد‪،‬‬ ‫امیرراد و‪ ...‬حضور داشتند‪.‬‬ ‫مهدی افضلی‪ ،‬مدیرعامل موسسه توسعه هنرهای معاصر‬ ‫آغازگ��ر این نشس��ت صمیمانه بود‪ .‬او گفت‪ :‬مدتی اس��ت‬ ‫گالیه‌های گوناگونی درباره کمبود برخی مواد اولیه خلق آثار‬ ‫هنری را می‌شنوم‪ ،‬به‌موازات آن مدت‌هاست درباره نهادینه‬ ‫ش��دن همکاری‌های هنر و صنعت سلس��له نشست‌هایی را‬ ‫برگزار می‌کنیم‪ .‬از دیگر س��و‪ ،‬از تمایل جدی وزیر صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت برای همکاری با جامعه هنری باخبر شده‌ام؛‬ ‫از این رو در فرصت کوتاهی که دس��ت داد این نشس��ت را‬ ‫هماهنگ کردیم تا مقدمه‌ای برای همکاری‌ها و نشست‌های‬ ‫بعدی باشد‪ .‬افضلی تاکید کرد‪ :‬تجربه جهانی می‌گوید هنر و‬ ‫صنعت پیوندی دیرین با هم دارند و کشورهای توسعه‌یافته‬ ‫از ق��درت هنر بهره‌های بس��یار می‌برند‪ .‬ضروری اس��ت در‬ ‫ای��ران هم زمینه‌ه��ای تعامل هر چه بیش��تر این دو مؤلفه‬ ‫زیرساختی فراهم شود‪ .‬مدیرعامل موسسه توسعه هنرهای‬ ‫معاصر افزود‪ :‬خوش��بختانه سال‌هاس��ت ورزش از موهبت‬ ‫حمایت‌های توس��عه بخش صنایع بزرگ بهره‌مند شده‪ ،‬اگر‬ ‫درص��د کوچکی از این حمایت‌ها ب��ه عرصه هنر اختصاص‬ ‫یاب��د‪ ،‬هم گام‌هایی ب��زرگ در اعتالی هنر ایران برداش��ته‬ ‫می‌ش��ود هم صنایع ایران بر بلندای فرهن��گ توانمندتر و‬ ‫کارآمدتر جلوه می‌کند‪.‬‬ ‫اس��ماعیل آذر‪ ،‬شاعر شناخته‌شده‪ ،‬خواهان نگاه حمایتی‬ ‫صنایع از ادبیات ایران ش��د‪ .‬او پیش��نهاد داد به‌دنبال ابراز‬ ‫نگرانی رهب��ر معظم انقالب درباره وضعیت زبان فارس��ی‪،‬‬ ‫برنامه‌ه��ای اصولی ترویج��ی دراین‌باره ب��ا حمایت وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن وتجارت تولید و اجرا شود‪.‬‬ ‫حبیب‌اهلل صادقی‪ ،‬نقاش‪ ،‬سخنران بعدی این نشست بود‪ .‬او‬ ‫با اشاره به مشکل ممنوعیت واردات اقالم مورد نیاز هنرمندان‬ ‫تجس��می گفت‪ :‬متأسفانه شرایطی فراهم شده که هنرمندان‬ ‫تجسمی برای خلق آثار با محدودیت جدی روبه‌رو هستند‪ .‬در‬ ‫حال حاضر یک تیوپ رنگ آکریلیک ‪ ۴۸۰‬هزار تومان اس��ت‬ ‫و این برای هنرمندان از استادان تا جوانان بسیار گران است‪.‬‬ ‫مدادهای هنر نایاب شده‌اند‪ ،‬زیرا با این استدالل که مداد در‬ ‫داخل تولید می‌ش��ود جلوی واردات این اقالم گرفته شده در‬ ‫حال��ی که در جهان حدود ‪ 600‬نوع مداد وجود دارد و داخل‬ ‫کش��ور فقط مداد برای تحریر دانش‌آموزی تولید می‌شود‪ ،‬نه‬ ‫مدادهای هنری حرفه‌ای‪.‬‬ ‫عل��ی ش��یرازی دیگر هنرمند تجس��می حاض��ر در این‬ ‫نشس��ت ب��ا بیان اینک��ه در چند س��ال گذش��ته به همت‬ ‫گال��ری‌داران ایران��ی و اف��رادی ک��ه عاش��قانه کارکردند‬ ‫فرهنگ و هنر به کمک صنعت بیاید‬ ‫ش��ما هنرمندان به صنعت کمک کنید تا کارگروه هنر و صنعت هر‬ ‫چه زودتر تشکیل شود‬ ‫اقتصاد هنر تکان خورده اس��ت‪ ،‬گف��ت‪ :‬در دوره‌های اخیر‬ ‫در حراج‌ه��ای هنری خارج از کش��ور بخ��ش زیادی از آثار‬ ‫و هنرمندان ش��رکت‌کننده از ایران بوده و همچنان رکورد‬ ‫میزان ف��روش و باالترین نرخ متعلق ب��ه هنرمندان ایرانی‬ ‫اس��ت‪ ،‬این در حالی اس��ت که امروز هنرمندان کشورمان‬ ‫نمی‌توانند مواد اولیه کار خود را پیدا کنند‪ .‬وی اظهارکرد‪:‬‬ ‫اگر کاالیی نمونه ایرانی داش��ته باش��د ما اصال س��راغ مواد‬ ‫خارجی نمی‌رویم مانند جوهر خوشنویس��ی که اصال حتی‬ ‫مواد خارجی را هم امتحان نمی‌کنیم‪ .‬اما درباره نقاش��ی و‬ ‫رنگ‌های مورد اس��تفاده‪ ،‬هر کدام از هنرمندان به یک نوع‬ ‫رنگ خاص ش��ناخته می‌شوند و ممکن نیست آن را تغییر‬ ‫دهند‪ ،‬هنر ایران در منطقه شناخته‌شده است در حالی که‬ ‫ما اکنون از رقیبان کوچک‌مان در حال جا ماندن هستیم‪.‬‬ ‫در ادامه این نشس��ت سیف‌اهلل پویاراد‪ ،‬موسس دوساالنه‬ ‫نقاشی دامون‌فر با اشاره به اینکه به‌عنوان نخستین شرکت‬ ‫خصوصی به‌دلیل دغدغه ش��خصی ‪ ۷‬دوره از این دوساالنه‬ ‫را برگ��زار کرده و تاکنون بیش از ‪ ۱۲‬هزار هنرمند جوان از‬ ‫طریق این جشنواره به جامعه هنری معرفی شده‌اند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫امروز برای این آمده‌ام تا موضوع کمبود مواد مصرفی جامعه‬ ‫هنری را مطرح کنم‪ ،‬هزینه خرید این اقالم در مقایس��ه با‬ ‫ارزش‌افزوده آثار خلق‌ش��ده بس��یار ناچیز است‪ .‬در ایران ‪۴‬‬ ‫تولیدکنن��ده مداد داریم که تنها م��داد دانش‌آموزی تولید‬ ‫می‌کنند‪ ،‬اما به‌اش��تباه واردات مداده��ای تخصصی هنری‬ ‫ممنوع ش��ده و انواع مدادهای باکیفیت و بی‌کیفیت به‌طور‬ ‫قاچاق وارد کش��ور می‌شود‪ .‬استدعا داریم گشایشی در این‬ ‫زمینه حاصل ش��ود‪ .‬امیر راد‪ ،‬رئی��س هیات مدیره انجمن‬ ‫نقاشان ایران نیز با اشاره به اینکه کمبود مواد مصرفی تولید‬ ‫آثار هنری می‌تواند پیامدهای بدی برای کشور داشته باشد‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬ح��وزه صنعت و هنر از ق��رن ‪ ۱۹‬همراهی و پویایی‬ ‫داش��ته‌اند و امیدواریم این نشس��ت آغ��از حرکت جدیدی‬ ‫در این زمینه باش��د‪ .‬وی با ارائه پیش��نهاد‌هایی در این‌باره‬ ‫گفت‪ :‬به‌واسطه حضور انجمن‌ها و خانه‌های هنری می‌توان‬ ‫به برگزاری جش��نواره‌های هنری میان‌رش��ته‌ای صنعت و‬ ‫هن��ر فکر کرد‪ .‬همچنی��ن طراحی جوایز هن��ری یا برپایی‬ ‫جش��نواره‌های در حوزه صنع��ت به‌عن��وان نمونه‪ ،‬صنعت‬ ‫مجری برنامه‌های ورزش��ی صداوسیما می‌گوید‪ :‬اینکه عده‌ای در‬ ‫سفره صداوس��یما چلوکباب می‌خورند و عده‌ای با وجود استعداد‪،‬‬ ‫نان خشک‪ ،‬انسان را آزار می‌دهد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایس��نا‪ ،‬رضا جاودانی با اش��اره ب��ه مهاجرت مزدک‬ ‫میرزایی‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬مهاجرت اساس��ا کار اشتباهی نیست‪ ،‬اما هنوز‬ ‫زود اس��ت بخواهیم در این مورد خاص قضاوت کنیم‪ .‬شاید کسی‬ ‫با توجه به مالک‌های ش��خصی خ��ود‪ ،‬تصمیم بگیرد جای دیگری‬ ‫زندگ��ی کن��د‪ .