صفحه قبل

روزنامه صمت شماره ۱۳۳۹

صفحه بعد

روزنامه صمت شماره 1339

روزنامه صمت شماره 1339

‫اولین روزنامه سهامداری ایران (خبرنگاران و کارکنان)‬ ‫نیروهای خارجی عامل اصلی تنش در منطقه‬ ‫رئیس‌جمهوری گفت‪ :‬حضور نیروهای خارجی نه‌تنها کمکی به امنیت منطقه نمی‌کند‪ ،‬بلکه عامل اصلی تنش خواهد بود‪ .‬به‬ ‫گزارش ایرنا روحانی در دیدار یوسف بن‌علوی‪ ،‬وزیر امور خارجه عمان با بیان اینکه ایران و عمان همواره برای حل و فصل مسائل‬ ‫و مش��کالت منطقه‪ ،‬گام‌های مثبتی در کنار هم برداش��ته‌اند‪ ،‬افزود‪ :‬ایران عالقه‌مند به توسعه مناسبات و همکاری‌ها با عمان در‬ ‫راس��تای منافع متقابل دو ملت اس��ت‪ .‬رئیس‌جمهوری با بیان اینکه ایران و عمان مسئولیت اصلی تامین امنیت در منطقه تنگه‬ ‫هرمز را برعهده دارند‪ ،‬گفت‪ :‬جمهوری اسالمی ایران همواره تالش می‌کند دریای عمان‪ ،‬خلیج‌فارس و تنگه هرمز مسیری امن‬ ‫و مطمئن برای کشتیرانی آزاد بین‌المللی باشد‪ .‬روحانی با اشاره به اینکه جمهوری اسالمی ایران در هیچ دوره‌ای آغازگر تنش با‬ ‫دیگران نبوده و نخواهد بود‪ ،‬یادآور شد‪ :‬اتفاق‌های ناخوشایند و تنش‌های امروز منطقه‪ ،‬ریشه در خروج یکجانبه امریکا از توافق‬ ‫برجام و تصورات واهی دولت این کشور دارد‪ .‬وزیر امور خارجه عمان نیز گفت‪ :‬امروز منطقه در حال گذر از بحران‌های ساختگی‬ ‫و نیابتی بوده و ایجاد امنیت پایدار و حقیقی در منطقه بدون حضور ایران‪ ،‬امکان‌پذیر نخواهد بود‪.‬‬ ‫دو‌شنبه‬ ‫‪ 7‬مرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 26‬ذی‌القعده ‪ 1440‬‬ ‫‪ 29‬ژوئیه ‪2019‬‬ ‫ سال سی‌ویکم دوره جدید شماره ‪ 1339‬پیاپی ‪ 16 2657‬صفحه قیمت‪ 2000 :‬تومان‬ ‫چهره‌ها‬ ‫تهیه نقشه راه برای تنظیم‬ ‫بازار در دستور کار است‬ ‫سرمقاله‬ ‫سیاست نفتی اوپک و‬ ‫اقتصاد آینده ایران‬ ‫یادداشت‌های امروز‬ ‫مدیریت هزینه‌ها‬ ‫و بهبود تولید‬ ‫دوستان‬ ‫دوران سخت‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪http://Telegram.me/smtnews‬‬ ‫‪www.smtnews.ir -‬‬ ‫بار‪ ۵۶‬درصد صادرات غیرنفتی بر دوش ‪ ۵۰۰‬شرکت‬ ‫نشس��ت خب��ری فراخوان بیس��ت‌ودومین س��ال رتبه‌بندی ش��رکت‌های برت��ر ایران‬ ‫(‪ )IMI-۱۰۰‬در محل سازمان مدیریت صنعتی برگزار شد‪.‬با توجه به اهمیت شرکت‌های‬ ‫بزرگ در امر رونق تولید‪ ،‬س��ازمان مدیریت صنعتی رتبه‌بندی ش��رکت‌های برتر را از سال‬ ‫‪ ۷۷‬آغاز و هر س��ال با افزودن ش��اخص‌های موثر این سیاس��ت را دنبال کرد‪ .‬سال نخست‬ ‫ش��اخص و مالک اصلی رتبه‌بندی‪ ،‬درآمد ش��رکت‌ها و فروش آنها بود و برای سال‌های بعد‬ ‫ش��اخص‌های دیگر به این رتبه‌بندی اضافه ش��د‌‪ ،‬به‌طوری که درحال‌حاضر با ‪ ۳۳‬شاخص‬ ‫شرکت‌ها حائز رتبه می‌شوند‪ .‬در حال حاضر شرکت‌های برتر براساس شاخص‌های اندازه‬ ‫و رشد شرکت‪ ،‬سودآوری و عملکرد‪ ،‬بهره‌وری‪ ،‬صادرات‪ ،‬نقدینگی‪ ،‬بدهی و بازار رتبه‌بندی‬ ‫می‌شوند‪ .‬بر اساس اطالعات رتبه بندی امسال میزان فروش ‪ ۵۰۰‬شرکت از مجموع تولید‬ ‫ناخال��ص داخل��ی ‪ ۴۴‬درصد بوده که در امر صادرات غیرنفتی هم س��هم باالیی دارند‪ .‬کل‬ ‫صادرات غیرنفتی کشور ‪۴۷‬میلیارد دالر است که سهم ‪۵۰۰‬شرکت برتر کشور در این آمار‬ ‫‪۲۷‬میلیارد دالر یعنی معادل ‪۵۶‬درصد برآورد می‌شود‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫جای مسکن در الیحه «مالیات بر فعالیت‌های اختالل‌زا» خالی است‬ ‫‪3‬‬ ‫چراغ سبز دولت به سوداگران مسکن؟‬ ‫‪13‬‬ ‫‪7‬‬ ‫مالیاتی که‬ ‫ترمز سوداگران را می‌کشد‬ ‫گزارش‌های روز‬ ‫پرونده خام‌فروشی را‬ ‫برای همیشه ببندیم‬ ‫بخشودگی «سود مرکب»‬ ‫مصوبه منسجم می‌خواهد‬ ‫ویژه‬ ‫‪13‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪4‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه‌ای‬ ‫«سايپايدك» مقام نخست‬ ‫در شاخص نمايندگي‌های‬ ‫خدمات پس از فروش‬
‫‪2‬‬ ‫دو‌شنبه‬ ‫‪ 7‬مرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 26‬ذی‌القعده ‪1440‬‬ ‫‪ 29‬ژوئیه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1339‬‬ ‫پیاپی ‪2657‬‬ ‫خبر‬ ‫تجارت‬ ‫سرمقاله‬ ‫( بخش نخست)‬ ‫رضا پدیدار‪ ،‬رئیس کمیسیون انرژی و‬ ‫محیط‌زیست اتاق تهران‬ ‫باتوجه به تشکیل و برگزاری اجالس ‪ ۱۷۶‬سازمان‬ ‫کش��ورهای صادرکننده نفت‪ ،‬اوپ��ک‪ ،‬اظهارنظرهای‬ ‫حرف��ه‌ای و در پ��اره‌ای از موارد غیرحرف��ه‌ای درباره‬ ‫میزان مش��ارکت و س��هم هر یک از اعض��ا در تولید‬ ‫و عرض��ه نفت خام ب��اال گرفته اس��ت؛ به‌‌گونه‌ای که‬ ‫گروهی از کارشناسان نقش این سازمان را بسیار مهم‬ ‫دانس��ته و در مقابل گروهی از کم‌رنگ ش��دن حضور‬ ‫و می��زان تاثیرگ��ذاری آن در روند تولی��د و مصرف‬ ‫می‌گویند‪ .‬هفته گذش��ته س��ه منبع رس��می اوپک‪،‬‬ ‫آژان��س بین‌الملل��ی ان��رژی (‪ )IEA‬و اداره اطالعات‬ ‫انرژی امریکا (‪ )EIA‬گزارش ماهانه خود از بازار نفت‬ ‫را منتش��ر و برآوردهای��ی از آینده طالی س��یاه ارائه‬ ‫کردند‪ .‬آژانس بین‌المللی ان��رژی متعادل کردن بازار‬ ‫نفت را نیازمند زمان دانس��ته و آن را به مسابقات دو‬ ‫ماراتن تش��بیه کرده که بازیکنان آن باید با استقامت‬ ‫پیش بروند و انتظار تحوالت س��ریع در سمت عرضه‬ ‫و تقاضای بازار را نداش��ته باشند‪ ،‬این در حالی است‬ ‫ک��ه اوپک نگاه بدبینانه‌تری به بازار دارد‪ .‬محاس��بات‬ ‫این سازمان نشان می‌دهد باوجود اجرای توافق نفتی‪،‬‬ ‫تولیدکنندگان نباید انتظار متعادل شدن بازار نفت را‬ ‫داش��ته و منتظر باش��ند که موجودی انبارهای نفتی‬ ‫به رش��د خود ادامه ده��د‪ .‬ام��ا اداره اطالعات انرژی‬ ‫امری��کا با تاکید بر ت��داوم افزایش موجودی انبارهای‬ ‫نفتی جهان در نیمه نخس��ت س��ال ج��اری میالدی‬ ‫بر این باور اس��ت که در نیمه دوم سال بازار به‌سوی‬ ‫متعادل شدن پیش خواهد رفت؛ بنابراین وزیران نفت‬ ‫کش��ورهای عضو اوپک تصمیم به تداوم کاهش تولید‬ ‫یک میلیون و ‪ 200‬هزار بش��که‌ای کشورهای عضو و‬ ‫نیز کشورهای غیرعضو که حدود ‪ 3‬سال است متحد‬ ‫ب��ا اوپک گام برمی‌دارند‪ ،‬گرفتن��د‪ .‬در این حالت این‬ ‫س��ازمان پیش‌بینی می‌کند متوس��ط نرخ نفت برنت‬ ‫در س��ال جاری در دامن��ه ‪ ۶۵‬دالر و حدود ‪ ۱۰‬دالر‬ ‫کمتر از س��ال گذشته باش��د‪ .‬در این میان باتوجه به‬ ‫مذاکرات ش��تاب‌زده و در پاره‌ای از موارد غیرمتعارف‬ ‫انج��ام ش��ده در اج�لاس ‪ ،۱۷۶‬پارامتره��ای مهم و‬ ‫اثرگذاری مطرح ش��ده که ممکن اس��ت به خروج از‬ ‫پایبندی یا ایجاد تردید و انشقاق بین متحدان اوپک‬ ‫بینجامد‪ .‬به‌خوبی می‌دانیم که تولید نفت اوپک یکی‬ ‫از موضوعاتی اس��ت که در همه گزارش‌ها مورد توجه‬ ‫قرار گرفته است‪ .‬آنطور که اوپک گزارش داده‪ ،‬تولید‬ ‫نفت این س��ازمان در پایان س��ال گذش��ته میالدی‬ ‫‪ ۷۵۰‬هزار بش��که کاهش یافت��ه و کل تولید اوپک به‬ ‫محدوده ‪ ۳۱.۵‬بشکه در روز رسید‪ .‬این کاهش نشان‬ ‫از محافظه‌کاری شدید اعضا بیشتر از سهم ‪ ۸۰۰‬هزار‬ ‫بشکه‌ای‌ش��ان از مجم��وع یک میلی��ون و ‪ 200‬هزار‬ ‫بشک ‌ه مورد توافق با کشورهای غیرعضو دارد؛ بنابراین‬ ‫کاهش تولید اوپک زودتر از زمان مقرر رخ داده و این‬ ‫موضوع یکی از دالیل رش��د ن��رخ نفت در هفته‌های‬ ‫اخیر به‌ش��مار می‌رود‪ .‬در ‪ ۶‬ماه نخس��ت سال جاری‬ ‫میالدی نرخ نفت از هفته پایانی فوریه تا پایان آوریل‬ ‫(اسفند‪-‬اردیبهش��ت) در مس��یر افزایشی قرار گرفت‬ ‫و موجب ش��د مصرف‌کنندگان بزرگ با دخالت‌های‬ ‫غیرحرف��ه‌ای و اس��تفاده از ذخایر اس��تراتژیک خود‬ ‫به‌جای س��فارش‪ ،‬روند رش��د نرخ را متوقف کنند که‬ ‫ای��ن اقدام در مقاطع کوتاهی به کاهش نرخ انجامید‪.‬‬ ‫با مالحظه آخرین روند قیمت‌ها در این مقطع زمانی‬ ‫نفت برنت با حدود نرخ ‪ ۶۲‬دالر و نفت خام امریکا در‬ ‫محدوده ‪ ۵۲‬دالر در هر بشکه معامله شد‪ .‬پس از آن‬ ‫هر دو نفت شاخص بیش از ‪ ۱۰‬تا ‪ ۱۵‬درصد رشد نرخ‬ ‫را تجرب��ه کردند که در مقابل آن و با س��کوت اوپک‪،‬‬ ‫سیاس��ت‌های تحمیلی به این سازمان وارد شد و در‬ ‫عمل رشد نرخ را متوقف ساخت‪ ،‬این در حالی بود که‬ ‫در ابتدای ژوئن گذش��ته (تیر) میزان صادرات اوپک‬ ‫به‌دلی��ل کاهش تولید نفت کش��ورهای ایران‪ ،‬لیبی‪،‬‬ ‫الجزای��ر‪ ،‬نیجری��ه و ونزوئال به کمت��ر از ‪ ۳۰‬میلیون‬ ‫بش��که و در مقطعی از زمان به ‪ ۲۹.۷‬میلیون بش��که‬ ‫رس��ید‪ .‬در این میان آژان��س بین‌المللی انرژی نیز بر‬ ‫کاهش تولید اوپک تاکید‪ ،‬اما درعین حال تردیدهایی‬ ‫را در زمینه اجرای توافق جدید ازس��وی متحدان این‬ ‫سازمان مطرح می‌کند‪ .‬براساس گزارش این سازمان‬ ‫که پس از تصمیم‌های اجالس ‪ ۱۷۶‬اوپک اعالم شد‪،‬‬ ‫تولید نفت روسیه به‌عنوان بزرگ‌ترین متحد اوپک به‬ ‫س��طح ‪ ۱۱.۵‬میلیون بش��که در روز رسید و همزمان‬ ‫مکزیک نیز س��طح تولید خود را افزای��ش داد‪ .‬البته‬ ‫وزیر انرژی روسیه اعالم کرد تولید نفت این کشور در‬ ‫ماه جاری به‌عنوان نخس��تین ماه اجرای توافق جدید‬ ‫با اوپک ‪ ۳۰‬هزار بش��که کاهش خواهد یافت‪ ،‬این در‬ ‫حالی اس��ت که براساس توافق‪ ،‬تولید نفت این کشور‬ ‫باید حدود ‪ ۲۳۰‬هزار بش��که کم شود‪ .‬به‌نظر نگارنده‪،‬‬ ‫رش��د تقاضا برای نف��ت ادامه خواهد یافت‪ .‬ازس��وی‬ ‫دیگر براساس پیش‌بینی‌های انجام شده رشد اقتصاد‬ ‫جهانی در س��ال جاری میالدی کمتر از سال گذشته‬ ‫نخواهد بود و انتظار می‌رود کاهش نرخ نفت در سال‬ ‫جاری نسبت به سال گذشته میالدی خود به تقویت‬ ‫رشد تقاضا منجر شود‪.‬‬ ‫تهیه نقشه راه برای تنظیم بازار در دستور کار است‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در جلس��ه شورای‬ ‫معاونان این وزارتخانه‪ ،‬با اش��اره به برگزاری موفق‬ ‫نمایشگاه فرصت‌های ساخت داخل و رونق تولید‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬ثمرات ارزشمندی از این نمایشگاه و نهضت‬ ‫س��اخت داخل برای آینده کش��ور ب��ه بار خواهد‬ ‫نشست‪ .‬به گزارش شاتا‪ ،‬رضا رحمانی اظهار کرد‪:‬‬ ‫اس��تقبال بسیار خوبی از نمایش��گاه فرصت‌های‬ ‫ساخت داخل به‌عمل آمد که نشان‌دهنده عنایت‬ ‫ویژه بس��یاری از تولیدکنن��دگان و صنعتگران به‬ ‫فرمایش��ات رهبر معظم انقالب در زمینه توجه به‬ ‫رونق تولید و اتکا به توان داخلی است‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫دبیرخان��ه دائمی این نمایش��گاه با هدف پیگیری‬ ‫قراردادها و تفاهمنامه‌های منعقد شده‬ ‫راه‌اندازی شده و به‌طور قطع تا حصول‬ ‫نتیجه الزم هی��چ موردی به حال خود‬ ‫رها نخواهد ش��د‪ .‬رحمان��ی اعالم کرد‪:‬‬ ‫در چارچوب نمایش��گاه ساخت داخل‬ ‫و در م��دت ‪ ۴‬روز برگزاری نمایش��گاه‪،‬‬ ‫‪ ۳۵‬ق��رارداد تولید قطع��ات خودرو به‬ ‫امضا رس��ید و افزون بر ‪ ۲۰۲‬تفاهمنامه همکاری‬ ‫منعقد ش��د‪ .‬وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت تاکید‬ ‫کرد‪ :‬هر قطعه‌ای در کش��ور داخلی‌س��ازی شود و‬ ‫تاییدات الزم را کس��ب کند‪ ،‬به‌طور قطع در روند‬ ‫ثبت س��فارش مش��ابه خارج��ی آن ممنوعیت یا‬ ‫محدودی��ت اعمال خواهی��م کرد‪ .‬وی‬ ‫تصری��ح ک��رد‪ :‬ظرفیت‌ه��ای قانون��ی‬ ‫جدی��دی ه��م ب��رای تحقق س��اخت‬ ‫داخ��ل به وج��ود آمده که ب��ا اجرای‬ ‫دقی��ق و کارآمد این قانون نتایج خوبی‬ ‫حاص��ل خواه��د ش��د‪ .‬وزی��ر صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت با اش��اره ب��ه مصوبه‬ ‫اخیر ش��ورای‌عالی اقتصاد درب��اره تمرکز وظایف‬ ‫بازرگان��ی در وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت‪،‬‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬خوشبختانه این مصوبه به تایید‬ ‫رهبر معظم انقالب رس��یده و ایش��ان دس��توری‬ ‫برای تهیه نقش��ه راه و برنام��ه عملیاتی در حوزه‬ ‫تنظیم بازار صادر فرمودند‪ .‬رحمانی ادامه داد‪ :‬این‬ ‫دستور را با جدیت پیگیری خواهیم کرد و باتوجه‬ ‫به اس��تقرار و فعالیت قائم‌مق��ام امور بازرگانی در‬ ‫وزارتخانه‪ ،‬انتظار دارم تمام ارکان وزارت صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تج��ارت به کمک هم آم��ده و این مهم‬ ‫را به ثمر بنش��انیم‪ .‬وی گفت‪ :‬البته خوش��بختانه‬ ‫تنظیم بازار روند بهتری پیدا کرده و در بس��یاری‬ ‫از اقالم کاالیی ش��اهد کاهش قیمت‌ها هس��تیم‪.‬‬ ‫رحمانی تاکید کرد‪ :‬برنامه‌ریزی برای تنظیم بازار‬ ‫باید با نگاه به آینده انجام ش��ود و در س��اماندهی‬ ‫وضعیت موجود ضروری است از تمامی ظرفیت‌ها‬ ‫استفاده کنیم‪.‬‬ ‫‪ ۳۰‬روز از آخرین نشس��ت کمیس��یون مش��ترک‬ ‫برج��ام می‌گذرد و معاونان و مدیران سیاس��ی ‪ ۶‬عضو‬ ‫حاضر در برجام دوب��اره در هتل کوبرگ وین گرد هم‬ ‫آمدن��د تا پیش از نشس��ت وزی��ران آخرین وضعیت‬ ‫برجام را بررس��ی کنند‪ .‬براس��اس برخی گمانه‌زنی‌ها‬ ‫نشس��ت وزیران امور خارجه ای��ران و گروه ‪ ۴+۱‬پس‬ ‫از ای��ن جلس��ه و در روزه��ای آینده برگ��زار خواهد‬ ‫ش��د‪ .‬س��یدعباس عراقچی‪ ،‬معاون سیاسی وزیر امور‬ ‫خارجه نیز به‌منظور ش��رکت در نشس��ت فوق‌العاده‬ ‫کمیسیون مش��ترک برجام که به درخواست فرانسه‪،‬‬ ‫انگلی��س‪ ،‬آلمان و ایران برگزار ش��د ب��ه وین رفته و‬ ‫پیش‌از برگزاری نشس��ت فوق‌العاده با هلگا اش��مید‪،‬‬ ‫معاون مسئول سیاس��ت خارجی اتحادیه اروپا دیدار‬ ‫تو‌گو کرد‪ .‬به گزارش ایرنا‪ ،‬نشس��ت پیشین این‬ ‫و گف ‌‬ ‫کمیسیون در س��طح مدیران سیاسی وزارت خارجه‬ ‫‪ ۲۸‬ژوئن (‪ ۷‬تیر) در حالی در وین برگزار شد که ایران‬ ‫در واکن��ش به بدعهدی‌ه��ای پی‌درپی دیگر طرف‌ها‬ ‫بخش‌های��ی از تعه��دات خود را کاه��ش داد و در گام‬ ‫نخست محدویت‌های تعیین شده در برجام در حوزه‬ ‫غنی‌س��ازی اورانیوم و تولید آب س��نگین را براساس‬ ‫بند ‪ ۲۶‬و ‪ ۳۶‬این توافق لغو کرد‪ .‬هرچند س��ید عباس‬ ‫عراقچی‪ ،‬معاون وزیر امور خارجه نشس��ت پیش��ین‬ ‫کمیس��یون مش��ترک را گامی رو به جل��و عنوان کرد‬ ‫ام��ا این را هم گف��ت که آنچه در این نشس��ت مطرح‬ ‫شد‪ ،‬هنوز با انتظارهای جمهوری اسالمی ایران فاصله‬ ‫بس��یاری دارد‪ .‬نشس��ت دیروز کمیس��یون مشترک‬ ‫برج��ام از آنجا اهمیت دارد که بدعهدی‌ها و اقدام‌های‬ ‫مخ��رب امری��کا در نزدیک ‪ ۱۵‬ماه گذش��ته تاثیرات‬ ‫مخربی بر این توافق بین‌المللی داشته و امریکا از هیچ‬ ‫اقدامی برای فروپاشی این توافق فروگذار نکرده است‪.‬‬ ‫تش��دید بحران‌ها در خلیج‌فارس و افزایش فشارهای‬ ‫ش فرانسوی‌ها برای کاهش‬ ‫امریکا در کنار جنب‌وجو ‌‬ ‫تنش‌ها میان ایران و امریکا از یک سو و کاهش تعهدات‬ ‫برجامی ایران از س��وی دیگر موجب شده چشم‌های‬ ‫بس��یاری به نشست روز گذش��ته دوخته شده باشد‪.‬‬ ‫اکنون این پرس��ش مطرح اس��ت که آیا اروپایی‌ها در‬ ‫یک ماه گذشته اقدام خاصی برای انجام تعهدات‌شان‬ ‫براس��اس برجام انج��ام داده‌اند؟ س��رگئی ریابکوف‪،‬‬ ‫معاون وزیر امور خارجه روسیه هم در آستانه برگزاری‬ ‫نشست فوق‌العاده کمیسیون مشترک برجام در وین‬ ‫ب��ا تاکید بر اینکه او به حفظ توافق هس��ته‌ای با ایران‬ ‫کمک خواهد کرد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬طرف روس��ی در تالش‬ ‫است تا بفهمد منظور نمایندگان عالی‌رتبه اروپایی از‬ ‫اینکه می‌گویند اینستکس می‌تواند به‌روی کشورهای‬ ‫ثال��ث باز ش��ود و معام�لات نفتی را نی��ز دربربگیرد‪،‬‬ ‫چیست‪ .‬اگر چنین اتفاقی بیفتد‪ ،‬شانس حفظ برجام‬ ‫به میزان قابل‌توجهی افزایش می‌یابد‪ .‬ما مدت‌هاست‬ ‫که خواهان چنین چیزی هستیم‪ .‬ریابکوف همچنین‬ ‫گفت‪ :‬س��ازکار مالی اینس��تکس و وضعی��ت رآکتور‬ ‫آب س��نگین اراک از موضوع��ات اصل��ی مورد بحث‬ ‫در نشست کمیس��یون مش��ترک برنامه جامع اقدام‬ ‫مشترک (برجام) خواهد بود‪ .‬شمارش معکوس پایان‬ ‫زمان تعیین ش��ده برای فاز دوم و برداش��تن گام سوم‬ ‫کاهش تعهدات برجامی ایران در حالی سپری می‌شود‬ ‫که طرف اروپایی توافق هس��ته‌ای همچنان مش��غول‬ ‫فرضیه‌باف��ی برای ترغیب تهران ب��ه ماندن در برجام‬ ‫ب��دون بهره‌مندی از مفاد مصوب در آن اس��ت‪ .‬بیش‬ ‫از یک س��ال از خروج غیرقانون��ی و یکجانبه امریکا از‬ ‫برج��ام می‌گذرد و واش��نگتن با اعم��ال تحریم‌های‬ ‫ظالمانه و بی‌سابقه علیه ایران به نقش‌آفرینی مخرب‬ ‫در ت��داوم این توافق بین‌المللی می‌پ��ردازد و باوجود‬ ‫‪ ۱۵‬گ��زارش آژانس بین‌المللی ان��رژی اتمی مبنی بر‬ ‫پایبن��دی کامل ایران به اج��رای تعهداتش در برجام‪،‬‬ ‫طرف‌ه��ای دیگر این توافق به‌وی��ژه اروپایی‌ها با فرار‬ ‫از اج��رای تعهدات من��درج در برجام تنه��ا به صدور‬ ‫بیانی��ه و حمایت گفتاری و نوش��تاری ف��ارغ از عمل‬ ‫پرداخته‌ان��د‪ .‬در واقع‪ ،‬پس از خ��روج امریکا از توافق‬ ‫هس��ته‌ای‪ ،‬اتحادیه اروپا به‌ویژه س��ه کش��ور فرانسه‪،‬‬ ‫انگلیس و آلمان باید برای نجات این توافق بین‌المللی‬ ‫هر اقدامی که می‌توانستند انجام می‌دادند اما این سه‬ ‫کشور هرچند سازکاری را برای ادامه مبادالت تجاری‬ ‫ب��ا ایران راه‌اندازی کرده‌اند‪ ،‬ام��ا از عملیاتی کردن آن‬ ‫ب��رای دور زدن تحریم‌های امریکا علی��ه ایران ناتوان‬ ‫بوده‌ان��د و تهدیدهای گاه‌وبی��گاه امریکا‪ ،‬بقای آن را با‬ ‫تردیدهای جدی روبه‌رو کرده است‪ .‬با گذشت زمان و‬ ‫پایان زمان صبر راهبردی تهران در پایبندی کامل به‬ ‫تعهداتش در برجام و اس��تفاده ایران از حقوق مندرج‬ ‫در ای��ن توافق بین‌المللی ک��ه تصریح بر کاهش تعهد‬ ‫در ص��ورت بی‌عملی طرف دیگ��ر دارد‪ ،‬گام‌های اول‬ ‫و دوم کاهش تعهدات برجامی ایران برداش��ته شده و‬ ‫براساس تاکید مسئوالن جمهوری اسالمی‪ ،‬گام سوم‬ ‫این رون��د در صورت بی‌عملی ط��رف مقابل به‌زودی‬ ‫برداش��ته خواهد ش��د‪ .‬اروپا باید با ترس��یم نقشه راه‪،‬‬ ‫ش��رایطی را فراهم می‌کرد تا ای��ران منافع اقتصادی‬ ‫پیش‌بینی شده در برجام را از دست ندهد‪ ،‬اما خواسته‬ ‫یا ناخواس��ته‪ ،‬اقدامی جدی برای این کار انجام نداده و‬ ‫پیرو آن ایران نیز دیگر دلیلی نمی‌بیند که بدون حفظ‬ ‫منافع اقتص��ادی‌اش در برجام بماند و همچنان به آن‬ ‫پایبند باشد‪ .‬با این وجود‪ ،‬برگزاری نشست کمیسیون‬ ‫مشترک برجام و راه‌اندازی اینستکس امیدواری‌هایی‬ ‫را هرچن��د اندک ایجاد کرده که نش��ان می‌دهد اروپا‬ ‫نمی‌خواهد دس��تاوردهای خود در برنامه جامع اقدام‬ ‫مشترک را نادیده بگیرد و همچنان در میدان پیروی و‬ ‫ب��ازی کردن در زمین ایاالت متحده امریکا باقی بماند‬ ‫اما این کار مس��تلزم نقش‌آفرین��ی فعاالنه گروه ‪۴+۱‬‬ ‫به‌ویژه اتحادیه اروپاست‪.‬‬ ‫بقای برجام در میدان کمیسیون مشترک‬ ‫روند نارضایتی مردم در ‪ ۶‬ماه اخیر کاهش یافت‬ ‫وزی��ر کش��ور با اش��اره به تالش غ��رب برای‬ ‫اوج‌گی��ری نارضایت��ی مردم��ی به‌‌دنبال رش��د‬ ‫تحریم‌ه��ای اقتصادی گفت‪ :‬در ‪ ۶‬ماه گذش��ته‬ ‫روند نارضایتی‌های مردم رو به کاهش گذاش��ته‬ ‫است‪ ‌.‬به گزارش صداوسیما‪ ،‬عبدالرضا رحمانی‬ ‫فضلی در اس��تودیو نگاه یک ش��بکه اول س��یما‬ ‫گف��ت‪ :‬همراه با ثب��ات قیمت‌ها در بازار‪ ،‬نرخ ارز‬ ‫و س��که هم به ثبات رو به کاهش رس��یده است‪.‬‬ ‫درحال‌حاضر که نرخ ارز روند کاهش��ی در پیش‬ ‫گرفته‪ ،‬مس��ئوالن اقتصادی باید نظارت شایانی‬ ‫بر زیرمجموعه‌های خود داش��ته باشند که البته‬ ‫ای��ن مهم‪ ،‬جزو دس��تورات رئیس‌جمهوری هم‬ ‫بوده اس��ت‪ .‬وزیر کش��ور با رویکردی به شرایط‬ ‫جامع��ه و ملت در زمان اوج‌گی��ری تحریم‌های‬ ‫ظالمان��ه گف��ت‪ :‬یک��ی از اه��داف و ابزاره��ای‬ ‫غربی‌ه��ا اوج‌گیری نارضایت��ی مردمی به‌دنبال‬ ‫رش��د تحریم‌های اقتص��ادی بود‪ .‬اما نکته جالب‬ ‫اینک��ه در ‪ ۶‬ماه گذش��ته رون��د نارضایتی‌های‬ ‫مردم رو به کاهش گذاش��ته اس��ت‪ .‬او ادامه داد‪:‬‬ ‫در ‪ ۳‬ماه نخس��ت امس��ال نسبت به مدت مشابه‬ ‫سال گذش��ته حدود ‪ ۳۸‬درصد کاهش اعتراض‬ ‫داش��ته‌ایم؛ البته این به‌معنای راضی بودن مردم‬ ‫نیس��ت‪ .‬دلیل این حرکت شعور سیاسی مردم و‬ ‫ش��ناخت درست از دشمن است‪ .‬مردم می‌دانند‬ ‫که در کش��ور ی��ک جنگ تحمیل��ی اقتصادی‬ ‫جری��ان دارد‪ .‬در این بین م��ا نباید نارضایتی‌ها‬ ‫و گرانی‌ه��ا و نابس��امانی‌ها را نادیده بگیریم‪ .‬هر‬ ‫اتفاقی می‌توان��د به رویدادی بزرگ بینجامد‪ .‬ما‬ ‫باید با مردم همراه باشیم‪ ،‬توجیه کنیم و بپذیریم‬ ‫و حل کنیم‪.‬‬ ‫مجلس برای مقابله با فساد با وزارت بهداشت همراه است‬ ‫رئی��س فراکس��یون غ��ذا و داروی مجل��س گفت‬ ‫مجلس با وزارت بهداش��ت برای مقابله با فس��اد در‬ ‫حوزه دارو همراه اس��ت تا موضوع روش��ن و ش��فاف‬ ‫و برخوردهای قانونی انجام ش��ود‪ .‬همایون هاش��می‬ ‫در گفت‌وگ��و با خانه ملت با بیان اینکه عمده فس��اد‬ ‫مطرح ش��ده مرب��وط به حوزه دارو اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬در‬ ‫ظاهر برخی شرکت‌ها ارز دولتی گرفته و دارو را وارد‬ ‫ک��رده اما به بازار عرضه نکردند تا به نرخ باالتر توزیع‬ ‫کنند‪ .‬این عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس‬ ‫ب��ا بی��ان اینکه ارز دولتی ‪ 4200‬تومانی فس��ادانگیز‬ ‫و وسوس��ه‌انگیز اس��ت‪ ،‬گف��ت‪ :‬دولت باید س��ازکار‬ ‫مناس��بی برای نظارت مستمر و مستقیم بر چگونگی‬ ‫هزینه‌کرد ارز دولتی داش��ته باش��د‪ .‬موضوع انحراف‬ ‫از مص��رف ارز دولتی در تمامی حوزه‌ها دیده ش��ده‬ ‫است؛ اینکه پول را گرفته و به‌جای محصول تعهدی‬ ‫محص��ول دیگ��ری را وارد کردن��د و م��واردی از این‬ ‫دس��ت هم شنیده شده‪ .‬بنابراین دولت باید نظارتش‬ ‫را قوی‌تر کند‪ .‬وی با یادآوری اینکه موضوع فساد در‬ ‫دارو مربوط به تولیدکنندگان داخلی نیست‪ ،‬توضیح‬ ‫داد‪ :‬ای��ن موضوع ب��ه برخی ش��رکت‌های بازرگانی‬ ‫برمی‌گردد که می‌توان با سازکار قانونی اقدامات‌شان‬ ‫را بررسی و از آنها حساب‌کشی کرد‪ .‬البته بیان ادعاها‬ ‫و برچسب زدن‌ها هم درست نیست و باعث انحراف از‬ ‫مس��یر می‌شود‪ .‬ما در این راه با دولت همراه هستیم‬ ‫تا موضوع روش��ن و ش��فاف شود‪ .‬هاش��می در پایان‬ ‫گف��ت‪ :‬به‌طور قطع باید در این راه از سیاس��ی‌کاری‬ ‫پرهیز ش��ود چون فضای بهداش��ت و درمان مربوط‬ ‫به همه طیف‌ها و قش��رهای گوناگون مردم اس��ت و‬ ‫سیاس��ی‌بازی باعث می‌شود نتوان خدمات خوبی به‬ ‫مردم ارائه کرد‪.‬‬ ‫سفر بن‌علوی به ایران به‌منزله میانجی‌گری نیست‬ ‫عل��ی ربیع��ی در نشس��ت خبری با اش��اره به‬ ‫س��الروز عملی��ات مرصاد اظهار کرد‪ :‬یاد ش��هید‬ ‫صیاد ش��یرازی را گرامی می‌داری��م‪ .‬امروز ما‪ ،‬با‬ ‫روزهای مرصاد بسیار شباهت دارد‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا سخنگوی دولت درباره سفر‬ ‫وزی��ر خارجه عم��ان به ایران گفت‪ :‬م��ا از اینکه‬ ‫کش��ورهایی بخواهند خیرخواهان��ه دیدگاه‌های‬ ‫خود را با ما در زمینه مسائل منطقه مطرح کنند‬ ‫اس��تقبال می‌کنیم‪ ،‬اما این قبیل سفرها به‌منزله‬ ‫میانجی‌گ��ری نیس��ت‪ .‬وی در ادامه به مس��ئله‬ ‫توقیف نفتکش انگلیسی ازسوی ایران‬ ‫پرداخت و یادآور ش��د‪ :‬توقیف نفتکش‬ ‫ازسوی ما مبنای حقوقی دارد؛ چراکه‬ ‫نفتکش انگلیسی مرتکب نقض قوانین‬ ‫بین‌المللی ش��ده بود‪ ،‬ام��ا انگلیس که‬ ‫نفتک��ش ما را بی‌دلی��ل توقیف کرده‪،‬‬ ‫باید هرچه زودتر آن را آزاد کند‪.‬‬ ‫ربیع��ی همچنین درباره کاه��ش خرید گندم‬ ‫ازس��وی دول��ت نیز توضیح داد‪ :‬من ش��ایعه‌های‬ ‫مرب��وط ب��ه واردات گن��دم را به‌ش��دت تکذیب‬ ‫عکس روز‬ ‫می‌کن��م‪ .‬م��ا مراقبت‌ه��ای الزم برای‬ ‫قاچاق گندم داشته‌ایم‪ .‬وی در توضیح‬ ‫گفته‌های��ش اف��زود‪ :‬ذخای��ر گندم ما‬ ‫خ��وب اس��ت و تاکن��ون ‪ ۶‬میلیون و‬ ‫‪ ۷۰۰‬ه��زار تن گندم خریداری ش��ده‬ ‫ک��ه ‪ ۸‬هزار میلیارد توم��ان از پول آن‬ ‫پرداخت ش��ده و تنه��ا ‪ ۲‬هزار و ‪۳۰۰‬‬ ‫میلی��ارد توم��ان آن باقی مانده اس��ت‪ .‬ربیعی در‬ ‫ادامه درباره تشکیل وزارت بازرگانی نیز گفت‪ :‬ما‬ ‫از تش��کیل این وزارتخانه استقبال می‌کنیم‪ .‬این‬ ‫خواس��ت دولت است و امیدواریم مجلس شرایط‬ ‫را درک کند‪ .‬سخنگوی دولت گفت‪ :‬این بحث در‬ ‫جلس��ه سران قوا مطرح ش��د و دولت با اختیاری‬ ‫که داشت بخشی از آن را انجام داد‪ .‬ربیعی اظهار‬ ‫ک��رد‪ :‬م��ا مطلع بودیم جنس‌های��ی وارد اما انبار‬ ‫می‌ش��دند تا با جهش نرخ ارز وارد بازار شوند‪ .‬ما‬ ‫این کار را برای س��اماندهی ب��ازار الزم می‌دانیم‪.‬‬ ‫س��خنگوی دول��ت گفت‪ :‬م��ا می‌خواهی��م بازار‬ ‫واردات و صادرات سروس��امان بگیرد تا فش��اری‬ ‫روی کشاورزان نباشد‪.‬‬ ‫ویژه تر از خبر‬ ‫حذف یارانه دهک‌های پردرآمد کلید خورد‬ ‫مزرعه آفتابگردان در خراسان شمالی‬ ‫عکس‪ :‬؟؟؟؟؟‬ ‫عکس‪:‬تسنیم‬ ‫وزی��ر تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی از تش��کیل کارگروه حذف یاران��ه دهک‌های باالی درآمدی خبر داد‬ ‫و گفت‪ :‬نرخ بیکاری در ‪ ۳‬ماه نخس��ت س��ال نس��بت به مدت مش��ابه سال گذشته کاهش داشته است‪ .‬به‬ ‫گزارش ایسنا محمد شریعتمداری اظهار کرد‪ :‬براساس مصوبه دولت کارگروه مشترکی با مشارکت وزارت‬ ‫کار‪ ،‬سازمان برنامه و بودجه‪ ،‬وزارت ارتباطات و وزارت کشور با محوریت استانداران و فرمانداران تشکیل‬ ‫ش��ده که این کارگروه موظف اس��ت دهک‌های باالی درآمدی را که نیازی به یارانه ندارند و یارانه آنها با‬ ‫محوریت استانداران حذف شده‪ ،‬شناسایی کند و وجوه و منابعی که از این طریق حاصل‌آید را پس‌انداز و‬ ‫در جهت محرومیت‌زدایی و اشتغالزایی در استان مربوط هزینه کند‪ .‬به‌گفته وی این برنامه در چارچوب‬ ‫آیین‌نام��ه‌ای اس��ت که به تصوی��ب کارگروه حذف یارانه دهک‌های باالی درآمدی می‌رس��د‪ .‬وی به علل‬ ‫کاهش نرخ بیکاری اشاره کرد و گفت‪ :‬از جمله دالیل این امر می‌تواند افزایش نرخ مشارکت اقتصادی و‬ ‫پرداخت وام‌های ارزان با نرخ س��ود ‪ ۴‬درصد و ‪ ۶‬درصد در مناطق روس��تایی و ش��هرهای زیر ‪ ۱۰‬هزار نفر‬ ‫باش��د که موجب ش��ده سهم اشتغال روستایی از سبد اش��تغال کل کشور از زیر ‪ ۳‬درصد به ‪ ۲۵.۳‬درصد‬ ‫برسد‪ .‬وزیر تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد‪ :‬باتوجه به جمعیت جوان کشور و بیکاری نزدیک ‪۲.۵‬‬ ‫میلیون نفری الزم اس��ت بس��تر مناسب برای س��رمایه‌گذاری‌ها و بهبود فضای کسب‌وکار به وجود آید و‬ ‫شرایط مساعد برای دسترسی واحدهای تولیدی به سرمایه در گردش مورد نیاز با بکارگیری نظام تامین‬ ‫اجتماعی و نظام حمایتی مناسب فراهم شود‪.‬‬ ‫ایس�نا‪ -‬وزیر امور خارجه در توییتی محورهای‬ ‫گفت‌وگوی خود با همتای عمانی‌اش را که به تهران‬ ‫سفر کرده‪ ،‬شرح داد و نوشت با همتای عمانی خود‬ ‫درباره تاثیرات تروریس��م اقتص��ادی ایاالت متحده‬ ‫علی��ه ایران‪ ،‬روابط دوجانبه‪ ،‬تح��والت منطقه‌ای و‬ ‫امنی��ت در خلیج‌فارس‪ ،‬تنگ��ه هرمز و خلیج عمان‬ ‫گفت‌وگوکردهاس��ت‪.‬‬ ‫ایرن�ا‪ -‬پایگاه خب��ری المیادین اعالم کرد‪ :‬وزیر‬ ‫خارج��ه عمان در س��فر به تهران حام��ل پیام‌های‬ ‫امریکا و انگلیس برای ایران نبوده اس��ت‪ .‬این پایگاه‬ ‫خبری افزود‪ :‬اخبار مبنی بر اینکه یوس��ف بن‌علوی‬ ‫حام��ل پیام‌ه��ای امریکا و انگلیس ب��ه تهران بوده‪،‬‬ ‫صحت ندارد‪ .‬بن‌علوی به‌ش��خصه آمادگی مس��قط‬ ‫ب��رای میانجی‌گری با هدف کاهش تنش بین تهران‬ ‫و واش��نگتن و لندن را مطرح کرد‪.‬‬ ‫مه�ر‪ -‬ایله��ان گلدنبرگ‪ ،‬مقام پیش��ین وزارت‬ ‫خارج��ه و مدی��ر فعلی برنام��ه امنی��ت خاورمیانه‬ ‫در «مرک��ز امنی��ت نوین» درباره هم��کاری امریکا‬ ‫و انگلی��س در موض��وع ایران گف��ت‪ :‬اینکه امریکا و‬ ‫نزدیک‌ترین متح��دش یعنی انگلیس نمی‌توانند بر‬ ‫س��ر چنین موضوع بنیادینی با هم کار کنند‪ ،‬نشانه‬ ‫وحشتناکی در زمینه از بین رفتن روابط دوستانه و‬ ‫تاریخیایندوکش��وراس��ت‪.‬‬ ‫ایلن�ا‪ -‬صن��دوق بین‌المللی پول در گزارش��ی‬ ‫رش��د اقتصاد ای��ران را برای س��ال ‪ ۲۰۲۴‬میالدی‬ ‫(‪ ۱۴۰۳‬خورش��یدی) مثبت ارزیابی کرد‪ .‬براساس‬ ‫این گزارش‪ ،‬نرخ رش��د اقتصاد ایران در سال جاری‬ ‫میالدی منفی ‪ ۶‬درصد پیش‌بینی شده‪ ،‬اما این رقم‬ ‫تا سال ‪ ۲۰۲۴‬مثبت و باالی یک درصد خواهد شد‪.‬‬ ‫ایرن�ا‪ -‬حمیدرض��ا دهقانی‪ ،‬دس��تیار ویژه وزیر‬ ‫خارجه ایران در دیدار با محمد طاهر س��یاله‪ ،‬وزیر‬ ‫خارجه دولت وفاق ملی لیبی در تونس‪ ،‬تاکید کرد‪:‬‬ ‫بحران‌های کنون��ی در منطقه خاورمیانه تنها از راه‬ ‫سیاس��ی قابل حل اس��ت و گزینه نظامی نمی‌تواند‬ ‫ب��ه این بحران‌ها پایان ده��د‪ .‬مدیرکل خاورمیانه و‬ ‫ش��مال افریق��ای وزارت خارجه ای��ران همچنین با‬ ‫اشاره به تحوالت سوریه و تالش‌های ایران برای حل‬ ‫دیپلماتیک مسائل آن گفت‪ :‬بحران‌های کشورهای‬ ‫منطق��هازجمل��هلیب��یراه‌ح��لنظام��ین��دارد‪.‬‬ ‫پایگاه اطالع‌رس�انی دولت‪ -‬رئیس‌جمهوری‬ ‫ب��ا تاکید بر لزوم نگاه جام��ع‪ ،‬علمی و نتیجه‌بخش‬ ‫ب��رای مدیریت فض��ای مجازی گف��ت‪ :‬تهدیدهای‬ ‫فضای مجازی باید در بس��تر ش��بکه ملی اطالعات‬ ‫ب��ه کمتری��ن می��زان ممکن برس��د و راه کوتاه‌تر و‬ ‫موثرت��ری ج��ز این وجود ن��دارد‪ .‬حس��ن روحانی‬ ‫اف��زود‪ :‬انفعال‪ ،‬چ��ه در بهره‌گیری از فرصت‌ها و چه‬ ‫در مقابل��ه با تهدیده��ای فضای مجازی و همچنین‬ ‫نادیده گرفتن فرصت‌ه��ای فناوری‌های ارتباطی و‬ ‫خدمات��ی که به مردم می‌دهن��د‪ ،‬به‌دلیل نگرانی از‬ ‫تهدیدهای آن نتیجه‌بخش نیس��ت‪.‬‬ ‫ایس�نا‪ -‬حمید بعیدی‌نژاد‪ ،‬سفیر ایران در لندن‬ ‫در دو پیام توییتری نوش��ت‪ :‬در دوره‌ای که جرمی‬ ‫هان��ت‪ ،‬وزی��ر ام��ور خارجه بود‪ ،‬سیاس��ت انگلیس‬ ‫در قب��ال ایران ب��ا افزایش تنش و رس��یدن به اوج‬ ‫درگی��ری در خلیج‌فارس به‌دنبال توقیف غیرقانونی‬ ‫نفتک��ش ایران ازس��وی این کش��ور‪ ،‬یک شکس��ت‬ ‫رقت‌انگیز ب��ود‪ .‬تالش‌های عم��ده‌ای برای کاهش‬ ‫تنش و حرکت به‌س��وی تفاهمی بهتر الزم اس��ت‪.‬‬ ‫وی در ادامه گفت‪ :‬آقای هانت همچنین نتوانس��ت‬ ‫به آزادی نازنین زاغری کمکی کند‪ ،‬چراکه وی میان‬ ‫نقش��ش به‌عنوان یک دیپلمات و سیاست‌مداری که‬ ‫اظهاراتش برای رضایت جمعی در نظر گرفته ش��ده‬ ‫باش��د‪ ،‬دچار اشتباه ش��ده بود‪ .‬اگر او آن دیپلماسی‬ ‫را ک��ه ف��رد پیش از او در این مقام پیش گرفته بود‪،‬‬ ‫ادامه می‌داد‪ ،‬ممکن بود مش��کل او [نازنین زاغری]‬ ‫حلش��ود‪.‬‬ ‫ایس�نا‪ -‬مهدی ش��کیبایی‪ ،‬قائم‌مقام جمعیت‬ ‫دفاع از ملت فلس��طین با اش��اره ب��ه اینکه ایران از‬ ‫پرچم‌داران مس��ئله فلس��طین است‪ ،‬گفت‪ :‬حماس‬ ‫و همچنی��ن ترکیه درخواس��ت دارند روابط خود را‬ ‫با دمش��ق عادی‌سازی کنند اما دمشق هنوز مواضع‬ ‫جدی و عملی اتخاذ نکرده اس��ت‪.‬‬ ‫ایس�نا‪ -‬وزی��ر بین‌الملل ح��زب حاکم چین به‬ ‫دعوت دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام به ایران‬ ‫س��فر کرده اس��ت‪ .‬س��ونگ تائو و هیات همراه قرار‬ ‫اس��ت در روزه��ای اقامت خود در ته��ران‪ ،‬عالوه بر‬ ‫دی��دار ب��ا رئیس و دبیر مجمع تش��خیص مصلحت‬ ‫نظام با رئیس مجلس شورای اسالمی و برخی دیگر‬ ‫از مقامات عالی رتبه کش��ور دیدار و گفت‌وگو کنند‪.‬‬ ‫ایرن�ا‪ -‬علی الریجانی‪ ،‬رئیس مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی گف��ت‪ :‬رئیس‌جمه��وری در نام��ه‌ای به‬ ‫رهب��ر معظم انقالب بیان کرد گزارش‌دهی س��االنه‬ ‫ب��ه مجلس ایراد دارد‪ .‬این موضوع به ش��ورای حل‬ ‫اختالفقواارجاعش��دهتادرآنجابررس��یش��ود‪.‬‬ ‫خانه ملت‪ -‬نمایندگان مجلس شورای اسالمی‬ ‫با اص�لاح آیین‌نام��ه داخلی مجلس مق��رر کردند‬ ‫اس��تیضاح وزیران با دریافت ‪ ۳‬کارت زرد بدون طی‬ ‫مراحل قانونی اعالم‌وصول ش��ود‪.‬‬ ‫مهر‪ -‬محم��ود عباس‪ ،‬رئیس تش��کیالت‬ ‫خودگردان فلس��طین اعالم کرد پس از تخریب‬ ‫خانه‌های مردم در کرانه باختری تمام توافق‌های‬ ‫تش��کیالت خودگردان با رژیم صهیونیستی لغو‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫روی خط سیاست‬ ‫سیاست نفتی‬ ‫اوپک و اقتصاد‬ ‫آینده ایران‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬
‫دو‌شنبه‬ ‫‪ 7‬مرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 26‬ذی‌القعده ‪1440‬‬ ‫‪ 29‬ژوئیه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1339‬‬ ‫پیاپی ‪2657‬‬ ‫‪30‬درصد تولید قطعات‬ ‫در انحصار ‪ 3‬شرکت‬ ‫چراغ سبز دولت به‬ ‫سوداگران مسکن؟‬ ‫آیا زمان تدوین تیپ‬ ‫جدید قراردادهای‬ ‫نفتی فرارسیده است؟‬ ‫بار ‪ ۵۶‬درصد صادرات غیرنفتی بر دوش ‪ ۵۰۰‬شرکت برتر‬ ‫نشس��ت خبری فراخوان بیست‌ودومین سال رتبه‌بندی‬ ‫ش��رکت‌های برتر ایران(‪ )IMI-۱۰۰‬ب��ا حضور ابوالفضل‬ ‫کیانی‌بختی��اری‪ ،‬مدیرعامل س��ازمان مدیریت صنعتی و‬ ‫مجید درویش‪ ،‬مدیر مرکز رتبه‌بندی ش��رکت‌های برتر در‬ ‫محل سازمان مدیریت صنعتی برگزار شد‪.‬‬ ‫دوم صنعتی را در بنگاه‌ها به‌وجود آوریم و با مش��اوره‌های‬ ‫صنعتی که ارائه می‌شود شرکت‌ها را روزآمد کنیم تا همراه‬ ‫با روندهای مدرن و فناورانه بتوانند خود را مدیریت کنند‪.‬‬ ‫کیانی‌بختیاری در پایان با اش��اره به برگزاری نمایشگاهی‬ ‫از توانمندی ش��رکت‌های برتر گفت‪ :‬هدف از برگزاری این‬ ‫نمایش��گاه این اس��ت که توانمندی ش��رکت‌های برتر در‬ ‫شاخص‌های گوناگون به نمایش گذاشته شود‪.‬‬ ‫‹ ‹پیشران‌های رونق تولید‬ ‫درحال‌حاض��ر بانکی از اطالعات بنگاه‌ها فراهم ش��ده ک��ه این امر در‬ ‫ش��فافیت اقتصاد بس��یار موثر اس��ت‪ .‬با توجه به این اطالعات می‌توان‬ ‫فضای کسب‌وکار را تحلیل کرد‪ ،‬ضمن اینکه این اطالعات به برنامه‌ریزان‬ ‫کشوری کمک می‌کند تا هنگام تصمیم‌گیری درست عمل کنند‬ ‫اس��ت‪ .‬به‌عنوان نمونه‪ ،‬در کس��ب‌وکار خانگی بیش از ‪ ۴‬تا‬ ‫‪ ۵‬نفر مشغول فعالیت نیستند اما زنجیره تامین بنگاه‌های‬ ‫بزرگ اش��تغال پایدار داشته و زمینه اشتغالزایی مستقیم‬ ‫و غیرمستقیم افراد و شرکت‌های زیادی را فراهم می‌کند‪.‬‬ ‫‹ ‹س�هم شرکت‌های بزرگ در تولید ناخالص‬ ‫داخلی‬ ‫کیانی‌بختی��اری با بیان اینکه بنگاه‌های بزرگ در تولید‬ ‫ناخالص داخلی کشورها بسیار موثر هستند‪ ،‬گفت‪ :‬کشورها‬ ‫ب��ا بنگاه‌های اقتصادی ب��زرگ تولید ناخالص داخلی خود‬ ‫را تقوی��ت می‌کنن��د‪ .‬به‌عن��وان مث��ال‪ ،‬رتبه‌بندی جهانی‬ ‫شرکت‌های برتر نشان می‌دهد امریکا با ‪۲۹.۶‬درصد تولید‬ ‫ناخالص داخلی‪ ،‬در رتبه نخس��ت قرار دارد یعنی بیشترین‬ ‫شرکت‌های بزرگ موجود در این رتبه‌بندی جهانی متعلق‬ ‫به امریکا اس��ت‪ .‬همچنین چین با ‪ ،۲۲.۵‬ژاپن ‪ ،۹.۷‬آلمان‬ ‫‪ ،۶.۷‬فرانس��ه ‪ ۵.۶‬و انگلیس ‪۴‬درصد در رتبه دوم تا شش��م‬ ‫قرار دارند‪ .‬وی با اش��اره به این درصدها در کش��ور گفت‪:‬‬ ‫تولید ناخالص داخلی بنگاه‌های اقتصادی کشور با ارجاع به‬ ‫رتبه‌بندی ‪ ۵۰۰‬شرکت برتر در سال ‪ ،۹۶‬حدود ‪۱۴‬درصد‬ ‫بوده و این درصد بین ‪ ۱۰۰‬ش��رکت اول کشور‪۱۲ ،‬درصد‬ ‫اس��ت‪ .‬همچنی��ن آمار میزان فروش ‪ ۵۰۰‬ش��رکت از کل‬ ‫درآم��د تولی��د ناخالص داخلی ‪ ۴۴‬درص��د بوده که در امر‬ ‫ص��ادرات غیرنفتی هم س��هم باالیی دارن��د‪ .‬او گفت‪ :‬کل‬ ‫صادرات غیرنفتی کش��ور ‪۴۷‬میلیارد دالر بوده که س��هم‬ ‫‪۵۰۰‬ش��رکت برتر کشور در این آمار ‪۲۷‬میلیارد دالر یعنی‬ ‫معادل ‪۵۶‬درصد است‪.‬‬ ‫‹ ‹بانک اطالعات غنی‬ ‫مدیرعام��ل س��ازمان مدیریت صنعت��ی در ادامه با بیان‬ ‫اینک��ه چه کس��انی از ای��ن رتبه‌بندی ش��رکت‌های برتر‬ ‫بهره‌مند می‌ش��وند‪ ،‬گفت‪ :‬نخستین اس��تفاده‌کنندگان از‬ ‫این بانک اطالعاتی خود بنگاه‌ها هس��تند‪ .‬با این اطالعات‬ ‫می‌توانن��د مس��یر خود را با نقش��ه راه روش��ن طراحی و‬ ‫ترس��یم کنند‪ .‬در مرحل��ه دیگر‪ ،‬س��ازمان‌های برنامه‌ریز‬ ‫و سیاس��ت‌گذاران هس��تند که از این اطالعات می‌توانند‬ ‫اس��تفاده کنند‪ .‬س��رمایه‌گذاران و فع��االن اقتصاد از دیگر‬ ‫گروه‌های��ی هس��تند که می‌توانند از ای��ن بانک اطالعاتی‬ ‫غنی بهره‌مند شوند‪.‬‬ ‫‹ ‹اهمی�ت حض�ور ش�رکت‌ها در رتبه‌بن�دی‬ ‫جهانی‬ ‫ابوالفض��ل بختیاری‌کیانی با بیان اینکه انتظار س��ازمان‬ ‫مدیری��ت صنعتی این اس��ت ک��ه این ش��رکت‌های برتر‬ ‫داخل��ی در زنجی��ره ارزش بین‌المللی ق��رار گیرند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫در نشس��ت مش��اور بانوان نهاد‌های اجرایی اس��تانداری که با‬ ‫حضور ش��ادی فضلی‪ ،‬مش��اور امور بانوان و خانواده اس��تانداری‬ ‫برگزار ش��د مرس��ل صالحی‪ ،‬مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت‬ ‫گفت‪ :‬در برنامه‌های استراتژیک‪ ،‬یک هدف عمده تعیین می‌شود‬ ‫و این هدف واقعی در صنعت برق‪ ،‬نداش��تن خاموش��ی اس��ت که‬ ‫برای رس��یدن به آن برنامه‌ریزی‌هایی در نظر گرفته شده است‪.‬به‬ ‫گزارش‬ ‫از استان اصفهان‪ ،‬صالحی گفت‪ :‬با اطمینان خاطر‬ ‫می‌توان گفت در صورتی که از یک‌س��و برنامه‌های شرکت توزیع‬ ‫ب��رق در بخش مدیریت مصرف و از س��وی دیگر‌‪ ،‬برنامه‌هایی که‬ ‫ش��هروندان برای اصالح الگوی مصرف در نظر گرفته‌اند‪ ،‬عملیاتی‬ ‫شوند‪ ،‬همه آنها در قطع نشدن جریان برق تابستان نقش خواهند‬ ‫داش��ت و امیدواریم با همکاری مناس��ب همه برنامه‌ها در بخش‬ ‫خانگ��ی و حتی صنعتی و اداره‌ها اجرایی ش��وند‪.‬وی با اش��اره به‬ ‫اینک��ه با هم��ه تالش‌ها و تولی��د برق همچنان با موضوع رش��د‬ ‫مصرف و س��اعات اوج مصرف که برای تابس��تان امسال هم وجود‬ ‫دارد‪ ،‬روبه‌‌رو هستیم‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬پیش‌بینی‌ها برای تابستان‬ ‫برای دس��تیابی به این امر مهم‪ ،‬نخس��ت بنگاه‌های بزرگ‬ ‫باید به س��وی رونق تولید و اقتصاد مقاومتی حرکت کنند‪.‬‬ ‫در نمایش��گاه فرصت‌ه��ای س��اخت داخ��ل و رونق تولید‬ ‫که برای نخس��تین‌بار امس��ال برگزار شد‪ ۲۱۰ ،‬شرکت از‬ ‫همی��ن بنگاه‌های بزرگ حضور داش��تند و به‌جای نمایش‬ ‫توانمندی‌ه��ا‪ ،‬به معرفی نیازهای خ��ود پرداختند(در این‬ ‫نمایش��گاه ‪۲‬هزار نیاز به نمایش گذاش��ته شد)‪ .‬در نتیجه‬ ‫این امکان را فراهم کرده بودند تا ش��رکت‌های دانش‌بنیان‬ ‫برای تحقق نهضت خودکفایی با این شرکت‌ها همکاری و‬ ‫تعامل داشته باش��ند‪ .‬او گفت‪ :‬نیازمندی‌ها نشان می‌دهد‬ ‫ش��رکت‌های بزرگ نیاز به تحوالت در راس��تای فناوری و‬ ‫روزآمدی دارند‪ .‬اگر ش��رکت‌های بزرگ داخلی نتوانند به‬ ‫این س��و حرک��ت کنند‪ ،‬نمی‌توانن��د در رتبه‌بندی جهانی‬ ‫س��همی داشته باش��ند‪ .‬بنابراین‪ ،‬باید ش��رکت‌ها از حالت‬ ‫س��نتی خود خارج ش��وند و با برون‌نگری تحوالت را دنبال‬ ‫کنند‪.‬مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی توضیح داد‪ :‬امروز‬ ‫در جهان س��ازمان‌های هیبریدی مطرح هستند یعنی در‬ ‫کنار برنامه‌ریزی استراتژیک‪ ،‬عالوه‌بر سودآوری شرکت‌ها‬ ‫باید به مسئولیت اجتماعی خود نیز عمل کنند‪ .‬مسئولیت‬ ‫اجتماعی امروز ج��زو دارای نقش جدایی‌ناپذیر بنگاه‌های‬ ‫اقتصادی بزرگ است‪ .‬همچنین مدیریت منابع انسانی سبز‬ ‫موضوع دیگری اس��ت که در سازمان‌های هیبریدی دنبال‬ ‫می‌شود‪ .‬حرکت به س��وی استقرار انقالب چهارم صنعتی‬ ‫و هوش��مندی کسب‌وکار از دیگر موضوع‌هایی است که در‬ ‫این‌باره مطرح اس��ت زیرا در کنار حفظ محیط‌زیست‪ ،‬رفاه‬ ‫اجتماعی و تس��لط انس��ان بر اشیا هم موضوع مهمی است‬ ‫که در س��ازمان‌های هیبریدی پیگیری می‌شود‪ .‬وی ادامه‬ ‫داد‪ :‬انتظار می‌رود اگر بخواهیم در رتبه‌بندی جهانی سهم‬ ‫داش��ته باشیم بنگاه‌های بزرگ به بزرگ شدن شرکت‌های‬ ‫متوسط و کوچک کمک کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹خدمات مدیریتی‬ ‫مدیرعامل س��ازمان مدیریت صنعت��ی درباره خدماتی‬ ‫که این س��ازمان می‌تواند به ش��رکت‌های بزرگ اقتصادی‬ ‫ارائه دهد‪ ،‬گفت‪ :‬به‌طور خاص امس��ال س��ازمان مدیریت‬ ‫صنعتی آمادگی دارد در راس��تای توانمندس��ازی بنگاه‌ها‬ ‫در قالب برنامه‌های آموزش��ی کمک کند‪ .‬فرآیندس��ازی و‬ ‫ایجاد فرآیندهای هوش��مند از دیگر خدمات این س��ازمان‬ ‫در کنار جریان‌س��ازی اس��ت‪ .‬وی افزود‪ :‬مشاوره صنعتی و‬ ‫ارائه تحلیل اقتصادی از دیگر خدماتی اس��ت که س��ازمان‬ ‫مدیری��ت صنعتی می‌تواند به بنگاه‌ه��ای اقتصادی بدهد‪،‬‬ ‫ضم��ن اینکه آمادگی داریم زمینه اس��تقرار حیات چرخه‬ ‫در ادام��ه‪ ،‬مجی��د دروی��ش‪ ،‬مدی��ر مرک��ز رتبه‌بندی‬ ‫ش��رکت‌های برتر به سخن پرداخت و گفت‪ :‬رتبه‌بندی در‬ ‫‪ IMI-۱۰۰‬مانند رتبه‌بندی «فورچون» است‪ .‬هدف اصلی‬ ‫آن معرفی ش��رکت‌های اثرگذار در اقتصاد ملی اس��ت‪ .‬در‬ ‫ای��ن‌باره تولید اطالعات بس��یار مهم اس��ت زیرا نهادهای‬ ‫حاکمیت��ی مانن��د بانک‌ه��ا‪ ،‬اطالع��ات کالن را در بانک‬ ‫اطالعاتی خود جمع‌آوری می‌کنند اما درباره ش��رکت‌ها و‬ ‫بنگاه‌ها تولید اطالعات کمتری داده می‌ش��ود در حالی‌که‬ ‫این تولید اطالعات در اقتصاد کش��ور بس��یار مهم است‪ .‬او‬ ‫افزود‪ :‬این رتبه‌بندی و تولید اطالعات به‌ویژه برای کش��ور‬ ‫ایران بسیار مهم است زیرا در حال فاصله گرفتن از اقتصاد‬ ‫نفتی اس��ت به‌طوری که شاهد هس��تیم این شرکت‌های‬ ‫ب��زرگ نقش مهمی در ص��ادرات غیرنفتی دارند‪.‬وی ادامه‬ ‫داد‪ :‬رتبه‌بن��دی جهان��ی نش��ان می‌دهد هر کش��وری که‬ ‫ش��رکت‌های بزرگ‌تر و بیش��تری دارد از اقتصاد قوی‌تری‬ ‫برخوردار است‪ .‬این سازمان وظیفه دارد بر اساس شاخص‬ ‫ف��روش و درآمد ‪ ۵۰۰‬ش��رکت داخلی ب��ه رتبه‌بندی آنها‬ ‫بپردازد‪ .‬مدیر مرکز رتبه‌بندی شرکت‌های برتر یادآور شد‪:‬‬ ‫تنها شرط سازمان مدیریت صنعتی برای حضور شرکت‌ها‬ ‫در این رتبه‌بندی‪ ،‬انحصاری نبودن آنها است‪ .‬شرکت‌هایی‬ ‫که انحصار قانونی دارند مانند ش��رکت نفت اجازه ورود به‬ ‫ای��ن رتبه‌بندی را ندارند زیرا هدف ما تش��ویق رقابت بین‬ ‫شرکت‌ها در رشته‌های گوناگون است‪.‬‬ ‫‹ ‹آمار برترین‌ها‬ ‫درویش در ادامه به آمار مقایس��ه بین ش��اخص‌ها اشاره‬ ‫کرد و گفت‪ :‬با مقایس��ه‌ای که بین ش��اخص‌های مختلف‬ ‫انجام می‌شود نتایج خوبی به‌دست می‌آید که آمار دقیقی‬ ‫اس��ت؛ اینکه کدام ش��رکت در کدام رشته قدرت بیشتری‬ ‫دارد‪ ،‬یا مقایسه می‌شود با شرکت‌های جهانی و نقاط قوت‬ ‫و ضعف‌ها ب ‌ه دس��ت می‌آید‪.‬او با بیان اینکه در کشور گروه‬ ‫بانک‌ه��ا قوی‌ترین رش��ته کس��ب‌وکار را دارند‪ ،‬گفت‪ :‬اگر‬ ‫مجموع درآمد ‪ ۵۰۰‬ش��رکت در س��ال ‪ ۹۶‬محاس��به شود‬ ‫‪۲۶‬درص��د این درآمد برای بانک‌های کش��ور بوده اس��ت‪.