صفحه قبل

روزنامه صمت شماره ۱۳۳۸

صفحه بعد

روزنامه صمت شماره 1338

روزنامه صمت شماره 1338

‫اولین روزنامه سهامداری ایران (خبرنگاران و کارکنان)‬ ‫بررسی چالش‌های واگذاری بنگاه‌های دولتی‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 6‬مرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 25‬ذی‌القعده ‪ 1440‬‬ ‫‪ 28‬ژوئیه ‪2019‬‬ ‫ سال سی‌ویکم دوره جدید شماره ‪ 1338‬پیاپی ‪ 16 2656‬صفحه قیمت‪ 2000 :‬تومان‬ ‫چهره‌ها‬ ‫لزوم کاهش‬ ‫بروکراسی‌های زائد اداری‬ ‫سرمقاله‬ ‫استفاده درست‬ ‫از نقدینگی سرگردان‬ ‫یادداشت‌های امروز‬ ‫چرخه سبز برقی‌ها‬ ‫از تولید تا مصرف‬ ‫ضعف‬ ‫مدیریتی‬ ‫آزادراه تهران‪-‬شمال‬ ‫آماده بحران‌هاست؟‬ ‫گزارش‌های روز‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪8‬‬ ‫جلس��ه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی با حضور سران قوا برگزار و مشکالت و چالش‌های‬ ‫واگذاری بنگاه‌های دولتی بررسی شد‪ .‬به گزارش پایگاه اطالع‌رسانی ریاست جمهوری‪ ،‬در این‬ ‫جلسه رئیس کل بانک مرکزی گزارشی از روندها و آخرین شاخص‌های اقتصادی کشور ارائه‬ ‫کرد که براس��اس آن نرخ تورم نقطه به نقطه از اردیبهشت ‪ ۱۳۹۸‬به‌طور ماهانه کاهنده بوده‬ ‫که نش��انگر تخلیه شوک تورمی است‪ .‬س��ران قوا در این جلسه‪ ،‬سازکارهای پیشنهادی برای‬ ‫حفظ این روند و حفاظت بیش��تر از نیازهای اقتصادی خانوارها دربرابر نوسانات هیجانی بازار‬ ‫را تصویب کردند‪ .‬در این جلسه مشکالت و چالش‌های واگذاری بنگاه‌های دولتی در چارچوب‬ ‫اختیارات قانونی براس��اس موضوع ماده ‪ ۳۹‬قانون اجرای سیاس��ت‌های کلی اصل ‪ ۴۴‬قانون‬ ‫اساسی بررسی و اصالحات الزم مورد تاکید اعضا قرار گرفت‪.‬‬ ‫‪http://Telegram.me/smtnews‬‬ ‫‪www.smtnews.ir -‬‬ ‫کل امور بازرگانی در وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت متمرکز شد‬ ‫پایان عمر قانون انتزاع‬ ‫در روزهای��ی ک��ه زمزمه جدایی بخ��ش تجارت از صنعت و مع��دن در وزارتخانه مهم‬ ‫اقتصادی کش��ور مطرح اس��ت‪ ،‬قائم‌مقام وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت از مصوبه سران سه‌‌‬ ‫قوه مبنی بر بازگش��ت بخش��ی از وظایف منتزع از این وزارتخانه در حوزه تنظیم بازار خبر‬ ‫داد و گفت‪ :‬تمام وظایف تنظیم بازار به وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت بازگشت‪.‬‬ ‫این موضوع ش��اید به معنای نزدیک ش��دن به این تصمیم مهم دولت و تصویب الیحه‬ ‫تش��کیل وزارت بازرگانی در مجلس باش��د اما از س��وی دیگر‪ ،‬امکان دارد دولت به همین‬ ‫اتفاق و همچنین انتصاب قائم مقام وزیر در امر بازرگانی بسنده کند‪ .‬سال ‪ ۹۱‬مسئولیت‬ ‫سیاست‌گذاری و نظارت بازرگانی و بخشی از تنظیم بازار به وزارت جهادکشاورزی منتقل‬ ‫شد تا این وزارتخانه در حوزه تنظیم بازار محصوالت کشاورزی‪ ،‬صادرات‪ ،‬واردات و عوارض‬ ‫گمرکی و‪ ...‬تصمیم‌گیری کند‪ .‬تا جایی که حتی نظارت بر نرخ محصوالت کشاورزی هم‬ ‫به عهده این وزارتخانه قرار گرفت‪ .‬حال براساس مصوبه اخیر شورای‌عالی اقتصاد و مصوبه‬ ‫سران قوا‪ ،‬دوباره این بخش به وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت بازگشت‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫بار رونق تولید بر دوش بخش خصوصی‬ ‫‪ 160‬هزار خودرو ناقص‪ ،‬نتیجه تامین نشدن تسهیالت‬ ‫‪4‬‬ ‫‪13‬‬ ‫پایان بیش از ‪ ۲‬دهه انتظار‬ ‫آزادراه تهران ‪ -‬شمال‬ ‫همین روزها راه می‌افتد‬ ‫‪13‬‬ ‫‪ ۴‬برنامه مهم برای اقتصاد ایران‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه‌ای‬ ‫با توجه ب��ه اهمیت بهبود وضعیت معیش��تی مردم و ثبات‬ ‫بیش��تر نرخ‌‌ها‪ ،‬عبدالناصر همتی‪ ،‬رئی��س کل بانک مرکزی ‪4‬‬ ‫برنامه مهم اقتصادی را ارائه داده اس��ت‪ .‬حفظ و تقویت ارزش‬ ‫پول ملی‪ ،‬مهار تورم‪ ،‬کمک به رونق تولید و رش��د اقتصادی و‬ ‫اص�لاح نظام بانکی به عنوان ‪ ۴‬برنامه اولویت‌دار بانک مرکزی‬ ‫برای اقتصاد ایران اعالم شده است‪.‬‬ ‫‪11‬‬ ‫مدیر امور مجامع گروه فوالد مبارکه اصفهان در گفت‌وگو با‬ ‫‪:‬‬ ‫کرسی سوم شرکت معدنی و صنعتی گل‌گهر‬ ‫به شرکت سرمایه‌گذاری معادن و فلزات بازگشت‬ ‫مرتض��ی ش��بانی‪ ،‬مدی��ر ام��ور مجامع‬ ‫ش��رکت فوالد مبارکه اصفهان از برگزاری‬ ‫مجمع عمومی به‌طور فوق‌العاده ش��رکت‬ ‫معدن��ی و صنعتی گل‌گهـ��ر در ‪ 5‬مرداد‬ ‫ج��اری خب��ر داد و گفت‪ :‬به‌اس��تناد ماده‬ ‫‪ ۹۵‬قانون تجارت‪ ،‬ش��رکت سرمایه‌گذاری‬ ‫مع��ادن و فل��زات درخواس��ت برگ��زاری‬ ‫مجمع عمومی عـادی به‌ط��ور فوق‌العاده‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫ش��بانی با اش��اره به‬ ‫ب��ه گزارش‬ ‫اجرا نش��دن یک��ی از بندهای اساس��نامه‬ ‫ش��رکت معدنی و صنعتی گل‌گهـر که بر‬ ‫فرصت ‪ ۱۵‬روزه معرفی نمایندگان اعضای‬ ‫حقوقی شرکت تاکیـد می‌کند‪ ،‬افزود‪ :‬پس‬ ‫از فـرص��ت قانون��ی ‪ ۱۵‬روز از برگـزاری‬ ‫مجم��ع عمومی نوبـت اول ب��ا عنایـت به‬ ‫معرفی نش��دن نمایندگان اعضای حقوقی‬ ‫هیات‌مدی��ره‪ ،‬صبـ��ح ش��نبه‪ ۵ ،‬مـرداد‪،‬‬ ‫مجم��ع عمومی عادی به‌ط��ور فوق‌العاده‬ ‫بـرگ��زار ش��د و از ‪ ۷‬نامـ��زد هیات‌مدیره‬ ‫ش��رکت معـدن��ی و صنعتـ��ی گل‌گه��ر‪،‬‬ ‫‪ ۵‬ش��رکت به‌عنـ��وان اعضـ��ای اصل��ی‬ ‫هیـات‌مدیره‪ ،‬صاحب کـرسی شدند‪.‬‬ ‫ش��بانی از حضور شرکت توسعه معدنی‬ ‫و صنعت��ی صبانور در ترکی��ب جدید این‬ ‫ش��رکت خبر داد و گفت‪ :‬صبانور در کمتر‬ ‫از یک ماه موفق شد به ترکیب هیات‌مدیره‬ ‫شرکت معدنی و صنعتی گل‌گهر راه یابد‪.‬‬ ‫وی بـا اشاره به برگزاری مجمـع پیشین‬ ‫ایـن ش��رکت افـزود‪ :‬در مجمـع عمـومی‬ ‫عـ��ادی س��الیـانه ش��ـرکت معـدن��ی و‬ ‫صنعتی گل‌گهـر که ‪ ۹‬تیـر برگزار ش��ده‬ ‫بـود‪ ،‬کـرس��ی شرکت توس��ـعه معـدنی‬ ‫و صنعت��ی صبانـ��ور در اختیـار ش��رکت‬ ‫س��رمایـه‌گـذاری امیـ��د قـ��رار گـرفت‬ ‫کـه ایـن کرس��ی در مجمــ��ع عمـومی‬ ‫فـوق‌العـ��اده روز گذش��ته دوبـ��اره بـ��ه‬ ‫شرکت توسعـه معدنی و صنعتی صبانـور‬ ‫برگش��ت و تعـ��داد کرس��ی‌هـای گـروه‬ ‫فـوالد مبـارکه و سـرمایه‌گـذاری معادن‬ ‫و فل��زات دوبـ��اره ب��ه ‪ ۳‬کـرس��ی ارتقـا‬ ‫یافت‪.‬‬ ‫ش��بـانی از انتخ��اب ش��رکـت‌های‬ ‫س��رمایه‌گـذاری توس��عـه معـ��ادن و‬ ‫فلـزات‪ ،‬شرکت فـوالد مبـارکه اصفـهان‪،‬‬ ‫شرکت توسعه معـدنی و صنعتی صبانور‪،‬‬ ‫ش��رکت س��رمایه‌گـذاری امید و شرکت‬ ‫س��رمایه‌گـذاری س��پـه به‌عنـوان ترکیب‬ ‫اصل��ی هیات‌مدیره گـل‌گه��ر در مجمـع‬ ‫عمومـی فوق‌العـاده خبـر داد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬ش��رکت صنعت��ی و معدنی‬ ‫چادرملو و شرکت س��رمایه‌گذاری توسعه‬ ‫گل‌گهر به‌عنوان اعضای علی‌البدل انتخاب‬ ‫شدند‪.‬‬ ‫وی در پای��ان از گ��روه ف��والد مبارک��ه‬ ‫اصفهان‪ ،‬به‌عنوان بزرگ‌ترین شرکت حال‬ ‫حاضر بورس کشور یاد کرد‪.‬‬
‫‪2‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 6‬مرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 25‬ذی‌القعده ‪1440‬‬ ‫‪ 28‬ژوئیه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1338‬‬ ‫پیاپی ‪2656‬‬ ‫خبر‬ ‫تجارت‬ ‫سرمقاله‬ ‫پیمان مولوی‬ ‫عضو انجمن اقتصاددانان ایران‬ ‫برخالف بس��یاری از افراد و کارشناس��انی که خواهان برداش��تن‬ ‫گام‌هایی کوچک با هدف باال نبردن انتظارها در حوزه‌های گوناگون‬ ‫هستند نگارنده سطور معتقد است راه احیای ایران اجرای طرح‌های‬ ‫کالن یا به‌عبارتی مگاپروژه‌هاست‪.‬‬ ‫ام��روز می��زان نقدینگی کش��ور از مرز ه��زار و ‪ ۸۰۰‬هزار میلیارد‬ ‫تومان گذش��ته و متاس��فانه از این سیل عظیم نقدینگی که می‌تواند‬ ‫ب��ا وارد آوردن آس��یب‌های فراوان حتی بنیان‌های کش��ور را تحت‬ ‫تاثیر قرار دهد و اهرمی قوی برای ویرانی اقتصاد به‌شمار برود‪ ،‬هیچ‬ ‫بهره‌برداری مثبتی جز مس��تهلک کردن آن با ایجاد بازارهایی برای‬ ‫تخلیه نقدینگی انجام نمی‌ش��ود‪ .‬حال پرس��ش این اس��ت که برای‬ ‫تخلیه نقدینگی چه راهکار عملیاتی وجود دارد و چگونه می‌توان از‬ ‫این فنر رها شده نقدینگی به سود توسعه اقتصاد بهره برد؟‬ ‫به‌نظ��ر نگارنده‪ ،‬ایران راهی جز تعریف مگاپروژه‌های زیرس��اختی‬ ‫ندارد؛ پروژه‌هایی که به‌طور عینی در زندگی مردم نقش داشته باشند‬ ‫و ش��هروندان به‌عنوان صاحب کش��ور از اجرای آنها به‌طور مستقیم‬ ‫سود ببرند و از همه مهم‌تر میزان مطلوبیت و مفید بودن این پروژه‌ها‬ ‫برای مردم به‌طور شفاف قابل‌سنجش باشد‪.‬‬ ‫در حقیق��ت ه��دف از اجرای مگاپروژه‌ها بسترس��ازی برای ورود‬ ‫نقدینگی از ش��بکه بانکی به پروژه‌هایی خواهد بود که توانایی ایجاد‬ ‫چند مولفه اساسی را داشته باشند که عبارتند از‪:‬‬ ‫‪ -۱‬ایجاد فضای امید در صنعت ساخت (بقای صنعت ساخت)‪.‬‬ ‫‪ -۲‬اجرای پروژه‌هایی که تک‌تک ایرانیان بتوانند از آن اس��تفاده‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫‪ -۳‬ایجاد مکانیس��م‌های مدرن تامین مالی در قالب صندوق‌های‬ ‫توسعه‌ای هم‌افزا‪.‬‬ ‫‪ -۴‬هدایت هوشمند نقدینگی به سمت فعالیت‌های اجرایی کشور‪.‬‬ ‫‪ -۵‬ایجاد مکانیسم‌های حقوقی مدرن کنترل پروژه‌های توسعه‌ای‪.‬‬ ‫‪ -۶‬استفاده شایسته از نیروی کار توانمند بخش خصوصی‪.‬‬ ‫ب��ا در نظ��ر گرفت��ن ای��ن فاکتوره��ا می‌ت��وان گفت نخس��تین‬ ‫مگاپروژه‌های��ی که در این قالب قرار می‌گیرند پروژه‌های حمل‌ونقل‬ ‫ریلی خواهند بود؛ بنابراین پایان تمامی پروژه‌های ریلی و توسعه آن‬ ‫برای بهبود ش��رایط حمل‌ونقل با باالترین فناوری نخستین اقدامی‬ ‫است که باید ازسوی مسئوالن اجرایی شود‪.‬‬ ‫ب��ا باور ضرورت انجام ای��ن مرحله‪ ،‬در مرحله بعد چگونگی تامین‬ ‫مالی این پروژه‌ها مطرح می‌شود‪ .‬در بررسی چگونگی تامین مالی این‬ ‫مگاپروژه‌ها به چند نکته می‌رسیم؛ نخست آنکه درمی‌یابیم سازمان‬ ‫برنامه و بودجه کش��ور‪ ،‬با تکیه بر بودجه ساالنه پروژه‌های عمرانی و‬ ‫ملی‪ ،‬توان تامین مالی این دست از پروژه‌ها را نخواهد داشت‪ .‬بنابراین‬ ‫می‌توان به ایجاد «صندوق شفاف توسعه حمل‌ونقل ریلی» به‌عنوان‬ ‫راهکاری عملیاتی فکر کرد‪.‬‬ ‫چرا ش��فاف؟ زیرا مردم بتوانند با مکانیسمی قابل‌سنجش و بسیار‬ ‫ش��فاف به‌طور آنالین شاهد ش��یوه هزینه‌کرد اعتبارات این صندوق‬ ‫باشند‪ ،‬ش��یوه انتخاب پیمانکاران بخش خصوصی را مشاهده کنند‬ ‫و در نهایت مکانیس��م حسابرس��ی ش��فاف این صندوق هیچ شک و‬ ‫شبهه‌ای را در شیوه هزینه‌کرد اعتبار برجای نگذارد‪.‬‬ ‫به عالوه اینکه افراد مس��تقلی مدیریت این صندوق توس��عه‌ای را‬ ‫برعهده داش��ته باشند زیرا به‌دلیل نبود عالقه ملی به سرمایه‌گذاری‬ ‫در ای��ران‪ ،‬ب��ا پدیده‌ای به نام نبود ش��فافیت و غیرقابل کنترل بودن‬ ‫پروژه‌ها و حیف و میل شدن منابع روبه‌رو هستیم؛ پدیده‌ای که یکی‬ ‫از دالیل ایجاد آن حضور نداشتن یا میدان ندادن به بخش خصوصی‬ ‫واقعی در اجرای مگاپروژه‌هاست‪.‬‬ ‫پروژه‌ه��ای حمل‌ونق��ل ریلی باتوجه به کاه��ش ارزش پول ملی‪،‬‬ ‫افزای��ش تعرفه‌های هوایی‪ ،‬غیرتحریمی بودن (به‌س��بب حضور در‬ ‫داخل ایران) می‌توانند از موفق‌ترین مگاپروژه‌های کشور باشند‪.‬‬ ‫این مگاپروژه‌ها می‌توانند در بخش‌های گوناگون مانند حمل‌ونقل‬ ‫شهری و بین‌شهری‪ ،‬بندرها‪ ،‬گردشگری‪ ،‬انرژی‪ ،‬فرودگاهی و‪ ...‬اجرا‬ ‫شوند و شرایطی را ایجاد کنند که کشور از رخوتی که در آن گرفتار‬ ‫آمده رهایی یابد‪.‬‬ ‫ب��رای درک بهتر این اس��تراتژی و نیاز ای��ران به آن بیان مثالی از‬ ‫ترکیه خالی از لطف نیس��ت‪ .‬ترکیه در ‪ ۳‬سال گذشته ‪ ۱۸۰‬میلیارد‬ ‫دالر در حوزه‌های زیرساختی سرمایه‌گذاری داشته است؛ پروژه‌هایی‬ ‫مانند انتقال آب‪ ،‬پروژه‌های فرودگاهی‪ ،‬حمل‌ونقلی و‪ ،...‬این در حالی‬ ‫است که متاسفانه شکاف سرمایه‌گذاری ایران به سبب روزمرگی در‬ ‫نظام دیوان‌س��االری موجب شده فاصله ایران با کشورهای همسایه‬ ‫روز به روز بیشتر شود‪.‬‬ ‫در این بین اس��تفاده نادرس��ت از نقدینگی س��رگردان در بخش‬ ‫واقعی توس��عه‌ای اقتصاد و نبود افق روش��ن تامین مالی خارجی و‬ ‫س��رمایه‌گذاری بین‌المللی در ش��رایط حاضر‪ ،‬می‌تواند اقتصاد ایران‬ ‫را به س��مت ناکجاآباد س��وق دهد‪ .‬جان کالم اینکه این پروژه‌ها را‬ ‫نباید به سرنوشت پروژه‌هایی دچار کرد که نیمه‌کاره باقی مانده‌اند؛‬ ‫مکانیس��م تامین مالی‪ ،‬مجریان و روش اجرایی این پروژه‌ها بس��یار‬ ‫مهم و تاثیرگذار است‪.‬‬ ‫بخش خصوصی آموزش فنی‌وحرفه‌ای را زنده می‌کند‬ ‫رئیس مجلس ش��ورای اسالمی با بیان اینکه‬ ‫جری��ان آم��وزش در دانش��گاه‌ها متناس��ب با‬ ‫اش��تغال موجود در جامعه نیست‪ ،‬گفت‪ :‬بخش‬ ‫خصوصی‪ ،‬س��ازمان آم��وزش فنی‌وحرفه‌ای را‬ ‫به س��مت تح��رک و پویایی س��وق می‌دهد‪ .‬به‬ ‫گ��زارش خان��ه ملت‪ ،‬علی الریجان��ی در دیدار‬ ‫رئیس و مدیران سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای‬ ‫کشور با بیان اینکه تولید کشور برای به حرکت‬ ‫درآم��دن به تکی��ه‌گاه نیاز دارد‪ ،‬اف��زود‪ :‬موتور‬ ‫یو‌حرفه‌ای‬ ‫حرکت تولید کش��ور‪ ،‬آم��وزش فن ‌‬ ‫است‪ .‬الریجانی با اشاره به اینکه جریان آموزش‬ ‫در دانش��گاه‌ها متناسب با اش��تغال موجود در‬ ‫جامعه نیس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬در س��ال رون��ق تولید‪،‬‬ ‫آموزش فنی‌وحرفه‌ای می‌تواند به اقتصاد کشور‬ ‫و چرخش چرخ‌های توس��عه کمک کند‪ .‬رئیس‬ ‫ق��وه مقننه با بی��ان اینکه تجهی��زات آموزش‬ ‫فنی‌وحرف��ه‌ای در برخی مناطق قدیمی اس��ت‬ ‫و با آموزش‌های امروز تناسبی ندارد‪ ،‬ادامه داد‪:‬‬ ‫شِ ��به‌دولتی اداره کردن سازمان فنی‌وحرفه‌ای‬ ‫به‌صالح نیس��ت و این س��ازمان بای��د درآمدزا‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکی��د ب��ر اینک��ه س��ند آم��وزش‬ ‫فنی‌وحرفه‌ای باید برای استان‌ها با لحاظ شرایط‬ ‫آنه��ا تدوین ش��ود‪ ،‬تصریح ک��رد‪ :‬آموزش‌های‬ ‫فنی‌وحرفه‌ای در استان‌های کمتر توسعه‌یافته‪،‬‬ ‫م��ردم را نج��ات می‌ده��د و تاثی��ری حیاتی و‬ ‫تحول‌بخش بر اشتغال این استان‌ها می‌گذارد و‬ ‫باید به این استان‌ها توجهی ویژه شود‪ .‬الریجانی‬ ‫ب��ا بیان اینکه آموزش‌های فنی‌وحرفه‌ای باید با‬ ‫کمک دانش��گاه‌ها گس��ترش یابد‪ ،‬اف��زود‪ :‬این‬ ‫س��ازمان باید با دانش��گاه‌ها قرارداد منعقد و از‬ ‫ظرفیت کارگاه‌ها و آزمایشگاه‌های آنها استفاده‬ ‫کند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬در ش��رایط کنونی که کش��ور‬ ‫ب��ا مش��کالت اقتص��ادی روب��ه‌رو اس��ت‪ ،‬باید‬ ‫ظرفیت‌ه��ای بخش‌ه��ای گوناگ��ون احصا و از‬ ‫این ظرفیت‌ها برای رونق تولید اس��تفاده شود‪.‬‬ ‫رئیس قوه مقننه با بیان اینکه بخش خصوصی‪،‬‬ ‫سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای را زنده می‌کند و‬ ‫لزوم کاهش بروکراسی‌های زائد اداری‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در پایان س��فر‬ ‫ی��ک‌روزه خود ب��ه مازن��دران در جمع فعاالن‬ ‫اقتصادی این استان در شهرستان محمودآباد‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬در ش��رایط تحریم چن��د امر باید جدی‬ ‫گرفته ش��ود که از جمل��ه آنها می‌توان به جلب‬ ‫مش��ارکت حداکثری ظرفیت‌ه��ا صنعتگران و‬ ‫تشکل‌های بخش خصوصی و همچنین کاهش‬ ‫چشمگیر بروکراسی‌های زائد اداری اشاره کرد‪.‬‬ ‫به گزارش ش��اتا رضا رحمانی اظهار کرد‪ :‬در‬ ‫‪ ۱۵‬م��اه از دور جدی��د تحریم‌ه��ا که تجربه‌ای‬ ‫به‌مراتب س��خت‌تر و پیچیده‌تر از دوره پیشین‬ ‫بوده‪ ،‬دش��من ب��ا راه‌اندازی جن��گ اقتصادی‬ ‫به‌دنبال تعطیلی دامن��ه‌دار واحدهای تولیدی‬ ‫کش��ور ب��ود که ب��ه حم��د الهی امیدش��ان را‬ ‫ناامید کردیم و تاکنون با تالش گس��ترده همه‬ ‫دست‌اندرکاران آنها را ناکام گذاشتیم‪ .‬رحمانی‬ ‫اف��زود‪ :‬روند کنونی در ت��داوم توفیقات بخش‬ ‫تولی��د با قدرت هرچه تمام‌تر دنبال می‌ش��ود‪.‬‬ ‫به‌ط��ور قطع در این برهه کارهای بزرگی انجام‬ ‫ش��ده که در تاریخ ثبت خواهد ش��د‪ .‬رحمانی‬ ‫از رش��د آم��ار صدور ج��واز تاس��یس و پروانه‬ ‫بهره‌برداری در ‪ ۳‬ماه نخس��ت س��ال خبر داد و‬ ‫گفت‪ :‬افزایش صدور جواز تاسیس نشان‌دهنده‬ ‫انگیزه و عالقه سرمایه‌گذاران برای مشارکت در‬ ‫حوزه صنعت اس��ت و صدور پروانه بهره‌برداری‬ ‫از واحدهایی خبر می‌دهد که وارد چرخه تولید‬ ‫ش��ده‌اند‪ .‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با تاکید‬ ‫بر لزوم اقدام به‌موقع در حوزه تولید گفت‪ :‬جای‬ ‫قدردانی اس��ت که شخص وزیر کشور‪ ،‬معاونان‬ ‫وی و استانداران در زمینه رونق تولید با وزارت‬ ‫صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت دارای انگیزه‌های‬ ‫مشترکی هس��تند‪ .‬رحمانی بیان کرد‪ :‬در دوره‬ ‫اروپا به تعهدات‌ خود‬ ‫برای حفظ برجام عمل کند‬ ‫وزی��ر ام��ور خارج��ه روس��یه از‬ ‫تروئیکای اروپا خواس��ت به تعهدات‬ ‫خ��ود در توافق هس��ته‌ای به‌منظور‬ ‫حفظ این توافق عمل کنند و براساس‬ ‫قرارش��ان‪ ،‬روابط اقتصادی‌ش��ان را با‬ ‫ایران بهبود ببخشند‪.‬‬ ‫به گزارش ایلنا به نقل از اردوپوینت‪،‬‬ ‫س��رگئی الوروف‪ ،‬وزی��ر امور خارجه‬ ‫روس��یه جمعه در نشس��تی مشترک‬ ‫ب��ا وزی��ران خارجه بریکس با اش��اره‬ ‫ب��ه اینکه ایران به پیمان عدم اش��اعه‬ ‫هسته‌ای پایبند اس��ت‪ ،‬از جمهوری‬ ‫اس�لامی ای��ران درخواس��ت کرد از‬ ‫خود خویش��تنداری نشان دهد‪ .‬وزیر‬ ‫امور خارجه روس��یه همچنین گفت‪:‬‬ ‫داش��تن ای��ن توقع که ای��ران به‌طور‬ ‫یکجانبه به تعهداتش در برجام پایبند‬ ‫باشد‪ ،‬درحالی که کشورهای اروپایی‬ ‫تعهدات‌ش��ان را اج��را نمی‌کنن��د‪،‬‬ ‫زیان‌آور است‪.‬‬ ‫بریکس (‪ )BRICS‬نام گروهی به‬ ‫رهبری قدرت‌های اقتصادی نوظهور‬ ‫اس��ت که از به هم پیوس��تن حروف‬ ‫اول نام انگلیس��ی کشورهای برزیل‪،‬‬ ‫روسیه‪ ،‬هند‪ ،‬چین و افریقای جنوبی‬ ‫تشکیل شده است‪.‬‬ ‫پیشین تحریم‌ها با هدف ایجاد فاصله طبقاتی‪،‬‬ ‫کش��ورهای تحریم‌کنن��ده واردات کااله��ای‬ ‫لوکس را برای کش��ورمان آزاد گذاشته بودند و‬ ‫در دوره جدی��د برخی محصوالت نهایی و آماده‬ ‫را تحری��م کرده‌اند و مانع واردات لوازم جانبی‬ ‫به ایران می‌ش��وند و این همان نقطه‌ای اس��ت‬ ‫ک��ه می‌توان به اهداف نادرس��ت آنها پی برد و‬ ‫ب��رای عب��ور از آن برنامه‌ریزی کرد‪ .‬وی تصریح‬ ‫ک��رد‪ :‬در بخش معدن هم رویکردی مش��ابه در‬ ‫دس��تور کار تحریم‌کنن��دگان ق��رار دارد و در‬ ‫حال��ی که مانع ص��ادرات محصول نهایی فوالد‬ ‫ما می‌ش��وند‪ ،‬صادرات مواد خام و کنس��انتره را‬ ‫آزاد گذاش��ته‌اند‪ .‬رحمانی اعالم کرد‪ :‬در شرایط‬ ‫فعلی و پیرو مصوبه س��ران ق��وا و هیات دولت‬ ‫تمرک��ز وظای��ف بازرگان��ی در وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت در دس��تور کار بوده و قائم‌مقام‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت به‌طور اخص‬ ‫م��وارد را دنبال خواهد کرد که امیدواریم نتایج‬ ‫خوب آن به‌زودی مشهود باشد‪ .‬وی با تاکید بر‬ ‫لزوم رونق صادرات در ش��رایط ارزی موجود از‬ ‫کاهش محس��وس واردات کاالهای مصرفی به‬ ‫کشور خبر داد و گفت‪ :‬سال گذشته در واردات‬ ‫رسمی کشور شاهد کاهش حدود ‪ ۲۲‬درصدی‬ ‫بودی��م که در واردات مواد اولی��ه این عدد ‪۱۷‬‬ ‫درص��د و در کااله��ای مصرفی بیش ‪ ۳۰‬درصد‬ ‫بوده که نش��ان‌دهنده روند درس��تی در واردات‬ ‫انواع اقالم کاالیی به کش��ور اس��ت و این مهم‬ ‫جهت‌گیری اصلی ما را در وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت‪ ،‬نش��ان می‌دهد‪ .‬وی بر لزوم همکاری‬ ‫استان‌های همجوار برای افزایش صادرات تاکید‬ ‫کرد و توسعه صادرات غیرنفتی را عامل کاهش‬ ‫وابستگی به نفت دانست‪.‬‬ ‫افزایش سهم انرژی هسته‌ای در تامین برق کشور‬ ‫علی‌اکبر صالحی درباره اقدامات انجام‌شده برای بازسازی‬ ‫رآکت��ور اراک گف��ت‪ :‬طراحی جنبه‌های گوناگون نوس��ازی‬ ‫رآکت��ور اراک ش��امل طراحی مفهوم��ی‪ ،‬تفصیلی‪ ،‬جزئی و‬ ‫نقشه‌ها تمام شده و اکنون با مشخص کردن ابعاد تجهیزات‪،‬‬ ‫س��فارش برای تامین تجهیزات داده ش��ده و در حال آماده‬ ‫ش��دن هستند‪ .‬به گزارش ایسنا‪ ،‬رئیس سازمان انرژی اتمی‬ ‫با تاکید بر اینکه بازسازی رآکتور اراک با همکاری کشورهای‬ ‫چین و انگلیس خوب پیش می‌رود‪ ،‬افزود‪ :‬کارگروه مشترک‬ ‫بازس��ازی رآکتور اراک متشکل از ایران‪ ،‬چین و انگلیس کار‬ ‫خود را خوب انجام می‌دهد؛ بنابراین از پیش��برد کار راضی‬ ‫هستیم چراکه پس از وقفه چندماهه‪ ،‬بازسازی رآکتور اراک‬ ‫سرعت گرفته است‪.‬‬ ‫صالحی با تش��ریح س��هم انرژی هس��ته‌ای در تامین برق‬ ‫کش��ور‪ ،‬گفت‪ :‬اکنون س��هم انرژی هس��ته‌ای در تامین برق‬ ‫کش��ور باتوجه به فعالیت صرف نیروگاه یک بوش��هر‪ ،‬حدود‬ ‫‪ ۲.۷‬درصد است‪ ،‬اما در سال‌های آینده که ‪ 2‬نیروگاه اضافه‬ ‫خواهد ش��د‪ ،‬این سهم نیز افزایش پیدا می‌کند‪ .‬وی توضیح‬ ‫داد‪ :‬از اواسط تا اواخر مرداد امسال بتن‌ریزی نیروگاه شماره‬ ‫‪ ۲‬اتمی بوش��هر آغاز خواهد ش��د و براساس برنامه در ‪ ۶‬سال‬ ‫آینده نیروگاه ش��ماره ‪ 2‬و در ‪ ۸‬سال آینده نیروگاه شماره ‪۳‬‬ ‫بوش��هر آماده بهره‌برداری خواهد شد‪ .‬رئیس سازمان انرژی‬ ‫اتمی همچنین با رد ادعاهای ترامپ در آخرین جلسه شورای‬ ‫حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی‪ ،‬بیان کرد‪ :‬این نخستین‬ ‫بار اس��ت که یک کشور عضو ش��ورای حکام تقاضای جلسه‬ ‫می‌کند اما به‌دنبال ادعاهای واهی خود منزوی می‌ش��ود‪ .‬در‬ ‫واق��ع امریکا به‌عنوان بزرگ‌ترین تامین‌کننده بودجه آژانس‬ ‫بین‌المللی انرژی اتمی منزوی ش��ده و رژیم صهیونیستی از‬ ‫ادعاهای مقامات این کشور دفاع می‌کند‪.‬‬ ‫واکنش‌ها به طرح انگلیس برای تامین امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز‬ ‫جرمی هانت‪ ،‬وزیر خارجه پیشین بریتانیا ‪۲۲‬‬ ‫ژوئیه (‪ ۳۱‬تیر) چند روز پس از توقیف نفتکش‬ ‫این کش��ور ازسوی ایران پیشنهاد داده بود که‬ ‫به‌منظور محافظت از عبور و مرور کش��تی‌ها در‬ ‫تنگ��ه هرمز یک نیروی دریایی به رهبری اروپا‬ ‫تشکیل ش��ود‪ .‬پیشنهاد بریتانیا با واکنش‌های‬ ‫گوناگونی ازس��وی برخی کشورها روبه‌رو شده‬ ‫اس��ت‪ .‬ای��ن تالش‌ها در حالی اس��ت که ایران‬ ‫تاکی��د دارد نیروهای خارج��ی باید منطقه را‬ ‫ت��رک و تامی��ن امنیت آن را به ای��ران و دیگر‬ ‫بازیگ��ران منطقه‌ای واگذار کنند‪ .‬کش��ورهای‬ ‫عضو اتحادی��ه اروپا با احتیاط از طرح انگلیس‬ ‫اع�لام حمای��ت کرده‌اند‪ ،‬درحالی‌ک��ه از طرح‬ ‫مش��ابه امریکا برای ایجاد ائتالف در خاورمیانه‬ ‫فاصله گرفته‌اند‪ .‬به گزارش ایس��نا محمدجواد‬ ‫ظری��ف‪ ،‬وزیر امور خارجه کش��ورمان پیش از‬ ‫ای��ن در گفت‌وگوی��ی درب��اره تامی��ن امنیت‬ ‫خلیج‌فارس گفت��ه بود‪ :‬ما ‪ ۱۵۰۰‬مایل مرز در‬ ‫خلیج‌ف��ارس داریم‪ ،‬به همین دلیل اس��ت که‬ ‫ب��ه آن خلیج‌فارس می‌گوین��د؛ خلیج مکزیک‬ ‫نیس��ت و در مجاورت ما اس��ت‪ .‬ما بزرگ‌ترین‬ ‫ق��درت خلیج‌ف��ارس و تنگه هرمز هس��تیم و‬ ‫تامی��ن امنی��ت و آزادی کش��تیرانی جزئی از‬ ‫منافع مهم ما در زمینه امنیت ملی است‪ .‬هیچ‬ ‫کس نمی‌تواند بدون ایران در این آب‌ها امنیت‬ ‫را تامی��ن کند‪ .‬به گزارش رویترز‪ ،‬دانمارک روز‬ ‫جمعه اعالم کرد از طرح پیش��نهادی انگلیس‬ ‫ب��رای عملیاتی به رهبری اروپا به‌منظور تامین‬ ‫امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز حمایت می‌کند‬ ‫و کم��ک نظامی دریانوردی را بررس��ی خواهد‬ ‫ک��رد‪ .‬یپه کوفود‪ ،‬وزیر ام��ور خارجه دانمارک‬ ‫در بیانیه‌ای اعالم کرد‪ :‬دیدگاه دولت دانمارک‬ ‫در زمین��ه کم��ک به چنی��ن اقدام��ی مثبت‬ ‫است‪.‬‬ ‫این اقدام یک رد پای پررنگ اروپایی بر جای‬ ‫خواهد گذاشت‪ .‬همچنین‌ترین براسمن‪ ،‬وزیر‬ ‫دف��اع دانمارک در این باره گفت‪ :‬ناوگان رویال‬ ‫دانم��ارک قوی و توانمند اس��ت و قادر خواهد‬ ‫ب��ود به‌گونه‌ای فعال و موث��ر در چنین اقدامی‬ ‫مش��ارکت کند‪ .‬کاخ س��فید اع�لام کرد دولت‬ ‫امری��کا به حفاظت از منافع��ش در قبال آنچه‬ ‫«تهدیده��ای ایران در تنگه هرمز» دانس��ته‪،‬‬ ‫پایبند اس��ت‪ .‬کاخ سفید روز جمعه اعالم کرد‬ ‫دونالد ترامپ‪ ،‬رئیس‌جمه��وری امریکا متعهد‬ ‫اس��ت از منافع ایاالت متحده و ش��ریکانش در‬ ‫تنگه هرمز در مقابل تهدیدهای ایران محافظت‬ ‫کن��د‪ .‬وزیر امور خارجه آلمان نیز اعالم کرد در‬ ‫صورت شفاف شدن طرح دریایی انگلیس برای‬ ‫اطمینان حاصل کردن از امینت کشتیرانی در‬ ‫تنگه هرمز‪ ،‬آلمان تصمیم خود را برای شرکت‬ ‫در چنین طرحی خواهد گرفت‪.‬‬ ‫عکس روز‬ ‫ب��ه گزارش رویترز‪ ،‬هایکو ماس با اش��اره به‬ ‫اینک��ه ط��رح انگلیس ب��رای اطمینان حاصل‬ ‫کردن از امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز نیاز به‬ ‫شفاف‌سازی بیشتری دارد‪ ،‬گفت‪ :‬هر تصمیمی‬ ‫درباره تنگه هرمز باید در سطح اروپایی بررسی‬ ‫شود‪ .‬وی همچنین اظهار کرد آلمان در پویش‬ ‫فش��ار حداکثری امریکا علیه ایران مش��ارکت‬ ‫نخواهد کرد‪.‬‬ ‫یک س��خنگوی دولت آلم��ان نیز به رویترز‬ ‫گفت هایکو م��اس هنوز به قانون‌گذاران اعالم‬ ‫نکرده که آلم��ان می‌خواهد در برنامه انگلیس‬ ‫برای عملیات تامین امنیت تنگه هرمز شرکت‬ ‫کن��د‪ .‬وی اف��زود‪ :‬برای صحبت ک��ردن درباره‬ ‫ش��کل‌های محتمل مش��ارکت آلم��ان در این‬ ‫برنامه بس��یار زود اس��ت‪ .‬درخواست مشارکت‬ ‫نظام��ی آلم��ان تاکنون موض��وع مذاکرات (با‬ ‫انگلیس و فرانسه) نبوده است‪.‬‬ ‫ویژه تر از خبر‬ ‫فصل جدید روابط ایران و فرانسه‬ ‫دیدار وزیر امور خارجه عمان با ظریف‬ ‫خبر‬ ‫یوس��ف بن علوی‪ ،‬وزی��ر امور خارج��ه عمان دیروز ب��ا محمدجواد‬ ‫ظری��ف‪ ،‬وزیر امور خارجه کش��ورمان دیدار کرد‪ .‬یوس��ف بن علوی در‬ ‫چارچوب روابط دوجانبه و مش��ورت‌های مس��تمر دو کشور و با هدف‬ ‫گفت‌وگو و تبادل‌نظر درباره تحوالت اخیر منطقه به تهران سفر کرده و‬ ‫طرفین ضمن تاکید بر اهمیت تداوم رایزنی‌های تهران‪-‬مسقط‪ ،‬درباره‬ ‫آخرین تحوالت منطق��ه‌ای و بین‌المللی رایزن��ی کردند‪ .‬وزیر خارجه‬ ‫عمان اردیبهش��ت امس��ال هم در تهران با محمدج��واد ظریف دیدار و‬ ‫درباره روابط دوجانبه‪ ،‬مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی تبادل نظر کرد‪ .‬به‬ ‫گزارش ایرنا‪ ،‬براس��اس اعالم وزارت خارجه عمان این سفر در چارچوب‬ ‫روابط دوجانبه و مشورت‌های مستمر دو کشور در تحوالت اخیر منطقه‬ ‫انجام شده است‪.‬‬ ‫به‌سوی تحرک و پویایی سوق می‌دهد‪ ،‬تصریح‬ ‫کرد‪ :‬باید افرادی که ازسوی این سازمان تعلیم‬ ‫داده می‌ش��وند به ب��ازار کار نزدیک و جذب آن‬ ‫ش��وند‪ .‬الریجانی مهارت‌آموزی افراد در دوران‬ ‫خدمت سربازی و همچنین آموزش مهارت کار‬ ‫به زندانیان را ضروری برشمرد و گفت‪ :‬سازمان‬ ‫آموزش فنی‌وحرف��ه‌ای باید درآمد خلق کند و‬ ‫برای این منظور الزم است از نگاه دولتی فاصله‬ ‫بگی��رد و نگرش توس��عه‌ای پی��دا کند‪ .‬رئیس‬ ‫س��ازمان فنی‌وحرفه‌ای در ابتدای این نشست‪،‬‬ ‫گزارش��ی از اقدامات این سازمان برای افزایش‬ ‫اش��تغال در کش��ور و همچنین کیفی‌س��ازی‬ ‫آموزش‌های این سازمان ارائه کرد‪.‬‬ ‫جشنواره شکرگزاری انبه در میناب‬ ‫عکس‪:‬؟؟؟؟؟‬ ‫عکس‪:‬‬ ‫مهر‬ ‫حساب توییتری سفارت ایران در فرانسه به نقل از بهرام قاسمی‪ ،‬سفیر‬ ‫کش��ورمان در پاریس از مولفه‌های جدید در روابط دو کش��ور خبر داد‪.‬‬ ‫«گفت‌وگوی تلفنی رئیس��ان‌جمهوری (دکت��ر روحانی و آقای مکرون)‪،‬‬ ‫وزیران امور خارجه (دکتر ظریف و آقای لودریان) به دفعات و در فواصل‬ ‫زمانی گوناگون و تبادل س��فیران جدید دو کش��ور» از جمله شاخص‌ها‬ ‫در ترس��یم دورنمای فصل جدید روابط فیمابین است‪ .‬در توییتر سفارت‬ ‫ایران در فرانس��ه آمده است‪« :‬تالش سیاستمداران باتوجه به نوع روابط‪،‬‬ ‫درک متقابل و فهم مش��ترک و نیز چگونگی ارتباطات دو کش��ور ملهم‬ ‫از تمامی دیدگاه‌ها و با اس��تفاده از پنجره باز دیپلماس��ی موجب تقویت‬ ‫جهانی چندسویه‪ ،‬چندجانبه‌گرایی‪ ،‬صلح‪ ،‬ثبات و امنیت می‌شود که در‬ ‫کانون توجه جهانیان (صلح‌طلبان) قرار دارد‪ ».‬بنا به نوشته بهرام قاسمی‪،‬‬ ‫سفیر ایران در پاریس «آنچه که بر وزن‪ ،‬اعتبار و اهمیت این‌گونه تماس‌ها‬ ‫می‌افزاید‪ ،‬همانا اس��تفاده بهینه و بهنگام از پیش��ینه روابط و دیپلماسی‬ ‫کوش��ا و کارآمد برای سمت‌وسو دادن به تالش همگان به‌منظور ساختن‬ ‫جهانی برتر و بهتر از جهان آش��فته امروز اس��ت؛ رس��التی بس سنگین‬ ‫اما امکان‌پذیر و موثر در فروکاس��تن تنش‌های ناش��ی از سیاس��ت‌های‬ ‫یکجانبه‌گرایانه کمتردانان‪ ،‬س��ودگران س�لاح‪ ،‬خشونت‌طلبان‪ ،‬حامیان‬ ‫جنگ و گونه‌های مختلف تروریسم‪».‬‬ ‫ایرن�ا‪ -‬رئیس کارگروه اطالع‌رس��انی پنجمین‬ ‫دوره انتخاب��ات ش��ورایاری‌ها گف��ت‪ :‬نتای��ج اولیه‬ ‫پنجمین دوره انتخابات شورایاری‌های شهر تهران‬ ‫اعالم شد‪ .‬غالمحس��ین محمدی افزود‪ :‬نتایج اولیه‬ ‫انتخابات شورایاری‌های شهر تهران از ساعت ‪۵:30‬‬ ‫روز گذشته روی سایت ‪shorayari.tehran.ir‬‬ ‫بارگذاری ش��ده و ش��هروندان می‌توانند با انتخاب‬ ‫منطقه و محله نتایج انتخابات را مشاهده کنند‪ .‬وی‬ ‫با اش��اره به مشارکت ‪ ۵۰۹‬هزار نفری شهروندان در‬ ‫این انتخابات یادآور ش��د‪ :‬نس��بت رای‌دهندگان به‬ ‫نامزدها در این دوره بیشتر بوده است‪.‬‬ ‫پای�گاه اطالع‌رس�انی دول�ت‪ -‬رئیس‌جمهوری‬ ‫در پیام��ی درگذش��ت الباج��ی قای��د السبس��ی‪،‬‬ ‫رئیس‌جمه��وری فقید تونس را به دولت و ملت این‬ ‫کشور تسلیت گفت‪ .‬حس��ن روحانی در این پیام از‬ ‫خداون��د بزرگ برای آن فقی��د‪ ،‬رحمت الهی و برای‬ ‫ملت بزرگ تونس‪ ،‬سربلندی مسألت کرد‪.‬‬ ‫ایرنا‪ -‬دفتر ریاس��ت جمهوری فرانس��ه بامداد‬ ‫ش��نبه از گفت‌وگ��وی تلفن��ی امانوئ��ل مکرون و‬ ‫دونالد ترام��پ‪ ،‬رئیس‌جمهوری امریکا درباره ایران‬ ‫خب��ر داد‪ .‬به گزارش اس��کای‌نیوز‪ ،‬کاخ الیزه افزود‪:‬‬ ‫در گفت‌وگ��وی تلفن��ی مکرون و ترام��پ دو طرف‬ ‫همچنین درباره نشس��ت آینده گروه ‪ ۷‬در فرانس��ه‬ ‫صحبت کردند‪ .‬چهل‌وپنجمین نشس��ت سران این‬ ‫گروه ‪ ۳‬تا ‪ ۵‬شهریور در فرانسه برگزار می‌شود‪.‬‬ ‫ایلنا‪ -‬ی��ک روزنامه عربی اعالم کرد دوحه برای‬ ‫میانجی‌گ��ری بین ایران و امری��کا تالش می‌کند و‬ ‫یکی از محورهای س��فر اخیر امیر قطر به واشنگتن‬ ‫همی��ن مس��ئله بوده اس��ت‪ .‬روزنام��ه العرب چاپ‬ ‫لن��دن اعالم کرد قط��ر هرچند با تاخی��ر‪ ،‬به‌دنبال‬ ‫میانجی‌گ��ری می��ان تهران و واش��نگتن اس��ت و‬ ‫برخی‌ها معتقدند س��فر تمیم بن حمد‪ ،‬امیر قطر به‬ ‫واش��نگتن و دیدار با دونالد ترامپ‪ ،‬رئیس‌جمهوری‬ ‫امریکا در همین راستا است‪.‬‬ ‫خانه ملت‪ -‬عضو هیات رئیس��ه مجلس شورای‬ ‫اسالمی گفت‪ :‬جلسه غیرعلنی مجلس برای بررسی‬ ‫وضعیت نرخ کاالهای اساسی امروز برگزار می‌شود‪.‬‬ ‫اکبر رنجبرزاده گفت‪ :‬براساس تصمیم هیات‌رئیسه‬ ‫مجلس‪ ،‬مقرر ش��ده این هفته موضوع شیوه توزیع‬ ‫کاالهای اساس��ی و ن��رخ کاالها در ب��ازار با حضور‬ ‫محمود حجتی‪ ،‬وزیر جهاد کشاورزی مورد بررسی‬ ‫قرار گیرد‪.‬‬ ‫اداره کل اطالع‌رس�انی وزارت ام�ور خارج�ه‪-‬‬ ‫محمدجواد ظری��ف‪ ،‬وزیر ام��ور خارجه جمهوری‬ ‫اس�لامی ایران که برای س��فری یک‌روزه به سنگال‬ ‫رفت��ه بود‪ ،‬صبح دی��روز به وقت محل��ی با «احمدو‬ ‫با» وزی��ر امور خارجه این کش��ور دیدار و گفت‌وگو‬ ‫کرد‪ .‬در این دیدار درباره همکاری‌های دو کشور در‬ ‫زمینه‌های تجاری‪ ،‬انرژی و نیروگاهی‪ ،‬خودروسازی‬ ‫و نانوفناوری رایزنی و تبادل‌نظر شد‪.‬‬ ‫پایگاه اطالع‌رس�انی وزارت کشور‪ -‬سعید‬ ‫جاللی‪ ،‬ش��ایعه الحاق نقاطی از شهرستان الیگودرز‬ ‫در اس��تان لرستان به اس��تان خوزستان را به‌شدت‬ ‫تکذیب کرد‪ .‬وی با رد این ش��ایعه ک��ه به‌تازگی در‬ ‫فضای مجازی منتش��ر شده‪ ،‬افزود‪ :‬در هیچ نقطه‌ای‬ ‫از اس��تان لرستان و در هیچ اس��تان دیگری‪ ،‬الحاق‬ ‫و انتزاع بین اس��تانی در دس��تور کار وزارت کش��ور‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫مهر‪ -‬به گزارش اسپوتنیک‪ ،‬کشتی باری ایرانی‬ ‫ش��باهنگ که در نزدیکی بندر لنک��ران جمهوری‬ ‫آذربایجان دچار س��انحه شده بود‪ ،‬غرق شد‪ .‬بخش‬ ‫مدیریت بحران وزارت شرایط اضطراری آذربایجان‪،‬‬ ‫دو بالگ��رد به مح��ل حادثه در دریای خ��رز در ‪30‬‬ ‫کیلومتری س��احل آذربایجان ارس��ال کرده است‪.‬‬ ‫گفته می‌شود این دو بالگرد آذربایجانی توانسته‌اند‪،‬‬ ‫‪ ۹‬تن از خدمه این کشتی را نجات دهند‪.‬‬ ‫ایلنا‪ -‬مای��ک پمپئو‪ ،‬وزیر ام��ور خارجه امریکا‬ ‫در گفت‌وگوی��ی با ش��بکه بلومبرگ ب��رای حضور‬ ‫یافت��ن در تلویزیون ایران تمایل نش��ان داد و گفت‬ ‫آماده اس��ت به تهران بیای��د و در تلویزیون ایران «با‬ ‫خوش��حالی»‪ ،‬اس��تدالل امریکا ب��رای تحریم‌ها را‬ ‫توضی��ح دهد‪ .‬وی همچنین در ای��ن باره گفت‪ :‬من‬ ‫از فرصت گفت‌وگوی مس��تقیم با مردم ایران درباره‬ ‫آنچه حکومت‌ش��ان انجام داده و آسیبی که به ایران‬ ‫وارد کرده‪ ،‬استقبال خواهم کرد‪.‬‬ ‫ایس�نا‪ -‬محمدعلی الحوثی‪ ،‬رئی��س کارگروه‬ ‫عالی انقالب یمن با اش��اره ب��ه اظهارات پمپئو برای‬ ‫س��فر به تهران و انجام مذاکره گفت امریکا از مواضع‬ ‫خود علیه ایران به‌شدت عقب نشینی کرده است‪.‬‬ ‫مه�ر‪ -‬دادگاه عالی بریتانیا ب��ا صدور حکمی به‬ ‫نفع یک ش��رکت تسلیحاتی انگلیس��ی‪ ،‬اعالم کرد‬ ‫این ش��رکت نباید همه سود ناش��ی از مبلغی را که‬ ‫بابت فروش تانک به ای��ران دریافت کرده‪ ،‬به تهران‬ ‫پرداخت کن��د‪ .‬حمید بعیدی‌نژاد‪ ،‬س��فیر ایران در‬ ‫لن��دن در صفح��ه توییتر خود‪ ،‬نوش��ت‪ :‬جمهوری‬ ‫اس�لامی ایران با رأی دادگاه انگلیس مبنی بر ملزم‬ ‫نبودن ش��رکت انگلیسی به پرداخت بخشی از سود‬ ‫بده��ی خود ب��ه ایران در س��ال‌های تحریم مخالف‬ ‫اس��ت و اقدام حقوقی الزم را اتخاذ خواهد کرد‪ .‬وی‬ ‫در ادامه مطلب خود آورده اس��ت‪ :‬اما این رأی هیچ‌‬ ‫تاثیری بر الزام ش��رکت انگلیس��ی به پرداخت کل‬ ‫مبل��غ چندصد میلیون پوندی بدهی و س��ود بیش‬ ‫از ‪ ۳۰‬سال آن ندارد‪.‬‬ ‫روی خط سیاست‬ ‫استفاده درست از‬ ‫نقدینگی سرگردان‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬
