صفحه قبل

روزنامه صمت شماره ۱۳۴۲

صفحه بعد

روزنامه صمت شماره 1342

روزنامه صمت شماره 1342

‫ویژه‌نامه نکوداشت روز صنعت و معدن استان البرز منتشر شد‬ ‫اولین روزنامه سهامداری ایران (خبرنگاران و کارکنان)‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 12‬مرداد ‪1398‬‬ ‫اول ذی‌الحجه ‪1440‬‬ ‫‪ 3‬اوت ‪2019‬‬ ‫سال سی‌ویکم دوره جدید شماره ‪ 1342‬پیاپی ‪2660‬‬ ‫‪ 16‬صفحه قیمت‪ 2000 :‬تومان‬ ‫چهره‬ ‫‪http://Telegram.me/smtnews‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫آقای رئیس جمهوری‬ ‫شباهت‌های ما با جهان‬ ‫در چیست؟‬ ‫برنامه دولت تثبیت‬ ‫نرخ خودرو است‬ ‫‪3‬‬ ‫یادداشت‌ها‬ ‫هزینه‌کرد برای تحقیق‌و‬ ‫‌توسعه؛ از واقعی تا کاغذی‬ ‫‪2‬‬ ‫‪www.smtnews.ir -‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪9‬دلیل برای اصالح قانون‬ ‫پیش‌فروش‬ ‫‪13‬‬ ‫راسته‬ ‫کالهدوز‌ها‬ ‫‪16‬‬ ‫مواظب کالهبرداران باشیم‬ ‫‪4‬‬ ‫‪9‬‬ ‫نماينده ولي‌فقيه در استان هرمزگان‪:‬‬ ‫صادرات مواد اوليه نبايد سبب به خطر افتادن فعاليت واحدهاي توليدي شود‬ ‫مهندس ارزاني‪ ،‬مديرعامل ش��ركت فوالد هرمزگان ب��ه همراه مديران‬ ‫و معاونان اين ش��ركت با حجت‌االسالم‌والمس��لمين عبادي‌زاده‪ ،‬نماينده‬ ‫ولي‌فقيه در اس��تان هرمزگان و امام جمع��ه بندرعباس ديدار و گفت‌وگو‬ ‫كردند‪.‬‬ ‫در اي��ن دي��دار مهندس ارزاني گزارش��ي از فعاليت‌هاي ش��ركت فوالد‬ ‫هرم��زگان و عملكرد اين ش��ركت ارائ��ه داد و گفت‪ :‬ف��والد هرمزگان در‬ ‫زمينه مس��ئوليت‌هاي اجتماعي نيز در استان فعال بوده و با دستگاه‌هاي‬ ‫مربوطه همكاري الزم را داش��ته و درحد ت��وان در اين زمينه اقداماتي را‬ ‫انجام داده است‪.‬‬ ‫مهن��دس ارزاني با اش��اره به مش��كالت واحدهاي تولي��دي در زمینه‬ ‫تامین مواد اوليه گف��ت‪ :‬عدم‌تامين مواد اوليه واحدهاي توليدي منجر به‬ ‫ایجاد مش��كالت عديده‌اي خواهد شد و این واحدها را به تعطيلي خواهد‬ ‫كشاند‪.‬‬ ‫در ادامه اين ديدار حجت‌االس�لام والمسلمين عبادي‌زاده با بيان اينكه‬ ‫فوالد يك صنعت مادر اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬صنعت ف��والد در اقتصاد ملي نقش‬ ‫مهمي دارد‪.‬‬ ‫امام جمعه بندرعباس با اش��اره به تحريم‌هاي ظالمانه و تحميلي آمريكا‬ ‫گفت‪ :‬در عرصه اقتصادي‪ ،‬دشمن سبب خير شده است و عدو شود سبب‬ ‫خير اگر خدا خواهد‪ .‬وي اضافه كرد‪ :‬مقام معظم رهبري قبال نيز به دفعات‬ ‫تاكيد داش��تند به درآمد نفت متكي نباش��يد و به تعبير ايش��ان تحريم‌ها‬ ‫باعث رشد ما خواهد شد‪.‬‬ ‫حجت‌االسالم‌والمس��لمين عبادي‌زاده با تاكي��د بر حمايت همه‌جانبه از‬ ‫توليد گفت‪ :‬ما به خام‌فروشي عادت كرده بوديم و هميشه اين كار را انجام‬ ‫مي‌داديم و اين یک چرخه بسيار باطل است‪ .‬قبول داريم محدوديت ارزي‬ ‫داريم ولي توليد ملي مهمتر است و اگر مواد خام را در چرخه توليد ملي‬ ‫وارد كنيم‪ ،‬باعث رونق توليد خواهد ش��د؛ صادرات مواد اوليه نبايد سبب‬ ‫به خطر افتادن فعاليت واحدهاي توليدي شود‪.‬‬ ‫اي��ن كار مديري��ت و صبوري مي‌خواهد‪ .‬دولتم��ردان ما بايد اين امر را‬ ‫كنترل كنند‪.‬‬ ‫نماينده ولي‌فقيه در اس��تان هرمزگان تاكيد كرد‪ :‬ش��عار امس��ال رونق‬ ‫توليد است و همه مسئوالن بايد بخواهند و در اين راه تالش كنند‪ ،‬مردم‬ ‫نيز بايد مطالبه‌گري كنند و عدالت را بخواهند‪.‬‬ ‫وي ضمن قدرداني از تالش‌ها و اقدامات شركت فوالد هرمزگان تاكيد‬ ‫كرد‪ :‬ما مي‌توانيم به شما كمك كنيم و با طرح مسائل و مشكالت صنعت‬ ‫فوالد با مسئوالن استان و كشور‪ ،‬باري از دوش توليد برداريم و اميدواريم‬ ‫شاهد اتفاقات مباركي براي اقتصاد كشور باشيم‪.‬‬ ‫در پاي��ان اي��ن ديدار مهن��دس ارزاني از حجت‌االس�لام والمس��لمين‬ ‫عب��ادي‌زاده دعوت ك��رد ت��ا از كارخانه ف��والد هرم��زگان بازديد بعمل‬ ‫آورند‪.‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪13‬‬ ‫طرح‪ :‬حسین علیزاده‬ ‫تجربه مشترک کاله‌هایی کالهبرداران در کمین‬ ‫شگرد کالهبرداران‬ ‫حساب‌های بانکی‬ ‫خودرویی برای اخاذی‬ ‫که سرمان می‌رود‬ ‫روی هوا‬ ‫خانه نخرید!‬
‫‪2‬‬ ‫‌شنبه‬ ‫‪ 12‬مرداد ‪1398‬‬ ‫اول ذی‌الحجه ‪1440‬‬ ‫‪ 3‬اوت ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1342‬‬ ‫پیاپی ‪2660‬‬ ‫اقتصاد و توسعه‬ ‫تجارت‬ ‫سرمقاله‬ ‫ناصربزرگمهر‪-‬مدیر مسئول‬ ‫به نام او که هرچه بخواهد همان می‌شود‬ ‫مسئوالن محترم از هر پیامی که ارسال می‌کنند‪ ،‬چند جمله‌ای‬ ‫را در مقایسه با کشورهای دیگر بیان و به‌ویژه قیمت‌های داخلی را‬ ‫دائم با دنیا مقایسه می‌کنند و سر مردم منت می‌گذارند که ببینید‬ ‫در فالن کشور‪ ،‬گوشت کیلویی ‪ ۱۰‬دالر و یک عدد نان باگت یک‬ ‫یورو و بنزین لیتری یک پوند و انرژی گران است‪.‬‬ ‫بعضی از مس��ئوالن اگر روی‌ش��ان می‌شد می‌گفتند این مردم‬ ‫بدبخت خارجی به‌دلیل گرانی‌ها در کشورش��ان‪ ،‬س��یب‪ ،‬پرتقال‪،‬‬ ‫پیاز و س��یب‌زمینی را مجبورند دانه‌ای بخرند و اگر خیلی پولدار‬ ‫باش��ند‪ ،‬یک قاچ هندوانه هم می‌توانند در تابس��تان تهیه کنند‪،‬‬ ‫درحالی که شما ملت هندوانه را وانت وانت می‌خرید و می‌خورید‪.‬‬ ‫آقای رئیس‌جمهوری‬ ‫ما عادت کرده‌ایم که هر روز صبح با عشق مدیران ارجمند بیدار‬ ‫شویم و با منت‌های آنها روزمان را آغاز کنیم‪ .‬اصال اگر این آقایان‬ ‫مدیر نبودند و بر ما منت نمی‌گذاشتند و برنامه‌ریزی نمی‌کردند‪،‬‬ ‫ما کجا می‌توانستیم قاچ هندوانه را دو دستی بچسبیم و فکر نان‬ ‫باشیم که خربزه آب است‪.‬‬ ‫این همه ارزانی خورد و خوراک با مقایسه نان باگت یک یورویی‬ ‫اروپایی از برکت وجود نازنین دولتمردانی اس��ت که صبح تا شب‬ ‫به فکر ما مردم هس��تند و از لطف آنهاست که ما می‌توانیم بربری‬ ‫مفت و مجانی ‪2‬هزار تومانی بخوریم‪.‬‬ ‫ب��ه لط��ف و برکت وجود نازنین وزیر نفت اس��ت که س��وخت‬ ‫ارزان‌قیمت در اتوموبیل‌ها می‌ریزیم و شب تا صبح آقازاده‌های‌مان‬ ‫به‌دنبال کار حالل در خیابان‌ها دوردور می‌کنند و نمی‌دانند نرخ‬ ‫ف��وب بنزین در خلیج‌فارس چند برابر نرخ این س��وخت در پمپ‬ ‫بنزین جردن است‪.‬‬ ‫اص�لا لغ��ت فوب خیلی لغت جذابی اس��ت‪ .‬از وقتی آقای وزیر‬ ‫مرتب شرایط مصرف و نرخ بنزین ما را با نرخ فوب مقایسه می‌کند‪،‬‬ ‫این دوست کارشناس و سرمقاله‌نویس ما استاد رضا خان پدیدار‬ ‫هم فقط از فوب حمایت و بین فوب و خوب رابطه برقرار می‌کند‬ ‫و می‌گوید اگر دولت س��وخت را به نرخ فوب بفروش��د همه چیز‬ ‫خوب می‌ش��ود و دیگ��ر آقازاده‌ها در خیابان‌ه��ا دنبال کار حالل‬ ‫دوردور نمی‌کنند و قاچاقچی‌ها هم بچه‌های خوبی می‌شوند و اتاق‬ ‫بازرگانی هم به سالمت به خانه می‌رود و قصه ما به سر می‌رسد و‬ ‫کالغه در روزنامه می‌ماند و برای خودش غارغار می‌کند‪.‬‬ ‫آقای رئیس‌جمهوری‬ ‫آقای وزیر نفت تنها نگران آقازاده‌ها و دوردور آنها نیست‪ .‬گاهی‬ ‫از نف��ت و گاز و ب��رق و آب و فاضالب هم می‌گوید؛ باالخره مدتی‬ ‫وزیر نیرو هم بوده اس��ت و ژنی هم که پهلوان است‪ .‬ایشان نگران‬ ‫زن‌ه��ای خانه هم هس��تند و از گاز مای��ع کیلویی ‪ ۱۵۰‬تومانی و‬ ‫ه��ر ت��ن ‪ ۱۰‬دالر می‌نالن��د و می‌فرمایند ‪ ۱۰‬دالر م��ا کجا و نرخ‬ ‫جهان��ی ه��ر تن ‪ ۵۵۰‬دالر کجا؟ به دلیل همین ارزانی گاز اس��ت‬ ‫که مردم مرتب صبحانه نیمرو می‌خورند و ظهرها املت و شب‌ها‬ ‫خاگین��ه میل می‌کنند و دچار بیماری کلیه می‌ش��وند‪ ،‬در حالی‬ ‫ک��ه اگر خام‌خ��واری کنند هم در انرژی و هم در مصرف گاز مایع‬ ‫صرفه‌جوی��ی می‌ش��ود و مرغ‌ها هم اینقدر به خودش��ان زحمت‬ ‫نمی‌دهند تا تخم بگذارند‪.‬‬ ‫آقای رئیس‌جمهوری‬ ‫ب��ا ‪ ۲۰۰‬هزار میلی��ارد تومان یارانه بنزی��ن و میلیاردها تومان‬ ‫یارانه‌ه��ای نف��ت و گازوئیل و برق و بقیه چه کارهایی که می‌توان‬ ‫انجام داد؟‬ ‫می‌گویند هزینه ایجاد یک شغل ساده ‪ ۵۰‬میلیون تومان است؛‬ ‫یعنی فقط با یارانه دور‌دور بنزین می‌توان ‪ ۴‬میلیون شغل در سال‬ ‫ایجاد کرد و بعد از ‪ ۵‬سال و ایجاد ‪ ۲۰‬میلیون شغل برای خودمان‪،‬‬ ‫از سال ششم برویم خارج و برای فرنگی‌ها شغل ایجاد کنیم‪.‬‬ ‫می‌گویند س��رمایه اولیه راه‌اندازی ی��ک کارخانه کوچک مواد‬ ‫غذایی یا بهداش��تی حدود ‪ ۵‬میلیارد تومان اس��ت که با این یارانه‬ ‫می‌توان س��الی ‪ ۴۰‬هزار کارخانه راه‌اندازی کرد تا هر مرد ایرانی‬ ‫صاحب یک کارخانه ماست‌س��ازی ش��ود و برای هر خانم ایرانی‬ ‫ی��ک کارخانه کی��ف و کفش و حتی برای بچه‌ها هم یک کارخانه‬ ‫پوشک‌س��ازی تدارک دید و بعد از ‪ ۵‬سال به خودکفایی برسیم و‬ ‫هر کودک ایرانی یک کارخانه پوشک داشته باشد‪.‬‬ ‫همکاران ما در یکی از خبرگزاری‌ها نوشته‌اند که نرخ خرید یک‬ ‫ایرباس ‪ ۳۲۰‬صفر کیلومتر پش��ت ویترین حدود ‪ ۷۰‬میلیون دالر‬ ‫است که با نرخ دالر خیابان فردوسی می‌شود سالی ‪ ۲۱۹‬ایرباس‬ ‫از یارانه بنزین خرید و با دالر آقای جهانگیری سالی ‪ ۷۰۰‬فروند و‬ ‫بعد از چند سال مرکز خرید و فروش طیاره در جهان شد‪.‬‬ ‫مدیرعامل مجمع خیرین مدرسه‌س��از ه��م برای اینکه از قافله‬ ‫عقب نماند فرمود با یارانه بنزین می‌شود سالی ‪ ۲۰۰‬هزار مدرسه‬ ‫یک میلیاردی س��اخت؛ به امید آن روزی که هر بچه خودش یک‬ ‫پراید و یک مدرسه داشته باشد‪.‬‬ ‫آقای رئیس‌جمهوری‬ ‫با (پیش��نهاد) حذف یارانه‌های گوناگ��ون به‌ویژه بنزین و گاز و‬ ‫گازوئیل و بقیه‪ ،‬می‌توان جاده ساخت‪ ،‬راه‌آهن ایجاد کرد‪ ،‬هواپیما‬ ‫خرید‪ ،‬کارخانه پشم و ماست و پوشک و پراید راه انداخت‪ ،‬اما آقای‬ ‫وزیر نفت و س��ایر عالقه‌مندان حذف یارانه‌ها و عاش��قان مقایسه‬ ‫هزینه‌ه��ای داخلی و خارجی چند س��وال ناقابل ما را هم پاس��خ‬ ‫دهند‪.‬‬ ‫یک‪ :‬آیا درآمد یک کارگر و کارمند به دالر است؟ و اگر هست‪،‬‬ ‫چند دالر است؟‬ ‫دوم‪ :‬آیا فرقی بین کش��وری که بزرگ‌ترین منبع گازی و نفتی‬ ‫جهان را دارد با کشورهایی که هیچ کدام از اینها را ندارند‪ ،‬وجود‬ ‫ندارد؟‬ ‫س��وم‪ :‬واقعا چه چیز ما ش��بیه بقیه دنیا اس��ت و چه ربطی بین‬ ‫مش��کالت ایران و جهان وجود دارد؟ که آقایان صبح تا ش��ب ما را‬ ‫با بقیه مقایسه می‌کنند؟‬ ‫اقتصاد ایران‬ ‫گ��زارش س��ال ‪ ۲۰۱۸‬می�لادی (‪۱۳۹۷‬‬ ‫خورش��یدی) مجمع جهانی اقتصاد پیرامون‬ ‫ش��اخص رقابت‌پذی��ری جهانی‪ ،‬ن��کات قابل‬ ‫تاملی پیرامون وضعیت مدیریت منابع انسانی‬ ‫در ایران دارد‪ .‬ش��اخص هفتم از ‪ 11‬ش��اخص‬ ‫ای��ن گ��زارش‪« ،‬کارآیی بازار کار» اس��ت که‬ ‫وضعی��ت ‪ ۱۰‬متغیر اصل��ی در حوزه مدیریت‬ ‫منابع انس��انی در کشور را اندازه‌گیری و رتبه‬ ‫اخذش��ده را در می��ان ‪ ۱۳۷‬کش��ور گزارش‬ ‫می‌کند‪ .‬براس��اس این گزارش‪ ،‬رتبه ایران در‬ ‫مدیریت منابع انسانی در ایران‬ ‫ش��اخص کارآیی بازار کار برحسب هر یک از‬ ‫معیارهای شاخص یادشده به این شرح است‪:‬‬ ‫‪ -۱‬رتبه ‪ ۱۲۱‬در همکاری در روابط کارفرما‬ ‫و کارگری‬ ‫‪ -۲‬رتب��ه ‪ ۱۲۰‬در انعطاف‌پذیری در تعیین‬ ‫دستمزد‬ ‫‪ -۳‬رتبه ‪ ۷۲‬در اقدام‌های مرتبط با استخدام‬ ‫و اخراج‬ ‫‪ -۴‬رتب��ه ‪ ۱۰۰‬در هزینه‌های تعدیل نیروی‬ ‫کار‬ ‫‪ -۵‬رتب��ه ‪ ۷۹‬در تاثی��رات مالی��ات ب��ر‬ ‫مشوق‌های مرتبط با کار‬ ‫‪ -۶‬رتبه ‪ ۱۰۰‬در پرداخت و بهره‌وری‬ ‫‪ -۷‬رتبه ‪ ۱۲۰‬در اتکا به مدیریت حرفه‌ای‬ ‫‪ -۸‬رتبه ‪ ۱۰۴‬در ظرفیت کشور در نگهداری‬ ‫استعدادها‬ ‫‪ -۹‬رتبه ‪ ۱۰۸‬در ظرفیت کشور برای جذب‬ ‫استعدادها‬ ‫‪ -۱۰‬رتبه ‪ ۱۳۶‬در نسبت مشارکت زنان در‬ ‫بازار کار به مشارکت مردان‬ ‫آماره��ای ای��ن گ��زارش مفص��ل حاکی از‬ ‫عم��ل مدیریت منابع‬ ‫آن اس��ت که وضعیت‬ ‫ِ‬ ‫انس��انی در کش��ور مناسب نیس��ت؛ بنابراین‬ ‫پرواضح اس��ت ک��ه نظریه و عم��ل مدیریت‬ ‫منابع انس��انی در ایران تا چ��ه اندازه نیازمند‬ ‫تالش و کار مداوم‪ ،‬علمی و با اتکا به بوم‌زیست‬ ‫کسب‌وکار کشور است‪ .‬هر یک از اندیشمندان‬ ‫و دست‌اندرکاران مدیریت منابع انسانی کشور‬ ‫در ارتقای رتبه مدیریت منابع انس��انی نقش‬ ‫دارند‪.‬‬ ‫بورس در انتظار تعیین تکلیف ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی‬ ‫در هفته‌ه��ای اخی��ر انتظ��ار ب��رای تعیین‬ ‫سرنوشت ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی به اوج خود رسیده‬ ‫اس��ت‪ .‬به‌ویژه تغییرات در س��اختار بودجه ‪۹۸‬‬ ‫انتظاره��ا ب��رای تعیی��ن تکلی��ف ارز دولتی را‬ ‫تشدید کرده است‪ .‬دالر ‪ ۴۲۰۰‬تومانی سیاست‬ ‫غلطی بود که دولت در ظاهر برای کاهش ضربه‬ ‫گران��ی به جامعه در پی��ش گرفت‪ .‬در حالی‌که‬ ‫ش��عار حمای��ت از مصرف‌کنن��ده پش��ت این‬ ‫سیاس��ت مطرح می‌ش��د‪ ،‬در واقع این سیاست‬ ‫تنها رانت‌های سنگین را در اقتصاد کشور ایجاد‬ ‫کرد که س��ودهای کالنی را برای عده‌ای خاص‬ ‫به‌دنبال داش��ت‪ .‬ازسوی دیگر از ماه‌های پایانی‬ ‫س��ال گذشته کسری بودجه دولت در سال ‪۹۸‬‬ ‫مش��خص بود‪ ،‬با این حال اص��رار و ادامه رویه‬ ‫اش��تباه گذش��ته در ارائه بودجه که البته بیش‬ ‫از ای��ن نیز انتظار نمی‌رفت‪ ،‬س��رانجام دولت را‬ ‫به وضعیت کنونی کشانده که به اصالح بودجه‬ ‫بپ��ردازد‪ .‬در این میان ابهام دالر ‪ ۴۲۰۰‬تومانی‬ ‫مش��خص است و به‌طور مش��خص در ساختار‬ ‫جدی��د بودجه و با مفروضات موجود از صادرات‬ ‫نفت این دالر دیگ��ر در بودجه توجیهی ندارد‪.‬‬ ‫ن جهت‬ ‫اخب��ار پیرامون دالر ‪ ۴۲۰۰‬تومانی از آ ‌‬ ‫مهم اس��ت که س��ودی که بنا بود تولیدکننده‬ ‫از ای��ن مح��ل کس��ب کند به جی��ب دالالن و‬ ‫واس��طه‌ها می‌رفت‪ .‬برای مث��ال در حالی نرخ‬ ‫ش��کر در بازار حدود ‪ ۵‬هزار و بیش از این عدد‬ ‫مطرح می‌ش��ود که نرخ مصوب ش��کر و فروش‬ ‫کارخانه‌ها حدود ‪ ۳‬هزار تومان است‪.‬‬ ‫دول��ت در خیال خود برای مث��ال با واردات‬ ‫ارزان ش��کر ب��ا دالر ‪ ۴۲۰۰‬تومان��ی و اش��باع‬ ‫بازار از ش��کر درصدد بود تا مانع از رش��د نرخ‬ ‫شکر یا س��ایر کاالها شود‪ ،‬اما به‌طور مشخص‪،‬‬ ‫همان‌طور که برای گوشت یا در شرایط کنونی‬ ‫شکر و س��ایر موارد مش��اهده می‌شود واردات‬ ‫ارزان تنه��ا رانت را برای ع��ده‌ای خاص ایجاد‬ ‫کرد و س��ودهای کالن را به این افراد رساند اما‬ ‫قیمت‌ها در بازار رش��د کردند‪ .‬نداش��تن درک‬ ‫از مکانیس��م ساده اقتصادی نتایج اینچنینی را‬ ‫به‌دنبال داشته است‪.‬‬ ‫در چنین ش��رایطی تعیین‌تکلیف ارز ‪۴۲۰۰‬‬ ‫تومانی برای صنایع بورسی دارای اهمیت است‪.‬‬ ‫با اختالف موجود میان نرخ بازار و فش��ار دولت‬ ‫برای ارزان‌فروش��ی کارخانه‪ ،‬به‌جای رس��یدن‬ ‫س��ود به تولیدکنندگان پرش��دن جیب دالالن‬ ‫را ش��اهد هستیم‪ .‬در چنین ش��رایطی باید در‬ ‫انتظار هفته‌های آینده و سیاس��ت‌های اعالمی‬ ‫دولت بود‪.‬‬ ‫خبرآنالین‬ ‫ایران دارای باالترین نسبت تعداد حساب بانکی به جمعیت‬ ‫براس��اس آماره��ای در دس��ترس از مراجع‬ ‫معتبر جهانی‪ ،‬ایران دارای رتبه نخست جهانی‬ ‫تع��داد حس��اب بانکی به نس��بت جمعیت بالغ‬ ‫اس��ت‪ .‬نس��بت تعداد حس��اب بانکی به ‪۱۰۰۰‬‬ ‫نف��ر جمعیت بالغ در ایران باالی ‪ ۸۰۰۰‬اس��ت‬ ‫که این نس��بت برای کشورهای ترکیه ‪،۱۲۰۰‬‬ ‫عربس��تان س��عودی ‪ ،۱۰۰۰‬مال��زی ‪،۸۰۰‬‬ ‫هن��د‪ ،‬ایتالی��ا و ارمنس��تان ‪ ۷۰۰‬و برزیل ‪۶۰۰‬‬ ‫است‪.‬‬ ‫به‌گفت��ه مدیرکل دفتر بازرس��ی ویژه مبارزه‬ ‫ب��ا پولش��ویی و ف��رار مالیاتی «بی��ش از ‪۵۰۰‬‬ ‫میلیون حس��اب بانکی در ازای ‪ ۸۰‬میلیون نفر‬ ‫جمعیت کش��ور وج��ود دارد که این زنگ خطر‬ ‫است»‪.‬‬ ‫پدر و پس��ری در یکی از اس��تان‌های کشور‬ ‫‪ ۸۴۰‬ش��خص حقیقی و ‪ ۴۷۰‬ش��خص حقوقی‬ ‫را درگیر فس��اد اقتصادی خود با محوریت فرار‬ ‫مالیات��ی کرده‌ان��د و تنها در این م��ورد ‪2‬هزار‬ ‫وکالت‌نام��ه ب��رای واردات‪ ،‬ص��ادرات‪ ،‬کارت‬ ‫بازرگان��ی اج��اره‌ای‪ ،‬افتتاح حس��اب اجاره‌ای‪،‬‬ ‫ثب��ت ش��رکت‌های صوری و همچنی��ن ‪ ۶‬تا ‪7‬‬ ‫ه��زار میلیارد تومان کتمان درآمد شناس��ایی‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫مجمع فعاالن اقتصادی‬ ‫اقتصاد بین‌الملل‬ ‫بزرگ‌ترین اقتصادهای جهان کدامند؟‬ ‫بان��ک جهان��ی اعالم ک��رد امری��کا همچنان‬ ‫بزرگ‌تری��ن اقتص��اد جهان اس��ت‪ .‬بانک جهانی‬ ‫در جدیدتری��ن گ��زارش بازبین��ی ش��ده خود از‬ ‫وضعیت کشورهای جهان‪ ،‬به رتبه‌بندی کشورها‬ ‫براساس حجم تولید ناخالص داخلی آنها تا پایان‬ ‫سال گذش��ته میالدی پرداخته است‪ .‬در این بین‬ ‫به‌دلیل نبود آمار دقیق‪ ،‬رتبه برخی کشورها مانند‬ ‫ونزوئال‪ ،‬کالدونیای جدید و س��ودان جنوبی قابل‬ ‫اس��تناد نبوده است‪ .‬براس��اس تعریف این بانک‪،‬‬ ‫تولی��د ناخال��ص داخلی به مجم��وع ارزش کاال و‬ ‫خدمات تولید ش��ده در یک کش��ور در یک سال‬ ‫اطالق می‌ش��ود‪ .‬رتبه‌بندی امسال نسبت به سال‬ ‫گذش��ته در باال و انتهای جدول تغییرات چندانی‬ ‫نداش��ته اما رتبه برخی کش��ورهای میانی تغییر‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫‪ -۱‬امری��کا؛ حج��م تولی��د ناخال��ص داخلی‪:‬‬ ‫‪۲۰‬تریلیون و ‪ ۴۹۴.۰۹۹‬میلیارد دالر‬ ‫‪ -۲‬چی��ن؛ حج��م تولی��د ناخال��ص داخل��ی‪:‬‬ ‫‪۱۳‬تریلیون و ‪ ۶۰۸.۱۵۱‬میلیارد دالر‬ ‫‪ -۳‬ژاپ��ن؛ حج��م تولی��د ناخال��ص داخل��ی‪:‬‬ ‫‪۴‬تریلیون و ‪ ۹۷۰.۹۱۵‬میلیارد دالر‬ ‫‪ -۴‬آلم��ان؛ حج��م تولی��د ناخال��ص داخلی‪:‬‬ ‫‪۳‬تریلیون و ‪ ۹۹۶.۷۵۹‬میلیارد دالر‬ ‫‪ -۵‬انگلی��س؛ حج��م تولید ناخال��ص داخلی‪:‬‬ ‫‪۲‬تریلیون و ‪ ۸۲۵.۲۰۷‬میلیارد دالر‬ ‫‪ -۶‬فرانس��ه؛ حج��م تولی��د ناخال��ص داخلی‪:‬‬ ‫‪۲‬تریلیون و ‪ ۷۷۷.۵۳۵‬میلیارد دالر‬ ‫‪ -۷‬هند؛ حجم تولید ناخالص داخلی‪۲ :‬تریلیون‬ ‫و ‪ ۷۲۶.۳۲۲‬میلیارد دالر‬ ‫‪ -۸‬ایتالی��ا؛ حج��م تولی��د ناخال��ص داخلی‪:‬‬ ‫‪۲‬تریلیون و ‪ ۷۳.۹۰۱‬میلیارد دالر‬ ‫‪ -۹‬برزی��ل؛ حج��م تولی��د ناخال��ص داخلی‪:‬‬ ‫یک‌تریلیون و ‪ ۸۶۸.۶۲۶‬میلیارد دالر‬ ‫‪ -۱۰‬کان��ادا؛ حج��م تولید ناخال��ص داخلی‪:‬‬ ‫یک‌تریلیون و ‪ ۷۰۹.۳۲۷‬میلیارد دالر‬ ‫‹ ‹رتبه ایران‬ ‫ای��ران در ای��ن رتبه‌بن��دی با تولی��د ناخالص‬ ‫داخل��ی ب��ه ارزش ‪ ۴۵۴.۰۱۲‬میلیارد دالر‪ ،‬باالتر‬ ‫از کشورهایی مانند نروژ‪ ،‬امارات و ایرلند و پایین‌تر‬ ‫از کشورهایی مانند اتریش‪ ،‬بلژیک و سوئد در رده‬ ‫‪ ۲۷‬بزرگ‌ترین اقتصادهای جهان ایستاده است‪.‬‬ ‫‹ ‹رتبه سایر کشورها‬ ‫در این رتبه‌بندی روس��یه به‌عنوان یازدهمین‪،‬‬ ‫کره جنوبی دوازدهمین‪ ،‬اس��ترالیا سیزدهمین‪،‬‬ ‫ترکیه نوزدهمین‪ ،‬س��وئیس بیس��تمین‪ ،‬فنالند‬ ‫چهل‌ودومین‪ ،‬پرتغال چهل‌وهش��تمین‪ ،‬نیوزلند‬ ‫پنجاه‌ودومی��ن‪ ،‬قط��ر پنجاه‌وس��ومین و کویت‬ ‫پنجاه‌ونهمی��ن اقتص��اد ب��زرگ جه��ان معرفی‬ ‫شده‌اند‪.‬‬ ‫‹ ‹سلطه آسیا بر اقتصاد جهان‬ ‫نتایج یک پژوهش جدید نش��ان می‌دهد نیمی‬ ‫از اقتص��اد جه��ان تا ‪ ۲۰‬س��ال آین��ده در اختیار‬ ‫کشورهای آسیایی خواهد بود‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا موسسه مک‌کینزی در گزارش‬ ‫جدید خود از روند رو به رشد اقتصادهای آسیایی‬ ‫پیش‌بینی کرده با تداوم روند رشد شتابان اقتصاد‬ ‫غول‌های آس��یایی‪ ،‬تا ‪ ۱۰‬سال آینده حدود نیمی‬ ‫از مجموع تولید ناخالص داخلی جهان در اختیار‬ ‫آس��یایی‌ها قرار بگیرد‪ .‬در سال‌های گذشته چین‬ ‫ب��ه دومین و هند به پنجمین اقتصاد بزرگ جهان‬ ‫تبدیل شده‌اند و اقتصاد هند اکنون ‪ 2‬برابر اقتصاد‬ ‫روس��یه ی��ا کانادا ش��ده‪ ،‬اما به‌نظر می‌رس��د این‬ ‫پایان کار نخواه��د بود‪ .‬مرکزیت مالی و اقتصادی‬ ‫جهان به‌س��رعت از غرب به س��مت شرق در حال‬ ‫چرخ��ش اس��ت‪ .‬به‌گفته این موسس��ه مش��هور‬ ‫امریکایی‪ ،‬صعود آس��یا س��ریع‌تر از ح��د انتظار‬ ‫بوده و در نتیجه رش��د اقتصادی باال‪ ،‬بس��یاری از‬ ‫طبقات روس��تایی اکنون به طبقات شهرنشین با‬ ‫درآمد متوس��ط رو به باال و ش��هرهای آسیایی به‬ ‫مراکز مالی و بانکی جهان تبدیل ش��ده‌اند‪ .‬اولیور‬ ‫تونبی‪ ،‬مدیر بخش آس��یا در موسسه مک‌کینزی‬ ‫گفت‪ :‬اگ��ر می‌خواهید آینده اقتص��اد جهانی را‬ ‫بدانید باید نس��بت به آسیا ش��ناخت پیدا کنید‪.‬‬ ‫قرن بیس��ت‌ویکم ق��رن آس��یایی‌ها خواهد بود‪.‬‬ ‫ای��ن موسس��ه در بخش دیگری از گ��زارش خود‬ ‫پیش‌بین��ی کرده ‪ ۴۰‬درص��د از مجموع تقاضای‬ ‫مصرفی جهان تا ‪ ۲۰‬س��ال آینده مربوط به آس��یا‬ ‫باشد‪ .‬البته این خبر بیش از آنکه خبر خوبی برای‬ ‫شرکت‌های غربی باشد برای شرکت‌های آسیایی‬ ‫خوب اس��ت چراکه براساس گزارش مک‌کینزی‪،‬‬ ‫با افزای��ش رقابت‌پذی��ری محصوالت آس��یایی‬ ‫در براب��ر همتایان غربی‪ ،‬تمای��ل مردم به مصرف‬ ‫کااله��ای داخل��ی افزایش چش��مگیری خواهد‬ ‫داش��ت‪ .‬براس��اس رده‌بندی موسسه فورچون‪ ،‬تا‬ ‫پایان س��ال گذش��ته میالدی بیش از ‪ ۴۰‬درصد‬ ‫ش��رکت‌های بزرگ جهان در آسیا قرار داشته‌اند‬ ‫و از ‪ ۵۰۰‬شرکت پردرآمد جهان‪ ۲۱۰ ،‬شرکت در‬ ‫آس��یا بوده‌اند‪ .‬درحال‌حاضر چین دومین اقتصاد‬ ‫بزرگ جهان و بزرگ‌ترین اقتصاد آس��یا اس��ت و‬ ‫پس از این کشور‪ ،‬هند‪ ،‬ژاپن و کره‌جنوبی دومین‬ ‫تا چهارمین اقتصادهای بزرگ این قاره به‌ش��مار‬ ‫می‌روند‪.‬‬ ‫تاثیر تنش ایران و امریکا بر اقتصاد خاورمیانه‬ ‫فایننش��یال تایم��ز در گزارش��ی از ک��وچ‬ ‫ش��رکت‌های ایران��ی از دوبی به ترکی��ه‪ ،‬عمان و‬ ‫مال��زی خبر داد‪ .‬به گ��زارش اقتصاد ‪ ۲۴‬به نقل از‬ ‫فایننش��یال تایمز‪ ،‬تحریم‌ه��ای اقتصادی امریکا‬ ‫علیه ای��ران میزان روابط تجاری ای��ران و امارات‬ ‫را به ش��کل قابل‌توجهی کاه��ش خواهد داد‪ ،‬این‬ ‫در حالی اس��ت که دوبی از س��ال‌ها پیش یکی از‬ ‫مراکز تجاری خارجی ایران به‌ش��مار می‌رفت‪ ،‬به‬ ‫طوری که س��ال گذشته میزان مبادالت بازرگانی‬ ‫ای��ران و ام��ارات ب��ه ‪ ۱۹‬میلیارد دالر رس��ید؛ اما‬ ‫نگرانی از تنش‌های ش��دید در منطقه‪ ،‬نوسان در‬ ‫نرخ ارز و ترس ش��رکت‌ها از عب��ور از تحریم‌های‬ ‫امریکا باعث کاهش ش��دید تجارت دوجانبه شده‬ ‫اس��ت‪ .‬پیامدهای اقتصادی اخیر تاکیدی بر این‬ ‫واقعیت بود که چگونه بن‌بست روابط میان ایران‬ ‫و امریکا می‌تواند در سراس��ر خاورمیانه ‪-‬حتی در‬ ‫کشورهای پشتیبان مواضع خشن واشنگتن علیه‬ ‫ایران‪ -‬تاثیرات منفی داشته باشد‪ .‬اکنون مقامات‬ ‫امارات متح��ده عربی به‌خوبی آگاه هس��تند که‬ ‫تنش‌های بیش��تر می‌تواند روابط کشورشان را با‬ ‫ایران تیر و ت��ار کند‪ .‬تعداد ایرانیانی که در امارات‬ ‫متح��ده عربی زندگی می‌کنن��د از ‪ ۱۱۷‬هزار نفر‬ ‫در ‪ ۳‬س��ال گذش��ته به ‪ ۷۳‬هزار نفر کاهش یافته‬ ‫و تعداد گردش��گران ایرانی نیز از ‪ ۷۰۰‬هزار نفر به‬ ‫‪ ۳۵۰‬هزار نفر رسیده است‪ .‬بسیاری از شرکت‌های‬ ‫ایرانی و همچنین شرکت‌های خارجی متمرکز بر‬ ‫ایران نیز برای تجارت کش��ورهای ترکیه‪ ،‬عمان و‬ ‫مالزی را ترجیح می‌دهند‪.‬‬ ‫نقش تشکل‌ها‬ ‫در رونق فضای‬ ‫کسب‌وکار‬ ‫روستاها‬ ‫حمیدرضا حاجی‌اشرفی‬ ‫اقتصاددان‬ ‫روس��تاها از گذش��ته یعنی از زمان یکجا‌نشینی‬ ‫انس��ان‌ها در تمدن بش��ری‪ ،‬نقش اصلی در تولید‬ ‫غذا برعهده داشتند‪ ،‬اما بعد از توسعه شهرنشینی و‬ ‫انقالب اول صنعتی به‌تدریج با تشکیل شرکت‌های‬ ‫زراع��ی و تولی��دات دام��ی و طی��ور و آبزی��ان در‬ ‫مجتمع‌ه��ای مدرن که با آخرین آموزه‌های علمی‬ ‫و تجربی به‌همراه س��رمایه‌گذاری‌های کالن بخش‬ ‫خصوص��ی به‌وی��ژه در کش��ورهای توس��عه‌یافته‬ ‫راه‌ان��دازی ش��ده‌اند‪ ،‬رفته‌رفت��ه از اهمیت تولید‬ ‫س��نتی مواد غذایی روس��تایی کاس��ته شد‪ .‬عامل‬ ‫دیگ��ری ک��ه موجب کاه��ش تولید م��واد غذایی‬ ‫به‌‌طور س��نتی در روس��تاها‪ ،‬به‌ویژه در کشورهای‬ ‫جهان س��وم شده‪ ،‬مهاجرت وس��یع روستاییان به‬ ‫ش��هرها و اش��تغال آنها در کارخانه‌ها‪ ،‬پیشه‌وری و‬ ‫انواع مش��اغل خدماتی اس��ت‪ .‬هنوز هم جمعیت‬ ‫بسیار زیادی از شهروندان جهانی را روستانشینان‬ ‫تشکیل می‌دهند و دغدغه کنونی دولت‌ها مبارزه با‬ ‫فقر و اشتغالزایی در جوامع روستایی است‪ .‬الگوی‬ ‫موفق اشتغالزایی روستایی را دکتر محمد یونس با‬ ‫راه‌اندازی گرامین بانک که وام‌هایی خرد به مردان‬ ‫و زنان روستایی برای اشتغال و راه‌اندازی کارگاه‌ها‬ ‫و م��زارع خودکف��ا پرداخت می‌کن��د پیش روی‬ ‫ایده‌پردازان راه‌اندازی کس��ب‌وکار روس��تایی قرار‬ ‫داد‪ .‬اکوسیس��تم کس��ب‌وکار در شهرها و روستاها‬ ‫به‌ش��دت در ابتدای هزاره سوم تغییر کرده و دیگر‬ ‫با ایده‌های ساده و تالش‌های فردی امکان موفقیت‬ ‫وجود ندارد‪ .‬برای رفع این مش��کل در بس��یاری از‬ ‫کش��ورهای جه��ان و ایران‪ ،‬در س��ال‌های اخیر به‬ ‫‪2‬روش ازس��وی دول��ت و مردم تالش می‌ش��ود تا‬ ‫اشتغالزایی پایدار انجام شود‪:‬‬ ‫‪ -۱‬مشاغل خانگی‬ ‫‪ -۲‬راه‌ان��دازی ش��رکت‌های تعاون��ی کوچک و‬ ‫خانوادگی‬ ‫در راستای توسعه مشاغل خانگی‪ ،‬وزارت تعاون‪،‬‬ ‫کار و رفاه اجتماعی در ‪ ۱۴۰‬رش��ته شغلی حسب‬ ‫رعایت طرح‌های مبتنی بر آمایش سرزمین مجوز‬ ‫فعالیت به خوداش��تغاالن می‌ده��د و این گروه از‬ ‫متقاضی��ان ش��غلی امکان گرفت��ن وام از صندوق‬ ‫کارآفرینی امید و سایر بانک‌ها را دارند‪.‬‬ ‫درب��اره راه‌اندازی ش��رکت‌های تعاونی کوچک‬ ‫و خانوادگ��ی نی��ز‪ ،‬پ��س از ثبت ش��رکت تعاونی‪،‬‬ ‫بنیان‌گذاران و مدیران آنها‪ ،‬حسب طرح کسب‌وکار‬ ‫تنظیمی و اساس��نامه تعاونی امکان دریافت پروانه‬ ‫فعالی��ت در رش��ته‌های ش��غلی خ��اص را دارند و‬ ‫براساس مجوزها امکان دریافت وام برای راه‌اندازی‬ ‫و توسعه کسب‌وکار را می‌یابند‪.‬‬ ‫اما مش��کل اساس��ی در روستاها گرفتن مجوز و‬ ‫راه‌اندازی ش��رکت‌های تعاونی و وام گرفتن نیست‬ ‫بلکه مش��کل اصلی‪ ،‬فقدان ایده‌یاب��ی برای تولید‬ ‫محصوالت مورد نی��از بازار و موفقیت در بازاریابی‬ ‫ت بین تولیدکنندگان‬ ‫است‪ ،‬زیرا در برهه‌ای که رقاب ‌‬ ‫و میزان تغییر س��لیقه‌های مشتریان به سرعت باال‬ ‫رفت��ه‪ ،‬احتمال کس��ب موفقی��ت در فعالیت‌های‬ ‫جزیره‌ای بس��یار کاهش یافته‪ ،‬به‌طوری که برخی‬ ‫اشخاص که با گرفتن وام در روستاها کسب‌وکاری‬ ‫راه‌ان��دازی ک��رده بودن��د‪ ،‬به‌دالی��ل گوناگون که‬ ‫مهم‌تری��ن آن پایین بودن دانش بازاریابی به‌دلیل‬ ‫کوچ��ک ب��ودن ان��دازه موسس��ه‌های اقتصادی‬ ‫روس��تایی و نداشتن حامیان مش��اور است‪ ،‬دچار‬ ‫بن‌بس��ت و ورشکس��تگی ش��ده‌اند و اکنون به‌جز‬ ‫بده��ی بانکی‪ ،‬ثمره‌ای نبرده‌ان��د‪ .‬راهکار رفع این‬ ‫نقیصه‪ ،‬راه‌اندازی شرکت‌های پشتیبان با همکاری‬ ‫منتوره��ا (موسس��ه‌ها و اش��خاص متخصصی که‬ ‫تجربه و دانش خود را در اختیار کسب‌وکارها و افراد‬ ‫کم‌تجربه‌ت��ر قرار می‌دهند) در جهت ایده‌پردازی‪،‬‬ ‫انتقال مهارت‌های حرفه‌ای و اطالعات روز و ترویج‬ ‫انگیزش��ی خوداش��تغاالن و مدیران ش��رکت‌های‬ ‫تعاون��ی کوچک روس��تایی اس��ت‪ .‬در پایان دهه‬ ‫‪ ۹۰‬خورش��یدی‪ ،‬ایران نیازمند اش��تغالزایی برای‬ ‫‪ ۵۰۰۰۰۰۰‬نفر و تامین فرصت‌های ش��غلی برای‬ ‫جوانان‪ ،‬مردان و بانوان اس��ت و یگانه راه مناس��ب‬ ‫راه‌ان��دازی ش��رکت‌های عام پش��تیبان در جهت‬ ‫حمایت از ش��رکت‌های کوچک و خوداش��تغاالن‬ ‫روس��تایی اس��ت‪ .‬آرزو می‌کنیم‪ ،‬س��ازمان فنی و‬ ‫حرفه‌ای در راس��تای دانش‌افزای��ی کارآفرینان و‬ ‫خوداشتغاالن روستایی‪ ،‬چتر آموزش‌های مهارتی‬ ‫را در سرتاسر نقاط ایران بگستراند‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫آقای رئیس جمهوری‬ ‫شباهت‌های ما با جهان‬ ‫در چیست؟‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬
‫‌شنبه‬ ‫‪ 12‬مرداد ‪1398‬‬ ‫اول ذی‌الحجه ‪1440‬‬ ‫‪ 3‬اوت ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1342‬‬ ‫پیاپی ‪2660‬‬ ‫شگرد‬ ‫کالهبرداران خودرویی‬ ‫برای اخاذی‬ ‫مسیرهای گرفتن‬ ‫کارت سوخت‬ ‫در دقیقه ‪۹۰‬‬ ‫روی هوا‬ ‫خانه نخرید!‬ ‫بدون تحقیق و توسعه ایران حائز رتبه نمی‌شود‬ ‫‹ ‹نگرانی‌های جدی‬ ‫به گزارش مش��رق‌نیوز‪ ،‬وحید احمدی که ریاس��ت‬ ‫مرکز تحقیقات سیاس��ت علمی کش��ور را در کارنامه‬ ‫کاری خود دارد‪ ،‬درباره س��هم پژوهش از بودجه گفت‪:‬‬ ‫در س��ال ‪ ۹۵‬بودجه کل پژوهشی کشور ‪۷‬هزار و ‪۶۸۰‬‬ ‫میلیارد تومان بود که بر این اس��اس‪ ،‬س��هم اعتبارات‬ ‫تحقیقاتی کشور از تولید ناخالص ملی ‪ ۵۶‬دهم درصد‬ ‫بوده است‪ .‬در سال ‪ ۹۶‬نیز بودجه کل پژوهشی کشور‬ ‫برنامه دولت تثبیت نرخ‬ ‫خودرو است‬ ‫گروه صنعت‬ ‫عکس‪ :‬آیدا فریدی‬ ‫‹ ‹سهم پژوهش از تولید ناخالص کشورها‬ ‫کشورهای گوناگون به دلیل اینکه پژوهش و فناوری‬ ‫را یک��ی از مهم‌ترین اولویت‌های توس��عه می‌دانند به‬ ‫دنبال افزایش س��هم پژوهش از تولی��د ناخالص خود‬ ‫هس��تند به نحوی که بر اس��اس آمارها‪ ،‬کش��ورهایی‬ ‫مانن��د ژاپن‪ ،‬کره‌جنوبی و س��وئد بی��ش از ‪۳‬درصد از‬ ‫تولی��د ناخالص خود را به پژوهش و تحقیق اختصاص‬ ‫می‌دهند‪.‬‬ ‫همچنین کش��ورهایی مانند چین‪ ،‬آلم��ان و امریکا‬ ‫بی��ش از ‪۲‬درصد از تولی��د ناخالص خود را به پژوهش‬ ‫و فن��اوری اختصاص داده‌اند‪ .‬میزان س��هم پژوهش از‬ ‫تولید ناخالص در کش��ورهایی مانن��د مالزی‪ ،‬ترکیه و‬ ‫روسیه نیز بیش از یک درصد است‪ .‬این در حالی است‬ ‫که اهداف زیادی برای حوزه پژوهش و فناوری کش��ور‬ ‫در قالب برنامه‌های بلندمدت و میان‌مدت ترسیم شده‬ ‫اما فاصله زیادی تا عملیاتی‌س��ازی این برنامه‌ها وجود‬ ‫دارد‪ .‬بنابراین‪ ،‬دولت و مجلس ش��ورای اس�لامی باید‬ ‫هم��ت کنند و در ای��ن حوزه حساس��یت و واقع‌بینی‬ ‫بیش��تری داش��ته باش��ند تا در افق ‪ ۱۴۰۴‬به اهداف‬ ‫علمی و فناورانه دست یابیم‪.‬‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪:‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫کش��ورهای گوناگ��ون به دلیل اینکه پژوهش و فن��اوری را یکی از‬ ‫مهم‌تری��ن اولویت‌های توس��عه می‌دانن��د به دنبال افزایش س��هم‬ ‫پژوهش از تولید ناخالص خود هستند به نحوی که بر اساس آمارهای‬ ‫موجود کش��ورهایی مانند ژاپن‪ ،‬کره‌جنوبی و سوئد بیش از ‪۳‬درصد‬ ‫ق اختصاص می‌دهند‬ ‫از تولید ناخالص خود را به پژوهش و تحقی ‌‬ ‫‪ ۹‬هزار و ‪ ۱۸۰‬میلیارد تومان بود که نس��بت به س��ال‬ ‫‪ ،۹۵‬به میزان ‪۱۹.۶‬درصد رش��د داشت‪ .‬بر این اساس‪،‬‬ ‫س��هم اعتبارات تحقیقاتی کشور از تولید ناخالص ملی‬ ‫حدود ‪ ۶۱‬دهم درصد می‌ش��ود‪ .‬در الیحه بودجه سال‬ ‫‪ ۹۷‬نیز میزان بودجه کل پژوهشی کشور ‪۱۰‬هزار و ‪۵۶‬‬ ‫میلیارد تومان اس��ت که رشد ‪۱۴.۹‬درصدی نسبت به‬ ‫سال گذشته داشت‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬با این می��زان بودجه نیز نمی‌توان انتظار‬ ‫داشت که س��هم پژوهش از تولید ناخالص ملی از نیم‬ ‫درصد بیشتر شود‪.‬‬ ‫رئیس مرکز تحقیقات سیاس��ت علمی کشور اضافه‬ ‫ک��رد‪ :‬ب��ا روندی ک��ه در پیش گرفته ش��ده نمی‌توان‬ ‫منتظر تغییری در تحقق یک تا ‪ ۳‬درصد از سهم تولید‬ ‫ناخالص ملی به امر پژوهش بود‪.‬‬ ‫احمدی خاطرنش��ان کرد‪ :‬اکنون در حوزه پژوهش و‬ ‫فناوری نگرانی جدی وجود دارد چراکه سهم پژوهش‬ ‫از تولید ناخالص ملی تنها در حدود نیم درصد متوقف‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫قو‌توسعه‬ ‫‹ ‹افزایش مرکزهای تحقی ‌‬ ‫هر چند که حس��ن آقاکثیری‪ ،‬رئیس مرکز توس��عه‬ ‫فن��اوری و صنایع پیش��رفته وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت معتقد اس��ت‌ از س��ال ‪ ۶۸‬ت��ا ‪ ۹۲‬تعداد صدور‬ ‫گواهی و پروانه واحدهای تحقیق‌و‌توس��عه ‪ ۹۹۴‬مورد‬ ‫بوده اما در سال‌های ‪ ۹۳‬تا ‪ ۹۷‬در این حوزه رکورد زده‬ ‫ش��د به گونه‌ای که ‪۲‬هزار و ‪ ۱۰۶‬واحد تحقیق‌و‌توسعه‬ ‫ایجاد ش��د‪ .‬با این تفاس��یر و در مقایس��ه دوره پیش‬ ‫‪۶۸‬درص��د کل مجوزها در دولت یازده��م و دوازدهم‬ ‫صادر شده است‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینک��ه ه��زار و‪۲۷‬درصد رش��د(‪۱۰.۳‬‬ ‫براب��ر) در ایجاد واحدهای تحقیق‌و‌توس��عه داش��تیم‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬زمانی که ایجاد واحدهای تحقیق‌و‌توس��عه روند‬ ‫افزایش��ی می‌یابد‪ ،‬صنعت کشور در مس��یر رشد قرار‬ ‫می‌گیرد و می‌توان تولید‌روزآمد داشت‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایرنا‪ ،‬آقاکثیری گف��ت‪ :‬در اندازه‌گیری‬ ‫بسیاری از ش��اخص‌های اقتصادی مانند رقابت‌پذیری‬ ‫جهان��ی ک��ه ه��دف آن تعیی��ن نهاده��ا‪ ،‬عوام��ل و‬ ‫سیاس��ت‌های تاثیرگ��ذار در افزای��ش به��ره‌وری یک‬ ‫کشور و سرانجام رشد اقتصادی پایدار و افزایش سطح‬ ‫درآمد س��رانه و رفاه اجتماعی است‪ ،‬زیرشاخص‌هایی‬ ‫لحاظ ش��ده که به‌طور مس��تقیم با فناوری‪ ،‬نوآوری و‬ ‫تحقیق‌و‌توسعه در ارتباط است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬بدون‌ش��ک توج��ه وی��ژه و اختص��اص‬ ‫منابع حمایتی تحقیق‌و‌‌توس��عه به صورت متناس��ب با‬ ‫ارزش‌اف��زوده ایجادی در هر بخ��ش اقتصادی موجب‬ ‫افزایش انگیزه بنگاه‌های صنعتی به انجام فعالیت‌های‬ ‫تحقیق‌و‌‌توس��عه‪ ،‬نفوذ فناوری‪ ،‬تدوام رشد جهشی این‬ ‫فعالیت‌ها و اثرگذاری آنها در توسعه صنایع رقابت‌پذیر‬ ‫و رشد اقتصادی کشور خواهد شد‪.‬‬ ‫آقاکثی��ری خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬فاکتوره��ای مرتبط‬ ‫با تحقیق‌و‌توس��عه در ش��اخص‌های توس��عه اقتصادی‬ ‫کش��ورها بسیار موثر اس��ت و برای آن ‪ ۳‬مدل تعریف‬ ‫ش��ده اس��ت؛ مدل نخس��ت‪ ،‬خودکفایی ب��ا تاکید بر‬ ‫حمای��ت از مصرف‌کننده در مقاب��ل تولیدکننده بوده‬ ‫و در قال��ب آن صنای��ع مبتنی‌بر منابع طبیعی رش��د‬ ‫یافته‌ان��د‪ .‬مدل دوم‪ ،‬حمایت از تولید داخلی در مقابل‬ ‫تولی��د جهانی(جایگزینی واردات) اس��ت که در آن باز‬ ‫هم تاکید بر منابع طبیعی اس��ت‪ .‬مدل سوم که مدلی‬ ‫پایدار است توسعه صنایع رقابت‌پذیری است که هسته‬ ‫اصلی آن را تحقیق‌و‌توسعه و فناوری تشکیل می‌دهد‪.‬‬ ‫بنابراین‪ ،‬تحقیق‌و‌‌توسعه عامل اصلی تبدیل مزیت‌های‬ ‫طبیعی و نس��بی به مزیت‌های رقابتی‪ ،‬بزرگ ش��دن‬ ‫اقتصاد‪ ،‬تعامل س��ازنده در سطح بین‌الملل و در نتیجه‬ ‫تحقق رشد اقتصادی مطلوب است‪.‬‬ ‫وحید احمدی‬ ‫‹ ‹توجه به صنایع کوچک و متوسط‬ ‫مصطف��ی آم��ره‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت ش��هرک‌های‬ ‫صنعتی اس��تان مرک��زی نیز به خبرگ��زاری آنا گفت‪:‬‬ ‫با توجه به ظرفیت صنایع کوچک و متوس��ط مرکزی‬ ‫راه‌ان��دازی واحدهای تحقیق‌و‌توس��عه در این صنایع و‬ ‫آموزش‌های مرتبط و مد‌نظر از ضرو ‌رت‌ها است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬همچنین با توجه به وجود صنایع متنوع‬ ‫و خوش��ه‌های صنعتی باید کم��ک به ارتقای بهره‌وری‬ ‫واحدهای صنعتی از طریق ارتقای فناوری و شناسایی‬ ‫نیازه��ای فن��اوری و رفع این نیاز ب��ا کمک واحدهای‬ ‫تحقیق‌وتوسعه انجام شود‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت ش��هرک‌های صنعتی اس��تان‬ ‫مرکزی تصریح کرد‪ :‬با فعالیت‌های پژوهشی واحدهای‬ ‫تحقیق‌و‌توسعه می‌توان فرآیند فناوری را نهادینه کرد‬ ‫و ب��ا بهینه‌کردن س��رمایه‌گذاری‌ها به س��مت اقتصاد‬ ‫صنعتی دانش‌مدار پیش رفت‪.‬‬ ‫آمره خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬پویایی ی��ک واحد تولیدی‬ ‫مستلزم پژوهش مستمر برای اصالح فرآیندهای تولید‬ ‫و استفاده از فناوری‌های روز دنیا است‪.‬‬ ‫او گفت‪ :‬در راس��تای رف��ع نیاز فن��اوری واحدهای‬ ‫قو‌توسعه با همکاری‬ ‫کوچک و متوسط در حوزه تحقی ‌‬ ‫نهادهای مرتب��ط‪ ،‬برنامه‌های آموزش��ی و ارتقای این‬ ‫واحدها در دستور کار است‪.‬‬ ‫آمره اظهار کرد‪ :‬با همکاری انجمن تحقیق‌و‌توسعه و‬ ‫دانشگاه می‌توانیم با راه‌اندازی واحدهای تحقیق‌و‌توسعه‬ ‫در صنایع کوچک و متوس��ط به هدف اصلی که همان‬ ‫رونق تولید است‪ ،‬دست پیدا کنیم‪.‬‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫حسن آقاکثیری‬ ‫مصطفی آمره‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت گفت‪ :‬برنامه‬ ‫کل��ی دول��ت‪ ،‬به ثبات رس��اندن ن��رخ خودرو‬ ‫اس��ت‪ .‬برای تحقق ای��ن مهم چن��د گام الزم‬ ‫اس��ت که نخس��تین آن‪ ،‬ب��ه تعادل رس��اندن‬ ‫تولید خودرو اس��ت‪ .‬رضا رحمانی افزود‪ :‬تولید‬ ‫خودرو پس از نوسان‌هایی در ماه‌های گذشته‪،‬‬ ‫اکن��ون به تعادل رس��یده و به‌طور مرتب انجام‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬رحمانی ادامه داد‪ :‬نرخ خودرو نیز در‬ ‫هفته‌های گذش��ته(به جز اواسط هفته گذشته‬ ‫ک��ه با مس��بب آن برخورد خواهد ش��د)‪ ،‬روند‬ ‫کاهش��ی به خود گرفته بود‪ .‬وی بیان کرد‪ :‬در‬ ‫دستوری به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و‬ ‫تولیدکنن��دگان‪ ،‬افزایش نرخ برخی محصوالت‬ ‫یکی از خودروس��ازان که هفته گذش��ته اتفاق‬ ‫افتاد در دس��ت بررسی اس��ت که آیا ناشی از‬ ‫اشتباه سیس��تمی بوده یا دلیل دیگری داشته‬ ‫است‪ .‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت تصریح کرد‪:‬‬ ‫اگر این افزایش قیمت‌ها برخالف مصوبه‌ها بوده‬ ‫باشد‪ ،‬به‌شدت با آن برخورد خواهیم کرد و در‬ ‫صورتی که اش��کال سیس��تمی بوده باشد نیز‬ ‫باید دلیل آن بررس��ی شود‪ .‬رحمانی همچنین‬ ‫‌موتور تاکید‬ ‫درب��اره افزایش دوباره ن��رخ روغن ‌‌‌‬ ‫ک��رد‪ :‬هرگونه افزایش قیمت��ی بیش از مصوبه‬ ‫ستاد تنظیم بازار تخلف است که در این زمینه‬ ‫به‌شکل میدانی با متخلفان برخورد می‌شود‪.‬‬ ‫اصالح ساختار بودجه و‬ ‫وداع با آینده‌فروشی‬ ‫عضو کمیس��یون برنامه‪ ،‬بودجه و محاس��بات‬ ‫مجلس شورای اسالمی گفت‪ :‬در اصالح ساختار‬ ‫بودجه مس��یرهای ایجاد تعه��دات جدید دولت‬ ‫شناس��ایی و برای اس��تفاده از ب��ازار بدهی نیز‬ ‫برنامه انتشار اوراق دولت تعیین می‌شود و دیگر‬ ‫آینده‌فروشی رخ نمی‌دهد‪.‬‬ ‫غالمعلی جعفرزاده‌ایمن‌آبادی در گفت‌وگو‬ ‫با خان��ه ملت‪ ،‬با اش��اره به لزوم س��اماندهی‬ ‫تعه��دات دول��ت در جریان اصالح س��اختار‬ ‫بودج��ه‪ ،‬گفت‪ :‬درحال‌حاضر بدهی‌های دولت‬ ‫نقدپذیر نبوده و سرعت رشد آن نیز باال است‬ ‫که در اصالح ساختار بودجه برای این معضل‬ ‫باید فکری اساس��ی ش��ود‪ .‬وی افزود‪ :‬انباشت‬ ‫بدهی‌های بازپرداخت نشده دولت به بانک‌ها‪،‬‬ ‫تامین‌اجتماع��ی‪ ،‬ش��رکت‌ها و پیمان��کاران‬ ‫منجر به اختالل در فعالیت آنها ش��ده و آثار‬ ‫آن به‌ش��کل زنجیر‌‌وار ب��ه کل اقتصاد منتقل‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬عضو کمیس��یون برنامه‪ ،‬بودجه و‬ ‫محاس��بات مجلس شورای اس�لامی با بیان‬ ‫اینک��ه با اج��رای برنامه‌های اصالح س��اختار‬ ‫بودج��ه بدهی‌ه��ای فعل��ی دولت ش��فاف و‬ ‫بهادارس��ازی می‌ش��ود‪ ،‬ادام��ه داد‪ :‬با اصالح‬ ‫س��اختار نظام بودجه‌ریزی کش��ور مسیرهای‬ ‫ایجاد تعهدات جدید دولت شناسایی و کنترل‬ ‫و برای استفاده از بازار بدهی نیز برنامه انتشار‬ ‫اوراق دول��ت تعیین و اعالم می‌ش��ود و دیگر‬ ‫آینده‌فروشی رخ نمی‌دهد‪.‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫چندی‌پی��ش فرش��اد مقیمی‪ ،‬معاون��ت امور صنایع‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت‪ ،‬برنامه‌های توس��عه‬ ‫س��اخت داخل در این وزارتخانه را در ‪ ۵‬محور تشریح‬ ‫کرد که یکی از این برنامه‌ها تصویب و ارائه مشوق‌های‬ ‫الزم ب��رای ایجاد و توس��عه مراکز تحقیق‌و‌توس��عه‌ در‬ ‫واحدهای صنعتی بود‪.‬‬ ‫فرآیند تحقیق‌و‌توس��عه‪ ،‬عبارت از شناس��ایی نیاز یا‬ ‫اس��تعداد‪ ،‬پیدایش اندیشه‌ها‪ ،‬آفرینش‪ ،‬طراحی‪ ،‬تولید‬ ‫و معرفی و انتش��ار یک محصول ی��ا نظام تکنولوژیک‬ ‫تازه است‪ .‬کش��ورهای توس��عه‌یافته دنیا سهم زیادی‬ ‫را ب��رای انجام تحقیق‌و‌توس��عه از درآمدهای ناخالص‬ ‫مل��ی خود قائل هس��تند به‌طوری که ‪ ۱۸‬کش��ور که‬ ‫همگی عضو «گروه ‪ »۲۰‬هستند‪۹۲ ،‬درصد هزینه‌های‬ ‫تحقیق‌و‌توسعه و ‪۹۴‬درصد اختراعات نوین جهان را به‬ ‫خود اختصاص داده‌اند‪.‬‬ ‫به عبارت دقیق‌تر‪ ،‬کره‌جنوبی با در‌نظر گرفتن سهم‬ ‫‪۴.۲۳‬درصدی از س��هم تولی��د ناخالص داخلی خود به‬ ‫‌تحقیق‌و‌توس��عه‌ جایگاه نخست را در این زمینه کسب‬ ‫ک��رده و بعد از آن کش��ورهایی چون ژاپ��ن و آلمان با‬ ‫در‌نظ��ر گرفت��ن س��هم‌های ‪ ۳.۲۹‬و ‪۲.۹۳‬درص��د در‬ ‫رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌ان��د؛ جایگاهی که قرار بود‬ ‫تا س��ال ‪ ۱۴۰۴‬ایران نیز یکی از رتبه‌ها را با اختصاص‬ ‫‪۴‬درص��دی به بحث تحقیق‌و‌توس��عه از تولید ناخالص‬ ‫داخلی در رده‌های کشورهای پیشرو در حوزه ‪R&D‬‬ ‫داش��ته باش��د اما در عمل کمتر از یک درصد از تولید‬ ‫ناخال��ص داخلی خود را به این موضوع اختصاص داده‬ ‫اس��ت؛ موضوعی ک��ه تغییرات چش��مگیری را در این‬ ‫راستا خواهد داشت‪.‬‬ ‫‪3‬‬