‬‬ ‫شرکت‌های پتروشیمی با سهم ‪۱۴‬درصدی و شرکت‌های‬ ‫فرآورده‌ه��ای نفتی با ‪۱۳‬درصد در رتبه‌های دوم و س��وم‬ ‫ق��رار دارند‪ .‬ش��رکت فلزات اساس��ی و خودروس��ازان هم‬ ‫ب��ه ترتی��ب با ‪ ۷‬درص��د و ‪ ۶‬درصد ج��زو گروه‌های بعدی‬ ‫هس��تند‪.‬مدیر مرکز رتبه‌بندی ش��رکت‌های برتر در ادامه‬ ‫به مقایس��ه ش��رکت‌ها در امر ص��ادرات پرداخت و گفت‪:‬‬ ‫‪۵۰‬درص��د صادرات متعلق به ش��رکت‌های پتروش��یمی‬ ‫ب��وده و فرآورده‌ه��ای نفتی ب��ا ‪۱۹‬درصد رتب��ه دوم را در‬ ‫اختی��ار دارد‪ .‬همچنین در ش��اخص اش��تغال بانک رتبه‬ ‫نخس��ت را داش��ته و خودروس��ازان مق��ام دوم را کس��ب‬ ‫کرده‌اند‪ .‬وی یادآور ش��د‪ :‬البته ممکن اس��ت ش��رکتی در‬ ‫ش��اخص درآمد رتبه سوم را داش��ته باشد اما در صادرات‬ ‫دهم باشد‪ .‬او درباره تفاوت رتبه‌بندی ایران با سایر کشورها‬ ‫هم توضیح داد‪ :‬س��ازمان مدیری��ت صنعتی کمیت‌ها را از‬ ‫حسابرسی صورت‌های مالی شرکت‌ها دریافت می‌کند‪ .‬به‬ ‫عبارتی‪ ،‬رتبه ش��رکت‌ها بر اس��اس ارزیابی ارزیابان نبوده‬ ‫و س��لیقه و قضاوت��ی در آن دخال��ت ن��دارد‪ ،‬ضمن آنکه‬ ‫ش��رکت‌ها در ‪ ۳‬دس��ته خصوصی‪ ،‬دولتی و موسس��ه‌های‬ ‫عمومی تقسیم‌بندی می‌ش��وند‪ .‬درویش در پایان با اشاره‬ ‫به تمرکز بیشترین شرکت‌های بزرگ در تهران گفت‪۲۵۰ :‬‬ ‫بنگاه اقتصادی بزرگ در تهران متمرکز اس��ت‪ .‬اصفهان با‬ ‫‪ ۳۴‬ش��رکت و خوزستان با ‪ ۲۰‬شرکت در رتبه دوم و سوم‬ ‫قرار دارند‪.‬‬ ‫نداشتن خاموشی‪ ،‬هدف شرکت توزیع برق اصفهان‬ ‫امس��ال نشان می‌دهد که در زمان‌های اوج مصرف از نیمه خرداد‬ ‫تا نیمه شهریور‪ ۶۲ ،‬هزار مگاوات مصرف وجود داشته باشد که از‬ ‫این میزان ‪۵۸‬هزار مگاوات تولید می‌شود و حدود ‪۴‬هزار مگاوات‬ ‫از طریق مدیریت مصرف باید تامین شود‪.‬صالحی تصریح کرد‪ :‬از‬ ‫‪۴‬هزار مگاوات کمبود برق در کشور‪ ،‬سهم اصفهان ‪ ۲۰۰‬مگاوات‬ ‫اس��ت و با وجود تولید مناسب در صورت مدیریت نشدن مصرف‬ ‫با مش��کل روبه‌رو می‌ش��ویم‪ .‬در این راس��تا به منظور رفع کامل‬ ‫خاموشی‌ها باید از طریق مصرف مناسب این فرآیند اتفاق بیفتد‪.‬‬ ‫امسال عالوه‌بر وظیفه مدیریت مصرف که اصفهان مانند شهرهای‬ ‫دیگ��ر برعهده دارد‪ ،‬حدود ‪ ۸۰‬مگاوات نیز از س��وی وزیر نیرو به‬ ‫عنوان برنامه‌های ‪ ۹۸‬برای مدیریت مصرف اضافه ش��ده تا درصد‬ ‫خاموشی‌ها به صفر برسد‪.‬وی درباره مدیریت مصرف ‪ ۲۰۰‬مگاوات‬ ‫برق در اصفهان توضیح داد‪ :‬تاکنون دس��ت‌کم ‪۵‬هزار تفاهمنامه‬ ‫ب��ا بخش‌های صنعتی‪ ،‬کش��اورزی‪ ،‬اداری و مولدهای خودتامین‬ ‫امضا و در س��امانه بار کش��ور ثبت شده اس��ت و به ازای هر کاری‬ ‫که برای تامین بخش��ی از این ‪ ۲۰۰‬مگاوات انجام ش��ود‪ ،‬به همان‬ ‫میزانی که مشارکت داشته‌اند پاداش دریافت می‌کنند‪.‬صالحی به‬ ‫طرح‌های تش��ویقی اش��اره کرد و گفت‪ ۴ :‬میلیارد و ‪ ۴۰۰‬میلیون‬ ‫تومان سال گذشته به بخش‌هایی که در زمینه تولید برق همکاری‬ ‫کرده‌اند به عنوان تش��ویق اختصاص یافته و امسال قرار است این‬ ‫روند ادامه پیدا کند‪ .‬از این رو‪ ،‬نیاز است همکاری همه‌جانبه بین‬ ‫هم��ه نهادها اتفاق بیفتد تا به نتیجه مطلوبی دس��ت پیدا کنیم‪.‬‬ ‫وی در ادامه خاطرنشان کرد‪ :‬تشویق و تنبیه مشترکان پرمصرف‬ ‫و کم‌مصرف نیز در دس��تور کار قرار دارد که مدیر دفتر مدیریت‬ ‫ابوالفضل کیانی‌بختیاری‬ ‫کل صادرات‬ ‫غیرنفتی کشور‬ ‫‪۴۷‬میلیارد دالر‬ ‫بوده که سهم‬ ‫‪۵۰۰‬شرکت‬ ‫برتر کشور‬ ‫در این آمار‬ ‫‪۲۷‬میلیارد دالر‬ ‫یعنی معادل‬ ‫‪۵۶‬درصد است‬ ‫مدیریت‬ ‫هزینه‌ها‬ ‫و بهبود تولید‬ ‫امراهلل امینی‬ ‫عضو هیات‌علمی دانشگاه عالمه‌طباطبایی‬ ‫تولید یکی از پایه‌های اقتصاد اس��ت‪ .‬اگر از تمام‬ ‫ظرفیت‌های داخلی برای صنعت خودرو اس��تفاده‬ ‫ش��ود و برخی از قطعاتی را که‌‌نی��از به واردات آنها‬ ‫وج��ود دارد وارد زنجی��ره تامی��ن ک��رد‪ ،‬می‌توان‬ ‫ب��ه رونق تولید دس��ت یاف��ت‪ .‬ش��رط تحقق این‬ ‫هدف‌گذاری این اس��ت که بت��وان با ایجاد تحول و‬ ‫بازس��ازی در روند فعالیت‪ ،‬محص��والت را به اندازه‬ ‫کاف��ی در داخل تولید کرد‪ .‬درحال‌حاضر مش��کل‬ ‫اصلی صنعت خودرو س��اخت قطع��ه و مواد اولیه‬ ‫اس��ت که باید تامین ش��وند‪ .‬در واقع مشکل اصلی‬ ‫تولید در ای��ران به دو موض��وع نقدینگی و کمبود‬ ‫ارز برمی‌گردد‪ .‬در این راس��تا‪ ،‬برای تامین قطعات‬ ‫بای��د نقدینگ��ی به صنعتگ��ر پرداخت ش��ود و ارز‬ ‫ب��رای قطع��ات و مواد اولیه‌ای که ام��کان تولید در‬ ‫داخ��ل ندارند‪ ،‬تامین ش��ود‪ .‬چال��ش درونی دیگر‬ ‫خأل س��ازماندهی ق��وی داخلی بین قطعه‌س��از و‬ ‫خودروساز اس��ت‪ .‬الزم است که خودروسازان امور‬ ‫مربوط به خود را با ش��فافیت بیش��تر انجام داده و‬ ‫هزینه‌های خود را مدیریت کنند و ساختار هزینه‌ها‬ ‫را بهبود بخش��ند و در راس��تای ای��ن تالش کنند‬ ‫کارآیی و بهره‌وری افزایش یابد‪ .‬کاهش هزینه‌های‬ ‫سربار بخشی از مدیریت منابع مالی است که کمتر‬ ‫به آن توجه می‌ش��ود‪ .‬عالوه‌بر این‪ ،‬الزم است بانک‬ ‫مرکزی از خودروسازان و قطعه‌سازان حمایت کند‬ ‫ت و ارز را در اختیار آنها قرار دهد‪ .‬صنعت‬ ‫و تسهیال ‌‬ ‫خودرو کش��ور دچار بحرانی است که ضروری است‬ ‫برای احیای آن همکاری‌های الزم انجام ش��ود و در‬ ‫زمینه نظام امور مالیاتی‪ ،‬تعلق ارز و قطعه همکاری‬ ‫وجود داش��ته باش��د‪ .‬بانک به‌عنوان تامین‌کننده‬ ‫نقدینگی باید همراه صنعتگران باش��د همان‌طور‬ ‫که در س��ایر کشورها تس��هیالت بلندمدت با بهره‬ ‫کم ب��ه تولیدکنندگان پرداخت می‌ش��ود تا تولید‬ ‫و ص��ادرات را رونق بخش��ند‪ ،‬البته بین بخش‌های‬ ‫گوناگون صنایع تعاملی ملی در حال ش��کل‌گیری‬ ‫است که باید تداوم داشته باشد تا نتایج مورد انتظار‬ ‫ب ‌ه دست آید‪.‬‬ ‫ارائه تلفن ثابت ‪NGN‬‬ ‫پیشگامان یزد در‪6‬استان‬ ‫مجید درویش‬ ‫رتبه‌بندی جهانی‬ ‫نشان می‌دهد‬ ‫هر کشوری که‬ ‫شرکت‌های‬ ‫بزرگ‌تر و‬ ‫بیشتری دارد از‬ ‫اقتصاد قوی‌تری‬ ‫برخوردار است‬ ‫مصرف ش��رکت در این‌باره گفت‪ :‬مشترکین پرمصرف که ماهانه‬ ‫بیش از ‪ ۳۰۰‬کیلووات س��اعت مصرف برق داش��ته باشند جریمه‬ ‫شده و هزینه برق آنها ‪۱۶‬درصد افزایش پیدا می‌کند‪ .‬در کنار آن‬ ‫کسانی که در اوج مصرف خرداد تا شهریور الگوی مصرف را رعایت‬ ‫و مص��رف خود را به ش��کلی تنظیم کنند ک��ه زیر ‪ ۳۰۰‬کیلووات‬ ‫قرار بگیرد و همچنین نس��بت به ایام مش��ابه در سال گذشته هم‬ ‫کاهش داش��ته باش��د به ازای هر میزان صرفه‌جویی‪ ،‬تشویقی در‬ ‫قبوض برق آنها اعمال می‌شود که می‌توانند از آن استفاده کنند‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬مهم‌ترین گزینه‌ها در مدیریت مصرف شبکه‌‌های‬ ‫سرمایش��ی است که الزم است در بکارگیری آنها توجه الزم شود‬ ‫به‌طوری که کولرهای آبی س��رویس و دمای کولرهای گازی روی‬ ‫‪ ۲۵‬درجه تنظیم شوند و کولرهای آبی با دور کند استفاده شوند‪.‬‬ ‫صالحی در پایان این آیین از تمام مش��اوران بانوان خواس��ت چه‬ ‫در محیط کار و چه در خانواده و در بین دوس��تان به صورت یک‬ ‫مبلغ مدیریت مصرف‪ ،‬راهکارهای ارائه ش��ده در این نشست را به‬ ‫دیگران آموزش دهند‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت پیشگامان توسعه ارتباطات‬ ‫گف��ت‪ :‬ظرفیت ارائه پهنای باند و انتقال دیتای این‬ ‫ش��رکت به ‪ ۱۰۰‬گیگابایت افزایش یافته است‪ .‬به‬ ‫گزارش‬ ‫‌‪ ،‬مس��عود بمانی‌پ��ور‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫شرکت پیشگامان توس��عه ارتباطات با بیان اینکه‬ ‫ظرفیت ارائه پهنای باند و انتقال دیتای این شرکت‬ ‫به ‪ ۱۰۰‬گیگابایت افزایش یافته اس��ت‪ ،‬بیان کرد‪:‬‬ ‫تلف��ن ثاب��ت ‪ NGN‬پیش��گامان درحال‌حاض��ر‬ ‫در اس��تان‌های ته��ران‪ ،‬خراس��ان رض��وی‪ ،‬یزد‪،‬‬ ‫اصفهان‪ ،‬بوش��هر و هرمزگان قابل ارائه اس��ت‪ .‬وی‬ ‫پایش مداوم عملکرد بخش‌های مختلف ش��رکت‬ ‫پیش��گامان توس��عه ارتباط��ات ب��ه قص��د بهبود‬ ‫کیفیت س��رویس‌های اینترنت��ی و تامین رضایت‬ ‫م��ردم را از مهم‌تری��ن اولویت‌ه��ای این ش��رکت‬ ‫دانس��ت‪ .‬بمانی‌پور گفت‪ :‬تاکنون عنوان‌های برتر‬ ‫در ارزیابی‌های مختلف س��ازمان تنظیم مقررات و‬ ‫ارتباطات رادیویی در حوزه‌های مربوط به کیفیت‬ ‫س��رویس و عملکرد در بی��ن اپراتورهای ارتباطات‬ ‫ثابت(‪ )FCP‬را کسب کرده‌ایم‪.‬‬ ‫مصوبه حذف سود‬ ‫و جریمه بدهکاران‬ ‫یک کارش��ناس اقتصا ‌د با اش��اره به مصوبه الزام‬ ‫بانک‌ها به حذف س��ود و جریم��ه مضاعف از بدهی‬ ‫بدهکاران گفت‪ :‬این مصوبه اگرچه مقاومت‌هایی را‬ ‫در پی خواهد داشت اما به رونق تولید کمک خواهد‬ ‫کرد‪ .‬علی‌اکبر لبافی در گفت‌وگو با ایس��ن‌ا با اشاره‬ ‫به دی��دگاه متفاوت مجل��س و مرکز پژوهش‌های‬ ‫مجلس درباره مصوبه الزام بانک‌ها به حذف س��ود‬ ‫و جریمه مضاعف از بده��ی بدهکاران گفت‪ :‬مرکز‬ ‫پژوهش‌ها معتقد اس��ت باید بین خوش‌حس��اب و‬ ‫بدحس��اب تفاوت‌هایی باش��د و اگر سود و جریمه‬ ‫حذف ش��وند چه اتفاقی بین ای��ن دو خواهد افتاد‪،‬‬ ‫ی ک��ه خوش‌حس��ابی و بدحس��ابی چیز‬ ‫در حال�� ‌‬ ‫بدی نیس��ت اما رویکرد ما در خوش‌حس��ابی باید‬ ‫ی ادامه داد‪ :‬افرادی که به‌موقع‬ ‫تش��ویقی باش��د‪ .‬و ‌‬ ‫مالی��ات می‌پردازند و صورت‌های مالی خود را ارائه‬ ‫می‌دهند و وضعیت خود را تعیین‌تکلیف می‌کنند‬ ‫بای��د تش��ویق و به جامع��ه معرفی ش��وند‪ .‬اکنون‬ ‫نمی‌توانیم خوش‌حس��اب و بدحساب را از هم جدا‬ ‫کنیم زیرا در یک بحران اقتصادی قرار داریم که باید‬ ‫جراحی‌های الزم را انجام دهیم تا از آن عبور کنیم‪.‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫‹ ‹چرایی رتبه‌بندی بنگاه‌های بزرگ‬ ‫کیانی‌بختی��اری درباره چرایی ش��روع چنین موضوعی‬ ‫اظهار کرد‪ :‬یکی از دالیل رتبه‌بندی برتر ش��رکت‌ها‪ ،‬بحث‬ ‫تولید اطالعات درباره بنگاه‌های کش��ور بود‪ .‬درحال‌حاضر‬ ‫بانکی از اطالعات بنگاه‌ها در اختیار ماس��ت که این امر در‬ ‫شفافیت اقتصاد بسیار موثر است‪ .‬با توجه به این اطالعات‬ ‫می‌ت��وان فض��ای کس��ب‌وکار را تحلیل کرد‪ .‬ب��ا پردازش‬ ‫اطالع��ات فرازوف��رود اقتص��ادی هر بنگاه در رش��ته‌های‬ ‫مختل��ف صنعتی و در زمان‌های گوناگ��ون قابل ردگیری‬ ‫اس��ت‌‪ ،‬ضمن اینکه این اطالعات به برنامه‌ریزان کش��وری‬ ‫کمک می‌کند تا هنگام تصمیم‌گیری درس��ت عمل کنند‪.‬‬ ‫وی در ادامه مزایای رتبه‌بندی شرکت‌های برتر به موضوع‬ ‫رقابت‌پذی��ری ش��رکت‌ها اش��اره کرد و گف��ت‪ :‬این امر به‬ ‫بنگاه‌ه��ای اقتص��ادی بزرگ کمک می‌کن��د رقابتی عمل‬ ‫ک��رده و همچنین نقش مس��ئولیت اجتماعی خود را اجرا‬ ‫کنند‪ .‬فراموش نکنیم رتبه‌بندی به برندسازی شرکت‌های‬ ‫بزرگ هم کمک می‌کند و آنهایی که در رتبه‌بندی شرکت‬ ‫می‌کنند ب��ه‌دنبال تقویت برند خود هس��تند‪ .‬رتبه‌بندی‬ ‫برترین‌ها کمک می‌کند شرکت‌ها خود را بروزرسانی کنند‬ ‫و در برنامه‌ریزی و اس��تراتژی خود بازنگری داش��ته باشند‬ ‫چراکه نقاط قوت و ضعف مش��خص ش��ده و با الگوگیری‬ ‫از ش��رکت‌های پیشران س��عی بر نزدیک شدن به یکدیگر‬ ‫می‌کنن��د‪ .‬مدیرعامل س��ازمان مدیری��ت صنعتی تصریح‬ ‫ک��رد‪ :‬تاثیر بنگاه‌های اقتص��ادی بزرگ‌مقیاس‪ ،‬در اقتصاد‬ ‫ه��م زیادی ب��وده اگرچه عنوان می‌ش��ود صنایع کوچک‬ ‫اشتغالزایی زیادی دارند اما در مقیاس چنین امری کوچک‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹شناس�ایی ش�رکت‌های برت�ر در اقتص�اد‬ ‫غیرنفتی‬ ‫عکس‪ :‬آیدا فریدی‬ ‫در آغ��از نشس��ت‪ ،‬ابوالفض��ل‬ ‫ب��ه گ��زارش‬ ‫کیانی‌بختیاری با بیان اینکه همایش رتبه‌بندی شرکت‌های‬ ‫برتر دارای اهمیت باالیی اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬چون امسال‪ ،‬سال‬ ‫رونق تولید و حمایت از ساخت داخل است و با تدبیر رهبر‬ ‫‌معظم انقالب س��ال «رونق تولید» نام‌گذاری شده انتظار‬ ‫ن اقتصاد دوچندان‬ ‫ما از بنگاه‌های بزرگ به عنوان پیش��را ‌‬ ‫ن رو‪ ،‬امسال شرکت‌های بزرگ باید بیشتر‬ ‫شده است‪ .‬از ای ‌‬ ‫نقش‌آفرینی داشته باشند‪.‬وی افزود‪ :‬چندین سال با تدبیر‬ ‫رهبر معظم انقالب‪ ،‬ش��عارهای سال‪ ،‬با محوریت اقتصادی‬ ‫بوده و این نش��ان می‌دهد استراتژی کشور مبنی‌بر توسعه‬ ‫اقتصادی و ترمیم زیرس��اخت‌ها بوده اس��ت‪ .‬هدف نیز به‬ ‫‌وجود آمدن اقتصاد پایدار اس��ت که سیاس��ت‌های اقتصاد‬ ‫مقاومت��ی هم بر همین اس��اس ابالغ ش��د‪.‬او ادامه داد‪ :‬در‬ ‫بس��تر حمایت از تولید‪ ،‬بنگاه‌های اقتص��ادی باید نگاه به‬ ‫درون داشته باشند و با توجه به داشته‌ها و زیرساخت‌های‬ ‫داخلی به‌دنبال نقش‌آفرینی در اقتصاد پایدار باشند‪ ،‬البته‬ ‫در همین راس��تا یک بن��گاه اقتص��ادی برون‌نگر هم باید‬ ‫تشکیل شود تا بتواند در زنجیره ارزش بین‌المللی سهمی‬ ‫از ب��ازار را در قالب ص��ادرات به محصوالت خود اختصاص‬ ‫دهد‪ .‬کیانی‌بختیاری گفت‪ :‬با توجه به اهمیت شرکت‌های‬ ‫بزرگ در امر رونق تولید‪ ،‬سازمان مدیریت صنعتی موضوع‬ ‫رتبه‌بندی ش��رکت‌های برتر را از س��ال ‪ ۷۷‬آغاز کرد و هر‬ ‫س��ال با افزودن شاخص‌های موثر کار را جلو برد‪ .‬به‌عنوان‬ ‫مثال‪ ،‬س��ال نخس��ت ش��اخص و مالک اصلی رتبه‌بندی‪،‬‬ ‫درآمد ش��رکت‌ها و فروش آنها بوده و برای س��ال‌های بعد‬ ‫شاخص‌های دیگر به این رتبه‌بندی اضافه ش ‌د به‌طوری که‬ ‫درحال‌حاضر با ‪ ۳۳‬شاخص شرکت‌ها حائز رتبه می‌شوند‪.‬‬ ‫مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی درباره این شاخص‌ها‬ ‫توضی��ح داد‪ :‬در ای��ن‌باره می‌توان به ش��اخص‌های اندازه‬ ‫و رشد شرکت‪ ،‬س��ودآوری و عملکرد‪ ،‬بهره‌وری‪ ،‬صادرات‪،‬‬ ‫نقدینگی‪ ،‬بدهی و بازار اش��اره کرد‪ ،‬ضمن آنکه باید درنظر‬ ‫ت این رتبه‌بندی در بیشتر کشورهای جهان در حال‬ ‫داش�� ‌‬ ‫انجام است‪.‬‬ ‫فاطمه امیراحمدی‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫یادداشت‬ ‫نشست خبری رتبه‌بندی شرکت‌های برتر ایران برگزار شد‬ ‫‪3‬‬
‫‪4‬‬ ‫دو‌شنبه‬ ‫‪ 7‬مرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 26‬ذی‌القعده ‪1440‬‬ ‫‪ 29‬ژوئیه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1339‬‬ ‫پیاپی ‪2657‬‬ ‫خودرو و قطعه‬ ‫تجارت‬ ‫خبر‬ ‫‪30‬درصد تولید قطعات در انحصار ‪ 3‬شرکت‬ ‫افزایش نرخ‬ ‫خوراک روغن‌موتور‬ ‫و کاهش صادرات‬ ‫انجمن پاالیش��گاه‌های روغن‌سازی ایران درباره‬ ‫افزایش‌‪۱۹‬درصدی نرخ خوراک در مرداد هش��دار‬ ‫داد‪ .‬به‌گ��زارش‬ ‫‪ ،‬انجم��ن پاالیش��گاه‌های‬ ‫روغن‌سازی ایران‪ ،‬متش��کل از کارخانه‌های اصلی‬ ‫تولید انواع روغن‌های خودرو و صنعتی در کش��ور‬ ‫ک��ه بی��ش از ‪۹۰‬درصد نی��از بازار داخل��ی به انواع‬ ‫محصوالت روانکار را تامین می‌کند‪ ،‬در اطالعیه‌ای‬ ‫ب��ه نرخ جدی��د خ��وراک مصرفی ای��ن واحدهای‬ ‫صنعتی که از سوی شرکت‌های پاالیش نفت اعالم‬ ‫ش��ده‪ ،‬واکنش نشان داد‪ .‬در بخشی از این اطالعیه‬ ‫آمده که افزایش ‪۱۹‬درصدی خوراک کارخانه‌های‬ ‫روغن‌س��ازی(لوبکات) در مرداد امس��ال‪ ،‬در عمل‬ ‫موجب غیراقتصادی ش��دن عملی��ات تولیدی در‬ ‫این واحدها ش��ده و بازار داخل��ی را تحت‌تاثیر قرار‬ ‫خواهد داد‪ .‬با توجه به اینکه ناوگان‌های حمل‌ونقل‬ ‫ج��اده‌ای‪ ،‬حمل‌ونقل ریل��ی‪ ،‬حمل‌ونقل دریایی و‬ ‫بسیاری از صنایع و حتی خانوارها‪ ،‬مصرف‌کنندگان‬ ‫اصل��ی این کاالی اس��تراتژیک هس��تند‪ ،‬تصمیم‬ ‫افزای��ش ناگهانی ن��رخ خوراک براس��اس فرمولی‬ ‫که اساس��ا منطبق با ش��رایط فعلی حاکم بر فضای‬ ‫اقتصادی کشور نیست‪ ،‬موجبات هرج‌ومرج در بازار‬ ‫و تضییع حقوق مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان‬ ‫را به‌دنبال خواهد داش��ت‪ .‬گفتنی اس��ت‪ ،‬خوراک‬ ‫واحدهای روغن‌س��ازی از ابتدای امس��ال تاکنون‬ ‫‪۳۸‬درص��د افزایش یافته و این در حالی اس��ت که‬ ‫نرخ ان��واع روغن‌ه��ای موتوری به‌ط��ور تثبیتی و‬ ‫تحت نظارت س��ازمان حمایت مصرف‌کنندگان و‬ ‫تولید‌کنندگان اس��ت‪ .‬میزان افزایش نرخ خوراک‬ ‫از ابتدای س��ال ‪ ۱۳۹۶‬تاکن��ون حدود ‪۴۲۵‬درصد‬ ‫بوده که فقط در س��ال ‪ ،۱۳۹۷‬افزایش��ی به میزان‬ ‫‪۱۸۲‬درصد را تجربه کرده است‪ .‬ارزش این خوراک‬ ‫به‌ط��ور تقریبی مع��ادل ب��ا ارزش‪HSFO ۱۸۰‬‬ ‫در نظ��ر گرفته ش��ده در حالی که ای��ن فرآورده در‬ ‫ب��ازار خلیج‌فارس با تخفی��ف حداقل ‪ ۵۰‬دالری به‬ ‫مش��تریان خارجی عرضه می‌شود‪ ،‬در بازار داخلی‬ ‫با قیمت��ی ‪۱۵‬درصد باالتر از نرخ پای��ه‪ ،‬در اختیار‬ ‫تولید‌کنن��دگان داخلی که عمده نیاز بازار داخل را‬ ‫تامی��ن می‌کنند قرار گرفته ک��ه این موضوع جای‬ ‫تامل فراوان دارد‪ .‬همچنین تاکید ش��ده است؛ در‬ ‫س��الی که بنا ب��ه بیانات رهبر معظ��م انقالب با نام‬ ‫«رونق تولید» نام‌گذاری ش��ده‪ ،‬فش��ار حداکثری‬ ‫ب��ه تولید‌کنن��دگان و در نهایت م��ردم عادی که‬ ‫مصرف‌کنن��دگان این ن��وع محصوالت به‌ش��کل‬ ‫تجاری یا خانگی هس��تند‪ ،‬در ازای شناسایی سود‬ ‫باالتر برای ش��رکت‌های پاالی��ش نفت‪ ،‬موضوعی‬ ‫نیست که نهادهای نظارتی مانند ستاد تنظیم بازار و‬ ‫سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان‬ ‫به‌راحت��ی از کن��ار آن عبور کنند‪ .‬گفتنی اس��ت‪،‬‬ ‫باتوجه به نرخ فعلی خ��وراک‪ ،‬نه‌تنها تولید داخلی‬ ‫انواع محصوالت روانکار از حیز انتفاع خارج ش��ده‪،‬‬ ‫بلکه صادرات این محصوالت نیز با زیانی قابل توجه‬ ‫روبه‌رو ش��ده و ارزآوری شرکت‌های تولیدی را نیز‬ ‫به‌شدت تحت‌تاثیر قرار خواهد داد‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫گروه صنعت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‪ ۲۹‬تیر سال ‪،۹۴‬‬ ‫گزارش تحقیق‬ ‫و تفحص مجلس‬ ‫شورای اسالمی‬ ‫از عملکرد صنایع‬ ‫خودروسازی‬ ‫کشور‪ ،‬از انحصار‬ ‫و رانت در صنعت‬ ‫قطعه‌ روایت‬ ‫می‌کرد‬ ‫بررسی‌ها نش��ان می‌دهد خودروسازان تا تیر امسال‪،‬‬ ‫حدود ‪۵‬میلیارد دالر ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی دریافت کرده‌اند‪.‬‬ ‫در حوزه قطعه‌س��ازی‪ ،‬ش��رکت صنای��ع تولیدی کروز‬ ‫‪۹۸‬میلیون دالر و دو شرکت متعلق به ایران‌خودرو روی‬ ‫هم رفته ‪۱۱۲‬میلیون‌دالر ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی گرفته‌اند‪ .‬با‬ ‫این حال‪ ،‬حدود ‪۱۶۰‬هزار خودرو در انبار خودروسازان‬ ‫به‌دلیل کسری قطعه رسوب کرده و یکی از اصلی‌ترین‬ ‫دالی��ل گرانی خ��ودرو هم همین گران��ی قطعات بوده‌‬ ‫است‪.‬‬ ‫ش��بیه به لش��گری عظیم با رنگ‌های غالب سفید و‬ ‫مشکی کنار هم ردیف شده‌اند‪ .‬از زاویه هوایی‪ ،‬خودرو‌ها‬ ‫به صف کنار هم نشس��ته و انبارهای خودروس��ازان را‬ ‫پ��ر کرده‌اند‪ .‬در یک ماه گذش��ته‪ ،‬عکس‌های هوایی از‬ ‫پارکینگ خودروسازان منتشر شد که در کنار اظهارات‬ ‫گوناگون‪ ،‬بخش��ی از غائله کمب��ود و افزایش عجیب و‬ ‫غریب قیمت‌ها در بازار خودرو را روش��ن کرد‪ .‬براساس‬ ‫صحبت‌های مسئوالن غول‌های خودروساز‪ ،‬ماشین‌های‬ ‫انبار شده در پارکینگ‌ها ناقص هستند وبه‌دلیل کسری‬ ‫قطعات ایمنی و الکترونیکی قابل عرضه نیستند‪ .‬همین‬ ‫کمبود عرض��ه‪ ،‬بخش زیادی از تقصیر گرانی خودرو را‬ ‫به دوش می‌کشد‪.‬‬ ‫جست‌وجو در میان منابع گوناگون‪ ،‬اثبات می‌کند که‬ ‫گرانی قطعات یکی از اصلی‌ترین عوامل آش��فتگی‌های‬ ‫ی است که دولت‬ ‫بازار خودروی داخلی است‪ .‬این در حال ‌‬ ‫برای تامین این قطعه‌ها‪ ،‬از ابتدای س��ال گذش��ته ارز‬ ‫دولتی تخصیص داده است‪.‬‬ ‫بررس��ی‌های ایرن��ا از فهرس��ت دریافت‌کنندگان ارز‬ ‫‪ ۴۲۰۰‬تومانی نشان می‌دهد تا تیر امسال‪ ،‬دو خودروساز‬ ‫بزرگ حدود ‪۵‬میلیارد دالر ارز دریافت کرده‌اند‪ .‬بررسی‬ ‫جزئیات در فایل داده‌های بس��یار بزرگ بانک مرکزی‬ ‫نیز روش��ن می‌کند که در حوزه قطعه‌سازی ‪ ۳‬شرکت‬ ‫بیشترین میزان ارز را دریافت کرده‌اند‪ .‬صنایع تولیدی‬ ‫ک��روز ‪۹۸‬میلیون دالر ارز گرفته و دو ش��رکت متعلق‬ ‫ب��ه ایران‌خودرو نیز روی هم رفته بیش از ‪۱۱۲‬میلیون‬ ‫دالر ب��رای واردات قطع��ه‪ ،‬ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومان��ی دریافت‬ ‫کرده‌ان��د‪ .‬با این حال‪ ،‬گفته می‌ش��ود ‪۱۶۰‬هزار خودرو‬ ‫ناقص در انبار خودروس��ازان وجود دارد و ‪۸۰‬درصد از‬ ‫رسوب خودروهای ایران‌خودرو و سایپا به گردن همین‬ ‫ش��رکت‌هایی است که بیش��ترین میزان ارز را دریافت‬ ‫می‌کنن��د و ب��رای خرید غول‌های ج��اده مخصوص از‬ ‫دولت نیز‪ ،‬خیز بلندی برداشته‌اند‪.‬‬ ‫در دو هفته گذش��ته نیز قیم��ت خودروهای داخلی‬ ‫افت ‪ ۷‬تا ‪۱۲‬میلیونی داش��ته‌اند‪ .‬به اعتقاد کارشناسان‬ ‫عرضه خودروهای ایران‌خودرو عامل این کاهش قیمت‬ ‫بوده‌اس��ت‪ .‬همین مسئله روش��ن می‌کند اگر قطعات‬ ‫خودروه��ای ناق��ص زودتر تامی��ن و عرضه می‌ش��د‪،‬‬ ‫به‌احتم��ال زیاد بازار خ��ودرو‪ ،‬پژو ‪ ۲۰۶‬صد میلیونی را‬ ‫به خود نمی‌دید‪.‬‬ ‫‹ ‹قطعه‌سازان دریافت‌کننده ارز دولتی‬ ‫به‌گزارش ایرنا‪ ،‬بانک مرکزی دو هفته پیش فهرست‬ ‫دریافت‌کنن��دگان ارز نیمای��ی و دولت��ی را تا تیر ‪۹۸‬‬ ‫روزآم��د کرد‪ .‬این فهرس��ت فقط به‌طور خ��ام و بدون‬ ‫هیچ دسته‌بندی نا ‌م ش��رکت‌ها و ارزهای دریافتی آنها‬ ‫را براس��اس واحدهای پ��ول گوناگون ارائ��ه می‌کند و‬ ‫از هزار و ‪ ۲۰۰‬واحد قطعه‌سازی خودرو در کشور وجود‬ ‫دارن��د و ‪ ۱۵‬ه��زار کارگاه کوچک ه��م در این صنعت‬ ‫حضور دارند‪ .‬اما ‪۳۰‬درصد تولید قطعات خودروس��ازی‬ ‫کش��ور به‌طور انحصاری در دس��ت ‪ ۳‬غول قطعه‌سازی‬ ‫اس��ت و ای��ن ش��رکت‌ها به‌ط��ور عم��ده تامین‌کننده‬ ‫انحصاری حدود ‪ ۲۳۰۰‬قطعه هستند‪.‬‬ ‫‹ ‹قطعه‌سازی انحصاری و گرانی خودرو‬ ‫دس��ت‌کم ‪ ۲۰‬شرکت بزرگ قطعه‌سازی از فروردین ‪ ۹۷‬تا تیر ‪۹۸‬‬ ‫ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومان��ی دریاف��ت کرده‌اند‪ .‬در این میان بیش��ترین ارز‬ ‫متعلق به شرکت کروز و پس از آن هم دو شرکت ساپکو و ایساکوی‬ ‫ایران‌خودرو بوده‌است‬ ‫مشخص نیس��ت این ش��رکت‌ها در چه حوزه‌ای فعال‬ ‫هستند و در قبال دریافت ارز‪ ،‬دقیقا چه کاال و خدماتی‬ ‫وارد کرده‌اند‪ .‬اما با این وجود‪ ،‬با کنکاش در این فهرست‬ ‫می‌ت��وان به برخ��ی از ش��رکت‌های واردکننده قطعات‬ ‫خودرو و ش��رکت‌هایی با بیش��ترین میزان ارز دریافتی‬ ‫رسید‪.‬‬ ‫این فهرس��ت نش��ان می‌دهد دس��ت‌کم ‪ ۲۰‬شرکت‬ ‫بزرگ قطعه‌سازی از فروردین ‪ ۹۷‬تا تیر ‪ ۹۸‬ارز ‪۴۲۰۰‬‬ ‫تومان��ی دریاف��ت کرده‌اند‪ .‬در این میان بیش��ترین ارز‬ ‫متعلق به ش��رکت ک��روز و پس از آن هم دو ش��رکت‬ ‫ساپکو و ایساکوی ایران‌خودرو بوده‌است‪ .‬شرکت کروز‪،‬‬ ‫بیش از ‪۹۸‬میلیون دالر ارز در قالب ارزهای یوآن‪ ،‬وون‬ ‫و یورو دریافت کرده‌است‪.‬‬ ‫این شرکت تاکنون ‪۲۶.۹۲‬درصد از سهام ایران‌خودرو‬ ‫را به‌دس��ت آورده و چند درصد از س��هام س��ایپا را هم‬ ‫صاحب شده‌است‪ .‬پس از آن‪ ،‬شرکت طراحی مهندسی‬ ‫و تامین قطعات ایران‌خودرو معروف به ساپکو قرار دارد‬ ‫که حدود ‪۸۰‬میلی��ون دالر ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی در قالب‬ ‫ارزه��ای یورو‪ ،‬یوآن چین‪ ،‬روپیه هند‪ ،‬وون کره‌جنوبی‪،‬‬ ‫ین ژاپن و ریال عمان دریافت کرده‌است‪.‬‬ ‫ایس��اکو‪ ،‬با عنوان کامل تهیه و توزیع قطعات و لوازم‬ ‫یدکی ایران‌خودرو نیز ‪۳۲‬میلی��ون و ‪۱۱۸‬هزار و ‪۱۳۶‬‬ ‫دالر ارز در قالب یورو‪ ،‬یوآن و روپیه دریافت کرده است‪.‬‬ ‫با این حساب‪ ،‬ش��رکت‌های قطعه‌س��ازی ایران‌خودرو‬ ‫بیش از ‪۱۱۲‬میلیون دالر ارز برای واردات قطعه دریافت‬ ‫کرده‌اند‪.‬‬ ‫در مرتبه چهارم نیز‪ ،‬سازه‌گس��تر سایپا با ‪۱۲‬میلیون‬ ‫دالر ارز دریافت��ی در قالب یوآن‪ ،‬وون و یوور قرار دارد‪.‬‬ ‫در جایگاه‌های بعدی هم سایپاآذین حدود ‪۴.۵‬میلیون‬ ‫دالر ارز و تولی��د و توزی��ع قطعات فرهنگ یدک اروند‪،‬‬ ‫‪۳.۶‬میلیون دالر ارز دریافت کرده‌اند‪.‬‬ ‫‹ ‹‪۳۰‬درص�د تولی�د قطع�ات‪ ،‬در انحص�ار ‪۳‬‬ ‫غول‬ ‫براس��اس اطالع��ات انجمن قطعه‌س��ازان خ��ودرو‪،‬‬ ‫خودروهای موجود در کف پارکینگ ایران‌‌خودرو بیش‬ ‫از ‪۵‬هزار میلیارد تومان ارزش دارند و ارزش خودروهای‬ ‫ت شده در سایپا نیز همین حدود است‪.‬‬ ‫انباش ‌‬ ‫فرهاد به‌نیا‪ ،‬س��خنگوی انجمن سازندگان قطعات و‬ ‫مجموعه‌های خودرویی در یکی از نشس��ت‌های خبری‬ ‫این انجمن گفته بود «‪۹۵‬درصد قطعه‌سازان با باالترین‬ ‫ظرفیت خود در حال تولید قطعه هس��تند اما کس��ری‬ ‫یکی دو قطعه س��بب ش��ده که خودروهای تولید شده‬ ‫تجاری نش��وند‪ .‬باید بررسی شود چه شرکتی بیشترین‬ ‫میزان ارز دولتی را دریافت کرده‪ ،‬بیشترین مطالبات را‬ ‫از خودروس��ازان گرفته و در مقابل‪ ،‬عامل اصلی ناقصی‬ ‫‪۸۰‬درصد خودروهای کف کارخانه اس��ت‌‪ .‬این شرکت‬ ‫بزرگ قطعه‌س��از در حال خریدن س��هام ش��رکت‌های‬ ‫خودروس��از است و بخشی از س��هام آنها را هم خریده‬ ‫است‪».‬‬ ‫وی ادامه داد‪« :‬عملکرد انحصاری این ش��رکت سبب‬ ‫ش��ده تا سایر شرکت‌های قطعه‌ساز در معرض تعطیلی‬ ‫قرار بگیرند‪ .‬ش��نیده‌ها حاکی اس��ت اکنون شرکت یاد‬ ‫شده در حال خرید شرکت‌های نیمه‌تعطیل قطعه‌سازی‬ ‫اس��ت‪ ،‬در حالی که اگر پول دارند باید قطعه به خطوط‬ ‫خودروسازی تزریق کند‪».‬‬ ‫همان زمان بررسی‌های مطبوعاتی نشان داد شرکت‬ ‫یاد ش��ده‪ ،‬ش��رکت صنایع تولیدی کروز است‪ .‬شرکتی‬ ‫که قصد دارد ایران‌خودرو و س��ایپا را بخرد‪ .‬بررس��ی‌ها‬ ‫نش��ان می‌دهد بیش از ‪ ۵۰۰‬ش��رکت در زنجیره تولید‬ ‫قطعه برای صنعت خودرو کشور فعالیت می‌کنند‪ .‬بیش‬ ‫بررسی‌های دیگر نیز تایید بازی در زمین قطعه‌سازی‬ ‫و انحصارهای آن‪ ،‬موجب آش��فتگی بازار خودرو ش��ده‬ ‫اس��ت‪ ۲۹ .‬تی��ر س��ال ‪ ،۹۴‬گزارش تحقی��ق و تفحص‬ ‫مجلس شورای اسالمی از عملکرد صنایع خودروسازی‬ ‫کش��ور‪ ،‬از انحص��ار و ران��ت در صنعت قطع�� ‌ه روایت‬ ‫می‌کرد‪ .‬این گزارش همان زمان هم از افزایش ش��دید‬ ‫قیمت قطعات خودرو حکایت داشت که اگر همان زمان‬ ‫در عمل تاثیرگذار بود و اقدام‌هایی برای شکس��ت این‬ ‫انحصار انجام می‌شد‪ ،‬به‌احتمال زیاد در سال ‪ ۹۷‬خودرو‬ ‫پراید نمی‌توانست از مرز ‪۵۰‬میلیون تومان عبور کند‪.‬‬ ‫براس��اس گزارش تحقیق و تفحص مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی ش��رکت‌های «کروز‪ ،‬عظام و صنایع س��ندان‬ ‫ایرانی��ان» تامین‌کنن��ده بیش از ‪۳۰‬درص��د قطعات و‬ ‫تجهی��زات خودروهای پرتی��راژ خودروس��ازان ایرانی‬ ‫بوده‌اند که در ‪۲‬هزار و ‪ ۳۰۰‬قطعه به‌ش��کل تک‌سورس‬ ‫تامین ای��ن قطعات فعالیت می‌کنن��د‪ .‬در این گزارش‬ ‫آمده بود «تامین قطع��ات از تولیدکنندگان انحصاری‬ ‫باعث ش��ده درصورت وجود نقیص��ه در قطعه به‌دلیل‬ ‫جلوگیری از توقف خط تولید با وجود بروز مش��کالت‬ ‫کیفی‪ ،‬ش��رکت مجبور به اس��تفاده از این‌گونه قطعات‬ ‫در تکمی��ل محصوالت ش��ده و در نهایت تعداد زیادی‬ ‫از مش��تریان در ش��بکه خدمات پس از فروش در صف‬ ‫تعویض ای��ن قطعه معیوب قرار گیرند که گاه برخی از‬ ‫این قطعات در دوره گارانتی هم تامین می‌شود‪.‬‬ ‫همچنین نب��ود مدیریت درس��ت در زنجیره تامین‬ ‫موجب ش��ده تامین از طریق شبکه‌های شرکتی تو در‬ ‫تو و پیچیده که به‌نحو ماهرانه‌ای به‌هم تنیده ش��ده‌اند‪،‬‬ ‫افزایش ش��دید قیمت قطعات را به‌همراه داش��ته باشد‬ ‫و به‌طور طبیعی قیمت تمام‌ش��ده محصوالت تولیدی‬ ‫شرکت را به‌طور فزاینده افزایش دهد‪».‬‬ ‫از ابت��دای س��ال ‪ ۹۷‬نی��ز ک��ه ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی به‬ ‫صنای��ع گوناگون تخصیص داده ش��د‪ ،‬این ش��رکت با‬ ‫اخت�لاف باالیی نس��بت به س��ایر ش��رکت‌ها‪ ،‬در صدر‬ ‫فهرست دریافت‌کنندگان ارز بوده‌اند‪ .‬البته این آمارها‪،‬‬ ‫ش��امل دریافت ارز نیمایی نمی‌ش��ود اما در فهرس��ت‬ ‫دریافت‌کنندگان ارز نیمایی نیز نام ش��رکت کروز بیش‬ ‫از هر شرکت دیگری تکرار شده‌است‪.‬‬ ‫فرهاد به‌نیا‪ ،‬س��خنگوی انجمن قطعه‌س��ازان کشور‬ ‫به تازگی اعالم کرده که س��ال گذش��ته حدود ‪۴۰‬هزار‬ ‫خ��ودرو در ک��ف کارخانه‌ها انباش��ت ش��ده ب��ود که‬ ‫درحال‌حاض��ر ای��ن تعداد به ‪۱۶۰‬هزار خودرو رس��یده‬ ‫است‪ .‬انباش��ت خودروهای ناقص در کف کارخانه‌های‬ ‫خودروس��از باعث توقف گردش نقدینگی قطعه‌س��ازان‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬به‌نیا تاکید کرده بود «اگر این خودروها‬ ‫تج��اری می‌ش��دند‪ ،‬مطالب��ات قطعه‌س��ازان پرداخت‬ ‫می‌ش��د و در ضم��ن قیمت خودرو نیز ت��ا این حد باال‬ ‫نمی‌رفت‪».‬‬ ‫شركت بازرسي كيفيت و استاندارد ايران ارزيابي كرد‬ ‫«سايپايدك» مقام نخست در شاخص نمايندگي‌های خدمات پس از فروش‬ ‫نتيجه ارزيابي ش��ركت بازرسي كيفيت و اس��تاندارد ايران با نام‬ ‫اختص��اري و التي��ن ‪ ISQI‬از نح��وه ارائه خدمات پ��س از فروش‬ ‫ش��ركت‌های عرضه‌کننده خودرو در س��ال ‪ 1397‬منتش��ر ش��د و‬ ‫شركت س��ايپايدك‪ ،‬ارائه‌دهنده خدمات پس از فروش محصوالت‬ ‫گروه خودروسازي سايپا‪ ،‬مقام نخست را در شاخص نمايندگي‌های‬ ‫خدمات پس از فروش كسب كرد‪ .‬براي آنكه بدانيم ماجرا چيست و‬ ‫سايپايدك چگونه مقام نخست در شاخص نمايندگي‌های خدمات‬ ‫پس از فروش را به‌دس��ت آورده‪ ،‬الزم اس��ت اندكي به شرح و تفسير‬ ‫نح��وه ارزيابي ش��ركت‌های خدمات پس از فروش خودرو توس��ط‬ ‫شركت بازرسي كيفيت و استاندارد ايران بپردازيم‪.‬‬ ‫‹ ‹مدل ارزيابي و الزامات قانوني‬ ‫ش��ركت بازرس��ي كيفي��ت و اس��تاندارد اي��ران ب��راي ارزيابي‬ ‫شركت‌های فعال در حوزه خدمات پس از فروش‪ ،‬ابتدا قانون حمايت‬ ‫از حقوق مصرف‌كنندگان خودرو‪ ،‬مصوب مجلس شوراي اسالمي‪،‬‬ ‫س��پس آیین‌نامه اجرایي قانون حمايت از حقوق مصرف‌کنندگان‬ ‫خ��ودرو‪ ،‬مصوب هيات وزيران و درنهايت دس��تورالعمل ش��رايط و‬ ‫ضوابط خدمات پس از فروش خودرو‪ ،‬مصوب وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت را به‌عنوان الزامات قانوني مدنظر قرار می‌دهد‪.‬‬ ‫‹ ‹شاخص‌های اصلي كدامند؟‬ ‫اين ش��ركت ب��راي س��نجه و س��نجش عملكرد ش��ركت‌های‬ ‫خودروس��از و خدمات‌رسان در اين حوزه‪ ،‬ش��اخص‌هایي را تعيين‬ ‫كرده و براي هر ش��اخص س��همي از نتيجه نهايي را قائل شده است‪.‬‬ ‫اين ش��اخص‌ها به ترتيب اولويت عبارتند از‪ :‬نتايج عملكرد با س��هم‬ ‫‪50‬درصدي‪ ،‬كيفيت خدمات با س��هم ‪25‬درصدي‪ ،‬سرعت خدمات‬ ‫با س��هم ‪20‬درصدي و هزينه خدمات با س��هم ‪5‬درصدي‪ .‬براي هر‬ ‫يك از اين ش��اخص‌ها نيز زيرمجموعه‌هایي در نظر گرفته ش��ده تا‬ ‫عملكرد ش��ركت‌های ارائه‌دهنده خدم��ات پس از فروش خودرو به‬ ‫تفكيك و براس��اس جزئيات كامل مورد ارزيابي قرار گيرد‪ .‬به‌عنوان‬ ‫مثال در شاخص اول‪ ،‬نتايج عملكرد شركت‌ها براساس رضايتمندي‬ ‫و نتايج فرآيندها ارزيابي می‌ش��ود كه ه��ر يك از اين موضوعات نيز‬ ‫براي خود معيارهايي دارند‪ .‬مثال ديگر اينكه وضعيت نمايندگي‌ها‪،‬‬ ‫مهارت نيروي انساني و نظامات كيفيت ازجمله مواردي است كه در‬ ‫شاخص كيفيت خدمات مدنظر قرار می‌گيرد‪.‬‬ ‫‹ ‹ريز تا درشت‪ ،‬سواري تا سنگين‬ ‫ش��ركت بازرس��ي كيفيت و اس��تاندارد ايران يا هم��ان ‪ISQI‬‬ ‫ش��ركت‌های خودرويي را به دو دس��ته توليدكنن��ده و واردكننده‬ ‫تقس��يم كرده و براي هر يك از اين دس��ته‌ها؛ دو بخش خودروهاي‬ ‫س��بك و خودروهاي س��نگين درنظر گرفته اس��ت‪ .‬براس��اس اين‬ ‫تقس��يم‌بندي و در س��ال ‪ 1397‬تع��داد ‪27‬ش��ركت در بخ��ش‬ ‫توليدكننده‌ها و ‪18‬ش��ركت در بخش واردكننده‌ه��ا مورد ارزيابي‬ ‫ق��رار گرفته‌اند‪10 .‬ش��ركت ارائه‌كننده خدمات پ��س از فروش به‬ ‫توليدكنندگان خودروهاي س��بك در فهرس��ت قرار داش��ته‌اند و‬ ‫‪ 17‬ش��ركت هم در حوزه توليدكنندگان خودروهاي س��نگين‪ .‬اما‬ ‫وقتي به واردكننده‌ها می‌رس��يم خب��ري از واردكننده خودروهاي‬ ‫سنگين نيست و هر ‪18‬شركت واردكننده سواري هستند‪ .‬در نهايت‬ ‫‪45‬ش��ركت ارائه‌كنن��ده خدمات پس از ف��روش در جدول گزارش‬ ‫منتش��ر شده شركت بازرسي كيفيت و استاندارد ايران قرار گرفته و‬ ‫در ابتدا براساس حروف الفبا مرتب شده‌اند‪.‬‬ ‫‹ ‹يافته‌های كليدي‬ ‫آي‪.‬اس‪.‬كيو‪.‬آي در گزارش��ي كه منتش��ر كرده و پيش از آنكه به‬ ‫س��راغ اعالم امتيازه��ا و رتبه‌بندي‌ها برود‪ ،‬ن��كات برگزيده‌اي را در‬ ‫قالب يافته‌های كليدي عنوان كرده اس��ت؛ مثال اينكه در س��ال ‪97‬‬ ‫تع��داد ‪ 2040‬نمايندگي مجاز متعلق به ‪ 28‬ش��ركت عرضه‌کننده‬ ‫خودرو را مورد ارزيابي قرار داده كه ميانگين امتياز نهایي آنها با رشد‬ ‫‪2.7‬درصدي به ‪71‬درصد رس��يده است‪ .‬همچنين نتايج ارزيابي‌ها‬ ‫نشان می‌دهد امتياز نمايندگي‌های مجاز شركت‌های عرضه‌کننده‬ ‫خودرو سبك در س��ال‪ 97‬معادل ‪83‬درصد بوده كه نسبت به سال‬ ‫‪ 96‬حدود ‪6‬درصد افزايش داشته است‪.‬‬ ‫‹ ‹انطباق خيلي زياد براي ‪ ۵‬شركت‬ ‫ش��ركت بازرسي كيفيت و اس��تاندارد ايران در گزارش خود ابتدا‬ ‫به اعالم نتايج عملكرد ش��ركت‌ها از نظر «انطباق با الزمات آیين‌نامه‬ ‫اجرایي قانون حمايت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو» پرداخته و‬ ‫ش��ركت‌ها را در محدوده‌های ‪ 20‬امتيازي تقسيم‌بندي كرده است‪.‬‬ ‫براساس اين نوع تقسيم‌بندي‪ ،‬سايپايدك در حوزه خدمات‌دهي به‬ ‫محصوالت پارس خودرو و محصوالت سايپا به‌طور جداگانه در كنار‬ ‫‪ ۳‬شركت ديگر شامل ايساكو‪ ،‬بهمن موتور و مديران خودرو بين ‪80‬‬ ‫تا ‪100‬درصد انظباق را محقق كرده و به‌عنوان شركت‌هایي با انطباق‬ ‫خيلي‌زياد معرفي شده‌اند‪ .‬سايپا يدك در اين بخش در هر دو زمينه‬ ‫فعاليت خود عدد انطباق ‪85‬درصدي را ثبت كرده اس��ت‪ .‬اين عدد‬ ‫براي شركت نخست در اين بخش ‪ 88‬بوده است‪.‬‬ ‫‹ ‹مقام نخس�ت در ش�اخص نمايندگي‌های خدمات‬ ‫پس از فروش‬ ‫ش��ركت بازرسي كيفيت و استاندارد ايران يا همان ‪ ISQI‬پس از‬ ‫شاخص «نظام مديريتي» به سراغ مقايسه وضعيت نمايندگي‌های‬ ‫مجاز خدمات پس از فروش ش��ركت‌های عرضه‌کننده خودرو رفته‬ ‫و امتيازهاي به‌دس��ت آمده توس��ط اين ش��ركت‌های را اعالم كرده‬ ‫اس��ت‪ .‬براس��اس اين بخش از گزارش و در شاخص نمايندگي‌های‬ ‫خدمات پس از فروش‪ ،‬شركت سايپايدك در بخش ارائه خدمات به‬ ‫محصوالت پارس خودرو با ثبت امتياز ‪ 88‬در جايگاه نخست ايستاده‬ ‫و در بخش ارائه خدمات به محصوالت س��ايپا با امتياز ‪ 85‬در جايگاه‬ ‫سوم قرار گرفته است‪.‬‬ ‫‹ ‹سايپايدك چه كرده است؟‬ ‫و اما اينكه س��ايپايدك چگونه توانسته مقام نخست را در شاخص‬ ‫نمايندگي‌های خدمات پس از فروش به‌دس��ت آورد‪ ،‬پرسشي است‬ ‫كه پاس��خ آن را بايد در ارتقاي سطح نمايندگي‌های اين شركت در‬ ‫س��ال‪ 97‬جست‌وجو كرد‪ .‬ابتدا اين توضيح الزم است كه چند سالي‬ ‫هس��ت نمايندگي‌های خدمات پس از فروش خودروس��ازان كشور‬ ‫براس��اس ش��اخص‌هایي مش��خص و گوناگون ارزيابي و رتبه‌بندي‬ ‫شده‌اند‪ .‬براين اساس‪ ،‬نمايندگي‌هایي كه باالترين امتيازها در ارائه‬ ‫خدمات را به‌دس��ت آورده‌اند به‌عنوان نمايندگي رتبه يك به‌شمار‬ ‫می‌آين��د و هر چه اين رتبه پايين‌تر بيايد‪ ،‬نش��انگر كاهش توان آن‬ ‫نمايندگي در ارائه خدمات مطلوب‌تر و بهتر به مش��تريان است‪ .‬و اما‬ ‫اصل ماجرا اينجاس��ت كه سايپا در س��ال ‪ 96‬تعداد ‪514‬نمايندگي‬ ‫مجاز خدمات پس از فروش در گزارش ش��ركت بازرس��ي كيفيت و‬ ‫اس��تاندارد ايران داش��ت كه از اين تعداد‪ 44 ،‬نمايندگي رتبه يك‪،‬‬ ‫‪ 285‬نمايندگ��ي رتبه دو‪ 161 ،‬نمايندگ��ي رتبه ‪ 3‬و ‪ 24‬نمايندگي‬ ‫رتبه چهار بوده‌اند‪ .‬اين آمار و ارقام در ارزيابي و گزارش نهایي شركت‬ ‫بازرس��ي كيفيت و اس��تاندارد ايران از عملكرد سال‪ 97‬سايپايدك‪،‬‬ ‫تغييرات��ي قابل تامل داش��ته‌اند؛ آنگونه كه تع��داد نمايندگي‌های‬ ‫رتب��ه ي��ك با افزاي��ش ‪277‬درصدي ب��ه ‪ 166‬نمايندگي رس��يده‬ ‫اس��ت‪ .‬همين افزايش براي كسب باالترين امتياز در بخش مقايسه‬ ‫وضعيت نمايندگي‌ها كافي بود اما نارنجي‌پوش��ان اعداد ديگري را‬ ‫نيز جابجا كرده‌اند‪ .‬سايپايدك در بخش ارائه خدمات به محصوالت‬ ‫پارس‌خودرو در س��ال‪ 97‬تع��داد نمايندگي‌های رتبه يك خود را از‬ ‫‪ 25‬ب��ه ‪ 114‬نمايندگي افزايش داده و رش��د ‪ 356‬درصدي را ثبت‬ ‫كرده است‪.‬‬ ‫‹ ‹ثبت ركوردهاي نارنجي تمامي ندارد‬ ‫هر چند ارائه خدمات پس از فروش به خودروهاي نيمه‌س��نگين‬ ‫و س��نگين در بخش ديگري از گزارش ش��ركت بازرس��ي كيفيت و‬ ‫اس��تاندارد ايران ارزيابي و اعالم نتيجه ش��ده اما براي آنكه مطمئن‬ ‫شويم‪ ،‬افزايش سطح امكانات‪ ،‬تجهيزات و تخصص نمايندگي‌های‬ ‫س��ايپا براي ارائه خدمات پس از فروش به مش��تريان اتفاقي نبوده و‬ ‫براس��اس يك برنامه‌ريزي صحيح و اصولي انجام ش��ده‪ ،‬بايد بدانيم‬ ‫تع��داد نمايندگي‌های رتبه يك س��ايپا در بخش ارائه خدمات پس‬ ‫از ف��روش ب��ه محصوالت س��ايپا از ‪ 6‬نمايندگي در س��ال ‪ 96‬به ‪74‬‬ ‫نمايندگي در س��ال ‪ 97‬رس��يده و نرخ تغيير مثبت ‪683‬درصدي را‬ ‫ثبت كرده است‪.‬‬ ‫‹ ‹راهي كه ادامه دارد‬ ‫گزارشي كه ش��ركت بازرسي كيفيت و اس��تاندارد ايران منتشر‬ ‫كرده نش��ان می‌دهد سايپا در حوزه خدمات پس از فروش‪ ،‬به‌دنبال‬ ‫ايجاد تحولي در جهت مثبت اس��ت اما اخب��ار و آمار و ارقامي كه از‬ ‫خودروس��ازان كيلومتر ‪ 15‬به گوش می‌رس��د‪ ،‬گوياي اين است كه‬ ‫اين عزم‪ ،‬در س��ال ‪ 98‬جزم‌تر هم شده و تيم مديريتي جديد سايپا‪،‬‬ ‫با حساس��يتي بيشتر‪ ،‬نگاهي سختگيرانه‌تر به كيفيت ارائه خدمات‬ ‫در نمايندگي‌ه��ای فروش و خدمات پ��س از فروش خود دارند‪ .‬آنها‬ ‫عملك��رد نمايندگي‌های خود را به دقت زير نظر دارند و كوتاهي در‬ ‫ارائ��ه خدمات مطلوب را خط قرمز خود ق��رار داده‌اند‪ .‬عبور يا حتي‬ ‫نزديك ش��دن به اين خط قرمز نيز عواقبي به‌دنبال داش��ته اس��ت‬ ‫به‌گونه‌اي كه در ‪۴‬ماه سپري شده از سال‪ ،98‬به ‪14‬نمايندگي تذكر‬ ‫كتبي داده شده‪ ،‬از ‪ 4‬نمايندگي تعهد كتبي گرفته‌اند‪ ،‬امتياز فروش‬ ‫‪ 4‬نمايندگي و خدمات پس از فروش يك نمايندگي به صورت موقت‬ ‫لغو شده و ‪ 6‬نمايندگي نيز به‌طور موقت از هرگونه فعاليت در حوزه‬ ‫فروش و خدمات پس از فروش منع شده‌اند‪ .‬مهم‌تر از همه اينها‪ ،‬در‬ ‫همين مدت ‪7‬نمايندگي سايپا به‌دليل عدم ارائه خدمات مناسب به‬ ‫مشتريان اين گروه خودروسازي به‌طور دائمي لغو امتياز شده‌اند‪.‬‬
