صفحه قبل

روزنامه صمت شماره ۱۳۳۶

صفحه بعد

روزنامه صمت شماره 1336

روزنامه صمت شماره 1336

‫اولین روزنامه سهامداری ایران (خبرنگاران و کارکنان)‬ ‫مبارزه با قاچاق از مبدأ تا مقصد سیستمی شود‬ ‫چهار‌شنبه‬ ‫‪ 2‬مرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 21‬ذی‌القعده ‪1440‬‬ ‫‪ 24‬ژوئیه ‪2019‬‬ ‫سال سی‌ویکم دوره جدید شماره ‪ 1336‬پیاپی ‪2654‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫‪ 16‬صفحه قیمت‪ 2000 :‬تومان‬ ‫‪http://Telegram.me/smtnews‬‬ ‫‪www.smtnews.ir -‬‬ ‫بانک مرکزی تا ‪ ۳‬ماه باید مقدمات تولید رمزارز در کشور را فراهم کند‬ ‫راه سودجویی اخاللگران‬ ‫بازار را سد کنیم‬ ‫‪2‬‬ ‫یادداشت‌ها‬ ‫سامانه نیما‬ ‫بماند یا برود؟‬ ‫‪7‬‬ ‫اقدام ملی در حوزه مسکن‬ ‫زودتر کلید بخورد‬ ‫‪13‬‬ ‫گزارش روز‬ ‫ارز دیجیتال تحریم را دور می‌زند‬ ‫این روزه‌ا پول الکترونیکی و ارز دیجیتال تبدیل به یکی از مباحث مهم اقتصادی شده‬ ‫اس��ت‪ .‬در دنیایی که همه تبادالت به س��مت الکترونیکی شدن می‌رود‪ ،‬نمی‌توان انتظار‬ ‫داش��ت که دادوس��تد همچنان به روند پیش��ین ادامه یابد‪ .‬ایران هم با توجه به ضرورت‬ ‫حض��ور فعال در مبادالت بین‌المللی و با وجود محدودیت‌هایی که به دلیل تحریم با آنها‬ ‫دس��ت به گریبان است‪ ،‬نمی‌تواند از این قافله عقب بماند‪ .‬در همین راستا موضوع تولید‬ ‫ارز دیجیتال در کش��ور به یکی از مباحث مهم در بین مس��ئوالن تبدیل ش��ده تا بلکه با‬ ‫س��ازکاری‪ ،‬ش��رایط برای تولید این پول در کشور فراهم و در نهایت ارز دیجیتال به طور‬ ‫رس��می وارد مبادالت اقتصادی شود‪ .‬به این ترتیب‪ ،‬در جلس��ه‌ای که روز دوشنبه برای‬ ‫ن و رمز‌ارزها‪ ،‬در کمیس��یون اقتصادی مجلس برگزار شد‪ ،‬ارز‬ ‫بررس��ی وضعیت بیت‌کوی ‌‬ ‫دیجیتال از س��وی دولت به رسمیت ش��ناخته و مقرر شد تا ‪ ۳‬ماه دیگر وضعیت ارزهای‬ ‫مجازی مش��خص شود‪ .‬به گفته بس��یاری از کارشناسان با ارز دیجیتال قادر به دور زدن‬ ‫تحریم‌ها خواهیم بود‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫با وجود رکود در بازار تقاضا‬ ‫ریزش قیمت‌ خودرو ادامه دارد‬ ‫تولیدکنندگان سیمان ادعا کردند‬ ‫کارخانه‌ها دیگر‬ ‫زیر قیمت نمی‌فروشند‬ ‫رئیس‌جمهوری تالش مضاعف در مس��یر مبارزه با قاچاق کاال و ارز را در س��ال رونق تولید‪،‬‬ ‫برای بهبود شرایط تولید در کشور ضروری و بسیار بااهمیت خواند و گفت‪ :‬مبارزه با قاچاق باید‬ ‫به‌طور سیس��تمی از مبدأ تا مقصد باش��د‪ .‬روحانی با بیان اینکه با اقدام‌های خوب انجام شده از‬ ‫قاچاق روزانه ‪ ۸‬میلیون لیتر گازوئیل از کشور جلوگیری شده‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬در زمینه مقابله‬ ‫با قاچاق می‌توان با اس��تفاده از ظرفیت اس��تارت‌آپ‌ها در زمین��ه ردیابی‪ ،‬کنترل و هماهنگی‬ ‫گام‌های خوبی برداش��ت‪ .‬به گزارش پایگاه اطالع‌رسانی ریاست جمهوری‪ ،‬روحانی رتبه‌بندی‬ ‫تاجران و فعاالن اقتصادی را موضوعی بس��یار مهم دانس��ت و اظهار کرد‪ :‬باید فعاالن اقتصادی‬ ‫دارای س��وابق خوب در اولویت حمای��ت وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت قرار گیرند و به همین‬ ‫نسبت‪ ،‬فعالیت افراد ناسالم در این حوزه محدود شود‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪12‬‬ ‫چشم امید فرودگاه‌های غیراقتصادی ‬ ‫به هواپیماهای کوچک‬ ‫‪13‬‬ ‫اقتصاد به دالر تک نرخی نزدیک می‌شود‬ ‫بازگشت ارز صادراتی برمدار رشد‬ ‫‪7‬‬ ‫عکس‪:‬‬ ‫بان��ک مرکزی در حالی ت��ا ‪ ۳۱‬تیر به صادرکنندگان فرصت‬ ‫داده بود تا ‪ ۷۰‬درصد ارزشان را به کشور بازگردانند تا تاییدیه‬ ‫خوش‌حس��ابی از بان��ک دریافت ک��رده و از معافی��ت مالیاتی‬ ‫برخوردار شوند که عبدالناصر همتی‪ ،‬رئیس کل بانک مرکزی‬ ‫چند روز پیش با اش��اره به نزدیک ش��دن نرخ ارز بازار آزاد به‬ ‫ارز نیمایی گفت‪ :‬خوش��بختانه بازار ارز از ثبات برخوردار است‬ ‫و روند بازگش��ت ارز حاصل از صادرات بهبود یافته که نش��انه‬ ‫استقبال فعاالن اقتصادی از سیاست‌های ارزی اخیر است‪.‬‬
‫‪2‬‬ ‫چهار‌شنبه‬ ‫‪ 2‬مرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 21‬ذی‌القعده ‪1440‬‬ ‫‪ 24‬ژوئیه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1336‬‬ ‫پیاپی ‪2654‬‬ ‫خبر‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫راه سودجویی اخاللگران‬ ‫بازار را سد کنیم‬ ‫غالمعلی رموی‬ ‫کارشناس اقتصاد‬ ‫در ش��رایطی ک��ه تح��والت سیاس��ی متاثر بر اقتصاد کش��ور‬ ‫نگرانی‌هایی را در زمینه مدیریت و کنترل بازار ایجاد کرده‪ ،‬دولت‬ ‫ت�لاش دارد با اتخ��اذ تدابیر گوناگون از قبی��ل مدیریت بازار ارز‪،‬‬ ‫ایجاد س��امانه هوشمند ثبت سفارش و واردات کاالها و اختصاص‬ ‫ارز دولتی به کاالهای اساس��ی‪ ،‬بسترهای الزم برای حفظ آرامش‬ ‫بازار و استمرار روند آن را فراهم کند‪.‬‬ ‫اجم��اع ارکان گوناگ��ون حاکمیت نش��ان می‌ده��د نظام برای‬ ‫جلوگیری از آس��یب‌پذیری جریان تولید تا مصرف در نوسان‌های‬ ‫بازار با عزم جدی وارد عمل ش��ده اس��ت‪ .‬اما موضوع مهم در این‬ ‫فرآیند این است که دولت باید برای حمایت توامان از جریان تولید‬ ‫و مص��رف تمام اجزای موث��ر در مدیریت زنجیره تولید تا مصرف‬ ‫را مد نظر قرار دهد‪ .‬التهاب‌ها و نوس��ان‌های ایجاد ش��ده در چند‬ ‫ماه گذش��ته نشان داد بازار عرضه و تقاضای کشور به نوسان‌های‬ ‫قیمتی و هرگونه تحرک‪ ،‬فضاس��ازی یا موضوعاتی از این دس��ت‬ ‫واکنش جدی نش��ان می‌دهد‪ .‬از س��ویی دیگر در حواشی اقتصاد‬ ‫ای��ران‪ ،‬اف��راد فرصت‌طلب و اخاللگر برای بهره‌برداری از ش��رایط‬ ‫نابسامان بازار نیز کم نیستند و به محض اینکه مجالی پیدا کنند؛‬ ‫با فعالیت‌های مخرب فرآیند بازار را مورد تهدید قرار می‌دهند‪.‬‬ ‫این ش��رایط باعث شد تمام ارکان زنجیره تولید تا مصرف برای‬ ‫کاهش میزان آسیب‌های ناشی از این وضعیت فعال شوند‪ .‬زنجیره‬ ‫تولید انتظار تورمی باالیی را پیش‌بینی می‌کرد و تالش داشت تا‬ ‫با مدیریت عرضه‪ ،‬افزایش قیمت‪ ،‬کاهش تولید و س��ایر تدابیر از‬ ‫میزان زیان احتمالی تا حدودی بکاهد؛ به تبع آن مصرف‌کنندگان‬ ‫نیز س��عی کردند نیازهای حال و آینده خود را به‌طور یکجا و در‬ ‫یک زمان از بازار خریداری کنند که نتیجه موضوع برهم خوردن‬ ‫توازن میان عرضه و تقاضا و خارج شدن بازار از روال منطقی بود‬ ‫و البته در این بین آس��یب ج��دی‪ ،‬دامان مصرف‌کننده را گرفت‪.‬‬ ‫در این ش��رایط دولت با س��ازماندهی امکان��ات تالش کرد ضمن‬ ‫شفاف‌س��ازی فرآین��د ثبت س��فارش و واردات کاال خأل مدیریت‬ ‫مناب��ع مالی موجود را پر کند و با اعمال سیاس��ت‌های اقتصادی‬ ‫جدید تالش شد عالوه بر اختصاص هدفمند و موثر ارز به واردات‬ ‫کاالها‪ ،‬مواد اولیه و برخی محصوالت خارجی‪ ،‬نسبت به تنظیم و‬ ‫مدیریت بازار اقدام شود‪.‬‬ ‫اختص��اص ارز دولت��ی به واردات کاال از مرحله ثبت س��فارش‪،‬‬ ‫گش��ایش اعتب��ار تا خری��د و واردات آن از مبادی گمرکی در یک‬ ‫فرآیند ش��فاف راهکاری بود که می‌توانست به دولت در مدیریت‬ ‫ش��بکه تولی��د تا مصرف کمک کند که این سیاس��ت باس��رعت‬ ‫مناسبی اجرایی شد‪ .‬موضوعی که در اینجا باید به‌شکل موثرتری‬ ‫م��د نظر قرار می‌گرفت این بود که کاالهای اساس��ی و حس��اس‬ ‫واردات��ی باتوجه به ارز تخصیصی باید به نرخ عادالنه و مصوب در‬ ‫شبکه توزیع می‌ش��د زیرا احتمال گرانفروشی یا عرضه نامناسب‬ ‫کاالیی که با ارز دولتی وارد می‌شد وجود داشت (موردی که اتفاق‬ ‫افتاد)‪ .‬این در حالی اس��ت که با تخصیص ارز نه‌تنها نباید ش��اهد‬ ‫افزایش نرخ کاالهای اساس��ی می‌بودیم بلکه در مواردی هم باید‬ ‫نرخ برخی کاالها که پیش از آن با ارز آزاد وارد می‌شدند‪ ،‬کاهش‬ ‫می‌یاف��ت ک��ه درعمل این موضوع اتفاق نیفت��اد؛ بنابراین در این‬ ‫ش��رایط فعال‌سازی نهادهای کنترلی برای نظارت بر عملکرد این‬ ‫بنگاه‌ها بیش از پیش ضروری به‌نظر می‌رسید زیرا کمترین انتظار‬ ‫این بود که این قبیل واردکنندگان باتوجه به ارز تخصیصی اقدام‬ ‫ب��ه افزایش نرخ محصوالت خود نکنند اما متاس��فانه در مواردی‬ ‫مشاهده می‌شود برخی از محصوالتی که با ارز دولتی وارد شدند‪،‬‬ ‫یا در ش��بکه توزیع قرار نمی‌گیرند یا اینکه با قیمت‌های بس��یار‬ ‫باالتری به‌دس��ت مصرف‌کنندگان می‌رسند‪ .‬به‌نظر می‌رسد الزم‬ ‫است تیم اقتصادی دولت که قائل به ایجاد بازار آزاد توام با رقابت‬ ‫هس��تند‪ ،‬بر این نکته واقف ش��وند که در ش��رایطی که کش��ور با‬ ‫برخی تحریم‌های خارجی و هجمه برخی فرصت‌طلبان و دالالن‬ ‫داخلی روبه‌رو اس��ت‪ ،‬مدیریت منابع و امکانات‪ ،‬نظارت و کنترل‬ ‫ج��دی و موث��ر از ن��وع حاکمیتی با قدرت و جدی��ت را می‌طلبد؛‬ ‫بنابرای��ن پیش��نهاد می‌ش��ود دولت عالوه بر تخصی��ص ارز برای‬ ‫واردات کاالهای حس��اس و ضروری‪ ،‬در راس��تای مدیریت و رصد‬ ‫محص��والت وارداتی برمبنای ارز اختصاصی نظارت و کنترل الزم‬ ‫را به عمل آورد تا امکانی برای س��وء استفاده برخی فرصت‌طلبان‬ ‫در افزایش خودس��رانه نرخ فراهم نش��ود‪ .‬بی‌شک نظارت‪ ،‬کنترل‬ ‫و مدیریت بازار در ش��رایط بحرانی می‌تواند عالوه بر ایجاد امنیت‬ ‫ب��رای فعالیت قانونمند‪ ،‬زمینه حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان‬ ‫را نیز فراهم کند‪ .‬وجود س��ازمان‌های تخصصی کنترل و نظارت‬ ‫بر بازار می‌تواند اهرمی جدی برای دولت تلقی شود تا با استفاده‬ ‫از ای��ن اهرم‌ها و کمک تش��کل‌ها و نهاده��ای صنفی و مردم‌نهاد‪،‬‬ ‫امکانی برای هرگونه فعالیت‌های مخرب اقتصادی مانند احتکار و‬ ‫امتناع از عرضه کاال‪ ،‬گرانفروشی‪ ،‬عرضه خارج از شبکه و‪ ...‬فراهم‬ ‫نش��ود‪ .‬به‌نظر می‌رسد الزم اس��ت در فرآیند تخصیص ارز دولتی‬ ‫به بنگاه‌های متقاضی‪ ،‬جایگاه و نقش��ی برای سازمان‌های نظارتی‬ ‫تعریف ش��ود ت��ا این فعاالن اقتصادی در قب��ال واردات کاالها به‬ ‫عرضه مناس��ب و دقیق آن در ش��بکه توزیع ملزم شوند‪ .‬نهادهای‬ ‫نظارتی و کنترلی نیز موظفند با تقسیم وظایف میان سازمان‌های‬ ‫زیرمجموعه مانند س��ازمان‌های صنفی‪ ،‬تش��کل‌های مردم‌نهاد و‬ ‫س��ازمان‌های صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬رون��د واردات محصول و‬ ‫عرضه آن مطابق با قیمت‌های مصوب را مورد رصد و پایش دائمی‬ ‫ق��رار دهن��د و هرگونه تخلف در این چرخ��ه را از طریق ارجاع به‬ ‫مراجع قضایی (س��ازمان‌های تعزیرات حکومتی) مدیریت کنند؛‬ ‫بنابراین فعال‌سازی سازمان‌های کنترل و نظارت در بازار به‌عنوان‬ ‫یک الزام جدی باید مد نظر قرار گیرد‪ .‬با این کار می‌توان نگرانی و‬ ‫التهاب‌های موجود در بازار را هم برای توزیع‌کنندگان و هم برای‬ ‫مصرف‌کنندگان تا حدود زیادی کاهش داد و دولت را در حصول‬ ‫نتایج مناسب در مدیریت و کنترل بازار به موفقیت بیشتر نزدیک‬ ‫و راه سودجویی را برای افراد فرصت‌طلب و اخاللگر سد کرد‪.‬‬ ‫اسحاق جهانگیری‪ ،‬معاون اول رئیس‌جمهوری‬ ‫روز گذش��ته ب��رای بازدید از چند پ��روژه ملی و‬ ‫بهره‌ب��رداری از برخ��ی طرح‌های اس��تان البرز‪،‬‬ ‫ب��ا اس��تقبال اس��تاندار و جمع��ی از مس��ئوالن‬ ‫وارد این اس��تان ش��د و ضمن ش��رکت در آیین‬ ‫راه‌اندازی برخی پروژه‌ه��ای اقتصادی و عمرانی‬ ‫و بازدید از تعدادی پروژه در دس��ت س��اخت در‬ ‫شهرس��تان‌های کرج‪ ،‬فردیس و س��اوجبالغ به‬ ‫بررسی نیازهای این استان پرداخت‪ .‬بهره‌برداری‬ ‫از فاز توسعه شرکت مهندسی و ساخت لکوموتیو‬ ‫مپنا در فردی��س‪ ،‬بهره‌برداری از مجتمع پرورش‬ ‫ماه��ی الب��رز کاس��پین در کرج‪ ،‬بازدی��د از خط‬ ‫ریلی قطار برقی کرج‪-‬هش��تگرد در س��اوجبالغ‬ ‫و بازدی��د از آزاد راه ش��هید هم��ت در ک��رج از‬ ‫مهم‌ترین برنامه‌های این س��فر ب��ود‪ .‬به گزارش‬ ‫ایرن��ا اس��حاق جهانگیری سه‌ش��نبه‬ ‫در حاش��یه آیین بهره‌برداری از طرح‬ ‫پرواربندی بچه‌ماهی در ماهی‌س��رای‬ ‫کرج و بازدید از نمایشگاه دانش‌بنیان‬ ‫بخش کشاورزی استان البرز در جمع‬ ‫خبرنگاران به بدعه��دی امریکایی‌ها‬ ‫و اروپایی‌ها اش��اره کرد و افزود‪ :‬ملت‬ ‫ای��ران مفتخر اس��ت که ب��ه قوانی��ن و مقررات‬ ‫بین‌المللی عمل کرده و هم اینکه آنجایی که به او‬ ‫زور گفته می‌شود قاطعانه مقابل زورگو می‌ایستد‬ ‫و از ع��زت و کیان خودش دف��اع می‌کند‪ .‬معاون‬ ‫اول رئیس‌جمهوری با اش��اره به قول مساعد وزیر‬ ‫راه و شهرس��ازی در زمینه تکمیل آزادراه شهید‬ ‫همت گفت‪ :‬این پروژه باید به‌سرعت تکمیل شود‪.‬‬ ‫جهانگیری همچنین با اش��اره به اهمیت آزادراه‬ ‫تهران‪-‬شمال گفت‪ :‬مسئوالن مربوط‬ ‫قول دادند که امس��ال بخش��ی از این‬ ‫آزادراه را در اختیار مردم قرار دهند‪.‬‬ ‫‹ ‹سازکار وصول مطالبات بانکی‬ ‫همچنین به گزارش ایبِنا‪ ،‬اس��حاق‬ ‫جهانگیری در جلسه ستاد هماهنگی‬ ‫مبارزه با مفاس��د اقتصادی با اش��اره‬ ‫به گزارش کارگروه فرادس��تگاهی رس��یدگی به‬ ‫مطالب��ات غیرجاری بانکی‪ ،‬گفت‪ :‬با کس��انی که‬ ‫در مقابل قانون می‌ایس��تند و ب��ا گردن‌کلفتی از‬ ‫پرداخت مطالبات بانک‌ه��ا امتناع می‌کنند باید‬ ‫به‌طور جدی برخورد ش��ود‪ .‬اقدام‌های انجام شده‬ ‫ازس��وی کارگروه فرادس��تگاهی گرچه منجر به‬ ‫بازگرداندن بخش��ی از مطالبات به ش��بکه بانکی‬ ‫ش��ده‪ ،‬اما کافی نیس��ت‪ .‬در عین ح��ال کارگروه‬ ‫فرادستگاهی باید به فعاالن اقتصادی که به‌دلیل‬ ‫ش��رایط ب��د اقتصادی دچ��ار مش��کل و بدهکار‬ ‫ش��ده‌اند فرصت الزم را بدهد و سازکارهایی برای‬ ‫پرداخت مطالبات آنها اندیش��یده شود‪ .‬پیگیری‬ ‫وص��ول مطالبات مع��وق بانک��ی و تدوین برنامه‬ ‫کوتاه‌م��دت برای تعیین تکلیف بدهکاران کالن‪،‬‬ ‫از تصمیم‌های نشس��ت جدید س��تاد مب��ارزه با‬ ‫مفاسد اقتصادی بود‪ .‬معاون اول رئیس‌جمهوری‬ ‫با تاکید ب��ر ضرورت برخورد با متخلفان در حوزه‬ ‫تصرفات غیرمجاز اراضی کشور و کسانی که برای‬ ‫گری��ز از قانون به‌دنبال درگیر کردن مردم در این‬ ‫طرح‌ها هستند‪ ،‬گفت‪ :‬هزینه‌های سنگین حل و‬ ‫فصل پرونده‌های مفاسد اقتصادی نباید از جیب‬ ‫مردم ازسوی دولت پرداخت و بار آن به بیت‌المال‬ ‫تحمیل شود‪.‬‬ ‫روحانی در نشست هیات‌های عالی‌رتبه ایران و عراق تاکید کرد‬ ‫ادامه گام‌های تاثیرگذار در گسترش مناسبات تهران‪-‬بغداد‬ ‫عادل عبدالمهدی‪ :‬عراق هرگز بخشی از تحریم‌ها علیه ایران نبوده و نخواهد بود‬ ‫ع��ادل عبدالمه��دی‪ ،‬نخس��ت‌وزیر ع��راق که‬ ‫بعدازظهر دوش��نبه‪ ۳۱ ،‬تیر به ایران س��فر کرده‪،‬‬ ‫با حجت‌االس�لام حسن روحانی‪ ،‬رئیس‌جمهوری‬ ‫دیدار و گفت‌وگو کرد‪ .‬همچنین وزیران دو کشور‬ ‫در دیداره��ای جداگانه آخرین روند همکاری‌ها و‬ ‫اجرای توافق‌های فیمابین را بررسی کردند‪.‬‬ ‫پیش از این دیدار رئیس‌جمهوری در نشس��ت‬ ‫هیات‌های عالی‌رتبه ایران و عراق‪ ،‬دیدارها و سفر‬ ‫متقاب��ل مس��ئوالن ایرانی و عراقی را در توس��عه‬ ‫رواب��ط و همکاری‌ه��ا تاثیرگذار دانس��ت و گفت‪:‬‬ ‫خوش��بختانه در سال‌های اخیر ش��اهد برداشته‬ ‫ش��دن گام‌های تاثیرگذار در گس��ترش روزافزون‬ ‫مناسبات همه‌جانبه تهران‪-‬بغداد هستیم و به‌طور‬ ‫قطع این روند ادامه خواهد داشت‪ .‬به گزارش پایگاه‬ ‫اطالع‌رسانی ریاست جمهوری‪ ،‬حسن روحانی در‬ ‫این نشست که ریاست هیات عراقی را نخست‌وزیر‬ ‫عراق برعهده داش��ت‪ ،‬با اش��اره به ضرورت تالش‬ ‫مس��ئوالن ای��ران و عراق برای تس��ریع در اجرای‬ ‫توافق‌های دو کشور‪ ،‬اهتمام و جدیت دوطرف در‬ ‫این مسیر را برای دو ملت مایه خوشحالی دانست‬ ‫و گفت‪ :‬امروز روابط دوس��تانه ته��ران و بغداد در‬ ‫سطحی است که حضور نمایندگان ایرانی و عراقی‬ ‫در عرصه‌ه��ای گوناگون بین‌المللی این اطمینان‬ ‫را به‌وجود می‌آورد که از منافع متقابل دو کش��ور‬ ‫به‌خوبی دفاع می‌شود‪.‬‬ ‫روحانی ب��ا تاکید بر اینکه جمهوری اس�لامی‬ ‫ایران مایل ب��ه افزایش‬ ‫تنش‌ه��ا در منطقه و با‬ ‫دیگر کش��ورها نیست و‬ ‫هرگز آغازکننده جنگ‬ ‫و تن��ش نخواه��د بود‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬ای��ران در طول‬ ‫تاریخ اصلی‌ترین حافظ‬ ‫امنیت و آزادی کش��تیرانی در خلیج‌فارس‪ ،‬تنگه‬ ‫هرم��ز و دری��ای عمان بوده و خواه��د بود‪ .‬وی با‬ ‫اشاره به اینکه ثبات و امنیت منطقه همیشه برای‬ ‫ایران دارای اهمیت بوده است‪ ،‬گفت‪ :‬ایران و عراق‬ ‫می‌توانند به‌عنوان دو کش��ور دوس��ت و همسایه‬ ‫همکاری‌های خود را در راس��تای توس��عه ثبات و‬ ‫امنیت منطقه گس��ترش دهند‪ .‬رئیس‌جمهوری با‬ ‫اشاره به توافق‌های ایران و عراق در زمینه الیروبی‬ ‫اروندرود‪ ،‬گفت‪ :‬تسریع در اجرای این توافق به نفع‬ ‫دو ملت و ساکنان شهرهای حاشیه‌ای این رود در‬ ‫ایران و عراق اس��ت‪ .‬روحان��ی افزایش تالش‌های‬ ‫مس��ئوالن دو کش��ور در زمینه گس��ترش روابط‬ ‫فیمابین و اجرای توافق‌های دوجانبه در بخش‌های‬ ‫گوناگ��ون ازجمله راه‌اندازی راه‌آهن ش��لمچه به‬ ‫بصره‪ ،‬ایجاد شهرک‌های صنعتی مشترک مرزی‪،‬‬ ‫گس��ترش همکاری‌ه��ا در بخش ان��رژی به‌ویژه‬ ‫نفت و برق‪ ،‬توسعه س��رمایه‌گذاری‌های مشترک‬ ‫و حمای��ت از همکاری‌های مش��ترک کارآفرینان‬ ‫و س��رمایه‌گذاران دو کش��ور‪ ،‬همکاری در زمینه‬ ‫راه‌های تقویت روابط دوجانبه ایران و نیکاراگوئه‬ ‫وزی��ر ام��ور خارج��ه جمه��وری‬ ‫اس�لامی ای��ران در ادامه س��فر خود‬ ‫ب��ه امریکای التین صبح دوش��نبه با‬ ‫اس��تقبال وزیر ام��ور خارجه‪ ،‬دو تن‬ ‫از مش��اوران رئیس‌جمهوری و رئیس‬ ‫گروه دوستی ایران و نیکاراگوئه وارد‬ ‫ماناگوآ‪ ،‬پایتخت این کش��ور ش��د‪ .‬به‬ ‫گ��زارش ایرنا‪ ،‬ظریف در این س��فر با گوس��تاوو‬ ‫پورراس کورت��س‪ ،‬رئیس مجلس ملی و دنیس‬ ‫مون��کادا‪ ،‬وزیر امور خارجه این کش��ور دیدار و‬ ‫گفت‌وگو کرد‪ .‬وزیر امور خارجه ایران همچنین‬ ‫در این سفر با چند تن از وزیران و مقام‌های ارشد‬ ‫دولت نیکاراگوئه دیدار و راه‌های توسعه و تقویت‬ ‫روابط دوجانبه تهران و ماناگوآ را بررس��ی کرد‪.‬‬ ‫ظریف در دیدار ب��ا رئیس‌جمهوری نیکاراگوئه‬ ‫با برش��مردن زمینه‌های گوناگون همکاری‌های‬ ‫تج��اری‪ ،‬صنعتی‪ ،‬انرژی‪ ،‬کش��اورزی‪ ،‬مالی و‪...‬‬ ‫ایران با نیکاراگوئه بر اراده ایران برای‬ ‫توسعه و تعمیق روابط دوجانبه تاکید‬ ‫ک��رد‪ .‬رئیس‌جمهوری نیکاراگوئه نیز‬ ‫در این دی��دار گفت‪ :‬ما هرگز تحریم‬ ‫امری��کا را قب��ول نداری��م؛ چ��ون در‬ ‫چارچوب قوانین بین‌المللی نیس��ت‬ ‫و این تحریم‌ها علیه مردم ما و ش��ما‬ ‫یکجانب��ه و غیرقانونی اس��ت‪ .‬به گزارش وزارت‬ ‫ام��ور خارجه‪ ،‬ظریف در این دی��دار اظهار کرد‪:‬‬ ‫دولت امری��کا باوجود همه قوانی��ن‪ ،‬مقررات و‬ ‫قطعنامه‌ها دس��ت به تروریس��م اقتصادی علیه‬ ‫ملت‌ه��ای مس��تقل می‌زند‪ .‬وزیر ام��ور خارجه‬ ‫جمهوری اسالمی ایران با برشمردن زمینه‌های‬ ‫گوناگون همکاری‌های دو کش��ور در حوزه‌های‬ ‫تجاری‪ ،‬صنعتی‪ ،‬انرژی‪ ،‬کش��اورزی‪ ،‬مالی و‪ ...‬بر‬ ‫اراده کش��ورمان ب��رای توس��عه و تعمیق روابط‬ ‫دوجانبه تاکید کرد‪.‬‬ ‫عکس روز‬ ‫اس��تاندارد ب��رای تبادل‬ ‫کااله��ا و برنامه‌ری��زی‬ ‫در زمین��ه همکاری‌های‬ ‫چندجانبه اقتصادی ایران‬ ‫و عراق با دیگر کشورها را‬ ‫ضروری خواند‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫توس��عه همکاری‌ه��ای‬ ‫بانکی ایران و عراق در گسترش مناسبات تجاری‬ ‫و اقتص��ادی دو کش��ور‪ ،‬دارای اهمی��ت اس��ت‪.‬‬ ‫رئیس‌جمهوری با اش��اره به اینکه امنیت مرزهای‬ ‫مشترک ایران و عراق بسیار بااهمیت است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫مب��ارزه جدی با قاچاق مواد مخدر از رویکردها و‬ ‫دغدغه‌های اصلی جمهوری اسالمی ایران است و‬ ‫باید در این زمینه همکاری‌های مشترکی بین دو‬ ‫کشور برنامه‌ریزی شود‪ .‬روحانی همچنین تاکید‬ ‫ک��رد‪ :‬معتقدیم مش��کالت منطق��ه باید از طریق‬ ‫گفت‌وگو و مذاکره و همکاری میان همس��ایگان‬ ‫و کش��ورهای منطق��ه ح��ل و فصل ش��ود‪ .‬عادل‬ ‫عبدالمهدی‪ ،‬نخست‌وزیر عراق نیز در این نشست‬ ‫با قدردانی از حس��ن استقبال جمهوری اسالمی‬ ‫ای��ران از هیات عراقی‪ ،‬گفت‪ :‬احس��اس برادری‪،‬‬ ‫دوس��تی و اخوت ای��ران و عراق‪ ،‬متقابل اس��ت‪.‬‬ ‫نخست‌وزیر عراق سفر رئیس‌جمهوری کشورمان‬ ‫به این کش��ور را تاریخی و نقطه عطفی در روابط‬ ‫تهران‪-‬بغداد دانس��ت و با اش��اره ب��ه توافق‌های‬ ‫مهمی که در جریان این س��فر منعقد شد‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫مسئوالن دو کشور در اجرای این توافق‌ها اهتمام‬ ‫و جدی��ت خوبی دارند و ع��راق متعهد به اجرای‬ ‫توافق‌ه��ای خود ب��ا ایران اس��ت‪ .‬عبدالمهدی با‬ ‫اش��اره به ضرورت توس��عه روابط و همکاری‌های‬ ‫ای��ران و عراق در بخش‌های گوناگون‪ ،‬گفت‪ :‬باید‬ ‫تالش کنیم با توسعه مناسبات فیمابین و تسریع‬ ‫در اج��رای توافق‌ها مناف��ع دو ملت را تامین و از‬ ‫آن محافظت کنیم‪ .‬نخس��ت‌وزیر عراق با اشاره به‬ ‫برخ��ی توطئه‌ها برای افزایش تنش‌ها در منطقه‪،‬‬ ‫ادام��ه داد‪ :‬عراق هرگز بخش��ی از تحریم‌ها علیه‬ ‫ای��ران نب��وده و نخواهد ب��ود‪ .‬عبدالمهدی روابط‬ ‫مسئوالن دو کشور را موجب کسب دستاوردهای‬ ‫عملی در راستای اجرای توافق‌ها از جمله تسهیل‬ ‫در ص��دور روادید برای گس��ترش روابط دو ملت‬ ‫و گس��ترش روابط و تب��ادالت تجاری و اقتصادی‬ ‫دانس��ت و گف��ت‪ :‬از توس��عه همکاری‌ها و روابط‬ ‫مش��ترک س��رمایه‌گذاران و کارآفرین��ان ایران و‬ ‫عراق استقبال و حمایت می‌کنیم‪.‬‬ ‫نخس��ت‌وزیر ع��راق توس��عه همکاری‌های دو‬ ‫کش��ور در بخش‌های گوناگ��ون از جمله انرژی‪،‬‬ ‫نی��رو‪ ،‬ترانزی��ت و س��اماندهی همکاری‌ه��ای‬ ‫چندجانب��ه ای��ران و عراق با دیگر کش��ورها را به‬ ‫س��ود دو ملت و ملت‌های منطقه دانست و افزود‪:‬‬ ‫برای گس��ترش همکاری‌های اقتصادی فی‌مابین‬ ‫جدی��ت داریم و همه تالش خود را به‌کار خواهیم‬ ‫گرفت‪.‬‬ ‫مجوز توزیع ‪۳‬هزار تن کاغذ صادر شد‬ ‫وزیر کش��ور گف��ت‪ :‬مج��وز توزیع‬ ‫‪۳‬هزار تن کاغذ‪ ،‬به‌ویژه برای رسانه‌ها‪،‬‬ ‫با نرخ ‪ 4200‬تومان صادر ش��ده است‪.‬‬ ‫برای واردات کاغ��ذ با نرخ ارز نیمایی‬ ‫هیچ محدودیتی وجود ندارد‪ .‬گزارشی‬ ‫که به ما دادند‪ ،‬حاکی از آن اس��ت که‬ ‫این موضوع در ب��ازار به‌طور کامل جا‬ ‫افتاده است‪ .‬به گزارش ایسنا‪ ،‬عبدالرضا رحمانی‬ ‫فضلی در س��ی‌ونهمین جلسه «ستاد هماهنگی‬ ‫و اطالع‌رس��انی اقتصادی کشور» درباره ترخیص‬ ‫کاالهای��ی که در گمرک وجود دارند‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫مقرر ش��د کاالهای اساسی که در معرض آسیب‬ ‫دیدن هس��تند در اولویت ترخی��ص قرار گیرند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه در این جلس��ه بحث بیت‌کوین‬ ‫مطرح ش��د‪ ،‬افزود‪ :‬ق��رار بود وزیر ام��ور اقتصاد‬ ‫و دارای��ی ش��یوه‌نامه‌ای تهیه کند و متناس��ب با‬ ‫آن‪ ،‬مج��وز فعالیت داده ش��ود‪ .‬ت��ا زمانی که این‬ ‫ش��یوه‌نامه صادر نش��ود از نظر تولید‬ ‫بیت‌کوی��ن (ارز دیجیتالی) غیرقانونی‬ ‫اس��ت و ب��ا آن برخ��ورد الزم خواهد‬ ‫ش��د‪ .‬امیدواریم با تصویب ش��یوه‌نامه‬ ‫در دول��ت ای��ن موضوع س��اماندهی‬ ‫ش��ود‪ .‬رحمان��ی فضلی یادآور ش��د‪:‬‬ ‫مس��ئله دیگری که در جلس��ه مطرح‬ ‫شد‪ ،‬بحث تشویق رس��انه‌هایی است که تاکنون‬ ‫با سیاست‌های س��تاد هماهنگی و اطالع‌رسانی‬ ‫کش��ور همراهی کرده‌اند‪ .‬وزارت ارش��اد موظف‬ ‫ش��ده بود این کار را انجام دهد‪ .‬امروز فهرس��ت‬ ‫اولیه رس��انه‌ها را در جلسه اعالم کردند‪ .‬قرار شد‬ ‫کارگروهی این فهرست را بررسی کند و متناسب‬ ‫با ش��اخص‌ها‪ ،‬رس��انه‌های برتر را در همکاری با‬ ‫س��تاد مورد تش��ویق قرار دهیم‪ .‬واقعا کار مهمی‬ ‫در رس��انه‌ها انجام می‌‌شود‪ .‬باید نام این رسانه‌ها‬ ‫را به مردم اعالم و از آنها قدردانی و تشکر کنیم‪.‬‬ ‫ویژه‌تر از خبر‬ ‫راهکارهای دیپلماتیک وجود دارد‬ ‫برداشت سیب زمینی در همدان‬ ‫عکس‪:‬؟؟؟؟؟‬ ‫عکس‪:‬‬ ‫مهر‬ ‫س��خنگوی دولت گفت‪ :‬توقیف نفتکش انگلیس��ی در راس��تای تامین امنی��ت تنگه هرمز و‬ ‫محیط‌زیس��ت ب��ود‪ .‬ب��ه گزارش مهر‪ ،‬عل��ی ربیعی اظهار ک��رد‪ :‬آنها می‌خواهند اق��دام ایران را‬ ‫به‌عنوان واکنش به توقیف نفتکش ایرانی جلوه دهند‪ .‬وقتی انگلیسی‌ها رفتار خصمانه در قبال‬ ‫نفتکش‌های ما نشان می‌دهند ‪-‬که البته رفتار آنها غیرقانونی هم بود‪ -‬دیگر نباید توقع داشته‬ ‫باش��ند ایران اغماضی در تضمین امنیت آبراه‌های خود داش��ته باش��د‪ .‬سخنگوی دولت تصریح‬ ‫ک��رد‪ :‬اق��دام ایران به هیچ وجه عملی تالفی‌جویانه نبوده بلکه اقدامی قانونی و بجا بوده اس��ت‪.‬‬ ‫م��ا معتقدی��م راهکارهای دیپلماتیک در این زمینه وجود دارد‪ .‬وی بیان کرد‪ :‬زمانی که امریکا و‬ ‫انگلیس کاری انجام می‌دهند بحق است و اگر دیگران چنین کاری کنند به ناحق است‪ .‬ربیعی‬ ‫درباره آخرین وضعیت بازار ارز گفت‪ :‬همین امروز به‌طور قطع رشد تورمی مانند گذشته وجود‬ ‫ندارد و روند کاهشی جریان دارد؛ یعنی گرانی شتاب‌دهنده در حال توقف است‪ .‬به‌طور حتم آثار‬ ‫میان‌مدت و بلندمدت این وضعیت را روی نرخ برخی کاالها ش��اهد خواهیم بود‪ .‬ربیعی درباره‬ ‫س��فر مقامات عراقی به تهران و تالش این کش��ور برای میانجی‌گری میان ایران و امریکا‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬به‌طور معمول کشورهای دوست هر کدام که به ایران می‌آیند یا مالقاتی با مسئوالن ما انجام‬ ‫می‌دهند‪ ،‬ابراز تمایل می‌کنند تا از میزان تنش در منطقه بکاهند اما اینکه ما بخواهیم کشوری‬ ‫به‌عنوان میانجی صحبت کند‪ ،‬این تصمیم را تاکنون اتخاذ نکرده‌ایم‪ .‬سخنگوی دولت ادامه داد‪:‬‬ ‫این مسئله را طبیعی می‌دانیم که در هر مالقات ازسوی مقامات کشورهای خارجی با مسئوالن‬ ‫ایرانی‪ ،‬آنها این مس��ائل را بیان کنند‪ .‬حتی ممکن اس��ت آنها نگرانی‌های خودش��ان از ناامنی‬ ‫منطقه را مطرح و دیدگاه‌های‌شان را تشریح کنند و خواهان شنیدن دیدگاه‌های ما نیز باشند‪.