‫‪4‬‬ ‫‌شنبه‬ ‫‪ 12‬مرداد ‪1398‬‬ ‫اول ذی‌الحجه ‪1440‬‬ ‫‪ 3‬اوت ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1342‬‬ ‫پیاپی ‪2660‬‬ ‫خودرو و قطعه‬ ‫تجارت‬ ‫یادداشت‬ ‫شگرد کالهبرداران خودرویی برای اخاذی‬ ‫هزینه‌کرد برای‬ ‫تحقیق‌و‬ ‫‌توسعه؛ از‬ ‫واقعی تا کاغذی‬ ‫سیامک مقتدری‬ ‫عضو هیات‌مدیره انجمن تخصصی صنایع‬ ‫همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازی کشور‬ ‫تولی��د آغاز اس��تقالل اس��ت و صنعتگران‬ ‫در این زمینه پیش��تاز هستند‪ .‬هر دولتی که‬ ‫به‌دنب��ال خودکفایی و اس��تقالل اقتصادی و‬ ‫حتی سیاسی اس��ت باید فضای کسب‌وکار را‬ ‫برای تولیدکنندگان تس��هیل کند‪ .‬مشکالت‬ ‫کش��ور در ح��وزه صنع��ت بارها تکرار ش��ده‬ ‫و جال��ب اس��ت ک��ه هم��ه از چالش‌های آن‬ ‫آگاه هس��تند ام��ا راهکارها به حل مش��کل‬ ‫نمی‌انجامد‪ .‬کمبود نقدینگی‪ ،‬سودهای بانکی‪،‬‬ ‫مالی��ات‪ ،‬بیم��ه و‪ ...‬معضل تم��ام بخش‌های‬ ‫صنعتی بوده ک��ه واحدهای صنفی و صنعتی‬ ‫را ب��ا هر تکان��ه‌ای به چالش می‌کش��د‪ .‬بنیه‬ ‫صنایع کش��ور قوی نیس��ت تا با هر موضوعی‬ ‫با مشکل روبه‌رو نشود‪ .‬این بنیه ضعیف باعث‬ ‫شده در چند سال گذش��ته به‌ویژه دهه ‪،۹۰‬‬ ‫ش��اهد ریزش و تعطیلی واحده��ای تولیدی‬ ‫زی��ادی در کش��ور باش��یم‪ .‬برخ��ی معتقدند‬ ‫شرایط سخت فضایی اس��ت که فقط آنهایی‬ ‫که ق��درت رقابت دارند‪ ،‬بمانن��د و دیگران از‬ ‫گردونه حذف ش��وند‪ .‬اما ای��ن تعطیلی چون‬ ‫مانند س��ایر اتفاق‌ها پیش‌بینی نش��ده است‬ ‫و در نتیج��ه برنامه‌ای ب��رای نیروهای تعدیل‬ ‫ش��ده وجود ندارد خود به معضل جدیدتری‬ ‫تبدیل می‌ش��ود که تنها مسئله را پیچیده‌تر‬ ‫می‌کند‪ .‬اگر قرار است تغییراتی به‌وجود آید‬ ‫بای��د صنعتگ��ران نیز همراه با آن‪ ،‬به س��وی‬ ‫فناوری و روزآمدی حرکت کنند تا از پوس��ته‬ ‫بس��ته بازار داخلی خارج ش��ده و صادرات را‬ ‫هدف‌گ��ذاری کنند‪ .‬بازار خارجی با وس��عتی‬ ‫ک��ه دارد تضمینی برای فروش کاالها اس��ت‬ ‫اما نباید فراموش کرد رقابت‌پذیری آن بسیار‬ ‫باال اس��ت و برای ماندن بای��د برای تحقیق و‬ ‫توس��عه(‪ )R&D‬هزین��ه ک��رد؛ هزینه‌کردی‬ ‫واقع��ی‪ ،‬نه کاغ��ذی‪ .‬س��ازمان‌های عریض و‬ ‫طویل دولت��ی‪ ،‬وفور قوانین و مقررات به‌جای‬ ‫اینکه تسهیل‌کننده کار و امور تولیدی باشند‬ ‫به موانعی دست‌وپاگیر تبدیل شده که انرژی‬ ‫و زم��ان مفی��د را می‌گی��رد و خروجی مورد‬ ‫انتظ��ار را ندارد‪ .‬درحال‌حاض��ر باید به برخی‬ ‫مشکالت که رفع آنها ضرورت بیشتری دارد‪،‬‬ ‫پرداخت و راهکار س��ریعی ارائه کرد‪ .‬مسائلی‬ ‫مانند گرانی و کمبود مواد اولیه داخلی و‪ ...‬از‬ ‫جمله معضالتی اس��ت باید هرچه زودتر حل‬ ‫ش��ود‪ .‬مواد اولیه تولید داخل نباید به قیمت‬ ‫جهان��ی به صنعتگ��ران فروخته ش��ود و این‬ ‫موضوع پیش‌تر از س��وی انجمن‌ها به مدیران‬ ‫و مس��ئوالن وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫پیشنهاد شده است‪.‬‬ ‫در وضعی��ت بیمارگون��ه برخ��ی صنای��ع‬ ‫ض��رورت دارد ب��ه مش��کالت روز پرداخت و‬ ‫رفع ش��ود تا از مرگ آنها جلوگیری شود‪ .‬در‬ ‫عین حال در کنار این برنامه‌های کوتاه‌مدت‪،‬‬ ‫برنامه‌ه��ای بلندمدت نیز تدوی��ن و با تعیین‬ ‫زمان‌های کوتاه حرک��ت رو به جلو آنها رصد‬ ‫ش��ود‪ .‬اگر امروز ش��روع کنی��م‪ ،‬می‌توانیم‬ ‫امیدوار باشیم که یک دهه بعد شاهد تحوالت‬ ‫مثبتی در بخش صنعت و تولید خواهیم بود‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫اهلیت بخش خصوصی‬ ‫برای واگذاری سهام‬ ‫نایب‌رئی��س کمیس��یون صنای��ع و معادن‬ ‫مجلس شورای اسالمی گفت‪ :‬شرکت‌هایی که‬ ‫از توان مالی و اهلیت الزم برخوردارند بهترین‬ ‫گزینه برای خرید س��هام دولتی خودروسازان‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫فری��دون احم��دی در گفت‌وگ��و ب��ا‬ ‫پرش��ین‌خودرو عنوان کرد‪ :‬دولت باید سهام‬ ‫خود را در دو خودروسازی بزرگ کشور به هر‬ ‫بخشی که دارای اهلیت و توان سرمایه‌گذاری‬ ‫اس��ت واگذار کن��د و در این جری��ان به نظر‬ ‫می‌رس��د قطعه‌س��ازان بهتری��ن گزینه برای‬ ‫خرید سهام هستند‪.‬‬ ‫وی تاکی��د کرد‪ :‬چیزی که در این ش��رایط‬ ‫اهمی��ت دارد واگ��ذاری باقی س��هام دولتی‬ ‫خودروس��ازان ب��ه بخش خصوصی اس��ت‪ .‬با‬ ‫واگ��ذاری باق��ی مانده س��هام دول��ت در دو‬ ‫شرکت بزرگ خودروساز باید این مجموعه‌ها‬ ‫با قوانین بخش خصوصی اداره ش��ود نه اینکه‬ ‫همچنان با قوانین و مدیران دولتی باشد‪.‬‬ ‫احم��دی تاکی��د ک��رد‪ :‬اگر قرار باش��د با‬ ‫واگذاری سهام ش��رکت‌ها همچنان نهادهای‬ ‫نظارتی موانع و گره هایی در جریان اداره این‬ ‫بنگاه‌ها ایجاد کنند بخش خصوصی که هیچ‪،‬‬ ‫با معجزه نیز اتفاقی رخ نخواهد داد‪.‬‬ ‫فاطمه امیر احمدی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫این روزها ش��اهد ان��واع ش��گردهای کالهبرداری‬ ‫هس��تیم که در عصر جدید با کم��ک فناوری‌های نو‬ ‫متولد ش��ده‌اند‪ .‬برای خیلی‌ها پیش آمده که پیامکی‬ ‫دریاف��ت کرده‌اند که ش��ماره حس��اب فرس��تاده و‬ ‫به‌دلیل‌های گوناگون مبلغی خواس��ته شده است‪ .‬یا‬ ‫در تماس��ی تلفنی با داستان‌سرایی و بیان ماجراهای‬ ‫گوناگون که منجر به گیج ش��دن مخاطب می‌ش��ود‬ ‫مبلغی از او درخواست می‌کنند‪ .‬این موارد گونه‌های‬ ‫ساده اخاذی است اما برخی شگردها به قدری خاص‬ ‫و پیچی��ده هس��تند که پس از چند ب��ار تجربه‪ ،‬فرد‬ ‫هوشیار می‌شود‪.‬‬ ‫ب��ازار خودرو مدتی دچار الته��اب و حباب قیمتی‬ ‫ش��د و میدان را برای کالهبرداران ب��از کرد‪ .‬افرادی‬ ‫می‌خواس��تند س��رمایه خود را حفظ کنند و با پول‬ ‫کمی که داشتند مبادرت به خرید خودرو دست دوم‬ ‫ک��رده یا با افزایش نرخ خودروها برای فروش خودرو‬ ‫خود اقدام می‌کردند‪.‬‬ ‫‹ ‹فروش خودرو مردم به چند نفر‬ ‫سجاد باقری‬ ‫یک مورد‬ ‫حقوقی که‬ ‫بسیار هم‬ ‫دردسرساز‬ ‫شده این است‬ ‫که فردی در‬ ‫کسوت خریدار‬ ‫برای خرید‬ ‫خودرویی‬ ‫اقدام می‌کند‬ ‫که می‌تواند‬ ‫عیب‌های آن‬ ‫را شناسایی‬ ‫و در ادامه از‬ ‫آن اخاذی کند‬ ‫س��جاد باق��ری‪ ،‬کارش��ناس ب��ازار خ��ودرو درباره‬ ‫شگردهای کالهبرداری در این بازار به‬ ‫گفت‪:‬‬ ‫برای آگاهی مردم به چند نمونه که بارها تجربه شده‪،‬‬ ‫اشاره می‌کنم‪ .‬یکی از مدل‌های کالهبرداری در بازار‬ ‫خودرو که از س��وی اف��راد در بخش فروش رخ داده‪،‬‬ ‫فروش یک خودرو به چند نفر است‪.‬‬ ‫وی در توضی��ح آن افزود‪ :‬صاح��ب خودرو ممکن‬ ‫اس��ت وسیله نقلیه ش��خصی خود را روبه‌روی منزل‬ ‫یا محل کارش پارک کند‪ .‬کالهبردار که قرار اس��ت‬ ‫اخ��اذی کند با رصدی ک��ه کرده می‌دان��د این فرد‬ ‫به‌ط��ور مثال تا بعدازظهر مراجع��ه نمی‌کند یا به هر‬ ‫دلیلی ‪ ۴‬تا ‪ ۵‬ساعت خودرو کنار خیابان پارک است‪.‬‬ ‫کالهب��ردار از این خودرو چن��د عکس می‌گیرد و در‬ ‫جاهایی مانند «دیوار»‪« ،‬با ما» یا س��ایر س��ایت‌های‬ ‫اینچنینی آگهی فروش می‌گذارد و شماره خود را هم‬ ‫می‌دهد‪ .‬شماره‌های اعتباری که می‌تواند به‌راحتی رد‬ ‫گم کند و سیمکارت را پس از اخاذی بسوزاند‪.‬‬ ‫او ادام��ه داد‪ :‬خودرو را به قیمت یا حتی پایین‌تر از‬ ‫قیمت واقعی آگهی می‌کن��د‪ .‬وقتی افراد برای خرید‬ ‫با وی تماس می‌گیرند‪ ،‬می‌گوید «خودرو را در فالن‬ ‫خیاب��ان پارک ک��رده‌ام‪ ،‬خودم نیس��تم‪ .‬برایم کاری‬ ‫پی��ش آمده و مثال کرج هس��تم‪ .‬خودرو را ببین‪ ،‬اگر‬ ‫پس��ندیدی چ��ون پ��ول آن را الزم دارم و زیرقیمت‬ ‫برای فروش گذاش��تم فالن مبل��غ به‌عنوان بیعانه به‬ ‫این ش��ماره حساب واریز کن تا خودرو را نگه دارم و‬ ‫به کس دیگری نفروشم»‪.‬‬ ‫این کارش��ناس بازار اظهار کرد‪ :‬با این ترفند افراد‬ ‫زیادی ممکن است ‪ ۳۰۰‬هزار تومان یا بیشتر(بستگی‬ ‫به قیمت خودرو دارد) به حساب این فرد واریز کنند‪.‬‬ ‫به این ترتیب در یک معامله غیرواقعی که خودرو هم‬ ‫برای فرد دیگری است کالهبردار مبلغی را دریافت و‬ ‫از این راه کسب درآمد می کند‪ .‬ضمن آنکه هیچ‌کس‬ ‫به‌دلیل ‪۳۰۰‬هزار تومان حاضر به دردسرهای دادگاه‬ ‫و پیگیری موضوع از طریق پلیس فتا نیست‪.‬‬ ‫باق��ری در پاس��خ به این پرس��ش که چ��را افراد‬ ‫از طریق ش��ماره حس��اب فرد‪ ،‬موض��وع را پیگیری‬ ‫نمی‌کنن��د‪ ،‬گف��ت‪ :‬متاس��فانه ای��ن روزها ش��ماره‬ ‫ب��رای خیلی‌ها پیش آمده که پیامکی دریافت کرده‌اند که ش��ماره‬ ‫حساب فرستاده و به‌دلیل‌های گوناگون مبلغی خواسته شده است‪.‬‬ ‫یا در تماس��ی تلفنی با داستان‌سرایی و بیان ماجراهای گوناگون که‬ ‫منجر به گیج شدن مخاطب می‌شود مبلغی از او درخواست می‌کنند‪.‬‬ ‫این موارد گونه‌های ساده اخاذی است‬ ‫حس��اب‌های اجاره‌ای هم زیاد شده است‪ .‬این افراد با‬ ‫سوءاستفاده از پیرمردان و پیرزنان به نام‌شان حساب‬ ‫باز می‌کنند و کارت را نزد خود نگه می‌دارند؛ بنابراین‬ ‫با ش��ماره حس��اب‌های گوناگون روزان��ه درآمدزایی‬ ‫می‌کنند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬البت��ه مرکزهایی ک��ه در حوزه خودرو‬ ‫فعالیت رس��می دارند در این‌باره راهکارهایی داشته‬ ‫و ب��ه راهنمایی افراد می‌پردازند‪ .‬به‌عنوان مثال‪ ،‬تمام‬ ‫خودروهایی که از سوی مرکزی مانند همراه‌مکانیک‬ ‫ب��رای فروش گذاش��ته می‌ش��ود مالکان ب��ا مدارک‬ ‫خودرو و خریدار با مدارک مورد نیاز حاضر می‌شوند؛‬ ‫بنابرای��ن دو طرف قرارداد مش��خص ب��وده و مانند‬ ‫خرید و فروش در فضای مجازی نیست که به‌راحتی‬ ‫کالهبرداری می‌کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹کالهبرداری قانونی‬ ‫باقری در ادامه به ش��گرد کالهبرداری دیگری در‬ ‫بازار خودرو اش��اره کرد و گفت‪ :‬ی��ک مورد حقوقی‬ ‫که بسیار هم دردسرساز شده این است که فردی در‬ ‫کس��وت خریدار برای خرید خودرویی اقدام می‌کند‬ ‫که به‌نوعی کارشناس بوده و می‌تواند عیب‌های آن را‬ ‫شناسایی کند‪ .‬به‌عنوان مثال‪ ،‬وقتی خودرو را می‌بیند‬ ‫متوجه می‌شود رنگ خورده یا کاپوت خودرو تعویض‬ ‫ش��ده و این در حالی است که فروشنده یا مشکالت‬ ‫خ��ودرو را می‌داند و هنگام معامل��ه بیان نمی‌کند یا‬ ‫واقعا از عیب‌های خودرو آگاه نیست‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬در این ش��یوه فرد کالهب��ردار تا پای‬ ‫معامله می‌رود و در قولنامه عنوان می‌شود که خودرو‬ ‫افت رضایت از تأمین قطعات خودروسازان‬ ‫قائم‌مقام ش��رکت بازرس��ی کیفیت و اس��تاندارد‬ ‫ای��ران‪ ،‬ب��ا اع�لام نتای��ج ارزیابی خدم��ات پس از‬ ‫فروش خودروس��ازان‪ ،‬گفت‪ :‬رضایت مردم از تامین‬ ‫قطعات یدکی و تعمی��رات در نمایندگی‌های مجاز‬ ‫خودروسازان کاهش یافته است‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬س��عید تاجیک‪ ،‬با اشاره به نتایج‬ ‫ارزیاب��ی خدمات پ��س از ف��روش عرضه‌کنندگان‬ ‫خ��ودرو در س��ال ‪ ۹۷‬گفت‪ :‬این ارزیابی براس��اس‬ ‫بخش��نامه ش��رایط‪ ،‬ضوابط و ارزیابی خدمات پس‬ ‫از فروش صنعت خودرو انجام ش��ده و اس��اس آن‪،‬‬ ‫قانون حمای��ت مصرف‌کنندگان و آیین‌نامه اجرایی‬ ‫این قانون بوده که مصوب هیات‌وزیران است؛ ضمن‬ ‫اینکه بخش��نامه ش��رایط و ضوابط خدمات پس از‬ ‫فروش صنعت خودرو مصوب وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت را نیز مدنظر قرار داده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ ۴ :‬ش��اخص کیفیت خدمات‪ ،‬س��رعت‪،‬‬ ‫هزینه خدمات و نتیجه عملکرد منجر به شکل‌گیری‬ ‫نتایج ارزیابی ش��رکت‌های خدم��ات پس از فروش‬ ‫می‌ش��ود که بر این اس��اس‪ ،‬کیفی��ت خدمات وزن‬ ‫‪۲۵‬درصدی‪ ،‬س��رعت آن ‪۲۰‬درصد‪ ،‬هزینه خدمات‬ ‫‪۵‬درص��د و نتیج��ه عملک��رد ‪۵۰‬درص��د وزن این‬ ‫ش��اخص‌ها را به خود اختصاص می‌دهند؛ به نحوی‬ ‫که در بخش نتیجه عملکرد‪ ،‬رضایتمندی مشتری و‬ ‫شاخص‌های فرآیندی مدنظر قرار می‌گیرند‪.‬‬ ‫وی تصری��ح ک��رد‪ :‬در بخ��ش کیفی��ت خدمات‪،‬‬ ‫ش��اخص‌هایی همچون وضعیت نمایندگی‪ ،‬مهارت‬ ‫نیروی انس��انی‪ ،‬مطالعات کیفیت و س��ایر الزامات‬ ‫مرتبط با کیفیت در دستور کار قرار دارد و سنجش‬ ‫و رضای��ت مش��تریان نی��ز‪ ،‬در ‪۳‬دوره ‪۴‬ماهه انجام‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫تاجیک با بیان اینکه سیس��تم شرکت‌ها به لحاظ‬ ‫اجرای قانون در س��تاد ش��رکت‌های خودروس��از و‬ ‫نمایندگی‌های مجاز نیز ارزیابی ش��ده‪ ،‬خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬رضای��ت مدیران نمایندگی از خودروس��ازان‪،‬‬ ‫اثر مس��تقیم بر رضایت مش��تری دارد ک��ه بر این‬ ‫اس��اس‪ ۴۵ ،‬ش��رکت عرضه‌کننده در ای��ن ارزیابی‬ ‫مورد س��نجش ق��رار گرفته‌اند که ‪ ۱۰‬ش��رکت در‬ ‫ح��وزه خودروهای س��بک‪ ۱۸ ،‬ش��رکت در حوزه‬ ‫خودروهای س��نگین و ‪ ۱۵‬ش��رکت هم واردکننده‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫قائم‌مقام ش��رکت بازرس��ی کیفیت و اس��تاندارد‬ ‫ای��ران‪ ،‬در ادام��ه با بی��ان اینکه وضعی��ت کیفیت‬ ‫خدمات پس از فروش نس��بت به سال گذشته رشد‬ ‫کرده اس��ت‪ ،‬خاطرنش��ان کرد‪ :‬این نش��ان می‌دهد‬ ‫‪۷۱‬درص��د از الزام��ات قان��ون حمای��ت از حق��وق‬ ‫مصرف‌کننده‪ ،‬رعایت شده‪ ،‬ضمن اینکه این شاخص‬ ‫‪۶۸.۲‬درصد بوده است‪.‬‬ ‫تاجی��ک گفت‪ :‬در س��ال ‪ ۹۷‬تعداد ‪ ۲۸‬ش��رکت‬ ‫عرضه‌کننده و ‪ ۲۴۰‬نمایندگی مجاز در خودروهای‬ ‫س��بک‪ ،‬مورد ارزیابی قرار گرفته‌اند که در مجموع‪،‬‬ ‫‪۲.۷‬درص��د ش��اخص مرتب��ط ب��ا آنها رش��د کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫البته ‪ ۴‬ش��رکت نی��ز حائر رتبه ‪ ۴‬ش��ده‌اند که‬ ‫محدودیت‌های��ی ب��ر عملکرد آنها از س��وی وزارت‬ ‫صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت اعمال ش��ده اس��ت؛ به‬ ‫نحوی که ممکن اس��ت واردات آنه��ا ادامه نیابد و‬ ‫یا تولیداتش��ان اصالح ش��ود؛ اما در مجموع مالک‬ ‫ص��دور مج��وز ب��رای واردات خودرو از س��وی هر‬ ‫ش��رکتی‪ ،‬همین گزارش ارزیاب��ی کیفیت خدمات‬ ‫پ��س از ف��روش اس��ت ک��ه براس��اس آن‪ ،‬وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت دوره‌ای را برای اصالحات‬ ‫ب��ه آنه��ا فرصت می‌ده��د ت��ا فرآین��د را پیگیری‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫این مقام مس��ئول در ش��رکت بازرسی کیفیت و‬ ‫تصادفی نب��وده و رنگ نخورده و‪ ،...‬ضمن آنکه پایان‬ ‫قولنام��ه می‌آید مبلغ فس��خ این ق��رارداد ‪۱۰‬درصد‬ ‫کل معامله اس��ت‪ .‬اگ��ر خالف گفته‌های فروش��نده‬ ‫ثابت ش��ود قرارداد فس��خ و باید ضرر و زیان خریدار‬ ‫را بپ��ردازد‪ .‬به این ترتیب فروش��نده یک قرارداد به‬ ‫شکل ساده‌لوحانه امضا کرده که از نیت خریدار خبر‬ ‫نداشته است‪.‬‬ ‫او گف��ت‪ :‬خری��داری ک��ه در ن��گاه نخس��ت تمام‬ ‫عیب‌های خودرو را شناس��ایی ک��رده و برای همین‬ ‫پای چنین معامله‌ای آمده تا دعوی خس��ارت کرده و‬ ‫مبلغی را کسب کند‪.‬‬ ‫این کارشناس بازار خودرو ادامه داد‪ :‬پس از نوشتن‬ ‫قولنام��ه و امض��ای آن‪ ،‬خودرو ب��ه پارکینگ‌های دو‬ ‫قبض منتقل می‌ش��ود؛ پارکینگ‌هایی که یک قبض‬ ‫به فروش��نده و قبضی دیگر به خریدار صادر می‌کند‬ ‫و تا زمانی که هر دو حاضر نباش��ند اجازه خروج این‬ ‫خ��ودرو را از پارکین��گ نمی‌دهد(ای��ن پارکینگ‌ها‬ ‫مربوط به خودروهایی اس��ت که قرار اس��ت یک روز‬ ‫بعد معامله شوند)‪.‬‬ ‫او گفت‪ :‬وقتی هر دو طرف معامله حاضر می‌شوند‬ ‫و خری��دار قرار اس��ت خ��ودرو را به مراک��ز مربوط‬ ‫ب��رای تعویض پالک ببرد خریدار ی��ا فرد کالهبردار‬ ‫درخواست می‌کند تا یک کارشناس مکانیک خودرو‬ ‫را ببیند‪.‬‬ ‫باقری ب��ا بیان اینکه کارش��ناس عیب‌های خودرو‬ ‫را اعالم می‌کند‪ ،‬گفت‪ :‬فروش��نده ک��ه هنوز متوجه‬ ‫موضوع نشده فکر می‌کند نهایت این است که قرارداد‬ ‫استاندارد ایران‪ ،‬گفت‪ :‬واردکننده‌ها در ارائه خدمات‬ ‫پس از فروش‪۱.۵ ،‬درصد رش��د کرده‌اند درحالی‌که‬ ‫تولیدکنندگان رشد ‪۴.۵‬درصدی داشته‌اند‪.‬‬ ‫از س��وی دیگ��ر‪ ،‬ش��اخص خدم��ات پ��س از‬ ‫ف��روش ‪۶۴.۶‬درصد امتیاز کس��ب ش��ده‪ ،‬وضعیت‬ ‫تعمیرگاه‌ه��ای مج��از ‪۸۳‬درص��د‪ ،‬رضایتمن��دی‬ ‫مش��تری ‪۷۳.۱‬درص��د‪ ،‬کارآی��ی نمایندگی‌ه��ا‬ ‫‪۷۳.۱‬درص��د و رضای��ت نمایندگ��ی مج��از از‬ ‫ش��رکت عرضه‌کنن��ده خ��ودرو ‪۷۰.۲‬درص��د بوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫تاجیک با بیان اینکه میزان پذیرش نمایندگی‌ها‬ ‫در س��ال ‪ ۹۷‬ب��ا وج��ود کاه��ش تولی��د خ��ودرو‪،‬‬ ‫افزای��ش داش��ته‪ ،‬خاطرنش��ان کرد‪ :‬ن��رخ قطعات‬ ‫در نمایندگی‌ه��ای مج��از رش��د کمت��ری از بازار‬ ‫آزاد داش��ته اس��ت و به همین دلی��ل مردم رغبت‬ ‫بیش��تری به دریاف��ت خدم��ات از نمایندگی‌های‬ ‫مجاز خودروس��ازان داش��ته‌اند‪ ،‬ضم��ن اینکه این‬ ‫نمایندگی‌ها در تأمین قطع��ات نیز موفق‌تر از بازار‬ ‫عمل کرده‌اند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬ش��اخص تأمی��ن و توزیع قطعات‬ ‫یدکی نیز افت داشته‪ ،‬ضمن اینکه شاخص رضایت‬ ‫م��ردم از تأمین قطعات یدک��ی ‪۷۰‬درصد بوده که‬ ‫با ‪۷‬درصد کاهش نس��بت به س��ال گذشته به ثبت‬ ‫رس��یده‪ ،‬پس رضای��ت مردم از تعمی��رات و تأمین‬ ‫قطعات نسبت به سال ‪ ۹۶‬از کاهش برخوردار بوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫تاجیک تصریح کرد‪ :‬برنامه کیفی‌سازی امسال نیز‬ ‫به شرکت بازرس��ی کیفیت و استاندارد ایران ابالغ‬ ‫شده که برخی اصالحات باید روی آن انجام شود تا‬ ‫بتوان برنامه کارآمدی را ش��اهد بود‪ .‬این اصالحات‬ ‫در ح��ال انج��ام اس��ت و ب��ه‌زودی نهای��ی خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫فسخ ش��ود اما کالهبردار که بهانه فس��خ قرارداد را‬ ‫به‌دست آورده ضمن فسخ با ارجاع به قولنامه‪ ،‬ادعای‬ ‫خسارت می‌کند‪ .‬در نتیجه مبلغ ‪۱۰‬درصد معامله را‬ ‫از فروشنده ناآگاه طلب می‌کند‪.‬‬ ‫او یادآور ش��د‪ :‬در این وضعیت فروشنده نمی‌تواند‬ ‫کاری کن��د زی��را خودروی��ش در پارکینگ دو قبض‬ ‫به‌نوعی گرو گذاش��ته ش��ده و چاره‌ای جز پذیرش و‬ ‫پرداخت خس��ارت ندارد‪ .‬باقری تاکید کرد‪ :‬آمار این‬ ‫نوع کالهبرداری زیاد ش��ده و به‌شدت در حال رواج‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹توصیه به فروشندگان و خریداران‬ ‫باق��ری در توصیه به خریداران خ��ودرو هم گفت‪:‬‬ ‫مهم‌تری��ن نکت��ه ب��رای خری��دار خودرو این اس��ت‬ ‫ک��ه باید حتما خ��ودرو و م��دارک آن را ببیند و در‬ ‫نهای��ت با اطمینان از خ��ودرو و صاحب خودرو برای‬ ‫نوشتن قولنامه اقدام کند‪ .‬حتی اگر فروشنده وکالت‬ ‫ف��روش داش��ت باید ای��ن موضوع در محض��ر اثبات‬ ‫شود‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬همچنی��ن خریدار باید پول و تس��ویه‬ ‫حس��اب را در مرکز تعویض پ�لاک و پس از محضر‬ ‫انجام دهد‪ .‬این مسئله بسیار مهم است‪.‬‬ ‫این کارش��ناس خودرو در توصیه به فروش��نده‌ها‬ ‫ه��م گفت‪ :‬م��ن به‌عنوان کارش��ناس توصیه می‌کنم‬ ‫فروش��نده خودرو خود را در پارکینگ‌های دو قبض‬ ‫نگ��ذارد‪ .‬بیعانه کمت��ر بگیرد تا مش��کالت بعدی را‬ ‫نداش��ته باش��د‪ .‬ضمن آنکه خودروه��ا را هم وکالتی‬ ‫معامل��ه نکن��د و آن را ب��ا س��ند قطعی ب��ه فروش‬ ‫برساند‪.‬‬ ‫او گف��ت‪ :‬ب��ا مراجعه ب��ه محضر یا مرک��ز تعویض‬ ‫پالک‪ ،‬اگر مش��کلی وجود داش��ته باشد به دو طرف‬ ‫اعالم می‌ش��ود و به این ترتی��ب از کالهبرداری‌های‬ ‫بسیاری جلوگیری می‌شود‪.‬‬ ‫باقری تصریح کرد‪ :‬وقوع این دو نوع کالهبرداری را‬ ‫به تکرار ش��اهد بوده‌ایم و تاکید دارم با اطالع‌رسانی‪،‬‬ ‫مردم کمتر دچار ضرر و زیان مالی شوند‪.‬‬ ‫جزئیات بازگشت نرخ به سایت‌های آگهی خودرو‬ ‫س��خنگوی اتحادی��ه کس��ب‌وکارهای‬ ‫مج��ازی درب��اره بازگش��ت قیمت‌ها به‬ ‫س��ایت‌های خودرو گفت‪ :‬ح��دود ‪ ۳‬ماه‬ ‫پیش قیمت‌ها از س��ایت‌ها برداشته شد‬ ‫که به‌تازگی برخی س��ایت‌ها قیمت‌ها را‬ ‫دوباره اعالم می‌کنند‪.‬‬ ‫رض��ا الفت‌نس��ب‪ ،‬س��خنگوی اتحادیه‬ ‫کس��ب‌وکارهای مجازی درب��اره وضعیت‬ ‫سایت‌های آگهی خودرو به گسترش‌نیوز‬ ‫اظهار کرد‪ :‬حدود ‪ ۳‬ماه پیش دس��توری‬ ‫داده ش��د که بح��ث قیمت‌های خودرو و‬ ‫نوس��ان‌های آن بر بازار تاثیر داش��ته و بر‬ ‫همی��ن اس��اس قیمت‌ها از س��ایت‌های‬ ‫آگهی برداشته ش��د به‌تازگی قیمت‌ها به‬ ‫سایت‌ها برگشته است‪.‬‬ ‫نهادهای قضایی در این زمینه تصمیم‬ ‫می‌گیرند و در آن زمان با توجه به شرایط‬ ‫دستوری اعالم شد قیمت‌ها برداشته شود‬ ‫اما این کار موقت بود‪.‬‬ ‫وی مدعی شد‪ :‬برداشتن نرخ از سایت‌ها‬ ‫تاثیر خاصی بر بازار نداش��ت این نکته را‬ ‫نیز باید گفت که م��ا تمام همکاری‌های‬ ‫الزم را در این زمینه انجام دادیم‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬ما به‌دنبال یک مرجع نرخ‬ ‫بودیم که قرار شد اتحادیه نمایشگاه‌داران‬ ‫و فروشندگان خودرویی این کار را انجام‬ ‫دهن��د اما چنین نش��د‪ .‬قرار ش��د روزانه‬ ‫بازه قیمتی اعالم ش��ود و آگهی‌ها نیز در‬ ‫همین بازه باشند اما همکاری الزم انجام‬ ‫نشد‪.‬‬ ‫س��خنگوی اتحادی��ه کس��ب‌وکارهای‬ ‫مج��ازی در زمینه سیس��تم احراز هویت‬ ‫نی��ز گفت‪ :‬برخ��ی از نهاده��ا دارای این‬ ‫سیستم هس��تند و برخی هنوز برای آن‬ ‫اقدام نکرده‌اند‪.‬‬ ‫بخ��ش خصوص��ی بای��د ش��غل ایجاد‬ ‫کند و در این زمین��ه درآمد به وجود‌اید‬ ‫اما با برداش��ته ش��دن قیمت‌ه��ا ریزش‬ ‫در س��ایت‌ها اتفاق افتاد‪ .‬از س��وی دیگر‬ ‫نی��ز مردم به س��مت کانال‌ه��ای تلگرام‬ ‫رفتن��د که هی��چ نظارتی ب��ر آنها وجود‬ ‫ندارد‪.‬‬ ‫گفتنی است سایت نیازمندی‌ها عالوه‌بر‬ ‫مردم بنگاه‌های خرید و فروش خودرو نیز‬ ‫در آنها آگهی می‌گذارند‪ .‬مردم برای خرید‬ ‫خودرو از بنگاه‌ها فقط به تعداد محدودی‬ ‫خودرو دسترس��ی دارند اما در س��ایت‌ها‬ ‫ام��کان دی��دن تع��داد بیش��تری وجود‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫بر این اس��اس امکان کنترل بازار وجود‬ ‫ن��دارد در نتیجه نباید قیمت‌ها را نمایش‬ ‫داد‪ ،‬پذیرفتنی نیس��ت و بای��د برنامه‌ای‬ ‫برای س��اماندهی به این وضعیت به‌وجود‬ ‫آید‪.‬‬ ‫الفت‌نس��ب در پایان گفت‪ :‬امکان اعالم‬ ‫قیمت‌های نجومی برای برخی از خودروها‬ ‫ازس��وی افراد وج��ود دارد ام��ا با برخی‬ ‫ابزارها می‌توان مانع چنین عملکردهایی‬ ‫شد‪.‬‬ ‫یکی از همین ابزارها احراز هویت است‪.‬‬ ‫درحال‌حاضر حدود ‪ ۴‬تا ‪ ۵‬س��ایت اصلی‬ ‫در ح��ال فعالی��ت در زمین��ه نیازمندی‬ ‫آگهی هستند و تعداد کلی آنها در کشور‬ ‫به ‪ ۲۰‬عدد می‌رسد‪.‬‬
‫‌شنبه‬ ‫چاره‌ای جز بومی‌سازی‬ ‫قطعات ماشین‌آالت معدنی‬ ‫نداریم‬ ‫‪ 12‬مرداد ‪1398‬‬ ‫اول ذی‌الحجه ‪1440‬‬ ‫‪ 3‬اوت ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1342‬‬ ‫پیاپی ‪2660‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫در‌پی اعتراض نوردکاران به مصوبه جدید وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اعالم شد‬ ‫سارا اصغری‌‪ :‬براس��اس بخشنامه جدید معاون‬ ‫امور مع��ادن و صنایع معدنی وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت‪ ،‬از ‪ ۵‬مرداد س��ال ج��اری فقط واحدهای‬ ‫نوردی درج ش��ده در فهرست بهین‌یاب اجازه خرید‬ ‫ش��مش از بورس کاال را دارند‪ .‬در این بخش��نامه که‬ ‫از س��وی معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت ب��ه مدیرعامل بورس کاال‬ ‫ابالغ ش��ده‪ ،‬آمده اس��ت ک��ه با توجه ب��ه اعتراض‬ ‫تع��دادی از واحدهای نوردی به بورس کاالی ایران‬ ‫در زمینه نحوه عرضه شمش فوالد در بورس کاال از‬ ‫‪ ۵‬مرداد ‪ ۹۸‬فقط به واحدهای درج شده در فهرست‬ ‫بهین‌یاب (مصرف‌کنندگان ش��مش ف��والد) اجازه‬ ‫خرید ش��مش فوالد داده شود‪ .‬در پی این بخشنامه‬ ‫ش��اهد واکنش‌هایی س��وی از تولیدکنندگان فوالد‬ ‫بودیم‪ .‬این درحالی است که وزارتخانه معتقد است‪،‬‬ ‫ثبت‌نام در س��امانه بهین‌ی��اب به‌راحتی برای همه‬ ‫تولیدکنندگان امکان‌پذیر است‪ .‬به دنبال اعالم این‬ ‫بخشنامه‪ ،‬انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران نسبت‬ ‫به تصمیم‌گیری به س��رعت واکنش نش��ان دادند و‬ ‫اعتراض خود را به صورت کتبی نیز بیان کردند‪.‬‬ ‫‹ ‹ثبت‌نام در بهین‌یاب‬ ‫درباره تصمیم گرفته شده‬ ‫از س��وی وزارت صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تج��ارت و‬ ‫اختص��اص ش��مش ب��ه‬ ‫واحدهای��ی که س��امانه‬ ‫بهین‌ی��اب هس��تند‪،‬‬ ‫سیف‌اهلل امیری‪ ،‬مدیرکل‬ ‫دفت��ر صنایع معدنی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫در گفت‌وگ��و ب��ا‬ ‫اظهار کرد‪ :‬در ‪ ۱.۵‬س��ال‬ ‫گذشته از سوی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت بارها‬ ‫به تولیدکنندگان اعالم ش��د در س��امانه بهین‌یاب‬ ‫ثبت‌نام کنن��د که برخی تولیدکنن��دگان وارد این‬ ‫س��امانه ش��دند‪ .‬البته وزارتخانه نیز در طول س��ال‬ ‫چندی��ن بار فرصت ثبت‌ن��ام در بهین‌یاب را تمدید‬ ‫کرد‪ .‬امیری در پاسخ به این پرسش که آیا هم‌اکنون‬ ‫ثبت‌نام بهین‌یاب باز اس��ت یا خیر‪ ،‬گفت‪ :‬هم‌اکنون‬ ‫نیز س��امانه بهین‌یاب باز اس��ت و هر شرکتی بدون‬ ‫اس��تثنا می‌تواند در این سامانه ثبت‌نام کند‪ .‬اگرچه‬ ‫برخ��ی تولیدکنندگان به دلیل بحث‌های مالیاتی یا‬ ‫ه��ر دلیل دیگ��ری از ثبت‌نام در بهین‌یاب س��رباز‬ ‫زده‌ان��د‪ .‬از ای��ن‌رو زمانی که موضوع س��همیه‌بندی‬ ‫مطرح می‌شود‪ ،‬شرکت‌هایی که در بهین‌یاب ثبت‌نام‬ ‫نکرده‌اند ممکن است برای تامین مواد اولیه با مشکل‬ ‫روبه‌رو ش��وند و نتوانند از بورس خرید کنند‪ .‬وی در‬ ‫ادامه تاکید کرد‪ :‬پیش��نهاد ما این است هر شرکتی‬ ‫که تاکنون ثبت‌نام نکرده‪ ،‬هرچه س��ریع‌تر اقدام به‬ ‫ثبت‌ن��ام کن��د‪ ،‬در ای��ن ص��ورت ما به‌س��رعت این‬ ‫ش��رکت‌ها را تایی��د کرده و به بورس می‌فرس��تیم‪.‬‬ ‫مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تج��ارت با اش��اره به این موضوع ک��ه برخی در برابر‬ ‫تغیی��رات مقاومت می‌کنند‪ ،‬خاطرنش��ان کرد‪ :‬هر‬ ‫تغییری که از سوی وزارتخانه اعالم می‌شود‪ ،‬برخی‬ ‫در براب��ر آن مقاوم��ت می‌کنن��د درحالی‌ک��ه این‬ ‫تغییرات در بلندمدت به س��ود آنهاست‪ .‬برای نمونه‬ ‫روزی که سیم برش الماسه وارد کشور شد‪ ،‬همه در‬ ‫براب��ر پذی��رش آن مقاومت می‌کردن��د و کلی برای‬ ‫نپذیرفتن آن نامه‌نگاری ش��د؛ این درحالی‌است که‬ ‫امروز دیگر کس��ی به روش انفجار س��نگ استخراج‬ ‫نمی‌کند‪ .‬س��امانه بهین‌یاب نیز هست که برخی در‬ ‫برابر ثبت‌نام آن مقاومت می‌کنند‪ .‬امیری ادامه داد‪:‬‬ ‫در س��امانه بهین‌یاب مش��خصات ش��رکت همراه با‬ ‫تولی��د ماهان��ه‪ ،‬فصلی‪ 6 ،‬ماه یکبار و تا س��االنه باید‬ ‫گزارش ش��ود‪ .‬مالیات و پرداخت آب‪ ،‬برق و گاز و‪...‬‬ ‫ش��رکت به‌طورشفاف در س��امانه ثبت خواهد شد‪.‬‬ ‫بنابرای��ن ش��رکت‌هایی که در این س��امانه ثبت‌نام‬ ‫کرده‌اند به‌راحتی به بورس معرفی خواهند شد‪ .‬این‬ ‫سامانه سبب حذف رانت و داللی خواهد شد‪ .‬وی در‬ ‫پاس��خ به این پرس��ش که تولیدکنن��دگان فوالد از‬ ‫بخشنامه جدید وزارتخانه گالیه‌مند هستند‪ ،‬عنوان‬ ‫کرد‪ :‬ما هدفی جز حمایت از تولیدکنندگان نداریم‪.‬‬ ‫مدیران وزارتخانه سهمی در تولید ندارند یا سهامدار‬ ‫این ش��رکت‌ها نیس��تند‪ ،‬بنابراین هر تصمیمی که‬ ‫گرفته می‌ش��ود‪ ،‬منفعت عام را برای تولیدکنندگان‬ ‫در باالدس��ت و پایین‌دس��ت زنجی��ره تولید درنظر‬ ‫می‌گیرن��د‪ .‬مدی��رکل دفتر صنای��ع معدنی وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در پاسخ به این پرسش که‬ ‫انجم��ن تولیدکنن��دگان مدع��ی هس��تند که در‬ ‫تصمیم‌گیری این بخش��نامه با آنها مش��ورت نشده‬ ‫اس��ت‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬از وزیر تا معاونان همواره بر این‬ ‫موضوع تاکید دارند که در تصمیم‌گیری‌ها با بخش‬ ‫خصوصی‪ ،‬تشکل‌ها و انجمن‌ها تعامل داشته باشید؛‬ ‫چراکه به لحاظ فنی نظر تشکل‌ها و انجمن‌ها بر نظر‬ ‫ما برتری دارد‪ .‬ما به صورت ستادی برای کل کشور‬ ‫تصمیم‌گی��ری می‌کنیم که ب��ه نفع تولیدکنندگان‬ ‫باش��د‪ ،‬از این‌رو در برابر این تصمیم‌گیری‌ها ممکن‬ ‫است برخی گروه‌ها موضع‌گیری کنند‪.‬‬ ‫امیری ادامه داد‪ :‬دو جبهه در برابر تصمیم‌گیری‌های‬ ‫وزارتخان��ه وجود دارد و وظیفه ما این اس��ت که به‬ ‫گون��ه‌ای تصمیم‌گیری کنیم ک��ه کمترین ضربه به‬ ‫تولیدکنن��دگان در رده‌ه��ای گوناگون وارد ش��ود‪.‬‬ ‫وی با اش��اره ب��ه این موضوع ک��ه باوجود تحریم‌ها‬ ‫در ش��رایط سختی به‌س��ر می‌بریم‪ ،‬گفت‪ :‬به یقین‬ ‫بخشنامه‌هایی که از سوی وزارتخانه در این شرایط‬ ‫سخت اعالم می‌شود‪ ،‬در جهت کمک به تولید است‪.‬‬ ‫شک نکنید این بخشنامه‌ها به ضرر تولیدکننده‌ای‬ ‫که ش��رایط ش��فاف و مش��خصی برای تولید دارد‪،‬‬ ‫نخواه��د بود‪ .‬مدیرکل دفتر صنای��ع معدنی وزارت‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت در ادام��ه تاکید کرد‪ :‬اگر‬ ‫یک بخش��نامه‌ای ایراد داشته باشد با اجرایی شدن‬ ‫آن‪ ،‬این ایرادها مشخص خواهد شد و آن‌هم با کمک‬ ‫همین انجمن‌ها و تشکل‌ها قابل برطرف شدن است‪.‬‬ ‫باید به دور از جنجال‌آفرینی این مش��کالت را حل‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹بهین‌یاب دخالت در بورس کاال‬ ‫درباره مش��روط کردن خریداران ش��مش فوالد‬ ‫در ب��ورس کاال ب��ه ثبت‌ن��ام در س��امانه بهین‌یاب‪،‬‬ ‫محمدمه��دی رفیعی‪ ،‬کارش��ناس ب��ورس کاال در‬ ‫تو‌گ��و با‬ ‫گف ‌‬ ‫عنوان کرد‪ :‬در کل مکانیس��م‬ ‫بورس کاال در هر کش��وری مخالف محدودیت‌های‬ ‫دولت��ی اس��ت‪ .‬به عبارت دیگر ب��ورس کاال دخالت‬ ‫دولت را نمی‌تواند در عملکرد خود بپذیرد‪.‬‬ ‫رفیع��ی در ادام��ه‬ ‫خاطرنش��ان کرد‪ :‬در یک‬ ‫دوره‌ای عرض��ه فلزات در‬ ‫بورس و رین��گ فلزات از‬ ‫طرف خریداران منوط به‬ ‫ک��د معامالتی بود‪ .‬در این‬ ‫ک��د معامالت��ی اطالعات‬ ‫مرب��وط به خریدار و فروش��نده و معامالت آنها درج‬ ‫می‌ش��د‪ .‬اما این موضوع که وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت یک س��امانه به نام بهین‌یاب راه‌اندازی و آن‬ ‫را وارد بورس کاال کرده و خریداران بورس کاال را نیز‬ ‫ملزم به ثبت‌نام در این س��امانه کرده‪ ،‬دخالت در امر‬ ‫ب��ورس کاال اس��ت‪ .‬درحقیق��ت ای��ن اق��دام نوعی‬ ‫تخصیص سهمیه‌بندی است که مربوط به کشورهای‬ ‫کمونیس��تی می‌ش��ود‪ .‬اینگونه نیس��ت که ادعای‬ ‫اقتصاد کمونیس��تی نداشته باش��یم اما از ابزارهای‬ ‫کمونیس��تی استفاده کنیم‪ .‬وی در ادامه یادآور شد‪:‬‬ ‫طبیعی است که فعاالن حوزه فوالد و آهن در بورس‬ ‫کاال نسبت به سامانه بهین‌یاب واکنش نشان دهند‪.‬‬ ‫سامانه بهین‌یاب چند وقتی است که راه‌اندازی شده‬ ‫اما کارآیی الزم را نداشته است‪ .‬این کارشناس بورس‬ ‫کاال در پاسخ به این پرسش که چه اشکالی دارد همه‬ ‫ش��رکت‌ها در بورس کاال ثبت‌ن��ام کنند‪ ،‬گفت‪ :‬اگر‬ ‫همه شرکت‌ها می‌توانند ثبت‌نام کنند‪ ،‬چه لزومی به‬ ‫این س��امانه است‪ ،‬بدون ثبت‌نام نیز همه شرکت‌ها‬ ‫می‌توانند از بورس کاال خرید داش��ته باشند‪ .‬رفیعی‬ ‫همچنین در پاسخ به این پرسش که آیا این سامانه‬ ‫حضور دالل‌ها را در بورس کاال کمرنگ نخواهد کرد‪،‬‬ ‫کارخانه فوالد ارفع ‪-‬عکس‪ :‬آیدا فریدی‬ ‫ضرب‌االجل برای ثبت‌نام در سامانه بهین‌یاب‬ ‫س��یف‌اهلل‌امیری‪ :‬هر تغییری ک��ه از س��وی وزارتخانه اعالم‬ ‫می‌ش��ود‪ ،‬برخی در برابر آن مقاومت می‌کنن��د درحالی‌که این‬ ‫تغییرات در بلندمدت به سود آنهاست‬ ‫گفت‪ :‬اگر بهین‌یاب ادعا کند که برای شفاف‌س��ازی‬ ‫در بورس حضور دارد پس معامالت شفاف در بورس‬ ‫کاال را زیر س��وال می‌برد‪ ،‬در صورتی که مشخصات‬ ‫خریدار و فروش��نده در معامالت ب��ورس کاال ثبت‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫این کارش��ناس بورس کاال افزود‪ :‬از بین بردن دالل‬ ‫در بازار منوط به عوامل دیگری است و تنها با سامانه‬ ‫بهین‌یاب نمی‌توان آن را از بین برد‪ .‬کمااینکه وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت با قاطعیت نمی‌تواند ادعا‬ ‫کند کسانی که در سامانه بهین‌یاب ثبت‌نام کرده‌اند‬ ‫به‌طورحتم تولیدکننده هستند‪.‬‬ ‫وی در ادامه تاکید کرد‪ :‬یکی از عواملی که می‌تواند‬ ‫جل��وی داللی در بورس کاال را بگیرد‪ ،‬میزان عرضه‬ ‫به اندازه کافی در زمان‌های مش��خص و مکرر است‪.‬‬ ‫یکی از عوامل داللی‪ ،‬مکانیس��م بانکی است‪ ،‬از آنجا‬ ‫که دالل‌ها نس��بت ب��ه تولیدکننده پول بیش��تری‬ ‫دارند‪ ،‬تولیدکنندگان با دالل‌ها تعامل پیدا کرده‌اند‬ ‫و اگر در این راس��تا بانک‌ها به تولیدکننده وام بدهد‬ ‫و ب��ه غیرتولیدکننده وام ندهد‪ ،‬تولیدکننده مجبور‬ ‫نمی‌شود سراغ داللی برود که کسری نقدینگی خود‬ ‫را به وسیله او برطرف کند‪.‬‬ ‫این کارشناس بورس در ادامه یادآور شد‪ :‬از این‌رو‬ ‫س��امانه بهین‌یاب ج��ز ایجاد محدودی��ت‪ ،‬انحصار‬ ‫و انتظار فس��اد کار دیگ��ری انجام نمی‌دهد‪ .‬رفیعی‬ ‫درباره این موضوع که با توجه به ش��رایط تحریمی‬ ‫کش��ور که به نوعی جنگ به‌ش��مار می‌رود ش��اید‬ ‫عملک��رد وزارتخانه نوعی س��همیه‌بندی مواد اولیه‬ ‫اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬هم‌اکنون در ش��رایط جنگ تحریمی‬ ‫ق��رار داریم اما دول��ت می‌تواند صادقانه این موضوع‬ ‫را مط��رح کن��د که ب��رای تامین م��واد اولیه دچار‬ ‫مش��کل اس��ت و بای��د محدودیت‌های��ی را اعمال‬ ‫کند‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه تاکید ک��رد‪ :‬باید به بورس کاال یا بازار‬ ‫اجازه داده ش��ود که مکانیسم بازار آزاد را اجرا کند؛‬ ‫چراکه تا زمانی که این مکانیس��م به‌درس��تی اجرا‬ ‫نشود‪ ،‬مشکل حل نخواهد شد‪ .‬بورس کاال در اقتصاد‬ ‫باز قابل تعریف اس��ت از این‌رو نمی‌توان با ابزاری از‬ ‫س��وی دولت آن را محدود کرد ک��ه در این صورت‬ ‫خروج��ی م��ورد انتظار را ندارد‪ .‬رفیع��ی ادامه داد‪:‬‬ ‫بهین‌یاب به‌درس��تی عمل نکرده است و دولت برای‬ ‫اجرای صحیح این س��امانه باید یک نهاد نظارتی بر‬ ‫این سامانه اعمال کند و این حلقه می‌تواند ادامه‌دار‬ ‫شود‪ ،‬این نظارت‌ها باید در یک نقطه‌ای قطع شود و‬ ‫اجازه دهد که بازار خودش بر خودش نظارت داشته‬ ‫باش��د و خودش را تعدیل کند و ناکارآمدهای بازار‬ ‫را حذف کند و سبب رشد کارآمدها در بازار شود‪.‬‬