‫دو‌شنبه‬ ‫‪ 7‬مرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 26‬ذی‌القعده ‪1440‬‬ ‫‪ 29‬ژوئیه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1339‬‬ ‫پیاپی ‪2657‬‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه‌ای‬ ‫‹ ‹دولت باید مقابل خام‌فروشی بایستد‬ ‫محمدعل��ی رحیمی‌پور انارکی‪ ،‬مش��اور‬ ‫مدیرعامل س��نگ‌آهن مرک��زی ایران با‬ ‫بی��ان اینک��ه خام‌فروش��ی مضراتی برای‬ ‫اقتص��اد کش��ور دارد‪ ،‬ب��ه‬ ‫گفت‪:‬‬ ‫حدود نیم‌قرن است که شرکت سنگ‌آهن‬ ‫مرکزی‪ ،‬فعالیت و تمام نیازهای س��نگی‬ ‫ذوب‌آه��ن اصفهان‪ ،‬فوالد مبارکه و فوالد‬ ‫اه��واز و مجموعه‌های این‌چنینی را تامی��ن می‌کند‪ .‬همان‌طور که‬ ‫واضح اس��ت نقدینگی شرکت ما باید از داخل تامین شود اما وقتی‬ ‫نقدینگی وارد نش��ود مجبور می‌شویم سراغ صادرات برویم و با نرخ‬ ‫باالتری کاالی خود را بفروش��یم‪ .‬او اظهار کرد‪ :‬درست است که ما‬ ‫خام‌فروشی انجام می‌دهیم اما به‌ناچار برای اینکه معدن خود را نگه‬ ‫‹ ‹خام‌فروشی و فرآوری با هم تناقض ندارند‬ ‫محمدعلی رحیمی‌پور‪ :‬اگر معتقدیم خام‌فروشی خوشایند نیست‪ ،‬شرکت‌هایی‬ ‫که به ایمیدرو وابس��ته‌اند هم نباید دس��ت به این کار بزنند‪ .‬ایمیدرو باید‬ ‫مانع خام‌فروشی شود و نگذارد چنین چیزی اتفاق بیفتد‬ ‫داری��م و بتوانیم هزینه‌های خود را جبران کنیم‪ ،‬دس��ت به چنین‬ ‫کاری می‌زنیم‪ .‬رحیمی‌پور انارکی با انتقاد از مجموعه‌های مختلفی‬ ‫که به‌راحتی دس��ت به خام‌فروش��ی می‌زنند‪ ،‬گف��ت‪ :‬اگر معتقدیم‬ ‫خام‌فروشی خوشایند نیست‪ ،‬شرکت‌هایی که به ایمیدرو وابسته‌اند‬ ‫هم نباید دست به این کار بزنند‪ .‬ایمیدرو باید مانع خام‌فروشی شود‬ ‫و نگذارد چنین چیزی اتفاق بیفتد‪ .‬متاسفانه می‌بینیم سنگی را که‬ ‫ما در داخل نیاز داریم از کش��ور خارج می‌کنند‪ ،‬درحالی‌که همین‬ ‫س��نگ می‌تواند در داخل تبدیل به کنس��انتره و گندله شود و در‬ ‫داخل به فروش برسد‪.‬‬ ‫مش��اور مدیرعامل س��نگ‌آهن مرک��زی ایران در پاس��خ به این‬ ‫پرس��ش که راهکار مقابله با خام‌فروشی چیست‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬دولت‬ ‫باید مانع این کار شود و سیاست‌گذاری درست را انجام دهد‪ .‬خرداد‬ ‫س��ال جاری و پیش از تعطیالت به‌طور ناگهانی مطرح ش��د فقط‬ ‫تولیدکننده‌ها می‌توانند دست به صادرات بزنند‪ ،‬در حالی که وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان از این موضوع خبر نداشت‪ .‬او ادامه‬ ‫داد‪ :‬به‌این‌ترتیب می‌بینیم که اطالع‌رسانی درستی انجام نمی‌شود؛‬ ‫درنتیج��ه فروش��نده و تولیدکننده وقتی می‌خواهن��د کار کنند با‬ ‫دردسر زیادی روبه‌رو می‌شوند‪ .‬شرکت ما هم به دنبال این سیاست‬ ‫هزینه‌های زیادی را متحمل ش��د‪ .‬به دلیل ضعف اطالع‌رس��انی و‬ ‫تصمیم‌های ناگهانی مجبور ش��دیم کاالی خود را ‪ ۲‬روز در کشتی‬ ‫نگه‌داریم‪ ،‬در حالی که ما جزو تولیدکننده‌های بزرگ کشور هستیم‬ ‫و می‌توانیم به اقتصاد کشور کمک کنیم‪.‬‬ ‫رحیمی‌پ��ور انارکی درباره اهمیت فرآوری و ارزش��ی که در پی‬ ‫آن ب��رای اقتصاد کش��ور به وج��ود می‌آید‪ ،‬گفت‪ :‬ب��رای نمونه در‬ ‫زمینه س��نگ‌آهن‪ ،‬سنگ دانه‌بندی را ‪ ۵۰۰‬هزار تومان می‌فروشیم‬ ‫و همین س��نگ وقتی تبدیل به کنس��انتره می‌ش��ود به مرز ‪۹۰۰‬‬ ‫هزار تومان می‌رسد‪ .‬به این معنی که ‪ ۱۰۰‬درصد ارزش‌افزوده پیدا‬ ‫می‌کند‪ ،‬وقتی هم به گندله تبدیل می‌شود روی مرز ‪ ۳۰۰۰‬تومان‬ ‫می‌رود‪ .‬به‌این‌ترتیب با سرمایه‌گذاری ثابتی که در یک مرحله انجام‬ ‫می‌دهیم می‌توانیم ‪ ۵۰‬ساله به جواب برسیم‪.‬‬ ‫قدردانی از دکتر عباسلو به عنوان پیشکسوت نمونه صنعت استان کرمان‬ ‫عرفان زارعی‪ :‬پنجشنبه گذش��ته برای اتاق بازرگانی کرمان روز شلوغی‬ ‫بود‪ .‬از فرش��اد مقیمی‪ ،‬مع��اون امور صنایع وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫گرفت��ه تا نماین��دگان کرمان در مجلس ش��ورای اس�لامی (پورابراهیمی و‬ ‫زاه��دی)‪ ،‬مرتضوی دبی��ر کل خانه صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت ایران و اعضای‬ ‫هیات‌رئیس ‌ه اتاق بازرگانی کرمان و پیشکسوتان صنعت و معدن و فعاالن این‬ ‫عرصه و دست آخر تعداد بیشماری خبرنگار و عکاس‪ ،‬سالن همایش‌های اتاق‬ ‫بازرگانی کرمان را پر کرده بودند‪.‬به گزارش‬ ‫از کرمان‪ ،‬آیین بزرگداشت‬ ‫روز صنعت و معدن در استان کرمان با شور و حال زیادی شروع شد‪ ،‬در حالی‬ ‫که نگرانی از تحریم‌ها‪ ،‬سال گذشته را بر ایرانیان تلخ کرده بود اما شکوفایی‬ ‫صنایع و معادن‪ ،‬از رونق تولید با تکیه بر توان داخلی خبر می‌دهد‪.‬‬ ‫ای��ن آیین که با معرفی و قدردان��ی از واحدهای برگزیده صنعتی و معدنی‬ ‫استان همراه بود‪ ،‬در سالن همایش‌های اتاق بازرگانی کرمان برگزار شد و در‬ ‫پایان آیین هم از برگزیدگان و سرآمدان بخش صنعت و معدن استان کرمان‬ ‫در س��ال ‪ ۹۸‬قدردانی شد‪ .‬از جمله از مجتمع جهان فوالد سیرجان قدردانی‬ ‫ش��د که دکتر علی عباسلو‪ ،‬تندیس را به نمایندگی از کل مجموعه پذیرفت‪.‬‬ ‫در این آیین‪ ،‬دکتر عباس��لو بنیان‌گذار صنعت فوالد س��یرجان نیز به عنوان‬ ‫پیشکسوت نمونه صنعت استان معرفی شد و در نتیجه در میان جمع زیادی‬ ‫از صنعتگران و فعاالن عرص ‌ه معدن و صنایع معدنی‪ ،‬او تنها کسی بود که دو‬ ‫بار از پله‌های س��ن باال رفت و با ‪ ۲‬تندیس بزرگداش��ت روز صنعت و معدن‬ ‫بازگشت که مای ‌ه مباهات سیرجان و مجتمع جهان فوالد سیرجان است‪.‬‬ ‫عباس��لو که در کم��ال اخالق و شکسته‌نفس��ی بین گریخت��ن از دوربین‬ ‫عکاس��ان و خبرن��گاران و اج��ازه دادن به آنها برای انجام وظیفه‌ش��ان مانده‬ ‫بود‪ ،‬سرانجام راضی شد که پس از آیین‪ ،‬دربار ‌ه تجربه‌های خودش به عنوان‬ ‫پیشکسوت نمونه صنعت استان و مجتمع جهان فوالد سیرجان‪ ،‬چندکالمی‬ ‫با خبرنگاران هم‌صحبت شود‪.‬‬ ‫مدیر عامل مجتمع جهان فوالد س��یرجان در آغاز این نشس��ت خبری در‬ ‫ج��واب تبریک یکی از خبرنگاران گفت‪ :‬هر دوی ای��ن تندیس‌ها را از توکل‬ ‫به خدا و تالش همکاران و برنامه‌ریزی درس��ت داریم و خوشحالیم که امروز‬ ‫جهان فوالد سیرجان با تولید ‪ ۳‬محصول با کیفیت برتر در حال تبدیل شدن‬ ‫به برندی جهانی اس��ت که فقط با حضور کارشناس��ان داخلی به بهره‌برداری‬ ‫ت سال جاری وارد فاز تولیدی شده است‪.‬‬ ‫رسیده و از اردیبهش ‌‬ ‫آهن اسفنجی تولیدی این کارخانه به شمش فوالدی تبدیل و در کارخانه‌‬ ‫بردسیر میلگرد می‌شود؛ این میلگرد استاندارد اروپا را دارد و نه تنها در ایران‬ ‫بلکه خارج از کش��ور هم مش��تری‌های خودش را دارد و با افتخار س��همی از‬ ‫صادرات کشور را به خود اختصاص داده است‪.‬‬ ‫ش��رکت جهان فوالد س��یرجان در واقع تکمیل کننده زنجیره تولید فوالد‬ ‫در منطقه گل‌گهر اس��ت‪ .‬ما اولین تولیدکننده آهن اس��فنجی در سیرجان‪،‬‬ ‫اولین و بزرگ‌ترین کارخانه شمش فوالدی در سیرجان و اولین و بزرگ‌ترین‬ ‫کارخانه تولید میلگرد را در کرمان س��اختیم و با س��اخت این ‪ ۳‬کارخانه به‬ ‫اضاف ‌ه یک کارخانه بریکت‌س��ازی در سیرجان و پست برق ‪ ۴۳۳‬برای تامین‬ ‫برق این کارخانه در ‪ ۸‬یا ‪ ۹‬سال گذشته در عمل ‪ ۵‬پست برق هم ساخته‌ایم‪.‬‬ ‫همچنین از منابع داخلی و خارجی اس��تفاده کرده‌ایم که منابع داخلی همان‬ ‫بانک‌ها هستند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬ما یکی از ش��رکت‌هایی هس��تیم که بیش��ترین وام را گرفتیم و‬ ‫یکی از اولین شرکت‌هایی هستیم که توانستیم وام خارجی را در دوره اعتبار‬ ‫برجام به نتیجه برسانیم‪ .‬می‌توان گفت جهان فوالد یک نمون ‌ه عینی «از رویا‬ ‫تا واقعیت» اس��ت؛ یک نمون ‌ه واقعی «خواستن توانستن است»‪ ،‬چون زمانی‬ ‫که می‌خواستیم کار کارخانه فوالد را شروع کنیم‪ ،‬افراد زیادی آن را یک رویا‬ ‫می‌دانس��تند اما امروز با گذشت چندین س��ال ارزش دارایی‌های این شرکت‬ ‫افزون بر ‪۱۱‬هزار میلیارد تومان ش��ده است‪ .‬عباسلو ادامه داد‪ :‬این شرکت در‬ ‫حالی که در آغاز فقط ‪ ۱.۵‬میلیارد تومان س��رمای ‌ه برای شروع داشت‪ ،‬اکنون‬ ‫به ی��ک برند جهانی تبدیل ش��ده و محصوالت ما قابلیت ص��ادرات به تمام‬ ‫کشورهای جهان را دارند‪ .‬خوشبختانه محصوالت‌مان را صادر هم می‌کنیم و‬ ‫این قابلیت بالفعل هم شده است‪.‬‬ ‫مدیرعامل فوالد سیرجان در ادامه گفت‪ :‬تاکنون محصول آهن اسفنجی ما‬ ‫صادر شده و درخواست مجوز برای صدور شمش هم دادیم‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه گفت‪ :‬روزی با گروهی چند نفره و ‪ ۱.۵‬میلیارد تومان کار را‬ ‫شروع کردیم و امروز بیش از ‪ ۱۵۰۰‬نفر در مجموع مشغول هستند که از هم ‌ه‬ ‫آنها تشکر می‌کنم و دست‌شان را می‌بوسم چراکه به روش مدیریتی ما اعتماد‬ ‫داشتند‪ .‬ساختن کارخانه‪ ،‬فقط با در اختیار داشتن یک درصد اعتبارات برای‬ ‫خیلی‌ها باورپذیر نبود اما خوشبختانه این درخت امروز به ثمر نشسته است‪.‬‬ ‫چند نگرش مهم را در این کار داشتیم که یکی از آنها توکل به خدا و امید‬ ‫بود اما امید به تنهایی کاری نمی‌کند و باید آن را با تالش و کوش��ش همراه‬ ‫ک��رد‪ .‬وی در ادام��ه‪ ،‬خاطره‌هایی را از توانایی و تخصص کارشناس��ان ایرانی‬ ‫در مراحل تحریم که ش��رکت‌های خارجی با ما همکاری نمی‌کردند‪ ،‬تعریف‬ ‫ک��رد و افزود‪ :‬حاصل یک عمر تجرب ‌ه من این اس��ت که باید به متخصصان و‬ ‫کارشناسان ایرانی اعتماد کرد‪.‬‬ ‫حسین کوهس��تانی‪ ،‬مدیرعامل گروه آتی‬ ‫که‬ ‫س��نگ در پاسخ به این پرسش‬ ‫خام‌فروشی چقدر از مضرات اقتصاد کشور‬ ‫است‪ ،‬گفت‪ :‬درباره اینکه ما به‌طور مثال در‬ ‫حوزه س��نگ چه حجمی را خام‌فروش��ی‬ ‫می‌کنی��م اطالع��ات دقیق��ی ن��دارم اما‬ ‫خام‌فروش��ی خیلی هم بد نیست و بیشتر‬ ‫می‌توان گفت این موضوع سیاست‌زده است‪.‬‬ ‫این فعال معدنی با اش��اره به کش��ورهایی که در حوزه خام‌فروشی‬ ‫توانمندی‌هایی دارند‪ ،‬گفت‪ :‬هیچ جای جهان چنین مسئله‌ای وجود‬ ‫ندارد که خام‌فروش��ی را به ط��ور کل نفی کنند‪ .‬درحال‌حاضر ترکیه‬ ‫خام‌فروشی می‌کند و مشکلی هم با این موضوع ندارد‪ .‬به‌طور مثال این‬ ‫کشور سنگ لته فرآوری شده و سنگ خام را هم‌زمان صادر می‌کند‬ ‫اما مسئله کلیدی این است که به خام‌فروشی اکتفا نکرده و هم‌زمان‬ ‫دست به صادرات کاالهای فرآوری‌شده هم می‌زند‪.‬‬ ‫کوهس��تانی با تاکید بر اینکه خام‌فروش��ی و فرآوری تناقضی با هم‬ ‫ندارند‪ ،‬ادامه داد‪ :‬کاالی خام شما باید در ویترین سایر کشورها باشد‬ ‫و به‌عنوان یک کشور توانمند‪ ،‬کاالی خام خود را به نمایش بگذارید‪.‬‬ ‫وقتی برای نمونه‪ ،‬س��نگ خام را از ایران به ایتالیا می‌فرس��تیم و آنجا‬ ‫برش می‌خورد‪ ،‬این مس��ئله به‌تنهایی باعث بازاریابی بهتر می‌ش��ود‪.‬‬ ‫به‌این‌ترتیب فکر اشتباهی است که مانع خام‌فروشی شویم فقط برای‬ ‫اینکه ارزش‌افزوده را باال ببریم‪.‬‬ ‫این فعال معدنی با بیان اینکه باید به حوزه صادرات و رشد فرآوری‬ ‫بهتر از این وارد شویم‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬اگر امروز خام‌فروشی را تعطیل کنیم‬ ‫‪ ۵‬درصد هم موفق نمی‌شویم چراکه در حوزه فرآوری خیلی ضعیف‬ ‫هستیم‪ .‬دانش دنیا در این حوزه روزبه‌روز در حال پیشرفت است اما‬ ‫ما ضعف دانش و فناوری داریم و در این حوزه خیلی عقب هس��تیم‪.‬‬ ‫به‌طور مثال هرچند در صنعت س��نگ پیش��رفت زیادی داشته‌ایم اما‬ ‫در مقایسه با کشورهایی که در این حوزه سرآمد هستند مثل ایتالیا‪،‬‬ ‫ترکیه و چین خیلی عقب هستیم‪ .‬کوهستانی ادامه داد‪ :‬باید از افراد‬ ‫متخصص و باتجربه اس��تفاده کنیم تا مشکل ضعف دانش حل شود‪.‬‬ ‫امروز در سطوح کارگری مشکل‌داریم؛ بنابراین نباید از آموزش آنها‬ ‫هم دریغ کنیم چراکه این مشکل به مناطقی مربوط است که در آنها‬ ‫تولید اتفاق می‌افتد و ظرفیت رشد دارد‪ .‬دراین‌بین پیشنهاد می‌شود‬ ‫که آموزش ضمن خدمت بگذاریم تا بتوانیم ارتقا پیدا کنیم‪.‬‬ ‫معدن‬ ‫مظلوم‌ترین‬ ‫بخش اقتصاد‬ ‫صابر پرنیان‬ ‫مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی‬ ‫استان تهران‬ ‫ازآنجایی‌که نگاه‌ها به معدن خیلی خوب نیست‪،‬‬ ‫می‌ت��وان گفت معدن درواقع مظلوم‌ترین بخش در‬ ‫کشور اس��ت‪ .‬متاسفانه حتی مسئوالن هم چندان‬ ‫نگاه حمایت‌گرایانه‌ای به معدن نداشته‌اند‪ .‬این مهم‬ ‫را وقتی می‌فهمیم که می‌بینیم پروانه کس��ب یک‬ ‫س��وپرمارکت را هر جایی به‌عن��وان تضمین قبول‬ ‫می‌کنند اما پروانه اکتش��اف معدن را که میلیاردها‬ ‫تومان هم ارزش دارد‪ ،‬قبول ندارند و مهم نمی‌دانند‪.‬‬ ‫ازآنجایی‌ک��ه ن��گاه بانک‌ه��ا و بیمه ه��م به معدن‬ ‫بی‌مهرانه اس��ت‪ ،‬ما به یک انقالب معدنی در حوزه‬ ‫قوانین‪ ،‬اجرا‪ ،‬فرآوری و پشتیبانی صنعت نیاز داریم‪.‬‬ ‫دراین‌بی��ن امیدواریم با تاکید رهبر معظم انقالب و‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت به تولید در س��ال ‪۹۸‬‬ ‫ش��اهد نگاه ویژه به معدن باشیم‪ .‬به‌این‌ترتیب همه‬ ‫ازجمله مس��ئوالن و مردم باید نگاه‌ش��ان به معدن‬ ‫را تغیی��ر دهند و بدانن��د معدن یک موضوع صرف‬ ‫فیزیکی نیس��ت و به‌تنهایی می‌تواند تحول مهمی‬ ‫در اقتصاد کش��ور ایجاد کن��د‪ .‬همان‌طور که همه‬ ‫می‌دانی��م‪ ،‬اقتص��اد نفت��ی به ما ضرب��ه زده و تمام‬ ‫بدبختی کش��ور ما از نفت اس��ت‪ .‬فک��ر می‌کردیم‬ ‫نفت باید محور توس��عه باش��د اما مح��ور تنبلی و‬ ‫کار نک��ردن ش��د‪ .‬بالیی که ام��روز بابت تحریم‌ها‬ ‫بر س��ر ما آمده‪ ،‬به خاطر وابستگی به اقتصاد نفتی‬ ‫اس��ت‪ .‬اگر نفت را خام‌فروشی نمی‌کردیم و دست‬ ‫ب��ه ف��رآوری می‌زدیم‪ ،‬امروز از منابع آن بیش��تر از‬ ‫صدها برابر به کشور سود می‌رسید‪ .‬همه این موارد‬ ‫نشان می‌دهند که باید معدن را جدی بگیریم و هر‬ ‫چه س��ریع‌تر تحولی در اقتصاد ایجاد کنیم‪ .‬گفته‬ ‫می‌ش��ود تا سال ‪ ۲۰۵۰‬میالدی‪ ،‬جهان می‌خواهد‬ ‫خود را از سوخت‌های فسیلی رها کند‪ ،‬در حالی که‬ ‫فرصت زیادی نداریم‪ .‬به‌این‌ترتیب مجبور هس��تیم‬ ‫از وابس��تگی به نفت خارج شویم و به سمت تولید‬ ‫دانش و توانمندسازی صنایع معدنی پیش برویم‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫پرونده خام‌فروشی را برای همیشه ببندیم‬ ‫منیر حضوری‪:‬‬ ‫وقتی خام‌فروش��ی می‌کنیم در واقع س��ودی ک��ه باید در داخل‬ ‫هزینه شود را مستقیم به خارج می‌بریم‪ .‬درصورتی‌که اگر توانمندی‬ ‫خود را افزایش دهیم و دس��ت از خام‌فروش��ی برداریم می‌توانیم با‬ ‫درآمدزایی به رشد اقتصادی کشور کمک کنیم‪ .‬برخی معتقدند به‬ ‫دلیل ضعف حمایت از معدنکاران داخلی‪ ،‬شاهد صادرات مواد خام‬ ‫هس��تیم‪ .‬این دسته معتقد هس��تند اگر فضا برای همه معدنکاران‬ ‫فراهم شود‪ ،‬دانش و فناوری را رشد می‌دهیم‪ .‬این عوامل می‌توانند‬ ‫ارزش‌افزوده را افزایش دهند‪.‬‬ ‫چن��دی پیش معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت در بازدید از نخستین نمایشگاه فرصت‌های ساخت‬ ‫داخل و رونق تولید‪ ،‬از این مس��ئله س��خن گفت‪ .‬جعفر س��رقینی‬ ‫اظهار کرد‪ :‬وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اقداماتی برای جلوگیری‬ ‫از خام‌فروش��ی مواد معدنی انج��ام داده که مهم‌تری��ن آنها ایجاد‬ ‫محدودی��ت قانونی برای صادرات مواد خام معدنی بوده اس��ت‪ .‬به‬ ‫این منظور معافیت‌های مالیاتی صادرات مواد خام معدنی برداشته‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬او تاکید کرد‪ :‬به‌وس��یله قانون با وضع عوارض دست‌کم‬ ‫‪ ۵‬درص��دی بر صادرات م��واد خام برای س��ال ‪ ۸ ،۹۷‬درصد برای‬ ‫س��ال جاری و ‪ ۱۰‬درصد برای سال آینده‪ ،‬خام‌فروشی کنترل‌شده‬ ‫است‪ .‬س��رقینی تاکید کرد‪ :‬وزارتخانه با خام‌فروشی موافق نیست‬ ‫و در س��ال رونق تولید باید مواد معدنی را در داخل به ارزش‌افزوده‬ ‫تبدیل سپس صادر کرد‪.‬‬ ‫دراین‌باره با کارشناسان گفت‌وگو‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫«اریتره» قطب پتاس‬ ‫جهان می‌شود‬
‫‪6‬‬ ‫دو‌شنبه‬ ‫‪ 7‬مرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 26‬ذی‌القعده ‪1440‬‬ ‫‪ 29‬ژوئیه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1339‬‬ ‫پیاپی ‪2657‬‬ ‫معدن بین‌الملل‬ ‫تجارت‬ ‫در نتیجه شراکت با یک شرکت استرالیایی‬ ‫یادداشت‬ ‫معدن‬ ‫سرشاخه رشد‬ ‫سایر صنایع‬ ‫«اریتره» قطب پتاس جهان می‌شود‬ ‫مصطفی غنیمتی‬ ‫کارشناس معدن‬ ‫توس��عه پایدار هر کش��وری حاصل بهره‌گیری‬ ‫هرچه بیش��تر از نقاط‌ق��وت درونی و فرصت‌های‬ ‫محیط��ی اس��ت‪ .‬بنابرای��ن ه��ر کش��وری برای‬ ‫دس��تیابی به توس��عه پایدار باید به سمت توسعه‬ ‫صنای��ع بالق��وه حرک��ت کند‪ .‬بر اس��اس نگرش‬ ‫زنجی��ره ارزش‪ ،‬بخش معدن با تامین منابع اولیه‬ ‫موردنیاز بیشتر صنایع‪ ،‬جایگاه نخست را به خود‬ ‫اختصاص داده اس��ت‪ .‬به عبارت دیگر سرش��اخه‬ ‫شکل‌گیری و توسعه بیشتر صنایع‪ ،‬بخش معدن‬ ‫است‪ .‬بنابراین در اختیار داشتن ظرفیت قدرتمند‬ ‫معدنی برای توسعه پایدار هر کشوری‪ ،‬یک امتیاز‬ ‫به‌شمار می‌رود‪ .‬بر اساس رویکرد بهای تمام شده‬ ‫تولی��د محص��ول‪ ،‬عوامل تولید عبارتن��د از مواد‬ ‫اولیه مستقیم‪ ،‬دستمزد مستقیم و سربار تولید و‬ ‫سهم هزینه این عوامل در تعیین بهای تمام شده‬ ‫محصول عبارت اس��ت از ‪ ۵۴‬درص��د مواد اولیه‪،‬‬ ‫‪۱۳‬درصد دس��تمزد مس��تقیم و ‪۳۳‬درصد سربار‬ ‫کارخانه‪ .‬بنابراین س��هم هزین��ه تهیه مواد اولیه‬ ‫در به��ای تمام ش��ده محصول‪ ،‬بی��ش از نیمی از‬ ‫بهای تمام شده آن است و می‌تواند در نرخ نهایی‬ ‫آن تاثیر مهمی داش��ته باشد‪ .‬درنتیجه می‌تواند‬ ‫سبب رقابتی شدن محصوالت تولیدات داخل در‬ ‫سطح ملی‪ ،‬منطقه‌ای و بین‌المللی‌شود‪ .‬بر اساس‬ ‫نگرش زنجیره ارزش‪ ،‬تامین مواد خام در صنایع‪،‬‬ ‫نخس��تین نیازمندی به‌ش��مار می‌رود‪ .‬بنابراین‬ ‫تولید و تامین مواد معدنی ارزان‪ ،‬نخس��تین گام‬ ‫در ایجاد و بهبود زنجیره تولید محصوالت صنعتی‬ ‫اس��ت‪ .‬به عبارت دیگر صنعت تولید مواد معدنی‬ ‫جزو صنایع باالدست هر نوع صنعت دیگری است‬ ‫و تامین‌کنن��ده اصلی مواد خ��ام اولیه صنایع به‬ ‫ش��مار می‌رود‪ .‬بنابراین به منظور توس��عه پایدار‬ ‫صنعتی‌اقتصادی هر کش��وری الزم است عوامل‬ ‫زنجیره‌های ارزش صنایع آن کش��ور شناس��ایی‬ ‫شوند‪.‬‬ ‫ثمن رحیمی‌راد‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫کولولی‬ ‫بزرگ‌ترین‬ ‫ذخیره شناخته‬ ‫شده کود جهان‬ ‫است و می‌تواند‬ ‫تا ‪ ۳‬دهه آینده‪،‬‬ ‫پاسخگوی‬ ‫تقاضای جهانی‬ ‫این ماده باشد‬ ‫ش��رکت استرالیایی داناکالی این روزها به توسعه یکی‬ ‫از پروژه‌ه��ای بزرگ نزدیک می‌ش��ود‪ .‬این پروژه یکی از‬ ‫برجسته‌ترین عملیات جهانی در استخراج پتاس به شمار‬ ‫می‌آید‪ .‬نام آن کولولی اس��ت و در کش��ور اریتره در کرانه‬ ‫دریای س��رخ در شمال ش��رقی افریقا عملیاتی می‌شود‪.‬‬ ‫این در حالی است که اریتره از مهم‌ترین نقاط اقتصادی‬ ‫جهان به ش��مار می‌آید و با وجود ظرفیت‌های این کشور‬ ‫پیش‌بینی می‌ش��ود این پروژه در عین برجس��ته بودن‪،‬‬ ‫تبدی��ل به یکی از کم‌هزینه‌ترین منابع س��ولفات پتاس‬ ‫شود‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫به نقل از ماینینگ‪ ،‬سولفات پتاسیم‬ ‫منبع خوبی از عنصر پتاس��یم به شمار می‌آید که گوگرد‬ ‫م��ورد نیاز گیاهان را تامین می‌کند‪ .‬در نتیجه می‌توان از‬ ‫آن کود باکیفیتی تولید کرد‪.‬‬ ‫گام کلیدی برای آغاز این پروژه‪ ،‬اواخر س��ال گذش��ته‬ ‫میالدی برداشته شد‪ .‬در آن زمان داناکالی دستور تامین‬ ‫بودج��ه‌ای ب��ه ارزش ‪ ۲۰۰‬میلیون دالر را با س��ندیکای‬ ‫بانک صادرات‪-‬واردات افریقا و ش��رکت س��رمایه‌گذاری‬ ‫افریق��ا امضا کرد‪ .‬با تامین اعتبار‪ ،‬داناکالی پس از نزدیک‬ ‫به ‪ ۷‬ماه توس��عه این پروژه ‪ ۱.۱‬میلیارد تنی‪ ،‬اس��تخراج‬ ‫پتاس را شروع کرد‪.‬‬ ‫مع��دن ای��ن پروژه به ط��ور کامل متعلق به ش��رکتی‬ ‫ب��ه ن��ام کولولی‌ماینینگ‌شِ ��یر (‪Colluli Mining‬‬ ‫‪ )Share Company‬اس��ت‪ .‬کولول��ی‌در نتیج��ه یک‬ ‫س��رمایه‌گذاری ‪ ۵۰-۵۰‬بی��ن ش��رکت‌های آزی‌ماینِر و‬ ‫ا ِریتریَن‌نش��نال‌ماینینگ‪ ،‬ایجاد ش��ده تا از ذخایر پتاس‬ ‫بهره‌برداری کند‪ .‬پیش‌بینی می‌ش��ود ساخت این معدن‬ ‫تا ‪ ۲‬سال طول بکشد‪.‬‬ ‫در همین حال گزارش س��ازمان ملل که ژانویه (دی‪-‬‬ ‫بهمن) گذشته منتشر شده‪ ،‬حکایت از آن دارد که کولولی‬ ‫می‌تواند اقتصاد اریتره را رونق دهد‪ .‬این در حالی است که‬ ‫تا سال گذشته میالدی‪ ،‬اریتره یکی از کشورهایی بود که‬ ‫در فهرست تحریم‌های سازمان ملل قرار داشت‪.‬‬ ‫ای��ن گزارش ب��رآورد می‌کند تا س��ال ‪ ۲۰۲۱‬میالدی‬ ‫(‪ ۱۴۰۰‬خورش��یدی) کولول��ی ‪۳‬درص��د تولید ناخالص‬ ‫داخل��ی اریت��ره را رقم بزن��د و تا س��ال ‪ ۲۰۳۰‬میالدی‬ ‫طرحی از کولولی‌ماینینگ‌شِ یر‬ ‫ع�لاوه ب��ر ذخیره‪ ،‬مح��ل پ��روژه کولول��ی از مزای��ای منحصربه‌فردی‬ ‫برخوردار اس��ت‪ .‬معدن تنها ‪ ۷۵‬کیلومتر از س��احل دریای سرخ در مرز‬ ‫ش��رقی ارتیره فاصله دارد که آن را به یکی از دردسترس‌ترین ذخایر‬ ‫پتاس جهان تبدیل می‌کند‬ ‫(‪ ۱۴۰۹‬خورش��یدی) نیمی از صادرات این کش��ور را به‬ ‫خود اختصاص دهد و همچنین ‪۱۰‬هزار فرصت ش��غلی‬ ‫مستقیم و غیرمستقیم در این کشور افریقایی ایجاد کند‪.‬‬ ‫این گزارش همچنین می‌افزاید که اجرایی ش��دن این‬ ‫پ��روژه می‌تواند به اریتره کمک کند ش��یوه‌نامه توس��عه‬ ‫پایدار خود را ارتقا دهد‪.‬‬ ‫این ش��یوه‌نامه تا حاال ‪ ۱۳‬هدف توس��عه پایدار را در‬ ‫اولویت قرار داده است‪ .‬نبود فقر‪ ،‬نبود گرسنگی‪ ،‬کیفیت‬ ‫آموزش‪ ،‬برابری جنس��یت‪ ،‬آب تمیز و بهداش��تی‪ ،‬رشد‬ ‫در مجمع عمومی عادی ساالنه هلدینگ سیمان فارس و خوزستان تصویب شد‬ ‫تقسیم ‪ ۲۵۰‬ریال سود به ازای هر سهم‬ ‫در آغ��از مجمع عموم��ی عادی س��االنه هلدینگ‬ ‫س��یمان فارس و خوزس��تان‪ ،‬حمیدرضا هوشیاری‪،‬‬ ‫مدیرعام��ل و عض��و هیات‌مدیره درب��اره طرح اوپک‬ ‫س��یمانی گف��ت‪ :‬در نیم��ه س��ال ‪ ۱۳۹۵‬طرح��ی‬ ‫ازس��وی این هلدینگ برای مدیریت عرضه س��یمان‬ ‫در ب��ازار مانند فعالیت کش��ورهای عضو اوپک تهیه و‬ ‫پیش��نهاد ش��د‪ .‬این طرح در نشست‌های کارشناسی‬ ‫موردبررس��ی تمامی مدیران عامل‪ ،‬معاونان و مدیران‬ ‫ف��روش ش��رکت‌های تابع س��یمانی هلدین��گ قرار‬ ‫گرف��ت و پ��س از ج��رح و تعدی��ل در مجمع انجمن‬ ‫صنف��ی کارفرمایان صنعت س��یمان به‌عن��وان تنها‬ ‫تش��کل صنفی صنعت به اجرا درآمد‪ .‬هوش��یاری در‬ ‫ادامه تاثیر اوپک س��یمانی بر حل مش��کالت گذشته‬ ‫را م��ورد بحث قرار داد و افزود‪ :‬بر اس��اس طرح اوپک‬ ‫عکس‪ :‬آیدا فریدی‬ ‫مجمع عمومی عادی س��االنه ش��رکت سهامی عام‬ ‫هلدینگ س��یمان فارس و خوزستان برای سال مالی‬ ‫منتهی به ‪ ۳۱‬اردیبهش��ت ‪ ۱۳۹۸‬در تاریخ ‪ ۳۱‬تیر بر‬ ‫اس��اس اعالم قبلی و با حضور اعضای هیات رئیس��ه و‬ ‫بیشاز‪۶۶.۱‬درصدازسهامداراندرمرکزهمایش‌های‬ ‫تالش برگزار ش��د‪ .‬به گزارش روابط عمومی هلدینگ‬ ‫س��یمان فارس و خوزس��تان‪ ،‬در جری��ان این مجمع‬ ‫تقس��یم ‪۲۵۰‬ریال س��ود به ازای هر سهم به تصویب‬ ‫رسید‪ .‬قابل‌توجه اس��ت که برای نخستین‌بار مجمع‬ ‫عمومی عادی س��یمان فارس و خوزستان ‪ ۲‬ماه پس‬ ‫از پایان س��ال مالی برگزار شد‪ .‬مجمع پس از استماع‬ ‫گزارش حس��ابرس و بازرس قانونی صورت‌های مالی‬ ‫ش��رکت را تایید کرد‪ .‬اظهارنظر حس��ابرس و بازرس‬ ‫قانونی درباره صورت‌های مالی ش��رکت اصلی مقبول‬ ‫و درباره صورت‌های مالی تلفیقی با کاهش قابل‌توجه‬ ‫در بندهای گزارش نس��بت به س��ال گذشته مشروط‬ ‫ش��د‪ .‬تس��هیالت صن��دوق ذخی��ره ارزی و فاینانس‬ ‫خودگردان سیمان آبیک نیز با پیگیری‌های مسئوالن‬ ‫شرکت تسویه شده است‪ .‬این موضوع منجر به کاهش‬ ‫هزینه‌های مالی ش��رکت س��یمان آبیک خواهد شد‪.‬‬ ‫افزایش س��رمایه ش��رکت‌های س��یمان ف��ارس نو‪،‬‬ ‫خ��زر‪ ،‬نی‌ریز و بهبهان در س��ال ‪ ۹۸‬از محل مطالبات‬ ‫س��هامداران و آورده نقدی انجام شد‪ .‬افزایش سرمایه‬ ‫شرکت س��یمان خوزس��تان نیز در حال انجام است‪.‬‬ ‫در ادامه این مجمع س��ازمان حسابرس��ی برای سال‬ ‫آینده به عنوان حسابرس و بازرس قانونی انتخاب شد‪.‬‬ ‫تغییر اساسنامه هلدینگ فارس و خوزستان بر اساس‬ ‫فورمت بورس به تصویب رس��ید‪ .‬همچنین بر اساس‬ ‫سیاست‌های سهامدار اصلی (شرکت سرمایه‌گذاری‬ ‫تامی��ن اجتماعی) هیچ‌گونه پاداش��ی ب��رای اعضای‬ ‫هیات مدیره به تصویب نرسید‪.‬‬ ‫‹ ‹پیام مدیرعامل‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫س��یمانی و تدوین فرمولی برای شرکت‌های سیمانی‬ ‫کشور‪ ،‬برنامه توزیع بر اس��اس سهمیه ماهانه تعیین‬ ‫ش��د‪ .‬اکنون این روش همراه با برگزاری نشست‌های‬ ‫هماهنگی منطقه‌ای کارخانه‌ه��ا برای مدیریت بازار‬ ‫س��یمان و تصمیم‌گیری‌های موردنی��از در حال اجرا‬ ‫اس��ت‪ .‬تجربیات به‌دس��ت آمده حاکی از آن است که‬ ‫هر اندازه حس��ن اعتماد بین ش��رکت‌های س��یمانی‬ ‫منسجم‌تر و هماهنگی بین آنها بیشتر باشد‪ ،‬وضعیت‬ ‫ب��ازار و تامین نیز بهب��ود خواهد یاف��ت‪ .‬مدیرعامل‬ ‫هلدین��گ س��یمان فارس و خوزس��تان با اش��اره به‬ ‫اینک��ه در بخش صادرات نیز سیاس��ت‌های جدیدی‬ ‫در منطقه ش��کل خواهد گرف��ت‪ ،‬توضیح داد‪ :‬عراق با‬ ‫وض��ع مقررات جدید به طورتقریبی از ورود س��یمان‬ ‫ایران به این کشور جلوگیری کرده است‪ .‬این موضوع‬ ‫باعث کاهش صادرات س��یمان ش��د اما ب��ا راه‌اندازی‬ ‫کارخانه سیمان در برخی از کشور‌ها صادرات کلینکر‬ ‫در س��ال ‪ ۱۳۹۷‬افزایش یافت‪.‬هوش��یاری بر این باور‬ ‫اس��ت که تمرکز در صادرات می‌تواند منافع بیشتری‬ ‫نصیب شرکت‌های صادرکننده سیمان کند‪ .‬در اواخر‬ ‫سال ‪ ۱۳۹۶‬برای ایجاد هماهنگی بین هلدینگ‌های‬ ‫س��یمان اقداماتی انجام ش��ده که همراه با نوس��انات‬ ‫ارزی رفته رفته مبن��ای فروش‌های ریالی صادرات با‬ ‫نرخ ارزهای معتبر تعیین ش��د و در مناطقی که امکان‬ ‫هماهنگ��ی وج��ود دارد حتی دفتر ف��روش متمرکز‬ ‫نیز پیش‌بینی ش��د و الزم اس��ت در این راستا شرکت‬ ‫توسعه صادرات سیمان نقش پررنگ‌تری را ایفا کند‪.‬‬ ‫وی با ابرازامی��دواری به همکاری و هماهنگی تمامی‬ ‫مدیران و دست‌اندرکاران صنعت سیمان گفت‪ :‬در این‬ ‫صورت اس��ت که می‌توان شرایط مناسبی را برای این‬ ‫صنعت ایج��اد و با افزایش بودجه طرح‌های عمرانی و‬ ‫اس��تفاده از دیپلماسی تجاری مناسب مصرف داخلی‬ ‫و فروش صادراتی را به‌منظور استفاده از ظرفیت‌های‬ ‫بدون‌استفاده افزایش داد‪ .‬امروزه برای عبور از شرایط‬ ‫کنونی و رش��د صنعت س��یمان بای��د مجموعه‌ای از‬ ‫سیاست‌ها و برنامه‌ریزی‌ها انجام شود‪ ،‬در این صورت‬ ‫می‌توان به جایگاه واقعی این صنعت بازگشت‪.‬‬ ‫عملکرد هلدینگ در سال مالی موردگزارش‪:‬‬ ‫ بازنگری برنامه استراتژیک در کارگروه راهبردی‬‫هلدینگ و تصویب ازس��وی هیات‌مدیره و تش��کیل‬ ‫کارگروه‌های هم‌اندیش��ی به‌منظور تهیه برنامه‌های‬ ‫عملیاتی‬ ‫ تش��کیل نشست‌ها با ش��رکت‌های تابع به‌منظور‬‫بررس��ی برنامه‌های استراتژیک ش��رکت‌های تابع و‬ ‫میزان دستیابی به اهداف اس��تراتژیک آنها بر اساس‬ ‫ش��اخص‌های راهب��ردی و مدل ‪ BSC‬با اس��تفاده از‬ ‫جدول‌های ‪TLR‬‬ ‫ برگزاری نشست‌های بررسی بودجه شرکت‌های‬‫تابع و اعمال نظرات اصالحی‬ ‫ تشکیل نشست‌های بررسی عملکرد میان‌دوره‌ای‬‫‪۳‬ماه‪ 6 ،‬ماهه‪۹ ،‬ماه و بودجه ساالنه شرکت‌های گروه‬ ‫ انجام مراقبت‌های ویژه درکارخانه‌ها برای اعمال‬‫مدیریت بر تولید و فروش در شرکت‌های تابع‬ ‫ تاکید بر تولید س��یمان‌های پوزوالنی و آمیخته با‬‫حفظ کیفیت اس��تاندارد به‌منظور کاهش بهای تمام‬ ‫شده که در بیشتر شرکت‌های تابع تحقق یافته است‪.‬‬ ‫ پیگیری فروش دارایی‌های غیرمولد و مازاد بر نیاز‬‫ش��رکت‌های تابع به‌منظور تامین بخشی از نیازهای‬ ‫مالی‬ ‫ تاکی��د بر ایج��اد هم افزای��ی‪ ،‬به‌عن��وان یکی از‬‫استراتژی‌های اصلی‪ ،‬به‌منظور ایجاد ارزش‌افزوده‬ ‫ رس��یدگی به وضعیت تامین م��واد اولیه اصــلی‬‫تولید شرکت‌های تابع و پیگیری برای رفع مشکالت‬ ‫آنها به‌منظور استمرار تولید در بلندمدت شرکت‌ها و‬ ‫ارتقای کیفیت و کاهش نرخ تمام شده‬ ‫ بررسی تمامی معادن مربوط به شرکت‌های تابع‬‫و طبقه‌بندی ش��رکت‌ها از نظ��ر موقعیت معادن آنها‬ ‫و برنامه‌ریزی ب��رای اداره معادن و بهره‌برداری از آنها‬ ‫به‌صورت علمی‬ ‫ تش��کیل کارگروه‌های حسابرس��ی‪ ،‬راهبردی و‬‫سامانه شرکت‌های زیان‌ده و کم‌بازده‪.‬‬ ‫اقتص��ادی پایدار‪ ،‬ش��غل‪ ،‬صنعت‪ ،‬نوآوری و زیرس��اخت‬ ‫مناس��ب‪ ،‬کاهش نابرابری‌ها‪ ،‬اقدامات آب و هوایی‪ ،‬صلح‪،‬‬ ‫ایج��اد نهاده��ای قوی و ع��ادل و جذب ش��رکایی برای‬ ‫اه��داف توس��عه پای��دار از جمله اهداف این ش��یوه نامه‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫قرار است شرکت کولولی بیش از ‪۴۷۲‬هزار تن سولفات‬ ‫پتاس در سال تولید کند و اگر داناکالی تصمیم به توسعه‬ ‫فاز دوم این پروژه بگیرد‪ ،‬تولید س��االنه آن به ‪۹۴۴‬هزار‬ ‫تن خواهد رس��ید‪ .‬عم��ر احتمالی این مع��دن نیز ‪۲۰۰‬‬ ‫س��ال برآورد شده اس��ت‪ .‬عالوه بر اینها‪ ،‬آنچه کولولی را‬ ‫جذاب‌تر نش��ان می‌دهد‪ ،‬این اس��ت که فرآیند استخراج‬ ‫پتاس این معدن بس��یار س��اده‌تر از پروژه‌های مشابه آن‬ ‫در اروپا و امریکای شمالی است چون عمق کانی‌های آن‬ ‫به ‪ ۱۶‬متر می‌رس��د‪ .‬این کم‌عمقی هزینه پروژه را پایین‬ ‫می‌آورد‪.‬‬ ‫این ذخیره همچنین بزرگ‌ترین ذخیره شناخته شده‬ ‫کود جهان اس��ت‪ ،‬در حالی که مصرف کنونی س��ولفات‬ ‫پتاس در جهان به ‪۷‬میلیون تن در سال می‌رسد و شرکت‬ ‫کولول��ی می‌توان��د تا ‪ ۳‬دهه آینده‪ ،‬پاس��خگوی تقاضای‬ ‫جهانی این ماده باشد‪.‬‬ ‫ع�لاوه ب��ر ذخیره‪ ،‬مح��ل این پ��روژه نی��ز از مزایای‬ ‫منحصربه‌فردی برخوردار اس��ت‪ .‬از یک س��و معدن تنها‬ ‫‪ ۷۵‬کیلومتر از س��احل دریای س��رخ در مرز ش��رقی این‬ ‫کش��ور فاصله دارد که آن را به یکی از دردس��ترس‌ترین‬ ‫ذخایر پتاس جهان تبدیل می‌کند‪.‬‬ ‫مع��دن همچنین از بندر ماس��اوا ‪ ۲۳۰‬کیلومتر فاصله‬ ‫دارد و این بندر‪ ،‬امکان دسترس��ی به ش��بکه کشتیرانی‬ ‫دریای سرخ و از آنجا به بازارهای کلیدی جهان همچون‬ ‫هند‪ ،‬آسیای جنوب شرقی‪ ،‬خاورمیانه‪ ،‬اروپا و سایر نقاط‬ ‫افریقا را فراهم می‌آورد‪.‬‬ ‫ای��ن پروژه همچنین در حوالی م��رز اتیوپی قرار دارد‪،‬‬ ‫البت��ه اریتره در این م��رز یکی از مرگبارترین جنگ‌های‬ ‫م��رزی را تجرب��ه کرد‪ .‬تا اینکه س��ال گذش��ته در ژوئن‬ ‫(تیر‪-‬خ��رداد) ائتالف حاک��م اتیوپی (جبهه دموکراتیک‬ ‫انقالب��ی م��ردم اتیوپ��ی) به س��رکردگی عبی��د احمد‪،‬‬ ‫نخس��ت وزیر موافقت کرد تا توافق صلحی را که در سال‬ ‫‪ ۲۰۰۰‬می�لادی (‪ ۱۳۸۹‬خورش��یدی) امضا ش��ده بود‪،‬‬ ‫اجرای��ی کند‪ .‬در پی این اتفاق‪ ،‬صلح در ‪ ۲‬کش��ور برقرار‬ ‫شد‪.‬‬ ‫کولول��ی این ظرفی��ت را دارد که عالوه بر پتاس‪ ،‬دیگر‬ ‫محصوالت کودی را همچون س��ولفات پتاسیم منیزیم‪،‬‬ ‫موریات‌پتاس��یم‪ ،‬گچ و سنگ نمک تولید کند‪ .‬این پروژه‬ ‫همچنین ظرفیت تولید کایس��ریت و کلرید مغناطیسی‬ ‫را دارد و می‌توان��د ای��ن ‪ ۲‬محص��ول را با کمترین نیاز به‬ ‫فرآوری تجاری‌سازی کند‪.‬‬
‫دو‌شنبه‬ ‫‪ 7‬مرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 26‬ذی‌القعده ‪1440‬‬ ‫‪ 29‬ژوئیه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1339‬‬ ‫پیاپی ‪2657‬‬ ‫با خام فروشی‬ ‫دیگر نمی‌شود‬ ‫کشور را اداره کرد‬ ‫افت نرخ‬ ‫در بازار میوه‬ ‫‪7‬‬ ‫غفلت صنایع‌دستی‬ ‫از تبلیغات‬ ‫‪www.Tejaratdaily.com‬‬ ‫گروه تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫عکس‪ :‬آیدا فریدی‬ ‫‹ ‹سرعت کار بیشتر می‌شود‬ ‫محمود ب��ازاری‪ ،‬مدیرکل دفتر هماهنگی صادرات‬ ‫محص��والت کش��اورزی و صنایع تبدیلی س��ازمان‬ ‫توس��عه تجارت با بی��ان اینکه براس��اس خبری که‬ ‫منتش��ر شده‪ ،‬وظایف تامین و توزیع و نظارت کاالها‬ ‫به‌ط��ور کامل ب��ه وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫برگش��ته است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬ثبت س��فارش‌ها هم در‬ ‫حوزه تامین کاال به‌ویژه کاالهای اساس��ی به‌ش��مار‬ ‫م��ی‌رود که درحال‌حاض��ر برعه��ده وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬نامه‌هایی که آقای��ان مهرفرد و قبادی‬ ‫ابالغ کرده‌اند‪ ،‬در راستای یکدیگر است و تناقضی با‬ ‫هم ندارد‪ .‬هرچند باید تقس��یم‌بندی کاالها مشخص‬ ‫ش��ود؛ چراکه از س��ال ‪ ،۹۷‬گروه‌بندی اقالم وارداتی‬ ‫محمدرضا نجفی‌منش‬ ‫رئیس کمیسیون بهبود کسب و کار‬ ‫اتاق بازرگانی تهران‬ ‫اینک��ه برنامه‌ریزی‌ه��ا و سیاس��ت‌گذاری‌ها منس��جم و در یک بخش‬ ‫متمرکز باش��د سرعت کار را بیشتر می‌کند و تاثیر مثبت آن نیز در بازار‬ ‫مشهود خواهد بود‬ ‫انجام ش��د و با تخصی��ص ارز ‪۴۲۰۰‬تومانی‪ ،‬واردات‬ ‫بخش��ی برعهده وزارت بهداش��ت‪ ،‬بخش��ی صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تج��ارت و بخش دیگر برعهده وزارت جهاد‬ ‫کش��اورزی بود‪ .‬درحال‌حاضر باید تقسیم‌بندی این‬ ‫موض��وع در حوزه قائم‌مق��ام وزارت صنعت‪‌،‬معدن و‬ ‫تجارت مشخص شود‪.‬‬ ‫ب��ازاری تصریح ک��رد‪ :‬زمان ادغ��ام وزارتخانه‌های‬ ‫صنایع و معادن و بازرگانی بر این باور بودیم که باید‬ ‫کار کارشناسی بیشتری انجام شود‪.‬‬ ‫پ��س از ادغ��ام نی��ز ب��ا درخواس��ت‌های دولت و‬ ‫پیش��نهادهای مجل��س وق��ت‪ ،‬بخش��ی از وظای��ف‬ ‫وزارتخان��ه جدید را جدا و در قال��ب قانون انتزاع به‬ ‫وزارت جهاد کشاورزی واگذار کردند‪.‬‬ ‫مدی��رکل دفت��ر هماهنگی ص��ادرات محصوالت‬ ‫کش��اورزی و صنایع تبدیلی سازمان توسعه تجارت‬ ‫گفت‪ :‬برهمین اساس پراکندگی در تصمیم‌گیری‌ها‬ ‫و سیاس��ت‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌ه��ا آن ه��م در‬ ‫حوزه‌ای که باید فرماندهی واحد و مدیریت منسجم‬ ‫داشته باشید؛ مانند تنظیم بازار‪ ،‬ایجاد شد‪ .‬از سوی‬ ‫دیگر‪ ،‬در آنچه قانون مش��خص کرده بود‪ ،‬بخشی از‬ ‫وظایف برعهده کش��اورزی بود ک��ه ابزار و اختیارات‬ ‫نداش��ت و در وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت نیز به‬ ‫همین شکل بود‪.‬‬ ‫به گفته او‪ ،‬اینکه برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌گذاری‌ها‬ ‫منسجم و در یک بخش متمرکز باشد سرعت کار را‬ ‫بهتر می‌کند که تاثیر مثبت آن نیز در بازار مش��هود‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫ب��ازاری ادام��ه داد‪ :‬در آن دوره‌ای که قانون انتزاع‬ ‫را در مجل��س بررس��ی می‌کردن��د‪ ،‬نقدهای جدی‬ ‫وجود داش��ت اما براس��اس رویکرد آن زمان مجلس‬ ‫وق��ت‪ ،‬این کار باید انجام می‌ش��د و ب��ه ملاحظات‬ ‫کش��ور و داخلی در مباح��ث اجتماعی توجه زیادی‬ ‫نداشتند‪.‬‬ ‫مدی��رکل دفت��ر هماهنگی ص��ادرات محصوالت‬ ‫کش��اورزی و صنایع تبدیلی سازمان توسعه تجارت‬ ‫تاکید کرد‪ :‬به هر حال‪ ،‬تجارت امری تخصصی است‬ ‫و نمی‌توان سیاس��ت‌گذاری تولی��د و تجارت را یک‬ ‫س��ازمان به‌طورهمزم��ان انجام ده��د و در یک نهاد‬ ‫متمرکز باشد‪.‬‬ ‫به‌طور معم��ول وقتی که نه��ادی در حوزه تولید‬ ‫به‌طور تخصص��ی تصمیم‌گیری می‌کن��د‪ ،‬بر فرآیند‬ ‫تصمیم‌‌گیری‌ه��ا و سیاس��ت‌گذاری ح��وزه تجارت‬ ‫داخل��ی و خارج��ی تاثی��ر می‌گ��ذارد؛ بنابراین باید‬ ‫مجموعه متمرکز و بی‌طرفی باشد که از همه جهات‬ ‫به فرآیند نگاه کند‪ .‬در نتیجه از این منظر‪ ،‬بازگشت‬ ‫بخشی از وظایف از وزارت جهادکشاورزی به صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت‪ ،‬اتفاق مناس��بی است که امیدواریم‬ ‫اثربخشی زیادی داشته باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹رخ�داد خ�وب ب�رای فع�االن صنای�ع‬ ‫تبدیلی‬ ‫احم��د صادقی��ان‪ ،‬عضو هی��ات نماین��دگان اتاق‬ ‫بازرگانی ته��ران که خود فعال اقتص��ادی در حوزه‬ ‫تولید و صادرات اس��ت‪ ،‬می‌گوید‪ :‬بازگشت اختیارات‬ ‫بازرگانی وزارت جهادکش��اورزی ب��ه وزارت صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تج��ارت یک تصمیم مثب��ت و یک رخداد‬ ‫خوب برای فعاالن صنایع تبدیلی است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬در س��ال ‪ ۹۱‬تفکیک امور بازرگانی‬ ‫کش��اورزی از وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت انجام‬ ‫ش��د و اکنون با دیدن مش��کالت این اق��دام‪ ،‬دوباره‬ ‫اختی��ارات ب��ه وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت‬ ‫بازگردانده ش��ده است‪ ،‬وزارتخانه‌ای که تجربه انجام‬ ‫امور بازرگانی کشاورزی در سال‌های گذشته را دارد‪.‬‬ ‫صادقیان تصریح کرد‪ :‬وزارت جهاد کش��اورزی در‬ ‫مسئله تولید مواد خام کشاورزی به اندازه‌ای مشغول‬ ‫اس��ت که کمتر به امور تولید صنعتی توجه می‌کند‪.‬‬ ‫ضم��ن اینک��ه حفظ بازاره��ای صادراتی‪ ،‬پاس��خ به‬ ‫تقاضای داخل و امور تولید و ورود به بازارهای جدید‬ ‫از مس��ائل مهم صنایع تبدیلی در زمینه کش��اورزی‬ ‫بوده است‪.‬‬ ‫عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران افزود‪:‬‬ ‫بارها مس��ائل و م��وارد گوناکون را ب��ا وزارت جهاد‬ ‫کشاورزی مطرح می‌کردیم اما کمتر توجهی به امور‬ ‫بازرگانی صنایع تبدیلی می‌ش��د چراکه وزارت جهاد‬ ‫کشاورزی بیشتر در حوزه تخصصی خود کار می‌کرد‬ ‫و کمتر به امور تولید و بازرگانی می‌پرداخت‪ .‬مسائل‬ ‫صنعت نیز در این مدت در وزارت جهاد کش��اورزی‬ ‫کمت��ر دیده ش��د چراک��ه تخصص الزم ب��رای حل‬ ‫مسائل آن در جای دیگری بود‪.‬‬ ‫به‌گفت��ه وی‪ ،‬اکنون با گذش��ت بیش از ‪ ۵‬س��ال‬ ‫از اج��رای طرح تفکیک اختی��ارات بازرگانی صنایع‬ ‫تبدیلی از وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت مش��کالت‬ ‫این طرح مشخص شده و بازگشت آن به حالت قبل‬ ‫را می‌توان س��ر منش��ا تحوالت مثبت در صنعت در‬ ‫نظر گرفت‪.‬‬ ‫او گفت‪ :‬تامین م��واد اولیه صنایع تبدیلی یکی از‬ ‫انگیزه‌های تفکیک ام��ور بازرگانی از وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت برای تکمیل زنجیره در وزارت جهاد‬ ‫کشاورزی بوده اس��ت‪ .‬اکنون که اختیارات بازرگانی‬ ‫ب��ه وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت بازگش��ته‪ ،‬این‬ ‫وزارتخان��ه باید برای تقوی��ت نهادها و ارتباطاتی که‬ ‫کار صنایع تبدیلی را تس��هیل کرده و از انگیزه‌های‬ ‫طرح تفکیک بوده تالش کند‪.‬‬ ‫دول��ت بای��د مس��ئولیت‌های خ��ود در تامی��ن‬ ‫محصوالتی مانند گندم‪ ،‬شکر و روغن را با تمرکز در‬ ‫وزارت ش��رکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران‬ ‫انجام دهد‪ .‬این ش��رکت می‌تواند با توجه به اشرافی‬ ‫سعیدی از کشتیرانی رفت‪ ،‬مدرس‌خیابانی آمد‬ ‫محمدرض��ا مدرس‌خیابانی ب��ا حکم مدیرعامل‬ ‫شس��تا به‌عن��وان مدیرعام��ل جدید کش��تیرانی‬ ‫منصوب ش��د‪ .‬به گزارش‬ ‫‪ ،‬طی مراس��می‬ ‫ک��ه ابتدای هفته جاری در کش��تیرانی جمهوری‬ ‫اس�لامی ایران برگ��زار ش��د‪ ،‬محمدرضا مدرس‬ ‫خیابان��ی با حک��م مدیرعام��ل شس��تا به‌عنوان‬ ‫مدیرعامل جدید این سازمان معرفی شد‪ .‬محمد‬ ‫سعیدی‪ ،‬مدیرعامل پیشین کش��تیرانی جمهوری اسالمی‬ ‫ای��ران پ��س از یک دوره ‪ ۴‬س��اله از این س��مت‬ ‫کن��ار رف��ت‪ .‬محمدرضا مدرس‌خیابان��ی پیش از‬ ‫این س��ابقه عضوی��ت در هیات مدی��ره ایمیدرو‪،‬‬ ‫رئی��س هیات مدیره گروه تراکتورس��ازی ایران و‬ ‫مدیرعامل ش��رکت فوالدخوزس��تان بوده اس��ت‪.‬‬ ‫گفتن��ی اس��ت چند هفت��ه پیش هم ب��رادر وی‬ ‫حس��ین مدرس خیابانی به‌عنوان قائم مقام وزیر‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن وتجارت در امور بازرگانی منصوب شد‪.‬‬ ‫که بر وضعیت کش��اورزی و تولید در صنایع تبدیلی‬ ‫دارد‪ ،‬نیازه��ای این صنعت به مواد خام کش��اورزی‬ ‫وارداتی و تولید داخ��ل را برطرف کند‪ .‬تجربه انجام‬ ‫این کار پیش‌ت��ر در نهاد‌های دولتی وجود داش��ته‬ ‫است‪ .‬امیدواریم مس��ائل صنایع تبدیلی پس از این‬ ‫تصمیم در امور بازرگانی حل شود‪.‬‬ ‫‹ ‹س�اختار مدیریت�ی فعل�ی نیاز ب�ه تغییر‬ ‫داشت‬ ‫احمدرضا فرش��چیان‪ ،‬عضو هیات نمایندگان اتاق‬ ‫بازرگانی تهران می‌گوید که افزایش نرخ محصوالت‬ ‫کش��اورزی در ماه‌های گذش��ته نش��ان داد ساختار‬ ‫مدیریتی فعلی نیاز به تغییر دارد‪ ،‬بنابراین بررس��ی‬ ‫این مشکالت و برنامه‌ریزی برای بهبود آنها می‌تواند‬ ‫جنبه مثبت داشته باشد‪.‬‬ ‫او ط��رح احی��ای وزارت بازرگان��ی ک��ه بتواند در‬ ‫کوتاه‌مدت‌تری��ن زم��ان ممکن‪ ،‬بهتری��ن تصمیم‌ها‬ ‫را بگی��رد را‪ ،‬مثبت ارزیاب��ی می‌کند چراکه به گفته‬ ‫وی مدیریت بازرگانی در ش��رایط فعلی باید چاالک‬ ‫و تخصصی باشد‪.‬‬ ‫محمود بازاری‬ ‫احمد صادقیان‬ ‫‹ ‹ابهام در واردات گوش�ت قرمز مشکل‌س�از‬ ‫شد!‬ ‫سیدمحمد میرمحمدی‪ ،‬عضو شورای مرکزی خانه‬ ‫کش��اورز‪ ،‬یک��ی از دالیل جابه‌جای��ی دوباره وظایف‬ ‫تنظی��م بازاری بخش کش��اورزی و واگ��ذاری آن به‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت را وجود ابهام‌هایی در‬ ‫این حوزه‪ ،‬به‌ویژه در حوزه واردات گوش��ت می‌داند‪.‬‬ ‫وی معتقد است مشکل حوزه تنظیم بازار محصوالت‬ ‫کشاورزی این نیست که وظایف تنظیم بازاری بخش‬ ‫کش��اورزی در کدام وزارتخانه اس��ت‪ ،‬بلکه مس��ئله‬ ‫اصلی ش��فاف نبودن برخی آمارها و پاسخگو نبودن‬ ‫برخی از مسئوالن در این زمینه است‪.‬‬ ‫احمدرضا فرشچیان‬ ‫‹ ‹به‌ج�ای انتق�ال وظای�ف‪ ،‬نظارت‌ه�ا را‬ ‫افزایش دهیم‬ ‫علی قنبری‪ ،‬معاون پیش��ین وزیر جهاد کشاورزی‬ ‫می‌گوید که جابه‌جایی وظایف و ساختارهای تنظیم‬ ‫بازاری بخش کش��اورزی از وزارت جهاد کش��اورزی‬ ‫ب��ه وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت‪ ،‬مش��کلی در‬ ‫زمین��ه ب��ازار و بهبود معیش��ت تولیدکنن��دگان و‬ ‫مصرف‌کنن��دگان حل نمی‌کند و بهت��ر بود به جای‬ ‫این انتقال‪ ،‬تس��هیالتی برای اجرایی ش��دن قانون و‬ ‫بهتر ش��دن اوضاع بازار محصوالت کشاورزی فراهم‬ ‫شود و نظارت‌ها افزایش یابد‪.‬‬ ‫سیدمحمد میرمحمدی‬ ‫‹ ‹بی‌ثباتی؛ بالی جان فعاالن اقتصادی‬ ‫مهدی معصومی‌اصفهانی‪ ،‬نایب رئیس کمیس��یون‬ ‫علی قنبری‬ ‫کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق بازرگانی نیز معتقد‬ ‫اس��ت کوتاه‌ ب��ودن مدت اجرای قوانی��ن و بی‌ثباتی‬ ‫جدی در این عرصه بیش��ترین ضربه را در سال‌های‬ ‫گذش��ته به اقتصاد ایران وارد کرده اس��ت‪ .‬به گفته‬ ‫وی‪ ،‬تا زمانی که قوانین به ش��کل بلندمدت اجرایی‬ ‫نش��وند و یک ثبات قطعی در عرصه اقتصادی ایجاد‬ ‫نش��ود‪ ،‬جابه‌جایی مس��ئولیت‌های ی��ک وزارتخانه‬ ‫دردی را دوا نخواهد کرد‪ ،‬چراکه با تغییر وزارتخانه‪،‬‬ ‫مبنای اصلی چالش‌ها ادامه خواهد داشت و تنها نام‬ ‫مهدی معصومی‌اصفهانی‬ ‫نهاد‪ ،‬تغییر می‌کند‪.‬‬ ‫برگزاری نخستین نشست شورای مشورتی کارآفرینان صادرات‌گرا‬ ‫دبیر ش��وراهای مش��ورتی تجارت خارج��ی از برگزاری‬ ‫نخستین نشست شورای مش��ورتی کارآفرینان صادرات‌گرا‬ ‫با حضور سرپرس��ت س��ازمان توس��عه تج��ارت و مدیران‬ ‫ارش��د برخی ش��رکت‌های ذ‌ی‌رب��ط خبر داد‪ .‬ب��ه گزارش‬ ‫روابط‌عمومی س��ازمان توس��عه تجارت ایران‪ ،‬فرزاد پیلتن‬ ‫اظهار کرد‪ :‬این نشس��ت در راستای تداوم ارتباط مستمر و‬ ‫نهادمند ارتباط میان سازمان توسعه تجارت ایران و بخش‬ ‫خصوصی کش��ور و در چارچ��وب برنامه ایجاد ش��وراهای‬ ‫مش��ورتی توسعه تجارت خارجی تش��کیل شده است‪ .‬وی‬ ‫اف��زود‪ :‬در ای��ن نشس��ت‪ ،‬محمدرضا مودودی‪ ،‬سرپرس��ت‬ ‫سازمان توسعه تجارت ایران‪ ،‬با اشاره به محدود بودن سبد‬ ‫صادراتی کش��ور‪ ،‬بازارهای صادراتی و شرکت‌های بزرگ و‬ ‫حرفه‌ای صادراتی بر ضرورت متنوع‌س��ازی کاال و خدمات‪،‬‬ ‫بازارها و ش��رکت‌های حرف��ه‌ای صادرات‌گرا و تهیه طرح و‬ ‫اتخاذ برنامه راهبردی با کمک و مش��ورت اعضای ش��ورای‬ ‫یادشده تاکید کرد‪.‬‬ ‫در ش��رایطی که کش��ور ما در مع��رض تحریم قرار‬ ‫گرفت��ه‪ ،‬سیاس��ت م��ا باید تنوع‌بخش��ی به ش��ریکان‬ ‫تجاری باش��د؛ با کش��ورهایی امکان تبادل وجود دارد‬ ‫ی��ا می‌توان این ام��کان را به‌وج��ود آورد‪ .‬در واقع اگر‬ ‫بی��کار بنش��ینیم تحریم‌کنندگان به ه��دف خود نایل‬ ‫خواهند آمد‪ .‬در عین حال این نکته قابل توجه اس��ت‬ ‫که کش��ورهایی که در شرایط سخت با ایران همکاری‬ ‫می‌کنند‪ ،‬به‌طور حتم در ش��رایط ع��ادی نیز راحت‌تر‬ ‫می‌ت��وان ب��رای هم��کاری روی آنها حس��اب باز کرد‪.‬‬ ‫به‌عنوان نمونه‪ ،‬به‌تازگی در س��فر ب��ه بالروس و اعزام‬ ‫هیات��ی از ات��اق بازرگان��ی تهران به مینس��ک‪ ،‬حضور‬ ‫نمایندگان بیش از ‪ ۷۰‬ش��رکت بالروس��ی در همایش‬ ‫تج��اری بالروس‪ -‬ایران که در محل اتاق بازرگانی این‬ ‫کشور برگزار شد‪ ،‬نشان‌دهنده عالقه‌مندی طرف مقابل‬ ‫برای توسعه مناسبات بود‪ .‬به‌طوری که در مالقات‌های‬ ‫مس��تقیم و مذاک��رات ر ‌و در رو‪ ،‬میزه��ای مذاکره یک‬ ‫لحظه خالی نمی‌ماند و فعاالن اقتصادی بالروس حتی‬ ‫در انتظار می‌ایس��تادند ت��ا مذاکراتی را با طرف ایرانی‬ ‫به انجام برس��انند‪ .‬در زمینه‌های خاصی هم توانستیم‬ ‫موقعیت‌ه��ای جدی��دی پیدا کنیم‪ .‬ب��رای مثال‪ ،‬یکی‬ ‫از ش��رکت‌های بالروس��ی‪ ،‬متقاضی خری��د لنت بود‪.‬‬ ‫اف��رادی ظرفیت‌ه��ای مناطق آزاد این کش��ور را برای‬ ‫س��رمایه‌گذاری‌های مش��ترک معرفی و گروه دیگری‪،‬‬ ‫نس��بت به خرید نفت از ایران و صادرات کاالهای مورد‬ ‫نی��از ایران اعالم آمادگی کردند‪ .‬همچنین ما بازدیدی‬ ‫از یک کارخانه ریخته‌گری داش��تیم که پیش از خروج‬ ‫این کارخانه آنها مشخصات و درخواست خود را برای ما‬ ‫ایمیل کردند‪ .‬افزون بر این‪ ،‬یک شرکت تصفیه صنعتی‬ ‫آب و همچنین آب‌ش��یرین‌کن آمادگ��ی خود را برای‬ ‫هم��کاری ب��ا ایران اعالم کرد‪ .‬در نهای��ت اینکه امکان‬ ‫فعالیت و توس��عه مراودات با کشور بالروس وجود دارد‬ ‫و اگر همکاری با س��ایر کش��ور‌ها از جمله این کش��ور‬ ‫انجام شود‪ ،‬کشور‌هایی که برای همکاری با ایران مردد‬ ‫هستند‪ ،‬نیز این تردید را کنار خواهند گذاشت‪.