‬ناراحت‌کننده و دور از جوانمردی اس��ت که مطرح‬ ‫می‌کنند مزدک میرزایی به همراه خود‪ ،‬چیزی برد ‌ه اس��ت‪ .‬تاکنون‬ ‫پاک‌تر از مزدک میرزایی در میان همکارانم ندیده‌ام‪ .‬مزدک انسان‬ ‫ش��ریف و پاکی بود و مطمئن باش��ید او از لحاظ روحی زیر فش��ار‬ ‫شدید بوده که تصمیم به مهاجرت گرفته است‪ .‬یک وجب از خاک‬ ‫ایران را نمی‌توان به هزاران میلیارد تومان‪ ،‬دالر یا پوند فروخت‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬شما ببینید مزدک چقدر زیر فشار بوده که تصمیم‬ ‫گرفته جایی برای زندگی را انتخاب کند که حداقل وضعیت کاری‬ ‫خودروس��ازی امکان‌پذیر اس��ت که می‌توان در این زمینه‬ ‫کارگروهی را تعیین و موارد را بررسی کرد‪.‬‬ ‫در ادامه نشس��ت‪ ،‬حمیدرضا نوربخ��ش‪ ،‬مدیرعامل خانه‬ ‫موسیقی با اشاره به بضاعت محدود وزارت ارشاد در حمایت‬ ‫از فرهنگ و هنر کشور افزود‪ :‬امکانات و فضاهای گسترده‌ای‬ ‫در اختی��ار مجموعه وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس��ت‬ ‫می‌تواند حامی فرهنگ باشد‪ ،‬متأسفانه حتی در بخش‌هایی‬ ‫از زیرمجموعه ش��ما که حامی رویدادهای هنری می‌شوند‬ ‫هزینه را صرف کنس��رت‌های پاپ و پرمخاطب می‌کند در‬ ‫حالی که باید از موس��یقی هویتی مانند ارکسترهای ملی و‬ ‫سمفونیک و موسیقی محلی حمایت کرد‪ .‬وی تأکید کرد که‬ ‫می‌توان آشتی دوسویه‌ای بین هنر و صنعت داشت به‌طوری‬ ‫که هنر هم بتواند ابزاری در راستای دغدغه‌های این بخش‬ ‫مانند تولید ملی قرار گیرد‪ .‬شهرداد روحانی‪ ،‬رهبر ارکستر‬ ‫س��مفونیک تهران نیز در س��خنانی در زمینه مسائل حوزه‬ ‫موسیقی و فعالیت ارکستر سمفونیک توضیحاتی ارائه کرد‪.‬‬ ‫او س��پس با اشاره به اینکه امکان همکاری ارکستر با بخش‬ ‫صنعت برای اجراهای موسیقی و ساخت قطعات سمفونیک‬ ‫وج��ود دارد افزود‪ ۲۵ :‬س��ال پی��ش در پ��روژه‌ای در آتن‬ ‫شرکت داشتم که ارکستر فیالرمونیک لندن قطعه‌ای را در‬ ‫آکروپولیس ضبط کرد‪ ،‬به اذعان سازمان جهانگردی یونان‬ ‫پخش همین قطعه به‌طور قابل‌توجهی میزان گردشگر این‬ ‫کشور را افزایش داده بود‪ ،‬سابقه این تجربه‌ها یا همکاری‌ها‬ ‫در جهان وجود دارد و در ایران نیز قابل اجراست‪ .‬او گفت‬ ‫موزیس��ین‌ها برای بروزرسانی س��ازهای خود این روزها در‬ ‫بازار با کمبود مواد حرفه‌ای مانند سیم‌ساز روبه‌رو هستند‪.‬‬ ‫محمد معتمدی‪ ،‬خوانن��ده‪ ،‬دیگر هنرمند حاضر در این‬ ‫دیدار گفت‪ :‬موس��یقی ما امروز مانند تجربه ‪۳۰‬سال پیش‬ ‫خانه‌های قدیمی در کاش��ان اس��ت که هنوز ارزش واقعی‬ ‫آن مش��خص نشده اس��ت‪ ،‬اگر بخشی مانند صنعت به این‬ ‫موضوع توجه کرده و حمایت کند یک س��رمایه‌گذاری در‬ ‫جریان ایده‌آل فرهنگی اس��ت که چندین سال بعد نتیجه‬ ‫می‌دهد‪.‬‬ ‫ش��هرام گیل‌آب��ادی‪ ،‬مدیرعام��ل خان��ه تئاتر ب��ا بیان‬ ‫اینک��ه صنعت ب��ه هنر نیاز دارد و هنر هم برای رش��د به‬ ‫صنعت‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬هنرمن��دان در جامعه ایران مرجعیت‬ ‫‪ ۲۶‬درص��دی دارند‪ ،‬همین ظرفیت می‌تواند ش��ما را در‬ ‫اهداف‌ت��ان مانند همی��ن موضوع حمای��ت از تولید ملی‬ ‫کمک کند‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به موضوع دیپلماس��ی فرهنگ��ی افزود‪ :‬در‬ ‫این فصل تحریم‌ه��ا هنرمندان به‌راحتی آثار هنری خود را‬ ‫در کش��ورهای دیگر نمایش می‌دهن��د و حتی فروش اثر و‬ ‫عایدی هم دارند‪ ،‬در بسیاری از کشورها و مراکزی که امکان‬ ‫حضور صنعت نیس��ت آثار هنری به‌راحتی عرضه می‌شوند‪،‬‬ ‫به‌ط��ور مثال همین زعفران ایران��ی را در قالب یک رویداد‬ ‫هنری در کش��ورهای دیگر عرضه کنید ببینید چه نتایجی‬ ‫دارد‪ .‬وی با اش��اره به امتیازدهی به صنایع براس��اس عمل‬ ‫به مس��ئولیت‌های اجتماعی گفت‪ :‬بخشی از این مسئولیت‬ ‫اجتماعی می‌تواند هنر باشد‪ ،‬کارگروه صنعت و هنر را شکل‬ ‫بدهید تا بس��یاری از این موارد در آن قابل برشمردن باشد‬ ‫چراکه هنر برای صنعت منافع بی‌شماری دارد‪.‬‬ ‫در ادامه حمیدرضا آذرنگ‪ ،‬دبیر جش��نواره تئاتر مقاومت‬ ‫خواس��تار حمایت جدی وزارت صنعت‪‌،‬معدن و تجارت از‬ ‫این رویداد ملی که پایگاه آن در خرمشهر است‪ ،‬شد‪.‬‬ ‫اصغر همت و اسماعیل خلج نیز در همین راستا خواهان‬ ‫توج��ه افزون‌ت��ر صنایع به مقوله فرهنگ و هنر ش��دند‪ .‬در‬ ‫پایان این دیدار رضا رحمانی‪ ،‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫خطاب به هنرمندان در این نشس��ت ب��ا ذکر خاطره خود‬ ‫از اثر هنری س��ریال «ام��ام علی (ع)» و اثرگ��ذاری آن بر‬ ‫مخاطب گف��ت‪ :‬امروز رو تاریخ��ی و به‌یادماندنی برای من‬ ‫اس��ت که در حضور اصحاب بزرگ فرهنگ و هنر هس��تم‪.‬‬ ‫زمانی که نماینده مردم در مجلس ش��ورای اس�لامی بودم‬ ‫جمله‌ای داش��تم «فرهن��گ و هنر باید ب��ه کمک صنعت‬ ‫بش��تابد» ام��روز در کارم این جمله را بیش��تر از همیش��ه‬ ‫احس��اس می‌کنم‪ .‬وی با سپاس از موسسه توسعه هنرهای‬ ‫معاصر برای تشکیل این نشست‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬مسائلی مانند‬ ‫فرهنگ‌سازی در شرایط تحریم‪ ،‬تولید ملی یا موضوع‌هایی‬ ‫از این قبیل بدون زبان هنر ماندگار نمی‌شود‪.‬‬ ‫رحمانی وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت افزود‪ :‬به‌طور نمونه‪،‬‬ ‫معدن یک نعمت خدادادی اس��ت و تولیدات معدنی امروز‬ ‫کش��ور ارزش��ی بیش از ‪ ۲۰‬میلی��ارد دالر دارد ولی مردم‬ ‫ش��ناخت درس��تی از این معادن ندارند‪ ،‬اینجاست که زبان‬ ‫هنر به‌کار می‌آید‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه برخی صنایع در کش��ور خود هنر‬ ‫هس��تند‪ ،‬افزود‪ :‬اینک��ه چط��ور حمایت معن��ادار مردم از‬ ‫تولی��دات مل��ی را نهادینه کنیم نیازمند زبان هنر اس��ت و‬ ‫این تخصص شماس��ت‪ ،‬ش��ما هنرمندان به صنعت کمک‬ ‫کنید تا کارگروه هنر و صنعت هر چه زودتر تش��کیل شود‪.