صفحه قبل

روزنامه صمت شماره ۱۳۳۷

صفحه بعد

روزنامه صمت شماره 1337

روزنامه صمت شماره 1337

‫اولین روزنامه سهامداری ایران (خبرنگاران و کارکنان)‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 5‬مرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 24‬ذی‌القعده ‪1440‬‬ ‫‪ 27‬ژوئیه ‪2019‬‬ ‫سال سی‌ویکم دوره جدید شماره ‪ 1337‬پیاپی ‪2655‬‬ ‫چهره‬ ‫دو خودروساز بزرگ‬ ‫حداکثر تا پایان ‪۹۹‬‬ ‫خصوصی می‌شوند‬ ‫‪ 16‬صفحه قیمت‪ 2000 :‬تومان‬ ‫‪http://Telegram.me/smtnews‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫‪4‬‬ ‫آقای رئیس جمهوری‬ ‫عذرخواهی را‬ ‫به مسئوالن یاد بدهید‬ ‫تو‌گو‬ ‫گف ‌‬ ‫‪2‬‬ ‫اطالعات ضعیف بخش‬ ‫خصوصی از حوزه معدن‬ ‫‪5‬‬ ‫تحلیل دالیل گرانفروشی‬ ‫تنها با نگاه به مغازه‌ها‬ ‫ممکن نیست‬ ‫گـران نخرید‬ ‫‪www.smtnews.ir -‬‬ ‫یادداشت‌ها‬ ‫‪9‬‬ ‫شرط تاثیرگذاری‬ ‫«خانه نخریدن» بر بازار‬ ‫‪13‬‬ ‫ریزش قیمت‌ها ادامه دارد‬ ‫ارز و سکه برای سرمایه‌گذاری مناسب نیست‬ ‫‪6‬‬ ‫اگر متقاضی خرید مسکن هستید‪ ،‬دست نگه‌دارید‬ ‫مردم مطالبه‌گر باشند‬ ‫‪9‬‬ ‫‪4‬‬ ‫عکس‪ :‬آیدا فریدی‬ ‫ایست! نرخ خودرو پایین‌تر هم می‌آید‬ ‫‪13‬‬
‫‪2‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 5‬مرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 24‬ذی‌القعده ‪1440‬‬ ‫‪ 27‬ژوئیه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1337‬‬ ‫پیاپی ‪2655‬‬ ‫اقتصاد و توسعه‬ ‫تجارت‬ ‫سرمقاله‬ ‫ناصر بزرگمهر‪ /‬مدیر مسئول‬ ‫‪management@smtnews.ir‬‬ ‫به نام او که هر چه بخواهد همان می‌شود‬ ‫فرهنگ عذرخواهی نشانه پیشرفت فرهنگی و یکی از عوامل‬ ‫رشد و توس��عه در جهان امروز به‌شمار می‌رود و بدون شک در‬ ‫فرهنگ انسانی و اسالمی جایگاهی ویژه داشته و دارد‪.‬‬ ‫فرهنگ عذرخواهی نش��انه ضعف انس��انی نیست‪ ،‬بلکه نشانه‬ ‫قدرت آدمی است که می‌تواند اشتبا‌هات خود را بپذیرد و برپایه‬ ‫آنه��ا تجربه بیندوزد و راهی جدید را در مس��یر خود انتخاب و‬ ‫جایگزین کند‪.‬‬ ‫همه انس��ان‌ها در روابط اجتماعی‪ ،‬سیاس��ی‪ ،‬کاری‪ ،‬ش��غلی‪،‬‬ ‫خانوادگی و حتی زندگی مشترک دچار اشتباهاتی می‌شوند که‬ ‫گاهی ممکن اس��ت باعث دلخوری و ناراحتی جامعه‪ ،‬همکاران‪،‬‬ ‫دوستان‪ ،‬بستگان‪ ،‬همسایگان و حتی همسر و فرزند شود‪.‬‬ ‫اتفاق‌های منفی سیاسی بیشترین ضربه را به اعتماد عمومی‬ ‫جامعه می‌زند‪ ،‬تورم و گرانی و ش��رایط س��خت دولت‌ها‪ ،‬گاهی‬ ‫باعث بدبینی مردم می‌ش��ود‪ ،‬در این میان فقط کافی است که‬ ‫سیاست‌های غلط تکرار ش��ود تا بی‌اعتمادی را چند برابر کند‪.‬‬ ‫در مناسبات فردی‪ ،‬شوخی‌های بی‌مزه در جمع‪ ،‬انتقاد بی‌موقع‪،‬‬ ‫توهی��ن‪ ،‬بی‌احترام��ی‪ ،‬زیر ق��ول زدن‪ ،‬بدحس��ابی‪ ،‬زرنگی‌های‬ ‫ابلهانه‪ ،‬رعایت نکردن حقوق دیگری و بسیاری موارد مشابه‪ ،‬هر‬ ‫کدام بهانه‌ای اس��ت برای ایجاد دلخوری‌های شخصی و از بین‬ ‫رفتن روابط انسانی و گذاشتن تاثیرات اجتماعی نامطلوب که تا‬ ‫سال‌ها باقی می‌ماند‪.‬‬ ‫بسیاری از اش��تباهات و دلخوری‌های دیگران از ما‪ ،‬ریشه در‬ ‫شیوه برخورد ما با تعارضات و اشتباهات دارد‪.‬‬ ‫بسیاری از روانشناسان و استادان علوم اجتماعی مبحث شیوه‬ ‫برخورد با یک رفتار یا گفتار غلط و اش��تباه را مورد بررسی قرار‬ ‫داده و نتیجه را در رشد فرهنگ عذرخواهی می‌دانند‪.‬‬ ‫پرس��ش این اس��ت که وقتی اش��تباهی می‌کنی��م‪ ،‬دلی را‬ ‫می‌ش��کنیم‪ ،‬حرفی می‌زنی��م که کدورت ایج��اد می‌کند یا در‬ ‫س��طوح عمومی و مل��ی‪ ،‬جامعه بزرگ‌ت��ری را می‌رنجانیم یا با‬ ‫اشتباهی ناخواسته ضرر و زیانی به دیگران وارد می‌کنیم‪ ،‬چطور‬ ‫برخورد کنیم؟ چگونه عذرخواهی کنیم؟‬ ‫روانشناس��ان معتقدند اگر فک��ر می‌کنید که تنه��ا با گفتن‬ ‫«ببخش��ید» قضیه ختم خواهد شد و طرف‌تان موظف است که‬ ‫اشتباه ش��ما را ببخش��د و فراموش کند و همه چیز تمام شود‬ ‫سخت در اشتباه هستید‪.‬‬ ‫عذرخواهی فقط مرحله نخس��ت اصالح ش��رایط پیش آمده‬ ‫اس��ت که بسیار دارای اهمیت و آغازگر حرکت مهم برای بهبود‬ ‫شرایط است‪ ،‬اما بدون شک کافی و کامل نخواهد بود‪.‬‬ ‫یکی از اس��تادان روانشناس��ی نوشته اس��ت اگر خواهان سر‬ ‫و س��امان دادن رابطه خود با دیگری هس��تید‪ ،‬الزم اس��ت یک‬ ‫عذرخواه��ی خوب را یاد بگیرید‪ .‬ی��ک عذرخواهی خوب دارای‬ ‫چند جزء مهم است که عبارتند از‪:‬‬ ‫‪ -۱‬بیان تأسف‬ ‫‪ -۲‬توضیح موضوع‬ ‫‪ -۳‬قبول مسئولیت‬ ‫‪ -۴‬اظهار پشیمانی‬ ‫‪ -۵‬درخواست بخشش‬ ‫‪ -۶‬پیشنهاد جبران‬ ‫پزش��کان روانش��ناس می‌گویند اگ��ر بنا به دالیل��ی افرادی‬ ‫نمی‌توانند تم��ام مراحل فرآیند عذرخواهی را انجام دهند‪ ،‬باید‬ ‫مورد آن را در خودش��ان جس��ت‌وجو کنند‪ ،‬زیرا موضوع بیشتر‬ ‫به‌دلیل خودخواهی شخصی‪ ،‬تکبر و غرورهای کاذب‪ ،‬خودباوری‬ ‫نامعق��ول‪ ،‬وجود ثروت و قدرت‪ ،‬عدم باورپذیری دیگران و ده‌ها‬ ‫علت دیگر اس��ت‪ .‬پژوهش‌ها نش��ان داده ک��ه مهم‌ترین بخش‬ ‫عذرخواهی «قبول مسئولیت و بیان» آن است‪ .‬پذیرش اشتباه‪،‬‬ ‫نشانه رشد و تفکر و بسیار مهم است‪.‬‬ ‫بخش مهم دیگر عذرخواهی پیشنهاد جبران است‪.‬‬ ‫در مس��ائل ش��خصی‪ ،‬گاهی جبران کردن با رفتارهای بعدی‬ ‫یا یک هدیه به‌نتایج خوبی می‌رس��د‪ ،‬ام��ا در مباحث اجتماعی‬ ‫و آنچ��ه که ب��ه همه مردم مربوط می‌ش��ود‪ ،‬قبول مس��ئولیت‬ ‫مرحله ابتدای��ی عذرخواهی مقامات عالی به‌ش��مار می‌رود که‬ ‫باید به‌سرعت وارد مراحل بعدی مانند استعفا‪ ،‬بررسی قضایی و‬ ‫جبران خسا ‌رت‌های واردشده شویم‪.‬‬ ‫در ش��رایطی ک��ه حت��ی دولت‌ها ه��م گاهی قادر نیس��تند‬ ‫آس��یب‌های جان��ی را ک��ه در ی��ک حادثه طبیعی ی��ا حوادث‬ ‫غیرمترقبه به مردم وارد ش��ده‪ ،‬جبران کنند‪ ،‬الزم اس��ت تالش‬ ‫کنند که با حضور و کمک‌های مادی آس��یب وارد ش��ده کمتر‬ ‫شود‪.‬‬ ‫جزء مهم دیگر ابراز تاس��ف‪ ،‬توضیح اینکه چرا چنین ش��د و‬ ‫بیان پشیمانی است‪.‬‬ ‫آخری��ن مرحله عذرخواهی «درخواس��ت بخش��ش و جبران‬ ‫کردن» است‪.‬‬ ‫باید یاد بگیریم که با فرهنگ عذرخواهی پیشرفت می‌کنیم و‬ ‫با رفتارهای لجاجت‌گونه و لجبازی‪ ،‬عالوه بر ایجاد زحمت برای‬ ‫دیگران‪ ،‬برای خودمان هم رنج ایجاد خواهیم کرد‪.‬‬ ‫آقای رئیس‌جمهوری‬ ‫عذرخواهی در اش��تباهات سیاسی و اجتماعی و تصمیم‌های‬ ‫اقتص��ادی و انتخاب مدیران کوتوله‪ ،‬نخس��تین و مهم‌ترین گام‬ ‫برای راه افتادن اس��ت؛ آنقدر مهم اس��ت که شاید بتوان گفت‬ ‫نیمی از راه است‪ ،‬اما کافی نیست‪ .‬دوره‌های مدیریتی و ریاستی‬ ‫کوتاه است؛ چهارساله و هشت‌ساله است‪ ،‬باید بعد از عذرخواهی‬ ‫سریع دست به جبران زد تا مردم ما را ببخشند‪.‬‬ ‫الیحه‌ای برای بهبود اعتماد عمومی‬ ‫حس��ن روحانی‪ ،‬رئیس‌جمه��وری حدود‬ ‫ی��ک ماه پیش الیحه «ش��فافیت» را که در‬ ‫جلسه ‪ ۲۵‬اردیبهشت ‪ ۱۳۹۸‬هیات دولت به‬ ‫تصویب رس��یده بود‪ ،‬به مجلس ارسال کرد‪.‬‬ ‫آنچ��ه می‌خوانید موارد مطرح در این الیحه‬ ‫به زبان ساده است‪.‬‬ ‫‪ -۱‬الیح��ه ش��فافیت برای ای��ن تصویب‬ ‫می‌شود که نهادهای عمومی شیوه عملکرد‬ ‫و کارکردش��ان را به اطالع عموم برس��انند؛‬ ‫بنابرای��ن این الیحه در واق��ع مکمل قانون‬ ‫«انتش��ار و دسترس��ی آزاد ب��ه اطالعات»‬ ‫اس��ت که در س��ال ‪ ۱۳۸۷‬با تصویب نهایی‬ ‫مجم��ع تش��خیص مصلحت نظ��ام‪ ،‬مصوب‬ ‫ش��د‪ .‬البته اجرایی ش��دن خ��ود آن قانون‬ ‫ه��م نیاز به کمیس��یونی داش��ت که به‌طور‬ ‫جدی در دولت یازدهم و به‌طور مشخص با‬ ‫تالش‌های حسین انتظامی در مقام ریاست‬ ‫آن کمیسیون فعال شد‪.‬‬ ‫‪ -۲‬طبیع��ی اس��ت که هنوز ه��م برخی‬ ‫اطالع��ات باعن��وان محرمان��ه از این الیحه‬ ‫مس��تثنا ش��ده‌اند و متاس��فانه بای��د گفت‬ ‫باوجود ارائه الیحه شفافیت در سال ‪،۱۳۹۸‬‬ ‫همچن��ان مصادی��ق اطالع��ات محرمانه با‬ ‫قانون��ی ک��ه مصوب س��ال ‪ ۱۳۵۳‬اس��ت‪،‬‬ ‫شناسایی می‌شود و این یکی از نقاط ضعف‬ ‫ای��ن الیحه و به‌طور کل��ی قوانین مربوط به‬ ‫شفافیت در ایران است‪.‬‬ ‫‪ -۳‬یکی از ن��کات جالب توجه این الیحه‬ ‫آن اس��ت که هیچ نهاد عمومی در کش��ور‬ ‫نیس��ت که از این قانون مستثنا شده باشد‬ ‫و حتی نهادهای زیر نظر رهبر معظم انقالب‬ ‫اع��م از نظامی ی��ا غیرنظامی ی��ا نهادهای‬ ‫عال��ی مانن��د مجم��ع تش��خیص مصلحت‬ ‫نظام یا ش��ورای‌عالی انقالب فرهنگی و نیز‬ ‫آس��تان‌های مقدس و تولیت آنه��ا نیز باید‬ ‫در حدود قوانین و مقررات مش��خص ش��ده‬ ‫نسبت به شفافیت س��اختار و عملکرد خود‬ ‫اقدام کنند‪.‬‬ ‫‪ -۴‬براساس این الیحه برای نخستین بار‬ ‫در مجموع��ه قوانین و مق��ررات ایران قرار‬ ‫اس��ت حریم خصوصی تعریف شود‪ .‬تعریف‬ ‫حری��م خصوصی از دید ای��ن قانون عبارت‬ ‫اس��ت از‪« :‬قلمرویی از زندگی هر ش��خص‬ ‫که برابر قانون یا عرف از دسترس��ی دیگران‬ ‫مصون است‪ ،‬مانند تمامیت جسمی‪ ،‬اماکن‬ ‫خصوص��ی و منازل‪ ،‬ارتباط��ات خصوصی با‬ ‫دیگران‪».‬‬ ‫‪ -۵‬در این الیحه در حوزه مجلس شورای‬ ‫اس�لامی‪ ،‬دو وظیفه جالب توجه به چش��م‬ ‫می‌خ��ورد؛ نخس��ت اینکه «این نه��اد باید‬ ‫گامی نو در جهت مبارزه با فساد‬ ‫داری�وش جه�ان بین‪ -‬کارش�ناس‬ ‫اقتص�اد‪ :‬تصویب «الیحه ش��فافیت» در‬ ‫هیات وزی��ران‪ ،‬گامی ن��و در جهت ایجاد‬ ‫ش��فافیت در نظ��ام اداری و مب��ارزه ب��ا‬ ‫فس��اد اس��ت‪ .‬در این الیحه مصوب ش��ده‬ ‫که «اش��خاص مش��مول این قان��ون باید‬ ‫اطالعات س��ازمانی را ج��ز در مواردی که‬ ‫براساس قانون ش��یوه طبقه‌بندی اسناد س��ری و محرمانه دولتی‬ ‫مصوب ‪ ۱۳۵۳‬طبقه بندی ش��ده باش��ند در پایگاه اطالع‌رس��انی‬ ‫خود منتش��ر کنند و در دس��ترس عموم قرار دهند»‪ .‬موسسه‌های‬ ‫عمومی موظف هس��تند «اطالعات آم��اری» مهم را در پایگاه‌های‬ ‫خود منتش��ر کنند‪« .‬هر شخص ایرانی حق دسترسی به اطالعات‬ ‫عمومی موجود در مؤسس��ه‌های عمومی و مؤسسه‌های خصوصی‬ ‫ارائه‌دهن��ده خدم��ات عمومی را دارد؛ مگر آنک��ه قانون منع کرده‬ ‫باشد» و «چنانچه شخصی با داشتن دلیل معقول و متعارف‪ ،‬وقوع‬ ‫یک فس��اد یا جرم یا تخل��ف را که به‌‌عمد کتمان ش��ده‪ ،‬در حال‬ ‫کتمان ش��دن اس��ت یا به‌احتمالی کتمان خواهد ش��د به مراجع‬ ‫قانونی ذی‌ربط اعم از نظارتی‪ ،‬قضایی و اداری گزارش دهد دربرابر‬ ‫هرگونه اق��دام تنبیهی یا تالفی‌جویانه مرتبط ب��ا این اقدام مانند‬ ‫اخراج از کار‪ ،‬تعلیق از کار‪ ،‬محروم ش��دن از ارتقای ش��غلی‪ ،‬تنزل‬ ‫رتب��ه یا گروه‪ ،‬معرفی به کارگزین��ی به‌عنوان فرد مازاد بر احتیاج‪،‬‬ ‫مزاحم��ت‪ ،‬رفتارهای تبعیض‌آمیز‪ ،‬ارعاب و تهدید به یکی از موارد‬ ‫یادش��ده‪ ،‬حمایت خواهد ش��د»‪ .‬الیحه ش��فافیت اکنون در دولت‬ ‫تصویب شده و برای بررسی به مجلس ارائه می‌شود‪ .‬حال باید دید‬ ‫واکنش نمایندگان مجلس به این الیحه چیس��ت و آیا نمایندگان‬ ‫مجلس شورای اس�لامی حاضر هستند محدودیت‌های ایجاد شده‬ ‫بر عملکرد خود را که در این الیحه طرح ش��ده‪ ،‬بپذیرند؟ یا آنکه‬ ‫قانون یادشده را مورد جرح و تعدیل‌های فراوانی قرار خواهند داد‪.‬‬ ‫در ص��ورت تصویب این الیحه در صحن علنی مجلس نیز باید دید‬ ‫نظر شورای نگهبان درباره این قانون چیست و آیا مغایرت نداشتن‬ ‫الیحه با قانون و ش��رع اعالم خواهد ش��د یا خی��ر؟ به‌طور طبیعی‬ ‫مجموعه روندهای پیش رو نش��ان می‌دهد ممکن اس��ت تصویب‬ ‫این الیحه ماه‌ها به طول بینجامد و در نهایت زمانی مصوب ش��ود‬ ‫که فرصت چندانی برای اجرای آن ازس��وی دولت وجود نداش��ته‬ ‫باش��د؛ از همین رو به‌نظر می‌رس��د دولت پ��س از ارائه این الیحه‬ ‫بهتر اس��ت به س��راغ قوانین و لوایحی برود که پیش از این برای‬ ‫مبارزه با فساد اداری تصویب شده‌اند‪ .‬بهره‌گیری از قوانین پیشین‬ ‫و اجرای بی‌کم‌وکاس��ت آنها‪ ،‬به‌طور حتم گام��ی موثر در مقابله با‬ ‫فس��اد اداری در کش��ور خواهد بود و می‌تواند بخشی از مشکالت‬ ‫موجود را برطرف و به بهبود سرمایه اجتماعی کمک کند‪.‬‬ ‫مش��خصات رس��انه‌هایی را که امتی��از آنها‬ ‫ک ً‬ ‫ال ی��ا جزئا متعلق به نمایندگان اس��ت یا‬ ‫مدیر مسئولی آنها را برعهده دارند» منتشر‬ ‫کن��د و دوم اینکه «تعداد و دالیل ش��کایت‬ ‫هر نماینده از روزنامه‌نگاران و رس��انه‌ها» را‬ ‫به‌طور عمومی بیان کند‪.‬‬ ‫‪ -۶‬نکته بس��یار مهم در ای��ن مصوبه این‬ ‫اس��ت که اع�لام ش��ده مش��روح مذاکرات‬ ‫نهادهای��ی مانند ش��ورای نگهب��ان‪ ،‬مجمع‬ ‫تشخیص مصلحت نظام‪ ،‬شورای‌عالی انقالب‬ ‫فرهنگی‪ ،‬شورای‌عالی فضای مجازی‪ ،‬هیات‬ ‫عموم��ی دیوان عالی کش��ور‪ ،‬دیوان عدالت‬ ‫اداری و نی��ز ه��ر نه��اد ش��ورایی دیگر که‬ ‫مصوبه‌ای درباره حقوق و آزادی‌های عمومی‬ ‫دارد‪ ،‬به‌طور عمومی منتشر شود‪.‬‬ ‫‪ -۷‬در ای��ن الیحه آمده ق��وه قضاییه باید‬ ‫آمارهای��ی مانند آمار زندانیان‪ ،‬آمار مجازات‬ ‫اعدام و‪ ...‬را منتش��ر کند ام��ا نکته جالب‌تر‬ ‫درب��اره این قوه این اس��ت ک��ه در صورت‬ ‫تصوی��ب این الیحه قوه قضایی��ه باید آرای‬ ‫قطع��ی مراج��ع قضای��ی و غیرقضایی را به‬ ‫اس��تثنای داده‌های ش��خصی طرفین دعوا‪،‬‬ ‫منتشر کند‪.‬‬ ‫‪ -۸‬از همین حاال مش��خص است که ماده‬ ‫‪ ۱۶‬این الیحه جنجالی خواهد ش��د‪ ،‬چراکه‬ ‫براساس آن سازمان امور اداری و استخدامی‬ ‫کشور موظف است با کمک برخی نهادهای‬ ‫دیگ��ر فعالی��ت اقتص��ادی نهادهایی که در‬ ‫حیطه وظایف و ماموریت‌ه��ای قانونی آنها‬ ‫چنین وظیفه‌ای نیامده را به رئیس‌جمهوری‬ ‫اع�لام کند تا اگر در م��دت ‪ 6‬ماه این رویه‬ ‫اصالح نشود‪ ،‬مراتب به مراجع قانونی اعالم‬ ‫شود‪.‬‬ ‫‪ -۹‬یک��ی دیگر از ن��کات جالب توجه این‬ ‫الیح��ه آن اس��ت که براس��اس تبصره ماده‬ ‫‪ ۲۰‬آن‪ ،‬س��تاد اجرای��ی فرمان ام��ام و نیز‬ ‫س��ازمان جمع‌آوری و فروش امول تملیکی‬ ‫و البته سایر موسسه‌هایی که به‌نوعی ممکن‬ ‫اس��ت اموال مصادره‌ای داش��ته باشند‪ ،‬باید‬ ‫اطالع��ات اموال غیرمنقول مصادره‌ش��ده را‬ ‫به‌طور عمومی منتش��ر کنند‪ .‬براساس ماده‬ ‫‪ ۲۸‬هم‪ ،‬س��ازمان اوق��اف و امور خیریه باید‬ ‫چنی��ن کاری را درباره موقوفه‌ها انجام دهد‬ ‫و حتی صورت هزینه و درآمد هر موقوفه را‬ ‫منتشر کند‪.‬‬ ‫‪ -۱۰‬نامزده��ا و احزاب سیاس��ی باید بعد‬ ‫از انتخابات‌ها درب��اره منابع در اختیار برای‬ ‫تبلیغات و ش��یوه هزینه‌ک��رد آن‪ ،‬یک فرم‬ ‫خوداظهاری پرکنند و وزارت کشور باید آن‬ ‫را به اطالع مردم برساند‪.‬‬ ‫نقدی بر الیحه شفافیت‬ ‫س�جاد وجدانیان‪ -‬کارشناس اقتصاد‪:‬‬ ‫از دیرب��از موضوع ش��فافیت به‌عنوان یکی از‬ ‫مطالب��ات مردم��ی مطرح بوده اس��ت‪ .‬عامه‬ ‫مردم براس��اس اصل انکارناپذیر «دانس��تن‬ ‫حق مردم است»‪ ،‬خواستار آگاهی از فرآیند‬ ‫فعالیت‌های مرتبط با کارشان بوده و هستند‪.‬‬ ‫با الکترونیکی ش��دن ام��ور‪ ،‬انتظار می‌رفت‬ ‫پیش��رفت قابل‌توجه��ی در این زمینه حاصل ش��ود؛‬ ‫گرچه بهبودهایی حاصل ش��د اما نه آن‌گونه که انتظار‬ ‫می‌رفت‪ .‬ناکارآیی‌های به‌جا مانده از نبود ش��فافیت و‬ ‫در رأس آنها فسادهایی با رقم‌های خیره‌کننده گواهی‬ ‫بر تاثیر اندک الکترونیکی ش��دن بر شفافیت هستند‪.‬‬ ‫در طول زم��ان این ناکارآیی‌ها افزایش یافت و خود را‬ ‫به شکل قانون‌گریزی نشان داد‪ .‬قانون ارتقای سالمت‬ ‫نظام اداری و مقابله با فس��اد و قانون دسترس��ی آزاد‬ ‫به اطالعات دو قانونی هس��تند که در راس��تای ایجاد‬ ‫شفافیت تصویب اما دور زده شدند‪ .‬با این حال شفافیت‬ ‫یک خواس��ته اجتماعی و یک نیاز اس��ت و نمی‌توان و‬ ‫نباید آن را انکار کرد‪ .‬وقتی قانون انکار شود‪ ،‬بی‌قانونی‬ ‫آشکار می‌ش��ود‪ .‬با انکار قانون‌های شفافیت‪ ،‬بی‌قانونی‬ ‫حاصل از آن‪ ،‬خود را به ش��کل افش��اگری یا به تعبیر‬ ‫الیحه‪ ،‬اس��رارگرایی نش��ان داد‪ .‬افش��اگری مانند آب‬ ‫آلوده‌ای اس��ت که به تش��نه‌لبی داده می‌شود‪ .‬عطش‬ ‫او را از بی��ن می‌ب��رد اما بیماری‌های بس��یاری را به او‬ ‫منتقل می‌کند‪ .‬اس��رارگرایی درمان نیس��ت بلکه خود‬ ‫یک درد اس��ت‪ .‬درمان افشاگری‪ ،‬شفافیت است که در‬ ‫بلندمدت باید تبدیل به فرهنگ ش��ود‪ .‬جوامعی که در‬ ‫آنها فرهنگ ش��فافیت ش��کل بگیرد‪ ،‬به رشد و توسعه‬ ‫اقتص��ادی خواهند رس��ید‪ .‬با این توجی��ه‪ ،‬دولت عزم‬ ‫خود را جزم کرد تا هر طور ش��ده‪ ،‬موضوع ش��فافیت‬ ‫را نهادینه کند؛ بر این اس��اس با نس��خ کردن قوانین‬ ‫پیش��ین‪ ،‬الیحه‌ای را در یک مقدمه و ‪ ۵‬بخش تدوین‬ ‫ک��رد و آن را برای تصویب به مجلس فرس��تاد‪ .‬آیا این‬ ‫الیح��ه و قانون حاص��ل از آن چاره‌س��از خواهد بود؟‬ ‫بازبین��ی الیحه نش��ان می‌دهد به دالیل��ی که آورده‬ ‫می‌ش��ود نمی‌توان امید چندانی به این الیحه داشت‪:‬‬ ‫‪ -۱‬در مقدمه توجیهی آورده شده که قوانین پیشین با‬ ‫مقاومت‌های زیادی در مقابل اجرا روبه‌رو شدند اما در‬ ‫ادامه توضیح داده نمی‌شود که این مقاومت‌ها ازسوی‬ ‫چه گروه و نهادهایی انجام ش��ده و اصوال چه تضمینی‬ ‫اس��ت که این مقاومت‌ها در برابر این الیحه‬ ‫وجود نداش��ته باش��د‪ .‬دولت اسم این الیحه‬ ‫را الیحه شفاف‌س��ازی گذاش��ته اما خود در‬ ‫هم��ان ابتدای کار و در مقدم��ه این الیحه‪،‬‬ ‫کام�لا مبهم صحبت کرده اس��ت‪« .‬کل اگر‬ ‫طبیب بودی‪ ،‬سر خود دوا نمودی؟»‬ ‫‪ -۲‬در بخش اول‪ ،‬کلیات‪ ،‬حیطه ش��مول‬ ‫قانون بس��یار گسترده تعریف ش��ده و حتی نهادهایی‬ ‫هم که زیر نظر رئیس‌جمهوری نیس��تند‪ ،‬مشمول این‬ ‫الیحه ش��ده‌اند‪ .‬این قابل ستایش اس��ت اما الزمه آن‬ ‫وجود یک تضمین بس��یار قوی برای اجرای این قانون‬ ‫اس��ت‪ .‬دول��ت از این موضوع غافل نب��وده و نظارت بر‬ ‫حس��ن اجرای این قانون را برعهده یک شورا متشکل‬ ‫از ‪ ۱۵‬عضو گذاشته است‪ .‬اما ترکیب اعضای این شورا‪،‬‬ ‫اصال تناس��بی با وظیفه فوق‌الع��اده مهم آن ندارد‪۱۲ .‬‬ ‫عضو این ش��ورا دولتی و فقط ‪ ۳‬عض��و آن غیردولتی‬ ‫هس��تند‪ .‬با این ترکیب کاملا قابل پیش‌بینی است که‬ ‫در تمامی موارد ارجاعی به این ش��ورا‪ ،‬نظر دولت رای‬ ‫خواهد آورد‪ .‬انصافا نهادهایی که زیرنظر دولت نیستند‬ ‫و هیچ عض��وی هم در این ش��ورا ندارند‪ ،‬صرف‌نظر از‬ ‫ماهیت‌ش��ان و چرایی نوع فعالیت‌ش��ان‪ ،‬ح��ق دارند‬ ‫نس��بت به تصمیم‌های این ش��ورا علیه خود معترض‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫‪ -۳‬دولت ب��ا تنظیم این الیحه‪ ،‬همه حوزه را مکلف‬ ‫به رعایت ش��فافیت کرده است‪ .‬برای دستیابی به این‬ ‫هدف‪ ،‬مواد الیحه را به‌گونه‌ای تنظیم کرده که تمامی‬ ‫فعالیت‌ه��ا و فرآینده��ا در حوزه‌ه��ای گوناگون قابل‬ ‫ردیابی باش��ند‪ .‬این قابلیت پیگیری به‌شیوه‌ای که در‬ ‫الیحه آمده‪ ،‬س��بب افزایش بروکراس��ی اداری خواهد‬ ‫شد‪ .‬وقتی به دولت ثابت شده که افزایش بروکراسی با‬ ‫افزایش فساد اداری و اقتصادی همبستگی مثبت دارد‪،‬‬ ‫ب��ا چه توجیهی الیحه را این‌گونه تنظیم کرده اس��ت‪.‬‬ ‫اینکه اول فساد اتفاق بیفتد و سپس شفاف‌سازی شود‪،‬‬ ‫چه نتیجه‌ای خواهد داشت؟‬ ‫به‌نظر می‌رسد آنقدری که دولت سعی کرده در این‬ ‫الیحه خود را معتقد به ش��فافیت نش��ان دهد‪ ،‬به فکر‬ ‫اجرای عملی آن نبوده است‪ .‬با این حال هنوز هم دیر‬ ‫نیس��ت و می‌توان با ارجاع این الیح��ه به بدنه علمی‬ ‫کش��ور یعنی دانش��گاه‌ها‪ ،‬آن را علمی و عملی تدوین‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫تحریم همچون سرماخوردگی برای یک بیمار سرطانی است‬ ‫مس�عود نیلی‪ -‬کارش�ناس اقتصاد‪:‬‬ ‫به‌طور کلی رش��د اقتصادی در کشورهای‬ ‫گوناگون از طریق ‪ ۳‬عامل ایجاد می‌شود؛‬ ‫عام��ل اول انباش��ت س��رمایه اس��ت که‬ ‫کشورها با اس��تفاده از آن‪ ،‬تولید ناخالص‬ ‫داخل��ی خود را افزای��ش می‌دهند‪ .‬اصوال‬ ‫در مراحل اولیه رش��د در همه کش��ورها‪،‬‬ ‫این عامل سرمایه اس��ت که نقش مسلط‬ ‫را دارد‪ .‬در مرحل��ه بع��د عام��ل بهره‌وری‬ ‫اس��ت که ب��ه رش��د اقتص��ادی پایداری‬ ‫می‌دهد‪ .‬عامل س��وم نوآوری است که در‬ ‫مرحل��ه نهایی ق��رار دارد و از آنجا که در‬ ‫میان‌م��دت افزایش مدام به��ره‌وری برای‬ ‫ایجاد رشد اقتصادی سخت می‌شود‪ ،‬رشد‬ ‫محدود اقتص��ادی از طریق نوآوری‪ ،‬فقط‬ ‫در کش��ورهای بسیار توس��عه‌یافته محقق‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫به همین دلیل است که نسبت نرخ رشد‬ ‫اقتصادی به س��طح توسعه‌یافتگی‬ ‫یک کش��ور کاهنده اس��ت؛ یعنی‬ ‫کش��ورهای توس��عه‌یافته به‌طور‬ ‫طبیعی نرخ رشد اقتصادی چندان‬ ‫باالی��ی ندارند‪ .‬به‌عن��وان نمونه ما‬ ‫وقتی مش��اهده می‌کنیم که نرخ‬ ‫رش��د اقتصادی چی��ن به کمتر از‬ ‫‪ ۷‬درصد رس��یده‪ ،‬می‌گوییم رش��د چین‬ ‫از ش��تاب افتاده! م��دل حکمرانی اقتصاد‬ ‫کشور در دهه‌های گذشته به‌گونه‌ای بوده‬ ‫که رفاه م��ردم به‌طور عم��ده از اندوخته‬ ‫مالی و منابع طبیعی کش��ور تامین ش��ده‬ ‫که این منابع هم با س��رعت رو به کاهش‬ ‫بوده اس��ت‪ .‬نتیج��ه اینکه منابع کش��ور‬ ‫بحرانی ش��ده و تراز مال��ی در بخش‌های‬ ‫گوناگ��ون منفی اس��ت؛ تراز مال��ی نظام‬ ‫بانک��ی‪ ،‬بودجه و حتی بنگاه‌های ما منفی‬ ‫است و بار تمام این نامتعادلی‌ها هم روی‬ ‫دوش بانک مرکزی قرار گرفته‬ ‫اس��ت‪ .‬مجم��وع ای��ن عوامل‬ ‫ابرچالش‌ه��ای اقتصاد ایران را‬ ‫به وجود آورده است‪.‬‬ ‫در نظر بگیری��د یک جوان‬ ‫س��الم دچار ی��ک آنفلوآنزای‬ ‫شدید شده است‪ .‬ما می‌دانیم‬ ‫که این ف��رد مکانیس��م‌های دفاعی قوی‬ ‫درون بدنش دارد و دارو فقط برای کمک‬ ‫به ای��ن مکانیس��م دفاع��ی طبیعی بدن‬ ‫تجویز می‌ش��ود‪ .‬اما فردی که برای مدت‬ ‫طوالن��ی دچار یک بیماری س��خت مانند‬ ‫س��رطان یا بیماری ریوی است‪ ،‬حتی یک‬ ‫س��رماخوردگی ساده هم برایش خطرناک‬ ‫است؛ چون مکانیسم دفاعی بدنش بسیار‬ ‫ضعیف شده اس��ت‪ .‬تحریم هم در اقتصاد‬ ‫ایران به‌مثابه س��رماخوردگی برای فردی‬ ‫اس��ت که گرفت��ار بیماری جدی اس��ت‪.‬‬ ‫تحریم یک جنگ اقتصادی به‌شمار می‌رود‬ ‫و این خاصیت جنگ اس��ت که هم منابع‬ ‫را تخریب می‌کند و هم اجازه شکل‌گیری‬ ‫منابع جدید را نمی‌دهد‪ .‬به‌نظر می‌رس��د‬ ‫در ش��رایط کنون��ی ما دو گزینه بیش��تر‬ ‫نداشته باش��یم؛ گزینه نخست کاستن از‬ ‫اتالف منابع است که اشاره کردم و گزینه‬ ‫دوم اعمال سیاست مالیات‌های بازتوزیعی‬ ‫اس��ت که درحال‌حاضر در کشور نداریم‪.‬‬ ‫توضیحش این اس��ت که شرایط رکودی‪،‬‬ ‫فقر را تش��دید می‌کند و تورم نابرابری را‬ ‫افزایش می‌دهد‪ .‬نابرابری خود ش��امل سه‬ ‫بخ��ش نابراب��ری درآمد‪ ،‬نابراب��ری ثروت‬ ‫و نابراب��ری مصرف اس��ت‪ .‬آنچ��ه در آمار‬ ‫مشاهده می‌ش��ود‪ ،‬نابرابری مصرف است؛‬ ‫ام��ا نابراب��ری درآمد از نابراب��ری مصرف‬ ‫بیش��تر و نابرابری ثروت ه��م از نابرابری‬ ‫درآمد بیشتر است‪.‬‬ ‫الزام‌های تورم‬ ‫زیر ‪۳‬درصدی‬ ‫در ایران‬ ‫نظرگاه‬ ‫آقای رئیس‌جمهوری‬ ‫عذرخواهی را‬ ‫به مسئوالن یاد بدهید‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫میثم هاشم‌خانی‬ ‫کارشناس اقتصاد‬ ‫کش��ورهایی که به «فناوری تورم زیر ‪۳‬درصد» دست‬ ‫یافته‌ان��د‪ ،‬هم‌اکن��ون ‪ ۹۰‬عضو دارند؛ از گینه بیس��ائو و‬ ‫بورگینافاسو گرفته تا آلمان و ژاپن و از عراق و افغانستان‬ ‫گرفته تا عربس��تان و بحرین‪ .‬بس��یاری از کارشناس��ان‬ ‫معتقدند دستیابی ایران به فناوری تورم زیر ‪ ۳‬درصدی‪،‬‬ ‫با اس��تفاده از تجربه‌های ‪ ۹۰‬کش��ور دارنده این فناوری‬ ‫میس��ر خواهد بود؛ به ش��رط آنکه مس��یر پیموده شده‬ ‫اعض��ای این کلوپ را پیمود‪ .‬آنچه می‌خوانید بخش��ی از‬ ‫سخنان میثم هاش��م‌خانی‪ ،‬کارشناس اقتصاد است که‬ ‫در س��مینار «الزام‌های تورم زیر ‪ ۳‬درصدی در ایران» با‬ ‫حضور عباس آخوندی و علی دینی ترکمانی به میزبانی‬ ‫مرتضی کاظمی در کافه دیالوگ برگزار شد‪.‬‬ ‫پرس�ش اول‪ :‬ک��دام ویژگی اقتصادی بی��ن «چاد» و‬ ‫«گینه بیسائو» و «بورگینافاسو» با «آلمان» و «ژاپن» و‬ ‫«فرانسه» مشترک است؟‬ ‫پرس�ش دوم‪ :‬چند کش��ور جهان در س��ال گذش��ته‬ ‫میالدی به فناوری تورم زیر ‪ ۳‬درصد دست یافته‌اند؟‬ ‫پرس�ش سوم‪ :‬تورم کش��ور «الف» در ‪ 3‬سال اخیر به‬ ‫ترتی��ب ‪ ۰.۴‬درص��د‪ ۰.۱ ،‬درصد و ‪ ۲‬درص��د بوده و تورم‬ ‫کش��ور «ب» هم به ترتیب ‪ ۰.۴‬درصد‪ ۱.۹ ،‬درصد و ‪۱.۳‬‬ ‫درصد‪ .‬به نظر شما این دو کشور کدام کشورها هستند؟‬ ‫توضیح اینکه کش��ورهای «الف» و «ب» بعید اس��ت‬ ‫هیچ ویژگی مش��ترک اقتصادی دیگری به‌جز تورم زیر‬ ‫‪ ۳‬درصد داشته باش��ند‪ .‬تعداد اقتصاددانان خبره کشور‬ ‫«الف»‪ ،‬یک‌پنجاهم کشور «ب» هم نیست‪ .‬عالوه براین‬ ‫س��اختار سیاس��ی کش��ور «الف» کاملا متشنج است و‬ ‫س��اختار سیاس��ی کش��ور «ب» کاملا باثبات؛ اما هر دو‬ ‫کش��ور به آس��انی تورم س��االنه را زی��ر ‪ ۳‬درصد تثبیت‬ ‫کرده‌اند‪.‬‬ ‫اما پاسخ‌ها‪:‬‬ ‫در سال گذش��ته میالدی‪ ،‬حدود نیمی از کشورهای‬ ‫جهان تورم س��االنه زیر ‪ ۳‬درصد داشته‌اند؛ یعنی حدود‬ ‫‪ ۹۰‬کش��ور‪ .‬در ضمن کش��ور الف «عراق» است و کشور‬ ‫«ب» ه��م «آلم��ان» (منب��ع آمارها‪ :‬گ��زارش صندوق‬ ‫بین‌الملل��ی پ��ول ب��ا عن��وان ‪World Economic‬‬ ‫‪ )Outlook‬خالصه اینکه فناوری رساندن تورم ساالنه‬ ‫به زیر ‪ ۳‬درصد‪ ،‬آنقدر جهان‌ش��مول شده که کشورهای‬ ‫متنوعی در بین ‪ ۹۰‬کشور دارنده این فناوری قرار دارند؛‬ ‫از کش��ورهای بس��یار فقیری مانند بورگینافاسو و چاد‬ ‫گرفته تا کشورهای ثروتمند و دموکراتیکی مانند آلمان‬ ‫و ژاپن؛ از کش��ورهایی بی‌ثبات مانند عراق و افغانس��تان‬ ‫گرفته تا کش��ورهایی با حکومت کاملا دیکتاتوری مانند‬ ‫عربستان و امارات و بحرین‬ ‫اما در این شرایط‪ ،‬چه پیامدهایی دامن‌گیر ما ایرانیان‬ ‫می‌شود؟‬ ‫اول‪ :‬وقتی تورمی ‪ ۵‬تا ‪ ۱۰‬برابر «میانگین» تورم جهان‬ ‫داریم‪ ،‬فاصله فقیر و ثروتمند دائم بیشتر می‌شود؛ بدون‬ ‫اینک��ه ثروتمندان ذره‌ای ثروت تولی��د کنند‪ .‬تورم باال‪،‬‬ ‫هر س��ال ثروتی بادآورده را در قالب جهش نرخ امالک و‬ ‫امثاله��م به جیب ثروتمندان می‌ریزد‪ .‬در مقابل‪ ،‬فقیران‬ ‫به‌طور معمول پس‌اندازی ندارند که ارزش��ش با تورم باال‬ ‫برود‪.‬‬ ‫دوم‪ :‬ب��اال رفتن انتظارهای تورمی ش��هروندان‪ ،‬یعنی‬ ‫سیاس��ت‌گذاران می‌توانند با خی��ال راحت به خلق پول‬ ‫بپردازند و پول خلق‌شده را در قالب انواع یارانه سیاه بین‬ ‫نورچش��می‌ها توزیع کنند (مثال‌ه��ای اخیر‪ :‬خلق پول‬ ‫انبوه ازس��وی بانک مرکزی برای پوشش ضرر بانک‌ها و‬ ‫خودروس��ازان که به‌طور عمده ناشی از فساد و مدیریت‬ ‫افتضاح بوده است)‬ ‫س�وم‪ :‬وقتی ت��ورم ما ‪ ۵‬تا ‪ ۱۰‬براب��ر «میانگین» تورم‬ ‫جهان اس��ت‪ ،‬حتی اگ��ر برخی تولیدکنن��دگان ایرانی‬ ‫بتوانن��د کاالیی با نرخ قابل رقابت در س��طح بین‌المللی‬ ‫تولید کنند‪ ،‬نرخ تمام‌ش��ده محصول‌شان در هر سال به‬ ‫ان��دازه ‪ ۵‬ت��ا ‪ ۱۰‬برابر رقیبان خارجی رش��د می‌کند؛ در‬ ‫نتیجه به‌سرعت قدرت رقابت بین‌المللی خود را از دست‬ ‫می‌دهن��د‪ .‬در این ش��رایط به‌ناچار‪ ،‬باید به ش��وک‌های‬ ‫ش��دید نرخ دالر تن بدهیم تا بخش��ی از ق��درت رقابت‬ ‫بین‌المللی تولیدکنندگان‌مان احیا شود‪ .‬از طرف دیگر‪،‬‬ ‫‪ ۳‬ویژگی مش��ترک بین همه ‪ ۹۰‬کشوری که به تورم زیر‬ ‫‪ ۳‬درصد رسیده‌اند‪ ،‬مشاهده می‌شود‪:‬‬ ‫اول‪ :‬در هیچ یک از آنها به مخیله سیاست‌گذاران هم‬ ‫خط��ور نکرده که به بهانه کنترل ت��ورم‪ ،‬منابع ملی را در‬ ‫قالب دالر دولتی چوب حراج بزنند و انبوه یارانه س��یاه را‬ ‫به جیب نورچشمی‌ها سرازیر کنند‪.‬‬ ‫دوم‪ :‬در هی��چ‌یک به مخیله سیاس��ت‌گذاران خطور‬ ‫نکرده که با بخشنامه‌های مکرر قیمت‌ها را کنترل کنند‪.‬‬ ‫سوم‪ :‬همه این کشورها پذیرفته‌اند که رساندن تورم‬ ‫ب��ه زیر ‪ ۳‬درصد‪ ،‬فقط از مس��یر کنترل خلق پول محقق‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬همگی پذیرفته‌اند که ب��رای خاموش کردن‬ ‫آتش تورم‪ ،‬باید ماش��ین چاپ پ��ول در بانک مرکزی را‬ ‫خاموش کنند؛ بنابراین در تمامی این کشورها‪ ،‬مسئول‬ ‫رس��اندن تورم به زیر ‪ ۳‬درصد‪ ،‬فقط یک نفر اس��ت‪ .‬این‬ ‫فرد‪ ،‬نه رئیس‌جمهوری اس��ت و نه رئیس مجلس‪ ،‬بلکه‬ ‫«رئی��س کل بانک مرکزی» اس��ت که چنین ماموریتی‬ ‫را ن��زد افکار عمومی می‌پذی��رد و اختیارهای الزم را نیز‬ ‫به‌طور کامل دریافت می‌کند‪.‬‬
‫‌شنبه‬ ‫بازار داغ‬ ‫«خانه نخریدن»‬ ‫‪ 5‬مرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 24‬ذی‌القعده ‪1440‬‬ ‫‪ 27‬ژوئیه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1337‬‬ ‫پیاپی ‪2655‬‬ ‫ایست!‌ نرخ خودرو‬ ‫پایین‌تر هم می‌آید‬ ‫سرنوشت طرح ورود‬ ‫‪ ۳۰۱‬واگن به مترو‬ ‫‪3‬‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫پایداری اقتصاد با توجه ویژه به «ساخت داخل»‬ ‫رض��ا رحمان��ی در س��ومین روز از «می��ز تخصصی تعمیق‬ ‫س��اخت داخل در صنعت خودرو» در نمایش��گاه فرصت‌های‬ ‫س��اخت داخل و رونق تولید‪ ،‬ارز‌‌ب��ری قطعات و مواد وارداتی‬ ‫را یکی از مش��کالت کش��ور دانست و با تاکید بر اینکه نهضت‬ ‫ساخت داخل برای این موضوع راه افتاده است‪ ،‬گفت‪ :‬نهضت‬ ‫س��اخت داخل یکی از برنامه هفت‌گانه امس��ال این وزارتخانه‬ ‫است‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش‬ ‫اظهارات وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫در حال��ی عن��وان می‌ش��ود ک��ه بس��یاری از کارشناس��ان و‬ ‫دس��ت‌اندرکاران صنعتی «توس��عه تولید و تعمیق س��اخت‬ ‫داخل» را یکی از محورهای اصلی در راس��تای پش��تیبانی از‬ ‫ی به سایر کشورها می‌دانند‪.‬‬ ‫تولید و کاهش وابستگ ‌‬ ‫بر همین اس��اس‪ ،‬محس��ن صالحی‌نیا‪ ،‬معاون وزیر صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت با اشاره به فضای اقتصادی کشور‪ ،‬مناسب‌ترین‬ ‫راه ب��رای پای��داری اقتصاد را توجه ویژه به «س��اخت داخل»‬ ‫دانس��ت و اظهار کرد‪ :‬حمایت و پش��تیبانی از تولیدات داخلی‬ ‫موجب پایداری اشتغال‪ ،‬تامین نیازهای اساسی مردم‪ ،‬کاهش‬ ‫وابستگی به واردات‪ ،‬عامل جلوگیری از خروج ارز و در نهایت‬ ‫موجبات ش��کوفایی اقتصادی کشور است‪ .‬به گزارش شاتا‪ ،‬به‬ ‫گفته صالحی‌نیا‪ ،‬سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی‬ ‫ایران در راس��تای ایجاد زیرس��اخت‌های سخت‌افزاری و ارائه‬ ‫خدمات نرم‌افزاری برای س��رمایه‌گذاری صنعتی در کشور‪۳ ،‬‬ ‫برنامه عملیاتی را ذیل محور «توس��عه تولید و تعمیق ساخت‬ ‫داخل» تا پایان امس��ال در دس��تور کار ویژه خ��ود قرار داده‬ ‫اس��ت‪ .‬معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪« ،‬توس��عه تولید‬ ‫و تعمیق س��اخت داخل» را محور اصلی برنامه‌های س��ازمان‬ ‫صنایع کوچک و ش��هرک‌های صنعتی ایران در س��ال «رونق‬ ‫تولی��د» مطرح کرد و این مهم را پش��تیبان تولید و موجبات‬ ‫پایداری اشتغال و کاهش وابستگی‌ها دانست‪.‬‬ ‫‹ ‹برنامه‌های سازمان صنایع کوچک‬ ‫صالحی‌نیا فعال‌س��ازی ظرفیت خالی ‪ ۱۱۰۰‬واحد تولیدی‬ ‫مس��تقر در ش��هرک‌ها و نواحی صنعتی کشور‪ ،‬ارتقا و افزایش‬ ‫ظرفیت تصفیه‌خانه فاضالب ش��هرک‌های صنعتی چرمشهر‬ ‫در استان‌های خراسان رضوی و تهران به منظور اجرای پروژه‬ ‫توسعه تولید و تجارت صنایع نساجی و پوشاک با هدف رشد‬ ‫‪ ۲۵‬درصدی و ایجاد اش��تغال ب��رای ‪ ۹۳‬هزار نفر و همچنین‬ ‫یادداشت‬ ‫اجرای طرح توس��عه ‪ ۴۰‬خوشه صنعتی را از جمله برنامه‌های‬ ‫مهم این سازمان در سال رونق تولید اعالم کرد‪.‬‬ ‫صالحی‌نی��ا همچنی��ن ایج��اد دبیرخان��ه نظ��ام مبادالت‬ ‫پیمانکاری فرعی در ‪ ۱۰‬استان کشور به منظور توسعه تعامل‬ ‫و هم��کاری بین خریداران و س��ازندگان تجهیزات‪ ،‬قطعات و‬ ‫ماشین‌آالت صنعتی و تقویت توانایی صنایع کوچک و متوسط‬ ‫ح��وزه پیمانکاری از طریق تکمیل و بهبود زنجیره ارزش آنها‬ ‫ب��رای افزای��ش تولید و اش��تغالزایی‪ ،‬ب��روز‌آوری فرآیندهای‬ ‫فن��ی و محصوالت‪ ،‬بهب��ود قابلیت رقاب��ت بین‌المللی‪ ،‬جلب‬ ‫س��رمایه‌گذاری و سفارش‌های خارجی‪ ،‬تش��ویق جایگزینی‬ ‫واردات و رش��د ص��ادرات محص��والت را از دیگر ظرفیت‌های‬ ‫سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران به منظور‬ ‫«توسعه تولید و تعمیق ساخت داخل» عنوان کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹جزئیات برنامه توسعه ساخت داخل‬ ‫فرشاد مقیمی نیز با اشاره به برنامه توسعه ساخت داخل در‬ ‫س��ال ‪ ۹۸‬گفت‪ :‬برنامه‌ریزی و اجرای زیرساخت‌های موردنیاز‬ ‫اجرای قانون جدید حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی‬ ‫کشور و حمایت از کاالی ایرانی‌‪ ،‬محور نخست توسعه ساخت‬ ‫داخل است‪ .‬به گزارش تسنیم‪ ،‬معاون امور صنایع وزیر صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت ادام��ه داد‪ :‬داخلی‌س��ازی کاالهای خارجی‬ ‫پرمص��رف و با ارزش‌اف��زوده باال‪ ،‬مدیری��ت واردات کاالهای‬ ‫خارج��ی‪ ،‬پیگی��ری بهب��ود کیفیت کاالهای داخل��ی‪ ،‬ترویج‬ ‫مص��رف کاالها و خدمات داخلی‪ ،‬از دیگر محورهای توس��عه‬ ‫و تعمیق س��اخت داخل اس��ت‪ .‬وی با اش��اره به اجرای محور‬ ‫برنامه‌ریزی و فراهم‌س��ازی زیرس��اخت‌های مورد‌نیاز اجرای‬ ‫قانون جدید حداکثر اس��تفاده توان تولیدی و خدماتی کشور‬ ‫و حمای��ت از کاالی ایران��ی گفت‪ :‬بنا بر تکلیف قانون مبنی‌بر‬ ‫مل��زم ش��دن وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت ب��رای طراحی‬ ‫س��امانه‌ای به منظور ثبت فهرس��ت توانمندی‌های تولیدی و‬ ‫خدماتی کشور و نیازمندی‌های خارجی نهادها سامانه‪www.‬‬ ‫‪ tavaniran.ir‬به‌زودی رونمایی می‌شود‪.‬‬ ‫‹ ‹اجرای طرح جایگزینی کاالهای مصرفی‬ ‫مقیم��ی همچنی��ن از افزایش تولید داخل��ی در پروژه‌های‬ ‫خاص مانند تعمیق خودروهای پرتیراژ‪ ،‬واگن‌های مس��افری‪،‬‬ ‫ش��ناورهای متوس��ط به باال و همچنین تکمی��ل پروژه‌های‬ ‫تولیدی که محصول مش��ابه آنها درحال‌حاضر به کش��ور وارد‬ ‫می‌شوند را از جمله برنامه‌های داخلی‌سازی معرفی کرد‪ .‬وی‬ ‫همچنین گفت‪ :‬پیگیری اجرای طرح جایگزین کردن کاالهای‬ ‫مصرفی با دوام فرسوده با محصوالت جدید با اعمال روش‌های‬ ‫تشویقی و انگیزاننده از دیگر برنامه‌های داخلی‌سازی کاالهای‬ ‫خارجی پرمصرف است‪.‬‬ ‫‹ ‹مدیریت واردات‬ ‫مقیمی مدیریت واردات را از دیگر محورهای برنامه ساخت‬ ‫داخل عنوان کرد و گفت‪ :‬در این راستا‪ ،‬اجرای قانون حداکثر‬ ‫اس��تفاده از ت��وان تولی��دی و خدماتی کش��ور در خریدهای‬ ‫دولتی در س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت‌(س��تادیران) از‬ ‫سوی نهادهای مشمول قانون‪ ،‬همچنین اجرای ساخت داخل‬ ‫کاالها و خدمات در پروژه‌های دولتی و پیگیری اعمال آن در‬ ‫دستور کار قرار دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹بازنگری مقررات صادرات و واردات‬ ‫مقیم��ی به اعمال ممنوعیت(واردات کاالهایی که به میزان‬ ‫کافی و با کیفیت مناسب در داخل کشور تولید می‌شود اشاره‬ ‫ک��رد و گفت‪ :‬بازنگری تفصیلی مق��ررات صادرات و واردات و‬ ‫تعرفه گمرکی کاالها برای حمایت از تولیدات داخلی از دیگر‬ ‫برنامه‌های ساخت داخل در مدیریت واردات است‪.‬‬ ‫معاون امور صنایع درباره محور بهبود کیفیت کاالهای داخلی‬ ‫گف��ت‪ :‬در این زمینه نظارت دقیقی ب��ر اجرای آیین‌نامه‌های‬ ‫رعای��ت حق��وق مصرف‌کنندگان‌(عمومی و خ��ودرو) داریم و‬ ‫همچنین به دنبال تعریف س��ازکار صالحیت‌س��نجی فناوری‬ ‫تولید کاال و خدمات‌(از جمله دانش فنی) و اعمال آن‪ ،‬هستیم‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬درحال‌حاض��ر می‌خواهی��م ان��واع بنگاه‌های‬ ‫ی کنیم و بدی��ن منظور در حال تدوین‬ ‫اقتص��ادی را رتبه‌بند ‌‬ ‫شیوه‌نامه آن با رعایت اولویت‌ها هستیم‪ .‬مقیمی همچنین از‬ ‫تصویب و ارائه مش��وق‌های الزم برای ایجاد و توس��عه مراکز‌‬ ‫قو‌توسعه در واحدهای صنعتی خبر داد‪.‬‬ ‫تحقی ‌‬ ‫‹ ‹برنامه‌ه�ای آموزش�ی تروی�ج مص�رف کاالی‬ ‫داخلی‬ ‫مقیم��ی تروی��ج مص��رف کااله��ا و خدمات داخل��ی را از‬ ‫محوری‌ترین برنامه‌های س��اخت داخ��ل قلمداد کرد و گفت‪:‬‬ ‫در ای��ن زمین��ه تهیه و اجرای برنامه‌ه��ای تبلیغی و ترویجی‪،‬‬ ‫تروی��ج مص��رف کاالهای ایران��ی از طری��ق عرضه‌کنندگان‪،‬‬ ‫توس��عه هدفمن��د تخفیف‌های موث��ر برای تبلی��غ کاالهای‬ ‫راهی برای حفظ اقتدار اقتصادی‬ ‫س�یدجواد حس�ینی‌کیا‪/‬عضو کمیس�یون‬ ‫صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی‪ :‬حمایت‬ ‫از س��اخت داخل موضوعی نیست که به‌تازگی‬ ‫آغاز ش��ده باشد و سال‌هاست که برای حمایت‬ ‫از س��اخت داخ��ل قانون‌هایی مانن��د حداکثر‬ ‫اس��تفاده از توان داخل وضع و اجرایی شده‌اند‪.‬‬ ‫اما اینکه در اجرای این دست از قانون‌ها چقدر‬ ‫موفق بوده‌ایم موضوعی اس��ت که گاهی باعث‬ ‫وض��ع برنامه‌های جدید ب��رای تحقق اهداف‌‌ از‬ ‫پیش تعیین‌شده می‌شود‪‌.‬در کل می‌توان گفت‌‬ ‫خوشبختانه در زمینه حمایت از ساخت داخل‬ ‫در ماه‌های گذش��ته اقدام‌هایی انجام شده که‬ ‫پیش از این ش��اهدش نبودی��م و این موضوع‬ ‫نشان از اهمیت ساخت داخل دارد‪.‬‬ ‫بر اس��اس آمار‪ ،‬بیش از ‪ ۸۰‬درصد واحدهای‬ ‫صنعت��ی کش��ور برای تولی��د نیاز ب��ه واردات‬ ‫مس��تقیم و غیرمس��تقیم دارند‪ .‬این آمار نشان‬ ‫می‌ده��د برای ادامه حیات کاالهای «س��اخت‬ ‫داخ��ل» نیاز ب��ه تامین مواد اولی��ه و قطعاتی‬ ‫اس��ت که فقط با تمرکز تولید بر س��اخت این‬ ‫قطعات می‌توان برنامه حمایتی س��اخت داخل‬ ‫را به نتیجه رس��اند‪ .‬به‌عالوه اینکه تنها در این‬ ‫شرایط می‌توان مانع خروج ارز از کشور‬ ‫شد‪ .‬عالوه‌بر این‪ ،‬ایجاد اشتغال و بهبود‬ ‫شرایط کس��ب‌و‌‌کار و در نهایت توسعه‬ ‫اقتصاد از دیگر مزیت‌های رونق ساخت‬ ‫داخ��ل اس��ت‪ .‬به ط��ور کلی‪ ،‬بیش��تر‬ ‫مش��کالت اقتصادی کش��ور ب��ه دلیل‬ ‫ضعف ط��رف خری��دار و افزایش تورم‬ ‫تولید بوده است‪.‬‬ ‫بر این مبنا‪ ،‬با توس��عه ساخت داخل می‌توان‬ ‫ق��درت خری��د م��ردم را افزای��ش داد‪ .‬در این‬ ‫شرایط طبیعی است که توان و تیراژ تولید نیز‬ ‫باال خواهد رفت‪ .‬هنگامی که تولیدکننده تعداد‬ ‫محصوالت بیشتری را در یک بازه زمانی تولید‬ ‫کند و به فروش برس��اند بدیهی اس��ت که نرخ‬ ‫تمام‌ش��ده محصول در نهایت برای تولیدکننده‬ ‫کاهش می‌یابد‪.‬‬ ‫در نگاه��ی دیگر‪ ،‬ب��ا رونق س��اخت داخلی‬ ‫می‌توان چرخه بحران‌های اقتصادی را برعکس‬ ‫کرد‪ .‬در ش��رایط بد اقتصادی هم مصرف‌کننده‬ ‫توان خرید را از دست می‌دهد و هم تولیدکننده‬ ‫با افزایش تورم تولید روبه‌رو می‌ش��ود‪ .‬این در‬ ‫حالی اس��ت که رونق س��اخت داخل شرایط را‬ ‫به ط��ور کامل دگرگون می‌کند‪ .‬به‬ ‫عبارت دیگر‪ ،‬وقتی ساخت داخل به‬ ‫رونق منطقی برسد‪ ،‬هم تورم بخش‬ ‫تولی��د کاهش و هم ق��درت خرید‬ ‫مصرف‌کنن��ده افزای��ش می‌یاب��د‪.‬‬ ‫بر این اس��اس‪ ،‬حمایت از س��اخت‬ ‫داخل از جمله سیاس��ت‌هایی است‬ ‫ک��ه اجرای مناس��ب آن می‌تواند کل ش��رایط‬ ‫اقتصادی کشور را بهبود بخشد‪.‬‬ ‫رون��ق س��اخت داخ��ل عالوه‌ب��ر بهب��ود‬ ‫زیرس��اخت‌های اقتصادی و پایه پولی منجر به‬ ‫اقتدار بیش��تر کش��ور نیز می‌شود‪ .‬در شرایطی‬ ‫که اقتصاد ایران وابسته به واردات مواد اولیه و‬ ‫صادرات نفت خام است‪ ،‬باید با هر اتفاق داخلی‬ ‫و خارجی منتظر باال بودن سطح آسیب‌پذیری‬ ‫بود‪ .