‫یکشنبه‬ ‫‪ 6‬مرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 25‬ذی‌القعده ‪1440‬‬ ‫‪ 28‬ژوئیه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1338‬‬ ‫پیاپی ‪2656‬‬ ‫گفت‌وگوی‬ ‫بار رونق تولید‬ ‫بر دوش بخش خصوصی‬ ‫آزادراه همین روزها‬ ‫راه می‌افتد‬ ‫آب تهران‬ ‫آلوده نیست‬ ‫‪3‬‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫با مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی لرستان‬ ‫حمایت از صنایع کوچک‪ ،‬حمایت از اشتغال است‬ ‫وحید آریافر‪ :‬اشتغالزایی به‌عنوان یکی از دغدغه‌های اصلی‬ ‫در جوامع در حال پیشرفت به شمار می‌رود‪ .‬اهمیت این موضوع تا‬ ‫آنجا پیش رفته که بسیاری از دولتمردان در کشورهای گوناگون‪،‬‬ ‫با هدف تغییر در آمار اشتغال روی کار آمده‌اند تا بتوانند وضعیت‬ ‫اقتصادی و معیش��تی کش��ور خود را تغییر دهن��د‪.‬در ایران نیز‬ ‫دولت‌ها با هدف افزایش ضریب اشتغال و ایجاد زیرساخت‌های‬ ‫کس��ب‌وکار برنامه‌های مختلفی داشته‌اند‪.‬به گزارش‬ ‫از‬ ‫لرستان ایجاد صنایع مهم تولیدی و صنعتی در مناطق گوناگون‬ ‫به‌دلیل باال بودن نرخ بسیاری از ماشین‌آالت و ملزومات و مواد‬ ‫اولیه‪ ،‬زمان‌بر بوده و در بیش��تر این طرح‌ها اشتغال چشمگیری‬ ‫ایجاد نشده است‪.‬از این‌رو‪ ،‬در دنیای مدرن و رو به رشد امروزی‪،‬‬ ‫صنایع کوچک و کارگاه‌های زودبازده به‌عنوان زمینه‌س��از اصلی‬ ‫تولید و اش��تغال به ش��مار می‌روند‪.‬در بس��یاری از کش��ورهای‬ ‫جهان این صنایع کوچک را به‌عنوان صنایع پیش��رو و اش��تغالزا‬ ‫می‌شناسند‪.‬‬ ‫در کش��ور ما نیز از س��ال‌های نه‌چندان دور ب��ه این موضوع‬ ‫اهمیت ویژه‌ای داده ش��ده تا جایی که در برخی از نقاط کش��ور‪،‬‬ ‫درصد اش��تغال این صنایع در کارگاه‌ها بیش��تر از صنایع بزرگ‬ ‫و صنعتی است‪.‬اس��تان لرس��تان نیز از این مهم بهره برده و در‬ ‫س��ال‌های گذشته و با برنامه‌ریزی دقیق در راستای توسعه این‬ ‫کارگاه‌ها و صنایع کوچک گام‌های مهم و اساسی برداشته شده‬ ‫اس��ت‪ .‬ایجاد شهرک‌های صنعتی در شهرستان‌های گوناگون و‬ ‫توس��عه زیرساخت‌های آنها در کنار حمایت از تولیدکنندگان و‬ ‫همچنین ایجاد دوره‌های مختلف تخصصی و فنی برای فروش‪،‬‬ ‫ایجاد برندینگ و حضور مستمر و تاثیرگذار در بازار می‌تواند به‬ ‫عنوان گام مهم و اساسی برای تولیدکنندگان و صنایع کوچک‬ ‫و زودبازده باشد‪.‬‬ ‫ش��رکت ش��هرک‌های صنعتی اس��تان لرس��تان توانسته با‬ ‫برنامه‌ری��زی دقیق‪ ،‬حضور مس��تمر در کنار س��رمایه‌گذاران و‬ ‫تولیدکنندگان و واگذاری زیرس��اخت‌های مناسب تولید به این‬ ‫افراد‪ ،‬برای رونق تولید و اشتغال زودبازده اقدام کند‪ .‬در چند سال‬ ‫گذشته با وجود تحریم‌های ظالمانه علیه کشور‪ ،‬رونق شهرک‌های‬ ‫صنعتی در لرستان به‌خوبی قابل مشاهده بوده تا جایی که برخی‬ ‫شهرک‌های صنعتی استان در سال‌های گذشته به عنوان محلی‬ ‫ب��رای حضور س��رمایه‌گذاران جدید و صنایع نوپا تبدیل ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹آمار شهرک‌های صنعتی لرستان‬ ‫بختی��ار رازان��ی‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت‬ ‫شهرک‌های صنعتی استان لرستان با‬ ‫اش��اره به وجود ‪ ۲۲‬ش��هرک و ناحیه‬ ‫صنعتی دولتی و یک شهرک خصوصی‬ ‫در شهرهای لرستان به‬ ‫گفت‪:‬‬ ‫ای��ن ش��هرک‌ها در مس��احتی حدود‬ ‫‪ ۱۵۰۰‬هکت��ار وجود دارند‪ .‬مس��احت‬ ‫ش��هرک‌های صنعتی لرستان در مقایسه با شهرک‌های صنعتی‬ ‫اس��تان‌های در حال توسعه یا توس��عه‌یافته بسیار کوچک بوده‬ ‫به‌طوری که در برخی از اس��تان‌ها مساحت شهرک‌های صنعتی‬ ‫به بیش از ‪۱۲‬هزار هکتار می‌رسد‪ .‬وی با اشاره به تالش‌های این‬ ‫شرکت برای توسعه شهرک‌های صنعتی در لرستان نیز گفت‪ :‬از‬ ‫مجموع ‪ ۱۵۰۰‬هکتار شهرک صنعتی موجود‪ ،‬حدود ‪ ۲۵۰‬هکتار‬ ‫در یک س��ال گذش��ته تملک و به مس��احت شهرک‌های استان‬ ‫اضافه ش��ده است‪ .‬او افزود‪ :‬این ش��هرک‌ها در شهرهای نورآباد‪،‬‬ ‫رومش��کان‪ ،‬بیرانشهر و چمن‌س��لطان الیگودرز در حال ساخت‬ ‫هس��تند‪ .‬وی مساحت میانگین ش��هرک‌های صنعتی استان را‬ ‫حدود ‪ ۶۰‬تا ‪ ۷۰‬هکتار عنوان و اظهار کرد‪ :‬در برخی استان‌های‬ ‫صنعتی ش��هرک‌هایی با مس��احت ‪ ۲‬تا ‪۳‬هزار هکتار وجود دارد‪.‬‬ ‫رازانی افزود‪ :‬کوچک بودن مس��احت شهرک‌های صنعتی استان‬ ‫دلیلی بر نادیده گرفتن صنایع کوچک اس��تان نیست و باید این‬ ‫مه��م را در نظ��ر داش��ت که برخ��ی صنایع کوچک اس��تان از‬ ‫مزیت‌های نس��بی و ظرفیت‌های ویژه بهره‌مند هس��تند‪ .‬رئیس‬ ‫هیات‌مدیره و مدیرعامل ش��رکت ش��هرک‌های صنعتی استان‬ ‫لرس��تان گفت‪ :‬از ‪ ۲۲‬ش��هرک صنعتی استان‪ ۱۷ ،‬شهرک آماده‬ ‫اس��تقرار واحدهای صنعتی است‪‌.‬به عبارت دیگر‪ ،‬می‌توان گفت‬ ‫این ش��هرک‌ها از زیرس��اخت‌های اساس��ی مانند آب‪ ،‬برق‪ ،‬گاز‪،‬‬ ‫تلفن‪ ،‬راه دسترسی مناسب‪ ،‬خیابان‌کشی و قطعه‌بندی برخوردار‬ ‫هس��تند‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬سایر شهرک‌های استان نیز در دست‬ ‫تملک یا در حال ایجاد زیرساخت مناسب است تا به‌زودی صنایع‬ ‫کوچک و واحدهای تولیدی در آنها مستقر شوند‪.‬‬ ‫‹ ‹ظرفیت‌های موجود‬ ‫رازان��ی در ادامه با اش��اره به اهمیت ش��هرک‌های صنعتی در‬ ‫رونق تولید اظهار کرد‪ :‬در اس��تان لرس��تان حدود ‪ ۱۳۴۲‬پروانه‬ ‫بهره‌برداری از سوی سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت صادر شده‬ ‫که از این تعداد ‪ ۳۰‬درصد در شهرک‌های صنعتی استان مستقر‬ ‫هس��تند‪.‬وی گفت‪ :‬از مجموع صنایع مس��تقر در ش��هرک‌های‬ ‫صنعت��ی اس��تان نیز ‪ ۶۵‬درص��د فعال بوده اما ب��ا تمام ظرفیت‬ ‫تولی��دی خود فعالی��ت نمی‌کنند‪.‬وی حمای��ت از این صنایع را‬ ‫ضامن تولید و اش��تغال دانست و افزود‪ :‬صنایع کوچک به عنوان‬ ‫صنایع کاربر و اش��تغالزا به شمار می‌روند ب ‌ه طوری که با ‪ ۳۰۰‬تا‬ ‫‪ ۴۰۰‬میلیون تومان سرمایه‌گذاری می‌توانند یک شغل مستقیم‬ ‫ایجاد کنند در صورتی که صنایع بزرگ به‌دلیل اینکه سرمایه‌بر‬ ‫هس��تند با حدود ‪ ۳‬تا ‪ ۴‬میلیارد تومان سرمایه‌گذاری یک شغل‬ ‫ایجاد می‌کنند‪.‬وی حمایت از صنایع کوچک را حمایت از اشتغال‬ ‫دانس��ت و اظهار کرد‪ :‬بر اس��اس مطالعات انجام‌شده‪ ،‬بیش از ‪۹۶‬‬ ‫درصد صنایع استان را صنایع کوچک و متوسط تشکیل داده‌اند‬ ‫که باید با حمایت بیش��تر از این صنایع در راستای اشتغالزایی و‬ ‫تولید اس��تان برنامه‌ریزی کرد‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬صنایع کوچک‬ ‫و متوس��ط استان بیشتر در حوزه‌های دارویی‌‪ ،‬غذایی‪‌‌،‬آرایشی و‬ ‫بهداش��تی‪ ،‬شیمی و کانی غیرفلزی فعال بوده و در برخی از این‬ ‫صنایع در کشور از مزیت نسبی و ظرفیت باالیی بهره‌مند هستیم‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬با توجه به موقعیت جغرافیایی و طبیعی اس��تان‬ ‫ظرفیت نخس��ت لرس��تان در حوزه‌های گردشگری و کشاورزی‬ ‫تعریف ش��ده و در گام دوم ب ‌ه دلیل قرار گرفتن لرس��تان در زون‬ ‫سنندج‪‌-‬س��یرجان‪ ،‬معادن س��نگ تزئینی زیادی در این استان‬ ‫وجود دارد که آن را در میان برندهای تجاری س��نگ تزئینی و‬ ‫نمای کشور قرار داده است‪.‬‬ ‫‹ ‹خوشه‌های صنعتی و حمایت از تولیدکنندگان‬ ‫رازان��ی در ادامه با اش��اره به وجود خوش��ه‌های صنعتی برای‬ ‫حمایت از تولیدکنندگان لرس��تان نیز گف��ت‪ :‬با برنامه‌ریزی در‬ ‫سال‌های گذش��ته به مطالعه ‪ ۱۲‬خوشه کسب‌وکار پرداخته‌ایم‬ ‫که با عملی شدن این مهم می‌توانیم به صورت تخصصی و بیش‬ ‫از گذش��ته از صنایع کوچک و صنایع خرد استان حمایت کنیم‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت ش��هرک‌های صنعتی استان لرستان‪ ،‬خوشه‬ ‫س��نگ را از مهم‌ترین خوش��ه‌های کس��ب‌وکار استان دانست و‬ ‫افزود‪ :‬این خوشه پس از مطالعه و کار عملی در میان خوشه‌های‬ ‫توسعه‌یافته استان قرار گرفته است‪.‬او خوشه گلیم و فرش را در‬ ‫حال توسعه عنوان کرد و افزود‪ :‬خوشه‌های عسل و آبزیان نیز در‬ ‫ش��رف توس��عه بوده که با برنامه‌ریزی انجام شده تا پایان امسال‬ ‫فرآیند توس��عه این خوشه‌ها آغاز می‌ش��ود‪.‬وی اظهار امیدواری‬ ‫ش��رکت شهرک‌های صنعتی لرستان به مطالعه ‪ ۱۲‬خوشه کسب‌وکار پرداخته‬ ‫ک��ه با عملی ش��دن این مه��م می‌تواند به صورت تخصصی و بیش از گذش��ته از‬ ‫صنایع کوچک و خرد استان حمایت کند‬ ‫کرد‌با توس��عه این خوشه‌های کسب‌وکار‪ ،‬حمایت بنگاه‌محوری‬ ‫به حمایت خوش��ه‌محوری تبدیل ش��ود تا بتوان با برنامه‌ریزی‬ ‫دقیق و تخصصی برای رونق تولید و کسب‌وکار استان اقدام کرد‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان لرستان در ادامه با‬ ‫اشاره به تملک ‪ ۷۵‬واحد صنعتی مستقر در شهرک‌های صنعتی‬ ‫اس��تان از سوی بانک‌ها نیز اظهار کرد‪ :‬بر اساس آمار‪ ،‬حدود ‪۲۰‬‬ ‫درصد از واحدهای مس��تقر در ش��هرک‌ها با مس��احت میانگین‬ ‫‪ ۱۵۰‬هکتار از شهرک‌ها در تملک بانک‌های استان است‪ .‬رازانی‬ ‫خواس��تار برنامه‌ریزی و تس��ریع در واگذاری این واحدها ش��د و‬ ‫گف��ت‪ :‬به‌طور میانگی��ن ‪ ۲۵۰‬میلیارد تومان از س��رمایه افراد و‬ ‫اقتصاد کشور در این واحدها به‌صورت تعطیل و راکد رها شده و‬ ‫روزبه‌روز در حال مس��تهلک شدن است که امیدواریم بانک‌ها با‬ ‫س��رعت عمل بیشتری در واگذاری یا راه‌اندازی آنها اقدام کنند‪.‬‬ ‫وی تنها راه برون‌رفت از این مشکل را برنامه‌ریزی بانک‌ها برای‬ ‫راه‌اندازی دوباره واحدهای تحت تملک دانست و افزود‪ :‬بانک‌های‬ ‫اس��تان باید با واگذاری و راه‌اندازی دوباره این طرح‌ها از س��وی‬ ‫افراد ذی‌صالح‪ ،‬عالوه‌بر رفع مش��کل مالک طرح‪ ،‬مشکل بانک و‬ ‫واحد تولیدی را نیز برطرف کنند‪ .‬مدیرعامل شرکت شهرک‌های‬ ‫صنعتی اس��تان لرستان در ادامه بیشترین دلیل غیرفعال شدن‬ ‫طرح‌ها را کمبود نقدینگی دانس��ت و گفت‪ :‬دولت از س��ال ‪۹۵‬‬ ‫اق��دام به تزریق نقدینگی به واحدهای صنعتی کش��ور کرده که‬ ‫استان لرستان نیز از این طرح بهره‌مند بوده و از طریق طرح‌هایی‬ ‫مانند رونق و تس��هیالت روس��تایی و تسهیالت صندوق توسعه‬ ‫برای س��رمایه در گردش‪ ،‬بازسازی‪ ،‬نوسازی و راه‌اندازی طرح‌ها‬ ‫تسهیالت گسترده‌ای اعطا شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹افزایش سهم بازار‬ ‫رازانی بازاریابی مناسب را از دیگر مشکالت برخی از واحدهای‬ ‫تولیدی عنوان کرد و افزود‪ :‬با بازاریابی مناسب در کنار باال بردن‬ ‫کیفی��ت می‌توان در بازار رقابتی حضور داش��ت‪ .‬او تصریح کرد‪:‬‬ ‫برخی برندهای صنعتی لرس��تان در این ب��ازار رقابتی حضوری‬ ‫فع��ال دارن��د و به دلیل کیفیت و نرخ مناس��ب توانس��ته‌اند در‬ ‫بازاره��ای داخل��ی و خارجی فعالیت کنند‪ .‬مدیرعامل ش��رکت‬ ‫ش��هرک‌های صنعتی اس��تان لرس��تان در ادامه با اشاره به ‪۲۱‬‬ ‫م��رداد روز مل��ی حمای��ت از صنایع کوچک نی��ز گفت‪ :‬صنایع‬ ‫کوچک و متوس��ط استان لرستان به‌عنوان بازوان اصلی تولید و‬ ‫رونق اقتصادی در اس��تان است که شرکت شهرک‌های صنعتی‬ ‫اس��تان نیز ب��ا برنامه‌ریزی و حمایت همه‌جانبه برای توس��عه و‬ ‫شکوفایی آنها در تالش است‪ .‬رازانی افزود‪ :‬بر اساس برنامه‌ریزی‬ ‫انجام‌شده نیز در روز ملی حمایت از صنایع کوچک‪ ،‬برنامه‌هایی‬ ‫با ه��دف معرفی واحدهای صنعتی کوچک و متوس��ط‪ ،‬معرفی‬ ‫دس��تاوردهای شرکت شهرک‌های صنعتی استان و اعالم برنامه‬ ‫پیش رو برای آینده و حمایت از تولیدکنندگان خواهیم داشت‪.‬‬
‫‪4‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 6‬مرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 25‬ذی‌القعده ‪1440‬‬ ‫‪ 28‬ژوئیه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1338‬‬ ‫پیاپی ‪2656‬‬ ‫خودرو و قطعه‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫اعضای انجمن قطعه‌سازان کشور اعالم کردند‬ ‫یادداشت‬ ‫چرخه سبز‬ ‫برقی‌ها‬ ‫از تولید‬ ‫تا مصرف‬ ‫بار رونق تولید بر دوش بخش خصوصی‬ ‫محمدجوادشریفی‬ ‫کارشناس مکانیک‬ ‫خبر‬ ‫فیبر نوری‬ ‫در گنبدکاووس‬ ‫مدیر مخابرات منطقه گلستان با حضور در‬ ‫فرمانداری شهرستان گنبد با فرماندار دیدار و‬ ‫گفت‌وگو کرد‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫غالمعلی ش��همرادی به‬ ‫منظور بررسی راهکارها و ارتقای ایجاد بستر‬ ‫ارتباطی مناس��ب با فرماندار شهرستان گنبد‬ ‫دیدار و گفت‌وگو کرد‪.‬‬ ‫مدی��ر مخاب��رات منطقه گلس��تان در این‬ ‫دی��دار آمادگی خود را برای بررس��ی امکانات‬ ‫و اجرای طرح فیبرنوری و همچنین برقراری‬ ‫شبکه دولت در تمامی اداره‌ها و دهیاری‌ها‌ی‬ ‫شهرستان گنبد اعالم کرد‪.‬‬ ‫وی همچنین در راستای شروع فعالیت‌های‬ ‫انتخاباتی‪ ،‬درباره نحوه برگزاری‪ ،‬ارائه خدمات‬ ‫ارتباطی‪ ،‬بررس��ی امکانات و رفع مش��کالت‬ ‫ارتباطی ش��عب رأی‌گی��ری اع�لام آمادگی‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫در ادام��ه‪ ،‬عبدالقدی��ر کریم��ی‪ ،‬فرمان��دار‬ ‫شهرستان گنبد‪ ‬با اشاره به اهمیت ارتباطات‬ ‫در زمینه‌ه��ای گوناگ��ون زندگ��ی ام��روزی‬ ‫و وضعی��ت جغرافیای��ی ای��ن شهرس��تان با‬ ‫وجود روس��تاهای بس��یار‪ ،‬خواس��تار توسعه‬ ‫بیش��تر زیرس��اخت‌های ارتباط��ی و رف��ع‬ ‫مش��کالت مخابرات��ی در ای��ن شهرس��تان‬ ‫شد‪.‬‬ ‫فاطمه امیر احمدی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫دیروز شنبه‪ ۵ ،‬مرداد نشست خبری انجمن سازندگان‬ ‫قطع��ات و مجموعه‌های خودرویی با حضور مازیار بیگلو‬ ‫دبیر انجمن و فرهاد به‌نیا س��خنگوی این انجمن برگزار‬ ‫ش��د‪ .‬محور این نشس��ت بررس��ی پرداخت تس��هیالت‬ ‫‪۸۴۴‬میلی��ون یورویی بود که مهلت آن به پایان رس��یده‬ ‫و هنوز تمدید نش��ده اس��ت‪ .‬به‌گفته اعضای هیات‌مدیره‬ ‫انجمن قطعه‌سازان بانک مرکزی اعالم کرده صنعتگران‬ ‫باید این تسهیالت را از جای دیگری تهیه کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹بانک مرکزی و نقد عملکرد آن‬ ‫فرهاد به‌نیا‬ ‫عملکرد بانک‬ ‫مرکزی و‬ ‫پرداخت نکردن‬ ‫تسهیالتی که به‬ ‫تصویب هیات‬ ‫دولت رسیده‪،‬‬ ‫یکی از موانع‬ ‫رونق تولید‬ ‫است‬ ‫مازیار بیگلو‬ ‫در وضعیت‬ ‫فعلی بار رونق‬ ‫تولید فقط بر‬ ‫دوش بخش‬ ‫خصوصی است و‬ ‫گویا قرار نیست‬ ‫سازمان‌های‬ ‫دولتی کمکی به‬ ‫این بخش کنند‬ ‫‪ ،‬در ابتدای نشس��ت فره��اد به‌نیا‪،‬‬ ‫ب��ه گزارش‬ ‫س��خنگوی انجمن س��ازندگان قطع��ات و مجموعه‌های‬ ‫خودرویی‪ ،‬عملکرد بانک مرکزی در پرداخت تس��هیالت‬ ‫مص��وب دی س��ال گذش��ته را مان��ع بازدارن��ده تکمیل‬ ‫خودروه��ای ناق��ص ک��ف کارخانه‌ها دانس��ت و گفت‪:‬‬ ‫از وظای��ف بان��ک مرک��زی هدایت نقدینگی به س��مت‬ ‫بنگاه‌های مولد بوده و با سیاس��ت‌های تدوین ش��ده این‬ ‫نه��اد باید گ��ردش مالی در بنگاه‌ه��ای تولیدی منجر به‬ ‫رونق تولید شود‪ .‬وی افزود‪ :‬این امر منجربه کاهش تورم‬ ‫و حتی مهار آن در کش��ور می‌ش��ود‪ .‬به‌نیا ادامه داد‪ :‬سال‬ ‫گذش��ته ‪۱۱‬هزار میلیارد توم��ان با بهره ‪ ۲۴‬تا ‪۲۶‬درصد‬ ‫به‌عنوان تس��هیالت برای صنعت خودرو مصوب ش��د که‬ ‫ق��رار ب��وده خودروس��ازان آن را به زنجی��ره تامین خود‬ ‫تزریق کنند‪ .‬با پیگیری‌های بس��یار بخش��ی از آن(مبلغ‬ ‫‪۴‬هزار میلیارد تومان) پرداخت ش��د و قرار بود باقیمانده‬ ‫تس��هیالت تا اردیبهش��ت در اختیار خودروس��ازان قرار‬ ‫بگیرد که با پایان یافتن مهلت پرداخت(پایان خرداد ‪)۹۸‬‬ ‫این امر به‌س��رانجام نرسید‪ .‬این مقام صنفی خاطرنشان‬ ‫ک��رد‪ :‬با تزریق ‪۴‬ه��زار میلیارد تومان به صنعت خودرو و‬ ‫بنگاه‌های تولیدی‪ ،‬جانی تازه به کالبد قطعه‌سازی دمیده‬ ‫ش��د و ش��اهد بودیم تیراژ تولید خ��ودرو از ‪۶۰۰‬هزار به‬ ‫‪ ۲۵۰۰‬خودرو رسید‪.‬‬ ‫‹ ‹تامین تسهیالت از محلی دیگر‬ ‫به‌نیا با اش��اره به پرداخت تسهیالت ارزی ‪۸۴۴‬میلیون‬ ‫یورویی یادآور ش��د‪ :‬پیش‌تر انجمن قطعه‌س��ازان کشور‬ ‫اعالم کرد تس��هیالت ارزی به‌کار بسیاری از قطعه‌سازان‬ ‫کشور نمی‌آید و بهتر است مبلغ ریالی آن پرداخت شود‪.‬‬ ‫ام��ا در ادامه به توصیه رضا رحمانی‪ ،‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت قرار ش��د مبلغ ارزی دریافت و خودروسازان آن‬ ‫را به‌شکل ریالی به قطعه‌سازان پرداخت کنند‪ .‬سخنگوی‬ ‫انجمن س��ازندگان قطع��ات و مجموعه‌های خودرویی با‬ ‫بیان اینکه بانک مرکزی تغییر سیاس��ت داد و اعالم کرد‬ ‫ک��ه لی��ر و روپیه در اختیار دارد‪ ،‬اف��زود‪ :‬تبدیل ارز برای‬ ‫نقل و انتقال آن به کش��ور مقصد فرآیندی هزینه‌بر است‬ ‫با این وجود قطعه‌س��ازان این امر را پذیرفتند‪ ‌،‬اما باز هم‬ ‫بانک مرکزی به تعهداتش عمل نکرد و تا امروز که زمان‬ ‫پرداخت به پایان رس��یده‪ ،‬هیچ مبلغی از تسهیالت ارزی‬ ‫ب��ه صنعت خودرو تزریق نش��ده اس��ت‪ .‬وی اظهار کرد‪:‬‬ ‫درحال‌حاضر هم بانک مرکزی بیان می‌کند خودروسازان‬ ‫ای��ن پ��ول را از ج��ای دیگر تهیه کنند؛ یعنی نقطه س��ر‬ ‫خ��ط چراک��ه صنعتگران باید دوباره تم��ام راه‌های رفته‬ ‫را برای دریافت تس��هیالت طی کنند‪ .‬سخنگوی انجمن‬ ‫قطعه‌س��ازان کشور با اش��اره به ‪۱۶۰‬هزار خودرو ناقص‬ ‫در ک��ف پارکینگ خودروس��ازان(ایران‌خودرو ‪۹۷‬هزار و‬ ‫س��ایپا ‪۶۳‬ه��زار خودرو) ادام��ه داد‪ :‬ارزش این خودروها‬ ‫افزون بر ‪۷‬هزار میلیارد تومان اس��ت‪ .‬انتظار این بود که‬ ‫تسهیالت پرداخت ش��ود و قطعه‌سازان با رفع مشکالت‬ ‫نقدینگی‌ش��ان‪ ،‬قطع��ات مورد نی��از را تامین کرده و این‬ ‫خودروها تجاری ش��وند‪ .‬اگر این تعداد خودرو وارد بازار‬ ‫می‌ش��د به‌طور قطع قیمت‌ها به‌ش��دت کاهش می‌یافت‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬ب��ا عرضه خ��ودرو و روند کاهش��ی قیمت‌ها‬ ‫دالل‌ه��ا که ممکن اس��ت ‪ ۲۰۰‬تا ‪ ۳۰۰‬خ��ودرو احتکار‬ ‫ک��رد ‌ه باش��ند ناگزیر ب��ه عرضه آنها ب��رای جلوگیری از‬ ‫زیان بیش��تر می‌شدند‪ .‬این امر محقق نشد و نرخ خودرو‬ ‫همچنان یکی از دالیل نارضایتی مردم از صنعت خودرو‬ ‫باق��ی مان��د‪ .‬به‌نیا با بیان اینک��ه عملکرد بانک مرکزی و‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه‌ای‬ ‫افزای��ش روزافزون تولی��د خودروها و معضل‬ ‫آلودگ��ی هوا ش��رکت‌های خودروس��از را بر آن‬ ‫داش��ته ت��ا راهکاری برای حل ای��ن معضل پیدا‬ ‫کنن��د‪ .‬نتیجه پژوهش‌های مهندس��ان منجر به‬ ‫طراحی و تولید خودروهای هیبریدی و الکتریکی‬ ‫شده و در دو دهه گذشته عزم و انگیزه جدی در‬ ‫خودروسازی جهان بر تولید و توسعه خودروهای‬ ‫هیبریدی و الکتریکی ش��کل گرفته اس��ت‪ .‬این‬ ‫جهت‌گی��ری ب��رای کاهش وابس��تگی ش��بکه‬ ‫حمل‌ونقل به سوخت‌های فسیلی و بهینه‌سازی‬ ‫مصرف انرژی ش��کل گرفته است‪ .‬فناوری‌هایی‬ ‫که در راس��تای دس��تیابی به این ه��دف به‌کار‬ ‫گرفته ش��ده‌‪ ،‬در چند س��ال گذش��ته تبدیل به‬ ‫فناوری‌های «های‌تک» و استراتژیک شدند‪ .‬در‬ ‫ایران بیش��تر خودروهای الکتریکی تولید ش��ده‬ ‫در حد نمونه اولیه هس��تند و ش��رکت‌ها دالیل‬ ‫گوناگونی از قبیل نبود زیرساخت‌های مناسب و‬ ‫تامین نشدن بودجه و نبود دانش و فناوری کافی‬ ‫برای تولید انبوه سیستم و قطعات این خودروها‬ ‫را مانع تولید می‌دانند‪.‬‬ ‫براساسنظرکارشناساندرسال‪۲۰۴۰‬میالدی‬ ‫(‪۱۴۱۸‬خورشیدی) سهم خودروهای هیبریدی‬ ‫از احتراق داخلی بیش��تر خواهد شد اما در عین‬ ‫حال خودروهای هیبریدی از یک موتور احتراق‬ ‫داخل��ی نیز بهره خواهند ب��رد‪ .‬از این‌رو صحبت‬ ‫از گ��ذر س��ریع از موتورهای احت��راق داخلی به‬ ‫خودروهای هیبریدی در زمان نزدیک‪ ،‬بسیار دور‬ ‫از ذهن است بنابراین نگرانی درباره پایان یافتن‬ ‫یا کاهش شدید نیاز به روانکار‪ ،‬بسیار بعید به نظر‬ ‫می‌رسد حداقل نه به این زودی‌ها‪ ،‬اما تقاضا برای‬ ‫روغن‌های سینتیک با کیفیت باال رو به رشد است‬ ‫و آماده یک افزایش قابل توجه که این رشد ناشی‬ ‫از افزای��ش پیچیدگی موتورهای احتراق داخلی‬ ‫آینده است‪ .‬مهم‌ترین سود برقی‌سازی خودروها‬ ‫کمک کردن به کاهش تولید و انتش��ار آالینده‌ها‬ ‫در ترافیک شهری است به همین دلیل می‌توان‬ ‫آن را یک بهبود مثبت در چرخه محیط‌زیست و‬ ‫آینده سالم قلمداد کرد‪ .‬اگر در آینده یک چرخه‬ ‫کام�لا س��بز در چرخ��ه تولید تا مص��رف ایجاد‬ ‫ش��ود می‌توان از خودروهای برقی به‌عنوان یک‬ ‫پیشرفت مناسب و ارزش��مند در کاهش انتشار‬ ‫نام برد‪ .‬به باور برخی کارشناسان ادعاهای مطرح‬ ‫ش��ده درباره س��هم خودروهای برقی در چرخه‬ ‫کاه��ش آالیندگی به‌ش��دتی که بیان می‌ش��ود‬ ‫نیس��ت‪ .‬به‌عنوان مثال‪ ،‬خودرو پورش��ه هیبرید‬ ‫اسپرت س��دان با توانایی رسیدن به قدرت ‪۶۸۰‬‬ ‫اس��ب بخار در آزمایش‌های رسمی و در شرایط‬ ‫کنترل ش��ده توانس��ته امتیاز تولید ‪ ۶۶‬گرم دی‬ ‫اکس��یدکربن به ازای هر کیلوگرم برسد اما نتایج‬ ‫از سوی سازنده موتور ارائه شده و با نتایج حاصل‬ ‫از کارک��رد واقعی باید م��ورد ارزیابی قرار گیرد‪.‬‬ ‫البته بر کس��ی پوشیده نیس��ت که برقی‌سازی‬ ‫خودروه��ا تاثیر مثبتی ب��ر طبیعت و آالیندگی‬ ‫خواهد داشت اما سود و منافع خودروهای برقی‬ ‫زمانی آشکار می‌شود که تمام زنجیره الکتریکی‬ ‫از تولید تا مصرف کاملا سبز باشد‪.‬‬ ‫‪ 160‬هزار خودرو ناقص‪ ،‬نتیجه تامین نشدن تسهیالت‬ ‫از وظایف بانک مرکزی هدایت نقدینگی به س��مت بنگاه‌های مولد‬ ‫اس��ت‪ .‬با سیاس��ت‌های تدوین ش��ده این نه��اد باید گ��ردش مالی‬ ‫بنگاه‌های تولیدی منجر به رونق تولید شود که این امر کاهش تورم‬ ‫و حتی مهار آن را به‌دنبال دارد‬ ‫پرداخت نکردن تس��هیالتی ک��ه به تصویب هیات دولت‬ ‫رس��یده یکی از موانع رونق تولید اس��ت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬این‬ ‫نوع برخورد از س��وی بانک مرکزی تجربه نخست نبود و‬ ‫پیش‌تر هم در حوزه مالی و سوءاس��تفاده موسس��ه‌های‬ ‫مال��ی از وجوهات مردم‪ ،‬موجب بی‌اعتمادی و نارضایتی‬ ‫م��ردم را ایجادک��رده بود‪ .‬او گفت‪ :‬درحال‌حاضر بیش��تر‬ ‫زم��ان و انرژی این نهاد مالی برای کم و زیاد ش��دن نرخ‬ ‫ارز ص��رف می‌ش��ود درحالی‌ک��ه باید با سیاس��ت‌هایی‪،‬‬ ‫پول‌های بلوکه ش��ده در سایر کشورها را به خزانه دولت‬ ‫برمی‌گرداند‪ .‬عضو هیات‌مدیره انجمن قطعه‌سازان ادامه‬ ‫داد‪ :‬ام��روز طی��ف زی��ادی از خودروه��ای ناقص در کف‬ ‫پارکینگ خودروس��ازها بدون تکلی��ف باقی مانده‌اند که‬ ‫امیدواریم با دس��تور رئیس‌جمه��وری مبنی بر پیگیری‬ ‫جدی موضوع‪ ،‬مس��ئله پیش از توق��ف صنعت خودرو و‬ ‫قطع��ه رفع ش��ود‪ .‬البته وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت با‬ ‫راه‌حل‌هایی به‌دنب��ال تزریق نقدینگی به صنعت خودرو‬ ‫اس��ت و از خودروسازان خواس��ته از طریق فروش اموال‬ ‫غیرتولی��دی خود‪ ،‬نقدینگی مورد نیاز را به چرخه تولید‬ ‫برگردانن��د‪ .‬این موضوع چند ماه زم��ان می‌برد و به‌طور‬ ‫قطع‪ ،‬به ضرر بازار تقاضا است‪.‬‬ ‫‹ ‹تصمیمی درست‪ ،‬اما به شرط‌هایی‬ ‫سخنگو انجمن قطعه‌س��ازان کشور به دومین موضوع‬ ‫مه��م ای��ن روزهای صنعت خودرو اش��اره ک��رد و گفت‪:‬‬ ‫واگ��ذاری خودروس��ازی‌ها به بخ��ش خصوصی تصمیم‬ ‫درس��تی اس��ت که انجمن هم از آن حمایت می‌کند‪ ،‬اما‬ ‫اصرار ما «تجدی��د ارزیابی» گروه صنعتی ایران‌خودرو و‬ ‫ش��رکت س��ایپا اس��ت زیرا این واگذاری باید در بهترین‬ ‫ش��کل و با ارزش واقعی انجام شود تا سودده باشد‪ .‬به‌نیا‬ ‫در ادامه با اشاره به چالش دیگر این صنعت گفت‪ :‬سازمان‬ ‫امور مالیاتی درآمد مالیاتی سال گذشته خود را ‪۱۱۰‬هزار‬ ‫میلیارد اعالم کرده اس��ت‪ .‬حال پرسش انجمن این است‬ ‫ک��ه این مبلغ چگونه وصول ش��ده اس��ت؟ تولیدکننده‬ ‫به‌دلی��ل ب��اال رفتن ن��رخ ارز و مواد اولی��ه در حال زیان‬ ‫هس��تند و دریافت مالیات از س��وی سازمان امور مالیاتی‬ ‫بدون در نظر گرفتن شرایط نشان می‌دهد کمترین توجه‬ ‫را به تولید در واحدهای صنفی و صنعتی ندارد‪ .‬در نهایت‬ ‫ای��ن امر منجر به تعدیل نی��رو و پرداخت حقوق بیکاری‬ ‫می‌شود بدون اینکه این پرداخت ارزش‌افزوده‌ای به‌دنبال‬ ‫بهره‌مندی ‪۱۲‬هزار هرمزگانی از آموزش‌های مهارتی‬ ‫مدیرکل آموزش فنی‌و حرفه‌ای اس��تان هرمزگان با اش��اره به مهارت‌محور ش��دن‬ ‫ب��ازار کار آین��ده‪ ،‬گفت‪ :‬چالش فقر مهارتی در کش��ور وج��ود دارد‪ .‬از این‌رو‪ ،‬مهارت‬ ‫به عنوان یکی از موضوع‌های کلیدی و مهم در کش��ور تبدیل ش��ده اس��ت‪ .‬به گزارش‬ ‫اس��ماعیل خاش��عی‪ ،‬خبرنگار‬ ‫از بندرعباس‪ ،‬اسماء کریمی در نشست خبری‬ ‫از توانمندس��ازی نیروی انس��انی در کش��ور به عنوان رس��الت جدی سازمان آموزش‬ ‫فنی‌وحرف��ه‌ای ن��ام برد و اظهار کرد‪ :‬برای تحقق ش��عار «هر هرمزگانی یک مهارت»‬ ‫نیازمند همراهی رس��انه‌ها در راه‌اندازی نهضت مهارت‌افزایی در اس��تان هستیم‪.‬وی‬ ‫ب��ا بیان اینکه آموزش‌های مهارتی در اس��تان هرم��زگان در ‪ ۱۱‬مرکز آموزش فنی‌و‬ ‫حرفه‌ای دولتی‪ ۱۵۷ ،‬آموزش��گاه آزاد‪ ۳ ،‬مرکز جوار کارگاهی‪ ۱۰ ،‬مرکز در پادگان‌ها‬ ‫و ‪ ۷‬مرک��ز در زندان‌ه��ا ب��ه جامعه هدف ارائه می‌ش��ود‪ ،‬افزود‪ :‬در ‪ ۹‬شهرس��تان نیز‬ ‫دهس��تان‌های هدفی وجود دارد که آموزش‌های مهارتی روس��تایی را ارائه می‌دهند‪.‬‬ ‫ی و حرفه‌ای استان هرمزگان با اشاره به اینکه در سال گذشته بیش‬ ‫مدیر‌‌کل آموزش فن ‌‬ ‫از ‪ ۳۵‬هزار نفر در اس��تان از آموزش‌های مهارتی بهره‌مند ش��دند‪ ،‬عنوان کرد‪۱۶ :‬هزار‬ ‫نفر از این مهارت‌آموزان در مراکز دولتی و ‪۱۸‬هزار نفر نیز در آموزش��گاه آزاد آموزش‬ ‫دیدند‪.‬کریمی با بیان اینکه در ‪ ۴‬ماه نخس��ت امس��ال‪ ،‬بیش از ‪۱۲‬هزار نفر در مراکز‬ ‫فنی‌و حرفه‌ای هرمزگان مهارت‌های گوناگون را فراگرفته‌اند‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬آموزش‌های‬ ‫مهارت��ی متن��وع و در قالب ‪۶‬هزار نوع آموزش اس��تاندارد در بخش‌های کش��اورزی‪،‬‬ ‫صنع��ت‪ ،‬خدم��ات‪ ،‬فرهنگ و هنر ارائه می‌ش��ود‪.‬وی بیان کرد‪ :‬ش��رکت‌کنندگان در‬ ‫داشته باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹ از بدهی خودروسازان تا خصوصی‌سازی‬ ‫در ادامه مازیار بیگلو‪ ،‬دبیر انجمن سازندگان قطعات و‬ ‫مجموعه‌های خودرویی گفت‪ :‬مبلغ مطالبات قطعه‌سازان‬ ‫از خودروس��ازان ‪۲۰‬هزار میلیارد تومان اس��ت که ‪۷‬هزار‬ ‫میلیارد تومان آن سررسید شده است‪ .‬این مبلغ بیش از‬ ‫رقمی است که قرار بود بانک مرکزی در قالب تسهیالتی‬ ‫ارزی در اختیار صنعت خودرو قرار دهد‪.‬‬ ‫وی اظهارک��رد‪ :‬در وضعی��ت فعلی گویا بار رونق تولید‬ ‫فق��ط ب��ر دوش بخ��ش خصوصی اس��ت و قرار نیس��ت‬ ‫س��ازمان‌های دولت��ی کمکی به این بخ��ش کنند‪ .‬عضو‬ ‫هیات‌مدیره انجمن قطعه‌سازان کشور با بیان اینکه برای‬ ‫واگذاری صنعت خودرو به بخش خصوصی دو نکته قابل‬ ‫اهمیت اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬اگر به پیش��ینه خصوصی‌سازی در‬ ‫کشور دقت کنیم‪ ،‬می‌بینیم که کارنامه درخشانی در این‬ ‫زمینه وجود ندارد‪ .‬به‌طور معمول‪ ،‬صنایع پس از واگذاری‬ ‫دچار بحران‌های مالی و کارگری شده و در ادامه تعطیل‬ ‫شده‌اند؛ بنابراین اعضای هیات‌مدیره انجمن قطعه‌سازان‬ ‫کشور با این نحوه خصوصی‌سازی خودروسازی‌ها مخالف‬ ‫هس��تند‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬باید س��هام دو خودروس��از به‬ ‫اهل��ش واگذار ش��ود ک��ه بهترین آن خود قطعه‌س��ازان‬ ‫کشور هستند‪ .‬موضوع دوم که از سوی سخنگوی انجمن‬ ‫هم عنوان ش��د اینکه خودروس��ازی باید با ارزش واقعی‌‌‬ ‫آن انجام ش��ود؛ بنابراین ضروری اس��ت خودروس��ازان‬ ‫تجدید ارزیابی ش��ده و سپس واگذار شوند‪ .‬دبیر انجمن‬ ‫س��ازندگان قطعات و مجموعه‌ه��ای خودرویی گفت‪ :‬با‬ ‫ش��رایط موجود انجمن از وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫درخواس��ت دارد که نخست ارزش س��هام خودروسازان‬ ‫ارزیابی دوباره شده تا سرنوشت سایر صنایع را پیدا نکند‪.‬‬ ‫‹ ‹جدایی‌طلبی از وفاق ملی‬ ‫بیگلو در ادامه با اش��اره به دس��تاوردهای نمایش��گاه‬ ‫فرصت‌های س��اخت داخل و رونق تولید گفت‪ :‬نخستین‬ ‫دس��تاورد چنین نمایش��گاهی وفاق ملی بود که ش��کل‬ ‫گرفت‪ .‬دیگر اینکه مس��ئوالن و مقامات کش��وری زیادی‬ ‫از این نمایش��گاه بازدید کردند و از نزدیک به مش��کالت‬ ‫و توانمندی‌های صنعتگران واقف ش��دند‪ .‬از س��وی دیگر‬ ‫قطعه‌س��ازان از نمایشگاه‪ ،‬استقبال زیادی کردند هرچند‬ ‫آنه��ا پیش از این هم وفاداری خ��ود را ثابت کرده بودند‬ ‫دوره‌ه��ای آموزش مهارتی که موفق به کس��ب امتی��از الزم در آزمون‌های پیش‌بینی‬ ‫ش��ده باش��ند‪ ،‬گواهینامه‌های بین‌المللی دریافت خواهند کرد و ‪ ۴۰‬هزار نفر در سال‬ ‫گذش��ته در این آزمون ش��رکت کردند که ‪ ۲۵‬هزار نفر موف��ق به دریافت گواهینامه‬ ‫شدند‪.‬مدیر کل آموزش فنی‌و حرفه‌ای استان هرمزگان همچنین به معرفی طرح‌های‬ ‫مهارتی پرداخت و افزود‪ :‬مهارت‌آموزی در محیط کار واقعی‪ ،‬آموزش سربازان وظیفه‪،‬‬ ‫توانمندس��ازی زنان سرپرس��ت خانوار‪ ،‬کمپ‌های ماده ‪ ،۱۶‬توسعه مراکز آموزشی در‬ ‫صنایع و صنوف و ایران مهارت ازجمله طرح‌های مهارت‌آموزی آموزش فنی و حرفه‌ای‬ ‫اس��ت‪.‬این مقام مس��ئول با اش��اره به بخشی از اقدام‌های انجام ش��ده در سال ‪ ،۹۷‬به‬ ‫فراگیری مهارت‌های آموزشی از سوی ‪ ۳۸۰‬نفر از معتادان بهبودیافته در کمپ‌های‬ ‫ماده ‪ ۱۶‬و‪۳‬هزار س��رباز وظیفه اش��اره کرد و افزود‪ :‬هم‌اکنون ‪ ۹۶‬معتاد و ‪ ۵۵۰‬س��رباز‬ ‫در حال فراگیری دوره‌های مهارتی هستند‪ .‬وی گفت‪ :‬درحال‌حاضر ‪ ۷۰۰‬نفر از زنان‬ ‫سرپرس��ت خانوار در محالت اسالم‌آباد‪ ،‬شهرک توحید‪ ،‬فرودگاه قدیم‪ ،‬چاهستانی‌ها‪،‬‬ ‫آی��ت‌اهلل غفاری و گل‌کنی در دوره‌های مهارتی در حال آموزش هس��تند‪ .‬کریمی در‬ ‫بخش دیگری از این نشست خبری‪ ،‬ارائه آموزش‌های مهارتی رایگان با کمک خیران‬ ‫به برخی از مناطق محروم اس��تان هرمزگان از جمله بش��اگرد را مورد اشاره قرار داد و‬ ‫گفت‪ :‬با حمایت خیران استان اصفهان‪ ،‬سال گذشته ‪ ۹۰۰‬نفر از شهروندان بشاگردی‬ ‫در قالب ‪ ۴۰‬دوره در رشته‌های قالی‌بافی‪ ،‬صنایع چوب و‪ ...‬آموزش دیدند که به‌واسطه‬ ‫این آموزش‌ها‪ ۲۵۸ ،‬شغل ایجاد شد‪.‬‬ ‫و پرچم��دار خودکفای��ی ب��وده و هس��تند‪ .‬دبیر انجمن‬ ‫قطعه‌س��ازان کش��ور با گالیه از برخی قطعه‌س��ازان که‬ ‫بیش��ترین مص��رف ارزی را داش��تند اما ب��ا لجاجت در‬ ‫نمایش��گاه حضور نداشتند‪ ،‬گفت‪ :‬این قطعه‌سازان بدون‬ ‫مش��ارکت در وف��اق ملی ک��ه در صنعت خودرو ش��کل‬ ‫گرفته به ش��کل منفرد و جداگانه در جاهای دیگر اعالم‬ ‫می‌کنن��د نهضت خودکفایی را پیگی��ری خواهند کرد و‬ ‫ای��ن عملکرد نمی‌تواند به حال صنعت مفید باش��د‪ .‬وی‬ ‫در بخش��ی دیگر از سخنان خود گفت‪ :‬وقتی از ‪۱۶۰‬هزار‬ ‫خ��ودرو ناق��ص می‌گویی��م یعن��ی ‪۱۶۰‬ه��زار خانواده‬ ‫پول‌ش��ان در خودروس��ازی‌ها بلوکه ش��ده اما خودرویی‬ ‫تحوی��ل نگرفته‌ان��د؛ بنابراین ض��رورت دارد این موضوع‬ ‫از س��وی مقام��ات مربوط به‌ش��کل جدی‌ت��ر پیگیری و‬ ‫مش��کالت نقدینگی واحدهای صنعتی هر چه زودتر حل‬ ‫شود‪.‬‬ ‫‹ ‹معضل نرخ از شورای رقابت تا مواد اولیه‬ ‫مازیار بیگلو با اش��اره به شایعه‌هایی مبنی بر بازگشت‬ ‫ش��ورای ملی رقابت به قیمت‌گذاری خودروها‪ ،‬گفت‪ :‬اگر‬ ‫قرار اس��ت این ش��ورا دوباره برگردد باید با یک روش و‬ ‫فرمول جدید باشد زیرا شاهد هستیم که از زمان حضور‬ ‫این شورا در بحث قیمت‌گذاری خودروها(سال ‪ )۹۰‬زیان‬ ‫هنگفتی متوجه خودروس��ازان ش��د‪ .‬اگر به صورت‌های‬ ‫مالی این دو خودروس��از و س��هام آنها در بورس نگاهی‬ ‫ش��ود‪ ،‬می‌بینیم که تا پیش از س��ال ‪ ۹۰‬س��ودده بودند‬ ‫ام��ا پس از آن در فهرس��ت ش��رکت‌های زی��ان‌ده قرار‬ ‫گرفتند‪.‬‬ ‫‹ ‹ارزانی ارز سنا و گرانی ارز نیما‬ ‫دبیر انجمن قطعه‌س��ازان کشور با تاکید بر روشنگری‬ ‫در حوزه نرخ خودروها هم گفت‪ :‬اعالم می‌ش��ود نرخ ارز‬ ‫کاه��ش یافت��ه در نتیجه نرخ خ��ودرو و به‌دنبال آن نرخ‬ ‫قطعات هم باید روند کاهش��ی داش��ته باش��د‪ .‬اما تاکید‬ ‫می‌کن��م نرخ ارز س��نا کاهش یافته که خودروس��ازان و‬ ‫قطعه‌س��ازان مجاز به اس��تفاده از این ارز نیستند و از ارز‬ ‫نیمایی اس��تفاده می‌کنند که نرخ آن از ‪۸۵۰۰‬تومان به‬ ‫حدود ‪۱۲‬هزار تومان رسیده است‪ .‬ضمن اینکه نرخ مواد‬ ‫اولیه نیز چند برابر شده است‪ .‬وی با گالیه ادامه داد‪ :‬وقتی‬ ‫مواد اولیه به نرخ ارز فروخته می‌شود چرا معترض گرانی‬ ‫خ��ودرو می‌ش��ویم؟ عنوان می‌ش��ود خودروهای چینی‬ ‫ارزان هس��تند بله نرخ تمام شده رقابتی دارند زیرا دولت‬ ‫چی��ن مواد اولی��ه را با ‪ ۳۰‬تا ‪۴۰‬درصد تخفیف در اختیار‬ ‫تولیدکننده‌اش ق��رار می‌دهد‪ .‬بیگلو در پایان اظهارکرد‪:‬‬ ‫درخواست قطعه‌س��ازان از وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫این اس��ت که فوالد‪ ،‬مس‪ ،‬آلومینیوم‪ ،‬و مواد پتروشیمی‬ ‫را ب��ا نرخ واحد پول ملی در اختی��ار تولیدکنندگان قرار‬ ‫دهند‪.‬‬ ‫واردکنندگان خودرو‬ ‫در قبال ایفای تعهدات معوق مسئول هستند‬ ‫معاون کاالهای سرمایه‌ای و خدمات سازمان‬ ‫حمای��ت مصرف‌کنن��دگان و تولیدکنن��دگان‬ ‫اع�لام ک��رد در ح��وزه ف��روش خودروه��ای‬ ‫وارداتی‪ ،‬پ��س از ممنوعیت واردات خودرو در‬ ‫تیر س��ال گذشته‪ ،‬پیش‌فروش��ی انجام نشده‬ ‫اس��ت‪ .‬به گزارش شاتا‪ ،‬وحید منایی در ارتباط‬ ‫ب��ا پیش‌ف��روش خودروهای وارداتی ازس��وی‬ ‫برخی ش��رکت‌ها گفت‪ :‬پیرو ابالغ مصوبه ستاد‬ ‫فرماندهی اقتصاد مقاومتی مبنی بر ممنوعیت‬ ‫واردات ‪ ۱۳۳۹‬قلم کاال از جمله خودرو‪ ،‬موضوع‬ ‫ممنوعی��ت پیش‌ف��روش خ��ودرو و همچنین‬ ‫تعیین‌تکلی��ف قرارداده��ای بالتکلی��ف ب��ه‬ ‫ش��رکت‌های عرضه‌کننده خودروهای وارداتی‬ ‫ابالغ ش��ده اس��ت‪ .‬معاون کاالهای سرمایه‌ای‬ ‫و خدمات س��ازمان حمای��ت مصرف‌کنندگان‬ ‫و تولیدکنن��دگان ادام��ه داد‪ :‬در ای��ن زمین��ه‬ ‫بررس��ی‌های این س��ازمان نش��ان می‌دهد در‬ ‫ابت��دای س��ال ‪ ۱۳۹۷‬برخ��ی از ش��رکت‌های‬ ‫وارد‌کننده خودرو تا پیش از ممنوعیت واردات‬ ‫خودرو‪ ،‬فقط اقدام به فروش فوری خودروهای‬ ‫واردات��ی کرده‌اند ک��ه در برخ��ی از قراردادها‬ ‫موعد تحویل خودرو فروخته شده پس از تاریخ‬ ‫ممنوعی��ت واردات بوده‪ ،‬با این حال ثبت‌نامی‬ ‫پس از تاریخ ممنوعیت انجام نشده است‪ .‬وحید‬ ‫منایی اظهار کرد‪ :‬با این حال چنانچه گزارشی‬ ‫مبن��ی بر ادام��ه پیش‌فروش خودرو ازس��وی‬ ‫ش��رکت‌های یادشده به این سازمان مستند به‬ ‫اس��ناد و مدارک ارائه شود‪ ،‬به‌طور قطع‪ ،‬مشابه‬ ‫سایر موضوع‌ها در حوزه ایفای نشدن تعهدات‪،‬‬ ‫در اس��رع وقت مورد رس��یدگی ق��رار گرفته و‬ ‫در راستای اس��تیفای حقوق مصرف‌کنندگان‬ ‫برخورد قانونی الزم انجام خواهد شد‪.‬‬
‫یکشنبه‬ ‫‪5‬‬ ‫‪ 6‬مرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 25‬ذی‌القعده ‪1440‬‬ ‫‪ 28‬ژوئیه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1338‬‬ ‫پیاپی ‪2656‬‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫چین افریقا را به سود خود آباد می‌کند؟‬ ‫‹ ‹سرقت به واسطه قرارداد‬ ‫از وب‌سایت خبری و انگلیسی‌زبان‬ ‫به گزارش‬ ‫ماینینگ‪ ،‬از اعطای مجوزهایی برای س��اخت یک واحد‬ ‫ذوب مواد معدنی و ‪ ۲‬واحد تصفیه طال به ش��رکت‌های‬ ‫چینی خبر داده شده است‪ .‬هفته گذشته‪ ،‬این مجوزها‬ ‫از س��وی دولت تانزانیا به این ش��رکت‌ها واگذار ش��د و‬ ‫ای��ن اقدام را بخش��ی از تالش‌های دولت ب��رای تولید‬ ‫درآمدهای بیش��تر از بخش معدن کش��ور می‌دانند‪ .‬در‬ ‫همین ح��ال‪ ،‬دوتو بیتِک��و‪ ،‬وزیر مع��ادن کنگو‪ ،‬ارزش‬ ‫مجوزهایی که به ش��رکت‌های چینی داده می‌ش��ود را‬ ‫بیش از ‪ ۱۰۰‬میلیون دالر می‌داند‪.‬‬ ‫او البت��ه نه به نام ش��رکت‌های چینی اش��اره کرد و‬ ‫نه جزئیات بیش��تری درباره پروژه‌های اس��تخراجی در‬ ‫کش��ورهای ش��رق افریقا از جمله غنا و مالی ارائه داد‪.‬‬ ‫این در حالی است که پیش‌تر و در مارس ‪( ۲۰۱۷‬نیمه‬ ‫اسفند ‪ ۱۳۹۵‬تا نیمه فروردین ‪ )۱۳۹۶‬جان ماگوفولی‪،‬‬ ‫رئیس‌جمه��وری تانزانیا‪ ،‬صادرات مواد معدنی را ممنوع‬ ‫کرده بود‪.‬‬ ‫ح��اال در میانه س��ال ج��اری میالدی‪ ،‬وزی��ر معادن‬ ‫کنگو از تمایل‪ ۳۷‬ش��رکت چینی به سرمایه‌گذاری در‬ ‫معادن افریقا اظهار مس��رت می‌کند و می‌افزاید‪ :‬پس از‬ ‫بررس��ی دقیق ظرفیت مالی و تاریخچه این شرکت‌ها‪،‬‬ ‫مجوزهایی را برای س��اخت ‪ ۲‬واح��د تصفیه ذوب طال‬ ‫در نظر گرفته‌ایم‪.‬‬ ‫بیتِکو همچنین می‌گوید‪ :‬از مارس (اواس��ط اس��فند‬ ‫‪ )۱۳۹۷‬رقمی به ارزش ‪ ۱۳۶.۷‬میلیارد دالر ش��یلینگ‬ ‫(‪ ۶۰‬میلیون دالر) طال در تانزانیا معامله شده و دولت از‬ ‫این محل‪ ،‬موفق به دریافت ‪ ۷.۷‬میلیارد شیلینگ هزینه‬ ‫حق امتیاز و تملک شده است‪.‬‬ ‫در همی��ن حال گفتنی اس��ت س��االنه ‪ ۲۰‬تن طال‬ ‫از معادن کوچک‌مقیاس تانزانیا تولید می‌ش��ود اما ‪۹۰‬‬ ‫درصد آنها غیرقانونی صادر می‌شوند‪.‬‬ ‫با ای��ن حال‪ ،‬جان ماگوفولی‪ ،‬رئیس‌جمهوری تانزانیا‬ ‫اظهار می‌کند که مجموع درآم��د حاصل از معدنکاری‬ ‫در این کش��ور در ‪ ۲‬س��ال گذش��ته و پ��س از افزایش‬ ‫کنترل دولت او بر این بخش‪ ،‬افزایش پیدا کرده اس��ت‪.‬‬ ‫درآمده��ای معدن��ی دول��ت در س��ال ‪۲۰۱۸ - ۲۰۱۷‬‬ ‫می�لادی (‪ ۱۳۹۷ - ۱۳۹۶‬خورش��یدی) ‪ ۳۰۱‬میلیون‬ ‫ش��یلینگ بود‪ ،‬در حالی که این رقم در س��ال ‪- ۲۰۱۸‬‬ ‫‪ ۲۰۱۹‬میالدی (سال گذشته و جاری) به ‪ ۳۱۰‬میلیون‬ ‫شیلینگ افزایش پیدا کرده است‪.‬‬ ‫امید می‌رود تا پایان س��ال آینده میالدی در اواس��ط‬ ‫دی ‪ ۱۳۹۹‬خورش��یدی ای��ن رق��م به ‪ ۴۷۰‬ش��یلینگ‬ ‫افزایش یابد‪ .‬ماگوفولی می‌گوید‪ :‬کشورهای افریقایی از‬ ‫ثروت‌های طبیعی از جمله م��واد معدنی که در اختیار‬ ‫دارند‪ ،‬بهره چندانی نبرده‌اند و مواد معدنی ما به‌وس��یله‬ ‫قاچ��اق یا حت��ی قراردادهای اس��تخراج م��واد معدنی‬ ‫به س��رقت می‌رود‪ ‌.‬داده‌های بان��ک مرکزی همچنین‬ ‫نشان می‌دهد صادرات طال منبعی کلیدی در مبادالت‬ ‫خارجی تانزانیا به ش��مار می‌آیند‪ .‬این کش��ور در سال‬ ‫گذشته میالدی ‪ ۱.۵۴۹‬میلیارد دالر طال صادر کرد که‬ ‫این رقم در س��ال ‪ ۲۰۱۷‬میالدی ‪ ۱.۵۴۱‬میلیارد دالر‬ ‫بود‪.‬‬ ‫‹ ‹چیزی شبیه استعمار‬ ‫این خبر ب��ه خوبی موضع دوگان��ه مقامات افریقایی‬ ‫در مقاب��ل چینی‌ها را نش��ان می‌ده��د‪ .‬احمد کاظمی‪،‬‬ ‫کارش��ناس معدن در گفت‌وگو با‬ ‫‪ ،‬این دوگانگی‬ ‫را تایید می‌کند و توضیح می‌دهد‪ :‬چینی‌ها از یک س��و‬ ‫ب��ه آبادانی کش��ورهای افریقایی کم��ک کرده‌اند اما از‬ ‫س��وی دیگر تاثیر چندان مطلوبی بر اقتصاد کشورهای‬ ‫افریقایی نداش��ته‌اند‪ .‬وی می‌افزاید‪ :‬در سال‌های ‪۲۰۰۵‬‬ ‫در گفت‌وگو با مدیرعامل «شرکت مهندسین مشاور پیشگامان فراگیر جنوب» عنوان شد‪:‬‬ ‫رسالت‪ ،‬ماموریت و تالش ما کمک به پایداری تولید گروه فوالد خوزستان است‬ ‫فوالد خوزس��تان با ‪ 4‬دهه س��ابقه فعالیت در صنعت‬ ‫فوالد کش��ور‪ ،‬روزهای مختلفی را در ای��ن عرصه تجربه‬ ‫ک��رده و اینک ب��ا تکیه بر ای��ن تجربه‌ها و دس��تیابی به‬ ‫س��اختاری منسجم‪ ،‬ماموریتی به منظور پایداری تولید و‬ ‫توس��ع ‌ه برای بروزرسانی خطوط تولید و حفظ سهم بازار‬ ‫را دنبال می‌کند‪ .‬در این بین اما تاکید مهندس کش��انی‪،‬‬ ‫مدیرعامل محترم شرکت بر استفاده حداکثری از توانایی‬ ‫درون مجموع��ه در قالب یک گروه واحد‪ ،‬باعث ش��ده که‬ ‫برند فوالد خوزس��تان بیش از گذش��ته‪ ،‬تقویت و نام آن‬ ‫در عرصه‌ه��ای دیگر صنعت فوالد ایران مطرح ش��ود‪ .‬در‬ ‫میان ش��رکت‌های گروه که اکنون تعداد آنها از انگشتان‬ ‫دو دس��ت هم فراتر می‌رود‪ ،‬ش��رکت مهندس��ین مشاور‬ ‫پیش��گامان فوالد جنوب با ارائ��ه خدمات مطالعاتی‪ ،‬فنی‬ ‫و مهندس��ی‪ ،‬بازرس��ی فنی و ورود به ح��وزه راه‌اندازی و‬ ‫بهره‌برداری از واحدهای تولیدی در سال‌های اخیر‪ ،‬نقش‬ ‫مهمی ایفا کرده اس��ت‪ .‬مدیرعامل این شرکت می‌گوید‪:‬‬ ‫رسالت‪ ،‬ماموریت و تالش ما کمک به پایداری تولید گروه‬ ‫فوالد خوزس��تان و انتقال دانش فنی و تجربه‌های ارزنده‬ ‫کارکنان ارزشمند فوالد خوزستان به صنعت فوالد کشور‬ ‫است‪ .‬برای کسب اطالعات بیشتر از روند فعالیت‌های این‬ ‫ش��رکت با مهندس عباس تفضلی همکالم ش��ده‌ایم‪ .‬این‬ ‫تو‌گو را دنبال کنید‪:‬‬ ‫گف ‌‬ ‫€ €مهندسین مشاور پیش�گامان فراگیر جنوب از‬ ‫جمله شرکت‌های گروه فوالد است که در چند سال‬ ‫گذشته‪ ،‬اهداف از پیش تعیین شده را محقق کرده‬ ‫است؛ از سابقه پیدایش این شرکت بگویید‪.‬‬ ‫شرکت مهندسین مشاور پیشگامان فراگیر جنوب‪ ،‬در‬ ‫سال ‪ ۱۳۸۹‬از سوی جمعی از مدیران ارشد و متخصصان‬ ‫زیرمجموعه سرمایه‌گذاری و توسعه فوالد جنوب تاسیس‬ ‫شد و اواخر سال ‪ ،۱۳۹۵‬فوالد خوزستان ‪ ٧٠‬درصد سهام‬ ‫این شرکت را به‌وسیله شرکت گروه توسعه تجارت فراگیر‬ ‫خریداری ک��رد‪ .‬از آن زمان این ش��رکت فعالیت خود را‬ ‫ب��ه طور تخصص��ی در ارتقای کارهای حوزه مهندس��ی‪،‬‬ ‫اتوماس��یون صنعتی‪ ،‬مهندس��ی معکوس‪ ،‬بازرسی فنی‪،‬‬ ‫تدوی��ن و اس��تقرار ش��بکه‌های نگه��داری و تعمیرات و‬ ‫کدینگ‪ ،‬راه‌اندازی‪ ،‬بهره‌برداری و سایر حوزه‌ها گسترش‬ ‫داد‪ .‬به طور کلی می‌توان گفت این شرکت با ارائه خدمات‬ ‫تخصصی در صنعت فوالد کشور و بکارگیری سرمایه‌های‬ ‫انسانی متخصص و با انگیزه به منظور ارزش‌آفرینی برای‬ ‫ذی‌نفعان خود تالش می‌کند‪.‬‬ ‫€ €عمده فعالیت‌های ش�رکت مهندس�ین مشاور‬ ‫پیشگامان فراگیر جنوب در چه حوزه‌هایی است؟‬ ‫فعالیت‌های شرکت در حوزه خدمات مشاوره مهندسی‬ ‫از فاز مرحله اول‪ ،‬دوم و س��وم تش��کیل ش��ده است‪ .‬در‬ ‫ح��وزه نظارت کارگاه��ی‪ ،‬پروژه‌های فوالد خوزس��تان و‬ ‫فوالد ش��ادگان را داریم و در ح��ال مذاکره برای ورود به‬ ‫فوالد خوزس��تان با ‪ 4‬دهه س��ابقه فعالیت‬ ‫در صنعت فوالد کشور‪ ،‬روزهای مختلفی را‬ ‫در ای��ن عرصه تجربه ک��رده و اینک با تکیه‬ ‫بر ای��ن تجربه‌ها و دس��تیابی به س��اختاری‬ ‫منسجم‪ ،‬ماموریتی به منظور پایداری تولید‬ ‫و توس��ع ‌ه برای بروزرس��انی خطوط تولید و‬ ‫حفظ سهم بازار را دنبال می‌کند‬ ‫پروژه‌های زیرمجموعه ش��رکت صنعتی و معدنی توسعه‬ ‫فراگی��ر س��ناباد هس��تیم‪ .‬در حوزه مهندس��ی معکوس‪،‬‬ ‫پروژه‌هایی در بخش‌های مختلف شرکت فوالد خوزستان‬ ‫انجام داده‌ایم و در حال مذاکره با ش��رکت فوالد شادگان‬ ‫و ش��رکت صنعتی و معدنی توس��عه فراگیر سناباد برای‬ ‫ت بازرس��ی فنی‬ ‫هم��کاری هس��تیم‪ .‬در بخ��ش عملی��ا ‌‬ ‫تجهی��زات هنگام س��اخت‪ ،‬با فوالد خوزس��تان همکاری‬ ‫کرده‌ایم و در پروژه‌های فوالد ش��ادگان و توس��عه فراگیر‬ ‫س��ناباد نیز پیگیر آن هستیم‪ .‬همچنین تدوین و استقرار‬ ‫سیس��تم‌های ن��ت (‪ )PM‬و کدین��گ در ش��رکت فوالد‬ ‫شادگان و توسعه فراگیر سناباد درحال انجام است‪.‬‬ ‫اجرای پروژه‌های اتوماسیون صنعتی یکی از ماموریت‌ها‬ ‫و تکالیف محول به این ش��رکت است که ابتدای سال ‪۹۷‬‬ ‫برای شرکت تدوین شد و در حال گسترش روزافزون آن‬ ‫هستیم‪ .‬در حوزه بازرسی سازه‌های صنعتی و نت‌سازه‌های‬ ‫صنعتی در شرکت فوالد خوزستان نیز پروژه‌هایی داریم‪.‬‬ ‫نگهداری‪ ،‬پشتیبانی‪ ،‬بروزرسانی و توسعه سیستم‌های‬ ‫مدیری��ت اطالع��ات یکپارچ��ه (‪ )MIS‬ش��رکت ف��والد‬ ‫خوزس��تان و تمام ش��رکت‌های تابع نیز از ماموریت‌های‬ ‫ما در ش��رکت مهندسین مشاور پیشگامان فراگیر جنوب‬ ‫اس��ت که از س��وی پرس��نل این ش��رکت در حال انجام‬ ‫اس��ت‪ .‬همچنین راه‌اندازی و بهره‌برداری در این شرکت‬ ‫از اواخ��ر س��ال ‪ ۱۳۹۵‬آغ��از ش��د‪ .