‬‬ ‫رحمانی با اش��اره به برنامه در ح��ال اجرای وزارت صنعت‪‌،‬‬ ‫معدن و تجارت با عنوان ارتباط دانشگاه و صنعت که اثرات‬ ‫محسوسی به‌دنبال داشته‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬می‌توان همین کار را‬ ‫در ح��وزه فرهنگ هم انجام داد‪ ،‬همچنین عالقه داریم آثار‬ ‫هنری براساس موضوع‌ها و دغدغه‌های حوزه صنعت تولید‬ ‫شود‪ .‬وی همچنین درباره ممنوعیت واردات ملزومات حوزه‬ ‫هنرمندان تجسمی گفت‪ :‬معاونت بازرگانی وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت مسئول بررسی موضوع و پیشنهاد راه‌حلی‬ ‫برای رفع آن می‌ش��ود‪ ،‬البته می‌توان همزمان برنامه‌ریزی‬ ‫هم برای تولید این مواد در داخل کشور انجام داد‬ ‫عده‌ای در صداوسیما چلوکباب می‌خورند و عده‌ای دیگر نان خشک!‬ ‫ی بهتری داش��ته‌باش��د‪ .‬باید تاکید کنم از روی‬ ‫و رفاه ‌‬ ‫ظاه��ر ماجرا قضاوت می‌کنیم‪ ،‬اما در واقع نمی‌دانیم در‬ ‫بطن کار‪ ،‬چه اتفاقی افتاد ‌ه اس��ت‪ .‬خدا را شکر می‌کنم‬ ‫مسئله مهاجرت مزدک هنوز قطعی نشده و خودش آن‬ ‫را تایید نکرده است‪ .‬اگر خدایی نکرده مزدک اشتباهی‬ ‫ک��رده و ب��ا تلویزیونی کار کند که براس��اس معیارهای‬ ‫ما نیس��ت و با منافع ملی کش��ور در تضاد است‪ ،‬شاید‬ ‫خیلی جالب نباش��د‪ .‬به شخصه فکر می‌کنم آنها خیر و صالح ما را‬ ‫نمی‌خواهند و فقط می‌خواهند شو تبلیغاتی راه بیندازند‪.‬‬ ‫مجری برنامه گزارش ورزش��ی در پاس��خ به این پرس��ش که تا‬ ‫چ��ه اندازه بی‌توجهی صداوس��یما به برخی نیروه��ا را عاملی برای‬ ‫مهاج��رت م��زدک میرزایی می‌دان��د‪ ،‬گفت‪ :‬نمی‌توانم اس��مش را‬ ‫بی‌توجهی بگذارم‪ ،‬امثال مزدک و س��ایر مجریان و گزارش��گران به‬ ‫ان��دازه ظرفیت خود کار می‌کنند و دیده می‌ش��وند‪ ،‬اما متاس��فانه‬ ‫کارها در صدا و سیما منصفانه تقسیم نمی‌شود‪ .‬جاودانی همچنین‬ ‫در پاسخ به این پرسش که آیا صحت دارد که صداوسیما‬ ‫توجهی به ایده و طرح‌های مزدک نداش��ته است‪ ،‬بیان‬ ‫کرد‪ :‬خودمان هم حقیقتا در چنین وضعیتی قرار داریم‬ ‫و طرح‌هایی داده‌ایم که پذیرفته نشده است‪ ،‬اما از سوی‬ ‫دیگر هم شاهد بوده‌ایم که طرح‌های ضعیف‌تر پذیرفته‬ ‫شده‌اند‪ .‬این به سلیقه مدیران صدا و سیما بستگی دارد‪،‬‬ ‫اما این دلیل نمی‌ش��ود که از ایران مهاجرت کرده و در‬ ‫کش��ور دیگری زندگی کنید‪ .‬آنچه مس��لم اس��ت طرح‌های زیادی‬ ‫برده‌ایم که از دید خودمان طرح خوبی بوده و از نگاه سازمان خیر‪.‬‬ ‫وقتی می‌گویم منصفانه نیس��ت‪ ،‬برای اینکه معیار مشخصی برای‬ ‫کارهای هنری وجود ندارد‪ .‬وی با اشاره به اینکه مجری‪ ،‬ویترین و‬ ‫شناسنامه یک برنام ‌ه است‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬مجری‪ ،‬ویترین یک برنامه‬ ‫اس��ت‪ .‬هیچ‌وقت کسی‪ ،‬با سنگ ویترین خود را نمی‌شکند‪ .‬در صدا‬ ‫ش آنها طول می‌کش��د‪ .‬در‬ ‫و س��یما افراد توانمندی داریم‪ ،‬اما پرور ‌‬ ‫تلویزیون نمی‌توان خیلی س��ریع نتیج��ه گرفت‪ .‬اینکه قدیمی‌ها را‬ ‫علی نعیمی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫فیلمبرداری «روز صفر» که نخس��تین تجربه‬ ‫س��عید ملکان در مقام کارگردان خواهد بود‪ ،‬با‬ ‫ب��ازی امیر جدیدی به‌عنوان نقش اصلی این اثر‬ ‫به زودی آغاز می‌شود‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا اواس��ط ماه گذشته شورای‬ ‫پروانه س��اخت ب��ا تولید فیلمنام��ه «روز صفر»‬ ‫موافقت ک��رد‪ .‬با انتش��ار این خبر بس��یاری از‬ ‫رس��انه‌ها خبر نخستین تجربه کارگردانی سعید‬ ‫ملکان را پوشش دادند‪.‬‬ ‫فیلمنامه «روز صفر» را س��عید ملکان و بهرام‬ ‫توکل��ی به‌طور مش��ترک به ن��گارش درآوردند‪.‬‬ ‫مل��کان که در ابت��دا به‌عنوان یک��ی از طراحان‬ ‫مط��رح گری��م در فیلم‌های س��ینمایی فعالیت‬ ‫می‌ک��رد پا ب��ه عرصه تولید گذاش��ت و مجری‬ ‫طرح و تهیه کنندگی چندین فیلم س��ینمایی و‬ ‫سریال نمایش خانگی را برعهده گرفت‪ .‬اما او که‬ ‫می‌خواهد نخس��تین فیلمش در مقام کارگردان‬ ‫را به‌زودی جل��وی دوربین ببرد امیر جدیدی را‬ ‫برای بازیگر نقش اصل��ی فیلمش انتخاب کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫جدی��دی پیش از ای��ن با مل��کان در «تنگه‬ ‫ابوقری��ب» هم��کاری داش��ته و ح��اال به‌عنوان‬ ‫نخس��تین بازیگر «روز صفر» معرفی‌شده است‪.‬‬ ‫جدیدی دو سال پیش برای بازی در فیلم بهرام‬ ‫توکلی و «عرق س��رد» س��یمرغ بلورین بهترین‬ ‫بازیگر نقش اول مرد را دریافت کرد‪.‬‬ ‫معادی‬ ‫به فیلم مهدویان پیوست‬ ‫معدن یک نعمت‬ ‫خدادادی است و‬ ‫تولیدات معدنی‬ ‫امروز کشور‬ ‫ارزشی بیش‬ ‫از ‪ ۲۰‬میلیارد‬ ‫دالر دارد ولی‬ ‫مردم شناخت‬ ‫درستی از این‬ ‫معادن ندارند‪،‬‬ ‫اینجاست که‬ ‫زبان هنر به‌کار‬ ‫می‌آید‬ ‫حذف کنید تا افراد جدیدی جایگزین شوند‪ ،‬اشتباه است‪ .‬معتقدم‬ ‫نیروی جدید باید آنقدر توانمند باش��د تا بتواند جایگاه خود را پیدا‬ ‫کن��د‪ .‬هیچ مدیری در هیچ س��ازمانی نمی‌خواهد نیروی با کیفیت‬ ‫را از دس��ت دهد‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬صدا و س��یما س��ازمان بزرگی‬ ‫اس��ت‪ .‬در این س��ازمان بزرگ‪ ،‬نیروها به اندازه همین سازمان باید‬ ‫بزرگ باشند‪ .‬تاسف می‌خورم که نگاه منصفانه‌ای در سازمان وجود‬ ‫ندارد‪ .‬برای مثال گزارش��گر باید با آس��ودگی خاط��ر فقط به فکر‬ ‫گزارشش باشد و دغدغه دیگر مسائل را نداشته‌باشد‪ .‬معتقدم عالوه‬ ‫بر اینکه گزارشگر باید تحمل بیشتری داشته باشد‪ ،‬مدیران هم باید‬ ‫س��عه صدر بیشتری داشته باشند و نگاه‌ش��ان منصفان ‌ه باشد‪ .‬نگاه‬ ‫غیرمنصفانه‪ ،‬افراد را آزار می‌دهد‪ .‬از خالی بودن سفره گله‌ای‌ندارم‪،‬‬ ‫اما وقتی می‌بینم در کنار این سفره یک نفر چلو کباب می‌خورد و‬ ‫عده‌ای با وجود اس��تعداد نان خشک می‌خورند‪ ،‬اذیت می‌شوم‪ .‬این‬ ‫اتفاق متاس��فانه فقط ویژه صداوسیما نیست و در کل کشور چنین‬ ‫مسائلی وجود دارد‪.