صفحه قبل

روزنامه صمت شماره ۱۳۴۰

صفحه بعد

روزنامه صمت شماره 1340

روزنامه صمت شماره 1340

‫اولین روزنامه سهامداری ایران (خبرنگاران و کارکنان)‬ ‫کاهش تعهدات ایران‬ ‫گامی برای حفظ برجام است‬ ‫سه‌شنبه‬ ‫‪ 8‬مرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 27‬ذی‌القعده ‪ 1440‬‬ ‫‪ 30‬ژوئیه ‪2019‬‬ ‫اس��حاق جهانگی��ری در دیدار با وزیر امور بین‌الملل حزب کمونیس��ت چین‬ ‫این کش��ور را اصلی‌ترین شریک اقتصادی و خریدار نفت ایران خواند‪ .‬معاون اول‬ ‫رئیس‌جمهوری در دیدار با سونگ تائو‪ ،‬هدف جمهوری اسالمی ایران از کاهش‬ ‫تعهدات را گامی در جهت حفظ برجام عنوان کرد و گفت‪ :‬همان‌طور که ایران به‬ ‫تعه��دات خود در چارچوب برجام عمل کرد‪ ،‬طرف‌های دیگر نیز باید به تعهدات‬ ‫خود پایبند باشند و به محض آنکه به تعهدات خود عمل کنند ایران نیز به شرایط‬ ‫پیش از کاهش تعهدات بازخواهد گشت‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ سال سی‌ویکم دوره جدید شماره ‪ 1340‬پیاپی ‪ 16 2658‬صفحه قیمت‪ 2000 :‬تومان‬ ‫ابهام در تخصیص و استفاده ارز دولتی در بخش دارو جنجال‌برانگیز شد‬ ‫سرمقاله‬ ‫سیاست نفتی اوپک‬ ‫و اقتصاد آینده ایران‬ ‫گفت و گو‬ ‫چرا ایرانی‌ها به بیت‌کوین‬ ‫اعتماد کردند؟‬ ‫گزارش روز‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫ضرورت اجرای سیاست‌های مکمل ارزی‬ ‫کارشناسان بر حذف‬ ‫ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی تاکید دارند‬ ‫دردسرهای ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی‬ ‫وزیر تازه‌نفس بهداش��ت و درمان در حالی از فس��اد جدید ارزی در حوزه دارو س��خن گفته‬ ‫ب��ود که به اعتقاد برخی صاحب‌نظران این حوزه‪ ،‬بخش��ی از این ماجرا مربوط به بروکراس��ی‌‬ ‫و روند طوالنی واردات در دوران تحریم اس��ت‪ .‬البته نمی‌توان فس��اد جدی که در بس��تر ارز‬ ‫‪ ۴۲۰۰‬تومان��ی اتفاق افتاده را منکر ش��د‪ .‬پی��ش از این اظه��ارات‪ ،‬عبدالناصر همتی‪ ،‬رئیس‬ ‫کل بانک مرکزی در نامه‌ای به رئیس‌جمهوری از فعالیت آمیخته با فس��اد حدود ‪ ۲۰‬ش��رکت‬ ‫واردکنن��ده دولتی و خصوصی در حوزه دارو و کاالهای اساس��ی ب��ا رقمی حدود یک میلیارد‬ ‫یورو‪ ،‬خبر داده بود‪ .‬همان زمان محمود واعظی‪ ،‬رئیس دفتر ریاست‌جمهوری نامه‌ای به ‪ ۴‬وزیر‬ ‫برای پاس��خگویی فوری به نامه رئیس کل بانک مرکزی و پاس��خگویی به این تخلفات نوشته‬ ‫بود‪ .‬برهمین اس��اس‪ ،‬به‌تازگی وزیر بهداش��ت اعالم کرده تا پایان هفته آینده‪ ،‬به جمع‌بندی‬ ‫خواهیم رس��ید که کل ارز حوزه دارو و تجهیزات پزشکی‪ ،‬به چه مواردی اختصاص یافته‪ ،‬چه‬ ‫کاالهایی وارد کش��ور ش��ده و در حوزه تجهیزات پزشکی آیا این تجهیزات به بیمارستان‌های‬ ‫دولتی اختصاص یافته یا به بخش خصوصی عرضه شده است‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫کارشناسان راهکارهای « نخریدن از خارج» را تشریح کردند‬ ‫واردات واگن ممنوع!‬ ‫‪13‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه‌ای‬ ‫همزمان با افزایش نرخ ارز در بازار آزاد و تشدید تنش‌ها در‬ ‫بخش‌های اقتصادی‪ ،‬دولت تصمی��م گرفت برای واردات کاال‬ ‫ارز دولت��ی اختصاص دهد که البته پس از مدتی این ارز تنها‬ ‫به واردات کاالهای اساس��ی و ضروری محدود ش�� ‌د اما به هر‬ ‫حال این تصمیم دولت سبب شد در بیش از یک سال گذشته‬ ‫سیاست ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی با رانت‌های گسترده‌ای همراه شود‬ ‫و به مشکالت ارزی دامن بزند‪ .‬اگر‌چه در راستای شفاف‌سازی‬ ‫روند تخصیص ارز و رفع این مشکالت‪ ،‬بانک مرکزی در چند‬ ‫نوبت اقدام به انتشار نام شرکت‌هایی کرد که به آنها ارز دولتی‬ ‫اختصاص داده ش��د ‌ه اما این موضوع هم نتوانست دولت را در‬ ‫مختومه اعالم کردن پرون��ده متهمان تخلف‌های ارزی موفق‬ ‫کند‪ .‬در حالی هنوز پرونده تخلف‌های ارزی دریافت‌کنندگان‬ ‫ارزهای ترجیحی همچنان باز اس��ت و ابهام‌هایی در سرنوشت‬ ‫ارزهای وارداتی وجود دارد که در هفته‌های گذش��ته با انتشار‬ ‫برخ��ی گزارش‌ها پیرامون موضوع تخصی��ص ارز دولتی برای‬ ‫واردات کاال و همچنین انتشار نامه رئیس کل بانک مرکزی به‬ ‫رئیس‌جمهوری و دستور روحانی به ‪ ۴‬وزیر برای رسیدگی به‬ ‫تخلف‌های رخ داده در زمینه رفع نش��دن تعهدات ارزی‪ ،‬این‬ ‫موضوع بار دیگر م��ورد توجه قرار گرفت ‌ه و به یکی از مباحث‬ ‫مهم تبدیل شده است‪.‬‬ ‫‪11‬‬ ‫خداوند‬ ‫‪http://Telegram.me/smtnews‬‬ ‫‪www.smtnews.ir -‬‬
‫‪2‬‬ ‫سه‌شنبه‬ ‫‪ 8‬مرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 27‬ذی‌القعده ‪1440‬‬ ‫‪ 30‬ژوئیه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1340‬‬ ‫پیاپی ‪2658‬‬ ‫خبر‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫سیاست نفتی‬ ‫اوپک و اقتصاد‬ ‫آینده ایران‬ ‫(بخش پایانی)‬ ‫رضا پدیدار‬ ‫رئیس کمیسیون انرژی و محیط‌زیست اتاق تهران‬ ‫در بخش نخس��ت این نوش��تار به این نکته رس��یدیم‬ ‫که براس��اس پیش‌بینی‌ها رش��د اقتصاد جهان در سال‬ ‫جاری میالدی کمتر از سال گذشته نخواهد بود و انتظار‬ ‫م��ی‌رود کاهش نرخ نفت نیز در س��ال ج��اری میالدی‬ ‫نسبت به سال گذشته به تقویت رشد تقاضا منجر شود‪.‬‬ ‫س��ازمان اوپک نیز رش��د تقاضا برای نفت در سال جاری‬ ‫می�لادی را حدود ‪ ۱.۴‬میلیون بش��که در روز پیش‌بینی‬ ‫کرده که نس��بت به میزان رش��د تقاضای نفت در س��ال‬ ‫گذش��ته می�لادی با ح��دود ‪ ۳۰۰‬هزار بش��که افزایش‬ ‫روب��ه‌رو خواهد ب��ود‪ .‬در همین ح��ال آژانس بین‌المللی‬ ‫انرژی تاکی��د می‌کند نگرانی‌ها از رش��د اقتصاد جهانی‬ ‫رفع نش��ده و افزایش تقاض��ای نفت تنها از محل کاهش‬ ‫قیمت‌ها میس��ر خواهد بود‪ .‬متوس��ط نرخ نفت برنت در‬ ‫سال گذشته میالدی حدود ‪ ۷۱‬دالر در هر بشکه بود که‬ ‫نرخ این نفت شاخص درحال‌حاضر به حدود ‪ ۶۲‬دالر در‬ ‫هر بش��که رسیده است‪ .‬غالب برآوردها نشان می‌دهد در‬ ‫طول س��ال جاری میالدی نرخ نفت رشد بسیار ملایمی‬ ‫را تجربه خواهد کرد‪ .‬اداره اطالعات انرژی امریکا باتوجه‬ ‫ب��ه سیاس��ت‌های جدید نفتی اوپک ک��ه به‌طور عمده با‬ ‫رویکردی برای تثبیت یا افزایش نرخ نفت همراه اس��ت‬ ‫نیز متوس��ط نرخ نفت برنت در س��ال جاری میالدی را‬ ‫‪ ۶۵‬دالر در ه��ر بش��که تخمی��ن زده و انتظار می‌رود در‬ ‫س��ال ج��اری نرخ نفت خ��ام امریکا ‪ ۸‬ت��ا ‪ ۱۰‬دالر و در‬ ‫سال آینده میالدی حدود ‪ ۵‬دالر کمتر از نرخ نفت برنت‬ ‫باشد‪ .‬تمام این پیش‌بینی‌ها در حالی مطرح می‌شود که‬ ‫اع�لام مقام��ات اوپک در حاش��یه کنفرانس خبری وین‬ ‫نش��انگر رشد تقاضای نفت معادل ‪ ۱.۴‬میلیون بشکه در‬ ‫روز خواهد بود؛ از این رو این سازمان متوسط تقاضا برای‬ ‫نف��ت را حدود ‪ ۳۰.۸‬میلیون بش��که در روز برآورد کرده‬ ‫که حدود ‪ ۸۰۰‬هزار بش��که در روز از تولید این س��ازمان‬ ‫در ماه گذش��ته میالدی کمتر است‪ .‬بنابراین محاسبات‬ ‫و برآوردهای این س��ازمان بر این موضوع داللت دارد که‬ ‫توافق نفتی نمی‌تواند موجب متعادل شدن بازار نفت در‬ ‫س��ال جاری میالدی ش��ود‪ .‬از طرفی تولید نفت امریکا‬ ‫نیز موضوعی اس��ت که در س��ال‌های اخیر نقش بس��یار‬ ‫تعیین‌کننده‌ای در بازار نفت داش��ته اس��ت‪ .‬رشد تولید‬ ‫نفت این کش��ور در س��ال گذشته میالدی به رکورد ‪۲.۱‬‬ ‫میلیون بش��که در روز دس��ت یافت و در اواخر این سال‬ ‫تولید امریکا به بیش از ‪ ۱۱.۹‬میلیون بشکه در روز رسید‪.‬‬ ‫متوسط تولید این کشور در سال گذشته میالدی حدود‬ ‫‪ ۱۰.۹‬میلیون بش��که و برای امس��ال بیش از ‪ ۱۳‬میلیون‬ ‫بش��که در روز برآورد می‌شود که بخشی از آن مربوط به‬ ‫تولید نفت ش��یل خواهد بود‪ .‬با این حال از میانه س��ال‬ ‫ج��اری میالدی امریکا بیش از عربس��تان تولید و عنوان‬ ‫بزرگ‌ترین تولیدکننده نفت جهان را از آن خود کرده که‬ ‫به‌نظر می‌رس��د این جایگاه تا پایان سال جاری میالدی‬ ‫تثبیت خواهد شد‪.‬‬ ‫کالم پایانی اینکه در صورت حفظ و تداوم تصمیم‌های‬ ‫گرفته شده در اجالس اخیر اوپک می‌توان روند کاهشی‬ ‫تولید اعضا حتی در مقابل رشد تولید از منابع غیرمتعارف‬ ‫در امری��کا را پایدار و تعادل نس��بی نرخ حتی در فصول‬ ‫س��رد پیش رو در نیم‌کره ش��مالی در محدوده ‪ ۶۵‬تا ‪۷۵‬‬ ‫دالر را پیش‌بین��ی کرد‪ .‬اتح��اد اوپک ضامن خوبی برای‬ ‫تثبی��ت و ت��داوم بازار اعضا در ‪ ۹‬م��اه آینده خواهد بود و‬ ‫ایران در هر ش��رایط از این مزیت در تولید و عرضه خود‬ ‫حتی در محدوده کشورهای منطقه یا تبدیل آن به سایر‬ ‫محصوالت هیدروکربونی بهره‌مند خواهد بود‪.‬‬ ‫موافقت دولت با‬ ‫استخراج رمزارزها‬ ‫خبر‬ ‫هی��ات وزی��ران با اس��تخراج فرآورده‌های پردازش��ی‬ ‫رمزنگاری شده به‌عنوان یک فعالیت صنعتی و با دریافت‬ ‫مجوز از وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت موافقت کرد‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایس��نا به‌موج��ب این تصمیم اس��تفاده‬ ‫از رمزارزه��ا تنها با قبول مس��ئولیت ریس��ک ازس��وی‬ ‫متعام�لان بوده و مش��مول حمای��ت و ضمانت دولت و‬ ‫ش��بکه بانکی نمی‌ش��ود و بهره‌گیری از آن در مبادالت‬ ‫داخل کشور نیز مجاز نیست‪ .‬همچنین این فعالیت مانند‬ ‫س��ایر فعالیت‌های صنعتی‪ ،‬مشمول مالیات خواهد بود و‬ ‫ش��مول معافی��ت از مالیات‪ ،‬منوط به ص��ادرات رمزارز و‬ ‫بازگرداندن ارز حاصل به چرخه اقتصادی کش��ور است‪.‬‬ ‫در این جلسه هیات دولت که ‪ 6‬مرداد‪ ،‬مقارن با روز ملی‬ ‫مهارت و کارآفرینی برگزار ش��ده ب��ود‪ ،‬وزیر تعاون‪ ،‬کار‬ ‫و رفاه اجتماعی گزارش��ی از آخرین اقدام‌های دبیرخانه‬ ‫شورای‌عالی آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و تشکیل مجمع‬ ‫خیری��ن مهارت‌افزایی و آموزش‌ه��ای فنی و حرفه‌ای و‬ ‫خدمات این مجمع به هیات دولت ارائه داد‪.‬‬ ‫هی��ات وزی��ران با تقدی��ر و تش��کر از تالش‌های همه‬ ‫شریکان اجتماعی دولت و خیران عزیز و آغاز فعالیت‌های‬ ‫س��ازنده مجمع خیری��ن مهارت‌افزایی در کش��ور‪ ،‬ابراز‬ ‫امی��دواری کرد دولت ب��ا همکاری ش��ریکان اجتماعی‬ ‫خود بتواند در س��ال جاری گام‌های مؤثری در توس��عه‬ ‫آموزش‌های فنی و حرفه‌ای بردارد‪.‬‬ ‫مع��اون اول رئیس‌جمه��وری هدف جمهوری‬ ‫اس�لامی ای��ران از کاهش تعه��دات را گامی در‬ ‫جهت حفظ برجام عنوان کرد و گفت‪ :‬همان‌طور‬ ‫ک��ه ایران ب��ه تعهدات خ��ود در چارچوب برجام‬ ‫عم��ل کرد‪ ،‬طرف‌های دیگر نی��ز باید به تعهدات‬ ‫خود پایبند باش��ند و ب��ه محض آنکه به تعهدات‬ ‫خ��ود عمل کنند ای��ران نیز به ش��رایط پیش از‬ ‫کاه��ش تعهدات بازخواهد گش��ت‪ .‬ب��ه گزارش‬ ‫پایگاه اطالع‌رس��انی معاون اول رئیس‌جمهوری‪،‬‬ ‫اس��حاق جهانگیری در دیدار س��ونگ تائو‪ ،‬وزیر‬ ‫امور بین‌الملل حزب کمونیست چین با یادآوری‬ ‫اینکه چین اصلی‌ترین شریک اقتصادی و خریدار‬ ‫نفت ایران اس��ت‪ ،‬خاطرنش��ان کرد‪ :‬تصور امریکا‬ ‫این است که با اعمال فشار بر کشورهای خریدار‬ ‫نف��ت ای��ران‪ ،‬می‌تواند‬ ‫ف��روش نف��ت م��ا را‬ ‫ب��ه صف��ر برس��اند تا‬ ‫منج��ر ب��ه فروپاش��ی‬ ‫اقتصاد ایران ش��ود اما‬ ‫خوش��بختانه باوج��ود‬ ‫گذش��ت یک س��ال از‬ ‫تحریم‌های نفتی امریکا‪ ،‬وضعیت اقتصادی ایران‬ ‫از ثب��ات قابل‌قبولی برخوردار اس��ت‪ .‬معاون اول‬ ‫رئیس‌جمه��وری با تاکید بر اینکه باوجود آگاهی‬ ‫از روبه‌رو بودن کش��ورهای دوست مانند چین با‬ ‫برخی محدودیت‌ها‪ ،‬انتظار داریم این کشورها در‬ ‫خرید نف��ت ایران فعال‌تر عمل کنند‪ ،‬افزود‪ :‬باید‬ ‫مس��ائل و موانع پی��ش روی مبادالت مالی میان‬ ‫ایران و چین س��ریع‌تر‬ ‫برط��رف و س��ازکار‬ ‫مال��ی مناس��بی میان‬ ‫دو کش��ور برقرار شود‪.‬‬ ‫هفت��ه آین��ده هیات��ی‬ ‫متش��کل از وزارت امور‬ ‫اقتص��ادی و دارای��ی و‬ ‫بانک مرکزی ایران به چین سفر خواهند کرد که‬ ‫امی��دوارم مذاکرات س��ازنده‌ای در زمینه تدوین‬ ‫س��ازکار مب��ادالت مال��ی میان دو کش��ور انجام‬ ‫ش��ود‪ .‬وزیر امور بین‌الملل حزب کمونیست چین‬ ‫نیز با اش��اره به اینکه در ش��رایط فعلی امریکا با‬ ‫زورگویی فش��ارهای فراوانی به ایران و چین وارد‬ ‫ک��رده‪ ،‬اف��زود‪ :‬تهران و پکن باید ب��ا تبادل‌نظر و‬ ‫هماهنگ��ی‪ ،‬روش‌ه��ا و رویکردهای مناس��بی را‬ ‫ب��رای حل و فصل مش��کالت و حفاظت از منافع‬ ‫مش��ترک دو کش��ور اتخاذ کنند‪ .‬وی با تمجید از‬ ‫سیاس��ت‌های اقتصادی جمهوری اسالمی ایران‬ ‫به‌ویژه سیاس��ت اقتص��اد مقاومتی گفت‪ :‬باوجود‬ ‫تحریم‌های امریکا‪ ،‬وضعیت اقتصادی و اجتماعی‬ ‫ایران از ثبات خوبی برخوردار است‪.‬‬ ‫س��ونگ تائو همچنین با انتق��اد از تحریم‌های‬ ‫یکجانب��ه و زورگویی‌ه��ای امری��کا تصریح کرد‪:‬‬ ‫اراده چی��ن ب��رای توس��عه روابط ب��ا جمهوری‬ ‫اس�لامی ای��ران و اج��رای توافق‌ه��ای میان دو‬ ‫کش��ور تغییر نخواهد کرد و دو کش��ور می‌توانند‬ ‫تجربه‌های‌شان را برای مقابله با فشارهای امریکا‬ ‫در اختیار یکدیگر قرار دهند‪.‬‬ ‫تاکید عراقچی در پایان نشست فوق‌العاده کمیسیون مشترک برجام‬ ‫ایران به کاهش تعهدات تا تامین خواسته‌هایش ادامه می‌دهد‬ ‫نشس��ت فوق‌العاده کمیسیون مشترک برجام در‬ ‫س��طح معاونان و مدیران کل سیاس��ی ایران و گروه‬ ‫‪ ۴+۱‬و نماینده اتحادیه اروپا به ریاس��ت سید عباس‬ ‫عراقچی‪ ،‬معاون وزیر خارجه ایران و هلگا اش��مید‪،‬‬ ‫معاون مس��ئول سیاس��ت خارجی اتحادیه اروپا در‬ ‫هت��ل کوب��ورگ وین برگزار ش��د‪ .‬معاون سیاس��ی‬ ‫وزی��ر امور خارجه پیش از این نشس��ت‪ ،‬دیدارهای‬ ‫دوجانبه و جداگانه‌ای را با هلگا اشمید و نمایندگان‬ ‫روسیه و چین داش��ت‪ .‬به گزارش ایرنا‪ ،‬سیدعباس‬ ‫عراقچی پس از پایان نشس��ت فوق‌العاده کمیسیون‬ ‫مش��ترک برجام در جمع خبرنگاران گفت‪ :‬جلس��ه‬ ‫فوق‌العاده کمیسیون مشترک برجام برای رسیدگی‬ ‫ب��ه ش��کایت‌هایی که هر دو طرف‪ ،‬ه��م ایران و هم‬ ‫‪ ۳‬کش��ور اروپای��ی درباره ش��یوه اج��رای برجام از‬ ‫همدیگر داش��تند‪ ،‬برگزار شد‪ .‬معاون سیاسی وزیر‬ ‫امور خارجه با بیان اینکه ایران در جلسه کمیسیون‬ ‫مشترک برجام تاکید کرد به روال خود یعنی کاهش‬ ‫تعهدات برجامی تا زمانی که خواس��ته‌هایش تامین‬ ‫ش��ود‪ ،‬ادامه می‌دهد‪ ،‬گفت‪ :‬روحیه حاکم بر جلسه‪،‬‬ ‫روحی��ه خ��وب و س��ازنده‌ای بود اما مش��کالت ما‪،‬‬ ‫مشکالت جدی است که باید مرتفع شود‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکی��د بر اینکه بحث‌ه��ای خوبی در این‬ ‫جلسه انجام شد و هر طرف‪ ،‬منطق خود را ارائه داد‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬ما در یک ماه گذشته تحوالتی در اجرای‬ ‫برجام داش��تیم؛ هم گ��زارش آژانس درباره کاهش‬ ‫تعه��دات ایران و هم م��واردی که ما درباره کوتاهی‬ ‫کشورهای اروپایی در زمینه تعهدات‌شان در برجام‬ ‫مط��رح کردیم‪ .‬معاون سیاس��ی وزی��ر امور خارجه‬ ‫ادامه داد‪ :‬به‌نظر من‪ ،‬بحث‌ها س��ازنده بود‪ .‬آنچه در‬ ‫جمع‌بندی وجود داش��ت‪ ،‬پایبندی همه کشورهای‬ ‫باقیمان��ده در برج��ام ب��ه تعهدات‌ش��ان در توافق‬ ‫رئیس مجلس ش��ورای اس�لامی در دیدار وزیر‬ ‫خارج��ه عمان گفت‪ :‬راهبرد جمهوری اس�لامی‬ ‫ایران‪ ،‬ارتقای امنیت در منطقه اس��ت‪ .‬به گزارش‬ ‫خان��ه مل��ت‪ ،‬علی الریجانی در دیدار یوس��ف بن‬ ‫عل��وی‪ ،‬وزی��ر خارجه عمان با یادآوری دوس��تی‬ ‫دیرینه ایران و عمان در شرایط گوناگون و جنگ‬ ‫تحمیلی‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬نقش عمان در اوضاع منطقه‬ ‫را مثب��ت می‌دانی��م؛ کما اینکه عمان در مس��ئله‬ ‫هسته‌ای ایران نیز نقش مهمی ایفا کرد‪ .‬الریجانی‬ ‫افزود‪ :‬توافق هس��ته‌ای در ایران مخالفانی داشت‬ ‫اما باتوجه به مجموع ش��رایط پذیرفته شد‪ ،‬با این‬ ‫حال امریکا یک سال پیش از این توافق خارج شد‬ ‫و این اقدام توهین به بسیاری از کشورها از جمله‬ ‫ایران و عمان بود‪ .‬با این وجود جمهوری اس�لامی‬ ‫هس��ته‌ای برای حفظ آن ب��ود‪ .‬وی درباره برگزاری‬ ‫جلس��ه وزیران امور خارجه کشورهای باقیمانده در‬ ‫برجام خاطرنشان کرد‪ :‬اعضای برجام مصمم هستند‬ ‫نشس��ت وزیران امور خارجه کش��ورهای حاضر در‬ ‫ای��ن تواف��ق را برگزار کنند‪ .‬ما نی��از به انجام برخی‬ ‫اقدام‌ه��ا برای آماده‌س��ازی‌ داریم که امروز مقداری‬ ‫از بحث‌های مربوط به آن انجام ش��د‪ .‬شاید جلسات‬ ‫دیگری در سطح کارشناسی داشته باشیم تا وزیران‬ ‫وقت��ی با یکدیگر مالقات می‌کنند‪ ،‬بحث‌های جدی‬ ‫و دس��تاوردهای ملموس��ی داشته باش��ند‪ .‬معاون‬ ‫سیاس��ی وزیر امور خارجه افزود‪ :‬تصمیم گرفته شد‬ ‫گروه‌ه��ای کاری در حوزه‌ه��ای گوناگون اقتصادی‬ ‫کارش��ان را ش��روع کنند و امروز‪ ،‬پس از این جلسه‪،‬‬ ‫کارشناسان در دو حوزه گوناگون اقتصادی جلساتی‬ ‫با هدف رس��یدن به راه‌حل‌های عملیاتی در اجرای‬ ‫برجام خواهند داشت‪.‬‬ ‫‹ ‹بیانیه هلگا اشمید‬ ‫رئیس کمیس��یون مش��ترک برجام نیز بیانیه‌ای‬ ‫درباره این نشست منتشر کرد که در آن آمده است‪:‬‬ ‫«این نشس��ت به‌منظور بحث درباره ضرورت اجرای‬ ‫کامل و موثر برجام در تمام جوانب آن برگزار ش��د‪.‬‬ ‫کمیس��یون مشترک به ریاس��ت خانم هلگا اشمید‬ ‫ب��ه نیابت از خانم فدری��کا موگرینی‪ ،‬نماینده عالی‬ ‫اتحادی��ه اروپا و ب��ا حضور اعضای ‪( ۲+۳E‬ش��امل‬ ‫چی��ن‪ ،‬فرانس��ه‪ ،‬آلمان‪ ،‬روس��یه و انگلیس) و ایران‬ ‫در س��طح معاونان و مدیران سیاس��ی وزیران امور‬ ‫خارجه برگزار شد‪ .‬براساس مفاد برجام‪ ،‬کمیسیون‬ ‫مشترک مسئولیت نظارت بر اجرای توافق هسته‌ای‬ ‫را برعهده دارد‪ .‬شرکت‌کنندگان بر تداوم تعهدشان‬ ‫برای حفظ برجام تاکید کردند‪ .‬آنها یادآوری کردند‬ ‫تعهدات هس��ته‌ای و رفع تحریم‌ها دو بخش اساسی‬ ‫توافق هس��تند‪ .‬همچنین بر مف��اد تعهدات مندرج‬ ‫در بیانیه‌های رئیس‪ ،‬به‌دنبال نشس��ت‌های پیشین‬ ‫کمیسیون مش��ترک تاکید دوباره داشتند و به‌طور‬ ‫خ��اص ت��داوم گفت‌وگوها در س��طح کارشناس��ی‬ ‫در زمین��ه موضوع��ات مرتب��ط با رف��ع تحریم‌ها و‬ ‫موضوعات هس��ته‌ای مورد تاکید دوباره قرار گرفت‪.‬‬ ‫ش��رکت‌کنندگان ب��ر حمایت قاطع و مس��ئولیت‬ ‫جمعی اعضا برای تداوم پروژه‌های هسته‌ای (به‌طور‬ ‫خاص پروژه اراک و فردو) که بخشی اصلی از برجام‬ ‫به‌منظور حصول اطمینان از ماهیت کاملا صلح‌آمیز‬ ‫برنامه هسته‌ای ایران است‪ ،‬تاکید داشتند‪ .‬برگزاری‬ ‫نشست کمیسیون مش��ترک در سطح وزیران امور‬ ‫خارجه در آینده نزدیک مورد توافق قرار گرفت‪».‬‬ ‫‹ ‹بیانیه روسیه‬ ‫وزارت امور خارجه روس��یه نیز ب��ا تاکید بر لزوم‬ ‫کاه��ش تنش‌ه��ا و حفظ برجام اعالم کرد ش��رایط‬ ‫س��خت کنون��ی حاص��ل تحریم‌ه��ای یکجانب��ه و‬ ‫حداکثری ایاالت متحده اس��ت‪ .‬به گزارش ایس��نا‪،‬‬ ‫وزارت امور خارجه روس��یه با صدور بیانیه‌ای اعالم‬ ‫ک��رد در این نشس��ت طرفین بر ل��زوم حفظ برجام‬ ‫و جلوگی��ری از افزای��ش تنش‌ها تاکی��د کرده‌اند‪.‬‬ ‫در این بیانیه آمده اس��ت‪« :‬ش��رایط کنونی حاصل‬ ‫فشارهای حداکثری امریکا علیه ایران است؛ چراکه‬ ‫ای��ن اقدام‌ها واکنش جمهوری اس�لامی را به‌دنبال‬ ‫داش��ته و باعث ش��ده‌ این کشور‪ ،‬بخشی از تعهدات‬ ‫برجامی خود را کاهش دهد‪ .‬طرفین برجام به‌دنبال‬ ‫عادی‌س��ازی ش��رایط و اطمینان حاص��ل کردن از‬ ‫اجرای کامل برجام هستند‪ ».‬وزارت خارجه روسیه‬ ‫همچنی��ن ب��ر لزوم تعه��د کامل طرفی��ن به توافق‬ ‫هس��ته‌ای و احساس مسئولیت ش��رکت‌کنندگان‬ ‫در زمین��ه اجرای طرح‌های هس��ته‌ای مانند تغییر‬ ‫در همین حال ش��بکه تلویزیون��ی «زد‪.‬دی‪.‬اف»‬ ‫آلمان با اش��اره به فضای مثبت نشس��ت کمیسیون‬ ‫مش��ترک برج��ام در وی��ن‪ ،‬از ع��زم طرفی��ن برای‬ ‫نجات توافق هس��ته‌ای خب��ر داد‪ .‬زد‪.‬دی‪.‬اف آلمان‬ ‫در گزارش��ی نوش��ت‪ :‬نمایندگان ایران و ‪ ۵‬کش��ور‬ ‫باقیمان��ده در توافق هس��ته‌ای‪ ،‬در ای��ن دیدار عزم‬ ‫خود را برای نجات این توافق به نمایش گذاش��تند‪.‬‬ ‫به گزارش این رسانه آلمانی‪ ،‬نمایندگان اروپا در این‬ ‫نشس��ت از ایران خواسته‌اند که به تعهدات خود در‬ ‫برجام پایبند بماند و از اجرای گام سوم برجامی که‬ ‫به‌گفته تهران در صورت عملی نش��دن اینس��تکس‬ ‫برداشته می‌شود‪ ،‬خودداری کند‪.‬‬ ‫رئیس مجلس ش��ورای اس�لامی با تاکید بر اینکه‬ ‫راهبرد جمهوری اسالمی ایران‪ ،‬ارتقای امنیت در‬ ‫منطقه اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬امنیت به‌واسطه کشورهای‬ ‫منطقه حاصل می‌شود و دخالت کشورهای دیگر‬ ‫موج��ب بروز خطرات قابل پیش‌بینی خواهد بود‪.‬‬ ‫یوس��ف بن‌علوی‪ ،‬وزیر خارج��ه عمان نیز در این‬ ‫دی��دار با ی��ادآوری همکاری‌های ای��ران و عمان‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬مس��یر ما واحد و هدف‌م��ان یعنی امنیت‬ ‫پای��دار در منطقه مش��خص اس��ت‪ .‬م��ا از اینکه‬ ‫ایرانیان افرادی عاقل و حکیم هس��تند‪ ،‬خیال‌مان‬ ‫آس��وده اس��ت و معتقدیم ای��ران نقش مهمی در‬ ‫امنیت منطقه داش��ته اس��ت‪ .‬وزیر خارجه عمان‬ ‫بیان کرد‪ :‬متاسفانه مشکل جهان فقدان حاکمیت‬ ‫عقل و منطق اس��ت‪ ،‬به‌طوری که ما ش��اهد رشد‬ ‫پوپولیس��م و روی کار آم��دن رهبران غیرمنطقی‬ ‫و غیررش��ید هس��تیم؛ از این رو باید بین خودمان‬ ‫تعامل و تعاون داشته باشیم‪.‬‬ ‫بن‌عل��وی تاکید ک��رد‪ :‬هدف ما اقن��اع جامعه‬ ‫جهان��ی در زمینه دیپلماس��ی و ایج��اد این باور‬ ‫اس��ت که بروز حوادثی که باعث آسیب به امنیت‬ ‫منطقه ما ش��ود به همه کش��ورها آسیب می‌زند‪.‬‬ ‫وزیر خارجه عمان خاطرنشان کرد‪ :‬تالش زیادی‬ ‫در ش��ورای هم��کاری خلیج‌فارس انجام ش��د اما‬ ‫زمانی که بحران در ش��ورای همکاری ایجاد شد‪،‬‬ ‫نخس��تین قربانی همین شورا بود و اکنون به‌نظر‬ ‫می‌رس��د بحران در شورای همکاری خلیج‌فارس‬ ‫موجب تغییر نگاه‌ها و تفکرات برخی کش��ورهای‬ ‫عضو شده است‪.‬‬ ‫راهبرد ایران‪ ،‬ارتقای امنیت در منطقه است‬ ‫ایران یک س��ال با درخواس��ت رئیسان‌جمهوری‬ ‫فرانس��ه و آلمان و البته انگلیس��ی‌ها‪ ،‬ش��رایط را‬ ‫تحم��ل کرد و به آنها فرصت جب��ران داد‪ .‬رئیس‬ ‫مجل��س بی��ان ک��رد‪ :‬متاس��فانه در ای��ن مدت‬ ‫اروپایی‌ه��ا هیچ اقدام��ی انجام ندادن��د و به‌نظر‬ ‫می‌آید نتوانس��تند یا نمی‌خواستند و خالف گفته‬ ‫بودن��د؛ بنابراین طبق توافقنامه هس��ته‌ای‪ ،‬ایران‬ ‫عم��ل متقابل براس��اس اصل «عم��ل به تعهدات‬ ‫ب��ه میزان��ی ک��ه طرف‌ه��ای مقابل ب��ه تعهدات‬ ‫عمل کنند» را انجام داد‪ .‬وی یادآور ش��د‪ :‬برخی‬ ‫کشورهای منطقه برای دستیابی به امنیت پایدار‬ ‫باید رفتارش��ان را تغیی��ر دهند‪ ،‬زیرا رفتار کنونی‬ ‫منطق��ه را مختل می‌کن��د‪ .‬ظرفیت منطقه حدی‬ ‫دارد و نمی‌توان شاهد جنگ طوالنی در یمن بود‪.‬‬ ‫کاربری س��ایت هسته‌ای فردو و نوین‌سازی رآکتور‬ ‫آب س��نگین اراک تاکی��د ک��رد‪ .‬ای��ن وزارتخان��ه‬ ‫همچنین تصریح کرد کار کمیس��یون مش��ترک در‬ ‫مسائل ایجاد همکاری‌های اقتصادی و بین‌المللی با‬ ‫ایران در س��طح کارشناسان ادامه می‌یابد‪ .‬در پایان‬ ‫ای��ن بیانیه‪ ،‬با اش��اره به دیدار س��رگئی ریابکوف با‬ ‫س��یدعباس عراقچ��ی عنوان ش��د نشس��ت بعدی‬ ‫کمیس��یون مش��ترک برجام در س��طح وزیران در‬ ‫آین��ده‌ای نزدی��ک برگ��زار خواهد ش��د‪ .‬میخائیل‬ ‫اولیانوف‪ ،‬نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی‬ ‫هم در توییتی نشس��ت کمیس��یون مشترک برجام‬ ‫را دارای ‪ ۳‬دس��تاورد اصلی دانس��ت و نوش��ت‪ :‬این‬ ‫نشست ‪ ۳‬دس��تاورد اصلی ش��امل «تصمیم‌گیری‬ ‫برای ادامه کار در زمینه تحریم‌ها‪ ،‬تایید مس��ئولیت‬ ‫جمعی برای انجام پروژه‌های هس��ته‌ای در اراک (با‬ ‫هدایت انگلیس و چین) و فردو (با هدایت روس��یه)‬ ‫و همچنین برگزاری نشس��ت کمیس��یون برجام در‬ ‫سطح وزیران امور خارجه در آینده نزدیک داشت‪».‬‬ ‫‹ ‹عزم جزم برای نجات برجام‬ ‫جهاد کشاورزی مکلف به تهیه برنامه مدون خودکفایی در کاالهای اساسی شد‬ ‫رئیس مجلس شورای اسالمی گفت‪ :‬وزارت جهاد‬ ‫کشاورزی مکلف ش��د برنامه مدونی را برای رسیدن‬ ‫ب��ه خودکفایی در زمینه کاالهای اساس��ی و آمایش‬ ‫س��رزمین در حوزه کش��اورزی در ‪ 2‬ماه آینده تهیه‬ ‫و ب��ه مجل��س ارائه کند‪ .‬به گ��زارش خانه ملت‪ ،‬علی‬ ‫الریجانی با بیان اینکه جلسه غیرعلنی درباره بخش‬ ‫کش��اورزی و نیازهای گوناگ��ون در زمینه کاالهای‬ ‫اساسی به‌ویژه گندم و برنج و نهاده‌های دامی برگزار‬ ‫ش��د‪ ،‬گفت‪ :‬در این جلس��ه با حضور وزیر کشاورزی‬ ‫و س��ازمان برنام��ه و بودجه گزارش‌ه��ای مربوط به‬ ‫ای��ن بخش‌ها مورد بررس��ی قرار گرفت و مقرر ش��د‬ ‫وزارت جهاد کش��اورزی برنامه مدون��ی را در زمینه‬ ‫خودکفایی کاالهای اساس��ی و آمایش سرزمین در‬ ‫ح��وزه کش��اورزی در ‪2‬ماه آینده تهی��ه و به مجلس‬ ‫ارائه کند‪.‬‬ ‫‹ ‹اج�ازه خ�ارج ک�ردن گن�دم داده‬ ‫نمی‌شود‬ ‫وزیر جهاد کش��اورزی در این جلس��ه با اش��اره به‬ ‫کاه��ش خرید گندم ازس��وی دولت گف��ت‪ :‬به هیچ‬ ‫عن��وان و به هیچ کس��ی اجازه خارج ک��ردن گندم از‬ ‫کش��ور داده نمی‌ش��ود‪ .‬محمود حجتی درباره میزان‬ ‫خرید تضمینی گندم در س��ال زراعی جاری ازسوی‬ ‫سیلوهای دولتی‪ ،‬افزود‪ :‬براساس پیش‌بینی‌هایی که‬ ‫داش��ته‌ایم بین ‪ ۲‬تا ‪ ۲‬و نیم میلی��ون تن گندم کمتر‬ ‫ازس��وی بخش دولتی خریداری شده است‪ .‬این عضو‬ ‫کابین��ه دولت دوازده��م ادامه داد‪ :‬بخش��ی از گندم‬ ‫برداشت شده ازسوی کشاورزان در سال زراعی ‪-۹۸‬‬ ‫‪ ۹۷‬به س��مت صنف و صنعت هدایت شده که روند آن‬ ‫طبیعی است‪.‬‬ ‫‹ ‹قیمت گوشت باید کاهش یابد‬ ‫رض��ا رحمان��ی‪ ،‬وزیر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت در‬ ‫جم��ع خبرنگاران درباره صحبت‌هایی مبنی بر اینکه‬ ‫نرخ گوشت واقعی نیست و باید کاهش یابد و همچنین‬ ‫اظهارات وزیر جهاد کشاورزی درباره قابلیت کاهش‬ ‫نرخ گوشت‪ ،‬افزود‪ :‬من نیز صحبت‌های آقای حجتی‬ ‫را تایید می‌کنم‪ .‬وی درباره تش��کیل وزارت بازرگانی‬ ‫نی��ز‪ ،‬گفت‪ :‬به‌زعم دولت با تش��کیل ای��ن وزارتخانه‬ ‫خدمت‌رس��انی به مردم بیش��تر و بهت��ر و اقدام‌های‬ ‫انجام ش��ده در ح��وزه توزیع متمرکز می‌ش��ود‪ .‬وزیر‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت بیان کرد‪ :‬آنچه درحال‌حاضر‬ ‫در مجلس در حال بررسی است طرح تفکیک وزارت‬ ‫بازرگانی از صنعت و معدن است‪ .‬در گذشته نیز دولت‬ ‫در چندین نوبت الیحه تش��کیل وزارت بازرگانی را به‬ ‫مجلس ارائه کرد اما تصمیم نهایی با مجلس است‪.‬‬ ‫ویژه تر از خبر‬ ‫قطع برق ‪ ۱۵‬نهاد اجرایی پرمصرف در تهران‬ ‫س��خنگوی وزارت کشور با اشاره به تصمیم تازه وزارت نیرو و کشور‬ ‫مبنی بر نظارت بر میزان مصرف سازمان‌های اجرایی از کاهش مصرف‬ ‫ب��رق در س��اعات اوج مص��رف و همچنین قطع ب��رق ‪ ۱۵‬نهاد اجرایی‬ ‫پرمصرف در تهران خبر داد‪ .‬به گزارش ایلنا س��ید س��لمان س��امانی‪،‬‬ ‫س��خنگوی وزارت کشور با اش��اره به تصمیم مشترک وزارت کشور و‬ ‫نیرو به‌منظور نظارت بر مصرف برق سازمان‌‌های اجرایی در زمان اوج‬ ‫مصرف در تهران اظهار کرد‪ :‬براس��اس تصمیم‌هایی که ازسوی وزارت‬ ‫کشور و نیرو گرفته شد‪ ،‬شاهد کاهش میزان مصرف برق در تهران در‬ ‫زمان اوج مصرف در یک ماه گذش��ته بوده‌ایم‪ .‬وی اس��تفاده نهاد‌های‬ ‫اجرایی از مولد برق در زمان اوج مصرف را از تصمیم‌های اخیر وزارت‬ ‫کش��ور و نیرو عنوان کرد و افزود‪ :‬وزارت کش��ور و اس��تانداری تهران با‬ ‫کارگروه‌هایی که در این زمینه تش��کیل ش��ده نظارت جدی بر شیوه‬ ‫مصرف برق س��ازمان‌‌های اجرایی دارند‪ .‬سخنگوی وزارت کشور تاکید‬ ‫کرد‪ :‬براس��اس گزارش‌های دریافتی تاکن��ون برق ‪ ۱۵‬نهاد اجرایی در‬ ‫تهران به‌دلیل رعایت نکردن الگوی مصرف برق قطع و اخطارهای الزم‬ ‫به آنها داده شده است‪ .‬سامانی یادآور شد‪ :‬نظارت استانداری تهران و‬ ‫بازرسان وزارت نیرو بر شیوه مصرف برق سازمان‌های اجرایی در زمان‬ ‫اوج مصرف برق برحسب دستور وزیر کشور همچنان با قوت ادامه دارد‪.‬‬ ‫روی خط سیاست‬ ‫کاهش تعهدات ایران گامی برای حفظ برجام است‬ ‫ایسنا‪ -‬یوسف بن‌علوی‪ ،‬وزیر خارجه عمان پس‬ ‫از دیدار با مقامات کشورمان در گفت‌وگو با تلویزیون‬ ‫رس��می عمان گفت‪ :‬هماهنگی‌های��ی میان ایران و‬ ‫عمان برای ساماندهی عبور و مرور در تنگه‌ها وجود‬ ‫دارد‪ .‬وی نقش میانجی‌گری عمان در زمینه افزایش‬ ‫تنش‌ه��ا در منطقه را رد کرد و گفت‪ :‬مس��قط هیچ‬ ‫گونه وس��اطتی در زمینه تنش‌های اخیر در منطقه‬ ‫انجام نداده است‪.‬‬ ‫خانه ملت‪ -‬عبدالرضا رحمانی فضلی‪ ،‬وزیر کشور‬ ‫به ش��ورای‌عالی اس��تان‌ها توصیه کرد طرحی را در‬ ‫زمینه س��ازکار انتخابات شورایاری‌ها به مجلس ارائه‬ ‫دهند تا به‌گفته وی‪ ،‬بار آخری باشد که این انتخابات‬ ‫«غیرقانونی» خوانده می‌شود‪.‬‬ ‫ایرنا‪ -‬س��خنگوی وزارت امور خارجه درباره نامه‬ ‫ظریف به رهبر معظم انقالب در زمینه سریال گاندو‬ ‫گف��ت‪ :‬این خب��ر را تایید می‌کن��م و چنین نامه‌ای‬ ‫ازس��وی وزی��ر به رهبر معظم انقالب نوش��ته ش��د‪.‬‬ ‫صداوسیما از جمله نهادهایی است که زیر نظر رهبر‬ ‫معظم انقالب است و اگر قرار بود گالیه‌ای باشد باید‬ ‫خدمت ایشان گفته می‌شد‪ .‬برداشت ما این است که‬ ‫آنچه تالش می‌شود در سریال گاندو از وزیر و وزارت‬ ‫امور خارجه نش��ان داده ش��ود‪ ،‬یک چهره منفعل و‬ ‫بی‌عمل و واداده است‪.‬‬ ‫ایرن�ا‪ -‬وزارت خارجه فیلیپین اعالم کرد س��فیر‬ ‫این کش��ور در ایران با خدمه فیلیپینی کشتی استنا‬ ‫ایمپرو گفت‌وگو داش��ته و اطمین��ان داد که تمامی‬ ‫آنها در سالمت کامل به‌سر می‌برند‪ .‬ولفردو سانتوس‬ ‫با ص��دور بیانیه‌ای گفت‪ :‬دولت جمهوری اس�لامی‬ ‫ای��ران به‌خوبی با دریانوردان فیلیپینی رفتار کرده و‬ ‫هم‌اکن��ون به خدمه‪ ،‬آزادی عمل در داخل کش��تی‬ ‫داده شده است‪.‬‬ ‫ایلنا‪ -‬وزیر خارجه امریکا بار دیگر خواستار سفر‬ ‫به تهران و گفت‌وگوی بی‌واس��طه با مردم ایران شد‬ ‫و گفت ایران از چه می‌ترس��د که درخواس��ت مرا رد‬ ‫می‌کن��د؟ مایک پمپئو در یادداش��ت توییتری خود‬ ‫ب��ا انتش��ار قطع��ه‌ای از گفت‌وگوی خود با ش��بکه‬ ‫خبری بلومبرگ که خواس��تار س��فر به تهران شده‬ ‫بود‪ ،‬نوش��ت‪ :‬به‌تازگی پیشنهاد دادم به تهران سفر و‬ ‫به‌طور مستقیم با مردم ایران صحبت کنم‪.‬‬ ‫مهر‪ -‬سید کمال خرازی‪ ،‬رئیس شورای راهبردی‬ ‫روابط خارجی بعد از دیدار با س��انگ تائو‪ ،‬وزیر امور‬ ‫بین‌الملل حزب کمونیست چین که در محل شورای‬ ‫راهبردی روابط خارجی کش��ورمان برگزار ش��د‪ ،‬در‬ ‫جمع خبرنگاران گفت‪ :‬درباره برجام بحث و گفت‌وگو‬ ‫شد و توضیح دادیم که ما همواره به قول‌های خود در‬ ‫برجام پایبند بوده‌ایم‪ .‬یک سال صبر کردیم اما زمانی‬ ‫ک��ه دیدیم اروپایی‌ها برای تحقق تعهدات خود هیچ‬ ‫گامی برنمی‌دارند براس��اس حقی که خود برجام به‬ ‫م��ا داده‪ ،‬بعضی از تعهدات را کاهش دادیم؛ بنابراین‬ ‫دیگران مسئول شرایط فعلی هستند‪.‬‬ ‫ایسنا‪ -‬سفیر انگلیس در تهران با اشاره به آنچه‬ ‫تالش‌های دولتش تا ام��روز برای کاهش تنش‌های‬ ‫خلیج‌ف��ارس‌خوان��د‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬کم کردن س��طح‬ ‫تنش‌ه��ا همچن��ان در اولویت نخس��ت س��فارت و‬ ‫بریتانی��ا باقی می‌ماند‪ .‬راب مک ایر در صفحه توییتر‬ ‫خود با ارجاع به گزارشی که در وب‌گاه رسمی دولت‬ ‫بریتانیا درباره تالش‌های دولت این کش��ور تا امروز‬ ‫ب��رای کاهش تنش‌ه��ای خلیج‌فارس انجام ش��ده‪،‬‬ ‫نوشت‪ :‬کم کردن سطح تنش‌ها همچنان در اولویت‬ ‫نخست سفارت و بریتانیا باقی می‌ماند‪.‬‬ ‫ایلنا‪-‬کارولی��ن هارن��دال‪ ،‬نماین��ده انگلیس در‬ ‫نشست کمیسیون مشترک برجام درباره این نشست‬ ‫در توییتر خود نوش��ت‪ :‬خوشحالم که در این نشست‬ ‫مهم ش��رکت کردم تا بر اهمیت اجرای کامل برجام‬ ‫تاکید کنم‪ .‬انگلیس همچنان به اجرای برجام متعهد‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫ایسنا‪ -‬ش��ورای‌عالی اداری به پیشنهاد سازمان‬ ‫اداری استخدامی کشور و با هدف فراهم کردن زمینه‬ ‫الزم برای استقرار دانش‌گرایی و شایسته‌ساالری در‬ ‫نصب و ارتقای مدیران‪ ،‬میزان سن الزم برای تصدی‬ ‫س��طوح مدیریتی را کاهش داد‪ .‬شورای‌عالی اداری‬ ‫با کاهش س��ن الزم برای تصدی س��طوح مدیریتی‬ ‫موافق��ت و داش��تن حداکثر ‪ ۴۵‬س��ال برای تصدی‬ ‫سطوح «مدیریت عملیاتی و مدیریت پایه»‪ ،‬حداکثر‬ ‫‪ ۴۷‬سال برای س��طوح «مدیریت میانی» و حداکثر‬ ‫‪ ۵۰‬س��ال س��ن برای س��طوح «مدیریت ارش��د» را‬ ‫تصویب کرد‪.‬‬ ‫پایگاه اطالع‌رس�انی وزارت کشور‪ -‬معاونت‬ ‫اقتصادی وزارت کش��ور‪ ،‬از صاحب‌نظران دانشگاه‌ها‬ ‫و مراکز علمی برای عضویت در ش��ورای مش��ورتی‬ ‫توس��عه مل��ی و منطقه‌ای که در ته��ران و با حضور‬ ‫وزی��ر کش��ور برگزار می‌ش��ود‪ ،‬دعوت ب��ه همکاری‬ ‫کرد‪ .‬تش��کیل ش��ورای مشورتی توس��عه در سطوح‬ ‫ملی و منطقه‌ای (اس��تانی) ازس��وی وزارت کش��ور‪،‬‬ ‫در راس��تای تعمیق بخش��یدن ب��ه تصمیم‌گیری‌ها‬ ‫و سیاس��ت‌گذاری درس��ت‪ ،‬برمبنای خرد جمعی و‬ ‫مشارکت تمامی ذی‌نفعان‪ ،‬در فرآیند تصمیم‌گیری‌‬ ‫و سیاست‌گذاری‌های اقتصادی‪ ،‬عنوان شده است‪.‬‬ ‫عالقه‌من��دان به عضویت در ش��وراهای توس��عه ‪۳۱‬‬ ‫استان کشور که جلسات آن در تهران برگزار می‌شود‪،‬‬ ‫رزوم��ه خ��ود را حداکثر تا ‪ ۳۱‬مرداد ‪ ۹۸‬به نش��انی‬ ‫الکترونیک��ی ‪eghtesadi_keshvar@moi.ir‬‬ ‫ارسال کنند‪.‬‬