‬‬ ‫صادرات محصوالت فوالدی‬ ‫ممنوع نیست‬ ‫معاون معدن و صنایع معدنی وزارت صنعت‪‌،‬معدن‬ ‫و تج��ارت با بیان اینکه درحال‌حاضر صادرات هیچ‌یک‬ ‫از محصوالت فوالدی ش��امل ش��مش‪ ،‬میلگرد‪ ،‬لوله و‬ ‫پروفی��ل ممنوع نیس��ت‪ ،‬اعالم کرد‪ :‬ای��ن وزارتخانه با‬ ‫هدف تنظیم بازار داخ��ل‪ ،‬تأمین مواد اولیه واحدهای‬ ‫تولیدی داخلی و نیز به‌منظور اطمینان از بازگشت ارز‬ ‫حاص��ل از صادرات به س��اماندهی صادرات این کاالها‬ ‫اقدام کرده است‪ .‬به گزارش شاتا‪ ،‬جعفر سرقینی افزود‪:‬‬ ‫ب��ا این ه��دف صادرات محصوالت ف��وق تنها از طریق‬ ‫تولیدکنن��ده واقعی یا نماینده رس��می آن امکان‌پذیر‬ ‫اس��ت‪ .‬به‌منظور تنظی��م بازار داخ��ل‪ ،‬تولیدکنندگان‬ ‫ملزم به عرضه محصوالت خود با توجه به س��همیه در‬ ‫نظر گرفته ش��ده برای هر واحد در بورس کاال هستند‬ ‫و در صورت تعهد نداشتن به عرضه محصول در بورس‬ ‫کاال ازسوی هر یک از تولیدکنندگان‪ ،‬صادرات آن واحد‬ ‫نیز متوقف خواهد شد‪ .‬درحال‌حاضر تاثیر مثبت ناشی‬ ‫از این امر در ثبات بازار داخلی مشهود است‪.‬‬ ‫استفاده محدود از رمز ارزها‬ ‫رئیس اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه اس��تفاده از‬ ‫رمز ارزها در تجارت خارجی کش��ور در جریان اس��ت‪،‬‬ ‫اظه��ار ک��رد‪ :‬هم اکن��ون به‌طور مح��دود در مبادالت‬ ‫تجاری خ��ود از ارزهای دیجیتال اس��تفاده می‌کنیم‪.‬‬ ‫مس��عود خوانس��اری در گفت‌وگ��و با مهر با اش��اره به‬ ‫بخش��نامه‌های بانک مرکزی درب��اره رمز ارزها که این‬ ‫موض��وع را در انحص��ار بانک مرکزی دانس��ته‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫مجموعه سیاس��ت‌گذاران در حوزه رمز ارزها‪ ،‬بس��یار‬ ‫ُکند عمل می‌کنند و همین حرکت آرام سیاس��ت‌گذار‬ ‫در این حوزه‪ ،‬به‌طور قطع به اقتصاد ایران ضربه می‌زند؛‬ ‫به‌وی��ژه اینک��ه دولت باید دو س��ال پیش در این حوزه‬ ‫تصمیم‌گیری می‌کرده اس��ت‪ .‬وی افزود‪ :‬دولت باید دو‬ ‫س��ال پیش در این زمینه تصمی��م می‌گرفت تا قواعد‬ ‫مرتب��ط ب��ا تولید و تجارت رمز ارزه��ا را اعالم کند‪ ،‬اما‬ ‫همیش��ه دیر تصمیم می‌گیرند و پس از آن متأس��فانه‬ ‫با بگیر و ببند می‌خواهند مش��کل را حل کنند که باز‬ ‫هم کل کار‪ ،‬دچار مش��کل می‌شود؛ اکنون هم سریع‌تر‬ ‫بای��د قواعد را تنظی��م کرده و در ارتب��اط با نرخ برق‪،‬‬ ‫تولید‪ ،‬تجارت و سرمایه‌گذاری آن وارد عمل شوند‪ .‬اتاق‬ ‫پیش��نهادهایی ارائه داده اس��ت و ما روی این موضوع‪،‬‬ ‫در گذش��ته کار کرده‌ایم‪ ،‬بنابراین امیدواریم دولت هم‬ ‫س��ریع‌تر در این زمینه به جمع‌بندی برس��د؛ اما نکته‬ ‫حائز اهمیت آن است که می‌توان با قواعد فعلی تجارت‪،‬‬ ‫زمین��ه‌ای را فراه��م کرد که از رم��ز ارزها در مبادالت‬ ‫تجاری کشور استفاده شود‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫ش��نبه گذش��ته وزارت جه��اد کش��اورزی به‌طور‬ ‫رس��می وظیفه تنظیم بازار محصوالت کشاورزی را‬ ‫با کارنامه‌ قیمت‌های نجومی برای برخی از کاالهای‬ ‫اساسی همچون گوشت بیش از ‪ ۱۰۰‬هزار تومانی و‬ ‫سیب‌زمینی بیش از ‪ ۱۰‬هزار تومانی‪ ،‬تحویل وزارت‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت داد‪ .‬اتفاقی ک��ه به‌گفته‬ ‫بسیاری از کارشناسان و مسئوالن امر‪ ،‬مثبت ارزیابی‬ ‫می‌شود و می‌تواند اثرات مثبتی داشته باشد‪.‬‬ ‫دو روز پیش به‌طور رسمی اعالم شد که با مصوبه‬ ‫س��ران سه قوه تمام امور مربوط به سیاست‌گذاری و‬ ‫نظارت بازرگانی در حوزه محصوالت کشاورزی که با‬ ‫عنوان قانون انتزاع در سال ‪ ۱۳۹۱‬از وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تج��ارت جدا و به وزارت جهاد کش��اورزی‬ ‫س��پرده ش��ده بود‪ ،‬دوباره بر عه��ده وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت گذاشته شده است‪.‬‬ ‫پ��س از اع�لام این خبر ک��ه از س��وی قائم مقام‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت منتش��ر ش��د‪ ،‬معاون‬ ‫وزیر جهادکش��اورزی نیز در نام��ه‌ای به مدیران این‬ ‫وزارتخانه اعالم کرد از ‪۵‬مرداد س��ال جاری هرگونه‬ ‫تایید ثبت س��فارش کاالهای اساسی و کشاورزی به‬ ‫جز نهاده‌های کشاورزی را متوقف کنند‪.‬‬ ‫علی‌اکب��ر مهرف��رد ط��ی نامه‌ای دس��ت‌نویس به‬ ‫مدیران وزارت جهاد کش��اورزی از آنها خواس��ته از‬ ‫هرگونه تأیید ثبت س��فارش خ��ودداری کنند‪ .‬متن‬ ‫این نامه دس��ت‌نویس خطاب به مدیران‪ ،‬مش��اوران‬ ‫و کارشناس��ان معاونت توس��عه بازرگان��ی و صنایع‬ ‫کش��اورزی وزارت جه��اد کش��اورزی به این ش��رح‬ ‫اس��ت‪« :‬لطفا از ام��روز ‪ ۹۸ .۵.۵‬هرگون��ه کنترل و‬ ‫تأیید ثبت س��فارش برای کاالهای اساسی و تمامی‬ ‫کاالهای کشاورزی اعم از واردات با ارز رسمی یا ارز‬ ‫نیمایی به‌جز نهاده‌های کشاورزی (سموم‪ ،‬داروهای‬ ‫دام��ی‪ ،‬مکمل‌ها‪ ،‬بذور‪ ،‬مواد ژنتیک��ی دام‌های مولد‬ ‫ن��ژاد) متوق��ف و از هرگونه تأیی��د جدید خودداری‬ ‫کنید‪».‬‬ ‫در حالی معاون وزیر جهاد کش��اورزی روز گذشته‬ ‫و پس از اعالم تعلیق ‪۲‬س��اله قان��ون انتزاع از توقف‬ ‫هرگونه کنترل و تأیید ثبت سفارش کاالهای اساسی‬ ‫و تمامی کاالهای کشاورزی خبر داد که معاون وزیر‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت نی��ز در نامه‌ای بر ضرورت‬ ‫ثبت سفارش بدون وقفه کاالهای اساسی تأکید کرد‪.‬‬ ‫عباس قب��ادی‪ ،‬مع��اون بازرگانی داخل��ی وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت پس از انتش��ار دست‌نوشته‬ ‫علی‌اکبر مهرفرد‪ ،‬معاون وزیر جهاد کشاورزی مبنی‬ ‫بر توق��ف ثبت س��فارش واردات کاالهای اساس��ی‬ ‫ازس��وی وزارت جه��اد کش��اورزی طی نام��ه‌ای به‬ ‫مدی��ران ذی‌رب��ط وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫خواستار ثبت س��فارش بدون وقفه کاالهای اساسی‬ ‫شد‪.‬‬ ‫در این نامه آمده اس��ت‪« :‬نظر به یادداشت مورخ‬ ‫‪ ۹۸ .۵.۵‬معاونت توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی‬ ‫وزارت جهادکش��اورزی ضروری اس��ت از روز جاری‬ ‫فرآیند ثبت‌س��فارش کاالهای اساسی بدون وقفه در‬ ‫قالب س��امانه‌های مربوط ازس��وی اداره کل خدمات‬ ‫بازرگانی اجرای��ی و مراتب به دفتر مقررات صادرات‬ ‫برای ثبت‌س��فارش ارسال ش��ود‪ .‬در ضمن همچنان‬ ‫وزارت جهادکشاورزی نسبت به بررسی و تایید ثبت‬ ‫سفارش س��ایر ردیف‌های تعرفه مشمول ارز رسمی‬ ‫و نیمای��ی اقدام خواهد کرد‪ ‌».‬به گزارش‬ ‫‪ ،‬در‬ ‫ادامه دیدگاه برخی کارشناس��ان درباره این تغییر و‬ ‫تحوالت را می‌خوانید‪.‬‬ ‫یک بازگشت مثبت‬ ‫دوستان‬ ‫دوران سخت‬ ‫یادداشت‬ ‫به بهانه متمرکز شدن تمام امور بازرگانی در وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت گزارش می‌دهد‬
‫‪8‬‬ ‫دو‌شنبه‬ ‫‪ 7‬مرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 26‬ذی‌القعده ‪1440‬‬ ‫‪ 29‬ژوئیه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1339‬‬ ‫پیاپی ‪2657‬‬ ‫تجارت‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهوری‪:‬‬ ‫خبر‬ ‫کودکان‪ ،‬نوجوانان‬ ‫و جوانان‪ ،‬گروه‌های هدف‬ ‫موثر اتاق بازرگانی‬ ‫با خام فروشی دیگر نمی‌شود کشور را اداره کرد‬ ‫گروه تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫رئی��س ات��اق بازرگان��ی اصفهان در نشس��ت با‬ ‫جمعی ازاعضای ‪JCI (Joint Commission‬‬ ‫‪ )International‬ایران‪ ،‬اصفهان و تهران ضمن‬ ‫بیان اینکه شوراها و مراکز رشد کلید واژه اتاق‌های‬ ‫نسل دوم هس��تند‪ ،‬گفت‪ :‬نقش‌آفرینی جوانان در‬ ‫اقتصاد آینده کش��ور بسیار پررنگ بوده و کودکان‪،‬‬ ‫نوجوانان‪ ،‬جوانان و بنگاه‌های جوان جزء گروه‌های‬ ‫هدف موثر اتاق بازرگانی هستند‪.‬‬ ‫به‌گزارش‬ ‫از اصفهان‪ ،‬مسعود گلشیرازی‬ ‫در ای��ن آیین گف��ت‪ :‬در دوره جدید فعالیت هیات‬ ‫نمایندگان اقدام‌های مربوط به اتاق‌های نسل دوم‬ ‫و س��وم با تغییر ساختار و س��ازکار از طریق مراکز‬ ‫رشد و شوراها در کنار فعالیت‌های کمیسیون‌های‬ ‫تخصصی در حال انجام اس��ت‪ .‬وی با بیان اینکه در‬ ‫دوره جدید از تمامی فعالیت‌هایی که در راس��تای‬ ‫بهبود وضعیت اقتصادی استان انجام شود‪ ،‬حمایت‬ ‫خواهد شد‪ ،‬افزود‪ :‬الزم است از هم اکنون در انتقال‬ ‫تجربه‌ه��ا و آموزش نس��ل‌های بعدی دقت کنیم و‬ ‫یک ذهن اقتصادی مطلوب را شکل دهیم‪.‬‬ ‫گلش��یرازی خواس��تار طراحی قال��ب فعالیت‬ ‫جوان��ان عضو اتاق براس��اس رهنموده��ای بیانیه‬ ‫گام دوم انقالب و ترسیم چش��م‌اندار‪ ،‬کوتاه‌مدت‪،‬‬ ‫میان‌مدت و بلندمدت آنها شد و تاکید کرد‪ :‬تحقق‬ ‫این مهم در همراهی تمامی ارکان کش��ور با اهداف‬ ‫جوانان اتاق تاثیرگذار خواهد بود‪.‬‬ ‫علی کرباس��ی‌زاده‪ ،‬مش��اور عالی اتاق بازرگانی‬ ‫اصفه��ان نیز در این نشس��ت از توج��ه ویژه هیات‬ ‫رئیسه دوره نهم اتاق بازرگانی اصفهان به جوانان و‬ ‫حمایت و تقویت برنامه‌های انجام شده در گذشته‬ ‫در ای��ن راس��تا خبر داد و گفت‪ :‬انعق��اد تفاهمنامه‬ ‫با دانش��گاه آزاد اس�لامی به‌منظور هدفمندشدن‬ ‫آموزش در دانش��گاه‌ها و جهت‌ده��ی به پایان‌نامه‬ ‫دانشجویان در راستای حل مسائل مبتال به فعاالن‬ ‫اقتصادی بخ��ش خصوصی‪ ،‬انعق��اد تفاهمنامه با‬ ‫معاونت بازرگانی صداوس��یما در راس��تای توسعه‬ ‫برند گردشگری استان اصفهان از جمله اقدام‌های‬ ‫انجام‌شده در این دوره است‪.‬‬ ‫مس��عود جباری‪ ،‬رئیس کنونی ‪ JCI‬ایران‪ ،‬ثبت‬ ‫مق��ر ‪ JCI‬ایران در اتاق بازرگانی اصفهان را فرصت‬ ‫بس��یار مناس��بی برای ایجاد تغییرات مثبت برای‬ ‫فرصت‌ه��ای توس��عه اقتصادی دانس��ت و تصریح‬ ‫کرد‪ :‬به‌زودی در اهواز‪ ،‬مازندران و اراک ش��عب این‬ ‫سازمان ایجاد خواهد شد‪ .‬وی فعالیت روی مباحث‬ ‫اقتص��ادی را بخش عمده فعالیت ‪ JCI‬ایران عنوان‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫امیرکشانی‪ ،‬رئیس پیشین ‪ JCI‬ایران نیز گفت‪:‬‬ ‫برای از حرکت نایس��تادن چرخه اقتصادی ش��هر‬ ‫و کش��ور الزم اس��ت از ظرفیت‌های جوانان کشور‬ ‫بهره‌مندی بهینه ش��ده تا از آنها برای س��کانداری‬ ‫آینده کش��ور استفاده شود‪ .‬وی آماده‌سازی فضای‬ ‫الزم برای رشد جوانان و ارائه آموزش‌های مورد نیاز‬ ‫در زمینه فعالیت‌های گوناگون از جمله فعالیت‌های‬ ‫اقتصادی را وظیفه همگان دانست و افزود‪ :‬مراحل‬ ‫و مقدمات ثبت ‪ JCI‬ایران از س��ال ‪ ۱۳۹۲‬ازسوی‬ ‫تعدادی از جوانان عضو اتاق بازرگانی اصفهان آغاز‬ ‫شد و در سال ‪ ۱۳۹۷‬به پایان رسید‪.‬‬ ‫در ادامه محس��ن ثابتی‌پور‪ ،‬رئیس ‪ JCI‬اصفهان‬ ‫ضمن بیان اینکه «‪ »jci‬یک موسس��ه غیرانتفاعی‪،‬‬ ‫غیردولتی و غیرسیاسی شامل اعضای جوان ‪ ۱۸‬تا‬ ‫‪ ۴۰‬س��ال است که در ‪ ۱۲۴‬کشور بیش از ‪۲۰۰‬هزار‬ ‫عضو فع��ال دارد‪ ،‬اف��زود‪ :‬ماموریت این س��ازمان‬ ‫همکاری جوانان در سراس��ر جهان به‌منظور تحقق‬ ‫برنام��ه ارتقای خود و ایجاد تغیی��رات مثبت برای‬ ‫فرصت‌های توس��عه است‪ .‬وی چش��م‌انداز اعضای‬ ‫‪ JCI‬را تبدیل ش��هروندان ج��وان امروز به مدیران‬ ‫تاثیرگذار فردا بیان کرد‪.‬‬ ‫یوس��ف قاضی عس��گر‪ ،‬رئیس ‪JCI‬تهران نیز در‬ ‫این نشس��ت نمود بین‌المللی شورای‌عالی جوانان‬ ‫را تشکیل ‪ JCI‬اصفهان و ثبت آن در اتاق بازرگانی‬ ‫دانست و افزود‪ :‬این امر فرصتی برای اصفهان و کل‬ ‫کشور است‪ .‬همچنین جلیل مشکاتی‪ ،‬نایب رئیس‬ ‫‪ JCI‬ایران این سازمان مردم‌نهاد را وسیله‌ای برای‬ ‫حف��ظ و تقوی��ت ارتباط��ات مردمی کش��ورهای‬ ‫گوناگون با یکدیگر دانست‪.‬‬ ‫علی موس��وی‪ ،‬مس��ئول حقوقی ‪ JCI‬ایران نیز‬ ‫هدف کلی این س��ازمان م��ردم نه��اد را مطابق با‬ ‫اه��داف بیانیه گام دوم انقالب یعنی س��پردن امور‬ ‫به جوانان با هدف دس��تیابی به یک پیشرفت همه‬ ‫جانبه دانس��ت و خواستار حمایت همه جانبه اتاق‬ ‫از جوان��ان متعهد در کنار جوانان متخصص و انجام‬ ‫فرآیندهای اجرایی و جذب اعضای این سازمان زیر‬ ‫پرچم اتاق بازرگانی اصفهان شد‪.‬‬ ‫درحال‌حاضر‬ ‫نیروی جوان‬ ‫در دانشگاه‌ها‬ ‫متناسب با نیاز‬ ‫کشور تربیت‬ ‫نمی‌شوند‬ ‫همای��ش آینده کار و کارآفرین��ی جوانان در ایران با‬ ‫همکاری ات��اق بازرگانی‪ ،‬صنایع‪ ،‬معادن و کش��اورزی‬ ‫ایران‪ ،‬سازمان ملی کارآفرینی و کانون ملی انجمن‌های‬ ‫صنف��ی کارفرمایی ای��ران و با حضور مع��اون علمی و‬ ‫فناوری رئیس‌جمهوری‪ ،‬وزیر تعاون‪ ،‬کار و رفاه‌اجتماعی‬ ‫و نایب رئیس مجلس برگزار شد‪.‬‬ ‫به گزارش پایگاه خبری اتاق بازرگانی ایران «توسعه‌‬ ‫مهارت‌ه��ا در آینده»‪« ،‬آین��ده گفت‌وگوهای اجتماعی‬ ‫و حمای��ت ش��غلی»‪« ،‬فرصت‌ه��ای جدید در توس��عه‬ ‫بنگاه‌های کوچک و متوس��ط در آینده»‪« ،‬فناوری‌های‬ ‫جدید و تأثیر آن بر آینده کار»‪« ،‬جهانی‌ش��دن اقتصاد‬ ‫و آین��ده کار»‪« ،‬تغییر س��ازمان کار و تولید و تأثیر آن‬ ‫بر روابط کار» از محورهای این همایش ‪ ۴‬س��اعته بود‪.‬‬ ‫چالش‌ه��ای پی��ش‌روی کارآفرینی زن��ان‪ ،‬چالش‌های‬ ‫قانون��ی و مقرراتی روابط کار در کس��ب‌وکارهای نوین‪،‬‬ ‫رابطه بین کسب‌وکارهای س��نتی و مدرن‪ ،‬کارآفرینی‬ ‫اجتماعی‪ ،‬نقش اس��تارت‌آپ‌ها در تحول کسب‌وکارها‪،‬‬ ‫از ایده تا پایداری در یک کس��ب‌وکار نوپا‪ ،‬چالش‌های‬ ‫پیش‌روی اش��تغال جوان��ان‪ ،‬پیش‌نیازه��ای فراگیری‬ ‫کارآفرینی از حمایت تا بسترسازی و تعاریف و انتظارات‬ ‫از آین��ده کار در ای��ران از محورهایی ب��ود که در این‬ ‫کارگاه‌‌های تخصصی به بحث و تبادل‌نظر گذاشته شد‪.‬‬ ‫‹ ‹کار دانشگاه‪ ،‬تولید محصول نیست‬ ‫مع��اون علم��ی و فن��اوری رئیس‌جمه��وری در این‬ ‫همایش گفت‪ :‬آموزش عالی ما افرادی را تربیت می‌کند‬ ‫که به درد اقتصاد نمی‌خورد‪ .‬سورنا ستاری تاکید کرد‪:‬‬ ‫ما در پژوهش کم هزینه نمی‌کنیم‪ ،‬بلکه اشتباه هزینه‬ ‫می‌کنی��م‪ .‬دانش��گاه‌ها بای��د بدانند که اگر قرار اس��ت‬ ‫محصولی از پژوهش حاصل ش��ود باید بخش خصوصی‬ ‫در آن پژوهش س��رمایه‌گذاری کند‪ .‬در هیچ کش��وری‬ ‫نمی‌بینیم که دانش��گاهی بخواهد محصول تولید کند‬ ‫چراکه کار دانشگاه تولید محصول نیست‪ ،‬بلکه دانشگاه‬ ‫باید محل پرورش کارآفرینان باشد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬رش��د اقتص��ادی از جی��ب کارآفرینی‬ ‫بی��رون می‌آی��د ک��ه پول خ��ودش را در آن کس��ب و‬ ‫کار س��رمایه‌گذاری کن��د‪ .‬مع��اون علم��ی و فن��اوری‬ ‫رئیس‌جمه��وری گفت‌‪ :‬اقتصادهای نفت��ی اقتصادهای‬ ‫برپای��ه مناب��ع زیرزمینی اس��ت و این‌گون��ه اقتصادها‬ ‫اشتغال را مساوی با استخدام می‌دانند و به همین دلیل‬ ‫دولت مجبور می‌شود با توجه به فشارهای گوناگون که‬ ‫از نواح��ی گوناگون به‌عنوان نمون��ه مجلس به آن وارد‬ ‫می‌ش��ود یک عده‌ای را هر سال استخدام کند‪ .‬ستاری‬ ‫اظهار ک��رد‪ :‬اقتصاد س��نتی در مبارزه ب��ا اقتصادهای‬ ‫اس��تارت‌آپی صددرص��د بازنده اس��ت‪ .‬بنابراین فعاالن‬ ‫بخش س��نتی باید بدانن��د در این مب��ارزه برای پیروز‬ ‫شدن باید در بخش اس��تارت‌آپی سرمایه‌گذاری کنند‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه اقتصاد آینده براس��اس ارزش‌افزوده‬ ‫در هیچ کشوری نمی‌بینیم دانشگاهی بخواهد محصول تولید کند‬ ‫چراکه کار دانش��گاه تولید محصول نیست‪ ،‬بلکه دانشگاه باید محل‬ ‫پرورش کارآفرینان باشد‬ ‫اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬با فروش مواد خام دیگر نمی‌شود کشور‬ ‫را اداره کرد و باید بدانیم که اس��تخدام فرزندان‌مان به‬ ‫معنای نابودی اعتماد به نفس آنها است‪.‬‬ ‫مع��اون علمی و فناوری رئیس‌جمهوری با اش��اره به‬ ‫ش��اخص ‪ GII‬اظهارکرد‪ :‬از س��ال ‪ ۹۳‬رتبه ما در این‬ ‫ش��اخص ‪ ۱۲۰‬ب��ود در حالی‌که اکنون به ‪ ۶۱‬رس��یده‬ ‫و ای��ن بدان معناس��ت ک��ه در این ش��اخص ‪ ۶۰‬رتبه‬ ‫ارتق��ا یافته‌ایم‪ .‬وی با اش��اره به اینکه ما در ش��اخص‬ ‫محی��ط کس��ب و کار در رتبه ‪ ۱۲۳‬ق��رار داریم‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫ام��ا رتبه م��ا در آم��وزش عالی در جه��ان رتبه ‪ ۲‬و ‪۳‬‬ ‫اس��ت که ای��ن آمارها نش��ان می‌دهد آم��وزش عالی‬ ‫ما اف��رادی را تربی��ت می‌کند که ب��ه درد این اقتصاد‬ ‫نمی‌خورد‪.‬‬ ‫‹ ‹افزایش فارغ‌التحصیالن بیکار‬ ‫محمد شریعتمداری‪ ،‬وزیر تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی‬ ‫در ات��اق بازرگانی ایران و در جم��ع کارآفرینان گفت‪:‬‬ ‫اگرچ��ه نرخ بیکاری جوانان کش��ور کاهش یافته‪ ،‬ولی‪،‬‬ ‫روند رو به رش��د بیکاری دانش‌آموختگان دانشگاهی را‬ ‫در س��ال‌های ‪ ۹۵‬تا ‪ ۹۷‬شاهدیم و تعداد آنها از ‪ ۱.۴‬به‬ ‫‪ ۱.۷‬میلیون نفر رسیده است‪ .‬به‌گفته او‪ ،‬باید بین نظام‬ ‫آموزش و پرورش‪ ،‬و وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی‬ ‫و بازار کار‪ ،‬هماهنگی ایجاد ش��ود و آموزش‌ها متناسب‬ ‫نیاز روز جامعه باشد‪.‬‬ ‫ش��ریعتمداری افزود‪ :‬درحال‌حاض��ر نیروی جوان در‬ ‫دانشگاه‌ها متناسب نیاز کشور تربیت نمی‌شوند‪ ،‬برخی‬ ‫ش��رکت‌های دانش‌بنیان که در کشور ایجاد می‌شوند‪،‬‬ ‫افراد آنها در دانش��گاه‌های خارجی تربیت شده‌اند‪ ،‬باید‬ ‫تحرک در مدیران و نظام آموزشی ما ایجاد شود‪ ،‬وگرنه‬ ‫این حرکت میرا می‌شود‪.‬‬ ‫وزیر کار با اش��اره به لزوم بهبود فضای کس��ب و کار‬ ‫کشور گفت‪ :‬اس��تارت‌آپ‌ها در زمینه فناوری اطالعات‬ ‫و فناوری ارتباطات به‌طور تایم ش��یرینگ (مش��ارکت‬ ‫زمان��ی) کار می‌کنند‪ ،‬یعنی تقس��یم کار خدماتی بین‬ ‫ش��ریکان کاری به‌ط��ور خ��ودکار اجرا ش��ود‪ ،‬بنابراین‬ ‫نظام تامین اجتماعی و نظام دس��تمزد با شرایط فعلی‬ ‫پاس��خگوی استارت‌آپ‌ها نیس��ت‪ ،‬بنابراین باید رقابت‬ ‫عادالن��ه و بیمه‌ه��ا با ش��رایط جدید کس��ب‌وکارهای‬ ‫استارت‌آپی تطابق پیدا کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹بای�د ‪ ۲۲‬میلی�ون میلی�ارد توم�ان کاال‬ ‫بفروشیم‬ ‫نایب رئیس مجلس ش��ورای اس�لامی گف��ت‪ :‬برای‬ ‫جایگزینی درآمدهای نفتی بای��د ‪۲۲‬هزارهزار میلیارد‬ ‫تومان کاال تولید و بفروش��یم تا از س��ود آن ‪ ۵۵۰‬هزار‬ ‫میلی��ارد تومان مالیات دریافت کنیم‪ .‬عبدالرضا مصری‬ ‫در همایش آینده‪ ،‬کار و کارآفرینی جوانان در ایران که‬ ‫در اتاق بازرگانی ایران برگزار ش��د‪ ،‬گفت‪ :‬دو محیط بر‬ ‫کارآفرینی حاکم اس��ت‪ ،‬یک��ی محیط درونی و دیگری‬ ‫محی��ط بیرونی اس��ت‪ ،‬محی��ط داخلی به خ��ود فرد‬ ‫برمی‌گردد‪ ،‬اما محیط خارجی متأثر از عوامل گوناگون‬ ‫اقتصادی است که می‌توان به مسائلی مانند تأثیرگذاری‬ ‫واردات یا قاچاق کاال به آن اشاره کرد‪.‬‬ ‫نایب رئیس مجلس ش��ورای اس�لامی افزود‪ :‬ممکن‬ ‫اس��ت واردات ی��ک محصول ب��ر اقدام‌های��ی که یک‬ ‫کارآفری��ن ب��رای راه‌اندازی ی��ک کس��ب و کار انجام‬ ‫می‌دهد‪ ،‬تأثیر بس��یار عمیقی داش��ته باشد‪ .‬مصری با‬ ‫اش��اره به اعالم فروش س��که به نصف نرخ گفت‪ :‬وقتی‬ ‫چنین چیزی اعالم می‌شود‪ ،‬به‌طور قطع بازارهای دیگر‬ ‫نمی‌توانند با این بازار رقابت کنند و چنین محیط‌های‬ ‫آزاردهنده‌ای در فضای کسب وکار ما وجود دارد‪ .‬وی با‬ ‫اشاره به اینکه برای واردات الستیک ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی‬ ‫اختص��اص می‌یابد‪ ،‬گف��ت‪ :‬این در حالی اس��ت که به‬ ‫واردکنندگان داخلی این محصول ارز نیمایی اختصاص‬ ‫می‌یاب��د‪ ،‬بنابرای��ن در چنین فضای��ی چگونه می‌توان‬ ‫انتظار رقابت تولیدکننده داخلی با تولیدکننده خارجی‬ ‫را داش��ت‪ .‬همین مسائل باعث به وجود آمدن سالطین‬ ‫جدید می‌شود که این روزها هم کم نیستند‪.‬‬ ‫مصری با بیان اینکه اگر روزی ‪۲.۵‬میلیون بشکه نفت‬ ‫ص��ادر کنیم‪ ،‬گفت‪ :‬اگر این نفت به نرخ هر بش��که ‪۶۰‬‬ ‫دالر فروخته ش��ود و هر دالر را هم ‪ ۱۰‬هزار تومان در‬ ‫نظ��ر بگیریم‪ ،‬یعنی ما از محل ف��روش نفت ‪ ۵۵۰‬هزار‬ ‫میلیارد تومان درآمد داریم‪.‬‬ ‫ای��ن نماینده افزود‪ :‬اگر بخواهی��م ‪ ۵۵۰‬هزار میلیارد‬ ‫تومان را از راه مالیات به‌دست آوریم‪ ،‬باید از ‪ ۲۵‬درصد‬ ‫س��ود خالص مالی��ات دریافت کنیم و س��ود هم از ‪۱۰‬‬ ‫درصد فروش خالص به‌دس��ت می‌آید؛ بنابراین باید ‪۲۲‬‬ ‫هزار هزار میلیارد تومان کاال تولید کنیم و بفروش��یم و‬ ‫از سود آن مالیات بگیریم تا جایگزین درآمد نفتی شود‬ ‫و ما این مقدار عقب هستیم‪.‬‬ ‫‹ ‹رتبه کارآفرینی ایران ‪ ۱۳‬پله صعود کرد‬ ‫رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت‪ :‬براساس شاخص‌های‬ ‫جهانی کارآفرینی رتبه کارآفرینی ما در س��ال گذشته‬ ‫می�لادی ‪ ۱۳‬پله صعود کرده اس��ت‪ ،‬ام��ا باوجود این‬ ‫حرک��ت مثبت با توجه به موقعیت کش��ور ما هنوز در‬ ‫زمینه کارآفرینی جایگاه مناسبی نداریم‪.‬‬ ‫غالمحس��ین ش��افعی نی��ز در این همای��ش گفت‪:‬‬ ‫امروز حرکت در مس��یر رشد و توس��عه برای کشورها‬ ‫یک انتخاب نیس��ت‪ ،‬بلکه یک الزام حتمی اس��ت‪ .‬وی‬ ‫تصریح کرد‪ :‬کشورهای گوناگون جهان با برنامه‌ریزی و‬ ‫هدف‌گذاری و به‌ویژه انتخاب مس��یر متناسب براساس‬ ‫مقتضیات خودشان گام در راه توسعه گذاشته‌اند و این‬ ‫تناسب با مقتضیات در کشور ما عاملی غایب است‪.‬‬ ‫شافعی افزود‪ :‬قدر مسلم حرکت نکردن در این مسیر‬ ‫به معنای عقب افت��ادن از رقیبان و افتادن در یک دام‬ ‫فالکت‌بار اس��ت و این حرف گزاف نیس��ت‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫در ای��ن زمینه کارآفرینان به‌دلیل آثار گس��ترده نقش‬ ‫مهم��ی در تحقق اهداف یک جامعه دارند و کش��ور ما‬ ‫با ‪ ۸۰‬میلیون نفر جمعیت و میانگین س��نی ‪ ۳۱‬س��ال‬ ‫جامعه‌ای کاملا جوان و آماده حرکت ش��تابان است‪ ،‬در‬ ‫حالی که می‌بینیم تفهیم این راه برای برخی مسئوالن‬ ‫کار مشکلی است‪.‬‬ ‫رئیس ات��اق بازرگان��ی ایران اف��زود‪ :‬حرکت نکردن‬ ‫در ای��ن مس��یر باعث ف��رار مغزها‪ ،‬بی��کاری و کاهش‬ ‫س��رمایه‌گذاری می‌ش��ود و در چنین وضعیتی پرورش‬ ‫و آموزش کارآفرینان از اهمیت باالیی برخوردار است‪.‬‬ ‫ش��افعی ادام��ه داد‪ :‬در نظام اقتصادی توس��ع ‌ه یافته‬ ‫نوآوران س��رمایه‌های اصلی توس��عه به‌شمار می‌روند و‬ ‫اقتصاد ایران که متکی بر منابع طبیعی است‪ ،‬با اقتصاد‬ ‫نوآوران��ه فاصله دارد‌‪ .‬براس��اس ش��اخص‌های جهانی‬ ‫کارآفرینی رتبه کارآفرینی ما در سال ‪ ۲۰۱۸‬در ‪ ۱۳‬پله‬ ‫صعود کرده است‪ ،‬اما باوجود این حرکت مثبت با توجه‬ ‫به موقعیت کش��ور ما هنوز در زمینه کارآفرینی جایگاه‬ ‫مناس��بی نداریم‪ .‬رئیس ات��اق بازرگانی ایران ادامه داد‪:‬‬ ‫صحب��ت از کارآفرینی زمانی م��ا را امیدوار می‌کند که‬ ‫محیط مناسب آن در کشور فراهم شود‪ ،‬در حالی که ما‬ ‫در این زمینه دچار مشکالت فراوانی هستیم‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬مسیر حرکت برای جوانان هنوز در کشور‬ ‫فراهم نیس��ت و ش��اید این باور به‌طور اعتقاد قابل اتکا‬ ‫وجود ندارد و فضای کس��ب و کار ما یک فضای تاریک‬ ‫اس��ت و حتی اف��راد حرفه‌ای در آن با مش��کل روبه‌رو‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫همه مس��ئوالن می‌گویند برای سرمایه‌گذاران فرش‬ ‫قرم��ز پهن می‌کنی��م‪ ،‬اما م��ن می‌گویم ف��رش قرمز‬ ‫نمی‌خواهی��م‪ ،‬همی��ن زمین خاکی کافی اس��ت فقط‬ ‫س��نگالخ جلوی پ��ای آغازکنن��دگان کس��ب و کار و‬ ‫کارآفرینان نیندازید‪ ،‬زیرا اگر مس��یر هموار باشد افراد‬ ‫می‌دانن��د چگونه حرک��ت کنند و خ��وب هم حرکت‬ ‫می‌کنند‪ .‬رئیس اتاق بازرگانی ایران افزود‪ :‬در مس��ائل‬ ‫اقتصادی با توجه به ش��رایط فعلی حتی برای یک ماه‬ ‫آین��ده هم نمی‌توان پیش‌بینی ک��رد‪ ،‬در حالی که اگر‬ ‫به‌دنبال کارآفرینی هستیم باید محیط مناسبی را برای‬ ‫کارآفرینان فراهم کنیم‪.‬‬ ‫«مکران» یاقوت توسعه اقتصادی ایران‬ ‫مک��ران منطقه‌ای اس��ت که ش��رایط اس��تراتژیک منحصر‬ ‫ب��ه فردی دارد و می‌توان��د به‌عنوان یاقوت توس��عه اقتصادی‪،‬‬ ‫فرهنگی و اجتماعی هرمزگان و حتی کشور مطرح باشد‪.‬‬ ‫فرماندار جاس��ک ب��ه ایرنا گفت‪ :‬مکران خط��ه‌ای با قدمتی‬ ‫باش��کوه است که در سراسر مرز س��احلی خود با آب‌های آزاد‬ ‫بین‌الملل��ی مج��اورت دارد و دارای ظرفیت‌ه��ای کم‌نظی��ری‬ ‫در بحث توس��عه و سرمایه‌گذاری اس��ت‪ .‬محمد رادمهر افزود‪:‬‬ ‫س��رمایه‌گذاران و ش��رکت‌های خصوصی اگر به‌دنبال توس��عه‬ ‫کشور و کسب سود هس��تند نباید از ظرفیت باالی شهرستان‬ ‫جاس��ک در حوزه سرمایه گذازی و فرصت طالیی مکران غافل‬ ‫شوند‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬ظرفیت‌های ارزش��مند گردش��گری و اقتصادی‬ ‫سواحل مکران جاسک تا حد زیادی مورد توجه سرمایه‌گذاران‬ ‫و دول��ت قرار گرفته و زمان زیادی از این منطقه نمی‌گذرد که‬ ‫در میان دولت و رس��انه‌ها به آن پرداخته ش��ده است‪ .‬نماینده‬ ‫عالی دولت در شهرستان جاسک اظهارکرد‪ :‬توسعه مکران تنها‬ ‫باعث ورود ارز و گردش��گر بسیار و کسب درآمدهای ترانزیتی‬ ‫و بانکرینگ کش��تی‌ها نخواهد شد‪ ،‬بلکه در درآمدزایی و ایجاد‬ ‫اشتغال مردم نیز نقش مهمی دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹ساحل مکران قطب مهم حمل‌ونقلی وترانزیت‬ ‫فرماندار جاس��ک گفت‪ :‬می‌توان از س��احل مکران به‌عنوان‬ ‫یکی از قطب‌ه��ای مهم منطقه‌ای حمل‌ونقل��ی و مرکز اصلی‬ ‫کریدور بین‌المللی حمل‌ونقل و ترانزیت نام برد‪ .‬بندر جاس��ک‬ ‫که در جنوب ش��رقی کش��ورمان قرار دارد یکی از گذرگاه‌های‬ ‫اصلی کریدور جنوبی تجارت ایران و کش��ورهای حوزه ساحل‬ ‫مکران است‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬س��احل مکران جاسک‪ ،‬این ظرفیت را دارد‬ ‫که به منطقه‌ای ایده‌آل برای توس��عه س��رمایه‌گذاری‪ ،‬تولید و‬ ‫صادرات محصوالت مورد نیاز بازارهای مصرف منطقه‌ای تبدیل‬ ‫شود‪ .‬با توجه به عمق آب‌های ساحلی بندر جاسک‪ ،‬ظرفیت و‬ ‫شرایط پهلوگیری کش��تی‌های بزرگ و ایجاد تاسیسات بزرگ‬ ‫بن��دری را داراس��ت و از این منظ��ر یک امتیاز مه��م قلمداد‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫رادمه��ر گف��ت‪ :‬س��احل شهرس��تان جاس��ک ب��ا داش��تن‬ ‫زیرس��اخت‌های مهم می‌تواند نقش محوری��ت اصلی در اتحاد‬ ‫اقتصادی در ش��هرها و اس��تان‌های دیگر ایفا کن��د‪ .‬این بندر‬ ‫عالوه‌ب��ر ظرفیت‌های منحصر ب ‌ه فرد اقتص��ادی و ترانزیتی و‬ ‫دسترس��ی آسان و س��ریع ب ‌ه بازارهای هدف‪ ،‬ظرفیت منحصر‬ ‫به ف��رد کش��اورزی و صادرات محص��والت گلخان��ه‌ای را نیز‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫فرماندار جاس��ک به موقعیت مهم و کم‌نظیر س��احل مکران‬ ‫بندر جاس��ک اشاره کرد وگفت‪ :‬س��احل شهرستان جاسک با‬ ‫داشتن زیرس��اخت‌های مهم می‌تواند نقش محوریت اصلی در‬ ‫اتحاد اقتصادی با ادامه این ساحل در شهرها و استان‌های دیگر‬ ‫ایفا کند‪ .‬س��احل جاسک یکی از نزدیک‌ترین و کم‌هزینه‌ترین‬ ‫مسیر دسترسی به بازارهای کشور عمان و‪ ...‬است‪.‬‬ ‫‹ ‹ساحل جاسک کانون مهم سرمایه‌گذاری‬ ‫فرماندار جاس��ک‪ ،‬ساحل این شهرس��تان را منطقه‌ای برای‬ ‫تبدیل ش��دن به کانون مهم س��رمایه‌گذاری در ابعاد گوناگون‬ ‫اقتصاد دریا محور‪ ،‬هاب لجس��تیک و ترانزیت منطقه‌ای عنوان‬ ‫کرد‪ .‬رادمهر افزود‪ :‬باتوجه به ظرفیت‌های موجود در شهرستان‬ ‫جاس��ک از حضور و مش��ارکت همه س��رمایه‌گذاران و فعاالن‬ ‫اقتصادی کش��ورهای منطقه و دیگر کشورها استقبال می‌شود‬ ‫و اطمینان می‌دهیم که همه فعالیت‌ها و س��رمایه‌گذاری‌ها از‬ ‫حمایت کامل ایران برخوردار خواهند بود‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬درنظر اس��ت با برپایی همایش بین‌المللی‬ ‫توس��عه مکران جاس��ک در آینده‌ای نزدیک بت��وان به معرفی‬ ‫و نقط��ه عطف��ی درتوس��عه این س��احل با حض��ور و فعالیت‬ ‫س��رمایه‌گذاران داخل��ی و خارج��ی و فع��االن بین‌الملل��ی‬ ‫در حوزه‌ه��ای گوناگ��ون تولی��د و تج��ارت منطق��ه دس��ت‬ ‫یابیم‪.‬‬ ‫نماین��ده عال��ی دولت در جاس��ک گفت‪ :‬س��احل مکران از‬ ‫مزیت‌های سرمایه‌گذاری قابل‌توجهی نسبت به مناطق مشابه‬ ‫خود در کشورهای منطقه برخوردار است که این مزیت‌ها باید‬ ‫به س��رمایه‌گذاران داخلی و خارجی معرفی شود‪ .‬رادمهر اضافه‬ ‫کرد‪ :‬باتوجه به موقعیت منطقه‌ای و جغرافیایی جاسک‪ ،‬بهترین‬ ‫گزین��ه برای مرکزیت س��احل مک��ران ایران اس��ت ومی‌تواند‬ ‫به‌عنوان یک هاب ترانزیت نقش‌آفرین باشد‪.‬‬
‫‪9‬‬ ‫دو‌شنبه‬ ‫‪ 7‬مرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 26‬ذی‌القعده ‪1440‬‬ ‫‪ 29‬ژوئیه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1339‬‬ ‫پیاپی ‪2657‬‬ ‫بازار و اصناف‬ ‫از تسهیل شرایط خرید میوه در کشور گزارش می‌دهد‬ ‫افت نرخ در بازار میوه‬ ‫افزایش بارش‌ها‪ ،‬فراوانی میوه را به‌دنبال داشته و این امر‬ ‫موجب ش��ده اس��ت نرخ میوه تا حدودی کاهش پیدا کند‪.‬‬ ‫این خبر از آنجایی اهمیت دارد که در س��ال گذش��ته رشد‬ ‫نامیمون نرخ میوه سفره مصرف‌کنندگان و رژیم غذایی آنها‬ ‫را تحت‌تاثیر قرار داد‪ .‬تا جایی که برخی از مخاطبان روزنامه‬ ‫خبر از آن دادند که اگرچه در قش��ر متوس��ط جای‬ ‫می‌گیرند اما مدتی اس��ت میوه نخریده‌اند یا مصرف‌ش��ان‬ ‫بسیار پایین آمده است‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬گرانی میوه به شب عید نیز کشیده شد‬ ‫و خانواده‌هایی که هرس��ال با میوه از مهمانان‌شان پذیرایی‬ ‫می‌کردن��د را با نگرانی روبه‌رو کرد‪ .‬ش��اهد بودیم برخی از‬ ‫مردمی که میوه تنظیم بازار را الیق مهمانان نوروزی خانه‬ ‫خود نمی‌دیدند‪ ،‬به سمت میوه‌های بی‌کیفیت تنظیم بازار‬ ‫هج��وم بردند‪ .‬راس��تش را بخواهید چه��ره آنها و غمی که‬ ‫در چشم‌های‌ش��ان بود‪ ،‬دیدنی نبود‪ .‬حاال می‌گویند همان‬ ‫میوه‌ه��ا گندیده اس��ت‪ .‬بهتر نبود قب��ل از اینکه بگندند به‬ ‫مردمی اهدا شوند که مصرف میوه‌شان موردتردید است؟!‬ ‫علی انصافی‬ ‫رئیس صنف مسافربری استان تهران‬ ‫گروه تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫عکس‪ :‬آیدا فریدی‬ ‫‹ ‹س�یب‌های ش�ب عی�د دیگر قاب�ل عرضه در‬ ‫بازار نیست‬ ‫مدیر جهاد کشاورزی شهرستان دماوند گفت‪ :‬سیب‌های‬ ‫موجود در س��ردخانه دماوند که برای تنظیم بازار شب عید‬ ‫خریداری شده بود‪ ،‬باید زودتر از این وارد بازار می‌شد‪.‬‬ ‫به گزارش صداوس��یما‪ ،‬حس��ین اردالنی افزود‪ :‬هرسال‬ ‫برای تنظیم بازار میوه ش��ب عید‪ ،‬س��یب و پرتقال از سوی‬ ‫دولت خریداری می‌ش��ود و س��ال گذشته هم به روال قبل‬ ‫این اقدام از س��وی سازمان مرکزی تعاونی روستایی انجام‬ ‫ش��د و محصول س��یبی که هم‌اکنون در سردخانه دماوند‬ ‫موجود است از سوی سازمان مرکزی تعاونی روستایی برای‬ ‫محصوالت استراتژیک کل کشور خریداری شد تا در زمان‬ ‫نیاز بازار شب عید در استان‌ها به بازار ارائه شود‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬در این راس��تا ‪ ۲‬هزار تن س��یب خریداری‬ ‫ش��د‪ ،‬اما هزار و ‪۱۰۰‬تن آن اس��تفاده ش��د و ‪ ۹۰۰‬تن در‬ ‫سردخانه باقی ماند و مورد استفاده قرار نگرفت‪.‬‬ ‫مدیر جهاد کش��اورزی شهرستان دماوند افزود‪ :‬نماینده‬ ‫شهرستان هم دو ماه پیش وارد عمل شد و در مجلس تذکر‬ ‫داد تا زودتر این محصول از سردخانه‌ها خارج شود اما همه‬ ‫محصوالت خارج نشد و هم‌اکنون در حال تخلیه است‪.‬‬ ‫این مقام مس��ئول گفت‪ :‬سیب‌های موجود در سردخانه‬ ‫دماوند که برای تنظیم بازار ش��ب عید خریداری ش��ده بود‬ ‫باید زودتر وارد بازار می‌ش��د و با توجه به اینکه تا چند ماه‬ ‫دیگر محصوالت جدید برداش��ت می‌ش��ود‪ ،‬در تخلیه این‬ ‫محصوالت از سردخانه‌ها تاخیر زیادی اتفاق افتاده است‪.‬‬ ‫وی خاطرنش��ان کرد‪ :‬با توجه ب��ه تاخیری که در تخلیه‬ ‫س��یب‌ها رخ داده کیفیت س��یب‌ها پایین آمده و قابل‌ارائه‬ ‫به بازار نیست‪.‬‬ ‫‹ ‹ربطی به ما ندارد‬ ‫س��ازمان مرکزی تعاون روس��تایی با اش��اره به واگذاری‬ ‫فروش میوه‌های تنظیم بازار به اتحادیه باغداران به‌وس��یله‬ ‫مزای��ده اع�لام کرد‪ :‬ای��ن اتحادیه بخش عم��ده محصول‬ ‫خریداری شده را به‌طور مستقیم یا نیابتی صادر کرده است‪.‬‬ ‫به گزارش مهر به نقل از سازمان مرکزی تعاون روستایی‪،‬‬ ‫این س��ازمان با ارائه توضیح پیرامون مباحث مطرح‌ش��ده‬ ‫مبنی بر تاخیر در عرضه سیب‌های تنظیم بازار اعالم کرد‪:‬‬ ‫طرح تنظیم بازار میوه ش��ب عید‪ ،‬در س��ال جاری با ابالغ‬ ‫وزیر جهاد کش��اورزی به سازمان تعاون روستایی به شماره‬ ‫‪ ۰۲۰.۱۸۴۱۸‬در تاری��خ ‪۲۰‬آذر ‪۱۳۹۷‬و تش��کیل کارگروه‬ ‫مل��ی راهب��ردی‪ ،‬آغاز و حدود ‪ ۲۴‬هزار تن س��یب‌درختی‬ ‫و ‪۴۰‬ه��زار ت��ن پرتقال مورد نیاز اس��تان‌ها تهیه و تحویل‬ ‫آنها ش��د‪ .‬همچنین براس��اس مصوبه کارگروه حدود ‪۶‬هزار‬ ‫آنچ��ه باید می‌ش��د‪ ،‬نش��د و میوه‌هایی که برخی از م��ا نیازمندش‬ ‫بودیم به درجه فس��اد رسید‪ .‬این‌بار اما خبر از فراوانی میوه است‪.‬‬ ‫گفته می‌ش��ود افزایش بارش‌ها این فراوانی را رقم‌زده و برخی از‬ ‫میوه‌ها کاهش نرخ داشته و این کاهش نرخ ادامه خواهد داشت‬ ‫تن سیب‌درختی نیز به‌عنوان ذخیره احتیاطی خریداری و‬ ‫ذخیره‌سازی شد‪ .‬رصد مستمر بازار میوه و بررسی قیمت‌ها‬ ‫ضرورت ورود دولت و توزیع میوه از هفته پایانی اسفند ‪۹۷‬‬ ‫را اقتض��ا ک��رد که بالفاصله توزیع س��یب و پرتقال ذخیره‬ ‫ش��ده در کش��ور از سطح شهرها تا روس��تاها با قیمت‌های‬ ‫کنترل ش��ده و یکسان زیرنظر کارگروه راهبردی استان‌ها‬ ‫آغاز شد و تا پایان فروردین ‪ ۹۸‬استمرار یافت‪ .‬سیب‌درختی‬ ‫مازاد طرح یادش��ده براس��اس تصمیم‌های بند یک س��ایر‬ ‫دستورجلس��ه‌های کارگروه تنظیم بازار کشور ‪۲۰‬فروردین‬ ‫‪ ۱۳۹۸‬در اختیار س��ازمان میدان‌های میوه و تره‌بار تهران‬ ‫قرار گرفت تا با قیمت‌های مصوب آن س��ازمان در س��طح‬ ‫شهر تهران توزیع شود‪ .‬به دلیل روند کند توزیع و استعداد‬ ‫فس��ادپذیری محص��ول‪ ،‬کارگ��روه تنظیم ب��ازار در بند ‪۴‬‬ ‫تصمیمات نشس��ت ‪۱۶‬اردیبهش��ت ‪ ۹۸‬فروش باقی‌مانده‬ ‫محص��ول را به‌وس��یله مزایده به باالترین نرخ پیش��نهادی‬ ‫مصوب و به این سازمان تکلیف کرد که به‌طور فوری اقدام‬ ‫قانونی انجام شود و اتحادیه سراسری تعاونی‌های باغداران‬ ‫کش��ور به‌عنوان برن��ده مزایده‪ ،‬ه��زار و ‪ ۷۱۰‬تن محصول‬ ‫ذخیره‌ش��ده در یکی از سردخانه‌های شهرستان دماوند را‬ ‫در تاریخ ‪ ۸‬خرداد ‪ ۹۸‬از سازمان تعاون روستایی خریداری‬ ‫و تملک کرده اس��ت‪ .‬براس��اس اطالعات دریافتی‪ ،‬اتحادیه‬ ‫یادشده بخش عمده‌ای از محصول خریداری شده را به‌طور‬ ‫مستقیم یا نیابتی صادر کرده و درحال‌حاضر مشغول فروش‬ ‫ح��دود ‪ ۵۰۰‬ت��ن باقی‌مانده محصول به‌وس��یله صادرات و‬ ‫ارس��ال پس‌س��ورت آن به کارخانه‌های کنسانتره است که‬ ‫به لحاظ حقوقی ارتباطی با این سازمان ندارد‪.‬‬ ‫به‌هرحال‪ ،‬آنچه باید می‌ش��د‪ ،‬نشد و میوه‌هایی که برخی‬ ‫از ما نیازمندش بودیم به درجه فساد رسید‪ .‬این‌بار اما خبر‬ ‫از فراوانی میوه اس��ت‪ .‬گفته می‌ش��ود افزایش بارش‌ها این‬ ‫فراوانی را رقم‌زده و برخی از میوه‌ها کاهش نرخ داش��ته و‬ ‫این کاهش نرخ ادامه خواهد داشت‪.‬‬ ‫رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم شوفاژ و تهویه مطبوع گفت‪:‬‬ ‫نرخ محصوالت گرمایشی در چند ماه گذشته به واسطه افزایش‬ ‫عرضه روند نزولی داشته است‪.‬‬ ‫به گزارش فصل اقتصاد‪ ،‬محمدباق��ر معتمد‪ ،‬رئیس اتحادیه‬ ‫فروش��ندگان ل��وازم ش��وفاژ و تهوی��ه مطبوع در زمین��ه بازار‬ ‫محصوالت سرمایش��ی و گرمایش��ی گفت‪ :‬بازار با کمبود کاال‬ ‫روبه‌رو نیس��ت و در ماه‌های گذش��ته نرخ کاال نس��بت به قبل‬ ‫کاه��ش داش��ته و این درحالی اس��ت که در ایام پایانی س��ال‬ ‫‹ ‹کمبود سردخانه‬ ‫در ش��رایطی از فراوانی میوه سخن می‌‌گوییم که در‬ ‫برخی از شهرستان‌ها با کمبود سردخانه مناسب روبه‌رو‬ ‫هستیم‪.‬‬ ‫به‌عنوان نمونه سیدحس��ین هاشمی‪ ،‬مدیرعامل سازمان‬ ‫تعاون روس��تایی اس��تان مرکزی در گفت‌وگو با تس��نیم با‬ ‫اش��اره به فرارسیدن فصل بهره‌برداری میوه باغ‌های استان‬ ‫مرکزی اظهار کرد‪ :‬پس‌ازاینکه میوه تولیدش��ده در استان‬ ‫از س��وی شرکت‌های تعیین‌ش��ده خریداری شد‪ ،‬مجموعه‬ ‫تعاون روس��تایی استان مرکزی وظیفه دارد نسبت به انبار‬ ‫کردن میوه‌های خریداری‌ش��ده اقدام و برای آنها بازاریابی‬ ‫کن��د ت��ا محص��والت خریداری ش��ده از کش��اورزان را به‬ ‫مشتری‌های ویژه اعم از صنایع تبدیلی‪ ،‬بازارها و بازارچه‌ها‬ ‫و همچنین میدان‌های میوه و تره‌بار ارائه دهد‪ ،‬البته پیش‬ ‫از انجام تمامی این اقدامات مس��ئله تامین نقدینگی نیز از‬ ‫اهمیت بسیار باالیی برخوردار است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬اس��تان مرکزی در حوزه نگهداری انبوه و انبار‬ ‫کردن محصوالت باغی با معضل روبه‌رو اس��ت زیرا تنها دو‬ ‫انبار نگهداری میوه در خمین و س��اوه مس��تقر شده‌اند که‬ ‫این دو انبار کفاف انبار کردن حجم باالیی از میوه تولیدی‬ ‫استان را نمی‌دهد‪.‬‬ ‫خ��وب اس��ت بدانی��م در ش��رایطی که برخ��ی از مردم‬ ‫کش��ورمان نیازمن��د می��وه هس��تند‪ ،‬برخی از مس��ئوالن‬ ‫کش��وری با برنامه‌ریزی‌های نادرست نمود بارز ضرب‌المثل‬ ‫«ن��ه خودخ��ورد نه کس‌دهد» ش��ده‌اند‪ ،‬بعض��ی از ما هم‬ ‫میوه‌های خارجی در فروش��گاه‌های باالی شهر تهران را به‬ ‫خان��ه می‌بری��م و قاچ می‌کنیم بدون اینک��ه بدانیم نام این‬ ‫میوه‌ها چیست‪.‬‬ ‫ف��روش گس��ترده میوه‌ه��ای قاچ��اق در فروش��گاه‌ها و‬ ‫میدان‌ه��ای میوه و تره‌ب��ار جای خالی نظارت‌های دقیق را‬ ‫برجسته کرده است‪.‬‬ ‫انواع میوه‌های خارجی و قاچاق با نام‌ها و ظاهری عجیب‬ ‫و متف��اوت در برخ��ی از فروش��گاه‌ها به فروش می‌رس��د؛‬ ‫میوه‌های��ی که حتی فروش��ندگان نیز نام خیل��ی از آنها را‬ ‫نمی‌دانند‪ .‬در قفس��ه‌های فروش��گاه‌های باالی شهر تهران‬ ‫نیز میوه‌های رنگارنگی دیده می‌ش��ود که بیشتر به‌صورت‬ ‫قاچاق به کش��ور راه پیدا می‌کنند و سود کالن فروش آنها‬ ‫باعث ش��ده روند قاچاق آنها باوجود بازرسی تعزیرات ادامه‬ ‫داشته باشد‪.‬‬ ‫تامین ‪80‬درصد کاغذ دیواری‌ها از راه واردات‬ ‫ش��د‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬نسل جدید پارکت را لمینت می‌گویند‬ ‫و جزو فرآورده‌های چوبی به ش��مار می‌رون��د‪ .‬برای تولید آن‬ ‫اس��تانداردهای بین‌الملل��ی وج��ود دارد که متاس��فانه برخی‬ ‫تولیدکنندگان ما آن را رعایت نمی‌کنند‪ .‬مشکل اصلی استفاده‬ ‫نکردن از مواد اولیه مرغوب اس��ت‪ .‬اگر تولیدکننده ایرانی هم‬ ‫بخواهد م��واد اولیه مرغوب اس��تفاده کند‪ ،‬هزینه تمام‌ش��ده‬ ‫لمینت بیش��تر از نوع خارجی آن خواهد شد‪ .‬چوداری میالنی‬ ‫درب��اره وضعی��ت بازار پرده گفت‪ :‬ما دو ن��وع پرده داریم؛ یک‬ ‫نوع پرده‌ه��ای عمودی و افقی مانند زب��را‪ ،‬لوردراپه که تولید‬ ‫داخل و وارداتی اس��ت و نوع دیگ��ر پرده‌های پارچه‌ای که آن‬ ‫هم بیش��تر تولید داخلی اس��ت‪ .‬اما در برخ��ی مواقع به دلیل‬ ‫تقاضای مش��تری‪ ،‬همکاران ما به صورت مسافری آنها را وارد‬ ‫می‌کنن��د‪ .‬در غی��ر این‌صورت صرفه اقتصادی ب��رای واردات‬ ‫طاق��ه‌ای وجود ندارد و همکاران ما با نش��ان دادن بروش��ور و‬ ‫نمونه‪ ،‬پس از گرفتن س��فارش‪ ،‬همان اندازه به‌وس��یله مسافر‬ ‫وارد کشور می‌کنند‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬این نوع پرده‌های پارچه‌ای‬ ‫خاص هس��تند و تا متری ‪۱۰‬میلیون تومان نیز نرخ دارند‪ .‬در‬ ‫بخش لوردراپه نیز در تهران مصرف آ‌نچنانی ندارد و بیشتر در‬ ‫شهرست‌ان‌ها استفاده می‌شود و نسبت به سال گذشته افزایش‬ ‫نرخ ‪۶۰‬درصدی داش��ته است‪ .‬میالنی گفت‪ :‬در پرده‌های زبرا‬ ‫‪۳۰‬درص��د و در پرده‌ه��ای پارچ��ه‌ای تولید داخ��ل نیز ‪ ۴۰‬تا‬ ‫‪۵۰‬درصد افزایش نرخ داشته‌ایم‪ .‬وی درباره بازار کاغذ دیواری‬ ‫تصریح کرد‪۸۰ :‬درصد کاغ��ذ دیواری‌های مصرفی ما وارداتی‬ ‫و ‪۲۰‬درص��د داخلی اس��ت‪ ،‬البته در این بخ��ش نیز کارهای‬ ‫لوکس وجود دارند‪ ،‬به‌طور نمونه کاغذ دیواری که در آ‌ن المپ‬ ‫ال‌ای‌دی اس��تفاده می‌ش��ود متری ‪ ۵۰۰‬هزار تومان است‪ .‬در‬ ‫نرخ محصوالت گرمایشی کاهش یافت‬ ‫گذش��ته و فروردین س��ال جاری‪ ،‬نرخ کاالهای مصرفی رش��د‬ ‫قابل‌توجهی داش��ت‪ .‬رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم شوفاژ و‬ ‫تهویه مطب��وع افزود‪ :‬کارخانه‌های تولی��دی کاهش نرخ را در‬ ‫دس��تورکار قرار دادند و از س��وی دیگر فروشندگان در سطح‬ ‫ش��هر در راستای افزایش سطح خرید و فروش و رونق کسب و‬ ‫کار‪ ،‬میزان س��ود خود را کاهش داده‌اند که این موارد در کنار‬ ‫افزایش حجم محص��والت در بازار‪ ،‬کاهش قیمت‌ها را به‌دنبال‬ ‫داشته اس��ت‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬در ش��رایط فعلی بازار به دنبال‬ ‫آن اس��ت که با ارائه خدمات مناس��ب‪ ،‬محصوالت را تنها برای‬ ‫مصرف‌کنن��دگان واقعی تامین کند‪ .‬معتم��د تاکید کرد‪ :‬مواد‬ ‫اولیه از س��وی کارخانه‌ها تامین شده و مشکلی در زمینه مواد‬ ‫اولی��ه وجود ندارد و این درحالی اس��ت که در چند وقت اخیر‬ ‫حجم محصوالت وارداتی به شدت کاهش یافته و بازار به‌وسیله‬ ‫محصوالت داخلی تامین می‌شود‪.‬‬ ‫وی درباره خدمات پس از فروش محصوالت گرمایشی یادآور‬ ‫شد‪ :‬پیش��نهاد اتحادیه آن است که محصوالت خریداری شده‬ ‫حسین اردالنی‬ ‫مصطفی دارایی‌نژاد‬ ‫بخش نقاشی نیز ‪۲۵‬درصد افزایش نرخ دستمزد داشته‌ایم‪.‬‬ ‫رئیس اتحادیه تزئینات داخلی ساختمان درباره شکایت‌های‬ ‫رس��یده به این اتحادیه گفت‪ :‬در یک س��ال گذشته بیشترین‬ ‫شکایت‌ها در حوزه لمینت و پس از آن در بخش شست‌وشوی‬ ‫مبلمان و قیمت‌های ارائه‌شده برای پرده و کاغذ دیواری بود‪.‬‬ ‫وی اظهار کرد‪ :‬صنف ما چون نرخ مصوب ندارد‪ ،‬اتحادیه بر‬ ‫اساس نرخ عرف از اعضا بازرسی می‌کند که آن هم بستگی به‬ ‫مناطق تهران دارد‪ .‬برای نمونه در ش��مال تهران قیمت‌گذاری‬ ‫آن ب��ا واحد صنفی جنوب تهران متفاوت اس��ت اما در نهایت‬ ‫‪۸۰‬درص��د این ش��کایت در اتحادیه ح��ل و رضایت دوطرف‬ ‫حاصل می‌ش��ود و ‪۲۰‬درصد دیگر بعد از اعالم نظر کارشناسی‬ ‫اتحادیه به سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان و از آنجا به‬ ‫یکی از شعبه‌های دادگاه تعزیرات ارسال می‌شوند‪.