‬‬ ‫اداره کل اطالع‌رس�انی وزارت ام�ور خارج�ه‪-‬‬ ‫محمد جواد ظریف در توییتی نوش��ت‪ :‬از ش��نیدن‬ ‫خبر درگذشت نابهنگام یوکیا آمانو مدیرکل آژانس‬ ‫بین‌المللی انرژی اتمی‪ ،‬غمگین هستم‪ .‬فکر و دعای‬ ‫ما با عزیزان وی اس��ت‪ .‬غریق آرامش باش��د‪ .‬یوکیا‬ ‫آمانو از همان ابتدا حامی سرس��خت برجام بود و ما‬ ‫انتظار داریم که جانش��ین ایشان نیز همین مسیر‬ ‫را دنبال کند‪.‬‬ ‫مهر‪ -‬در جلس��ه علن��ی روز گذش��ته مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی پ��س از تصوی��ب ط��رح الزام‬ ‫بانک‌ها به حذف س��ود و جریم��ه مضاعف از بدهی‬ ‫تس��هیالت‌گیرندگان‪ ،‬عل��ی الریجان��ی‪ ،‬رئی��س‬ ‫مجلس ش��ورای اس�لامی گفت‪ :‬این قانون‪ ،‬قانون‬ ‫مهمی اس��ت‪ .‬از بانک مرکزی و آقای همتی تشکر‬ ‫می‌کنی��م که ب��ا مجل��س در تصویب ای��ن قانون‬ ‫همراهی کردند‪ .‬وی اظهار کرد‪ :‬انش��ااهلل مشکالت‬ ‫بده��کاران بانکی برطرف و این قانون بالفاصله پس‬ ‫از تصویب در مجلس و ابالغ ازسوی شورای نگهبان‬ ‫اجرایی شود‪.‬‬ ‫اداره کل اطالع‌رسانی وزارت امور خارجه‪-‬‬ ‫سیدعباس موسوی‪ ،‬سخنگوی وزارت امور خارجه‬ ‫از برگزاری نشست فوق‌العاده کمیسیون مشترک‬ ‫برج��ام در ‪ ۶‬م��رداد خبر داد و گفت‪ :‬این نشس��ت‬ ‫در س��طح معاونان و مدیران سیاسی در وین برگزار‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫ایرن�ا‪ -‬س��ید کمال خ��رازی‪ ،‬رئیس ش��ورای‬ ‫راهب��ردی رواب��ط خارج��ی درب��اره تهدی��د ب��ه‬ ‫تحریم‌های بیش��تر ازس��وی انگلیس گفت‪ :‬ایران‬ ‫در ‪ ۲۵۰‬س��ال گذشته هیچ گاه به کشورهای دیگر‬ ‫تجاوز نکرده اما در دفاع از تمامیت ارضی و حیثیت‬ ‫خ��ود همچنان که در این ‪ ۴۰‬س��ال نش��ان داده با‬ ‫کسی شوخی ندارد‪.‬‬ ‫ایس�نا‪ -‬معاون رئیس دفتر سیاس��ی حماس‬ ‫با س��ید عباس عراقچی‪ ،‬معاون سیاس��ی وزیر امور‬ ‫خارجه دیدار و گفت‌وگو کرد‪ .‬سید عباس عراقچی‬ ‫در این دیدار با اش��اره به اینکه حمایت از فلسطین‬ ‫بخش جدایی‌ناپذیر آرمان انقالب اس�لامی است‪،‬‬ ‫بر ت��داوم حمای��ت جمهوری اس�لامی ای��ران از‬ ‫فلس��طین و مقابله با اهداف نامشروع امریکا و رژیم‬ ‫صهیونیستی در منطقه تاکید کرد‪.‬‬ ‫ایرنا‪ -‬سیدعباس موس��وی‪ ،‬سخنگوی وزارت‬ ‫امورخارج��ه در توییتی از س��فر معاون سیاس��ی‬ ‫وزیر ام��ور خارجه ایران به پاری��س با پیام مکتوب‬ ‫رئیس‌جمهوری خبر داد‪ .‬موسوی بامداد سه‌شنبه‬ ‫در این توییت نوش��ت‪ :‬سیدعباس عراقچی‪ ،‬معاون‬ ‫سیاس��ی وزیر امور خارجه به‌عن��وان نماینده ویژه‬ ‫رئیس‌جمه��وری ع��ازم پاری��س ش��د‪ .‬موس��وی‬ ‫تصری��ح ک��رد‪ :‬وی در ای��ن س��فر پی��ام مکتوب‬ ‫حجت‌االسالم‌والمسلمین حسن روحانی را تسلیم‬ ‫امانوئ��ل مکرون‪ ،‬رئیس‌جمهوری فرانس��ه خواهد‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫مهر‪ -‬س��یدعباس موسوی با ابراز نگرانی شدید‬ ‫از درگیری‌های تازه در ابوجا‪ ،‬خش��ونت و توسل به‬ ‫زور در این تظاهرات را محکوم کرد‪ .‬وی با اش��اره به‬ ‫وخامت حال ش��یخ زکزاکی و گذشت بیش از ‪2‬ماه‬ ‫از انتشار گزارش تیم پزشکی مبنی بر نیاز فوری وی‬ ‫و همس��رش به درمان در خارج از کشور اظهار کرد‪:‬‬ ‫از مس��ئوالن نیجریه انتظار می‌رود در سریع‌ترین‬ ‫زمان نس��بت به انتقال ش��یخ ابراهی��م زکزاکی به‬ ‫خ��ارج از بازداش��تگاه برای دسترس��ی ایش��ان به‬ ‫خدمات درمانی مناسب و فوری اقدام کنند‪.‬‬ ‫ایرن�ا‪ -‬رئیس ش��ورای اس�لامی ش��هر تهران‬ ‫ب��ا بی��ان اینکه مع��اون حقوق��ی رئیس‌جمهوری‬ ‫مسئول رسیدگی به موضوع انتخابات شورایاری‌ها‬ ‫ش��ده‪ ،‬گفت‪ :‬از نظ��ر خانم جنیدی ای��ن انتخابات‬ ‫قابل برگزاری اس��ت‪ .‬محسن هاش��می در ادامه با‬ ‫بیان اینکه انتخابات ش��ورایاری جمع��ه‪ ۴ ،‬مرداد‬ ‫در ‪ ۳۵۴‬محل��ه ته��ران برگزار می‌ش��ود از تمامی‬ ‫پایتخت‌نش��ینان برای حضور در پای صندوق رای‬ ‫دعوت کرد‪.‬‬ ‫ایس�نا‪ -‬مرتضی مرادیان ‪،‬س��فیر کش��ورمان‬ ‫در دانمارک در صفحه اینس��تاگرام خود نوش��ت‪:‬‬ ‫رسانه‌های دانمارک گزارش دادند‪ ،‬دولت دانمارک‬ ‫در حال بررس��ی موضوع پیوس��تن به اینس��تکس‬ ‫است‪.‬‬ ‫ایلنا‪ -‬یوش��یهیده سوگا‪ ،‬سخنگوی دولت ژاپن‬ ‫تاکید کرد در موضع این کش��ور برای ارس��ال نیرو‬ ‫به خلیج‌فارس تغییری ایجاد نش��ده و توکیو هنوز‬ ‫برنامه‌ای برای پیوستن به ائتالف دریایی امریکا در‬ ‫خاورمیانه ندارد‪.‬‬ ‫ایسنا‪ -‬در پی استعفای ترزامی از سمت نخست‬ ‫وزیری بریتانیا‪ ،‬بوریس جانس��ون نخست‌وزیر این‬ ‫کشور شد‪.‬‬ ‫روی خط سیاست‬ ‫ملت ایران قاطعانه مقابل زورگویی می‌ایستد‬ ‫ایرن�ا‪ -‬وزارت امور خارجه جمهوری اس�لامی‬ ‫ایران با ابراز تاسف از درگذشت یوکیا آمانو‪ ،‬مدیرکل‬ ‫فقید آژان��س بین‌المللی انرژی اتم��ی و تمجید از‬ ‫فعالیت‌های حرف��ه‌ای وی‪ ،‬مراتب همدردی خود‬ ‫را ب��ا دولت و ملت ژاپن‪ ،‬خان��واده و همکاران او ابراز‬ ‫ک��رد‪ .‬وزارت امور خارجه در پیام خ��ود ادامه داده‬ ‫اس��ت‪ :‬یوکیا آمانو با پیگیری حرفه‌ای و بی‌طرفانه‬ ‫موضوعات و مسائل خلع سالحی در دوران فعالیت‬ ‫خ��ود در آژانس‪ ،‬نقش برجس��ته و تاثیرگذاری در‬ ‫کمک به ارتقای صلح و امنیت بین‌المللی ایفا کرد‪.‬‬
‫چهار‌شنبه‬ ‫‪ 2‬مرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 21‬ذی‌القعده ‪1440‬‬ ‫‪ 24‬ژوئیه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1336‬‬ ‫پیاپی ‪2654‬‬ ‫خداحافظی‬ ‫با قبض کاغذی‬ ‫چشم امید به‬ ‫هواپیماهای کوچک‬ ‫ظهور توانمندی‌ها با «فرصت‌های ساخت داخل»‬ ‫‹ ‹داخلی‌سازی ‪۱۰‬میلیارد دالری‬ ‫رض��ا رحمانی‪ ،‬وزیر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت با بیان اینکه‬ ‫این نمایشگاه پیرو تاکیدات رهبر معظم انقالب درباره ساخت‬ ‫داخل برگزار ش��ده و حضور معاونان رئیس‌جمهوری‪ ،‬وزیران‪،‬‬ ‫نمایندگان مجلس شورای اسالمی و مسئوالن قوه‌قضاییه در‬ ‫نمایشگاه نش��انگر اهمیت و جایگاه این نمایشگاه بوده است‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬هدف معرفی نیازها اس��ت تا شرکت‌های توانمند برای‬ ‫داخلی‌سازی آنها اعالم آمادگی کنند‪.‬‬ ‫به گزارش ایدرونیوز‪ ،‬رحمانی به انعقاد قراردادها در صنعت‬ ‫خودرو اش��اره کرد و گفت‪ :‬ش��رکت‌هایی مانند سازه‌گستر و‬ ‫س��اپکو و قطعه‌س��ازان ‪۸۵‬میلیون یورو برای داخلی‌س��ازی‬ ‫‹ ‹نمایشگاهی فراتر از انتظارها‬ ‫محمدباق��ر عال��ی‪ ،‬مع��اون وزیر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫و رئیس هیات‌عامل س��ازمان گس��ترش و نوس��ازی صنایع‬ ‫ایران(ایدرو) هم از ادامه برگزاری نمایش��گاه‌های تقاضامحور‬ ‫به شکل‌های مجازی و فیزیکی در سامانه‌ها و ساختمان‌های‬ ‫سازمان‌های مرتبط و نیز در‌نظر گرفتن یک دبیرخانه دائمی‬ ‫برای آن خبر داد و گفت‪ :‬برگزاری نمایشگاه ساخت داخل با‬ ‫توجه به منحصربه‌فرد بودن آن با این وسعت و کیفیت مورد‬ ‫توجه بیشتر مقامات عالی رتبه کشور و لشگری قرار گرفت‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در سطح اجرایی نیز بین تمامی نهاد‌ها همکاری‬ ‫و هماهنگی زیادی برای برگزاری این نمایشگاه انجام شده‌‌و‬ ‫این نمایش��گاه چگونگی ارائه نیازها و جمع‌س��پاری آنها را به‬ ‫خوبی برآورده کرده است‪.‬‬ ‫رئیس هیات‌عامل ایدرو گفت‪ :‬بر اس��اس نظر‌‌وزیر صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت و کس��انی که از این نمایشگاه بازدید کردند‬ ‫این نمایشگاه بسیار فراتر از حد انتظارها بود‪.‬‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫‪۴۱‬درصد از فضای این نمایشگاه به صنعت خودرو و قطعات‬ ‫آن اختصاص داش��ت‪ .‬همچنین صنای��ع مربوط به مخابرات‬ ‫‪۱۴‬درص��د‪ ،‬صنایع معدن��ی ‪۱۱‬درص��د‪ ،‬لوازم‌خانگی فلزی‬ ‫و س��ازمان‌ها و نهادها ‪۱۰‬درصد و نفت‪ ،‬گاز و پتروش��یمی‬ ‫‪۳‬درصد از مس��احت نمایش��گاه را به خ��ود اختصاص داده‬ ‫بودند‪.‬‬ ‫‹ ‹بومی‌سازی طراحی و مهندسی‬ ‫به گ��زارش ایدرونیوز‪ ،‬محس��ن صالحی‌نیا‪ ،‬مع��اون وزیر‬ ‫ت یک��ی از جنبه‌های‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت معتقد اس�� ‌‬ ‫ساخت داخل‪ ،‬بومی‌سازی است و در راستای نیاز گوناگون‬ ‫شرکت‌ها مطرح می‌شود و این موضوع تنها در بخش قطعات‬ ‫یا ماشین‌آالت نیس��ت و حتی می‌تواند در بخش طراحی و‬ ‫مهندسی نیز مطرح شود‪.‬‬ ‫مدیرعامل س��ازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی‬ ‫ایران با بیان اینکه ممکن اس��ت شرکتی برای طراحی یک‬ ‫قطع��ه از ی��ک ش��رکت و در تولید آن محصول از ش��رکت‬ ‫دیگ��ر کمک بگیرد‪ ،‬افزود‪ :‬این نمایش��گاه بخش کوچکی از‬ ‫نیاز داخلی‌س��ازی را نش��ان داد و در تمام بخش‌ها می‌توان‬ ‫داخلی‌سازی را اجرا کرد‪.‬‬ ‫مع��اون وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت ب��ا تاکید بر اینکه‬ ‫ساده‌ترین راه ش��رکت‌ها برای تامین نیازهای خود رفتن به‬ ‫سمت واردات است‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬حضور در نمایشگاه ساخت‬ ‫داخل روش��ی جدید برای ش��رکت‌ها اس��ت تا با مذاکره و‬ ‫گفت‌وگو بتوانند زمینه تامین نیازهای خود را برآورد کنند‪،‬‬ ‫به‌طور قطع ش��رکت‌هایی که رویکرد ملی دارند به س��مت‬ ‫خرید محصوالت داخلی می‌آیند‪.‬‬ ‫صالحی‌نیا با تش��ریح ساز‌کار نمایش��گاه برای تامین نیاز‬ ‫داخلی‪ ،‬گفت‪ :‬در نمایش��گاه یک شرکت قطعه یا تجهیزات‬ ‫مورد‌نیاز خود را به نمایش می‌گذارد و ش��رکت س��ازنده‌ای‬ ‫ممکن اس��ت نمونه مش��ابه آن را به‌تازگی تولید کرده باشد‬ ‫و زمینه همکاری دو ش��رکت فراهم ش��ود یا اینکه نمونه‌ای‬ ‫نزدیک به همان محص��ول را تولید کرده و نیاز به تغییرات‬ ‫جزئی داشته باشد و امکان تولید آن محصول فراهم باشد و‬ ‫در نهایت اگر محصول جدیدی تولید ش��ود شرکت سازنده‬ ‫پس از بررسی با ارائه پروپوزال یا پیش‌فاکتور می‌تواند مسیر‬ ‫تولی��د این محصول را در آن ش��رکت ایجاد کن��د و از این‬ ‫طریق زمینه ساخت داخل آن را در کشور به وجود آورد‪.‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه‌ای‬ ‫امسال سازمان گس��ترش و نوس��ازی صنایع ایران(ایدرو)‬ ‫مب��ادرت ب��ه برگ��زاری نمایش��گاهی ک��رد که متف��اوت از‬ ‫نمایشگاه‌های گذشته بود‪.‬‬ ‫روال عمومی نمایش��گاه و ش��رکت‌کنندگان این است که‬ ‫آخرین دس��تاوردهای خود را به نمایش بگذارند و محصوالت‬ ‫جدید را به مخاطبان معرفی کنند‪ .‬اما نمایشگاه «فرصت‌های‬ ‫ساخت داخل و رونق تولید» نخستین نمایشگاه تقاضامحوری‬ ‫بود که صنعتگران پایین‌دستی در حوزه‌های خودرو؛ نفت‪ ،‬گاز‬ ‫و پتروشیمی؛ صنایع معدنی؛ مخابرات؛ دریایی و لوازم‌خانگی‬ ‫محصوالت مورد‌نیاز خود را به صنایع باالدس��تی صنعتگران‬ ‫فعال در حوزه قطعات و ماشین‌آالت تولید معرفی کردند‪.‬‬ ‫با اعم��ال تحریم‌ها از س��وی امریکا‪ ،‬رهب��ر معظم انقالب‬ ‫امس��ال را به‌عنوان «رونق تولید» نام‌گ��ذاری کرد و این امر‬ ‫منجر شد تا اگر فشارهای خارجی به دنبال زمین زدن تولید‬ ‫داخل بودند با تدابیر سیاست‌گذاران داخلی همت ملی شکل‬ ‫بگیرد و تمام س��ازمان‌‌ها و نهاده��ا یک هدف را دنبال کنند‪.‬‬ ‫نهضت خودکفایی از سال‌های گذشته به طور مقطعی دنبال‬ ‫می‌ش��د اما این موضوع از نیمه دوم سال ‪ ۹۷‬به شکل جدی‬ ‫در دس��تور کار مدیران و مس��ئوالن دولتی قرار گرفت و در‬ ‫نخستین نمایشگاه فرصت‌های ساخت داخل و رونق تولید به‬ ‫آگاهی همگان رسید‪.‬‬ ‫صنای��ع با دس��ته‌بندی قطع��ات و تجهی��زات مورد‌نیاز در‬ ‫چندین میز تخصصی آن را در نمایشگاهی دائمی در معرض‬ ‫بازدی��د صنعتگران ح��وزه خود قرار داده‌ان��د‪ .‬از نکات مثبت‬ ‫نمایشگاه امسال امضای چندین قرارداد بین صنایع گوناگون‬ ‫بود‪.‬‬ ‫قطعات و ملزومات مورد‌نیازش��ان قرارداد بس��تند‪ .‬همچنین‬ ‫ش��رکت‌هایی مانند مخابرات‪ ،‬ایرانس��ل و هم��راه‌اول هزاران‬ ‫قطعه برای داخلی‌سازی به نمایشگاه آورده بودند‪.‬‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت با تاکید بر اینکه رس��انه‌ها‬ ‫به انعکاس مطلوب فضای به‌وجود‌آمده برای تعمیق س��اخت‬ ‫داخل کمک کنند‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬داخلی‌س��ازی ‪۱۰‬میلیارد دالر‬ ‫اق�لام و قطعات وارداتی بین ش��رکت‌هایی ک��ه می‌خواهند‬ ‫ت تا شرکت‌های داخلی‬ ‫ساخت داخل کنند توزیع ش��ده اس ‌‬ ‫این قطعات را داخلی‌س��ازی کنند که این موضوع خود نقش‬ ‫مهمی در اشتغالزایی و ایجاد اشتغال جدید خواهد داشت‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینکه نرخ ارز نیز در این روزها تثبیت ش��ده‬ ‫اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬تثبیت نرخ ارز به نفع تنظیم بازار و تولید است‬ ‫و در این چند ماه کارهای بزرگی مانند همین نهضت ساخت‬ ‫داخل نیز شروع ش��د که ظرفیت‌های جدیدی برای تولید و‬ ‫اشتغال در‌بردارد‪.‬‬ ‫رحمانی با تاکید بر اینکه وظیفه‌مان حمایت از تولید است‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬در اس��تان‌ها گروه‌‌های کارشناسی تشکیل شده‬ ‫که به سراغ واحدهای صنعتی و تولیدی می‌روند و مشکالت‬ ‫و مس��ائل آنها را جمع‌بندی می‌کنند‪ .‬همچنین مواردی را به‬ ‫استان‌ها تفویض کردیم تا خودشان کار را با سرعت بیشتری‬ ‫‌پیش ببرند‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ریزش قیمت‌ خودرو‬ ‫ادامه دارد‬ ‫نخس��تین نمایش��گاه «فرصت‌ه��ای س��اخت داخ��ل و رون��ق تولی��د» پیرو‬ ‫تاکیدات رهبر‌معظم انقالب درباره س��اخت داخل برگزار شد‪ .‬حضور معاونان‬ ‫رئیس‌جمه��وری‪ ،‬وزی��ران‪ ،‬نمایندگان مجلس ش��ورای اس�لامی و مس��ئوالن‬ ‫قوه‌قضاییه در این نمایشگاه نشانگر اهمیت و جایگاه آن بوده است‬ ‫‹ ‹امضای ‪ ۱۳۰‬تفاهمنامه‬ ‫محمدرضا عبداللهی‪ ،‬معاون برنامه‌ریزی و توسعه سازمان‬ ‫ایدرو هم از بس��ته ش��دن ‪ ۲۵‬قرارداد همکاری در نخستین‬ ‫نمایشگاه فرصت‌های ساخت داخل و رونق تولید خبر داد و‬ ‫به ایدرونیوز گفت‪ :‬در این نمایش��گاه که از ‪ ۲۷‬تا ‪ ۳۰‬تیر در‬ ‫مرکز نمایشگاه‌های بین‌المللی با حضور ‪ ۲۲۰‬شرکت برگزار‬ ‫شد‪ ،‬بیش از ‪ ۱۳۰‬تفاهمنامه بین شرکت‌های تولیدکننده و‬ ‫متقاضیان گوناگون امضا شد‪.‬‬ ‫او ب��ا اش��اره به اس��تقبال چش��مگیر و خ��ارج از انتظار‬ ‫ش��رکت‌کنندگان و بازدیدکنندگان از نمایشگاه گفت‪ :‬در ‪۳‬‬ ‫روز برگزاری نمایش��گاه بیش از ‪۳‬هزار و ‪ ۳۰۶‬مذاکره برای‬ ‫ساخت داخل انجام شده است‪.‬‬ ‫معاون برنامه‌ریزی و توسعه سازمان ایدرو با اشاره به اینکه‬ ‫ش��رکت‌کنندگان از حضور در این نمایش��گاه رضایت کامل‬ ‫داش��تند‪ ،‬توضیح داد‪ :‬در نخستین نمایشگاه تولیدکنندگان‬ ‫و متقاضی��ان در بخش‌ه��ای صنای��ع خ��ودرو و قطع��ات‪،‬‬ ‫لوازم‌خانگ��ی و لوازم غیرفلزی‪ ،‬مخابرات‪ ،‬صنایع نفت‪ ،‬گاز و‬ ‫پتروش��یمی‪ ،‬صنایع دریایی‪ ،‬صنایع معدن فلزی و غیرفلزی‬ ‫از ‪ ۲۱‬استان کشور حضور داشتند‪ .‬عبداللهی به حضور بیش‬ ‫از ‪ ۲۲۰‬شرکت و تشکل در این نمایشگاه اشاره و تاکید کرد‪:‬‬ ‫در مجمع عمومی سالیانه ‪ ۱۵۰‬ریال سود تقسیم شد‬ ‫تحقق برنامه‌ها و ارتقای سوددهی شرکت توسعه صنایع بهشهر در سال ‪۱۳۹۷‬‬ ‫مجمع عمومی عادی س��الیانه شرکت توسعه‬ ‫به گزارش خبرنگار‬ ‫صنایع بهش��هر با حضور ‪ ۷۴/۹۸‬درصد از س��هامداران ش��رکت درمحل سالن‬ ‫سپهر واقع در مرکز همایش‌های بین‌المللی هتل ارم به آدرس تهران‪ ،‬بزرگراه‬ ‫شهید حقانی بعد از کتابخانه ملی‪ ،‬جنب روگذر شهید همت غرب‪ ،‬هتل بزرگ‬ ‫ارم‪ ،‬برگزار ش��د‪ .‬این جلسه به ریاس��ت آقای ولی‌اله حاجی‌پور و نظارت خانم‬ ‫اله��ام خلیلی و آقای مهرداد فصیحی و دبیری آقای علیرضا فاطمی تش��کیل‬ ‫ش��د‪ .‬در ابتدای این مجمع آقای دکتر نادر جعفر یوس��فی‪ ،‬مدیرعامل شرکت‬ ‫ضمن ارائه گزارش عملکرد هیات‌مدیره به س��واالت بیش��تر سهامداران پاسخ‬ ‫گفت‪ .‬س��پس صورت‌های مالی و ترازنامه ش��رکت برای س��ال مالی منتهی به‬ ‫‪ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹‬به تصویب حضار رسید‪ .‬همچنین در این جلسه پس از تصویب‬ ‫صورت‌های مالی از س��وی س��هامداران تقس��یم مبلغ ‪ ۱۵۰‬ریال سود به ازای‬ ‫هر س��هم مورد تایید حاضران قرار گرفت‪ .‬انتخ��اب روزنامه اطالعات به‌عنوان‬ ‫روزنامه کثیراالنتش��ار شرکت و سازمان حسابرسی به‌عنوان حسابرس بازرس‬ ‫قانونی اصلی و علی‌البدل برای سال مالی ‪ ۹۸‬از دیگر مصوبات این مجمع بود‪.‬‬ ‫‹ ‹پیام هیات‌مدیره به مجمع‬ ‫ضمن عرض س�لام و احترام حضور سروران‬ ‫گرامی و سهامداران محترم‪ ،‬بسیار خرسندیم‬ ‫که پس از یک س��ال تالش و فعالیت‪ ،‬با یاری و‬ ‫عنایت خداوند متعال مجالی دوباره یافتیم تا‬ ‫کارنامه تالشگران گروه توسعه صنایع بهشهر‬ ‫(س��هامی عام) را باری دیگر تقدیم حضورتان‬ ‫نماییم‪ .‬مفتخریم تا اعالم نماییم که در حضور‬ ‫محدودیت‌ه��ا و ش��رایط نامطلوب اقتصادی‬ ‫حاکم بر صنایع گوناگون در کش��ور عزیزمان‪،‬‬ ‫با اتکال به خداوند منان و همراهی و حمایت ش��ما س��هامداران گرانقدر و نیز‬ ‫بهره‌گیری از اراده استوار گروهی و با تالش جمعی‪ ،‬ضمن نگاه به مسئولیت‌های‬ ‫خطیر اجتماعی و انس��انی‪ ،‬توانسته‌ایم ارزش‌آفرینی برای تمامی ذینفعان را از‬ ‫اندیش��ه به عمل محقق نموده و ش��رایطی را فراهم آوریم تا در راستای اجرای‬ ‫برنامه‌های عملیاتی و استراتژیک شرکت گام نهاده و با بهره‌گیری از تخصص‪،‬‬ ‫انعطاف‌پذی��ری فک��ری و درک صحیح مدی��ران اجرائی مجموعه از ش��رایط‬ ‫موجود‪ ،‬به ایفای تعهداتمان جامه عمل بپوشانیم‪.‬‬ ‫در س��الی که گذشت‪ ،‬شرکت توس��عه صنایع بهشهر (سهامی عام) با توکل‬ ‫بر خداوند متعال‪ ،‬کار تیمی‪ ،‬مس��ئولیت‌پذیری و انجام درس��ت کار درس��ت‬ ‫و در س��ایه همراهی س��هامداران محترم‪ ،‬ضمن مدیریت برنامه‌های فروش و‬ ‫ایجاد درآم��د‪ ،‬کنترل و کاهش هزینه‌های تولید در مجموعه و مدیریت منابع‬ ‫انس��انی‪ ،‬همچون سال‌های گذش��ته موفق گردید تا به اهداف مالی و عملیاتی‬ ‫شرکت در قالب بودجه و برنامه‌های از پیش تدوین شده‪ ،‬دست یافته و رضایت‬ ‫س��هامداران محترم را جلب نماید‪ .‬اینک ضمن تشکر از سهامداران محترم که‬ ‫با اعتماد و همراهی خود‪ ،‬دس��تیابی به اهداف شرکت را در سال گذشته میسر‬ ‫س��اختند‪ ،‬تالش خواهیم نمود تا در س��ال ‪ 1398‬نیز با تکیه بر الطاف الهی و با‬ ‫پش��توانه نیروهای مدیریتی در مجموعه‪ ،‬امین اعتماد همگان بوده و در سایه‬ ‫تعهد و تالش‪ ،‬شاهد ادامه مسیر رو به رشد شرکت و امین منافع و رضایتمندی‬ ‫ذینفعان باشیم‪ .‬اطمینان خواهیم داد که شرکت توسعه صنایع بهشهر همواره‬ ‫خود را مفتخر و متعهد به رعایت ضوابط و مقررات و نیز ملزم به حفظ و صیانت‬ ‫منافع تمامی ذینفعان دانسته و این راه را با جدیت ادامه خواهد داد‪.‬‬ ‫دکتر یوس��فی با اش��اره به عملکرد ش��رکت در س��ال مالی م��ورد گزارش‬ ‫خاطرنش��ان کرد‪ :‬درآمدهای عملیاتی شرکت از ‪ ۱۳۱۰‬میلیارد ریال در سال‬ ‫‪ ۹۶‬به ‪ ۲۰۸۹‬میلیارد ریال در س��ال ‪ ،۹۷‬معادل ‪ ۵۹/۳۹‬درصد افزایش داش��ته‬ ‫اس��ت‪ .‬این در حالی اس��ت که سود عملیاتی شرکت در سال ‪ ۹۷‬نسبت به سال‬ ‫‪ ۹۶‬با افزایش ‪ ۶۳/۸۷‬درصدی همراه بوده اس��ت که نشان از عملکرد چشمگیر‬ ‫مدیریت و پرس��نل سختکوش این شرکت خوشنام در بازار سرمایه دارد‪ .‬سود‬ ‫خالص ش��رکت توسعه صنایع بهشهر علی‌رغم مش��کالت گوناگون صنعت از‬ ‫فصول اصلی مهمترین موارد در معرض ریسک‬ ‫رویکرد کسب‌وکار‬ ‫فرآیندهای کسب‌وکار‬ ‫محیط کسب‌وکار و محدودیت‌ها‬ ‫برنامه‌های شرکت‬ ‫کنترل و سازمان‌دهی‬ ‫قابلیت و تجربه شرکت‬ ‫متوسط ریسک سازمان‬ ‫مبلغ ‪ ۱۲۴۲‬میلیارد ریال به ‪ ۳۲۷۰‬میلیارد ریال معادل ‪ ۱۶۳/۲۰‬درصد رشد‬ ‫داشته است‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬جمع دارایی‌های شرکت از رشد ‪ ۱۲/۷۹‬درصدی‬ ‫برخوردار بوده اس��ت‪ .‬ش��ایان ذکر است بدهی‌های س��ال مالی مورد گزارش‬ ‫‪ ۳۴/۲۸‬درصد کاهش نش��ان می‌دهد که جای تقدیر از تیم مالی شرکت دارد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬س��ود انباش��ته ‪ ۶۳/۴۳‬درصد و حقوق صاحبان س��هام از ‪۱۱۳۹۷‬‬ ‫میلیارد ریال به ‪ ۱۳۴۳۰‬میلیارد ریال برابر ‪۱۷/۸۴‬درصد افزایش داشته است‪.‬‬ ‫‹ ‹ماموریت شرکت‬ ‫شرکت توسعه صنایع بهشهر‪ ،‬یک هلدینگ چندرشته‌ای است که با جذب‬ ‫و مدیری��ت مطلوب س��رمایه‌ها‪ ،‬بکارگیری ش��یوه‌های ارزش‌آفرین‪ ،‬افزایش‬ ‫بهره‌وری و بازدهی دارایی ش��رکت‌های عضو گروه‪ ،‬مدیریت پرتفوی و تقویت‬ ‫مزیت رقابتی ش��رکت‌ها در بخش خدماتی و تولیدی به همراه توسعه و تحول‬ ‫سرمایه‌های انسانی خود و داشتن سازمانی یادگیرنده و منعطف‪ ،‬با بکارگیری‬ ‫تمام استعدادها‪ ،‬با هدف خلق ارزش و بهبود کارآفرینی در جامعه و رشد پایدار‬ ‫بازده حقوق صاحبان سهام‪ ،‬فعالیت می‌کند‪.‬‬ ‫‹ ‹چشم‌انداز شرکت‬ ‫براس��اس س��ند چش��م‌انداز‪ ،‬ش��رکت می‌خواه��د به‌عنوان ش��رکت برتر‬ ‫س��رمایه‌گذاری از لحاظ ارزش بازار مطرح باش��د و با جذب و مدیریت سرمایه‬ ‫در صنای��ع و خدمات س��ودآور‪ ،‬ک��ه دارای مزیت رقابت��ی در صنعت پخش و‬ ‫توزیع‪ ،‬صنایع پایه‪ ،‬خدمات مالی‪ ،‬صنایع غذایی و بهداشتی می‌باشد‪ ،‬باالترین‬ ‫ارزش‌ها را برای سهامداران خود به ارمغان آورد‪.‬‬ ‫‹ ‹اهداف کالن استراتژیک تا پایان سال ‪1400‬‬ ‫ ارتقای جایگاه شرکت در بازار سرمایه (بلندمدت و میان‌مدت)‬‫ ارتقای جایگاه شرکت در بازار پول‬‫ ارتقای ارزش‌های شرکت‬‫‹ ‹تجزیه و تحلیل ریسک شرکت‬ ‫به‌منظور برنامه‌ریزی و تدوین اس��تراتژی بلندمدت شرکت توسعه صنایع‬ ‫بهش��هر‪ ،‬تجزیه و تحلیل ریس��ک بر مبنای نس��خه بومی شده چارچوب‌های‬ ‫مطرح مدیریت ریسک در جهان به عمل آمده است‪ .‬در جدول زیر خالصه‌ای از‬ ‫نتایج تجزیه و تحلیل ریسک سازمان که براساس چارچوب یادشده و با مدنظر‬ ‫قرار دادن بیش از ‪ 50‬موضوع از مهم‌ترین اموری که تحت شرایط محیط داخلی‬ ‫و خارجی بر عملکرد شرکت توسعه صنایع بهشهر اثرگذار می‌باشد در قالب ‪6‬‬ ‫سرفصل کلی بررسی گردیده‪ ،‬انعکاس یافته است‪:‬‬ ‫تحلیل کمی ریسک در طیف ‪ 1‬تا ‪5‬‬ ‫‪3/38‬‬ ‫‪3/87‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2/63‬‬ ‫‪2/78‬‬ ‫تحلیل کیفی ریسک‬ ‫ریسک متوسط‬ ‫ریسک متوسط‬ ‫ریسک کم‬ ‫ریسک کم‬ ‫ریسک کم‬ ‫ریسک متوسط‬ ‫ریسک متوسط‬ ‫مهمترین ریسک‌هایی که می‌بایستی در فرآیند کسب‌وکار شرکت توسعه‬ ‫صنایع بهش��هر و شرکت‌های گروه به منظور دس��تیابی به اهداف خود‪ ،‬مورد‬ ‫توجه و ارزیابی قرار گیرند‪ ،‬به شرح زیر ارائه گردیده است‪:‬‬ ‫‪ -1‬ریس�ک نوسانات نرخ بهره‪ :‬شرکت توس��عه صنایع بهشهر در حال‬ ‫حاضر فاقد تسهیالت بانکی می‌باش��د‪ .‬همچنین قراردادهای تسهیالت مالی‬ ‫دریافتی توسط ش��رکت‌های گروه با سررسید نهایتا یک ساله می‌باشد که در‬ ‫صورت تغییر نرخ بهره در سیستم بانکی‪ ،‬هزینه مالی تغییر خواهد نمود‪.‬‬ ‫‪ -2‬ریس�ک کیفیت محصوالت‪ :‬ریس��ک کیفیت محصوالت در برخی‬ ‫شرکت‌های سرمایه‌پذیر که به تولید و عرضه محصوالت اشتغال دارند در قالب‬ ‫رقابت با س��ایر تولیدکنندگان گروه کاالهای مش��ابه‪ ،‬به‌طور مستقیم بر برند و‬ ‫میزان فروش ش��رکت تولیدی و به‌طور غیرمس��تقیم بر شرکت توسعه صنایع‬ ‫بهشهر اثرگذار باشد‪.‬‬ ‫‪ -3‬ریسک نوس�انات نرخ ارز‪ :‬ریسک نوسانات نرخ ارز در ادبیات مالی‪،‬‬ ‫یکی از مهم‌ترین ریس��ک‌های سیس��تماتیک به ش��مار می‌آید‪ .‬نااطمینانی‬ ‫از میزان نوس��انات نرخ ارز ب��رای هر بنگاه اقتصادی خصوصا آن دس��ته که از‬ ‫تسهیالت ارزی اس��تفاده نموده‌اند‪ ،‬یکی از دغدغه‌های اصلی می‌باشد چراکه‬ ‫می‌توان��د جریان مال��ی فعالیت آنها را تحت تاثیر قرار دهد‪ .‬هدف ش��رکت در‬ ‫این خصوص‪ ،‬کاهش حداکثری زیان ناش��ی از نوس��انات نرخ ارز ضمن تعیین‬ ‫تکلیف بدهی‌های ارزی در ش��رکت‌های زیرمجموع��ه‪ ،‬تبدیل و ریالی نمودن‬ ‫آنها و همچنین افزایش فروش صادراتی به جهت جبران بخش��ی از هزینه‌های‬ ‫ناش��ی از این محل می‌باشد که تاثیرات آن به‌طور غیرمستقیم متوجه شرکت‬ ‫توسعه صنایع بهشهر می‌باشد‪.‬‬ ‫‪ -4‬ریس�ک قیمت نهاده‌ه�ای تولی�دی‪ :‬افزایش قیم��ت نهاده‌های‬ ‫تولیدی با توجه به تاثیرپذیری زیاد بهای تمام‌ش��ده در ش��رکت‌های تولیدی‬ ‫زیرمجموعه‪ ،‬در صورت عدم برنامه‌ریزی مناس��ب در جهت کنترل و مدیریت‬ ‫موجودی‌ها و مصرف‪ ،‬می‌تواند در کاهش س��ودآوری آنها تاثیر بسزایی داشته‬ ‫باش��د و نتیجتا به‌طور غیرمستقیم بر عملکرد ش��رکت توسعه صنایع بهشهر‬ ‫تاثیرگذار خواهد بود‪ .‬اجرای پروژه‌های بهینه‌سازی‪ ،‬افزایش بهره‌وری انرژی‪،‬‬ ‫کاهش توقفات ناخواسته و برنامه‌ریزی تولید ازجمله اقداماتی است که در این‬ ‫شرکت‌ها می‌بایستی مورد توجه قرار گیرد‪.‬‬ ‫‪ -5‬ریسک قیمت محصوالت‪ :‬این ریسک در شرکت‌های تولیدی به دو‬ ‫صورت قابل تفس��یر خواهد بود‪ .‬در حالت اول باتوجه به اینکه نرخ‌های فروش‬ ‫در اکثر ش��رکت‌های زیرمجموعه تابع قیمت‌گذاری توس��ط نهادهای ذیربط‬ ‫می‌باش��د و لزوما افزایش نرخ فروش متناسب با نرخ تورم صنعت و افزایش نرخ‬ ‫نهاده‌ها نخواهد بود‪ ،‬ش��رکت‌های گروه با ریسک کاهش حاشیه فروش مواجه‬ ‫خواهند بود‪ .‬از طرف دیگر در صورت کاهش نرخ فروش محصوالت شرکت‌های‬ ‫تولیدی زیرمجموعه به دلیل ش��رایط رقابتی از طریق اعمال تخفیفات فروش‪،‬‬ ‫حاشیه سود عملیاتی شرکت‌ها تحت تاثیر قرار خواهد گرفت‪.‬‬ ‫‪ -6‬ریس�ک مربوط به عوامل بین‌المللی و یا تغییر مقررات دولتی‪:‬‬ ‫ب��ا عنایت به محیط فعالیت‪ ،‬هرگونه تغییرات عمده مرتبط با فعالیت ش��رکت‬ ‫در مقررات تجارت‪ ،‬بورس و مالیات می‌تواند بر ش��رکت اثر بگذارد‪ .‬دش��واری‬ ‫در تامی��ن مواداولیه‪ ،‬نهاده‌های تولید و ماش��ین‌آالت‪ ،‬تبادالت بانکی و نقل و‬ ‫انتقال ارز ناش��ی از تش��دید تحریم‌های بین‌المللی و نیز مش��کالت حاصل از‬ ‫تغیی��ر مداوم قوانین و مق��ررات واردات و صادرات به‌وی��ژه درخصوص تغییر‬ ‫حقوق و عوارض گمرکی و برگشت ارز حاصل از صادرات مهمترین پیامدهای‬ ‫تحمیلی به ش��رکت‌های گروه در این حوزه طی س��ال‌های اخیر بوده است که‬ ‫به‌طور غیرمستقیم شرکت توسعه صنایع بهشهر را تحت تاثیر قرار داده است‪.