‬ب��ا حض��ور در آیین‬ ‫راه‌اندازی کارخانه احیای مستقیم شرکت فوالد شادگان‪،‬‬ ‫بهره‌برداری‌ها آغاز ش��دند و با حض��ور در آیین راه‌اندازی‬ ‫کارخانه احیای مستقیم نی‌ریز‪ ،‬میانه و بافت ادامه یافتند‪.‬‬ ‫مذاکره‌های��ی نیز برای راه‌ان��دازی و بهره‌برداری کارخانه‬ ‫کنسانتره و گندله‌سازی سناباد انجام داده‌ایم‪.‬‬ ‫€ €در ح�وزه مهم�ی مانن�د «مهندس�ی معکوس و‬ ‫بومی‌سازی» چه مسیری را طی کرده‌اید؟‬ ‫نه تنها در شرایط حاد تحریمی فعلی بلکه در تمام شرایط‪،‬‬ ‫مهندسی معکوس قطعات‪ ،‬یکی از الزامات صنعت برای قطع‬ ‫وابس��تگی‪ ،‬اثبات توانایی‌ها و توسعه‌یافتگی است‪ .‬هر چند‬ ‫اقدام به هر کاری در فاز صفر مش��کالت منحصر به خود را‬ ‫دارد اما این موضوع مانعی برای یافتن راه‌حل و رفع مشکل‬ ‫نیس��ت‪ .‬وقتی ما یک مهندسی معکوس را انجام می‌دهیم‬ ‫ممکن اس��ت در حوزه دانشی آن کمبودهایی داشته باشیم‬ ‫ام��ا با اس��تفاده از توان دانش��گاهی می‌توانیم این ضعف را‬ ‫پوشش دهیم‪ .‬همچنین در حوزه تامین مواد اولیه قطعات‬ ‫ممکن اس��ت با کاستی‌هایی روبه‌رو شویم که در این زمینه‬ ‫نیز نیاز اس��ت شرکت‌های تولید‌کننده مواد اولیه‪ ،‬هم‌راستا‬ ‫با این گونه عملیات و مهندس��ی معکوس‪ ،‬انعطاف‌پذیر و با‬ ‫پروژه‌ها هماهنگ ش��وند‪ .‬ممکن است کاهش یا نقص‌هایی‬ ‫در فناوری تولید یا ابزار کار تولید آن محصول وجود داشته‬ ‫باشد‪ .‬باید با سازنده‌های مختلف ارتباط برقرار کرد تا توان‬ ‫بالق��وه‌ای که وجود دارد به بالفعل تبدیل ش��ود‪ .‬در برخی‬ ‫موارد ممکن اس��ت با وجود یافتن راه‌حل برای تمام موارد‬ ‫یادشده‪ ،‬سرمایه‌گذاری برای تولید صنعتی توجیه اقتصادی‬ ‫نداشته باش��د‪ .‬در این حالت‪ ،‬حمایت شرکت‌های بزرگ را‬ ‫برای سرمایه‌گذاری یا اطمینان به سرمایه‌گذار برای خرید‬ ‫انحص��اری بلندم��دت ب��ا رعایت صرفه و ص�لاح دو طرف‬ ‫می‌طلبد و در نهایت این روندی اس��ت که همه کش��ورها‬ ‫برای صنعتی ش��دن در آن گام برداش��ته و برای رسیدن به‬ ‫این جایگاه از جایی حرکت را آغاز کرده‌اند‪ .‬کار مهندس��ی‬ ‫معکوس‪ ،‬یک عملیات گروهی است که در مجموعه شرکت‬ ‫ما‪ ،‬فوالد خوزستان‪ ،‬مجموعه صنعت فوالد و کل کشور‪ ،‬نیاز‬ ‫به همفکری و همکاری وجود دارد‪ .‬در حال حاضر عملیات‬ ‫تدوین مدارک مورد نیاز ساخت و تامین قطعات و تجهیزات‬ ‫خاص به روش مهندس��ی معکوس در فوالد خوزس��تان از‬ ‫س��وی ش��رکت پیش��گامان در حال انجام است و با دستور‬ ‫مدیرعامل محترم فوالد خوزس��تان و به‌وس��یله ش��رکت‬ ‫پیشگامان‪ ،‬کارگروهی به منظور افزایش دامنه عملکرد این‬ ‫فعالیت از مرحله شناس��ایی قطعات خاص تا مرحله تامین‬ ‫قطعه از داخل به روش بومی‌سازی فعال شده است‪.‬‬ ‫€ €عملکرد شرکت در سال‌های گذشته چگونه بوده‬ ‫است؟‬ ‫ش��رکت در س��ال ‪ ۱۳۹۴‬حدود ‪ 18‬میلیارد ریال درآمد‬ ‫داش��ته اس��ت‪ .‬در س��ال ‪ ۱۳۹۵‬ب��ا توجه به اینک��ه فوالد‬ ‫خوزس��تان س��هام ش��رکت را خریداری کرد‪ ،‬عملکرد این‬ ‫ش��رکت رش��د ‪ ۳۰۰‬درصدی را تجربه کرد و به ‪ 52‬میلیارد‬ ‫ریال رس��ید‪ .‬در سال ‪ ۱۳۹۶‬این رقم به ‪ ٢٢٠‬میلیارد ریال‬ ‫و در س��ال ‪ ۹۷‬به ‪ ٣٢٥‬میلیارد ریال رش��د کرد‪ .‬پیش‌بینی‬ ‫ما این اس��ت که بودجه تحولی ما در س��ال ‪ ۹۸‬صعود این‬ ‫رقم به بیش از ‪ ٦۱۰‬میلیارد ریال باشد که نشان‌دهنده عزم‬ ‫راس��خ برای جهش و برنامه‌های تحولی موردنظر مدیریت‬ ‫ارش��د سازمان است‪ .‬امیدواریم در افق ‪ ۱۴۰۴‬بتوانیم یکی‬ ‫از شرکت‌های بزرگ مهندسی و بنام در حوزه فوالد باشیم‪.‬‬ ‫€ €در س�ال ‪ ۹۷‬چ�ه اتفاق‌های�ی باع�ث توس�عه‬ ‫خدمات شرکت پیش�گامان فراگیر جنوب شد و چه‬ ‫برنامه‌هایی برای سال جاری و افق ‪ ١٤٠٤‬دارید؟‬ ‫بخشی از این موضوع به ورود شرکت به حوزه‌های جدید‬ ‫مانن��د راه‌اندازی و بهره‌برداری فوالد میانه‪ ،‬راه‌اندازی فوالد‬ ‫باف��ت‪ ،‬قرارداد پروژه پس��اب فوالد ش��ادگان و پروژه‌های‬ ‫اتوماس��یون صنعت��ی فوالد خوزس��تان مرتبط اس��ت‪ .‬ما‬ ‫امس��ال هم این روند را ادامه می‌دهیم و با گس��ترش بازار‬ ‫کار‪ ،‬به‌ویژه حوزه اتوماس��یون صنعت��ی‪ ،‬قصد داریم تجربه‬ ‫گرانبهای این مجموعه را انتقال دهیم‪ .‬همچنین با تجدید‬ ‫ساختار س��ازمانی‪ ،‬گسترش واحد اتوماس��یون صنعتی را‬ ‫در برنام��ه داری��م و امیدواری��م با اقدامات درس��ت بتوانیم‬ ‫هم در ش��رکت‌های تابع و هم در کل صنعت فوالد کش��ور‪،‬‬ ‫اتوماس��یون صنعتی را گسترده کنیم و در حوزه راه‌اندازی‪،‬‬ ‫بهره‌ب��رداری‪ ،‬انتقال دانش فنی و خدمات مهندس��ی برای‬ ‫بخش توس��عه با حمایت‌های مدیر عامل فوالد خوزس��تان‬ ‫با ش��رکت توسعه فراگیر سناباد به جمع‌بندی خوب دست‬ ‫یابیم‪ .‬همچنین درباره افق ‪ ۱۴۰۴‬الزم اس��ت این اهداف را‬ ‫با جدیت دنبال کنیم و با اس��تفاده از دانش��ی که در فوالد‬ ‫خوزس��تان وجود دارد‪ ،‬از انتقال آن به صنعت فوالد کشور‬ ‫نهایت استفاده را ببریم و از ظرفیت‌های ایجاد شده شرکت‬ ‫برای رشد صنعت کشورمان استفاده کنیم‪.‬‬ ‫€ €رس�یدن ب�ه ای�ن اه�داف نیازمند ی�ک روحیه‬ ‫منس�جم در مجموعه اس�ت‪ .‬ش�ما چ�ه پیامی برای‬ ‫کارکنان پیشگامان دارید؟‬ ‫ش��رکت پیشگامان افزون بر ‪ ۳۰۰‬نیروی انسانی دارد‪ .‬ما‬ ‫در مجموعه‪ ،‬افراد توانمند و باتجربه‌ای داریم که برای انتقال‬ ‫دانش آنها به نسل جدید‪ ،‬نهایت تالشمان را به‌کار گرفته‌ایم‪.‬‬ ‫نیروی انسانی توانمند بزرگ‌ترین برگ برنده شرکت است و‬ ‫بر همین اساس در پروژه بهره‌برداری فوالد میانه حدود ‪۷۰‬‬ ‫نیرو داریم و در حوزه مشاوره نیز فعال هستیم‪ .‬از کارکنان‬ ‫شرکت انتظار می‌رود در وهله نخست به عنوان یک نیروی‬ ‫فوالدی‪ ،‬به گروه فوالد خوزستان تعلق خاطر داشته باشند‬ ‫و در کن��ار آن‪ ،‬با روحیه همدل��ی موجب باال رفتن جایگاه‬ ‫فوالد خوزستان در این صنعت و همچنین سرافرازی استان‬ ‫خوزستان در کشورمان شوند‪.‬‬ ‫‹ ‹سخن پایانی‬ ‫رسالت‪ ،‬ماموریت و تالش ما‪ ،‬کمک به پایداری تولید گروه‬ ‫فوالد خوزس��تان و انتقال دانش فن��ی و تجربه‌های ارزنده‬ ‫کارکنان ارزش��مند فوالد خوزستان به صنعت فوالد کشور‬ ‫اس��ت‪ .‬به همین دلیل‪ ،‬ادامه این مسیر سیاست‌گذاری‌های‬ ‫خاصی می‌طلبد و امیدوارم با برنامه‌ریزی درست و همچنین‬ ‫حمایت‌ها و کمک‌های مدیر عامل فوالد خوزستان در کنار‬ ‫همت ستودنی و خالصانه کارکنان شرکت پیشگامان برای‬ ‫پیشبرد این اهداف گام‌های موثری برداریم‪.‬‬ ‫ثمن رحیمی‌راد‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫احمد کاظمی‬ ‫و اتهام‌هایی‬ ‫مانند استخراج‬ ‫غیر قانونی در‬ ‫غنا‪ ،‬فساد در‬ ‫آنگوال‪ ،‬گینه و‬ ‫دیگر کشورها‬ ‫و فرسایش‬ ‫محیط‌زیست در‬ ‫چاد به چین وارد‬ ‫است‬ ‫یادداشت‬ ‫درب��اره س��رمایه‌گذاری چینی‌ه��ا در افریقا حرف و‬ ‫حدیث بسیار اس��ت‪ .‬این در حالی است که بنا بر گفته‬ ‫محمدرضا مودودی‪ ،‬سرپرس��ت سازمان توسعه تجارت‬ ‫ایران‪ ،‬چین بیشترین سهم از بازار قاره افریقا را در حوزه‬ ‫خدمات مهندسی‪ ،‬زیرساخت‌ها و ظرفیت‌های اقتصادی‬ ‫دارد و توانسته با در اختیار گرفتن ‪ ۱۶‬درصد سهم بازار‬ ‫افریقا بیشترین سهم را از آن خود کند‪.‬‬ ‫با این حال اما س��رمایه‌گذاری چینی‌ه��ا در افریقا تا‬ ‫اندازه‌ای رنگ و بوی اس��تعمار دارد و مقامات افریقایی‬ ‫نیز موضع یکس��انی از حضور چینی‌ه��ا در زمینه‌های‬ ‫گوناگون اقتصادی از جمله بخش معدن ندارند‪.‬‬ ‫تا ‪ ۲۰۱۶‬میالدی (‪ ۱۳۸۴‬تا ‪ ۱۳۹۵‬خورش��یدی) حدود‬ ‫نیمی از س��رمایه‌گذاری‌هایی ک��ه چینی‌ها در خارج از‬ ‫مرزهای خود انجام داده‌اند‪ ،‬مربوط به بخش‌های انرژی‬ ‫و معدن بوده اس��ت‪ .‬در همین حال کش��ورهای جنوب‬ ‫صحرای افریقا از جمله زامبیا‪ ،‬زیمبابوه‪ ،‬افریقای جنوبی‬ ‫و جمهوری دموکراتیک کنگو حدود یک سوم بودجه‌ای‬ ‫را که چینی‌ه��ا صرف س��رمایه‌گذاری‌های برون‌مرزی‬ ‫کردند‪ ،‬به خود اختصاص دادند‪.‬‬ ‫ای��ن در حالی اس��ت که چی��ن در پروژه‌هایی که در‬ ‫بخش استخراج مواد معدنی این قاره انجام داده‪ ،‬چندان‬ ‫خوشنام نیس��ت و اتهام‌های گوناگونی مانند استخراج‬ ‫غی��ر قانونی در غن��ا‪ ،‬فس��اد در آنگوال‪ ،‬گین��ه و دیگر‬ ‫کش��ورها و فرسایش محیط‌زیس��ت در چاد به آن وارد‬ ‫اس��ت‪ .‬این بدنامی‌ها از شرایط نامطلوب کاری حکایت‬ ‫می‌کند‪.‬‬ ‫کاظم��ی ادامه می‌دهد‪ :‬عالوه ب��ر اینها آنچه چین را‬ ‫در معرض اتهام قرار می‌دهد‪ ،‬ش��مار باالی چینی‌هایی‬ ‫اس��ت که به افریقا مهاجرت کرده‌اند تا به عنوان نیروی‬ ‫کار در پروژه‌های این کشور مشغول شوند و شرکت‌های‬ ‫چینی به اس��تخدام نیروهای محلی در مشاغل معدنی‬ ‫نیاز نداش��ته باش��ند؛ اتفاقی که در دهه گذش��ته رشد‬ ‫چشمگیری داشته اس��ت‪ .‬این رویدادها در شرایطی در‬ ‫حال وقوع هس��تند که گزارش‌های گوناگون مربوط به‬ ‫تمایالت ضدچینی در این قاره به گوش می‌رسد‪.‬‬ ‫در نتیجه‪ ،‬تاثیر فعالیت شرکت‌های معدنی چینی بر‬ ‫توس��عه افریقا دو پهلو است‪ ،‬به این معنا که افریقایی‌ها‬ ‫از یک س��و گرایش‌های ضدچینی دارند و بر این باورند‬ ‫که ورود ش��رکت‌های این کش��ور به منابع معدنی آنها‬ ‫کمکی به اش��تغالزایی نکرده و از سوی دیگر از امکانات‬ ‫زیرساختی که چینی‌ها در حوالی مناطق معدنی ایجاد‬ ‫کردن��د‪ ،‬بهره‌مند هس��تند؛ امکاناتی مانن��د جاده‌های‬ ‫آسفالت یا آب لوله‌کشی‪ .‬این کارشناس در ادامه اظهار‬ ‫می‌کند‪ :‬سرمایه‌گذاری‌های چین در افریقا موجب رشد‬ ‫آن ش��ده اما ب��ه باور من می‌ت��وان آن را کم و بیش به‬ ‫پدیده «استعمار» تشبیه کرد‪ .‬گویا چینی‌ها افریقا را به‬ ‫سود خود آباد می‌کنند‪.‬‬ ‫جای‌پای‬ ‫زغال‌سنگ‬ ‫در مغولستان‬ ‫بهرام فرزاد‬ ‫کارشناس زغال‌سنگ‬ ‫مغولس��تان در سال گذشته میالدی با تولید‬ ‫ح��دود ‪ ۳۵‬میلی��ون ت��ن زغال‌س��نگ یکی از‬ ‫تولیدکنندگان بزرگ این ماده در جهان بوده و‬ ‫با ذخیره‌ای بیش از ‪ ۱۰۰‬میلیارد تن به فعالیت‬ ‫رو به رشد معدنی خود ادامه می‌دهد‪ .‬نخستین‬ ‫مع��دن بزرگ زغال‌س��نگ در مغولس��تان در‬ ‫س��ال ‪ ۱۹۲۱‬میالدی (‪ ۱۳۰۰‬خورشیدی) در‬ ‫منطقه آالآنج شروع به کار کرد‪ .‬پس از جدایی‬ ‫این کش��ور از اتحاد جماهیر ش��وروی در سال‬ ‫‪ ۱۹۹۱‬میالدی (‪ ۱۳۷۰‬خورشیدی) این معدن‬ ‫فروخته شد و خریدار تمامی تجهیزات معدن را‬ ‫جمع‌آوری و معدن را تعطیل کرد‪ .‬در نتیجه شهر‬ ‫مجاور معدن نیز تعطیل شد و نیمی از ساکنان‬ ‫‪ ۲۲‬ه��زار نف��ری آن بیکار ش��دند‪ ،‬با این اتفاق‬ ‫نس��بت بیکاری به ‪ ۶۸‬درصد در منطقه رسید‪.‬‬ ‫در آن زمان اکتش��اف زغال‌سنگ نیز در جریان‬ ‫بوده و در این راستا چندین ذخیره کشف شد؛‬ ‫در س��ال ‪ ۱۹۸۵‬میالدی (‪ ۱۳۶۴‬خورشیدی)‬ ‫مغولستان از این ذخایر درمجموع ‪ ۶.۵‬میلیون‬ ‫ت��ن زغال‌س��نگ اس��تخراج کرد‪ .‬بیش��تر این‬ ‫زغال‌س��نگ‌ها از زغال‌های غیرمرغوب بوده و‬ ‫بزرگ‌ترین سهم تولید نیز به معادن شارین‌گل‬ ‫و معدن ناالیح تعلق داش��ته اس��ت‪ .‬مغولستان‬ ‫‪۳‬درصد از ذخایر استخراج‌شده به حجم حدود‬ ‫‪۲۲۵‬هزار تن را صادر کرد‪ .‬باارزش‌ترین ذخیره‬ ‫زغال‌سنگ کک‌شو در منطقه تاوان‌گلی کشف‬ ‫شد که به دلیل دور افتاده بودن و داشتن فاصله‬ ‫با مراکز صنعتی و نبود راه‌آهن و جاده ارتباطی‬ ‫مدت‌ها از آن بهره‌برداری نمی‌ش��د‪ .‬با این حال‬ ‫در برنامه هش��تم توسعه مغولستان این معدن‬ ‫باید س��االنه حدود ‪ ۹‬میلیون تن زغال‌س��نگ‬ ‫کک‌شو تولید کند‪.‬‬
‫‪6‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 6‬مرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 25‬ذی‌القعده ‪1440‬‬ ‫‪ 28‬ژوئیه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1338‬‬ ‫پیاپی ‪2656‬‬ ‫نمایشگاه‬ ‫تجارت‬ ‫لحظه‌شماری برای آغاز نمایشگاه خودرو آلمان ‪۲۰۱۹‬‬ ‫خبر‬ ‫گردهمایی بزرگان‬ ‫صنعت در نوزدهمین‬ ‫نمایشگاه بین‌المللی‬ ‫صنعت ساختمان‬ ‫رئی��س اتاق تعاون ای��ران از حضور پررنگ‬ ‫فع��االن اقتص��ادی در ح��وزه س��اختمان در‬ ‫نوزدهمی��ن نمایش��گاه بین‌الملل��ی صنع��ت‬ ‫ساختمان خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش پایگاه اطالع‌رس��انی اتاق تعاون‬ ‫ایران‪ ،‬بهم��ن عبداللهی‪ ،‬رئی��س اتاق تعاون‬ ‫ایران‪ ،‬با بیان اینکه در نوزدهمین نمایش��گاه‬ ‫بین‌المللی صنعت س��اختمان تاکنون حدود‬ ‫‪ ۹۰۰‬ش��رکت‌کننده داخل��ی و خارجی اعالم‬ ‫حض��ور کرده‌اند‪ ،‬ابراز کرد‪ :‬ش��رکت‌‌کنندگان‬ ‫داخل��ی و خارجی در قال��ب بیش از ‪ ۷۵‬هزار‬ ‫مت��ر مرب��ع به ط��ور تخصص��ی در ‪ ۲۴‬گروه‬ ‫کاالی��ی از ‪ ۶‬تا ‪ ۹‬مرداد س��ال جاری گردهم‬ ‫می‌آیند‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکید بر اینکه صنعت س��اختمان‪،‬‬ ‫صنعت مادر است و بیش از ‪ ۶۰‬درصد صنایع‬ ‫کشور به آن وابسته هستند‪ ،‬حضور حداکثری‬ ‫مش��ارکت‌کنندگان را نکته‌ه��ای برجس��ته‬ ‫نوزدهمی��ن نمایش��گاه صنعت س��اختمان و‬ ‫حمای��ت از تولیدکنندگان در این نمایش��گاه‬ ‫را از محوری‌تری��ن اهداف نمایش��گاه عنوان‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫رئی��س ات��اق تعاون ای��ران‪ ،‬ابراز ک��رد‪ :‬در‬ ‫س��الی که ب��ه فرم��وده رهبر معظ��م انقالب‬ ‫مزین به ن��ام رونق تولید اس��ت و حمایت از‬ ‫تولیدکنن��دگان در دس��تور کار اقتصاد ملی‬ ‫قرار گرفته اس��ت‪ ،‬ایجاد بس��تر مناسب برای‬ ‫انس��جام تولیدکنندگان در بزرگ‌ترین رویداد‬ ‫ملی کش��ور در صنعت س��اختمان را بر خود‬ ‫واجب می‌دانیم‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به رویکرد صادراتی نمایشگاه‬ ‫نوزده��م تصریح کرد‪ :‬با پذی��رش هیات‌های‬ ‫تج��اری از کش��ورهای هدف و ایجاد بس��تر‬ ‫مناسب برای گفت‌وگو و مذاکره فعاالن حوزه‬ ‫صنعت س��اختمان‪ ،‬می‌توان زمین��ه افزایش‬ ‫تولید و گس��ترش ص��ادرات‪ ،‬خدمات فنی و‬ ‫مهندس��ی و تولی��دات این صنع��ت را فراهم‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬همچنین برگزاری همایش‬ ‫مل��ی در ح��وزه صنعت س��اختمان با حضور‬ ‫اس��تادان و بزرگان صنعت و مهمانان ویژه از‬ ‫کش��ورهایی که در صنعت ساختمان پیشران‬ ‫هستند‪ ،‬تدارک دیده شده است‪.‬‬ ‫این مقام مس��ئول افزود‪ :‬امسال نمایشگاه‪،‬‬ ‫رویک��رد علمی را از مهم‌ترین محورهای خود‬ ‫قرار داده است‪.‬‬ ‫ب��ا توج��ه به مباح��ث جدی��د در صنعت‬ ‫س��اختمان و با هدف رسیدن به خودکفایی و‬ ‫رون��ق تولید و باال بردن س��طح علمی فعاالن‬ ‫اجرایی در صنعت پیش��ران کشور با همکاری‬ ‫دانش��کده کارآفرینی دانشگاه تهران ثبت نام‬ ‫‪۲‬دوره آموزشی یک‌ساله ‪ MBA‬و ‪ DBA‬در‬ ‫حوزه تخصصی صنعت ساختمان‪ ،‬همزمان با‬ ‫آغاز نوزدهمین نمایش��گاه صنعت ساختمان‬ ‫ش��روع و در بیستمین نمایش��گاه بین‌المللی‬ ‫صنعت س��اختمان تهران ب��ه کار خود پایان‬ ‫خواهد داد‪.‬‬ ‫برگزاری نمایشگاه‬ ‫کاالی ایرانی در قزوین‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬س��ومین نمایش��گاه کاالی‬ ‫ایران��ی در مح��ل دائم��ی نمایش��گاه‌های‬ ‫بین‌المللی استان قزوین برگزار شد‪.‬‬ ‫این نمایش��گاه با حضور بی��ش از ‪ ۶۰‬واحد‬ ‫تولیدکنن��ده و عرضه‌کنن��ده از اس��تان‌های‬ ‫ته��ران‪ ،‬قزوین‪ ،‬زنجان‪ ،‬همدان‪ ،‬البرز‪ ،‬گیالن‪،‬‬ ‫اصفهان‪ ،‬یزد‪ ،‬قم‪ ،‬آذربایجان ش��رقی‪ ،‬فارس و‬ ‫خراسان رضوی در فضایی به مساحت ‪ ۴‬هزار‬ ‫متر مربع برپا شد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش‬ ‫‪ ،‬مدیرعام��ل ش��رکت‬ ‫نمایش��گاه‌های بین‌المللی اس��تان قزوین در‬ ‫این زمینه گفت‪ :‬س��ومین نمایش��گاه کاالی‬ ‫ایرانی با رویک��رد خرید کاالی ایرانی‪ ،‬تقویت‬ ‫و معرف��ی توانمندی‌ه��ای تولی��دات داخلی‬ ‫با توجه به ش��عار رونق تولی��د‪ ،‬امکان خرید‬ ‫کاالی ایران��ی را ب��رای ش��هروندان فراه��م‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫علی‌اصغر حاجی‌محمدی افزود‪ :‬دس��تیابی‬ ‫به رش��د اقتص��ادی‪ ،‬نیازمن��د ترویج فرهنگ‬ ‫اس��تفاده از کاالی ایران��ی و حمای��ت از‬ ‫تولیدات داخلی اس��ت و برگزاری نمایشگاه‌ها‬ ‫بس��تر مناس��بی برای معرفی توانمندی‌های‬ ‫صنعتگ��ران و تولیدکنن��دگان‪ ،‬تبادل تجربه‪،‬‬ ‫انتق��ال اطالعات و همچنین زمینه اس��تفاده‬ ‫از دس��تاوردهای نوین را ب��رای فعاالن فراهم‬ ‫می‌کند‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫گردهمایی بزرگان صنعت خودرو در فرانکفورت‬ ‫گروه نمایشگاه‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫نمایش��گاه میان‌کش��وری خودرو آلمان مش��هور به‬ ‫نمایش��گاه بین‌المللی خودرو فرانکف��ورت‪ ،‬مهم‌ترین و‬ ‫یکی از بزرگ‌ترین نمایش��گاه‌های خودرو جهان اس��ت‬ ‫که هر ‪۲‬س��ال یک‌بار و با س��امان‌دهی انجمن صنعت‬ ‫خودروی آلمان برگزار می‌ش��ود‪ .‬از سال ‪۱۹۹۱‬میالدی‬ ‫(‪ 1370‬خورش��یدی)‪ ،‬این نمایش��گاه به ‪۲‬نمایش��گاه‬ ‫ماشین‌های صنعتی و خودروهای شخصی تقسیم شده‬ ‫است‪ .‬در سال‌های زوج‪ ،‬نمایشگاه ماشین‌های صنعتی‬ ‫و تج��اری در هانوف��ر و در س��ال‌های فرد نمایش��گاه‬ ‫خودروه��ای ش��خصی و برخی از موتورس��یکلت‌ها در‬ ‫فرانکف��ورت برگزار می‌ش��ود‪ .‬ب��ه طور معم��ول برای‬ ‫برگزاری این نمایشگاه به ‪۱۲‬ساختمان نیاز است‪.‬‬ ‫‹ ‹تاریخچه‬ ‫شرکت‌هایی‬ ‫در نمایشگاه‬ ‫فرانکفورت‬ ‫به‌عنوان مشتری‬ ‫حضور خواهند‬ ‫داشت که کار‬ ‫آنها وارد کردن‬ ‫خودروهای جدید‬ ‫و پیشرفته به‬ ‫کشور است؛‬ ‫بنابراین‬ ‫نمایشگاه خودرو‬ ‫فرانکفورت‬ ‫از کشورهای‬ ‫مختلف‬ ‫بازدیدکننده‬ ‫خواهد داشت‬ ‫نمایش��گاه بین‌الملل��ی خ��ودرو آلم��ان ی��ا ‪IAA‬‬ ‫(مخفف عب��ارت ‪Internationale Automobil-‬‬ ‫‪ )Ausstellung‬بزرگ‌تری��ن و یک��ی از قدیمی‌ترین‬ ‫نمایش��گاه‌های خودرو جهان است که ساالنه در آلمان‬ ‫برگزار می‌شود‪ .‬نمایشگاه بین‌المللی خودرو آلمان برای‬ ‫نخستین بار در سال ‪ ۱۸۹۷‬میالدی (‪1276‬خورشیدی)‬ ‫در هتل بریستول شهر برلین برگزار شد و تنها ‪ ۸‬خودرو‬ ‫در آن حضور داشتند‪.‬‬ ‫پس از گذش��ت نزدیک ب��ه یک ده��ه ورود خودرو‬ ‫ب��ه جامعه در حال رش��د این کش��ور‪ ،‬این نمایش��گاه‬ ‫اهمی��ت بیش��تری پیدا کرد و به یک روی��داد ثابت در‬ ‫آلمان تبدیل ش��د‪ .‬بیست و دومین دوره این نمایشگاه‬ ‫که در س��ال ‪۱۹۳۱‬میالدی (‪1310‬خورشیدی) برگزار‬ ‫ش��د‪ ،‬عملکرد موفقی داشت و نزدیک به ‪۳۰۰‬هزار نفر‬ ‫از آن بازدید کردند‪ .‬رش��د صع��ودی بازدیدکنندگان از‬ ‫نمایشگاه بین‌المللی خودرو آلمان ادامه داشت و میزان‬ ‫بازدیدکنن��دگان ای��ن رویداد در س��ال ‪۱۹۳۹‬میالدی‬ ‫(‪1318‬خورش��یدی) ب��ه ‪۸۰۰‬هزار نفر رس��ید‪ .‬در این‬ ‫نمایشگاه برای نخس��تین بار خودرو محبوب و مشهور‬ ‫فولک��س واگ��ن بیتل به نمای��ش عموم��ی درآمد‪ .‬در‬ ‫س��ال ‪ ۱۹۵۱‬میالدی (‪1330‬خورش��یدی)‪ ،‬نمایشگاه‬ ‫بین‌الملل��ی خودرو آلمان برای نخس��تین بار در ش��هر‬ ‫فرانکف��ورت برگزار ش��د و ب��ه این ترتیب نمایش��گاه‬ ‫خودروی فرانکفورت ش��روع به فعالیت کرد‪ .‬نمایشگاه‬ ‫خودرو فرانکفورت در س��ال ‪ ۱۹۵۱‬توانست نظر بیش‬ ‫از ‪۵۰۰‬هزار بازدیدکننده را به خود جلب کند‪ .‬در سال‬ ‫‪ ۱۹۶۱‬می�لادی (‪1340‬خورش��یدی)‪ ،‬چهلمین دوره‬ ‫نمایش��گاه بین‌المللی خودرو فرانکفورت برگزار ش��د و‬ ‫توانس��ت پذیرای نزدیک به یک‌میلی��ون بازدیدکننده‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫در این س��ال تمرک��ز خودروس��ازان ب��ر تجهیزات‬ ‫ایمنی ب��ود و نخس��تین کمربند ایمن��ی در جهان به‬ ‫معرض نمایش عمومی درآمد‪ .‬در س��ال ‪۱۹۶۵‬میالدی‬ ‫(‪1344‬خورش��یدی) نیز برای نخستین بار خودروهای‬ ‫ژاپنی در این نمایشگاه حاضر شدند‪.‬‬ ‫گفتنی است در سال ‪۱۹۹۱‬میالدی(‪1370‬خورشیدی)‬ ‫برای نخس��تین بار نمایش��گاه خ��ودرو فرانکفورت به‬ ‫‪۲‬بخش تقس��یم ش��د و با جدا شدن بخش خودروهای‬ ‫تجاری و صنعتی و برگزاری نمایش��گاه مربوط در شهر‬ ‫هانوفر‪ ،‬نمایش��گاه خودرو فرانکفورت به یک نمایشگاه‬ ‫اختصاصی برای خودروهای سواری تبدیل شد‪.‬‬ ‫تو‌هش�تمین‬ ‫‹ ‹آماده برای ش�رکت در شص ‌‬ ‫دوره‬ ‫امس��ال نمایش��گاه صنع��ت خ��ودرو آلم��ان ب��ه‬ ‫تو‌هش��تمین دوره وارد خواه��د ش��د و هر روز بر‬ ‫شص ‌‬ ‫مخاطبان آن افزوده می‌ش��ود‪ .‬با توجه به اینکه صنعت‬ ‫خودرو آلمان بس��یار پیشرفته است و این کشور زادگاه‌‬ ‫برندهای بس��یار مش��هور مانن��د بن��ز‪ ،‬ب‌ام‌و‪ ،‬آئودی‪،‬‬ ‫فولکس‌واگن و‪ ...‬است‪ ،‬افراد بسیار زیادی منتظر حضور‬ ‫در این نمایش��گاه هستند‪ .‬شرکت‌های خودرویی نیز نه‬ ‫تنها از آلمان بلکه از تمام ش��رکت‌ها در این نمایشگاه‬ ‫حاضر خواهند ش��د چراکه این رویداد یکی از مواردی‬ ‫است که برندهای مختلف می‌توانند محصوالت خود را‬ ‫به بهترین شکل در معرض دید مخاطبان قرار دهند‪.‬‬ ‫گفتنی است ش��رکت‌های خودروساز تمرکز خاصی‬ ‫بر چنی��ن نمایش��گاه‌های بزرگ��ی دارن��د چراکه این‬ ‫نمایش��گاه‌ها می‌توانن��د تاثیر بس��زایی در آمار فروش‬ ‫آنها داش��ته باش��ند‪ .‬خودروهای مفهوم��ی نیز یکی از‬ ‫جذابیت‌های بزرگ چنین رویدادهایی به شمار می‌روند‬ ‫که عالوه بر جذاب بودن‪ ،‬خودروس��ازان به وس��یله آن‬ ‫توانایی‌ه��ا و فناوری‌های جدید خ��ود را به رخ رقیبان‬ ‫نمایش��گاه بین‌المللی خودرو آلمان با ش��عار «تحرکی جدی��د در دنیا» به‬ ‫دنبال ایده‌ها و خالقیت‌های جدید در دنیای حمل و نقل اس��ت که جذابیت‬ ‫بسیاری به نمایشگاه صنعت خودرو فرانکفورت بخشیده است‬ ‫تو‌هشتمین نمایشگاه خودرو آلمان از‬ ‫می‌کش��ند‪ .‬شص ‌‬ ‫‪ ۲۱‬شهریور آغاز خواهد شد و تا ‪ ۱۰‬روز ادامه دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹هدف برگزاری نمایشگاه خودرو فرانکفورت‬ ‫نمایش��گاه صنع��ت خ��ودرو فرانکفورت‪ ،‬ی��ک فرصت‬ ‫اس��تثنایی برای فعاالن صنعت خودروسازی است‪ .‬امروز‪،‬‬ ‫صنعت خودرو یکی از مهم‌ترین صنایع برای کش��ورهای‬ ‫مختلف اس��ت که بخ��ش مهمی از درآمد یک کش��ور را‬ ‫شامل می‌شود اما مهم‌تر از موضوع درآمد‪ ،‬اینکه می‌توان‬ ‫صنع��ت فناوری یک کش��ور را با نگاه ب��ه خودروهای آن‬ ‫کش��ور تش��خیص داد و دریافت در چه مرحله‌ای است و‬ ‫پیش��رفت‌های آن در مقابل رقیبان چگون��ه خواهد بود‪.‬‬ ‫یکی از ج��ذاب ترین و مهم‌ترین نمایش��گاه‌های صنعت‬ ‫خودرو جهان‪ ،‬نمایشگاه صنعت خودرو فرانکفورت است‪.‬‬ ‫هدف ش��رکت‌های صنعتی خودروسازی این است که در‬ ‫واقع می‌خواهند عالوه بر به نمایش گذاش��تن جدیدترین‬ ‫فناوری‌ه��ای خود و نش��ان دادن ق��درت صنعتی آلمان‪،‬‬ ‫مش��تریان جدیدی را نیز در اختیار داشته باشند چراکه‬ ‫در نهایت این مش��تریان هس��تند که باید راضی باشند و‬ ‫خودروه��ای معرفی ش��ده را خریداری کنن��د زیرا بدون‬ ‫خریداری مشتریان‪ ،‬شرکت‌ها نمی‌توانند آن‌طور که باید‬ ‫ب��ه کار ادام��ه دهند و این مورد حتی برای ش��رکت‌های‬ ‫بزرگ خودروس��ازی نیز وج��ود دارد‪ .‬در نتیجه می‌توان‬ ‫برگ��زاری چنین نمایش��گاه‌هایی را نوع��ی بازاریابی نیز‬ ‫قلمداد کرد‪.‬‬ ‫ای��ن نکت��ه را باید گفت که در مقایس��ه با نمایش��گاه‬ ‫خودروی ژنو و دیترویت‪ ،‬نمایش��گاه فرانکفورت ش��هرت‬ ‫و محبوبی��ت کمتری دارد‪ .‬از س��ویی دیگر نباید فراموش‬ ‫کرد که مهد خودروس��ازی جهان‪ ،‬یک��ی از قدیمی‌ترین‬ ‫رویداده��ای مربوط ب��ه این صنع��ت را میزبانی می‌کند‪.‬‬ ‫نمایش��گاه خ��ودرو آلم��ان از س��ال ‪۱۸۹۷‬می�لادی‬ ‫(‪1276‬خورش��یدی)‪ ،‬پذیرای عالقه‌مندان و کارشناسان‬ ‫بوده‪ ،‬درحالی‌ک��ه ژنو و دیترویت‪ ،‬به ترتیب ‪ ۱۱۲‬س��ال‬ ‫و ‪ ۶۴‬س��ال قدمت دارند‪ .‬نمایشگاه خودرو آلمان به‌عنوان‬ ‫نمایش��گری از بازار و فناوری‌های خودروی اروپا شناخته‬ ‫می‌ش��ود و به همین دلیل‪ ،‬بعضی از خودروسازان مشهور‬ ‫جهان که در اروپا حض��ور کمرنگی دارند‪ ،‬در فرانکفورت‬ ‫هم غایب خواهند بود‪.‬‬ ‫‹ ‹جزئیات برگزاری و نمایش محصوالت‬ ‫برخی افراد گمان می‌کنند که در این نمایش��گاه فقط‬ ‫ان��واع خودروها ب��ه نمایش در می‌آی��د‪ ،‬در حالی که این‬ ‫تصور اش��تباه است و فقط این‌طور نیست که هر شرکتی‬ ‫خودروی تولیدی خود را به نمایش بگذارد بلکه مس��ائلی‬ ‫مانند مهندسی خودرو‪ ،‬آشنایی با فناوری‌های به کار رفته‬ ‫در س��اختار خودرو به‌ویژه در زمینه ایمنی سرنش��ینان‪،‬‬ ‫مهندس��ی جاده‌ه��ا‪ ،‬جدیدتری��ن فن��اوری خودروه��ای‬ ‫مس��افربری‪ ،‬فناوری‌ه��ای ناوبری خ��ودرو و خودروهای‬ ‫خ��ودکار نیز جزو بخش‌هایی هس��تند که در نمایش��گاه‬ ‫صنع��ت خودرو فرانکف��ورت با آنها روبه‌رو خواهید ش��د‬ ‫و باعث می‌ش��ود اطالعات کامل و زی��ادی را درباره یک‬ ‫خودرو به‌دست آورید‪.‬‬ ‫‹ ‹نگاهی به دوره گذشته‬ ‫در نمایشگاه خودرو فرانکفورت بسیاری از متخصصان‬ ‫این حوزه شرکت می‌کنند که بر اهمیت این نمایشگاه‬ ‫افزوده ش��ده اس��ت‪ .‬این نمایشگاه با ش��عار «تحرکی‬ ‫جدی��د در دنیا» به دنبال ایده‌ها و خالقیت‌های جدید‬ ‫در دنی��ای حمل نقل اس��ت که جذابیت بس��یاری به‬ ‫نمایش��گاه صنعت خودرو فرانکفورت بخش��یده است‪.‬‬ ‫در دوره گذش��ته چیزی حدود ‪ ۲۰۶۶‬غرفه‌دار شرکت‬ ‫کردند که نتیجه آنها رونمایی از بیش از ‪ ۳۲۰‬محصول‬ ‫خالقان��ه و جدی��د در حوزه حمل‌ونق��ل و تحرک بود‪.‬‬ ‫در نتیجه با توجه به چنین مواردی‪ ،‬اهمیت نمایشگاه‬ ‫صنع��ت خ��ودرو فرانکف��ورت چندین برابر می‌ش��ود‪.‬‬ ‫غرفه‌داران در این نمایشگاه از ‪ ۴۵‬کشور جهان شرکت‬ ‫کردند و ح��دود ‪۲۵۰‬ه��زار بازدیدکننده داش��ت‪ .‬در‬ ‫نمایشگاه صنعت خودرو فرانکفورت ‪ ۱۹۴۴‬خبرنگار از‬ ‫‪ ۵۸‬کشور جهان حظور داشتند که جزئیات و خبرهای‬ ‫مرب��وط به این روی��داد بزرگ را پوش��ش می‌دهند‪ .‬با‬ ‫اضافه شدن بخش نوآوری در نمایشگاه صنعت خودرو‬ ‫فرانکفورت جذابیت بیش��تری به این نمایشگاه افزوده‬ ‫شده زیرا اصحاب فعال در حوزه حمل‌ونقل با استفاده‬ ‫از این نوآوری‌ها و الهام��ات‪ ،‬محصوالت خود را بهبود‬ ‫می‌بخش��ند‪ .‬از دیگ��ر اهمیت‌های نمایش��گاه صنعت‬ ‫خودرو فرانکفورت‪ ،‬حضور خودروسازان صاحب سبک‬ ‫آلمان و دیگر کشورهاس��ت که باعث پربازدیدتر شدن‬ ‫این نمایشگاه شده است‪ .‬به طور کلی نمایشگاه صنعت‬ ‫خودرو فرانکفورت‪ ،‬توصیه ش��ده از طرف تمام فعاالن‬ ‫و صنعتگ��ران حوزه حمل‌ونقل اس��ت‪ .‬این نکته را نیز‬ ‫باید گفت که نمایش��گاه یادش��ده در وس��عت تقریبی‬ ‫‪۲۶۵‬هزار مترمربع در دوره گذش��ته برگزار شد و چین‬ ‫در صدر فهرس��ت ‪۱۰‬کشور خارجی برتر شرکت‌کننده‬ ‫قرار گرفت‪ .‬از جمله خودروهایی که در دوره گذش��ته‬ ‫این نمایش��گاه حضور داش��تند می‌توان به مرس��دس‬ ‫‪ EQ‬هاچبک‪ ،‬مرس��دس ‪ AMG‬پروژه یک‪ ،‬مرسدس‬ ‫‪ AMG G۶۳‬نس��خه ویژه‪ ،‬مرس��دس ‪ ،F-Cell‬رنو‬ ‫م��گان ‪ ،RS‬تویوت��ا ‪ C-HR‬نس��خه ‪،Hy-Power‬‬ ‫فولکس‌واگن ‪ I.D‬کراز‪ ،‬آئودی خودران مفهومی‪ ،‬ب‌ام‌و‬ ‫‪ ،i۵‬ب‌ام‌و ‪ ،GTE M۸‬بورگ��وارد اس��پرت و مفهومی‪،‬‬ ‫چری مفهومی و شاس��ی‌بلند‪ ،‬هوندا ‪ CR-V‬هیبرید و‬ ‫لکسوس ‪ CT‬فیس‌لیفت یا ‪ UX‬اشاره کرد‪.‬‬ ‫در س��ال ‪ ۲۰۱۷‬می�لادی (‪1396‬خورش��یدی)‪،‬‬ ‫کمپانی‌های چینی‪ ،‬حضور چش��مگیری در نمایشگاه‬ ‫اتومبی��ل فرانکف��ورت داش��تند‪ .‬در می��ان مدل‌های‬ ‫مفهوم��ی مس��خ‌کننده و خودروهایی ک��ه در اروپا به‬ ‫فروش نمی‌رس��ند‪ ،‬خودروی پالگی��ن هیبرید با ظاهر‬ ‫خیره‌کننده و در‌های بال‌پرنده‌ای به چش��م می‌خورد‬ ‫که نشان می‌دهد س��ازنده این خودروها در نظر دارند‬ ‫در میان رقیبانی نظیر ولوو‪ ،‬مرسدس و آئودی به خوبی‬ ‫بدرخشند‪.‬‬ ‫‹ ‹شرایط بازدید و هزینه بلیت‬ ‫در وهله نخست‪ ،‬ش��رکت‌هایی در این نمایشگاه به‬ ‫عنوان مشتری حضور خواهند داشت که کار آنها وارد‬ ‫کردن خودروهای جدید و پیش��رفته به کش��ور است؛‬ ‫بنابراین نمایش��گاه خودرو فرانکفورت از کش��ورهای‬ ‫مختلف بازدیدکننده خواهد داشت‪.‬‬ ‫غی��ر از ش��رکت‌های خری��دار خودرو‪ ،‬اف��رادی نیز‬ ‫هس��تند که تمکن مال��ی کافی دارن��د و می‌خواهند‬ ‫خ��ودروی خوبی را خریداری کنند و به کش��ور خود‬ ‫بازگردند‪ .‬این افراد نیز از دس��ته کس��انی هستند که‬ ‫در نمایشگاه صنعت خودرو فرانکفورت حضور خواهند‬ ‫داش��ت‪ .‬فردی که تصمیم به بازدید از این نمایشگاه‬ ‫دارد باید شغل مرتبطی با صنعت خودرو داشته باشد‪.‬‬ ‫برای بازدید از نمایش��گاه‪ ،‬نیاز به گذرنامه‌ای است که‬ ‫دس��ت‌کم ‪ ۶‬تا ‪ ۷‬ماه اعتبار داش��ته باش��د و مهم‌تر از‬ ‫همه ف��ردی که تقاضای حضور در نمایش��گاه صنعت‬ ‫خودرو فرانکفورت را دارد باید ش��غل مرتبط به همراه‬ ‫مدرک مرتبط و معتبری در این زمینه داش��ته باشد‪.‬‬ ‫ای��ن ‪ ۲‬مدرک یعن��ی «گذرنامه» و «مدرک و ش��غل‬ ‫مرتبط» بس��یار مهم هس��تند‪ .‬البته این نکته را باید‬ ‫گفت که روزهایی برای بازدی��د عموم نیز وجود دارد‬ ‫و عالقه‌من��دان می‌توانن��د خودروه��ای جدید در این‬ ‫صنعت را مش��اهده کنند‪ .‬گفتنی اس��ت از نظر مالی‬ ‫نیز شخص باید تاییدیه‌های معتبری مانند سند ملکی‬ ‫داشته باشد که نشان‌دهنده وضعیت مناسب مالی فرد‬ ‫است‪.‬‬ ‫در زمین��ه خرید خودرو نیز باید به قوانین کش��ور‬ ‫توجه کنید چراکه به غیر از عوارض گمرکی‪ ،‬مس��ائل‬ ‫قانون��ی وجود دارند که باید در نظر بگیرید‪ .‬به عنوان‬ ‫مث��ال ش��اید ورود برخی از خودروها به کش��ور مورد‬ ‫نظر ممنوع باش��د ک��ه البته موضوع فق��ط مربوط به‬ ‫ایران نیس��ت و هر کش��وری قوانین ویژه خود را دارد‪.‬‬ ‫این بدان معنی اس��ت ک��ه نمی‌توانید هر خودرویی را‬ ‫خری��داری کنید و به کش��ور خودتان انتقال دهید‪ .‬به‬ ‫غیر از این مسائل باید مسائل فنی خودرو را نیز مورد‬ ‫نظ��ر قرار دهید که از جمله آنها می‌توانید به ش��رایط‬ ‫سوخت خودرو و آپش��ن‌هایی مانند ‪ GPS‬که ممکن‬ ‫اس��ت در برخی کشورها قابل اس��تفاده نباشد‪ ،‬توجه‬ ‫کنید‪.‬‬ ‫البته ای��ن ایرادها از طرف خودرو و فناوری مربوط‬ ‫نیس��ت و به منطقه بستگی دارد‪ .‬برای همین باید در‬ ‫زمان انتخ��اب خودرو به خوبی به این مس��ائل توجه‬ ‫کنید‪ .‬برای خریداری بلیت نی��ز بازدیدکنندگان باید‬ ‫مبلغی بین ‪ ۴۶‬تا ‪ ۴۸‬ی��ورو را پرداخت کنند‪ .‬گفتنی‬ ‫اس��ت بلیت حضور در کنفرانس‌ه��ای خبری از ‪۴۵۴‬‬ ‫یورو ش��روع می‌شود و تا ‪ ۶۵۹‬یورو با توجه به شرایط‬ ‫و زمان برگزاری ادامه دارد‪.‬‬ ‫در صورتی که بخواهید خانوادگی از این نمایش��گاه‬ ‫بازدید کنید و با اس��تفاده از ش��رایط ویژه‪ ،‬بلیت برای‬ ‫هر فرد ‪ ۳۵‬یورو تمام خواهد ش��د‪ .‬کودکانی که کمتر‬ ‫از ‪ ۷‬س��ال دارند یا افرادی که دچار معلولیت هستند‬ ‫می‌توانند رایگان از این نمایشگاه بازدید کنند‪.‬‬
‫یکشنبه‬ ‫‪ 6‬مرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 25‬ذی‌القعده ‪1440‬‬ ‫‪ 28‬ژوئیه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1338‬‬ ‫پیاپی ‪2656‬‬ ‫اشتغالزایی با تسهیالت‬ ‫دولتی به ثمر می‌رسد؟‬ ‫گردشگران خارجی‬ ‫‪ 8‬میلیارد دالر در ایران‬ ‫خرج کردند‬ ‫نرخ منطقی گوشت‬ ‫چقدر است؟‬ ‫‪7‬‬ ‫‪www.Tejaratdaily.com‬‬ ‫کل امور بازرگانی در وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت متمرکز شد‬ ‫دیگر س��اختار قائم مقام وزارت بازرگانی است که در‬ ‫واقع س��اختار فعلی است‪ .‬تصمیم درباره تشکیل این‬ ‫موارد بر عهده مجلس اس��ت و آنها باید تصمیم‌گیری‬ ‫کنند‪ .‬مدرس‌خیابانی افزود‪ :‬حوزه بازرگانی کشور باید‬ ‫به‌‌طور متمرکز از س��وی یک نهاد راهبری شود و یک‬ ‫نقط��ه در وزارتخانه‪ ،‬کان��ون تصمیم‌گیری برای بازار‬ ‫ی اینکه ساختار‬ ‫قرار گیرد‪ ،‬بر این اساس‪ ،‬تصمیم‌گیر ‌‬ ‫در قال��ب قائم مقام وزارت صنع��ت‌‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫باش��د یا اینکه یک وزارتخانه مجزا تش��کیل شود‪ ،‬بر‬ ‫عهده مجلس اس��ت؛ ولی اصل اینکه موضوع تنظیم‬ ‫ب��ازار‪ ،‬یک موضوع فرابخش��ی اس��ت‪ ،‬نباید فراموش‬ ‫شود و همه نهاد‌ها باید کمک کنند‪ .‬وی تصریح کرد‪:‬‬ ‫معاونت‌هایی که کنار قائم مقام قرار می‌گیرند‪ ،‬به‌طور‬ ‫مس��تقل اختیارات و مسئولیت خود را دارند و وظیفه‬ ‫قائم مقام ایجاد هماهنگی و توان‌افزایی در این حوزه‬ ‫اس��ت؛ اما هر یک از معاونان در جای خود پاس��خگو‬ ‫خواهند بود‪.‬‬ ‫‹ ‹ساختار جدید وزارتخانه‬ ‫قائم‌مق��ام وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت درباره‬ ‫دس��تورات وی��ژه رهبر معظم انقالب ب��ه دولت برای‬ ‫تنظیم بازار نیز گفت‪ :‬فرمایش��ات رهبر معظم انقالب‬ ‫و خواس��ته شخص رئیس‌جمهوری و دولت‪ ،‬تاکید بر‬ ‫تنظیم بازار و حفظ آرامش مردم اس��ت که برای این‬ ‫کار باید‪ ،‬انسجام و هماهنگی بیشتری در بازار و وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت حاکم باشد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬ب��ر این اس��اس باید برای نوس��ان‌های‬ ‫مقطع��ی ه��م تصمیم‌های مس��کنی و درمانی حوزه‬ ‫تنظی��م ب��ازار را اتخاذ کنیم و هم نقش��ه راه و برنامه‬ ‫بلندمدت برای تقویت زیرس��اخت‌های تجاری داشته‬ ‫باشیم؛ به همین دلیل برنامه ما این است که یک نقشه‬ ‫راه کل��ی برای اجرای برنامه‌های تنظیم بازار را دنبال‬ ‫کنیم‪ .‬مدرس‌خیابانی با اشاره به اتفاق جدیدی که در‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت رخ داده و آن ایجاد‬ ‫س��اختار جدید در حوزه قائم‌مقام وزیر صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه‌ای‬ ‫زه�را طهران�ی‪ :‬در روزهایی ک��ه زمزمه جدایی‬ ‫بخ��ش تجارت از صنعت و مع��دن در وزارتخانه مهم‬ ‫اقتصادی کش��ور مطرح است‪ ،‬قائم‌مقام وزیر صنعت‪،‬‬ ‫س��ه ق��وه مبنی بر‬ ‫معدن و تجارت از مصوبه س��ران ‌‌‬ ‫بازگش��ت بخشی از وظایف منتزع از این وزارتخانه در‬ ‫حوزه تنظیم بازار خبر داد و گفت‪ :‬تمام وظایف تنظیم‬ ‫بازار به وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت بازگشت‪.‬‬ ‫این موضوع ش��اید به معنای نزدیک ش��دن به این‬ ‫تصمی��م مهم دولت و تصویب الیحه تش��کیل وزارت‬ ‫بازرگانی در مجلس باش��د اما از س��وی دیگر‪ ،‬امکان‬ ‫دارد دول��ت به همی��ن اتفاق و همچنین انتصاب قائم‬ ‫مقام وزیر در امر بازرگانی بسنده کند‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬حس��ین مدرس‌خیابانی‪ ،‬دیروز‬ ‫در نخستین نشست خبری خود با خبرنگاران تصریح‬ ‫ک��رد‪ :‬به‌تازگ��ی در وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫س��اختاری با عنوان قائم مق��ام وزیر در امور بازرگانی‬ ‫تعریف شده تا موضوع بازرگانی با توجه به اهمیت آن‬ ‫به‌‌طور متمرکز و منسجم‌‌تر از گذشته پیگیری شود‪.‬‬ ‫ن قوا تصریح کرد‪:‬‬ ‫وی با اشاره به تصمیم جدید سرا ‌‬ ‫س��ال ‪ ۹۱‬امور سیاس��ت‌گذاری و نظارت بازرگانی و‬ ‫بخشی از تنظیم بازار به وزارت جهادکشاورزی منتقل‬ ‫ش��د تا در حوزه تنظیم بازار محصوالت کش��اورزی‪،‬‬ ‫صادرات‪ ،‬واردات و عوارض گمرکی و‪ ...‬تصمیم‌گیری‬ ‫کن��د‪ .‬ت��ا جای��ی که حتی نظ��ارت بر ن��رخ کاالهای‬ ‫محصوالت کش��اورزی هم به عهده این وزارتخانه بود‪.‬‬ ‫حال براس��اس مصوبه اخیر ش��ورای‌عالی اقتصادی و‬ ‫مصوبه س��ران قوا‪ ،‬دوباره این بخش به وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت بازگشت‪.‬‬ ‫قائم‌مق��ام وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت درباره‬ ‫اینکه آیا جداس��ازی بخ��ش بازرگانی از وزارت جهاد‬ ‫کش��اورزی به معنای منتفی ش��دن تش��کیل وزارت‬ ‫بازرگانی است‪ ،‬تاکید کرد‪ ۳ :‬سناریو در دولت مطرح‬ ‫است که شامل تشکیل وزارت بازرگانی‪ ،‬ایجاد معاونت‬ ‫بازرگان��ی و تجاری زیر نظ��ر رئیس‌جمهوری و یکی‬ ‫پایـان عمر قـانون انتزاع‬ ‫ممنوعی��ت دائم��ی را ب��ر کاالهایی اعمال خواهی��م کرد که‬ ‫دالر ‪ ۴۲۰۰‬تومانی دریافت می‌کنند؛ بنابراین صادرات آنها‬ ‫ممنوع خواهد بود‬ ‫و تجارت این وزارتخانه اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬وزارت صنعت‌‪،‬‬ ‫معدن و تجارت درحال‌حاضر یک ابر وزارتخانه اس��ت‬ ‫که حوزه‌هایی همچون صنایع‪ ،‬معادن و فلزات‪ ،‬صنایع‬ ‫س��نگین و وزارت بازرگانی در آن ادغام ش��ده است‪.‬‬ ‫مجموعه دولت به این نتیجه رسیده در شرایط فعلی‬ ‫ح��وزه بازرگانی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار اس��ت و‬ ‫رئیس‌جمهوری و وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت تاکید‬ ‫دارند ح��وزه بازرگانی در قالب یک بخش با نظارت و‬ ‫فرماندهی قائم‌مقام وزیر صنعت‌‪ ،‬معدن و تجارت اداره‬ ‫ش��ود‪ .‬قائم‌مقام وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت افزود‪:‬‬ ‫صندوق ضمانت صادرات ایران‪ ،‬موسس��ه مطالعات و‬ ‫پژوهش‌های بازرگانی‪ ،‬مرکز تجارت الکترونیک‪ ،‬مرکز‬ ‫ملی فرش ایران‪ ،‬سازمان توسعه تجارت ایران‪ ،‬شرکت‬ ‫بازرگانی دولتی ایران و شرکت پشتیبانی امور دام در‬ ‫این قالب متمرکز شده‌اند تا این وزارتخانه راه خود را‬ ‫مستحکم‌تر ادامه دهد‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬قانون تمرکز‬ ‫بخشی از وظایف تنظیم بازار که امور سیاست‌گذاری‪،‬‬ ‫تصمیم‌گیری تنظیم بازار به وزارت جهادکش��اورزی‬ ‫منتقل ش��ده بود و وزارت جهادکش��اورزی در س��ال‬ ‫‪ ۹۱‬ای��ن اختیار را داش��ت که در ح��وزه تنظیم بازار‪،‬‬ ‫ن��رخ تعرف��ه‪ ،‬ع��وارض گمرک��ی‪ ،‬میزان ص��ادرات و‬ ‫واردات را اع�لام کن��د و حتی نظارت بر نرخ کاالهای‬ ‫محصوالت کش��اورزی نیز به وزارت جهاد کشاورزی‬ ‫س��پرده ش��ده بود‪ .‬این قانون در سال ‪ ۹۱‬به مدت دو‬ ‫س��ال تعلیق ش��د اما از س��ال ‪ ۹۳‬تا هفته پیش‪ ،‬اجرا‬ ‫می‌شد‪ .‬مدرس‌خیابانی گفت‪ :‬این بخش از اختیارات‬ ‫براس��اس مصوبه س��ران س�� ‌ه قوه به وزارت صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت منتقل ش��ده‪ ،‬اس��تدالل ما هم این‬ ‫بود که وزارت جهاد‌کش��اورزی معتقد بود که بخشی‬ ‫از ابزاره��ای الزم برای تنظیم بازار همچون س��ازمان‬ ‫حمایت در اختیار این وزارتخانه قرار نداش��ت و ستاد‬ ‫تنظیم بازار نیز که در وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫برگزار می‌ش��ود‪ ،‬از ید وزارت جهاد کش��اورزی خارج‬ ‫اس��ت‪ .‬وی اف��زود‪ :‬از هفته قبل اج��رای قانون انتزاع‬ ‫منتفی ش��ده و بر همین اساس وزارت صنعت‌‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت بخش‌های جدا ش��ده از خود در سال ‪ ۹۳‬را‬ ‫در اختیار گرفت‪ .‬با این مصوبه‪ ،‬تمام اختیاراتی که از‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت منتزع شده بود‪ ،‬دوباره‬ ‫بازمی‌گ��ردد تا موضوع‌های بازرگانی و تجاری به‌طور‬ ‫متمرکز پیگیری شود‪.‬‬ ‫‹ ‹رئوس برنامه‌ها در ساختار جدید‬ ‫قائم‌مقام وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اظهارکرد‪:‬‬ ‫در بخش بازرگانی داخلی‪ ،‬مهم‌ترین موضوع و مطالبه‬ ‫عمومی‪ ،‬تنظیم بازار است‪ .‬در تنظیم بازار‪ ،‬بخش‌های‬ ‫تامین‪ ،‬توزیع و نظارت در کنار عنصر رسانه می‌توانند‬ ‫کار را پی��ش ببرند و بر همین اس��اس‪ ،‬تامین‪ ،‬توزیع‬ ‫و نظارت در کنار ظرفیت رس��انه می‌تواند اثربخش��ی‬ ‫فعالیت‌ه��ا را پیگی��ری کند‪ .‬این در حالی اس��ت که‬ ‫مواضع تنظیم بازار و اطمینان‌آفرینی به کارکردها را از‬ ‫طریق رسانه‌ها پیگیری خواهیم کرد تا آرامش بازار را‬ ‫فراهم کنیم‪ ،‬چراکه آرامش مردم در گرو آرامش بازار‬ ‫است‪ .‬مدرس‌خیابانی افزود‪ :‬فهرست ‪ ۱۰۰‬قلم کاالی‬ ‫اساس��ی تعیین ش��ده که در آن حتی فوالد‪ ،‬سیمان‪،‬‬ ‫لوازم‌خانگ��ی و نهاده‌ه��ای دام��ی در کن��ار کاالهای‬ ‫اساس��ی قرار گرفته‌اند‪ .‬بر این اس��اس کانون و تمرکز‬ ‫روی تنظیم بازار این ‪ ۱۰۰‬قلم کاال است و در کنار آنها‬ ‫کاالهای دیگر در اولویت بعدی اجرای سیاس��ت‌های‬ ‫تنظیم بازار هستند‪ .‬البته امروز تامین مناسب کاالها‬ ‫و فراوانی آن‪ ،‬مقدم بر نرخ آنها اس��ت و این یک اصل‬ ‫در تنظیم بازار به‌شمار می‌رود چراکه قیمت‪ ،‬خروجی‬ ‫ابزارهای تنظیم بازار است‪ .‬وی تصریح در بیش از ‪۹۵‬‬ ‫درصد کاالها‪ ،‬اتکای ما روی توان تولید داخلی است‪.‬‬ ‫تامین بخش عمده‌ای از کاالهای اساسی و ضروری ما‬ ‫برعهده تولیدکننده‌های داخلی است؛ پس در تنظیم‬ ‫بازار‪ ،‬اصل تولید نباید مورد غفلت واقع شود و به بهانه‬ ‫تنظیم بازار‪ ،‬نباید سرعت حرکت و جریان کاال را کند‬ ‫یا حتی متوقف کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹صادرات از نان شب هم واجب‌تر است‬ ‫وی اظهارکرد‪ :‬معتقدیم امروز صادرات برای کشور‬ ‫از نان ش��ب واجب‌تر و در راس��تای تنظیم بازار است‪.‬‬ ‫وقت��ی کارخانه‌ای با ‪ ۵۰‬درصد ظرفیت فعالیت دارد؛‬ ‫یعنی هزینه‌های ثابت تنظیم بازار را به داخل منتقل‬ ‫می‌کن��د‪ ،‬پس با صادرات محصوالت خود نرخ کاال را‬ ‫در بازارهای داخل کشور نیز کاهش خواهد داد چراکه‬ ‫ظرفیت خالی کمتر می‌ش��ود و همین امر‪ ،‬نرخ را هم‬ ‫کاهش خواهد داد و تولید را به صرفه می‌کند‪.‬‬ ‫قائم مقام وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت ادامه داد‪:‬‬ ‫تقویت توان اقتصادی کشور در گرو صادرات است‪ .‬از‬ ‫منظر استفاده از ظرفیت‌های خالی نیز صادرات به ما‬ ‫کمک می‌کند؛ بنابراین باید مشوق‌های حمایتی را هم‬ ‫ارائه دهیم‪ .‬امروز صادرات از اهمیت باالیی برخوردار و‬ ‫بهترین موقعیت اس��ت تا در مقابله با تهدید تحریم‌ها‬ ‫و سیاس��ت‌های ارزی‪ ،‬ب��ه بهترین ش��کل ممکن‪ ،‬به‬ ‫ص��ادرات بپردازی��م و بتوانیم ص��ادرات غیرنفتی را‬ ‫جایگزین نفت کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹ممنوعیت صادرات‬ ‫مدرس‌خیابانی افزود‪ :‬فهرست ممنوعیت صادرات‬ ‫کاال به‌دلیل تنظیم بازار‪ ،‬به تعداد انگشتان دست هم‬ ‫نمی‌رس��د؛ ولی به کاالهایی ک��ه دالر ‪۴۲۰۰‬تومانی‬ ‫می‌گیرن��د‪ ،‬به‌دلیل ران��ت و اختالف قیم��ت‪ ،‬اجازه‬ ‫ص��ادرات نخواهی��م داد‪ .‬ای��ن در حال��ی اس��ت که‬ ‫ممنوعی��ت دائمی را بر کاالهایی اعمال خواهیم کرد‬ ‫ک��ه دالر ‪ ۴۲۰۰‬تومانی دریاف��ت می‌کنند؛ بنابراین‬ ‫ص��ادرات آنها فعال ممنوع خواه��د بود‪ .‬در این میان‪،‬‬ ‫ممنوعیت‌ه��ای صادرات مقطعی نیز به‌تدریج کاهش‬ ‫خواه��د یافت‪ .‬وی با بیان اینکه فعال حذف ارز ‪۴۲۰۰‬‬ ‫تومانی در دس��تور کار قرار ندارد‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬برنامه‌ای‬ ‫برای حذف دالر ‪ ۴۲۰۰‬تومانی نداریم‪.‬‬