‬این در حالی اس��ت که ب��ا تامین نیازهای‬ ‫داخل��ی می‌توان اقتدار اقتصادی کش��ور را نیز‬ ‫حفظ کرد‪ .‬کالم پایانی آنک ‌ه رونق تولید داخل‬ ‫می‌تواند بیش از ‪ ۷۰‬درصد مشکالت اقتصادی‬ ‫کش��ور را برطرف کند‪ .‬با این حال‪ ،‬نمی‌توان از‬ ‫زیرساخت‌های موردنیاز رونق تولید ملی چشم‬ ‫پوشید‪.‬‬ ‫انعقاد ‪ ۷۵‬قرارداد با متقاضیان در شهرک‌های صنعتی مرودشت‬ ‫مدیرعامل شرکت ش��هرک‌های صنعتی استان‬ ‫فارس از برنامه این شرکت برای ایجاد ناحیه صنعتی‬ ‫کامفیروز در شهرستان مرودشت خبر داد و گفت‪:‬‬ ‫مراحل امکان‌س��نجی و انتخاب زمین انجام شده و‬ ‫هم‌اینک در مراحل گرفتن اس��تعالم‌ها از نهاد‌های‬ ‫اجرایی هس��تیم‪ .‬به گ��زارش‬ ‫‌ احد فتوحی‬ ‫در جلس��ه رفع مش��کالت شهرستان مرودشت که‬ ‫با حضور نماینده مردم شهرس��تان‌های ارسنجان‪،‬‬ ‫پاس��ارگاد و مرودشت در مجلس شورای اسالمی و‬ ‫نیز برخی مدیران کل نهادهای اجرایی شهرس��تان‬ ‫برگ��زار ش��د‪ ،‬اف��زود‪ :‬ایجاد این ناحی��ه صنعتی از‬ ‫مصوبه‌های هیات‌وزیران اس��ت که با هدف فراهم‬ ‫کردن زیرساخت‌ها برای استقرار واحد‌های تولیدی‬ ‫و صنعتی و اش��تغال پایدار در دس��تور کار شرکت‬ ‫ش��هرک‌های صنعت��ی فارس ق��رار گرفته و زمین‬ ‫آن به مس��احت حدود ‪۳۰‬هکتار مش��خص شده و‬ ‫در مراح��ل گرفتن اس��تعالم‌‌ها از نهادهای اجرایی‬ ‫قرار دارد‪ .‬وی افزود‪ :‬در صورت گرفتن پاسخ مثبت‬ ‫اس��تعالم‌ها و در تشریفات قانونی‪ ،‬ایجاد این ناحیه‬ ‫عملیاتی خواهد ش��د و طرح‌های زیرساختی نیز به‌‬ ‫ص��ورت فاز‌به‌فاز در آن انجام خواهد ش��د ‪.‬فتوحی‬ ‫اظه��ار امیدواری کر ‌د با همکاری نهاد‌های اجرایی‌‬ ‫تا پایان امس��ال مراحل ایج��اد این ناحیه صنعتی‬ ‫به عنوان س��ومین ش��هرک صنعتی در شهرستان‬ ‫مرودش��ت انج��ام ش��ود‪ .‬مدیرعام��ل ش��رکت‬ ‫ش��هرک‌های صنعتی استان فارس در ادامه با بیان‬ ‫اینکه هم‌اکنون در شهرس��تان مرودش��ت شهرک‬ ‫صنعتی فتح‌آباد و ناحیه صنعتی انجیره فعال است‬ ‫و در آنها متقاضیان بخش صنعت س��رمایه‌گذاری‬ ‫کرده‌ان��د‪ ،‬گف��ت‪ :‬هم‌اکنون حدود ‪ ۷۵‬ق��رارداد با‬ ‫متقاضیان در این دو شهرک صنعتی بسته شده که‬ ‫از این تعداد ‪ ۴۲‬واحد با اشتغال ‪ ۵۸۰‬نفر در مرحله‬ ‫فعالیت قرار دارند‪ .‬وی اجرای طرح توسعه شهرک‬ ‫صنعتی فتح‌آباد را از برنامه‌های مهم این ش��رکت‬ ‫اعالم و تصریح ک��رد‪ :‬در این زمینه برنامه‌هایی در‬ ‫دست اجرا قرار دارد‪ .‬فتوحی گفت‪ :‬با توجه به وجود‬ ‫متقاضیان سرمایه‌گذاری و ظرفیت محدود این دو‬ ‫شهرک صنعتی‪ ،‬ایجاد نواحی جدید صنعتی در این‬ ‫شهرس��تان ضرورت دارد و عالوه‌برکامفیروز‪ ،‬ایجاد‬ ‫ناحی��ه صنعتی درودزن نیز در برنامه این ش��رکت‬ ‫ق��رار دارد‪ .‬در این جلس��ه موان��ع طرح خط انتقال‬ ‫برق ش��هرک صنعت��ی فتح‌آباد مطرح و قرار ش��د‬ ‫درباره ش��تاب در اجرای این طرح نهاد‌های اجرایی‬ ‫همکاری‌های الزم را انجام دهند‪.‬‬ ‫داخلی‌س��ازی کاالهای خارجی پرمصرف و با ارزش‌افزوده باال‪ ،‬مدیریت‬ ‫واردات کااله��ای خارجی‪ ،‬پیگی��ری بهبود کیفیت کااله��ای داخلی‪ ،‬ترویج‬ ‫مص��رف کاالها و خدم��ات داخلی‪ ،‬از محوره��ای برنامه توس��عه و تعمیق‬ ‫ساخت داخل است‬ ‫داخلی در رس��انه‌ها‪ ،‬در دس��تور کار قرار دارد‪ .‬وی فعال‌سازی‬ ‫کمیسیون ساماندهی تبلیغات کاالهای داخلی‪ ،‬تهیه و اجرای‬ ‫برنامه‌های آموزش��ی ترویج مص��رف کاال و خدمات ایرانی در‬ ‫مد‌رس��ه‌ها‪ ،‬دانشگاه‌ها و مس��جدها را از دیگر برنامه‌های این‬ ‫مح��ور عنوان کرد‪ .‬وی گفت‪ :‬توجیه ش��رکت‌های پیمانکاری‬ ‫عمومی‌(‪ )EPC‬و شرکت‌های مشاور برای حمایت از تولیدات‬ ‫داخلی از برنامه‌های ترویجی و تبلیغی ساخت است‪.‬‬ ‫‹ ‹هدف‌گذاری مشخص برای هر استان‬ ‫س��عید زرندی‪ ،‬معاون طرح و برنامه وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت نیز در گردهمایی معاونان برنامه‌ریزی اس��تان‌ها‪ ،‬از‬ ‫رونق تولید ساخت داخل و توجه به صادرات غیر‌نفتی‪ ،‬توجه به‬ ‫صادرات‪ ،‬راه‌اندازی طرح‌های نیمه‌تمام در اس��تان‌ها به عنوان‬ ‫مهم‌ترین برنامه یاد کرد‪ .‬زرندی در توضیح اینکه س��ال ‪ ۹۸‬را‬ ‫اساس مبارزه با تحریم‌ها و رونق تولید قرار داده‌ایم‪ ،‬بیان کرد‪:‬‬ ‫کاره��ا و فعالیت‌ه��ای مرتبط با تولید در ‪ ۵‬س��طح بین‌الملل‬ ‫و کالن‪ ،‬فرهنگ��ی و اجتماع��ی‪ ،‬سیاس��ت‌گذاری صنعت��ی‪،‬‬ ‫رش��ته‌های فعالیت و بنگاه‌ها تقس��یم شده که سطح یک و دو‬ ‫ن و خارج از وزارت است‬ ‫این تقسیم‌بندی در حوزه اقتصاد کال ‌‬ ‫اما تمامی مباحث آن بر صنعت اثر‌گذار اس��ت‪ .‬س��طح دوم که‬ ‫بر سیاست‌های پولی و مالی توجه دارد‪ ،‬اگر‌چه‌خارج از وزار‌ت‬ ‫اس��ت اما برصنعت تاثیر می‌گذارد چرا‌که قوانین و مقرراتی را‬ ‫دربرمی‌گی��رد که صنعت و تولید را دچ��ار چالش می‌کند‪ .‬از‬ ‫این رو‪ ،‬ما در سال ‪ ۹۸‬بر حل این مشکالت تمرکز کرده‌ایم‪.‬‬ ‫‹ ‹اجرای برنامه‌ها منوط به همکاری چندسویه‬ ‫برنامه‌های وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت برای توسعه تولید‬ ‫و تعمیق س��اخت داخل در حالی عنوان می‌ش��ود که به باور‬ ‫کارشناس��ان‪ ،‬افزایش آگاهی و جلب مش��ارکت مردم نسبت‬ ‫به س��رمایه‌گذاری تولیدی در راس��تای توسعه تولید ساخت‬ ‫داخ��ل در کن��ار رفع قوانین مخل و مزاحم تولید و تس��هیل و‬ ‫روان‌س��ازی فرآیندهای تولیدی در کش��ور از الزام‌هایی است‬ ‫ک��ه باید در راس��تای تحقق اهداف دنبال ش��ود‪ .‬در این بین‬ ‫کاهش واردات محصوالت دارای تولید مش��ابه داخل و تغییر‬ ‫نگرش فرهنگی در خرید محصوالت ایرانی ب ‌ه جای محصوالت‬ ‫خارجی از جمله مواردی است که باید هم از سوی دولت و هم‬ ‫از سوی مردم مدنظر قرار گیرد‪ .‬اجرای این برنامه‌ها منوط به‬ ‫همکاری چندسویه دولت‪ ،‬مصرف‌کنندگان‪ ،‬تولیدکنندگان و‬ ‫واردکنندگان اس��ت که می‌توان با برنامه‌ریزی و هدف‌گذاری‬ ‫مناسب به نتیجه مورد‌‌نظر رسید‪.‬‬
‫‪4‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 5‬مرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 24‬ذی‌القعده ‪1440‬‬ ‫‪ 27‬ژوئیه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1337‬‬ ‫پیاپی ‪2655‬‬ ‫خودرو و قطعه‬ ‫تجارت‬ ‫روی خط خبر‬ ‫ایست!‌ نرخ خودرو پایین‌تر هم می‌آید‬ ‫دو خودروساز بزرگ‬ ‫کشور حداکثر تا پایان‬ ‫‪ ۹۹‬خصوصی می‌شوند‬ ‫فاطمه امیراحمدی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫سعید موتمنی‬ ‫اتحادیه‬ ‫نمایشگاه‪‎‬داران‬ ‫و فروشندگان‬ ‫خودرو توصیه‬ ‫می‌کند مردم‬ ‫محصوالت مورد‬ ‫نیاز خود را گران‬ ‫خریداری نکنند‬ ‫مجمععمومی «ایران‌خودرو‬ ‫دیزل» برگزار شد‬ ‫‪ ،‬مجمع عمومی عادی ساالنه‬ ‫به گزارش‬ ‫ش��رکت ایران‌خودرو دیزل برگزار ش��د‪ .‬مجمع‬ ‫عمومی عادی س��االنه شرکت ایران‌خودرو دیزل‬ ‫با حضور ‪۵۲.۴۷‬درصد از س��هامداران ش��رکت‬ ‫در مح��ل تهران‪ ،‬کیلومت��ر ‪ ۱۴‬بزرگراه آزادگان‬ ‫از اتوبان تهران‪-‬کرج‪ ،‬بلوار ش��هدای ایران‌خودرو‬ ‫دیزل ورودی شماره‪ ۲‬برگزار شد‪ .‬این نشست به‬ ‫ریاس��ت عبدالعلی صالحی و نظارت امیرحسین‬ ‫کوث��ری و علی همت��ی و نیز دبی��ری غالمرضا‬ ‫چنانه تش��کیل شد‪ .‬در ابتدای این مجمع مهدی‬ ‫یونس��یان‪ ،‬مدیرعامل شرکت ضمن ارائه گزارش‬ ‫عملکرد هیات‌مدیره به سواالت سهامداران پاسخ‬ ‫داد‪ .‬س��پس صورت‌های مالی و ترازنامه شرکت‬ ‫برای س��ال مال��ی منتهی ب��ه ‪ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹‬به‬ ‫تصویب حضار رس��ید‪ .‬همچنین در این نشست‬ ‫پ��س از تصوی��ب صورت‌ه��ای مال��ی از س��وی‬ ‫س��هامداران س�ازمان حسابرس�ی به‌عنوان‬ ‫حس�ابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت‬ ‫برای س�ال مالی منتهی به ‪ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹‬از‬ ‫دیگر مصوبات این مجمع بود‪.‬‬ ‫برنامه مدون سایپادیزل‬ ‫برای کاهش وابستگی‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت س��ایپادیزل از تدوی��ن‬ ‫برنام��ه‌ای جام��ع و هدفمن��د ب��رای افزای��ش‬ ‫داخلی‌س��ازی محص��والت تج��اری و کاه��ش‬ ‫وابس��تگی به ش��رکت‌های خارجی خب��ر داد‪ .‬به‬ ‫گزارش سایپانیوز‪ ،‬محمدحسن محمدزاده‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫بر اساس منویات رهبر معظم انقالب و در راستای‬ ‫تحقق سیاست‌های وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫و گروه خودروسازی سایپا به منظور داخلی‌سازی‬ ‫محصوالت‪ ،‬برنامه‌های گس��ترده‌ای در این زمینه‬ ‫تدارک دیده ش��ده که با تکی��ه بر توانمندی‌های‬ ‫داخل��ی‪ ،‬افزای��ش اش��تغال و ش��کوفایی صنعت‬ ‫کشور را به‌دنبال خواهد داشت‪ .‬وی تصریح کرد‪:‬‬ ‫س��ایپادیزل بر همین اساس با حضوری پررنگ و‬ ‫فعال در نمایشگاه فرصت‌های داخلی‌سازی که به‬ ‫دستور وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت برگزار شده‪،‬‬ ‫میزبان قطعه‌س��ازان‪ ،‬دانشگاهیان و فعاالن حوزه‬ ‫صنعت خودرو بوده تا با همفکری و مشارکت آنها‬ ‫بتواند‪ ،‬عمق س��اخت محص��والت خود را افزایش‬ ‫ده��د‪ .‬محمدزاده یادآور ش��د‪ :‬یکی از نکات قابل‬ ‫بهب��ود در زمینه همکاری با قطعه‌س��ازان داخلی‬ ‫در ح��وزه تولید خودروهای تج��اری‪ ،‬پیش‌بینی‬ ‫تی��راژ تولید در بلندمدت اس��ت که چنانچه این‬ ‫موضوع براس��اس نیاز بازار محقق شود و به تعداد‬ ‫قابل توجه و مناس��بی برس��د‪ ،‬تولید قطعه ارزش‬ ‫اقتصادی یافته و مورد استقبال قطعه‌سازان واقع‬ ‫خواهد ش��د‪ .‬ظرفیت‌های تولی��د قطعاتی مانند‬ ‫گیربکس خودروهای تجاری در داخل وجود دارد‬ ‫که پیش از این به کش��ور وارد می‌ش��ده و اکنون‬ ‫مذاکرات گوناگونی با ش��رکت‌های تامین‌کننده‬ ‫گیربک��س در حال انجام اس��ت‪ .‬همچنین درباره‬ ‫داخلی‌سازی بدنه نیز اقدام‌هایی آغاز شده که امید‬ ‫اس��ت منتج به تامین این قطعات از ش��رکت‌های‬ ‫گروه خودروسازی سایپا شود‪.‬‬ ‫آرمان خالقی‬ ‫اگر در‬ ‫مواردی ثابت‬ ‫شود در حق‬ ‫مصرف‌کننده‬ ‫اجحاف می‌شود‬ ‫باید گفت آن‬ ‫کاال را خریداری‬ ‫نکنید تا‬ ‫قیمت‌ها‬ ‫واقعی شود‬ ‫‹ ‹نشانی غلط ندهیم‬ ‫س��عید موتمن��ی‪ ،‬رئی��س اتحادی��ه نمایش��گاه‪‎‬داران و‬ ‫فروش��ندگان خ��ودرو تهران درباره وضعی��ت بازار خودرو‬ ‫به نش��انی‌های غلط اش��اره کرد و ب��ه‬ ‫گفت‪ :‬هیچ‬ ‫متقاضی نمی‌خواهد کاالیی را گران بخرد اما گاهی ناگزیر‬ ‫ب��ه خریداری محصوالت مورد نیاز خود با نرخ باال اس��ت‪.‬‬ ‫مصرف‌کننده زمانی که نیاز داش��ته باش��د مجبور به تهیه‬ ‫محص��ول با هر قیمتی اس��ت‪ .‬در واقع مدیران نباید اجازه‬ ‫گرانی دهند اما برخی در این بازار نشانی غلط به مدیران و‬ ‫مسئوالن باالدستی می‌دهند و گرانی‌ها را توجیه می‌کنند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬چرا بای��د اجازه بدهیم برخی تولیدکنندگان‬ ‫جلوی ورودی کاالهای‌ش��ان را به بازار ببندند‪ .‬س��نت بازار‬ ‫این‌گونه اس��ت که وقتی عرضه کم می‌ش��ود‪ ،‬میزان تقاضا‬ ‫باال می‌رود‪ .‬این مس��ئله در محصوالت غذایی و غیرغذایی‬ ‫ص��ادق اس��ت؛ بنابراین نباید اج��ازه داد وقفه‌ای در عرضه‬ ‫محصوالت از جمله خودرو اتفاق بیفتد‪ .‬اگر کس��ی تخطی‬ ‫کرد باید همان زمان با او برخورد جدی کنیم‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬چند روز عرضه مرغ در تهران مختل ش��د و‬ ‫مردم برای خرید از س��اعت ‪ ۴‬صبح در صف می‌ایس��تادند‪.‬‬ ‫ب��رای بازار خ��ودرو هم همین بود‪ .‬برخی ب��رای باال رفتن‬ ‫ن��رخ پایه کاال‪ ،‬ورودی عرضه را می‌بندند و در ادامه قیمت‬ ‫‪۵‬درصد زیر حاش��یه بازار را ب��رای محصوالت خود تعیین‬ ‫می‌کنند‪ .‬بازار خودرو تا ‪ ۵‬دی س��ال گذش��ته راه خود را‬ ‫می‌رف��ت و با وجود اینکه نرخ دالر ت��ا پایه ‪۱۸‬هزار تومان‬ ‫ب��اال رفته بود‪ ،‬اما نرخ خودروها افزایش آنچنانی نداش��ت‪.‬‬ ‫به‌عن��وان مثال‪ ،‬پژو ‪ ۲۰۶‬تیپ‪ ۲‬از ‪۵۹‬میلیون تومان باالتر‬ ‫نرفته بود‪.‬‬ ‫رئیس اتحادیه نمایش��گاه‪‎‬داران و فروش��ندگان خودرو‬ ‫ته��ران گفت‪ :‬اگر به مردم می‌گویی��م محصوالت را وقتی‬ ‫مدیرعام��ل گروه صنعتی ایران‌خودرو از اولویت داش��تن تجدید‬ ‫ارزیاب��ی س��رمایه‌گذاری‌های این خودروس��از برای خ��روج از ماده‬ ‫‪ ۱۴۱‬خب��ر داد و گفت‪ :‬تجدید ارزیابی دارایی‌ها در اولویت دوم قرار‬ ‫دارد‪ .‬به گزارش ایکوپرس‪ ،‬هاشم یکه‌زارع در مجمع عمومی عادی‬ ‫ساالنه صاحبان سهام ایران‌خودرو در سالن اجتماعات ساپکو گفت‪:‬‬ ‫به‌منظور حفظ ارزش ذاتی سهام ایران‌خودرو‪ ،‬در صورتی که تجدید‬ ‫ارزیابی س��رمایه‌گذاری‌ها برای خروج از ماده ‪ ۱۴۱‬کفایت نکند‪ ،‬به‬ ‫کرده بودند در حال عرضه آن به بازار هس��تند‪ .‬موتمنی با‬ ‫ت نگ��ه دارند قیمت خودرو پایین‌تر‬ ‫بیان اینکه مردم دس�� ‌‬ ‫می‌آید‪ ،‬گفت‪ :‬اتحادیه نمایشگاه‪‎‬داران و فروشندگان خودرو‬ ‫توصی��ه می‌کند مردم محصوالت م��ورد نیاز خود را گران‬ ‫خریداری نکنند‪.‬‬ ‫‹ ‹روش‌هایی برای کوتاه‌مدت‬ ‫عکس‪:‬‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت از انجام فرآیند‬ ‫واگذاری دو خودروساز‬ ‫بزرگ کش��ور به بخش‬ ‫خصوص��ی در س��ال‬ ‫ج��اری و حداکث��ر‬ ‫س��ال آینده خبر داد‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایرنا رضا رحمانی در پایان نشس��ت‬ ‫هی��ات دولت در جمع خبرن��گاران افزود‪ :‬فرآیند‬ ‫واگ��ذاری خودروس��ازان در ‪ ۳‬بخش اصل مورد‬ ‫توج��ه قرار گرفته که در بخش نخس��ت‪ ،‬اموال و‬ ‫ام�لاک غیرتولیدی آنها در تهران و س��ایر نقاط‬ ‫کشور واگذار می‌شود‪ .‬بنابر این گزارش و به گفته‬ ‫رحمانی‪ ،‬اجرایی شدن این مهم آغاز شده و برای‬ ‫امسال مقرر ش��ده هر یک از خودروسازان سایپا‬ ‫و ای��ران خودرو ه��زار میلیارد تومان از این محل‬ ‫واگذاری داشته باشند و نقدینگی آن را در چرخه‬ ‫تولی��د وارد کنند‪ .‬رحمانی با اش��اره به واگذاری‬ ‫شرکت‌های وابسته خودروسازان به‌عنوان بخش‬ ‫دوم موضوع خصوصی‌س��ازی آنها‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬در‬ ‫مرحله س��وم‪ ،‬خو ِد خودروسازان واگذار می‌شوند‬ ‫که در این زمینه س��ازمان خصوصی‌سازی اعالم‬ ‫کرده که س��هام دولت در خودروس��ازی‌ها وثیقه‬ ‫اس��ت و این درست است‪ ،‬اما قابل رفع است‪ .‬وی‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬با اجرایی شدن این موارد‪ ،‬منابع‬ ‫مالی جدیدی حاصل خواهد ش��د و خودروسازان‬ ‫ب��ا این منابع و اقدام‌های دیگر‪ ،‬قادر به رفع موانع‬ ‫تولید خواهند بود‪.‬‬ ‫مدتی اس��ت ب��ازار محص��والت گوناگون‪ ،‬نوس��ان‌های‬ ‫قیمتی شدیدی را تجربه می‌کند‪ .‬نر ‌خ کاالها به‌یکباره اوج‬ ‫می‌گیرن��د و اگر این کاالها ج��زو مایحتاج ضروری جامعه‬ ‫باش��ند با اعتراض مصرف‌کنندگان‪ ،‬مس��ئوالن به موضوع‬ ‫ورود می‌کنند و با تامین بازار سعی در تنظیم آن دارند‪.‬‬ ‫برخی محصوالت نیز متاثر از بازار ارز بوده و نوسان‌های‬ ‫ن��رخ ارز در ب��ازار آنه��ا نی��ز تجربه می‌ش��ود‪ .‬در ش��رایط‬ ‫نابس��امانی بازار برخی سودجویان با خرید و احتکار سعی‬ ‫در مدیری��ت قیمت‌ها می‌کنند‪ .‬یا برخ��ی تولیدکنندگان‬ ‫که مدعی هس��تند نرخ تمام ش��د ‌ه محصوالت آنها باالتر از‬ ‫قیمت‌گذاری‌های دس��توری است با عرضه کم‪ ،‬نرخ مورد‬ ‫نظر خود را در بازار تعیین می‌کنند‪ .‬به‌طور قطع اگر تقاضا‬ ‫وجود نداش��ته باشد تولیدکننده برای فروش محصوالتش‬ ‫ت است اما برای اینکه بازار نظم الزم‬ ‫ناگزیر به کاهش قیم ‌‬ ‫را داش��ته باش��د باید زنجیره طبیعی بازار از تامین و تولید‬ ‫گرفته تا توزیع درست کنار هم قرار گرفته باشند‪.‬‬ ‫بازار خودرو جزو بازارهایی است که در یک سال گذشته‬ ‫تالطم‌های بسیاری را تجربه کرده است‪ .‬اوج‌گیری قیمت‌ها‬ ‫در برهه‌ای از زمان‪ ،‬ش��کایت‌ها و اعتراض‌های بس��یاری را‬ ‫به‌دنبال داش��ت‪ .‬تولیدکننده در پاس��خ به این گالیه‌ها به‬ ‫ش��رایط تحریمی اش��اره می‌کند و اینکه کمبود نقدینگی‬ ‫تولید را تحت‌تاثیر قرار داده است‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫س��اده‌ترین راه‌حل برای کاهش نرخ محصول‪ ،‬خریداری نکردن آن‬ ‫ازسوی مردم و کم ش��دن تقاضا در بازار است‪ .‬تولیدکننده ناگزیر‬ ‫است محصوالتش را بفروشد تا سرمایه‌اش برگردد و به این ترتیب‬ ‫قیمت‌ها شکس��ته ش��ود‪ .‬اما آیا این امر در بازار کش��ور ما سازنده‬ ‫است و موجب بهبود وضعیت اقتصاد می‌شود؟‬ ‫بی‌دلیل گران می‌شوند‪ ،‬خریداری نکنید در مقابل مدیران‬ ‫و مس��ئوالن مربوط هم باید علت‌های این امر را ریشه‌یابی‬ ‫کنند نه اینکه عده‌ای با دادن نشانی‌های غلط مانند کمبود‬ ‫نقدینگی‪ ،‬نرخ ارز و‪ ...‬به دولت‪ ،‬این گران‌ها را توجیه کنند‪.‬‬ ‫گاهی این‌گونه اس��تدالل می‌شود که عده‌ای پول بادآورده‬ ‫دارند و این نقدینگی‌های در دس��ت مردم باعث ش��ده به‬ ‫بازار خودرو هجوم بیاورند‪ .‬این امر پذیرفتنی نیست‪ .‬وقتی‬ ‫تولیدکنن��ده عرضه کاال را به ب��ازار محدود و قطره‌چکانی‬ ‫می‌کند‪ ،‬زمینه و جو روانی برای آشفتگی و بهم زدن توازن‬ ‫بازار را دامن می‌زند‪ .‬وی افزود‪ :‬محصول را نگه می‌دارند تا‬ ‫قیمت‌ها افزایش یافته و سود بیشتری کسب کنند‪ .‬کاالی‬ ‫انحصاری در بازار چنین موقعیتی دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹آرامش بازار و ریزش قیمت‌ها‬ ‫موتمنی در ادامه با اش��اره به ‪۳۰‬درصد کاهش قیمت‌ها‬ ‫در بازار خودرو یادآور ش��د‪ :‬از ‪ ۲‬ماه گذش��ته به این سو چه‬ ‫تغییرات��ی به‌وجود آمده که ن��رخ خودرو ‪۳۰‬درصد کاهش‬ ‫یافته است‪ .‬در چند روز گذشته عرضه یکی از خودروسازان‬ ‫بیشتر شده از این‌رو ریزش قیمت‌ها در محصوالت این برند‬ ‫داخلی بیش��تر بوده است‪ .‬اما خودروساز دیگر محصولی به‬ ‫بازار عرضه نکرده و نرخ خودروهایش بدون کاهش‪ ،‬به‌طور‬ ‫ثابت باقی مانده است‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬هر بازار دارای نیازی‬ ‫است که باید تامین شود و هر فرد هم دارای نیازهایی است‬ ‫ک��ه باید آن را تامین کند‪ .‬ضمن اینکه تاکید می‌کنم هیچ‬ ‫فردی نمی‌خواهد کاالیی را گران بخرد‪ .‬مردم کم‌کم در این‬ ‫زمینه هوشیار می‌شوند و اگر محصولی گران شود نسبت به‬ ‫قبل مقدار کمتری از آن را خریداری می‌کنند‪.‬‬ ‫رئیس اتحادیه نمایش��گاه‪‎‬داران و فروش��ندگان خودرو‬ ‫تهران تاکید کرد‪ :‬بازار راه خود را می‌رود‪ .‬هر محصولی نرخ‬ ‫تولیدش مشخص است و با تجزیه‌و تحلیل به‌دست می‌آید‪.‬‬ ‫در جهان هیچ تولیدکننده‌ای به حال خود رها نمی‌شود و‬ ‫قانون‪ ،‬قیمت‌ها را برآورد و تعیین می‌کند که مصرف‌کننده‬ ‫کاال را بای��د ب��ه چه قیمتی خریداری کن��د؛ بنابراین برای‬ ‫کنترل قیمت‌ها در بازار مس��ائل مربوط باید شفاف‌س��ازی‬ ‫ش��ود‪ .‬موتمنی همچنی��ن گفت‪ :‬در بح��ث قیمت‌گذاری‬ ‫ب��رای خ��ودرو برخی از فرم��ول ‪۵‬درصد زیرحاش��یه بازار‬ ‫دف��اع می‌کردن��د و باید دید پش��ت آن چه منافعی وجود‬ ‫دارد‪ .‬چ��را باید عرضه نباش��د و خودروی��ی که ‪۳۶‬میلیون‬ ‫تومان فاکتور می‌ش��د‪۶۸ ،‬میلیون تومان معامله و س��پس‬ ‫ادعا شود واسطه این پول را می‌خورد‪ .‬درحالی‌که این‌گونه‬ ‫نیست‪ .‬وقتی به قبل‌تر برگردیم خودرویی از سوی کارخانه‬ ‫‪۳۶‬میلیون تومان عرضه می‌شد و در بازار ‪۳۸‬میلیون تومان‬ ‫به‌فروش می‌رس��ید و اختالف فقط ‪۲‬میلیون تومان بود‪ .‬یا‬ ‫ن��رخ کارخانه‌ای پراید ‪۲۲‬میلی��ون و ‪ ۶۰۰‬تومان بود و در‬ ‫بازار با تف��اوت یک‌میلیون و ‪۴۰۰‬هزار تومانی‪۲۴ ،‬میلیون‬ ‫تومان معامله می‌ش��د‪ .‬این فعال بازار خودرو گفت‪ :‬فاصله‬ ‫زیاد نرخ کارخانه و بازار‪ ،‬به‌دلیل عرضه کم است‪ .‬اگر مسیر‬ ‫ورود خودرو به بازار از س��وی تولیدکننده باز باش��د ریزش‬ ‫قیمت‌ه��ا را ش��اهد خواهیم بود‪ .‬به‌عن��وان نمونه‪ ،‬نرخ پژو‬ ‫‪ ۴۰۵‬هفته گذش��ته ‪۸۲‬میلیون تومان بود اما درحال‌حاضر‬ ‫‪۷۲‬میلیون تومان به‌فروش می‌رسد‪ .‬موتمنی با بیان اینکه‬ ‫خریداری در بازار خودرو نیست‪ ،‬گفت‪ :‬اگر یک روز عرضه‬ ‫خودرو به بازار کم شود هفته‌ها زمان می‌برد تا این کمبود‬ ‫جب��ران ش��ود‪ .‬دولت نباید اجازه دهد عرض��ه کاال به بازار‬ ‫کم شود‪ .‬خوشبختانه کسانی که پیش‌تر خودرو خریداری‬ ‫سرمایه‌گذاری‌های ایران‌خودرو در اولویت تجدید ارزیابی‬ ‫سراغ دارایی رفته و اولویت نخست ما زمین‌ها خواهد بود‪ .‬وی تصریح‬ ‫کرد‪ :‬در صورتی که تجدید ارزیابی سرمایه‌گذاری‌ها امکان خروج از‬ ‫ماده ‪ ۱۴۱‬را فراهم کند دیگر نیاز به تجدید ارزیابی دارایی‌ها نخواهد‬ ‫بود‪ .‬یکه‌زارع در ادامه به قرارداد با پژو اشاره کرد و گفت‪ :‬ایران‌خودرو‬ ‫در قرارداد نخست با پژو تجربه تلخی داشت اما در قرارداد دوم تمام‬ ‫تالش خود را صرف کردیم تا طوری تنظیم شود که در صورت ترک‬ ‫دوباره بازار‪ ،‬پژو متضرر ش��ود و این اتفاق هم افتاد‪ .‬وی خاطرنش��ان‬ ‫کرد‪ :‬اینکه توانستیم پژو ‪ ۳۰۱‬را ساخت داخل کنیم نشان می‌دهد‬ ‫در قراردادی که اجرا شد موضوع انتقال دانش و فناوری انجام شده‬ ‫اس��ت‪ .‬وی تولید محصول ‪ ۳۰۱‬در س��ال ‪ ۹۸‬را کار بس��یار خوبی‬ ‫توصیف کرد و در پاس��خ به کس��انی که اظهار می‌کنند امکان تولید‬ ‫این خودرو وجود ندارد‪ ،‬گفت‪ :‬وقتی ما در ایران‌خودرو به سراغ کاری‬ ‫می‌رویم حتما اتفاق می‌افتد‪ ،‬البته با حمایت و پشتیبانی قطعه‌سازان‬ ‫که همواره فعل خواستن را صرف می‌کنند‪ .‬ما بدون حضور پژو این‬ ‫آرمان خالقی از کارشناسان صنعت خودرو درباره تعادل‬ ‫نرخ محصوالت در بازار به‬ ‫گفت‪ :‬ساده‌ترین راه‌حل‬ ‫ب��رای کاهش نرخ محصول‪ ،‬خریداری نکردن آن ازس��وی‬ ‫مردم و نبود تقاضا در بازار اس��ت‪ .‬تولیدکننده ناگزیر است‬ ‫محصوالتش را بفروش��د تا س��رمایه‌اش برگ��ردد و به این‬ ‫ترتیب قیمت‌ها شکسته شود‪ .‬اما آیا این امر در بازار کشور‬ ‫ما سازنده است و موجب بهبودی وضعیت اقتصاد می‌شود؟‬ ‫وی اف��زود‪ :‬ای��ن روش در بلندمدت نمی‌تواند پاس��خگو‬ ‫باشد‪ .‬چنین روش‌هایی در بازه زمانی کوتاه مفید هستند‪.‬‬ ‫از س��وی دیگر‪ ،‬محصوالتی که تولید می‌شوند‪ ،‬نیاز جامعه‬ ‫اس��ت‪ .‬اینکه آیا تولیدکننده در حق مردم اجحاف می‌کند‬ ‫ی��ا خیر را باید نهادهای نظارت��ی بگویند‪ .‬اگر تولیدکننده‬ ‫به‌دنبال س��ود نامتعارف در بازار باش��د به‌طور قطع باید با‬ ‫آن برخورد شود‪.‬‬ ‫خالقی با بیان اینکه این موضوع را باید در س��طح کالن‬ ‫دید‪ ،‬گفت‪ :‬چند موضوع وجود دارد نخس��ت ممکن اس��ت‬ ‫یک کاالیی مش��ابه خارجی در بازار داش��ته باش��د که اگر‬ ‫تعرف��ه گمرکی را از آن کم کنی��م‪ ،‬ارزان‌تر از کاالی تولید‬ ‫داخل اس��ت و محصوالت داخلی با نرخ باال‪ ،‬قادر به رقابت‬ ‫نخواهند بود‪ .‬مدیریت تولید یکی از مهم‌ترین ش��اخص‌ها‬ ‫ب��رای رقابت در بازار اس��ت‪ .‬این حق مصرف‌کننده اس��ت‬ ‫ک��ه کاالیی خ��وب با نرخ مناس��ب خریداری کن��د‪ .‬این‬ ‫کارش��ناس صنعت افزود‪ :‬اگ��ر از جنبه اقتصادی بخواهیم‬ ‫ب��ه موضوع نگاه کنیم محصوالت ما منتج از یک سلس��له‬ ‫مناس��بات ناس��الم در اقتصاد کشور است‪ .‬به این معنی که‬ ‫تولیدکننده ناچار اس��ت تس��هیالت گ��ران دریافت کند‪،‬‬ ‫م��واد اولیه گران بخرد و یک سلس��له هزینه‌های تحمیلی‬ ‫به‌دلیل بهره‌وری نداش��تن در چرخه اقتصاد وجود دارد که‬ ‫در کن��ار تی��راژ پایین و کوچک بودن ب��ازار نتیجه‌اش نرخ‬ ‫تمام ش��ده غیررقابتی اس��ت‪ .‬اگر به این موضوع کاالهای‬ ‫قاچاق هم اضافه شود شرایط تولیدکننده سخت‌تر خواهد‬ ‫شد‪ .‬عضو هیات‌مدیره خانه صنعت‪ ،‬معدن و تجارت ایران‬ ‫تصریح کرد‪ :‬منظور این است که دست تولیدکننده هم در‬ ‫بازار خیلی باز نیس��ت که بخواه��د محصول خود را به هر‬ ‫مبلغی که بخواهد‪ ،‬بفروش��د‪ .‬در این میان‪ ،‬موضوع قاچاق‬ ‫برای خودرو منتقی اس��ت زیرا جابه‌جایی آن کار ساده‌ای‬ ‫نیس��ت‪ .‬آرمان خالقی در ادامه درباره کنترل قیمت‌ها در‬ ‫بازار خودرو عنوان کرد‪ :‬نهادی به‌نام سازمان مالیاتی داریم‬ ‫که ورودی و خروجی واحدها را کنترل و محاسبه می‌کند‪.‬‬ ‫در این محاس��به حس��اب س��ود و زیان شرکت مشخص و‬ ‫مالیات از آن دریافت می‌شود‪ .‬ضمن آنکه سازمان حمایت‬ ‫مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان کنترل و نظارت دارد‪ .‬با‬ ‫این حال اگر در مواردی ثابت ش��ود در حق مصرف‌کننده‬ ‫اجحاف می‌شود باید گفت آن محصول را خریداری نکنید‬ ‫تا قیمت‌ها واقعی شوند‪.‬‬ ‫پ��روژه را تا تحقق کامل پیش خواهیم برد‪ .‬وی عالوه‌بر ‪ ،۳۰۱‬تولید‬ ‫و عرضه پژو ‪ ۲۰۷‬با س��قف پانوراما و دناپالس با گیربکس اتوماتیک‬ ‫را برنامه امس��ال ایران‌خودرو اعالم کرد و گفت‪ :‬ما در ش��رایط جنگ‬ ‫اقتصادی قرار داریم و خانواده گروه صنعتی ایران‌خودرو باید دست‬ ‫در دست هم از مسیر بحران عبور کنیم‪ .‬رهبر معظم انقالب سال را‬ ‫رونق تولید نام‌گذاری کرده‌اند همه باید کمک کنیم تا از راه تولید و‬ ‫صادرات اقتصاد کشورمان را رونق بخشیم‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫امیرحس�ن کاکای�ی ‪ -‬عض�و‬ ‫هیات‌علم�ی دانش�گاه عل�م‌ و‬ ‫صنعت‪ :‬ای��ن روزها هیجان خاصی‬ ‫ب��رای توس��عه داخلی‌س��ازی در‬ ‫صنعت خودرو ایجاد شده که بسیار‬ ‫ارزش��مند اس��ت‪ .‬تمام مس��ئوالن‬ ‫دست‌به‌دس��ت هم داده‌اند تا هرچه‬ ‫زودتر مشکالت تولید در این صنعت برطرف شود‪ .‬قول‌هایی‬ ‫به مردم داده می‌ش��ود که باید یک ایرانی را به‌وجد آورد اما‬ ‫ش��خصا چنین ش��ور و ش��عفی را در اطرافیانم نمی‌بینم‪ .‬به‬ ‫نظر کس��ی باور نمی‌کند قرار اس��ت یک اتفاق خیلی خوب‬ ‫در صنعت خودرو بیفتد‪ .‬کس��ی باور نمی‌کند حرکتی واقعی‬ ‫و مثب��ت برای مردم در حال وقوع اس��ت‪ .‬ما ایرانیان معموال‬ ‫از آنچ��ه داریم ناراضی هس��تیم و گاهی ش��روع به تخریب‬ ‫وضعیت موجود می‌کنیم‪ .‬موضوع داخلی‌س��ازی برای شروع‬ ‫خیلی خوب اس��ت‪ .‬این رفتار تاریخی همیشه باعث تحوالت‬ ‫دائمی می‌ش��ود و از ما یک ملت پویا س��اخته است‪ .‬اما این‬ ‫رفت��ار اگر با برنامه‌ری��زی و آینده‌نگ��ری و ارائه راه‌حل‌های‬ ‫جایگزی��ن برای وضع موجود نباش��د‪ ،‬مخ��رب خواهد بود و‬ ‫نتیجه‌اش حرکت دائمی کتره‌ای در تالطم‌های تاریخی و در‬ ‫جا زدن‌های بی‌مورد است‪.‬‬ ‫روزی که از سمند به‌عنوان نخستین خودرو ملی رونمایی‬ ‫شد‪ ،‬مسئوالنی که می‌دانستند چه کار بزرگی انجام داده‌اند‪،‬‬ ‫ه راه برای توسعه پایدار‬ ‫داخلی‌سازی نیازمند نقش ‌‬ ‫با ش��ور و شوق بسیار آن را به مردم ارائه کردند‪ .‬اما از همان‬ ‫روزهای نخست تشکیک در ملی بودن آن باعث شد سردی‬ ‫به اردوگاه طراح��ان و متخصصان و نیز مدیران مربوط وارد‬ ‫ش��ود و به فاصله کمتر از ‪ ۴‬س��ال‪ ،‬تیم‌ه��ای مربوط از هم‬ ‫پاش��ید و کارهای اساس��ی اگر نگوییم متوقف‪ ،‬به‌شدت کند‬ ‫شد‪ .‬هیچ وقت یادم نمی‌رود که چه بالیی بر سر خودرو رانا‬ ‫و تیبا آمد و چند س��ال توس��عه و ارائه آنها به بازار به تعویق‬ ‫افت��اد و ما از ق َِبل ای��ن تاخیر چه ضربه‌ه��ا خوردیم‪ .‬جالب‬ ‫اس��ت بدانید در هم��ان اوایل دهه ‪ ،۸۰‬پ��س از رونمایی از‬ ‫س��مند‪ ،‬حتی خودروهای برقی و هیبرید هم طراحی شدند‪،‬‬ ‫اما همگی برای س��ال‌ها به فراموشی س��پرده شدند‪ .‬پس از‬ ‫س��ال‌ها‪ ،‬در این روزها‪ ،‬انتهای ده��ه ‪ ،۹۰‬بعضی‌ها که حتی‬ ‫خودروس��از هم نیس��تند‪ ،‬نمایش‌های جدید راه می‌اندازند‬ ‫و انواع خ��ودرو برق��ی رونمایی می‌کنن��د‪ .‬هیچ‌کس یادش‬ ‫نمی‌آید دو دهه پیش چه اتفاق‌های مشابهی رخ داد‪ .‬از آنجا‬ ‫که یادمان نمی‌آید‪ ،‬این س��وال مهم ه��م به‌ذهن‌مان خطور‬ ‫نمی‌کن��د که چرا آن حرکت‌ها شکس��ت خوردند و مدت‌ها‬ ‫متوقف ش��دند‪ .‬به‌همین دلیل پس از ‪ ۲۰‬سال عده‌ای دوباره‬ ‫همان تجربه‌ها را تکرار می‌کنند‪ .‬در مقاله‌های دهه ‪ ۶۰‬و ‪۷۰‬‬ ‫خوان��ده بودم که حافظه تاریخی ما کوتاه اس��ت‪ .‬اما در این‬ ‫سال‌ها به روشنی آن را مشاهده کردم‪.‬‬ ‫ای��ن روزها بعض��ی چنان درباره داخلی‌س��ازی از س��وی‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت صحب��ت می‌کنند که انگار‬ ‫نخس��تین‌بار اس��ت در ایران این اتفاق افتاده اس��ت‪ .‬آنها یا‬ ‫فرام��وش کرده‌اند یا خود را به فراموش��ی زده‌اند که بیش از‬ ‫‪ ۳۰‬سال اس��ت که ما در حال توسعه داخلی‌سازی هستیم‪.‬‬ ‫دولتم��ردان ه��م حداقل انص��اف را به خ��رج نمی‌دهند که‬ ‫به‌جای نام «برنامه‌های داخلی‌سازی»‪ ،‬از اصطالح «توسعه»‬ ‫ی��ا «تعمیق داخلی‌س��ازی» اس��تفاده کنند ک��ه به‌دیگران‬ ‫یادآوری کنند که در این زمینه سال‌ها کار شده است‪.‬‬ ‫اما چه فایده‌ای دارد به‌یاد بیاوریم در گذشته این مسیر را‬ ‫رفته‌ایم؟ اگر واقعا این تجربه‌ها یکجا جمع می‌ش��د و کتابی‬ ‫به‌ن��ام درس آموخته‌ه��ای داخلی‌س��ازی در صنعت خودرو‬ ‫تهیه می‌ش��د‪ ،‬مش��اهده می‌کردیم که داخلی‌سازی الزاماتی‬ ‫دارد ک��ه اگر آنه��ا را رعایت نکنیم‪ ،‬س��رمایه‌های ملی هدر‬ ‫می‌رود‪ .‬اگر مسئوالن مربوط پیش از هرگونه اقدامی مجبور‬ ‫به مطالعه این کتاب قطور می‌ش��دند متوجه می‌ش��دند که‬ ‫برنامه‌ه��ای مبتنی بر هیجان و ب��دون در نظر گرفتن مبانی‬ ‫عقالنی اقتصادی و فنی باعث انحراف شدید در مسیر و حتی‬ ‫شکس��ت می‌شود‪ .‬آنها باید یادش��ان بیاید که چگونه پس از‬ ‫مدت��ی نخبگان کش��ور که در مدت زم��ان کوتاهی به‌تالش‬ ‫ش��بانه‌روزی تشویق و بعد ناگهانی به‌فراموشی سپرده شدند‬ ‫بعد‪ ،‬س��ر از کجا درمی‌آورند‪ .‬باید به آنها یادآوری کرد وقتی‬ ‫برنامه جامع و نقش��ه راه مبتنی بر پژوهش در تجربه و علم‬ ‫نداری��م‪ ،‬در یک کار جمعی در س��طح ملی که بیش از ‪۶۰۰‬‬ ‫شرکت و چند ده‌هزار میلیارد تومان نقدینگی در آن درگیر‬ ‫هس��تند‪ ،‬نمی‌توانیم منابع محدود را درست مدیریت کنیم‪.‬‬ ‫بدون یک نقش��ه راه کامل و شفاف چگونه می‌توانیم حداقل‬ ‫نیازمندی‌هایی مانند توس��عه قانون حق مالکیت معنوی که‬ ‫سال‌هاست به‌طور کاملا ناقص و ناقض حقوق نخبگان عمل‬ ‫می‌کند‪ ،‬فراهم کنیم‪ .‬کجا معلوم می‌شود چقدر سرمایه الزم‬ ‫اس��ت؟ آیا واقعا این س��رمایه‌گذاری‌ها در س��طح ملی الزم‬ ‫است‪ ،‬آیا می‌تواند به‌طور پایدار ادامه یابد؟‬ ‫بعضی‌ها فکر می‌کنند یک عده سرمایه‌دار بی‌درد این نوع‬ ‫س��رمایه‌گذاری‌ها را انجام می‌دهند درحالی‌که سرمایه‌داران‬ ‫را می‌توان به دو دس��ته تقس��یم کرد‪ :‬یک عده کارآفرین و‬ ‫عاش��ق تولید و توس��عه وطن و عده‌ای هم رانتخوار‪ .‬دس��ته‬ ‫نخس��ت سرمایه‌های ملی هس��تند و اگر سرمایه‌های آنها از‬ ‫بین برود‪ ،‬انگار که یک ملت ضرر کرده است‪ .‬دسته دوم هم‬ ‫که به‌طور مستقیم از جیب ملت از بانک‌ها و موسسه‌ها پیدا‬ ‫و پنهان برداش��ت می‌کنند و نمایش می‌دهن��د و روزبه‌روز‬ ‫در بلعی��دن بیت‌المال بزرگتر و قوی‌تر می‌ش��وند‪ .‬در هر دو‬ ‫صورت وقتی برنامه درس��تی نداریم‪ ،‬این مردم هستند که از‬ ‫این سرمایه‌گذاری‌های نامناسب سرمایه‌داران ضرر می‌کنند‪.‬‬ ‫پس الزم است برای آنکه یک ملت ضرر نکنند‪ ،‬برنامه کامل‬ ‫و جامعی داش��ت و سرمایه‌ها را به‌س��مت کاملا مولد برد و‬ ‫برای یک حرکت س��ودآور اقتصادی در بلندمدت همه را به‬ ‫صف و توس��عه‌ای متوازن و پایدار را در سطح وسیع هدایت‬ ‫کرد‪.‬‬
‫‌شنبه‬ ‫صنعت سنگ‬ ‫یکی از مزیت‌های‬ ‫صادراتی‬ ‫‪ 5‬مرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 24‬ذی‌القعده ‪1440‬‬ ‫‪ 27‬ژوئیه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1337‬‬ ‫پیاپی ‪2655‬‬ ‫اطالعات ضعیف بخش خصوصی از حوزه معدن‬ ‫عکس‪ :‬آیدا فریدی‬ ‫منیر حضوری‪:‬‬ ‫مش��کلی که درحال‌حاضر در کش��ور داریم این است که اقتصاد ما‬ ‫تک‌محصولی اس��ت و همان‌طور که می‌دانیم این معضل در هر جای‬ ‫جهان برای رش��د اقتصاد مضر اس��ت‪ ،‬در حالی که توجه به معدن از‬ ‫آن مس��یرهایی اس��ت که می‌تواند اقتصاد را از حالت تک محصولی‪،‬‬ ‫خارج و تنوع و رشد ایجاد کند‪ .‬هرچند توجه به معدن چه کوچک و‬ ‫چه بزرگ مهم اس��ت اما پرسش مهم این است که معدنکاران چقدر‬ ‫فرص��ت و ت��وان فعالیت در این حوزه را دارند و به عبارتی چقدر مورد‬ ‫حمای��ت دولت ق��رار گرفته‌اند چراکه برخی باور دارند وضعیت امروز‬ ‫معدن به تمامی به همت معدنکاران بوده اس��ت وگرنه اگر در انتظار‬ ‫دولت بودیم به این شکل هم نمی‌رسید‪ .‬برای اینکه بخش خصوصی‬ ‫در اقتصاد معدن فعال ش��ود و س��هم خود را به شایس��تگی ایفا کند‪،‬‬ ‫چه سیاس��ت‌هایی باید در پیش گرفت؟ اینها پرسش‌هایی بودند که‬ ‫با لطفعلی بخش��ی‪ ،‬دبیر انجمن اقتصاددانان کشور مطرح کردیم که‬ ‫در ادامه می‌خوانید‪.‬‬ ‫€ €ب�رای اینکه به بخش خصوصی انگیزه بدهیم که به حوزه‬ ‫معدن وارد شوند‪ ،‬چه پیشنهادی دارید؟‬ ‫متاس��فانه بخش خصوصی اطالعاتی از معدن و معدنکاری ندارد؛‬ ‫بنابرای��ن اگ��ر بخواهیم آنها را جذب اقتص��اد و فعالیت معدنی کنیم‬ ‫بای��د ش��بکه موجود و اطالعات را به آنه��ا معرفی کنیم‪ .‬باید از طرف‬ ‫ایمیدرو و س��ازمان‌های مس��ئول بروش��ور تهیه شود و توضیح دهند‬ ‫که معادن کوچک به چه میزان س��رمایه نیاز دارند‪ .‬به طور مش��خص‬ ‫توضی��ح بدهند چق��در معدن در ایران داریم‪ ،‬گس��تره معادن چقدر‬ ‫است و به چه سمتی باید رفت‪ .‬درواقع باید اعالم شود که در ایران به‬ ‫چه تخصص‌هایی در حوزه معدن نیاز اس��ت و چش��م‌انداز و بازده کار‬ ‫روشن شود‪ .‬مواد تولیدی آنها در چه صنایعی به کار می‌رود و چقدر‬ ‫امکان صادرات و ایجاد صنایع پایین‌دس��تی در معدن وجود دارد‪ .‬به‬ ‫این ترتیب باید اطالعات کامل و دقیقی در راس��تای شفاف‌سازی در‬ ‫حوزه معدن ارائه دهیم‪.‬‬ ‫€ €فع�االن بخ�ش خصوص�ی معتق�د هس�تند بیش�ترین‬ ‫دغدغه‌ای که دارند‪ ،‬ناامنی و سیاس�ت‌های دولت اس�ت‪ ،‬نظر‬ ‫شما چیست؟‬ ‫در کار معدن‪ ،‬حجم سرمایه‌گذاری در بعضی جاها تا ‪ ۱۰۰‬میلیون‬ ‫تومان و در برخی جاهای دیگر یک‌میلیارد تومان است‪ .‬همانطور که‬ ‫باید از طرف ایمیدرو و س��ازمان‌های مس��ئول بروش��ور تهیه شود و توضیح‬ ‫دهند که معادن کوچک به چه میزان سرمایه نیاز دارند‬ ‫می‌دانید در ایران افراد ثروتمند و مشتاق سرمایه‌گذاری زیادی داریم‬ ‫که با این ارقام مشکلی ندارند اما با روش‌هایی که دولت بر سر راه آنها‬ ‫گذاشته و مشکالتی از قبیل تامین اجتماعی و مالیات‪ ،‬خیلی از آنها‬ ‫دیگر مش��تاق نیستند در اقتصاد فعالیت کنند‪ .‬غیر از سرمایه‌گذاری‬ ‫روی طال و ارز که از سرمایه‌گذاری‌های مضر اقتصاد است‪« ،‬معدن»‬ ‫شیرین‌ترین بخش سرمایه‌گذاری و پربازده‌ترین بخش است اما باید‬ ‫این زمینه را فراهم کرد که بخش خصوصی انگیزه داشته باشد در آن‬ ‫قسمت سرمایه‌گذاری کند‪ .‬با توجه به همه اینها باور دارم اگر ابعاد کار‬ ‫معدن را به جامعه بشناسانیم کسانی که ثروت خود را در مسیرهای‬ ‫غیرمولد وارد می‌کنند‪ ،‬به کار معدن عالقه‌مند می‌شوند‪ .‬به این ترتیب‬ ‫اگر راه را نشان دهیم‪ ،‬راه‌رو و مشتاق زیاد است‪ .‬درباره معادن کوچک‬ ‫هم همین مسئله صدق می‌کند‪ .‬از این رو باید اطالع‌رسانی کامل برای‬ ‫آنها انجام شود‪ .‬دولت باید در صدا و سیما و رسانه‌های مختلف تبلیغ‬ ‫کند تا سرمایه‌داران ترغیب و امیدوار شوند که می‌توانند به جز دالر‬ ‫و ارز در جاهای دیگر هم سرمایه‌گذاری کنند‪.‬‬ ‫€ €در این شرایط چه انتظاری از دولت دارید؟‬ ‫بزرگ‌تری��ن و اصلی‌ترین وظیفه دولت‪ ،‬اطالع‌رس��انی درس��ت و‬ ‫مناسب است‪ .‬دولت باید اعالم کند در کشور چه تعداد معدن داریم‪،‬‬ ‫بازار مصرف کجاس��ت‪ ،‬حد و حدود س��رمایه‌گذاری در معدن چقدر‬ ‫است و راه را برای سرمایه‌گذاری باز کند‪.‬‬ ‫درب��اره مع��ادن کوچک ک��ه ورود به آنها ب��رای بخش خصوصی‬ ‫راحت‌تر اس��ت‪ ،‬باید اطالع‌رسانی کند که اگر به فرض ‪ ۵۰۰‬میلیون‬ ‫تومان هزینه کنید چقدر درآمد دارید‪ .‬س��پس کس��انی هم که قصد‬ ‫کار دارند‪ ،‬آگاه می‌ش��وند که تالش خ��ود را باید انجام دهند و برای‬ ‫خود راه‌حل پیدا کنند‪.‬‬ ‫ب��ر اس��اس آمارها حدود ‪ ۹۸‬درصد‪ ،‬مع��ادن خصوصی و ‪ ۲‬درصد‬ ‫دولتی هستند اما بخش خصوصی در معدن فعال نیست و نمی‌تواند‬ ‫بازیگر اصلی باشد‪ .‬درواقع ارزش و عملکرد این ‪ ۲‬درصد‪ ۵ ،‬برابر ‪۹۸‬‬ ‫درصد اس��ت اما اگر بخش خصوص��ی ‪ ۹۸‬درصد وزن واقعی خود را‬ ‫در معدن به‌دس��ت بیاورد‪ ،‬حرکت عظیمی در تولید و اشتغال انجام‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬متاس��فانه دولت از معادنی که پرس��ود هستند‪ ،‬دست‌بر‬ ‫نمی‌دارد‪ .‬بنابراین واگذار کردن از س��وی دولت پیش��کش؛ ما انتظار‬ ‫داریم دولت اجازه بدهد بخش خصوصی در کار خود فعال باشد‪.‬‬ ‫€ €چق�در توجه ب�ه مع�ادن کوچ�ک و نقش‌آفرینی بخش‬ ‫خصوصی در آن می‌تواند در این برهه اقتصادی مفید باشد؟‬ ‫ن هم اینکه در سراس��ر‬ ‫معادن کوچک یک ویژگی مهم دارند و آ ‌‬ ‫کش��ور گسترده هستند‪ .‬این معادن به طور عمده در نقاط دورافتاده‬ ‫ق��رار دارند که به‌ش��دت درصد بیکاری باالی��ی دارند و جزو مناطق‬ ‫مح��روم هس��تند‪ .‬درنتیجه با ایج��اد معادن کوچ��ک نیروهای کار‬ ‫محلی جذب می‌ش��وند‪ ،‬جاده کش��یده می‌ش��ود و تحول در منطقه‬ ‫رخ می‌ده��د‪ .‬هر چند حجم س��رمایه‌گذاری در معادن کوچک زیاد‬ ‫نیس��ت اما اگر معادن کوچک را فعال کنیم ش��اید یک‌میلیون نفر به‬ ‫ش��اغالن کل کشور افزوده شود‪ .‬به‌عالوه اینکه وقتی معدن کوچک‬ ‫ایجاد ش��ود با خود کارهای جانبی مثل تعمیرکار‪ ،‬مکانیک‪ ،‬ساخت‬ ‫جاده‪ ،‬آب‌رسانی و برق‌رسانی به همراه می‌آورد‪ .‬بنابراین تنها ‪ ۲۰‬نفر‬ ‫نیستند که در معدن کار می‌کنند بلکه اشتغال و فعالیت زیاد ایجاد‬ ‫می‌شود‪ .‬در ادامه‪ ،‬اگر محصول جواب بدهد مراحل پایین‌دستی هم‬ ‫فعال می‌شوند و فرآوری رشد می‌کند‪ .‬به‌این‌ترتیب یک هسته ایجاد‬ ‫ش��غل در کشور ش��کل می‌گیرد که پایدار است و نه‌تنها از مهاجرت‬ ‫جوان‌های آن منطقه جلوگیری می‌کند بلکه به س��اخت مدرس��ه و‬ ‫بیمارستان و آبادی آن منطقه و حتی کشور کمک می‌کند‪.‬‬ ‫€ €ازآنجایی‌که نقاط محروم ما بیش�ترین سود را با فعالیت‬ ‫معدنی به‌دست می‌آورند‪ ،‬معادن کوچک چقدر می‌توانند در‬ ‫حوزه صادرات موفق باشند؟‬ ‫در ح��وزه صادرات نمی‌ت��وان زیاد راحت صحبت کرد چون حجم‬ ‫محص��ول آنه��ا زیاد نیس��ت؛ درنتیجه نمی‌توانن��د بازاریابی راحتی‬ ‫داش��ته باشند اما دولت می‌تواند تشکل‌هایی ایجاد کند که محصول‬ ‫آنه��ا را پیش‌خرید و به‌صورت انبوه به دیگر کش��ورها صادر کند‪ .‬به‬ ‫عبارتی آنها شرکت‌های کوچکی هستند که می‌توانند یک اتحادیه و‬ ‫شرکت‌های تعاونی داشته باشند و اتحادیه‌شان از طرف آنها صادرات‬ ‫انجام بدهد‪ .‬مثل پس��ته‌کارهای رفسنجان که با هم یکدست شدند‬ ‫و شرکت تعاونی ایجاد کردند که از طرف بقیه‪ ،‬پسته را صادر کند‪.‬‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫برنامه ‪ 5‬ساله‬ ‫برای صادرات‬ ‫سنگ‬ ‫مالک رحمتی‬ ‫نایب رئیس انجمن سنگ ایران‬ ‫صادرات سنگ در ‪ ۵‬سال گذشته همواره رو به‬ ‫رش��د بوده است‪ ،‬چنانچه صادرات سنگ بریده در‬ ‫سال ‪ ۹۷‬نسبت به سال ‪ ۱۴ ،۹۶‬درصد رشد داشته‬ ‫اما آنچه محل ایراد اس��ت اینکه ش��رایط موجود‬ ‫ما با داش��ته‌ها و ظرفیت‌م��ان تطبیق ندارد و این‬ ‫مس��ئله باعث شده اس��ت با نقطه مطلوب فاصله‬ ‫زیادی داش��ته باش��یم‪ .‬اما برای حل این مش��کل‬ ‫بای��د برنامه‌ریزی کنیم تا به نقطه‌ای که مورد نظر‬ ‫اس��ت برسیم و بتوانیم از تمام توانمندی‌های‌مان‬ ‫اس��تفاده کنیم‪ .‬یک گوش��ه از این برنامه‌ریزی‌ها‬ ‫می‌توان��د برگ��زاری نمایش��گاه‌های مختلف در‬ ‫سطح کشور و شرکت در نمایشگاه‌های مربوط در‬ ‫جهان باش��د‪ .‬در این نمایش��گاه‌ها به دنبال جذب‬ ‫هیات‌های تجاری و به رخ کشیدن توانمندی‌مان‬ ‫هس��تیم چراکه چیزی کمتر از سایر شرکت‌های‬ ‫خارجی نداریم و می‌توانیم گامی در جهت رش��د‬ ‫وضعیت سنگ کشور برداریم‪ .‬درباره بازار داخلی و‬ ‫توانمندی‌های‌مان نیز باید بگوییم در داخل کشور‬ ‫سنگ‌های س��اختمانی‌مان خودکفا هستند و در‬ ‫ای��ن زمین��ه حتی یک کیلوگرم ی��ا یک مترمربع‬ ‫ب��ه س��نگ خارجی نی��از نداریم‪ .‬به ای��ن ترتیب‬ ‫خوش��بختانه صد در صد نیازه��ای بازار داخلی را‬ ‫تامی��ن می‌کنی��م اما آنچه برای م��ا هدف و البته‬ ‫آسیب است‪ ،‬نبود بازارهای صادراتی الزم و رقابت‬ ‫با کش��ورهای رقیب از جمله چین و ترکیه است‪.‬‬ ‫م��ا باید س��عی کنیم که با تدبیر و سیاس��ت‌های‬ ‫الزم ب��ه بازارهای صادراتی ورود کنیم و خودمان‬ ‫را ب��ه جهان نش��ان دهیم‪ .‬در ای��ن بین باید برای‬ ‫کشورهای همس��ایه و منطقه‪ ،‬برنامه‌ریزی جامع‬ ‫انج��ام دهیم که این کار را نیز انجام داده‌ایم‪ .‬قصد‬ ‫داریم صادرات این بخش را در یک برنامه ‪ ۵‬ساله از‬ ‫‪ ۳۵۰‬میلیون دالر فعلی به ‪ ۲‬میلیارد دالر برسانیم‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫در گفت‌وگو با دبیر انجمن اقتصاددانان کشور مطرح شد‬ ‫‪5‬‬