‬‬ ‫از سوی مشتریان دارای خدمات پس از فروش باشد و در کنار‬ ‫آن خرید از شرکت‌هایی انجام شود که در ایران دارای کارخانه‬ ‫تولیدی باشند زیرا کارخانه‌های تولیدی برنامه‌ریزی دقیقی در‬ ‫زمینه تامین قطعات یدکی دارند‪.‬‬ ‫رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم شوفاژ و تهویه مطبوع گفت‪:‬‬ ‫درحال‌حاضر نرخ یک پکیج گرمایش��ی درجه یک برای واحد‬ ‫مس��کونی با متراژ ‪ ۷۰‬تا ‪ ۸۰‬متر حدود ‪ ۳‬میلیون و ‪ ۱۵۰‬هزار‬ ‫تومان است‪.‬‬ ‫از دور خارج کردن مینی‌بوس‌ها و اتوبوس‌های‬ ‫فرس��وده در راس��تای حمایت از هوای پاک‪ ،‬امر‬ ‫مهمی اس��ت اما اجرای ه��ر کار مهمی نیازمند‬ ‫فراهم شدن مقدمات و زیرساخت‌های آن است‪.‬‬ ‫هیات وزیران درب��اره مینی‌بوس و اتوبوس‌های‬ ‫فرس��وده تصمیم��ی گرفته‌ان��د که اج��رای آن‬ ‫نیازمن��د هم��کاری نهادهای گوناگون اس��ت‪.‬‬ ‫به‌ط��ور نمونه از دور خ��ارج کردن مینی‌بوس‌ها‬ ‫و اتوبوس‌های فرس��وده نیازمند جایگزین شدن‬ ‫مینی‌بوس‌ها و اتوبوس‌های جدید اس��ت‪ .‬حال‬ ‫اینکه برآورده کردن این نیاز پیش‌بینی نش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬ماجرا از این قرار اس��ت که ‪ ۱۸‬مهر ‪۹۷‬‬ ‫هیات وزیران به پیش��نهاد مش��ترک س��ازمان‬ ‫حفاظ��ت محیط‌زیس��ت‪ ،‬وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت‪ ،‬س��ازمان ملی استاندارد ایران و بیمه‬ ‫مرک��زی جمه��وری اس�لامی به اس��تناد ماده‬ ‫‪ ۸‬قان��ون هوای پاک مصوب س��ال ‪ ۹۶‬تصمیم‬ ‫می‌گیرند مینی‌ب��وس و اتوبوس‌های دیزلی که‬ ‫س��ن فرسودگی آنها ‪ ۱۵‬س��ال بود‪ ،‬به ‪ ۱۰‬سال‬ ‫کاهش داده شود اما متاسفانه این تصمیم بدون‬ ‫مش��ورت با دس��ت‌اندرکاران این صنف گرفته‬ ‫ش��ده اس��ت و از آنها جویا نش��ده‌اند که اجرای‬ ‫این کار چه مشکالتی را در شهر پیش می‌آورد‪.‬‬ ‫اتحادیه مس��افربری تهران‪ ،‬س��رویس کارکنان‬ ‫کارخانه‌ها‪ ،‬اداره‌ها‪ ،‬پاالیش��گاه‌ها و‪ ...‬را با حدود‬ ‫‪ ۱۰‬هزار اتوبوس‪ ،‬مینی‌بوس و ون تا شعاع ‪۱۲۰‬‬ ‫کیلومت��ری ته��ران و در ش��هرک‌های صنعتی‬ ‫برعه��ده دارد‪ .‬از این تعداد فقط حدود ‪۵‬درصد‬ ‫آنه��ا در محدوده طرح ترافیک ت��ردد دارند اما‬ ‫متاسفانه مراکز معاینه فنی از دادن معاینه فنی‬ ‫به وسائط نقلیه دیزلی باالی ‪ ۱۰‬سال خودداری‬ ‫می‌کنن��د و رانندگان به دلیل نداش��تن معاینه‬ ‫فن��ی هر روز جریمه می‌ش��وند‪ .‬حال اینکه اگر‬ ‫دولت می‌توانست در نوسازی حمل‌ونقل کمک‬ ‫کند‪ ،‬حرفی نبود اما کارخانه‌های سازنده اتوبوس‬ ‫و مینی‌ب��وس به میزان کاف��ی تولید نمی‌کنند‪.‬‬ ‫از س��وی دیگر نرخ تولیدات هم باالست‪ .‬به‌طور‬ ‫نمونه ون هیوندا اچ ‪ ۹۰۰ ،۳۵۰‬میلیون تومان و‬ ‫اتوبوس اسکانیا ‪ ۳‬میلیارد تومان است‪ .‬چه‌کسی‬ ‫می‌تواند با این نرخ‌های سرسام‌آور سرمایه‌گذاری‬ ‫کن��د‪ .‬وقتی موضوعی به هیات دولت پیش��نهاد‬ ‫می‌شود‪ ،‬آنها باید همه جوانب کار و مشکالت و‬ ‫معضالتی که در پی آن ایجاد می‌شود را مدنظر‬ ‫قرار دهند‪ .‬درحال‌حاضر بس��یاری از دارندگان و‬ ‫رانندگان اینگونه وسائط نقلیه نمی‌توانند معاینه‬ ‫فنی دریافت کنند و به‌شدت در مضیقه معیشتی‬ ‫ق��رار گرفته‌اند‪ .‬بای��د از افرادی که این مصوبه را‬ ‫تصویب کرده‌اند پرس��ید که فک��ر کرده‌اند این‬ ‫رانندگان چه باید کنند؟ و نکته دیگر اینکه اگر‬ ‫این وس��ائط نقلیه زمین‌گیر ش��وند آیا می‌دانند‬ ‫ک��ه تولی��د کارخانه‌هایی که کارگران‌ش��ان با‬ ‫این وس��ائط نقلی��ه جابه‌جا می‌ش��وند‪ ،‬به صفر‬ ‫نزدی��ک می‌ش��ود؟ اینه��ا هر کدام مش��کالت‬ ‫بزرگ‌تری نس��بت به ه��وای آالینده در مناطق‬ ‫دور از ط��رح ترافیک اس��ت‪ .‬همچنان که گفته‬ ‫ش��د فقط ‪۵‬درصد این وسائط نقلیه در محدوده‬ ‫ط��رح ترافیک تردد دارند‪ .‬برای اینکه ش��رایط‬ ‫پیش‌آمده را بهتر درک کنیم‪ ،‬الزم است بگوییم‬ ‫که ‪۸۰‬درصد وس��ائط نقلیه که درحال‌حاضر در‬ ‫خدمت بخش تولید هس��تند‪ ،‬عمری بین ‪ ۱۲‬تا‬ ‫‪ ۲۰‬س��ال دارند‪ .‬حال اینکه از مس��ئوالن انتظار‬ ‫داریم به مراکز معاینه فنی دستور دهند تا زمانی‬ ‫ک��ه این اتوب��وس‪ ،‬مینی‌بوس و ون‌ها نوس��ازی‬ ‫نشده‌اند‪ ،‬شرایط معاینه فنی برقرار باشد‪.‬‬ ‫گوشی‌های ارزان‌قیمت‬ ‫به بازار می‌آیند‬ ‫رئی��س اتحادیه فروش��ندگان ل��وازم صوتی و‬ ‫تصویری تهران از تزریق گوش��ی‌های‌تلفن همراه‬ ‫ارزان‌قیم��ت به بازار در هفته‌های آینده خبر داد‬ ‫و گفت‪ :‬با ثبت س��فارش ‪ ۷۰‬ش��رکت واردکننده‬ ‫گوش��ی تلفن همراه و به دنب��ال کاهش نرخ ارز‪،‬‬ ‫هفته‌های آینده ش��اهد کاه��ش نرخ این کاال در‬ ‫بازار خواهیم بود‪ .‬به گزارش پایگاه اطالع‌رس��انی‬ ‫اتاق اصناف تهران‪ ،‬ابراهیم درس��تی گفت‪ :‬ثبت‬ ‫س��فارش بر مبنای کاهش نرخ ارز انجام شده و با‬ ‫ورود گوش��ی‌های تلفن همراه ثبت شده به بازار‪،‬‬ ‫باید ش��اهد کاهش نرخ آن باش��یم که در صورت‬ ‫تخلف و عملکرد خارج از رویه با دس��تور قضایی‬ ‫تدابیر الزم اندیش��یده خواهد شد‪ .‬وی ادامه داد‪:‬‬ ‫در بازار راکد حال حاضر حدود ‪۶۰۰‬هزار گوش��ی‬ ‫تلف��ن هم��راه موردنیاز اس��ت که ش��رکت‌های‬ ‫وارد‌کننده با تزریق قطره‌چکانی سعی بر افزایش‬ ‫قیمت‌ها و سودجویی از شرایط موجود را دارند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫رئی��س اتحادیه تزئینات داخلی س��اختمان ب��ا بیان اینکه‬ ‫‪۸۰‬درص��د کاغذ دیواری‌ه��ای مصرفی وارداتی اس��ت‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫‪۲۰‬درص��د کاغذ دیواری‌های مصرفی‪ ،‬داخلی هس��تند که در‬ ‫این بخش نیز کارهای لوکس وجود دارند‪ .‬به طور نمونه کاغذ‬ ‫دی��واری که در آ‌ن المپ ال‌ای‌دی اس��تفاده می‌ش��ود‪ ،‬متری‬ ‫‪ ۵۰۰‬هزار تومان اس��ت‪ .‬بهروز چوداری میالنی درباره آخرین‬ ‫وضعی��ت اعضای این صنف گفت‪ :‬صنف ما از لمینت و پارکت‬ ‫بیش��ترین استفاده را دارد‪ ،‬این درحالی است که سال گذشته‬ ‫هنگام اعالم ممنوعی��ت ‪ ۱۳۰۰‬کاال‪ ،‬لمینت خارجی نیز جزو‬ ‫آن فهرست بود‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬از روزی ک��ه واردات آن ممنوع ش��د‪ ،‬همان‬ ‫س��اعت نرخ لمینت داخلی ‪۳‬برابر شد و بازار انحصاری چنان‬ ‫رونق پی��دا کرد که ‪۶‬واحد تولیدی نیز به ‪ ۴‬واحد قبلی اضافه‬ ‫‹ ‹پیش‌بینی کاهش ‪۱۰‬درصدی نرخ میوه‬ ‫رئیس اتحادیه صنف بارفروش��ان تهران گفت‪ :‬نرخ انواع‬ ‫می��وه نس��بت به ماه قب��ل ‪ ۲۰‬تا ‪۴۰‬درصد افت داش��ته و‬ ‫همچنین پیش‌بینی می‌شود تا ‪ ۱۵‬مرداد سال جاری نیز تا‬ ‫‪۱۰‬درصد دیگر کاهش پیدا کند‪.‬‬ ‫مصطف��ی دارایی‌نژاد در گفت‌وگو ب��ا رادیو اقتصاد افزود‪:‬‬ ‫ارزانی میوه از فراوانی تولید در کش��ور نش��أت گرفته است‪.‬‬ ‫امس��ال تولید میوه در کشور نسبت به سال‌های گذشته دو‬ ‫برابر شده است‪ .‬رئیس اتحادیه صنف بارفروشان گفت‪ :‬روزانه‬ ‫‪ ۲۰‬ت��ا ‪ ۳۰‬ه��زار تن ورودی انواع محصوالت کش��اورزی به‬ ‫میدان تره‌بار ‪ ۱۵‬خرداد تهران است که همه این محصوالت‬ ‫در تهران به فروش نمی‌رسد بلکه به شهرستان‌ها نیز ارسال‬ ‫می‌‌شود‪ .‬دارایی‌نژاد تصریح کرد‪ :‬این‌روزها به‌هیچ‌عنوان نرخ‬ ‫میوه‌ه��ا حتی از نوع وارداتی مانند انبه‪ ،‬آناناس و موز هم بر‬ ‫مدار افزایشی نبوده بلکه تمامی محصوالت سردرختی مانند‬ ‫هلو‪ ،‬ش��لیل‪ ،‬زردآلو‪ ،‬آلبالو‪ ،‬گی�لاس و‪ ...‬با افت نرخ روبه‌رو‬ ‫بودن��د‪ .‬رئی��س اتحادیه میوه و تره‌بار ی��زد هم خبر از ادامه‬ ‫سیر نزولی نرخ میوه داده است‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگزاری صداوس��یمای مرکز یزد‪ ،‬حس��ین‬ ‫مش��رف با اشاره به فراوانی برداشت برخی میوه‌ها در بازار‪،‬‬ ‫کاه��ش نرخ می��وه را به دلیل برداش��ت خوب محصوالت‬ ‫کشاورزی در کشور دانست و گفت‪ :‬تا زمانی که این وضعیت‬ ‫ادامه داشته باشد‪ ،‬قیمت‌ها هم روند کاهشی خواهد داشت‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه نرخ برخی محصوالت مانند س��یب‌زمینی‬ ‫از ‪۶‬ه��زار و ‪ ۵۰۰‬توم��ان در میدان می��وه و تره‌بار به ‪ ۶‬هزار‬ ‫تومان کاهش داشته است‪ ،‬افزود‪ :‬این وضعیت موقتی است‬ ‫و تا چند روز آینده با ورود محصول کشاورزان همدان نرخ‬ ‫س��یب‌زمینی نیز س��یر نزولی خواهد داشت‪ .‬مشرف افزود‪:‬‬ ‫در دو هفته گذشته نرخ انواع میوه و تره‌بار ‪ ۲۰‬تا ‪۳۰‬درصد‬ ‫کاهش یافته است و این روند در برخی محصوالت همچنان‬ ‫ادامه دارد‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫اتوبوس‌هایی‬ ‫که جایگزین‬ ‫ندارند‬
‫‪10‬‬ ‫دو‌شنبه‬ ‫‪ 7‬مرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 26‬ذی‌القعده ‪1440‬‬ ‫‪ 29‬ژوئیه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1339‬‬ ‫پیاپی ‪2657‬‬ ‫گردشگری و صنایع‌دستی‬ ‫تجارت‬ ‫از تمرکز مسئوالن بر فروش صنایع‌دستی در نمایشگاه‌ها گزارش می‌دهد‬ ‫روی خط خبر‬ ‫‪۱۴‬سند بقعه شیخ‬ ‫صفی‌الدین اردبیلی‬ ‫رونمایی شدند‬ ‫غفلت صنایع‌دستی از تبلیغات‬ ‫مژده پورزکی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫پویا محمودیان‬ ‫معرفی ‪ ۳۸‬غذای ملی‬ ‫در جشنواره بین‌المللی‬ ‫خوراک ملل‬ ‫نخستین جش��نواره بین‌المللی خوراک ملل‬ ‫ب��ا معرفی ‪ ۳۸‬غذای ایرانی در مرکز برج میالد‬ ‫تهران برگزار می‌شود‪ .‬به گزارش برنا‪ ،‬نخستین‬ ‫جش��نواره بین‌المللی خوراک مل��ل به‌منظور‬ ‫معرفی آداب و رسوم ملت‌های گوناگون درباره‬ ‫طب��خ و مص��رف غذا ‪۲۰‬تا ‪ ۲۵‬م��رداد در مرکز‬ ‫نمایش��گاهی برج میالد تهران برگزار می‌شود‪.‬‬ ‫در این جش��نواره ‪ ۳۸‬غذای ملی ثبت شده و ‪۳‬‬ ‫غذای جهانی در قالب پوس��تر یا نمایش پخت‬ ‫آنها در این برنامه معرفی می‌ش��ود‪ .‬س��ازمان‬ ‫میراث‌فرهنگی‪ ،‬صنایع‌دس��تی و گردش��گری‪،‬‬ ‫ات��اق بازرگان��ی‪ ،‬صنایع‪ ،‬معادن و کش��اورزی‬ ‫ای��ران‪ ،‬کانون اتومبیلرانی و جهانگردی‪ ،‬وزارت‬ ‫فرهنگ و ارش��اد اسالمی‪ ،‬وزارت امور خارجه‪،‬‬ ‫مؤسسه فرهنگی اکو‪ ،‬صدا و سیمای جمهوری‬ ‫اسالمی‪ ،‬ش��هرداری تهران‪ ،‬سازمان فرهنگ و‬ ‫ارتباطات اسالمی و سازمان امور عشایر ایران از‬ ‫حامیان معنوی این رویداد بین‌المللی هستند‪.‬‬ ‫تخفیف ‪ ۴۰‬درصدی‬ ‫برای بازدید دانشجویان‬ ‫از برج آزادی‬ ‫رئیس مجموع��ه فرهنگی و هنری برج آزادی‬ ‫از اعم��ال تخفی��ف ‪ ۴۰‬درصدی ب��رای برخی از‬ ‫قشرهای مردمی برای بازدید از این بنای تاریخی‬ ‫خب��ر داد‪ .‬به گزارش چم��دان‪ ،‬علیرضا حفیظی‬ ‫با اش��اره ب��ه آمادگی مجموعه ب��رج آزادی برای‬ ‫پذیرای��ی از عالقه‌من��دان به بازدید از برج در ایام‬ ‫تعطیالت تابستانی گفت‪ :‬برای قشرهای گوناگون‬ ‫مانن��د فرهنگیان‪ ،‬بازنشس��تگان‪ ،‬دانش��جویان‪،‬‬ ‫ط�لاب‪ ،‬جانبازان و خانواده معظم ش��هدا با ارائه‬ ‫کارت شناس��ایی معتب��ر‪ ،‬تس��هیالت ویژه تا ‪۴۰‬‬ ‫درصد تخفیف ارائه خواهد شد‪ .‬بازدید از طبقات‬ ‫برج‪ ،‬س��الن ایران‌شناس��ی‪ ،‬گذرگاه پیشینیان‪،‬‬ ‫موزه کهن‪ ،‬س��الن آیینه‪ ،‬نگارخانه اقوام وآسمان‪،‬‬ ‫س��الن همایش‌ها‪ ،‬ربات‌های پاسخگو و پیانیست‬ ‫و موزه ش��هاب س��نگ از جمل��ه جاذبه‌های برج‬ ‫آزادی ب��رای بازدیدکنندگان‪ ،‬همراه با پارکینگ‬ ‫رایگان خواه��د بود‪ .‬عالقه‌مندان می‌توانند همه‬ ‫روزه به‌جز ش��نبه‌ها از س��اعت ‪ ۹:۰۰‬تا ‪ ۲۰:۳۰‬با‬ ‫مراجع��ه به برج آزادی بلی��ت تهیه کرده و از آن‬ ‫بازدید کنند‪ .‬برج آزادی که پیش از انقالب به‌نام‬ ‫برج شهیاد شناخته می‌شد‪ ،‬یکی از نمادهای شهر‬ ‫تهران اس��ت‪ .‬این برج در س��ال ‪ ۱۳۴۹‬به همت‬ ‫حسین امانت معمار ایرانی ساخته شد‪ .‬از این برج‬ ‫برای یادبود جش��ن‌های ‪ ۲۵۰۰‬ساله شاهنشاهی‬ ‫ای��ران در میان��ه یکی از میدان‌ه��ای اصلی غربِ‬ ‫ته��ران به‌ن��ام می��دان ش��هیاد و آزادی کنونی‬ ‫اس��تفاده می‌شده است‪ .‬معماری برج‪ ،‬تلفیقی از‬ ‫معماری هخامنشی‪ ،‬معماری ساسانی و معماری‬ ‫اس�لامی اس��ت‪ .‬در محوطه زیرین برج‪ ،‬چندین‬ ‫تاالر نمایش‪ ،‬نگارخانه‪ ،‬کتابخانه و موزه قرار دارد‪.‬‬ ‫مرجان اکبری‬ ‫فخر‌الدین صابری‬ ‫فع��االن عرص��ه صنایع‌دس��تی می‌گوین��د‪ ،‬زیلوی‬ ‫س��نتی یزد حاال به‌عنوان روکش صندلی خودرو بافته‬ ‫می‌شود‪ ،‬گوشواره‌ها سوزن‌دوزی می‌شوند و خانم‌های‬ ‫شیک پایتخت با لباس‌هایی که بخشی از آن از جنس‬ ‫چادر شب است به مهمانی می‌روند‪ .‬آنها که در معرض‬ ‫ف��روش این نوع کاالها هم ق��رار می‌گیرند بی‌توجه از‬ ‫کنار آنها نمی‌گذرند و احتمال خریدش��ان باال اس��ت‪.‬‬ ‫بعضی از صنایع‌دس��تی ایران هم حاال به‌عنوان هدیه‬ ‫و اهدایی‌ه��ای رس��می بی��ن س��ازمان‌های بزرگ و‬ ‫مش��تریان اصلی‌ش��ان تب��ادل می‌ش��ود‪ .‬این‌ها یعنی‬ ‫تولیدات صنایع‌دستی روزآمد و کاربردی شده است‪ .‬با‬ ‫این حال هنوز بس��یاری از ما حتی با اسم این صنایع‬ ‫هنری و کلیات شیوه تولید آنها آشنا نیستیم‪ .‬بنابراین‬ ‫می‌توان گفت که تبلیغات صنایع دس��تی از تولید آن‬ ‫عقب مانده است و بیشتر فروش صنایع‌دستی نه از راه‬ ‫تبلیغات برنامه‌ریزی ش��ده‪ ،‬بلکه به‌طور کاملا اتفاقی و‬ ‫بی‌برنامه انجام می‌شوند‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش‬ ‫‪ ،‬صنایع‌دس��تی ای��ران‪ ،‬به‌عنوان‬ ‫صنعتی سنتی در حال احیا شدن است‪ .‬خالقیت‌هایی‬ ‫هنرمندانه موجب ش��ده از چادر ش��ب تا سوزن‌دوزی‬ ‫و از خاتم تا میناکاری یا از فیروزه‌کوبی تا س��فالگری‬ ‫همگی مس��یری را پیش گیرند که مقصد آن افزایش‬ ‫کارب��رد آنها در خانه‌ه��ای ایرانی و حت��ی غیرایرانی‬ ‫است‪ .‬با این حال تبلیغات مناسبی برای صنایع‌دستی‬ ‫انجام نمی‌ش��ود و تنها حضور مردم در فروش��گاه‌ها و‬ ‫نمایشگاه‌ها منجر به تبلیغ این محصوالت و در نهایت‬ ‫خرید آنها می‌شود‪.‬‬ ‫‹ ‹ض�رورت ایج�اد گفتم�ان مل�ی به س�ود‬ ‫صنایع‌دستی‬ ‫مع��اون صنایع‌دس��تی س��ازمان میراث‌فرهنگ��ی‪،‬‬ ‫صنایع‌دستی و گردش��گری در این‌باره گفت‪ :‬ایران از‬ ‫نظر تنوع س��ومین کشور تولیدکننده صنایع‌دستی در‬ ‫جهان اس��ت اما مصرف صنایع‌دس��تی در ایران کافی‬ ‫نیس��ت‪ .‬برای افزایش مصرف صنایع‌دس��تی در کشور‬ ‫به گفتمان‌سازی‪ ،‬فرهنگ‌سازی و تبلیغات نیاز داریم‪.‬‬ ‫پوی��ا محمودیان در گفت‌وگو ب��ا‬ ‫بیان کرد‪:‬‬ ‫باید از صنایع‌دستی بیشتر صحبت کنیم‪ ،‬رویداد‌های‬ ‫نمادی��ن داش��ته باش��یم‪ ،‬از فرهن��گ اس��تفاده از‬ ‫صنایع‌دس��تی بگوییم‪ ،‬اطالع‌رس��انی کنیم تا مردم با‬ ‫ظرفیت‌های پنهان صنایع‌دس��تی بیشتر آگاه و با آنها‬ ‫شوند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬تبلیغات‪ ،‬اطالع‌رس��انی و گفتمان‌س��ازی‬ ‫درباره صنایع‌دستی بس��یار مهم است‪ .‬باید غرور ملی‬ ‫را برانگیزیم و بدانیم که صنایع‌دستی ما جایگاه ایران‬ ‫و هنرمن��دان و صنعتگ��ران آن را در جامعه بین‌الملل‬ ‫متفاوت کرده است‪.‬‬ ‫عکس‪ :‬آیدا فریدی‬ ‫مدی��رکل میراث‌فرهنگی‪ ،‬صنایع‌دس��تی و‬ ‫گردشگری اس��تان اردبیل گفت‪۱۴ :‬سند بقعه‬ ‫ش��یخ صفی‌الدی��ن اردبیلی برای نخس��تین‌بار‬ ‫در س��طح اس��تان اردبیل رونمایی ش��دند‪ .‬به‬ ‫گ��زارش خبرن��گاران ج��وان از اردبی��ل‪ ،‬نادر‬ ‫فالحی‪ ،‬مدیرکل میراث‌فرهنگی‪ ،‬صنایع‌دستی‬ ‫و گردش��گری اس��تان اردبیل در آیین رونمایی‬ ‫و بازدی��د از این اس��ناد اظهارکرد‪ :‬این اس��ناد‪،‬‬ ‫گوی��ای بخش مهمی از تاریخ کهن دیار اردبیل‬ ‫در عهد صفوی اس��ت‪ .‬وی با اشاره به اینکه این‬ ‫‪۱۴‬س��ند در موزه اس��ناد ملی ای��ران نگهداری‬ ‫می‌ش��وند‪ ،‬افزود‪ :‬این اس��ناد به‌ط��ور امانتی و‬ ‫به‌مدت یک‌ماه در جنت‌سرای مجموعه جهانی‬ ‫بقعه ش��یخ صفی‌الدین اردبیلی در معرض دید‬ ‫عم��وم قرار گرفتند‪ .‬مدی��رکل میراث‌فرهنگی‪،‬‬ ‫صنایع‌دس��تی و گردشگری استان اردبیل بیان‬ ‫کرد‪ :‬این اسناد ش��امل شهادت‌نامه‪ ،‬اقدام‌نامه‪،‬‬ ‫مصالحه‌نامه‪ ،‬حکم دیوانی و متولی آستان است‪.‬‬ ‫فالحی تصریح کرد‪ :‬اس��ناد یادش��ده مربوط به‬ ‫قرن ‪ ۴‬تا ‪ ۱۰‬هجری قمری اس��ت که می‌تواند‬ ‫اطالع��ات قابل‌توجهی در اختیار پژوهش��گران‬ ‫ق��رار دهد‪ .‬وی افزود‪ :‬برنامه‌های هفته اس��تان‬ ‫اردبی��ل‪ ،‬پژوهش‌محور بوده و آگاهی‌بخش��ی و‬ ‫اطالع‌رس��انی به نسل امروزی را دنبال می‌کند‪.‬‬ ‫مدی��رکل میراث‌فرهنگ��ی‪ ،‬صنایع‌دس��تی و‬ ‫گردشگری اس��تان اردبیل تصریح کرد‪ :‬بخش‬ ‫مهم��ی از هویت تاریخی این اس��تان مربوط به‬ ‫دوره صفویه است و به همین دلیل روزی به‌نام‬ ‫روز ملی اردبیل در ‪۴‬مرداد همزمان با تش��کیل‬ ‫سلسله صفویه نام‌گذاری شده است‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫تبلیغات مناس��بی برای صنایع‌دستی انجام نمی‌شود و تنها حضور مردم‬ ‫در فروش��گاه‌ها و نمایش��گاه‌ها منجر به تبلیغ این محصوالت و در نهایت‬ ‫خرید آنها می‌شود‬ ‫محمودیان تاکیدکرد‪ :‬ما نیاز به جریان‌سازی داریم‪.‬‬ ‫رس��انه‌های گوناگون از صدا و سیما تا فضای مجازی‬ ‫ظرفیت‌های فراوانی ب��رای ایجاد این گفتمان دارند و‬ ‫ما باید از رسانه‌ها به سود صنایع‌دستی کشور استفاده‬ ‫بیشتری کنیم‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬ه��ر کدام از مردمانی که در این کش��ور‬ ‫زندگی می‌کنند می‌توانند به‌عنوان س��فیران افتخاری‬ ‫صنایع‌دس��تی خود را ملزم به استفاده از صنایع‌دستی‬ ‫و تبلیغ و ترویج صنایع‌دس��تی کنند‪ .‬در نهایت اینکه‬ ‫افزایش مصرف صنایع‌دس��تی در کشور نیاز به همتی‬ ‫مل��ی دارد و بای��د در ای��ن راس��تا گفتم��ان ملی راه‬ ‫بیندازیم‪.‬‬ ‫‹ ‹نمایشگاه‌ها مهم‌ترین ابزار‬ ‫معاون صنایع‌‌دس��تی و هنرهای س��نتی س��ازمان‬ ‫میراث‌فرهنگی‪ ،‬صنایع‌دس��تی و گردشگری همچنین‬ ‫در بازدی��د از نهمین نمایش��گاه ملی صنایع‌دس��تی و‬ ‫نخس��تین نمایشگاه گردش��گری تبریز گفت‪ :‬یکی از‬ ‫اهداف این نوع از نمایش��گاه‌ها آگاه‌سازی عموم مردم‬ ‫برای حمایت از صنایع‌دس��تی است و می‌توانیم از این‬ ‫ظرفیت برای رس��یدن به ش��عار س��ال مبنی بر رونق‬ ‫تولید گام‌های بزرگتری برداریم‪.‬‬ ‫به گ��زارش می��راث آری��ا‪ ،‬محمودی��ان اظهارکرد‪:‬‬ ‫نمایشگاه‌ها مهم‌ترین ابزاری هستند که به کمک آنها‬ ‫می‌توانیم تولیدات ایرانی را در معرض دید عموم مردم‬ ‫قرار دهیم‪.‬‬ ‫معاون صنایع‌دس��تی و هنرهای س��نتی س��ازمان‬ ‫میراث‌فرهنگی‪ ،‬صنایع‌دس��تی و گردشگری در بخش‬ ‫دیگ��ری از صحبت‌های خود‪ ،‬گفت‪ :‬کش��ور ما دارای‬ ‫بیش از ‪ ۲۹۵‬رشته فعال صنایع‌دستی است که بیشتر‬ ‫این موارد ش��اخص و ممتاز هس��تند‪ .‬براس��اس آمار‬ ‫سامانه س��ازمان‪ ،‬بیش از ‪ ۴۴۰‬هزار نفر در این حوزه‬ ‫فعالی��ت می‌کنند اما مطمئنیم ک��ه در حالت عمومی‬ ‫بی��ش از ‪ ۲‬میلیون نفر در کش��ور در این حوزه فعال‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫مرج��ان اکبری‪ ،‬مع��اون س��ازمان میراث‌فرهنگی‪‌،‬‬ ‫صنایع‌دس��تی و صنایع‌دستی خراس��ان رضوی نیز بر‬ ‫همین عقیده اس��ت و نمایش��گاه‌ها را دارای ظرفیت‬ ‫ف��روش صنایع‌دس��تی می‌دان��د‪ .‬اکب��ری در این‌باره‬ ‫گفت‪ :‬با برگزاری این نمایش��گاه در س��طح کش��وری‬ ‫ما ش��اهد حضور و مشارکت سایر اس��تان‌ها هستیم‪.‬‬ ‫ام��روزه این‌ط��ور می‌توان گفت که صنایع‌دس��تی هر‬ ‫کدام از اس��تان‌ها به‌نوعی پیش��ینه و هویت آن مکان‬ ‫جغرافیایی و ش��هر را معرفی می‌کن��د‪ .‬اکبری درباره‬ ‫حمایت از هنرمندان صنایع‌دستی اظهارکرد‪ :‬با معاون‬ ‫صنایع‌دس��تی گفت‌وگو کرده‌ایم‪ .‬تمام س��عی سازمان‬ ‫حول محور حمایت از جامعه هنرمندان می‌چرخد‪.‬‬ ‫حجت‌االس�لام فخر‌الدی��ن صاب��ری‪ ،‬مدی��رکل‬ ‫میراث‌فرهنگ��ی اس��تان الب��رز نی��ز ب��ر بازارچه‌های‬ ‫س��نتی دائمی بر مبن��ای معماری که��ن ایران زمین‬ ‫در اس��تان‌های گوناگون کشور تاکید دارد‪ .‬به گزارش‬ ‫تابناک صابری در این‌باره گفت‪ :‬در قالب این بازارچه‌ها‬ ‫محصوالت صنایع‌دستی تولیدی هر استان به نمایش‬ ‫گذاش��ته می‌ش��ود و ای��ن بازارچه‌ها خ��ود می‌توانند‬ ‫مقصدهای گردشگری باشند‪.‬‬ ‫‹ ‹فروش با بسته‌بندی مناسب و تجاری‌سازی‬ ‫متولیان امر راهکاره��ای دیگری را نیز برای فروش‬ ‫صنایع‌‌دس��تی پیش��نهاد می‌کنن��د‪ .‬به‌عن��وان نمونه‪،‬‬ ‫علی‌اصغر مونس��ان‪ ،‬رئیس س��ازمان میراث‌فرهنگی‪،‬‬ ‫صنایع‌دس��تی و گردش��گری چندی پیش با تاکید بر‬ ‫حمایت از هنرمندان رش��ته‌های صنایع‌دستی عنوان‬ ‫ک��رد‪ :‬از برنامه‌ه��ای دول��ت دوازده��م در حمایت از‬ ‫صنایع‌‌دستی پروژه تجاری‌سازی آن است که به‌خوبی‬ ‫در حال اجراست‪.‬‬ ‫در این پروژه طراحی بسته‌بندی را مبتنی بر سلیقه‬ ‫مش��تری قرار داده‌ایم و روی بازارهای جدید کار شده‬ ‫است‪ .‬همچنین برای کاربردی کردن صنایع‌دستی هم‬ ‫برنامه‌هایی اجرا شده است و هدف این بوده که بیشتر‬ ‫از اینکه صنایع‌دس��تی را به‌عنوان یک کاالی لوکس و‬ ‫هنری بشناسیم‪ ،‬بتوانیم بازار آن را بزرگ‌ کنیم‪.‬‬ ‫براس��اس ای��ن گزارش تاکی��د بیش��تر متولیان امر‬ ‫صنایع‌دس��تی و فعاالن ای��ن حوزه بر این اس��ت که‬ ‫نمایش��گاه‌ها ظرفی��ت خوبی ب��رای افزای��ش فروش‬ ‫صنایع‌دس��تی دارن��د اما این به معنای این اس��ت که‬ ‫مصرف‌کننده باید در معرض خرید قرار گیرد و سپس‬ ‫خرید کند‪.‬‬ ‫این امر الزم اس��ت‪ ،‬اما ناکافی اس��ت‪ .‬گاهی باید با‬ ‫تبلیغات‪ ،‬مصرف‌کننده را به مصرف کاالیی جذب کرد‪.‬‬ ‫کش��ور ما با صنعت تبلیغات نا آشنا نیست اما تبلیغی‬ ‫از صنایع‌دستی در رسانه‌ها دیده یا شنیده نمی‌شود و‬ ‫این یعنی تولید خالقانه ما در صنایع‌دستی از تبلیغات‬ ‫آن پیش��ی گرفته و این در حالی است که این دو باید‬ ‫همزمان با هم پیش روند‪.‬‬ ‫معرفی جاذبه‌های خراسان رضوی از سوی گروه تلویزیونی ترکیه‬ ‫مدی��رکل میراث‌فرهنگ��ی‪ ،‬صنایع‌دس��تی و گردش��گری‬ ‫خراس��ان رضوی گفت‪ :‬دومین گروه از تلویزیون ترکیه برای‬ ‫معرفی جاذبه‌های گردشگری‪ ،‬صنایع‌دستی و میراث‌فرهنگی‬ ‫استان در خراسان رضوی حضور پیدا کرد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش رواب��ط عموم��ی اداره کل میراث‌فرهنگ��ی‪،‬‬ ‫صنایع‌دستی و گردشگری خراسان رضوی ابوالفضل مکرمی‌فر‬ ‫با اعالم این خبر افزود‪ :‬در راستای جذب گردشگر خارجی از‬ ‫کش��ور ترکیه اقدام‌های تبلیغاتی و رسانه‌ای از سال گذشته‬ ‫آغازشده که از ابتدای این هفته گزارشگران شبکه ‪ ۷‬تلویزیون‬ ‫ترکی��ه‪ ،‬تهیه گزارش از خراس��ان رضوی را از مش��هد آغاز‬ ‫کردند‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬درمعرفی ظرفیت‌های گردش��گری تالش‬ ‫شده در کنار ظرفیت‌های بی‌نظیر زیارت حرم مطهر رضوی‪،‬‬ ‫جاذبه‌های گردش��گری شهرس��تان‌های خراسان رضوی نیز‬ ‫معرفی ش��ود تا ضمن افزایش ماندگاری مس��افران‪ ،‬حضور‬ ‫گردش��گران موج��ب رونق اقتصادی ش��هرهای اس��تان نیز‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫مکرمی‌ف��ر در دی��دار ب��ا «یاس��ین اس��یرگنج» و«اوزلم‬ ‫اس��یرگنج» به زیرساخت‌ها و تاسیسات گردشگری خراسان‬ ‫رضوی و به‌ویژه مشهد اشاره کرد و گفت‪ :‬تمام امکانات برای‬ ‫سفر ارزان و با امنیت در این استان فراهم است‪.‬‬ ‫مدی��رکل میراث‌فرهنگ��ی‪ ،‬صنایع‌دس��تی و گردش��گری‬ ‫خراسان رضوی با قدردانی از زحمات نمایندگی وزارت امور‬ ‫خارجه در شمال و شرق گفت‪ :‬وزارت امور خارجه همکاری‬ ‫و ت�لاش زیادی برای حضور رس��انه‌های ترکیه در مش��هد‬ ‫داش��ته اس��ت که به مرور موجب جذب گردش��گر خارجی‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬با همراهی و همکاری غالمعباس ارباب‌خالص‪،‬‬ ‫مشاور وزیر و رئیس نمایندگی وزارت امور خارجه در شمال‬ ‫و ش��رق کش��ور و همکاران وزارت امور خارجه برای جذب‬ ‫گردشگر خارجی از بازار‌های هدف تمرکز کرده و با هم افزایی‬ ‫تالش می‌کنیم برای جلب گردشگر اثربخشی بیشتری داشته‬ ‫باشیم‪.‬‬ ‫همچنین «اوزلم اس��یرگنج» مجری و گزارش��گر ش��بکه‬ ‫‪۷‬تلویزی��ون ترکیه نیز گفت‪ :‬تاکنون به ش��هرهای ش��یراز‪،‬‬ ‫اصفهان‪ ،‬یزد و کیش سفر کرده‌ام و پس از انتشار گزارش‌ها‬ ‫و تصاویر سفر به ایران‪ ،‬شهروندان زیادی از ترکیه برای سفر‬ ‫به ایران عالقه‌مند شده‌اند‪.‬‬ ‫برگزاری سمینار تحول دیجیتال‬ ‫با همکاری کانون جهانگردی و اتومبیلرانی‬ ‫فصلنام��ه میراث‌فرهنگ��ی و گردش��گری گیلگمش‪،‬‬ ‫س��مینار تح��ول دیجیت��ال را ب��ا هم��کاری س��ازمان‬ ‫میراث‌فرهنگ��ی‪ ،‬صنایع‌دس��تی و گردش��گری و کانون‬ ‫جهانگردی و اتومبیلرانی جمهوری اسالمی ایران برگزار‬ ‫می‌کن��د‪ .‬به گزارش روابط عموم��ی کانون جهانگردی و‬ ‫اتومبیلرانی‪ ،‬این س��مینار با توجه به شعار «گردشگری و‬ ‫تحول دیجیتال» که از سوی سازمان جهانی گردشگری‬ ‫‪ UNWTO‬انتخاب ش��ده ب��ود و به‌دنبال تحوالت تازه‪،‬‬ ‫همچنی��ن اهمیت و نق��ش فناوری‌های مبتن��ی بر علم‬ ‫دیجیت��ال و الکترونیک در توس��عه و پیش��رفت صنعت‬ ‫گردش��گری در جهان‪ ،‬سه‌ش��نبه ‪ ۸‬مرداد‪ ۹۸‬در س��الن‬ ‫آمفی‌تئات��ر س��ازمان میراث‌فرهنگ��ی‪ ،‬صنایع‌دس��تی‬ ‫و گردش��گری برگ��زار خواهد ش��د‪ .‬عبادرضا اس�لامی‪،‬‬ ‫مدی��ر گردش��گری و صنایع‌دس��تی کان��ون جهانگردی‬ ‫و اتومبیلران��ی ب��ا بیان این مطل��ب اظهارک��رد‪ :‬امروز و‬ ‫در پ��ی تحوالتی که در عص��ر دیجیتال رخ داده اس��ت‪،‬‬ ‫صنعت گردش��گری و فعالیت‌های مرتبط با آن نیز دچار‬ ‫تغییراتی ش��ده‌اند که ما را بر این داشت با تمرکز روی این‬ ‫موضوع مهم‪ ،‬زاویه‌های گوناگون آن را مورد بررس��ی قرار‬ ‫دهی��م‪ .‬نیلوفر گنجی رئیس اداره رواب��ط عمومی کانون‬ ‫جهانگ��ردی و اتومبیلرانی نیز درب��اره جزئیات برگزاری‬ ‫سمینار گفت‪ :‬س��مینار یک روزه تحول دیجیتال‪ ،‬شامل‬ ‫س��خنرانی مس��ئوالن و فعاالن بخش دولتی و خصوصی‬ ‫گردش��گری کش��ور و دو کارگروه تخصصی با عنوان‌‌های‬ ‫تغییرات و تحوالت گردشگری در عصر دیجیتال و مشاغل‬ ‫در عرصه گردش��گری دیجیتال اس��ت‪ .‬وی اف��زود‪ :‬این‬ ‫سمینار سه‌ش��نبه هفته آینده از ساعت ‪۱۴‬تا‪۱۹‬با حضور‬ ‫ولی تیموری‪ ،‬معاون گردشگری کشور برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫اس��یرگنج افزود‪ :‬حدود ‪ 10‬سال اس��ت که به کشورهای‬ ‫گوناگون س��فر می‌کنم‪ ،‬اما ایران یکی از کشور‌های محبوب‬ ‫من است چون تاریخ و فرهنگی چند هزار ساله دارد و بسیار‬ ‫خوشحالیم که این فرهنگ و تمدن را به مردم ترکیه معرفی‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬هدف ما این اس��ت که تعداد ش��هروندان‬ ‫ترکیه‌ای برای س��فر به ای��ران را افزایش دهیم و با توجه به‬ ‫پرواز مستقیم از ترکیه به مشهد‪ ،‬سفر به خراسان رضوی نیز‬ ‫مورد استقبال قرار خواهد گرفت‪.‬‬ ‫اس��یرگنج تاکید ک��رد‪ :‬امیدواریم با افزایش گردش��گران‬ ‫ترکی��ه در ایران امیدواریم دوس��تی و ب��رادری بین ایران و‬ ‫ترکیه مستحکم تر شود‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت بخشی از هزینه‌های این سفر از جمله بلیت‬ ‫رفت و برگشت گزارشگران شبکه ‪ ۷‬تلویزیون ترکیه ازسوی‬ ‫شرکت هواپیمایی ترکیش ایرالین انجام شده است‪.‬‬ ‫بازدید از موزه بزرگ خراس��ان‪ ،‬مجموعه تاریخی فرهنگی‬ ‫آرامگاه فردوس��ی‪ ،‬ب��رج نجومی رادکان‪ ،‬بازدید از ش��اندیز‪،‬‬ ‫موزه ویرانی‪ ،‬مرکز خری��د پدیده‪ ،‬خیابان غذا‪ ،‬خانه تاریخی‬ ‫ملک‪ ،‬داروغه‪ ،‬مجموعه تاریخی مصالی مش��هد‪ ،‬باغ نادری‬ ‫و بازاره��ای مش��هد‪ ،‬بازدی��د از موزه‌ه��ای آس��تان‌قدس‪،‬‬ ‫مجتمع‌ه��ای تفریحی‪ ،‬بازار و مراکز صنایع‌دس��تی طرقبه از‬ ‫جمله برنامه‌های مشهد و بینالود است‪.‬‬ ‫همچنین معرفی محور نیشابور شامل مجموعه‌های عطار‪،‬‬ ‫خیام‪ ،‬کاروانسرای عباسی و کمال‌الملک و روستای بوژان از‬ ‫جمله برنامه‌های معرفی شهرستان نیشابور است‪.‬‬ ‫همچنین محورهای تربت حیدری��ه‪ ،‬خواف و گناباد برای‬ ‫بازدید تهیه گزارش پیش‌بینی ش��ده اس��ت‪ .‬براس��اس این‬ ‫گزارش‪ ،‬هفته گذش��ته نی��ز یک گروه تلویزیون��ی از ترکیه‬ ‫مستندی از شهرستان‌های خراسان رضوی تهیه کرد‪.‬‬ ‫شناسایی بیش از ‪ ۸۰۰‬گونه گیاهی در یزد‬ ‫زین�ب زارع‪ :‬در یک اکوسیس��تم هر چه تنوع‬ ‫گونه‌ای بیشتر باشد زنجیره‌های غذایی و حیاتی‬ ‫طوالنی‌تر و در نتیجه محیط پایدارتر و از شرایط‬ ‫خود تنظیمی بیشتری ایجاد می‌شود‪.‬‬ ‫کارشناس مسئول نظارت بر امور حیات وحش‬ ‫اداره کل حفاظت محیط‌زیست استان یزد گفت‪:‬‬ ‫وجود زیس��تگاه‌های گوناگون در استان‪ ،‬امنیت و‬ ‫بکر بودن آنها س��بب شده استان یزد دارای تنوع‬ ‫زیستی قابل‌توجهی باشد‪.‬‬ ‫فاطمه‌الس��ادات نماینده درباره اهمیت حیات‬ ‫وحش اس��تان یزد به‬ ‫گفت‪ :‬شناخت بیش‬ ‫از ‪ ۸۰۰‬گون��ه گیاهی‪ ۶۰ ،‬گونه پس��تاندار‪۱۷۰ ،‬‬ ‫گونه پرنده و بیش از ‪ ۴۰‬گونه خزنده شاهدی بر‬ ‫این مدعا است که استان یزد دارای تنوع زیستی‬ ‫خوبی در کشور است‪.‬‬ ‫کارشناس مسئول نظارت بر امور حیات‌وحش‬ ‫اس��تان یزد اظهار کرد‪ :‬از مجموع ‪ ۸‬گربه س��ان‬ ‫کش��ور ‪ ۷‬گونه در استان یزد زیست می‌کنند که‬ ‫از آن جمل��ه می‌توان گربه پاالس‪ ،‬کاراکال‪ ،‬گربه‬ ‫جنگلی‪ ،‬پلنگ‪ ،‬یوزپلنگ آس��یایی‪ ،‬گربه شنی و‬ ‫گربه وحشی را نام برد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬اس��تان یزد با توجه به قرارگیری در‬ ‫مرکز ایران و همجواری با مناطق زیس��تی ایرانو‬ ‫توران��ی‪ ،‬زاگرس��ی و خلیج‪ ،‬عمان��ی محل تالقی‬ ‫اکوسیستم‌های گوناگونی بوده و همین امر منجر‬ ‫به باالرفتن تنوع زیستی در استان شده است‪.‬‬ ‫همزم��ان وجود گونه خ��رس قهوه‌ای و رودک‬ ‫عس��لخوار در کن��ار گونه‌های بوم��ی جبیر‪ ،‬آهو‪،‬‬ ‫گورخر و ان��واع گوناگونی از پرندگان کنار آبزی‪،‬‬ ‫جنگلی و شکاری موید این مدعا است‪.‬‬ ‫وی از گونه‌های مهم و برجسته استان یزد قوچ‬ ‫و می��ش‪ ،‬کل و ب��ز‪ ،‬آهو‪ ،‬جبی��ر‪ ،‬گورخر‪ ،‬پلنگ‪،‬‬ ‫یوزپلن��گ وکاراکال را ن��ام ب��رد که در بیش��تر‬ ‫کوهس��تان‌ها و تپه ماهورها ودش��ت‌های استان‬ ‫یزد زیست می‌کنند‪.‬‬ ‫وی درباره گونه‌هایی که سرشماری می‌شوند‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬در سرشماری گونه‌های شاخص مانند کل‬ ‫و بز‪ ،‬قوچ و میش‪ ،‬جبیر و آهو شمارش می‌شوند‪.‬‬ ‫فاطم��ه الس��ادات نماینده گفت‪ :‬سرش��ماری‬ ‫پرن��دگان خش��کی زی نی��ز دو ب��ار در س��ال و‬ ‫سرش��ماری پرن��دگان آبزی و کنار آبزی س��الی‬ ‫یکب��ار همزم��ان با کل جه��ان انجام می‌ش��ود‬ ‫همچنی��ن سرش��ماری هوبره به‌طور س��االنه در‬ ‫زیس��تگاه‌های این گونه حمایت ش��ده در کشور‬ ‫انجام می‌شود‪.‬‬
‫‪11‬‬ ‫دو‌شنبه‬ ‫‪ 7‬مرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 26‬ذی‌القعده ‪1440‬‬ ‫‪ 29‬ژوئیه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1339‬‬ ‫پیاپی ‪2657‬‬ ‫بانک و بیمه‬ ‫کارشناسان از خوبی‌ها و بدی‌های یک طرح بانکی می‌گویند‬ ‫مدیرعامل بیمه سامان‪:‬‬ ‫بخشودگی «سود مرکب» مصوبه منسجم می‌خواهد‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه‌ای‬ ‫نمایندگان مجلس ش��ورای اس�لامی در نشس��ت علنی‬ ‫نخس��تین روز م��رداد طرحی را به تصویب رس��انند که بر‬ ‫اساس آن‪ ،‬چنانچه تسهیالت‌گیرندگانی که تمام یا بخشی‬ ‫از بدهی سررسید‌شده خود را تا پایان سال ‪ ۱۳۹۷‬پرداخت‬ ‫نکرده باش��ند‪ ،‬می‌توانند مانده بده��ی خود را که برمبنای‬ ‫ضوابط این ماده‌واحده محاسبه شده‪ ،‬حداکثر تا پایان بهمن‬ ‫‪ ۱۳۹۸‬ب��ه ط��ور نقدی تس��ویه کنند و از پرداخت س��ود و‬ ‫جریمه مضاعف معاف ش��وند‪ .‬کلیات طرح تس��هیل تسویه‬ ‫بدهی بدهکاران غیر‌جاری ش��بکه بانکی کش��ور در حالی‬ ‫در مجلس به تصویب رس��ید که قرار ش��د در صورت تایید‬ ‫ش��ورای نگهبان‪ ،‬س��ود و جریمه از تسهیالت بانک حذف‬ ‫شود‪ .‬سیاه و سفیدهای طرح حذف سود و جریمه از بدهی‬ ‫تس��هیالت بانکی در حالی در یک هفته گذش��ته واکنش‬ ‫کارشناس��ان و صاحب‌نظران حوزه بانک و اقتصا ‌د را با خود‬ ‫همراه کرد که این طرح س��رانجام از س��وی شورای نگهبان‬ ‫رد و ایرادهایی ب ‌ه آن وارد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹جزئیات ایرادهای شورای نگهبان‬ ‫ش��ورای نگهبان به طرح دوفوریتی تسهیل تسویه بدهی‬ ‫بدهکاران ش��بکه بانکی ایراد گرفت و یک بند آن را خالف‬ ‫موازین ش��رع‪ ،‬یک بند را مغایر با اصل ‪ ۷۵‬قانون اساس��ی و‬ ‫ی��ک بن��د را دارای ابهام اعالم کرد‪ .‬عباس��علی کدخدایی‪،‬‬ ‫س��خنگوی ش��ورای نگهب��ان در نامه‌ای خط��اب به علی‬ ‫الریجانی با اش��اره به طرح دوفوریتی تسهیل تسویه بدهی‬ ‫بدهکاران ش��بکه بانکی برخی ایرادهای این طرح را یادآور‬ ‫شد‪:‬‬ ‫‪ -۱‬اط�لاق مصوبه مذکور نس��بت به مواردی که قرارداد‬ ‫بین اشخاص و بانک‪ ،‬شرعی و قانونی است‪ ،‬خالف موازین‬ ‫شرع شناخته شد‪.‬‬ ‫‪ -۲‬در بن��د ‪ ،۷‬تحمی��ل زیان به بانک‌ه��ای دولتی بدون‬ ‫پیش‌بینی طریق جبران آن‪ ،‬مغایر با اصل ‪ ۷۵‬قانون اساسی‬ ‫است‪.‬‬ ‫‪ -۳‬بن��د ‪ ،۸‬موضوع م��اده ‪ ۴۴‬قانون پولی و بانکی‪ ،‬از این‬ ‫جهت که مشخص نیست آیا قطعی بودن رأی شورای پول‬ ‫و اعتبار مانع مراجعه به دستگاه قضایی یا خیر‪ ،‬ابهام دارد‪،‬‬ ‫پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹جزئی�ات طرح تس�هیل بده�ی بدهکاران‬ ‫بانکی چه بود‬ ‫نماین��دگان مجلس هفته گذش��ته طرح��ی را تصویب‬ ‫کردن��د ک��ه ب��ر اس��اس آن و به‌منظ��ور حمای��ت از رونق‬ ‫تولید و تسهیل تس��ویه بدهی غیر‌جاری دریافت‌کنندگان‬ ‫تس��هیالت ریال��ی از بانک‌ه��ا و موسس��ه‌های اعتب��اری‬ ‫غیربانکی‪ ،‬چنانچه تسهیالت‌گیرندگانی که تمام یا بخشی‬ ‫از بدهی سررسیدش��ده خود را تا پایان س��ال ‪ ۹۷‬پرداخت‬ ‫نکرده‌ان��د‪ ،‬مان��ده بدهی خود را که بر مبن��ای ضوابط این‬ ‫ن‌‪ ۹۸‬به طور‬ ‫م��اده محاسبه‌ش��ده حداکثر ت��ا پایان بهم�� ‌‬ ‫نقدی تس��ویه کنند تمامی بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری‬ ‫غیربانکی موظفند حس��ب تقاضای تس��هیالت‌گیرنده در‬ ‫محاس��به مانده بدهی‪ ،‬شرایط جدیدی را برای فرد بدهکار‬ ‫در نظر بگیرند‪.‬‬ ‫مالک محاس��به بده��ی متقاضیان مش��مول این قانون‬ ‫قرارداد اولیه است؛ در صورتی‌که قرارداد اولیه یک یا چند‬ ‫نوب��ت از راه‌هایی مانند بس��تن توافقنامه‪ ،‬قرارداد جدید‌یا‬ ‫اعطای تسهیالت جایگزین امهال شده باشد آخرین قرارداد‬ ‫ی��ا توافقنامه پی��ش از تاریخ ‪« ۱۳۹۳.۱.۱‬ق��رارداد مالک‬ ‫محاس��به» تلقی و محاسبه مانده بدهی مشتری بر اساس‬ ‫آن انجام می‌شود‪ .‬درباره دیون مربوط به تسهیالت اعطایی‬ ‫بعد از تاریخ ‪ ۱۳۹۳.۱.۱‬مالک محاسبه بر اساس این قانون‬ ‫نخستین قرارداد بعد از تاریخ یادشده است‪.‬‬ ‫ی که تسهیالت‌گیرنده بدهی خود‬ ‫به این ترتیب‪ ،‬در صورت ‌‬ ‫را تا پایان بهمن ‪ ۹۸‬تسویه کند مانده بدهی این فرد به این‬ ‫شکل محاسبه می‌شود که کل مبلغ بدهی(اصل و سود قبل‬ ‫و بعد از سررسید) که تسهیالت‌گیرنده ب ‌ه موجب «قرارداد‬ ‫مالک محاسبه» تا تاریخ تسویه باید پرداخت کند محاسبه‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی موظف است‬ ‫در محاس��به این مبلغ از فرمول ابالغی بانک مرکزی و نرخ‬ ‫سود ساده و غیرمرکب مندرج در «قرارداد مالک محاسبه»‬ ‫درحال‌حاض��ر بس��یاری از اف��راد هس��تند ک��ه از بانک تس��هیالت‬ ‫دریاف��ت کرده‌اند و آن را ب��ه موقع به بان��ک بازگردانده‌اند و جزو‬ ‫خوش‌حس��ابان بانکی به ش��مار می‌آیند در حالی که طرح بخش��ودگی‬ ‫س��ود مرکب بده��کاران و بدحس��ابان بانکی را از پرداخت س��ود و‬ ‫جریمه مضاعف معاف می‌کند که این خیلی نمی‌تواند عادالنه باشد‬ ‫بدون لحاظ جریمه استفاده و پرداخت‌های مشتری و زمان‬ ‫آنها را لحاظ کند‪.‬‬ ‫وج��وه پرداختی مش��تری بعد از تاری��خ «قرارداد مالک‬ ‫محاس��به» حس��ب مورد بر اس��اس ضواب��ط ابالغی بانک‬ ‫مرک��زی از بده��ی ج��زء‌(‪ )۲-۱‬این بند کس��ر می‌ش��ود‪.‬‬ ‫باقی‌مانده بدهی تس��هیالت‌گیرنده است که برای استفاده‬ ‫ن ‪ ۹۸‬به بانک یا‬ ‫از مزای��ای ای��ن قانون بای��د تا پایان بهم�� ‌‬ ‫موسس��ه اعتباری غیربانکی پرداخت کند‪ .‬در صورت مازاد‬ ‫پرداختی از س��وی مشتری بانک مکلف است برای استرداد‬ ‫مبالغ دریافتی مازاد پرداختی اقدام کند‪ .‬سقف مجاز برای‬ ‫برخ��ورداری از مزای��ای این ماده‌واحده برای هر ش��خص‬ ‫حقوقی ‪ ۲‬میلیارد تومان و برای افراد حقیقی ‪ ۵۰۰‬میلیون‬ ‫تومان(اصل مندرج در «قرارداد مالک محاس��به») تعیین‬ ‫می‌شود و قراردادهایی که اصل آنها بیشتر از مبالغ یادشده‬ ‫باش��د مش��مول این قانون نخواهد بود‪ .‬تسهیالتی که بنا بر‬ ‫نظر بانک مرکزی و در راستای ساماندهی بازار غیرمتشکل‬ ‫پولی از موسس��ه‌های غیرمجاز در حال تسویه به بانک‌ها و‬ ‫موسسه‌های اعتباری غیربانکی منتقل‌شده مشمول احکام‬ ‫این قانون بوده و در چارچوب ضوابط اجرایی که از س��وی‬ ‫بانک مرکزی تدوین خواهد شد تعیین‌تکلیف می‌شود‪.‬‬ ‫تس��هیالت‌گیرندگان مش��مول اس��تفاده از ضوابط این‬ ‫قان��ون حداکثر تا پای��ان آبان ‪ ۹۸‬مهلت ارائه درخواس��ت‬ ‫اس��تفاده از مزای��ای این قانون را دارند و بانک یا موسس��ه‬ ‫اعتب��اری غیر‌بانکی مکلف اس��ت حداکثر در مدت ‪ ۲‬ماه از‬ ‫زمان ارائه درخواست کسری مشتری مانده‌بدهی وی را به‬ ‫شیوه یادشده در اضالع (‪ )۲-۱‬و (‪ )۲-۲‬بند دو ماده‌واحده‬ ‫محاس��به و به وی اعالم کند‪ .‬تس��هیالت‌گیرندگان موظف‬ ‫ن ‪ ۹۸‬مانده‌بدهی را به صورت‬ ‫هستند حداکثر تا پایان بهم ‌‬ ‫نقدی تسویه کنند‪.‬‬ ‫قرارداده��ای ف��روش و واگ��ذاری دارایی‌ه��ای بانک یا‬ ‫موسس��ه اعتباری غیربانکی و تسهیالت اعطایی ارزی اعم‬ ‫از منابع داخلی بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری غیربانکی و‬ ‫سایر منابع از شمول این قانون مستثنا هستند‪.‬‬ ‫‹ ‹سفید و سیاه طرح بانکی‬ ‫آنچ��ه از اه��داف این طرح گفته ش��ده‪ ،‬حمایت از بخش‬ ‫تولید‪ ،‬کاهش بدهی‌های بانکی‪ ،‬جلوگیری از س��ود مرکب‬ ‫بانک‌ها و مواردی از ا‌ین دس��ت بوده که اینک با ایرادهایی‬ ‫از سوی شورای نگهبان روبه‌رو شده است‪.‬‬ ‫کارشناس��ان معتقدند در صورت اجرایی شدن این طرح‬ ‫در ش��بکه بانکی‪ ،‬این ط��رح در عین حال که می‌تواند یک‬ ‫حرکت مثبت در حوزه بانکی و تولید به ش��مار رود‪ ،‬هم به‬ ‫نفع بانک‌ها و هم فرصتی برای تسهیالت‌گیرندگان باشد و‬ ‫باعث جلوگیری از دریافت س��ود مرکب در بانک‌ها شود‪ ،‬با‬ ‫ضعف‌هایی نیز روبه‌رو اس��ت و می‌تواند به مش��کالت حوزه‬ ‫اقتصاد و بانک نیز دامن بزند‪.‬‬ ‫به عنوان نمونه‪ ،‬برخی از تسهیالت‌گیرندگان هستند که‬ ‫مبالغ دریافتی از بانک‌ها را به جای مصرف در محل واقعی‬ ‫تعیین‌ش��ده‪ ،‬در فعالیت‌های سوداگرانه وارد کرده و نه‌تنها‬ ‫به رونق تولید کمک نکرده‌اند‪ ،‬بلکه موجب اخالل در نظام‬ ‫اقتصادی کش��ور نیز شده‌اند‪ .‬از آنجا که در این طرح معیار‬ ‫مش��خصی برای تشخیص این‌گونه و س��ره از ناسره وجود‬ ‫ندارد‪ ،‬این پرس��ش مطرح اس��ت که آی��ا صدور حکم کلی‬ ‫برای همه بدهکاران بانکی بدین شیوه درست است یا خیر؟‬ ‫یا اینکه این طرح اثرات س��وء مانند تنبیه خوش‌حس��ابی و‬ ‫تشویق بدحس��ابی‪ ،‬تحمیل زیان به بانک‌ها‪،‬ناترازی منابع‬ ‫بانکی و‪ ...‬را به دنبال نخواهد داشت؟‬ ‫‹ ‹کارشناسان چه می‌گویند‌‬ ‫وحید شقاقی‪ ،‬کارشناس اقتصاد در این باره در گفت‌وگو‬ ‫با‬ ‫با بیان اینکه طرح تسهیل تسویه بدهی بدهکاران‬ ‫بانکی‪ ،‬از برخی از جنبه‌ها جای بحث و بررسی بیشتر دارد‪،‬‬ ‫ضمن اینکه شورای نگهبان ایرادهایی را نسبت به برخی از‬ ‫موارد این طرح وارد کرده اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬با توجه به وضعیت‬ ‫نه‌چندان خوب ترازنامه مالی بانک‌ها‪ ،‬به نظرمی‌رسد اجرای‬ ‫ای��ن طرح ترازنامه بانک‌ه��ا را تحت‌تاثیر قرار دهد و باعث‬ ‫تشدید ناترازی در منابع بانکی شود که خود به بیشتر شدن‬ ‫چالش‌های بانک‌ها منجر خواهد شد‪.‬‬ ‫او در عی��ن ح��ال به این موضوع اش��اره ک��رد که اجرای‬ ‫چنی��ن طرح��ی در نظام بانکی خیلی با عدالت س��ازگاری‬ ‫ندارد و افزود‪ :‬درحال‌حاضر بس��یاری از افراد هس��تند که از‬ ‫بانک تس��هیالت دریافت کرده‌اند و آن را به موقع به بانک‬ ‫بازگردانده‌اند و جزو خوش‌حسابان بانکی به شمار می‌آیند‬ ‫در حال��ی که این طرح بدهکاران و بدحس��ابان بانکی را از‬ ‫پرداخت سود و جریمه مضاعف معاف می‌کند که این خیلی‬ ‫نمی‌تواند عادالنه باشد‪.‬‬ ‫ب��ه گفت��ه وی‪ ،‬باید بین بدحس��ابان و خوش‌حس��ابان‬ ‫بانکی تفاوتی ایجاد ش��ود ت��ا این موضوع انگیزه افراد برای‬ ‫بازپرداخت نکردن تسهیالت‌ش��ان به نظام بانکی را افزا‌یش‬ ‫ندهد‪ .‬این طرح می‌تواند یک عالمت منفی به جامعه بدهد‬ ‫ک��ه افراد می‌توانند از بانک تس��هیالت بگیرن��د و با وجود‬ ‫دیرکرد در بازپرداخت تس��هیالت‪ ،‬مش��مول پرداخت سود‬ ‫و جریمه نش��وند‪ .‬عالوه‌بر این‪ ،‬ای��ن مهم می‌تواند بر توازن‬ ‫و ترازنام��ه نظام بانک��ی در آینده به‌ش��دت تاثیر بگذارد و‬ ‫مشکالتی را از این بابت ایجاد کند‪.‬‬ ‫این کارش��ناس با بیان اینکه اگرچه این طرح در راستای‬ ‫حمای��ت از رونق تولید و کاهش بدهی بانک‌ها ارائه ش��ده‬ ‫است‪ ،‬اما باید تاکید کرد که این عامل به‌تنهایی نمی‌تواند بر‬ ‫رونق تولید تاثیر بگذارد‪ ،‬افزود‪ :‬بی‌تردید بخش تولید کشور‬ ‫با چالش‌ها و مش��کالت زیادی روبه‌رو است که باید همگام‬ ‫با چنین اقدام‌هایی مورد توجه قرار گیرد و در راستای رفع‬ ‫آن اقدام شود‪.‬‬ ‫به گفته ش��قاقی‪ ،‬این طرح یک جنب��ه مثبت دارد و آن‬ ‫جلوگیری از س��ود مرکب در نظام بانکی اس��ت که بارها بر‬ ‫سر اصالح نحوه محاسبه این سود در نظام بانکی تاکید شده‬ ‫گرفتن مش��کالتی‬ ‫‌‌‬ ‫بود‪ .‬اما باید توجه داش��ت که با در نظر‬ ‫که در نظام بانکی وجود دارد این سیاست درست نیز زمان‬ ‫اجرای آن اکنون نیس��ت و باید در یک زمان مناس��ب‌تری‌‬ ‫اجرایی ش��ود‪ .‬احمد کیمیایی‌اس��دی‪ ،‬کارشناس بانک نیز‬ ‫در این باره در گفت‌وگو با‬ ‫آنجا که‬ ‫معتقد اس��ت از ‌‌‬ ‫اقتصاد کش��ور ما به‌شدت بانک‌محور است و ادامه حیات و‬ ‫فعالیت بخش‌های تولیدی وابس��ته به فعالیت بانک‌هاست‪،‬‬ ‫باید بین بانک و تسهیالت‌گیرندگان تعاملی ایجاد شود که‬ ‫هیچ یک از طرف‌ها متضرر نشوند‪ .