‫‪6‬‬ ‫‌شنبه‬ ‫‪ 12‬مرداد ‪1398‬‬ ‫اول ذی‌الحجه ‪1440‬‬ ‫‪ 3‬اوت ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1342‬‬ ‫پیاپی ‪2660‬‬ ‫معدن‬ ‫تجارت‬ ‫یادداشت‬ ‫مس سونگون‬ ‫توانمند در‬ ‫تامین قطعات‬ ‫علی اسماعیل‌نژاد‬ ‫سرپرست معدن مس سونگون‬ ‫به اعتقاد برخی کارشناسان‬ ‫چاره‌ای جز بومی‌سازی قطعات ماشین‌آالت معدنی نداریم‬ ‫منیر حضوری‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫سعید چهره چلگانی‬ ‫ب��رای اینکه ظرفی��ت معادن را افزای��ش دهیم‪ ،‬باید‬ ‫به فناوری‌های روز مجهز ش��ویم‪ ،‬ضمن اینکه هرگونه‬ ‫فعالی��ت معدنی به تجهیزات ماش��ین‌آالت و ابزارآالت‬ ‫معدنی وابسته اس��ت و برای توسعه و ادامه کار معدن‬ ‫باید از ماش��ین‌آالت‌روز اس��تفاده کرد ام��ا با توجه به‬ ‫افزایش نرخ ارز و تحریم‪ ،‬تامین قطعات و ماش��ین‌آالت‬ ‫برای بسیاری از معدنکاران دشوار است‪.‬‬ ‫به گفته فعاالن معدن��ی در بازارهای بین‌المللی نرخ‬ ‫ماشین‌آالت درجه دوم آن‌قدر زیاد شده که با نرخ سال‬ ‫گذشته ماشین‌آالت نو برابری می‌کند‪.‬‬ ‫دراین‌بین برخی باور دارند که تحریم‌ها س��بب خیر‬ ‫ش��ده تا ب��ه دانش خ��ود تکیه کنی��م و از متخصصان‬ ‫داخلی به��ره ببریم اما برخی دیگر ه��م باور دارند که‬ ‫باید واقع‌بین باش��یم چراکه تحریم‌ها فقط مشکالت ما‬ ‫را افزای��ش داده‌اند و نمی‌ت��وان از آنها به‌عنوان فرصت‬ ‫یاد کرد‪ .‬روزگار مع��دن درباره معضل تامین قطعات و‬ ‫ماش��ین‌آالت معدنی‪ ،‬پای حرف کارشناسان این حوزه‬ ‫نشسته است‪.‬‬ ‫‹ ‹معدن نیازمند ابزار و ماشین‌آالت پیشرفته‬ ‫محمدرضا میرزا باقری‬ ‫سعید چهره چلگانی‪ ،‬اس��تاد دانشگاه لولئا سوئد در‬ ‫رش��ته فرآوری مواد معدنی و مدیر مس��ئول ‪ 2‬نشریه‬ ‫انگلیس��ی‌زبان در کشور س��وئد در گفت‌وگو با‬ ‫اظه��ار کرد‪ :‬آن‌طور که از ش��واهد پیداس��ت‪ ،‬پیش از‬ ‫شروع تحریم‌ها پیش‌بینی‌هایی در زمینه مقابله با آنها‬ ‫در راس��تای چگونگی تامین ماشین و ابزارآالت معدنی‬ ‫در کش��ور انجام ش��ده بود‪ .‬بنابراین نیاز ب��ه تولیدات‪،‬‬ ‫فناوری‌های خارجی و تاثی��ر منفی تحریم‌ها بر تامین‬ ‫ابزار و ماشین‌آالت همواره مورد توجه بوده است‪.‬‬ ‫این پژوهش��گر حوزه معدن ادام��ه داد‪ :‬اما دور زدن‬ ‫تحریم‌ها در س��طح باال هزینه خیلی زی��ادی را ایجاد‬ ‫می‌کند چراکه هم بازیگران زیادی را در این حوزه فعال‬ ‫می‌کند و ه��م موجب ایجاد رانت می‌ش��ود‪ .‬تحریم‌ها‬ ‫باعث می‌ش��ود ماش��ین‌آالت کارکرده حتی به نرخ نو‬ ‫عرضه ش��وند و بر فعاالن اقتصادی فش��ار زیادی وارد‬ ‫نشود‪.‬‬ ‫چهره‌چلگانی در پاس��خ به این پرس��ش که استفاده‬ ‫عکس‪ :‬آیدا فریدی‬ ‫اس��تفاده از ابزارآالت و فناوری روز برای‬ ‫مع��ادن اهمی��ت زی��ادی دارد‪ .‬با ش��رایط‬ ‫اس��تخراج معدن و توجه به ماش��ین‌آالت‬ ‫موج��ود در مجتمع مس س��ونگون به طور‬ ‫تقریب��ی از بهتری��ن ماش��ین‌آالت ازجمله‬ ‫دامپتراک‌ه��ای ‪ ۱۳۰‬تن��ی‪ ،‬ش��اول‌ها و‬ ‫بیل‌های مکانیکی استفاده می‌کنیم‪.‬‬ ‫این ابزارآالت در سطح معدن خودمان و‬ ‫با توجه به شیب و عرض استخراجی معدن‬ ‫مناسب و کافی هستند‪.‬‬ ‫پیمان��کاران مجتم��ع م��س س��ونگون‪،‬‬ ‫پیمان��کاران بزرگ و توانمندی هس��تند و‬ ‫ب��ا توجه به‌گزین��ش متخصصان حرفه‌ای‪،‬‬ ‫توانمن��د‌پیش می‌رویم تا معدن یادش��ده‬ ‫کمبودی در این زمینه نداشته باشد‪.‬‬ ‫البت��ه تحریم‌ها ت��ا ح��دودی در تامین‬ ‫قطعات‪ ،‬مش��کل ایجاد کرده‌اند و ما هم از‬ ‫آن بی‌نصیب نیس��تیم‪ .‬این مس��ئله باعث‬ ‫ش��ده که گاهی کارها با تاخیر انجام شود‬ ‫ام��ا خوش��بختانه اختالل اساس��ی در کار‬ ‫ایجاد نش��ده اس��ت‪ .‬به‌هرحال کشور باید‬ ‫به سمتی برود که ماش��ین‌آالت معدنی را‬ ‫خودمان تولی��د کنیم‪ .‬ای��ن توانمندی در‬ ‫بین ایرانی‌ها وجود دارد‪ .‬بارها دیده‌ایم که‬ ‫اگ��ر بخواهیم‪ ،‬می‌توانیم خیلی خوب پیش‬ ‫برویم‪ .‬این مهم را وقتی ش��اهد هستید که‬ ‫در نمایش��گاه‌های داخلی حاضر می‌شوید‪.‬‬ ‫با توجه به حضور در نمایشگاه ماشین‌آالت‬ ‫و ابزارآالت معدنی کرمان ش��اهد بودم که‬ ‫بیش��تر قطعات قابل‌تولید هستند‪ .‬هرچند‬ ‫مواد اولیه وارداتی هم داریم اما شرکت‌های‬ ‫دانش‌بنیان نیز کار خود را شروع کرده‌اند‪.‬‬ ‫امیدواریم در آینده نزدیک به س��مت رشد‬ ‫توانمندی داخلی پیش برویم‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫از دان��ش داخل��ی چق��در می‌توان��د در رش��د و تولید‬ ‫ماشین‌آالت معدنی مفید باشد‪ ،‬گفت‪ :‬تاثیر این مسئله‬ ‫کم اس��ت و در این زمینه باید واقع‌بین باش��یم‪ .‬شاید‬ ‫بتوانیم چند قطعه را تولید کنیم اما در خیلی از صنایع‬ ‫کم‌توانیم و نیازمند فناوری پیش��رفته هستیم‪ .‬او ادامه‬ ‫داد‪ :‬برای نمونه‪ ،‬ش��رکت‌های خودروس��ازی در داخل‬ ‫داریم که از نظر توان تولید‪ ،‬غول‌های صنعتی در ایران‬ ‫ن تجهیزات و‬ ‫تآ ‌‬ ‫به ش��مار می‌آیند اما با تحریم‪ ،‬تولیدا ‌‬ ‫فناوری‌ها قفل شد زیرا در خیلی از موارد ازجمله دانش‬ ‫روز‪ ،‬تجهیزات الزم و مواد اولیه ضعیف هستیم‪.‬‬ ‫این استاد دانشگاه ادامه داد‪ :‬پیش‌آمده که خارجی‌ها‬ ‫م��واد اولی��ه را در ابت��دا از خودمان تهی��ه می‌کنند و‬ ‫محصول را با نرخ باالتر به ما می‌فروش��ند‪ .‬مثال خارج‬ ‫از معدن آن‪ ،‬برخی داروهایی است که از زعفران ایرانی‬ ‫س��اخته ش��ده و با چند برابر نرخ وارد کشور می‌شوند‪.‬‬ ‫به‌این‌ترتیب می‌بینیم که نمی‌توانیم درباره ماشین‌آالت‬ ‫پیشرفته معدنی‪ ،‬وابس��تگی به تجهیزات خارجی را از‬ ‫بین ببریم‪.‬‬ ‫این پژوهش��گر معدنی با انتقاد از اینکه بومی‌س��ازی‬ ‫نمی‌توان��د در کش��ور ش��کل بگیرد‪ ،‬ادام��ه داد‪ :‬هر جا‬ ‫شنیدیم که ما این مورد را بومی‌سازی کردیم‪ ،‬بترسید‬ ‫چ��ون چیزی ک��ه ریش��ه‌ای در داخل ن��دارد در واقع‬ ‫بومی نیس��ت و ما نمی‌توانیم تا زمانی که بنیان جدید‬ ‫و درس��تی برای آن ایج��اد نکرده‌ایم موضوعی را بومی‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫او ادام��ه داد‪ :‬در ش��رایط کنون��ی می‌توانی��م از آن‬ ‫کپی‌ب��رداری کنیم و خوب می‌دانیم که همیش��ه اصل‬ ‫از کپی بهتر اس��ت و اس��تفاده از کپ��ی می‌تواند منجر‬ ‫ب��ه لطمه‌ه��ای اقتصادی ش��دید در بلندمدت ش��ود‪.‬‬ ‫به‌این‌ترتی��ب ب��ه اس��تفاده از ظرفیت‌ه��ای داخلی در‬ ‫تهیه کامل ماش��ین‌آالت معدنی خیلی امیدوار نیستم‬ ‫و می‌دانم تاثیر کمی دارند‪.‬‬ ‫‹ ‹ از فرسودگی ماشین‌آالت رنج می‌بریم‬ ‫محمدرض��ا می��رزا باقری‪ ،‬مدیر بازرگانی ش��رکت ذوب‬ ‫فلزات ی��زد که در حوزه تولید انواع گلوله‌های آس��یاب‬ ‫معادن کش��ور و خردایش س��نگ فعالیت می‌کند نیز به‬ ‫گف��ت‪ :‬هرچه بیش��تر از صنعت و معدن حمایت‬ ‫شود کشور رو به پیشرفت می‌رود‪ .‬این فعال معدنی اظهار‬ ‫کرد‪ :‬متاس��فانه امروز شرکت‌های معدنی از تجهیزات و‬ ‫ماشین‌آالت فرسوده رنج می‌برند و به دلیل تحریم‌ها در‬ ‫هماهنگی با فناوری روز مشکل‌دارند‪.‬‬ ‫این در حالی است که اگر فناوری روز باشد از نظر کیفیت‬ ‫و کمی��ت‪ ،‬ت��وان و عرضه ما را افزای��ش می‌دهد‪ .‬میرزا‬ ‫باقری با اشاره به مشکالت واردات مواد اولیه ماشین‌آالت‬ ‫معدن��ی گفت‪ :‬ازآنجایی‌که در حوزه معدن‪ ،‬بس��یاری از‬ ‫مواد اولیه را وارد می‌کنیم‪ ،‬اگر مش��کل ارز کمتر ش��ود‬ ‫واردات و صادرات خیلی راحت‌تر انجام می‌ش��ود‪ .‬این در‬ ‫شرایطی است که متاسفانه در حال دور شدن از بازارهای‬ ‫بین‌المللی هس��تیم‪ .‬این فعال معدنی با تاکید بر اینکه‬ ‫ب��رای رونق صادرات باید بخش دولتی ورود کند‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬صنایع بزرگ امیدش��ان به صادرات اس��ت و هرچه‬ ‫صادرات بیش��تر باشد به سود کشور و تولیدکننده است‪.‬‬ ‫دراین‌بین اگر دولت بتواند کار را تسهیل‌ کند و به قولی‬ ‫بین صنعت‪ ،‬معدن و دولت آشتی برقرار شود‪ ،‬مشکالت‬ ‫این حوزه هم برطرف می‌شود‪.‬‬ ‫می��رزا باقری با اش��اره به اینک��ه تحریم‌ها بر وضعیت‬ ‫مع��ادن موثر هس��تند‪ ،‬ادام��ه داد‪ :‬تحریم‌ه��ا ب ‌هو‌یژه در‬ ‫زمینه واردات محسوس هستند‪ .‬وقتی تحریم می‌شویم‬ ‫کش��ورهای ثالث درگیر می‌ش��وند و هزینه تمام‌ش��ده‬ ‫افزایش می‌یابد‪ .‬دراین‌بین هرچه فش��ار بیش��تر ش��ود‬ ‫مشکالت هم بیشتر می‌شود‪.‬‬ ‫ای��ن فع��ال معدنی به محاس��ن تحریم‌ها نیز اش��اره‬ ‫کرد و گفت‪ :‬در این ش��رایط مجبور می‌ش��ویم به دنبال‬ ‫بومی‌س��ازی و خودکفایی برویم‪ .‬ش��رکت‌هایی در ایران‬ ‫داریم که سعی کرده‌اند ماشین‌آالت را تولید کنند‪ .‬برای‬ ‫نمونه تا ‪ ۱۰‬سال پیش شولدرهای ریل قطار در انحصار‬ ‫ش��رکت پاندرول انگلیس بودند ام��ا با همکاری راه‌آهن‬ ‫توانس��تیم بومی‌س��ازی کنیم و خودکفا شویم‪ .‬بنابراین‬ ‫اگر بتوانیم فرس��ودگی‌ها را به‌وسیله مهندسی معکوس‬ ‫حل کنیم‪ ،‬بهتر اس��ت‪ .‬در این زمینه مهندس��ان توانایی‬ ‫بومی‌سازی فناوری را دارند‪.‬‬ ‫او ب��ه نقش دانش��جویان و کار عملی آنها اش��اره کرد‬ ‫و گف��ت‪ :‬برای بومی‌س��ازی باید بین دانش��گاه و صنعت‬ ‫آشتی ایجاد کنیم‪ .‬اگر بتوانیم دانشجوها را در عمل فعال‬ ‫کنیم نتیجه بهتری می‌گیریم‪ .‬دانش��جو هر چه فنی‌تر و‬ ‫تجربی‌تر شود‪ ،‬کاربردی‌تر عمل می‌کند‪.‬‬
‫‌شنبه‬ ‫‪ 12‬مرداد ‪1398‬‬ ‫اول ذی‌الحجه ‪1440‬‬ ‫‪ 3‬اوت ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1342‬‬ ‫پیاپی ‪2660‬‬ ‫قندچی‬ ‫چگونه‬ ‫کامیون‌ساز شد‬ ‫تجربه مشترک‬ ‫کاله‌هایی که‬ ‫سرمان می‌رود‬ ‫‪www.Tejaratdaily.com‬‬ ‫قرار نیست واردات غیرضروری بیشتر شود‬ ‫‹ ‹یکپارچه شدن توزیع‬ ‫این اقدام جدید در واگذاری اختیارات بازرگانی وزارت‬ ‫جهادکشاورزی به وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت مانند‬ ‫ه��ر موضوع دیگری محل مناقش��ه اس��ت و مخالفان و‬ ‫موافقان بس��یاری دارد‪ .‬برخی معتقدند این اتفاق تاثیر‬ ‫مثبتی بر تنظیم ب��ازار و توزیع کاال می‌گذارد و کاهش‬ ‫قیمت‌ها را نیز به‌دنبال دارد‪.‬‬ ‫در همی��ن باره وزیر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت معتقد‬ ‫است انتقال ش��رکت بازرگانی دولتی به وزارت صنعت‪،‬‬ ‫‌مع��دن و تج��ارت در کاهش قیمت‌ها تاثیرگذار اس��ت‪.‬‬ ‫به‌گ��زارش خانه ملت‪ ،‬رضا رحمانی با اش��اره به تصمیم‬ ‫ت بازرگانی دولتی ایران‬ ‫س��ران قوا مبنی بر انتقال شرک ‌‬ ‫(‪ )GTC‬از وزارت جهادکش��اورزی ب��ه وزارت صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تج��ارت اظهارکرد‪ :‬این اق��دام باعث یکپارچه‬ ‫شدن توزیع شده و خدمت‌رسانی به مردم بهتر می‌شود‪،‬‬ ‫با انتقال شرکت بازرگانی دولتی به وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت وضعیت توزیع کاالها بهتر می‌شود‪ .‬او در پاسخ‬ ‫به این پرس��ش که آیا با انتقال شرکت بازرگانی دولتی‬ ‫ب��ه وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت ن��رخ کاالها کاهش‬ ‫پیدا می‌کند‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬ممکن است بر کاهش قیمت‌ها‬ ‫اثرگذار باش��د ام��ا باید به این نکته نیز توجه ش��ود که‬ ‫مولفه‌های بس��یاری بر نرخ کاالها اثرگذار است‪ ،‬در واقع‬ ‫ب��رای کاهش نرخ کاالها باید اقدامی مانند تخصیص ارز‬ ‫و‪ ...‬انج��ام ش��ود‪ .‬رحمانی برخ��ی گمانه‌زنی‌ها مبنی بر‬ ‫اینکه دولت نتوانس��ت وزارت بازرگانی را تش��کیل دهد‬ ‫ب��ه همین دلیل س��راغ انتقال ش��رکت بازرگانی دولتی‬ ‫ب��ه وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت رف��ت را رد کرده و‬ ‫زهرا طهرانی‬ ‫ش��رکت بازرگانی دولتی هرجای کش��ور و در هر س��اختاری باشد‪ ،‬فقط‬ ‫می‌تواند براساس تکالیف و مصوبات مشخص شده کاال وارد کند‪ ،‬نه یک‬ ‫کیلو بیشتر‪ ،‬نه یک کیلو کمتر‬ ‫گفت‪ :‬ایجاد تمرکز‪ ،‬بخش��ی از کار ب��وده که در تنظیم‬ ‫بازار موثر است‪.‬‬ ‫‹ ‹واردات؛ نه یک کیلو بیشتر‪ ،‬نه یک کیلو‬ ‫کمتر!‬ ‫در حالی برخی برای واگذاری شرکت بازرگانی دولتی‬ ‫را به وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت تعبیری جز افزایش‬ ‫واردات ندارند و می‌گویند که با این اتفاق حیاط خلوتی‬ ‫برای واردکننده‌ها ایجاد خواهد شد‪.‬‬ ‫در همی��ن باره قائم‌مقام وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫در امور بازرگانی تاکید کرد‪ :‬اگر شرکت بازرگانی دولتی‬ ‫زیرمجموع��ه وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت باش��د هم‬ ‫براساس تکالیف مشخص عمل می‌کند چراکه اختیاراتی‬ ‫باالتر برای افزایش واردات ندارد‪ .‬حسین مدرس‌خیابانی‬ ‫به ایرنا گفت‪ :‬ش��رکت بازرگانی دولتی هرجای کشور و‬ ‫در هر ساختاری باشد‪ ،‬فقط می‌تواند براساس تکالیف و‬ ‫مصوبات مشخص شده کاال وارد کند‪ ،‬نه یک کیلو بیشتر‬ ‫و نه یک کیلو کمتر‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬اگر براس��اس قانون‪،‬‬ ‫ش��رکت بازرگانی دولتی مکلف شده ذخایر احتیاطی و‬ ‫اس��تراتژیک کش��ور را وارد کند‪ ،‬این شرکت در وزارت‬ ‫جهاد کش��اورزی هم باش��د باید به همان میزان معین‬ ‫کاال وارد کن��د‪ .‬کما اینکه پیش‌تر هم زیرمجموعه جهاد‬ ‫بوده و واردات کاالهای اساسی را انجام می‌داده است‪.‬‬ ‫‹ ‹کمیسیون کشاورزی مخالف است‬ ‫برخی دیگر اما معتقدند نباید تجربه‌های ناموفق چند‬ ‫س��ال گذشته را تکرار کرد و می‌گویند‪ :‬در سال‌هایی که‬ ‫ش��رکت بازرگانی دولتی ایران در وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت مس��تقر ب��ود‪ ،‬واردات محصوالت کش��اورزی‬ ‫زی��اد و خودکفایی در تولید گندم‪ ،‬ش��کر و‪ ...‬همگی از‬ ‫نتای��ج آمدن ش��رکت بازرگانی دولتی ای��ران به وزارت‬ ‫جهاد کش��اورزی بود‪ .‬نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی‬ ‫مجلس درباره تصمیم س��ران قوا مبنی بر انتقال شرکت‬ ‫بازرگانی دولتی به وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت گفت‪:‬‬ ‫با توجه به اینکه رویکرد این وزارتخانه به سمت واردات‬ ‫محصوالت کش��اورزی است با انتقال شرکت یادشده به‬ ‫این وزارتخان��ه به‌طور قطع تولید داخ��ل ضربه خواهد‬ ‫خورد‪ .‬جالل محم��ودزاده در گفت‌وگو با فارس تصریح‬ ‫کرد‪ :‬ش��رکت بازرگانی دولتی ایران در مجلس هش��تم‬ ‫زیرمجموعه وزارت جهادکش��اورزی قرار گرفت‪ .‬ازجمله‬ ‫دالیل تصمیم گرفته شده در آن زمان این بود که گفته‬ ‫می‌ش��د‪ ،‬تولید‪ ،‬توزیع و نظارت محصوالت کش��اورزی‬ ‫نیازمن��د مدیریتی زیرمجموعه وزارت جهادکش��اورزی‬ ‫اس��ت‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬اینکه دو وزارتخانه گوناگون یکی‬ ‫تولید و دیگری فروش و بازرگانی محصوالت کش��اورزی‬ ‫را برعه��ده گی��رد‪ ،‬زمینه‌س��از اختالف‌ه��ای مدیریتی‬ ‫گس��ترده اس��ت‪ .‬عضو کمیس��یون کش��اورزی مجلس‬ ‫شورای اس�لامی گفت‪ :‬تجربه نشان داده در زمان‌هایی‬ ‫که مازاد محصوالت کش��اورزی داری��م‪ ،‬وزارت صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت از ص��ادرات آن جلوگی��ری می‌کند و‬ ‫در زمان‌های که نباید محصولی وارد کش��ور ش��ود‪ ،‬این‬ ‫وزارتخان��ه اقدام ب��ه واردات می‌کن��د‪ .‬وی تصریح کرد‪:‬‬ ‫نامه‌ای در اعتراض به این موضوع به رهبر معظم انقالب‬ ‫نوشته‌ایم‪ .‬کمیسیون کش��اورزی مجلس با این موضوع‬ ‫مخالف است چراکه انتقال شرکت بازرگانی دولتی ایران‬ ‫به وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت به سود واردکنندگان‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹باید امیدوار باشیم‬ ‫در این میان یکی از اعضای کمیس��یون کش��اورزی و‬ ‫صنایع تبدیلی اتاق بازرگانی تهران معتقد اس��ت اساس‬ ‫این تغییر و تحول که س��ال‌ها پی��ش اتقاق افتاد‪ ،‬محل‬ ‫اش��کال و ایراد بود و توضیحات صاحب‌نظران اقتصادی‬ ‫هم درباره آن ارائه شد‪.‬‬ ‫حس��ن فروزان‌فرد در گفت‌وگو با‬ ‫تصریح کرد‪:‬‬ ‫نکت��ه مهم این بود که وزارت جهادکش��اورزی تخصص‬ ‫وی��ژه‌ای در حوزه فعالیت‌های بازرگان��ی برای کاالهای‬ ‫‪ ۱۳‬مورد از اغذیه‌فروشی‌های خیابانی سی‌تیر که شناخته شده‌ترین‬ ‫گذر حیات ش��بانه پایتخت به‌ش��مار می‌رود در حالی پلمب شدند که‬ ‫پلمب این مراکز ازس��وی اتحادیه اغذیه‌فروش��ان و علت آن نداش��تن‬ ‫مجوز از این اتحادیه اعالم ش��ده است‪ .‬به گزارش ایرنا‪ ،‬خیابان سی‌تیر‬ ‫که در قلب ش��هر ته��ران قرار دارد از خیابان امام خمینی(ره) یا س��په‬ ‫شروع می‌شود و تا نوفل لوشاتو امتداد دارد که یکی از مراکز مهم حیات‬ ‫ش��بانه پایتخت به‌شمار می‌رود که با اس��تقبال‌کننده بسیاری روبه‌رو‬ ‫اس��ت و تعدادی از غرفه‌های اغذیه‌فروشی در کنار برخی دیگر غرفه‌ها‬ ‫مانند کتابفروش��ی در آن فعالیت دارند‪ .‬شهرداری تهران از پلمب این‬ ‫واحدهای اغذیه‌فروش��ی انتقاد دارد اتحادیه ام��ا در این زمینه مدعی‬ ‫است و می‌گوید که براساس ضوابط عمل می‌کند‪.‬‬ ‫ف��رزاد مختاری‪ ،‬پیمان��کار پروژه بهره‌برداری از گذر حیات ش��بانه‬ ‫خیابان س��ی‌تیر با بیان اینکه ‪ ۲‬س��ال اس��ت برای اغذیه‌فروشان این‬ ‫خیابان درخواست مجوز کرده‌ایم‪ ،‬توضیح داد‪ :‬اتحادیه اغذیه‌فروشان‬ ‫برای اعطای مجوزدس��ت‌کم متراژ ‪ ۱۸‬متر و داش��تن سند مالکیت را‬ ‫مطرح می‌کند‪ ،‬در حالی که مش��ابه اغذیه‌فروش��ان خیابان س��ی‌تیر‬ ‫در ب��رج میالد و پ��ل طبیعت هم وجود دارد که س��ند مالکیت ندارند‪.‬‬ ‫متاسفانه اتحادیه اغذیه‌فروشان در این زمینه همکاری نکرد و در ‪ ۴‬بار‬ ‫مراجعه به این اتحادیه بدون ارائه راهکار در این زمینه هر بار با پاس��خ‬ ‫«نه» روبه‌رو ش��دیم‪ .‬وی ب��ا بیان اینکه ایده خیابان س��ی‌تیر یک کار‬ ‫جدید اس��ت که فضای خاص خود را دارد‪ ،‬گفت‪ :‬به‌دلیل آنکه داش��تن‬ ‫س��ند مالکیت در قانون عنوان شده تنها بهانه اتحادیه همین امر است‪.‬‬ ‫پیمانکار پروژه سی‌تیر با بیان اینکه ‪ ۲۷‬غرفه در این خیابان فعال است‬ ‫که ‪ ۱۵‬مورد از آن اغذیه‌فروش��ی اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬پ��س از آنکه با گرفتن‬ ‫مجوز از اتحادیه اغذیه‌فروش��ان با مش��کل روبه‌رو ش��دیم در اتحادیه‬ ‫دکه‌داران پرونده تشکیل دادیم که در نهایت به نامه اتاق اصناف منوط‬ ‫ش��د‪ .‬وی با اش��اره به اینکه ‪ ۸۰۰‬نفر به‌طور مستقیم و غیرمستقیم در‬ ‫این بخش (گذر ش��بانه خیابان س��ی‌تیر) کار می‌کنن��د اظهار کرد‪ :‬ما‬ ‫می‌خواهیم همه چیز در بس��تر قانون اتفاق بیفتد و حتی به‌دلیل آنکه‬ ‫جواز نداش��تیم برای رعایت موضوع بهداشت با اداره بهداشت منطقه‬ ‫‪ ۱۲‬و خانه سالمت نیز قرارداد بستیم‪.‬‬ ‫‹ ‹اتحادیه‪ :‬در آیین‌نامه چیزی به‌نام کانکس نداریم‬ ‫اس��داهلل احمدی ش��هریور رئیس اتحادیه اغذیه‌فروش��ان تهران با‬ ‫تأکید بر اینکه هر اتحادیه در چارچوب آیین‌نامه خود فعالیت می‌کند‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬در آیین‌نامه اغذیه‌فروش��ان چی��زی به‌نام کانکس نداریم و برابر‬ ‫ای��ن آیین‌نامه نمی‌توانیم به ای��ن واحدها پروانه بدهی��م‪ .‬وی با بیان‬ ‫اینکه نمی‌ش��ود در فضای ‪ ۶ ،۵‬متری مواد غذای��ی ارائه داد‪ ،‬افزود‪ :‬در‬ ‫این زمینه بحث به خطر افتادن بهداش��ت و سالمت مردم مطرح است‪.‬‬ ‫احمدی‌ش��هریور با اش��اره به اینکه معاون شهرداری منطقه ‪ ۱۲‬پیش‬ ‫از عید تعهد داد که این دکه‌ها جمع ش��وند‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬از نظر قانونی‬ ‫اغذیه‌فروش��ان خیابان س��ی‌تیر مجاز به فعالیت نیس��تند‪ .‬وی با بیان‬ ‫اینکه اغذیه‌فروش��ی شغل حساسی اس��ت‪ ،‬ادامه داد‪ :‬در نشست‌هایی‬ ‫که با حضور مس��ئوالن شهرداری برگزار کردیم گفته شد شهرداری با‬ ‫این کار یک مشکل به مش��کالت جامعه اضافه می‌کند چون این افراد‬ ‫کاسب نیستند‪ ،‬بلکه دالل هستند که به‌طور پیمانکاری کار می‌کنند‪.‬‬ ‫در مرحله نخس��ت اداره اماکن باید صالحیت این واحدها را تأیید کند‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬پس از آن نیازمند تأیید بهداش��ت هستند که به‌دلیل‬ ‫آنکه بهداشت رعایت نمی‌ش��ود و فضایی برای شستن دست و ظروف‬ ‫وجود ندارد نیز بهداش��ت آنها قابل تایید نیست‪ .‬شهریور با بیان اینکه‬ ‫نبُری» کنیم گفت‪ :‬اس��تانداری پیگیر موضوع است‬ ‫نمی‌خواهیم «نو ‌‬ ‫و در صورتی که موضوع قانونی تلقی ش��ود و درباره آن آیین‌‌نامه‌ای به‬ ‫ابالغ شود ما مکلف به انجام آن هستیم‪.‬‬ ‫‹ ‹شهرداری‪ :‬اتحادیه پاسخگو باشد‬ ‫رضا رحمانی‬ ‫حسین مدرس‌خیابانی‬ ‫‹ ‹دولت نباید مجری باشد‬ ‫یکی از فعاالن کهنه‌کار حوزه کشاورزی و تولیدکننده‬ ‫تخم‌مرغ در کش��ور با تاکید بر اینکه دولت باید دس��ت‬ ‫از امور اجرایی بردارد‪ ،‬اظهار کرد‪۴۰ :‬س��ال است چنین‬ ‫وضعیتی را می‌بینم؛ جابه‌جایی‌ها بین نهادهای دولتی و‬ ‫انتقال بخشی به بخش دیگر و برعکس‪.‬‬ ‫عل��ی تقوی‌ف��ر ب��ه‬ ‫گف��ت‪ :‬اصل و پای��ه این‬ ‫موضوع اشتباه اس��ت‪ .‬من به‌عنوان یک تولیدکننده که‬ ‫سال‌هاس��ت در حوزه کشاورزی مشغول فعالیت هستم‪،‬‬ ‫معتقدم دولت نباید مجری‪ ،‬توزیع‌کننده و‪ ...‬باش��د‪ .‬چه‬ ‫وزارت جهادکش��اورزی‪‌،‬چ��ه وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت و چه هر بخش دولتی دیگر نمی‌تواند گشایش��ی‬ ‫ایجاد کند‪ .‬اگر قرار بود نتیجه بگیریم در این ‪ ۴۰‬س��ال‬ ‫که مدام در حال آزمون‌‌وخطا بودیم‪ ،‬می‌گرفتیم‪.‬‬ ‫این عضو کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی افزود‪:‬‬ ‫دول��ت باید امور را ب��ه بخش خصوصی واگ��ذار کند و‬ ‫خود امور نظارتی و کنترلی و همچنین سیاس��ت‌گذاری‬ ‫را برعهده داش��ته باش��د‪ .‬من در این س��ال‌ها ندیدم که‬ ‫گ��ره از کار تولیدکننده باز ش��ود چ��ون اقتصاد دولتی‬ ‫است‪.‬‬ ‫حیات شبانه پایتخت تعطیل می‌شود؟‬ ‫‹ ‹پای سخن پیمانکار‬ ‫علی یارمحمدیان‬ ‫مدیرعامل شرکت نمایشگاه‌های بین‌المللی‬ ‫استان اصفهان‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫کش��اورزی نداش��ت‪ ،‬بلکه تمرکز این وزارتخانه و دانش‬ ‫و تجربه‌ه��ا و توانمندی‌های��ی که داش��تند بیش��تر بر‬ ‫حوزه‌های کشاورزی در داخل کشور بود‪ .‬از همان زمان‬ ‫نیز نگرانی‌هایی در این زمینه مطرح شده بود و در طول‬ ‫این س��ال‌هایی که گذشت به استناد واقعیت و براساس‬ ‫آنچه الزامات ایجاب می‌کرد‪ ،‬وزارت جهادکشاورزی این‬ ‫حوزه را تقویت کرده بود اما رفتار آنها همچنان حرفه‌ای‬ ‫نبود‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬ای��ن انتقال به‌ش��رط اینکه فقط یک‬ ‫جابه‌جایی اس��نادی نباش��د و رفتار حرف��ه‌ای در حوزه‬ ‫بازرگانی ش��کل بگیرد‪ ،‬می‌تواند منطقی باشد که حوزه‬ ‫بازرگان��ی به‌عنوان ی��ک بخش تخصص��ی جایگاه خود‬ ‫را حف��ظ کن��د و رفتارهای تولی��دی در حوزه صنعت و‬ ‫کشاورزی هم جایگاه خود را داشته باشد‪.‬‬ ‫به‌گفته عضو هیات نماین��دگان اتاق بازرگانی تهران‪،‬‬ ‫باید به این تغییر و تحول امیدوار بود‪ .‬وی افزود‪ :‬من هم‬ ‫سعی می‌کنم خوشبین باشم و منتظر بمانم و ببینم این‬ ‫اتفاق چه تاثیری خواهد داشت‪.‬‬ ‫علی‌محمد سعادتی‪ ،‬ش��هردار منطقه ‪ ۱۲‬با اشاره به اینکه این افراد‬ ‫(اغذیه‌فروش��ان خیابان سی‌تیر‌) یا مشمول قانونی صنفی می‌شوند یا‬ ‫خیر‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬اگر مش��مول قانون صنفی می‌ش��وند دو س��ال است‬ ‫ک��ه این عده (هم در دوره قبل و هم در دوره جدید) درخواس��ت مجوز‬ ‫کرده‌ان��د و دلیلی برای پیروی نکردن یا رعای��ت نکردن قانون صنفی‬ ‫وجود ندارد‪ .‬وی در پاس��خ به اینکه اتحادیه دس��ت‌کم فضا برای دادن‬ ‫مجوز را ‪۱۸‬متر عنوان می‌کند‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬این موضوع جدید اس��ت‬ ‫و براس��اس قوانین قدیمی نمی‌توان موضوع‌های جدید را برطرف کرد‪.‬‬ ‫اتحادی��ه قادر نیس��ت موضوع را حل کند حق دخال��ت در آن را ندارد‪.‬‬ ‫آیا اتحادیه می‌تواند پاس��خ یک پدی��ده اجتماعی و فضای مطلوب که‬ ‫به زندگی ش��هری کمک بسیاریکرده و خانواده‌های گوناگون فضای با‬ ‫نشاطی را در آن محل تجربه کرده‌اند‪ ،‬بدهد؟‬ ‫گریزگاه اقتصاد‬ ‫تک‌محصولی‬ ‫جالل محمودزاده‬ ‫حسن فروزان‌فرد‬ ‫علی تقوی‌فر‬ ‫ما ‪ ۸۰‬شرکت بزرگ صادراتی‬ ‫داریم‪ ،‬ترکیه ‪ ۱۶۰۰‬تا!‬ ‫سرپرس��ت سازمان توس��عه تجارت اعالم کرد فقط ‪ ۸۰‬شرکت‬ ‫ایرانی ص��ادرات باالی ‪ ۵۰‬میلیون دالر دارن��د در حالی‌که تعداد‬ ‫ش��رکت‌های بزرگ صادراتی ترکیه به ‪ ۱۶۰۰‬شرکت می‌رسد‪ .‬به‬ ‫گزارش ایس��نا‪ ،‬محمدرضا مودودی در نخستین نشست مشترک‬ ‫هم‌اندیش��ی حمایت حقوقی و قضایی از تجارت خارجی کش��ور‪،‬‬ ‫اظهارکرد‪ :‬بای��د از ظرفیت کنونی بخ��ش خصوصی برای خنثی‬ ‫ک��ردن آثار تحریم‌ها و می��زان تجارت خارجی اس��تفاده کنیم و‬ ‫درآم��د ارزی خود را افزایش دهیم‪ .‬وی افزود‪ :‬اس��تراتژی در زمان‬ ‫جن��گ و صلح در ح��وزه تجارت خارجی متفاوت اس��ت و یکی از‬ ‫دغدغه‌ه��ای بخش دولتی و خصوصی این اس��ت که در کارهایی‬ ‫که انج��ام می‌دهد‪ ،‬مورد پیگرد قانونی ق��رار می‌گیرد یا خیر؟ در‬ ‫‪ 20‬سال گذشته س��هم صادرات غیرنفتی ‪ ۳‬میلیارد دالر بوده که‬ ‫درحال‌حاضر به ‪ ۵۰‬میلیارد دالر رس��یده اس��ت اما از نظر تعداد و‬ ‫تنوع کاالیی صادرات‪ ،‬محدودیت داریم‪.‬‬ ‫به گفته م��ودودی‪ ۱۳۰ ،‬قلم کاال بیش از ‪ ۵‬میلیون دالر ارزش‬ ‫صادراتی دارد که مجموع ارزش آنها به ‪ ۳۷‬میلیارد دالر می‌رسد و‬ ‫در این میان ‪ ۸۰‬ش��رکت بزرگ صادراتی داریم که صادراتی بیش‬ ‫از ‪ ۵۰‬میلیون دالر دارند؛ این در حالی است که تعداد شرکت‌های‬ ‫بزرگ صادراتی ترکیه به ‪ ۱۶۰۰‬ش��رکت می‌رس��د‪ ،‬بنابراین باید‬ ‫صادرکنن��دگان را حمایت کنیم تا ارتش صادراتی‌مان را توس��عه‬ ‫دهیم‪.‬‬ ‫توس��عه صادرات غیرنفتی و تالش برای افزایش سهم‬ ‫آن دهه‌هاس��ت یکی از چالش‌های ب��زرگ اقتصاد ایران‬ ‫به‌شمار می‌رود چراکه تکیه دیرپای اقتصاد ایران به نفت‬ ‫و دش��واری‌های ناش��ی از تحریم‌ها در مقاطع گوناگون‬ ‫منج��ر به آس��یب‌پذیری اقتص��اد کش��ور و محدودیت‬ ‫ابتکار عمل در حوزه اقتصاد ش��ده اس��ت‪ .‬به‌عالوه بهبود‬ ‫حجم ص��ادرات غیرنفتی به افزایش تولید در بخش‌های‬ ‫گوناگ��ون می‌انجام��د و به‌ط��ور مس��تقیم ب��ر محیط‬ ‫کس��ب‌وکار‪ ،‬کاهش نرخ بی��کاری و کنترل بیماری‌های‬ ‫اقتص��ادی مانند تورم و رک��ود و‪ ...‬اثر می‌گ��ذارد‪ .‬ایران‬ ‫در س��ال‌های گذشته تالش داش��ته با برنامه‌ریزی‌های‬ ‫گوناگون وابس��تگی خود را به صادرات نفت خام کاهش‬ ‫ده��د و مجاری دیگری را برای کس��ب درآمدهای ارزی‬ ‫تعریف کند‪ .‬با این‌وجود بی‌ثباتی سیاست‌های اقتصادی‬ ‫در ای��ران‪ ،‬کارگزاری دولت در بخش صادرات و واردات و‬ ‫نبود برنامه‌های راهبردی به‌منظور بازاریابی بین‌المللی‬ ‫همواره از موانع اصلی در این زمینه بوده است‪.‬‬ ‫برگزاری نمایشگاه‌های تخصصی بین‌المللی مسیری‬ ‫است که دست‌کم امکان برطرف کردن یکی از این موانع‬ ‫اصلی در این زمینه یعنی برقراری ارتباط مستقیم میان‬ ‫عرضه‌کنن��دگان و متقاضی��ان کاال و خدم��ات را فراهم‬ ‫می‌کند‪ .‬ای��ن امر همچنین از طری��ق ارتباطات جهانی‬ ‫به‌م��رور ام��کان ارتقای کیفی��ت محص��والت را فراهم‬ ‫م��ی‌آورد و به پویای��ی بخش‌های گوناگ��ون اقتصادی‬ ‫می‌انجام��د‪ .‬به‌این‌ترتیب نمایش��گاه‌های تخصصی خأل‬ ‫موج��ود در امر بازاریابی را پرکرده و برای تولیدکنندگان‬ ‫این امکان را فراهم م��ی‌آورد که بدون صرف هزینه‌های‬ ‫گزاف و س��ردرگمی در عرضه محصوالت اقدام به فروش‬ ‫کاالها و خدمات خود کنند‪ .‬در نمایشگاه‌های تخصصی‬ ‫به‌طور معمول مخاطب��ان متخصصان ذی‌ربط هر حوزه‬ ‫هستند و این امر فرصتی همزمان برای تولیدکنندگان و‬ ‫عرضه‌کنن��دگان فراهم می‌آورد تا به تبادل‌نظر و مذاکره‬ ‫پیرامون آخرین دستاوردهای فنی و تخصصی بپردازند‪.‬‬ ‫از دیگر مزیت‌های این نمایش��گاه‌ها می‌توان به نقش‬ ‫آنها در سیاست‌گذاری‌های کالن دولت‌ها اشاره کرد‪ .‬به‬ ‫ای��ن تعبیر فعالیت بازرگان��ان و تولیدکنندگان در قالب‬ ‫نمایش��گاه‌های تخصصی می‌تواند منجر به ایجاد روابط‬ ‫دوستانه میان دولت‌ها شود که گاه به تغییر سیاست‌های‬ ‫اقتص��ادی در راس��تای تس��هیل ارتباط��ات بازرگانی‬ ‫می‌انجامد‪ .‬انتخاب درست ش��رکت‌کنندگان به‌منظور‬ ‫حضور در نمایش��گاه‌های تخصصی و کم��ک گرفتن از‬ ‫س��ازمان‌های تخصصی مرتبط با ص��ادرات می‌تواند به‬ ‫گسترش برگزاری نمایشگاه‌ها کمک کند‪.‬‬ ‫با توجه به ش��رایط اقتصادی فعلی ایران از یک‌س��و و‬ ‫توانمندی‌های موجود در بخش‌های غیرنفتی از س��وی‬ ‫دیگر‪ ،‬الزم اس��ت امکانات هرچه بیشتری برای افزایش‬ ‫سهم ایران در بازارهای جهانی کاال و خدمات بسیج شوند‬ ‫و به‌یقی��ن برگزاری نمایش��گاه‌های بین‌المللی با رعایت‬ ‫جنبه‌های مطالعاتی و عملی یکی از مس��یرهای کارآمد‬ ‫برای افزایش این س��هم اس��ت‪ .‬ش��رکت نمایشگاه‌های‬ ‫بین‌المللی اس��تان اصفهان یکی از نهادهایی اس��ت که‬ ‫در سال‌های گذشته نقشی فعال و تأثیرگذار در برگزاری‬ ‫نمایش��گاه‌های تخصصی بین‌المللی داش��ته است‪ .‬این‬ ‫ش��رکت مج��ری نمایش��گاه‌های عموم��ی و تخصصی‬ ‫گوناگون��ی بوده ک��ه هر یک مخاطبان پرش��ماری را در‬ ‫سطح داخلی و بین‌المللی به خود جذب کرده است‪ .‬قرار‬ ‫گرفتن اس��تان در مرکز کش��ور‪ ،‬جذابیت‌های تاریخی و‬ ‫گردشگری‪ ،‬وجود زیرس��اخت‌های اقتصادی و صنعتی‬ ‫مناسب‪ ،‬پویایی بخش بازرگانی در استان و‪ ...‬سبب شده‬ ‫نمایش��گاه‌های اس��تان از اقبال عمومی برخوردار شود‪.‬‬ ‫فقط در س��ال گذشته ‪ ۴۹‬عنوان نمایشگاهی در اصفهان‬ ‫برپاش��ده که ش��مار زیادی از آنها در تاریخ نمایشگاهی‬ ‫اس��تان بی‌س��ابقه بوده اس��ت‪ .‬در این می��ان حدود ‪۳۵‬‬ ‫نمایش��گاه جنبه تخصصی داش��ته که با ه��دف ارتقای‬ ‫کیفیت صنعت‪ ،‬تجارت و بازرگانی اس��تان برگزار ش��ده‬ ‫است‪ .‬به‌عالوه برگزاری نمایشگاه‌ها در بحث گردشگری‬ ‫اس��تان نی��ز موثر بوده‌ان��د و از آنجاکه اصفه��ان یکی از‬ ‫مقصدهای عمده گردشگری در کشور است‪ ،‬نمایشگاه‌ها‬ ‫به رونق این بخش کمک بس��زایی می‌کنند‪ .‬در مجموع‬ ‫بیش از ‪ ۵۰۰‬هزار نفر از رویدادهای این بخش در اس��تان‬ ‫بازدید کرده‌اند و بیش از ‪ ۴‬هزار شرکت در نمایشگاه‌های‬ ‫گوناگون حضور یافته و به ارائه توانمندی‌های خود‪ ،‬پیش‬ ‫روی بازدیدکنندگان تخصص��ی و عمومی پرداخته‌اند‪.‬‬ ‫شرکت نمایش��گاه‌های بین‌المللی اس��تان اصفهان در‬ ‫سال جاری نیز برگزاری ‪ ۵۵‬عنوان نمایشگاه را در دستور‬ ‫کار دارد که بیشترین تعداد نمایشگاه در تاریخ برگزاری‬ ‫نمایشگاه‌ها در اصفهان به‌شمار می‌آید‪ .‬تاکنون باگذشت‬ ‫‪ ۴‬ماه از س��ال برگزاری ‪۱۶‬نمایش��گاه در این مجموعه با‬ ‫موفقیت به پایان رسیده است‪ .‬این شرکت امیدوار است‬ ‫با توجه به توانمندی‌ها و امکاناتی که در این حوزه وجود‬ ‫دارد‪ ،‬بتواند اس��تان اصفه��ان را به قطب نمایش��گاهی‬ ‫کش��ور تبدیل کند و نقش��ی مطل��وب در زمینه افزایش‬ ‫صادرات غیرنفتی به‌منظور توسعه اقتصادی ایران داشته‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫بررسی تصمیم جدید سران قوا مبنی بر انتقال شرکت بازرگانی دولتی از وزارت جهادکشاورزی به وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫دول��ت هر چند هنوز نتوانس��ته طرح خ��ود مبنی بر‬ ‫جدایی بخ��ش بازرگانی از صنعت و مع��دن را به تایید‬ ‫نمایندگان خانه ملت برس��اند‪ ،‬اما س��رانجام حرفش را‬ ‫به کرس��ی نش��اند و به‌نوعی مجلس را دور زد و موضوع‬ ‫دیگری به تصویب و تایید نه مجلس‪ ،‬بلکه سران سه‌قوه‬ ‫رسید که به‌نوعی همان هدف را به‌دنبال دارد‪.‬‬ ‫به‌تازگی ش��رکت بازرگانی دولتی ای��ران که پیش‌از‬ ‫این به‌عنوان زیرمجموعه وزارت جهاد کشاورزی فعالیت‬ ‫داشت به وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت منتقل‌شد که‬ ‫این اتفاق پیرو مصوبه متمرکز ش��دن امور بازرگانی در‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس��ت‪ .‬شرکت بازرگانی‬ ‫دولتی ایران س��ال ‪ ۹۱‬و به‌د‌نبال اج��رای قانون تمرکز‬ ‫وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت‬ ‫جهادکشاورزی به این وزارتخانه منتقل شد‪ .‬این شرکت‬ ‫که مس��ئولیت‌های مهمی در حوزه خرید‪ ،‬حفظ ذخایر‬ ‫اس��تراتژیک و تنظی��م ب��ازار کاالهای اساس��ی برعهده‬ ‫دارد‪ ،‬ابزار مهمی برای مدیریت کاالهای اساس��ی حوزه‬ ‫کشاورزی به‌شمار می‌رود‪.‬‬ ‫پس از اینکه نابسامانی نرخ‌ها در بازار کاالهای اساسی‬ ‫و افزایش فش��ار به مردم که بخش عمده‌ای از آن ناشی‬ ‫از س��وءمدیریت نهاد‌های مس��ئول بود‪ ،‬به درجه باالیی‬ ‫رسید و به‌شدت سفره مردم را تحت‌تاثیر قرار داد‪ ،‬دولت‬ ‫بر آن ش��د راهی برای کنت��رل این جریان و پایان دادن‬ ‫به سودجویی متخلفان بیابد که به همین دلیل تشکیل‬ ‫وزارت بازرگانی را به‌عنوان راهکاری برای آن در دستور‬ ‫کار خود ق��رار داد اما مجلس ب��رای چندمین بار با آن‬ ‫مخالفت کرد که البته این مخالفت‌ها باعث نش��د دولت‬ ‫از تشکیل وزارت بازرگانی منصرف شود و تصمیم گرفت‬ ‫به ش��یوه‌ای دیگر؛ یعنی واگذاری تمام امور بازرگانی و‬ ‫متمرکز ش��دن ای��ن بخ��ش در وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت‪ ،‬این موضوع را پیگیری کند‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫خاطرات‬ ‫مرد شنی‬