‫‪6‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 5‬مرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 24‬ذی‌القعده ‪1440‬‬ ‫‪ 27‬ژوئیه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1337‬‬ ‫پیاپی ‪2655‬‬ ‫بازار مالی‬ ‫تجارت‬ ‫وارد بازارهای غیرمولد نشوید‬ ‫روی خط خبر‬ ‫افزایش ‪ ۱۸‬درصدی‬ ‫مانده‌تسهیالت بانکی‬ ‫افزایش سرمایه بانک‌ها‬ ‫با فروش شعب مازاد‬ ‫عضو کمیس��یون اقتصادی مجلس شورای‬ ‫ی از ضرورت افزایش س��رمایه بانک‌ها‬ ‫اس�لام ‌‬ ‫خب��ر داد و گف��ت‪ :‬ف��روش ش��عب و ام��وال‬ ‫م��ازاد راهی ب��رای افزایش س��رمایه بانک‌ها‬ ‫است‪.‬‬ ‫محم��د حس��ن‌نژاد در گفت‌وگو ب��ا ایبِنا با‬ ‫تاکید بر ضرورت افزایش س��رمایه بانک‌ها با‬ ‫هدف بهبود عملکرد آنها‪ ،‬گفت‪ :‬بانک‌ها برای‬ ‫ادامه فعالیت نیازمند رعایت کفایت س��رمایه‬ ‫هس��تند زیرا خری��د و فروش پول از س��وی‬ ‫بانک‌ها بس��یار خطرناک است‪ .‬نماینده مردم‬ ‫مرند و جلفا در مجلس با بیان اینکه مقداری‬ ‫از دارایی بانک‌ها به میزان دست‌کم ‪ ۴‬درصد‬ ‫آن باید برای خود بانک باش��د‪ ،‬افزود‪ :‬هر چه‌‬ ‫س��رمایه بانک‌ها افزایش یابد قدرت آنها برای‬ ‫تس��هیالت‌دهی نیز افزای��ش خواهد یافت‪ .‬از‬ ‫این رو‪ ،‬پیگیری کفایت سرمایه الزم است‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکی��د بر اینک��ه افزایش س��رمایه‬ ‫بانک‌ها در س��طح جهانی در بزرگی و کفایت‬ ‫سرمایه تاثیرگذار اس��ت‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬اکنون‬ ‫زمان افزایش سرمایه بانک‌ها رسیده و این به‬ ‫این معنا نیست که اندوخته را تبدیل به پول‬ ‫کنن�� ‌د بلکه باید با اس��تفاده از راهکارهایی به‬ ‫بهبود تراز مالی و رشد سرمایه کمک کنند‪.‬‬ ‫حس��ن‌نژاد با بیان اینکه ب��ا توجه به اینکه‬ ‫اکنون در بورس شرکت‌های بزرگ و همچنین‬ ‫بانک‌ها حض��ور دارند این بازار می‌تواند مأمن‬ ‫مناس��بی برای افزایش سرمایه بانک‌ها باشد‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬افزایش سرمایه بانک‌ها از طریق آورده‬ ‫نقدی به‌خوب��ی می‌تواند پاس��خگوی کفایت‬ ‫سرمایه باشد‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬تجدید ارزیابی دارایی‌ها نیز‬ ‫می‌تواند تا حدودی مشکل کفایت سرمایه را‬ ‫حل کند‪ .‬از ای��ن رو‪ ،‬بانک‌ها می‌توانند از این‬ ‫مکانیسم نیز استفاده کنند‪.‬‬ ‫عضو کمیس��یون اقتصادی مجلس با بیان‬ ‫اینکه فروش اموال م��ازاد بانک‌ها نیز راهکار‬ ‫مناس��بی ب��رای افزایش س��رمایه به ش��مار‬ ‫می‌رود‪ ،‬گفت‪ :‬با توجه به بانکداری الکترونیک‬ ‫نیازی به وجود شعبه‌های بسیار بزرگ وجود‬ ‫ندارد‪ ،‬از این‌رو بانک‌ها می‌توانند با فروش این‬ ‫نوع اموال بر دارایی‌های خود بیفزایند‪.‬‬ ‫ارز و سکه برای سرمایه‌گذاری مناسب نیست‬ ‫زهره محسنی‌شاد‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫محمد کشتی‌آرای‬ ‫مهدی طغیانی‬ ‫عباس آرگون‬ ‫نوسان قیمت‌ها جزو جدایی‌ناپذیر اقتصاد ایران شده‬ ‫اس��ت‪ .‬هر از گاهی‌ ت��ورم اوج می‌گیرد‪ ،‬نقدینگی‌های‬ ‫انباشته‌ش��ده همچون س��یالبی مخ��رب وارد بازارها‬ ‫می‌ش��ود‪ ،‬نرخ‌ها تغییر می‌کند و از این نوس��ان‌گیری‬ ‫برخی س��ود می‌برند و عده‌ای زیان می‌بینند‪ .‬در صدر‬ ‫این نوس��ان قیمتی هم بازار ارز قرار گرفته و به دنبال‬ ‫آن بازارهای دیگر هس��تند که وابس��تگی به تغییرات‬ ‫نرخ این پول خارجی مثل طال‪ ،‬سکه‪ ،‬مسکن‪ ،‬خودرو‪،‬‬ ‫کاالهای اساسی و‪ ...‬دارند‪.‬‬ ‫در بیش از یک س��ال گذشته به دلیل خروج امریکا‬ ‫از برجام و اعمال تحریم‌ها‪ ،‬این موضوع بهانه‌ای ش��د‬ ‫ب��رای اینک��ه اقتصاد ای��ران دچار بهم‌ریختگی ش��ود‬ ‫و نقدینگی‌های انباشته‌ش��ده س��ال‌های گذش��ته‪ ،‬به‬ ‫بازاره��ا‌وارد ش��ود و نرخ کاال‌ها یک��ی پس از دیگری‬ ‫افزای��ش یابد‪ .‬اگرچه در تمامی ای��ن مدت تیر پیکان‬ ‫انتقادها به سیاس��ت‌های اقتص��ادی دولت و تاخیر در‬ ‫اجرای برنامه‌های مناس��ب دولت برای مهار قیمت‌ها‬ ‫و بهب��ود وضعی��ت اقتصادی کش��ور بوده ام��ا رفتار‬ ‫مردم هم در تش��دید این شرایط بی‌تاثیر نبوده است؛‬ ‫رفتاری که مردم کش��ور ما در مقابل گرانی‌ها از خود‬ ‫نشان می‌دهند‪ .‬در س��ایر کشورها وقتی کاالیی گران‬ ‫می‌شود‪ ،‬مردم از آن استقبال نمی‌کنند تا نرخ تعدیل‬ ‫شود و به ثبات نسبی برسد اما در کشور ما خالف آن‬ ‫عمل می‌‌‌شود‪.‬‬ ‫همین رفتار باعث می‌شود سودجویان و دالالن‪ ،‬هر‬ ‫از گاهی به‌ویژه در ش��رایط نامساعد اقتصادی‪ ،‬کیسه‬ ‫خود را از رفتار نادرس��ت م��ردم در مقابل گرانی‌ها پر‬ ‫کنن��د‪ ،‬به این صورت که کاالیی را یا عرضه نمی‌کنند‬ ‫یا ش��ائبه گران��ی آن را مطرح می‌کنن��د و از آنجا که‬ ‫م��ردم تصور می‌کنن��د‌باید زودتر خری��د کنند تا در‬ ‫آینده با گرانی آن روبه‌رو‌‌ نش��وند‪ ،‬با توجه به یک اصل‬ ‫خیلی طبیعی یعنی عرضه‌و‌تقاضا‪ ،‬کاالهای سودجویان‬ ‫هر روز با جو هیجانی به وجود آمده گران‌تر می‌شود‪.‬‬ ‫بنابراین‪ ،‬آنچه در این بخش اهمیت پیدا می‌کند این‬ ‫است که مردم با رفتارش��ان می‌توانند جلوی افزایش‬ ‫کاذب قیمت‌ها یا جو هیجان��ی در بازارها را بگیرند و‬ ‫از رواج داللی و سودجویی در بازارها جلوگیری کنند‪،‬‬ ‫آن هم با نخریدنش��ان‪ .‬همان اتفاقی که با تغییر رفتار‬ ‫مردم در حوزه خودرو در حال رخ دادن اس��ت و باعث‬ ‫شروع ریزش قیمت‌ها در این بازار شده است‪.‬‬ ‫کارشناس��ان معتقدند با توجه ب��ه اهمیت حوزه ارز‬ ‫و س��که در اقتصاد که مبنای قیمت‌گذاری کاالها در‬ ‫سایر بخش‌ها به شمار می‌آید‪ ،‬باید این فرهنگ‌سازی‬ ‫ش��ود که م��ردم در ش��رایط نامس��اعد اقتص��ادی و‬ ‫محدودیت‌های ناش��ی از تحریم برای س��رمایه‌گذاری‬ ‫وارد ای��ن بازارها نش��وند و با ایج��اد تقاضای کاذب و‬ ‫یک جو هیجانی به تشدید قیمت‌ها و نوسان‌های بازار‬ ‫دامن نزنند که درنهایت بازار ارز و سکه به بازاری برای‬ ‫سوداگری و داللی تبدیل شود‪.‬‬ ‫اقتصادی که محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها موانعی‬ ‫در اقتصاد ایجاد کرده اس��ت‪ ،‬می‌تواند به هیجان‌های‬ ‫کاذب ب��ازار دامن بزند و نوس��ان قیمت‌ها را افزایش‬ ‫ده��د و این موضوعی اس��ت ک��ه در کلی��ت اقتصاد‬ ‫می‌تواند تاثیر‌گذار باشد‪ ،‬افزود‪ :‬سرمایه‌گذاری در بازار‬ ‫ارز و سکه‪ ،‬س��رمایه‌گذاری مناسبی نیست و ضروری‬ ‫اس��ت که این نگرش در حوزه سرمایه گذاری‌ها تغییر‬ ‫کند و فرهنگ‌سازی مناسبی در این زمینه شود‪.‬‬ ‫ب��ه گفت��ه وی‪ ،‬هیجان کاذب در بازار س��که‪ ،‬تقاضا‬ ‫را ب��اال می‌ب��رد و این موض��وع عاملی می‌ش��ود برای‬ ‫تش��دید نوس��ان‌ها و ایجاد حباب قیمتی در سکه که‬ ‫در نهای��ت ای��ن موضوع تاثیرش را در س��ایر بخش‌ها‬ ‫می‌گذارد‪.‬‬ ‫کش��تی‌آرای ب��ا تاکی��د ب��ر اینک��ه بای��د در بحث‬ ‫س��رمایه‌گذاری در حوزه ارز و س��که فرهنگ‌س��ازی‬ ‫ش��ود و م��ردم را مجاب کرد ک��ه ای��ن بازارها برای‬ ‫س��رمایه‌گذاری مناسب نیس��تند‪ ،‬افزود‪ :‬دراین زمینه‬ ‫نی��از ب��ه اقدام‌های اساس��ی داری��م و بای��د در بحث‬ ‫فرهنگ‌س��ازی برنامه‌ریزی‌های بیش��تری انجام شود‪.‬‬ ‫م��ردم باید بدانند که تغییرات قیمت‌ها در این بازارها‬ ‫وابس��ته به عوامل زیادی است که ممکن است با کم و‬ ‫زیاد شدن تاثیر این عوامل‪ ،‬قیمت‌ها دچار نوسان شود‬ ‫و افراد را ازاین بابت متضرر کند‪.‬‬ ‫محمد کشتی‌آرای‪ ،‬عضو هیات‌رئیسه اتحادیه طال و‬ ‫جواهر در این باره در گفت‌وگو با‬ ‫معتقد اس��ت‬ ‫بازار ارز و س��که به دلیل تاثیر‌پذی��ری از فاکتورهای‬ ‫خارجی و داخلی مختلف‪ ،‬می‌تواند دچار نوس��ان‌های‬ ‫پی‌درپی و ش��دید ش��ود که این تغییرات خیلی قابل‬ ‫پیش‌بینی نیست‪ .‬از این رو‪ ،‬توصیه ما همواره به مردم‬ ‫این بوده اس��ت که برای کسب س��ود وارد این بازارها‬ ‫نشوند زیرا در نهایت ممکن است از این تغییرات ضرر‬ ‫کنند و مش��کالت زیادی برای‌ش��ان ایجاد شود‪ .‬او با‬ ‫بیان اینکه ورود افراد به این بازارها در شرایط نامساعد‬ ‫مه��دی طغیان��ی‪ ،‬کارش��ناس اقتصاد نی��ز در این‬ ‫زمینه در گفت‌وگو با‬ ‫‌ با بیان اینکه نوس��ان‌های‬ ‫قیمت��ی که در حوزه ارز ش��اهد هس��تیم تحت تاثیر‬ ‫عوام��ل زیادی اس��ت که باتوجه به تاثیرگذاری‌ش��ان‬ ‫این نوس��ان‌ها را تشدید یا کم می‌کنند‪ ،‬گفت‪ :‬بخشی‬ ‫از نوس��ان بازار ارز تحت‌تاثیر ساختار اقتصادی کشور‬ ‫است‪ ،‬از جمله حجم باالی نقدینگی منعطف‪ ،‬متعادل‬ ‫نبودن ب��ازار در بازارها‪ ،‬نوع نگاه فع��االن اقتصادی و‬ ‫جامع��ه به ارز و‪ ...‬که باعث ش��ده تا تقاضای خرید در‬ ‫ب��ازار افزای��ش و قیمت‌ها به دنبال آن رش��د کند‪ .‬به‬ ‫‹ ‹برای سود وارد بازار ارز نشوید‬ ‫نظرگاه‬ ‫سیمین‌الس�ادات میرهاش�می نائین�ی‪ ،‬کارش�ناس‬ ‫بانکی‪ :‬یکی از مسائل مهم در بانکداری امروز اجرای شبکه‬ ‫مدیریت ریسک تطبیق اس��ت‪ .‬تطبیق به سازگاری فعالیت‬ ‫موسسه اعتباری با قوانین‪ ،‬مقررات و استانداردهای بانکداری‬ ‫گفته می‌ش��ود‪ .‬به طور کلی قوانی��ن و مقررات بانکداری که‬ ‫بانک‌ها ملزم به رعایت آنها هستند قوانین و مقررات ابالغی‬ ‫و رهنموده��ا و توصیه‌ه��ای نهاده��ای قانون‌گ��ذار و ناظر‬ ‫برون‌سازمانی داخلی و بین‌المللی و بخشنامه‌ها‪ ،‬شیوه‌نامه‌ها‬ ‫و آیین‌نامه‌های داخلی بانک‌هاست به نحوی که عدول از این‬ ‫قوانین ریسک تطبیق را در بانک افزایش می‌دهد‪.‬‬ ‫ریس��ک تطبیق احتمال انحراف فعالیت موسسه اعتباری از‬ ‫این قوانین و استانداردها را نشان می‌دهد که عواقب آن شامل‬ ‫جریم��ه‪ ،‬مجازات‌های قانونی‪ ،‬تنبیه‌های نظارتی و رویارویی با‬ ‫زیان‌های دارای اهمیت‌ یا آس��یب وارد شدن به ُحسن شهرت‬ ‫موسس��ه‌های اعتباری اس��ت‪ .‬بدین ترتیب مدیریت ریس��ک‬ ‫تطبیق در واقع فرآیند شناسایی‪ ،‬ارزیابی‪ ،‬اندازه‌گیری‪ ،‬واکنش‬ ‫مناسب نسبت به این ریسک و نیز پایش و نظارت مستمر بر آن‬ ‫اس��ت‪ .‬اجرای مناسب مکانیسم و فرآیندهای مدیریت ریسک‬ ‫تطبیق در ش��بکه بانکی‪ ،‬نیازمند اس��تقرار س��اختار سازمانی‬ ‫مناسب برای مدیریت این نوع از ریسک است‪.‬‬ ‫تاکن��ون نهادهای ناظر و قانون‌گ��ذار داخلی و بین‌المللی از‬ ‫جمل��ه بانک مرکزی جمهوری اس�لامی ای��ران و کمیته بال‪،‬‬ ‫رهنمودها و توصیه‌هایی درباره اس��تقرار س��اختار س��ازمانی‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه‌ای‬ ‫آماره��ای بان��ک مرک��زی از افزایش ‪۲۴.۲‬‬ ‫درص��دی مانده‌س��پرده‌ها و ‪ ۱۸‬درص��دی‬ ‫مانده‌تس��هیالت بانکی در پایان فروردین ‪۹۸‬‬ ‫نس��بت به مقطع مشابه سال گذشته حکایت‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫گ��زارش بان��ک مرک��زی از وضعی��ت کل‬ ‫مانده‌س��پرده‌ها و تس��هیالت ریال��ی و ارزی‬ ‫بانک‌ه��ا و موسس��ه‌های اعتب��اری در پایان‬ ‫فروردی��ن ‪ ۱۳۹۸‬نش��ان می‌ده�� ‌د مانده کل‬ ‫س��پرده‌ها افزون‌ب��ر ‪ ۲۰۸۲۵‬ه��زار میلی��ارد‬ ‫ریال ش��ده است که نس��بت به مقطع مشابه‬ ‫سال گذشته ‪ ۴۰۵۸‬هزار میلیارد ریال‌(‪۲۴.۲‬‬ ‫درصد) و نس��بت به پایان س��ال پیش معادل‬ ‫‪ ۱۵۱.۷‬هزار میلیارد ریال‌(‪ ۰.۷‬درصد) افزایش‬ ‫نش��ان می‌ده��د‪ .‬بیش��ترین مبلغ س��پرده‌ها‬ ‫مربوط به اس��تان تهران ب��ا مانده ‪۱۱۴۱۷.۹‬‬ ‫هزار میلی��ارد ریال و کمتری��ن مبلغ مربوط‬ ‫به استان کهگیلویه و بویر‌احمد معادل ‪۵۴.۳‬‬ ‫هزار میلیارد ریال است‪.‬‬ ‫مانده کل تس��هیالت افزون‌ب��ر ‪۱۵۱۰۷.۲‬‬ ‫هزار میلیارد ریال اس��ت که نسبت به مقطع‬ ‫مشابه س��ال گذش��ته ‪ ۲۳۰۶.۴‬هزار میلیارد‬ ‫ری��ال(‪ ۱۸‬درص��د) و نس��بت به پایان س��ال‬ ‫پی��ش ‪ ۱۷‬هزار میلی��ارد ری��ال(‪ ۰.۱‬درصد)‬ ‫افزایش داشته است‪ .‬بیشترین مبلغ تسهیالت‬ ‫مربوط به استان تهران با مانده ‪ ۹۸۰۸.۸‬هزار‬ ‫میلیارد ریال و کمترین مبلغ مربوط به استان‬ ‫کهگیلوی��ه و بویراحم��د مع��ادل ‪ ۵۱.۳‬هزار‬ ‫میلیارد ریال است‪.‬‬ ‫گفتنی است‪ ،‬نسبت تسهیالت به سپرده‌ها‬ ‫بعد از کس��ر سپرده قانونی ‪ ۸۰.۸‬درصد است‬ ‫ن ‪ ۱۳۹۷‬و پایان‬ ‫که نس��بت به پایان فروردی�� ‌‬ ‫اس��فند ‪ ،۱۳۹۷‬ب��ه ترتی��ب ‪ ۴.۳‬و ‪ ۰.۵‬واحد‬ ‫درصد کاهش نش��ان می‌دهد‪ .‬نسبت یادشده‬ ‫در اس��تان ته��ران ‪ ۹۴.۷‬درصد و در اس��تان‬ ‫کهگیلویه و بویراحمد ‪ ۱۰۶.۴‬درصد است‪.‬‬ ‫بانک مرکزی توضیح داده است که یکی از‬ ‫علل مهم باال بودن رقم تسهیالت و سپرده‌ها‬ ‫در اس��تان ته��ران اس��تقرار دفات��ر مرکزی‬ ‫بسیاری از ش��رکت‌ها و موسسه‌های تولیدی‬ ‫سایر اس��تان‌ها در استان تهران بوده و بیشتر‬ ‫فعالیت‌های بانکی آنها از سوی شعب بانک‌ها‬ ‫و موسس��ه‌های اعتباری اس��تان تهران انجام‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫باید در بحث س��رمایه‌گذاری در حوزه ارز و س��که فرهنگ‌س��ازی‬ ‫ش��ود و مردم را مج��اب کرد که ای��ن بازارها برای س��رمایه‌گذاری‬ ‫مناسب نیستند‬ ‫‹ ‹نیاز به فرهنگ‌سازی داریم‬ ‫عبارتی‪ ،‬جدا از اینکه فضای سیاسی و جو روانی باعث‬ ‫نوس��ان‌های قیمتی در بازار ارز ش��ده است‪ ،‬بی‌تردید‬ ‫افزایش مس��تمر نقدینگی در اقتصاد عامل مهمی در‬ ‫رشد تقاضا و قیمت‌ها در این بازار بوده که برای بهبود‬ ‫این شرایط باید جلوی این نقدینگی گرفته شود‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬در کن��ار این موضوع بحث عرضه‌و‌تقاضای‬ ‫واقعی اس��ت که در بازار ارز وج��ود دارد و با توجه به‬ ‫محدودیت‌های��ی که در بح��ث ارزآوری و درآمدهای‬ ‫ارزی دول��ت داریم این مهم می‌توان��د تاحدی زمینه‬ ‫رشد قیمت‌ها را فراهم کند‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬موضوع دیگری که در این زمینه وجود‬ ‫دارد‪ ،‬ج��و روانی بازار و هیجان‌های کاذبی اس��ت که‬ ‫در ش��رایط خاص اقتصادی ایجاد می‌شود‪ .‬زمانی که‬ ‫مس��ئله تحریم‌ها مطرح ش��د‪ ،‬این موضوع باعث شد‬ ‫تا افراد برای حفظ ارزش سرمایه‌ش��ان‪ ،‬دارایی‌شان را‬ ‫تبدیل به ارز کنند و این موضوع قیمت‌ها را باال برد و‬ ‫به تنش‌های موجود در اقتصاد دامن زد‪.‬‬ ‫بنابراین‪ ،‬وقتی صحبت از نوسان‌های قیمتی بازار ارز‬ ‫می‌شود‪ ،‬باید این فاکتورها در کنار یکدیگر دیده شود‬ ‫که اثر‌گ��ذاری کدام‌یک از این عوامل بر نوس��ان‌های‬ ‫قیمتی بازار بیش��تر بوده و در راس��تای رفع آن اقدام‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫ب��ه گفته طغیان��ی‪ ،‬در این بین اگر عام��ل اثرگذار‬ ‫س��اختار اقتصادی و ش��رایط سیاس��ی را بر حوزه ارز‬ ‫در‌نظر بگیریم و بخش��ی از رش��د قیمت‌ها را ناشی از‬ ‫این عوام��ل بدانیم‪ ،‬اما در ادامه ای��ن روند‪ ،‬جو روانی‬ ‫و هیجان‌هایی که از س��وی جامعه به بازار وارد ش��د‬ ‫می‌تواند عاملی باشد که این شرایط نوسانی را تشدید‬ ‫کرد و باعث باال رفتن بیشتر قیمت‌ها شد‪.‬‬ ‫این کارش��ناس ادامه داد‪ :‬اینک��ه وقتی قیمت‌ها رو‬ ‫به افزایش می‌رود افراد سرمایه‌ش��ان را وارد این بازار‬ ‫می‌کنن��د تا برای حفظ ارزش پول‌ش��ان اقدام کنند و‬ ‫سودی به‌ دست آورند‪ ،‬بی‌تردید‪ ،‬رفع این مهم نیاز به‬ ‫فرهنگ‌س��ازی دارد و باید در کنار اصالح ساختارهای‬ ‫استقالل و جایگاه سازمانی واحد تطبیق در بانک‌ها‬ ‫مناس��ب ب��رای مدیریت موثر ریس��ک تطبیق ارائه‬ ‫کرده‌اند که همگی بر ایجاد واحد مس��تقل مدیریت‬ ‫ریس��ک تطبیق تاکید دارند‪ .‬در واقع استقالل واحد‬ ‫مدیری��ت ریس��ک تطبی��ق باتوجه ب��ه ماهیت آن‪،‬‬ ‫ب��ه پیش��تیبانی بهتر این واح��د در اجرای گام‌های‬ ‫فرآین��د مدیری��ت ریس��ک تطبیق کم��ک خواهد‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫استقالل واحد تطبیق منجر خواهد شد که احتمال برخورد‬ ‫منافع بین مس��ئولیت‌های تطبیق و دیگر مسئولیت‌هایی که‬ ‫برعه��ده کارکنان واحد تطبیق و به‌ویژه مس��ئول آن اس��ت‪،‬‬ ‫کاه��ش یاب��د‪ .‬از طرفی اس��تقالل این واح��د کمک می‌کند‬ ‫ت��ا امکان دسترس��ی کارکنان واح��د تطبیق ب��ه کارکنان و‬ ‫اطالعات م��ورد نیاز برای اجرای مس��ئولیت‌های خود فراهم‬ ‫ش��ود‪ .‬همچنین اس��تقالل این واحد حق دسترسی مستقیم‬ ‫به هیات‌مدیره یا کمیته منتصب آن را به منظور گزارش‌دهی‬ ‫رسمی فراهم می‌کند‪.‬‬ ‫برخالف واحد تطبیق که تمامی مستندات به لزوم استقالل‬ ‫آن اذع��ان دارن��د‪ ،‬درب��اره کمیته تطبیق‪ ،‬برخی مس��تندات‬ ‫ی‬ ‫تش��کیل کمیته عالی تطبیق را ضروری دانسته‌اند در صورت ‌‬ ‫ک��ه برخی دیگر تش��کیل کمیته فرعی تطبی��ق ذیل کمیته‬ ‫ریس��ک عملیاتی را رافع نیازهای موسس��ه مالی دانس��ته‌اند‪.‬‬ ‫با مش��اهده و تحلیل ساختار س��ازمانی در شبکه بانکی ایران‬ ‫نیز ساختارهای گوناگونی مشاهده می‌شود‪ .‬در برخی بانک‌ها‬ ‫کمیته رعایت قوانین و مقررات ذیل هیات‌مدیره به‬ ‫عنوان باالترین مقام س��ازمانی آن قرار گرفته و پس‬ ‫از آن واح��د‪/‬اداره کل رعایت قوانین و مقررات ذیل‬ ‫مدیرعامل‪/‬قائم مقام وی اس��ت‪ .‬در برخی بانک‌های‬ ‫دیگ��ر کمیته عالی رعایت قوانین و مقررات و واحد‪/‬‬ ‫اداره کل رعای��ت قوانی��ن و مقررات هر دو با نظارت‬ ‫مس��تقیم مدیرعام��ل فعالیت می‌کنن��د‪ .‬همچنین‬ ‫در م��واردی کمیت��ه عالی مدیریت ریس��ک ذیل مدیرعامل و‬ ‫هیات‌مدی��ره و اداره کل تطبی��ق و مبارزه با پولش��ویی نیز با‬ ‫مدیریت امور نظارت و تطبیق فعالیت می‌کند‪.‬‬ ‫یک��ی از ن��کات مهم در چارچوب مدیریت ریس��ک تطبیق‬ ‫ارتب��اط آن ب��ا دیگر واحدهای مدیریت ریس��ک بانک و نیز با‬ ‫واحد حسابرس��ی داخلی اس��ت‪ .‬بر اساس استاندارد بال واحد‬ ‫حسابرس��ی داخلی باید به صورت مس��تقل میزان اثربخشی و‬ ‫کارآیی کنترل داخلی‪ ،‬مدیریت ریسک و شبکه‌های حاکمیتی‬ ‫و فرآیندهای ایجاد‌ش��ده از سوی واحدهای تجاری را ارزیابی‬ ‫و از ای��ن کارکردها حمایت کرده و اطمینان خاطری را درباره‬ ‫کفایت این فرآیندها و شبکه‌ها فراهم آورد‪.‬‬ ‫بر این اس��اس‪ ،‬این استاندارد رابطه بین واحدهای عملیاتی‬ ‫بانک(ص��ف)‪ ،‬واحدهای پش��تیبانی و حسابرس��ی داخلی را با‬ ‫اس��تفاده از ی��ک م��دل کنترلی ‪ ۳‬س��طحی توضیح می‌دهد‪.‬‬ ‫واحدهای عملیاتی نخس��تین س��طح این مدل هس��تند‪ .‬این‬ ‫واحده��ا در مح��دوده تعیین‌ش��ده ب��رای پذیرش ریس��ک‪،‬‬ ‫اقتصادی این مسئله به‌شدت مورد توجه قرار گیرد‪.‬‬ ‫ب��ه گفته طغیان��ی‪ ،‬در این زمینه بای��د نظارت‌ها و‬ ‫کنترل‌ه��ا در بازار ارز افزایش یاب��د تا مردمی که نیاز‬ ‫واقعی به ارز ندارند وارد این بازار نش��وند و با تقاضای‬ ‫کاذب به گران شدن قیمت‌ها دامن نزنند‪ .‬به گفته او‪،‬‬ ‫ن��گاه مردم جامعه و بخش‌ه��ای اقتصادی به ارز‪ ،‬نگاه‬ ‫حفظ قدرت خرید و ارزش پول است که این نگاه باید‬ ‫نسبت به این بازار از بین برود‪.‬‬ ‫‹ ‹لزوم ثبات‌بخشی به بازار ارز‬ ‫در عین حال‪ ،‬عباس آرگون‪ ،‬کارش��ناس اقتصاد در‬ ‫این باره در گفت‌وگ��و با‬ ‫با بیان اینکه در هیچ‬ ‫جای دنیا مرس��وم نیست که افراد سرمایه‌شان را وارد‬ ‫بازار ارز کنند تا از این بازار سود به دست آورند و این‬ ‫نگرش و فرهنگی اس��ت که باید در کش��ور ما هم جا‬ ‫بیفت��د‪ ،‬افزود‪ :‬باید مردم را مج��اب کرد که ارز کاالی‬ ‫مناسبی برای سرمایه‌گذاری نیست و می‌تواند در عین‬ ‫حال که ریس��ک باالیی را برای افراد داش��ته باش��د‪،‬‬ ‫فضای اقتصادی را ملتهب کند و این در نهایت ضرری‬ ‫است که شامل کل افراد جامعه می‌شود‪.‬‬ ‫او با بیان اینکه اگرچه انتظارات تورمی‪ ،‬نااطمینانی‌ها‬ ‫از آینده و بی‌ثباتی قیمت‌ها باعث می‌شود افراد به این‬ ‫بازارها س��وق پیدا کنند اما این دلیل نمی‌ش��ود که با‬ ‫هجوم به بازارها ش��رایط اقتصادی را نامساعد‌تر کنند‬ ‫و به مش��کالت اقتصادی بیش��تر دام��ن بزنند‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫در ای��ن زمینه راهکار مناس��ب این اس��ت که ضمن‬ ‫فرهنگ‌س��ازی در جامعه و مجاب کردن مردم که این‬ ‫بازارها برای س��رمایه‌گذاری اصال مناس��ب نیستند و‬ ‫رفتار آن در این ش��رایط می‌تواند کمکی به بهبود این‬ ‫شرایط بکند‪ ،‬در عین حال دولت باید در راستای ثبات‬ ‫نرخ ارز گام بردارد‪.‬‬ ‫به گفته این کارش��ناس با افزایش دامنه نوسان‌های‬ ‫قیمت��ی در بازار این امر ضم��ن اینکه می‌تواند قدرت‬ ‫برنامه‌ریزی را از فعاالن اقتصاد بگیرد و بی‌اعتمادی در‬ ‫اقتصاد ایجاد کند‪ ،‬می‌تواند فضای سفته‌بازی و داللی‬ ‫را برای سودجویان فراهم کند و این وضعیتی است که‬ ‫به نوسان‌های قیمتی دامن خواهد زد‪.‬‬ ‫آرگون بر این باور اس��ت که با به ثبات رسیدن این‬ ‫بازار‪ ،‬به‌تدریج می‌توان انتظار داش��ت دالرهای خانگی‬ ‫ه��م وارد بازار ش��ود و این موضوع به ریزش بیش��تر‬ ‫قیمت‌ها کمک کند‪.‬‬ ‫مس��ئول شناس��ایی‪ ،‬ارزیاب��ی و کنترل ریس��ک‌های مربوط‬ ‫به کس��ب‌و‌کار خود هس��تند‪ .‬دومین س��طح کنترلی ش��امل‬ ‫واحده��ای پش��تیبانی مانن��د واحده��ای مدیریت ریس��ک‪،‬‬ ‫تطبیق‪ ،‬حقوقی‪ ،‬منابع انسانی‪ ،‬تامین مالی‪ ،‬عملیات و فناوری‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬هر یک از این واحده��ا‪ ،‬با برقراری ارتباط نزدیک با‬ ‫واحدهای عملیاتی‪ ،‬اطمینان حاصل می‌کنند که ریسک‌های‬ ‫موجود در س��طح صف به ش��کل مناسب ش��ناخته و مدیریت‬ ‫شده‌اند‪.‬‬ ‫واحدهای پش��تیبانی ب��ه تعریف راهبرد‪ ،‬اج��رای رویه‌ها و‬ ‫سیاس��ت‌های بانک و جمع‌آوری اطالعات برای ایجاد نگرشی‬ ‫درباره ریس��ک در س��طح کل بانک کمک می‌کنند‪ .‬س��ومین‬ ‫س��طح کنترلی‪ ،‬حسابرسی داخلی اس��ت که به طور مستقل‪،‬‬ ‫اثربخشی فرآیندهای ایجاد شده در سطوح اول و دوم کنترلی‬ ‫را ارزیابی کرده و درباره صحت این فرآیندها اطمینان حاصل‬ ‫می‌کنند‪.‬‬ ‫در پای��ان تاکید می‌ش��ود به منظور اج��رای وظایف واحد‬ ‫تطبیق به طور موثر و اثربخش‪ ،‬نخس��ت باید جایگاه سازمانی‬ ‫مناس��بی متناس��ب با وظایف محول‌ به این واحد در س��اختار‬ ‫س��ازمانی بانک در‌نظر گرفت‪ .‬در گام بعد باید موسس��ه مالی‬ ‫ب��رای آم��وزش و فرهنگ‌س��ازی در زمینه اهمی��ت مدیریت‬ ‫ریس��ک تطبیق در تمام سطوح س��ازمانی اقدام کند‪ .‬این امر‬ ‫به همکاری موثر س��ایر واحدهای س��ازمانی ب��ا واحد تطبیق‬ ‫در زمینه مدیریت ریسک تطبیق کمک شایانی خواهد کرد‪.‬‬
‫‌شنبه‬ ‫‪ 5‬مرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 24‬ذی‌القعده ‪1440‬‬ ‫‪ 27‬ژوئیه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1337‬‬ ‫پیاپی ‪2655‬‬ ‫گاهی به تی‌شرت‌هایی‬ ‫که به تن داریم‬ ‫نگاهی بیندازیم‬ ‫مردم مطالبه‌گر‬ ‫باشند‬ ‫‪www.Tejaratdaily.com‬‬ ‫تفاهمنامه ایجاد خط کشتیرانی به شرق افریقا امضا شد‬ ‫عکس‪ :‬آیدا فریدی‬ ‫‹ ‹تصویرمان از افریقا را اصالح کنیم‬ ‫بیش��ترین س��هم بازار افریقا ازسوی چین تس��خیر شده و این امر‬ ‫نشان می‌دهد چینی‌ها می‌دانند قاره سیاه چقدر ارزشمند است‬ ‫او با اش��اره به س��هم ‪ ۱۶‬درصدی چین از بازار بکر‬ ‫افریقا اظهار کرد‪ :‬بیش��ترین س��هم این بازار ازسوی‬ ‫چین تسخیر ش��ده و این امر نشان می‌دهد چینی‌ها‬ ‫می‌دانند این قاره س��یاه چقدر ارزش��مند است‪ .‬این‬ ‫در حالی اس��ت که سهم کشورهای آس��یایی از بازار‬ ‫بزرگ افریقا فقط ‪ ۲۵‬درصد اس��ت‪ .‬متأسفانه با وجود‬ ‫ظرفیت‌های��ی ک��ه در این قاره بزرگ وج��ود دارد ما‬ ‫از یک ضعف تاریخی برخوردار هس��تیم و نقش خود‬ ‫را در توس��عه جغرافیای��ی صادرات به‌درس��تی انجام‬ ‫نداده‌ایم‪.‬‬ ‫سرپرست سازمان توس��عه تجارت با اشاره به سفر‬ ‫اخی��ر خود به عراق‪ ،‬افزود‪ :‬گالیه اصلی عراقی‌ها از ما‬ ‫این بود که چرا ایرانی‌ها در کش��ور ما سرمایه‌گذاری‬ ‫نمی‌کنند‪ ،‬این در حالی است که به‌واسطه ارتباط این‬ ‫کشور با کش��ورهای گوناگون عربی از جمله لبنان و‬ ‫سوریه این کش��ور می‌تواند فضا و بس��تر مناسبی را‬ ‫برای توسعه تجارت ما فراهم آورد‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬برای حضور مس��تمر در بازارهای جهانی‬ ‫باید سرمایه‌گذاری کنیم و در عین حال سهم خود را‬ ‫براساس ارتباط مستقیم با مخاطبان‌مان در بازارهای‬ ‫هدف حفظ کنیم‪.‬‬ ‫مودودی تاکید کرد‪ :‬ضمن اینکه باید در راس��تای‬ ‫توسعه سرمایه‌گذاری در کشورهای دیگر فعال باشیم‬ ‫باید س��رمایه‌گذاران قدرتمند را وارد کش��ور کنیم و‬ ‫ب��ا این اقدام‌ها س��عی کنی��م حض��ور در عرصه‌های‬ ‫بین‌المللی را تمرین کنیم‪.‬‬ ‫م��ودودی گفت‪ :‬بازاری مانند افریقا که هنوز رقبای‬ ‫قدرتمن��د آن‌چنان در آن حضور نیافته‌اند یک مزیت‬ ‫اس��ت و اگر چه مش��کالتی از جمله مشکالت بانکی‪،‬‬ ‫بیمه و حمل‌ونقل وجود دارد اما می‌توانیم بر آن غلبه‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹اهمیت صادرات خدمات فنی‌مهندس�ی‬ ‫به افریقا‬ ‫رئیس اداره ش��رق افریقا وزارت امور خارجه اعالم‬ ‫کرد‪ :‬ش��رق افریقا یکی از مهم‌ترین مناطقی است که‬ ‫به آن صدور خدمات فنی‌مهندس��ی داریم؛ به نحوی‬ ‫یک س��ال از درگذش��ت س��یاوش ارجمند گذش��ت؛ برادر‬ ‫کوچ��ک خلیل و اس��کندر ارجمند که اول��ی کارخانه ارج را‬ ‫بنی��ان گذاش��ته و دومی آن را مدیریت می‌ک��رد‪ .‬با این حال‬ ‫این حضور س��یاوش ارجمند در جای��گاه مدیریت ارج بود که‬ ‫توس��عه کارخانه ارج را متح��ول و آن را تبدیل به بزرگ‌ترین‬ ‫تولیدکننده لوازم خانگی ای��ران و خاورمیانه کرد‪ .‬به گزارش‬ ‫‪ ،‬س��یاوش ارجمند‪ ،‬ب��رادر کوچک خلیل و اس��کندر‬ ‫ارجمن��د‪ ۲ ،‬مرداد ‪ ۹۷‬درگذش��ت‪ .‬برادر او خلی��ل ارجمند‪،‬‬ ‫متولد ‪ ۱۲۸۸‬در تهران بود که بدون پشتوانه و فعالیت بازاری‬ ‫و با ات��کا به دانش فنی خود در کارگاه��ی کوچک در تهران‬ ‫کار س��اخت ماش��ین‌آالت مکانیک و آهنگری را آغاز کرد‪ .‬او‬ ‫توانس��ت فعالیت خ��ود را در تولید ان��واع محصوالت صنعتی‬ ‫از جمله موتور برق‪ ،‬تلمبه آب و انواع س��یم برق توسعه دهد‬ ‫و کارگاه خ��ود را از چند مغازه کوچ��ک در دروازه قزوین در‬ ‫تهران به کارخانه‌ای بزرگ در ش��رق پایتخت تبدیل کند اما‬ ‫مرگ فرصت را از خلیل گرفت و او در سن ‪ ۳۴‬سالگی هنگام‬ ‫سرکش��ی از چاه آبی که برای مصارف عمومی به دس��تور او‬ ‫ساخته ش��ده بود‪ ،‬به‌دلیل س��قوط به عمق ‪ ۳۶‬متری از دنیا‬ ‫که بیشترین خدمات فنی‌مهندسی پس از همسایگان‬ ‫به ش��رق افریقا صادر شده است‪ .‬ملک‌حسین گیوزاد‬ ‫نی��ز در این همایش گفت‪ :‬جمعیت قاره افریقا حدود‬ ‫یک میلیارد و ‪ ۳۰۰‬میلیون نفر است‪.‬‬ ‫گی��وزاد روابط ایران و افریقا را به ‪ ۴‬دوره تقس��یم‬ ‫ک��رد و در توضی��ح دوره نخس��ت اف��زود‪ :‬دولت‌های‬ ‫انقالبی پس از پیروزی انقالب حمایت از جنبش‌های‬ ‫آزادی بخ��ش را در رأس خواس��ته خود ق��رار دادند‬ ‫و ب��ه صراح��ت از جنبش‌ه��ای آزادی بخ��ش افریقا‬ ‫حمای��ت کردند‪ .‬به همین دلی��ل در آن دوره ایران و‬ ‫امام خمین��ی (ره) از چهره‌های مورد احترام مردم و‬ ‫دولت‌های افریقایی بودند‪.‬‬ ‫وی درباره دومین دوره توضیح داد‪ :‬س��پس روابط‬ ‫سیاسی با کشورهای افریقایی توسعه یافت و با بیش‬ ‫از ‪ ۲۰‬کشور افریقایی روابط سیاسی داشتیم و تبادل‬ ‫هیات‌ه��ا در اوج خود بود‪ .‬در این مقطع ایران الگویی‬ ‫را که برای فقرزدایی از مناطق محروم داخل کش��ور‬ ‫داشت به افریقا تعمیم داد‪.‬‬ ‫همچنی��ن تع��دادی از نهاده��ای فرهنگ��ی برای‬ ‫ارتق��ای س��طح فرهن��گ ع��ازم افریق��ا ش��دند‪ ،‬اما‬ ‫در مجم��وع درگی��ری ای��ران در جن��گ تحمیل��ی‬ ‫مان��ع دس��تیابی ای��ران ب��ه برنامه‌ه��ای م��ورد نظر‬ ‫شد‪.‬‬ ‫رئیس اداره شرق افریقا وزارت امور خارجه با اشاره‬ ‫ب��ه دوره توس��عه روابط اقتصادی ادام��ه داد‪ :‬با پایان‬ ‫یافتن جن��گ تحمیلی گام‌هایی برای توس��عه روابط‬ ‫اقتصادی با افریقا برداش��ته ش��د‪ ،‬اما توجه به س��ایر‬ ‫نقاط جهان باعث ش��د افریقا کمت��ر مورد توجه قرار‬ ‫گیرد‪.‬‬ ‫در این دوره صدها س��ند هم��کاری در زمینه‌های‬ ‫اقتص��ادی با افریقا امضا ش��د اما به‌دلی��ل نوپا بودن‬ ‫صنای��ع داخل��ی‪ ،‬بی‌تجربگ��ی بازرگان��ان ایران��ی و‬ ‫بی‌عالقگی بخش دولتی این برنامه‌ها نتوانست موفق‬ ‫ش��ود و افریقا ب��ه محل آزمون و خط��ای بخش‌های‬ ‫گوناگون تبدیل ش��د‪ .‬در این دوره امریکایی‌ها حضور‬ ‫ای��ران در افریقا را تهدیدی برای منافع خود دانس��ته‬ ‫یادی از «ارج»‬ ‫رفت‪ .‬خلیل ارجمند از نخس��تین گروه دانشجویان ایرانی بود‬ ‫ک��ه برای تحصیل به خارج از کش��ور اعزام ش��دند‪ .‬او در این‬ ‫س��فر با مهندس مهدی بازرگان همراه بود که پس از مرگش‬ ‫او را ف��ردی فعال و مولد ثروت توصی��ف کرد که در بند جاه‬ ‫و مال نبود‪.‬‬ ‫پس از فوت خلیل ارجمند‪ ،‬پدر و همسرش کارخانه ارج را‬ ‫اداره می‌کردند تا اینکه اس��کندر ارجمند به ایران بازگشت و‬ ‫مدیریت ارج را بر عهده گرفت‪ .‬اس��کندر تا سال ‪ ۱۳۳۲‬مدیر‬ ‫ارج بود و پس از او سیاوش ارجمند که تحصیالت خود را در‬ ‫آلم��ان گذرانده و در کارخانه‌ه��ای انگلیس و آلمان کار کرده‬ ‫بود‪ ،‬مدیریت را به‌دست گرفت‪.‬‬ ‫آغ��از مدیریت س��یاوش در کارخان��ه ارج با دوره توس��عه‬ ‫فعالیت‌های ارج و تنوع در تولید محصول همراه بود‪ .‬سیاوش‬ ‫ارجمن��د به طور مداوم محصوالت صنایع خارجی را بررس��ی‬ ‫ک��رده و برای تولید به روز‌ترین کاال تالش می‌کرد‪ .‬انواع لوازم‬ ‫خانگی مثل یخچال‪ ،‬لباسش��ویی‪ ،‬بخاری‪ ،‬صندلی و آبگرمکن‬ ‫در کارخانه ارج تولید می‌شد‪.‬‬ ‫کارخان��ه ارج تا نیمه دهه ‪ ۴۰‬س��رمایه‌اش را دوبرابر کرد‪.‬‬ ‫و شروع به رصد فعالیت‌های ایران در افریقا کردند‪.‬‬ ‫گیوزاد به اش��اره ب��ه روابط کنونی ای��ران و افریقا‬ ‫توضی��ح داد‪ :‬رش��د صنعتی باعث نیاز ای��ران به مواد‬ ‫خام ش��ده که بخشی از این نیاز ازسوی افریقا تامین‬ ‫می‌ش��ود؛ همینطور قاره افریقا می‌تواند تامین‌کننده‬ ‫نیازهای غذایی کش��ور باشد‪ .‬از سوی دی‪ ،‬بازار رو به‬ ‫رو رش��د افریقا فرصت مناسبی برای حضور کاالهای‬ ‫ایرانی در کشورهای ثالث است‪.‬‬ ‫رئی��س اداره ش��رق افریق��ا وزارت ام��ور خارج��ه‬ ‫درب��اره اقدام‌های وزارت خارجه برای توس��عه روابط‬ ‫ایران با کش��ورهای افریقایی اظهارکرد‪ :‬فراهم کردن‬ ‫زمین��ه برای دریاف��ت روادید تجاری‪ ،‬توس��عه روابط‬ ‫سیاس��ی به‌منظ��ر حمای��ت از بخش تج��اری‪ ،‬ارائه‬ ‫اطالعات روزآمد از طریق وزارتخارجه وسفارتخانه به‬ ‫ش��رکت‌ها و حمایت از صدور خدمات فنی‌مهندسی‬ ‫از طریق اطالع‌رس��انی مناقصه‌ها از جمله برنامه‌های‬ ‫وزارت خارجه اس��ت‪ .‬ش��رق افریقا یکی از مهم‌ترین‬ ‫مناطقی است که به آن صدور خدمات فنی‌مهندسی‬ ‫داری��م؛ چنانچ��ه بیش��ترین خدمات فنی‌مهندس��ی‬ ‫پ��س از همس��ایگان ب��ه ش��رق افریقا صادر ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر دوجانب��ه بودن روابط تجاری ایران‬ ‫و افریقا افزود‪ :‬تعدادی از ش��رکت‌های شرق افریقا در‬ ‫ایران س��رمایه‌گذاری کرده‌اند‪ .‬به‌عن��وان نمونه‪ ،‬یک‬ ‫ش��رکت کنیایی در ش��مال کش��ور و در زمینه چای‬ ‫ایران سرمایه‌گذاری کرده که بخشی از چای تولیدی‬ ‫را هم به ش��رق افریقا صادر می‌کن��د‪ .‬همچنین یک‬ ‫شرکت کنیایی در بخش حمل‌ونقل دریایی در شمال‬ ‫کشور سرمایه‌گذاری کرده است‪.‬‬ ‫عباس آرگون ‪ /‬نایب رئیس کمیسیون‬ ‫بازار پول وسرمایه اتاق بازرگانی تهران‬ ‫زهرا طهرانی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹نقش کش�تیرانی در توسعه تجارت ایران‬ ‫و افریقا‬ ‫معاون فنی‌ بازرگانی کش��تیرانی جمهوری اسالمی‬ ‫ای��ران نیز در ای��ن همایش با بیان اینکه کش��تیرانی‬ ‫جمه��وری اس�لامی ایران آم��اده ارائ��ه خدمات در‬ ‫راستای توس��عه تجارت با ش��رق افریقا است‪ ،‬اظهار‬ ‫ک��رد‪ :‬ش��رق افریق��ا دروازه تجارت با افریقا اس��ت و‬ ‫ه��م اکنون اقتصاد‌های بزرگ��ی مانند چین و هند به‬ ‫بازیگران اصلی در این بخش از جهان تبدیل شده‌اند‪.‬‬ ‫کاپیتان س��امان ترابی‌زاده با اشاره به اینکه تجارت‬ ‫کانتینری در چند س��ال گذش��ته در بندرهای بزرگ‬ ‫شرق افریقا رشد کرده‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬حجم عملیات دو‬ ‫بندر مومباس��ا و دارالسالم از ‪9‬سال پیش به این سو‬ ‫دو برابر شده است‪.‬‬ ‫ش��رق افریقا را مطلوب‬ ‫س��هم تجارت ایران با‬ ‫وی‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ندانس��ت و در این‌باره گف��ت‪ :‬افزایش حجم و ارزش‬ ‫تج��ارت با افریق��ا نیازمند حمایت‌های دولتی اس��ت‬ ‫البته این حمایت باید تا زمانی باشد که تاجران ایرانی‬ ‫بتوانند در بازار هدف به ثبات برسند‪.‬‬ ‫معاون فنی بازرگانی کش��تیرانی جمهوری اسالمی‬ ‫ایران با تأکید بر اینکه این کش��تیرانی برای توس��عه‬ ‫مبادالت تجاری با ش��رق افریق��ا آمادگی کامل دارد‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬کش��تیرانی جمهوری اس�لامی ایران در‬ ‫تم��ام بخش‌ها از جمله کانتینر‪ ،‬فله و کاالی عمومی‪،‬‬ ‫مش��تقات نفتی و قیر خدمات خود را به تاجران ارائه‬ ‫می‌دهد‪.‬‬ ‫کاپیت��ان تراب��ی‌زاده با بیان اینکه اگ��ر زمینۀ الزم‬ ‫فراهم شود کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران نسبت‬ ‫به تأس��یس دفتر در ش��رق افریقا اقدام خواهد کرد‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬باید در نظر داشت مبادالت اقتصادی بین ایران‬ ‫و افریقا با توجه به امکانات مناسبی که در دریای خزر‬ ‫وج��ود دارد می‌تواند به ترانزیت کاال از ش��رق افریقا‬ ‫به کش��ور‌های سی‌آی‌اس و برعکس ختم شود که در‬ ‫این زمینه نیز کش��تیرانی جمهوری اسالمی ایران از‬ ‫توانایی خدمات‌دهی الزم برخوردار است‪.‬‬ ‫خانواده ارجمند زمانی سی‌امین سالگرد ارج را جشن گرفتند‬ ‫که محصوالت آنها از طریق نمایندگی‌ها به خانه‌های مردم در‬ ‫سراسر کشور راه یافته بود و به بعضی کشورهای خلیج‌فارس‬ ‫هم صادر می‌شد‪ .‬ارج در سال ‪ ۱۳۴۸‬هم در نمایشگاه صنعتی‬ ‫مسکو ش��رکت کرد‪ .‬عالیخانی وزیر اقتصاد وقت روایت کرده‬ ‫«در آخرین سفری که به شوروی کردم به آقای نوویکو‪ ،‬نایب‬ ‫نخس��ت‌وزیر شوروی که قائم‌مقام کاسیگن نخست وزیر وقت‬ ‫ش��وروی بود‪ ،‬یک یخچال ایرانی ارج هدیه دادم‪.‬او فوق العاده‬ ‫خوشحال ش��د و به من تاکید کرد که راننده خودش می‌آید‬ ‫ت��ا یخچال را بب��رد و تاکید کرد مبادا یخچ��ال را به دفترش‬ ‫بفرستم»‪.‬‬ ‫انعقاد قرارداد همکاری با زانوس��ی ش��روع مرحله‌ای بود تا‬ ‫در سال ‪ ۱۳۴۹‬شروع به تولید ماشین لباسشویی کند و رنگ‬ ‫دیگری به زندگی طبقه متوسط ایرانی بپاشد که با استفاده از‬ ‫محصوالت ارج شکل گرفته بود‪.‬‬ ‫تا پی��ش از پیروزی انقالب اس�لامی‪ ،‬کارخان��ه ارج تعداد‬ ‫کارکنان��ش را به بیش از ‪ ۳‬هزار نفر افزایش داد‪ .‬عالوه بر این‬ ‫تع��داد ده‌ها هزار نفر هم در زمینه تعمیر و فروش محصوالت‬ ‫محمدرضا مودودی‬ ‫ملک‌حسین گیوزاد‬ ‫سامان ترابی‌زاده‬ ‫ارج فعالی��ت می‌کردند‪ .‬کارخانه ارج پی��ش از انقالب زمینی‬ ‫را برای س��اخت کارخانه دوم در ش��یراز خریداری کرد اما با‬ ‫پیروزی انقالب اسالمی در س��ال ‪ ،۱۳۵۷‬کارخانه دوم هرگز‬ ‫راه‌اندازی نش��د‪ .‬هرچند کارخانه ارج مشمول قانون محافظت‬ ‫از صنایع در س��ال ‪ ۱۳۵۸‬نش��ده بود اما ناآرامی‌های کارگری‬ ‫با هدایت نیروهای چپ سیاسی‪ ،‬فرصت ادامه را از ارجمندها‬ ‫گرفت‪ .‬ارج پس از مدتی تحت مدیریت س��ازمان صنایع قرار‬ ‫گرفت و از آن به بعد‪ ،‬افول ارج آغاز شد‪.‬‬ ‫در س��ال ‪ ۹۵‬اخباری از تعطیلی کارخانه ارج منتش��ر شد‪.‬‬ ‫مدیران کارخانه ارج خبر تعطیلی را تکذیب و از کاهش تولید‬ ‫گفتن��د و این درحالی بود که ارج از روزهای اوج خود در ‪40‬‬ ‫سال پیش فاصله‌ای باورنکردنی یافته بود‪ .‬علی‌اصغر سعیدی‪،‬‬ ‫جامعه‌ش��ناس و تاریخ‌نگار اقتصادی در س��ال گذشته پس از‬ ‫فوت س��یاوش ارجمند در نیوریورک در یادداشتی در نشریه‬ ‫تجارت‌فردا نوشت صاحبان فعلی ارج که از فروش آن ناامیده‬ ‫ش��ده بودند به س��یاوش پیغ��ام دادند که می‌توان��د کارخانه‬ ‫خودش را با تخفیف بخرد اما کهولت س��ن مانع بازگش��ت او‬ ‫به کارخانه‌اش بود‪.‬‬ ‫قان��ون حذف س��ود و جریم��ه مضاعف از‬ ‫بدهی تسهیالت‌گیرندگان دارای پیامدهای‬ ‫مثب��ت و منف��ی اس��ت‪ .‬ح��ل بخش��ی از‬ ‫مش��کالت تس��هیالت‌گیرندگان و کمک به‬ ‫وص��ول بدهی‌ه��ای غیرجاری آنه��ا یکی از‬ ‫پیامده��ای مثبت اجرای این قانون اس��ت‪.‬‬ ‫ناتوانی بانک‌ها در پرداخت تسهیالت جدید‬ ‫به بنگاه‌های اقتصادی از عوامل اصلی رکود‬ ‫کنونی اس��ت‪ .‬انباشت بدهی بانک‌ها ناتوانی‬ ‫مالی آنها را عمیق‌تر کرده؛ بنابراین هر راهی‬ ‫که به بهب��ود توان تس��هیالت‌دهی بانک‌ها‬ ‫کم��ک کند‪ ،‬گرهی از مش��کالت کنونی باز‬ ‫خواهد ک��رد و مناب��ع بانکی قفل ش��ده را‬ ‫رها می‌کند‪ .‬در ادامه این روند‪ ،‬بس��یاری از‬ ‫بنگاه‌ها فرصت ادامه فعالیت را پیدا خواهند‬ ‫کرد چراکه می‌توانند از بانک‌ها تس��هیالت‬ ‫دریاف��ت کنند‪ .‬اما از س��وی دیگ��ر می‌توان‬ ‫اجرای چنین قانونی را تش��ویق بدحس��ابی‬ ‫و تنبی��ه خوش‌حس��ابی در نظ��ر گرف��ت‪.‬‬ ‫کسانی خوش‌حس��اب بوده و بدهی خود را‬ ‫ب��ه بانک‌ها پرداخت کرده و معوقاتی ندارند‪،‬‬ ‫از مزیت‌های در این بین برخوردار نش��ده و‬ ‫تشویق نمی‌شوند‪ .‬اجرای این قانون می‌توان‬ ‫دست برخی را در پرداخت نکردن تسهیالت‬ ‫دریافتی از بانک باز کند و زمینه بازنگش��تن‬ ‫تسهیالت را هموار کند‪.‬‬ ‫از سوی دیگر سقف مجاز برای برخورداری‬ ‫از مزایای قانون برای هر ش��خص حقوقی و‬ ‫حقیقی در کل ش��بکه بانکی به ترتیب ‪۲۰‬‬ ‫میلیارد ریال و ‪۵‬میلیارد ریال تعیین ش��ده‬ ‫اس��ت و قراردادهای��ی که اصل آنها بیش��تر‬ ‫از مبالغ یاد ش��ده باش��د مشمول این قانون‬ ‫نخواه��د بود و این یک نوع تبعیض اس��ت‪.‬‬ ‫نکته منفی دیگر‪ ،‬ب��ار مالی این قانون برای‬ ‫بانک‌ها و فشار بیش��تر به هزینه‌های دولت‬ ‫است‪ .