‫سه‌شنبه‬ ‫‪ 8‬مرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 27‬ذی‌القعده ‪1440‬‬ ‫‪ 30‬ژوئیه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1340‬‬ ‫پیاپی ‪2658‬‬ ‫قطعات زیرپله‌ای‬ ‫برچسب خارجی‬ ‫می‌خورند‬ ‫گرفتاری منابع آبی‬ ‫کشور در‬ ‫چاه‌های غیرمجاز‬ ‫واردات واگن ممنوع!‬ ‫صدور بیش از ‪ ۵‬هزار‬ ‫جواز تاسیس‬ ‫در بخش صنعت‬ ‫گروه صنعت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه‌ای‬ ‫‪ ۱۰‬تی��ر به عنوان روز مل��ی صنعت و معدن در تقویم‬ ‫کشور ثبت ش��ده و امسال هم بیست‌وسومین سال این‬ ‫بزرگداش��ت در تهران برگزار ش��د‪ .‬حال باید دید وزارت‬ ‫صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت به‌عنوان متولی امر در س��ال‬ ‫«رون��ق تولی��د» چه برنامه‌هایی در ای��ن بخش‌ها دارد‪،‬‬ ‫البته تیر ماه نمایشگاه فرصت‌های ساخت و رونق تولید‬ ‫از سوی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران(ایدرو)‬ ‫برگ��زار ش��د که تف��اوت آن با نمایش��گاه‌های پیش در‬ ‫تقاضامح��ور ب��ودن آن ب��ود‪ .‬در واقع در این نمایش��گاه‬ ‫که با حضور ‪ ۲۱۰‬ش��رکت بزرگ صنعتی و غیرصنعتی‬ ‫برگزار شد حدود ‪۲‬هزار نیازمندی به نمایش درآمد و از‬ ‫ش��رکت‌های دانش‌بنیان و س��ایر مراکز علمی و فناوری‬ ‫برای بومی‌سازی آن درخواست همکاری شد‪.‬‬ ‫محمدرض��ا فی��اض‪ ،‬مش��اور وزی��ر و رئی��س س��تاد‬ ‫بزرگداشت روز ملی صنعت و معدن درباره اقدام‌های این‬ ‫وزارتخانه و برنامه‌های پیش‌رو در حمایت از صنعتگران‬ ‫و معدنکاران در سال «رونق تولید» با پایگاه اطالع‌رسانی‬ ‫دولت گفت‌وگویی داشت که مشروح آن در ادامه می‌آید‪.‬‬ ‫€ €سال ‪ ۹۸‬از سوی رهبر معظم انقالب به عنوان‬ ‫«رون�ق تولید» ن ‌ام‌گذاری ش�د‪ .‬ب�ا توجه به نقش‬ ‫مه�م وزارت صنعت‪ ،‬مع�دن و تجارت ب�ه عنوان‬ ‫متول�ی بخ�ش تولید در کش�ور‪ ،‬ای�ن وزارتخانه‬ ‫چ�ه اقدام‌هایی را در این زمین�ه انجام داده و چه‬ ‫برنامه‌هایی برای حمایت از بخش تولید در دستور‬ ‫کار دارد؟‬ ‫با توجه به ش��رایط فعلی کش��ور و نیاز به اشتغالزایی‪،‬‬ ‫حمایت از تولید و رونق آن از ضرورت‌‌ها اس��ت و تاکید‬ ‫رهبر معظم انقالب به این مسئله وظایف وزارت صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تج��ارت را س��نگین‌تر از پی��ش کرده اس��ت‪.‬‬ ‫وزارتخانه در س��ال ‪ ۹۸‬برای حمای��ت از تولید ‪ ۳‬برنامه‬ ‫تدوین کرده اس��ت‪ .‬در گام نخس��ت‪ ،‬هدف حفظ تولید‬ ‫واحدهای صنعتی و معدنی اس��ت ک��ه با رفع چالش‌ها‬ ‫و حمای��ت دولتی بتوانند ب��ه فعالیت خود ادامه دهند و‬ ‫تولیدات‌ش��ان تحت‌تاثیر قرار نگی��رد‪ .‬گام دوم‪ ،‬حمایت‬ ‫و افزای��ش ظرفیت واحدهایی اس��ت ک��ه به دالیلی زیر‬ ‫ظرفیت خود مش��غول به فعالیت هس��تند‪ .‬در گام سوم‪،‬‬ ‫حمایت از واحدهایی است که تولیدات آنها متوقف شده‬ ‫است‪ .‬بر این اساس‪ ،‬برنامه‌ریزی کردیم تا آنها را به گروه‬ ‫دوم و سپس به گروه اول برسانیم‪.‬‬ ‫این حمایت‌ها از راه‌های گوناگون‌ از پش��تیبانی مالی‬ ‫تا تامین مواد اولیه و‪ ...‬انجام می‌ش��ود‪ .‬خوش��بختانه با‬ ‫توصیه‌های دول��ت و تاکیدات رئیس‌جمهوری نهاد‌های‬ ‫مس��ئول از جمله اداره مالیات‪ ،‬تامین اجتماعی‪ ،‬وزارت‬ ‫نیرو و س��ایر نهاد‌ها در این زمینه همراه هستند‪ .‬شرایط‬ ‫کشور نیز می‌طلبد که همدلی ادامه داشته باشد‪.‬‬ ‫امیدواریم با همدلی بانک‌ها و س��ایر سازمان‌هایی که‬ ‫ش��ریک ما در بخش تولید هس��تند ای��ن اهداف محقق‬ ‫در مجموع وظیفه وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در بخش تولید این است‬ ‫ک��ه با رونق تولید و افزایش درآمدهای حاصل از صادرات غیرنفتی‪ ،‬کمبود‬ ‫درآمدهای نفتی را جبران کند‬ ‫شود‪.‬‬ ‫€ €س�ال گذش�ته بخ�ش صنع�ت کش�ور ب�ا‬ ‫چالش‌های�ی روب�ه‌رو ب�ود‪ .‬با وجود این‪ ،‬بررس�ی‬ ‫جزئی�ات گزارش‌های صنعتی در زمس�تان س�ال‬ ‫گذش�ته س�یگنال‌های مثبت�ی از رون�ق تولید را‬ ‫نش�ان می‌دهد‪ .‬چقدر می‌توان ب�ه ادامه این روند‬ ‫امیدوار بود؟‬ ‫امیدواری��م آهنگ رش��د منفی تا پایان امس��ال کمتر‬ ‫ش��ود‪ .‬رش��د منفی بخش صنعت در سال گذشته در اثر‬ ‫ضرب��ه ناگهان��ی تحریم‌ها و اثرگذاری آن بر نرخ ارز و در‬ ‫نهایت نوس��ان‌های نرخ ارز بوده که شاهد کاهش ارزش‬ ‫ریال بودیم و این مسئله به تولید کشور شوک وارد کرد‪.‬‬ ‫پیش از این وضعیت‪ ،‬ش��اهد رش��د مثبت تولید بودیم‬ ‫و حت��ی آمارهایی از رش��د مثبت ‪۶‬درص��دی نیز اعالم‬ ‫ش��د‪ .‬امیدواریم با تالش تولیدکنندگان رش��د منفی را‬ ‫متوقف کنیم‪.‬‬ ‫راه س��ختی پیش‌رو است اما اطمینان داریم که از آن‬ ‫عبور خواهیم کرد‪ .‬صنعتگران کش��ور نیز که س��ربازان‬ ‫جبهه تولید هستند عزم‌شان را برای حل مشکالت جزم‬ ‫کرده‌اند‪.‬‬ ‫€ €آماره�ای گمرک ت�راز تجاری مثبت کش�ور‬ ‫را نش�ان می‌ده�د ک�ه حاکی از س�بقت صادرات‬ ‫از واردات اس�ت‪ .‬چه برنامه‌های�ی برای حمایت از‬ ‫تولی�دات داخل و کاهش واردات کاالهای مش�ابه‬ ‫داخلی وجود دارد؟‬ ‫ب��ا توج��ه به نرخ ارز و هزینه تمام‌ش��ده تولید‪ ،‬رغبت‬ ‫ب��ه صادرات افزایش یافته اس��ت‪ .‬وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت در راس��تای حمایت از بخ��ش تولید واردات‬ ‫کااله��ای مش��ابه داخل��ی را ممن��وع کرده اس��ت و در‬ ‫ت�لاش بوده‌ایم تا واردات ب��رای کاالهای ضروری انجام‬ ‫ش��ود و باق��ی محص��والت مورد نی��از در داخ��ل تولید‬ ‫ش��ود‪ .‬کیفیت تولیدات داخلی خوش��بختانه پذیرفتنی‬ ‫اس��ت و همین که رش��د واردات کند شده و رشد تولید‬ ‫افزای��ش یافه‪ ،‬تولیدکنن��ده را ترغیب می‌کند تا کیفیت‬ ‫را ب��اال ببرد‪ ،‬می‌توان گفت تحریم‌ها مثل موتور محرکی‬ ‫ب��رای افزایش تولید و کاه��ش واردات و خودکفایی در‬ ‫اقتصاد کشور بوده است‪.‬‬ ‫€ €افزایش درآمدهای مالیاتی یکی از برنامه‌های‬ ‫اسناد باالدستی کش�ور برای کاهش وابستگی به‬ ‫درآمده�ای نفتی اس�ت‪ .‬آیا در ش�رایط فعلی و با‬ ‫توج�ه به رویکرد وزارت ام�ور اقتصادی و دارایی‬ ‫نس�بت به تحقق درآمدهای مالیاتی این مس�ئله‬ ‫نگران�ی را متوج�ه صنعتگ�ران و بخ�ش تولی�د‬ ‫می‌کند؟‬ ‫تاکید دولت بر افزایش پایه‌های مالیاتی اس��ت و قرار‬ ‫نیس��ت افزایش درآمدهای مالیاتی خدشه‌ای به فعالیت‬ ‫تولیدکنندگان و صنعتگران وارد کند‪.‬‬ ‫در واق��ع در موضوع افزایش درآمدهای مالیاتی تاکید‬ ‫دول��ت بر جلوگیری از فرارهای مالیاتی اس��ت تا بر این‬ ‫اس��اس‪ ،‬در حق افرادی که در پرداخت مالیات منظم و‬ ‫قانونی عمل می‌کنند ظلمی نش��ود‪ .‬درخواست ما نیز به‬ ‫عنوان متولی بخش تولید این اس��ت که نباید نسبت به‬ ‫تولیدکننده واقعی سختگیری شود‪.‬‬ ‫در مجم��وع وظیفه‌مان در بخش تولید این اس��ت که‬ ‫ب��ا رونق تولید و افزای��ش درآمدهای حاصل از صادرات‬ ‫غیرنفت��ی‪ ،‬کمب��ود درآمدهای نفت��ی را جبران کنیم و‬ ‫امیدواریم بتوانیم به این دست یابیم‪.‬‬ ‫€ €برای توسعه بخش معدن چه اقدام‌هایی انجام‬ ‫شده و چه برنامه‌هایی در دستور کار است؟‬ ‫برای امس��ال و س��ال آینده شعاری در وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت داریم مبنی‌بر نهضت معدن‪ .‬در تالشیم‬ ‫و برنامه‌ریزی کردیم تا س��هم معدن در اقتصاد کشور را‬ ‫افزایش دهیم‪.‬‬ ‫امکانات معدنی کش��ور در وضعیت مطلوبی اس��ت اما‬ ‫به دالیلی از ظرفیت آن بهره نبرده‌ایم‪ .‬افزایش اکتشاف‬ ‫معدن‪ ،‬به حداکثر رس��اندن تولید و تکمیل چرخه‌های‬ ‫تولید ‪ ۳‬برنامه‌ای اس��ت که برای توس��عه بخش معدن و‬ ‫جلوگیری از خام‌فروش��ی در دس��تور کار قرار داده‌ایم‪.‬‬ ‫ب��رای این کار اقدام‌هایی برای تش��ویق بخش خصوصی‬ ‫انجام ش��ده اس��ت‪ .‬درحال‌حاضر تولید فوالد در کشور‬ ‫افزایش یافته که نشانه‌های مثبتی از رونق در این بخش‬ ‫است‪.‬‬ ‫محمدرضا فیاض‬ ‫می‌توان گفت‬ ‫تحریم‌ها مثل‬ ‫موتور محرکی‬ ‫برای افزایش‬ ‫تولید و کاهش‬ ‫واردات و‬ ‫خودکفایی در‬ ‫اقتصاد کشور‬ ‫بوده است‬ ‫سرنوشتی که باید برای صنعت خودرو کشور رقم بخورد‬ ‫صادق بشیری‪-‬کارش�ناس خودرو‪‌:‬بر پایه اصل سوم قانون‬ ‫اساس��ی‪ ،‬پی‌ری��زی اقتصاد صحی��ح و عادالنه بر طب��ق ضوابط‬ ‫اس�لامی یکی از وظایف دولت به‌شمار می‌رود‪ .‬بنابراین‪ ،‬دولت با‬ ‫برنامه‌ریزی درس��ت اقتصادی و لحاظ کردن حقوق تمام عوامل‬ ‫درگیر در فرآیندهای اقتصادی باید بتواند زمینه‌های الزم را برای‬ ‫برق��راری عدالت اجتماعی فراهم و رونده��ای مثبت ایجاد کند‪.‬‬ ‫دولت مکلف اس��ت ب��رای جلوگیری از نابس��امانی‌ها و معضالت‬ ‫اقتصادی‪ ،‬از طریق راهکارهای حقوقی و قانونی حمایت خود را از‬ ‫همه ذی‌نفعان عملی کند‪.‬‬ ‫صرف‌نظ��ر از مطالب��ات بحق بنگاه‌ه��ای اقتص��ادی و جامعه‬ ‫از دول��ت‪ ،‬مس��ئولیت ایجاد تغییر مثب��ت در تولید برعهده همه‬ ‫است‪ .‬به‌ویژه صنعت خودرو کشور که مهم‌ترین و پرمخاطب‌ترین‬ ‫صنعت کشور به شمار می‌رود و به‌عنوان پیشران خیلی از صنایع‬ ‫می‌تواند جریان مثبتی ایجاد کند‪ .‬از این‌رو‪ ،‬با توجه به اهمیت و‬ ‫سهم باالی آن در اقتصاد‪ ،‬اشتغال و بازار مصرف هرگونه خطایی‬ ‫در آن پیامده��ای جبران‌ناپذی��ری را در پی خواهد داش��ت و از‬ ‫طرفی هر اقدام سنجیده یا نسنجیده در توفیق‌های مختلف دیگر‬ ‫موثر خواهد بود‪.‬‬ ‫مردم انتظار دارند س��رمایه‌های صنعتی کش��ور ب ‌ه دست افراد‬ ‫باصالحی��ت اداره ش��ود‌‪ .‬خداوند در آیه ‪ ۵‬س��وره نس��اء فرموده‌‪:‬‬ ‫«اموال خود را که خداوند وس��یله قوام زندگی ش��ما قرار داده به‬ ‫‌دست سفیهان نسپارید‪».‬‬ ‫مس��ئولیت و وظیف��ه محافظ��ت از اموال صنعتی کش��ور که‬ ‫‌متعل��ق به مردم اس��ت برعهده دولت اس��ت‪ .‬ثروت‌های صنعتی‬ ‫کش��ور اگرچه در ظاهر متعلق به س��هامداران است اما سهامدار‬ ‫غیرمطمئن صالحیت س��هامداری اموال کش��ور را ندارد و توزیع‬ ‫ثروت و فرصت‌های کش��ور ب��ه افراد غیرقاب��ل اطمینان خیانت‬ ‫ی گوناگون‌‌‪،‬‬ ‫به کش��ور اس��ت‪ .‬تخلف‌های بس��یاری‪‌،‬ش��کایت‌ها ‌‬ ‫بی‌ش��ماری پرونده��ای در مراجع قضای��ی و وضعیت غیردلخواه‬ ‫صنع��ت خودرویی حکای��ت از میزان انحراف‌های بس��یار در این‬ ‫صنعت دارد‪.‬‬ ‫در گذش��ته دولت ب ‌ه جای اصالح رویه‌های اشتباه سعی کرده‬ ‫ک��ه ب ‌ه زور این صنعت را س��ر پا نگ��ه دارد و در اغلب موارد هم‬ ‫ن این صنعت را داده‌اند و از تدبیرهای‬ ‫مردم هزینه سرپا نگه‌داشت ‌‬ ‫مدیریت��ی و نوآوری در اس��تراتژی‌ها کمتر بهره گرفته ش��ده در‬ ‫حالی‌که برنامه‌ریزی باید ب ‌ه گونه‌ای انجام می‌ش��د تا‬ ‫صنعت خودرو نیازی ب��ه حمایت‌های مکرر غیرموجه‬ ‫نداشته باشد‪ .‬از این رو‪ ،‬بسته‌های ارائه‌شده با قالب‌های‬ ‫گذشته اگرچه س��ختگیرانه‪ ،‬چاره‌س��از نخواهد بود و‬ ‫چه بس��ا رونق اقتصادی این صنعت را با موانع روبه‌رو‬ ‫می‌کند‪.‬‬ ‫هیچ بحرانی شدیدتر از بحران غفلت از حق و حقوق‬ ‫مصرف‌کنن��دگان به‌عن��وان ذی‌نفع اصلی صنعت خودرو کش��ور‬ ‫نیس��ت که آنها تاوان بی‌تدبیری‌ها و کاستی‌ها را در تصادف‌های‬ ‫جاده‌ای‪ ،‬باال بودن مصرف سوخت‪ ،‬ضعف‌های کیفیتی محصول و‬ ‫خدمات‪ ،‬آلودگی هوا و محیط‌زیست‪ ،‬پاسخگو نبودن‪ ،‬قیمت‌های‬ ‫غیرمنطق��ی در ف��روش محص��ول و خدم��ات‪ ،‬کمب��ود قطعات‬ ‫و توقف‌ه��ای غیرمتع��ارف خودروه��ا‪ ،‬بدعهدی‌ه��ا‪ ،‬قراردادهای‬ ‫یک‌طرفه فروش‪ ،‬باندبازی‌ها و ش��رایط تحمیلی‪ ،‬با محکومیت به‬ ‫استفاده از خودروهای چینی و قدیمی پس می‌دهند‪.‬‬ ‫معتقدم مصرف‌کنندگان تاکنون س��هم و نقش خود را در سر‬ ‫پا نگه داش��تن این صنع��ت ایفا کرده‌اند‪ .‬کوتاهی مس��ئوالن در‬ ‫بازسازی ساختارهای آسیب‌دیده‪ ،‬ضعف نظام پولی و مالی کشور‪،‬‬ ‫شیوه‌های ناکارآمد و باندبازی مدیریتی و‪ ...‬از جمله مواردی است‬ ‫که برای تداوم فعالیت‌ها باید اصالح و برای آنها چاره‌سازی شود‪.‬‬ ‫س��ایر موارد قابل‌تامل در صنعت خودرو که در ترس��یم آینده‬ ‫باید مورد توجه دس��ت‌اندرکاران ق��رار گیرد عبارتند از‪ :‬همکاری‬ ‫تنگاتن��گ و موثر وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت با وزارت امور‬ ‫خارجه برای بهبود ارتباطات بین‌المللی و استفاده از فرصت‌های‬ ‫خارجی با اصالح رفتارهای نمایندگان و کارداری‌ها در کشورهای‬ ‫گوناگون به‌نفع صنایع کشور است‪.‬‬ ‫فعالیت‌های اقتصادی بدون زیرس��اخت‌های الزم بانکی‪ ،‬مالی‬ ‫و پولی کش��ور تالش��ی است دش��وار و حتی چه بسا غیرممکن‪.‬‬ ‫بنابرای��ن‪ ،‬اصالح نظام بانک��ی و پولی کش��ور از مطالبات جدی‬ ‫فعاالن صنعتی اس��ت که برعهده وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫اس��ت از حقوق بح��ق بخش صنع��ت‪ ،‬دفاع ک��رده و مطالبه‌گر‬ ‫مطالبات واقعی صاحبان حق باش��د و در توزیع فرصت‌ها و منابع‬ ‫زیرساخت‌های الزم را کارسازی کند‪.‬‬ ‫کاهش تدریجی می��زان دخالت و تصدی‌گری دولت همچنین‬ ‫تغییر رویه‌های گذشته به رویکرد ایجاد ساختارهای نظارتی موثر‬ ‫در بخ��ش صنعت در ‪ ۳‬ما‌ه نخس��ت س��ال ‪۹۸‬‬ ‫تع��داد ‪ ۵‬هزار و ‪‌‌۹۱۹‬جواز تاس��یس با پیش‌بینی‬ ‫س��رمایه‌گذاری ‪ 57 .4‬هزار میلیارد تومان صادر‬ ‫ش��ده است‪ .‬به گزارش شاتا‪ ،‬بر اساس آمار معاونت‬ ‫ط��رح و برنام��ه وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫در ‪ ۳‬ما‌ه نخس��ت امس��ال بی��ش از‌ ‪ ۱۳۱۰‬پروانه‬ ‫بهره‌برداری ب��ا میزان س��رمایه‌گذاری ‪ ۹.۲‬هزار‬ ‫میلی��ارد توم��ان و اش��تغال ‪ ۲۱‬ه��زار و ‪ ۹۸۲‬نفر‬ ‫صادر ش��ده که ب��ه ترتیب ‪ ۱۵.۳‬درصد رش��د در‬ ‫تعداد‌‪ ۶۴.۸ ،‬درصد در س��رمایه‌گذاری و ‪ ۴‬درصد‬ ‫در اش��تغال نسبت به مدت مش��ابه سال گذشته‬ ‫کاهش داش��ته است‪ ۵ .‬هزار و ‪ 919‬جواز تاسیس‬ ‫با پیش‌بینی س��رمایه‌گذاری ‪ ۵۷.۴‬هزار میلیارد‬ ‫تومان و پیش‌بینی ‪ ۱۳۸‬هزار و ‪ ۱۲۰‬نفر صادر شده‬ ‫که نس��بت به مدت مشابه سال گذشته در تعداد‪،‬‬ ‫‪ ۲۶‬درصد رش��د و در س��رمایه‌گذاری‪ ۲۸ ،‬درصد‬ ‫رشد را نشان می‌دهد‪ .‬مجوزهای صنفی صادر‌شده‬ ‫بوده که نسبت به مدت مشابه سال‬ ‫‪ ۸۳.۷‬هزار عدد ‌‌‬ ‫گذشته ‪ ۲.۸‬درصد افزایش داشته است‪.‬‬ ‫به جای تمرکز بر آمار‬ ‫دنبال راهکار باشیم‬ ‫یادداشت‬ ‫غیرنمایش��ی و هدایتگرانه از نیازه��ای صنعت خودرو‬ ‫است‪.‬‬ ‫ی با‬ ‫شاهد هستیم خودروسازان کش��ورها با همکار ‌‬ ‫س��ازمان‌های بین‌المللی توانس��ته‌اند آینده خود را در‬ ‫اش��تغال‪ ،‬تولید و خدمات ترس��یم کنند‪ .‬الزم است با‬ ‫همس��ویی با سازمان بین‌المللی کار( ‪ )ILO‬وابسته به‬ ‫س��ازمان ملل آینده تکامل و ارتقای اشتغال در صنعت‬ ‫خودرو را برنامه‌ریزی کرد‪.‬‬ ‫در حیات اقتصادی کش��ور به‌ویژه صنعت خودرو‪ ،‬موضوع‌های‬ ‫لوکس ب��رای برگزاری همایش‌ها و خوراک رس��انه‌ای نیس��تند‬ ‫بلکه هرکدام از موارد اشاره‌ش��ده یک��ی از کلیدهای ادامه حیات‬ ‫اقتصادی واحدها هس��تند و باید به‌طور جدی و ب ‌ه دور از هرگونه‬ ‫نمایش موردتوجه و اقدام قرار گیرند و وزارتخانه بر حسن اجرای‬ ‫آنها نظارت داشته باشد‪.‬‬ ‫موفقیت خودروس��ازی در گرو صنعت قطعه کشور است‪ .‬تولید‬ ‫قطع��ات باکیفیت قابل‌قبول بازاره��ای خارجی می تواند منجربه‬ ‫تولید محصوالت باکیفیت صادراتی شود‪.‬‬ ‫در موارد زیادی شاهد هستیم که قانون قربانی منافع صاحبان‬ ‫قدرت ش��ده یا به مصلحت‌های��ی نادیده گرفته می‌ش��ود و باید‬ ‫زمینه‌های چنین رفتارهایی برچیده شود‪.‬‬ ‫وجود آم��ار و اطالعات و گزارش‌ه��ای قابل‌اطمینان می تواند‬ ‫دس��ت‌اندرکاران در س��ازمان‌های مرتب��ط را در ترس��یم آینده‬ ‫رهنم��ون باش��د و مطلوب نیس��ت مرج��ع و منب��ع ارائه‌دهنده‬ ‫گزارش‌های آماری خود ذی‌نفعان باشند که در صنعت خودرویی‬ ‫کشور این خأل باید پر شود‪ .‬الزمه داشتن داشبوردهای اطالعاتی‬ ‫با اطمینان باال‪ ،‬وجود زیرس��اخت‌های الزم و دریافت اطالعات از‬ ‫مبادی مطمئن اس��ت که درحال‌حاضر ساز‌کارهای مناسب برای‬ ‫کس��ب اطالعات واقع��ی و تجمیع آنها و اس��تخراج گزارش‌های‬ ‫متقن تحلیلی وجود ندارد‪ .‬ش��بهه‌های موجود در پنهان‌کاری‌ها‪،‬‬ ‫احتکار‪ ،‬نبود شفافیت و‪ ...‬خود گویای کاستی‌های موجود در این‬ ‫زمینه اس��ت‪ .‬بخش��نامه‌های سلیقه‌ای و بخش��ی‪ ،‬بازیگری افراد‬ ‫غیرحرفه‌ای و س��طحی‌نگر‪ ،‬اعمال نفوذ برخ��ی از افراد بانفوذ در‬ ‫تصمیم‌گیری‌ها موجبات س��وءجریان‌های بی‌شماری در صنعت‬ ‫خودرو شده است و گاه س��ردرگمی خودروسازان و سوءاستفاده‬ ‫سوداگران را به‌دنبال داشته است‪.‬‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫اص�لاح رویه‌های بازرس��ی‪ ،‬ارزیابی‪ ،‬نظرس��نجی و آزمایش با‬ ‫رعایت اس��تانداردهای مربوط می‌تواند موج��ب اصالح برخی از‬ ‫شرایط نامطلوب شود‪ .‬همچنین اصالح رویه‌های فروش و عرضه‬ ‫خودرو با بازنگری قراردادها با رعایت منفعت طرف‌های قرارداد و‬ ‫انصاف مورد تاکید است‪.‬‬ ‫تولید خودروهای دهه‌های گذش��ته با شرایط حداقل کیفیتی‬ ‫در قطع��ه‪ ،‬محص��ول‪ ،‬خدم��ات یا ق��رار‌دادن ب��ازار ‪۸۰‬میلیونی‬ ‫مصرف‌کنندگان کش��ور در اختیار شرکت‌های خودروساز چینی‬ ‫پرهزینه هنر مدیریت و هدایت صنعت خودرو به ش��مار نمی‌رود‪.‬‬ ‫الزم اس��ت در این‌باره تجدیدنظر شود که محصوالت باکیفیت‪،‬‬ ‫ب��ادوام و کم‌هزینه و کم‌مصرف پرتیراژ با توجیه اقتصادی و فنی‬ ‫در کشور تولید و عرضه شود‪.‬‬ ‫تعریف مسئولیت‌های جدید به شرکت‌های خودرویی از جمله‬ ‫پاس��خگویی موثر در قبال شکایت‌ها‪ ،‬تعریف مسئوالنه طول عمر‬ ‫برای برخی از قطعات و برای محصول‪ ،‬تعمیرات‪ ،‬پاس��خگویی در‬ ‫قبال تصادف‌های ناشی از نقص فنی حادث و‪ ...‬از انتظارات جامعه‬ ‫مصرف کشور است‪.‬‬ ‫اگرچه مقوله اش��تغال در صنعت خودرو موجب پیش��گیری از‬ ‫برخی بحران‌ها ش��ده اما نباید ب ‌ه گونه‌ای باش��د که نقش‌آفرینی‬ ‫واحدهای خودرویی در اشتغال‪ ،‬موجب به‌وجود آمدن بحران‌های‬ ‫دیگر شود‪.‬‬ ‫تدبیر ب��رای برچیدن زمینه‌های انحص��ار در صنعت خودرو و‬ ‫ایج��اد فضای رقابتی س��الم در قیمت‪ ،‬کیفی��ت و خدمات‪ ،‬الزام‬ ‫ش��رکت‌های خودرویی ب��رای رعایت مس��ئولیت‌های اجتماعی‬ ‫و پاس��خگو ب��ودن آنها‪ ،‬ایجاد س��از‌کار مناس��ب ب��رای برچیدن‬ ‫هرگون��ه همدس��تی و هدایت امور برای همکاری‌های مش��ترک‬ ‫بین ش��رکت‌های خودرویی و قطعه‌س��ازان با خل��ق ارزش‌های‬ ‫مش��ترک‪ ،‬نظ��ارت عالی ب��رای پیش��گیری از انج��ام پروژه‌های‬ ‫غیراقتصادی تحمیل‌شده از طرف افراد بانفوذ‪ ،‬بهره‌وری‪ ،‬حمایت‬ ‫از مصرف‌کنندگان‪ ،‬رضایتمندی مش��تریان‪ ،‬آموزش‪ ،‬حفاظت از‬ ‫محیط‌زیس��ت‪ ،‬رسیدگی به شکایت‌های مش��تریان‪ ،‬ارزیابی‌ها و‬ ‫نظرس��نجی از مش��تریان‪ ،‬بازرس��ی‌ها و آدیت محصوالت نهایی‪،‬‬ ‫رتبه‌بن��دی‪ ،‬تبلیعات پیش‌فروش‌ها و‪ ...‬و تهیه کارنامه عملکردی‬ ‫س��االنه برای ش��رکت‌های خودرویی و پایش آن نیز می‌تواند در‬ ‫این زمینه موثر باشد‪.‬‬ ‫در حال��ی ک��ه می��زان مص��رف آب در بخش‬ ‫کش��اورزی به ی��ک پرونده پر‌چال��ش بین وزارت‬ ‫نی��رو و وزارت جه��اد کش��اورزی تبدیل ش��ده‌‪،‬‬ ‫برخی کارشناس��ان بر این باورند که ب ‌ه جای چک‬ ‫و چانه‌زدن درباره آمارها بهتر اس��ت روی بهترین‬ ‫راهکار برای بهینه کردن مصرف آب در این بخش‬ ‫تمرکز کرد‪.‬به گزارش ایسنا‪ ،‬میزان مصرف آب در‬ ‫بخش کشاورزی سال‌هاست به محل بحث وزارت‬ ‫نیرو و وزارت جهاد کش��اورزی تبدیل ش��ده و در‬ ‫حالی‌که وزارت نیرویی‌ها معتقدند میزان مصرف‬ ‫در این بخش باالس��ت‪ ،‬طرف مقابل این موضوع را‬ ‫قبول ندارد‪ .‬در این راستا‪ ،‬رضا اردکانیان‪ ،‬وزیر نیرو‬ ‫چندی‌پیش باز هم تاکید کرد که بخش عمده‌ای‬ ‫از مصرف آب در بخش کش��اورزی است و هر قدر‬ ‫وزارت نی��رو و وزارت جهاد کش��اورزی بتوانند با‬ ‫یکدیگر مسئله مشترک تعریف کند‪ ،‬به نفع مردم‬ ‫است‪.‬از س��وی دیگر‪ ،‬آمار و ارقام گوناگونی درباره‬ ‫میزان مصرف آب از سوی بخش کشاورزی مطرح‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬در این زمینه وزارت جهاد کش��اورزی‬ ‫اعالم کرده مصرف آب بخش کشاورزی به میزانی‬ ‫نیس��ت ک��ه وزارت نیرو اعالم کرده و ب��ر این باور‬ ‫اس��ت که میزان مصرف در بیالن اشتباه محاسبه‬ ‫ش��ده اس��ت زیرا ‪ ۲۲‬درص��د آبی ک��ه در آبیاری‬ ‫س��نتی مورد اس��تفاده قرار می‌گیرد‪ ،‬به آبخوان‬ ‫ل آم��ار ‪ ۹۲‬درصد برای‬ ‫برمی‌گردد‪.‬ب��ه طور معمو ‌‬ ‫میزان اس��تفاده بخش کش��اورزی از آب از سوی‬ ‫وزارت نیرو اعالم می‌ش��ود‪ ،‬در حال��ی که وزارت‬ ‫جهاد کش��اورزی میزان ‪ ۷۵‬درص��د را قبول دارد‪.‬‬ ‫اما باید گفت ‪ ۹۲‬درصد برداش��ت می‌شود و میزان‬ ‫مص��رف ‪ ۷۵‬درصد اس��ت‪ .‬در واق��ع اختالف‌نظر‬ ‫درباره بیالن منابع آب اس��ت‪ ،‬البته کارشناس��ان‬ ‫معتقدند آمارگیری از منابع آبی حدود ‪ ۲۵‬درصد‬ ‫خطا دارد‪.‬کارشناس��ان راهکاره��ای گوناگونی را‬ ‫برای حل این معضل پیشنهاد می‌کنند که از میان‬ ‫آنها می‌ت��وان به فناوری گلخان��ه‌ای الکترونیکی‬ ‫اش��اره کرد‪ .‬این فناوری در ایران موجود است اما‬ ‫به س��رمایه زیادی نیاز دارد‪ .‬توسعه مجتمع‌های‬ ‫گلخانه‌ای نیز در دستور کار است اما اجرا نمی‌شود‬ ‫زیرا ضوابط مش��خصی هم ب��رای آن وجود ندارد‪.‬‬ ‫س��ازمان نظ��ام مهندس��ی‪ ،‬بان��ک کش��اورزی‪،‬‬ ‫وزارت جهاد کش��اورزی و ش��رکت ش��بکه‌های‬ ‫گلخانه‌ای ‪ ۴‬متولی هس��تند که با هم س��ازگاری‬ ‫ندارند‪.‬‬ ‫در این راس��تا‪ ،‬ایمان لیاقتی‪ ،‬کارش��ناس حوزه‬ ‫آب با تاکید بر اینکه نباید روی درصدها حساسیت‬ ‫ب��ه خرج داد‪ ،‬گفت‪ :‬به نظر م��ن این موضوع مهم‬ ‫نیس��ت که مص��رف آب در بخش کش��اورزی ‪۹۰‬‬ ‫درصد اس��ت یا ‪ ۸۰‬درصد‪ .‬آنچه مسلم است اینکه‬ ‫بخش کش��اورزی بیشترین میزان آب در کشور را‬ ‫مصرف می‌کند و باید مصرف را با احیای روش‌های‬ ‫س��نتی مفید آبی��اری و فناوری‌های جدید بهینه‬ ‫کنیم‪ .‬وی با بیان اینکه باید آمایش الگوی کشت را‬ ‫انجام دهیم‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬الگوی کشت در کشور باید‬ ‫به نحوی باشد که مصرف آب را کاهش دهد‪ .‬برای‬ ‫مث��ال‪ ،‬نباید هندوانه یا محص��والت آب‌بر دیگر را‬ ‫کشت و همراه با آنها نباید آب مجازی صادر کنیم‪.‬‬ ‫همچنین باید به س��رعت از اطراف دریاچه ارومیه‬ ‫محص��والت آب‌بر را از چرخ��ه تولید خارج کنیم‪.‬‬ ‫لیاقت��ی با تاکید بر اینکه در این موضوع که میزان‬ ‫مص��رف آب در بخش کش��اورزی بی��ش از اندازه‬ ‫است‪ ،‬شکی نیست‪ ،‬افزود‪ :‬به جای اینکه درصدها‬ ‫مهم باشد‪ ،‬وزارت نیرو باید روی راهکارهایی مانند‬ ‫ایجاد بازار آب در کش��ور‪ ،‬واقع��ی کردن نرخ آب‬ ‫مصرفی و‪ ...‬تمرکز کند‪.‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫تدوین ‪ ۳‬برنامه برای حمایت از تولید‬ ‫‪3‬‬
‫‪4‬‬ ‫سه‌شنبه‬ ‫‪ 8‬مرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 27‬ذی‌القعده ‪1440‬‬ ‫‪ 30‬ژوئیه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1340‬‬ ‫پیاپی ‪2658‬‬ ‫خودرو و قطعه‬ ‫تجارت‬ ‫روی خط خبر‬ ‫قطعات زیرپله‌ای برچسب خارجی می‌خورند‬ ‫بروزرسانی تعهدات‬ ‫پژوپارس اتوماتیک‬ ‫نهاد‌های نظارتی کجایند؟‬ ‫فاطمه امیر احمدی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫تحویل ‪۷۰‬هزار محصول‬ ‫سایپا به مشتریان‬ ‫قائم‌مقام مدیرعامل گروه خودروس��ازی سایپا‬ ‫در امور فروش با بیان اینکه این گروه در ماه‌های‬ ‫خرداد و تیر امس��ال بی��ش از ‪۷۵‬هزار خودرو را‬ ‫تولید‪ ،‬تکمیل و تجاری‌س��ازی کرده‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫از این تعداد ‪۷۰‬هزار خودرو به مشتریان تحویل‬ ‫ش��ده و ‪ ۵‬هزار نیز در مرحله تخصیص و تحویل‬ ‫اس��ت‪ .‬به گزارش سایپانیوز‪ ،‬مجید باقری افزود‪:‬‬ ‫گروه خودروس��ازی سایپا از ‪ ۵‬خرداد تا ‪ ۵‬مرداد‪،‬‬ ‫‪ ۷۵‬ه��زار خ��ودرو را آماده تحویل به مش��تریان‬ ‫ک��رده که بخش قابل‌توجه��ی از این محصوالت‬ ‫به‌طور عبور مس��تقیم بوده و بدون کسری قطعه‬ ‫تولید و تحویل سیستم فروش گروه خودروسازی‬ ‫سایپا شده است‪ .‬وی گفت‪ :‬حدود ‪ ۵‬هزار خودرو‬ ‫باقیمان��ده از محص��والت یاد ش��ده‪ ،‬در مرحله‬ ‫تخصیص و تحویل نهایی به مش��تریان قرار دارد‬ ‫و در روزه��ای آینده به‌دس��ت مصرف‌کنندگان‬ ‫خواهد رس��ید‪ .‬قائم‌مقام مدیرعامل گروه س��ایپا‬ ‫تصریح کرد‪ :‬سایپا تمام تعهدات برجای مانده از‬ ‫گذش��ته را در کنار تعهدات جدید خود در حوزه‬ ‫فروش فوری را با س��رعت پاس��خ خواهد داد تا‬ ‫بازار محصوالت این گروه به ثبات کامل دس��ت‬ ‫یابد‪ .‬گفتنی اس��ت با عرضه مستمر محصوالت‬ ‫س��ایپا به بازار و پاس��خگویی به تعهدات از سوی‬ ‫ای��ن گروه و تحوی��ل محصوالت به مش��تریان‪،‬‬ ‫الته��اب نرخ خودروهای س��ایپا فروکش کرده و‬ ‫بازار محصوالت این مجموعه در مس��یر تعادل و‬ ‫آرامش قرار گرفته است‪.‬‬ ‫رغبت برای خرید‬ ‫سهام خودروسازان‬ ‫در نخس��تین ماه‌های امسال کارشناسان بازار‬ ‫س��رمایه با توجه به رش��د س��هام خودروسازان‬ ‫اع�لام کردند با ای��ن روند باید در انتظار رش��د‬ ‫‪ ۲۰‬تا ‪۳۰‬درصدی س��هام خودروس��ازان باشیم‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش خ��ودروکار‪ ،‬به اعتقاد فع��االن بازار‬ ‫س��رمایه ای��ن اقدام‌ه��ا را می‌ت��وان ب��ه نوعی‬ ‫نی��روی مح��رک صنعت خودرو دانس��ت که در‬ ‫نهایت منجر به افزایش س��هام خودروس��ازان و‬ ‫خوشحالی س��هامداران آنها خواهد شد‪ .‬حسین‬ ‫خزلی‌خرازی‪ ،‬کارش��ناس ارش��د بازار س��رمایه‬ ‫در گفت‌وگ��و ب��ا خودروکار‪ ،‬با اش��اره به س��ود‬ ‫عملیاتی منفی ش��رکت‌های خودروساز در چند‬ ‫وقت اخیر‪ ،‬گفت‪ :‬این ش��رکت‌ها نه تنها سودده‬ ‫نبوده‌ان��د‪ ،‬بلکه با زیان انباش��ته زی��ادی روبه‌رو‬ ‫شده‌اند اما بنا به‌دالیلی‪ ،‬هنوز رغبت برای خرید‬ ‫س��هام آنها وج��ود دارد‪ .‬وی افزود‪ :‬دلیل افزایش‬ ‫تقاضا برای خرید سهام خودروسازان به دو دلیل‬ ‫اس��ت؛ نخس��تین دلیل معافیت مالیاتی دولت‬ ‫برای افزایش س��رمایه از مح��ل تجدید ارزیابی‬ ‫دارایی‌های خودروس��ازان اس��ت‪ .‬خودروسازان‬ ‫از جمله ش��رکت‌هایی هس��تند که دارایی‌های‬ ‫زیادی با قیمت‌های بهای دفتری در صورت‌های‬ ‫دفتری آنها وجود دارد که به این دلیل می‌توانند‬ ‫با افزایش س��رمایه نسبت به خروج خود از زیان‬ ‫اقدام کنند‪ .‬خزلی‌خ��رازی دلیل بعدی افزایش‬ ‫رغبت برای خرید س��هام خودروسازان را امکان‬ ‫فروش دارایی‌های غیرمولد از سوی آنها می‌داند‬ ‫و اظهارک��رد‪ :‬براس��اس سیاس��ت‌های وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت خودروس��ازان مکلف‬ ‫شده‌اند ش��رکت‌های زیرمجموعه و دارایی‌های‬ ‫غیرمولد خود را به فروش بگذارند که در صورت‬ ‫این اتفاق‪ ،‬سود خوبی برای آنها به همراه خواهد‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫احمدرضا رعنایی‬ ‫مازیار بیگلو‬ ‫محمدرضا مالکی‬ ‫سیدمهدی کاظمی‬ ‫در ح��وزه بازار‬ ‫گزارش‌ه��ای هفته گذش��ته‬ ‫ل��وازم یدک��ی از گرانی و کمبود قطع��ات در این بازار‬ ‫حکایت داشت‪ .‬فعاالن بازار لوازم یدکی از حجم باالی‬ ‫محصوالت بی‌هویت و بدون اصالت در این بازار گفتند‬ ‫و اینکه مش��خص نیست این قطعات بدون استاندارد با‬ ‫این حجم گسترده از کدام مجرا وارد بازار لوازم یدکی‬ ‫می‌شود‪ .‬محمدرضا مالکی‪ ،‬رئیس کمیسیون اقتصادی‬ ‫اتحادی��ه صنف فروش��ندگان ل��وازم یدکی به‬ ‫گفته بود‪ ،‬مش��کل بدون شناس��نامه بودن این قطعات‬ ‫س��بب ش��ده قابل ردیابی نباش��ند‪ .‬در واق��ع می‌توان‬ ‫گف��ت ‪۵۰‬درصد قطعات بازار ل��وازم یدکی بی‌هویت و‬ ‫بدون‌اصالت هستند و مشخص نیست از کجا و چگونه‬ ‫وارد ش��ده‌اند و اگر در بکارگیری‌ این قطعات مشکلی‬ ‫رخ دهد‪ ،‬چه کسی باید مسئولیت آن را بر‌عهده بگیرد‬ ‫و پاسخگو باشد‪.‬‬ ‫در این زمینه در سال ‪ ،۹۶‬طرح خوبی پی‌ریزی شد‬ ‫اما مانند بسیاری از پروژه‌ها در ابتدای حرکت بازماند‪.‬‬ ‫کددار ش��دن قطع��ات تولیدی و وارداتی از س��ال ‪۹۵‬‬ ‫به‌شکل آزمایشی آغاز شد و از پایان مهر ‪ ۹۶‬به مرحله‬ ‫اج��رای کامل رس��ید‪ .‬در واقع این پروژه در راس��تای‬ ‫جلوگی��ری از ورود کااله��ای قاچ��اق و بی‌کیفیت به‬ ‫ب��ازار لوازم یدکی خودرو مطرح و اجرا ش��د‪ .‬اما همان‬ ‫زمان هم برخی از کارشناس��ان ح��وزه قطعات عنوان‬ ‫می‌کردند ممکن است همچون «طرح شبنم» سرانجام‬ ‫مورد انتظار را نداش��ته باش��د‪ .‬غالمرضا بخش��ی‌زاده‪،‬‬ ‫رئیس اتحادیه صنف فروش��ندگان لوازم یدکی خودرو‬ ‫در گفت‌وگ��و ب��ا‬ ‫در س��ال ‪ ۹۶‬از حرکت آرام‬ ‫ام��ا با برنام��ه این طرح گفته ب��ود و اینکه تعداد اقالم‬ ‫زیرپوشش این طرح در حال افزایش است‪ .‬طرح با ‪۱۶‬‬ ‫قطعه آغاز و در ادامه قطعات زیر پوش��ش آن به ‪ ۳۰‬و‬ ‫بعد به ‪ 50‬قطعه رس��ید‪ ،‬ام��ا همان‌طور که پیش‌بینی‬ ‫شده بود به‌دلیل مشکالتی مانند تحریم و تمرکز روی‬ ‫موضوع داخلی‌سازی و تامین قطعات برای ادامه حیات‬ ‫صنعت خودرو به‌طور نیمه‌تمام رها شد‪.‬‬ ‫ب��ه هر روی برخی از این قطع��ات جزو اقالم ایمنی‬ ‫و فوق‌ایمن��ی خ��ودرو بوده و با جان سرنش��ینان یک‬ ‫خودرو در ارتباط هس��تند و بخشی از تصادف‌هایی که‬ ‫رخ می‌دهد به‌ همین مس��ئله برمی‌گردد‪ .‬این در حالی‬ ‫است که سیدمهدی کاظمی‪ ،‬عضو هیات‌مدیره اتحادیه‬ ‫صنف فروشندگان لوازم یدکی خودرو به‬ ‫گفته‬ ‫بود‪ :‬اگر فروش��نده‌ای قطعه بی‌کیفیت��ی را در اختیار‬ ‫مصرف‌کننده قرار دهد‪ ،‬به‌طور قطع‪ ،‬مش��تری برای بار‬ ‫دوم از آن فروش��نده قطعه مورد نیاز خود را خریداری‬ ‫نمی‌کند؛ بنابراین در این چرخه‪ ،‬تولیدکننده زیرپله‌ای‬ ‫هم ناگزیر اس��ت به‌دنبال ارتقای کیفیت تولیدات خود‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت این موضوع زمانی امکان‌پذیر می‌شود‬ ‫که قطع��ه فوق‌ایمنی تولید زیرپل��ه‌ای به قیمت جان‬ ‫افراد تمام نشود‪.‬‬ ‫اتحادی��ه صن��ف فروش��ندگان لوازم یدک��ی خودرو‬ ‫معتقد اس��ت پیگیری تولیدات زیرپله‌ای و بی‌کیفیت‬ ‫به حیط��ه وظایف این اتحادی��ه برنمی‌گردد و انجمن‬ ‫قطعه‌س��ازان کش��ور مجوز تولید قطعات را از س��وی‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت دریافت می‌کند و به‬ ‫افراد می‌دهد؛ بنابرای��ن آنها باید پیگیر موضوع بوده و‬ ‫پاسخگوی بکارگیری آنها باشند‪.‬‬ ‫در ای��ن ش��ماره‪،‬‬ ‫به س��راغ مدی��ران انجمن‬ ‫قطعه‌س��ازان و تامین‌کنندگان بازار لوازم یدکی رفت‪.‬‬ ‫آنه��ا معتقدند اعمال تحریم‌ه��ا و کاهش تیراژ ممکن‬ ‫است خألهایی به‌وجود آورده باشد که منجر به تامین‬ ‫نیاز بازار با قطعات بی‌کیفیت و غیراس��تاندارد ش��ود‪.‬‬ ‫اگرچه بعضی دیگر این‌گونه عنوان می‌کردند که چون‬ ‫پرداخت هزینه‌های قطعات از س��وی خودروس��ازان با‬ ‫تاخیر زیادی همراه اس��ت بعض��ی صنعتگران ترجیح‬ ‫می‌دهند قطعات م��ورد نیاز بازار لوازم یدکی را تامین‬ ‫کنند؛ از این رو به نظر نمی‌رس��د بازار کمبودی داشته‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫عکس‪ :‬آیدا فریدی‬ ‫گروه صنعت��ی ایران‌خودرو ب��ا برنامه‌ریزی و‬ ‫اولویت‌بخش��ی به تامین اقالم کسری و تکمیل‬ ‫خودروه��ای ناقص‪ ،‬تع��داد خودروهای تحویلی‬ ‫به مش��تریان را افزایش داده و بر همین اس��اس‬ ‫تعه��دات معوق هر محصول را در بازه‌های زمانی‬ ‫کوتاه‌م��دت بروزرس��انی می‌کن��د‪ .‬ب��ه گزارش‬ ‫ایکوپ��رس‪ ،‬بر همین اس��اس محصول پژوپارس‬ ‫اتوماتیک ب��ا عرضه و تحویل تعداد کل تعهدات‬ ‫مع��وق موج��ود‪ ،‬در هفت��ه آینده بروزرس��انی‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬دعوتنام��ه تمام��ی مش��تریان برای‬ ‫تکمی��ل وج��ه و تحویل خ��ودرو در هفته آینده‬ ‫صادر خواهد ش��د‪ .‬بدیهی اس��ت چنانچه به هر‬ ‫دلیلی دعوتنامه مشتریان این محصول در هفته‬ ‫آینده به دست‌شان نرسد‪ ،‬می‌توانند با مراجعه به‬ ‫نمایندگی محل ثبت‌نام یا دفتر فروش و بازاریابی‬ ‫ش��رکت ایران‌خودرو‪ ،‬پیگیر ارس��ال دعوتنامه و‬ ‫تکمیل وجوه خود باش��ند‪ .‬براساس این گزارش‪،‬‬ ‫بروزرس��انی تمامی تعهدات به‌جا مانده و معوق‬ ‫ایران‌خ��ودرو به مش��تریان درحال انجام اس��ت‬ ‫و پ��س از محصول پ��ارس‪ ،‬ب��ه‌زودی‪ ،‬تعهدات‬ ‫محص��ول دیگری از گروه صنعت��ی ایران‌خودرو‬ ‫بروزرسانی خواهد شد‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫بدون شناس��نامه بودن برخی قطعات در بازار لوازم یدکی س��بب ش��ده‬ ‫قاب��ل ردیابی نباش��ند‪ .‬در واقع ‪۵۰‬درص��د قطعات این ب��ازار بی‌هویت و‬ ‫بدون‌اصالت بوده و مشخص نیست از کجا و چگونه وارد شده‌اند و اگر پس‬ ‫ی این قطعات مش��کلی رخ دهد‪ ،‬چه کس��ی باید مسئولیت آن را‬ ‫از بکارگیر ‌‬ ‫بر‌عهده بگیرد و پاسخگو باشد‬ ‫‹ ‹افزایش آمار تامین‌کنندگان بازار‬ ‫احمدرض��ا رعنایی‪ ،‬رئیس انجم��ن تخصصی صنایع‬ ‫همگن نیرومحرکه و قطعه‌س��ازی اس��تان مرکزی که‬ ‫خود یکی از تامین‌کنندگان بازار لوازم یدکی است در‬ ‫گفت‌وگو با‬ ‫گفت‪ :‬درحال‌حاضر قطعه‌سازانی که‬ ‫برای بازار لوازم یدکی چراغ برق تامین قطعه می‌کنند‪،‬‬ ‫محصوالت‌شان از کیفیت الزم برخوردار است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬قطعه‌س��ازان به‌دلی��ل اینک��ه رغبتی به‬ ‫هم��کاری ب��ا خودروس��ازان ندارند (به‌دلی��ل دیرکرد‬ ‫پرداخت‌ها) محصوالت‌شان را به بازار عرضه و پول آن‬ ‫را به‌ط��ور نقدی دریافت می‌کنند‪ .‬ضمن آنکه قیمت‌ها‬ ‫هم به‌روز تعیین می‌شود؛ بنابراین تامین‌کنندگان بازار‬ ‫لوازم یدکی نس��بت به گذش��ته بیشتر ش��ده است؛ از‬ ‫این‌رو معتق��دم کمبودی در بازار ل��وازم یدکی وجود‬ ‫ن��دارد‪ .‬البت��ه این رویک��رد درباره قطعاتی اس��ت که‬ ‫پیش‌تر در داخل کش��ور تولید می‌شدند و نه قطعاتی‬ ‫که قرار است داخلی‌سازی شوند‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬شاید در تامین قطعات وارداتی افرادی‬ ‫بخواهند به‌ش��کل زیرپله‌ای ای��ن قطعات را تولید و به‬ ‫بازار عرضه کنند که این مسئله‌ای دیگر است‪.‬‬ ‫عضو انجمن تخصصی صنای��ع همگن نیرومحرکه و‬ ‫قطعه‌سازی کش��ور در پاسخ به این پرسش که چگونه‬ ‫تولیدکنن��دگان ب��ا وجود کمب��ود نقدینگی ب��ا تیراژ‬ ‫گذش��ته تولید دارند‪ ،‬گفت‪ :‬پرداخت هزینه قطعات در‬ ‫بازار نقد و گاهی هم پیش‌پرداخت می‌ش��ود‪ .‬به‌عنوان‬ ‫مثال‪ ،‬برخی فروش��ندگان‪ ،‬قطعات را برای ‪ ۳‬ماه آینده‬ ‫ب��ه نرخ روز پیش‌خرید می‌کنند و قطعه‌س��از فعال در‬ ‫این بازار در زمینه س��رمایه در گردش خود مش��کلی‬ ‫ندارد‪.‬‬ ‫‹ ‹افزایش قیمت قطعات در بازار‬ ‫احمدرض��ا رعنایی درباره گالی��ه مصرف‌کنندگان از‬ ‫ن��رخ قطعات در بازار هم گفت‪ :‬اگ��ر منظور از افزایش‬ ‫ن��رخ محص��والت تف��اوت بی��ن دالر ‪ ۴۲۰۰‬تومانی و‬ ‫‪۱۲‬هزار تومانی است‪ ،‬گالیه‌ها نمی‌تواند منطقی باشد‪.‬‬ ‫ام��ا اگر نرخ قطعات به‌ج��ای ‪ ۳۰۰‬درصد‪۵۰۰ ،‬درصد‬ ‫افزایش پیدا کرده‪ ،‬س��ودجویی اس��ت و باید نهاد‌های‬ ‫نظارتی به موضوع ورود کنند‪.‬‬ ‫‪۳۰۰‬درصد رقم باالیی برای افزایش قطعات اس��ت‪.‬‬ ‫وی در توضی��ح آن گف��ت‪ :‬بل��ه رقم زیادی اس��ت اما‬ ‫همی��ن مقدار به نهاده‌های تولید اضافه ش��ده اس��ت‪.‬‬ ‫رئی��س انجمن تخصصی صنای��ع همگن نیرومحرکه و‬ ‫قطعه‌س��ازی استان مرکزی در پاسخ به پرسشی مبنی‬ ‫ب��ر اینکه آیا افزایش نرخ قطع��ات در بازار لوازم یدکی‬ ‫باید از سوی مجرای رسمی باشد‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬خیر‪ .‬بازار‬ ‫رقابتی اس��ت و تولیدکنندگان منتظر مجوز نمی‌مانند‬ ‫و فقط کاالهای اساس��ی مانند نان باید مجوز رس��می‬ ‫داشته باشد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬حتی ورود دول��ت به بحث قیمت‌گذاری‬ ‫خ��ودرو هم اش��تباه اس��ت و همین امر خ��ود یکی از‬ ‫دالیلی اس��ت که س��بب ش��ده آنها دچار زیان کالن‬ ‫ش آنها از بین برود‪ .‬به‌دنبال‬ ‫ش��وند و س��رمایه در گرد ‌‬ ‫این مس��ئله موضوع مطالبات معوق قطعه‌س��از مطرح‬ ‫می‌ش��ود و ادامه مش��کالت دیگری که در این صنعت‬ ‫شاهد آن هستیم‪.‬‬ ‫‹ ‹ظرفیت تولید و تامین براساس تقاضا‬ ‫عضو انجمن تخصصی صنای��ع همگن نیرومحرکه و‬ ‫قطعه‌سازی کشور درباره اینکه فعاالن بازار لوازم یدکی‬ ‫و نیز تعمیرکاران از کمبود قطعات گالیه دارند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫نخست باید از آنها پرسید آیا زمانی که نرخ ارز پایین‌تر‬ ‫بود و آنها واردات داش��تند نیز همین حجم محصول را‬ ‫از تولیدکننده داخلی درخواست می‌کردند؟ قطعه‌ساز‬ ‫تولی��د خود را دو برابر کرده ب��ا وجود اینکه ظرفیتش‬ ‫براساس ثبت‌س��فارش‌های قبلی بوده و به‌دلیل حجم‬ ‫ب��االی واردات ام��روز درخواس��ت ‪ ۴‬براب��ری تامی��ن‬ ‫قطع��ات را دارند که در مدت کوتاهی ش��اید ش��دنی‬ ‫نباشد‪.‬‬ ‫رعنایی اظهارکرد‪ :‬مش��کل بازار این اس��ت که وقتی‬ ‫مرزها باز اس��ت‪ ،‬س��راغ واردات قطعات چینی‪ ،‬هندی‬ ‫و‪ ...‬می‌رون��د و از تولیدکنن��ده داخل��ی محصول��ی را‬ ‫نمی‌خرن��د؛ از ای��ن‌رو ظرفیت تولیدکنن��دگان داخلی‬ ‫به‌دلی��ل پایی��ن ب��ودن تقاضا مح��دود مانده اس��ت‪.‬‬ ‫ظرفیت تولید در واحدهای صنعت��ی آرام‌آرام افزایش‬ ‫می‌یابد‪.‬‬ ‫‹ ‹طرحی که نیمه‌تمام ماند‬ ‫در این‌ب��اره ک��ه قطع��ات زیرپل��ه‌ای باید از س��وی‬ ‫انجمن‌های قطعه‌س��ازی پیگیری ش��ود‪ ،‬مازیار بیگلو‪،‬‬ ‫دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه خودرویی به‬ ‫گفت‪ :‬این موض��وع مربوط به نهادهای نظارتی‬ ‫اس��ت زی��را همان‌طور که از نام‌ آن مش��خص اس��ت‬ ‫تولیدکننده زیرپله‌ای بوده و قابل شناس��ایی نیست و‬ ‫پنهانی فعالیت دارند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬همان‌گونه که بارها عنوان ش��ده س��هم‬ ‫تولیدکنن��ده داخلی ک��ه به‌طور رس��می فعالیت دارد‬ ‫از ب��ازار داخلی بین ‪ ۱۰‬تا ‪۲۰‬درصد اس��ت‪ .‬زمانی که‬ ‫نرخ ارز کنترل ش��ود‪ ،‬سهم تولیدکننده داخلی عددی‬ ‫بی��ن ‪ ۱۰‬ت��ا ‪۱۵‬درصد اس��ت اما وقتی ب��رای واردات‬ ‫س��ختگیری‌هایی اعمال می‌ش��ود و ن��رخ ارز افزایش‬ ‫می‌یابد س��هم تولیدکننده داخلی بیشتر شده و ممکن‬ ‫اس��ت به ‪۲۰‬درصد برس��د‪ .‬ب��ا این حال هم��ه توافق‬ ‫دارن��د ‪۸۰‬درصد ب��ازار در اختی��ار تولیدکننده داخلی‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫او ب��ه ط��رح «ک��د شناس��ا» اش��اره ک��رد و گفت‪:‬‬ ‫کارگروه��ی در وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت به‬ ‫ریاس��ت مدیرکل دفتر صنایع خ��ودرو و نیرو محرکه‬ ‫این وزارتخانه تش��کیل ش��ده بود ک��ه به‌طور هفتگی‬ ‫نشس��ت‌هایی برگزار می‌کرد و تمام نهادهای مربوط از‬ ‫س��ازمان ملی اس��تاندارد گرفته تا تعزیرات و‪ ...‬در این‬ ‫نشس��ت‌ها حضور داش��تند‪ .‬در این کارگروه سامانه‌ای‬ ‫طراح��ی و ب��رای هر قطعه بارکدی تعریف ش��د و ‪۱۶‬‬ ‫قطعه‌ای که پرمصرف بودند انتخاب شدند‪ .‬این قطعات‬ ‫براس��اس کدهایی که داشتند‪ ،‬قابل ردیابی بودند و به‬ ‫این ترتیب نهادهای نظارتی می‌توانستند ردیابی کنند‬ ‫ای��ن قطعات از کجا و از س��وی چه کس��انی وارد بازار‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه خودرویی‬ ‫خاطرنش��ان کرد‪ :‬طرح خوبی بود که به‌طور نظام‌مند‬ ‫در ح��ال اجرا بود ام��ا با بحران‌های اواخر س��ال ‪،۹۶‬‬ ‫اولویت‌ه��ا تغیی��ر کرد‪ .‬البت��ه افزایش ن��رخ ارز نیز تا‬ ‫حدودی به کنترل این بازار کمک می‌کند‪.‬‬ ‫‹ ‹از نهادهای نظارتی تا کنترل مرزها‬ ‫مازی��ار بیگل��و در ادام��ه ب��ا بی��ان اینک��ه انجمن‬ ‫قطعه‌س��ازان کش��ور و اتحادی��ه صنف فروش��ندگان‬ ‫ل��وازم یدکی هیچ‌یک مقص��ر ورود قطعات بی‌کیفیت‬ ‫زیرپله‌ای به بازار نیس��تند‪ ،‬گف��ت‪ :‬فعالیت هر دو نهاد‬ ‫با تولیدکنندگان و فروش��ندگان مجوزدار است‪ .‬وقتی‬ ‫فردی یک قطعه را با لنج یا چمدانی یا ش��یوه‌هایی که‬ ‫امروز برای قاچاق مرس��وم است‪ ،‬وارد یا در کارگاه‌های‬ ‫کوچک بدون مجوز تولی��د می‌کند‪ ،‬برای این دو نهاد‬ ‫قابل شناسایی نیست‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬البته در اساسنامه اتحادیه نوشته شده که‬ ‫بر بازار نظارت داشته باشد‪ ،‬اما انجمن دارای قوه قهریه‬ ‫نیس��ت که بتوان��د نظارت کرده یا کاالیی را کش��ف و‬ ‫ضبط کند؛ بنابراین نهادهای نظارتی باید پیگیر موضوع‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫عض��و هیات‌مدی��ره انجم��ن س��ازندگان قطعات و‬ ‫مجموعه‌ه��ای خودروی��ی در ادامه افزود‪ :‬بخش��ی از‬ ‫ای��ن ‪۵۰‬درص��د قطعات بی‌هوی��ت در ب��ازار را همان‬ ‫تولیدکننده‌های زیرپله‌ای در بس��ته‌بندی‌های خارجی‬ ‫وارد ب��ازار می‌کنن��د‪ .‬ای��ن ام��ر کس��ب‌وکاری برای‬ ‫س��ودجویان ش��ده تا قطعاتی باکیفیت ن��ازل تولید و‬ ‫در بس��ته‌بندی خوب با عالمت تج��اری خارجی وارد‬ ‫ب��ازار‌کنن��د‪ .‬تقلب��ی و بی‌کیفیت بودن ای��ن قطعات‬ ‫به‌راحتی قابل تشخیص نیست و نیاز به آزمایش و نظر‬ ‫کارشناسان حرفه‌ای دارد‪.‬‬ ‫دبی��ر انجم��ن قطعه‌س��ازان برای برون‌رف��ت از این‬ ‫مسئله به دو راهکار اشاره کرد و گفت‪ :‬در کنار نهادها‬ ‫نظارتی‪ ،‬وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬ش��هرداری‌ها‪،‬‬ ‫شرکت شهرک‌های صنعتی و نهادهای حقوقی که باید‬ ‫ب��ه موضوع رس��یدگی کنند‪ ،‬مرزها هم ب��رای واردات‬ ‫و ص��ادرات باید کنترل ش��وند که این اق��دام‌ از عهده‬ ‫اتحادیه و انجمن خارج است‪.‬‬ ‫بیگلو در پایان یادآور ش��د‪ :‬همیش��ه گفته می‌شود‬ ‫اش��تغال واحدهای کوچک باید حفظ ش��ود‪ ،‬امیدوارم‬ ‫حفظ واحده��ای کوچک به قیمت س�لامت جامعه و‬ ‫جان مردم تمام نشود‪.‬‬ ‫مافیای ضدتولید ملی چگونه شکل می‌گیرد؟‬ ‫عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس ش��ورای اس�لامی‬ ‫ضمن تشریح زمینه‌های فعالیت مافیای ضدتولید ملی‪ ،‬بر لزوم‬ ‫تس��هیل مقررات در راستای به صرفه بودن تولید تاکید و بیان‬ ‫می‌کند که در یک برنامه منطقی و درست‪ ،‬نگاه اصلی به تولید‬ ‫است‪.‬‬ ‫محس��ن کوهکن‌ری��زی در گفت‌وگ��و با خبرخ��ودرو درباره‬ ‫تس��هیل مقررات برای ب��ه صرفه کردن تولید‪ ،‬گف��ت‪ :‬باید به‬ ‫منافع مصرف‌کننده و تولیدکننده به‌طور یکس��ان توجه کرد و‬ ‫این مس��ئله را در نظر داشت که برای کشوری که به استقالل‬ ‫فکر می‌کند نگاه اصلی بر تولید داخلی است‪.‬‬ ‫نماینده مردم لنجان در مجلس ش��ورای اسالمی اظهارکرد‪:‬‬ ‫یک برنامه درست و منطقی برنامه‌ای است که نگاه اصلی آن به‬ ‫تولید بوده و نیم‌نگاهی به واردات داشته باشد‪ .‬چنین برنامه‌ای‬ ‫فقط زمانی ب��ه واردات توجه می‌کند که چالش��ی برای تولید‬ ‫ایجاد نش��ود‪ .‬درصورتی که تفکر درس��تی وجود داش��ته باشد‬ ‫تضادی بین منافع مصرف‌کنن��ده و تولید‌کننده وجود ندارد و‬ ‫آن زمان��ی خواهد بود که تولیدکننده به درس��تی دریابد برای‬ ‫حفظ بازار باید ب��ه افزایش و ارتقای کیفیت‪ ،‬کاهش نرخ تمام‬ ‫شده و تولید به میزان کافی بپردازد‪.‬‬ ‫وی در پاس��خ به پرسش��ی مبنی بر بودن ی��ا نبودن مافیای‬ ‫ضدتولید ملی در کشور‪ ،‬گفت‪ :‬بخشی از واردکنندگان فقط به‬ ‫فکر منافع خود هس��تند؛ بنابراین هر زمان قصد داشته باشند‬ ‫ب��دون انجام واردات به تولید بپردازند‪ ،‬ب��ا این حربه که تولید‬ ‫کش��ور قابل مقایس��ه با تولیدات غرب یا پاسخگوی نیاز داخل‬ ‫نیس��ت وارد می‌ش��وند و بیان می‌کنند که م��ا به جز تولیدات‬ ‫جزیی‪ ،‬توانایی انجام کار دیگری را در داخل کشور نداریم و در‬ ‫نهایت اگر این حربه‌ها کارآمد نبود به س��مت استفاده از رانت‬ ‫و ارتباطات می‌روند‪.‬‬ ‫کوهکن‌ری��زی در ادامه بیان کرد‪ :‬ما معتقدیم شفاف‌س��ازی‬ ‫بای��د با جدیت انجام ش��ود و یک��ی از مواردی ک��ه با جدیت‬ ‫خواستار انجام آن هس��تیم این است که باید تعارض منافع را‬ ‫در کش��ور حل کنیم و این مسئله را به یک جرم تبدیل کنیم‪،‬‬ ‫یعنی اگر مشخص ش��د که یک معاون وزیر در کارخانه‌ای که‬ ‫کارش واردات کاالیی در همان زمینه است سهام دارد کمترین‬ ‫مج��ازات آن بای��د عزل و انفص��ال از خدمات دولت��ی تا پایان‬ ‫عمر باش��د‪ .‬عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس شورای‬ ‫اس�لامی درباره کمبود نقدینگی در صنع��ت خودرو و قطع ‌ه و‬ ‫تاثیر آن در کاهش تولید گفت‪ :‬قطعه‌سازان سفارش می‌گیرند‬ ‫و بنابراین بخش��ی از نقدینگی آنها س��رمایه در گردش اس��ت‬ ‫و بخش��ی از نقدینگ��ی نیز مربوط به طلبی اس��ت که از محل‬ ‫سفارش دارند اما زمانی که قیمت‌ها دائم در حال نوسان است‬ ‫نمی‌ت��وان فرآیند بلندمدت یا میان‌مدتی برای س��فارش تولید‬ ‫انتظار داشت‪.‬‬ ‫نماین��ده مردم لنجان در مجلس ش��ورای اس�لامی تصریح‬ ‫کرد‪ :‬وقتی قطعه‌س��از با نرخ توافقی اقدام به تولید می‌کند باید‬ ‫مطالبات آنها در زمان مناس��ب پرداخت شود تا برای به پایان‬ ‫رساندن قرارداد بتواند مواد اولیه مورد نیاز تولید را تامین کند‬ ‫نه اینکه مطالبات به‌گونه‌ای پرداخت شود که افزایش نرخ مواد‬ ‫اولیه گریبان قطعه‌س��از را بگیرد و در نهایت قطعه‌ساز متضرر‬ ‫ش��ود‪ .‬وی گفت‪ :‬با س��ازکار و س��اختار یک شرکت خصوصی‬ ‫عالوه‌بر آنکه می‌توان اموال را تبدیل به احس��ن کرد‪ ،‬می‌توان‬ ‫سرمایه انس��انی را نیز ارتقا داد‪ .‬س��اماندهی نیروی انسانی به‬ ‫منزله اخراج نیروی کار نیس��ت‪ ،‬بلکه برای این کار باید ورودی‬ ‫را بس��ت و کسی را براس��اس توصیه نپذیرفت‪ ،‬بازنشستگی را‬ ‫سامان داد و حتی در صورت لزوم در سن بازنشستگی بازنگری‬ ‫به عمل آورد‪ ،‬همچنین می‌توان ترفیع ‪ ۵‬ساله برای نیروی‌های‬ ‫انسانی در نظر گرفت‪.‬‬ ‫کوهکن‌ری��زی اف��زود‪ :‬می‌توان برخی از زمین‌ه��ا و اموال را‬ ‫واگذار کرد و یک کوچک‌س��ازی اصولی در این ش��رکت‌ها به‬ ‫وجود آورد‪ ،‬به نحوی که نیروهای انس��انی تعدیل شده به‌دلیل‬ ‫رعای��ت حق و حق��وق آنها‪ ،‬حتی این تعدیل را به س��ود خود‬ ‫بدانن��د و با رضایت کامل کارخانه را ترک کنند‪ .‬در این صورت‬ ‫در راس��تای کاهش هزینه‌های تولید گام برداش��ته می‌شود و‬ ‫امکانات بیش��تری در اختیار مراکز پژوهش��ی قرار می‌گیرد و‬ ‫در پروژه‌های مناس��ب از نخبگان به‌خوبی استفاده می‌شود‪ .‬در‬ ‫چنین سیستمی نخبه نیز حقوق و مزیت‌های متناسب با انجام‬ ‫پ��روژه خود را خواهد داش��ت و خب��ری از حقوق‌های نجومی‬ ‫بی‌دلیل نخواهد بود‪.‬‬