‫‪8‬‬ ‫‌شنبه‬ ‫‪ 12‬مرداد ‪1398‬‬ ‫اول ذی‌الحجه ‪1440‬‬ ‫‪ 3‬اوت ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1342‬‬ ‫پیاپی ‪2660‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫خاطره‌ای از رضا نیازمند درباره‬ ‫راه‌اندازی‌خط تولید کامیون در ایران‬ ‫قندچی چگونه‬ ‫کامیون‌ساز شد‬ ‫کمت��ر از ی��ک هفت��ه از درگذش��ت اصغ��ر قندچی‪،‬‬ ‫بنیانگذار کامیون‌س��ازی ایران و موس��س شرکت ایران‬ ‫کاوه ک��ه تولید‌کنن��ده کامیون‌ه��ای م��اک امری��کا در‬ ‫ایران بود‪ ،‬گذش��ت‪ .‬مردی که از کودک��ی و از کارگری‬ ‫در گاراژ کارش را ش��روع ک��رد و در جوانی صاحب یکی‬ ‫از بزرگ‌ترین کارخانه‌های کش��ور شد‪ ،‬آن‌هم با پشتکار‬ ‫و سختکوش��ی‪ .‬خاطره راه‌اندازی کارخان��ه ایران کاوه و‬ ‫شروع تولید کامیون ماک را از زبان مرحوم رضا نیازمند‪،‬‬ ‫معاون وزیر اقتصاد ایران در دهه ‪ ۴۰‬می‌خوانید که اصغر‬ ‫قندچی در واقع کشف او بوده است‪.‬‬ ‫رضا نیازمند حدود دو سال پیش‬ ‫درگذش��ت‪ .‬او در گفت‌وگویی که‬ ‫اتاق تهران با او یک س��ال پیش از‬ ‫فوتش داشت این خاطره را تعریف‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫ی��ک روز در وزارتخان��ه بودم که‬ ‫خب��ر دادند ی��ک آلمان��ی آمده و‬ ‫می‌خواهد من را ببیند‪ .‬نماینده شرکت بنز بود‪ .‬پذیرایی‬ ‫ش��د و چایی آوردند‪ .‬گفت که آمده‌ام تا پروانه س��اخت‬ ‫مرسدس را در ایران بگیرم‪.‬‬ ‫گفتم به‌به‪ ،‬مرس��دس بهترین اتومبیل دنیاس��ت‪ ،‬خب‬ ‫برنامه‌ت��ان چیس��ت؟ گف��ت برنامه چی؟ گفت��م برنامه‬ ‫س��اخت‪ ،‬باالخره ش��ما یک صندلی خودرو را می‌توانید‬ ‫اینجا بسازید‪ ،‬دستگیره را می‌توانید؟ بعد خب سال‌های‬ ‫بع��د قطعات دیگری می‌س��ازید و مثال ‪ ۱۰‬س��ال دیگر‬ ‫موتور خودرو را اینجا در ایران می‌سازید‪.‬‬ ‫با تعج��ب گفت تو به من می‌گویی م��ا یکی از قطعات‬ ‫مرس��دس را اینجا بس��ازیم؟! گفتم‪ ،‬بل��ه چراکه نه‪ ،‬در‬ ‫سیاس��ت م��ا در وزارتخان��ه مونتاژ قدغن اس��ت‪ .‬ش��ما‬ ‫مگر پروانه س��اخت نمی‌خواهید‪ ،‬ی��ا اینکه دنبال مونتاژ‬ ‫هس��تید؟ نکند یک اتاق گنده را ک��ه حتی درها هم به‬ ‫آن چس��بیده می‌آورید‪ ،‬موتور را می‌آوری��د و‪ ...‬بعد هم‬ ‫اینجا با ش��ش تا پی��چ همه‌چیز را به هم وصل می‌کنید‪.‬‬ ‫اینکه تولید نیس��ت‪ .‬ما به‌دنبال تولید در ایران هس��تیم‪.‬‬ ‫بعد مرتیکه (با عصبانیت) برگش��ت به من گفت این سه‬ ‫ت��ا خط جلوی مرس��دس (درحالی که دس��تش را گرد‬ ‫کرده بود و منظورش آرم جلوی ماشین بود) را هم شما‬ ‫نمی‌توانید تا‪۱۵‬سال دیگر اینجا بسازید‪.‬‬ ‫م��ن هم ب��ه او گفتم خب اگ��ر من تا ‪ ۱۵‬س��ال دیگر‬ ‫ه��م اینجا باش��م به تو پروانه نمی‌ده��م‪ .‬خیلی عصبانی‬ ‫ش��د و از اتاق من رف��ت‪ .‬چند روز بع��د عالیخانی وزیر‬ ‫اقتصاد من را صدا کرد و گفت ش��اه از دس��تم عصبانی‬ ‫است‪.‬‬ ‫گفت ش��اه گفته مگر شما اتومبیلی بهتر از مرسدس بنز‬ ‫هم در جهان می‌شناس��ید؟ وقتی گفت��م نه‪ ،‬گفت پس‬ ‫چ��را به اینها پروانه نداده‌ای��د؟ می‌روی به رضا می‌گویی‬ ‫‪ ۶‬م��اه وقت دارد‪ ،‬یا اتومبیل می‌س��ازد ی��ا می‌رود دیگر‬ ‫نبینمش‪ .‬ب��رای عالیخانی ماجرا را تعریف کردم و گفتم‬ ‫به شاه بگوید که اینها می‌خواستند اینجا مونتاژ کنند نه‬ ‫اینکه بسازند‪ .‬ولی گفت که شاه خیلی عصبانی است و او‬ ‫ج��رأت گفتن ماجرا و دفاع از من را ندارد‪ ۶ .‬ماه فرصت‬ ‫داشتم‪ .‬به مهندس شهرزاد که مدیرکل من بود‪ ،‬گفتم یا‬ ‫باید اتومبیل بسازیم یا اینکه برویم‪.‬‬ ‫گفتم برو بگرد بی��ن این تعمیرگاه‌ها‪ ،‬اوراقچی‌ها ببین‬ ‫از قبل ب��ا عالیخانی برنامه‌ریزی کرده بودیم که قندچی‬ ‫وقتی ش��اه به غرفه او وارد می‌ش��ود از تولیداتش بگوید‪.‬‬ ‫همین طور هم شد‪ .‬اصغر آدم خیلی خوش‌مشربی بود‪.‬‬ ‫با ورود ش��اه ش��روع به توضیح کرد و چن��د دقیقه بعد‬ ‫دیدم که چای برای ش��اه آورده و مشغول توضیح است‬ ‫و شاه هم خیلی خوشحال و خندان گوش می‌کند‪ .‬این‬ ‫ط��وری بود که ما برنده ش��دیم و ش��اه هم دیگر چیزی‬ ‫نگفت‪ .‬نمایشگاه که تمام شد یادم نیست درست ‪ ۱۵‬روز‬ ‫گذش��ته بود یا یک ماه که جوانی آمد به دفترم و گفت‬ ‫که می‌خواهم اتومبیل بسازم‪ .‬گفتم مگر تو چه کاره ای؟‬ ‫گفت گاراژ دارم در مش��هد و ماشین‌های تصادفی مچاله‬ ‫را بیاورید‪ ،‬ما مثل روز اول می‌کنیم‪.‬‬ ‫خوشحال ش��دم‪ .‬اسمش را پرس��یدم و گفت خیامی‬ ‫هس��تم‪ .‬پرس��یدم چقدر پ��ول داری؟ گف��ت ‪ ۲‬میلیون‬ ‫تومان‪ .‬گفتم این کم اس��ت اما اگر ح��رف گوش کنید‪،‬‬ ‫کمک می‌کنم تا کارخانه راه بیندازید که همین هم شد‪.‬‬ ‫یک��ی از برادره��ا دائم می‌آمد دفت��رم و در نهایت هم‬ ‫کارخانه اتومبیل س��واری درس��ت شد و ش��اه آمد برای‬ ‫افتت��اح‪ .‬اینها دیگ��ر واقع��ا کارخانه راه‌ان��دازی کردند‪،‬‬ ‫ماش��ین‌آالت وارد کردند و‪ ...‬کارخانه‌ای که پیکان تولید‬ ‫کرد و ایران‌ناسیونال نامش بود‪.‬‬ ‫گفتم اصغرآقا ببینم ش��اهکارت چیست؟ اصغر هم نشان داد که گلگیر‬ ‫ساخته‪ ،‬یک چیز مچاله بهش داده بودند و از اول آن را درست کرده بود‬ ‫کس��ی هس��ت قطعه‌ای‪ ،‬چیزی از اتومبیل‪ ،‬کامیون و‪...‬‬ ‫بس��ازد تا ما کمکش کنیم چیزهای دیگری هم بس��ازد‪.‬‬ ‫چند روز رفت و بعد آمد گفت بیا سوار شو برویم‪ ،‬آدمی‬ ‫را که می‌خواستیم پیدا کردم‪.‬‬ ‫رفتیم نزدیک میدان قزوین تو یک گاراژ بزرگ که برای‬ ‫تعمیی��ر کامیون ماک بود و دی��دم روی زمین کارگرها‬ ‫نشس��ته‌اند و با چیزهایی که در دست داشتند تق‌تق‌تق‬ ‫گلگیره��ا را صاف می‌کنند‪ .‬صاح��ب گاراژ را صدا زدم و‬ ‫بع��د اصغرآقای قندچی آمد‪ .‬از هم��ان لحظه اول از این‬ ‫مرد خوشم آمد‪ .‬گفتم اصغرآقا ببینم شاهکارت چیست؟‬ ‫اصغر هم نش��ان داد که گلگیر س��اخته‪ ،‬یک چیز مچاله‬ ‫بهش داده بودند و از اول درس��تش ک��رده بود‪ .‬بعد هم‬ ‫نش��ان داد که رادیاتور ماک‌ها را بزرگ کرده اس��ت‪ .‬با‬ ‫خودم گفتم خب رادیاتور هم که می‌س��ازد این ش��د دو‬ ‫قطعه‪.‬‬ ‫گفت��م دیگه چی بلدی بس��ازی؟ گف��ت می‌خواهم یک‬ ‫چیزی نشان شما بدهم که حظ کنید‪ .‬گفتم برویم‪ .‬رفتیم‬ ‫ت��و یک اتاق‪ .‬در را که ب��از کردم دیدم یک اتاق کامیون‬ ‫س��اخته اس��ت‪ ،‬گفت این اتاق را من س��اخته‌ام‪ .‬تعجب‬ ‫کردم و پرسیدم یعنی همه‌اش را خودت ساختی؟! گفت‬ ‫آره‪ .‬درش را باز کردم و به هم زدم تا امتحانش کنم‪ ،‬پاپ‬ ‫صدا داد؛ حتی نرم‌تر از اتومبیل‌های فرنگی بود‪ .‬قندچی‬ ‫برگ برنده ما ب��ود‪ .‬بهش گفتم اصغر فردا بیا وزارتخانه‪،‬‬ ‫می‌خواهم به تو جایزه بدهم و بعد هم خوش��حال رفتیم‬ ‫وزارتخان��ه‪ .‬به معاونم گفتم من بردم‪ .‬فردا اصغر قندچی‬ ‫آمد پیش من و بهش پروانه دادم‪ .‬چند ماه بعد نخستین‬ ‫نمایشگاه تولیدات صنعتی و ساخت کشور بود‪ ،‬در همین‬ ‫محل نمایش��گاه‌های بین‌المللی کنونی‪ .‬به قندچی گفتم‬ ‫یک غرف��ه خوب و بزرگ بس��ازد و از فروغی که رئیس‬ ‫دانشکده هنرهای زیبا بود کمک بگیرد و یک کامیون را‬ ‫ب��ا یک جیپ که گفته بودم تولید کند در آن به نمایش‬ ‫بگذارد‪ .‬زمان نمایش��گاه که شد‪ ،‬ش��اه برای بازدید آمد‪.‬‬ ‫در مجمع عمومی سالیانه ‪ ۳۵‬ریال سود تقسیم شد‬ ‫تحقق برنامه‌ها و ارتقای سوددهی شرکت تولیدی لنت ترمز ایران در سال ‪۱۳۹۷‬‬ ‫‪ ،‬مجمع عمومی عادی س��االنه‬ ‫به گ��زارش خبرن��گار‬ ‫ش��رکت تولیدی لن��ت ترمز ایران ب��ا حض��ور ‪۵۲/۱۵‬درصد از‬ ‫س��هامداران ش��رکت در محل دفتر ش��رکت واق��ع در بزرگراه‬ ‫ش��هید لش��گری (کیلومتر ‪ ۱۱‬ج��اده مخصوص ک��رج) پالک‬ ‫‪ ،۲۵۹‬برگزار شد‪.‬این جلسه به ریاست آقای سیدعلی الجوردی‬ ‫و نظ��ارت آقایان مهربان فوالدیان و عل��ی رهبر و دبیری آقای‬ ‫محمدجواد اس��کافی ثابت تشکیل ش��د‪ .‬در ابتدای این مجمع‬ ‫مهندس اسکافی‪ ،‬مدیرعامل شرکت ضمن ارائه گزارش عملکرد‬ ‫هیات‌مدیره به سواالت سهامداران پاسخ دادند‪.‬‬ ‫س��پس صورت‌های مالی و ترازنامه ش��رکت برای سال مالی‬ ‫منتهی به ‪ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹‬به تصویب حضار رس��ید‪ .‬همچنین در‬ ‫این جلس��ه پس از تصویب صورت‌های مالی از سوی سهامداران‬ ‫تقس��یم مبل��غ ‪ ۳۵‬ریال س��ود به ازای هر س��هم م��ورد تایید‬ ‫حاضران قرار گرفت‪ .‬انتخاب روزنامه اطالعات به عنوان روزنامه‬ ‫کثیراالنتش��ار شرکت و مؤسس��ه حسابرسی «س��امان پندار»‬ ‫به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی‬ ‫«هژی��ران» به‌عنوان بازرس علی‌البدل ش��رکت برای س��ال ‪۹۸‬‬ ‫از دیگر مصوب��ات این مجمع بود‪ .‬براس��اس تصمیمات مجمع‪،‬‬ ‫اش��خاص زیر ب��ه مدت ‪ ۲‬س��ال به‌عنوان اعض��ای هیات‌مدیره‬ ‫انتخاب گردیدند‪ :‬ش��رکت لنت ترمز‌های کویر کاش��ان‪ ،‬شرکت‬ ‫تولیدی و صنعتی لنت پارس‪ ،‬حس��ین فیاض‌بخش‪ ،‬حمید رضا‬ ‫امیری‌مقدم‪ ،‬سیدحسن الجوردی‪.‬‬ ‫‹ ‹پیام هیات‌مدیره‪:‬‬ ‫ب�ا سلام و خیرمق�دم صمیمانه‬ ‫خدمت سهامداران گرامی‬ ‫بدینوس��یله نهای��ت خش��نودی‬ ‫خویش را خدمت س��روران ارجمند‬ ‫ابراز می‌داریم که بار دیگر این افتخار‬ ‫و توفیق نصیب م��ا گردید تا با تکیه‬ ‫بر الط��اف بیکران پ��روردگار متعال‬ ‫در اج�لاس س��الیانه مجمع عمومی‬ ‫شرکت گزارش عملکرد یکس��اله و چشم‌انداز کلی فعالیت‌های‬ ‫پیش‌رو را به س��مع عزیزان س��هامدار برس��انیم‪ .‬اعتق��اد و باور‬ ‫صمیمانه ما آن است که به پشتوانه اعتماد ارزشمند سهامداران‬ ‫محترم و تالش بی‌دریغ و دلس��وزانه مدیران و کارکنان شرکت‪،‬‬ ‫از توانایی کافی و بایسته جهت فائق آمدن بر هر مشکل و مانعی‬ ‫در راستای دستیابی به اهداف مجموعه برخوردار هستیم ولیکن‬ ‫همانطوری‌که مس��تحضر می‌باش��ید‪ ،‬لزوم پیشبرد فعالیت‌های‬ ‫ش��رکت در ش��رایط پرپیچ و خم اقتص��ادی و اجتماعی کنونی‬ ‫برخ��ورداری از دان��ش روز مدیریتی و تجهی��ز کلیه عملیات و‬ ‫عوام��ل ذیربط به برنامه دقیق و مدون هم��راه با تعهد عملی و‬ ‫دلسوزانه اجرای کامل و سنجیده آن می‌باشد‪.‬‬ ‫هیات‌مدیره در طول س��ال گذشته ضمن توجه به چشم‌انداز‬ ‫بلندم��دت و میان‌م��دت آتی‪ ،‬همه توان خ��ود را صرف نمود تا‬ ‫همراس��تا با هدایت فعالیت‌ها و همکاران در جهت دستیابی به‬ ‫اهداف آینده سازمان‪ ،‬به نحوی عمل کند که امور جاریه شرکت‬ ‫محصوالت خود برنامه‌ریزی کرده و ضمن مطالعه دقیق وضعیت‬ ‫رقبا و نقش هر کدام در بازار مش��تریان‪ ،‬موفق به کس��ب بخش‬ ‫وسیع‌تری از بازار شده و ضمن تولید ‪ 1470‬تن تولیدات مختلف‬ ‫محموله و حین مصرف در خط تولید‬ ‫ ت�لاش در جهت جایگزین��ی مواداولیه باکیفیت مناس��ب‬‫داخلی به جای مواد اولیه خارجی‬ ‫روند فروش و بهای تمام‌شده در ‪ 5‬سال اخیر‪:‬‬ ‫شرح‬ ‫مبلغ فروش لنت ترمز‬ ‫مبلغ فروش لنت کالچ‬ ‫مبلغ بهای تمام‌شده‬ ‫نی��ز به نحو احس��ن مدیریت گردیده و نتای��ج حاصله در پایان‬ ‫س��ال در حد قابل قبولی منافع و خواس��ته‌های س��هامداران را‬ ‫از یک س��و و رضایت کارکنان مجموعه را از س��وی دیگر تامین‬ ‫نمای��د که به لطف ایزدمنان و در س��ایه بهره‌ب��رداری از نظرات‬ ‫ارزشمند سهامداران و تالش صادقانه کارکنان به این مهم دست‬ ‫یافت��ه و امیدواریم علی‌رغم فضای نه‌چن��دان مطلوب حاکم بر‬ ‫فعالیت‌های اقتصادی کشور توانایی هدایت هر چه بهتر شرکت‬ ‫را در سال‌های آتی نیز داشته و رضایت بیشتر ذینفعان سازمان‬ ‫را فراهم نماییم‪.‬‬ ‫‹ ‹جایگاه شرکت در صنعت‬ ‫شرکت لنت ترمز ایران با داشتن سابقه‌ای ‪50‬ساله در صنعت‬ ‫تولی��د انواع لنت ترم��ز و کالچ‪ ،‬اولی��ن و بزرگترین تولیدکننده‬ ‫لنت در کشور و درخصوص تولید لنت ترمز و کالچ نخ‌دار اولین‬ ‫تولیدکننده در ایران است‪.‬‬ ‫باتوجه به نق��ش و اهمیت لنت ترمز به‌عنوان یکی از قطعات‬ ‫مه��م خودرو ک��ه بدون وج��ود آن ام��کان اس��تفاده از خودرو‬ ‫امکان‌پذی��ر نیس��ت و اینکه این قطعه مصرفی ب��وده و هر چند‬ ‫م��دت یکبار باید تعوی��ض گردد لذا کلیه تولیدات این ش��رکت‬ ‫دائما در یک چرخه تولید و مصرف قرار داش��ته و نیز وابس��تگی‬ ‫بسیار شدید ناوگان حمل‌ونقل کشور به این فرآورده صنعتی روز‬ ‫به روز با توس��عه و رشد حمل‌ونقل برجس��ته‌تر می‌گردد‪ .‬از این‬ ‫جهت در یک نگاه کلی افقی که برای تداوم جایگاه این واحد در‬ ‫عرضه تولید صنعتی خود می‌توان پیش‌بینی نمود کاملا روشن و‬ ‫خالی از هرگونه ش��بهه‌ای است‪ .‬شرکت لنت ترمز ایران با سابقه‬ ‫طوالن��ی در تولید لنت ترمز و کالچ با نام تجاری ایرانلنت کاملا‬ ‫در بازار مصرف شناخته شده و دارای شهرت می‌باشد این آوازه و‬ ‫شهرت در سایه تولید و عرضه لنت ترمز با کیفیتی بسیار مطلوب‬ ‫بوده اس��ت که هم‌اکنون یکی از مهمترین وظیفه مدیران و همه‬ ‫پرس��نل شاغل در شرکت حفظ کیفیت برتر تولید و نام و نشان‬ ‫شرکت و جلب رضایت حداکثری مشتریان است که باید در سر‬ ‫لوحه همه امور قرار گیرد‪.‬‬ ‫‹ ‹تجزیه و تحلیل و ریسک شرکت‬ ‫باتوجه به شرایط حاکم بر جریان‌های اقتصادی‪ ،‬ریسک‌هایی‬ ‫که می‌توانست عملکرد اقتصادی شرکت را تحت‌الشعاع قرار دهد‬ ‫افزایش لنت‌های خارجی در بازار بوده که موضوع رقابت با آنان‬ ‫در دس��تور کار هیات‌مدیره قرار گرفت و با تصویب سیاست‌های‬ ‫الزم این موضوع در سال ‪ 1398‬در دستور پیگیری است‪.‬‬ ‫‹ ‹ریسک‌های شرکت‬ ‫عدم برخورداری از کیفیت نه‌چن��دان قابل قبول در رقابت‬ ‫با این شرکت‪ ،‬جذابیت بیشتری برای خریداران دارند که این‬ ‫امر باعث شده بازار به سمت آنها سوق یابد‪.‬‬ ‫رقبای داخلی ش��رکت نیز که همه به صورت خصوصی اداره‬ ‫می‌ش��وند و محدودیت بورسی و مقررات الزامی قانونی را ندارند‬ ‫نیز یکی از ریسک‌های شرکت می‌باشد‪.‬‬ ‫افزایش ن��رخ ارز با توجه به اینکه بخ��ش اعظم مواد اولیه از‬ ‫طریق واردات تامین می‌ش��ود باعث باال بردن بهای تمام‌ش��ده‬ ‫گردیده و موقعیت رقابتی شرکت را تضعیف می‌نماید‪.‬‬ ‫باتوج��ه بـه فروش خـوبی کـه در س��ال ‪ 97‬داش��تـه‌ایم‪،‬‬ ‫پیش‌بینـی می‌شود در سال ‪ 98‬هم رونـد فـروش منـاسبی‬ ‫داشتـه باشیـم‪.‬‬ ‫‹ ‹واحد تولید‬ ‫‪ -1‬کمیته ضایعات‬ ‫از جمل��ه فعالیت‌ه��ای موثری که از س��ال ‪ 92‬آغاز ش��ده و‬ ‫در س��ال‌های آتی من‌جمله س��ال ‪ 1397‬در بخش تولید تداوم‬ ‫یافت‪ ،‬فعالی��ت کمیته ضایعات که متش��کل از مدیریت عامل‪،‬‬ ‫کارشناس��ان تولید‪ ،‬صنای��ع‪ ،‬فنی و کنترل کیفی��ت به منظور‬ ‫کاهش هزینه‌های تولید بوده اس��ت‪ .‬ای��ن کمیته به‌طور منظم‬ ‫هر ماه یکبار تش��کیل شده و درخصوص بررسی میزان ضایعات‬ ‫خط تولید در هر ماه و شناسایی عوامل ضایعات و در نتیجه ارائه‬ ‫راه‌حل مناس��ب برای از بین بردن علل بروز ضایعات تصمیمات‬ ‫موثری گرفته و به اجرا گذاشته شده است که مقدار ضایعات را‬ ‫به میزان قابل مالحظه‌ای کاهش داده است‪.‬‬ ‫‪ -2‬اهداف و برنامه‌های آینده شرکت در زمینه تولید‬ ‫ توسعه و گسترش تنوع محصوالت تولیدی شرکت‬‫ ارتق��ای توانای��ی و قابلیت‌های نیروه��ای تولیدی از طریق‬‫برگزاری دوره‌های آموزشی‬ ‫ خرید یک دستگاه ساب‌کالچ با دقت عمل باال‬‫ انجام تغییرات و اصالحات در سالن‌های تولید به منظور فراهم‬‫نمودن فضای مناسب و تمیز برای کارکنان شاغل در خط تولید‬ ‫‹ ‹واحد فروش‬ ‫ش��رکت در س��ال ‪ 1397‬به دنبال ش��رایط جدی��د در بازار‬ ‫و محدودیت واردات‪ ،‬نس��بت به توس��عه بیش��تر ب��ازار فروش‬ ‫‪93/12/29‬‬ ‫‪114.608‬‬ ‫‪11.514‬‬ ‫(‪)94.658‬‬ ‫میلیون ریال‬ ‫‪95/12/29‬‬ ‫‪94/12/29‬‬ ‫‪97.441‬‬ ‫‪8.909‬‬ ‫(‪)95.425‬‬ ‫با کیفیت مناسب مورد تایید مشتریان مبلغ فروش شرکت را به‬ ‫‪ 367‬میلیارد ریال رس��انده که نسبت به سال قبل ‪ 290‬درصد‬ ‫افزایش داشته است‪.‬‬ ‫‹ ‹واحد تحقیق و توسعه‬ ‫ طراحی فرموالس��یون مختلف جه��ت تولید انواع لنت ترمز‬‫کفشکی ماشین‌های سبک‪ ،‬نیمه‌سنگین و سنگین بدون آزبست‬ ‫ تحقیقات الزم جهت اصالح فرموالس��یون قبلی و طراحی‬‫فرموالس��یون جدید جهت کاهش هزینه و بهینه‌کردن کیفیت‬ ‫لنت‌های تولیدی‬ ‫‪ -‬انجام آزمایشات دوره‌ای مواد اولیه‪ ،‬قبل از خرید‪ ،‬زمان ورود‬ ‫‪126.178‬‬ ‫‪9.367‬‬ ‫(‪)131.163‬‬ ‫‪96/12/30‬‬ ‫‪83.833‬‬ ‫‪10.601‬‬ ‫(‪)88.993‬‬ ‫‪97/12/29‬‬ ‫‪303.914‬‬ ‫‪63.754‬‬ ‫(‪)217.901‬‬ ‫‹ ‹اهداف و برنامه‌های آینده شرکت‬ ‫ تولید لنت‌های جدید با کیفیت بهتر و ارزان‌تر‬‫ تولید لنت‌های دیسکی حمل‌ونقل سنگین باکیفیت مطلوب‬‫و قیمت ارزان‬ ‫ ارتقای سطح فروش و افزایش سهم بازار‬‫ کاهش هزینه‌های تولید از طریق افزایش بهره‌وری‬‫ راه‌اندازی دستگاه‌های جدید تولید و گرفتن‌سهم‌بیشتری‬‫از بازار‬ ‫ اس��تفاده از تکنولوژی جدی��د و دانش فنی نوین در فرآیند‬‫تولید لنت‌های شرکت‬ ‫صورت سود و زیان‬ ‫(ریال)‬ ‫سال مالی منتهی به ‪ 29‬اسفند ‪1397‬‬ ‫(تجدید ارائه‌شده)‬ ‫سال ‪1397‬‬ ‫درآمدهای عملیاتی‬ ‫ریال‬ ‫سال ‪1396‬‬ ‫ریال‬ ‫ریال‬ ‫‪367.668.073.619‬‬ ‫‪94.433.885.157‬‬ ‫(‪)217.901.312.158‬‬ ‫(‪)88.992.874.624‬‬ ‫سود ناخالص‬ ‫‪149.766.761.461‬‬ ‫‪5.441.010.533‬‬ ‫هزینه‌های فروش‪ ،‬اداری و عمومی‬ ‫(‪)30.777.425.235‬‬ ‫(‪)18.244.531.660‬‬ ‫‪118.989.336.226‬‬ ‫(‪)12.803.521.127‬‬ ‫بهای تمام‌شده درآمدهای عملیاتی‬ ‫سود (زیان) عملیاتی‬ ‫هزینه‌های مالی‬ ‫سایر درآمدها غیرعملیاتی‬ ‫(‪)13.793.349.325‬‬ ‫(‪)15.891.467.569‬‬ ‫‪1.349.118.644‬‬ ‫‪115.539.470‬‬ ‫(‪)12.444.230.681‬‬ ‫سود (زیان) قبل از مالیات‬ ‫(‪)15.775.928.099‬‬ ‫‪106.545.105.545‬‬ ‫(‪)28.579.449.226‬‬ ‫مالیات‬ ‫(‪)21.282.621.770‬‬ ‫‪0‬‬ ‫سود (زیان) خالص‬ ‫‪85.262.483.775‬‬ ‫(‪)28.579.449.226‬‬ ‫سود (زیان) پایه هر سهم‪:‬‬ ‫سود (زیان) عملیاتی‬ ‫‪1.082‬‬ ‫(‪)326‬‬ ‫سود (زیان) غیرعملیاتی‬ ‫(‪)113‬‬ ‫‪1‬‬ ‫سود (زیان) پایه هر سهم‬ ‫‪969‬‬ ‫(‪)325‬‬ ‫مجید صدراالشرافی‬
‫‪9‬‬ ‫‌شنبه‬ ‫‪ 12‬مرداد ‪1398‬‬ ‫اول ذی‌الحجه ‪1440‬‬ ‫‪ 3‬اوت ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1342‬‬ ‫پیاپی ‪2660‬‬ ‫بازار و اصناف‬ ‫‹ ‹کشف تخلفات با بازرسی و شکایت مردمی‬ ‫‹ ‹کاه�ش تقلب‌ها با تس�هیل صدور پروانه و‬ ‫فرهنگ‌سازی‬ ‫گفت‪ :‬موضوع‬ ‫حسین ابراهیمی در گفت‌وگو با‬ ‫کالهبرداری در بازار بس��یار کالن‌تر از آن چیزی است‬ ‫که بتوان در این‌باره در فرصتی کوتاه توضیح داد اما به‬ ‫به پیتزافروش��ی محبوب‌مان می‌رویم و می‌بینیم که کیفیت آن به مراتب‬ ‫پایین‌تر از قبل ش��ده است‪ ،‬دست‌مان به‌جایی بند نیست اما حس می‌کنیم‬ ‫آنها خواس��ته‌اند از اعتماد ما سوءاس��تفاده کنند و با خود می‌گوییم‪ « :‬اینجا‬ ‫هم سرم کاله رفت»‬ ‫ط��ور کلی واحد‌های صنفی دارای پروانه کس��ب کمتر‬ ‫تخلف کرده یا مرتکب جرم کالهبرداری می‌شوند‪.‬‬ ‫وی درب��اره تقلب‌هایی که در ب��ازار در معرفی کاالی ‬ ‫ایرانی به نام خارجی یا برعکس انجام می‌شود‪ ،‬اینچنین‬ ‫توضیح داد‪ :‬تقلب در بازار ایران بیش��تر متوجه قطعات‬ ‫اس��ت‪ .‬در لوازم جانبی گوشی‌های تلفن همراه‪ ،‬قطعات‬ ‫لواز ‌م خانگی‪ ،‬صوتی و تصویری ش��اهد تقلب هس��تیم‪.‬‬ ‫گاه��ی کاالیی را با ن��رخ برند خارج��ی و درواقع گران‬ ‫می‌فروشند و مشتری بعد از مصرف متوجه می‌شود که‬ ‫این کاال ایران��ی بوده و نرخ معمول به‌مراتب پایین‌تر از‬ ‫بهایی است که او پرداخته است‪.‬‬ ‫ابراهیم��ی درباره علت این نوع تقلب‌ه��ا اظهار کرد‪:‬‬ ‫این دس��ت تقلب‌ها ب��ه دو علت فرهنگ��ی و اقتصادی ‬ ‫انجام می‌شوند‪ .‬از بعد فرهنگی برخی از تولید‌کنندگان‬ ‫ی��ا فروش��ندگان دچ��ار نوع��ی بی‌تعهدی نس��بت به‬ ‫ارزش‌ها ش��ده‌اند‪ .‬از س��وی دیگر ذهنی��ت مثبتی که‬ ‫مصرف‌کنندگان ایرانی نس��بت به کاالی خارجی دارند‬ ‫موجب ش��ده اس��ت برخ��ی متقلبان��ه کاالی ایرانی را‬ ‫به‌عن��وان کاالی خارجی معرفی کنن��د تا بتوانند آن را‬ ‫بفروش��ند‪ .‬این درحالی‌است‌که بر اساس قانون حمایت‬ ‫از حقوق مصرف‌کنن��دگان‪ ،‬باید کاالی تحویلی با آنچه‬ ‫پیش از فروش اعالم شده است مطابقت داشته باشد‪.‬‬ ‫وی بی��ان کرد‪ :‬برای رفع مش��کل ای��ن تخلف‌ها باید‬ ‫نظارت‌ه��ا افزایش یابد و فرهنگ‌س��ازی ش��ود تا مردم‬ ‫از کیفی��ت ب��االی برخ��ی از تولیدات داخلی نس��بت‬ ‫ب��ه کاالهای وارداتی آگاه ش��وند‪ .‬بس��یاری از کاالهای ‬ ‫خارج��ی قاچ��اق بی‌کیفیت هس��تند و خدمات پس از‬ ‫فروش ندارند‪.‬‬ ‫رئی��س انجمن ملی حمایت از حق��وق مصرف‌کننده‬ ‫گف��ت‪ :‬تعداد واحد‌های صنفی بدون پروانه زیاد اس��ت‬ ‫و بیشتر تخلف‌ها از سوی واحد‌های بدون پروانه کسب‬ ‫انجام می‌ش��ود‪ .‬این امر به این دلیل اس��ت که دریافت‬ ‫پروانه کسب مشمول طی مراحل زیادی است‪ .‬بنابراین‬ ‫اگر دریافت پروانه کسب برای واحد‌های صنفی تسهیل‬ ‫ش��ود‪ ،‬ش��اهد کاهش تخلف‌ها خواهیم بود‪ .‬حال اینکه‬ ‫پ��س از صدور پروانه کس��ب می‌ت��وان مرحله‌به‌مرحله‬ ‫نظارت‌ها را بیشتر کرد و کیفیت‌ها را افزایش داد‪.‬‬ ‫ابراهیم��ی گفت‪ :‬صندوق صدور برگ خرید (صندوق‬ ‫مکانیزه ف��روش) در واحد‌های صنفی باید س��اماندهی‬ ‫ش��ود‪ .‬حتی داروخانه‌ها هم گاهی رعایت نمی‌کنند‪ .‬در‬ ‫جه��ان ثبت برگه‌های خرید به طور ماش��ینی جاافتاده‬ ‫اس��ت که اگر این امر رعایت ش��ود‪ ،‬چنانچه مش��کلی‬ ‫پیش‌آید می‌توان راحت‌تر به آن رسیدگی کرد‪.‬‬ ‫وقتی از جرم کالهبرداری سخن به میان می‌آید باید‬ ‫به هشدارهای پلیس هم بپردازیم‪ .‬ازاین‌رو چند هشدار‬ ‫پلیس��ی را که در چند ماه گذشته در خبرگزاری پلیس‬ ‫منتشر شده است‪ ،‬مرور می‌کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹بازار داغ کالهبرداری با تلفن همراه‬ ‫س��رهنگ کارآگاه جهانگیر تقی‌پور‪ ،‬معاون مبارزه با‬ ‫جعل و کالهبرداری پلیس آگاهی پایتخت معتقد است‪،‬‬ ‫هریک از ما در طول ماه بنا بر شرایط کاری یا خانوادگی‬ ‫ممکن اس��ت در انتظار دریافت پیامکی حاوی ش��ماره‬ ‫کارت‌بانکی از س��وی یک��ی از نزدیکان‌مان برای انتقال‬ ‫وجه باش��یم‪ ،‬کالهبرداران نیز بر اس��اس قانون احتمال‬ ‫از این ش��رایط اس��تفاده کرده و یک پیامک با مضمون‬ ‫«پ��ول را به این حس��اب واریز کن» به تع��داد زیادی ‬ ‫ش��ماره تصادفی ارسال می‌کنند و با استفاده از غفلت و‬ ‫بی‌توجهی مخاطب موردنظر که آمادگی ذهنی دریافت‬ ‫چنی��ن پیامک��ی را دارد‪ ،‬وجوه نقد زی��ادی را به جیب‬ ‫می‌زنند‪ .‬گاهی دیده شده حتی مبلغی را مشخص کرده‬ ‫یا از نام‌ه��ای خانوادگی با فراوانی زیاد در جامعه مانند‬ ‫احمدی‪ ،‬رضایی یا حسینی و مانند آن در پایان پیامک‬ ‫استفاده می‌کنند‪.‬‬ ‫ب��ه ی��اد داش��ته باش��ید‪ ،‬در ص��ورت بی‌توجهی به‬ ‫هش��دارهای پلی��س‪ ،‬تلف��ن همراه��ی که ب��ه عنوان‬ ‫وس��یله‌ای برای رفاه و آس��ایش خود در دس��ت دارید‬ ‫به‌راحتی می‌تواند تبدیل به وس��یله‌ای در جهت اغفال‬ ‫و کالهبرداری از شما شود‪.‬‬ ‫‹ ‹خرید فرش با چک‌های بالمحل‬ ‫سرهنگ کارآگاه قاسم دس��تخال‪ ،‬رئیس پایگاه یکم‬ ‫پلی��س آگاه��ی پایتخت نی��ز مدتی پیش با اش��اره به‬ ‫دس��تگیری ‪۴‬کالهب��ردار حرفه‌ای گف��ت‪ :‬این متهمان‬ ‫ب��ا ارائه چک‌ه��ای تقلبی و بالمحل از فرش‌فروش��ی‌ها‬ ‫کالهبرداری می‌کردند‪.‬‬ ‫‹ ‹کالهبرداری به نام آژانس‌های مسافرتی‬ ‫مع��اون مبارزه با جعل و کالهب��رداری پلیس آگاهی‬ ‫ناج��ا نیز مدتی پیش گفت‪ :‬مس��افران برای تهیه بلیت‬ ‫به آژانس‌های مس��افرتی معتبر مراجع��ه و از پرداخت‬ ‫هرگونه وجه و تحویل اس��ناد و م��دارک به افرادی که‬ ‫مدعی اجرای تور با هزینه‌های پایین هستند‪ ،‬خودداری ‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫س��رهنگ محمدرضا اکبری اظهار کرد‪ :‬افراد سودجو‬ ‫و کالهب��ردار با ش��روع تعطیالت تابس��تان از موقعیت‬ ‫سوءاس��تفاده کرده و برای رس��یدن به اهداف مجرمانه‬ ‫خود دفترهایی را با عنوان دفترهای خدمات گردشگری ‬ ‫در سطح شهر اجاره می‌کنند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬این افراد ش��یاد با اطالع‌رس��انی در فضای ‬ ‫مجازی‪ ،‬ارس��ال پیامک‌های تبلیغات��ی‪ ،‬چاپ آگهی در‬ ‫مطبوعات یا س��طح ش��هر‪ ،‬اقدام به تبلیغ��ات فریبنده‬ ‫درباره «اعزام مس��افران و گردشگران در فصل تابستان‬ ‫ب��ه ش��هرها و کش��ورهای گوناگون به‌وس��یله تورهای ‬ ‫گردشگری» می‌کنند‪.‬‬ ‫مع��اون مبارزه با جعل و کالهب��رداری پلیس آگاهی‬ ‫ناجا عنوان کرد‪ :‬در ادامه ش��هروندان نیز پس از ثبت‌نام‬ ‫و پرداخت وجه‪ ،‬نس��بت به تهیه بلی��ت اقدام و پس از‬ ‫مراجعه به فرودگاه یا ایستگاه راه‌آهن پی به جعلی بودن‬ ‫بلیت‌ه��ا برده و متوجه می‌ش��وند ش��رکت صادر‌کننده‬ ‫تعطیل و متهمان متواری شده‌اند‪.‬‬ ‫این مق��ام انتظامی تاکید کرد‪ :‬مس��افران برای تهیه‬ ‫بلیت به مراکز و آژانس‌های مس��افرتی معتبر که مجوز‬ ‫الزم از س��ازمان می��راث فرهنگی و گردش��گری دارند‪،‬‬ ‫مراجعه و از پرداخت هرگونه وجه مالی و تحویل اسناد‬ ‫و م��دارک به افرادی ک��ه با تبلیغ��ات فریبنده‪ ،‬مدعی‬ ‫اجرای تور با هزینه‌های پایین هستند‪ ،‬خودداری کنند‪.‬‬ ‫ازاین‌رو الزم اس��ت برای دریافت ویزا به‌ش��خصه با ارائه‬ ‫‌گذرنامه به س��فارتخانه‌ها و مراکز رسمی معتبر مراجعه‬ ‫شود‪.‬‬ ‫‹ ‹آگهی‌دهندگان در دام کالهبرداران‬ ‫حت��ی آگهی‌دهن��دگان نی��ز ممک��ن اس��ت در دام‬ ‫کالهب��رداران بیفتند‪ .‬مع��اون اجتماع��ی پلیس فتای ‬ ‫ناجا به ش��هروندان هش��دار داد‪ :‬مراقب ارس��ال پیامک‬ ‫س��ودجویان اینترنتی مبنی بر «پرداخ��ت مبلغ ناچیز‬ ‫برای درج هزینه آگهی» باشید‪.‬‬ ‫س��رهنگ رامین پاشایی در تش��ریح این خبر اظهار‬ ‫کرد‪ :‬در سایت فروشگاهی دیوار‪ ،‬فردی که کاالیی برای ‬ ‫ف��روش دارد‪ ،‬اقدام به ثبت آگه��ی می‌کند و از طرفی‬ ‫خری��دار ب��ا مراجعه به س��ایت و جس��ت‌وجوی کاالی ‬ ‫موردنی��از خود‪ ،‬با آگهی‌دهنده تم��اس گرفته و به‌طور‬ ‫مس��تقیم و بدون دخالت ش��خص ثالث باه��م معامله‬ ‫می‌کنند‪.‬‬ ‫وی در ادامه با تاکید بر اینکه دس��ت کالهبرداران و‬ ‫سودجویان فضای سایبری‪ ،‬از این امکان نیز دور نمانده‬ ‫و ای��ن مجرمان س��عی دارن��د با روش‌ها و ش��گردهای ‬ ‫گوناگ��ون اهداف ش��وم خ��ود را عملی کنن��د‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫دراین‌باره مجرمان با ارس��ال پیامک برای کاربرانی که‬ ‫آگه��ی تبلیغاتی در این س��ایت درج کرده‌اند‪ ،‬مبنی بر‬ ‫«پرداخت مبلغ ناچیز ب��رای درج هزینه آگهی»‪ ،‬عالوه‬ ‫بر هدایت طعمه‌های خود به لینک‌های جعلی پرداخت‬ ‫بانک‪ ،‬به‌محض وارد شدن افراد به درگاه جعلی یادشده‬ ‫اطالع��ات کارت‌بانک��ی متقاضیان را به س��رقت برده و‬ ‫نس��بت به برداشت غیرمجاز از حساب بانکی آنان اقدام‬ ‫می‌کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹سخن پایانی‬ ‫ب��ازار پر ارتباط‌تری��ن بخش اقتصاد با جامعه اس��ت‬ ‫و هم��ه م��ا از فقی��ر و غن��ی روزانه در مع��رض خرید‬ ‫کااله��ای مصرفی قرار می‌گیریم ی��ا اینکه از واحدهای ‬ ‫خدمات��ی و خدم��ات فن��ی اس��تفاده می‌کنی��م‪ .‬یک‬ ‫تعمیرکار ب��رای کولرگازی به خان��ه می‌آوریم و بعد از‬ ‫اینک��ه یک‌میلیون تومان هزینه کردیم می‌بینیم نه‌تنها‬ ‫کولرم��ان تعمیر نش��ده ک��ه بای��د آن را دور بیندازیم‬ ‫‌و تعوی��ض کنی��م؛ ح��س می‌کنیم س��رمان کاله رفته‬ ‫است‪.‬‬ ‫به پیتزافروش��ی محبوب‌م��ان می‌روی��م و می‌بینیم‬ ‫ک��ه کیفیت آن به مراتب پایین‌تر از قبل ش��ده اس��ت‪،‬‬ ‫دس��ت‌مان به‌جایی بند نیس��ت اما حس می‌کنیم آنها‬ ‫خواس��ته‌اند از اعتماد ما سوءاس��تفاده کنن��د و با خود‬ ‫می‌گوییم‪ « :‬اینجا هم سرم کاله رفت»‪.‬‬ ‫ش��ارژ گوش��ی تلف��ن همراه‌م��ان گ��م می‌ش��ود‪،‬‬ ‫می‌خواهی��م یک��ی دیگ��ر بخریم‪ .‬دس��تفروش قس��م‬ ‫می‌خ��ورد که اصل اس��ت و ما خری��داری می‌کنیم؛ دو‬ ‫روز بع��د دیگر کار نمی‌کند‪ .‬این‌بار به واحد پش��تیبانی‬ ‫برند گوش��ی می‌روی��م‪ ،‬هزینه گزافی بابت یک ش��ارژر‬ ‫پرداخ��ت می‌کنی��م؛ چراک��ه می‌گوین��د این ش��ارژر‬ ‫‌«اص��ل» اس��ت! ام��ا بازه��م کارآی��ی الزم را برایمان‬ ‫ندارد‪.‬‬ ‫ب��ه نانوای��ی می‌روی��م‪ .‬دل‌م��ان ب��رای نانواهایی که‬ ‫می‌گویند باید نرخ نان افزایش پیدا کند و دولت از این‬ ‫کار پرهیز می‌کند می‌سوزد‪ ،‬اما وقتی می‌بینیم نانی که‬ ‫به ما تحویل می‌دهند یک وجب بیشتر نیست‪ ،‬عصبانی‬ ‫می‌ش��ویم و می‌گویی��م اینجا هم س��رمان کاله رفت‪.‬‬ ‫کالهبرداری در ادبیات مردم با آنچه قانون و لغت‌نامه‌ها‬ ‫تعریف می‌کنند متفاوت اس��ت‪ .‬به‌نظر می‌رسد چاره‌ای ‬ ‫نداریم جز اینکه مواظب کالهبردارها باشیم‪.‬‬ ‫حسین ابراهیمی‬ ‫بیشتر تخلف‌ها‬ ‫از سوی‬ ‫واحد‌های بدون‬ ‫پروانه کسب‬ ‫انجام می‌شود‪.‬‬ ‫این امر به این‬ ‫دلیل است‬ ‫که دریافت‬ ‫پروانه کسب‬ ‫مشمول طی‬ ‫مراحل زیادی‬ ‫است‪ .‬بنابراین‬ ‫اگر دریافت‬ ‫پروانه کسب‬ ‫برای واحد‌های‬ ‫صنفی تسهیل‬ ‫شود‪ ،‬شاهد‬ ‫کاهش تخلف‌ها‬ ‫خواهیم بود‬ ‫تمرکز فعالیت‌های حوزه بازرگانی یک ضرورت بود‬ ‫عضو هیات‌رئیسه اتاق اصناف تهران و ایران با ابراز خرسندی از انتصاب حسین‬ ‫مدرس خیابانی در سمت قائم‌مقام بازرگانی وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت گفت‪:‬‬ ‫قبول مس��ئولیت مدرس خیابانی با توجه به پیشینه درخشان و مدیریت کارآمد‬ ‫ایشان یک اتفاق بس��یار خوب و شایسته در این برهه است که امیدواریم شاهد‬ ‫نتیجه پرثمر و مطلوبی باشیم‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش پایگاه اطالع‌رس��انی اتاق اصناف تهران‪ ،‬ابراهیم درس��تی با تاکید‬ ‫بر همکاری اصناف با تش��کیالت جدید قائم‌مق��ام بازرگانی وزیر صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت گفت‪ :‬حضور ایش��ان در روزهای نخس��ت انتصاب‌شان در اتاق اصناف‬ ‫تهران و ایران و تشکیل نخستین نشست خود با هیات رئیسه اتاق اصناف حاکی‬ ‫از جایگاه و ظرفیت اصناف و اش��راف ایش��ان به این موضوع مهم است که جای ‬ ‫خرسندی و امیدواری دارد‪.‬‬ ‫درس��تی تاکید کرد‪ :‬ب��ا این اوصاف و دی��دگاه موجود امید داری��م بتوانیم با‬ ‫برنامه‪‎‬ریزی‪ ،‬تعامل و همکاری تنگاتنگ‪ ،‬بسیاری از چالش‌ها و مسائل اصناف را‬ ‫از پیش روی آنها برداریم و گامی در مسیری نو و با سرعت بیشتر به سوی توسعه‬ ‫ام��ور خانواده بزرگ اصناف و درواقع رفاه حال عموم مردم بگذاریم‪ .‬عضو هیات‬ ‫رئیسه اتاق اصناف ایران درباره استقالل فعالیت‌های حوزه بازرگانی گفت‪ :‬تمرکز‬ ‫فعالیت‌ه��ای بازرگانی یک ضرورت اس��ت و می‌تواند بر س��رعت کارها بیفزاید؛‬ ‫به ویژه اینکه اصناف بر اس��اس قانون نظام صنف��ی زیرمجموعه حوزه بازرگانی‬ ‫فعالیت می‌کند و با انجام این فرآیند به طور حتم بر سرعت کارهای مربوط نیز‬ ‫اضافه می‌شود‪ .‬در بهترین حالت تشکیل وزارت بازرگانی تصمیمی ایده‌آل است‬ ‫و از نمایندگان مجلس درخواست داریم در این راستا گام بردارند‪.‬‬ ‫علی توسطی‬ ‫رئیس کمیسیون فرهنگى‪ ،‬اجتماعى و‬ ‫ارتباطات اتاق اصناف تهران‬ ‫«سال‌ها دل طلب جام جم از ما می‌کرد‬ ‫آنچه خود داشت ز بیگانه تمنا مى‌کرد»‬ ‫در عل��م اقتصاد تهدید ی��ا فرصتى مطلق‬ ‫نیست و هر تهدیدى مى‌تواند سرآغاز فرصتى ‬ ‫براى خودباورى و شکوفایى باشد‪.‬‬ ‫تحریم‌هاى ظالمانه رئیس‌جمهوری متوهم‬ ‫امری��کا در ص��ورت برنامه‌ری��زى و اس��تفاده‬ ‫مناسب از ظرفیت‌هاى فعاالن اقتصادى ایران‪،‬‬ ‫ش��اید ناخواس��ته عاملی براى توانمندسازى‬ ‫بخش‌هاى تولیدى و اقتصاد کشور شود‪.‬‬ ‫با آغاز دهه ‪ 50‬و س��رازیر شدن درآمدهاى‬ ‫نفت��ى و رواج ت��ب مصرف‌گرای��ى‪ ،‬هم��واره‬ ‫بیشترین آسیب‌ها به بدنه مولد جامعه رسیده‬ ‫است‪.‬‬ ‫«پت��رو دالرهای��ى» ک��ه بای��د در ای��ن‬ ‫س��ال‌ها در ام��ور زیربنای��ى و س��اختارهاى‬ ‫تولی��دى کش��ور س��رمایه‌گذارى مى‌ش��د‪،‬‬ ‫تبدیل ب��ه واردات ان��واع کااله��اى مصرفى ‬ ‫و تزئین��ى‪ ،‬پوش��اک‪ ،‬محص��والت و م��واد‬ ‫‌غذایى غیرض��رورى‪ ،‬خودروه��اى لوکس و‪...‬‬ ‫شد‪.‬‬ ‫عط��ش به مص��رف لجام‌گس��یخته و نبود‬ ‫فرهنگ حمایت از محص��والت داخلى منجر‬ ‫به واردات بى‌رویه کااله��اى مصرفى بى‌دوام‬ ‫مشابه تولید داخل مانند آب‌معدنى‪ ،‬دستمال‬ ‫کاغ��ذى‪ ،‬مربا‪ ،‬تنقالت و البس��ه تا تجهیزاتى ‬ ‫مانند مبلم��ان و لوازم خانگى و‪ ...‬بازار داخلى ‬ ‫را در س��یطره خود قرار دادند‪ .‬واردات آسان و‬ ‫پردرآمد به س��رعت جایگزین مصائب مستمر‬ ‫« تولید» شد‪.‬‬ ‫در ای��ران تولی��د کاال اع��م از صنعت��ى و‬ ‫کش��اورزى فرآیندى زمانبر و دیربازده است‪.‬‬ ‫تولیدکنن��دگان ایران��ى از دیرب��از ب��ا ان��واع‬ ‫چالش‌های��ى مانن��د اعتب��ارات و تس��هیالت‬ ‫مالى گران‌قیمت‪ ،‬موان��ع بازدارنده حقوقى و‬ ‫قانونى بیمه و مالیات‪ ،‬دسترس��ى نداشتن به‬ ‫بازارهاى بین‌المللى‪ ،‬بى‌ثباتى نرخ ارز‪ ،‬معضل‬ ‫‌تهی��ه مواد اولی��ه و ماش��ین‌آالت و‪ ...‬روبه‌رو‬ ‫بوده‌اند‪.‬‬ ‫در این مقطع زمانى و با عنوان شایسته سال‬ ‫«رونق تولید» امید است که در راستاى ایجاد‬ ‫اش��تغال و صرفه‌جویى‌هاى ارزى و حرکت به‬ ‫سوی پیشرفت و توسعه پایدار کشور با تعامل‬ ‫واقعى بخش دولتى و بخش خصوصى و بانگاه‬ ‫سیس��تمى‪ ،‬جامع و تهیه و تدوین برنامه‌هاى‬ ‫کاربردى‪ ،‬زیرس��اخت‌هاى تولید و محصوالت‬ ‫‌تولی��دى از لح��اظ کم��ى و کیف��ى تقویت‬ ‫شود‪.‬‬ ‫سخن آخر اینکه با توجه به سرعت تغییرات‬ ‫در حوزه علوم و فناورى و نیاز به واردات مواد‬ ‫اولی��ه صنایع و ماش��ین‌آالت ضرورى اس��ت‬ ‫کارخانج��ات و م��زارع ب��ه عن��وان پیش‌نیاز‬ ‫اصلى بحث «تولید»‪ ،‬کارگروهى در اتاق‌هاى‬ ‫اصناف با عنوان «کارگروه پشتیبانى و تامین‬ ‫مواد اولیه و ماش��ین‌آالت» تشکیل شود تا با‬ ‫نیازس��نجى و برنامه‌ری��زى از واردات منطقى ‬ ‫و هدفمند مواد اولیه‪ ،‬ماش��ین‌آالت و به‌ویژه‬ ‫دان��ش فنى نوین در حوزه تولید حمایت‌هاى‬ ‫الزم را انجام دهد‪.‬‬ ‫افزایش تعامل اصناف‬ ‫هرمزگان‬ ‫با سازمان امور مالیاتی‬ ‫مدی��رکل امور مالیاتی هرم��زگان از تعامل‬ ‫و همکاری س��ازنده و موث��ر اتاق‌های اصناف‬ ‫سراس��ر اس��تان با اداره کل امور مالیاتی خبر‬ ‫داد‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫از رس��انه مالیاتی ایران‪،‬‬ ‫ش��اکر رض��ا مری��دی‪ ،‬با اش��اره ب��ه افزایش‬ ‫‪۱۰۸‬درصدی ارائه اظهارنامه مالیاتی صاحبان‬ ‫مش��اغل در هرمزگان گفت‪ :‬س��ال گذش��ته‬ ‫صاحبان مشاغل در استان ‪ ۳۷‬هزار اظهارنامه‬ ‫مالیاتی ارائه دادند و امس��ال در نشست‌هایی‬ ‫که با رئیس��ان و اعضای برخ��ی اتحادیه‌ها و‬ ‫انجمن‌ها برگزار ش��د‪ ،‬این می��زان به بیش از‬ ‫‪ ۴۰‬هزار مورد رسید‪.‬‬ ‫وی با اشاره به مش��ارکت مردم در این امر‬ ‫مهم اقتصادی‪ ،‬از احساس مسئولیت مودیان‬ ‫اش��خاص حقیقی که با ارائ��ه اظهارنامه‌های ‬ ‫مالیات��ی الکترونیک��ی خود در موع��د مقرر‬ ‫(خ��رداد)‪ ،‬ای��ن اداره کل را در رس��یدن ب��ه‬ ‫اه��داف س��ازمانی همراهی کردند‪ ،‬تش��کر و‬ ‫قدردانی کرد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫خرداد س��ال ج��اری بی��ش از ‪۲۰۵‬هزار بازرس��ی از‬ ‫صنف‌های کشور انجام شد‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫از پایگاه اطالع‌رس��انی اتاق اصناف‬ ‫ایران‪ ،‬تعداد کل بازرس��ی‌ها از صنف‌های سراسر کشور‬ ‫در خرداد س��ال جاری ‪ ۲۰۵‬هزار و ‪ ۹۱۳‬پرونده بود که‬ ‫‪۱۲‬هزار و ‪ ۷‬پرونده با برآورد جریمه پیشنهادی به ارزش‬ ‫بیش از ‪۱۹۵‬میلیارد و‪۶۹۴‬میلیون ریال تشکیل شد‪.‬‬ ‫در این ماه ‪۱۱‬هزار و ‪ ۳۰۸‬شکایت از سوی واحدهای ‬ ‫بازرسی اصناف دریافت شد که ‪۵۷‬درصد در بخش کاال‬ ‫و ‪۴۳‬درصد در بخش خدمات بود‪.‬‬ ‫بر اس��اس آخرین اطالعات از مجموع ش��کایت‌های ‬ ‫دریافتی ‪۲۲‬درصد به صورت حضوری‪۵۰ ،‬درصد تلفنی‬ ‫و ‪۴۸‬درصد به صورت کتبی دریافت و رس��یدگی شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫در عین حال پس از بررس��ی‌های معم��ول و ارزیابی‬ ‫کارشناس��ان ‪۱۰‬ه��زار و ‪۹۲۰‬ش��کایت قاب��ل پیگیری ‬ ‫تش��خیص داده شد که برای رسیدگی و برخورد قانونی‬ ‫به اداره‌ها و مراجع مربوط ارسال شده است‪.‬‬ ‫همچنین از کل ش��کایت‌های قابل پیگیری ‪ ۱‬درصد‬ ‫منجر به رضایت ش��اکی‪۲۹ ،‬درصد متخلف‪۳۱ ،‬درصد‬ ‫غیرمتخلف و ‪۲۱‬درصد در دست بررسی است‪ .‬بیشترین‬ ‫عنوان‌ه��ای تخل��ف مرب��وط ب��ه درج نک��ردن قیمت‪،‬‬ ‫گران‌فروشی و صادر نکردن صورت‌حساب است‪.‬‬ ‫ح��ال اینک��ه متولیان صنف��ی معتقدند‪ ،‬بیش��ترین‬ ‫تخلفات از سوی آنهایی که مجوز ندارند اتفاق می‌افتد‪.‬‬ ‫ب��ه عنوان نمون��ه از آخرین افرادی که ای��ن موضوع را‬ ‫مطرح کرده‌اند می‌توان به بهزاد جمال‌پور صوفی‪ ،‬رئیس‬ ‫اتحادیه تعمیرکاران اتومبیل در استان البرز اشاره کرد‬ ‫که در این‌باره به فارس گفت‪ :‬با بررسی‌های انجام شده‪،‬‬ ‫مشخص شد تخلفی در واحدهای مجاز انجام نمی‌شود‬ ‫و بیشترین آمار تخلف مربوط به مراکزی است که مجوز‬ ‫رس��می از اتحادیه تعمیرکاران خ��ودرو در البرز ندارند‬ ‫و همش��هریان نیز بدون اط�لاع از این موضوع و تنها با‬ ‫مش��اهده خودرو در مغازه یا س��فارش دوستان به آنها‬ ‫مراجع��ه می‌کنند‪ .‬رئیس انجمن ملی حمایت از حقوق‬ ‫مصرف‌کننده نیز این موضوع را تایید می‌کند‪.‬‬ ‫مژده پورزکی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫نمونه‌ای از برخورد با کال‌هبرداران صنفی‬ ‫کس��ی می‌گفت‪ ،‬اگر آم��ار بگیری��م می‌بینیم که هر‬ ‫خانواد ‌ه ایرانی تجربه‌ای از برداشته شدن کالهش دارد؛‬ ‫ه��ر خان��واده از یک‌بار تا چندبار! این‌طور می‌ش��ود که‬ ‫بیشتر ما این‌روزها یک جور ناجوری احساس می‌کنیم‬ ‫بار دیگر کاله‌مان در حال برداش��ته ش��دن است؛ نه به‬ ‫اختیار خود و به نشانه احترام! بلکه به جبر و برای خالی‬ ‫کردن جیب‌مان از ته‌مانده‌پولی که برای خرج خانواده‬ ‫به زحمت کنار گذاشته‌ایم‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش‬ ‫‪ ،‬بعض��ی از ای��ن کالهبرداری‌ها‬ ‫بدج��وری برای‌مان گران تمام می‌ش��ود‪ .‬ب��رای نمونه‬ ‫ی��ک واحد آپارتمانی می‌خریم بعد می‌فهمیم این واحد‬ ‫به دو نفر فروخته ش��ده یا پیش‌خری��د می‌کنیم و بعد‬ ‫کلید آپارتمانی با کیفیتی بس��یار پایین‌تر از آنچه وعده‬ ‫داده شده بود را در دس��تان‌مان می‌اندازند و می‌گویند‬ ‫«ب��ه س�لامت! »؛ خودرویی دس��ت دوم می‌گیریم بعد‬ ‫می‌فهمی��م درد و بالیش بیش از آن چیزی اس��ت که‬ ‫فروشنده گفته بود‪ .‬اینها کالهبرداری‌هایی است که در‬ ‫زندگی ما با پول‌های کالن س��ر و کار دارد اما بیشترین‬ ‫حس ناجور ما درباره خیارش��ور‪ ،‬رب گوجه‌فرنگی‪ ،‬نان‪،‬‬ ‫ش��ارژر گوش��ی تلفن همراه یا در نهایت گوش��ی تلفن‬ ‫همراه و یخچال و ماش��ین لباسش��ویی است‪ .‬شاید هر‬ ‫ک��دام از ما یک‪ ۲ ،‬ی��ا در بدترین حالت ‪ ۳‬بار در خرید‬ ‫خان��ه و خودرو کاله س��رمان رفته باش��د ام��ا در مواد‬ ‫مصرف��ی احتم��ال می‌دهیم که هر روز کالهی گش��اد‬ ‫سرمان گذاشته‌اند‪.‬‬ ‫نمی‌دان��م ریش��ه اصط�لاح «کاله گذاش��تن» ی��ا‬ ‫«کالهبرداری» از کجا می‌آید و یافته‌هایی غیر قابل اتکا‬ ‫در این‌ب��اره دارم‪ .‬با این ح��ال می‌دانم که کالهبرداری ‬ ‫در فرهنگ معین به معنای «به‌دس��ت آوردن چیزی از‬ ‫کس��ی به‌وس��یله خدعه‪ ،‬فریب‪ ،‬و نیرنگ» است اما در‬ ‫قان��ون مفاهیم پیچیده‌ت��ری دارد و وقتی ب��ا متولیان‬ ‫صنف��ی صحب��ت می‌کنیم می‌پرس��ند منظور ش��ما از‬ ‫کالهبرداری چیس��ت؟ وقتی برای‌شان نمونه می‌آوریم‬ ‫می‌گویند به اینها باید گفت گران‌فروش��ی‪ ،‬کم‌فروشی‪،‬‬ ‫تقل��ب و‪ ...‬که ه��ر کدام از اینها تعریف خ��ود را دارد و‬ ‫همواره با بازرسی‌ها و ش��کایت‌های رسیده از مردم در‬ ‫شهر‌ها و استان‌ها کشف و پیگیری می‌شوند‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫تجربه مشترک کاله‌هایی که سرمان می‌رود‬ ‫سال‌ها دل‬ ‫طلب جام جم‬ ‫از ما می‌کرد‪...‬‬