‬این درحالی است که در شرایط کنونی‬ ‫باید نقاط هزینه بار برای دولت را شناسایی‬ ‫کرده و از زمینه استفاده حداکثری از منابع‬ ‫بانکی برای تولید را فراهم کرد‪ .‬امید اس��ت‬ ‫هر یک از مصوبات مجلس ش��ورای اسالمی‬ ‫زمینه رونق بیشتر تولید را فراهم کند‪.‬‬ ‫راه‌اندازی دو سامانه‬ ‫جدید الکترونیکی‌گمرک‬ ‫در روزهای آینده‬ ‫رئی��س کل گم��رک ای��ران از راه‌ان��دازی‬ ‫قریب‌الوق��وع دو س��امانه جدی��د گمرک��ی‬ ‫در قال��ب گم��رک هوش��مند خب��ر داد‪ .‬به‬ ‫گزارش روابط عموم��ی گمرک ایران‪ ،‬مهدی‬ ‫میراش��رفی گفت‪ :‬ش��بکه پیام‌رسان گمرک‬ ‫که یک ش��بکه بومی و ملی و داخلی اس��ت‬ ‫به‌زودی راه‌اندازی می‌شود و همه ذی‌نفعان و‬ ‫کارکنان گمرک می‌توانند با هزینه‌ای بس��یار‬ ‫اندک و تقریبا رایگان از خدمات الکترونیکی‬ ‫این شبکه اجتماعی بهره‌مند شوند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬امیدواریم ماحصل این پیام‌رسان‬ ‫داخل��ی به صورت داش��بور الکترونیکی برای‬ ‫مدیران و کارشناسان و سایر ذی‌نفعان مورد‬ ‫بهره‌برداری ق��رار گیرد و حتی تصمیم‌گیران‬ ‫ب��زرگ در عرصه تجارت و اقتصاد نیز بتوانند‬ ‫از مواهب این پیام‌رسان استفاده کنند‪.‬‬ ‫رئیس کل گمرک ایران همچنین با اش��اره‬ ‫به فراگیر شدن سیستم ‪( RFID‬ردیابی کاال‬ ‫از طریق امواج رادیویی) که در برنامه توسعه‬ ‫مکانیزاس��یون گمرک ق��رار دارد‪ ،‬اظهارکرد‪:‬‬ ‫عالوه بر این سیس��تم سامانه گمرک موبایلی‬ ‫نی��ز یک��ی دیگ��ر از خدمات گمرکی اس��ت‬ ‫ک��ه زمین��ه اجرایی ش��دن آن فراهم ش��ده‬ ‫و در آین��ده نه‌چن��دان دور ب��ه بهره‌برداری‬ ‫می‌رسد‪.‬‬ ‫میراش��رفی تصری��ح کرد‪ :‬با ش��روع به کار‬ ‫این س��امانه دیگ��ر نیازی به این نیس��ت که‬ ‫فرد پش��ت کامپیوت��ر خود بنش��یند و اقدام‬ ‫ب��ه برقراری ارتباط با گم��رک کند‪ ،‬بلکه هر‬ ‫جا که هس��ت حتی در اتوبوس‪ ،‬مترو و محل‬ ‫کار ک��ه موبایل آنتن بدهد می‌تواند از طریق‬ ‫تلفن همراه وارد س��امانه جامع گمرکی شود‬ ‫و خدمات تحت وب گمرک را دریافت کند‪.‬‬ ‫میراش��رفی افزود‪ :‬ب��ا آغاز به‌کار س��امانه‬ ‫گمرک موبایلی‪ ،‬زیرسامانه‌های مورد نیاز نیز‬ ‫به‌تدریج به آن اضافه خواهد شد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫محمدرضا مودودی‪ ،‬سرپرس��ت س��ازمان توس��عه‬ ‫تج��ارت در همایش تجارت با ش��رق افریقا با رویکرد‬ ‫بان��ک‪ ،‬بیمه‪ ،‬حمل‌ونقل دریای��ی گفت‪ :‬برای همه ما‬ ‫تصویر افریقا روشن نیس��ت؛ بنابراین در گام نخست‬ ‫برای برقراری تجارت با این قاره باید ارتباط مستقیم‬ ‫پی��دا کنی��م و تصویرهای��ی که دیگ��ران در ذهن ما‬ ‫ساخته‌اند را بازنگری و اصالح کنیم‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬افریقا کش��وری زیبا و با جاذبه‌های‬ ‫فوق‌العاده و ظرفیت‌های گردشگری بی‌نظیر و سرشار‬ ‫از فرصت‌هایی برای آینده اس��ت‪ .‬این در حالی است‬ ‫که این قاره ‪ ۶‬درصد از جغرافیای جهان را در اختیار‬ ‫دارد و جمعی��ت آن ‪ ۱۷‬درص��د جمعی��ت جه��ان را‬ ‫تش��کیل می‌دهد اما س��هم آن از تج��ارت در جهان‬ ‫کمتر از ‪ ۳‬درصد است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬این موضوع نش��ان می‌دهد این کش��ور‬ ‫نتوانسته تجارت جهان را با وجود ذخایر زیرزمینی و‬ ‫نیروهای انسانی و فرصت‌های بی‌نظیر به خود وابسته‬ ‫کند‪.‬‬ ‫سرپرس��ت س��ازمان توس��عه تجارت تصریح کرد‪:‬‬ ‫البته ایران هم از جمله کش��ورهایی است که با وجود‬ ‫اینکه ‪ ۱.۲‬درصد جمعیت‪ ،‬مس��احت و تولید ناخالص‬ ‫داخلی جهان را در اختیار دارد اما س��هم صادرات آن‬ ‫از تجارت جهانی کمتر از ‪ ۰.۲‬درصد است‪.‬‬ ‫م��ودودی با بیان اینکه افریقا برای ما یک س��کوی‬ ‫پرش اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬این ق��اره ظرفیت‌های بزرگی در‬ ‫اختیار دارد که با توجه به شرایط خاص کشور که در‬ ‫تحریم قرار گرفته‌ایم می‌توانیم از آن حداکثر استفاده‬ ‫را داشته باشیم‪ .‬افریقا برای ما فرصت سرمایه‌گذاری‪،‬‬ ‫توسعه بازار صادرات است‪.‬‬ ‫کشف دوباره افریقا‬ ‫مذمت‬ ‫تشویق‬ ‫بدحسابی‬ ‫یادداشت‬ ‫قاره افریقا از همان ابتدای انقالب اسالمی در ایران‬ ‫مورد توجه مس��ئوالن حاکمیتی و دولتی قرار گرفت‬ ‫و جای��گاه وی��ژه‌ای در سیاس��ت خارجی کش��ورمان‬ ‫پیدا کرد‪ .‬برهمین اس��اس روابط سیاس��ی‪ ،‬فرهنگی‬ ‫و اقتصادی با کش��ورهای قاره افریقا به مرور توس��عه‬ ‫یافت و گس��ترش و تعمیق روابط با کش��ورهای این‬ ‫قاره پرظرفی��ت در تمامی ابعاد آن‪ ،‬یکی از مهم‌ترین‬ ‫رویکردها در سیاست خارجی جمهوری اسالمی بود‪.‬‬ ‫درحال‌حاضر هر چند ایران روابط سیاسی قوی با این‬ ‫کش��ورها دارد اما در بخش اقتص��ادی آنطور که باید‬ ‫بهره‌گیری مناس��بی نشده اس��ت‪ .‬سرپرست سازمان‬ ‫توسعه تجارت با بیان اینکه افریقا برای ما یک سکوی‬ ‫پرش اس��ت‪ ،‬گفت‪« :‬این قاره ظرفیت‌های بزرگی در‬ ‫اختیار دارد که با توجه به شرایط خاص کشور که در‬ ‫تحریم قرار گرفته‌ایم می‌توانیم از آن حداکثر استفاده‬ ‫را داشته باشیم‪ ».‬به‌عنوان نمونه‪ ،‬چین بیشترین سهم‬ ‫را در این بازار دارد که نشان‌دهنده درک درست چین‬ ‫از ظرفیت‌ه��ای باالی افریقا دارد؛ بنابراین ما نیز باید‬ ‫با برنامه‌ریزی و شناسایی ظرفیت‌ها نسبت به توسعه‬ ‫حضور در بازارهای این قاره تالش کنیم‪.‬‬ ‫به‌تازگی نیز همایش تجارت با ش��رق افریقا برگزار‬ ‫ش��د که بانک‪ ،‬بیمه‪ ،‬حمل‌ونق��ل دریایی محور اصلی‬ ‫آن ب��ود‪ .‬در ای��ن همای��ش تفاهمنام��ه ایج��اد خط‬ ‫کشتیرانی‌ منظم به شرق افریقا با مشارکت کشتیرانی‬ ‫جمهوری اس�لامی ایران به امضا رس��ید و بر توسعه‬ ‫لو‌نق��ل تاکید ش��د‪ .‬به گ��زارش‬ ‫بخ��ش حم ‌‬ ‫‪،‬‬ ‫این تفاهمنامه که از س��وی کاپیتان حمزه کش��اورز‬ ‫مدیرعامل کش��تیرانی حافظ دریای آریا و محمدرضا‬ ‫مودودی سرپرس��ت سازمان توس��عه تجارت ایران به‬ ‫امضاء رسید‪ ،‬خط منظم کشتیرانی ماهانه از بندرهای‬ ‫ایران به بندرهای مومباسای کنیا و دارالسالم تانزانیا‬ ‫را سامان می‌دهد‪ .‬ضمن اینکه با ایجاد این خط منظم‬ ‫کشتیرانی کانتینری مبادالت اقتصادی ایران و افریقا‬ ‫در مسیر تازه‌ای از توسعه قرار خواهد گرفت‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫بومگردی در مسیر‬ ‫توسعه بومی‬
‫‪8‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 5‬مرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 24‬ذی‌القعده ‪1440‬‬ ‫‪ 27‬ژوئیه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1337‬‬ ‫پیاپی ‪2655‬‬ ‫تجارت‬ ‫تجارت‬ ‫لباس‌های ما به دست فقیرترین مردم جهان تولید می‌شود!‬ ‫یادداشت‬ ‫چه نکاتی در‬ ‫حذف سود‬ ‫مرکب نادیده‬ ‫گرفته می‌شود؟‬ ‫گاهی به تی‌شرت‌هایی که به تن داریم نگاهی بیندازیم‬ ‫سیدبهاءالدین حسینی‌هاشمی‬ ‫تحلیلگر مسائل بانکی‬ ‫در بررسی مس��ئله سود مرکب و حذف آن‬ ‫بای��د به یک نکت��ه مهم توجه ک��رد‪ .‬بانک‌ها‬ ‫همانطور که به سپرده‌گذاران سود می‌دهند‪،‬‬ ‫باید از تسهیالت‌گیرندگان سود دریافت کنند‪.‬‬ ‫اگر ‪ 100‬ریال سپرده کنید‪ ،‬بانک در پایان ماه‬ ‫نخست با محاسبه سود ‪ 100‬ریال به حساب‬ ‫شما ‪ 15‬ریال واریز می‌کند اما برای ماه دوم‪،‬‬ ‫بانک باید با محاس��به ‪ 115‬ریال در حس��اب‬ ‫شما به شما س��ود بدهد و به جای ‪ 15‬ریال‪،‬‬ ‫‪ 17‬ریال به حس��اب ش��ما واریز کند‪ .‬مفهوم‬ ‫س��ود مرکب در واقع همین س��ود گرفتن از‬ ‫سود است‪ .‬پیش‌تر که س��ود سپرده‌ها روزانه‬ ‫واریز می‌شد‪ ،‬وضعیت بدتر بود اما اکنون سود‬ ‫ماهانه واریز می‌شود‪.‬‬ ‫از س��وی دیگر‪ ،‬بانک براس��اس سودی که‬ ‫به س��پرده‌گذار می‌دهد با محاس��به ‪ 3‬درصد‬ ‫حق‌الوکال��ه باید از تس��هیالت‌گیرنده س��ود‬ ‫دریافت کند‪ .‬اکنون اینکه س��ود مرکب برای‬ ‫سپرده‌گذار و تس��هیالت‌گیرنده حذف شود‪،‬‬ ‫مورد مناقش��ه اس��ت‪ .‬ح��ذف س��ود مرکب‬ ‫فق��ط ب��رای تس��هیالت‌گیرندگان ب��ه ضرر‬ ‫بانک‌هاس��ت چراک��ه آنه��ا از دریافت س��ود‬ ‫مرکب از تس��هیالت‌گیرنده منع شده اما باید‬ ‫به سپرده‌گذاران سود مرکب بدهند‪ .‬در طرح‬ ‫مجلس منافع بانک‌ها دیده نشده است اما در‬ ‫همه موارد‪ ،‬حق با بانک‌ها نیست‪.‬‬ ‫بانک‌ها درب��اره معوقات فع��االن اقتصادی‬ ‫عالوه بر س��ود م��ورد انتظار بان��ک‪ 6 ،‬درصد‬ ‫جریمه دریافت می‌کنند و اگر اقساط به تاخیر‬ ‫بیفتد‪ ،‬مبلغ جریمه هم به بدهی اضافه شد و‬ ‫از روی جریمه هم س��ود می‌گیرند‪ .‬از س��وی‬ ‫دیگر‪ ،‬بانک‌ها زمانی که تسهیالتی را پرداخت‬ ‫می کنند‪ ،‬به جای دریافت اصل‪ ،‬ابتدا سود را‬ ‫دریافت می‌کنند به همی��ن دلیل‪ ،‬زمانی که‬ ‫تسهیالت‌گیرنده برای تسویه به بانک مراجعه‬ ‫می‌کند‪ ،‬می‌بینید که پس از سال‌ها پرداخت‬ ‫اقس��اط‪ ،‬تنها س��ود مبلغ را پرداخت کرده و‬ ‫اصل همچنان باقی مانده است‪.‬‬ ‫ح��ذف س��ود مرک��ب و تصمیم‌گی��ری در‬ ‫این‌ب��اره به تامل بیش��تری نی��از دارد اما جو‬ ‫کنونی به‌گونه‌ای اس��ت که تصمیم‌ها بیشتر‬ ‫بحران زا خواهد بود تا کمک کننده‪ .‬وضعیت‬ ‫فعاالن اقتصادی خوب نیست و از سوی دیگر‪،‬‬ ‫در آس��تانه انتخابات قرار داری��م‪ .‬نمایندگان‬ ‫مجلس تالش می‌کنند برای کاهش تنش‌های‬ ‫اجتماع��ی و رضای��ت صاحب��ان صنای��ع و‬ ‫بنگاه��داران تصمیم‌هایی بگیرن��د اما آنها در‬ ‫واقع در حال س��وراخ کردن کش��تی هستند‪.‬‬ ‫بانک‌ها لکوموتیو اقتصاد هستند و زیان آنها به‬ ‫ضرر همه است‪ .‬بیشتر بانک‌های کشور اکنون‬ ‫در آس��تانه بحران قرار دارند و زیانده هستند‪.‬‬ ‫آنها مطالبات خود از تس��هیالت‌گیرندگان را‬ ‫وص��ول نکرده‌اند و این اص��ل و جریمه را هم‬ ‫شامل می شود‪ .‬اگر قانونی به ضعیف‌تر شدن‬ ‫و ناتوان‌تر شدن بانک‌ها کمک کند‪ ،‬زیان این‬ ‫ناتوان��ی همه بخش‌های اقتص��اد و فعاالن را‬ ‫عالوه بر بانک‌ها درگیر می‌کند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫تصمیم‌های جدید‬ ‫برای ترخیص سریع کاال‬ ‫از گمرکات‬ ‫تصمیم‌های جدیدی در قالب‌کارگروه راهبری‬ ‫انتخاب مسیر اظهارنامه به منظور کاهش زمان‬ ‫و هزینه ترخی��ص کاال در گمرکات و همچنین‬ ‫تس��هیل تجارت اتخاذ ش��د‪ .‬به گ��زارش ایبِنا‪،‬‬ ‫مهدی میراش��رفی‪ ،‬رئیس کل گمرک ایران در‬ ‫حکمی مهرداد جمال ارونقی را به‌عنوان رئیس و‬ ‫دبیر‌کارگروهی راهبری انتخاب مسیر اظهارنامه‬ ‫منصوب کرد‪ .‬این‌کارگروهی بر مبنای استاندارد‬ ‫‪ ۶-۳‬کنوانس��یون تجدیدنظ��ر ش��ده «کیوتو»‬ ‫مبنی بر اس��تفاده از ش��یوه‌های مدیریت خطر‬ ‫و کاه��ش زمان ترخیص کاال‪ ،‬تس��ریع در انجام‬ ‫تش��ریفات گمرکی و تقلیل هزینه‌های ترخیص‬ ‫کاال و تسهیل تجارت و همچنین یکسان‌سازی‬ ‫رویه‌ه��ای گمرکی در تمام��ی گمرکات اجرایی‬ ‫و مدیریت ریس��ک در گمرک نس��بت به انجام‬ ‫وظایف محوله تصریح‌ش��ده در این ش��یوه‌نامه‬ ‫اق��دام خواهدکرد‪ .‬گفتن��ی اس��ت‪ ،‬به‌تازگی با‬ ‫دستور رئیس‌جمهوری برنامه‌ریزی‌هایی ازسوی‬ ‫گمرک ای��ران به‌منظور کاهش میزان رس��وب‬ ‫کاال در گمرکات و تس��ریع در ترخیص کاالهای‬ ‫موجود در گمرکات ایران انجام شده و مصوباتی‬ ‫پیرامون این موضوع نیز ارائه شده است‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫گروه تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫چرا به انقالب‬ ‫در صنعت مد‬ ‫نیاز داریم؟‬ ‫زیرا ‪ ۶‬سال پس‬ ‫از فروریختن‬ ‫کارخانه رانا پالزا‬ ‫در بنگالدش‪،‬‬ ‫لباس‌های ما‬ ‫هنوز ازسوی‬ ‫فقیرترین‬ ‫مردم جهان‬ ‫تولید می‌شود‬ ‫چرا به انقالب در صنعت مد نیاز داریم؟ زیرا ‪ ۶‬س��ال پس‬ ‫از فروریخت��ن کارخان��ه رانا پالزا در بن��گالدش‪ ،‬لباس‌های‬ ‫ما هنوز ازس��وی فقیرترین مردم جهان تولید می‌ش��ود که‬ ‫بیش از حد کار می‌کنند و دستمزدهای ناچیز می‌گیرند‪ .‬به‬ ‫گزارش ایسنا‪ ،‬در غنا ‪ ۷۰‬درصد بیماری‌ها ناشی از آب آلوده‬ ‫و ش��بکه فاضالب غیربهداشتی است‪ .‬بیش از ‪ ۶‬میلیون نفر‬ ‫به آب س��الم دسترس��ی ندارند و همین باعث شده استفاده‬ ‫از کیس��ه‌های آب بهداشتی گس��ترش زیادی داشته باشد‪.‬‬ ‫کیسه‌های پالستیکی دورریخته شده‪ ،‬به چشم‌اندازی آشنا‬ ‫در تمام شهرها و روستاهای این کشور تبدیل شده است‪.‬‬ ‫ش��رکت عینک‌س��ازی پاال به‌دنب��ال راهی ب��ود که هم‬ ‫بتواند جوامع فروپاش��ید ‌ه افریقا را توانمند و هم عینک‌های‬ ‫آفتابی‌اش را به شکلی اقتصادی تولید کند‪ .‬اینچنین بود که‬ ‫کیسه‌های پالستیکی سر از شرکت عینک‌سازی درآوردند‪.‬‬ ‫بافنده‌ه��ای قدیم��ی حاال ی��ک راهکار جدید داش��تند‪.‬‬ ‫پسماندهای پالس��تیکی جمع‌آوری‪ ،‬شسته‪ ،‬ذوب و دوباره‬ ‫به پالس��تیک تبدیل می‌ش��دند تا به‌عنوان جایگزینی برای‬ ‫نی‌های طبیعی که از قدیم در جوامع محلی استفاده می‌شد‬ ‫به‌کار گرفته ش��وند و بافنده‌ها آنها را به جلد عینک تبدیل‬ ‫کنند‪ .‬نام هر بافنده روی جلد عینک نوش��ته می‌ش��د‪ .‬در‬ ‫وب‌س��ایت این ش��رکت به این نکته اشاره شده که پاال یک‬ ‫فعالیت تجاری صرف نیست‪ ،‬بلکه ماموریتی است برای پایان‬ ‫بخش��یدن به فقر‪ ،‬توانمندس��ازی مردم بومی‪ ،‬محافظت از‬ ‫س��یاره و ل��ذت بردن از صلح‪ .‬به همین دلیل این ش��رکت‬ ‫اقدام‌های ویژه‌ای برای محافظت از محیط‌زیس��ت و رعایت‬ ‫حقوق انس��انی در پیش گرفته اس��ت‪ .‬رس��اندن هر عینک‬ ‫به‌دس��ت مصرف‌کننده تاثیری بر محیط‌زیس��ت می‌گذارد‪،‬‬ ‫بنابراین به ازای ارس��ال هر محموله‪ ،‬یک دالر برای جبران‬ ‫هزینه‌های ناش��ی از انتشار دی‌اکس��یدکربن در نظر گرفته‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬همه ارس��ال‌ها با پاکت نامه ‪ ۱۰۰‬درصد بازیافتی‬ ‫انجام می‌ش��ود که یا بازیافت یا دوباره اس��تفاده می‌ش��وند‪.‬‬ ‫کارت‌ه��ای تبلیغات��ی در مح��ل فروش‪ ،‬از جن��س مقوای‬ ‫بازیافتی یا چوب‌های دوباره استفاده شده هستند‪ .‬کارخانه‬ ‫این ش��رکت در چین‪ ،‬دائم از س��وی یک س��ازمان بی‌طرف‬ ‫ارزیاب��ی می‌ش��ود تا اطمینان حاصل ش��ود ک��ه به تجارت‬ ‫اخالق‌مدار و مسئولیت اجتماعی پایبند است‪ .‬پاال محصول‬ ‫جنبش نوینی به‌نام «انقالب مد» در صنعت مد و پوش��اک‬ ‫است‪ .‬سال ‪ 1392‬بود که ساختمان کارخانه تولید پوشاک‬ ‫رانا پالزا در بنگالدش فروریخت‪ ۱۱۳۸ ،‬نفر مردند و بسیاری‬ ‫مجروح ش��دند که بیشترشان کارگران تولید‌کننده پوشاک‬ ‫بودن��د که ب��ا وجود ترک‌های بزرگی ک��ه در دیوارها وجود‬ ‫داشت‪ ،‬مجبورشان کرده بودند به ساختمان برگردند‪.‬‬ ‫پس از این حادثه‪ ،‬کری سامرز و اورسوال دی کاسترو‪ ،‬که‬ ‫از فعاالن عرصه تجارت منصفانه بودند‪ ،‬به‌عنوان سردمداران‬ ‫و طرفداران مد پایدار وارد عمل ش��دند‪ .‬این زوج انقالب مد‬ ‫را پایه‌ری��زی کردند و خواس��تار تغییرات��ی در نحوه تولید و‬ ‫خرید لباس‌های ما ش��دند‪ .‬هر س��ال در سالگرد حادثه رانا‬ ‫پالزا‪ ۲۳-‬تا ‪ ۲۹‬آوریل (‪3‬تا‪ 9‬اردیبهش��ت) که به‌عنوان روز‬ ‫انقالب مد تعیین ش��ده اس��ت‪ ،‬بیش از ‪ ۲.۵‬میلیون نفر از‬ ‫‪ ۱۰۰‬کشور جهان با هشتک ‪whomademyclothes#‬‬ ‫در ای��ن جنبش ش��رکت می‌کنند و از برنده��ا می‌خواهند‬ ‫به این پرس��ش پاس��خ دهند که «لباس‌های مرا چه کس��ی‬ ‫درست کرده است؟» آنها سعی می‌کنند از طریق رسانه‌های‬ ‫جمعی توجه دوس��تداران مد را به این س��وی ماجرا جلب‬ ‫ک��رده و از برندهای محبوب‌ش��ان بخواهند برای حمایت از‬ ‫کارگران و محیط‌زیس��ت بهتر از این‌ها عمل کنند‪ .‬انقالب‬ ‫مد طرفدار بایکوت کردن برندها نیس��ت‪ ،‬بلکه به‌عنوان یک‬ ‫پویش مبتنی بر راهکار‪ ،‬براس��اس ای��ن اصل عمل می‌کند‬ ‫ک��ه رفتار مصرف‌کنن��ده بر زندگی کارگران��ی که لباس‌ها‬ ‫را تولی��د می‌کنن��د تاثیر عمیقی دارد‪ .‬کری س��امرز با بیان‬ ‫اینک��ه تقاضای مصرف‌کننده‌ها حرف نخس��ت را در تعیین‬ ‫روی��ه تولید می‌زنند‪ ،‬می‌افزاید‪ :‬هر ش��خصی که می‌پرس��د‬ ‫لباس‌ه��ای مرا چه کس��ی درس��ت ک��رده‪ ،‬از نظ��ر برندها‬ ‫نماینده ‪ ۱۰‬هزار نفر از افراد جامعه است که همین حس را‬ ‫دارند‪ .‬ما مصرف‌کننده‌ها اگر تصمیم بگیریم دس��ت به کار‬ ‫ی داریم‪ .‬این جنبش از شهروندان‬ ‫ش��ویم‪ ،‬قدرت باورنکردن ‌‬ ‫می‌خواهد مصرف‌شان را کاهش دهند‪ ،‬چیزهای با کیفیت‌تر‬ ‫اما کمتری بخرند‪ ،‬آنها را مدت طوالنی‌تری بپوش��ند و برای‬ ‫تهی��ه لباس جدید‪ ،‬از طراحان ی��ا برندهایی که به پایداری‬ ‫فرآیند تولید و کسب‌وکار منصفانه اهمیت می‌دهند‪ ،‬خرید‬ ‫کنند‪ .‬این جنبش از برندها می‌خواهد به پسماندها و سطح‬ ‫تولیدشان توجه کنند و سیستم‌های جدیدی برای استفاده‬ ‫پاسخگویی به دغدغه کارآفرینان‬ ‫ات��اق بازرگان��ی‪ ،‬صنایع‪ ،‬معادن و کش��اورزی ایران‪،‬‬ ‫س��ازمان ملی کارآفرین��ی و کانون مل��ی انجمن‌های‬ ‫صنفی کارفرمایی کش��ور‪ ،‬شنبه هفته آینده ‪ ۵‬مرداد و‬ ‫همزمان با آغاز هفته ملی کارآفرین‪ ،‬همایش «آینده کار‬ ‫و کارآفرینی جوانان در ایران» را از س��اعت ‪ ۱۵‬تا ‪ ۱۹‬در‬ ‫س��الن همایش‌های اتاق ایران برگزار می‌کنند‪ .‬حسین‬ ‫س�لاح‌ورزی‪ ،‬نایب رئیس اتاق ایران و رئیس س��ازمان‬ ‫مل��ی کارآفرینی در گفت‌وگو با پایگاه خبری اتاق ایران‬ ‫جزئیات بیش��تری از چرایی و چگونگ��ی برگزاری این‬ ‫همایش ارائه می‌دهد که در ادامه می‌خوانید‪.‬‬ ‫€ €س�ازمان ملی کارآفرینی به‌عن�وان یکی از‬ ‫ارکان برگزاری همایش «آینده کار و کارآفرینی‬ ‫جوانان در ایران» با چه هدف و مأموریتی تشکیل‬ ‫شده است؟‬ ‫س��ازمان مل��ی کارآفرینی یکی از تش��کل‌های ملی‬ ‫وابس��ته به اتاق ایران اس��ت ک��ه در راس��تای قوانین‬ ‫مرتبط با بهبود و توانمندس��ازی محیط کس��ب‌وکار و‬ ‫برای حمایت همه‌جانبه از تش��کل‌های کارآفرینی در‬ ‫کشور تشکیل ش��ده اس��ت‪ .‬مأموریت این سازمان در‬ ‫عرصه توس��عه کارآفرینی‪ ،‬برقراری ارتب��اط با تمامی‬ ‫فع��االن اکوسیس��تم کارآفرینی اس��ت‪ .‬همچنین این‬ ‫س��ازمان و نمایندگی‌ه��ای اس��تانی آن مس��ئولیت‬ ‫انتق��ال مطالبات کارآفرینان به مراجع تصمیم‌س��ازی‬ ‫و تصمیم‌گی��ری کش��ور در س��طوح ملی‪ ،‬اس��تانی و‬ ‫منطقه‌ای را بر عهده دارد تا بتواند در راس��تای توس��عه‬ ‫فضای کارآفرینی و تقویت اقتصاد ملی کش��ور حرکت‬ ‫کند‪.‬‬ ‫‹ ‹دلی�ل برگزاری ای�ن همای�ش در هفته‬ ‫ملی کارآفرینی چیست؟‬ ‫نام‌گذاری روز ملی کارآفرینی به‌دلیل اهمیتی است‬ ‫که اکوسیس��تم کارآفرینی در مؤلفه‌های اقتصاد خرد‬ ‫ن ارتب��اط موضوع‌های کار و‬ ‫و کالن کش��ور دارد‪ .‬در ای ‌‬ ‫رواب��ط کار به‌عن��وان مهم‌ترین عامل ایج��اد ارزش در‬ ‫اکوسیستم کارآفرینی و تقویت زنجیره‌های اقتصادی‬ ‫کشور هستند‪ .‬ازاین‌رو‪ ،‬حل برخی از معضالت اجتماعی‬ ‫نظی��ر پایداری اش��تغال‪ ،‬آم��وزش‪ ،‬توس��عه صادرات‬ ‫غیرنفتی‪ ،‬فقرس��تیزی و توس��عه متوازن مناطق‪ ،‬فقط‬ ‫با سیاست‌گذاری مناسب در تمامی سطوح قابل انجام‬ ‫اس��ت‪ .‬به همین دلیل سازمان ملی کارآفرینی ایران‪ ،‬بر‬ ‫مقوالت آینده کار و کارآفرینی در کشور توجه ویژه دارد‬ ‫و این همایش را در نخس��تین روز هفته ملی کارآفرینی‬ ‫برگزار خواهد کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹محوره�ای اصل�ی و مخاطب�ان همایش‬ ‫«آینده کار و کارآفرینی جوانان در ایران»‬ ‫را چه کسانی می‌دانید؟‬ ‫با توجه به دغدغه‌های که بارها از س��وی کارآفرینان‬ ‫مطرح شده‪ ،‬محورهای همایش بر موانع و موضوع‌هایی‬ ‫متمرکز اس��ت که از س��وی همین جامع��ه کارآفرینی‬ ‫کش��ور مط��رح ش��ده اس��ت‪ .‬موضوع‌های��ی همچون‬ ‫ل��زوم تطاب��ق با موضوع جهانی ش��دن اقتص��اد‪ ،‬برهم‬ ‫خوردن تعادل کس��ب‌وکارهای سنتی در بازار با ظهور‬ ‫فناوری‌های نوین‪ ،‬کافی نب��ودن مهارت‌های کارکنان‬ ‫ب��رای ثبات و حف��ظ مش��اغل‪ ،‬مش��ارکت بنگاه‌های‬ ‫دانش‌بنی��ان و اس��تارت‌آپ‌ها ب��ا ش��رکت‌های بزرگ‬ ‫و س��نتی‪ ،‬ش��یوه‌های جدی��د تأمین مال��ی نظیر ‪ vc‬و‬ ‫‪ ،cvc‬آماده ش��دن بازار برای بنگاه‌های اس��تارت‌آپی و‬ ‫دانش‌بنی��ان‪ ،‬برنامه‌ه��ای حمایتی دولت ب��رای ورود‬ ‫م��وج جدیدی از کس��ب‌وکارهای نوی��ن و به‌طورکلی‬ ‫هوشمند‌س��ازی اقتص��اد و جامع��ه‪ ،‬محورهای اصلی‬ ‫همای��ش هس��تند‪ .‬مخاطب��ان همایش نی��ز تمامی‬ ‫جامعه کارآفرینی کش��ور ش��امل بنگاه‌های اقتصادی‬ ‫س��نتی بزرگ و کوچ��ک‪ ،‬ش��رکت‌های دانش‌بنیان و‬ ‫اس��تارت‌آپ‌ها‪ ،‬به همراه دانشگاهیان و عالقه‌مندان به‬ ‫موضوع کارآفرینی‪ ،‬تش��کل‌های کارفرمایی و کارگری‬ ‫و نی��ز وزارتخانه‌ها و نهاد‌ه��ای اجرایی مرتبط از دولت‬ ‫و مجلس هستند‪.‬‬ ‫‹ ‹ ارتب�اط موضوع‌ه�ای آین�ده کار و‬ ‫کارآفرینی جوانان با مأموریت سازمان ملی‬ ‫کارآفرینی چیست؟‬ ‫یک��ی از مأموریت‌های س��ازمان مل��ی کارآفرینی‪،‬‬ ‫آماده‌س��ازی زیرس��اخت‌ها و قوانین و مق��ررات برای‬ ‫پیپش‌بین��ی این تغییرات مه��م و بهره‌مندی از منافع‬ ‫حاصل از این تغییرات برای کش��ور است‪ .‬درحال‌حاضر‬ ‫س��ازمان ملی کارآفرینی ایران با موجی از خواسته‌ها و‬ ‫مطالبات کارآفرینان روبه‌رو شده است که به‌طور عمده‬ ‫ناش��ی از پیش‌بینی نش��دن حقوق کارفرما و مشتری‬ ‫در رواب��ط جدی��د ش��رکت‌های اینترنت��ی و پلتفرمی‬ ‫اس��ت‪ .‬نبود روابط تأمین اجتماعی و مالیاتی مناسب با‬ ‫کسب‌وکارهای نوین و استارت‌آپ‌ها‪ ،‬امکان‌پذیر نبودن‬ ‫تأمی��ن مالی از طری��ق روش‌های جدید و مرس��وم در‬ ‫ح��وزه بنگاه‌های نوپا و دانش‌بنیان‪ ،‬نبود مهارت‌آموزی‬ ‫برای پذیرش ش��غل‌های جدید‪ ،‬پیگی��ری حقوق برابر‬ ‫و درخواس��ت مش��ارکت بیشتر از س��وی جامعه زنان‬ ‫کارآفرین‪ ،‬جاری ساختن اش��تباه مفهوم کارآفرینی و‬ ‫تداخل آن با موضوعات کارفرمایی و اش��تغال‪ ،‬موضوع‬ ‫تجاری‌س��ازی و فروش و مالکی��ت معنوی‪ ،‬تنها برخی‬ ‫از مهم‌ترین نیازهای و خواس��ته‌های جامعه کارآفرینی‬ ‫اس��ت‪ .‬تغیی��رات آب و هوایی‪ ،‬تغییر س��ن جمعیت و‬ ‫ترکیب جمعی��ت‪ ،‬پیش��رفت‌های ه��ر روزه فناوری‪،‬‬ ‫اقتصاد ش��بکه‌ای و جهانی فقط تع��دادی از روندهای‬ ‫کالن جهانی هستند که به‌دنبال خود مدل‌های جدید‬ ‫کس��ب‌وکار ایجاد می‌کنند‪ ،‬ازاین‌رو توجه به ملزومات‬ ‫جدید روابط کاری بین کارگر و کارفرما‪ ،‬کار شایس��ته‬ ‫و روش‌ه��ای جدید ف��روش و بازاریاب��ی‪ ،‬تأمین مالی‬ ‫جسورانه و تنوع کاالها و خدمات دریافتی مشتریان‪ ،‬در‬ ‫این همایش مدنظر قرار خواهد داشت‪.‬‬ ‫دوب��اره از پارچ��ه و کاالهای دورری��ز غیرقابل فروش به‌کار‬ ‫بگیرند‪ .‬از نظر انقالب مد‪ ،‬شفاف‌سازی یک ضرورت است و‬ ‫صنایع ملز ‌م هستند سیاست‌ها‪ ،‬روش کار‪ ،‬اهداف و تعهدات‪،‬‬ ‫عملکرد‪ ،‬فرآیند پیشرفت و تاثیرات جهانی کسب و کارشان‬ ‫ب��ر کارگران‪ ،‬اجتماعات محلی و محیط‌زیس��ت را به اطالع‬ ‫مردم برس��انند‪ .‬شفاف‌س��ازی‪ ،‬برندها را وادار می‌کند دقیقا‬ ‫بدانند چه کس��ی محصوالت‌شان را تولید می‌کند‪ .‬از کسی‬ ‫ک��ه به پارچه‌ها کوک می‌زند تا آنکه پارچه‌ها را رنگ و پنبه‬ ‫را قالب‌زن��ی می‌کن��د و مهم‌تر اینکه برندها را وامی‌دارد این‬ ‫اطالعات را با عموم مردم به اشتراک بگذارند‪ .‬چرا به انقالب‬ ‫در صنع��ت مد نیاز داریم؟ زیرا ‪ ۶‬س��ال پ��س از فروریختن‬ ‫کارخانه رانا پالزا در بنگالدش‪ ،‬لباس‌های ما هنوز ازس��وی‬ ‫فقیرتری��ن مردم جهان تولید می‌ش��ود که بیش از حد کار‬ ‫می‌کنند و دس��تمزدهای ناچیز می‌گیرند؛ ‪ ۲۲‬دالر در هفته‬ ‫یا کمتر از ‪ ۴۵‬س��نت به ازا هر ساعت کار‪ .‬صنعت و دولت‌ها‬ ‫ب��ه ظاهر می‌خواهن��د بدون توجه ب��ه خطراتی که زندگی‬ ‫و رف��اه کارگ��ران را تهدید می‌کند‪ ،‬قیمت‌ه��ا را پایین نگه‬ ‫دارند‪ .‬صدها کارخانه در بنگالدش ایمن‌س��ازی شده‌اند‪ ،‬اما‬ ‫هنوز خیلی از برندها براس��اس روال گذشته کار می‌کنند و‬ ‫محیط این کارخانه‌ها هنوز برای کارگران مرگبار است‪ .‬سال‬ ‫گذش��ته ‪ ۴۲۶‬کارگر صنعت پوش��اک در بنگالدش در ‪۳۲۱‬‬ ‫حادثه در محل کار جان‌شان را از دست داده‌اند‪ .‬در حقیقت‬ ‫صنعت پوش��اک از نظر ب��رده‌داری نوین‪ ،‬دومین صنعت در‬ ‫جهان به‌شمار می‌آید‪ .‬امریکایی‌ها در سال ‪ ۶۰ ،1393‬درصد‬ ‫بیشتر از ‪14‬سال پیش از آن لباس خریده‌اند‪ .‬اگر نرخ مصرف‬ ‫به همین ترتیب ادامه پیدا کند برای تامین مواد اولیه تولید‬ ‫لب��اس در س��ال ‪ 1430‬به ‪ ۳‬برابر مواد اولیه بیش��تری نیاز‬ ‫داریم‪ .‬گذش��ته از این مس��ائل‪۸ ،‬درصد از انتش��ار گازهای‬ ‫گلخانه‌ای مربوط به تولید کفش و لباس اس��ت‪ .‬برای تولید‬ ‫یک تی‌شرت نخی ‪ ۲۷۰۰‬لیتر آب مصرف می‌شود که برابر‬ ‫با مقدار آبی اس��ت که یک ش��خص در طول دو و نیم س��ال‬ ‫می‌نوش��د‪ .‬پنب��ه ک��ه ‪ ۲.۴‬درصد از زمین‌های زیرکش��ت‬ ‫را ب��ه خ��ود اختص��اص داده‪ ۶ ،‬درص��د از آفت‌کش‌ه��ا‬ ‫و ‪ ۱۶‬درص��د از حش��ره‌کش‌های جه��ان را مص��رف‬ ‫می‌کن��د‪ .‬دهه‌ه��ا تنها اولویت ی��ک برند تولید بیش��ترین‬ ‫محص��ول با قاب��ل رقابت‌ترین نرخ بود تا بتواند محصوالتش‬ ‫را خ��وب بفروش��د‪ ،‬ام��ا مادام��ی ک��ه مصرف‌کننده‌ه��ا از‬ ‫مس��ائلی همچون پایداری و شفاف‌س��ازی درک بیش��تری‬ ‫پی��دا می‌کنن��د‪ ،‬برنده��ا نیز به س��مت تغیی��ر رویه پیش‬ ‫می‌رون��د ت��ا بتوانن��د در ب��ازار رقابت به حیات خ��ود ادامه‬ ‫دهند‪ .‬پس اگر دل‌نگران انتش��ار گازهای گلخانه‌ای شدید‪،‬‬ ‫فقط به دودکش کارخانه‌ها‪ ،‬اگزوز اتومبیل‌ها و آتش‌سوزی‬ ‫جنگل‌ها فکر نکنید؛ به تی‌شرتی که تن‌تان هست نیز نگاهی‬ ‫بیندازید‪.‬‬
‫‪9‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 5‬مرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 24‬ذی‌القعده ‪1440‬‬ ‫‪ 27‬ژوئیه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1337‬‬ ‫پیاپی ‪2655‬‬ ‫بازار و اصناف‬ ‫خبری از افت نرخ در بازار لوازم خانگی نیست‬ ‫مردم مطالبه‌گر باشند‬ ‫جالل‌الدین محمد شکریه‬ ‫نایب‌رئیس اول اتاق اصناف ایران‬ ‫گروه تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫عکس‪ :‬آیدا فریدی‬ ‫‹ ‹افت فرهنگ و اخالق کسب و کار‬ ‫رئی��س هی��ات مدی��ره انجم��ن حمای��ت از حق��وق‬ ‫مصرف‌کنن��دگان اس��تان تهران در این‌ب��اره گفت‪ :‬وقتی‬ ‫نرخ ارز افزای��ش می‌یابد تولید‌کنندگان و عرضه‌کنندگان‬ ‫اقدام به افزایش نرخ می‌کنند‪ .‬یعنی خرده‌فروشی که هنوز‬ ‫آث��ار افزای��ش نرخ ارز بر کار او تاثیر نگذاش��ته اس��ت و تا‬ ‫ای��ن مرحله چند ماه زم��ان دارد‪ ،‬بالفاصله با افزایش نرخ‬ ‫ارز‪ ،‬ن��رخ کاال را ب��اال می‌ب��رد‪ .‬اما وقتی ب��ا کاهش نرخ ارز‬ ‫روبه‌رو می‌ش��ویم ش��اهد مقاومت آنان (تولید‌کنندگان و‬ ‫فروش��ندگان) در کاهش نرخ کاال هستیم‪ .‬این امر تبدیل‬ ‫به یک فرهنگ در کسب و کار ما شده است و متضرر اصلی‬ ‫هم مصرف‌کنندگان هستند‪.‬‬ ‫مه��دی نجف‌پ��ور در گفت‌وگ��و با‬ ‫اظه��ار کرد‪:‬‬ ‫این مش��خص اس��ت که از کاهش نرخ ارز تا زمانی که بر‬ ‫محصول نهایی تاثیر بگذارد باید فاصله‌ای زمانی طی شود‬ ‫اما پرسش��ی که مطرح می‌ش��ود این است که چرا در زمان‬ ‫افزای��ش نرخ ارز‪ ،‬ن��رخ محصوالت بالفاصله افزوده ش��د؟‬ ‫اخالق و فرهنگ جاری در کسب و کار ما نسبت به گذشته‬ ‫آس��یب‌های زیادی دیده است و اینکه بگوییم امیدواریم و‬ ‫آرزو می‌کنی��م ب��ه حالت قبل برگردد هم مش��کلی را رفع‬ ‫نمی‌کند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬مصرف‌کنندگان نیز بنا بر شرایط موجود‪،‬‬ ‫چنی��ن رفتارهای��ی را پذیرفته‌ان��د‪ .‬زور مصرف‌کنن��ده به‬ ‫تولید‌کننده و فروش��نده نمی‌رسد‪ .‬آنها ابزاری قانونی برای‬ ‫مقابله با این گرانفروشی ندارند‪.‬‬ ‫رئی��س هی��ات مدی��ره انجم��ن حمای��ت از حق��وق‬ ‫مصرف‌کنندگان استان تهران تاکید کرد‪ :‬حتی در انجمن‬ ‫حمای��ت از حقوق مصرف‌کنندگان نی��ز قدرت الزم برای‬ ‫رویارویی با چنی��ن رفتارهایی وجود ندارد‪ .‬قانون حمایت‬ ‫از حقوق مصرف‌کنندگان سال ‪۱۳۸۸‬تصویب شد اما حاال‬ ‫پس از ‪ ۱۰‬س��ال به‌تازگی این انجمن در ستاد تنظیم بازار‬ ‫راه یافت��ه اس��ت و از نماینده ای��ن انجمن دعوت به حضور‬ ‫در کمیس��یون‌های نظارت اس��تان‌ها می‌شود‪ .‬با این حال‬ ‫ای��ن انجم��ن هنوز توان الزم ب��رای تاثیر‌گ��ذاری در این‬ ‫نشس��ت‌ها را ن��دارد‪ .‬وقتی دولت با این ق��درت نمی‌تواند‬ ‫جلوی گرانفروش��ی‌ها را بگیرد انجمنی نوپا نمی‌تواند تاثیر‬ ‫الزم را بگذارد‪ .‬با این حال‪ ،‬مردم باید مطالبه‌گر باش��ند و‬ ‫با عضویت در انجمن‌های استانی به قدرت آن بیفزایند‪.‬‬ ‫وی بیان کرد‪ :‬برای رفع این مش��کل مردم باید از دولت‬ ‫و انجمن‌ها مطالبه‌گر باش��ند و حقوق‌ش��ان را بخواهند‪ ،‬از‬ ‫س��وی دیگر مردم نباید نسبت به تخلف کاسبان بی‌تفاوت‬ ‫باش��ند‪ .‬باید به کاسب گرانفروش و متخلف تذکر دهیم‪ ،‬از‬ ‫او خرید نکنیم و از فروش��گاه کناری آن که نرخ و کیفیت‬ ‫مناسب‌تری دارد‪ ،‬خرید کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹کاهش نرخ کاالهای قاچاق‬ ‫رئی��س اتحادیه فروش��ندگان لوازم خانگ��ی نیز درباره‬ ‫ن��رخ لوازم خانگی گف��ت‪ :‬مواد اولیه تولی��د لوازم خانگی‬ ‫با ارز نیمایی در کش��ور تامین می‌ش��ود و نوس��ان نرخ ارز‬ ‫نباید بر نرخ محصول نهایی تاثیرگذار باش��د‪ .‬برخالف این‬ ‫برخ��ی کارخانج��ات در زمان افزایش ن��رخ ارز‪ ،‬در لحظه‪،‬‬ ‫ن��رخ محصوالت را افزایش می‌دهند ام��ا در زمان کاهش‬ ‫ن��رخ ارز این اتفاق نمی‌افتد‪ .‬مرتض��ی میری در گفت‌وگو‬ ‫با ایس��نا اظهار کرد‪ :‬در زمان کاهش نرخ ارز در بس��یاری‬ ‫از بازاره��ا همچون بازار ل��وازم خانگی‪ ،‬کاهش نرخ فروش‬ ‫رخ می‌ده��د اما این کاه��ش روی حباب قیمتی (در بازار)‬ ‫تاثیرگذار بوده و تاثیری بر نرخ تعیین شده کارخانه ندارد‪.‬‬ ‫رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی ادامه داد‪ :‬به دلیل‬ ‫آنکه بس��یاری از مواد اولیه تولید لوازم خانگی به‌وسیله ارز‬ ‫نیمایی در کش��ور تامین می‌ش��ود‪ ،‬کاهش نرخ ارز در بازار‬ ‫آزاد تاثیری بر نرخ تمام شده محصوالت کارخانجات ندارد‬ ‫اما ناگفته نماند که در زمان افزایش نرخ ارز در بازار آزاد نیز‬ ‫با توجه به این گفته‪ ،‬نباید نرخ محصوالت روند افزایش��ی‬ ‫به خود بگیرد‪ .‬وی یادآور ش��د‪ :‬در هفته گذش��ته در بازار‬ ‫ل��وازم خانگی با کاهش ن��رخ ارز‪ ،‬نرخ برخی از محصوالت‬ ‫کاه��ش پیدا کرد که حجم قابل‌توجهی از این محصوالت‪،‬‬ ‫کاالهای قاچاق بود زیرا بار روانی کاهش نرخ ارز احس��اس‬ ‫ترسی در دل صاحبان کاالی قاچاق ایجاد کرده بود‪ .‬میری‬ ‫با بیان اینکه واردات لوازم خانگی به کش��ور ممنوع اس��ت‪،‬‬ ‫خاطرنش��ان کرد‪ :‬یکی از مشکالت اصلی اتحادیه‪ ،‬افزایش‬ ‫نرخ محصوالت کارخانجات در زمان افزایش نرخ ارز است‪.‬‬ ‫کارخانج��ات در لحظه ب��ه میزان نیاز ‪ ۶‬م��اه آینده خود‪،‬‬ ‫م��واد اولیه در کارخانه دارند و این مواد را با نرخ گذش��ته‬ ‫خری��داری کرده‌اند اما در زم��ان افزایش نرخ ارز در لحظه‬ ‫ن��رخ را افزای��ش می‌دهند‪ .‬وی تصریح ک��رد‪ :‬اما در زمان‬ ‫کاهش نرخ ارز این استدالل را فراموش می‌کنند و حاضر به‬ ‫کاهش نرخ نهایی محصول خود نیستند‪ .‬به گزارش ایسنا‪،‬‬ ‫در حدود ‪ ۱۰‬روز گذش��ته نرخ دالر روند کاهش��ی را آغاز‬ ‫کرد که پس از مدتی طوالنی نرخ این ارز در بازار آزاد ایران‬ ‫به کانال ‪ ۱۱‬هزار تومان رسید که البته دوباره باال رفت‪.‬‬ ‫‹ ‹استقالل ‪۹۰‬درصدی در تولید لوازم خانگی‬ ‫فلزی‬ ‫رئی��س اتحادی��ه لوازم خانگی فلزی و آش��پزخانه نیز از‬ ‫کاهش وابس��تگی کشور در تولید لوازم خانگی فلزی خبر‬ ‫فروش مرغ با نرخ باالتر از ‪ ۱۴‬هزار و ‪ ۵۰۰‬تومان‬ ‫عض��و هیات مدیره کانون سراس��ری مرغداران‬ ‫گوشتی گفت‪ :‬افزایش تلفات و کاهش وزن‌گیری‬ ‫الشه‪ ،‬عامل گرانی مرغ است‪.‬‬ ‫برومن��د چهارآیی��ن در گفت‌وگ��و با باش��گاه‬ ‫خبرن��گاران جوان‪ ،‬درباره آخری��ن تحوالت بازار‬ ‫مرغ اظهار کرد‪ :‬متوس��ط نرخ هر کیلو مرغ زنده‬ ‫در مرغ��داری ‪ ۱۰‬ه��زار و م��رغ آم��اده طبخ در‬ ‫خرده‌فروشی‌ها ‪۱۴‬هزار تومان است‪.‬‬ ‫وی فروش مرغ با نرخ باالتر از ‪ ۱۴‬هزار و ‪۵۰۰‬‬ ‫تومان در خرده‌فروش��ی‌ها را نامتعارف دانست و‬ ‫افزود‪ :‬نهاد‌های نظارت��ی باید روی فروش مرغ با‬ ‫ن��رخ باالت��ر از ‪۱۴‬هزار و ‪۵۰۰‬تومان حساس��یت‬ ‫نشان دهند؛ چراکه با احتساب هزینه‌های تولید و‬ ‫‪۱۰‬درصد س��ود برای مرغدار‪ ،‬نرخ مرغ زنده نباید‬ ‫باالتر از ‪۱۰‬هزار و مرغ گرم ‪۱۴‬هزار و ‪۵۰۰‬تومان‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫چهارآیین با پیش‌بینی نرخ مرغ در بازار اظهار‬ ‫کرد‪ :‬با توجه به ش��رایط کنون��ی تقاضا و کمبود‬ ‫عرضه پیش‌بینی می‌ش��ود که نرخ تا ‪ ۲۰‬شهریور‬ ‫در همین ح��د باقی بماند و حداکث��ر با افزایش‬ ‫‪۵۰۰‬تومانی نرخ در بازار روبه‌رو شود‪.‬‬ ‫عض��و هیات مدیره کانون سراس��ری‬ ‫مرغ��داران گوش��تی با اش��اره به اینکه‬ ‫ش��رایط پرورش داخل س��الن‌ها خارج‬ ‫از کنترل اس��ت‪ ،‬بیان کرد‪ :‬همزمان با‬ ‫افزایش دما‪ ،‬دمای سالن‌های مرغداری‬ ‫ب��رای افزایش وزن‌گیری الش��ه‌ها باید‬ ‫روی ‪ ۲۳‬تا ‪۲۵‬درجه س��انتیگراد باشد‬ ‫که متاسفانه هرسال از خرداد تا نیمه دوم شهریور‬ ‫به س��بب تنش‌های گرمایی با چالش وزن‌گیری‬ ‫جوجه‌های گوش��تی روبه‌رو هس��تیم که این امر‬ ‫عرضه مرغ را دچار مشکل می‌کند‪.‬‬ ‫وی ازدیاد تقاضا و کاهش وزن‌گیری الش��ه‌ها‬ ‫در فصل تابس��تان را ازجمله دالیل کمبود عرضه‬ ‫م��رغ در بازار اعالم ک��رد و گف��ت‪ :‬افزایش نرخ‬ ‫س��ایر محصوالت پروتئینی مانند گوش��ت قرمز‬ ‫منجر به کاهش قدرت خرید ‪ ۵‬تا ‪۶‬دهک جامعه‬ ‫ش��ده است که درنهایت قش��ر‌های کم‌درآمد جز‬ ‫جایگزین کردن این محصول پروتئینی با مرغ در‬ ‫سبد خانوار چاره دیگری نداشتند‪.‬‬ ‫چهارآیین افزایش نامتعارف تلفات در واحد‌های‬ ‫تولی��دی را یکی دیگر از عوام��ل کمبود عرضه و‬ ‫افزایش ن��رخ مرغ در بازار برش��مرد و‬ ‫افزود‪ :‬در جه��ان به‌طور معمول تلفات‬ ‫دوره پرورش کمتر از ‪ ۵‬درصد است که‬ ‫متاسفانه با ش��روع تحریم‌های ظالمانه‬ ‫علیه کش��ور و مشکالت تامین واکسن‬ ‫مناس��ب پرن��دگان‪ ،‬می��زان تلفات در‬ ‫واحد‌های مرغداری ب��ه بیش از ‪ ۱۲‬تا‬ ‫‪۱۵‬درصد رسیده است‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینک��ه ب��ازار نهاده‌های دامی‬ ‫نسبت به گذش��ته تا حدودی بهبود یافته است‪،‬‬ ‫بی��ان کرد‪ :‬هم‌اکنون نرخ مصوب نهاده‌های دامی‬ ‫با بازار آزاد تفاوت معناداری دارد‪ ،‬اما اس��تاندارد‬ ‫نبودن ش��رایط ذخیره‌سازی کنجاله سویا و ذرت‬ ‫مطابق با سایر کشور‌ها در انبار‌ها منجر به کاهش‬ ‫کیفیت نهاده‌های دامی شده است‪.‬‬ ‫عض��و هیات مدیره کانون سراس��ری مرغداران‬ ‫گوش��تی در پایان با اش��اره به اینکه در توزیع و‬ ‫نرخ نهاده‌های دامی مشکلی در بازار وجود ندارد‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬این درحالی است که کاهش کیفیت‬ ‫نهاده‌های دامی‪ ،‬روند عرضه مرغ در بازار را دچار‬ ‫مشکل کرده است‪.‬‬ ‫داد و گفت‪ :‬حدود ‪۹۰‬درصد مواد اولیه در این صنف‪ ،‬ایرانی‬ ‫اس��ت و در داخل کشور تولید می‌ش��ود‪ .‬فریدون نصیری‬ ‫ب��ا اش��اره به وضعیت ب��ازار لوازم خانگی فل��زی و کاهش‬ ‫وابس��تگی در این زمینه اظهار کرد‪ :‬درحال‌حاضر بیش��تر‬ ‫سرمایه کشور صرف واردات می‌شود که از این‌رو باید منابع‬ ‫موردنظر را به س��مت تولیدکننده‌های ایرانی سوق دهیم‬ ‫تا این امر بتواند س��بب رش��د تولید در داخل کشور شود‪.‬‬ ‫وی در پاس��خ این پرس��ش که چند درصد از قطعات لوازم‬ ‫خانگی آش��پزخانه فلزی وارداتی اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬هم‌اکنون‬ ‫آمار دقیقی از این موضوع در دسترس نیست‪ ،‬اما می‌توان‬ ‫گف��ت که حدود ‪۹۰‬درصد مواد اولیه در این صنف‪ ،‬ایرانی‬ ‫اس��ت و در داخل کش��ور تولید می‌ش��ود‪ .‬نصیری با تاکید‬ ‫بر اینکه در چند س��ال گذش��ته رشد خوبی در تولید لوازم‬ ‫خانگی وجود داش��ته اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬اگرچه هم‌اکنون بازار‬ ‫در رکود به‌س��ر می‌برد‪ ،‬اما زمانی که ورود کاالی خارجی‬ ‫در کش��ور کاهش یابد‪ ،‬در مقابل فضا برای تولیدات ایرانی‬ ‫بیشتر می‌ش��ود‪ .‬رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی‬ ‫فلزی و آشپزخانه گفت‪ :‬اگر بخواهیم در هر تولیدی موفق‬ ‫عمل کنیم‪ ،‬باید س��ری به گذشته و نوع محصوالتی که در‬ ‫رابطه با آن محصول وارد ش��ده است‪ ،‬بزنیم و با مراجعه به‬ ‫اداره آمار می‌توان اطالعاتی درباره نوع واردات یا تولیدات‬ ‫آن محصول کس��ب کرد‪ .‬با توجه ب��ه آنچه نصیری درباره‬ ‫اس��تقالل ‪۹۰‬درصدی در تولید ل��وازم خانگی فلزی گفته‬ ‫است‪ ،‬حال پرسش اینجاست که چرا نرخ‌ها پایین نمی‌آید؟‬ ‫به نظر می‌رس��د چاره این کار جز همتی جمعی نباش��د‪.‬‬ ‫همان‌طور که مشکل لوازم خانگی سیل‌زدگان را مردم حل‬ ‫کرده‌ان��د‪ ،‬همان‌طور هم باید ب��ه کاهش نرخ لوازم خانگی‬ ‫کمک کنند‪ .‬بس��یارند افرادی که به واس��طه گرانی لوازم‬ ‫خانگ��ی توان ازدواج و تش��کیل خان��واده ندارند یا اینکه با‬ ‫لوازم نیمه‌س��وخته به زندگی خ��ود ادامه می‌دهند‪ .‬مردم‪،‬‬ ‫م��ردم و م��ردم؛ چاره کار مطالبه‌گری مردم اس��ت‪ .‬اینکه‬ ‫برخی می‌گویند چرا همه‌چیز را از مردم می‌خواهید‪ ،‬طرز‬ ‫فکر درس��تی نیس��ت‪ .‬در هر کشوری همه چیز در دستان‬ ‫پرقدرت مردم است‪ .‬پس در برابر گرانفروش‌ها سر تعظیم‬ ‫فرود نیاوریم‪ .‬اگر می‌توانیم خرید نکنیم یا گرانفروش��ی‌ها‬ ‫را به س��امانه ‪ ۱۲۴‬اعالم و ش��کایات‌مان را پیگیری کنیم‪.‬‬ ‫اگر نشد خبر گرانفروشی‌ها را به رسانه‌ها بدهیم‪ .‬اگر نشد‪،‬‬ ‫در فضای مجازی گرانفروش��ی تولید‌کننده یا فروشنده را‬ ‫علنی کنیم و تا می‌توانیم گران نخریم‪.‬‬ ‫برخی کارخانجات‬ ‫در زمان افزایش‬ ‫نرخ ارز‪ ،‬در لحظه‪،‬‬ ‫نرخ محصوالت‬ ‫را افزایش‬ ‫می‌دهند اما در‬ ‫زمان کاهش نرخ‬ ‫ارز این اتفاق‬ ‫نمی‌افتد‬ ‫افزایش ‪ ٨٠‬هزار تومانی نرخ چای خارجی‬ ‫رئی��س اتحادی��ه بنک��داران ب��ا‬ ‫بی��ان اینکه ن��رخ چ��ای خارجی در‬ ‫هرکیلوگ��رم ‪٨٠‬هزار توم��ان افزایش‬ ‫یافته اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬ح��ذف ارز ‪٤٢٠٠‬‬ ‫تومانی از واردات این کاال و اختصاص‬ ‫ارز نیمای��ی ب��رای آن دلی��ل این امر‬ ‫است‪.‬‬ ‫محم��د آقاطاهر در گفت‌وگو با مهر با اش��اره‬ ‫ب��ه افزایش نرخ چای در ب��ازار گفت‪ :‬دلیل این‬ ‫مسئله حذف ارز ‪ ٤٢٠٠‬تومانی از واردات چای‬ ‫و اختص��اص ارز نیمایی ب��رای واردات آن بوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬بر همین اس��اس از ‪١٥‬خرداد تمام‬ ‫محموله‌ه��ای چای که در گم��رک بودند با ارز‬ ‫نیمایی ترخیص شدند‪.‬‬ ‫این فعال بخش خصوصی ادامه داد‪ :‬نرخ چای‬ ‫خارجی ‪ ٥٠٠‬گرم��ی از ‪ ٢٩‬هزار و ‪ ٩٠٠‬تومان‬ ‫به ‪ ٦٩‬ه��زار و ‪ ٩٠٠‬تومان رس��یده‪ ،‬به عبارتی‬ ‫چ��ای خارجی در نیم کیلوگ��رم ‪ ٤٠‬هزارتومان‬ ‫و در ی��ک کیلوگرم ‪ ٨٠‬هزار تومان افزایش نرخ‬ ‫داشته است‪.‬‬ ‫آقاطاهر با بی��ان اینکه چای ایرانی‬ ‫نی��ز افزایش ن��رخ جزئ��ی و معقولی‬ ‫داشته اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬میزان دقیق این‬ ‫افزای��ش ن��رخ را نمی‌دانم چون چای‬ ‫ایرانی بیشتر در شمال خرید و فروش‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫به گفته وی چای ایرانی به کش��ور‬ ‫ترکی��ه که خواهان این نوع چای اس��ت‪ ،‬صادر‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫آقاطاهر گفت‪ :‬این اتفاق خوبی اس��ت چراکه‬ ‫باعث می‌شود چای‌های داخلی صادر شود‪.