‬‬ ‫پیمان مع��ادی به عن��وان نخس��تین بازیگر‬ ‫«درخت گ��ردو» به کارگردانی محمدحس��ین‬ ‫مهدویان انتخاب شد‪ .‬به گزارش‬ ‫‪ ،‬پیمان‬ ‫معادی به‌عنوان نخستین بازیگر «درخت‌گردو»‬ ‫انتخاب ش��د‪ .‬این فیلم که پروانه ساخت آن ماه‬ ‫گذش��ته صادر شد قرار اس��ت به تهیه‌کنندگی‬ ‫س��ید مصطفی احمدی تولید ش��ود‪ .‬مهدویان‬ ‫پس از نخس��تین فیلمش با «ماجرای نیمروز»‬ ‫به جش��نواره سی و پنجم آمد و سیمرغ بلورین‬ ‫بهتری��ن فیل��م از ن��گاه تماش��اگران را دریافت‬ ‫کرد‪ .‬ای��ن کارگردان همچنین س��ال گذش��ته‬ ‫با «التاری» توانس��ت مخاطبان بس��یاری را به‬ ‫س��الن‌های سینما بکش��اند و دومین قسمت از‬ ‫فیلم «ماجرای نیمروز» را آماده اکران دارد‪.‬‬ ‫س��یدمصطفی احمدی تهیه کننده «درخت‬ ‫گ��ردو» نیز پی��ش از ای��ن تهیه‌کنندگی برنامه‬ ‫دورهمی را برعهده داش��ت و این روزها سریال‬ ‫«هیوال» به تهیه‌کنندگی او و کارگردانی مهران‬ ‫مدیری در شبکه نمایش خانگی پخش می‌شود‪.‬‬ ‫به‌گفته عوامل این فیلم «درخت گردو» چند‬ ‫بازیگر مط��رح دیگر دارد که طی روزهای آینده‬ ‫معرفی می‌شوند‪.‬‬ ‫«کژال» تنها نماینده‬ ‫ایران در جشنواره‬ ‫مستقل فیلیپین‬ ‫فيلم سينمايى «کژال» به‌عنوان تنها نماینده‬ ‫ایران در جشنواره مس��تقل فیلیپین به نمايش‬ ‫در مى‌آي��د‪ .‬به گزارش‬ ‫‪ ،‬فیلم س��ینمایی‬ ‫«کژال» به کارگردان��ی نیما یار و تهیه‌کنندگی‬ ‫جواد نوروزبیگی در چهارمین حضور بین‌المللی‬ ‫خود در پانزدهمین دوره جش��نواره س��ینمای‬ ‫مستقل فیلیپین با عنوان «سینماالیا» در بخش‬ ‫چش��م اندازهای آسیا از ‪ ٢‬تا ‪ ١٣‬اوت روی پرده‬ ‫می‌رود‪.‬‬ ‫این اثر که پيش از اي��ن برنده جایزه بهترین‬ ‫فیلم آسیا از سوی هیات داوران سازمان ارتقای‬ ‫سینمای آسیا(نتپک) بوده و تاکنون با استقبال‬ ‫خوب��ی در کش��ورهای گوناگون جه��ان روبه‌رو‬ ‫شده‪ ،‬هنوز در ايران اكران نشده است‪.‬‬ ‫صمدى سراغ‬ ‫«صحنه زن» رفت‬ ‫فيلمنام��ه «صحن��ه زن» ب��ه نويس��ندگى و‬ ‫كارگردانى عليرضا صم��دى و به تهيه‌كنندگى‬ ‫مجيد رضاباال براى دريافت پروانه س��اخت ارائه‬ ‫ش��د‪ .‬به گزارش‬ ‫‪ ،‬فيلمنامه «صحنه زن»‬ ‫به نويس��ندگى و كارگردان��ى عليرضا صمدى و‬ ‫به تهيه‌كنندگ��ى مجيد رضاباال ب��راى دريافت‬ ‫پروانه ساخت ارائه ش��د تا صمدى پس از فيلم‬ ‫«بى‌نام��ى» دومين اثر س��ينمايى خ��ود را نيز‬ ‫به‌زودى مقابل دوربين ببرد‪.‬‬ ‫«صحن��ه زن» فيلمنام��ه‌اى اجتماع��ى ب��ا‬ ‫موضوع��ى متفاوت و ج��ذاب دارد كه بالفاصله‬ ‫پس از دريافت پروانه س��اخت وارد مرحله پيش‬ ‫توليد و انتخاب بازيگر خواهد ش��د و صمدى در‬ ‫اين فيلم قص��د دارد از تركيب بازيگران مطرح‬ ‫سينمايى و تئاترى استفاده كند‪.‬‬ ‫هفت هنر‬ ‫کنسرت‌هایی‬ ‫که با تک‌آهنگ‬ ‫پر می‌شود‬ ‫«افزایش انتشار تک‌آهنگ می‌تواند مشکل‌ساز شود‪،‬‬ ‫به این صورت که انگار بازویی از بدنه موسیقی ما قطع‬ ‫شود‪ .‬تک‌آهنگ می‌تواند حیات خود را داشته باشد ولی‬ ‫نباید در کنار آن آلبوم کمرنگ شود‪».‬‬ ‫ب��ه گزارش ایس��نا‪ ،‬نیما جوان‪ ،‬مدیر نش��ر و پخش‬ ‫ج��وان‪ ،‬درب��اره دالیل گرای��ش هنرمندان ب��ه تولید‬ ‫تک‌آهن��گ و کاه��ش تع��داد آلبوم‌ه��ای موس��یقی‪،‬‬ ‫به هزین��ه باالی تولی��د آلبوم که باع��ث روی آوردن‬ ‫هنرمن��دان به تک‌ترک ش��ده‪ ،‬اش��اره می‌کند و ادامه‬ ‫می‌ده��د‪ :‬تک‌ت��رک تنها هزین��ه اس��تودیویی دارد و‬ ‫هزینه‌هایی همانند تکثیر‪ ،‬چاپ‪ ،‬صنعت و فرآیند نشر‬ ‫را ن��دارد؛ به همین دلی��ل هنرمندان به جای اینکه به‬ ‫تولید آلبوم فکر کنند‪ ،‬س��راغ تولید تک‌ترک می‌روند‬ ‫و اگر آن اثر در فضای مجازی با اس��تقبال روبه‌رو شود‬ ‫به کنس��رت خواهند اندیشید که متأسفانه‬ ‫در نهایت تولید آلبوم کمرنگ و کمرنگ‌تر‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫به ج��وان می‌گوییم ک��ه در غرب تولید‬ ‫تک‌آهنگ بیش��تر جنبه معرفی یک آلبوم‬ ‫را دارد‪ .‬او در ای��ن زمین��ه توضیح می‌دهد‪:‬‬ ‫درست است اما این روند در ایران برعکس‬ ‫اس��ت و ت��ک آهنگ جنب��ه تبلیغاتی برای کنس��رت‬ ‫هنرمن��د را دارد‪ .‬در گذش��ته تولی��د آلب��وم در تمام‬ ‫سبک‌ها از جمله پاپ‪ ،‬راک‪ ،‬جاز و‪ ...‬یک فرآیند هنری‬ ‫به‌ش��مار می‌رود؛ درواقع آلبوم محتوای خاصی داشت‬ ‫که برای آن فکر شده بود‪ .‬ولی در حال حاضر با توجه‬ ‫به اینکه دنیای ما مصرفی شده‪ ،‬تک‌آهنگی که منتشر‬ ‫می‌شود نماینده معرفی آلبوم نیست؛ بلکه جنبه جذب‬ ‫و افزایش طرفدار برای دستیابی به موفقیت‬ ‫در کنسرت را دارد‪.‬‬ ‫ای��ن تهیه‌کننده موس��یقی می‌گوید که‬ ‫هنرمن��د ب��رای تولید تک‌ت��رک نیازی به‬ ‫حمای��ت مالی از طرف ناش��ر ندارد؛ چراکه‬ ‫قانون دفتر موس��یقی اج��ازه می‌دهد خود‬ ‫هنرمن��د به‌طور مس��تقیم با ارش��اد رو به‬ ‫رو ش��ود و پرونده تش��کیل دهد‪ .‬جوان که در زمینه‬ ‫تولید موس��یقی تلفیقی و کالسیک فعال است‪ ،‬درباره‬ ‫انتش��ار تک‌ت��رک در حوزه موس��یقی ج��دی توضیح‬ ‫می‌دهد‪ :‬درس��ت اس��ت ک��ه تک ترک س��ود مالی به‬ ‫همراه ندارد ولی س��ود معنوی دارد‪ .‬به این منظور که‬ ‫اگر آن تک‌ترک بین مخاطبان محبوب ش��ود‪ ،‬افزایش‬ ‫مخاطب دارد و کنسرت‌ها سریع‌تر پر می‌شوند و فرقی‬ ‫ندارد حوزه پاپ اس��ت یا جدی‪ .‬او در پاسخ به اینکه‬ ‫ذی‌نفعان تولید آلبوم چه کسانی خواهند بود‪ ،‬می‌گوید‪:‬‬ ‫خ��ود هنرمند تا درصدی از این کار س��ود می‌برد ولی‬ ‫در ادامه وقتی که قصد برگزاری کنس��رت را دارد باید‬ ‫تهیه‌کننده داش��ته باشد‪ .‬درواقع باید شرکتی باشد که‬ ‫برای اجاره سالن‌های بزرگ و برگزاری کنسرت مجوز‬ ‫بگیرد‪ .‬پس در چنین حالتی تهیه‌کننده نیز از انتش��ار‬ ‫تک‌آهنگ سود مالی خواهد برد‪.‬‬ ‫جوان می‌گوید‪ :‬افزایش انتش��ار تک‌آهنگ می‌تواند‬ ‫مشکل‌س��از ش��ود‪ ،‬به این ص��ورت که ان��گار بازویی‬ ‫از بدنه موس��یقی ما قطع ش��ود‪ .‬ت��ک آهنگ می‌تواند‬ ‫حیات داش��ته باشد اما نباید در کنار آن آلبوم کمرنگ‬ ‫ش��ود‪ .‬درواقع تولید تک‌ترک خارج از ایران نیز انجام‬ ‫‌می‌شود‪ ،‬اما تولید آلبوم کمرنگ نخواهد شد‪.‬‬ ‫«امیر جدیدی» بازیگر‬ ‫فیلم سعید ملکان شد‬