‬‬ ‫‪ -7‬اقبال مشتریان به محصوالت جایگزین‪ :‬از مهمترین ریسک‌هایی‬ ‫که ش��رکت‌های گ��روه باتوجه به ماهیت کس��ب‌وکار‪ ،‬ب��ا آن مواجه خواهند‬ ‫بود‪ ،‬ریس��ک محص��والت جایگزین می‌باش��د‪ .‬افزایش کیفی��ت‪ ،‬مدیریت بر‬ ‫قیمت‌گذاری فروش و بهبود تحقیق و توسعه محصوالت ازجمله مواردی است‬ ‫که شرکت‌ها می‌بایستی جهت مواجهه با این ریسک بکار گیرند‪.‬‬ ‫‪ -8‬ریسک نقدینگی‪ :‬ریسک نقدینگی باتوجه به شرایط اخیر اقتصادی‪،‬‬ ‫ازجمله ریسک‌هایی است که شرکت‌های گروه با آن مواجه می‌باشند که به‌طور‬ ‫غیرمس��تقیم بر عملکرد شرکت توس��عه صنایع بهشهر تاثیر خواهد گذاشت‪.‬‬ ‫حضور در بورس‪ ،‬داش��تن س��رمایه کافی‪ ،‬س��رمایه‌گذاری در اوراق مالی قابل‬ ‫فروش ب��ا امکان نقد کردن ب��اال‪ ،‬مدیریت منابع و مصارف در سررس��یدهای‬ ‫مختلف‪ ،‬تقسیم سود متناسب با میزان نقدینگی در شرکت‌های گروه‪ ،‬استفاده‬ ‫از تس��هیالت و اعتبارات بانکی با نرخ س��ود حداقل‪ ،‬مدیری��ت پرداخت‌های‬ ‫شرکت و‪ ...‬ازجمله مواردی است که گروه توسعه صنایع بهشهر می‌بایستی در‬ ‫جهت مدیریت ریسک نقدینگی بدان توجه فراوان داشته باشند‪.‬‬ ‫‹ ‹مقابله با آثار تحریم‬ ‫براس��اس اصلی‌ترین متغیره��ای محیط بیرونی کس��ب‌وکار‪ ،‬تحریم‌های‬ ‫بین‌المللی یک‌جانبه و هدفمند بر علیه منافع کشور‪ ،‬نقش بسزایی در عملکرد‬ ‫فعلی و آینده سازمان‌ها به شرح ذیل دارد‪:‬‬ ‫‪ -1‬عدم دسترسی به شبکه سوئیفت بین‌المللی بانک‌ها‪.‬‬ ‫‪ -2‬عدم امکان استفاده از حمل‌ونقل بین‌المللی و کشتیرانی‪.‬‬ ‫‪ -3‬عدم امکان تجارت و معامالت بین‌المللی (واردات مواد اولیه‪ ،‬تکنولوژی‬ ‫و صادرات محصوالت)‪.‬‬ ‫‪ -4‬عدم امکان مبادالت معادن و فلزات‪.‬‬ ‫‪ -5‬عدم دسترس��ی ب��ه خدمات‌دهن��دگان بین‌الملل��ی در زمینه فناوری‬ ‫اطالعات و ارتباطات‪.‬‬ ‫‪ -6‬و غیره‪.‬‬ ‫در این راس��تا در سال گذشته بنا به دستور ش��رکت سرمایه‌گذاری توسعه‬ ‫ملی و طی نامه‌های ارسالی به شرکت‌های تابعه و استعالم و پیگیری‌های انجام‬ ‫ش��ده‪ ،‬مجموعا ‪ 9‬شرکت به صورت مس��تقیم و بقیه به صورت غیرمستقیم از‬ ‫تحریم‌های اعمال شده بر علیه کشور ما تاثیر پذیرفته و مجموعا در ‪ 17‬شرکت‬ ‫زیرمجموعه اقدامات پیشگیرانه در مقابله با این تحریم‌ها انجام پذیرفته است‪.‬‬ ‫طبق فرصت‌س��نجی‌ها و تهدیدانگاری‌های به عمل آمده‪ ،‬تحریم‌ها برای این‬ ‫مجموعه ش��رکت‌‌ها‪ 30 ،‬فرصت قابل اس��تفاده و ‪ 43‬تهدید بالقوه و بالفعل به‬ ‫همراه داش��ته و همه این موارد در کمیته‌های مقابل با تحریم در شرکت‌ها در‬ ‫حال بررسی و ارائه گزارش است‪.‬‬ ‫‹ ‹مزیت رقابتی‬ ‫ب��ا علم به اینکه مزیت رقابتی در زنجی��ره ارزش باید دارای ارزش و کمیاب‬ ‫باش��د و در کوتاه‌م��دت غیرقاب��ل تقلید و کپی کردن باش��د و همچنین مورد‬ ‫اس��تفاده ذی‌نفعان باش��د‪ ،‬می‌توان گفت در شرکت توس��عه صنایع بهشهر و‬ ‫شرکت‌های تابعه برخی از مزیت‌های رقابتی به شرح ذیل می‌باشد‪:‬‬ ‫‪ -1‬منابع انسانی با تجربه و ماندگار‬ ‫‪ -2‬خالقی��ت و نوآوری در خودکفایی مواداولیه در صنعت ش��وینده و تصفیه‬ ‫روغن‬ ‫‪ -3‬اشتغال‌زایی و کارآفرینی‬ ‫‪ -4‬زنجیره تامین (حمل‌ونقل‪ ،‬توزیع و پخش‪ ،‬بازرگانی‪ ،‬شبکه بانکی)‬ ‫‪ -5‬سهم بازار (نفوذ و رهبری بازار)‬ ‫همچنین در این سال بنا بر رویکردهای استراتژی‌محور مدیرعامل محترم‬ ‫و اهتم��ام به وج��ود آمده در معاونت برنامه‌ریزی و توس��عه‪ ،‬ارکان‪ ،‬رویکردها‪،‬‬ ‫فرآیندهای اصلی و پش��تیبانی‪ ،‬سیستم‌های کاربردی مبتنی بر مدل زنجیره‬ ‫ارزش در جهت دس��تیابی به مزیت رقابتی پایدار بررس��ی و سیاس��ت‌گذاری‬ ‫گردید‪ .‬در این رابطه شرکت‌های گروه موظف گردیدند به‌طور مداوم به بررسی‬ ‫مزیت‌های موجود در ش��رکت‌ها براس��اس تحلیل فرآیندی اقدام و نسبت به‬ ‫شناسایی و حفظ و یا ایجاد مزیت‌های رقابتی جدید‪ ،‬در زنجیره ارزش اهتمام‬ ‫و موجبات هم‌افزایی بین شرکت‌ها را ایجاد نمایند‪.‬‬ ‫صورت سود و زیان‬ ‫سال مالی منتهی به ‪ 29‬اسفند ‪1397‬‬ ‫یادداشت‬ ‫درآمدهای عملیاتی‬ ‫هزینه‌های فروش‪ ،‬اداری و عمومی‬ ‫سود عملیاتی‬ ‫سایر درآمدهای غیرعملیاتی‬ ‫سود خالص‬ ‫سود پایه هر سهم‪:‬‬ ‫عملیاتی – ریال‬ ‫غیرعملیاتی – ریال‬ ‫سود پایه هر سهم‪ -‬ریال‬ ‫‪27‬‬ ‫‪29‬‬ ‫‪32‬‬ ‫‪33‬‬ ‫‪33‬‬ ‫‪33‬‬ ‫سال ‪1397‬‬ ‫سال ‪1396‬‬ ‫میلیون ریال‬ ‫‪2.089.179‬‬ ‫(‪)117.853‬‬ ‫‪1.971.326‬‬ ‫‪1.299.262‬‬ ‫‪3.270.588‬‬ ‫میلیون ریال‬ ‫‪1.310.727‬‬ ‫(‪)107.755‬‬ ‫‪1.202.972‬‬ ‫‪39.661‬‬ ‫‪1.242.633‬‬ ‫‪239‬‬ ‫‪157‬‬ ‫‪396‬‬ ‫‪150‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪155‬‬ ‫مجید صدراالشرافی‬
‫‪4‬‬ ‫چهار‌شنبه‬ ‫‪ 2‬مرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 21‬ذی‌القعده ‪1440‬‬ ‫‪ 24‬ژوئیه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1336‬‬ ‫پیاپی ‪2654‬‬ ‫خودرو و قطعه‬ ‫تجارت‬ ‫باوجود رکود در بازار تقاضا‬ ‫روی خط خبر‬ ‫افزایش ‪۳۱‬درصدی‬ ‫تولید سایپا در سال ‪۹۸‬‬ ‫بسیج ملی برای غلبه بر‬ ‫تحریم‌های صنعت خودرو‬ ‫ش��روع تحری��م علیه صنعت خ��ودرو ضرورت‬ ‫همکاری صنایع خودروس��ازی و قطعه‌س��ازی با‬ ‫صنایع دفاعی را مطرح کرد و در این‌باره فرش��اد‬ ‫مقیمی‪ ،‬معاون امور صنایع وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت در نمایشگاه فرصت‌های ساخت و رونق‬ ‫تولی��د اعالم کرده ب��ود‪ ،‬قراردادهای��ی در آینده‬ ‫نزدی��ک بی��ن وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت و‬ ‫وزارت دفاع در حوزه‌های��ی مانند الکترونیک و‪...‬‬ ‫بس��ته خواهد شد تا با استفاده از امکانات داخلی‬ ‫بر تحریم‌ها غلب��ه کنیم‪ .‬محمدرضا نجفی‌منش‪،‬‬ ‫رئیس انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه‬ ‫و قطعه‌س��ازان کشور نیز در این‌باره به ایرنا گفت‪:‬‬ ‫ام��روز در صنایع خودروس��ازی و قطعه‌س��ازی با‬ ‫ش��ماری از ش��رکت‌های خارجی روبه‌رو هستیم‬ ‫که متاثر از تحریم‌ها‪ ،‬کش��ورمان را ترک کرده‌اند؛‬ ‫ب��ر این اس��اس تا آنجا که در ت��وان داریم باید در‬ ‫داخلی‌سازی بکوشیم‪ .‬آنچه امروز به‌طور مشخص‬ ‫مطرح اس��ت‪ ،‬اس��تفاده از ت��وان صنایع نظامی و‬ ‫دفاعی کش��ور اس��ت که ظرفیت باالی��ی به‌ویژه‬ ‫در بخش الکترونیک دارند و از طرفی بیش��ترین‬ ‫کمبوده��ای صنع��ت قطع ‌ه نی��ز در همین حوزه‬ ‫اس��ت‪ .‬وی با بیان اینکه توانمندی صنایع نظامی‬ ‫کشور را از نزدیک مشاهده کرده‪ ،‬خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫توانمن��دی باالی��ی نزد این صنای��ع وجود دارد و‬ ‫به‌طور قطع‪ ،‬سرمایه‌گذاری آنها در صنعت خودرو‬ ‫چاره‌س��از خواهد بود‪ .‬نجفی‌من��ش همچنین از‬ ‫دانشگاه‌ها و شرکت‌های استارت‌آپی و دانش‌بنیان‬ ‫به‌عنوان مراکز دیگری یاد کرد که می‌توان از توان‪،‬‬ ‫تخصص و علم آنها در این مسیر بهره برد‪ .‬گفتنی‬ ‫اس��ت در بحث نهضت خودکفایی‪ ،‬بسیج عمومی‬ ‫و ملی بین نهادها و وزارتخانه‌ها گوناگون ش��کل‬ ‫گرفته تا رونق تولید محقق ش��ده و امسال شاهد‬ ‫بیش��ترین داخلی‌س��ازی در تمام صنایع فلزی و‬ ‫غیرفلزی کش��ور باشیم‪ .‬در این راستا در چند ماه‬ ‫نخست سال با مذاکره و رایزنی‌هایی که انجام شد‬ ‫شاهد انعقاد قراردادهایی بین بخش‌های گوناگون‬ ‫دولت��ی و خصوصی‪ ،‬نظام��ی و غیرنظامی بودیم‪.‬‬ ‫ی صنعت خ��ودرو و وزارت‬ ‫به‌طوری ک��ه همکار ‌‬ ‫دف��اع در برخی قطع��ات الکترونیک‪ ،‬وارد مرحله‬ ‫عملیاتی شده است‪.‬‬ ‫ریزش قیمت‌ خودرو ادامه دارد‬ ‫فاطمه امیر احمدی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫نعمت‌اهلل کاشانی‬ ‫با وجود ریزش‬ ‫قیمت خودروها‪،‬‬ ‫هنوز بازار‬ ‫این محصوالت‬ ‫راکد است‬ ‫و خریداری‬ ‫ندارند‬ ‫بازار خودرو روزهای آرامی را س��پری می‌کند‪ .‬دیگر‬ ‫در این بازار خبری از التهاب‌های نیمه دوم س��ال ‪۹۷‬‬ ‫و چند ماه نخس��ت س��ال ‪ ۹۸‬نیس��ت‪ .‬حباب قیمتی‬ ‫خودرو ترکیده و اگر اتف��اق غیرمنتظره‌ای در بازار ارز‬ ‫و واحدهای خودروس��ازی‌ رخ ندهد‪ ،‬مسیر حرکت نرخ‬ ‫خودرو همچنان در سراش��یبی خواهد بود‪ .‬براس��اس‬ ‫آم��اری که صادق نجفی‪ ،‬مش��اور وی��ژه وزیر صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت اعالم کرده‪ ،‬تولید خودروهای ناقص به‬ ‫صفر رس��یده و از حجم آنها در پارکینگ خودروسازان‬ ‫کاس��ته ش��ده اس��ت‪ .‬همچنین رضا رحمان��ی‪ ،‬وزیر‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت از رصد هفتگی تولید و تیراژ‬ ‫خودروس��ازان گفته و اعالم کرده براساس برنامه‌های‬ ‫وزارتخان��ه‪ ،‬صنعت خودرو در ‪ ۵‬موضوع به‌طور هفتگی‬ ‫رص��د می‌ش��ود‪« :‬آم��ار تولی��د»‪« ،‬انج��ام تعهدات»‪،‬‬ ‫«تکمیل خودروهای کف پارکینگ»‪« ،‬واگذاری اموال‪،‬‬ ‫امالک و ش��رکت‌ها» و «ساخت داخل»‪ .‬انجام هر یک‬ ‫از ای��ن موضوع‌ها منجر به کاه��ش قیمت محصوالت‬ ‫در بازار و نی��ز فروکش کردن التهابی که میدانی برای‬ ‫سودجویی دالل‌ها شده بود‪ ،‬می‌شود‪.‬‬ ‫‹ ‹تعادل در قیمت بازار و کارخانه‬ ‫نعم��ت‌اهلل کاش��انی‪ ،‬رئی��س پیش��ین اتحادی��ه‬ ‫نمایش��گاه‪‎‬داران و فروش��ندگان خ��ودرو ته��ران در‬ ‫گفت‌وگو با‬ ‫گفت‪ :‬وضعیت بازار خودرو نس��بت‬ ‫ب��ه هفته‌های گذش��ته تغییری نک��رده و فقط قیمت‌‬ ‫محص��والت داخلی براس��اس مدل آنها‪ ،‬کاهش��ی بین‬ ‫‪ ۱۰‬تا ‪۱۵‬درصدی داش��ته اس��ت‪ .‬البته با وجود ریزش‬ ‫قیمت‌ها بازار هنوز راکد است و خریداری ندارد‪.‬‬ ‫براس��اس پیش��ینه بازار خودرو‪ ،‬تعطی�لات نوروز و‬ ‫تابس��تان‪ ،‬دو مقطع��ی بود که مردم برای س��فر اقدام‬ ‫به خرید یا تعویض خ��ودرو می‌کردند‪ .‬وی در این‌باره‬ ‫گفت‪ :‬مردم منتظر هس��تند قیمت‌ها به ثبات برس��د‬ ‫و ببینن��د آیا ریزش‌ها ادامه خواهد داش��ت و قیمت‌ها‬ ‫کاهش می‌یابد‪.‬‬ ‫‹ ‹هنوز حباب قیمتی داریم‬ ‫کاظم محمدی‌نیکخواه‬ ‫اگر‬ ‫مصرف‌کننده‬ ‫کاالیی را گران‬ ‫خریداری‬ ‫نکند می‌توان‬ ‫امیدوار بود‬ ‫در بازار توازن‬ ‫برقرار شود‬ ‫رئیس پیشین اتحادیه نمایشگاه‪‎‬داران و فروشندگان‬ ‫خودرو تهران در پاس��خ به این پرس��ش که براس��اس‬ ‫ری��زش قیمت‌ها آیا هن��وز نرخ خ��ودرو دارای حباب‬ ‫قیمتی اس��ت یا خیر‪ ،‬گفت‪ :‬هنوز تف��اوت بین قیمت‬ ‫کارخانه و بازار زیاد اس��ت و این نشان می‌دهد حباب‬ ‫قیمتی به‌طور کامل از بین نرفته است‪ .‬اگر شرکت‌های‬ ‫خودروس��از عرض��ه محصوالت خود را به بازار بیش��تر‬ ‫کنن��د‪ ،‬این دو عدد؛ یعنی ن��رخ کارخانه و بازار‪ ،‬به‌هم‬ ‫نزدیک می‌ش��ود زیرا فاصله بین این دو نرخ در نهایت‬ ‫باید ‪۵‬درصد باشد‪.‬‬ ‫فعاالن صنعت خودرو بر این باور هس��تند که قیمت‬ ‫خ��ودرو باید روزانه با ن��رخ آن در بازار تعیین ش��ود‪.‬‬ ‫قیمت بازار هر قدر اس��ت نرخ کارخانه هم ‪۵‬درصد زیر‬ ‫حاشیه بازار تعیین ش��ود‪ .‬در این‌باره چون بازار کشور‬ ‫دارای ثبات نیس��ت در ح��ق مصرف‌کنندگان اجحاف‬ ‫می‌ش��ود زیرا با ورود دالالن و مدیریت بازار از س��وی‬ ‫آنه��ا‪ ،‬قیمت‌ها افزایش می‌یابد و با تعیین نرخ کارخانه‬ ‫براس��اس چنین بازار آش��فته‌ای به‌طور خ��ودکار نرخ‬ ‫خودروها در حالت افزایش��ی‪ ،‬تثبیت می‌شود‪ .‬کاشانی‬ ‫در این‌باره عنوان کرد‪ :‬قیمت کارخانه نباید بیش��تر از‬ ‫قیمت تمام ش��ده و س��ود معمول ه��ر تولیدکننده‌ای‬ ‫باش��د؛ بنابراین تعیین قیمت در حاش��یه ب��ازار برای‬ ‫زمانی است که در بازار خودرو آرامش برقرار است‪.‬‬ ‫عکس‪:‬‬ ‫مدیرعامل گروه خودروس��ازی س��ایپا از برنامه‬ ‫افزایش ‪۳۱‬درص��دی تولید محصوالت این گروه‬ ‫در س��ال جاری نسبت به س��ال گذشته خبر داد‬ ‫و گف��ت‪ :‬در ‪ ۳‬م��اه نخس��ت امس��ال‪۸۶ ،‬درصد‬ ‫برنامه تولید گروه س��ایپا محقق ش��د که باالتر از‬ ‫س��ایر خودروسازان کش��ور بوده است‪ .‬به گزارش‬ ‫س��ایپانیوز‪ ،‬س��یدجواد س��لیمانی گف��ت‪ :‬گروه‬ ‫خودروس��ازی سایپا امسال ‪ ۴‬اولویت اصلی شامل‬ ‫افزایش تولید‪ ،‬توس��عه س��بد محصوالت‪ ،‬ارتقای‬ ‫کیف��ی و مدیریت هزینه‌ها را در دس��تورکار خود‬ ‫ق��رار داده که ب��ا اجرای ای��ن ‪ ۴‬برنامه‪ ،‬بهره‌وری‬ ‫و س��ودآوری این گروه افزایش خواهد یافت‪ .‬وی‬ ‫ب��ا اش��اره به تالش‌ه��ای چند ماه گذش��ته برای‬ ‫خروج س��ایپا از بح��ران‪ ،‬ادام��ه داد‪ :‬در چند ماه‬ ‫گذش��ته‪ ،‬اقدام‌های��ی از قبیل افزای��ش میانگین‬ ‫تولی��د محصوالت‪ ،‬رش��د عرضه خ��ودرو به بازار‪،‬‬ ‫پاس��خگویی به تعهدات برجای مانده از گذشته‪،‬‬ ‫تکمیل خودروهای دارای کسری قطعات‪ ،‬مدیریت‬ ‫ض مشتریان و بسیاری اقدام‌های دیگر برای‬ ‫اعترا ‌‬ ‫خروج س��ایپا از وضعیت بحرانی س��ال گذشته به‬ ‫اجرا درآمده و موفقیت‌آمیز بوده است‪ .‬مدیرعامل‬ ‫گروه خودروسازی س��ایپا گفت‪ :‬با وجود افزایش‬ ‫‪۱۰۸‬درص��دی نرخ مواد اولی��ه داخلی و خارجی‪،‬‬ ‫ت�لاش کردیم تولید محصوالت یادش��ده را ادامه‬ ‫دهیم تا پاس��خگوی نیاز بازار باشیم‪ .‬سلیمانی با‬ ‫اشاره به اجرای پروژه بومی‌سازی قطعات خودرو‪،‬‬ ‫اف��زود‪ :‬ابت��دای این هفت��ه‪ ،‬گروه خودروس��ازی‬ ‫سایپا توانس��ت برای طراحی و ساخت ‪ ۳۲‬قطعه‬ ‫پیش��رفته‪ ،‬قراردادهایی ب��ه ارزش بیش از ‪۷‬هزار‬ ‫و ‪۴۰۰‬میلیارد ریال با ش��رکت‌های داخلی منعقد‬ ‫کند که زمینه رش��د ارزش‌افزوده و کاهش هزینه‬ ‫تمام‌ش��ده تولی��د را فراه��م خواه��د ک��رد‪ .‬وی‬ ‫در بخ��ش دیگ��ری از اظهارات خود با اش��اره به‬ ‫مشکالت س��ال گذشته صنعت خودرو ادامه داد‪:‬‬ ‫تحریم‌های بین‌المللی‪ ،‬خروج ش��ریکان خارجی‬ ‫گروه س��ایپا از کشور مانند رنو و برلیانس‪ ،‬کاهش‬ ‫ش��دید تیراژ تولید محصوالت‪ ،‬افزایش بی‌سابقه‬ ‫هزینه‌ه��ای تولید و دش��واری تامی��ن مواد اولیه‬ ‫مورد نیاز‪ ،‬از جمله مهم‌ترین مش��کالت سال ‪۹۷‬‬ ‫بوده است‪ .‬سلیمانی با اشاره به برنامه رونق تولید‬ ‫امسال سایپا گفت‪ :‬قصد داریم با برنامه‌ریزی‌های‬ ‫انجام شد ‌ه و بهر ‌ه‪‎‬گیری از توان و ظرفیت داخلی‪،‬‬ ‫عالوه‌بر افزای��ش تیراژ تولی��د محصوالت فعلی‪،‬‬ ‫پروژه‌های گوناگون توس��عه محصوالت جدید را‬ ‫نیز به س��رانجام رس��انده و تولید آنها را با تکیه بر‬ ‫امکانات خود آغاز کنیم‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫خریدوفروش می‌ش��ود‪ .‬یا پ��ژو ‪ ۲۰۶‬تیپ‪ ۲‬این روزها‬ ‫بیش��تر از ‪۷۶‬میلیون تومان بیش��تر معامله نمی‌ش��ود‬ ‫درحالی‌ک��ه همین مدل به ‪۱۰۵‬میلیون تومان در بازار‬ ‫هم رسید‪.‬‬ ‫بازار خودرو روزهای آرامی را س��پری می‌کند‪ .‬دیگر در این بازار‬ ‫خب��ری از التهاب‌های نیمه دوم س��ال ‪ ۹۷‬و چند ماه نخس��ت س��ال‬ ‫‪ ۹۸‬نیس��ت‪ .‬حباب قیمتی خودرو ترکیده و اگر اتفاق غیرمنتظره‌ای‬ ‫ی رخ ندهد‪ ،‬مس��یر حرکت نرخ‬ ‫در بازار ارز و واحدهای خودروس��از ‌‬ ‫خودرو همچنان در سراشیبی خواهد بود‬ ‫وی افزود‪ :‬خودروس��ازان باید تیراژ تولید را افزایش‬ ‫دهند که در نهایت با عرضه بیشتر خودرو‪ ،‬التهاب بازار‬ ‫از بی��ن می‌رود و آمار تقاض��ا پایین می‌آید‪ .‬وقتی بازار‬ ‫بهم می‌ریزد تولید نسبت به تقاضا کمتر باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹حقوق مصرف‌کننده و تولید‌کننده‬ ‫وقت��ی از حمای��ت گفت��ه می‌ش��ود بای��د ح��ق‬ ‫مصرف‌کننده و تولیدکننده‪ ،‬ضایع نشود‪ .‬قطعه‌سازان و‬ ‫همچنین خودروسازان مدعی هستند قیمت تمام شده‬ ‫محصوالت‌شان افزایش یافته زیرا نرخ مواد اولیه مورد‬ ‫نیاز تولید ‪ ۲‬تا ‪ ۳‬برابر ش��ده است‪ .‬از این‌رو قیمت‌های‬ ‫تعیین ش��ده برای خودروها پاس��خگوی هزینه تولید‬ ‫نیست‪ .‬کاشانی با بیان اینکه سازمان‌های نظارتی باید‬ ‫ای��ن موضوع را تایید یا رد کنن��د‪ ،‬گفت‪ :‬نهادهایی که‬ ‫وظیف��ه نظارت و کنترل را بر‌عه��ده دارند باید بگویند‬ ‫ای��ن موضوع چقدر صحت دارد‪ .‬اگر قیمت تمام ش��ده‬ ‫باال باشد باید مدیران دولتی چاره‌اندیشی کنند‪.‬‬ ‫رئیس پیشین اتحادیه نمایشگاه‪‎‬داران و فروشندگان‬ ‫خودرو تهران با بی��ان اینکه بازار خودرو تا حدودی از‬ ‫چش��م س��وداگران افتاده‪ ،‬گفت‪ :‬این بازار نه‌تنها دیگر‬ ‫ب��رای دالالن جذابیتی ندارد که ی��ک دفعه بخواهند‬ ‫‪ ۲۰‬تا ‪ ۳۰‬خ��ودرو خریداری ک��رده و نگهداری کنند‬ ‫و با مدیریت از طریق ش��بکه‌های گوناگون قیمت‌ها را‬ ‫افزایش دهند‪ ،‬بلکه در چند روز گذش��ته دچار ضرر و‬ ‫زیان هم شده‌اند‪ .‬این نش��انه خوبی است زیرا با کوتاه‬ ‫شدن دس��ت دالل‌ها‪ ،‬امید اس��ت ریزش بیشتری در‬ ‫قیمت‌ها داش��ته باش��یم‪ .‬این فعال بازار با بیان اینکه‬ ‫مردم امروز قدرت خرید خودروهای خارجی را ندارند‪،‬‬ ‫اف��زود‪ :‬خودروهای داخلی هر قیمتی داش��ته باش��ند‬ ‫مردم ناچار به خریداری هس��تند؛ از این‌رو برای اینکه‬ ‫‹ ‹عوامل کاهنده نرخ بازار‬ ‫حق قشرهای گوناگون جامعه ضایع نشود باید نظارت‬ ‫بیشتری بر مدیریت بازار انجام شود‪ .‬کاشانی در پایان‬ ‫اظهارکرد‪ :‬امیدواریم خودروس��ازان با افزایش تولید و‬ ‫کیفیت محصوالت‌ش��ان‪ ،‬در راس��تای ج��ذب رضایت‬ ‫مشتریان‪ ،‬گام‌های جدی‌تری بردارند‪ .‬با تحقق این امر‬ ‫به‌طور قطع خأل خودروهای خارجی پر ش��ده و سلیقه‬ ‫تمام قشرها تامین می‌شود‪.‬‬ ‫‹ ‹نبود تقاضا قیمت‌ها را متوازن می‌کند‬ ‫آمارها در چند ماه گذش��ته حکایت از تجاری نشدن‬ ‫حدود ‪۱۷۰‬هزار خودرو داشت که طی خبری که مشاور‬ ‫ویژه وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اعالم کرده‪ ،‬این آمار‬ ‫در حال کاهش اس��ت‪ .‬ص��ادق نجفی به‬ ‫گفته‬ ‫بود‪ ،‬براس��اس آخرین آمارها ح��دود ‪۱۴۰‬هزار خودرو‬ ‫تجاری نش��ده اما خودروسازان در تالش برای تکمیل‬ ‫آنها هستند‪ .‬به‌طوری که در این زمینه‪۲۰ ،‬هزار خودرو‬ ‫از س��وی ایران‌خودرو و ‪۱۶‬هزار خودرو ازس��وی سایپا‬ ‫تکمیل و وارد بازار ش��ده است‪ .‬کاظم محمدی‌نیکخواه‬ ‫از فعاالن بازار خ��ودرو در گفت‌وگوی با‬ ‫درباره‬ ‫تاثی��ر این امر در بازار خودرو گفت‪ :‬پس از اوج گرفتن‬ ‫نرخ خودرو در بازار ش��اهد کاهش قیمت‌ها هستیم و‬ ‫انتظار این است ریزش‌ها ادامه داشته باشد‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینکه عرضه خودرو به بازار به نس��بت‬ ‫وجود دارد اما خریداری نیست‪ ،‬گفت‪ :‬اگر خودروهای‬ ‫ناقص‪ ،‬تجاری ش��ده و وارد بازار شوند برای سوداگران‬ ‫به‌نوعی فاجعه اس��ت چون بسیار متضرر می‌شوند‪ .‬در‬ ‫برخ��ی مدل‌ها‪ ،‬قیم��ت کارخانه و ب��ازار به‌هم نزدیک‬ ‫شده‌اند و این خبر خوبی برای بازار و نگران‌کننده برای‬ ‫دالل‌ها اس��ت‪ .‬به‌عن��وان مثال‪ ،‬پ��ژو ‪ ۴۰۵‬در کارخانه‬ ‫‪۶۸‬میلیون تومان اس��ت و در ب��ازار ‪۷۳‬میلیون تومان‬ ‫این فعال بازار با اش��اره به زنجیره عواملی که منجر‬ ‫ب��ه کاهش نرخ در بازار خودرو ش��ده‌اند‪ ،‬گفت‪ :‬قیمت‬ ‫ارز پایین آمد و کس��انی که مب��ادرت به خرید ‪ ۲۰‬تا‬ ‫‪ ۳۰‬خ��ودرو کرده بودن��د‪ ،‬دچار نگرانی ش��ده‌و برای‬ ‫جلوگیری از ضرر بیش��تر ناگزیر‪ ،‬خودروها را وارد بازار‬ ‫کرده‌اند‪ .‬از س��وی دیگر‪ ،‬خودروس��ازان هم مبادرت به‬ ‫تکمی��ل خودروها و عرضه بیش��تر محصوالت خود به‬ ‫بازار کرده‌اند که تمام این عوامل س��بب ش��د آرامش‬ ‫نسبی با عرضه بیشتر به بازار برگردد‪.‬‬ ‫محمدی‌نیکخواه در پاس��خ به این پرسش که ممکن‬ ‫اس��ت قیمت بازار ب��ه پایین‌تر از نرخ کارخانه برس��د‪،‬‬ ‫اظهارکرد‪ :‬چنین مسئله‌ای در چند دوره زمانی تجربه‬ ‫شده است و اتفاق نادری نیست‪ .‬وقتی عرضه کم باشد‬ ‫و تقاضا باال برود و توازن بهم بخورد و قیمت‌ها افزایش‬ ‫می‌یاب��د‪ ،‬به‌طوری که فاصله نرخ ب��ازار و کارخانه زیاد‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬عکس این موضوع هم اتف��اق می‌افتد که با‬ ‫عرضه زیاد و کاهش تقاضا‪ ،‬قیمت‌ها دچار شکاف شده‬ ‫و قیمت بازار پایین‌تر از کارخانه می‌شود‪.‬‬ ‫محمدی‌نیکخ��واه گفت‪ :‬وقتی قیم��ت دالر ‪۱۵‬هزار‬ ‫تومان ش��د‪ ،‬ن��رخ خودروها تغییر کرد‪ ،‬ح��اال که نرخ‬ ‫دالر ح��دود ‪۱۱‬هزار تومان اس��ت‪ ،‬قیم��ت خودروها‬ ‫باید بین ‪ ۲۰‬تا ‪۲۵‬درصد از س��وی شرکت‌های سازنده‬ ‫کاهش پیدا کن��د‪ .‬این فعال بازار ادامه داد‪ :‬زمانی که‬ ‫س��ازندگان با افزایش نرخ ارز خواس��تار باال رفتن نرخ‬ ‫محصوالت‌شان بودند‪ ،‬به‌دلیل ارزبر بودن آنها‪ ،‬طبیعی‬ ‫اس��ت امروز باید متناس��ب با کاهش قیمت ارز قیمت‬ ‫خودروها هم پایین بیاید‪.‬‬ ‫محمدی‌نیکخ��واه در پای��ان تاکی��د ک��رد‪ :‬اگ��ر‬ ‫مصرف‌کننده کاالی��ی را گران خریداری نکند می‌توان‬ ‫امیدوار بود که در بازار توازن برقرار شود‪ ،‬به‌ویژه اینکه‬ ‫خ��ودرو مانند م��واد غذایی جزو کااله��ای ضروری و‬ ‫حیاتی برای خانواده‌ها نیست‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫عب�اس مجیدی‌نژاد‪-‬رئی�س انجم�ن صنف�ی مراکز‬ ‫معاینه فنی خودرو کشور‪ :‬سیاست‌گذاری در سازمان امور‬ ‫مالیاتی‪ ،‬مودی‌محور است؛ یعنی باید مودی‌مداری را به‌عنوان‬ ‫سیاس��ت بنیادین نظام مالیاتی دانس��ت‪ .‬بنابرای��ن برخورد‬ ‫محترمانه و مناس��ب با مودیان و احترام به حقوق شهروندی‬ ‫آنها و آگاه‌س��ازی مردم نس��بت به تکالیف قانونی‌شان و رفع‬ ‫دغدغه‌های مالیاتی آنها از اهمیت بس��یاری برخوردار اس��ت‪.‬‬ ‫از آنجایی‌ک��ه مالیات هم از حقوق بیت‌المال و هم حق مردم‬ ‫اس��ت‪ ،‬کس��ی حق ندارد در وصول مالیات که به بیت‌المال و‬ ‫م��ردم تعلق دارد‪ ،‬کوتاهی و قصور کند‪ .‬وصول مالیات را باید‬ ‫در راستای اجرای عدالت دانست و در این زمینه نباید مرتکب‬ ‫ظلم یا بی‌عدالتی شد‪.‬‬ ‫ام��ا یک��ی از مواردی که ب��ه علت نق��ص در قانون موجب‬ ‫چالش‌های گوناگونی ش��ده و به نوع��ی بی‌عدالتی در حقوق‬ ‫ش��هروندان و اصناف را به‌وجود آورده‪ ،‬قانون ارزش‌افزوده در‬ ‫کشور است‪ .‬براساس مطالعه مرکز پژوهش‌های مجلس یکی‬ ‫از دالیل دس��ت‌نیافتن به سیاست مالیات ارزش‌افزوده در ‪۱۰‬‬ ‫ف ناشی‬ ‫سال گذشته‪ ،‬نبود یک نظام مناسب حکمرانی و ضع ‌‬ ‫از نهاد سیاس��ت‌گذار بوده است‪ .‬نخستین آسیبی که در این‬ ‫گزارش به آن اش��اره می‌شود از س��وی نظام سیاست‌گذاری‬ ‫و تنظیم‌گ��ری بر اجرای قانون مالی��ات ارزش‌افزوده و درباره‬ ‫«تعادل نداشتن اهداف باالدستی و شرایط اقتصادی کشور»‬ ‫است‪.‬‬ ‫در شرایط اقتصادی کنونی که نهادها و بنگاه‌های اقتصادی‬ ‫با رکود عمیق و تحریم‌ها‪ ،‬با مشکالت گوناگون پیش‌روی‌شان‬ ‫دس��ت‌وپنجه نرم می‌کنند سیاس��ت مالیاتی باید به‌گونه‌ای‬ ‫ارزش‌افزوده معضل دیگری برای مراکز معاینه فنی‬ ‫تعیین ش��ود که بر ض��د چرخه اقتص��ادی حاضر‬ ‫عمل کرده و کمک به بنگاه‌های اقتصادی را محور‬ ‫سیاست‌گذاری قرار دهند در صورتی که این چرخه‬ ‫معیوب نه‌تنها کمکی به احوال اجتماعی و اقتصادی‬ ‫نکرده‪ ،‬بلکه به عاملی در راس��تای تضعیف نهادها و‬ ‫بنگاه‌های اقتصادی تبدیل شده است‪.‬‬ ‫در مطالعه دیگری در مرکز پژوهش‌های مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی «بررس��ی اجمالی عملکرد قان��ون مالیات‬ ‫ارزش‌افزوده و مهم‌ترین چالش‌های آن» آمده است‪:‬‬ ‫« موضوعی که در اینجا باید به آن توجه کنیم این اس��ت‬ ‫که س��ازمان امور مالیاتی هنوز مش��خص نکرده راهبرد این‬ ‫س��ازمان برای گسترش دامنه مشموالن موضوع این قانون تا‬ ‫کجا خواهد بود؟ به‌عبارت دیگر‪ ،‬سازمان چند فراخوان دیگر‬ ‫الزم دارد تا ثبت‌نام هم��ه مؤدیان موضوع این قانون تکمیل‬ ‫ش��ود یا دامنه ش��مول این قانون تا چه سطحی از فعالیت‌ها‬ ‫خواهد بود؟»‬ ‫در ادام��ه آمده اس��ت؛«به عبارت دیگ��ر در یک صنعت یا‬ ‫صنف(به‌طور عمده فعاالن باالدس��تی) به‌عن��وان مؤدی این‬ ‫قانون و مش��مول مالیات و برخی دیگر اساس��ا مؤدی قانون‬ ‫نبودند یا در یک فعالیت صنفی با مختصات و کارکرد یکسان‬ ‫گروهی مشمول و مؤدی و گروه دیگر غیرمشمول و در نهایت‬ ‫مؤدی قانون نبودند‪ .‬این روش مشکالت و معضالت اجرایی و‬ ‫اقتصادی زیادی را به فعاالن اقتصادی تحمیل کرده است‪».‬‬ ‫با وجود مشکالت و معضالت گوناگون در بخش اجرایی این‬ ‫قانون هنوز اقدامی عاجل برای رفع موانع به‌وجود آمده انجام‬ ‫نشده است و هر چه زمان بیشتری می‌گذرد فعاالن اقتصادی‬ ‫با معضالت بیش��تری روبه‌رو می‌ش��وند‪ .‬در گزارش‬ ‫یادش��ده نیز این مورد آورده ش��ده است‪« :‬با وجود‬ ‫پذیرش محدودیت‌ها باید پذیرفت که اجرای کامل‬ ‫و گس��ترده قانون مالیات ارزش‌اف��زوده مرحله‌ای‪،‬‬ ‫مشکالت و چالش‌های جدی و زیانباری را به برخی‬ ‫فعاالن در فعالیت‌ه��ای اقتصادی گوناگون تحمیل‬ ‫کرده است‪».‬‬ ‫ب��رای رف��ع موانع سیاس��ت‌گذار باید با بررس��ی ش��رایط‬ ‫اقتصادی و با لحاظ منافع بنگاه‌های اقتصادی سیاست‌گذاری‬ ‫را انجام دهد‪.‬‬ ‫«نهاد سیاس��ت‌گذار باید مبتنی بر شرایط اقتصادی کشور‬ ‫از جمل��ه تورم و رکود‪ ،‬سیاس��ت‌های مالیات��ی درباره میزان‬ ‫وص��ول مالیات‪ ،‬نح��وه برخورد با مؤدیان‪ ،‬تعیین و تقس��یط‬ ‫جرای��م‪ ،‬معرف��ی پایه‌ه��ای مالیاتی جدید‪ ،‬تعدی��ل نرخ‌های‬ ‫مالیاتی‪ ،‬ساماندهی هوشمند معافیت‌های مالیاتی‪ ،‬شناسایی‬ ‫بخش‌های غیررس��می اقتصاد و مبارزه ب��ا فرار مالیاتی و‪ ...‬را‬ ‫تعدیل و اصالح کند‪».‬‬ ‫با ابالغ نرخ مراکز معاینه فنی خودرو در کشور‪ ،‬این معضل‬ ‫برای مراکز معاینه فنی هم دو چندان ش��د‪ .‬از مهر س��ال ‪۹۵‬‬ ‫ب��ه بخش حقیقی آن ارزش‌اف��زوده تعلق نمی‌گرفت و بخش‬ ‫حقوقی مراکز موظف به دریافت و پرداخت بودند‪ .‬در صورتی‬ ‫که در نرخنامه قید ش��ده مراکز باید از دریافت هرگونه وجه‬ ‫اضافی خ��ودداری کنند‪ .‬مبلغ ارزش‌اف��زوده در برخی مراکز‬ ‫دریافت و در بعضی دیگر دریافت نش��ده و با دریافت نش��دن‬ ‫ارزش‌اف��زوده موظف به پرداخت آن ش��دند و تعداد زیادی از‬ ‫مراکز معاینه فنی ار این فرآیند نادرست‪ ،‬ناراحت بودند‪.‬‬ ‫پنداری س��ازمان‌های متولی در ام��ر معاینه فنی خودرو با‬ ‫اندک‌بینی مدیریتی از میس��ر اصلی جدا شده و مراکز معاینه‬ ‫فنی را محلی برای کسب درآمد برای دولت دانسته‌اند‪.‬‬ ‫براس��اس گزارش سازمان بهداش��ت جهانی ‪ WHO‬همه‬ ‫س��اله بیش از یک میلیون و ‪۲۰۰‬هزار نفر در سوانح جاده‌ای‬ ‫کش��ته و بیش از ‪۵۰‬میلیون نفر مصدوم می‌ش��وند‪ .‬مطالعات‬ ‫این سازمان نشان می‌دهد تا سال ‪۱۳۹۹(۲۰۲۰‬خورشیدی)‬ ‫تصادفات جاده‌ای به س��ومین عل��ل مرگ‌ومیر و معلولیت در‬ ‫جامعه بشری تبدیل می‌شود‪.‬‬ ‫در کش��ور ما وخامت اوضاع از این هم بس��یار بدتر اس��ت‪.‬‬ ‫براس��اس گزارش رسمی سایت پزش��کی قانونی در سال ‪۹۷‬‬ ‫‪۱۷‬ه��زار و ‪ ۱۸۳‬نفر متوفی و ‪۳۶۷‬ه��زار و ‪ ۴۵۱‬نفر مصدوم‬ ‫شده‌اند‪.‬‬ ‫در گ��زارش مرکز پژوهش‌های مجلس ش��ورای اس�لامی‬ ‫باعنوان بررس��ی دالی��ل و هزینه‌های اقتص��ادی و اجتماعی‬ ‫ح��وادث رانندگی در کش��ور‪ ،‬براس��اس نتایج محاس��بات و‬ ‫پژوهش‌های انجام ش��ده‪ ،‬هزینه‌های اقتص��ادی و اجتماعی‬ ‫ناش��ی از تصادفات رانندگی در کش��ور‪ ،‬رقم باالیی را نش��ان‬ ‫می‌دهن��د‪ .‬ب��ه طوری ک��ه این رق��م به‌طور تقریب��ی حدود‬ ‫‪۸.۵‬درص��د از تولید ناخالص داخلی کش��ور اس��ت و تعمیم‬ ‫این میزان خس��ارت برای س��ال ‪ ۱۳۹۰‬با فرض ثابت ماندن‬ ‫ضرایب برآورد شده‪ ،‬حدود ‪ ۵۱۸۹۱۳.۸‬میلیارد ریال خواهد‬ ‫بود‪.‬‬ ‫باری با این دیدگاه مدیریتی که نهاد دولتی برای انتفاع این‬ ‫فرآیند را محور قرار داده‪ ،‬نتیجه‌ای جز انحراف از مسیر اصلی‬ ‫در مراکز معاینه فنی حاصل نخواهد شد‪.‬‬