‬‬ ‫وی درب��اره احتمال کاهش نرخ چای در بازار‬ ‫بی��ان کرد‪ :‬اگ��ر نرخ ارز نیمای��ی کاهش یابد و‬ ‫محصول جدید وارد شود‪ ،‬احتمال این امر وجود‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫آقاطاهر درباره اینکه چرا با وجود کاهش نرخ‬ ‫دالر نرخ چای پایین نیامده است نیز گفت‪ :‬مواد‬ ‫غذایی با ارز آزاد وارد نمی‌شود‪ .‬واردات یا با ارز‬ ‫‪٤٢٠٠‬تومانی انجام می‌ش��ود یا ارز نیمایی‪ .‬در‬ ‫نتیجه کاهش ن��رخ دالر در بازار آزاد نمی‌تواند‬ ‫تاثیری بر نرخ این محصوالت داشته باشد‪.‬‬ ‫ات��اق اصناف ایران دس��تور برخورد ش��دید با‬ ‫کس��انی که گرانفروش��ی می‌کنند را داده است‬ ‫و گزارش‌هایی که از واحد‌های بازرس��ی می‌رسد‬ ‫نیز تایید‌کننده آن اس��ت که برخوردهای قانونی‬ ‫در حال انجام اس��ت‪ .‬نصب نکردن برچس��ب نرخ‬ ‫یک��ی از پرتکرار‌ترین تخلف‌های صنفی اس��ت‪.‬‬ ‫اگ��ر عرضه و تقاضا س��یر منطقی و نرخ ارز ثبات‬ ‫داش��ته باش��د و مواد اولیه نیز به‌موقع و با نرخی‬ ‫مناس��ب به‌دس��ت تولید‌کننده برس��د‪ ،‬عرضه و‬ ‫تقاض��ا به تعادل رس��یده و تخلف‌های اینچنینی‬ ‫کاهش می‌یابد‪ .‬واحد صنفی آخرین حلقه است‪.‬‬ ‫اگر به‌دنبال آسیب‌شناس��ی آن هس��تیم که چرا‬ ‫برچس��ب گرانفروش��ی می‌ش��ود و چرا برچسب‬ ‫قیمت‌ها نصب نمی‌ش��ود یا حتی پاک می‌ش��ود‪،‬‬ ‫بای��د دنبال دالی��ل آن در فرآیند تولید تا عرضه‬ ‫باش��یم‪ .‬آنچه دیده می‌ش��ود حلقه آخر است اما‬ ‫دالیل گرانفروش��ی تنها در حلقه آخر و در مغازه‬ ‫فروش��ندگان نیست‪ .‬درآمد فروشنده در فروش‬ ‫پرتعداد با درصد سود پایین‌تر است‪ .‬با این حجم‬ ‫از تعداد باالی واحد‌های صنفی به‌طور حتم رقابت‬ ‫در این اس��ت که س��ود کمتری دریافت شود‪ ،‬نه‬ ‫اینکه گران‌تر از قیمتی که روی محصول نوش��ته‬ ‫شده است فروخته شود‪ .‬با این حال چون چرخه‬ ‫تولید تا عرضه دچار نقص است‪ ،‬تخلف‌هایی انجام‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬درج کردن نرخ روی کاال‪ ،‬سال‌هاست‬ ‫ک��ه به عنوان یک حق برای مصرف‌کننده مطرح‬ ‫می‌شود اما در نهادینه کردن آن موفق نبوده‌ایم‪.‬‬ ‫برخورد‌ه��ای قانونی هم جواب نداده اس��ت و از‬ ‫س��وی دیگر بدقولی‌های دولت و عمل نکردن آن‬ ‫به قانون و درنتیجه تامین نش��دن هزینه بازرسی‬ ‫از محل دریافت جریمه‌ها موجب ش��ده است که‬ ‫تعداد بازرسان نیز کافی نباشد‪.‬‬ ‫کشت گردو‬ ‫در ‪ ۱۵۰‬هزار هکتار‬ ‫مدی��رکل دفتر امور میوه‌های سردس��یری و‬ ‫خش��ک وزارت جهاد کش��اورزی گف��ت‪ :‬طرح‬ ‫سرش��اخه‌کاری درخت��ان گردو باه��دف تغییر‬ ‫درخت��ان بذری به ن��وع دیربرگ��ده در تعدادی‬ ‫از اس��تان کش��ور در حال اجراس��ت‪ .‬به گزارش‬ ‫باش��گاه خبرنگاران جوان‪ ،‬داراب حسنی تصریح‬ ‫ک��رد‪ :‬ط��رح سرش��اخه‌کاری درخت��ان گ��ردو‬ ‫باهدف تغییر درختان ب��ذری به نوع دیربرگده‪،‬‬ ‫به‌ص��ورت آزمایش��ی در برخ��ی از اس��تان‌های‬ ‫کش��ور در حال اجراس��ت‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬در این‬ ‫طرح سرش��اخه‌کاری یا هم��ان پیوند نوع برتر و‬ ‫اصالح‌ش��ده‪ ،‬روی تن��ه درخت��ان کم‌ثمر انجام‬ ‫می‌شود تا پس از رشد‪ ،‬کیفیت و کمیت محصول‬ ‫افزایش‌یافته و درختان در مقابل تنش س��رمای‬ ‫دیررس بهاره هم تحمل بیش��تری داشته باشند‪.‬‬ ‫مدیرکل دفتر امور میوه‌های سردسیری و خشک‬ ‫اضاف��ه کرد‪ :‬در این طرح نوع اصالح‌ش��ده‌ای که‬ ‫حدود ‪ ۱۵‬تا ‪ ۲۰‬روز دیربرگ ده‌تر هستند‪ ،‬روی‬ ‫درختان بذری با س��ن تا حدود ‪ ۳۰‬تا ‪ ۵۰‬س��اله‬ ‫پیوند زده می‌ش��وند؛ درنتیجه تاج ایجادش��ده‬ ‫به‌وسیله سرش��اخه‌کاری دیربرگ و پرمحصول‬ ‫خواهند ش��د و درنهایت باغداران شاهد افزایش‬ ‫کیفی��ت و کمیت تولید محص��ول خود خواهند‬ ‫بود‪ .‬وی بابیان اینکه س��طح زیر کش��ت باغ‌های‬ ‫گردو در کش��ور بیش از ‪ ۱۵۰‬هزار هکتار اس��ت‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬از این س��طح دس��ت‌کم یک‌س��وم برای‬ ‫سرش��اخه‌کاری پیش‌بینی می‌ش��ود‪ .‬حسنی با‬ ‫اش��اره به اینکه با انجام سرشاخه‌کاری خسارت‬ ‫س��رمازدگی بهاره به میزان قابل‌توجهی کاهش‬ ‫می‌یاب��د‪ ،‬گف��ت‪ :‬عملک��رد در واحد س��طح نیز‬ ‫افزایش چش��مگیری خواهد داش��ت‪ .‬مدیرکل‬ ‫دفتر امور میوه‌های سردس��یری و خشک ادامه‬ ‫داد‪ :‬مزی��ت دیگر اس��تفاده از ن��وع برتر افزایش‬ ‫یکنواخت��ی‪ ،‬کیفی��ت و بازارپس��ندی محصول‬ ‫اس��ت‪ .‬وی با اش��اره به اینک��ه در باغبانی امکان‬ ‫تکثیر رویشی مزیتی است که با آن امکان ازدیاد‬ ‫درخت��ان پرب��ار و باکیفیت فراهم اس��ت‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫درخت��ان پیوندی عالوه بر موارد یادش��ده‪ ،‬زود‬ ‫بارده‌تر نیز هس��تند‪ .‬حس��نی بیان کرد‪ :‬تاکنون‬ ‫ش دیده‌اند‬ ‫در ای��ن طرح بی��ش از ‪ ۲۰۰‬نفر آموز ‌‬ ‫که می‌توانند این برنامه را در استان‌های کشور با‬ ‫سرعت بیشتری پیگیری و اجرا کنند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫هرچند بازار لوازم خانگی نس��بت ب��ه ماه‌های قبل آرام‬ ‫گرفته است اما بخشی از این آرامش‌ها به پذیرش شرایط از‬ ‫س��وی مصرف‌کنندگان بازمی‌گردد‪ .‬تولید‌کنندگان ایرانی‬ ‫ی برند‌ه��ای خارجی و نیز توجه خیرانی‬ ‫ب��ا توجه به بدقلق ‌‬ ‫ک��ه برای س��یل‌زدگان لوازم منزل می‌خرن��د به تولیدات‬ ‫داخلی کمی جان بخش��یده‌اند و حاال گفته می‌ش��ود نیاز‬ ‫ب��ازار را ل��وازم خانگی ای��ران تامین می‌کند‪ .‬ب��ا این حال‬ ‫نرخ‌ه��ا همچنان باالس��ت و مصرف‌کنندگان معتقدند اگر‬ ‫تولید‌کنن��دگان و فروش��ندگان در زمان افزایش نرخ دالر‬ ‫به‌ط��ور لحظ��ه‌ای قیمت‌ها را باال می‌برن��د‪ ،‬در مقابل باید‬ ‫ب��ا کاه��ش نرخ دالر نیز بالفاصله نرخ‌ه��ا را کاهش دهند‪.‬‬ ‫اتفاق��ی ک��ه در عمل نمی‌افت��د و با تکرار ای��ن فاجعه در‬ ‫اصن��اف و صنایع گوناگون‪ ،‬به عن��وان بی‌اخالقی نهادینه‬ ‫ش��ده در اجتماع برداشت می‌شود‪ .‬اما در این میان توصیه‬ ‫کارشناسان این است که مردم با گران نخریدن کاال‌ها‪ ،‬باید‬ ‫مطالبه‌گری داشته باشند‪.‬‬ ‫مهدی نجف‌پور‪ :‬این مشخص است که کاهش نرخ ارز تا زمانی که بر‬ ‫ه زمانی طی شود اما پرسشی‬ ‫محصول نهایی تاثیر بگذارد‪ ،‬باید فاصل ‌‬ ‫که مطرح می‌شود این است که چرا در زمان افزایش نرخ ارز‪ ،‬بر نرخ‬ ‫محصوالت بالفاصله افزوده ش��د؟ اخالق و فرهنگ جاری در کسب و‬ ‫کار ما نسبت به گذشته آسیب‌های زیادی دیده است‬ ‫یادداشت‬ ‫تحلیل دالیل‬ ‫گرانفروشی تنها‬ ‫با نگاه به مغازه‌ها‬ ‫ممکن نیست‬
‫‪10‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 5‬مرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 24‬ذی‌القعده ‪1440‬‬ ‫‪ 27‬ژوئیه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1337‬‬ ‫پیاپی ‪2655‬‬ ‫گردشگری و صنایع‌دستی‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‪ 200‬تقاضای راه‌اندازی تاسیسات اقامتی در دست بررسی است‬ ‫یادداشت‬ ‫جذب گردشگر‬ ‫با خلق‬ ‫تجربه‌های‬ ‫خوب‬ ‫بومگردی در مسیر توسعه بومی‬ ‫حمیدرضا یعقوب ‌‬ ‫ی‬ ‫کارشناس کسب و کار‬ ‫کشورهایی که پش��توان ‌ه فرهنگی یا تاریخی‬ ‫و طبیعی ندارند‪ ،‬س��هم بازار صنعت گردشگری‬ ‫جه��ان را از آن خود کرده‌ان��د‪ .‬به‌عنوان نمونه‪،‬‬ ‫جذب گردشگر در تمامی مکان‌های گردشگری‬ ‫کش��ورهای حاش��یه خلیج‌فارس ب��ه جز تعداد‬ ‫معدودی‪ ،‬از جنس ایجاد تجربه اس��ت که این‬ ‫موضوع باعث ش��ده صنعت گردشگری در این‬ ‫مناطق با رش��د خوبی روبه‌رو شود‪ .‬خوشبختانه‬ ‫در ایران برخی از بخش‌های خصوصی به طراحی‬ ‫بوم‌های گردشگری بر پای ‌ه تجربه پرداخته‌اند و‬ ‫تعداد این مناط��ق بومی و تجربه‌محور در حال‬ ‫افزایش است که همین عامل کمک فراوانی به‬ ‫صنعت گردشگری کشور در آینده خواهد کرد و‬ ‫شغل‌های زیادی در این زمینه ایجاد خواهد شد‬ ‫که درآمد و الگوی این تفکر را می‌توان به فردی‬ ‫نس��بت داد که به‌واسط ‌ه ایجاد تجرب ‌ه روستایی‬ ‫برای چند گردشگر‪ ،‬امروز از گردشگران داخلی‬ ‫و خارج��ی بس��یاری در منزل روس��تایی خود‬ ‫پذیرایی می‌کند‪.‬‬ ‫همواره یک��ی از دغدغه‌های اصلی اقتصادی‬ ‫جذب گردش��گر و س��رمایه‌گذاری درس��ت در‬ ‫مناطق گردشگری است که با توجه به ظرفیت‬ ‫فرهنگ��ی‪ ،‬تاریخ��ی‪ ،‬طبیعت و نگ��رش مردم‬ ‫ایران و از س��وی دیگر‪ ،‬نرخ ریال در برابر سایر‬ ‫ارزه��ای معتبر جهان��ی‪ ،‬کمترین اس��تفاده‌ای‬ ‫از صنعت گردش��گری در ایران نش��ده که این‬ ‫موضوع ش��اید به برندس��ازی نکردن فضاهای‬ ‫گردش��گری این س��رزمین در خارج از کش��ور‬ ‫برمی‌گ��ردد‪ .‬ام��روز صنعت گردش��گری ایران‬ ‫عالوه بر پش��توان ‌ه تاریخ��ی‪ ،‬فرهنگی‪ ،‬مذهبی‬ ‫و طبیع��ی نیازمند مدیریت تجربه‌ها اس��ت تا‬ ‫گردشگر‌ها به‌واس��ط ‌ه تجرب ‌ه بد خود‪ ،‬تبلیغات‬ ‫ب��د برای مکان گردش��گری انج��ام ندهند و از‬ ‫س��وی دیگر‪ ،‬به‌واسط ‌ه تجربه‌های خوب‪ ،‬جدید‬ ‫و متن��وع در قالب بازاریاب��ی کالمی‪ ،‬تبدیل به‬ ‫تریبون تبلیغاتی مجموع ‌ه گردشگری ایران در‬ ‫آنسوی مرزها شوند‪.‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫خیران میراث فرهنگی‬ ‫کشور دست به کار شدند‬ ‫مدیرکل میراث فرهنگی اس��تان گلستان گفت‪:‬‬ ‫خیران میراث فرهنگی کش��ور در شهرستان کالله‬ ‫ب��ه کمک احیای بخش��ی از دی��وار دفاعی گرگان‬ ‫آمدن��د و اعالم آمادگی کردن��د‪ .‬ابراهیم کریمی به‬ ‫مه��ر گفت‪ :‬گروه��ی ‪ ۲۰‬نفره از خی��ران فرهنگی‬ ‫شهرس��تان کالله اعالم آمادگ��ی کرده‌اند با هزینه‬ ‫ش��خصی و بدون منفعت اقتصادی بخشی از دیوار‬ ‫گ��رگان را احیا کنند‪ .‬وی گفت‪ :‬از آنجا که بخش��ی‬ ‫از کارگاه‌های دیوار در کالله ایجاد شده و کاوش‌ها‬ ‫نی��ز در این ش��هر انجام می‌ش��ود‪ ،‬خی��ران کالله‬ ‫اع�لام کرده‌اند که حاضرند هزین��ه‌ای را در اختیار‬ ‫س��ازمان میراث فرهنگی قرار دهند تا این سازمان‬ ‫بتوان��د آن هزینه را صرف احی��ای دیوار گرگان در‬ ‫این شهرس��تان کند‪ .‬با توجه به اس��ناد و مدارک و‬ ‫آرشیو اطالعاتی که از این دیوار دفاعی وجود دارد‪،‬‬ ‫درخواس��ت کردیم تا طرح و ایده و ش��یوه ورود به‬ ‫این مس��ئله را مش��خص کنند‪ .‬کریمی بیان کرد‪:‬‬ ‫درواقع این گروه از خیران‪ ،‬نخستین خیران میراث‬ ‫فرهنگی کشور به شمار می‌روند‪.‬‬ ‫زمان حضور چینی‌ها‬ ‫در ایران افزایش یافت‬ ‫گردش��گران چین برای ورود به ایران بر اس��اس‬ ‫مصوبه جدید هیات وزیران می‌توانستند بدون ویزا‬ ‫به مدت ‪ ۱۵‬روز در ایران اقامت داش��ته باشند ولی‬ ‫اکنون این مدت زمان به ‪ ۲۱‬روز افزایش پیدا کرد‪.‬‬ ‫به گ��زارش رواب��ط عموم��ی س��ازمان میراث‬ ‫فرهنگی‪ ،‬ولی تیموری معاون گردشگری سازمان‬ ‫میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع دستی و گردشگری گفت‪:‬‬ ‫سازکار اجرایی ورود گردش��گران چینی به کشور‬ ‫از س��وی وزارت ام��ور خارج��ه ب��ه نمایندگی‌ها و‬ ‫سرکنس��ولگری‌های جمهوری اس�لامی ایران در‬ ‫خارج از کشور‪ ،‬نهاد‌های اجرایی و نهادهای مرتبط‬ ‫ازجمله س��ازمان میراث‌فرهنگی‪ ،‬صنایع‌دس��تی‬ ‫و گردش��گری اعالم ش��د‪ .‬تیموری گف��ت‪ :‬پس از‬ ‫ابالغ مصوبه هیات وزیران و به دنبال مش��ورت‌ها‪،‬‬ ‫هماهنگی‌ها و پیگیری‌های به‌عمل آمده‪ ،‬مقررات‬ ‫اجرایی لغو روادید برای اتباع جمهوری خلق چین‬ ‫از ‪ ۲۵‬تیر ابالغ و وارد مرحله عملیاتی شد‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫بر این اس��اس همه اتباع جمه��وری خلق چین از‬ ‫تاریخ یادش��ده مجاز شده‌اند بدون دریافت روادید‬ ‫به جمهوری اس�لامی ایران وارد ش��وند و در هر بار‬ ‫ورود به مدت ‪ ۲۱‬روز در کشور اقامت داشته باشند‪.‬‬ ‫مژده پورزکی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫اکبر رضوانیان‬ ‫فریبا رحمان‌پور‬ ‫فصل تابس��تان اس��ت و اقامتگاه‌های بومگردی یکی‬ ‫از مقاص��د گردش��گران داخلی در این فصل ش��مرده‬ ‫می‌ش��وند‪ .‬ب��ا ای��ن ح��ال کارشناس��ان معتقدند این‬ ‫اقامتگاه‌ها هنوز به رشد و بالندگی الزم نرسیده‌اند‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش‬ ‫‪ ،‬صنع��ت گردش��گری به‌وی��ژه‬ ‫بومگردی و طبیعت‌گردی ب��ه عنوان رویکردی جدید‬ ‫برای توس��عه همزیستی انس��ان و طبیعت‪ ،‬به منظور‬ ‫به��ره‌وری اقتصادی‪ ،‬امروز در توس��عه مناطق جایگاه‬ ‫چشمگیری یافته است‪.‬‬ ‫نایب‌رئیس جامعه اقامتگاه‌های بومگردی در این‌باره‬ ‫گفت‪ :‬بیشتر اقامتگاه‌های بومگردی در مناطق‌طبیعی‬ ‫و روستایی برپا هستند‪.‬‬ ‫اکبر رضوانیان چن��دی پیش در گفت‌وگو با‬ ‫اظهار ک��رد‪ :‬از آنجایی که بارندگی‌ه��ا می‌توانند برای‬ ‫تقوی��ت طبیع��ت مفی��د باش��ند‪ ،‬درنهایت ب��ه بهبود‬ ‫ش��رایط بومگردی و رونق اقامتگاه‌ه��ا کمک خواهند‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫وی اف��زود؛ ایران چندس��الی با خشکس��الی روبه‌رو‬ ‫بوده اس��ت و امیدواریم از باران‌های اخیر به‌عنوان یک‬ ‫نعمت خدادادی اس��تفاده ببریم‪ .‬این کاری اس��ت که‬ ‫تنها با برنامه‌ریزی و مدیریت امکان‌پذیر می‌شود‪ .‬برای‬ ‫بررسی شرایط کسب درآمد اقامتگاه‌های بومگردی در‬ ‫ایام نوروز یا تابستان باید هر منطقه را به‌طور جداگانه‬ ‫مدنظر قرار دهیم‪.‬‬ ‫رضوانی��ان گف��ت‪ :‬جامع��ه اقامتگاه‌ه��ای بومگردی‬ ‫تازه‌تاسیس اس��ت و هنوز اعضای رسمی ندارد‪ ،‬با این‬ ‫حال حدود ‪ ۳۰۰‬تا ‪ ۴۰۰‬فعال این حوزه در همایش‌ها‬ ‫و گردهمایی‌ه��ای این جامعه حض��ور می‌یابند‪ .‬با این‬ ‫حال در س��ال ‪ ،۹۸‬آموزش را در اولویت قرار می‌دهیم‪.‬‬ ‫ای��ن آموزش‌ها در حوزه تبلیغ��ات و بازاریابی‪ ،‬تقویت‬ ‫ش پذیرایی از مهمانان و مسافران‬ ‫اطالع‌رس��انی‪ ،‬آموز ‌‬ ‫و‪ ...‬خواه��د ب��ود تا فع��االن بومگ��ردی بتوانند به‌طور‬ ‫مستمر فعالیت‌های خود را توسعه دهند‪.‬‬ ‫محمدامین جعفری‪ ،‬کارش��ناس گردش��گری نیز در‬ ‫گفت‌وگو با ایس��نا‪ ،‬با بیان اینکه طبیعت‌گردی به تمام‬ ‫بازدیده��ا و فعالیت‌هایی که در دام��ن طبیعت انجام‬ ‫شده‪ ،‬صرف نظر از پایدار بودن یا نبودن گفته می‌شود‪،‬‬ ‫اظه��ار کرد‪ :‬طبیعت‌گردی در اس��تانی مانند مازندران‬ ‫نسبت به بومگردی دامنه گسترده‌تری دارد‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬بر اساس تعریف انجمن بین‌المللی‪،‬‬ ‫اکوتوریس��م (بومگردی) سفری مس��ئوالنه به مناطق‬ ‫طبیعی اس��ت که موجب حفظ محیط‌زیست و بهبود‬ ‫کیفیت زندگی مردم محلی می‌شود‪.‬‬ ‫این کارش��ناس گردشگری با اش��اره به اینکه تفاوت‬ ‫اصلی بومگردی با طبیعت‌گردی را می‌توان در احساس‬ ‫مس��ئولیت در برابر طبیعت دانست‪ ،‬گفت‪ :‬دلیل یکی‬ ‫دانس��تن این دو مفهوم‪ ،‬بیش از هر چیز بیانگر ضعف‬ ‫و ابه��ام در تعری��ف و تبیی��ن مفاهیم اولی��ه و اصلی‬ ‫گردشگری است که تنها مختص عامه مردم نیست‪.‬‬ ‫جعفری خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬گاه��ی در صحبت‌ها و‬ ‫سخنان مس��ئوالن نیز تعاریفی از گردشگری مشاهده‬ ‫می‌ش��ود و این نش��ان دهنده ضعف آموزش همگانی‬ ‫در زمینه گردش��گری به‌طور ع��ام و بومگردی به طور‬ ‫خاص است‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینک��ه مس��ئله مناقش��ه‌برانگیز دیگ��ر‪،‬‬ ‫اقامتگاه‌ه��ای بومگردی (اکولوژها) اس��ت ک��ه پیرامون‬ ‫ویژگی‌های آن بحث‌های ج��دی وجود دارد‪ ،‬افزود‪ :‬آنچه‬ ‫ما اکنون در ایران می‌بینیم‪ ،‬بیشتر اقامتگاه‌هایی روستایی‬ ‫هس��تند ک��ه تنها عن��وان اقامت��گاه بومگ��ردی را یدک‬ ‫می‌کش��ند و بومگردی را فقط در خانه‌ای با نمای چوبی‬ ‫و گلی و درنهایت ارائه غذاهای محلی خالصه می‌کنند‪.‬‬ ‫پرون��ده ‪ ۲۰۰‬تقاضای راه‌اندازی اقامتگاه بومگردی مراحل اداری‬ ‫خود را س��پری می‌کند‪ .‬تاسیسات اقامتی در هر استان‪ ،‬متناسب با‬ ‫تنوع اقلیم و جاذبه‌های گردشگری‪ ،‬شرایط بازار هدف و نوع تقاضای‬ ‫سفر ایجاد می‌شود‬ ‫این کارش��ناس گردش��گری ادامه داد‪ :‬این درحالی‬ ‫اس��ت که یک اقامت��گاه بومگردی واقع��ی باید حافظ‬ ‫ارزش‌های فرهنگی‪ ،‬س��نتی‪ ،‬زیس��تی و بومی منطقه‬ ‫باش��د و همچنین فعالیت‌های انجام شده در آنها باید‬ ‫مبتنی بر حفظ محیط‌زیست باشد‪.‬‬ ‫جعفری با اشاره به اینکه واحدهای بومگردی عالوه‬ ‫بر کمک به حفظ گونه‌ه��ای گیاهی و جانوری‪ ،‬توجه‬ ‫ویژه‌ای به پاکیزگی و بهداش��ت داشته باشند‪ ،‬یادآور‬ ‫ش��د‪ :‬در عی��ن حال این واحدها باید ت��ا حد امکان از‬ ‫انرژی‌ه��ای تجدیدپذیر اس��تفاده کنن��د و در مصرف‬ ‫انرژی نهایت صرفه‌جویی را انجام دهند‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه فع��االن بومگردی و در رأس آن‪،‬‬ ‫مدیران اقامتگاه‌ها باید به این اصول آش��نا باش��ند و‬ ‫آنها را در عمل به اجرا درآورند‪ ،‬خاطرنش��ان کرد‪ :‬این‬ ‫موضوع دوباره ضرورت آموزش علمی و نیاز به طراحی‬ ‫و تدوی��ن دوره‌های تخصصی بومگ��ردی برای فعاالن‬ ‫این حوزه را یادآور می‌شود‪.‬‬ ‫اعط��ای تس��هیالت به زن��ان خودسرپرس��ت برای‬ ‫ایجاد اقامتگاه بومگ��ردی یکی از راهکارهای جدیدی‬ ‫اس��ت که س��ازمان می��راث فرهنگی‪ ،‬صنایع دس��تی‬ ‫و گردش��گری در راس��تای ارتقای این صنعت درنظر‬ ‫گرفته است‪.‬‬ ‫مشاور رئیس سازمان میراث فرهنگی گفت‪ :‬اعطای‬ ‫تس��هیالت به زنان خودسرپرست برای ایجاد اقامتگاه‬ ‫بومگردی در مناطق محروم از برنامه‌های س��ازمان در‬ ‫حوزه بانوان و خانواده است‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫به نقل از روابط عمومی س��ازمان‬ ‫می��راث فرهنگ��ی‪ ،‬فریب��ا رحمان‌پور‪ ،‬مش��اور رئیس‬ ‫سازمان میراث‌فرهنگی در امور بانوان و خانواده افزود‪:‬‬ ‫همچنین در حوزه س��من‌ها و تش��کل‌های مردم‌نهاد‬ ‫نیز ش��اهد حضور بانوان توانمند هس��تیم و مدیریت‬ ‫کهگیلویه و بویراحمد میزبان ‪ ۸‬میلیون گردشگر‬ ‫معاون گردش��گری اداره کل میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع دستی‬ ‫و گردش��گری اس��تان کهگیلویه و بویراحمد گفت‪ :‬در س��ال‬ ‫گذش��ته ‪۷‬میلیون و ‪ ۸۰۰‬هزار گردشگر وارد استان کهگیلویه‬ ‫و بویراحمد شده است‪.‬‬ ‫س��لمان خوش‌قدم‌پ��ور در گفت‌وگ��و با ایس��نا اف��زود‪ :‬در‬ ‫تعطیالت عید فطر امس��ال رکورد ‪ ۱۰۰‬درصد اشغال ظرفیت‬ ‫اماکن گردش��گری‪ ،‬اقامتی و اماکن اقامت موقت را داشته‌ایم‬ ‫هر چند در ایام نوروز امس��ال با توجه به بارندگی‌های بهاری‬ ‫و وقوع سیل در استان از حضور گردشگران بی‌بهره ماندیم‪.‬‬ ‫وی اظه��ار ک��رد‪ :‬البت��ه در تعطی�لات عید فط��ر و زمان‬ ‫برگزاری جش��نواره فرهنگ عش��ایر ایران‌زمین‪ ،‬شاهد حضور‬ ‫غیرقابل‌پیش‌بینی گردش��گران در استان بودیم‪ ،‬همچنین در‬ ‫فصل تابستان میزبان گردشگران هستیم‪.‬‬ ‫معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع دستی و‬ ‫گردشگری استان کهگیلویه و بویراحمد تاکید کرد‪ ۷۰ :‬مرکز‪،‬‬ ‫مجموعه و تاسیسات گردشگری ازجمله یک هتل ‪۴‬ستاره‪ ،‬دو‬ ‫هتل آپارتمان‪ ،‬یک مهانپذیر‪ ۲۹ ،‬مجموعه گردشگری‪ ،‬اقامتی‬ ‫و پذیرایی‪ ۱۰ ،‬اقامتگاه بومگردی و ‪ ۲۴‬اردوگاه گردش��گری با‬ ‫پیش��رفت فیزیکی ‪ ۲۰‬تا ‪ ۶۰‬درصد در س��طح استان در حال‬ ‫ساخت هستند‪.‬‬ ‫خوش‌قدم‌پ��ور بی��ان ک��رد‪ :‬مجموعه پارک آبی یاس��وج تا‬ ‫پایان س��ال جاری به احتمال ‪۹۰‬درصد گش��ایش می‌شود و‬ ‫به بهره‌برداری می‌رسد‪ .‬همچنین فاز نخست تله‌کابین یاسوج‬ ‫با پرداخت تسهیالت تا پایان سال به بهره‌برداری می‌رسد‪.‬‬ ‫و پایه‌گذاری تعداد زیادی از س��من‌ها و تش��کل‌های‬ ‫مردم‌نه��اد ح��وزه میراث‌فرهنگ��ی‪ ،‬صنایع‌دس��تی و‬ ‫گردشگری ازسوی بانوان انجام شده است‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬امروز نقش زن��ان در باال بردن رونق‬ ‫اقتص��ادی و معرف��ی هنره��ای بوم��ی و اس��تفاده از‬ ‫توانمن��دی و تجربه‌ه��ای آنان در حفاظ��ت از میراث‬ ‫فرهنگی ناملموس کشور‪ ،‬رونق تولیدات صنایع دستی‬ ‫و ترویج و توس��عه گردش��گری دارای اهمیت زیادی‬ ‫اس��ت‪ .‬در این راستا حوزه امور زنان و خانواده سازمان‬ ‫با هم��کاری معاونت‌ها و بخش‌های مربوط‪ ،‬بررس��ی‬ ‫مس��ائل و مطالبات ای��ن حوزه را در دس��تورکار قرار‬ ‫داده که اقدامات مناس��بی در س��طح ‪ ۳‬حوزه میراث‬ ‫فرهنگی‪ ،‬صنایع دستی و گردشگری انجام شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹تشکیل بانک اطالعاتی زنان کارآفرین‬ ‫رحمان‌پ��ور اف��زود‪ :‬شناس��ایی و تش��کیل بان��ک‬ ‫اطالعاتی زنان کارآفرین ملی و اس��تانی در حوزه‌های‬ ‫تخصصی س��ازمان یکی از مهم‌ترین اقداماتی اس��ت‬ ‫ک��ه انجام ش��ده و ه��دف از این فعالیت‪ ،‬شناس��ایی‬ ‫ظرفیت‌ه��ای بان��وان و اس��تفاده از ای��ن ظرفیت‌ه��ا‬ ‫در پیش��برد ماموریت‌ه��ای س��ازمان میراث‌فرهنگی‬ ‫است‪.‬‬ ‫رحمان‌پ��ور ادام��ه داد‪ :‬برگ��زاری کارگاه‌ه��ای‬ ‫آموزش��ی مجازی وی��ژه زنان در حوزه‌ه��ای گوناگون‬ ‫میراث‌فرهنگی‪ ،‬برگ��زاری برنامه‌های مرتبط با تحکیم‬ ‫بنیان خانواده‪ ،‬ایجاد س��امانه فروش صنایع دس��تی و‬ ‫حمایت از تولیدات دستی زنان‪ ،‬شناسایی زنان فعال در‬ ‫تولید صنایع دستی در مناطق کم‌برخوردار روستایی و‬ ‫عشایری و اعطای مجوزهای تولیدی برای حمایت‌های‬ ‫آینده‪ ،‬برطرف کردن مش��کالت تولید (تسهیالت بیمه‬ ‫به‌وسیله صندوق بیمه روس��تایی و عشایری)‪ ،‬نظارت‬ ‫کارگاه‌های تولیدی ازجمله کارگاه‌های تولیدی بانوان‬ ‫‹ ‹گش�ایش اقامتگاه بومگردی در پاسارگاد‬ ‫فارس‬ ‫با همه مش��کالت و البت��ه تمهی��دات اقامتگاه‌های‬ ‫دولت��ی روز به روز در حال افزایش هس��تند‪ .‬به عنوان‬ ‫نمونه هفته گذش��ته یکصدمین اقامتگاه بومگردی در‬ ‫استان فارس راه‌اندازی شد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش باش��گاه خبرن��گاران جوان از ش��یراز‪،‬‬ ‫مصیب امیری مدیرکل می��راث فرهنگی فارس گفت‪:‬‬ ‫یکصدمین اقامتگاه بومگردی در ش��هر مادر س��لیمان‬ ‫شهرستان پاس��ارگاد با اعتباری افزون‌بر ‪ ۳۷۰‬میلیون‬ ‫تومان به بهره‌برداری رسید‪.‬‬ ‫وی بی��ان ک��رد‪ :‬پرون��ده ‪ ۲۰۰‬تقاض��ای راه‌اندازی‬ ‫اقامتگاه بومگردی مراحل اداری خود را سپری می‌کند‪.‬‬ ‫امیری تصریح کرد‪ :‬تاسیس��ات اقامتی در هر استان‪،‬‬ ‫متناسب با تنوع اقلیم و جاذبه‌های گردشگری‪ ،‬شرایط‬ ‫بازار هدف و نوع تقاضای سفر انجام می‌شود‪.‬‬ ‫مدی��رکل میراث فرهنگ��ی فارس افزود‪ :‬ب��ا آغاز به‬ ‫کار اقامتگاه‌های بومگردی در اس��تان‪ ،‬زمینه اش��تغال‬ ‫‪ ۴۵۴‬نفر به صورت مستقیم و ‪ ۹۰۸‬نفر به صورت غیر‬ ‫مس��تقیم فراهم شده که ظرفیت پذیرش اقامتگاه‌های‬ ‫بومگردی استان به بیش از ‪ ۲‬هزار و ‪ ۴۸۵‬نفر در شب‬ ‫رسیده است‪.‬‬ ‫بر اس��اس این گزارش اقامتگاه‌های بومگردی به یک‬ ‫اولویت در کش��ور تبدیل شده‌اند با این وجود هنوز به‬ ‫جایگاهی که باید نرس��یده‌ایم و تا رس��یدن به مقصود‬ ‫باید آموزش‌های زیادی ببینیم‪.‬‬ ‫ارومیه شهر ملی هنرهای چوبی می‌شود‬ ‫مدیرکل میراث فرهنگی‌‪ ،‬صنایع دستی و گردشگری آذربایجان‬ ‫غربی از انتخاب ارومیه به عنوان شهر هنرهای چوبی خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬جلیل جباری با اشاره به برگزاری نشستی در‬ ‫دفتر منطقه‌ای غرب آس��یا در تهران و با حضور پویا محمودیان‬ ‫معاون صنایع دستی کشور و تعدادی از مدیران ستادی و استانی‬ ‫و همچنین فرماندار ارومیه‌تصریح کرد‌‪ :‬در این نشس��ت س��عی‬ ‫ش��د با ارائه مدارک و مستندات الزم‌‪ ،‬ارومیه به عنوان شهر ملی‬ ‫هنرهای چوبی معرفی شود‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه این پرونده شامل تعداد کارگاه‌های فعال این‬ ‫رشته و نیاز به احیا و آموزش و ایجاد خانه تخصصی چوب است‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬هدف برگزاری این نشس��ت‌ها این اس��ت که ظرفیت‌ها و‬ ‫اس��تعدادهای ارومیه در زمینه هنرهای سنتی و صنایع دستی و‬ ‫به‌ویژه به عنوان شهر ملی هنرهای چوبی در کشور معرفی شود‪.‬‬ ‫مدی��رکل می��راث فرهنگ��ی‪ ،‬صنایع‌دس��تی و گردش��گری‬ ‫آذربایجان‌غربی با اش��اره به نتیجه این انتخاب در صورت قبولی‬ ‫مس��ئوالن ادامه داد‪ :‬توجه بیش��تر به هنرمندان صنایع دس��تی‬ ‫فعال در رش��ته‌های چوبی‪ ،‬ایجاد نمایشگاه‌های عرضه و فروش‬ ‫محصوالت صنایع چوبی و حمایت از این رش��ته ازجمله اهداف‬ ‫این طرح است‪.‬‬ ‫جب��اری ب��ا بیان اینک��ه تنوع رش��ته‌های صنایع دس��تی در‬ ‫آذربایجان‌غربی بیش از ‪ ۵۰‬مورد بوده که یکی از ش��اخص‌ترین‬ ‫این هنرها مربوط به هنرهای چوبی در استان است‪ ،‬عنوان کرد‪:‬‬ ‫سال گذش��ته ارزش صادرات محصوالت صنایع دستی به خارج‬ ‫‪ ۵.۵‬میلیون دالر بوده است‪.‬‬ ‫بررسی نحوه رسیدگی به بناهای آسیب‌دیده از سیالب در بافت تاریخی گمیشان‬ ‫معاون میراث‌فرهنگی اداره‌کل میراث‌فرهنگی‪ ،‬صنایع‌دس��تی و گردش��گری استان‬ ‫گلس��تان از بررس��ی نحوه رسیدگی به بناهای آس��یب‌دیده از سیل در محدوده بافت‬ ‫تاریخی گمیشان در شورای فنی معاونت میراث‌فرهنگی استان خبر داد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش می��راث آریا به نق��ل از رواب��ط عموم��ی اداره کل می��راث فرهنگی‪،‬‬ ‫صنایع دس��تی و گردش��گری اس��تان گلس��تان‪ ،‬س��ارا اخوت با اعالم این خبر گفت‪:‬‬ ‫نشس��ت ش��ورای فنی معاونت می��راث فرهنگی اس��تان با هدف هم‌اندیش��ی‪ ،‬ایجاد‬ ‫وح��دت روی��ه و جمع‌بن��دی تخصصی و ارائ��ه راهکار درب��اره نحوه مرم��ت بناهای‬ ‫دارای ارزش و آس��یب‌دیده در مح��دوده حری��م باف��ت تاریخ��ی گمیش��ان برگ��زار‬ ‫ب��ا هدف حمایت و حفظ کیفی��ت محصوالت تولیدی‬ ‫و‪ ...‬از مهم‌ترین برنامه‌های سازمان میراث فرهنگی در‬ ‫حوزه بانوان و خانواده است‪.‬‬ ‫مشاور رئیس سازمان میراث فرهنگی در امور بانوان‬ ‫و خانواده در ادامه گفت‪ :‬مدیران و کارشناسان فنی به‬ ‫منظور شناس��ایی و حمایت از هنرمندان‪ ،‬کارآفرینان‬ ‫و بانوان خودسرپرس��ت و سرپرس��ت خانوار در سطح‬ ‫کشور‪ ،‬برنامه‌هایی را در نظر دارد ازجمله تجهیز برخی‬ ‫فضاه��ا یا خانه‌ه��ای تاریخی مرمت ش��ده (با مالکیت‬ ‫ش��خصی‪ ،‬دولتی یا مش��ارکتی) در س��طح کش��ور به‬ ‫منظور برپایی کارگاه‌های هنرهای سنتی مانند صنایع‬ ‫دس��تی‪ ،‬محصوالت غذایی س��نتی‪ ،‬پارچه و پوش��اک‬ ‫س��نتی‪ ،‬صنایع موسیقایی س��نتی و‪ ...‬با مدیریت افراد‬ ‫آموزش‌دیده‪ ،‬اطالع‌رس��انی از سوی رسانه‌های ملی و‬ ‫استانی (زیرنویس یا تیزر) درباره اعالم آمادگی میراث‬ ‫فرهنگی در جهت حمایت‪ ،‬ارتقا و توانمندسازی بانوان‬ ‫هنرمن��د و کارآفرین سراس��ر کش��ور و اعطای کارت‬ ‫عضویت هنری معتبر (نه فقط کارت درجه هنری یا‪...‬‬ ‫که نیازمند مراحل زیاد اس��ت) به همه کارآفرینان در‬ ‫س��طح کش��ور‪ ،‬ایجاد تعامل بین بانوان دهیار‪ ،‬شهردار‬ ‫و مال��کان اقامتگاه‌های بومگردی‪ ،‬می��راث فرهنگی و‬ ‫م��ردم به منظور رس��یدن به نتیجه بهین��ه‪ ،‬دعوت از‬ ‫صاحبان برندهای معتبر به منظور حمایت از طرح‌ها و‬ ‫الگوهای هنرهای س��نتی و ملی کشور (صنایع دستی‪،‬‬ ‫پوش��اک‪ ،‬صنایع غذایی و‪ )...‬در راستای تولید و رونق‬ ‫مل��ی‪ ،‬دع��وت از فعاالن اس��تانی در هم��ه زمینه‌های‬ ‫مرتبط با سازمان در نمایشگاه‌های ساالنه کشوری‪ ،‬در‬ ‫دس��تورکار قرار دادن ثبت میراث فرهنگی ناملموس و‬ ‫صنایع دس��تی سنتی که بیشتربه‌وس��یله بانوان تولید‬ ‫شده و در فهرست آثار ملی میراث فرهنگی کشور قرار‬ ‫دارد‪ ،‬برنامه‌ریزی‌ه��ای الزم برای برگزاری رویدادهای‬ ‫فرهنگ��ی و گردش��گری با حض��ور زن��ان و آموزش و‬ ‫توانمندس��ازی زن��ان در جوام��ع محلی روس��تایی و‬ ‫عشایری از دیگر فعالیت‌هایی است که در حوزه بانوان‬ ‫و خانواده انجام شده یا در دست اجرا است‪.‬‬ ‫شد‪.‬‬ ‫وی یادآور ش��د‪ :‬ش��هر تاریخی گمیش��ان براساس مصوبه ش��ورای‌عالی معماری و‬ ‫شهرس��ازی در س��ال ‪ ۱۳۹۴‬در شماره ‪ ۱۶۸‬ش��هر تاریخی به‌عنوان شهر دارای بافت‬ ‫تاریخی به استان ابالغ شده است‪.‬‬ ‫اخوت گفت‪ :‬در این نشس��ت مقرر ش��د اداره کل میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع دستی و‬ ‫گردش��گری گلس��تان به عنوان متولی اصلی با همکاری بنیاد مسکن انقالب اسالمی‬ ‫استان‪ ،‬شهرداری گمیش��ان‪ ،‬قرارگاه سازندگی مستقر در شهرستان و نظام مهندسی‬ ‫و با حفظ ضوابط حاکم بر ش��هرهای دارای بافت تاریخی به وضعیت بناهای ارزشمند‬ ‫و دارای الگوه��ای تاریخی و معماری آس��یب‌دیده در س��یل ابتدای س��ال جاری در‬ ‫شهرس��تان گمیشان‪ ،‬اس��تعالمات مربوط به مرمت‪ ،‬بازسازی‪ ،‬بهس��ازی و نوسازی را‬ ‫رسیدگی و پاسخگویی کند‪.‬‬ ‫نشست شورای فنی معاونت میراث‌فرهنگی استان گلستان با حضور اعضای شورای‬ ‫فنی استان‪ ،‬نمایندگان نهاد‌های اجرایی متولی در کمک‌رسانی ازجمله اداره کل بنیاد‬ ‫مسکن انقالب اسالمی گلستان‪ ،‬نماینده ستاد بازسازی معین استان‪ ،‬شهردار و اعضای‬ ‫شورای ش��هر گمیش‌تپه‪ ،‬اعضای نظام مهندسی حوزه شهرستان در اداره کل میراث‬ ‫فرهنگی گلستان برگزار شد‪.‬‬
‫‪11‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 5‬مرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 24‬ذی‌القعده ‪1440‬‬ ‫‪ 27‬ژوئیه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1337‬‬ ‫پیاپی ‪2655‬‬ ‫بانک و بیمه‬ ‫مدیرعامل بانک صنعت و معدن‪:‬‬ ‫تامین اعتبار طرح‌های معدنی مانع خام‌فروشی می‌شود‬ ‫‹ ‹‌ هم�کاری بی�ن بیم�ه س�ینا و بیم�ه‬ ‫التضامن عراق‬ ‫عکس‪ :‬آیدا فریدی‬ ‫مدیرعام��ل بانک صنعت و معدن با اش��اره ب��ه اولویت‌های‬ ‫ک گفت‪ :‬تامین‬ ‫حمایت��ی از صنعتگ��ران و کارآفرینان این بان�� ‌‬ ‫ت زی��را از‬ ‫اعتب��ار طرح‌ه��ای معدن��ی اولوی��ت جدید ما اس�� ‌‬ ‫ت با‬ ‫خام‌فروش��ی جلوگیری می‌کند‪ .‬حس��ین مهری در نشس ‌‬ ‫تع��دادی از صنعتگران نمون��ه آذربایجان ش��رقی‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫تامی��ن س��رمایه در گردش واحده��ای تولی��دی و حمایت از‬ ‫طرح‌های توس��عه‌ای زنجیره ارزش که موجب اش��تغال پایدار‬ ‫می‌ش��ود از دیگر اولویت‌ها و سیاس��ت‌های اصلی بانک است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬توجه به بانکداری دیجیتال یا بانکداری باز که مورد‬ ‫تاکید دولت نیز هس��ت در چشم‌انداز بانکی قرار گرفته و ایجاد‬ ‫شبکه دیجیتالی از برنامه‌های مهم آینده بانک صنعت و معدن‬ ‫است‪.‬‬ ‫مه��ری ادامه داد‪ :‬به‌عنوان بانک تخصصی و توس��عه‌ای برای‬ ‫رون��ق تولید موردنظ��ر رهبر معظم انقالب ت�لاش می‌کنیم و‬ ‫می‌توانیم در این زمینه تاثیرگذارترین بانک کش��ور باشیم‪ .‬وی‬ ‫همچنین با اشاره به تحریم‌ها و جنگ ظالمانه اقتصادی امریکا‬ ‫علی��ه ایران‪ ،‬بیان کرد‪ :‬صنعتگران و کارآفرینان س��ربازان خط‬ ‫مقدم جنگ اقتصادی هستند‪.‬‬ ‫وی تاکی��د کرد‪ :‬همان‌طور که در جنگ تحمیلی دس��ت در‬ ‫دست هم پیروز شدیم در این مقطع نیز با حمایت از یکدیگر و‬ ‫حمایت از صنعت پیروز میدان خواهیم بود‪.‬‬ ‫عضو هیات‌مدی��ره بانک صنعت و معدن کش��ور نیز در این‬ ‫نشس��ت گفت‪ :‬کارآفرینان از آسیب‌ها و پیامدهای بیکاری در‬ ‫جامع��ه جلوگیری می‌کنند و عاش��قانه موج��ب تقویت تولید‬ ‫می‌شوند‪.‬‬ ‫وی که به اتفاق سرپرس��ت بانک صنعت و معدن آذربایجان‬ ‫شرقی از طرح‌های در دست اجرای ‪ ۱۱‬واحد صنعتی این استان‬ ‫بازدید کرد‪ ،‬گفت‪ :‬به چش��م خودم تالش‌های تحسین‌برانگیز‬ ‫صنعتگ��ران و کارآفرینان را دیدم که با توس��عه و رونق تولید‬ ‫موجب اشتغال هزاران جوان در مجموعه‌های صنعتی شدند‪.‬‬ ‫سرپرست بانک صنعت و معدن آذربایجان شرقی در گفت‌وگو‬ ‫با ایرنا اظهار کرد‪ :‬بخش عمده واحدهای تولیدی استان به علت‬ ‫نوس��ان‌های نرخ ارز مشکل نقدینگی دارند و در واقع نقدینگی‬ ‫موردنیاز آنها ‪ ۳‬برابر ش��ده است‪ .‬قهرمان موحدی افزود‪ :‬بر این‬ ‫تامین س��رمایه در گردش واحدهای تولیدی و حمایت از طرح‌های توسعه‌ای‬ ‫زنجیره ارزش که موجب اش��تغال پایدار می‌شود از اولویت‌ها و سیاست‌های‬ ‫اصلی بانک است‬ ‫اس��اس برای رفع این مش��کل صنعتگران و تامین سرمایه در‬ ‫گردش تالش می‌کنیم ت��ا تولید رونق پیدا کند و برای تحقق‬ ‫این هدف امسال تاکنون نزدیک ‪ ۲۵۰‬میلیارد تومان تسهیالت‬ ‫سرمایه در گردش و سرمایه ثابت مصوب شده که ‪ ۲۰۰‬میلیارد‬ ‫تومان آن به حدود ‪ ۳۰‬تا ‪ ۴۰‬واحد صنعتی آذربایجان ش��رقی‬ ‫پرداخت شده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬پرداخت تس��هیالت امس��ال ما در ‪ ۴‬ما‌ه نخس��ت‬ ‫نس��بت به سال گذشته ‪ ۱.۵‬برابر‌(‪ ۱۵۰‬درصد) رشد داشته که‬ ‫البته واحدهای صنعتی به تس��هیالت بیش��تری نیاز دارند که‬ ‫زمینه آن را فراهم می‌کنیم‪.‬‬ ‫وی همچنین با بیان اینکه از سال ‪ ۱۳۹۲‬تاکنون ‪ ۴۷‬طرح با‬ ‫اشتغال ‪۲‬هزار و ‪ ۸۵۰‬نفر در آذربایجان شرقی اجرا شده است‪،‬‬ ‫حمایت بانک توسعه تعاون از فعاالن بخش تعاون‬ ‫عضو هیات‌مدیره بانک توسعه تعاون گفت‪ :‬ارائه خدمات‬ ‫تخصصی بانک توس��عه تعاون با فعالی��ت فعاالن اقتصاد‌‬ ‫بخش تعاون در حوزه‌های گوناگون پیوند خورده اس��ت‪.‬‬ ‫به گزارش روابط‌عمومی بانک توسعه تعاون‪ ،‬عباس نجفی‬ ‫در جلسه مش��ترک برخی از مدیران س��تادی این بانک‬ ‫با اعضای هیات‌مدیره ش��رکت تعاونی توس��عه سازه‌های‬ ‫ف��والد ایرانیان بابیان مطلب پیش‌گفته اظهار کرد‪ :‬وجود‬ ‫ظرفیت‌های بالقوه و مزیت‌های رقابتی در فعالیت‌های بسیاری از فعاالن‬ ‫اقتصا ‌د بخش تعاون به‌ویژه در حوزه تولید و توس��عه سازه‌های فوالدی‬ ‫سبب پیوند ناگسس��تنی خدمات قابل‌ارائه بانک توسعه تعاون با کم و‬ ‫کیف فعالیت‌های شرکت‌های تعاونی شده است‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به توانمندی‌های قابل‌توجه کش��ورمان در زمینه ایجاد‬ ‫زیرساخت‌های فلزی و همچنین ساخت و تولید سازه‌های فلزی در این‬ ‫باره گفت‪ :‬ضریب اش��تغا‌لزایی و امکان خلق ث��روت و نیز ارزش‌افزوده‬ ‫ازجمله مزیت‌های رقابتی این‌گونه فعالیت‌ها در بخش‌های زیرس��اختی‬ ‫اس��ت که نیازمند حمایت و پشتیبانی بانک‌ها و به‌ویژه بانک تخصصی‪-‬‬ ‫توس��عه‌ای تعاون اس��ت‪ .‬نجفی افزود‪ :‬برقراری تفاهمنامه‌های همکاری‬ ‫زمینه‌س��از و تس��هیل‌کننده ش��رایط الزم برای ایجاد و خلق ارزش در‬ ‫راستای ارتقای سطح کمی و کیفی تشکل‌های تعاونی فعال در این‌گونه‬ ‫مدی��ر امور حقوقی بانک تج��ارت از آمادگی این بانک برای‬ ‫تعیین‌تکلی��ف مش��کالت کارخانه نس��اجی س��بالن پارچه با‬ ‫همکاری و مس��اعدت اس��تانداری و س��ایر نهاده��ای ذی‌ربط‬ ‫خبر داد به ش��کلی که منافع بانک‪ ،‬ذی‌نفعان و سهامداران آن‬ ‫تامین ش��ود‪ .‬به گزارش روابط‌عمومی بانک تجارت‪ ،‬محمد‌رضا‬ ‫نورمحمدی با اش��اره به پیش��ینه همکاری بانک تجارت با این‬ ‫واح��د تولیدی گف��ت‪ :‬این بانک در س��ال ‪ ۱۳۸۳‬تس��هیالت‬ ‫قابل‌توجهی را به ش��رکت نساجی س��بالن پارچه پرداخت اما‬ ‫ایفای تعهدات از سوی شرکت در سررسیدهای مقرر انجام نشد‬ ‫و با وجود مساعدت‌های‌بانک تجارت‪ ،‬در نهایت باستناد وثایق‬ ‫دریا‌فت‌ش��ده اقدام قانونی علیه شرکت انجام شد که این اقدام‬ ‫در راستای رعایت حقوق سهامداران و در راستای تامین مصالح‬ ‫مجم��ع عمومی عادی بانک س��امان به دلیل‬ ‫صاد‌‌ر نشدن مجوز برگزاری مجمع از سوی بانک‬ ‫مرک��زی‪ ،‬ب��ه ‪ ۱۳‬مرداد موکول ش��د‪ .‬به گزارش‬ ‫سامان رسانه‪ ،‬مجمع عمومی عادی بانک سامان‪،‬‬ ‫مطابق برنام��ه قبلی در محل مجموعه فرهنگی‬ ‫ورزش��ی تالش برگزار ش��د و با حض��ور ‪۹۹.۶۵‬‬ ‫درصد از س��هامداران رسمیت یافت‪ .‬این مجمع‬ ‫با اس��تقرار هیات‌رئیس��ه و انتخاب ناظر از سوی‬ ‫صاحبان س��هام تشکیل شد اما با وجود رسمیت‬ ‫یافتن‪ ،‬به علت صاد‌ر نش��دن مج��وز برگزاری از‬ ‫س��وی بانک مرکزی ب��ا اعالم تنفس دو هفته‌ای‬ ‫از س��وی هیات‌رئیس��ه به ‪ ۱۳‬مرداد موکول شد‪.‬‬ ‫گفتنی است‪ ،‬جلسه بعدی مجمع با همان دستور‬ ‫کار منتشر شده در روزنامه رسمی و سایت کدال‪،‬‬ ‫روز ‪ ۱۳‬مرداد ‪ ۱۳۹۸‬رأس س��اعت ‪ ۱۵‬در محل‬ ‫هتل اس��تقالل تهران به نشانی بزرگراه چمران‪،‬‬ ‫تقاطع خیابان ولیعصر برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫بخش‌ها است‪.‬‬ ‫عضو هیات‌مدیره بانک توس��عه تعاون در ادامه با اشاره‬ ‫به رسالت اصلی این بانک در حمایت حداکثری از فعاالن‬ ‫ن ارتباط خاطرنش��ان کرد‪ :‬تعریف و‬ ‫بخش تع��اون در ای ‌‬ ‫تبیین مدل متناسب اقتصادی ضمن هموار کردن زمینه‬ ‫همکاری‌های متقابل‪ ،‬شرایط ارائه خدمات به متقاضیان و‬ ‫مشتریان گوناگون را در بخش‌ها و زیربخش‌های گوناگون‬ ‫اقتصادی تسهیل و تسریع خواهد کرد‪.‬‬ ‫وی همچنین گفت‪ :‬تجهیز فعالیت تشکل‌های تعاونی به علم و دانش‬ ‫روز و اتکای آنها به نوآوری‌ها و خالقیت‌های ویژه سبب ورود محصوالت‬ ‫تولی��دی آنها به چرخه ب��ازار در چارچ��وب اقتص��اد مقاومتی خواهد‬ ‫بود‪.‬‬ ‫نجفی با تاکید بر اشتراک منافع اقتصادی گردانندگان اصلی تعاونی‌ها‬ ‫و اعض��ای آنها در ی��ک نظام جامع و مطمئن‪ ،‬در ای��ن‌باره اضافه کرد‪:‬‬ ‫همکاری صمیمان��ه و هم‌افزایی فوق‌العاده در نظ��ام فعالیتی تعاونی‌ها‬ ‫ضمن دربرداش��تن موضوع مهم اشتغال‪-‬موجب خلق ثروت و ب ‌ه دنبال‬ ‫آن ایج��اد ارزش‌افزوده موردنیاز اس��ت و طبیعی اس��ت تزریق اعتبار و‬ ‫منابع کارگشا به این‌گونه فعالیت‌ها متضمن رونق اقتصادی و شکوفایی‬ ‫فضای کسب‌وکار در چرخه بازار است‪.‬‬ ‫حضور موفق «شناسا» در نمایشگاه الکامپ‬ ‫بیس��ت‌و‌‌پنجمین نمایش��گاه بین‌الملل��ی الکام��پ در حوزه‬ ‫محصوالت‪ ،‬خدمات و راهکارهای صنایع الکترونیکی‪ ،‬کامپیوتر‬ ‫و دیجیت��ال در اقتصاد ایران‪ ۲۷ ،‬تا ‪ ۳۰‬تیر ‪ ۱۳۹۸‬در محل دائمی‬ ‫نمایش��گاه بین‌المللی تهران برگزار شد‪ .‬به گزارش روابط‌عمومی‬ ‫بانک پاسارگاد‪ ،‬ش��رکت شناسا‪ ،‬به‌عنوان شرکت سرمایه‌گذاری‬ ‫خطرپذی��ر گروه مالی پاس��ارگاد‪ ،‬با محوری��ت معرفی امکانات و‬ ‫دس��تاوردهای ش��تاب‌دهنده تریگ‌آپ‪ ،‬بازدیدکنندگان از این‬ ‫نمایش��گاه را با آخرین س��رمایه‌گذاری‌های انجام‌شده در الیه رشد و شتاب‌دهی‬ ‫آش��نا کرد و فرصتی را برای اس��تارت‌آپ‌های منتخب خود در راستای معرفی به‬ ‫دیگر س��رمایه‌گذاران و نیز توس��عه بازار و محصوالت آنها‪ ،‬مهیا کرد‪ .‬بر اس��اس‬ ‫این خبر‪ ،‬اس��تارت‌آپ‌های آسانیس��م(پلتفرم خدمات مراقبتی و پرس��تاری)‪،‬‬ ‫رایفای‌‌(پلتف��رم تبلیغات��ی بر بس��تر وای‌ف��ای)‪ ،‬فن‌آس��ا‌(تولید ابزارهای نوین‬ ‫توانبخشی‪-‬قاش��ق مخص��وص مبتالیان به لرزش دس��ت)‪ ،‬ک��ی کوجا(موتور‬ ‫جست‌وجوی هوش��مند اقامتگاه‌های ایران)‪ ،‬اسمارت مدیکو‌(دستیار هوشمند‬ ‫مهر تایید سهامداران بر عملکرد بانک ملت‬ ‫با برگزاری مجمع عمومی عادی س��االنه‬ ‫بان��ک مل��ت‪ ،‬صورت‌های مال��ی این بانک‬ ‫بزرگ بورسی به‌عنوان ارزشمندترین بانک‬ ‫در بازار س��رمایه برای مقطع منتهی به ‪۲۹‬‬ ‫اس��فند ‪ ۹۷‬با اکثریت قاطع آرا‪ ،‬به تصویب‬ ‫سهامداران رسید‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش روابط‌عموم��ی بانک ملت‪،‬‬ ‫مجم��ع بان��ک مل��ت به ریاس��ت حس��ن روس��تا‪ ،‬رئیس‬ ‫هیات‌مدی��ره این بان��ک و حضور مرادپ��ور مدیرکل دفتر‬ ‫بان��ک و بیم��ه وزارت ام��ور اقتص��ادی و دارایی(نماینده‬ ‫دول��ت و س��هام عدال��ت) و خادم‌المله(نماینده ش��رکت‬ ‫س��رمایه‌گذاری صباتامین) به‌عن��وان ناظران و همچنین‬ ‫س��یدمحمد نورمحمدحس��ینی مدی��رکل حقوقی بانک‬ ‫ملت به‌عنوان منش��ی برگزار ش��د‪ ،‬پس از قرائت گزارش‬ ‫عملکرد هیات‌مدیره از س��وی محمد بیگدلی‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫بانک ملت و اظهارنظر مطلوب حس��ابرس قانونی‪ ،‬عملکرد‬ ‫ای��ن بانک مورد تصویب قاطع س��هامداران ق��رار گرفت‪.