‫سه‌شنبه‬ ‫‪5‬‬ ‫‪ 8‬مرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 27‬ذی‌القعده ‪1440‬‬ ‫‪ 30‬ژوئیه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1340‬‬ ‫پیاپی ‪2658‬‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫فوالدسازان پیشگامان تامین نیاز خود از داخل هستند‬ ‫‪ ۸۰‬درصد زنجیره فوالد بومی‌سازی شده است‬ ‫ح��دود ‪۸۰‬درص��د از قطعات فوالدس��ازان در داخل‬ ‫س��اخته و تامین می‌ش��ود‪ ،‬از این‌رو می‌توان ادعا کرد‬ ‫ک��ه این صنعت در داخل بومی‌س��ازی ش��ده اس��ت و‬ ‫تولیدکنندگان نیازهای خطوط خود را در داخل تامین‬ ‫می‌کنند‪.‬‬ ‫البته بومی‌س��ازی روندی اس��ت ک��ه تولیدکنندگان‬ ‫داخلی باید آن را تا حدودی با ریس��ک بپذیرند؛ چراکه‬ ‫بکارگیری قطعاتی که برای نخس��تین‌بار موردآزمایش‬ ‫قرار می‌گیرند‪ ،‬ممکن است با ریسک‌ همراه باشد‪.‬‬ ‫به درستی تعریف نشده باشد‪.‬‬ ‫مدیر تحقیقات و توس��عه شرکت ذوب آهن اصفهان‬ ‫در پاس��خ ب��ه ای��ن پرس��ش که آی��ا بان��ک اطالعاتی‬ ‫بومی‌س��ازی وجود دارد‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬شرکت ذوب آهن‬ ‫اصفهان بانک اطالعاتی بومی‌سازی را روی سایت خود‬ ‫فعال کرده اس��ت‪ .‬البته جای یک بانک اطالعاتی قوی‬ ‫که عوامل مورد نیاز کل زنجیره صنعت را درنظر بگیرد‪،‬‬ ‫خالی اس��ت؛ چراکه ای��ن بانک اطالعاتی توانس��ته به‬ ‫تولیدکنندگان کمک بسیاری کند‪.‬‬ ‫مرتضی ش��یرین‌پور‪ ،‬مدیر تحقیقات و توس��عه شرکت‬ ‫ذوب آهن اصفهان درباره بومی‌سازی شرکت ذوب آهن‬ ‫اصفهان در گفت‌وگو با‬ ‫اظهار کرد‪ :‬بومی‌س��ازی‬ ‫ن بوده و این ش��رکت‬ ‫اولویت ش��رکت ذوب‌آهن اصفها ‌‬ ‫برنامه‌ها را به گونه‌ای پیش برده‌ اس��ت تا هیچ‌گاه خط‬ ‫تولید متوقف نش��ود و برای ‪ ۳‬س��ال آینده نیز قطعات‬ ‫کارخانه تامین ش��ده اس��ت‪ .‬در کل ذوب‌آهن اصفهان‬ ‫برنامه‌ری��زی ب��رای کاالهایی که امکان س��اخت آن در‬ ‫داخل موجود است را انجام داده‌ است‪.‬‬ ‫شیرین‌پور در ادامه خاطرنش��ان کرد‪ :‬البته همچنان‬ ‫تامین برخی قطعات وابس��ته به خارج از کش��ور است؛‬ ‫برای نمونه برخی از نس��وزهای خاص یا قطعاتی مانند‬ ‫بلبرینگ‌ها که س��اخت آنها در داخل ممکن نیس��ت یا‬ ‫هزینه‌ ساخت آنها باال خواهد بود‪.‬‬ ‫وی در پاس��خ به این پرس��ش که ریسک بومی‌سازی‬ ‫تامین قطعاتی که برای نخس��تین‌بار آزمایش می‌شوند‬ ‫را ت��ا چه اندازه می‌پذیرید‪ ،‬عن��وان کرد‪ :‬به‌طور معمول‬ ‫ریس��ک‌ها تعریف‌شده هستند و س��عی ما این است که‬ ‫ریس��ک‌های قابل‌قبول را بپذیری��م‪ ،‬به‌گونه‌ای که خط‬ ‫تولید ما را تحت‌شعاع قرار ندهند‪ .‬برای پذیرش قطعات‬ ‫جدید‪ ،‬آزمایش‌هایی روی آنها انجام می‌دهیم و پس از‬ ‫تایید‪ ،‬از آنها استفاده می‌کنیم‪.‬‬ ‫مدیر تحقیقات و توس��عه ش��رکت ذوب‌آهن اصفهان‬ ‫همچنین در پاس��خ به این پرس��ش که نمایش��گاه‌های‬ ‫بومی‌س��ازی تا چه اندازه‌ می‌توانند به رشد بومی‌سازی‬ ‫همچنین مهدی کیان‌پور‪ ،‬کارش��ناس تحقیق و توسعه‬ ‫ش��رکت ورق خ��ودرو چهارمح��ال و بختی��اری درباره‬ ‫بومی‌س��ازی صنعت فوالد در گفت‌وگو با‬ ‫اظهار‬ ‫کرد‪ :‬این ش��رکت تولیدکنن��ده ورق گالوانیزه صنعتی‬ ‫و خودرویی اس��ت که زیرنظر ش��رکت ف��والد مبارکه‬ ‫فعالیت می‌کند‪ .‬این واحد ب��ا ‪۴۰۰‬هزار تن تولید‪ ،‬تنها‬ ‫شرکتی است که ورق گالوانیزه خودرویی تولید می‌کند‪.‬‬ ‫کیان‌پور در ادامه خاطرنش��ان کرد‪ :‬م��واد اولیه خود را‬ ‫از فوالد مبارک��ه تامین می‌کنیم‪ ،‬به ص��ورت گالوانیزه‬ ‫تولید ورق داریم و مش��تری اصلی ما ایران‌خودرو است‪.‬‬ ‫همچنی��ن بیش��تر گریدهای مورد نیاز کش��ور را تولید‬ ‫کرده‌ایم‪.‬‬ ‫وی در پاس��خ به این پرس��ش که تا چ��ه اندازه خط‬ ‫تولید خود را بومی‌س��ازی کرده‌اید‪ ،‬گفت‪ :‬بیش��تر نیاز‬ ‫خط تولید ما از داخل تامین می‌شود‪ .‬کیان‌پور در ادامه‬ ‫تاکید کرد‪ :‬نمایش��گاه‌های بومی‌سازی فرصت مناسبی‬ ‫است تا تعامالتی در زمینه نیازمندی‌ها و توانایی‌ها بین‬ ‫شرکت‌های گوناگون شکل بگیرد‪.‬‬ ‫کارش��ناس تحقی��ق و توس��عه ش��رکت ورق خودرو‬ ‫چهارمح��ال و بختی��اری در ادامه خاطرنش��ان کرد‪ :‬از‬ ‫نخس��تین روزی ک��ه کارخانه آغاز ب��ه کار کرده یعنی‬ ‫حدود ‪ ۹‬س��ال پیش‪ ،‬به دنبال تامین قطعات به ش��کل‬ ‫بوم��ی بوده ک��ه تا هم‌اکن��ون نیز بس��یاری از قطعات‬ ‫بومی‌س��ازی ش��ده اس��ت‪ .‬البته هنوز ه��م از قطعات‬ ‫خارجی اس��تفاده می‌کنیم اما در زم��ان غیرتحریم نیز‬ ‫‹ ‹اولویت ما تامین نیاز از داخل بوده است‬ ‫‹ ‹ریسک‌های تعریف‌شده را می‌پذیریم‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه‌ای‬ ‫عزیز قنواتی‪ :‬زمانی‪۱۰۰‬درصد قطعات کارخانه فوالد از خارج از کشور‬ ‫تامین می‌ش��د‪ ،‬اما به‌تدریج این وابستگی به واردات به کمترین میزان‬ ‫رس��ید و درحال‌حاضر بیش��تر واحدهای فوالدسازی ‪ ۸۰‬تا ‪۹۰‬درصد و‬ ‫حتی تا ‪۹۵‬درصد از تجهیزات خود را در داخل تامین می‌کنند‬ ‫صنای��ع کش��ور کمک کنن��د‪ ،‬گف��ت‪ :‬نمایش��گاه‌های‬ ‫بومی‌س��ازی می‌توانند فرصت مناسبی باشند تا واحدها‬ ‫توانمندی‌ها و نیازمندی‌های خود را به نمایش بگذارند‬ ‫تا خألهایی که در زنجیره صنعت وجود دارد‪ ،‬پرش��ود و‬ ‫تولیدکنندگان داخلی فرصت ابراز وجود داشته باشند‪.‬‬ ‫ش��یرین‌پور در پاس��خ به این پرس��ش که ش��رکت‬ ‫ذوب‌آه��ن اصفه��ان چ��ه دس��تاوردهایی در راس��تای‬ ‫بومی‌س��ازی برای س��ایر واحده��ا دارد‪ ،‬عن��وان کرد‪:‬‬ ‫ذوب‌آهن شرکتی است که بخش عمده‌ای از نیازهایش‬ ‫را تامی��ن می‌کن��د‪ .‬کارگاه‌های ریخته‌گ��ری‪ ،‬مکانیکی‬ ‫و تعمیرات��ی دارد ک��ه می‌توان��د ظرفیت‌ه��ای خال��ی‬ ‫ای��ن بخش‌ه��ا را در اختیار س��ایر واحدها ق��رار دهد؛‬ ‫قطع��ات و تجهیزات پیچیده‌ای را در داخل ش��رکت به‬ ‫تولید رس��انده‌ و توانس��ته این توانمن��دی را در اختیار‬ ‫ش��رکت‌های دیگر ق��رار دهد یا به آنها مش��اوره بدهد‪.‬‬ ‫وی در پاس��خ به این پرس��ش که مهم‌ترین مش��کالت‬ ‫بومی‌سازی کش��ور چیس��ت‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬در ابتدا باید‬ ‫معیارهای پذیرش قطعات در داخل تعریف و تایید شود‬ ‫و پس از تعریف شدن آنها‪ ،‬تامین‌کنندگان یا سازندگان‬ ‫توانمند شناسایی شده و قطعات به‌وسیله آزمایش‌هایی‬ ‫تایید شوند و درنهایت مورد استفاده قرار بگیرند‪ .‬در این‬ ‫راستا ممکن است توانمندی‌ها یا آزمون‌های نهایی آنها‬ ‫یادداشت‬ ‫راه‌های افزایش سرانه مصرف فوالد‬ ‫مسعود خاری‌زاده ‪-‬کارشناس‬ ‫فوالد‪ :‬سرانه مصرف فوالد می‌تواند‬ ‫یکی از نش��انه‌های توسعه‌یافتگی هر‬ ‫کش��وری به‌ش��مار رود‪ .‬در ش��رایط‬ ‫کنونی یکی از عوامل موثر بر افزایش‬ ‫سرانه مصرف فوالد‪ ،‬می‌تواند افزایش‬ ‫ساخت‌وساز باشد‪.‬‬ ‫برخی طرح‌ه��ای دولتی برای ساخت‌وس��از‬ ‫و مس��کن مطرح ش��ده‌اند که اگر عملی شوند‪،‬‬ ‫می‌توانند س��بب رونق مصرف فوالد در کش��ور‬ ‫شوند‪.‬‬ ‫همان‌گونه در پایان دولت دهم و با‬ ‫آغاز ساخت مسکن مهر شاهد مصرف‬ ‫ب��االی ف��والد بودی��م‪ ،‬با اتم��ام طرح‬ ‫مس��کن مهر‪ ،‬س��رانه مصرف نیز روند‬ ‫نزولی یافت‪.‬‬ ‫درحقیق��ت در ای��ران بخ��ش‬ ‫ساخت‌وس��از است که توانسته انقالبی‬ ‫در افزایش سرانه مصرف فوالد ایجاد کند‪.‬‬ ‫موضوع دیگر‪ ،‬عمر باالی اس��تفاده از خودرو‬ ‫در داخل اس��ت که مانع افزایش سرانه مصرف‬ ‫فوالد شده است‪ ،‬درحالی‌که اگر خودرو در ایران‬ ‫با عمر کمتری از بازار خارج می‌شد‪ ،‬می‌توانست‬ ‫سرانه مصرف فوالد را افزایش دهد‪.‬‬ ‫با توجه به اینکه امس��ال‪ ،‬سال «رونق تولید»‬ ‫نام‌گذاری ش��ده اس��ت‪ ،‬اگر در عمل بتوانیم به‬ ‫سمت تولید بیشتر برویم‪ ،‬این موضوع می‌تواند‬ ‫س��بب افزایش س��رانه مصرف فوالد در کش��ور‬ ‫شود‪.‬‬ ‫درنهای��ت اگ��ر در زمینه صنع��ت و تولید در‬ ‫داخل کش��ور بتوانیم خ��ود را از واردات بی‌نیاز‬ ‫کنیم‪ ،‬این موضوع در افزایش س��رانه فوالد نیز‬ ‫تاثیرگذار خواهد بود‪.‬‬ ‫سعی کرده‌ایم اولویت‌نخست‌مان تامین نیاز داخل باشد‬ ‫و در چند س��ال گذش��ته مدیریت کارخان��ه همواره بر‬ ‫بومی‌سازی و تامین نیاز از داخل تاکید داشته است‪.‬‬ ‫‹ ‹بومی‌سازی ‪۸۰‬درصدی‬ ‫همچنین درباره وابس��تگی صنعت ف��والد به خارج از‬ ‫کش��ور و تامین زنجیره آن از داخل چندی پیش‪ ،‬عزیز‬ ‫قنواتی‪ ،‬مدیرعامل کارخانه فوالد آتیه خلیج‌فارس اهواز‬ ‫در گفت‌وگو ب��ا‬ ‫اظهار ک��رد‪ :‬زمانی ‪۱۰۰‬درصد‬ ‫قطع��ات فوالد از خ��ارج از کش��ور تامین می‌ش��د‪ ،‬اما‬ ‫به‌تدری��ج این وابس��تگی به واردات ب��ه کمترین میزان‬ ‫رسید و درحال‌حاضر بیش��تر واحدهای فوالدسازی ‪۸۰‬‬ ‫ت��ا ‪۹۰‬درصد و حتی تا ‪۹۵‬درصد از تجهیزات خود را در‬ ‫داخل تامین می‌کنند که اگر میانگینی برای این موضوع‬ ‫درنظر بگیریم‪ ،‬حدود ‪۸۰‬درصد از قطعات فوالدس��ازان‬ ‫در داخل س��اخته می‌ش��ود‪ .‬وی با اشاره به این موضوع‬ ‫که فقط الکترود گرافیتی برای فوالدس��ازان ارزبر است‪،‬‬ ‫عن��وان کرد‪ :‬عالوه بر الکت��رود گرافیتی‪ ،‬برخی قطعات‬ ‫الکتریکال از خارج از کش��ور تامین می‌شود که آن‌هم‬ ‫بیش��تر در اختیار برندهای انحصاری اس��ت اما به‌‌طور‬ ‫کلی بیشتر قطعات در داخل تولید می‌شوند‪.‬‬ ‫ای��ن مدیرعامل فوالدی در پاس��خ به این پرس��ش که‬ ‫برخ��ی از فروآلیاژه��ا نیز وارداتی هس��تند و آیا در این‬ ‫زمین��ه نیاز ب��ه واردات دارید‪ ،‬عنوان ک��رد‪ :‬فروآلیاژها‬ ‫کمتر در داخل تولید می‌شوند و باید بیشتر آنها را وارد‬ ‫کرد‪ .‬قنوات��ی در توضیح فروآلیاژها بیان کرد‪ :‬س��اخت‬ ‫برخی قطعات نیازمند فوالد آلیاژی است و نمی‌توان آن‬ ‫قطعات را با فوالد عام ساخت‪.‬‬ ‫قنواتی در ادامه خاطرنشان کرد‪ :‬فوالدی که با ترکیب‬ ‫چندی��ن مواد ش��یمیایی س��اخته می‌ش��ود‪ ،‬تبدیل به‬ ‫فروآلیاژ می‌ش��ود که در قطعات لوازم خانگی تا هواپیما‬ ‫کارب��رد دارد‪ .‬این قطعات‪ ،‬قطعات ظریفی هس��تند که‬ ‫فروس��یلیس و فرومنگنز و‪ ...‬به آن افزوده می‌ش��وند‪ .‬از‬ ‫آنجاک��ه فرآیند تولید فروآلیاژها قدری پیچیده اس��ت‪،‬‬ ‫به تجهیزات خاص��ی نیاز دارد و در ایران حدود ‪ ۲‬تا ‪۳‬‬ ‫کارخانه تولید فروآلیاژ مشغول کار هستند‪.‬‬ ‫سارا اصغری‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫مرتضی شیرین‌پور‬ ‫مهدی کیان‌پور‬ ‫عزیز قنواتی‬
‫‪6‬‬ ‫سه‌شنبه‬ ‫‪ 8‬مرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 27‬ذی‌القعده ‪1440‬‬ ‫‪ 30‬ژوئیه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1340‬‬ ‫پیاپی ‪2658‬‬ ‫تجارت الکترونیک‬ ‫تجارت‬ ‫در گفت‌وگوی‬ ‫نرگس حافظی‪ :‬صنعت ماینینگ پدیده‌ای نوظهور‬ ‫در ایران اس��ت که به دلیل ش��رایط ویژه کش��ور‪ ،‬توجه‬ ‫زی��ادی به این صنعت ش��ده اس��ت‪ .‬اس��تقبال مردم و‬ ‫کس��ب‌وکار بخش خصوصی از ماینینگ به‌س��رعت در‬ ‫حال افزایش اس��ت و حرکت هیجان��ی برای حضور در‬ ‫این صنعت و کسب درآمدهای نامتعارف از آن مشاهده‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬برای یافتن دلیل رون��ق صنعت ماینینگ در‬ ‫ایران‪ ،‬علت هیجان بخش خصوصی برای حضور در این‬ ‫صنعت و آش��نایی با فرصت‌ها و تهدیدهای ماینینگ با‬ ‫محمد وحیدی‪ ،‬مدیر امور پژوهشی پژوهشکده فناوری‬ ‫اطالعات و ارتباطات جهاد دانشگاهی گفت‌وگو کردیم‬ ‫که در ادامه می‌خوانید‪.‬‬ ‫€ €چرا صنعت ماینینگ در کشور رونق یافت؟‬ ‫نخس��تین عل��ت آن‪ ،‬وجود‬ ‫منابع انرژی در کشور است‪.‬‬ ‫ب��ه دلی��ل موقعی��ت‬ ‫جغرافیای��ی‪ ،‬مناب��ع انرژی‬ ‫گوناگ��ون در کش��ور وجود‬ ‫دارد‪ .‬مهم‌تری��ن ویژگ��ی‬ ‫صنعت ماینین��گ‪ ،‬مصرف‬ ‫زیاد انرژی اس��ت و بدیهی است کشورهایی که از منابع‬ ‫ان��رژی فراوانی برخوردار باش��ند‪ ،‬از فرصت گرانبهایی‬ ‫ب��رای حض��ور در این صنع��ت و بهره‌من��دی از مزایای‬ ‫اقتصادی آن برخوردار خواهند بود‪ .‬کشور ما نیز به دلیل‬ ‫داشتن منابع گازی و نیروگاه‌های گازی که می‌تواند گاز‬ ‫را تبدی��ل به انرژی برق کند و همچنین منابع گوناگون‬ ‫تولید برق ازجمله آب‪ ،‬باد و خورش��ید‪ ،‬از امتیاز ویژه‌ای‬ ‫برای گس��ترش صنع��ت ماینینگ برخوردار اس��ت‪ .‬به‬ ‫همین دلیل در اخبار شنیده می‌شود برخی نیروگاه‌های‬ ‫تولید برق در کش��ور‪ ،‬م��ازاد تولید خود را به این صنعت‬ ‫اختص��اص می‌دهند‪ ،‬اگرچ��ه درحال‌حاض��ر به دلیل‬ ‫نظام‌من��د نب��ودن صنع��ت ماینین��گ در کش��ور‪،‬‬ ‫آش��فتگی‌هایی در حوزه برق‌های نیروگاهی مش��اهده‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬برای نمونه در صحبت‌های مسئوالن شنیده‬ ‫می‌ش��ود برخ��ی نیروگاه‌ها ظرفیت خ��ود را در اختیار‬ ‫ماینرهای چین��ی قرار می‌دهند ک��ه توجیه اقتصادی‬ ‫برای کش��ور ن��دارد یا به دلیل نبود تعرفه مش��خص در‬ ‫نیروگاه‌ه��ا ب��رای بکارگی��ری ب��رق م��ازاد در صنعت‬ ‫ماینین��گ‪ ،‬برخی فرصت‌ها از بخش خصوصی کش��ور‬ ‫سلب می‌شود‪.‬‬ ‫دومین دلی��ل جذابیت صنعت ماینینگ‪ ،‬هزینه‌های‬ ‫ریالی به ازای درآمد دالری اس��ت؛ با توجه اینکه ارزش‬ ‫ش یافته‪ ،‬درمجموع‬ ‫پول ملی در س��ال‌های گذشته کاه ‌‬ ‫برای کش��ور اتف��اق ناگواری اس��ت ام��ا به‌هرحال این‬ ‫حقیقت وجود دارد ک��ه ارزش ریال در مقابل دالر روند‬ ‫کاهش��ی دارد‪ .‬درآمد اکتس��ابی از صنع��ت ماینینگ‬ ‫دالری اس��ت زی��را بیت‌کوین‌های استخراج‌ش��ده در‬ ‫ای��ن صنعت با ارزش دالر در بازار عرضه می‌ش��وند‪ .‬این‬ ‫درحالی اس��ت که به‌جز تامین ماینر‪ ،‬سایر هزینه‌ها در‬ ‫صنعت ماینینگ از راه‌اندازی تا نگهداری و پش��تیبانی‪،‬‬ ‫هزینه‌های مصرفی مانند برق‪ ،‬انرژی‪ ،‬قطعاتی و‪ ...‬ریالی‬ ‫هس��تند‪ .‬به‌طور مش��خص تفاوت ارزش ری��ال با دالر‪،‬‬ ‫سودآوری صنعت ماینینگ را بسیار وسوسه‌انگیز کرده‬ ‫اس��ت‪ .‬به‌عنوان نمون��ه اگر یک نفر در ای��ران و یک نفر‬ ‫در اروپ��ا بخواهند با ظرفی��ت ‪ ۱۰۰۰‬ماینر وارد صنعت‬ ‫ماینینگ شوند‪ ،‬هزینه خرید تجهیزات (از دید دالری)‬ ‫برای هر ‪ ۲‬نفر یکس��ان اس��ت و درآمد ناخالص حاصل‬ ‫از ماینین��گ (از دید دالری) نیز برای هر ‪ ۲‬نفر یکس��ان‬ ‫است‪ .‬بنابراین تفاوت بس��یار زیادی بین درآمد خالص‬ ‫این ‪ ۲‬نفر وجود خواهد داش��ت؛ نخس��ت در هزینه برق‬ ‫مصرفی که در کشور ما بسیار ارزان است‪ .‬دوم در هزینه‬ ‫نیروی انسانی که برای راه‌اندازی‪ ،‬نگهداری‪ ،‬پشتیبانی‬ ‫و نگهبانی فارم اس��تفاده می‌ش��ود‪ .‬پرداخت حقوق در‬ ‫کش��ور به‌ص��ورت ریالی خواه��د بود که در مقایس��ه با‬ ‫پرداخت‌های حقوق دالری در اروپا بس��یار کمتر است‪.‬‬ ‫به‌این‌ترتیب درآمد خالص ماینر ایرانی به‌مراتب بیشتر‬ ‫از یک ماینر اروپایی خواهد بود‪ .‬از س��وی دیگر بسیاری‬ ‫از کشورهای جهان از داشتن منابع انرژی مازاد محروم‬ ‫هس��تند و نمی‌توانند وارد صنعت ماینینگ ش��وند‪ .‬به‬ ‫همی��ن دلیل صنع��ت ماینینگ در برخی کش��ورهای‬ ‫معدود توس��عه می‌یاب��د و با توجه به مناف��ع کالن این‬ ‫صنعت برای اقتصاد‪ ،‬فضای پیش‌روی این صنعت برای‬ ‫کشور تبدیل به فرصت می‌شود‪ .‬البته تاکید می‌شود که‬ ‫نیاز اس��ت حاکمیت در این حوزه ورود کند و با قانونمند‬ ‫کردن این صنعت‪ ،‬تهدیدهای احتمالی این حوزه مانند‬ ‫مصرف برق کش��ور به دلیل هجوم هیجانی‪ ،‬بکارگیری‬ ‫غیرمش��روع برق‌ه��ای آموزش��ی و کش��اورزی در این‬ ‫صنعت‪ ،‬جذب غیرمتعارف سرمایه‌های نقدی کشور در‬ ‫این صنعت‪ ،‬تعطیلی کسب‌وکارهای تولیدی خرده‌پا و‬ ‫هجوم به صنعت ماینینگ و‪ ...‬را برطرف کند‪.‬‬ ‫س��ومین دلی��ل اس��تقبال عموم��ی از ماینینگ در‬ ‫ای��ران را می‌توان کاهش ارزش ری��ال در مقابل ارزهای‬ ‫خارجی مانند دالر دانس��ت‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫با مدیر امور پژوهشی پژوهشکده فناوری اطالعات و ارتباطات جهاد دانشگاهی مطرح شد‪:‬‬ ‫چرا ایرانی‌ها به بیت‌کوین اعتماد کردند؟‬ ‫این دلیل را با ناخرس��ندی و تاس��ف مط��رح می‌کنم‪ .‬با‬ ‫توج��ه به تاریخ اقتصاد کش��ور در چند دهه گذش��ته و‬ ‫مشکالتی که در حوزه سیاسی کشور مشاهده می‌شود‪،‬‬ ‫در دوره‌های زمانی زی��ادی کاهش ارزش ریال رخ‌داده‬ ‫و ‪ ،‬احتم��ال رخ‌دادن آن در آینده وج��ود دارد که البته‬ ‫امیدواریم ای��ن اتفاق نیفتد‪ .‬درمجم��وع از دید تحلیل‬ ‫کس��ب‌وکار و ارزیابی صنعت‪ ،‬کاهش ارزش ریال‪ ،‬عامل‬ ‫تحریک‌کنند ‌ه برای رش��د صنعتی اس��ت که درآمد آن‬ ‫دالری است‪ .‬دلیل آن‌هم مش��خص است؛ هزینه‌هایی‬ ‫چون تعرفه ب��رق و اینترنت‪ ،‬هزینه‌ه��ای اجاره مکان‪،‬‬ ‫حقوق کارکنان و‪ ...‬در کشور به‌صورت ریالی هستند‪ .‬در‬ ‫ص��ورت کاهش ارزش ریال در برابر دالر‪ ،‬میزان افزایش‬ ‫ای��ن هزینه‌ها در مقایس��ه با درآمد صنع��ت ماینینگ‬ ‫(درآمد دالری به ریال تبدیل ش��ود) بسیار ناچیز است‪.‬‬ ‫درواقع کاهش ارزش ریال‪ ،‬منجر به درآمد نامتعارف در‬ ‫صنعت ماینینگ می‌ش��ود‪ .‬این درآمد بسیار نامتعارف‬ ‫تهدیدی برای اقتصاد کش��ور اس��ت زیرا سبب می‌شود‬ ‫کس��ب‌وکارهای خرده‌پا تعطیل ش��وند و به این صنعت‬ ‫روی‌آورند‪ .‬امیدواریم حاکمیت با اس��تفاده از ابزارهایی‬ ‫چ��ون مالیات‪ ،‬مانع ایجاد س��ود نامتع��ارف در صنعت‬ ‫ماینینگ ش��ود‪ .‬درواق��ع باید فضای حاک��م بر صنعت‬ ‫ماینینگ برد‪-‬برد باش��د‪ .‬صنعت ماینینگ برای اقتصاد‬ ‫ملی کش��ور منافع گوناگونی دارد‪ ،‬ازای��ن‌رو با توجه به‬ ‫اینکه در کشور ظرفیت‌های الزم وجود دارد‪ ،‬این صنعت‬ ‫باید رشد یابد‪ .‬از سوی دیگر بخش خصوصی برای ورود‬ ‫به این صنعت باید انگیزه داش��ته باش��د تا بتواند س��ود‬ ‫معقولی از حضور در این صنعت کس��ب کند‪ .‬حاکمیت‬ ‫بای��د مدلی نظام‌من��د در این صنعت با ه��دف برد‪-‬برد‬ ‫حاکمیت و بخش خصوصی تدوین کند‪.‬‬ ‫دلیل دیگری که به نظر من باعث جذابیت این صنعت‬ ‫ش��ده‪ ،‬کانال صعودی بیت‌کوین است؛ بیت‌کوین‪ ،‬شاه‬ ‫رمزارز اس��ت و به دلیل ارزش آن در تجارت‪ ،‬ماینرها به‬ ‫این رمزارز ورود می‌کنند و البته به نظر می‌رس��د ارزش‬ ‫س��ایر رمزارزها از ارزش بیت‌کوین پی��روی می‌کند‪ .‬از‬ ‫سال ‪ ۲۰۰۹‬میالدی(‪۸۸‬خورشیدی) که این رمزارز در‬ ‫جهان مطر ‌ح ش��ده است‪ ،‬فراز و نش��یب‌های زیادی در‬ ‫ارزش آن ب��ه وج��ود آمده که دالیل آن نیاز به بررس��ی‌‬ ‫جداگان ‌ه دارند‪.‬‬ ‫ل و پیش‌بینی‌ها (چه از جنس تحلیل‬ ‫براس��اس تحلی ‌‬ ‫بنی��ادی و چ��ه از جن��س تکنیکالی) به‌نظر می‌رس��د‬ ‫بیت‌کوین در سال‌های آینده در یک کانال صعودی قوی‬ ‫ش آن در روند صعودی با دالر‪ ،‬افزایش‬ ‫ق��رار گی��رد و ارز ‌‬ ‫یاب��د؛ به ای��ن معنا که به ازای هزینه‌ه��ای ثابت‪ ،‬درآمد‬ ‫اکتسابی این صنعت رشد زیادی پیدا خواهد کرد‪ .‬فرض‬ ‫ش��ود درحال‌حاضر فارمی مشغول فعالیت باشد‪ .‬هزینه‬ ‫س��رمایه‌گذاری و راه‌اندازی آن انجام‌شده و هزینه‌های‬ ‫نگهداری و پشتیبانی نیز ثابت هستند‪ .‬هر فرازونشیبی‬ ‫در ن��رخ بیت‌کوین‪ ،‬منج��ر به افزایش یا کاهش س��ود‬ ‫فارم خواهد ش��د‪ .‬حاال که پیش‌بینی‌ها بر صعود ارزش‬ ‫بیت‌کوین اس��ت‪ ،‬بدیهی است که سود فارم نیز به‌اندازه‬ ‫رش��د نرخ بیت‌کوین افزایش یابد‪ .‬این افزایش‪ ،‬خارج از‬ ‫پیش‌بینی و تحلیل کسب‌وکار بوده و در حساب‌وکتاب‬ ‫اولی��ه دیده نمی‌ش��ود‪ .‬البته باید توجه ک��رد که تهدید‬ ‫کاه��ش نرخ بیت‌کوین نیز وجود دارد‪ .‬ممکن اس��ت به‬ ‫دالیل سیاس��ی و اقتصادی در جهان‪ ،‬ارزش بیت‌کوین‬ ‫دچار نزول شدید شود و سودی که در ابتدای راه‌اندازی‬ ‫فارم موردنظر بوده‪ ،‬حاصل نش��ود‪ .‬البته در ‪ ۳‬سال آینده‬ ‫به نظر می‌رسد به دلیل کانال صعودی که بیت‌کوین در‬ ‫آن قرار گرفته است‪ ،‬نوس��انات بیت‌کوین وجود داشته‬ ‫باش��د اما نزول ش��دیدی برای آن پیش‌بینی نمی‌شود‪.‬‬ ‫ازجمل��ه دالیلی که برخی معتقدن��د منجر به صعودی‬ ‫ب��ودن کانال بیت‌کوین می‌ش��ود‪ ،‬کاهش پاداش آن در‬ ‫آوریل سال ‪ ۲۰۲۰‬میالدی(‪۹۹‬خورشیدی) خواهد‬ ‫بود‪ .‬نصف ش��دن پ��اداش بیت‌کوین س��بب‬ ‫کاه��ش عرضه بیت‌کوین می‌ش��ود‪ .‬تاکید‬ ‫می‌ش��ود عرضه جدید بیت‌کوین با دریافت‬ ‫پاداش آن از سوی ماینرهاست‪.‬‬ ‫€ €به پاداش بیت‌کوین اش�اره کردید‪.‬‬ ‫منظور از پاداش بیت‌کوین و نصف شدن‬ ‫آن چیست؟‬ ‫کس��انی که در صنع��ت ماینین��گ فعالیت‬ ‫می‌کنند‪ ،‬به ازای خدمات پردازش��ی که انجام‬ ‫می‌دهند‪ ،‬پاداش به‌ص��ورت اعتبار بیت‌کوین‬ ‫دریاف��ت می‌کنند و با ارائ��ه آن در صرافی‌ها و‬ ‫مارکت‌ها پاداش خود را به شبکه تزریق کرده‬ ‫و عرضه جدید بیت‌کوی��ن را فراهم می‌کنند‪.‬‬ ‫یکی از دالیل تغییر ارزش بیت‌کوین‪ ،‬موضوع‬ ‫عرضه و تقاضاس��ت‪ .‬اگر تعادل عرضه و تقاضا‬ ‫به‌ه��م بریزد ش��اهد افزایش یا کاهش‬ ‫ارزش بیت‌کوی��ن خواهی��م‬ ‫ب��ود‪ .‬نص��ف ش��دن‬ ‫پ��اداش ماینرها‪،‬‬ ‫به‌ط��ور بدیهی‬ ‫قانونمن��دی در صنع��ت ماینین��گ کش��ور الزام��ی اس��ت‪،‬‬ ‫به‌گونه‌ای که برخی نهادها متولی اعطای مجوز ش��وند و برخی‬ ‫نهادها نیز نظارت کنند و برخوردهای قانونی الزم انجام شود‬ ‫منجر به کاهش عرضه خواهد ش��د که در چند ماه پس‬ ‫از آوریل س��ال ‪ ۲۰۲۰‬میالدی(‪۹۹‬خورشیدی) در بازار‬ ‫ملموس خواهد ش��د‪ .‬ازاین‌رو پیش‌بینی می‌شود از آن‬ ‫تاری��خ‪ ،‬ش��اهد افزایش نرخ بیت‌کوین باش��یم‪ .‬گفتنی‬ ‫اس��ت‪ ،‬با م��رور تاریخچه نرخ بیت‌کوی��ن‪ ،‬این افزایش‬ ‫در س��ال‌هایی که پاداش بیت‌کوین نصف ش��ده است‪،‬‬ ‫مشاهده می‌شود‪ .‬البته این فقط یک استدالل از جنس‬ ‫تحلیل بنیادی اس��ت و ممکن است در واقعیت به وقوع‬ ‫نپیوندد اما جالب است بدانیم گاهی بدون دلیل خاصی‬ ‫افزایش نامتعارفی در ن��رخ بیت‌کوین به وجود می‌آید‪.‬‬ ‫ن نمونه از اس��فند ‪ ۱۳۹۷‬تا تی��ر ‪ ۱۳۹۸‬یعنی‬ ‫به‌عن��وا ‌‬ ‫حدود ‪ ۴‬ماه‪ ،‬رش��د ‪۳‬برابری ن��رخ بیت‌کوین رخ داد که‬ ‫به‌نظر می‌رسد عوامل بنیادی مشخصی در این افزایش‬ ‫ارزش مط��رح نبوده‌ان��د‪ .‬البته در این مدت‌‪ ،‬نوس��انات‬ ‫زی��ادی نیز رخ‌داده به‌گونه‌ای که در انتهای تیر‪ ،‬کاهش‬ ‫‪ ۱۰‬تا ‪۲۰‬درصدی نرخ بیت‌کوین ر ‌خ داده است‪.‬‬ ‫درنهایت دلی��ل رونق صنعت ماینین��گ را می‌توان‬ ‫ارزان��ی تعرف��ه ب��رق در ای��ران دانس��ت‪ .‬ب��ا توجه به‬ ‫سیاس��ت‌های حاکم بر کش��ور‪ ،‬برق مصرف��ی با تعرفه‬ ‫بسیار ارزانی تولید و ارائه می‌شود که هزینه‌های صنعت‬ ‫ماینینگ در کشور را کاهش داده و به‌دنبال آن‪ ،‬سود این‬ ‫صنعت در کش��ور بسیار باال می‌رود‪ .‬تعرفه برق در ایران‬ ‫در مقایسه با بس��یاری از کشورهای جهان‪ ،‬رقم پایینی‬ ‫است‪ ،‬به‌گونه‌ای که براساس شنیده‌ها‪ ،‬ماینرهای چینی‬ ‫نی��ز ای��ران را به‌عن��وان نقطه هدف صنع��ت ماینینگ‬ ‫انتخاب می‌کنند که البته اتفاق بس��یار نامطلوبی برای‬ ‫اقتصاد کشور است‪ .‬اگر قرار است منابع انرژی کشور در‬ ‫صنعت ماینینگ اس��تفاده شوند‪ ،‬چرا ازسوی چینی‌ها‬ ‫بهره‌ب��رداری ش��ود و چرا دولت ب��ا نظام‌مند کردن این‬ ‫صنعت‪ ،‬بخش خصوصی ایرانی را حمایت نکند؟‬ ‫€ €اینجا پرسشی پیش می‌آید؛ می‌دانیم ارزانی‬ ‫برق در ایران به دلیل یارانه‌هایی است که از سوی‬ ‫دول�ت پرداخت می‌ش�ود‪ .‬با توجه ب�ه اینکه برق‬ ‫ارزان متعل�ق به همه مردم اس�ت و س�ود ارزانی‬ ‫آن‌ه�م باید نصیب همگی ش�ود چگونه می‌توان‬ ‫مردم را در سودی که از صنعت ماینینگ به‌دست‬ ‫می‌آید‪ ،‬شریک کرد؟‬ ‫ارزانی برق در ایران برای صنعت ماینینگ بسیار موثر‬ ‫اس��ت و این ارزانی به دلیل یارانه‌هایی اس��ت که دولت‬ ‫ب��رای تولید برق پرداخت می‌کند‪ .‬از طرفی منابع انرژی‬ ‫کش��ور مثل گاز هم متعلق به تمام مردم کش��ور است و‬ ‫هر سودی از آن باید برای تمام‬ ‫کشور لحاظ شود؛ بنابراین‬ ‫منابع ان��رژی در صنعت‬ ‫ماینین��گ بای��د به نرخ‬ ‫واقعی ارائه شوند یا سهم‬ ‫بیت‌الم��ال از تخصیص‬ ‫ان��رژی ب��ه صنع��ت‬ ‫ماینین��گ ب��ا دریاف��ت‬ ‫مالیات محاس��به شود‪ .‬بر‬ ‫اس��اس اخبار شنیده‌شده‪،‬‬ ‫ح��دود ‪ ۷۰۰‬م��گاوات برق‬ ‫کش��ور در صنعت ماینینگ‬ ‫ب��ه‌کار گرفته‌ش��ده و این‬ ‫در حالی اس��ت که از این‬ ‫صنع��ت‬ ‫مالیاتی دریافت نمی‌ش��ود و یارانه‌ای که در حامل‌های‬ ‫انرژی پرداخت می‌ش��ود‪ ،‬در این صنع��ت به بیت‌المال‬ ‫بازنمی‌گردد‪ .‬این قابل‌درک اس��ت که به دلیل ش��رایط‬ ‫اقتصادی کش��ور و تورم باال‪ ،‬حاکمیت در برخی حوزه‌ها‬ ‫مانند حامل‌های انرژی یارانه پرداخت می‌کند و افزایش‬ ‫تعرفه برق برای کش��ور اتفاق مطلوب��ی نخواهد بود‪ .‬به‬ ‫همین دلیل حاکمیت باید با در نظر گرفتن مالیات‪ ،‬حق‬ ‫بیت‌المال را از صنعت ماینینگ کس��ب کند یا تعرفه را‬ ‫به‌طور ویژه برای کس��انی که وارد این صنعت می‌شوند‪،‬‬ ‫افزای��ش دهد‪ .‬در ه��ر ‪۲‬حالت‪ ،‬قانونمن��دی در صنعت‬ ‫ماینینگ کشور الزامی است‪ ،‬به‌گونه‌ای که برخی نهادها‬ ‫متولی اعطای مجوز ش��وند و برخ��ی نهادها نیز نظارت‬ ‫کنن��د و برخوردهای قانونی با اف��رادی که کار غیرمجاز‬ ‫انجام می‌دهند داشته باشند‪.‬‬ ‫€ €با توجه به اینکه درحال‌حاضر ماینینگ‌های‬ ‫زیرزمین�ی و غیرقانونی در کش�ور بس�یار رواج‬ ‫یافته‌ان�د‪ ،‬ب�ه نظ�ر ش�ما قانون‌گ�ذاری درباره‬ ‫صنعت ماینین�گ تاثیر قابل‌توجه�ی در کاهش‬ ‫ماینینگ‌های زیرزمینی خواهد داش�ت؟ چگونه‬ ‫می‌ت�وان افرادی که با ب�رق خانگی به این صنعت‬ ‫مشغولند را شناسایی و با آنها مقابله کرد؟‬ ‫البت��ه فعالیت‌های زیرزمینی و خانگی در این صنعت‬ ‫اجتناب‌ناپذیر هستند؛ به‌ویژه کسانی که با برق خانگی‬ ‫وارد این صنعت می‌ش��وند‪ ،‬در تمام کشور پراکنده‌اند و‬ ‫نظارت بر آنها و مدیریت‌‌ش��ان مشکالتی خواهد داشت‪.‬‬ ‫امکان‌س��نجی بکارگیری هوش مصنوعی در کشف این‬ ‫مبادی غیرمجاز در شبکه برق کشور‪ ،‬فعالیت پژوهشی‬ ‫موثری برای کش��ور خواهد بود ک��ه امید می‌رود وزارت‬ ‫نیرو ب ‌ه آن متمایل شود‪.‬‬ ‫€ €دالیلی که مطرح ش�د علت جذابیت صنعت‬ ‫ماینین�گ برای عم�وم مردم ب�ود‪ .‬دلیل هیجان‬ ‫بخ�ش خصوصی ب�رای حض�ور در ای�ن صنعت‬ ‫چیست؟‬ ‫نخس��تین دلیل آن س��ود مالی اس��ت که درباره آن‬ ‫توضی��ح دادم‪ .‬دومین علت هم جذابی��ت ماینینگ در‬ ‫طرح‌های کسب‌وکار اس��ت یعنی در صنعت ماینینگ‬ ‫‪۲‬ویژگی اقتصادی بس��یار متمایز وج��ود دارد که آن را‬ ‫به‌عنوان کس��ب‌وکار‪ ،‬جذاب می‌کند‪ .‬نخس��ت اینکه با‬ ‫قیمت‌های فعلی بیت‌کوین و دالر‪ ،‬بازگش��ت س��رمای ‌ه‬ ‫ح��دود ‪ ۸‬ت��ا ‪ ۱۰‬ماه در ای��ن صنعت وج��ود دارد یعنی‬ ‫سرمایه‌گذاری در این صنعت به‌سرعت بر خواهد گشت‬ ‫و پس از آن‪ ،‬درآمد کسب‌ش��ده از این صنعت فقط سود‬ ‫تلقی می‌ش��ود‪ .‬ویژگی دوم کسب‌وکار این صنعت‪ ،‬باال‬ ‫بودن شاخص ‪ IRR‬اس��ت‪ .‬بر اساس تعریف‪ ،‬نرخ بازده‬ ‫داخلی (‪ )IRR‬معادل نرخ سودی است که سرمایه‌گذار‬ ‫می‌تواند با سرمایه‌گذاری در یک طرح به‌دست آورد‪.‬‬ ‫در واق��ع ط��رح‪ ،‬مش��ابه بان��ک عم��ل ک��رده و ب��ه‬ ‫س��رمایه‌گذاری که در آن سپرده‌گذاری می‌کند‪ ،‬با نرخ‬ ‫سود که همان ‪ IRR‬اس��ت از محل درآمد ساالنه‪ ،‬سود‬ ‫ارائه می‌کند‪ .‬ش��اخص ‪ IRR‬در این صنعت بیش��تر از‬ ‫‪ ۱۰۰‬درصد اس��ت که سبب جذابیت شدید این صنعت‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬البته اش��اره کردم که حاکمیت باید این سود‬ ‫نامتعارف را معقول کند‪ ،‬به‌گونه‌ای که جذابیت آن برای‬ ‫بخش خصوصی همچنان برقرار باشد‪.‬‬ ‫من س��ومین دلیل را نیاز نداشتن به دانش تخصصی‬ ‫برای راه‌اندازی فارم بیت‌کوین می‌دانم‪ .‬دانش تخصصی‬ ‫صنع��ت ماینینگ و رمزارزها بس��یار پیچیده اس��ت اما‬ ‫نکته جالب این اس��ت که این پیچیدگ��ی در نرم‌افزار و‬ ‫سخت‌افزارها حل‌شده اس��ت‪ ،‬به‌گونه‌ای که راه‌اندازی‬ ‫ی��ک ماین��ر در ح��د ‪۱‬دقیقه و ب��ا یک صفح��ه راهنما‬ ‫امکان‌پذیر اس��ت و حتی مردم عادی ‪ -‬در حد سواد کار‬ ‫ک��ردن با رایانه ‪ -‬می‌توانن��د آن را راه‌اندازی کنند البته‬ ‫برای راه‌ان��دازی فارم‌های بزرگ‪ ،‬کاره��ای مکانیکی و‬ ‫برقی زیادی باید انجام ش��ود که این خدمات به‌وفور در‬ ‫کش��ور وجود دارند و سرمایه‌گذاران به‌راحتی می‌توانند‬ ‫آنه��ا را جذب کنن��د‪ .‬به‌هرحال س��ادگی در راه‌اندازی‬ ‫صنعت ماینینگ س��بب می‌شود طیف وسیعی از مردم‬ ‫وارد این کس��ب‌وکار ش��وند‪ .‬در نظر بگیریم که سرعت‬ ‫راه‌اندازی زیاد هم به جذابیت این صنعت می‌افزاید‪.‬‬ ‫دلیل بع��دی (علت چهارم) س��ودآوری س��ریع این‬ ‫صنعت اس��ت؛ از لحظه‌ای که یک سرمایه‌گذار تصمیم‬ ‫به راه‌اندازی فارم می‌گیرد تا لحظه‌ای که به سود برسد‪،‬‬ ‫زمان بس��یار کمی صرف می‌ش��ود یعنی در مقایس��ه با‬ ‫بسیاری از کسب‌وکارهای تولیدی که نیاز به خط تولید‬ ‫و تامین نیروی انسانی‪ ،‬تامین مواد اولیه و آموزش دارند‪،‬‬ ‫تا حد زیادی از این موارد فارغ اس��ت‪ .‬در بسیاری مواقع‪،‬‬ ‫از لحظ��ه‌ای که ماینر خریداری می‌ش��ود‪ ،‬می‌توانند به‬ ‫سرعت از سود آن بهره‌مند شوند‪.‬‬ ‫نیاز نداش��تن به تامی��ن منابع انس��انی هم جذابیت‬ ‫دیگر ای��ن صنعت اس��ت‪ .‬تامین نیروه��ای متخصص‬ ‫برای کس��ب‌وکارهای تولیدی و موارد مدیریتی مرتبط‬ ‫با مناب��ع انس��انی ‪ -‬ازجمله حقوق‪ ،‬بیم��ه و‪ - ...‬چالش‌‬ ‫کسب‌وکارها هستند‪ .‬در صنعت ماینینگ این چالش‌ها‬ ‫ناچیز است‪ .‬پس از راه‌اندازی فارم‪ ،‬خدمات انسانی کمی‬ ‫برای نگهداری و پش��تیبانی فارم موردنیاز است‪ ،‬ضمن‬ ‫آنک��ه فعالیت فارم با نرم‌افزار به‌وس��یله نیروی انس��انی‬ ‫انجام می‌ش��ود و نیاز به حضور مس��تقیم منابع انسانی‬ ‫ندارد‪.‬‬ ‫€ € ب�ا توج�ه ب�ه تم�ام جذابیت‌ه�ای مال�ی و‬ ‫کس�ب‌وکار صنعت ماینینگ‪ ،‬توسعه این صنعت‬ ‫برای کشور فرصت به شمار می‌رود یا تهدید؟‬ ‫صنعت ماینینگ در کش��ور ما برای کسانی که به این‬ ‫صنع��ت ورود می‌کنند‪ ،‬فرصت‌های کس��ب‌وکار عالی‬ ‫را فراه��م می‌کند‪ .‬با نظام‌مندی این صنعت در کش��ور‪،‬‬ ‫تهدیدی متوجه فعاالن این صنعت نخواهد ش��د‪ .‬شاید‬ ‫تنها تهدید برای این صنع��ت‪ ،‬کاهش ارزش بیت‌کوین‬ ‫یا بی‌ارزش ش��دن آن در سطح جهان باشد یعنی روزی‬ ‫ف��را برس��د که هیچ اس��تقبالی از بیت‌کوی��ن در جهان‬ ‫نش��ود‪ .‬تا زمانی که اس��تقبال جهانی است‪ ،‬بیت‌کوین‬ ‫ارزش خود را با وجود تمام فراز و نش��یب‌ها حفظ خواهد‬ ‫کرد‪ .‬درحال‌حاضر تحلیل‌ها حاکی از گس��ترش ارزش‬ ‫بیت‌کوین در سطح جهانی هستند‪.‬‬ ‫ام��ا در زمین��ه مناف��ع مل��ی کش��ور‪ ،‬ابتدا ب��ا نگاه‬ ‫فرصت‌س��نجی به صنع��ت ماینینگ می‌پ��ردازم؛ این‬ ‫صنعت می‌تواند باعث تولید کار و خدمات ش��ود و برای‬ ‫چرخه اقتصادی کشور مفید باشد‪ .‬بیت‌کوین تولیدشده‬ ‫در فارم‌ه��ا در صرافی‌ه��ا و مارکت‌ها عرضه می‌ش��ود و‬ ‫بخش��ی از آن از س��وی بازرگانان و تاجران برای واردات‬ ‫مورداس��تفاده قرار می‌گیرد‪ .‬البته امیدوار هس��تیم که‬ ‫حاکمی��ت هرچه س��ریع‌تر سیاس��ت‌های اثربخش در‬ ‫قبال سراچه‌های مجازی صرافی ایرانی را تدوین و اتخاذ‬ ‫کند‪ .‬ب��رای راه‌اندازی فارم نیز در بخش‌های متعددی از‬ ‫خدمات مکانیکی و برقی استفاده می‌شود که به ازای آن‬ ‫تبادالت مالی انجام می‌شود‪.‬‬ ‫البته این نوع خدمات و مصرف منابع و قطعات‪ ،‬حجم‬ ‫زی��ادی به خود اختصاص نمی‌دهند ام��ا به‌هرحال این‬ ‫چرخ��ه وج��ود دارد‪ .‬برای تامین انرژی ب��رق و اینترنت‬ ‫نی��ز حلقه‌های متع��ددی وج��ود دارند ک��ه درنهایت‬ ‫امکان تولی��د بیت‌کوین را فراه��م می‌آورند‪ .‬هرکدام از‬ ‫این حلقه‌ها بخش��ی از اقتصاد کش��ور هستند که از این‬ ‫صنعت س��ود می‌برند‪ .‬موضوع دیگ��ری که می‌توان به‬ ‫آن اش��اره کرد نقش مفیدی اس��ت که ای��ن صنعت در‬ ‫ش��رایط ویژه سیاسی کش��ور می‌تواند ایفا کند‪ .‬با توجه‬ ‫به تحریم کش��ور‪ ،‬ام��کان تبادالت مالی با کش��ورها به‬ ‫کمترین میزان ممکن رس��یده اس��ت‪ .‬ای��ن چالش در‬ ‫اقتصاد نمایان است و تامین کاالهای اساسی و موردنیاز‬ ‫صنایع کشور را دچار معضل کرده است‪ .‬رمزارزها با توجه‬ ‫به ویژگی‌ه��ای منحصربه‌فردی همچون غیرقابل رصد‬ ‫بودن و انتقال آس��ان به‌وس��یله اینترنت و بدون نیاز به‬ ‫واسط‌های مالی‪ ،‬فرصتی برای رفع بخشی از چالش‌های‬ ‫اقتصادی تحریم تلقی می‌شوند‪ .‬تولید منابع ارزی برای‬ ‫کش��ور فرصت دیگری اس��ت که این صنعت به ارمغان‬ ‫می‌آورد‪ .‬منابع ارزی کش��ور به طور عمده از راه صادرات‬ ‫نفت و گاز تامین می‌شود‪ .‬در چند سال گذشته‪ ،‬صادرات‬ ‫برق نیز بخشی از منابع ارزی کشور را تامین کرده است‪.‬‬ ‫با توجه به تحریم موجود در س��ال‌های یادش��ده‪ ،‬منابع‬ ‫ارزی کشور دچار کاس��تی شده‌اند و با توجه به‌ضرورت‬ ‫داش��تن ارز برای تامین نیازهای کشور‪ ،‬به نظر می‌رسد‬ ‫رمزارزها به‌ویژه بیت‌کوین می‌توانند برگ برنده مهمی‬ ‫برای جایگزینی نسبی دالر باشند‪.‬‬ ‫€ €این صنعت چه تهدیدهایی برای کشور دارد؟‬ ‫نخس��تین تهدی��د ماینین��گ‪ ،‬جذب س��رمایه‌های‬ ‫کش��ور به این صنعت و برچیده ش��دن کسب‌وکارهای‬ ‫خرد تولیدی اس��ت؛ س��ودی که در صنع��ت ماینینگ‬ ‫نهفته اس��ت‪ ،‬آن‌چن��ان جذابی��ت دارد ک��ه می‌تواند‬ ‫سرمایه‌گذاری‌ها در س��ایر بخش‌های تولیدی کشور را‬ ‫دچار چالش ج��دی کند‪ .‬جذب س��رمایه‌ها به صنعت‬ ‫ماینین��گ یا حتی تغییر کس��ب‌وکارهای تولیدی خرد‬ ‫به فعالیت‌های ماینینگ‪ ،‬بخش‌های متعددی از اقتصاد‬ ‫کش��ور را دچار اختالل خواهد ک��رد‪ .‬صنعت ماینینگ‬ ‫نمی‌تواند تمام اقتصاد ما باشد‪ ،‬بنابراین سرمایه‌گذاری‬ ‫در این حوزه باید معقوالنه انجام شود‪.‬‬ ‫تهدی��د دیگر این صنعت‪ ،‬اخت�لال در الگوی مصرف‬ ‫برق کش��ور است‪ .‬صنعت ماینینگ با مصرف زیاد انرژی‬ ‫برق همراه اس��ت‪ .‬با توجه به وضعیت جغرافیایی کشور‬ ‫و نیاز به انرژی برق در بسیاری از مناطق کشور در فصل‬ ‫تابس��تان‪ ،‬صنعت ماینینگ دست‌کم در فصل‌های گرم‬ ‫س��ال می‌تواند اختالل‌هایی را در ش��بکه برق به وجود‬ ‫آورد به‌ویژه گس��ترش این فعالیت در خانه‌های شهری‪،‬‬ ‫ظرفیت مصرف برق شهری را اشباع کرده و لطمه‌هایی را‬ ‫به زندگی شهری وارد خواهد آورد‪ .‬تدبیر حاکمیت باید‬ ‫بر سوق دادن فعاالن این حوزه به استفاده از برق صنعتی‬ ‫یا برق‌های نیروگاهی معطوف شود‪.‬‬ ‫فعالیت‌ه��ای مخف��ی نامش��روع‪ ،‬تهدی��د دیگر این‬ ‫صنعت هستند‪ .‬متاس��فانه از فعالیت‌های نامشروع این‬ ‫ح��وزه در مزارع کش��اورزی یا حتی مس��اجد و مدارس‬ ‫که اس��تفاده برق آنها در ماینینگ نامشروع است‪ ،‬اخبار‬ ‫زیادی شنیده می‌شود‪ .‬نظارت و حذف این فعالیت‌های‬ ‫نامشروع باید از اولویت‌های حاکمیت باشد‪.‬‬ ‫چالشی که این صنعت برای طبیعت به وجود می‌آورد‬ ‫هم تهدید قابل‌توجه دیگر است‪ .‬درباره صنعت ماینینگ‬ ‫و تاثیر آن در گرم شدن زمین‪ ،‬نظرهای متفاوتی مطرح‬ ‫اس��ت‪ .‬فارغ از صحت و س��قم این اخبار‪ ،‬باید توجه کرد‬ ‫بس��یاری از پدیده‌های زندگی مدرن و شهری‪ ،‬مخرب‬ ‫طبیع��ت هس��تند‪ .‬کارخانه‌های صنعت��ی‪ ،‬خودروها‪،‬‬ ‫پسماندهای بیمارستانی‪ ،‬فاضالب‌های صنعتی و حتی‬ ‫لوازم چوبی و تزئینی منازل و‪ ...‬مخرب طبیعت هستند‪.‬‬ ‫اقتص��اد پیچیده امروزی برای تامی��ن نیازهای زندگی‬ ‫ش��هری‪ ،‬لطمه‌های متعددی به طبیعت وارد می‌کند و‬ ‫صنعت ماینینگ نیز به شکل‌های مختلف‪ ،‬از این قاعده‬ ‫مستثنا نیست؛ با این تفاوت که صنعت ماینینگ از نوع‬ ‫تجمل نیست بلکه کسب‌وکار اقتصادی است‪.‬‬ ‫€ €برای رفع تهدیدهایی که مطرح شد‪ ،‬چه باید‬ ‫کرد؟‬ ‫کش��ور ما از ویژگی‌های منحصربه‌فردی برای رشد‬ ‫صنعت ماینینگ برخوردار اس��ت‪ .‬ام��ا حاکمیت باید‬ ‫بتواند رشد متوازن با نیاز و ظرفیت کشور را ایجاد کند‪.‬‬ ‫هج��وم هیجانی به این صنعت ب��ا توجه به تهدیدهای‬ ‫اشاره‌شده‪ ،‬به صالح اقتصاد کشور نیست‪ ،‬ضمن اینکه‬ ‫بیت‌الم��ال باید معقوالنه در صنایع کش��ور اس��تفاده‬ ‫ش��ود و اگر یاران��ه‌ای به این منابع پرداخته می‌ش��ود‪،‬‬ ‫تمام صنایع باید در اس��تفاده از آن سهم متوازن داشته‬ ‫باشند‪ .‬صنعت ماینینگ از ارزانی انرژی برق‪ ،‬بیشترین‬ ‫اس��تفاده را می‌ب��رد و به دلیل نب��ودن ضابطه و قانون‪،‬‬ ‫مالیات نیز پرداخت نمی‌کند‪ .‬به نظر می‌رس��د شرایط‬ ‫مسابقه بین این صنعت و س��ایر صنایع کشور عادالنه‬ ‫نیس��ت‪ .‬حاکمیت با ضابطه‌مند ک��ردن فعالیت‌های‬ ‫ماینین��گ می‌تواند از تهدیدهای برش��مرده اجتناب‬ ‫کرده و با وضع مالی��ات یا اصالح تعرفه برق در صنعت‬ ‫ماینینگ‪ ،‬س��وددهی آن را در کش��ور معقول کند تا از‬ ‫هجوم هیجانی س��رمایه‌گذاران ب��ه این صنعت پرهیز‬ ‫ش��ود‪ .‬البته باید توجه کرد که صنع��ت ماینینگ باید‬ ‫فضای برد‪ -‬برد برای حاکمیت و منافع ملی از یک‌س��و‬ ‫و س��رمایه‌گذاران از س��وی دیگر ایجاد کند‪ .‬کشور‬ ‫و اقتص��اد ما به بیت‌کوین نی��از دارد‪ .‬درنتیجه‬ ‫س��رمایه‌گذاری در این صنع��ت باید انجام‬ ‫شود و س��رمایه‌گذاران نیز با حضور‬ ‫در ای��ن صنع��ت‪ ،‬باید به‬ ‫س��ود معقول دس��ت‬ ‫یابند‪ .‬ضابطه‌مندی این‬ ‫صنعت در کشور‪ ،‬از اولویت‌های‬ ‫مهم حاکمیت است‪.‬‬