‫‪8‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 6‬مرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 25‬ذی‌القعده ‪1440‬‬ ‫‪ 28‬ژوئیه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1338‬‬ ‫پیاپی ‪2656‬‬ ‫تجارت‬ ‫تجارت‬ ‫بررسی طرح اشتغالزایی بودجه ‪۹۸‬‬ ‫یادداشت‬ ‫ضعف‬ ‫مدیریتی‬ ‫اشتغالزایی با تسهیالت دولتی به ثمر می‌رسد؟‬ ‫محسن احتشام‬ ‫رئیس اتاق بازرگانی بیرجند‬ ‫در شرایط بحران و تغییر و تحوالت کسب‌وکار‪،‬‬ ‫قوانین و مقررات باید با تفکر اس��تراتژیک تعیین‬ ‫شود؛ یعنی به‌نوعی فعال اقتصادی را از چالش‌های‬ ‫فضای کس��ب و کار داخلی و بین‌المللی رها کند‬ ‫تا بتواند اهداف توس��عه صادراتی و اش��تغالزایی‬ ‫را محق��ق کن��د‪ .‬اما فع��االن اقتص��ادی به‌ویژه‬ ‫صادرکننده‌ها درحال‌حاضر م��دام به‌‌دنبال این‬ ‫هس��تند که چگونه بخش��نامه‌های آنی و بدون‬ ‫کارشناس��ی و خلق‌الس��اعه را از روی دوش‬ ‫خ��ود بردارند‪ .‬دول��ت باید نقاط ق��وت و ضعف‬ ‫یک تصمیم را به‌‌طور کارشناسی‌ش��ده‪ ،‬بررسی‬ ‫و مس��یر را تس��هیل و ارز‌آوری را آسان کند‪ ،‬نه‬ ‫اینکه بیشتر محدودیت ایجاد کند‪ .‬ممنوعیت یا‬ ‫محدودیت در بخش تجارت خالف قانون است و‬ ‫منفی ارزیابی می‌شود که اگر هم دولت به اجبار‬ ‫این کار را می‌کند باید از قبل پیش��گیری کند تا‬ ‫مجبور به چنین کاری نباش��د‪ .‬بدون شک همه‬ ‫وظیفه داریم در راستا تامین نیازهای داخلی گام‬ ‫برداریم اما از ابتدا اگر به‌درس��تی مدیریت شود‬ ‫شاهد مش��کالت گوناگون نخواهیم بود‪ .‬این در‬ ‫حالی اس��ت که هم در دوره تحریم‌های قبلی و‬ ‫هم درحال‌حاضر‪ ،‬بخش خصوصی واقعی بود که‬ ‫سینه‌س��پر کرد و با وجود مشکل‌ها‪ ،‬جان‌فدایی‬ ‫کرد‪ .‬بخش خصوصی واقعی ضررهای بس��یاری‬ ‫را هم در این ش��رایط محتمل ش��ده و می‌ش��ود‬ ‫ک��ه در واقع اهل سیاس��ت به اه��ل اقتصاد ضرر‬ ‫زد‪ .‬بای��د این ضررها تقس��یم به تقصیر ش��ود تا‬ ‫مشخص باش��د فعاالن اقتصادی شناسنامه‌دار و‬ ‫واقع��ی چند درصد مقصر بودند و دیگران چقدر‪.‬‬ ‫در واقع این بخش خصوصی واقعی اس��ت که در‬ ‫راستای منافع ملی گام برمی‌دارد و برای اقتصاد‬ ‫کش��ور کار و ارزش می‌آفرین��د؛ نه آنهایی که از‬ ‫آب گل‌آل��ود ماهی می‌گیرن��د و مانند چند ماه‬ ‫گذش��ته بازار‌ه��ا را به��م می‌زنن��د‪ .‬فعال بخش‬ ‫خصوصی حافظ خدمات اجتماعی اس��ت اما در‬ ‫مقابل دولت با س��ختگیری‌ها و س��نگ‌اندازی‌ها‬ ‫راه را برای واقعی‌ها بس��ته اس��ت و فضا را برای‬ ‫قانون‌منده��ا روز به روز تنگ‌تر می‌کند و این در‬ ‫حالی است که دالالن و سوداگران در این مسیر‬ ‫سود می‌برند و هر روز توسع ‌ه می‌یابند‪ .‬روز به روز‬ ‫فضای واس��طه‌گری و داللی و سودجویی و رانت‬ ‫بر فعالیت‌ه��ای مولد و ارزش‌آفرین که می‌تواند‬ ‫باعث خلق ثروت شود غالب می‌شود و در نهایت‬ ‫ه��م برنده واقعی اینها هس��تند که در راس��تای‬ ‫منافع فردی و رانت و سودجویی حرکت می‌کنند‬ ‫و به‌ط��ور عمده‪ ،‬باعث یاس و بی‌انگیزگی فعاالن‬ ‫اقتصادی می‌ش��وند که در راس��تای تولید ثروت‬ ‫و مناف��ع ملی گام برمی‌دارن��د‪ .‬فعاالن اقتصادی‬ ‫واقعی در این شرایط احساس مایوسی می‌کنند‬ ‫چراکه تئوری مس��اوات یا برابری برقرار نش��ده‬ ‫است‪ .‬متاس��فانه به‌دلیل مدیریت‌های نادرست‬ ‫اس��ت ک��ه فضا برای اف��راد رانتخ��وار و دالل به‬ ‫نس��بت کس��ی که می‌خواهد قانونی و سالم کار‬ ‫کند آس��ان‌تر اس��ت‪ .‬باید باورکنیم عصر اقتصاد‬ ‫دولتی و دس��توری تمام ش��ده و دولت به جای‬ ‫ایجاد بس��تری برای خلق ث��روت عمومی برای‬ ‫هم��ه مناط��ق به‌وی��ژه مناطق مح��روم و کمتر‬ ‫توس��عه یافته‪ ،‬متاسفانه مس��یر را برای تخلف و‬ ‫ران��ت باز می‌کند‪ .‬هرچند ش��اید برخی بگویند‬ ‫ضعف در قوانین داریم اما اینطور نیست؛ بلکه ما‬ ‫قوانین بس��یار خوبی داریم که متاسفانه در اجرا‬ ‫مشکل دارد و از نبود نظارت‌ها و ضعف مدیریتی‬ ‫نشات می‌گیرد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫دعوت از شرکت‌های‬ ‫استارت‌آپی‬ ‫مدی��رکل دفت��ر هماهنگ��ی ص��ادرات‬ ‫محص��والت کش��اورزی و صنای��ع تبدیلی از‬ ‫ش��رکت‌های اس��تارت‌آپی برای حض��ور در‬ ‫نمایش��گاه بین‌المللی دام و طیور دعوت کرد‪.‬‬ ‫به گ��زارش روابط‌عمومی س��ازمان توس��عه‬ ‫تج��ارت ایران‪ ،‬محمود ب��ازاری اظهار کرد‪ :‬با‬ ‫توجه به برگزاری هجدهمین دوره نمایش��گاه‬ ‫بین‌المللی دام‪ ،‬طیور و صنایع وابسته از تمام‬ ‫ش��رکت‌های اس��تارت‌آپ مرتبط و متقاضی‬ ‫حضور در این نمایش��گاه دعوت می‌شود برای‬ ‫هرگونه هماهنگی برای مشارکت در نمایشگاه‬ ‫با شرکت میالد مبتکر شرق (مجری برگزاری‬ ‫نمایش��گاه) به‌ش��ماره تلفن ‪۰۲۱۴۴۴۸۲۱۶‬‬ ‫تم��اس بگیرن��د‪ .‬گفتنی اس��ت‪ ،‬هجدهمین‬ ‫دوره نمایشگاه بین‌المللی دام‪ ،‬طیور و صنایع‬ ‫وابس��ته طی روزهای ‪ ۲۴‬تا ‪ ۲۷‬مرداد امسال‬ ‫در مح��ل دائم��ی نمایش��گاه‌های بین‌المللی‬ ‫تهران برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫گروه تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫مش��کالت واحده��ای تولیدی در ح��وزه صنعت و‬ ‫معدن فراتر از کمبود نقدینگی اس��ت؛ این را فعاالن‬ ‫اقتصادی این حوزه می‌گویند‪ .‬آنها معتقدند واحدهای‬ ‫تولیدی از نبود اس��تراتژی توسعه‪ ،‬رنج می‌برند‪ .‬نبود‬ ‫ثبات سیاس��ت‌های کالن‪ ،‬قوانین مخل تولید‪ ،‬محیط‬ ‫کس��ب‌وکار نامناس��ب و بی‌توجه��ی ب��ه نظر بخش‬ ‫خصوصی‪ ،‬مشکل اصلی تولید و صنعت کشور است‪.‬‬ ‫به گ��زارش پای��گاه خبری ات��اق بازرگان��ی ایران‪،‬‬ ‫س��خنگوی فراکسیون تولید و اشتغال مجلس شورای‬ ‫اسالمی از برنامه‌ریزی برای اشتغال ‪ ۲۷۰‬هزار نفر در‬ ‫بخش صنعت و معدن خبر داده اس��ت‪ .‬در تبصره ‪۱۸‬‬ ‫قانون بودجه س��ال ‪ ۱۳۹۸‬برای اش��تغال یک‌میلیون‬ ‫نفر در حوزه‌های گوناگون اقتصادی ‪ ۲۰‬هزار میلیارد‬ ‫تومان در نظر گرفته ش��ده که نیمی از آن قرار است‬ ‫از سوی صندوق توس��عه ملی تامین شود‪ .‬جعفرزاده‬ ‫ایمن‌آب��ادی درباره جزئیات این طرح به پایگاه خبری‬ ‫ات��اق ایران می‌گوی��د‪ :‬از طریق طرح‌ه��ای نیمه‌تمام‬ ‫عمرانی ‪ ۱۳۰‬هزار نفر مش��غول به‌کار خواهند ش��د‪،‬‬ ‫حدود ‪ ۵۱‬هزار و ‪ ۷۰۰‬نفر از طریق تس��هیالت برنامه‬ ‫بازس��ازی و نوس��ازی‪ ۸۷ ،‬ه��زار و ‪ ۵۰۰‬نفر از طریق‬ ‫تأمین سرمایه در گردش واحدها و هزار نفر از طریق‬ ‫توس��عه خوش��ه‌های صنعت��ی و خدم��ات کلینیکی‬ ‫مشغول به کار خواهند شد‪.‬‬ ‫در همین‌ب��اره فع��االن بخ��ش خصوص��ی درباره‬ ‫طرح‌ه��ای اش��تغالزایی دولت که با ش��یوه اختصاص‬ ‫منابع تهیه می‌ش��ود‪ ،‬نظره��ای متفاوتی دارند که در‬ ‫ادامه می‌خوانید‪.‬‬ ‫‹ ‹تدوین استراتژی در اولویت‬ ‫محسن خلیلی‌عراقی‪ ،‬فعال باسابقه صنعت ایران‬ ‫در برنامه‌های‬ ‫اشتغالزایی فقط‬ ‫با تزریق پول‬ ‫نمی‌توان اهداف‬ ‫بلندمدت را‬ ‫تضمین کرد‬ ‫ه��ر برنامه‌ای که درنهایت منج��ر به رونق تولید و‬ ‫رونق اقتصاد صنعت‌محور شود‪ ،‬اتفاق مثبتی است‪ .‬در‬ ‫واقع توسعه صنعتی ضرورت ناگزیر توسعه و پیشرفت‬ ‫میهن‌مان است‪.‬‬ ‫توس��عه‌ای ک��ه رک��ن اصل��ی آن سیاس��ت‌گذاری‬ ‫مناس��ب دولت‪ ،‬محوریت بخش خصوص��ی و قوانین‬ ‫کارآ اس��ت‪ ،‬اما این توس��عه صنعت��ی نیازمند فضای‬ ‫مناس��ب کس��ب‌وکار و ثبات مؤلفه‌های اقتصاد کالن‬ ‫و س��رمایه اجتماعی در چارچوب اقتصاد باز و رقابتی‬ ‫اس��ت‪ .‬باید دولت‪ ،‬مجلس ش��ورای اس�لامی و بقیه‬ ‫ارکان سیاست‌گذاری به همراه بخش خصوصی برای‬ ‫تدوین اس��تراتژی توس��عه صنعتی اق��دام کنند‪ .‬باید‬ ‫تدوین اس��تراتژی توس��عه صنعتی در اولویت باشد‪،‬‬ ‫در این صورت برنامه‌های کوتاه‌مدت می‌تواند بهتر به‬ ‫اهداف تعیین‌شده نزدیک شود‪ .‬در غیر این صورت‪ ،‬با‬ ‫برنامه‌های اش��تغالزایی از طریق تزریق پول نمی‌توان‬ ‫اهداف بلندمدت را تضمین کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹کمبود نقدینگی‪ ،‬تنها مشکل نیست‬ ‫مهدی کرباسیان‪ ،‬رئیس پیشین هیات عامل ایمیدرو‬ ‫مشکالت واحدهای اقتصادی کمک بانک‌ها نیست؛‬ ‫آنها اکنون هم با ارائه تسهیالت به واحدهای اقتصادی‬ ‫کمک می‌کنند‪ .‬کارگروهی در وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت فعال است که رئیس آن شخص وزیر است‪ .‬در‬ ‫آن کارگروه بانک مرکزی‪ ،‬سازمان تأمین اجتماعی و‬ ‫سازمان مالیات عضویت دارد‪ ،‬ولی اگر هنوز مشکالت‬ ‫واحدهای تولیدی پابرجاس��ت به این معنی است که‬ ‫مش��کالت آنها خیلی باالتر و بیش��تر از تس��هیالت و‬ ‫نقدینگی است‪.‬‬ ‫نرخ ارز از ‪ ۳۸۰۰‬تومان به ‪۱۲‬هزار تومان رسیده و باید نقدینگی‬ ‫بنگاه‌ها ‪ ۳‬برابر شود ولی چون دولت می‌خواهد تورم را کنترل کند؛‬ ‫بنابراین نقدینگی را کنترل می‌کند‬ ‫واحده��ای تولی��دی در مقط��ع فعل��ی مش��کالت‬ ‫گوناگونی دارند؛ آنها برای واردات مواد اولیه و صادرات‬ ‫تولید خ��ود با تصمیم‌های گوناگ��ون بانک مرکزی و‬ ‫دول��ت روبه‌رو هس��تند‪ .‬دولت برای کنت��رل نرخ ارز‬ ‫سیاست سختگیرانه‌ای در حوزه واردات در پیش دارد‬ ‫و خیل��ی از واحدهای تولیدی ب��رای واردکردن مواد‬ ‫اولیه با مشکالت جدی روبه‌رو هستند‪ .‬باید این موارد‬ ‫تسهیل شود‪.‬‬ ‫یک��ی از بحران‌ه��ای ج��دی واحده��ای تولیدی‪،‬‬ ‫نقدینگی است‪ .‬ارز از ‪ ۳۸۰۰‬تومان به ‪۱۲‬هزار تومان‬ ‫رسیده و باید نقدینگی بنگاه‌ها ‪ ۳‬برابر بیشتر شود ولی‬ ‫چون دولت می‌خواهد ت��ورم را کنترل کند؛ بنابراین‬ ‫نقدینگ��ی را کنترل می‌کند‪ .‬این‌ها س��بب می‌ش��ود‬ ‫واحدهای تولیدی برای نقدینگی و فروش محصوالت‬ ‫خود مش��کالت جدی داشته باش��ند‪ .‬از سوی دیگر‪،‬‬ ‫س��ازمان مالیاتی و بیمه تأمی��ن اجتماعی در بودجه‬ ‫خود کمبود دارند و تعهدهایی به دولت دارند بنابراین‬ ‫فش��ار زیادی ب��ه واحده��ای تولیدی شناس��نامه‌دار‬ ‫می‌آورند‪ .‬برخی از واحدهای تولیدی بدهی قبلی هم‬ ‫دارند‪ .‬اگر کارگروه��ی که در وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت برای رفع موانع تولید تشکیل‌ش��ده‪ ،‬اختیارات‬ ‫وسیع‌تری داشته باشد می‌تواند تا حدی مشکالت عام‬ ‫واحده��ا از قبیل بروکراس��ی‌ها را برطرف و برای رفع‬ ‫مشکالت خاص بنگاه‌ها اقدام کند‪.‬‬ ‫‹ ‹منابع مالی شرط الزم‪ ،‬نه کافی‬ ‫بهرام شکوری‪ ،‬فعال حوزه معدن‬ ‫سال گذشته هم در قانون بودجه برای تجهیز منابع‬ ‫مال��ی واحدهای صنعتی تصمیم بر این بود که حدود‬ ‫‪ ۲۰‬هزار میلیارد تومان از منابع بانکی و صندوق توسعه‬ ‫ملی تخصیص دهند‪ .‬گویا امس��ال هم این ماده تکرار‬ ‫شده اس��ت‪ .‬اما من معتقدم مشکالت حوزه صنعت و‬ ‫معدن خیلی فراتر از این موارد اس��ت‪ .‬به‌عنوان‌مثال‪،‬‬ ‫برای تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام به ‪ ۶۰۰‬هزار میلیارد‬ ‫تومان سرمایه نیاز است‪ .‬حرکت‌های دولت و مجلس‬ ‫فی‌نفسه بد نیس��ت و هرقدر مشکل نقدینگی بخش‬ ‫خصوصی حل شود‪ ،‬خوب است ولی بخش خصوصی‬ ‫از چیزهای دیگری ه��م گالیه دارد‪ .‬بخش خصوصی‬ ‫بیش��تر از قوانین مخل تولید‪ ،‬از فضای کسب‌وکار‪ ،‬از‬ ‫نبود ثبات قوانین و مقررات آسیب می‌بیند تا کمبود‬ ‫سرمایه در گردش‪.‬‬ ‫قان��ون رفع موانع تولید و بهبود فضای کس��ب‌وکار‬ ‫دقیقا به این دلیل نوشته‌ش��ده است ولی در عمل به‬ ‫آن توجه نمی‌شود‪ .‬قرار بود در سیاست‌گذاری‌ها نظر‬ ‫بخش خصوصی لحاظ ش��ود اما در عم��ل این اتفاق‬ ‫نمی‌افتد‪ .‬منابع مالی و تجهیز آن ش��رط الزم اس��ت‪،‬‬ ‫ولی کافی نیست‪.‬‬ ‫از مح��ل سیاس��ت‌گذاری نادرس��ت بس��یاری از‬ ‫بنگاه‌های��ی که تا دی��روز کار می‌کردند ورشکس��ته‬ ‫ش��ده‌اند‪ .‬ما باید به قوانین خوب عمل کرده و قوانین‬ ‫مخل تولید را اصالح کنی��م‪ .‬تأکید می‌کنم که امروز‬ ‫فعاالن اقتصادی درگیر مش��کالت زیادی هستند که‬ ‫یکی از آنها کمبود نقدینگی است‪.‬‬ ‫‹ ‹با روش‌های آسان نقدینگی تأمین شود‬ ‫محمدرضا نجفی‌منش‪ ،‬فعال حوزه صنعت‬ ‫بزرگ‌ترین مش��کل صنع��ت نقدینگی اس��ت؛ اگر‬ ‫نقدینگ��ی تأمین نش��ود این ش��غل‌های موجود هم‬ ‫به خط��ر می‌افتد‪ .‬باید با روش‌های س��هل و آس��ان‬ ‫نقدینگ��ی را تأمین ک��رد؛ به‌دلیل افزای��ش‪ ۳‬برابری‬ ‫نرخ ارز باید تس��هیالت ‪ ۳‬برابر ش��ود‪ .‬بانک برای این‬ ‫تس��هیالت وثیقه می‌خواهد ولی پیشنهاد ما به بانک‬ ‫مرک��زی این اس��ت که همان ‪ ۳‬برابر تس��هیالت را با‬ ‫وثیق��ه قبلی بدهند‪ ،‬صنعت نمی‌تواند نخس��ت وثیقه‬ ‫بخرد و سپس به‌دنبال تسهیالت باشد‪ .‬بانک می‌تواند‬ ‫با همان وثیقه قبلی تس��هیالت ده��د و باقیمانده آن‬ ‫را چک و س��فته از واحد تولیدی بگی��رد‪ .‬گام بعدی‬ ‫این اس��ت ک��ه دولت بده��ی خود را ب��ه صنعتگران‬ ‫به‌ویژه قطعه‌س��ازان یک‌ماهه پرداخت کند‪ .‬باید مواد‬ ‫اولی��ه مورد نیاز خارجی و داخلی واحدها با ش��رایط‬ ‫آسان‌‌تری در اختیار واحدهای صنعتی قرار گیرد‪ .‬باید‬ ‫نیازسنجی از بنگاه‌های اقتصادی انجام و با بروکراسی‬ ‫کمت��ری مواد اولی��ه واحدهای صنعتی تأمین ش��ود‪.‬‬ ‫همچنین بدهی واحدهای صنعتی با نرخ قبلی تسویه‬ ‫شود؛ وگرنه همه ش��رکت‌ها ورشکسته می‌شود‪ .‬باید‬ ‫واحدهای صنعتی را از ورشکس��تگی و نابودی نجات‬ ‫داد‪.‬‬ ‫‹ ‹گره کار در محیط کسب‌وکار است‬ ‫مهدی پورقاضی‪ ،‬فعال حوزه صنعت‬ ‫اینکه مجلس یا دولت دوست دارند در حوزه صنعت‬ ‫‪ ۲۷۰‬هزار شغل یا در بخش‌های دیگر اقتصاد تعدادی‬ ‫شغل ایجاد شود‪ ،‬هدف‌گذاری مثبتی است‪ ،‬اما اینکه‬ ‫چقدر این بند اجرایی ش��ود‪ ،‬گفته دیگری اس��ت‪ .‬در‬ ‫س��ال ‪ ۹۶‬حدود ‪ ۱۷‬هزار میلیارد تومان س��رمایه در‬ ‫گردش در اختیار واحده��ای تولیدی قرار دادند ولی‬ ‫م��ا درنهایت تغییر قابل‌توجه��ی در وضعیت بنگاه‌ها‪،‬‬ ‫صنعت و اش��تغال ندیدیم‪ .‬اگرچه در ش��رایط حاضر‬ ‫به‌دلیل وضعیت اقتصادی هم��ه بنگاه‌ها و بازرگان‌ها‬ ‫به س��رمایه در گردش نیاز دارند اما گره کار در اینجا‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫گره کار در محیط کس��ب‌وکار و اراده سیاسی برای‬ ‫حل مش��کالت اقتصادی و اس��تراتژی توس��عه برای‬ ‫اقتصاد اس��ت‪ .‬در نبود این ‪ 3‬عام��ل اصلی حتی اگر‬ ‫پول هم به صنایع کش��ور تزریق ش��ود‪ ،‬من خیلی به‬ ‫آینده اثربخش��ی آن خوش��بین نیس��تم‪ .‬اما اگر این‬ ‫برنامه همراه با اصالح س��اختار اقتصادی همراه شود‪،‬‬ ‫می‌تواند گره‌گشای بخش صنعت و معدن شود در غیر‬ ‫این مفید نخواهد بود‪ .‬حتی ممکن است در نهایت به‬ ‫بیشتر شدن بدهی واحدهای صنعتی بینجامد‪.‬‬ ‫توافق برای توسعه‌‌ تجارت متقابل محصوالت کشاورزی و دامی‬ ‫مس��عود خوانس��اری‪ ،‬سرپرس��ت هیات تجاری ات��اق تهران در‬ ‫ب�لاروس به‌همراه تع��دادی از فعاالن اقتص��ادی در دیدار با ایگور‬ ‫بریل��و‪ ،‬معاون وزیر کش��اورزی ب�لاروس‪ ،‬بر لزوم توس��عه تجارت‬ ‫محص��والت کش��اورزی و دام��ی با توجه ب��ه ظرفیت ب��االی دو‬ ‫کش��ور تاکی��د کردند و از ضرورت تس��هیل مبادله ای��ن کاالها و‬ ‫س��رمایه‌گذاری مشترک به‌ویژه کشت فراسرزمینی که مورد توجه‬ ‫ایران است‪ ،‬گفتند‪ .‬در نشست رئیس اتاق بازرگانی تهران و معاون‬ ‫وزیرکش��اورزی بالروس در محل ای��ن وزارتخانه‪ ،‬دو طرف‪ ،‬ضمن‬ ‫بررسی فرصت‌‌های همکاری‪ ،‬نسبت به تسهیل مبادالت تجاری در‬ ‫حوزه کشاورزی توافق کردند؛ توافقی برای افزایش تجارت متقابل‬ ‫محصوالت کشاورزی میان ایران و بالروس‪.‬‬ ‫به گزارش س��ایت خبری اتاق بازرگانی ته��ران‪ ،‬در ابتدای این‬ ‫نشس��ت‪ ،‬مسعود خوانساری‪ ،‬رئیس اتاق تهران با اشاره به وضعیت‬ ‫تولی��د محصوالت کش��اورزی و‌‌ لبنی در ای��ران‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬ایران‬ ‫کشوری چهار فصل است و محصوالت متنوعی در حوزه کشاورزی‌‌‬ ‫تولید و صادر می‌کند‪ .‬همچنین ایران در حوزه لبنیات‪ ،‬جز کره در‬ ‫تولید سایر محصوالت به خودکفایی دست یافته است‪.‬‬ ‫او در ادام��ه به کیفیت مطلوب و متفاوت محصوالت کش��اورزی‬ ‫ایران به‌دلیل ش��رایط آب و هوایی اش��اره کرد و خطاب به معاون‬ ‫وزیر کشاورزی بالروس گفت که ایران‌می‌تواند نیازهای این کشور‬ ‫را از طریق صادرات تامین کند‪ .‬در عین حال‪ ،‬بالروس نیز‌می‌تواند‬ ‫بسیاری از کاالهای مورد نیاز ایران را عرضه کند‪ .‬البته افزایش این‬ ‫مبادالت در صورت حل مشکالت بانکی قابل تحقق است‪.‬‬ ‫‹ ‹مجوز صادرات گوشت بالروس به ایران‬ ‫در ادام��ه این نشس��ت‪ ،‬ایگ��ور بریل��و‪ ،‬معاون وزیرکش��اورزی‬ ‫بالروس با اش��اره به اینکه تراز‌‌ تج��اری ایران و بالروس در حوزه‬ ‫اینکه بالروس مهد تولید لبنیات و س��ایرمحصوالت دامی اس��ت‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬برای صادرات گوش��ت بالروس به ایران‪ ،‬مش��کالتی وجود‬ ‫اینکه برزیل به‌عنوان رقیب بالروس‪ ،‬گوش��ت گرم‬ ‫دارد؛ نخس��ت ‌‌‬ ‫را با ن��رخ ارزان‌تر به ایران عرضه می‌کند و این اختالف نرخ قابل‬ ‫توجه است‪ .‬بنابراین انتظار‌می‌رود وزارت کشاورزی بالروس برای‬ ‫اعمال تخفیف برای گوش��ت صادراتی به ایران اقدام کند‪ .‬در عین‬ ‫حال درخواس��ت دیگر ما این است که کشتارگاه‌‌های این کشور‪،‬‬ ‫شرایط ذبح اسال‌می‌را فراهم کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹با ایران کنار‌می‌آییم‬ ‫کش��اورزی به سود ایران اس��ت گفت‪ :‬در‪ ۶‬ماه نخست امسال نیز‬ ‫ایران ‪۳.۵‬میلیون دالر محصول کش��اورزی‌‌ به بالروس صادر کرده‬ ‫و صادرات بالروس به ایران دچار کاهش شده است‪.‬‬ ‫او با اش��اره به اینکه ایران‌می‌تواند یکی از بازارها برای صادرات‬ ‫گوش��ت گاو بالروس باشد‪ ،‬ادامه داد‪ :‬در این زمینه همکاری‌‌هایی‬ ‫انجام ش��ده اس��ت؛ به‌طوری که‌‌ دو س��ال پیش به ایران س��فری‬ ‫داشتم و با مقامات س��ازمان دامپزشکی و وزارت کشاورزی ایران‬ ‫مالقات کردم‪ .‬در این س��فر‪ ،‬پروتکلی ب��رای رفع محدودیت‌‌های‬ ‫صادراتی به ایران امضا کرده و در ژانویه امسال نیز مجوز صادرات‬ ‫گوشت به ایران را دریافت کردیم‪.‬‬ ‫‹ ‹تفاوت نرخ گوشت گرم برزیلی و بالروسی‬ ‫در ادامه این نشس��ت‪ ،‬احمدرضا فرش��چیان‪ ،‬فع��ال اقتصادی و‬ ‫عض��و هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران به صادرات خش��کبار‬ ‫ایرانی به بالروس اش��اره کرد و افزود‪ :‬س��هم ایران از‌‌ بازار خشکبار‬ ‫بالروس‪ ،‬س��هم بزرگی نیس��ت و این بازار ظرفیت صادرات بیشتر‬ ‫از س��وی ایران را داراس��ت‪ .‬از این رو‌‌ درخواس��ت ما این اس��ت که‬ ‫برنامه‌‌ای برای افزایش صادرات خش��کبار به این کش��ور از طریق‬ ‫طراحی مشوق‌‌هایی برای حمایت از واردکنندگان خشکبار از ایران‬ ‫اتخاذ شود‪.‬‬ ‫همچنین‌‌ مهدی جهانگیری با اشاره به سرمایه‌گذاری مجموعه‬ ‫تح��ت مدیریت خود با عن��وان مجموعه کش��اورزی و دامپروری‬ ‫آفتاب در منطقه باریسف بالروس اظهار کرد‪ :‬دولت ایران سیاست‬ ‫کشت فراس��رزمینی را‌‌ در پیش گرفته و از سرمایه‌گذاران در این‬ ‫زمین��ه حمایت می‌کند که فعالیت ما نیز در همین زمینه اس��ت‪.‬‬ ‫درحال‌حاضر‪ ،‬مس��ئله ما برای کشت فراس��رزمینی این است که‬ ‫س��ازمان‌های محلی‪ ،‬سیاس��ت‌های خ��ود را در مراحل گوناگون‬ ‫کشت اعمال می‌کنند و درخواست ما این است که شرایطی برای‬ ‫کش��ت فرا س��رزمینی با فناوری ایران فراهم ش��ود‪ .‬او با اشاره به‬ ‫در همین حال بریلو با اشاره به وجود کمیسیونی‌‌ در این کشور‬ ‫ب��رای تعیین حداقل ارزش صادرات��ی کاالها گفت‪ :‬اگر بازار ایران‬ ‫برای ما جذاب باش��د‪ ،‬ما حاضریم درباره نرخ گوش��ت صادراتی با‬ ‫ط��رف ایرانی کنار بیاییم‪ .‬مهم این اس��ت که گفت‌وگو‌‌ها را ادامه‬ ‫دهیم و مشکالت را برطرف کنیم‪.‬‬ ‫بریلوف از برگزاری کارگروه تخصصی کشاورزی ایران و بالروس‬ ‫در نیمه دوم امسال خبر داد و گفت که براساس تفاهمنامه‌ای که‬ ‫س��ال گذشته میان دو کشور امضا ش��ده‪ ،‬افزایش حجم مبادالت‬ ‫تجاری م��ورد تاکید ق��رار گرفته؛ از این رو الزم اس��ت صادرات‬ ‫متقابل محصوالت کشاورزی مورد پیگیری قرار گیرد‪ .‬او پیشنهاد‬ ‫ک��رد در کارگروه تخصصی کش��اورزی دو کش��ور که در س��طح‬ ‫معاونان وزیر در دو کشور برگزار می‌شود‪ ،‬شرکت‌های صادرکننده‬ ‫نیز حضور پیدا کنند‪.‬‬ ‫در نهایت پس از بح��ث و تبادل نظر‪ ،‬طرفین درباره پیگیری و‬ ‫تسهیل صادرات محصوالت کشاورزی از جمله خشکبار و تولیدات‬ ‫گلخانه‌ای از ای��ران به بالروس و همچنین ص��ادرات محصوالتی‬ ‫چون گوشت و کره از بالروس به ایران‌‌ به توافق رسیدند‪.‬‬
‫‪9‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 6‬مرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 25‬ذی‌القعده ‪1440‬‬ ‫‪ 28‬ژوئیه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1338‬‬ ‫پیاپی ‪2656‬‬ ‫بازار و اصناف‬ ‫مازاد تولید دام فرصتی برای افزایش قدرت خرید مصرف‌کننده‬ ‫‹ ‹قیمت باید پایین بیاید‬ ‫در ای��ن زمین��ه رئیس‬ ‫هی��ات مدی��ره اتحادیه‬ ‫مرک��زی دامداران گفت‪:‬‬ ‫به‌تازگی ب��ا کاهش نرخ‬ ‫قابل‌توج��ه دام زن��ده‬ ‫س��نگین روبه‌رو شدیم‪،‬‬ ‫ب��ه گون��ه‌ای ک��ه ه��ر‬ ‫کیلوگ��رم دام زنده س��نگین ‪۱۵‬ه��زار تومان‬ ‫ارزان‌تر از قبل فروخته می‌ش��ود و این کاهش‬ ‫نرخ برای دام زنده سبک به حدود ‪۸‬هزار تومان‬ ‫می‌رس��د‪ .‬بنابراین هر کیلوگرم گوش��ت قرمز‬ ‫گوساله باید در کشور ‪ ۳۰‬هزار تومان ارزان‌تر از‬ ‫قبل فروخته شود و نرخ گوشت گوسفندی نیز‬ ‫باید حدود ‪ ۱۵‬هزار تومان کاهش یابد‪.‬‬ ‫حس��ین نعمتی در گفت‌وگو با ایس��نا تاکید‬ ‫ک��رد‪ :‬همه نهاد‌ه��ای متول��ی از وزارت جهاد‬ ‫کشاورزی تا ناظرانی همچون سازمان حمایت‬ ‫مصرف‌کنن��دگان و تولیدکنن��دگان‪ ،‬س��ازمان‬ ‫تعزیرات حکومتی و‪ ...‬بای��د به این نکته توجه‬ ‫داشته باشند که نرخ گوشت قرمز باید کاهش‬ ‫پیدا کند و همه دس��ت به‌دس��ت هم دهیم تا‬ ‫این اتفاق بیفتد‪.‬‬ ‫رئیس هیات‌مدیره اتحادیه مرکزی دامداران‬ ‫تصریح ک��رد‪ :‬دغدغه رئیس‌جمه��وری و وزیر‬ ‫جهاد کشاورزی درباره نرخ گوشت قرمز درست‬ ‫و بجا بوده و هرچه زودتر باید نرخ گوشت قرمز‬ ‫پایین بیاید؛ چراکه پس از افزایش قیمت‌هایی‬ ‫که در س��ال‌ گذش��ته اتفاق افتاد‪ ،‬کاهش نرخ‬ ‫می‌تواند قدرت خرید مردم را افزایش دهد‪.‬‬ ‫نعمت��ی درب��اره وضعی��ت تولی��د و عرض��ه‬ ‫گوش��ت قرمز اظه��ار کرد‪ :‬هم‌اکنون مش��کلی‬ ‫در زمینه تولید گوشت قرمز نداریم و برخالف‬ ‫گذش��ته که برخی از دام��داران پس از فروش‬ ‫دام‌های‌ش��ان بیکار می‌ش��دند و دامی نبود که‬ ‫آن را بفروش��ند‪ ،‬هم‌اکنون مازاد تولید دارند و‬ ‫مشکل آنها بیش��تر فروش و عرضه دام زنده و‬ ‫گوشت گوسفندی آن است‪.‬‬ ‫‹ ‹قاچاق دام به خارج‬ ‫رئیس اتحادیه گوش��ت‬ ‫گوسفندی از قاچاق دام‬ ‫خبر داد‪ .‬اصغر ملکی در‬ ‫گفت‌وگ��و ب��ا باش��گاه‬ ‫خبرنگاران ج��وان‪ ،‬بیان‬ ‫ک��رد‪ :‬خ��روج دام از‬ ‫مرزهای کشور بر افزایش‬ ‫نرخ گوش��ت در ب��ازار دامن زده اس��ت‪ .‬رئیس‬ ‫اتحادی��ه گوش��ت گوس��فندی درب��اره آخرین‬ ‫عکس‪:‬‬ ‫مس��ئوالن کشور درباره وضعیت بازار گوشت‬ ‫اتفاق‌نظر دارند که نرخ آن باالتر از چیزی است‬ ‫که باید باش��د‪ .‬البته اظهارنظر درباره اینکه چه‬ ‫باید کرد‪ ،‬وجود ندارد‪.‬‬ ‫به گ��زارش‬ ‫‪ ،‬رئیس‌جمهوری ‪ ۱‬مرداد‬ ‫در نشست س��تاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال‬ ‫و ارز با اش��اره به گزارش‌های ارائه شده درباره‬ ‫دام‌های وارداتی به کش��ور در ماه‌های گذشته‬ ‫گفت‪ :‬در مقطعی و بیش��تر براساس شایعه‌های‬ ‫مرب��وط به ص��ادرات دام زنده از کش��ور‪ ،‬نرخ‬ ‫گوشت افزایش یافت اما باوجود اقدامات خوبی‬ ‫که در زمینه واردات دام انجام شد‪ ،‬نرخ گوشت‬ ‫هنوز متعادل نیست‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش پای��گاه اطالع‌رس��انی دول��ت‪،‬‬ ‫حس��ن روحانی با اش��اره ب��ه اظه��ارات وزیر‬ ‫جهاد کش��اورزی مبنی بر اینکه درحال‌حاضر‬ ‫دس��ت‌کم ‪۳۰‬درصد نرخ گوش��ت اضافه است‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬مشخص است که اینجا با مشکلی روبه‌رو‬ ‫هس��تیم که باید آن را برط��رف کنیم زیرا اگر‬ ‫اجحافی ش��ود‪ ،‬از دام��دار گرفته تا مردم‪ ،‬همه‬ ‫متضرر خواهند شد‪.‬‬ ‫آنچنان‌که گفته ش��د‪ ،‬رئیس‌جمهوری اذعان‬ ‫کرده است که مش��کلی در بازار گوشت وجود‬ ‫دارد‪ .‬اما این مشکل چیست؟!‬ ‫نرخ منطقی گوشت چقدر است؟‬ ‫حس��ین نعمتی‪ :‬هر کیلوگرم گوش��ت گوساله باید در کش��ور ‪ ۳۰‬هزار تومان ارزان‌تر از قبل‬ ‫فروخته شود و نرخ گوشت گوسفندی نیز باید حدود ‪۱۵‬هزار تومان کاهش یابد‬ ‫تحوالت بازار گوش��ت اظهار ک��رد‪ :‬با توجه به‬ ‫گرمای شدید هوا‪ ،‬رکود سنگینی بر بازار حاکم‬ ‫است‪ .‬وی افزود‪ :‬بنابر آخرین اطالعات‪ ،‬تعدادی‬ ‫دام از مرز‌های کشور خارج شده که این امر در‬ ‫هفته‌های گذش��ته تا حدودی ب��ر افزایش نرخ‬ ‫گوشت در بازار دامن زده است‪.‬‬ ‫ب��ه گفته ملک��ی‪ ،‬هم‌اکنون هر کیلو ش��قه‬ ‫گوسفندی بدون دنبه با افزایش ‪۲‬هزار تومانی‬ ‫با نرخ ‪ ۹۳‬تا ‪۹۴‬هزار تومان به مغازه‌دار و ‪۱۰۳‬‬ ‫ت��ا ‪۱۰۵‬ه��زار تومان ب��ه مصرف‌کننده عرضه‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی با‬ ‫اش��اره به اینکه قاچاق دام ت��ا حدودی منجر‬ ‫به تالطم نرخ گوش��ت در بازار ش��ده اس��ت‪،‬‬ ‫بیان ک��رد‪ :‬هم‌اکنون برخی دالالن به س��بب‬ ‫ورود حجاج و عی��د قربان دام‌های خود را در‬ ‫دامداری‌ها نگه��داری می‌کنند ت��ا بتوانند با‬ ‫قیمت‌های بهتری در بازار به فروش برس��انند‪.‬‬ ‫وی نرخ کنونی هر کیل��و دام زنده را ‪۴۵‬هزار‬ ‫توم��ان اعالم ک��رد و گفت‪ :‬براس��اس تجربه‬ ‫س��ال‌های قبل‪ ،‬هرس��ال از چن��د روز مانده‬ ‫به عی��د قربان‪ ،‬نرخ دام زنده با نوس��اناتی در‬ ‫بازار روبه‌رو می‌ش��ود که امسال خروج دام از‬ ‫مرز‌های غربی و جنوب به س��مت عراق‪ ،‬مزید‬ ‫بر علت اس��ت تا دامداران ب��ا نرخ‌های باالیی‬ ‫اقدام به عرضه دام در بازار کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹دامداران همکاری نمی‌کنند‬ ‫رئیس اتحادیه گوش��ت گوسفندی با اشاره‬ ‫به اینکه برخی از دامداران همچنان به فروش‬ ‫دام با نرخ‌ سال گذش��ته در بازار اصرار دارند‪،‬‬ ‫تصری��ح ک��رد‪ :‬با وج��ود بارندگی‌ه��ای اخیر‬ ‫و ش��رایط مس��اعد علوفه در صح��را و مراتع‪،‬‬ ‫دامداران بای��د تا حدودی نرخ دام بر مراتع را‬ ‫کاهش دهند‪ ،‬درحالی‌که آنها به س��بب خرید‬ ‫دام با دالر از سوی خریداران خارجی همچنان‬ ‫به عرضه دام با نرخ‌های باال تمایل دارند‪.‬‬ ‫‹ ‹بازار گوشت قرمز در رکود‬ ‫رئیس اتحادیه فروشندگان‬ ‫گوش��ت قرمز شهرس��تان‬ ‫اصفه��ان نی��ز در این‌باره‬ ‫گف��ت‪ :‬درحال‌حاضر به‬ ‫دلی��ل کاه��ش قدرت‬ ‫خرید مردم که از گرانی‬ ‫گوش��ت سرچش��مه‬ ‫می‌گی��رد‪ ،‬ب��ازار در رکود به‌س��ر می‌ب��رد‪ .‬به‬ ‫گ��زارش باش��گاه خبرن��گاران ج��وان‪ ،‬اصغر‬ ‫پورباطنی درباره وضعیت تامین دام سنگین و‬ ‫س��بک در اصفهان گفت‪ :‬در چند روز گذشته‬ ‫نرخ دام س��بک افزای��ش یافته‪ ،‬ام��ا نرخ دام‬ ‫سنگین با کاهش روبه‌رو است‪.‬‬ ‫درحال‌حاض��ر ه��ر کیل��و دام زن��ده کیلویی‬ ‫‪ ۳۵‬ت��ا ‪۴۷‬هزار تومان اس��ت ک��ه پس از ذبح‬ ‫نرخ آن افزای��ش می‌یابد و ای��ن افزایش نرخ‬ ‫ب��ه درجه‌بن��دی و کیفیت گوش��ت بس��تگی‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫وی همچنین یادآور شد‪ :‬دام سبک موردنیاز از‬ ‫تبریز‪ ،‬کردستان‪ ،‬شیراز‪ ،‬خرم‌آباد و استان‌های‬ ‫همجوار وارد اصفهان می‌شود‪.‬‬ ‫پورباطن��ی با تاکی��د بر اهمی��ت کیفیت و‬ ‫نرخ گوش��ت قرمز در بی��ن اعضای این صنف‬ ‫تصری��ح ک��رد‪ :‬گوش��ت‌های واردات��ی پس از‬ ‫س��رمایه‌گذاری از س��وی ع��ده‌ای ب��ه تهران‬ ‫می‌آید و س��پس فرآیند قیمت‌گ��ذاری انجام‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬اما اعضای ما از لحاظ نرخ و کیفیت‬ ‫از گوشت‌های وارداتی استقبال نمی‌کنند‪ ،‬زیرا‬ ‫کیفی��ت آن ب��ا کیفیت گوش��ت درجه ‪ 2‬و ‪3‬‬ ‫داخل کشور تفاوتی ندارد‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬به‌طور معمول گوشت‌های وارداتی‬ ‫از قرقیزس��تان‪ ،‬روس��یه و رومانی وارد کشور‬ ‫می‌شوند‪.‬‬ ‫رئیس اتحادیه فروش��ندگان گوش��ت قرمز‬ ‫شهرس��تان اصفهان درباره قاچ��اق دام اظهار‬ ‫کرد‪ :‬در گذشته ش��اهد قاچاق دام بودیم‪ ،‬اما‬ ‫اکنون بسیار کم با این مسئله روبه‌رو هستیم‪.‬‬ ‫ب��ا این وجود و به گفته قصابان‪ ،‬برخی دالالن‬ ‫یک نوع گوسفند را از ترکیه یا روسیه به بندر‬ ‫منتقل می‌کنند و اصفهان فقط اس��تراحتگاه‬ ‫ماشین حمل این نوع دام به‌شمار می‌رود‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬درحال‌حاضر برای اعضای اتحادیه‬ ‫هر کیلو گوشت گوسفندی را با نرخ ‪۱۰۲‬هزار‬ ‫توم��ان تعیین کرده‌ایم که ب��ه دلیل به‌صرفه‬ ‫نبودن‪ ،‬درصدد افزایش نرخ آن هستیم‪.‬‬
‫‪10‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 6‬مرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 25‬ذی‌القعده ‪1440‬‬ ‫‪ 28‬ژوئیه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1338‬‬ ‫پیاپی ‪2656‬‬ ‫گردشگری و صنایع‌دستی‬ ‫تجارت‬ ‫یادداشت‬ ‫بازیابی هویت‬ ‫شهری با مکث‬ ‫در بافت‬ ‫تاریخی تهران‬ ‫پرهام جانفشان‬ ‫مدیرکل میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع‌دستی و‬ ‫گردشگری استان تهران‬ ‫اقامت ‪ 80‬هزار خارجی با میانگین ‪ 5‬شب در مازندران‬ ‫گردشگران خارجی ‪ 8‬میلیارد دالر در ایران خرج کردند‬ ‫مژده پورزکی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹گردشگر تابستانه در مازندران‬ ‫علی‌اصغر مونسان‬ ‫خبر‬ ‫آموزش مدیریت عمومی‬ ‫تاسیسات گردشگری‬ ‫در ‪ ۳۱‬استان‬ ‫مدی��رکل دفتر آموزش و مطالعات گردش��گری‬ ‫از تعری��ف دوره آموزش��ی کوتاه‌م��دت «مدیریت‬ ‫عمومی تاسیسات گردش��گری» و ابالغ شیوه‌نامه‬ ‫اجرایی آن از سوی رئیس سازمان میراث‌فرهنگی به‬ ‫اداره‌های کل ‪ ۳۱‬استان کشور خبر داد‪ .‬به گزارش‬ ‫پایگاه اطالع‌رس��انی س��ازمان می��راث فرهنگی‪،‬‬ ‫صنایع دستی و گردش��گری‪ ،‬زاهد شفیعی با بیان‬ ‫ای��ن خبر گفت‪ :‬دوره مدیریت عمومی تاسیس��ات‬ ‫گردشگری با هدف تربیت نیروی انسانی متخصص‬ ‫برای مدیریت انواع مختلف تاسیس��ات گردشگری‬ ‫و به‌عنوان یکی از ش��رایط الزم برای دریافت کارت‬ ‫مدیریت‪ ،‬بر اس��اس ش��یوه‌نامه اجرای��ی صدور و‬ ‫تمدی��د کارت مدیران تاسیس��ات گردش��گری‪،‬‬ ‫طراحی ش��ده اس��ت‪ .‬وی با بی��ان اینکه مخاطبان‬ ‫ای��ن دوره‪ ،‬متقاضی��ان دریاف��ت کارت مدیری��ت‬ ‫برای انواع تاسیس��ات گردشگری و همچنین تمام‬ ‫عالقه‌مندان به آشنایی با این حوزه هستند‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫از این پس گذراندن دوره مورد نظر برای متقاضیان‬ ‫حضور در دوره‌های مدیریت تخصصی تاسیس��ات‬ ‫گردش��گری‪ ،‬الزامی اس��ت‪ .‬ش��فیعی ادام��ه داد‪:‬‬ ‫مجری دوره آموزشی کوتاه‌مدت مدیریت عمومی‬ ‫تاسیس��ات گردش��گری‪ ،‬موسس��ه‌های آموزشی‬ ‫گردش��گری هستند که مجوز برگزاری این دوره را‬ ‫از سازمان میراث‌فرهنگی گرفته‌اند‪ .‬وی همچنین‬ ‫در تش��ریح جزئیات دوره یادش��ده گفت‪ :‬مجموع‬ ‫مدت دوره آموزش��ی کوتاه‌مدت مدیریت عمومی‬ ‫تاسیس��ات گردشگری ‪ ۱۸۴‬س��اعت‪ ،‬شامل ‪۱۲۸‬‬ ‫س��اعت آموزش نظری و ‪ ۵۶‬ساعت آموزش عملی‬ ‫اس��ت‪ .‬مدی��رکل آموزش و مطالعات گردش��گری‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬ضروری است دست‌کم ‪ ۳۰‬ساعت‬ ‫از آموزش‌های عملی دوره با همکاری تش��کل‌های‬ ‫حرفه‌ای مربوط در محل تاسیس��ات گردش��گری‬ ‫در ح��ال بهره‌برداری برگزار ش��ود‪ .‬از ‪ ۳۰‬س��اعت‬ ‫آموزش عملی‪ ،‬برگزاری دس��ت‌کم یک نشست در‬ ‫مراکز سرگرمی تفریحی‪ ،‬یک جلسه در واحدهای‬ ‫اقامتی و یک جلس��ه در واحدهای پذیرایی‪ ،‬الزامی‬ ‫اس��ت‪ .‬ش��فیعی‪ ،‬اعتبار گواهینامه ای��ن دوره را از‬ ‫تاری��خ صدور به مدت ‪ ۵‬س��ال اع�لام و تاکید کرد‪:‬‬ ‫ضروری اس��ت فراگیران پس از پای��ان این مدت‪،‬‬ ‫در دوره بازآم��وزی مدیری��ت عمومی تاسیس��ات‬ ‫گردشگری شرکت کنند‪ .‬آشنایی با انواع تاسیسات‬ ‫گردشگری‪ ،‬شناخت صنعت گردشگری‪ ،‬مدیریت‬ ‫و سرپرس��تی در تاسیسات گردش��گری‪ ،‬آشنایی‬ ‫ب��ا اصول و ابزارهای بازاریابی و تبلیغات‪ ،‬آش��نایی‬ ‫مقدماتی با زبان انگلیس��ی در گردشگری‪ ،‬ایمنی‪،‬‬ ‫بهداش��ت و پیش��گیری از ح��وادث‪ ،‬مهارت‌های‬ ‫ف��ردی و ارتباط��ی‪ ،‬قوانی��ن‪ ،‬مق��ررات و ضوابط‬ ‫تاسیسات گردشگری‪ ،‬آشنایی با طراحی داخلی و‬ ‫تجهیزات تاسیسات گردشگری‪ ،‬مدیریت کیفیت‬ ‫و رضایت مش��تریان‪ ،‬گردشگری پایدار و توجهات‬ ‫زیس��ت‌محیطی و نیز آش��نایی با مفاهیم کسب و‬ ‫کارهای مکمل در تاسیس��ات گردشگری‪ ،‬برخی از‬ ‫دروس دوره آموزشی کوتاه‌مدت مدیریت عمومی‬ ‫تاسیسات گردشگری است‪.‬‬ ‫یک م��اه از فصل تابس��تان گذش��ت و گزارش‌های‬ ‫میدانی و رس��می گواه از آن دارد که امس��ال با وجود‬ ‫همه مشقت‌های مالی که ایرانیان به آن دچار شده‌اند‪،‬‬ ‫به شهرهای مختلف ایران س��فر می‌کنند‪ .‬گردشگران‬ ‫خارجی هم همچنان در ش��هرهای مختلف در آرامش‬ ‫و آسایش به اماکن دیدنی سر می‌زنند و از جاذبه‌های‬ ‫ایران بازدید می‌کنند‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫و بر اس��اس گزارش��ی از ایس��نا‪،‬‬ ‫رئی��س س��ازمان میراث فرهنگ��ی‪ ،‬صنایع دس��تی و‬ ‫گردشگری در آیین گشایش دهمین نمایشگاه صنایع‬ ‫دس��تی و هنرهای سنتی خراس��ان رضوی اظهار کرد‪:‬‬ ‫با وجود مش��کالت و تهدیدات‪ ،‬گردشگری رشد خوبی‬ ‫داشته است‪ .‬همچنین اقدامات مختلفی در حال انجام‬ ‫است که آمار گردشگران ورودی را افزایش دهیم‪.‬‬ ‫علی‌اصغر مونسان بیان کرد‪ :‬گردشگری کشور رونق‬ ‫خوبی دارد‪ .‬بنا بر آمار بانک مرکزی‪ ،‬سال گذشته ‪۸.۱۱‬‬ ‫میلیارد دالر سهم گردشگری از درآمد غیرنفتی بوده و‬ ‫درحال‌حاض��ر ‪ ۱۸۰‬هزار میلیارد تومان پروژه در حوزه‬ ‫گردش��گری در حال اجرا داریم که شامل مجتمع‌های‬ ‫گردشگری و هتل‌ها با ستاره‌های مختلف است‪.‬‬ ‫مهران حسنی‬ ‫محمود فخری‬ ‫شهرود امیرانتخابی‬ ‫وی افزود‪ :‬در س��ال ‪ ۹۶‬آمار گردش��گران ورودی به‬ ‫کش��ور ‪ ۷.۴‬میلی��ون نفر بود که در س��ال ‪ ۹۷‬به ‪۸.۷‬‬ ‫میلیون نفر افزایش پیدا کرد‪.‬‬ ‫معاون گردش��گری اداره کل میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع‬ ‫دس��تی و گردش��گری مازندران گفت‪ :‬از اول خرداد تا‬ ‫‪ ۳۱‬تی��ر ‪ ،۹۸‬بیش از ‪ ۱۹‬میلی��ون و ‪ ۷۰۰‬هزار نفر با‬ ‫میانگین ‪ ۴‬ش��ب و ‪ ۵‬روز در اس��تان مازندران اقامت‬ ‫داش��ته‌اند‪ .‬این آم��ار از گردش��گران داخلی و خارجی‬ ‫اس��ت اما آمارگیری درباره گردشگران خارجی در این‬ ‫اس��تان هر ‪ ۳‬ماه یک بار انجام می‌شود‪ .‬از این رو آمار‬ ‫گردش��گران خارجی در ‪ ۳‬ماه نخست امسال ‪ ۸۰‬هزار‬ ‫نفر با میانگین ‪ ۵‬شب اقامت بوده است‪.‬‬ ‫مه��ران حس��نی در گفت‌وگو ب��ا‬ ‫اظهار کرد‪:‬‬ ‫س��تاد اجرای��ی خدمات س��فر با حضور س��ازمان‌‌های‬ ‫اجرای��ی مختل��ف پ��س از پای��ان تعطی�لات ن��وروز‪،‬‬ ‫برنامه‌ریزی برای تابستان را انجام داد‪ ۱۲ .‬کارگروه در‬ ‫استان با هماهنگی ‪ ۲۲‬فرماندار در این طرح مشارکت‬ ‫داش��تند و پیش‌بینی‌هایی درب��اره امداد و نجات‪ ،‬امور‬ ‫فرهنگی‪ ،‬بهداشت و درمان‪ ،‬اسکان و پذیرایی‪ ،‬تنظیم‬ ‫بازار‪ ،‬کنترل قیمت‌ها و‪ ...‬انجام ش��د و درحال‌حاضر با‬ ‫این میزان جمعیتی که وارد اس��تان شده است‪ ،‬آماده‬ ‫پذیرایی از گردشگران هستیم‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬م��ا توانس��ته‌ایم خدمات م��ورد نیاز‬ ‫گردشگران را به‌وس��یله صنوف مختلف ارائه دهیم‪ ،‬به‬ ‫نحوی که شایس��ته هم‌وطنانی باش��د که مازندران را‬ ‫برای سفر انتخاب کرده‌اند‪.‬‬ ‫حس��نی همچنین تصریح ک��رد‪ :‬در برخی روزهای‬ ‫ویژه مانند عید فطر تعداد گردش��گران افزایش داشته‬ ‫اس��ت‪ .