‫‪10‬‬ ‫‌شنبه‬ ‫‪ 12‬مرداد ‪1398‬‬ ‫اول ذی‌الحجه ‪1440‬‬ ‫‪ 3‬اوت ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1342‬‬ ‫پیاپی ‪2660‬‬ ‫گردشگری و صنایع‌دستی‬ ‫تجارت‬ ‫روی خط خبر‬ ‫افزایش بازدید خارجی‌ها‬ ‫از موزه‌های اردبیل‬ ‫گروه تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫مدی��رکل می��راث فرهنگ��ی‪ ،‬صنایع‌دس��تی و‬ ‫گردش��گری اس��تان اردبی��ل از افزای��ش ‪۱۷۶‬‬ ‫درصدی بازدید گردشگران خارجی از موزه‌های‬ ‫این اس��تان در تیر امس��ال در مقایسه با مدت‬ ‫مشابه سال گذشته خبر داد‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایرنا‪ ،‬نادر فالحی گف��ت‪ :‬در این‬ ‫م��دت هزار و ‪ ۱۲۷‬گردش��گر خارجی از موزه‌ها‬ ‫بازدی��د کردند و این در حالی اس��ت که س��ال‬ ‫گذش��ته تعداد بازدید ‪ ۴۰۸‬نف��ر بود‪ .‬وی اظهار‬ ‫کرد‪ :‬تعداد بازدید گردشگران داخلی نیز با رشد‬ ‫‪ ۱۰۴‬درصدی همراه اس��ت و در تیر امسال ‪۶۷‬‬ ‫هزار و ‪ ۱۶‬نفر بوده‪ ،‬در حالی که در سال گذشته‬ ‫‪ ۳۲‬هزار و ‪ ۷۱۵‬نفر به ثبت رس��یده اس��ت‪ .‬وی‬ ‫گفت‪ :‬فروش بلیت نی ‌ز رشد ‪ ۹۹‬درصدی داشته‬ ‫و بیشترین بازدید گردشگران از موزه چینی‌خانه‬ ‫مجموعه جهانی بقعه شیخ صفی‌الدین اردبیلی‬ ‫اس��ت‪ .‬اس��تان اردبیل ب��ه دلیل پیش��ینه غنی‬ ‫تاریخ��ی خود دارای موزه‌های زیادی اس��ت که‬ ‫از جمل��ه آنها می‌ت��وان م��وزه چینی‌خانه بقعه‬ ‫ش��یخ‌صفی‪ ،‬موزه س��نگ و کتابخانه تخصصی‬ ‫بقع��ه ش��یخ‌صفی‪ ،‬م��وزه مفاخر دین��ی‪ ،‬موزه‬ ‫مردم‌شناس��ی‪ ،‬موزه صنایع‌دس��تی‪ ،‬موزه تاریخ‬ ‫طبیعی در ش��هر اردبیل و موزه صارم‌الس��لطنه‬ ‫ش��هر نمی��ن‪ ،‬موزه باستان‌شناس��ی ش��هر نیر‪،‬‬ ‫م��وزه باستان‌شناس��ی ش��هر خلخ��ال و موزه‬ ‫باستان‌شناسی مشگین‌شهر را نام برد‪.‬‬ ‫پایان خواناسازی ارگ‬ ‫تاریخی بلقیس اسفراین‬ ‫عملی��ات خواناس��ازی‪ ،‬اص�لاح و بازس��ازی‬ ‫آب‌شس��تگی آثار معماری داخل ارگ و مرمت‬ ‫قس��متی از برج و باروی ضلع ش��رقی مجموعه‬ ‫تاریخی بلقیس اسفراین پایان یافت‪ .‬شهر کهن‬ ‫اسفراین معروف به شهر بلقیس به عنوان دومین‬ ‫بنای عظیم خش��تی و گلی ای��ران‪ ،‬پس از ارگ‬ ‫بم‪ ،‬شناخته می‌شود که در فاصله ‪ ۳‬کیلومتری‬ ‫جنوب غربی شهر اسفراین قرار دارد‪.‬‬ ‫مدیر پای��گاه ملی مجموع��ه تاریخی بلقیس‬ ‫اس��فراین ب��ه ایرن��ا گف��ت‪ :‬یک��ی از مهم‌ترین‬ ‫برنامه‌ه��ای پای��گاه ملی میراث فرهنگی ش��هر‬ ‫تاریخ��ی بلقی��س از مح��ل اعتب��ارات س��ال‬ ‫مال��ی ‪ ،۱۳۹۷‬فعالی��ت مرمت��ی و حفاظتی در‬ ‫آب‌شستگی‌های داخلی ارگ‪ ،‬برج و باروی جبهه‬ ‫ی ارگ و شارستان(دروازه نیشابور) بود که‬ ‫شرق ‌‬ ‫با عنوان طرح خواناس��ازی‪ ،‬اصالح و بازس��ازی‬ ‫آب‌شس��تگی بناهای داخل ارگ و مرمت برج و‬ ‫باروی ارگ ضلع شرقی مجموعه انجام می‌شود‪.‬‬ ‫علیرض��ا نجفی افزود‪ :‬عملی��ات مرمتی با اعتبار‬ ‫‪ ۹۲۰‬میلی��ون ریال از س��وی پیمانکار از خرداد‬ ‫امسال به مدت ‪ ۲‬ماه آغاز شد‪.‬‬ ‫هشدار به طبیعت‌گردان‬ ‫نسبت به گاندوها‬ ‫مدیرکل دفتر حیات وحش س��ازمان حفاظت‬ ‫محیط‌زیست با اشاره به اینکه گاندوها در فصل‬ ‫تخم‌ریزی به س��ر می‌برند و در مقابل حضور هر‬ ‫موجودی به‌شدت واکنش نشان می‌دهند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫مردم از نزدیک ش��دن به زیس��تگاه این حیوان‬ ‫پرهیز کنند‪.‬‬ ‫ش��هاب‌الدین منتظمی در گفت‌وگو با فارس‬ ‫درباره حوادث اخیر حمل��ه گاندو به دو کودک‬ ‫سیس��تانی و قطع شدن دس��ت یک دختربچه‬ ‫اظه��ار ک��رد‪ :‬تمس��اح‌ها در این فص��ل حالت‬ ‫تهاجمی بیشتری دارند زیرا در دوره تخم‌ریزی‬ ‫هس��تند و در این شرایط استرس فراوانی دارند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬در این فصل گاندوها به‌ش��دت از‬ ‫قلم��رو و النه‌های خود ک��ه در آن تخم‌گذاری‬ ‫کرده‌ان��د دف��اع می‌کنن��د و نزدیک ش��دن هر‬ ‫موج��ودی به قلمرو‌ش��ان از جمله انس��ان را به‬ ‫منزله تهدیدی برای نوزادان در شرف تولد خود‬ ‫تصور می‌کنند و به آن واکنش نش��ان می‌دهند‪.‬‬ ‫وی ب��ا ابراز تاس��ف از حادثه پیش‌آم��ده برای‬ ‫کودکان سیس��تانی‪ ،‬هشدار داد‪ :‬مردم از نزدیک‬ ‫ش��دن به زیس��تگاه این حی��وان بپرهیزند‪ .‬وی‬ ‫اعالم کرد‪ :‬به‌زودی یک گروه کارشناسی بررسی‬ ‫این اتفاق‌ها به منطقه اعزام خواهد شد‪.‬‬ ‫لقب «مرد ش��نی» را یک خبرنگار برایش انتخاب‬ ‫کرد‪ .‬شاید مهارت در شن‌پیمایی بیابان جهانی لوت‬ ‫او را ب��ه این نام مش��هور کرد و اکن��ون خاطراتی را‬ ‫از سفرهای پررمز و راز به قلب لوت بازگو می‌کند‪.‬‬ ‫طبیعت‌گ��ردی را با کوه آغاز کرد‪ .‬اش��تیاق برای‬ ‫سفر به بیابان در ضمیر ناخودآگاه سید احمد رونقی‬ ‫از هم��ان دوران کودکی خفته بود و از یک جایی به‬ ‫بعد دانست که در کویر هم می‌توان قهرمان شد‪.‬‬ ‫آن زمان ‪ ۲۰‬س��ال داش��ت که نگاهش از کوه‌های‬ ‫س��ر به فلک کش��یده س��بالن‪ ،‬دماوند و علم‌کوه به‬ ‫سمت کویرهای خشکیده خراسان جنوبی چرخید‪.‬‬ ‫ی��ک همدلی س��اده باعث ش��د ک��ه حمایت‌های‬ ‫سازمان امور جوانان وقت‪ ،‬استانداری‪ ،‬محیط‌زیست‬ ‫و اداره کل میراث فرهنگی اس��تان به بار نش��یند و‬ ‫احمد رونقی به همراه دوس��تش امی��ر طالبی‌گل‌ پا‬ ‫به بیابانی بگذارند که روزی نامش جهانی می‌شود‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫خاطرات مرد شنی‬ ‫‹ ‹ اثبات جاذبه‌های کویری‬ ‫تالش‌ زیادی شد‬ ‫تا با یک گروه‬ ‫دو نفره‬ ‫توانستیم ثابت‬ ‫کنیم خراسان‬ ‫جنوبی جاذبه‌های‬ ‫زیادی برای‬ ‫دیدن دارد‪.‬‬ ‫نخستین پروژه‬ ‫تحقیقاتی‪-‬‬ ‫گردشگری‬ ‫خراسان جنوبی‬ ‫در بیابان لوت‬ ‫سال ‪ ۸۴‬شروع‬ ‫می‌شود و این‬ ‫همان سرآغازی‬ ‫برای سفرهای‬ ‫ماجرا‌جویانه به‬ ‫دل لوت است‬ ‫به گزارش ایرن��ا‪ ،‬رونقی در خاطراتش به دهه ‪۸۰‬‬ ‫می‌رود و به یاد نشس��تی می‌افتد ک��ه دور یک میز‬ ‫کنار مسئوالنی نشس��ته و از گردشگری بیابان لوت‬ ‫س��خن گفته بود اما همه او را به سخره گرفته بودند‬ ‫و حتی یکی از حاضران در پاس��خ به ادعایش گفته‬ ‫بود‪« :‬ما خودمان به شاندیز می‌رویم‪ .‬چه کسی برای‬ ‫کویر پول می‌دهد؟»‬ ‫در ش��رایطی که چنین دیدگاهی بر استان جدید‬ ‫خراس��ان جنوبی حاکم بود و مسئوالن ظرفیت‌های‬ ‫این گوش��ه از مرز و بوم را باور نداش��تند‪ ،‬این نوباوه‬ ‫ایران باور به نیاز به پیشرفت و آبادی از وجب‌به‌وجب‬ ‫خاک��ش داش��ت پس س��ید احم��د رونق��ی از پای‬ ‫ننشس��ت و همچنان گفت‪« :‬گردش��گری خراس��ان‬ ‫جنوبی‪ ،‬زیبای خفته»‬ ‫وی به سختی‌های بی‌شمار شروع گردشگری کویر‬ ‫در خراس��ان جنوبی اشاره می‌کند و می‌گوید‪ :‬تالش‌‬ ‫زیادی ش��د تا با یک گروه دو نفره توانس��تیم ثابت‬ ‫کنیم خراسان جنوبی جاذبه‌های زیادی برای دیدن‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫نخس��تین پروژه تحقیقاتی‪-‬گردش��گری خراسان‬ ‫جنوبی در بیابان لوت سال ‪ ۸۴‬شروع می‌شود و این‬ ‫همان سرآغازی برای س��فرهای ماجرا‌جویانه به دل‬ ‫لوت است‪.‬‬ ‫سید احمد رونقی به همراه امیر طالبی‌‌گل مصمم‬ ‫می‌شوند که بر اساس این پروژه تحقیقی مسیرهای‬ ‫کاروان‌رو در دهسلم و شهداد قدیم را احیا کنند‪.‬‬ ‫‌‪ ۳۰۰‬هزار تومان کمک دولتی تنها پش��توانه آنها‬ ‫در ای��ن پروژه بود و س��فر به بیابان ل��وت با کمک‬ ‫راهنمای قدیمی آغاز شد‪ .‬سفری بسیار خطرناک با‬ ‫تهدیدهای مختلف که هیچ تضمینی برای بازگشت‬ ‫آنه��ا نداش��ت‪ .‬اما آنه��ا رفتند و همی��ن تحقیقات‪،‬‬ ‫پایه‌های ثبت جهانی لوت شد‪.‬‬ ‫‹ ‹سفر به لوت شبیه سفر به کره ماه‬ ‫پیش از ش��روع س��فر‪ ،‬انجمن حامیان کویر ایران‬ ‫را ثبت و بعد از نیازس��نجی‪ ،‬یک گروه تحقیقاتی را‬ ‫با تجهیزات پیمایش زمینی‪ ،‬ماش��ین ‪ ۲‬دیفرانسیل‪،‬‬ ‫موتورس��یکلت‪ ،‬ل��وازم حرف��ه‌ای طبیعت‌گ��ردی‪،‬‬ ‫جی‌پی‌اس‪ ،‬بیسیم و‪ ...‬با خود همراه کردند‪.‬‬ ‫رونقی س��فر به لوت را چیزی ش��بیه سفر به کره‬ ‫ماه توصیف می‌کند و می‌گوید‪ ۳ :‬سال برنامه‌ریزی و‬ ‫سفر به نقاط مختلف لوت به طول انجامید‌‪.‬‬ ‫آنها با نخس��تین عکس‌های هوایی گوگل متوجه‬ ‫توده ش��نی در جنوب دهسلم شده و با مقایسه سایر‬ ‫کویره��ا از این توده‌ها یک نوع ابرماس��ه را در ذهن‬ ‫تصور کردند‪.‬‬ ‫نخس��تین برنامه پیاده‌روی در ریگ یالن با حضور‬ ‫س��ید احمد رونقی به همراه امیر طالبی‌‌گل مصمم می‌ش��وند که پروژه‬ ‫تحقیقی مس��یرهای کاروان‌رو در دهس��لم و ش��هداد قدیم را احیا کنند‬ ‫و س��فر به بیابان لوت با کمک راهنمای قدیمی آغاز ش��د‪ .‬س��فری بس��یار‬ ‫خطرناک با تهدیدهای مختلف که هیچ تضمینی برای بازگشت آنها نداشت‬ ‫‪ ۶‬نفر زمانی رقم خورد که به‌عنوان نخستین سفر از‬ ‫س��مت ملک چاه‌رویی و چاهداشی وارد شمال ریگ‬ ‫یالن شدند و به دلیل اینکه آن زمان تجهیزات کافی‬ ‫نداش��تند یک روز کامل وسط توفان شن راهپیمایی‬ ‫کردند‪.‬‬ ‫وی در ش��رح این س��فر می‌گوید‪ :‬ب��ه علت توفان‬ ‫دسترس��ی به نقاط مرکزی نداشتیم و متوجه شدیم‬ ‫از این نقطه هیچ راهی برای ورود به ریگ یالن فعال‬ ‫وجود ن��دارد‪ .‬بنابراین‪ ،‬به دنبال یک مس��یر بهتر از‬ ‫روی عکس‌های هوایی بودیم‪.‬‬ ‫این طبیعت‌گرد ادامه می‌دهد‪ :‬یک سال دیگر روی‬ ‫این هدف زمان گذاش��تیم و از قسمت دشت هامادا‬ ‫که یک دشت بسیار بزرگ از سمت شمال به جنوب‬ ‫لوت اس��ت به قس��مت‌های جنوب غربی ریگ یالن‬ ‫رفتیم‪.‬‬ ‫وی بیان می‌کند‪ :‬این س��فر بی‌نظیر در س��ال ‪۸۶‬‬ ‫ب��ا دع��وت دو کاپیت��ان نفتکش به علت تس��لط به‬ ‫نقش��ه‌خوانی و ی��ک راهنمای محل��ی به‌عنوان تنها‬ ‫کس��ی ک��ه کاروان‌های ش��تر قدیم��ی را همراهی‬ ‫می‌کرده رقم خورد‪.‬‬ ‫‹ ‹کم�ک گرفت�ن از راهنم�ای کاروان‬ ‫شتر‌ها‬ ‫رونق��ی تمام تجربه س��فرهای تحقیقاتی به بیابان‬ ‫ل��وت را مدی��ون حق��داد نیک‌پرس��ت‪ ،‬راهنم��ای‬ ‫کاروان‌های ش��تر قدیمی می‌داند و می‌افزاید‪ :‬اگر در‬ ‫این س��فرها روی مین نرفتیم‪ ،‬گیر اشرار نیفتادیم یا‬ ‫در ش��رایط بد بیابان لوت نجات یافتیم همه مدیون‬ ‫تجربه‌های این شخص از کویر است‪.‬‬ ‫وی ادامه می‌دهد‪ :‬حتی منش و اخالق این ساربان‬ ‫قدیمی برای‌م��ان درس بزرگ��ی در بیابان لوت بود‬ ‫که توانس��تیم صبر‪ ،‬اس��تقامت‪ ،‬توکل‪ ،‬خونسردی و‬ ‫مدیریت در شرایط بحران را بیاموزیم‪.‬‬ ‫این پژوهشگر حوزه گردشگری‪ ،‬حقداد نیک‌پرست‬ ‫را ش��خصی مشابه ملک‌محمد در س��فرهای گابریل‬ ‫می‌دان��د ک��ه اکنون ب��ه موجب نامش ی��ک جاذبه‬ ‫گردشگری در استان معروف شده است‪.‬‬ ‫توافق شهرداری با مالکان بناهای تاریخی میدان حسن‌آباد‬ ‫مدیرعام��ل س��ازمان زیباس��ازی ش��هر ته��ران از انج��ام‬ ‫توافق‌ه��ای اولیه ب��ا مالکان خصوصی بن��ای تاریخی میدان‬ ‫حسن‌آباد با همکاری شهرداری منطقه ‪ ۱۱‬خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬برزین ضرغامی در ای��ن باره افزود‪ :‬بعد‬ ‫از حادثه آتش‌س��وزی که در بنای تاریخی میدان حسن‌آباد‬ ‫روی داد‪ ،‬بر مبنای دس��تور رئیس‌جمهوری و شهردار تهران‬ ‫نشس��ت‌های بس��یاری در این زمینه با حضور س��ازمان‌ها و‬ ‫نهادهای متولی برگزار شد‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه در جریان این حادثه از سوی شهردار‬ ‫تهران‪ ،‬س��ازمان زیباس��ازی به عنوان متولی مرمت و احیای‬ ‫دوب��اره این بنا انتخاب ش��د‪ ،‬ادامه داد‪ :‬بر اس��اس مذاکراتی‬ ‫که در کارگروه مش��ترک احیای میدان حس��ن‌آباد با حضور‬ ‫نمایندگانی از سوی ش��هرداری منطقه ‪۱۱‬و سازمان میراث‬ ‫فرهنگی اس��تان تهران انجام شد‪ ،‬مقرر شد تا بر پایه دستور‬ ‫مستقیم رئیس‌جمهوری و شهردار تهران مبنی‌بر ساماندهی‬ ‫بنای تاریخی میدان حس��ن آباد به‌س��رعت به بهترین شکل‬ ‫ممکن اقدام‌های الزم انجام شود‪.‬‬ ‫ب��ه گفته مدیرعامل س��ازمان زیباس��ازی ش��هر تهران‪ ،‬بر‬ ‫همین مبنا در گام نخس��ت ش��هرداری منطق��ه ‪ ۱۱‬موظف‬ ‫ش��د تا مذاکرات اولیه را با مالکان خصوصی این بنا با هدف‬ ‫مشارکت در احیا‪ ،‬مرمت و به‌سازی انجام دهد‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به میزان خرابی و آسیب بنای تاریخی میدان‬ ‫حسن‌آباد در جریان حادثه آتش‌سوزی بیان کرد‪ :‬حادثه جدید‬ ‫عالوه‌بر آسیب‌های جدی به نمای ساختمان بخش داخلی را‬ ‫نیز تخریب کرده اس��ت‪ .‬ضرغامی با بی��ان اینکه بخش‌های‬ ‫داخلی این بنا در مالکیت اشخاص حقیقی و خصوصی است‪،‬‬ ‫یادآور ش��د‪ :‬با وجود آنکه مالکیت این س��اختمان در اختیار‬ ‫اشخاص اس��ت‪ ،‬قرار نبود که شهرداری به این موضوع ورود‬ ‫کند اما بر اساس دستورهای رئیس‌جمهوری و شهردار تهران‬ ‫مقرر شد تا سازمان زیباسازی به عنوان مسئول مستقیم احی‌ا‬ ‫و مرمت این بنا را برعهده بگیرد و در این میان نیز س��ازمان‬ ‫میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع‌دس��تی و گردش��گری همراهی‌های‬ ‫الزم را در مراحل مرمت و بهس��ازی بخش‌های آس��یب‌دیده‬ ‫داشته باشد‪.‬‬ ‫«اورس��ت شنی» نامی است که احمد رونقی برای‬ ‫تپه‌های ریگ یالن برگزیده و می‌گوید‪ :‬سال ‪ ۹۳‬این‬ ‫کلمه برای لوت اختراع ش��د و تصمی��م گرفتیم در‬ ‫جریان ثبت جهانی ش��دن از این ن��ام به‌عنوان یک‬ ‫برند استفاده کنیم‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینکه یکی از مخاطب��ان بیابان لوت‬ ‫کوهنوردان هستند‪ ،‬می‌افزاید‪ :‬برای این افراد اورست‬ ‫یک پدیده شناخته‌شده در حد آرزو است‪ .‬از این رو‪،‬‬ ‫با اورس��ت بلندترین کوه شنی جهان در بیابان لوت‬ ‫معرفی شد‪.‬‬ ‫این طبیعت‌گردهای مشتاق بیابان‪ ،‬پیمایش نهایی‬ ‫لوت را دو سال بعد از سفر پیاده به شمال ریگ یالن‬ ‫شروع کردند جایی که به طور تقریبی هیچ اطالعاتی‬ ‫از آن موجود نبود و هر دانش��مند و جغرافیدانی در‬ ‫پاسخ به پرسش‌هایی از این منطقه فقط به مطالعات‬ ‫قدیم دکتر مستوفی ارجاع می‌داد‪.‬‬ ‫س��ال ‪ ۸۶‬س��ید احم��د رونقی و امی��ر طالبی به‬ ‫غ��رب لوت س��فر کردند و موفق ش��دند نخس��تین‬ ‫تصاویر رنگی را از ری��گ یالن‪ ،‬کلوتهای مگا و چاله‬ ‫ملک‌محمد به ثبت برسانند‪.‬‬ ‫وی از تحقیق��ات قدیمی درب��اره این منطقه که‬ ‫از س��وی زمین‌ش��ناس امریکایی یا دکتر مس��توفی‬ ‫نوش��ته ش��ده یاد می‌کن��د و می‌گوی��د‪ :‬آنچه باعث‬ ‫ش��د در دهه‌های نوین حرکتی انجام ش��ود که لوت‬ ‫را به‌عنوان جاذبه مهم مطرح کند همین س��فرهای‬ ‫تحقیقاتی دهه ‪ ۸۰‬بود‪.‬‬ ‫رونق��ی ب��ا بی��ان اینک��ه آن زم��ان درب��اره چاله‬ ‫ملک‌‌محم��د هیچ عکس و اطالعاتی وجود نداش��ت‪،‬‬ ‫بیان می‌کند‪ :‬ریگ یالن و بلندترین کوه‌های ش��نی‬ ‫جهانی را کس��ی اصال باور نداش��ت و این شد که در‬ ‫س��فر به این نقطه از بیابان ل��وت و ثبت عکس‌های‬ ‫هوای��ی نش��ان دادی��م دارای پدیده‌های ش��گفت و‬ ‫ناشناخته در دل خراسان جنوبی هستیم‪.‬‬ ‫وی یادآور می‌ش��ود‪ :‬با انتش��ار یافته‌های این سفر‬ ‫در رس��انه‌ها و فضای مجازی موفق شدیم گروه‌های‬ ‫مشتاقی را از سراسر جهان وارد بیابان لوت کنیم که‬ ‫پس‌از آن ثبت جهانی هم رقم خورد‪.‬‬ ‫رونقی با اشاره به اتمام مطالعات جامع اکوتوریسم‬ ‫و ژئوتوریس��م خراسان جنوبی در سال ‪ ۸۳‬می‌گوید‪:‬‬ ‫در این پژوهش به‌طور کامل دهس��لم به‌عنوان داالن‬ ‫ورودی بیابان لوت معرفی ش��ده که هم توانمندی‌ها‬ ‫و زیرس��اخت‌ها و از سوی دیگر هم مشکالت موجود‬ ‫مشخص است‪.‬‬ ‫‹ ‹ثبت ‪30‬هزار قطعه عکس از بیابان لوت‬ ‫وی بیان می‌کن��د‪ :‬یکی از بخش‌های این پژوهش‬ ‫پوش��ش گیاهی بیابان لوت است که گونه‌های بسیار‬ ‫غنی گیاهی در این سفرها دیده و ثبت شده است‪.‬‬ ‫وی از وجود ‪ ۳۰‬ه��زار قطعه عکس از بیابان لوت‬ ‫در آرشیو خود خبر می‌دهد و می‌افزاید‪ :‬حتی تاالب‬ ‫کجی نمکزار هم به برکت همین تحقیقات به چشم‬ ‫آمد‪.‬‬ ‫ای��ن کویرنورد به نخس��تین نمون��ه جانوری دیده‬ ‫ش��ده در این تحقیقات اشاره می‌کند و می‌گوید‪ :‬زاغ‬ ‫بور ایرانی برای نخس��تین‌بار در بیابان لوت خراسان‬ ‫جنوب��ی تصویرب��رداری و بع��د از آن جغد کوچک‪،‬‬ ‫چند گون��ه روب��اه و دو گونه کمیاب سوس��مار هم‬ ‫جریان س��فرهای تحقیقاتی به اعماق لوت مشاهده‬ ‫شد‪.‬‬ ‫تجربه زیبایی‌ها‪ ،‬بزرگی‌ها‪ ،‬سختی‌ها‪ ،‬مصیبت‌ها‪،‬‬ ‫و صدها نکته ناگفته درباره کویر‪ ،‬مهم‌ترین دستاورد‬ ‫او از این سفرها به شمار می‌رود‪.‬‬ ‫وی ب��ر ایج��اد زیرس��اخت‌ها و انج��ام مطالعات‬ ‫دقیق در ادام��ه ثبت جهانی ل��وت تاکید می‌کند و‬ ‫ادامه می‌دهد‪ :‬فعال ش��دن بخ��ش خصوصی‪ ،‬دفاتر‬ ‫آموزش‌دی��ده ب��رای تورگردانی‪ ،‬ل��وازم و تجهیزات‬ ‫مورد‌نیاز برای سفر به بیابان لوت مهم‌ترین مباحثی‬ ‫اس��ت که ب��رای بیابان ل��وت باید م��ورد توجه قرار‬ ‫گیرد‪.‬‬ ‫رونق��ی ب��ا بیان اینک��ه جذب گردش��گر یک هنر‬ ‫اس��ت‪ ،‬اظهار می‌کند‪ :‬آموزش راهنمایان گردشگری‬ ‫ب��ا خروج��ی مناس��ب و توس��عه اقامتگاه‌ه��ای‬ ‫بوم‌گردی متناس��ب به آمار گردش��گران نیز اهمیت‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫مجموع س��فرهای مرد شنی به کویرهای خراسان‬ ‫جنوب��ی ی��ک میلی��ون کیلومتر اس��ت‪ ،‬گرچه امیر‬ ‫طالبی‌گل رفیق همیشه همراهش در یکی از همین‬ ‫س��فرهای بیابانی قربانی مین ش��د ام��ا او همچنان‬ ‫بیابان و کویر را دوست دارد و بدون احساس تکراری‬ ‫بودن به سفرهایش ادامه می‌دهد‪.‬‬ ‫توسعه بوم‌گردی راه مقابله با ساخت‌وساز غیرمجاز در شمیرانات‬ ‫فرماندار شمیرانات صدور مجوز دیوارکشی برای زمین‌های‬ ‫خرد کش��اورزی و تبدیل آنها به مراک��ز بوم‌گردی را راهکار‬ ‫قطعی س��ودآوری کشاورزان و پیش��گیری از فروش اراضی و‬ ‫ساخت‌وسازهای غیرمجاز اعالم کرد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایرنا‪ ،‬س��یاوش ش��هریور در س��تاد فرماندهی‬ ‫اقتصاد مقاومتی ش��میرانات ضمن بیان اینکه اراضی مالکان‬ ‫شمیرانات به‌ندرت مساحتی باالی‌‌‪‌‌۱‌‌۵۰۰‬متر دارند و به این‬ ‫علت وزارت جهاد کش��اورزی مانع دیوارکش��ی آنها می‌شود‪،‬‬ ‫تاکید کرد‪ :‬جهاد کش��اورزی اجازه دیوار‌کشی و ایجاد مراکز‬ ‫بوم‌گ��ردی را در زمین‌های باالی ‪ ۵۰۰‬متر صادر کند چرا‌که‬ ‫کش��اورزی با ش��رایط س��ختی مانن��د هزینه ب��االی کارگر‪،‬‬ ‫حمل‌ونقل و‪ ...‬روبه‌رو شده و به دلیل به‌صرفه نبودن‪ ،‬بسیاری‬ ‫از محصوالت با کیفیت شهرستان حتی چیده هم نشدند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬نداش��تن درآم��د کاف��ی کش��اورزان منجر به‬ ‫دلس��ردی آنها و فروش زمین‌هایی می‌شود که امروز ما را با‬ ‫مشکل ساخت‌وسازهای غیرمجاز در اراضی کشاورزی روبه‌رو‬ ‫کرده اس��ت‪ .‬از این رو‪ ،‬وظیفه داریم با توجه به شرایط خاص‬ ‫این شهرستان تدابیری اتخاذ کنیم تا با سودآوری زمین‌های‬ ‫کوچ��ک‪ ،‬ش��میرانات را از بحرانی که روز‌به‌روز گس��ترده‌تر‬ ‫می‌شود نجات دهیم‪.‬‬ ‫فرماندار ش��میرانات گف��ت‪ :‬با توجه به نبود ش��هرک‌های‬ ‫صنعتی در شهرستان‪ ،‬تنها راه درآمدزایی در شمیرانات ارائه‬ ‫خدمات و بخشی نیز کشاورزی و دامداری است‪ .‬با این حال‪،‬‬ ‫ح��دود ‪ ۷۰‬درصد از اراضی شهرس��تان نی��ز ملی و حفاظت‬ ‫ش��ده هستند پس به طور قطع‌ نیازمند هم‌افزایی و نگاه ویژه‬ ‫متولیان برای توس��عه اقتصادی و درآمدزایی در شهرس��تان‬ ‫هستیم‪.‬‬ ‫این مقام مس��ئول اظهار کرد‪ :‬همچنی��ن باید تمام اهتمام‬ ‫خ��ود را به کار گیریم و نهاد‌های متولی مانند منابع طبیعی‪،‬‬ ‫محیط‌زیس��ت و‪ ...‬همکاری الزم را داش��ته باش��ند تا اراضی‬ ‫ملی ش��مال تهران را نیز به س��رانه‌های عمومی و ورزش��ی‬ ‫تبدی��ل کنیم تا عالوه‌بر اینک��ه از زمین‌خواری‌های احتمالی‬ ‫جلوگی��ری می‌کنیم‪ ،‬امکاناتی را برای گ��ذران اوقات فراغت‬ ‫سالم شهروندان فراهم سازیم‪.‬‬ ‫ش��هریور تصری��ح ک��رد‪ :‬ی��ا بای��د شهرس��تان را تحویل‬ ‫ساخت‌وس��ازهای غیرمجاز دهیم یا در راستای سودآوری آن‬ ‫برای شهروندان تالش کنیم‪.‬‬ ‫وی همچنی��ن بر لزوم تس��ریع در ایجاد ش��هرک صنفی‌‪-‬‬ ‫‌خدماتی ش��میرانات با حدود ‪ ۳۰۰‬غرفه با هدف اشتغالزایی‬ ‫برای جوانان شهرستان تاکید کرد‪.‬‬ ‫شهرستان شمیرانات متشکل از شهر شمیران‌(منطقه یک‪،‬‬ ‫شمال و شرق منطقه دو تهران) و دو بخش لواسانات و رودبار‬ ‫قصران با جمعیتی افزون‌بر ‪ ۶۰۰‬هزار نفر در ش��مال و شمال‬ ‫شرقی تهران واقع شده است‪.‬‬
‫‪11‬‬ ‫‌شنبه‬ ‫‪ 12‬مرداد ‪1398‬‬ ‫اول ذی‌الحجه ‪1440‬‬ ‫‪ 3‬اوت ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1342‬‬ ‫پیاپی ‪2660‬‬ ‫بازار مالی‬ ‫کالهبرداران درکمین حساب‌های بانکی‬ ‫زهر‌ه محسنی‌شاد‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹ل�زوم رعای�ت ن�کات امنیت�ی از س�وی‬ ‫کاربران‬ ‫عکس‪:‬‬ ‫در سال‌های اخیر به سبب رشد فناوری‌های گوناگون‬ ‫در ح��وزه بانک��ی و بهره‌گیری از ابزارها و خدمات جدید‬ ‫الکتریکی‪ ،‬تغییرات زیادی در سبک زندگی مردم ایجاد‬ ‫ش��ده و سهولت بیشتری در فعالیت‌های بانکی به وجود‬ ‫آمده اس��ت‪ .‬م��ردم ترجیح می‌دهند به جای اس��تفاده‬ ‫از پ��ول نق��د و مراجعه به ش��عب بانک‌ه��ا‪ ،‬از کارت‌ها و‬ ‫ابزارهای نوین بانکی‌ استفاده کنند‪.‬‬ ‫اگرچ��ه بهره‌گیری از کارت‌ه��ا و ابزارهای الکترونیک‬ ‫بانکی به دلیل دسترس��ی س��ریع به تب��ادالت بانکی و‬ ‫نقل‌و‌انتقال پول‪ ،‬مزیت‌ه��ای زیادی را برای افراد ایجاد‬ ‫کرده اما این مهم با وجود تمامی اصول ایمنی که در آن‬ ‫به کار گرفته ش��ده‪ ،‬مشکالت و چالش‌هایی را هم برای‬ ‫افراد ایجاد کرده‌است‪.‬‬ ‫اکنون بخش��ی از اخب��ار حوادث‪ ،‬مربوط به س��رقت‬ ‫اطالعات کارت‌های عابربانک و هک اینترنتی حساب‌های‬ ‫بانکی در ابعاد گوناگون است؛ حساب‌هایی که به کمک‬ ‫یک خط اینترنت‪ ،‬یک رایانه و برخی ش��یوه‌‌های مدرن‬ ‫دیگر‪ ،‬در چشم برهم‌زدنی خالی می‌شوند و گاهی اقدام‬ ‫سارقان به قدری سریع است که مسدود کردن کارت از‬ ‫طریق مشتری دیگر ممکن نیست‪.‬‬ ‫مالباختگان در کالهبرداری‌های مالی بیشتر از طریق‬ ‫فیش��ینگ‪ ،‬کپی کردن کارت بانکی با اسکیمر‪ ،‬برداشت‬ ‫اینترنت��ی و انتق��ال وجه از طرف خود ش��اکی با عنوان‬ ‫مس��ابقات تلفنی و تلویزیونی ی��ا به قصد کمک و انجام‬ ‫عمل خیرخواهانه به نام موسس��ه‌های خیریه‪ ،‬به عنوان‬ ‫رایج‌ترین شگردهای کالهبرداری مالی در کشور به دام‬ ‫کالهبرداران می‌افتند‪ .‬این تخلف‌ها تا حدی رواج یافته‬ ‫که تاکنون صدها و هزاران نفر ازاین طریق مورد دستبرد‬ ‫و کالهبرداری قرار گرفته‌اند‪.‬‬ ‫ب��ه عن��وان نمون��ه‪ ،‬تبه��کاران از طریق فیش��ینگ‪،‬‬ ‫اطالعات��ی مانن��د کلمه کاربری‪ ،‬رمز عبور‪ ،‬ش��ماره ‪۱۶‬‬ ‫رقم��ی عاب��ر بان��ک‪ ،‬رم��ز دوم و‪ CVV ۲‬را از طری��ق‬ ‫ابزاره��ای الکترونیکی ارتباطات به س��رقت می‌برند و از‬ ‫این طریق اقدام به خالی کردن حساب کاربران می‌کنند‬ ‫یا از طریق «اس��کیمینگ» ‪-‬ک��ه روش نه‌چندان جدید‬ ‫کالهبرداری است‪ -‬سرقت از کارت‌های بانکی را در یک‬ ‫چشم برهم‌‌زدن ممکن می‌کنند‪ .‬حتی گاهی دیده شده‬ ‫دس��تبرد به حساب‌های بانکی به وس��یله دستگاه‌های‬ ‫کپی رمز به‌ش��دت رواج یافته و تاکنون صدها و ش��اید‬ ‫هزاران نفر از این طریق مورد کالهبرداری قرار گرفته‌اند‪.‬‬ ‫بس��یاری از افرادی که در این زمینه به پلیس مراجعه‬ ‫می‌کنند مدعی هس��تند که در چند مرحله از حس��اب‬ ‫بانکی‌ش��ان برداشت شده و این در حالی است که کارت‬ ‫عابر بانک در داخل جیب‌ش��ان بوده اس��ت‪ .‬مالباختگان‬ ‫ادع��ا می‌کنن��د از طری��ق پیامکی که به گوش��ی تلفن‬ ‫همراه‌شان آمده متوجه برداشت از حساب‌شان شده‌اند‪.‬‬ ‫به‌هرحال‪ ،‬با افزایش شگردها و روش‌های کالهبرداری‬ ‫که هر بر تعداد مالباختگان آن هر روز افزوده می‌ش��ود‪،‬‬ ‫س��بب شده تا در سال‌های گذش��ته هشدارهای زیادی‬ ‫درب��اره ش��یوه‌های کالهبرداری به مردم داده ش��ود‌‌ اما‬ ‫متاس��فانه هنوز برخی از افراد قربانی این کالهبرداری‌ها‬ ‫می‌شوند و دارو‌ندارشان را از دست می‌دهند‪.‬‬ ‫کارشناس��ان و صاحب‌نظران این حوزه معتقدند برای‬ ‫کاهش این‌گونه تخلف‌ها و کالهبرداری‌ها در جامعه‪ ،‬باید‬ ‫یک عزم جدی در راستای فرهنگ‌سازی و اطالع‌رسانی‬ ‫از س��وی نهاده��ای ذی‌ربط انجام ش��ود ت��ا بلکه مردم‬ ‫نس��بت به روش‌ها و ش��گردهای کالهبرداری و عواقبی‬ ‫که می‌تواند برای‌ش��ان داشته باش��د آگاه باشند‪ .‬مردم‬ ‫فروش��گاه‌ها برای‌شان قابل رویت باشد و مجبور نیستند‬ ‫که کارت اعتباری خود را به فروش��نده بس��پارند و رمز‬ ‫چهاررقمی کارت‌شان را با صدای بلند فریاد بزنند‪.‬‬ ‫ب��ه گفت��ه او‪ ،‬اگر چنین تخلف‌های��ی در حال افزایش‬ ‫اس��ت‪ ،‬ب��ه نظرمی رس��د هنوز ب��رای اطالع‌رس��انی و‬ ‫فرهنگ‌س��ازی جای کار زیاد وجود دارد و هشدارها در‬ ‫این زمینه کافی نبوده است‪ .‬در این باره پلیس باید موارد‬ ‫مش��ابه مالباختگانی که از روش‌ه��ای گوناگون متضرر‬ ‫ش��ده‌اند را از طریق رسانه‌ها نش��ان دهد و رسانه‌ها نیز‬ ‫باید با این موضوع بیشتر بپردازند تا مردم درک واقعی از‬ ‫این تخلف‌ها و عواقب آن داشته باشند و بیشتر مراقبت‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫ب��ا وجود تمامی هش��دارها‪ ،‬همچنان مردم نس��بت به رعایت نکات‬ ‫امنیتی کارت‌های بانکی‌ش��ان بی‌تفاوت هستند و خیلی به هشدارها‬ ‫توجه نمی‌کنند و همین موضوع هر روز بر تعداد مالباختگان در این‬ ‫بخش می‌افزاید‬ ‫باید به هش��دارهایی که نس��بت به رعایت نکات امنیتی‬ ‫در حوزه خدمات بانکی داده می‌شود توجه داشته باشند‬ ‫و آن را جدی بگیرند تا در دام کالهبرداران نیفتند‪.‬‬ ‫‹ ‹اطالع‌رسانی باید بیشتر شود‬ ‫علیرضا سفیدپور‪ ،‬کارشناس حوزه بانکی در این زمینه‬ ‫در گفت‌وگ��و ب��ا‬ ‫بیان کرد‪ :‬اس��تفاده از ابزارهای‬ ‫الکترونی��ک بانکی در س��ال‌های اخیر ب��ه همان اندازه‬ ‫که توانس��ته زمینه راحتی و س��هولت مردم را در انجام‬ ‫امور بانک��ی و نقل‌و‌انتقال‌های پول فراهم کند‪ ،‬به دلیل‬ ‫وج��ود برخی تخلف‌ها و سوءاس��تفاده‌ها‪ ،‬مخرب بوده و‬ ‫مشکالتی را برای کاربران بانکی به وجود آورده است‪.‬‬ ‫به گفته او‪ ،‬در سال‌های گذشته‌شرکت‌های زیادی در‬ ‫حوزه بانکی اقدام به تولید س��رویس‌ها و خدمات بانکی‬ ‫بر بس��تر فناورهای جدید کرده‌اند که این س��رویس‌ها‬ ‫درحال‌حاض��ر از طری��ق بانک‌ها در اختی��ار جامعه قرار‬ ‫گرفته و مزیت‌هایی برای افراد به وجود آورده است‪ .‬اما با‬ ‫رشد فناوری‌ها در تمامی بخش‌ها‪ ،‬ما در این حوزه شاهد‬ ‫برخی سوءاستفاده‌های مالی و کالهبرداری با روش‌های‬ ‫گوناگون هس��تیم که ای��ن موضوع چالش‌های زیادی را‬ ‫برای افراد ایجاد کرده است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه پیش��گیری و کاهش کالهبرداری‌ها‬ ‫در این حوزه‪ ،‬نیاز به اقدام‌های فوری و اساس��ی دارد که‬ ‫می‌تواند از طریق اطالع‌رس��انی و فرهنگ‌سازی درست‬ ‫به جامعه محقق ش��ود‪ ،‬افزود‪ :‬در این زمینه بانک‌ها باید‬ ‫به عنوان اثرگذارترین بخش‪ ،‬در زمان ارائه این خدمات‪،‬‬ ‫مشتریان‌شان را نس��بت به نحوه استفاده درست از این‬ ‫سرویس‌ها و مخاطراتی که ممکن است برای‌شان ایجاد‬ ‫کن��د آگاه کنن��د‪ .‬بانک‌ه��ا باید تمام هش��دارها را برای‬ ‫حفاظ��ت از رم��ز کارت بانکی به مشتریان‌ش��ان بدهند‬ ‫و اطالع‌رس��انی درس��تی از ش��یوه‌های کالهب��ردای و‬ ‫اتفاق‌های پس از آن به مشتریان بدهند‪.‬‬ ‫این کارش��ناس ادامه داد‪ :‬همچنین بانک مرکزی باید‬ ‫در راس��تای سیاس��ت رگوالتوری‌‌اش‪ ،‬ب��ه آحاد جامعه‬ ‫اطالع‌رس��انی کند که س��رویس‌های بانکی اگرچه ابزار‬ ‫مطمئنی برای استفاده هستند اما اگر نکته‌های امنیتی‬ ‫در آن رعایت نش��ود‪ ،‬می‌تواند پیامدهای منفی زیادی را‬ ‫ب��رای افراد ایجاد کن��د‪ .‬در عین حال‪ ،‬دولت نیز باید در‬ ‫بحث فرهنگ‌س��ازی اقدام‌ه��ای الزم را انجام دهد و در‬ ‫این راستا گام‌های اساسی بردارد‪.‬‬ ‫س��فید‌پور معتقد اس��ت ما در بحث توسعه بانکداری‬ ‫و خدم��ات الکتروینکی بانکی‪ ،‬چنی��ن فرآیندی را طی‬ ‫نکرده‌ایم و پیش از هرگونه اطالع‌رسانی‪ ،‬فرهنگ‌سازی‬ ‫و اقدام‌های پیش��گیرانه در راستای تخلف‌های احتمالی‬ ‫در ای��ن حوزه‪ ،‬مس��تقیم به حوزه تولی��د فناوری ورود‬ ‫کرده‌ایم‪ .‬نتیجه این مهم هم این شده که با وجود تمامی‬ ‫هشدارها در این زمینه‪ ،‬همچنان مردم نسبت به رعایت‬ ‫نکات امنیتی کارت‌های بانکش��ان بی‌تفاوت هس��تند و‬ ‫خیلی به هش��دارها توجه نمی‌کنند و همین موضوع هر‬ ‫روز بر تعداد مالباختگان در این بخش می‌افزاید‪.‬‬ ‫به گفته این کارشناس‪ ،‬بیشتر مردم معتقدند تا زمانی‬ ‫‌که کارت بانکی در دست‌ش��ان اس��ت‪ ،‬کسی نمی‌تواند‬ ‫از آن اس��تفاده کند‪ .‬آنها حتی فک��رش را نمی‌کنند که‬ ‫س��ارقان می‌توانند در عرض چند ثانیه یک کارت کپی‬ ‫ش��ده‪ ،‬درس��ت مشابه کارت آنها را داش��ته باشند و اگر‬ ‫این س��ارق رمز کارت را هم بداند که دیگر برداشت پول‬ ‫ی��ا خرید با کارت کپی ش��ده برایش مث��ل آب خوردن‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی ب��ه دارندگان کارت‌ه��ای بانکی توصیه کرد‪ :‬افراد‬ ‫بای��د دق��ت کنند که در فروش��گاه‌ها و مراکز خرید رمز‬ ‫کارت خود را خودش��ان وارد کنند و در اختیار فروشنده‬ ‫ق��رار ندهند‪ .‬وی با بی��ان اینکه افراد باید به این موضوع‬ ‫دقت و توجه داشته باشند که دستگاه‌های کارتخوان در‬ ‫محمد‌مراد بیات دیگر کارش��ناس حوزه بانکی نیز در‬ ‫ای��ن زمینه در گفت‌وگو با‬ ‫ب��ا بیان اینکه با ورود‬ ‫ابزارهای خدمات الکترونیک بانکی و فناوری‌های جدید‬ ‫در ای��ن حوزه که به‌تدریج وجه نق��د در اختیار مردم را‬ ‫کمتر کرد و استفاده از پول فیزیکی در معامالت کاهش‬ ‫یاف��ت‪ ،‬این موض��وع ضمن س��هولت در انجام معامالت‬ ‫بانک��ی‪ ،‬باعث ش��د که س��رقت‌ها و کیف‌قاپی‌ها در این‬ ‫زمینه به‌ش��دت کم ش��ود‪ ،‬افزود‪ :‬اما بدیهی است که در‬ ‫ه��ر ش��رایطی‪ ،‬با ورود هر فن��اوری جدیدی‪ ،‬تخلف‌ها و‬ ‫سوءاس��تفاده‌های جدیدی ش��کل می‌گیرد که با ورود‬ ‫کارت‌ه��ای بانکی و خدمات نوین بانکداری‪ ،‬رنگ و بوی‬ ‫سرقت‌ها هم شکل مجازی به خود گرفت و تغییر شکل‬ ‫داد‪.‬‬ ‫او ب��ا بی��ان اینک��ه ب��رای کاه��ش کالهبرداری‌ها و‬ ‫سوءاس��تفاده‌های مالی در این حوزه‪ ،‬نیاز است ‪ ۳‬اقدام‬ ‫اساس��ی انجام شود‪ ،‬افزود‪ :‬یک‌س��ری از این اقدام‌ها به‬ ‫س��اختار فنی خدمات ارائه ش��ده برمی‌گردد که باید از‬ ‫امنیت کامل برخوردار ش��ود‪ .‬بی‌تردید در حوزه فناوری‬ ‫و اطالعات یکی از پیوس��ت‌ها و الزامات که باید همیشه‬ ‫م��ورد توج��ه باش��د‪ ،‬فراهم ک��ردن امنیت سیس��تم و‬ ‫سرویسی است که در حال ارائه خدمات است‪.‬‬ ‫بی��ات تصریح کرد‪ :‬اقدام مهم دیگ��ری که باید انجام‬ ‫ش��ود‪ ،‬رعایت ن��کات امنیتی از س��وی کاربران اس��ت‪.‬‬ ‫بی‌ش��ک در کاهش این تخلف‌ها و کالهبرداری‌ها‪ ،‬خود‬ ‫کاربران و دارندگان کارت‌های بانکی‪ ،‬نقش بسیار مهمی‬ ‫می‌توانند ایفا کنند‪ .‬کاربران باید به هش��دارهایی که به‬ ‫آنها در این زمینه داده می‌ش��ود دقت بیش��تری داشته‬ ‫باش��ند‪ .‬مردم هنوز با تمامی هشدارها و توصیه‌هایی که‬ ‫به آنها می‌ش��ود‪ ،‬ب��از هم کارت‌ش��ان را در زمان خرید‬ ‫در اختیار فروش��ندگان قرار می‌دهن��د و با صدای بلند‬ ‫رمز کارت‌ش��ان را اعالم می‌کنند‪ .‬بی‌تردید وجود چنین‬ ‫موضوع‌هایی نش��ان از این دارد که ما هنوز نتوانسته‌ایم‬ ‫در حوزه فرهنگ‌سازی و اطالع‌رسانی خوب کار کنیم و‬ ‫هنوز ضعف جدی در این حوزه وجود دارد‪.‬‬ ‫ای��ن کارش��ناس همچنین ب��ه نقش مه��م نهاد‌های‬ ‫انتظامی اشاره کرد و گفت‪ :‬پلیس باید نسبت به جرایمی‬ ‫که در این حوزه در حال افزایش اس��ت بیش��تر توجه و‬ ‫تالش کند تا جرایم س��ازماندهی ش��ده و س��ودجویانی‬ ‫ک��ه اقدام به هک‌ک��ردن کارت‌های بانک��ی می‌کنند را‬ ‫شناسایی کند و برخورد جدی با آنها داشته باشد‪ .‬ضمن‬ ‫اینکه موارد مش��ابه تخلف‌ها و روش‌های کالهبرداری را‬ ‫به ش��یوه‌های گوناگون به اطالع مردم برس��اند تا مردم‬ ‫نس��بت به ش��گرد‌های جدیدی که در این حوزه وجود‬ ‫دارد آگاه شوند تا از این بابت متضرر نشوند‪.‬‬ ‫بی‌شک در‬ ‫کاهش این‬ ‫تخلف‌ها و‬ ‫کالهبرداری‌ها‪،‬‬ ‫خود کاربران‬ ‫و دارندگان‬ ‫کارت‌های بانکی‪،‬‬ ‫نقش بسیار‬ ‫مهمی می‌توانند‬ ‫ایفا کنند‬ ‫تحلیل روز‬ ‫وه�اب قلی�چ‪ /‬کارش�ناس پول�ی و بانک�ی‪ :‬بن��ا بر‬ ‫شنیده‌هایی از کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی‪،‬‬ ‫ط��رح «قانون جامع بانکداری جمهوری اس�لامی ایران» در‬ ‫پیچ آخر قرار گرفته و قرار است به‌زودی نهایی شود‪ .‬طرحی‬ ‫که پیش از این نیز بارها وعده‌هایی مبنی‌بر نهایی ش��دن آن‬ ‫به گوش رس��یده بود اما به ظاهر این بار با توجه به نزدیک‬ ‫ش��دن به پایان دوره مجلس دهم‪ ،‬تصمیم جدی مبنی‌بر به‬ ‫سرانجام رساندن این طرح گرفته شده است‪.‬‬ ‫طرح «قان��ون جامع بانکداری جمهوری اس�لامی ایران»‬ ‫ک��ه از تلفیق و تجمیع «طرح بانکداری جمهوری اس�لامی‬ ‫ایران»‪« ،‬ط��رح بانک مرک��زی جمهوری اس�لامی ایران»‪،‬‬ ‫«طرح تاس��یس بانک توس��عه جمهوری اس�لامی ایران» و‬ ‫یک الیحه «اصالح قانون پولی و بانکی کش��ور» ایجاد شده‪،‬‬ ‫چند سالی است که محل نقد و بررسی صاحب‌نظران بانکی‬ ‫و اقتصادی قرار گرفته اس��ت‪ .‬از آنجا ک��ه پرداخت به تمام‬ ‫زوایای این طرح از حوصله یادداش��ت خارج است‪ ،‬در اینجا‬ ‫تنها به چند نکته مهم از آخرین نسخه منتشرشده آن اشاره‬ ‫می‌شود‪:‬‬ ‫ صِ رف تصمیم دولت دوازدهم و مجلس دهم در بازبینی‬‫و اصالح قوانین بانکی با توجه به گذش��ت ‪ ۳۶‬سال از تاریخ‬ ‫تصوی��ب قانون عملیات بانکی بدون ربا درخور قدردانی بوده‬ ‫و می‌توان آن را گامی مثبت برای تحول نظام پولی و بانکی‬ ‫کشور قلمداد کرد‪.‬‬ ‫ اگرچه نقش مجلس در تدوین طرح پیش��نهادی بسیار‬‫پررنگ اس��ت‪ ،‬با توجه به آنکه نظام بانکی مجری اصلی این‬ ‫اصالح قانون بانکی در پیچ آخر‬ ‫قانون اس��ت‪ ،‬نیاز اس��ت که این طرح با هماهنگی‬ ‫و همفکری بانک مرکزی و ش��بکه بانکی نهایی و‬ ‫تصویب ش��ود‪ ،‬البته گفته شده در مراحل تدوین‪،‬‬ ‫ارزیابی و بررس��ی این طرح در مجلس از نظرها و‬ ‫پیش��نهادهای بانک مرکزی‪ ،‬وزارت امور اقتصادی‬ ‫و دارایی و جمعی از صاحب‌نظران بانکی اس��تفاده‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫ ای��ن طرح نس��بت به قوانی��ن قبلی قدم��ی رو به‌جلو‬‫ارزیاب��ی می‌ش��ود چراکه در این طرح ب��ه مباحث مرتبط با‬ ‫حاکمیت ش��رکتی‪ ،‬نظارت و ش��فافیت بانکی‪ ،‬گزارش��گری‬ ‫مالی‪ ،‬ورشکستگی و س��از‌کارهای بین‌المللی توجه بیشتری‬ ‫ش��ده‪ ،‬مباحث مرتبط با بانکداری الکترونیک و فناوری‌های‬ ‫نوین مال��ی مانند پول‌های رمزپایه مورد اش��اره قرار گرفته‌‬ ‫است‪ .‬همچنین به ابعاد فقهی و شرعی عملیات بانکی توجه‬ ‫بیش��تری ش��ده که از جمله آن می‌توان به تقویت ش��ورای‬ ‫فقهی بانک مرکزی و اصالح رویه جریمه تاخیر تادیه اش��اره‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫ در س��اختار جدیدی که این طرح پیش��نهاد داده است‪،‬‬‫هیات عالی جایگزین ش��ورای پول و اعتبار می‌شود‪ .‬در این‬ ‫طرح هیات عالی‪ ،‬نهاد مستقلی نامیده شده که در چارچوب‬ ‫قوانین مصوب مجلس شورای اسالمی‪ ،‬هدایت بانک مرکزی‬ ‫و سیاس��ت‌های پولی و ارزی کش��ور را برعه��ده دارد‪ .‬نحوه‬ ‫انتخاب و جایگزینی اعضای هیات‌عالی به گونه‌ای اس��ت که‬ ‫ثبات و پایداری سیاس��ت‌های اتخاذش��ده و استقالل بانک‬ ‫مرک��زی از مداخله‌های بخش‌های دولت��ی و خصوصی را تا‬ ‫ح��دود زیادی تضمین می‌کند‪ .‬با نگاهی به س��ایر‬ ‫تدابیر طرح(همچون ایجاد کمیته سیاست‌گذاری‬ ‫پول��ی و ارزی و کمیت��ه مقررات‌گ��ذاری و نظارت‬ ‫بانک��ی) می‌ت��وان نش��انه‌های دیگ��ری از افزایش‬ ‫اس��تقالل و اختی��ار عمل بانک مرک��زی و ارتقای‬ ‫کارآمدی تصمیم‌های گرفته‌شده در آن را مشاهده‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫ درب��اره ابزارهای سیاس��ت‌های پولی ب��ه بانک مرکزی‬‫امکان اس��تفاده از روش‌ها و ابزارهایی همچون عملیات بازار‬ ‫باز‪ ،‬تامین کسری نقدینگی کوتاه‌مدت اشخاص زیر نظارت‪،‬‬ ‫اعطای تس��هیالت میان‌مدت به اشخاص مورد نظارت‪ ،‬وضع‬ ‫س��پرده قانونی و پذیرش سپرده ویژه داده شده است‪ .‬انتظار‬ ‫می‌رود ب��ا بکارگیری روش‌ه��ا و ابزارهای یادش��ده‪ ،‬قدرت‬ ‫سیاست‌گذاری بانک مرکزی تقویت شود‪.‬‬ ‫ تدارکی برای ایجاد بانک توسعه جمهوری اسالمی ایران‌‬‫ب��ا هدف ورود به عرصه‌هایی که بخش خصوصی‪ ،‬آمادگی یا‬ ‫تمایلی برای ورود به آن عرصه‌ها را ندارد‪ ،‬دیده ش��ده است‪.‬‬ ‫ماموریت اصلی این بانک ایجاد اعتبار بلندمدت برای تامین‬ ‫مالی«طرح‌های کالن توس��عه‌ای» و پشتیبانی از «بانک‌های‬ ‫توس��عه‌ای بخش��ی» از طریق ایجاد اعتبار کوتاه‌مدت برای‬ ‫آنها‪ ،‬به منظور تامین س��رمایه در گردش ارزان‌نرخ موردنیاز‬ ‫واحدهای تولیدی بیان شده است‪.‬‬ ‫ در تجهیز و تخصیص منابع بانکی اصالحاتی ایجاد شده‬‫اس��ت‪ .‬به عن��وان نمونه‪ ،‬رابطه حقوقی س��پرده‌گذار با بانک‬ ‫در سپرده قرض‌الحسنه‪« ،‬وکالت برای اعطای قرض‌الحسنه»‬ ‫تعریف ش��ده است‪ .‬پیش��نهاد ایجاد سپرده س��رمایه‌گذاری‬ ‫عام و س��پرده س��رمایه‌گذاری خاص و نیز اعطای تسهیالت‬ ‫ب��ا ن��رخ س��ود معین و تس��هیالت با ن��رخ س��ود نامعین و‬ ‫محدودیت‌گ��ذاری و جهت‌ده��ی در پرداخ��ت تس��هیالت‬ ‫قرض‌الحسنه از دیگر پیشنهادهای این طرح است‪.‬‬ ‫ اص�لاح و تقویت احکام مربوط به توقف‪ ،‬ورشکس��تگی‬‫و انحالل بانک ش��امل بازس��ازی موسس��ه اعتب��اری‪ ،‬گزیر‬ ‫موسس��ه‌های اعتب��اری‪ ،‬ادغام بانک متوق��ف در بانک دیگر‬ ‫و انح�لال بانک دارای مش��کل از دیگر نکات برجس��ته این‬ ‫طرح اس��ت‪ .‬این اقدام‌ها کم��ک می‌کند بانک‌ه��ای دارای‬ ‫مش��کل به نحو سالم‌تر و س��ریع‌تری اصالح یا تعیین‌تکلیف‬ ‫ش��وند تا خدش��ه‌ای به ثبات و آرامش مجموعه نظام بانکی‬ ‫وارد نش��ود‪ .‬ناگفته پیداس��ت که نظام بانکی کشور با وجود‬ ‫تمام��ی اقدام‌های مثبت و جنبه‌های مفید خود در برخی از‬ ‫جنبه‌های حقوق��ی و عملیاتی با خألها و ضعف‌هایی روبه‌رو‬ ‫اس��ت که اصالح قان��ون بانکداری می‌تواند ت��ا حد مطلوبی‬ ‫این کاس��تی‌ها را برطرف کند‪ .‬آنچه در اینجا نیازمند توجه‬ ‫مضاعف و توصیه موکد اس��ت‪ ،‬پرداختن به ریشه‌های اصلی‬ ‫مشکالت نظام بانکی و علل بنیادین ایجاد عوارضی همچون‬ ‫«نات��رازی برخی از بانک‌ها»‪« ،‬حجم باالی مطالبات معوق و‬ ‫دارایی‌های منجمد بانکی» و «وجود چالش‌های ش��رعی در‬ ‫اجرای برخی از قراردادهای بانکی» اس��ت که امیدواریم در‬ ‫دور پایان��ی بررس��ی این طرح‪ ،‬به نح��و مطلوبی مورد توجه‬ ‫قانون‌گذاران قرار گیرد و نظام اقتصادی کشور را از ثمرات و‬ ‫برکات خود بهره‌مند سازد‪.‬‬ ‫مرک��ز آم��ار ش��کاف ن��رخ ت��ورم ‪ ۱۲‬م��اه‬ ‫اس��تان‌ها را اع�لام ک��رد که بر اس��اس آن در‬ ‫تیر ‪ ۱۳۹۸‬عدد ش��اخص کل برای خانوارهای‬ ‫کش��ور(‪ )۱۳۹۵=۱۰۰‬ب��ه ‪ 179. 7‬رس��ید که‬ ‫نس��بت به ماه پی��ش از آن‪ ۲.۸ ،‬درصد افزایش‬ ‫نش��ان می‌دهد‪ .‬در این ماه بیشترین نرخ تورم‬ ‫ماهان��ه خانوارهای کش��ور مربوط به اس��تان‬ ‫لرس��تان ب��ا ‪ ۵.۴‬درص��د افزای��ش و کمترین‬ ‫نرخ تورم ماهانه مربوط به اس��تان سیس��تان و‬ ‫بلوچستان با ‪ ۰.۷‬درصد افزایش است‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش ایبِن��ا‪ ،‬درصد تغییر ش��اخص‬ ‫کل نس��بت به ماه مش��ابه س��ال گذشته(تورم‬ ‫نقطه‌به‌نقط��ه) برای خانوارهای کش��ور ‪۴۸.۰‬‬ ‫درصد است‪ .‬بیش��ترین نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه‬ ‫مربوط به استان ایالم‌(‪ ۶۰.۸‬درصد) و کمترین‬ ‫آن مربوط به استان فارس‌(‪ ۴۱.۸‬درصد) است؛‬ ‫یعنی خانوارهای س��اکن اس��تان ایالم به طور‬ ‫متوس��ط ‪ ۱۲.۸‬درصد بیش��تر از میانگین کل‬ ‫کشور و خانوارهای ساکن استان فارس به طور‬ ‫متوسط ‪ ۶.۲‬درصد کمتر ازمیانگین کل کشور‬ ‫نسبت به تیر ‪ ۱۳۹۷‬برای خرید یک «مجموعه‬ ‫کاال و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند‪.‬‬ ‫ن��رخ تورم ‪ ۱۲‬ماه منتهی به تیر ‪ ۱۳۹۸‬برای‬ ‫خانوارهای کش��ور به عدد ‪ ۴۰.۴‬درصد رسید‪.‬‬ ‫بیش��ترین نرخ تورم ‪ ۱۲‬ماهه مربوط به استان‬ ‫کردس��تان(‪ ۴۸.۸‬درصد) و کمترین آن مربوط‬ ‫به اس��تان قم(‪ ۳۴.۱‬درصد) اس��ت‪ .‬شکاف نرخ‬ ‫تورم ‪ ۱۲‬ماهه استان‌ها در تیر ماه ‪ ۱۴.۷‬درصد‬ ‫اس��ت که نس��بت به ماه پیش ‪ ۱.۰‬واحد درصد‬ ‫افزایش نشان می‌دهد‪.‬‬ ‫‹ ‹خانوارهای شهری‬ ‫‌تیر ‪ ۱۳۹۸‬عدد شاخص کل برای خانوارهای‬ ‫ش��هری(‪ )۱۳۹۵=۱۰۰‬به ‪۱۷۸. ۴‬رس��ید که‬ ‫نس��بت به م��اه گذش��ته ‪ ۲.۹‬درص��د افزایش‬ ‫نش��ان می‌دهد‪ .‬در این ماه بیشترین نرخ تورم‬ ‫ماهان��ه خانوارهای ش��هری مربوط به اس��تان‬ ‫لرس��تان ب��ا ‪ ۶.۲‬درص��د افزای��ش و کمترین‬ ‫نرخ تورم ماهانه مربوط به اس��تان سیس��تان و‬ ‫بلوچس��تان با ‪ ۰.۹‬درصد افزایش است‪ .‬درصد‬ ‫تغییر ش��اخص کل نس��بت به ماه مشابه سال‬ ‫گذش��ته(تورم نقطه‌به‌نقطه) ب��رای خانوارهای‬ ‫شهری کشور ‪ ۴۶.۹‬درصد است‪ .‬بیشترین نرخ‬ ‫ت��ورم نقطه‌به‌نقطه خانوارهای ش��هری مربوط‬ ‫به اس��تان ایالم‌(‪ ۵۹.۷‬درص��د) و کمترین آن‬ ‫مربوط به اس��تان فارس(‪ ۳۹.۷‬درصد) اس��ت؛‬ ‫یعنی خانوارهای ش��هری ساکن استان ایالم به‬ ‫طور متوسط ‪ ۱۲.۸‬درصد بیشتر از میانگین کل‬ ‫کشور و خانوارهای شهری ساکن استان فارس‬ ‫به طور متوس��ط ‪ ۷.۲‬درص��د کمتر از میانگین‬ ‫کل کش��ور نس��بت به تی��ر ‪ ۱۳۹۷‬برای خرید‬ ‫یک «مجموعه کاال و خدمات یکس��ان» هزینه‬ ‫کرده‌اند‪ .‬نرخ تورم ‪ ۱۲‬ما ‌ه منتهی به تی ‌ر ‪۱۳۹۸‬‬ ‫برای خانوارهای ش��هری ب��ه عدد ‪ ۳۹.۷‬درصد‬ ‫رس��ید‪ .‬بیشترین نرخ تورم ‪ ۱۲‬ماهه مربوط به‬ ‫استان ایالم(‪ ۴۷.۶‬درصد) و کمترین آن مربوط‬ ‫به استان هرمزگان(‪ ۳۳.۳‬درصد) است‪ .‬شکاف‬ ‫نرخ تورم ‪ ۱۲‬ماهه استان‌ها در تیر ‪ ۱۴.۳‬درصد‬ ‫است که نسبت به ماه گذشته ‪ ۱.۰‬واحد درصد‬ ‫افزایش نشان می‌دهد‪.‬‬ ‫‹ ‹خانوارهای روستایی‬ ‫‌تیر ‪ ۱۳۹۸‬عدد شاخص کل برای خانوارهای‬ ‫روس��تایی(‪ )۱۳۹۵=۱۰۰‬به ‪ 186. 5‬رسید که‬ ‫نس��بت به ماه گذشته ‪ ۱.۸‬درصد افزایش نشان‬ ‫می‌دهد‪ .‬در این ماه بیش��ترین نرخ تورم ماهانه‬ ‫خانواره��ای روس��تایی مربوط به اس��تان‌های‬ ‫اصفه��ان و الب��رز ب��ا ‪ ۳.۸‬درص��د افزای��ش و‬ ‫کمتری��ن نرخ ت��ورم ماهانه مربوط به اس��تان‬ ‫کهگیلوی��ه و بویراحمد ب��ا ‪ ۱.۱‬درصد کاهش‬ ‫است‪.‬‬ ‫درص��د تغیی��ر ش��اخص کل نس��بت به ماه‬ ‫مشابه سال‌گذش��ته(تورم نقطه‌به‌نقطه) برای‬ ‫خانواره��ای روس��تایی ‪ ۵۴.۳‬درص��د اس��ت‪.‬‬ ‫بیش��ترین نرخ ت��ورم نقطه‌به‌نقط��ه مربوط به‬ ‫استان ایالم‌(‪ ۶۶.۰‬درصد) و کمترین آن مربوط‬ ‫به اس��تان کرمان‌(‪ ۴۴.۹‬درصد) اس��ت؛ یعنی‬ ‫خانوارهای س��اکن استان ایالم به طور متوسط‬ ‫‪ ۱۱.۷‬درصد بیش��تر از میانگین کل کش��ور و‬ ‫خانوارهای ساکن استان کرمان به طور متوسط‬ ‫‪ ۹.۴‬درصد کمتر از میانگین کل کش��ور نسبت‬ ‫به تیر ‪ ۱۳۹۷‬برای خرید یک «مجموعه کاال و‬ ‫خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند‪.‬‬ ‫ن��رخ تورم ‪ ۱۲‬ما ‌ه منتهی به تی ‌ر ‪ ۱۳۹۸‬برای‬ ‫خانوارهای روستایی به عدد ‪ ۴۴.۴‬درصد رسید‪.‬‬ ‫بیش��ترین نرخ تورم ‪ ۱۲‬ماهه مربوط به استان‬ ‫کردس��تان‌(‪ ۵۳.۴‬درصد) و کمترین آن مربوط‬ ‫به استان البرز(‪ ۳۷.۰‬درصد) است‪ .‬شکاف نرخ‬ ‫تورم ‪ ۱۲‬ماهه اس��تان‌ها در تی��ر ‪ ۱۶.۴‬درصد‬ ‫است که نسبت به ماه گذشته ‪ ۱.۳‬واحد درصد‬ ‫افزایش نشان می‌دهد‪.‬‬ ‫گزارش خبری‬ ‫مردم هشدارها را جدی بگیرند‬ ‫افزایش شکاف‬ ‫نرخ تورم استان‌ها‬ ‫به روایت مرکز آمار‬