‬او افزود‪ :‬اینکه شرایط به‬ ‫گونه‌ای باشد که به دلیل سودهای باالی بانک‌‪ ،‬تولیدکننده‬ ‫توان بازپرداخت بدهی را نداشته باشد و مشکالت این بخش‬ ‫افزایش یابد‪ ،‬بی‌تردید آثار منفی آن شامل تمامی بخش‌های‬ ‫اقتصادی می‌شود و این مشکل باید به نحوی حل شود‪ .‬اما‬ ‫این موضوع نباید ش��رایطی را ب��ه وجود آورد که در نهایت‬ ‫برخی افراد ترغیب ش��وند که از بانک تس��هیالت بگیرند به‬ ‫ای��ن نیت که قس��ط آن را پرداخت نکنن��د زیرا از این بابت‬ ‫مطمئن هستند که سود و جریمه‌شان بخشوده می‌شود‪ .‬به‬ ‫گفته وی‪ ،‬این موضوع س��بب خواهد شد که گردش منابع‬ ‫بانک‌ها دچار اختالل ش��ود و در پرداخت تسهیالت دوباره‬ ‫به بخش‌های اقتصادی با مشکل روبه‌رو شوند و ضرر آن بار‬ ‫دیگر متوجه بخش تولید کشور خواهد شد‪.‬‬ ‫او با بیان اینکه در طرح تس��هیل بدهی بدهکاران بانکی‬ ‫که از س��وی مجلس به تصویب رس��یده است باید همه این‬ ‫جنبه‌ه��ا دیده ش��ود‪ ،‬افزود‪ :‬بی‌تردی��د حمایت از تولید در‬ ‫ش��رایط فعلی کشور وظیفه همه سازمان‌ها و بخش‌هاست‬ ‫و همه باید کمک کنند که ش��رایط تولید در ش��رایط فعلی‬ ‫پایدار باش�� ‌د اما اینکه با ه��دف حمایت از تولید به بانک‌ها‬ ‫فش��ار وارد شود‪ ،‬به نظر نمی‌رسد اقدام درستی باشد و این‬ ‫در نهایت باز هم به تولید آسیب می‌زند‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به حذف س��ود مرکب در بانک‌ها اشاره کرد‬ ‫و گفت‪ :‬اگرچه در این طرح بر موضوع حذف س��ود مرکب‬ ‫بانک‌ها تاکید ش��ده و همواره اش��کال‌هایی به سود مرکب‬ ‫بانک‌ه��ا وارد بوده اما اینکه برای اصالح این مهم‪ ،‬بخواهیم‬ ‫در ش��رایط فعلی یک فش��اری را به بانک‌ها وارد کنیم‪ ،‬این‬ ‫امر می‌تواند ترازنامه‪ ،‬س��رمایه در گردش و تامین نقدینگی‬ ‫بانک‌ها را دچار مشکل کند و حمایت از بخش تولید دچار‬ ‫اختالل شود‪.‬کیمیایی‌اسدی بر این باور است که اگر هدف‬ ‫حمایت از تولید و کاهش بدهی‌های نظام بانکی است به نظر‬ ‫می‌رس��د که این موضوع باید به شکل ساختاری ریشه‌یابی‬ ‫و مش��کل تولی��د یا س��ایر بخش‌ها در تاخی��ر بازپرداخت‬ ‫تس��هیالت بررسی ش��ود‪ .‬باید عواملی که بر افزایش بدهی‬ ‫بانک‌ها تاثیر می‌گذارد شناسایی و برای رفع آن اقدام شود‪.‬‬ ‫در این زمینه یکی از راه‌های مناسب کاهش نرخ‌های سود‬ ‫بانکی متناس��ب با بازدهی بخش تولید در کشور است‪ .‬اگر‬ ‫اصالحات الزم در این بخش انجام ش��ود‪ ،‬می‌توان امیدوار‬ ‫بود که بخشی از مشکالت بخش تولید نیز رفع شود و حجم‬ ‫بدهی‌های بانک‌ها نیز کاهش یابد‪.‬‬ ‫در نامه رئیس کل بانک مرکزی به رئیس‌جمهوری‬ ‫رئیس کل بانک مرکزی با ارس��ال نام��ه‌ای به رئیس‌جمهوری‪،‬‬ ‫اس��امی متخلف��ان ارز دولت��ی را اع�لام کرد‪ .‬حس��ن روحانی در‬ ‫پی‌نوش��ت این نامه خواس��تار پاس��خگویی فوری ‪ ۴‬وزیر ش��د‪.‬به‬ ‫گزارش مهر‪ ،‬عبدالناصر همتی‪ ،‬رئیس کل بانک مرکزی با ارس��ال‬ ‫نامه‌ای به حس��ن روحانی‪ ،‬رئیس‌جمهوری اسالمی ایران‪ ،‬اسامی‬ ‫اف��راد و مجموعه‌های��ی که با تایید نهاده��ای دولتی اقدام به ثبت‬ ‫س��فارش و دریاف��ت ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی از بان��ک مرکزی کرده‌اند‬ ‫ام��ا هن��وز کاالی موردنظر را به کش��ور وارد نکرده‌اند‪ ،‬اعالم کرد‪.‬‬ ‫در بخش��ی از ای��ن نامه خط��اب به رئیس‌جمهوری تاکید ش��ده‬ ‫اس��ت‪ :‬وفق قوانین و مقررات ذی‌ربط بانک‌های عامل نس��بت به‬ ‫ی گیرندگان ارزهای یادش��ده به سازمان تعزیرات حکومتی‬ ‫معرف ‌‬ ‫در صورت وارد نش��دن کاال در مدت مقرر ‌و برنگشتن ارز دریافتی‬ ‫اقدام می‌کند‪.‬همچنین در این نامه تاکید شده است‪ :‬تامین به‌موقع‬ ‫و مکفی کاالهای اساسی و دارو به لحاظ نقش و اهمیت استراتژیک‬ ‫آن در س��بد کاالهای خانوار‪ ،‬هم��واره از جایگاه و اهمیت ویژه‌ای‬ ‫در برنام��ه و اقدام‌ه��ای دولت محترم و به دنبال آن‪ ،‬بانک مرکزی‬ ‫ت به گونه‌ای که تخصیص و تامین ارز مربوط در‬ ‫برخوردار بوده اس ‌‬ ‫سال‌های اخیر‪ ،‬همواره با نرخ‌های ترجیحی تحقق یافته است‪.‬این‬ ‫اسامی متخلفان ارزی اعالم شد‬ ‫موضوع‌(تامین ارز کاالهای اساس��ی و دارو در س��ال ‪ )۹۷‬با توجه‬ ‫به ش��رایط ویژه کشور‪ ،‬تشدید تحریم‌های یکجانبه از سوی دولت‬ ‫امریکا و تحدید صادرات و مانع ارزی کشور‪ ،‬محدود و بسته شدن‬ ‫کانال‌ه��ای بانک��ی اهمیتی دوچندان یافت��ه و این بانک مدیریت‬ ‫تقاضای ارز را در اولویت نخست برنامه‌ها و اقدام‌های اجرایی خود‬ ‫زیادی با نهادهای‬ ‫‌‌‬ ‫قرار داد و در این زمینه با برگزاری جلس��ه‌های‬ ‫متول��ی تایید تخصی��ص ارز برای این کاالها یعن��ی وزارت جهاد‬ ‫کش��اورزی‪ ،‬وزارت بهداش��ت‪ ،‬درمان و آموزش پزش��کی و وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت(متولی اصلی ثبت سفارش واردات کاال) و‬ ‫تشریح وضعیت منابع و ذخایر ارزی کشور و انجام هماهنگی‌های‬ ‫الزم و تامین س��همیه ارزی هر یک از نهاد‌های متولی در راس��تای‬ ‫مدیری��ت تقاض��ای ارز اق��دام کرد‪.‬حال با وجود تم��ام تالش‌ها و‬ ‫تخصی��ص و تامین ارز برای واردکنن��دگان موردتایید دارای ثبت‬ ‫س��فارش‪ ،‬نهادهای یادشده متاسفانه حسب اطالعات سامانه رفع‬ ‫تعهد ارزی این بانک‪ ،‬به نظر می‌رسد بخش قابل‌توجهی از تعهدات‬ ‫ارزی مربوط به ورود کاال به کش��ور‪ ،‬با وجود تامین ارز و انقضای‬ ‫مهلت قانونی به صورت رفع تعهد نش��ده‪ ،‬بوده و اس��ناد و مدارک‬ ‫س��االنه مبتنی‌بر ورود و ترخیص قطعی کاالهای مورد اش��اره در‬ ‫س��امانه به ثبت نرس��یده اس��ت‪ .‬با توجه به مراتب فوق و ضمن‬ ‫ارسال فهرست پیوست حاوی اطالعات میزان ارزهای تامین‌شده‬ ‫و تعهدات ارزی ایجاد و ایفا نش��ده برخی از واردکنندگان مربوط‌‪،‬‬ ‫خواهش��مند است دستور فرمایید با وزارتخانه‌های یادشده ضمن‬ ‫اهتم��ام و توجه جدی به ورود به موانع کاال به کش��ور‪ ،‬پیگیری و‬ ‫اتخاذ تدابیر ویژه نس��بت به ترغیب واردکنندگان برای تسریع در‬ ‫واردات کاالهای یاد‌ش��ده‪ ،‬اقدام‌های الزم را به عمل آورند‪ .‬بدیهی‬ ‫اس��ت وفق قوانین و مقررات ذی‌ربط‪ ،‬بانک‌های عامل نس��بت به‬ ‫معرفی گیرندگان ارزهای یادش��ده به سازمان تعزیرات حکومتی‬ ‫در صورت وارد نش��دن کاال در مدت مقرر و‌برنگشتن ارز دریافتی‬ ‫اقدام می‌کنند‪ .‬پس از دیدن نامه عبدالناصر همتی رئیس کل بانک‬ ‫مرکزی از سوی حسن روحانی رئیس‌جمهوری اسالمی ایران‪ ،‬وی‬ ‫در پی‌نوش��ت دس��تور داد‪« :‬نهاد‌های دولتی و شرکت‌های دولتی‬ ‫س��ریع پاس��خ دهند که چرا تخلف ش��ده اس��ت؟» بر این اساس‪،‬‬ ‫محمود واعظی با ارسال نامه‌ای به رضا رحمانی وزیر صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت‪ ،‬محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی‪ ،‬سعید نمکی وزیر‬ ‫بهداش��ت‪ ،‬درمان و آموزش پزش��کی و محمد شریعتمداری وزیر‬ ‫تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی این موضوع را اعالم کرد‪.‬‬ ‫زهره محسنی شاد‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫وحید شقاقی‬ ‫احمد کیمیایی‌اسدی‬ ‫ضرورت تغییر از بانکداری‬ ‫الکترونیک به دیجیتال‬ ‫مع��اون امور بانکی‪ ،‬بیمه و ش��رکت‌های دولت��ی وزارت اقتصاد بر‬ ‫ض��رورت تغییر از بانک��داری الکترونیک به بانکداری دیجیتال تاکید‬ ‫کرد‪ .‬به گزارش ایبِنا‪ ،‬عباس معمارنژاد در نشست «بانکداری آینده و‬ ‫تحول دیجیتال» که با حضور مدیرعامل بانک توسعه تعاون‪ ،‬اعضای‬ ‫هیات‌مدیره‪ ،‬مدیران س��تادی و رئیسان اداره‌های مستقل این بانک‬ ‫برگ��زار ش��د‪ ،‬ضمن تاکید بر این موضوع ک��ه در بانکداری دیجیتال‬ ‫بو‌کار و فرآیند‌ها مورد توجه قرار می‌گیرد‪ .‬این در حالی است که‬ ‫کس ‌‬ ‫در بانکداری الکترونیک استفاده از فناوری برای خدمت به مردم مورد‬ ‫توجه بوده است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در بانکداری دیجیتال بازیگران جدیدی‬ ‫برای عرصه ارائه خدمات بانکی اضافه می‌ش��وند و فعالیت و خدمات‬ ‫بانکی از نظام بانکی به اکو‌سیستم بانکی رهنمون می‌شود و بر مبنای‬ ‫تعاملی که بین اجزا و بازیگران این اکوسیستم ایجاد می‌شود زمینه‬ ‫ارائه خدمات بهتر فراهم می‌ش��ود‪ .‬وی در همین باره افزود‪ :‬هدف از‬ ‫برگزاری این نشست تاکید بر ضرورت تغییر از بانکداری الکترونیک به‬ ‫بانکداری دیجیتال‪ ،‬رسیدن به یک برداشت مشترک بین وزارت امور‬ ‫اقتصادی و دارایی و ش��بکه نظام بانکی کشور و بررسی وضع موجود‬ ‫بانکداری الکترونیک برای اتخاذ یک اس��تراتژی صحیح با رویکرد و‬ ‫کارکرد مشخصی برای اجرای این امر مهم است‪.‬‬ ‫نخستین نشس��ت از سلسله جلسه‌های تعامل‬ ‫ب��ا مدیران صنعت بیمه در راس��تای برنامه دفتر‬ ‫ارتباطات پژوهش��کده بیمه با صنعت و جامعه با‬ ‫حضور ضرابیه مدیرعامل بیمه س��امان‪ ،‬کرد‌بچه‬ ‫رئی��س پژوهش��کده بیم��ه‪ ،‬معاون��ان و اعضای‬ ‫هیات‌علم��ی پژوهش��کده بیم��ه برگزار ش��د‪ .‬به‬ ‫گ��زارش روابط‌عموم��ی پژوهش��کده بیمه‪ ،‬این‬ ‫نشس��ت با هدف بررسی جایگاه فعلی و موفقیت‬ ‫مطل��وب پژوهش��کده در صنع��ت و س��اختار و‬ ‫برنامه‌های پیش��نهادی برای ارتب��اط بهتر آن با‬ ‫صنع��ت در محل پژوهش��کده بیمه برگزار ش��د‪.‬‬ ‫ضرابی��ه با اعالم نیازهای جدی��د در بازار صنعت‬ ‫بیمه کش��ور‪ ،‬زمان را برای ارتباط پژوهش��کده با‬ ‫شرکت‌های بیمه بسیار مناسب تلقی کرد و گفت‪:‬‬ ‫پژوهش��کده بیمه می‌تواند به ایجاد اکوسیس��تم‬ ‫ن��وآوری در صنعت بیمه از طریق جذب نخبگان‬ ‫در ح��وزه نوآوری‌های فناوران��ه کمک کند‪ .‬وی‬ ‫همچنین ارزآوری از طریق فعال‌سازی شبکه‌های‬ ‫برون‌مرزی را رویکرد مناس��بی برای رس��یدن به‬ ‫هدف افزایش ضریب نفوذ بیمه بر اس��اس قانون‬ ‫برنامه بیان کرد‪ .‬مدیرعامل بیمه سامان ماموریت‬ ‫پژوهش��کده بیمه را نزدیک کردن ش��رکت‌های‬ ‫بیم��ه به یکدیگر از طریق اجرای کارهای گروهی‬ ‫در قال��ب برگزاری منظم س��مینارهای دوره‌ای و‬ ‫کوتاه‌مدت عنوان کرد و افزود‪ :‬در این س��مینارها‬ ‫می‌توان��د موضوع‌های ج��دی و مورد‌‌نیاز صنعت‬ ‫بیمه مطرح ش��ود و شرکت‌ها مجال همکاری در‬ ‫قالب کنسرسیوم را ب ‌ه دست آورند‪ .‬در این نشست‪،‬‬ ‫کردبچه نیز ضمن تشکر از رویکردهای مدیرعامل‬ ‫بیمه س��امان به موضوع تحقیق و پژوهش اظهار‬ ‫کرد‪ :‬یکی از رویکردهای جدیدی که پژوهش��کده‬ ‫دنبال می‌کند آن است که در خدمت شرکت‌های‬ ‫بیمه و فعاالن صنعت باش��د‪ .‬همچنین پیش��نهاد‬ ‫رئیس پژوهش��کده بیمه مبنی‌ب��ر حضور اعضای‬ ‫هیات‌علم��ی در بیمه س��امان به عن��وان فرصت‬ ‫مطالعات��ی صنعتی با پرداخ��ت هزینه‌های آن از‬ ‫س��وی پژوهشکده با اس��تقبال همراه و مقرر شد‬ ‫به‌زودی در این زمینه همکاری الزم انجام ش��ود‪.‬‬ ‫گفتنی است‪ ،‬در این دیدار اعضای هیات‌علمی نیز‬ ‫دیدگاه‌های خود را مطرح کردند‪.‬‬ ‫طراحی محصول جدید‬ ‫بیمه‌ای برای مشتریان‬ ‫ریسک‌پذیرتر‬ ‫بیمه س��امان برای نخستین‌بار در کشور مجوز‬ ‫ص��دور محصولی جدید در ح��وزه بیمه‌های عمر‬ ‫و س��رمایه‌گذاری را از بیم��ه مرک��زی گرف��ت‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش روابط‌عمومی بیمه س��امان‪ ،‬بعد از‬ ‫محصوالتی مانند بیمه عمر و تش��کیل س��رمایه‪،‬‬ ‫بیمه بازنشستگی تکمیلی‪ ،‬بیمه‌نامه عمر زمانی و‬ ‫بیمه عمر مانده بدهکار این ش��رکت مجوز صدور‬ ‫محص��ول جدی��د ‪ Unit linked‬بیم��ه عمر و‬ ‫س��رمایه‌گذاری را دریافت کرد‪ .‬شیما آراء‪ ،‬معاون‬ ‫فنی بیمه‌های زندگی درباره محصول جدید بیمه‬ ‫سامان عنوان کرد‪ :‬بیمه‌گذار در واقع با خرید این‬ ‫محصول س��رمایه‌گذاری با ریسک باال را انتخاب‬ ‫می‌کن��د و رون��د س��رمایه‌گذاری ب��رای خریدار‬ ‫قابل مش��اهده و بررس��ی اس��ت‪ .‬به گفته وی‪ ،‬به‬ ‫عب��ارت دیگر‪ ،‬بیمه‌گذار به ش��رکت بیمه وکالت‬ ‫می‌ده��د که منابع حق بیمه از طریق خرید واحد‬ ‫در صندوق‌های س��رمایه‌گذاری یا با خرید سهام‬ ‫سرمایه‌گذاری شود و به طور قطع سود حاصل در‬ ‫این رشته با سایر محصوالت متفاوت خواهد بود‪.‬‬ ‫وی هدف از طراحی این محصول را خارج شدن از‬ ‫قالب‌های کم‌ریسک عنوان کرد و افزود‪ :‬مشتریانی‬ ‫که وارد بازار س��رمایه می‌ش��وند و ریسک‌پذیری‬ ‫باالتری دارند س��ودآوری بیش��تری را به‌دس��ت‬ ‫خواهند آورد‪ .‬بنابر اظهارات معاون فنی بیمه‌های‬ ‫زندگی این بیمه‌نام��ه ترکیبی از بیمه‌نامه عمر و‬ ‫سرمایه‌گذاری در بورس است و به دلیل شفافیت‬ ‫باال در این روش بیمه‌گذار از نزدیک ش��اهد روند‬ ‫سرمایه گذاری‌های خود خواهد بود‪.‬‬ ‫آغاز به کار بازار متشکل‬ ‫ارزی در آینده نزدیک‬ ‫در دیدار رئیس هیات‌مدیره و مدیرعامل بازار‬ ‫متشکل ارزی با عبدالناصر همتی‪ ،‬رئیس کل‬ ‫بانک مرکزی آخرین اقدام‌ها و آزمایش‌‌های‬ ‫انجام‌شده در زمینه عملیاتی کردن این بازار‬ ‫مرور شد‪ .‬به گزارش روابط‌عمومی بانک‬ ‫مرکزی‪ ،‬در این جلسه مقرر شد در آستانه عید‬ ‫قربان فعالیت این بازار آغاز شود‪ .‬رئیس کل‬ ‫بانک مرکزی ابراز امیدواری کرد با شروع به کار‬ ‫این بازار شاهد شکل‌گیری نرخ واقعی و شفاف‬ ‫اسعار خارجی به صورت اسکناس باشیم‪.‬‬ ‫اخبار‬ ‫پژوهشکده به ایجاد‬ ‫اکوسیستم نوآوری در‬ ‫صنعت بیمه کمک کند‬
‫‪12‬‬ ‫دو‌شنبه‬ ‫‪ 7‬مرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 26‬ذی‌القعده ‪1440‬‬ ‫‪ 29‬ژوئیه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1339‬‬ ‫پیاپی ‪2657‬‬ ‫بانک و بیمه‬ ‫تجارت‬ ‫مدیرعامل بانک توسعه صادرات تاکید کرد‬ ‫‹ ‹حمای�ت بانک ش�هر از جش�نواره‬ ‫فیلم شهر‬ ‫اخبار‬ ‫ش��هردار تهران با اش��اره به اهمیت نمایش‬ ‫زیبایی ش��هرها به عنوان مسئولیت اجتماعی‬ ‫س��ازمان‌ها‪ ،‬از اقدام بانک شهر در حمایت از‬ ‫برگزاری هفتمین جش��نواره بین‌المللی فیلم‬ ‫شهر قدردانی کرد‪.‬‬ ‫به گزارش مرک��ز ارتباطات و روابط‌عمومی‬ ‫بانک شهر‪ ،‬پیروز حناچی با اشاره به برگزاری‬ ‫هفتمی��ن جش��نواره بین‌المللی فیلم ش��هر‬ ‫اظهار کرد‪ :‬ب��ه طور قطع‪ ،‬نمایش زیبایی‌ها و‬ ‫ارزش‌هایی که در سطح شهر وجود دارد‪ ،‬یکی‬ ‫از وظایف سازمان‌هایی است که به مسئولیت‬ ‫اجتماعی خود توج��ه دارند و ارتقای کیفیت‬ ‫س��طح زندگی در ش��هرها را دنبال می‌کنند‪.‬‬ ‫وی با اشاره به حمایت بانک شهر از هفتمین‬ ‫جش��نواره بین‌المللی فیلم شهر‪ ،‬خاطرنشان‬ ‫ک��رد‪ :‬این بان��ک به این وظیفه و مس��ئولیت‬ ‫اجتماعی خود عمل کرده اس��ت و امیدواریم‬ ‫س��ایر نهادها نیز که برای زیبایی شهر تهران‬ ‫فعالیت می‌کنند‪ ،‬تالش بیشتری در این حوزه‬ ‫داشته باش��ند تا بتوان زیبایی‌ها و ارزش‌های‬ ‫ش��هرمان که پشت غبار دود و آلودگی پنهان‬ ‫شده است را با همکاری مردم شریف پایتخت‬ ‫به نمایش گذاشت‪.‬‬ ‫اهمیت ویژه مراقبت از مشتریان در شرایط تحریم‬ ‫گروه بانک و بیمه‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹توس�عه ارائ�ه خدم�ات معاملات‬ ‫آنالین کارگزاری بانک پاسارگاد‬ ‫بان��ک پاس��ارگاد به‌منظ��ور رف��اه ح��ال‬ ‫مشتریان و در راستای ارائه خدمات معامالت‬ ‫آنالی��ن‌(‪ ،)Online Trading‬زمین��ه ارائه‬ ‫این خدمات را در شعبه بابل فراهم کرد‪.‬‬ ‫به گ��زارش روابط‌عمومی بانک پاس��ارگاد‪،‬‬ ‫کارشناس ش��رکت کارگزاری بانک پاسارگاد‪،‬‬ ‫از ‪ ۷‬ت��ا ‪ ۱۰‬م��رداد س��ال ‪ ۱۳۹۸‬در ش��عبه‬ ‫باب��ل‪ ،‬ضم��ن ارائه ن��ام کارب��ری و رمز عبور‬ ‫برای انج��ام معام�لات آنالین کارگ��زاری و‬ ‫س��ایر خدم��ات مربوط ب��ه آن‪ ،‬پاس��خگوی‬ ‫پرس��ش‌های مراجعه‌کنندگان نی��ز خواهند‬ ‫بود‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت‪ ،‬ش��رکت کارگ��زاری بانک‬ ‫پاس��ارگاد به‌عنوان یکی از کارگزاران پیشرو‬ ‫در ارائه خدمات‌‌روزآمد مبتنی‌بر فناوری‌های‬ ‫نوی��ن‪ ،‬ارائه‌دهنده خدم��ات روزآمد و کارآمد‬ ‫معامالت آنالین‌‪ ،‬ب��ه همه متقاضیان حقیقی‬ ‫و حقوقی اس��ت تا با بهره‌گیری از آن‪ ،‬امکان‬ ‫خریدوفروش س��هام را ب ‌ه صورت اینترنتی و‬ ‫آنالین ب��رای خ��ود فراهم کنن��د‪ .‬از مزایای‬ ‫بکارگیری این سامانه‪ ،‬حذف هرگونه مراجعه‬ ‫حض��وری به بانک و کارگ��زاری و انجام تمام‬ ‫مراحل فرآیند معامالت از طریق شبکه آنالین‬ ‫در کمترین زمان ممکن است‪.‬‬ ‫‹ ‹انعقاد تفاهمنامه بی�ن بیمه معلم و‬ ‫اتاق تهران‬ ‫نشست مشترک شعبه تهران بزرگ با اتاق‬ ‫بازرگان��ی برگزار و در آن‪ ،‬بس��تن تفاهمنامه‬ ‫بین بیمه معل��م و اتاق بازرگانی در دس��تور‬ ‫کار ق��رار گرفت‪ .‬ب��ه گ��زارش روابط‌عمومی‬ ‫بیمه معلم‪ ،‬در این نشس��ت با مس��ئول اتاق‬ ‫ایران و ارمنس��تان زوایای گوناگون همکاری‬ ‫این شرکت بیمه‌ای مورد بررسی قرار گرفت‪.‬‬ ‫در این جلس��ه صمیمانه هرویک یاریجانیان‪،‬‬ ‫مس��ئول ات��اق ای��ران و ارمنس��تان و عض��و‬ ‫هیات‌نمایندگان اتاق تهران با تشریح عملکرد‬ ‫ش��رکت‌های زیرمجموعه ات��اق تهران عنوان‬ ‫ک��رد‪ :‬مجموعه‌ای ب��زرگ از صنایع گوناگون‬ ‫اعم از‌(صنایع ماشین‌س��ازی‪ ،‬غذایی‪ ،‬پوشاک‬ ‫و حمل‌ونقل و‪ )...‬مش��غول به فعالیت هستند‬ ‫که پوشش نیازهای بیمه‌ای این صنایع بزرگ‬ ‫در ش��رایط فعلی اقتصادی اهمیت بس��زایی‬ ‫خواهد داشت‪ .‬مسئول اتاق ایران و ارمنستان‬ ‫افزود‪ :‬زمینه‌های همکاری صنایع زیرمجموعه‬ ‫ات��اق تهران با بیمه معلم ب��ا توجه به مزایای‬ ‫این ش��رکت بیم��ه‌ای می‌تواند س��بب ایجاد‬ ‫همکاری‌های مشترک بسیاری شود‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه ب��ا توج��ه به بس��ته ش��دن‬ ‫تفاهمنام��ه با بیم��ه معلم برای اس��تفاده از‬ ‫پوشش‌های مختلف بیمه‌ای عنوان کرد‪ :‬برای‬ ‫همکاری منسجم‪ ،‬خدمات متنوع بیمه معلم‬ ‫به منظور ارائه به صاحبان صنایع در دس��تور‬ ‫کار قرار دارد‪.‬‬ ‫در ادامه این جلسه مصطفی یاسری‪ ،‬مدیر‬ ‫ش��عبه تهران بزرگ بیمه معلم با بیان اینکه‬ ‫این ش��رکت همواره تالش ک��رده با صاحبان‬ ‫صنایع بزرگ به زبان مش��ترک برسد‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬از آنجا که بیمه معلم یکی از شرکت‌های‬ ‫پرسابقه و با اعتبار صنعت بیمه است‪ ،‬صنایع‬ ‫بزرگ��ی را زیر چت��ر بیمه‌ای خود ق��رار داده‬ ‫است‪.‬‬ ‫در پای��ان ای��ن نشس��ت مقرر ش�� ‌د انعقاد‬ ‫تفاهمنام��ه اتاق تهران با ش��رکت بیمه معلم‬ ‫در زمینه تش��ریح پوش��ش‌های بیم��ه‌ای به‬ ‫ش��رکت‌های زیرمجموعه نیز در دس��تور کار‬ ‫قرار گیرد‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫اهمیت توسعه‬ ‫صادرات در‬ ‫حوزه‌های‬ ‫دانش‌بنیان‬ ‫به این دلیل‬ ‫است که با‬ ‫سرمایه کمتر‬ ‫و با ارزآوری‬ ‫باال کمک به این‬ ‫شرکت‌ها محقق‬ ‫می‌شود‬ ‫مدیرعامل بانک توس��عه صادرات تاکید کرد‪ :‬مراقبت‬ ‫از مش��تریان در ش��رایط تحریم اهمیت ویژه‌ای دارد و‬ ‫با وجود تعامل خوب مش��تریان با بانک‪ ،‬برخورد اداری‬ ‫صرف جوابگو نیس��ت‪ .‬به گ��زارش روابط‌عمومی بانک‬ ‫توس��عه صادرات‪ ،‬علی صالح‌آب��ادی در همایش مدیران‬ ‫ای��ن بانک با عنوان «مراقبت از مش��تریان در ش��رایط‬ ‫تحری��م» افزود‪ :‬اولویت اصلی بانک‪ ،‬تامین س��رمایه در‬ ‫گردش بنگاه‌هاست چراکه شرکت‌ها به نسبت گذشته با‬ ‫توجه به افزایش نرخ ارز نیاز بیشتری دارند‪ .‬صالح‌آبادی‬ ‫با تاکید بر دو‌چندان ش��دن اهمی��ت صادرات غیر‌نفتی‬ ‫گفت‪ :‬با وجود اینکه دشمنان در پی کاهش ورودی‌های‬ ‫ارز به کشور از طریق کاستن فروش نفت هستند‪ ،‬تجربه‬ ‫اس��تفاده از ش��رکت‌های خصوصی حتی در حوزه‌هایی‬ ‫مانند پتروش��یمی‌ها و فوالدی‌ها باعث ش��ده مشکالت‬ ‫کمت��ری در ای��ن زمینه بروز کن��د‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬برای‬ ‫جابه‌جایی منابع بانک در زمان پیش از شروع تحریم‌ها‬ ‫تدابیر الزم اندیش��یده ش��د که هرچند با هزینه بیشتر‬ ‫به آنها دسترس��ی الزم وجود داش��ته باشد‪.‬وی با اعالم‬ ‫این مطلب که توجه به شرکت‌های دانش‌بنیان صادراتی‬ ‫نیز در دستور کار بانک قرار دارد‪ ،‬گفت‪ :‬اهمیت توسعه‬ ‫صادرات در حوزه‌های دانش‌بنیان به این دلیل است که‬ ‫با سرمایه کمتر و با ارزآوری باال کمک به این شرکت‌ها‬ ‫محقق می‌شود‪ .‬صالح آبادی رشد تسهیالت به بنگاه‌های‬ ‫کوچک و متوس��ط را یادآور ش��د و گفت‪ :‬موضوع‌هایی‬ ‫مانند تعیین‌تکلیف تس��هیالت غیرجاری‪ ،‬پروانه سبز و‬ ‫رف��ع تعهد‪ ،‬بازدید از ش��رکت‌ها و ارتباط با مش��تریان‪،‬‬ ‫رتب��ه اعتباری مش��تریان و حذف ن��گاه وثیقه‌محوری‬ ‫صرف‪ ،‬ملاحظات مرتبط با کارگزاری‌ها‪ ،‬توجه شعب به‬ ‫پروژه‌های دریافت‌کننده منابع از صندوق توسعه ملی و‬ ‫شیوه بازپرداخت و ارائه مش��اوره به آنها ضروری است‪.‬‬ ‫صالح‌آبادی درب��اره قانون جدید چک مطالعه دقیق آن‬ ‫را بااهمیت دانس��ت و گفت‪ :‬بر اس��اس اعتبار‌سنجی‌ها‪،‬‬ ‫در هر برگ چک حداکثر مبلغ اعتبار صادرکننده چک‬ ‫روی آن درج خواهد شد و سازکار الزم برای این موضوع‬ ‫تا یک س��ال آینده از سوی شورای پول و اعتبار تعیین‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬مدیرعامل بانک توس��عه صادرات با اشاره به‬ ‫اهمیت دفاع از حقوق بانک در مراجع نظارتی خواستار‬ ‫اگر تمایل به پیش��رفت و کمک به ص��ادرات غیرنفتی داریم باید‬ ‫بدانیم مولفه‌های الزم در این زمینه یعنی مسئو‌لیت‌پذیری‪ ،‬همدلی‬ ‫و همفک��ری هم��کاران بانک توس��عه ص��ادرات بس��یار کمک‌کننده‬ ‫است‬ ‫توجه و پاس��خ به‌موقع به پرسش‌های مطرح‌شده برای‬ ‫پیش��گیری از بروز مش��کالت در این زمینه شد‪ .‬وی با‬ ‫اع�لام این مطلب که با وجود در اختیار داش��تن منابع‬ ‫ریالی و ارزی مطلوب توان چند برابر کردن تس��هیالت‬ ‫وجود ندارد‪ ،‬گفت‪ :‬در این شرایط باید با ارائه مجموعه‌ای‬ ‫ازخدمات مانند اعتبار اس��نادی داخل��ی‪ ،‬ضمانتنامه و‬ ‫ابزارهای تکمیلی مش��تریان را حفظ کنیم‪ .‬صالح‌آبادی‬ ‫با اش��اره به ضرورت جذب مشتریان جدید تصریح کرد‪:‬‬ ‫حمای��ت از تولید و ص��ادرات کاال و خدمات در اولویت‬ ‫بانک توس��عه صادرات ق��رار دارد‪ .‬به گفت��ه مدیرعامل‬ ‫تخصیص بیش از ‪ ۴۱‬هزار میلیارد ریال به صنایع آذربایجان شرقی‬ ‫مدیرعامل بان��ک صنعت و معدن اعالم کرد‪ :‬این بانک‬ ‫‪ ۴۱‬هزار و ‪ ۱۹۴‬میلیارد ریال از س��ال ‪ ۱۳۹۲‬تاکنون به‬ ‫‪ ۴۷‬طرح تولیدی در اس��تان آذربایجان شرقی اختصاص‬ ‫داده که اش��تغال ‪ ۲‬هزار و ‪ ۸۵۰‬نف��ر را به دنبال خواهد‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش پایگاه اطالع‌رس��انی بانک صنعت و معدن‪،‬‬ ‫حسین مهری‪ ،‬مدیرعامل و رئیس هیات‌‌مدیره این بانک‬ ‫در دومین روز از سفر خود به استان آذربایجان شرقی به همراه جمعی‬ ‫از مدیران ارش��د این بانک در نشس��ت با اعضای اتاق بازرگانی اس��تان‬ ‫آذربایجان حضور یافت و ضمن تاکید بر لزوم رفع مشکالت و موانع پیش‬ ‫روی کارآفرینان و تولیدکنندگان استان افزود‪ :‬این استان از لحاظ تعداد‬ ‫واحدهای صنعتی‪ ،‬یکی از قطب‌های صنعتی کشور به شمار می‌رود و به‬ ‫دلیل دسترسی به بازارهای اروپا و آسیای میانه از امکانات و قابلیت‌های‬ ‫توس��عه صنعتی قابل‌توجهی برخوردار اس��ت‪ .‬وی تصری��ح کرد‪ :‬وجود‬ ‫صنایع زیرساختی مانند پاالیشگاه و مجتمع پتروشیمی‪ ،‬ماشین‌سازی‪،‬‬ ‫فوالد و قطعه‌سازی‪ ،‬صنایع چرم و صنایع غذایی که در زمره واحدهای‬ ‫صنعتی پیشرو کشور هستند‪ ،‬می‌تواند الگوی مناسبی برای صنایع دیگر‬ ‫اس��تان‌های کشورمان باش��د‪ .‬آذربایجان شرقی از لحاظ ظرفیت صنایع‬ ‫معدن��ی نیز یکی از مناطق غنی معدنی کش��ور بوده ک��ه تاکنون مواد‬ ‫معدنی بس��یاری در این اس��تان شناسایی شده و با س��رمایه‌گذاری در‬ ‫ای��ن زمینه می‌توان ارزش‌افزوده زیادی ایجاد کرد زیرا بر‬ ‫اساس تاکیدهای ریاست محترم جمهوری و سیاست‌های‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت بهره‌برداری از معادن و‬ ‫جلوگیری از خام‌فروش��ی و سرمایه‌گذاری در این صنعت‬ ‫در دس��تور کار بان��ک ق��رار دارد‪ .‬مهری عن��وان کرد‪ :‬از‬ ‫سازکارهای مهم رونق اقتصادی توسعه صادرات کاالهای‬ ‫صنعت��ی و نیز تکمیل فرآیند زنجی��ره تولید محصوالت‬ ‫است که برای نیل به این هدف ابتدا باید از رونق تولید داخلی حمایت‬ ‫کنیم و صنعتگران ما دغدغه مالی برای تولید کاالی باکیفیت نداش��ته‬ ‫باشند و به همین منظور حمایت همه‌جانبه از صنایع و تولیداتی که به‬ ‫دنبال تکمیل زنجیره ارزش هستند‪ ،‬در اولویت ماست‪ .‬وی افزود‪ :‬ایجاد‬ ‫ارتباط و حس��ن تعامل با بازارهای هدف به منظور ورود به بازار جهانی‬ ‫نیز از اقدام‌های مهمی اس��ت که در ش��رایط کنونی کشور راه‌گشاست‪.‬‬ ‫مهری همچنین بر اهمیت اهلیت و صالحیت متقاضیان تاکی ‌د و اش��اره‬ ‫کرد خوش��بختانه کارآفرینان بزرگی در این اس��تان وجود دارند که از‬ ‫صالحی��ت الزم برخوردارن��د و این کار بانک را در پرداخت تس��هیالت‬ ‫آسان می‌کند‪ .‬مدیرعامل بانک صنعت و معدن عنوان کرد‪ :‬برای تسهیل‬ ‫فرآیند اعطای تس��هیالت به شعب و سرپرس��تی‌ها تفویض اختیار الزم‬ ‫داده ش��د تا در کمترین زمان ممکن تامین نقدینگی واحدهای صنعتی‬ ‫به انجام برسد‪.‬‬ ‫بانک توس��عه صادرات‪ ،‬ارز اس��کناس از سوی این بانک‬ ‫به نرخ آزاد از صادرکنندگان به هر میزان که ارائه کنند‪،‬‬ ‫خریداری می‌ش��ود و سیاس��ت بانک مرک��زی نیز این‬ ‫اس��ت که ارز حاصل از صادرات غیرنفتی بتواند کش��ور‬ ‫را در ش��رایط فعلی اداره کند‪ .‬وی درباره بانکداری باز و‬ ‫ضرورت ورود به این عرصه برای بانک توس��عه صادرات‬ ‫گفت‪ :‬برای هر مشتری می‌توانیم خدمات را بومی‌سازی‬ ‫و شخصی‌سازی و از این طریق مزیت نسبی ایجاد کنیم‪.‬‬ ‫صالح‌آبادی تعداد کم ش��عب بانک توسعه صادرات را در‬ ‫ش��رایط فعلی مطلوب بیان ک��رد و گفت‪ :‬وجود نیروی‬ ‫فنی و متخصص در ش��عب و س��تاد با وجود تعداد کم‬ ‫ش��عب از یک س��و و همکاری مطلوب با مجموعه‌های‬ ‫نظارت��ی از س��وی دیگر باعث اعتم��اد بانک مرکزی به‬ ‫مجموعه بانک توس��عه صادرات ش��ده است‪ .‬وی اظهار‬ ‫کرد‪ :‬اگر تمایل به پیشرفت و کمک به صادرات غیرنفتی‬ ‫داری��م باید بدانیم مولفه‌ه��ای الزم در این زمینه یعنی‬ ‫مس��ئو‌لیت‌پذیری‪ ،‬همدلی و همفک��ری همکاران بانک‬ ‫توسعه صادرات بسیار کمک‌کننده است‪‌.‬صالح‌آبادی در‬ ‫این همایش خواس��تار ایجاد کارگروهی از مدیریت‌های‬ ‫اعتبارات‪ ،‬فن��اوری اطالعات و ارتباطات و امور ش��عب‬ ‫برای بحث اعتبار‌س��نجی‌(‪ )CBRM‬و تصمیم‌گیری به‬ ‫طور موردی برای شعب شد‪.‬‬ ‫ابوالفضل س��روش‪ ،‬عضو هیات‌مدیره بانک توس��عه‬ ‫صادرات نیز با طرح موضوع بانکداری باز در این همایش‬ ‫گفت‪ :‬یک��ی از اهداف بانکداری باز به اش��تراک‌گذاری‬ ‫داده‌ها و به رسمیت شناختن نقش رقیبان جدید است‪.‬‬ ‫ب��ه گفته وی‪ ،‬ارائه خدمت در هر زم��ان‪ ،‬هر مکان و از‬ ‫هر کانال موردنظر بانکداری باز است‪ .‬به عقیده سروش‪،‬‬ ‫نس��ل اول بانکداری‪ ،‬سنتی است‪ .‬نس��ل دوم اینترنتی‬ ‫مبتنی‌بر موبایل‪ ،‬نس��ل س��وم حاوی اصالح فرآیندها و‬ ‫بازمهندسی آنها و نسل چهارم بانکداری دیجیتال است‪.‬‬ ‫س��روش تاکید ک��رد‪ :‬در بانکداری باز س��پرده‌گذاری‪،‬‬ ‫برداشت و انتقال‪ ،‬مدیریت حساب‪ ،‬خدمات حسابداری‪،‬‬ ‫پرداخت صورتحساب‌ها و وام همگی در خارج از محیط‬ ‫بان��ک قابل انج��ام اس��ت‪ .‬در این همای��ش حمیدرضا‬ ‫معبودی‪ ،‬مدیر ام��ور بین‌الملل بانک توس��عه صادرات‬ ‫به موضوع‌‌هایی ما‌نند بس��ته رونق تولید‪ ،‬دریافت وجوه‬ ‫صادرکنن��دگان و پذیرش ضمانتنامه‌ه��ا پرداخت‪ .‬رضا‬ ‫س��اعدی‌فر‪ ،‬مدیر امور اعتبارات بانک توس��عه صادرات‬ ‫نیز به پاس��خ پرسش‌های رئیسان ش��عب مانند مسائل‌‬ ‫س��قف‌های اعتب��اری‪ ،‬مصوبه‌های کارگ��روه رفع موانع‬ ‫تولی��د‪ ،‬نحوه همکاری درباره پروانه‌های س��بز گمرکی‪،‬‬ ‫رف��ع مش��کالت س��خت‌افزاری‪ ،‬تفویض اختی��ارات به‬ ‫ش��عب و ایجاد میانگین بر اساس گردش حساب واقعی‬ ‫پرداخت‪ .‬همایش یک‌روزه مدیران بانک توسعه صادرات‬ ‫ایران با عنوان «مراقبت از مشتریان در شرایط تحریم»‬ ‫در تهران برگزار شد‪.‬‬ ‫رشد و توازن پرتفوی در بیمه نوین محقق شد‬ ‫مدیرعامل بیمه نوین گفت‪ :‬ارتقای کیفیت‬ ‫و رش��د متوازن پرتف��وی بیم��ه‌ای‪ ،‬موجب‬ ‫کاهش قابل‌توجه س��هم بیمه‌های ثالث شده‬ ‫اس��ت‪ .‬به گزارش روابط‌عموم��ی و بین‌الملل‬ ‫بیمه نوین‪ ،‬حس��ین کریم‌خان زند در مجمع‬ ‫عمومی عادی ساالنه به ارائه گزارش عملکرد‬ ‫در حوزه‌ه��ای فنی‪ ،‬مدیریت ریس��ک‪ ،‬مالی‪،‬‬ ‫س��رمایه‌گذاری و بازاریابی برای س��هامداران پرداخت‪ .‬وی‬ ‫نگهداش��ت توانگ��ری مالی بیم��ه نوین در س��طح یک برای‬ ‫دومین س��ال متوالی را یکی از موفقیت‌های س��ال گذش��ته‬ ‫عنوان کرد و گفت‪ :‬رتبه یک توانگری مالی موجب می‌شود تا‬ ‫بیمه‌گذاران اطمینان بیشتری به بیمه‌گر خود داشته باشند‬ ‫و فرص��ت عقد قراردادهای بزرگ نیز بر مبنای آیین‌نامه‌های‬ ‫بیمه مرکزی بیشتر فراهم می‌شود‪ .‬استراتژی‌های شرکت در‬ ‫حوزه‌های فنی و س��رمایه‌گذاری نیز در راستای نیل به حفظ‬ ‫س��طح توانگری و ارتقای آن در س��ال جاری تدوین شده‌اند‪.‬‬ ‫کریم‌خان زند همچنین گفت‪ :‬برای تحقق س��ودآوری بیمه‬ ‫نوی��ن اقدام‌های مهمی در زمینه گس��ترش ش��بکه فروش‪،‬‬ ‫مدیری��ت صحیح ریس��ک‪ ،‬پاالیش برنامه‌ه��ای عملیاتی و‬ ‫ارتقای کیفیت خدمات‌رس��انی در بخش ص��دور و پرداخت‬ ‫خس��ارت انجام شده اس��ت‪ .‬مدیرعامل بیمه‬ ‫نوین همچنین ورود به بازار پایه دوم فرابورس‬ ‫را از دیگر دس��تاوردهای بیمه نوین در س��ال‬ ‫گذش��ته عنوان کرد و در همین راس��تا افزود‪:‬‬ ‫صورت‌های مالی شفاف و رعایت قوانین بیمه‬ ‫ی اس�لامی ایران مورد تاکید‬ ‫مرکزی جمهور ‌‬ ‫هیات‌مدیره اس��ت‪ .‬کریم‌خ��ان زند در بخش‬ ‫دیگری از س��خنان خود با اش��اره ب��ه اقدام‌هایی که در حوزه‬ ‫فنی انجام ش��ده اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬در سال گذشته عالوه‌بر تغییر‬ ‫رویک��رد از پرتفوی‌‌مح��وری صرف‪ ،‬ارتقای کیفیت و رش��د‬ ‫مت��وازن پرتفوی بیمه‌ای را در دس��تور کار قرار دادیم که در‬ ‫نتیجه تحقق آن‪ ،‬سهم بیمه‌های ثالث در این شرکت‪ ،‬کاهش‬ ‫قابل‌توجهی یافت و به رقم ‪ ۱۸‬درصد رسید‪ .‬مدیرعامل بیمه‬ ‫نوین با اش��اره به آنکه در س��ال ‪ ،۹۷‬به می��زان ‪ ۹۹.۱‬درصد‬ ‫بودجه مصوب هیات‌مدیره تحقق پیدا کرده اس��ت‪ ،‬توضیح‬ ‫داد‪ :‬پرتفوی ش��رکت در س��ال ‪ ۹۷‬نسبت به سال گذشته ‪۷۴‬‬ ‫درصد رش��د داشته و نرخ س��هم بیمه نوین در بازار بورس در‬ ‫س��ال ‪ ۹۴‬تا ‪ ۹۷‬تغییر اساسی داشته است‪ .‬همچنین ضریب‬ ‫خس��ارت بیمه نوین از میانگین ضریب خس��ارت در صنعت‬ ‫بیمه کمتر است‪.‬‬ ‫صیدی در آیین امضای تفاهمنامه با صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست‌جمهوری‪:‬‬ ‫مدیرعامل بانک صادرات ایران گفت‪ :‬رش��د و توس��عه کش��ور از‬ ‫مس��یر حمایت از طرح‌های دانش‌بنیان و پشتیبانی از کارآفرینان‬ ‫خ�لاق و ایده‌های نو آنه��ا می‌گذرد و بانک ص��ادرات ایران آماده‬ ‫است از زمان تاسیس تا مرحله بهره‌برداری و تولید انبوه در سطح‬ ‫ملی و توس��عه بازارهای صادراتی از این ش��رکت‌ها حمایت کند‪.‬‬ ‫به گ��زارش روابط‌عمومی بانک صادرات ای��ران‪ ،‬حجت‌اله صیدی‬ ‫در آیین گش��ایش دفتر حمایت از نوآوری بانک در محل صندوق‬ ‫نوآوری و شکوفایی ریاست‌جمهوری و امضای تفاهمنامه همکاری‬ ‫با این صندوق ابراز کرد‪ :‬بس��یاری از مشتریان و شرکت‌های بزرگ‬ ‫کش��ور‪ ،‬فعالی��ت خ��ود را با بانک ص��ادرات ایران آغ��از کرده‌اند و‬ ‫ای��ن بانک کارنامه درخش��انی در حمای��ت از ایده‌های نو تا مرحله‬ ‫بهره‌برداری و تولید انبوه داش��ته اس��ت‪.‬مدیرعامل بانک صادرات‬ ‫ای��ران افزود‪ :‬حمایت‌ه��ای رهبر معظم انقالب از جوانان با‌انگیزه و‬ ‫خالق کش��ور و اراده دولت محترم در راس��تای راه‌اندازی صندوق‬ ‫ن��وآوری و ش��کوفایی‪ ،‬نویدبخش اتفاق‌های ب��زرگ در عرصه علم‬ ‫بانک صادرات در کنار دانش‌بنیان‌ها خواهد ایستاد‬ ‫و فناوری از س��وی جوانان اس��ت و بانک صادرات‬ ‫ای��ران افتخار دارد که در بخ��ش تامین مالی‪ ،‬بین‬ ‫‪ ۲۰‬ت��ا ‪ ۲۵‬درصد تس��هیالت خ��ود را به حمایت از‬ ‫فعالیت‌ه��ای نوآور و جدید در این عرصه اختصاص‬ ‫دهد‪.‬وی با بی��ان اینکه بخش فناوری‌های علمی و‬ ‫تامین مالی‪ ،‬دو بخش مهم برای شروع یک فعالیت‬ ‫جدید اس��ت‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬راه‌اندازی دفتر حمایت از‬ ‫نوآوری بانک صادرات ایران در محل صندوق نوآوری و ش��کوفایی‬ ‫ریاست‌جمهوری‪ ،‬در راستای توسعه همکاری‌ها بین بانک صادرات‬ ‫ای��ران و صندوق نوآوری و ش��کوفایی اس��ت‪.‬صیدی افزود‪ :‬بانک‬ ‫ص��ادرات ایران به ط��ور قط ‌ع با ارقام باالت��ر و بزرگ‌تر در خدمت‬ ‫کارآفرینان و صاحبان ایده و خالقیت و جوانان دانشگاهی خواهد‬ ‫بود و تالش می‌کنیم تا با این کار مانع از مهاجرت نخبگان ش��ویم‬ ‫و ب��رای ایجاد فض��ای دلگرمی خدمت جوانان به کش��ور حداکثر‬ ‫ظرفیت‌ه��ا را ایج��اد کنیم‪.‬وی با اش��اره به اینکه هیچ بخش��ی از‬ ‫دوره آموزش��ی یک‌روزه مدیریت ارتباط با مش��تری( ‪ )CRM‬در ستاد‬ ‫مرکزی بیمه سرمد برگزار شد‪ .‬به گزارش روابط‌عمومی بیمه سرمد‪ ،‬در این‬ ‫دوره آموزشی که با حضور جمعی از همکاران ستادی و شعب استان تهران‬ ‫این ش��رکت برگزار شد‪ ،‬ضمن بررسی ابزارهای نوین مدیریت سازمانی‪ ،‬به‬ ‫معرفی و بیان قابلیت‌ها و ویژگی‌های مدیریت ارتباط با مش��تری پرداخته‬ ‫توسعه بدون تامین مالی مناسب به نتیجه مطلوب‬ ‫نمی‌رس��د‪ ،‬اظهار ک��رد‪ :‬محور اقتص��اد مقاومتی و‬ ‫سیاس��ت‌های کلی تعیین‌شده از سوی رهب ‌ر معظم‬ ‫انقالب بر بنیان‌گذاش��تن بنگاه‌های درون‌زا تاکید‬ ‫دارد و امیدواری��م به عنوان یک��ی از ‪ ۳‬بانک بزرگ‬ ‫کش��ور‪ ،‬با تعامل بهتر با این شرکت‌ها در این مسیر‬ ‫گام برداریم‪.‬علی وحدت‪ ،‬رئیس هیات‌عامل صندوق‬ ‫نوآوری و ش��کوفایی ریاس��ت‌جمهوری نیز در این آیین با تشکر از‬ ‫حمایت بانک صادرات ایران از شرکت‌های دانش‌بنیان‪ ،‬گفت‪ :‬ایجاد‬ ‫ارزش‌افزوده و اشتغال بیشتر در کنار پاسخگویی به نیازهای کشور‬ ‫با استفاده از توان شرکت‌های دانش‌بنیان‪ ،‬دو هدف اصلی توجه به‬ ‫این بنگاه‌ها است و اراده مسئوالن کشور و نظام بر حمایت از ‪ ۴‬هزار‬ ‫و ‪ ۵۰۰‬ش��رکت دانش‌بنیان و پشتیبانی از جوانان خالق و باانگیزه‬ ‫در این بنگاه‌ها است‪ .‬وی با اشاره به اینکه هدف‌گذاری صندوق تا‬ ‫مالی ‪ ۱۵۰۰‬میلیارد تومانی این شرکت‌ها است‪،‬‬ ‫پایان سال تامین ‌‌‬ ‫برگزاری دوره آموزشی‌( ‪ )CRM‬در بیمه سرمد‬ ‫شد‪ .‬پژمان نریمانی‪ ،‬مدیر سرمایه انسانی که مسئولیت برگزاری این دوره را‬ ‫بر‌عهده داشت‪ ،‬ضمن تشکر و قدردانی از حضور همکاران‪ ،‬هدف از برگزاری‬ ‫این دوره آموزش��ی را افزایش س��طح دانش هم��کاران در زمینه مدیریت‬ ‫ارتباط با مش��تری(‪ ،)CRM‬شیوه‌های درس��ت و نوین برقراری ارتباط با‬ ‫مش��تریان‪ ،‬برطرف کردن باورهای نادرس��ت پیرامون استقرار ‪ CRM‬در‬ ‫افزود‪ :‬بانک صادرات ایران بانکی خوش��نام اس��ت که در این مسیر‬ ‫پیش��قدم هم بوده و ایجاد دفتر ویژه و امضای تفاهمنامه این نوید‬ ‫را می‌دهد که پش��تیبانی از دانش‌بنیان‌ها با دقت و س��رعت تداوم‬ ‫یابد‪.‬همزم��ان با گش��ایش دفتر حمایت از ن��وآوری بانک صادرات‬ ‫ایران در محل صندوق نوآوری و ش��کوفایی ریاس��ت‌جمهوری‪ ،‬در‬ ‫آیینی‪ ،‬تفاهمنامه همکاری با هدف تداوم حمایت از ش��رکت‌های‬ ‫دانش‌بنیان با حضور حجت‌ال��ه صیدی‪ ،‬مدیرعامل بانک صادرات‬ ‫ای��ران و علی وح��دت‪ ،‬رئیس هیات‌عامل این صندوق امضا ش��د‪.‬‬ ‫برق��راری و توس��عه تعامالت بین بانک ص��ادرات ایران و صندوق‬ ‫ن��وآوری و ش��کوفایی در زمینه‌های مرتب��ط و خلق انواع خدمات‬ ‫مالی و بانکی‪ ،‬اعطای انواع تسهیالت در قالب عقود اسالمی‪ ،‬صدور‬ ‫ضمانتنامه و گش��ایش اعتبارات اس��نادی ریالی و ارزی‪ ،‬ارائه انواع‬ ‫خدمات بانکداری الکترونیک از س��وی ش��بکه شعب و درگاه‌های‬ ‫الکترونیکی بانک برای ارائه خدمات بهتر‪ ،‬مهم‌ترین محورهای این‬ ‫تفاهمنامه همکاری بود‪.‬‬ ‫بیمه سرمد‪ ،‬فراهم آوردن بستری مناسب برای تبادل دستاوردها و انتقال‬ ‫تجربه‌ها و گس��ترش دیدگاه‌های نوآورانه در بیمه سرمد در حوزه مدیریت‬ ‫ارتباط با مش��تری‪ ،‬برشمرد‪ .‬بر اساس این گزارش‪ ،‬دوره آموزشی مدیریت‬ ‫ارتباط با مش��تری‪ ،‬با همکاری موسس��ه توان آفرین وستا در بیمه سرمد‬ ‫برگزار شد‪.‬‬