‫سه‌شنبه‬ ‫‪ 8‬مرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 27‬ذی‌القعده ‪1440‬‬ ‫‪ 30‬ژوئیه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1340‬‬ ‫پیاپی ‪2658‬‬ ‫‪ ۱۰۰‬درصد معادل‬ ‫ارز تخصیصی‬ ‫کاالی اساسی وارد کشور شد‬ ‫الگوگیری تهران‬ ‫از اصفهان‬ ‫در برندسازی شهری‬ ‫بازار‬ ‫به دنبال‬ ‫کسب‌وکار‌های سیار‬ ‫ابهام در تخصیص و استفاده ارز دولتی در بخش دارو جنجال‌برانگیز شد‬ ‫زهرا طهرانی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه‌ای‬ ‫‹ ‹ارز دولتی باید حذف شود‬ ‫در این میان پرسش اساسی که مطرح می‌شود این‬ ‫اس��ت که چرا با وجود چنین مش��کالت و فسادی که‬ ‫البته هنوز هم مبهم اس��ت‪ ،‬باز ه��م بر تخصیص ارز‬ ‫‪۴۲۰۰‬تومان��ی اص��رار دارند و چه دلیلی ب��رای ادامه‬ ‫استفاده از آن وجود دارد؟‬ ‫ماج��رای سوءاس��تفاده ارزی ب��رای واردات دارو‬ ‫و تجهی��زات پزش��کی‪ ،‬دفعه اول نیس��ت ک��ه پس از‬ ‫تخصیص ارز دولتی اتفاق می‌افتد‪ .‬این ماجرا در دولت‬ ‫قبل هم درست زمانی اتفاق افتاد که ارز مبادله‌ای در‬ ‫دوران تحریم به کار گرفته شد‪.‬‬ ‫آن زمان گفته می‌ش��د ک��ه ارز مرجع برای واردات‬ ‫دارو و تجهی��زات پزش��کی ب��ه ش��رکت‌های دارویی‬ ‫اختصاص پیدا نکرده و صرف واردات خودرو «پورشه»‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫ح��اال نی��ز ش��اهد افش��اگری‌های س��عید نمکی‪،‬‬ ‫وزیر بهداش��ت درباره فس��اد در بخش دارو هس��تیم‪.‬‬ ‫فس��ادهایی که حاکی از واردات داروی تاریخ مصرف‬ ‫گذشته و کابل برق به جای استنت قلبی و‪ ...‬است‪.‬‬ ‫وزیر بهداش��ت در حالی از گم ش��دن ‪ ۱.۳‬میلیارد‬ ‫دالر ارز تخصیص یافته به تجهیزات پزشکی خبر داد‬ ‫ک��ه فعاالن اقتصادی از بخش‌خصوصی معتقدند اصل‬ ‫تخصیص ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی فسادزاس��ت و کنشگران‬ ‫این عرصه‪ ،‬تداوم اجرای این سیاس��ت را ضدتوس��عه‬ ‫می‌دانند‪.‬‬ ‫محم��ود نجفی‌ع��رب‪ ،‬رئی��س کمیس��یون اقتصاد‬ ‫س�لامت اتاق تهران و از چهره‌های ش��ناخته شده در‬ ‫صنعت تولید دارو با بیان اینکه بخش‌خصوصی حوزه‬ ‫اقتصاد سالمت مخالفت خود را با ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی و‬ ‫تخصیص آن بارها اعالم کرد ‌ه و معتقد اس��ت این ارز‬ ‫باید هرچه سریع‌تر از جغرافیای اقتصادی کشور حذف‬ ‫صادرات ایران‬ ‫به امریکا صفر شد‬ ‫دردسرهای ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی‬ ‫اصل فساد به ارز ‪۴۲۰۰‬تومانی برمی‌گردد؛ چراکه ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی‬ ‫در حوزه تجهیزات پزش��کی و دارو به این دلیل که یارانه‌ای اس��ت‪ ،‬در‬ ‫ذات خود می‌تواند عامل فساد باشد و در این مسئله هیچ شکی نیست‬ ‫ش��ود‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬برای این مخالفت نیز استدالل‌هایی‬ ‫داریم که نشان می‌دهد ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی برای اقتصاد‬ ‫سالمت نه‌تنها کارآیی نداشته که موجب ایجاد رانت و‬ ‫فس��اد هم شده‌است و این فسادها همان‌طور که وزیر‬ ‫بهداش��ت اذعان کرده در کانون‌های وابسته به دولت‬ ‫ایجاد شده است‪.‬‬ ‫وی به‬ ‫گفت‪ :‬با مکانیس��م تزریق ارز ‪۴۲۰۰‬‬ ‫تومانی به بخش دارو‪ ،‬آن هم فقط برای بخشی خاص‪،‬‬ ‫موافق نیس��تیم‪ .‬این درحالی اس��ت که ب��رای داروی‬ ‫ساخته‌ش��ده ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی اختص��اص می‌یابد‌و‬ ‫وارد می‌شود اما فقط بخشی از تولید داخل ارز ‪۴۲۰۰‬‬ ‫تومانی می‌گیرد‪.‬‬ ‫نجفی‌عرب تاکید کرد‪ :‬م��واد اولیه تولید ارز دولتی‬ ‫می‌گیرد اما س��ایر اجزا و اقالم برای بس��ته‌بندی و‪...‬‬ ‫بای��د در بازار آزاد تهیه ش��ود که ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی به‬ ‫آن تعل��ق نمی‌گی��رد‪ .‬در حالی که دول��ت اصرار دارد‬ ‫ی داروهای تولیدی ب��ر مبنای ارز ‪۴۲۰۰‬‬ ‫قیمت‌گ��ذار ‌‬ ‫تومانی باشد در صورتی که این ارز ممکن است کمتر‬ ‫از ‪ ۳۰‬درصد هزینه تولید دارو را پوشش داده باشد‪.‬‬ ‫به‌گفت��ه رئی��س کمیس��یون اقتصاد س�لامت اتاق‬ ‫بازرگانی تهران‪ ،‬دغدغه دیگری که ناشی از ارز ‪۴۲۰۰‬‬ ‫تومانی اس��ت‪ ،‬تشدید قاچاق دارو و تجهیزات پزشکی‬ ‫است‪ .‬ارز ‪۴۲۰۰‬تومانی انگیزه قاچاقچیان را دوچندان‬ ‫ک��رد ‌ه چراکه با اختصاص ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی به داروی‬ ‫خارجی ب��ه نوعی به واردات یاران��ه می‌دهیم که این‬ ‫روش از پایه اش��تباه اس��ت‪ .‬از جمله کاالهای قاچاق‬ ‫ش��ده که در ب��ازار داخل با کمبود ش��دید نیز روبه‌رو‬ ‫شده‪ ،‬قلم انسولین است که مشمول ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬این بس��تر و فضا با اس��تراتژی‌های‬ ‫توس��عه‌ای کش��ور همخوانی ندارد و حال این پرسش‬ ‫مطرح اس��ت که چه اصراری بر ای��ن امر وجود دارد؟‬ ‫ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی را اختصاص می‌دهیم و بعد به‌دنبال‬ ‫این هس��تیم که چه کسی رانتخواری و تخلف کرده و‬ ‫با او برخورد کنیم؛ این اصال برای ما مفهوم نیست‪.‬‬ ‫‹ ‹ارزی که ذاتا فسادبرانگیز است‬ ‫هال��ه حامدی‌فر‪ ،‬نای��ب رئیس کمیس��یون اقتصاد‬ ‫س�لامت اتاق بازرگانی تهران در این‌باره به ایرنا گفت‪:‬‬ ‫اصل فساد به ارز ‪۴۲۰۰‬تومانی برمی‌گردد؛ چراکه ارز‬ ‫‪ ۴۲۰۰‬تومان��ی در حوزه تجهیزات پزش��کی و دارو به‬ ‫این دلیل ک��ه یارانه‌ای اس��ت‪ ،‬در ذات خود می‌تواند‬ ‫عامل فساد باشد و در این مسئله هیچ شکی نیست‪.‬‬ ‫وی تاکی��د کرد‪ :‬پیچیدگی‌ه��ای ارزی همه زنجیره‬ ‫تولی��د و واردات را درگی��ر کرده اس��ت‪ .‬م��ا در اتاق‬ ‫بازرگانی‪ ،‬راهکار قطعی‌م��ان حذف ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی‬ ‫است‪ .‬موضوع نرخ دارو و تجهیزات پزشکی را نیز باید‬ ‫با روش دیگری حل کرد‪.‬‬ ‫اگر نگران هزینه‌های دارو و درمان مردم هس��تیم‪،‬‬ ‫همی��ن یاران��ه را از طریق بیمه‌ها بای��د تامین کرد تا‬ ‫مردم دچار مشکل نشوند‪ .‬اکنون همه دچار سردرگمی‬ ‫هستند و مرجعی که به تمام اطالعات دسترسی دارد‪،‬‬ ‫باید شفاف‌تر از این‌ها گزارش بدهد‪.‬‬ ‫حامدی‌ف��ر گف��ت‪ :‬درب��اره فهرس��تی ک��ه از‬ ‫دریافت‌کنن��دگان ارز دارو و تجهی��زات پزش��کی‬ ‫منتشر‌شده‪ ،‬ملاحظاتی وجود دارد‪ .‬به نظر من در این‬ ‫فض��ا افرادی که کاال آورده اما هنوز ترخیص نکرده‌اند‬ ‫با گروه‌هایی که سوءاس��تفاده کرده‌اند‪ ،‬اشتباه گرفته‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه روند واردات دارو زمان زیادی نیاز‬ ‫دارد‪ ،‬اظهار ک��رد‪ :‬از زمان تخصیص ارز تا خروج دارو‬ ‫باید مراحل گوناگونی طی ش��ود و به اسناد و مدارک‬ ‫متعددی نیاز است‪ .‬بخش��ی از ارزهایی که می‌گویند‬ ‫به ازای آنها کاال وارد نش��ده‪ ،‬ماجرای آن همین است‪.‬‬ ‫این واردکننده‌ها هنوز برای تحویل کاالهای‌شان زمان‬ ‫دارند‪.‬‬ ‫براساس فهرس��ت خامی که از دریافت‌کنندگان ارز‬ ‫وجود دارد‪ ،‬نمی‌توان قضاوت کرد چراکه معلوم نیست‬ ‫واردات آنها در چه مرحله‌ای است‪.‬‬ ‫نایب رئیس کمیسیون اقتصاد سالمت اتاق بازرگانی‬ ‫ته��ران اف��زود‪ :‬کلیات مس��ئله ب��ه رون��د تخصیص‪،‬‬ ‫واردات و ترخی��ص از گم��رک برمی‌گردد اما مس��لما‬ ‫فس��اد هم اتفاق افتاده اس��ت‪ .‬هر چیزی که یارانه‌ای‬ ‫ش��ده باش��د‪ ،‬افراد درگیر در آن با خطر فساد روبه‌رو‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫البته به این نکته هم باید توجه داش��ته باشیم که‬ ‫دارو تحریم نیس��ت‪ ،‬اما روابط بانکی ما بسیار محدود‬ ‫شده است‪ .‬واردات کاالیی که پیش‌تر یک ماهه انجام‬ ‫می‌شد‪ ،‬حاال تا ‪ ۶‬ماه زمان می‌برد‪.‬‬ ‫‹ ‹برخورد کنید‬ ‫ناص��ر ریاح��ی‪ ،‬عضو هیات رئیس��ه ات��اق بازرگانی‬ ‫ته��ران و رئیس انجمن واردکنن��دگان دارو نیز درباره‬ ‫جنجال‌های اخیر به ایرنا گفت‪ :‬آنچه ما می‌دانیم‪ ،‬این‬ ‫اس��ت که روند واردات دارو و تجهیزات بسیار کنترل‬ ‫ش��ده و مشخص است هر ش��رکتی باید چه کاالیی و‬ ‫ب��ه چه میزان وارد کند‪ .‬در گمرک هم کاال باید مجوز‬ ‫ترخیص داش��ته باش��د و بالفاصله پ��س از ترخیص‪،‬‬ ‫موظف هستیم به شرکت پخش آن را تحویل دهیم‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬ب��رای ما هم که در این صنعت فعال‬ ‫هس��تیم‪ ،‬این یک مس��ئله مبهم اس��ت‪ .‬چ��ه اتفاقی‬ ‫می‌افتد و چه کسانی دخیل هستند که چنین فسادی‬ ‫رخ دهد؟ مش��کل اصلی من این اس��ت‪ ،‬وقتی چنین‬ ‫مس��ائلی وجود دارد‪ ،‬اق��دام و برخورد کنی��د؛ چرا با‬ ‫صحبت‌ه��ای ض��د و نقیض‪ ،‬ذهن مردم را مغش��وش‬ ‫می‌کنید؟ مس��ئله ارز تجهیزات پزش��کی اکنون برای‬ ‫همه مهم شده است‪.‬‬ ‫محمود نجفی‌عرب‬ ‫هاله حامدی‌فر‬ ‫‹ ‹ضرورت تکمیل سامانه‌های نظارتی‬ ‫با توجه به اینکه فعالیت سامانه‌های کنترلی با هدف‬ ‫جلوگی��ری از قاچاق کاالهای س�لامت‌محور در مواد‬ ‫«‪ »۱۸« ،»۱۳« ،»۶« ،»۵‬و «‪ »۲۷‬قان��ون مب��ارزه با‬ ‫قاچاق کاال و ارز تصریح ش��ده‪ ،‬ایجاد و اس��تقرار این‬ ‫سامانه‌ها از س��ال ‪ ۹۲‬تاکنون در دستور کار نهادهای‬ ‫ذی‌ربط قرار گرفته اس��ت و ب��ه همین منظور در این‬ ‫گروه کاالیی‪ ،‬پلتفرم اولیه س��امانه ردیابی‪ ،‬رهگیری و‬ ‫کنترل اصالت در سال ‪ ۹۴‬ایجاد و دو سال بعد‪ ،‬ضوابط‬ ‫اجرایی آن ازسوی وزیر بهداشت وقت ابالغ شده است‪.‬‬ ‫اما باوجود تأکید صریح قانون مبنی بر ایجاد شفافیت‬ ‫در گ��روه کاالیی محصوالت س�لامت‌محور‪ ،‬س��امانه‬ ‫ردیاب��ی و رهگیری بنا به‌دالیل��ی از جمله «تغییرات‬ ‫مک��رر مدیریتی س��ازمان غ��ذا و دارو» هنوز تکمیل‬ ‫نشده و این در حالی است که کارشناسان این سامانه‬ ‫بر این باورند که با تکمیل س��امانه ردیابی و رهگیری‬ ‫و از طریق سازکارهای در نظر گرفته‌شده‪ ،‬تخلفات در‬ ‫حوزه دارو و تجهیزات و لوازم پزش��کی کاهش خواهد‬ ‫یافت‪ .‬به‌عنوان نمونه‪ ،‬سامانه گزارش‌های سازمان غذا‬ ‫و دارو‪ ،‬ارزش دالری مجوزه��ای ترخیص صادرش��ده‬ ‫برای تمامی فرآورده‌های سالمت‌محور را به‌طور شفاف‬ ‫و با دسترسی عمومی نشان می‌دهد‪.‬‬ ‫پرس��ش اصلی این است که چرا با وجود الزام قانون‬ ‫مبارزه با قاچاق کاال و ارز مبنی بر ایجاد این س��امانه‬ ‫و همچنین تأکید رئیس‌جمهور بر ایجاد س��امانه‌هایی‬ ‫برای رصد زنجیره کاال ب��ا هدف جلوگیری از قاچاق‪،‬‬ ‫هنوز تکمیل این سامانه از سوی نهاد‌های متولی مورد‬ ‫کم‌توجهی قرار گرفته است؟‬ ‫ناصر ریاحی‬ ‫اعالم آمادگی برای عرضه روزانه ‪ُ ۱۰۰‬تن مرغ در میدان‌های میوه و تره‌بار پایتخت‬ ‫مدیرعام��ل س��ازمان مدیری��ت میدان‌ه��ای می��وه و تره‌بار‬ ‫شهرداری تهران گفت‪ :‬این آمادگی وجود دارد که روزانه ‪۱۰۰‬‬ ‫تن م��رغ در این میدان‌ها برای تعدیل نرخ این محصول توزیع‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬سعید راد افزود‪ ۶ :‬مرداد ‪ ۴۰‬تُن مرغ تازه در‬ ‫میدان‌ه��ای میوه و تره‌بار با ن��رخ هر کیلوگرم ‪ ۱۲‬هزار و ‪۹۰۰‬‬ ‫تومان عرضه ش��د و آمادگی داریم در ص��ورت اختصاص مرغ‬ ‫مورد نی��از‪ ،‬روزانه ‪ ۱۰۰‬تُن مرغ در میدان‌ه��ای میوه و تره‌بار‬ ‫توزیع کنیم‪.‬‬ ‫وی همچنی��ن از ‪ ۲۴۶‬میدان و بازار می��وه و تره‌بار به‌عنوان‬ ‫«بزرگ‌تری��ن زنجی��ره توزیع می��وه در پایتخت» ی��اد کرد و‬ ‫گف��ت به‌طور میانگی��ن روزانه یک میلیون نفر ب��ه این بازارها‬ ‫مراجع��ه و ‪ ۳.۵‬میلی��ون کیلوگ��رم انواع محص��ول خریداری‬ ‫می‌کنند‪.‬‬ ‫راد با اش��اره به تنوع محصوالت عرضه ش��ده در میدان‌های‬ ‫می��وه و تره‌ب��ار‪ ،‬از ارائه ‪ ۸۵‬قلم انواع می��وه و محصول فرنگی‬ ‫در این مراکز خبر داد و افزود‪ :‬عالوه بر انواع میوه‪ ،‬س��بزیجات‬ ‫و صیفی‌ج��ات‪ ،‬محصوالت پروتئینی و لبن��ی نیز در میدان‌ها‬ ‫عرض��ه می‌ش��ود و ت�لاش کرده‌ای��م از طری��ق تامی��ن انواع‬ ‫کاالی م��ورد نی��از ش��هروندان‪ ،‬ای��ن مراکز را ب��ه محل‌هایی‬ ‫برای پاس��خگویی ب��ه تقاضاهای متن��وع ش��هروندان تبدیل‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫راد با بیان اینکه یکی از اصلی‌ترین درخواس��ت‌های مردم در‬ ‫محالت گوناگ��ون‪ ،‬ایجاد بازارهای محلی میوه و تره‌بار اس��ت‬ ‫ت��ا خانواده‌ها بتوانند نیازهای خود را از نزدیک محل س��کونت‬ ‫خ��ود تامین کنند‪ ،‬تاکی��د کرد‪ :‬به این منظور از مش��ارکت با‬ ‫بخ��ش خصوصی برای ایجاد بازاره��ای محلی در محالت فاقد‬ ‫بازار استقبال می‌کنیم و تا پایان امسال تالش خواهیم کرد ‪۱۰‬‬ ‫تا ‪ ۱۵‬بازار جدید به بازارهای موجود اضافه کنیم‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه عالوه بر این‪ ۱۴ ،‬محصول پر مصرف لبنی‬ ‫ش��امل شیر‪ ،‬پنیر و ماست نیز با هماهنگی و همکاری سازمان‬ ‫حمای��ت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان‪ ۱۰ ،‬درصد کمتر‬ ‫از نرخ درج ش��ده روی کاال در میدان‌های میوه و تره‌بار عرضه‬ ‫می‌ش��ود‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬تامین محصوالت مورد نیاز شهروندان‬ ‫را وظیف��ه خود می‌دانیم و آمادگی داریم همچون گذش��ته در‬ ‫توزیع انواع محصوالت تنظیم بازار با دولت همکاری و همراهی‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫راد با اش��اره به اینکه روزانه ‪ ۳‬هزار و ‪ ۵۰۰‬تُن انواع کاال در‬ ‫میدان‌های میوه و تره‌بار عرضه می‌شود که این رقم در سال به‬ ‫یک میلیون و ‪ ۲۱۵‬هزار تُن می‌رسد‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬در میدان‌های‬ ‫میوه و تره‌بار‪ ،‬حق انتخاب با مش��تری اس��ت‪ ،‬چ��را که وجود‬ ‫این مراکز بدون حضور مش��تریان‪ ،‬محل��ی از اعراب ندارد و بر‬ ‫این اس��اس‪ ،‬مش��تری برای خرید محصول دلخواه خود‪ ،‬حتی‬ ‫اگ��ر یک ی��ا دو عدد از یک نوع میوه باش��د نی��ز حق انتخاب‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫‪www.Tejaratdaily.com‬‬ ‫این مقام مسئول با بیان اینکه از حضور کشاورزان و باغداران‬ ‫به‌منظور عرضه مس��تقیم محصوالت‌ش��ان در میدان‌های میوه‬ ‫و تره‌بار اس��تقبال می‌کنیم‪ ،‬خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬به این منظور‪،‬‬ ‫غرفه‌های تک‌محصولی را در میدان‌های گوناگون میوه و تره‌بار‬ ‫به عرضه مس��تقیم ان��واع محصوالت تولیدکنن��دگان از نقاط‬ ‫مختلف کشور اختصاص داده‌ایم‪.‬‬ ‫در حال��ی ک��ه خصوم��ت دول��ت امریکا با‬ ‫ایران با وضع تحریم‌های س��خت به باالترین‬ ‫ح��د خ��ود رس��یده‪ ،‬رواب��ط تج��اری بخش‬ ‫خصوصی نیز در حال رسیدن به توقف کامل‬ ‫است‪.‬‬ ‫رواب��ط تج��اری دو کش��ور ک��ه پ��س از‬ ‫برج��ام روندی رو به رش��د در پی��ش گرفته‬ ‫ب��ود این روزها بس��یار اندک ش��ده اس��ت و‬ ‫به‌احتمال زیاد ب��ه‌زودی به‌طور کامل متوقف‬ ‫شود‪.‬‬ ‫به‌گزارش س��ایت خب��ری ات��اق بازرگانی‬ ‫تهران‪ ،‬تجارت خارجی ایران و امریکا در حالی‬ ‫به‌طور کامل یک‌طرفه ش��د ‌ه که آمار گمرک‬ ‫ایران نشان می‌دهد در فروردین امسال‪ ،‬ارزش‬ ‫کل صادرات غیرنفتی ایران به ایاالت متحده‬ ‫رقم��ی حدود ‪۵‬هزار دالر بود ‌ه و در مقایس��ه‬ ‫با فروردین س��ال گذش��ته که ص��ادرات ‪۱.۳‬‬ ‫میلیون دالری ثبت ش��ده‪ ،‬صادرات ایران به‬ ‫امریکا حاال به صفر رسیده‌است‪.‬‬ ‫ای��ن در حال��ی اس��ت ک��ه واردات کاالیی‬ ‫ای��ران از امریکا در فروردین امس��ال حدود ‪۴‬‬ ‫میلی��ون و ‪ ۷۰۰‬ه��زار دالر به ثبت رس��یده‪،‬‬ ‫با این حال در مقایس��ه با مدت مش��ابه سال‬ ‫گذش��ته‪ ،‬افت ارزش��ی ‪ ۳۵‬درصدی را نشان‬ ‫می‌دهد‪.‬‬ ‫محمد الهوتی‪ ،‬رئیس کمیس��یون تسهیل‬ ‫تجارت و توس��عه صادرات اتاق تهران با اشاره‬ ‫به اینکه پس از توافق برجام‪ ،‬صادرات کاالهای‬ ‫س��نتی از ایران به ایاالت متحده امریکا رشد‬ ‫پی��دا ک��رد‪ ،‬افزود‪ :‬در یک س��ال گذش��ته و‬ ‫به‌دنبال خروج دولت فعل��ی امریکا از برجام‪،‬‬ ‫صادرات غیرنفتی ایران به این کش��ور به‌طور‬ ‫کامل قطع شده و همچنین رقم واردات ایران‬ ‫از امری��کا در چن��د ماه گذش��ته ناچیز بوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫سیدرضی حاجی‌آقامیری‪ ،‬دیگر عضو هیات‬ ‫نماین��دگان اتاق تهران نیز ب��ا تاکید بر اینکه‬ ‫صادرات ف��رش از ای��ران به امری��کا متوقف‬ ‫ش��ده‌‪ ،‬گف��ت‪ :‬امکان ص��ادرات ف��رش ایران‬ ‫جزو ش��رط‌هایی بود ک��ه در تعهدنامه برجام‬ ‫گنجانده ش��ده بود اما با خروج ترامپ از این‬ ‫توافقنام��ه‪ ،‬درحال‌حاضر صادرات فرش ایران‬ ‫به ایاالت متحده امریکا به‌طور تقریبی به صفر‬ ‫رسیده‌است‪ .‬پس از اجرای برجام‪ ،‬ساالنه بین‬ ‫‪ ۸۰‬ت��ا ‪ ۱۰۰‬میلی��ون دالر ف��رش از ایران به‬ ‫ایاالت متحده امریکا صادر می‌شد‪.‬‬ ‫صادرات مرغ‬ ‫ممنوع نیست‬ ‫مدیرکل تامین‪ ،‬توزیع و تنظیم بازار وزارت‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت گف��ت‪ :‬نرخ مصوب‬ ‫عرضه مرغ گرم ب��رای مصرف‌کننده ‪ ۱۲‬هزار‬ ‫و ‪ ۹۰۰‬تومان اس��ت‪ .‬ضمن اینکه منعی برای‬ ‫صادرات مرغ نداریم؛ اما تاکید کارگروه تنظیم‬ ‫بازار بر این اس��ت که کاالهایی مانند مرغ که‬ ‫بخشی از نهاده‌های تولید آن با نرخ ارز ‪4200‬‬ ‫تومانی است‪ ،‬باید فاصله نرخ در عدد صادراتی‬ ‫محاس��به و رانت مربوط حذف شود و تصمیم‬ ‫کارگ��روه تنظیم ب��ازار هم در همین راس��تا‬ ‫است‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش ص��دا و س��یما‪ ،‬محمدرض��ا‬ ‫کالمی درب��اره آخرین برنامه‌ه��ا و تصمیم‌ها‬ ‫ب��رای تنظیم ب��ازار کاالهای اساس��ی‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫ب��ا تصمیم دولت در انتص��اب قائم مقام وزیر‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت در حوزه بازرگانی‪،‬‬ ‫امیدواریم در حلقه‌های گوناگون تنظیم بازار‬ ‫کاال از جمله تامین‪ ،‬توزیع و نظارت و بازرسی‬ ‫به‌درستی عمل کنیم‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬بازار ی��ک کاال زمانی تعادل‬ ‫خ��ود را حفظ می‌کند که مقادیر عرضه کمتر‬ ‫از تقاضا نباش��د یا کمی باالتر باش��د؛ این در‬ ‫ش��رایطی اس��ت که از بهمن س��ال گذشته‬ ‫مصوب کردی��م ماهان��ه ‪ ۱۲۵‬میلیون قطعه‪،‬‬ ‫جوجه‌ری��زی انجام ش��ود تا ب��ازار آن‪ ،‬دچار‬ ‫نوسان نشود‪.‬‬ ‫براس��اس آم��ار‪ ،‬این نبود تعادل به‌واس��طه‬ ‫کاهش عرضه اس��ت که گرمازدگی‪ ،‬از جمله‬ ‫علل آن اس��ت؛ البته تاکید شده جوجه‌ریزی‬ ‫در م��رداد از ‪ ۱۲۵‬میلی��ون قطع��ه کمت��ر‬ ‫نباشد‪.‬‬ ‫همچنین به‌دلی��ل اینکه نرخ صادراتی مرغ‬ ‫ح��دود ‪۲‬دالر یعن��ی حدود ‪ ۲۲‬ه��زار تومان‬ ‫اس��ت‪ ،‬این موض��وع بر بازار داخ��ل اثر دارد؛‬ ‫بنابرای��ن مصوب کردی��م کارگ��روه مرتبط‪،‬‬ ‫ع��وارض صادراتی را برقرار کن��د تا صادرات‪،‬‬ ‫موج��ب افزایش ن��رخ غیرمتع��ارف در داخل‬ ‫نشود‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫وزیر تازه‌نفس بهداش��ت و درمان در حالی از فساد‬ ‫جدید ارزی در حوزه دارو سخن گفته بود که به اعتقاد‬ ‫برخی از صاحب‌نظران این حوزه‪ ،‬بخشی از این ماجرا‬ ‫ی و روند طوالنی واردات در دوران‬ ‫مربوط به بروکراس�� ‌‬ ‫تحریم اس��ت‪ .‬البته نمی‌توان فساد جدی که در بستر‬ ‫ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومان��ی اتفاق افتاده را منکر ش��د‪ .‬س��عید‬ ‫نمکی‪ ،‬وزیر بهداشت‪ ،‬درمان و آموزش پزشکی ‪ ۲۳‬تیر‬ ‫سال جاری در جمع اعضای فراکسیون والیی مجلس‬ ‫اظه��ار کرد‪« :‬یک میلی��ارد و ‪ ۳۰۰‬میلی��ون دالر ارز‬ ‫تجهیزات پزشکی رفته و هنوز به درستی معلوم نیست‬ ‫چه کسی آن را برده‪ ،‬چه چیزی آورده و به چه کسانی‬ ‫داده است‪ ».‬او با صراحت از «فساد سازمان‌یافته» خبر‬ ‫داد و گف��ت‪« :‬با یک فس��اد س��ازمان‌یافته در بخش‬ ‫دارو و تجهیزات پزش��کی و حتی برخی ش��رکت‌های‬ ‫وابسته به وزارت بهداش��ت درگیر بودیم‪ ،‬ابایی ندارم‬ ‫بگویم بس��یاری از این ش��رکت‌های وابسته به هیأت‬ ‫امن��ای ارزی هر یک به نوعی مش��کالتی دارند‪ ،‬البته‬ ‫در حال حسابرسی هستیم و پس از آن هم بیشتر این‬ ‫شرکت‌ها منحل خواهند شد‪».‬‬ ‫پیش از این اظهارات‪ ،‬عبدالناصر همتی‪ ،‬رئیس کل‬ ‫بان��ک مرکزی در نامه‌ای به رئیس‌جمهوری از فعالیت‬ ‫آمیخته با فس��اد حدود ‪ ۲۰‬شرکت واردکننده دولتی‬ ‫و خصوصی در حوزه دارو و کاالهای اساس��ی با رقمی‬ ‫ح��دود یک میلیارد یورو‪ ،‬خب��ر داده بود‪ .‬همان زمان‬ ‫محمود واعظی‪ ،‬رئیس دفتر ریاس��ت‌جمهوری نامه‌ای‬ ‫به ‪ ۴‬وزیر برای پاس��خگویی فوری به نامه رئیس کل‬ ‫بان��ک مرکزی و پاس��خگویی به این تخلفات نوش��ته‬ ‫بود‪.‬‬ ‫برهمین اس��اس‪ ،‬به‌تازگی وزیر بهداشت اعالم کرده‬ ‫ت��ا پایان هفت��ه آینده‪ ،‬به جمع‌بندی خواهیم رس��ید‬ ‫ک��ه کل ارزی حوزه دارو و تجهیزات پزش��کی‪ ،‬به چه‬ ‫م��واردی اختص��اص یافته‪ ،‬چه کاالهایی وارد کش��ور‬ ‫ش��ده و در حوزه تجهیزات پزشکی آیا این تجهیزات‬ ‫به بیمارس��تان‌های دولتی اختصاص یافته یا به بخش‬ ‫خصوصی عرضه شده است‪.‬‬ ‫‪7‬‬
‫‪8‬‬ ‫سه‌شنبه‬ ‫‪ 8‬مرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 27‬ذی‌القعده ‪1440‬‬ ‫‪ 30‬ژوئیه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1340‬‬ ‫پیاپی ‪2658‬‬ ‫تجارت‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‪ ۱۰۰‬درصد معادل ارز تخصیصی‪ ،‬کاالی اساسی وارد کشور شد‬ ‫مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران گفت‪۱۰۰ :‬‬ ‫درصد معادل ارز تخصیصی‪ ،‬کاالی اساسی وارد کشور‬ ‫ش��ده است‪ .‬به‌گزارش روابط عمومی شرکت بازرگانی‬ ‫دولتی ایران‪ ،‬یزدان سیف‪ ،‬معاون وزیر جهادکشاورزی‬ ‫و مدیرعام��ل ش��رکت بازرگانی دولت��ی ایران‪ ،‬ضمن‬ ‫انتش��ار فهرست کشتی‌ها و محموالت تامین ارز شده‬ ‫ب��ه همراه زم��ان ورود این کاالها به بندرهای ایران در‬ ‫س��ال ‪ ،۱۳۹۷‬درباره رفع نش��دن تعهد ارزی کاالهای‬ ‫اساس��ی‪ ،‬گفت‪ :‬در س��ال ‪ ،۱۳۹۷‬معادل ‪ ۵۰۰‬میلیون‬ ‫و ‪ ۹۸۲‬ه��زار و ‪ ۵۰۲‬یورو به‌‌منظ��ور واردات کاالهای‬ ‫اساسی‪ ،‬برای شرکت بازرگانی دولتی ایران تعهد ارزی‬ ‫ایجاد شده که معادل ‪ 100‬درصد ارز یادشده‪ ،‬کاال به‬ ‫کش��ور وارد‪ ،‬تخلیه و بخش عمده‌ای از آن ترخیص و‬ ‫بر این اساس‪ ،‬تاکنون ‪ ۲۷۵۰۵۴۸۲۱‬یورو‪ ،‬رفع تعهد‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬ورود کاال و رفع تعهد ارزی دو مقوله کاملا‬ ‫متفاوت است و برخی اظهارات پیرامون مکاتبات انجام‬ ‫ش��ده‪ ،‬چنین القاء می‌کند ک��ه در قبال ارز تخصیص‬ ‫داده ش��ده‪ ،‬کاالیی به کش��ور وارد نشده‪ ،‬در حالی که‬ ‫‪ ۲۲۵۹۲۷۶۸۱‬یورو ماند ‌ه تس��ویه نش��ده ارز دریافت‬ ‫شده‪ ،‬ناشی از مغایرت‌ها و موضوع‌های اداری است که‬ ‫با توجه به درگیر بودن ‪ ۴‬س��امانه ثبتارش‪ ،‬خرید ارز‪،‬‬ ‫س��متاک و س��امانه جامع گمرکی در فرآیند واردات‪،‬‬ ‫ب��روز کوچک‌تری��ن مغایرت اس��نادی یا اش��تباه در‬ ‫بارگ��ذاری اطالعات پرونده‌ها‪ ،‬منجر به تس��ویه کامل‬ ‫نش��دن تعه��دات ارزی مربوط می‌ش��ود ک��ه در این‬ ‫زمین��ه‪۲۲۲۹۹۳۴۴۷ ،‬یورو از تعهدات این ش��رکت‬ ‫ش��امل مشکل یادشده است و تاریخ ورود کشتی‌ها به‬ ‫بندرها مورد نظر و تاریخ تخلیه آنها نیز شفاف است‪.‬‬ ‫س��یف درب��اره دلیل ایجاد این مغایرت‌ها با اش��اره‬ ‫ب��ه پرداخت‌ه��ای تهات��ری ی��ا پرداخت‌های��ی که از‬ ‫مس��یرهای غیرمرس��وم (تعریف ش��ده ازسوی بانک‬ ‫مرک��زی جمهوری اس�لامی ای��ران) ارز انتقال یافته‪،‬‬ ‫خاطرنش��ان کرد‪ :‬از آنجایی که بین زمان ایجاد تعهد‬ ‫چهارمین نشس��ت کمیس��یون انرژی و محیط‌زیست اتاق تهران‬ ‫در حالی برگزار ش��د که رئیس کمیس��یون س�لامت‪ ،‬محیط‌زیست‬ ‫و خدمات ش��هری شورای ش��هر تهران با حضور خود در این نشست‪،‬‬ ‫آم��ار هولناک��ی از تخریب اراضی مش��جر و باغ‌های ش��هر تهران در‬ ‫‪۱۰‬سال گذشته را اعالم کرد‪ .‬به گزارش سایت خبری اتاق بازرگانی‬ ‫ته��ران‪ ،‬نمایندگان بخش خصوصی در این نشس��ت‪ ،‬با تمرکز روی‬ ‫مسئله محیط‌زیست پایتخت و در حضور رئیس کمیسیون سالمت‪،‬‬ ‫محیط‌زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران به مسئله تخریب‬ ‫باغ‌ها پرداختند‪ .‬در این نشست زهرا صدراعظم نوری عنوان کرد‪ :‬در‬ ‫‪ ۱۰‬س��ال گذشته ‪ ۱۲۸‬هکتار از باغ‌های شهر با مصوبه برج‌باغ از بین‬ ‫رفته است‪ .‬در این نشست همچنین مسئله همکاری بخش خصوصی‬ ‫و ش��هرداری در حوزه پس��ماندها مطرح ش��د‪ .‬او که ب��ه دعوت رضا‬ ‫پدیدار‪ ،‬رئیس کمیسیون انرژی و محیط‌زیست اتاق بازرگانی تهران‬ ‫به این نشس��ت آمده بود‪ ،‬طرح برج باغ را عامل ویرانگر فضای س��بز و‬ ‫تنفس‌گاه‌های شهر تهران عنوان کرد و یادآور شد که بخش عمده‌ای‬ ‫از باغ‌های مش��جر ته��ران به برج‌ه��ای تجاری و مس��کونی تبدیل‬ ‫شده‌اس��ت‪ .‬صدراعظم نوری همچنین گزارشی از اقدام‌های شورای‬ ‫ش��هر تهران در عرصه بهبود سالمت زیستی ش��هر تهران ارائه داد و‬ ‫برای تعامل و همکاری کمیس��یون محیط‌زیس��ت و سالمت شورای‬ ‫تا زمان پرداخت و تس��ویه کامل اسناد حمل و صدور‬ ‫ک��د رهگیری‪ ،‬فاصله زمان��ی قابل‌توجهی وجود دارد؛‬ ‫بنابراین تسویه تعهدات زمانبر و پیچیده بوده و همین‬ ‫امر‪ ،‬بخشی از این مغایرت را پدید آورده است‪ .‬وی با‬ ‫اش��اره به اینکه قراردادها با فروشندگان‪ ،‬به‌طور عمده‬ ‫با ارزهای پایه منعقد می‌ش��ود و پرداخت‌ها (بسته به‬ ‫نوع ارز در دس��ترس بانک مرکزی) به ارزهایی مانند‬ ‫لیر‪ ،‬روپیه و یوآن انجام می‌ش��ود‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬تفاوت‬ ‫بین ارز ثبت‌س��فارش و ارز تامین‌ش��ده‪ ،‬موجب بروز‬ ‫مغایرت در ثبت اس��ناد حمل و در نتیجه امکان‌پذیر‬ ‫نبودن تس��ویه تعهدات ارزی در موعد مقرر می‌ش��ود‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران همچنین در‬ ‫توضیح بیشتر دالیل رفع نشدن تعهدات ارزی با اشاره‬ ‫به رویه اجرایی گمرکات مبادی ورودی در مس��تهلک‬ ‫کردن پروانه‌های س��بز گمرکی‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬اس��اس‬ ‫تسویه‌حس��اب سامانه گمرک در اتصال با سامانه‌های‬ ‫بانکی‪ ،‬وزن باس��کول اس��ت؛ این در حالی اس��ت که‬ ‫ب��ر مبنای رویه‌های بین‌الملل��ی در توزین محموالت‬ ‫کش��تی‌های فله‌بر در تج��ارت بین‌المللی از رویه‌های‬ ‫درافت س��وروی و اولیج س��وروی استفاده می‌شود که‬ ‫این موضوع و در نظر نگرفتن کس��ری ناشی از ریزش‪،‬‬ ‫افت و تلورانس باس��کول‪ ،‬منج��ر به بروز مغایرت‌های‬ ‫وزن��ی و کس��ری کاالی وارداتی می‌ش��ود که در این‬ ‫زمینه هر چند مبلغ یادش��ده در تعهدات سال ‪۱۳۹۷‬‬ ‫این ش��رکت در حدود ‪ ۲۵۰۰۰۰۰‬یورو است‪ ،‬اما مانع‬ ‫از رف��ع تعه��د ارزی‪ ۱۰‬مورد ثبت‌س��فارش به ارزش‬ ‫‪ ۱۰۷۸۳۵۶۴۰‬یورو ش��ده است‪ .‬سیف افزود‪ :‬با توجه‬ ‫به اینکه زمان تسویه و رفع تعهدات ارزی زمانی است‬ ‫که کاالها از انبارهای محوطه گمرک خارج ش��ود‪ ،‬در‬ ‫محموله‌های��ی مانند روغن خام از آنجایی که بیش��تر‬ ‫مخزن‌‌ه��ای نگه��داری و ذخیره‌س��ازی ای��ن کاال در‬ ‫محوط��ه گمرکی و بندرها اس��ت و مخزن‌های داخل‬ ‫کش��ور فقط ح��دود ‪ ۲۰‬درصد ظرفی��ت کل انبارش‬ ‫کش��ور را تش��کیل می‌دهند و نقش نگهداری کاالی‬ ‫تخریب ‪ ۱۲۸‬هکتار باغ‌ در ‪ ۱۰‬سال گذشته‬ ‫شهر تهران با کمیسیون انرژی و محیط‌زیست اتاق تهران در راستای‬ ‫بهبود وضعیت زیس��ت‪‎‬محیطی ش��هر تهران اعالم آمادگی کرد‪ .‬در‬ ‫این نشس��ت دبیر اتحادی��ه صنایع بازیافت ای��ران نیز به نقد صنعت‬ ‫بازیافت در کشور پرداخت و با اشاره به تصویت کلیات الیحه «کمک‬ ‫به س��اماندهی پس��ماندهای عادی با اولویت اس��تان‌های ساحلی و‬ ‫کالنشهرها با مشارکت بخش غیردولتی» از آمادگی بخش‌خصوصی‬ ‫برای ورود به این عرصه خبر داد‪.‬‬ ‫‹ ‹برترین‌های نفت و گاز جهان‬ ‫رئیس کمیس��یون انرژی و محیط‌زیس��ت اتاق بازرگانی تهران در‬ ‫این نشس��ت از احتمال واگذاری تمامی سهم قرارداد پارس جنوبی‬ ‫به ش��رکت پتروپارس خبر داد و گفت‪ :‬پس از آنکه چینی‌ها پیشنهاد‬ ‫تعلیق دوساله قرارداد پارس‌جنوبی را مطرح کردند‪ ،‬در نشست سران‬ ‫س ‌ه قوه تصمیم گرفته شد قرارداد تکمیل پارس‌جنوبی به‌طور کامل‬ ‫به ش��رکت پتروپارس واگذار و تامین مال��ی آن نیز از محل صندوق‬ ‫توس��عه ملی انجام ش��ود‪ .‬پدیدار به گ��زارش مطالعاتی اخیر آژانس‬ ‫بین‌الملل��ی انرژی درباره نفت و آرایش اقتصادی کش��ورهای جهان‬ ‫در این حوزه اش��اره کرد و افزود‪ :‬براس��اس این گزارش‪ ،‬کش��ورهای‬ ‫روسیه‪ ،‬چین‪ ،‬هند‪ ،‬ترکیه و ایران‪ ،‬اتحاد جدیدی را برای کنترل بازار‬ ‫نفت ایجاد کرده‌اند و به نظر می‌رسد حلقه اقتصادی جدیدی در بازار‬ ‫جهانی نفت در حال ش��کل‌گیری اس��ت‪ .‬وی سپس به گزارش اخیر‬ ‫شرکت بریتیش پترولیوم درباره وضعیت انرژی جهان در سال جاری‬ ‫میالدی اشاره کرد و گفت‪ :‬براساس این گزارش‪ ،‬سوخت‌های فسیلی‬ ‫‪ ۸۴.۷‬درص��د مص��رف انرژی جهان را تش��کیل می‌ده��د و از امریکا‬ ‫به‌عنوان برترین کشور جهان در تولید نفت‪ ،‬گاز و زغال‌سنگ نام برده‬ ‫ش��ده‌است‪ .‬رئیس کمیس��یون انرژی و محیط‌زیست اتاق بازرگانی‬ ‫تهران با بیان اینکه براس��اس گزارش اخیر بریتیش پترولیوم‪ ،‬کشور‬ ‫چین یکی از ‪ ۵‬کشور تولیدکننده برتر نفت جهان است‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫همچنی��ن در این گزارش‪ ،‬از امریکا به‌عنوان بزرگ‌ترین تولیدکننده‬ ‫گاز طبیعی جهان در س��ال جاری میالدی یاد ش��د ‌ه در حالی که نام‬ ‫کش��ورهای کانادا‪ ،‬چین و نروژ نیز بین ‪ ۱۰‬کش��ور برتر تولیدکننده‬ ‫انرژی جهان دیده می‌شود‪.‬‬ ‫‹ ‹تخریب ‪ ۵۵‬درصد اراضی منطقه یک تهران‬ ‫رئیس کمیس��یون س�لامت‪ ،‬محیط‌زیس��ت و خدمات ش��هری‬ ‫ش��ورای شهر تهران در این نشس��ت‪ ،‬از ورود این کمیسیون به مقوله‬ ‫شفاف‌سازی‌ها درباره اتفاق‌های رخ داده در شهر تهران‪ ،‬در این دوره‬ ‫از فعالیت ش��ورای ش��هر خبر داد و گفت‪ :‬رانت و فساد در سایه نبود‬ ‫شفافیت ایجاد می‌شود و در این دوره از فعالیت کمیسیون سالمت و‬ ‫محیط‌زیست شورای شهر تهران تالش کرده‌ایم تا نورافکن‌ها را روی‬ ‫در جریان ساخت کارخانه‌ها را ایفا می‌کنند‪ ،‬بنابراین‬ ‫ام��کان خروج کاال از بندر و رفع تعهد فراهم نیس��ت‬ ‫و ‪۸۰‬درص��د روغن واردات��ی درحال‌حاضر در بندرها‬ ‫ذخیر می‌ش��ود‪ .‬مدیرعامل ش��رکت بازرگانی دولتی‬ ‫نقاط تاریک ش��هر بیندازیم‪ .‬صدراعظم نوری با بیان اینکه در زمینه‬ ‫جمع‌آوری پس��ماندها از سطح ش��هر تهران‪ ،‬فهرست ‪ ۱۸‬هزار نفری‬ ‫از کارگران این بخش به ش��ورای ش��هر تهران داده شده در حالی که‬ ‫تع��داد زیادی از آنها وجود خارجی ندارند‪ ،‬افزود‪ :‬براس��اس اطالعات‬ ‫گردآوری ش��ده‪ ،‬میزان تولید انواع پسماند روزانه شهر تهران حدود‬ ‫‪ ۶‬هزار تن اس��ت که از این مقدار‪ ۵۴۰۰ ،‬تن پس��ماند خانگی‪۱۰۰ ،‬‬ ‫تن پس��ماند صنعتی و پزش��کی‪ ۲۰۰ ،‬تن پسماند سرشاخه و لجن و‬ ‫نیز ‪ ۲۱۱‬تن پس��ماند خانگی اطراف تهران اس��ت‪ .‬وی سپس با این‬ ‫توضیح که میزان تولید پس��ماند س��اختمانی و عمرانی شهر تهران‪،‬‬ ‫روزانه ‪ ۳۲‬هزارتن اس��ت‪ ،‬به آمار دیگری اشاره کرد که بهت و تعجب‬ ‫فع��االن اقتصادی را برانگیخت‪ .‬او با یادآوری اینکه در س��ال ‪۱۳۳۵‬‬ ‫خورشیدی‪ ،‬شهر تهران دارای بیش از ‪ ۵‬هزار هکتار باغ و اراضی مشجر‬ ‫بود و درحال‌حاضر این میزان به نصف کاهش یافت ‌ه اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬بر‬ ‫اس��اس آمار مصوبه برج باغ که در س��ال‌های قبل به تصویب رسیده‬ ‫بود‪ ،‬بسیاری از اراضی مشجر شمال تهران از بین رفت به‌طوری که از‬ ‫سال ‪ ۱۳۸۷‬تا ‪ ۱۳۹۷‬و به مدت ‪ ۱۰‬سال‪ ۱۲۸ ،‬هکتار از اراضی مشجر‬ ‫و باغ‌ه��ای تهران نابود ش��د و جای آن را س��اختمان‌های بلندمرتبه‬ ‫اداری‪ ،‬تجاری و مسکونی گرفت‪ .‬به گفته رئیس کمیسیون سالمت‪،‬‬ ‫محیط‌زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران‪ ،‬بیشترین اراضی‬ ‫ایران‪ ،‬ضمن تاکید بر ش��رایط حس��اس کنونی و لزوم‬ ‫ایجاد آرامش در بازار کاالهای اساس��ی یادآور شد که‬ ‫موضوع‌های یادش��ده برای اطالع مردم و رفع ابهام‌ها‬ ‫منتشر می‌شود‪.‬‬ ‫س��بز از دس��ت رفته طی این مدت مربوط به منطقه یک تهران با ‪۵۵‬‬ ‫درص��د تخری��ب بود ‌ه و پ��س از آن نیز مناط��ق ‪ ۴ ،۲ ،۳ ،۲۲ ،۲۱‬و ‪۵‬‬ ‫تهران بیش��ترین آس��یب را از مصوبه برج باغ دیده‌اس��ت‪ .‬همچنین‬ ‫به گفته صدراعظم نوری‪ ،‬ش��ورای شهر تهران در دوره اخیر‪ ،‬مصوبه‬ ‫ب��رج باغ را حذف و به جای آن مصوب��ه خانه باغ را جایگزین کرد تا از‬ ‫تخریب بیشتر اراضی مشجر شهر تهران جلوگیری شود‪ .‬وی در ادامه‬ ‫به مصوبه ش��ورای ش��هر تهران و تعیین عوارض و جرایم مالی برای‬ ‫قطع درختان و از بین بردن فضای س��بز‪ ،‬اشاره کرد و افزود‪ :‬براساس‬ ‫ای��ن مصوبه‪ ،‬تمامی عوارض دریافتی از این محل‪ ،‬صرف تملک باغ‌ها‬ ‫می‌ش��ود به‌طوری که سال گذشته‪ ۱۰۷ ،‬میلیارد تومان از این محل‬ ‫به‌دست آمد که بخشی از باغ‌های موجود در مناطق ‪ ۸ ،۷‬و ‪۱۰‬تهران‬ ‫تملک شد‪ .‬برای امسال نیز درآمد حاصل از جرایم این بخش به میزان‬ ‫‪۱۵۰‬میلیارد تومان پیش‌بینی ش��ده که ب��رای تملک باغ‌ها و اراضی‬ ‫مشجر در ‪ ۵‬منطقه شهرداری تهران در نظر گرفته شده است‪ .‬رئیس‬ ‫کمیسیون س�لامت‪ ،‬محیط‌زیست و خدمات ش��هری شورای شهر‬ ‫تهران در پایان این نشس��ت‪ ،‬از آمادگی و عالقه‌مندی این کمیسیون‬ ‫برای تعامل با کمیسیون انرژی و محیط‌زیست اتاق تهران در راستای‬ ‫بو‌کار مشخص در حوزه پسماند و بازیافت خبر داد‬ ‫تدوین مدل کس ‌‬ ‫که مورد استقبال فعاالن بخش خصوصی قرار گرفت‪.‬‬ ‫آگهی‬ ‫آگهی‬
‫‪9‬‬ ‫سه‌شنبه‬ ‫‪ 8‬مرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 27‬ذی‌القعده ‪1440‬‬ ‫‪ 30‬ژوئیه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1340‬‬ ‫پیاپی ‪2658‬‬ ‫بازار و اصناف‬ ‫مرور خاطرات مشاغل خیابانی از گذشته تا حال‬ ‫بازار به دنبال کسب‌وکار‌های سیار‬ ‫«آی خون��ه‌دار و بچ��ه‌دار زنبیل ب��ردار و بیار»‪« ،‬لحاف‬ ‫دوزی��ه!»‪« ،‬روزنامه! روزنامه! خبرهای داغ! »‪« ،‬لوازم خونه‬ ‫و آش��پزخانه‪ ،‬ضایعات خریداریم!»‪ ،‬ش��اید اینها برای دهه‬ ‫هفتادی‌ها و هشتادی‌ها مفهومی نداشته باشند‪ ،‬پس باید‬ ‫توضی��ح داد که در س��ال‌های نه‌چن��دان دور برای نمونه‬ ‫حدود سال ‪ ۱۳۷۵‬وقتی در خانه یا سر کار و حتی کالس‬ ‫درس و مدرس��ه بودیم کسی که به‌طورمعمول یک گاری‪،‬‬ ‫دوچرخه‪ ،‬موتور یا وانت داش��ت‪ ،‬این جمله‌ها را از پش��ت‬ ‫بلندگ��و یا با امی��د به توان حنجره فریاد م��ی‌زد‪ .‬بعد آنها‬ ‫ک��ه ب��ه کاال یا خدمات او نیاز داش��تند یک جفت دمپایی‬ ‫پالس��تیکی دم‌دستی را به پا کرده (یا نکرده)‪ ،‬با سرعت از‬ ‫خانه بیرون می‌دویدند و با فریاد «آقا واس��تا» او را متوقف‬ ‫می‌کردند تا دادوس��تدی انجام شود‪ .‬البته هنوز هم گاهی‬ ‫چنین چیزهایی دیده می‌ش��ود اما دست‌کم در محله‌های‬ ‫متوس��ط رو به باالی تهران‪ ،‬خبری از دمپایی پالستیکی و‬ ‫بیرون دویدن نیس��ت و گاری‌ها و دوچرخه‌ها جای‌شان را‬ ‫به ون‌های لوکس داده‌اند‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬ش��هر و روس��تا ندارد؛ ایران و خارج‬ ‫هم مهم نیس��ت؛ واحدهای صنفی سیار مدرن و سنتی هر‬ ‫دو بازار دارند‪ .‬بعضی‌ها می‌گویند بازار از واحدهای صنفی‬ ‫اش��باع شده و تعداد آنها بیش از نیاز جامعه است‪ .‬واقعیت‬ ‫این اس��ت که بازار برای خدمات تکراری اشباع شده است‬ ‫وگرن��ه مصرف‌کننده همواره نیازهای جدید دارد و به این‬ ‫واسطه خدمات جدیدی می‌خواهد‪ .‬فقط باید پژوهش کرد‬ ‫و ب��ه این نیاز پی برد و در راس��تای رف��ع آن آموزش دید‪،‬‬ ‫مجوز گرفت و کار کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹چه کس�انی مشتریان واحد‌های صنفی سیار‬ ‫هستند؟‬ ‫واحدهای صنفی سیار یعنی همان‌هایی که در اتاقک یک‬ ‫خودرو س��واری‪ ،‬ون‪ ،‬مینی‌بوس و اتوبوس جای می‌گیرند‬ ‫و بازاری به وس��عت ایران دارند‪ .‬البته گاهی موتور‌ها هم با‬ ‫چس��باندن یک اتاقک تنی به دریای بیکران بازار خیابانی‬ ‫می‌زنند‪ .‬اینها که با دستفروش��ان و بساط‌کن‌ها تا حدودی‬ ‫فرق دارند می‌توانند کم‌وبیش از کوچه‌های تنگ و باریک‬ ‫پایین‌ش��هر عبور کرده و وارد مناطق باالی ش��هر شوند یا‬ ‫اینکه از شهر بیرون زده و به روستاها بروند‪.‬‬ ‫مشتریان‌ش��ان هم آنهایی هستند که سرشان به قدری‬ ‫شلوغ است که نمی‌توانند به مغازه‌ها‪ ،‬فروشگاه‌ها و‪ ...‬بروند‬ ‫یا اینکه برای نمونه به لحاظ کهولت سن‪ ،‬توان رفتن تا سر‬ ‫خیابان را ندارند‪ .‬روستانش��ینان و شهرستان‌های کوچک‬ ‫هم که از یکس��ری خدمات و کاالها دور هستند‪ ،‬مشتریان‬ ‫خوبی برای آنها که به نیازشان پی‌برده‌اند خواهند بود‪ .‬کافی‬ ‫اس��ت با یک پژوهش میدانی و بررسی‌های کارشناسی به‬ ‫نیاز مردم منطقه‌ای پی‌ببریم؛ آن‌وقت می‌توانیم خودرویی‬ ‫را به ش��کل و ش��مایل مغازه‌ای سیار درآوریم‪ ،‬مجوز آن را‬ ‫از اتحادی��ه ی��ا نهاد مربوط دریافت کنی��م و بعد از اینکه با‬ ‫آموزش‌های کافی از مهارت‌مان مطمئن ش��دیم به جاده و‬ ‫خیابان بزنیم‪.‬‬ ‫بهنام آقاحس��ین ش��یرازی‪ :‬با هزین��ه کمتر می‌توان از بنگاه‌های س��یار‬ ‫ب��رای تولید و عرضه کاالها و خدمات در ش��رایطی همچ��ون وقوع حوادث‬ ‫غیرمترقب��ه که بنگاه‌های ثابت با مش��کل روبه‌رو هس��تند و همچنین در‬ ‫شرایط عادی برای ارائه خدمات به مصرف‌کنندگان در مناطق دورافتاده و‬ ‫حاشیه شهرها و موارد اینچنینی استفاده کرد‬ ‫از نمونه‌های این نوع کس��ب‌وکار را ببینیم‪ .‬جالب است که‬ ‫بگویم رئیس اتحادیه محصوالت فرهنگی‪ ،‬بازی و سرگرمی‬ ‫مشهد نیز مدتی پیش‪ ،‬نمونه‌ای از کسب‌وکارهای سیار که‬ ‫در حوزه تفریحی است را معرفی کرد و گفت‪ :‬شبیه‌سازی‬ ‫رانندگ��ی در «ریس‌موبی��ل» آنچنان اس��ت که نوجوان یا‬ ‫بزرگسالی که از آن استفاده می‌کند حس و حال رانندگی‬ ‫در دنیای واقعی را دارد‪.‬‬ ‫مرتضی اس��کافی نوغان��ی در گفت‌وگو با‬ ‫اظهار‬ ‫کرد‪ :‬این خدمات در فضای یک ون تعبیه شده است‪ .‬افراد‬ ‫سوار ون می‌شوند و آنجا پشت رایانه یا کنسول می‌نشینند‬ ‫و مرب��ی هم در کنارش��ان قرار می‌گی��رد‪ .‬هدف اصلی این‬ ‫طرح‪ ،‬آموزش رانندگی به نوجوانان و بزرگساالن است‪ .‬وی‬ ‫افزود‪ :‬این خدمات به دو منظور تفریحی و آموزش��ی برای‬ ‫گروه‌های سنی و در محیط‌های گوناگون تعبیه می‌شوند‬ ‫و اس��تفاده از آنها در محیطی مانند پارک‌ها بیش��تر جنبه‬ ‫تفریحی دارد‪.‬‬ ‫پیشکس��وتان این صنف در نخستین نشست هیات مدیره‬ ‫پیش��نهادی قابل‌تامل دادند مبنی ب��ر اینکه ما باید چهره‬ ‫عمومی شهر را تغییر دهیم‪ .‬برچسب‌هایی روی وانت‌‌بارها‬ ‫نصب ش��ود و آنها را نوارکش��ی کنیم که نش��ان دهد‪ ،‬این‬ ‫ماش��ین عضو اتحادیه است تا مردم وقتی این ماشین‌ها را‬ ‫در خیابان می‌بینند به آنها اعتماد کنند‪ .‬این کاری اس��ت‬ ‫که س��ال‌های قبل هم انجام می‌شد و هنوز عکس‌های آن‬ ‫موجود است‪ .‬وی افزود‪ :‬چنانچه این ساماندهی انجام شود‪،‬‬ ‫کافی است مردم شماره پالک وانتی که به آن بار سپرده‌اند‬ ‫را داشته باشند تا اگر مشکلی پیش‌آمد با مراجعه به اتحادیه‬ ‫مشکل‌ش��ان برطرف ش��ود‪ .‬همچنین اعضای اتحادیه باید‬ ‫دسته فاکتور بیجک در ماشین خود داشته باشند تا زمانی‬ ‫ک��ه مردم ب��اری به او تحویل می‌دهن��د‪ ،‬در مقابل فاکتور‬ ‫بگیرند‪ .‬ضمن اینکه این اعضا حمایت می‌شوند تا دستگاه‬ ‫کارتخوان داشته باشند که همین رسید دستگاه کارتخوان‬ ‫نیز ثابت‌کننده انجام معامله بین مشتری و راننده است‪.‬‬ ‫نمونه‌ای از واحد‌های سیار دارای مجوز صنفی در تهران‬ ‫وانت‌بار‌هایی هستند که کارشان جابه‌جایی بار است‪ .‬داوود‬ ‫محم��دی‪ ،‬رئی��س اتحادیه حمل‌ونقل بار و کاالی س��بک‬ ‫شهری و پیک موتوری تهران پیش‌تر به‬ ‫گفته بود‬ ‫که این صنف برای ‪ ۲۰‬هزار نفر در شهر تهران اشتغال‌زایی‬ ‫کرده اس��ت و ای��ن اتحادیه برای ‪۳‬رس��ته دفترهای پیک‬ ‫موت��وری‪ ،‬دفتره��ای حمل‌ونقل وانت‌بار و وانت‌بار س��یار‬ ‫پروانه کسب صادر می‌کند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬درحال‌حاضر محل سکونت این افراد ایستگاه‬ ‫آنها بوده و در پروانه کسب‪ ،‬نشانی محل سکونت آنها ثبت‬ ‫ش��ده است‪ .‬وانت‌بار‌ها مشتری‌های خود را با زنگ خوردن‬ ‫تلفن‌شان و گشت‌زنی در شهر می‌یابند‪ .‬این اتحادیه از نظر‬ ‫نش��انی‌ها‪ ،‬اطالعات روزآمدی دارد تا جایی که چند وقت‬ ‫پیش یکی از نهاد‌ها آخرین اطالعات مربوط به نشانی این‬ ‫وانت‌ها را از ما خواست که ما هم آنها ارائه دادیم‪.