‬‬ ‫در این جلس��ه‪ ،‬همچنین روزنامه‌ه��ای اطالعات و دنیای‬ ‫اقتصاد به‌عنوان روزنامه‌های رس��می و سازمان حسابرسی‬ ‫آمادگی بانک تجارت برای حل مشکالت «سبالن پارچه»‬ ‫بانک بوده است‪ .‬مدیر امور حقوقی بانک تجارت‬ ‫افزود‪ :‬به موازات اقدام‌ها قانونی‪ ،‬در سال ‪ ۱۳۸۶‬به‬ ‫دلیل سوء‌مدیریت مدیران وقت شرکت‪ ،‬شورای‬ ‫تامین اس��تان اردبیل‪ ،‬بهره‌برداری از کارخانه را‬ ‫به یکی از ش��رکت‌های تابع بانک واگذار کرد که‬ ‫در همین اثناء به دلیل صدور حکم ورشکستگی‬ ‫این ش��رکت از سوی ش��عبه ‪۲۲‬دادگاه عمومی‬ ‫حقوق��ی تهران‪ ،‬ام��ر تصفیه به اداره امور ورشکس��تگی تهران‬ ‫ارجاع ش��د که در پی آن‪ ،‬با بس��ته ش��دن قرارداد اجاره بین‬ ‫ع بانک با اداره تصفیه ب��رای ادامه فعالیت کارخانه‬ ‫ش��رکت تاب ‌‬ ‫از س��ال ‪ ۹۲‬تا ‪ ۹۴‬مبادرت ش��د‪ .‬نور‌محمدی تصریح کرد‪ :‬در‬ ‫سال ‪ ۹۴‬اداره تصفیه امور ورشکستگی بدون اطالع بانک برای‬ ‫مزای��ده اجاره کارخانه با اش��خاص ثالث اقدام و‬ ‫س��پس با پلمب کارخانه و اجاره آن به اشخاص‬ ‫ثال��ث در عمل مانع تداوم فعالیت ش��رکت تابع‬ ‫به بانک ش��د‪ .‬مدیر امور حقوقی بانک تجارت در‬ ‫ادامه یادآور شد‪ :‬در راستای تعیین‌تکلیف بدهی‬ ‫شرکت یادشده با توجه به توافق‌ها با مدیر اداره‬ ‫تصفیه امور ورشکس��تگی تهران در صورتجلسه‬ ‫مورخ ‪ ۱۳۹۶.۴.۱۹‬مبنی‌بر پرداخت طلب تصدیق‌شده تعدادی‬ ‫از بس��تانکاران شرکت سبالن پارچه از سوی این بانک تاکنون‬ ‫اداره تصفیه امور ورشکس��تگی برای اجرای احکام صادرشده و‬ ‫همچنین تصدیق مطالبات بانک تجارت و تعیین‌تکلیف بدهی‬ ‫ش��رکت به‌عنوان قائم‌مقام ورشکس��ته اقدامی به عمل نیاورده‬ ‫س�لامت ویژه افراد دیابتی)‪ ،‬حام��ی باش‌(پلتفرم جذب حمایت‬ ‫مال��ی مس��تمر)‪ ،‬داس��تانپ‌(تولید محت��وای دیجیت��ال برای‬ ‫کودکان)‪ ،‬فیکسشو‌(س��رویس آنالین خدم��ات خودرو در محل‬ ‫مش��تری)‪ ،‬ویلرنو‌(پلتفرم آموزش زبان با شیوه‌ای نوین)‪ ،‬معمار‬ ‫آنالین‌(پلتفرم آموزش��ی در معماری) به‌عنوان استارت‌آپ‌های‬ ‫مستقر در شتاب‌دهنده تریگ‌آپ‪ ،‬بخش مهمی از برنامه‌های این‬ ‫مجموعه برای حضور در این رویداد بودند‪ .‬حضور استارت‌آپ‌های‬ ‫تو‌پنجم‪‌،‬مانند‬ ‫تری��گ‌آپ‪ ،‬در بخش‌ه��ای داوری و مس��ابقه‌ای الکامپ بیس�� ‌‬ ‫رویدادهای مش��ابه پیش��ین‪ ،‬با موفقیت همراه بود‪ .‬در روی��داد جنبی الکام‌پیچ‬ ‫گروه‌های اس��تارت‌آپی برگزیده شتاب‌دهنده تریگ‌آپ‪ ،‬شامل تیم فن‌آسا‪ ،‬تیم‬ ‫بو‌کاری‬ ‫اسمارت مدیکو و تیم ویدابیا با معرفی توانمندی‌ها و دستاوردهای کس ‌‬ ‫خود هر کدام موفق به دریافت جوایز ارزنده‌ای از طرف «رفاتک» و معاونت علمی‬ ‫و فناوری ریاس��ت‌جمهوری شدند‪ .‬بازدید مدیران سازمان‌ها و مذاکرات سازنده‬ ‫در طول برگزاری رویداد از دیگر دستاوردهای این نمایشگاه بود‪.‬‬ ‫گف��ت‪ ۴۱.۱۹۴ :‬هزار میلیارد ریال تس��هیالت پرداختی بانک‬ ‫ب��وده که منجر به س��رمایه‌گذاری ‪ ۵۸.۹۴۰‬هزار میلیارد ریال‬ ‫در استان شده است‪.‬‬ ‫بر اس��اس این گ��زارش‪ ،‬اعضای هیات‌مدی��ره بانک صنعت‬ ‫و معدن و مس��ئوالن اس��تانی این بان��ک از ‪ ۱۱‬واحد صنعتی‬ ‫آذربایجان ش��رقی ش��امل بنیان دیزل‪ ،‬یاقوت صنعت‪ ،‬درپاد‪،‬‬ ‫مجتمع فوالد صاحب تبریز‪ ،‬آذرحدید بناب‪ ،‬اسنوند آذر مراغه‪،‬‬ ‫مهر اصل‪ ،‬آس��یاپک‪ ،‬شیرین عس��ل‪ ،‬فوالد مهر سهند و کارتن‬ ‫انصار تبریز بازدید کردند و از روند پیش��رفت طرح‌های جدید‬ ‫در دست س��اخت یا طرح‌های توس��عه‌ای این واحدها آگاهی‬ ‫یافتن��د و از نزدی��ک در جریان مس��ائل و مش��کالت آنها قرار‬ ‫گرفتند‪.‬‬ ‫به‌عنوان حس��ابرس و ب��ازرس قانونی برای‬ ‫سال مالی ‪ ۱۳۹۸‬برگزیده شدند‪ .‬بر اساس‬ ‫این گزارش‪ ،‬رش��د ‪ ۵۴‬درصدی دارایی‌ها‪،‬‬ ‫رش��د ‪ ۲۶۱‬درص��دی حق��وق صاحب��ان‬ ‫س��هام‪ ،‬افزای��ش ‪ ۱۱۲‬درص��دی ج��ذب‬ ‫منابع غیرهزینه‌زا‪ ،‬رش��د ‪ ۴۴‬درصدی کل‬ ‫درآمدها‪ ،‬رشد ‪ ۱۹۵۱‬درصدی سود خالص‪،‬‬ ‫کاهش ‪ ۳۶‬درصدی نس��بت مطالبات به خالص تسهیالت‬ ‫غیردولتی‪ ،‬کاهش ‪ ۸‬درصدی نس��بت س��ود پرداختی به‬ ‫سپرده‌ها به درآمدهای مشاع‪ ،‬کاهش ‪ ۵۷‬درصدی نسبت‬ ‫هزینه غیرعملیاتی به درآمدهای غیرمش��اع‪ ،‬کاهش ‪۲.۶‬‬ ‫درص��دی ن��رخ موثر منابع و رش��د ‪ ۸‬درصدی درآمدهای‬ ‫کارمزدی با وجود اعمال تحریم‌ها و کاهش عملیات ارزی‪،‬‬ ‫از جمل��ه دس��تاوردهای بانک ملت در س��ال ‪ ۱۳۹۷‬بوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫این گزارش نشان می‌دهد بانک ملت در بین بانک‌های‬ ‫بورس��ی دارای باالترین ارزش بازار سهام است و بر اساس‬ ‫گزارش ارائه شده به بورس‪ ،‬در ‪۳‬ماه ابتدای امسال نیز ‪۷۹‬‬ ‫ریال سود را محقق کرده است‪.‬‬ ‫اس��ت‪ .‬این در حالی اس��ت که آقای ان��ور حجازی‌نیا به‌عنوان‬ ‫مدیرعامل ش��رکت سبالن پارچه باوجود اطالع از ورشکستگی‬ ‫ش��رکت در سال‌های گذشته با طرح دعاوی گوناگون و شرکت‬ ‫در جلسه‌های اداره تصفیه و مزایده اجاره کارخانه‪ ،‬به‌تازگی نیز‬ ‫با طرح دعوی اعتراض ثالث به حکم ورشکستگی با قصد اطاله‬ ‫پرون��ده‪ ،‬موجبات تاخیر در روند اجرای��ی امر تصفیه و وصول‬ ‫مطالبات بانک و س��ایر بستانکاران را فراهم کرده‌اند‪ .‬این بانک‬ ‫تاکنون با تش��کیل جلس��ه‌های گوناگون و با حضور مدیر کل‬ ‫اداره تصفیه امور ورشکس��تگی‪ ،‬اس��تاندار اردبیل و نمایندگان‬ ‫استان اردبیل در بانک از موضوع تعیین‌تکلیف بدهی ورشکسته‬ ‫اس��تقبال کرده است به نحوی که به حقوق بانک و سهامداران‬ ‫آن خدشه‌ای وارد نشود‪.‬‬ ‫حمایت از رونق تولید‪ ،‬سیاست کالن بانک ملی‬ ‫عضو هیات‌مدیره بانک ملی ایران بار‬ ‫دیگر آمادگی این بانک برای مش��ارکت‬ ‫در اج��رای طرح‌های تولیدی و صنعتی‬ ‫را اعالم ک��رد‪ .‬به گزارش روابط‌عمومی‬ ‫بانک ملی ایران‪ ،‬محمود شایان در بازدید‬ ‫از کارخانه تولی��دی رامک تولید‌کننده‬ ‫محصوالت دام��ی و لبنی و نیز کارخانه‬ ‫باالن صنعت تولیدکننده باالبر و تولیدات نفربر و باربری‬ ‫گفت‪ :‬سیاس��ت کالن بانک ملی ای��ران‪ ،‬بهره‌گیری از‬ ‫تمام��ی ظرفیت‌های موجود در راس��تای رونق تولید‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی ن��گاه متمرک��ز به واحدهای تولی��دی و ارتباط‬ ‫دوس��ویه میان بانک و تولیدکنندگان را یک ضرورت‬ ‫مه��م دانس��ت و خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬ن��گاه بانک ملی‬ ‫ایران ب��ه واحدهای تولیدی بر اس��اس‬ ‫نیازس��نجی و کمک به افزایش ظرفیت‬ ‫تولید و نیز مش��ارکت در به س��رانجام‬ ‫رس��اندن پروژه‌ه��ای در دس��ت اقدام‬ ‫است‪.‬‬ ‫در ای��ن بازدیدها که محس��ن امین‬ ‫زارع مع��اون ام��ور ارزی و بین‌المل��ل‪،‬‬ ‫فره��اد معق��ول مدی��ر ام��ور ش��عب منطق��ه دو‪،‬‬ ‫فری��دون رش��یدی رئیس اداره کل اعتب��ارات و کریم‬ ‫ریگ��ی‌زادگان رئیس اداره امور ش��عب اس��تان فارس‬ ‫بان��ک نیز حضور داش��تند‪ ،‬مدیران عام��ل واحدهای‬ ‫تولی��دی ضم��ن قدردان��ی از حمایت‌ه��ای بان��ک‬ ‫مل��ی ایران‪ ،‬گزارش��ی از عملک��رد این بنگاه‌ه��ا ارائه‬ ‫کردند‪.‬‬ ‫بیمه س��ینا در راس��تای توس��عه و گسترش‬ ‫فعالیت‌های بیمه‌ای و به‌وجود آمدن زمینه‌های‬ ‫مناس��ب ب��رای زائران عراقی در هنگام س��فر به‬ ‫ایران‪ ،‬تفاهمنامه همکاری مش��ترک با ش��رکت‬ ‫بیم��ه التضام��ن عراق به امضای مش��ترک رضا‬ ‫جعفری و احمد جاسم سلمان رسید‪ .‬به گزارش‬ ‫روابط‌عمومی بیمه س��ینا‪ ،‬این تفاهمنامه شامل‬ ‫همکاری و مش��ارکت در زمینه ارائه خدمات به‬ ‫بیمه‌ش��دگان زیر پوش��ش‪ ،‬راهنمای پزشکی و‬ ‫معرفی به بیمارس��تان‌ها و مراکز درمانی‪ ،‬گرفتن‬ ‫پذیرش بستری در بیمارستان‌های سراسر کشور‬ ‫ایران بر اس��اس ش��رایط بیمه‌نامه می‌ش��ود‪ .‬در‬ ‫راس��تای گس��ترش همکاری‌های بیمه‌ای بین‬ ‫ای��ران و عراق‪ ،‬رض��ا جعف��ری مدیرعامل بیمه‬ ‫س��ینا در بازدی��د دو روزه‌ای که از کش��ور عراق‬ ‫داش��تند با احمد جاس��م س��لمان مدیرعامل و‬ ‫رئیس هیات‌مدیره شرکت بیمه التضامن‪ ،‬رئیس‬ ‫س��ندیکای بیمه مرکزی عراق‪ ،‬ایرج مس��جدی‬ ‫س��فیر جمهوری اس�لامی ای��ران در عراق و نیز‬ ‫سرکنس��ول‌های ایران در نج��ف و کربال دیدار و‬ ‫گفت‌وگو کردند‪.‬‬ ‫‹ ‹برداش�ت وجه از خودپرداز بانک‬ ‫سرمایه بدون کارت‬ ‫مش��تریان بانک‌س��رمایه می‌توانن��د از طریق‬ ‫ثب��ت درخواس��ت در اینترنت بانک س��رمایه از‬ ‫امکان «برداشت وجه نقد از خودپردازهای بانک‬ ‫س��رمایه بدون نیاز به کارت» بهره‌مند شوند‪ .‬به‬ ‫گ��زارش روابط‌عمومی بانک س��رمایه‪ ،‬به دنبال‬ ‫گام‌ه��ای موثر این بانک در ارائه س��رویس‌های‬ ‫جدی��د در ح��وزه پرداخ��ت و دریاف��ت وجوه‪،‬‬ ‫به‌تازگی س��رویس «برداشت وجه بدون کارت»‬ ‫برای برداش��ت وجه بدون کارت از دستگاه‌های‬ ‫ک سرمایه در اختیار مشتریان قرار‬ ‫خودپرداز بان ‌‬ ‫گرفته‌اس��ت‪ .‬برای استفاده از این خدمت‪ ،‬الزم‬ ‫است مش��تری با ورود به س��امانه اینترنت‌بانک‬ ‫خود‪ ،‬از بخش «انتقال وجه»‪ ،‬گزینه «برداش��ت‬ ‫وج��ه ب��دون کارت» را انتخ��اب و ب��ا ورود ب��ه‬ ‫بخش «برداش��ت وجه» ب��رای تکمیل اطالعات‬ ‫درخواس��تی و ثبت مبلغ قابل برداشت‌(تا سقف‬ ‫روزان��ه ‪ ۲‬میلیون ریال) اقدام کند تا «شناس��ه‬ ‫برداشت وجه» برای شخص گیرنده وجه ارسال‬ ‫شود‪ .‬در ادامه‪ ،‬ش��خص گیرنده وجه می‌تواند با‬ ‫مراجعه به دس��تگاه‌های خودپرداز بانک‌سرمایه‬ ‫و ب��دون نیاز ب��ه کارت‪ ،‬از منوی «خدمات بدون‬ ‫کارت» سرویس «برداشت وجه بدون کارت» را‬ ‫انتخاب کرده و با وارد کردن «شناس��ه برداشت‬ ‫وجه»‌(ک��ه از طری��ق پیام��ک دریاف��ت کرده)‬ ‫و «رمز برداش��ت تولید ش��ده»‌(که مس��تقیم‌از‬ ‫صاحب حساب دریافت می‌کند)‪ ،‬مبلغ موردنظر‬ ‫را برداشت کند‪.‬‬ ‫‹ ‹افزای�ش ‪ ۶۰‬درصدی س�رمایه بیمه‬ ‫کوثر‬ ‫س��رمایه ش��رکت بیمه کوثر از مبل��غ ‪۲‬هزار‬ ‫و‪ ۵۰۰‬میلی��ارد ری��ال ب��ه ‪۴‬هزار میلی��ارد ریال‬ ‫از مح��ل انباش��ته و اندوخته افزای��ش یافت‪ .‬به‬ ‫گزارش روابط‌عموم��ی و اعالم مدیر اقتصادی و‬ ‫سرمایه‌گذاری ش��رکت بیمه‌کوثر‪ ،‬شرکت‌ها به‬ ‫منظور تامی��ن منابع موردنیاز ب��رای طرح‌های‬ ‫توسعه‌ای و س��رمایه‌گذاری و نیز پاسخگویی به‬ ‫نیاز خود به نقدینگی‪ ،‬اقدام به افزایش س��رمایه‬ ‫می‌کنند‪.‬‬ ‫نوی��د خان��دوزی خاطرنش��ان‌کرد‪ :‬افزای��ش‬ ‫س��رمایه موجب افزایش سهم نگهداری ریسک‬ ‫شرکت‪ ،‬رش��د بازدهی س��هام برای سهامداران‬ ‫حقیق��ی و حقوق��ی و همچنین مان��ع از خروج‬ ‫پول و س��رمایه‌گذاری دوباره منابع ش��رکت به‬ ‫منظور افزایش سودآوری برای شرکت می‌شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬افزایش س��رمایه ‪۶۰‬درصدی از محل‬ ‫انباش��ته و اندوخت��ه همچنی��ن موجب افزایش‬ ‫توانگری مالی شرکت بیمه کوثر و گرفتن مجوز‬ ‫قبولی اتکایی از بیمه مرکزی در سال‌های آینده‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫باجه خبر‬ ‫‹ ‹مجم�ع بانک س�امان ب�ه ‪ ۱۳‬مرداد‬ ‫موکول شد‬
‫‪12‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 5‬مرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 24‬ذی‌القعده ‪1440‬‬ ‫‪ 27‬ژوئیه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1337‬‬ ‫پیاپی ‪2655‬‬ ‫صنایع معدنی‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫وزیر در بازدید از شهرک صنعتی شمس‌آباد عنوان کرد‬ ‫صنعت سنگ یکی از مزیت‌های صادراتی‬ ‫‹ ‹‪ ۴۰‬درص�د تس�هیالت بای�د ب�ه بخ�ش صنع�ت‬ ‫اختصاص یابد‬ ‫وزی��ر صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت با اش��اره به اینکه ش��رایط‬ ‫ام��روز ایج��اب می‌کند ک��ه از واحدهای تولی��دی به‌منظور‬ ‫اش��تغال‌آفرینی برای جوانان‌مان حمای��ت کنیم‪ ،‬اضافه کرد‪:‬‬ ‫اش��تغال شهرک ش��مس‌آباد در صورت حمایت تا ‪ ۱۰۰‬هزار‬ ‫نفر قابل افزایش است‪ .‬رحمانی همچنین تصریح کرد‪ :‬مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی موضوع برخورداری شهرک‌های صنعتی از‬ ‫‹ ‹افتتاح ‪ ۲‬پروژه در شمس‌آباد‬ ‫‪ ،‬وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت عملیات‬ ‫ب��ه گزارش‬ ‫اجرایی پروژه ساخت راه دسترسی دوم به این شهرک صنعتی‬ ‫را آغ��از ک��رد‪ .‬هدف از اجرای این پروژه تس��هیل دسترس��ی‬ ‫صنعتگران و کارگران برای ورود و خروج به ش��هرک صنعتی‬ ‫ش��مس‌آباد اس��ت‪ .‬کارفرمای این پروژه‪ ،‬شرکت شهرک‌های‬ ‫صنعتی استان تهران است و ‪ ۲۱‬میلیارد ریال اعتبار برای آن‬ ‫درنظر گرفته ش��ده اس��ت‪ .‬این پروژه قرار است تا بهمن سال‬ ‫جاری(‪ )۱۳۹۸‬تکمیل ش��ود و مورد بهره‌ب��رداری قرار گیرد‪.‬‬ ‫همچنی��ن در این بازدید‪ ،‬رحمانی ش��رکت س��ازه‌های فلزی‬ ‫آس��مانه را نیز گش��ایش کرد‪ .‬میزان سرمایه‌گذاری این واحد‬ ‫‪ ۵۰۰‬میلیارد ریال بوده که برای ‪ ۱۰۰‬نفر اشتغال مستقیم به‬ ‫وجود آورده است‪ .‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت پس از انجام‬ ‫عملیات اجرایی پروژه س��اخت راه دسترس��ی دوم به شهرک‬ ‫صنعت��ی ش��مس‌آباد‪ ،‬با حضور در کارخانه جهان کریس��تال‬ ‫در ای��ن ش��هرک صنعتی بزرگ‪ ،‬از این واح��د تولیدی بازدید‬ ‫کرد‪ .‬گفتنی اس��ت‪ ،‬جهان کریستال بزرگ‌ترین تولیدکننده‬ ‫کریس��تال در خاورمیانه اس��ت که محصوالت تولیدی خود را‬ ‫ع�لاوه بر مصرف داخلی به کش��ورهای دیگ��ر صادر می‌کند‪.‬‬ ‫بازدی��د از رون��د تولید در واحد تولیدی ونوس شیش��ه برنامه‬ ‫بع��دی وزی��ر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت در ش��هرک صنعتی‬ ‫شمس‌آباد بود‪.‬‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در نشس��ت با صنعتکاران و‬ ‫تولید‌کنندگان شهرک صنعتی شمس‌آباد تصریح کرد‪ :‬بخش‬ ‫عمده مش��کالت صنعتگران و تولیدکنندگان کشور ربطی به‬ ‫تحریم‌ها ندارد‪ .‬نگاه نهادهای گوناگون باید در جهت تسهیل‬ ‫بهروز راعی‪ ،‬پژوهش�گر و فع�ال معدن و صنایع‬ ‫معدنی‪ ،‬با اش�اره به نقش مه�م حمایتی و نظارتی‬ ‫دول�ت در تحق�ق نظ�ام عادالن�ه تولی�د و توزیع‬ ‫خدمات گفت‪ :‬ارکان مهم حاکمیتی کش�ور همواره‬ ‫ب�ا ابلاغ برنامه‌های منظ�م‪ ،‬مدون و کارشناس�ی‬ ‫شده چند س�اله‪ ،‬به دنبال ارتقای متوازن وضعیت‬ ‫فرهنگی‪ ،‬اجتماعی و اقتصادی کشور است‪.‬‬ ‫عضو شورای سیاست‌گذاری پایگاه خبری گسترش‌نیوز‬ ‫با اش��اره به ه��دف اصلی وضع ش��یوه‌نامه‌ها با نیت رفع‬ ‫موانع تولید که ناش��ی از نوسانات اقتصادی کشور متاثر‬ ‫از سیاست به‌ویژه وضع تحریم‌های ظالمانه است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫این ش��یوه‌نامه‌ها باید ضمن ایجاد ساختاری نوین برای‬ ‫بهبود مس��تمر محیط کس��ب‌وکار‪ ،‬موجب تقویت توان‬ ‫تولیدکنندگان‪ ،‬فعاالن اقتصادی و صاحبان صنایع و نیز‬ ‫جلوگیری از سودجویی دالالن شود‪.‬‬ ‫راع��ی در ادامه‪ ،‬به ابالغ سیاس��ت‌های س��تاد اقتصاد‬ ‫مقاومتی و اهتمام جدی دولت در تحقق ش��عار س��ال‪،‬‬ ‫اش��اره کرد و گفت‪ :‬رونق تولید در همه بخش‌ها و بهبود‬ ‫ش��رایط اقتصادی‪ ،‬نیازمند هم‌افزایی ویژه همه بخش‌ها‬ ‫برای استقرار نظام عادالنه اقتصادی در کشور است‪.‬‬ ‫وی‪ ،‬بهب��ود مس��تمر محیط کس��ب و کار و همچنین‬ ‫س��اماندهی وضع تولید را به‌وس��یله ابالغ سیاس��ت‌های‬ ‫کارشناسی شده با نگاه به مقتضیات زمانی‪ ،‬مهم دانست‬ ‫و گف��ت‪ :‬با توجه به وضع تحریم‌ها از س��وی امریکا و با‬ ‫نگاه��ی به وضعیت آش��فته‌بازار داخل��ی‪ ،‬نقش بی‌بدیل‬ ‫دول��ت در ایجاد نظامی که باع��ث آرامش همه بخش‌ها‬ ‫شود‪ ،‬بیشتر مشهود می‌شود‪.‬‬ ‫راع��ی افزود‪ :‬دولت از یک س��و با ایجاد س��اختارهای‬ ‫اداری در درون س��ازما‌‌ن‌های خدماتی‪ ،‬صنفی‪ ،‬اجرایی‪،‬‬ ‫حمایتی و نظارتی‪ ،‬اقدام به تس��هیل امور برای صاحبان‬ ‫صنای��ع می‌کند و از طرفی دیگر با ابالغ بخش��نامه‌های‬ ‫نام��وزون با سیاس��ت‌های کلی نظام به‌وی��ژه در تضاد با‬ ‫برنامه سوم توسعه‪ ،‬بستر بی‌اعتمادی و گهگاه روزنه‌های‬ ‫اس��تفاده‌های س��وء و درآمدهای کالن و خارج از عرف‬ ‫برای برخ��ی ذی‌نفعان در جامعه را ایج��اد کرده که در‬ ‫س��ال‌های گذش��ته با پیامدهای این بخشنامه‌ها روبه‌رو‬ ‫بودیم‪.‬‬ ‫ای��ن فعال عرص��ه معدن و صنایع معدن��ی ادامه داد‪:‬‬ ‫دول��ت هم‌اکن��ون ب��ا بهره‌گی��ری از تجرب��ه حاصل از‬ ‫ش��یوه‌نامه‌هایی که آزمون و خطا را تجربه کرده اس��ت‬ ‫باید نقشه راه درست و اصولی و اساسی صنعت و اقتصاد‬ ‫کش��ور را برای صاحبان صنایع‪ ،‬تولیدکنندگان و فعاالن‬ ‫اقتصادی ترسیم کند‪.‬‬ ‫عضو شورای سیاست‌گذاری پایگاه خبری گسترش‌نیوز‪،‬‬ ‫ترسیم نقشه راه اقتصاد کش��ور را موجب حفظ اشتغال‬ ‫و رونق تولید دانس��ت و افزود‪ :‬این نقشه و راهنما‪ ،‬ضمن‬ ‫ارتق��ای بهره‌وری کار و اهتمام بیش��تر به تولید‪ ،‬موجب‬ ‫‹ ‹مشکالت صنعت سنگ را پیگیری می‌کنیم‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه‌ای‬ ‫س�ارا اصغری‪ :‬گش��ایش راه دسترس��ی دوم به ش��هرک‬ ‫صنعتی شمس‌آباد و همچنین گشایش واحد صنعتی شرکت‬ ‫س��ازه‌های فلزی آسمانه ‪ ۲‬مرداد با حضور رضا رحمانی‪ ،‬وزیر‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت انجام شد‪ .‬رحمانی چهارشنبه گذشته‬ ‫به شهرک صنعتی شمس‌آباد رفت و ضمن گشایش چند پروژه‬ ‫عملیات��ی و بازدی��د از چند واحد صنعتی در بین صنعتکاران‪،‬‬ ‫تولید‌کنن��دگان و خبرنگاران حضور یافت و به پرس��ش‌های‬ ‫آنها پاسخ داد‪.‬‬ ‫فضای تولید و کسب و کار تغییر کند‪ .‬برخی مسائل و مشکالت‬ ‫پیش‌آم��ده برای تولیدکنندگان به دلی��ل نبود درک صحیح‬ ‫دست‌اندرکاران از موضوع است و در این زمینه نگاه افرادی که‬ ‫در نهاد‌های ذی‌ربط است‪ ،‬باید تغییر کند‪ .‬رحمانی همچنین‬ ‫درباره ارائه تس��هیالت بیش��تر به صنعتگ��ران عنوان کرد‪ :‬بر‬ ‫اساس قانون دست‌کم ‪۴۰‬درصد تسهیالت کشور باید به بخش‬ ‫صنعت کشور اختصاص یابد‪ ،‬اما بانک مرکزی در سال ‪ ۹۷‬فقط‬ ‫‪۲۷‬درصد اعتبارات کشور را به بخش صنعت اختصاص داده که‬ ‫‪۷۰‬درصد آن هم مربوط به تمدید تسهیالت واحدهای تولیدی‬ ‫بوده است‪ .‬رحمانی در ادامه تاکید کرد‪ :‬بانک‌های عامل به‌ویژه‬ ‫بان��ک صنع��ت و معدن باید با نگاه ویژه تس��هیالت در اختیار‬ ‫تولیدکنندگان قرار دهند و از اجرای بسیاری از بروکراسی‌های‬ ‫اداری و قوانین دست‌وپاگیر خودداری کنند‪ .‬وی با بیان اینکه‬ ‫شمس‌آباد به عنوان بزرگ‌ترین شهرک صنعتی کشور از لحاظ‬ ‫وسعت‪ ،‬تعداد واحدهای مستقر و تعداد شغل ایجاد شده است‪،‬‬ ‫گفت‪ ۱۴ :‬ماه است که در شکل جدید تحریم در جنگ به‌سر‬ ‫برده‌ای��م و مقاومت تولیدکنندگان و صنعتگران در این مدت‬ ‫قابل تحسین بوده است‪ .‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در این‬ ‫زمینه بیان کرد‪ :‬البته برخی مسائل مانند زیرساخت‌های آب‬ ‫و برق با برنامه‌ریزی و رایزنی قابل حل است که نیاز به پیگیری‬ ‫دارد‪ .‬رحمانی همچنین از رس��انه‌ها و صدا و سیما خواست تا‬ ‫توانمندی‌ه��ای خوبی که در واحدهای تولیدی و عرصه تولید‬ ‫وجود دارند را به مردم نش��ان دهند‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬باید فضای‬ ‫کسب و کار به نفع رونق تولید‪ ،‬تسهیل و اصالح شود‪ .‬وی در‬ ‫بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه مدیرعامل شرکت‬ ‫ش��هرک‌های صنعتی تهران مدیری جهادی و پیگیر اس��ت‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬مدیریت شهرک‌های استان تهران باید استفاده از خط‬ ‫لوله آب و مترو را برای شهرک صنعتی شمس‌آباد جدی بگیرد‬ ‫و پیگیری کند این کار که شدنی است‪.‬‬ ‫رضا رحمانی‪ :‬بر اس��اس قانون ‪۴۰‬درصد تسهیالت کشور باید به بخش صنعت‬ ‫کشور اختصاص یابد‪ ،‬اما بانک مرکزی در سال ‪ ۹۷‬فقط ‪۲۷‬درصد اعتبارات کشور‬ ‫را به بخش صنعت اختصاص داده است‪.‬‬ ‫ارزش‌افزوده را برای تامین زیرس��اخت‌های الزم برای آبادانی‬ ‫آنه��ا دنبال کند‪ .‬وی با اعالم اینکه ش��هرک‌های صنعتی باید‬ ‫جزو زیباترین مناطق صنعتی و ش��هری کشور و محل اقتصاد‬ ‫و تولید در کنار فضای س��بز و مدرن باشند‪ ،‬افزود‪ :‬این مهم با‬ ‫تامین زیرساخت‌های الزم شدنی است‪.‬‬ ‫رحمان��ی در بخ��ش دیگری از س��خنان خ��ود اضافه کرد‪:‬‬ ‫صنع��ت س��نگ از مزیت‌های کش��ور ما به‌ش��مار م��ی‌رود و‬ ‫بای��د در زمین��ه ص��ادرات آن پیش برویم‪ .‬با انجمن س��نگ‬ ‫نشس��ت‌هایی داش��تیم که همچنان ادامه خواهیم داد برای‬ ‫رف��ع مش��کالت آنها از ظرفیت تش��کل‌ها اس��تفاده خواهیم‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹جلوی خام‌فروشی را می‌گیریم‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با بیان اینکه اگر صادرات در‬ ‫حوزه معدن منفی باش��د موضوع بدی نیس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬این به‬ ‫معنای آن اس��ت که جلوی خام‌فروش��ی مواد معدنی را برای‬ ‫ایج��اد ارزش‌افزوده در داخل گرفته‌ایم‪ .‬رحمانی با اش��اره به‬ ‫اینکه س��ال گذش��ته حدود ‪۲۲‬درص��د واردات کاهش یافت‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬واردات هر کاالیی که امکان س��اخت داخل دارد‬ ‫را ممنوع می‌کنیم‪ ،‬سال گذشته واردات ‪ ۱۳۳۹‬کاال را ممنوع‬ ‫و امس��ال ‪۱۴۸‬کاال را به این فهرس��ت اضاف��ه کردیم‪ .‬وی در‬ ‫ادامه خاطرنشان کرد‪ :‬انتظار ما از همه نهادها این است که به‬ ‫شرایط حاضر صنعت و تولید با نگرشی فراتر از شرایط عادی‬ ‫تاخت و تاز شیوه‌نامه‌های غیرکارشناسی بر پیکره فوالد‬ ‫بر هم زدن سود متعادل زنجیره تولید‪ ،‬در همه بخش های صنعت‪ ،‬تیر خالصی بر پیکره تولید در آن صنعت است‬ ‫حفظ اش��تغال و کارآفرینی بیشتر و همچنین تشویق و‬ ‫ترغیب سرمایه‌گذاری در کشور می‌شود‪.‬‬ ‫وی ب��ا درخواس��ت از دول��ت مبنی بر حساس��یت در‬ ‫اب�لاغ آیین‌نامه‌ها و اس��تفاده و مش��اوره از تش��کیالت‬ ‫صنف��ی‪ ،‬انجمن‌ه��ا‪ ،‬کانون‌ه��ا و اتحادیه‌ه��ای صنفی‪،‬‬ ‫کارگری‪ ،‬کارفرمایی و نشس��ت‌های تخصصی با نخبگان‪،‬‬ ‫پیشکس��وتان و صاحب‌نظ��ران مس��تقل و اس��تادان‬ ‫دانشگاهی‪ ،‬به هنگام پیش‌نویس آیین‌نامه‌ها را خواستار‬ ‫ش��د و خاطرنش��ان کرد‪ :‬دولت و وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت باید به‌وس��یله فراخوان مش��ارکت مخاطبان و‬ ‫صاحب‌نظران در تحصی��ل و تدوین راهکارهای علمی و‬ ‫عملی‪ ،‬بستر را برای صدور یک شیوه‌نامه واحد‪ ،‬منسجم‬ ‫و متوازن با سایر ساختارها و آیین‌نامه‌های پیشین فراهم‬ ‫کند‪.‬‬ ‫ای��ن فعال معدنی که ش��اهد آثار ش��یوه‌نامه‌های آنی‬ ‫از نزدی��ک در صنایع ف��والدی و معدنی بوده اس��ت‪ ،‬با‬ ‫اش��اره به ش��یوه‌نامه جدید معاونت ام��ور معادن وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در س��همیه‌بندی عرضه شمش‬ ‫در ب��ورس و اختصاص آن به واحدهایی که در س��امانه‬ ‫بهین‌یاب ثبت‌ن��ام کرده‌اند‪ ،‬گفت‪ :‬یکی از الزامات دولت‬ ‫در ابالغ آیین‌نامه‌ها‪ ،‬تحقق عدالت و تضمین سرمایه‌های‬ ‫سرمایه‌گذاران و صاحبان صنایع است‪.‬‬ ‫وی تصری��ح ک��رد‪ :‬دولت در متن اب�لاغ آیین‌نامه‌ها و‬ ‫ش��یوه‌نامه‌‌ها به گونه‌ای عمل کند که سیاست تعادل در‬ ‫س��وددهی و نرخ سود یکس��ان همه بخش‌های زنجیره‬ ‫تولید‪ ،‬حفظ شود‪.‬‬ ‫ای��ن فعال عرصه معدن که س��ال‌ها در زمینه معدن و‬ ‫اقتص��اد معدنی قلم می‌زند‪ ،‬ادامه داد‪ :‬دولت در عرضه و‬ ‫تقاض��ا‪ ،‬نرخ‌گذاری‪ ،‬نحوه عرضه در ب��ورس یا بازار آزاد‪،‬‬ ‫ش��رایط را به گونه‌ای فراهم کند ک��ه تولیدکنندگان در‬ ‫تمام بخش‌ها امکان رقابت و س��ود یکس��ان را داش��ته‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اهمیت حمایت یکسان دولت از فعاالن‬ ‫اقتصادی به‌ویژه در ارائه تسهیالت و بسته‌های حمایتی‪،‬‬ ‫ادامه داد‪ :‬تقس��یم عادالنه خدمات و بهره‌گیری یکسان‬ ‫از مزیت‌های تجاری‪ ،‬امکان رقابت س��الم و رشد تولید و‬ ‫رونق تولید را فراهم می‌کند‪.‬‬ ‫راعی تصریح کرد‪ :‬در چرخه تولید یک کاال‪ ،‬از صفر تا‬ ‫صد در همه بخش‌ها دولت باید با وضع قوانین یکس��ان‪،‬‬ ‫امکان ادامه تولید و رقابت را ایجاد کند‪.‬‬ ‫وی با بیان این مهم ک��ه نباید در یک زنجیره صنعت‬ ‫فق��ط از یک بخش حمایت کرد‪ ،‬گفت‪ :‬حمایت دولت از‬ ‫یک صنعت باید به‌طور یکس��ان مشمول همه بخش‌های‬ ‫پایین‌دستی و باالدستی ش��ود‪ .‬به‌عنوان نمونه نمی‌توان‬ ‫حمایت ویژه از اس��تخراج معادن را انتظار داشت اما در‬ ‫مقابل‪ ،‬حمایتی از تولیدکنندگان فوالد و واحدهای نورد‬ ‫و سایر صنایع وابسته نکرد‪.‬‬ ‫این فعال رسانه‌ای افزود‪ :‬حمایت یکسان دولت از همه‬ ‫بخش‌های اقتصادی کش��ور به ویژه واحدهای کوچک و‬ ‫متوس��ط صنعتی بخش خصوصی‪ ،‬ضم��ن ایجاد روحیه‬ ‫مضاع��ف کار و تولید در مدی��ران واحدها‪ ،‬موجب ایجاد‬ ‫رقابت س��الم در بخش تولید می‌ش��ود و مهم‌تر از همه‬ ‫شاهد تولید کاالی با کیفیت ساخت داخل خواهیم بود‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه با بیان این مه��م که ابالغ آیین‌نامه‌های‬ ‫کارشناس��ی‪ ،‬موجب رش��د و اعتالی صنعت شده است‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬هرگاه شاهد ابالغ شیوه‌نامه‌ کارشناسی بودیم بازار‬ ‫صنع��ت با آرامش ادامه کار داده و ش��اهد رش��د تولید‪،‬‬ ‫ص��ادرات محصوالت و گس��ترش بازار جهان��ی بودیم و‬ ‫هرگاه بخشنامه‌ای موجب تضعیف بخش‌هایی از صنعت‬ ‫ش��ده است‪ ،‬انعکاس آن در التهاب‪ ،‬نوسان بازار و بحران‬ ‫آن صنعت مشهود بوده است‪.‬‬ ‫فع��ال عرص��ه مع��دن و صنای��ع معدن��ی که ش��اهد‬ ‫جابه‌جایی‌ه��ای بس��یاری در وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و‬ ‫تجارت بوده اس��ت‪ ،‬اف��زود‪ :‬نامه اخی��ر معاونت معدنی‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت درباره ال��زام عرضه‬ ‫هفتگی سهمیه مش��خص در بورس کاال‪ ،‬یکی از همین‬ ‫شیوه‌نامه‌هاس��ت که موج��ب ضربه ش��دیدی بر پیکره‬ ‫صنعت فوالد خواهد شد‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬بخش��نامه‌ها و ش��یوه‌نامه‌های ابالغی‬ ‫در ای��ن برهه از زمان که حساس��یت بس��یار ویژه‌ای در‬ ‫قب��ال آرامش اقتصادی جامعه و جلوگیری از بحران‌ها و‬ ‫ناهنجاری‌های اجتماعی ناش��ی از توقف تولید واحدهای‬ ‫صنعت��ی دارند‪ ،‬از اهمیت ویژه‌ای برخوردار هس��تند‪ ،‬به‬ ‫گون��ه‌ای که هم��ه آیین‌نامه‌ها باید منطب��ق بر اوضاع و‬ ‫احوال اقتصادی کشور وضع شوند‪.‬‬ ‫راعی با اش��اره ب��ه وضع و تش��دید تحریم‌ه��ا گفت‪:‬‬ ‫واحده��ای فوالدی هم‌اکنون ب��ا توجه به وضع تحریم‌ها‬ ‫و رکود شدید در بازار با مشکالت عدیده روبه‌رو هستند‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬این واحدها از یک س��و باید خود را با‬ ‫ش��رایط تحریم تطبی��ق دهند و از س��وی دیگر با رکود‬ ‫شدید در بازار‪ ،‬نسبت به تامین مالی و ادامه حیات خود‬ ‫اهتمام ورزند‪ .‬این فعال در عرصه معدن و صنایع معدنی‬ ‫اف��زود‪ :‬ابالغ برخی بخش��نامه‌ها نبای��د موجب توقف و‬ ‫کاهش سرعت تولید در صنعت فوالد که در دهه گذشته‬ ‫به رشد و شکوفایی کامل رسیده است‪ ،‬شود‪.‬‬ ‫وی در ادامه به سرعت رشد صنعت فوالد در دهه‌های‬ ‫اخیر اش��اره کرد و گفت‪ :‬این صنع��ت‪ ،‬آیینه تم‌ام‌نمای‬ ‫ش��فافی از جایگزین��ی درآمده��ای حاص��ل از فروش و‬ ‫صادرات محصوالت فوالدی در بازارهای جهانی به جای‬ ‫صنعت نفت است‪.‬‬ ‫راعی تصریح کرد‪ :‬عالوه بر آن‪ ،‬اشتغال موجود صنایع‬ ‫فوالدی مطرح اس��ت ک��ه حفظ آن یک��ی از مهم‌ترین‬ ‫رسالت‌های دولت در بخش اقتصادی است‪.‬‬ ‫نگاه و توجه داش��ته باش��ند‪ .‬این مقام مس��ئول با بیان اینکه‬ ‫با افزایش تولید به‌طور مس��تقیم و غیرمس��تقیم درآمدهای‬ ‫دولت هم افزایش پیدا می‌کند‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬جا دارد نهاد‌های‬ ‫خدمات‌رسان در تخصیص بودج ‌ه با وجود محدودیت‌ها دقت‬ ‫عمل بیشتری داشته باشند و نگاه همه نهادها به موضوع تولید‬ ‫و رونق تولید باید جهادی باشد‪ .‬رحمانی با اشاره به اینکه باید‬ ‫ب��اور عمومی برای حمای��ت و توجه به بخش صنعت در میان‬ ‫مردم و همه دس��ت‌اندرکاران ایجاد ش��ود‪ ،‬بیان کرد‪ :‬نتیجه‬ ‫ای��ن توجه در آینده به خوبی خود را نش��ان خواهد داد‪ .‬وزیر‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در بخش دیگری از س��خنان خود با‬ ‫اشاره به مشکالتی که قانون ارزش‌افزوده برای تولید‌کنندگان‬ ‫کش��ور ایجاد کرده اس��ت‪ ،‬گف��ت‪ :‬اگر مالی��ات ارزش افزوده‬ ‫بس��یاری از واحدهای دارای مش��کل اقتص��ادی با تاخیر یک‬ ‫و ‪ ۲‬س��اله دریافت شود‪ ،‬بسیاری از مشکالت واحدها برطرف‬ ‫و موجب اش��تغال بسیاری از جوانان می‌شود‪ .‬رحمانی افزود‪:‬‬ ‫سهم شهرک‌های صنعتی از محل مالیات ارزش‌افزوده باید به‬ ‫خوبی داده شود تا صرف زیرساخت‌های این شهرک‌ها شود‪.‬‬ ‫وی بر وضع قوانین ش��فاف‪ ،‬منطبق با مقررات عادالنه‬ ‫صنع��ت و مقابل��ه ب��ا دالالن و رانت‌خ��واران تاکید کرد‬ ‫و اف��زود‪ :‬دولت باید با اس��تقرار س��اختار متوازن‪ ،‬ضمن‬ ‫برخورد با دالالن و ایجاد ش��رایط مناسب‪ ،‬زمینه را برای‬ ‫تولی��د و کارآفرینی بیش��تر و همچنی��ن تولید کیفی و‬ ‫ساخت داخل فراهم کند‪.‬‬ ‫وی تاکی��د کرد‪ :‬یکی از مس��ائل مه��م صنعت فوالد‪،‬‬ ‫تنظیم بازار عرضه محصوالت فوالدی در کشور است که‬ ‫دولت نقش بسیار مهمی در آن دارد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬دولت با نگاه ویژه به شرایط اقتصادی‪ ،‬نحوه‬ ‫تامین مواد اولیه و نوس��انات نرخ ارز‪ ،‬باید سیاست‌هایی‬ ‫را اعمال کند که همه بخش‌های صنعت به طور یکسان‬ ‫از آن بهره‌مند باش��ند نه این که بخش��ی از صنعت سود‬ ‫بیشتری ببرد‪.‬‬ ‫وی التهاب حاصل از سیاست‌های نادرست تنظیم بازار‬ ‫را ناشی از سیاست‌های ابالغی نادرست همانند بخشنامه‬ ‫اخی��ر وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت دانس��ت و افزود‪:‬‬ ‫مادام��ی که نرخ ارز ‪ ۹‬ه��زار تومانی برای فوالدس��ازان‬ ‫تعیین ش��ده اس��ت اما به‌واقع نرخ ارز مبادله‌ای سامانه‬ ‫نیم��ا ‪ ۱۱‬هزار و ‪ ۵۰۰‬تومان اس��ت‪ ،‬این اختالف حدود‬ ‫‪ ۲۵‬هزار ریالی نرخ ارز موجب التهاب ارزی و خس��ران و‬ ‫ضرر و زیان مالی برای واحدهای فوالدی کشور می‌شود‪.‬‬ ‫ای��ن فعال معدن و صنایع معدنی افزود‪ :‬نکته دیگر در‬ ‫ش��یوه‌نامه ابالغی‪ ،‬محدودیت صادراتی ف��والد از جمله‬ ‫شرط عرضه در بورس کاالست که این امر حاشیه‌سازی‬ ‫در بخش رقابت سالم بازار است‪.‬‬ ‫راع��ی ادام��ه داد‪ :‬اقتصاد کش��ور ما همواره ب��ا فراز و‬ ‫نش��یب‌هایی روبه‌رو بوده ک��ه مهم‌ترین دالیل آن‪ ،‬ورود‬ ‫س��ودجویان و دالالن به سیاست‌گذاری و سود بیشتر از‬ ‫منافع استحقاقی خود به‌ویژه در ابالغ شیوه‌نامه است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬جامعه به خوبی به یاد دارد که بخشنامه‌های‬ ‫تعزیراتی و دس��توری فقط موجب التهاب بازار و کاهش‬ ‫تولید در بخش‌های مختلف ش��ده اس��ت‪ .‬این در حالی‬ ‫است که دولت می‌تواند با وضع الزامات عرضه واحدهای‬ ‫تولیدی در ب��ورس کاال از جمله کاهش نرخ کارمزدها و‬ ‫تضامین‪ ،‬شرایط یکسانی را برای فوالدی‌ها فراهم کند‪.‬‬ ‫راع��ی اف��زود‪ :‬دولت باید تا آنجا ای��ن حمایت را ادامه‬ ‫ده��د ک��ه قیمت‌های داخل��ی و خارجی ی��ک محصول‬ ‫تقریبا یکس��ان ش��ود تا عالوه بر ایجاد رقابت س��الم در‬ ‫بازار‪ ،‬صاحبان صنایع را در تولید رقابتی توانمند س��ازد‪.‬‬ ‫وی پیامد آرامش ب��ازار را در ارتقای کیفی تولید داخل‬ ‫و تالش صاحبان صنایع برای گس��ترش بازارهای داخلی‬ ‫و خارجی و توسعه صادرات دانست و افزود‪ :‬ایجاد نظام‬ ‫عادالن��ه تامی��ن خدمات‪ ،‬عرضه و تقاضا موجب ش��تاب‬ ‫رش��د تولید صنع��ت ف��والد و مهم‌تر از هم��ه کوتاهی‬ ‫دس��ت دالالن می‌ش��ود که هیچ زمانی به فکر انتفاع از‬ ‫قیمت‌های عرضه و تقاضا نیفتند‪.‬‬
‫‪13‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 5‬مرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 24‬ذی‌القعده ‪1440‬‬ ‫‪ 27‬ژوئیه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1337‬‬ ‫پیاپی ‪2655‬‬ ‫راه و شهرسازی‬ ‫اگر متقاضی خرید مسکن هستید‪ ،‬دست نگه‌دارید!‬ ‫رفت و رکود و آرامش نس��بی ایجاد ش��ده را نمی‌توان‬ ‫ناش��ی از اجرای سیاست‌های خاصی ازسوی وزارت راه‬ ‫و شهرس��ازی دانس��ت‪ .‬مس��ئوالن پیش‌تر نتوانسته‌اند‬ ‫رونق و افزایش��ی در این ح��وزه رقم بزنند و اکنون نیز‬ ‫نمی‌توانن��د رکود ایجاد کنند اما چون می‌دانند بازار به‬ ‫چه س��متی می‌رود‪ ،‬مس��ائلی مانند نخریدن را مطرح‬ ‫می‌کنند‪.‬‬ ‫ای��ن تحلیلگر بازار مس��کن ادام��ه داد‪ :‬وقتی عرضه‬ ‫و تقاض��ا در زمینه یک کاال متناس��ب نباش��د و تقاضا‬ ‫کمتر از عرضه باش��د‪ ،‬خواه‌ناخواه با کاهش نرخ روبه‌رو‬ ‫خواهیم ش��د و در مقاب��ل‪ ،‬اگر تقاضا بی��ش از عرضه‬ ‫باشد‪ ،‬افزایش نرخ را شاهد خواهیم بود‪ .‬این‪ ،‬یک اصل‬ ‫اقتصادی است‪.‬‬ ‫زرگ��ر مرادی ‪ ۳‬عامل را در حاکم ش��دن رکود فعلی‬ ‫بر بازار مس��کن موثر دانست و گفت‪ :‬یکی از مهم‌ترین‬ ‫دالیل این اس��ت که بخش زی��ادی از معامله‌های بازار‬ ‫مس��کن که معامله‌های س��رمایه‌ای بود‪ ،‬از بازار خارج‬ ‫ش��د‪ .‬او توضیح داد‪ :‬برخی از م��ردم تالش می‌کنند با‬ ‫س��رمایه‌گذاری در ح��وزه مس��کن‪ ،‬ارزش پول خود را‬ ‫حف��ظ کنند؛ بنابرای��ن بدون اینکه نیاز واقعی داش��ته‬ ‫باشند خانه دوم یا سوم خریداری می‌کنند‪ .‬البته به‌طور‬ ‫س��نتی نیز س��رمایه‌گذاری در حوزه مس��کن در میان‬ ‫مردم ما رایج اس��ت زیرا ریسک بازارهای بورس‪ ،‬طال و‬ ‫ارز را ندارد‪ .‬بعد از افزایش‌های اخیر نرخ مسکن و راکد‬ ‫ش��دن بازار‪ ،‬این نوع معامله‌ها که بیشترین معامله‌های‬ ‫غیرمصرفی بود نیز از بازار خارج شده است‪ .‬درواقع این‬ ‫افراد متوجه ش��ده‌اند که دیگر شرایط به‌گونه‌ای نیست‬ ‫که بتوانن��د خانه‌ای را بخرند و پس از مدت کوتاهی با‬ ‫قیمتی باالتر بفروشند‪.‬‬ ‫این تحلیلگر بازار مس��کن یادآور ش��د‪ :‬سیاست‌گذار‬ ‫باید با اس��تقبال از تقاضاهای سرمایه‌ای و جذب آن‪ ،‬از‬ ‫این نقدینگی برای تولید بهره بگیرد‪.‬‬ ‫عضو شورای اس�لامی ش��هر تهران گفت‪ :‬از شرکت کنترل‬ ‫کیفیت هوا خواس��ته‌ایم از ش��رکت «جایکا» (سازمان دولتی‬ ‫مس��تقل بین‌الملل��ی در ژاپن) برای منش��أیابی ازن هوا کمک‬ ‫بگیرد تا منشأ و سهم عوامل این آالینده به‌طور دقیق و شفاف‬ ‫مشخص شود‪.‬‬ ‫س��ید آرش حس��ینی میالنی در گفت‌وگو با ایرنا بیان کرد‪:‬‬ ‫افزایش میزان ازن در هوا زنگ خطر برای ش��هرداری‪ ،‬شورای‬ ‫‹ ‹مش�اوران امالک ه�م از کاهش قیمت‌ها‬ ‫می‌گویند‬ ‫محمد اسالمی‬ ‫سید امین زرگر مرادی‬ ‫رئیس اتحادیه مش��اوران امالک می‌گوید در ‪ ۲۰‬روز‬ ‫ابتدای خرداد امسال ش��اهد کاهش نرخ و ایجاد رکود‬ ‫در معامله‌ه��ای بخش مس��کن بوده‌ای��م‪ ،‬به‌طوری که‬ ‫معامله‌ها در تهران بیش از ‪ ۶۰‬درصد و در کل کش��ور‬ ‫‪ ۳۲‬درصد کاهش یافته است‪.‬‬ ‫مصطفی قلی‌خس��روی با بیان اینکه بخش��ی از این‬ ‫کاهش معامله‌ها به‌دلیل افزایش بیش از ‪ ۱۰۰‬درصدی‬ ‫نرخ مس��کن در برخی مناطق و کاهش توان اقتصادی‬ ‫خری��داران بوده‪ ،‬افزود‪ :‬قیمت‌ها در حال کاهش و بهتر‬ ‫اس��ت مردم از خرید فایل‌های گ��ران خانه خودداری‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫او ب��ا بی��ان اینکه به دلی��ل کاهش عرض��ه و تقاضا‬ ‫قیمت‌ه��ا در ح��ال کاه��ش یافت��ن اس��ت‪ ،‬اف��زود‪:‬‬ ‫کاه��ش ن��رخ ارز و توصی��ه وزی��ر راه و شهرس��ازی‬ ‫ب��ه نخریدن مس��کن نی��ز در ای��ن زمینه موث��ر بوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫رئیس اتحادیه مشاوران امالک با تاکید بر اینکه بازار‬ ‫دیگر کش��ش افزایش نرخ خانه را ندارد‪ ،‬گفت‪ :‬به‌دلیل‬ ‫افزای��ش قیمت‌ها بازار وارد دوره رکود تورمی ش��ده و‬ ‫معامله‌ها کاهش یافته است‪.‬‬ ‫آغاز فروش بلیت قطار‬ ‫برای نیمه دوم تابستان‬ ‫مصطفی قلی‌خسروی‬ ‫تعیین منشأ ازن پایتخت با همکاری شرکت ژاپنی‬ ‫ش��هر تهران و نیز هش��داری برای همه نهاد‌های مس��ئول در‬ ‫زمینه مبارزه با آلودگی هواست‪ .‬سخنگوی کمیسیون سالمت‪،‬‬ ‫محیط‌زیس��ت و خدمات شهری شورای شهر در تشریح چرایی‬ ‫افزای��ش ازن در هوای تهران گف��ت‪ :‬باتوجه به تغییرات علمی‬ ‫و مطالعات جدیدی که انجام ش��ده‪ ،‬پیش‌بینی می‌شود تا ‪۳۰‬‬ ‫س��ال دیگر‪ ،‬دمای هوای شهر تهران ‪ ۲‬درجه افزایش پیدا کند‬ ‫و در تابستان این افزایش ‪ ۶‬درجه خواهد بود‪ .‬این افزایش دما‬ ‫تکذیب خرید و فروش پالک رند ازسوی پلیس‬ ‫رئی��س پلیس راه��ور ناجا با تاکید بر اینک��ه چیزی باعنوان‬ ‫خرید و فروش پالک رند نداریم‪ ،‬از توقیف خودروهای الکچری‬ ‫با پالک رند خبر داد‪.‬‬ ‫س��ردار س��ید کم��ال هادیانف��ر‪ ،‬رئی��س پلی��س راه��ور‬ ‫ناج��ا در گفت‌وگ��و با مه��ر اظهار ک��رد‪ :‬گرفتن پ�لاک رند‪،‬‬ ‫تصادفی اس��ت و کس��ی نمی‌تواند در این زمین��ه پارتی‌بازی‬ ‫کند‪.‬‬ ‫رئیس پلیس راهور ناجا در پاس��خ به پرسشی مبنی بر اینکه‬ ‫«چند روزی اس��ت عکس‌هایی از خودروهای الکچری با پالک‬ ‫رند در فضای مجازی منتش��ر می‌شود که این امر با گفته شما‬ ‫در تناقض است‪ ،‬آیا این عکس‌ها جعلی است و خودرو الکچری‬ ‫با پالک رن��د نداریم؟» گفت‪ :‬منکر این موضوع نمی‌ش��وم اما‬ ‫بای��د بگویم این موارد در گذش��ته اتفاق افتاده که البته تخلف‬ ‫به‌شمار می‌رود‪.‬‬ ‫او دومین دلیل رکود بازار مسکن را نبود توان خرید‬ ‫مس��کن در متقاضیان واقعی عنوان کرد و افزود‪ :‬گرچه‬ ‫با خروج تقاضاهای س��رمایه‌ای از ب��ازار‪ ،‬درحال‌حاضر‬ ‫فقط تقاضاهای مصرفی و واقعی باقی مانده اما بیش��تر‬ ‫اف��راد این بخش از جمله خانه‌اولی‌ها‪ ،‬توان خرید ملک‬ ‫با قیمت‌های جدید را ندارند‪.‬‬ ‫مرادی س��ومین عامل بروز رکود در بازار مس��کن را‬ ‫متناس��ب نبودن وضعیت تولید مس��کن با نوع تقاضا و‬ ‫مش��کالت موجود در زمینه پاس��خگویی به تقاضاهای‬ ‫مصرفی دانست و افزود‪ :‬به‌عنوان مثال در تهران بخشی‬ ‫از تولید مس��کن کم‌متراژ در مناطق لوکس اس��ت‪ ،‬در‬ ‫حالی که متقاضیان واقعی یعنی خانه‌اولی‌ها نمی‌توانند‬ ‫در مناطق��ی مانند منطقه یک خان��ه خریداری کنند‪.‬‬ ‫از س��وی دیگ��ر در منطقه‌ه��ای پایی��ن و مرکزی‌ت��ر‬ ‫ی��ا بافت فرس��وده‪ ،‬خانه مناس��ب ب��رای آنه��ا وجود‬ ‫ندارد‪.‬‬ ‫او با بیان اینکه بخش��ی از این مشکل به‌دلیل ضعف‬ ‫قوانی��ن حمای��ت از بخش خصوصی در تولید مس��کن‬ ‫کم‌مت��راژ اس��ت‪ ،‬ی��ادآور ش��د‪ :‬تولید مس��کن فعلی‪،‬‬ ‫متناس��ب با نی��از واقعی نیس��ت و ما با عرض��ه مازاد‬ ‫واحدهای بزرگ‌متراژ در مناطق گران شهرها و کمبود‬ ‫عرضه کم‌متراژها در مناطق متوس��ط به پایین روبه‌رو‬ ‫هستیم‪.