‫چهار‌شنبه‬ ‫کارخانه‌های سیمانی‬ ‫زیر قیمت نمی‌فروشد‬ ‫‪ 2‬مرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 21‬ذی‌القعده ‪1440‬‬ ‫‪ 24‬ژوئیه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1336‬‬ ‫پیاپی ‪2654‬‬ ‫بیشترین ضعف چین در مصرف انواع کامودیتی‌ها بر مس حاکم بود‪.‬‬ ‫واردات مس نوردشده در ژوئن در مقایسه با مه ‪ ۹.۷‬درصد کاهش‬ ‫داش��ت و واردات کانی و کنس��انتره مس نیز کاهش ‪۲۰.۴‬درصد را‬ ‫تجربه کرد‬ ‫باش��د اما دلیل بخ��ش زیادی از کاه��ش واردات مس‬ ‫نوردش��ده به کمبود تقاضا مربوط می‌شود‪ .‬نگاه ماه به‬ ‫ماه و پ��س از آن فصل به فصل به تقاضای مس چین‪،‬‬ ‫این رون��د نزولی را تایید می‌کند‪ .‬در فصل دوم س��ال‬ ‫ج��اری میالی‪ ،‬اول آوری��ل (‪ ۱۲‬فروردین) تا ‪ ۳۰‬ژوئن‬ ‫(‪۹‬تیر)‪ ،‬واردات مس نوردش��ده ب��ه ‪ ۱.۰۹۲‬میلیون تن‬ ‫رسید‪ .‬این رقم در مقایسه با فصل نخست ‪ ۷.۵‬درصد و‬ ‫در مقایس��ه با فصل دوم سال گذشته ‪۲۰‬درصد کاهش‬ ‫داشته است‪.‬‬ ‫البته داس��تان کاهش‪ ،‬برای سایر کامودیتی‌ها صدق‬ ‫نمی‌کن��د‪ .‬واردات نفت خام چین در فصل دوم س��ال‬ ‫جاری بیش��تر ش��د و به ‪ ۹.۹‬میلیون بشکه در روز در‬ ‫فص��ل دوم و ماه‌های آوریل تا ژوئ��ن (‪ ۱۱‬فروردین تا‬ ‫‪ ۹‬تی��ر) رس��ید‪ .‬این در حالی اس��ت ک��ه واردات نفت‬ ‫خ��ام چین در فصل نخس��ت و ماه‌های ژانویه تا مارس‬ ‫(‪۱۱‬دی ت��ا ‪۱۰‬فروردین) ‪ ۹.۸۳‬میلیون بش��که در روز‬ ‫بود‪ .‬همچنین چین در فصل دوم سال گذشته میالدی‬ ‫‪ ۹.۰۴‬میلیون بشکه در روز نفت وارد می‌کرد‪.‬‬ ‫به نظر می‌رسد در نیمه نخست سال جاری میالدی‪،‬‬ ‫واردات چی��ن ن��ه تنها تضعیف نش��ده بلک��ه به دلیل‬ ‫جریان��ات مربوط به کمبودهای تجاری و اس��تراتژیک‬ ‫تقویت نیز شده است‪ ،‬هر چند این احتمال وجود دارد‬ ‫که این رش��د در نیمه دوم س��ال کمتر باشد اما آنچه‬ ‫مسلم اس��ت‪ ،‬این اس��ت که این روزها چین همچنان‬ ‫یادداشت‬ ‫روای��ت ای��ن روزه��ای چین این اس��ت ک��ه تنش‬ ‫تج��اری‌اش ب��ا امری��کا تقاضای ای��ن کش��ور را برای‬ ‫مناب��ع طبیعی کم کرده اس��ت‪ ،‬در حالی که چین در‬ ‫جایگاه دومین اقتصاد بزرگ جهان همواره بزرگ‌ترین‬ ‫مش��تری‌های این اقالم به شمار می‌آمده است‪ .‬اعداد و‬ ‫ارقام اما درستی این روایت را تایید نمی‌کنند‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫به نقل از ماینینگ‪ ،‬به نظر می‌رسد‬ ‫اقتصاد چین در روزهای پرتنش��ی قرار داشته باشد اما‬ ‫رش��د تولید ناخالص داخلی این کش��ور در فصل دوم‬ ‫س��ال جاری میالدی ‪ ،‬اول آوریل (‪ ۱۲‬فروردین) تا ‪۳۰‬‬ ‫ژوئن (‪۹‬تیر) از ‪ ۶.۴‬درصد به ‪۶.۲‬درصد کاهش داش��ته‬ ‫و تقاضا برای کامودیتی‌ها به طور چشمگیر خوب است‪.‬‬ ‫البته داده‌های گمرکی چین در ماه گذش��ته میالدی‪،‬‬ ‫حکایت از کاهش واردات مس‪ ،‬زغال‌سنگ‪ ،‬سنگ‌آهن‬ ‫و نف��ت خام دارد و ای��ن دورنما را ایج��اد می‌کند که‬ ‫تقاض��ا ب��رای کامودیتی‌های اصلی در چی��ن در حال‬ ‫کاهش اس��ت اما قضاوت تنها بر اس��اس داده‌های یک‬ ‫ماه قابل اعتماد نیس��ت و در این زمینه حتی می‌تواند‬ ‫گمراه‌کننده باشد‪ .‬برای مثال واردات نفت خام در ژوئن‬ ‫(خرداد‪-‬تیر) در مقایسه با مه (اردیبهشت‪-‬خرداد) ‪۱.۶‬‬ ‫درصد کاهش داش��ت‪ .‬رقم مربوط ب��ه کاهش واردات‬ ‫زغال‌س��نگ نیز بس��یار کم و ‪۳۷۰‬هزار تن بود‪ .‬واردات‬ ‫س��نگ‌آهن نیز در ژوئن در مقایسه با مه ‪ ۱۰.۲‬درصد‬ ‫کمت��ر بود‪ .‬البت��ه این کاه��ش را می‌ت��وان برآمده از‬ ‫چالش‌هایی دانس��ت ک��ه دومین صادرکنن��ده بزرگ‬ ‫سنگ‌آهن به چین با آن در کشمکش است‪ .‬این روزها‬ ‫شرکت واله در تالش است از بسته شدن معادنش جان‬ ‫س��الم به در ببرد‪ .‬این چالش برآمده از فاجعه شکستن‬ ‫س��د باطله یکی از معادن این شرکت برزیلی در ژانویه‬ ‫(دی –بهمن) است‪.‬‬ ‫در این بین اما بیشترین ضعف چین در مصرف انواع‬ ‫کامودیتی‌ها بر مس حاکم بود‪ .‬واردات مس نوردش��ده‬ ‫در ژوئن در مقایس��ه با مه ‪ ۹.۷‬درصد کاهش داشت و‬ ‫واردات کانی و کنسانتره مس نیز کاهش ‪۲۰.۴‬درصد را‬ ‫تجربه کرد‪ .‬البته کمبود کانی و کنس��انتره در بازارهای‬ ‫جهانی می‌تواند توجیه‌کننده بخش��ی از کاهش واردات‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫مس‪ ،‬تنها نقطه ضعف چین‬ ‫موتور رشد تقاضای جهانی نفت باقی مانده است‪.‬‬ ‫واردات زغال سنگ چین هم در فصل دوم در مقایسه‬ ‫با فصل نخست‪ ،‬افزایش��ی بود و به ‪ ۷۹.۸۶‬میلیون تن‬ ‫رس��ید‪ .‬این رقم در مقایسه با فصل نخست سال جاری‬ ‫‪۷‬درصد رش��د داش��ت و چین در فصل نخست ‪۷۴.۶۳‬‬ ‫میلیون ت��ن زغال س��نگ وارد کرد‪ .‬افزای��ش واردات‬ ‫زغال سنگ با وجود نگرانی‌هایی اتفاق افتاد که درباره‬ ‫کاهش هزینه‌ه��ای گمرکی در محموله‌های اس��ترالیا‬ ‫وجود داش��ت‪ .‬در واقع اس��ترالیا ب��رای تقویت عرضه‬ ‫زغال‌س��نگ در داخل کش��ور به این حرکت دست زده‬ ‫بود‪.‬‬ ‫واردات سنگ‌آهن چین نیز در فصل دوم سال جاری‬ ‫می�لادی ضعیف‌تر بود اما این اتفاق را می‌توان بیش از‬ ‫هر چیز به کاهش شمار محموله‌های آبی نسبت داد که‬ ‫از برزیل به چین می‌آید؛ کاهش برآمده از فروپاشی سد‬ ‫باطله‌ای که پیش‌تر به آن اش��اره شد‪ .‬عالوه بر برزیل‪،‬‬ ‫سنگ‌آهن در آوریل (فروردین‪-‬اردیبهشت) در استرالیا‬ ‫نیز دچار بحران ش��ده بود؛ بحرانی که برآمده از گردباد‬ ‫گرمس��یری بود که در مارس (اسفند‪-‬فروردین) اتفاق‬ ‫افتاد و به اصلی‌ترین مناطق تولیدکننده سنگ‌آهن در‬ ‫این کشور آسیب زد‪ .‬در نهایت اما کاهش ‪ ۸.۶‬درصدی‬ ‫واردات س��نگ‌آهن در فصل دوم س��ال جاری میالدی‬ ‫در مقایس��ه با فصل نخست به کاهش تولید فوالد این‬ ‫کشور منجر نشده است‪ .‬حجم محصوالت فوالدی چین‬ ‫در ژوئن ‪ ۸۷.۵۳‬میلیون تن بود‪ .‬این رقم کمتر از ‪۸۹.۹‬‬ ‫میلی��ون تن در مه اس��ت اما میانگی��ن تولید فوالد در‬ ‫ژوئ��ن ‪ ۲.۹۲‬میلیون تن در روز ب��ود‪ ،‬در حالی که این‬ ‫رقم در مه ‪ ۲.۸۷‬میلیون تن بود‪.‬‬ ‫در مجم��وع‪ ،‬واردات کامودیتی‌ه��ای اصلی به چین‬ ‫حکایت از افت و خیزی دارد که نشانگر جنب و جوش‬ ‫بازار اس��ت؛ اتفاقی که البته درباره مس صادق نیست و‬ ‫تنها فلز سرخ اس��ت که در چین در موضع ضعف قرار‬ ‫گرفته اس��ت‪ .‬با این‌حال تقاضا برای فلزات صنعتی در‬ ‫نیمه دوم س��ال‪ ،‬کلید پاسخ به این پرسش است که آیا‬ ‫با موفقیت‪ ،‬چالش‌های برآمده از جنگ تجاری با چین‬ ‫را مدیریت کرده است؟‬ ‫‪5‬‬ ‫چرا معدن‬ ‫خبرساز است؟‬ ‫ثمن رحیمی‌راد‬ ‫برگردان‪:‬‬ ‫ثمن رحیمی‌راد‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫تقاضا برای‬ ‫فلزات صنعتی‬ ‫در نیمه دوم‬ ‫سال‪ ،‬کلید پاسخ‬ ‫به این پرسش‬ ‫است که آیا‬ ‫با موفقیت‪،‬‬ ‫چالش‌های‬ ‫برآمده از جنگ‬ ‫تجاری با چین‬ ‫مدیریت شده‬ ‫است؟‬ ‫روزنامه‌نگار‬ ‫چرا معدن خبرساز است؟ نخستین پاسخی که‬ ‫می‌توان به این پرس��ش داد این اس��ت که معدن‬ ‫پولس��از اس��ت‪ ،‬درنتیجه بخشی از بازار ملی برای‬ ‫هر کش��ور و بازار جهانی و هر آنچه به آنها مربوط‬ ‫می‌شود را معادن به خود اختصاص می‌دهند‪ .‬این‬ ‫بع��د قضیه به فراخور آنک��ه درآمدهای معدنی تا‬ ‫کج��ا در اقتصاد یک کش��ور نف��وذ کرده‌اند و چه‬ ‫سهمی از درآمد ملی را به خود اختصاص داده‌اند‪،‬‬ ‫بیش��تر یا کمتر اهمیت پی��دا می‌کند‪ .‬دوم اینکه‬ ‫شرایط کار در معدن سخت است و معادن به‌ویژه‬ ‫ان��واع زیرزمینی آنها اس��تعداد باالی��ی در ایجاد‬ ‫تلف��ات مالی و جانی دارن��د؛ تلفاتی که می‌توانند‬ ‫افکار عمومی را به س��مت خود جذب کنند‪ .‬حال‬ ‫اگر معدنکاری از ش��کل صنعتی خود خارج شود‬ ‫و ص��ورت غیرقانونی بگیرد‪ ،‬تلفات و عمق فجایع‬ ‫برآمده از آنها بیش��تر می‌ش��ود‪ .‬سوم اینکه تاثیر‬ ‫آنچ��ه در بخش مع��دن جهان اتف��اق می‌افتد را‬ ‫نمی‌توان تنها به یک کشور محدود کرد‪ ،‬کم و زیاد‬ ‫ش��دن تولید در کشوری مانند استرالیا در نتیجه‬ ‫یک توفان یا وقوع حادثه‌‌ای مانند شکس��تن سد‬ ‫باطله در برزیل‪ ،‬کش��وری مانند چین را به عنوان‬ ‫یکی از بزرگ‌تری��ن مصرف‌کنندگان محصوالت‬ ‫معدن��ی دو کش��ور دیگ��ر بی‌تاثی��ر نمی‌گذارد‪،‬‬ ‫هرچند این ‪ ۳‬کش��ور در قاره‌ه��ای متفاوت قرار‬ ‫گرفته باشند‪ .‬درواقع تولید و مصرف مواد معدنی‬ ‫است که این ‪ ۳‬نقطه دور از هم را در جهان به هم‬ ‫ربط می‌دهد‪ .‬چهارم‪ ،‬تنش‌های سیاس��ی برآمده‬ ‫از رقابت بین جوامع بر س��ر تصاحب گنجینه‌های‬ ‫زمین اس��ت‪ .‬این گنجینه‌ها مانند سوختی برای‬ ‫پیشروی کشورها در مسیر توسعه عمل می‌کنند‬ ‫و م��واد معدنی ب��ا تاثیری که در این زمینه دارند‪،‬‬ ‫س��بب تنش و در پی آن ایجاد خبر می‌ش��وند و‬ ‫اینچنین است که معدن خبرساز می‌شود‪.‬‬
‫‪6‬‬ ‫چهار‌شنبه‬ ‫‪ 2‬مرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 21‬ذی‌القعده ‪1440‬‬ ‫‪ 24‬ژوئیه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1336‬‬ ‫پیاپی ‪2654‬‬ ‫بازار مالی‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫بانک مرکزی تا ‪ ۳‬ماه باید مقدمات تولید رمزارز در کشور را فراهم کند‬ ‫نظرگاه‬ ‫چشم‌انداز‬ ‫بورس پس از‬ ‫فصل مجامع‬ ‫ارز دیجیتال‪ ،‬تحریم را دور می‌زند‬ ‫سمیرا منصوری‬ ‫کارشناس اقتصاد‬ ‫از آغاز سال ‪ ۹۸‬تاکنون‪ ،‬شاخص کل بورس رشد‬ ‫حدود ‪ ۴۰‬درصدی را ثبت کرده که در مقایس��ه با‬ ‫بازارهای موازی‪ ،‬بهترین بازدهی را داش��ته است‪.‬‬ ‫این در حالی اس��ت که شاخص کل هم‌وزن‪ ،‬رشد‬ ‫حدود ‪ ۸۰‬درصدی در مدت یادشده را تجربه کرده‬ ‫که حاک��ی از بازدهی باالتر ش��رکت‌های فعال در‬ ‫صنایع کوچک‌تر بازار است‪.‬‬ ‫با توجه به اینکه فصل مجامع رو به پایان است‪،‬‬ ‫در یادداش��ت پیش‌رو سعی شده این موضوع مورد‬ ‫بررس��ی قرار گیرد که ب��ا انجام فصل مجامع و جو‬ ‫روانی مثبت ناش��ی از این رویداد‪ ،‬ب��ازار بورس تا‬ ‫پایان س��ال چه مسیر احتمالی را طی خواهد کرد‪.‬‬ ‫از دالی��ل رش��د قابل‌توجه بازار س��رمایه در ‪ ۴‬ماه‬ ‫ابتدای��ی س��ال‪ ،‬می‌توان به انعکاس افزایش س��ود‬ ‫شرکت‌های بورسی‪ ،‬به‌ویژه شرکت‌های کاال‌محور‪،‬‬ ‫در صورت‌ه��ای س��ود و زی��ان ای��ن ش��رکت‌ها و‬ ‫پیش‌بین��ی ادام��ه رون��د افزایش س��ودآوری آنها‬ ‫اش��اره کرد‪ .‬مهم‌ترین دلیل برای بهبود سودآوری‬ ‫شرکت‌ها افزایش متوس��ط نرخ ارز مبنای تسعیر‬ ‫ب��وده اس��ت‪ .‬بای��د در تحلیل‌ها دقت داش��ت که‬ ‫نوسان‌های نرخ ارز سنا مبنای افت‌و‌‌خیز سودآوری‬ ‫ش��رکت‌های بورسی نیس��ت زیرا بیش��تر آنها در‬ ‫س��امانه نیما اقدام به تب��ادل ارز می‌کنند که این‬ ‫بازار نیز بر خالف نرخ‌های س��نا از ثبات مناس��بی‬ ‫در ‪ ۴‬ما‌ه آغاز س��ال برخوردار بوده اس��ت‪ .‬موضوع‬ ‫مهم دیگر در زمینه ارز این اس��ت که نیمه نخست‬ ‫سال گذشته‪ ،‬ش��رکت‌های بورسی ملزم به فروش‬ ‫ارز ب��ا ن��رخ ‪ ۴۲۰۰‬تومانی بودند که باعث ش��ده‬ ‫بود نرخ متوس��ط تسعیر ارز س��االنه کمی بیش از‬ ‫‪ ۶‬هزار تومان باش��د ام‌ا امس��ال فروش ش��رکت‌ها‬ ‫با نرخ‌های متوس��ط ‪ ۱۱‬هزار تومانی بوده که آثار‬ ‫آن در س��ودآوری گزارش‌های ‪۳‬ماهه نیز ملموس‬ ‫است‪ .‬موضوع مهم دیگر در برآورد تداوم سودآوری‬ ‫ی ش��رکت‌های‬ ‫ش��رکت‌ها‪ ،‬توانای��ی فروش مقدار ‌‬ ‫بزرگ‪ ،‬به‌ویژه با جدی شدن تحریم‌ها از پایان سال‬ ‫گذشته اس��ت‪ ،‬خوش��بختانه با رصد گزارش‌های‬ ‫ماهانه شرکت‌ها‪ ،‬به‌ویژه شرکت‌های پتروشیمی و‬ ‫فلزی‪ ،‬شاهد هستیم که بر خالف انتظارات‪ ،‬فروش‬ ‫مقداری در ‪ ۳‬ما ‌ه آغاز س��ال نه‌تنها کاهش نداشته‬ ‫بلکه در مجموع افزایش نیز یافته و ش��رکت‌ها در‬ ‫بخش ف��روش مقداری بهتر از تص��ور فعاالن بازار‬ ‫عمل کرده و توانس��ته‌اند مقدار فروش را در دوران‬ ‫تحری��م مدیریت کنند؛ هرچند ب��ه طور احتمالی‬ ‫در برخ��ی از محصوالت ش��اهد تخفیف‌هایی نیز‬ ‫بوده‌ای��م‪ .‬ب��ه نظر می‌رس��د روند مناس��ب فروش‌‬ ‫مقداری شرکت‌ها با وجود سخت‌تر شدن تحریم‌ها‬ ‫در برخی از صنایع می‌تواند ادامه داش��ته باش ‌د به‬ ‫طوری که بر مبنای اخبار رس��یده در شرکت‌های‬ ‫فوالدی‪ ،‬س��فارش‌های صادراتی برای ‪ ۳‬ماه آ‌ینده‬ ‫نیز به طور کامل دریافت ش��ده است‪ .‬هر چند باید‬ ‫نگاهی نی��ز به چند و چ��ون تحریم‌های احتمالی‬ ‫جدید امریکا داش��ت‪ .‬در مجموع در بخش س��ها ‌م ِ‬ ‫صنایع کاال‌محور و صادراتی مانند فلزات‪ ،‬کانی‌های‬ ‫فلزی و پتروش��یمی‌ها باید گفت که بیش��تر سهام‬ ‫این گروه‌ها‪ ،‬با توجه به پیش‌بینی سودآوری و ادامه‬ ‫روند فروش مقداری فعلی در محدوده کم‌ریس��ک‬ ‫برای خرید قرار دارند و گران نیس��تند‪ .‬همان‌طور‬ ‫که پیش از این عنوان ش��د ش��رکت‌های فعال در‬ ‫صنای��ع کوچک‌تر و به طور عم��ده داخلی‪ ،‬از آغاز‬ ‫س��ال بازدهی بیشتری نس��بت به سهام‌های گروه‬ ‫صادرات‌مح��ور و صنایع بزرگ داش��ته و چرخش‬ ‫نقدینگی بیشتری را جذب کرده‌اند‪.‬‬ ‫در بخش��ی از این ش��رکت‌ها مانند گروه دارو یا‬ ‫ش��رکت‌هایی در حوزه ش��وینده‌ها‪ ،‬سیمان و مواد‬ ‫غذایی‪ ،‬این رشدها به دلیل حذف تخفیف‌ها و رشد‬ ‫فروش مقداری‌‪-‬ناشی از افزایش سهم بازار داخلی‬ ‫این شرکت‌ها و خالی شدن بازار از رقیبان خارجی‬ ‫به دلیل تحریم‪ -‬دالیلی بنیادی نیز داشته‌اند اما در‬ ‫این بین شاهد رشدهای نجومی در نرخ بسیاری از‬ ‫س��هام‌ها ناش��ی از تح��رکات س��فته‌بازی و بدون‬ ‫دالیل بنیادی بوده‌ایم‪ .‬از این رو‌‪ ،‬در انتخاب سهام‬ ‫ش��رکت‌های کوچ��ک باید کمال دقت را داش��ت‪.‬‬ ‫به طور احتمالی تمایل نقدینگی به س��مت سهام‬ ‫بزرگ‌تر چرخش داش��ته باش��د‪ ،‬هر چند احتمال‬ ‫گرفت��ن افزای��ش ن��رخ در محص��والت برخ��ی از‬ ‫شرکت‌ها که افزایش نرخ متناسبی در سال گذشته‬ ‫نداشته‌اند می‌تواند برخی از سهام کوچک را بسیار‬ ‫جذاب کن��د‪ .‬در مجموع ادام��ه روند بازدهی پس‬ ‫از فصل مجامع وابس��تگی زی��ادی به گزارش‌های‬ ‫دوره‌ای فروش مقداری ش��رکت‌ها‪ ،‬نحوه مدیریت‬ ‫کس��ری بودجه دولت و تورم احتمالی ناشی از این‬ ‫مح��ل‪ ،‬ثبات ن��رخ ارز نیمایی‪ ،‬ثب��ات قیمت‌ها در‬ ‫بازار کامودیتی‌ها و ریس��ک‌های ژئوپلتیکی خواهد‬ ‫داشت‪ .‬هر چند بحث توانایی سودآوری شرکت‌ها‪،‬‬ ‫حساس��یت س��رمایه‌گذاران را نسبت به تنش‌های‬ ‫سیاسی تا حد باالیی کاهش داده است‪.‬‬ ‫زهره محسنی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫سازماندهی‬ ‫رمزارزها باید‬ ‫به گونه‌ای باشد‬ ‫که از فواید‬ ‫و فرصت‌های‬ ‫ارز دیجیتال‬ ‫حداکثر استفاده‬ ‫شود و از معایب‬ ‫آن جلوگیری‬ ‫و در واقع‬ ‫در این حوزه‬ ‫انتظام‌بخشی‬ ‫الزم انجام شود‬ ‫این روزه‌ا بحث پول الکترونیکی و ارز دیجیتال تبدیل‬ ‫به یکی از خبرهای مهم اقتصادی شده است به طوری که‬ ‫در صدر خبرها به ط��ور حت ‌م خبری درباره بیت‌کوین‌ها‪،‬‬ ‫بالک‌چین و دادوس��تد با پول الکترونیکی دیده می‌شود‪.‬‬ ‫در دنیایی که همه تبادالت به س��مت الکترونیکی شدن‬ ‫می‌رود‪ ،‬نمی‌توان انتظار داشت که شکل سنتی دادوستد‬ ‫همچن��ان به روند پیش��ین ادامه یاب��د و تغییری در آن‬ ‫ایج��اد نش��ود‪ .‬در واق��ع با توج��ه به س��رعتی که فضای‬ ‫مجازی و دنیای الکترونیکی در فضای دا ‌دو‌ستد و مبادله‬ ‫ایج��اد کرده‪ ،‬ورود به این فضا برای تمام کش��ورها امری‬ ‫اجتناب‌ناپذی��ر به نظر می‌رس��د‪ .‬ایران هم با توجه به نیاز‬ ‫به حض��ور فعال در مب��ادالت بین‌الملل��ی و همچنین با‬ ‫وج��ود محدودیت‌هایی که به دلیل تحریم با آنها دس��ت‬ ‫به گریبان اس��ت‪ ،‬نمی‌تواند از قافله عقب بماند‪ .‬در همین‬ ‫راس��تا هم موضوع تولید ارز دیجیتال در کشور به یکی از‬ ‫مباحث مهم در بین مس��ئوالن تبدیل شده است تا بلکه‬ ‫با س��ازکاری‪ ،‬شرایط برای تولید این پول در کشور فراهم‬ ‫و در نهایت ارز دیجیتال در کش��ور به طور رس��می وارد‬ ‫مبادالت اقتصادی شود‪.‬‬ ‫از آنج��ا که در حوزه ارز دیجیت��ال قانونی وجود ندارد‬ ‫و در همی��ن ح��ال جوانان زی��ادی در این ح��وزه فعال‬ ‫هس��تند که با آنها برخورد می‌ش��ود‪ ،‬بنابراین‪ ،‬برای رفع‬ ‫این مشکل‪ ،‬کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی‬ ‫تصمیم گرفت تا نشس��تی برگزار کند تا موضوع توس��عه‬ ‫ارز دیجیتال در کش��ور تعیین‌تکلیف ش��ود‪ .‬کمیس��یون‬ ‫اقتصادی دولت از چند ماه گذش��ته بررس��ی‌ها در حوزه‬ ‫تولی��د ارز دیجیتال را آغاز و پیش‌نویس��ی در این حوزه‬ ‫تدوین کرده بود اما هیات‌دولت ایرادهایی نس��بت به آن‬ ‫مط��رح کرد که دوباره این طرح به کمیس��یون اقتصادی‬ ‫دولت بازگشت و در هفته جاری مصوب شد‪.‬‬ ‫به این ترتیب‪ ،‬در جلس��ه‌ای که برای بررس��ی وضعیت‬ ‫بیت‌کوین‌ه��ا و رمز‌ارزه��ا‪ ،‬روز دوش��نبه در کمیس��یون‬ ‫اقتصادی مجلس برگزار ش��د‪ ،‬ارز دیجیتال از سوی دولت‬ ‫به رس��میت شناخته ش��د و در این راستا‪ ،‬مقرر شد تا ‪۳‬‬ ‫ماه دیگر وضعیت ارزهای مجازی مشخص شود تا به این‬ ‫ترتیب افرادی که تمایل ب��ه فعالیت در این حوزه دارند‪،‬‬ ‫بتوانند از این پس به شکل قانونی فعالیت کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹دولت ارز دیجیتال را به رسمیت می‌شناسد‬ ‫فرهاد دژپس��ند‪ ،‬وزیر امور اقتص��ادی و دارایی در این‬ ‫نشس��ت تاکید کرد‪ :‬بر اساس مصوبه کمیسیون اقتصادی‬ ‫دولت‪ ،‬ارز دیجیتال به رس��میت ش��ناخته ش��د ‌ه و بانک‬ ‫مرکزی مکلف است در مدت ‪ ۳‬ماه مقدمات تولید رمزارز‬ ‫در کش��ور را فراهم کند‪ .‬وی با بیان اینکه حدود دو سال‬ ‫اس��ت که بح��ث بالک‌چی��ن در دولت در حال بررس��ی‬ ‫از ارز دیجیتال استفاده شود‪ ،‬افزود‪ :‬سازماندهی رمزارزها‬ ‫بای��د ب��ه گونه‌ای باش��د ک��ه از فواید و فرصت‌ه��ای ارز‬ ‫دیجیتال حداکثر استفاده شود و از معایب آن جلوگیری‬ ‫و در واق��ع در این حوزه انتظام‌بخش��ی الزم انجام ش��ود‪.‬‬ ‫ی از احتمال بررس��ی موضوع‬ ‫وزی��ر امور اقتصادی و دارای ‌‬ ‫رمزارزها در نشس��ت هفته آینده هیات‌دولت خبر داد که‬ ‫بر این اساس‪ ،‬مصوبه کمیس��یون اقتصادی مورد بحث و‬ ‫بررسی قرار می‌گیرد‪.‬‬ ‫د ارز دیجیت�ال در حد‬ ‫‹ ‹مص�رف ب�رق تولی� ‌‬ ‫مجاز باشد‬ ‫اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬ش��ورای‌عالی مبارزه با پولشویی نیمه دوم‬ ‫س��ال ‪ ۹۶‬فعالیت در ح��وزه ارز دیجیتال را ممنوع کرد و‬ ‫گمرکات نیز مانع از ورود پردازش��گرهای بالک‌چین‌ها به‬ ‫کش��ور شدند‪ ،‬اما با توجه به اینکه ماینینگ ارز دیجیتال‬ ‫ل این‬ ‫با پردازش��گر برق تفاوت چندانی نداش��ت‪ ،‬در عم ‌‬ ‫دستگاه‌ها وارد کشور شد‪.‬‬ ‫ای��ن عضو کابینه دولت دوازده ‌م با اش��اره به اینکه در‬ ‫دولت کارگروهی مستقل به ریاست کمیسیون اقتصادی‬ ‫ق��وه مجریه برای بررس��ی ارز دیجیتال تش��کیل ش��ده‬ ‫اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬پیش‌نویس طرح س��اماندهی ارز دیجیتال‬ ‫در م��اه پایانی س��ال ‪ ۹۷‬در کمیس��یون اقتصادی دولت‬ ‫تهیه و هم‌اکنون تصویب ش��ده که در انتظار بررس��ی در‬ ‫هیات‌دولت است‪.‬‬ ‫دژپس��ند با بیان اینکه بر اساس‬ ‫مصوبه کمیسیون اقتصادی دولت‬ ‫ماینینگ به عن��وان یک صنعت‬ ‫شناخته شد‪ ،‬ادامه داد‪ :‬بر اساس‬ ‫مصوب��ه ای��ن کمیس��یون دولت‬ ‫پدیده ارز دیجیتال را به رسمیت‬ ‫می‌شناس��د و ب��رای واردات‬ ‫دس��تگاه‌های ماینینگ دیگر ممنوعیت��ی وجود نخواهد‬ ‫داش��ت‪ .‬دژپسند با اشاره به ارزان‌نرخ بودن برق در ایران‪،‬‬ ‫تاکید کرد‪ :‬بر اس��اس مصوبه کمیسیون اقتصادی دولت‪،‬‬ ‫اس��تفاده از برق ب��رای تولید ارز دیجیت��ال در زمان اوج‬ ‫یک اقدام خوب‬ ‫احمد کیمیایی‌اس��دی‪ ،‬صاحبنظر پولی در زمین��ه فایده‌ها و فرصت‌های ارز دیجیتال‬ ‫در گفت‌وگو با‬ ‫گفت‪ :‬ارزهای دیجیتال‪ ،‬پول‌های مجازی هستند که در کشورهای‬ ‫توس��عه‌یافته و پیش��رفته سال‌هاست مورد اس��تفاده قرار گرفته در حالی که در کشورما‬ ‫خیلی به آن توجه نش��ده است‪ .‬با توجه به کاربرد این نوع پول‌ها در معامالت بین‌المللی‬ ‫آن هم در ش��رایط تحریمی‪ ،‬کش��ور در تالش است تا به سمت ارز دیجیتال حرکت کند‬ ‫و بس��ترهای الزم را برای تولید و اس��تفاده از این رمزارز‌ها ایجاد کند‪ .‬او با بیان اینکه در‬ ‫ش��رایط تحریمی که محدودیت‌های زیادی در حوزه نقل و انتقال‌های پول وجود دارد و‬ ‫بانک‌های ما در مراودات پولی‌ش��ان با س��ایر بانک‌ها با مشکل روبه‌رو هستند‪ ،‬بکارگیری این ارزها از سوی فعاالن‬ ‫اقتصاد‌‪ ،‬تاجران و بازرگانان کش��ور می‌تواند گامی در راس��تای دور زدن تحریم‌ها باشد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬بکارگیری این‬ ‫نوع پول می‌تواند شرایطی را برای فعالیت‌های اقتصادی ایجاد کند که بتوانند بدون نیاز به کانال بانکی‪ ،‬به تجارت‬ ‫و فعالیت اقتصادی‌شان بپردازند‪ .‬به گفته کیمیایی اسدی‪ ،‬این موضوع اقدام خوبی است که در شرایط تحریم در‬ ‫حال تحقق یافتن است و می‌تواند به نفع اقتصاد کشور باش ‌د اما برای پیشگیری از بروز برخی مشکالت باید ابتدا‬ ‫تمامی جنبه‌های این موضوع بررسی‌‪ ،‬سپس از آن استفاده شود‪ .‬او در عین حال به مخاطراتی که استفاده از این‬ ‫رمزارزها می‌تواند داشته باشد اشاره کرد و گفت‪ :‬به دلیل مشخص نبودن مسیر این پول‌ها خطری که وجود دارد‬ ‫این اس��ت که برخی افراد با نیت پولش��ویی ممکن است وارد این حوزه شوند که این مهم باید به دقت و وسواس‬ ‫بررس��ی و پیگیری ش��ود تا در زمان بکارگیری از رمزارزها‌‪ ،‬مشکالتی از این بابت ایجاد نکند‪ .‬به گفته وی‪ ،‬اگر در‬ ‫ش��رایط تحریم قرار اس��ت از این فرصت بهره الزم را ببریم باید دولت نظارتش را در این حوزه افزایش دهد و در‬ ‫این مسیر خیلی با احتیاط و آرام گام بردارد تا در نهایت مشکلی ایجاد نشود‪.‬‬ ‫مصرف ممنوع و همچنین مصوب ش��د که متوس��ط نرخ‬ ‫صادراتی برق‪ ،‬مبنای قیمت‌گذاری بهای مصرفی برق در‬ ‫صنعت ارز دیجیتال باشد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه بر مبنای مصوبه کمیسیون اقتصادی‬ ‫دولت‪ ،‬بانک مرکزی مکلف است در مدت ‪ ۳‬ماه مقدمات‬ ‫تولید رمزارز در کشور را فراهم کند‪ ،‬افزود‪ :‬بر این اساس‪،‬‬ ‫از رمزارزها در حوزه تجارت و اقتصاد بین‌الملل اس��تفاده‬ ‫می‌ش��ود که سازکار این اقدام باید با همکاری وزارت امور‬ ‫اقتص��ادی و دارایی و همچنی��ن وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت فراهم شود‪.‬‬ ‫وزی��ر ام��ور اقتص��ادی و دارایی‪ ،‬ب��ا تاکید ب��ر اینکه‬ ‫ماینینگ‌ها باید بر اس��اس اس��تانداردهای درنظر گرفته‬ ‫ش��ده برای تجهیزات وارد کشور ش��وند‪ ،‬ادامه داد‪ :‬مقرر‬ ‫ش��ده س��ازمان اس��تاندارد و وزارت نی��رو در همکاری با‬ ‫یکدیگر اس��تاندارد م��ورد نیاز ب��رای واردات ماینینگ را‬ ‫تعیین کنند‪.‬‬ ‫او با بیان اینکه یکی از مخاطرات رمزارزها این بوده که‬ ‫ممکن اس��ت ابزار پولشویی شود‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬مسئولیت‬ ‫بانک مرکزی‪ ،‬س��ازمان بورس و بخش‌های دیگر در حوزه‬ ‫ارز دیجیتال به آنها تفویض ش��ده تا مانع بروز پولش��ویی‬ ‫از این طریق ش��ویم و بر این اس��اس‪ ،‬مقرر شده شورای‬ ‫‌عالی مب��ارزه با پولش��ویی نی��ز مس��ئول تنظیم‌گری و‬ ‫سیاست‌گذاری‌های کالن در این حوزه شود‪.‬‬ ‫دژپس��ند با بیان اینکه باید در زمان تحریم‌ها به‌خوبی‬ ‫یک��ی از مباحث مهم��ی که در‬ ‫بح��ث تولید ارز دیجیتال همواره‬ ‫مط��رح بوده و ب��رای وزارت نیرو‬ ‫اهمیت زیادی داش��ته بحث نرخ‬ ‫اس��تخراج ارز مجازی اس��ت‪ ،‬آن‬ ‫هم به این دلیل که دستگاه‌های‬ ‫ماین��ر ان��رژی زی��ادی مص��رف‬ ‫می‌کنند و استهالک باالیی دارند‪ .‬از این رو‪ ،‬در جلسه‌ای‬ ‫ک��ه در کمیس��یون اقتص��ادی مجلس برگزار ش��د‪ .‬رضا‬ ‫اردکانی��ان‪ ،‬وزیر نیرو تاکید کرد که مصرف برق در تولید‬ ‫ارز دیجیت��ال بای��د در حد مجاز باش��د و در تابس��تان و‬ ‫س��اعات اوج بار برای تولی��د آن محدودیت‌های مصرفی‬ ‫درنظر گرفته می‌شود‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینک��ه از نظ��ر وزارت نیرو در ح��وزه ارز‬ ‫دیجیت��ال تنها بحث مصرف برق آن مطرح اس��ت‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫وزارت نی��رو از ابت��دا این موضوع را مط��رح کرده که اگر‬ ‫اصل موضوع تولید ارز دیجیتال در کش��ور پذیرفته شود‪،‬‬ ‫ای��ن وزارتخانه ملاحظات خ��ود را در حوزه برق مصرفی‬ ‫مطرح می‌کند‪.