‬‬ ‫محمدی گف��ت‪ :‬این اتحادیه می‌تواند برای تک‌تک این‬ ‫وانت‌بار‌ها مجوز صادر کند تا آنها فرد صنفی شناخته شوند‪.‬‬ ‫یک کارش��ناس امور صنفی نیز درباره واحد‌های صنفی‬ ‫سیار گفت‪ :‬براس��اس ماده ‪ ۳‬قانون نظام صنفی«هر واحد‬ ‫ت یا وسیله‌سیار باشد‬ ‫ل ثاب ‌‬ ‫ن در مح ‌‬ ‫تآ ‌‬ ‫ی ک ‌ه فعالی ‌‬ ‫اقتصاد ‌‬ ‫ب دایر‬ ‫ی با دریافت پروان ‌ه کس�� ‌‬ ‫ی فرد یا افراد صنف ‌‬ ‫و از س��و ‌‬ ‫ش��د ‌ه باشد‪ ،‬واحد صنفی‌ش��ناخت ‌ه می‌شود‪ ».‬درنتیجه در‬ ‫قان��ون نظام صنف��ی‪ ،‬فعالیت واحد صنف��ی تنها در محل‬ ‫کس��ب ثابت محدود نش��ده و افراد صنفی می‌توانند برای‬ ‫فعالیت با وس��یله نقلیه س��یار درخواس��ت دریافت پروانه‬ ‫کس��ب س��یار کنند‪ .‬این امر تنها محدود به ایران نمی‌شود‬ ‫و در بیشتر کشورها حتی کشورهای توسعه‌یافته از وسیله‬ ‫س��یار به روش‌ه��ای گوناگون ب��رای انج��ام فعالیت‌های‬ ‫اقتصادی استفاده می‌شود‪.‬‬ ‫بهنام آقاحس��ین شیرازی در گفت‌وگو با‬ ‫اظهار‬ ‫کرد‪ :‬امروز رش��د فناوری‌نوی��ن به‌ویژه در حوزه ارتباطات‬ ‫و اطالعات‪ ،‬موجب ارتقای فناوری تولید انواع وس��یله‌های‬ ‫سیار در مقیاس‌های بزرگ‪ ،‬متوسط و کوچک برای فعالیت‬ ‫در تولید و عرضه کاالها و خدمات شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹وانت‌باره�ای س�یار قابلی�ت س�اماندهی‬ ‫بیشتری دارند‬ ‫‹ ‹نظ�ر قان�ون درباره واحدهای صنفی س�یار‬ ‫چیست؟‬ ‫آقاحس��ین شیرازی بیان کرد‪ :‬با هزینه کمتر می‌توان از‬ ‫بنگاه‌های س��یار برای تولی��د و عرضه کاالها و خدمات در‬ ‫ش��رایطی همچون وقوع حوادث غیرمترقبه که بنگاه‌های‬ ‫ثابت با مشکل روبه‌رو هستند و همچنین در شرایط عادی‬ ‫برای ارائه خدمات به مصرف‌کنندگان در مناطق دورافتاده‬ ‫و حاش��یه ش��هرها و موارد اینچنینی استفاده کرد‪ .‬ضمن‬ ‫آنک��ه از ای��ن وس��یله‌ها می‌توان برای بازاره��ای حراج در‬ ‫روزهای هفته در مناطق گوناگون در راس��تای حمایت از‬ ‫مصرف‌کنندگان آسیب‌پذیر استفاده کرد‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬همچنین در برخی مناطق شهری و روستایی‬ ‫کشور به دالیل گوناگون‪ ،‬ایجاد واحد خرده‌فروشی دائمی‬ ‫به‌صرفه نیست‪ .‬در این شرایط استفاده از وسیله‌های سیار‬ ‫برای تامین کاال و خدمات موردنیاز آن مناطق از جنبه‌های‬ ‫به‌صرفه‌تر است‪.‬‬ ‫آقاحس��ین شیرازی اظهار کرد‪ :‬در این زمینه می‌توان به‬ ‫بسیاری از روستاهای کشور اشاره کرد که باتوجه به توزیع‬ ‫نش��دن بس��یاری از کاالها و خدمات‪ ،‬کشاورزان مجبور به‬ ‫مراجعه به شهرها و تامین محصوالت موردنیازشان با هزینه‬ ‫و زمان بیشتری هستند‪ .‬بدین‌ترتیب با فعالیت خودروهای‬ ‫عرضه‌کننده کاال و خدمات در مناطق روستایی دورافتاده‪،‬‬ ‫کشاورزان با شرایط بهتری به کاال و خدمات موردنیازشان‬ ‫دسترسی پیدا می‌کنند‪.‬‬ ‫آقاحس��ین ش��یرازی ادام��ه داد‪ :‬همچنی��ن در برخی‬ ‫مناط��ق ش��هرها هزینه خرید یا اجاره محل��ی برای ایجاد‬ ‫فروش��گاه زی��اد اس��ت‪ ،‬به‌طوری‌ک��ه بنگاه‌ه��ای دائمی‬ ‫عرض��ه کاال و خدم��ات در ای��ن مناط��ق کاال و خدمات را‬ ‫با قیمت‌های بیش��تری عرضه می‌کنند‪ .‬در نتیجه فعالیت‬ ‫وس��یله‌های س��یار در اینگونه مناطق‪ ،‬موجب دسترس��ی‬ ‫اف��راد ب��ه کاال و خدم��ات موردنیاز به نرخ مناس��ب‌تری‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫ب��ه گفته این کارش��ناس امور صنف��ی درحال‌حاضر در‬ ‫مناطق روس��تایی و ش��هرها واحدهای سیار عرضه کاال و‬ ‫خدمات فعالیت دارند اما بیشتر این واحد‌ها بدون مجوز و‬ ‫همچنین بدون اس��تفاده از خودروهای استاندارد فعالیت‬ ‫می‌کنند‪ .‬ضمن آنکه فعالیت برخی از آنها همراه با اجحاف‬ ‫به حق��وق مصرف‌کنندگان و همچنی��ن ایجاد آلودگی‌ها‬ ‫به‌ویژه آلودگی صوتی همراه است‪.‬‬ ‫مژده پورزکی‬ ‫روزنامه‌نگار‬ ‫مژده پورزکی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫بهنام آقاحسین شیرازی‬ ‫داوود محمدی‬ ‫‹ ‹چند پیشنهاد برای فعالیت سیارها‬ ‫آقاحس��ین ش��یرازی در ادامه چند پیشنهاد در راستای‬ ‫فعالیت رس��می واحد‌های صنفی س��یار ارائه و بیان کرد‪:‬‬ ‫پیش��نهاد نخست این اس��ت که در جهت افزایش اشتغال‬ ‫مول��د‪ ،‬آمادگ��ی برای عرض��ه کاال و خدم��ات ضروری در‬ ‫مناطق��ی که حوادث غیرمترقبه به‌وجود آمده در کمترین‬ ‫زم��ان‪ ،‬توزیع کاالهای اساس��ی‪ ،‬ض��روری و مهم در همه‬ ‫مناطق کش��ور‪ ،‬گس��ترش رقابت در تولید و عرضه کاالها‬ ‫و خدمات در کش��ور‪ ،‬مطالعه و برنامه‌ریزی برای طراحی و‬ ‫ساخت انواع وسیله‌های سیار‪ ،‬تولید و عرضه کاال و خدمات‬ ‫در اندازه بزرگ‪ ،‬متوسط و کوچک انجام شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬دومین پیش��نهاد این اس��ت که فعالیت این‬ ‫واحد‌ه��ا تنها ب��ه زمان وقوع ح��وادث غیرمترقبه محدود‬ ‫نش��ود؛ چراکه در ش��رایط عادی نیز می‌ت��وان از ظرفیت‬ ‫واحدهای س��یار ب��رای عرضه کاال و خدم��ات در مناطق‬ ‫دورافتاده و‪ ...‬استفاده کرد‪.‬‬ ‫این کارش��ناس ام��ور صنفی در ادامه بر ض��رورت ارائه‬ ‫مجوز‌ه��ای الزم بع��د از آموزش ب��ه متقاضیان فعالیت در‬ ‫واحدهای صنفی سیار تاکید کرد و درنهایت گفت‪ :‬فعالیت‬ ‫این واحدها باید با ضوابط مشخص در شهر و روستا و مورد‬ ‫کنترل‪ ،‬نظارت و بازرسی اصولی و کارا و به‌ویژه استفاده از‬ ‫آنها برای عرضه کاالها و خدمات به شکل حراج در مناطق‬ ‫کشور انجام شود‪.‬‬ ‫مرتضی اسکافی نوغانی‬ ‫دریافت استانداردهای جهانی در شرکت حلوای عقاب‬ ‫ضامن سالمت مصرفکننده‬ ‫حلوای عقاب نامی آش��نا برای ایرانیان است و مشتریان وفاداری را‬ ‫به س��وی خود جلب کرده است‪ .‬اما شاید کمترکسی از تاریخچه آن یا‬ ‫از تنوع و افتخارات ش��رکت تولید‌کننده این محصول اطالعی داشته‬ ‫باش��د‪ .‬جالب است بدانیم که ش��رکت حلوای عقاب در سال ‪ ۱۳۲۳‬از‬ ‫س��وی مرحوم سید جلیل ناصری در ش��هرری پایه‌گذاری شد و پس‬ ‫از طی مراحل توس��عه به محل جدید در شهرستان شهریار که دارای‬ ‫وسعتی بیش از ‪۲۰‬هزار مترمربع است‪ ،‬انتقال یافت‪.‬‬ ‫در س��ال‪ ۱۳۷۸‬ب��ا دردس��ت گرفتن مدیریت ش��رکت از س��وی‬ ‫س��یدجالل ناص��ری و همزم��ان با اس��تقرار نظام مدیری��ت کیفیت‬ ‫‪ ISO ۹۰۰۱‬ب��ا گس��ترش خدمات آزمایش��گاهی و انج��ام اقدامات‬ ‫زیربنایی ازجمله راه‌اندازی پایلوت صنایع غذایی و ایجاد یک سیستم‬ ‫علم��ی برای طراحی محصوالت جدید‪ ،‬انواع محصوالت بر پایه کنجد‬ ‫در این شرکت تولید و به بازار عرضه شد‪.‬‬ ‫س��یدجالل ناصری‪ ،‬مدیرعامل این ش��رکت در گفت‌وگو با‬ ‫گفت‪ :‬ش��رکت حلوای عقاب با هدف تولی��د محصوالت با کیفیت باال‬ ‫و افزایش رضایت مش��تریان و همچنین ارائه خدمات آزمایش��گاهی‬ ‫به س��ایر ش��رکت‌های صنایع غذایی به فعالیت خود ادامه داده است‪.‬‬ ‫آزمایش��گاه حل��وای عقاب در س��ال ‪ ۱۳۸۸‬موفق ب��ه دریافت مجوز‬ ‫آزمایشگاه همکار از سازمان ملی استاندارد و پس از آن در سال ‪۱۳۹۲‬‬ ‫موفق به استقرار استاندارد بین‌المللی ‪ISO/IEC۱۷۰۲۵‬شده است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬مجموعه اقدامات یادش��ده موجب ش��د که ش��رکت‬ ‫حلوای عقاب به عنوان قدیمی‌ترین و بزرگ‌ترین شرکت تولید‌کننده‬ ‫محص��والت بر پایه کنجد در ایران با بکارگی��ری علم و تجربه بیش از‬ ‫‪ ۳۲۵‬نف��ر از کارکن��ان در واح��د تولیدی و ‪ 7۰۰‬نف��ر در واحد فروش‬ ‫خود محصوالت س��نتی حاصل از دانه کنج��د را به‌صورت صنعتی در‬ ‫قالب گروه محصوالت انواع حلوا (س��اده‪ ،‬پسته‌ای‪ ،‬کنجدی‪ ،‬سنتی با‬ ‫ش��یره‌های طبیعی انگور و خرما و بدون ش��کر)‪ ،‬انواع کنجد (برشته‪،‬‬ ‫برشته نمکی و طعم‌دار شامل س��رکه‌‌نمکی‪ ،‬کچاپ و پیازوجعفری)‪،‬‬ ‫ان��واع کنجد عسلی(س��اده و دارچینی)‪ ،‬انواع ارده (ارده‪ ،‬ارده‌ش��یره‬ ‫و ارده عس��لی زعفران��ی)‪ ،‬انواع کرم کنجد (س��اده‪ ،‬کاکائویی‪ ،‬قهوه و‬ ‫بدون شکر)‪ ،‬انواع س��س کنجد (ساده‪ ،‬چیلی‪ ،‬باربیکیو و هزارجزیره)‬ ‫ان��واع روغن (مخلوط کنجد و کانوال‪ ،‬س��رخ کردن��ی‪ ،‬تصفیه و پرس‬ ‫س��رد) و کره بادام‌زمینی و با کیفیتی درحد اس��تانداردهای جهانی و‬ ‫در بس��ته‌بندی‌های مناس��ب به بازارهای داخلی و بیش از ‪ ۳۰‬کشور‬ ‫جهان عرضه کند‪ .‬همه این محصوالت در بسته‌بندی‌هایی با وزن‌های‬ ‫گوناگون عرضه می‌شوند‪.‬‬ ‫ناصری تصریح کرد‪ :‬اجرای عملیات زیربنایی توس��عه فضای تولید‬ ‫مطاب��ق با اص��ول ‪ GMP‬و دریافت باالترین اس��تانداردهای جهانی‬ ‫صنعت غذا ( ‪ )IFS & BRC‬به عنوان نخس��تین شرکت تولید‌کننده‬ ‫مواد غذایی در ایران از مهم‌ترین اقدامات س��ازمان برای سالمت‌محور‬ ‫کردن محصوالت بوده است‪.‬‬ ‫وی همچنی��ن تاکی��د ک��رد‪ :‬برگ��زاری جش��نوار ‌ه مل��ی صنعت‬ ‫سالمت‌محور به دلیل معرفی شرکت‌های منتخب‪ ،‬فعالیت‌های انجام‬ ‫شده‪ ،‬آموزش همگانی و ارتقای فرهنگ استفاده از محصوالت سالم در‬ ‫جامعه بسیار موثر خواهد بود‪.‬‬ ‫ب��ر اس��اس ای��ن گ��زارش‪ ،‬ش��رکت حل��وای عق��اب افتخاراتی‬ ‫ازجمل��ه ای��ن م��وارد را در پرونده خ��ود دارد‪ :‬دریافت لوح س��بز از‬ ‫س��ازمان حفاظ��ت محیط‌زیس��ت (‪ ،)۱۳۸۳‬دریاف��ت اس��تاندارد‬ ‫‪ISO۹۰۰۱-۲۰۰۸‬از ش��رکت ‪ ،)۱۳۸۴( TUVNORD‬دریافت‬ ‫اس��تاندارد ملی ای��ران(‪ ،)۱۳۸۴‬دریافت تاییدی��ه ‪،)۱۳۸۴(FDA‬‬ ‫دریافت جای��زه بین‌المللی کیفی��ت اروپ��ا(‪ ،)۱۳۸۵‬دریافت جایزه‬ ‫سیب طالیی محصوالت طبیعی(‪ ،)۱۳۸۶‬دریافت مجوز محصوالت‬ ‫حالل از مرکز بین‌المللی اطالعات و تحقیقات اتاق اسالمی(‪،)۱۳۸۷‬‬ ‫دریاف��ت مجوز از س��ازمان مل��ی اس��تاندارد به‌عنوان آزمایش��گاه‬ ‫آکرودیته و همکار به‌ش��ماره‪ ،)۱۳۸۸(T/۹۰۸‬کسب جایزه ‪R&D‬‬ ‫برتر از جش��نواره ش��هاب(‪ ،)۱۳۸۹‬دریافت جایزه آزمایشگاه همکار‬ ‫برتر از س��ازمان ملی اس��تاندارد ایران(‪ ،)۱۳۹۰‬دریافت لوح شرکت‬ ‫برگزیده در همایش استاندارد و صنعت غذا از سازمان ملی استاندارد‬ ‫ایران(‪ ،)۱۳۹۰‬دریافت اس��تاندارد ‪ ISO۱۷۰۲۵‬برای آزمایش��گاه‬ ‫کنترل کیفیت(‪ ،)۱۳۹۲‬دریافت استاندارد ‪FSSC۲۲۰۰۰-۲۰۱۳‬‬ ‫از ش��رکت ‪ ،)۱۳۹۴(TUVNORD‬دریافت اس��تاندارد سیستم‬ ‫مدیریت کیفیت‪ ISO۹۰۰۱ - ۲۰۱۵‬از ش��رکت ‪TUVNORD‬‬ ‫(‪ ،)۱۳۹۵‬دریاف��ت گواهینامه اس��تانداردهای ایمن��ی اتحادیه اروپا‬ ‫(‪ )IFS & BRC‬از ش��رکت ‪ DQS‬آلم��ان (‪ ،)۱۳۹۶‬دریافت جایزه‬ ‫مل��ی کیفیت غذا (‪ )۱۳۹۶‬و کس��ب گواهی واحد نمونه اس��تاندارد‬ ‫(‪.)۱۳۹۷‬‬ ‫این‌روزها خبرهایی از ارزان ش��دن برخی از‬ ‫کاالها به گوش می‌رسد‪ .‬به عنوان نمونه گفته‬ ‫شده است که گوشی‌های تلفن همراه ارزان به‬ ‫بازار می‌آید یا می‌گویند که نرخ میوه کاهش‬ ‫خواهد داش��ت‪ ،‬ب��ازار لوازم خانگ��ی آرامش‬ ‫یافت��ه و گوش��ت بیش از پیش در دس��ترس‬ ‫مصرف‌کنندگان است‪.‬‬ ‫حال اینکه این کاهش نرخ یا تامین ش��دن‬ ‫کاال و جب��ران کمبود‌ها چه تاثیری در س��بد‬ ‫هزینه‌های خانوار خواهد گذاش��ت و پرسش‬ ‫اساسی‌تر اینکه چه کس��ی مسئول بررسی و‬ ‫پیش‌بین��ی این تاثیر اس��ت؟ انجمن حمایت‬ ‫از حق��وق مصرف‌کنندگان‪ ،‬س��ازمان دولتی‬ ‫باالدستی آن‪ ،‬س��تاد تنظیم بازار‪ ،‬تشکل‌های‬ ‫صنف��ی و تاج��ران رده اول‪ ،‬روزنامه‌ه��ای‬ ‫تخصص��ی یا جامعه‌شناس��ان؟ ک��دام یک از‬ ‫ای��ن گروه‌ها موظف هس��تند که ب��ازار ‪ ۷‬ماه‬ ‫باقی‌مان��ده س��ال ‪ ۹۸‬را واکاوی کنن��د؟ چه‬ ‫کسی به این پرسش پاسخ می‌دهد که کاهش‬ ‫مح��دود نرخ یکی دو محص��ول تا چه میزان‬ ‫قدرت خرید مصرف‌کننده را به ابتدای س��ال‬ ‫‪ ۹۷‬بازخواهد گرداند؟‬ ‫تغییر الگ��وی مصرف موضوعی اس��ت که‬ ‫متولیان اقتصاد به آن اشراف دارند و می‌دانند‬ ‫اگ��ر در مدتی کوتاه و محدود اقتصاد به نحوه‬ ‫درس��تی مدیریت نشود یا دس��ت‌اندازی در‬ ‫عرضه کاال و خدمات ایجاد شود‪ ،‬خطر تغییر‬ ‫الگوی مصرف‪ ،‬کس��ب‌وکار س��ال‌های آینده‬ ‫تاجران را تحت تاثیر قرار می‌دهد‪ .‬حال اینکه‬ ‫الگ��وی مص��رف ایرانیان از ابت��دای تغییرات‬ ‫ش��دید نرخ ارز تا امروز چه میزان تغییر کرده‬ ‫است؟‬ ‫آنچه قابل مشاهده است اینکه در ‪ ۱.۵‬سال‬ ‫گذش��ته‪ ،‬رستوران و کافه‌گردی از گزینه‌های‬ ‫ط خورده‬ ‫تفریحی بس��یاری از شهرنشینان خ ‌‬ ‫و میل به خرید گوش��ی تلف��ن همراه جدید‬ ‫کاهش یافته است‪ .‬شاید میل به میوه خوردن‬ ‫هنوز در مردم باقی باش��د اما وزن کیسه‌های‬ ‫میوه خریداری ش��ده از خرده‌فروش��ان میوه‬ ‫کاهش داش��ته اس��ت‪ .‬به هر حال‪ ،‬مشاهدات‬ ‫میدانی نشان‌دهنده تغییرات زیادی است اما‬ ‫می‌طلبد ک��ه مطالعاتی دقیق در این راس��تا‬ ‫انجام شود‪.‬‬ ‫پیش‌بینی افزایش‬ ‫عرضه دام سبک‬ ‫از سوی مرکز آمار‬ ‫تعداد دام س��بک موج��ود در دامداری‌های‬ ‫کش��ور در تیر ‪ ١٣٩٨‬ب��ه ‪ ۶۳.۵‬میلیون رأس‬ ‫رسید‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫به نقل از درگاه ملی آمار‪،‬‬ ‫نتای��ج طرح آمارگی��ری اندازه‌گیری تغییرات‬ ‫ماهانه تعداد دام س��بک در تیر ‪ ١٣٩٨‬نشان‬ ‫می‌ده��د که تعداد گوس��فند و بره موجود در‬ ‫دامداری‌ه��ای کش��ور ‪۴۶.۴‬میلی��ون رأس و‬ ‫تع��داد بز و بزغاله ‪۱۷.۱‬میلیون رأس بوده که‬ ‫نس��بت به ماه قبل به‌ترتی��ب ‪ ۱.۹‬و ‪٢‬درصد‬ ‫کاهش یافته است‪.‬‬ ‫ب��ر اس��اس یافته‌ه��ای دیگ��ر ای��ن طرح‬ ‫آمارگی��ری‪ ٥٢٩ ،‬هزار رأس ب��ره و ‪١٣٢‬هزار‬ ‫رأس بزغال��ه در خ��رداد س��ال ج��اری در‬ ‫بهره‌برداری‌ه��ای پرورش‌دهنده دام س��بک‬ ‫کش��ور متولد ش��ده است که نس��بت به ماه‬ ‫قبل به‌ترتیب ‪ ٧٩‬و ‪٣٦‬درصد کاهش داش��ته‬ ‫است‪.‬‬ ‫با توجه به ویژگی‌های دام سبک‪ ،‬جمعیت‬ ‫این نوع دام در طول س��ال هم��واره در حال‬ ‫تغییر اس��ت‪ ،‬به‌گونه‌ای که ب��ا افزایش زایش‬ ‫در فصل‌های پاییز و زمس��تان‪ ،‬جمعیت‌شان‬ ‫افزایش می‌یابد و در فصل‌های بهار و تابستان‪،‬‬ ‫ب��ا کاهش زایش و همچنی��ن خروج دام‌های‬ ‫پرواری از بهره‌برداری‌ها‪ ،‬جمعیت‌شان کاهش‬ ‫می‌یابد‪.‬‬ ‫نتای��ج این آمارگی��ری که از مه��ر ‪١٣٩٧‬‬ ‫شروع شده‪ ،‬نشان می‌دهد که اوج زایش‌های‬ ‫دام س��بک در فص��ل زمس��تان رخ داده‬ ‫است‪.‬‬ ‫انتظ��ار می‌رود دام‌های پ��رواری حاصل از‬ ‫این زایش‌ها به‌مرور وارد چرخه تولید گوشت‬ ‫کش��ور ش��وند و بر ای��ن اس��اس‪ ،‬پیش‌بینی‬ ‫می‌ش��ود روند عرضه دام س��بک برای تولید‬ ‫گوش��ت در ماه‌های آینده با سرعت بیشتری‬ ‫ادامه پیدا کند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫‹ ‹اغذیه‌فروشی سیار در ایران‬ ‫خیلی‌ها همین حاال در ایران به این کار اش��تغال دارند‪.‬‬ ‫بعضی از آنها چند نوع کاال می‌خرند و بار وانت می‌کنند و به‬ ‫روستاها می‌روند و همان‌جا مدتی بساط می‌کنند و سپس‬ ‫به روستای دیگری می‌روند‪ .‬بعضی از آنها کتابفروشی‌های‬ ‫س��یار هس��تند‪ .‬این فروش��ندگان کتاب به کمک خودرو‬ ‫در مکان‌ه��ای نزدیک به مراکز آموزش��ی یا نمایش��گاهی‬ ‫و پارک‌ه��ا متوق��ف و پس از پایان فعالی��ت خود به محل‬ ‫دیگری منتقل می‌ش��وند‪ .‬حتی نمونه‌ای از آنها مدیریت و‬ ‫س��ازماندهی زنجیره‌ای و یکپارچه دارند و کارگزاران خود‬ ‫را آم��وزش می‌دهند و اس��تانداردهایی را رعایت می‌کنند‪.‬‬ ‫اغذیه‌فروش��ی‌های س��یار که در جهان رواج دارند هرچند‬ ‫محدود در ایران هم دیده می‌شوند و کافی است در موتور‬ ‫جس��ت‌وجوی گوگل این موضوع را بجوییم تا عکس‌هایی‬ ‫‹ ‹س�یار‌ها در ح�وادث غیرمترقب�ه نیازه�ا را‬ ‫برآورده می‌کنند‬ ‫یادداشت‬ ‫الگوی مصرف‬ ‫ایرانیان‬ ‫تغییر کرد؟‬
‫‪10‬‬ ‫سه‌شنبه‬ ‫‪ 8‬مرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 27‬ذی‌القعده ‪1440‬‬ ‫‪ 30‬ژوئیه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1340‬‬ ‫پیاپی ‪2658‬‬ ‫گردشگری و صنایع‌دستی‬ ‫تجارت‬ ‫الگوگیری تهران از اصفهان در برندسازی شهری‬ ‫«چاه‌ماری» برای گردشگری‬ ‫زمستانه آماده می‌شود‬ ‫خبر‬ ‫گروه تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‍ راه دسترس��ی به منطقه چاه‌ماری واقع‬ ‫در شهرس��تان بهبهان به منظور تس��هیل‬ ‫در خدمات‌رس��انی به گردشگران بهسازی‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫به گزارش روابط‌عمومی و امور بین‌الملل‬ ‫اداره‌کل می��راث فرهنگی‪ ،‬صنایع‌دس��تی‬ ‫و گردش��گری خوزس��تان راه دسترسی به‬ ‫منطقه چاه‌ماری به‌عنوان یکی از مهم‌ترین‬ ‫و پربازدیدتری��ن جاذبه‌ه��ای گردش��گری‬ ‫شهرس��تان بهبه��ان در ف��از دوم در حال‬ ‫بهسازی است‪.‬‬ ‫به گفت��ه احس��ان زارع‪ ،‬مس��ئول دفتر‬ ‫فنی اداره‌کل میراث فرهنگی خوزس��تان‪،‬‬ ‫پیش از این‪ ۷۰۰ ،‬متر از طول این مس��یر‬ ‫بهسازی و مهیای قیرریزی و آسفالت شده‬ ‫بود که پس از تامین اعتبار پروژه در س��ال‬ ‫مالی ‪ ،۹۸‬ادامه مسیر نیز در حال بهسازی‬ ‫و آسفالت است‪.‬‬ ‫وی با اش��اره ب��ه فاز نخس��ت این پروژه‬ ‫اف��زود‪ :‬در فاز نخس��ت‪ ۲ ،‬ع��دد آالچیق و‬ ‫‪ ۲۰‬س��کوی نش��یمن به منظور اس��تفاده‬ ‫گردشگران ایجاد شده است‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت‪ ،‬بند آبخیزداری چاه‌ماری‬ ‫واق��ع در جاده قدی��م بهبهان‪-‬اهواز دارای‬ ‫دریاچه بس��یار زیبا و طبیعت چشم‌نوازی‬ ‫اس��ت که در پاییز و زمس��تان شهروندان‬ ‫بسیاری از بهبهان و شهرهای نزدیک برای‬ ‫گذران ساعاتی خوش در این منطقه حضور‬ ‫می‌یابند‪.‬‬ ‫از این‌رو راه دسترسی به منطقه چاه‌ماری‬ ‫واق��ع در شهرس��تان بهبه��ان ب��ه منظور‬ ‫تس��هیل در خدمات‌رس��انی به گردشگران‬ ‫بهسازی می‌شود‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫هدف از‬ ‫برند‌سازی‬ ‫شهری تهران‬ ‫ساخت یک‬ ‫هویت بصری‬ ‫برای این شهر‬ ‫است که از‬ ‫جنس یک کار‬ ‫اقتصادی است‬ ‫نمایندگان بخش خصوصی در کمیسیون گردشگری‬ ‫ات��اق بازرگان��ی تهران‪ ،‬چارچ��وب اولیه و پیش��نهادی‬ ‫طرح «برند ش��هری تهران» را به شور گذاشتند و مقرر‬ ‫کردن��د تا‌ اج��رای این طرح با تمرک��ز همه‌جانبه پیش‬ ‫ب��رود‪ .‬همچنین اعضای کمیس��یون به مس��ئله تعیین‬ ‫اولویت‌های حوزه گردش��گری و مش��کالت فعاالن این‬ ‫صنعت پرداختند‪.‬‬ ‫به گزارش پایگاه خبری اتاق تهران‪ ،‬چهارمین نشست‬ ‫کمیس��یون گردش��گری اتاق بازرگانی ته��ران با طرح‬ ‫مسئله برند شهری ‪ ۵‬مرداد برگزار شد‪ .‬موضوعی که در‬ ‫نشس��ت پیشین با مرور تجربه برند اصفهان آغاز شده و‬ ‫نمایندگان بخش خصوصی در اتاق تهران را به این فکر‬ ‫انداخته بود که می‌ت��وان با توجه به نتایج موفقیت‌آمیز‬ ‫آن‪ ،‬کار مش��ابهی را در تهران‌ پیش برد‪ .‬در این نشست‬ ‫همچنی��ن به مس��ئله اولویت‌های کمیس��یون پرداخته‬ ‫ش��د و چگونگی پیگیری مس��ائل مهم مطرح ش��ده در‬ ‫کمیسیون و مش��کالت اعضای اتاق در این حوزه مورد‬ ‫بحث قرار گرفت‪.‬‬ ‫در آغاز این نشست فرزین فردیس از ارائه طرح اولیه‬ ‫برند ش��هری تهران خب��ر داد و از ویژگی‌های این طرح‬ ‫پیش��نهادی سخن گفت‪ .‬وی ابراز امیدواری کرد پس از‬ ‫کسب موافقت‌ها و حمایت‌های الزم از سوی هیات‌رئیسه‬ ‫ات��اق تهران‪ ،‬در مراحل بعدی نهادهایی چون س��ازمان‬ ‫میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری و صنایع‌دستی‪ ،‬استانداری‬ ‫و سایر س��ازمان‌های مرتبط نیز در این اجرای طرح به‬ ‫بخش خصوصی کمک کنند و همراهی داشته باشند‪.‬‬ ‫مجید حسینی‌نژاد‪ ،‬رئیس کمیسیون گردشگری اتاق‬ ‫تهران‌ نیز درباره برند ش��هری گف��ت‪ :‬در واقع هدف از‬ ‫برند‌سازی شهری تهران ساخت یک هویت بصری برای‬ ‫این ش��هر اس��ت که از جنس یک کار اقتصادی اس��ت‪.‬‬ ‫همان‌طور که در نشست پیشین در زمینه برند اصفهان‬ ‫صحبت ش��د که ای��ن طرح مورد حمایت ش��هرداری و‬ ‫سازمان گردشگری است و مالکیت آن به اتاق بازرگانی‬ ‫اصفهان تعلق دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹ راهبردهای اتاق بازرگانی و کمیسیون‌های‬ ‫مشورتی‬ ‫در ادامه این نشست‪ ،‬هادی حدادی‪ ،‬مشاور راهبردی‬ ‫دبیرکل اتاق تهران‪ ،‬به ارائه مطالبی درباره ماموریت‌های‬ ‫مرور تجربه برند اصفهان نمایندگان بخش خصوصی در اتاق تهران‬ ‫را ب��ه این فکر انداخته که می‌توان با توج��ه به نتایج موفقیت‌آمیز‬ ‫ن پیش برد‬ ‫آن‪ ،‬کار مشابهی را در تهرا ‌‬ ‫اتاق‌ه��ای بازرگان��ی و نقش‌ه��ای آن پرداخت و گفت‪:‬‬ ‫اتاق‌ه��ای بازرگانی به طور معمول وظیفه‌های گوناگون‬ ‫اما معدودی دارند که مهم‌ترین آن نمایندگی اعضاست‪.‬‬ ‫در واقع این انتظار از اتاق وجود دارد که مسائل ورودی‬ ‫مطرح ش��ده از طرف اعض��ا را پیگیری برای حل‌و‌فصل‬ ‫آن در دول��ت و حاکمیت تالش کند‪ .‬کمیس��یون‌ها نیز‬ ‫به همین ترتیب به عنوان بخش��ی از اتاق باید این نقش‬ ‫را ایفا کنند‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه ورودی کمیس��یون گردشگری‬ ‫ات��اق نیز تعدادی مس��ئله از س��وی اعض��ای حقیقی و‬ ‫حقوقی عضو اتاق یا تشکل‌های حوزه گردشگری است‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬باید به‌دقت مورد توجه قرار گیرد که کمیس��یون‬ ‫تا چه حجمی از مسائل را می‌تواند در ‪ ۴‬سال بررسی و‬ ‫حل کند‪ .‬به طور معمول مس��ائلی که مطرح می‌شود از‬ ‫طریق یک نامه به نهادهای مربوط ارجاع داده و با انجام‬ ‫مصاحبه‌ها و ارجاع به رس��انه‌ها و‪ ...‬پیگیری می‌ش��ود‪.‬‬ ‫اما در نهایت این مس��ئله حل نش��ده باقی می‌ماند که‬ ‫باعث می‌ش��ود یک شکاف بین اعضای اتاق و ذی‌نفعان‬ ‫با نتایج به‌دست آمده رخ‌دهد‪ .‬این نتیجه آسیب‌شناسی‬ ‫اتاق‌های بازرگانی و تش��کل‌های ح��وزه کارفرمایی در‬ ‫دنیاس��ت که پس از آن به این موضوع انجامید که مدل‬ ‫برنامه‌ریزی و طراحی این س��ازمان‌ها باید تغییر کند و‬ ‫فقط با تعریف خروجی‌هایی مانند مصاحبه و‪ ...‬مس��ئله‬ ‫حل نخواهد شد‪.‬‬ ‫ح��دادی تصریح کرد‪ :‬با توجه به بررس��ی مش��کالت‬ ‫موج��ود دو نکته مه��م در این زمینه مطرح می‌ش��ود؛‬ ‫نخس��ت اینک��ه در ط��ول ی��ک دوره زمان��ی نمی‌توان‬ ‫چندین مس��ئله را ب��ا هم حل کرد‪ .‬موض��وع دیگر این‬ ‫است که برای قرار دادن مسئله‌ای در اولویت‪ ،‬الزم است‬ ‫نمایندگان فش��ار روی آن مس��ئله تمرکز کرده و برای‬ ‫حل آن فشار وارد کنند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬بررس��ی‌ها نشان می‌دهد برای حل مسئله‬ ‫باید در یک دوره زمانی روی آن مسئله مشخص هزینه‬ ‫سپس ریش��ه‌یابی و در مرحله بعد سیاستی بر‬ ‫‌‌‬ ‫ش��ود و‬ ‫پایه معیارهایی امکان‌س��نجی و تدوین شود و در نهایت‬ ‫فش��ارهایی بر نهاده��ای مرتبط در زمین��ه اجرای این‬ ‫سیاست و رفع مش��کل وارد شود که در تمامی مراحل‬ ‫تمرکز بس��یار زیادی الزم اس��ت تا میزان دستیابی به‬ ‫نتایج و خروجی‌ها افزایش یابد‪.‬‬ ‫ح��دادی ب��ا تاکید بر اینک��ه با آنالی��ز ذی‌نفعان باید‬ ‫استراتژی‌ها مشخص شود‪ ،‬پیشنهاد داد‪ :‬مسائل داخلی‬ ‫بنگاه‌ها باید در جلسه‌ها و نشست‌های فکری شناسایی‬ ‫شود و به‌واسطه پرسشنامه‌ای اولویت‌ها استخراج شوند‬ ‫و ب��ا امکان‌س��نجی و در نظر گرفت��ن ظرفیت‌های اتاق‬ ‫انتخاب‌های نهایی انجام شود‪.‬‬ ‫رئیس کمیس��یون گردشگری ضمن بیان این موضوع‬ ‫که مس��ائل و مشکالت فعلی بس��یار زیاد است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫الزم است یک تا ‪ ۵‬موضوع که قابلیت اندازه‌گیری دارد‬ ‫مشخص و از انتخاب مسائل کلی دوری شود تا سرانجام‬ ‫نتای��ج ملموس به‌دس��ت‌ آید تا بت��وان آن را در قالب‬ ‫یک ماتریس نتایج ارائه داد و س��پس ‪ ۸۰‬درصد تمرکز‬ ‫روی این مسئله‌ها و ‪ ۲۰‬درصد صرف مسائل روز و بقیه‬ ‫مطالب شود‪.‬‬ ‫مجی��د حس��نی‌نژاد تاکید ک��رد‪ :‬با همراهی مش��اور‬ ‫راهب��ردی ات��اق تهران قدم اجرایی برداش��ته ش��ود و‬ ‫همچنین دیدگاه‌های گوناگون‌‌ جمع‌آوری ش��ود و پس‬ ‫از به‌دس��ت آوردن وجه اشتراک آنها با در نظر گرفتن‬ ‫ظرفیت و اهداف کالن اتاق و همچنین امکان‌س��نجی و‬ ‫مشخص ش��دن حامیان مسائل ملموس انتخاب شده و‬ ‫برای حل آن و ارائه نتایجی مشخص تالش کنیم‪.‬‬
‫‪11‬‬ ‫سه‌شنبه‬ ‫‪ 8‬مرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 27‬ذی‌القعده ‪1440‬‬ ‫‪ 30‬ژوئیه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1340‬‬ ‫پیاپی ‪2658‬‬ ‫بازار مالی‬ ‫ضرورت اجرای سیاست‌های مکمل ارزی‬ ‫همزم��ان ب��ا افزایش ن��رخ ارز در بازار آزاد و تش��دید‬ ‫تنش‌ه��ا در بخش‌های اقتصادی‪ ،‬دول��ت تصمیم گرفت‬ ‫ت��ا ب��رای واردات کاال ارز دولتی اختصاص دهد که البته‬ ‫پس از مدتی این ارز تنها به واردات کاالهای اساس��ی و‬ ‫ت اما ب��ه هر حال این تصمیم دولت‬ ‫ضروری کاهش یاف ‌‬ ‫س��بب شد تا در بیش از یک س��ال گذشته سیاست ارز‬ ‫‪ ۴۲۰۰‬تومان��ی با رانت‌های گس��ترده‌ای همراه ش��ود و‬ ‫به مشکالت ارزی بیش��تر دامن بزند‪ .‬اگر‌چه در راستای‬ ‫شفاف‌سازی روند تخصیص ارز و رفع این مشکالت‪ ،‬بانک‬ ‫مرکزی در چند نوبت اقدام به انتش��ار نام ش��رکت‌هایی‬ ‫کرد ک��ه به آنها ارز دولتی اختصاص داده ش��د ‌ه اما این‬ ‫موضوع هم نتوانس��ت دول��ت را در مختومه اعالم کردن‬ ‫پرونده متهمان تخلف‌های ارزی موفق کند‪.‬‬ ‫در حالی هنوز پرونده تخلف‌های ارزی دریافت‌کنندگان‬ ‫ارزهای ترجیحی همچنان باز است و هنوز ابهام‌هایی در‬ ‫سرنوش��ت ارزهای وارداتی وج��ود دارد که در هفته‌های‬ ‫گذش��ته با انتش��ار برخ��ی گزارش‌ها پیرام��ون موضوع‬ ‫تخصیص ارز دولتی برای واردات کاال و همچنین انتشار‬ ‫نامه رئیس کل بانک مرکزی به رئیس‌جمهوری و دستور‬ ‫روحانی به ‪ ۴‬وزیر برای رس��یدگی به تخلف‌های رخ داده‬ ‫در زمینه رفع نشدن تعهدات ارزی‪ ،‬این موضوع بار دیگر‬ ‫مورد توجه ق��رار گرفت ‌ه و به یکی از مباحث مهم تبدیل‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫بس��یاری از کارشناسان و فعاالن حوزه اقتصاد با توجه‬ ‫به ش��رایط ایجاد‌ش��ده‪ ،‬تاکید دارند که از همان روزهای‬ ‫ابتدایی اعالم نرخ ارز دولتی‪ ،‬مش��خص بود که تخصیص‬ ‫آن به همه واردکنندگان سیاستی اشتباه است و می‌تواند‬ ‫باعث ایجاد رانت و فساد در اقتصاد شود‪ .‬دلیل این مدعا‬ ‫هم آمارهایی اس��ت که در ثبت سفارش‌ها برای واردات‬ ‫کاال در ماه‌های آغاز س��ال ‪ ۹۷‬منتشر شده است‪ .‬آمارها‬ ‫نش��ان می‌دهد که در پ��ی اجرای این سیاس��ت دولت‪،‬‬ ‫ثبت س��فارش‌ها برای واردات کاال در ‪ ۴‬ماه نخست سال‬ ‫گذشته ‪ ۳‬برابر ثبت سفارش‌ها در سال ‪ ۹۶‬بوده است‪.‬‬ ‫کارشناس��ان تاکید دارند اگرچه اصل این سیاس��ت از‬ ‫ابتدا کار نادرس��تی بوده اما اینکه ای��ن روند تا به امروز‬ ‫ادامه داشته‌‪ ،‬اش��تباه بزرگ‌تری است که از سوی دولت‬ ‫در حال انجام اس��ت و این سیاس��ت باید حذف شود یا‬ ‫حتی‌المقدور اصالحاتی در این سیاس��ت اعمال ش��ود تا‬ ‫یارانه در نظر گرفته شده برای کاالهایی که از ارز دولتی‬ ‫اس��تفاده می‌کنند کاهش یابد‪ .‬همچنین آنچه‌‌‌‌به عنوان‬ ‫مکمل سیاس��ت‌های ارزی بانک مرکزی عنوان می‌شود‪،‬‬ ‫مدیریت نرخ ارز از طریق مهار رش��د نقدینگی و کنترل‬ ‫تورم در کشور اس��ت که سرانجام می‌تواند تا حد زیادی‬ ‫جلوی تقاض��ای ارز را بگیرد و زمینه کاهش قیمت‌ها را‬ ‫در این بخش فراهم آورد‪.‬‬ ‫‹ ‹کاه�ش نرخ ارز در گرو ح�ذف ارز ‪۴۲۰۰‬‬ ‫تومانی‬ ‫طهماسب مظاهری‪ ،‬رئیس کل پیشین بانک مرکزی در‬ ‫مصاحبه با رادیو با بیان اینکه حذف ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی و‬ ‫ارز نیمایی سبب کاهش نرخ ارز در بازار آزاد خواهد شد‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬اقدام‌های بانک مرکزی ب��رای افزایش ارزش پول‬ ‫ملی زمانی نتیجه خواه��د داد که نقدینگی را در حدود‬ ‫‪ ۱۵‬درصد کنترل کنیم‪ .‬وی با اش��اره به تغییر مدیریت‬ ‫ریاس��ت بانک مرکزی در یک سال گذشته‪ ،‬گفت‪ :‬نقطه‬ ‫عطف تغییر این بوده که دولت و شورای اقتصاد به بانک‬ ‫مرکزی اجازه دادند بر اس��اس دیدگاه‌های کارشناسی و‬ ‫مصلحت تصمیم بگی��رد و دولت نیز دیدگاه‌های خود را‬ ‫زهره محسنی‌شاد‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫مرتضی عزتی‬ ‫احمد حاتمی‌یزدی‬ ‫امیدواریم ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی و ارز نیما نیز حذف شود و به سمت‬ ‫ارز تک‌نرخی برویم‪ .‬وقتی این دو ارز حذف ش��ود نرخ ارز آزاد نیز‬ ‫به‌طور طبیعی کاهش پیدا می‌کند‬ ‫مط��رح کند اما تحمیلی به بانک مرک��زی نکند تا بانک‬ ‫مجبور به انجام کاری نشود‪.‬‬ ‫وی بیان کرد‪ :‬در سیاست‌های ارزی جهت‌گیری بانک‬ ‫مرکزی به س��مت تک‌نرخی و ح��ذف ارزهای ترجیحی‬ ‫اس��ت که همراه خودش��ان رانت ایجاد می‌کنند و بانک‬ ‫مرک��زی این کار را با آرامش انجام می‌دهد‪ .‬ارز ترجیحی‬ ‫یکی از نقاط فس��اد نظام ارزی کش��ور بود و به مرور در‬ ‫حال کاهش اس��ت و در حد دو کاالی اساس��ی محدود‬ ‫ش��ده و کنترل بر توزیع آنها وجود دارد و قرار اس��ت تا‬ ‫پایان سال ارز ترجیحی از بین برود‪.‬‬ ‫این کارشناس مسائل اقتصادی درباره اقدام‌های بانک‬ ‫مرکزی در راس��تای تقویت ارزش پ��ول ملی بیان کرد‪:‬‬ ‫ی برای‬ ‫بان��ک مرکزی اقدام‌های مهم و در عین حال آرام ‌‬ ‫تک‌نرخ��ی کردن ارز برداش��ت ‌ه و در این راس��تا ارز نیما‬ ‫حذف ش��د‪ .‬این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که به‬ ‫کس��انی که ارز نیما اختصاص می‌دادن��د‪ ،‬بابت هر دالر‬ ‫ح��دود ‪ ۳‬هزار تومان س��ود دریافت می‌کرد و از س��مت‬ ‫دیگر‪ ،‬چ��ون ارز نیما با ارز آزاد ‪ ۳‬هزار تومان فاصله نرخ‬ ‫داشت‪ ،‬صادر‌کنندگان آمادگی نداشتند ارز خود را با ارز‬ ‫آزاد به بانک مرکزی بفروشند‪.‬‬ ‫رئیس کل پیشین بانک مرکزی همچنین خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬اقدام مناس��ب دیگر در چند ماه گذش��ته‌‪ ،‬توجه به‬ ‫این موضوع بود که حرکت به سمت تک‌نرخی شدن ارز‬ ‫با روشی تدریجی انجام شود چراکه این امر سبب کاهش‬ ‫نرخ ارز می‌ش��ود و ران��ت و ویژه‌خواری را از بین می‌برد‪.‬‬ ‫امیدواریم ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی و ارز نیما نیز حذف ش��ود و‬ ‫به س��مت ارز تک‌نرخی برویم‪ .‬وقتی ای��ن دو ارز حذف‬ ‫ش��ود‪ ،‬ارز آزاد نیز به صورت طبیعی کاهش پیدا می‌کند‬ ‫که تا‌کنون نیز شاهد این اتفاق بوده‌ایم‪.‬‬ ‫مظاه��ری مکمل سیاس��ت‌های ارزی بانک مرکزی را‬ ‫کنترل رش��د نقدینگی دانس��ت و عنوان کرد‪ :‬اقدام‌های‬ ‫نظرگاه‬ ‫فرش�ته مالکریمی ‌‪ -‬کارش�ناس پول�ی و بانکی‪ :‬مس��ئله‬ ‫وجه‌التزام بانکی از مهم‌ترین شبهه‌های پیش‌روی اجرای بانکداری‬ ‫اس�لامی اس��ت‪ .‬این مس��ئله چالش‌برانگیز معضلی است که تمام‬ ‫کش��ورهای صاحب صنعت بانکداری اسالمی با آن روبه‌رو هستند و‬ ‫هنوز نتوانس��ته‌اند به راهکاری متقن دست یابند که از تمام جهات‬ ‫عاری از اش��کال شرعی باشد و از حیث اجرایی و عملیاتی نیز دارای‬ ‫قابلیت مناسبی باشد‪.‬‬ ‫مش��تریان نظام بانکی ممکن اس��ت به دالی��ل گوناگونی تادیه‬ ‫بدهی‌های خویش را به تعویق اندازند و از پرداخت به‌‌موقع اقس��اط‬ ‫س��رباز‌زنند‪ .‬این دالیل عبارتند از‪ :‬اعس��ار و ناتوانی‪ ،‬س��هل‌انگاری‪،‬‬ ‫تخلف به منظور استفاده بیشتر از منابع و کسب سود باالتر‪ ،‬طوالنی‬ ‫ش��دن روند به ثمر رس��یدن پروژه‌های اقتص��ادی و تعویق افتادن‬ ‫بازدهی طرح‌ها‪ ،‬تغییرات ناگهانی شرایط تجاری‪ ،‬اقتصادی‪ ،‬قانونی‬ ‫و سیاس��ی که همگی موجب تاخی��ر در بازپرداخت مطالبات بانکی‬ ‫می‌شوند‪.‬‬ ‫بانک‌ها و موسسه‌های مالی و اعتباری برای کاهش حجم مطالبات‬ ‫معوق‪ ،‬متناسب با انواع قراردادهای بانکی‪ ،‬ماده‌ای را به صورت شرط‬ ‫ضمن عقد در متن قرارداد می‌گنجانند که بر اس��اس آن مش��تری‬ ‫متعهد می‌ش��ود بدهی خویش را در رأس مدت مقرر پرداخت کند‪.‬‬ ‫در غیر این صورت‪ ،‬ملزم به پرداخت مبلغی به عنوان جریمه است‪.‬‬ ‫در اصطالح به چنین ش��رطی «وجه‌التزام عدم تادیه» می‌گویند‬ ‫ک��ه هدف از آن اجبار و الزام مش��تری به اجرای مفاد قرارداد اس��ت‌‬ ‫چرا‌که هرگونه تخلف و بدقولی مش��تری در بازگرداندن منابع مالی‪،‬‬ ‫عالوه‌‌بر تحمیل خسا ‌رت‌های‌قابل‌توجه‪ ،‬موجب اخالل در عملکرد‬ ‫بانک می‌شود‪.‬‬ ‫طهماسب مظاهری‬ ‫بانک مرکزی در راس��تای افزایش ارزش پول ملی زمانی‬ ‫نتیج��ه خواهد داد که نقدینگ��ی ر‌ا در حدود ‪ ۱۵‬درصد‬ ‫نگه‌داریم زیرا این موضوع س��بب کنترل نرخ ارز خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫‹ ‹چاره‌ای جز کنترل نقدینگی نداریم‬ ‫احمد حاتمی‌یزدی‪ ،‬کارش��ناس اقتصاد نیز در این باره‬ ‫در گفت‌وگو با‬ ‫با تاکید بر اینکه چند پارامتر مهم‬ ‫روی رون��د قیمت‌ها به‌ویژه در ح��وزه ارز تاثیر می‌گذارد‬ ‫که این پارامتر‌ها باید از بین برود‪ ،‬افزود‪ :‬نقدینگی‪ ،‬عامل‬ ‫مخربی اس��ت که می‌توان��د باعث افزای��ش قیمت‌ها در‬ ‫اقتصاد ش��ود و به تورم در کش��ور دامن بزند و بی‌تردید‬ ‫تا زمانی که این نقدینگی کنترل نش��ود نمی‌توان انتظار‬ ‫داش��ت که قیمت‌ها در بازار ارز و س��ایر بازارها به تعادل‬ ‫برسد و کاهش یابد‪.‬‬ ‫او تصریح کرد‪ :‬اینکه بخواهیم با اعمال سیاس��ت‌های‬ ‫ارزی همچ��ون تخصی��ص یاران��ه ارزی ب��ه کااله��ا یا‬ ‫سیاست‌های دستوری و کنترلی جلوی رشد قیمت‌ها را‬ ‫بگیریم و بازار را مدیریت کنیم‪ ،‬اقدامی منطقی نیس��ت‬ ‫و‌جز اینکه به رانت و فس��اد در اقتصاد دامن بزند نتیجه‬ ‫دیگری نخواهد داشت‪ ،‬افزود‪ :‬کنترل نقدینگی به عنوان‬ ‫یک سیاس��ت مکمل و مناسب است که بانک مرکزی به‬ ‫عنوان یکی از وظایف اصلی‌اش باید به آن بپردازد‪.‬‬ ‫ب��ه گفته ای��ن کارش��ناس‪ ،‬در س��ال‌های اخیر حجم‬ ‫نقدینگ��ی ب��ه ‪ ۳‬برابر افزایش یافته و طبیعی اس��ت که‬ ‫ش��اهد رشد قیمت‌ها در بازارها باشیم‪ .‬بنابراین‪ ،‬تا زمانی‬ ‫ن‬ ‫که بانک مرکزی نتواند نقدینگی را کنترل کند‪ ،‬نمی‌توا ‌‬ ‫ن��ه نرخ ارز را مدیریت کرد‪ ،‬ن��ه تورم را کنترل کرد و نه‬ ‫باعث تقویت ارزش پول ملی شد‪.‬‬ ‫حاتمی‌یزدی معتقد است وجود این نقدینگی به تورم‬ ‫در کش��ور دامن می‌زن��د و این موضوع هر روز ش��کاف‬ ‫طبقاتی را بیش��تر می‌کند‪ .‬از ای��ن رو‪ ،‬این وظیفه بانک‬ ‫مرکزی اس��ت که با هم��کاری دولت و س��ایر نهادهای‬ ‫ذی‌ربط‪ ،‬در راس��تای کنترل نقدینگی و تورم در کش��ور‬ ‫گام بردارد‪.‬‬ ‫اینکه بخواهیم به عنوان نمونه‪ ،‬با اعمال سیاس��ت‌های‬ ‫ارزی همچ��ون تخصی��ص ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی به برخی از‬ ‫کاالها قیمت‌ها را کنترل کنیم‪ ،‬امکان‌پذیر نیس��ت و این‬ ‫به مشکالت و بی‌ثباتی اقتصاد بیشتر دامن می‌زند ‌و یک‬ ‫فضای سفته‌بازی را به وجود می‌آورد‪.‬‬ ‫ن در بازار کم کرد‬ ‫‹ ‹تقاضا را می‌توا ‌‬ ‫س اقتصاد نیز در این زمینه‬ ‫ی دیگر کارشنا ‌‬ ‫مرتضی عزت ‌‬ ‫با تاکید بر حذف ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی و تاثیر آن بر کاهش‬ ‫نرخ‌ها به‬ ‫گفت‪ :‬در مدت اخیر ش��اهد این شرایط‬ ‫بودی��م ک��ه بس��یاری از کاالهایی که با ن��رخ ارز ‪۴۲۰۰‬‬ ‫تومانی وارد کشور شده است‪ ،‬نسبت به زمانی که نرخ ارز‬ ‫در بازار آزاد گران نش��ده بود‪ ۵۰ ،‬تا ‪ ۱۰۰‬درصد باالتر از‬ ‫نرخ در بازار به فروش رفته اس��ت‪ .‬این همان رانتی است‬ ‫که مدتی است جنجال زیادی به وجود آورده است‪.‬‬ ‫او با بیان اینکه در این بین افرادی هم هستند که با ارز‬ ‫‪ ۴۲۰۰‬تومانی با تخلف و تقلب اصال کاالیی وارد نکرده‌اند‬ ‫ی��ا کاالی دیگری را ب��رای واردات جایگزین کرده‌اند که‬ ‫تمامی این تخلف‌ها زمینه‌س��از مشکالت دیگر در حوزه‬ ‫ارزی و اقتصادی کش��ور ش��ده اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬این رانت‬ ‫باعث ش��ده تا مجموع مبالغی که بابت کاالی مش��مول‬ ‫ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومان��ی از دولت دریافت ش��ده‪ ،‬در چند ماه‬ ‫نخست سال ‪ ۹۷‬بیش از مجموع واردات آن کاال در سال‬ ‫پیش از آن باشد‪.‬‬ ‫ب��ه گفت��ه عزتی‪ ،‬با توجه به ش��رایط موج��ود به نظر‬ ‫می‌رسد‌اگر ارز ترجیحی حذف شود‪ ،‬این موضوع به کم‬ ‫ش��دن تقاضای ارز در ب��ازار بینجامد و دیگر واردات کاال‬ ‫برای این کاالها به صرفه نباش��د؛ این یعنی از بین رفتن‬ ‫فضای رانتی به جود آمده در حوزه ارزی‪ .‬این کارشناس‬ ‫معتقد است زمانی که تقاضا در بازار کم شود و در مقابل‬ ‫عرضه ارز با توجه به سیاس��ت‌گذاری‌های دولت و بانک‬ ‫مرکزی افزایش یابد‪ ،‬این مهم به ارزان‌تر شدن نرخ ارز در‬ ‫بازار آزاد کمک خواهد کرد و س��رانجام می‌تواند تاثیرش‬ ‫را بر تمامی بازارهای کاال و خدمات بگذارد و قیمت‌ها را‬ ‫به تعادل و ثبات نسبی برساند‪.‬‬ ‫بی‌تردید‬ ‫تا زمانی که‬ ‫نقدینگی کنترل‬ ‫نشود نمی‌توان‬ ‫انتظار داشت‬ ‫که قیمت‌ها‬ ‫در بازار ارز و‬ ‫سایر بازارها‬ ‫به تعادل برسد‬ ‫و کاهش یابد‬ ‫چندوجهی وجه التزام بانکی‬ ‫در کشور ما این راهکار بر اساس مصوبه شورای نگهبان‬ ‫در حال اجراست و نظام بانکی به استناد آن عمل می‌کند‬ ‫و قوانین خاصی نیز با عنوان جریمه دیرکرد یا «خسارت‬ ‫تاخیر تادیه» در قانون آیین دادرسی مدنی و قانون نحوه‬ ‫وصول مطالبات بانک‌ها وضع شده است‪.‬‬ ‫مطابق این رویک��رد‪ ،‬ماهیت جریمه دیرکرد متفاوت‬ ‫از ربا تلقی ش��د ‌ه چراکه بانک‪ ،‬جریمه را در مقابل امهال‬ ‫به مش��تری دریافت نمی‌کند تا مص��داق ربای جاهلی یعنی تمدید‬ ‫مهلت در مقابل افزایش بدهی باش��د بلکه در فرض تاخیر‪ ،‬مشتری‬ ‫متخل��ف موظف اس��ت عالوه‌بر مبلغ جریمه‪ ،‬بده��ی خویش را نیز‬ ‫به‌س��رعت پرداخت کند‪ .‬بنابراین‪ ،‬بر اساس دیدگاه بسیاری از فقها‪،‬‬ ‫ماهیت وجه التزام از ربا متفاوت اس��ت‪ .‬مقاب��ل این دیدگاه‪ ،‬برخی‬ ‫دیگر از مراجع تقلید همواره نس��بت به مس��ئله جریمه دیرکرد به‬ ‫دلیل مش��ابهت آن با رب��ا معترض بوده‌اند به ط��وری که اظهارنظر‬ ‫رس��انه‌ای برخی از آنها مبتنی‌بر حرمت جریمه دیرکرد‪ ،‬وجهه نظام‬ ‫بانکی را مخدوش کرده است‪.‬‬ ‫این گروه از فقیهان بر این باورند که بر اساس احکام دین‪ ،‬دریافت‬ ‫مبل��غ اضافه بر اصل بدهی جایز نیس��ت و حکم ربا را دارد‪ .‬بر همین‬ ‫اس��اس‪ ،‬دریافت جریمه دیرکرد از مش��تریان نیز ک��ه مازاد بر اصل‬ ‫بدهی اس��ت‪ ،‬جایز نیس��ت و اگر بانک‌ها با هدف امهال به مش��تری‬ ‫اقدام به دریافت جریمه کنند از نظر ش��رعی صحیح نیست‪ .‬در واقع‬ ‫اصلی‌ترین شبهه‌ای که در زمینه «عدم مشروعیت دریافت جریمه»‬ ‫مطرح می‌ش��ود‪ ،‬مش��ابهت آن با رباس��ت‪ .‬این اش��کال ارتباطی به‬ ‫قرارداد قرض نداشته و به همه قراردادهای مدت‌دار اعم از مبادله‌ای‬ ‫و مشارکتی وارد است‪.‬‬ ‫بر اس��اس این دیدگاه‪ ،‬اش��تراط جریم��ه دیرکرد در‬ ‫قرارداد قرض‪ ،‬مصداق شرط انتفاع بوده و گنجاندن چنین‬ ‫ش��رطی در عقد قرض جایز نیست و در سایر قراردادهای‬ ‫مدت دار مصداق ربای جاهلی اس��ت‪ .‬بر اس��اس همین‬ ‫ش��بهه برخی از فقها با مس��ئله جریمه دیرکرد مخالفت‬ ‫کرده‌اند‪ .‬عالوه‌بر ش��بهه شرعی‪ ،‬اش��کال‌های دیگری از‬ ‫جمله عدم بازدارندگی‪ ،‬بی‌توجهی به معسرین و برخورد‬ ‫یکس��ان با تاخیرکنندگان در راهکار جریمه دیرکرد وجود دارد که‬ ‫موجب کاه��ش کارآی��ی آن در حل معضل مطالبات معوق ش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬در نظام بانکی کشور‪ ،‬در برخی موارد بانک‌ها و موسسه‌های‬ ‫مال��ی ب��ه مس��ئله وج��ه الت��زام ب��ه عن��وان هزین��ه می‌نگرند نه‬ ‫جریم��ه‪ .