‫‪12‬‬ ‫‌شنبه‬ ‫‪ 12‬مرداد ‪1398‬‬ ‫اول ذی‌الحجه ‪1440‬‬ ‫‪ 3‬اوت ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1342‬‬ ‫پیاپی ‪2660‬‬ ‫بانک و بیمه‬ ‫تجارت‬ ‫‹ ‹«کارت اعتباری صبا» رونمایی شد‬ ‫اخبار‬ ‫بانک اقتصاد نوین با هدف پاسخگویی مناسب‬ ‫ب��ه نیازهای مصرفی مش��تریان و کمک به بهبود‬ ‫ش��رایط اقتصادی خانوارها و فع��االن اقتصادی‪،‬‬ ‫«کارت اعتب��اری صبا» را معرفی کرد‪ .‬به گزارش‬ ‫روابط عمومی بانک اقتصاد نوین در پی اس��تقبال‬ ‫قابل توجه مشتریان از طرح‌های تسهیالتی صبای‬ ‫یک و ‪ ،۲‬بسته شماره ‪ ۳‬این طرح با معرفی «کارت‬ ‫اعتباری صبا» رونمایی ش��د‪ .‬در بس��ته «صبا ‪»۳‬‬ ‫مش��تریان حقیقی و حقوق��ی بانک اقتصاد نوین‪،‬‬ ‫صاحبان مش��اغل و فعاالن اقتص��ا ‌د می‌توانند بر‬ ‫اساس معدل موجودی سپرده‌های قرض‌الحسنه‬ ‫و کوتاه‌مدت خو ‌د تا س��قف ‪ ۵۰۰‬میلیون ریال از‬ ‫تس��هیالت «کارت اعتباری صبا» بهره‌مند شوند‪.‬‬ ‫متقاضیان دریافت تس��هیالت کمک‌هزینه خرید‬ ‫خودرو‪ ،‬تعمیر مسکن‪ ،‬خرید ابزار کار‪ ،‬لوازم‌یدکی‬ ‫و‪ ،...‬پزش��کان و داروس��ازان‌(برای تجهیز مطب)‪،‬‬ ‫بو‌کارهای کوچ��ک‪،‬‬ ‫صاحب��ان اصن��اف و کس�� ‌‬ ‫کس��به‪ ،‬پذیرندگان پایانه‌های فروشگاهی متصل‬ ‫به س��پرده‌های بانک اقتص��اد نوین و به‌طور کلی‬ ‫اشخاصی که میزان نقدینگی مورد نیازشان بیش‬ ‫از میزان پس‌اندازش��ان اس��ت می‌توانن��د از این‬ ‫تس��هیالت بهره‌مند شوند‪ .‬عالوه‌بر این‪ ،‬شرکت‌ها‬ ‫و موسس��ه‌ها برای اعطای تسهیالت به کارمندان‬ ‫خود می‌توانند از ش��رایط طرح تس��هیالتی «صبا‬ ‫‪ »۳‬اس��تفاده کنند‪ .‬در ای��ن طرح امکان پرداخت‬ ‫تس��هیالت تا س��قف ‪ ۵۰۰‬میلیون ریال در قالب‬ ‫کارت اعتب��اری و ب��ر اس��اس مع��دل موجودی‬ ‫س��پرده‌های کوتاه‌مدت و قرض‌الحس��نه جاری‬ ‫مش��تریان در بازه‌ه��ای زمانی ‪ ۲‬ت��ا ‪ ۴‬ماه‪ ،‬فراهم‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹پرداخ�ت اقس�اط بیمه‌نامه‌ه�ای‬ ‫پاسارگاد در بانک صادرات‬ ‫تفاهمنام��ه پرداخت اقس��اط بیمه‌نامه‌های‬ ‫عمر و تامین آتیه ش��رکت «بیمه پاس��ارگاد»‬ ‫در ش��عب بان��ک ص��ادرات ایران ب��ا عاملیت‬ ‫ش��عبه مس��تقل مرکزی‌(‪ )۳۰۴۶‬این بانک به‬ ‫امض��ا رس��ید‪ .‬به گزارش رواب��ط عمومی بانک‬ ‫صادرات در راس��تای تس��هیل پرداخت اقساط‬ ‫بیمه‌نامه‌های یادش��ده برای مش��تریان‪ ،‬بانک‬ ‫صادرات ایران و ش��رکت بیمه پاسارگاد‪ ،‬اقدام‬ ‫به بس��تن تفاهمنامه‌ای مبنی‌ب��ر ایجاد امکان‬ ‫پرداخت اقساط بیمه‌های عمر و تامین آتیه این‬ ‫ش��رکت در ش��عب بانک صادرات ایران کردند‪.‬‬ ‫از ای��ن پس‪ ،‬دارندگان بیمه‌نامه‌های یادش��ده‬ ‫قادر خواهند بود به صورت حضوری در ش��عب‬ ‫بانک یا غیرحضوری‌(به اس��تثنای دستگاه‌های‬ ‫کارتخوان) اقدام به پرداخت اقس��اط تسهیالت‬ ‫خود کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹اس�تقرار م�دل تعال�ی س�ازمانی‬ ‫چابک‌س�ازی و ارزش‌آفرین�ی در بانک‬ ‫دی‬ ‫در جلس��ه‌ای که با حضور محمدرضا قربانی‪،‬‬ ‫مدیرعامل‪ ،‬معاونان‪ ،‬مدیران ارش��د و رئيس��ان‬ ‫اداره‌های بانک برگزار ش��د‪ ،‬اهتمامنامه تعالی‬ ‫سازمانی از سوی حاضران قرائت و امض‌ا شد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش اداره روابط‌عموم��ی و تبلیغات‬ ‫بان��ک دی‪ ،‬در این جلس��ه که ب��ه همت اداره‬ ‫کل طرح و توسعه و با حضور علی‌اصغر آزادی‪،‬‬ ‫مشاور بانک در امور تعالی سازمانی برگزار شد‪،‬‬ ‫محمدرض��ا قربانی‪ ،‬مدیرعامل بانک دی ضمن‬ ‫تمجی��د از همت واالی تس��هیلگران و اعضای‬ ‫گروه‌‌ه��ای تعالی برای اس��تقرار مدل تعالی در‬ ‫س��ازمان گفت‪ :‬آش��نایی با منطق اجرای مدل‬ ‫تعالی در سازمان اگر به نحو شایسته‌ای تبیین‬ ‫ش��ود کارکن��ان ب��ا درک اهمی��ت و ضرورت‬ ‫اجرای این مسئله درمی‌یابند که استقرار مدل‬ ‫تعالی عالوه‌بر توس��عه مفاهی��م تعالی موجب‬ ‫ش��ناخت بهتر انتظ��ارات و نیازهای ذی‌نفعان‬ ‫درون‌س��ازمانی و برون‌س��ازمانی و تعری��ف‬ ‫پروژه‌هایی برای بهبود کیفیت خدمات‌رس��انی‬ ‫ب��ه آنها می‌ش��ود و در نهایت چابک‌س��ازی و‬ ‫ارزش‌آفرین��ی برای ذی‌نفعان را به همراه دارد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬الگ��وی تعالی س��ازمانی به عنوان‬ ‫رویک��ردی بنیادین و راهب��ردی برای تضمین‬ ‫حص��ول اطمینان از رش��د پایدار‪ ،‬مس��تمر و‬ ‫متوازن در سازمان است که باور به آن می‌تواند‬ ‫تحقق اهداف و استراتژی‌های کالن بانک را نیز‬ ‫تس��ریع کند‪ .‬مدیرعامل بان��ک دی با تاکید بر‬ ‫لزوم توجه تمامی مدیران به جاری‌س��ازی روح‬ ‫تعال��ی در واحدهای مختلف بانک گفت‪ :‬هدف‬ ‫این جلس��ه توسعه و توانمندسازی مهارت‌های‬ ‫مدیران بانک دی در مس��یر تعالی اس��ت تا با‬ ‫ایج��اد همدلی‪ ،‬اهتمام و نهادینه کردن چرخه‬ ‫بهبود مس��تمر ش��اهد تحقق منطق تعالی در‬ ‫عملکرد روزانه تمامی همکاران باش��یم‪ .‬قربانی‬ ‫با اشاره به چشم‌انداز بانک دی در مسیر تعالی‬ ‫س��ازمانی در س��ال ‪ ۱۳۹۸‬تاکید کرد‪ :‬هدف ما‬ ‫از ش��رکت در جایزه ملی تعالی س��ازمانی فقط‬ ‫کس��ب جایزه نیس��ت بلکه بهب��ود روزافزون‬ ‫خدمات و محصوالت‪ ،‬روان‌سازی و چابک‌سازی‬ ‫فرآیندها و ارزش‌آفرینی مستمر برای ‌ذی‌نفعان‬ ‫مهم‌ترین اهداف بانک دی در این مسیر است‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫عضو هیات‌مدیره بانک ملی تاکید کرد‬ ‫لزوم تجدید ارزیابی دارایی‌های بانک ملی‬ ‫نشس��ت آموزش��ی تجدید ارزیابی امالک بانک‬ ‫مل��ی ایران به منظ��ور افزایش س��رمایه با حضور‬ ‫اعض��ای هیات‌مدیره‪ ،‬معاونان و رئیس��انی اداره‌ها‬ ‫بانک برگزار شد‪.‬‬ ‫به گ��زارش روابط‌عمومی بانک مل��ی ایران‪ ،‬در‬ ‫این نشس��ت که با حضور مس��عود خاتونی و ناصر‬ ‫شاهباز اعضای هیات‌مدیره‪ ،‬عباس شفیعی معاون‬ ‫پش��تیبانی بان��ک‪ ،‬چند نفر از رئیس��ان و معاونان‬ ‫اداره‌ه��ای کل و اداره‌های امور ش��عب کش��ور در‬ ‫اداره کل آم��وزش برگزار ش��د‪ ،‬ضرورت‌های مالی‬ ‫و مقررات��ی‪ ،‬نحوه ارزیابی از ام�لاک بانک و نحوه‬ ‫ثبت و بارگذاری مس��تندات و اطالعات در سامانه‬ ‫سجا‌(س��امانه جام��ع امالک) مورد بررس��ی قرار‬ ‫گرفت‪.‬‬ ‫عض��و هیات‌مدیره و معاون مال��ی بانک در این‬ ‫نشس��ت با اش��اره به لزوم تجدی��د ارزیابی امالک‬ ‫بانک ملی ایران به منظور افزایش س��رمایه گفت‪:‬‬ ‫بر اس��اس قانون تجارت‪ ،‬بانک‌ها می‌توانند سرمایه‬ ‫خ��ود را از مح��ل تجدید ارزیابی ام�لاک افزایش‬ ‫دهند که خوش��بختانه دارایی‌ه��ای بانکی یکی از‬ ‫نقاط‌ قوت بانک ملی ایران است‪.‬‬ ‫بانک مهر اقتصاد واحدهای مسکونی در مناطق سیل‌زده می‌سازد‬ ‫مع��اون پش��تیبانی و مهندس��ی و مدی��رکل‬ ‫روابط‌عموم��ی و حوزه مدیریت بانک مهر اقتصاد‬ ‫از روند س��اخت واحدهای مس��کونی در مناطق‬ ‫سیل‌زده استان گلستان بازدید کردند‪ .‬به گزارش‬ ‫روابط‌عمومی بانک مهر اقتصاد اس��تان گلستان‪،‬‬ ‫محسن منش��وری‪ ،‬معاون پشتیبانی و مهندسی‬ ‫بانک در این نشست‪ ،‬پرداختن به مسئولیت‌های‬ ‫اجتماع��ی را فراتر از س��ایر خدمات بانک عن��وان کرد و گفت‪:‬‬ ‫امیدواریم با اس��تعانت از خداوند متع��ال و با همیاری و کمک‬ ‫همه هموطنان و همکاران بتوانیم بخشی از خسارت‌های ناشی‬ ‫از سیل را جبران کنیم‪.‬‬ ‫معاون پشتیبانی و مهندسی بانک خاطرنشان کرد‪ :‬درصددیم‬ ‫تا ساخت واحد‌های مسکونی با طرح و نقشه جامع پیش رود و‬ ‫با شناس��ایی افراد نیازمند به آنها واگذار شود‪ .‬منشوری با بیان‬ ‫اینک��ه نحوه پرداخت برای افراد شناس��ایی ش��ده در ‪ ۳‬مرحله‬ ‫پیش‌پرداخت‪ ،‬پایان اسکلت‌بندی و پایان سفیدکاری ساختمان‬ ‫خواهد بود‪ ،‬گفت‪ :‬برای هر مترمربع از این واحدها دست‌کم یک‬ ‫میلی��ون و ‪ ۲۰۰‬هزار تومان درنظر گرفته ش��ده‬ ‫و ان‌ش��ا‌‌اهلل ت��ا پایان آبان ای��ن واحدها تکمیل و‬ ‫تحویل داده می‌شود‪.‬‬ ‫در ادام��ه‪ ،‬منص��ور شیخ‌االس�لامی مدی��رکل‬ ‫روابط‌عمومی و حوزه مدیریت بانک نیز در نشست‬ ‫هماهنگی ساخت واحدهای مسکونی برای افراد‬ ‫نیازمند‪ ،‬گفت‪ :‬بانک مهر اقتصاد در راستای عمل‬ ‫به مس��ئولیت‌های اجتماعی خود‪ ،‬س��اخت واحدهای مسکونی‬ ‫برای افراد کم‌بضاعت و کمک‌رس��انی به هموطنانی که گرفتار‬ ‫بالیای طبیعی مانند س��یل و زلزله ش��ده‌اند را در دس��تور کار‬ ‫خود قرار داده است‪.‬‬ ‫مدیرکل روابط‌عمومی و حوزه مدیریت بانک ضمن تش��ریح‬ ‫فعالیت‌ه��ای بانک مه��ر اقتصاد در مس��ئولیت‌های اجتماعی‪،‬‬ ‫درختکاری در کانون بحرانی ریزگردها در اس��تان خوزس��تان‪،‬‬ ‫کمک به هموطنان زلزله‌زده و حمایت از هم‌میهنان آسیب‌دیده‬ ‫از س��یل را از جمله اقدام‌های انجام‌ش��ده در این عرصه عنوان‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫جزئیات طرح پرداخت تسهیالت خرد به مشتریان بانک شهر‬ ‫معاون ش��عب و توس��عه بازاریابی‬ ‫بان��ک ش��هر از ارائ��ه تس��هیالت‬ ‫خ��رد به مش��تریان ای��ن بانک خبر‬ ‫داد‪ .‬ب��ه گ��زارش روابط‌عموم��ی‬ ‫بانک ش��هر‪ ،‬رحیم طاه��ری با بیان‬ ‫ای��ن مطل��ب اظهار ک��رد‪ :‬این بانک‬ ‫در راس��تای اس��تراتژی نف��وذ در‬ ‫بازار و توس��عه محصول و همچنین افزایش س��طح‬ ‫رضایتمندی ش��هروندان و کمک به اقتصاد کش��ور‪،‬‬ ‫خدمت��ی جدی��د را با عنوان طرح «ش��کوه ش��هر»‬ ‫اجرایی کرده که در قالب این طرح‪ ،‬تس��هیالت خرد‬ ‫به مشتریان ارائه می‌شود‪ .‬وی با اشاره به ویژگی‌های‬ ‫این طرح خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬متقاضیان دریافت این‬ ‫تس��هیالت بای��د ب��رای افتتاح حس��اب ج��اری یا‬ ‫سپرده‌گذاری در بانک شهر به میزان‬ ‫دس��ت‌کم ‪ ۲۰‬میلی��ون ری��ال اقدام‬ ‫کنن��د و پس از مدتی از تس��هیالت‬ ‫ای��ن طرح بهره‌مند ش��وند‪ .‬طاهری‬ ‫افزود‪ :‬با اجرای این طرح‪ ،‬به مشتریان‬ ‫تس��هیالتی در قالب عق��د مرابحه با‬ ‫اس��تفاده از کارت اعتباری پرداخت‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬معاون ش��عب و توس��عه بازاریابی بانک‬ ‫ش��هر با بیان مزایای ارائه تسهیالت خرد اظهار کرد‪:‬‬ ‫این نوع تس��هیالت‪ ،‬عالوه‌ب��ر جذب و افزایش منابع‬ ‫ارزان و کاه��ش نرخ تمام‌ش��ده پول‪ ،‬به دلیل پایین‬ ‫بودن ریس��ک نکول‪ ،‬موجب ب��اال رفتن نرخ گردش‬ ‫تس��هیالت ش��ده و س��هم مصارف خرد را به نسبت‬ ‫مصارف کل بانک افزایش می‌دهد‪.‬‬ ‫تعیین‌تکلیف پرداخت تسهیالت در بانک کشاورزی‬ ‫تعیین‌تکلی��ف پرداخت تس��هیالت باالی ‪۸۰‬‬ ‫میلیارد ریال بانک کش��اورزی به ‪ ۱۵‬روز رس��ید‪.‬‬ ‫به گزارش صدا و س��یما‪ ،‬مدیرکل بانک کشاورزی‬ ‫کش��ور در جلسه‌ای با اس��تاندار اصفهان با اشاره‬ ‫ب��ه اینکه برای پرداخت تس��هیالت به طرح‌های‬ ‫کش��اورزی باید با دید مثب��ت عمل کرد و گفت‪:‬‬ ‫پرداخ��ت تس��هیالت تا س��قف ‪ ۸۰‬میلیارد ریال‬ ‫در اصفه��ان تس��هیالت بررس��ی ش��ده و اگر از‬ ‫‪ ۸۰‬میلی��ارد ریال گذش��ت ت��ا ‪ ۱۵‬روز در تهران‬ ‫تعیین‌تکلیف می‌شود‪.‬‬ ‫روح‌اهلل خدارحمی افزود‪ :‬در بس��یاری از مواقع‬ ‫س��ند ملک به نام بانک ثبت می‌شود اما زمین در‬ ‫اختیار سرمایه‌گذار اس��ت زیرا با تکمیل خطوط‬ ‫تولید و پیدا کردن بازار‌ها این واحد تولیدی دوباره‬ ‫رونق می‌گیرد‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه گاه��ی ارزش ملک پایین‌تر‬ ‫از حد معمول اس��ت گف��ت‪ :‬باید با تجدیدنظر در‬ ‫ارزیاب��ی ملک تس��هیالت‌گیرنده انجام ش��ده تا‬ ‫ن��رخ روز‪ ،‬مالک ارزیابی بانک‪ ،‬ب��رای وثیقه‌های‬ ‫تسهیالت‌گیرنده باشد‪.‬‬ ‫‪ ۳‬رویکرد جدید بانک مسکن‬ ‫عضو هیات‌مدیره بانک مس��کن با‬ ‫تش��ریح سیاست‌های جدید اعتباری‬ ‫بان��ک مس��کن گفت‪ :‬سیاس��ت‌های‬ ‫مالی و حمایتی بانک مسکن متمرکز‬ ‫ب��ر بخش عرضه مس��کن و مبتنی‌بر‬ ‫‪ ۳‬رویکرد اس��ت‪ .‬به گ��زارش پایگاه‬ ‫خب��ری بان��ک مس��کن‪-‬هیبنا‪ ،‬نادر‬ ‫قاس��می اظهار کرد‪ :‬سیاس��ت‌های اعتباری امسال‬ ‫بانک مسکن بر مبنای عرض ‌هو‌تقاضا با رویکرد تقویت‬ ‫عرضه س��اختمان بنا ش��ده است و برای اینکه طرف‬ ‫عرضه را تش��ویق کنیم س��مت و سوی سیاست‌های‬ ‫اعتب��اری را ب��ه گونه‌ای تعریف کرده‌ایم که س��قف‬ ‫تس��هیالت س��اخت برای متقاضی��ان افزایش یابد‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه بانک مس��کن برای س��ازندگان با‬ ‫فناوری‌ه��ای نوین مش��وق‌های وی��ژه در‌نظر گرفته‬ ‫است‪ ،‬ادامه داد‪ :‬بنابراین‪ ،‬سازندگانی که در چارچوب‬ ‫سیاست‌های بانک و با رعایت الگوی مصرف موردنیاز‬ ‫اقش��ار میان‌درآمدی به عرصه ساخت ورود کنند به‬ ‫طور قط��ع موردحمایت تامین مالی‬ ‫بانک ق��رار خواهند گرفت‪ .‬قاس��می‬ ‫افزود‪ :‬درحال‌حاض��ر تعداد زیادی از‬ ‫پروانه‌های صادرش��ده برای س��اخت‬ ‫واحده��ای ‪ ۱۴۰‬مترمربع و بیش��تر‬ ‫اس��ت در حالی ک��ه غالب متقاضیان‬ ‫مسکن از اقشار میان درآمدی هستند‬ ‫که در همین راس��تا بانک مس��کن امسال ‪ ۳‬رویکرد‬ ‫را در سیاست‌های اعتباری خود لحاظ کرد‪ .‬نخست‬ ‫تش��ویق سازندگان به س��اخت واحدهای با مساحت‬ ‫متوس��ط با اس��تفاده از فناوری‌ه��ای نوین و کاهش‬ ‫مصرف انرژی‪ ،‬رویکرد دوم افزایش س��قف تسهیالت‬ ‫برای س��ازندگان و رویکرد س��وم خروج س��ازندگان‬ ‫سنتی‌س��از از چرخ��ه حمایت‌ه��ای مال��ی بان��ک‬ ‫مسکن اس��ت‪ .‬عضو هیات‌مدیره بانک مسکن گفت‪:‬‬ ‫ای��ن موضوع‌ه��ا در حوزه تولی��دات و تقویت عرضه‬ ‫مس��کن با جدیت در دس��تور کار بانک مسکن قرار‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫ناصر ش��اهباز ب��ا بیان اینک��ه امیدواریم اصالح‬ ‫س��رمایه مناسبی در بانک انجام ش��ود و به نتایج‬ ‫دلخواه برس��یم‪ ،‬افزود‪ :‬تاکید اصلی ما روی عرصه‬ ‫و اعیان اس��ت و باید به ط��ور خاص در این بخش‬ ‫تمرکز کنیم‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه امروز کش��ور با رشد نقدینگی‬ ‫و رکود همراه اس��ت که ای��ن عوامل روی عملکرد‬ ‫بنگاه‌ه��ای اقتص��ادی و گردش پول نی��ز اثرگذار‬ ‫هس��تند‪ ،‬عن��وان ک��رد‪ :‬بانک‌ها نی��ز از این قاعده‬ ‫مس��تثنا نخواهند بود و اگر بانک��ی با زیان روبه‌رو‬ ‫باش��د‪ ،‬س��هامداران باید افزایش سرمایه دهند که‬ ‫دو بانک در سال گذشته این اقدام را عملی کردند‪.‬‬ ‫همچنی��ن دیگ��ر عض��و هیات‌مدی��ره و معاون‬ ‫فناوری اطالعات و ش��بکه ارتباطات بانک در این‬ ‫نشست با بیان اینکه باید رویکرد جدیدی در بانک‬ ‫ش��کل گیرد‪ ،‬گفت‪ :‬آیا ما باید اعطای تس��هیالت‪،‬‬ ‫جذب منابع و ارائه خدمات را همانند گذشته ادامه‬ ‫دهیم؟‌مس��عود خاتونی با تاکید بر اینکه مفاهیم‬ ‫بانک��ی باید تغییر کنند‪ ،‬اف��زود‪ :‬امروز پلتفرم‌های‬ ‫جامع��ی در بانک‌ها نصب ش��ده‌اند تا منابع بانکی‬ ‫را در محل‌ه��ای جدی��د مصرف کنن��د و به نوعی‬ ‫منابع مولد شوند‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینکه امروز بای��د منابع کمتری را‬ ‫مصرف کنیم و درآمد بیش��تری داش��ته باش��یم‪،‬‬ ‫تصریح ک��رد‪ :‬باید همه دست‌به‌دس��ت هم دهیم‬ ‫ت��ا نقط��ه اث��ر مثبتی را در بانک ش��اهد باش��یم‪.‬‬ ‫ش��اید در ط��ول چند س��ال آینده نی��ز همچنان‬ ‫نی��از به ارزیاب��ی دارایی‌های بانکی باش��د اما باید‬ ‫ب��ه گونه‌ای برنامه‌ری��زی کنیم که ب��ا بکارگیری‬ ‫ابزاره��ا‪ ،‬مفاهیم و روش‌ه��ای جدید‪ ،‬صورت‌های‬ ‫مال��ی بانک تحت‌تاثیر قرار گرفت��ه و فرآیندهایی‬ ‫همچون ارزیاب��ی دوباره دارایی‌ه��ای بانک‪ ،‬رتبه‬ ‫بع��دی را در اثرگذاری صورت‌ه��ای مالی به خود‬ ‫اختصاص دهند‪.‬‬ ‫راهبرد مناسب برای ارائه خدمات بهتر‬ ‫عضوهیات‌مدی��ره بانک قرض‌الحس��نه مهر ایران‬ ‫به منظور بررس��ی و ارزیابی عملکرد ش��عب در نحوه‬ ‫بازاریابی و تشکیل کمیته راهبردی برای تحقق اهداف‬ ‫ترسیمی‪ ،‬از شعب استان آذربایجان غربی بازدید کرد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش روابط‌عمومی بانک قرض‌الحس��نه مهر‬ ‫ی در سفر به استان آذربایجان غربی‬ ‫ایران‪ ،‬عیسی امام ‌‬ ‫از ش��عب نقده‪ ،‬اش��نویه‪ ،‬آزادی پیرانشهر‪ ،‬سردشت‪،‬‬ ‫بوکان و‪ ...‬بازدید کرد و از نزدیک با نحوه عملکرد کارکنان در حوزه‌های‬ ‫بازاریابی‪ ،‬جذب منابع‪ ،‬مصارف و نحوه پیگیری وصول مطالبات آش��نا‬ ‫شد‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر تس��هیل در تکمیل پرونده‌های تسهیالتی خواستار‬ ‫پرهیز از س��ختگیری‌های متداول بانک‌ها ش��د و گفت‪ :‬شعب باید در‬ ‫تش��کیل پرونده‌های تس��هیالتی ضمن رعایت بهداش��ت اعتباری و‬ ‫ش��یوه‌نامه‌‌های بانک‪ ،‬در انجام امور مشتریان تسریع و تسهیل داشته‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫عضو هیات‌مدیره بانک قرض‌الحس��نه مهر ایران با اشاره به اهمیت‬ ‫و جای��گاه کارکنان بانک‪ ،‬تس��لط به ارائه گزارش‌ها بر اس��اس اعداد‪،‬‬ ‫ارقام و آمار دقیق را خواس��تار ش��د و بیان کرد‪ :‬تحلیل‬ ‫سیاس��ت‌های پول��ی در بان��ک و جامع��ه و همچنین‬ ‫تس��لط بر اطالعات آماری در اس��تان و شهرستان به‬ ‫بهب��ود روند خدمت‌رس��انی به یکای��ک مردم کمک‬ ‫می‌کند‪ .‬وی افزود‪ :‬همکاران باید قدرت درک و تحلیل‬ ‫اطالعات و مس��ائل جامعه را داش��ته باشند و بر اساس‬ ‫آن هدف‌گذاری کنند‪ .‬تقس��یم کار در داخل ش��عبه‪،‬‬ ‫بخش��نامه‌خوانی و تحلیل ش��یوه‌نامه‌‌ها از دیگر تاکیدهای امامی بود‬ ‫و در ای��ن باره اظهار کرد‪ :‬تش��کیل کمیته‌های راهبردی و کمیته‌های‬ ‫بازاریابی در تمامی ش��عب ضرورت دارد و الزم است تا شعب بر اساس‬ ‫اطالع��ات راهبردی منطقه برای بازاریابی اق��دام کنند‪ .‬امامی درباره‬ ‫اهمی��ت ویژه طرح همیاران مهر تصریح ک��رد‪ :‬این طرح ضامن دنیا و‬ ‫آخرت مش��ارکت‌کنندگان است و خیران می‌توانند با تعامل بیشتر در‬ ‫آن به نیازمندان واقعی جامعه کمک کنند‪.‬‬ ‫وی در ادامه بر لزوم حرکت ش��عب به سمت تسهیالت صفر درصد‬ ‫اشاره و دورنمای بانک را بر مبنای تسهیالت صفر درصد مثبت ارزیابی‬ ‫کرد‪.‬‬
‫‪13‬‬ ‫‌شنبه‬ ‫‪ 12‬مرداد ‪1398‬‬ ‫اول ذی‌الحجه ‪1440‬‬ ‫‪ 3‬اوت ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1342‬‬ ‫پیاپی ‪2660‬‬ ‫راه و شهرسازی‬ ‫اصالح قانون پیش‌فروش مسکن‪ ،‬گام مهم کاهش کالهبرداری‬ ‫روی هوا خانه نخرید!‬ ‫فرشید پورحاجت‬ ‫دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان‬ ‫اکرم امینی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫عکس‪ :‬آیدا فریدی‬ ‫درحال‌حاض��ر نیز ای��ن قانون در کمیس��یون قضایی‬ ‫مجلس در حال اصالح و تدوین دوباره است‪.‬‬ ‫به‌گفت��ه وی اصالح قانون پیش‌فروش س��اختمان و‬ ‫اجرای قانون درس��ت‪ ،‬می‌تواند گامی عملی در زمینه‬ ‫تولید مسکن در کشور و کمک به پیشبرد برنامه‌های‬ ‫اعالم ش��ده ازس��وی وزارت راه و شهرسازی در حوزه‬ ‫مسکن باشد‪.‬‬ ‫س��اختمان می‌کند به‌ط��ور حتم باید پروانه س��اخت‬ ‫داشته باشد‪ ،‬زمین با سند مالکیت داشته و مشخصات‬ ‫زمی��ن موجود باش��د‪ ،‬تاییدیه س��ازمان مل��ی زمین‬ ‫و مس��کن ی��ا وزارت راه و شهرس��ازی و گواهی ناظر‬ ‫مبنی بر پیشرفت فیزیکی ‪ ۳۰‬درصدی کار در مرحله‬ ‫پیش‌ُفروش را داشته باشد‪.‬‬ ‫او تاکید کرد‪ :‬کس��ی که قصد دارد خانه پیش‌خرید‬ ‫کند‪ ،‬درواقع می‌خواهد گران‌ترین کاالی زندگی خود‬ ‫را خریداری کند‪ .‬طبیعی اس��ت ک��ه این کار نیازمند‬ ‫بررسی جدی اسناد و گرفتن مشاوره است‪ .‬خریداران‬ ‫پی��ش از اق��دام به پیش‌خرید مس��کن بای��د از افراد‬ ‫صاحب صالحیت مانند سازندگان حرفه‌ای خوشنام و‬ ‫باصالحیت مشاوره یا از انجمن‌های تخصصی استعالم‬ ‫بگیرند و با اطمینان وارد قرارداد شوند‪.‬‬ ‫رئی��س کان��ون سراس��ری انجمن‌ه��ای صنف��ی‬ ‫کارفرمایی انبوه‌س��ازان مسکن و س��اختمان با اشاره‬ ‫به ایرادهای قانون فعلی پیش‌فروش گفت‪ :‬قانونی که‬ ‫اکن��ون در زمینه پیش‌ُفروش داریم قانونی ناقص و به‬ ‫نفع کالهبرداران است‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینکه قان��ون پیش‌ف��روش موجود‪ ،‬با‬ ‫س��ازندگان مانن��د کالهب��رداران برخ��ورد می‌کند‪،‬‬ ‫اضافه کرد‪ :‬این مس��ئله مش��کالتی برای س��ازندگان‬ ‫دارای صالحیت ایجاد کرده و دس��ت‌وپای او را بسته‬ ‫است‪ .‬یکی از مشکالت این قانون آن است که سازنده‬ ‫را مل��زم می‌کن��د هنگام پیش‌ف��روش‪ ،‬س��ند به نام‬ ‫خری��دار بزن��د‪ ،‬در حالی که خری��دار فقط ‪ ۳۰‬درصد‬ ‫پول را ابتدای کار پرداخت می‌کند‪ .‬این مسئله موجب‬ ‫می‌ش��ود سازنده نتواند تسهیالتی برای پروژه دریافت‬ ‫کند و بعد نیز برای دریافت مطالبات خود به مش��کل‬ ‫می‌خورد‪.‬‬ ‫این کارشناس حوزه س��اختمان یادآور شد‪ :‬همین‬ ‫مش��کالت موجب ش��ده قان��ون پیش‌ُف��روش دوباره‬ ‫برای بررس��ی به مجلس برود‪ .‬هم مرکز پژوهش‌های‬ ‫مجلس و ه��م دولت‪ ،‬این ایراده��ا را تایید کرده‌اند و‬ ‫یکی از کارشناسان مس��کن معتقد است مهم‌ترین‬ ‫دلیل موثر نبودن قانون فعلی پیش‌فروش س��اختمان‬ ‫ای��ن اس��ت ک��ه در تدوی��ن آن‪ ،‬از متخصص��ان و‬ ‫دس��ت‌اندرکاران حوزه مس��کن و س��اختمان مشاوره‬ ‫گرفته نش��ده‪ ،‬به همین دلیل کس��ی نیازی به اجرای‬ ‫این قانون احساس نمی‌کند‪.‬‬ ‫اسفندیار س��لطانی در پاسخ به‬ ‫توضیح داد‪:‬‬ ‫قان��ون پیش‌فروش فعل��ی به‌گونه‌ای اس��ت که هیچ‬ ‫س��رمایه‌گذاری جرأت پیش‌ف��روش ن��دارد زیرا این‬ ‫قانون‪ ،‬خارج از روال و کار کارشناس��ی و بدون دیدن‬ ‫مسائل اقتصادی تدوین شده و به‌گونه‌ای است که اگر‬ ‫کسی س��اختمانی پیش‌فروش کند‪ ،‬مشکالت زیادی‬ ‫در انتظ��ارش خواهد بود؛ بنابرای��ن افراد ناچارند بین‬ ‫یکدیگر قولنامه‌های صوری بنویس��ند و این‪ ،‬مس��ئله‬ ‫خطرناکی است؛ بنابراین با اجرای این قانون‪ ،‬دادگاه‌ها‬ ‫شلوغ‌تر و پرونده‌های تخلف بیشتر خواهد شد‪.‬‬ ‫س��لطانی ب��ا اش��اره ب��ه پیگی��ری اص�لاح قانون‬ ‫پیش‌فروش ساختمان در مجلس گفت‪ :‬یا باید کل این‬ ‫قانون عوض ی��ا در اصالح آن‪ ،‬صنفی به‌عنوان مجری‬ ‫انتخاب ش��ود که در مسکن س��هم‌خواهی نمی‌کند و‬ ‫اهل رانت‌خواری نیس��ت‪ .‬در این زمینه پیش��نهاد آن‬ ‫اس��ت که انجمن‌های انبوه‌س��ازان اس��تان‌ها‪ ،‬متولی‬ ‫اجرای قانون پیش‌فروش شوند و درباره سرنوشت کار‬ ‫نیز ضمانت دهند‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه نرخ زمین و مصالح س��اختمانی‪،‬‬ ‫مولفه‌های اصلی در تعیین نرخ مسکن هستند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫قانون پیش‌ف��روش س��اختمان دی ‪ ۸۹‬در مجلس‬ ‫ش��ورای اسالمی تصویب شد اما به‌دلیل مشکالتی که‬ ‫این قانون برای خریداران و فروش��ندگان ایجاد کرده‬ ‫بود‪ ،‬پیش��نهاد اصالح آن در دولت یازدهم ارائه شد و‬ ‫در دول��ت دوازدهم این امر به‌طور جدی در دس��تور‬ ‫کار ق��رار گرف��ت‪ .‬درحال‌حاضر الیحه اص�لاح قانون‬ ‫پیش‌فروش س��اختمان در کمیسیون قضایی مجلس‬ ‫شورای اسالمی در حال بررسی است‪.‬‬ ‫به گزارش وزارت راه و شهرس��ازی‪ ،‬عباس فرهادیه‪،‬‬ ‫مدیرکل دفتر س��رمایه‌گذاری و اقتصاد مسکن وزارت‬ ‫راه و شهرس��ازی با اش��اره به اینکه قانون پیش‌فروش‬ ‫س��اختمان در کمیس��یون عم��ران مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی بررسی و به کمیس��یون قضایی ارجاع شده‪،‬‬ ‫بی��ان ک��رد‪ :‬در نشس��ت‌های گوناگون با کمیس��یون‬ ‫عم��ران مجلس‪ ،‬نظر وزارت راه و شهرس��ازی در این‬ ‫زمینه اعالم ش��ده که البته تمام��ی نظرات وزارت راه‬ ‫و شهرس��ازی م��ورد موافقت کمیس��یون قضایی قرار‬ ‫نگرفته اس��ت‪ .‬امیدواریم این الیح��ه هرچه زودتر در‬ ‫کمیس��یون قضایی بررس��ی ش��ود و برای تصویب به‬ ‫صحن علنی مجلس برود‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬وزارت راه و شهرس��ازی برای رونق‬ ‫دادن به بخش مس��کن و اجرای ط��رح اقدام ملی‪ ،‬به‬ ‫قانون پیش‌فروش س��اختمان نیاز مبرمی دارد چراکه‬ ‫ابزار قانونی و نرم‌افزاری تولید مسکن در کشور‪ ،‬اصالح‬ ‫و اجرای قانون پیش‌فروش ساختمان است‪.‬‬ ‫‹ ‹قانونی برای ترویج بی‌قانونی!‬ ‫معرفی سایت‌های گرانفروش بلیت هواپیما به مراجع قضایی‬ ‫س��خنگوی سازمان هواپیمایی کش��وری گفت‪ :‬آژانس‌های‬ ‫مس��افرتی دارای مج��وز بن��د «ب» حق تک‌فروش��ی بلیت‬ ‫هواپیما را ندارند و فقط می‌توانند در قالب تور اقدام به فروش‬ ‫بلیت هواپیما کنند‪ .‬رضا جعفرزاده در گفت‌وگو با مهر درباره‬ ‫تخلف��ات برخی آژانس‌های مس��افرتی و س��ایت‌های فروش‬ ‫اینترنتی بلیت هواپیما اظهار کرد‪ :‬نظارت سازمان هواپیمایی‬ ‫کش��وری به‌طور پیوسته ادامه دارد و رسیدگی به تخلف‌ها به‬ ‫این شکل اس��ت که در مرحله نخست‪ ،‬تذکر داده شده و در‬ ‫مراحل بعدی‪ ،‬لغو مجوز می‌شود‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬درب��اره آژانس‌های خدمات مس��افرتی که‬ ‫زیر نظ��ر س��ازمان هواپیمایی نیس��تند و مج��وز بند «ب»‬ ‫دارند‪ ،‬تخلف را به س��ازمان میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع دستی و‬ ‫گردشگری ارجاع می‌دهیم و سایت‌های متخلف نیز به پلیس‬ ‫فتا یا نهاد قضایی ارجاع داده می‌شوند‪.‬‬ ‫س��خنگوی س��ازمان هواپیمایی کش��وری تصری��ح کرد‪:‬‬ ‫آژانس‌های خدمات مسافرتی دارای بند «ب» حق فروش تک‬ ‫بلیت را ندارند و باید در قالب بسته سفر (تورهای گردشگری)‬ ‫اقدام به فروش بلیت هواپیما کنند‪ .‬اما اگر تک‌فروش��ی بلیت‬ ‫هواپیما ازس��وی آژانس‌ه��ای دارای مجوز بند «ب» در قالب‬ ‫نمایندگی از آژانس‌های مس��افرتی دارای بند «الف» باش��د‪،‬‬ ‫تخلف نیس��ت‪ .‬همچنی��ن آژانس‌ه��ای دارای بند «ب» حق‬ ‫امضای قرارداد مستقیم با شرکت‌های هواپیمایی را ندارند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬س��ازمان هواپیمایی اعالم ک��رده دفاتر خدمات‬ ‫مس��افرتی و س��ایت‌ها حق ف��روش بلیت چارت��ری غیرقابل‬ ‫اس��ترداد را ندارن��د و در صورت فروش بلی��ت چارتری‪ ،‬باید‬ ‫مانند سایر بلیت‌ها‪ ،‬امکان استرداد آنها وجود داشته باشد‪.‬‬ ‫این مقام مس��ئول در س��ازمان هواپیمایی کشوری یادآور‬ ‫ش��د‪ :‬برخی رسانه‌ها در زمان اوج مس��افرت که شرکت‌های‬ ‫هواپیمایی کش��وری اق��دام به فروش بلیت با س��قف نرخی‬ ‫مورد توافق ایرالین‌ها می‌کنند‪ ،‬از چند برابر ش��دن نرخ بلیت‬ ‫هواپیم��ا انتقاد می‌کنند‪ ،‬در حالی که این موضوع‪ ،‬چند برابر‬ ‫ش��دن نرخ بلیت پرواز نیست بلکه در دامنه قیمتی قرار دارد‬ ‫و سقف قیمتی همواره رعایت می‌شود‪.‬‬ ‫وی تاکی��د کرد‪ :‬اگر هر مرکز ف��روش بلیت هواپیما اعم از‬ ‫آژانس‌های مسافرتی یا سایت‌های فروش بلیت هواپیما اقدام‬ ‫به فروش باالتر از نرخ توافقنامه کنند‪ ،‬ازس��وی ش��رکت‌های‬ ‫هواپیمایی به سازمان هواپیمایی کشوری معرفی می‌شوند و‬ ‫سازمان بدون مالحظه با آنها برخورد خواهد کرد‪.‬‬ ‫عباس فرهادیه‬ ‫‹ ‹آخری�ن وضعیت قان�ون پیش‌فروش در‬ ‫مجلس‬ ‫جمشید برزگر‬ ‫اسفندیار سلطانی‬ ‫اشتباه مالیاتی به بهانه رونق اقتصادی‬ ‫مدی��ر علمی طرح جامع مس��کن گفت‪ :‬ح��ذف مالیات برای‬ ‫سرعت‌بخش��ی به رونق‪ ،‬راهکار دولت اس��ت‪ ،‬اما مطلوب به‌نظر‬ ‫نمی‌رس��د چراکه بخش مهمی از عایدی س��رمایه از مستغالت‬ ‫به‌ویژه از زمین حاصل می‌شود‪.‬‬ ‫فردین یزدانی در گفت‌وگو با ایلنا با اشاره به تاثیر وضع مالیات‬ ‫ب��ر عایدی در بخش مس��کن اظهار کرد‪ :‬وض��ع مالیات می‌تواند‬ ‫انباش��ت بیش از حد سرمایه در بخش مسکن و عایدی بادآورده‬ ‫در ای��ن بخ��ش را کنترل کند که البته بس��تگی به این دارد که‬ ‫شیوه دریافت مالیات چگونه باشد‪.‬‬ ‫وی درب��اره دلیل حذف بخش مس��کن از مالی��ات بر عایدی‬ ‫س��رمایه ازسوی دولت گفت‪ :‬برداشتی وجود دارد مبنی بر اینکه‬ ‫در مواقعی یکی از عناصر رونق‌بخش��ی به مسکن و ساخت‌وساز‬ ‫در این حوزه‪ ،‬س��وداگری اس��ت و س��وداگری می‌تواند تقاضای‬ ‫س��رمایه‌ای را افزای��ش دهد‪ .‬حال در این ش��رایط اگر مالیات بر‬ ‫عایدی در بخش مسکن وضع می‌شد‪ ،‬از سرعت رونق این بخش‬ ‫کم می‌کرد‪.‬‬ ‫مدی��ر علمی طرح جامع مس��کن افزود‪ :‬ح��ذف مالیات برای‬ ‫سرعت‌بخشی به رونق راهکار دولت است تا بتواند هرچه سریع‌تر‬ ‫ای��ن بخش از اقتصاد را فعال کند اما نمی‌تواند راهکار درس��تی‬ ‫باشد چراکه بخش مهمی از عایدی سرمایه از مستغالت به‌ویژه از‬ ‫زمین حاصل می‌شود‪ .‬یزدانی تاکید کرد‪ :‬به‌نظر می‌رسد سیاست‬ ‫و اولویت دولت راه‌اندازی بخش مسکن است و به‌دنبال این است‬ ‫که از طریق فعال‌س��ازی بخش مسکن‪ ،‬رونق اقتصادی در کشور‬ ‫ایجاد کند و در این ش��رایط وضع مالیات می‌تواند سرعت رونق‬ ‫را کاهش دهد اما نتیجه حذف مس��کن از مالیات کاهش کنترل‬ ‫سوداگری خواهد بود‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه بخش مسکن به خودی خود نمی‌تواند موتور‬ ‫رش��د اقتصادی باش��د‪ ،‬گفت‪ :‬تقاضا برای مسکن ناشی از درآمد‬ ‫خانوار اس��ت و درآمدها هم از سایر بخش‌ها سرچشمه می‌گیرد‪.‬‬ ‫بخش مس��کن نمی‌تواند پیشران رشد باش��د بلکه همواره تحت‬ ‫تاثیر درآمدهای نفتی بوده است‪.‬‬ ‫مدی��ر علمی طرح جامع مس��کن ادامه داد‪ :‬با نگاهی به دوران‬ ‫رونق در س��ال‌های ‪ ۸۲ ،۷۶‬و ‪ ۸۶‬می‌بینیم که س��هم مسکن در‬ ‫رش��د اقتصادی قابل‌توجه نبوده است‪ .‬هرچند ادعاهایی مبنی بر‬ ‫اینکه بخش��ی از کاهش رکود س��ال آینده متاثر از رونق بخش‬ ‫مسکن خواهد بود وجود دارد‪ ،‬اما این پیش‌بینی‌ها درست نیست‬ ‫چراکه شاهد افزایش نرخ رشد اقتصادی نخواهیم بود که مسکن‬ ‫هم در آن نقش داشته باشد‪.‬‬ ‫شُفروش س��اختمان مصوب سال‬ ‫قانون پی ‌‬ ‫‪ ۸۹‬مجلس شورای اس�لامی‪ ۹ ،‬ایراد اساسی‬ ‫دارد ک��ه موج��ب توق��ف بخ��ش زی��ادی از‬ ‫معامله‌های پیش‌فروش و در نتیجه تش��دید‬ ‫رک��ود در صنعت س��اختمان ش��ده اس��ت‪.‬‬ ‫درحال‌حاض��ر الیح��ه اصالح ای��ن قانون در‬ ‫مجلس در حال پیگیری اس��ت که امیدواریم‬ ‫هرچه زودتر به نتیجه مطلوب برسد‪.‬‬ ‫ایرادهای این قانون به این شرح است‪:‬‬ ‫ ایجاد بن‌بس��ت و مانع در شرایط ترهین‬‫اولیه و ثانویه برای دریافت تس��هیالت بانکی‬ ‫به‌دلیل نقض اصل مالکیت به‌موجب ماده ‪۱۰‬‬ ‫این قانون‪.‬‬ ‫ فراهم کردن شرایط ورود مهندسان ناظر‬‫ب��ه حیطه مال��ی و حقوقی پروژه‌ه��ا و امکان‬ ‫تبانی با هر یک از دوطرف‪.‬‬ ‫ نب��ود ام��کان انتق��ال قطعی اس��ناد در‬‫پروژه‌های مش��ارکتی با نهادها و سازمان‌‌های‬ ‫دولتی و اشخاص حقیقی و حقوقی‪.‬‬ ‫ نب��ود ام��کان اجرای قان��ون پیش‌فروش‬‫س��اختمان به‌دلیل تدوین و تصویب نش��دن‬ ‫آیین‌نام��ه اجرایی ازس��وی هی��ات وزیران به‬ ‫موجب ماده ‪ ۲۰‬این قانون‪.‬‬ ‫ ایجاد مشکالت حقوقی و قضایی نامتعارف‬‫برای تولیدکنندگان مسکن‪.‬‬ ‫ ایج��اد بروکراس��ی اداری و افزای��ش‬‫هزینه‌های ثبتی‪.‬‬ ‫ در ای��ن قان��ون فق��ط ب��رای تخلف��ات‬‫پیش‌فروش‌کنن��ده جریم��ه دی��ده ش��ده و‬ ‫هیچ‌گون��ه جریم��ه و ضمانت��ی در زمین��ه‬ ‫پرداخ��ت نکردن پ��ول یا اجرا نش��دن تعهد‬ ‫ازسوی پیش‌خریدکننده گنجانده نشده است‪.‬‬ ‫ در قان��ون فعلی‪ ،‬پیش‌فروش��نده مکلف‬‫است به ازای هر پرداخت و هر یک از اقساط‪،‬‬ ‫س��همی از ‪ ۶‬دانگ ملک را ب��ا ثبت در دفتر‬ ‫اس��ناد رس��می به نام خریدار کند؛ حال اگر‬ ‫خریدار بعد از یکی‪ ،‬دو قس��ط‪ ،‬بقیه اقساط را‬ ‫پرداخت نکند‪ ،‬فروشنده بابت فسخ قرارداد و‬ ‫استرداد سهم‌های واگذار شده از ملک‪ ،‬ناگزیر‬ ‫باید ب��ه مراجع قضایی مراجع��ه کند که این‬ ‫وضعیت‪ ،‬چند سال فروشنده و سایر خریداران‬ ‫مل��ک را بالتکلیف می‌گذارد و س��رمایه آنها‬ ‫بازگشتی ندارد‪.‬‬ ‫‪ -‬طوالنی شدن روند دادرسی‪.‬‬ ‫هم خانه خالی داریم‬ ‫هم کمبود مسکن‬ ‫وزیر راه و شهرسازی‬ ‫گف��ت‪ :‬آماره��ای‬ ‫موج��ود‪ ،‬پش��توانه‌ای‬ ‫برای تدوین برنامه‌های‬ ‫وزارت راه و شهرسازی‬ ‫برای تولید دس��ت‌کم‬ ‫‪ ۴۰۰‬ه��زار واح��د‬ ‫مسکونی و مدیریت این بخش بود‪ ،‬حال این‬ ‫برنامه‌ها در مرحله اجرا قرار گرفته و در این‬ ‫مدت خوشبختانه ‪ ۱۱۲‬هزار واحد مسکونی‬ ‫تولید شده و در اختیار متقاضیان قرار گرفته‬ ‫است‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬محمد اسالمی در حاشیه‬ ‫نشس��ت کمیس��یون عمران مجلس شورای‬ ‫اس�لامی با اشاره به اقدام‌های این وزارتخانه‬ ‫در ساماندهی بازار مسکن‪ ،‬افزود‪ :‬در شرایط‬ ‫کنونی دو نگاه اصلی در حوزه مسکن وجود‬ ‫دارد؛ نگاه نخس��ت نش��ان می‌دهد براساس‬ ‫آماره��ا‪ ،‬تعداد مس��کن‌های موجود از تعداد‬ ‫خانوارهای متقاضی‪ ،‬حدود ‪ ۲‬میلیون واحد‬ ‫بیش��تر اس��ت؛ با این وجود‪ ،‬بازار با کمبود‬ ‫مس��کن روبه‌رو است که این مشکل ناشی از‬ ‫وجود خانه‌های خالی در کشور است‪.‬‬ ‫وزیر راه و شهرس��ازی ادامه داد‪ :‬از طرف‬ ‫دیگر براساس آمار به‌دست آمده و باتوجه به‬ ‫توان مالی بی��ش از ‪ ۵۰‬درصد افراد جامعه‪،‬‬ ‫آنها در بهترین حالت قادر به خرید خانه‌های‬ ‫زیر ‪ ۱۰۰‬مترمربع خواهند بود‪.‬‬ ‫وزی��ر راه و شهرس��ازی اف��زود‪ :‬همچنین‬ ‫براس��اس آماره��ا‪ ،‬بی��ش از ‪ ۸۰‬درص��د‬ ‫معامله‌ه��ای مس��کن از زمس��تان س��ال‬ ‫گذش��ته تاکن��ون‪ ،‬پیرام��ون خری��د و‬ ‫ف��روش ام�لاک زی��ر ‪ ۱۰۰‬مترمرب��ع بوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وزیر راه و شهرس��ازی تصریح کرد‪ :‬به‌طور‬ ‫قطع تولید ساالنه ‪ ۴۰۰‬هزار واحد مسکونی‬ ‫در کشور‪ ،‬برنامه‌ای عملی و قابل‌تحقق است‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫«خان��ه‌ای را ب��ه ‪ ۱۰‬نفر فروخته و ناپدید ش��ده‌»‪،‬‬ ‫«فردی خان��ه‌ای را پیش‌فروش کرده که اصال زمینی‬ ‫نداشته اس��ت»‪« ،‬پول را گرفته‌اند و بعد از چند سال‬ ‫هن��وز کار را ش��روع نکرده‌ان��د»‪ ...‬روزی نیس��ت که‬ ‫خبری از این دس��ت در کانال‌ها‪ ،‬س��ایت‌های خبری‬ ‫و مطبوعات منتشر نش��ود؛ اخباری که نشان می‌دهد‬ ‫مسکن یکی از حوزه‌های جذاب برای کالهبرداران در‬ ‫طول تاریخ بوده است‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫پیش‌فروش مسکن گرچه به‌دلیل‬ ‫پرداخ��ت چندنوبتی پول‪ ،‬خرید خان��ه را برای برخی‬ ‫مردم آس��ان‌تر می‌کن��د اما باتوجه به ل��زوم پرداخت‬ ‫بخشی از پول پیش از آغاز ساخت‌وساز‪ ،‬زمینه تخلف‬ ‫نیز بوده و بس��یاری از کالهبرداران این بخش را برای‬ ‫پهن کردم دام خود انتخاب می‌کنند‪.‬‬ ‫رئی��س کان��ون سراس��ری انجمن‌ه��ای صنف��ی‬ ‫کارفرمایی انبوه‌سازان مسکن و ساختمان ایران معتقد‬ ‫اس��ت مهم‌ترین اقدام برای بستن راه کالهبرداران در‬ ‫معامله‌های پیش‌فروش ساختمان‪ ،‬بررسی‌های جامع‬ ‫پیش از امضای قرارداد درباره پیشینه حرفه‌ای سازنده‬ ‫و نیز اسناد ساخت‌وساز است‪.‬‬ ‫جمش��ید برزگر در گفت‌وگو ب��ا‬ ‫تاکید کرد‪:‬‬ ‫پیش‌فروش س��اختمان باید ازس��وی س��ازندگانی که‬ ‫پروان��ه صالحیت حرف��ه‌ای دارند و کس��انی که عضو‬ ‫اصن��اف حرفه‌ای این ح��وزه مانند انجم��ن و جامعه‬ ‫انبوه‌سازان هستند انجام شود‪ .‬ازسوی دیگر سازنده و‬ ‫کسی که پیش‌فروش می‌کند باید مدارک کافی مبنی‬ ‫بر صحت معامله و واقعی بودن عملیات س��اخت ارائه‬ ‫کند‪.‬‬ ‫وی ب��ا ی��ادآوری اینک��ه در م��واردی‪ ،‬خانه‌های��ی‬ ‫پیش‌فروش ش��ده که زمینی برای آنها وجود نداشته‪،‬‬ ‫تاکی��د ک��رد‪ :‬در هم��ه حوزه‌ه��ای اقتص��اد‪ ،‬زمینه‬ ‫کالهبرداری وجود دارد و این مسئله نیازمند برخورد‬ ‫قاطع قانونی اس��ت اما خریداران و منتش��رکنندگان‬ ‫آگه��ی نیز بای��د مراقب این مس��ئله باش��ند‪ .‬افراد و‬ ‫رسانه‌هایی که قصد انتشار آگهی پیش‌فروش را دارند‪،‬‬ ‫باید مس��تندات الزم را هنگام نش��ر آگهی مشاهده و‬ ‫بعد‪ ،‬اقدام به چاپ آگهی کنند‪ .‬خریداران و متقاضیان‬ ‫پیش‌خرید نیز باید پیش از اقدام به معامله‪ ،‬مدارک و‬ ‫مستندات الزم را بررسی کنند‪.‬‬ ‫برزگ��ر در بیان راه��کار اطمین��ان از قانونی بودن‬ ‫پیش‌ف��روش گفت‪ :‬کس��ی که اقدام ب��ه پیش‌فروش‬ ‫به این مس��ئله در قانون پیش‌فروش توجهی نش��ده و‬ ‫همین موضوع در نهایت‪ ،‬باعث دردسرس��از می‌ش��ود‬ ‫اما اگر اجرای کار از ابتدا تا پایان برعهده انبوه‌س��ازان‬ ‫گذاش��ته ش��ود‪ ،‬آنها درب��اره اجرای قان��ون ضمانت‬ ‫می‌دهند و کار برای مردم ساده‌تر می‌شود‪.‬‬ ‫این انبوه‌س��از اضافه ک��رد‪ :‬به‌ج��ای تدوین چنین‬ ‫قانون‌های��ی که نیاز ب��ه اصالح دارند‪ ،‬بهتر اس��ت به‬ ‫مس��کن گارانتی داده شود‪ .‬به‌عنوان نمونه باید قانونی‬ ‫تدوین ش��ود که براساس آن‪ ،‬س��ازنده بین ‪ ۱۰‬تا ‪۱۵‬‬ ‫سال برای س��اختمان ساخته شده‪ ،‬ضمانت دهد‪ .‬این‬ ‫مس��ئله موجب می‌شود مس��ئولیت همه چیز برعهده‬ ‫س��ازنده باش��د که در نتیجه این امر‪ ،‬آرامش بر حوزه‬ ‫ساخت‌وس��از حاکم می‌ش��ود و کیفی��ت کار افزایش‬ ‫خواهد یافت‪.‬‬ ‫خریداران پیش از اقدام به پیش‌خرید مسکن باید از افراد صاحب‬ ‫صالحیت مانند س��ازندگان حرفه‌ای خوشنام و باصالحیت مشاوره یا‬ ‫از انجمن‌های تخصصی اس��تعالم بگیرند و با اطمینان وارد قرارداد‬ ‫شوند‬ ‫یادداشت‬ ‫‪9‬دلیل برای‬ ‫اصالح قانون‬ ‫پیش‌فروش‬