‫‪13‬‬ ‫دو‌شنبه‬ ‫‪ 7‬مرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 26‬ذی‌القعده ‪1440‬‬ ‫‪ 29‬ژوئیه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1339‬‬ ‫پیاپی ‪2657‬‬ ‫راه و شهرسازی‬ ‫جای مسکن در الیحه «مالیات بر فعالیت‌های اختالل‌زا» خالی است‬ ‫چراغ سبز دولت به سوداگران مسکن؟‬ ‫‹ ‹مجل�س پیگی�ر حض�ور مس�کن در الیح�ه‬ ‫مالیاتی جدید‬ ‫اکرم امینی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫اگر از س��وداگران مس��کن مالیات گرفته نش��ود‪ ،‬در نوس��ان‌های‬ ‫بازار‪ ،‬همچنان نقدینگی به سمت مسکن می‌رود و این باعث تورم و‬ ‫افزایش نرخ در این بخش می‌شود‬ ‫ف��روش امالک جدید هس��تند و از این راه به س��ودهای‬ ‫کالن رس��یده‌اند‪ .‬بدری با بیان اینک��ه اعمال مالیات بر‬ ‫عایدی س��رمایه مس��کن موجب کاهش التهاب در بازار‬ ‫مسکن می‌شود و این مسئله در کاهش قیمت‌ها اثرگذار‬ ‫خواهد بود‪ ،‬افزود‪ :‬دول��ت باید در کنار مالیات بر عایدی‬ ‫س��رمایه‪ ،‬قانون مالیات بر خانه‌های خالی را نیز عملیاتی‬ ‫کند زیرا این دو قانون دس��ت دالالن را از بازار مس��کن‬ ‫کوتاه خواهد کرد‪.‬‬ ‫ب��دری گفت‪ :‬مجلس موافق اعم��ال مالیات بر عایدی‬ ‫سرمایه مسکن است و در صورت ارسال الیحه مالیات بر‬ ‫فعالیت‌های اختالل‌زا ازسوی دولت‪ ،‬مجلس این الیحه را‬ ‫اصالح می‌کند و بخش مالیات بر عایدی سرمایه مسکن‬ ‫را در آن می‌گنجاند‪.‬‬ ‫‹ ‹دست واس�طه‌گران بازتر؛ دست متقاضیان‬ ‫تنگ‌تر‬ ‫یک کارشناس اقتصاد مسکن معتقد است نادیده گرفته‬ ‫شدن مس��کن در بررس��ی الیحه مالیات بر فعالیت‌های‬ ‫اختالل‌زا‪ ،‬درواقع میدان دادن به دالالن و واس��طه‌گران‬ ‫این بخش و نتیجه آن افزایش دوباره قیمت‌هاست‪.‬‬ ‫حس��ین عبدالله��ی به‬ ‫گفت‪ :‬ش��هریور س��ال‬ ‫پیش‪ ،‬کلیات الیحه مالیات بر عایدی سرمایه مسکن در‬ ‫کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی تصویب شد‬ ‫ام��ا بعد از یک س��ال‪ ،‬هنوز به نتیجه نهایی نرس��یده و‬ ‫تبدیل به قانون نشده است‪ .‬این مسئله دالیل گوناگونی‬ ‫دارد و به‌نظر می‌رسد برخی ذی‌نفعان پرنفوذ که تصویب‬ ‫ای��ن قانون به ضررش��ان اس��ت‪ ،‬مانع نهایی ش��دن آن‬ ‫می‌ش��وند‪ .‬البته آس��یب اصلی این مسئله در قالب گران‬ ‫شدن مسکن به مردم می‌رسد‪.‬‬ ‫او تاکید کرد‪ :‬قانون مالیات بر عایدی سرمایه در ‪۱۸۰‬‬ ‫کشور جهان در حال اجراست و تجربه نشان داده اجرای‬ ‫آن باعث خروج س��وداگران از ب��ازار و حذف تقاضاهای‬ ‫مازادی می‌ش��ود که مس��کن را برای مص��رف خریداری‬ ‫نمی‌کنند بلکه اهداف سوداگرانه دارند‪.‬‬ ‫عبداللهی با بیان اینکه بعد از یک س��ال‪ ،‬دولت الیحه‬ ‫مالی��ات بر فعالیت‌ه��ای اختالل‌زا را پیش��نهاد داده که‬ ‫در آن‪ ،‬مس��کن قید نش��ده و طال‪ ،‬ارز و خودرو را شامل‬ ‫می‌ش��ود‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬اگر از س��وداگران مس��کن مالیات‬ ‫گرفته نش��ود‪ ،‬در نوسان‌های بازار‪ ،‬همچنان نقدینگی به‬ ‫س��مت مسکن می‌رود و این باعث تورم و افزایش نرخ در‬ ‫این بخش می‌ش��ود‪ .‬در اثر این اتفاق‪ ،‬باز هم بخش��ی از‬ ‫مردم توان خریدش��ان را از دست خواهند داد و وضعیت‬ ‫امروز دوباره پیش خواهد آمد؛ یعنی رکود س��نگینی بر‬ ‫ب��ازار حاکم می‌ش��ود‪ .‬اکنون نیز می‌بینیم که براس��اس‬ ‫گ��زارش بانک مرک��زی‪ ،‬معامله‌ها در ته��ران ‪ ۶۰‬درصد‬ ‫نسبت به سال گذشته کاهش داشته است‪.‬‬ ‫ای��ن کارش��ناس اقتصاد مس��کن ب��ا تاکید ب��ر لزوم‬ ‫بهره‌گی��ری از تجرب��ه دیگر کش��ورها در زمینه دریافت‬ ‫مالی��ات بر عایدی س��رمایه گفت‪ :‬وقت��ی چنین قانونی‬ ‫در ‪ ۱۸۰‬کش��ور در حال اجراست نش��ان می‌دهد قانون‬ ‫مالیاتی کارآمدی است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نش��ان‬ ‫می‌دهد در دهه اخیر ‪ ۱۰.۵‬میلیون مس��کن عرضه شده‬ ‫اما فقط ‪ ۲.۴‬میلیون خانوار صاحب خانه ش��ده‌اند؛ یعنی‬ ‫‪ ۷۷‬درص��د این خانه‌ها به‌دس��ت مصرف‌کنن��ده واقعی‬ ‫نرس��یده و بخش زیادی از معامله‌ها به قصد س��کونت و‬ ‫مصرف نبوده اس��ت؛ درواقع یا با هدف سرمایه‌گذاری یا‬ ‫سوداگرانه بوده است‪.‬‬ ‫برهمین اس��اس اکنون ش��اهد توزیع ناعادالنه مسکن‬ ‫هستیم‪ ،‬به‌طوری که فردی تعداد زیادی واحد مسکونی‬ ‫دارد و در مقابل اف��رادی داریم که برای اجاره یک خانه‬ ‫کوچک در سختی هستند‪ .‬این مسئله باعث شده بیشتر‬ ‫درآمد خانوارها صرف تامین مس��کن شود و منابع دیگر‬ ‫بخش‌ها یعنی خوراک‪ ،‬پوش��اک‪ ،‬درمان و تفریح کاهش‬ ‫یابد‪.‬‬ ‫عبداللهی یادآور ش��د‪ :‬گرچ��ه الیحه مالیات بر عایدی‬ ‫سرمایه که سال گذشته به مجلس ارسال شد نیز الیحه‬ ‫کاملی نبود اما این دلیل نمی‌شود مسکن را از مالیات بر‬ ‫فعالیت‌های اختالل‌زا که به‌نوعی همان مالیات بر عایدی‬ ‫س��رمایه اس��ت حذف کنیم‪ .‬این ضعف بزرگی است که‬ ‫مجلس ش��ورای اس�لامی به‌طور قطع باید ب��ه آن ورود‬ ‫و زمین��ه دریاف��ت کامل مالیات بر عایدی س��رمایه را از‬ ‫سوداگران حوزه مسکن فراهم کند‪.‬‬ ‫‹ ‹حذف مسکن به‌دلیل نبود زیرساخت‌ها‬ ‫معاون وزیر اقتصاد‪ ،‬فراهم نبودن زیرساخت‌ها را عامل‬ ‫اصلی ح��ذف مس��کن از الیحه مالیات ب��ر فعالیت‌های‬ ‫اختالل‌زا اعالم کرده است‪.‬‬ ‫محمدعلی دهقان دهنوی در این زمینه به تسنیم گفت‪:‬‬ ‫اگر قرار باشد بدون ایجاد زیرساخت الزم از فعالیت‌های‬ ‫مرتبط با تولید مانند مسکن مالیات وصول شود‪ ،‬در حالی‬ ‫که س��ایر بازارهای موازی کاذب زیر پوشش مالیاتی قرار‬ ‫نگرفته‌اند به‌راحتی ش��اهد خروج سرمایه از فضای تولید‬ ‫خواهیم بود که چنین موضوعی به هیچ عنوان قابل قبول‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫به‌نظر می‌رس��د منظ��ور دهقان‪ ،‬س��امانه ملی امالک‬ ‫کش��ور اس��ت که وزارت راه و شهرس��ازی پیش‌تر وعده‬ ‫راه‌اندازی آن را داده اما این وعده هنوز عملیاتی نش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫البته برخی کارشناسان نیز معتقدند در نبود سامانه‌ای‬ ‫که آم��ار دقیق تولی��د و معامله واحدهای مس��کونی را‬ ‫نش��ان می‌دهد‪ ،‬اجرای قوانین مالیات��ی مانند مالیات بر‬ ‫عایدی س��رمایه و مالیات بر خانه‌های خالی‪ ،‬امکان‌پذیر‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫بر همین اس��اس‌‪ ،‬به نظر می‌رسد قضاوت دقیق درباره‬ ‫اق��دام وزارت اقتص��اد در زمینه حذف مس��کن از الیحه‬ ‫مالیات بر فعالیت‌های اختالل‌زا نیازمند تامل بیش��تر و‬ ‫گذر زمان است‪.‬‬ ‫در دهه اخیر‬ ‫‪ ۱۰.۵‬میلیون‬ ‫مسکن عرضه‬ ‫شده اما فقط ‪۲.۴‬‬ ‫میلیون خانوار‬ ‫صاحب خانه‬ ‫شده‌اند؛ یعنی‬ ‫‪ ۷۷‬درصد این‬ ‫خانه‌ها به‌دست‬ ‫مصرف‌کننده‬ ‫واقعی نرسیده‬ ‫و بخش زیادی از‬ ‫معامله‌ها به قصد‬ ‫سکونت و مصرف‬ ‫نبوده است‬ ‫تهران ‪ ۶‬خط مترو دیگر می‌خواهد‬ ‫مدیرعامل ش��رکت راه‌آهن ش��هری ته��ران و حومه (مترو)‬ ‫با تاکید بر اینکه براس��اس طرح جامع حمل‌ونقل ریلی ش��هر‬ ‫تهران‪ ،‬باید ‪ ۴‬خط ‪ ۱۰ ،۹ ،۸‬و ‪ ۱۱‬در پایتخت س��اخته ش��ود‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬عالوه بر این ‪ ۴‬خط‪ ۲ ،‬خط اکسپرس (پرسرعت) ‪ A‬و ‪B‬‬ ‫هم برای پایتخت نیاز است‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫از روابط عمومی و امور بین‌الملل ش��رکت‬ ‫راه‌آهن ش��هری ته��ران و حومه (مترو)‪ ،‬علی امام با اش��اره به‬ ‫اینکه در طرح جامع حمل‌ونقل ریلی شهر تهران در سال ‪،۸۷‬‬ ‫‪ ۸‬خط داخل ش��هری و ‪ ۴‬خط اکس��پرس در نظر گرفته شده‬ ‫بود اما در تصویب طرح ازس��وی دولت‪ ،‬فقط ‪ ۷‬خط تصویب و‬ ‫خطوط اکسپرس حذف شد و بقیه خطوط هم به منوریل تغییر‬ ‫یافت‪ ،‬افزود‪ :‬خطوط اکس��پرس‪ ،‬خطوطی هستند که زیر سایر‬ ‫خطوط مترو حرکت می‌کنند و فاصله ایستگاه‌های آنها بیشتر‬ ‫از خطوط معمول اس��ت و با همه خطوط داخل ش��هر ارتباط‬ ‫دارند و در امتداد خطوط اقماری خواهند بود‪.‬‬ ‫وی با اش��اره ب��ه اینک��ه درحال‌حاضر مترو ته��ران‪ ۶ ،‬خط‬ ‫درون‌ش��هری و ‪ ۲‬خط اقماری (کرج و فرودگاه امام خمینی تا‬ ‫ش��هر جدید پرند) دارد‪ ،‬بیان کرد‪ :‬در بازنگری طرح جامع که‬ ‫با مش��ارکت مشاوران باتجربه داخلی و خارجی تهیه شده‪۱۱ ،‬‬ ‫خط عادی و ‪ ۲‬خط اکس��پرس برای تهران در نظر گرفته شده‬ ‫اس��ت‪ .‬امام با تاکید بر اینکه بنا بر مصوبه‌های باالدس��تی‪۷۵ ،‬‬ ‫درصد حمل‌ونقل داخل شهر باید با ناوگان حمل‌ونقل عمومی‬ ‫انجام شود‪ ،‬گفت‪ :‬در این میان ‪ ۳۰‬درصد حمل‌ونقل در داخل‬ ‫شهر برعهده مترو است که درحال‌حاضر با جابه‌جایی روزانه ‪۲‬‬ ‫میلیون مسافر‪ ۱۳ ،‬درصد آن محقق شده است‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه براساس طرح جامع حمل‌ونقل ریلی و‬ ‫برنامه دوم توسعه شهر تهران باید امروز شاهد جابه‌جایی روزانه‬ ‫دست‌کم ‪ ۵‬میلیون مسافر با مترو می‌بودیم‪ ،‬ادامه داد‪ :‬متاسفانه‬ ‫به‌دلیل کمبود بودجه‪ ،‬کامل نش��دن زیرساخت‌های مورد نیاز‬ ‫خطوط مصوب‪ ،‬همچنین به‌دلیل تصویب نشدن خطوط جدید‬ ‫و کاهش نیافتن سرفاصله حرکت قطارها این امر محقق نشده‬ ‫اما امیدواریم با تکمیل خطوط ‪ ۶‬و ‪ ۷‬و ساخت ‪ ۶‬خط دیگر تا‬ ‫س��ال ‪ ۱۴۲۰‬تعداد سفرهای روزانه مترو به حدود ‪ ۱۰‬میلیون‬ ‫سفر برسد‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت راه‌آهن شهری تهران و حومه گفت‪ :‬البته‬ ‫باید در نظر داش��ت که در برنامه ‪۵‬ساله سوم شهرداری تهران‬ ‫که در سال گذش��ته به تصویب رسید‪ ،‬مترو مکلف شده سهم‬ ‫خود را از سفرهای درون‌شهری به ‪ ۲۰‬درصد برساند که این امر‬ ‫مستلزم تالش بسیار ویژه و تمرکز خاص و دوچندان مدیریت‬ ‫شهری بر توسعه مترو است‪.‬‬ ‫اصفهان؛ بهترین نمونه تحول پویای شهری‬ ‫بهمن راعی‪ :‬چهره ماندگار معماری ایران گفت باید برای‬ ‫توسعه و شهرسازی ساختار تعریف کنیم‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش‬ ‫از اصفه��ان‪ ،‬پروفس��ور محمدمنصور‬ ‫فالمکی در سی‌وس��ومین نشس��ت از سلس��له نشس��ت‌های‬ ‫راهبردی شهرسازی و معماری اظهار کرد‪ :‬اگر برای یک شهر‬ ‫تعریفی نداشته باش��یم‪ ،‬نمی‌توانیم مقوله‌های در حال تجربه‬ ‫ش��دن را ببینیم‪ .‬نمی‌توان به زاینده‌رود فکر نکرد و ش��هر را‬ ‫بی‌سرزمینش تصور کرد‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬باتوجه به منابع علمی‪ ،‬در تعریف «ش��هر»‬ ‫سخن از موجودیت تغییرپذیر است که می‌توان آن را ساختار‬ ‫معنا کرد‪ .‬ساختار یک شهر دربرگیرنده همه شرایط سکونت‪،‬‬ ‫تولید و اقتصاد‪ ،‬فرهنگ‪ ،‬مدنیت و مذهب است‪.‬‬ ‫پروفس��ور فالمکی اف��زود‪ :‬از دیدگاه م��ن اصفهان بهترین‬ ‫روزه��ای خ��ود را در عص��ر صفویان تجربه ک��رد که صاحب‬ ‫موقعیت‌های سرزمینی و شهرسازی شد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه در عصر صفوی س��اختار ش��هری‪ ،‬شاهد‬ ‫تحولی پویا بوده‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬تحول پویا معنای جدی دارد که‬ ‫هر اثر معماری به‌عنوان اثری بهینه خلق می‌ش��ود و این وجه‬ ‫بهینه دائمی نیست اما وقتی در کنار هم قرار می‌گیرند با هم‬ ‫تعامل پیدا می‌کنند‪.‬‬ ‫این پروفس��ور معماری با بیان اینکه تحول پویا با دگرگونی‬ ‫ش��هر را حرکت می‌ده��د‪ ،‬ادامه داد‪ :‬اصفه��ان بهترین نمونه‬ ‫تحول پویای ش��هری اس��ت و در طول تاریخ خود را به کمال‬ ‫رسانده است‪.‬‬ ‫فالمکی مذهب را یکی از عوامل مهم برای زنده نگه‌داشتن‬ ‫ش��هر دانس��ت و افزود‪ :‬بیشتر بزرگان و مش��اهیر اصفهان در‬ ‫خانواده‌های مذهبی چشم به جهان گشوده‌اند‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینک��ه اصفه��ان در دوران صف��وی دارای‬ ‫ساختاربندی شده و کار‪ ،‬سکونت‪ ،‬فرهنگ و مذهب‪ ۴ ،‬مقوله‬ ‫مدیریت ش��هری این دوره اس��ت‪ ،‬گفت‪ ۴ :‬رک��ن اصلی و در‬ ‫حقیقت متمرکز کردن همه توانمندی‌های عناصر ش��هری را‬ ‫می‌توان در میدان نقش جهان مش��اهده کرد‪ .‬این پروفس��ور‬ ‫معماری با بیان اینکه اصفهان غنی‌ترین و س��رزنده‌ترین شهر‬ ‫کشور اس��ت‪ ،‬بیان کرد‪ :‬براساس ش��ناخت ‪ ۶۵‬ساله‌ای که از‬ ‫ش��هرهای ایران دارم معماری و شهرس��ازی شهرهایی مانند‬ ‫ش��یراز‪ ،‬مش��هد و تبریز به پای اصفهان نمی‌رسد‪ .‬فالمکی با‬ ‫اش��اره به گسترش ش��بکه‌های ارتباطی و توس��عه صنایع در‬ ‫دوره پهل��وی دوم و پ��س از دهه ‪ ۳۰‬خورش��یدی گفت‪ :‬در‬ ‫دهه ‪ ۴۰‬نخس��تین شهری که دارای طرح جامع شد‪ ،‬اصفهان‬ ‫بود که ازس��وی پروفسور «فایل» در سال ‪ ۴۸‬تدوین شد‪ ،‬اما‬ ‫متاس��فانه با درگذش��ت وی‪ ،‬این طرح نیز کنار گذاشته شد‪.‬‬ ‫امیدوارم شهرداری اصفهان نسخه اصلی طرح جامع را که در‬ ‫کتابخانه کهن شهرداری است در اختیار شهرسازان قرار دهد‬ ‫و با استفاده از آن‪ ،‬طرح جامع بررسی شود‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه در دوره کنونی ترسیم طرح جامع شهری‬ ‫به‌دس��ت مهندسان مشاور انجام می‌شود‪ ،‬ادامه داد‪ :‬ما شهری‬ ‫داریم که نقطه تمرکز خود را می‌توانستیم بر ‪ ۴‬اصل ساختار‬ ‫ش��هر تعریف کنیم‪ ،‬اما امروزه شاهدیم که این ‪ ۴‬رکن اصلی‬ ‫در آن وج��ود ن��دارد؛ اصفهان مرکز واحدی ن��دارد که بتواند‬ ‫مدیری��ت انجام دهد چراکه بحث امروز این اس��ت که چگونه‬ ‫ش��هر را مدیریت کنیم‪ .‬درواقع باید به س��متی حرکت کنیم‬ ‫که برای توسعه و شهرسازی ساختار مشخصی تعریف شود‪.‬‬ ‫فالمکی گفت‪ :‬در شرایط کنونی مدیریت شهری‪ ،‬مهندسان‬ ‫مش��اوری دارد که بر تصمیم‌گیری‌ها در شاخص‌ها و ساختار‬ ‫شهری و همچنین سرنوشت س��اکنان اثرگذار هستند اما در‬ ‫تالش هستیم تا شرایط بهتری را فراهم کنیم‪.‬‬ ‫در پایان سی‌وس��ومین نشس��ت از سلس��له نشس��ت‌های‬ ‫راهبردهای شهرسازی و معماری از پروفسور فالمکی به‌عنوان‬ ‫چهره ماندگار معماری ایران قدردانی شد‪.‬‬ ‫ابزاره��ای مالیاتی از جمل��ه راهکارهای مهم‬ ‫کنترل س��وداگری در حوزه مسکن هستند‪ .‬از‬ ‫جمله مباحث مالیاتی مطرح در زمینه مسکن‪،‬‬ ‫قان��ون مالیات بر خانه‌های خالی اس��ت که در‬ ‫مجلس ش��ورای اسالمی تصویب شده اما هنوز‬ ‫اجرا نشده اس��ت‪ .‬عالوه براین الیحه مالیات بر‬ ‫عایدی سرمایه نیز در مجلس بی‌سرانجام مانده‬ ‫اس��ت‪ .‬مالیات بر خانه‌ه��ای خالی‪ ،‬مالیاتی ضد‬ ‫احتکاری و مالیات بر عایدی س��رمایه‪ ،‬مالیاتی‬ ‫ضدس��وداگری است‪ .‬اگر کسی بخواهد با هدف‬ ‫افزایش نرخ‪ ،‬واحد مسکونی خود را مدت زیادی‬ ‫خال��ی نگه دارد‪ ،‬مالیات خانه‌های خالی در این‬ ‫زمینه بازدارنده خواهد بود‪ .‬از سوی دیگر کسانی‬ ‫ک��ه با داللی و خری��د و فروش‌های پی‌درپی یا‬ ‫انبوه مسکن‪ ،‬در بازار تاثیر می‌گذارند و به‌دنبال‬ ‫این هس��تند که از افزایش نرخ مسکن بهره‌مند‬ ‫ش��وند‪ ،‬ب��ا اجرای مالی��ات بر عایدی س��رمایه‬ ‫شناسایی می‌شوند و می‌توان ترمز آنها را کشید‪.‬‬ ‫مالیات بر عایدی س��رمایه‪ ،‬سوداگری مسکن را‬ ‫هدف ق��رار می‌دهد‪ .‬یکی از مش��کالتی که در‬ ‫کش��ور داریم و بازار زمین و مسکن از آن متاثر‬ ‫اس��ت‪ ،‬سهم باالی تقاضاهای سرمایه‌ای‪ ،‬داللی‬ ‫و س��وداگری اس��ت‪ .‬از دهه ‪ ۸۰‬به‌طور تقریبی‪،‬‬ ‫بیش از ‪ ۵۲‬درصد تقاضاهای مس��کن در کشور‪،‬‬ ‫س��رمایه‌ای و س��وداگرانه یعن��ی بیش از نیمی‬ ‫از تقاضایی که در بازار مس��کن وجود داش��ت‪،‬‬ ‫غیرمصرفی بود‪ .‬در دهه ‪ ۹۰‬این نس��بت ‪ ۷۰‬به‬ ‫‪ ۳۰‬شد؛ یعنی ‪ ۷۰‬درصد تقاضا سرمایه‌ای و ‪۳۰‬‬ ‫درصد مصرفی شد که به مشکالت بازار مسکن‬ ‫دامن زده است‪ .‬در سیاست‌های مسکنی دولت‪،‬‬ ‫باید افراد ب��دون خانه در اولویت قرار گیرند اما‬ ‫آمار نش��ان می‌دهد کفه ترازو به س��ود تقاضای‬ ‫س��رمایه‌ای اس��ت‪ .‬در چنین ش��رایطی‪ ،‬دولت‬ ‫ناگزی��ر از ابزارهای مالیاتی اس��تفاده می‌کند تا‬ ‫بازار مسکن را به سمت حمایت از مصرف‌کننده‬ ‫س��وق دهد‪ .‬چ��ون مصرف‌کنن��ده در تقابل با‬ ‫تقاضاهای س��وداگرانه‪ ،‬از قدرت خرید کمتری‬ ‫برخوردار اس��ت و از بازار خارج می‌ش��ود و بازار‬ ‫در انحصار تقاضاهای س��رمایه‌ای می‌ماند‪ .‬این‬ ‫ش��رایط درحال‌حاضر در کشور ما وجود دارد و‬ ‫برای خروج از آن به‌طور حتم باید از ابزار مالیاتی‬ ‫ازجمله مالیات بر عایدی سرمایه استفاده کنیم‪.‬‬ ‫ساخت خانه‌های اجاره‌ای با‬ ‫همکاری دولت و شهرداری‬ ‫معاون وزیر راه و شهرسازی گفت‪ :‬قرار است‬ ‫همکاری جدیدی بین دولت و ش��هرداری‌ها‬ ‫برای ساخت مسکن استیجاری شکل بگیرد‪.‬‬ ‫س��ید محمد پژمان در گفت‌وگو با ایس��نا‬ ‫اظه��ار ک��رد‪ :‬در جلس��ه اخی��ر ب��ا حض��ور‬ ‫رئیس‌جمه��وری این بحث که در س��ال‌های‬ ‫اخیر نس��بت اجاره‌نشینی به مالکیت افزایش‬ ‫داشته‪ ،‬مطرح ش��د‪ .‬به‌دالیل گوناگون بعضی‬ ‫افراد تمایل به اس��تفاده از مسکن استیجاری‬ ‫دارند اما درحال‌حاضر بازار اجاره فقط ازسوی‬ ‫بخش خصوصی مدیریت می‌ش��ود و اهداف و‬ ‫ارقام آن با این بخش اس��ت؛ به همین لحاظ‬ ‫دول��ت و ش��هرداری‌ها باید نقش بیش��تری‬ ‫برعه��ده بگیرد‪ .‬وی اف��زود‪ :‬در حوزه اجاره با‬ ‫دو مش��کل ضعف قوانین و پایین بودن سطح‬ ‫مداخله دولت روبه‌رو هس��تیم‪ .‬درنهایت این‬ ‫جمع‌بندی حاصل ش��د که برمبنای عملکرد‬ ‫کش��ورهای توس��عه‌یافته‪ ،‬ش��هرداری‌ها وارد‬ ‫حوزه اجاره‌داری ش��وند و مسکن استیجاری‬ ‫تولید کنن��د‪ .‬باتوجه به اینک��ه مدیریت این‬ ‫بخش بای��د در اختیار گروه‌های ش��هروندی‬ ‫باشد قرار ش��د ش��هرداری‌ها با کمک دولت‬ ‫در این موضوع ورود کنند‪ .‬مدیرعامل شرکت‬ ‫بازآفرینی شهری تصریح کرد‪ :‬هنوز محدوده‬ ‫این طرح قطعی نش��ده اما بیشتر در مناطقی‬ ‫خواهد ب��ود که ش��هرداری یا دول��ت زمین‬ ‫دارند‪ .‬تولید مس��کن استیجاری در بافت‌های‬ ‫ناکارآمد نیز امکان‌پذیر اس��ت‪ .‬پژمان با اشاره‬ ‫به جلس��ه‌ای که هفته گذش��ته با مس��ئوالن‬ ‫بانک مرک��زی برگزار ش��ده‪ ،‬گف��ت‪ :‬در این‬ ‫جلسه درباره افزایش سقف تسهیالت ساخت‬ ‫در بافت‌های ناکارآمد صحبت ش��د که مورد‬ ‫موافقت مس��ئوالن بانک مرکزی قرار گرفت‪.‬‬ ‫صورت‌جلسه در حال تهیه است و اگر به امضا‬ ‫برس��د نتیجه به اطالع عموم خواهد رس��ید‪.‬‬ ‫کلی��ت موضوع مورد تایید بانک قرار گرفته و‬ ‫فقط درباره این موضوع ک��ه منابع مورد نیاز‬ ‫چگونه تامین شود شیوه‌ای ارائه دادند که باید‬ ‫به اطالع وزیر راه و شهرسازی برسانیم‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫وزارت ام��ور اقتص��ادی و دارای��ی اعالم ک��رد الیحه‬ ‫پیش��نهادی درب��اره دریاف��ت مالی��ات از فعالیت‌ه��ای‬ ‫اختالل‌زا‪ ،‬رویکردی متف��اوت با الیحه مالیات بر عایدی‬ ‫س��رمایه دارد‪ ،‬با این حال برخی‌ه��ا معتقدند این الیحه‬ ‫درواقع اصالح الیحه پیش��ین مالیات بر عایدی س��رمایه‬ ‫است که مسکن در آن نادیده گرفته شده است‪.‬‬ ‫به گ��زارش خان��ه ملت‪ ،‬صدی��ف بدری‪ ،‬س��خنگوی‬ ‫کمیس��یون عمران مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه‬ ‫هیات دولت در نشست‌های اخیر خود در جریان بررسی‬ ‫الیحه مالیات بر فعالیت‌های اختالل‌زا‪ ،‬بخش مس��کن را‬ ‫از الیحه مالیات بر عایدی س��رمایه مسکن حذف کرده‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬مجلس ش��ورای اس�لامی موافق اعمال مالیات بر‬ ‫عایدی س��رمایه مسکن اس��ت و به‌طور قطع این قانون‬ ‫باید برای س��اماندهی بازار مس��کن اعمال شود؛ البته در‬ ‫ش��رایط کنونی مشخص نیست که هدف دولت از حذف‬ ‫بخش مالیات بر عایدی سرمایه مسکن از الیحه یادشده‬ ‫چه بوده است‪.‬‬ ‫وی ب��ا انتقاد از نبود نظارت بر بازار مس��کن گفت‪ :‬در‬ ‫شرایط کنونی بازار مسکن در دست سوداگران و دالالن‬ ‫اس��ت و در این می��ان دولت و وزارت راه و شهرس��ازی‬ ‫نظارتی بر این بخش ندارد‪ .‬متاسفانه نبود قوانین نظارتی‬ ‫و مالیاتی موجب پیدایش سلطان‌های مسکن شده است؛‬ ‫اف��رادی که به‌دلی��ل نبود قانون‪ ،‬م��دام در حال خرید و‬ ‫فرهاد بیضایی‬ ‫کارشناس اقتصاد مسکن‬ ‫عکس‪ :‬آیدا فریدی‬ ‫افزای��ش افسارگس��یخته نرخ مس��کن در یک س��ال‬ ‫گذشته‪ ،‬این روزها نقل همه محافل است و برخی‌ها علت‬ ‫بحران پیش‌آم��ده را‪ ،‬کمبود تولید و عرضه مس��کن در‬ ‫س��ال‌های اخیر می‌دانند‪ .‬از حدود ‪ ۱۰.۵‬میلیون خانه‌ای‬ ‫که در یک دهه گذش��ته (سال‌های ‪ ۸۵‬تا ‪ )۹۵‬در کشور‬ ‫س��اخته ش��ده‪ ،‬فقط ‪ ۲.۴‬میلیون واحد به ب��ازار عرضه‬ ‫ش��ده و در اختیار مصرف‌کنندگان ق��رار گرفته که این‬ ‫مسئله‪ ،‬نشانه احتکار و سوداگری مسکن است و به‌گفته‬ ‫کارشناسان‪ ،‬راهکار مقابله با آن‪ ،‬استفاده از ابزار مالیاتی‬ ‫اس��ت‪ .‬در چنی��ن ش��رایطی‪ ،‬دولت مس��کن را از الیحه‬ ‫«مالیات ب��ر فعالیت‌های اختالل‌زا» حذف کرده اس��ت‪.‬‬ ‫برخی کارشناس��ان نس��بت به عواقب این حذف‪ ،‬هشدار‬ ‫می‌دهند و آن را عامل افزایش نوسان در این بازار و رشد‬ ‫دوباره قیمت‌ها می‌دانند‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫وزارت امور اقتصادی و دارایی اواخر‬ ‫تیر الیحه پیش��نهادی مالیات بر فعالیت‌های اختالل‌زا را‬ ‫برای بررس��ی به هیات دولت فرستاده است‪ .‬بنا به اعالم‬ ‫وزارت اقتصاد‪ ،‬این الیحه با هدف س��رکوب فعالیت‌های‬ ‫اقتص��ادی غیرمول��د و محتکرانه تنظیم ش��ده تا نه‌تنها‬ ‫هیچ‌گون��ه اختالل��ی در بازارهای مول��د و بخش واقعی‬ ‫اقتصاد ایجاد نش��ود بلکه اجرای آن‪ ،‬زمینه‌ساز مهاجرت‬ ‫ش فعالیت‌های اختالل‌زا و سوداگری‌هایی‬ ‫سرمایه از بخ ‌‬ ‫که هیچ‌گونه خلق ارزش اقتصادی ندارند‪ ،‬به بخش‌هایی‬ ‫از اقتصاد باش��د که بستر رشد اقتصادی و رونق تولید را‬ ‫فراهم می‌کنند‪.‬‬ ‫آنچ��ه در این الیحه جلب توج��ه می‌کند‪ ،‬جای خالی‬ ‫مسکن و مالیات بر عایدی سرمایه در این بخش است‪ ،‬در‬ ‫حالی که در س��ال‌های اخیر‪ ،‬کارشناسان همواره بر لزوم‬ ‫اجرایی ش��دن قانون‌های مالیاتی در حوزه مسکن تاکید‬ ‫کرده و مالیات را مهم‌ترین ابزار مهار س��وداگری در این‬ ‫بخش و تخلیه حباب نرخ واحدهای مسکونی دانسته‌اند‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫مالیاتی‬ ‫که ترمز‬ ‫سوداگران را‬ ‫می‌کشد‬
‫‪14‬‬ ‫دو‌شنبه‬ ‫‪ 7‬مرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 26‬ذی‌القعده ‪1440‬‬ ‫‪ 29‬ژوئیه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1339‬‬ ‫پیاپی ‪2657‬‬ ‫نفت و نیرو‬ ‫تجارت‬ ‫خبر‬ ‫نشانی کارت سوخت خود‬ ‫را از سایت پست‬ ‫پیدا کنید‬ ‫ب��ر اس��اس اع�لام دول��ت از ‪ ۱۵‬روز دیگ��ر‬ ‫س��وخت‌گیری فقط با استفاده از کارت سوخت‬ ‫شخصی انجام می‌شود و افرادی که هنوز کارت‬ ‫س��وخت دریافت نکرده‌اند باید برای دریافت آن‬ ‫اقدام جدی‌تری کنند و آن‌طور که شرکت ملی‬ ‫پست اعالم کرده متقاضیان به‌راحتی می‌توانند‬ ‫نشانی کارت سوخت خود را از سایت پست پیدا‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬بهترین روش برای دسترسی‬ ‫س��ریع به کارت‌های سوخت‪ ،‬ورود کد رهگیری‬ ‫‪ ۲۰‬رقمی ثبت شده در قبض پستی‪ ،‬در قسمت‬ ‫رهگیری مرس��والت سایت ش��رکت ملی پست‬ ‫ب��ه نش��انی ‪ www.post.ir‬اس��ت‪ .‬متقاضیان‬ ‫می‌توانند پس از آگاهی از محل دقیق نگهداری‬ ‫کارت س��وخت خود با در دست داشتن مدارک‬ ‫شناس��ایی خ��ودرو و مالک خودرو‪ ،‬به نش��انی‬ ‫بیان‌ش��ده مراجع��ه و کارت س��وخت خ��ود را‬ ‫دریافت کنند‪.‬‬ ‫بر اساس اعالم شرکت ملی پست‪ ،‬تا پایان تیر‬ ‫‪ ۷۲۱‬هزار کارت سوخت در باجه‌های معطله این‬ ‫شرکت وجود داشت که به دلیل مراجعه نکردن‬ ‫ابطال شد‪ .‬گفتنی است‪ ،‬در هنگام دریافت کارت‬ ‫س��وخت‪ ۱۰ ،‬هزار توم��ان از متقاضیان دریافت‬ ‫و به حس��اب ش��رکت مل��ی پاالی��ش و پخش‬ ‫فرآورده‌های نفتی واریز خواهد ش��د‪ .‬همچنین‬ ‫متقاضی��ان می‌توانند در صورت تمایل از گزینه‬ ‫ارس��ال دوباره کارت سوخت در بخش رهگیری‬ ‫مرسوالت س��ازمانی استفاده کنند‪ .‬شرکت ملی‬ ‫پاالیش و پخ��ش فرآورده‌های نفت��ی به‌تازگی‬ ‫اعالم کرده اتصال کارت بانکی به کارت سوخت‬ ‫اجرای��ی نمی‌ش��ود و کارت بانکی زمانی قابلیت‬ ‫اجرایی دارد که س��همیه‌بندی اعمال ش��ود که‬ ‫درحال‌حاض��ر نیز برنامه‌ای برای س��همیه‌بندی‬ ‫بنزی��ن وجود ندارد به همین دلیل اس��تفاده از‬ ‫کارت س��وخت ش��خصی از ‪ ۲۰‬مرداد اجباری‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬در این زمینه محمدرض��ا قادری‪،‬‬ ‫عضو هیات‌مدیره شرکت ملی پست مدتی پیش‬ ‫درباره کارت‌های س��وختی که در این ش��رکت‬ ‫مانده اس��ت‪ ،‬گف��ت‪ :‬در یک برهه چ��ون تغییر‬ ‫سیاست وجود داشت و تصمیم به اتصال کارت‬ ‫بانکی به کارت س��وخت گرفته شده بود‪ ،‬عالقه‬ ‫چندانی به دریافت کارت سوخت وجود نداشت‬ ‫و مردم هم اس��تقبال نداش��تند به همین دلیل‬ ‫تعدادی از کارت‌های سوخت نزد ما مانده است‬ ‫اما در آخرین اتفاقی که افتاده‪ ،‬اعالم کردند که‬ ‫افراد باید کارت سوخت‌ها را بگیرند‪.‬‬ ‫تامین‌اجتماعی متعلق به‬ ‫کارگران و بازنشستگان‬ ‫معاون اداری و مالی س��ازمان تامین‌اجتماعی‬ ‫گف��ت‪ :‬تامین‌اجتماع��ی متعل��ق ب��ه کارگران‬ ‫و بازنشس��تگان اس��ت‪ .‬ب��ه گ��زارش‬ ‫از‬ ‫روابط‌‌عموم��ی و تبلیغات ش��رکت نفت ایرانول‪،‬‬ ‫‌مهرداد محقق‌زاده در آیینی که صبح سه‌ش��نبه‬ ‫اول مرداد از سوی شرکت نفت ایرانول به مناسبت‬ ‫تکریم از خدمات ارزشمند او برگزار شد‪ ،‬تصریح‬ ‫کرد‪ :‬ما به عنوان کارکنان تامین‌اجتماعی حافظ‬ ‫حقوق و منافع کارگران و بازنشستگان به عنوان‬ ‫مالکان اصلی تامین‌اجتماعی هستیم‪ .‬محقق‌زاده‬ ‫ب��ا بیان اینکه در هر مقام و منصبی منافع ملی‪،‬‬ ‫س��ازمانی و ش��رکتی برای من در اولویت بوده‬ ‫اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬اگر به منافع ملی فکر کنیم کشور‬ ‫عزیزمان ایران به‌دست خودمان درست خواهد‬ ‫ش��د‪ .‬وی با بیان اینکه من هر جا باش��م خودم‬ ‫را عضو خان��واده ایرانول می‌دان��م‪ ،‬افزود‪ :‬هدف‬ ‫ما در هیات‌‌مدیره ش��رکت نفت ایرانول‪ ،‬ارتقای‬ ‫سیستم‪ ،‬نظم اداری و مالی و استفاده از جوان‌ها‬ ‫و تامی��ن معیش��ت کارکنان ب��ود‪ .‬محقق‌زاده با‬ ‫اش��اره به اینکه ب��ا اس��تفاده از مدیریت نیروی‬ ‫جوان‪ ،‬س��وددهی ش��رکت و تولید ب��اال رفت و‬ ‫سرمایه انس��انی ارتقا یافت‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬حفظ‬ ‫ارزش نیروی انس��انی‪ ،‬شأن انس��انیت و جایگاه‬ ‫اجتماعی آنه��ا برای ما یک��ی از اولویت‌ها بوده‬ ‫اس��ت‪ .‬وی خاطرنش��ان کرد‪ :‬مهندس اسحاقی‬ ‫با مدیریت توانمند خود بیش��تر شاخص‌ها را در‬ ‫ایرانول رش��د داد و توانست ش��رکت را از قهقرا‬ ‫نج��ات دهد و عملک��رد موفق وی در ‪ ۵‬س��ال‬ ‫گذشته مورد تایید و تاکید همگان است‪.‬‬ ‫ی مدیرعامل شرکت نفت‬ ‫در این آیین‪ ،‬اسحاق ‌‬ ‫ایرانول‪‌،‬افضل��ی عضو هیات‌مدی��ره و قائم‌مقام‬ ‫مدیرعامل‪ ،‬غف��وری عضو جدی��د هیات‌مدیره‪،‬‬ ‫عل��ی بهروزی معاون اجرایی و ش��اهرخی مدیر‬ ‫حقوقی و قراردادها نیز سخنانی را بیان کردند‪.‬‬ ‫‌مه��رداد محق��ق‌زاده به مدت ‪ ۵‬س��ال عضو‬ ‫هیات‌مدیره و قائم‌مقام شرکت نفت ایرانول بود‬ ‫که ماه گذش��ته به عنوان مع��اون اداری و مالی‬ ‫سازمان تامین‌اجتماعی منصوب شد‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫رئیس پیشین کمیته بازنگری در قراردادهای نفتی‪:‬‬ ‫آیا زمان تدوین تیپ جدید قراردادهای نفتی فرارسیده است؟‬ ‫گروه انرژی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫سید مهدی حسینی‬ ‫باید سیاستی‬ ‫در پیش گیریم‬ ‫که یک الگوی‬ ‫قراردادی برای‬ ‫دوره تحریم‬ ‫و شرکت‌های‬ ‫ایرانی با‬ ‫جذابیت‌های‬ ‫خوب طراحی‬ ‫کنیم تا با خیال‬ ‫راحت پول خود‬ ‫را خرج کنند‬ ‫رئیس پیش��ین کمیته بازنگری در قراردادهای نفتی‬ ‫معتقد اس��ت میدان‌های نفتی پرریس��ک هستند و هر‬ ‫کس وارد دنیای سرمایه‌گذاری در این پروژه‌ها می‌شود‪،‬‬ ‫تجارتی پرریسک کرده است‪.‬‬ ‫قراردادهای جدید نفتی ایران‌(‪Iran Petroleum‬‬ ‫‪ )Contracts‬مشهور به آی‌پی‌س��ی الگوی قراردادی‬ ‫اس��ت که به منظ��ور جذاب ک��ردن قرارداده��ا برای‬ ‫ش��رکت‌های خارجی طراحی و تدوین ش��د‪ .‬بر اساس‬ ‫ای��ن قراردادها اکتش��اف‪ ،‬تولید‪ ،‬توس��عه‪ ،‬بهره‌برداری‬ ‫و ف��روش نف��ت و مالکیت مخزن‌ها به مدت ‪ ۲۵‬س��ال‬ ‫برعهده طرف خارجی و ‪ ۵۰‬درصد محصول نیز متعلق‬ ‫به آنها بوده است‪ .‬این الگوی قراردادهای باالدستی نفت‬ ‫و گاز در مقایسه با نمونه قراردادهای پیشین اجرا شده‬ ‫در حوزه باالدس��تی صنعت نف��ت‪ ،‬دوره تولید را نیز به‬ ‫قرارداد منضم کرده و با طوالنی‌تر کردن قرارداد‪ ،‬امکان‬ ‫حضور بلندمدت پیمانکار را در دوره مورد بحث فراهم‬ ‫می‌کند‪ .‬حضور پیمانکار در دوره تولید‪ ،‬عالوه‌بر موضوع‬ ‫مالکی��ت‪ ،‬بح��ث بهره‌برداری را نیز با حساس��یت‌هایی‬ ‫روبه‌رو می‌کند و شرکت‌های بهره‌بردار ایرانی از این راه‬ ‫می‌توانند در مسئولیت و هدایت پیمانکار فعالیت کرده‬ ‫و به کس��ب تجربه بپردازند و ب��ر تخصص و توان خود‬ ‫بیفزایند‪ .‬همچنین ق��رار دادن عملیات بهره‌برداری در‬ ‫دست یک شرکت ایرانی‪ ،‬اطمینان‌بخشی بیشتری برای‬ ‫کنترل فعالیت‌های شرکت نام‌برده از منظر حاکمیتی‪،‬‬ ‫در زمینه عملیات بهره‌برداری‪ ،‬برای ش��رکت ملی نفت‬ ‫ایران به همراه دارد‪.‬‬ ‫بنابراین‪ ،‬ای��ن الگوی ق��راردادی افزون‌بر حفاظت و‬ ‫صیان��ت از مالکیت و حاکمی��ت ملی بر منابع نفت گاز‬ ‫و محص��والت تولیدی‪ ،‬تالش داش��ته ب��ا ایجاد فضای‬ ‫مناس��ب برای فعالیت در کنار ش��رکت‌های صاحبنام‬ ‫نفتی‪ ،‬به ش��رکت‌های ایرانی در ارتقا و پیش��رفت خود‬ ‫و س��رانجام جهانی‌ش��دن کمک کند تا این شرکت‌ها‬ ‫بتوانن��د ب��ه بازاره��ای جهان��ی راه یابند‪ .‬ای��ن الگوی‬ ‫قراردادی می‌تواند بسیاری از منویات صنعت نفت را در‬ ‫راستای توسعه فراهم کند اما در شرایط حاضر با وجود‬ ‫جذابیت‌ها‪ ،‬بس��یاری از ش��رکت‌های خارجی به دلیل‬ ‫تحری��م‪ ،‬درحال‌حاضر تمایلی به حض��ور در پروژه‌های‬ ‫نفتی ایران ندارند‪ ،‬حال این پرسش مطرح می‌شود که‬ ‫آیا الزم است ش��کل جدیدی از قرارداد جدای از آنچه‬ ‫در آی‌پی‌س��ی طراحی شده بود‪ ،‬تدوین شود که بسیار‬ ‫جذاب باشد و بتواند شرکت‌های خارجی هر چند درجه‬ ‫‪ ۲‬و ‪ ۳‬و به‌ویژه داخلی‌ها را برای ورود به توسعه صنعت‬ ‫نفت کشور ترغیب کند؟‬ ‫این پرسش��ی اس��ت که س��ید مهدی حس��ینی به‬ ‫عنوان کس��ی که کمیته تدوین قراردادهای موسوم به‬ ‫آی‌پی‌سی را ریاست کرد‪ ،‬در پاسخ به آن معتقد است‪:‬‬ ‫باید سیاستی در پیش گیریم که یک الگوی قراردادی‬ ‫برای دوره تحریم و ش��رکت‌های ایرانی با جذابیت‌های‬ ‫خوب طراحی کنیم تا با خیال راحت پول خود را خرج‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫هر ک��س وارد پروژه‌های نفتی می‌ش��ود در واقع به‬ ‫یک بیزینس ریس��کی ورود کرده که در دنیا به تجارت‬ ‫قماری معروف اس��ت‪ .‬ممکن اس��ت کل پول پیمانکار‬ ‫‪ ۱۵‬تا ‪ ۱۶‬ش��رکت در کش��ور وجود دارند که از سوی شرکت ملی‬ ‫نفت ایران تایید صالحیت ش��ده و می‌توانند کار باالدستی و توسعه‬ ‫میدان‌ها را انجام دهند‬ ‫یکب��اره از بین برود‪ ،‬ب��ا توجه به این قضایا نمی‌توان به‬ ‫ش��رکت‌های ایرانی گفت در کار توسعه شرکت کنند‪،‬‬ ‫افزای��ش ریس��ک را قبول کنند و به��ره پایین دریافت‬ ‫کنند‪ ،‬ما هم ش��رایط را دش��وار کنیم‪ .‬به طور قطع ما‬ ‫باید وارد فازی ش��ویم که قراردهای جدید ویژه شرایط‬ ‫کنونی کشور طراحی کنیم تا نفت از توسعه بازنایستد‪.‬‬ ‫در غی��ر این ص��ورت‪ ،‬تا زمانی که تحری��م وجود دارد‪،‬‬ ‫اتفاقی در زمینه توسعه میدان‌ها نمی‌افتد‪.‬‬ ‫‌‌حس��ینی در گفت‌وگو با ایلنا‪ ،‬در ای��ن زمینه اظهار‬ ‫کرد‪ :‬مش��کل ما درحال‌حاضر الگوی قراردادی نیست‪،‬‬ ‫مش��کل ما تحریم است‪ .‬در این ش��رایط شانس جذب‬ ‫سرمایه‌گذار خارجی به طور تقریبی غیرممکن یا خیلی‬ ‫کم اس��ت‪ ،‬مگر اینکه با یک ش��رکت درجه ‪ ۲‬و ‪ ۳‬که‬ ‫ارتباطی با امریکا ندارد‪ ،‬مشارکت کنیم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در شرایط کنونی باید روی نیروهای داخلی‬ ‫تمرکز کنیم‪ ۱۵ ،‬تا ‪ ۱۶‬ش��رکت در کشور وجود دارند‬ ‫که از سوی شرکت ملی نفت ایران تایید صالحیت شده‬ ‫و می‌توانند کار باالدس��تی و توس��عه میدان‌ها را انجام‬ ‫دهند‪ ،‬اولویت هم میدان‌های مش��ترک و آس��ان است‬ ‫که در ش��رایط تحریم نیاز به فناوری پیچیده نداش��ته‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫همچنی��ن بای��د ابتدا به س��راغ توس��عه میدان‌های‬ ‫خش��کی برویم زیرا میدان‌های دریایی گران‌تر هستند‬ ‫و بخش خصوصی کش��ور آن‌قدر پولدار نیس��ت که در‬ ‫میدان‌ه��ای گران س��رمایه‌گذاری کن��د‪ .‬همچنین در‬ ‫تامین مالی‌هایی که باید در داخل کش��ور انجام ش��ده‬ ‫و پول مردم جمع ش��ود‪ ،‬الزم اس��ت نرخ بهره باالتری‬ ‫نسبت به بهره‌های بین‌الملل در نظر گرفته شود‪ .‬برای‬ ‫مث��ال‪ ،‬اگر نرخ بهره برای ش��رکت‌های خارجی ‪ ۴‬تا ‪۵‬‬ ‫درصد اس��ت برای داخلی‌ها به بیش از ‪ ۲۰‬درصد فکر‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫رئیس پیش��ین کمیته بازنگری در قراردادهای نفتی‬ ‫گفت‪ :‬با توجه به ش��رایط تحریم واردات تجهیزات کار‬ ‫سختی اس��ت و روند تامین فناوری مناسب نیست‪ ،‬ما‬ ‫باید برنامه‌ای مشخص و بهتر برای دوره تحریم طراحی‬ ‫کنیم نه اینکه بگوییم قراردادها مشکل دارند‪ ،‬قراردادها‬ ‫با توجه به این شرایط باید تغییر کنند‪ ،‬به عنوان مثال‬ ‫در قرارداد آی‌پی‌سی گفته شده که ما نرخ می‌دهیم اما‬ ‫امروز ش��رکت ملی نفت می‌گوید نرخ بازگشت سرمایه‬ ‫مالک است که با آی‌پی‌سی متفاوت است‪.‬‬ ‫وی یادآور ش��د‪ :‬در این شرایط کس��ی خطرپذیری‬ ‫ن��دارد‪ ،‬میدان‌های نفتی هم پرخطر هس��تند‪ .‬هر کس‬ ‫وارد ای��ن پروژه‌ها می‌ش��ود در واقع به تجارتی پرخطر‬ ‫ورود کرده که در دنیا به تجارت قماری معروف اس��ت‪،‬‬ ‫ممکن اس��ت کل پول پیمانکار یکب��اره از بین برود‪ ،‬با‬ ‫توجه به این مس��ائل نمی‌توان به ش��رکت‌های ایرانی‬ ‫گفت در کار توس��عه ش��رکت کنن��د‪ ،‬افزایش خطر را‬ ‫قب��ول و بهره پایی��ن دریافت کنند‪ ،‬ما هم ش��رایط را‬ ‫دش��وار کنیم‪ ،‬آن‌گونه که نرخ بازگش��ت س��رمایه در‬ ‫بهترین ش��رایط ‪ ۱۴‬و ‪ ۱۵‬درصد باش��د‪ ،‬این نش��دنی‬ ‫است‪.‬‬ ‫حس��ینی با بیان اینکه قراردادها را باید برای شرایط‬ ‫تحریم بس��یار ج��ذاب کرد‪ ،‬گف��ت‪ :‬بای��د قراردادها را‬ ‫در زمینه آس��ان کردن تغییر دهیم‪ ،‬سیاس��ت را کنار‬ ‫بگذاریم و اقتصاد را مبنای کارها بگذاریم‪ ،‬یک شرکت‬ ‫متناس��ب با ریس��ک و هزین��ه‌ای که می‌کن��د پاداش‬ ‫( ‪ ) RISK & REWARD‬داش��ته باش��د‪ .‬نمی‌شود‬ ‫ریس��ک ‪ ۱۰۰‬درص��د باش��د و پ��اداش را در حداق��ل‬ ‫ممکن در نظر بگیریم‪ ،‬این سیاس��ت موجب می‌ش��ود‬ ‫پیمانکار داخلی نتواند از عهده کار برآید و توسعه اتفاق‬ ‫نمی‌افتد‪ ،‬حتی کس��انی هم که ریسک می‌کنند ممکن‬ ‫است شکست بخورند‪.‬‬ ‫وی خاطرنشان کرد‪ :‬البته این نگرانی وجود دارد که‬ ‫اگ��ر الگوی قراردادی برای زمان تحریم و ش��رکت‌های‬ ‫داخلی جذاب طراحی ش��ود به همین شکل باقی بماند‬ ‫و خارجی‌ه��ا هم با توج��ه به همین الگو ب��ه پروژه‌ها‬ ‫ورود کنن��د‪ ،‬در حالی که آنها به لحاظ اعتبار مش��کلی‬ ‫ندارند‪ ،‬عادت به ریس��کی کار کردن دارند زیرا به طور‬ ‫همزمان در چند پروژه سرمایه‌گذاری می‌کنند‪ ،‬اگر در‬ ‫یک پروژه ضرر کنند در پروژه دیگر جبران می‌شود اما‬ ‫ش��رکت‌های ایرانی که می‌خواهن��د حداکثر یک تا دو‬ ‫پروژه اجرا کنند اینها نمی‌توانند ریسک باال قبول کنند‪.‬‬ ‫این کارشناس ارش��د حوزه انرژی گفت‪ :‬اگر ما برای‬ ‫بع��د از تحریم همی��ن الگو را اجرا کنی��م منافع‌مان را‬ ‫درس��ت ندیده‌ایم‪ ،‬باید یک الگو از ق��رارداد فقط برای‬ ‫دوره تحری��م و فقط برای ش��رکت‌های ایرانی طراحی‬ ‫ش��ود‪ ،‬این اقدام حرکت ایج��اد می‌کند‪ ،‬همان‌گونه که‬ ‫در دوره بای‌بک ش��رکت‌های مهندسی و ساخت رشد‬ ‫کرده و بزرگ شدند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬باید سیاس��تی در پیش گیریم که یک‬ ‫الگوی قراردادی برای دوره تحریم و شرکت‌های ایرانی‬ ‫با جذابیت‌های خوب طراح��ی کنیم تا با خیال راحت‬ ‫پول خ��ود را خرج کنند در غیر ای��ن صورت تا زمانی‬ ‫که تحریم وجود دارد‪ ،‬اتفاقی برای توس��عه میدان‌های‬ ‫ما نمی‌افتد زیرا ش��رکت‌های خارجی از پروژه‌ها خارج‬ ‫ش��دند‪ ،‬ایرانی‌ها هم امکان تامین سرمایه در سطح باال‬ ‫ندارند‪.‬‬ ‫بومی‌سازی تجهیزات پاالیشگاهی و پتروشیمی در مپنا‬ ‫رئی��س هیات‌مدی��ره و مدیرعامل گ��روه مپنا با ارائه گزارش تفصیلی به ش��رح‬ ‫فعالیت‌ه��ا و توانمندی‌های گروه مپنا پرداخت و اظهار کرد‪ :‬فعالیت‌ها در مپنا به‬ ‫گونه‌ای طراحی می‌ش��ود که از صفر تا ‪ ۱۰۰‬در کارخانه‌های داخلی انجام شود و‬ ‫کمترین نیاز را به خارج از کشور داشته باشیم‪.‬‬ ‫به گ��زارش‬ ‫از روابط‌عمومی گروه مپنا‪ ،‬عباس علی‌آبادی افزود‪ :‬با همین‬ ‫ش��رایط در موضوع ف��روش توربین‌ه��ای گازی نیروگاهی در حالی‌که در س��ال‬ ‫‪ ۲۰۱۰(۱۳۸۹‬میالدی) فقط ‪ ۲‬درصد س��هم بازار جهانی را در اختیار داشتیم در‬ ‫سال‪ ۲۰۱۵(‌۱۳۹۴‬میالدی) این سهم را به ‪ ۱۷‬درصد رساندیم‪.‬‬ ‫علی‌آبادی ادام��ه داد‪ :‬گروه مپنا تاکنون ‪ ۳۰۴‬واحد با ظرفیت بیش از ‪ ۴۱‬هزار‬ ‫مگاوات را سنکرون کرده و ‪ ۷۸‬واحد نیروگاهی با ظرفیت بیش از ‪ ۱۲‬هزار مگاوات‬ ‫را نیز در دس��ت س��اخت دارد‪ ،‬ضم��ن آنکه در زمینه پروژه‌های س��رمایه‌گذاری‪،‬‬ ‫چندین هزار برق به اضافه ‪۱۸‬هزار مترمکعب در روز ظرفیت آب‌ش��یرین‌کن اجرا‬ ‫ک��رده و بی��ش از ‪ ۳‬هزار م��گاوات و ‪ ۳۵‬هزار متر‌مکعب ظرفیت آب‌ش��یرین‌کن‬ ‫نیروگاه در دس��ت ساخت دارد که همه این پروژه‌ها با سرمایه‌گذاری خود شرکت‬ ‫مپنا اجرا خواهند شد‪.‬‬ ‫وی با تشریح بخش��ی از پروژه‌های بین‌المللی گروه مپنا از جمله در کشورهای‬ ‫عمان‪ ،‬عراق‪ ،‬سوریه‪ ،‬اندونزی‪ ،‬پاکستان‪ ،‬بنین‪ ،‬ترکمنستان و‪ ...‬خواستار همکاری‬ ‫نهادهای مرتبط در زمینه نظام مالی و بیمه‌ای شد‪.‬‬ ‫به گفته علی‌آب��ادی‪ ،‬توربی��ن گازی ‪ ۴۰-MGT ،۳۰-MGT‬و ‪،۷۵-MGT‬‬ ‫انواع لکوموتیوهای مسافری‪ ،‬باری و تونلی مپنا‪ ،‬تجهیزات ثابت و دوار صنعت نفت‬ ‫و گاز‪ ،‬تجهیزات پاالیش��گاهی و پتروشیمی و خدمات حفاری و برخی محصوالت‬ ‫بوم��ی آتی مپن��ا از جمله واگن‌های مت��رو‪ ،‬قطار برقی و قطار پرس��رعت‪ ،‬برخی‬ ‫محصوالت بومی جدید گروه مپنا هس��تند که برای رفع نیازهای کش��ور طراحی‬ ‫و س��اخته ش��ده‌اند‪ .‬وی اضافه کرد‪ :‬طراحی و ساخت توربین‌های بادی ‪۲‬مگاواتی‬ ‫در مپنا انجام ش��ده و توربین‌های بادی ‪ ۴‬و ‪ ۴.۵‬مگاواتی نیز در دس��ت طراحی و‬ ‫ساخت هستند‪.‬‬ ‫همچنی��ن گروه مپن��ا عالوه‌بر ورود به حوزه‌های کس��ب‌و‌کار نوی��ن‪ ،‬به عرصه‬ ‫ساخت تجهیزات پزشکی و توسعه زیرساخت‌های مخابراتی‪ ،‬برقی‌سازی خودروها‬ ‫و ذخیره‌سازی انرژی ورود کرده و به موفقیت‌هایی نیز دست یافته است‪.‬‬ ‫وی با بیان برخ��ی موانع تولید رقابت‌پذیر از جمله حجم مطالبات گروه مپنا از‬ ‫کارفرمایان دولتی‪ ،‬خواس��تار کمک دول��ت در این زمینه و اصالح قوانین و تعرفه‬ ‫واردات و ارائه تسهیالت الزم شد‪.‬‬ ‫‹ ‹نگاه وزیران صنعت و راه به مپنا‬ ‫بنا بر این گزارش‪ ،‬رضا رحمانی‪ ،‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت از تثبیت رویکرد‬ ‫اس��تفاده از توانمندی‌های داخلی و تاکید بر ممنوعیت استفاده از نمونه خارجی‬ ‫خدم��ات و کاالهایی ک��ه توان تولید و ارائه باکیفیت ب��االی آنها در داخل وجود‬ ‫دارد‪ ،‬خبر داد و با تاکید بر نهضت ساخت داخل و افزایش تولید‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬با‬ ‫برنامه‌ریزی مناسب به مپنا کمک می‌کنیم تا اموری مانند ثبت سفارش‌های این‬ ‫مجموعه دانش‌بنیان تسهیل شود‪.‬‬ ‫محمد اس�لامی‪ ،‬وزیر راه و شهرس��ازی نیز تالش‌های گروه مپنا در زمینه کار‬ ‫مهندسی و کاهش وابستگی در صنایع انرژی و حمل‌ونقل را باعث افتخار دانست‬ ‫و افزود‪ :‬نگاه ما در وزارت راه و شهرس��ازی آن اس��ت که با استفاده حداکثری از‬ ‫س��اخت داخل‪ ،‬پروژه‌های مختلف از جمله تولید لکوموتیو و واگن سرعت یابد و‬ ‫وزارت راه و شهرس��ازی آماده همکاری با مجموعه‌هایی مانند مپنا در زمینه ارائه‬ ‫تسهیالت مالی مناسب است‪.‬‬ ‫تکمیل پرونده گازرسانی به صنایع تا پایان سال ‪۹۹‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ملی گاز ایران‪ ،‬از پیش��رفت گازرسانی‬ ‫ش��هری و روس��تایی خبر داد و درباره گازرسانی به صنایع‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬پرونده گازرسانی به بخش‌های صنعتی کشور تا پایان‬ ‫سال ‪ ۹۹‬بسته می‌شود‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش‬ ‫ب��ه نقل از وزارت نفت‪ ،‬حس��ن منتظر‬ ‫تربت��ی‪ ،‬معاون وزیر نفت در ام��ور گاز‪ ،‬آخرین آمار جمعیت‬ ‫شهری برخوردار از گاز در کشور را ‪ ۹۷.۲‬درصد اعالم کرد و‬ ‫گفت‪ :‬اکنون یک هزار و ‪ ۱۴۸‬شهر در سراسر کشور به شبکه‬ ‫گاز طبیعی متصل شده‌اند و تا پایان امسال‪ ،‬به ‪ ۳‬هزار و ‪۶۲‬‬ ‫روستا گازرسانی خواهد شد‪.‬‬ ‫وی ضریب نفوذ گازرس��انی به جمعیت روستایی را حدود‬ ‫‪ ۷۹‬درصد عنوان کرد و افزود‪ :‬افزون‌بر گازرس��انی شهری و‬ ‫روستایی‪ ،‬گازرس��انی به بخش‌های صنعتی و نیروگاهی نیز‬ ‫اهمی��ت زیادی دارد که بر این اس��اس‪ ،‬اکنون بیش از ‪۱۰۲‬‬ ‫هزار مش��ترک صنعتی در کش��ور داریم ک��ه می‌توان گفت‬ ‫بیش��تر صنایع عمده کش��ور از نعم��ت گاز طبیعی بهره‌مند‬ ‫ش��ده‌اند و صنایع باقی‌مانده‪ ،‬صنایع جزء هستند که مصرف‬ ‫گاز آنه��ا کمتر از ‪ ۵‬هزار مترمکعب در س��اعت اس��ت‪ .‬این‬ ‫مقام مس��ئول با اش��اره به تاثیرگذاری مثبت مصوبه شورای‬ ‫اقتصاد مبنی‌بر ارائه تس��هیالت تا سقف ‪ ۲۴۰‬میلیون تومان‬ ‫به صنای��ع برای بهره‌مندی از گاز طبیع��ی‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬این‬ ‫مصوبه س��بب تس��ریع در روند گازرس��انی به صنایع شد و‬ ‫اکن��ون نیز در پی تمدید آن تا س��ال ‪ ۹۹‬هس��تیم؛ این در‬ ‫ش��رایطی اس��ت که با تکیه بر این مصوبه‪ ،‬اقدام‌های بسیار‬ ‫خوبی در ش��رکت‌های گاز استانی برای گازرسانی به صنایع‬ ‫در سراسر کشور انجام شده است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬بر این اس��اس‪ ،‬همه اس��تان‌ها خوش��ه‌بندی‬ ‫ش��ده‌اند تا بر پای��ه برنامه‪ ،‬میزان مصرف س��وخت مایع در‬ ‫صنای��ع کاهش و تع��داد واحدهای صنعت��ی بهره‌مند از گاز‬ ‫طبیعی افزایش یابد‪.‬‬ ‫تربتی تاکید کرد‪ :‬بر اس��اس مصوبه شورای اقتصاد‪ ،‬هدف‬ ‫ما در گازرسانی به ‪ ۴۰‬درصد از صنایع محقق شده و اکنون‬ ‫بر مبنای آخرین آمار‪ ۲۱ ،‬هزار صنعت باقی مانده اس��ت که‬ ‫باید به شبکه گاز طبیعی متصل شوند و امیدواریم گازرسانی‬ ‫به ای��ن صنایع تا پایان س��ال ‪ ۹۹‬به پایان برس��د‪ .‬به گفته‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ملی گاز ایران‪ ،‬اکنون همه نیروگاه‌ها به‬ ‫جز چابهار و کنارک‪ ،‬از نعمت گاز طبیعی بهره‌مند هس��تند‪،‬‬ ‫همچنی��ن عمده نیروگاه‌های مقیاس کوچک به ش��بکه گاز‬ ‫طبیعی متصل هستند‪.‬‬ ‫وی در این باره توضیح داد‪ :‬رکورد گازرسانی به نیروگاه‌ها‬ ‫در س��ال ‪ ۹۷‬ت��ا ‪ ۲۸۵‬میلیون مترمکعب در روز رس��ید که‬ ‫رقم بس��یار زیادی به شمار می‌رود‪ ،‬ضمن اینکه نیروگاه‌های‬ ‫چابهار و کنارک نیز باید با س��ی‌ان‌جی گازرس��انی شوند که‬ ‫این موضوع اندکی به تعویق افتاده است‪ ،‬همچنین در انتظار‬ ‫تکمی��ل خ��ط انتقال گاز ایرانش��هر‪-‬چابهار هس��تیم تا این‬ ‫نیروگاه‌ها نیز به شبکه گاز طبیعی متصل شوند‪.‬‬ ‫مع��اون وزیر نفت در امور گاز‪ ،‬اظهار امیدواری کرد تا خط‬ ‫انتقال گاز ایرانشهر‪-‬چابهار تا پایان سال ‪ ۹۹‬تکمیل شود‪.‬‬