‬همه گردش��گرانی که وارد اس��تان می‌ش��وند‬ ‫نیاز ب��ه خدمات دارند‪ .‬س��تاد اجرایی‪ ،‬خدمات س��فر‬ ‫س��ازمان‌های مختلف را کنار هم قرار داده و توانس��ته‬ ‫اس��ت برنامه‌ریزی‌ه��ای درس��تی برای ارائ��ه خدمات‬ ‫شایس��ته به گردش��گران انجام دهد‪ .‬در ادامه روزهای‬ ‫گرم تابس��تانی با نشست‌هایی که در کارگروه‌ها برگزار‬ ‫می‌شود‪ ،‬هم‌افزایی بیشتر می‌شود‪.‬‬ ‫وی بیان کرد‪ :‬نخس��تین هدف گردشگری تابستانه‬ ‫در مازندران‪ ،‬اس��تفاده از فضای س��احلی و دریاس��ت‬ ‫که ب��ر این اس��اس طرح‌هایی برای ارائ��ه خدمات در‬ ‫س��احل داش��ته‌ایم‪ .‬البته طرح‌هایی نیز ب��رای توزیع‬ ‫جمعیت گردش��گران و درآمد حاص��ل از ورود آنها در‬ ‫اس��تان داریم‪ .‬گردشگری روس��تایی طرحی است که‬ ‫زی��ر مجموع��ه اقامتگاه‌های بوم‌گردی ق��رار می‌گیرد‪.‬‬ ‫ای��ن اقامتگاه‌ه��ا بهانه‌ای ب��رای ورود گردش��گران به‬ ‫روستاهاس��ت که در کنار این اقام��ت‪ ،‬جامعه محلی‪،‬‬ ‫انتفاع��ی از ورود گردش��گران می‌برند‪ .‬ع�لاوه بر آن‪،‬‬ ‫مشارکت در مرمت بناهای تاریخی‬ ‫به جای پرداخت مالیات‬ ‫مدی��رکل می��راث فرهنگی‪ ،‬صنایع دس��تی‬ ‫و گردش��گری اس��تان قزوین گفت‪ :‬مشارکت‬ ‫مودی��ان مالیات��ی در هزینه‌ه��ای مرم��ت و‬ ‫نگهداری از بناهای تاریخی به منزله هزینه‌های‬ ‫قابل قبول مالیاتی تلقی می‌شود‪.‬‬ ‫به گ��زارش خبرگزاری صداوس��یما‪ ،‬علیرضا‬ ‫خزائل��ی گفت‪ :‬بر اس��اس بن��د (د) تبصره ‪۱۰‬‬ ‫قانون بودجه س��ال ‪ ۹۸‬کل کشور‪ ،‬همه وجوه‬ ‫مش��ارکت در مرمت بناه��ای تاریخی به جای‬ ‫پرداخ��ت مالی��ات و هزینه‌هایی که از س��وی‬ ‫اش��خاص حقیق��ی و حقوق��ی ش��امل افراد‪،‬‬ ‫ش��رکت‌ها‪ ،‬صاحبان صنایع‪ ،‬کس��ب و کارها و‬ ‫همه مودی��ان مالیاتی برای مرم��ت‪ ،‬حفاظت‬ ‫و نگه��داری از بناه��ای تاریخ��ی پرداخ��ت‬ ‫می‌ش��ود‪ ،‬با تاییدیه س��ازمان میراث فرهنگی‪،‬‬ ‫صنایع دس��تی و گردش��گری و اعالم به اداره‬ ‫کل مالیات��ی‪ ،‬به منزله هزینه‌ه��ای قابل قبول‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه‌ای‬ ‫انس��انی که گذش��ته خ��ود را فرام��وش کرده‪،‬‬ ‫نمی‌توان��د جریان زندگی را ب��ه طور معمول دنبال‬ ‫کند‪ .‬ش��هرها نیز مانند انس��ان‌ها هستند‪ .‬شهری‬ ‫که از س��بک زندگی تاریخی خود دور ش��ده باشد‬ ‫نمی‌تواند حیات طبیعی داشته باشد‪ .‬مردم هر شهر‬ ‫نیاز دارند با تاریخچه آن شهر آشنا شوند‪ .‬به عبارت‬ ‫دیگر‪ ،‬آش��نایی مردم با داستان بناهای تاریخی هر‬ ‫شهر در بلندمدت آثار مثبتی برای ایران به ارمغان‬ ‫خواهد آورد‪ .‬بناهای تاریخی‪ ،‬حافظه شهر هستند‬ ‫و ما به شهری پویا می‌گوییم که یادآور گذشته خود‬ ‫باشد‪ .‬بنابراین تاکید بر این است که با فراهم آوردن‬ ‫ش��رایط بازدید مردم از خانه‌ه��ای تاریخی و تغییر‬ ‫کاربری آنها ب��رای نمونه به صورت کافه یا هتل‪ ،‬به‬ ‫عنوان نق��اط مکث مردم بتوانن��د در آنجا یکی دو‬ ‫س��اعت یا چند روزی را به س��ر برن��د‪ ،‬فکر کنند و‬ ‫در حال و هوای نوس��تالژیک قرار گیرند‪ .‬هتل‌های‬ ‫تاریخی بسیاری در تهران قابل ساخت هستند و از‬ ‫برخی از آنها بهره‌برداری شده است‪ .‬کافه‌هایی هم‬ ‫به همین منظور ساخته شده‌اند‪.‬‬ ‫ب��ه ط��ور کلی احی��ای اماکن تاریخ��ی با توجه‬ ‫ب��ه سیاس��ت‌های س��ازمان می��راث فرهنگ��ی‪،‬‬ ‫صنایع‌دستی و گردش��گری‪ ،‬یک موضوع اصولی و‬ ‫مهم است‪ .‬احیای ساختمان‌های تاریخی و تبدیل‬ ‫آنه��ا به مکانی قابل اس��تفاده ب��رای مردم موجب‬ ‫افزای��ش تفکر در ب��اب هویت ش��هری و فرهنگ‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫علی‌اصغر مونس��ان‪ :‬گردشگری کش��ور رونق خوبی دارد‪ .‬بنا بر آمار بانک‬ ‫مرکزی‪ ،‬سال گذشته ‪ ۸.۱۱‬میلیارد دالر سهم گردشگری از درآمد غیرنفتی‬ ‫ب��وده و درحال‌حاضر ‪ ۱۸۰‬هزار میلیارد تومان پروژه در حوزه گردش��گری‬ ‫در حال اجرا داریم که ش��امل مجتمع‌های گردشگری و هتل‌ها با ستاره‌های‬ ‫مختلف است‬ ‫غذاهای محلی‪ ،‬آیین‌ها‪ ،‬آداب و رسوم و صنایع دستی‬ ‫این مناطق معرفی می‌شوند‪.‬‬ ‫حس��نی افزود‪ :‬توره��ای طبیعت‌گ��ردی در مناطق‬ ‫روس��تایی از ظرفیت‌های دیگری هس��تند که به آنها‬ ‫توجه می‌ش��ود‪ .‬به این ترتیب تجربه زندگی روستایی‬ ‫برای گردشگران لذت‌بخش خواهد بود‪.‬‬ ‫‹ ‹استقبال از تورهای داخلی در فارس‬ ‫رئیس‌هی��ات مدی��ره انجمن صنف��ی دفاتر خدمات‬ ‫مس��افرتی ف��ارس گفت‪ :‬در ش��رایط فعل��ی‪ ،‬مردم از‬ ‫تورهای داخلی و استان‌گردی استقبال می‌کنند‪.‬‬ ‫محم��ود فخ��ری در گفت‌وگو با ایلنا ب��ا بیان اینکه‬ ‫افزای��ش نرخ دالر باعث ش��ده اس��ت مس��افرت افراد‬ ‫به خارج از کش��ور به ش��دت کاهش یاب��د‪ ،‬بیان کرد‪:‬‬ ‫درحال‌حاض��ر تع��داد مع��دودی از افراد‪ ،‬کش��ورهای‬ ‫خارجی را برای مسافرت انتخاب می‌کنند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬ش��رایط مالی موجود س��بب ش��ده است‬ ‫مردم قدرت س��فرهای خارجی را از دست بدهند و به‬ ‫مکان‌های داخل کشور و استان سفر کنند‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه گردش��گری در س��ال جاری‬ ‫نس��بت به س��ال گذش��ته ‪ ۴۰‬درصد کاهش داش��ته‬ ‫اس��ت‪ ،‬بیان کرد‪ :‬سیاس��ت‌های بین‌المللی هم سبب‬ ‫ش��ده که گردش��گران اندکی به داخل کش��ور بیایند‪،‬‬ ‫به‌طوری ک��ه درحال‌حاض��ر افراد ح��وزه خلیج‌فارس‬ ‫بیشترین گردشگران خارجی به ایران هستند و بازدید‬ ‫گردش��گران خارجی و کش��ورهای اروپای��ی از ایران و‬ ‫استان فارس به شدت افت کرده است‪.‬‬ ‫فخری با بیان اینکه ش��یراز و استان فارس با داشتن‬ ‫جاذبه‌ه��ای عدیده تاریخ��ی‪ ،‬فرهنگی و مذهبی قطب‬ ‫گردش��گری کش��ور هس��تند‪ ،‬ادامه داد‪ :‬نگاه مدیران‬ ‫دولتی به جاذبه‌ها و رونق گردش��گری اس��تان فارس‬ ‫ضعیف اس��ت چراکه معتقدیم ق��رار گرفتن دولت در‬ ‫کنار بخش خصوصی می‌تواند نتیجه‌های مناس��بی را‬ ‫در بخش گردشگری رقم بزند‪.‬‬ ‫وی معتقد اس��ت که نب��ود تعامل و در کنار یکدیگر‬ ‫قرار نگرفتن بخش خصوصی و دولتی باعث می‌شود در‬ ‫بخش‌گردشگری به یک نتیجه واحد نرسیم و این مهم‬ ‫سبب می‌ش��ود از دیگر استان‌ها و استان‌های همجوار‬ ‫عقب بمانیم‪.‬‬ ‫مالیات��ی تلقی می‌ش��ود‪ .‬وی اس��تفاده از این‬ ‫قانون را فرصت مناس��بی برای س��اماندهی و‬ ‫مرمت بناهای تاریخی دانست و افزود‪ :‬با توجه‬ ‫به اینکه بس��یاری از صاحبان ثروت و مودیان‬ ‫مالیاتی ممکن اس��ت وارث یا مالک یک بنای‬ ‫تاریخی باش��ند‪ ،‬استفاده از این ظرفیت قانونی‬ ‫ضمن مش��ارکت در پروژه حفظ و نگهداری از‬ ‫میراث‌های ارزشمند تاریخی‪ ،‬فرصت مناسبی‬ ‫را برای مرمت و س��اماندهی ملک اجدادی آنها‬ ‫فراهم خواهد کرد‪.‬‬ ‫وی یادآور ش��د‪ :‬افراد‪ ،‬ش��رکت‌ها‪ ،‬صاحبان‬ ‫صنایع‪ ،‬کس��ب و کارها و همه مودیان مالیاتی‬ ‫می‌توانن��د با مراجعه به ح��وزه معاونت میراث‬ ‫فرهنگ��ی ای��ن اداره برای مش��ارکت در پروژه‬ ‫مرمت و س��اماندهی بناهای تاریخی یا معرفی‬ ‫ملک مورد نظر خود برای تجهیز و مرمت اعالم‬ ‫آمادگی کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹عوامل موثر بر نرخ تور‌ها‬ ‫ثمردار‪ ،‬یکی از مس��ئوالن آژانس‌های هواپیمایی در‬ ‫ش��یراز هم با بی��ان اینکه نرخ ت��ور و اقامت هتل‌ها به‬ ‫عواملی مانن��د نوع هتل‪ ،‬پرواز‪ ،‬غذا و‪ ...‬بس��تگی دارد‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬درحال‌حاضر نرخ تورهای داخلی و درون‌استانی‬ ‫در یک روز از ‪ ۶۰‬هزار تومان ش��روع می‌شود و به بیش‬ ‫از ‪ ۱۰۰‬هزار تومان می‌رسد‪.‬‬ ‫وی در گفت‌وگو با ایلنا با بیان اینکه وضع معیش��ت‬ ‫مردم به گونه‌ای ش��ده که س��فر از اولویت سوم به بعد‬ ‫خانواده‌هاس��ت‪ ،‬اف��زود‪ :‬مردم پس از تامی��ن مایحتاج‬ ‫زندگی‪ ،‬برنامه س��فر می‌چینند‪ ،‬به‌طوری که در س��ال‬ ‫جاری‪ ،‬میزان سفرهای داخلی و خارجی مردم به شدت‬ ‫کاهش یافته اس��ت‪ .‬ثمردار با بیان اینکه درحال‌حاضر‬ ‫م��ردم از توره��ای ی��ک روزه و دو روزه درون‌اس��تانی‬ ‫اس��تقبال می‌کنند‪ ،‬ادام��ه داد‪ :‬با توجه ب��ه اینکه نرخ‬ ‫تورهای بیرون از اس��تان و ش��هرهای ش��مالی حدود‬ ‫‪۳‬میلیون تومان اس��ت‪ ،‬مردم از سفرهای درون‌استانی‬ ‫بیش��تر اس��تقبال می‌کنند‪ .‬وی با اش��اره به اینکه نرخ‬ ‫س��فرهای داخلی نسبت به س��ال گذشته ‪ ۱۰۰‬درصد‬ ‫افزایش داش��ته‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬درحال‌حاضر هزینه سفر ‪۳‬‬ ‫ت��ا ‪ ۴‬روزه به کش��وری مانند ترکیه ح��دود ‪ ۸‬میلیون‬ ‫تومان می‌شود‪ .‬این مسئول آژانس گردشگری ادامه داد‪:‬‬ ‫بر اساس بررسی‌ها‪ ،‬ایران اولویت ‪ ۱۵‬به بعد گردشگران‬ ‫خارجی به ش��مار می‌آید‪ .‬به گفته وی‪ ،‬ش��یراز دومین‬ ‫شهر گردشگران خارجی اس��ت که برای سفر به ایران‬ ‫می‌آیند‪.‬‬ ‫‹ ‹فعالیت تاسیسات گردشگری دریایی‬ ‫ب��ه گ��زارش پای��گاه اطالع‌رس��انی اداره کل میراث‬ ‫فرهنگی‪ ،‬صنایع دس��تی و گردش��گری استان گیالن‪،‬‬ ‫مدیرکل میراث فرهنگی‪ ،‬گردش��گری و صنایع دستی‬ ‫اس��تان گیالن نیز درباره شرایط صنعت گردشگری در‬ ‫این استان گفت‪ :‬تحقق سفرهای دریایی به کشورهای‬ ‫همس��ایه دری��ای خزر موجب می‌ش��ود تا تاسیس��ات‬ ‫گردشگری ساحلی گیالن در تمام سال فعالیت دائمی‬ ‫و پر رونق داشته باشند‪.‬‬ ‫شهرود امیرانتخابی با اش��اره به اینکه استان گیالن‬ ‫دارای ‪ ۲۸۸‬کیلومتر نوار ساحلی و ‪ ۹‬شهرستان ساحلی‬ ‫دارای امکانات اولیه و زیرساخت‌های الزم برای اجرای‬ ‫برنامه‌های گردش��کری دریایی هستند‪ ،‬گفت‪ :‬با توجه‬ ‫ب��ه محدوده م��رز آبی اس��تان گیالن و همج��واری با‬ ‫استان‌های ساحلی مازندران و گلستان‪ ،‬این شهرستان‬ ‫ساالنه پذیرای گردشگران زیادی است‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬همه ساله حدود‪ ۲۰‬میلیون گردشگر وارد‬ ‫استان گیالن می‌شوند که ‪ ۸۰‬درصد آنها برای استفاده‬ ‫از مواهب طبیعی دریا و تفریحات ساحلی به ویژه در ‪۶‬‬ ‫ماه نخست سال به گیالن می‌آیند‪ .‬امیر انتخابی با بیان‬ ‫اینکه اجرای س��فرهای دریایی برای جذب گردشگران‬ ‫خارج��ی‪ ،‬منجر به رون��ق اقتصادی‪ ،‬ایجاد اش��تغال و‬ ‫توسعه گردشگری خواهد شد‪ ،‬افزود‪ :‬تاسیسات صنعت‬ ‫گردشگری مس��تقر در نوار ساحلی اس��تان به صورت‬ ‫فصل��ی و فقط در ‪ ۳‬ماه تابس��تان مش��غول به فعالیت‬ ‫هستند که موجب کاهش درصد اشتغال و پایین بودن‬ ‫درآمد تاسیسات اقامتی و پذیرایی در استان شده و در‬ ‫صورت تحقق س��فرهای دریایی از کشورهای همسایه‬ ‫دریای خزر‪ ،‬تاسیس��ات گردش��گری ساحلی استان در‬ ‫تمام سال فعالیتی دائمی و پر رونق خواهند داشت‪.‬‬ ‫وی در ادامه‪ ،‬مس��یرهای گردشگری استان گیالن را‬ ‫بندر انزلی‪ ،‬آس��تارا‪ ،‬چمخاله‪ ،‬کیاشهر و منطقه آزاد در‬ ‫بندر انزلی معرفی کرد و افزود‪ :‬مس��یرهای گردشگری‬ ‫دریایی خارجی ش��امل مس��یر بنادر باک��و آذربایجان‪،‬‬ ‫آس��تراخان روس��یه‪ ،‬اکتائو قزاقس��تان و ترکمن‌باشی‬ ‫ترکمنستان است‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬با توجه به اینکه بندر انزلی دارای اس��کله‬ ‫و امکانات اس��تاندارد برای پذیرش گردشگران دریایی‬ ‫خارجی اس��ت‪ ،‬از اهمیت ویژه‌ای نسبت به سایر بنادر‬ ‫استان برخوردار است‪.‬‬ ‫مدیرکل میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری و صنایع دستی‬ ‫استان گیالن گفت‪ :‬تاسیس��ات گردشگری دریایی در‬ ‫‪ ۹‬شهرس��تان آستارا‪ ،‬آستانه اشرفیه‪ ،‬بندرانزلی‪ ،‬تالش‪،‬‬ ‫رش��ت‪ ،‬رودس��ر‪ ،‬رضوانش��هر‪ ،‬الهیجان و لنگرود فعال‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫امیرانتخاب��ی به فعالی��ت ‪ ۲۶‬مجتمع گردش��گری‪،‬‬ ‫‪ ۶‬ط��رح سالم‌س��ازی‪ ۵۵ ،‬خانه مس��افر و ‪ ۱۹‬هتل در‬ ‫‪ ۳۰‬کیلومتر نوار س��احلی در بندر انزلی اش��اره کرد و‬ ‫ادامه داد‪ :‬در شهرس��تان آس��تارا نی��ز ‪ ۳‬هتل‪ ۳ ،‬طرح‬ ‫سالم‌س��ازی‪ ۴۵ ،‬خانه مسافر و یک مجتمع گردشگری‬ ‫فعال هستند‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬گیالن دارای ‪ ۳۸‬طرح س�لامت دریا‪۹۲ ،‬‬ ‫واحد اقامتی و مراکز تفریحی و سرگرمی و گردشگری‬ ‫مشرف به سواحل است‪.‬‬ ‫بر اس��اس این گ��زارش‪ ،‬هر کدام از اس��تان‌ها بنا بر‬ ‫ظرفیت خ��ود فعالیت‌های��ی برای جذب گردش��گران‬ ‫داخلی داش��ته‌اند و تالش‌ها برای تابستانی پر سفر در‬ ‫ایران ادامه دارد‪.‬‬ ‫حریم موزه پمپ بنزین دروازه دولت در معرض تهدید‬ ‫در حالی که تنها یک ماه از گشایش تنها موزه نفتی‬ ‫پایتخت می‌گذرد‪ ،‬عملیات غیراصولی ساخت ایستگاه‬ ‫آتش‌نش��انی در ضلع جنوبی موزه پمپ بنزین دروازه‬ ‫دولت‪ ،‬حریم این اثر ملی را در معرض تهدید قرار داد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش مه��ر‪ ،‬عملیات گودب��رداری‪ ،‬بتن‌ریزی‬ ‫غیراصول��ی و بدون رعای��ت الزامات ایمنی س��اخت‬ ‫ایس��تگاه آتش‌نش��انی در مجاورت موزه پمپ بنزین‬ ‫دروازه دولت تهران که به شماره ‪ ۳۱۷۱۱‬در فهرست‬ ‫آثار ملی کشور ثبت شده است‪ ،‬موجب تخریب بخشی‬ ‫از دیوار ضلع جنوبی بنای تاریخی این موزه و آس��یب‬ ‫ب��ه اقالم و تجهیزات به نمایش درآمده در محوطه باز‬ ‫موزه شده است‪.‬‬ ‫مسئول موزه دروازه دولت تهران ضمن ابراز نگرانی‬ ‫از ادام��ه فعالیت غیراصول��ی پیمانکار طرف قرارداد با‬ ‫ش��هرداری منطقه ‪ ۱۲‬ته��ران که عملیات س��اخت‬ ‫ایس��تگاه آتش‌نش��انی در ضل��ع جنوبی م��وزه پمپ‬ ‫بنزی��ن دروازه دولت را بر عه��ده دارد‪ ،‬گفت‪ :‬پس از‬ ‫پیگیری‌ه��ای مک��رر مدیریت موزه‌ها و مرکز اس��ناد‬ ‫صنعت نفت‪ ،‬در ‪ ۲۴‬اردیبهش��ت سال گذشته‪ ،‬دستور‬ ‫توقف عملیات گودبرداری و ساخت‌وس��از در مجاورت‬ ‫موزه پمپ بنزین دروازه دولت تهران از سوی اداره کل‬ ‫میراث فرهنگی اس��تان تهران صادر شد اما متاسفانه‬ ‫کارگاه یادش��ده فعالی��ت خود را چن��د هفته پس از‬ ‫گشایش این موزه بدون در نظر گرفتن اصول ایمنی و‬ ‫حفظ حریم این اثر ملی از سر گرفته است‪.‬‬ ‫مری��م اس��ماعیلی اف��زود‪ :‬در همی��ن زمین��ه در‬ ‫مکاتبه‌ای که دوباره از س��وی مدیریت موزه‌ها و مرکز‬ ‫اسناد صنعت نفت در ‪ ۲۷‬فروردین امسال با مهندس‬ ‫بزرگ‌نیا‪ ،‬مدیرکل میراث فرهنگی استان تهران انجام‬ ‫شد‪ ،‬خواستار توقف عملیات ساختمانی یادشده شدیم‬ ‫که تاکن��ون به نتیجه‌ای نرس��یده و فعالیت پیمانکار‬ ‫بدون در نظر گرفتن الزامات ایمنی ادامه دارد‪.‬‬ ‫اس��ماعیلی بر ض��رورت حفظ آثار تاریخی کش��ور‬ ‫تاکی��د ک��رد و افزود‪ :‬هش��دارهای الزم ب��ه پیمانکار‬ ‫این طرح نیز داده ش��ده و از شرکت «مستحکم» که‬ ‫عملیات اجرایی ساخت ایستگاه آتش‌نشانی مجاورت‬ ‫موزه نفتی پایتخت را بر عهده دارد‪ ،‬در نامه‌ای رسمی‬ ‫خواسته شده تا ضمن رعایت اصول ایمنی در ساخت‬ ‫این بن��ا‪ ،‬از حفاظ و حصار مطمئن برای جلوگیری از‬ ‫هرگون��ه مزاحمت بصری و فیزیکی (از جهت مصالح)‬ ‫استفاده کند‪ .‬با این حال ‪ ۳‬مرداد ‪ ۹۸‬شاهد بتن‌ریزی‬ ‫غیراصولی بدون رعایت الزامات ایمنی در این محوطه‬ ‫بودیم که متاس��فانه موجب آس��یب رسیدن به اقالم‬ ‫منحص��ر به ف��رد و تجهیزات ارزش��مند ب��ه نمایش‬ ‫درآم��ده در محوط��ه ب��از و تخریب بخش��ی از دیوار‬ ‫قدیم��ی موزه با قدمت��ی نزدیک به یک قرن‪ ،‬ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫مس��ئول موزه پمپ بنزی��ن دروازه دولت تهران در‬ ‫پایان‪ ،‬از مس��ئوالن خواس��ت ضمن برخ��ورد قانونی‬ ‫و بازدارن��ده با پیمانکار این طرح‪ ،‬هرچه س��ریع‌تر از‬ ‫ادام��ه عملیات اجرایی بدون در نظر گرفتن تمهیدات‬ ‫الزم درباره حف��ظ ایمنی که در آینده نزدیک ممکن‬ ‫است بنای تاریخی نخستین موزه نفت پایتخت را در‬ ‫معرض آسیب جدی قرار دهد‪ ،‬جلوگیری کنند‪.‬‬
‫‪11‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 6‬مرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 25‬ذی‌القعده ‪1440‬‬ ‫‪ 28‬ژوئیه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1338‬‬ ‫پیاپی ‪2656‬‬ ‫بازار مالی‬ ‫اولویت‌های بانک مرکزی مشخص شد‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه‌ای‬ ‫‹ ‹تحقق اولویت‌ها در کوتاه‌مدت‬ ‫آلبرت بغزیان‪ ،‬کارشناس اقتصاد در این زمینه‬ ‫در گفت‌وگ��و با‬ ‫با بیان اینکه ‪ ۴‬اولویتی‬ ‫که بانک مرکزی به آن اش��اره کرده اس��ت از‬ ‫مهم‌ترین واجبات برای اقتصاد ایران به ش��مار‬ ‫می‌آی��د که باید هرچه س��ریع‌تر عملی ش��ود‪،‬‬ ‫‪ ۴‬برنامه مهم برای اقتصاد ایران‬ ‫بان��ک مرکزی حفظ و تقویت ارزش پ��ول ملی‪ ،‬مهار تورم‪،‬‬ ‫کمک به رونق تولید و رش��د اقتصادی و اصالح نظام بانکی‬ ‫را به عنوان ‪ ۴‬برنامه اولویت‌دار بانک مرکزی برای اقتصاد‬ ‫ایران اعالم کرده است‬ ‫افزود‪ :‬بی‌تردید رونق تولید‪ ،‬رش��د اقتصادی و‬ ‫اصالح نظام بانکی اگر محقق شود‪ ،‬این اقدام‌ها‬ ‫در نهای��ت می‌تواند ارزش پ��ول ملی را تقویت‬ ‫کند و باعث مهار تورم در کش��ور شود؛ اهدافی‬ ‫که بانک مرکزی به دنبال تحقق آن است‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬اما اگر پول‬ ‫ملی ضعیف ش��د‪ ،‬این‬ ‫موضوع همه بخش‌ها را‬ ‫تحت‌تاثیر قرار می‌دهد‬ ‫و باع��ث ایج��اد تورم‪،‬‬ ‫رکود‪ ،‬بیکاری‪ ،‬افزایش‬ ‫قیمت‌ه��ا و بی‌ثبات��ی‬ ‫بازارها می‌ش��ود‪ .‬بنابراین‪ ،‬برای بهبود وضعیت‬ ‫اقتصادی کش��ور‪ ،‬نخستین اقدام بانک مرکزی‬ ‫باید تقویت ارزش پول ملی و به ثبات رساندن‬ ‫نرخ ارز باشد‪.‬‬ ‫او ب��ا بیان اینکه در مدت اخیر بانک مرکزی‬ ‫با اقدام‌هایی که انجام داد توانس��ت بخش��ی از‬ ‫این تنش‌ها را کم و ثبات نس��بی را در بازار ارز‬ ‫حاکم کند که این فعالیت‌ها باید مستمر باشد‪،‬‬ ‫اظهار ک��رد‪ :‬بی‌تردید وقتی ب��ازار ارز به ثبات‬ ‫رسید‪ ،‬در گام بعدی بانک‌مرکزی باید نیازهای‬ ‫ارزی بخش‌های مولد و واقعی اقتصاد را با نرخ‬ ‫منطقی ارز تامین کن��د تا صنایع و بخش‌های‬ ‫تولیدی کشور که این روزها با مشکالت زیادی‬ ‫روبه‌رو هستند از رکود خارج شوند‪.‬‬ ‫به گفته این کارشناس‪ ،‬درحال‌حاضر هزینه‬ ‫تولید به‌ش��دت افزایش یافته که بخش زیادی‬ ‫از ای��ن افزایش هزینه‌ها از بابت رش��د نرخ ارز‬ ‫اس��ت که باید در این راس��تا گام‌های اساسی‬ ‫برای کاهش نرخ ارز برداش��ته شود‪ ،‬البته این‬ ‫مهم مدتی است در دس��تور کار بانک مرکزی‬ ‫قرار گرفته است‪.‬‬ ‫عالوه‌ب��ر ای��ن‪ ،‬بخش��ی از هزینه‌های حوزه‬ ‫تولید باب��ت هزینه‌های تامین مالی اس��ت که‬ ‫بای��د این هزینه‌ه��ا نیز کاهش یاب��د و درکنار‬ ‫این اقدام‌ها یارانه مورد نیاز این بخش‌ها تامین‬ ‫شود‪.‬‬ ‫بغزی��ان در ای��ن زمین��ه ب��ه اص�لاح نظام‬ ‫بانکی اش��اره ک��رد و گف��ت‪ :‬بانک‌ه��ا باید از‬ ‫بنگاه��داری خارج ش��وند و با ه��دف افزایش‬ ‫ت��وان اعتباردهی‌ش��ان‪ ،‬ام��وال مازادش��ان را‬ ‫واگذار کنن��د‪ .‬در عین ح��ال بانک‌ها به جای‬ ‫تامی��ن هزینه‌ها از محل دریافت س��ود بانکی‪،‬‬ ‫باید از محل کارمزدهای بانکی هزینه‌های‌شان‬ ‫را تامی��ن کنند ک��ه این خود ب��ه کاهش نرخ‬ ‫تمام‌شده پول در بانک‌ها و ار‌زان‌تر‌شدن هزینه‬ ‫تامین مال��ی بنگاه‌های اقتصادی کمک خواهد‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫این کارش��ناس معتقد اس��ت بانک‌ها باید با‬ ‫آزادس��ازی منابع بلوکه‌شده‌شان در بخش‌های‬ ‫گوناگ��ون‪ ،‬آنه��ا را ب��ه س��مت بخ��ش تولید‬ ‫هدای��ت کنن��د تا بلکه ای��ن امر ب��ه تقویت و‬ ‫رون��ق بخش تولید بینجامد‪ .‬ب��ه گفته بغزیان‪،‬‬ ‫س��ختگیری‌ها برای انجام فعالیت‌های تولیدی‬ ‫بای��د کمرنگ ش��ود و نظارت بانک‌ه��ا بر روند‬ ‫تس��هیالت‌دهی و اینکه هزینه‌ک��رد این منابع‬ ‫در بخ��ش واقع��ی اقتصادی باش��د‪ ،‬تش��دید‬ ‫شود‪.‬‬ ‫ب��ه گفته ای��ن کارش��ناس‪ ،‬بی‌تردید تحقق‬ ‫این اهداف در کوتاه‌مدت امکان‌پذیر اس��ت اما‬ ‫نیازمند یک عزم و اراده جدی است که باید در‬ ‫حوزه اقتصادی ایجاد شود‪.‬‬ ‫‹ ‹به مرور شاهد کاهش خواهیم بود‬ ‫محمد دالمن‌پور‪ ،‬کارش��ناس اقتصاد نیز در‬ ‫گفت‌وگو با ایس��نا با اش��اره به کاهش نرخ ارز‬ ‫در هفته‌های اخیر و فعالیت‌های بانک مرکزی‬ ‫در ای��ن حوزه گفت‪ :‬نرخ در بازارهای اقتصادی‬ ‫تحت‌تاثیر نی��روی عرضه‌و‌تقاضا بوده و این دو‬ ‫نیرو تعیین‌کننده نرخ تعادلی بازار است‪ .‬درباره‬ ‫کاهش تقاضای دالر و سایر ارزهای معتبر چند‬ ‫دلیل می‌تواند وجود داش��ته باش��د که یکی از‬ ‫آنها‪ ،‬کاهش تقاضای س��فته‌بازی و سوداگرانه‬ ‫نسبت به دالر و س��ایر ارزهای معتبر است که‬ ‫این مهم به دلیل نزدیک شدن نرخ بازار آزاد و‬ ‫ارز نیمایی ناشی از سیاست بانک مرکزی است‬ ‫که سبب شده جذابیت سفته‌بازی کاهش یابد‬ ‫و سوداگران دیگر عالقه‌ای برای حضور در این‬ ‫بازار نداشته باشند‪.‬‬ ‫وی کاه��ش واردات را عام��ل دیگری برای‬ ‫کاهش تقاضای دالر دانس��ت و در ادامه افزود‪:‬‬ ‫دلیل سوم کاهش تقاضای دالر‪ ،‬محدود شدن‬ ‫فعالیت کارت‌هایی است که در خارج از کشور‬ ‫فعال بوده و روند خروج س��رمایه از کش��ور را‬ ‫آس��ان می‌کنند که این مهم با سیاس��ت‌هایی‬ ‫که بانک مرکزی در پیش گرفته اس��ت‪ ،‬امکان‬ ‫خروج سرمایه کم شده است‪.‬‬ ‫همچنین کاهش تقاضای ارز مس��افرتی‪ ،‬ارز‬ ‫دانشجویی‪ ،‬ارز برای کاالی لوکس خارجی و‪...‬‬ ‫از چرخه تقاضا‪ ،‬دلیلی دیگر برای کاهش تقاضا‬ ‫و نرخ دالر اس��ت‪ .‬وی با اش��اره به عرضه دالر‬ ‫و تاثی��ر آن در کاهش قیم��ت‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬در‬ ‫بخ��ش عرضه نیز بانک مرک��زی در مواقعی با‬ ‫تزریق ارز به بازار از هیجان‌ها جلوگیری کرده‬ ‫اما فشار بانک مرکزی به بازگشت ارز صادراتی‬ ‫بازرگان��ان ب��ه کاه��ش ن��رخ دالر دام��ن زده‬ ‫است‪.‬‬ ‫این کارشناس مس��ائل اقتصادی با تاکید بر‬ ‫حمایت از سیاس��ت‌های بانک مرکزی‪ ،‬یادآور‬ ‫ش��د‪ :‬اگر بانک مرک��زی بتواند سیاس��ت‌های‬ ‫خود را که در کوتاه‌مدت نتایج مثبتی داش��ته‬ ‫با سیاس��ت‌های بلندمدت همراه کند‪ ،‬ش��اهد‬ ‫ادامه ثبات در بازار ارز خواهیم بود و باید توجه‬ ‫داش��ت که درحال‌حاضر بانک مرکزی توانسته‬ ‫اعتباری را در بازارهای پولی و مالی به‌ دس��ت‬ ‫آورد و با کمک دولت اقدام‌های بلندمدت برای‬ ‫کنترل نقدینگی داش��ته باش��د و دولت نیز در‬ ‫راستای رش��د اقتصادی برنامه داشته باشد‪ ،‬به‬ ‫مرور ش��اهد کاهش تورم و کاهش نوسان‌ها در‬ ‫نرخ ارز خواهیم بود‪.‬‬ ‫این مدرس دانش��گاه با بیان اینکه کشور در‬ ‫جنگ اقتصادی ق��رار دارد‪ ،‬افزود‪ :‬با وجود این‬ ‫شرایط اقتصادی سخت‪ ،‬بانک مرکزی توانسته‬ ‫اعتب��ار و توان الزم را برای کنترل بازار از خود‬ ‫نش��ان دهد و باید این اقدام‌های کوتاه‌مدت با‬ ‫سیاس��ت‌های بلندمدت عجین ش��ود تا شاهد‬ ‫ثب��ات قیمت‌های ارز باش��یم و نکت��ه دیگری‬ ‫که باید به آن توجه ش��ود این است که کشور‬ ‫ناگزیر است اگر ساالنه ‪ ۲۲‬درصد اختالف نرخ‬ ‫تورم داخلی و خارجی را تجربه می‌کند‪ ،‬معادل‬ ‫هم��ان مقدار نرخ ارز را تغییر دهد که اگر این‬ ‫مهم اتف��اق نیفتد و با سیاس��ت‌های نرخ دالر‬ ‫ثبات نگه داش��ته ش��ود‪ ،‬مانند فنری رفته‌رفته‬ ‫ن��رخ ارز منقب��ض و جمع‌ت��ر ش��ده و زمانی‬ ‫می‌رس��د که دیگر بانک مرک��زی توان کنترل‬ ‫ای��ن نرخ را ندارد و بازار با یک خبر دچار تنش‬ ‫ج��دی و جهش قیمت��ی می‌ش��ود‪ .‬دالمن‌پور‬ ‫اف��زود‪ :‬باید واقعیت‌های اقتص��ادی را هر چند‬ ‫هم که تلخ باش��د‪ ،‬پذیرفت و اگ��ر این داروی‬ ‫تلخ(تغییر نرخ ارز معادل تفاضل تورم داخلی و‬ ‫خارجی) به مرور زمان پذیرفته نش��ود‪ ،‬پس از‬ ‫مدتی اقتصاد نیازمند جراحی سختی می‌شود‬ ‫که پیامدهای بس��یاری را برای اقتصاد و مردم‬ ‫به همراه خواهد داشت‪.‬‬ ‫‹ ‹عرضه و تقاضا باید متعادل شود‬ ‫مه��دی رفیع��ی‪ ،‬دیگر‬ ‫کارش��ناس اقتصاد در‬ ‫این باره در گفت‌وگو با‬ ‫معتقد است که‬ ‫ب��رای بهب��ود وضعیت‬ ‫اقتص��اد و معیش��ت‬ ‫م��ردم‪ ‌،‬بای��د در گام‬ ‫نخس��ت ثبات پایدار در بازارها ایجاد شود و در‬ ‫رأس تمام��ی اینه��ا ثبات نرخ ارز اس��ت که از‬ ‫اهمیت باالیی برخوردار است‪.‬‬ ‫او ب��ا بیان اینکه تا زمانی که این ثبات پایدار‬ ‫ایجاد نشود نمی‌توان انتظار داشت با اقدام‌های‬ ‫دیگ��ر بانک مرکزی وضعیت اقتصادی کش��ور‬ ‫بهتر و پول ملی تقویت ش��ود‪ ،‬اف��زود‪ :‬اگرچه‬ ‫بانک مرکزی در مدت اخیر توانس��ت با برخی‬ ‫اقدام‌ها و برنامه‌ریزی‌ها‪ ،‬بخش��ی از نوسان‌های‬ ‫ارزی را ک��م و اقتص��اد را به س��مت یک ثبات‬ ‫نس��بی هدایت کند‪ ،‬اما این مهم کافی نیست‬ ‫و بانک مرکزی بای��د به مردم و فعاالن اقتصاد‌‬ ‫اطمین��ان‌‌دهد که این نوس��ان‌ها دوباره ایجاد‬ ‫نخواهد شد و این ثبات پایدار است‪.‬‬ ‫ب��ه گفت��ه وی‪ ،‬درحال‌حاضر بخ��ش زیادی‬ ‫از ذخای��ر ارزی کش��ور در دس��ت م��ردم و‬ ‫خانه‌های‌شان نگهداری می‌ش��ود که این پول‬ ‫می‌توانس��ت به چرخه اقتصادی کشور برگردد‬ ‫و ای��ن بخش‌ه��ا را رونق بخش��د ام��ا به دلیل‬ ‫نوسان‌های موجود هنوز این امر اتفاق نیفتاده‬ ‫است‪.‬‬ ‫او ب��ر ای��ن باور اس��ت که ب��رای تحقق این‬ ‫هدف‪ ،‬بانک مرکزی باید ابتدا به بازار و جامعه‬ ‫اطمین��ان ده��د که ثب��ات در ب��ازار ارز تداوم‬ ‫خواه��د داش��ت و نیاز‌ه��ای ارزی بخش‌های‬ ‫گوناگون اقتصاد تامین خواهد شد‪.‬‬ ‫ای��ن کارش��ناس با تاکی��د بر اینک��ه بانک‬ ‫مرک��زی باید ب��ا‌ اعتمادس��ازی ب��رای فعاالن‬ ‫اقتص��اد و جامع��ه مبنی‌ب��ر اینک��ه‌ب��ا وجود‬ ‫مشکالت در حوزه صادرات و نقل و انتقال‌های‬ ‫ارزی‪ ،‬می‌توان��د انتظارات فع��االن اقتصاد که‬ ‫برای تامین مواد اولیه و نیازهای خارجی‌ش��ان‬ ‫احتیاج به ارز دارند را برآورده کند‪.‬‬ ‫رفیعی بر این باور اس��ت که اگر انتظار داریم‬ ‫تولید رون��ق بگیرد و ارزش پ��ول ملی تقویت‬ ‫ش��ود باید عرضه و تقاضای ارز متعادل شود و‬ ‫جز این مهم راه دیگری نیست‪.‬‬ ‫فرمول جدید بیمه خسارت خودروهای غیرمتعارف‬ ‫هی��ات عمومی دیوان عدالت اداری‪ ،‬خرداد ماه فرمول بیمه‬ ‫مرکزی درباره نحوه محاسبه پرداخت خسارت به خودروهای‬ ‫غیرمتع��ارف را غیرقانونی اعالم و آن را ابطال کرد‪ .‬بر اس��اس‬ ‫تبصره ‪ ۳‬ماده ‪ ۸‬قانون بیمه اجباری خسارت‌های واردشده بر‬ ‫شخص ثالث بر اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ‪۱۳۹۵‬‬ ‫خسارت مالی دارندگان وسایل نقلیه در حوادث رانندگی فقط‬ ‫تا میزان خس��ارت «متناظر» واردش��ده به گران‌ترین خودرو‌‬ ‫متع��ارف قابل جبران خواهد بود‪ .‬بر این اس��اس‪ ،‬خودروها به‬ ‫طور کلی به دو دسته «متعارف» و «غیرمتعارف» تقسیم‌بندی‬ ‫ش��ده‌اند که برای مثال‪ ،‬امسال نرخ خودروهای متعارف کمتر‬ ‫از ‪ ۱۸۰‬میلیون تومان‌(نصف دیه مرد مس��لمان در سال ‪ )۹۸‬و‬ ‫خودروهای غیرمتعارف نیز باالتر از این رقم است که خسارت‬ ‫خودروهای متعارف به طور کامل قابل جبران است و خسارت‬ ‫خودروهای نامتعارف بر اساس قاعده تناظر تا سقف نصف دیه‬ ‫مرد مس��لمان از س��وی مقصر و ش��رکت بیمه مربوط جبران‬ ‫می‌شود‪ .‬در این باره حسین کریم‌خان زند مدیر عامل بیمه‌نوین‬ ‫در گفت‌وگو با ایبِنا درباره ابطال فرمول بیمه مرکزی در زمینه‬ ‫محاس��به خس��ارت خودروهای غیرمتعارف از س��وی دیوان‬ ‫عدالت اداری اظهار کرد‪ :‬قانون بیمه شخص ثالث درباره نحوه‬ ‫محاسبه خس��ارت خودروهای غیرمتعارف وارد جزئیات نشده‬ ‫و حتی اعالم نکرده که منظور از «خودروی متناظر» چیس��ت‬ ‫و چگونه باید «تناس��ب» را محاسبه کرد‪ .‬کریم‌خان زند ادامه‬ ‫داد‪ :‬درحال‌حاضر گروهی از کارشناس��ان خ��ودرو در صنعت‬ ‫بیمه در کمیته خودرو س��ندیکای بیمه‌گران در حال کار روی‬ ‫ابطال فرمول بیمه مرکزی و پیش��نهادهای جایگزین برای آن‬ ‫هس��تند‪ .‬مدیرعامل بیمه نوین تصریح کرد‪ :‬شرکت‌های بیمه‬ ‫ی عالی‬ ‫موظف به رعایت قانون هس��تن ‌د به همین دلیل شورا ‌‬ ‫بیمه باید فرمول دیگری را تهیه کند تا شرکت‌ها در محاسبه‬ ‫خس��ارت خودروهای غیرمتعارف بدانن��د که منظور از خودرو‌‬ ‫متناظر چیس��ت و چگونه باید خس��ارت وارد‌شده را محاسبه‬ ‫کنند‪ .‬عضو ش��ورای‌عالی بیمه درب��اره اینکه تا زمان تدوین‬ ‫فرمول جدید برای این موضوع‪ ،‬خسارت وارد‌شده به این دسته‬ ‫از خودروها چگونه باید محاسبه شود و میزان تعهد شرکت‌ها‬ ‫برابر بیمه‌گذاران ثالث چقدر است‪ ،‬نیز گفت‪ :‬شرکت‌های بیمه‬ ‫درحال‌حاضر بیشتر از سقف خسارت بیمه‌نامه خریداری‌شده‬ ‫در بیم��ه ش��خص ثال��ث بیمه‌گ��ذاران درباره ای��ن موضوع‬ ‫متعهد نیس��تند‪ .‬فعال ناچار هس��تیم با این روش رفتار کنیم‬ ‫تا ش��ورای‌عالی بیمه مصوب��ه دیگری در این زمینه داش��ته‬ ‫باش��د‪ .‬بر اس��اس «قاعده تناظ��ر» موضوع تبص��ره ‪ ۳‬ماده ‪۸‬‬ ‫قانون بیمه شخص ثالث درصورتی که بر فرض در یک حادثه‬ ‫رانندگی‪ ،‬چراغ ماشین یک خودرو نامتعارف آسیب ببیند قطع‬ ‫نظر از اینکه نرخ آن چقدر است‪ ،‬هزینه تعویض یا تعمیر چراغ‬ ‫گران‌ترین خودر ‌و متعارف‌(برای امس��ال خودرو ‪ ۱۸۰‬میلیون‬ ‫تومانی) به مالک خودرو پرداخت خواهد ش��د و در کل سقف‬ ‫تعیین‌ش��ده برای از بین رفتن کامل یک خودرو نامتعارف در‬ ‫هر سال نصف دیه مرد مسلمان در ماه حرام آن سال است‪.‬‬ ‫درحال‌حاض��ر ب��ا وجود ابطال بن��د ‪ ۲‬ماده ی��ک و ماده ‪۲‬‬ ‫ش��یوه‌نامه همچنان مفاد تبصره‌های ‪ ۳‬و ‪ ۴‬و ‪ ۵‬ماده ‪ ۸‬قانون‬ ‫در نتیجه پرداخت خسارت بر اساس قاعده تناظر پابرجاست و‬ ‫سقف خسارت پرداختی به خودروهای غیرمتعارف در حوادث‬ ‫رانندگ��ی معادل نصف دیه مرد مس��لمان در ماه حرام خواهد‬ ‫بود‪.‬‬ ‫سازمان استخدامی‪ ،‬مسئول راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق مدیران‬ ‫وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت‪ :‬بخش��نامه همکاری ذی‌حس��ابی‌ها با س��ازمان امور‬ ‫اداری و اس��تخدامی برای ثبت حقوق مقامات و مدیران ابالغ شده است‪ .‬به گزارش خانه‬ ‫ملت‪ ،‬فرهاد دژپس��ند درباره آخرین وضعیت سامانه ثبت حقوق مقامات و مدیران‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫این س��امانه باید از سوی س��ازمان امور اداری و استخدامی راه‌اندازی شود و نمی‌دانم این‬ ‫کجا عنوان ش��ده که سامانه باید از س��وی وزارت امور اقتصادی و دارایی راه‌اندازی شود‪.‬‬ ‫این عضو کابینه دولت دوازدهم با بیان اینکه متولی نظام حقوق و دس��تمزد سازمان امور‬ ‫اداری و اس��تخدامی اس��ت‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬با توجه به اینکه ذی‌حساب‌های کشور اطالعات‬ ‫خوب��ی در اختیار دارند باید با س��ازمان امور اداری و اس��تخدامی همکاری می‌کردند که‬ ‫بخش��نامه همکاری آنها با این س��ازمان ابالغ شده است‪ .‬بر اساس ماده(‪ )۲۹‬قانون برنامه‬ ‫شش��م توسعه‪ ،‬دولت مکلف ش��د برای راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام کند‪ .‬بر‬ ‫این اساس‪ ،‬سازمان اداری و استخدامی مسئول طراحی و ساماندهی سامانه حقوق و مزایا‬ ‫شد‪ .‬همچنین در بودجه سال ‪ ۹۸‬آمده است که به منظور ایجاد انضباط مالی‪ ،‬هماهنگی‬ ‫و پرداخت به‌موقع حقوق کارکنان‪ ،‬تمامی نهاد‌های اجرایی موضوع ماده(‪ )۲۹‬قانون برنامه‬ ‫شش��م توسعه موظفند از آغاز س��ال ‪ ۱۳۹۸‬اطالعات مربوط به هرگونه پرداخت از محل‬ ‫منابع عمومی و اختصاصی را مطابق ضوابطی در اختیار خزانه‌داری کل کشور قرار دهند‪.‬‬ ‫نظرگاه‬ ‫معیشت مردم کش��ور این روزها دستخوش‬ ‫مس��ائل اقتصادی ش��ده که خود نی��ز متاثر از‬ ‫تحریم‌های ظالمانه امریکاست‪ .‬امریکا در بیش‬ ‫از یک س��ال گذش��ته تالش کرده تا با فشار بر‬ ‫حوزه اقتصادی ایران‪ ،‬ارزش پول ملی را پایین‬ ‫آورد و اقتص��اد ایران را فلج کند و این اقدام را‬ ‫متمرکز بر بازار ارز که متاثر از درآمدهای نفتی‬ ‫است‪ ،‬نهاده است‪.‬‬ ‫این محدودیت‌ها و فش��ارها س��بب ش��د تا‬ ‫در بیش از یک س��ال گذش��ته به دلیل حجم‬ ‫باالی نقدینگی و تورم ایجادشده‪ ،‬اقتصاد ایران‬ ‫با تنش‌ها و التهاب‌های ش��دیدی روبه‌رو شود‬ ‫و ن��رخ کاال‌ و خدمات در همه بازارها نوس��ان‌‬ ‫ش��دیدی را تجرب��ه کن��د و فض��ای داللی و‬ ‫س��فته‌بازی در بازارها حاکم شود‪ .‬این وضعیت‬ ‫که آس��یب‌های جدی را به تمام بخش‌ها وارد‬ ‫کرده است‪ ،‬سرانجام با اقدام‌های بانک مرکزی‬ ‫و اعم��ال سیاس��ت‌های کنترل��ی‪ ،‬در ماه‌های‬ ‫گذش��ته تا حدی ساماندهی و ترمز نوسان‌های‬ ‫شدید قیمتی کشیده شد‌ به طوری که با وجود‬ ‫تحریم‌های امریکا این روزها شاهد ثبات نسبی‬ ‫اقتصادی به‌ویژه در حوزه ارزی هستیم‪.‬‬ ‫ای��ن ش��رایط در حال��ی ب��ر اقتص��اد ایران‬ ‫حاکم اس��ت که بی‌تردید برای بهبود وضعیت‬ ‫معیش��تی مردم و ثبات بیشتر نرخ‌‌ها‪ ،‬ضرور‌ی‬ ‫اس��ت‌اقدام‌ه��ای بانک مرک��زی در این حوزه‬ ‫ت��داوم یاب��د و برنامه‌های پیوس��ته‌ای در این‬ ‫بخش‌ها تدوین ش��ود‪ .‬با توج��ه به اهمیت این‬ ‫موضوع بانک مرکزی در ادامه این مسیر‪ ،‬حفظ‬ ‫و تقوی��ت ارزش پول ملی‪ ،‬مه��ار تورم‪ ،‬کمک‬ ‫به رونق تولید و رش��د اقتصادی و اصالح نظام‬ ‫بانکی را ب��ه عنوان ‪ ۴‬برنام��ه اولویت‌دار بانک‬ ‫مرک��زی برای اقتصاد ایران اعالم کرده اس��ت‪.‬‬ ‫عبدالناصر همتی به مناسبت نخستین سالگرد‬ ‫ریاس��ت خود ب��ر بانک مرکزی در یادداش��تی‬ ‫نوشت‪ :‬ثبات نس��بی حاکم بر بازارها از آشکار‬ ‫ش��دن آغاز شکس��ت ت�لاش دش��منان ایران‬ ‫حکایت می‌کند‪ .‬اما با تمام وجود می‌پذیرم که‬ ‫به خاطر ش��وک ایجاد‌ش��ده در بازارها و تورم‬ ‫ناش��ی از آن زندگی اقتصادی بسیاری از مردم‬ ‫در تنگن��ا قرار گرفته اس��ت‪ .‬طبیع��ی بود که‬ ‫تمام تالش‌م��ان در این مدت صرف جلوگیری‬ ‫از انتش��ار بیشتر ش��وک‌ها در اقتصاد و کنترل‬ ‫ش��اخص‌های کالن باش��د‪ .‬بنابراین‪ ،‬در ادامه‬ ‫مس��یر‪ ،‬حفظ و تقویت ارزش پ��ول ملی‪ ،‬مهار‬ ‫تورم‪ ،‬کمک به رونق تولید و رش��د اقتصادی و‬ ‫اصالح نظام بانک��ی برنامه‌های بعدی در بانک‬ ‫مرکزی است‪.‬‬ ‫اولویت‌ه��ای بان��ک مرک��زی در حالی برای‬ ‫اقتصاد کش��ور اعالم شده است که کارشناسان‬ ‫معتقدن��د ای��ن اقدام‌ه��ا از الزام‌ه��ای بهب��ود‬ ‫وضعی��ت اقتص��ادی کش��ور به ش��مار می‌آید‬ ‫ک��ه بای��د از س��وی بان��ک مرک��زی پیگیری‬ ‫شود‪.‬‬ ‫به گفته کارشناس��ان‪ ،‬این برنامه‌ها همچون‬ ‫زنجیره بهم‌پیوس��ته‌ای هس��تند که تحقق هر‬ ‫یک از آنها می‌تواند بر بخش دیگر تاثیر بگذارد‬ ‫و برنامه‌های بانک مرکزی را پیش ببرد‪.‬‬ ‫آموزش سواد‬ ‫مالی؛ یک پله‬ ‫باالتر‬ ‫وهاب قلیچ‬ ‫کارشناس اقتصاد‬ ‫امروزه با توجه به گس��تردگی دانش بشری و توسعه‬ ‫جهان فناوری‌ها‪ ،‬تعریف «انس��ان باس��واد» نسبت به‬ ‫گذش��ته تفاوت‌های اساس��ی پیدا کرده است‪ .‬در قرن‬ ‫حاضر صرف خواندن و نوش��تن و حتی دانس��تن زبان‬ ‫دوم نمی‌توان��د ب��رای باس��واد بودن کافی باش��د‪ .‬بنا‬ ‫بر تعریف س��ازمان آموزش��ی‪ ،‬علم��ی و فرهنگی ملل‬ ‫متحد‌(یونس��کو) شخص باسواد فردی است که دارای‬ ‫‪ ۶‬نوع س��واد آموزش و پرورشی‪ ،‬س��واد عاطفی‪ ،‬سواد‬ ‫ارتباطی‪ ،‬سواد رسانه‪ ،‬سواد رایانه‌ای و سواد مالی باشد‪.‬‬ ‫س��واد مال��ی‌(‪ )Financial Literacy‬به عنوان‬ ‫موردی مهم در س��تون نیازمندی‌ه��ای عصر جدید‪،‬‬ ‫ترکیبی از آگاهی‪ ،‬دانش‪ ،‬مهارت‪ ،‬گرایش و رفتارهای‬ ‫مالی الزم برای تصمیم‌گیری درس��ت مالی و سرانجام‬ ‫دس��تیابی به وضعیت مساعد مالی فردی تعریف شده‬ ‫است‪ .‬بنا بر آمار موجود در رده‌بندی کشورهای جهان‬ ‫از حیث س��واد مالی اف��راد جامع ‌ه ‪-‬ب��ا غلبه درصدی‬ ‫مردان نس��بت ب��ه زنان‪ -‬کش��ورهایی مانن��د کانادا‪،‬‬ ‫اس��ترالیا‪ ،‬امریکا و کشورهای اروپای غربی در رده‌های‬ ‫باال و کشورهای کمتر توسعه‌یافته‌ای همچون ایران در‬ ‫رده‌های پایین قرار دارند‪.‬‬ ‫از جمل��ه ع��وارض پایین بودن س��طح س��واد مالی‬ ‫یک جامعه می‌توان به «‌‌اس��تقبال مناس��ب نکردن از‬ ‫بازارهای مالی و ابزارهای جدید تامین مالی»‪‌« ،‬رش��د‬ ‫نک��ردن کارآفرینی‪ ،‬س��رمایه‌گذاری‌های خطرپذیر و‬ ‫نوآوری‌های مالی متناسب با رشد جمعیت»‪« ،‬افزایش‬ ‫هزینه‌ه��ای اقتصادی قابل اجتن��اب در حوزه تولید و‬ ‫مصرف»‪« ،‬افزایش احتمال مورد سوء‌اس��تفاده مالی‬ ‫قرار گرفتن افراد» و‪ ...‬اش��اره داشت که البته اثرگذاری‬ ‫سایر علل نهادی و زیرساختی نیز در موارد پیش‌گفته‬ ‫قابل چشم‌پوشی نیست‪.‬‬ ‫به طور قطع نقطه ش��روع ب ‌ه کار برای ارتقای سطح‬ ‫س��واد مالی جامعه‪ ،‬نظام آموزش��ی و تربیتی کش��ور‬ ‫اس��ت‪ .‬در دوره‌ای ک��ه کش��ورهای پیش��رفته از یک‬ ‫«استراتژی ملی آموزش س��واد مالی» برخوردار بوده‬ ‫و برنامه‌ری��زی پرهزینه‌ای برای اجرایی ش��دن آن در‬ ‫مراکز آموزشی و تربیتی(از پیش‌دبستانی تا دانشگاه)‬ ‫و رس��انه‌های جمعی خود دارند‪ ،‬متاس��فانه شاهد آن‬ ‫هس��تیم که در نظام آموزشی کش��ور ما چندان توجه‬ ‫س��اختارمند و هدفداری به این حوزه مهم نمی‌ش��ود‪.‬‬ ‫فراگی��ری و درک مفاهیمی همچ��ون درآمد‪ ،‬هزینه‪،‬‬ ‫س��ود‪ ،‬بهره‌وری‪ ،‬کارآفرینی‪ ،‬هزینه‌فرصت‪ ،‬محافظت‬ ‫از پ��ول و نح��وه بودجه‌بن��دی آن‪ ،‬ریس��ک‌پذیری‪،‬‬ ‫پس‌انداز‪ ،‬اعتبار و بدهی‪ ،‬س��رمایه‌گذاری‪ ،‬بانکداری‪،‬‬ ‫بیم��ه‪ ،‬مالیات‪ ،‬س��هامداری‪ ،‬قواعد خری��د و فروش و‬ ‫س��ایر موارد مشابه از س��وی طبقه نوجوانان و جوانان‬ ‫نقش بزرگی در بسترسازی نظام تصمیم‌گیری درست‬ ‫اقتص��ادی در ذهن و باور افراد جامع��ه و رفع برخی از‬ ‫عل��ل فکری‪‌-‬فرهنگی ایج��اد و بقای فق��ر اقتصادی‬ ‫دارد‪ .‬با این وصف ب ‌ه نظر نمی‌رس��د که آموزش س��واد‬ ‫مالی در س��اختن جامعه‌ای پویا و فعال اهمیتی کمتر‬ ‫از آموزش ریاضیات و فیزیک و ش��یمی داش��ته باشد!‬ ‫س��خن درباره اهمیت س��واد مالی در عص��ر حاضر و‬ ‫ض��رورت برنامه‌ریزی ب��رای پرداخت ب��ه آن در نظام‬ ‫آموزش��ی کشور فراوان اس��ت‪ .‬اما آنچه در این نوشتار‬ ‫مدنظر نویسنده است یک پله باالتر از این موضوع بوده‬ ‫که کمتر بدان اش��اره ش��ده و آن عبارت است از سواد‬ ‫مالی اس�لامی! روشن اس��ت که نظام تعلیم و تربیت‬ ‫کشور درون دایره‌ای از اصول و موازین اسالمی تعریف‬ ‫ش��ده و چنانچه توصی��ه‌ای به س��وادآموزی هرگونه‬ ‫دانش��ی(از جمله س��واد مالی) در این نظام می‌ش��ود‬ ‫باید ش��یوه و محتوای آموزش��ی بر اس��اس این اصول‬ ‫و موازی��ن طراحی و برنامه‌ریزی ش��ود‪ .‬ب��ا نگاهی به‬ ‫وضعیت حال حاضر درمی‌یابیم که خروجی‌های نظام‬ ‫آموزش��ی کشور اگرچه شاید در برخی از سرفصل‌های‬ ‫س��واد مالی تاحدودی اطالعات داش��ته باش��ند‪ ،‬اما‬ ‫وقتی به س��رفصل‌های مباحث مالی و اقتصاد اسالمی‬ ‫می‌رسیم این س��طح از آگاهی به درجات ضعیف‌تری‬ ‫می‌رس��د‪ .‬هر ف��رد از جامعه روزانه با م��وارد زیادی از‬ ‫تصمیم‌ه��ا و انتخاب‌های اقتص��ادی در زمینه خرید‪،‬‬ ‫ف��روش‪ ،‬پس‌انداز‪ ،‬مص��رف‪ ،‬س��رمایه‌گذاری‪ ،‬تامین‬ ‫مالی و‪ ...‬روبه‌‌رو اس��ت‪ .‬شریعت اس�لامی با درک این‬ ‫مه��م‪ ،‬آموزه‌هایی را در نحوه «کس��ب و مصرف درآمد‬ ‫و روزی ح�لال»‪« ،‬انجام صحیح کس��ب‌وکار‪ ،‬تجارت‬ ‫و معامله‌گری»‪« ،‬ش��ناخت حقوق اقتصادی و الزامات‬ ‫رعایت آن در قبال دیگران» و مواردی از این دس��ت را‬ ‫عرضه کرده است که می‌تواند مورد توجه برنامه‌ریزان‬ ‫آموزشی قرار گیرد‪.‬‬ ‫نتیجه بحث آنکه اوال با توجه به تحوالت عصر جدید‬ ‫و وضعی��ت ایران در آمارهای جهانی‪ ،‬نظام آموزش��ی‬ ‫کش��ور نیازمند آن اس��ت که به‌س��رعت ب��ه تدوین و‬ ‫اج��رای یک اس��تراتژی مل��ی آموزش س��واد مالی به‬ ‫دانش‌آموزان و دانش��جویان اقدام کن��د‪ .‬دوم اینکه با‬ ‫توجه ب��ه ارزش‌های حاکم بر جامعه و نظام اس�لامی‬ ‫و ظرفیت‌های مالی اس�لامی نیاز است این استراتژی‬ ‫ملی آموزشی‪ ،‬مبتنی‌بر مولفه‌های سواد مالی اسالمی‬ ‫طراحی و پایه‌ریزی شود‪.‬‬