‬‬ ‫این تحلیلگر بازار مسکن در پاسخ به این پرسش که‬ ‫چه راهکارهایی می‌تواند بازار مسکن را ساماندهی کند‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬دول��ت باید خود را از حوزه تولید مس��کن کنار‬ ‫بکش��د زیرا ساخت‌وس��از کار دولت نیست بلکه کار او‬ ‫حمایت گسترده از بخش خصوصی و سازندگان است‪.‬‬ ‫از س��وی دیگر ضوابط ساخت‌وس��از باید تغییر کند و‬ ‫بازنگری شود‪.‬‬ ‫همچنین الزم است با هدایت نقدینگی و تسهیالت‬ ‫ب��ه س��مت واحده��ای کم‌مت��راژ در مناط��ق پرتقاضا‬ ‫تولیدکنندگان مس��کن را به سمت این مناطق هدایت‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫به‌گفت��ه او درحال‌حاض��ر ضواب��ط ص��دور پروان��ه‬ ‫ساخت‌وساز به‌گونه‌ای است که ساخت‌وساز در مناطق‬ ‫باالت��ر و با متراژه��ای بزرگ‌تر‪ ،‬به طور معمول س��ود‬ ‫بیش��تری دارد‪ ،‬به همین دلیل بیش��تر سازندگان قید‬ ‫ساخت‌وساز در مناطق دیگر را می‌زنند‪.‬‬ ‫زرگرمرادی با تاکید بر لزوم سیاست‌گذاری دولت در‬ ‫حوزه مسکن و همزمان‪ ،‬تقویت بخش خصوصی در این‬ ‫عرصه‪ ،‬بیان ک��رد‪ :‬باتوجه به وضعیت اقتصادی و گران‬ ‫شدن کاالهای گوناگون‪ ،‬درحال‌حاضر بخش خصوصی‬ ‫هم برای تولید مس��کن با مشکالت زیادی روبه‌رو شده‬ ‫زیرا هزینه‌های تولید مس��کن به‌طور افسارگس��یخته‪،‬‬ ‫افزایش پیدا کرده و به‌دنبال آن بس��یاری از سازندگان‬ ‫از این حوزه خارج شده‌اند که این مسئله می‌تواند باعث‬ ‫به هم خوردن توازن عرضه و تقاضا در این بخش شود‪.‬‬ ‫هادیانفر تصریح کرد‪ :‬این موارد را بررسی و کنترل می‌کنم و‬ ‫قرار است با این خودروها برخورد کنیم‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬ای��ن تخلف‌ه��ا که در گذش��ته انجام ش��ده‬ ‫ازس��وی پیمانکاران راه��ور در مجموعه تعویض پالک رخ داده‬ ‫است‪.‬‬ ‫س��ردار هادیانفر یادآور شد‪ :‬بیش��تر این خودروها متعلق به‬ ‫افرادی اس��ت که در ظاهر پالک رند را برای خودروهایی مانند‬ ‫پرای��د و خودروهای معمولی گرفتند و بع��د از دریافت پالک‪،‬‬ ‫آن را روی خودروهای الکچری مانند پورش��ه و «ب‌ام‌و» نصب‬ ‫کردند‪.‬‬ ‫رئیس پلیس راهور ناجا خاطرنش��ان کرد‪ :‬همه خودروهایی‬ ‫را که با زدوبند چنین پالک‌هایی گرفتند‪ ،‬در فهرس��ت توقیف‬ ‫قرار دادیم‪ .‬تصمیم داریم این خودروها را توقیف کنیم و به آنها‬ ‫پالک معمولی بدهیم‪.‬‬ ‫می‌تواند موجب افزایش آلودگی ازن نیز شود‪.‬‬ ‫میالن��ی ب��ا بیان اینک��ه باید ت��اب‌آوری ش��هر را در مقابل‬ ‫بحران‌ه��ای زیس��ت‌محیطی افزایش دهیم خاطرنش��ان کرد‪:‬‬ ‫عوام��ل گوناگونی موجب ایج��اد آالینده ازن در هوای ش��هر‬ ‫تهران می‌ش��ود که ازجمله آنها انتش��ار ترکیب��ات آلی فرار از‬ ‫پمپ‌بنزین‌ها‪ ،‬انتشار اکسیدهای نیتروژن از موتورسیکلت‌ها و‬ ‫خودروها‪ ،‬تشعشع نور خورشید و افزایش حرارت است اما باید‬ ‫دید سهم هر یک از این عوامل به چه اندازه است‪.‬‬ ‫میالنی با بیان اینکه مدیریت شهری تهران تالش می‌کند با‬ ‫کنت��رل و انجام معاینه فنی و اجرای طرح کنترل آلودگی هوا‪،‬‬ ‫می��زان آالینده‌ها را کاهش دهد‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬انجام این اقدام‌ها‬ ‫در یک سال گذشته تا حدی به کاهش آلودگی هوا منجر شده‬ ‫که تاثیر آن را می‌توان در تعطیل نشدن مدرسه‌ها و اداره‌های‬ ‫دولتی در پاییز و زمستان سال گذشته مشاهده کرد‪.‬‬ ‫کلنگ‌زنی ساخت ‪ ۳۰‬هزار خانه از اواخر مرداد‬ ‫معاون وزیر راه و شهرس��ازی گفت‪ :‬ضروری اس��ت همزمان‬ ‫با عید غدیر کلنگ س��اخت بیش از ‪ ۳۰‬هزار واحد مس��کونی‬ ‫در سراس��ر کشور به زمین زده شود‪ .‬به گزارش‬ ‫به نقل‬ ‫از پای��گاه خبری وزارت راه و شهرس��ازی‪ ،‬س��یدمحمد پژمان‬ ‫در نشس��ت تخصصی بازآفرینی‪ ،‬ناپایداری مس��کن‪ ،‬مشکالت‬ ‫زیرس��اختی و کمب��ود س��رانه‌های خدمات��ی را از چالش‌های‬ ‫بافت‌های هدف بازآفرینی خواند و بر تس��ریع در مقاوم‌س��ازی‬ ‫مسکن‪ ،‬اصالح زیرس��اخت‌ها و رساندن سرانه‌های خدماتی به‬ ‫میانگین کشوری در این بافت‌ها تاکید کرد‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران‪ ،‬ناپایداری مسکن‪،‬‬ ‫مشکالت زیرساختی و کمبود سرانه‌های خدماتی را سه چالش‬ ‫اصلی بافت‌ه��ای هدف بازآفرینی خواند و گفت‪ :‬برنامه اقدام با‬ ‫مقاوم‌سازی مس��کن‪ ،‬اصالح زیرساخت‌ها و رساندن سرانه‌های‬ ‫خدماتی به میانگین کش��وری باید به‌سرعت اجرا شود‪ .‬معاون‬ ‫در روزهای اخیر ش��اهد این توصیه وزیر راه‬ ‫و شهرسازی به مردم هستیم که «خانه نخرید‬ ‫تا ارزان ش��ود!» در این زمین��ه نباید فراموش‬ ‫کرد که مس��کن‪ ،‬کاالیی ضروری اس��ت و همه‬ ‫م��ردم باید خان��ه‌ای ملکی یا اجاره‌ای داش��ته‬ ‫باش��ند؛ بنابراین اگر برخی افراد خانه نخرند و‬ ‫صاحبخانه نباشند‪ ،‬به ناچار باید خانه‌ای اجاره‬ ‫کنند؛ حال در ش��رایطی که ه��م بازار خرید و‬ ‫ف��روش و هم بازار اجاره مس��کن‪ ،‬نابس��امان و‬ ‫قیمت‌ه��ا‪ ،‬غیرواقعی اس��ت‪ ،‬فق��ط توصیه به‬ ‫نخریدن خانه نمی‌تواند راهگش��ا باشد‪ .‬مشکل‬ ‫اصلی بازار مس��کن‪ ،‬نبود تناس��ب میان عرضه‬ ‫و تقاضا و درواقع‪ ،‬انباش��تگی تقاضاس��ت که به‬ ‫افزایش قیمت‌ها منجر ش��ده اس��ت‪ .‬در چنین‬ ‫ش��رایطی در درجه نخس��ت باید تولید مسکن‬ ‫به‌طور مطلوب و متناس��ب ب��ا تقاضای موجود‬ ‫اتفاق بیفتد‪ .‬ازس��وی دیگر باید سیاس��ت‌های‬ ‫مالیاتی درستی ازسوی نهادهای دست‌اندرکار‬ ‫در حوزه مس��کن به کار گرفته ش��ود تا احتکار‬ ‫مسکن‪ ،‬خالی نگه داشتن خانه‌ها و معامله‌های‬ ‫س��وداگرانه کاهش یابد‪ .‬وقت��ی به مردم گفته‬ ‫می‌شود خانه نخرید‪ ،‬همزمان باید این احساس‬ ‫به آنها منتقل ش��ود که تعداد مش��خصی خانه‬ ‫با ش��رایط مناس��ب در حال تولید است تا نیاز‬ ‫آنها به مس��کن در وضعیت بهتری پاس��خ داده‬ ‫ش��ود‪ .‬در کنار این مسئله‪ ،‬اجرای سیاست‌های‬ ‫مالیاتی وعده داده شده ازجمله دریافت مالیات‬ ‫از خانه‌ه��ای خالی و دریافت مالیات بر عایدی‬ ‫س��رمایه از کسانی که فعالیت س��وداگرانه در‬ ‫حوزه مس��کن دارند‪ ،‬موج��ب عرضه واحدهای‬ ‫بیش��تری به بازار و کاهش احتمال جهش نرخ‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬آشکار است که تا وقتی این دو قانون‬ ‫اجرایی نش��ود‪ ،‬شاهد واقعی شدن قیمت‌ها در‬ ‫بازار مسکن نخواهیم بود‪ .‬برای ساماندهی بازار‬ ‫اج��اره نیز وزارت راه و شهرس��ازی می‌تواند از‬ ‫مالکانی که واحدهای مس��کونی م��ازاد دارند‬ ‫بخواهد ش��یوه سکونت در آنها را اعالم کنند و‬ ‫در صورت خالی بودن‪ ،‬مالیات سنگین و موثری‬ ‫بر این واحدها اعمال کند تا این واحدها نیز به‬ ‫بازار اجاره عرضه شوند‪.‬‬ ‫وزیر راه و شهرس��ازی خاطرنش��ان کرد‪ :‬جامعه مشاوران برای‬ ‫تحقق برنامه بازآفرینی ش��هری با هماهنگی شرکت بازآفرینی‬ ‫شهری ایران با تمام ظرفیت وارد میدان شده‌اند‪.‬‬ ‫وی عن��وان ک��رد‪ :‬نظ��ر رئیس‌جمه��وری ای��ن اس��ت که‬ ‫دولت س��ازنده خوبی نیس��ت و باید ش��رایط را ب��رای حضور‬ ‫بخ��ش خصوص��ی در بافت‌ها به‌ویژه نوس��ازی مس��کن فراهم‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫معاون وزیر راه و شهرسازی گفت‪ :‬در ساخت ‪ ۳۰‬هزار واحد‬ ‫مسکونی باید از ظرفیت زمین‌های دولتی و دارایی‌های وزارت‬ ‫راه و شهرس��ازی استفاده شود و ‪ ۷۰‬هزار واحد مسکونی دیگر‬ ‫نیز با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و مردم ساخته شود‪.‬‬ ‫وی عنوان کرد‪ :‬در بازآفرینی ش��هری تا جای ممکن باید از‬ ‫مشاورانی استفاده شود که بومی و دارای عالقه‌های فرهنگی و‬ ‫وابستگی‌های اجتماعی هستند‪.‬‬ ‫ف��روش اینترنتی بلیت قطاره��ای رجا برای‬ ‫‪ ۱۶‬مرداد تا ‪ ۱۰‬مهر ‪ ۱۳۹۸‬از س��اعت ‪ ۷‬صبح‬ ‫چهارشنبه‪ ۲ ،‬مرداد آغاز شد‪ .‬به گزارش‬ ‫ب��ه نق��ل از روابط عمومی ش��رکت حمل‌ونقل‬ ‫ریلی رجا‪ ،‬براس��اس برنامه‌ریزی انجام ش��ده‪،‬‬ ‫فروش حضوری بلیت این قطارها از ساعت ‪۱۰‬‬ ‫چهارش��نبه‪ ۲ ،‬مرداد آغاز شد‪ .‬هموطنان برای‬ ‫کس��ب اطالعات بیشتر درباره سفر با قطارهای‬ ‫رج��ا می‌توانند به‌طور ش��بانه‌روزی از سراس��ر‬ ‫کشور با سامانه ارتباط با مشتریان این شرکت‬ ‫از طریق ش��ماره تلفن ‪ ۱۵۳۹‬تم��اس بگیرند‬ ‫یا به س��ایت اینترنتی این ش��رکت به نش��انی‬ ‫‪ www.raja.ir‬مراجعه کنند‪ .‬ش��ماره پیامک‬ ‫‪ ۵۰۰۰۱۳۹‬ش��رکت رج��ا نیز آم��اده دریافت‬ ‫نظرها‪ ،‬انتقادها و پیشنهادهای متقاضیان خرید‬ ‫بلیت و سفر با قطارهای این شرکت است‪.‬‬ ‫ی ریلی‬ ‫افزایش همکار ‌‬ ‫ایران و جمهوری آذربایجان‬ ‫گس��ترش همکاری‌ها در زمین��ه حمل‌ونقل‬ ‫ریل��ی در دی��دار مدیرعامل راه‌آه��ن جمهوری‬ ‫اس�لامی ایران با مقام��ات جمهوری آذربایجان‪،‬‬ ‫مورد تاکید قرار گرفت‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش‬ ‫به نق��ل از روابط عمومی‬ ‫راه‌آهن جمهوری اس�لامی ایران‪ ،‬سعید رسولی‪،‬‬ ‫مدیرعام��ل راه‌آهن ایران در س��فر به جمهوری‬ ‫آذربایجان با ش��اهین مصطفی‌اف‪ ،‬وزیر اقتصاد‬ ‫و رئی��س کمیس��یون مش��ترک همکاری‌های‬ ‫اقتصادی باکو‪-‬ته��ران و جاوید قربان‌اف‪ ،‬رئیس‬ ‫راه‌آه��ن جمه��وری آذربایجان دی��دار و درباره‬ ‫همکاری‌ه��ای دو کش��ور در زمین��ه حمل‌ونقل‬ ‫ریل��ی گفت‌وگ��و کرد‪ .‬دو ط��رف در این دیدار با‬ ‫ابراز رضایت از پیشرفت پروژه‌های در دست اجرا‬ ‫میان دو کش��ور‪ ،‬بر تقویت و توسعه همکاری در‬ ‫بخش‌های گوناگون اقتصادی به‌ویژه حمل‌ونقل‬ ‫ریل��ی تاکی��د کردن��د‪ .‬درحال‌حاض��ر‪ ،‬ایران و‬ ‫جمه��وری آذربایجان در قال��ب تکمیل کریدور‬ ‫بین‌الملل��ی ش��مال‪-‬جنوب ب��رای اس��تفاده از‬ ‫ظرفیت‌ه��ای ترانزیتی دو کش��ور در حمل‌ونقل‬ ‫ریلی همکاری می‌کنند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫یک تحلیلگر بازار مس��کن معتقد است این بازار نیز‬ ‫مانن��د دیگ��ر بازارها‪ ،‬در صورت کاه��ش تقاضا‪ ،‬با افت‬ ‫ت روبه‌رو خواهد بود‪.‬‬ ‫قیم ‌‬ ‫س��ید امین زرگر م��رادی در گفت‌وگو با‬ ‫در‬ ‫پاس��خ به این پرسش که «دعوت وزیر راه و شهرسازی‬ ‫از م��ردم ب��رای نخریدن مس��کن‪ ،‬چق��در می‌تواند در‬ ‫ساماندهی بازار و کاهش نرخ خانه موثر باشد؟» گفت‪:‬‬ ‫چنین س��خنانی‪ ،‬جو روانی ایجاد می‌کند و واضح است‬ ‫ک��ه جو روانی‪ ،‬چ��ه در دوره رونق و چ��ه دوره رکود‪،‬‬ ‫تاثیرگ��ذار خواهد ب��ود‪ .‬به‌عنوان مثال اگ��ر ما افزایش‬ ‫‪ 100‬درص��دی ن��رخ در یک کاال داش��ته باش��یم‪ ،‬جو‬ ‫روانی در دوره رونق‪ ،‬این افزایش را بسیار بیشتر نشان‬ ‫می‌دهد‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬البته قبل از این س��خنان نیز این پیش‌بینی‬ ‫را درباره بازار مسکن داشتیم که به سمت رکود خواهد‬ ‫اکرم امینی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫گرچ��ه با خ��روج تقاضاهای س��رمایه‌ای از ب��ازار‪ ،‬درحال‌حاضر فقط‬ ‫تقاضاه��ای مصرفی و واقعی باقی مانده اما بیش��تر افراد این بخش‬ ‫از جمله خانه‌اولی‌ها‪ ،‬توان خرید ملک با قیمت‌های جدید را ندارند‬ ‫مهدی غالمی‬ ‫کارشناس اقتصاد مسکن‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه‌ای‬ ‫‹ ‹خ�روج تقاضاه�ای س�رمایه‌ای از ب�ازار‬ ‫مسکن‬ ‫بازار داغ «خانه نخریدن»‬ ‫یادداشت‬ ‫در شرایطی که نرخ یک متر واحد مسکونی در تهران‪،‬‬ ‫در خرداد امس��ال نسبت به ماه مش��ابه سال گذشته‪،‬‬ ‫افزای��ش ‪ ۱۰۴‬درصدی داش��ته‪ ،‬کاه��ش ‪ ۶۰‬درصدی‬ ‫معامله‌ها در همین بازه زمانی نباید چیز عجیبی باشد‪.‬‬ ‫کارشناسان می‌گویند براس��اس این آمار که از سامانه‬ ‫ثبت معامالت امالک و مس��تغالت کش��ور اس��تخراج‬ ‫ش��ده‪ ،‬مسکن وارد دوره رکود شده و این رکود‪ ،‬باتوجه‬ ‫به افسارگس��یختگی قیمت‌ها در ماه‌های گذشته‪ ،‬قابل‬ ‫پیش‌بین��ی بود‪ .‬گرچ��ه آنها می‌گوین��د قیمت‌ها تاب‬ ‫افزایش بیش��تر را ن��دارد و این رکود ب��ه احتمال زیاد‬ ‫طوالنی خواهد بود‪ ،‬اما دست‌اندرکاران حوزه مسکن از‬ ‫وزیر راه و شهرسازی گرفته تا رئیس اتحادیه مشاوران‬ ‫امالک‪ ،‬مدتی اس��ت مردم را ب��ه نخریدن خانه دعوت‬ ‫می‌کنند تا قیمت‌ها در سراشیبی بیفتد‪.‬‬ ‫به گ��زارش‬ ‫‪ ،‬وزی��ر راه و شهرس��ازی که ماه‬ ‫گذش��ته از مردم خواس��ته بود خانه نخرند تا قیمت‌ها‬ ‫کاهش یاب��د و حباب نرخ‌ها تخلیه ش��ود‪ ،‬در روزهای‬ ‫اخیر بار دیگر این درخواست خود را تکرار کرد‪.‬‬ ‫محمد اس�لامی چهارشنبه گذشته در حاشیه جلسه‬ ‫هی��ات دولت با بیان اینکه چاره مقابله با گرانفروش��ی‪،‬‬ ‫نخری��دن اس��ت‪ ،‬گف��ت‪ :‬ماه گذش��ته رش��د قیمتی‪،‬‬ ‫حباب‌گونه بود و منطقی نداشت‪ .‬همان موقع نیز گفتم‬ ‫که راهش این اس��ت ک��ه افراد تحمل کنن��د و خرید‬ ‫نکنند که این امر تاثیر خود را نشان داد‪ .‬این ماه شاهد‬ ‫توقف رشد بادکنکی قیمت‌ها بوده‌ایم و این افت کمک‬ ‫کرد تا فضا آرام شود‪.‬‬ ‫به‌گفت��ه وزیر راه و شهرس��ازی‪ ،‬در ته��ران قیمت‌ها‬ ‫نه‌تنها افزایش نداش��ته بلکه بازگشت داشته و نخریدن‬ ‫مسکن‪ ،‬در همه استان‌ها در کاهش نرخ تاثیر‌گذار بوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫او با بیان اینکه نوس��ان‌ نرخ مسکن در ماه‌های اخیر‪،‬‬ ‫تابع عرضه و تقاضا نیس��ت و نباید بگوییم افزایش نرخ‬ ‫به‌دلیل کاهش عرضه بوده‪ ،‬گفت‪ :‬سهم بزرگی از عرضه‬ ‫مس��کن‪ ،‬وارد بحث س��وداگری شده اس��ت‪ .‬همچنین‬ ‫کسانی که می‌خواستند ارزش پول خود را حفظ کنند‬ ‫آن را تبدیل به ملک کردند‪.‬‬ ‫اس�لامی افزود‪ :‬از هم��ه مهم‌تر متراژ خانه‌هاس��ت‪.‬‬ ‫پروانه‌های صادر ش��ده برای ساخت‌وساز‪ ،‬در متراژهای‬ ‫ب��االی ‪ ۱۴۰‬و ‪ ۱۵۰‬مترمرب��ع اس��ت‪ ،‬در حال��ی ک��ه‬ ‫معامله‌های س��ال گذشته در تهران برای خانه‌های زیر‬ ‫‪ ۱۰۰‬مترمربع بوده و نش��ان می‌ده��د تقاضای جامعه‬ ‫هدف در بخش مس��کن‪ ،‬خانه‌ه��ای زیر ‪ ۱۰۰‬مترمربع‬ ‫است‪.‬‬ ‫شرط‬ ‫تاثیرگذاری‬ ‫«خانه نخریدن»‬ ‫بر بازار‬
‫‪14‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 5‬مرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 24‬ذی‌القعده ‪1440‬‬ ‫‪ 27‬ژوئیه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1337‬‬ ‫پیاپی ‪2655‬‬ ‫تجارت‬ ‫سرنوشت طرح ورود‬ ‫‪ ۳۰۱‬واگن به مترو‬ ‫مدیر پروژه طرح توس��عه مترو در ش��رکت بهینه‌سازی‬ ‫مصرف س��وخت گفت‪ :‬با توج��ه به اینکه ق��رارداد ورود‬ ‫‪۳۰۱‬واگن به شهرداری و راه‌آهن تهران ابالغ شده‪ ،‬وزارت‬ ‫نفت در انتظار اعالم فهرس��ت واگن‌های جدید ازس��وی‬ ‫شهرداری تهران است‪.‬‬ ‫مری��م مهدی‌ن��ژاد در گفت‌وگ��و با ش��انا با اش��اره به‬ ‫ابالغ ق��رارداد ورود ‪ ۳۰۱‬واگن‌(در قال��ب قرارداد افزودن‬ ‫‪۱۰۰۰‬واگن جدید به ناوگان مترو تهران) در ‪ ۹‬تیر امسال‬ ‫به ش��هرداری و شرکت بهره‌برداری راه‌آهن شهری تهران‬ ‫و حومه‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬درحال‌حاضر شهرداری مکلف است‬ ‫فهرس��ت واگن‌های جدید را به وزارت نفت اعالم کند تا‬ ‫بعد از تایید‪ ،‬ش��رکت بهینه‌سازی مصرف سوخت نسبت‬ ‫ب��ه دریافت عملکرد و بازپرداخ��ت اقدام کند که با وجود‬ ‫پیگیری‌های انجام‌ش��ده‪ ،‬هنوز فهرست در اختیار وزارت‬ ‫نفت قرار داده نشده است‪.‬‬ ‫وی درباره پیش��ینه طرح توس��عه مترو از محل کاهش‬ ‫مصرف سوخت توضیح داد‪ :‬ش��رکت بهینه‌سازی مصرف‬ ‫س��وخت به نمایندگی از وزارت نفت در س��ال‌های ‪ ۸۰‬و‬ ‫‪ ۸۱‬برای پرداخت کمک بالعوض‪ /‬یارانه س��ود تسهیالت‬ ‫ب��رای توس��عه مترو در ش��هر ته��ران از مح��ل کاهش‬ ‫مصرف س��وخت و بر اس��اس قوانین و مقررات آن زمان‬ ‫اق��دام کرد و مبالغی را برای توس��عه ط��رح مترو تهران‬ ‫در اختیار ش��رکت راه‌آهن ش��هری ته��ران و حومه قرار‬ ‫داد‪.‬‬ ‫در س��ال‌های بعد‪ ،‬ب��ر پای��ه قوانین بودجه س��االنه و‬ ‫مجل��س‪ ،‬ام��کان حمای��ت از طرح‌های کاه��ش مصرف‬ ‫سوخت از جمله توسعه مترو میسر نبود تا اینکه در سال‬ ‫‪ ۹۳‬بر مبنای قانون بودجه و از س��ال ‪ ۹۴‬بر اس��اس ماده‬ ‫‪ ۱۲‬قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی‬ ‫کش��ور‪ ،‬امکان حمایت از طرح‌هایی که منتهی به کاهش‬ ‫مصرف سوخت می‌ش��ود در چارچوب موارد بیان‌شده در‬ ‫قانون فراهم ش��د که شرط اصلی آن‪ ،‬تصویب طرح‌ها در‬ ‫شورای اقتصاد است‪.‬‬ ‫نفت و نیرو‬ ‫‹ ‹‪ ۹ ،۷‬یا ‪ ۲۵‬سنت؟‬ ‫مهدی‌نژاد در پاس��خ به این پرسش‬ ‫ک��ه رئی��س ش��ورای ش��هر تهران‬ ‫به‌‌تازگی در گفت‌وگویی اظهار کرده‬ ‫که بر اساس توافق‌های پیشین‪ ،‬ابتدا‬ ‫قرار بوده برای هر سفر ‪ ۲۵‬سنت به‬ ‫مترو پرداخت ش��ود ک��ه بعدها این‬ ‫رق��م کاهش یافته‪ ،‬عن��وان کرد‪ :‬در‬ ‫هم��ه مکاتبه‌های موجود آن زمان‪ ،‬بح��ث پرداخت مبلغ ‪ ۷‬و ‪۹‬‬ ‫سنت به ازای هر سفر مطرح بوده و عدد ‪ ۲۵‬سنت عنوان نشده‬ ‫اس��ت‪ .‬مهدی‌نژاد به تصویب طرح توسعه حمل‌ونقل مسافر با‬ ‫قطار شهری در تهران و ‪ ۸‬کالنشهر در شورای اقتصاد در سال‬ ‫‪ ۹۶‬و مس��ئولیت ش��رکت بهینه‌س��ازی مص��رف س��وخت به‬ ‫نمایندگ��ی از وزارت نفت در اجرای این مصوبه اش��اره کرد و‬ ‫گف��ت‪ :‬در این طرح ب��رای ورود ‪ ۲‬هزار واگ��ن جدید(‪۱۰۰۰‬‬ ‫دستگاه در تهران و ‪ ۱۰۰۰‬دستگاه در ‪ ۸‬کالنشهر) در سال‌های‬ ‫‪ ۱۳۹۶‬تا ‪ ۱۴۰۰‬برنامه‌ریزی شده و تعهدات موضوع این مصوبه‬ ‫متناس��ب با تعداد س��فرهای اضافی از طری��ق واگن جدید در‬ ‫سقف مصوبه‌های صادر‌شده از سوی شورای اقتصاد برای تهران‬ ‫و ‪ ۸‬کالنش��هر با اعالم س��رمایه‌گذار عام��ل صرفه‌جویی طرح‪،‬‬ ‫تایید شهرداری تهران و سایر کالنشهرها و تایید نهایی وزارت‬ ‫نفت و تخصیص بودجه از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی‬ ‫از محل منابع ناش��ی از صادرات س��وخت صرفه‌جویی ش��ده‪،‬‬ ‫پرداخت خواهد ش��د‪ .‬به گفته وی‪ ،‬ورود واگن‌های جدید باید‬ ‫در بازه‌های زمانی ‪ ۳‬ماهه از س��وی ش��هرداری تهران و س��ایر‬ ‫کالنش��هرها به وزارت نفت اعالم شود و شرکت ملی نفت ایران‬ ‫از منابع حاصل از صرفه‌جویی سوخت ناشی از سفرهای اضافی‪،‬‬ ‫مکلف است به ازای هر س��فر اضافی نسبت به دوره مبنا‪۹.۸ ،‬‬ ‫سنت پرداخت کند‪ .‬مهدی‌نژاد یادآور شد‪ :‬بنابراین‪ ،‬بر اساس‬ ‫مصوبه ش��ورای اقتص��اد‪ ،‬وزارت نفت در ص��ورت تخصیص‬ ‫بودجه از س��وی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی‪ ،‬تنها با ورود‬ ‫واگن جدید بعد از ابالغ مصوبه شورای اقتصاد و همچنین در‬ ‫صورت تحقق افزایش س��فر نسبت به ‪ ۳‬ماه نخست سال ‪۹۶‬‬ ‫ق��رارداد ورود ‪ ۳۰۱‬واگن به ش��هرداری و ش��رکت بهره‌برداری راه‌آهن‬ ‫د اما هنوز شهرداری تهران فهرست واگن‌های‬ ‫شهری تهران و حومه ابالغ ش ‌‬ ‫جدید را در اختیار وزارت نفت قرار نداده است‬ ‫می‌تواند برای بازپرداخت س��رمایه‌گذاری اقدام کند و امکان‬ ‫پرداخت برای س��فرهایی که پیش از این ب��ازه زمانی انجام‬ ‫شده‪ ،‬امکان‌پذیر نیست و قانون چنین اجازه‌ای نمی‌دهد‪.‬‬ ‫� حذف شرط ارائه ضمانت بانکی با هدف تسهیل طرح‬ ‫بر اساس این گزارش‪ ،‬طرح توسعه حمل‌ونقل مسافر با قطار‬ ‫ش��هری در تهران و ‪ ۸‬کالنشهر‪ ،‬آبان سال گذشته با امضای‬ ‫اس��ناد همکاری بین ش��رکت بهینه‌س��ازی مصرف سوخت‪،‬‬ ‫ش��هرداری‌ها و س��ازمان‌های قطار ش��هری تهران‪ ،‬اصفهان‪،‬‬ ‫تبریز‪ ،‬ش��یراز‪ ،‬اهواز‪ ،‬کرمانشاه‪ ،‬مشهد‪ ،‬کرج و قم کلید خورد‬ ‫که بر اس��اس اعالم شرکت بهینه‌س��ازی مصرف سوخت‪ ،‬در‬ ‫مرحله نخست اجرای طرح‪ ،‬موافقتنامه‌های مربوط به افزایش‬ ‫‪ ۱۴۳۹‬واگن به ناوگان ‪ ۹‬کالنش��هر در دستور کار قرار گرفته‬ ‫است‪ .‬مهدی‌نژاد با بیان اینکه همزمان با امضای قرارداد طرح‬ ‫توس��عه حمل‌ونقل مسافر با قطار ش��هری در تهران با هدف‬ ‫پاالیشگاه نفت ستاره خلیج‌فارس حفاظت از محیط زیست «گنو» را برعهده گرفت‬ ‫اسماعیل خاشعی‪ -‬مدیرعامل شرکت نفت ستاره‬ ‫خلیج‌فارس گفت‪ :‬در راستای عمل به مسئولیت‌های‬ ‫اجتماعی‪ ،‬به ط��ور داوطلبانه با امضای تفاهمنامه‌ای‬ ‫حفاظ��ت از ذخیره‌گاه زیس��ت‌کره «گنو» را بر‌عهده‬ ‫گرفتی��م‪ .‬به گزارش خبرن��گار‬ ‫از بندرعباس‪،‬‬ ‫محمدعل��ی دادور درباره چرای��ی امضای تفاهمنامه‬ ‫همکاری بین اداره کل حفاظت محیط‌زیس��ت استان‬ ‫هرمزگان و ش��رکت نفت ستاره خلیج‌فارس گفت‪ :‬با‬ ‫توجه به ضرورت اجرای اصل پنجاهم قانون اساس��ی‬ ‫و همگان��ی بودن وظیفه حفاظت از محیط‌زیس��ت و‬ ‫با ه��دف عمل به مس��ئولیت‌های اجتماعی خود‪ ،‬به‬ ‫ط��ور داوطلبانه با امض��ای تفاهمنامه‌ای‪ ،‬حفاظت از‬ ‫ذخیره‌گاه زیس��ت‌کره «گنو» را بر‌عهده گرفتیم‪ .‬وی‬ ‫این اقدام را سبب ارتقای شاخص‌های زیست‌محیطی‬ ‫اس��تان و حفاظت از گونه‌های طبیعی و جانوری این‬ ‫منطق��ه عنوان ک��رد و افزود‪ :‬توس��عه همکاری‌های‬ ‫آموزش��ی‪‌-‬تحقیقاتی در راستای حفظ محیط‌زیست‬ ‫گن��و را نیز متقبل ش��ده‌ایم و ب��ا بهترین کیفیت آن‬ ‫را انجام خواهیم داد‪ .‬مدیرعامل ش��رکت نفت ستاره‬ ‫خلیج‌ف��ارس ادامه داد‪ :‬مش��ارکت در اج��رای برنامه‬ ‫حفاظ��ت از گونه‌ه��ای در معرض خطر‪ ،‬اس��تفاده از‬ ‫روش‌های نوی��ن حفاظتی در منطق��ه‪ ،‬اجرای طرح‬ ‫احیای پوش��ش گیاهی منطقه و اقدام‌های مش��ترک‬ ‫در زمین��ه تامین منابع زیس��تی حی��ات وحش را در‬ ‫دس��تور کار ق��رار داده‌ای��م‪ .‬وی هم��کاری در زمینه‬ ‫انج��ام اقدام‌های پیش��گیرانه به منظ��ور جلوگیری‬ ‫از وق��وع آتش‌س��وزی و امدادرس��انی در صورت بروز‬ ‫چنین حادث��ه‌ای را از دیگر تعهدهای ش��رکت نفت‬ ‫ستاره خلیج‌فارس بیان کرد و گفت‪ :‬کمک به اجرای‬ ‫طرح‌ه��ای پژوهش��ی و تحقیقاتی‪ ،‬ارتقا و گس��ترش‬ ‫فرهنگ زیس��ت‌محیطی جوامع محلی‪ ،‬انجام برنامه‬ ‫مش��ترک آموزش��ی و هم��کاری ب��ه منظ��ور جلب‬ ‫مش��ارکت جوامع محلی و س��ازمان‌های مردم‌نهاد را‬ ‫نیز پیگیری خواهیم کرد‪ .‬دادور اس��تفاده از فضاهای‬ ‫آموزش��ی مشترک را نیز مورد تاکید قرار داد و افزود‪:‬‬ ‫درصورتی ک��ه نهاد‌ها بتوانند از ظرفیت‌های یکدیگر‬ ‫اس��تفاده کنند س��بب رش��د متقابل و بهبود سطح‬ ‫خدمات‌رس��انی به مردم خواهند ش��د‪ .‬وی در پاسخ‬ ‫به این پرس��ش که س��ازکار اجرایی ای��ن تفاهمنامه‬ ‫ب��ه چه ص��ورت خواهد بود‪ ،‬گفت‪ :‬ب��ه منظور اجرای‬ ‫بهین��ه ای��ن تفاهمنامه کارگروه اجرایی متش��کل از‬ ‫نمایندگان ثابت و تام‌االختیار دو طرف تش��کیل شده‬ ‫اس��ت که این کارگروه وظیفه برنامه‌ریزی‪ ،‬هماهنگی‬ ‫و نظ��ارت بر فعالیت‌های مش��ترک و س��ایر موارد را‬ ‫برعهده خواهد داشت‪ .‬مدیرعامل شرکت نفت ستاره‬ ‫خلیج‌ف��ارس بیان کرد‪ :‬این کارگروه حداقل هر ‪ ۳‬ماه‬ ‫یک بار تشکیل جلسه می‌دهد و گزارش پیشرفت کار‬ ‫به مقامات دو نهاد ارائه خواهد شد‪.‬‬ ‫تقسیم سود ‪ ۶۵۰‬تومانی برای هر سهم پتروشیمی نوری‬ ‫مجمع عمومی سهامداران پتروشیمی نوری برگزار‬ ‫و با تقس��یم س��ود ‪ ۶۵۰‬تومان به ازای هر سهم موافقت‬ ‫ش��د‪ .‬به گزارش‬ ‫‌ مجمع عمومی عادی س��االنه‬ ‫شرکت پتروش��یمی نوری‌(سهامی عام) در ساعت ‪۱۵‬‬ ‫دوشنبه مورخ ‪ ۱۳۹۸.۰۴.۳۱‬با حضور بیش از ‪۸۹.۶۱‬‬ ‫درص��د صاحبان س��هام درمحل س��الن اصل��ی مرکز‬ ‫بین‌الملل��ی همایش‌های رازی واقع در تهران‪ -‬بزرگراه‬ ‫همت‪ -‬جنب برج میالد‪ -‬دانش��گاه علوم پزشکی ایران‬ ‫برگزار شد‪ .‬در این جلسه که به ریاست سعید محبی‌فر‬ ‫برگزار ش��د‪ ،‬مرتضی رحیمیان س��رای و رضا توکلی به‬ ‫عنوان ناظران و تقی صانعی به عنوان دبیر مجمع حضور‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫داشتند‪ .‬پس از استماع گزارش فعالیت هیات‌مدیره به‬ ‫مجمع از سوی مدیرعامل شرکت جناب آقای مهندس‬ ‫تقی صانعی و قرائت گزارش حسابرس از سوی نماینده‬ ‫س��ازمان حسابرسی در این جلس��ه صورت‌های مالی‬ ‫ش��رکت برای س��ال مالی منتهی به ‪ ۲۹‬اسفند ‪۱۳۹۷‬‬ ‫مورد تصویب قرار گرفت‪ .‬همچنین ‪ ۶۵۰‬ریال س��ود به‬ ‫ازای هر سهم تقسیم شد و سازمان حسابرسی به عنوان‬ ‫حسابرس مس��تقل و بازرس قانونی شرکت برای سال‬ ‫مالی منتهی به ‪ ۱۳۹۸.۱۲.۲۹‬انتخاب شد‪ .‬صانعی در‬ ‫این مجمع که با حضور ‪ ۹۴‬درصد سهامداران رسمیت‬ ‫گرفت‪ ،‬گفت‪ :‬مشکل پتروشیمی‌ها تامین خوراک است‬ ‫اما ما از بابت تامین خوراک هیچ مشکلی نداریم چراکه‬ ‫به ‪ ۱۳‬پاالیش��گاه پارس جنوبی وصل هستیم که فقط‬ ‫‪ ۳‬عدد از این پاالیش��گاه‌ها برای تامین خوراک ما کافی‬ ‫است‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬در سال ‪ ،۱۳۹۷‬واحد شیرین‌سازی‬ ‫برش سبک پتروشیمی نوری به بهره‌برداری رسید‪.‬‬ ‫همچنی��ن انجام پروژه ارتقای تولید پارازالین‪ ،‬اقدام‬ ‫دیگر سال ‪ ۱۳۹۷‬بود‪ .‬صانعی افزود‪ :‬ما معاف از پرداخت‬ ‫ارزش‌افزوده روی خوراک هستیم که یکی از مزیت‌های‬ ‫رقابتی خوب ش��رکت است‪ .‬خوراک ما ‪ ۴.۵‬میلیون تن‬ ‫میعان��ات گازی اس��ت ک��ه از ‪ ۱۳‬پاالیش��گاه تامی��ن‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫مجمع ساالنه عمومی پتروشیمی مبین‬ ‫مجمع عمومی عادی ساالنه پتروشیمی فجر‬ ‫مجمع ساالنه عمومی شرکت پتروشیمی مبین برگزار و نتیجه آن به همراه‬ ‫زمان پرداخت سود به سهامداران مشخص شد‪.‬‬ ‫بر اساس گزارش روابط‌عمومی پتروشیمی مبین‪ ،‬مجمع ساالنه پتروشیمی‬ ‫مبین در تاریخ ‪ ۲۹‬تیر در سالن آزادگان پژوهشگاه صنعت نفت با حضور ‪۸۶‬‬ ‫درصد‌ سهامداران برگزار شد‪.‬‬ ‫در این مجمع پس از قرائت گزارش هیات‌مدیره برای سال مالی منتهی به‬ ‫اسفند ‪ ۹۷‬و نظر حسابرس و بازرس قانونی شرکت‪ ،‬صورت‌های مالی تصویب‬ ‫و بنا بر پیشنهاد هیات‌مدیره مقرر شد از مبلغ ‪ ۱۶۷۳‬ریال سود محقق شده‬ ‫هر سهم‪ ،‬مبلغ ‪ ۱۵۰۰‬ریال معادل تقریبی ‪ ۹۰‬درصد توزیع شود‪.‬‬ ‫الزم به گفتن اس��ت که س��هامداران حقیقی‪ ،‬صندوق‌ها و س��بدگردان‌ها‬ ‫می‌توانند از روز پنجشنبه ‪ ۳‬مرداد ‪ ۹۸‬برای دریافت سود خود اقدام کنند و‬ ‫سود سهامداران حقوقی از اول شهریور واریز خواهد شد‪.‬‬ ‫همچنی��ن در ادام��ه‪ ،‬مجمع فوق‌العاده با موضوع تغییر نام و اساس��نامه‬ ‫برگزار و نام ش��رکت از پتروشیمی مبین به مبین انرژی خلیج‌فارس تغییر‬ ‫پیدا کرد‪.‬‬ ‫مجمع عمومی عادی ساالنه سهامداران شرکت پتروشیمی فجر برای سال مالی‬ ‫منتهی به ‪ ۲۹‬اس��فند ‪ ۹۷‬با حضور بیش از ‪ ۹۴‬درصد از س��هامداران برگزار ش��د‪.‬‬ ‫به گزارش روابط‌عمومی پتروش��یمی فجر مجمع عمومی عادی س��االنه سهامداران‬ ‫ش��رکت پتروش��یمی فجر برای سال مالی منتهی به ‪ ۲۹‬اسفند ‪ ۹۷‬با حضور بیش از‬ ‫‪ ۹۴‬درصد از س��هامداران‪ ،‬مدیران و اعضای هیات‌مدیره حسابرس قانونی و نماینده‬ ‫سازمان بورس و اوراق بهادار در محل سالن همایش‌های نیایش واقع در میدان شهید‬ ‫طهرانی‌مقدم‌(میدان کاج) برگزار شد‪ .‬بنابراین گزارش‪ ،‬هیات‌رئیسه مجمع عمومی‬ ‫«بفجر» به ریاست سرکانیان و دبیری زال‌خانی مدیرعامل شرکت پتروشیمی فجر‬ ‫تشکیل شد و آقایان رحیمیان سرای و راستی به عنوان ناظران در این مجمع حضور‬ ‫یافتند‪ .‬بر اس��اس این گزارش‪ ،‬در مجمع عمومی عادی س��االنه این شرکت‪ ،‬با رأی‬ ‫حداکثر سهامداران دستورهایی همچون تقسیم سود نقدی هر سهم به مبلغ ‪۱۲۰‬‬ ‫تومان میان سهامداران و صورت‌های مالی سال مالی ‪ ۹۷‬به تصویب رسید‪ .‬همچنین‪،‬‬ ‫موسسه حافظ گام به عنوان حسابرس و بازرس قانونی انتخاب شد‪ .‬در ادامه جلسه‬ ‫و با برگزاری مجمع عمومی فوق‌العاده بر اس��اس دس��تور جلسه پیشنهاد تغییر نام‬ ‫شرکت از «پتروشیمی فجر» به «شرکت فجر انرژی خلیج‌فارس» تصویب شد‪.‬‬ ‫ورود هزار واگن‪ ،‬قرارداد ورود ‪ ۳۰۱‬واگن از این هزار واگن با‬ ‫شهرداری تهران‪ ،‬شرکت بهره‌برداری راه‌آهن شهری تهران و‬ ‫حومه و س��رمایه‌گذار امضا شد‪ ،‬ادامه داد‪ :‬ابالغ این قراردادها‬ ‫منوط به ارائه ضمانتنامه بانکی بود که با وجود پیگیری‌ها و با‬ ‫گذشت بیش از ‪ ‌۵‬ماه از ابالغ قراردادها‪ ،‬شرکت سرمایه‌گذار‬ ‫نتوانست ضمانتنامه بانکی ارائه دهد‪ .‬وی به عزم وزارت نفت‬ ‫برای اجرای طرح‌هایی از این نوع اشاره کرد و افزود‪ :‬با هدف‬ ‫همکاری در رفع مش��کالت‪ ،‬با تصویب هیات‌مدیره ش��رکت‬ ‫ملی نفت ایران‪ ،‬ضمانت بانکی حذف و قرار ش��د تضمین‌نامه‬ ‫از ش��هرداری و س��رمایه‌گذار دریافت ش��ود‪ .‬با اصالح موارد‬ ‫بیان‌‌شده و ارائه تضمین‌نامه از سوی شهرداری‪ ،‬قرارداد ورود‬ ‫‪ ۳۰۱‬واگن به شهرداری و شرکت بهره‌برداری راه‌آهن شهری‬ ‫تهران و حومه ابالغ ش�� ‌د اما هنوز ش��هرداری تهران فهرست‬ ‫واگن‌ه��ای جدید را در اختیار وزارت نفت قرار نداده اس��ت‪.‬‬ ‫بر اس��اس این گزارش‪ ،‬ش��رکت بهینه‌سازی مصرف سوخت‬ ‫با هدف پیگیری و شتاب‌بخش��ی به اجرای طرح‌های توسعه‬ ‫حمل‌ونقل‪ ،‬در ‪ ۳‬ماه گذش��ته جلسه‌هایی با حضور متولیان‬ ‫حوزه حمل‌ونقل برگزار کرده است‪ .‬در این زمینه‪ ،‬در نشستی‬ ‫که اردیبهش��ت امس��ال در این ش��رکت برگزار شد‪ ،‬مدیران‬ ‫عامل ش��رکت بهره‌برداری مترو تهران و س��ازمان مدیریت و‬ ‫نظارت بر تاکسیرانی تهران از تالش‌های شرکت بهینه‌سازی‬ ‫مصرف سوخت و وزارت نفت در حمایت حداکثری از اجرای‬ ‫طرح‌های اصالح الگوی مص��رف انرژی در بخش حمل‌ونقل‬ ‫قدردانی و اعالم کردند نفت در اجرای طرح‌ها و قراردادهای‬ ‫امضاش��ده در این ح��وزه‪ ،‬به عنوان بازوی��ی توانمند از هیچ‬ ‫کمکی دریغ نکرده است‪.‬‬ ‫ش��رکت بهینه‌س��ازی مصرف س��وخت‪ ،‬پایان خرداد امسال‬ ‫نیز میزبان محس��ن پورس��یدآقایی‪ ،‬معاون حمل‌ونقل و ترافیک‬ ‫ش��هرداری تهران بود که در این نشس��ت به پیگیری طرح‌های‬ ‫ماده ‪ ۱۲‬قانون رفع موانع تولید در حوزه توسعه و نوسازی ناوگان‬ ‫حمل‌ونقل عمومی شهر تهران با حمایت‌های تمام و کمال وزارت‬ ‫نفت اشاره کرد و تالش‌های شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت‬ ‫را در زمینه تس��هیل مسیر اجرای قراردادهای بسته‌شده در این‬ ‫حوزه‪ ،‬موثر برشمرد‪.‬‬
‫‪15‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 5‬مرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 24‬ذی‌القعده ‪1440‬‬ ‫‪ 27‬ژوئیه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1337‬‬ ‫پیاپی ‪2655‬‬ ‫اقتصاد و هنر‬ ‫گالری‌گردی‬ ‫در پایتخت‬ ‫‹ ‹چهره‌ای دیگر‬ ‫نمایش��گاه نقاش��ی س��اناز دزفولیان با ن��ام «ذات‬ ‫پنهان» در گالری طراحان آزاد برپا اس��ت‪ .‬دزفولیان‬ ‫در این مجموعه دو س��وژه گوناگ��ون را نمایش داده‬ ‫و در بخش‌های��ی از آثار میان این دو س��وژه ارتباط‬ ‫‹ ‹کابوس زندگی‬ ‫نمایش��گاه نقاش��ی طلوع ناص��ری با ن��ام «جاده‬ ‫فرعی» در گالری زیرزمین دس��تان برپاست‪ .‬ناصری‬ ‫در این آثار انس��ان را در فضاهای گوناگون قرار داده‬ ‫و ارتب��اط او با طبیع��ت و حیوان��ات را نمایش داده‬ ‫اس��ت‪ .‬تابلوهای او تصاویری سرشار از رنگ هستند‬ ‫که عناصر آن با آزادی عمل و راحتی رس��م شده‌اند‪.‬‬ ‫نمایشگاه نقاشی طلوع ناصری تا ‪ 11‬مرداد در گالری‬ ‫زیرزمین دستان برپاس��ت‪ .‬عالقه‌مندان می‌توانند به‬ ‫نشانی خیابان فرشته‪ ،‬خیابان بیدار‪ ،‬شماره ‪ 6‬مراجعه‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹بازنگری تاریخ‬ ‫نمایشگاه حجم و چیدمان علی اعتبار با نام «تزلزل»‬ ‫در گالری ویس��تا برپاس��ت‪ .‬در تمام آثاری که هنرمند‬ ‫در این مجموعه به نمایش گذاش��ته اس��ت یک س��وژه‬ ‫واحد تکرار می‌شود و همه مجسمه‌ها و تابلوهای نقاشی‬ ‫محلی برای نمای��ش افرادی برآمده از تاریخ هس��تند‪.‬‬ ‫نمایش��گاه حجم و چیدمان علی اعتبار با نام «تزلزل»‬ ‫در گالری ویستا برپاست‪ .‬گالری ویستا به نشانی خیابان‬ ‫مطهری‪ ،‬خیابان میرعماد‪ ،‬کوچه دوازدهم‪ ،‬ش��ماره ‪11‬‬ ‫میزبان عالقه‌مندان به هنرهای تجسمی است‪.‬‬ ‫‹ ‹رد رنج‬ ‫نمایشگاه نقاشی‌های مهدی عربی با نام «اتفاقی» در‬ ‫گالری نیان برپاست‪ .‬در این مجموعه تصاویری از انسان‬ ‫به نمایش درآمده اس��ت که سعی در بیان احساسات و‬ ‫عواطف او دارد‪ .‬عربی در بیش��تر تابلوهای خود انسان‬ ‫را ب��دون هی��چ عنصر اضاف��ه‌ای نمای��ش داده و حتی‬ ‫بدن او را حذف کرده اس��ت تا آنچه دیده می‌شود تنها‬ ‫صورتی بیانگر باشد‪ .‬نمایشگاه نقاشی‌های مهدی عربی‬ ‫تا ‪ 11‬م��رداد در گالری نیان به نش��انی بلوار اندرزگو‪،‬‬ ‫بلوار صبا‪ ،‬کوچه ش��ب‌نما‪ ،‬نبش کوچه گوهر‪ ،‬شماره ‪۲‬‬ ‫برپاست‪.‬‬ ‫در نشست هم‌اندیشی تخصصی هنرمندان موسیقی با مدیران سازمان توسعه تجارت مطرح شد‬ ‫کوک‌ ساز موسیقی روی نُت ارزآوری‬ ‫نشس��ت هم‌اندیش��ی تخصصی هنرمندان موس��یقی با‬ ‫مدیران س��ازمان توسعه تجارت ایران برگزار شد‪ .‬به گزارش‬ ‫‪ ،‬نخس��تین نشست هم‌اندیشی تخصصی هنرمندان‬ ‫موسیقی با مدیران س��ازمان توسعه تجارت ایران سه‌شنبه‬ ‫اول مرداد در محل سازمان توسعه تجارت ایران برگزار شد‪.‬‬ ‫جمعی از اهالی موس��یقی در راس��تای بحث‪ ،‬بررس��ی و‬ ‫جمع‌بندی قابلیت‌ها‪ ،‬راهکارها و امکانات فعاالن رشته‌های‬ ‫گوناگ��ون موس��یقی و همچنین به‌منظ��ور افزایش امکان‬ ‫گسترش و عرضه این هنر در عرصه تجارت بین‌الملل در این‬ ‫نشست شرکت کردند‪ .‬در این نشست تعدادی از چهره‌های‬ ‫صاحب‌نام موس��یقی کشورمان از جمله فریدون شهبازیان‪،‬‬ ‫کامبیز روش��ن‌روان‪ ،‬عبدالحس��ین مختاباد‪ ،‬حس��ام‌الدین‬ ‫سراج‪ ،‬تقی ضرابی و‪ ...‬صحبت کردند‪.‬‬ ‫مهم‌تری��ن راهکاره��ای افزایش حضور مؤث��ر و فرهنگی‬ ‫هنرمندان عرصه موسیقی در جهان‪ ،‬اصلی‌ترین موانع عرضه‬ ‫محصوالت موسیقایی و تولیدات هنری و فرهنگی در زمینه‬ ‫موس��یقی در جهان‪ ،‬شیوه‌ها و س��ازکار گسترش تولیدات‬ ‫موسیقایی و فعالیت‌های هنری در زمینه‌های متنوع مرتبط‬ ‫با هنر فاخر موسیقی ایرانی در کشورهای جهان‪ ،‬مهم‌ترین‬ ‫و موثرتری��ن راهکارها‪ ،‬موانع‪ ،‬الگوها و ش��یوه‌های کمک به‬ ‫توس��عه فعالیت هنرمندان موس��یقی در سطح بین‌المللی‪،‬‬ ‫مناس��ب‌ترین‪ ،‬فرهنگی‌ترین و س��ودآورترین کش��ورها در‬ ‫س��طح جهان برای صادرات تولیدات موس��یقایی و حضور‬ ‫هنرمندان‪ ،‬بهترین الگوهای صادرات آثار هنری‪ ،‬فرهنگی و‬ ‫ملی در جهان و تالش برای ایجاد فرصت‌های تولید مشترک‬ ‫با کشورهای برتر صاحب موسیقی در جهان از جمله مباحث‬ ‫مطرح شده در این هم‌اندیشی تخصصی بود‪.‬‬ ‫در ابتدای نشس��ت فاضل جمش��یدی‪ ،‬خواننده و مجری‬ ‫نشس��ت‪ ،‬گف��ت‪ :‬این نشس��ت آخری��ن برنامه از سلس��له‬ ‫نشس��ت‌هایی اس��ت که ب��ا تمامی اهالی هن��ر در ژانرهای‬ ‫گوناگ��ون برگ��زار می‌ش��ود‪ .‬از دی��د من هنر ب��ه قدری از‬ ‫ظرفیت‌های باالیی برخوردار اس��ت که حتی بیشتر از نفت‬ ‫می‌توان از آن سود برد‪.‬‬ ‫محمود اسکندری‪ ،‬مدیرکل دفتر توسعه صادرات خدمات‬ ‫و محص��والت دانش‌بنیان در ادامه این نشس��ت گفت‪ :‬این‬ ‫س��ازمان وظیفه خود می‌داند در تمامی حوزه‌ها وارد عمل‬ ‫ش��ود‪ .‬در این مدت ما در بخش هنر کارنامه خوبی از خود‬ ‫ارائ��ه ندادیم‪ ،‬در نتیجه به فکر اجرای برنامه‌هایی در بخش‬ ‫فرهنگ و هنر و افتادیم‪ .‬او ادامه داد‪ :‬ش��اید به صفر رسیدن‬ ‫ف��روش نفت ای��ران که من آرزو می‌کنم هر چه زودتر اتفاق‬ ‫بیفت��د‪ ،‬بتواند حضور حوزه‌های دیگ��ر در عرصه تجارت را‬ ‫بیش��تر فراهم کند‪ .‬به همین منظور ما با برگزاری جشنواره‬ ‫«تصویر صادرات» ت�لاش کردیم تلنگری به مدیران بزنیم‬ ‫ک��ه حوزه‌های دیگر غیرنفتی هم می‌توانند در قالب صنایع‬ ‫خ�لاق فضای جدیدی را برای ورود به دنیای تجارت ایجاد‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫در ادامه تقی ضرابی‪ ،‬آهنگس��از و رهبر ارکس��تر در این‬ ‫نشس��ت گفت‪ :‬به‌دلیل مدیریت‌های نادرس��ت‪ ،‬موس��یقی‬ ‫جاری ما از خرده‌فرهنگ‌های بیگانه گرفته شده است‪ .‬آنچه‬ ‫من می‌گویم در درجه نخست محافظت از موسیقی خودمان‬ ‫اس��ت و در درجه دوم در راس��تای رونق صادرات می‌توانیم‬ ‫موسیقی را به‌عنوان ارزش‌افزوده کاالی‌مان به‌کار بریم‪.‬‬ ‫� هنوز تکلیف موسیقی در کشور مشخص نیست‬ ‫در ادامه کامبیز روشن‌روان‪ ،‬آهنگساز گفت‪ :‬خوشحالم که‬ ‫دولت س��رانجام به این نتیجه رسیده که می‌تواند موسیقی‬ ‫را ب��ه تمام جهان ص��ادر کند‪ ،‬هرچند این اقدام ‪ ۴۰‬س��ال‬ ‫دیرتر انجام می‌ش��ود‪ .‬پس از ‪ ۴‬دهه هنوز تکلیف موس��یقی‬ ‫در کش��ور مشخص نیست‪ .‬مشخص نیست جایگاه این هنر‬ ‫در کش��ور کجاس��ت‪ .‬وقتی چنین باشد هیچ مدیری جرات‬ ‫برنامه‌ریزی برای موس��یقی ندارد‪ .‬این بزرگ‌ترین مشکلی‬ ‫اس��ت ک��ه ما امروز با آن روب��ه‌رو هس��تیم‪ .‬او ادامه داد‪ :‬از‬ ‫زمانی که یک هنرجوی موسیقی از هنرستان فارغ‌التحصیل‬ ‫می‌ش��ود تا زمانی که وارد دانشگاه خواهد شد‪ ،‬هیچ ضابطه‬ ‫کاری ندارد‪ .‬نتیجه‌اش تربیت تعدادی معلول هنری اس��ت‬ ‫که هیچ فایده‌ای برای کشور ندارند‪ .‬موسیقی زبان مشترک‬ ‫همه کش��ورهای جهان است‪ .‬همه بی‌واسطه می‌توانند این‬ ‫هن��ر را درک کنن��د‪ .‬این همان ویژگی اس��ت که می‌تواند‬ ‫موسیقی را به کاالیی پر مصرف تبدیل کند‪.‬‬ ‫روشن‌روان تاکید کرد‪ :‬دنیای امروز به‌دنبال کیفیت است‪.‬‬ ‫باید ببینیم کیفیت موسیقی در کشورمان کجاست‪ .‬بررسی‬ ‫اینها نش��ان می‌دهد در این س��ال‌ها دچار سقوط فرهنگی‬ ‫برداشته شد‪ .‬از خروج ‪ ۱۵‬هزار نفر از مخاطبان برای رفتن به‬ ‫کنسرت‌های راک و متال در کشور ترکیه جلوگیری کردیم‪.‬‬ ‫کنس��رت‌های خارجی در کش��ور شکل گرفت و از خروج ارز‬ ‫جلوگیری کردیم‪ .‬ارزش‌افزوده موس��یقی حدود ‪ ۸۰۰‬درصد‬ ‫اس��ت‪ .‬وی افزود‪ :‬موتور محرکه صنعت موس��یقی رسانه‌ها‬ ‫هس��تند‪ .‬انفعال رس��انه‌ها موجب محرک نبودن موس��یقی‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬زیرس��اخت‌هایی برای توس��عه و رونق وجود‬ ‫ندارد‪ .‬مش��کل صادرات ما ارتباط با جهان اس��ت‪ .‬رایزن‌های‬ ‫فرهنگ��ی در ایران تاحدودی منفعل هس��تند‪ .‬او ادامه داد‪:‬‬ ‫مش��کل ما فقهی نیست‪ .‬کمترین مش��کالت ما علما و فقها‬ ‫هس��تند‪ .‬مش��کل اصلی ما با بخش صنعت موس��یقی است‪.‬‬ ‫موس��یقیدانانی که ‪ 40‬سال موس��یقی زندگی‌شان بوده اما‬ ‫امروز باز هم غر می‌زنند‪ .‬ترکیه در عرصه موس��یقی الگویی‬ ‫بسیار موفق و فرهنگ آن هم به ما نزدیک است‪.‬‬ ‫چطور می‌ش��ود ما حمایت صنعت و تجارت را در ایران داشته باشیم‪.‬‬ ‫هیچ جای دنیا موسیقی بدون حمایت حاکمیت نمی‌تواند پیشرفت کند‬ ‫ش��ده‌ایم‪ .‬ب��رای اینکه بتوانیم در جهان س��رمان را باال نگه‬ ‫داریم و موس��یقی ارزشمندی داشته باشیم باید سراغ اتاق‬ ‫فک��ر رف��ت‪ .‬اتاق فکری که بدون غ��رض فکر کند و تصمیم‬ ‫بگیرد‪ .‬این هنرمند افزود‪ :‬گروه‌های پاپ از کشور ما به دیگر‬ ‫نقاط جهان می‌روند و اجراهای بسیاری دارند و درآمدزایی‬ ‫هم می‌کنند‪ ،‬اما انواع دیگر موس��یقی ما برای صادر ش��دن‬ ‫ای��ن توانایی را دارند‪ .‬برای این کار به برنامه‌ریزی بلندمدت‬ ‫ملی نیازمندیم‪ .‬س��ازهایی داریم که در س��طح جهانی قابل‬ ‫عرضه هستند‪ .‬در حال حاضر صادرات «ساز» از تجارت‌های‬ ‫بزرگ جهان است‪.‬‬ ‫‹ ‹می‌توانیم در عرصه هنر تولید داشته باشیم‬ ‫عبدالحسین مختاباد‪ ،‬خواننده و آهنگساز در بخش دیگر‬ ‫نشست گفت‪ :‬وقتی صنعتگری بخواهد وارد عرصه صادرات‬ ‫شود‪ ،‬دش��واری‌های بسیاری پیش رو خواهد داشت‪ .‬اما در‬ ‫کش��ورهای دیگر تاجران کمترین مش��کل برای صادرات را‬ ‫دارن��د‪ .