‫یکشنبه‬ ‫کارتون‌روز‬ ‫‪ 13‬مرداد ‪ 2 - 1398‬ذی‌الحجه ‪ 4 - 1440‬اوت ‪ - 2019‬شماره ‪ - 1343‬پیاپی ‪2661‬‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫»‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی «‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫قائم مقام مدیرمسئول‪ :‬مسعود دهشور‬ ‫سردبیر‪:‬عاطفه خسروی‬ ‫تلفن‪ - 82190:‬نمابر‪ -88713730:‬پیامک‪ -300082190:‬پیامگیر صوتی‪88105304:‬‬ ‫سازمان آگهی‌ها‪ - 88722732-3 :‬نمابرآگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان‌ها‪88724211 :‬‬ ‫تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه آزادگان شماره‪ -26‬کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫آگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫امور استان‌ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن‌مهر‬ ‫‪www.smtnews.ir‬‬ ‫‪info@smtnews.ir‬‬ ‫‪telegram.me/smtnewsinstagram.com/smtnewspaper‬‬ ‫‪tozi.smtnews@gmail.com‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه‌های غیردولتی‬ ‫با ‪ 63‬امتیاز رتبه ‪2‬‬ ‫روزنامه‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه‬ ‫در میان روزنامه های تخصصی مقام ‪1‬‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫در میان روزنامه های اقتصادی مقام ‪2‬‬ ‫در حاشیه افزایش قیمت مرغ در بازار‬ ‫طرح‪ :‬حسین علیزاده‬ ‫موفقیت کوچک‬ ‫‪ ۷‬نمایشگاه هنری در استان‌های کشور‬ ‫گال�ری ام�روز‪ ،‬اصفهان‪ :‬نمایش��گاه نقاش��ی‬ ‫علیرضا چلیپا تا ‪ ۲۸‬مرداد در گالری امروز برپاست‪.‬‬ ‫عالقه‌مندان می‌توانند به نشانی آبشار دوم‪ ،‬کوچه‬ ‫فرشید‪ ،‬شماره ‪ ۳۲۴‬مراجعه کنند‪.‬‬ ‫گال�ری زی‪ ،‬ش�یراز‪ :‬نمایش��گاه آث��ار مرجان‬ ‫ان��درودی با نام «اینک آخرالزم��ان» تا ‪ ۱۸‬مرداد‬ ‫در گالری زی به نش��انی شیراز‪ ،‬مجموعه فرهنگی‬ ‫دستمزد قرارداد نگارش فیلمنامه مشخص شد‬ ‫نرخ پایه دس��تمزد نگارش فیلمنامه در س��ال ‪۱۳۹۸‬‬ ‫ازس��وی ش��ورای مرک��زی کان��ون فیلمنامه‌نویس��ان‬ ‫سینمای ایران اعالم شد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش‬ ‫ش��ورای مرک��زی کان��ون‬ ‫فیلمنامه‌نویسان سینمای ایران در جهت صیانت کاری‬ ‫و دف��اع از حقوق صنفی همکاران‪ ،‬در تازه‌ترین جلس��ه‬ ‫خود پس از بحث و بررس��ی‌های کارشناس��ی‪ ،‬به اتفاق‬ ‫آرا‪ ،‬نرخ پایه دستمزد نگارش فیلمنامه را در سال ‪۱۳۹۸‬‬ ‫مصوب کرد‪ .‬بر این اس��اس نرخ پایه پیش��نهادی کانون‬ ‫برای نگارش انواع فیلمنامه‌های داس��تانی به این ش��رح‬ ‫اعالم می‌ش��ود‪ :‬الف‪ -‬برای نگارش فیلمنامه س��ینمایی‬ ‫مبل��غ ‪ ۸۰‬میلیون توم��ان به‌عنوان رقم پایه پیش��نهاد‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬این رقم باید کف قرارداد باش��د‪ .‬افزایش مبلغ‬ ‫قرارداد تا چند برابر این رقم غیرمنطقی نیس��ت‪ .‬بدیهی‬ ‫اس��ت که مناسبات و مالحظه‌های حرفه‌ای مانند سابقه‬ ‫و تجرب��ه فیلمنامه‌نویس‪ ،‬ژانر (گون��ه) فیلم‪ ،‬زمان مورد‬ ‫نی��از برای تحقی��ق و پژوهش‪ ،‬حضور س��فارش‌دهنده‬ ‫بین‌المللی و‪ ...‬همه علت‌هایی هس��تند که می‌توانند به‬ ‫افزایش نرخ پایه کمک کنند‪ .‬ب‪ -‬برای نگارش فیلمنامه‬ ‫س��ریال‌های تلویزیونی مبلغ ‪ ۱۵‬میلیون تومان برای هر‬ ‫قسمت به‌عنوان رقم پایه اعالم می‌شود‪ .‬مبلغ اعالم‌شده‪،‬‬ ‫حداق��ل دریافتی برای هر قس��مت اس��ت و هزینه‌های‬ ‫پژوهش باید جداگانه پرداخت ش��ود‪ .‬ج‪ -‬برای فیلمنامه‬ ‫س��ریال‌های ش��بکه خانگی ‪ ۳۰‬میلیون تومان برای هر‬ ‫قس��مت به‌عنوان حداقل رق��م پایه قرارداد پیش��نهاد‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬توضیح این نکته الزم اس��ت که این نرخ‌ها تا‬ ‫پایان س��ال ‪ ۱۳۹۸‬اعتبار دارند‪ .‬ش��ورای مرکزی کانون‬ ‫فیلمنامه‌نویسان از همه اعضای صنف تقاضا می‌کند که‬ ‫در جهت حفظ حقوق خود و همکاران‌شان با رقمی کمتر‬ ‫از این ارقام‪ ،‬قرارداد نگارش فیلمنامه‌ای را امضا نکنند‪.‬‬ ‫جدول‬ ‫افقی‪:‬‬ ‫‪ -1‬انتقاد مفید‪ -‬اشاره کنایه‌آمیز به شخص مزاحم و مالل‌آور‬ ‫‪ -2‬جذب در علم فیزیک ‪ -‬اثر تربیتی ژان ژاک روس��و‪ ،‬نویس��نده و فیلس��وف‬ ‫فرانسوی ‪ -‬حالت ماه در سه شب آخر ماه قمری‬ ‫‪ -3‬عدد ورزشکار ‪ -‬سوره ‪ 39‬قرآن ‪ -‬شهر تشنه‌فریب ‪ -‬حکمت ارسطو‬ ‫‪ -4‬صدایی در موسیقی ‪ -‬گیاه طبی کاسنی ‪ -‬زمین دور از آب ‪ -‬نقش هنرپیشه‬ ‫‪ -5‬سیخ آهنی باالی تنور ‪ -‬مددکار ‪ -‬پرداخت بدهی‬ ‫‪ -6‬فاکتور دریافت ‪ -‬اشک او را باور نکنید‬ ‫‪ -7‬نخستین رده اعداد ‪ -‬مختصر و هر چیز سبک و کم‌وزن‬ ‫‪ -8‬فعل ربطی ‪ -‬نواری که دور نام ‌ه می‌پیچیدند و آن را مهر می‌کردند‬ ‫‪ -9‬آشیانه پرندگان شکاری ‪ -‬فدراسیون فوتبال اروپا‬ ‫‪ -10‬آبخوری ‪ -‬اشعه مجهول‬ ‫‪ -11‬با گنجشک مفت است ‪ -‬از فرشتگان مغضوب الهی ‪ -‬پرچم‪ ،‬بیرق‬ ‫‪ -12‬بلندی قامت ‪ -‬موی گردن ستوران ‪ -‬ظلم و ستم ‪ -‬کشنده بی‌صدا‬ ‫‪ -13‬عقاید شمردنی ‪ -‬فریادی برای تشویق ‪ -‬پدر اعراب ‪ -‬خمیدگی پارچه‬ ‫‪ -14‬شیر کوهی ‪ -‬رئیس حزب ‪ -‬خدمتکار و زیردست‬ ‫‪ -15‬درخواست قرض ‪ -‬درشکه مجلل‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ا‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1‬‬ ‫ز‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫گ‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫د‬ ‫‪10‬‬ ‫ا‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫م‬ ‫ع‬ ‫ا‬ ‫‪9‬‬ ‫ف‬ ‫ر‬ ‫ی‬ ‫ه‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ل‬ ‫‪3‬‬ ‫ت‬ ‫ش‬ ‫م‬ ‫د‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫ر‬ ‫ف‬ ‫ی‬ ‫ق‬ ‫م‬ ‫و‬ ‫س‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫ت‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫ت‬ ‫ت‬ ‫ا‬ ‫ی‬ ‫ه‬ ‫ب‬ ‫ه‬ ‫ر‬ ‫گ‬ ‫و‬ ‫س‬ ‫ن‬ ‫گ‬ ‫ت‬ ‫ش‬ ‫ه‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ج‬ ‫ر‬ ‫د‬ ‫ه‬ ‫س‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫خ‬ ‫ت‬ ‫ه‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫‪6‬‬ ‫م‬ ‫ن‬ ‫ز‬ ‫ه‬ ‫ک‬ ‫س‬ ‫ن‬ ‫ه‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ت‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫ی‬ ‫د‬ ‫و‬ ‫جواب جدول‬ ‫شماره‪197‬‬ ‫ل‬ ‫گ‬ ‫ی‬ ‫م‬ ‫س‬ ‫ب‬ ‫ب‬ ‫ن‬ ‫ه‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ه‬ ‫گ‬ ‫ر‬ ‫و‬ ‫ب‬ ‫م‬ ‫ی‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫ک‬ ‫و‬ ‫ک‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫ت‬ ‫ک‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫ت‬ ‫‪11‬‬ ‫ک‬ ‫ر‬ ‫ی‬ ‫خ‬ ‫ن‬ ‫د‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫ی‬ ‫ب‬ ‫س‬ ‫ن‬ ‫س‬ ‫م‬ ‫ی‬ ‫ت‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫د‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫گ‬ ‫م‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫ت‬ ‫ف‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫خ‬ ‫ن‬ ‫ت‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫ه‬ ‫ا‬ ‫گ‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫خ‬ ‫ب‬ ‫ا‬ ‫ه‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫د‬ ‫‪2‬‬ ‫ز‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫د‬ ‫ی‬ ‫پ‬ ‫‪1‬‬ ‫ب‬ ‫ی‬ ‫د‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫ب‬ ‫ب‬ ‫ی‬ ‫ن‬ ‫ر‬ ‫‪15‬‬ ‫ز‬ ‫م‬ ‫ی‬ ‫ل‬ ‫خ‬ ‫ت‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫ح‬ ‫ل‬ ‫ر‬ ‫و‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫‪1‬‬ ‫ی‬ ‫م‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫جدول‌شماره‬ ‫‪198‬‬ ‫طراح جدول‪ :‬محمود کیمیایی‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪7‬‬ ‫عمودی‪:‬‬ ‫‪ -1‬مقامی در روزنامه ‪ -‬از مکان‌های دیدنی اصفهان‬ ‫‪ -2‬از جزای��ر ایران��ی در خلیج‌ف��ارس ‪ -‬ن��ت س��وم موس��یقی ‪ -‬حیران و‬ ‫سرگشته‬ ‫‪ -3‬تولیدمثل ‪ -‬دومین پادشاه از سلسله کیانیان ‪ -‬امت‌ها‬ ‫‪ -4‬سالح پرتابی باستانی ‪ -‬از انواع ادبیات ‪ -‬حرف درد‬ ‫‪ -5‬خصومت ‪ -‬هر یک از الفبای موسیقی ‪ -‬نگرش و نظر‬ ‫‪ -6‬جامه بلند جلوباز قدیمی ‪ -‬آرنج در‬ ‫‪ -7‬آغوش و کنار ‪ -‬بخشی از دستگاه تنفسی‬ ‫‪ -8‬خرید و فروش کاالی دست دوم ‪ -‬روستا و قریه‬ ‫‪ -9‬میل و رغبت شدید ‪ -‬افزایش برنج پخته‬ ‫‪ -10‬ماه داس‌گونه ‪ -‬کتاب مقدس هندوان‬ ‫‪ -11‬غذای شب‌مانده ‪ -‬تصدیق ایتالیایی ‪ -‬جفت بی‌شباهت‬ ‫‪ -12‬رطوبت اندک ‪ -‬نخستین همسران تاریخ ‪ -‬تسمه چرمین‬ ‫‪ -13‬دلسوزی و بخشایش ‪ -‬از فرشتگان مقرب الهی ‪ -‬کافی و اندازه‬ ‫‪ -14‬حلقه میانجی الستیکی ‪ -‬دورقمی دوم ‪ -‬صوت‌شناسی‬ ‫‪ -15‬دستمزد ‪ -‬از اصطالحات هواشناسی‬ ‫امیر حسین پورفرخ‪ :‬ما تو محله سی‌متری جی خونه داریم‬ ‫و کوچه‌های این محله به طبیعت بافتش به‌طور معمول ش��لوغ‬ ‫و پر از بچه اس��ت‪ .‬فکر کردم یه کتابخونه عمومی کوچیک برای‬ ‫بچه‌های کوچه‌مون درس��ت کن��م‪ .‬اولش ارتب��اط برقرار کردن‬ ‫س��خت بود‪ .‬چند هفته‌ای وقت گذاش��تم و تو چن��د دقیقه‌ای‬ ‫ک��ه طول کوچه رو ت��ا دم خونه قدم می‌زدم با یکی دوتاش��ون‬ ‫دوست ش��دم‪ .‬کافی بود بپرس��م چند تا گل زدین تا با هیجان‬ ‫برام بازیش��ون رو توضیح بدن‪ .‬بعد به دوتاش��ون پیشنهاد دادم‬ ‫اگه دوس��ت دارین کتاب بخونین من تو کتابخونم چند تا کتاب‬ ‫قصه دارم که بهتون امانت بدم‪ .‬گفتم و رفتم‪ ...‬دو روز بعد همون‬ ‫دو نفر تو کوچه اومدن جلو و گفتن عمو پس کتاب چی ش��د؟!‬ ‫همین کافی بود تا با کمک همسرم ملیحه کتابخونه کوچه کتاب‬ ‫آبان متولد بشه‪ .‬آبان اسم پسر ‪۹‬ماهه من و ملیحه‌ست‪.‬‬ ‫االن ‪ ۹‬عض��و از کوچ��ه خودمون داریم و ‪ ۹‬عضو از کوچه‌های‬ ‫دیگه‪ .‬تعداد کتاب‌هامون هم با کمک دوستان و هزینه شخصی‬ ‫به ‪ ۲۰۰‬جلد رس��یده‪ .‬اشتیاق و اس��تقبال بچه‌ها واقعا غیرقابل‬ ‫تصوره‪ .‬هر روز غروب مراجعه داریم و هر روز هیجانشون بیشتر‬ ‫میشه‪.‬‬ ‫اخبار‬ ‫درگذشت کارگردان تئاتر برنده‬ ‫‪ ۲۱‬جایزه تونی‬ ‫«هارول��د پرین��س» از چهره‌ه��ای‬ ‫اس��طوره‌ای تئاتر ب��رادوی امری��کا که با‬ ‫نمایش‌های معروفی مانند‍«ش��بح اوپرا»‬ ‫و «سوئینی‌تاد» ‪ ۲۱‬بار برنده جایزه تونی‬ ‫شده در سن ‪۹۱‬سالگی درگذشت‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایس��نا به نق��ل از گاردین‪،‬‬ ‫هارولد پرینس‪ ،‬تهیه‌کنن��ده و کارگردان‬ ‫تئات��ر برادوی امریکا که با نمایش‌های موفقی مانند «ش��بح اوپرا»‪،‬‬ ‫«کاب��اره»‪« ،‬کمپان��ی» و «س��وئینی‌تاد» مرزهای جدی��دی برای‬ ‫نمایش‌ه��ای موزیکال تعریف کرد‪ ،‬پ��س از یک دوره کوتاه بیماری‬ ‫در ایسلند درگذشت‪.‬‬ ‫وی در ابتدا به‌عنوان تهیه‌کننده کار خود را با ساخت مجموعه‌ای‬ ‫از ماندگارترین نمایش‌های موزیکال امریکا از «یانکی‌های لعنتی»‪،‬‬ ‫«داس��تان غرب» تا «یک چی��ز خنده‌دار ک��ه در راه اتفاق افتاد»‪،‬‬ ‫«ف��ورم» و «فیدلره��ا روی س��قف» آغ��از کرد و س��پس به‌عنوان‬ ‫کارگ��ردان نمایش موزیکال مهمی از جمل��ه «کاباره»‪« ،‬کمپانی»‪،‬‬ ‫سوئینی‌تاد»‪« ،‬اویتا» و «شبح اوپرا» را روی صحنه برد‪.