‫‪12‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 6‬مرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 25‬ذی‌القعده ‪1440‬‬ ‫‪ 28‬ژوئیه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1338‬‬ ‫پیاپی ‪2656‬‬ ‫بانک و بیمه‬ ‫تجارت‬ ‫در جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه‌گذاری شهرستان گچساران مطرح شد‬ ‫تمرکز بر توسعه‬ ‫و فروش بیمه‌های زندگی‬ ‫خبر‬ ‫آیین گرامیداشت شصتمین سالگرد تاسیس‬ ‫بیمه آس��یا ب��ا حض��ور مس��ئوالن وزارت امور‬ ‫اقتص��ادی و دارایی‪ ،‬رئی��س کل بیمه مرکزی‪،‬‬ ‫مدی��ران عامل بانک‌ها و بیمه‌ه��ا‪ ،‬بیمه‌گذاران‬ ‫عم��ده‪ ،‬نماین��دگان مجل��س و نایب‌رئی��س‬ ‫هیات‌مدی��ره و مدیرعامل‪ ،‬اعضای هیات‌مدیره‪،‬‬ ‫مدیران‪ ،‬مش��اوران و بازنشستگان شرکت بیمه‬ ‫آس��یا در هتل اس��پیناس پاالس برگزار شد‪ .‬به‬ ‫گ��زارش رواب��ط عمومی بیمه آس��یا‪ ،‬غالمرضا‬ ‫س��لیمانی‪ ،‬رئیس کل بیمه مرکزی در این آیین‬ ‫ضمن تبریک ش��صتمین سالگرد تاسیس بیمه‬ ‫آسیا اظهار کرد‪ :‬بیمه آسیا دوران میانسالی خود‬ ‫را سپری می‌کند و مدیران و کارکنان این شرکت‬ ‫باید با تکیه بر نوآوری و خالقیت‪ ،‬خون تازه‌ای در‬ ‫رگ‌های این شرکت جاری کنند‪.‬وی با اشاره به‬ ‫تجربه بیش از نیم قرن مدیران شرکت بیمه آسیا‬ ‫افزود‪ :‬این تجربه می‌تواند عالوه‌بر ارتقای سطح‬ ‫کیفی این ش��رکت‪ ،‬به باالب��ردن ضریب تجربه‬ ‫صنع��ت بیمه نیز کمک کن��د‪ .‬رئیس کل بیمه‬ ‫مرکزی ضمن قدردانی از عملکرد ش��رکت بیمه‬ ‫آس��یا‪ ،‬به فضای رقابتی بازار بیمه کش��ور اشاره‬ ‫ک��رد و گفت‪ :‬ش��رکت‌های بیمه دارای س��ابقه‪،‬‬ ‫بای��د خود را ب��ه ابزارهای نوی��ن و فناوری‌های‬ ‫روز مجهز کنند تا از قافله رقابت با ش��رکت‌های‬ ‫بیمه تازه‌نفس جا نمانن ‌د زیرا با ورود استارت‌آپ‪،‬‬ ‫معادالت بازار بیمه تغییر خواهد کرد‪ .‬وی کسب‬ ‫رتبه‌های نخس��ت برای شرکت‌های بیمه را یک‬ ‫افتخ��ار عن��وان کرد و افزود‪ :‬حف��ظ این رتبه‌ها‬ ‫ب��ه توان��ی مضاعف نی��از دارد که هم��ه ارکان‬ ‫ش��رکت باید برای آن ت�لاش کنند‪.‬بهره‌گیری‬ ‫از ظرفیت‌های نیروی انس��انی جوان‪ ،‬توانمند و‬ ‫باانگیزه در راس��تای توسعه صنعت بیمه‪ ،‬اعالم‬ ‫اقت��دار‪ ،‬توانمندی و اب��راز وجود صنعت بیمه با‬ ‫پرداخ��ت بی��ش از ‪ ۹۰‬درصد از خس��ارت‌های‬ ‫حادثه سیل در مدت‌زمان کوتاه‪ ،‬ابراز خرسندی‬ ‫از نگاه مثبت دولت و مجلس در راستای پیگیری‬ ‫فرآیند همگانی‌س��ازی بیمه حوادث در کشور و‬ ‫رش��د احتمال��ی ‪ ۶۵‬ه��زار میلی��اردی پرتفوی‬ ‫صنعت بیمه‪ ،‬تالش در راس��تای کاهش ضریب‬ ‫خس��ارت رش��ته‌های زیانده به کمت��ر از ‪۱۰۰‬‬ ‫در‌صد و س��وددهی‪ ،‬تاکید ب��ر ضرورت کاهش‬ ‫تصدی‌گری نهاد ناظر از س��ندیکای بیمه‌گران و‬ ‫دعوت از انجمن‌های حرفه‌ای و نهادهای مرتبط‬ ‫ب��ه منظ��ور هم��کاری در ماموریت‌ه��ای بیمه‬ ‫مرک��زی‪ ،‬یاد کردن نماین��دگان و کارگزاران به‬ ‫عنوان ش��بکه ارزش‌آفرین صنعت بیمه‪ ،‬تقویت‬ ‫صنع��ت بیم��ه در اقتصاد کالن کش��ور بیش از‬ ‫پیش ب��ا حمایت تمام��ی ارکان صنعت بیمه و‬ ‫جل��ب رضای��ت بیمه‌گ��ذاران و‪ ...‬از دیگر موارد‬ ‫اشا ‌ره‌ش��ده رئیس کل بیمه مرکزی در این آیین‬ ‫بود‪.‬‬ ‫مس��عود بادی��ن‪ ،‬نایب‌رئی��س هیات‌مدیره و‬ ‫مدیرعامل بیمه آسیا سربلندی و پیشتازی بیمه‬ ‫آسیا در ‪ ۶‬دهه پرفرازونشیب را مرهون لطف‌الهی‬ ‫و تالش و همکاری مدیران‪ ،‬کارکنان‪ ،‬نمایندگان‬ ‫و بیمه‌گذاران وفادار خانواده بزرگ بیمه آس��یا‬ ‫عن��وان ک��رد و افزود‪ :‬در دهه هفت��م از فعالیت‬ ‫ش��رکت‪ ،‬تالش خواهیم کرد تا همچنان صیانت‬ ‫از حقوق بیمه‌گ��ذاران با رعایت اصول حرفه‌ای‬ ‫بیمه‌گری و پرداخت س��ریع و آسان خسارت را‬ ‫ب��ه عنوان یک رس��الت بنیادین و باور عمیق در‬ ‫سرلوحه فعالیت خویش قرار دهیم‪ .‬وی در ادامه‬ ‫با ارائه آمار و عملکرد بیمه آسیا در سال ‪۱۳۹۷‬‬ ‫و ابراز خشنودی از روند رو به رشد بیمه آسیا به‬ ‫مهم‌‌ترین اقدام‌ها و افتخارات بیمه آسیا در سال‬ ‫‪ ۱۳۹۷‬از جمله پرداخت روزانه ‪ ۸۱‬میلیارد ریال‬ ‫خسارت‪ ،‬گش��ایش مجتمع تخصصی بیمه‌های‬ ‫زندگی‪ ،‬راه‌اندازی مجتم��ع تخصصی پرداخت‬ ‫خس��ارت خودروهای س��نگین‪ ،‬بهره‌برداری از‬ ‫واحد خسارت مشگین‌ش��هر‪ ،‬برگزاری سومین‬ ‫جش��نواره ف��روش بیمه‌های عم��ر و پس‌انداز‪،‬‬ ‫ارائه طرح جدید بیمه‌ای زرین‪ ،‬کس��ب س��طح‬ ‫یک توانگری مالی‪ ،‬کس��ب رتبه نخس��ت گروه‬ ‫موسس��ه‌های بیمه‌ای ‪ ۱۰۰‬ش��رکت برتر کشور‬ ‫برای پنجمین سال متوالی‪ ،‬ساخت و تحویل یک‬ ‫مدرسه در استان سیستان و بلوچستان و شروع‬ ‫به س��اخت دو مدرسه در استان‌های آذربایجان‬ ‫شرقی و خراسان جنوبی‪ ،‬خرید و گشایش شعبه‬ ‫ورامین و پرداخت بزرگ‌ترین سرمایه بیمه عمر‬ ‫و پس‌ان��داز صنع��ت بیمه کش��ور اش��اره کرد‪.‬‬ ‫نایب‌رئیس هیات‌مدیره بیمه آس��یا برنامه‌های‬ ‫آین��ده ش��رکت را اص�لاح ترکی��ب پرتف��وی‪،‬‬ ‫ف��روش بیمه‌های خرد در س��طح کالن‪ ،‬تمرکز‬ ‫بر توس��عه و فروش بیمه‌ه��ای زندگی و جذب‬ ‫نماین��دگان بیمه‌های زندگی با توجه به اجرایی‬ ‫ش��دن آیین‌نامه ش��ماره ‪ ،۹۶‬برگزاری مجامع‬ ‫فصلی ش��عب‪ ،‬پیگیری وصول مطالبات‪ ،‬جدیت‬ ‫در کنت��رل و نظارت و تاکید ب��ر تداوم آموزش‬ ‫پایه‌ای و فنی در تمامی س��طوح سازمانی اعالم‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫حمایت بانک توسعه تعاون از طرح‌های اقتصادی‬ ‫گروه بانک و بیمه‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫بانک توسعه‬ ‫تعاون در طول‬ ‫مدت فعالیت‬ ‫‪ ۱۰‬ساله بیش‬ ‫از ‪ ۳۵۰‬هزار‬ ‫میلیارد ریال‬ ‫تسهیالت‬ ‫اعتباری پرداخت‬ ‫کرده که نزدیک‬ ‫به ‪۷۰‬درصد آن‪،‬‬ ‫که رقمی بیش‬ ‫از ‪ ۲۳۰‬هزار‬ ‫میلیارد ریال‬ ‫بوده در ‪ ۳‬سال‬ ‫گذشته پرداخت‬ ‫‌شده است‬ ‫رئیس هیات‌مدیره و مدیرعامل بانک توس��عه تعاون‬ ‫که به همراه هیاتی برای بازدید از تعدادی از طرح‌های‬ ‫اقتصادی شهرس��تان‌های گچساران و باشت و شرکت‬ ‫در جلسه ش��ورای اشتغال و سرمایه‌گذاری شهرستان‬ ‫گچساران به اس��تان کهگیلویه و بویر‌احمد سفر کرده‬ ‫بود از نزدیک از ش��عبه شهرس��تان گچساران‪ ،‬شعبه‬ ‫مرکزی‪ ،‬ش��عبه شهید مطهری‪ ،‬ش��عبه شهید چمران‬ ‫بازدید و با کارکنان شعب گفت‌وگو کرد‪.‬‬ ‫به گ��زارش روابط‌عمومی بانک‌های توس��عه تعاون‪،‬‬ ‫حجت‌اهلل مهدیان با حضور در جلسه کارگروه اشتغال‬ ‫و س��رمایه‌گذاری شهرس��تان گچس��اران به بررس��ی‬ ‫وضعیت طرح‌های اقتصادی در بخش‌های کشاورزی‪،‬‬ ‫صنعت و گردش��گری و نحوه و چگونگ��ی حمایت از‬ ‫این طرح‌ها در قالب ایجادی و توس��عه‌ای و تکمیلی و‬ ‫سرمایه در گردش پرداخت‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬یکی از کارکردهای بانک توسعه‌ای کمک‬ ‫به فراهم کردن ش��رایط مناس��ب برای حل مش��کل‬ ‫بیکاری اس��ت که خوش��بختانه بانک توسعه تعاون با‬ ‫لو‬ ‫توجه به فلس��فه وجود‪ ،‬ماموری��ت و تکالیف محو ‌‬ ‫عهده‌دار ش��دن عاملی��ت اجرایی طرح‌ه��ای ملی در‬ ‫زمینه اش��تغال نقش‌آفرینی مناس��بی را ب��ا توجه به‬ ‫امکانات و مقدورات ایفا کند‪ .‬مهدیان در همین راستا‬ ‫اف��زود‪ :‬بانک توس��عه تع��اون در طول م��دت فعالیت‬ ‫‪ ۱۰‬س��اله بیش از ‪ ۳۵۰‬هزار میلیارد ریال تس��هیالت‬ ‫اعتب��اری پرداخت کرده ک��ه نزدیک به ‪۷۰‬درصد آن‪،‬‬ ‫ک��ه رقمی بی��ش از ‪ ۲۳۰‬هزار میلی��ارد ریال بوده در‬ ‫‪ ۳‬سال گذش��ته پرداخت‌ش��ده که بیانگر سمت‌وسو‬ ‫گرفت��ن بهتر و بیش��تر تس��هیالت اعتب��اری بانک با‬ ‫ات��کا به ظرفیت عاملی��ت طرح‌های ملی اش��تغال به‬ ‫ایجاد‪ ،‬توس��عه و حفظ اش��تغال بوده است‪ .‬وی اظهار‬ ‫امیدواری کرد که مصوبه‌های این نشست در کمترین‬ ‫زم��ان اجرایی و بانک توس��عه تعاون ب��ا اتکا به منابع‬ ‫داخلی و سایر منابع موجود برای انجام تعهدات اقدام‬ ‫خواه��د کرد‪ .‬همچنین غالمرض��ا تاج‌گردون‪ ،‬نماینده‬ ‫مردم گچس��اران و باش��ت در مجلس شورای اسالمی‬ ‫و رئیس کمیسیون برنامه‌‪ ،‬بودجه و‌محاسبات مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی که در جلس��ه کارگروه اش��تغال و‬ ‫سرمایه‌گذاری شهرستان گچس��اران سخن می‌گفت‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬برخی از طرح‌های اقتصادی با سرمایه‌بری‬ ‫بیش��تر و باالتر‪ ،‬ظرفیت اش��تغالزایی کمت��ری دار‌ند‬ ‫بانک توس��عه تع��اون با وجود اینکه از ظرفیت مناس��ب و کارنامه‬ ‫عملکرد قابل قبولی برخوردار اس��ت‌‪ ،‬مق��دورات و محدودیت‌هایی‬ ‫نیز دارد که الزم اس��ت انتظارات و توقع��ات را از این بانک منطقی‬ ‫کنیم‬ ‫در حال��ی‌که طرح‌های کوچک و متوس��ط مربوط به‬ ‫واحده��ای تولیدی و صنعتی از س��رمایه‌بری کمتر و‬ ‫اش��تغالزایی بیش��تری برخوردار هس��تند‪ .‬او با تاکید‬ ‫بر فراهم ش��دن ش��رایط مناس��ب برای بهره‌گیری از‬ ‫ظرفی��ت بانک توس��عه تع��اون به منظ��ور حمایت از‬ ‫طرح‌ه��ای اقتص��ادی ایجادی‪ ،‬توس��عه‌ای‪ ،‬تکمیلی و‬ ‫تامین س��رمایه در گ��ردش و پرداخ��ت وام حمایتی‬ ‫ب��ه جامعه هدف اظهار کرد‪ :‬ت�لاش برای کاهش نرخ‬ ‫بی��کاری منطقه و فراهم کردن زمینه ایجاد اش��تغال‬ ‫جدید مستلزم ورود س��رمایه‌گذاران و فعاالن اقتصا ‌د‬ ‫ب��ا دارا ب��ودن توجیه‌های اقتصادی اس��ت که در این‬ ‫راس��تا درنظر است شرکت ریسندگی از سوی گروهی‬ ‫از فع��االن اقتصادی ب��ا ظرفیت تولید و اش��تغالزایی‬ ‫مناسب با مشارکت بانک توسعه تعاون و سایر بانک‌ها‬ ‫راه‌اندازی شود‪ .‬تاج‌گردون با تاکید بر اینکه در بازدید‬ ‫و بررس��ی میدان��ی مش��کالت و نیازه��ای طرح‌های‬ ‫برنامه آینده بانک صنعت و معدن‪ ،‬استقرار بانکداری باز و شرکتی‬ ‫رویکرد بانک صنعت و معدن برای آینده بانکداری‬ ‫حرکت به س��مت بانکداری باز و ش��رکتی است که‬ ‫می‌تواند پاس��خگوی نیازهای بازار و مش��تریان در‬ ‫کوتاه‌ترین زمان با کمترین هزینه در گس��تره‌ای از‬ ‫نوآوری باش��د‪ .‬به گزارش اخبار پولی مالی‪ ،‬حسین‬ ‫مهری‪ ،‬رئیس هیات‌مدیره و مدیرعامل بانک صنعت‬ ‫و معدن که به اس��تان آذربایجان ش��رقی سفر کرده‬ ‫ب��ود در جمع کارکنان بانک در این اس��تان حض��ور یافت و اظهار‬ ‫ک��رد‪ :‬توج��ه به بانک��داری دیجیتال و باز که م��ورد تاکید دولت و‬ ‫سیاس��ت‌گذاران نظام بانکی کش��ور است از برنامه‌های آینده بانک‬ ‫صنعت و معدن اس��ت‪ .‬مهری ادام��ه داد‪ :‬به عنوان بانک تخصصی‬ ‫و توس��عه‌ای برای تحقق ش��عار رونق تولید موردنظر رهبر معظم‬ ‫انق�لاب تالش می‌کنیم و می‌توانیم در ای��ن زمینه تاثیرگذارترین‬ ‫بان��ک کش��ور باش��یم‪ .‬وی همچنی��ن با اش��اره به‬ ‫تحریم‌های ظالمانه اقتصادی امریکا علیه کشورمان‪،‬‬ ‫بیان کرد‪ :‬برای حمایت از صنعتگران و کارآفرینان‪،‬‬ ‫تامی��ن س��رمایه در گ��ردش واحده��ای تولیدی و‬ ‫اعطای تسهیالت به طرح‌های توسعه‌ای که موجب‬ ‫اشتغال پایدار می‌شود و حمایت از طرح‌های معدنی‬ ‫برای جلوگیری از خام‌فروش��ی از دیگر اولویت‌ها و‬ ‫سیاس��ت‌های اصلی بانک است‪ .‬رئیس هیات‌مدیره بانک صنعت و‬ ‫معدن تصریح کرد‪ :‬برای تسهیل خدمت‌رسانی و سرعت بخشیدن‬ ‫به فرآیند اعطای تسهیالت فرآیندهای کار کاهش یافت و به شعب‬ ‫و سرپرس��تی‌ها اختیارات بیشتری داده شد زیرا کمترین تعلل در‬ ‫فرآین��د تامین نقدینگی واحدهای صنعت��ی می‌تواند موجب بروز‬ ‫مشکالتی برای وضعیت تولید و اشتغال کشور شود‪.‬‬ ‫اقتصادی را می‌توان با اس��تفاده از ظرفیت و مقدورات‬ ‫بانک توس��عه تعاون در قال��ب عاملیت طرح‌های ملی‬ ‫برطرف کرد‪ .‬وی همچنین منابع داخلی این بانک را از‬ ‫دیگر فرصت‌های مناسب برای گره‌گشایی از نیازهای‬ ‫مالی فعاالن اقتصاد دانست و در این‌باره گفت‪ :‬فراهم‬ ‫کردن شرایطی برای اعمال حمایت‌های موثر در قالب‬ ‫تخصیص یاران��ه از محل کمک‌های فن��ی و اعتباری‬ ‫می‌توان��د ن��رخ تس��هیالت اعتب��اری ب��رای صاحبان‬ ‫طرح‌ه��ای اقتصادی را ج��ذاب و قابل بهره‌گیری کند‬ ‫ک��ه الزم اس��ت در این باره اس��تان از س��رفصل‌های‬ ‫موجود در قالب انعق��اد تفاهمنامه مبلغی را به‌صورت‬ ‫کمک‌های فن��ی و اعتباری منظور کند تا با تخصیص‬ ‫مبلغ یارانه‌ای به بانک توس��عه تعاون‪ ،‬این بانک بتواند‬ ‫با لحاظ کردن چند برابر منابع‪ ،‬طرح‌های مورد بازدید‬ ‫شده و سایر طرح اقتصادی را مورد حمایت قرار دهد‪.‬‬ ‫وی در همی��ن باره اف��زود‪ :‬بانک توس��عه تعاون با‬ ‫وجود اینکه از ظرفیت مناسب و کارنامه عملکرد قابل‬ ‫قبولی برخوردار است‪ ‌،‬مقدورات و محدودیت‌هایی نیز‬ ‫دارد که الزم اس��ت انتظارات و توقعات را از این بانک‬ ‫منطقی کنیم‪ .‬س��ید باقر فتاح��ی‪ ،‬عضو هیات‌مدیره‬ ‫بانک توس��عه تعاون هم در این جلس��ه با بیان اینکه‬ ‫پرداخت تس��هیالت اعتباری فرآین��دی دوطرفه بین‬ ‫بانک و متقاضیان اعتباری است‪ ،‬گفت‪ :‬بازدید تعدادی‬ ‫از طرح‌های اقتصادی شهرستان گچساران و باشت که‬ ‫به‌صورت ایجادی‪ ،‬توسعه‌ای‪ ،‬تکمیلی و تامین سرمایه‬ ‫در گ��ردش بوده‌ان��د برش��ی از وضعی��ت اقتصادی و‬ ‫کسب‌وکارها و طرح‌های گوناگون استان و شهرستان‬ ‫است که به طور قطع‌تجمیع امکانات و منابع استانی‬ ‫و شهرس��تانی فرص��ت بهتری را پی��ش روی بانک و‬ ‫مشتریان قرار می‌دهد‪ .‬فتاحی با تاکید بر اینکه طرح‬ ‫اش��تغال پایدار روستایی از سال گذشته شروع‌شده و‬ ‫‌امس��ال ادامه خواهد داش��ت‪ ،‬در کنار منابع حاصل از‬ ‫تبص��ره ‪ ۱۸‬قانون بودجه س��ال ‪ ۹۷‬و ‪ ۹۸‬فرصت‌های‬ ‫مناس��ب برای پرداخت تسهیالت اعتباری ارزان‌قیمت‬ ‫و با‌کیفی��ت برای فعاالن اقتصاد‌ به ش��مار می‌آید که‬ ‫فعاالن بخش کشاورزی‪ ،‬گردشگری و صنعت می‌توانند‬ ‫از بودجه تخصیصی س��ال گذش��ته و امسال بهره‌مند‬ ‫ش��وند‪ .‬او بابی��ان اینک��ه منابع تخصیص��ی از محل‬ ‫تبص��ره ‪۱۸‬در ‪۳‬بخش و به‌ صورت تامین س��رمایه در‬ ‫گ��ردش موردنیاز فعاالن اقتصاد‌ و کمک به نوس��ازی‬ ‫و جایگزینی ماش��ین‌آالت و طرح‌های که بیش از ‪۶۰‬‬ ‫درصد پیش��رفت فیزیکی دارند پرداخت خواهد ش��د‪،‬‬ ‫اف��زود‪ :‬بانک توس��عه تعاون عالوه‌بر ام��کان پرداخت‬ ‫تس��هیالت از محل‌های یادشده از محل منابع داخلی‬ ‫نیز آمادگی پرداخت تسهیالت اعتباری با نرخ مصوب‬ ‫ش��ورای پول اعتبار ی��ا در قالب انعق��اد تفاهمنامه با‬ ‫نهادهای اجرایی اس��تانی و شهرستانی با نرخ اعتباری‬ ‫مناسب از محل یارانه‌های که به بانک اختصاص داده‬ ‫می‌ش��ود به متقاضیان صاحب اهلی��ت و با طرح‌های‬ ‫دارای توجیهات فنی پرداخت تسهیالت اعتباری کند‪.‬‬ ‫وی استفاده از ظرفیت صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری‬ ‫بخش تعاون را در صدور ضمانتنامه برای گیرندگان و‬ ‫دریافت‌کنندگان تس��هیالت اعتباری یک فرصت ویژه‬ ‫و خاص تلق��ی کرد و اظهار امی��دواری کرد صاحبان‬ ‫بنگاه‌ه��ای اقتصادی بیش‌از پیش از این فرصت بهره‬ ‫بگیرند‪.‬‬ ‫موبایل بانک سرمایه بروزرسانی شد‬ ‫«نسخه جدید موبایل‌بانک سرمایه» با قابلیت‌ها‬ ‫و امکانات ویژه و به منظور پاس��خگویی مطلوب‌تر‬ ‫به نیازهای مش��تریان روانه بازار ش��د‪ .‬به گزارش‬ ‫روابط‌عمومی بانک سرمایه‪ ،‬با هدف افزایش سطح‬ ‫دسترسی هموطنان گرامی به خدمات نوین بانکی‬ ‫و ب��ه منظ��ور رفاه حال مش��تریان و تس��هیل در‬ ‫خدمت‌رسانیبهآنها‪،‬نسخهجدیدسامانههمراه‌بانک‬ ‫سرمایه با امکانات و قابلیت‌های ویژه آماده بهره‌برداری مشتریان قرار‬ ‫گرفت‪.‬‬ ‫ای��ن گزارش می‌افزاید‪ :‬ب��ه منظور افزایش رضایتمندی بیش از‬ ‫پیش مش��تریان‪ ،‬ارتقای کمی و کیفی سطح خدمات الکترونیکی‬ ‫همواره در دستور کار این بانک قرار دارد و در این راستا در نسخه‬ ‫جدید موبایل‌بانک سرمایه عالوه‌بر بهبود قابلیت‌ها و افزایش کارآیی‬ ‫سامانه‪ ،‬امکانات جدیدی مانند ورود با استفاده از اثر‬ ‫انگشت در نس��خه ‪ ،IOS‬اشتراک‌گذاری رسیدها‪،‬‬ ‫صورتحس��اب‪ ،‬مان��ده و‪ ...‬از طری��ق ش��بکه‌های‬ ‫اجتماعی‪ ،‬پیام‌رسان‌ها‪ ،‬بلوتوث و‪ ،...‬نمایش خودکار‬ ‫شماره کارت‌های نقدی مشتری در فهرست کارت‌ها‬ ‫و تغیی��ر و بهبود واس��ط کاربری‪ ،‬نیز فراهم ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫مش��تریان می‌توانند با حذف نس��خه قبل��ی موبایل‌بانک خود‬ ‫و دانلود نس��خه جدید از صفحه اصلی وب‌س��ایت بانک س��رمایه‬ ‫ب��ه نش��انی ‪ www.sbank.ir‬یا بروزرس��انی و نص��ب نرم‌افزار‬ ‫موبایل‌بانک از طریق س��ایر سرویس‌های ارائه‌دهنده نرم‌افزارهای‬ ‫کارب��ردی مانند کافه‌بازار و س��یب‌بانک‪ ،‬از خدمات این س��امانه‬ ‫استفاده کنند‪.‬‬ ‫بهینه‌سازی شبکه شعب بانک قرض‌الحسنه مهر ایران‬ ‫ش��عبه امیرکبی��ر بان��ک قرض‌الحس��نه مهر ای��ران در منطق��ه ‪ ۲۲‬تهران‬ ‫با هدف بهینه‌س��ازی و گس��ترش ش��بکه ش��عب‪ ،‬دسترس��ی مناس��ب و نیز‬ ‫ارائ��ه خدم��ات بهت��ر در «ش��هرک راه‌آه��ن‪ ،‬بل��وار امیرکبیر» آغ��از به کار‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط‌عمومی بانک قرض‌الحسنه مهر ایران‪ ،‬شعبه امیرکبیر‌(کد‬ ‫‪ )۳۰۲۱‬در آیینی با حضور مرتضی اکبری‪ ،‬مدیرعامل بانک و همچنین توکلی‬ ‫و تلیکانی‪ ،‬اعضای هیات‌مدیره گشایش یافت‪ .‬اکبری در این آیین‪ ،‬ضمن تاکید‬ ‫بر ویژگی‌های گش��ایش حس��اب و سپرده‌گذاری در شعب بانک قرض‌الحسنه‬ ‫مهر ایران‪ ،‬بیان کرد‪ :‬از طرح‌های تس��هیالتی و خدمات بانک اس��تقبال زیادی‬ ‫شده‌ به نحوی که منابع آن در ‪ ۴‬ماه آغاز امسال بیش از ‪ ۱۵‬درصد رشد داشته‬ ‫اس��ت‪ .‬وی اف��زود‪ :‬ترویج قرض‌الحس��نه می‌تواند به عنوان اب��زار مفیدی در‬ ‫راس��تای تحقق اهداف توزیعی و توانمندس��ازی جامعه عمل کند و تسهیالت‬ ‫افزایش وام قرض‌الحسنه بانک ملی با هدف گره‌گشایی‬ ‫بانک ملی ایران در ‪ ۳‬ماه نخس��ت امس��ال بیش از ‪۸‬‬ ‫هزار وام قرض‌الحس��نه به منظور رفع نیازهای ضروری‬ ‫مش��تریان از محل منابع قرض‌الحس��نه خود پرداخته‬ ‫اس��ت‪ .‬به گزارش روابط‌عموم��ی بانک ملی ایران‪ ،‬این‬ ‫بانک از آغاز امس��ال تا پایان خ��رداد ‪ ۸‬هزار و ‪ ۴۶۸‬وام‬ ‫قرض‌الحس��نه رف��ع نیازهای ضروری ب��ه ارزش ‪۲۹۸‬‬ ‫میلی��ارد و ‪ ۲۴‬میلیون ریال پرداخته اس��ت‪ .‬در س��ال‬ ‫گذش��ته نیز بانک مل��ی ایران بیش از ‪ ۶۷‬هزار وام قرض‌الحس��نه رفع‬ ‫نیازه��ای ضروری تخصیص داد که ارزش ریالی آن به‬ ‫یک هزار و‪ ۹۸۷‬میلیارد و‪ ۲۸۳‬ریال می‌رسد‪ .‬همچنین‬ ‫این بانک در ‪ ۳‬ما ‌ه نخست امسال مبلغ ‪ ۳‬میلیارد و ‪۳۵۰‬‬ ‫میلیون ریال وام قرض‌الحسنه تعمیر مسکن پرداخته‬ ‫اس��ت‪ .‬در عین حال در مدت یادش��ده به منظور رفع‬ ‫نیازه��ای فوری و ضروری متقاضیان‪ ۸۶ ،‬هزار و ‪۳۹۴‬‬ ‫وام قرض‌الحسنه به ارزش افزون‌بر ‪ ۸۸۳‬میلیارد ریال‬ ‫از سوی بانک کارگشایی پرداخت شده است‪.‬‬ ‫تفاهمنامه همکاری فروشگاه رفاه و بانک تجارت‬ ‫ش��رکت فروش��گاه‌های زنجیره‌ای رف��اه و بانک تج��ارت برای‬ ‫گس��ترش همکاری و مش��ارکت در طرح جش��نواره ‪ ۲۴‬س��الگی‬ ‫رفاه تفاهمنامه همکاری بس��تند‪ .‬به گزارش روابط‌عمومی شرکت‬ ‫فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه‪ ،‬در آیین امضای این تفاهمنامه‪ ،‬رسول‬ ‫محم��دی‪ ،‬عضو هیات‌مدیره و مدیرعامل ش��رکت فروش��گاه‌های‬ ‫زنجیره‌ای رفاه و حمیرضا ش��ریفیان‪ ،‬معاون حوزه راهبری بازار و‬ ‫بو‌کار بانک تجارت و مدیران سازمانی دو طرف قرارداد‬ ‫توسعه کس ‌‬ ‫حضور داش��تند‪ .‬زمینه همکاری در این تفاهمنامه اعطای وام ‪۲۴‬‬ ‫میلیون تومانی بانک تجارت در قبال تسهیالت خرید بسته جهیزیه‬ ‫از فروشگاه‌های رفاه سراسر کشور خواهد بود‪ .‬همچنین موضوع این‬ ‫تفاهمنامه‪ ،‬همکاری‌های متقابل همزمان با برگزاری جشن سالگرد‬ ‫‪ ۲۴‬سالگی شرکت فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه است‪ .‬گفتنی است‪،‬‬ ‫اهدای ‪ ۱۰‬هزار بس��ته تسهیالتی جهیزیه برای خرید لوازم‌خانگی‬ ‫ن یک��ی از برنامه‌های اصلی‬ ‫ب��ه زوج‌ها ب��ه ارزش ‪ ۲۴‬میلیون توما ‌‬ ‫شرکت فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه به مناسبت جشن ‪ ۲۴‬سالگی‬ ‫است‪.‬‬ ‫ای��ن بانک می‌تواند با تمرکز بر بنگاه‌های تولیدی متوس��ط و کوچک به رونق‬ ‫تولید و اقتصاد کش��ور کمک کند‪ .‬مدیرعامل بانک قرض‌الحس��نه مهر ایران با‬ ‫اشاره به پرداخت بیش از یک میلیون و ‪ ۲۳۰‬هزار مورد تسهیالت قرض‌الحسنه‬ ‫به اقش��ار گوناگون‌‌ در س��ال گذش��ته‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬امس��ال نیز برنامه داریم تا‬ ‫یک میلیون و ‪ ۵۰۰‬هزار مورد تس��هیالت قرض‌الحس��نه به نیازمندان جامعه‬ ‫بپردازیم‪.‬‬ ‫ثبت‌احوال کشور به جمع بیمه‌گذاران بیمه میهن پیوست‬ ‫هم��کاری بیمه میهن با س��ازمان ثبت‌احوال کش��ور با‬ ‫حضور مدیران و معاونان این سازمان و همچنین مدیرعامل‬ ‫و معاونان شرکت بیمه میهن آغاز شد‪ .‬سازمان ثبت‌احوال‬ ‫کش��ور در حالی امور بیمه‌ای خ��ود را در قراردادی با بیمه‬ ‫میهن بس��ت که در نخس��تین جلس��ه‪ ،‬مدیران سازمان از‬ ‫انعق��اد این ق��رارداد برای رفاه حال بیش��تر کارکنان خود‬ ‫اظه��ار امیدواری کردند‪ .‬در دیداری که داریوش محمدی‪،‬‬ ‫مدیرعامل بیمه میهن ب‌ا مولوی‪ ،‬قائم‌مقام سازمان ثبت‌احوال کشور در‬ ‫این س��ازمان انجام داد رسالت بیمه میهن را رضایت‬ ‫کامل مش��تریان در چارچوب ق��رارداد بین طرف‌ها‬ ‫‌عن��وان کرد‪ .‬محمدی با تاکید بر ارائه خدمات متمایز‬ ‫به مش��تریان استراتژیک ش��رکت‪ ،‬از حضور سازمان‬ ‫ثبت‌احوال در جمع بیمه‌گذاران شرکت بیمه میهن‬ ‫استقبال کرد و گفت‪ :‬ارتقای کیفیت خدمات شرکت‬ ‫با توجه به گس��تردگی ش��عب و کیفی��ت خدمات به‬ ‫بیمه‌شدگان‪ ،‬رضایت بیشتر این سازمان را به دنبال داشته باشد‪.‬‬ ‫ارتقای نرم‌افزار پست‌بانک برای ارائه خدمات متنوع‬ ‫‌نرم‌اف��زار پس��ت‌بانک ای��ران در حال ارتقا و توس��عه ب��رای ارائه‬ ‫خدمات متنوع است‪ .‬به گزارش اخبار پولی مالی‪ ،‬عضو هیات‌مدیره‬ ‫پس��ت‌بانک ایران در جلس��ه ش��ورای اداری مدیریت شعب استان‬ ‫زنجان گفت‪ :‬نرم‌افزار پست‌بانک در حال ارتق‌ا و بروزرسانی و توسعه‬ ‫برای تامین نیازهای بانک‌به منظور ارائه خدمات متنوع به مشتریان‬ ‫و شعب است‪.‬‬ ‫مهرانی در این جلس��ه پس از طرح پیش��نهاد‌ها رئیسان شعب و‬ ‫واحدهای س��تادی بانک درباره خدمات الکترونیک و نرم‌افزار بانک‬ ‫گفت‪ :‬محور تمام برنامه‌ها و سیاست‌گذاری‌های بانک‪ ،‬ارائه خدمات‬ ‫مطلوب‌تر به مردم و تس��هیل انجام امور در واحدهای اجرایی است‬ ‫و در این راس��تا از هیچ تالش��ی دریغ نمی‌کنیم‪ .‬حس��ن شجاعی‪،‬‬ ‫مدیر ش��عب اس��تان نیز در این جلس��ه گزارش عملکرد استان در‬ ‫بخش‌های گوناگون را ارائه کرد و سپس تعدادی از کارکنان استان‪،‬‬ ‫مش��کالت و راهکاره��ای بهب��ود خدمات بانک را مط��رح کردند و‬ ‫مهرانی و هیات همراه نیز به پرسش‌ها و ابهام‌های مطرح‌شده پاسخ‬ ‫دادند‪.‬‬
‫‪13‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 6‬مرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 25‬ذی‌القعده ‪1440‬‬ ‫‪ 28‬ژوئیه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1338‬‬ ‫پیاپی ‪2656‬‬ ‫راه و شهرسازی‬ ‫پایان بیش از ‪ ۲‬دهه انتظار برای صرفه‌جویی یک ساعت و ‪ ۴۰‬دقیقه‌ای زمان‬ ‫آزادراه تهران ‪ -‬شمال همین روزها راه می‌افتد‬ ‫همه کس��انی که بیش از ‪ ۲۰‬س��ال است اخبار آزادراه‬ ‫تهران‪-‬ش��مال را دنبال می‌کنند و نگران سرنوش��ت این‬ ‫پروژه قدیمی هس��تند‪ ،‬به‌طور حتم از ش��نیدن این خبر‬ ‫که مهم‌ترین قطعه این آزادراه تا پایان تابستان به شبکه‬ ‫فعال جاده‌ای کش��ور می‌پیوندد‪ ،‬خوش��حال می‌ش��وند‪.‬‬ ‫البته باتوجه به س��فر س��االنه ‪ ۵۰‬میلیون نفر به اس��تان‬ ‫مازندران‪ ،‬این خبر به‌طور قطع برای طیف گس��ترده‌تری‬ ‫از دنبال‌کنندگان اخبار‪ ،‬دارای ارزش خبری است‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش‬ ‫درحالی که چند روزی بیش��تر از‬ ‫تغییر رئیس بنیاد مس��تضعفان انقالب اسالمی به‌عنوان‬ ‫پیمانکار آزادراه تهران‪-‬ش��مال نمی‌گذرد‪ ،‬رئیس جدید‬ ‫ای��ن نه��اد‪ ،‬در ب��دو کار‪ ،‬ب��ه بازدید یک��ی از مهم‌ترین‬ ‫پروژه‌های در دست ساخت بنیاد رفت و در جریان آخرین‬ ‫وضعیت آن قرار گرفت‪ .‬س��ید پرویز فتاح که از ‪ 2‬مرداد‬ ‫به‌طور رس��می با کمیته امداد خمینی (ره) خداحافظی‬ ‫کرد و سکان مدیریت بنیاد مستضعفان را به‌دست گرفت‪،‬‬ ‫‪ ۴‬م��رداد ب��ا همراهی رئیس س��ازمان برنامه و بودجه‪ ،‬از‬ ‫آزادراه تهران‪-‬ش��مال بازدید و ای��ن خبر خوب را اعالم‬ ‫کرد‪« :‬تا پایان تابس��تان‪ ،‬تردد از آزادراه تهران‪-‬شمال را‬ ‫آغاز خواهیم کرد»‪ .‬او البته تاکید کرد بهره‌برداری رسمی‬ ‫از ای��ن پروژه‪ ،‬به دهه فجر موکول خواهد ش��د‪ .‬فتاح در‬ ‫این بازدید با اشاره به پیشرفت ‪ ۹۵.۵‬درصدی قطعه یک‬ ‫آزادراه تهران‪-‬شمال‪ ،‬ادامه داد‪ :‬سازمان برنامه و بودجه با‬ ‫تخصیص ‪ ۳۰۰‬میلیارد تومان اعتبار به شکل اوراق اسناد‬ ‫خزانه اس�لامی به آزادراه تهران‪-‬شمال موافقت کرده که‬ ‫در صورت تخصیص این اعتبار‪ ،‬قطعه یک آزادراه به‌طور‬ ‫موقت تا پایان تابس��تان وارد مدار بهره‌برداری و تردد در‬ ‫آن آغاز می‌ش��ود‪ .‬رئیس جدید بنیاد مستضعفان انقالب‬ ‫اس�لامی با تاکید بر اینکه س��اخت آزادراه تهران‪-‬شمال‬ ‫به‌طور کامل به‌دست مهندسان ایرانی بوده‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫از س��ال ‪ ۷۵‬تا ‪ ۹۴‬س��اخت این آزادراه برعهده چینی‌ها‬ ‫بود که متاس��فانه در این مدت‪ ،‬هیچ پیشرفتی در قطعه‬ ‫یک ش��اهد نبودیم و چینی‌ها برای س��اخت این آزادراه‬ ‫گروکشی می‌کردند اما در نهایت‪ ،‬پس از مدتی فاینانس‬ ‫را ره��ا کردن��د‪ .‬پس از چینی‌ها پیمانکاران و مش��اوران‬ ‫ایرانی به این پروژه ورود کردند و کار را با هزینه‌ای بسیار‬ ‫پایین‌تر به سرانجام رساندند‪ .‬وی افزود‪ :‬درحال‌حاضر در‬ ‫قطعه یک آزادراه تهران‪-‬ش��مال‪ ،‬روسازی و زیرسازی به‬ ‫پایان رس��یده و فقط نصب تجهیزات‪ ،‬تهویه‪ ،‬هواکش‌ها‬ ‫و جت‌فن‌ه��ا باقی مانده ک��ه در صورت تخصیص اعتبار‬ ‫‪ ۳۰۰‬میلی��ارد تومانی‪ ،‬نصب ای��ن تجهیزات نیز به پایان‬ ‫خواهد رس��ید اما بهره‌برداری رسمی‪ ،‬با حضور مقامات و‬ ‫به شرط اجرای تعهدات مالی دولت‪ ،‬در دهه فجر برگزار‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫طول حدود ‪ ۲۰‬کیلومتر‪ ،‬تنها قطعه فعال این پروژه است‬ ‫و از سال ‪ ۹۴‬زیر بار ترافیک رفته است‪ .‬این قطعه سه‌راهی‬ ‫مرزن‌آباد را به چالوس متصل می‌کند‪.‬‬ ‫‹ ‹نگاهی به جزئیات فنی آزادراه‬ ‫‪ ۶۰۰‬میلیارد تومان در س��ال جاری به بخش یک آزادراه اختصاص‬ ‫یافت��ه و همین مس��ئله زمینه بهره‌برداری از ای��ن پروژه در ماه‌های‬ ‫پیش رو را فراهم کرده است‬ ‫رئیس جدید بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی‪ ،‬ارزش‬ ‫فعلی قطعه یک آزادراه تهران‪-‬ش��مال را ‪ 8‬هزار میلیارد‬ ‫تومان عنوان کرد و گفت‪ :‬از این میزان‪ ۵۰ ،‬درصد سهم‬ ‫دولت و ‪ ۵۰‬درصد س��هم بنیاد مس��تضعفان اس��ت که‬ ‫براس��اس نرخ روز‪ ،‬س��هم بنیاد مستضعفان کمی بیشتر‬ ‫ش��ده که این افزایش س��هم‪ ،‬حدود هزار میلیارد تومان‬ ‫اس��ت‪ .‬به‌گفته فتاح‪ ،‬قرار اس��ت آزادراه تهران‪-‬ش��مال‬ ‫هوش��مند باشد و مانند س��ایر آزادراه‌های اطراف تهران‪،‬‬ ‫ع��وارض آن به‌ط��ور الکترونیک��ی از خودروهای عبوری‬ ‫دریافت شود‪.‬‬ ‫‹ ‹‪ ۵۲‬کیلومتر از آزادراه فعال می‌شود‬ ‫خبر فتاح درباره راه‌اندازی قطعه نخست آزادراه تهران‪-‬‬ ‫ش��مال‪ ،‬گرچه جدیدترین وعده در این زمینه اس��ت اما‬ ‫نخس��تین وعده نیس��ت‪ .‬در س��ال‌های اخیر بارها وعده‬ ‫راه‌ان��دازی این قطعه ازس��وی دولتمردان داده ش��ده که‬ ‫آخرین این وعده‌ها‪ ،‬ازس��وی معاون اول رئیس‌جمهوری‬ ‫برای نوروز ‪ ۹۸‬داده ش��ده بود اما محقق نشد‪ .‬حدود یک‬ ‫سال پیش نیز مسئوالن پروژه وعده داده بودند این قطعه‬ ‫تا آبان‪ ،‬زیر بار ترافیک برود که این امر محقق نشد‪.‬‬ ‫از آنجا که قطعه یک‪ ،‬مهم‌ترین بخش پروژه آزادراه ‪۱۲1‬‬ ‫کیلومتری تهران‪-‬ش��مال است‪ ،‬بیشترین وعده‌ها درباره‬ ‫راه‌اندازی آن داده ش��ده اس��ت‪ .‬این قطعه ‪۳۲‬کیلومتری‬ ‫که کار ساخت آن از سال ‪ ۷۵‬و در دولت سازندگی کلید‬ ‫خورد‪ ،‬از تقاطع بزرگراه آزادگان و بزرگراه ش��هید همت‬ ‫در ته��ران آغاز ش��ده و ب��ا عبور از مناطق کن‪ ،‬س��ولقان‬ ‫و امام��زاده عقی��ل و تونل تالون و دره النیز به س��ه‌راهی‬ ‫شهرس��تانک کرج می‌رس��د و مسیر فعلی ‪ ۹۲‬کیلومتری‬ ‫تهران‪-‬چالوس را حدود ‪ ۶۰‬کیلومتر و از نظر زمانی حدود‬ ‫ی��ک س��اعت و ‪ ۴۰‬دقیقه کوتاه می‌کن��د‪ .‬قطعه دوم این‬ ‫آزادراه‪ ،‬حدفاصل دوآب شهرس��تانک‪-‬پل زنگوله به‌طول‬ ‫تقریبی ‪ ۲۵‬کیلومتر است که تونل البرز به طول ‪ ۶‬هزار و‬ ‫‪ ۴۵۰‬متر به‌عنوان طوالنی‌ترین تونل جاده‌ای خاورمیانه‪،‬‬ ‫در این قطعه قرار دارد‪ .‬با بهره‌برداری از این قطعه‪ ،‬مسیر‬ ‫فعل��ی کرج‪-‬چالوس ح��دود ‪ ۵‬کیلومتر کوتاه می‌ش��ود‪.‬‬ ‫قطعه س��وم آزادراه تهران‪-‬ش��مال حدفاصل پل زنگوله و‬ ‫س��ه‌راهی دشت نظیر را دربرمی‌گیرد که طول آن حدود‬ ‫‪ ۴۶‬کیلومتر و دارای دو خط رفت و دو خط برگشت است‪.‬‬ ‫به‌گفته مس��ئوالن‪ ،‬برای ساخت این قطعه با شرکت دوو‬ ‫کره جنوبی با سرمایه‌گذاری یک میلیارد و ‪ ۳۰۰‬میلیون‬ ‫دالری‪ ،‬توافق ش��ده اس��ت‪ .‬چهارمین قطعه این پروژه به‬ ‫آغاز ساخت اسکله چندمنظوره بندر سیریک‬ ‫رئیس اتحادیه مش��اوران امالک استان تهران گفت‪ :‬به‌دلیل‬ ‫کسادی در بازار فروش مسکن شاهد کاهش قیمت‌ها هستیم‪.‬‬ ‫س��خن وزیر راه و شهرس��ازی درباره وادادگی نرخ مس��کن و‬ ‫اینکه بهتر اس��ت مردم تا شکسته شدن حباب قیمت‌ها‪ ،‬خانه‬ ‫خریداری نکنند و در عین حال‪ ،‬کاهش نس��بی نرخ ارز منجر‬ ‫به کاهش ‪ ۱۵‬تا ‪ ۲۲‬درصدی نرخ مس��کن در مناطق گوناگون‬ ‫تهران شده است‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬مصطفی قلی‌خس��روی افزود‪ :‬از آنجایی که‬ ‫‹ ‹کم�ک ‪ ۶۰۰‬میلی�اردی ب�ه پ�روژه ‪۸‬ه�زار‬ ‫میلیارد تومانی‬ ‫رئیس بنیاد‬ ‫مستضعفان‪:‬‬ ‫تا پایان تابستان‪،‬‬ ‫تردد از آزادراه‬ ‫تهران‪-‬شمال را‬ ‫آغاز خواهیم کرد‬ ‫‹ ‹عوارض ‪ ۳۰‬هزار تومانی احتمالی‬ ‫براس��اس اعالم مس��ئوالن ش��رکت س��اخت و توسعه‬ ‫زیرس��اخت‌های حمل‌ونقل‪ ،‬بررسی‌ها نشان می‌دهد رقم‬ ‫واقعی عوارضی که استفاده‌کنندگان از منطقه یک آزادراه‬ ‫تهران‪-‬شمال باید پرداخت کنند‪ ،‬حدود ‪ ۱۰۰‬هزار تومان‬ ‫است اما باتوجه به اینکه رقم عوارض باید به‌گونه‌ای باشد‬ ‫که مردم توان پرداخت آن را داش��ته باش��ند‪ ،‬پیش‌بینی‬ ‫می‌ش��ود رقم عوارضی آزادراه ح��دود ‪ ۳۰‬هزار تومان در‬ ‫نظر گرفته شود‪ .‬البته هنوز در این زمینه هیچ خبر قطعی‬ ‫منتشر نشده است‪.‬‬ ‫جزئیات مطالعات مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی بوشهر‬ ‫مدیرکل بنادر و دریانوردی اس��تان بوش��هر گفت‪ :‬طرح تدقیق‬ ‫مطالعات مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی استان بوشهر آغاز شد‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫از روابط عموم��ی اداره کل بنادر و دریانوردی‬ ‫استان بوش��هر‪ ،‬س��یاوش ارجمندزاده درباره این طرح مطالعاتی‬ ‫اظهار کرد‪ :‬این مطالعات با همکاری سازمان‌های گوناگون استانی‬ ‫و با نظارت سازمان بنادر و دریانوردی در دو گام اجرایی می‌شود‪.‬‬ ‫وی بیان کرد‪ :‬گام نخست این مطالعات شامل جمع‌آوری اسناد‬ ‫و اطالعات و تدوین روش‌شناسی است که با پایان یافتن آن گام‬ ‫دوم مطالعات براساس روش‌شناسی تهیه شده در حال اجرا است‪.‬‬ ‫ارجمن��دزاده اظهار ک��رد‪ :‬ایجاد توازن می��ان منافع حاصل از‬ ‫توس��عه اقتصادی و استفاده انسان از سواحل‪ ،‬حفاظت‪ ،‬نگهداری‬ ‫و بازسازی س��واحل‪ ،‬به کمترین میزان رساندن خسارت جانی و‬ ‫مالی در س��واحل و کسب منافع مترتب بر دسترسی و بهره‌گیری‬ ‫همگانی از ساحل‌ها‪ ،‬از مزیت‌های طرح تدقیق مطالعات مدیریت‬ ‫یکپارچه مناطق ساحلی استان بوشهر به‌شمار می‌رود‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫دس��تیابی به توس��عه پایدار در اس��تفاده‌های چندگانه از مناطق‬ ‫س��احلی باتوجه ب��ه ظرفیت‌های محیطی‪ ،‬حفظ محیط‌زیس��ت‬ ‫ش��کننده س��واحل و کاه��ش آس��یب‌پذیری مناطق س��احلی‪،‬‬ ‫بسترس��ازی برای پدافند غیرعامل در س��واحل اس��تان و بهبود‬ ‫جلب مش��ارکت مردمی در بهره‌برداری و مراقبت از سواحل دیگر‬ ‫افزایش اجاره‌بها باالتر از ‪ ۳۰‬درصد ممنوع‬ ‫اجاره تابعی از نرخ مسکن است‪ ،‬اجاره‌بها نیز باید کاهش داشته‬ ‫باشد‪ .‬قلی‌خسروی با بیان اینکه در سال ‪ ۹۷‬شاهد رشد بیش از‬ ‫‪ 100‬درصدی نرخ مسکن بودیم‪ ،‬گفت‪ :‬وزارت راه و شهرسازی‬ ‫و بانک مرکزی از رش��د ‪ ‌۱۱۲‬درصدی نرخ مس��کن خبر دادند‬ ‫که این موضوع از عوامل اصلی رشد اجاره‌بها بوده است؛ چراکه‬ ‫ش��اخص اصلی اجاره‌بها نرخ مسکن اس��ت اما اکنون که وارد‬ ‫دوره کسادی شده‌ایم‪ ،‬باید نرخ اجاره هم کاهش یابد‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به جلس��ه اخیر رئیس‌جمهوری با مس��ئوالن‬ ‫اکرم امینی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫بخش مس��کن در کش��ور گفت‪ :‬در این جلسه رئیس‌جمهوری‬ ‫از افزای��ش ‪ ۳۰‬درصدی نرخ اجاره خب��ر داده که موجران باید‬ ‫پیشنهادهای خود را تا این سقف مطرح کنند و از نرخ اعالمی‬ ‫دولت باالتر نروند‪ .‬رئیس اتحادیه مشاوران امالک تهران اضافه‬ ‫کرد‪ :‬اکنون بنگاه‌های مش��اور امالک به‌ط��ور خودجوش روی‬ ‫شیش�� ‌ه مغازه‌های خ��ود اعالمیه‌هایی را نص��ب کرده‌اند که از‬ ‫اج��اره دادن خانه‌هایی ب��ا قیمت‌های غیرمتع��ارف خودداری‬ ‫می‌کنند‪ .‬گرچ��ه این اقدام خودجوش بود ام��ا اکنون درقالب‬ ‫از مزیت‌ه��ای ط��رح تدقیق مطالعات مدیری��ت یکپارچه مناطق‬ ‫س��احلی اس��ت‪ .‬مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر اضافه‬ ‫کرد‪ :‬تدقیق مطالعات مدیریت یکپارچه مناطق س��احلی کش��ور‬ ‫(‪ )ICZM‬در س��طح اس��تان بوشهر مبتنی بر ش��ناخت مسائل‬ ‫و مش��کالت خاص این استان اس��ت که احصای این مشکالت و‬ ‫طبقه‌بن��دی و اولویت‌دهی برای حل پای��دار آنها از وظایف اصلی‬ ‫این‌گونه مطالعات در برش اس��تانی به‌شمار می‌رود‪ .‬ارجمندزاده‬ ‫عنوان کرد‪ :‬استان بوشهر با پیشینه تاریخی در توسعه دریامحور‪،‬‬ ‫دریان��وردی و اس��تفاده از منابع طبیعی دریای��ی همواره یکی از‬ ‫قطب‌های تجاری‪ ،‬صنعتی و ش��یالتی کش��ور به‌ش��مار می‌رود‪.‬‬ ‫مدیرکل بنادر و دریانوردی اس��تان بوش��هر گفت‪ :‬در این زمینه‬ ‫طرح مدیریت یکپارچه مناطق س��احلی استان بوشهر (‪ICZM‬‬ ‫با وفاداری به اسناد باالدست ملی به‌ویژه طرح مدیریت یکپارچه‬ ‫مناطق ساحلی کشور‪ ،‬سند ساماندهی سواحل کشور‪ ،‬برنامه‌های‬ ‫چهارم و پنجم توس��عه‪ ،‬س��ند ملی محیط‌زیست و برنامه آمایش‬ ‫اس��تان بوش��هر اجرا می‌ش��ود‪ .‬وی خاطرنش��ان کرد‪ :‬این طرح‬ ‫می‌کوش��د نقشه راه توس��عه متعادل در فضای منطقه ساحلی را‬ ‫برای افزایش اثربخشی سرمایه‌های معیشتی‪ ،‬حفظ کارآیی منابع‬ ‫موجود‪ ،‬تامین امنیت و حفظ محیط‌زیس��ت این خطه با کاهش‬ ‫تعارض‌ها ترسیم کند‪.‬‬ ‫شیوه‌نامه به بنگاه‌های امالک ابالغ شده است‪.‬‬ ‫رئیس اتحادیه مش��اوران امالک تهران ب��ا بیان اینکه بعد از‬ ‫انقالب ‪ ۴‬بار جهش نرخ داشتیم اما هیچ کدام از نرخ ارز تبعیت‬ ‫نمی‌کرد‪ ،‬گفت‪ :‬کمبود مس��کن از اوایل انق�لاب در دوره‌های‬ ‫گوناگون جبران شده و بی‌انصافی است بگوییم مسکنی در این‬ ‫کشور تولید نشده است؛ اکنون نیز بعد از گذشت ‪ ۵‬سال برنامه‬ ‫دولت برای س��اخت ‪ ۴۰۰‬هزار واحد مسکونی بازار را به حالت‬ ‫تعدیل بازخواهد گرداند‪.‬‬ ‫ب��ا بهره‌ب��رداری از آزادراه تهران‪-‬ش��مال‬ ‫به‌عنوان پروژه‌ای ملی‪ ،‬س��طح تردد مسافران‬ ‫و گردش��گران به ش��هرهای س��احلی استان‬ ‫مازن��دران دوچن��دان می‌ش��ود‪ .‬ب��ا افزایش‬ ‫این س��فرها و رفت‌وآمدها‪ ،‬ترکیب ش��هرها و‬ ‫روستاها به شیوه ناهمگونی تغییر پیدا خواهد‬ ‫کرد و با مش��کالتی مانند افزای��ش ترافیک‪،‬‬ ‫آس��یب‌های اجتماعی و زیس��ت‌محیطی در‬ ‫منطقه روبه‌رو خواهیم شد‪.‬‬ ‫از مهم‌تری��ن مش��کالت احتمال��ی ک��ه با‬ ‫بهره‌برداری از آزادراه تهران‪-‬شمال به منطقه‬ ‫تحمی��ل خواه��د ش��د‪ ،‬مش��کالتی در حوزه‬ ‫امدادرس��انی هنگام وقوع بالی��ای طبیعی و‬ ‫غیرطبیعی مانند س��یل‪ ،‬زلزل��ه‪ ،‬ریزش کوه‬ ‫و رانش زمین و‪ ...‬اس��ت‪ .‬باتوج��ه به ترافیک‬ ‫احتمالی این مسیر در صورت بهره‌برداری و با‬ ‫در نظر گرفتن نیاز به زیرس��اخت حمل‌ونقلی‬ ‫ب��رای رویاروی��ی ب��ا بحران‌ها‪ ،‬توس��عه ریلی‬ ‫منطقه می‌تواند اقدامی راهگشا باشد‪.‬‬ ‫درواق��ع باتوج��ه به اینکه توس��عه ش��بکه‬ ‫جاده‌ای به‌دلیل ساخت‌وس��ازهای انجام شده‬ ‫در ای��ن منطقه بیش از این میس��ر نیس��ت‪،‬‬ ‫پیش��نهاد می‌ش��ود دولت با همکاری بخش‬ ‫خصوصی‪ ،‬برای اجرای طرح‌های ریلی در این‬ ‫منطقه برنامه‌ریزی کند‪.‬‬ ‫البت��ه یکی از مهم‌تری��ن طرح‌های مصوب‬ ‫در س��فرهای اس��تانی دولت‌های نهم و دهم‪،‬‬ ‫ساخت کنارگذر ساحلی در این منطقه بود که‬ ‫اگر کامل اجرا می‌شد‪ ،‬به‌طور قطع می‌توانست‬ ‫نقش��ی مهم در کاهش ترافیک منطقه داشته‬ ‫باش��د و در مواقع بحرانی برای امدادرس��انی‬ ‫مناسب مورد استفاده قرار گیرد اما این طرح‬ ‫نیمه‌کاره رها شد‪.‬‬ ‫باتوج��ه به اینک��ه به‌زودی بهره‌ب��رداری از‬ ‫قطعه یک آزادراه تهران‪-‬شمال آغاز می‌شود‪،‬‬ ‫الزم اس��ت مس��ئوالن و برنامه‌ری��زان ملی و‬ ‫محلی‪ ،‬هرچه زودت��ر طرحی جامع برای این‬ ‫منطقه تهیه کنند که هدف آن‪ ،‬فراهم کردن‬ ‫زیرساخت‌های امداد و نجات‪ ،‬زیست‌محیطی‪،‬‬ ‫بهداش��تی و درمانی‪ ،‬گردش��گری و ارتباطی‪،‬‬ ‫به‌تناس��ب س��اخت و بهره‌ب��رداری از آزادراه‬ ‫تهران‪-‬شمال باشد‪.‬‬ ‫آغاز سوخت‌گیری دو‬ ‫کشتی ایرانی در برزیل‬ ‫دو کشتی باری «ترمه» و «باوند» که حامل بار‬ ‫به میزان ‪ ۶۶‬و ‪ ۵۰‬هزار تن هستند سوخت‌گیری‬ ‫در آب‌ه��ای برزی��ل را آغاز کردن��د‪ .