‫‪14‬‬ ‫‌شنبه‬ ‫‪ 12‬مرداد ‪1398‬‬ ‫اول ذی‌الحجه ‪1440‬‬ ‫‪ 3‬اوت ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1342‬‬ ‫پیاپی ‪2660‬‬ ‫نفت و نیرو‬ ‫تجارت‬ ‫خبر‬ ‫مسیرهای گرفتن کارت سوخت در دقیقه ‪۹۰‬‬ ‫شیوه دریافت کارت‬ ‫سوخت المثنی‬ ‫گروه انرژی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫زنگ خطر آب‌های‬ ‫زیرزمینی به صدا درآمد‬ ‫مدیرکل دفت��ر حفاظ��ت و بهره‌برداری از‬ ‫منابع آب زیرزمینی ب��ا تاکید بر اینکه ‪۴۰۵‬‬ ‫دش��ت ایران دارای وضعیت ممنوعه هستند‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬در میان ‪ ۴۰۵‬دش��ت ممنوعه کش��ور‬ ‫‪ ۱۳۵‬دشت دارای شرایط سخت‌تری هستند‬ ‫که با افت ذخایر‪ ،‬تغییر کیفی و فرونشس��ت‬ ‫زمین روبه‌رو بوده و به عنوان دش��ت ممنوعه‬ ‫شناخته می‌شوند‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬محمدعلی مصطفوی با‬ ‫تاکید بر اینکه از میان ‪ ۶۰۹‬دش��ت کش��ور‬ ‫هم‌اکنون ‪ ۴۰۵‬دشت دارای وضعیت ممنوعه‬ ‫هس��تند‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬بر اساس ماده ‪ ۴‬قانون‬ ‫توزیع عادالنه آب‪ ،‬در این مناطق میان تخلیه‬ ‫و تغذیه دش��ت توازن برقرار نیس��ت و میزان‬ ‫بهره‌برداری بیشتر از ظرفیت موجود است‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکید بر اینکه بی��ش از ‪ ۹۰‬درصد‬ ‫ظرفی��ت مناب��ع آب زیرزمین��ی کش��ور در‬ ‫دش��ت‌های ممنوعه قرار گرفته است‪ ،‬عنوان‬ ‫کرد‪ :‬در میان ‪ ۴۰۵‬دش��ت ممنوعه کش��ور‪،‬‬ ‫حدود ‪ ۱۳۵‬دش��ت دارای شرایط سخت‌تری‬ ‫ب��وده ک��ه با اف��ت ذخای��ر‪ ،‬تغیی��ر کیفی و‬ ‫فرونشس��ت زمین روبه‌رو هستند و به عنوان‬ ‫دشت ممنوعه شناخته می‌شوند‪.‬‬ ‫مصطفوی با اش��اره به اینکه میزان کسری‬ ‫مخازن آب‌های زیرزمینی کش��ور از آس��تانه‬ ‫تحم��ل آبخوان‌ه��ا فراتر رفته اس��ت‪ ،‬عنوان‬ ‫ک��رد‪ :‬درحال‌حاض��ر میزان کس��ری مخازن‬ ‫آب زیرزمین��ی به عن��وان منابع حیاتی برای‬ ‫حف��ظ تمدن ایران به بی��ش از ‪ ۱۳۰‬میلیارد‬ ‫مترمکع��ب رس��یده ک��ه فقط ح��دود ‪۱۱۰‬‬ ‫میلیارد مترمکع��ب از این رقم مربوط به ‪۲۰‬‬ ‫سال گذشته است‪.‬‬ ‫اجرای ‪ ۱۷‬نیروگاه‬ ‫برقابی بزرگ در کشور‬ ‫در حال‌حاض��ر ‪ ۱۷‬نیروگاه ب��زرگ برقابی‬ ‫ب��ا ظرفیت ‪ ۳‬هزار و ‪ ۷۲۵‬مگاوات در کش��ور‬ ‫در دس��ت اجراس��ت که پ��س از تکمیل این‬ ‫واحدها ساالنه به طور متوسط ‪ ۷‬هزار و ‪۸۸۳‬‬ ‫گیگاوات ساعت تولید انرژی خواهند داشت‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش‬ ‫از وزارت نی��رو‪،‬‬ ‫بارندگی‌های مناسب سال آبی جاری موجب‬ ‫شده تا میزان تولید نیروگاه‌های برقابی کشور‬ ‫در ‪ ۳‬ماه آغاز امسال با افزایش ‪ ۴۱۵‬درصدی‬ ‫نسبت به مدت مشابه سال گذشته از مرز ‪۱۲‬‬ ‫هزار گیگاوات س��اعت گذشته و نقش مهمی‬ ‫در تامین برق پایدار اوج تابس��تان ‪ ۹۸‬داشته‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫ب��ا توج��ه ب��ه اینک��ه ح��دود ‪ ۸۶‬درصد‬ ‫ظرفیت در دس��ت بهره‌ب��رداری نیروگاه‌های‬ ‫برقابی کش��ور در حوضه آبریز خلیج‌فارس و‬ ‫دریای عمان واقع ش��ده‪ ،‬رشد ‪ ۱۵۲‬درصدی‬ ‫بارندگی‌ه��ای این حوضه نس��بت به س��ال‬ ‫گذشته موجب شده اس��ت تا کمبود ‪ ۴‬هزار‬ ‫مگاواتی تولید نیروگاه‌های برقابی در تابستان‬ ‫سال ‪ ۹۷‬جبران شود‪.‬‬ ‫نگاه��ی به آخری��ن وضعی��ت نیروگاه‌های‬ ‫برقاب��ی در کش��ور حاک��ی از آن اس��ت که‬ ‫درحال‌حاضر ‪ ۵۴‬نی��روگاه برقابی با ظرفیت‬ ‫بیش از ‪ ۱۲‬هزار مگاوات در حال بهره‌برداری‬ ‫هس��تند که متوس��ط تولید س��االنه آنها به‬ ‫حدود ‪ ۲۷‬هزار گیگاوات ساعت می‌رسد‪.‬‬ ‫همچنین درحال‌حاضر ‪ ۲۱۷‬نیروگاه برقابی‬ ‫با ظرفیتی بی��ش از ‪ ۱۴‬هزار و ‪ ۶۸۶‬مگاوات‬ ‫در حال مطالعه هس��تند که متوس��ط تولید‬ ‫انرژی ساالنه این واحدها به بیش از ‪ ۳۴‬هزار‬ ‫گیگاوات ساعت می‌رسد‪.‬‬ ‫در راستای‬ ‫اجرای طرح‬ ‫تحویل بنزین‬ ‫با کارت سوخت‬ ‫هم‌اکنون‬ ‫روزانه ‪۵۰‬‬ ‫هزار کارت‬ ‫سوخت جدید‬ ‫صادر می‌شود‬ ‫قرار اس��ت از ‪ ۲۰‬مرداد اس��تفاده از کارت س��وخت‬ ‫اجباری ش��ود‪ .‬با ای��ن حال‪ ،‬هنوز افرادی هس��تند که‬ ‫کارت س��وخت ندارند و از آن س��و‪ ،‬بیش از ‪ ۷۰۰‬هزار‬ ‫کارت س��وخت در باجه‌های پس��ت معطل مانده است‪،‬‬ ‫البته راهکارهایی برای دریافت کارت سوخت در دقیقه‬ ‫‪ ۹۰‬وجود دارد‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایرنا‪ ،‬با نزدیک ش��دن به زم��ان اجرای‬ ‫ف��روش بنزین با کارت س��وخت‪ ،‬تکاپ��وی افرادی که‬ ‫کارت سوخت ندارند‪ ،‬بیشتر شده و نگرانی‌ها از نرسیدن‬ ‫به‌موقع کارت سوخت ب ‌ه دست این افراد نیز باال گرفته‬ ‫است‪.‬‬ ‫صاحبان خودرو که تا چند س��ال پیش همواره کارت‬ ‫س��وخت را مانند کارت ماشین‌ش��ان به همراه داشتند‬ ‫با تک‌نرخی‌ش��دن بنزین و بی‌اثر ش��دن سامانه کارت‬ ‫س��وخت‪ ،‬این کارت‌ها را به فراموش��ی س��پردند اما از‬ ‫زمستان سال گذش��ته دوباره زمزمه‌های بازگشت این‬ ‫کارت باعث ش��د تا کارت سوخت به یکی از مهم‌ترین‬ ‫بحث‌ها در بین مردم تبدیل شود‪.‬‬ ‫در آن زمان شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده‌های‬ ‫نفتی ایران اعالم کرد افرادی که کارت سوخت خود را‬ ‫گم کرده‌اند باید برای دریافت دوباره کارت اقدام کنند‪.‬‬ ‫دو راه نیز برای این کار وجود داشت که شامل مراجعه‬ ‫به مراکز پلیس ‪ ۱۰+‬یا سامانه دولت همراه می‌شد‪.‬‬ ‫بعد از گذشت چند روز مشخص شد تعداد افرادی که‬ ‫کارت سوخت ندارند‪ ،‬باالست و تصمیم بر ارائه خدمات‬ ‫کارت س��وخت روی یکی از کارت‌ه��ای بانکی صاحب‬ ‫خودرو گرفته ش��د اما گذشت زمان ثابت کرد این کار‬ ‫ممکن نیس��ت و دوباره صدور کارت سوخت در دستور‬ ‫کار قرار گرفت اما این بار از افرادی که زمستان ثبت‌نام‬ ‫کرده بودند‪ ،‬خواسته شد تا با مراجعه به سامانه شرکت‬ ‫پس��ت جمهوری اسالمی‪ ،‬از سرنوش��ت کارت سوخت‬ ‫خود که بر اس��اس اطالعات ثبت‌ش��ده صادر شده بود‪،‬‬ ‫آگاه شوند‪.‬‬ ‫اما مسئله این است که رهگیری مرسوالت پستی در‬ ‫س��ایت پست با ارائه کد رهگیری ‪ ۲۰‬رقمی امکان‌پذیر‬ ‫است و این در شرایطی است که بیشتر افرادی که برای‬ ‫صدور المثنی کارت س��وخت اقدام کرده‌اند این کد را‬ ‫ندارند زیرا قرار نبود بسته پستی ب ‌ه دست آنها برسد‪.‬‬ ‫از همین رو‪ ،‬پس��ت با ایجاد گزینه‌ای در سایت خود‬ ‫امکان ردیابی کارت س��وخت را با شماره ‪ VIN‬کارت‬ ‫خودرو فراهم کرده است‪.‬‬ ‫متقاضیان کارت س��وخت الزم اس��ت بعد از ورود به‬ ‫سایت پست به نش��انی ‪ WWW.POST.IR‬گزینه‬ ‫رهگیری مرسوالت پستی سازمانی را از قسمت خدمات‬ ‫الکترونیکی پس��ت انتخاب کرده و در صفحه جدید‪ ،‬با‬ ‫ورود ش��ماره کارت خودرو از سرنوشت کارت سوخت‬ ‫خود آگاه شوند‪.‬‬ ‫ش��رکت ملی پس��ت اعالم ک��رده بود تا پای��ان تیر‬ ‫امس��ال ‪ ۷۲۱‬هزار کارت س��وخت در باجه‌های معطله‬ ‫این شرکت وجود داشته که در صورت مراجعه نکردن‪،‬‬ ‫عکس‪ :‬آیدا فریدی‬ ‫ش��رکت ملی پاالیش و پخش فرآورده‌های‬ ‫نفت��ی ایران با صدور اطالعی��ه‌ای مواردی را‬ ‫درباره کارت سوخت المثنی یادآوری کرد‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬بر اساس این اطالعیه‪ ،‬آن‬ ‫گروه از صاحبان وس��ایل نقلیه که بر اس��اس‬ ‫فراخوان پیشین‪‌ ،‬اطالعات خود را در سامانه‬ ‫دولت هم��راه‌(‪ )GSB‬درج و ب��ا طی فرآیند‬ ‫الزم‪ ،‬ش��ماره حس��اب کارت اعتب��اری خود‬ ‫را ثب��ت کرده‌ان��د‪ ،‬نیازی به ثبت‌ن��ام دوباره‬ ‫ی��ا مراجع��ه به پلی��س‪ ۱۰+‬ندارن��د و کارت‬ ‫هوش��مند س��وخت آنه��ا بر اس��اس ثبت‌نام‬ ‫انجام‌ش��ده پیش��ین‪ ،‬صادر و ازسوی شرکت‬ ‫پست جمهوری اسالمی ایران به آنها تحویل‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫این هموطن��ان هزینه صدور کارت المثنی‬ ‫را برابر تعرفه مص��وب‪ ،‬هنگام دریافت کارت‬ ‫به ماموران ش��رکت پست جمهوری اسالمی‬ ‫ایران پرداخت کنند‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫متقاضیان کارت سوخت الزم است بعد از ورود به سایت پست به نشانی‬ ‫‪ WWW.POST.IR‬گزینه رهگیری مرسوالت پستی سازمانی را از قسمت‬ ‫خدمات الکترونیکی پس��ت انتخاب کرده و در صفحه جدید‪ ،‬با وارد کردن‬ ‫شماره کارت خودرو از سرنوشت کارت سوخت خود آگاه شوند‬ ‫ابطال خواهد ش��د‪ .‬هنگام دریافت کارت س��وخت‪۱۰ ،‬‬ ‫هزار تومان از متقاضیان دریافت و به حس��اب ش��رکت‬ ‫ملی پاالیش و پخش فرآورده‌ه��ای نفتی واریز خواهد‬ ‫ش��د‪ .‬به گفته وزی��ر نفت نیز ح��دود ‪ ۷۰۰‬هزار کارت‬ ‫س��وخت به خانه ش��هروندان ارسال ش��ده که به دلیل‬ ‫نبودن آنها در خانه یا هر دلیل دیگر به اداره‌های پست‬ ‫برگش��ت خورده‌اند که این افراد می‌توانند با مراجعه به‬ ‫اداره‌های پست‪ ،‬کارت خود را دریافت کنند‪.‬‬ ‫ام��ا افرادی که با مراجعه به س��ایت پس��ت با پیغام‬ ‫«متقاضی محترم‪ ،‬کارت س��وخت اس��تعالم ش��ده در‬ ‫مجموعه شرکت پست فاقد سابقه است» باید با همراه‬ ‫داش��تن مدارک خ��ودرو و مدارک شناس��ایی صاحب‬ ‫خودرو به مراکز پلیس‪ ۱۰+‬مراجعه کرده و درخواس��ت‬ ‫جدی��دی ب��رای ص��دور کارت المثنی س��وخت ثبت‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫م��دارک مورد‌نیاز ب��رای انجام فرآیند در خواس��ت‬ ‫المثنی کارت هوش��مند س��وخت و ح��ذف رمز کارت‬ ‫س��وخت به این شکل اس��ت که مالک خودرو یا وکیل‬ ‫قانونی متقاضی باید با در دست داشتن مدارک هویتی‬ ‫مالک خودرو یا وس��یله نقلیه به یکی از دفاتر خدمات‬ ‫کارت هوش��مند س��وخت‌‌(مراکز پلی��س‪ )۱۰+‬مراجعه‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫برای درخواس��ت کارت سوخت در مراکز پلیس‪۱۰+‬‬ ‫افزایش صادرات بنزین در دستور کار‬ ‫وزیر نفت با بیان اینکه اکنون وزارت نفت روزانه بیش‬ ‫از ‪ ۱۵‬میلیون لیتر اضاف��ه تولید بنزین دارد‪ ،‬گفت‪ :‬این‬ ‫اضافه‌تولید ذخیر ‌ه ش��ده و قرار اس��ت می��زان صادرات‬ ‫افزای��ش پیدا کن��د‪ .‬به گزارش خانه مل��ت‪ ،‬بیژن نامدار‬ ‫زنگنه پس از حضور در نشس��ت مش��ترک با نمایندگان‬ ‫کمیسیون انرژی مجلس و مسئوالن قرارگاه خاتم‌االنبیا‬ ‫با اش��اره ب��ه تصوی��ب کلیات ط��رح افزای��ش ظرفیت‬ ‫پتروپاالیش��گاهی در مجلس ش��ورای اس�لامی گفت‪ :‬مقرر ش��د‬ ‫آیین‌نامه اجرای این قانون با همکاری طرف‌های ذی‌ربط تدوین و‬ ‫پس از تصویب دولت هرچه سریع‌تر اجرایی شود‪ .‬وی با بیان اینکه‬ ‫اکنون وزارت نفت روزانه باالی ‪ ۱۵‬میلیون لیتر اضافه‌تولید بنزین‬ ‫دارد که این اضافه‌تولید ذخیره ش��ده و قرار اس��ت میزان صادرات‬ ‫افزایش پیدا کند‪ ،‬بیان کرد‪ :‬اضافه تولید در نفت س��فید‪ ،‬گازوئیل‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت انتق��ال گاز ای��ران گفت‪ :‬ب��ا اجرای‬ ‫پروژه‌های تعمیرات پیش��گیرانه و اساس��ی توربین‌های گاز‪،‬‬ ‫متخصص��ان ایرانی ش��رکت انتقال گاز ب��ه دانش تعمیرات‬ ‫خ��اص بخش ارتعاش��ی توربین‌های گازی زیمنس دس��ت‬ ‫یافتند‪ .‬به گزارش ش��انا به نقل از ش��رکت انتقال گاز ایران‪،‬‬ ‫س��عید توکلی با اش��اره به اجرای همه پروژه‌های تعمیرات‬ ‫پیش��گیرانه و اساس��ی توربین‌های گاز با اس��تفاده از توان‬ ‫پیمانکاران داخلی‪ ،‬دس��تیابی به دان��ش تعمیرات خاص در‬ ‫بخش ارتعاشی روتور توربین‌های گازی زیمنس ‪SGT ۶۰۰‬‬ ‫را از دیگر دس��تاوردهای متخصصان ایرانی برشمرد و گفت‪:‬‬ ‫تعمیرات رفع ارتعاش��ات حرارتی توربین تاسیس��ات تقویت‬ ‫فش��ار گاز جهرم در منطقه ‪ ۵‬عملی��ات انتقال گاز با دانش‬ ‫متخصصان ش��رکت انتقال گاز ایران و ش��رکت‌های داخلی‬ ‫ضمن بی‌نی��از کردن ایران از خدمات کارشناس��ی خارج از‬ ‫کش��ور‪ ،‬برای هر توربین ‪ ۳۵۰‬هزار ی��ورو صرفه‌جویی ارزی‬ ‫ب��ه همراه داش��ته اس��ت‪ .‬وی اف��زود‪ :‬س��ال‌های پی‌درپی‪،‬‬ ‫ام��کان بهره‌ب��رداری از تع��دادی از این توربین‌ه��ا به علت‬ ‫ارتعاش��ات حرارتی وجود نداش��ت که با انج��ام تعمیرات به‬ ‫روش خاص ازس��وی کارشناس��ان توانمن��د ایرانی و پس از‬ ‫‪ ۱۱‬هزار مگاوات نیروگاه برق در نوبت واگذاری به بخش خصوصی‬ ‫و س��وخت جت وج��ود دارد و به لحاظ پاالیش وضعیت‬ ‫خوبی داریم‪ .‬زنگنه یادآوری کرد‪ ۲۰ :‬مرداد اس��تفاده از‬ ‫کارت س��وخت آغاز می‌شود اما به دلیل ایجاد مشکالت‬ ‫احتمال��ی ب��رای دارندگان خ��ودرو مانن��د تهیه نکردن‬ ‫کارت س��وخت یا هر مش��کل دیگر به آنها فرصت داده‬ ‫می‌ش��ود اما در نهایت استفاده از کارت سوخت اجباری‬ ‫خواهد شد‪ .‬وزیر نفت عنوان کرد‪ :‬حدود ‪۷۰۰‬هزار کارت‬ ‫سوخت به در خانه شهروندان رفته و به دلیل حضور نداشتن افراد‬ ‫در خانه یا هر دلیل دیگر به اداره‌های پست برگشته است‪ .‬بنابراین‪،‬‬ ‫تقاض��ا داریم افرادی که هنوز کارت س��وخت ندارند با مراجعه به‬ ‫اداره‌های پس��ت کارت خود را دریاف��ت کنند‪ .‬زنگنه افزود‪ :‬وزارت‬ ‫نفت روزانه ‪۵۰‬هزار کارت س��وخت جدید ص��ادر می‌کند تا طرح‬ ‫استفاده از کارت سوخت تکمیل شود‪.‬‬ ‫دستیابی ایران به دانش تعمیرات خاص توربین‌های زیمنس‬ ‫بررس��ی عملکرد‪ ،‬هم‌اکنون مورد بهره‌برداری قرار گرفته‌اند‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت انتقال گاز ایران با تاکید بر اینکه در بخش‬ ‫نگه��داری و تعمیرات توربوکمپرس��ورها‪ ،‬اجرای برنامه‌های‬ ‫بهینه‌س��ازی تعمیرات پیشگیرانه‌(‪ )PMO‬و پایش وضعیت‬ ‫توربین‌ها‌(‪ )CBM‬توانس��ته‌ایم عم��ر بهره‌برداری تجهیزات‬ ‫دوار را ت��ا ‪ ۲۵‬درصد بیش��تر از زمان تعیین‌ش��ده تعمیرات‬ ‫اساسی از سوی شرکت س��ازنده افزایش دهیم‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫این دس��تاورد در توربین‌های مختلف هزینه تعمیرات را در‬ ‫بازه‌های زمانی تعریف شده کاهش داده است‪ .‬توکلی با تاکید‬ ‫بر اینکه این دانش بومی قابل انتقال به س��ایر مناطق انتقال‬ ‫گاز کشور است‪ ،‬یادآور شد‪ :‬در شرایط فعلی نزدیک به ‪۳۰۰‬‬ ‫توربین در شبکه انتقال گاز کشور وجود دارد که با استفاده‬ ‫از روش‌های نوین تعمیراتی می‌توانیم ضمن افزایش ساعت‬ ‫کار بهره‌ب��رداری و بازه زمانی تعمی��رات‪ ،‬کاهش قابل‌توجه‬ ‫هزینه‌ها در ناوگان را به همراه داش��ته باشیم‪ .‬افزون‌بر این‪،‬‬ ‫شاهد اتفاق‌های بزرگی در سامانه‌های پشتیبانی شرکت نیز‬ ‫بوده‌ایم‪ .‬برای نمونه‪ ،‬ب��ا اصالح فرآیندهای مالی و خرید در‬ ‫یک س��ال ‪ ۱۷۸‬میلیارد تومان صرفه‌جویی فقط در استفاده‬ ‫از کاالهای رسوب حاصل شده است‪.‬‬ ‫حض��ور مالک ی��ا وکیل قانونی الزامی اس��ت و مدارک‬ ‫هویتی مالک برای درخواس��ت المثنی کارت هوشمند‬ ‫س��وخت برای اشخاص حقیقی ش��امل یکی از مدارک‬ ‫شناس��ایی معتب��ر مال��ک وس��یله نقلیه ش��امل اصل‬ ‫شناس��نامه یا کارت ملی هوش��مند یا گذرنامه و برای‬ ‫اش��خاص حقوقی ش��امل معرفینامه رسمی از سازمان‬ ‫یا ش��رکت مرب��وط با امضا و مهر مج��از به همراه اصل‬ ‫شناسنامه یا کارت ملی هوش��مند یا گذرنامه نماینده‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫همچنین متقاضیان باید مدارک شناس��ایی وس��یله‬ ‫نقلی��ه ش��امل کارت شناس��ایی خودرو یا شناس��نامه‬ ‫مالکی��ت وس��یله نقلیه ی��ا بنچاق محضری ب��ه همراه‬ ‫بیمه‌نام��ه ش��خص ثال��ث معتب��ر را به همراه داش��ته‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫تکمیل فرم تعهدنامه در دفاتر پلیس‪ ۱۰+‬و واریز مبلغ‬ ‫‪ ۱۰‬ه��زار تومان در کارتخوان‌های بانک ملت مس��تقر‬ ‫در دفاتر پلیس‪ ۱۰+‬و دریافت رس��ید ثبت درخواس��ت‬ ‫کارت هوشمند س��وخت المثنی از کاربر مراحل بعدی‬ ‫درخواست کارت سوخت است‪ .‬با این وجود‪ ،‬کسانی که‬ ‫در س��ایت دولت همراه ثبت‌نام کرده‌اند‪ ،‬نیازی به ارائه‬ ‫درخواست المثنی ندارند‪.‬‬ ‫ب��ه گفته معاون مدیرعامل ش��رکت پاالیش و پخش‬ ‫فرآورده‌های نفتی ایران در راستای اجرای طرح تحویل‬ ‫بنزین با کارت سوخت هم‌اکنون روزانه ‪ ۵۰‬هزار کارت‬ ‫سوخت جدید صادر می‌شود‪.‬‬ ‫حمید قاس��می گفته اس��ت افرادی که به هر دلیلی‬ ‫بدون کارت سوخت هستند هرچه سریع‌تر باید به دفاتر‬ ‫پلیس‪ ۱۰+‬یا دفاتر پخش فرآورده‌های نفتی مراجعه و‬ ‫برای ثبت‌نام و تهیه کارت سوخت آن اقدام کنند‪.‬‬ ‫اما ماج��را به همین‌جا نمی‌انجام��د؛ برخی افراد نیز‬ ‫هس��تند که کارت س��وخت خود را در اختیار دارند اما‬ ‫رم��ز کارت را فراموش کرده‌اند‪ .‬عده‌ای که از گذش��ته‬ ‫کارت س��وخت داش��ته‌اند و رمز کارت سوخت خود را‬ ‫فراموش کرده‌اند می‌توانند به دفاتر پلیس‪ ۱۰+‬مراجعه‬ ‫ک��رده و در آنجا در خواس��ت اصالح رمز خ��ود را ارائه‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫مدارک این بخش نیز برای اشخاص حقیقی این‌گونه‬ ‫اس��ت ک��ه یکی از م��دارک شناس��ایی مالک وس��یله‬ ‫نقلیه(شناسنامه‪ ،‬کارت ملی‪ ،‬گذرنامه) و برای اشخاص‬ ‫حقوقی شامل معرفینامه رسمی سازمان مربوط با درج‬ ‫ش��ماره ملی به همراه کارت ملی نماینده معرفی شده‬ ‫می‌شود‪.‬کارت شناس��ایی خودرو یا شناسنامه مالکیت‬ ‫وس��یله نقلیه و بیمه‌نامه معتبر نیز باید وجود داش��ته‬ ‫باش��د و تکمیل فرم درخواست رمز‌گشایی و در دست‬ ‫داشتن اصل کارت هوشمند س��وخت برای حذف رمز‬ ‫کارت هوشمند سوخت الزامی است‪.‬‬ ‫همچنین مس��ئوالن ش��رکت ملی پاالیش و پخش‬ ‫فرآورده‌های نفتی اعالم کردند رمز کارت‌های سوختی‬ ‫که جدید صادر شده ‪ ۴‬رقم سمت راست کد ملی مالک‬ ‫خودرو است‪.‬‬ ‫ش��رکت ملی پاالی��ش و پخش فرآورده‌ه��ای نفتی‬ ‫تاکید کرده که متقاضیان کارت سوخت فقط به مراکز‬ ‫پلیس‪ ۱۰+‬مراجعه کنند‪.‬‬ ‫مج��ری طرح‌ه��ای نیروگاه‌ه��ای خصوصی ش��رکت برق‬ ‫حرارتی با اش��اره به اینکه بر اس��اس قانون نیروگاه‌های برق‬ ‫دولتی باید به بخش خصوصی واگذار شوند‪ ،‬گفت‪ ۱۱ :‬هزار‬ ‫مگاوات نیروگاه دولت��ی در نوبت و آماده واگذاری به بخش‬ ‫خصوصی هس��تند‪ .‬امیر دودابی‌نژاد در گفت‌وگو با فارس در‬ ‫پاسخ به این پرسش که وزارت نیرو در اجرای اصل ‪ ۴۴‬قانون‬ ‫اساسی چندان موفق عمل نکرده و با وجود اینکه باید سهم‬ ‫دولت در اختیار داش��تن نیروگاه کاهش یابد این‌طور نبوده‬ ‫است‪ ،‬گفت‪ :‬درحال‌حاضر س��هم دولت در نیروگاه‌های برق‬ ‫‪ ۳۳‬درصد و قرار است این سهم به ‪ ۱۷‬درصد کاهش یابد‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬به دلیل اینکه دارایی‌های وزارت نیرو زیاد‬ ‫اس��ت ش��اید این‌طور به نظر بیاید که وزارت نیرو در اجرای‬ ‫ی که این‌طور نیس��ت و‬ ‫اص��ل ‪ ۴۴‬موفق عمل نکرد ‌ه در حال ‌‬ ‫سرعت واگذاری‌ها بسیار خوب است‪.‬‬ ‫مج��ری طرح‌ه��ای نیروگاه‌ه��ای خصوصی ش��رکت برق‬ ‫حرارتی ادام��ه داد‪ :‬به هر حال‪ ،‬برای اینکه س��رمایه‌گذاری‬ ‫بخش خصوص��ی در س��اخت نیروگاه‌ها افزای��ش یابد باید‬ ‫مطالبات آنها که عدد باالیی است به سرعت پرداخت شود‪.‬‬ ‫دودابی‌ن��ژاد تاکید ک��رد‪ :‬اگر نتوانیم س��رمایه‌های بخش‬ ‫خصوصی را جذب کنیم در س��ال‌های آینده ش��اید نتوانیم‬ ‫واحدهای جدید خصوصی وارد مدار کنیم‪.‬‬ ‫وی در پاس��خ به این پرسش که سال گذشته شرکت برق‬ ‫حرارت��ی ایران چه میزان برق در نیروگاه‌های حرارتی تولید‬ ‫کرد‪ ،‬گفت‪ :‬سال گذشته ‪ ۳۱۱‬هزار میلیون کیلووات ساعت‬ ‫برق در کش��ور تولید ش��د که ‪ ۲۸۷‬ه��زار میلیون کیلووات‬ ‫ساعت مربوط به شرکت برق حرارتی بود‪.‬‬ ‫‪ ۴‬درصدی که باعث صرفه‌جویی ‪ ۱.۵‬میلیارد یورویی شد‬ ‫آمار نش��ان می‌دهد در فاصله س��ال‌های ‪ ۱۳۹۲‬تا ‪ ۱۳۹۷‬تلفات‬ ‫ب��رق در ایران از ‪ ۱۵.۲‬ب��ه ‪ ۱۱.۱‬درصد کاهش یافته اس��ت‪ .‬این‬ ‫‪ ۴‬درصد تلفات ش��بکه‪ ،‬به‌معنای صرفه‌جویی در س��اخت ‪۲۵۰۰‬‬ ‫مگاوات نیروگاه جدید با هزینه س��رمایه‌گذاری حدود ‪ ۱.۵‬میلیارد‬ ‫یورو و کاهش ‪ ۸‬میلیارد مترمکعب مصرف گاز طبیعی در نیروگاه‌ها‬ ‫در این دوره است‪ .‬به گزارش ایسنا‪ ،‬تلفات در شبکه‌های برق ناشی‬ ‫از مقاومت ذاتی س��یم‌ها و تجهیزات شبکه در مقابل عبور جریان‬ ‫الکتریکی بوده و میزان آن تابعی از وس��عت ش��بکه‪ ،‬فاصله مراکز‬ ‫مص��رف ب��رق از نیروگاه‌ها و نوع و میزان برق مصرفی مش��ترکان‬ ‫اس��ت‪ .‬از این رو‌‪ ،‬رقم تلفات در کشورهای گوناگون ناشی از موارد‬ ‫یادش��ده متفاوت است‪ .‬در س��ال ‪ ۱۳۹۷‬تلفات شبکه برق ایران از‬ ‫تلفات شبکه برق مکزیک‪ ،‬ترکیه و برزیل کمتر بوده است‪ .‬کاهش‬ ‫تلف��ات به زیر ‪ ۱۰‬درصد ک��ه ایران را در کنار کش��ورهایی مانند‬ ‫اسپانیا‌(از نظر وسعت شبکه و میزان مصرف برق به ایران نزدیک‌تر‬ ‫ت اما به حدود ‪ ۵۰۰۰‬میلیارد تومان‬ ‫است) قرار می‌دهد‪ ،‬میسر اس ‌‬ ‫سرمایه‌گذاری برای اصالح‪ ،‬بازسازی و توسعه خطوط و پست‌های‬ ‫ب��رق نی��از دارد‪ .‬این می��زان س��رمایه‌گذاری با توج��ه به کاهش‬ ‫هزینه‌های س��رمایه‌گذاری در س��اخت نی��روگاه و کاهش مصرف‬ ‫س��وخت نیروگاه‌ها‪ ،‬اقتص��ادی و توجیه‌پذیر اس��ت‪ .‬یکی دیگر از‬ ‫عوامل موثر بر تلفات استفاده غیرمجاز‌(سرقت برق از شبکه) است‪.‬‬ ‫مقابله با این عامل نیازمند عزم همه سیاس��ت‌گذاران و همچنین‬ ‫مقامات محلی و گروه‌های اجتماعی موثر است‪ .‬میزان تلفات شبکه‬ ‫برق در ایران در س��ال ‪ ،۱۳۹۲‬به میزان ‪ ۱۵.۲‬درصد بوده که این‬ ‫میزان در سال ‪ ۱۳۹۷‬به ‪ ۱۱.۱‬درصد رسیده و پیش‌بینی‌ها حاکی‬ ‫از آن اس��ت که در سال ‪ ۱۴۰۰‬به ‪ ۹.۹‬درصد برسد‪ .‬بررسی آماری‬ ‫‪ ۱۷‬کشور عراق‪ ،‬هند‪ ،‬پاکستان‪ ،‬برزیل‪ ،‬ترکیه‪ ،‬مکزیک‪ ،‬خاورمیانه‬ ‫و ش��مال افریقا‪ ،‬ایران‪ ،‬پرتغال‪ ،‬اس��پانیا‪ ،‬کان��ادا‪ ،‬افریقای جنوبی‪،‬‬ ‫انگلستان‪ ،‬ایتالیا‪ ،‬فرانس��ه‪ ،‬امریکا و چین نشان می‌دهد که تلفات‬ ‫شبکه برق عراق با ‪ ۵۰.۶‬درصد از همه کشورهای نام‌برده بیشتر و‬ ‫تلفات ش��بکه برق چین با ‪ ۵.۵‬درصد از همه کشورها کمتر است‪.‬‬ ‫بعد از عراق تلفات ش��بکه‌ای برق هند‪ ،‬پاکس��تان‪ ،‬برزیل‪ ،‬ترکیه‪،‬‬ ‫مکزیک‪ ،‬خاورمیانه و شمال افریقا به ترتیب با ‪،۱۵.۸ ،۱۷.۴ ،۱۹.۴‬‬ ‫‪ ۱۳.۷ ،۱۴.۸‬و ‪ ۱۳.۶‬درصد قرار گرفته‌اند‪ .‬اما ایران با تلفات شبکه‬ ‫برق ‪ ۱۱.۱‬درصدی در هش��تمین رتبه در بین کشورهای یادشده‬ ‫قرار گرفته اس��ت و پرتغال با ‪ ۱۰‬درصد‪ ،‬اس��پانیا ب��ا ‪ ۹.۶‬درصد‪،‬‬ ‫کانادا با ‪ ۸.۹‬درصد‪ ،‬افریقای جنوبی با ‪ ۸.۴‬درصد‪ ،‬انگلستان با ‪۸.۳‬‬ ‫درصد‪ ،‬ایتالیا با ‪ ۰.۷‬درصد‪ ،‬فرانس��ه ب��ا ‪ ۶.۴‬درصد‪ ،‬امریکا با ‪۵.۹‬‬ ‫درصد و چین با ‪ ۵.۵‬درصد بعد از ایران قرار گرفته‌اند‪.‬‬
‫‪15‬‬ ‫‌شنبه‬ ‫‪ 12‬مرداد ‪1398‬‬ ‫اول ذی‌الحجه ‪1440‬‬ ‫‪ 3‬اوت ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1342‬‬ ‫پیاپی ‪2660‬‬ ‫اقتصاد و هنر‬ ‫نگاهی به سریال‌هایی که این روزها در شبکه نمایش خانگی پخش می‌شوند‬ ‫هیوالهای شبکه ویدئویی‬ ‫کند‪.‬‬ ‫بهرن��گ توفیقی در پایان گفت‪ :‬خوش��بختانه ش��بکه‬ ‫نمایش خانگی نس��بت به گذشته با رونق بیشتری همراه‬ ‫ب��وده و این نش��ان می‌دهد این ش��بکه بیش��تر از قبل‬ ‫موردتوجه قرار گرفته است‪ .‬تصمیم گرفته‌ام پروژه‌ای که‬ ‫به‌عنوان یک پروژه س��ینمایی در دس��ت داشتم را برای‬ ‫شبکه نمایش خانگی جلوی دوربین ببرم‪.‬‬ ‫علی نعیمی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹سینمای خانگی رو به افول است‬ ‫س��ازندگان محصوالت ش��بکه نمایش خانگی باید بتوانند آثاری در‬ ‫ش��أن مخاطب تولید کنن��د در غیر این‌صورت ش��بکه نمایش خانگی‬ ‫بار دیگر مخاطبان خود را از دست خواهد داد‬ ‫خانه» به زندگی امروز آنها پرداخته می‌شود‪.‬‬ ‫احمد مهرانفر‪ ،‬هادی کاظمی‪ ،‬آزیتا حاجیان‪ ،‬احس��ان‬ ‫کریمی‪ ،‬گیتی قاس��می‪ ،‬حدیث میرامینی‪ ،‬آزاده زارعی‪،‬‬ ‫مهرناز بیات‪ ،‬علیرضا استادی‪ ،‬میرطاهر مظلومی و خسرو‬ ‫احمدی در این سریال به ایفای نقش پرداخته‌اند‪.‬‬ ‫«س��ال‌های دور از خانه» نخستین اس��پین‌آف ایرانی‬ ‫اس��ت که تاکنون تولید ش��ده اس��ت‪ .‬پخش این سریال‬ ‫از اواخ��ر فروردی��ن در ش��بکه نمایش خانگی آغاز ش��د‬ ‫و تاکن��ون ‪ ۱۳‬قس��مت از آن توزیع و با اس��تقبال خوب‬ ‫مخاطبان روبه‌رو شده است‪.‬‬ ‫در ادامه س��اخت سریال‌های ش��بکه نمایش خانگی و‬ ‫اقبال این س��ریال‌ها از س��وی مخاطبان‪ ،‬سریال «نهنگ‬ ‫آبی» به کارگردانی فریدون جیرانی تاکنون ‪ ۲۳‬قسمت را‬ ‫پشت سر گذاشته است‪ .‬جیرانی«نهنگ آبی» را براساس‬ ‫فیلمنامه به��رام توکل��ی و تهیه‌کنندگی س��عید ملکان‬ ‫کارگردانی کرد‪ .‬این مجموعه در ژانر اجتماعی و معمایی‬ ‫س��اخته شده اس��ت و از بهمن س��ال ‪ ۹۷‬پخش خود را‬ ‫در ش��بکه نمایش خانگی آغاز کرد‪ .‬لیال حاتمی‪ ،‬س��اعد‬ ‫سهیلی‪ ،‬ویشکا آسایش‪ ،‬حمیدرضا آذرنگ‪ ،‬حسین یاری‪،‬‬ ‫مصطفی زمانی‪ ،‬مجید مظفری‪ ،‬فرهاد آئیش‪ ،‬ماهور الوند‪،‬‬ ‫پریوش نظریه‪ ،‬آزاده صمدی‪ ،‬الهام کردا‪ ،‬ستاره پسیانی و‬ ‫دیبا زاهدی در این مجموعه ایفای نقش می‌کنند‪.‬‬ ‫نکته قابل توجه درباره «نهنگ آبی» این اس��ت که این‬ ‫س��ریال تا ‪ ۱۰‬قسمت نخست از استقبال خوبی برخوردار‬ ‫شد و مخاطبان هر هفته به‌دنبال دیدن این سریال بودند‬ ‫اما پس از حواش��ی که برای آن پیش آمد و با رفتن لیال‬ ‫حاتمی سریال تا حدی با افت مخاطب روبه‌رو شد‪.‬‬ ‫«ری��کاوری» عنوان تازه‌ترین س��ریال ش��بکه نمایش‬ ‫خانگی اس��ت ک��ه تاکن��ون دو قس��مت از آن وارد بازار‬ ‫ش��بکه نمایش خانگی ش��ده است‪ .‬این س��ریال را بهادر‬ ‫اس��دی کارگردانی کرده و بازیگرانی چون پوریا پورسرخ‪،‬‬ ‫ش��بنم قلی‌خانی‪ ،‬هومن برق‌نورد‪ ،‬مجید واشقانی‪ ،‬مریم‬ ‫معصومی‪ ،‬ش��یوا طاه��ری و ندا قاس��می در آن به ایفای‬ ‫نقش پرداخته‌اند‪.‬‬ ‫با توجه به اینکه این س��ریال تازه وارد ش��بکه نمایش‬ ‫خانگی ش��ده‪ ،‬هن��وز نمی‌ت��وان درباره میزان اس��تقبال‬ ‫مخاطبان یا استقبال نشدن از آن صحبتی به میان آورد‪.‬‬ ‫افزایش نرخ نسخه فیزیکی سریال‌های نمایش خانگی‬ ‫موجب ش��ده این آثار در فضای مجازی و در سایت‌هایی‬ ‫مانن��د «فیلیم��و» و «نم��اآوا» با اقبال بیش��تری روبه‌رو‬ ‫ش��وند‪ .‬در واق��ع ب��ا این اتفاق و ب��ا تولید آث��اری از این‬ ‫دس��ت که مخاط��ب آنها را دوس��ت دارد و ارتباط برقرار‬ ‫می‌کند می‌توان اس��تفاده از فض��ای مجازی را نیز خیلی‬ ‫بهتر از گذش��ته ب��رای مخاطب جاانداخ��ت و این امکان‬ ‫را فراهم کرد تا دسترس��ی به منابع برای مخاطب بسیار‬ ‫سهل‌الوصول‌تر از گذشته شود‪.‬‬ ‫این اتفاق فقط نیازمند س��رمایه‌گذاری در بخش تولید‬ ‫اس��ت که هرچه آثار بهتر باش��ند‪ ،‬اقبال‌شان نیز در بین‬ ‫مخاطبان بیشتر خواهد بود‪ .‬ضمن اینکه باید این نکته را‬ ‫در نظر داش��ت که این اقبال فقط در استفاده از بازیگران‬ ‫چهره خالصه نمی‌ش��ود‪ ،‬کما اینکه در این سال‌ها بودند‬ ‫آثاری که از چهره‌های بنام بهره بردند‪ ،‬اما در عمل تبدیل‬ ‫به یک پروژه شکست‌خورده شدند‪.‬‬ ‫‹ ‹آفت شبکه نمایش خانگی‬ ‫بهرن��گ توفیقی‪ ،‬کارگ��ردان فیلم «س��وختن» که در‬ ‫سومین جش��نواره فیلم‌های ویدئویی «یاس» جایزه‌های‬ ‫بهترین فیلم و بهترین کارگردانی را در مسابقه سینمای‬ ‫ایران به‌دس��ت آورد‪ ،‬گفت‪ :‬ش��بکه نمایش خانگی مانند‬ ‫س��ینمای ایران معیاره��ای خود را برای ف��روش دارد و‬ ‫کس��ی که در این راستا س��رمایه‌گذاری می‌کند‪ ،‬یکی از‬ ‫انگیزه‌های او بازگشت هزینه مالی و به سود رسیدن فیلم‬ ‫به لحاظ اقتصادی است‪.‬‬ ‫وی بیان کرد‪ :‬شرایط استقبال و عالقه نسبت به شبکه‬ ‫نمایش خانگی می‌توانست بهتر از امروز باشد اما متاسفانه‬ ‫بخشی از مخاطبان شبکه نمایش خانگی را با سریال‌های‬ ‫نافرج��ام که عرضه آنها به‌ش��دت بی‌نظم بود‪ ،‬از دس��ت‬ ‫دادیم‪ .‬بارها از مردم شنیده‌ام که شرایط پخش سریال در‬ ‫شبکه نمایش خانگی باعث شده مخاطبان شبکه نمایش‬ ‫خانگی دیگر تمایلی به اس��تفاده از محصوالت این شبکه‬ ‫نداشته باشند‪.‬‬ ‫ای��ن کارگردان با اش��اره ب��ه اینکه نهاد‌ه��ای ناظر بر‬ ‫تولید آثار ش��بکه نمایش خانگی بر کیفیت فیلم‌های این‬ ‫شبکه بسیار تاثیرگذار هستند‪ ،‬توضیح داد‪ :‬در دوره‌ای از‬ ‫فعالیت شبکه نمایش خانگی به‌دلیل نبود قوانین مناسب‪،‬‬ ‫آثاری تولید ش��د که خارج از الفبای سینمای ایران بود‬ ‫و همین مسئله باعث دلس��ردی بسیاری از مخاطبان در‬ ‫ش��بکه نمایش خانگی ش��د‪ .‬در کن��ار آن حضور برخی‬ ‫تهیه‌کنندگان غیرحرفه‌ای در حوزه شبکه نمایش خانگی‬ ‫مش��کالتی را به همراه آورد چراکه برخی تهیه‌کنندگان‬ ‫تجربه کار در ش��بکه نمای��ش خانگی را نداش��تند‪ .‬این‬ ‫درحالی است که شبکه نمایش خانگی بیش از هر رسانه‬ ‫دیگری در س��ینما نیازمند تهیه‌کننده متخصص اس��ت‪.‬‬ ‫به‌عن��وان نمونه من درحال‌حاضر ‪ ۲‬فیلم را برای ش��بکه‬ ‫نمایش ساخته‌ام‪ .‬نخستین فیلم من «زاپاس» نام دارد که‬ ‫به‌دلیل کم‌کاری تهیه‌کنن��ده این فیلم در مرحله تدوین‬ ‫متوقف ش��د اما فیلم «س��وختن» به تهیه‌کنندگی علی‬ ‫انصاریان به موقع به پایان رس��ید‪ .‬در واقع تهیه‌کننده‌ای‬ ‫مانن��د انصاری��ان فعالیت خود را به ح��وزه تهیه‌کنندگی‬ ‫در بخش ش��بکه نمایش خانگی محدود کرده و به‌خوبی‬ ‫می‌دان��د فیلم خود را چگونه و چ��ه زمانی به بازار عرضه‬ ‫مه��دی داوری‪ ،‬تهیه‌کننده س��ینما با اش��اره به اینکه‬ ‫تولیدات ش��بکه نمایش خانگی در سال‌های گذشته نازل‬ ‫شده‪ ،‬بیان کرد‪ :‬شبکه نمایش خانگی ‪ ۳‬سال پیش خیلی‬ ‫بهتر از آن چیزی بود که امروز شاهد آن هستیم‪ ،‬کیفیت‬ ‫تولیدات نیز در گذش��ته بهتر از امروز بود اما متاسفانه در‬ ‫سال‌های گذش��ته‪ ،‬عده‌ای احساس کردند نمی‌توانند در‬ ‫س��ینما درآمد خاصی داشته باش��ند و به سمت نمایش‬ ‫خانگی هجوم آوردند‪ .‬همین مس��ئله سبب شد مخاطب‬ ‫نسبت به آثار بی‌کیفیت تولید شده در سینما گارد بگیرد‬ ‫و نتیجه آن کاهش فروش آثار ش��بکه نمایش خانگی در‬ ‫بازار ش��د اما این را باید بدانیم که اگر اس��تانداردی برای‬ ‫تولیدات شبکه نمایش خانگی درنظر گرفته شود‪ ،‬بی‌شک‬ ‫این محصوالت با استقبال باالیی از سوی مخاطب همراه‬ ‫می‌ش��وند و ش��بکه نمایش خانگی به‌عن��وان یک مکمل‬ ‫خوب برای سینما و تلویزیون انتخاب می‌شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬تورم و اقتصاد نامناسب در سینما‪ ،‬شرایطی‬ ‫را فراه��م کرد تا تعدادی از عوامل فعال در س��ینما وارد‬ ‫حوزه ش��بکه نمایش خانگی شوند و دس��ت به تولیدات‬ ‫ارزان و بی‌کیفیت بزنند‪ ،‬همین مسئله سبب شد اقتصاد‬ ‫ش��بکه نمایش خانگی نیز به‌دلیل یک‌س��ری تولیدات با‬ ‫محت��وای کم‌کیفی��ت و بی‌کیفیت دچار رکود ش��ود‪ .‬در‬ ‫شرایط بد اقتصادی سازنده فیلم ترجیح می‌دهد اثری را‬ ‫تولید کند که هزینه کمتری داشته باشد و فقط درصدی‬ ‫از مخاطب را به س��مت خود بکشد‪ .‬البته این کار اشتباه‬ ‫اس��ت چراکه شبکه نمایش خانگی به‌تنهایی منبع خوبی‬ ‫برای کمک به سینما و تلویزیون است‪.‬‬ ‫همان‌ط��ور که از صحبت‌های این افراد برآمد‪ ،‬ش��بکه‬ ‫نمایش خانگی دارای ظرفیت‌های باالیی است و می‌تواند‬ ‫چرخه اقتصادی عرصه س��ینما را رونق بخشد‪ ،‬ولی یکی‬ ‫از بزرگ‌ترین اجحاف‌هایی که در حق این حوزه شده این‬ ‫است که آنقدر جدی گرفته نمی‌شود تا بر کیفیت آثار آن‬ ‫نظارت جدی وجود داش��ته باش��د و همچنین در شورای‬ ‫صدور پروانه س��اخت در س��ازمان س��ینمایی نیز هنگام‬ ‫صدور مجوز اگر فیلمنامه‌ای قوت کافی نداش��ته باش��د‪،‬‬ ‫تولی��د آن برای س��ینما مجوز نمی‌گیرد اما برای ش��بکه‬ ‫نمای��ش خانگی مجوز می‌گی��رد‪ .‬همچنین منظم نبودن‬ ‫زمان توزیع قس��مت‌های مختلف س��ریال‌هایی که برای‬ ‫ش��بکه نمایش ساخته می‌ش��وند‪ ،‬از دیگر مسائلی است‬ ‫که به نظر می‌رس��د مدی��ران و تولیدکنندگان باید به آن‬ ‫توجه ویژه داشته باش��ند‪ .‬شبکه نمایش خانگی هرچند‬ ‫در س��ال‌های گذشته به‌واس��طه برخی از سریال‌ها مانند‬ ‫«ش��هرزاد» در جذب حداکثری مخاطب موفق عمل کرد‬ ‫اما پس از آن شاید بتوان گفت هنوز سریالی که در حد و‬ ‫انداز ‌ه سریال فتحی ساخته و مخاطب داشته باشد‪ ،‬تولید‬ ‫نشده و نظر مخاطبان را جلب نکرده است‪.‬‬ ‫هرچند بس��یاری از تولیدکنندگان آثار شبکه نمایش‬ ‫خانگی با بهره گرفتن از بازیگران بنام و ش��ناخته ش��ده‬ ‫سینمایی درتالش هس��تند تا مخاطب را جذب این آثار‬ ‫کنن��د و حتی گاهی با زیرپاگذاش��تن بس��یاری از خط‬ ‫قرمزها و بعد سانس��ورها این رون��د را ادامه می‌دهند اما‬ ‫ش��اید بهتر باش��د با دقت و وسواس بیش��تری روی آثار‬ ‫خ��ود تمرکز کنند و فقط ب��ه بازیگران خود تکیه نکنند؛‬ ‫بازیگرانی که این روزها پس از موفق نبودن چند قسمت‬ ‫نخست‪ ،‬کار را رها کرده و از ادامه مسیر انصراف می‌دهند‪.‬‬ ‫سازندگان محصوالت شبکه نمایش خانگی باید بتوانند‬ ‫آثاری در ش��أن مخاطب تولید کنن��د در غیر این‌صورت‬ ‫شبکه نمایش خانگی بار دیگر مخاطبان خود را از دست‬ ‫خواهد داد‪.