‬یعنی بانک ب��ا دریافت وج��ه‌التزام به مش��تریان اختیار‬ ‫می‌دهد ب��ا پرداخت جریمه از مهلت بیش��تری ب��رای بازپرداخت‬ ‫تس��هیالت برخ��وردار ش��وند‪ .‬اگر عملک��رد بانک این‌گونه باش��د‬ ‫مش��تری نی��ز تصور می‌کن��د پرداخت جریمه‪ ،‬نرخ باالتری اس��ت‬ ‫ک��ه بان��ک در ازای بیش��تر در اختی��ار داش��تن تس��هیالت مقرر‬ ‫ک��رده اس��ت‪ .‬پرداخ��ت ای��ن ن��رخ ب��رای مش��تری در مقاب��ل‬ ‫منافع��ی ک��ه از دی��ر پرداخ��ت ک��ردن تس��هیالت نصی��ب وی‬ ‫می‌ش��ود‪ ،‬دارای صرف��ه و توجیه اقتص��ادی نیز هس��ت‪ .‬بنابراین‪،‬‬ ‫از منظ��ر مش��تری‪ ،‬روش جریم��ه تاخی��ر ب��ه ان��دازه کاف��ی‬ ‫بازدارنده نیست‪.‬‬ ‫همچنین مطابق نصوص فقهی و قانونی مهلت دادن به فرد معسر‬ ‫از تکالیف ش��رعی است‪ .‬مشتریانی که به دلیل اعسار و ورشکستگی‬ ‫از پرداخ��ت به موق��ع بدهی خویش باز‌می‌مانند‪ ،‬متخلف به ش��مار‬ ‫نمی‌روند تا مس��تحق پرداخت جریمه باش��ند‪ .‬از ای��ن رو‌‪ ،‬دریافت‬ ‫جریم��ه از آنه��ا عالوه‌بر دو‌چندان ک��ردن مشکالت‌ش��ان‪ ،‬امری‬ ‫ظالمانه اس��ت‪ .‬این ظلم در اسالم به حکم قاعده عدل و انصاف‪ ،‬نفی‬ ‫گش��ته است‪ .‬امهال به مشتریان معس��ر در متن قراردادهای بانکی‬ ‫مغفول مانده اس��ت و در عملکرد نظام بانک��ی نیز توجه چندانی به‬ ‫آن نمی‌شود‪.‬‬ ‫برخ��ورد یکس��ان با مش��تریان متخلف نیز از دیگر آس��یب‌های‬ ‫جدی روش جریمه دیرکرد به ش��مار می‌آید‪ .‬این در حالی است که‬ ‫برای حفظ ماهیت ش��رعی وجه التزام‪ ،‬باید بین مشتریان متخلف و‬ ‫مش��تریان دیگر تفاوت قائل شد چرا‌که برخی از مشتریان به دالیلی‬ ‫همچون اعس��ار یا ورشکستگی ناش��ی از تغییر وضعیت اقتصادی‬ ‫ی��ا بروز حوادث غیرمترقبه مانن ‌د زلزله‪ ،‬آتش‌س��وزی یا س��رقت که‬ ‫مهم‌تری��ن علل تاخیر هس��تند‪ ،‬از پرداخ��ت به‌موقع دیون خویش‬ ‫بازمی‌مانند‪.‬‬ ‫این گروه از تاخیرکنندگان متخلف به ش��مار نمی‌روند که تنبیه‬ ‫و جریمه کردن ایش��ان جایز باشد‪ .‬برای حفظ وجاهت شرعی وجه‬ ‫التزام و فاصله گرفتن آن از شبهه ربا‪ ،‬ضمن حفظ جنبه بازدارندگی‬ ‫آن که ماهیت حقیقی وجه التزام را تش��کیل می‌دهد‪ ،‬می‌بایست به‬ ‫علل تاخیر مش��تریان و بکارگیری راهکارهای متناسب با آن توجه‬ ‫ویژه شود‪.‬‬ ‫نواقص موجود در راهکار وجه التزام‪ ،‬ضرورت ارائه روشی به عنوان‬ ‫جایگزی��ن برای حل معضل تاخیر تادی��ه را دوچندان می‌نماید‪ .‬در‬ ‫انتخ��اب راهکار جایگزین ضمن توجه ب��ه اصولی همچون کارآیی‪،‬‬ ‫عوامل تاخیر‪ ،‬بازدارندگی و جبران خس��ارت‪ ،‬بس��یار شایسته است‬ ‫ک��ه اجماعی از فقیهان را در زمینه رویاروی��ی با تاخیر بدهی‌ها نیز‬ ‫تحصیل کرد‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل ب��ازار متش��کل ارزی گفت‪:‬‬ ‫هم‌اکن��ون بی��ش از ‪ ۱۰۰‬ص��راف در حال‬ ‫تکمیل پرونده هستند و تا عید سعید قربان‬ ‫ب��ازار متش��کل ارزی با همی��ن تعداد عضو‬ ‫شروع به کار می‌کند‪.‬‬ ‫به گ��زارش فارس‪ ،‬محمود شکس��ته‌بند‪،‬‬ ‫درباره اقدام‌های انجام‌ش��ده برای راه‌اندازی‬ ‫بازار متشکل ارزی اظهار کرد‪ :‬بیش از ‪۱۰۰‬‬ ‫صراف حساب باز‌کرده‌اند و در حال تکمیل‬ ‫پرونده هس��تند و بازار متشکل ارزی هم با‬ ‫همین تع��داد فعالیت را آغ��از می‌کند زیرا‬ ‫تکمیل پرونده هر ص��راف فرآیندی زمان‌بر‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬هم‌اکن��ون بی��ش از ‪۱۰۰‬‬ ‫ص��راف در ح��ال تکمیل پرونده هس��تند و‬ ‫بازار متش��کل ارزی تا عید س��عید قربان با‬ ‫همین تعداد صراف ش��روع ب��ه کار خواهد‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫مدیرعامل بازار متشکل ارزی در پاسخ به‬ ‫این پرس��ش که بازار با ‪ ۱۰۰‬صراف آغاز به‬ ‫کار می‌کن��د‪ ،‬گفت‪ :‬فعال بله ام��ا هر روز بر‬ ‫تعداد صراف‌های عضو بازار افزود می‌ش��ود‬ ‫و ای��ن احتمال وجود دارد که بیش از ‪۱۰۰‬‬ ‫ص��راف‪ ،‬ب��رای مث��ال‪ ۱۲۰ ،‬ص��راف‌ تا روز‬ ‫بازگشایی بازار عضو بازار شده باشند‪.‬‬ ‫شکس��ته‌بند درباره س��ایت بازار متشکل‬ ‫ارزی و اینک��ه آیا اطالع��ات بازار برای افراد‬ ‫خ��ارج از بازار هم به ص��ورت لحظه‌ای ارائه‬ ‫می‌ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬خیر‪ ،‬برای افراد حقیقی و‬ ‫حقوقی خارج از بازار اطالعات لحظه‌ای بازار‬ ‫متش��کل ارزی ارائه نمی‌ش��ود اما اطالعات‬ ‫عمومی بازار در س��ایت ‪ ice.ir‬که در حال‬ ‫راه‌اندازی است‪ ،‬منتشر می‌شود‪.‬‬ ‫اما در سایت دیگری اطالعات جزئی‌تری‬ ‫به اعضا ارائه می‌شود‪.‬‬ ‫وی س��اعت کاری بازار متشکل ارزی را از‬ ‫ساعت ‪ ۸‬و ‪ ۳۰‬دقیقه تا ‪ ۳‬و نیم بعد از ظهر‬ ‫عنوان و تاکید کرد‪ :‬این س��اعت کاری قابل‬ ‫تغییر است‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل ب��ازار متش��کل ارزی در‬ ‫پاس��خ به این پرس��ش که س��قف معامالت‬ ‫و نوس��ان‌های نرخ ارز در هر روز مش��خص‬ ‫ش��ده اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬جزئیاتی از این دست‬ ‫در ش��یوه‌نامه‌های مرب��وط ب��ه معام�لات‬ ‫تدوی��ن ش��ده که‌ پ��س از تصوی��ب نهایی‬ ‫شیوه‌نا‌‌مه تا یکی دو روز آیند ‌ه اعالم خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬ه��دف از راه‌اندازی بازار‬ ‫متش��کل ارزی افزای��ش ش��فافیت و ثبات‬ ‫بازار‪ ،‬کش��ف نرخ‪ ،‬امنیت در انجام و تسویه‬ ‫معامالت است‪.‬‬ ‫ادامه روزهای نوسانی‬ ‫تاالر شیشه‌ای‬ ‫ش��اخص ب��ورس دی��روز با رش��د اندک‬ ‫‪ ۱۶۳‬واح��دی در پایان معام�لات به ‪۲۵۲‬‬ ‫هزار و ‪ ۴۸۸‬واحد رس��ید‪ .‬ب��ه گزارش ایبِنا‪،‬‬ ‫آم��ار معامالت ب��ورس نش��ان می‌دهد که‬ ‫شاخص‌های بورس در پایان داد و ستدهای‬ ‫دیروز با نوسان روبه‌رو شدند‪.‬‬ ‫بر اساس آمارهای معامالتی‪ ،‬دیروز همه‬ ‫شاخص‌های بورس ‌رش��د یافتند‌ به طوری‬ ‫که ش��اخص کل با ‪ ۱۶۳‬واحد رشد معادل‬ ‫‪ ۰.۰۶‬درص��د ب��ه ‪ ۲۵۳‬ه��زار و ‪ ۴۷‬واحد‪،‬‬ ‫ش��اخص نرخ «وزنی‌‌‪‌-‬ارزش��ی» با ‪ ۴۴‬واحد‬ ‫افزای��ش مع��ادل ‪ ۰.۰۶‬درصد ب��ه ‪ ۶۸‬هزار‬ ‫و ‪ ۲۳۳‬واحد‪ ،‬ش��اخص کل «ه��م وزن» با‬ ‫‪ ۱۸‬واح��د افت مع��ادل ‪ ۰.۰۳‬درصد به ‪۶۰‬‬ ‫هزار و ‪ ۶۵۶‬واحد‪ ،‬ش��اخص نرخ «هموزن»‬ ‫ب��ا ‪ ‌۱۲‬واحد کاهش‪ ،‬معادل‌‪ ‌۰.۰۳‬درصد به‬ ‫‪ ۴۰‬هزار و ‪ ۶۶۷‬واحد‪ ،‬ش��اخص آزاد شناور‬ ‫با ‪ ۱۷۶‬واحد رش��د‪ ،‬معادل ‪ ۰.۰۶‬درصد به‬ ‫‪ ۲۸۰‬هزار و ‪ ۷۱۱‬واحد‪ ،‬ش��اخص بازار اول‬ ‫با ‪ ۲۵۶‬واحد افزایش معادل ‪ ۰.۱۴‬درصد به‬ ‫‪ ۱۸۵‬هزار ‪ ۵۵۹‬واحد و ش��اخص بازار دوم‬ ‫ب��ا‌‪ ‌۲۸۱‬واحد افت مع��ادل‌‪ ۰.۰۶‬درصد‪ ،‬به‬ ‫‪ ۵۰۴‬هزار و ‪ ۳۲۰‬واحد رسید‪.‬‬ ‫از س��و‌ی دیگ��ر‪ ۵ ،‬نم��اد «‌‌پارس��ان ب��ا‬ ‫‪ ۲۷۷‬واح��د‪ ،‬ش��پدیس ب��ا ‪ ۱۴۸‬واح��د‌ و‬ ‫غدی��ر با ‪ ۱۰۶‬واح��د‪ ،‬اخابر ب��ا ‪ ۹۸‬واحد و‬ ‫پاکش��و با ‪ ۶۳‬واحد» رش��د‪ ،‬بیشترین تاثیر‬ ‫مثب��ت را بر ش��اخص کل ب��ورس بر جای‬ ‫گذاشتند‪.‬‬ ‫در پایان داد‌و‌ستدهای روز گذشته بورس‪،‬‬ ‫در ‪ ۲۵۳‬هزار نوبت معامالتی‪ ۲ ،‬میلیارد و ‪۳‬‬ ‫میلیون برگ��ه اوراق بهادار به ارزش ‪ ۷‬هزار‬ ‫و ‪ ۳۵۷‬میلیارد تومان در بورس معامله شد‬ ‫و ارزش بازار ب��ه ‪ ۹۲۴‬هزار و ‪ ۹۱۰‬میلیارد‬ ‫تومان رسید‪.‬‬ ‫اخبار‬ ‫کارشناسان بر حذف ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی تاکید دارند‬ ‫آغاز به‌کار بازار متشکل‬ ‫ارزی با ‪ ۱۰۰‬صراف‬
‫‪12‬‬ ‫سه‌شنبه‬ ‫‪ 8‬مرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 27‬ذی‌القعده ‪1440‬‬ ‫‪ 30‬ژوئیه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1340‬‬ ‫پیاپی ‪2658‬‬ ‫بانک و بیمه‬ ‫تجارت‬ ‫‹ ‹صورت‌ه�ای مال�ی بان�ک تجارت‬ ‫شفاف شد‬ ‫اخبار‬ ‫بان��ک تج��ارت ب��ا ص��دور ی��ک اطالعیه‬ ‫صورت‌ه��ای مالی دوره ‪ ۳‬ما ‌ه آغاز س��ال ‪۹۸‬‬ ‫را ش��فاف کرد‪ .‬به گ��زارش ایبِنا‪ ،‬بر اس��اس‬ ‫شفاف‌سازی ایجادشده بانک تجارت در سامانه‬ ‫کدال‪ ،‬ای��ن بانک اعالم ک��رد‪ :‬در دوره ‪ ۳‬ماه‬ ‫منتهی به ‪ ۳۱‬خرداد ‪« ۹۸‬حسابرسی‌نش��ده»‬ ‫به ازای هر س��هم (‪ )۸‬ریال زیان محقق کرده‬ ‫که نس��بت به مدت مشابه س��ال گذشته ‪۹۰‬‬ ‫درصد کاهش زیان داش��ته که به طور عمده‬ ‫ب��ه دلیل شناس��ایی ‪ ۱۱.۷۳۰‬میلی��ارد ریال‬ ‫ی دیگر‪ ،‬کاهش ‪۱۹‬‬ ‫جم��ع درآمدها و از س��و ‌‬ ‫درصد جمع هزینه‌ها است‪ .‬بر اساس گزارش‬ ‫شفاف‌س��ازی مالی بانک تج��ارت و بر مبنای‬ ‫عملک��رد ‪ ۳‬ماهه برای س��ال مالی منتهی به‬ ‫‪ ۲۹‬اسفند ‪ ۹۸‬مبلغ‌‪ ‌۱.۶۹۶‬میلیارد ریال زیان‬ ‫خالص محقق کرده است‪.‬‬ ‫رئیس اداره کل اعتبارات و بین‌الملل بانک قرض‌الحسنه مهر ایران تشریح کرد‬ ‫اقدام‌های مثبت بانک مهر ایران در حمایت از تولید داخلی‬ ‫گروه بانک و بیمه‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹رونمایی از بسته «حامینو» از سوی‬ ‫بیمه تجارت نو‬ ‫بیم��ه تجارت نو با هدف ارائه تس��هیالت و‬ ‫طرح‌های حمایتی از ش��بکه ف��روش خود از‬ ‫بس��ته «حامینو» رونمایی می‌کند‪ .‬به گزارش‬ ‫روابط‌عموم��ی بیمه تجارت نو‪ ،‬در نخس��تین‬ ‫همایش سراس��ری شبکه فروش بیمه تجارت‬ ‫ن��و از نماین��دگان و کارگ��زاران برتر و موفق‬ ‫جشنواره‌های س��ال ‪ ۹۷‬قدردانی می‌شود‪ .‬در‬ ‫ای��ن همایش ک��ه ‪ ۱۷‬مرداد ب��ا حضور بیش‬ ‫از‪ ۷۰۰‬نماینده و کارگزار تش��کیل می‌ش��ود‪،‬‬ ‫در کن��ار ارج نه��ادن به فعالی��ت منتخبان‪،‬‬ ‫رهنموده��ای مدی��ران عال��ی ش��رکت برای‬ ‫گس��ترش و توس��عه کمی و کیف��ی عملکرد‬ ‫شبکه فروش به اطالع حاضران خواهد رسید‪.‬‬ ‫رونمایی از بسته «حامینو»(ارائه تسهیالت و‬ ‫طرح‌های حمایتی از شبکه فروش) به همراه‬ ‫تحقق ه��م اندیش��ی و وحدت روی��ه هرچه‬ ‫بیشتر معاونان و مدیران ستادی با این شبکه‬ ‫از دیگر برنامه‌های همایش یادشده است‪.‬‬ ‫‹ ‹همراه�ی بان�ک ایران‌زمی�ن ب�ا‬ ‫جشنواره ملی روز جنگلبان‬ ‫جش��نواره ملی روز جنگلبان برای سومین‬ ‫س��ال پیاپی با حمایت بان��ک ایران‌زمین و با‬ ‫هدف معرف��ی و قدردانی از جنگلبانان نمونه‪،‬‬ ‫‪ ۱۴‬م��رداد در س��ازمان جنگل‌ه��ا‪ ،‬مرات��ع و‬ ‫آبخیزداری کش��ور برگزار می‌شود‪ .‬به گزارش‬ ‫روابط‌عمومی بانک ایران‌زمین‪ ،‬بر اساس اعالم‬ ‫دبیرخانه جش��نواره ملی روز جنگلبان‪ ،‬آیین‬ ‫قدردانی از جنگلبانان نمونه کش��ور‪ ،‬دوشنبه‬ ‫هفته آین��ده ‪ ۱۴‬مرداد در مح��ل تاالر غدیر‬ ‫س��ازمان جنگل‌ها‪ ،‬مراتع و آبخیزداری برگزار‬ ‫می‌شود‪ .‬سومین دوره جشنواره روز جنگلبان‬ ‫همچون دو دوره گذش��ته‪ ،‬با تالش س��ازمان‬ ‫جنگل‌ها‪ ،‬مراتع و آبخیزداری کشور و تشکل‬ ‫مردم‌نهاد جمعیت حامی��ان زمین و حمایت‬ ‫بانک ایران‌زمین برگزار می‌شود‪ .‬در جشنواره‬ ‫ملی‪ ،‬از هر استان یک جنگلبان نمونه انتخاب‬ ‫و از وی قدردانی خواهد شد‪ .‬تجلیل از خانواده‬ ‫جنگلبانانی که جان خود را در راه حفاظت از‬ ‫منابع طبیعی از دس��ت داده‌اند از بخش‌های‬ ‫دیگر جش��نواره است‪ ۹ .‬مردا ‌د مصادف با ‪۳۱‬‬ ‫ژوئیه از سوی اتحادیه بین‌المللی جنگلبان به‬ ‫عنوان روز جهانی جنگلبان نام‌گذاری ش��ده‬ ‫‌اس��ت که در ایران نیز با معرف��ی جنگلبانان‬ ‫نمونه گرامی داشته می‌شود‪.‬‬ ‫‹ ‹واکن�ش بان�ک پاس�ارگاد ب�ه‬ ‫اسیدپاشی در شعبه آمل‬ ‫روابط‌عموم��ی بانک‌پاس��ارگاد در پ��ی‬ ‫انتش��ار اخب��اری مبنی‌بر حمله به مس��ئول‬ ‫یکی از ش��عبه‌های این بانک در ش��هر آمل‬ ‫ی داد‪.‬‬ ‫توضیح‌های ‌‬ ‫به گزارش روابط‌عمومی بانک پاس��ارگاد‪،‬‬ ‫روز یکش��نبه‪ ‌۶ ،‬م��رداد‪ ،‬مس��ئول یک��ی از‬ ‫ک پاسارگاد در شهر آمل‪ ،‬مورد‬ ‫شعبه‌های بان ‌‬ ‫حمل ‌ه فردی قرار گرفت‪ .‬علت مراجعه وی به‬ ‫ش��عبه آمل‪ ،‬انجام امور مال��ی نبوده بلکه به‬ ‫منظور اعتراض به انس��داد و برداشت وجه از‬ ‫حس��اب وی بنا ب ‌ر دستور مقامات قانونی در‬ ‫یکی دیگر از شعبه‌های این بانک بوده است‪.‬‬ ‫این‌ف��رد پی��ش از مراجع��ه ب��ه ش��عبه‬ ‫خش��مگین و عصبانی ب��وده و با برنامه‌ریزی‬ ‫قبلی‪ ،‬قصد س��وء برای ارتکاب جرم داش��ته‬ ‫اس��ت‪ .‬بر مبن��ای اع�لام اداره آگاهی آمل‪،‬‬ ‫مایع اس��تفاده شده از س��وی مرتکب‪ ،‬اسید‬ ‫با غلظ��ت نه‌چندان باال ب��وده که روی تمام‬ ‫صورت مس��ئول شعبه و قس��مت زیادی از‬ ‫دس��ت یکی از نگهبانان ش��عبه ریخته شده‬ ‫‌است‪ .‬مداوا روی مجروحان ادامه دارد و برای‬ ‫انج��ام اقدام‌ها درمانی گس��ترده‌تر به تهران‬ ‫منتقل شدند‪ .‬گفتنی است‪ ،‬شعبه آمل طبق‬ ‫روال معمول‪ ،‬در حال ارائه خدمات بانکی به‬ ‫مشتریان‪ ،‬بدون وقفه بوده و آنچه در خبرها‬ ‫مبنی‌بر تاخیر در پاس��خگویی به مش��تری‬ ‫عنوان شده‌است‪ ،‬کذب محض است‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫برای رفع‬ ‫نیازهای ضروری‬ ‫افراد جامعه‪،‬‬ ‫بانک افزون‌بر‬ ‫‪ ۴‬میلیون و‬ ‫‪ ۸۳۰‬هزار‬ ‫مورد تسهیالت‬ ‫قرض‌الحسنه‬ ‫با سقف جمعی‬ ‫‪ ۳۸۷‬هزار و‬ ‫‪ ۹۳۱‬میلیارد‬ ‫ریال باحداکثر‬ ‫کارمزد ‪۴‬‬ ‫درصد درسال‬ ‫پرداخته است‬ ‫رئی��س اداره کل اعتب��ارات و بین‌المل��ل بان��ک‬ ‫قرض‌الحس��نه مهر ایران با اش��اره به اینکه این بانک‪،‬‬ ‫نخس��تین بانک تخصصی قرض‌الحس��نه است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫این بانک با س��رمایه اولیه ‪ ۱۵‬ه��زار میلیارد ریال در‬ ‫آذر ‪ ۸۶‬ایجاد ش��د‪ .‬ب��ه گ��زارش روابط‌عمومی بانک‬ ‫قرض‌الحسنه مهر ایران‪ ،‬وی اظهار کرد‪ :‬اداره اعتبارات‬ ‫و بین‌الملل بانک قرض‌الحسنه مهر ایران از نیمه دوم‬ ‫بهمن ‪ ۱۳۹۳‬شروع به فعالیت کرد و این بانک از آغاز‬ ‫سال‌‪ ۹۴‬دارای سیاس��ت اعتباری ساالنه در پرداخت‬ ‫تسهیالت به متقاضیان با شرایط مشابه در شعب بانک‬ ‫در سراسر کشور بوده است‪.‬‬ ‫اخ��وان با اش��اره به تن��وع محص��والت و طرح‌های‬ ‫بان��ک‪ ،‬ادامه داد‪ :‬طرح‌های امتی��ازی‪ ،‬تداوم مهر‪ ،‬مهر‬ ‫آتی��ه نوین‪ ،‬پیوند مهر‪ ،‬دو در ی��ک‪ ،‬اندوخته خانواده‪،‬‬ ‫اندوخت��ه اجتماعی‪ ،‬اندوخته بانوان مهر‪ ،‬انگیزش مهر‬ ‫و حمایتی فرد حقیقی در قالب اعطای تس��هیالت به‬ ‫اشخاص حقیقی در بانک تعریف شده است‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬پرداخ��ت وام‌ه��ای تکلیف��ی مانند‬ ‫تس��هیالت قرض‌الحس��نه ازدواج‪ ،‬تس��هیالت کمیته‬ ‫ام��داد‪ ،‬بهزیس��تی‪ ،‬آج��ا و وام‌های��ی که به‌واس��طه‬ ‫تفاهمنامه همکاری با سازمان‌هایی مانند بنیاد برکت‪،‬‬ ‫بنیاد مس��کن‪ ،‬صن��دوق امداد والی��ت و معاونت زنان‬ ‫ریاس��ت‌جمهوری به معرفی‌ش��دگان این نهادها ارائه‬ ‫می‌ش��ود‌ نیز از دیگر تسهیالتی است که پرداخت آن‬ ‫در دستور کار بانک است‪.‬‬ ‫رئی��س اداره کل اعتبارات و بین‌الملل با اش��اره به‬ ‫اینک��ه بان��ک قرض‌الحس��نه مهر ایران ب��رای تقویت‬ ‫و حمایت از ش��رکت‌های ارائه‌دهن��ده کاال و خدمات‬ ‫ایرانی‪ ،‬در س��ال ‪ ،۹۷‬به عنوان نخس��تین بانک کشور‬ ‫اقدام به ارائه این تس��هیالت کرد‪ ،‬افزود‪ :‬بسته‌ش��دن‬ ‫تفاهمنامه همکاری با س��ازمان مناط��ق آزاد تجاری‪،‬‬ ‫س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬ش��رکت س��هامی‬ ‫فرش ای��ران‪ ،‬آب و فاض�لاب در بعضی اس��تان‌ها به‬ ‫منظور خرید انش��عاب فاضالب و شرکت سهامی بیمه‬ ‫دان��ا برای ارائه تس��هیالت بابت خری��د بیمه‌نامه‌های‬ ‫ش��خص ثالث‪ ،‬بدنه خودرو و آتش‌سوزی خانه‌ها برای‬ ‫اش��خاص حقیقی بدون پرداخت کارم��زد و ضامن از‬ ‫سوی متقاضیان در قالب طرح مهر دانا و شهرداری در‬ ‫بعضی اس��تان‌ها به منظور تقسیط بدهی نوسازی در‬ ‫راس��تای اجرای طرح تسهیالت کاال و خدمات ایرانی‬ ‫بوده است‪.‬‬ ‫‹ ‹پرداخ�ت ‪ ۴‬میلی�ون و ‪ ۸۳۰‬ه�زار م�ورد‬ ‫تسهیالت قرض‌الحسنه‬ ‫رئی��س اداره کل اعتب��ارات و بین‌المل��ل بان��ک‬ ‫قرض‌الحس��نه مهرای��ران درب��اره میزان تس��هیالت‬ ‫پرداختی بانک از آغاز فعالیت تا پایان خرداد امس��ال‬ ‫نیز گفت‪ :‬ب��رای رفع نیازهای ض��روری افراد جامعه‪،‬‬ ‫بانک افزون‌بر ‪ ۴‬میلیون و ‪ ۸۳۰‬هزار مورد تس��هیالت‬ ‫قرض‌الحسنه با سقف جمعی ‪ ۳۸۷‬هزار و ‪ ۹۳۱‬میلیارد‬ ‫ریال باحداکثر کارمزد ‪ ۴‬درصد درسال پرداخته است‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل بان��ک توس��عه ص��ادرات ای��ران از آمادگی این‬ ‫بان��ک‌برای تامین مالی پروژه‌های��ی که باعث افزایش صادرات‬ ‫محصوالت نانو در آینده خواهند شد‪ ،‬خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش اداره کل روابط‌عمومی و بین‌الملل بانک توس��عه‬ ‫صادرات ایران‪ ،‬علی صالح‌آبادی به همراه هیات‌مدیره این بانک‬ ‫از ستاد توسعه فناوری نانو بازدید کرد و در جلسه‌ای با مدیران‬ ‫این مجموعه گفت‪ ۶۲ :‬میلیون دالر صادرات محصوالت نانو در‬ ‫س��ال ‪ ۹۶‬بیانگر توان این بخش برای حضور پرقدرت و مستمر‬ ‫در بازار صادراتی کشور است‪.‬‬ ‫وی تفکر صادراتی را یکی از ملزومات توسعه زیرساخت‌های‬ ‫صادرات دانس��ت و گف��ت‪ :‬پیش از ای��ن در فرآیند حمایت از‬ ‫بنگاه‌ه��ای صادرات��ی‪ ،‬ش��رکت‌های بزرگ چون پتروش��یمی‪،‬‬ ‫فوالد‪ ،‬معدنی و س��ایر صنایع فیزیکی مورد توجه قرار داش��ت‬ ‫در صورتی که حوزه نانو یکی از ظرفیت‌هایی است که می‌توان‬ ‫برنامه‌های زیرساختی خوبی برای آن طراحی کرد‪.‬‬ ‫مدیرعامل بانک توسعه صادرات کسب رتبه چهارم در حوزه‬ ‫نانو را شاهدی بر توانمندی این حوزه برای حضور در بازارهای‬ ‫جهانی دانست و تاکید کرد‪ :‬الزم است شرکت‌های دانش‌بنیان‬ ‫در بدو مراجعه به بانک‪ ،‬فعالیت‌های خود را متناسب با ساختار‬ ‫بانک قرض‌الحسنه مهر ایران برای تقویت و حمایت از شرکت‌های‬ ‫ارائه‌دهنده کاال و خدمات ایرانی‪ ،‬در س��ال ‪ ،۹۷‬به عنوان نخستین‬ ‫بانک کشور اقدام به ارائه تسهیالت کرد‬ ‫وی درباره عملکرد س��ال گذش��ته بانک نیز افزود‪:‬‬ ‫این بانک در س��ال ‪ ،۹۷‬بیش از ی��ک میلیون و ‪۲۳۰‬‬ ‫هزار مورد تس��هیالت قرض‌الحسنه به مبلغ ‪ ۱۳۰‬هزار‬ ‫میلی��ارد ریال‪ ،‬مع��ادل ‪ ۲۶‬درص��د کل دوره خدمت‬ ‫بانک‪ ،‬تسهیالت پرداخته است‪.‬‬ ‫محمدرضا اخوان بی‌طرف با اش��اره به اینکه بانک تا‬ ‫پایان خرداد امسال‪‌،‬افزون‌بر ‪ ۳۵۹‬هزار مورد تسهیالت‬ ‫قرض‌الحس��نه به مبلغ ‪ ۳۳‬هزار و ‪ ۶۷۵‬میلیارد ریال‪،‬‬ ‫پرداخته اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬این رقم ب��ه ترتیب معادل ‪۲۹‬‬ ‫درصد تعداد و ‪ ۲۶‬درصد مبلغ پرداختی سال گذشته‬ ‫بوده اس��ت‪ .‬همچنین منابع این بانک از ‪ ۲.۵‬میلیارد‬ ‫ریال در س��ال ‪ ۸۸‬به ‪ ۱۸۷‬هزار میلیارد ریال در پایان‬ ‫خرداد امسال رسیده است‪ .‬رئیس اداره کل اعتبارات و‬ ‫بین‌الملل بانک قرض‌الحسنه مهرایران ادامه داد‪ :‬رشد‬ ‫س��االنه منابع بانک به طور میانگین ‪ ۳۰‬درصد بوده و‬ ‫بیش��ترین رشد مربوط به سال‌های ‪ ۹۶‬و ‪ ۹۷‬است که‬ ‫به ترتیب ‪ ۸۲‬درصد و ‪ ۵۵‬درصد بوده است‪ .‬همچنین‬ ‫آمار‌ها در ‪ ۳‬ماه‌ ابتدای امس��ال از رش��د ‪ ۱۶‬درصدی‬ ‫منابع بان��ک خبر می‌دهد‪ .‬اخوان درباره مصارف بانک‬ ‫نیز‌ گفت‪ :‬در پایان سال ‪ ۹۷‬مصارف بانک حدود ‪۱۶۴‬‬ ‫هزار میلیارد ریال بوده و در پایان خرداد امس��ال‪ ،‬با ‪۷‬‬ ‫درصد رش��د به ‪ ۱۷۶‬هزار میلیارد ریال رسیده است‪.‬‬ ‫همچنین درحال‌حاضر نس��بت مصارف به منابع بانک‬ ‫‪ ۹۴‬درصد اس��ت‪ ،‬که با لحاظ سپرده قانونی تسهیالت‬ ‫‹ ‹پرداخ�ت بی�ش از ‪ ۲‬ه�زار و ‪ ۸۱۲‬مورد‬ ‫تسهیالت ازدواج‬ ‫رئی��س اداره کل اعتب��ارات و بین‌المل��ل بان��ک‬ ‫قرض‌الحس��نه مهر ایران در ادامه به میزان تسهیالت‬ ‫ازدواجی که از آغاز سال تا پایان خردا ‌د از سوی بانک‬ ‫پرداخت شده است‪ ،‬اشاره کرد و گفت‪ :‬تا پایان خرداد‬ ‫امس��ال افزون‌بر ‪ ۲‬هزار و ‪ ۸۱۲‬مورد تسهیالت ازدواج‬ ‫به می��زان ‪ ۸۴۴‬میلیارد ریال با س��قف ‪ ۳۰۰‬میلیون‬ ‫ریال پرداخت ش��ده اس��ت‪ .‬همچنین تا پایان س��ال‬ ‫گذش��ته بی��ش از ‪ ۲۳‬ه��زار و ‪ ۵۰۰‬مورد تس��هیالت‬ ‫ازدواج ب��ه می��زان ‪ ۳‬ه��زار و ‪ ۶۷۰‬میلی��ارد ری��ال با‬ ‫س��قف ‪ ۱۵۰‬میلیون ریال پرداخت شد‪ .‬تا پایان سال‬ ‫‪ ۱۳۹۶‬نی��ز افزون‌بر ‪ ۳۳‬هزار و ‪ ۵۰۰‬مورد تس��هیالت‬ ‫ازدواج به میزان ‪ ۳‬هزار و ‪ ۳۵۰‬میلیارد ریال با س��قف‬ ‫‪۱۰۰‬میلیون ریال پرداخت شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹در بحث مس�ئولیت‌های اجتماعی فراتر‬ ‫از تصور حرکت کرده‌ایم‬ ‫اخوان درباره تس��هیالت پرداختی ب��ه مددجویان‬ ‫کمیته امداد نیز گفت‪ :‬از آغاز س��ال ‪ ۹۷‬تاکنون بیش‬ ‫از ‪ ۲‬هزار و ‪ ۶۵۸‬مورد تس��هیالت به معرفی‌ش��دگان‬ ‫آمادگی بانک توسعه صادرات برای تامین مالی محصوالت نانوی صادراتی‬ ‫و قوانی��ن حاکم بر بانک ش��کل بدهند تا تعامل‬ ‫نتیجه‌بخش‌ت��ری بی��ن بانک و این ش��رکت‌ها‬ ‫حاصل شود‪.‬‬ ‫رئی��س هیات‌مدی��ره بانک توس��عه صادرات‬ ‫ای��ران پیش��نهاد دا ‌د تفاهمنام��ه‌ای بی��ن بانک‬ ‫توس��عه صادرات و س��تاد توس��عه فن��اوری نانو‬ ‫بسته ش��ود تا شرکت‌های گوناگون برای تطبیق‬ ‫با اس��تانداردهای بانک‪ ،‬آم��وزش الزم را ببینن��د و در تعامل‬ ‫نزدیک‌تر با کارشناس��ان بان��ک‪ ،‬ش��رکت‌های دارای ظرفیت‬ ‫صادراتی معرفی شده و در ادامه بانک تسهیالت و خدمات الزم‬ ‫را به این شرکت‌ها ارائه کند‪.‬‬ ‫دبیر س��تاد توس��عه فناوری نان��و معاونت علم��ی و فناوری‬ ‫ی نانو‬ ‫ریاست‌جمهوری در این نشست گفت‪ :‬با شناسایی فناور ‌‬ ‫به عنوان یک فناوری دارای اولویت ملی در س��ال ‪ ،۸۲‬س��تاد‬ ‫ویژه توس��عه فناوری نانو به منظور پیگیری توسعه این فناوری‬ ‫در کشور تشکیل شد‪.‬‬ ‫س��عید س��رکار بیان کرد‪ :‬چارچوب فعالیت بلندمدت کشور‬ ‫تدوین ش��د و بر اس��اس آن برنامه راهبردی ‪‌۱۰‬ساله فناوری‬ ‫نانو در ستاد تهیه و در مرداد ‪ ۸۴‬به تصویب هیات‌دولت رسید‪.‬‬ ‫متقاضیان کشت گلخانه‌ای در اولویت دریافت تسهیالت‬ ‫رئی��س هیات‌مدیره و مدیرعامل بانک کش��اورزی‬ ‫گفت‪ :‬در س��ال رونق تولید‪ ،‬بانک‌های کش��ور متعهد‬ ‫ش��ده‌اند تا به اقتصاد کش��ور کمک بیشتری کنند‪ .‬به‬ ‫گزارش روابط‌عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی‬ ‫در استان چهارمحال و بختیاری‪ ،‬خدارحمی در جلسه‬ ‫شورای برنامه‌ریزی توس��عه و ستاد اقتصاد مقاومتی‬ ‫ب اف��زود‪ :‬نظام بانکی با این اقدام درصدد‬ ‫این اس��تان با اعالم این مطل ‌‬ ‫اس��ت با حمایت از بنگاه‌های اقتصادی و بخش خصوصی دین خود را‬ ‫برای تحقق ش��عار سال ادا کند‪ .‬مدیرعامل بانک کشاورزی در تشریح‬ ‫اقدام‌ها و برنامه‌های این بانک در استان چهارمحال و بختیاری‪ ،‬حجم‬ ‫منابع این استان را ‪ ۱۰۰۰‬میلیارد تومان اعالم کرد و گفت‪ :‬با پرداخت‬ ‫‪ ۱۵۰۰‬میلیارد تومان‪ ،‬یک و نیم برابر حجم منابع برای رونق تولید در‬ ‫بان��ک ‪ ۴‬درصد بیش��تر از منابع بانک پرداخت ش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬نس��بت مطالبات به تس��هیالت‬ ‫بانک که بیش��تر در وضعیت سررس��ید گذشته است‪،‬‬ ‫معادل‪ ۱.۳‬درصد است‪.‬‬ ‫بخش کش��اورزی این استان تسهیالت پرداخت شده‬ ‫اس��ت‪ .‬خدارحمی با بیان اینک��ه حمایت از طرح‌های‬ ‫ایجاد اش��تغال در قالب بند «الف» تبصره‪ ۱۸‬امسال‬ ‫نیز ادام��ه خواهد یافت‪ ،‬اقدام‌ها بانک کش��اورزی در‬ ‫قال��ب بند «خ» و بن��د «ل» برای حمای��ت از فعاالن‬ ‫بخش کشاورزی و رونق تولید در این بخش را تشریح‬ ‫کرد‪ .‬وی با اش��اره به اولویت‌های پرداخت تسهیالت بانک کشاورزی‬ ‫در سال جاری گفت‪ :‬امسال در کشت گلخانه‌ای به تمامی درخواست‬ ‫متقاضیان در بخش کشاورزی‪ ،‬به هر تعداد و به هر مبلغ جواب مثبت‬ ‫خواهیم داد‪ .‬خدارحمی خاطرنش��ان کرد‪ :‬کشت گلخانه‌ای‪ ،‬گیاهان‬ ‫دارویی‪ ،‬مکانیزاسیون و پرورش ماهی در دریا(‌قفس‌) جزو اولویت‌های‬ ‫بانک کشاورزی در پرداخت تسهیالت است‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه هدف از توسعه فناوری‬ ‫نانو‪ ،‬تولید ث��روت و بهبود کیفیت زندگی مردم‬ ‫است‪ ،‬گفت‪ :‬خوشبختانه با توجه به تاکید رهبر‬ ‫معظم انقالب ب��رای حمایت از فناوری نانو‪ ،‬این‬ ‫س��تاد از س��ال ‪ ۸۷‬در حمایت م��ادی و معنوی‬ ‫معاونت علمی و فناوری ریاس��ت‌جمهوری قرار‬ ‫گرفت‪.‬‬ ‫دبیر س��تاد توس��عه فناوری نان��و معاونت علم��ی و فناوری‬ ‫ریاس��ت‌جمهوری تصریح کرد‪ :‬رویکرد تجاری‌س��ازی و توسعه‬ ‫صنعتی بر پایه فناوری نانو از مهم‌ترین نقاط تمرکز برنامه‌های‬ ‫س��تاد نانو اس��ت که در آن ‪ ۸‬برنامه و کارگ��روه متناظر با آن‬ ‫پیش‌بینی شده است‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬ترویج و آموزش عمومی نانو برای افزایش مشارکت‬ ‫ذی‌نفعان در توس��عه و بکار‌گیری فناوری نانو و فراهم‌س��ازی‬ ‫و تقویت زیرس��اخت‌های الزم برای توسعه همه‌جانبه‪ ،‬بهنگام‪،‬‬ ‫مت��وازن و پایدار نان��و از مهم‌ترین برنامه‌های س��ند راهبردی‬ ‫آنجا که تجاری‌س��ازی‬ ‫توس��عه نانو اس��ت‪ .‬وی یادآور ش��د‪ :‬از ‌‌‬ ‫پاش��نه آشیل توسعه صادرات در کشور است بنا داریم تسهیل‬ ‫و تس��ریع تجاری‌سازی از طریق فراهم‌س��ازی خدمات توسعه‬ ‫کمیته امداد به رقم ‪ ۴۷۲‬میلیارد ریال پرداخت ش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬در همین بازه زمان��ی افزون‌بر یک‌هزار و ‪۳۳۵‬‬ ‫مورد تس��هیالت به میزان ‪ ۱۸۶‬میلی��ارد ریال وام به‬ ‫معرفی‌شدگان بهزیستی پرداخت شده است‪.‬‬ ‫اخوان تاکید کرد‪ :‬از آغاز س��ال ‪ ۹۷‬تاکنون افزون‌بر‬ ‫‪ ۸‬هزار و ‪ ۶۸۶‬مورد تس��هیالت به میزان ‪ ۴۳۴‬میلیارد‬ ‫ریال وام به معرفی‌شدگان آجا پرداخت شده است‪.‬‬ ‫رئی��س اداره کل اعتب��ارات و بین‌المل��ل بان��ک‬ ‫قرض‌الحس��نه مهر ایران میزان تسهیالت پرداختی به‬ ‫معرفی‌شدگان بنیاد مس��کن روستایی را از آغاز سال‬ ‫‪ ۹۷‬تاکنون‪ ،‬بی��ش از ‪ ۷‬هزار و ‪ ۱۴۰‬مورد و به میزان‬ ‫‪ ۴۴۵‬میلی��ارد اعالم کرد‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬بیش از ‪۱۲۹‬‬ ‫هزار مورد تس��هیالت به رقم ‪ ۷‬ه��زار و ‪ ۷۰۰‬میلیارد‬ ‫ریال وام به معرفی‌ش��دگان صندوق ام��داد والیت از‬ ‫آغاز س��ال ‪ ۹۷‬تاکنون پرداخت ش��ده اس��ت‪ .‬رئیس‬ ‫اداره کل اعتبارات و بین‌الملل بانک قرض‌الحسنه مهر‬ ‫ایران خاطرنشان کرد‪ :‬در طول ‪ ۵‬ماه گذشته افزون‌بر‬ ‫‪ ۱۲۸‬هزار و ‪ ۵۰۰‬مورد تس��هیالت به میزان یک هزار‬ ‫و‪ ۴۰۰‬میلیارد ریال وام به معرفی‌ش��دگان بیمه دانا از‬ ‫س��وی بانک پرداخت شده اس��ت‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬از‬ ‫ابتدای سال گذش��ته تاکنون بیش از ‪ ۱۹‬هزار و‪۲۵۰‬‬ ‫مورد تس��هیالت به میزان ‪ ۵۷۸‬میلی��ارد ریال وام به‬ ‫بانوان بی‌سرپرست پرداخت و بیش از ‪ ۱۳‬هزار و ‪۴۰۰‬‬ ‫مورد تس��هیالت به میزان ‪ ۳‬هزار و ‪ ۲۹۳‬میلیارد ریال‬ ‫وام به معرفی‌ش��دگان بنیاد برکت داده ش��ده اس��ت‪.‬‬ ‫وی در پای��ان تاکی��د کرد‪ :‬بیش از ‪ ۳۱‬ه��زار و ‪۵۰۰‬‬ ‫مورد تس��هیالت به میزان ‪ ۴۱۰‬میلی��ارد ریال وام به‬ ‫دانشجویان دانش��گاه‌های آزاد اس�لامی‪ ،‬غیرانتفاعی‬ ‫و علمی‪‌-‬کاربردی در ‪ ۱۵‬ماه گذش��ته پرداخت ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫فن��اوری مورد‌نیاز فناوران و ش��رکت‌های دانش‌بنیان را دنبال‬ ‫کنی��م و با ارتقای همکاری‌ها و تعامالت بین‌المللی و توس��عه‬ ‫و بهره‌مندی از س��رمایه‌های انس��انی نان��و و ارتقای تحقیقات‬ ‫مس��ئله‌محور جایگاه واقعی خود را در دنیا پیدا کرده و خود را‬ ‫به بازارهای صادراتی بشناسانیم‪.‬‬ ‫س��رکار از ش��رکت س��تاد فن��اوری نان��و در نمایش��گاه‬ ‫اینپو(نمایش��گاه واردات چین) در آبان‌امسال خبر داد و گفت‪:‬‬ ‫ت «های‌تک» و ارزان‌نرخ اس��ت و تنها‬ ‫ب��رگ برنده ما محصوال ‌‬ ‫کسبو‌کار نتوانسته‌ایم‬ ‫‌‌‌‬ ‫به دلیل حضورنیافتن افراد حرفه‌ای در‬ ‫موفقیت چندانی در این حوزه به دس��ت آوریم؛ ستاد به دنبال‬ ‫بو‌کار‪ ،‬اقدام به‬ ‫رفع خأل منابع انس��انی حرفه‌ای در حوزه کس�� ‌‬ ‫سرمایه‌گذاری و آموزش کرده است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬در حالی ک��ه در حوزه نانو فناوری کش��ورهای‬ ‫صاحبن��ام‪ ،‬ای��ران را در کلوپ خود پذیرفته‌اند‪ ،‬الزم اس��ت در‬ ‫عرص�� ‌ه های‌تک هزینه کرده و به‌تدری��ج در یک برنامه ‪ ۵‬تا ‪۶‬‬ ‫ساله به نتیجه مطلوب و فروش محصول برسیم؛ سال‌هاست در‬ ‫نمایشگاه‌های گوناگون به رصد فناوری و مقایسه با کشورهای‬ ‫صاحبن��ام در ای��ن عرصه می‌پردازی��م و امیدواری��م صادرات‬ ‫نانوفناوری کشور را به جایگاه شایسته آن برسد‪.‬‬ ‫تسریع در پرداخت تسهیالت به تولید‬ ‫بانک یک بنگاه اقتصادی اس��ت که در صورت داشتن‬ ‫سود می‌تواند به حیات خود ادامه دهد‪ .‬بنابراین‪ ،‬افزایش‬ ‫درآمده��ای غیرمش��اع از طری��ق ص��دور ضمانتنامه‪،‬‬ ‫خرید دین و س��ایر خدمات مش��ابه باید در دس��تور کار‬ ‫باش��د‪.‬به گزارش اخبار پولی مال��ی‪ ،‬برات کریمی‪ ،‬عضو‬ ‫هیات‌مدی��ره بانک ملی ایران در جمع مس��ئوالن اداره‬ ‫امور ش��عب اس��تان چهارمحال و بختیاری بانک با بی��ان اینکه اقتصاد‬ ‫کش��ور‪ ،‬بانک‌محور و تولید و اشتغال کش��ور متکی‌بر نظام بانکی است‪،‬‬ ‫به مس��ئوالن واحدهای بانک توصیه کرد با توج��ه به وضع تحریم‌های‬ ‫ناجوانمردان��ه علیه جمهوری اس�لامی ایران‪ ،‬در اعطای تس��هیالت به‬ ‫تولیدکنن��دگان‪ ،‬صادرکنندگان و س��ایر مش��تریان بانک بیش��ترین‬ ‫همکاری را داش��ته باش��ند‪ .‬کریمی افزود‪ :‬پرداخت تسهیالت به بخش‬ ‫تولید باید تس��ریع و در مقابل مشکالت تولید‌کنندگان‬ ‫باید صبوری ش��و ‌د اما در مواردی که نیاز به اقدام قانونی‬ ‫اس��ت باید همه پیگیری‌های الزم ب��رای تعیین‌تکلیف‬ ‫موضوع انجام ش��ود‪ .‬وی سودآوری را محور فعالیت‌های‬ ‫بانک اعالم و خاطرنشان کرد‪ :‬بانک یک بنگاه اقتصادی‬ ‫اس��ت که در صورت داشتن سود می‌تواند به حیات خود‬ ‫ادام��ه ده��د‪ .‬بنابراین‪ ،‬افزای��ش درآمدهای غیرمش��اع از طریق صدور‬ ‫ضمانتنامه‪ ،‬خرید دین و س��ایر خدمات مشابه باید در دستور کار باشد‪.‬‬ ‫کریمی همچنین با ابراز خرس��ندی از کس��ب مقام برت��ر این اداره امور‬ ‫شعب در منطقه یک کش��ور‪ ،‬این امر را حاکی از وجود کارکنان متعهد‪،‬‬ ‫فعال و با انگیزه در سطح استان دانست و بر لزوم استفاده از استعدادهای‬ ‫همکاران در پیشبرد امور بانک تاکید کرد‪.‬‬
‫‪13‬‬ ‫سه‌شنبه‬ ‫‪ 8‬مرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 27‬ذی‌القعده ‪1440‬‬ ‫‪ 30‬ژوئیه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1340‬‬ ‫پیاپی ‪2658‬‬ ‫راه و شهرسازی‬ ‫کارشناسان راهکارهای « نخریدن از خارج» را تشریح کردند‬ ‫‹ ‹دستور وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت مبنی‬ ‫بر ممنوعیت واردات‬ ‫‹ ‹انحصار ایجاد نکنیم‬ ‫یک��ی از کارشناس��ان حمل‌ونق��ل ریلی کش��ورمان‬ ‫می‌گوید باتوجه به زیانده بودن شرکت‌های تولیدکننده‬ ‫داخل��ی‪ ،‬در جریان تولید مش��کالتی ایجاد می‌ش��ود و‬ ‫همین مسئله‪ ،‬واردات واگن را دارای توجیه می‌کند‪.‬‬ ‫س��عید قصابیان در پاس��خ به‬ ‫گفت‪ :‬اگر نرخ‬ ‫تمام‌ش��ده واگن داخلی برای مش��تری کمت��ر از واگن‬ ‫خارجی و کیفیت آن‪ ،‬مش��ابه خارجی باشد و واگن در‬ ‫زمان تعیین ش��ده به خریدار تحویل داده شود‪ ،‬نیازی‬ ‫به واردات نخواهیم داش��ت‪ .‬درواقع اگر محصول داخلی‬ ‫این مزیت‌ها را نس��بت به نمونه خارجی داش��ته باشد‪،‬‬ ‫رقی��ب خارجی بدون نیاز به ممنوعی��ت واردات از بازار‬ ‫حذف می‌شود‪.‬‬ ‫قصابی��ان اف��زود‪ :‬مهم‌تری��ن مش��کل مجموعه‌های‬ ‫واگن‌س��ازی ما درحال‌حاضر این اس��ت که این واحدها‬ ‫اکرم امینی‬ ‫واردات ‪۴‬هزار واگن از روس��یه و تولید مش��ترک با این کش��ور‪ ،‬آخرین قرارداد بزرگ‬ ‫خرید خارجی در حوزه ریلی در س��ال‌های اخیر اس��ت که به‌گفته مدیرعامل ش��رکت‬ ‫راه‌آهن‪ ،‬روند اجرای آن متوقف ش��ده اس��ت‪ .‬س��عید رس��ولی در این زمینه به باشگاه‬ ‫خبرن��گاران ج��وان گفت‪ :‬در س��ال ‪ ۹۶‬یک خط اعتباری ازس��وی دولت روس��یه برای‬ ‫تولیدکنندگان واگن در کارخانه‌های این کشور و فروش قسطی محصوالت به خریداران‬ ‫داخلی و خارجی تامین شد و برخی شرکت‌های غیردولتی ایرانی با استفاده از این خط‬ ‫اعتباری‪ ،‬سفارش‌هایی دادند‪ .‬رسولی ادامه داد‪ :‬در همان سال به‌دلیل رعایت ظرفیت و‬ ‫نیاز س��ازندگان داخلی به س��فارش تولید عملیاتی و نیاز جدی کشور به افزایش ناوگان حمل بار و مسافر ریلی‪،‬‬ ‫تامین ‪ ۶‬هزار واگن ازسوی شرکت‌های غیردولتی با همکاری مشترک واگن‌سازان ایرانی و روسی در دستور کار‬ ‫قرار گرفت‪ .‬در آن زمان تنها دلیل انجام این کار این بود که دولت روسیه‪ ،‬خط اعتباری ایجاد و منابع مالی مورد‬ ‫نیاز برای تولید و فروش اقساطی این واگن‌ها را تامین کرده بود و شرکت‌های غیردولتی متقاضی‪ ،‬پول نقد برای‬ ‫خرید واگن‌ها در اختیار نداش��تند‪ .‬او افزود‪ :‬در آن زمان مقرر ش��د ‪ ۱۱۰۰‬واگن در روسیه تولید و بقیه آن که ‪۴‬‬ ‫هزار و ‪ ۹۰۰‬دستگاه است‪ ،‬با همکاری و مشارکت تولیدکنندگان ایرانی‪ ،‬در ایران ساخته شود‪ .‬رسولی بیان کرد‪:‬‬ ‫تفاهمنامه در این زمینه بین ایران و روس��یه منعقد اما به‌دلیل مشکالت ارزی‪ ،‬واردات این واگن‌ها به‌طور موقت‬ ‫متوقف ش��د‪ .‬مدیرعامل شرکت راه‌آهن یادآور ش��د‪ :‬تفاهمنامه‌ای با سازمان برنامه و بودجه به امضا رسانده‌ایم و‬ ‫مقرر شده امسال هزار دستگاه انواع واگن‌های باری‪ ،‬مسافری‪ ،‬خودکشش و لکوموتیو در کشور تولید و واگن‌های‬ ‫فرس��وده را بازس��ازی کنیم‪ .‬رسولی با اشاره به اینکه منابع ساخت این واگن‌ها از محل تبصره ‪ ۱۸‬قانون برنامه و‬ ‫بودجه سال ‪ ۹۷‬تامین می‌شود‪ ،‬افزود‪ :‬حدود ‪ ۲۰۰۰‬میلیارد تومان از محل تبصره ‪ ۱۸‬قانون بودجه سال ‪ ۹۷‬برای‬ ‫تهیه ناوگان ریلی تامین شده است؛ بر این اساس مقرر شده ‪ ۴۰‬درصد منابع از تبصره ‪ ۱۸‬و ‪ ۴۰‬درصد از منابع‬ ‫بانکی تامین شود و ‪ ۲۰‬درصد اعتبارات باقیمانده را شرکت‌های واگن و لکوموتیو تامین خواهند کرد‪.‬‬ ‫س��ودآور نیس��تند و ض��رر می‌دهن��د‪ .‬اگر هم ب��ه آنها‬ ‫تس��هیالت داده شود‪ ،‬به‌جای اینکه این تسهیالت را در‬ ‫زمین��ه فناوری و تولید محصول جدید س��رمایه‌گذاری‬ ‫کنند‪ ،‬آن را خرج حقوق عقب افتاده کارکنان و مخارج‬ ‫جاری شرکت می‌کنند؛ بنابراین به‌نظر می‌رسد اولویت‬ ‫این ش��رکت‌ها‪ ،‬کم ک��ردن ریخت‌وپ��اش و هزینه‌های‬ ‫جاری است‪.‬‬ ‫این کارشناس حمل‌ونقل ریلی با تاکید بر اینکه الزمه‬ ‫سوددهی تولید‪ ،‬داش��تن سفارش زیاد است‪ ،‬ادامه داد‪:‬‬ ‫مهم‌ترین عامل مشکالت مالی کارخانه‌های واگن‌سازی‬ ‫داخلی‪ ،‬نبود س��فارش اس��ت‪ .‬دلیل نبود س��فارش هم‬ ‫این است که مش��تریان‪ ،‬پول سفارش دادن تعداد زیاد‬ ‫واگن را ندارند‪ .‬علت این مسئله نیز این است که درآمد‬ ‫مصرف‌کنن��دگان واگن یعنی ش��رکت‌های حمل‌ونقل‬ ‫ریلی‪ ،‬کفاف توس��عه ناوگان را نمی‌دهد و ریش��ه پایین‬ ‫ب��ودن این درآم��د این اس��ت که دولت ش��رکت‌های‬ ‫حمل‌ونق��ل ریل��ی را وادار می‌کن��د بلیت را ب��ا یارانه‬ ‫فراوان در اختیار مس��افر بگذارد و بع��د‪ ،‬از جبران این‬ ‫خس��ارت‪ ،‬شانه خالی می‌کند‪ .‬البته معتقدم این مسئله‬ ‫ک��ه خدمتی را با نرخ غیرواقعی و ارزان‌تر به مردم ارائه‬ ‫کنی��م و دولت به ش��رکت زیان‌دیده وعده دهد که این‬ ‫زیان را جبران می‌کند‪ ،‬از اساس اشتباه است‪.‬‬ ‫او اضاف��ه کرد‪ :‬در زمینه واگن ب��اری وضعیت اندکی‬ ‫بهتر اس��ت اما به‌دلیل رکود اقتصادی‪ ،‬حمل بار نیز کم‬ ‫با ابالغی ازس��وی رئیس هیات مدیره و مدیرعامل ش��رکت‬ ‫فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران‪ ،‬پروانه سهرابی به سمت مدیر‬ ‫فرودگاه آبادان منصوب شد‪.‬‬ ‫به گ��زارش‬ ‫به نقل از ش��رکت فرودگاه‌ها و ناوبری‬ ‫هوای��ی ایران‪ ،‬س��یاوش امیرمکری باتوجه ب��ه توانمندی‌ها و‬ ‫یک کارش��ناس صنعت ریلی معتقد اس��ت باال بودن‬ ‫هزینه‌های تولید‪ ،‬موجب افزایش نرخ تمام ش��ده واگن‬ ‫در داخل می‌شود و همین مسئله‪ ،‬از ابتدا خرید داخلی‬ ‫را غیراقتصادی می‌کند‪ .‬ابوالفضل بهره‌دار در پاس��خ به‬ ‫گفت‪ :‬ش��کی نیست از نظر دانش فنی‪ ،‬در ایران‬ ‫توانایی الزم برای تولید واگن به‌منظور رفع نیاز کش��ور‬ ‫و حتی منطقه وجود دارد و در این زمینه کارخانه‌هایی‬ ‫داریم که برخی از آنها ‪ ۴۰‬سال پیشینه فعالیت دارند و‬ ‫تحت لیسانس بین‌المللی کار می‌کنند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬باوجود این توان فنی باال‪ ،‬مشکل تولید‬ ‫داخل این است که نه نقشه راهی برای بخش خصوصی‬ ‫وج��ود دارد و مهم‌تر اینک��ه تعریفی از بخش خصوصی‬ ‫به‌معن��ای واقعی نداریم‪ .‬درواقع مش��خص نیس��ت چه‬ ‫بخش��ی از کار را باید بخش خصوصی انجام دهد و چه‬ ‫میزان نظارت باید روی کار باش��د و دولت چه نقشی در‬ ‫این میان دارد‪.‬‬ ‫به��ره‌دار با بیان اینکه نرخ تمام‌ش��ده واگن در داخل‬ ‫بس��یار باالت��ر از نرخ‌های مرس��وم واگن‌ه��ای وارداتی‬ ‫اس��ت‪ ،‬بیان کرد‪ :‬عامل اصلی این مس��ئله این است که‬ ‫تولیدکنن��دگان‪ ،‬از بانک‌ها تس��هیالت می‌گیرند و باید‬ ‫حدود ‪ ۲۰‬درصد نرخ س��ود این تس��هیالت را بپردازند‬ ‫که این مسئله هزینه‌های تولید را باال می‌برد و از همان‬ ‫ابتدا مش��تری می‌داند که تولید یک واگن با ‪ ۲۰‬درصد‬ ‫هزینه بیشتر همراه خواهد بود‪.‬‬ ‫این کارش��ناس صنعت ریلی یادآور شد‪ :‬البته سخن‬ ‫رئی��س قوه قضایی��ه مبنی بر لزوم اس��تفاده از ظرفیت‬ ‫داخل‪ ،‬س��خن بجایی است و باید این سرمایه‌ها حفظ و‬ ‫تقویت شود اما مشکل تولید داخل فقط با بیان مسئله‬ ‫حل نمی‌ش��ود و باید ازسوی مسئوالن زمینه و امکانات‬ ‫تقویت تولید داخل فراهم شود‪.‬‬ ‫بهره‌دار تاکید کرد‪ :‬دولت و مجلس ش��ورای اسالمی‬ ‫ع�لاوه ب��ر اینکه زمین��ه‌ای فراهم می‌کنند ت��ا از همه‬ ‫س��رمایه‌های داخل کش��ور در حوزه تولید بهره گرفته‬ ‫ش��ود‪ ،‬باید تضمینی نی��ز برای تولی��د در بلندمدت به‬ ‫تولیدکنن��ده و نی��ز مصرف‌کننده بدهند‪ .‬این مس��ئله‬ ‫موجب می‌ش��ود همه مصرف‌کنندگان تولیدات بخش‬ ‫ریل��ی اع��م از ش��رکت راه‌آه��ن و ش��رکت‌های بخش‬ ‫خصوصی ملزم به این ش��وند که از سرمایه‌های داخلی‬ ‫حمایت کنند تا تولید داخل رونق پیدا کند‪.‬‬ ‫او یادآور ش��د‪ :‬ش��عار حمای��ت از تولی��د داخل باید‬ ‫عملیاتی شود و تحقق آن‪ ،‬نیازمند سیاست‌گذاری‌های‬ ‫درس��ت اس��ت؛ به‌گون��ه‌ای ک��ه بخ��ش خصوص��ی و‬ ‫س��رمایه‌گذار واقعی پای کار بیاید و از او حمایت شود‪.‬‬ ‫ازسوی دیگر سود تولید نیز باید برای تولیدکننده قابل‬ ‫قبول و تضمینی برای ادامه کار او باشد‪.‬‬ ‫انتصاب نخستین مدیر فرودگاهی زن در ایران‬ ‫تجربه‌های س��هرابی از وی خواس��ته در زمینه استقرار سامانه‬ ‫مدیریت ایمنی و ارتقای سطح خدمات فرودگاهی در راستای‬ ‫پاسداش��ت حقوق ش��هروندی مس��افران و هماهنگی موثر با‬ ‫ش��رکت‌های هواپیمایی و نهادهای حفاظتی‪ -‬امنیتی و دیگر‬ ‫مجموعه‌ه��ای مرتبط با خدمات فرودگاهی و نگهداری اصولی‬ ‫‪ ۷‬آزادراه در آستانه تکمیل‬ ‫معاون س��اخت و توس��عه آزادراه‌ها گفت‪ :‬قطعه چهارم آزادراه‬ ‫ارومیه‪-‬تبری��ز ب��ه ط��ول ‪ ۳۵‬کیلومتر ب��ه طور ‪ ۴‬خط��ه آماده‬ ‫بهره‌برداری اس��ت و پیش‌بینی می‌ش��ود تا چند روز آینده تردد‬ ‫از این آزادراه انجام ش��ود‪ .‬سیدحس��ین میرش��فیع در گفت‌وگو‬ ‫ب��ا فارس بیان کرد‪ :‬س��رمایه‌گذاری در این آزادراه‪ ،‬با مش��ارکت‬ ‫‪ ۵۰-۵۰‬دولت و بنیاد تعاون ناجا اس��ت‪ .