‬یک منبع‬ ‫آگاه ب��ه ایرنا اعالم کرد‪ :‬این دو کش��تی به‌علت‬ ‫تحریم‌های امریکا و جلوگیری ش��رکت دولتی‬ ‫پتروب��راس برزیل از س��وخت‌دهی‪ ،‬حدود ‪ ۲‬ماه‬ ‫در بن��در پاراناگوآ لنگر انداخته بودند که اکنون‬ ‫با پیگیری‌های فنی و حقوقی شرکت کشتیرانی‬ ‫سفیران پیام دریا (س��پید) سوخت‌گیری خود‬ ‫را آغاز کردند‪ .‬این کش��تی‌ها متعلق به ش��رکت‬ ‫کشتیرانی س��فیران پیام دریا (سپید) هستند‪.‬‬ ‫این دو کش��تی دو م��اه پیش محموله‌هایی را از‬ ‫ایران به برزیل حمل کرده بودند‪ .‬این کش��تی‌ها‬ ‫پس از س��وخت‌گیری‪ ،‬بن��در پاراناگوآ برزیل را‬ ‫ترک خواهند کرد‪.‬‬ ‫افزایش ترافیک در‬ ‫محدوده کاهش آالیندگی‬ ‫رئی��س پلیس راهنمای��ی و رانندگی پایتخت‬ ‫گفت‪ :‬بعد از گذشت حدود یک ماه ترافیک داخل‬ ‫محدوده طرح کاهش (زوج یا فرد پیشین) نسبت‬ ‫به روزهای ابتدایی طرح افزایش پیدا کرده است‪.‬‬ ‫س��ردار محمدرضا مهماندار در گفت‌وگو با مهر‬ ‫با بی��ان اینکه نیروی انتظامی در حال بررس��ی‬ ‫وضعی��ت ترافی��ک با اجرای طرح جدید اس��ت‪،‬‬ ‫اف��زود‪ :‬ما دو موضوع اساس��ی یعنی تاثیر طرح‬ ‫جدید بر کاهش آلودگی هوا و کاهش ترافیک را‬ ‫بررس��ی می‌کنیم‪ .‬مهماندار در پاسخ به پرسشی‬ ‫مبنی بر اینکه آیا با گذشت یک ماه از اجرای این‬ ‫طرح‪ ،‬تغییری در حجم ترافیک در محدوده طرح‬ ‫داش��ته‌ایم یا خیر‪ ،‬بیان کرد‪ :‬در روزهای ابتدایی‬ ‫طرح جدید در داخل محدوده طرح‪ ،‬ترافیک چند‬ ‫درصد کمتر ش��ده بود اما بیرون منطقه ترافیک‬ ‫سنگینی داشتیم‪ .‬وی افزود‪ :‬بعد از گذشت حدود‬ ‫ی��ک ماه از این طرح همچنان بیرون از محدوده‬ ‫ترافیک سنگین داریم و ترافیک داخل محدوده‬ ‫نس��بت به روزهای ابتدایی طرح جدید افزایش‬ ‫پیدا کرده است‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫اسماعیل خاشعی‪ ،‬مدیر اداره بنادر و دریانوردی بندرشهید‬ ‫باهنر از برنامه‌ریزی به‌منظور آغاز عملیات اجرایی س��اخت‬ ‫اسکله چندمنظوره در بندر سیریک با ساختار شمع و عرشه‬ ‫و اعتب��ار ‪ ۲۴۵‬میلیارد ریال��ی در آینده نزدیک خبر داد‪ .‬به‬ ‫گزارش‬ ‫از بندرعباس‪ ،‬حمیدرضا محمدحس��ینی با‬ ‫اش��اره به تاکید رهب��ر معظم انق�لاب و رئیس‌جمهوری بر‬ ‫توسعه سواحل مکران‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬شهرستان سیریک از نظر‬ ‫راه دسترس��ی به اقیانوس هند و آب‌های آزاد‪ ،‬در موقعیتی‬ ‫راهبردی در س��واحل مکران قرار گرفته که این امر فرصتی‬ ‫ویژه برای جذب سرمایه‌گذار و توسعه و عمران شرق استان‬ ‫هرمزگان به‌ش��مار می‌رود‪ .‬وی با بیان اینکه حدود نیمی از‬ ‫س��واحل مکران در اس��تان هرمزگان قرار دارد‪ ،‬گفت‪ :‬بندر‬ ‫س��یریک در محل تالقی دریای عم��ان و خلیج‌فارس واقع‬ ‫شده است‪ .‬مدیر اداره بنادر و دریانوردی شهید باهنر گفت‪:‬‬ ‫ایجاد زیرس��اخت‌های بندری در راس��تای تسهیل تخلیه و‬ ‫بارگیری شناورهای تجاری سنتی و فلزی در بندر سیریک‬ ‫و کم��ک به رونق اقتصادی س��احلی و ساحل‌نش��ینان این‬ ‫منطقه است‪ .‬محمدحس��ینی اضافه کرد‪ :‬بندر چندمنظوره‬ ‫سیریک با ‪ ۳۴‬هکتار وسعت حوضچه و ‪ ۵۱‬هکتار پسکرانه‪،‬‬ ‫پس از مجتمع بندری ش��هید رجایی‪ ،‬دومین بندر بزرگ از‬ ‫نظر وس��عت حوضچه در محدوده سواحل استان هرمزگان‬ ‫به‌ش��مار م��ی‌رود‪ .‬وی طول ب��ازوی اصلی موج‌ش��کن این‬ ‫بن��در را ه��زار و ‪ ۴۰۰‬متر‪ ،‬طول ب��ازوی فرعی را ‪ ۸۷۹‬متر‬ ‫و قط��ر چرخش حوضچ��ه را ‪ ۸۰‬متر عنوان ک��رد و افزود‪:‬‬ ‫درحال‌حاضر یک اس��کله شناور ‪ ۱۵۰‬تنی‪ ،‬یک رمپ شناور‬ ‫‪ ۳۰‬متری و ‪ ۶۶‬بوالرد (راهبند س��تونی) در این بندر ایجاد‬ ‫ش��ده است‪ .‬این مقام مسئول با بیان اینکه به‌زودی عملیات‬ ‫ساخت اس��کله چندمنظوره بندر سیریک آغاز خواهد شد‪،‬‬ ‫ادام��ه داد‪ :‬مناقصه اجرای فاز نخس��ت بن��در چندمنظوره‬ ‫س��یریک‪ ،‬برگزار و قرارداد آن بس��ته شده است‪ .‬مدیر اداره‬ ‫بنادر و دریانوردی ش��هید باهنر بیان کرد‪ :‬این پروژه‪ ،‬شامل‬ ‫س��اخت سکوی پهلوگیری و یک اسکله تجاری از نوع شمع‬ ‫و عرشه به طول ‪ ۱۰۴‬متر است که مساحتی بیش از هزار و‬ ‫‪ ۷۵۰‬متر مربع را شامل می‌شود‪ .‬محمدحسینی مدت زمان‬ ‫پیش‌بینی شده برای اجرای طرح ساخت اسکله‌های جدید‬ ‫بندر س��یریک را ‪ ۲۴‬ماه اعالم کرد و افزود‪ :‬اعتبار اولیه این‬ ‫پ��روژه بیش از ‪ ۲۴۵‬میلیارد ریال اس��ت که از محل منابع‬ ‫داخلی س��ازمان بنادر و دریانوردی تامین می‌شود‪ .‬سیریک‬ ‫در فاصله ‪ ۱۷۰‬کیلومتری ش��رق بندرعباس‪ ،‬مرکز اس��تان‬ ‫هرمزگان واقع شده است‪.‬‬ ‫مهران اصفهانی‌زاده‪ -‬استاد دانشگاه‬ ‫در رشته مهندسی عمران‬ ‫آزادراه تهران‪-‬ش��مال به‌عن��وان یک��ی از بزرگ‌تری��ن‬ ‫پروژه‌های راهس��ازی کشور ش��ناخته می‌شود‪ .‬ساخت و‬ ‫بهره‌برداری از این آزادراه در ‪ ۴‬قطعه برنامه‌ریزی ش��ده و‬ ‫در مجموع ‪ ۱۲۱‬کیلومتر طول‪ ۱۷۹ ،‬تونل به طول حدود‬ ‫‪ ۱۰۰‬ه��زار متر و ‪ ۹۴‬پ��ل بزرگ به طول ‪ ۱۲‬هزار و ‪۶۳۳‬‬ ‫متر خواهد داشت‪ .‬حدود ‪ ۴۲‬درصد کل مسیر این آزادراه‪،‬‬ ‫تونل و پل خواهد بود‪ ۳۹ .‬تونل در بخش نخست‪ ۴۴ ،‬تونل‬ ‫در دومین قطعه‪ ۹۲ ،‬تونل در سومین قطعه و ‪ ۴‬تونل در‬ ‫چهارمین قطعه این پروژه طراحی شده و در مجموع این‬ ‫آزادراه ‪ ۱۷۹‬تون��ل خواهد داش��ت ک��ه در مجموع طول‬ ‫آنها حدود ‪ ۱۰۰‬هزار کیلومتر خواهد بود‪ .‬قطعه نخس��ت‬ ‫آزادراه تهران‪-‬شمال ‪ ۲۵‬پل بزرگ دارد‪ .‬دومین قطعه ‪۲۷‬‬ ‫پل‪ ،‬سومین قطعه ‪ ۳۸‬پل و چهارمین قطعه ‪ ۴‬پل دارد و‬ ‫درمجم��وع ‪ ۹۴‬پل به‌طول ‪ ۱۲‬هزار متر در این آزادراه به‬ ‫بهره‌برداری خواهد رسید‪.‬‬ ‫مش��کالت مالی و تامین نش��دن اعتب��ار الزم‪ ،‬یکی از‬ ‫عوامل تاخیر در اجرای پروژه بزرگ آزادراه تهران‪-‬شمال‬ ‫بوده است‪ .‬با حل این مشکالت‪ ،‬این پروژه از سال گذشته‬ ‫به بهره‌برداری نزدیک‌تر ش��ده و آنطور که رئیس سازمان‬ ‫برنامه و بودجه به‌تازگی اعالم کرده‪ ،‬پس از توافق وزارت‬ ‫راه و شهرسازی‪ ،‬سازمان برنامه و بودجه و شرکت ساخت‬ ‫و توس��عه زیربناهای حمل‌ونقل‪ ۶۰۰ ،‬میلیارد تومان در‬ ‫سال جاری به بخش یک آزادراه اختصاص یافته و همین‬ ‫مس��ئله زمینه بهره‌برداری از این پروژه در ماه‌های پیش‬ ‫رو را فراهم کرده اس��ت‪ .‬براساس اعالم بنیاد مستضعفان‪،‬‬ ‫ارزش ریالی این پروژه براس��اس نرخ روز‪ ۸ ،‬هزار میلیارد‬ ‫تومان است که سهم بنیاد مستضعفان از این رقم‪ ۵ ،‬هزار‬ ‫میلیارد تومان است‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫آزادراه‬ ‫تهران‪-‬‬ ‫شمال آماده‬ ‫بحران‌هاست؟‬
‫‪14‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 6‬مرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 25‬ذی‌القعده ‪1440‬‬ ‫‪ 28‬ژوئیه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1338‬‬ ‫پیاپی ‪2656‬‬ ‫نفت و نیرو‬ ‫تجارت‬ ‫تاکید مدیران بخش‌های آبفای تهران نشان می‌دهد‬ ‫اطالعیه مهم شرکت پخش‬ ‫درباره کارت سوخت‬ ‫خبر‬ ‫ش��رکت مل��ی پاالی��ش و پخ��ش فرآورده‌های‬ ‫نفتی ایران در اطالعی��ه‌ای از دارندگان کارت‌های‬ ‫هوشمند س��وخت درخواست کرد تا ‪ ۱۰‬روز آینده‬ ‫حداقل یک بار با استفاده از کارت سوخت شخصی‬ ‫خ��ود س��وخت‌گیری کنند‪ .‬به گ��زارش‬ ‫از‬ ‫ش��رکت ملی پاالیش و پخ��ش فرآورده‌های نفتی‬ ‫ایران‪ ،‬این شرکت با صدور اطالعیه‌ای اعالم کرد‪« :‬با‬ ‫توجه به اجرای مصوبه‌های دولت و مجلس شورای‬ ‫اس�لامی برای الزامی شدن عرضه بنزین با استفاده‬ ‫از کارت هوش��مند سوخت ش��خصی از ‪ ۲۰‬مرداد‬ ‫امس��ال‪ ،‬الزم است مالکان خودرو و موتورسیکلتی‬ ‫که دارای کارت هوشمند سوخت شخصی هستند‪،‬‬ ‫به منظور شناس��ایی مش��کالت احتمالی و کسب‬ ‫اطمینان خاطر از درس��تی عملکرد کارت سوخت‪،‬‬ ‫در ‪ ۱۰‬روز آینده حداقل یک نوبت سوخت‌گیری با‬ ‫اس��تفاده از کارت‌های سوخت شخصی خود انجام‬ ‫دهند و در صورت بروز هرگونه مش��کل احتمالی‪،‬‬ ‫موارد را به سامانه ‪ ۰۹۶۲۷‬اطالع دهند‪».‬‬ ‫آب تهران آلوده نیست‬ ‫گروه انرژی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫جریمه مشترکان‬ ‫پرمصرف آب‬ ‫قائم‌مق��ام آب و فاضالب اس��تان ته��ران گفت‪:‬‬ ‫الگ��وی مص��رف ب��رای هر خان��وار در ته��ران ‪۱۴‬‬ ‫مترمکع��ب در م��اه اس��ت و چنانچه بی��ش از این‬ ‫مصرف داشته باشند‪ ،‬مشمول جریمه خواهند شد‪.‬‬ ‫محمدرضا احمدنس��ب در گفت‌وگو با ایلنا با اشاره‬ ‫به روند جهش��ی مصرف آب در ته��ران اظهار کرد‪:‬‬ ‫یکش��نبه‪ ۳۰ ،‬تیر با دم��ای ‪ ۳۹‬درجه‪ ۳ ،‬میلیون و‬ ‫‪ ۶۷۵‬ه��زار و ‪ ۱۹۹‬متر‌مکعب آب در تهران مصرف‬ ‫ی که در مدت مشابه سال گذشته در‬ ‫ش��ده در حال ‌‬ ‫دمای ‪ ۴۰‬درجه‪ ،‬می��زان مصرف ‪ ۳‬میلیون و ‪۳۹۸‬‬ ‫هزار و ‪ ۷۰۷‬متر‌مکعب بوده اس��ت‪ .‬وی خاطرنشان‬ ‫ک��رد‪ :‬الگوی مصرف برای هر خان��وار در تهران ‪۱۴‬‬ ‫مترمکع��ب در م��اه اس��ت و چنانچه بی��ش از این‬ ‫مصرف داش��ته باشند‪ ،‬مشمول جریمه‌ای خواهند‬ ‫ش��د که مصوب��ه دول��ت و ابالغی ب��ه وزارت نیرو‬ ‫است‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫در استان تهران‬ ‫‪ ۲۲.۹‬درصد‬ ‫آب بدون درآمد‬ ‫وجود دارد؛‬ ‫یعنی آب‪ ،‬تامین‬ ‫و توزیع و مصرف‬ ‫شده‌ اما هزینه‬ ‫آن دریافت‬ ‫نشده است‬ ‫مدیران بخش‌های آبفای اس��تان تهران ضمن تشریح‬ ‫آخری��ن وضعیت تامین آب در ته��ران تاکید کردند آب‬ ‫شهر از نظر کیفیت استاندارد است‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایس��نا‪ ،‬پیام امین��ی‪ ،‬مدی��ر تصفیه‌خانه‬ ‫ش��ماره یک تهران در بازدید خبرن��گاران از بخش‌های‬ ‫گوناگون آبفای اس��تان تهران ب��ا بیان اینکه تصفیه‌خانه‬ ‫ش��ماره یک تهران‪ ،‬قدیمی‌ترین تصفیه‌خانه شهر تهران‬ ‫به ش��مار می‌رود‪ ،‬افزود‪ :‬این تصفیه‌خانه در سال ‪۱۳۳۴‬‬ ‫ب��ه بهره‌ب��رداری رس��ید و بیش از ‪ ۶۵‬س��ال از عمر آن‬ ‫می‌گذرد‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینک��ه در تصفیه‌خان��ه ش��ماره ی��ک‬ ‫تهران(جاللیه) باالترین اس��تانداردهای آب دنیا رعایت‬ ‫می‌ش��ود‪ ،‬اف��زود‪ :‬حدود ‪ ۲۰‬س��ال پی��ش ‪AWWA‬‬ ‫اس��تانداردهایی را مشخص و افقی را تدوین می‌کند که‬ ‫کشورهای درحال توسعه و پیشرفته به سمت آن حرکت‬ ‫کنند که ایران در همان سال به شاخص‌هایی که تعیین‬ ‫شده بود‪ ،‬رسید‪.‬‬ ‫مدیر تصفیه‌خانه شماره یک تهران ادامه داد‪ :‬بر اساس‬ ‫استانداردهای سازمان بهداشت جهانی‪ ،‬شاخص کدورت‬ ‫آب یک ‪ MTU‬بود اما این رقم به ‪ ۰.۳‬رس��ید و اکنون‬ ‫‪ ۰.۱‬هدف‌گذاری شده که ایران پیش از سال ‪ ۸۵‬به این‬ ‫استانداردها رسیده بود‪.‬‬ ‫امین��ی با تاکید بر اینکه کیفی��ت آب تهران باالترین‬ ‫اس��تانداردها را دارد‪ ،‬عن��وان ک��رد‪ :‬صحبت‌های��ی که‬ ‫پیرامون آلودگی آب تهران مطرح می‌شود‪ ،‬صحت ندارد‪.‬‬ ‫‹ ‹تشریح فعالیت ‪ ۷‬تصفیه‌خانه تهران‬ ‫وی با اشاره به اینکه تهران دارای ‪ ۷‬تصفیه‌خانه است‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬تصفیه‌خانه شش��م هن��وز به مدار نیامده اس��ت‪.‬‬ ‫ظرفیت تصفیه‌خانه یک‪ ۳ ،‬مترمکعب در ثانیه و ظرفیت‬ ‫تصفیه‌خانه دو‪ ۸ ،‬مترمکعب در ثانیه اس��ت‪ .‬تصفیه‌خانه‬ ‫تهرانپارس که شامل تصفیه‌های ‪ ۳‬و ‪ ۴‬می‌شود‪ ،‬در کل‌‬ ‫‪ ۸‬مترمکعب در ثانیه ظرفیت دارد و ظرفیت تصفیه‌خانه‬ ‫پنج��م نیز ‪ ۷.۵‬مترمکع��ب در ثانیه اس��ت‪ .‬تصفیه‌خانه‬ ‫هفت��م در ‪ ۲‬ف��از طراحی که فاز نخس��ت آن با ظرفیت‬ ‫‪ ۲.۵‬مترمکعب در ثانیه قرار دارد و فاز دوم نیز با همین‬ ‫ظرفیت به‌زودی وارد مدار خواهد شد‪.‬‬ ‫به گفته مدیر تصفیه‌خانه شماره یک تهران‪۳۰ ،‬درصد‬ ‫آب تهران از منابع زیرزمینی استحصال می‌شود‪.‬‬ ‫‹ ‹افزایش مصرف ‪ ۴۰۰۰‬لیتری آب در تهران‬ ‫در ادامه این بازدید‪ ،‬حسین سرایی‪ ،‬مدیر مرکز کنترل‬ ‫آب ته��ران‪ ،‬درباره نحوه تامین آب ته��ران توضیح داد‪:‬‬ ‫منابع تامین آب ش��هر تهران ش��امل آب سطحی(‪ ۵‬سد‬ ‫طالق��ان‪ ،‬امیر‌کبیر‪ ،‬الر‪ ،‬لتیان‪ ،‬مامل��و) و آب زیرزمینی‬ ‫(چاه) می‌ش��ود‪ .‬به طور کلی ‪ ۹۵‬مخزن اصلی با ظرفیت‬ ‫ذخی��ره یک میلی��ون و ‪ ۶۰۰‬مترمکعب در تهران وجود‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫وی درباره می��زان مصرف آب در ش��هر تهران گفت‪:‬‬ ‫میزان مصرف در س��ال گذش��ته ‪ ۴۶‬هزار مترمکعب در‬ ‫ثانی��ه بوده که امس��ال به بیش از ‪ ۵۰‬ه��زار مترمکعب‬ ‫رسیده است‪ .‬به عبارت دیگر‪ ،‬میزان مصرف آب در شهر‬ ‫تهران ‪ ۴۰۰۰‬لیتر افزایش داشته است‪.‬‬ ‫‹ ‹لزوم اجرای مبحث ‪ ۱۶‬مقررات ساختمان‬ ‫همچنین صادق یونس��لو‪ ،‬مدیر دفتر مدیریت مصرف‬ ‫آب اس��تان تهران ب��ا تاکید بر اینکه به جای سیاس��ت‬ ‫تامی��ن و توزیع آب یعنی تاکید ب��ر تامین منابع جدید‪،‬‬ ‫باید ب��ه دنبال مدیریت تقاضا و مص��رف یعنی مدیریت‬ ‫بهینه داشته‌ها باشیم‪ ،‬گفت‪ :‬بدون تردید عبور از بحران‬ ‫آب نیازمن��د تغییر بنیادین در همه س��طوح مدیریت و‬ ‫تصمیم‌گیری آب کش��ور است و مس��تلزم تغییر نگرش‬ ‫از «چ��ه مقدار آب بیش��تر مورد نیاز اس��ت؟» به «چه‬ ‫فعالیت‌های��ی برای بهترین نحوه اس��تفاده از منابع آبی‬ ‫موج��ود باید انجام داد؟» اس��ت‪ .‬به گفت��ه وی‪ ،‬یکی از‬ ‫بهترین و موثرترین روش‌ها برای مقابله با کم‌آبی‪ ،‬نحوه‬ ‫استفاده درس��ت از منابع موجود(داشته‌ها) است‌ وگرنه‬ ‫چنانچه ب��ه روش‌های نامتعارف‪ ،‬س��ایر حوزه‌ها نیز آب‬ ‫انتقال دهیم یا چاه جدید حفر کنیم همچنان جوابگوی‬ ‫نیازهای ما نخواهد بود و باید بپذیریم که کم‌آبی‪ ،‬همراه‬ ‫همیشگی تمدن ایرانی بوده و و خواهد بود و سازگاری‪،‬‬ ‫کلید قفل حل مشکل کم‌آبی است‪.‬‬ ‫وی اظهار کرد‪ :‬س��رانه آب تجدیدش��ونده کش��ور در‬ ‫حدود ‪ ۱۰۰۰‬مترمکعب به ازای هر نفر در س��ال اس��ت‬ ‫و این در حالی اس��ت در استان تهران‪ ،‬این رقم کمتر از‬ ‫س��رانه آب تجدیدش��ونده کش��ور در حدود ‪ ۱۰۰۰‬مترمکعب در س��ال‬ ‫اس��ت‪ .‬در اس��تان تهران‪ ،‬این رقم کمتر از ‪ ۳۵۰‬مترمکعب در سال است و‬ ‫این استان از نظر منابع آبی در بحران مطلق قرار دارد‬ ‫‪ ۳۵۰‬مترمکعب در س��ال به ازای هر نفر در س��ال است‬ ‫و اس��تان تهران از نظر منابع آب��ی در بحران مطلق آبی‬ ‫قرار دارد‪.‬‬ ‫یونسلو با بیان اینکه میزان تولید آب در تهران ساالنه‬ ‫ی��ک میلی��ارد و ‪ ۷۰‬میلیون مترمکعب اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬به‬ ‫طور کلی در استان تهران ‪ ۲۲.۹‬درصد آب بدون درآمد‬ ‫وج��ود دارد؛ یعن��ی آب‪ ،‬تامین و توزیع و مصرف ش��ده‌‬ ‫اما هزینه آن دریافت نش��ده اس��ت‪ .‬بخش��ی از این آب‪،‬‬ ‫صرف آتش‌نش��انی می‌شود‪ ،‬بخش��ی از سوی مشترکان‬ ‫غیرمجاز استفاده می‌شود و بخشی هم به‌واسطه خطای‬ ‫اندازه‌گیری کنتور اس��ت و بخشی نیز مربوط به مصارف‬ ‫فرآیندی است‪.‬‬ ‫ب��ه گفته یونس��لو‪ ،‬از ‪ ۲۲.۹‬درصد آب ب��دون درآمد‪،‬‬ ‫ح��دود ‪ ۹‬درصد آبی اس��ت ک��ه واقعا از ش��بکه توزیع‪،‬‬ ‫انشعاب و خط انتقال و مخازن ذخیره هدر می‌رود که با‬ ‫توجه به اختالف رقم ‪ ۹۰۰‬متری شهر تهران در مقایسه‬ ‫با سایر کشورها عدد مطلوبی است‪.‬‬ ‫‹ ‹وج�ود ‪ ۱۳۰‬میلی�ارد مترمکع�ب آب‬ ‫تجدیدپذیر در کشور‬ ‫در ادام��ه این بازدید‪ ،‬محم��دی‪ ،‬مدیر دفتر نظارت بر‬ ‫بهره‌برداری فاضالب اس��تان تهران ب��ا بیان اینکه ‪۱۳۰‬‬ ‫میلیارد مترمکعب آب تجدیدپذیر در کل کش��ور وجود‬ ‫دارد‪ ،‬توضی��ح داد‪ :‬همه این حجم آب کیفیت یکس��انی‬ ‫ندارن��د و ‪ ۶‬میلی��ارد مترمکع��ب از باکیفیت‌تری��ن آنها‬ ‫ب��رای آب آش��امیدنی انتخ��اب می‌ش��ود‪ ۸۵ .‬درصد‌(‪۵‬‬ ‫میلیارد مترمکعب) تبدیل به فاضالب شده که به چرخه‬ ‫بازمی‌گ��ردد و در مواردی که قابلیت مصرف وجود دارد‪،‬‬ ‫مصرف می‌شود‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬در اس��تان تهران حدود ‪ ۷۸۰۰‬کیلومتر‬ ‫ش��بکه فاضالب وجود دارد ک��ه ‪ ۶۲۰۰‬کیلومتر آن در‬ ‫ش��هر تهران اس��ت‪ .‬مدیر دفتر نظارت ب��ر بهره‌برداری‬ ‫فاضالب اس��تان تهران با بی��ان اینکه ظرفیت تصفیه در‬ ‫اس��تان تهران ‪ ۳۷۵‬میلیون مترمکعب در س��ال اس��ت‪،‬‬ ‫گف��ت‪ ۴۰۰ :‬میلیون مترمکعب نیز در دس��ت س��اخت‬ ‫داریم که تا پایان برنامه شش��م توس��عه تکمیل می‌شود‬ ‫و ظرفی��ت تصفیه فاضالب در اس��تان ته��ران به ‪۷۷۵‬‬ ‫میلی��ون مترمکعب می‌رس��د‪ .‬وی با اش��اره به ظرفیت‬ ‫تصفیه‌خان��ه جنوب تهران گفت‪ :‬ای��ن تصفیه‌خانه ‪۲۴۶‬‬ ‫میلیون مترمکعب آب غیرآش��امیدنی‪ ۵ ،‬مگاوات انرژی‬ ‫و همچنین کود کشاورزی تحویل می‌دهد‪.‬‬ ‫تقسیم ‪ 150‬ریال سود نقدی به ازای هر سهم و تخصیص ‪ 33‬درصد سهام جایزه‬ ‫تحقق برنامه‌ها و ارتقای سوددهی شرکت بورس اوراق بهادار تهران در سال ‪1397‬‬ ‫با تصویب افزایش سرمایه ‪ 33‬درصدی در مجمع فوق‌العاده‪ :‬سرمایه بورس تهران ‪ 2000‬میلیارد ریالی می‌شود‬ ‫روز شنبه ‪ 29‬تیرماه ‪ 98‬راس ساعت ‪ ،15:30‬مجمع عمومی عادی‬ ‫س�الیانه بورس تهران ب�ا حضور بیش از ‪ 59‬درصد از س�هامداران‬ ‫تش�کیل شد‪ .‬به گزارش روابط عمومی بورس اوراق بهادار تهران ‪-‬‬ ‫روز شنبه ‪ 29‬تیرماه ‪ ،98‬مجمع عمومی عادی سالیانه بورس تهران‬ ‫با حضور بیش از ‪ 59‬درصد از سهامداران برگزار شد‪.‬‬ ‫در ابتدای جلس��ه دکتر محمد ابراهی��م محمدپورزرندی به‌عنوان رئیس‬ ‫جلس��ه مجمع‪ ،‬رسمیت جلس��ه مجمع عمومی عادی سالیانه بورس اوراق‬ ‫بهادار تهران را با حضور بیش از ‪ 59‬درصد از س��هامداران اعالم کرد‪.‬رییس‬ ‫جلسه از آقایان عسکری مارانی از طرف گروه نهادهای مالی‪ ،‬حمید آذرخش‬ ‫از طرف گروه کارگزاران به‌عنوان ناظرین جلس��ه‪ ،‬عباس��علی حقانی نس��ب‬ ‫به‌عنوان دبیر جلس��ه و آقای محس��ن خدابخش به‌عنوان نماینده س��ازمان‬ ‫ب��ورس ب��رای حضور در جایگاه دعوت کرد‪ .‬همچنی��ن دکتر علی صحرائی‬ ‫به‌عنوان مدیرعامل بورس تهران‪ ،‬علی علیزاده گیاش��ی معاونت پشتیبانی و‬ ‫آقای احمد خالقی نماینده حسابرس و بازرس قانونی از موسسه حسابرسی‬ ‫وانی��ا نی��ک تدبیر در جایگاه حضور یافتند‪ .‬در ادامه این جلس��ه دکتر علی‬ ‫صحرائی مدیرعامل بورس تهران ضمن تش��کر از تمامی س��هامداران برای‬ ‫حضور در مجمع‪ ،‬گزارش هیات‌مدیره به مجمع را برای س��هامداران بورس‬ ‫تهران قرائت کرد‪ .‬براساس این گزارش در مجمع بورس اوراق بهادار تهران‬ ‫صورت‌های مالی منتهی به ‪ 1397/12/29‬بررس��ی و تصویب شد‪ .‬در ضمن‬ ‫با موافقت سهامداران شرکت بورس‪ ،‬پرداخت ‪ 150‬ریال سود نقدی به ازای‬ ‫هر سهم به تصویب رسید‪ .‬همچنین در مجمع عمومی عادی سالیانه بورس‬ ‫اوراق بهادار تهران روزنامه اطالعات به‌عنوان روزنامه کثیراالنتش��ار تعیین‬ ‫گردید‪ .‬موسس��ه حسابرسی “وانیا نیک تدبیر" به‌عنوان حسابرس مستقل و‬ ‫بازرس قانونی اصلی‪ ،‬موسسه حسابرسی “آزموده‌کاران “ نیز به‌عنوان بازرس‬ ‫قانونی علی‌البدل تعیین شدند‪ .‬حق‌الزحمه حسابرس و بازرس قانونی برای‬ ‫سال ‪ 97‬مبلغ ‪ 130‬میلیون تومان در نظر گرفته شد‪ .‬در خاتمه این جلسه‬ ‫حق حضور اعضای هیات‌مدیره به مبلغ ‪ 15‬میلیون ریال به ازای هر جلسه‬ ‫و حداکثر تا س��قف ‪ 2‬جلسه در ماه تصویب شد‪ .‬پاداش اعضای هیات‌مدیره‬ ‫برای س��ال مالی منتهی به ‪ 1397/12/29‬مبلغ ‪ 2600‬میلیون ریال تعیین‬ ‫و با اکثریت آراء تصویب شد‪ .‬در ادامه مجمع عمومی عادی سالیانه‪ ،‬مجمع‬ ‫عمومی فوق‌العاده بورس تهران برگزار ش��د و طی آن افزایش س��رمایه ‪33‬‬ ‫درصدی از محل سود انباشته و اندوخته احتیاطی به تصویب رسید‪ .‬با توجه‬ ‫به برنامه ارائه شده بورس تهران در نظر دارد سرمایه خود را از مبلغ ‪1500‬‬ ‫میلیارد ریال به مبلغ ‪ 2000‬میلیارد ریال معادل ‪ 33‬درصد از محل س��ود‬ ‫انباش��ته و اندوخت��ه احتیاطی افزایش دهد‪ .‬هدف ب��ورس تهران از افزایش‬ ‫س��رمایه رعایت مقررات س��ازمان بورس و اوراق بهادار در راس��تای اجرای‬ ‫مصوبه “تعیین حداقل سرمایه مطلوب بورس‌ها" مورخ ‪ 1395/01/24‬است‪.‬‬ ‫همچنین در این مجمع برخی مفاد اساسنامه اصالح شد‪.‬‬ ‫‹ ‹پیام هیات‌مدیره‬ ‫بورس اوراق بهادار تهران س��ال ‪ 1397‬را در‬ ‫حال��ی ب��ه پای��ان رس��اند که ش��اخص‌ها و‬ ‫معیاره��ای عملک��رد آن همگ��ی رون��دی‬ ‫امیدبخش را به ثبت رس��اندند‪ .‬در این س��ال‬ ‫شاخص‌های اصلی بورس اوراق بهادار تهران‬ ‫روندی صع��ودی را طی کردند و از این بابت‬ ‫این ب��ورس را در عرصه ملی و بین‌المللی در‬ ‫جایگاه ممتازی قرار دادند‪.‬‬ ‫ارزش بازار س��هام بورس اوراق بهادار تهران در س��ال ‪ 1397‬با رش��دی‬ ‫‪79‬درص��دی به ‪6.829‬هزار میلیارد ریال رس��ید‪ .‬حجم و ارزش معامالت‬ ‫بازار س��هام نیز بیانگر رونق این بازار در س��ال ‪ 97‬هس��تند به گونه‌ای که‬ ‫ارزش معامالت سهام در این سال با رشدی ‪ 161‬درصدی به ‪ 1.407‬هزار‬ ‫میلیارد ریال رسید‪ .‬ارزش معامالت بازار بدهی نیز روندی مشابه بازار سهام‬ ‫را پش��ت س��ر گذاشت و رش��دی ‪63‬درصدی را به ثبت رساند‪ .‬در این بین‬ ‫رش��د ‪ 211‬درصدی معامالت واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل‬ ‫معامله نیز نویدبخش رونق این ابزار مالی در بورس تهران است‪ .‬بدین‌سان‬ ‫ارزش کل معامالت اوراق بهادار در بورس تهران در س��ال ‪ 1397‬با رشدی‬ ‫‪ 150‬درصدی به ‪ 1.606‬هزار میلیارد ریال رس��ید‪ .‬در میان ش��اخصه‌های‬ ‫عملک��ردی در ح��وزه معامالت اوراق بهادار در بورس تهران‪ ،‬رش��د درخور‬ ‫مالحظ ‌ه ‪ 291‬درصدی معامالت برخط در س��ال ‪ 1397‬و روند رو به رش��د‬ ‫س��ال‌های پیشین آن نش��ان‌دهنده نفوذ موثر و رو به رشد فناوری در بازار‬ ‫سرمایه ایران است‪.‬‬ ‫افزون بر افزایش ارزش بازار و رونق فزاینده معامالت اوراق بهادار‪ ،‬بررسی‬ ‫ش��اخص‌های بورس اوراق بهادار تهران نیز بیانگر بازدهی مناسب این بازار‬ ‫در س��ال ‪ 1397‬هس��تند‪ .‬ش��اخص کل (ارزش وزنی) بورس اوراق بهادار‬ ‫تهران در این سال به ‪ 178.659‬واحد رسید و رشدی ‪86‬درصدی را تجربه‬ ‫کرد‪ .‬ش��اخص کل (هم‌وزن) نیز در این سال رشدی ‪91‬درصدی را به ثبت‬ ‫رس��اند‪ .‬رشد درخور توجه هر دو شاخص یادشده‪ ،‬بازدهی عمومی بازار در‬ ‫سطح شرکت‌های بزرگ و همچنین متوسط و کوچک را نشان می‌دهد‪.‬‬ ‫بورس اوراق بهادار تهران به‌عنوان بزرگترین بخش بازار سرمایه ایران‪ ،‬در‬ ‫عرصه تامین مالی و کمک به رونق تولید و افزایش اشتغال در اقتصاد کشور‬ ‫نیز سال موفقی را به پایان رساند‪ .‬میزان تامین مالی از طریق بورس اوراق‬ ‫بهادار تهران در س��ال ‪ 1397‬با رش��دی ‪ 77‬درصدی به ‪ 272‬هزار میلیارد‬ ‫ریال رسید‪ .‬این موضوع باتوجه به ضرورت ایفای نقش بازار سرمایه به عنوان‬ ‫یک منبع پایدار تامین مالی مورد توجه سیاس��ت‌گذاران و دست‌اندرکاران‬ ‫اقتصاد کالن ایران قرار گرفته و جایگاه بورس اوراق بهادار تهران را در عرصه‬ ‫ملی ارتقا داده اس��ت‪ .‬با وجود تاکید زیاد بر شفافیت اطالعاتی شرکت‌های‬ ‫متقاضی پذیرش و برطرف ش��دن مش��کالت آنها پیش از پذیرفته ش��دن‪،‬‬ ‫بورس اوراق بهادار تهران در س��ال ‪ 1397‬در زمینه پذیرش ش��رکت‌ها نیز‬ ‫عملکرد مناسبی داشت‪ .‬در این سال ‪ 11‬شرکت در بورس تهران پذیرش‪،‬‬ ‫‪ 6‬شرکت عرضه و ‪ 2‬شرکت از فرابورس ایران به بورس تهران منتقل شدند‪.‬‬ ‫از نظر فعالیت‌های توس��عه‌محور نیز بورس اوراق بهادار تهران سال ‪1397‬‬ ‫را در حال��ی به پایان رس��اند که ابزار مال��ی جدیدی قدم به عرصه این بازار‬ ‫گذاش��ت‪ .‬قراردادهای آتی سبد سهام با کارکرد و ویژگی‌های آتی شاخص‬ ‫پس از تالش بسیار برای دریافت مصوبه فقهی‪ ،‬تدوین مقررات‪ ،‬آماده‌سازی‬ ‫زیرس��اخت‌های فنی و آموزش به فعاالن بازار س��رمایه در بازار مشتقه این‬ ‫بورس معامله ش��د‪ .‬فروش اس��تقراضی به‌عنوان سازوکار معامالتی مدرن و‬ ‫مورد اس��تفاده در بازارهای س��رمایه از بعد اجرایی و عملیاتی مورد توجه‬ ‫جدی س��ازمان بورس و بورس تهران قرار گرفت و پیش‌نویس مقررات آن‬ ‫پس از تایید هیات‌مدیره به س��ازمان بورس پیش��نهاد شد‪ .‬وارانت به‌عنوان‬ ‫دیگر ابزار مالی مورد توجه بورس تهران در س��ه قس��م ش��رکتی‪ ،‬مشتقه و‬ ‫س��بد سهام (با کارکرد ش��اخص) به تایید و تصویب کمیته فقهی سازمان‬ ‫بورس و اوراق بهادار رسید و پیش‌نویس دستورالعمل آن نیز توسط بورس‬ ‫تهران تهیه شد‪ .‬ابزارهای مالی دیگری همچون اسناد قابل معامله‪ ،‬گواهی‬ ‫س��ود اهرمی و گواهی جایزه توس��ط بورس تهران مورد مطالعه و بررس��ی‬ ‫ق��رار گرفتن��د و می‌توانن��د در آینده به جمع ابزارهای مالی بازار س��رمایه‬ ‫ایران بپیوندند‪.‬‬ ‫ب��ورس اوراق بهادار ته��ران به‌عنوان بازاری که مهمترین ش��رکت‌های‬ ‫صنایع اصلی کشور را گرد هم آورده است‪ ،‬خود را در رونق تولید و افزایش‬ ‫اشتغال موثر و مسئول می‌داند‪ .‬امید است روند رو به رشد بورس اوراق بهادار‬ ‫تهران و توسعه زیرساخت‌ها‪ ،‬ریزساختارها و ابزارهای مالی این بازار کمکی‬ ‫برای سربلندی و آبادانی ایران باشد‪ .‬هیات‌مدیره بورس اوراق بهادار تهران‬ ‫بر خود الزم می‌داند از تمامی فعاالن و کنش‌گران بازار سرمایه کشورمان که‬ ‫با تالش‪ ،‬همراهی و همدلی خود موجبات رشد و توسعه روزافزون بازار اوراق‬ ‫بهادار ایران‌مان را فراهم می‌آورند‪ ،‬سپاس��گزاری کند و همچون همیشه با‬ ‫عزمی راس��خ و تالشی خس��تگی‌ناپذیر به تکاپوی خود برای ساختن بازار‬ ‫اوراق بهاداری پیشرو‪ ،‬کارآمد و توسعه‌یافته ادامه دهد‪.‬‬ ‫‹ ‹شاخص‌های بازار سهام‬ ‫در س��ال ‪ 1397‬ش��اخص کل (ارزش وزنی) بورس اوراق بهادار تهران از‬ ‫‪ 96.290‬واحد در ابتدای س��ال به ‪ 178.659‬واحد در پایان س��ال رس��ید‬ ‫که بیانگر افزایش��ی ‪86‬درصدی اس��ت‪ .‬شاخص قیمت (ارزش وزنی) نیز از‬ ‫‪ 30.534‬واحد در پایان سال ‪ 1396‬به ‪ 51.523‬واحد در پایان سال ‪1397‬‬ ‫رس��ید و رش��دی ‪69‬درصدی را تجربه کرد‪ .‬ش��اخص کل (هم‌وزن) نیز در‬ ‫سال ‪ 1397‬با رشدی ‪91‬درصدی از ‪ 17.271‬به ‪ 32.969‬رسید‪ .‬همچنین‬ ‫شاخص قیمت (هم‌وزن) با رشدی ‪79‬درصدی به ‪ 23.012‬واحد در پایان‬ ‫سال ‪ 1397‬رسیده است‪.‬‬ ‫‹ ‹وضعیت شاخص‌های اصلی بورس اوراق بهادار تهران‬ ‫شرح‬ ‫‪1397‬‬ ‫‪1396‬‬ ‫شاخص کل‬ ‫شاخص‌قیمت‬ ‫(ارزش ‪ -‬وزنی)‬ ‫شاخص کل‬ ‫(هم‌وزن)‬ ‫شاخص قیمت‬ ‫(هم‌وزن)‬ ‫شاخص شناور‬ ‫شاخص بازار اول‬ ‫شاخص بازار دوم‬ ‫شاخص مالی‬ ‫شاخص صنعت‬ ‫‪178.659‬‬ ‫‪96.290‬‬ ‫مقدار‬ ‫تغییر‬ ‫‪82.369‬‬ ‫درصد‬ ‫تغییر‬ ‫‪86‬‬ ‫‪51.523‬‬ ‫‪30.534‬‬ ‫‪20.989‬‬ ‫‪69‬‬ ‫‪32.969‬‬ ‫‪17.271‬‬ ‫‪15.698‬‬ ‫‪91‬‬ ‫شاخص ‪50‬‬ ‫شرکت فعال‌تر‬ ‫شاخص ‪30‬‬ ‫شرکت بزرگ‬ ‫‪23.012‬‬ ‫‪12.855‬‬ ‫‪10.157‬‬ ‫‪79‬‬ ‫‪200.125‬‬ ‫‪133.867‬‬ ‫‪345.162‬‬ ‫‪205.266‬‬ ‫‪103.136‬‬ ‫‪68.124‬‬ ‫‪206.487‬‬ ‫‪119.176‬‬ ‫‪96.989‬‬ ‫‪65.743‬‬ ‫‪138.675‬‬ ‫‪86.090‬‬ ‫‪94‬‬ ‫‪97‬‬ ‫‪67‬‬ ‫‪72‬‬ ‫‪7.668‬‬ ‫‪4.036‬‬ ‫‪3.632‬‬ ‫‪90‬‬ ‫‪8.985‬‬ ‫‪4.293‬‬ ‫‪4.692‬‬ ‫‪109‬‬ ‫‪161.031‬‬ ‫‪86.082‬‬ ‫‪74.949‬‬ ‫‹ ‹گزارش تجزیه و تحلیل ریسک شرکت‬ ‫مناب��ع ریس��ک عموم��ا ب��ه دو گ��روه ریس��ک کاهش‌پذیر یا ریس��ک‬ ‫غیرسیس��تماتیک و ریس��ک کاهش‌ناپذیر یا ریسک سیستماتیک تقسیم‬ ‫می‌ش��وند‪ .‬ریسک غیرسیس��تماتیک‪ ،‬به ویژگی‌های شرکت نظیر ریسک‬ ‫تجاری‪ ،‬مالی و ریس��ک نقدینگی ش��رکت‪ ،‬نوع محصول‪ ،‬ساختار سرمایه و‬ ‫ترکیب سهامداران عمده آن بستگی دارد‪ .‬ریسک سیستماتیک به شرایط‬ ‫کلی بازار و تحوالت سیاس��ی و اقتصادی داخل کشور‪ ،‬چرخه‌های تجاری‪،‬‬ ‫تورم و بیکاری و وضعیت اقتصاد جهانی و نرخ برابری ارزها مربوط می‌شود‪.‬‬ ‫با اعمال تغییرات در مقررات توسط مراجع حقوقی‪ ،‬قضایی یا دولتی نظیر‬ ‫تغییر نرخ بهره بانکی‪ ،‬نرخ تعرفه کمرگی‪ ،‬بازار پول و نرخ ارز‪ ،‬صرف‌نظر از‬ ‫منافع سیاسی یا اقتصادی مورد نظر‪ ،‬ریسک سیستماتیک ایجاد می‌شود‪.‬‬ ‫در ب��ورس ته��ران در کوتاه‌م��دت‪ ،‬متغیره��ای برون‌زا (عوامل سیاس��ی‪،‬‬ ‫اقتص��ادی‪ ،‬اجتماعی و غیره) نس��بت به متغیره��ای درون‌زا (ویژگی‌های‬ ‫شرکت‌ها نظیر میزان سودآوری‪ ،‬بهره‌وری و طرح‌های توسعه و پروژه‌های‬ ‫داخلی ش��رکت) تاثیر بیش��تری در حجم معامالت و قیمت سهام شرکت‬ ‫داش��ته‌‌اند‪ .‬تنوع صنایع و ابزارهای معامالتی صندوق‌های سرمایه‌گذاری و‬ ‫ش��رکت‌های پذیرفته شده در بورس تهران سرمایه‌گذاران را ملزم می‌کند‬ ‫در تصمیم‌ه��ای س��رمایه‌گذاری‪ ،‬ریس��ک و بازده مورد انتظ��ار خود را به‬ ‫درس��تی تجزیه و تحلیل کنند تا به نتیجه مطلوب دس��ت یابند‪ .‬شناسایی‪،‬‬ ‫اندازه‌گیری و مدیریت ریس��ک س��ه مرحله اساسی در مقابله با مخاطرات‬ ‫هستند‪ .‬مشکل بیشتر سرمایه‌گذاران این است که از وجود و ابعاد برخی از‬ ‫ریسک‌ها بی‌اطالع هستند و بدون شناخت کافی وارد بازار می‌شوند‪ .‬معموال‬ ‫از ریس��ک مفهوم منفی برداشت می‌ش��ود‪ ،‬اما ریسک بخش جدایی‌ناپذیر‬ ‫س��رمایه‌گذاری است و فرآیند س��رمایه‌گذاری باید بر پایه درک درست از‬ ‫ریسک بنا نهاده شود‪ .‬به نظر می‌رسد شفاف‌سازی بیشتر در حوزه مقررات‪،‬‬ ‫دسترسی یکسان مشارکت‌کنندگان بازار به اطالعات و اتخاذ سیاست‌های‬ ‫با ثبات مالی نقش مهمی در کاهش ریس��ک سیس��تماتیک ایفا می‌کند‪.‬‬ ‫اگر سیاس��ت‌های راهبردی در زمینه قیمت‌گذاری‪ ،‬خرید تضمینی‪ ،‬صدور‬ ‫پروانه‌های بهره‌برداری‪ ،‬تنظیم بازار و قیمت‌گذاری مواد اولیه شفاف شود‪،‬‬ ‫سرمایه‌گذاران می‌توانند در فضای شفاف‌تری فعالیت کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹چشم‌انداز آتی شرکت‬ ‫چشم‌انداز آتی شرکت به کلیت محیط کسب‌وکار و اقتصاد کشور وابسته‬ ‫اس��ت و تمامی عوامل ذکرش��ده در گزارش اعم از تورم مورد انتظار‪ ،‬نرخ‬ ‫س��پرده‌های بانکی‪ ،‬بازده بازارهای موازی و رکود در صنایع بر فعالیت آتی‬ ‫شرکت و چشم‌انداز فعالیت آن اثرگذار است‪ .‬معهذا‪ ،‬نکته‌ای که می‌بایست‬ ‫در نظر داش��ت ماهیت وجودی ش��رکت بورس اوراق بهادار تهران است که‬ ‫آن را از س��ایر ش��رکت‌های فعال در اقتصاد کشور متمایز می‌نماید و آن نیز‬ ‫موض��وع منحصربه‌ف��رد بودن نوع فعالیت بورس اوراق بهادار می‌باش��د‪ .‬به‬ ‫عبارتی‪ ،‬توقف در فعالیت بورس تهران متصور نمی‌باش��د و شرکت همواره‬ ‫در مسیر تداوم و رشد قرار دارد‪.‬‬ ‫صورت سود و زیان‬ ‫سال مالی منتهی به ‪ 29‬اسفند ‪1397‬‬ ‫‪87‬‬ ‫درآمد ارائه خدمات‬ ‫بهای تمام‌شده خدمات ارائه‌شده‬ ‫سود ناخالص‬ ‫هزینه‌های اداری و عمومی‬ ‫سود عملیاتی‬ ‫سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی‬ ‫سود قبل از مالیات‬ ‫مالیات بر درآمد‬ ‫سود خالص‬ ‫سود پایه هر سهم‪:‬‬ ‫عملیاتی‬ ‫غیرعملیاتی‬ ‫سود پایه هر سهم‬ ‫سال ‪1397‬‬ ‫میلیون ریال‬ ‫میلیون ریال‬ ‫‪1.452.817‬‬ ‫(‪)301.912‬‬ ‫‪1.150.905‬‬ ‫(‪)165.041‬‬ ‫‪985.864‬‬ ‫‪65.557‬‬ ‫‪1.051.421‬‬ ‫(‪)159.238‬‬ ‫‪892.183‬‬ ‫‪553‬‬ ‫‪42‬‬ ‫‪595‬‬ ‫سال ‪1396‬‬ ‫میلیون ریال‬ ‫‪656.781‬‬ ‫(‪)259.925‬‬ ‫‪396.856‬‬ ‫(‪)143.985‬‬ ‫‪252.871‬‬ ‫‪49.253‬‬ ‫‪302.124‬‬ ‫(‪)52.902‬‬ ‫‪249.222‬‬ ‫‪136‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪166‬‬ ‫مجید صدراالشرافی‬
‫‪15‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 6‬مرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 25‬ذی‌القعده ‪1440‬‬ ‫‪ 28‬ژوئیه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1338‬‬ ‫پیاپی ‪2656‬‬ ‫اقتصاد و هنر‬ ‫گفت‌وگوی‬ ‫فیلم لینکلن (ساخته استیون اسپیلبرگ‪ )1391 /‬نیز‬ ‫به چش��م می‌خورد‪ .‬لیال حاتمی و پیمان معادی در‬ ‫این فهرس��ت ‪ ۵۰‬نفری به ترتیب رتبه‌های ‪ ۳۶‬و ‪۳۷‬‬ ‫را به‌عنوان برترین هنرپیش��ه‌ه‌ا دارند‪ .‬لیال حاتمی و‬ ‫پیم��ان معادی برای بازی در این فیلم خرس نقره‌ای‬ ‫بهترین بازیگر زن و مرد را در جش��نواره فیلم برلین‬ ‫دریافت کردند‪.‬‬ ‫با ناهید رحمدل به بهانه چاپ کتاب «پاریس من و آن ماهی»‬ ‫بحران اقتصادی و تاثیر آن بر فروش کتاب‬ ‫عکس‪ :‬آیدا فریدی‬ ‫ناهید رحمدل‪ ،‬نویسنده و داستان‌نویس نخستین کتابش‬ ‫را با عنوان «پاریس من و آن ماهی» منتشر کرد‪ .‬مجموعه‬ ‫داس��تانی با محوریت ش��هر پاری��س که نویس��نده تالش‬ ‫کرده مش��اهده‌های خود را با عنصر خی��ال در هم آمیزد و‬ ‫داس��تان‌های گوناگونی را روایت کند‪ .‬ب��ا رحمدل به بهانه‬ ‫انتشار نخستین کتابش درباره فضای نشر گفت‌وگو کردیم‬ ‫که در ادامه می‌خوانید‪.‬‬ ‫€ €کتاب «پاریس من و آن ماهی» نخستین مجموعه‌‬ ‫داستانی ش�ما و با محوریت ش�هر پاریس است‪ .‬چرا‬ ‫تصمیم گرفتید چنین کتابی را چاپ کنید؟‬ ‫این کتاب در اصل قرار بود یک سفرنامه باشد‪ ،‬اما پس از‬ ‫آنکه شروع به نوشتن کردم‪ ،‬تصمیم گرفتم آن را به داستان‬ ‫تبدی��ل و عنصر خیال را به آن اضافه کنم؛ یعنی خط اصلی‬ ‫داستان واقعی است اما ریز داستان‌هایی به آن اضافه شده تا‬ ‫تبدیل به قصه‌هایی کوتاه شود‪.‬‬ ‫€ €از چه زمان�ی احس�اس کردید توانایی نوش�تن‬ ‫داس�تان دارید؟ چگونه ب�ه این نتیجه رس�یدید که‬ ‫کتابی از داستان‌های خودتان را چاپ کنید؟‬ ‫خاطرم نیس��ت از چه زمانی عالقه‌مند به نوشتن شدم‪.‬‬ ‫چون تا جایی که یادم اس��ت از زمان مدرس��ه انش��ای من‬ ‫خوب بود و حتی برای دیگران هم انشا می‌نوشتم‪ .‬گاه چند‬ ‫پاراگراف خوب داش��تم که بچه‌ها در انشا‌های‌ش��ان از آنها‬ ‫استفاده می‌کردند و نمره‌های خوبی می‌گرفتند‪ .‬نوشتن را‬ ‫به‌طورتجربی دریافتم و س��عی کردم در این فضا از نوشتن‬ ‫لذت ببرم‪ .‬زمانی که وبالگ‌‌نویس��ی ش��کل گرفت من هم‬ ‫مانند بقیه کس��انی که به نوش��تن عادت داش��تند وبالگی‬ ‫راه انداختم ک��ه البته خیلی هم از آن اس��تفاده نکردم‪ ،‬اما‬ ‫ساخت این وبالگ باعث شد من بیشتر تمرین نوشتن کنم‬ ‫و از جایی به بعد به این نتیجه رس��یدم که می‌توانم ش��کل‬ ‫جدی‌تری به نوش��تن بدهم‪ .‬اوایل بیش��تر خاطره‌نویس��ی‬ ‫می‌کردم و پس از مدتی دوس��تانی که به‌طور جدی من را‬ ‫تشویق به نوش��تن کرده و این ذهنیت را درون من تقویت‬ ‫کردند که به سمت نوشتن داستان حرکت کنم‪.‬‬ ‫€ €به‌ط�ور آکادمی�ک ب�ه س�راغ داستان‌نویس�ی‬ ‫نرفتید؟‬ ‫دوس��تانم ب��ه م��ن می‌گفتن��د خاطرات��ی که از س��فر‬ ‫پاریس نوش��تی را در قالب داستان منتش��ر کن و من فرق‬ ‫خاطره‌نویسی و داستان‌نویسی را درست متوجه نمی‌شدم و‬ ‫برای همین در کارگاه‌های داستان‌نویسی سیامک گلشیری‬ ‫ش��رکت کردم و با اینک��ه دوره آن خیل��ی طوالنی نبود به‬ ‫اندازه ‪ ۳‬ترمی که در کالس‌های ایشان شرکت کردم‪ ،‬بسیار‬ ‫ناش��ران پیش��نهاد کمک به چاپ کتاب را می‌دادن��د؛ یعنی امکان‬ ‫نداشت بدون اینکه خودم وارد فرآیند هزینه‌ای آن بشوم‪ ،‬بتوانم‬ ‫کتابم را چاپ کنم‬ ‫آموختم و خیلی سریع توانستم در فضای قصه‌نویسی ورود‬ ‫کنم‪ .‬هنوز هم کالس‌های داستان‌نویس��ی با حضور همان‬ ‫اعض��ا ادام��ه دارد و با اینک��ه دیگر آقای گلش��یری حضور‬ ‫ندارن��د ما س��عی می‌کنیم با ش��یوه ورک‌ش��اپ و خوانش‬ ‫داستان‌های‌مان آن جمع را حفظ کنیم و ادامه بدهیم‪ .‬این‬ ‫شیوه باعث شد حس نوشتن درون من ریشه بگیرد و تداوم‬ ‫داشته باشد و این شرایط را بتوانم حفظ کنم‪.‬‬ ‫€ €آیا شغل ش�ما و محیط اداری باعث نمی‌شود در‬ ‫نوشتن شما وقفه‌ای ایجاد شود؟‬ ‫بله البته تاثیر داش��ت و برای همین هم نوشتن نخستین‬ ‫کتابم ‪ ۳‬سال به‌طول انجامید‪ .‬البته بخشی از طوالتی شدن‬ ‫فرآیند چاپ کتاب نخست من به‌دلیل وسواس من در ارائه‬ ‫بهترین کارم بودم‪ .‬می‌خواس��تم با کار اولم اثر قابل قبولی‬ ‫را ارائه کنم و این وس��واس باعث ش��د زمان انتش��ار کمی‬ ‫طوالنی‌تر ش��ود‪ .‬طبیعی اس��ت اکنون این بازه زمانی برای‬ ‫ی من کمتر ش��ده و می‌خواهم زودتر چاپ‬ ‫چاپ کتاب بعد ‌‬ ‫کنم‪ .‬اما اینکه با ش��غل اصلی در تناقض اس��ت باید بگویم‬ ‫یک جاهایی این تداخل باعث می‌ش��ود حرکت من کند‌تر‬ ‫ش��ود‪ .‬البته که من این تضاد در ش��غل اصلی با عالقه‌ام که‬ ‫ی اس��ت را ایراد نمی‌بینم‪ .‬بسیاری از نویسندگان‬ ‫نویسندگ ‌‬ ‫گزارش‬ ‫از چهارش��نبه پیش‪ ۳ ،‬فیل��م به گردونه اکران س��ینماها اضافه‬ ‫ش��دند که بین آنها «قصرش��یرین» رض��ا میرکریم��ی در دو روز‬ ‫نخست اکران‪ ،‬بیشترین فروش را داشت‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪« ،‬قصرش��یرین» تازه‌ترین س��اخته سیدرضا‬ ‫میرکریمی از چهارشنبه ‪ ۲‬مرداد روی پرده سینماها رفت و در دو‬ ‫روز نخست‪ 296 ،‬میلیون و ‪ 860‬هزار تومان فروخت‪.‬‬ ‫قصه فیلم روایتی اس��ت از زندگی جالل مرادی که در تصادفی‬ ‫خان��واده‌ای را به قتل می‌رس��اند‪ ،‬اما تص��ادف در دادگاه غیرعمد‬ ‫ش��ناخته می‌ش��ود‪ .‬او پس از گذران��دن دوران حبس‪ ،‬همس��ر و‬ ‫فرزندانش را ترک کرده و به ش��هر دیگری می‌رود‪ ،‬حاال پس از دو‬ ‫س��ال به شهرش باز می‌گردد چراکه همس��رش دچار مرگ مغزی‬ ‫شده و او باید به وضعیت دو فرزندش سروسامان بدهد‪.‬‬ ‫حام��د به��داد‪ ،‬ژیال ش��اهی‪ ،‬یون��ا تدین و نیوش��ا علیپ��ور در‬ ‫«قصرش��یرین» به ایفای نقش می‌پردازند‪ .‬ای��ن فیلم به‌تازگی در‬ ‫جش��نواره فیلم ش��انگهای برنده ‪ ۳‬جایزه بهتری��ن فیلم‪ ،‬بهترین‬ ‫کارگردانی و بهترین بازیگر مرد (بهداد) شد و سال گذشته در سی‬ ‫و هفتمین جش��نواره فیلم فجر در ‪ ۷‬بخش نام��زد دریافت جایزه‬ ‫بود‪.‬‬ ‫«س��رکوب» دومین فیلمی است که از چهارشنبه پیش به جمع‬ ‫فیلم‌های در ح��ال اکران پیوس��ت‪ .‬این فیلم ب��ه کارگردانی رضا‬ ‫گوران و تهیه‌کنندگی حبیب اس��ماعیلی در دو روز ‪ 90‬میلیون و‬ ‫‪ 173‬هزار تومان فروش داشت‪.‬‬ ‫در این فیلم باران کوثری‪ ،‬س��ارا بهرامی‪ ،‬پردیس احمدیه‪ ،‬الهام‬ ‫کردا‪ ،‬رویا افش��ار‪ ،‬جمش��ید هاش��م پور و آرتین گلچین به ایفای‬ ‫نقش می‌پردازند‪.‬‬ ‫مطرح چه داخل ایران و چه در س��طح بین‌المللی ش��غل و‬ ‫حرف ‌ه دیگری داش��تند ک��ه از آن راه امرارمعاش می‌کردند‬ ‫و در عین حال به نویس��ندگی ه��م می‌پرداختند‪ .‬طبیعی‬ ‫است که در ش��کل ایده‌آلش همه نویسندگان دوست دارند‬ ‫تنها منبع درآمدی و شغلی‌شان همان نویسندگی باشد اما‬ ‫اگر هم نبود الزامی وجود ندارد و به این ش��کل و شیوه هم‬ ‫می‌توان گذران زندگی کرد‪.‬‬ ‫€ €به‌عنوان کسی که نخستین کتابش را چاپ کرده‬ ‫از تجربه چاپ کتاب بگویید‪ .‬چه مشکالتی بر سر راه‬ ‫ش�ما بود و چه مس�یری را برای چاپ کتاب‌تان طی‬ ‫کردید؟ ناش�ران با ش�ما به‌عنوان نویس�نده تازه‌کار‬ ‫چطور برخورد می‌کردند؟‬ ‫من س��عی کردم ب��رای چاپ کتاب��م به س��یاق تمامی‬ ‫نویس��ندگانی که وارد این حوزه می‌شوند به سراغ نامداران‬ ‫عرصه نشر بروم‪ .‬ناشرانی که اسم‌ش��ان بر سر زبان‌ها است‬ ‫و هر نویس��نده‌ای عالقه دارد کتابش در آنجا چاپ ش��ود‪.‬‬ ‫در میان گفت‌وگوهایی که با ناش��ران داشتم دو ناشر اصال‬ ‫کتابم را نخواندند و یک ناش��ر هم که کتاب را خواند‪ ،‬گفت‬ ‫کتاب خوبی است اما چون کار نخست شما است نمی‌توانیم‬ ‫چاپ کنیم‪.‬‬ ‫€ €یعنی تنه�ا دلیل‌ش�ان این ب�ود ک�ه کار اولتان‬ ‫اس�ت؟ یا توقع داش�تند هزینه‌های چاپ را خودتان‬ ‫بپردازید؟‬ ‫پیش��نهاد کمک کردن در چاپ کتاب را ک��ه می‌دادند؛‬ ‫یعنی امکان نداشت بدون اینکه خودم وارد فرآیند هزینه‌ای‬ ‫بش��وم‪ ،‬بتوانم کتاب��م را چاپ کنم‪ .