‬من به‌عن��وان هنرمند وقتی می‌خواه��م هنرم را به‬ ‫جه��ان معرفی کن��م باید تلویزیون خودم��ان کارهای ما را‬ ‫نش��ان ده��د‪ .‬اگر صدا و س��یما این کار را انج��ام نمی‌دهد‪،‬‬ ‫بگذارد ش��بکه‌های خصوصی تلویزیوی ایجاد شود‪ .‬او ادامه‬ ‫داد‪ :‬بیش��تر شرکت‌های تولید موسیقی یا ورشکسته شدند‬ ‫یا کارشان را رها کردند و رفتند‪ .‬ما کشور صنعتی نیستیم‪،‬‬ ‫کش��ور جهان س��ومی هس��تیم و تولید چندانی نداریم‪ ،‬اما‬ ‫می‌توانیم در عرصه هنر تولید داشته باشیم‪.‬‬ ‫‹ ‹موس�یقی بدون کاال بودن می‌تواند به جهان‬ ‫صادر شود‬ ‫در ادامه حسام‌الدین سراج‪ ،‬خواننده گفت‪ :‬تجاری‌سازی‪،‬‬ ‫کلمه درس��تی برای موسیقی نیست‪ .‬متولی فرهنگ و هنر‬ ‫در دوران قدی��م‪ ،‬وزارت فرهنگ و هنر بود و معتقدم متولی‬ ‫هنر درحال‌حاضر هم وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی است‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬شما می‌خواهید از موسیقی پول در بیاورید؟‬ ‫بزرگ‌ترین مشکل سازمان ایرانیان خارج از کشور‪ ،‬نام خود‬ ‫این سازمان است‪ .‬اسم موسیقی را به‌عنوان کاال ذکر نکنید‪.‬‬ ‫موسیقی بدون کاال بودن می‌تواند به کشورهای دیگر جهان‬ ‫صادر ش��ود‪ .‬هنر کاال نیست‪ .‬وزارت ارشاد که باید مشکالت‬ ‫م��ا را حل کند‪ ،‬مش��کل مجوز ایجاد می‌کن��د‪ .‬تازه پس از‬ ‫مجوز مش��کل اماکن ایجاد می‌شود‪ .‬اگر خیلی بخواهید در‬ ‫ای��ن زمینه کمک کنید بای��د موانع را بردارید‪ .‬هنرمند باید‬ ‫استقالل هنری داشته باشد‪.‬‬ ‫در ادام��ه نوب��ت به پری ملکی‪ ،‬خواننده رس��ید‪ .‬او گفت‪:‬‬ ‫صدای زنان کجای این برنامه قرار دارد‪ .‬همچنان می‌خواهید‬ ‫به همان روال پیشین ادامه دهید‪ .‬من همین پرسش را دارم‪.‬‬ ‫‹ ‹نباید با واژه‌ها بازی کنیم‬ ‫کیوان پهلوان‪ ،‬پژوهش��گر موس��یقی نواح��ی هم در این‬ ‫نشس��ت گفت‪ :‬آقای ضرابی می‌گویند روی صنعت صحبت‬ ‫کنید‪ .‬می‌گویند موسیقی برای عروسک بسازیم تا بچه‌ها با‬ ‫عروس��ک‌ها بازی کنند‪ .‬م��ا درد دل نمی‌کنیم‪ .‬خانم ملکی‬ ‫گریه می‌کند‪ .‬ما نباید با واژه‌ها بازی کنیم‪ .‬تا کشور از حالت‬ ‫امنیتی برای موس��یقی و فرهنگ بیرون نیاید‪ ،‬به هیچ وجه‬ ‫چیزی به‌عنوان موس��یقی نخواهیم داش��ت‪ .‬او ادامه داد‪ :‬در‬ ‫اس��پانیا و در همین ‪ ۳‬روز پیش آماری منتش��ر ش��ده که‬ ‫جمعیت گردش��گر‌ها از مردم خو ِد اس��پانیا بیشتر است‪ .‬در‬ ‫مهدی سلطانی‬ ‫پدر «آقازاده» شد‬ ‫‹ ‹موسیقی بدون حمایت حاکمیت نمی‌تواند‬ ‫پیشرفت کند‬ ‫اس��پانیا و در کشورهای دیگر بخش��ی از جذب گردشگر از‬ ‫طریق موسیقی شکل می‌گیرد‪ .‬پهلوان اضافه کرد‪ :‬بیشترین‬ ‫ساز از ایران به امریکا می‌رفت‪ .‬آنهایی که از طریق اینترنت‪،‬‬ ‫ساز می‌فروختند اکنون با مشکالت بسیاری روبه‌رو هستند‪.‬‬ ‫نرخ پُست وسایل از ایران به دیگر کشورها آنقدر گران شده‬ ‫که دوس��تان صادر‌کننده س��از‪ ،‬سازهای‌ش��ان را به ترکیه‬ ‫می‌برند و از آنجا به امریکا صادر می‌کنند‪.‬‬ ‫مس��عود حبیبی‪ ،‬نوازنده و صادرکننده ساز دف نیز گفت‪:‬‬ ‫مش��کالت پیچیده‌ای پیش پای تولیدکنندگان محصوالت‬ ‫موسیقی قرار دارد‪ .‬این پیچیدگی‌ها آنقدر زیاد است که اگر‬ ‫عشق نباشد خیلی زود منصرف می‌شوند‪ .‬روزی که تصمیم‬ ‫گرفتم ساز دف را از وضعیت بدوی آن خارج کنم و به حالت‬ ‫استاندارد در بیاورم‪ ،‬مشکالت زیادی پیش رویم بود‪ .‬او ادامه‬ ‫داد‪ :‬در سطح کشور درخواست ساالنه حدود ‪ ۱۵۰‬هزار ساز‬ ‫را داریم‪ .‬معتقدم می‌توانیم تعداد صادرات این س��ازها را به‬ ‫‪ ۲۰۰‬هزار قطعه در سال برسانیم‪.‬‬ ‫علی‌اکب��ر صفی‌پور‪ ،‬مدیرعامل بنی��اد رودکی هم در این‬ ‫نشست تاکید کرد‪ :‬دو سال پیش به مناسبتی به کره جنوبی‬ ‫رفتیم‪ .‬در س��خنرانی یکی از مسئوالن کره جنوبی گفت که‬ ‫سال‌هاست دنیا کره جنوبی را با صنعتش می‌شناسد‪ ،‬اما ما‬ ‫می‌خواهیم از این پس کره جنوبی را با فرهنگش بشناسند‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬هنر و صنایع خالق ایران باید راهی به خارج‬ ‫از کش��ور پیدا کنند‪ .‬در کار همکاری با ارکس��تر ایتالیایی‪،‬‬ ‫تمام هزینه‌های ارکس��تر ایتالیا را شرکت‌های ایرانی مقیم‬ ‫ایتالیا پرداخت کردند‪ .‬من به همان شرکت‌ها مراجعه کردم‬ ‫و گفتم برای ارکس��تر س��مفونیک تهران هم همین هزینه‬ ‫را بدهید‪ .‬جواب‌ش��ان جالب بود‪ .‬به من گفتند ما اگر برای‬ ‫ارکستر ایتالیایی هزینه می‌کنیم‪ ،‬از مالیات‌مان کم می‌شود‪،‬‬ ‫اگر برای شما هزینه کنیم چگونه جبران می‌شود‪.‬‬ ‫او بیان کرد‪ :‬چطور می‌ش��ود ما حمایت صنعت و تجارت‬ ‫را در ایران داش��ته باشیم تا چنین رخدادهایی بیشتر شکل‬ ‫بگیرد‪ .‬هیچ جای دنیا موس��یقی ب��دون حمایت حاکمیت‬ ‫نمی‌تواند پیش��رفت کند‪ .‬تمام اجراهای خارجی در ایران از‬ ‫سوی سفارتخانه‌ها حمایت می‌شوند‪ ،‬حتی اگر بلیت‌فروشی‬ ‫در آن کنس��رت هم مطرح باش��د‪ .‬س��فارتخانه‌های ما آیا از‬ ‫اجراهای موسیقی در کشورهای دیگر دنیا حمایت می‌کنند‪.‬‬ ‫س��یدعباس عظیم��ی‪ ،‬مدیرعام��ل موسس��ه هنرمندان‬ ‫پیشکس��وت هم در ادامه این برنامه اظهارکرد‪ :‬جنبه مثبت‬ ‫تحریم‌ها همین پرداختن به صادرات موس��یقی است‪ .‬فکر‬ ‫می‌کن��م تنها تجارتی اس��ت که با ف��وت صاحب اثر‪ ،‬ارزش‬ ‫س��هام آن اثر باال می‌رود‪ .‬می‌شود روی این تجارت کار کرد‬ ‫و به درآمدزایی باالیی رس��ید‪ .‬او ادامه داد‪ :‬همین نمایشگاه‬ ‫بین‌الملل��ی می‌توان��د س��االنه میزبان هنرمن��دان عرصه‬ ‫موس��یقی باشد تا آثارش��ان را در اینجا ارائه کنند‪ .‬موسسه‬ ‫هنرمندان پیشکس��وت با ‪ 800‬هنرمند پیشکسوت پای کار‬ ‫این حرکت است‪.‬‬ ‫پی��روز ارجمند‪ ،‬آهنگس��از و نوازنده هم در این نشس��ت‬ ‫بیان کرد‪ :‬وقتی صحبت از صنایع خالق و صادرات می‌شود‪،‬‬ ‫یعنی با موضوعی کاملا تخصصی س��روکار داریم‪ .‬ش��اید ما‬ ‫موسیقیدان‌ها آنقدر صالحیت نداشته باشیم که درباره این‬ ‫علم و تخصص صحبت کنیم‪ .‬جای خالی کسانی که در این‬ ‫زمینه تخصص دارند‪ ،‬خالی است‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬ما حدود ‪ ۷‬س��ال در اتاق بازرگانی روی آنچه‬ ‫امروز تش��کیل ش��ده کار کردیم‪ .‬اگر قرار اس��ت کارگروه‌ها‬ ‫شکل بگیرد‪ ،‬بیش از آنچه به موسیقیدانان نیاز داریم نیازمند‬ ‫متخصص��ان اقتصادی هس��تیم‪ .‬او تاکید کرد‪ :‬زمانی که در‬ ‫دفتر موس��یقی وزارت ارش��اد بودم با تس��هیلگری که ایجاد‬ ‫کردم اقتصاد موس��یقی را رونق دادم‪ .‬سهم اقتصاد خالق در‬ ‫اقتصاد ملی به گس��تردگی آن صنعت بستگی دارد‪ .‬صادرات‬ ‫موس��یقی در دو بخش خدم��ات و کاال خواهد بود‪ .‬صادرات‬ ‫در این حوزه و به خصوص در بخش موس��یقی‌های خاص و‬ ‫فاخر در مقایس��ه با بقیه بخش‌ها نزدیک به صفر اس��ت‪ .‬این‬ ‫رقم در اقتصاد کالن کاملا نادیده گرفته می‌ش��ود‪ .‬ارجمند‬ ‫همچنین گفت‪ :‬اگر بخواهیم به کنوانس��یون برن وارد شویم‬ ‫باید ساالنه رقمی حدود ‪ ۱۰‬میلیارد دالر به کشورهای دیگر‬ ‫پرداخت کنیم‪ .‬در عین حال ما مش��کالت فقهی هم داریم‪.‬‬ ‫پس وارد ش��دن به کنوانسیون برن هم تاحدودی غیرممکن‬ ‫اس��ت‪ .‬این هنرمند ادامه داد‪ :‬ما بخش ارزآوری داریم‪ .‬وقتی‬ ‫من در وزارت ارشاد بودیم محدودیت موسیقی راک و متال‬ ‫فریدون ش��هبازیان‪ ،‬آهنگس��از و رهبر ارکس��تر آخرین‬ ‫س��خنران برنامه گفت‪ ۳ :‬ساعت اینجا جلسه گذاشتیم ولی‬ ‫کس��ی درباره دس��تور جلسه توجیه نش��ده بود‪ .‬ما باید در‬ ‫اینج��ا درباره صادرات هنر موس��یقی صحبت کنیم‪ .‬اینکه‬ ‫ردیف موس��یقی مشکل دارد یا زنان نمی‌توانند بخوانند‪ ،‬به‬ ‫این نشس��ت ربطی ندارد‪ .‬گفته شد صداوسیما مشکل اصل‬ ‫موسیقی است‪ .‬من خودم صداوسیمایی هستم‪ .‬سال ‪۱۳۷۵‬‬ ‫ب��ه موس��یقی پ��اپ در تلویزیون مج��وز دادم و از این کارم‬ ‫متاس��فم‪ .‬او ادامه داد‪ :‬آثار موس��یقی در مملکت ما فروش‬ ‫فیزیکی ندارد‪ .‬سی‌دی امروز منتشر می‌شود‪ ،‬فردا در فضای‬ ‫مجازی همه مشغول دانلود غیرقانونی آن هستند‪ .‬مشکالت‬ ‫موس��یقی دامنگیر همه ما اس��ت‪ .‬همه کس��انی که دستی‬ ‫بر آتش دارند با این مش��کالت دس��ت به گریبان هس��تند‪.‬‬ ‫شهبازیان اضافه کرد‪ :‬وزارت ارشاد به ترانه‌ها و خواننده‌های‬ ‫بی‌هویت مجوز می‌دهد و ما نمی‌توانیم جلوی آنها را بگیریم‪.‬‬ ‫مهم‌ترین مس��ئله‌ای که برای این مجموعه مطرح می‌کنم‪،‬‬ ‫مس��ئله گردشگری و موسیقی است‪ .‬همراه گردشگرانی که‬ ‫به دیگر کش��ورها می‌روند‪ ،‬یک ارکس��تر همراه می‌کنیم تا‬ ‫در ش��هرهای گوناگ��ون برنامه اجرا کند‪ .‬ای��ن برنامه را هم‬ ‫گردش��گران می‌بینند و هم مردمان آن کشور‪ .‬او ادامه داد‪:‬‬ ‫حدود ‪ 15‬س��ال پیگیر این کار ب��ودم اما تنها یک بار موفق‬ ‫به انجام این کار ش��دیم‪ .‬این نشس��ت برای مسئله صادرات‬ ‫موس��یقی تشکیل شده اس��ت و امیدوارم با نشست‌های پی‬ ‫در پی به نتیجه برس��د‪ .‬رهبر پیش��ین ارکستر ملی ایران با‬ ‫بیان اینکه آثار موس��یقی در کش��ورما فروش فیزیکی ندارد‬ ‫و مش��کالت حوزه دامنگیرهمه کس��انی است که دستی بر‬ ‫آتش دارند‪ ،‬گفت‪« :‬پیوند موس��یقی وگردشگری» می‌تواند‬ ‫راهگش��ای عرصه موس��یقی ما ب��رای درآمدزای��ی ارزی و‬ ‫معرف��ی آن در جه��ان باش��د‪ .‬بنابراین گزارش‪ ،‬نخس��تین‬ ‫جش��نواره تصویر صادرات صنایع خالق با حضور حوزه‌های‬ ‫گوناگون فرهنگی‪ ،‬هنری‪ ،‬تجس��می‪ ،‬رسانه‌های دیجیتال‪،‬‬ ‫صنایع‌دس��تی و گردشگری‪ ،‬سینما‪ ،‬تئاتر و دیگر فعالیت‌ها‬ ‫در این راستا و مرتبط‪ ،‬اسفند ‪ ۹۸‬برگزار می‌شود‪.‬‬ ‫‹ ‹جنب�ه مثبت تحریم‌ه�ا پرداختن به صادرات‬ ‫موسیقی است‬ ‫علی نعیمی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹آثار موس�یقی در مملک�ت ما فروش فیزیکی‬ ‫ندارد‬ ‫براس��اس اعالم س��فارت ژاپ��ن‪ ،‬دولت این‬ ‫کش��ور‪ ۱۶ ،‬ژوئیه ‪ ۲۰۱۹‬اعطای نشان افتخار‬ ‫از س��وی وزیر خارجه ژاپن به کمال تبریزی‪،‬‬ ‫کارگ��ردان ایرانی را تصوی��ب کرد‪ .‬به گزارش‬ ‫ایسنا‪ ،‬در این دوره ‪ ۲۰۶‬شخص و ‪ ۶۳‬سازمان‬ ‫ب��رای دریافت نش��ان افتخار از س��وی وزیر‬ ‫امورخارجه ژاپن انتخاب شده‌اند‪.‬‬ ‫کمال تبریزی در سال ‪ 1380‬فیلم مشترک‬ ‫ژاپن و ایران به‌ن��ام «فرش باد» را کارگردانی‬ ‫کرد‪ .‬وی به مناسبت نودمین سالگرد برقراری‬ ‫روابط دیپلماتیک بی��ن ژاپن و ایران در فیلم‬ ‫«مهمانخانه ماه نو» که امس��ال س��اخته شد‪،‬‬ ‫به‌عنوان مشاور کارگردان نیز فعالیت کرده و‬ ‫همچنین از طریق سینما در توسعه تبادالت‬ ‫فرهنگ��ی بین ژاپ��ن و ایران نقش بس��زایی‬ ‫داشته است‪.‬‬ ‫س��فارت ژاپن در ایران ابراز امیدواری کرد‬ ‫کم��ال تبریزی همواره در راس��تای توس��عه‬ ‫تبادالت فرهنگی و هن��ری بین ژاپن و ایران‬ ‫فعالیت کند‪ .‬گفتنی اس��ت‪ :‬فیلم س��ینمایی‬ ‫«دون��ده زمین» از دیگر پروژه‌های مش��ترک‬ ‫بی��ن ایران و ژاپن اس��ت که کم��ال تبریزی‬ ‫کارگردانی آن را برعهده داشته است‪.‬‬ ‫مهم‌ترین‬ ‫مسئله‌ای که در‬ ‫حوزه موسیقی‬ ‫می‌توان مطرح‬ ‫کرد‪ ،‬مسئله‬ ‫گردشگری‬ ‫و موسیقی‬ ‫است‪ .‬با‬ ‫گردشگرانی که‬ ‫به دیگر کشورها‬ ‫می‌روند‪ ،‬یک‬ ‫ارکستر همراه‬ ‫می‌کنیم تا‬ ‫در شهرهای‬ ‫گوناگون برنامه‬ ‫اجرا کند‪ .‬این‬ ‫برنامه را هم‬ ‫گردشگران‬ ‫می‌بینند و هم‬ ‫مردمان آن کشور‬ ‫سریال ش��بکه نمایش خانگی «آقازاده» در‬ ‫حالی به آغاز تصویربرداری نزدیک می‌ش��ود‬ ‫که حضور مهدی س��لطانی در آن قطعی شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش مهر‪ ،‬پروانه س��اخت س��ریال‬ ‫«آق��ازاده» که بازگش��ت حام��د عنقا پس از‬ ‫طراحی و نویسندگی نخستین سریال شبکه‬ ‫نمایش خانگ��ی یعنی «قلب یخ��ی» به این‬ ‫رس��انه به‌ش��مار می‌آید‪ ،‬به‌تازگی صادر شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫ای��ن س��ریال که خ��ط داس��تانی خاص و‬ ‫متفاوتی در بس��تری عاشقانه دارد‪ ،‬این روزها‬ ‫در مرحله پیش‌تولید اس��ت و مهدی سلطانی‬ ‫جزو نخستین بازیگرانی است که حضور او در‬ ‫پروژه قطعی ش��ده است‪ .‬س��لطانی تابستان‬ ‫سال گذش��ته نخس��تین همکاری خود را با‬ ‫عنقا در سریال «پدر» تجربه کرد که نامزدی‬ ‫بهترین بازیگر مرد درام تلویزیونی در جش��ن‬ ‫حافظ را نیز برای او به همراه داش��ت‪ .‬پیش‬ ‫تولی��د «آقازاده» از مدت‌ها پیش آغاز ش��ده‬ ‫است و گروه صحنه هم از مدت‌ها پیش برای‬ ‫آماده‌س��ازی لوکیشن‌ها و ساخت و ساز دکور‬ ‫در ش��مال کش��ور و همچنین مشهد مشغول‬ ‫ب��ه‌کار هس��تند‪ .‬کار انتخاب بازیگ��ران نیز از‬ ‫همان زمان آغاز شده اما رسانه‌ای نشده است‪.‬‬ ‫خداحافظی باباپنجعلی‬ ‫از «پایتخت»‬ ‫اله��ام غف��وری از خداحافظ��ی یک��ی از‬ ‫کاراکتره��ای س��ریال «پایتخت» و همچنین‬ ‫بازگش��ت کاراکتر دیگر این سریال خبر داد‪.‬‬ ‫به‌گزارش‬ ‫‌ ‪ ،‬الهام غف��وری تهیه‌کننده‬ ‫س��ریال «پایتخت» در گفت‌وگ��وی تلفنی با‬ ‫برنامه «س�لام صبح بخیر» که از شبکه سوم‬ ‫س��یما پخش ش��د از فصل جدید این سریال‬ ‫گفت و در توضیحاتی درباره بازگش��ت مهران‬ ‫احمدی به فصل شش��م بیان ک��رد‪ :‬من خبر‬ ‫بازگش��ت مهران احمدی را تایید می‌کنم‪ .‬در‬ ‫مجموعه جدی��د «پایتخ��ت» دو اتفاق افتاد‬ ‫یکی حذف باباپنجعلی و دیگری اضافه شدن‬ ‫بهبود اس��ت که موقعیت‌های کمیکی را رقم‬ ‫می‌زد ک��ه برای تنابنده ج��ذاب بود و مدتی‬ ‫روی این تغییرات فکر می‌کرد‪.‬‬ ‫غف��وری درب��اره نح��وه ح��ذف کاراکت��ر‬ ‫باباپنجعلی و اینکه قرار است درگذشت او در‬ ‫سریال دیده ش��ود یا خیر‪ ،‬گفت‪ :‬قرار نیست‬ ‫با فوت باباپنجعلی روبه‌رو شویم چون سریال‬ ‫برای نوروز س��اخته می‌شود اما مدتی پس از‬ ‫فوت او را در قصه خواهیم دید‪ .‬وی همچنین‬ ‫درباره خداحافظی ش��خصیت باباپنجعلی هم‬ ‫بی��ان کرد‪ :‬تنابنده چندین بار این مس��ئله را‬ ‫اعالم کرده بود و این نقش برای خود خمسه‬ ‫هم داش��ت تکراری می‌ش��د و ش��اید برایش‬ ‫خسته‌کننده هم ش��ده بود‪ .‬در واقع نمی‌شد‬ ‫ش��رایط جدی��دی برای نقش ب��ه وجود آورد‬ ‫ی که می‌توانس��تیم برای این‬ ‫چون هر ش��وخ ‌‬ ‫نقش داش��ته باش��یم تاکنون ایجاد شده بود‪.‬‬ ‫وی در پای��ان اظهار کرد‪ :‬پایی��ز پیش تولید‬ ‫سریال را ش��روع می‌کنیم و از اوایل آذر وارد‬ ‫مرحله تصویربرداری می‌ش��ویم ک��ه در این‬ ‫فصل همه بازیگران حضور دارند‪.‬‬ ‫هفت هنر‬ ‫نمایش��گاه گالری‌های‬ ‫‌‌‬ ‫در گالری‌گردی این هفته از‬ ‫طراح��ان آزاد‪ ،‬ویس��تا‪ ،‬نی��ان و زیرزمی��ن دس��تان‬ ‫می‌گوییم‪ .‬به گزارش‬ ‫‪ ،‬نمایشگاه نقاشی ساناز‬ ‫دزفولی��ان با ن��ام «ذات پنه��ان» در گالری طراحان‬ ‫آزاد‪ ،‬نمایش��گاه نقاش��ی طلوع ناصری ب��ا نام «جاده‬ ‫فرعی» در گالری زیرزمین دستان‪ ،‬نمایشگاه حجم و‬ ‫چیدمان علی اعتبار با نام «تزلزل» در گالری ویستا و‬ ‫نمایشگاه نقاشی‌های مهدی عربی با نام «اتفاقی» در‬ ‫گالری نیان سوژه‌های این هفته گالری‌گردی هستند‪.‬‬ ‫برقرار کرده است‪ .‬نمایشگاه نقاشی ساناز دزفولیان در‬ ‫گالری طراحان آزاد به نشانی میدان فاطمی‪ ،‬میدان‬ ‫گل‌ها‪ ،‬میدان سلماس‪ ،‬شماره ‪ 5‬برقرار است‪.‬‬ ‫اعطای نشان افتخار‬ ‫از سوی وزیر خارجه‬ ‫ژاپن به کمال تبریزی‬
‫شنبه‬ ‫کارتون‌روز‬ ‫‪ 5‬مرداد ‪ 24 - 1398‬ذی‌القعده ‪ 27 - 1440‬ژوئیه ‪ - 2019‬شماره ‪ - 1337‬پیاپی ‪2655‬‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫»‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی «‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫قائم مقام مدیرمسئول‪ :‬مسعود دهشور‬ ‫سردبیر‪:‬عاطفه خسروی‬ ‫تلفن‪ - 82190:‬نمابر‪ -88713730:‬پیامک‪ -300082190:‬پیامگیر صوتی‪88105304:‬‬ ‫سازمان آگهی‌ها‪ - 88722732-3 :‬نمابرآگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان‌ها‪88724211 :‬‬ ‫تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه آزادگان شماره‪ -26‬کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫آگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫امور استان‌ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن‌مهر‬ ‫‪www.smtnews.ir‬‬ ‫‪info@smtnews.ir‬‬ ‫‪telegram.me/smtnewsinstagram.com/smtnewspaper‬‬ ‫‪tozi.smtnews@gmail.com‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه‌های غیردولتی‬ ‫با ‪ 63‬امتیاز رتبه ‪2‬‬ ‫روزنامه‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه‬ ‫در میان روزنامه های تخصصی مقام ‪1‬‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫در میان روزنامه های اقتصادی مقام ‪2‬‬ ‫مصرف برق رکورد زد‬ ‫طرح‪ :‬حسین علیزاده‬ ‫از دنیای مجازی‬ ‫اجرای گروه کر دولتی ارمنستان در تهران‬ ‫گروه کر دولتی ارمنستان دو اجرای متفاوت را در تاالر‬ ‫وحدت روی صحنه بردند‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا نخس��تین ش��ب از اجرای گروه کر‬ ‫دولتی ارمنس��تان ‪ ۳۰‬تیر به‌مناس��بت صدوپنجاهمین‬ ‫س��الروز تولد کومیت‪ ،‬از هنرمندان مشهور ارمنستانی‪،‬‬ ‫به کمک س��فارت ارمنس��تان در ای��ران در تاالر وحدت‬ ‫برگزار شد‪.‬‬ ‫کومی��ت از هنرمن��دان نام��ی ارمنس��تان در حوزه‬ ‫موسیقی اس��ت‪ .‬او که در ترکیه متولد شده بود‪ ،‬در سال‬ ‫‪ ۱۳۰۰‬درگذش��ت‪ .‬غیر از آواهای کلیسایی و ابداع خط‬ ‫خاص نت‌نویسی برای موس��یقی ارمنی‪ ،‬مجموعه‌ای از‬ ‫آوازهای محلی نیز ازسوی این هنرمند جمع‌آوری شده‬ ‫بود‪.‬‬ ‫در اج��رای ش��ب نخس��ت‪ ،‬رازمی��ک اوحانجانیان‪،‬‬ ‫موس��یقیدان و رهبر ارکستر‪ ،‬مختصری از شرح زندگی‬ ‫کومیت و گروه دولتی ارمنس��تان ارائه داد‪ .‬سپس برنامه‬ ‫با اجرای کر وس��ولو (تکخوانی) در دو بخش ادامه یافت‪.‬‬ ‫این برنامه با اجرای آوای کلیسایی سورپ‪-‬سورپ آغاز و‬ ‫با اجرای کر نواهای سنتی پایان یافت‪.‬‬ ‫ش��ب دوم اجرای گروه کر ارمنس��تان به هشتادمین‬ ‫س��الگرد تول��د تیگ��ران منصوریان‪ ،‬آهنگس��از معاصر‬ ‫ارمنس��تانی اختص��اص داش��ت ک��ه در آن ‪ ۳۲‬قطعه از‬ ‫آهنگ‌های این موس��یقیدان با ش��عرهایی از ش��اعران‬ ‫ارمنی مانن��د هوانس تومانیان‪ ،‬آودیک ایس��اهاکیان و‬ ‫یقیشه چارنس به اجرا درآمد‪ .‬منصوریان در پایان برنامه‬ ‫روی صحنه رفت و از اجرای این برنامه و عوامل برگزاری‬ ‫آن تشکر و قدردانی کرد‪ .‬او با ارائه توضیحاتی درباره هنر‬ ‫کهن ایرانی از مشترکات فرهنگی دو ملت ارمنی و ایرانی‬ ‫س��خن گفت و ابراز امیدواری کرد ک��ه برگزاری چنین‬ ‫آیینی تداوم داش��ته باش��د؛ چراکه باعث عمیق‌تر شدن‬ ‫روابط فرهنگی دو ملت می‌شود‪.‬‬ ‫گ��روه کر دولتی ارمنس��تان فعالیت خود را در س��ال‬ ‫‪ ۲۰۰۰‬میالدی (‪ ۱۳۷۹‬خورشیدی) آغاز کرد و رهبری‬ ‫ای��ن گروه را روبرت ملکیان برعهده دارد‪ .‬گروه کر دولتی‬ ‫ارمنس��تان در س��بک‌های گوناگونی فعالیت می‌کند و‬ ‫تاکنون در شهرهای مختلف جهان نیز اجرا داشته است‪.‬‬ ‫نامزدهای جایزه «من بوکر» معرفی شدند‬ ‫فهرس��ت بلند نامزدهای جایزه «من بوکر» در س��ال‬ ‫‪ )1398( ۲۰۱۹‬در حالی منتش��ر ش��د که دنباله رمان‬ ‫«قصه ندیمه» نوش��ته «مارگارت اتوود» شاخص‌ترین‬ ‫نامزد این جایزه ادبی اس��ت‪ .‬به گزارش ایس��نا به نقل از‬ ‫گاردین‪ ،‬هیات انتخاب جایزه ادبی بوکر فهرس��تی از ‪۱۲‬‬ ‫کتاب را به‌عنوان نامزدهای اولیه این جایزه ادبی معرفی‬ ‫کرده که برای کس��ب جایزه ‪۵۰‬هزار پوندی این رویداد‬ ‫ادب��ی رقابت می‌کنن��د‪ .‬مارگارت اتوود داس��تان‌نویس‬ ‫کانادای��ی ب��ا رمان «وصیت‌ه��ا» که دنبال��ه‌ای بر رمان‬ ‫معروف قصه ندیمه به‌ش��مار می‌رود‪ ،‬توانس��ته به جمع‬ ‫نامزدهای اولیه بوکر ‪ ۲۰۱۹‬راه یابد‪ .‬نکته قابل‌توجه این‬ ‫است که این کتاب قرار است در سپتامبر (شهریور‪-‬مهر)‬ ‫منتش��ر ش��ود اما هیات انتخاب جایزه بوک��ر این کتاب‬ ‫را شایس��ته حضور در میان نامزدها دانس��ته است‪ .‬این‬ ‫شش��مین باری اس��ت که اتوود نامزد دریافت مهم‌ترین‬ ‫جایزه ادبی انگلیس می‌ش��ود و توانسته یک بار در سال‬ ‫‪ ۱۳۷۹‬ب��ا رمان «آدمکش ک��ور» این جایزه را از آن خود‬ ‫کن��د‪« .‬قایق ش��بانه به طنجه» نوش��ته «کوین باری»‪،‬‬ ‫«خواهرم‪ ،‬قاتل زنجیره‌ای» نوشته «اوینکان بریثویت»‪،‬‬ ‫«اردک‌ها‪ ،‬نوبوریپورت» نوشته «لوسی المان»‪« ،‬دختر‪،‬‬ ‫زن‪ ،‬دیگر» نوشته «برناردین اواریستو»‪« ،‬دیوار» نوشته‬ ‫«جان لنچس��تر»‪« ،‬مردی که همه چیز را دید» نوشته‬ ‫«دبورا لوی»‪« ،‬آرش��یو کودکان گمشده» نوشته «والریا‬ ‫لوئیزل��ی»‪« ،‬ارکس��تر اقلیت‌ه��ا» نوش��ته «چیگوزی‬ ‫اوبیوما»‪« ،‬لَنی» نوش��ته «مکس پورتر»‪ ۱۰« ،‬دقیقه و‬ ‫‪ ۳۸‬ثانیه در این دنیای عجیب» نوش��ته «الیف شافاک»‬ ‫و «فرانکش��تاین» نوشته «جنت وینترسون» نامزدهای‬ ‫اولی��ه جایزه بوکر هس��تند‪ .‬فهرس��ت نامزدهای نهایی‬ ‫جایزه بوکر در س��ال ‪ ۲۰۱۹‬ش��امل ‪ 6‬کتاب ‪ 3‬سپتامبر‬ ‫(‪ ۱۲‬ش��هریور) و برنده نهایی نیز ‪ ۱۴‬اکتبر (‪ ۲۲‬مهر) در‬ ‫آیینی در لندن اعالم می‌شود‪.‬‬ ‫جایزه من بوکر که نخستین‌بار در سال ‪ ۱۳۴۸‬برگزار‬ ‫ش��د‪ ،‬ویژه همه آثار نوشته‌ش��ده از سراسر جهان به زبان‬ ‫انگلیسی است که در بریتانیا و ایرلند منتشر شده باشند‪.‬‬ ‫این نخستین سالی اس��ت که آثار منتشرشده در ایرلند‬ ‫نیز واجد شرایط رقابت در این جایزه ادبی شده‌اند‪.‬‬ ‫جدول‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫ت‬ ‫ل‬ ‫‪3‬‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫ر‬ ‫و‬ ‫ب‬ ‫م‬ ‫ز‬ ‫ی‬ ‫‪5‬‬ ‫و‬ ‫‪7‬‬ ‫ا‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫خ‬ ‫ن‬ ‫ز‬ ‫ب‬ ‫ع‬ ‫ر‬ ‫ن‬ ‫‪8‬‬ ‫ن‬ ‫‪10‬‬ ‫ت‬ ‫س‬ ‫ق‬ ‫ب‬ ‫‪11‬‬ ‫ل‬ ‫‪13‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪15‬‬ ‫و‬ ‫پ‬ ‫ک‬ ‫ر‬ ‫م‬ ‫ک‬ ‫س‬ ‫د‬ ‫ا‬ ‫ی‬ ‫‪9‬‬ ‫و‬ ‫گ‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫و‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫ش‬ ‫ی‬ ‫م‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫ب‬ ‫ا‬ ‫ی‬ ‫ز‬ ‫ر‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫ی‬ ‫س ش‬ ‫ت‬ ‫م‬ ‫ر‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫ل‬ ‫ل‬ ‫ی‬ ‫و‬ ‫م‬ ‫ن‬ ‫ه‬ ‫ا‬ ‫ج‬ ‫ف‬ ‫ر‬ ‫د‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫ه‬ ‫ه‬ ‫ر‬ ‫ک‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ب‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫ط‬ ‫ا‬ ‫ل‬ ‫ی‬ ‫ب‬ ‫و‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ن‬ ‫و‬ ‫ی‬ ‫ی‬ ‫ک‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫و‬ ‫ه‬ ‫ف‬ ‫ا‬ ‫ت‬ ‫ش‬ ‫ج‬ ‫ب‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ز‬ ‫ل‬ ‫ی‬ ‫ی‬ ‫ن‬ ‫خ‬ ‫س ک‬ ‫ت‬ ‫ن‬ ‫ک‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ی‬ ‫ر‬ ‫ک‬ ‫ی‬ ‫س‬ ‫ا‬ ‫ح‬ ‫د‬ ‫ج‬ ‫ی‬ ‫م‬ ‫د‬ ‫ه‬ ‫ج‬ ‫و‬ ‫ی‬ ‫د‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫ش‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ی‬ ‫ر‬ ‫ت‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫ج‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ل‬ ‫خ‬ ‫ا‬ ‫ل‬ ‫ق‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫ر‬ ‫ی‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫جدول‌شماره‬ ‫‪192‬‬ ‫طراح جدول‪ :‬محمود کیمیایی‬ ‫‪3‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪5‬‬ ‫ل‬ ‫‪7‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪15‬‬ ‫و‬ ‫م‬ ‫و‬ ‫جواب جدول‬ ‫شماره‪191‬‬ ‫س‬ ‫م‬ ‫ک‬ ‫ی‬ ‫ت‬ ‫ب‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ت‬ ‫ی‬ ‫و‬ ‫ن‬ ‫ک‬ ‫ا‬ ‫ه‬ ‫ر‬ ‫ه‬ ‫س ش‬ ‫ه‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫ن‬ ‫ت‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫ت‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫میالد عظیمی‪:‬‬ ‫مهر ‪ ۱۳۷۶‬بود که پایم به کتابفروش��ی طهوری باز ش��د‪ .‬دانشجوی‬ ‫ت��رم اول بودم و نام طهوری را در کتاب‌ه��ا و مجله‌ها دیده بودم‪ .‬اکنون‬ ‫نزدیک ‪ ۲۲‬سال است که مشتری طهوری هستم‪ .‬بسیاری از کتاب‌های‬ ‫خوب کتابخانه‌ام را از طهوری خریده‌ام‪ .‬بیشتر از هر کتابفروشی دیگر از‬ ‫طهوری کتاب خوب و مهم خریده‌ام‪ .‬به طهوری مدیونم‪.‬‬ ‫کتابخانه طهوری در سال ‪ ۱۳۳۲‬راه‌اندازی شد‪ .‬آن ایام به کتابفروشی‬ ‫و انتش��اراتی کتابخانه هم می‌گفتند‪ .‬بنیان‌گذار آن عبدالغفار طهوری‬ ‫بود‪ .‬مردی خودس��اخته و یکی از س��تون‌های نش��ر ایران؛ نامی در کنار‬ ‫عبدالرحی��م جعفری و همای��ون صنعتی و علیرضا حی��دری و محمد‬ ‫زهرای��ی و چند نفر دیگر‪ .‬دیده‌ام که امضای عبدالغفار طهوری در برخی‬ ‫یادداش��ت‌هایی که نوش��ته «خادم کتاب» بوده و این سخن حق است‪.‬‬ ‫ایرج افش��ار عبدالغفار طهوری را خدمتگزار راس��تین کتاب و فرهنگ‬ ‫ایران نامیده است‪.‬‬ ‫کتابخان��ه طهوری ناش��ری معتبر بوده و هس��ت و کتاب‌های مهمی‬ ‫چاپ کرده و می‌کند‪ .‬بی‌هیاهو به ایرانشناسی خدمت می‌کند‪ .‬با مؤلفان‬ ‫برجس��ته کار اما کتاب‌های معتبر و مفید از نویس��ندگان کم‌نام‌ونشان‬ ‫ه��م چاپ می‌کند‪ .‬در چاپ کتاب بصیرت و س��لیقه دارد‪ .‬خریدار دکان‬ ‫بی‌رونق است‪.‬‬ ‫من اما در این یادداش��ت با طهوری ناش��ر کار ندارم‪ .‬می‌خواهم چند‬ ‫کلمه از کتابفروش��ی طهوری بنویس��م‪ .‬از آن مکان عزیز و دل‌انگیز؛ آن‬ ‫کتابفروش��ی س��اده و نجیب و نازنین‪ .‬نقل ش��ده که عبدالغفار طهوری‬ ‫ب��ه کتاب‌های کتابفروش��ی‌اش س�لام می‌ک��رده و آنه��ا را می‌بوییده‬ ‫اس��ت‪ .‬در طهوری انگار کتاب‌ها به من س�لام می‌کنند‪ .‬آن قفس��ه‌های‬ ‫آش��نا نوازش��گرند‪ .‬حالم را خوش می‌کنند‪ .‬مأمن اس��ت و باغ دلگش��ا‬ ‫کتابفروش��ی طهوری‪ .‬متین و موقر و محتش��م اس��ت این کتابفروشی‪.‬‬ ‫عشق به فرهنگ ایران و پاکبازی در راه کتاب و نشر از هوای کتابفروشی‬ ‫طهوری می‌تراود‪ .‬از وقتی مشتری طهوری شدم بر همین سیرت‌وسان‬ ‫بی‌پیرایه بوده اس��ت‪ .‬همیش��ه کتاب‌های مهم و مفی��د و تحقیقاتی را‬ ‫عرضه کرده است‪ .‬کتاب‌هایی که چندان خواننده ندارد‪ .‬یادم نیست که‬ ‫نرخ کتاب را تغییر داده باش��د و م��ن چقدر کتاب مهم کمیاب را با ثمن‬ ‫بخس از طهوری خریده‌ام‪ .‬همیشه از طهوری مقداری تخفیف گرفته‌ام‬ ‫و کتاب‌ب��ازان می‌دانن��د که تخفیف‌گرفتن از کتابفروش��ان عمر را زیاد‬ ‫می‌کند‪ .‬پیشخوان روشن طهوری نزد من محبوب‌ترین است‪.‬‬ ‫اکنون ‪ ۵۴‬س��ال است که کتابفروش��ی طهوری از خیابان شاه‌آباد به‬ ‫خیابان انقالب منتقل شده است‪ .‬دانشگاه تهران بدون کتابفروشی‌های‬ ‫روبه‌روی��ش کامل نیس��ت و بی‌رونق اس��ت‪ .‬به‌نظر من س��که و اعتبار‬ ‫کتابفروشی‌های جلوی دانشگاه‪ ،‬کتابفروشی طهوری است‪ .‬کتابفروشی‬ ‫طهوری بخشی از تاریخ کتاب در ایران است‪.‬‬ ‫کتاب و اقتباس‬ ‫«آدم‌های معمولی»‬ ‫تبدیل به فیلم می‌شود‬ ‫قرار است اقتباس «آدم‌های معمولی» نوشته سالی رونی و برنده‬ ‫جایزه کاستا سال ‪ )1397( ۲۰۱۸‬ازسوی بی‌بی‌سی تولید شود‪.‬‬ ‫به گزارش ایبنا به نقل از یونیورس��یتی تایم‪ ،‬قرار است این هفته‬ ‫فیلمبرداری «آدم‌های معمولی» در کالج ترینیتی در دوبلین انجام‬ ‫شود‪.‬‬ ‫کال��ج ترینیتی در ایمیلی که برای دانش��جویانش ارس��ال کرده‪،‬‬ ‫اعالم کرد این هفته در محوطه کالج فیلمبرداری اقتباس سینمایی‬ ‫بی‌بی‌سی از «انسان‌های معمولی» نوشته سالی رونی انجام می‌شود‬ ‫و از مزاحمت‌های احتمالی ایجادشده برای دانشجویان عذرخواهی‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫«آدم‌های معمولی» نوش��ته س��الی رونی ‪۲۷‬س��اله پدیده دنیای‬ ‫ادبیات در س��ال گذشته بود و برنده جوایز گوناگونی ازجمله کتاب‬ ‫سال بریتانیا‪ ،‬جایزه کتاب سال ایرلند‪ ،‬جایزه کاستا در بخش رمان‬ ‫و داس��تان س��ال واتراس��تونز ش��د‪ .‬عالوه بر این کتاب یادشده در‬ ‫فهرس��ت اولیه جایزه بوکر ‪ ۲۰۱۸‬و همچنین فهرست نهایی جایزه‬ ‫ادبی دوبلین‪ ،‬جایزه ادبیات داس��تانی زن��ان و جایزه ادبی فولیو در‬ ‫س��ال ‪ ۲۰۱۹‬قرار گرفت‪« .‬آدم‌های معمولی» رمانی ادبی است که‬ ‫روح زمانه خود را انعکاس می‌دهد‪ .‬داستان ماریان و کانل‪ ،‬دو جوانی‬ ‫که در دوران فروپاشی ایرلند به دوره بزرگسالی می‌رسند و نویسنده‬ ‫ب��ه موضوعی غیرقابل‌درک از زمانه رس��یده و آن را در معرض دید‬ ‫عموم قرار داده است‪ .‬درست مانند دیگر داستان‌هایی که روح زمانه‬ ‫خود را منعکس می‌کنند‪ .‬قرار است این فیلم در کانال بی‌بی‌سی ‪۳‬‬ ‫پخش شود و کارگردانی آن را لنی آبراهامسون برعهده گرفته است‪.‬‬ ‫پل مسکال به‌عنوان کانل و دیزی ادگار جونز به‌عنوان ماریان در این‬ ‫فیلم ایفای نقش خواهند کرد‪.‬‬ ‫آثار سرامیک یک زوج پیشکسوت‬ ‫در خانه هنرمندان‬ ‫نمایشگاه ساالنه انجمن هنرمندان سفالگر ایران ‪ ۱۸‬مرداد در گالری زمستان خانه‬ ‫هنرمندان ایران گشایش می‌یابد‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬فرزاد فرجی‪ ،‬رئیس انجمن هنرمندان سفالگر ایران در این زمینه‬ ‫توضیح داد‪ :‬نمایش��گاه س��االنه پیشکس��وتان انجمن‪ ۱۸ ،‬مرداد با مجموعه کارهای‬ ‫س��رامیک و نقاش��ی محمد مهدی قان‌بیگی و همس��رش منیره قان‌بیگی در گالری‬ ‫زمس��تان خانه هنرمندان ایران گش��ایش می‌یابد و به مدت حدود ‪ ۱۰‬روز نیز ادامه‬ ‫دارد‪ .‬او یادآور شد‪ :‬سال گذشته آثار انوش‌فر در این نمایشگاه ارائه شده بود و باتوجه‬ ‫به اینکه قرار است انتخابات دور جدید هیات مدیره انجمن برگزار شود‪ ،‬هنرمند سال‬ ‫آینده نیز در آینده مشخص خواهد شد‪.‬‬ ‫به‌طور کلی انجمن هنرمندان س��فالگر ایران هر سال آثار یک هنرمند پیشکسوت‬ ‫را در مرداد و ش��هریور براس��اس زمانی که خانه هنرمندان اعالم می‌کند‪ ،‬به نمایش‬ ‫می‌گذارد‪ .‬محمد مهدی قان‌بیگی متولد ‪ ۱۳۲۴‬در تهران اس��ت‪ .‬او دارای لیس��انس‬ ‫نقاشی مدرن از کالج هنری کانتربری سال ‪ ۱۳۵۷‬و فوق‌لیسانس تاریخ هنر از مورلی‬ ‫کالج لندن سال ‪ ۱۳۵۹‬است‪ .‬مطالعه و تحصیل در زمینه مینیاتورهای سنتی ایران‪،‬‬ ‫ش��رق اروپا‪ ،‬نقاشی دوره قاجار و سرامیک از جمله فعالیت هنری او به‌شمار می‌رود‪.‬‬ ‫قان‌بیگی به مدت ‪ ۱۲‬س��ال دبیری و داوری جشنواره‌های هنرهای تجسمی جوانان‬ ‫در رشته سفال‪ ،‬سرامیک و نقاشی را برعهده داشته است‪ .‬دبیری دوساالنه سفال نیز‬ ‫در کارنامه حرفه‌ای این هنرمند دیده می‌شود‪.‬‬ ‫برپایی دهمین شب داستان‬ ‫سید مهدی شجاعی‬ ‫دهمین شب داستان‌خوانی سید مهدی شجاعی برگزار‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫به گ��زارش مهر‪ ،‬دهمین نشس��ت کوتاه با داس��تان با‬ ‫همکاری انتشارات کتاب نیس��تان و فرهنگسرای اندیشه‬ ‫برگزار می‌ش��ود‪ .‬این برنامه ش��امل شب داس��تان‌خوانی‬ ‫به میزبانی س��ید مهدی ش��جاعی با حضور محمدمهدی‬ ‫رس��ولی و اجرای علی درس��تکار اس��ت که در نخستین‬ ‫یکش��نبه هر ماه برگزار می‌شود‪ .‬نمایش فیلم کوتاه کپسول اثر محمدمهدی رسولی‬ ‫نیز از دیگر برنامه‌های این ش��ب اس��ت‪ .‬دهمین برنامه کوتاه با داس��تان یکشنبه‪۶ ،‬‬ ‫مرداد س��اعت ‪ 17:30‬در فرهنگسرای اندیشه به نشانی خیابان شریعتی‪ ،‬نرسیده به‬ ‫پل سیدخندان‪ ،‬بوستان اندیشه برگزار می‌شود‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫افقی‪:‬‬ ‫‪ -1‬سودمند برای همگان ‪ -‬غرور و خودپسندی‬ ‫‪ -2‬از ارکان نماز ‪ -‬زمین غیرقابل کشت ‪ -‬جنس مدال قهرمان‬ ‫‪ -3‬وسیله‌ای برای اندازه‌گیری اجسام ‪ -‬بدون درنگ ‪ -‬کاخ سلطنت‬ ‫‪ -4‬مورد پرستش جهال ‪ -‬سوره ‪ 27‬قرآن ‪ -‬از گل‌های زینتی‬ ‫‪ -5‬ماه اول تابستان ‪ -‬آبله سوختگی ‪ -‬آب ویرانگر ‪ -‬چوبدستی چاروادار‬ ‫‪ -6‬هدف صیاد ‪ -‬فلز کبابی‬ ‫‪ -7‬کتاب مقدس هندوان ‪ -‬چاشنی شیرین صبحانه‬ ‫‪ -8‬پراکندگی و تفرق ‪ -‬درخت انگور ‪ -‬نماد الغری ‪ -‬هرگز نه عرب‬ ‫‪ -9‬سوگ و اندوه ‪ -‬واحد شمارش اسب‬ ‫‪ -10‬پایتخت اتریش ‪ -‬برگه امتحانی‬ ‫‪ -11‬همه را ش��امل می‌شود ‪ -‬دستگاه اختراع گوتنبرگ ‪ -‬پیراستن الماس ‪ -‬محل‬ ‫اطمینان‬ ‫‪ -12‬شهری در مرکز استان چهارمحال و بختیاری ‪ -‬سخن دقیق و بجا ‪ -‬حرف توفیر‬ ‫‪ -13‬فرمانده گروه اصحاب کهف ‪ -‬پشیمانی ‪ -‬درمانده از آرزوها‬ ‫‪ -14‬هوابر آشپزخانه ‪ -‬از بیماری‌های چشم ‪ -‬وزارتخانه پرقدرت‬ ‫‪ -15‬مالکان ماترک متوفی ‪ -‬قصه‌پرداز‬ ‫عمودی‪:‬‬ ‫‪ -1‬سزای گناه و بدی ‪ -‬از آثار ویلیام فالکنر‪ ،‬نویسنده امریکایی‬ ‫‪ -2‬رود جاری در روسیه ‪ -‬الستیک روی چرخ اتومبیل ‪ -‬مو طالیی‬ ‫‪ -3‬ضمیر ملکی چهارم ‪ -‬جامه کهنه و فرسوده ‪ -‬کالبد ‪ -‬روز آینده نزدیک‬ ‫‪ -4‬مورد اعتماد ‪ -‬نمد زین ‪ -‬گودال عمیق‬ ‫‪ -5‬یکسان و برابر ‪ -‬به دفعات‬ ‫‪ -6‬صابون خیاطی ‪ -‬نت ششم موسیقی ‪ -‬عقب و دنبال ‪ -‬ناپسند‬ ‫‪ -7‬ظاهر ساختمان ‪ -‬نام اختصاری خبرگزاری رسمی ایتالیا‬ ‫‪ -8‬مسابقه پایانی ‪ -‬پیکره و مجسمه‬ ‫‪ -9‬دوست‌داشتنی ‪ -‬بازنده شطرنج‬ ‫‪ -10‬همه را ش��امل می‌ش��ود ‪ -‬شالوده ‪ -‬لحظه بس��یار کوتاه ‪ -‬نشانه جمع‬ ‫فارسی‬ ‫‪ -11‬دادگستری قدیم‪ -‬از انواع سفاین دریایی جنگی‬ ‫‪ -12‬جاده فوالدین ‪ -‬آماده و فراهم ‪ -‬جوهر مازو‬ ‫‪ -13‬سخنرانان ‪ -‬باالی بدن ‪ -‬پایداری و دوام ‪ -‬از حروف انگلیسی‬ ‫‪ -14‬دوستی و محبت ‪ -‬نشانه تیراندازی ‪ -‬مشارکت و تعاون‬ ‫‪ -15‬اتاقی برای ظاهر کردن عکس ‪ -‬شرف و آبرو‬ ‫کتابفروشی طهوری‬ ‫مجتبی لشکربلوکی‪ ،‬استاد دانشگاه‪:‬‬ ‫لحظه‌ای با خود خلوت کنید و به این پرسش صادقانه‬ ‫(تاکید می‌کنم صادقانه) پاس��خ دهی��د‪ :‬کدام‌یک از ما‬ ‫در زندگی‌مان مانند ی��ک قدیس معصوم و کاملا پاک‪،‬‬ ‫بدون خطا و اش��تباه بوده‌ایم؟ هم��ه ما در برهه‌هایی از‬ ‫زندگ��ی کارهایی کرده‌ایم که بعدها آرزو کرده‌ایم کاش‬ ‫هیچ وقت آنها را انجام نداده بودیم‪ .‬تالش می‌کنیم آنها‬ ‫را از حافظه خود نیز پاک کنیم‪ .‬یکی در بخش��ی از زندگی‌اش س��یگاری بوده‪،‬‬ ‫یا شیشه می‌کش��یده‪ .‬فرد دیگری در زندگی‌اش چند باری تقلب کرده‪ .‬دیگری‬ ‫روابطی داش��ته که به خانواده‌اش منتقل نکرده‪ .‬یکی بیماری دارد که هیچ کس‬ ‫ج��ز اعضای خانواده‌اش نمی‌دانند؛ اما ش��بکه‌های اجتماعی به جایزالخطا بودن‬ ‫انس��ان‌ها احترامی نمی‌گذارند‪ .‬کافی اس��ت اش��تباه کوچکی از ش��ما سر بزند‪،‬‬ ‫دیگر باید منتظر باش��ید که روزی کس��ی آن را منتشر کند و شما را به نابودی‬ ‫بکش��اند‪ .‬اگر فرد مشهوری باش��ید که اوضاع خیلی خیلی بدتر می‌شود‪ .‬همه ما‬ ‫ب��ه خودمان حق می‌دهیم که دماغ‌مان را تا هر جا که می‌توانیم در زندگی فرد‬ ‫مش��هور فرو کنی��م و از آن بدتر به خودمان حق می‌دهی��م هر چه فهمیدیم را‬ ‫«هتاکی‬ ‫س��خاوتمندانه و پیروزمندانه با دیگران به اشتراک بگذاریم‪ .‬اما آیا این‬ ‫ِ‬ ‫جمعی هنجارشده» به نفع من و شما و نسل آینده است؟ جامعه‌ای با دهان‌های‬ ‫ِ‬ ‫گش��اد و دماغ‌های بزرگ‪ ،‬جامعه کامیاب و ش��ادی نخواهد ب��ود‪ .‬امروز پرده از‬ ‫زندگی من برداشته می‌شود و فردا به‌طور قطع نوبت شماست‪.‬‬ ‫فناوری و رس��انه‌ها دسترسی ما به اطالعات را به‌ش��دت گسترش داده‌اند اما‬ ‫انگار دکمه بمب اتم را گذاش��ته باش��ی زیر دست یک انسان نخستین‪ .‬خاصیت‬ ‫فناوری برطرف کردن محدودیت‌هاست‪ .‬در ازای هر فناوری‌ای که خلق و به‌کار‬ ‫گرفته می‌شود دست‌کم یک محدودیت از پیش روی آدمی کم می‌شود و به‌طور‬ ‫دقیق همین جاس��ت که ما محتاج آنیم که چیزی این مسئله را مهار و متوازن‬ ‫کن��د؛ یعنی هرق��در این محدودیت‌ها کمتر و کمتر می‌ش��ود باید چیزی وجود‬ ‫داشته باشد که این انسان آزادتر شده را مهار و محدود کند؛ دیسیپلین شخصی‪.‬‬ ‫برای تمرین دیسیپلین شخصی در حوزه رسانه (کاهش میزان فرو کردن دماغ‬ ‫در زندگی شخصی دیگران) تکنیک «سه پرسش سقراطی» بسیار مفید است‪.‬‬ ‫هر زمان که تیتری دیدید درباره رس��وایی زندگی ش��خصی فالن آدم معروف‬ ‫یا غیرمعروف از سه پرسش سقراطی استفاده کنید‪ .‬هر زمان که کسی خواست‬ ‫مطلبی را بگوید یا شما مطلبی را بگویید این تکنیک را به کار ببرید‪.‬‬ ‫یک روز فرد بزرگی که از آشنایان سقراط بود‪ ،‬با هیجان آمد پیش او و گفت‪:‬‬ ‫میدانی درباره یکی از شاگردانت چه شنیده‌ام؟‬ ‫س��قراط پاس��خ داد‪ :‬پیش از آنکه بگویی سه س��وال از تو می‌پرسم‪ .‬نخستین‬ ‫س��وال این اس��ت که کاملا مطمئنی آنچه که می‌خواهی به من بگویی حقیقت‬ ‫دارد؟ م��رد جواب داد‪ :‬نه‪ .‬فقط درباره‌اش ش��نیده‌ام‪ .‬حاال س��وال دوم؛ آنچه که‬ ‫درباره ش��اگردم می‌خواهی به من بگویی خبر خوبی اس��ت؟ مرد پاسخ داد‪ :‬نه!‬ ‫س��قراط گفت‪ :‬پس می‌خواهی خبری بد درباره ش��اگردم که حتی در زمینه آن‬ ‫مطمئن هم نیستی بگویی؟ و اما سوال سوم؛ آنچه که می‌خواهی درباره شاگردم‬ ‫به من بگویی برای من فایده‌ای هم دارد؟ مرد کمی فکر کرد و پاسخ داد راستش‬ ‫نه! سقراط گفت‪ :‬اگر می‌خواهی به من چیزی را بگویی که نه حقیقت دارد و نه‬ ‫خوب است و نه حتی سودمند‪ ،‬پس چرا اصال آن را به من می‌گویی؟!‬ ‫این س��ه سوال به ترتیب پرسش حقیقت‪ ،‬پرسش خوبی و پرسش سودمندی‬ ‫نام دارند و دیس��یپلین ش��خصی در عرصه رس��انه‌ای یعنی اینکه من با این سه‬ ‫پرسش‪ ،‬دماغ خودم را کوتاه کنم‪.‬‬ ‫درست آن است که آموزش و پرورش‪ ،‬آموزش عالی و صدا‌وسیما با بودجه‌های‬ ‫هزار میلیاردی در من و شما این دیسیپلین شخصی را ایجاد کنند‪ .‬ادبستان که‬ ‫بعدها شد دبس��تان‪ ،‬در اصل هدف اصلی‌اش همین آموزش دیسیپلین شخصی‬ ‫یعنی حد نگه‌داش��تن و مودب شدن بود که متاسفانه فروکاسته شد به خواندن‬ ‫و نوشتن‪.‬‬ ‫وظیفه جمعی ما این اس��ت که نقصان‌های اساس��ی نظام آموزشی و رسانه‌ای‬ ‫(ش��امل آموزش و پرورش‪ ،‬آموزش عالی و صداوسیما) را جبران کنیم‪ .‬حال که‬ ‫این نهادها در خلق یک فرهنگ درس��ت درمانده‌اند‪ ،‬باید خودمان دس��ت به‌کار‬ ‫شویم و دیس��یپلین شخصی را ابتدا در خودمان و سپس در نسل بعدی تمرین‬ ‫و پایدار کنیم‪.‬‬ ‫جمعی هنجارش��ده» را باید تبدی��ل کنیم به «جامعه‌ای با دهان‌ها و‬ ‫«هتاکی‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫دماغ‌های با دیسیپلین»‪ .‬مقدمات کامیابی را تمرین جمعی کنیم‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫منشور اخالق حرفه‌ای روزنامه‌نگاری در روزنامه‬ ‫ببخشید دماغ شما چند متر است؟‬

آخرین شماره های روزنامه صمت

روزنامه صمت شماره 1356

روزنامه صمت شماره 1356

شماره : ۱۳۵۶
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۶/۰۳
روزنامه صمت شماره 1355

روزنامه صمت شماره 1355

شماره : ۱۳۵۵
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۶/۰۲
روزنامه صمت شماره 1354

روزنامه صمت شماره 1354

شماره : ۱۳۵۴
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۳۰
روزنامه صمت شماره 1353

روزنامه صمت شماره 1353

شماره : ۱۳۵۳
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۸
روزنامه صمت شماره 1352

روزنامه صمت شماره 1352

شماره : ۱۳۵۲
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۷
روزنامه صمت شماره 1351

روزنامه صمت شماره 1351

شماره : ۱۳۵۱
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۶
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!