‬معاون ساخت و توسعه‬ ‫آزادراه‌ها اضافه کرد‪ :‬براساس برنامه‌ریزی وزارت راه و شهرسازی‬ ‫در حال برنامه‌ریزی نهایی و نصب تجهیزات هس��تیم تا پرداخت‬ ‫عوارض ای��ن آزادراه به ط��ور الکترونیک امکان‌پذیر باش��د‪ .‬وی‬ ‫درب��اره کل قطعات این آزادراه توضیح داد‪ :‬قطعه یک و ‪ ۲‬آزادراه‬ ‫ش��ده و درآمد شرکت‌های حمل‌ونقل باری کاهش پیدا‬ ‫کرده و این ش��رکت‌ها نیز با مش��کالت مشابهی روبه‌رو‬ ‫هس��تند‪ .‬قصابیان یادآور ش��د‪ :‬باوجود س��وخت ارزان‪،‬‬ ‫درحال‌حاض��ر ب��ار اصل��ی حمل‌ونقل کش��ور بر دوش‬ ‫جاده‌هاست و همین مسئله باعث کسادی مسافرکشی‬ ‫و بارکشی ریلی شده‪ ،‬به همین دلیل شرکت حمل‌ونقل‬ ‫ریلی‪ ،‬توانی برای س��فارش واگن و نوس��ازی ناوگان در‬ ‫حجم باال ندارد‪.‬‬ ‫این کارش��ناس حمل‌ونقل ریلی تاکی��د کرد‪ :‬راه‌حل‬ ‫مش��کل بی��کاری تولیدکنندگان واگن این نیس��ت که‬ ‫شرکت‌های حمل‌ونقل ریلی وادار شوند از این شرکت‌ها‬ ‫کاالی گران‌ت��ری خری��داری کنند‪ .‬ای��ن کار برای آنها‬ ‫انحصار ایجاد می‌کند و نتیجه همان چیزی می‌شود که‬ ‫در خودروسازی می‌بینیم‪.‬‬ ‫او با تاکید بر اینکه نباید تجربه شکست‌خورده انحصار‬ ‫در خودروسازی را در واگن‌سازی نیز تکرار کنیم‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫چ��را خریدار واگن یعنی ش��رکت حمل‌ونقل ریلی باید‬ ‫هزینه ناکارآمدی مدیریت اقتصادی کشور را بپردازد؟‬ ‫این کارش��ناس با بیان اینکه وظیفه دولت و مجلس‬ ‫شورای اسالمی در این زمینه آن است که به داد کاسبی‬ ‫بی‌رونق حمل‌ونقل ریلی برس��ند‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬نمی‌توان‬ ‫هم��ه امتیازها و یارانه‌ها را ب��ه حمل‌ونقل جاده‌ای داد‬ ‫و انتظار داشت کاس��بی ریلی در چنین شرایطی رونق‬ ‫بگیرد‪.‬‬ ‫‹ ‹تقویت تولید داخل همزمان با ممنوعیت‬ ‫واردات‬ ‫ارومیه‪-‬تبریز پیش‌تر به بهره‌برداری رسیده‪ ،‬قطعه سوم در دست‬ ‫ساخت اس��ت و در قطعه پنجم هم به‌زودی عملیات ساخت آغاز‬ ‫می‌شود‪ .‬معاون ساخت و توسعه آزادراه‌ها بیان کرد‪ :‬کاربرانی که‬ ‫از این آزادراه اس��تفاده می‌کنند‪ ،‬درحال‌حاضر ابتدا وارد قطعات‬ ‫اول و دوم آزادراه می‌ش��وند‪ ،‬در قطعه س��وم به جاده دسترس��ی‬ ‫منتقل می‌شوند‪ ،‬پس از آن به قطعه چهارم آزادراه در کنار جزیره‬ ‫اس�لامی وارد می‌ش��وند‪ .‬وی با بیان اینکه درحال‌حاضر‌‪ ۲‬هزار و‬ ‫‪ ۲۱۷‬کیلومتر آزادراه در کش��ور زیر بار ترافیک اس��ت‪ ،‬بیان کرد‪:‬‬ ‫براساس برنامه‌ریزی وزارت راه و شهرسازی‪ ،‬امسال و سال آینده‬ ‫‪ ۷‬آزادراه در کشور به بهره‌برداری می‌رسد‪.‬‬ ‫زیرس��اخت‌های موج��ود و بهره‌ب��رداری موث��ر و اقتصادی از‬ ‫ظرفیت‌های فرودگاهی‪ ،‬توس��عه کسب‌وکارها و وصول به‌موقع‬ ‫درآمده��ا ب��ا تاکید بر انضب��اط مالی‪ ،‬پرهیز از ات�لاف منابع‪،‬‬ ‫کاهش هزینه‌ها‪ ،‬رعایت دقی��ق قوانین و مقررات و هماهنگی‬ ‫کامل با ستاد شرکت برنامه‌ریزی و اقدام کند‪.‬‬ ‫سعید قصابیان‬ ‫ابوالفضل بهره‌دار‬ ‫پروانه س��هرابی پیش از این در س��مت معاون برنامه‌ریزی‪،‬‬ ‫نظ��ارت و امور اقتصادی ف��رودگاه اهواز فعالی��ت می‌کرد که‬ ‫اکن��ون عالوه ب��ر مدیریت فرودگاه آبادان‪ ،‬در جایگاه مش��اور‬ ‫مدیرعام��ل در امور بانوان و خانواده نیز به ایفای نقش خواهد‬ ‫پرداخت‪.‬‬ ‫فرسودگی ‪100‬درصدی ون‌های کشور‬ ‫مدیرعامل اتحادیه تاکس��یرانی‌های ش��هری کشور گفت‪:‬‬ ‫درحال‌حاض��ر ‪ ۱۳‬ه��زار ون در کش��ور ت��ردد می‌کنند که‬ ‫‪100‬درصد این ناوگان فرسوده است و نیاز به بازسازی دارد‪.‬‬ ‫مرتض��ی ضامنی در گفت‌وگو با ایرنا ب��ا بیان اینکه کارخانه‬ ‫تولید ون در کش��ور نداریم‪ ،‬افزود‪ :‬راه‌حل نوس��ازی ون‌های‬ ‫فرسوده این است که یا این نوع خودرو در داخل کشور تولید‬ ‫یا اجازه واردات آن داده ش��ود‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬از مجموع ‪۱۳‬‬ ‫هزار ونی که در کشور تردد می‌کنند‪ 7 ،‬هزار دستگاه مربوط‬ ‫به تهران و بقیه آن در کالنشهرهایی مانند مشهد و اصفهان‬ ‫در حال فعالیت هستند‪.‬‬ ‫سید مهدی مقدسی‬ ‫ضامنی گفت‪ :‬ون در س��ال ‪ ۱۳۸۵‬وارد سامانه حمل‌ونقلی‬ ‫کش��ور ش��د و درحال‌حاضر باتوجه به فعالیت ‪ ۱۳‬هزار ون‬ ‫فرسوده این ناوگان نیاز جدی به نوسازی دارد‪.‬‬ ‫پیشنهاد داده‌ایم در ثبت سفارش خودرو‪ ،‬کاربری عمومی‬ ‫خ��ودرو با کاربری ش��خصی متفاوت دیده ش��ود تا بتوانیم‬ ‫نسبت به نوسازی ون‌ها از طریق واردات نیز اقدام کنیم‪.‬‬ ‫مدیرعامل اتحادیه تاکس��یرانی‌های ش��هری کشور اظهار‬ ‫کرد‪ :‬اگر بتوانیم ون تاکس��ی را نوس��ازی کنیم‪ ،‬بخش��ی از‬ ‫مش��کالت حمل‌ونقل عمومی با این ن��اوگان برطرف خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫درحال‌حاض��ر ای��ران صاحب ش��رکت‌های‬ ‫واگن‌س��ازی توانمندی است که عالوه بر نیاز‬ ‫داخ��ل‪ ،‬می‌توانند نیاز خاورمیانه را نیز تامین‬ ‫کنند‪ ،‬ب��ا این ح��ال به‌دلیل نبود س��فارش‪،‬‬ ‫بسیاری از این شرکت‌ها یا تعطیل هستند یا‬ ‫با ‪ ۱۰‬درصد ظرفیت فعالیت می‌کنند‪ .‬باتوجه‬ ‫به تاکید رهبر معظم انقالب بر تولید داخل و‬ ‫نیز توجه ایش��ان به صنعت ریلی‪ ،‬الزم است‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‪ ،‬وزارت راه و‬ ‫شهرس��ازی‪ ،‬وزارت امور اقتصادی و دارایی و‬ ‫بانک‌ها‪ ،‬برای حمایت از صنعتگران وارد عمل‬ ‫ش��وند و بس��تر ارتقای فعالیت این بخش را‬ ‫فراهم کنند‪.‬‬ ‫ت��وان واگن‌س��ازان ایران��ی از بس��یاری از‬ ‫کشورهای صاحب صنایع ریلی باالتر است اما‬ ‫نبود حمایت از یک سو و سیاست‌گذاری‌های‬ ‫نادرس��ت ازس��وی دیگ��ر موج��ب ش��ده‬ ‫توانمندی‌های تولیدکنندگان به بهترین شکل‬ ‫ممکن مورد استفاده قرار نگیرد‪.‬‬ ‫ارائ��ه تس��هیالت بانک��ی ب��دون س��ود‬ ‫می‌توان��د راهکار مناس��بی ب��رای حمایت از‬ ‫تولیدکنندگان و س��رمایه‌گذاران بخش ریلی‬ ‫باشد‪ .‬از س��وی دیگر باید معافیت مالیاتی تا‬ ‫پایان پرداخت اقس��اط ب��رای تولیدکنندگان‬ ‫در نظر گرفته ش��ود‪ .‬ح��ذف عوارض گمرکی‬ ‫برای قطع��ات واردات��ی‪ ،‬تامین س��رمایه در‬ ‫گ��ردش کارخانه‌ه��ای داخلی با اس��تفاده از‬ ‫منابع بانکی و کاهش س��هم مطالبات راه‌آهن‬ ‫از س��رمایه‌گذاران صنعت ریل��ی‪ ،‬راهکارهای‬ ‫دیگری اس��ت که دول��ت با اس��تفاده از آنها‬ ‫می‌توان��د ب��اری از دوش تولیدکنن��دگان و‬ ‫سرمایه‌گذاران داخلی در بخش ریلی بردارد‪.‬‬ ‫حمایت مترو از‬ ‫تولیدکنندگان داخلی‬ ‫مدیرعامل ش��رکت بهره‌ب��رداری مترو اعالم‬ ‫ک��رد در زمینه تامین قطع��ات قطارهای مترو‬ ‫از تولیدکنن��دگان و صنعتگران داخلی حمایت‬ ‫می‌کند‪ .‬فرنوش نوبخت در گفت‌وگو با ایسنا‪ ،‬با‬ ‫بیان اینکه با اعمال تحریم‌ها‪ ،‬همکاری مشترک‬ ‫خوبی بین دانش��گاه‌ها‪ ،‬مترو و تولیدکنندگان‬ ‫داخلی ایجاد شده و خوشبختانه مشکلی برای‬ ‫تامی��ن قطعات وجود ندارد‪ ،‬افزود‪ :‬تامین قطعه‬ ‫از ماموریت‌های اصلی ما در شرکت بهره‌برداری‬ ‫مترو اس��ت و از سال گذشته براساس فرمایش‬ ‫رهب��ر معظ��م انقالب ت�لاش کرده‌ای��م گامی‬ ‫اساس��ی در زمین��ه رونق تولید مل��ی برداریم‪.‬‬ ‫نوبخت با اش��اره به اینکه س��ال گذش��ته برای‬ ‫تامین قطعه سراغ تولیدکنندگان داخلی رفتیم‬ ‫و دانش فنی را با نظارت دانش��گاه‌ها در اختیار‬ ‫تولیدکنن��دگان داخلی قرار داده و برابر ضوابط‬ ‫اق��دام خواهیم کرد‪ ،‬گف��ت‪ :‬امیدواریم بتوانیم‬ ‫کمک کنیم تا داخلی‌سازی مترو بیشتر محقق‬ ‫شود‪ .‬ضمن اینکه تامین قطعه را از هر مسیری‬ ‫که میسر باشد‪ ،‬انجام می‌دهیم زیرا نمی‌توانیم‬ ‫اج��ازه دهیم قطارها به‌دلیل مش��کل قطعه از‬ ‫کار بیفتد‪ .‬وی خاطرنش��ان کرد‪ :‬بومی‌س��ازی‬ ‫قطع��ه مصرفی مه��م در اولویت‌های ش��رکت‬ ‫بهره‌برداری مترو تهران و حومه قرار دارد‪.‬‬ ‫‪ ۵۶‬درصد‬ ‫موتورسیکلت‌های کشور‬ ‫در ‪ ۵‬استان‬ ‫رئیس مرکز ش��ماره‌گذاری و تعویض پالک‬ ‫پلیس راه��ور ناجا گفت‪ :‬از ‪ ۳۲‬میلیون و ‪۹۰۰‬‬ ‫هزار انواع وسایل نقلیه در کشور‪ ،‬هم‌اکنون ‪۱۱‬‬ ‫میلیون و ‪ ۶۵۰‬هزار دستگاه معادل ‪ ۳۵‬درصد‪،‬‬ ‫موتورس��یکلت است‪ .‬به گزارش مهر‪ ،‬سرهنگ‬ ‫علی محم��دی اظهار ک��رد‪ :‬براس��اس آمارها‬ ‫تهران بزرگ‪ ،‬خراس��ان رضوی‪ ،‬اصفهان‪ ،‬فارس‬ ‫و خوزستان ‪ ۵۶‬درصد موتورسیکلت‌های کشور‬ ‫را در خود جای داده‌اند‪ .‬وی با بیان اینکه بیش‬ ‫از ‪ ۲۱‬درصد موتورسیکلت‌های کشور در تهران‬ ‫تردد می‌کنند‪ ،‬افزود‪ :‬براس��اس آمارها امس��ال‬ ‫ش��ماره‌گذاری موتورس��یکلت‌های نوش��ماره‬ ‫‪۳۵‬درص��د و نقل‌وانتق��ال آنها نی��ز ‪ ۳۸‬درصد‬ ‫افزایش داشته است‪ .‬رئیس مرکز شماره‌گذاری‬ ‫و تعوی��ض پالک پلیس راهور ناجا گفت‪ :‬تهران‬ ‫بزرگ با حدود ‪ ۲‬میلیون‪ ،‬خراسان رضوی ‪۱.۳‬‬ ‫میلی��ون‪ ،‬اصفه��ان ‪ ۱.۲‬میلی��ون‪ ،‬فارس ‪۹۱۶‬‬ ‫هزار و خوزس��تان با ‪ ۵۶۴‬هزار موتورس��یکلت‪،‬‬ ‫بیشترین موتورسیکلت‌های کشور را دارند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫به‌نظر می‌رس��د همین اظهارنظر رئیس قوه قضاییه‪،‬‬ ‫عاملی برای باز ش��دن دوباره پرون��ده واردات واگن در‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت ش��ده‪ ،‬چراکه یکی از‬ ‫اعضای کمیس��یون صنای��ع و معادن مجلس ش��ورای‬ ‫اسالمی از ممنوع شدن واردات واگن به کشور با دستور‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت خبر داده است‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش خانه ملت‪ ،‬س��ید مهدی مقدس��ی گفت‪:‬‬ ‫واردات واگ��ن ب��ا پیگیری مجلس و گرفتن دس��تور از‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت ممنوع ش��د که این اقدام‪،‬‬ ‫نویدبخش رونق تولید شرکت‌های تولید واگن در کشور‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫مقدسی افزود‪ :‬در شرایطی که کشور مورد تحریم‌های‬ ‫ظالمانه ق��رار گرفته‪ ،‬بدون توجه به توان ش��رکت‌های‬ ‫داخل��ی که ظرفیت تولید واگ��ن و تزریق آن به ناوگان‬ ‫حمل‌ونقل ریلی را دارند‪ ،‬برخی از وزارتخانه‌ها به‌دنبال‬ ‫تش��دید فش��ار به وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت برای‬ ‫ثبت س��فارش واردات واگن بودند که با دس��تور صریح‬ ‫وزیر‪ ،‬این مسئله منتفی شد‪.‬‬ ‫تولیدکننده واگن‬ ‫عکس‪ :‬آیدا فریدی‬ ‫پ��ای چالش بین خرید داخ��ل و واردات واگن به قوه‬ ‫قضاییه هم باز شده است‪ .‬سید ابراهیم رئیسی‪ ،‬سکاندار‬ ‫جدید ق��وه قضاییه به‌تازگی در نشس��تی ب��ا صاحبان‬ ‫صنایع استان مرکزی در اراک‪ ،‬با انتقاد از واردات واگن‬ ‫گفت‪ :‬وقتی ما یک کارخانه واگن‌سازی با چنین ظرفیت‬ ‫مطلوبی داریم‪ ،‬واردات واگن از خارج چه معنایی دارد؟‬ ‫اگ��ر تصمیم‌گیران از ظرفیت‌های این کارخانه بی‌اطالع‬ ‫هس��تند که خیلی بد اس��ت و اگر باوجود اطالع از این‬ ‫توانمندی دس��ت ب��ه واردات می‌زنند‪ ،‬کارش��ان عنوان‬ ‫دیگری دارد‪.‬‬ ‫محمدجواد فخاری‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫جزئیات توقف واردات واگن از زبان مدیرعامل راه‌آهن‬ ‫یادداشت‬ ‫واردات واگن ممنوع!‬ ‫«روی ریل می‌ایستم و جلو واردات واگن را می‌گیرم»‬ ‫این جمله معروف وزیر پیشین صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫اس��ت ک��ه در س��ال ‪ ۹۵‬در مخالفت با خری��د واگن از‬ ‫خارج مطرح ش��د و واکنشی به س��خن وزیر وقت راه و‬ ‫شهرسازی بود که می‌گفت «حمل‌ونقل ریلی نمی‌تواند‬ ‫معطل تولید داخل بماند»‪ .‬حدود ‪ ۳‬سال از این بگومگو‬ ‫گذشته است‪ .‬نه دیگر محمدرضا نعمت‌زاده وزیر است؛‬ ‫نه عب��اس آخوندی اما خرید واگ��ن از خارج همچنان‬ ‫بحث روز است‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش‬ ‫واردات واگ��ن از مهم‌تری��ن‬ ‫چالش‌ه��ای حمل‌ونق��ل ریلی در س��ال‌های اخیر بوده‬ ‫است‪ .‬مخالفان واردات می‌گویند درحالی که در کشور‪،‬‬ ‫ش��رکت‌های بزرگ و صاحبنامی در زمینه تولید واگن‬ ‫فعالیت می‌کنند‪ ،‬خرید خارجی مفهومی ندارد و خالف‬ ‫سیاست‌های کالن کش��ور در زمینه رونق تولید داخل‬ ‫است‪ .‬درمقابل‪ ،‬برخی معتقدند باال بودن نرخ تمام‌شده‬ ‫واگن در داخل‪ ،‬طوالنی بودن روند تولید داخلی و نبود‬ ‫ظرفی��ت الزم برای پوش��ش همه نیاز کش��ور به واگن‪،‬‬ ‫از مهم‌ترین مسائلی اس��ت که واردات را اجتناب‌ناپذیر‬ ‫می‌کند‪.‬‬ ‫‹ ‹مخالف�ت رئی�س ق�وه قضاییه ب�ا واردات‬ ‫واگن‬ ‫راه‌هایی‬ ‫برای نجات‬ ‫واگن‌سازی‬
‫‪14‬‬ ‫سه‌شنبه‬ ‫‪ 8‬مرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 27‬ذی‌القعده ‪1440‬‬ ‫‪ 30‬ژوئیه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1340‬‬ ‫پیاپی ‪2658‬‬ ‫نفت و نیرو‬ ‫تجارت‬ ‫‪ ۹‬برابر حجم کلی سد زاینده‌رود از آب‌های زیرزمینی برداشت کرده‌ایم‬ ‫روی خط خبر‬ ‫تداوم واردات نفت‬ ‫چین از ایران با وجود‬ ‫تحریم‌های امریکا‬ ‫داده‌های اداره کاالی چین نشان می‌دهد‬ ‫در م��اه ژوئن‪ ،‬واردات نفت خام این کش��ور‬ ‫از ای��ران‪ ،‬حت��ی بعد از پای��ان معافیت‌های‬ ‫تحریمی امری��کا در ماه می‪ ،‬ادامه داش��ته‬ ‫است‪.‬‬ ‫به گزارش مهر به نقل از رویترز‪ ،‬داده‌های‬ ‫اداره کل کاالی چی��ن نش��ان داد ک��ه ماه‬ ‫گذش��ته‪ ،‬واردات نف��ت چی��ن از ای��ران به‬ ‫‪ ۸۵۵۶۳۸‬ت��ن‪ ،‬یا ‪ ۲۰۸۲۰۵‬بش��که در روز‬ ‫ب��وده اس��ت‪ .‬در ماه م��ی نیز چی��ن روزانه‬ ‫‪ ۲۵۴۰۱۶‬بش��که نفت از ای��ران وارد کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫بر اس��اس تحقیقات نفت��ی رفینیتیو‪ ،‬در‬ ‫م��اه ژوئ��ن ‪ ۶۷۰‬ه��زار تن نفت ای��ران که‬ ‫معادل ‪ ۱۶۳‬هزار بش��که در روز اس��ت‪ ،‬در‬ ‫بندر تیان‌جین‪ ،‬در ش��رق چی��ن و در بندر‬ ‫جین‌ژو در شمال ش��رق چین‪ ،‬تخلیه شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫داده‌ه��ای رفینیتی��و همچنی��ن نش��ان‬ ‫می‌دهد ک��ه در ‪ ۴۳۰‬هزار ت��ن نفت ایران‬ ‫هم در ماه ژوئیه در جین‌ژوئو و هوئیژوئو در‬ ‫جنوب چین‪ ،‬تخلیه شده است‪.‬‬ ‫تم��ام نفتکش‌هایی که محمول��ه خود را‬ ‫تخلیه کرده‌اند تحت مالکیت و اداره شرکت‬ ‫ملی نفتکش ایران فعالیت می‌کنند‪.‬‬ ‫به نوش��ته رویت��رز‪ ،‬مالکی��ت محموله‌ها‬ ‫مش��خص نیس��ت و هیچ‌گون��ه خری��داری‬ ‫مشخص نشده است‪ .‬به نظر می‌رسد به علت‬ ‫نگران��ی از تحریم‌های امریکا ش��رکت‌های‬ ‫نفت��ی دولتی‪ ،‬خرید نفت از ایران را متوقف‬ ‫کرده‌اند‪.‬‬ ‫در ‪ ۶‬ماه نخس��ت امسال میالدی‪ ،‬واردات‬ ‫نف��ت چین از ای��ران ‪ ۳۰‬درصد نس��بت به‬ ‫سال گذشته افت کرده و به ‪ ۱۱.۰۳‬میلیون‬ ‫تن‪ ،‬معادل ‪ ۴۴۷۳۲۷‬بش��که در روز رسیده‬ ‫است‪.‬‬ ‫جی��ن‌ژو‪ ،‬تیان‌جی��ن و هوئیژوئو مناطقی‬ ‫هس��تند که تمام ش��رکت‌های پاالیشگاهی‬ ‫و انباره��ای نفتی چین در آن ق��رار دارند‪.‬‬ ‫همچنین ذخایر نفت اضطراری دولت چین‬ ‫در این مناطق قرار داده شده‌اند‪.‬‬ ‫طرح «کنترل سیالب‬ ‫کرخه» در انتظار اعتبار‬ ‫معاون طرح و توس��عه شبکه‌های آبیاری‬ ‫و زهکش��ی س��ازمان آب و برق خوزستان‪،‬‬ ‫اعتب��ار مورد‌نیاز برای اج��رای طرح کنترل‬ ‫سیالب کرخه را ‪ ۴‬هزار میلیارد ریال عنوان‬ ‫کرد و گفت‪ :‬ب��ا وجود پیگیری‌ه��ا تاکنون‬ ‫هیچ اعتباری برای این طرح اختصاص داده‬ ‫نشده است‪.‬‬ ‫آرش محجوب��ی در گفت‌وگو با ایرنا اظهار‬ ‫کرد‪ :‬طرح کنترل س��یالب کرخه در س��ال‬ ‫‪ ۱۳۷۲‬از سوی شرکت مهاب قدس مطالعه‬ ‫و به‌تازگی بازنگری شده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬این طرح به طول ‪ ۷۰‬کیلومتر‪،‬‬ ‫سیالب کرخه را از طریق مسیل «خسرج»‬ ‫از باالدس��ت حمیدیه در روس��تای «ش��یخ‬ ‫طعمه» به مخزن ش��ماره ی��ک هورالعظیم‬ ‫هدایت می‌کند تا در صورت وقوع س��یالب‪،‬‬ ‫خسارتی به روستاها و زمین‌های کشاورزی‬ ‫وارد نشود‪.‬‬ ‫محجوب��ی ب��ا بی��ان اینکه ب��رای اجرای‬ ‫س��یالب‌بر خس��رج ‪ ۴‬ه��زار میلی��ارد ریال‬ ‫اعتب��ار نیاز اس��ت‪ ،‬اف��زود‪ :‬تاکن��ون چند‬ ‫ب��ار ب��ا س��ازمان برنام��ه و بودجه کش��ور‬ ‫برای اختص��اص اعتبار نامه‌نگاری ش��ده و‬ ‫درخواس��ت کردیم در فهرست طرح‌ها قرار‬ ‫گیرد‪ .‬اس��تاندار خوزستان نیز در این زمینه‬ ‫ب��ا رئیس‌جمه��وری نامه‌نگاری داش��ته اما‬ ‫تاکنون این مسئله محقق نشده است‪.‬‬ ‫وی خاطرنش��ان کرد‪ :‬با توج��ه به اعتبار‬ ‫س��نگین مورد نیاز برای اج��رای این طرح‪،‬‬ ‫مشاور در حال بررس��ی راهکارهای کاهش‬ ‫هزینه ساخت این کانال است‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬در صورت اجرا نش��دن این‬ ‫س��ازه‪ ،‬قابلیت انتقال سیالب در آن کاهش‬ ‫می‌یابد و باز هم شاهد خسارت به روستاها‬ ‫و زمین‌های کشاورزی خواهیم بود‪.‬‬ ‫زمس��تان و بهار گذشته س��یالب کرخه‪،‬‬ ‫روس��تاها و زمین‌های کش��اورزی ش��وش‪،‬‬ ‫اهواز‪ ،‬حمیدیه‪ ،‬دش��ت آزادگان و هویزه در‬ ‫خوزستان را تحت‌تاثیر قرار داد‪.‬‬ ‫در اتفاقی نادر‪ ،‬س��یالب کرخه امسال به‬ ‫اهواز رس��ید و بخش��ی از محله‌های جنوب‬ ‫غرب و جاده اهواز‪‌-‬اندیمش��ک و راه‌آهن را‬ ‫به زیر آب برد‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫گرفتاری منابع آبی کشور در چاه‌های غیرمجاز‬ ‫گروه انرژی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫بر اساس‬ ‫آمارگیری‬ ‫سراسری دور‬ ‫دوم منابع آب در‬ ‫سال ‪ ۸۸‬تا ‪،۹۰‬‬ ‫چاه‌های غیرمجاز‬ ‫کشور بیش‬ ‫از ‪ ۷‬میلیارد‬ ‫مترمکعب‬ ‫آب را از دل‬ ‫زمین بیرون‬ ‫کشیده‌اند‬ ‫وجود صدها هزار چاه غیرمجاز ساالنه خسارت‌های‬ ‫جبران‌ناپذیری به منابع آبی و س��فره‌های زیرزمینی‬ ‫کشور وارد می‌کند؛ مس��ئله‌ای که مسئوالن با توجه‬ ‫ب��ه ادامه خشکس��الی‌ها در فالت ای��ران باید در آن‬ ‫بازنگری اساس��ی کنند تا جلوی هرگونه سوءاستفاده‌‬ ‫گرفته شود‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایرنا‪ ،‬نگاهی به آم��ار و ارقام در ‪ ۴‬دهه‬ ‫گذشته نشان می‌دهد چاه‌های غیرمجاز و مجاز ایران‬ ‫در س��ال ‪ ۶۰ ،۵۷‬هزار عدد ب��وده اما هم‌اکنون ‪۸۰۰‬‬ ‫تا ‪ ۹۰۰‬هزار چاه در کش��ور وجود دارد که ‪ ۴۰‬درصد‬ ‫آنها غیرمجازند و از این تعداد ‪ ۳۵۰‬تا ‪ ۴۰۰‬هزار چاه‬ ‫کشاورزی غیرمجاز در کش��ور وجود دارد که ساالنه‬ ‫بی��ش از ‪ ۱۰‬میلی��ارد مترمکعب آب ب��ا این چاه‌ها‬ ‫مصرف می‌شود‪.‬‬ ‫این اعداد با توجه به کاهش چش��مگیر بارش‌های‬ ‫آس��مانی نشان‌دهنده آن اس��ت که وضعیت آب‌های‬ ‫زیرزمینی در این ‪ ۴۰‬س��ال به‌شدت افت کرده و این‬ ‫روند در دهه گذش��ته به دلیل افزایش خشکسالی‌ها‬ ‫سرعت گرفته است‪.‬‬ ‫کارشناس��ان معتقدند اس��تحصال بی‌رویه از منابع‬ ‫آب زیرزمین��ی ب��ا حف��ر چاه‌های مج��از و غیرمجاز‬ ‫از جمل��ه دالیلی اس��ت ک��ه باعث ش��ده منابع آب‬ ‫زیرزمینی به‌ش��دت کاهش یابد‪ ،‬زمین در بس��یاری‬ ‫نقاط فرو‌نشیند و تنش ناشی از کمبود آب گریبانگیر‬ ‫بس��یاری از نق��اط کش��ور از جمله اس��تان اصفهان‬ ‫ش��ود که نمونه بارز آن خش��ک ش��دن زاینده‌رود و‬ ‫تاالب گاوخونی به عنوان دو عرصه آبی مهم کش��ور‬ ‫است‪.‬‬ ‫باید همواره بر ای��ن موضوع کلیدی تاکید کرد که‬ ‫منابع آب زیرزمینی یکی از ذخایر مهم کشور و حفظ‬ ‫آن از وظای��ف وزارت نیرو اس��ت و انجام این وظیفه‬ ‫عزم ملی در سطح حاکمیت را می‌طلبد‪.‬‬ ‫از طرفی‪ ،‬پراکنش منابع یاد‌ش��ده ش��امل چاه‌ها‪،‬‬ ‫چش��مه‌ها و قنات‌ها در سطح کش��ور‪ ،‬خشکسالی و‬ ‫تغیی��رات اقلیمی‪ ،‬افزایش جمعی��ت‪ ،‬افزایش نیاز به‬ ‫آب و سیاس��ت‌های ناکارآمد توسعه و اشتغال بدون‬ ‫انجام مطالعات آمایش سرزمین‪ ،‬باعث سوق اشتغال‬ ‫به س��مت اس��تفاده از منابع آب زیرزمینی‪ ،‬افزایش‬ ‫فشار بر منابع یاد‌شده و وضعیت نامتعادل کنونی در‬ ‫آبخوان‌های کشور شده است‪.‬‬ ‫عالوه‌ب��ر این‪ ،‬تش��دید اُفت س��طح آب و کس��ری‬ ‫مخ��زن آبخوان‌ها ممنوعی��ت ‪ ۳۸۸‬محدوده از ‪۶۰۹‬‬ ‫محدوده مطالعاتی کش��ور را به دنبال داش��ته و روند‬ ‫فزاینده بهره‌برداری بی‌رویه از منابع آب زیرزمینی با‬ ‫بهره‌وری‌های بس��یار پایین‌تر از متوسط نرخ جهانی‬ ‫چ��ه در مبحث انتقال و مص��رف در مزرعه و چه در‬ ‫تولیدات دیگر به‌ویژه در ‪ ۱۰‬س��ال گذش��ته‪ ،‬حکایت‬ ‫از ایجاد خسارت‌های سنگین در این منابع ارزشمند‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫با وج��ود اعم��ال محدودیت ازس��وی وزارت نیرو‬ ‫ب��رای بهره‌برداری از منابع زیرزمینی در بس��یاری از‬ ‫محدوده‌ه��ای مطالعاتی کش��ور اع��م از اجرای نظام‬ ‫تخصیص آب از س��ال ‪ ۱۳۸۰‬و ممنوع کردن حدود‬ ‫‪ ۳۸۸‬محدوده مطالعاتی کش��ور‪ ،‬رش��د فزاینده حفر‬ ‫چاه‌های غیرمجاز در دهه گذشته رخ داده به‌طوری‬ ‫که بر اس��اس آمارگیری سراسری دور دوم منابع آب‬ ‫در س��ال ‪ ۸۸‬تا ‪ ،۹۰‬چاه‌های غیرمجاز کش��ور بیش‬ ‫از ‪ ۷‬میلی��ارد مترمکع��ب آب را از دل زمی��ن بیرون‬ ‫کشیده‌اند‪.‬‬ ‫از عوامل افزایش تعداد چاه‌های غیرمجاز در کشور‪،‬‬ ‫مش��ارکت نکردن تمام ذی‌نفع��ان در مدیریت منابع‬ ‫آب زیرزمینی‪ ،‬نبود تعامل بین س��ازمان‌های مرتبط‪،‬‬ ‫رش��د ُکند توس��عه در س��ایر بخش‌ها مانند صنعت‪،‬‬ ‫خدمات و گردش��گری و س��هم اندک اشتغال در این‬ ‫بخش‌ها و اعمال قوانین و سیاس��ت‌های نامناسب در‬ ‫بخش کشاورزی است‪.‬‬ ‫در ای��ن میان‪ ،‬نب��ود قوانین بازدارن��ده یا مجازات‬ ‫متناس��ب با ُجرم‪ ،‬ارزان بودن بهره‌ب��رداری از منابع‬ ‫از جمله آب زیرزمینی‪ ،‬تمرکز بر تامین اش��تغال در‬ ‫بخش کشاورزی و همراهی نکردن یا بی‌توجهی سایر‬ ‫نهاد‌ه��ا برای کنت��رل و جلوگی��ری از حفر چاه‌های‬ ‫غیرمجاز و حتی تش��ویق و ایجاد انگیزه در متخلفان‬ ‫از ط��رف بخش مصرف‌کننده و اعمال سیاس��ت‌های‬ ‫یکی از از پیامدهای اس��فبار برداشت بی‌رویه و بی‌حساب و کتاب‬ ‫از س��فره‌های آب زیرزمینی فرونشست زمین است‪ .‬مصرف بهینه‬ ‫آب باید با دید مسئوالنه‌تر و با احساس مسئولیت نهادینه‌شده بین‬ ‫افراد گسترش یابد و در این زمینه باید از تشکل‌ها و سازمان‌های‬ ‫مردم‌نهاد بیش از گذشته بهره برد‬ ‫تش��ویقی نیز از مباحثی اس��ت که در افزایش تعداد‬ ‫چاه‌های غیرمجاز موثر بوده است‪.‬‬ ‫از سوی دیگر‪ ،‬یکی از از پیامدهای اسفبار برداشت‬ ‫بی‌رویه و بی‌حساب و کتاب از سفره‌های آب زیرزمینی‬ ‫فرونشست زمین اس��ت‪ .‬این پدیده خطرناک اگرچه‬ ‫می‌تواند بر اثر سایر پدیده‌های طبیعی زمین‌شناسی‬ ‫مانند زمین‌لرزه‪ ،‬انحالل س��نگ‌های گچی‪ ،‬نمکی یا‬ ‫آهکی‪ ،‬آب ش��دن یخ‌ها و حرکت‌های آرام پوس��ته و‬ ‫خروج گدازه از پوس��ته جامد زمین ی��ا فعالیت‌های‬ ‫انسانی مانند معدنکاری‪ ،‬برداشت سیاالت زیرزمینی‬ ‫مانند آب‌های زیرزمینی‪ ،‬نفت یا گاز ایجاد ش��ود‌ اما‬ ‫به گفته کارشناس��ان‪ ،‬کاهش ش��دید سطح آب‌های‬ ‫زیرزمینی‪ ،‬مهم‌ترین دلیل فرونشس��ت زمین به‌ویژه‬ ‫در ایران به شمار می‌رود‪.‬‬ ‫کاهش ب��ارش‪ ،‬مدیری��ت نکردن مص��رف آب در‬ ‫بخش کش��اورزی‪ ،‬رعایت نکردن س��همیه برداش��ت‬ ‫آب از سوی برخی کشاورزان و استفاده از روش‌های‬ ‫س��نتی آبیاری‪ ،‬افزایش مصرف آب در صنایع و مردم‬ ‫موجب ش��ده تا بخش قابل‌توجه��ی از منابع آبی در‬ ‫سراس��ر کش��ور خشک شود و سطح س��فره‌های آب‬ ‫زیرزمینی به‌شدت پایین بیاید‪ ،‬این مسئله باعث شده‬ ‫حفره‌ه��ای تهی از منابع آبی بر اثر وارد آمدن فش��ار‬ ‫طبق��ات فوقانی زمین فروبریزد و پدیده فرونشس��ت‬ ‫زمین در بس��یاری از مناطق اتفاق بیفتد‪ .‬بررس��ی‌ها‬ ‫نش��ان می‌دهد امروزه بیش از ‪ ۱۵۰‬کش��ور جهان از‬ ‫جمله ایران با پدیده فرونشست زمین روبه‌رو هستند‪.‬‬ ‫‹ ‹کس�ری س�االنه آب‌ه�ای زیرس�طحی؛ ‪۶۰۲‬‬ ‫میلیون متر‌مکعب‬ ‫مدیر حفاظت و بهره‌برداری ش��رکت آب منطقه‌ای‬ ‫اصفه��ان اظهار کرد‪ :‬برداش��ت از آب‌های زیرزمینی‬ ‫در س��ال‌های گذش��ته و به صدا در‌آمدن زنگ خطر‪،‬‬ ‫وزارت نیرو را بر آن داش��ت که طرح تعادل‌بخش��ی‬ ‫س��فره‌های آب زیرزمینی مشتمل بر ‪ ۱۵‬طرح را در‬ ‫دستور کار قرار دهد که بر اساس آن‪ ۱۳ ،‬طرح برای‬ ‫وزارت نی��رو‪ ،‬یک طرح برای حوزه زمین‌شناس��ی و‬ ‫ی��ک طرح برای جهاد کش��اورزی تعریف ش��د که از‬ ‫این تعداد طرح‌هایی ش��امل مسدود کردن چاه‌های‬ ‫غیرمجاز‪ ،‬نصب کنتور‌ روی چاه‌های مجاز و همچنین‬ ‫تعادل در مصرف چاه‌ها بیش از دیگر طرح‌ها اهمیت‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫س��ید مهدی میرباقری ب��ا بیان اینکه کم ش��دن‬ ‫آب‌ه��ای زیرزمینی برای دش��ت‌ها خطرهای جدی‬ ‫مانند فرونشس��ت ایجاد می‌کند‪ ،‬ادامه داد‪ :‬در استان‬ ‫اصفهان متولی ‪ ۳۵‬دش��ت هستیم که از این تعداد ‪۸‬‬ ‫دشت آزاد‪ ۱۸ ،‬دشت ممنوعه و ‪ ۹‬دشت در وضعیت‬ ‫بحرانی هستند‪.‬‬ ‫به گفته این مقام مس��ئول‪ ،‬در استان اصفهان ‪۴۳‬‬ ‫هزار و‪ ۴۰۰‬چ��اه مجاز وجود دارد ک��ه ‪ ۳.۷‬میلیارد‬ ‫متر‌مکعب آب را در طول یک سال از دل زمین بیرون‬ ‫می‌کش��ند‪ .‬همچنین‪ ،‬در منطقه ‪ ۱۶‬هزار و ‪ ۸۰۰‬چاه‬ ‫غیرمجاز وجود دارد ک��ه ‪ ۹‬هزار و ‪ ۵۰۰‬مورد از آنها‬ ‫فعال است و ساالنه ‪ ۴۳۲‬میلیون مترمکعب آب را به‬ ‫طور غیرمجاز برداشت می‌کند‪.‬‬ ‫مدیر ش��رکت منطق��ه اصفهان ادام��ه داد‪ :‬حجم‬ ‫کس��ری س��االنه آب‌های زیرس��طحی ح��دود ‪۶۰۲‬‬ ‫میلیون مترمکعب اس��ت و در ‪ ۲۰‬سال گذشته بیش‬ ‫از ‪ ۱۲‬میلیارد مترمکعب کس��ری آب در این اس��تان‬ ‫وجود داش��ته است؛ به این معنا که نزدیک به ‪ ۹‬برابر‬ ‫حجم کلی س��د زاینده‌رود از آب‌ه��ای زیرزمینی به‬ ‫ط��ور مازاد برداش��ت کرده‌ایم و این موضوع بس��یار‬ ‫بغرنج است‪.‬‬ ‫میرباق��ری با بیان اینکه س��طح آب‌های زیرزمینی‬ ‫‪ ۳۸‬س��انتی‌متر پایین رفته است‪ ،‬گفت‪ :‬این موضوع‬ ‫به فرونشس��ت زمین منجر می‌شود که بسیار جدی‬ ‫و خطرناک است‪.‬‬ ‫بنابرای��ن‪ ،‬بای��د احی��ا و تعادل‌بخش��ی آب‌ه��ای‬ ‫زیرزمین��ی را به‌طور جدی ن��گاه کنیم و این موضوع‬ ‫نیازمند همکاری بین‌دس��تگاهی و به‌ویژه مش��ارکت‬ ‫بیشتر و همراهی نهاد قضایی است‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬در ‪ ۸‬س��ال گذش��ته در استان ‪۵‬‬ ‫هزار چاه غیرمجاز مسدود و روی ‪ ۳‬هزار و ‪ ۸۹۶‬چاه‬ ‫کنتور آب و برق هوشمند نصب شده است‪.‬‬ ‫مدیر حفاظت و بهره‌برداری ش��رکت آب منطقه‌ای‬ ‫اصفهان ادامه داد‪ :‬همچنین در این مدت ‪ ۷۸۱‬موتور‬ ‫حجمی نصب شده و ‪ ۲‬هزار و ‪ ۳۰۰‬دستگاه غیرمجاز‬ ‫توقیف شده است‪.‬‬ ‫به گفته میرباق��ری‪ ،‬در این مدت ‪ ۱۰‬هزار و ‪۷۰۰‬‬ ‫پروان��ه چاه کش��اورزی نیز تعدیل ش��ده ت��ا میزان‬ ‫بهره‌ب��رداری واقعی بر آنها اعمال ش��ود‪ .‬در مجموع‪،‬‬ ‫در ای��ن مدت ‪ ۸۴‬میلیون مترمکعب آب صرفه‌جویی‬ ‫ش��ده و قرار است امسال ‪ ۸۰۰‬کنتور حجمی نصب و‬ ‫همچنین ‪ ۸۰۰‬چاه غیرمجاز مس��دود شود‪ ۱۰ .‬هزار‬ ‫پروانه چاه کشاورزی نیز اصالح خواهد شد‪.‬‬ ‫میرباقری با بیان اینکه برای مسدود کردن چاه‌های‬ ‫غیرمجاز با موانع بسیار زیادی روبه‌رو هستیم‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫اف��رادی که خ��ود را صاحب این چاه‌ه��ای غیرمجاز‬ ‫می‌نامن��د ب��رای جلوگیری از مس��دود ک��ردن آنها‬ ‫مقاومت می‌کنند و برای این موضوع حتی با فرماندار‪،‬‬ ‫نماین��دگان مجل��س و امام��ان جمع��ه نی��ز ارتباط‬ ‫برق��رار می‌کنند ت��ا بلکه ما با آنها با مماش��ات رفتار‬ ‫کنی��م‪ .‬وی ادام��ه داد‪ :‬ب��رای جب��ران ‪ ۱۳۰‬میلیارد‬ ‫مترمکعبی حجم آب در کل کش��ور‪ ،‬در برنامه ششم‬ ‫توس��عه ‪ ۱۱‬میلیارد مترمکعب در نظر گرفته شده و‬ ‫سهم استان اصفهان ‪ ۳‬میلیارد متر‌مکعب است‪.‬‬ ‫‌مدیر آب منطقه‌ای اصفهان با اش��اره به مشکالتی‬ ‫که برای نصب کنترل هوشمند وجود دارد‪ ،‬بیان کرد‪:‬‬ ‫پیش‌ت��ر این کنت��ور به طور رایگان بین کش��اورزان‬ ‫توزیع می‌ش��د و پس از آن با نرخ ‪ ۴۰‬تا ‪ ۵۰‬میلیون‬ ‫ریال در اختیار متقاضیان قرار می‌گرفت اما هم‌اکنون‬ ‫به دلیل افزایش قیمت‌ها خرید هریک از آنها ‪ ۱۴۰‬تا‬ ‫‪ ۱۵۰‬میلیون ریال هزینه دربردارد‪.‬‬ ‫بنابراین‪ ،‬فش��اری روی کش��اورزان می‌آید و خرید‬ ‫را برای آنها مش��کل می‌کند در نتیجه طرح به‌کندی‬ ‫پیش می‌رود‪ .‬مدیرحفاظت و بهره‌برداری شرکت آب‬ ‫منطقه‌ای اصفهان اظهار کرد‪ :‬در س��ال‌های گذشته‬ ‫ب��رای اج��رای یک ط��رح آمایش س��رزمینی غفلت‬ ‫کرده‌ای��م اما باید بدانیم که با همت کالن در س��طح‬ ‫حاکمیتی باید آمایش س��رزمین چه در بخش ملی‪،‬‬ ‫چه در بخش منطقه‌ای انجام شود‪.‬‬ ‫وی بیان کرد‪ :‬نگاه بخش��ی‪ ،‬استانی و نشست‌هایی‬ ‫که به ش��کل محکمه با کاربرد ارائه عملکردها برگزار‬ ‫می‌ش��ود راه به جای��ی نخواهد برد‪ .‬ب��رای حفاظت‬ ‫از مناب��ع آب��ی و مدت مص��رف باید ن��گاه هم‌افزایی‬ ‫و هم‌راس��تایی داش��ته باش��یم و ایجاد باور عمومی‬ ‫را مدنظ��ر قرار دهیم زی��را مردم نظاره‌گ��ر کارهای‬ ‫ما هس��تند و به هی��چ عنوان تضاده��ای بین نهادها‬ ‫نمی‌تواند راهکاری برای حل مشکالت باشد‪.‬‬ ‫میرباق��ری افزود‪ :‬مص��رف بهینه آب بای��د با دید‬ ‫مس��ئوالنه‌تر و با احساس مسئولیت نهادینه‌شده بین‬ ‫افراد گس��ترش یابد و در این زمینه باید از تشکل‌ها‬ ‫و س��ازمان‌های مردم‌نهاد بیش از گذش��ته بهره برد‪،‬‬ ‫همچنی��ن اس��تفاده از دانش و تجربه دانش��گاهیان‬ ‫و پژوهش��گران امری ضروری و حیاتی اس��ت‪ ،‬نباید‬ ‫به ای��ن موضوع ن��گاه پوپولیس��تی داش��ت و نباید‬ ‫درگیری‌های بین استانی به وجود آورد‪.‬‬ ‫مدیر حفاظت آب منطقه‌ای اصفهان ارائه اطالعات‬ ‫اش��تباه به مردم را مشکل‌س��از خواند و ادامه داد‪ :‬در‬ ‫ای��ن زمینه باید وزارت نی��رو‪ ،‬آب منطقه‌ای و آبفا به‬ ‫عنوان متولیان آب اظهارنظر کنند‪.‬‬ ‫میرباقری خاطرنش��ان کرد‪ :‬پاس��خگو بودن‪ ،‬ایجاد‬ ‫کنترل و نظارت کافی باید در دستور کار قرار داشته‬ ‫باش��د و این نکته را باید مدنظر قرار داد که حفاظت‬ ‫از منابع آبی می‌تواند در کل کشور دسترسی همگان‬ ‫ب��ه مایه حیات را فراهم کند و در نگاه کلی امنیت ما‬ ‫و آیندگان را به همراه دارد‪.‬‬ ‫بهره‌برداری از واحدهای تقطیر و گاز مایع شماره ‪ ۳‬شرکت پاالیش نفت اصفهان‬ ‫به�روز راعی‪ :‬با هدف افزایش ضری��ب اطمینان فرآیند و‬ ‫بهبود کیفیت فرآورده‌های نفتی‪ ،‬واحد تقطیر و گاز مایع شماره‬ ‫‪ ۳‬شرکت پاالیش نفت اصفهان به ظرفیت ‪ ۱۲۰‬هزار بشکه در‬ ‫روز راه‌اندازی شد‪.‬‬ ‫به گ��زارش‬ ‫از اس��تان اصفهان‪ ،‬مرتض��ی ابراهیمی‬ ‫با اع�لام این خبر گف��ت‪ :‬ظرفیت کلی ش��رکت پاالیش نفت‬ ‫اصفهان‪ ،‬به طور متوس��ط ‪ ۳۷۵‬هزار بش��که در روز است که با‬ ‫راه‌اندازی واحد تقطیر شماره ‪ ۳‬این ظرفیت در ‪ ۳‬واحد تقطیر‪،‬‬ ‫توزیع ش��ده و در نتیجه موجب کاهش بار ترافیکی خوراک در‬ ‫آنها شده است‪ .‬این روند نه‌تنها زمان عمر کارکرد تجهیزات را‬ ‫افزایش می‌دهد‪ ،‬بلکه کاهش هزینه‌های عملیاتی و تعمیراتی را‬ ‫در پی دارد‪ .‬مدیرعامل شرکت پاالیش نفت اصفهان افزود‪ :‬در‬ ‫س��ال‌های گذشته بر اساس ضرورت و نیاز کشور‪ ،‬تغییراتی در‬ ‫بود به طوری که تا‬ ‫سامانه‌های عملیاتی این شرکت ایجاد شده ‌‌‬ ‫پیش از راه‌اندازی واحد تقطیر‌‪ ،۳‬خوراک نفت خام پاالیش��گاه‪،‬‬ ‫وارد ‪ ۲‬واحد تقطیر و این امر منجر به افزایش ترافیک خوراک‬ ‫و محصوالت داخل برج‌های جداکننده می‌شد‪.‬‬ ‫خوشبختانه با راه‌اندازی واحد تقطیر شماره‪ ،۳‬عالوه‌بر توزیع‬ ‫یکنواخت خ��وراک در واحدهای عملیاتی‪ ،‬ضریب ایمنی باالتر‬ ‫رفت��ه و با توج��ه به جدید بودن تجهی��زات این واحد‪ ،‬کیفیت‬ ‫محصوالت تولیدی نیز افزایش چشمگیر یافته است‪ .‬به عبارت‬ ‫دیگر‪ ،‬با راه‌اندازی این واحد‪ ،‬ظرفیت هر یک از واحدهای تقطیر‬ ‫‪۱‬و ‪ ،۲‬به ‪ ۱۲۰‬هزار بش��که در روز کاه��ش می‌یابد‪ .‬همچنین‬ ‫ظرفیت واحد تقطیر ش��ماره‌‪‌۳‬روزانه ‪ ۱۲۰‬هزار بش��که خواهد‬ ‫بود‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکید بر اینکه هدف از راه‌ان��دازی این واحد‪ ،‬بهبود‬ ‫عملکرد ش��رکت پاالیش نفت اصفهان بوده و ظرفیت پاالیش‬ ‫افزایش��ی نخواهد ش��د‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬با راه‌ان��دازی این واحد‪،‬‬ ‫ظرفیت کلی پاالیشگاه از ‪ ۳۷۵‬هزار به روزانه ‪ ۳۶۰‬هزار بشکه‬ ‫کاهش می‌یابد‪.‬‬ ‫ابراهیمی با اش��اره به اینکه با راه‌اندازی واحد تقطیر شماره‪۳‬‬ ‫واحده��ای کاهش گران‌روی موجود از مدار عملیاتی نفت خام‬ ‫خارج شده و در مد عملیاتی اصلی قرار گرفتند‪ ،‬ادامه داد‪ :‬این‬ ‫تغیی��رات موجب کاهش میزان تولید نفت کوره و به جای آن‪،‬‬ ‫افزایش محصوالت با ارزش مانند بنزین‪ ،‬نفت س��فید‪ ،‬سوخت‬ ‫هواپیما و گازوئیل شده است‪.‬‬ ‫با وجود این‪ ،‬در صورت نیاز کش��ور به تولید بنزین بیش��تر‪،‬‬ ‫می‌ت��وان از ظرفی��ت پاالیش��ی پاالیش��گاه در ‪ ۲‬واحد جانبی‬ ‫غلظت‌ش��کن اس��تفاده کرد و خوراک ش��رکت را حدود ‪ ۶۰‬تا‬ ‫‪ ۷۰‬هزار بش��که در روز افزایش داد‪ .‬مدیرعامل شرکت پاالیش‬ ‫نفت اصفهان گفت‪ :‬طراحی و تامین بخش عمده تجهیزات این‬ ‫واحد به‌دس��ت سازندگان توانمند داخلی و زیر نظارت شرکت‬ ‫ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران انجام شده و این واحد به‬ ‫مرحله بهره‌برداری رسیده است‪.‬‬
‫‪15‬‬ ‫سه‌شنبه‬ ‫‪ 8‬مرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 27‬ذی‌القعده ‪1440‬‬ ‫‪ 30‬ژوئیه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1340‬‬ ‫پیاپی ‪2658‬‬ ‫اقتصاد و هنر‬ ‫دارند‪.‬‬ ‫فیلم‪ -‬انیمیش��ن «شیر ش��اه» جدیدترین محصول‬ ‫دیزنی که بازس��ازی انیمیشن معروف و کالسیک این‬ ‫ش��رکت در سال‌های دور اس��ت این هفته صدرنشین‬ ‫جدول فروش س��ینمای امریکا و جهان بود و توانست‬ ‫‪ ۱۴۲‬میلیون دالر در گیش��ه بین‌الملل به‌دست آورد‬ ‫گزارشی از وضعیت اکران فیلم‌های سینمایی که نتوانستند در گیشه موفق باشند‬ ‫فیلم‌هایی در حسرت ‪ ۱۰‬هزار مخاطب‬ ‫براساس آمار منتش��ر شده در سامانه رسمی سازمان‬ ‫س��ینمایی از ابتدای س��ال ‪ ۹۸‬تاکن��ون ‪ ۶‬فیلم فروش‬ ‫کمت��ر از یک‌میلیارد تومان داش��ته‌اند که در این میان‬ ‫تع��داد مخاطب��ان ‪ ۳‬فیلم حت��ی به ‪ ۱۰‬ه��زار نفر هم‬ ‫نرسیده است!‬ ‫ب��ه گ��زارش‬ ‫‪ ،‬براس��اس آخرین آم��ار فروش‬ ‫فیلم‌ه��ای اکران ش��ده از ابتدای س��ال ‪ ۹۸‬تا ‪ ۵‬مرداد‬ ‫که ازس��وی س��امانه رسمی سازمان س��ینمایی منتشر‬ ‫ش��د ‪ ۶‬فیلم با گذشت موعد مرسوم اکران در سینماها‪،‬‬ ‫نتوانس��ته‌اند فروش میلیاردی را تجربه کنند و براساس‬ ‫مختص��ات فروش‪ ،‬شکس��ت مطلق درگیش��ه را تجربه‬ ‫کرده‌اند‪.‬‬ ‫اوایل دهه ‪ 90‬وقتی آمار فروش فیلمی از یک میلیارد‬ ‫توم��ان گذر می‌ک��رد‪ ،‬صاحبان فیلم و رس��انه‌ها از آن‬ ‫به‌عنوان یکی از ابزارهای تبلیغاتی اس��تفاده می‌کردند‪،‬‬ ‫طوری که بارها شاهد تیترهایی از این دست بودیم که‬ ‫یک فیلم «به باش��گاه میلیاردی‌ها پیوست»؛ تیترهایی‬ ‫که گاه��ی حتی منجر به افزای��ش مخاطبان یک فیلم‬ ‫هم می‌شد‪.‬‬ ‫اما حاال چند س��الی می‌ش��ود به‌واس��طه گران‌شدن‬ ‫بلیت س��ینماها دیگر چنین فروش‌هایی اعتبار چندانی‬ ‫ندارند‪ .‬هرچند همه می‌دانیم در چند س��ال گذش��ته با‬ ‫افزایش تورم و به‌دنبال آن افزایش هزینه‌های س��اخت‬ ‫یک فیلم‪ ،‬دیگر نمی‌توان به این نوع تبلیغات تکیه کرد‬ ‫اما در همین س��ال‌ها هم فیلم‌هایی بوده‌اند توانسته‌اند‬ ‫فروش‌ه��ای بیش از ‪ ۱۰‬میلی��ارد تومان را تجربه کنند‬ ‫اما باز هم بس��یاری از سینماگران معتقد بودند همان‌ها‬ ‫هم ضرر کرده‌اند‪.‬‬ ‫این سینماگران بارها عنوان کرده‌اند در شرایط فعلی‬ ‫اگر یک فیلم س��ینمایی به‌طور تقریبی ‪ ۳‬برابر بیش��تر‬ ‫از هزین��ه‌ای که برای س��اخت آن ش��ده‪ ،‬فروش نکند‪،‬‬ ‫دچار شکست شده که از همین گزاره می‌توان وضعیت‬ ‫فیلم‌هایی را که کمتر از یک میلیارد تومان می‌فروشند‪،‬‬ ‫دریافت‪.‬‬ ‫اما چرا این ‪ ۶‬فیلم نتوانس��تند مانند ‪ ۱۶‬فیلم دیگری‬ ‫ک��ه از ابتدای س��ال ب��ه نمایش درآمده‌ان��د‪ ،‬به فروش‬ ‫حداقل یک میلیارد تومانی در گیشه دست پیدا کنند؟‬ ‫‹ ‹همه شکست‌خورده‌های یک فصل‬ ‫فیلم سینمایی «به‌دنیا آمدن» به کارگردانی محسن‬ ‫عبدالوهاب با فروش ‪ ۱۲۹‬میلیون تومانی و کمی بیش‬ ‫از ‪ ۱۳‬هزار مخاطب نخستین فیلم شکست خورده این‬ ‫فهرس��ت است‪ .‬این فیلم که محصول سال ‪ ۹۴‬و از سی‬ ‫و چهارمین جشنواره فیلم فجر باقی مانده بود‪ ،‬سرانجام‬ ‫توانس��ت در ماه مبارک رمضان‪ ،‬یک��ی از بی‌رونق‌ترین‬ ‫فصل‌های اکران‪ ،‬به نمایش درآید‪.‬‬ ‫نکته قابل توجه این است که صاحبان این فیلم فقط‬ ‫از ب��ه نمایش درآمدن آن ابراز خوش��حالی می‌کردند و‬ ‫بارها عنوان کرده بودند که «به‌دنیا آمدن» فیلم گیش��ه‬ ‫نیس��ت‪ ،‬اما ش��اید یکی از دالیل شکس��ت این فیلم را‬ ‫بتوان در س��وژه تکراری و نداشتن بازیگران قابل توجه‬ ‫آن جست‌وجو کرد‪.‬‬ ‫خط اصلی داستان «به دنیا آمدن» درباره زن و مردی‬ ‫اس��ت که بر سر بچه‌دار شدن یا نشدن اختالف دارند و‬ ‫همین اختالف س��اده هم ‌ه اجزای زندگی‌ش��ان را در بر‬ ‫می‌گیرد‪.‬‬ ‫ای��ن فیلم زمانی به نمایش درآم��د که ترکیب اکران‬ ‫نی��ز ترکی��ب قدرمندی نب��ود و به‌جز فیلم س��ینمایی‬ ‫«س��امورایی در برلین» به کارگردانی مهدی نادری که‬ ‫به‌عنوان یک فیلم کمدی در ترکیب اکران حضور داشت‬ ‫و توانست به فروشی بیشتر از ‪ ۵‬میلیارد و ‪ ۸۰۰‬میلیون‬ ‫تومان برس��د‪ ،‬بقیه فیلم‌های این ترکیب نیز به فروشی‬ ‫کمتر از یک میلیارد تومان دست پیدا کردند‪.‬‬ ‫بسیاری از س��ینماگران و منتقدان اساسا ماه مبارک‬ ‫رمض��ان را ج��زو فصل‌های بی‌ف��روغ اک��ران می‌دانند‬ ‫و همواره از نمایش فیلم‌های‌ش��ان در ای��ن بازه زمانی‬ ‫خ��ودداری می‌کنن��د‪ ،‬با م��روری بر وضعی��ت نمایش‬ ‫فیلم‌ه��ای چند س��ال گذش��ته در این ب��ازه زمانی به‬ ‫روش��نی می‌ت��وان دریافت که به جز چن��د فیلم که به‬ ‫فروش خوبی رس��یده‌اند‪ ،‬بقیه فیلم‌ه��ا در همین زمان‬ ‫شکست خورده‌اند‪.‬‬ ‫در ای��ن فصل ب��ا وجود تمهیداتی که ب��رای اکران از‬ ‫‹ ‹«تجرب�ه شکس�ت»‬ ‫«شکست‌خوردگان»‬ ‫چ��را فیلم‌ه��ای کم‌مخاط��ب بهار ‪ 98‬نتوانس��تند مانن��د ‪ ۱۶‬فیلم‬ ‫دیگری که از ابتدای س��ال به نمایش درآمده‌اند‪ ،‬به فروش حداقل‬ ‫یک میلیارد تومانی در گیشه دست پیدا کنند؟‬ ‫افطار تا سحر اندیشیده می‌شود‪ ،‬مردم به‌دلیل روزه‌داری‬ ‫و البته میدان داری س��ریال‌های مناسبتی تلویزیون در‬ ‫این زمان‪ ،‬نمی‌توانند به تماش��ای فیلم‌های س��ینمایی‬ ‫بنش��ینند و امکان تبلیغ��ات چندانی ب��رای فیلم‌های‬ ‫س��ینمایی پیش نمی‌آید؛ دالیلی که شاید بتوان فروش‬ ‫کم این ‪ ۵‬فیلم اکران شده در ماه رمضان را توجیه کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹چهره‌ای که نفروخت‬ ‫فیلم س��ینمایی «نب��ات» به کارگردان��ی پگاه ارضی‬ ‫دیگ��ر فیلمی اس��ت با فروش��ی اندکی بی��ش از ‪۶۵۶‬‬ ‫میلیون تومان و ح��دود ‪ ۶۵‬هزار مخاطب که جزو آثار‬ ‫شکست‌خورده اکران به‌شمار می‌رود؛ فیلمی که شهاب‬ ‫حسینی را در ترکیب بازیگرهایش داشت؛ بازیگری که‬ ‫در چند سال گذشته بیش��تر فیلم‌هایش توانسته‌اند به‬ ‫فروش قابل‌توجهی برسند و البته در چند سال گذشته‬ ‫درصدد کمک به فیلم اولی‌ها بوده است‪.‬‬ ‫پ��گاه ارضی هم از جمله کارگردانانی بود که از همان‬ ‫ابتدا اعتراض خودش نس��بت به اکران فیلمش در این‬ ‫بره��ه زمانی را اعالم کرد‪ .‬جدا از زمان نمایش «نبات»‪،‬‬ ‫ش��اید بتوان تبلیغات نامناس��ب را وجه مشترک همه‬ ‫فیلم‌های اکران ش��ده در ماه رمضان دانست که یکی از‬ ‫مولفه‌های موفقیت برای هر فیلمی است‪.