‬‬ ‫ای��ن عضو کابینه دولت دوازده��م با بیان اینکه مصرف‬ ‫برق ارز دیجیتال باید در حد مجاز باش��د‪ ،‬افزود‪ :‬مجلس‬ ‫قانونی مصوب کرده و در آن تکالیف بهره‌برداران غیرمجاز‬ ‫از آب‪ ،‬برق و‪ ...‬را مش��خص کرده اس��ت که بر این اساس‬ ‫بر فرض مجاز بودن تولید رمزارزها باید این قانون در این‬ ‫حوزه اعمال شود‪.‬‬ ‫اردکاین��ان ادامه داد‪ :‬ب��ا فرض مجاز ب��ودن تولید ارز‬ ‫دیجیت��ال بح��ث زمان اس��تفاده از آن مطرح اس��ت که‬ ‫در تابس��تان و س��اعات اوج بار برای چنین فعالیت‌هایی‬ ‫محدودیت‌های مصرفی در‌نظر گرفته می‌شود‪.‬‬ ‫این عضو کابینه دولت دوازدهم با اش��اره به تعرفه برق‬ ‫مصرفی در کش��ور‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬در کمیسیون اقتصادی‬ ‫دول��ت تعرفه مش��خصی برای مزارع تولی��د ارز دیجیتال‬ ‫درنظر گرفته شده که پس از تصویب در هیات‌دولت ابالغ‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫گامی در راستای ارزآوری به کشور‬ ‫بهاالدین حسینی‌هاشمی کارشناس اقتصاد در زمینه به رسمیت شناختن ارزهای دیجیتال‬ ‫در کش��ور و تولی��د رمزارزه��ای ملی به‬ ‫گفت‪ :‬تولید ارز دیجیتال موضوعی اس��ت که‬ ‫سال‌هاست در خیلی از کشورها درحال انجام است و ایران هم چاره‌ای ندارد که در این مسیر‬ ‫حرکت کند و این اتفاق خوبی اس��ت که با به رس��میت ش��ناختن آن از س��وی دولت در حال‬ ‫تحقق است‪ .‬او با بیان اینکه تولید رمزارزها در کشور ضمن اینکه می‌تواند بخشی از مشکالت‬ ‫اقتص��ادی و محدودیت‌های ناش��ی از معامالت بین‌المللی را رف��ع می‌کند می‌تواند گامی در‬ ‫راستای ارزآوری به کشور باشد و برای کشور تولید ثروت کند‪ ،‬افزود‪ :‬شاید تولید و بکارگیری‬ ‫این ارزها به دلیل جهان‌ش��مول نبودن آن‪ ،‬تمام مش��کالت بین‌المللی ما را در ش��رایط تحریم رفع نکند اما به هرحال‬ ‫فرصتی است که می‌توان از آن بهره گرفت‪ .‬به گفته حسینی‌هاشمی‪ ،‬با به‌رسمیت شمردن تولید این ارزها در کشور باید‬ ‫به این موضوع نگاه تولید محصول داشت و تالش شود که با یک برنامه‌ریزی درست و هدفمند این ارز را در بازارهای‬ ‫جهانی عرضه کرد و از این طریق بسیاری از مشکالت فعلی را حل کرد و باعث ارزآوری به کشور شد‪ .‬این کارشناس‬ ‫با بیان اینکه این توانایی درحال‌حاضر در کش��ور وجود دارد و با قانونمند ش��دن این فعالیت می‌توان گام‌های مثبتی‬ ‫در حوزه اقتصاد در این زمینه برداش��ت افزود‪ :‬اما به هر حال به دلیل قابل ردیابی نبودن معامالت در این چارچوب‪،‬‬ ‫اگر قرار باشد که از این ارزها در معامالت بین‌المللی و اقتصادی استفاده شود‪ ،‬باید جوانب آن به دقت بررسی شود و‬ ‫س��ازکار آن فراهم ش��ود که تا جلوی مش��کالت احتمالی از جمله پولشویی گرفته شود‪ .‬او در عین حال تاکید کرد که‬ ‫قانونی شدن تولید این ارزهای دیجیتال می‌تواند باعث مدیریت مصرف برق در کشور شود زیرا در حالی حاضر افرادی‬ ‫هس��تند که به ش��کل غیر قانونی‪ ،‬با مصرف برق‌های خانگی اقدام به تولید بیت‌کوین و ارزهای دیجیتال می‌کنند که‬ ‫با قانونی شدن فعالیت صنعت ماینینگ‪ ،‬در تولید این ارزها دیگر از برق‌های صنعتی و صادراتی استفاده خواهد شد‪.‬‬ ‫سود و جریمه از تسهیالت بانکی حذف می‌شود‬ ‫نمایندگان مجلس ش��ورای اسالمی با حذف سود و جریمه‬ ‫مضاع��ف از تس��هیالت بانکی اش��خاص حقیق��ی و حقوقی‬ ‫موافقت کردند‪ .‬بر این اس��اس‪ ،‬بانک‌ها مکلف هس��تند برای‬ ‫استرداد مازاد پرداختی از سوی مشتری اقدام کنند‪.‬‬ ‫به گ��زارش خانه ملت‪ ،‬نمایندگان در جلس��ه علنی مجلس‬ ‫ش��ورای اسالمی جزئیات طرح تسهیل تسویه بدهی بدهکاران‬ ‫غیر‌جاری ش��بکه بانکی کش��ور را ب��ا ‪ ۱۶۶‬رأی موافق‪ ۲ ،‬رأی‬ ‫مخالف و ‪ ۶‬رأی ممتنع از مجموع ‪ ۲۰۵‬نماینده حاضر تصویب‬ ‫کردند‪ .‬براس��اس م��اده واحده این طرح ب��ه منظور حمایت از‬ ‫رونق تولید و تسهیل تسویه بدهی غیر‌جاری دریافت‌کنندگان‬ ‫تس��هیالت ریالی از بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری غیربانکی‪،‬‬ ‫چنانچ��ه تس��هیالت‌گیرندگانی ک��ه تمام یا بخش��ی از بدهی‬ ‫سررس��ید شده خود را تا پایان سال ‪ ۱۳۹۷‬پرداخت نکرده‌اند‪،‬‬ ‫مان��ده بدهی خود را مطابق ضوابط این ماده واحده محاس��به‬ ‫شده‪ ،‬حداکثر تا پایان بهمن ‪ ۱۳۹۸‬به‌ طور نقدی تسویه کنند‪.‬‬ ‫تمامی بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری غیر‌بانکی موظف هستند‬ ‫حسب تقاضای تسهیالت‌گیرنده‪ ،‬در محاسبه مانده‌ بدهی وی‬ ‫به این ترتیب عمل کنند‪ -1 :‬مالک محاسبه بدهی متقاضیان‬ ‫مش��مول این قانون‌(قرارداد اولیه است) در صورتی که قرارداد‬ ‫اولیه یک یا چند نوبت از راه‌‌هایی مانند انعقاد توافقنامه‪ ،‬قرارداد‬ ‫جدید یا اعطای تس��هیالت جایگزین امهال شده باشد‪ ،‬آخرین‬ ‫قرارداد یا توافقنامه قبل از تاریخ ‪« 1393‌.‌01.‌‌01‬قرارداد مالک‬ ‫محاس��به» تلقی و محاس��به مانده‌بدهی مشتری بر اساس آن‬ ‫انجام می‌ش��ود‪ .‬بر اس��اس تبصره ماده واحده این ماده درباره‬ ‫دیون مربوط به تسهیالت اعطایی‪ ،‬بعد از تاریخ ‪۱۳۹۳.۰۱.۰۱‬‬ ‫مالک محاس��به بر مبنای این قانون نخس��تین قرارداد بعد از‬ ‫تاریخ یادشده است‪ -2 .‬در صورتی که تسهیالت‌گیرنده‌ بدهی‬ ‫ن ‪ ۱۳۹۸‬تس��ویه کند‪ ،‬مانده‌بدهی وی به‬ ‫خ��ود را تا پایان بهم ‌‬ ‫این ترتیب محاسبه می‌شود‪:‬‬ ‫‪ -2-1‬کل مبلغ بدهی‌‌(اصل و سود قبل و بعد از سررسید)‬ ‫که تس��هیالت‌گیرنده ب��ه موجب «قرارداد مالک محاس��به»‬ ‫تا تاریخ تس��ویه باید پرداخت کند‪ ،‬محاس��به می‌شود‪ .‬بانک‬ ‫یا موسس��ه‌اعتباری غیربانکی موظف اس��ت در محاسبه این‬ ‫مبلغ از فرمول ابالغی بانک مرکزی و نرخ س��ود ساده مندرج‬ ‫در «قرارداد مالک محاس��به» بدون لحاظ جریمه استفاده و‬ ‫پرداخت‌های مشتری و زمان آنها را لحاظ کند‪.‬‬ ‫‪ -۲-۲‬وجوه پرداختی مشتری بعد از تاریخ «قرارداد مالک‬ ‫محاسبه»‪ ،‬حسب مورد بر اساس ضوابط ابالغی بانک مرکزی‪،‬‬ ‫از بدهی جزء (‪ )۱-۲‬این بند کسر می‌شود‪ .‬باقی‌مانده‪ ،‬بدهی‬ ‫تس��هیالت‌گیرنده است که برای استفاده از مزایای این قانون‬ ‫بای��د تا پای��ان بهمن‌ ‪ ۱۳۹۸‬ب��ه بانک یا موسس��ه اعتباری‬ ‫غیربانکی پرداخت کند؛ بانک مکلف است برای استرداد مازاد‬ ‫پرداختی از سوی مشتری اقدام کند‪.‬‬ ‫‪ -۳‬س��قف مجاز برای برخورداری از مزایای این ماده‌واحده‬ ‫برای هر ش��خص حقوقی و حقیقی در کل ش��بکه بانکی‪ ،‬به‬ ‫ترتی��ب ‪ ۲۰‬میلیارد ریال و ‪ ۵‬میلی��ارد ریال‌(اصل مندرج در‬ ‫قرارداد مالک محاسبه) تعیین می‌شود‪ .‬قراردادهایی که اصل‬ ‫آنها بیشتر از مبالغ یادشده باشد‪ ،‬مشمول این قانون نیست‪.‬‬ ‫‪ -۴‬تس��هیالتی ک��ه بنا بر نظر بانک مرکزی و در راس��تای‬ ‫س��اماندهی بازار غیرمتش��کل پولی‪ ،‬از موسسه‌های غیرمجاز‬ ‫در حال تصفیه به بانک‌ها و موسس��ه‌های اعتباری غیربانکی‬ ‫منتقل ش��ده‪ ،‬مش��مول احکام این قانون بوده و در چارچوب‬ ‫ضوابط اجرایی که از س��وی بانک مرکزی تدوین خواهد شد‪،‬‬ ‫تعیین‌تکلیف می‌شود‪.‬‬ ‫‪ -۵‬تس��هیالت‌گیرندگان مش��مول اس��تفاده از ضوابط این‬ ‫قان��ون حداکثر ت��ا پایان آبان ‪ ۱۳۹۸‬مهلت ارائه درخواس��ت‬ ‫طرح اس��تفاده از مزایای این قانون را دارند و بانک یا موسسه‬ ‫اعتباری غیربانکی مکلف اس��ت حداکث��ر در مدت دو ماه از‬ ‫زمان ارائه درخواس��ت کتبی مش��تری‪ ،‬مانده‌بدهی وی را به‬ ‫ش��یوه یادش��د‌ه در اجزای‌(‪ )۱-۲‬و (‪ )۲-۲‬بند ‪ ۲‬ماده واحده‬ ‫محاس��به کرده و به وی ابالغ کند‪ .‬تس��هیالت‌گیرنده موظف‬ ‫اس��ت حداکثر تا پایان بهم��ن ‪ ۱۳۹۸‬مانده‌بدهی خود را به‬ ‫طور نقدی تسویه کند‪.‬‬ ‫‪ -۶‬قرارداده��ای ف��روش و واگ��ذاری دارایی‌ه��ای بانک یا‬ ‫موسس��ه اعتب��اری غیربانکی و تس��هیالت اعطایی ارزی اعم‬ ‫از منابع داخلی بانک‌ها و موسس��ه‌های اعتباری غیربانکی از‬ ‫شمول این قانون مستثنا هستند‪.‬‬ ‫‪ -۷‬بانک‌ها و موسس��ه‌های غیربانکی مجازند در صورتی که‬ ‫نتیجه اجرای این بند متحمل زیان شوند‪ ،‬پس از تایید بانک‬ ‫مرکزی زیان یادشده را ازسال ‪ ۱۳۹۹‬به بعد به‌تدریج حداکثر‬ ‫در مدت ‪ ۵‬سال در صورت‌های مالی خود مستهلک کنند‪.‬‬ ‫‪ -۸‬اجرا نش��دن این قانون از س��وی بانک‌ها و موسسه‌های‬ ‫اعتب��اری غیربانک��ی اس��تنکاف از قان��ون تلق��ی ش��ده و با‬ ‫متخلفان مطابق ماده ‪ ۴۴‬قانون پولی و بانکی کش��ور مصوب‬ ‫‪ ۱۳۵۱.۰۴.۱۸‬با اصالحات و الحاقات بعدی برخوردار خواهد‬ ‫شد‪.‬‬
‫چهار‌شنبه‬ ‫‪ 2‬مرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 21‬ذی‌القعده ‪1440‬‬ ‫‪ 24‬ژوئیه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1336‬‬ ‫پیاپی ‪2654‬‬ ‫با دقت و ظرافت درباره‬ ‫نان تصمیم‬ ‫خواهیم گرفت‬ ‫صدور پروانه کسب‬ ‫به دفاتر پیشخوان‬ ‫دولت واگذار شد‬ ‫کافه‌ها مقصد‬ ‫گردشگری شهری‬ ‫می‌شوند‬ ‫اقتصاد به دالر تک نرخی نزدیک می‌شود‬ ‫‹ ‹فاصله کم شد‬ ‫در حالی چند روز گذشته با کاهش نرخ ارز روبه‌رو‬ ‫بودیم که آمارهای رس��می نیز حکایت از آن دارد که‬ ‫بازگشت ارز صادراتی به چرخه اقتصاد و تأمین بخش‬ ‫زیادی از نیاز ارزی واردات‪ ،‬بار قابل‌توجهی را از دوش‬ ‫بازار آزاد برداشته است‪.‬‬ ‫چندی پیش نیز صمد کریمی‪ ،‬مدیر اداره صادرات‬ ‫بان��ک مرکزی با بیان اینک��ه می‌توانیم اقتصادمان را‬ ‫بدون نفت مدیریت کنیم‪ ،‬گفت‪ :‬اعتقاد بانک مرکزی‬ ‫حفظ ثبات بازار ارز است و اکنون فاصله نرخ اسکناس‬ ‫ارز و حواله به هم نزدیک شدند‪.‬‬ ‫وی ک��ه در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری س��خن‬ ‫می‌گف��ت‪ ،‬با بی��ان اینکه بی��ش از ‪ ۴۰۰‬نشس��ت با‬ ‫صادرکنن��دگان‪ ،‬انجمن‌ها و اس��تان‌ها برگزار کردیم‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬در مقایس��ه با مانده ارزی بازگردانده شده‬ ‫به چرخ��ه اقتصادی پایان س��ال ‪ ۹۷‬با تیر امس��ال‪،‬‬ ‫‪۵۱‬درصد رشد داشتیم‪ .‬همچنین فروش ارز در سامانه‬ ‫نیما ‪ ۴۰‬درصد و واردات در برابر صادرات ‪ ۱۱۸‬درصد‬ ‫رشد داش��ته اس��ت‪ .‬واگذاری پروانه صادرات‪ ،‬حدود‬ ‫‪ ۲۶۸‬درصد و کل فروش ارز صادراتی از ‪ ۲۲‬فروردین‬ ‫تا ‪ ۲۹‬اسفند ‪ ۹۷‬نیز حدود ‪۴۴‬درصد رشد داشت که‬ ‫صادرکنندگان همکاری خوبی داشتند‪.‬‬ ‫کریمی با تاکید بر اینکه اکنون فاصله نرخ اسکناس‬ ‫ارز و ن��رخ حوال��ه به هم نزدیک ش��دند و این خوب‬ ‫اس��ت‪ ،‬ادام��ه داد‪ :‬تحلیل‌های بانک مرکزی نش��ان‬ ‫می‌دهد رویک��رد جدید‪ ،‬آثار تکانه‌های ارزی ناش��ی‬ ‫از نوس��ان‌های نرخ نفت و اعم��ال تحریم‌های جدید‪،‬‬ ‫ب��ازار ارز را در دامنه مجاز در یک مرحله و بازه مورد‬ ‫اطمین��ان ق��رار می‌ده��د و آینده را بهت��ر می‌توانیم‬ ‫پیش‌بینی کنیم‪.‬‬ ‫محمد الهوتی‬ ‫رئیس کنفدراسیون صادرات ایران‬ ‫زهرا طهرانی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫شرایط خیلی بهتر شده و بانک مرکزی تعامل بیشتری با صادرکنندگان‬ ‫دارد و سرانجام صحبت‌های صادرکنندگان را پذیرفته است‬ ‫اس��ت چراکه فاصله نرخ ارز بازار آزاد و نیمایی کمتر‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫عضو هیات رئیس��ه اتاق بازرگانی ایران با اشاره به‬ ‫کاهش اخیر نرخ ارز‪ ،‬گفت‪ :‬اکنون بهترین زمان برای‬ ‫حذف ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی از اقتصاد کشور است‪.‬‬ ‫کیوان کاشفی اظهار کرد‪ :‬در چند وقت اخیر شاهد‬ ‫کاهش قابل توجه نرخ ارز در کش��ور بوده‌ایم که این‬ ‫امر نتیجه یک سال همکاری خوب بخش خصوصی و‬ ‫دولت بود که در نهایت اجماعی برای ش��یوه برگشت‬ ‫ارزه��ای صادرات��ی ب��ه کش��ور حاصل ش��د‪ .‬وی در‬ ‫گفت‌وگو با ایس��نا‪ ،‬ادامه داد‪ :‬یکی از نقاط ضعفی که‬ ‫در بازگش��ت نرخ ارز صادراتی به کشور وجود داشت‪،‬‬ ‫فاصله قابل توجه ارز بازار س��وم (آزاد) با نرخ نیمایی‬ ‫ب��ود که ب��ا ورود دولت به این موض��وع و کاهش این‬ ‫فاصله‪ ،‬امروز اقبال ب��رای برگرداندن ارز صادراتی به‬ ‫کش��ور بیشتر ش��ده و نتیجه ورود ارز به کشور را نیز‬ ‫در کاهش بیشتر نرخ دالر شاهد هستیم‪ .‬عضو هیات‬ ‫رئیس��ه اتاق بازرگانی ایران با اش��اره به اینکه دولت‬ ‫باید به هر ش��کلی که شده با شیب مشخصی نسبت‬ ‫به حذف ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی اقدام کند‪ ،‬ادامه داد‪ :‬تمام‬ ‫بررسی‌ها و تحلیل‌ها نشان می‌دهد ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی‬ ‫کارکرد واقعی خود را نداش��ته و در بسیاری از موارد‬ ‫نیز باعث سوءاستفاده و رانت شده است‪ .‬اکنون به‌طور‬ ‫تقریب��ی نرخ ارز در بازار آزاد و نرخ ارز نیمایی به هم‬ ‫نزدیک ش��ده و فرصت خوبی برای همسان‌سازی آنها‬ ‫وارداتی مرتبط با ارز‬ ‫و اصالح رویه‌های دس��ت‌وپاگیر‬ ‫ِ‬ ‫‪۳‬نرخی است‪.‬‬ ‫‹ ‹پرداخ�ت مابه‌التف�اوت ارز دولت�ی و‬ ‫نیمایی‌‬ ‫از س��وی دیگ��ر‪ ،‬برخ��ی دیگ��ر معتقدند اگ��ر ارز‬ ‫‪4200‬تومان��ی ح��ذف و مابه‌التف��اوت آن ب��ه مردم‬ ‫پرداخت ش��ود‪ ،‬بهتر اس��ت و نتیج��ه مثبتی خواهد‬ ‫گم��رک ایران رس��وب ‪40‬هزار کانتین��ر کاالی گروه ‪ 4‬در‬ ‫بندره��ا را تکذیب و اعالم کرد‪ :‬با توجه به اینکه بیش��تر این‬ ‫کانتینرها در مناطق ویژه و آزاد و در بندرها دپو ش��ده‪ ،‬پس‬ ‫از اس��تخراج فهرس��ت این کاالها از سوی س��ازمان بنادر و‬ ‫دریان��وردی‪ ،‬س��ازمان جم��ع‌آوری و فروش ام��وال تملیکی‬ ‫براس��اس حکم قضایی و وفق قانون و مقررات مربوط نسبت‬ ‫به تعیین تکلیف کاالهای گروه‪ 4‬اقدام می‌کند‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش روابط‌عمومی گم��رک ایران‪ ،‬ای��ن مرکز در‬ ‫گزارش��ی مربوط به وضعیت رس��وب کاال در بندرها و میزان‬ ‫کانتینرهای گروه ‪ 4‬کاالیی‪ ‌،‬اعالم کرد‪« ‌:‬بنا به دستور ریاست‬ ‫جمهوری مقرر شد برای رفع مشکالت و ترخیص سریع کاال‪،‬‬ ‫کارگروهی به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی و با شرکت‬ ‫نمایندگان وزارت راه و شهرس��ازی‪ ،‬وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تج��ارت‪ ،‬جهاد کش��اورزی‪ ،‬بانک مرکزی و گمرک تش��کیل‬ ‫شود‪».‬‬ ‫همچنی��ن به‌دنب��ال بازدی��د از مجتم��ع بن��دری ش��هید‬ ‫رجایی بندرعباس به هم��راه نمایندگان مطلع و تام‌االختیار‬ ‫وزارتخانه‌ه��ای صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬جهاد کش��اورزی‪،‬‬ ‫راه و شهرس��ازی‪ ،‬بهداش��ت‪ ،‬درمان و آموزش پزشکی‪ ،‬بانک‬ ‫مرکزی جمهوری اس�لامی ایران‪ ،‬گمرک جمهوری اسالمی‬ ‫ایران و س��ازمان ملی اس��تاندارد و ضمن استماع توضیحات‬ ‫فع��االن اقتصادی‪ ،‬صاحب��ان و واردکنن��دگان کاالها به این‬ ‫اماک��ن‪ ،‬در ارتباط با مش��کالت موجود مواردی در نشس��ت‬ ‫بین نهادهای یادش��ده در ‪12‬بند مصوب شد که به استحضار‬ ‫داشت‪ .‬سیدجواد حسینی‌کیا‪ ،‬دبیر کمیسیون صنایع‬ ‫و مع��ادن مجل��س ش��ورای اس�لامی در گفت‌وگو با‬ ‫اظه��ار ک��رد‪ :‬ارز ‪4200‬تومانی در حال حاضر‬ ‫به کاالهای اساس��ی و مح��دودی تخصیص می‌یابد و‬ ‫اگر قرار باش��د اصالحی در اختصاص دادن آنها ایجاد‬ ‫شود‪ ،‬این ارز باید برای کاالهای اساسی و دارو هزینه‬ ‫شود و نه‌چیز دیگری‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬هم اکنون ارز جایگاه واقعی خود‬ ‫را پی��دا کرده و فاصل��ه بین ارز نیمای��ی و بازار آزاد‬ ‫نیز در حال کاهش اس��ت ک��ه امیدواریم ثباتی را در‬ ‫ب��ازار و اقتصاد ما ایجاد کند‪ .‬به‌گفته حس��ینی‌کیا‪ ،‬با‬ ‫این ش��واهد و روند پیش رو‪ ،‬بازار در عمل به س��مت‬ ‫تک نرخی ش��دن پیش‌می‌رود‪ .‬دولت نیز می‌تواند ارز‬ ‫‪4200‬تومان��ی را حذف کند و در این عرصه یارانه‌ای‬ ‫را برای یکسان‌سازی بپردازد‪.‬‬ ‫‹ ‹بانک مرکزی تقسیم‌بندی‌ها را رها کند‬ ‫عضو کمیسیون تس��هیل تجارت و توسعه صادرات‬ ‫اتاق بازرگانی تهران معتقد اس��ت شرایط خیلی بهتر‬ ‫شده و بانک مرکزی تعامل بیشتری با صادرکنندگان‬ ‫دارد و س��رانجام صحبت‌ه��ای صادرکنن��دگان را‬ ‫پذیرفتن��د و همین همکاری و تعامل باعث می‌ش��ود‬ ‫ارز بیش��تری وارد کش��ور و به‌دنب��ال آن فاصل��ه‬ ‫ن��رخ ارز نیمای��ی و ب��ازار آزاد ب��ه یکدیگ��ر نزدیک‬ ‫شود‪.‬‬ ‫احمدرضا فرش��چیان به‬ ‫گفت‪ :‬آنچه در این‬ ‫میان مهم است و هنوز محل اختالف صادرکنندگان‬ ‫و بانک مرکزی اس��ت‪ ،‬ش��یوه بازگردان��دن ارز تلقی‬ ‫می‌ش��ود؛ به‌ط��وری که بان��ک مرک��زی درصدهای‬ ‫گوناگونی برای بازگشت ارز مشخص کرده است‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه به تک نرخی ش��دن ارز بس��یار‬ ‫نزدیک شده‌ایم و می‌توانیم به‌راحتی به این مهم دست‬ ‫یابیم‪ ،‬ادامه داد‪ :‬در ح��ال حاضر توان صادرکنندگان‬ ‫کیوان کاشفی‬ ‫سیدجواد حسینی‌کیا‬ ‫احمدرضا فرشچیان‬ ‫صمد کریمی‬ ‫تکذیب دپوی ‪ 40‬هزار کانتینر کاالی گروه ‪ 4‬در بندرها‬ ‫رئیس‌جمهوری رسیده و وفق دستور وی‪ ،‬مقرر شد مصوبات‬ ‫یادشده پیگیری شده و پیشنهادهای مطرح شده با همکاری‬ ‫و مساعدت رئیسان نهاد‌های ذی‌ربط تا حصول نتیجه اجرایی‬ ‫شود‪.‬‬ ‫از س��وی دیگر‪ ،‬مقرر شد نس��بت به واگذاری کاالهایی که‬ ‫جزء اقالم ممنوعه دولتی برای واردات بوده و بدون د ریافت‬ ‫مجوز ثبت س��فارش وارد بندرها شده و مهلت توقف قانونی‬ ‫این اقالم سپری ش��ده به سازمان جمع‌آوری و فروش اموال‬ ‫تملیکی اعالم ش��ده و مرجع یادشده نس��بت به فروش این‬ ‫کاالها با رعایت مقررات مربوط و در س��طح گس��ترده اقدام‬ ‫کند‪.‬‬ ‫باوجود اینکه در رس��انه‌های گوناگون اعالم ش��د ‪40‬هزار‬ ‫کانتینر حاوی کاالی گروه ‪ ٤‬به سازمان اموال تملیکی ارجاع‬ ‫شده‪ ،‬ضمن تکذیب این خبر اعالم می‌کنیم‪ ،‬با توجه به اینکه‬ ‫نس��بت به اظهار کاالهایی که جزو اقالم ممنوعه دولتی برای‬ ‫واردات بوده به‌دلیل نبود مجوز ثبت سفارش وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت اقدام نش��ده اس��ت از تعداد ای��ن کانتینرها‬ ‫اطالعاتی در دست نبوده و دوم اینکه با توجه به اینکه بیشتر‬ ‫این کانتینرها در مناطق ویژه و آزاد و در بندرها کش��ور دپو‬ ‫ش��ده‪ ،‬مقرر ش��د وزارت راه و شهرسازی (س��ازمان بنادر و‬ ‫دریانوردی) نس��بت به استخراج فهرست این کاالها متضمن‬ ‫نوع کاال و تعداد دقیق آنها اقدام و به‌دنبال آن وزارت صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت و در ضورت لزوم گمرک ایران‪ ،‬نس��بت به‬ ‫تعیین گروه‌های کاالیی مربوط اقدام الزم را انجام دهند‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت آماری که از س��وی وزارت راه و شهرسازی‬ ‫با عنوان رس��وب کاال در بندرها اعالم ش��ده‪ ،‬در اصل میزان‬ ‫موجودی کاال (ش��امل کانتینری‪ ،‬غیرکانتینری و اساس��ی)‬ ‫است که در بندرها کشور موجود است‪.‬‬ ‫م��دت مجاز نگه��داری کاال در انباره��ای گمرکی از تاریخ‬ ‫تحوی��ل کاال به این مکان‌ها مش��خص و در قانون و مصوبات‬ ‫مربوط تصریح ش��ده اس��ت‪ .‬در صورتی ک��ه در مهلت مقرر‪،‬‬ ‫صاح��ب کاال برای انجام تش��ریفات گمرکی و پرداخت وجوه‬ ‫متعلقه اقدام نکنند‪ ،‬کاال مش��مول مقررات متروک می‌شود‪.‬‬ ‫کاالهایی ک��ه در مناطق آزاد و مناطق وی��ژه اقتصادی پس‬ ‫از انقضای مهلت‌های اعطایی ازس��وی سازمان‌های یادشده‪،‬‬ ‫مهلت منقضی اعالم می‌ش��وند نیز مش��مول مقررات کاالی‬ ‫مت��روک می‌ش��وند‪ .‬در نهایت اینکه فروش داخلی س��ازمان‬ ‫جمع‌آوری و فروش ام��وال تملیکی برای کاالهایی که تولید‬ ‫داخل مش��ابه ندارند با رعایت مالحظ��ات و مقررات مربوط‪،‬‬ ‫فروش به شرط صادرات برای کاالهایی که دارای تولید داخل‬ ‫مش��ابه هستند در راس��تای صیانت از تولید داخلی‪ ،‬امحاء و‬ ‫انهدام کاالهایی که غیراس��تاندارد و غیربهداش��تی هستند‪،‬‬ ‫از روش‌های تعیین‌تکلیف کاالهای مش��مول قانون تأس��یس‬ ‫س��ازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی است که هنگام‬ ‫تعیی��ن تکلیف این کاالها با توجه به تصریح انجام ش��ده در‬ ‫متن بند ‪ 6‬مصوبات اش��اره ش��ده با عنوان «رعایت مقررات‬ ‫مرب��وط» و تأکید وزیر امور اقتص��ادی و دارایی به‌طور قطع‬ ‫مورد توجه قرار خواهد گرفت‪.‬‬ ‫باوج��ود هم��ه نقدهای��ی ک��ه از س��وی‬ ‫صادرکنندگان درباره س��امانه نیما مطرح شده‬ ‫بای��د به مزیت‌ها و اهمیت وجود آن هم اش��اره‬ ‫ک��رد‪ .‬ام��روز ه��ر صادرکننده‌ای یک حس��اب‬ ‫ش��خصی در س��امانه بانک مرکزی موس��وم به‬ ‫نیم��ا دارد که به‌طور دقیق میزان ارز ناش��ی از‬ ‫صادرات کاال و میزان بازگشت آن‪ ،‬واگذاری آن‬ ‫ب��ه واردکننده و عرضه آن در س��امانه را تعیین‬ ‫کرده و مش��خص اس��ت که هر ب��ازرگان چقدر‬ ‫ارز نیمایی ی��ا ‪ 4200‬تومانی گرفته و چقدر ارز‬ ‫از صادرکننده خریداری کرده اس��ت‪ .‬شفافیتی‬ ‫ک��ه ام��روز در این زمین��ه ایجاد ش��ده‪ ،‬پیامد‬ ‫اقدام بانک مرکزی و ایجاد س��امانه نیما اس��ت؛‬ ‫بنابرای��ن س��امانه نیما یا هر ن��وع نظارت بانک‬ ‫مرکزی محل مناقش��ه صادرکنندگان نیس��ت‪،‬‬ ‫بلک��ه مطالبه آنهاس��ت‪ .‬به‌عن��وان صادرکننده‬ ‫واقعی معتقدیم هر کس از منابع کشور استفاده‬ ‫و کاالی��ی را صادر می‌کن��د باید آن را به چرخه‬ ‫اقتصاد بازگرداند و سامانه نیما می‌تواند شفافیت‬ ‫ای��ن روند را موجب ش��ود‪ .‬اکنون ک��ه نرخ ارز‬ ‫در بازار آزاد و س��امانه نیما ب��ه یکدیگر نزدیک‬ ‫شده اس��ت‪ ،‬وجود سامانه نیما به‌دلیل شفافیت‬ ‫در کار اش��کالی ندارد‪ .‬ام��ا بحث صادرکنندگان‬ ‫درباره س��امانه نیما به مس��ئله رفع تعهد ارزی‬ ‫باز می‌گردد‪ .‬س��امانه نیما یکی از ابزارهای مورد‬ ‫تایی��د بانک مرکزی در بازگش��ت ارز حاصل از‬ ‫صادرات اس��ت‪ ،‬نه هم��ه آن‪ .‬اگر صادرکننده‌ای‬ ‫ارز را در س��امانه نیم��ا عرضه کن��د‪ ،‬رفع تعهد‬ ‫ارزی آن از س��وی بانک مرکزی تایید می‌شود‪.‬‬ ‫اگر صادرکننده‌ای از ارز حاصل از صادرات برای‬ ‫واردات کاال مورد نیاز خود استفاده کند‪ ،‬با ثبت‬ ‫سفارش و تایید وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و‬ ‫جهاد کشاورزی‪ ،‬باید رفع تعهد ارزی تایید شود‪.‬‬ ‫اگر صادرکننده‌ای اس��کناس ارز را به بازارهای‬ ‫صادراتی م��ی‌آورد و آن را به صرافی‌های مجاز‬ ‫عرضه می‌کند‪ ،‬ای��ن را هم باید رفع تعهد تلقی‬ ‫ک��رد‪ .‬دغدغه واردکنندگان این اس��ت که الزام‬ ‫بازگشت ‪ 50‬درصد ارز به سامانه نیما با توجه به‬ ‫تحری��م هزینه‌هایی را به صادرکنندگان تحمیل‬ ‫می‌کن��د و بهت��ر اس��ت بانک مرک��زی بپذیرد‬ ‫بازگش��ت ارز از یک��ی از ‪ 4‬روش ی��ا ترکیب هر‬ ‫کدام از آنها به منزله رفع تعهد ارزی تلقی شود‪.‬‬ ‫اکن��ون صادرکنندگان باید ‪50‬درصد ارز حاصل‬ ‫از ص��ادرات را به نیما بازگردانده و باقیمانده آن‬ ‫را از طری��ق روش‌های دیگر ب��ه چرخه اقتصاد‬ ‫بیاورن��د‪ .‬صادرکنن��دگان اما به بان��ک مرکزی‬ ‫پیش��نهاد کرده‌اند که الزام ‪50‬درصد عرضه در‬ ‫سامانه نیما برداشته شده و روش‌های دیگر هم‬ ‫مورد پذیرش بان��ک مرکزی قرار بگیرد‪ .‬در این‬ ‫شرایط روند بازگشت ارز سرعت خواهد گرفت‪.‬‬ ‫رتبه نخست عملکرد‬ ‫در اتحادیه امان برای‬ ‫صندوق ضمانت صادرات‬ ‫رئیس هیات مدیره و مدیرعامل صندوق ضمانت‬ ‫صادرات ایران با اش��اره به عضویت کش��ورمان در‬ ‫هیات مدیره اتحادیه امان‪ ،‬گفت‪ :‬این صندوق رتبه‬ ‫نخست عملکرد را در اتحادیه کسب کرد‪ .‬به گزارش‬ ‫روابط عمومی صندوق ضمانت صادرات ایران‪ ،‬افروز‬ ‫بهرامی که به‌منظور ش��رکت در کارگروه مشترک‬ ‫همکاری‌های بازرگانی ایران و عراق به این کش��ور‬ ‫س��فر کرده‪ ،‬اف��زود‪ :‬عملک��رد صن��دوق ضمانت‬ ‫صادرات ایران در مقایس��ه ب��ا تمامی صندوق‌های‬ ‫مشابه در س��طح منطقه توانسته رتبه نخست را از‬ ‫آن خود کن��د‪ .‬وی افزود‪ :‬به‌منظور اعتبارس��نجی‬ ‫دقیق‌ت��ر و انجام خدمات بهتر ب��ه صادرکنندگان‬ ‫کاال و خدمات ایرانی در کش��ور عراق مقرر ش��د دو‬ ‫نمایندگی صندوق ضمانت صادرات ایران در اقلیم‬ ‫کردس��تان و جنوب عراق تاسیس شود‪ .‬مدیرعامل‬ ‫صندوق ضمانت صادرات ایران با اشاره به پیگیری‬ ‫وص��ول مطالب��ات پیمان��کاران و صادرکنندگان‬ ‫خدمات فنی‌مهندسی ایرانی از کارفرمایان عراقی‪،‬‬ ‫اظه��ار ک��رد‪ :‬مقرر ش��د در یک هفت��ه اطالعات و‬ ‫مطالبات شرکت‌های مورد نظر از طریق مسئوالن‬ ‫س��فارت ایران در عراق به طرف عراقی ارسال و در‬ ‫یک ماه نتایج پیگیری‌های طرف عراقی اعالم شود‪.‬‬ ‫بهرامی گفت‪ :‬به‌منظور تسهیل و توسعه همکارهای‬ ‫دو کش��ور عراق و ای��ران در حوزه صادرات خدمات‬ ‫فنی‌مهندسی‪ ،‬جایگزینی ضمانتنامه‌های مبتنی‬ ‫بر قرارداد صادر ش��ده از س��وی صن��دوق ضمانت‬ ‫ص��ادرات ایران ب��ا ضمانتنامه‌های بانک��ی‪ ،‬مورد‬ ‫تصویب طرفین قرار گرفت‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫‹ ‹بهترین زمان حذف‬ ‫در این می��ان برخی فع��االن اقتص��ادی معتقدند‬ ‫درحال‌حاض��ر بهترین فرصت ب��رای حذف ارز دولتی‬ ‫سامانه نیما‬ ‫بماند یا برود؟‬ ‫بازگشت ارز صادراتی برمدار رشد‬ ‫یکسان نیس��ت و به‌دلیل تحریم‌ها نمی‌توانند به یک‬ ‫ش��کل ارز را بازگردانند و هرک��دام به یک طریق و با‬ ‫روش‌های خودش ارز را برمی‌گرداند‪.‬‬ ‫عضو هیات نمایندگان ات��اق بازرگانی تهران تاکید‬ ‫ک��رد‪ :‬بانک مرک��زی باید این تقس��یم‌بندی‌ها را رها‬ ‫کند و بگوی��د یک صادرکنن��ده ‪100‬درصد ارز خود‬ ‫را موظف اس��ت به ‪4‬روش مجاز کش��ور ب��ه اقتصاد‬ ‫برگردان��د‪ .‬این موضوع را هم��ه صادرکنندگان قبول‬ ‫دارند و می‌پذیرند اما اینکه درصد‌بندی و تقسیم‌‌بندی‬ ‫انجام ش��ود‪ ،‬منطقی نیست و باعث می‌شود صادرات‬ ‫متوقف شود‪.‬‬ ‫ب��ه گفته فرش��چیان‪ ،‬در حال حاض��ر هم هرچند‬ ‫بان��ک مرکزی تا حدودی این درصدبندی‌ها را نادیده‬ ‫می‌گی��رد اما حاض��ر نیس��ت آن را به‌‌ط��ور مکتوب‬ ‫اب�لاغ کن��د‪ .‬در حال حاض��ر انجام ص��ادرات یکی از‬ ‫اساسی‌ترین مولفه‌ها در اقتصاد کشور به‌شمار می‌آید‬ ‫و باید مسیر آسانی را برای آن در نظرگرفت‪.‬‬ ‫عضو کمیسیون تس��هیل تجارت و توسعه صادرات‬ ‫اتاق بازرگانی تهران با اشاره به اینکه هم اکنون بهترین‬ ‫زمان برای حذف ارز ‪4200‬تومانی اس��ت‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫در این روزها همه معتقدن��د ارز ‪4200‬تومانی منجر‬ ‫به ایجاد رانت می‌ش��ود و وقت آن اس��ت که این ارز‬ ‫حذف ش��ود و برخ��ی دیگر می‌گویند ممکن اس��ت‬ ‫باعث آس��یب به دهک‌ه��ای پایین ش��ود چراکه ارز‬ ‫‪4200‬تومان��ی فقط به کاالهای اساس��ی و دارو تعلق‬ ‫می‌گیرد‪ .‬اما ما معتقدیم در این روش همه منافع ارز‬ ‫‪ ۴۲۰۰‬تومانی به دهک‌های پایین نمی‌رسد؛ بنابراین‬ ‫باید حذف شود و مابه‌التفاوت ارز ‪4200‬تومانی و ارز‬ ‫حدود ‪12‬هزار تومانی نیمایی در قالب یارانه مستقیم‬ ‫به این قش��ر تعلق بگیرد و شاهد تک‌نرخی شدن ارز‬ ‫باش��یم و اقتصاد نیز به س��مت سالم‌س��ازی حرکت‬ ‫کند‪.‬‬ ‫او در پای��ان گف��ت‪ :‬ب��ا عرض��ه ارز ‪4200‬تومان��ی‬ ‫فق��ط س��رمایه کش��ور را از بی��ن می‌بریم و ش��اهد‬ ‫سوءس��تفاده‌هایی هس��تیم و م��دام در ای��ن زمینه‬ ‫پرونده‌ه��ای اقتصادی تش��کیل می‌ش��ود‪ .‬چ��را باید‬ ‫بستری برای رانت و فساد ایجاد کنیم؟‬ ‫‪www.Tejaratdaily.com‬‬ ‫یادداشت‬ ‫ضرب‌االجل بانک مرکزی ب��رای صادرکنندگان در‬ ‫حال��ی پایان یافته که به‌گفته مقامات دولتی‪ ،‬تاجران‬ ‫فعال در بخش صادرات کشور همکاری خوبی داشتند‬ ‫و بازگشت ارز افزایش داشته است‪ .‬این در حالی است‬ ‫که پیش از ای��ن صادرکنن��دگان و بانک مرکزی در‬ ‫پی��چ و خم این تصمیم‌ها بودند و به‌طور عمده به این‬ ‫موضوع اعتراض داش��تند که رویه درس��تی را دنبال‬ ‫نمی‌کنیم‪ ،‬اما خوشبختانه اواخر سال ‪ ۹۷‬و اوایل سال‬ ‫جاری‪ ،‬بانک مرکزی تا حدودی سیاس��ت‌های خود و‬ ‫راه‌های بازگشت ارز را تغییر و در نتیجه ‪ ۴‬روش برای‬ ‫بازگش��ت ارز ارائه داد که البته درصد و س��هم درنظر‬ ‫گرفته ش��ده برای هر یک از مدل‌ها مشکالتی ایجاد‬ ‫کرده است‪ .‬به‌گفته مدیر اداره صادرات بانک مرکزی‪،‬‬ ‫بانک مرکزی تاکنون بیش از ‪۴۰۰‬نشست در این باره‬ ‫برگزار کرده تا به نتیجه مشخصی برسد‪.‬‬ ‫بان��ک مرکزی در حالی تا ‪ ۳۱‬تیر به صادرکنندگان‬ ‫فرص��ت داده بود تا ‪ ۷۰‬درصد ارزش��ان را به کش��ور‬ ‫بازگردانند تا تاییدیه خوش‌حس��ابی از بانک دریافت‬ ‫ک��رده و از معافی��ت مالیات��ی برخ��وردار ش��وند که‬ ‫عبدالناص��ر همتی‪ ،‬رئی��س کل بان��ک مرکزی چند‬ ‫روز پیش با اش��اره به نزدیک شدن نرخ ارز بازار آزاد‬ ‫ب��ه ارز نیمایی گفت‪ :‬خوش��بختانه ب��ازار ارز از ثبات‬ ‫برخوردار است و روند بازگشت ارز حاصل از صادرات‬ ‫بهبود یافته که نش��انه اس��تقبال فعاالن اقتصادی از‬ ‫سیاست‌های ارزی اخیر است‪.‬‬ ‫‪7‬‬