‬‬ ‫در سال ‪1394( ۲۰۱۵‬خورش��یدی) نمایشی با عنوان «شاهزاده‬ ‫ب��رادوی» درباره این کارگردان تاثیرگذار در ژاپن روی صحنه رفت‬ ‫که ش��امل مجموع��ه از معروف‌ترین آهنگ‌های آث��ار وی بود‪ .‬این‬ ‫نمایش در سال ‪ )1396( ۲۰۱۷‬در تئاتر برادوی امریکا نیز اجرا شد‪.‬‬ ‫کشف مقبره سنگی ‪ ۱۹۰۰‬ساله‬ ‫در ترکیه‬ ‫کاوش��گران موف��ق ش��دن‬ ‫مقبره س��نگی متعلق به قرن‬ ‫دوم پ��س از می�لاد مس��یح‬ ‫را در «ق��ره ب��وک»‪ ،‬یک��ی از‬ ‫اس��تان‌های ترکی��ه‪ ،‬کش��ف‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا به نق��ل از دیلی صاباح‪ ،‬این مقبره س��نگی در‬ ‫نزدیکی یک منطقه باستانی که پیش‌تر به‌عنوان مکانی برای عبادت‬ ‫مسیحیان شناخته می‌شد‪ ،‬کشف شده است‪.‬‬ ‫محل کش��ف این مقبره س��نگی در نزدیکی ش��هر زادگاه سنت‬ ‫«آلیپیوس ‌» که در گذش��ته با نام «‪ »Hadrianopolis‬شناخته‬ ‫می‌ش��د و از مهم‌ترین شهرهای مذهبی نخستین پیروان مسیحیت‬ ‫به‌شمار می‌رفت تا اینکه اهمیت خود را در قرن هشتم پس از میالد‬ ‫کم‌کم از دست داد‪ ،‬قرار گرفته است‪.‬‬ ‫یک گروه باستان‌شناس��ی به سرپرس��تی «ارس��ین چلیک‌باش»‌‬ ‫باستان‌ش��ناس ترکیه‌ای‪ ،‬در مجموع ‪ 3‬سکه باستانی‪ ،‬ماده‌ای برای‬ ‫س��رعت بخشیدن به روند تجزیه استخوان‌ها و یک بطری شیشه‌ای‬ ‫کوچک در این مقبره س��نگی کشف کردند‪ .‬به‌گفته «چلیک‌باش»‪،‬‬ ‫این تیم باستان‌شناس��ی تاکنون موفق ش��دند ‪ ۳۳‬مقبره را در ابعاد‬ ‫گوناگون در نزدیکی این منطقه کش��ف کنند‪ .‬ای��ن گروه عالوه بر‬ ‫کش��ف مقبره‌های باستانی از کشف بقایای بنای یک کلیسا در این‬ ‫منطقه خبر داده بود‪.‬‬ ‫روابط‌عمومی سرآمد‪ ،‬پیروز جنگ رسانه‌ای‬ ‫هش��تمین دوره آیین قدردانی از س��رآمدان‬ ‫روابط‌عموم��ی ب��ا تاکی��د ب��ر توانمندس��ازی‬ ‫روابط‌عمومی برای عملکرد مطلوب‌تر در جنگ‬ ‫رس��انه‌ای و قدردانی از سرآمدان روابط‌عمومی‬ ‫ایران در دانش��گاه تربیت م��درس به کار خود‬ ‫پای��ان داد‪ .‬ب��ه گ��زارش‬ ‫روابط‌عمومی‬ ‫س��رآمد با عملکرد اثربخش‪ ،‬آگاهانه و منسجم می‌تواند پیروز جنگ رسانه‌ای باشد‪.‬‬ ‫هوشمند سفیدی‪ ،‬دبیر آیین قدردانی از سرآمدان روابط‌عمومی ایران با اشاره به این‬ ‫موضوع گفت‪ :‬پیام س��رآمدی روابط‌عمومی پویایی‪ ،‬پذیرش اصالح و ضرورت حرکت‬ ‫رو به جلو اس��ت و این‪ ،‬در گرو بهینه‌کاوی و ارزیابی مستمر عملکرد و بهره‌گیری از‬ ‫فناوری‌های نوین ارتباطی خواهد بود‪.‬‬ ‫س��فیدی گفت‪ :‬امروز کش��ور ما در جنگ رس��انه‌ای اس��ت و در چنین وضعیتی‬ ‫روابط‌عمومی‌ه��ا در موض��ع پدافند غیرعامل باید از یک س��و ارتباط خود را با مردم‬ ‫قطع نکنند و از طرف دیگر باید با یک دیپلماس��ی رس��انه‌ای فعال‪ ،‬آمادگی خود را‬ ‫برای مقابله با اطالع‌رس��انی منفی دش��من حفظ کنند‪ .‬وی افزود‪ :‬عملکرد حیثیت‬ ‫روابط‌عمومی‌ها در این زمینه مش��روط به سرآمدی و برتری است و روابط‌عمومی‌ها‬ ‫باید در راستای بکارگیری رسانه‌ها و ظرفیت‌های رسانه‌ای کشور برای دفاع از منافع‬ ‫ملی تجهیز شوند‪ .‬دکتر علی دارابی‪ ،‬معاون امور استان‌های سازمان صداوسیما نیز در‬ ‫این همایش با اشاره به ویژگی‌های یک روابط‌عمومی کارآمد‪ ،‬تقویت روابط‌عمومی‌ها‬ ‫را در مقطع کنونی مورد تاکید قرار داد‪ .‬در ادامه این آیین با حضور و سخنرانی کوتاه‬ ‫تعدادی از پیشکسوتان روابط‌عمومی از جمله استاد علی میرسعید قاضی‪ ،‬دکتر داود‬ ‫زارعیان و استاد محسن امینی و نیز فرزند مرحوم استاد هوشنگ عباسزاده‪ ،‬خاطره‬ ‫و یاد مرحوم هوشنگ عباسزاده که به‌تازگی به دیار باقی شتافته‪ ،‬گرامی داشته شد‪.‬‬ ‫در ادامه از تعدادی از پیشکسوتان روابط عمومی شامل خسرو رفیعی‪ ،‬حمید واعظی‪،‬‬ ‫احمد دولتخواه و ابوالقاس��م حکیمیان به‌عنوان «پیشکسوت سرآمد روابط عمومی»‬ ‫قدردانی شد‪.‬‬ ‫عکاس چینی‪ :‬ایران زیباترین مناظر و‬ ‫مهربان‌ترین مردم را دارد‬ ‫اگر ی��ک گردش��گر تنها با ش��ناخت برپایه‬ ‫تبلیغات منفی رسانه‌ها تصمیم بگیرد به ایران‬ ‫سفر کند‪ ،‬وقتی به مقصد می‌رسد به‌طور قطع‬ ‫از زیبایی‌های این کشور حیرت‌زده خواهد شد‪.‬‬ ‫به گزارش بی‌بی‌سی‪ ،‬شان شائولی‪ ،‬عکاس آزاد‬ ‫و جهانگ��رد چینی‪ ،‬پس از س��فری دوماهه به‬ ‫ایران تعدادی از عکس‌های خود از نقاط گوناگون این کشور را به نمایش گذاشت‪ .‬او‬ ‫می‌گوید دوستانش هشدار داده بودند که سفر به ایران کار خطرناکی خواهد بود و او‬ ‫را منع می‌کردند؛ اما او این تصویرسازی‌ها را باور نداشت و تصمیم مسافرت به ایران‬ ‫را گرفت‪ .‬او اظهار می‌کند در برخی ش��هرها و روستاهای دورافتاده ایران با زیباترین‬ ‫مناظر و مهربان‌ترین مردم روبه‌رو ش��ده است‪ .‬شان شائولی که در گذشته مدیر یک‬ ‫ش��رکت اینترنتی بوده‪ ،‬می‌گوید از اینکه ‪ 6‬روز در هفته از س��اعت ‪ 9‬صبح تا ‪ 9‬شب‬ ‫کار می‌کرده خسته شده بود و حاال هرچند با عکاسی آزاد درآمد کمتری دارد اما از‬ ‫زندگی‌اش بیشتر لذت می‌برد‪.‬‬ ‫نویسنده کتاب تالشنامه درگذشت‬ ‫س��ید نهضت حس��ینی‌نژاد کهنس��ال‌ترین نویسنده و‬ ‫ش��اعر گیالنی درگذشت‪ .‬کتاب تالشنامه اثر ارزشمند این‬ ‫نویسنده اس��ت‪ .‬به گزارش ایبنا سید نهضت حسینی‌نژاد‬ ‫عصر جمعه به‌علت کهولت س��ن درگذشت‪ .‬این فرهنگی‬ ‫پیشکسوت اهل سنت رضوانشهری نقش تعیین کننده‌ای‬ ‫در رش��د و تعالی جامعه ادبی و فرهنگی منطقه داش��ت‪.‬‬ ‫س��ید نهضت حسینی‌نژاد متولد س��ال ‪ ۱۳۰۳‬بود‪ .‬کتاب‬ ‫تالش��نامه که گذری بر تاریخ تالش و رضوانشهر است‪ ،‬اثری ارزشمند از حسینی‌نژاد‬ ‫و حاص��ل نی��م قرن تالش‪ ،‬پژوهش و مطالعه این نویس��نده تالش‌زبان اس��ت‪ .‬پیکر‬ ‫ای��ن فرهنگی بنا بر وصیتش در حیاط منزلش در روس��تای پونل به خاک س��پرده‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫کوتاه از فرهنگ‬ ‫شهرهای گوناگون ایران با برگزاری نمایشگاه‌های‬ ‫انفرادی و گروهی میزبان هنرمندان و عالقه‌مندان‬ ‫ب��ه هنر هس��تند‪ .