‫‪15‬‬ ‫دو‌شنبه‬ ‫‪ 7‬مرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 26‬ذی‌القعده ‪1440‬‬ ‫‪ 29‬ژوئیه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1339‬‬ ‫پیاپی ‪2657‬‬ ‫اقتصاد و هنر‬ ‫گزارش‬ ‫جش��نواره ملی موس��یقی ج��وان یک��ی از بزرگ‌ترین‬ ‫رویدادهای هنری کش��ور و در نو ِع خود‪ ،‬حتی در س��طح‬ ‫جهان‪ ،‬رویدادی منحصربه‌فرد به‌شمار می‌رود‪.‬‬ ‫به‌گ��زارش‬ ‫‪ ،‬س��یزدهمین دوره برگ��زاری ای��ن‬ ‫جشنواره از ابتدای هفته جاری در تهران شروع شده است‬ ‫و هنرمندان جوان در آن با هم به رقابت می‌پردازند‪ .‬بیش‬ ‫از ‪ ۷۷۰‬اثر در مرحله نهایی ازسوی موسیقیدانانی نوجوان‬ ‫و جوان از تمامی اس��تان‌های کش��ور در حدود یک‌ماه از‬ ‫صبح��گاه تا ش��امگاه‪ ،‬در هی��ات داوران این جش��نواره با‬ ‫حضور بیش از ‪ ۱۰۰‬اس��تاد و موسیقیدان برجسته کشور‬ ‫اج��را خواهد ش��د‪ .‬این جش��نواره یکی از گس��ترده‌ترین‬ ‫گردهمایی‌های موسیقایی در تاریخ ایران‌زمین را رقم زده‬ ‫اس��ت؛ فضایی مملو از شور و نشاطِ نس��ل‌های جوان‌تر و‬ ‫ِ‬ ‫محک دانش و تجربه‬ ‫امکان ارزیابی دستاوردهای‌ش��ان به‬ ‫ِ‬ ‫اس��تادان پیشکس��وت که ای��ن همه خود ترس��یم‌کننده‬ ‫چشم‌اندازی روش��ن از آینده موسیقایی کشور و حاکی از‬ ‫تداوم و استمرار سنت‌هایی دیرپا است‪.‬‬ ‫یکی از نکات مهم در سیزدهمین دوره از جشنواره ملی‬ ‫موسیقی جوان مش��ارکت موس��یقیدانان جوان از تمامی‬ ‫استان‌های کشور در بیش از ‪ ۱۰۰‬شاخه گوناگون است‪.‬‬ ‫بخش‌های موسیقی دستگاهی و موسیقی کالسیک هر‬ ‫کدام مش��تمل بر ‪ ۱۲‬شاخ ‌ه هس��تند و در بخش موسیقی‬ ‫نوازندگان بیش از ‪ ۸۰‬س��از از‬ ‫نواح��ی نیز خوانن��دگان و‬ ‫ِ‬ ‫مناطق گوناگون کش��ور مشارکت داش��ته‌اند‪ .‬این دوره از‬ ‫جشنواره در مقایسه با دوره‌های پیشین از بیشترین تعداد‬ ‫متقاضیان و ش��رکت‌کنندگان برخوردار بوده که نمایانگ ِر‬ ‫اقبال روزافزون جامعه موس��یقی نس��بت ب��ه این رویداد‬ ‫مستمر و ساالنه است‪.‬‬ ‫در ای��ن دوره ‪ ۲۱۲۱‬اثر به دبیرخانه جش��نواره ارس��ال‬ ‫ش��د که از این میان ‪ ۱۰۹۱‬اثر مربوط به بخش موس��یقی‬ ‫دس��تگاهی‪ ۶۶۷ ،‬اثر مربوط به بخش موس��یقی نواحی و‬ ‫‪ ۳۶۳‬اثر مربوط به بخش موس��یقی کالس��یک بود‪ .‬پس از‬ ‫بررس��ی تمامی آثار ازس��وی هیات داوران در نهایت ‪۷۷۸‬‬ ‫اث��ر به مرحله نهای��ی راه یافت که از این میان بیش��ترین‬ ‫س��هم مربوط به بخش موس��یقی نواحی (‪ ۴۱۶‬اثر) و پس‬ ‫از آن بخش‌های موسیقی دستگاهی (‪ ۲۴۹‬اثر) و موسیقی‬ ‫کالسیک (‪ ۱۱۳‬اثر) است‪.‬‬ ‫‹ ‹رقابت بین ش�رکت‌کننده‌ها بس�یار نزدیک‬ ‫بود‬ ‫سیدعطااهلل سالمیه از داوران بخش موسیقی نواحی در‬ ‫بخ��ش دف مقامی‪ ،‬درباره اجراهای این دوره از جش��نواره‬ ‫گف��ت‪ :‬به‌طور حتم ه��ر دوره‌ای که این جش��نواره برگزار‬ ‫می‌ش��ود‪ ،‬کیفیت آن هم باالتر می‌رود و ش��رکت‌کننده‌ها‬ ‫قوی‌تر ظاهر می‌ش��وند‪ .‬امروز رقابت بین شرکت‌کننده‌ها‬ ‫بس��یار نزدیک بود و به دنبال آن داوری نیز بس��یار دشوار‬ ‫خواهد ش��د‪ .‬مطمئن هس��تم در س��ال‌های آینده بیشتر‬ ‫جوان‌ها در این جشنواره شرکت خواهند کرد‪.‬‬ ‫وی در پایان درباره نقاط ضعف و قوت ش��رکت‌کننده‌ها‬ ‫نیز بیان کرد‪ :‬در آینده می‌خواهیم درباره اصالت‪ ،‬قداست و‬ ‫از برگزاری سیزدهمین جشنواره موسیقی جوان‬ ‫استعدادیابی به سبک ایرانی‬ ‫بهروز شعیبی «روز بلوا»‬ ‫را می‌سازد‬ ‫‹ ‹تاثیر جشنواره بر آینده حرفه‌ای موسیقی‬ ‫جشنواره موسیقی جوان با هدف شناسایی استعدادهای موسیقایی‬ ‫در شاخه‌های گوناگون راه‌اندازی و نخستین دوره آن در سال ‪۱۳۷۸‬‬ ‫برگزار شد‬ ‫جایگاه و مقام دف بحث‌هایی را انجام دهیم‪ .‬درس��ت است‬ ‫در این جش��نواره همه برای مقام دف ش��رکت کردند‪ ،‬اما‬ ‫بسیاری از افراد در شناخت مقام‌های دف مقداری ضعیف‬ ‫بودند و باید روی این موضوع بیشتر کار کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹اجراهای این دوره بسیار باکیفیت بود‬ ‫عبدالرحمن غوثی دیگر داور بخش موس��یقی نواحی در‬ ‫بخش دف مقامی درباره اجراهای نخستین روز جشنواره و‬ ‫همچنین کیفیت جشنواره امسال عنوان کرد‪ :‬اجراهای این‬ ‫دوره بس��یار باکیفیت بود‪ .‬هنرمندان زیادی از این دوره از‬ ‫جشنواره استقبال کردند و من هم به‌عنوان یکی از اعضای‬ ‫هیات داوران از اجراها بس��یار راضی بودم‪ .‬انتظار دارم این‬ ‫جش��نواره تداوم داش��ته باش��د و هنرمندان نیز استقبال‬ ‫بیشتری از این جشنواره کنند‪ .‬هر سال نسبت به سال‌های‬ ‫گذش��ته اجراهای بهتری را ش��اهد هس��تیم و هنرمندان‬ ‫خوب و توانایی در این جشنواره شرکت می‌کنند‪ .‬در کل از‬ ‫این دوره از جشنواره و اجراها کاملا راضی هستیم‪.‬‬ ‫وی در پای��ان تصریح کرد‪ :‬خوش��بختانه اجراها آن‌قدر‬ ‫کیفیت خوبی داش��ت که نمی‌ت��وان از آنها ایرادی گرفت‪،‬‬ ‫اما هنرمندانی که به‌تازگی کار خودشان را شروع کرده‌اند‪،‬‬ ‫باید تمرین بیشتری داش��ته باشند که در سال‌های آینده‬ ‫بهتر و قوی‌تر در این جشنواره ظاهر شوند‪.‬‬ ‫‹ ‹توجه به شهرستان‌ها‬ ‫ملیحه سعیدی از نوازندگان مطرح ساز قانون با اشاره به‬ ‫اهمیت برگزاری جش��نواره موسیقی جوان گفت‪ :‬برگزاری‬ ‫جش��نواره موس��یقی جوان بس��یار کمک می‌کن��د تا این‬ ‫هنرجویان و نوازندگان جوان‪ ،‬س��طح کارشان را بسنجند‬ ‫و بفهمند که نس��بت به سایر دوستان‌شان در چه سطحی‬ ‫قرار دارند‪ .‬به هر حال چنین عرصه‌ای که با حضور بهترین‬ ‫اس��تعدادهای جوان موسیقی ما در زمینه نوازندگی شکل‬ ‫می‌گیرد باعث می‌شود نس��ل جوان حس رقابتی جدی‌تر‬ ‫را تجربه کنند‪.‬‬ ‫وی همچنین عنوان کرد‪ :‬در هر دوره برگزاری جشنواره‬ ‫موس��یقی جوان ش��اهد حضور جوانانی از سراس��ر کشور‬ ‫بودیم که به‌ویژه دیدن اس��تعدادهایی از شهرس��تان‌های‬ ‫دیگر برای همه ما اعضای داروان جالب توجه است‪ .‬به هر‬ ‫حال شهرستان‌های ما به اندازه تهران از امکانات آموزشی‬ ‫و حضور مدرس��ان توانمند بهره نمی‌برند و وقتی می‌بینیم‬ ‫که در شهرس��تان‌ها نیز با امکانات ک��م‪ ،‬نوازندگان خوبی‬ ‫حضور دارند نسبت به کلیت روند موسیقی کشور امیدوارتر‬ ‫می‌شویم‪.‬‬ ‫او همچنین گفت‪ :‬این جش��نواره نی��ز به هر حال مانند‬ ‫هر جشنواره دیگری ش��اید نقطه ضعف‌هایی داشته باشد‬ ‫ام��ا برگ��زاری آنقدر اهمی��ت دارد که همه م��ا امیدواریم‬ ‫برگزاری جش��نواره موس��یقی جوان تداوم داش��ته باشد‬ ‫ت��ا تاثی��ر واقع��ی‌اش را ب��ر آینده موس��یقی کش��ورمان‬ ‫بگذارد‪.‬‬ ‫مهدی آذرس��ینا‪ ،‬نوازنده و موسیقیدان با اشاره به تاثیر‬ ‫جشنواره موسیقی جوان در سوق دادن استعدادهای جوان‬ ‫به موسیقی اصیل و علمی گفت‪ :‬اهمیت به ردیف موسیقی‬ ‫دس��تگاهی به‌روشنی در این جش��نواره دیده می‌شود که‬ ‫نکته بسیار مهمی است چراکه اصل موسیقی سنتی ردیف‬ ‫است‪ .‬اما به‌طور کلی برگزاری این جشنواره تاثیر عمیقی بر‬ ‫روند کاری و وضعیت نوازندگی هنرمندان جوان کشورمان‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫س��عید فرجپ��وری‪ ،‬نوازنده مطرح کمانچه نیز با اش��اره‬ ‫ب��ه برگزاری این جش��نواره در دوره‌های گوناگون گفت‪ :‬با‬ ‫برگزار جش��نواره موس��یقی جوان‪ ،‬همین که رقابتی بین‬ ‫جوان‌ها ایجاد می‌ش��ود و آنها در این کش و قوس متوجه‬ ‫می‌ش��وند جایگاه‌شان در میان هم‌س��ن و ساالن‌شان کجا‬ ‫است به نظرم اتفاق مهمی است‪ .‬هنرجویان در تنهای‌شان‬ ‫س��از می‌زنند و ت��ا زمانی که در چنین عرصه‌ای با س��ایر‬ ‫نوازندگان روبه‌رو نش��وند نمی‌توانند س��طح خودش��ان را‬ ‫بس��نجند و بفهمند در اطراف‌ش��ان چه خبر است؛ از این‬ ‫رو برگزاری چنین جش��نواره‌ای را بس��یار مهم و ضروری‬ ‫می‌دانم‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬آرزوی موفقی��ت ب��رای برگزار‌کنندگان این‬ ‫جشنواره دارم و امیدوارم این برنامه در سال‌های آینده نیز‬ ‫تداوم داش��ته باشد تا شاهد نس��لی با انگیزه‌تر و آگاه‌تر در‬ ‫زمینه موسیقی باشیم‪.‬‬ ‫سیزدهمین دوره جشنواره ملی موسیقی جوان با دبیری‬ ‫هومان اس��عدی و با مش��ارکت اس��تادان موسیقی کشور‬ ‫ازس��وی انجمن موس��یقی ایران‪ ،‬با حمای��ت معاونت امور‬ ‫هنری وزارت فرهنگ و ارش��اد اس�لامی‪ ،‬دفتر موسیقی و‬ ‫با همکاری بنیاد رودکی از ‪ ۵‬مرداد تا ‪ ۵‬ش��هریور در تاالر‬ ‫رودکی تهران برگزار می‌شود‪.‬‬ ‫جشنواره موسیقی جوان در‪ ۸‬سال دولت‌های نهم و دهم‬ ‫به‌ط��ور تقریبی تعطیل بود و فقط ی��ک دوره آن در زمان‬ ‫وزارت حس��ین صفارهرندی به دبیری داریوش پیرنیاکان‬ ‫برگزار شد‪.‬‬ ‫جشنواره موسیقی جوان با هدف شناسایی استعدادهای‬ ‫موس��یقایی در ش��اخه‌های گوناگون راه‌اندازی و نخستین‬ ‫دوره آن در س��ال ‪ ۱۳۷۸‬برگزار شد‪ .‬سپس تا سال ‪۱۳۸۲‬‬ ‫پنج دوره متوالی آن برگزار شد با این تفاوت که در همین‌‬ ‫س��ال‌ها جش��نواره‌های فصلی جوان هم برگزار می‌شد که‬ ‫برگزیدگان آن به جش��نواره اصل��ی می‌آمدند و با یکدیگر‬ ‫به رقابت برمی‌خاس��تند‪ .‬جشنواره ملی موسیقی جوان به‬ ‫مثابه آزمونی هنری است که امکانی برای ارزیابی وضعیت‬ ‫کمی و کیفی آموزش موس��یقی در کشور فراهم می‌کند‪.‬‬ ‫این جشنواره‪ ،‬از سویی‪ ،‬موجب ایجاد انگیزه‌ای برای تالش‬ ‫و تکاپوی بیشتر در میان نسل جوان اهل موسیقی می‌شود‬ ‫و از س��وی دیگر‪ ،‬با هم��کاری صمیمانه تع��داد زیادی از‬ ‫استادان برجسته موسیقی کشور مجالی شایسته و ارجمند‬ ‫تو‌سو‬ ‫برای ارزیابی س��طح کیفی آثار نس��ل جدید و سم ‌‬ ‫دادن به فعالیت‌های موسیقایی آنها فراهم می‌آورد‪.‬‬ ‫علی نعیمی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫سیزدهمین‬ ‫جشنواره‬ ‫ملی موسیقی‬ ‫جوان با دبیری‬ ‫هومان اسعدی‬ ‫و با مشارکت‬ ‫استادان‬ ‫موسیقی کشور‬ ‫ازسوی انجمن‬ ‫موسیقی ایران‪،‬‬ ‫با حمایت معاونت‬ ‫امور هنری‬ ‫وزارت فرهنگ و‬ ‫ارشاد اسالمی‪،‬‬ ‫دفتر موسیقی‬ ‫و با همکاری‬ ‫بنیاد رودکی‬ ‫از ‪ ۵‬مرداد تا ‪۵‬‬ ‫شهریور در تاالر‬ ‫رودکی تهران‬ ‫برگزار می‌شود‬ ‫زیرساخت‌های سخت‌افزاری برای تحقق تئاتر خصوصی نداریم‬ ‫کارگردان و مدرس تئاتر با انتقاد از رشد قارچ‌گونه خانه‌هایی که‬ ‫در پایتخت به اصطالح به سالن‌های تئاتر تبدیل می‌شوند در حالی‬ ‫که از س��اده‌ترین امکانات برای میزبانی از آثار نمایشی بی‌بهره‌اند‪،‬‬ ‫اظهارکرد‪ :‬باید بپذیریم زیرس��اخت‌های سخت‌افزاری برای تحقق‬ ‫تئاتر خصوصی نداریم‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایرن��ا‪ ،‬محمود فرهنگ گفت‪ :‬تجربه نش��ان داده هر‬ ‫زمان در بدنه نظام فرهنگی کشور صحبت از حمایت مالی از تولید‬ ‫آثار هنری به میان می‌آید‪ ،‬نگاه عموم هنرمندان به دس��ت گشاده‬ ‫دولت و جیب جادویی آن اس��ت‪‌،‬ان��گار نقدینگی و موجودی آن‬ ‫تمامی ندارد! به‌ویژه این رویکرد و نگاه میان هنرمندان حوزه‌هایی‬ ‫بیشتر جاری ا‌ست که گستره عرضه آثار هنری به مخاطب در آن‬ ‫شاخه‌ها محدودتر می‌شود‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬با توجه به این شرایط‪ ،‬وقتی پای برنامه‌ریزی‌های‬ ‫س��االنه یا هنگام تخصیص ردیف بودجه‌های دولتی برای تولید و‬ ‫ارائه هنر در س��طح جامعه مطرح می‌شود‪ ،‬هنرمندان حوزه تئاتر‪،‬‬ ‫بسیار بیشتر از سایر شاخه‌های هنری بر طبل بی‌حمایتی و مهجور‬ ‫بودن هنرشان می‌کوبند‪ .‬در این میان سعی می‌کنند در تخصیص‬ ‫ردی��ف بودجه دولتی در قالب یارانه‌های فرهنگی‪ ،‬هر آنقدر که در‬ ‫توان‌شان است به جای تالش برای رونق اقتصاد هنر و محصوالت‬ ‫هنری‌ش��ان بیشتر به نگاه حمایتگرانه دولت از فعالیت‌های هنری‬ ‫توجه داشته باشند‪.‬‬ ‫مدی��ر دفتر تئاتر دینی اداره کل هنرهای نمایش��ی تاکید کرد‪:‬‬ ‫ش��کی وجود ندارد که هنر تئاتر با تعریف واقعی خود‪ ،‬یعنی ارائه‬ ‫اثر زنده‪ ،‬منس��جم‪ ،‬قدرتمند و مخاطب‌پسند می‌تواند برای مدتی‬ ‫طوالن��ی بر صحنه‌های مجموعه‌های نمایش��ی هر کش��وری باقی‬ ‫بماند‪ ،‬اما وقتی زیرس��اخت‌های س��خت افزاری موجود در زمینه‬ ‫ساخت س��الن‌های مجهز نمایش��ی و در اختیار قرار دادن آنها به‬ ‫هنرمندان تئاتر با کندی بس��یاری انجام می‌شود نمی‌توان امیدی‬ ‫به موفقیت اجرایی کردن طرح تولید تئاترهای خصوصی در کشور‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫وی خاطرنش��ان کرد‪ :‬البته ناگفت��ه باقی نماند که منظور من از‬ ‫س��الن‌های تئاتر خصوصی به‌عنوان س��رمایه زیرساختی این هنر‪،‬‬ ‫س��الن‌هایی است که در کمترین حالت‪ ،‬س��اده‌ترین امکانات یک‬ ‫سالن نمایشی مانند آکوستیک بودن و خدمات ابتدایی فنی مانند‬ ‫نور و صدا را در ابتدایی‌ترین حالت خود دارا باشند‪ .‬نه آنچه امروزه‬ ‫در پایتخت ش��اهدیم که س��اختمان‌های قدیمی و مسکونی را به‬ ‫اصطالح تبدیل به سالن نمایشی کرده‌اند‪ .‬آن سازه‌ها کوچک‌ترین‬ ‫تطبیقی با تعریف س��الن نمایش ولو در س��اده‌ترین ش��کل خود‬ ‫ندارند‪.‬‬ ‫این مدرس دانش��گاه می‌افزاید‪ :‬موفقی��ت طرح‌های اینچنینی‬ ‫زمانی تضمین ش��ده خواهد بود که دولت با ساخت مجموعه‌های‬ ‫نمایش��ی مجهز به تعداد بس��یار باالتر از آماری که در حال حاضر‬ ‫وج��ود دارد‪ ،‬این ام��کان را در اختیار هنرمن��دان و حامیان مالی‬ ‫بخش خصوصی قرار دهد که پس از تولید یک اثر نمایشی ازسوی‬ ‫آنها‪ ،‬آن گروه نمایشی اجازه آن را داشته باشد که تا هر مدتی که‬ ‫مخاطب برای تماشای آن اثر به سالن می‌آید‪ ،‬شاهد اجرای مستمر‬ ‫اثر تولیدی خود باشد‪.‬‬ ‫به‌گفت��ه فرهنگ‪ ،‬اما وقتی هیچ‌کدام از این امکانات وجود ندارد‬ ‫و یک گروه نمایش��ی با تمام مش��قت‌های موج��ود در راه فرآیند‬ ‫تولید‪ ،‬موفق به خلق اثری تئاتری با تمام معیارهای اس��تاندارد و‬ ‫مطلوب می‌ش��ود ولی به‌دلیل محدودیت زمان اجرا و ترافیک آثار‬ ‫منتظر برای ب��ه صحنه آمدن‪ ،‬نمی‌تواند به اج��رای عمومی خود‬ ‫در س��ایه رضایت و اس��تقبال مخاطب ادامه دهد‪ ،‬دیگر امیدی به‬ ‫ریس��ک‌پذیری بخش خصوص��ی در عرصه تولید آثار نمایش��ی با‬ ‫‪ ۷۰‬درصد فیلمبرداری فیلم س��ینمایی «خوب‪،‬‬ ‫ب��د‪ ،‬جلف؛ ارتش س��ری» ب��ه کارگردان��ی پیمان‬ ‫قاسم‌خانی به پایان رسید‪ .‬به گزارش مهر‪ ،‬تاکنون‬ ‫‪۷۰‬درصد فیلمبرداری فیلم سینمایی «خوب‪ ،‬بد‪،‬‬ ‫جلف؛ارتشسری»بهکارگردانیپیمانقاسم‌خانی‬ ‫به تهیه‌کنندگی محس��ن چگینی به پایان رس��ید‬ ‫اس��ت و ای��ن روزها گ��روه مش��غول فیلمبرداری‬ ‫در یک ویال در لواس��ان هس��تند‪ .‬فیلمبرداری در‬ ‫این لوکیش��ن حدود ‪ ۴‬روز ادامه خواهد داش��ت و‬ ‫پژمان جمشیدی و سام درخشانی در این لوکیشن‬ ‫به ایفای نقش می‌پردازن��د‪ .‬حامد کمیلی‪ ،‬ریحانه‬ ‫پارسا‪ ،‬گوهر خیراندیش‪ ،‬فرهاد آئیش‪ ،‬امیرمهدی‬ ‫ژوله‪ ،‬مارال فرجاد و شکیب شجره از دیگر بازیگران‬ ‫این اثر سینمایی هستند‪ .‬کمدی «خوب‪ ،‬بد‪ ،‬جلف؛‬ ‫ارتش س��ری» به نویس��ندگی و کارگردانی پیمان‬ ‫قاس��م‌خانی دنباله‌ای بر قس��مت نخست این فیلم‬ ‫سینمایی است که در سال ‪ ۹۴‬ساخته شد‪.‬‬ ‫شرایط موجود نمی‌ماند‪ .‬کارگردان نمایش خورشید کاروان با بیان‬ ‫آنکه همچنین به سبب وجود دالیل دیگری چون ظرفیت محدود‬ ‫س��الن‌ها و نبود تبلیغات برای مطلع ک��ردن مخاطبان گروه‌های‬ ‫تئات��ری‪ ،‬آن گروه‌ها نمی‌توانند به هدف نهای��ی خود؛ یعنی ارائه‬ ‫اثر تولیدی‌ش��ان در سطحی وسیع برسند‪ ،‬یادآور شد‪ :‬پس با این‬ ‫حس��اب هیچ ن��گاه منطقی حکم نمی‌کند که با وجود ش��رایط و‬ ‫محدودیت‌های��ی این چنین��ی انتظار حضور بخ��ش خصوصی و‬ ‫س��رمایه‌گذاری در ای��ن عرصه را از فعاالن اقتص��ادی با محوریت‬ ‫حرکت به س��مت ش��کل‌گیری تئاتر خصوصی حرفه‌ای و نه رشد‬ ‫قارچ‌گون��ه خانه‌هایی ک��ه به‌عنوان نمونه به س��النی برای نمایش‬ ‫تبدیل می‌شوند‪ ،‬داشت‪.‬‬ ‫فیلم س��ینمایی «روز بلوا» به کارگردانی بهروز‬ ‫شعیبی به‌زودی کلید می‌خورد‪ .‬به گزارش‬ ‫‪ ،‬فیلم س��ینمایی «روز بلوا» ب��ه کارگردانی بهروز‬ ‫ش��عیبی و تهیه‌کنندگی محمدرضا تخت‌کشیان‬ ‫ب��ه‌زودی جل��وی دوربی��ن م��ی‌رود‪ .‬تازه‌تری��ن‬ ‫محصول‌مرکز فیلم و سریال سازمان اوج با نام «روز‬ ‫بل��وا» هم اکنون روزهای پایان��ی پیش تولید خود‬ ‫را س��پری و فیلمبرداری خ��ود را در روزهای آینده‬ ‫آغاز می‌کند‪ .‬فیلمنامه «روز بلوا» را مهران کاشانی‬ ‫براساس طرحی از بهروز شعیبی به نگارش درآورده‬ ‫اس��ت‪ .‬در خالص��ه داس��تان این فیلم س��ینمایی‬ ‫آمده اس��ت‪« :‬عماد استاد دانش��گاهی خوشنام و‬ ‫یک چهره تلویزیونی مورد توجه اس��ت‪ ،‬او ناگهان‬ ‫توسط پلیس با اتهام‌های جدی روبه‌رو می‌شود که‬ ‫خ��ود و خان��واده‌اش را در موقعیت پیچیده‌ای قرار‬ ‫می‌ده��د‪« ».‬روز بلوا» چهارمین فیلم س��ینمایی‬ ‫به��روز ش��عیبی پ��س از «دهلیز»‪« ،‬س��یانور» و‬ ‫«دارکوب» در مقام کارگردان است‪.‬‬ ‫«رد خون» مهرماه‬ ‫به سینماها می‌رسد‬ ‫روابط عمومی فیلم سینمایی «ماجرای نیمروز؛‬ ‫رد خون» س��وم مهر را به‌عنوان زم��ان آغاز اکران‬ ‫عمومی این فیلم س��ینمایی اعالم کرد‪ .‬به گزارش‬ ‫‪ ،‬پ��س از اع�لام رس��انه‌ای ص��دور پروانه‬ ‫نمایش برای فیلم «ماج��رای نیمروز‪ :‬رد خون» به‬ ‫کارگردانی محمدحسین مهدویان و تهیه‌کنندگی‬ ‫س��یدمحمود رضوی و با انعقاد قرارداد اکران فیلم‬ ‫با سرگروه آزادی‪ ،‬روابط عمومی فیلم چهارشنبه ‪۳‬‬ ‫مهر را زمان آغاز اکران فیلم اعالم کرد‪.‬‬ ‫«ماجرای نیمروز؛ ردخون» یک تریلر جاسوسی‬ ‫و امنیتی اس��ت ک��ه مقطع مهم و پ��ر از التهابی از‬ ‫تاری��خ معاصر ای��ران را روایت می‌کن��د؛ زمانی که‬ ‫پ��س از پذیرش قطعنامه ‪ ۵۹۸‬ازس��وی جمهوری‬ ‫اسالمی‪ ،‬نیروهای س��ازمان منافقین با پشتیبانی‬ ‫صدام به ایران حمله کردند که در چند ساعت مردم‬ ‫و نیروهای نظامی شکست سنگینی را به منافقین‬ ‫تحمیل کردند‪.‬‬ ‫جواد عزتی‪ ،‬هادی حجازی‌فر‪ ،‬محس��ن کیایی‪،‬‬ ‫بهنوش طباطبایی‪ ،‬هستی مهدوی‪ ،‬حسین مهری‬ ‫و مهدی زمین‌پرداز بازیگران «ماجرای نیمروز ‪»۲‬‬ ‫هس��تند‪« .‬ماج��رای نیمروز‪ :‬رد خون» در س��ی و‬ ‫هفتمین دوره جش��نواره فیلم فجر در ‪ ١١‬رش��ته‬ ‫نامزد و توانس��ت ‪ ۳‬س��یمرغ بلورین جش��نواره را‬ ‫به‌دست آورد‪.‬‬ ‫پاسداشت «جمال‬ ‫شورجه» در شبکه نمایش‬ ‫ش��بکه نمای��ش ای��ن هفت��ه برای پاسداش��ت‬ ‫«جمال ش��ورجه» به مرور آث��ار وی می‌پردازد‪ .‬به‬ ‫گزارش‬ ‫‪ ،‬ش��بکه نمایش برای پاسداش��ت‬ ‫جمال ش��ورجه‪ ،‬کارگردان‪ ،‬تهیه‌کننده و نویسنده‬ ‫س��ینمای ایران‪ ،‬به مرور آثار وی می‌پ��ردازد‪ .‬آثار‬ ‫شورجه ش��نبه‪ 5‬تا جمعه ‪ ۱۱‬مرداد‪ ،‬ساعت ‪ ،٢١‬از‬ ‫ش��بکه نمایش پخش می‌شوند که به ترتیب شامل‬ ‫فیل��م های «‪ ۳۳‬روز»‪« ،‬باش��گاه س��ری»‪« ،‬دایره‬ ‫س��رخ»‪« ،‬خلبان»‪« ،‬حماس��ه مجنون»‪« ،‬ش��ب‬ ‫دهم» و «نفوذی» هس��تند که روز بعد در س��اعت‬ ‫‪ ۳‬بامداد و ‪ ۸‬صبح بازپخش می‌ش��وند‪ .‬بیش��ترین‬ ‫آث��ار ش��ورجه در زمین��ه دفاع مقدس اس��ت و در‬ ‫س��ریال‌های پرطرفداری چون «مردان آنجلس»‬ ‫و «یوس��ف پیامبر» به‌عن��وان مش��اور کارگردان‬ ‫در کنار زنده یاد فرج‌اهلل سلحش��ور حضور داش��ت‪.‬‬ ‫کارگردانی پروژه بزرگ «حضرت موس��ی (ع)» نیز‬ ‫به این کارگردان س��ینمای ایران واگذار شده است‪.‬‬ ‫شورجه از اردیبهشت امس��ال دچار عارضه مغزی‬ ‫شده و در استراحت مطلق بستری است‪.‬‬ ‫هفت هنر‬ ‫برج میالد‬ ‫میزبان اجرای‬ ‫ارکستر‬ ‫فیالرمونیک‬ ‫شهر تهران‬ ‫ارکس��تر فیالرمونیک ش��هر ته��ران که ب��ا حمایت‬ ‫مس��تقیم شهردار تهران و مرکز همایش‌های برج میالد‬ ‫اعالم موجودیت کرده‪ ،‬نخس��تین اجرای خود را شنبه‬ ‫‪ ۱۲‬م��رداد در ب��رج می�لاد روی صحنه خواه��د برد و‬ ‫لوری��س چکناواریان‪ ،‬آهنگس��از برجس��ته ایرانی رهبر‬ ‫مهمان این ارکستر در اجرای پیش رو خواهد بود‪.‬‬ ‫به‌گزارش‬ ‫‪ ،‬چکناواریان درباره اجرای پیش رو‬ ‫می‌گوید‪ :‬در این اجرا من رهبر مهمان هس��تم و قطعه‌‬ ‫«س��وئیت عاش��قانه» را رهبری می‌کنم‪ .‬ای��ن قطعه از‬ ‫ساخته‌های خودم است و آن را ‪ ۲۵‬سال پیش نوشته‌ام‪.‬‬ ‫وی ادامه می‌دهد‪ :‬س��وئیت عاش��قانه را در دو نسخه‬ ‫نوش��ته‌ام که یکی آواز دارد و دیگری بدون آواز اس��ت‪.‬‬ ‫در اجرای پیش رو نس��خه ب��دون آواز را اجرا می‌کنیم‪،‬‬ ‫همچنی��ن آرش امینی‪ ،‬رهبری ارکس��تر را‬ ‫برعهده دارد و تمرین‌ها از ش��نبه(‪ ۵‬مرداد)‬ ‫ش��روع ش��ده اس��ت‪ .‬من هم تمرین‌هایم با‬ ‫ارکس��تر برای اجرای «س��وئیت عاشقانه»‬ ‫را از روز دوش��نبه ش��روع خواه��م ک��رد‪.‬‬ ‫چکناواریان می‌گوید‪ :‬به‌جز سوئیت عاشقانه‬ ‫که اثر من است‪ ،‬فوگ بزرگ باخ هم ازسوی‬ ‫ارکس��تر فیالرمونیک ش��هر تهران اجرا می‌شود که اثر‬ ‫بسیار مهمی اس��ت‪ .‬دیگر آثار هم از آهنگسازان ایرانی‬ ‫انتخاب شده‌اند‪ .‬آثار این آهنگسازان ایرانی در میان آثار‬ ‫موس��یقی کالس��یک قرار می‌گیرند و از کیفیت باالیی‬ ‫برخوردارند‪ .‬موسیقی کالس��یک متعلق به هیچ ملتی‬ ‫نیس��ت و یک علم اس��ت‪ .‬آثار این نوع موسیقی به‌‌طور‬ ‫کاملا علمی نوشته می‌ش��وند‪ .‬ما در ایران آهنگسازانی‬ ‫مانن��د باغچه‌ب��ان‪ ،‬حنانه‪ ،‬دهل��وی و برخی‬ ‫دیگ��ر را داریم ک��ه آثار مهم��ی در عرصه‬ ‫موس��یقی کالس��یک نوش��ته‌اند‪ .‬او درباره‬ ‫کیفیت ارکس��تر فیالرمونیک ش��هر تهران‬ ‫تاکی��د می‌کند‪ :‬تا جایی که می‌دانم بهترین‬ ‫نوازندگان برای تش��کیل این ارکستر جمع‬ ‫شده‌اند و حتما ارکستر خوبی خواهد بود‪.‬‬ ‫چکناواری��ان درباره لزوم تولد ارکس��تر فیالرمونیک‬ ‫شهر تهران‪ ،‬می‌گوید‪ :‬شهرهای بزرگ دنیا مانند‪ ،‬لندن‪،‬‬ ‫وین‪ ،‬مسکو و نیویورک ارکسترهای با کیفیتی دارند که‬ ‫از س��وی شهرداری این ش��هرها حمایت می‌شوند‪ .‬چه‬ ‫خوب است که تهران هم ارکستر خودش را داشته باشد‬ ‫و شهرداری تهران و برج میالد که اکنون نماد این شهر‬ ‫است‪ ،‬آن را حمایت کند‪.‬‬ ‫وی با اشاره به ضعف‌های کشورمان در زمینه آموزش‬ ‫موسیقی کالسیک تاکید می‌کند‪ :‬پس از جنگ جهانی‬ ‫دوم کش��ورهایی مانن��د کره‪ ،‬ژاپن و چی��ن از چندصد‬ ‫نفر از اس��تادان موسیقی کالسیک دعوت کردند که به‬ ‫کشورش��ان بیایند تا پروژه آموزش نوازندگان را شروع‬ ‫کنند‪ .‬در حال حاضر و پس از ‪ 50‬س��ال این کش��ورها‬ ‫بهترین ارکس��تر س��مفونیک‌ها را دارند‪ .‬م��ا در زمینه‬ ‫آموزش نوازندگان مش��کل داریم‪ .‬باید استادان برجسته‬ ‫خارجی را دعوت کنیم تا نوازندگان‌مان را تربیت کنند‪.‬‬ ‫چکناواریان می‌گوید‪ :‬نوازندگان ایرانی بس��یار با ذوق‬ ‫هس��تند‪ ،‬اما حمایت کافی ندارن��د‪ .‬نوازنده باید در یک‬ ‫ارکس��تر اجرا کند و با همان اج��را هم زندگیش تامین‬ ‫باش��د‪ .‬اما نوازندگان ما در طول روز از این ارکس��تر به‬ ‫ارکستر دیگر می‌روند‪.‬‬ ‫«ارتش سری» قاسم‌خانی‬ ‫به لواسان رسید‬
‫دو‌شنبه‬ ‫کارتون‌روز‬ ‫‪ 7‬مرداد ‪ 26 - 1398‬ذی‌القعده ‪ 29 - 1440‬ژوئیه ‪ - 2019‬شماره ‪ - 1339‬پیاپی ‪2657‬‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫»‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی «‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫قائم مقام مدیرمسئول‪ :‬مسعود دهشور‬ ‫سردبیر‪:‬عاطفه خسروی‬ ‫تلفن‪ - 82190:‬نمابر‪ -88713730:‬پیامک‪ -300082190 :‬پیامگیر صوتی‪88105304:‬‬ ‫سازمان آگهی‌ها‪ - 88722732-3 :‬نمابرآگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان‌ها‪88724211 :‬‬ ‫تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه آزادگان شماره‪ -26‬کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫آگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫امور استان‌ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن‌مهر‬ ‫‪www.smtnews.ir‬‬ ‫‪info@smtnews.ir‬‬ ‫‪telegram.me/smtnewsinstagram.com/smtnewspaper‬‬ ‫‪tozi.smtnews@gmail.com‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه‌های غیردولتی‬ ‫ با ‪ 63‬امتیاز رتبه ‪2‬‬ ‫روزنامه‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه ‬ ‫در میان روزنامه های تخصصی مقام ‪1‬‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫در میان روزنامه های اقتصادی مقام ‪2‬‬ ‫مطبوعات‪ :‬صدا و سیما توانمندی‌های تولید را به مردم نشان دهد‬ ‫طرح‪ :‬حسین علیزاده‬ ‫کوتاه از جهان‬ ‫بیس��ت‌وهفتمین «ص��د اثر ص��د هنرمن��د» گالری‬ ‫گلستان عصر جمعه‪11 ،‬مرداد آغاز به‌کار می‌کند‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫لیلی گلستان‪ ،‬مدیر گالری گلستان‬ ‫و طراح این رویداد س��االنه تابس��تانی‪ ،‬این دوره صد اثر‬ ‫ص��د هنرمند را جوانانه‌ترین دوره خواند و گفت‪ :‬س��هم‬ ‫هنرمن��دان مقیم شهرس��تان در ای��ن دور بیش از همه‬ ‫دوره‌ها است‪.‬‬ ‫گلس��تان گفت‪ :‬در این دوره ترجیح دادم اولویت‪ ،‬آثار‬ ‫کیفی نس��ل جوان باشد و از پیشکس��وتان و هنرمندان‬ ‫ش��ناخته ش��ده کمت��ر کار پذیرفت��م‪ .‬او بی��ان ک��رد‪:‬‬ ‫بیس��ت‌وهفتمین صد اثر صد هنرمند ب��ا ارائه آثار ‪۲۲۸‬‬ ‫هنرمند گش��ایش خواهد یافت‪ ،‬این در حالی اس��ت که‬ ‫به‌دلیل وس��واس و س��ختگیری زیادی که به خرج دادم‬ ‫حدود صد اثر به نمایشگاه راه نیافتند‪ .‬باید بگویم کیفیت‬ ‫این نمایشگاه خیلی باالتر از نمایشگاه‌های پیشین است‪.‬‬ ‫لیلی گلس��تان با بیان این نکته که این روزها کیفیت آثار‬ ‫جوانان بسیار جالب توجه و چشمگیر است‪ ،‬خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬آثار جوانانی که در شهرس��تان‌ها زندگی می‌کنند‬ ‫حیرت‌انگیز است‪ ،‬به همین دلیل ترجیح دادم این گروه‬ ‫با این اس��تعاد ش��گرف بیش��تر در صد اثر صد هنرمند‬ ‫دیده ش��وند‪ .‬گلس��تان در عین حال اظهار کرد‪ :‬در میان‬ ‫هنرمندان جوان تجسمی به‌طرز عجیبی شمار دختران‬ ‫هنرمند بسیار زیاد است که این آمار خیره‌کننده خود را‬ ‫در صد اثر صد هنرمند بیست‌وهفتم نشان خواهد داد‪.‬‬ ‫بیست‌وهفتمین صد اثر صد هنرمند عصر جمعه‪11 ،‬‬ ‫مرداد در گالری گلس��تان واقع در دروس‪ ،‬خیابان شهید‬ ‫کماس��ایی‪ ،‬ش��ماره ‪ ۳۴‬کار خود را آغاز می‌کند و تا ‪30‬‬ ‫مرداد دایر خواهد بود‪.‬‬ ‫سامانه اینترنتی پست کتاب؛ تخفیف کمتر‪ ،‬تاخیر بیشتر‬ ‫ایجاد سامانه اینترنتی پست کتاب امکان قابل‌توجهی‬ ‫برای ناش��ران به‌ش��مار می‌آید اما کاه��ش تخفیف‌ها و‬ ‫تاخیر در ثبت کتاب‌ها در س��امانه از نقدهایی اس��ت که‬ ‫به این سامانه وارد می‌شود‪.‬‬ ‫به گزارش ایبنا‪ ،‬محمد میرزایی‪ ،‬مدیر فروش��گاه نشر‬ ‫هاجر درب��اره مزیت‌های همکاری با س��امانه اینترنتی‬ ‫پس��ت کتاب بیان کرد‪ :‬یکی از مهم‌ترین مزایایی که این‬ ‫س��امانه دارد این اس��ت که ناش��ر در هر زمانی می‌تواند‬ ‫مرسوله‌های پستی را ثبت کند و محدودیتی برای زمان‬ ‫ارسال کتاب وجود ندارد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬یکی دیگر از مزایای سامانه اینترنتی پست‬ ‫کتاب‪ ،‬ارائه تخفیف اس��ت که البته چند درصدی نسبت‬ ‫به گذش��ته کاهش داشته اس��ت‪ .‬اوایل می‌توانستیم از‬ ‫تخفی��ف ‪ ۴۰‬درصدی برخوردار ش��ویم ام��ا اکنون فکر‬ ‫می‌کنم بین ‪ ۲۵‬تا ‪ ۳۰‬درصد تخفیف می‌دهند‪.‬‬ ‫میرزایی به مراحل گوناگون ثبت در س��امانه اینترنتی‬ ‫پس��ت کتاب اش��اره کرد و گف��ت‪ :‬صرفه‌جویی در زمان‬ ‫ارس��ال را نیز باید جزو مزیت‌های این س��امانه به‌شمار‬ ‫بیاوری��م؛ درحال‌حاضر مراحل گوناگون پس��ت کتاب‬ ‫ازجمل��ه ثبت مرس��وله و دریافت بارکد و آماده‌س��ازی‪،‬‬ ‫زمان زیادی از ناشر نمی‌گیرد‪.‬‬ ‫مدیر فروش��گاه نش��ر هاج��ر درباره معایب س��امانه‬ ‫اینترنتی پس��ت کتاب نیز بیان کرد‪ :‬متاس��فانه یکی از‬ ‫معایب این سامانه این است که ثبت کتاب در اداره پست‪،‬‬ ‫با یک روز تاخیر انجام می‌ش��ود‪ .‬همچنین گاهی وقت‌ها‬ ‫سایت دچار اختالل و دسترسی به آن دشوار می‌شود‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬گاهی نیز پیش می‌آید در پوشه مربوط‬ ‫به فایل‌های آماده ارس��ال‪ ،‬آثاری قرار داد که پیش از این‬ ‫ارسال شده و این نش��ان می‌دهد رسیدگی به سایت در‬ ‫برخی مواقع‪ ،‬ضعیف است‪.‬‬ ‫رضا جیران‌پور‪ ،‬مدیر انتش��ارات زب��ان مهر نیز درباره‬ ‫سامانه پس��ت کتاب گفت‪ :‬انتشارات ما روزانه ‪ ۱۵‬تا ‪۲۰‬‬ ‫مرس��وله کتاب را از طریق سامانه اینترنتی پست کتاب‪،‬‬ ‫به مناطق گوناگون کشور ارسال می‌کند‪.‬‬ ‫وی درب��اره هزینه‌های این س��امانه گفت‪ :‬هزینه‌های‬ ‫پس��ت گران‌تر از گذشته شده اس��ت‪ .‬ما پیش از این ‪۴۰‬‬ ‫درصد تخفی��ف دریافت می‌کردیم اما درحال‌حاضر این‬ ‫تخفیف نزدیک ‪ ۲۰‬تا ‪ ۲۵‬درصد است‪.‬‬ ‫جیران‌پ��ور افزود‪ :‬یکی از مش��کالت طرح این اس��ت‬ ‫که بس��یاری از کاره��ا را برعهده خودمان گذاش��ته‌اند؛‬ ‫درحال‌حاضر ما یک نیرو را برای این کارها گذاش��ته‌ایم؛‬ ‫کارهایی که پیش از این در اداره پست انجام می‌شد‪.‬‬ ‫جدول‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ح‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪8‬‬ ‫ب‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ج‬ ‫ل‬ ‫م‬ ‫ع‬ ‫ا‬ ‫ت‬ ‫ش‬ ‫و‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫ک‬ ‫‪5‬‬ ‫ن‬ ‫ح‬ ‫س‬ ‫‪7‬‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫ت‬ ‫ن‬ ‫ی‬ ‫ن‬ ‫ه‬ ‫م‬ ‫ج‬ ‫‪8‬‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫ل‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫م‬ ‫ث‬ ‫م‬ ‫‪11‬‬ ‫ل‬ ‫ه‬ ‫‪13‬‬ ‫ح‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫ک‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫ج‬ ‫ن‬ ‫ت‬ ‫ی‬ ‫ر‬ ‫ک‬ ‫ا‬ ‫ش‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫ف‬ ‫م‬ ‫ق‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫و‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫ل‬ ‫ب‬ ‫ر‬ ‫ل‬ ‫د‬ ‫ش‬ ‫ی‬ ‫ت‬ ‫س‬ ‫ب‬ ‫گ‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫ف‬ ‫ر‬ ‫ه‬ ‫ه‬ ‫د‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫د‬ ‫س‬ ‫ه‬ ‫ب‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫خ‬ ‫و‬ ‫ک‬ ‫س‬ ‫ت‬ ‫ر‬ ‫ب‬ ‫ر‬ ‫ن‬ ‫ل‬ ‫ی‬ ‫م‬ ‫ی‬ ‫و‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫ز‬ ‫جواب جدول‬ ‫شماره‪193‬‬ ‫م‬ ‫ت‬ ‫ل‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫گ‬ ‫ا‬ ‫ب‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫ک‬ ‫و‬ ‫ر‬ ‫ت‬ ‫ل‬ ‫ه‬ ‫خ‬ ‫ب‬ ‫ک س‬ ‫ا‬ ‫ح‬ ‫م‬ ‫ت‬ ‫ن‬ ‫ت‬ ‫ا‬ ‫د‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫م‬ ‫د‬ ‫ی‬ ‫ن‬ ‫ش‬ ‫ی‬ ‫ک‬ ‫د‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫ک‬ ‫و‬ ‫د‬ ‫م‬ ‫ر‬ ‫ل‬ ‫م‬ ‫و‬ ‫ی‬ ‫ب‬ ‫ق‬ ‫د‬ ‫م‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪9‬‬ ‫ف‬ ‫و‬ ‫ی‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫ه‬ ‫ا‬ ‫‪1‬‬ ‫ت‬ ‫ف‬ ‫ل‬ ‫ی‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫ت‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1‬‬ ‫ا‬ ‫‪2‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ر‬ ‫ن‬ ‫س ک‬ ‫‪4‬‬ ‫‪4‬‬ ‫خ‬ ‫‪1‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫جدول‌شماره‬ ‫‪194‬‬ ‫طراح جدول‪ :‬محمود کیمیایی‬ ‫‪4‬‬ ‫‪8‬‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫‪1‬‬ ‫‪7‬‬ ‫ه‬ ‫ر‬ ‫‪8‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪5‬‬ ‫ا‬ ‫ف‬ ‫‪9‬‬ ‫‪9‬‬ ‫ا‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫یک��ی از نمونه‌های موفق کتابفروش��ی در‬ ‫کنار خدمات رس��تورانی کتابفروشی ووهو‬ ‫(‪ )Wuhu‬در ش��هر دالیان چین اس��ت که‬ ‫نخستین کتابفروشی شبانه‌روزی این کشور‬ ‫اس��ت‪ .‬به گزارش ایبنا به نق��ل از چاینا نالج‪،‬‬ ‫در س��ال ‪ ۱۳۹۷‬می��زان ف��روش کت��اب در‬ ‫س��ایت‌های آنالین ‪ ۵۷‬میلی��ارد یوآن چین‬ ‫بوده‪ ،‬درحالی که این رقم برای کتابفروش��ان سنتی حدود ‪ ۳۲‬میلیارد‬ ‫یوآن بود‪ .‬موسس��ه اوپن بوک می‌گوی��د هرچند رقم فروش کتاب برای‬ ‫تو‬ ‫س��ایت‌های آنالین کمی باالتر اس��ت اما باوجود تعداد زیادی سای ‌‬ ‫کمب��ود امکانات می‌توان گفت کتابفروش��ان س��نتی در چین موفق‌تر‬ ‫عمل کرده‌اند‪ .‬به گفته این موسسه بیشتر کتابفروشی‌های کشور چین‬ ‫در کنار کتاب به ارائه خدمات جانبی به مش��تریان می‌پردازند که غالب‬ ‫این خدمات مربوط به پذیرایی با نوش��یدنی و غذاهای مختصر اس��ت‪.‬‬ ‫براساس گزارش اتحادیه ناشران و توزیع‌کنندگان کتاب در چین بیشتر‬ ‫کتابفروشی‌های این کشور سعی می‌کنند با این پذیرایی‌ها مشتریان را‬ ‫برای خرید کتاب جذب کنند‪ .‬یکی از این نمونه‌های موفق کتابفروشی‬ ‫در کنار خدمات رستورانی کتابفروشی ووهو (‪ )Wuhu‬در شهر دالیان‬ ‫چین است که نخستین کتابفروشی شبانه‌روزی این کشور است‪ .‬در این‬ ‫کتابفروشی مشتریان تا صبح می‌توانند کتاب بخوانند و از امکانات دیگر‬ ‫آن مانند غذای گوناگون بهره‌مند شوند‪.‬‬ ‫این کتابفروش��ی مکانی برای اس��تراحت مشتریان در نظر گرفته که‬ ‫در کنار مطالعه کتاب می‌توانند تا صبح اس��تراحت کنند‪ .‬یکی دیگر از‬ ‫تسهیالت این کتابفروشی برای مشتر‌یان ثابت خود تخفیف‌های ساالنه‬ ‫اس��ت که در صورت خرید یک تعداد مشخص کتاب در سال می‌توانند‬ ‫درصدی از خریدهای خود را تخفیف بگیرند‪.‬‬ ‫فیلم تارانتینو رکورد‬ ‫فروش افتتاحیه را شکست‬ ‫«روزی روزگاری در هالیوود» جدیدترین‬ ‫فیل��م «کوئنتین تارانتین��و» پرفروش‌ترین‬ ‫فیلم این کارگردان در نخستین روز اکرانش‬ ‫شد‪ .‬به گزارش مهر به نقل از ورایتی‪ ،‬در حالی‬ ‫که «ش��یر ش��اه» همچنان س��لطان باکس‬ ‫آفیس امری��کا باقی مان��د و در رأس جدول‬ ‫فروش نشس��ت‪ ،‬جدیدترین فیلم کوئنتین‬ ‫تارانتینو که از پنجش��نبه ش��ب اکرانش را شروع کرد و جمعه نخستین‬ ‫روز ف��روش آن بود‪ ،‬در میان فیلم‌های این کارگردان رکورد بیش��ترین‬ ‫فروش را ثبت کرد‪ .‬این فیلم با نمایش در ‪ ۳۶۵۹‬سالن سینما در سراسر‬ ‫امریکا روز جمعه ‪ ۱۶.۸‬میلیون دالر فروخت‪.‬‬ ‫انتظ��ار م��ی‌رود روزی روزگاری در هالیوود که نهمین فیلم تارانتینو‬ ‫اس��ت تا پایان روز گذش��ته بتواند حدود ‪ ۴۰‬میلیون دالر فروش کند و‬ ‫رک��ورد باالترین افتتاحیه در میان فیلم‌های ای��ن کارگردان را به خود‬ ‫اختصاص دهد‪.‬‬ ‫این باالتر از برآوردی اس��ت که برای آن ش��ده ب��ود و انتظار می‌رفت‬ ‫حدود ‪ ۳۰‬میلیون دالر در نخس��تین آخر هفته اکرانش بفروشد‪ .‬اکنون‬ ‫«لعنتی‌ه��ای بی‌آبرو» که فیلمی مربوط به دوران نازی‌ها بود‪ ،‬با فروش‬ ‫‪ ۳۸‬میلی��ون در س��ال ‪ ۱۳۸۸‬در رأس ف��روش فیلم‌ه��ای تارانتینو در‬ ‫نخستین آخر هفته اکرانش در باکس آفیس قرار دارد‪.‬‬ ‫روزی روزگاری در هالی��وود ادای دی��ن تارانتین��و ب��ه هالیوود دهه‬ ‫‪ ‌۱۳۳۰‬است و لئوناردو دی کاپریو و برد پیت نقش‌های اصلی آن را بازی‬ ‫می‌کنند‪ .‬مارگو رابی نیز در این فیلم در نقش شارون تیت‪ ،‬همسر رومن‬ ‫پوالنسکی ظاهر شده است‪.‬‬ ‫«هفته فیلم ازدواج» برگزار می‌شود‬ ‫«هفته فیلم ازدواج» با نمایش و تحلیل کارشناسانه ‪ ۵‬فیلم از ‪ ۵‬کارگردان مطرح‬ ‫س��ینمای ایران که به‌نحوی به موضوع ازدواج پرداخته‌اند‪ ،‬در پردیس سینمایی باغ‬ ‫کتاب تهران برگزار می‌شود‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫«هفته فیلم ازدواج» برای نخستین بار به همت دبیرخانه ستاد‬ ‫مل��ی هفته ازدواج ب��ا همکاری اداره کل ورزش و جوانان اس��تان تهران و باغ کتاب‬ ‫تهران برگزار می‌ش��ود‪ .‬در این رویداد فرهنگی ‪ 5‬فیلم س��ینمایی «عروس» ساخته‬ ‫بهروز افخمی‪« ،‬در آرزوی ازدواج» س��اخته اصغر هاش��می‪« ،‬همسر» ساخته مهدی‬ ‫فخیم‌زاده‪« ،‬نرگس» س��اخته رخش��ان بنی‌اعتماد‪« ،‬ازدواج به سبک ایرانی» ساخته‬ ‫حس��ن فتحی روی پرده س��ینما می‌رود‪ .‬هر یک از این آثار پس از نمایش با حضور‬ ‫کارگردان و عوامل فیلم و یک کارش��ناس علوم اجتماعی تحلیل و بررسی می‌شوند‪.‬‬ ‫«هفته فیلم ازدواج» از جمعه‪ ۱۱ ،‬مرداد تا سه‌ش��نبه‪ ۱۵ ،‬مرداد س��اعت ‪ 18:30‬تا‬ ‫‪ 21:30‬در سالن شماره ‪ ۸‬پردیس سینمایی باغ کتاب برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫حضور در این رویداد فرهنگی برای عموم آزاد است و عالقه‌مندان برای رزرو بلیت‬ ‫به‌طور رایگان می‌توانند به سایت تیوال مراجعه کنند‪.‬‬ ‫نصب اثری از ایران درودی‬ ‫در یکی از بزرگراه‌های تهران‬ ‫اث��ر «ب��ه زاللی ی��ک عش��ق» از ایران‬ ‫درودی‪ ،‬نق��اش پیشکس��وت در بزرگ��راه‬ ‫شهید همت تقاطع توانیر نصب شد‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫تابلو نقاشی «به زاللی‬ ‫یک عشق» که س��ال ‪ ۱۳۵۶‬ازسوی ایران‬ ‫درودی در ابعاد ‪ ۳*۲‬متر خلق شده بود‪ ،‬از‬ ‫بزرگ‌ترین آثار این هنرمند به‌شمار می‌رود‪ .‬اثر «به زاللی یک عشق» در آیینی‬ ‫به مردم ایران هدیه شد و هم اکنون در موزه هنرهای معاصر نگهداری می‌شود‪.‬‬ ‫ای��ران درودی تجربه برگزاری ‪ ۶۴‬نمایش��گاه انف��رادی در موزه‌ها و گالری‌های‬ ‫معتبر جهان را دارد و ‪ ۸۰‬فیلم مستند ساخته است‪ 8 .‬اثر نفیس این هنرمند در‬ ‫گنجینه موزه هنرهای معاصر تهران و برخی از آثارش در دیگر موزه‌های جهان‬ ‫وجود دارد‪ .‬سه‌شنبه‪ ۳۱ ،‬اردیبهشت امسال آیین واگذاری زمین و آغاز عملیات‬ ‫پروژه عمرانی موزه ایران درودی‪ ،‬هنرمند نقاش بعد از ‪ 4‬سال پیگیری و تالش‪،‬‬ ‫با حضور این بانوی هنرمند و پیروز حناچی‪ ،‬شهردار تهران برگزار شد‪ .‬قرار است‬ ‫‪ ۱۹۵‬تابلو این هنرمند که به‌طور محضری به ملت ایران بخش��یده ش��ده‪ ،‬بعد از‬ ‫ساخت موزه که نقشه آن را جهانگیر درویش‪ ،‬معمار ورزشگاه تختی هدیه کرده‪،‬‬ ‫به نمایش گذاشته شود‪.‬‬ ‫تجسمی‬ ‫‪1‬‬ ‫ر‬ ‫ج‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫س‬ ‫‪5‬‬ ‫ع‬ ‫ت‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫ی‬ ‫ب‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫تخفیف‌های ساالنه نخستین‬ ‫کتابفروشی شبانه‌روزی چین‬ ‫چ��اپ مجموعه «طن��زآوران جه��ان نمای��ش» به‌تازگی‬ ‫ازس��وی نشر گویا آغاز ش��ده و ترجمه و پژوهش‌‌های داریوش‬ ‫مودبیان‪ ،‬مترجم‪ ،‬بازیگر و کارگردان تئاتر را شامل می‌شود‪ .‬در‬ ‫کتاب‌های این مجموعه نمایشنامه‌های مهم کالسیک و مدرن‬ ‫طنز دنیای ادبیات نمایشی معرفی می‌شود‪.‬‬ ‫به گ��زارش مهر‪ ،‬ناش��ر و مترجم کتاب‌ه��ای این مجموعه‬ ‫اظهار امیدواری کرده‌اند بتوانند با چاپ این کتاب‌ها به جریان‬ ‫نمایشنامه‌نویسی ایرانی در درک ساختارها و شگردهای مناسب و برتر کمدی و همچنین‬ ‫روند رو به رش��د اج��رای نمایش‌های کمدی یاری برس��انند‪ .‬مجلدات ی��ا دفترهای این‬ ‫مجموعه به یک یا دو تن از نمایشنامه‌نویسان حوزه طنز اختصاص دارند‪.‬‬ ‫تاکنون و در گام نخست‪ ۷ ،‬جلد اول این مجموعه منتشر شده‌اند‪ .‬کتاب اول دربرگیرنده‬ ‫‪ ۶‬نمایش��نامه طنز از میگوئل ِد س��روانتس و آنتوان پاولویچ چخوف اس��ت؛ ‪ ۲‬نمایشنامه‬ ‫حراف» از سروانتس و ‪ ۴‬نمایشنامه «مرگ ناگهانی اسب درشکه»‪،‬‬ ‫«پرده عجایب» و «دو ّ‬ ‫«خواستگاری»‪« ،‬عروسی» و «مضرات دخانیات»‪ .‬کتاب‌های دوم تا هفتم هم دربرگیرنده‬ ‫آثاری از ژرژ کورتولین و اس�لاومیر مروژک؛ ویکتور اسالوکین و لویی کاالفرت؛ ادواردو ِد‬ ‫فیلیپو؛ کاتب یاسین؛ آندره پراگا و میشل فور است‪.‬‬ ‫مودبیان در توضیح کاری که در این مجموعه انجام داده‪ ،‬می‌گوید‪ :‬واقعیت این است که‬ ‫این مجموعه نتیجه ‪ ۵۰‬سال کار و پژوهش است‪ .‬نخستین ترجمه‌ای که در این مجموعه‬ ‫دارم‪ ،‬در دفتر نخس��ت چاپ ش��ده و به‌طور دقیق مربوط به سال ‪ ۴۸‬است؛ همان‌زمان هم‬ ‫اجرایش کردم‪ .‬امیدوارم این مجموعه به جلد سی‌وپنجم برسد چون حدود ‪ ۳۵‬جلد آماده‬ ‫کرده‌ام که البته باید برای برخی از آنها مقدمه و موخره بنویسم‪.‬‬ ‫این مدرس تئاتر درباره چگونگی ش��روع همکاری با نش��ر گویا برای چاپ این مجموعه‬ ‫گفت‪ :‬این مجموعه‪ ،‬نتیجه گردآوری و پژوهش اس��ت‪ .‬نمایش��نامه‌های طنزی که در ‪۵۰‬‬ ‫س��ال گذش��ته ترجمه کرده و روی صحنه برده‌ام یا در رادیو اجرای‌شان کرده‌ام‪ ،‬همه در‬ ‫این مجموعه کنار هم قرار گرفته‌اند‪ .‬در گام نخس��ت ش��ما ش��اهد ‪ ۷‬جلد از این کتاب‌ها‬ ‫هس��تید‪ .‬در گفت‌وگویی که چندی پیش با نش��ر گویا داش��تم‪ ،‬درباره چاپ این مجموعه‬ ‫به توافق رسیدیم‪.‬‬ ‫وی در پایان گفت‪ :‬بسیاری از نمایشنامه‌هایی که در این مجموعه چاپ می‌شوند‪ ،‬قابل‬ ‫اجرا هس��تند‪ ،‬زیرا با در نظرگرفتن این عامل که امکان اجرا داش��ته باش��ند‪ ،‬ترجمه‌شان‬ ‫کرده‌ام‪ .‬در مجموع مطالب ‪ ۷‬کتاب چاپ‌ش��ده نس��بت به ‪ ۱۲‬کتابی که در دهه ‪ ۷۰‬چاپ‬ ‫ش��دند‪ ،‬پخته‌تر و بهتر هس��تند و امیدوارم چاپ ‪ ۷‬دفتر نخست مجموعه‪ ،‬سرآغاز خوبی‬ ‫باشد و چاپ عنوان‌های بعدی مجموعه با ضرباهنگ مناسب‪ ،‬پاسخگوی مخاطبان باشد‪.‬‬ ‫سینما و خانواده‬ ‫افقی‪:‬‬ ‫‪ -1‬اثری از آناتول فرانس‪ ،‬نویسنده فرانسوی ‪ -‬نگهبان نوبتی‬ ‫‪ -2‬واگیردار ‪ -‬عید سال نو مسیحی ‪ -‬تصدیق ادیبانه‬ ‫‪ -3‬فرزندان ‪ -‬ناپخته ‪ -‬گوشه و کناره‌ها‬ ‫‪ -4‬آخرین توان ‪ -‬قسمتی از سیم برق ‪ -‬خواندن به قصد فهمیدن‬ ‫‪ -5‬شیرینی تولد ‪ -‬ضرر ‪ -‬واحد شمارش خانه و مغازه ‪ -‬کاشف بیماری میکروب‬ ‫سل‬ ‫‪ -6‬ابزار جنگ‌های قدیم ‪ -‬دارای برادرزاده‬ ‫‪ -7‬تقویتی گیاهان ‪ -‬ساز جنگی قدما‬ ‫‪ -8‬دشمن سرسخت ‪ -‬سودای ناله ‪ -‬ضمیر غیرحضوری ‪ -‬پنهان کردن زیر خاک‬ ‫‪ -9‬رنجیده خاطر ‪ -‬پوسته و الیه اجتماعی‬ ‫‪ -10‬مقام طالیی در ورزش ‪ -‬کشیده شدن خودرو به وسیله خودرو دیگر‬ ‫‪ -11‬آبزده ‪ -‬دروازه‌بان ‪ -‬مال‌التجاره ‪ -‬یگان نظامی شامل چند گردان‬ ‫‪ -12‬راز و نیاز با معبود ‪ -‬سلول زندان ‪ -‬گیاه خوش‌نوا‬ ‫‪ -13‬آشتی‌پذیر ‪ -‬برکت سفره ‪ -‬کتابی از ماکسیم گورکی‬ ‫‪ -14‬نغمه و بانگ ‪ -‬موقتی گرسنگی ‪ -‬غم‌انگیز‬ ‫‪ -15‬از انواع مسابقات اتومبیل‌رانی ‪ -‬لقبش وکیل‌الرعایا بود‬ ‫عمودی‪:‬‬ ‫‪ -1‬از عالیم نگارشی ‪ -‬عبارت پندآمیز‬ ‫‪ -2‬نویسنده اتریشی داستان «آموک» ‪ -‬صحنه‌‌آرایی ‪ -‬پرچم‪ ،‬بیرق‬ ‫‪ -3‬لقب اشرافی انگلیسی ‪ -‬یاری‌رسان ‪ -‬مخزن‌االسرار ‪ -‬کار غیرممکن‬ ‫‪ -4‬شرح و تفسیر ‪ -‬رهاورد زلزله ‪ -‬دفینه ارزشمند‬ ‫‪ -5‬خیاط‪ -‬شیرینی‬ ‫‪ -6‬وزغ ‪ -‬قدم تک ‪ -‬ردیف بافتنی ‪ -‬ورود غیرمجاز به رایانه‬ ‫‪ -7‬رنگ حماسی ‪ -‬آتشگیره‬ ‫‪ -8‬به سمت راست متمایل شدن ‪ -‬کفش راحتی و سبک ورزشی‬ ‫‪ -9‬فرمی در صنعت شعر فارسی ‪ -‬پشیمانی‬ ‫‪ -10‬رطوبت اندک ‪ -‬نوشیدنی تشنه ‪ -‬اندامی در صورت ‪ -‬آب در حالت جامد‬ ‫‪ -11‬خوراکی از سبزی‌ها ‪ -‬نوعی پارچه نازک نخی و گلدار قدیمی‬ ‫‪ -12‬بند استخوان ‪ -‬قصری در حاشیه باغ ‪ -‬از لباس‌های خانم‌ها‬ ‫‪ -13‬وسیله آراستن مو ‪ -‬تکرارش درختی است ‪ -‬نجات یافت ‪ -‬باد سرد‬ ‫‪ -14‬چین‌وچروک پوس��تی ‪ -‬طناب حلقه‌ای ‪ -‬از رئیسان جمهوری ترورشده‬ ‫امریکا‬ ‫‪ -15‬ادعانامه دادستان ‪ -‬تبعات و نتیجه کار‬ ‫راس��ی‌تیلور‪ ،‬بازیگ��ری که صداپیش��گی‬ ‫مینی‌ماوس را برعهده داشت درگذشت‪.‬‬ ‫به گ��زارش مهر به نقل از ورایتی‪ ،‬راس��ی‬ ‫تیل��ور بازیگری که س��ال‌ها صداپیش��گی‬ ‫شخصیت مش��هور دیزنی یعنی مینی‌ماوس‬ ‫را برعهده داش��ت‪ ،‬در س��ن ‪ ۷۵‬س��الگی در‬ ‫کالیفرنیا درگذش��ت‪ .‬این بازیگر که بیش از‬ ‫‪ ۳۰‬س��ال صداپیشگی این ش��خصیت را انجام داده بود‪ ،‬نقش مهمی در‬ ‫جهانی‌س��ازی این شخصیت داشت و هوادارانش در گوشه و کنار جهان‬ ‫با وی آش��نا بودند‪ .‬تیلور بیش از ‪ ۳۰‬سال پیش به‌عنوان صداپیشه نقش‬ ‫مینی‌ماوس انتخاب ش��د و سال ‪ ۱۳۶۵‬توانست این کار را از میان ‪۲۰۰‬‬ ‫صداپیش��ه دیگری که امیدوار بودند این ش��خصیت را از آن خود کنند‪،‬‬ ‫کسب کند‪.‬‬ ‫در اهمیت شناخت طنز‬ ‫معرفی کتاب‬ ‫بیست‌وهفتمین «صد اثر صد هنرمند» با آثار ‪ ۲۲۸‬هنرمند‬ ‫صدای مینی‌ماوس خاموش شد‬ ‫براساس آمار‪ ،‬در تابس��تانه کتاب ‪ ۹۸‬صالحیت ‪۶۵۳‬‬ ‫کتابفروش تایید ش��د و از این میان ‪ ۳۶۷‬کتابفروش��ی‬ ‫برای ادامه طرح در قالب مشارکت‪ ،‬درخواست دادند‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش‬ ‫آزاده نظربلند‪ ،‬مع��اون فناوری‬ ‫اطالع��ات موسس��ه خان��ه کت��اب در مقایس��ه حضور‬ ‫کتابفروش��ی‌های طرح تابس��تانه کتاب ‪ ۹۸‬با دوره‌های‬ ‫گذش��ته بیان ک��رد‪ :‬بی��ش از ‪ ۷۰‬کتابفروش��ی که در‬ ‫دورهای گذشته در طرح حضور نداشتند‪ ،‬در این دوره از طرح فعال شدند‪.‬‬ ‫وی با اشاره به تمایل کتابفروشی‌ها برای فروش به‌طور مشارکتی افزود‪ :‬در این‬ ‫دوره صالحیت ‪ ۶۵۳‬کتابفروش تایید ش��د و از این میان ‪ ۳۶۷‬نفر کتابفروش��ی‬ ‫درخواست ادامه طرح در قالب مشارکت داشتند‪.‬‬ ‫نظربلند ادامه داد‪ :‬براس��اس آمار در ای��ن دوره از طرح ‪ ۹۸‬هزار و ‪ ۷۶۵‬نفر از‬ ‫‪ ۶۲۸‬کتابفروش��ی فعال عضو طرح کتاب خریدند‪ .‬عالوه‌براین ‪ ۳۸۴‬هزار و ‪۱۳۱‬‬ ‫نس��خه‪ ،‬کتاب فروخته شد‪ .‬مبلغ ‪ ۱۱۱‬میلیارد و ‪ ۵۰۸‬میلیون و ‪ ۴۹۰‬هزار ریال‬ ‫نی��ز به‌عنوان مبلغ کل فروش به ثبت رس��یده‪ ،‬درحالی‌که مبلغ فروش در طرح‬ ‫پایی��زه کتاب ‪ ۸۰ ،۹۷‬میلیاردو ‪ ۷۶۶‬میلیون و ‪ ۸۴۰‬هزار و ‪ ۷۱۱‬ریال را نش��ان‬ ‫می‌ده��د‪ .‬نظربلند درباره میزان حضور کتابفروش��ی‌های مناطق کم‌برخوردار در‬ ‫تابس��تانه کتاب ‪ ۹۸‬بیان کرد‪ :‬در تابستانه ‪ ۹۸‬در مقایسه با پاییزه کتاب ‪ ۹۷‬در‬ ‫برخی استان‌ها شاهد افزایش و در برخی استان‌ها شاهد کاهش میزان مشارکت‬ ‫بوده‌ایم‪.‬‬ ‫اقتصاد نشر‬ ‫منشور اخالق حرفه‌ای روزنامه‌نگاری در روزنامه‬ ‫ثبت رکورد ‪ ۱۱۱‬میلیارد ریال فروش‬ ‫در تابستانه کتاب ‪۹۸‬‬

آخرین شماره های روزنامه صمت

روزنامه صمت شماره 1356

روزنامه صمت شماره 1356

شماره : ۱۳۵۶
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۶/۰۳
روزنامه صمت شماره 1355

روزنامه صمت شماره 1355

شماره : ۱۳۵۵
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۶/۰۲
روزنامه صمت شماره 1354

روزنامه صمت شماره 1354

شماره : ۱۳۵۴
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۳۰
روزنامه صمت شماره 1353

روزنامه صمت شماره 1353

شماره : ۱۳۵۳
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۸
روزنامه صمت شماره 1352

روزنامه صمت شماره 1352

شماره : ۱۳۵۲
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۷
روزنامه صمت شماره 1351

روزنامه صمت شماره 1351

شماره : ۱۳۵۱
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۶
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!