‫‪8‬‬ ‫چهار‌شنبه‬ ‫‪ 2‬مرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 21‬ذی‌القعده ‪1440‬‬ ‫‪ 24‬ژوئیه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1336‬‬ ‫پیاپی ‪2654‬‬ ‫تجارت‬ ‫تجارت‬ ‫ویژه‬ ‫جزئیات رتبه‌بندی‬ ‫کسب‌وکارهای اینترنتی‬ ‫مدرس‌خیابانی با اشاره به تدوین سناریوهای تغییر نرخ قوت غالب مردم مطرح کرد‪:‬‬ ‫با دقت و ظرافت درباره نان تصمیم خواهیم گرفت‬ ‫گروه تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫حسین مدرس‌خیابانی‬ ‫نان به‌عنوان قوت غالب م��ردم مهم‌ترین محصول‬ ‫اس��تراتژیک است که بازار آن همیشه حساس بوده و‬ ‫خواهد بود‪ .‬مدتی است فعاالن این حوزه و مسئوالن‬ ‫صنف��ی ذی‌ربط بر طب��ل افزایش ن��رخ می‌کوبند و‬ ‫معتقدن��د با توجه به هزینه‌ه��ای نانوایی و نرخ مواد‬ ‫اولیه تهیه نان‪ ،‬نرخ این محصول مهم در سبد خانوار‬ ‫نیز باید اصالح شود‪.‬‬ ‫در همین‌باره قائم‌مقام وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫به‌تازگی از تدوین سناریوهای اصالح نرخ نان از سوی‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت خب��ر داد و گفت‪:‬‬ ‫س��ناریوهای گوناگونی تدوین ش��ده تا چرخه گندم‪،‬‬ ‫آرد و نان کش��ور اصالح نرخ ش��ود؛ البته این اصالح‬ ‫نرخ ب��ه نوعی انجام خواهد ش��د ک��ه مصرف‌کننده‬ ‫دچار شوک قیمتی نشود‪ .‬حسین مدرس‌خیابانی در‬ ‫گفت‌وگو با مهر افزود‪ :‬بر این اساس هدف دولت این‬ ‫اس��ت که کارخانه‌های آرد‪ ،‬نانوایی‌ها و آسیابان‌های‬ ‫کشور به‌گونه‌ای در این چرخه اصالحی حرکت کنند‬ ‫که اگر نواقصی در مسیر آن وجود دارد‪ ،‬برطرف شده‬ ‫و اصالحات نرخ به نحوی انجام ش��ود که به یک عدد‬ ‫ش��فاف برای نرخ نان دس��ت یابیم که براس��اس آن‬ ‫همه تکلیف خود را بدانند؛ بنابراین در س��ناریوهای‬ ‫گوناگونی ک��ه برای این منظور طراحی ش��ده‪ ،‬همه‬ ‫جوانب موضوع در نظر گرفته ش��ده اس��ت و به‌طور‬ ‫قطع‪ ،‬منافع مردم‪ ،‬نانوایان‪ ،‬آسیابان و کارخانه‌ها آرد‬ ‫در آن به‌طور همزمان لحاظ خواهند شد‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬تمام هدف دولت و وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت این اس��ت که ای��ن اصالح قیمتی را‬ ‫ب��ه نحوی انجام دهد که ن��رخ نهایی نان با آنچه هم‬ ‫اکنون اعمال می‌ش��ود‪ ،‬فاصله زیادی نداش��ته باشد؛‬ ‫بلکه بتوان با اصالح س��ایر ش��اخص‌های اثرگذار در‬ ‫نرخ نان همچون انرژی و مالیات و سایر شاخص‌های‬ ‫گوناگونی که سهم آنها در نرخ نان‪ ،‬غالب است‪ ،‬فشار‬ ‫کمتری را به مردم وارد کرد و کمترین شوک قیمتی‬ ‫را برای مصرف‌کنندگان به‌دنبال داش��ت‪ .‬به هر حال‬ ‫سناریوهای گوناگونی مطرح است‪.‬‬ ‫‹ ‹آرامش بازار را حفظ خواهیم کرد‬ ‫مجتبی صفایی‬ ‫به‌گفت��ه مدرس‌خیابانی‪ ،‬نان ی��ک کاالی متفاوت‬ ‫از س��ایر کاالهای اساسی است و باید وزارت صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت برای اینکه تصمی��م عقالیی درباره‬ ‫تغیی��ر نرخ آن اتخاذ کند‪ ،‬تمام جوانب کار را در نظر‬ ‫بگی��رد تا آرامش بازار را حفظ کند؛ به همین منظور‬ ‫باید با س��ایر نهاد‌ها از جمله وزارت کشور هماهنگی‬ ‫الزم انج��ام ش��ود‪ .‬تالش ما این اس��ت ک��ه از میان‬ ‫س��ناریوهای طراحی شده‪ ،‬روش��ی انتخاب شود که‬ ‫پیامدهای کمتری برای مصرف‌کننده داش��ته باشد و‬ ‫در عی��ن حال‪ ،‬چرخه گندم‪ ،‬آرد و نان مصرفی مردم‬ ‫نیز اصالح شود‪.‬‬ ‫قائم‌مقام وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت خاطرنش��ان‬ ‫کرد‪ :‬دولت در موضوع نان‪ ،‬گندم و آرد یارانه هنگفتی‬ ‫را می‌پردازد و نان کاالیی حساس به‌شمار می‌رود که‬ ‫چند سال است نرخ آن افزایش رسمی نداشته است؛‬ ‫اما به هر حال همچنان نانوایان آزادپز هم مشغول به‬ ‫فعالیت هس��تند و در استان‌های گوناگون‪ ،‬سهم آنها‬ ‫متفاوت اس��ت؛ بنابراین همه چرخه باید متناسب با‬ ‫هم کار کنند تا بتوان نتیجه مطلوبی گرفت‪.‬‬ ‫وی تاکی��د کرد‪ :‬همه س��ناریوهای مرتبط با تغییر‬ ‫ن��رخ نان تدوین ش��ده و همه اع��داد و ارقام در این‬ ‫زمینه دقیق اس��ت؛ اما اگر به این جمع‌بندی برسیم‬ ‫که دولت الزم اس��ت در این ح��وزه یارانه بپردازد و‬ ‫ش��وک قیمتی به قشرهای متوس��ط و پایین جامعه‬ ‫آس��یب وارد خواهدک��رد‪ ،‬ب��ه گروه ضعی��ف جامعه‬ ‫یاران��ه خواهیم داد‪ .‬اما اکنون باید منتظر جمع‌بندی‬ ‫نظره��ای کارشناس��ی درباره نرخ نان ب��ود ولی باید‬ ‫تاکید کرد که جای هیچ‌گونه نگرانی نیست‪.‬‬ ‫‹ ‹قیمت برنج در بازار رو به کاهش است‬ ‫وی در ادامه با اش��اره به آغاز فصل برداش��ت برنج‬ ‫عکس‪:‬‬ ‫رئیس مرکز توس��عه تجارت الکترونیکی با‬ ‫اشاره به دو محور سوابق عملکرد و توانمندی‬ ‫مدیریتی و مالی کس��ب و کار اینترنتی برای‬ ‫رتبه‌بن��دی اظهارک��رد‪ :‬در نظ��ر داریم محور‬ ‫امنیت را هم به رتبه‌بندی کسب‌وکارها اضافه‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫عل��ی رهبری در گفت‌وگو ب��ا فارس درباره‬ ‫رتبه‌بن��دی کس��ب و کاره��ای اینترنت��ی از‬ ‫سوی مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت در آینده‌ای نزدیک‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬نماد اعتم��اد الکترونیکی درحال‌حاضر‬ ‫رتبه‌بندی ندارد‪ ،‬اما به‌تازگی مدل رتبه‌بندی‬ ‫ب��رای اظهارنظر درب��اره آن از س��وی بخش‬ ‫خصوص��ی از جمله اتحادیه‌های کش��وری و‬ ‫نظام صنفی و نهاد‌های دولتی منتش��ر ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی اظهارکرد‪ :‬در آن س��ند دو محور برای‬ ‫رتبه‌بندی کس��ب و کارهای اینترنتی در نظر‬ ‫گرفته ش��ده که محور نخست سوابق عملکرد‬ ‫ی��ک واحد کس��ب و کار اینترنتی اس��ت که‬ ‫وضعی��ت مس��ئولیت‌پذیری مال��ی یک��ی از‬ ‫شاخص‌های این محور به‌شمار می‌رود‪.‬‬ ‫رئیس مرکز توس��عه تج��ارت الکترونیکی‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت اف��زود‪:‬‬ ‫مرکز توس��عه تج��ارت الکترونیکی‪ ،‬وضعیت‬ ‫مسئولیت‌پذیری مالی را از شرکت رتبه‌بندی‬ ‫اعتباری ایرانیان اس��تعالم می‌کند و براساس‬ ‫ای��ن اس��تعالم وضعیت چک‌های برگش��تی‪،‬‬ ‫بدهی‌های مربوط به تسهیالت بانکی بررسی‬ ‫می‌ش��ود و اگر کسی در این زمینه مسئله‌ای‬ ‫داشته باشد در شاخص مسئولیت‌پذیری مالی‬ ‫نشان داده می‌شود‪.‬‬ ‫رهبری تصریح کرد‪ :‬در همین محور سوابق‬ ‫عملکرد در کنار شاخص‌های مسئولیت‌پذیری‬ ‫مالی از جمله شاخص ثبت شکایات و کیفیت‬ ‫پاس��خگویی واح��د کس��ب و کار اینترنتی با‬ ‫ارسال برای اتحادیه‌های مربوط مورد بررسی‬ ‫قرار می‌گیرد و در نهایت مش��خص می‌ش��ود‬ ‫واحد یادشده شکایت‌های مردمی را رسیدگی‬ ‫ی��ا رد کرده اس��ت و جمع‌بندی‌های الزم در‬ ‫این‌ب��اره انج��ام می‌ش��ود و می��زان عملکرد‬ ‫کس��ب و کار تعیین و نم��ره‌ای هم به میزان‬ ‫پاسخگویی آن کسب و کار به مشتریان داده‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬وی افزود‪ :‬برای تعیی��ن این نمره‬ ‫تعداد شکایت‌ها‪ ،‬تعداد شکایت‌های باز و بسته‬ ‫و تعداد شکایت‌هایی که منجر به رضایت شده‬ ‫تعیین‌کننده است‪.‬‬ ‫رئیس مرکز توس��عه تج��ارت الکترونیکی‬ ‫ش��اخص بعدی ب��رای تعیین رتبه کس��ب و‬ ‫کاره��ای الکترونیک��ی را س��وابق و تخلفات‬ ‫کس��ب و کار اینترنتی عن��وان کرد و گفت‪ :‬با‬ ‫استفاده از اطالعاتی که از نهاد‌های حاکمیتی‬ ‫گوناگون اتخاذ می‌ش��ود نم��ره‌ای هم به این‬ ‫شاخص اختصاص می‌یابد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه ‪ ۳‬ش��اخص یادشده نمره‬ ‫س��وابق عملکرد کس��ب و کار الکترونیکی را‬ ‫نش��ان می‌دهد‪ ،‬گفت‪ :‬مرکز توس��عه تجارت‬ ‫الکترونی��ک این اطالعات را در س��ایت و در‬ ‫پروفایل کس��ب و کار اینترنتی برای مشاهده‬ ‫مصرف‌کنندگان قرار می‌دهد و افراد گوناگون‬ ‫با مراجعه به سایت‌های کسب و کار اینترنتی‬ ‫می‌توانند وضعیت واحدهای کسب و کار مورد‬ ‫نظرشان را مشاهده کنند‪.‬‬ ‫رهبری اظهارکرد‪ :‬در محور دوم توانمندی‬ ‫مدیریتی و مالی فعلی کس��ب و کار اینترنتی‬ ‫مورد بررس��ی قرار می‌گی��رد‪ .‬به‌عنوان مثال‪،‬‬ ‫در این مح��ور توانمندی مدیریتی و کارکنان‬ ‫آن کس��ب و کار اینترنت��ی و همچنین درجه‬ ‫زیرس��اخت‌های نرم‌افزاری آن مورد بررس��ی‬ ‫قرار می‌گیرد و حت��ی اظهارنامه‌های مالیاتی‬ ‫آن واحد کس��ب مالی و کار اینترنتی بررسی‬ ‫می‌ش��ود ک��ه بررس��ی ای��ن بخ��ش میزان‬ ‫پاس��خگویی به تعه��دات آن کس��ب و کار و‬ ‫همچنین قدرت آن را نشان می‌دهد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه در مجموعه این دو محور‬ ‫در پروفای��ل نم��اد کس��ب و کار الکترونیکی‬ ‫قابل مشاهده خواهد بود‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬براساس‬ ‫اقدام‌های انجام ش��ده ت��ا دو هفته آینده این‬ ‫اطالعات روی س��ایت قرار خواه��د گرفت و‬ ‫مردم می‌توانند از آن استفاده کنند‪.‬‬ ‫رئی��س مرکز تج��ارت الکترونیک��ی وزارت‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت بیان ک��رد‪ :‬محور‬ ‫س��ومی هم برای رتبه‌بندی مدنظر اس��ت که‬ ‫ب��رای این منظ��ور در حال مذاک��ره با پلیس‬ ‫فتا هس��تیم ت��ا در آینده‌ای نزدی��ک بتوانیم‬ ‫محور امنیت را فعال کنیم بدین معنا که اگر‬ ‫خریداری به یک واحد کس��ب و کار اینترنتی‬ ‫مراجع��ه کرد با مش��اهده پروفای��ل آن نماد‬ ‫اطمینان حاصل کند ک��ه آن واحد اینترنتی‬ ‫آیا اطالعات مشتری را حفظ می‌کند یا خیر؟‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫تالش ما این اس��ت که از میان س��ناریوهای طراحی ش��ده‪ ،‬روشی‬ ‫انتخاب شود که پیامدهای کمتری برای مصرف‌کننده داشته باشد و‬ ‫در عین حال‪ ،‬چرخه گندم‪ ،‬آرد و نان مصرفی مردم نیز اصالح شود‬ ‫در کش��ور گف��ت‪ :‬با توج��ه به اینکه فصل برداش��ت‬ ‫برن��ج در کش��ور آغاز ش��ده‪ ،‬اعتقاد ما بر این اس��ت‬ ‫که ت��وان تولید برنج داخل��ی‪ ،‬کام�لا می‌تواند بازار‬ ‫را تنظی��م کند و بر همین اس��اس‪ ،‬با ش��روع فصل‬ ‫برداش��ت نرخ برنج در خرده‌فروش��ی‌ها رو به کاهش‬ ‫است‪.‬‬ ‫مدرس‌خیابان��ی اظهارک��رد‪ :‬بر همین اس��اس‪ ،‬از‬ ‫منظ��ر وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت‪ ،‬اگر واردات‬ ‫برنج انجام ش��ده و برنج وارداتی موجود است‪ ،‬به‌طور‬ ‫حتم‪ ،‬توزیع نشده و در انبارهای کشور باقی خواهند‬ ‫مان��د تا پس از فصل برداش��ت ب��ا هماهنگی وزارت‬ ‫جهادکش��اورزی توزیع شود‪ .‬البته اگر احساس کنیم‬ ‫ن��رخ برنج در بازار رو به افزایش اس��ت‪ ،‬از آن ذخایر‬ ‫استفاده خواهیم کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹بساط قیمت‌های تصنعی از بازار برچیده‬ ‫می‌شود‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه بخش��ی از التهاب‌ه��ا بازار کاال‬ ‫ناش��ی از اثرات فیزیکی نیس��ت و اتفاق��ی در حوزه‬ ‫عرض��ه تامین و مصرف کاال رخ نداده‪ ،‬گفت‪ :‬این جو‬ ‫روانی اس��ت که گاهی بر بازار غالب ش��ده و منجر به‬ ‫شکل‌گیری برخی التهاب‌ها می‌شود؛ به همین دلیل‬ ‫از این پس اطالع‌رس��انی درباره نرخ ‪ ۱۰۰‬قلم کاالی‬ ‫اساسی انجام و همین انتش��ار اطالعات واقعی باعث‬ ‫می‌ش��ود اگر در گوش��ه و کنار بازار‪ ،‬کس��ی بخواهد‬ ‫فضای بازار را بهم بریزد و قیمت‌های تصنعی و کاذب‬ ‫به بازار القا کند‪ ،‬یا از گرانفروشی منفعت ببرد‪ ،‬اجازه‬ ‫مانور نداش��ته باش��د و اطالع‌رس��انی کاملا از کانال‬ ‫شفاف و درست انجام شود‪.‬‬ ‫به‌گفته مدرس خیابانی‪ ،‬آنچه از مدیریت و تنظیم‬ ‫بازار تلقی می‌ش��ود این است که باید ‪ ۳‬حوزه تأمین‪،‬‬ ‫توزیع و نظ��ارت بر ب��ازار به‌طور همزم��ان‪ ،‬کارکرد‬ ‫مناس��بی داش��ته باش��ند‪ .‬تأمین به‌طور قطع‪ ،‬نقطه‬ ‫مهمی است و اگر ما در تأمین کاال در بازار خلل وارد‬ ‫کنیم‪ ،‬فقط با نظارت یا شبکه توزیع بسته‪ ،‬نمی‌توان‬ ‫ب��ازار را مدیریت ک��رد؛ بلکه هر ‪ ۳‬ضل��ع باید با هم‬ ‫کار کنند‪.‬‬ ‫روند رو به افزایش تنش‌های تجاری در جهان‬ ‫جدیدترین گزارش سازمان تجارت جهانی نشان می‌دهد‬ ‫جریان‌های تجاری به س��بب محدودیت‌های اعمال ش��ده‬ ‫ازس��وی اعضای این س��ازمان در بازه زمانی اواس��ط اکتبر‬ ‫‪( ۲۰۱۸‬مهر‪-‬آبان ‪ )۹۷‬تا اواسط ماه مه ‪( ۲۰۱۹‬اردیبهشت‪-‬‬ ‫خرداد ‪ )۹۸‬در باالترین میزان قرار گرفته‌اند که این س��طح‬ ‫در طول تاریخ بی‌سابقه بوده است‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬براساس گزارش منتشر شده در وب‌سایت‬ ‫رسمی س��ازمان تجارت جهانی‪ ،‬این گزارش که در نشست‬ ‫سازمان بازرسی سیاس��ت بازرگانی سازمان تجارت جهانی‬ ‫مورد بررس��ی قرار گرفت‪ ،‬نش��ان می‌دهد میزان پوش��ش‬ ‫تج��اری اقدام‌های محدود‌کننده واردات در این دوره حدود‬ ‫‪ ۳۳۹‬میلی��ارد و ‪ ۵۰۰‬میلی��ون دالر تخمین زده ش��ده که‬ ‫دومی��ن رکورد پ��س از دوره قبلی ب��ه ارزش ‪ ۵۸۸‬میلیارد‬ ‫و ‪ ۳۰۰‬میلیون دالر اس��ت‪ .‬این دو دوره نش��ان‌دهنده یک‬ ‫سقوط چشمگیر ناشی از اتخاذ اقدام‌های محدود‌کننده در‬ ‫واردات اس��ت‪ .‬به‌گفته روبرتو آزودو‪ ،‬رئیس سازمان تجارت‬ ‫جهانی تصویر کلی از ش��ریط فعلی بیانگر این مسئله است‬ ‫که تنش‌های تجارت در حال افزایش اس��ت‪ .‬آزودو تصریح‬ ‫کرد‪ :‬پیام گزارش ما بس��یار جدی است‪ .‬این اقدام‌ها اثرات‬ ‫اقتصادی واقعی دارند و زنگ‌های خطر به صدا درآمده است‪.‬‬ ‫حل و فصل این مس��ئله ب��رای جلوگیری از بروز تنش‌های‬ ‫بیش��تر که س��بب افزایش موانع تجاری‪ ،‬نب��ود اطمینان و‬ ‫کاهش رشد تجاری می‌شود‪ ،‬ضرورت دارد‪.‬‬ ‫این گزارش همچنین نشان می‌دهد تنش‌های تجاری به‬ ‫نبود اطمینان در تجارت و اقتصاد جهانی همچنان در حال‬ ‫افزایش است‪.‬‬ ‫براساس این گزارش‪ ۳۸ ،‬عضو سازمان تجارت جهانی در‬ ‫مدت زمان یادش��ده اقدام‌های جدید محدود‌کننده تجاری‬ ‫را بیش��تر از طریق افزای��ش تعرفه‌ها‪ ،‬ممنوعی��ت واردات‪،‬‬ ‫تضمین‌های وی��ژه‪ ،‬مالیات ب��ر واردات و مقررات صادراتی‬ ‫اعمال کرده‌اند‪.‬‬ ‫در مدت زمان یادش��ده اعضای س��ازمان جهانی تجارت‬ ‫همچنی��ن ‪ ۴۷‬اق��دام جدید را ب��ا هدف تس��هیل تجارت‬ ‫از جمل��ه ح��ذف یا کاه��ش تعرفه‌های واردات��ی‪ ،‬حذف یا‬ ‫ساده‌س��ازی رویه‌های گمرکی ص��ادرات و کاهش مالیات‬ ‫واردات را انجام داده‌اند‪.‬‬ ‫وی اظه��ار ک��رد‪ :‬یک��ی از دالیلی ک��ه می‌توانیم‬ ‫برنامه‌ریزی درس��ت ب��رای تأمین نیاز بازار داش��ته‬ ‫باش��یم‪ ،‬برآورد نس��بت دقیق میزان مصرف و تولید‬ ‫اس��ت؛ بر ای��ن اس��اس در نشس��ت‌های گوناگون با‬ ‫وزارت جهادکش��اورزی و در س��تاد تنظی��م ب��ازار‪،‬‬ ‫تالش کرده‌ایم با وزارت جهادکش��اورزی به یک عدد‬ ‫مناس��بی از میزان تولیدات کاالهای اساسی و مورد‬ ‫نیاز کش��ور برس��یم؛ در ‪ ۹۵‬درصد کاالهای اساسی‪،‬‬ ‫ت��وان تولید داخلی کاملا بازار را پوش��ش می‌دهد و‬ ‫حتی در برخ��ی کاالها عالوه بر تأمی��ن نیاز داخلی‬ ‫صادرات نیز انجام می‌شود‪.‬‬ ‫قائم‌مقام وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت خاطرنش��ان‬ ‫کرد‪ :‬اگ��ر در چند قلم کاالی خاص‪ ،‬کس��ری وجود‬ ‫دارد و الزم اس��ت واردات داش��ته باشیم‪ ،‬به‌طورحتم‬ ‫این میزان واردات براساس مابه‌التفاوت کسری تولید‬ ‫تا تأمین بازار است‪ .‬پس اگر در جایی احساس کردیم‬ ‫باید بخشی از نیاز بازار از طریق واردات تأمین شود‪،‬‬ ‫این واردات به‌عنوان ذخی��ره احتیاطی خواهد بود و‬ ‫توزیع آن‪ ،‬با تش��خیص وزارت جهادکشاورزی انجام‬ ‫خواهد ش��د تا بازار داخلی به��م نریزد و تولیدکننده‬ ‫متضرر نش��ود؛ پس تزریق کااله��ای وارداتی به بازار‬ ‫به‌ط��ور کامل در هماهنگی با وزارتخانه مربوط انجام‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹توجیه گران‌فروشی نان!‬ ‫از سوی دیگر‪ ،‬هرچند نرخ نان به‌طور رسمی تغییر‬ ‫نکرده و مجوز افزایش نرخ‌ها ابالغ نش��ده‪ ،‬اما برخی‬ ‫نانوایی‌ها نرخ را باال برده‌اند و به نوعی گران‌فروشی و‬ ‫کم‌فروش��ی می‌کنند‪ .‬در همین باره‪ ،‬نایب‌رئیس اتاق‬ ‫اصناف ایران در واکنش به این موضوع معتقد اس��ت‬ ‫افزای��ش نیافتن ن��رخ نان به‌طور رس��می‪ ،‬واحدهای‬ ‫نانوایی را به سمت گران‌فروشی سوق داده است‪ .‬وی‬ ‫ضم��ن تایید نرخ‌های متفاوت نان در تهران ابراز کرد‬ ‫که جرایم و بازرسی‌های فعلی جوابگوی جلوگیری از‬ ‫تخلفات نیست‪ .‬مجتبی صفایی در گفت‌وگو با ایسنا‪،‬‬ ‫درب��اره وضعیت نرخ نان اظه��ار کرد‪ :‬اتاق اصناف در‬ ‫چند سال گذش��ته بارها پیگیر افزایش نرخ نان بوده‬ ‫و نمی‌توان بدون دلیل و اس��تدالل منطقی قیمت‌ها‬ ‫را سرکوب کرد‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬افزای��ش نیافت��ن نرخ ن��ان بدون‬ ‫توجه به رش��د مؤلفه‌های تأثیرگذار بر هزینه تولید‪،‬‬ ‫نانوایی‌ها را به س��مت تخلفاتی همچون کم‌فروش��ی‬ ‫و گران‌فروش��ی س��وق می‌دهد؛ از ای��ن‌رو اگر دولت‬ ‫به‌دنبال افزایش نرخ نان نیس��ت‪ ،‬باید از رشد هزینه‬ ‫مؤلفه‌ه��ای تأثیرگذار ب��ر نرخ ن��ان جلوگیری کند‪.‬‬ ‫به‌عنوان نمونه‪ ،‬در س��طح شهر تهران نوسان نرخ نان‬ ‫وج��ود دارد و جرایم و بازرس��ی‌های فعلی جوابگوی‬ ‫جلوگیری از تخلفات نیست‪.‬‬ ‫نای��ب‌ رئی��س اتاق اصن��اف ایران اظه��ار کرد‪ :‬در‬ ‫ش��رایط فعلی نباید به‌دنبال افزایش نرخ نان بود اما‬ ‫می‌توان ن��رخ را با واقعیت همخ��وان کرد و در کنار‬ ‫آن دولت در راس��تای کاهش هزینه‌های تمام ش��ده‬ ‫تولید نان اقدام‌هایی را انجام دهد‪ .‬صفایی گفت‪ :‬نان‬ ‫آزادپز و دولتی هر دو با توجه به ش��رایط خاص خود‬ ‫نرخ‌گذاری ش��ده‌اند‪ ،‬اما نان‌های سفارش��ی‪ ،‬خارج از‬ ‫شرایط نرخ‌گذاری هس��تند و این در حالی است که‬ ‫واحده��ای آزادپز نیز با توجه به س��همیه خود از آرد‬ ‫یارانه‌ای استفاده می‌کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹آزادپزه�ا ه�م مش�مول قیمت‌گذاری‬ ‫هستند‬ ‫در کن��ار هم��ه این مس��ائل‪ ،‬متفاوت ب��ودن نرخ‬ ‫نان‌های عرضه ش��ده از س��وی واحدهای نانوایی به‬ ‫اصطالح آزادپز در نقاط گوناگون ش��هر نیز موضوعی‬ ‫اس��ت که باید به آن رس��یدگی ش��ود‪ .‬البته چندی‬ ‫پی��ش‪ ،‬بیژن مق��دم‪ ،‬رئیس اتحادیه نانوایان س��نتی‬ ‫ب��ه دف��اع از این موض��وع پرداخت و اع�لام کرد که‬ ‫نانوایی‌ه��ای آزادپز به‌دلیل تهی��ه آرد به نرخ آزاد در‬ ‫قیمت‌گذاری محصوالت خود آزاد هستند‪.‬‬ ‫ای��ن در حالی اس��ت که به‌گفته مس��ئوالن وزارت‬ ‫صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت‪ ،‬نانوایی‌ه��ای آزادپز نیز‬ ‫آرد یارانه‌ای دریافت کرده و مش��مول قیمت‌گذاری‬ ‫می‌شوند‪.‬‬ ‫محمدرض��ا کالمی‪ ،‬مدی��رکل دفت��ر برنامه‌ریزی‪،‬‬ ‫تأمی��ن‪ ،‬توزیع و تنظیم ب��ازار وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت پی��ش از این تاکی��د کرده ب��ود هرگونه‬ ‫افزایش نرخ نان از س��وی نانوایی‌ها غیرقانونی بوده و‬ ‫نانوایی‌های به اصطالح آزادپز نیز به‌دلیل دریافت آرد‬ ‫یارانه‌ای‪ ،‬مش��مول قیمت‌گذاری هستند و نمی‌توانند‬ ‫نان تولیدی را به نرخ دلخواه عرضه کنند‪.‬‬ ‫مشکلی در تامین نوشت‌افزار و دفتر نداریم‬ ‫رئیس اتحادیه صنف نوش��ت‌افزار تهران در واکنش به فروش‬ ‫نوش��ت‌افزار الکچری و دفترهای چند میلیون تومانی در ایران‬ ‫گف��ت‪ :‬ف��روش نوش��ت‌افزار خارج از ع��رف و اق�لام فانتری با‬ ‫قیمت‌های غیرمعمول‪ ،‬ممنوع است‪.‬‬ ‫موسی فرزانیان در گفت‌وگو با تسنیم‪ ،‬با اشاره به افزایش نرخ‬ ‫نوشت‌افزار در یک سال گذشته اظهار کرد‪ :‬در یک سال گذشته‬ ‫ک��ه نرخ ارز بین ‪ ۴‬ت��ا ‪ ۵‬برابر افزایش یافت‪ ،‬به‌طور طبیعی نرخ‬ ‫نوشت‌افزار نیز باال رفت و به‌طور میانگین‪ ،‬نرخ نوشت‌افزارحدود‬ ‫‪ ۳‬برابر سال قبل شده است‪.‬‬ ‫رئی��س اتحادیه صنف نوش��ت‌افزار تهران اف��زود‪ :‬در این بین‬ ‫ش��اید بیش��ترین افزایش نرخ مربوط به دفتر باشد چراکه کاغذ‬ ‫در بازار به‌شدت گران شد و نرخ هر بند کاغذ از ‪ ۸۰‬هزار تومان‬ ‫به بیش از ‪ ۵۰۰‬هزار تومان رسید‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه درحال‌حاضر کمبودی در بازار نوش��ت‌افزار‬ ‫وج��ود ندارد‪ ،‬گف��ت‪ :‬در تامین بیش��تر نوش��ت‌افزارها و حتی‬ ‫دفت��ر‪ ،‬هیچ کمبودی نیس��ت ولی با نزدیک‌تر ش��دن به فصل‬ ‫ش��روع مدرس��ه‌ها و افزای��ش خری��د نوش��ت‌افزار‪ ،‬تقاضا برای‬ ‫خری��د دفترهای��ی که قیمت‌ه��ای پایین‌ت��ری دارند‪ ،‬بیش��تر‬ ‫خواه��د ش��د و از این رو ممکن اس��ت ت��ا اندازه‌ای ب��ا کمبود‬ ‫دفترهای س��اده و ارزان‌قیمت روبه‌رو شویم ولی قول‌هایی داده‬ ‫ش��ده تا تولی��د در این بخ��ش افزایش یابد و تع��ادل بازار بهم‬ ‫نخورد‪.‬‬ ‫فرزانی��ان با بیان اینکه واردات نوش��ت‌افزار به‌ش��دت کاهش‬ ‫یافته‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬در برخی کاالها از جمله «مداد»‪ ،‬واردات ‪۱۰۰‬‬ ‫درصد ممنوع است و در موارد دیگری از جمله پاک‌کن و تراش‪،‬‬ ‫به‌طور تقریبی همه نیاز بازار از تولیدات داخلی تامین می‌شود و‬ ‫تولیدکنندگان نیز قول داده‌اند در فرصت باقیمانده تا آغاز فصل‬ ‫مدرسه‌ها‪ ،‬تولید خود را افزایش دهند‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به تامین ‪ ۴۰‬درصد نیاز خودکار کشور از طریق‬ ‫واردات گفت‪ :‬در مجموع‪ ،‬درباره اقالم اصلی نوشت‌افزار مشکلی‬ ‫وجود ندارد‪.‬‬ ‫رئی��س اتحادیه در پای��ان در واکنش به فروش نوش��ت‌افزار‬ ‫الکچری در بازار نوشت‌افزار خاطرنشان کرد‪ :‬فروش نوشت‌افزار‬ ‫خ��ارج از ع��رف و اق�لام فانت��ری ب��ا قیمت‌ه��ای غیرمعمول‬ ‫ممنوع اس��ت ول��ی ما تا ام��روز گزارش��ی از چنی��ن مواردی‬ ‫نداشته‌ایم‪.‬‬