‬به گ��زارش‬ ‫ای��ن هفته‬ ‫تع��دادی از گالری‌های ش��هرهای گوناگون ایران‬ ‫پذیرای هنرمندان بومی یا مهمان هس��تند تا آثار‬ ‫خود را در شاخه‌های مختلف هنرهای تجسمی در‬ ‫معرض دید عالقه‌مندان به هنر قرار دهند‪.‬‬ ‫گال�ری اکن�ون‪ ،‬اصفهان‪ :‬نمایش��گاه گروهی‬ ‫طراحی و نقاش��ی «‪ ۴۵۵‬کیلومت��ر» تا ‪ ۱۶‬مرداد‬ ‫در گالری اکنون برپاس��ت‪ .‬ای��ن گالری در خیابان‬ ‫خاقانی‪ ،‬کوچه افشین (‪ ،)۱۴‬بن‌بست حریر‪ ،‬شماره‬ ‫‪ ۹‬قرار دارد‪.‬‬ ‫گالری نگرش‪ ،‬اصفهان‪ :‬نمایشگاه عکس تئاتر‬ ‫کانون عکس اصفهان تا ‪ ۱۶‬مرداد در گالری نگرش‬ ‫به نش��انی خیاب��ان خاقانی‪ ،‬بین وحی��د و خواجه‬ ‫پطرس‪ ،‬نبش بن‌بست شهپر‪ ،‬شماره ‪ ۳۹۴‬برپاست‪.‬‬ ‫سینمایی هنر ش��هر آفتاب‪ ،‬مجتمع خلیج‌فارس‪،‬‬ ‫بلوک ‪ ۷‬برپاست‪.‬‬ ‫گال�ری هان‪ ،‬ش�یراز‪ :‬نمایش��گاه نقاشی الهام‬ ‫اعتم��ادی با ن��ام «خیلی دور‪ ،‬خیل��ی نزدیک» تا‬ ‫‪ ۲۰‬مرداد در گالری هان به نش��انی انتهای خیابان‬ ‫عفیف‌آب��اد‪ ،‬نب��ش کوچ��ه ‪ ،۱۹‬س��اختمان ‪،۱۵۶‬‬ ‫زیرزمین برپاست‪.‬‬ ‫گال�ری دوران‪ ،‬اصفهان‪ :‬نمایش��گاه آثار مریم‬ ‫حس��ین‌خانی تا ‪ ۱۸‬م��رداد در گال��ری دوران به‬ ‫نشانی چهارراه نظر‪ ،‬ابتدای چهارباغ باال‪ ،‬روبه‌روی‬ ‫انتشارات جنگل‪ ،‬بن‌بست کیانجو برپاست‪.‬‬ ‫گالری س�رادی‌پور‪ ،‬خوزس�تان‪ :‬نمایش��گاه‬ ‫نقاش��ی مس��لم خضری با ن��ام «همچن��ان دوره‬ ‫می‌کنیم‪ »...‬تا ‪ ۷‬ش��هریور در گالری سرادی‌پور به‬ ‫نشانی ماهش��هر‪ ،‬ناحیه صنعتی‪ ،‬روبه‌روی باشگاه‬ ‫پاکروان‪ ،‬ساختمان ندا‪ ،‬طبقه ‪ 3‬برپاست‪.‬‬ ‫تولد کوچه کتاب آبان‬ ‫شهریار وجدانی‪ ،‬روانشناس‪:‬‬ ‫در نگاه بس��یاری از ما‪ ،‬یک ف��رد خوش‌تیپ و جذاب‪ ،‬به‌طور‬ ‫معمول دوست‌داشتنی‌تر‪ ،‬شوخ‌طبع‌تر و حتی باهوش‌تر از یک‬ ‫فرد ش��لخته و نامرتب جلوه می‌کند‪ .‬یک مث��ال بارز این طرز‬ ‫نگاه به دیگران‪ ،‬چهره‌ها یا همان س��لبریتی‌ها هستند؛ به این‬ ‫معنی که چون جذابیت‪ ،‬موفقیت و ثروت این افراد را مش��اهده‬ ‫می‌کنیم‪ ،‬تمایل داریم آنها را باهوش‪ ،‬مهربان‪ ،‬ش��وخ و‪ ...‬تصور‬ ‫کنیم‪ .‬بیان این نکته الزم اس��ت که معیار جذابیت در افراد گوناگون نس��بی اس��ت‪ ،‬اما با‬ ‫احتیاط می‌توان گفت بیشتر افراد‪ ،‬معیارهای مشابهی از جذابیت دارند‪.‬‬ ‫پژوهش‌های گوناگونی درباره این س��وگیری شناختی که در ادبیات روانشناسی به اثر‬ ‫هاله‌ای ش��هرت دارد‪ ،‬انجام شده و نش��ان می‌دهد ما در رویارویی با یک فرد زیبا و جذاب‪،‬‬ ‫امتیاز باالتری درباره صفات ش��خصیتی و ضریب هوش��ی آنها در نظر می‌گیریم و جالب‬ ‫اس��ت که یافته‌ها نش��ان می‌دهد احتمال ارتکاب رفتارهای مجرمانه ازسوی افراد جذاب‬ ‫و زیبا را کم می‌دانیم! مس��لم اس��ت که افراد جذاب‪ ،‬به‌طور معمول مجموعه‌ای از صفات‬ ‫مثبت درونی هم دارند که بر جذابیت ظاهری آنها می‌افزاید و در این موضوع بحثی نیست‪،‬‬ ‫اما این ظاهر‪ ،‬بعضی وقت‌ها می‌تواند مانند یک تیغ دولبه عمل و این حقیقت را از ما پنهان‬ ‫کند که این افراد هم ممکن اس��ت دروغگو یا خودبین باشند و حتی از جذابیت خود برای‬ ‫مسخ کردن ما سوءاستفاده کنند‪ .‬این اثر را می‌توان در حوزه مدیریت هم مشاهده کرد‪ .‬به‬ ‫جرات می‌توان گفت در بیش��تر ارزیابی‌هایی که بدون دانش روانشناختی انجام می‌شود‪،‬‬ ‫اثر هاله‌ای تاثیرگذارترین فاکتور اس��ت!! به‌عنوان مثال‪ ،‬مدیری را در نظر بگیرید که قرار‬ ‫اس��ت کارآیی شغلی کارمند خود را ارزیابی کند‪ .‬مدیر ممکن است یک صفت شخصیتی‬ ‫کارمندش‪ ،‬به‌طور مثال ش��ور و اش��تیاق کاری را برجس��ته ببیند (زیرا در نگاه این مدیر‪،‬‬ ‫اش��تیاق کار داشتن جذاب است) و ناخودآگاه قضاوتش درباره تمام جنبه‌های کارمندش‬ ‫تح��ت تاثیر ق��رار بگیرد؛ یعنی باوجود اینک��ه آن کارمند‪ ،‬علم یا توانای��ی مورد نیاز برای‬ ‫ش��غلی که در آن مش��غول است را ندارد‪ ،‬اگر ویژگی اشتیاق در او بارز باشد‪ ،‬امتیازی باالتر‬ ‫از س��طح واقعی توانایی‌هایش می‌گیرد! بنابراین دفعه بعد ک��ه قصد دارید فرد دیگری را‬ ‫ارزیابی کنید‪ ،‬چه آن فرد برای مصاحبه ش��غلی آمده باش��د‪ ،‬چه نامزد یک سمت سیاسی‬ ‫باش��د‪ ،‬چه شاگرد یا استاد شما باشد یا حتی کسی باش��د که قرار است برای نخستین بار‬ ‫با او به س��ینما بروید‪ ،‬این را در نظر داش��ته باشید که امکان دارد برجسته بودن یک صفت‬ ‫خاص در آن فرد‪ ،‬قضاوت ش��ما درباره س��ایر جنبه‌های ش��خصیتی او را تحت تاثیر قرار‬ ‫دهد! و جالب اس��ت که آگاهی صرف از اثر هاله‌ای‪ ،‬امکان مقابله با آن را آس��ان‌تر نمی‌کند!‬ ‫و اتکای ما به تجربه‌های ش��خصی‌مان در توانایی شناخت افراد‪ ،‬آن‌قدرها هم دقیق و قابل‬ ‫استناد نیست‪ .‬روانشناسان برای بررسی ویژگی‌های افراد‪ ،‬از مهارتی به نام ترسیم نیم‌رخ‬ ‫شخصیتی اس��تفاده می‌کنند که یادگیری جنبه‌های کاربردی آن‪ ،‬می‌تواند ابزاری مفید‬ ‫برای مدیران موفق باشد‪.‬‬ ‫آن سوی هر نگاه‬ ‫منشور اخالق حرفه‌ای روزنامه‌نگاری در روزنامه‬ ‫نیم‌رخ حقیقت‬

آخرین شماره های روزنامه صمت

روزنامه صمت شماره 1356

روزنامه صمت شماره 1356

شماره : ۱۳۵۶
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۶/۰۳
روزنامه صمت شماره 1355

روزنامه صمت شماره 1355

شماره : ۱۳۵۵
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۶/۰۲
روزنامه صمت شماره 1354

روزنامه صمت شماره 1354

شماره : ۱۳۵۴
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۳۰
روزنامه صمت شماره 1353

روزنامه صمت شماره 1353

شماره : ۱۳۵۳
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۸
روزنامه صمت شماره 1352

روزنامه صمت شماره 1352

شماره : ۱۳۵۲
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۷
روزنامه صمت شماره 1351

روزنامه صمت شماره 1351

شماره : ۱۳۵۱
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۶
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!