‬من خ��ودم مخالف این‬ ‫موضوع بودم ولی از جایی به بعد احس��اس کردم شاید یک‬ ‫روند طبیعی برای افراد تازه کار باشد‪.‬‬ ‫€ €خب اینکه نعل وارونه است‪ .‬نویسنده کار می‌کند‬ ‫و کتاب می‌نویسد که بتواند کتابش را بفروشد‪.‬‬ ‫بله‪ .‬متاس��فانه شرایط نشر در کش��ور ما طوری است که‬ ‫مجبوریم برای اینکه وارد این فضا بش��ویم به این شیوه کار‬ ‫کردن ت��ن بدهیم‪ .‬در نهایت با ناش��ری که قرارداد بس��تم‬ ‫باز ه��م کمکی را برای چ��اپ کتاب کردم و متاس��فانه در‬ ‫زمانی کتاب من چاپ ش��د ک��ه به ماج��رای گرانی دالر و‬ ‫کاغذ برخورد کردیم و ای��ن فرآیند کمی طوالنی و گران‌تر‬ ‫ش��د‪ .‬همین باعث ش��د تیراژ کتاب را آنقدر پایین بیاوریم‬ ‫که متاس��فانه در رون��د معرفی و فروش آن نیز به مش��کل‬ ‫برخوردیم‪ .‬حتی در ش��بکه پخش هم با مش��کالتی روبه‌رو‬ ‫ش��دیم‪ .‬پخش‌کننده کتاب را به کتابفروشی‌ها نمی‌دهد و‬ ‫هر باری که از پخش‌کننده پرس��یدم گفتند به‌دلیل اینکه‬ ‫کتابفروش��ی‌ها درخواس��تی برای کتاب ندارند‪ .‬این باعث‬ ‫شد حتی من برای دوس��تانم که دنبال کتاب بودند خودم‬ ‫به پخش‌کننده س��ر بزنم و ازش کتاب خ��ودم را بخرم و به‬ ‫دوس��تانم بدهم‪ .‬البته من خودم را به پخش‌کننده معرفی‬ ‫نکردم و پخش‌کننده گفت ما براساس عرضه و تقاضا و نیاز‬ ‫کتابفروش کتاب را می‌دهیم‪.‬‬ ‫€ €فکر می‌کنید مش�کل کج�ا بود که نتوانس�تید‬ ‫کتاب را خوب معرفی کنید؟‬ ‫متاسفانه به‌دلیل مش��غله‌هایی که داشتم نتوانستم برای‬ ‫کتاب خوب تبلیغ کنم‪ .‬باید بیش��تر وقت می‌گذاش��تم و با‬ ‫رسانه‌ها تعامل برقرار و حتی آیین رونمایی و امضای کتاب‬ ‫برگزار می‌ک��ردم‪ .‬کارهای تبلیغاتی برای کتاب کم بود و به‬ ‫همین دلیل آنطور که باید معرفی نش��د‪ .‬ام��ا با این وجود‬ ‫تصمیم گرفتم در انتش��ار بع��دی کتابم تمرک��زم را برای‬ ‫معرفی نخستین کتابم بگذارم‪.‬‬ ‫€ €برای کار بعدی‌تان فکری کرده‌اید؟‬ ‫در ح��ال حاض��ر دو کار جداگانه را به‌ط��ور موازی پیش‬ ‫می‌برم؛ یک س��فرنامه و ی��ک مجموعه داس��تان کوتاه که‬ ‫تالش می‌کنم هر دو را هر چه س��ریع‌تر برای انتشار آماده‬ ‫کنم‪.‬‬ ‫علی نعیمی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫زمانی کتاب من‬ ‫چاپ شد که به‬ ‫ماجرای گرانی‬ ‫دالر و کاغذ‬ ‫برخورد کردیم و‬ ‫این فرآیند کمی‬ ‫طوالنی و گران‌تر‬ ‫شد‪ .‬همین‬ ‫باعث شد تیراژ‬ ‫کتاب را آنقدر‬ ‫پایین بیاوریم‬ ‫که متاسفانه‬ ‫در روند معرفی‬ ‫و فروش آن‬ ‫نیز با مشکل‬ ‫روبه‌رو شدیم‬ ‫از فروش فیلم‌های سینمایی در فصل تابستان‬ ‫فروش‌های متوسط در گرمای مرداد‬ ‫«تپلی و من» س��اخته حس��ین قناعت تنها فیلم کودک که در‬ ‫حال حاضر بر پرده سینماهاس��ت در دو روز نخست ‪ 67‬میلیون و‬ ‫‪ 262‬هزار تومان به دس��ت آورد‪ .‬حسن معجونی‪ ،‬سامیار محمدی‪،‬‬ ‫میتراحجار و س��یروس گرجس��تانی بازیگران این فیلم س��ینمایی‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫«نیوکاس��ل» به کارگردانی محس��ن قصابی��ان و تهیه کنندگی‬ ‫علیرض��ا آش��تیانی‌پور در ‪ 9‬روز ‪ 566‬میلی��ون و ‪ 795‬هزار تومان‬ ‫فروش را پش��ت سر گذاش��ت‪ .‬این فیلم روایتی اس��ت از فرید که‬ ‫‪ 9‬صبح با خبر می‌ش��ود صاحب عمارت قدیم��ی که در آن زندگی‬ ‫می‌کنند ‪ ۹‬شب به فرودگاه می‌رس��د‪ .‬حاال او و ساکنینی که فرید‬ ‫بدون اطالع صاحب خانه‪ ،‬آنها را به عمارت آورده‪ ،‬فقط ‪ 12‬س��اعت‬ ‫فرصت دارند تا خانه را خالی کنند اما‪...‬‬ ‫بهرام افشاری‪ ،‬سحر قریشی‪ ،‬حمید گودرزی‪ ،‬نسرین مقانلو‪ ،‬نیما‬ ‫شاهرخ‌ش��اهی و پژمان بازغی ترکیب بازیگران این فیلم را تشکیل‬ ‫می‌دهند‪.‬‬ ‫«کار کثیف» به کارگردانی خس��رو معصوم��ی در ‪ ۳‬هفته فقط‬ ‫‪ 173‬میلی��ون و ‪ 379‬ه��زار تومان فروخته اس��ت‪ .‬ای��ن فیلم که‬ ‫مضمون��ی اجتماعی دارد روایت زندگی زوج جوانی اس��ت که مرد‬ ‫به‌دلیل مش��کالت اقتصادی و بیکاری مجبور به انجام فعالیت‌هایی‬ ‫می‌ش��ود که درنهایت راهی جز مهاجرت ب��رای او باقی نمی‌گذارد‬ ‫اما این تمام ماجرا نیس��ت‪ .‬در این فیلم پدرام شریفی‪ ،‬الهام نامی‪،‬‬ ‫شاهرخ فروتنیان‪ ،‬لوون هفتوان‪ ،‬رضا فیاضی‪ ،‬خیام وقار‪ ،‬مهران نائل‬ ‫و‪ ...‬به ایفای نقش می‌پردازند‪.‬‬ ‫«ایک��س الرج» به کارگردانی محس��ن توکل��ی و تهیه کنندگی‬ ‫محمدحس��ین فرح‌بخش در ‪ ۴‬هفته مجموع ف��روش خود را به ‪۲‬‬ ‫میلی��ارد و ‪ 963‬میلیون تومان رس��اند‪« .‬ایکس الرج» داس��تان ‪۳‬‬ ‫جوان امروزی را روایت می‌کند کهپس از رهایی از زندان و در مسیر‬ ‫تحقق رویاه‌ای‌شان‪ ،‬با اتفاق‌هایی غیرمنتظره روبه‌رو می‌شوند‪ .‬اکبر‬ ‫عبدی‪ ،‬محمدرضا ش��ریفی‌نیا‪ ،‬سحر قریش��ی‪ ،‬میرطاهر مظلومی‪،‬‬ ‫یوسف تیموری‪ ،‬علی صادقی‪ ،‬رضا ناجی و بهاره رهنما در این فیلم‬ ‫به ایفای نقش پرداخته‌اند‪.‬‬ ‫«ش��بی که ماه کامل شد» س��اخته نرگس آبیار در ‪ ۷‬هفته ‪15‬‬ ‫میلیارد و ‪ 16‬میلیون تومان فروخته اس��ت‪ .‬این فیلم روایت دختر‬ ‫جوانی از مناطق جنوب شهر تهران اس��ت که درگیر عشق جوانی‬ ‫شهرستانی می‌شود و این در حالی است که دختر به دالیلی مجبور‬ ‫به مهاجرت از ایران است‪ .‬در این مسیر برادرش با او همراه می‌شود‬ ‫اما در میان��ه راه‪ ،‬اتفاق‌هایی برای آنها رقم می‌خ��ورد‪ .‬در این فیلم‬ ‫هوتن شکیبا‪ ،‬الناز شاکردوست‪ ،‬پدرام شریفی‪ ،‬فرشته صدرعرفایی‬ ‫و آرمین حیدریان به ایفای نقش‌های متفاوتی پرداخته‌اند‪« .‬ما همه‬ ‫با هم هستیم» به کارگردانی کمال تبریزی در ‪ ۷‬هفته ‪ 10‬میلیارد‬ ‫و ‪ 85‬میلیون تومانی فروش داشت‪ .‬داستان فیلم در بستری کمدی‬ ‫روایت می‌ش��ود و ماجرای س��قوط یک هواپیما همراه با مسافرانی‬ ‫اس��ت که رازهای گوناگون��ی دارند؛ راز‌هایی که قرار نیس��ت تا ابد‬ ‫پنهان بمانند‪.‬‬ ‫محمدرضا گلزار‪ ،‬مهران مدیری‪ ،‬مهناز افشار‪ ،‬لیال حاتمی‪ ،‬ویشکا‬ ‫آسایش در این فیلم به ایفای نقش پرداخته‌اند‪.‬‬ ‫«سرخپوست» ساخته نیما جاویدی در مقام کارگردان نیز موفق‬ ‫ش��ده تا در این رقابت در جایگاه سوم بایستد و ‪ 11‬میلیارد و ‪740‬‬ ‫میلیون تومان را پش��ت سر بگذارد‪ .‬نوید محمدزاده‪ ،‬پریناز ایزدیار‪،‬‬ ‫ستاره پسیانی‪ ،‬آتیال پسیانی‪ ،‬مانی حقیقی و حبیب رضایی نیز در‬ ‫این پروژه سینمایی به ایفای نقش پرداخته‌اند‪.‬‬ ‫قصه فیلم درباره زندانی است در یکی از شهرهای کشور که باید‬ ‫طی مدت زمانی کوتاه تخلیه شود‪ ،‬اما درمیان جابه‌جایی زندانی‌ها‪،‬‬ ‫یک زندانی فرار می‌کند و این آغازی اس��ت ب��رای روایتی متفاوت‬ ‫از زندگی‪.‬‬ ‫«زهرمار» به کارگردان��ی جواد رضویان و تهی��ه کنندگی جواد‬ ‫نوروزبیگی در ‪ ۵‬هفته به ف��روش ‪ 4‬میلیارد و ‪ 190‬میلیون تومانی‬ ‫دس��ت یافت‪ .‬قصه فیلم درباره رضا مردی است که امروز به عنوان‬ ‫یک فرد ارزش��ی شناخته می‌شود اما گذش��ته‌ای دارد که او را رها‬ ‫نمی‌کند و همین گذشته برای او ایجاد دردسر می‌کند‪...‬‬ ‫سیامک انصاری‪ ،‬شبنم مقدمی‪ ،‬شقایق فراهانی‪ ،‬سیامک صفری‪،‬‬ ‫برزو ارجمند‪ ،‬نسیم ادبی‪ ،‬علی استادی‪ ،‬رضا رویگری‪ ،‬حسین محب‬ ‫اهری و سیامک ادیب در این فیلم به ایفای نقش می‌پردازند‪.‬‬ ‫اکران فیلم س��ینمایی «ش��بی که ماه کامل‬ ‫ش��د» برای ناش��نوایان به همراه جلسه نقد و‬ ‫بررسی در پردیس کورش برگزار می‌شود‪.‬‬ ‫به گ��زارش‬ ‫‪ ،‬از مهر س��ال ‪ ٩٧‬اکران‬ ‫ناش��نوایان در پردی��س ک��ورش آغ��از و در‬ ‫جش��نواره فجر ادامه پیدا ک��رد‪ .‬این اکران‌ها با‬ ‫ش��عار س��ینما‪ ،‬برای همه و با هدف هم‌افزایی‬ ‫مخاطب موفق ش��د ‪ ۳‬هزار مخاطب عالقه‌مند‬ ‫را به س��ینما اضافه کند‪« .‬ش��بی که ماه کامل‬ ‫شد» همراه با نشس��ت نقد و بررسی نخستین‬ ‫اکران ویژه‌ای اس��ت که به هم��ه مخاطبان از‬ ‫جمله ناش��نوایان و کم‌شنوایان فرصت می‌دهد‬ ‫مستقیم پرسش‌های خود را مطرح کنند‪.‬‬ ‫در این اکران هوتن ش��کیبا‪ ،‬پدرام شریفی و‬ ‫نرگس آبیار حضور خواهند داشت‪ .‬این اکران‌ها‬ ‫با حمایت پردیس کورش و با همکاری س��ینما‬ ‫اشاره تهیه و پس از اکران در قالب برنامه‌ای با‬ ‫عنوان سینما سکوت عرضه خواهد شد‪.‬‬ ‫بازگشت کارگردان‬ ‫دهه ‪ ۷۰‬تلویزیون‬ ‫مسعود رش��یدی در بازگشت به کارگردانی‪،‬‬ ‫قصد دارد س��ریال جدی��دی را جلوی دوربین‬ ‫بب��رد‪ .‬ب��ه گزارش‬ ‫‪ ،‬مس��عود رش��یدی‬ ‫به‌زودی سریال «پسران عزیز» را با فیلمنامه‌ای‬ ‫از خود و ب��ه تهیه‌کنندگی علی پاکدامن کلید‬ ‫می‌زند‪.‬‬ ‫این س��ریال یک درام اجتماعی و خانوادگی‬ ‫اس��ت که ب��ا روایت ی��ک قصه چن��د الیه‪ ،‬به‬ ‫آسیب‌شناسی معضالت امروز جامعه می‌پردازد‪.‬‬ ‫«پس��ران عزیز» که این روزها در مرحله پیش‬ ‫تولید و انتخاب بازیگران به س��ر می‌برد‪ ،‬حدود‬ ‫‪ ۱۵‬قس��مت دارد و در لوکیش��ن‌های تهران و‬ ‫ش��مال تصویربرداری خواهد ش��د‪ .‬رش��یدی‬ ‫کارگردانی تع��دادی از س��ریال‌های تلویزیون‬ ‫در ده��ه ‪ ۷۰‬از جمل��ه «جدال با سرنوش��ت»‪،‬‬ ‫«روزگار وص��ل» و «قل��ب یخ��ی» را بر عهده‬ ‫داشته است‪.‬‬ ‫امین تارخ رودرروی‬ ‫مهدی سلطانی‬ ‫امین ت��ارخ روب��ه‌روی مهدی س��لطانی در‬ ‫س��ریال «آق��ازاده» قرار می‌گی��رد‪ .‬به گزارش‬ ‫‪ ،‬این بازیگر باس��ابقه سینما و تلویزیون‬ ‫پس از مهدی س��لطانی دومین بازیگری است‬ ‫که حضور او در س��ریال جدید ش��بکه نمایش‬ ‫خانگی «آقازاده» به کارگردانی بهرنگ توفیقی‬ ‫اعالم می‌شود‪.‬‬ ‫ب��ر ای��ن اس��اس امین ت��ارخ در نخس��تین‬ ‫همکاری با حامد عنقا‪ ،‬نویس��نده و تهیه‌کننده‬ ‫«آق��ازاده» نق��ش روبه‌روی س��لطانی را بازی‬ ‫می‌کند‪ .‬سلطانی و تارخ نقش پدرهای داستان‬ ‫ای��ن س��ریال را بر عه��ده دارند ک��ه در قصه‬ ‫روبه‌روی هم قرار می‌گیرند‪ .‬همچنین بناس��ت‬ ‫نقش اول زن «آقازاده» را یک بازیگر ناش��ناس‬ ‫ایفا کند و عوامل مش��غول رایزنی با یک بازیگر‬ ‫ترک نیز برای حضور در این سریال هستند‪.‬‬ ‫تهیه‌کننده ایرانی با فیلمی‬ ‫از افغانستان در ونیز‬ ‫فیلم «حوا‪ ،‬مریم‪ ،‬عایشه» محصول سینمای‬ ‫افغانس��تان و به تهیه‌کنندگی کتایون ش��هابی‬ ‫به‌عنوان یکی از فیلم‌های بخش افق‌های هفتاد‬ ‫و شش��مین جش��نواره فیلم ونیز پذیرفته شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬این فیلم که نخستین فیلم‬ ‫بلند و داس��تانی صحرا کریمی‪ ،‬فیلم‌ساز جوان‬ ‫افغانستانی و از معدود زنان فیلمساز ساکن این‬ ‫کش��ور اس��ت‪ ،‬یکی از ‪ ۱۹‬فیلم بخش رقابتی‬ ‫افق‌های ونیز ‪ ۲۰۱۹‬است‪.‬‬ ‫صحرا کریمی در این فیلم کلیش��ه‌های رایج‬ ‫در مورد افغانس��تان و به‌ویژه زنان را به چالش‬ ‫می‌کش��د و از نگاه س��ینما روای��ت و تصویری‬ ‫از زندگ��ی ‪ ۳‬زن از ‪ ۳‬قش��ر متفاوت جامعه در‬ ‫کاب��ل امروز را ارائه می‌ده��د‪ .‬به علت جنگ و‬ ‫ناامنی‪ ،‬رس��انه‌های خبری سال‌هاس��ت اخبار‬ ‫ناخوشایندی از افغانستان بازتاب می‌دهند‪.‬‬ ‫«ح��وا‪ ،‬مری��م‪ ،‬عایش��ه» تولی��د س��ینمای‬ ‫مستقل افغانس��تان اس��ت و باوجود ناامنی‌ها‬ ‫که فیلمبرداری را در افغانس��تان دشوار کرده‪،‬‬ ‫در ش��هر و کوچ��ه پس‌کوچه‌ه��ای کاب��ل در‬ ‫لوکیش��ن‌های واقعی با بازیگ��ران و نابازیگران‬ ‫افغانس��تانی س��اخته ش��ده اس��ت‪ .‬هفت��اد‬ ‫و شش��مین جش��نواره فیل��م ونی��ز به‌عنوان‬ ‫قدیمی‌ترین جشنواره س��ینمایی جهان از ‪۲۸‬‬ ‫اوت تا ‪ ۷‬س��پتامبر (‪ ۶‬تا ‪ ۱۶‬شهریور) در ایتالیا‬ ‫برگزار می‌شود‪.‬‬ ‫هفت هنر‬ ‫جدایی نادر‬ ‫از سیمین در‬ ‫بین ‪۱۰۰‬‬ ‫فیلم برتر‬ ‫یک پایگاه اطالع‌رسانی امریکایی سینمایی یکصد‬ ‫فیلم مطرح دهه گذش��ته را فهرست کرده است؛ در‬ ‫این فهرس��ت فیلم «جدایی نادر از سیمین» ساخته‬ ‫اصغر فرهادی رتبه ‪ 45‬و لیال حاتمی و پیمان معادی‬ ‫نی��ز رتبه‌ه��ای ‪ 36‬و ‪ 37‬را در میان ‪ ۵۰‬هنرپیش��ه‬ ‫تاثیرگذار دارند‪.‬‬ ‫به گزارش ایندی وایر‪ ،‬از اواس��ط هفته گذش��ته و‬ ‫در روزهای تابس��تان آخرین س��ال از دهه دوم قرن‬ ‫‪ 1389( 21‬ت��ا ‪ )1398‬یکصد فیل��م اثرگذار‪ ،‬مطرح‬ ‫و برت��ر یک ده��ه را به انتخاب منتق��دان این پایگاه‬ ‫معرفی ک��رده و توضیح کوتاهی درباره فیلمنامه اثر‪،‬‬ ‫کارگردان‪ ،‬نقاط قوت و جوایز کس��ب کرده آن داده‬ ‫اس��ت‪ .‬این مجموع��ه که در گام نخس��ت به معرفی‬ ‫یکصد فیلم برتر پرداخته در گام‌های بعدی به ترتیب‬ ‫به معرفی بهترین هنرپیشه‌های این فیلم‌ها‪ ،‬بهترین‬ ‫فیلمنامه و بهترین صحنه‌آرایی و موسیقی می‌پردازد‬ ‫و این پرونده به تدریج کامل می‌شود‪.‬‬ ‫در فهرس��ت یکصد فیلم برتر دهه گذش��ته‪ ،‬فیلم‬ ‫جدایی نادر از سیمین (ساخته به سال ‪ )1390‬که در‬ ‫مجامع بین‌المللی به‌نام جدایی (‪)A Separation‬‬ ‫شناخته می‌شود‪ ،‬رتبه ‪ 45‬را دارد‪ .‬در توضیح کوتاهی‬ ‫درباره فیلم نوشته است‪ :‬دهه دوم قرن بیستم دهه‌ای‬ ‫بود که اصغر فرهادی‪ ،‬فیلسماز ایرانی خود را به‌عنوان‬ ‫استاد بالمنازع س��ینما مطرح کرد و درام خانوادگی‬ ‫جدایی به‌عنوان ش��اهکار وی در خاطرها باقی ماند‪.‬‬ ‫فرهادی که برای این فیلم برنده جایزه خرس طالیی‬ ‫از جش��نواره فیلم برلی��ن در س��ال ‪ 1390‬و جوایز‬ ‫گلدن‌گلوب و بهترین فیلم خارجی اس��کار در س��ال‬ ‫‪ 1391‬ش��د‪ ،‬روایت��ی از رویایی قانون��ی اعضای یک‬ ‫خانواده و جامعه را نش��ان می‌دهد که طی آن روابط‬ ‫خانوادگی از هم می‌پاشد‪ .‬فیلمنامه قوی مخاطبان را‬ ‫با قهرمان زن داستان؛ سیمین (با بازی لیال حاتمی)‬ ‫هم��راه می‌کند که می‌خواهد ب��ا دخترش مهاجرت‬ ‫کند و همس��ر او ن��ادر (با بازی پیم��ان معادی) پدر‬ ‫بیمارش را نمی‌تواند تنها بگذارد‪.‬‬ ‫هنرپیش��ه‌هایی ک��ه دی��دن ای��ن فیلم‌ه��‌ا را ب��ر‬ ‫پ��رده نق��ره‌ای برای ما محق��ق کردن��د‪ ،‬یکی دیگر‬ ‫از قس��مت‌های این مجموعه اس��ت ک��ه ایندی وایر‬ ‫منتشر و در آن ‪ ۵۰‬بازی برتر دهه یادشده را معرفی‬ ‫کرده اس��ت‪ .‬در این بین نام‌های آشنایی به‌نام کیت‬ ‫بالنش��ت ب��رای بازی در فیل��م کارول (س��اخته تاد‬ ‫هین��س‪ )1394 /‬و دنیل دی لوئی��س برای بازی در‬ ‫اکران «شبی که ماه کامل‬ ‫شد» برای ناشنوایان‬
‫یکشنبه‬ ‫کارتون‌روز‬ ‫‪ 6‬مرداد ‪ 25 - 1398‬ذی‌القعده ‪ 28 - 1440‬ژوئیه ‪ - 2019‬شماره ‪ - 1338‬پیاپی ‪2656‬‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫»‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی «‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫قائم مقام مدیرمسئول‪ :‬مسعود دهشور‬ ‫سردبیر‪:‬عاطفه خسروی‬ ‫تلفن‪ - 82190:‬نمابر‪ -88713730:‬پیامک‪ -300082190:‬پیامگیر صوتی‪88105304:‬‬ ‫سازمان آگهی‌ها‪ - 88722732-3 :‬نمابرآگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان‌ها‪88724211 :‬‬ ‫تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه آزادگان شماره‪ -26‬کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫آگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫امور استان‌ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن‌مهر‬ ‫‪www.smtnews.ir‬‬ ‫‪info@smtnews.ir‬‬ ‫‪telegram.me/smtnewsinstagram.com/smtnewspaper‬‬ ‫‪tozi.smtnews@gmail.com‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه‌های غیردولتی‬ ‫با ‪ 63‬امتیاز رتبه ‪2‬‬ ‫روزنامه‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه‬ ‫در میان روزنامه های تخصصی مقام ‪1‬‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫در میان روزنامه های اقتصادی مقام ‪2‬‬ ‫در حاشیه افزایش بی‌رویه اجاره بهای مسکن‬ ‫طرح‪ :‬حسین علیزاده‬ ‫کوتاه از جهان‬ ‫کنسرت حسین زمان با گالیه‌هایی از جنس موسیقی‬ ‫حس��ین زمان خواننده موسیقی پاپ کشورمان بعد‬ ‫از ‪ ۱۷‬س��ال دوری از اجراهای زنده تازه‌ترین کنس��رت‬ ‫خود را پنجش��نبه‪ 3 ،‬مرداد در مرکز همایش‌های برج‬ ‫میالد تهران برگزار کرد‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫حس��ین زمان‪ ،‬خواننده موسیقی‬ ‫پاپ کش��ورمان که بیش از ‪ ۱۷‬س��ال از صحن ‌ه اجرای‬ ‫زن��ده دور بود‪ ،‬پنجش��نبه ش��ب‪3 ،‬م��رداد تازه‌ترین‬ ‫کنس��رت خود را به رهبری ارکس��تر صابر جعفری در‬ ‫مرک��ز همایش‌های برج میالد ته��ران برگزار کرد‪ .‬در‬ ‫این کنس��رت که خ�لاف اغلب کنس��رت‌های پاپ از‬ ‫ارکس��تری متشکل از سازهای کالسیک و الکترونیک‬ ‫اس��تفاده شده بود قطعات منتخب حسین زمان که در‬ ‫سال‌های گذشته در دس��ترس شنوندگان قرار گرفته‬ ‫ب��ود‪ ،‬اجرا ش��د‪ .‬حس��ین زمان پیش از اج��رای قطعه‬ ‫نخس��ت کنس��رت خطاب به مخاطبان در سالن گفت‪:‬‬ ‫پی��ش از اینکه بخواهم این کنس��رت را در‬ ‫ته��ران برگزار کن��م خیلی‌ها به من گفتند‬ ‫«ای��ن کار را نکن چراکه ‪ ۱۷‬س��ال اس��ت‬ ‫در حافظه مردم نیس��تی» اما ش��ما امشب‬ ‫عک��س این ماجرا را ثابت کردید و نش��ان‬ ‫دادید که حق با من بود‪ .‬این خواننده پیش‬ ‫از خوانش قطعه «مس��افر» به آهنگسازی‬ ‫زنده‌ی��اد بابک بیات توضی��ح داد‪ :‬مرحوم بابک بیات از‬ ‫هنرمن��دان ارزنده‌ای بود که فقدان��ش امروز در حوزه‬ ‫موسیقی کشور به‌شدت احساس می‌شود‪.‬‬ ‫من به‌خوبی به یاد دارم که وقتی در نیمه‌های ش��ب‬ ‫در منزل استاد بیات مشغول ساخت قطعه مسافر بودیم‬ ‫او در ش��رایطی که هیچ کس نبود تا خودش را نش��ان‬ ‫بدهد با هر نتی که برای این قطعه می‌نوش��ت اشک از‬ ‫چش��مانش سرازیر می‌ش��د و ای‌کاش هنرمندان ما از‬ ‫این استاد مسلم موسیقی کشورمان درس‬ ‫بگیرند‪ .‬زمان هنگام اجرای یکی از قطعات‬ ‫پایانی کنسرت خود تصریح کرد‪ :‬موسیقی‬ ‫این روزها بیش��تر در دس��ت دالالن افتاده‬ ‫که متاس��فانه فض��ای خوبی را ب��رای این‬ ‫هنر به‌وج��ود نیاورده‌اند‪ .‬البته من با دیگر‬ ‫گروه‌ها و گونه‌های فعال موسیقی پاپ هیچ‬ ‫مش��کلی ندارم زیرا معتقدم همه سلیقه‌ها باید در این‬ ‫عرصه فضایی برای اجرای آثارش��ان داشته باشند‪ .‬من‬ ‫فقط انتظارم از این هنرمندان و گروه‌ها این اس��ت که‬ ‫حرمت هنر موس��یقی را حفظ و س��عی کنند بر حفظ‬ ‫اس��تقالل خود متمرکز ش��وند‪ .‬به هر حال من نه آدم‬ ‫ثروتمندی هس��تم و نه چیز دیگر‪ .‬من فقط یک استاد‬ ‫دانش��گاه هس��تم که پای تخته به تدریس مشغولم که‬ ‫متاسفانه این امکان هم در مقاطعی از من سلب شد‪.‬‬ ‫جهانگیر کوثری درباره لزوم حفظ نیروهای انسانی‬ ‫باتجربه تلویزیون به‌عنوان یک س��رمایه‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫تلویزیون باید دیدش را وسیع‌تر و عمیق‌تر کند‪ .‬تمام‬ ‫مجریان و گزارش��گران مطرح جهان باالی ‪ ۷۰‬سال‬ ‫س��ن دارند؛ این در حالی است که در ایران خیلی از‬ ‫مجریان پشت درهای بسته مانده‌اند‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا این مجری و گزارش��گر باسابقه‬ ‫تلویزیون درباره حاشیه‌هایی که به‌تازگی با اعالم خبر‬ ‫مهاجرت م��زدک میرزایی پیش آمد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬من‬ ‫االن ‪ 10‬س��ال اس��ت که از تلویزیون اخراج شده‌ام‪،‬‬ ‫این در حالی اس��ت که ‪ ۲۲‬س��ال در تلویزیون سابقه‬ ‫داشتم؛ نه اشتباهی کردم‪ ،‬نه تخطی کردم و نه حتی‬ ‫اش��تباه فنی مرتکب ش��ده‌ام‪ .‬هیچ گاه هم ندانستم‬ ‫چرا در تلویزیون نیستم‪ .‬به هیچ کسی هم نمی‌توانم‬ ‫بگویم چرا؟ اما برای مزدک میرزایی شاید این موانع‬ ‫وجود نداش��ت‪ .‬فشار و س��ختگیری اینچنین برایش‬ ‫وجود نداش��ت و جلوی برنام��ه‌اش را نگرفته بودند‪.‬‬ ‫من االن حتی نمی‌توانم وارد صداوسیما شوم و دیگر‬ ‫کارهایم را انجام دهم‪.‬‬ ‫وی با اشاره به مهاجرت مزدک میرزایی گفت‪ :‬این‬ ‫اتفاق خیلی طبیعی اس��ت‪ .‬انسان‌ها آزادند که محل‬ ‫زندگی خود را انتخاب کنند و هرجا که دوست دارند‬ ‫و ترجی��ح می‌دهند زندگ��ی می‌کنند‪ .‬دالیل دیگری‬ ‫هم می‌تواند در دل این مهاجرت وجود داش��ته باشد‪.‬‬ ‫جدول‬ ‫افقی‪:‬‬ ‫‪ -1‬از نام‌های باری‌تعالی در قرآن مجید‪ -‬اینک‬ ‫‪ -2‬بر تخت قدرت نشستن ‪ -‬صبور و شکیبا ‪ -‬پدران اجداد‬ ‫‪ -3‬نیازها و درخواست‌ها ‪ -‬زنگ شتر کاروان ‪ -‬مادر محترمه‬ ‫‪ -4‬پیش‌درآمد شب و روز ‪ -‬نی سست و میان‌تهی ‪ -‬از ارتفاعات استان چهارمحال‬ ‫و بختیاری‬ ‫‪ -5‬بدش��گون و بدیمن ‪ -‬جاده هموار و ش��ن‌ریزه شده ‪ -‬شکست خورده در شطرنج‬ ‫ جفت ماده‬‫‪ -6‬ظرف خمیر نانوایی ‪ -‬خاندان موسیقیدان آلمانی‬ ‫‪ -7‬مقابل حاشیه و مطالب فرعی آن ‪ -‬معروف‌ترین شاعره یونان باستان‬ ‫‪ -8‬ضمیر وزنی ‪ -‬هالوژن نمک طعام ‪ -‬حرف فاصله‌رسان ‪ -‬گربه عرب‬ ‫‪ -9‬گرانبها ‪ -‬دلسوزی و مهربانی‬ ‫‪ -10‬نشانه کاال ‪ -‬آبراه کشتی‬ ‫‪ -11‬از هم پاشیده بر اثر فشار ‪ -‬قسمتی از پیراهن یا شلوار ‪ -‬زمزمه به آواز آهسته‬ ‫ هر بخش کتاب اوستا‬‫‪ -12‬سوره ‪ 109‬قرآن ‪ -‬خوش‌پوش ‪ -‬در روغن سرخ کردن‬ ‫‪ -13‬خون‌گیری به شیوه سنتی ‪ -‬توده رقیق آب ‪ -‬دانه سحرآمیز‬ ‫‪ -14‬عمل و رفتار ‪ -‬هم‌صحبت ‪ -‬طایفه‌ای دوره‌گرد‬ ‫‪ -15‬متحد و همراه ‪ -‬سفرنامه‌ای از جالل آل‌احمد‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫ع‬ ‫ا‬ ‫‪3‬‬ ‫و‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪8‬‬ ‫ش‬ ‫‪10‬‬ ‫و‬ ‫ی‬ ‫‪9‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪9‬‬ ‫و‬ ‫ت‬ ‫‪2‬‬ ‫‪5‬‬ ‫م‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬ ‫ا‬ ‫ی‬ ‫ع‬ ‫ن‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫و‬ ‫ت‬ ‫ب‬ ‫‪5‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪4‬‬ ‫ن‬ ‫ت‬ ‫‪7‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪9‬‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫ی‬ ‫ه‬ ‫ش ک‬ ‫خ‬ ‫‪11‬‬ ‫‪7‬‬ ‫ق‬ ‫ت‬ ‫‪6‬‬ ‫‪8‬‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫م‬ ‫ه‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫ه‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫و‬ ‫ت‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫ه‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫چ‬ ‫د‬ ‫ن‬ ‫ب‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫د‬ ‫ف‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫و‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫ل‬ ‫ت‬ ‫ه‬ ‫ث‬ ‫‪6‬‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ه‬ ‫ا‬ ‫ه‬ ‫ع‬ ‫گ‬ ‫ط‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫ف‬ ‫ع‬ ‫ه‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫ی‬ ‫ی‬ ‫د‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫ن‬ ‫س‬ ‫ی‬ ‫ل‬ ‫ک‬ ‫م‬ ‫ل‬ ‫ل‬ ‫ز‬ ‫ب‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫م‬ ‫ت‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫ل‬ ‫ز‬ ‫ز‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫پ‬ ‫گ‬ ‫س‬ ‫ا‬ ‫ب‬ ‫س‬ ‫ن‬ ‫د‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫ت‬ ‫ن‬ ‫د‬ ‫ی‬ ‫س‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫ت‬ ‫ل‬ ‫ه‬ ‫ن‬ ‫جواب جدول‬ ‫شماره‪192‬‬ ‫ر‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫ش‬ ‫ن‬ ‫ک‬ ‫ه‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫ر‬ ‫خ‬ ‫ب‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫ف‬ ‫س‬ ‫ی‬ ‫س‬ ‫ر‬ ‫ت‬ ‫ت‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫خ‬ ‫ر‬ ‫د‬ ‫ب‬ ‫ق‬ ‫ا‬ ‫د‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫ی‬ ‫خ‬ ‫ب‬ ‫ا‬ ‫ی‬ ‫ه‬ ‫ه‬ ‫م‬ ‫ی‬ ‫ک‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫ر‬ ‫و‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫جدول‌شماره‬ ‫‪193‬‬ ‫طراح جدول‪ :‬محمود کیمیایی‬ ‫‪7‬‬ ‫‪9‬‬ ‫م‬ ‫س‬ ‫‪5‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ن‬ ‫عمودی‪:‬‬ ‫‪ -1‬برتری و فزونی ‪ -‬یادگاری از علی‌اکبر دهخدا‬ ‫‪ -2‬بی‌نیاز از جلوگیری و بدون مشکل ‪ -‬عدد و شماره ‪ -‬بهشت‬ ‫‪ -3‬باالترین سقف پرواز پرنده ‪ -‬نیای رستم ‪ -‬بحر ‪ -‬پدیدآورنده و کشف‌کننده‬ ‫‪ -4‬زبان عرب زبان ‪ -‬رگ دل ‪ -‬آبخوری برنجین‬ ‫‪ -5‬پایتخت ازبکستان ‪ -‬دل‌بسته شدید‬ ‫‪ -6‬مظهر حیات ‪ -‬تکرارش موجود ترس��ناک شود ‪ -‬آغوش و کنار‪ -‬فرمانده‬ ‫بدن‬ ‫‪ -7‬از القاب مردانه انگلیسی ‪ -‬جالی رویه کفش‬ ‫‪ -8‬محل تحصیل دانش‌آموز ‪ -‬تن‌پروری افراد غیرفعال‬ ‫‪ -9‬زمین لم‌یزرع ‪ -‬جوانمرد‬ ‫‪ -10‬خسته فاقد آن است ‪ -‬تکرارش چاه آبی است در جوار مکه ‪ -‬سایه‌گاه‬ ‫ درختچه‌ای گرمسیری‬‫‪ -11‬از روش‌های سیم‌کش��ی ساختمان ‪ -‬نوعی وسیله ورزشی برای کاهش‬ ‫وزن و تناسب اندام‬ ‫‪ -12‬بخش خارج از زمین مسابقه ورزشی ‪ -‬افسونگر ‪ -‬نوعی ساعت‬ ‫‪ -13‬گل صحرایی ‪ -‬حرف همراهی ‪ -‬کاشتنی انفجاری ‪ -‬اخطار اتومبیل‬ ‫‪ -14‬حبس برای تمام عمر ‪ -‬شتر ماده ‪ -‬چیرگی و غلبه‬ ‫‪ -15‬گونه‌ای اتاق و میز ‪ -‬بسندگی‬ ‫‪1‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1‬‬ ‫ر‬ ‫ی‬ ‫ی‬ ‫ی‬ ‫ت‬ ‫س ک‬ ‫ل‬ ‫‪1‬‬ ‫مزدک اتفاقا در صداوس��یما موقعیت خوبی داش��ت؛‬ ‫اما در مقطعی تصمیم گرفت که برود‪ .‬ش��اید به‌دلیل‬ ‫تناسب نداشتن برداشت‌های مالی با فعالیت و دالیلی‬ ‫دیگر آدم‌ها تصمی��م می‌گیرند جایی دیگر بروند که‬ ‫شرایط در آنجا مهیاتر است‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت جهانگی��ر کوثری س��ال‌ها به‌عنوان‬ ‫گزارش��گر و همچنین مجری برنام��ه «ورزش از نگاه‬ ‫دو» ب��ا صداوس��یما همکاری داش��ت‪ .‬او در مقطعی‬ ‫اج��رای برنامه «م��ردم ایران س�لام» را هم برعهده‬ ‫گرفت‪ .‬کوثری از س��ال ‪ ۸۸‬دیگر در تلویزیون حاضر‬ ‫نشد‪ .‬او اردیبهشت امسال اجرای یک برنامه فوتبالی‬ ‫را در سایت آپارات برعهده گرفت‪.‬‬ ‫فروش جهانی جدیدترین اثر از مجموعه‬ ‫فیلم‌های مرد عنکبوتی که باعنوان «مرد‬ ‫عنکبوت��ی‪ :‬دور از خان��ه» چن��دی پیش‬ ‫اکران خود را آغاز ک��رده بود‪ ،‬از مرز یک‬ ‫میلیارد دالر گذشت‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایس��نا به نق��ل از ورایتی‪،‬‬ ‫در «مرد عنکبوت��ی‪ :‬دور از خانه»‪«‌،‬پیتر‬ ‫پارکر» با بازی «تام هالند» و دوس��تانش برای تعطیالت تابس��تانی‬ ‫ب��ه ایتالیا س��فر می‌کنند اما ای��ن تعطیالت با ماموریت��ی که به او‬ ‫محول می‌ش��ود کوتاه می‌ش��ود و باید با یک ش��خصیت ش��رور به‬ ‫نام «میس��تریو» با بازی «جک جیلنه��ال» همکاری کند‪« .‬مایکل‬ ‫کیتون» و «مریسا تومی» دیگر بازیگر این فیلم ابرقهرمانی هستند‪.‬‬ ‫«مرد عنکبوتی‪ :‬دور از خان��ه» را می‌توان دنباله «مرد عنکبوتی‪:‬‬ ‫بازگش��ت به خانه (‪ »)۲۰۱۷‬به‌شمار آورد‪« .‬مرد عنکبوتی‪ :‬بازگشت‬ ‫به خانه» در س��ال ‪ )1396( ۲۰۱۷‬به ف��روش ‪ ۳۴۴‬میلیون دالری‬ ‫در سینماهای امریکای شمالی و فروش جهانی ‪ ۸۸۰‬میلیون دالری‬ ‫دست یافت‪.‬‬ ‫عنوان پرفروش‌ترین اثری که پخش جهانی آن برعهده اس��تودیو‬ ‫«سونی» است و فروش آن از مرز یک میلیارد دالر گذشته باشد‪ ،‬به‬ ‫«اسکای فال» بازمی‌گردد که به فروش جهانی ‪ ۱.۱۱‬میلیارد دالری‬ ‫دس��ت یافت‪« .‬مرد عنکبوتی‪ :‬دور از خانه ‌» با سبقت از «جومانجی‪:‬‬ ‫ورود ب��ه جن��گل ‌» که در مجم��وع ‪ ۹۶۳‬میلی��ون دالر فروخت‪ ،‬به‬ ‫دومین اثر پرفروش «سونی» تبدیل شد‪.‬‬ ‫«برایان مگی»‌ درگذشت‬ ‫«برای��ان مگ��ی» نویس��نده پرفروش‪،‬‬ ‫فیلس��وف و مج��ری نامدار انگلیس��ی که‬ ‫بیش از ‪ ۲۰‬کتاب را در کارنامه خود ثبت‬ ‫کرده‪ ،‬در سن ‪۸۹‬سالگی درگذشت‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایس��نا به نق��ل از گاردین‪،‬‬ ‫مگی عالوه بر نویسندگی به‌عنوان مجری‬ ‫برنامه‌هایی با محوریت فلس��فه ش��ناخته‬ ‫می‌شود‪ .‬او در س��ال ‪ ۱۳۶۶‬برنامه ‪ ۱۵‬قسمتی «مردان اندیشه ‌» را‬ ‫به تهیه‌کنندگی شبکه بی‌بی‌س��ی اجرا کرد که در آن با فیلسوفان‬ ‫نامدار آن زمان مانند «نوآم چامس��کی» به گفت‌وگو می‌پرداخت‪ .‬او‬ ‫در س��ال ‪ ۱۳۶۶‬نیز برنامه‌ای را باعنوان «فیلس��وفان بزرگ» برای‬ ‫شبکه بی‌بی‌سی ‪ ۲‬اجرا کرد‪.‬‬ ‫از مگی همواره به‌عنوان نویسنده محبوب کتاب‌های فلسفی که از‬ ‫نعمت قابل فهم و س��اده کردن موضوعات پیچیده برای خوانندگان‬ ‫عادی بهره‌مند بود‪ ،‬یاد می‌شود‪.‬‬ ‫برخ��ی از آثار مگی مانند «مردان اندیش��ه» و «مواجهه با مرگ»‌‬ ‫پیش‌تر به زبان فارسی ترجمه شده و به چاپ رسیده‌اند‪.‬‬ ‫جشنواره تورنتو به مریل استریپ‬ ‫جایزه می‌دهد‬ ‫جشنواره بین‌المللی فیلم تورنتو ‪۲۰۱۹‬‬ ‫نخس��تین جایزه بازیگر خ��ود را به مریل‬ ‫استریپ اهدا می‌کند‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش مهر به نق��ل از انترتینمنت‬ ‫ویکلی‪ ،‬در جش��ن تجلیل جشنواره فیلم‬ ‫تورنت��و جای��زه جدی��د بازیگر ب��ه مریل‬ ‫استریپ اهدا می‌ش��ود‪ .‬این جشنواره روز‬ ‫جمعه اعالم کرد بازیگر برنده ‪ ۳‬جایزه اس��کار نخس��تین جایزه این‬ ‫جش��نواره را که از امسال برای تجلیل از بازیگری اهدا خواهد شد‪،‬‬ ‫دریافت می‌کند‪ .‬این جایزه در جشنی که ‪ ۹‬سپتامبر (‪ 18‬شهریور)‬ ‫برگزار می‌شود به این بازیگر اهدا می‌شود‪ .‬جشنواره فیلم تورنتو در‬ ‫نظر دارد در جش��ن جدید ساالنه این جش��نواره از تاثیرگذاران بر‬ ‫صنعت فیل��م قدردانی کند‪ .‬عالوه بر اهدای این جایزه‪ ،‬فیلم جدید‬ ‫استریپ که «الندروموت» ساخته استیون سودربرگ است‪ ،‬در این‬ ‫دوره جشنواره نمایش داده می‌شود‪ .‬گری اولدمن و آنتونیو باندراس‬ ‫در این فیلم بازی کرده‌اند‪.‬‬ ‫استریپ به جز بازی در این فیلم‪ ،‬به‌تازگی سرگرم بازی در سریال‬ ‫«دروغ‌های کوچک بزرگ» بوده اس��ت‪ .‬این جشنواره چندی پیش‬ ‫اع�لام کرد امس��ال دو جای��زه جدید اهدا می‌کند ک��ه یکی از آنها‬ ‫برای تجلیل از یک رس��انه و دیگری یک بازیگر اس��ت‪ .‬جش��نواره‬ ‫فیلم تورنتو ‪ ۲۰۱۹‬از ‪ ۵‬تا ‪ ۱۵‬س��پتامبر (‪ ۱۴‬تا ‪ ۲۴‬شهریور) برگزار‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫خانه شاملو را تخریب می‌کنند؟‬ ‫همس��ایه‌های خانه «ش��املو» می‌گویند‬ ‫مال��ک مجوز گودب��رداری خان��ه را گرفته‪،‬‬ ‫همین امروز و فردا باید خانه را تخریب کنند‬ ‫ت��ا کار گودب��رداری براس��اس تاریخ مجوز‪،‬‬ ‫شروع ش��ود‪ .‬میراث فرهنگی هم خانه را نه‬ ‫فقط به‌دلیل نس��بیت‌اش با این شاعر‪ ،‬بلکه‬ ‫به‌دلیل ارزش‌های معماری‌اش واجد ثبت می‌داند و بر حفظ آن تاکید دارد‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا بیش از‪ 3‬ماه از انتشار نخستین خبرها درباره رایزنی‌های مالک‬ ‫خانه ش��املو در خیابان نجات‌اللهی (ویال‌) نبش کوچه خسرو می‌گذرد؛ رایزنی‌هایی‬ ‫که به‌نظر می‌رس��د به نتیجه رسیده‌اند و حتی ش��هرداری مجوز گودبرداری خانه را‬ ‫هم صادر کرده؛ آن هم خالف درخواستی که در همان زمان میراث فرهنگی استان‬ ‫ته��ران‪ ،‬از ش��هرداری مبنی بر جلوگیری از تخریب خانه ک��رده بود‪ .‬همین یک ماه‬ ‫پیش س��ازمان میراث فرهنگی با همکاری شهرداری با حضور شهردار تهران‪ ،‬معاون‬ ‫رئیس‌جمهوری و اعضای ش��ورای ش��هر و حتی برخی مسئوالن دیگر‪ ،‬بخش باالیی‬ ‫خیابان ویال را به «گذر صنایع دس��تی» تبدیل کردند تا گردشگر بیشتری را جذب‬ ‫این منطقه بی‌رونق کنند‪.‬‬ ‫منطق��ه‌ای که به‌طور قطع همین خانه‌های تاریخی اگر با شناس��نامه‌ای کامل در‬ ‫مقابل چشم گردش��گران قرار گیرند‪ ،‬چه بسا ظرفیت تبدیل شدن به سی‌تیر را هم‬ ‫داش��ته باشد؛ آن‌هم با مطرح ش��دن طرح‌هایی برای سنگفرش و پیاده‌راه کردن این‬ ‫بخش از خیابان‪ .‬خانه مدت‌هاست به جز در ورودی که همیشه با قفل و زنجیر بسته‬ ‫اس��ت‪ ،‬هیچ چارچوب و در و پنجره دیگری ن��دارد‪ .‬این را از فاصله دور هم می‌توان‬ ‫به‌راحت��ی دید‪ .‬زباله‌ها درون خانه پراکنده‌اند و می‌توان گفت این بنای تاریخی را با‬ ‫زباله پر کرده‌اند‪ .‬به‌نظر می‌رس��د ش��هرداری وقتی پای امضای مجو ِز ساخت‌وساز به‬ ‫میان می‌آید‪ ،‬همه طرح‌ها و نقشه‌های فرهنگی و تاریخی را فراموش می‌کند‪.‬‬ ‫محس��ن شیخ‌االسالمی‪ ،‬معاون میراث فرهنگی اس��تان تهران می‌گوید‪ :‬در همان‬ ‫زمان در نامه‌ای به ش��هرداری منطقه ‪ ۶‬اعالم کرده بودیم این خانه ارزشمند است و‬ ‫از آنها درخواست کردیم حکمی برای تخریب خانه صادر نشود‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه امروز ‪-‬ش��نبه ‪ ۵‬مرداد‪ -‬بار دیگر در نامه و تماس با ش��هرداری‬ ‫منطقه ‪ ۶‬بر این قضیه تاکید می‌کنیم که تخریب و نوس��ازی این بنا ممنوع اس��ت‪،‬‬ ‫ادامه می‌دهد‪ :‬اگر ش��خصی به نام ش��املو هم برای مدتی در این خانه نبود‪ ،‬باز هم‬ ‫همین کار را انجام می‌دادیم‪ ،‬چون این بنا از نظر معماری دارای ارزش است و نباید‬ ‫از جداره خیابان نجات‌اللهی حذف شود‪.‬‬ ‫مهران مدیری دوباره کنسرت برگزار می‌کند‬ ‫مهران مدیری‪ ،‬بازیگر و کارگردان شناخته‌شده تلویزیون‪ ،‬سینما و تئاتر ‪ 28‬مرداد‬ ‫بار دیگر کنسرتی را با همراهی سامان احتشامی و هنرمندان دیگر برگزار می‌کند‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫مهران مدیری که این روزها با س��ریال ش��بکه نمایش خانگی‬ ‫«هیوال» مشغول فعالیت است‪ ،‬دوشنبه ‪ 28‬مرداد کنسرت دیگری را در تاالر رویال‬ ‫هتل اسپیناس پاالس تهران برگزار خواهد کرد‪ .‬در این کنسرت که به همت شرکت‬ ‫«رویال هنر» برگزار می‌شود‪ ،‬سامان احتشامی نوازنده و آهنگساز مطرح موسیقی با‬ ‫مدیری همکاری خواهد کرد‪.‬‬ ‫کنسرت مهران مدیری در شرایطی برگزار می‌شود که هنوز از سرنوشت تازه‌ترین‬ ‫آلبوم او در مقام خواننده به آهنگس��ازی مهیار علیزاده خبر جدیدی منتش��ر نشده‬ ‫اس��ت‪ .‬مدیری و علیزاده در تولید تیتراژ برنامه تلویزیونی «دورهمی» ش��بکه نسیم‬ ‫همکاری‌هایی با هم داشتند‪ .‬مهران مدیری که سال ‪ ۱۳۷۹‬آلبوم «از روی سادگی»‬ ‫را ب��ا همراه��ی زنده‌یاد بابک بیات و فردین خلعتبری منتش��ر کرده بود‪ ،‬تابس��تان‬ ‫سال گذش��ته مجموعه کنسرت‌هایی را با حضور سامان احتشامی و سایر نوازندگان‬ ‫مطرح موسیقی کشورمان از جمله نیما حمدی نوازنده درامز‪ ،‬جابر خدایاری نوازنده‬ ‫پرکاشن‪ ،‬بابک ریاحی‌پور نوازنده گیتار باس‪ ،‬مسعود همایونی نوازنده گیتار الکتریک‬ ‫در برج میالد تهران برگزار کرد‪ .‬این بازیگر و کارگردان تئاتر در س��ال‌های اخیر در‬ ‫تیت��راژ س��ریال‌ها و مجموعه‌هایی که خود به‌عنوان کارگ��ردان روی آنتن تلویزیون‬ ‫داش��ته خوانندگی کرده که از آن جمله می‌توان به س��ریال «شب‌های برره»‪« ،‬باغ‬ ‫مظفر»‪« ،‬قهوه تلخ» و مجموعه «دورهمی» اشاره کرد‪.‬‬ ‫کوتاه از فرهنگ‬ ‫در ایران خیلی از مجریان پشت درهای بسته مانده‌اند‬ ‫جدیدترین «مرد عنکبوتی»‬ ‫میلیاردی شد‬ ‫شهریار وجدانی‪ ،‬روانش�ناس‪ :‬یکی از اصول علوم‬ ‫تکاملی‌نگر که در روانشناس��ی مدرن‪ ،‬به نام روانشناسی‬ ‫فرگش��تی هم شناخته می‌شود‪ ،‬اصل بقا است‪ .‬هنگامی‬ ‫که به موضوع مدیریت و ش��اخه روانشناس��ی اجتماعی‬ ‫می‌رس��یم‪ ،‬اوضاع کمی متفاوت اس��ت‪ .‬ای��ن تفاوت در‬ ‫نوع نگاه به افراد اس��ت‪ .‬از دیدگاه روانشناسی اجتماعی‪،‬‬ ‫مسئله بنیادین انسان‪ ،‬تنها بقا نیست‪ ،‬بلکه بحث بر سر‬ ‫یادگرفتن ش��یوه زیس��تن با خویش��تن و در ادامه با گروه‌ها و نقش‌پذیری‌ها در‬ ‫جامعه است‪.‬‬ ‫می‌دانید که مفهوم فردیت در مقابل جمعیت شکل می‌گیرد‪ .‬از این منظر‪ ،‬یک‬ ‫مدیر موفق‪ ،‬کسی است که بینش و شناخت معقولی از خود دارد و فردیت الزم‬ ‫را برای تعامل (و نه بقا) در برابر همکاران خود کسب کرده است‪ .‬شاید مدیرانی‬ ‫را بشناسید که تنها با استراتژی اهرم اختیار نصب و عزل افراد‪ ،‬سازمان خود را‬ ‫مدیریت می‌کنند و چه بس��ا موفق هم هس��تند‪ ،‬اما این فقط یک نوع بقا است!‬ ‫به‌ویژه که این موفقیت‪ ،‬کوتاه‌مدت اس��ت‪ ،‬دائم یکپارچگی سازمان را به چالش‬ ‫می‌کشد و به‌طور قطع انرژی زیادی از مدیر خواهد برد‪.‬‬ ‫پژوهش‌ها نشان می‌دهد مدیران موفق نباید تنها در پی جذب نیروی انسانی‬ ‫مناس��ب س��لیقه خود برای سازمان‌شان باش��ند‪ ،‬بلکه باید در حفظ و نگهداری‬ ‫ای��ن منابع نیز تالش و کاری کنند که کارکنان‪ ،‬در کنار انجام وظایف قراردادی‬ ‫و رس��می خود‪ ،‬نسبت به س��ازمان احساس تعلق و دلبس��تگی داشته باشند و‬ ‫اینجاس��ت که حفظ بقا‪ ،‬برای یک مدیر کافی نخواهد بود‪ .‬همان‌طور که اش��اره‬ ‫شد‪ ،‬در نگاه روانشناسی اجتماعی‪ ،‬انسان محصول رابطه‌ها و پیوندهایی است که‬ ‫براساس فردیتش با دیگران برقرار می‌کند؛ بنابراین الزم است جنبه‌های شناختی‬ ‫همکاران خود را شناسایی کنیم‪ ،‬آنها را بپرورانیم و در کنار چارچوب‌های کاری‪،‬‬ ‫به آنها نیز توجه داشته باشیم‪.‬‬ ‫این نکته در ظاهر بس��یار س��اده و بدیهی اس��ت‪ ،‬اما نیم‌نگاه��ی به وضعیت‬ ‫اکثریت محیط‌های کاری در ایران‪ ،‬نش��ان می‌دهد مدی��ران به‌دالیل گوناگون‪،‬‬ ‫س��راغ نظریه روابط انس��انی نمی‌روند؛ دالیلی مانند ناآگاهی مدیران از داشتن‬ ‫چنین مسئولیتی‪ ،‬کمبود منابع مادی برای آموزش و ایجاد چنین فضاهایی و‪...‬‬ ‫و اما راه‌حل چیس��ت؟ به‌طور قطع یک راه‌حل‪ ،‬انکار نیاز مدیران به یادگیری‬ ‫مهارت‌های روان‌شناس��ی صنعتی‪-‬س��ازمانی اس��ت! راه‌حلی که ای��ن روزها در‬ ‫خیلی از س��ازمان‌ها شاهد هس��تیم! اما اگر به جز شیوه‌‌های سنتی مدیریت که‬ ‫به‌ط��ور عمده ریش��ه در اصل بقا و حرف را به کرس��ی نش��اندن دارد‪ ،‬به‌دنبال‬ ‫راه‌حل‌های علمی و امروزی‌تر هستید‪ ،‬ساده‌ترین گام برای شروع‪ ،‬کمک گرفتن‬ ‫از متخصصانی است که می‌توانند با برگزاری کارگاه‌های درون‌سازمانی‪ ،‬با ایجاد‬ ‫واحدهای کم‌هزینه مش��اوره و آموزش تعامالت انس��انی‪ ،‬ت��ار و پود پنهان یک‬ ‫س��ازمان را سامان دهند‪ .‬این سرمایه‌گذاری‪ ،‬شاید در ابتدا هزینه‌ای غیرضروری‬ ‫به‌نظر بیاید‪ ،‬اما در بلندمدت‪ ،‬به‌طور قطع خواهید دید که بازدهی و س��ودآوری‬ ‫مادی سازمان را‪ ،‬افزایش خواهد داد‪.‬‬ ‫آن سوی هر نگاه‬ ‫منشور اخالق حرفه‌ای روزنامه‌نگاری در روزنامه‬ ‫بقای مدیر‪ ،‬یا بقای سازمان؟‬

آخرین شماره های روزنامه صمت

روزنامه صمت شماره 1356

روزنامه صمت شماره 1356

شماره : ۱۳۵۶
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۶/۰۳
روزنامه صمت شماره 1355

روزنامه صمت شماره 1355

شماره : ۱۳۵۵
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۶/۰۲
روزنامه صمت شماره 1354

روزنامه صمت شماره 1354

شماره : ۱۳۵۴
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۳۰
روزنامه صمت شماره 1353

روزنامه صمت شماره 1353

شماره : ۱۳۵۳
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۸
روزنامه صمت شماره 1352

روزنامه صمت شماره 1352

شماره : ۱۳۵۲
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۷
روزنامه صمت شماره 1351

روزنامه صمت شماره 1351

شماره : ۱۳۵۱
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۶
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!