‬‬ ‫«پیشاشو»‬ ‫جایزه صربستان را گرفت‬ ‫این روزها شبکه‬ ‫نمایش خانگی با‬ ‫حضور دو چهره‬ ‫مطرح عرصه‬ ‫طنز جان دیگری‬ ‫گرفته است‪.‬‬ ‫مهران مدیری و‬ ‫مجید صالحی که‬ ‫سال‌ها در این‬ ‫عرصه فعالیت‬ ‫کرده‌اند با دو‬ ‫سریال «هیوال»‬ ‫و «سال‌های‬ ‫دور از خانه»‬ ‫به خانه‌های‬ ‫مردم می‌آیند‪.‬‬ ‫همزمان دو‬ ‫سریال «نهنگ‬ ‫آبی» ساخته‬ ‫فریدون جیرانی‬ ‫و «ریکاوری» به‬ ‫کارگردانی بهادر‬ ‫اسدی نیز در‬ ‫ژانر اجتماعی در‬ ‫شبکه نمایش‬ ‫خانگی عرضه‬ ‫شده‌اند‬ ‫زبان گل‌ها‪ ،‬جزئیات طبیعت و نگاهی به درون انسان در گالری‌گردی هفتگی‬ ‫نمایش��گاه گالری‌های س��اربان‪،‬‬ ‫‌‌‬ ‫در گالری‌گردی این هفته به‬ ‫ایرانشهر‪ ،‬والی و دیلمان پرداخته‌ایم‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬نمایشگاه نقاشی احسان ارجمند با نام «در‬ ‫متن تن» در گالری س��اربان‪ ،‬نمایش��گاه آثار شهروز صدرفرزانه‬ ‫ب��ا نام «گل گاوزب��ان» در گالری ایرانش��هر‪ ،‬نمایش��گاه عکس‬ ‫امیرحسین شایگان با نام «نامرئی‌ها» در گالری والی و نمایشگاه‬ ‫نقاش��ی حامد مصطفوی با نام «سفر به درون‪ ،‬کشف برون» در‬ ‫گال��ری دیلمان‪ ،‬س��وژه‌های این هفته گالری‌گ��ردی هنرآنالین‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫نمایش��گاه نقاش��ی احس��ان ارجمند با نام «در متن تن» در‬ ‫گالری ساربان برپاست‪ .‬ارجمند در این مجموعه آثار فیگوراتیوی‬ ‫را به نمایش گذاش��ته که انسان را معلق در فضایی گنگ نشان‬ ‫می‌دهد‪ .‬آدم‌های این نقاش��ی‌ها موجوداتی غیرعادی هس��تند‬ ‫که اعضای بدن آنها تغییر ش��کل یافت��ه و فرم‌های غیرطبیعی‬ ‫پیدا کرده‌اند‪ ،‬با این ح��ال هنوز می‌توان آنها را افرادی معمولی‬ ‫دانس��ت‪ ،‬زیرا در ش��رایطی که همه این آدم‌ها چنین ش��مایلی‬ ‫دارند‪ ،‬دیگر چیزی غیرعادی به نظر نمی‌رسد‪.‬‬ ‫نمایشگاه نقاشی احس��ان ارجمند با نام «در متن تن» تا ‪۱۴‬‬ ‫مرداد در گالری ساربان برپاست‪ .‬عالقه‌مندان می‌توانند به نشانی‬ ‫خیابان س��هروردی ش��مالی‪ ،‬خیابان هویزه غربی‪ ،‬نبش شهید‬ ‫یوسفی‪ ،‬شماره ‪ ،۱۳۰‬طبقه اول مراجعه کنند‪.‬‬ ‫نمایش��گاه آثار ش��هروز صدرفرزانه با ن��ام «گل گاوزبان» در‬ ‫گالری ایرانش��هر برپاست‪ .‬ش��هروز صدر را بسیاری از مخاطبان‬ ‫آثارش با تصاویری که هر روز در فضای مجازی منتشر می‌کند‪،‬‬ ‫می‌شناسند‪ .‬نقاش��ی‌های دیجیتالی که به‌سادگی با چند خط و‬ ‫با سطوح رنگی‪ ،‬موضوع‌هایی گاه ساده مانند گل‌ها و جانوران یا‬ ‫مسائلی پیچیده مانند روابط انسانی را به تصویر می‌کشند‪ .‬تعداد‬ ‫زیاد آثار او و سرعتی که در خلق آنها دارد باعث نشده سوژه‌ها به‬ ‫تکرار بیفتند و او اغلب حرف جدیدی در نقاشی‌های خود دارد‪.‬‬ ‫نمایش��گاه آثار ش��هروز صدرفرزان��ه تا ‪ ۲۵‬م��رداد در گالری‬ ‫ایرانشهر برپاس��ت‪ .‬این گالری در خیابان کریم‌خان‌زند‪ ،‬خیابان‬ ‫شهید عضدی‪ ،‬خیابان سپند‪ ،‬شماره ‪ ۶۹‬قرار دارد‪.‬‬ ‫نمایش��گاه عکس امیرحس��ین ش��ایگان با نام «نامرئی‌ها» در‬ ‫گالری والی برپاس��ت‪ .‬تصاویری ک��ه در این مجموعه به نمایش‬ ‫درآمده است‪ ،‬ش��باهت به هیچ عنصر آشنایی ندارند و مخاطب‬ ‫ب��ا نگاه کردن به آنها نمی‌تواند هی��چ تصویر طبیعی را در ذهن‬ ‫تجس��م کند‪ .‬در نگاه نخس��ت آنچه به نظر می‌رس��د این است‬ ‫که با تصاویری دیجیتالی روبه‌رو هس��تیم که در رایانه س��اخته‬ ‫ش��ده و با ترکیب سطوح و حجم‌ها‪ ،‬ترکیب‌بندی‌های گوناگونی‬ ‫را به‌وجود آورده‌اند‪.‬‬ ‫س��یاه‪ ،‬سفید و خاکس��تری در کنار هم قرار گرفته و تصاویر‬ ‫متنوع��ی را به‌وجود آورده‌اند که گاه خط عنصر بارز آنهاس��ت و‬ ‫گاه سطوحی با تنالیته‌های گوناگون خاکستری‪ ،‬در آنها به چشم‬ ‫می‌آید‪ .‬نکته قابل توجه در همه این آثار‪ ،‬تکرار اس��ت‪ .‬تابلوهای‬ ‫گوناگ��ون با الگوهای تصویری گوناگون ش��کل گرفته و هرکدام‬ ‫ویژگی خاصی دارند‪ .‬تکرار خطوط افقی‪ ،‬تکرار خطوط منحنی‪،‬‬ ‫یا تکرار سطوح الیه‌الیه را در این آثار شاهد هستیم اما این تکرار‬ ‫به ایجاد تصاویر بدیع و متنوع منجر می‌شود‪.‬‬ ‫نمایش��گاه عکس امیرحسین ش��ایگان تا ‪ ۱۵‬مرداد در گالری‬ ‫والی به نش��انی میدان ونک‪ ،‬خیابان ش��هید خدامی‪ ،‬شماره ‪۷۲‬‬ ‫برپاست‪ .‬نمایشگاه نقاشی حامد مصطفوی با نام «سفر به درون‪،‬‬ ‫کش��ف برون» در گالری دیلمان برپاست‪ .‬نقاشی‌های مصطفوی‬ ‫انسان را در ارتباط با دنیای پیرامون او نمایش می‌دهند‪ ،‬اما آنچه‬ ‫دیده می‌شود شباهت چندانی به‌دنیای واقعی ندارد‪ .‬اگرچه همه‬ ‫هفتمین فیلم سینمایی س��امان سالور که‬ ‫«س��ه‌کام حبس» نام دارد‪ ،‬ب��ه‌زودی جلوی‬ ‫دوربین م��ی‌رود‪ .‬به گ��زارش‬ ‫‪ ،‬پریناز‬ ‫ایزدیار نخستین بازیگری است که حضورش‬ ‫در فیلم تازه س��امان سالور قطعی شده است‪.‬‬ ‫آخرین ساخته سینمایی سامان سالور به سال‬ ‫‪ ۹۲‬بازمی‌گردد‪ .‬او در آن س��ال «تمشک» را‬ ‫جلوی دوربین برد‪.‬‬ ‫س��الور پیش از ای��ن فیلم‌های «س��اکنان‬ ‫س��رزمین س��کوت»‪« ،‬چند کیلو خرما برای‬ ‫مراس��م تدفی��ن»‪« ،‬تران��ه تنهای��ی تهران»‪،‬‬ ‫«آمی��ن خواهی��م گفت» و «س��یزده ‪ »۵۹‬را‬ ‫کارگردانی کرده است‪.‬‬ ‫تهیه‌کنندگی «س��ه‌کام حبس» را ساسان‬ ‫سالور برعهده دارد‪ .‬در روزهای آینده نام دیگر‬ ‫بازیگران فیلم اعالم خواهد شد‪.‬‬ ‫نماد‌های موجود در تصاویر برگرفته از واقعیت هستند‪ ،‬اما نحوه‬ ‫چینش آنها به‌گونه‌ای است که باعث می‌شود تصویر نهایی مانند‬ ‫یک خیال یا تصویری از جهانی دیگر به نظر برسد‪.‬‬ ‫مصطفوی در این آثار رهایی انس��ان از قید و بندها را نمایش‬ ‫داده و به‌نوع��ی درونی��ات او را تصویر کرده اس��ت‪ .‬این تصاویر‬ ‫می‌تواند تجس��م آرزویی باش��د ک��ه آدم‌ها برای رها ش��دن از‬ ‫محدودیت‌ها دارند و کشف واقعیت وجود خود دارند‪.‬‬ ‫نمایشگاه نقاشی حامد مصطفوی با نام «سفر به درون‪ ،‬کشف‬ ‫برون» ت��ا ‪ ۲۵‬مرداد در گالری دیلمان برپاس��ت‪ .‬این گالری به‬ ‫نش��انی خیابان شریعتی‪ ،‬خیابان پورمشکانی‪ ،‬شماره ‪ ۵۰‬میزبان‬ ‫عالقه‌مندان است‪.‬‬ ‫ت داوران بیست و هشتمین‬ ‫جایزه ویژه هیا ‌‬ ‫جشنواره فیلم‌های تلویزیونی و مردم‌شناسی‬ ‫کوزوو صربس��تان به فیلم «پیشاشو» ساخته‬ ‫رضا مجلسی از ایران تعلق گرفت‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫ت داوران‬ ‫‪ ،‬جایزه ویژه هیا ‌‬ ‫جشنواره فیلم‌های تلویزیونی و مردم‌شناسی‬ ‫کوزوو صربس��تان به فیلم «پیشاشو» ساخته‬ ‫رضا مجلسی از ایران به خاطر غنای سینمایی‬ ‫و جس��ت‌وخیز سرخوش��انه و حیرت‌انگیز آن‬ ‫در روایت زندگی یک زن روستایی اهدا شده‬ ‫است‪« .‬پیشاشو» مستندی آیینی است که به‬ ‫سفارش شبکه مستند تولید شده است‪.‬‬ ‫ای��ن مجموعه ب��ه زندگی روزمره س��خت‬ ‫و پرتالش یک زن س��الخورده روس��تایی در‬ ‫گی�لان در م��اه رمض��ان می‌پردازد و س��ال‬ ‫گذشته توانست جایزه بزرگ جشنواره درخت‬ ‫زردآلو ارمنستان را نیز از آن خود کند‪.‬‬ ‫اقتباس انیمیشنی‬ ‫از «جودیت کر»‬ ‫ی��ک انیمیش��ن با اقتب��اس از اثر مش��هور‬ ‫«‌ببری که س��رغ چای آمد ‌» نوش��ته «‌جویت‬ ‫کر»‪ ،‬نویس��نده سرش��ناس ادبیات کودک و‬ ‫نوجوان‪ ،‬ساخته می‌شود‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا به نق��ل از ایندیپندنت‪،‬‬ ‫س��اخت این انیمیشن اقتباسی که «بندیکت‬ ‫کامبرب��چ» و «دیوید اویلوو» از صداپیش��گان‬ ‫آن خواهند بود‪ ،‬تا کریسمس امسال به پایان‬ ‫خواهد رسید‪.‬‬ ‫«تمس��ین گری��گ»‪« ،‬دیوی��د ویلیامز» و‬ ‫«پائول وایتهوس» از دیگر صداپیشگان حاضر‬ ‫در این انیمیشن خواهند بود‪ .‬کتاب «ببری که‬ ‫سراغ چای آمد» به تصویرگری و نویسندگی‬ ‫«‌جودیت‌کر» که‌برای نخس��تین‌بار درس��ال‬ ‫‪ ۱۳۴۷‬منتشر شد‪ ،‬داستان دختربچه‌ای به‌نام‬ ‫«‌س��وفی» را روایت می‌کند که هنگام صرف‬ ‫چ��ای عصرانه‌اش با یک ببر س��خنگو روبه‌رو‬ ‫می‌ش��ود‪« .‬کالرا راس» هنرپیش��ه ‪‌۷‬س��اله‬ ‫بریتانیایی‪ ،‬صداپیش��گی شخصیت «سوفی»‬ ‫را ب��ر عهده خواهد داش��ت‪« .‬جودیت کر» با‬ ‫کتاب «ببری که س��راغ چای آمد» خود را به‬ ‫دنیای ادبیات معرفی کرد‪ .‬او شخصیت پلنگ‬ ‫داستانش را برای سرگرمی دو فرزندش خلق‬ ‫کرده بود‪.‬‬ ‫«مانکن » وارد شبکه‬ ‫نمایش خانگی می‌شود‬ ‫س��ریال «مانک��ن »به کارگردانی حس��ین‬ ‫س��هیلی‌زاده و تهیه‌کنندگ��ی ایرج محمدی‬ ‫به‌زودی وارد ش��بکه نمای��ش خانگی خواهد‬ ‫ش��د‪ .‬به‌گزارش‬ ‫‪ ،‬تصویربرداری سریال‬ ‫«مانکن» به‌کارگردانی حس��ین سهیلی‌زاده با‬ ‫حضور شخصیت‌های اصلی داستان همچنان‬ ‫ادامه دارد‪ .‬س��ریال نمایش خانگی «مانکن»‬ ‫به تهیه‌کنندگی ایرج محمدی و نویس��ندگی‬ ‫بابک کایدان در ‪۲۶‬قسمت به‌زودی در شبکه‬ ‫نمایش خانگی توزیع خواهد ش��د‪ .‬در خالصه‬ ‫داس��تان این مجموعه آمده اس��ت‪ :‬همیش��ه‬ ‫عش��ق‌های ب��زرگ و زیبا‪ ،‬دش��منان بزرگ و‬ ‫مخوف داشته‌اند‪.‬‬ ‫محمدرض��ا فروتن‪ ،‬مریال زارع��ی‪ ،‬نازنین‬ ‫بیات��ی و امیرحس��ین آرمان‪ ،‬ف��رزاد فرزین‪،‬‬ ‫حسین پاکدل‪ ،‬بهشاد شریفیان‪ ،‬نفیسه روشن‪،‬‬ ‫علی فرهنگی‪ ،‬رابعه مدن��ی‪ ،‬پانته‌آ کیقبادی‪،‬‬ ‫بهزاد محسنی‪ ،‬بهزاد خلج‪ ،‬الهام پاوه‌نژاد‪ ،‬رضا‬ ‫توکلی‪ ،‬همایون ارش��ادی‪ ،‬لیندا کیانی‪ ،‬شبنم‬ ‫قلی‌خانی‪ ،‬محمد صادقی و عارفه معماریان در‬ ‫این سریال نقش‌آفرینی دارند‪.‬‬ ‫هفت هنر‬ ‫افزایش نرخ نسخه فیزیکی سریال‌های نمایش خانگی‬ ‫موجب ش��ده عرض��ه این آث��ار در فضای مج��ازی و در‬ ‫س��ایت‌هایی مانند «فیلیمو» و «نماآوا» با اقبال بیشتری‬ ‫روبه‌رو شوند‪.‬‬ ‫به گ��زارش‬ ‫‪ ،‬در تاری��خ تلویزیون ای��ران‪ ،‬آنچه‬ ‫مخاطب بیش��تری را پای تماشای جعبه جادویی نشاند‪،‬‬ ‫سریال‌هایی بودند که بیش��تر آنها مضمون عاشقانه‌ای را‬ ‫روای��ت می‌کردند و حتی در آن دوران که در هر خانه‌ای‬ ‫تلویزی��ون پی��دا نمی‌ش��د و از این جعب��ه جادویی تنها‬ ‫به‌عن��وان کاالی��ی لوکس در باالی منزل و با تش��ریفاتی‬ ‫خاص استفاده می‌ش��د‪ ،‬مردم شب‌های پخش سریال در‬ ‫خانه همس��ایه یا فامیلی که این قاب را در اختیار داشت‪،‬‬ ‫جمع می‌ش��دند تا به بهانه بجا آوردن صله ارحام مس��یر‬ ‫تماشای قسمتی از سریال را بر خود هموار کنند‪.‬‬ ‫ای��ن روزها ش��بکه نمایش خانگی با حض��ور دو چهره‬ ‫مط��رح عرص��ه طنز جان دیگ��ری گرفته اس��ت‪ .‬مهران‬ ‫مدیری و مجید صالحی که سال‌ها در این عرصه فعالیت‬ ‫کرده‌اند با دو س��ریال «هیوال» و «سال‌های دور از خانه»‬ ‫ب��ه خانه‌های مردم می‌آیند‪ .‬همزمان دو س��ریال «نهنگ‬ ‫آبی» ساخته فریدون جیرانی و «ریکاوری» به کارگردانی‬ ‫بهادر اسدی نیز در ژانر اجتماعی در شبکه نمایش خانگی‬ ‫عرضه شده‌اند‪.‬‬ ‫مدیری هم��واره آثاری خلق می‌کند ک��ه زاییده ذهن‬ ‫دغدغه‌مندش نس��بت به مسائل اجتماعی است‪ ،‬مسائلی‬ ‫که به زبان طنز و با ش��یوه و ف��رم ویژه خود به مخاطب‬ ‫عرض��ه می‌کن��د‪ .‬او س��ال‌ها پیش ک��ه تلویزی��ون هنوز‬ ‫مخاطبان انبوه داشت‪ ،‬س��ریال‌هایی چون «پاورچین« و‬ ‫«نقطه چین» را س��اخت و به‌دلی��ل فرم جدید در روایت‬ ‫و اس��تفاده از زبان و نوع بازی‌ها مخاطبان همواره از آثار‬ ‫او اس��تقبال می‌کردن��د‪ .‬مدیری پس از اینکه نخس��تین‬ ‫سریال‌های ش��بکه نمایش خانگی تولید شدند با ساخت‬ ‫آثاری چون «قهوه تل��خ»‪« ،‬گنج مظفر»‪« ،‬بمب خنده»‪،‬‬ ‫«ویالی من» و «عطس��ه» به شبکه نمایش خانگی کوچ‬ ‫کرد و هرچند برخی از آثارش سرنوشت نامعینی داشتند‪،‬‬ ‫ام��ا او کار خود را ادامه داد‪ .‬او حاال پس از گذش��ت چند‬ ‫سال به س��راغ سریال «هیوال» رفت و تالش کرد در این‬ ‫س��ریال بار دیگر یاران و همراهان خود را گرد هم آورد و‬ ‫اثری جدید خلق کند‪ .‬با این تفاوت که مدیری این بار به‬ ‫سراغ بازیگران طنز و شناخته‌شد ‌ه نرفت که پیش از این‬ ‫بارها با او همکاری داشتند‪.‬‬ ‫«هیوال» س��اخته و پرداخته ذه��ن مدیری به همراهی‬ ‫پیمان قاس��م‌خانی است که س��ال‌ها پیش همکاری‌های‬ ‫موفق��ی با هم داش��تند‪ .‬فرهاد اصالنی‪ ،‬مه��ران مدیری‪،‬‬ ‫ش��بنم مقدم��ی‪ ،‬گوه��ر خیراندی��ش‪ ،‬ش��یال خ��داداد‪،‬‬ ‫محمد بحرانی‪ ،‬س��یما تیران��داز‪ ،‬میرطاهر مظلومی‪ ،‬نیما‬ ‫ش��عبان‌نژاد‪ ،‬عزت‌اهلل مهرآوران‪ ،‬فرزین محدث‪ ،‬افش��ین‬ ‫زی‌نوری و محس��ن قاضی م��رادی در آن به ایفای نقش‬ ‫پرداخته‌اند‪.‬‬ ‫پخش «هیوال« از اواخر پاییز س��ال گذشته آغاز شده و‬ ‫تاکنون ‪ ۱۳‬قس��مت از فصل نخست این سریال هر هفته‬ ‫دوشنبه‌ها در اختیار مخاطبان قرار گرفته است‪.‬‬ ‫از س��وی دیگر‪ ،‬مجید صالحی را بیشتر در مقام بازیگر‬ ‫می‌شناس��یم تا کارگردان‪ .‬هرچند او در این س��ال‌ها آثار‬ ‫متفاوتی برای تلویزیون کارگردانی کرده‪ ،‬اما به‌طور عمده‬ ‫در آث��ار طنز و کمدی ایفای نقش کرده و به همین دلیل‬ ‫ه��م رگ خواب مخاط��ب را به خوبی می‌شناس��د و هم‬ ‫به‌واس��طه این حض��ور با ژانر کمدی به‌خوبی آشناس��ت‪.‬‬ ‫او این روزها در مقام کارگردان س��ریال «س��ال‌های دور‬ ‫از خانه» را روانه بازار ش��بکه نمایش خانگی کرده است‪،‬‬ ‫س��ریالی که دو ش��خصیت اصلی آن برگرفته از س��ریال‬ ‫«شاهگوش» اس��ت که داود میرباقری در سال ‪ ۹۲‬برای‬ ‫شبکه نمایش خانگی تولید کرد‪ .‬هادی کاظمی به همراه‬ ‫احمد مهرانفر نقش دو شخصیت اصلی یعنی امیریل زهره‬ ‫خان و صولت خنجری را در این سریال ایفا می‌کنند‪ .‬این‬ ‫دو در س��ریال «ش��اهگوش» در کالنتری دوران خدمت‬ ‫سربازی را می‌گذرانند و حاال در سریال «سال‌های دور از‬ ‫پریناز ایزدیار‬ ‫در «سه‌کام حبس»‬
‫شنبه‬ ‫کارتون‌روز‬ ‫‪ 12‬مرداد ‪ - 1398‬اول ذی‌الحجه ‪ 3 - 1440‬اوت ‪ - 2019‬شماره ‪ - 1342‬پیاپی ‪2660‬‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫»‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی «‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫قائم مقام مدیرمسئول‪ :‬مسعود دهشور‬ ‫سردبیر‪:‬عاطفه خسروی‬ ‫تلفن‪ - 82190:‬نمابر‪ -88713730:‬پیامک‪ -300082190:‬پیامگیر صوتی‪88105304:‬‬ ‫سازمان آگهی‌ها‪ - 88722732-3 :‬نمابرآگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان‌ها‪88724211 :‬‬ ‫تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه آزادگان شماره‪ -26‬کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫آگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫امور استان‌ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن‌مهر‬ ‫‪www.smtnews.ir‬‬ ‫‪info@smtnews.ir‬‬ ‫‪telegram.me/smtnewsinstagram.com/smtnewspaper‬‬ ‫‪tozi.smtnews@gmail.com‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه‌های غیردولتی‬ ‫با ‪ 63‬امتیاز رتبه ‪2‬‬ ‫روزنامه‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه‬ ‫در میان روزنامه های تخصصی مقام ‪1‬‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫در میان روزنامه های اقتصادی مقام ‪2‬‬ ‫بدون شرح‬ ‫طرح‪ :‬حسین علیزاده‬ ‫یادداشت‬ ‫پوستر سی‌ودومین جشنواره فیلم‌ کودک و نوجوان رونمایی شد‬ ‫خداحافظ قلندر‬ ‫«رویای کودکان سیل‌زده را بسازیم» شعار و محور جشنواره‬ ‫اصفهان اردیبهش��ت امس��ال و در هفته فرهنگی‪ ،‬همه‬ ‫برنامه‌های مربوط به این هفته را لغو و برنامه‌هایی را برای‬ ‫همدردی و کمک به مردم سیل‌زده در شهر برگزار کرد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه ما با این اقدام به‌دنبال ایجاد شادی در‬ ‫بین کودکان مناطق سیل‌زده بودیم‪ ،‬گفت‪ :‬برای تسری‬ ‫پیام صلح و دوس��تی همچنین در نظ��ر داریم‪ ،‬از حضور‬ ‫خواهرخوانده‌ه��ای ش��هر اصفهان در جش��نواره فیلم‬ ‫کودک و نوجوان نیز استفاده کنیم‪.‬‬ ‫نوروزی اف��زود‪ :‬حضور فیلمس��ازان جهانی در نصف‬ ‫جهان زمینه‌س��از تب��ادل دانش فیلمس��ازی و ارتباط‬ ‫موثرت��ر هنرمن��دان از ملیت‌های گوناگ��ون با یکدیگر‬ ‫خواهد ش��د که ای��ن موضوع یکی از پایه‌ه��ای برقراری‬ ‫تعامالت دوسویه کشورها خواهد بود‪.‬‬ ‫وی اظه��ار ک��رد‪ :‬جش��نواره فیلم ک��ودک و نوجوان‬ ‫دس��تاوردهای زی��ادی ازجمله ش��کوفایی اس��تعداد‪،‬‬ ‫خالقیت و نوآوری در عرصه فیلم خواهد داش��ت و پله‌ای‬ ‫برای صعود هنرمندان اصفهان است‪.‬‬ ‫همچنین در ادام��ه این برنامه‪ ،‬علیرض��ا تابش‪ ،‬دبیر‬ ‫سی‌ودومین جشنواره بین‌المللی فیلم کودک و نوجوان‬ ‫جدول‬ ‫افقی‪:‬‬ ‫‪ -1‬از فنون ورزش کشتی ‪ -‬پارسا و عابد نصاری‬ ‫‪ -2‬دریاچ��ه‌ای در نزدیک��ی چالوس ‪ -‬آویش��ن کوه��ی ‪ -‬ضمیر مفعولی اول‬ ‫شخص مفرد‬ ‫‪ -3‬دستورنامه نظامی ‪ -‬پسوند هواداری ‪ -‬قنات آب‬ ‫‪ -4‬امر به زیستن ‪ -‬بریدن شاخه‌های اضافی درخت ‪ -‬معلق‬ ‫‪ -5‬ی��ک گروه نظامی ‪ -‬کمربند مقدس کشیش��ان ‪ -‬واحد س��نجش نیروی‬ ‫الکتریکی‪ -‬میوه و ثمر‬ ‫‪ -6‬انبر کوچک ‪ -‬مخترع تلویزیون‬ ‫‪ -7‬جنس کوه ‪ -‬آرزوی اوالد دارد‬ ‫‪ -8‬اندرون‪ -‬نوعی آش ‪ -‬کلمه انتخاب ‪ -‬تار باریک دوخت‬ ‫‪ -9‬در قدیم به بازپرس می‌گفتند ‪ -‬واپسین‬ ‫‪ -10‬از اشارات ‪ -‬می‌گویند محل گذر است‬ ‫‪ -11‬مرگ از اندوه ‪ -‬طبل بزرگ ‪ -‬عنوان محترمانه بانوان ‪ -‬سختی و گرفتاری‬ ‫‪ -12‬شیطان ‪ -‬از آیین نظامی ‪ -‬گشودنی جدول‬ ‫‪ -13‬محل تولید آرد ‪ -‬رفوزگی ‪ -‬آهنگر تازی‬ ‫‪ -14‬منزل ‪ -‬حیوان دوزیستی تنومند با پای کوتاه و سر بزرگ ‪ -‬قدرت و توان‬ ‫‪ -15‬چوب هموار شده ‪ -‬شبکه اجتماعی اشتراک‌گذاری عکس و فیلم‬ ‫عمودی‪:‬‬ ‫‪ -1‬شهرت و معروفیت ‪ -‬نمایشنامه‌ای از برتولت برشت‬ ‫‪ -2‬کاشف پنی‌سیلین ‪ -‬دوست ‪ -‬رنگ آتش‬ ‫‪ -3‬سخن خشم‌آلود ‪ -‬موی انبوه سر ‪ -‬کالبد ‪ -‬جمالت قرآنی‬ ‫‪ -4‬آینده ‪ -‬آزردگی خاطر ‪ -‬هوشمندی‬ ‫‪ -5‬دارای عادت یا گرایش به گفتن سخنان بیهوده ‪ -‬مغناطیس غیرفلزی‬ ‫‪ -6‬سرراست و اندازه ‪ -‬گذشت ایام ‪ -‬گام تک ‪ -‬نیمه سالم‬ ‫‪ -7‬گرده قارچ ‪ -‬پرورنده ورزشکار‬ ‫‪ -8‬دوباره‌کاری ‪ -‬متبسم‬ ‫‪ -9‬آغاز کار ‪ -‬خشک‌مزاجی‬ ‫‪ -10‬پرستیدنی باطل ‪ -‬عدد اول زوج ‪ -‬اطراف لب و دهان ‪ -‬هنوز به لفظ انگلیسی‬ ‫‪ -11‬اسب تندرو ‪ -‬آیین بزرگداشت‬ ‫‪ -12‬توپ بیرون از زمین بازی ‪ -‬اس��تخوان نازک روی س��ر انگش��تان دس��ت و‬ ‫پا ‪ -‬جانور دریایی عظیم‌الجثه‬ ‫‪ -13‬فرماندهان ‪ -‬حرف اثبات ‪ -‬شک و گمان ‪ -‬جوش پوستی‬ ‫‪ -14‬لف��ظ بی��رون راندن غیرمودبانه ‪ -‬کوی و محل��ه ‪ -‬قصر و کاخی معروف در‬ ‫اسپانیا‬ ‫‪ -15‬پس دادن وام ‪ -‬امروز عرب‬ ‫خبر‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫ق‬ ‫‪3‬‬ ‫د‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪9‬‬ ‫ا‬ ‫ز‬ ‫ی‬ ‫گ‬ ‫‪5‬‬ ‫ق‬ ‫ن‬ ‫ب‬ ‫‪10‬‬ ‫ی‬ ‫د‬ ‫‪12‬‬ ‫س‬ ‫و‬ ‫‪11‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪15‬‬ ‫ز‬ ‫ت‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫د‬ ‫ر‬ ‫و‬ ‫‪7‬‬ ‫‪9‬‬ ‫ب‬ ‫ع‬ ‫ر‬ ‫ه‬ ‫م‬ ‫ی‬ ‫د‬ ‫و‬ ‫ک‬ ‫ی‬ ‫و‬ ‫ت‬ ‫ا‬ ‫ب‬ ‫ک‬ ‫ر‬ ‫ک‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫ی‬ ‫ک‬ ‫س‬ ‫ف‬ ‫د‬ ‫ت‬ ‫ت‬ ‫ز‬ ‫خ‬ ‫ا‬ ‫ی‬ ‫ی‬ ‫ر‬ ‫ی‬ ‫ل‬ ‫گ‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫د‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫ک‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫د‬ ‫ی‬ ‫ن‬ ‫ق‬ ‫ر‬ ‫م‬ ‫ت‬ ‫ا‬ ‫ت‬ ‫و‬ ‫ه‬ ‫ت‬ ‫م‬ ‫ن‬ ‫گ‬ ‫چ‬ ‫ب‬ ‫ه‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫ر‬ ‫ف‬ ‫ر‬ ‫ه‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫خ‬ ‫و‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫ت‬ ‫ر‬ ‫خ‬ ‫ج‬ ‫ن‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫ی‬ ‫ی‬ ‫س‬ ‫ت‬ ‫ف‬ ‫ج‬ ‫ل‬ ‫ک‬ ‫ت‬ ‫د‬ ‫و‬ ‫ف‬ ‫ا‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫ن‬ ‫گ‬ ‫ف‬ ‫ا‬ ‫ک س‬ ‫ی‬ ‫د‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫ل‬ ‫د‬ ‫ر‬ ‫د‬ ‫ش‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ن‬ ‫ه‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪5‬‬ ‫س‬ ‫ش‬ ‫ر‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫س‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1‬‬ ‫ز‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫ی‬ ‫‪5‬‬ ‫ی‬ ‫‪6‬‬ ‫ن‬ ‫‪8‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫جدول‌شماره‬ ‫‪197‬‬ ‫طراح جدول‪ :‬محمود کیمیایی‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ی‬ ‫م‬ ‫‪7‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ه‬ ‫‪1‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4‬‬ ‫ت‬ ‫ن‬ ‫‪1‬‬ ‫‪9‬‬ ‫ق‬ ‫ر‬ ‫ک ش‬ ‫ا‬ ‫د‬ ‫ا‬ ‫ب‬ ‫و‬ ‫ک‬ ‫جواب جدول‬ ‫شماره‪196‬‬ ‫ه‬ ‫م‬ ‫ی‬ ‫و‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫و‬ ‫ن‬ ‫ه‬ ‫ق‬ ‫‪8‬‬ ‫د‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ل‬ ‫م‬ ‫ر‬ ‫ع‬ ‫ه‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫ق‬ ‫ا‬ ‫ز‬ ‫ت‬ ‫ا‬ ‫س‬ ‫ر‬ ‫ن‬ ‫‪6‬‬ ‫‪8‬‬ ‫ن‬ ‫‪2‬‬ ‫ل‬ ‫ی‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫ت‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫کاهش ‪ ۶۰‬تا ‪ ۷۰‬درصدی واردات‬ ‫ماشین‌های چاپ‬ ‫واردات ماش��ین‌آالت و دستگاه‌های نو‬ ‫و دس��ت‌دوم صنعت چاپ به‌دلیل حذف‬ ‫ارز دولتی و رکود چاپخانه‌ها در مقایس��ه‬ ‫با س��ال گذش��ته ‪ ۶۰‬تا ‪ ۷۰‬درصد کاهش‬ ‫داشته است‪ .‬به گزارش ایبنا‪ ،‬سیدحسین‬ ‫صالح��ی‪ ،‬دبی��ر انجم��ن واردکنندگان‬ ‫ماش��ین‌آالت نو و دس��ت‌دوم عنوان کرد‪:‬‬ ‫این روزها باتوجه به رکود بازار در حوزه چاپ و نشر و بیکاری بسیاری‬ ‫از واحدهای صنفی بس��یاری از واردکنندگان ماشین‌آالت چاپ نو و‬ ‫دست‌دوم دستگاهی وارد کشور نمی‌کنند‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬به‌دنبال نوس��ان‌های ن��رخ ارز در ماه‌های اخیر و‬ ‫کاهش س��فارش‌های چاپی‪ ،‬اکنون در میان چاپخانه‌داران تقاضایی‬ ‫برای تهیه و خریداری دس��تگاه‌های جدید وجود ندارد و بس��یاری‬ ‫از فع��االن این حوزه ترجیح می‌دهند با دس��تگاه‌های قدیمی خود‬ ‫کار کنند‪.‬‬ ‫حسین آهی دوستدار ایران بود‬ ‫میالد عظیمی‪ ،‬نویس�نده‪ :‬حس��ین آهی‬ ‫درگذش��ت‪ .‬رحمت خدا بر او باد‪ .‬یکی از معدود‬ ‫اش��خاصی که در صداوس��یما بود و سواد و ذوق‬ ‫ادبی داش��ت‪ .‬شیفته ش��عر و ادبیات و موسیقی‬ ‫ب��ود‪ .‬پرش��ور ب��ود‪ .‬ش��ر و ش��ورش را هن��گام‬ ‫شعرخوانی دوست داشتم‪ .‬حال و حالتی داشت‪.‬‬ ‫زنده یاد حسین آهی‬ ‫به عروض پیچیده بود و فهرس��ت عروضی اشعار‬ ‫برخی شاعران کهن را استخراج کرده بود‪ .‬کتاب‌هایی هم نوشته بود‪ .‬مهدی حمیدی‬ ‫شیرازی که شاعری مقتدر و دانشمند و استادی سختگیر و عبوس بود درباره آهی در‬ ‫مؤخره دره نجفی ‪-‬که آهی بر آن کتاب تعلیقاتی نوشته بود‪ -‬نوشت‪:‬‬ ‫«من تصدیق می‌کنم که در دوره دانش‌آموزی و دانش��جویی و دبیری و دانشیاری‬ ‫و اس��تادی خود هرگز با کس��ی روبه‌رو نش��ده‌ام که یک‌دهم اطالعات عروضی آقای‬ ‫حسین آهی را داشته باشد‪.‬‬ ‫از اینکه جوانی در این سن‪ ،‬تا این حد‪ ،‬به دقایق و ظرایف و رموز علم پیچیده عروض‬ ‫وارد باش��د‪ ،‬به‌حقیقت حیرت کردم‪ .‬درک کردن و به یاد داش��تن اوزان و زادوولدهای‬ ‫آنها و زحافات با اس��امی دشوارشان بر کس��انی که در این راه گام زده‌اند‪ ،‬آشکار است‬ ‫که کاری س��اده و آسان نیست و حتی غیرممکن به‌نظر می‌رسد‪ .‬من در مصاحبه‌ای با‬ ‫این عروض‌دان اس��تاد از بس��یاری زحافات پرسش کردم‪ ،‬همه را بی‌کم و کسر جواب‬ ‫داد و اشعاری از اوزان مشکل و گوناگون را برای او خواندم‪ ،‬بی‌تامل بحور آنها را گفت و‬ ‫تقطیع کرد و زحافات آنها را برشمرد و اصل بحور را با مثال بیان کرد‪.‬‬ ‫در یک جمله بگویم‪ :‬اگر این جوان در پی آن بود که استادی کرسی عروض فارسی‬ ‫را در دانش��گاه احراز کند و برای این کار از من نمره‌ای می‌خواس��تند با آنکه در تمام‬ ‫دوران استادی خود هیچ وقت این کار را نکرده‌ام؛ «زیرا موردی برای آن ندیده‌ام»‪ ،‬به‬ ‫او بی‌مضایقه نمره بیست می‌دادم»‪.‬‬ ‫متن س��خن حمی��دی را نقل کردم چون تصدیقی کرامند اس��ت‪ .‬یک کار آهی در‬ ‫تعلیقات دره نجفی این بود که تک‌وتوک در برخی اوزان کم‌استعمال‌تر اشعار خود را‬ ‫به‌عنوان شاهد نقل کرده‪ .‬این سه بیتش را دوست دارم‪:‬‬ ‫این خانه را بر زیستن ایمن ندیدم‬ ‫اینجا سلیمان را جز اهریمن ندیدم‬ ‫اینجا چراغ کاروان مردمی را‬ ‫از فتنه رهزن شبی روشن ندیدم‬ ‫اینجا رفیقی پاکبازی اهل دردی‬ ‫شاید شما دیدید اما من ندیدم‬ ‫آهی در رادیو ش��رح حافظ هم می‌گفت که می‌کوشیدم وقتم را طوری سامان دهم‬ ‫که بشنوم‪ .‬با نظراتش خیلی موافق نبودم اما برنامه‌اش را دوست داشتم‪ .‬به خودش هم‬ ‫گفتم‪ .‬حضورش در صداوس��یما مثل واحه‌ای بود در کویر‪ .‬این را هم به او گفتم‪ .‬آهی‬ ‫دیوان بیدل را هم چاپ کرده که من ندیده‌ام‪.‬‬ ‫آهی یادداش��ت‌های مرا در نورس��یاه می‌خواند‪ .‬گاه لطف می‌کرد و نکاتی را مطرح‬ ‫می‌کرد‪ .‬یا شعر می‌فرستاد‪ .‬یک‌بار شعری فرستاد به اسم بوسه‌نامه‪:‬‬ ‫بوسه‌ها می‌فرستمت سطلی‬ ‫َسطلی و صادراتی و َرطلی‪...‬‬ ‫نمی‌دانم آن را جایی چاپ کرده یا نه‪ .‬با مزه بود‪.‬‬ ‫یک بار هم حدیثی از پیامبر فرستاد که در مسند ابی‌یعلی بود و آن حضرت از «بحر‬ ‫فارس» گفته بود‪ .‬آهی آن را فرس��تاد به مثابه س��ندی برای فارس بودن خلیجی که‬ ‫نوخاستگان نام‌های دروغین بر آن می‌نهند‪.‬‬ ‫رحم��ت خدا بر او باد که دوس��تدار ایران بود و دوس��تدار فرهن��گ و ادب ایران‪ .‬با‬ ‫فقدان حس��ین آهی کاروبار زبان و ادب فارس��ی در صداوس��یما از اینی که هست هم‬ ‫بدتر خواهد شد‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫یو‌دومین جش��نواره فیلم‬ ‫بهمن راعی‪ :‬پوس��تر س�� ‌‬ ‫کودک و نوجوان اصفه��ان با مختصات جهانی‪ ،‬توجه به‬ ‫ویژگی‌های تاریخ��ی و جغرافیایی اصفهان و ایران و نیز‬ ‫نگاه به جهان از زاویه دید کودکان‪ ،‬رونمایی شد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش‬ ‫از اصفه��ان‪ ،‬باحض��ور پرش��ور‬ ‫کودکان‪ ،‬هنرمندان و مردم شهر اصفهان عصر سه‌شنبه‬ ‫پوستر س��ی‌ودومین جشنواره بین‌المللی فیلم کودک و‬ ‫نوجوان با حضور شهردار اصفهان‪ ،‬دبیر جشنواره کودک‬ ‫و جمعی از مسئوالن فرهنگی و شهری اصفهان رونمایی‬ ‫شد‪.‬‬ ‫پوس��تر س��ی‌ودومین جش��نواره در حال��ی از درون‬ ‫صندوقی که با صنایع دس��تی شهر اصفهان مزین شده‬ ‫بود‪ ،‬بیرون آورده شد که نوای سرود «ای ایران» کودکان‬ ‫اصفهانی‪ ،‬فضای تاریخی س��ر در بازار قیصریه را پر کرده‬ ‫بود‪.‬‬ ‫قدرت‌اله نوروزی‪ ،‬شهردار اصفهان در این آیین با بیان‬ ‫اینکه این جش��نواره با همت همه کودکان و در س��طح‬ ‫بین‌المللی برگزار می‌ش��ود‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬این جش��نواره‬ ‫ابزاری ب��رای برق��راری ارتباط همه ک��ودکان جهان با‬ ‫یکدیگر اس��ت و می‌تواند مطالبه صلح و دوستی را میان‬ ‫کودکان ایرانی و اصفهانی نهادینه کند‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬ای��ن جش��نواره به‌دنب��ال پیوند همه‬ ‫کودکان ایران اس��ت‪ ،‬به همین منظور پی��ام آن را بیان‬ ‫رویای کودکان س��یل‌زده می‌دانیم تا دل همه فرزندان‬ ‫این سرزمین به‌ویژه کودکان سیل‌زده کشورمان‪ ،‬با هنر‬ ‫هنرمندان ایران و از دریچه دوربین فیلمس��ازان‪ ،‬ش��اد‬ ‫شود‪.‬‬ ‫ش��هردار اصفهان تصریح کرد‪ :‬البته مدیریت شهری‬ ‫اظهار کرد‪ :‬امس��ال جش��نواره کودک توج��ه ویژه‌ای به‬ ‫کودکان مناطق سیل‌زده دارد‪ ،‬به همین سبب هم شعار‬ ‫امسال جش��نواره «رویای کودکان سیل‌زده را بسازیم»‬ ‫است‪ .‬در همین زمینه نمایش فیلم با سینما سیار ازسوی‬ ‫انجم��ن س��ینمای جوانان ای��ران همزمان ب��ا روزهای‬ ‫برگزاری جشنواره در اصفهان در مناطق سیل‌زده انجام‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه حمایت ش��هرداری از جش��نواره‌ای‬ ‫که آبروی ایران و اصفهان در عرصه جهانی اس��ت‪ ،‬قابل‬ ‫قدردانی اس��ت‪ ،‬گف��ت‪ :‬ظرفیت اصفهان ب��رای برپایی‬ ‫رویدادهای بزرگ با مختصات بین‌المللی بسیار باالست‪،‬‬ ‫بر همین اساس می‌تواند قطب خالقیت سینمای کودک‬ ‫و نوجوان باش��د‪ .‬البت��ه این مهم باید در طول س��ال و با‬ ‫رویدادهای ویژه سینمای کودک و نوجوان تداوم داشته‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫دبیر سی‌ودومین جش��نواره بین‌المللی فیلم کودک‬ ‫و نوجوان ادام��ه داد‪ :‬برپایی نمایش��گاه عکس کودکان‬ ‫مناطق سیل‌زده در جش��نواره‪ ،‬جمع‌آوری کمک مالی‬ ‫برای این کودکان و‪ ...‬ازجمله بخش‌های جنبی جشنواره‬ ‫ب��رای تداوم همدلی مردم اصفه��ان و ایران با کودکان و‬ ‫مردم مناطق سیل‌زده است‪.‬‬ ‫دبیر سی‌ودومین جش��نواره بین‌المللی فیلم کودک‬ ‫و نوج��وان اس��تقبال هنرمندان ایران��ی و خارجی برای‬ ‫شرکت در جشنواره کودک را خوب ارزیابی کرد و گفت‪:‬‬ ‫در بخش بین‌الملل جشنواره امسال فیلم‌های مشترک‪،‬‬ ‫اروپایی و آسیایی حضور دارد‪ .‬گفتنی است سی‌ودومین‬ ‫جشنواره بین‌المللی فیلم کودک و نوجوان ‪ ۲۸‬مرداد تا ‪4‬‬ ‫شهریور در شهر اصفهان برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫سعید اسلام‌زاده‪ ،‬کارشناس ادبی و‬ ‫مجری رادیو و تلویزیون‪:‬‬ ‫‪ -۱‬س��اعت نزدیک ‪ 10‬ش��نبه ش��ب که‬ ‫پخ��ش رادیو‪،‬‬ ‫می‌ش��د‪ ،‬از انته��ای راه��رو‬ ‫ِ‬ ‫م��ردی کوتاه‌قامت‪ ،‬با م��وی و ریش بلند و‬ ‫سیاه و تی‌شرت س��یاه‪ ،‬بی‌خودانه می‌آمد و‬ ‫کوله‌بار داشته‌ها و دانسته‌هایش را به دوش‬ ‫پخش رادیو پیام آن شنبه‌شب‌ها‪.‬‬ ‫می‌کشید برای ِ‬ ‫همه اهل رادیو می‌ش��ناختندش‪ .‬س�لامش که می‌ک��ردی‪ ،‬اگر تو را‬ ‫می‌شناخت به اسم و رسم‪ ،‬سالم تو را به مهر و لبخند و احوال‌پرسی گرم‬ ‫پاسخ می‌داد و اگر هم نمی‌شناخت‪ ،‬چنان به لطف می‌نواختت که گویی‬ ‫یار گرمابه و گلستان اویی‪.‬‬ ‫‪« -۲‬حس��ین آهی» بی‌تردید قلندروشانه می‌زیست‪ .‬مشی و روشی‬ ‫بی‌بدیل داشت که رندی و معرفت را یکسره نثارت می‌کرد‪ .‬هر وقت که‬ ‫می‌دیدمش خدا خدا می‌کردم که یکی از برنامه‌هایم را ش��نیده باشد و‬ ‫بیاید و بگوید که دیش��ب یا فالن وقت‪ ،‬ش��نیدمت‪ ...‬و دس��ت مریزادی‬ ‫می‌گفت که توشه امید و شعف روزهای دیگرت می‌شد‪.‬‬ ‫‪ -3‬آهی ش��اعر بود‪ .‬شعرهای جدی او را ش��اید کمتر شنیده باشیم؛‬ ‫مگر کسانی که دوس��تان خاصش بودند‪ .‬اما االن در گوشی تلفن همراه‬ ‫هر یک از بچه‌های رادیو می‌توانید بیت‌های بسیاری پیدا کنید که آهی‬ ‫بنام‪ ،‬برای دوس��تان و همکارانش س��روده بود و همه آنها رنگ و بویی از‬ ‫احترام داشت با طنز دلنش��ینش که بی‌درنگ لبخندی بر لب می‌آورد‪.‬‬ ‫برای همین اس��ت که در این روزها‪ ،‬صفحات ش��خصی بچه‌های رادیو‬ ‫آکنده اس��ت از عکس‌هایی که آهی با آنه��ا انداخته بود و بیت‌هایی که‬ ‫برایش��ان سروده بود‪ .‬چون این ابیات بسیار شخصی‌اند نمی‌توانم از آنها‬ ‫مثال بیاورم‪.‬‬ ‫‪ -4‬حس��ین آه��ی در کار تصحی��ح مت��ون‪ ،‬دقیق بود و وسواس��ی‪...‬‬ ‫همان‌قدر که در س��لوک ش��خصی و اجتماعی‌اش قلندر ب��ود‪ .‬قلندر را‬ ‫معنا نمی‌کنم تا هر کس به قدر و ظن خود آهی را با این واژه پیوند دهد‪.‬‬ ‫همی��ن مرد قلندروش‪ ،‬وقتی بحث کار تصحیح و وزن و عروض و ش��عر‬ ‫پیش می‌آمد‪ ،‬دانشی‌مردی می‌شد که یگانه بود‪ .‬دکتر میالد عظیمی در‬ ‫یادداش��تی که برای حسین آهی نوشته است به کالم حمیدی شیرازی‬ ‫در وصف او اش��اره کرده که دقت و دانش گسترده آهی در ادب فارسی و‬ ‫عروض و بحور آن را‪ ،‬ستوده بود‪.‬‬ ‫‪ -5‬آهی کم‌نظیر بود‪ .‬حاال هم نیس��ت که بگوین��د نانی را به او قرض‬ ‫خواه��م داد تا روزی پس بگیرم‪ .‬کم‌نظی��ر بودن او فقط در احاطه‌اش به‬ ‫بحور عروضی و غور و تفحصش در دیوان خواجه و مرور و بررسی خط به‬ ‫خط نس��خه‌های خطی و نسخه‌بدل‌ها نبود‪ .‬مدتی نشست و برخاست با‬ ‫او فارغ از اینکه از حافظ و ادب فارسی با او حرف بزنی یا نه‪ ،‬آموختن بود‪.‬‬ ‫س��لوک او در رفتار با همه آدم‌ها به قدری یکسان بود که نمی‌دانستی و‬ ‫نمی‌فهمیدی که طرف صحبت او فالن مدیر اس��ت یا همو که شب‌ها در‬ ‫بین اس��تودیوها چای پخش می‌کند‪ ...‬و ب��رای من و بچه‌های رادیو این‬ ‫س��لوک از هرچه می‌دانس��ت و ُد ّر و گوهر بود و پشت میکروفون و روی‬ ‫آنتن رادیو می‌گفت باارزش‌تر بوده و است‪ .‬چون آهی بی‌هیچ مداهنه‌ای‬ ‫آزادمرد بود‪ .‬به یقین می‌دانم که آیین فتیان داش��ت و عیاری‪ ...‬و همین‬ ‫کیمیای وجود آهی بود‪.‬‬ ‫‪ -6‬و از عصر تلخ هش��تم مرداد که عزیزی خبر داد حسین آهی رفت‪،‬‬ ‫مدام بر خودم و این روزمرگی‌ها لعنت می‌فرس��تم که چرا در این مدت‬ ‫ندیدمش تا‪ ...‬تا نمی‌دانم‪ ...‬فقط می‌دانم که چقدر از او کم آموختیم‪».‬‬ ‫مس�عود دهشور‪ :‬از راس��ته کالهدوزها مستقیم به‬ ‫س��مت میدان مجس��مه رفتم‪ .‬در این راسته بیش از ده‬ ‫پانزده کارگاه و حجره کالهدوزی و کاله‌فروشی صبح تا‬ ‫شب مشغول امور کاله‌اند‪.‬‬ ‫حاج‌آقا میزمم‌باقر کالهدوز حدود صد سال پیش پس‬ ‫از وصلت ب��ا خاندان کالهی‌ها ب��ه روش ملک از آنها و‬ ‫سرمایه از ایشان‪ ،‬این بازار را بنیان‌گذارده است‪ .‬در این‬ ‫راس��ته هر نوع کالهی که تصورش را بکنید س��اخته و فروخته می‌شود؛ از کاله‬ ‫نم��دی گرفته تا کاله ش��اپو‪ .‬تازگی‌ها نیز کاله پهلوی به س��بد تولید و تجارت‬ ‫این راس��ته تحمیل ش��ده است‪ .‬پرواضح است که در راس��تای این فقره ‪ -‬کاله‬ ‫پهلوی ‪ -‬همگان چش��م دوخته و دهان باز کرده‌اند ت��ا از این نمد کالهی برای‬ ‫خود فراهم آورند‪.‬‬ ‫با خروج از راس��ته کالهدوزها نخس��تین س��اختمانی که به چش��م می‌آید و‬ ‫خودنمایی می‌کند عمارت کاله‌فرنگی است‪ .‬معلوم نیست چرا به این نام خوانده‬ ‫می‌شود‪ ،‬اما هر چه هست عمارت زیبا و باشکوهی است‪ .‬درست در میدان اصلی‬ ‫شهر عده زیادی کاله مخملی چاقو به‌دست و عربده‌کشان به جان نیروهای ویژه‬ ‫کاله‌سبز افتاده‌اند اما آشکار نیست که دعوا برسر چیست‪ .‬سرم را که برگرداندم‬ ‫دی��دم در یک قدمی‌ام دو مرد با حدت و ش��دت تمام درحال چانه‌زنی بر س��ر‬ ‫کالهی هستند که مردک دستفروش عرضه می‌کرد‪.‬‬ ‫خری��دار مردی س��اده می‌نماید که قیافه و س��روریختش به اهالی این ش��هر‬ ‫نمی‌خورد و گویا بی‌خبر از وجود راس��ته کالهدوزهاس��ت‪ .‬سرانجام دستفروش‬ ‫کاله گش��ادی س��ر خریدار گذاش��ت و با نرخ گزافی کاله را به او انداخت‪ .‬یعنی‬ ‫زیرکانه کالهبرداری کرد‪ .‬شاید هم کاله‌گذاری!‬ ‫به گمانم تا آخر عمر نتوانم این معما را نزد خود حل کنم که چه فرقی است‬ ‫بین کالهبرداری و کاله‌گذاری؟! در ضلع جنوب ش��رقی میدان چند وقتی است‬ ‫که عمارتی عظیم می‌س��ازند در هش��ت طبقه‪ .‬گویا نخستین عمارت بلندمرتبه‬ ‫شهر است که اگر بخواهی طبقه آخر آن را نگاه کنی کاله از سرت می‌افتد‪ .‬دیدم‬ ‫تمام جماعت حاضر در میدان سرها را باال گرفته و به آخرین طبقه خیره شده‌اند‪.‬‬ ‫من نیز از روی کنجکاوی تا سرم را باال بردم که ببینم قضیه از چه قرار است کاله‬ ‫از س��رم افتاد‪ .‬چش��مم به کارگر آویزان بین زمین و هوا در طبقه باالی عمارت‬ ‫ک��ه افتاد پاک کالهم را که زیردس��ت و پای جماعت لگدمال می‌ش��د فراموش‬ ‫کردم‪.‬‬ ‫کارگر بیچاره که صدایش به پایین نمی‌رس��ید کاله زردرنگ ایمنی‌اش را در‬ ‫دست گرفته بود و با آن اشاراتی می‌کرد که هیچ کس متوجه نمی‌شد‪ .‬فی‌الفور‬ ‫نیروهای شهربانی که خبردار شده بودند جمعیت را کنار زده و همگی با ترتیب‬ ‫خاصی با آن کاله‌های متحدالش��کل و باتوم به‌دس��ت نمی‌دانم به چه منظوری‬ ‫حلقه بس��تند‪ .‬سروکله آتش‌نشان‌ها نیز با کاله‌کاسکت‌های رنگ‌وارنگ‌شان پیدا‬ ‫شد‪.‬‬ ‫خالص��ه معرکه‌ای به پا ش��د و چنان کاله تو کالهی ش��د ک��ه نگو و نپرس‪.‬‬ ‫هرک��س کالهش به کاله دیگری می‌خورد و از اینکه کاله‌ش��ان تو هم رفته‪ ،‬از‬ ‫یکدیگر پوزش می‌خواستند و به احترام هم کاله‌شان را برمی‌داشتند‪ .‬در همین‬ ‫هیروویر زنی ش��یکان پیکان کرده با آرایش��ی غلیظ و آالمد که معلوم بود تازه‬ ‫کش��ف‌حجاب کرده هوارزنان و شیون‌کنان با صدایی که بیشتر نعره بود تا فریاد‬ ‫به مرد همراهش پرخاشگری فحاشانه‌ای می‌کرد‪ .‬با اینکه از معرکه خیلی فاصله‬ ‫داشتم اما به‌وضوح می‌شنیدم که می‌گفت‪ :‬این کاله برات خیلی گشاده‪...‬‬ ‫دلواپسی‬ ‫منشور اخالق حرفه‌ای روزنامه‌نگاری در روزنامه‬ ‫راسته کالهدوز‌ها‬

آخرین شماره های روزنامه صمت

روزنامه صمت شماره 1356

روزنامه صمت شماره 1356

شماره : ۱۳۵۶
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۶/۰۳
روزنامه صمت شماره 1355

روزنامه صمت شماره 1355

شماره : ۱۳۵۵
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۶/۰۲
روزنامه صمت شماره 1354

روزنامه صمت شماره 1354

شماره : ۱۳۵۴
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۳۰
روزنامه صمت شماره 1353

روزنامه صمت شماره 1353

شماره : ۱۳۵۳
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۸
روزنامه صمت شماره 1352

روزنامه صمت شماره 1352

شماره : ۱۳۵۲
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۷
روزنامه صمت شماره 1351

روزنامه صمت شماره 1351

شماره : ۱۳۵۱
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۶
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!