‫‪9‬‬ ‫چهار‌شنبه‬ ‫‪ 2‬مرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 21‬ذی‌القعده ‪1440‬‬ ‫‪ 24‬ژوئیه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1336‬‬ ‫پیاپی ‪2654‬‬ ‫بازار و اصناف‬ ‫انتشار روزانه نرخ ‪١٠٠‬کاالی اساسی در یک نرم‌افزار‬ ‫مژده پورزکی‬ ‫سعید ممبینی‬ ‫اتاق‌ه��ای اصناف ایران و تهران در روزهای دوش��نبه و‬ ‫ت پراهمیت را برگزار کردند‪ .‬هشتمین‬ ‫سه‌ش��نبه دو نشس ‌‬ ‫نشس��ت ماهان��ه اتاق اصناف تهران دوش��نبه و نشس��ت‬ ‫هم‌اندیشی رئیسان اتاق‌های اصناف مراکز استان‌ها صبح‬ ‫سه‌ش��نبه برگزار شد‪ .‬این دو نشست اگرچه براساس روال‬ ‫هیات‌رئیسه و هیات‌مدیره جدید بدون حضور خبرنگاران‬ ‫ی��ا با اع�لام دیرهنگام به آنها برگزار ش��دند اما از اهمیت‬ ‫ویژه‌ای برخوردار بودند‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش‬ ‫و بر اس��اس خبری ک��ه در پایگاه‬ ‫اطالع‌رس��انی اتاق اصناف تهران منتش��ر شد‪ ،‬هشتمین‬ ‫نشس��ت ماهانه ات��اق اصناف تهران با حضور قاس��م نوده‬ ‫فراهان��ی رئیس اتاق اصناف و اعضای هیات رئیس��ه اتاق‪،‬‬ ‫همچنین بیش��تر رئیسان اتحادیه‌های صنفی با محوریت‬ ‫انتق��اد و اعتراض به بخش��نامه اخیر هیات مقررات‪‎‬زدایی‬ ‫دولت به ریاست وزیر امور اقتصاد و دارایی مبنی بر صدور‬ ‫پروانه کسب به‌وسیله دفترهای پیشخوان دولت در محل‬ ‫همایش‌های این اتاق دوشنبه ‪ ۳۱‬تیر ‪ ۹۸‬برگزار شد‪.‬‬ ‫در این نشس��ت قاسم نوده فراهانی‪ ،‬رئیس اتاق اصناف‬ ‫تهران در س��خنانی با اش��اره و انتقاد از اقدام اخیر هیات‬ ‫مقررات‌زدای��ی دولت به رعایت وزی��ر اقتصادی و دارایی‬ ‫مبنی بر صدور پروانه کسب به وسیله دفترهای پیشخوان‬ ‫دول��ت گفت‪ :‬با توجه ب��ه اینکه ‪ ۳‬نفر از اعضای اصلی این‬ ‫هیات متش��کل از رئیسان اتاق اصناف ایران‪ ،‬اتاق تعاون و‬ ‫اتاق بازرگانی ایران هستند‪ ،‬ما به تصمیم اخیر این هیات‬ ‫مبنی بر صدور پروانه کسب به‌وسیله دفترهای پیشخوان‬ ‫دولت اعتراض و ایراد داریم‪.‬‬ ‫‹ ‹تغییر یک شبه قوانین‬ ‫وابستگی کشور در تولید لوازم خانگی فلزی کاهش یافته است‬ ‫رئی��س اتحادی��ه ل��وازم خانگ��ی فلزی و‬ ‫آش��پزخانه از کاهش وابس��تگی کش��ور در‬ ‫تولید لوازم خانگی فل��زی خبر داد و گفت‪:‬‬ ‫ح��دود ‪۹۰‬درصد مواد اولی��ه در این صنف‬ ‫ایرانی است و در داخل کشور تولید می‌شود‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش پای��گاه اطالع‌رس��انی اتاق‬ ‫اصن��اف تهران‪ ،‬فری��دون نصیری با اش��اره‬ ‫ب��ه وضعیت ب��ازار ل��وازم خانگ��ی فلزی و‬ ‫کاه��ش وابس��تگی در این زمین��ه اظهار ک��رد‪ :‬درحال‌حاضر‬ ‫بیشتر سرمایه کش��ور صرف واردات می‌شود که از این‌رو باید‬ ‫مناب��ع مورد نظر را به س��مت تولیدکننده‌های ایرانی س��وق‬ ‫دهی��م تا این امر بتواند س��بب رش��د تولید در داخل کش��ور‬ ‫شود‪.‬‬ ‫وی در پاسخ به این پرسش که چند درصد از قطعات لوازم‬ ‫خانگی آشپزخانه فلزی وارداتی اس��ت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬هم‌اکنون‬ ‫آمار دقیقی از این موضوع در دس��ترس نیس��ت‪ ،‬اما می‌توان‬ ‫گف��ت که حدود ‪۹۰‬درصد مواد اولیه در این‬ ‫صنف‪ ،‬ایرانی اس��ت و در داخل کشور تولید‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫نصیری با تاکید بر اینکه در سال‌های اخیر‬ ‫رش��د خوبی در تولید ل��وازم خانگی وجود‬ ‫داشته است‪ ،‬افزود‪ :‬اگرچه هم‌اکنون بازار در‬ ‫رکود به‌سر می‌برد‪ ،‬اما زمانی که ورود کاالی‬ ‫خارجی در کشور کاهش یابد در مقابل فضا‬ ‫برای تولیدات ایرانی بیشتر می‌شود‪.‬‬ ‫رئیس اتحادیه فروش��ندگان لوازم خانگی فلزی و آشپزخانه‬ ‫گفت‪ :‬اگر بخواهیم در هر تولیدی موفق عمل کنیم‪ ،‬باید سری‬ ‫به گذش��ته و نوع محصوالتی که در رابطه با آن محصول وارد‬ ‫شده اس��ت‪ ،‬بزنیم و با مراجعه به اداره آمار می‌توان اطالعاتی‬ ‫را درباره نوع واردات یا تولیدات آن محصول به‌دست آورد‪.‬‬ ‫به گفته نصیری‪ ،‬هم‌اکنون ‪ ۱۷۰۰‬واحد صنفی توزیع‌کننده‬ ‫لوازم خانگی فلزی در تهران وجود دارد‪.‬‬ ‫اتحادیه‌ه��ای صنفی با امض��ای طوماری‪ ،‬اعتراض خود را‬ ‫نس��بت به بخش��نامه اخیر هیات مقررات‪‎‬زدایی مبنی بر‬ ‫صدور پروانه کس��ب به‌وس��یله دفترهای پیشخوان دولت‬ ‫اعالم کردند‪.‬‬ ‫براساس اخبار شفاهی رسیده به خبرنگار‬ ‫‪ ،‬شفاف‌‬ ‫نبودن جزئیات این بخشنامه مورد اعتراض اصناف است و‬ ‫آنها می‌خواهند دولت مش��خص کند که تنها امور اجرایی‬ ‫صدور پروانه کسب به واسطه پراکندگی دفاتر در شهر به‬ ‫آنها واگذار شده و دخل و تصرفی در اختیارات اتحادیه‌ها‬ ‫نمی‌شود‪.‬‬ ‫قاسم نوده فراهانی‬ ‫‹ ‹نشستی در سطح ملی‬ ‫دومین نشس��ت هم‌اندیشی رئیس��ان اتاق‌های اصناف‬ ‫مراکز استان‌ها نیز صبح سه‌شنبه به همراه مدیران بازرسی‬ ‫و نظارت برگزار شد‪.‬‬ ‫سعید ممبینی رئیس اتاق اصناف ایران در این نشست‬ ‫گف��ت‪ :‬با توجه به ش��رایط ویژه اقتص��ادی مطرح کردن‬ ‫نظ��رات اصناف و مس��ئوالن دولتی و تب��ادل تجربیات از‬ ‫ضرورت‌ها اس��ت‪ .‬قائم‌مق��ام وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫نیز گفت‪ :‬کنترل و نظارت بر بازار بدون اصناف غیرممکن‬ ‫است و حفظ آرامش مردم در گرو حفظ آرامش بازار است‪.‬‬ ‫حس��ین م��درس خیابانی همچنین ب��ا تاکید بر تامین‬ ‫کاالی اساس��ی کافی ب��رای مصرف‌کننده اف��زود‪ :‬حدود‬ ‫‪٩٠‬درصد کاالهای مصرفی محصول و تولید داخلی است‪.‬‬ ‫وی همچنین از راه‌اندازی نرم‌افزار گوش��ی همراه برای‬ ‫انتشار روزانه نرخ ‪ ١٠٠‬کاالی اساسی با هدف ایجاد آرامش‬ ‫در بازار و اطالع‌رس��انی به ش��هروندان در چند روز آینده‬ ‫خب��ر داد‪ .‬رئیس س��ازمان تعزی��رات حکومتی نیز در این‬ ‫نشس��ت گفت‪ :‬رویکرد دولت‪ ،‬کاهش تولی‌گری دولت در‬ ‫ح��وزه اصناف اس��ت‪ .‬جمال انصاری اف��زود‪ :‬اعتقاد داریم‬ ‫اصناف می‌توانند در بسیاری از موارد تخلف امور را اصالح‬ ‫کنند‪ .‬باید با برگزاری نشس��ت‌های مش��ترک در راستای‬ ‫آموزش و پژوهش گام برداریم‪ .‬ما به اصناف اعتماد داریم‬ ‫و نمی‌توانیم از نقش اساسی اصناف غافل باشیم‪.‬‬ ‫ابراهیم درستی‬ ‫حسین مدرس خیابانی‬ ‫اطالع دقیق از نرخ کاال‬ ‫به‌وسیله سامانه ‪۱۲۴‬‬ ‫جمال انصاری‬ ‫گرما کسب و کار جنوبی‌ها را به شب موکول کرد‬ ‫نماین��ده ات��اق اصن��اف ایران در اس��تان هرمزگان‪ ،‬ش��هر‬ ‫بندرعباس گف��ت‪ :‬گرما و دمای باالی هوا بر فعالیت کس��به‬ ‫اس��تان‌های جنوبی کشور تاثیرگذار اس��ت و به همین دلیل‬ ‫چندین ساعت در روز به دلیل گرما تعطیل هستند‪.‬‬ ‫به گزارش پایگاه اطالع‌رس��انی اتاق اصناف ایران‪ ،‬مس��عود‬ ‫محمدش��اهی بی��ان کرد‪ :‬دمای ب��االی ‪۴۷‬درجه در اس��تان‬ ‫هرمزگان و کاهش ساعات اداری هرسال باعث می‌شود میزان‬ ‫فعالیت کسبه در نیمه نخست سال کاهش داشته باشد‪.‬‬ ‫وی تصری��ح ک��رد‪ :‬از اواخر فصل بهار تا پایان ش��هریور به‬ ‫دلیل ش��دت گرما از میزان ورود مس��افر و گردشگر به استان‬ ‫هرمزگان نیز کاسته می‌شود و این موضوع بر فعالیت صنف‌ها‬ ‫تاثیر‌گذار است‪.‬‬ ‫محمدش��اهی افزود‪ :‬در س��اعات اوج گرما بین ساعت یک‬ ‫ت��ا ‪ ۵‬بعدازظهر بیش��تر واحدهای صنفی تعطیل هس��تند و‬ ‫بیش��تر فعالیت واحدها در شب اس��ت و برخی صنف‌ها مانند‬ ‫اغذیه‌فروشان و رستوران‌داران تا ‪ ۲‬بامداد فعالیت دارند‪.‬‬ ‫نماین��ده اتاق اصن��اف ایران در اس��تان هرم��زگان اظهار‬ ‫کرد‪ :‬ب��اال رفتن هزینه حامل‌ه��ای انرژی به دلیل اس��تفاده‬ ‫از کولره��ای گازی نی��ز از دیگ��ر معض�لات صنف‌ه��ا در‬ ‫اس��تان‌های جنوبی کش��ور است که باید ش��رایط صنف‌های‬ ‫ای��ن اس��تان‌ها در زم��ان تعیی��ن مالی��ات درنظ��ر گرفت��ه‬ ‫شود‪.‬‬ ‫وی درب��اره توافق مالیاتی س��ال ‪ ۹۷‬گف��ت‪ :‬توافق مالیاتی‬ ‫امس��ال در مقایسه با سال‌های گذشته مطلوب بود اما اصناف‬ ‫به دلیل رکودی که بر بازار حاکم است انتظار حمایت بیشتری‬ ‫دارند‪.‬‬ ‫محمدش��اهی همچنین درباره برگزاری نشس��ت کارگروه‬ ‫صنف پوشاک در تهران اظهار کرد‪ :‬تشکیل کارگروه تخصصی‬ ‫صنف پوش��اک اقدام بس��یار خوب و موثر اس��ت اما اگر این‬ ‫کارگروه با محوریت اتاق اصناف ایران تش��کیل شود و زیرنظر‬ ‫اتاق اصناف ایران فعالیت داش��ته باش��د‪ ،‬خروجی بهتری هم‬ ‫خواهد داشت‪.‬‬ ‫خانه‌های خالی در اصفهان دردسرساز شدند‬ ‫رئی��س اتحادیه مش��اوران امالک اصفهان با اش��اره به‬ ‫کاه��ش ن��رخ در بازار مس��کن در چند م��اه آینده گفت‪:‬‬ ‫درحال‌حاض��ر خانه‌ه��ای خال��ی در اصفهان متناس��ب با‬ ‫تقاضای مردم نیست‪.‬‬ ‫رس��ول جهانگیری در گفت‌وگو با ایسنا‪ ،‬درباره نوسانات‬ ‫بازار مسکن در اصفهان اظهار کرد‪ :‬برای تاثیر این نوسانات‬ ‫چه در زم��ان افزایش و چه در زم��ان کاهش قیمت‪ ،‬بازه‬ ‫زمانی به مدت یک فصل الزم است‪ ،‬زیرا بازار مسکن مانند‬ ‫طال و سکه تغییر نرخ روزانه ندارد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬همان‌طور که س��ال گذش��ته ش��اهد باال‬ ‫رفت��ن نرخ س��که و همچنین ارز حتی تا م��رز ‪ ۱۷‬یا ‪۱۸‬‬ ‫ه��زار تومان بودی��م‪ ،‬اما این تاثیر در بازار مس��کن ‪ 2‬یا ‪3‬‬ ‫ماه بعد آشکار ش��د‪ .‬اکنون نیز نوید وزیر راه و شهرسازی‬ ‫در زمینه کاهش قیمت‌ها در اصفهان نیز تایید می‌ش��ود‪،‬‬ ‫زیرا قیمت‌ها به ص��ورت کاذب افزایش یافته و درصورتی‬ ‫که آرامش بازار ارز به همین ش��کل ادامه یابد‪ ،‬در ماه‌های‬ ‫آینده شاهد کاهش نرخ مسکن خواهیم بود‪.‬‬ ‫رئیس اتحادیه مش��اوران امالک اصفه��ان درباره وجود‬ ‫خانه‌های خالی بس��یار در کش��ور و اصفه��ان که موجب‬ ‫برهم خوردن نظم بازار مس��کن شده است‪ ،‬گفت‪ :‬مجلس‬ ‫برای خانه‌های خالی مالیات درنظر گرفته است و با وجود‬ ‫تصوی��ب این قان��ون‪ ،‬در زمینه ضمانت و ق��درت اجرایی‪،‬‬ ‫انتخ��اب یک نه��اد برای اجرا‪ ،‬چگونگ��ی عوامل اجرایی و‬ ‫می��زان هزینه‌هایی که به دولت یا نهاد‌های متولی تحمیل‬ ‫می‌شود‪ ،‬برنامه‌ریزی دقیقی انجام نشده است‪.‬‬ ‫وی به متناسب نبودن سبک خانه‌های خالی با نیازهای‬ ‫جامع��ه اش��اره کرد و گف��ت‪ :‬خانه‌های خالی نیز بیش��تر‬ ‫خانه‌هایی اس��ت که سلیقه‌سازی ش��ده و به صورت کلی‬ ‫مطابق با تقاضای جامعه نیست‪.‬‬ ‫در دوره رونق بیش از حد بازار مس��کن و جذابیت باالی‬ ‫ساخت‌وس��از‪ ،‬مردم در هر حرفه‌ای که بودند پول خود را‬ ‫وارد بازار مس��کن کردند و خانه‌ها را براساس سلیقه خود‬ ‫س��اختند‪ .‬این خانه‌ها‪ ،‬خانه‌های لوکس اس��ت و به همین‬ ‫ی��ک روز در نشس��تی خبری ب��ودم که از یکی‬ ‫از متولیان دولتی در دولت‌های پیش��ین قدردانی‬ ‫می‌ش��د‪ .‬می‌گفت بزرگ‌ترین افتخار من این است‬ ‫ک��ه در دوره مدیریتم قانون جدیدی وضع نکردم‬ ‫و این س��خن او با تش��ویق چش��مگیری از سوی‬ ‫حاضران که از فعاالن بخش‌خصوصی بودند روبه‌رو‬ ‫شد‪ .‬چه می‌شود اگر هر روز دردسر جدیدی برای‬ ‫بخش خصوصی ایجاد نکنیم؟‬ ‫هی��ات مقررات‌زدایی می‌خواه��د صدور پروانه‬ ‫کسب به وس��یله دفترهای پیشخوان دولت انجام‬ ‫ش��ود‪ .‬ش��هرداری می‌خواهد خودش به وانت‌بار و‬ ‫کامی��ون و اتوبوس‌هایی که اختیارش��ان با بخش‬ ‫خصوصی است‪ ،‬پروانه کسب دهد‪.‬‬ ‫کارشناس��ان ام��ور اصناف خب��ر می‌دهند که‬ ‫تغییرات مداوم قوانین گاهی با سوء‌استفاده برخی‬ ‫از افراد و ناآگاهی کسبه و حتی رئیسان اتحادیه‌ها‬ ‫از قوانی��ن جدید و تسویه‌حس��اب‌های ش��خصی‬ ‫روبه‌رو می‌شود‪.‬‬ ‫از س��وی دیگر تاجران و بازرگانان می‌گویند به‬ ‫واس��طه بالتکلیفی‌های قانونی مشتریان خارجی‬ ‫که پس از هزینه‌های بس��یار برای سفر و تشکیل‬ ‫نشس��ت و‪ ...‬با خارجی‌ها به‌دس��ت می‌آورند را با‬ ‫تغییرات یک‌باره قوانین از دست می‌دهند‪.‬‬ ‫بخ��ش خصوصی مدام از ای��ن می‌گوید که اگر‬ ‫دول��ت و مجلس مق��ررات جدی��دی وضع نکنند‬ ‫م��ا تکلیف‌مان را می‌دانی��م و گزارش‌های میدانی‬ ‫از بازار انگش��ت اش��اره م��ا را بر گ��روه بزرگی از‬ ‫فعاالن اقتصادی می‌گذارد ک��ه تصمیم گرفته‌اند‬ ‫چن��د وقت��ی عق��ب بنش��ینند ت��ا تصمیم‌های‬ ‫دول��ت و مجل��س و س��ایر نهادهای وابس��ته به‬ ‫ثباتی نس��بی برس��د بلکه ایش��ان هم بدانند باید‬ ‫س��رمایه خود را کجا ببرند و کجا س��رمایه‌گذاری‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫رئیس پیش��ین اتاق اصناف ایران در س��ال‌های‬ ‫گذشته بارها گفته بود که نهادهای بسیاری قصد‬ ‫دارند اختیارات اصناف را از آنها بگیرند و حاال هم‬ ‫متولیان اصناف گاهی نشست‌هایی برگزار می‌کنند‬ ‫تا بدانند چگونه با این هجمه‌ها مقابله کنند‪.‬‬ ‫حاال بحث صدور پروانه کسب به‌وسیله دفترهای‬ ‫پیش��خوان دولت نیز که به‌تازگی ابالغ شده است‬ ‫با اعتراض اتحادیه‌های صنفی روبه‌رو شده است‪.‬‬ ‫اصناف می‌گویند چرا بخش��نامه‌ای بدون جزئیات‬ ‫دقیق صادر می‌ش��ود‪ .‬آنها حاال با چالش��ی جدید‬ ‫روبه‌رو شده‌اند که دولت باید آن را رفع کند‪.‬‬ ‫دلیل با نیاز جامعه مطابقت ندارد‪ .‬جهانگیری خاطرنش��ان‬ ‫ک��رد‪ :‬تاکید ما این اس��ت که اگر در آینده ساخت‌وس��از‬ ‫دوب��اره رونق بگیرد‪ ،‬خانه‌ها متناس��ب با نی��از و تقاضای‬ ‫جامعه ساخته شود‪.‬‬ ‫از آنجا که ما کم‌کم ش��اهد تمایل خانواده‌ها به داش��تن‬ ‫دو فرزن��د‪ ،‬تک فرزند یا بدون فرزند اس��ت‪ ،‬درحال‌حاضر‬ ‫ساخت‌وس��ازهای بین ‪ ۵۰‬تا ‪ ۱۰۰‬متر در اصفهان بس��یار‬ ‫کم است‪.‬‬ ‫رئی��س اتحادیه مش��اوران امالک اصفه��ان تاکید کرد‪:‬‬ ‫خانه‌های خالی هزینه و س��رمایه ملی بیمه شده است که‬ ‫متاسفانه امروز در کشور با آن روبه‌رو هستیم‪.‬‬ ‫براساس مصوبه سران قوا‪ ،‬وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت مکلف به راه‌اندازی «سامانه اطالع‌رسانی‬ ‫ثبت کاال و خدمات» موس��وم به سامانه ‪ ۱۲۴‬شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش ش��اتا‪ ،‬رئی��س س��ازمان حمایت‬ ‫مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با اشاره به اینکه‬ ‫براس��اس مصوبه سران قوا‪ ،‬وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت مکلف به راه‌اندازی «س��امانه اطالع‌رسانی‬ ‫ثب��ت کاال و خدم��ات» موس��وم به س��امانه ‪۱۲۴‬‬ ‫ش��ده اس��ت‪ ،‬توضیح داد‪ :‬بخش��ی از خدمات این‬ ‫س��امانه‪ ،‬اطالع‌رس��انی ن��رخ کاالهایی اس��ت که‬ ‫مش��مول نرخ تثبیتی هستند و س��ازمان حمایت‬ ‫قیمت‌های مصوب را اعالم می‌کند و بخش��ی دیگر‬ ‫کاالهایی اس��ت که واحدهای تولیدی نرخ خود را‬ ‫در س��امانه ‪ ۱۲۴‬درج می‌کنند و سازمان حمایت‬ ‫در راس��تای تامین حقوق مردم براس��اس ضوابط‬ ‫تعیی��ن قیمت‪ ،‬موارد را مورد رص��د قرار می‌دهد‪.‬‬ ‫عباس تاب��ش ادامه داد‪ :‬این کااله��ا جزو مواردی‬ ‫هستند که شکایت‌های مردمی درباره آنها دریافت‬ ‫می‌شود و از س��وی بازرسان سازمان حمایت و در‬ ‫راستای وظیفه نظارتی سازمان موردرسیدگی قرار‬ ‫می‌گیرن��د‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬بخ��ش دوم خدمات‬ ‫«سامانه اطالع‌رس��انی ثبت کاال و خدمات»‪ ،‬رصد‬ ‫قیمت‌ه��ا از س��طح ب��ازار و تح��والت موجود در‬ ‫این عرصه اس��ت‪ .‬تابش اف��زود‪ :‬در بخش دریافت‬ ‫قیمت‌ها از س��طح بازار‪ ،‬با هم��کاری اتاق اصناف‬ ‫نرخ انواع کاالها به س��امانه اطالع‌رسانی ثبت کاال‬ ‫و خدمات منتقل خواهد ش��د‪ .‬معاون وزیر صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت اعالم کرد‪ :‬در این سامانه نرخ عرف‬ ‫کاال و خدم��ات را به اطالع مردم خواهیم رس��اند‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬این س��امانه در اختیار سازمان حمایت‬ ‫مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اس��ت و ناظر آن‬ ‫مرکز توس��عه تجارت الکترونی��ک وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت است که در راستای توسعه فضای‬ ‫کس��ب و کار‪ ،‬خدمات‌رس��انی خواهد کرد‪ .‬یکی از‬ ‫اهداف راه‌اندازی این س��امانه‪ ،‬ایجاد فضای شفاف‬ ‫در نرخ انواع کاالها در سطح کشور است‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫فراهانی با بیان اینکه قانونی نمی‌تواند یک ش��به تغییر‬ ‫کند‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬صدور پروانه کس��ب به‌وس��یله دفترهای‬ ‫پیشخوان دولت خالف قانون نظام صنفی است‪ ،‬همانگونه‬ ‫که همه اطالع دارند بر اس��اس قانون نظام صنفی مرجع‬ ‫صدور پروانه کسب و ضوابط آن مشخص است؛ مگر اینکه‬ ‫بخواهن��د یک‌ش��به در قانون تغیی��ر و اصالحاتی بدهند؛‬ ‫ازاین‌رو به‌طور جدی پیگیر این موضوع خواهیم بود‪.‬‬ ‫رئی��س ات��اق اصناف تهران درباره وقف��ه به وجود آمده‬ ‫در صدور م��درک آموزش اصناف گفت‪ :‬با هماهنگی‌های‬ ‫انجام ش��ده با مرکز امور اصناف مقرر شده افراد بتوانند با‬ ‫مراجع��ه به س��ایت ایرانیان اصناف‪ ،‬م��درک مورد نظر را‬ ‫دریافت کنند‪.‬‬ ‫فراهانی همچنین در زمینه عملکرد مرکز توسعه تجارت‬ ‫الکترونیک بیان کرد‪ :‬مرکز توس��عه تجارت الکترونیک که‬ ‫زی��ر نظر وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس��ت‪ ،‬به تازگی‬ ‫مقرر کرده تمامی مراکز و افرادی که به بخش‌های دولتی‬ ‫کاالیی را می‌فروش��ند‪ ،‬در این س��امانه باید ثبت‌نام کنند‪،‬‬ ‫درحالی‌که این موضوع از نظر ما ایراد دارد و تمام کسانی‬ ‫ک��ه در این مجموعه اقدام به ثبت‌نام می‌کنند‪ ،‬باید دارای‬ ‫پروانه کسب معتبر باشند؛ ازاین‌رو اعتراض خود را انتقال‬ ‫دادیم و خوشبختانه مورد قبول و توجه قرار گرفت‪.‬‬ ‫وی در بخش��ی از س��خنان خ��ود به موض��وع برگزاری‬ ‫انتخابات ش��ورا‪‎‬یاری‌های شهرداری نیز اشاره کرد و گفت‪:‬‬ ‫بر اساس آمار اعالمی حدود ‪۳۳‬درصد از افراد ثبت‌نام شده‬ ‫از اصناف هس��تند؛ ازاین‌رو از همه اتحادیه‌ها انتظار داریم‬ ‫با فراخوان و اطالع‌رسانی به اعضای خود برای شرکت در‬ ‫این انتخابات ش��رایط را برای حض��ور نمایندگان اصناف‬ ‫در ای��ن مراک��ز فراهم کنند تا بتوانیم در اداره ش��هر خود‬ ‫سهیم باشیم‪.‬‬ ‫در این نشس��ت همچنین ابراهیم درستی‪ ،‬نایب‌رئیس‬ ‫اول ات��اق اصناف تهران در س��خنان کوتاه��ی با تاکید بر‬ ‫اتف��اق نظ��ر و پیروی از خرد جمع��ی در انجام بهینه امور‬ ‫اصناف گفت‪ :‬هیات رئیس��ه اتاق به همراه تمامی رئیسان‬ ‫اتحادیه‌ه��ای صنفی با س��رلوحه ق��رار دادن خرد جمعی‬ ‫ب��رای رفع چالش‌ها و مش��کالت عدیده اصن��اف اهتمام‬ ‫ویژه داش��ته و از تالش��ی برای رس��یدن به نتیجه مثبت‬ ‫ت نخواهد کشید‪ .‬درستی درباره مسئله‬ ‫برای اصناف دس�� ‌‬ ‫مالیات��ی اصناف گفت‪ :‬بر این اس��اس در نشس��تی که در‬ ‫اتاق اصناف ایران با حضور ریاس��ت س��ازمان امور مالیاتی‬ ‫کش��ور برگزار ش��د‪ ،‬به همراه رئیس ات��اق اصناف تهران‬ ‫ش��رایط س��خت و دش��وار کار اصناف را تش��ریح و بازگو‬ ‫کردیم؛ متاس��فانه درحال‌حاضر اصناف زیرفشار مضاعفی‬ ‫هس��تند که برای بس��یاری از آنها پرداخت مالیات بسیار‬ ‫سخت و دشوار است؛ بنابراین می‌شد تصمیم بهتری برای‬ ‫آنها گرفت‪ .‬در ادامه خس��رو ابراهیمی‪‎‬نیا‪ ،‬نایب‌رئیس دوم‬ ‫ات��اق نیز با تاکی��د بر موضوع آموزش اصن��اف در تمامی‬ ‫حوزه‌ه��ا و ام��ور گفت‪ :‬برای ارتقای دانش و دانس��ته‌های‬ ‫اف��راد متقاضی برای دریافت پروانه کس��ب درنظر داریم‬ ‫که دریافت آموزش اچ‌اس‌ای یا ایمنی و بهداش��ت محیط‬ ‫کار را در ‪ ۳‬س��طح واحده��ای صنفی عمومی‪ ،‬صنف‌های‬ ‫نیمه خطردار و صنف‌های خطرزا با مشارکت و هماهنگی‬ ‫مرکز اچ‌اس‌ای سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت به صورت‬ ‫اجب��اری اج��را کنی��م‪ .‬ابراهیمی تاکید ک��رد‪ :‬برنامه‌های‬ ‫آموزش��ی اتاق اصناف تهران با توان و قدرت تداوم داشته‬ ‫و هیات‌رئیس��ه نس��بت به این موضوع پیگیری و اهتمام‬ ‫وی��ژه‪‎‬ای دارد؛ چراکه معتقدیم اصناف باید خود را روزآمد‬ ‫کن��د در غی��ر این ص��ورت‪ ،‬از قافله پیش��رفت بازخواهد‬ ‫مان��د‪ .‬گفتن��ی اس��ت‪ ،‬در پایان این نشس��ت رئیس��ان‬ ‫مژده پورزکی‬ ‫روزنامه‌نگار‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫قائم‌مقام وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت از راه‌اندازی نرم‌افزار تلفن‬ ‫هم��راه برای انتش��ار روزانه نرخ ‪ ١٠٠‬کاالی اساس��ی با هدف ایجاد‬ ‫آرامش در بازار و اطالع‌رس��انی به شهروندان در روزهای آینده خبر‬ ‫داد‬ ‫یادداشت‬ ‫صدور پروانه کسب به دفاتر پیشخوان دولت واگذار شد‬ ‫قوانین هر روز‬ ‫دردسرسازتر‬ ‫می‌شوند‬
‫‪10‬‬ ‫چهار‌شنبه‬ ‫‪ 2‬مرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 21‬ذی‌القعده ‪1440‬‬ ‫‪ 24‬ژوئیه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1336‬‬ ‫پیاپی ‪2654‬‬ ‫گردشگری و صنایع‌دستی‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫حیات دوباره ساختمان‌های تاریخی با تغییر کاربری‬ ‫کافه‌ها مقصد گردشگری شهری می‌شوند‬ ‫‹ ‹نج�ات ‪ ۱۲۱‬س�اختمان تاریخ�ی از تهدی�د‬ ‫تخریب‬ ‫حمید شاهین‌پور فردی است که از ابتدا بر بذر این جشنواره‬ ‫آب پاشیده است‪ .‬او به‌عنوان دبیر اجرایی در نشستی خبری‬ ‫ب��ا خبرن��گاران چنین س��خن گفت‪ :‬کافه نخس��تین صنف‬ ‫ثبت‌ش��ده در ایران است که در سال ‪ ۱۳۰۷‬قانون طرز بنای‬ ‫کافه مصوب و در روزنامه اطالعات به چاپ‌رس��ید‪ .‬اما امروز‬ ‫بعد از ‪ ۹۱‬سال می‌بینیم که کافه‌ها در تهران صنف مستقلی‬ ‫ندارند و در رس��ت ‌ه اتحادیه آبمیوه بس��تنی و کافی‌شاپ قرار‬ ‫دارند‪ .‬این در حالی اس��ت که در بس��یاری از کشورها کافه‌ها‬ ‫مقاصد گردش��گری هستند‪ .‬اگر کس��ی به پاریس سفر کند‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه‌ای‬ ‫مژده پورزکی‪ :‬ش��اید برای شما هم اتفاق افتاده باشد که‬ ‫از کنار ساختمانی قدیمی و مخروبه بگذرید و کنجکاو شوید‬ ‫تو‌آمد می‌کردند‪ ،‬زندگی آنها‬ ‫ت��ا بدانید آنجا چه کس��انی رف ‌‬ ‫چطور بوده و چه ش��ده که این س��اختمان به شکل مخروبه‬ ‫رها شد ‌ه یا اینکه به زمین و زمان اعتراض کنید که چرا کسی‬ ‫پیدا نمی‌ش��ود قدر این بنای زیبا را بداند‪ ،‬احیایش کند و با‬ ‫تغییر کاربری آن‪ ،‬دوباره پای انسان‌ها ‪-‬البته این بار از نسلی‬ ‫دیگر‪ -‬را به آن باز کند؟‌‬ ‫‌چند س��الی اس��ت که برخی از این ساختمان‌ها در تهران‬ ‫پر‌رم ‌ز ‌و راز‪ ،‬رمزگشایی‌‌‪ ،‬احی‌ا و درهای‌شان به روی کافه‌گردها‬ ‫باز‌می‌ش��ود و م��ردم اغلب مهاجر تهران‪ ،‬نم‌نمک با س��بک‬ ‫زندگی تهرانی‌های قدیم آشنا می‌شوند‪ .‬سر‌رشته این نهضت‬ ‫را که جویا شوید بخشی از آن را در جشنواره‌ای می‌یابید که‬ ‫امسال قرار است به دور سوم برسد‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫تهران هرچند همواره به عنوان ش��هری‬ ‫تجاری و اداری ش��ناخته می‌ش��ود اما اگر پوس��ته رویی آن‬ ‫کنار زده شود‪ ،‬شهری پر‌ظرفیت در زمینه گردشگری نمایان‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬در این راستا‪ ،‬یکی از ظرفیت‌های مغفول‌مانده در‬ ‫امر گردشگری شهری‪ ،‬کافه‌ها هستند‪ .‬از این رو‪ ۳ ،‬سال است‬ ‫که جش��نواره‌ای با عنوان «کافه مقصد گردشگری شهری»‬ ‫برگزار می‌شود؛ جش��نواره‌ای جذاب برای آنها که عالقه‌مند‬ ‫به احیا و تغییر کاربری ساختمان‌های قدیمی هستند یا آنها‬ ‫که دوس��ت دارند به هر بهانه‌ای س��ری به این خانه‌ها بزنند‪،‬‬ ‫دمی در آن بنش��ینند‪ ،‬چای یا دمنوشی بنوشند و از داستان‬ ‫این ساختمان‌های اسرارآمیز باخبر شوند‪.‬‬ ‫به طور حتم به «کافه دوفلور» س��ر‌می‌زند‪ .‬اگر گردش��گران‬ ‫فرهنگی به وین بروند به «کافه هاولکا» خواهند رفت و اینها‬ ‫جزو مقاصد گردشگری هستند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ ۳ :‬سال پیش که «کافه لقانطه» را احیا و بازسازی‬ ‫می‌کردیم بیش��تر ساختمان‌های تاریخی که ظرفیت تبدیل‬ ‫به کافه را داش��تند‪ ،‬در معرض تخریب و کلنگ‌زنی بودند اما‬ ‫حاال ‪ ۱۲۱‬ساختمان در معرض خطر تخریب‪ ،‬احیا و تبدیل‬ ‫به کافه شده‌اند و این امر تبدیل به یک نهضت شده است‪.‬‬ ‫ش��اهین‌پور ادامه داد‪ :‬از سوی دیگر‪ ،‬اگرچه مهمان‌نوازی‬ ‫از ویژگی‌ه��ای ب��ارز ایرانی‌‌ه��ا ب��وده‌اما اکن��ون در برخی‬ ‫از کافه‌ه��ا ش��اهد رفتار نامناس��ب کافه‌داران با مش��تریان‬ ‫هس��تیم ک��ه برگ��زاری چنین جش��نواره‌ای موجب ش��ده‬ ‫اس��ت تا ب��اری دیگر به موضوع مهم��ان‌داری یا به اصطالح‬ ‫تخصصی‌ت��ر‪« ،‬میزداری» توجه ک��رده و آموزش‌هایی ارائه‬ ‫دهیم‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬باغ‌موزه قصر دو س��ال میزبان این جش��نواره‬ ‫بود‪ .‬سال گذشته این جشنواره روزانه ‪ ۱۱‬هزار بازدیدکننده‬ ‫داش��ت که به‌سختی می‌شد از‌راهروهای باغ‌موز ‌ه عبور کرد‪.‬‬ ‫امس��ال این جشنواره در مجموعه فرهنگی تاریخی سعد‌آباد‬ ‫برگزار می‌ش��ود تا عالقه‌مندان به کافه‌های خاص در معرض‬ ‫آشنایی با دیگر آثار فرهنگی ملی نیز قرار گیرند‪.‬‬ ‫دبیر اجرایی س��ومین جش��نواره و نمایشگاه «کافه مقصد‬ ‫گردش��گری ش��هری» با خواندن بیانیه‌ای از رم��ز و راز این‬ ‫جش��نواره پرده برداش��ت‪« :‬میراث هر سرزمینی تنها شامل‬ ‫ابنی��ه و آثار کهن آن نمی‌ش��ود بلکه ه��ر اثری که به خاطره‬ ‫تبدیل ش��ود بخشی از میراث انسانی را تشکیل می‌دهد و بر‬ ‫همین قیاس می‌توان نخس��تین کافه‌ه��ا را به‌عنوان نهادی‬ ‫مردمی و پدیده‌ای ش��هری‪ ،‬که در خلق خاطرات مش��ترک‬ ‫ش��هروندان و نس��ل‌ها نقش تاثیرگذاری داشته‌اند در شمار‬ ‫این میراث قلمداد کرد‪.‬‬ ‫جای بس��ی خوش��حالی و خوشوقتی اس��ت که نخستین‬ ‫کافه ایرانی‌(لقانطه) پس از ‪ ۱۱۰‬س��ال باز زنده‌سازی شده و‬ ‫موجب و موجد جریانی فرهنگی‌‪-‬هنری در قالب جشنواره‌ای‬ ‫با عنوان کافه مقصد گردشگری شهری گشته است‪ .‬بی‌شک‬ ‫نقش کافه‌ها در ش��کل‌گیری جنبش‌ه��ای ادبی‪ ،‬فرهنگی و‬ ‫هنری چه در جهان و چه در ایران انکار ناپذیر است و این امر‬ ‫تهران هرچند همواره به عنوان ش��هری تجاری و اداری شناخته می‌شود‬ ‫ام��ا اگر پوس��ته روی��ی آن کنار زده ش��ود‪ ،‬ش��هری پر‌ظرفی��ت در زمینه‬ ‫گردشگری نمایان می‌شود‪ .‬در این راستا‪ ،‬یکی از ظرفیت‌های مغفول‌مانده‬ ‫در امر گردش��گری ش��هری‪ ،‬کافه‌ها هس��تند‪ .‬از این رو‪ ۳ ،‬سال است که‬ ‫جشنواره‌ای با عنوان «کافه مقصد گردشگری شهری» برگزار می‌شود‬ ‫نه‌تنها در تهران بلکه در برخی از کالنشهرها و شهرستان‌های‬ ‫دیگ��ر نیز زمینه‌های خاطره‌انگی��زی را بر همان رویه ایجاد‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫ش��عر‪ ،‬موسیقی‪ ،‬س��ینما‪ ،‬تئاتر و نمایش به عنوان میراث‬ ‫ناملموس‪ ،‬پایگاه و جایگاهی در کافه‌ها داش��ته که هر کدام‬ ‫در نوع خود منظری از گردش��گری ش��هری را در شکل‌های‬ ‫نوی��ن می‌تواند تبیین کند‪ .‬امیدواریم این حرکت فرهنگی‪-‬‬ ‫هن��ری که پیش��ینه تاریخ��ی قابل تعمقی را نیز در س��ابقه‬ ‫خ��ود دارد بتوان��د زمینه حفظ‪ ،‬صیان��ت و احیای خاطرات‬ ‫شهری و هویت فرهنگی را فراهم آورد‪ .‬حال پس از دو دوره‬ ‫برگزاری جش��نواره و نمایشگاه ملی کافه مقصد گردشگری‬ ‫ش��هری‪ ،‬می‌توان به نقش بخ��ش خصوصی در احیا و حفظ‬ ‫میراث فرهنگی ملموس و غیر‌ملموس امیدوار بود‪ .‬بخش��ی‬ ‫از دس��تاوردهای این حرک��ت فرهنگی‪ ،‬توجه کارآفرینان به‬ ‫س��اختمان‌های قدیم��ی و تاریخی و احی��ای بیش از ‪۱۲۰‬‬ ‫س��اختمان در مع��رض تخری��ب و تبدی��ل آن ب��ه کافه‌ها‪،‬‬ ‫رستوران‌ها و به نوعی پاتوق‌های فرهنگی‪ ،‬هنری‪ ،‬اجتماعی‬ ‫و اس��تفاده از آنها به عنوان مقاصد گردشگری شهری است‪.‬‬ ‫در راس��تای فعالیت‌های تخصصی صنعت کافه و کافه‌داری‪،‬‬ ‫در دوره‌ه��ای گذش��ته با محوریت و رویک��رد بهبود کیفیت‬ ‫خدمات در محصوالت ارائه‌ش��ده مس��ابقات ملی باریس��تا‬ ‫و قهوه‌نگاری‌(لت��ه‌آرت) و‪ ...‬برگ��زار ش��د ک��ه موفقیت‌های‬ ‫قابل‌توجهی را به‌دست آورد اما نکته قابل تامل و تعمق اینکه‬ ‫در صنعت گردش��گری و خدمات پذیرایی‪ ،‬کم‌توجهی به امر‬ ‫میزبانی و اهمیت آن در مجموعه‌های یاد‌شده مشهود است‪.‬‬ ‫از این رو‪ ،‬امید اس��ت در س��ومین جش��نواره و نمایشگاه‬ ‫بتوانی��م توجه کارآفرین��ان‪ ،‬صاحبان کافه‌ها و کارکنان را به‬ ‫بهب��ود خدم��ات میزبانی‌(میزداری) و جای��گاه آن در میزان‬ ‫رضایت‌مندی مهمانان و گردشگران جلب کنیم و این نهضت‬ ‫ش��روعی برای تبدیل ش��دن ایران عزیز به قطب گردشگری‬ ‫کشورهای اسالمی باشد‪».‬‬ ‫‹ ‹محیط کافه‌گونه‪ ،‬تاثیر‌گذار در امور و علوم روز‬ ‫مدی��رکل میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع‌دس��تی و گردش��گری‬ ‫استان تهران نیز در این نشست گفت‪ :‬احیای اماکن تاریخی با‬ ‫توجه به سیاست‌های سازمان میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع‌دستی‬ ‫و گردشگری یک بحث اصولی و مهم است‪.‬‬ ‫پرهام جانفش��ان افزود‪ :‬با احیای ساختمان‌های تاریخی و‬ ‫تبدی��ل آن ب��ه کافه‪ ،‬مردم ما با حضور در این اماکن تاریخی‬ ‫در جریان تاریخچه و داستان بنا قرار می‌گیرند و همزمانی را‬ ‫صرف اوقاتی خوش و خاطره‌انگیز می‌کنند‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬خوب اس��ت بدانیم که اس��تارت‌آپ‌ها در‬ ‫محیط‌های کافه‌ای شکل گرفته‌اند‪ ،‬بحث‌های فلسفی نیز در‬ ‫چنین محیط‌هایی آغاز شد‪ ،‬ضمن اینکه امروز در بحث‌های‬ ‫تکنولوژ‌یک‪ ،‬این یک موضوع پذیرفته‌شده است که محیط‌ها‬ ‫برای افزایش خالقیت چیدمانی شبیه به کافه داشته باشند‪.‬‬ ‫بنابراین‪ ،‬محیط کافه عالوه‌بر اینکه برای ما نوستالژیک است‪،‬‬ ‫در امور و علوم روز دنیا نیز تاثیر می‌گذارد‌‪ .‬از این رو‪ ،‬برگزاری‬ ‫این جشنواره اقدامی خوب و شایسته است‪.‬‬ ‫بر اس��اس این گزارش‪ ،‬س��ومین جش��نواره «کافه مقصد‬ ‫گردش��گری ش��هری» از ‪ ۳‬تا ‪ ۸‬ش��هریور با حضور ‪ ۹۰‬کافه‬ ‫برگزیده استان تهران در مجموعه فرهنگی‪-‬تاریخی سعدآباد‬ ‫برگزار می‌شود‪.‬‬