‬‬ ‫با وجود این «نبات» قصه‌ای س��اده و سردستی دارد؛‬ ‫قص��ه‌ای ک��ه مخاطب بالفاصل��ه می‌تواند سرگذش��ت‬ ‫ش��خصیت‌هایش را ح��دس بزند و ش��اید بتوان همین‬ ‫موضوع را یکی از دالیل شکست این فیلم دانست‪.‬‬ ‫«خان��ه دیگ��ری» ب��ه کارگردانی بهن��وش صادقی‪،‬‬ ‫«تول��دت مبارک» ب��ه کارگردانی س��میه زارعی‌نژاد و‬ ‫«وکی��ل مداف��ع» به کارگردانی س��لما بابای��ی و ونداد‬ ‫ندوش��ن هر ‪ ۳‬جزو فیلم‌هایی هستند که کمتر از ‪100‬‬ ‫میلی��ون توم��ان فروختند‪ ،‬کمت��ر از ‪ ۱۰‬هزار مخاطب‬ ‫داش��تند و صاحبان هر ‪ ۳‬فیلم نسبت به زمان نمایش‪،‬‬ ‫ک��م بودن تعداد س��انس‌های نمای��ش و البته تبلیغات‬ ‫ضعیف معترض بودند‪ .‬البته به نظر می‌رسد این فیلم‌ها‬ ‫با توجه به نوع س��اختار فیلم‪ ،‬قصه و نوع پرداخت حتی‬ ‫در صورت داشتن سانس‌های زیاد‪ ،‬باز هم نمی‌توانستند‬ ‫به فروش قابل‌توجهی برسند‪.‬‬ ‫از این ‪ ۳‬فیلم «تولدت مبارک» از س��ال ‪ ۹۳‬و «خانه‬ ‫دیگری» از س��ال ‪ ۹۴‬باقی مانده ب��ود که از اولی حتی‬ ‫به تعداد انگش��ت‌های یک دست هم خبر مخابره نشده‬ ‫بود اما صاحبان همین فیلم‌ها در زمان نمایش نس��بت‬ ‫به نداشتن فرصت کافی برای تبلیغ اعتراض می‌کردند‪.‬‬ ‫اما «وکیل مدافع» س��اخته سال ‪ ۹۷‬است؛ سالی که‬ ‫بسیاری از سینماگران از افزایش سرسام‌آور هزینه‌های‬ ‫س��اخت ی��ک فیلم می‌گفتن��د و به‌طور مرت��ب عنوان‬ ‫می‌کردند که دیگر نمی‌ش��ود یک فیلم را کمتر از یک‬ ‫میلیارد تومان ساخت‪.‬‬ ‫هرچند در «وکیل مدافع» از بازیگران چهره چندانی‬ ‫اس��تفاده نشده بود‪ ،‬فیلم پروداکشن بزرگی هم نداشت‬ ‫و از این جهت نمی‌ش��ود آن را یک فیلم پرخرج دانست‬ ‫اما به‌طور قطع فروش کمتر از ‪ 100‬میلیون تومان یک‬ ‫شکس��ت مطلق برای این فیلم به‌شمار می‌آید؛ فیلمی‬ ‫ک��ه می‌خواهد ادای دین��ی به دفاع مق��دس بکند اما‬ ‫ناکام می‌ماند و هرچند در معرفی آن عنوان می‌شد که‬ ‫مسائل سیاسی و اجتماعی را به‌طور طنز بیان کرده اما‬ ‫نه دیالوگ‌های طنزی دارد‪ ،‬نه یک موقعیت کمیک دارد‬ ‫و نه حتی توانسته این مسائل را به‌درستی بیان کند‪.‬‬ ‫‹ ‹فیلمبرداری خارج از کش�ور؛ فرمولی که‬ ‫شکست خورد!‬ ‫عجیب‌تری��ن فیلم این فهرس��ت ‪ ۶‬تای��ی اما «دختر‬ ‫شیطان» س��اخته قربان محمدپور است؛ فیلمی که در‬ ‫‪ ۴۵‬نشس��ت در کشور هند فیلمبرداری شد و یک گروه‬ ‫‪ ۲۵‬نفری از ایران قربان محمدپور را همراهی می‌کردند‪.‬‬ ‫قرب��ان محمدپور ک��ه پیش از این «س�لام بمبئی»‬ ‫را به‌عن��وان محص��ول مش��ترک ایران و هن��د با بازی‬ ‫محمدرضا گلزار س��اخته و توانسته بود فروش خوبی را‬ ‫تجربه کند‪ ،‬این بار «دختر ش��یطان» را با حضور حمید‬ ‫فرخ‌نژاد که به‌گفته بسیاری از سینماگران از گران‌ترین‬ ‫بازیگران در چند س��ال گذشته بوده و بازیگران هندی‬ ‫ساخت؛ اثری که اتفاقا مختصات یک فیلم گران را دارد‪.‬‬ ‫«دختر ش��یطان» همزم��ان با عید فط��ر که یکی از‬ ‫بهتری��ن فصل‌های اکران به‌ش��مار می‌آی��د‪ ،‬به نمایش‬ ‫درآمد و در حالی که بس��یاری پیش‌بینی می‌کردند این‬ ‫فیلم بتواند همچون «س�لام بمبئ��ی» فروش خوبی را‬ ‫تجرب��ه کند ام��ا در این ‪ ۴۷‬روز نمایش با ‪ ۱۳‬س��ینما‬ ‫توانسته به زحمت فروشی بیش از ‪ ۸۵۵‬میلیون تومان‬ ‫را تجرب��ه کند؛ یعنی ح��دود ‪ ۸۴‬ه��زار مخاطب برای‬ ‫تماشای این فیلم دست به جیب شدند!‬ ‫ای��ن فیلم که به‌‌ط��ور قابل‌توجهی عناصر س��ینمای‬ ‫عامه‌پس��ند تا حد رقص و آواز را هم داشت‪ ،‬با این حال‬ ‫نتوانسته در گیش��ه موفق باشد و به نظر می‌رسد قصه‬ ‫س��اده آن نتوانس��ته مخاطبان را راضی به تماشای این‬ ‫فیلم کند‪ .‬جدیدترین ساخته خسرو معصومی با عنوان‬ ‫«کار کثی��ف» هم در فهرس��ت «میلیاردی نش��ده‌ها»‬ ‫حضور دارد‪.‬‬ ‫این فیل��م که به معضل بی��کاری جوانان و مهاجرت‬ ‫می‌پردازد در ایران و ترکیه فیلمبرداری ش��ده و در این‬ ‫‪ ۲۰‬روز و ان��دی که به نمایش درآمده حتی نتوانس��ته‬ ‫بخش��ی از س��رمایه اولیه خود را بازگرداند؛ فیلمی که‬ ‫کارگردانش خ��ودش را یک «ورشکس��ته» می‌داند اما‬ ‫می‌گوید از این مسیر پا پس نمی‌کشد‪.‬‬ ‫ب�ه‬ ‫روای�ت‬ ‫در ش��رایط اقتصادی فعلی که هر شکستی می‌تواند‬ ‫باعث شود یک سرمایه‌گذار در هر حوزه‌ای تا سال‌های‬ ‫س��ال تاوان آن شکست را بدهد و نتواند قد راست کند‬ ‫اما می‌بینیم همچنان این فیلمسازان و سرمایه‌گذاران با‬ ‫پول‌های به یغما رفته‪ ،‬به‌کار خود ادامه می‌دهند گویی‬ ‫اینکه شکست مالی در س��ینمای ایران معنایی ندارد و‬ ‫اتفاقا این نکته قابل تاملی اس��ت که ش��اید پاس��خ آن‬ ‫چندان غیرقابل پیش‌بینی نباشد‪.‬‬ ‫قرب��ان محمدپ��ور‪ ،‬کارگ��ردان و تهیه‌کنن��ده فیلم‬ ‫س��ینمایی «دختر شیطان» در پاسخ به این پرسش که‬ ‫آیا خودش را در اکران شکس��ت خ��ورده می‌داند و آیا‬ ‫می‌تواند با این شکس��ت در گیش��ه باز هم به فعالیتش‬ ‫ادامه دهد‪ ،‬گفت‪ :‬بله من فیلمم را یک شکس��ت‌خورده‬ ‫می‌دانم چراکه در سینمای ایران تولید یک بحث است‬ ‫و پخ��ش بحث دیگری‪ .‬باید اعتراف کنم ما درباره زمان‬ ‫اکران این اثر اش��تباه محاسباتی کردیم و می‌دانیم که‬ ‫هر اش��تباهی تاوانی دارد و تاوان آن را هم پس دادیم‪.‬‬ ‫هرچند عید فطر یک فصل فوق‌العاده برای نمایش یک‬ ‫اثر اس��ت اما اینکه ی��ک فیلم با چ��ه فیلم‌هایی اکران‬ ‫می‌ش��ود‪ ،‬اهمیت دارد و تهیه‌کننده باید به این امر فکر‬ ‫کند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬حتی اگ��ر ُمرده «دختر ش��یطان» در ‪۶‬‬ ‫م��اه دوم به نمایش درمی‌آمد‪ ،‬دس��ت‌کم به فروش ‪۱۵‬‬ ‫میلیاردتومانی دس��ت پیدا می‌کرد‪ .‬چ��ون فیلم گرم و‬ ‫جذاب��ی بود‪ ،‬رنگ و لعاب و بازیگران خارجی داش��ت و‬ ‫همه مختصات آن درس��ت بود اما ب��ا فیلم‌های َقدری‬ ‫اک��ران ش��د‪ .‬به‌طور کلی س��ینمای ما ظرفی��ت اکران‬ ‫همزم��ان چند فیل��م پرفروش را ندارد‪ .‬ب��رای مثال در‬ ‫نوروز فقط ‪ ۲‬فیلم «متری ش��یش و نیم» ساخته سعید‬ ‫روس��تایی و «رحمان ‪ »۱۴۰۰‬ب��ه کارگردانی منوچهر‬ ‫هادی به فروش خوبی رس��یدند چون ظرفیت سینمای‬ ‫ایران این اس��ت که فقط ‪ ۲‬یا حداکثر ‪ ۳‬فیلم بتوانند به‬ ‫فروش خوبی برسند‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬البته «دختر ش��یطان» باز هم جای‬ ‫امی��دواری دارد چون ما اکران هند را داریم و منتظریم‬ ‫ببینیم در آنجا چه اتفاقی می‌افتد چون ش��اید در آنجا‬ ‫جبران مافات ش��ود و س��رمایه آن برگردد اما در سایر‬ ‫فیلم‌ها اگر سرمایه‌گذاران تازه کار باشند پس از چند بار‬ ‫سرمایه‌گذاری و شکست‪ ،‬قید سینما را می‌زنند‪.‬‬ ‫‹ ‹به «تغییر طبع مردم» شکست خوردیم‬ ‫محسن علی‌اکبری‪ ،‬تهیه‌کننده فیلم سینمایی «وکیل‬ ‫مدافع» به کارگردانی س��لما بابایی و ونداد ندوشن نیز‬ ‫در پاس��خ به این پرس��ش که آیا خ��ودش را در اکران‬ ‫شکست خورده می‌داند‪ ،‬گفت‪ :‬بله فیلم ما به لحاظ مالی‬ ‫شکس��ت خورد به ه��ر حال در هر فیلم��ی وقتی اصل‬ ‫سرمایه برنگردد آن فیلم با شکست روبه‌رو می‌شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬تعویض طبع مردم یکی از دالیل شکس��ت‬ ‫این فیلم است چراکه خواسته آنها از سینما بسیار تفاوت‬ ‫پی��دا کرده‪ ،‬به‌گونه‌ای که بیش��تر به س��مت فیلم‌های‬ ‫طنزآلوده گرایش پیدا کرده‌اند‪ .‬البته س��ینماداران هم‬ ‫به‌ط��ور معمول تمایلی به اک��ران فیلم‌هایی که مباحث‬ ‫ارزش��ی و دفاع مقدس��ی را مطرح می‌کنن��د‪ ،‬ندارند و‬ ‫س��عی می‌کنند س��انس‌های کمت��ر و ضعیف‌تری را به‬ ‫این‌گون��ه فیلم‌ها بدهند که همه این‌ها باعث می‌ش��ود‬ ‫چنی��ن فیلم‌هایی نتوانند آنطور که باید و ش��اید دیده‬ ‫شوند‪.‬‬ ‫علی‌اکب��ری تصریح کرد‪ :‬نداش��تن سوپراس��تار یکی‬ ‫دیگ��ر از علت‌ه��ای نفروختن یک فیلم اس��ت‪« .‬وکیل‬ ‫مدافع» هم سوپراس��تار نداشت به هر حال مردم عادت‬ ‫کرده‌اند در فیلم‌ها سوپراستارهای خود را ببینند‪ .‬البته‬ ‫«غالمرض��ا تختی» ه��م که همه مختصات را داش��ت‪،‬‬ ‫نفروخت و تعویض طبع مردم باعث شد این فیلم بسیار‬ ‫خوب هم شکست بخورد‪.‬‬ ‫اساس��ا وقتی ب��رای تولید ی��ک فیلم بی��ش از ‪۱۰‬‬ ‫میلیارد تومان هزینه می‌ش��ود‪ ،‬آن فیلم حتی با فروش‬ ‫‪ ۲۰‬میلیاردی باز هم یک شکس��ت خورده اس��ت چون‬ ‫براس��اس فرمول «‪ ۳۵‬درصد سهم صاحب فیلم» حتی‬ ‫ب��ا فروش ‪ ۲۰‬میلیاردی باز هم فق��ط ‪ ۷‬میلیارد تومان‬ ‫هزینه تولید حاصل شده است‪.‬‬ ‫علی نعیمی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫در جش��نواره امس��ال فیلم‌های کودکان و‬ ‫نوجوانان ‪ ۱۰‬اثر منتخب از جشنواره انیمیشن‬ ‫انس��ی ب��ه نمای��ش درمی‌آی��د‪ .‬ب��ه گزارش‬ ‫‪ ،‬تندیس طباطبایی‪ ،‬مس��ئول تامین‬ ‫فیلم‌ه��ای خارجی جش��نواره درب��اره بخش‬ ‫«بین‌الملل» جش��نواره امسال و آثاری که در‬ ‫این بخش حضور دارن��د‪ ،‬گفت‪ :‬در این حوزه‬ ‫امس��ال ‪ ۴‬بخش اصلی داریم که از بخش‌های‬ ‫رقابت��ی هس��تند و ش��امل فیلم‌ه��ای بلند‬ ‫داس��تانی‪ ،‬فیلم‌های بلند انیمیشن‪ ،‬فیلم‌های‬ ‫کوتاه داس��تانی و فیلم‌های کوتاه انیمیش��ن‬ ‫می‌شوند‪.‬‬ ‫طباطبای��ی ادامه داد‪ :‬در ای��ن بخش‌ها ما‬ ‫سعی کردیم از همه قاره‌ها فیلم داشته باشیم‬ ‫و در واقع به‌نوع��ی ‪ ۵‬قاره را درگیر کنیم‪ .‬اما‬ ‫تمرکز اصلی‌مان کشورهای آسیایی و اروپایی‬ ‫بوده اس��ت‪ .‬امس��ال همچنین به س��ینمای‬ ‫کش��ورهای اس��کاندیناوی و نوردی��ک ه��م‬ ‫نگاه خاصی ش��ده اس��ت‪ ،‬دلیل این توجه نیز‬ ‫متناس��ب بودن فرهنگ و نگاه آنها نسبت به‬ ‫دنیای کودک و سینمای ما است‪.‬‬ ‫او با اشاره به استقبال کشورها درباره تعداد‬ ‫آث��ار ش��رکت‌کننده در بخش‌ه��ای گوناگون‬ ‫بخ��ش «بین‌المل��ل» بی��ان ک��رد‪ :‬م��ا برای‬ ‫کشورهای ش��رکت‌کننده فراخوان فرستادیم‬ ‫اما خیلی از فیلم‌ها را خودمان انتخاب کردیم‪،‬‬ ‫در واقع با توجه به مقررات و نگاهی که مدنظر‬ ‫ما بود و همچنین تمرکزی که روی کش��ورها‬ ‫داش��تیم آثار را انتخاب کردیم‪ .‬اس��تقبال در‬ ‫این بخش بسیار خوب بوده و امسال تنوع در‬ ‫بخش «بین‌الملل» زیاد اس��ت‪ .‬در بخش بلند‬ ‫داس��تانی ‪ ۱۲‬فیلم‪ ،‬بلند انیمیشن ‪ ١٠‬فیلم‪،‬‬ ‫کوتاه داس��تانی ‪ ٩‬فیلم و کوتاه انیمیشن نیز‬ ‫‪ ۱۱‬اثر شرکت کردند‪.‬‬ ‫آغاز اکران‬ ‫«قسم» تنابنده‬ ‫براساس آمار‬ ‫منتشر شده‬ ‫در سامانه‬ ‫رسمی سازمان‬ ‫سینمایی از‬ ‫ابتدای سال ‪۹۸‬‬ ‫تاکنون ‪ ۶‬فیلم‬ ‫فروش کمتر‬ ‫از یک‌میلیارد‬ ‫تومان داشته‌اند‬ ‫که در این میان‬ ‫تعداد مخاطبان‬ ‫‪ ۳‬فیلم حتی به‬ ‫‪ ۱۰‬هزار نفر هم‬ ‫نرسیده است!‬ ‫سخنگوی شورای‬ ‫صنفی نمایش اعالم‬ ‫کرد‪ :‬فیلم سینمایی‬ ‫«قسم» به کارگردانی‬ ‫محس��ن تنابنده از ‪۹‬‬ ‫م��رداد خارج از گروه‬ ‫اکران می‌شود‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش‬ ‫‪ ،‬غالمرض��ا فرج��ی درباره مصوبات نشس��ت‬ ‫یکش��نبه‪ ۶ ،‬مرداد این ش��ورا گف��ت‪ :‬به‌دلیل‬ ‫نزدیک ب��ودن ایام مح��رم فیلم «قس��م» از‬ ‫چهارش��نبه ‪ ۹‬مرداد خ��ارج از گ��روه اکران‬ ‫می‌ش��ود و نمای��ش فیلم «زهرم��ار» نیز در‬ ‫س��رگروه زندگ��ی ادام��ه دارد‪ .‬از ‪ 16‬م��رداد‬ ‫«قسم» سرگروه اکران می‌شود‪.‬‬ ‫او اف��زود‪ :‬همچنی��ن قرارداد فیلم «س��ال‬ ‫دوم دانش��کده من» ب��ه کارگردانی رس��ول‬ ‫صدرعاملی در س��رگروه استقالل برای اکران‬ ‫بعد از «ایده اصلی» ثبت ش��د‪ .‬قرارداد اکران‬ ‫فیلم «ش��اه‌کش» وحید امیرخانی هم پس از‬ ‫فیلم «س��رکوب» در گروه آس��تارا و قرارداد‬ ‫فیلم «درخونگاه» س��یاوش اسعدی در گروه‬ ‫باغ کتاب پس از فیلم «روسی» به ثبت رسید‪.‬‬ ‫به‌گفت��ه فرج��ی‪ ،‬فیلم س��ینمایی «متری‬ ‫شیش و نیم» با توجه به پایان سقف نمایش‪،‬‬ ‫سه‌شنبه‪ ۸ ،‬مرداد آخرین روز نمایش خود را‬ ‫در تمام سینماهای تهران سپری خواهد کرد‪.‬‬ ‫حضور دنیرو‬ ‫در فیلم اسکورسیزی‬ ‫در حال��ی ک��ه‬ ‫هن��وز «ایرلن��دی»‬ ‫جدیدتری��ن فیل��م‬ ‫اسکورسیزی نمایش‬ ‫خود را شروع نکرده‪،‬‬ ‫اعالم ش��د او آماده‬ ‫اس��ت پروژه بعدی‬ ‫خود را ش��روع کند‪ .‬به‌گزارش مهر به نقل از‬ ‫آسوشیتدپرس‪ ،‬فیلم «قاتالن ماه کامل» که‬ ‫مدت‌هاست قرار است به‌کارگردانی مارتین‬ ‫اسکورس��یزی و با بازی لئوناردو دی‌کاپریو‬ ‫بازیگر مورد عالقه این کارگردان ساخته شود‪،‬‬ ‫اکن��ون رابرت دنیرو را نیز همراه خود کرده‬ ‫اس��ت‪ .‬در حالی که قرار اس��ت فیلمبرداری‬ ‫ای��ن فیلم در بهار و تابس��تان س��ال آینده‬ ‫انجام ش��ود‪ ،‬تولید آن از پاییز امسال شروع‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫این همان زمانی اس��ت ک��ه «ایرلندی»‬ ‫راهی سینماها می‌شود و بعد در نت‌فلیکس‬ ‫در دسترس خواهد بود‪ .‬این فیلم اکنون در‬ ‫مراحل پس از تولید خود است‪.‬‬ ‫هفت هنر‬ ‫دیزنی‬ ‫رکورد تاریخی‬ ‫خود را‬ ‫شکست‬ ‫شرکت دیزنی توانست به لطف اکران «شیر شاه» و‬ ‫رسیدن به فروش جهانی ‪ ۷.۶۷‬میلیارد دالری‪ ،‬رکورد‬ ‫جدیدی را برای فروش یک اس��تودیو فیلمس��ازی در‬ ‫گیشه به‌نام خود ثبت کند‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایس��نا به نق��ل از اس��کرین‪ ،‬در حالی‬ ‫که هنوز در اواس��ط س��ال میالدی به س��رمی‌بریم و‬ ‫آثاری چون قس��مت دوم انیمیشن «منجمد»‪ ،‬دنباله‬ ‫«مالفیسنت» و «جنگ ستارگان‪ :‬خیزش اسکای‌واکر»‬ ‫در برنامه اکران قرار دارند‪ ،‬ش��رکت دیزنی توانس��ت‬ ‫مجم��وع فروش جهانی خود را در کمت��ر از ‪ ۷‬ماه به‬ ‫رکورد جدید ‪ ۷.۶۷‬میلیارد دالر برساند‪.‬‬ ‫دیزن��ی پیش از این در س��ال ‪ 1395‬توانس��ته بود‬ ‫با ف��روش ‪ ۷.۶۱‬میلی��ارد رکورد ف��روش جهانی یک‬ ‫استودیو فیلمسازی را به‌نام خود ثبت کند‪.‬‬ ‫«انتقام‌جوی��ان‪ :‬آخر ب��ازی» (‪ ۲.۷‬میلی��ارد دالر)‪،‬‬ ‫«کاپیتان مارول» (‪ ۱.۱‬میلی��ارد دالر)‪« ،‬عالء‌الدین»‬ ‫(ی��ک میلی��ارد دالر)‪« ،‬ش��یر ش��اه» (‪ ۹۶۲‬میلیون‬ ‫دالر) و «داس��تان اس��باب‌بازی‌ها ‪ »۴‬ک��ه همگی از‬ ‫محصوالت دیزنی هس��تند‪ ،‬در میان ‪ ۶‬فیلم پرفروش‬ ‫س��ال س��ینمای جهان قرار دارند که ‪ ۳‬فیلم از میان‬ ‫آنها میلیارد دالری ش��ده و «شیر ش��اه» و «داستان‬ ‫اسباب‌بازی ‪ »۴‬نیز به‌زودی از مرز فروش یک میلیارد‬ ‫دالر عبور خواهد کرد‪.‬‬ ‫دیزنی که ش��رکت فاک��س فیلم را نی��ز خریداری‬ ‫ک��رد هم‌اکنون ‪ ۴۰‬درص��د از بازار س��ینمای امریکا‬ ‫را در اختی��ار دارد که پش از دو برابر س��همی اس��ت‬ ‫ک��ه نزدیک‌تری��ن رقب��ای آن یعنی ش��رکت برادران‬ ‫وارنر و یونیورس��ال (هر ک��دام ‪ ۱۳‬درصد) در اختیار‬ ‫ک��ه ‪ ۱۱۴‬میلیون دالر آن از محل س��ینماهای چین‬ ‫بود‪ .‬این فیلم در س��ینماهای امریکا نیز با فروش ‪۷۵‬‬ ‫میلیون دالری خود در باالت��ر از «روزی روزگاری در‬ ‫هالیوود» س��اخته جدی��د «تارانتینو» ب��ا فروش ‪۴۰‬‬ ‫میلیون دالری قرار گرفت‪.‬‬ ‫«شیرش��اه» یکی از چند اثر قدیمی «دیزنی» است‬ ‫که در کنار «سیندرال»‪« ،‬اژدهای پیت»‪« ،‬دیو و دلبر»‬ ‫و «کتاب جنگل» با بازس��ازی در قالب رئال انیمیشن‬ ‫جان دوباره‌ای گرفته است‪.‬‬ ‫«ج��ان ف��اورو» کارگردانی «شیرش��اه» را بر عهده‬ ‫داشته اس��ت و «دونالد گالور»‪« ،‬جیمز ارل جونز» و‬ ‫«س��ت روگن» از جمله بازیگران آن هستند‪ .‬مجموع‬ ‫فروش جهانی «شیر شاه« به کارگردانی «جان فاوارو»‬ ‫هم‌اکنون ‪ ۹۶۳‬میلیون دالر است‪.‬‬ ‫آثار منتخب «انسی»‬ ‫در جشنواره فیلم کودک‬
‫سه‌شنبه‬ ‫کارتون‌روز‬ ‫‪ 8‬مرداد ‪ 27 - 1398‬ذی‌القعده ‪ 30 - 1440‬ژوئیه ‪ - 2019‬شماره ‪ - 1340‬پیاپی ‪2658‬‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫»‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی «‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫قائم مقام مدیرمسئول‪ :‬مسعود دهشور‬ ‫سردبیر‪:‬عاطفه خسروی‬ ‫تلفن‪ - 82190:‬نمابر‪ -88713730:‬پیامک‪ -300082190 :‬پیامگیر صوتی‪88105304:‬‬ ‫سازمان آگهی‌ها‪ - 88722732-3 :‬نمابرآگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان‌ها‪88724211 :‬‬ ‫تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه آزادگان شماره‪ -26‬کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫آگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫امور استان‌ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن‌مهر‬ ‫‪www.smtnews.ir‬‬ ‫‪info@smtnews.ir‬‬ ‫‪telegram.me/smtnewsinstagram.com/smtnewspaper‬‬ ‫‪tozi.smtnews@gmail.com‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه‌های غیردولتی‬ ‫ با ‪ 63‬امتیاز رتبه ‪2‬‬ ‫روزنامه‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه ‬ ‫در میان روزنامه های تخصصی مقام ‪1‬‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫در میان روزنامه های اقتصادی مقام ‪2‬‬ ‫مطبوعات‪ :‬در اقدامی عجیب برخی فروشگاه‌های اینترنتی اقدام به فروش گالب با پودر طال می‌کنند‪.‬‬ ‫اخبار کوتاه‬ ‫رونق بازار کنسرت در گرمای تابستان‬ ‫نیمه اول مرداد بیش از ‪ ۱۵‬کنسرت پاپ‪ ۲ ،‬کنسرت‬ ‫وی��ژه بانوان و چند کنس��رت س��نتی در س��الن‌های‬ ‫گوناگون تهران اجرا می‌ش��ود‪ .‬به گزارش‬ ‫از ‪۶‬‬ ‫تا ‪ ۱۵‬مرداد تعداد اجراهای سنتی و کالسیک نسبت‬ ‫به کنس��رت‌های پاپ کمتر است؛ هرچند که تا پایان‬ ‫مرداد به مرور بر تعداد اجراهای س��نتی و کالس��یک‬ ‫اضافه می‌ش��ود و س��االر عقیلی و ارکستر سمفونیک‬ ‫تهران هم در روزهای پایانی ماه اجرا خواهند داشت‪.‬‬ ‫نمایش��گاه‪ ،‬امید حاجیلی ‪ ۱۳‬مرداد در س��الن میالد‬ ‫نمایش��گاه و مهدی احمدوند ‪ ۱۵‬مرداد در برج میالد‬ ‫کنسرت دارند و بلیت‌های این اجراها هم به‌طور کامل‬ ‫به فروش رس��یده‌اند‪ .‬کنس��رت فرزاد فرزین ‪ ۹‬مرداد‬ ‫در ب��رخ میالد برگزار می‌ش��ود‪ .‬گروه لیان (محس��ن‬ ‫ش��ریفیان) نیز ‪ ۱۲‬و ‪ ۱۳‬م��رداد در تاالر وحدت اجرا‬ ‫خواهند داش��ت‪ .‬کنس��رت حمید هیراد ‪ ۱۴‬مرداد در‬ ‫برج میالد برگزار می‌ش��ود‪ .‬گ��روه دال نیز در همین‬ ‫تاریخ در تاالر وحدت اجرا خواهند داش��ت‪ .‬کنس��رت‬ ‫‹ ‹کنسرت‌های پاپ‬ ‫کنسرت بهنام بانی ‪ ۶‬و ‪ ۷‬مرداد در سالن برج میالد‬ ‫و کنسرت رضا بهرام ‪ 6‬مرداد در سالن میالد نمایشگاه‬ ‫ت کنسرت گروه ماکان در ‪۷‬‬ ‫برگزار ش��د‪.‬همچنین بلی ‌‬ ‫و ‪ ۱۳‬مرداد به ترتیب در وزارت کش��ور و برج میالد و‬ ‫محمد علیزاده در ‪ ۷‬مرداد در س��الن میالد نمایشگاه‬ ‫به فروش رفت ‌ه است‪.‬علیرضا طلیسچی ‪ ۸‬مرداد در برج‬ ‫میالد‪ ،‬محس��ن ابراهیم‌زاده ‪ ۱۲‬مرداد در سالن میالد‬ ‫حام��ی و نیما مس��یحا نیز ‪ ۱۵‬و ‪ ۱۶‬مرداد در س��الن‬ ‫میالد نمایش��گاه برگزار می‌شود که بلیت‌های اجرای‬ ‫‪ ۱۵‬مرداد به فروش رسیده است‪ .‬محمد معتمدی نیز‬ ‫‪ ۱۶‬مرداد در تاالر وحدت اجرا خواهد داشت‪ .‬کنسرت‬ ‫گ��روه دلیار (ویژه بانوان) ‪ ۱۵‬مرداد در فرهنگس��رای‬ ‫نیاوران برگزار می‌ش��ود‪ .‬اجرای دیگری ویژه بانوان در‬ ‫تاالر وحدت روی صحنه رفت‪ .‬بر این اساس کنسرت‬ ‫گروه س��تاره قطبی به همراه گروه حرکت ایراندخت‬ ‫روز گذشته اجرا داشتند‪.‬‬ ‫‹ ‹کنسرت‌های سنتی‪ ،‬کالسیک و تلفیقی‬ ‫کنسرت با من بخوان علیرضا قربانی ‪ ۵‬تا ‪ ۷‬مرداد در‬ ‫ت این اجراها به‌طور‬ ‫کاخ س��عدآباد برگزار می‌شود‪ .‬بلی ‌‬ ‫کامل به فروش رفت‪ .‬کنس��رت ارکستر فیالرمونیک‬ ‫نیز ‪ ۱۲‬مرداد در برج میالد برگزار می‌شود‪ .‬همچنین‬ ‫نوی��د اربابیان ‪ ۱۶‬مرداد در خانه هنرمندان ایران اجرا‬ ‫خواهد داشت‪.‬‬ ‫اکران انیمیشن‌های ترمیم‌شده علی‌اکبر صادقی‬ ‫در جش��نواره‌های گوناگون جهانی مورد‬ ‫اس��تقبال قرار گرفته و جایزه‌های زیادی‬ ‫را از آن خود کرده اس��ت‪.‬برنامه تابس��تانه‬ ‫باش��گاه هنر و تجربه با همکاری فیلم‌خانه‬ ‫مل��ی و کانون پرورش فک��ری کودکان و‬ ‫نوجوان��ان برگزار و در آن هر چهارش��نبه‬ ‫فیلم‌های��ی از س��ینمای کالس��یک ایران‬ ‫به‌طور رایگان برای عموم به نمایش گذاشته می‌شود‪.‬‬ ‫در همین راس��تا ‪ ۱۶‬مرداد فیلم سینمایی «دونده» و‬ ‫‪ ۲۳‬مرداد دو فیلم «انتظار» و «سازدهنی» از آثار امیر‬ ‫نادری اکران خواهد ش��د‪ ۳۰ .‬مرداد هم عالقه‌مندان‬ ‫انیمیش��ن‌های ترمیم‌ش��ده علی‌اکب��ر‬ ‫صادق��ی تولی��د کان��ون پ��رورش فکری‬ ‫کودکان و نوجوانان در بخش چش��م‌انداز‬ ‫برنامه تابس��تانه باش��گاه «هنر و تجربه»‬ ‫اکران می‌ش��ود‪.‬به گزارش‬ ‫نسخه‬ ‫ترمیم‌ش��ده ‪ 6‬پویانمایی علی‌اکبر صادقی‬ ‫با عنوان‌ه��ای «زال و س��یمرغ»‪« ،‬رخ»‪،‬‬ ‫«گلب��اران»‪« ،‬ملک خورش��ید»‪« ،‬من آن��م که‪ »...‬و‬ ‫«هف��ت ش��هر» از تولیدات س��ال ‪ ۱۳۵۰‬ت��ا ‪۱۳۵۶‬‬ ‫کانون‪ ،‬چهارش��نبه‪ ۹ ،‬مرداد در باش��گاه هنر و تجربه‬ ‫به نمایش گذاش��ته می‌ش��ود‪.‬فیلم‌های این هنرمند‬ ‫می‌توانند فیلم‌های دیگر کانون با عنوان‌های «پس��ر‬ ‫ش��رقی» و «اسب» ساخته مسعود کیمیایی را تماشا‬ ‫کنن��د‪ .‬فیل��م «پری» به کارگردانی زکریا هاش��می و‬ ‫فیلم‌ه��ای «چنین کنند حکای��ت» و «بدبده» هر دو‬ ‫از آث��ار محمدرض��ا اصالنی در کان��ون پرورش فکری‬ ‫کودکان و نوجوانان نیز ‪ ۶‬ش��هریور روی پرده نمایش‬ ‫می‌روند‪ .‬فیلم‌های باشگاه هنر و تجربه هر چهارشنبه‬ ‫در پردیس چارسوی تهران و شهر آفتاب شیراز ساعت‬ ‫‪ ۲۰‬نمایش داده می‌ش��ود و در سیتی‌س��نتر اصفهان‬ ‫نیز س��اعت ‪ ۱۹‬در معرض نمای��ش عالقه‌مندان قرار‬ ‫می‌گیرد‪.‬‬ ‫جدول‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫ک‬ ‫‪3‬‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪9‬‬ ‫م‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫‪5‬‬ ‫ک‬ ‫ی‬ ‫‪7‬‬ ‫ک‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫ک‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ت‬ ‫س‬ ‫ا‬ ‫‪8‬‬ ‫ل‬ ‫‪10‬‬ ‫ا‬ ‫‪12‬‬ ‫ق‬ ‫‪9‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪15‬‬ ‫ت‬ ‫ص‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ک‬ ‫د‬ ‫و‬ ‫ر‬ ‫و‬ ‫ل‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫‪3‬‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ل‬ ‫ع‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫ب‬ ‫د‬ ‫ا‬ ‫د‬ ‫ی‬ ‫ت‬ ‫ن‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫ک‬ ‫و‬ ‫ک‬ ‫و‬ ‫د‬ ‫ر‬ ‫ه‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫د‬ ‫ا‬ ‫ل‬ ‫ر‬ ‫م‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫ح‬ ‫ا‬ ‫ل‬ ‫گ‬ ‫ج‬ ‫ن‬ ‫ی‬ ‫ز‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫ک‬ ‫ر‬ ‫و‬ ‫ن‬ ‫ل‬ ‫ی‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫ت‬ ‫ه‬ ‫س‬ ‫ت‬ ‫خ‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫ت‬ ‫ا‬ ‫ی‬ ‫م‬ ‫ن‬ ‫ر‬ ‫ج‬ ‫ن‬ ‫ه‬ ‫ک‬ ‫گ‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫ب‬ ‫ر‬ ‫ک‬ ‫ت‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫د‬ ‫م‬ ‫ل‬ ‫د‬ ‫ه‬ ‫خ‬ ‫ع‬ ‫ک‬ ‫ر‬ ‫ش‬ ‫ر‬ ‫ک‬ ‫خ‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫‪2‬‬ ‫ی‬ ‫ت‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫د‬ ‫د‬ ‫ب‬ ‫ک س‬ ‫ب‬ ‫ن‬ ‫د‬ ‫د‬ ‫ن‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫خ‬ ‫ق‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫‪1‬‬ ‫ل‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ب‬ ‫ا‬ ‫ت‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫ت‬ ‫ی‬ ‫س ک‬ ‫و‬ ‫ز‬ ‫ل‬ ‫ن‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪5‬‬ ‫ر‬ ‫و‬ ‫س‬ ‫‪3‬‬ ‫ن‬ ‫‪4‬‬ ‫پ‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫د‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫جدول‌شماره‬ ‫‪195‬‬ ‫طراح جدول‪ :‬محمود کیمیایی‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ک‬ ‫ع‬ ‫‪5‬‬ ‫‪9‬‬ ‫ن‬ ‫ک‬ ‫ف‬ ‫‪9‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪6‬‬ ‫ب‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ک ش‬ ‫ا‬ ‫ف‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫جواب جدول‬ ‫شماره‪194‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1‬‬ ‫ط‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫ر‬ ‫ی‬ ‫ی‬ ‫س گ‬ ‫ک‬ ‫ه‬ ‫ح‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫م‬ ‫س‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪1‬‬ ‫عمودی‪:‬‬ ‫‪ -1‬چشمه‌ای در بهشت ‪ -‬نام ساختگی که شخص برای خود انتخاب می‌کند‬ ‫‪ -2‬مغازه کوچک ‪ -‬ادب مرد به ز‪ ........‬اوست ‪ -‬حرف اول الفبای فارسی‬ ‫‪ -3‬رودی در اروپا ‪ -‬اتم دارای بار الکتریکی ‪ -‬تکرارش جوش��یدن آب اس��ت‬ ‫ فال نیک‬‫‪ -4‬تجهیزات سفر تازی ‪ -‬از انبیای الهی ‪ -‬زیبا چهره افسانه‌ای‬ ‫‪ -5‬عهد قدیم ‪ -‬آماده شده‬ ‫‪ -6‬سلیقه جامعه ‪ -‬فرانام جمع ‪ -‬کام دهان ‪ -‬ناله درد‬ ‫‪ -7‬انگیزه‌ها ‪ -‬بازار سهام‬ ‫‪ -8‬صمیمیت و اخالص ‪ -‬سپاسگزار‬ ‫‪ -9‬تخلص شعری علی اسفندیاری ‪ -‬دلیر و شجاع‬ ‫‪ -10‬تایید انگلیسی ‪ -‬صدف‌نشین ‪ -‬کاشف بیماری سل ‪ -‬کوتاه شده از او‬ ‫‪ -11‬شبیه یکدیگر ‪ -‬مرکز ایالت اوهایو‬ ‫‪ -12‬ذکر زیر لب ‪ -‬زمین شوره‌زار ‪ -‬دندان‌های اولیه‬ ‫‪ -13‬شگفتا ‪ -‬خمیدگی پارچه ‪ -‬آشکار شدن راز ‪ -‬یار دیرین ملخ‬ ‫‪ -14‬گیسوی ادبی ‪ -‬صدای دردمند و شیون ‪ -‬از رشته‌های وابسته به پزشکی‬ ‫‪ -15‬قسمتی از خاک استان فارس را پوشش می‌دهد ‪ -‬از اعیاد اسالمی‬ ‫بودجه ‪ ۳۰‬میلیاردی برای توسعه‬ ‫فرهنگی هرمزگان‬ ‫وزی��ر فرهنگ و ارش��اد اس�لامی گفت‪ :‬تفاهمنام��ه‌ای به ارزش‬ ‫‪ ۵۰۱‬میلی��ارد ری��ال با اس��تاندار هرمزگان به امضا رس��ید که ‪۳۰۰‬‬ ‫میلیارد ریال آن برای توسعه زیرساخت‌های فرهنگی و هنری استان‬ ‫پیش‌بینی شده است‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫س��یدعباس صالحی ش��امگاه یکشنبه در پایان‬ ‫س��فر دوروزه به هرمزگان در جم��ع خبرنگاران اظهار کرد‪ :‬تعهدات‬ ‫این تفاهمنامه ‪ ۵۰۱‬میلیارد ریالی دوس��اله اس��ت و بخشی از موارد‬ ‫آن نیز غیرمالی است‪.‬‬ ‫وی تفاهمنام��ه با اس��تاندار هرمزگان را س��یزدهمین تفاهمنامه‬ ‫اس��تانی اع�لام و اضافه کرد‪ :‬ارزش مالی ‪ ۱۲‬تفاهمنامه پیش��ین ‪۸‬‬ ‫هزار میلیارد ریال است‪.‬‬ ‫صالح��ی یادآور ش��د‪ :‬مبل��غ در نظر گرفته ش��ده برای توس��عه‬ ‫زیرساخت‌های فرهنگی استان‪ ،‬غیر از اعتبار مربوط به تاالر فرهنگی‬ ‫و کتابخانه مرکزی بندرعباس است‪.‬‬ ‫وزیر فرهنگ و ارش��اد اس�لامی از تکمیل مجتمع‌های فرهنگی و‬ ‫هنری شهرس��تان‌ها‪ ،‬تکمیل و تجهیز ‪ ۴۲‬فرهنگس��رای روستایی و‬ ‫ایجاد ‪ ۱۰‬نگارخانه و ‪ ۱۰‬تماش��اخانه (پالتو) در ش��هرهای گوناگون‬ ‫هرمزگان به‌عنوان دیگر بندهای این تفاهمنامه نام برد‪.‬‬ ‫صالح��ی همچنین از پیش‌بینی بندهایی در حوزه برنامه‌ای برای‬ ‫بخش‌های فرهنگی و ادبی‪ ،‬هنری‪ ،‬قرآنی و سینمایی در تفاهمنامه‬ ‫وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی با استاندار هرمزگان خبر داد‪.‬‬ ‫انتشار «گفت‌وگوهایی‬ ‫با کیارستمی» در امریکا‬ ‫مجموع��ه مصاحبه‌ه��ای «گادف��ری‬ ‫چش��ایر» منتق��د مع��روف امریکای��ی با‬ ‫عباس کیارس��تمی درباره فیلم‌هایش در‬ ‫قال��ب یک کت��اب ‪ ۱۸۸‬صفح��ه‌ای به نام‬ ‫«گفت‌وگوهایی با کیارس��تمی» در امریکا‬ ‫منتشر شد‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا همزمان با کامل‌ترین‬ ‫برنامه مرور آثار عباس کیارستمی در نیویورک که از جمعه‪ ۴ ،‬مرداد‬ ‫(‪ ۲۶‬ژوئیه) آغاز ش��د و تا ‪ ۲۴‬مرداد (‪ ۱۵‬اوت) ادامه خواهد داش��ت‪،‬‬ ‫از کتاب «گفت‌وگوهایی با کیارس��تمی» نوشته «گادفری چشایر»‬ ‫منتقد معروف و متخصص سینمای ایران رونمایی شد‪.‬‬ ‫این کتاب ‪ ۱۸۸‬صفحه‌ای ازس��وی انتش��ارات «وودویل» منتشر‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫این کتاب شامل مقدمه‌ای از احمد کیارستمی‪ ،‬فرزند بزرگ عباس‬ ‫کیارستمی است‪.‬‬ ‫چرا قلک برای موسسه محک‬ ‫مهم است؟‬ ‫حمی��د خان��ی‪ ،‬مدیر واحد جل��ب مش��ارکت‌های مردمی محک‬ ‫گف��ت‪ :‬قلک‌های محک در بیش از ‪ ۲۸‬س��ال فعالیت این موسس��ه‬ ‫مهم��ان محل زندگ��ی و کار نیکوکارانی بوده ک��ه دغدغه کمک به‬ ‫همنوع داش��ته‌اند و به‌عنوان یکی از شناخته‌شده‌ترین‪ ،‬ساده‌ترین و‬ ‫محبوب‌ترین روش‌های حمایت از کودکان مبتال به سرطان شناخته‬ ‫می‌شوند‪.‬به گزارش‬ ‫وی افزود‪ :‬محک در ابتدای فعالیت خود‬ ‫از قلک‌های س��فالی اس��تفاده می‌کرد اما با طراحی قلک‌های جدید‬ ‫خود که قابل بازیافت‪ ،‬س��بک و غیرقابل شکس��تن است و پول را در‬ ‫خود س��الم نگه می‌دارد‪ ،‬توانست هزینه تولید آن را پایین نگه دارد‪.‬‬ ‫این در ش��رایطی است که درحال‌حاضر باتوجه به افزایش نرخ کاغذ‬ ‫و امکان صرف هزینه خدمات‌رس��انی بیش��تر به ک��ودکان مبتال به‬ ‫س��رطان‪ ،‬با تمایل نیکوکار‪ ،‬قلک دوباره از قس��متی شکافته و پلمب‬ ‫و به آنها برگردانده می‌شود‪ .‬مدیر واحد جلب مشارکت‌های مردمی‬ ‫محک در ادامه با اش��اره به اینکه بخش��ی از هزینه داروی مورد نیاز‬ ‫کودکان مبتال به سرطان در روزهای سخت درمان از پول‌های داخل‬ ‫قلک تامین می‌شود‪ ،‬ادامه داد‪ :‬میانگین هزینه درمان‌یاری فرزندان‬ ‫محک نس��بت به س��ال گذش��ته ‪ ۳.۵‬برابر ش��ده و این امر همراهی‬ ‫بیشتر نیکوکاران با محک برای سپری شدن روزهای سخت درمان‬ ‫فرزندان‌مان را ضروری می‌س��ازد‪ .‬در شرایطی که موجودی قلک‌ها‬ ‫در س��ال گذش��ته ‪ ۷۵‬درصد بودجه مورد نیاز دارو را تامین کرده‪،‬‬ ‫دریافت و ارائه به‌موقع قلک‌ها ازسوی نیکوکاران اهمیت بسیاری در‬ ‫تامین هزینه داروی فرزندان‌مان دارد‪ .‬خانی گفت‪ :‬تاکید می‌کنم که‬ ‫روش‌های بس��یاری برای حمایت از کودکان مبتال به سرطان وجود‬ ‫دارد اما قلک‌های محک‪ ،‬یکی از راحت‌ترین روش‌ها برای حمایت از‬ ‫فرزندان ایران زمین است‪.‬‬ ‫بهترین رمان متفاوت‬ ‫سال ‪ ۱۳۹۶‬معرفی شد‬ ‫پانزدهمین جایزه ادبی «واو» بهترین رمان متفاوت خود را برگزید‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫جایزه ادبی «واو» رمان «در عمق یک‌ونیم‌متری» نوش��ته‬ ‫هانیه س��لطان‌زاده را ب��رای آنچه «چیدمان روایی متفاوت‪ ،‬زبانی ش��اخص و‬ ‫فریبن��ده و نثری قابل تام��ل و درخور توجه» عنوان ش��ده‪ ،‬به‌عنوان بهترین‬ ‫رمان متفاوت در س��ال ‪ ۱۳۹۶‬معرفی کرد‪ .‬همچنین نش��ر اف��راز برای چاپ‬ ‫ای��ن رم��ان به‌عن��وان بهترین ناش��ر رم��ان متف��اوت س��ال ‪ ۱۳۹۶‬برگزیده‬ ‫شد‪.‬‬ ‫فائ��زه ش��اکری‪ ،‬دبی��ر این جای��زه با اع�لام این خب��ر‪ ،‬رم��ان «راهنمای‬ ‫م��ردن ب��ا گیاهان دارویی» نوش��ته عطیه عط��ارزاده را برای «ف��رم متفاوت‬ ‫و ش��خصیت‌پردازی خ��اص» به‌عن��وان رم��ان شایس��ته قدردان��ی معرف��ی‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫دبی��ر این جایزه درباره تاخی��ر در اعالم برگزیدگان و برگزار نش��دن آیین‬ ‫اهدای تندیس و لوح آنها‪ ،‬این‌گونه توضیح داد‪ :‬به‌دلیل شرایط خاص اقتصادی‬ ‫و تاکید این جایزه بر اهدای هدیه نقدی به برگزیدگان‪ ،‬باتوجه به تالش جایزه‬ ‫ب��رای یافتن حامی مالی و موفق نش��دن در این ح��وزه‪ ،‬علی‌رغم میل هویتی‬ ‫خود‪ ،‬مجبور به تعویق انداختن آیین شدیم‪.‬‬ ‫احمد درخش��ان‪ ،‬بهرن��گ بقایی‪ ،‬اکبر روزبهانی‪ ،‬سوس��ن عابدی��ن و فائزه‬ ‫سیدشاکری داوران مرحله نهایی این جایزه بودند‪.‬‬ ‫خرید بیش از ‪ ۹‬میلیارد ریال‬ ‫کتاب از ناشران‬ ‫خری��د ‪ ۲۷۷‬عن��وان کت��اب در ‪۲۵‬ه��زار و ‪ ۹۵۰‬نس��خه در جلس��ه ‪۶۱۱‬‬ ‫هی��ات انتخاب و خری��د کتاب وزارت فرهنگ و ارش��اد اس�لامی به تصویب‬ ‫رسید‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫در جلسه ‪ ۶۱۱‬هیات انتخاب و خرید کتاب وزارت فرهنگ‬ ‫و ارشاد اسالمی خرید ‪ ۲۷۷‬عنوان کتاب در ‪ ۲۵‬هزار و ‪ ۹۵۰‬نسخه به مبلغ ‪۹‬‬ ‫میلیارد و ‪ ۷۹۵‬میلیون و ‪ ۲۵۰‬هزار ریال به تصویب رسید‪.‬‬ ‫عنوان‌ه��ای کتاب‌های مصوب برای خرید در س��ایت معاونت امور فرهنگی‬ ‫وزارت فرهنگ و ارش��اد اس�لامی و در تارنمای هیات انتخاب و خرید کتاب‬ ‫بارگذاری شده است‪.‬‬ ‫کتاب‬ ‫افقی‪:‬‬ ‫‪ -1‬به یاد آوردن مفهومی به وسیله مفهوم دیگر ‪ -‬چو حل گردد آسان شود‬ ‫‪ -2‬دم فرو بستن ‪ -‬ضعف و سستی به سبب گرسنگی ‪ -‬نهر شاعرانه‬ ‫‪ -3‬صفت دوست زیان‌بار ‪ -‬از وسایل آزمایشگاهی ‪ -‬الک‬ ‫‪ -4‬واحد پول چشم‌بادامی‌ها ‪ -‬تله صیاد ‪ -‬قسمتی از اداره دادگستری‬ ‫‪ -5‬گونه‌ای ساعت ‪ -‬وسیله تعیین وقت ‪ -‬جوانمرد ‪ -‬واحد شمارش سیگار‬ ‫‪ -6‬حقیقت و ذات هر کس ‪ -‬مشقت و تحمل‬ ‫‪ -7‬بانگ خوش ‪ -‬مال‌التجاره‬ ‫‪ -8‬ایستادگی در برابر مزاحم ‪ -‬سنگ‌ریزه ‪ -‬از ضمایر پرسشی ‪ -‬آخرین دولتمرد‬ ‫حزب نازی‬ ‫‪ -9‬وقت و هنگام ‪ -‬کیسه حمام‬ ‫‪ -10‬چند ملت ‪ -‬مسلک سیاسی‬ ‫‪ -11‬لباس یکدست ‪ -‬واحد غذای پخته ‪ -‬جوهر نوشتن ‪ -‬کار سخت و مشکل‬ ‫‪ -12‬زیر نظر قرار دادن ‪ -‬شاد و خوشحال ‪ -‬تلخ تازی‬ ‫‪ -13‬امانتی موقت ‪ -‬آلوده ‪ -‬جیوه‬ ‫‪ -14‬میوه مخابراتی!‪ -‬لقب زنان اشرافی اروپا ‪ -‬خواب خیال‌انگیز‬ ‫‪ -15‬آسودگی و آسایش در زندگی ‪ -‬یکی از پنج گنج حکیم نظامی گنجوی‬ ‫طرح‪ :‬حسین علیزاده‬ ‫ناصر فکوهی‪ ،‬نویسنده و پژوهشگر‪ :‬این نوشته دو‬ ‫بخ��ش دارد؛ یک بخش جدی و یک بخش غیرجدی‪ .‬با‬ ‫بخش نخست شروع کنیم‪:‬‬ ‫‪ -۱‬بخ��ش جدی ش��امل یک موقعیت اس��ت‪ .‬بحران‬ ‫در جهان به حدی رس��یده که مجله اکونومیس��ت‪ ،‬روی‬ ‫جلد آخرین شماره خود (‪ ۱۸‬اکتبر ‪ ،)۲۰۰۸‬را به تصویر‬ ‫پلنگ تیر‌خورده و سوراخ سوراخ شده‌ای‪ ،‬به‌مثابه نمادی‬ ‫از س��رمایه‌داری اختصاص داده و عنوان آن را نیز «س��رمایه‌داری در دام افتاده»‬ ‫انتخاب و در سرمقاله همین شماره آرزو کرده سرمایه‌داری بتواند بار دیگر از این‬ ‫بحران جان سالم بدر ببرد‪.‬‬ ‫جوزف استیگلیتز‪ ،‬برنده نوبل اقتصاد‪ ،‬دیدگاه بسیار تیره‌ای درباره بحران مطرح‬ ‫می‌کند و آن را مانند فروپاشی دیوار برلین برای کمونیسم‪ ،‬در حکم ناقوس مرگ‬ ‫«بنیادگرایی نولیبرالی» می‌نامد‪ .‬تمام کس��انی که تا چند سال پیش و در طول‬ ‫چندی��ن دهه «مقررات‌زدایی» و «اقتصاد به‌طور مطلق آزاد» را تنها راه رش��د و‬ ‫توسعه کشورهای جهان سوم و رونق بی‌پایان کشورهای توسعه‌یافته اعالم کرده‬ ‫و هرگونه مخالفت حتی جزئی با این امر را نش��انه‌ای آشکار از تمایل به «اقتصاد‬ ‫کمونیستی» یا «سوسیالیستی» می‌شمردند‪ ،‬امروز به‌طوررسمی از دخالت دولت‬ ‫در س��رمایه‌های مالی و حتی ملی یا دولتی کردن دس��ت‌کم بخشی از بانک‌های‬ ‫خصوصی س��خن می‌گویند‪ .‬جهان با چش��مانی نگران به آین��ده خود می‌نگرد و‬ ‫بس��یاری از معتبرترین تحلیلگران معتقدند این بحران از نوع بحران‌های دوره‌ای‬ ‫سرمایه‌داری نیست و می‌تواند به تغییر چهره جهان نه فقط در حوزه اقتصاد بلکه‬ ‫در س��ایر حوزه‌ها بینجامد و همگان نیز معتقد نیس��تند این تغییر چهره لزوما با‬ ‫بهبود اوضاع همراه باشد‪ .‬شاید تا همین امروز که این مقاله را می‌خوانید‪ ،‬امریکا‬ ‫به‌ناچار‪ ،‬حاضر به پذیرفتن نخس��تین رئیس‌جمهوری سیاهپوست تاریخ خود در‬ ‫*‬ ‫رأس امور بزرگ‌ترین قدرت اقتصادی‪-‬نظامی جهان شده باشد‪.‬‬ ‫این بی‌ش��ک به‌معنای پایان یافتن یکجانبه‌گرایی سیاست خارجی این کشور‪،‬‬ ‫بازگش��ت قطب‌های قدرت بزرگ ازجمله نوتزاریسم جدید روسیه بر صحنه‌های‬ ‫بین‌المللی با تمام پیامدهای آن باشد‪ .‬مقروض‌ترین کشور جهان (امریکا) با خطر‬ ‫ف��رو رفت��ن در یک بحران عمیق تمام جهان را به خطر کش��یده و نظامی‌گرایان‬ ‫این کش��ور نیز حاضر به آن نیس��تند و نخواهند بود که با یک شکست انتخاباتی‬ ‫س��ودهای کالن چندصد میلیاردی خود را که از س��اختار بیم��ار بین‌المللی که‬ ‫خود ایجاد کرده‌اند به‌دس��ت می‌آورند‪ ،‬کنار بگذارند و‪ ...‬در این حال‪ ،‬ما نیز بیکار‬ ‫ننشس��ته‌ایم زیرا در ظاهر مس��ائل مهم منفی و مثبتی داریم که آنها را می‌توان‬ ‫باتوجه به روی جلد رنگین‌نامه‌ها‪ ،‬روزنامه‌ها‪ ،‬ویژه‌نامه‌ها و سایر نامه‌ها و رسانه‌های‬ ‫دیگر کشورمان تش��خیص داد‪ .‬منفی‪ ،‬مثل نرسیدن به نامزدهای واحد در جناح‬ ‫اصالح‌طلب یا اصولگرا‪ ،‬یا در سالگرد کشف نفت‪ ،‬شکوه و گالیه پایان‌ناپذیر از اینکه‬ ‫«بالی نفت» به روز سیاه نشاندمان و البته به‌شکلی متناقض اظهار نگرانی از اینکه‬ ‫ت نفت دائم در حال سقوط است و ما در صندوق ذخیره ارزی‌مان چیزی‬ ‫چرا قیم ‌‬ ‫باقی نگذاشته‌ایم و شاید ناچار باشیم لباس‌های فاخر و اتومبیل‌های شیکی را که‬ ‫با خواب و خیال نفت ‪ 200‬دالری خریده بودیم به فروشندگان پس بدهیم و بار‬ ‫دیگر در وحش��ت از پوشیدن جامگان حقیرانه و «پیکان ابدی» فرو رویم و البته‬ ‫مثبت‪ ،‬مانند خبر پیروزی‌ه��ای فناورانه و غیرفناورانه‪ ،‬اجتماعی و غیراجتماعی‪،‬‬ ‫روشنفکرانه و غیرروشنفکرانه در خانه خود و در سراسر گیتی برای تمام نخبگان‬ ‫و غیرنخبگان‌مان یا فرو رفتن در خلس��ه‌های تاریخی چند هزار س��اله به‌س��وی‬ ‫گذش��ته یا به‌س��وی آینده با ی��ادآوری یا تصور روزمره پیروزی‌ه��ا و بزرگی‌های‬ ‫تاریخی در عصری طالیی در گذشته‌های دور یا آینده‌های نه‌چندان در دسترس‬ ‫بالفص��ل‪ ،‬آنچه از دس��ت داده‌ای��م و آنچه گمان می‌کنیم قرار اس��ت به‌دس��ت‬ ‫بیاوریم‪.‬‬ ‫در حال��ی ک��ه جهان در چارچوب همین مقاله اکونومیس��ت از مرگ رس��می‬ ‫تاچریسم و ریگانیسم و از ضرورت غیرقابل اجتناب بازگشت به یک سرمایه‌داری‬ ‫اجتماع��ی روی مدل اروپایی و افزایش کنترل دولت��ی برای نظارت و جلوگیری‬ ‫از فجایع انس��انی ناش��ی از افسارگس��یختگی اقتصادی س��خن می‌گوید‪ ،‬ما زیر‬ ‫نفوذ نولیبرال‌های اقتصادی س��اخت داخ��ل (رانت‌خواران نفتی البته ضد اقتصاد‬ ‫نفتی‌مان)‪ ،‬در حال تدارک دیدن برنامه‌ای هس��تیم که به‌ش��دت ب ‌ه نوعی برنامه‬ ‫عظیم محافظه‌کارانه در جهت نولیبرالیسم دهه ‪ ۱۹۸۰‬شباهت دارد که اگر روزی‬ ‫از بد روزگار پیاده شود‪ ،‬کل سقف کاهگلی اقتصادمان را روی سرمان فرو خواهد‬ ‫ریخت‪.‬‬ ‫* این مقاله سه‌ش��نبه ‪ ۱۴‬آبان ‪ ۱۳۸۷‬در روزنامه کارگزاران به چاپ رس��یده‬ ‫‌‬ ‫است‪.‬‬ ‫ادامه دارد‪...‬‬ ‫دیدگاه‬ ‫منشور اخالق حرفه‌ای روزنامه‌نگاری در روزنامه‬ ‫کافکا و نفت‬

آخرین شماره های روزنامه صمت

روزنامه صمت شماره 1356

روزنامه صمت شماره 1356

شماره : ۱۳۵۶
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۶/۰۳
روزنامه صمت شماره 1355

روزنامه صمت شماره 1355

شماره : ۱۳۵۵
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۶/۰۲
روزنامه صمت شماره 1354

روزنامه صمت شماره 1354

شماره : ۱۳۵۴
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۳۰
روزنامه صمت شماره 1353

روزنامه صمت شماره 1353

شماره : ۱۳۵۳
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۸
روزنامه صمت شماره 1352

روزنامه صمت شماره 1352

شماره : ۱۳۵۲
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۷
روزنامه صمت شماره 1351

روزنامه صمت شماره 1351

شماره : ۱۳۵۱
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۶
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!