‫‪11‬‬ ‫چهار‌شنبه‬ ‫‪ 2‬مرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 21‬ذی‌القعده ‪1440‬‬ ‫‪ 24‬ژوئیه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1336‬‬ ‫پیاپی ‪2654‬‬ ‫بانک و بیمه‬ ‫در مجمع عمومی عادی ساالنه بانک کارآفرین تاکید شد‬ ‫مجم��ع عموم��ی ع��ادی س��االنه صاحب��ان‬ ‫س��هام بانک کارآفرین برگزار ش��د‪ .‬ب��ه گزارش‬ ‫روابط‌عمومی بان��ک کارآفری��ن‪ ،‬مجمع عمومی‬ ‫ع��ادی س��االنه این بان��ک‪ ۳۰ ،‬تیر و ب��ا حضور‬ ‫ن در سالن‬ ‫صاحبان بیش از ‪ ۶۳‬درصد س��هامدارا ‌‬ ‫همایش‌های خلیج‌فارس پژوهش��گاه نیرو برگزار‬ ‫ش��د‪ .‬بر اس��اس این گزارش‪ ،‬در مجمع عمومی‬ ‫عادی س��االنه بانک کارآفرین به اتفاق آراء‪ ،‬مبلغ‬ ‫‪ 14 .5‬ریال به‌عنوان س��ود خالص قابل تقسیم به‬ ‫هر سهم تصویب شد‪ .‬گفتنی است‪ ،‬در این مجمع‬ ‫مقرر ش��د به‌منظور ارتقای نس��بت‌های عملیاتی‬ ‫بانک و با عنایت به الزام‌های بانک مرکزی درباره‬ ‫افزایش سرمایه‪ ،‬مبلغ ‪ ۹۳۰‬میلیارد ریال از محل‬ ‫س��ود امسال انتقالی به حس��اب سایر اندوخته‌ها‬ ‫و همچنین مانده س��ود انباش��ته تا مبلغ ‪۱۵۰۰‬‬ ‫میلیارد ریال برای تامین منابع افزایش س��رمایه‬ ‫بانک درنظر گرفته ش��ود و تمهیدات و تشریفات‬ ‫قانون��ی انجام افزایش س��رمایه ش��کل گیرد‪ .‬به‬ ‫همی��ن منظ��ور و با توجه ب��ه الزام‌ه��ای قانونی‬ ‫تجارت‪ ،‬مقرر ش��د ‪ ۱۰‬درصد سود امسال تقسیم‬ ‫ش��ود‪ .‬در ای��ن مجمع که به ریاس��ت محمدرضا‬ ‫فرزین‪ ،‬رئیس هیات‌مدیره بانک کارآفرین تشکیل‬ ‫ش��ده بود‪ ،‬حمید تهرانفر‪ ،‬مدیرعام��ل این بانک‬ ‫گزارش عملکرد س��ال ‪ ۱۳۹۷‬را ارائه کرد و گفت‪:‬‬ ‫در سال گذش��ته با وجود تمامی مشکالت ناشی‬ ‫از تحریم‌ه��ا و آثار مترتب آن بر اقتصاد کش��ور‪،‬‬ ‫مدیریت اجرایی بانک توانس��ت ب��ا حمایت‌های‬ ‫هیات‌مدیره و دیگر همکاران متخصص بر تمامی‬ ‫مش��کالت فائق آید‪ .‬حمید تهرانف��ر‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫بان��ک کارآفرین با اش��اره به کارنام��ه موفق این‬ ‫بانک در سال گذشته گفت‪ :‬در آستانه بیستمین‬ ‫سالگرد تاس��یس بانک کارآفرین به‌عنوان یکی از‬ ‫پرافتخارترین و پیش��تازترین بانک‌های خصوصی‬ ‫کش��ور قرار داریم‪ .‬س��نگ بنای این بانک با تفکر‬ ‫خالقان��ه‪ ،‬مبتکران��ه و بدی��ع و از س��وی افرادی‬ ‫توانمن��د‪ ،‬کاردان و خوش‌فک��ر بن��ا نهاده ش��د‪.‬‬ ‫سیاست‌گذاران و مدیران ارشد‪ ،‬به همراه کارکنان‬ ‫متعهد و متخصص این بانک همچنان بر روش و‬ ‫اصول اخالقی خود مبنی‌بر ارائه خدمات باکیفیت‬ ‫به مش��تریان و بهره‌مند کردن تمامی ذی‌نفعان و‬ ‫از جمله س��هامداران‪ ،‬تالش می‌کنند و همچنان‬ ‫در مس��یر پیش��رفت و موفقیت گام‌ه��ای بلند و‬ ‫استواری برمی‌دارند‪ .‬وی با اشاره به موفقیت‌های‬ ‫بانک کارآفرین در سال گذشته اظهار کرد‪ :‬کسب‬ ‫تندیس بلورین نهمین جایزه ملی مدیریت مالی‪،‬‬ ‫کسب رتبه دهم از لحاظ شاخص بازدهی فروش‬ ‫بر اساس رتبه‌بندی ‪ ۱۰۰‬شرکت برتر ‪IM -۱۰۰‬‬ ‫و همچنین کسب تندیس نقره‌ای نخستین دوره‬ ‫جایزه ملی حسابرسی داخلی در چهارمین کنگره‬ ‫س��االنه انجمن حسابرسان داخلی ایران‪ ،‬از جمله‬ ‫دس��تاوردهای بانک کارآفرین در س��ال گذشته‬ ‫بود که ب��ا همت جمعی کارکنان‪ ،‬ب��ه افتخارات‬ ‫و موفقیت‌های قبلی افزوده ش��د‪ .‬تهرانفر تمامی‬ ‫دس��تاوردها و موفقیت‌های بانک را حاصل تالش‬ ‫جمعی همکاران و بهره‌گیری از پشتوانه اعتماد و‬ ‫حمایت س��هامداران دانس��ت و گفت‪ :‬بار دیگر از‬ ‫تمرکز جدی بانک‌ملی بر «محرومیت‌زدایی» از کشور‬ ‫مدیرعامل بانک ملی ایران در یک ماه گذشته‬ ‫ب��ا هدف کمک ب��ه محرومیت‌زدای��ی از مناطق‬ ‫کمتر‌‌توسعه‌یافته‪ ،‬به چند نقطه کشور سفر کرده‬ ‫یا در بس��تن قراردادهای مرتب��ط با این موضوع‬ ‫نقش فعال داش��ته است‪.‬به گزارش روابط‌عمومی‬ ‫بانک ملی ایران‪ ،‬کمک به توسعه مناطق محروم‪،‬‬ ‫تالش ب��رای حل آس��یب‌های ناش��ی از کمبود‬ ‫بودجه یا ش��تاب در تخصیص منابع از پیش تعیین‌شده‪ ،‬سبب‬ ‫می‌شود توسعه متوازن بیش از پیش شکل بگیرد و کشور را به‬ ‫سمت استفاده بهینه از منابع سوق دهد‪ .‬محمدرضا حسین‌زاده‬ ‫در جلس��ه‌ای که به میزبانی بانک ملی ایران در آس��تانه س��فر‬ ‫رئیس‌جمهوری و هیات‌دولت به اس��تان خراسان شمالی برگزار‬ ‫ش��د‪ ،‬با تاکید بر اینکه نگاه بانک‌ها به اس��تان خراسان شمالی‬ ‫ویژه اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬کشاورزی و گردش��گری‪ ،‬دو ظرفیت بزرگ‬ ‫این منطقه است و ما همه توان خود را برای حل مشکالت این‬ ‫دو بخش به کار خواهیم بس��ت‪ .‬مدیرعامل بانک ملی ایران در‬ ‫س��فر به این استان همچنین برای س��رمایه‌گذاری در راستای‬ ‫توس��عه زیرس��اخت‌ها‪ ،‬عمران‪ ،‬کارآفرینی و ایجاد اش��تغال در‬ ‫خراس��ان ش��مالی اعالم آمادگی کرد و افزود‪ :‬بانک ملی ایران‬ ‫برای توس��عه اقتصادی استان خراسان شمالی هیچ محدودیتی‬ ‫قائل نیس��ت‪ .‬همچنین در راس��تای کمک به پیشرفت مناطق‬ ‫کمترتوسعه‌یافته‪ ،‬مدیرعامل بانک ملی ایران و استاندار خراسان‬ ‫ش��مالی در حضور رئیس‌جمهوری‪ ،‬تفاهمنامه‌ای‬ ‫به‌منظور حمایت از سرمایه‌گذاری و تامین مالی‬ ‫طرح‌های صنعتی‪ ،‬کشاورزی و خدماتی با رویکرد‬ ‫بهبود و توسعه شاخص‌های اقتصادی استان امضا‬ ‫کردند‪.‬‬ ‫حس��ین‌زاده در جریان سفر به استان ایالم که‬ ‫به همراه گروهی از مس��ئوالن اقتصادی کش��ور‬ ‫انجام ش��د نیز با بیان اینکه ایالم به توجه بیش��تری نیاز دارد‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬همه س��ازمان‌های دولت��ی باید برای بهب��ود وضعیت و‬ ‫آبادانی هر چه بیش��تر اس��تان بکوش��ند و بانک ملی ایران نیز‬ ‫در ای��ن زمینه هیچ محدودیتی قائل نیس��ت‪ .‬مدیرعامل بانک‬ ‫مل��ی ای��ران اف��زود‪ :‬بانک‌ه��ا و در رأس آنها بان��ک ملی ایران‬ ‫آمادگی دارند هر پروژه‌ای را که به رشد اقتصادی استان کمک‬ ‫کند‪ ،‬به تصویب برس��انند تا مش��کل محرومیت در منطقه حل‬ ‫شود‪.‬‬ ‫وی در سفر به استان البرز نیز به کمک قابل‌توجه نظام بانکی‬ ‫برای برطرف کردن آسیب‌های ناشی از وقوع سیل اشاره کرد و‬ ‫گفت‪ :‬هموطنان بسیاری در حادثه سیل امسال خسارت دیدند‌‬ ‫اما نظام بانکی تالش کرد از حداکثر توان خود برای جبران این‬ ‫خسارت اس��تفاده کن ‌د به طوری که نه‌تنها به مردم تسهیالتی‬ ‫ت بلکه در بازسازی زیرساخت‌ها مانند مراکز آموزشی‪،‬‬ ‫را پرداخ ‌‬ ‫راه‌ها‪ ،‬مراکز بهداشت و‪ ...‬نیز به صورت فعال مشارکت دارد‪.‬‬ ‫ت�لاش‪ ،‬همراهی و همدلی تمامی همکاران بانک‬ ‫کارآفرین‪ ،‬سهامداران و مشتریان وفادار‪ ،‬ارزشمند‬ ‫و فرهیخته سپاسگزاری می‌کنم‪ .‬از خداوند بزرگ‬ ‫می‌خواهم که بانک کارآفرین در راس��تای تحقق‬ ‫اهداف عالی خود مبنی‌بر افزایش سودآوری برای‬ ‫تمام��ی ذی‌نفعان و ارائه خدم��ات بانکی و مالی‬ ‫در ش��بکه بانکی کش��ور گام‌های بلندی بردارد‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل بانک کارآفری��ن در بخش دیگری از‬ ‫س��خنانش گفت‪ :‬س��رمایه بانک در آغاز تاسیس‬ ‫‪ ۲۰۰‬میلی��ارد ریال ب��وده که در س��ال ‪،۱۳۹۳‬‬ ‫پس از چند نوبت افزایش س��رمایه به رقم ‪۸۵۰۰‬‬ ‫ن شده است‪ .‬ترکیب سهامداران‬ ‫میلیارد ریال افزو ‌‬ ‫بانک را درحال‌حاضر ‪ ۳۹‬درصد اشخاص حقیقی‬ ‫و ‪ ۶۱‬درصد اش��خاص حقوقی تشکیل می‌دهند‪.‬‬ ‫تهرانفر همچنین به عملکرد مالی بانک در س��ال‬ ‫‪ ۱۳۹۷‬اش��اره و تصریح ک��رد‪ :‬در نتیجه مجموع‬ ‫اقدام‌های کیفی انجام‌شده‪ ،‬در این سال نرخ بازده‬ ‫دارایی‌ه��ا ‪ 0. 7‬درصد و نرخ بازده حقوق صاحبان‬ ‫سهام نیز ‪ 9 .2‬درصد بوده است‪ .‬همچنین نسبت‬ ‫کفایت س��رمایه به بیش از ‪ ۵‬درصد رس��ید ‌ه که‬ ‫رشد این رقم نس��بت به سال پیش‪ ،‬نشان‌دهنده‬ ‫استحکام ساختار مالی بانک در شرایط اقتصادی‬ ‫کم‌ثبات است‪ .‬وی در ادامه به ترکیب سپرده‌های‬ ‫بانک از نظر هزینه اش��اره ک��رد و گفت‪ :‬با توجه‬ ‫به ترکیب س��پرده‌های بانک‪ ،‬س��هم اقالم بدون‬ ‫هزینه ش��امل سپرده‌های جاری‪ ،‬پس‌انداز و سایر‬ ‫س��پرده‌ها معادل ‪ ۱۱‬درصد و سهم اقالم هزینه‌زا‬ ‫شامل س��پرده‌های س��رمایه‌گذاری کوتاه‌مدت و‬ ‫بلندمدت معادل ‪ ۸۹‬درصد بوده است‪ .‬همچنین‬ ‫اس��تماع گزارش هیات‌مدیره و گزارش حسابرس‬ ‫مستقل و بازرس قانونی درباره عملکرد سال مالی‬ ‫منتهی به ‪ ۲۹‬اسفند ‪ ،۱۳۹۷‬تصویب صورت‌های‬ ‫مالی س��ال مالی منتهی به ‪ ۲۹‬اس��فند ‪ ۱۳۹۷‬و‬ ‫اتخاذ تصمیم نس��بت به میزان س��ود تقسیمی‪،‬‬ ‫تعیین پاداش اعض��ای هیات‌مدیره برای عملکرد‬ ‫س��ال مالی ‪ ۱۳۹۷‬و تعیین ح��ق حضور اعضای‬ ‫غیرموظف هیات‌مدیره برای س��ال مالی ‪،۱۳۹۸‬‬ ‫انتخاب روزنامه کثیراالنتشار برای درج آگهی‌های‬ ‫ش��رکت‪ ،‬انتخاب ب��ازرس و حس��ابرس اصلی و‬ ‫علی‌الب��دل برای س��ال مال��ی ‪ ۱۳۹۸‬و تصویب‬ ‫حق‌الزحمه حس��ابرس و بازرس برای سال مالی‬ ‫‪ ،۱۳۹۷‬از م��وارد دیگری بود که در این جلس��ه‬ ‫مطرح شد و به تصویب رسید‪.‬‬ ‫کاهش ‪ ۹۱‬درصدی زیان بانک تجارت‬ ‫س��هامداران بانک تجارت به صورت‌های مالی این‬ ‫بانک برای عملکرد س��ال مالی منتهی به ‪ ۲۹‬اسفند‬ ‫‪ ۱۳۹۷‬مهر تایید زدند‪ .‬به گزارش روابط‌عمومی بانک‬ ‫تج��ارت‪ ،‬مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده این‬ ‫بان��ک با حضور بی��ش از ‪ ۷۳‬درصد س��هامداران یا‬ ‫نمایندگان قانونی آنها‪ ،‬نمایندگان س��ازمان بورس‬ ‫و اوراق به��ادار‪ ،‬حس��ابرس و ب��ازرس قانون��ی در‬ ‫محل س��الن همایش‌های دانشگاه ش��هید بهشتی برگزار شد‪ .‬رضا‬ ‫دولت‌آب��ادی‪ ،‬مدیرعامل بانک تجارت در این مجمع با ارائه خالصه‬ ‫گزارش��ی از عملکرد این بانک در س��ال مالی ‪ ۱۳۹۷‬گفت‪ :‬در سالی‬ ‫که گذش��ت ب��ا وجود تنگناها و محدودیت‌ه��ای موجود‪ ،‬مجموعه‬ ‫بانک تجارت تالش��ی مجاهدانه در بخش‌های صف و س��تاد داشت‬ ‫ک��ه برآیند آن کاهش ‪ ۹۱‬درصدی زیان بانک ش��د‪.‬مدیرعامل این‬ ‫بان��ک با قدردانی از اعتماد عموم مردم‪ ،‬حمایت کامل س��هامداران‬ ‫و تالش صادقانه کارکنان این بانک یادآور ش��د‪ :‬حاصل این اعتماد‬ ‫و همراهی در س��ال گذش��ته‪ ،‬تبدیل زیان عملیاتی ‪ ۶‬هزار میلیارد‬ ‫ریالی به سود عملیاتی ‪ ۶۵‬هزار میلیارد ریالی شد و البته مجموعه‬ ‫بانک تجارت در س��ال ‪ ۱۳۹۸‬نیز تالش در راس��تای رونق تولید را‬ ‫س��رلوحه فعالیت‌های خود قرار داده و س��عی دارد با انسجام بیش‬ ‫از پیش و هم‌راس��تا با سیاس��ت‌های کالن اقتصادی کش��ور نقش‬ ‫ویژه خود را به بهترین ش��کل ایفا کند‪.‬دولت‌آبادی در تش��ریح علل‬ ‫موفقیت این بانک در س��ال ‪ ۹۷‬افزود‪ :‬برنامه‌های بانک برای س��ال‬ ‫‪ ۹۷‬حول ‪ ۳‬محور افزایش تحرک و پویایی در ارکان‬ ‫بانک‪ ،‬انجام اصالحات اساس��ی در ساختارهای مالی‬ ‫و عملیات��ی و طراحی روش‌ه��ای نوین تامین مالی‬ ‫پروژه‌های بزرگ کش��ور بود ک��ه اجرای آن تاثیرات‬ ‫مثبتی را در عملکرد بانک به همراه داش��ته اس��ت‪.‬‬ ‫نقط��ه عطف این عملکرد تالش برای کاهش هزینه‬ ‫پول به ش��مار می‌رود که بانک تجارت موفق ش��د با‬ ‫اتخاذ راهکارهای مناسب و پرهیز از جذب سپرده‌های گران‌قیمت‬ ‫ف��ارغ از رقابت‌های ناس��الم موجود که گاه در بین بانک‌ها ش��اهد‬ ‫آن هس��تیم ن��رخ هزینه پ��ول خود را افزون‌بر ‪ ۲‬درصد نس��بت به‬ ‫سال ‪ ۹۶‬کاهش دهد‪.‬وی به افزایش سرمایه ‪ ۳۹۰‬درصدی بانک از‬ ‫محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها در س��ال ‪ ۱۳۹۷‬اش��اره کرد و گفت‪:‬‬ ‫ب��ا این افزایش س��رمایه گام بلندی ب��رای خروج بانک از ماده ‪۱۴۱‬‬ ‫اصالحیه قانون تجارت برداشته شد و بانک را در جایگاه بزرگ‌ترین‬ ‫ش��رکت حاضر در بورس اوراق به��ادار تهران قرار داد‪ .‬در ادامه این‬ ‫جلس��ه گزارش بازرس قانونی بانک ارائه و پاس��خ موارد مطرح‌شده‬ ‫در گ��زارش از س��وی رزازان‪ ،‬عضو هیات‌مدی��ره بانک تجارت ارائه‬ ‫ش��د‪ .‬تعدادی از س��هامداران بانک نیز به طرح موضوع‌هایی درباره‬ ‫عملکرد و صورت‌های مالی بانک تجارت پرداختند که توضیح‌های‬ ‫الزم مس��ئوالن بانک را به دنبال داش��ت‪ .‬تصویب صورت‌های مالی‬ ‫بانک تجارت برای عملکرد مالی منتهی به پایان اسفند سال ‪ ۹۷‬با‬ ‫اکثریت آرای سهامداران پایان‌بخش این مجمع بود‪.‬‬ ‫مکانیزه شدن کاشت و برداشت برنج با حمایت بانک کشاورزی‬ ‫با حمایت و مش��ارکت بانک کشاورزی و پرداخت بیش از ‪ ۲۵۳۸‬میلیارد‬ ‫ریال تس��هیالت خرید ماش��ین‌آالت و وس��ایل تخصصی کاشت‪ ،‬داشت و‬ ‫برداش��ت برنج‪ ،‬به صورت مکانیزه و با تکیه بر فناوری روز انجام می‌ش��ود‪.‬‬ ‫به گزارش روابط‌عمومی بانک کش��اورزی‪ ،‬این بانک از آغاز س��ال ‪ ۱۳۹۶‬تا‬ ‫ابتدای تیر ‪ ۱۳۹۸‬با پرداخت ‪ ۲۵۳۸‬میلیارد ریال تس��هیالت برای مکانیزه‬ ‫کردن عملیات کاش��ت و برداشت برنج در اس��تان‌های گیالن و مازندران‪،‬‬ ‫دس��تاورد بزرگی را در رونق تولید این محصول و افزایش کیفیت و کمیت‬ ‫ش��الیکاری برای کش��اورزی و اقتصاد کشور کس��ب کرده است‪.‬بر اساس‬ ‫ای��ن گزارش‪ ،‬بانک کش��اورزی در طول س��ال‌های ‪ ۱۳۹۷ ،۱۳۹۶‬و ‪ ۳‬ما ‌ه‬ ‫آغاز س��ال‪ ۱۳۹۸‬با پرداخت ‪ ۱۳۹۴‬میلیارد ریال تس��هیالت مکانیزاسیون‬ ‫به ش��الیکاران اس��تان مازن��دران و ‪ ۱۱۴۴‬میلیارد ریال تس��هیالت خرید‬ ‫ماشین‌آالت و وسایل تخصصی کاشت و برداشت برنج به کشاورزان گیالنی‪،‬‬ ‫‪ ۷۸۷۹‬دس��تگاه انواع ماش��ین‌آالت و وسایل پیش��رفته و تخصصی مانند‬ ‫نش��اکار برنج‪ ،‬دروگر‪ ،‬کمباین مخصوص‪ ،‬بیلر‪ ،‬تراکتور مخصوص‪ ،‬تیلر و‪...‬‬ ‫گسترش همکاری‌ها بین پست‌بانک و گمرک‬ ‫بانک رفاه به زنان سرپرست خانوار وام اشتغالزایی می‌دهد‬ ‫بانک رفاه در راس��تای مس��ئولیت‌های اجتماعی‬ ‫و به‌منظ��ور رف��ع نیازهای ض��روری‪ ،‬راه‌ان��دازی یا‬ ‫توسعه مش��اغل خانگی و توس��عه کسب‌وکارهای‬ ‫خ��رد‪ ،‬کوچ��ک و ارزش‌آفرین به زنان سرپرس��ت‬ ‫خانوار‪ ،‬زنان بد‌سرپرس��ت و دخت��ران هرگز ازدواج‬ ‫نکرده‌(باالی ‪ ۴۰‬س��ال) در سراسر کشور تسهیالت‬ ‫قرض‌الحس��نه می‌پردازد‪ .‬به گزارش روابط‌عمومی‬ ‫بان��ک رفاه کارگران‪ ،‬متقاضیان یادش��ده پس از معرفی از س��وی‬ ‫س��ازمان بهزیس��تی اس��تان خود به شعب بانک‬ ‫می‌توانند حداکثر ت��ا مبلغ ‪ ۳۰‬میلیون ریال‪ ،‬نرخ‬ ‫کارمزد ‪ ۴‬درصد و با مدت بازپرداخت ‪ ۲۴‬ماه از این‬ ‫تسهیالت استفاده کنند‪ .‬متقاضیان برای دریافت‬ ‫اطالعات بیش��تر می‌توانند به پایگاه اطالع‌رسانی‬ ‫بان��ک ب��ه نش��انی ‪www.refah-bank.ir‬‬ ‫مراجعه کنند یا با مرکز اطالع‌رسانی و پاسخگویی‬ ‫«فراد» به شماره تلفن ‪ ۰۲۱- ۸۵۲۵‬تماس بگیرند‪.‬‬ ‫مدیر مرکز ارتباطات و روابط‌عمومی بانک شهر با تاکید بر اهمیت توجه‬ ‫به حوزه مس��ئولیت اجتماعی‪ ،‬حمایت از برگزاری هفتمین جشنواره فیلم‬ ‫شهر را از جمله اقدام‌های انجام‌شده در این زمینه عنوان کرد و گفت‪ :‬ثبت‬ ‫وقایع مدیریت ش��هری از اولویت‌های فرهنگی بانک شهر است‪ .‬به گزارش‬ ‫مرکز ارتباطات و روابط‌عمومی بانک ش��هر‪ ،‬حمیدرضا عظیمی با بیان این‬ ‫مطل��ب اظهار کرد‪ :‬این بانک در ادامه فعالیت‌های فرهنگی خود و با توجه‬ ‫به وظایفی که در زمینه مس��ئولیت اجتماعی برای آن تعریف ش��ده است‪،‬‬ ‫را به ناوگان ماشین‌آالت کشاورزی ویژه برنجکاری در کشور افزوده و تاثیر‬ ‫بس��زایی در افزایش س��رعت عمل‪ ،‬کاهش ضایعات محصول برنج‪ ،‬کاهش‬ ‫هزینه‌ها‪ ،‬بهبود کیفیت و کمیت محصول و بهبود ش��رایط کار ش��الیکاران‬ ‫داشته است‪ .‬این گزارش می‌افزاید‪ :‬بانک کشاورزی تنها در ‪ ۳‬ما‌ه آغاز سال‬ ‫‪ ،۱۳۹۸‬بی��ش از ‪ ۳۱۹‬میلیارد ریال تس��هیالت برای خرید ‪ ۷۳۶‬عدد انواع‬ ‫وسایل و ماشین‌آالت تخصصی کاشت‪ ،‬داشت و برداشت برنج به شالیکاران‬ ‫شمال کشور پرداخته است‪.‬‬ ‫تفاهمنام��ه گس��ترش همکاری‌ه��ای بانک��ی بی��ن‬ ‫پس��ت‌بانک ایران و گمرک جمهوری اس�لامی ایران به‬ ‫امض��اي مدیرعامل این بان��ک و رئیس کل گمرک ایران‬ ‫رسید‪ .‬به گزارش روابط‌عمومی پست‌بانک ایران‪ ،‬بر اساس‬ ‫این تفاهمنامه که با پیگیری مدیرعامل پست‌بانک ایران‬ ‫اجرایی ش��د‪ ،‬شعب پست‌بانک نیز پس از مدت‌ها انتظار‪،‬‬ ‫امکان صدور ضمانتنامه‌های گمرکی را خواهند داش��ت‪.‬‬ ‫ش��یری‪ ،‬مدیرعامل پس��ت‌بانک ایران در آیین امضای این تفاهمنامه‬ ‫ثبت وقایع مدیریت شهری‪ ،‬اولویت فرهنگی بانک شهر‬ ‫حمایت از هفتمین جش��نواره بین‌المللی فیلم ش��هر را بر‌عهده گرفت‪ .‬وی‬ ‫با اش��اره به اهمیت صنعت سینما خاطرنشان کرد‪ :‬در دنیای امروز‪ ،‬صنعت‬ ‫فیلم و س��ینما یکی از مهم‌ترین ابزارها در انتقال پیام به مخاطبان است و‬ ‫به همین دلیل کانال ارتباطی بس��یار مهمی در فرآیند پیام‌رسانی به شمار‬ ‫م��ی‌رود‪ .‬عظیمی در ادامه‪ ،‬توجه به موضوع‌های ش��هری و ارتقای س��بک‬ ‫زندگی شهروندان را از مهم‌ترین اولویت‌های بانک شهر دانست و افزود‪ :‬به‬ ‫همی��ن منظور‪ ،‬این بانک در ادامه فعالیت‌ه��ای فرهنگی و اجتماعی خود‪،‬‬ ‫با اش��اره ب��ه قابلیت‌ها و توانمندی‌ه��ای این بانک‬ ‫ع همکاری پس��ت‌بانک و گمرک‬ ‫گف��ت‪ :‬به طور قط ‌‬ ‫می‌توان��د منجر به ارائه خدم��ات بهتر و مطلوب‌تر‬ ‫برای مش��تریان بانک برای ص��ادرات و واردات کاال‬ ‫و خدمات خود شود‪ .‬وی همکاری نزدیک نهادهای‬ ‫اقتصادی و بانک با یکدیگر را الزمه گذر از ش��رایط‬ ‫کنونی اقتصادی دانست و بر همدلی و همراهی همه‬ ‫بخش‌های دولتی برای کاستن از فشار تحریم‌ها تاکید کرد‪.‬‬ ‫ثبت وقایع ش��هری ش��کل‌گرفته در قالب فیلم‌ها و تاریخ‌نویس��ی مدیریت‬ ‫ش��هری از طریق این صنعت را در دس��تور کار خود قرار داد و حمایت از‬ ‫یک��ی از مهم‌ترین جش��نواره‌های بین‌المللی فیل��م را بر‌عهده گرفت‪ .‬مدیر‬ ‫مرک��ز ارتباطات و روابط‌عمومی بانک ش��هر در ادامه اب��راز امیدواری کرد‬ ‫فعالیت‌های این بانک در حوزه فرهنگ و هنر که در طول س��ال‌ها با ارائه‬ ‫خدمات در نمایشگاه‌های کتاب تهران و سایر شهرهای کشور انجام شده‪ ،‬با‬ ‫ثبت وقایع مدیریت شهری در حوزه فیلم و سینما توسعه یابد‪.‬‬ ‫مجمع عمومی عادی س��االنه صاحبان سهام‬ ‫ش��رکت بیمه کوثر با حضور بیش از ‪۹۳‬درصد‬ ‫س��هامداران در هتل س��یمرغ ته��ران در حال‬ ‫برگزاری اس��ت‪ .‬به گزارش روابط‌عمومی بیمه‬ ‫کوث��ر‪ ،‬مجم��ع س��االنه منتهی به س��ال مالی‬ ‫ی رئیس‬ ‫‪ 97‬ب��ا حض��ور امیر هوش��نگ جنگ�� ‌‬ ‫مجم��ع‪ ،‬غالمعل��ی موح��دی اصل و حس��ین‬ ‫ی ناظران مجم��ع‪ ،‬مصطفی مقصودی‌‬ ‫جعف��ر ‌‬ ‫منش��ی مجمع‪ ،‬مجید مش��علچی فیروزآبادی‬ ‫مدیرعامل ش��رکت‪ ،‬نمایندگان سازمان بورس‬ ‫و اوراق‌به��اردار و بیم��ه مرکزی و نیز جمعی از‬ ‫سهامداران در حال برگزاری است‪.‬‬ ‫‹ ‹مش�ارکت بانک انصار در س�اخت‬ ‫یک مدرسه‬ ‫مدرسه روس��تای گل‌گل شهرستان پلدختر‬ ‫با مش��ارکت بانک انصار و قرارگاه پیش��رفت و‬ ‫آبادانی س��پاه حضرت ابوالفضل استان لرستان‬ ‫ساخته خواهد شد‪ .‬در این آیین سردار کشکولی‬ ‫ضمن ارج نه��ادن به مقام خیران و همدلی در‬ ‫ساخت مدارسه‌های مناطق سیل‌زده افزود‪ :‬در‬ ‫کنار حادثه تلخ س��یل در کشور‪ ،‬سیل مهربانی‬ ‫مردمی هم وجود داش��ت و در اس��تان لرستان‬ ‫این موضوع به‌روش��نی دیده شد‪ .‬فرمانده سپاه‬ ‫حض��رت ابوالفضل(ع) اس��تان لرس��تان بیان‬ ‫ک��رد‪ :‬اما خوش��بختانه در لرس��تان گروهی به‬ ‫ن��ام «خیرین مدرسه‌س��از» اعم از بانک و افراد‬ ‫حقیقی و حقوقی‪ ،‬آموزش‌وپرورش و س��ازمان‬ ‫نوسازی مدارس حضور دارند که با جان و دل به‬ ‫یاری آمده‌اند‪ .‬این نیکوکاران نه در کنار سازمان‬ ‫آموزش‌وپرورش بلکه در قلب آن جای دارند‪.‬‬ ‫محمدرض��ا حی��دری‪ ،‬مدیرکل نوس��ازی و‬ ‫مدارس اس��تان لرستان در این آیین گفت‪ :‬در‬ ‫برخی روس��تاها که فقط یک مدرس��ه داشته و‬ ‫در سیل اخیر نیز تخریب شده‪ ،‬کار ما به مراتب‬ ‫خطیرتر و مهم‌تر اس��ت و فرق اساس��ی س��یل‬ ‫لرس��تان با دیگر استان‌ها در ناگهانی بودن آن‬ ‫بود‪ .‬حیدری افزود‪ :‬سیل لرستان توفانی بود اما‬ ‫در استان‌های دیگر سیل به‌صورت آب‌گرفتگی‬ ‫اتف��اق افت��اد‪ ،‬در نتیجه حجم بس��یار آبی که‬ ‫به‌صورت ناگهانی وارد ساختمان‌ها شد موجب‬ ‫بروز خسارت‌های فراوانی به زیرساخت‌ها شد‪.‬‬ ‫مدی��رکل نوس��ازی مدارس لرس��تان با تاکید‬ ‫بر پایان س��اخت این مدرس��ه‌ها تا مهر‪ ،‬عنوان‬ ‫ک��رد‪ :‬انتظار ما از پیمانکاران به‌عنوان همکار و‬ ‫معتمد نوس��ازی مدرسه‌ها این است که تا مهر‬ ‫امس��ال مد‌رس��ه‌هایی را که تعمیر یا س��اخت‬ ‫آن را به‌عه��ده گرفته‌ان��د بتوانن��د در اختی��ار‬ ‫دانش‌آموزان قرار دهند‪ .‬وی با اش��اره به اینکه‬ ‫از لح��اظ اعتباری برای س��اخت مدرس��ه‌های‬ ‫مناطق س��یل‌زده مش��کل خاصی وجود ندارد‪،‬‬ ‫اضافه کرد‪ :‬تنها دغدغه ما گش��ایش مدرسه در‬ ‫زمان تعیین‌شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹واریز آنی س�ود س�هامداران بیمه‬ ‫سامان در جلسه مجمع عمومی‬ ‫در مجمع عمومی عادی ساالنه شرکت بیمه‬ ‫س��امان که‌پنجشنبه‪ ۲۷ ،‬تی ‌ر با حضور بیش از‬ ‫‪۷۸‬درصد صاحبان س��هام بیمه س��امان برگزار‬ ‫ش��د‪ ،‬صورت‌های مالی منتهی به ‪ ۲۹‬اس��فند‬ ‫ب و بر اس��اس‬ ‫س��ال ‪ ۹۷‬ب��ا اکثریت آراء تصوی ‌‬ ‫آن به ازای هر س��هم ‪۱۰۰‬ریال س��ود تقسیم و‬ ‫به حس��اب سهامداران حقیقی واریز شد‪ .‬تولید‬ ‫حق بیمه این ش��رکت‪ ،‬در س��ال ‪ ۱۳۹۷‬که با‬ ‫رش��د ‪ ۵۳‬درصدی نسبت به س��ال گذشته به‬ ‫مبلغ ‪۱۶۹ ،۱۰‬میلیارد ریال رسیده در مقایسه‬ ‫رشد متوس��ط ‪۲۵‬درصدی بازار بیمه کشور‪ ،‬از‬ ‫وضعیت مناس��بی برخوردار اس��ت‪ .‬تحقق این‬ ‫رش��د حاصل تغییر نگرش شرکت و تبدیل آن‬ ‫از یک پلتفرم به اکوسیس��تمی در صنعت بیمه‬ ‫و در محیط کسب‌وکار است که موجبات جهش‬ ‫زیرساخت اقتصادی و اشتغال را فراهم خواهد‬ ‫آورد‪ .‬همچنین س��ازمان‌دهی ح��وزه عملیات‬ ‫و ش��عب و سرپرس��تی‌ها یکی دیگ��ر از عوامل‬ ‫تاثیرگذار در جریان این رشد به شمار می‌رود‪.‬‬ ‫‹ ‹صورت‌های مالی بانک ایران‌زمین‬ ‫شفاف شد‬ ‫بانک ایران‌زمین با انتشار صورت‌های مالی در‬ ‫سامانه «کدال»‪ ،‬آخرین وضعیت مالی صاحبان‬ ‫سهام خود را تشریح کرد‪.‬‬ ‫به گزارش ایبِنا‪ ،‬بر اساس اطالعیه شفاف‌سازی‌‬ ‫بان��ک ایران‌زمی��ن‪ ،‬این بان��ک در دوره ‪ ۳‬ماه‬ ‫منتهی به ‪ ۳۱‬خرداد ‪(‌۹۸‬حسابرسی‌نش��ده) به‬ ‫ازای هر س��هم‌(‪ )۲.۹۷۶‬ریال زیان محقق کرده‬ ‫که نس��بت به مدت مشابه سال گذشته ‪۴.۶۲۴‬‬ ‫درصد افزایش زیان داش��ته که بیشتر به دلیل‬ ‫کاه��ش ‪ ۸۶‬درصد جمع درآمدهای مش��اع و‬ ‫از طرف��ی افزای��ش ‪ ۲۳۰‬درصد جمع هزینه‌ها‬ ‫است‪.‬‬ ‫در ادام��ه این شفاف‌س��ازی آم��ده که بانک‬ ‫ایران‌زمین بر اساس عملکرد ‪ ۳‬ماهه برای سال‬ ‫مالی منتهی به ‪ ۲۹‬اس��فند ‪ ۹۸‬مبلغ‌‌‪‌۱۱.۹۰۳‬‬ ‫میلیون ریال زیان خالص محقق کرده است‪.‬‬ ‫اخبار‬ ‫استحکام ساختار مالی بانک کارآفرین در شرایط اقتصادی ک ‌مثبات‬ ‫‹ ‹برگ�زاری مجم�ع عموم�ی عادی‬ ‫ساالنه بیمه کوثر‬
‫‪12‬‬ ‫چهار‌شنبه‬ ‫‪ 2‬مرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 21‬ذی‌القعده ‪1440‬‬ ‫‪ 24‬ژوئیه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1336‬‬ ‫پیاپی ‪2654‬‬ ‫معدن‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫تولیدکنندگان سیمان ادعا کردند‬ ‫کارخانه‌ها‪ ،‬دیگر زیر قیمت نمی‌فروشند‬ ‫سارا اصغری‪ :‬زمزمه‌هایی از درخواست افزایش دوباره نرخ‬ ‫س��یمان به گوش می‌رس��د‪ ،‬این درحالی اس��ت که به‌تازگی‬ ‫(تیر) قیمت‌های جدید س��یمان از س��وی س��ازمان حمایت‬ ‫مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ابالغ ش��ده اس��ت‪ .‬البته با‬ ‫درنظر گرفتن افزایش هزینه‌های تولید و چندبرابر شدن نرخ‬ ‫مواد اولیه و جانبی و حمل‌ونقل در ‪ ۲‬س��ال گذشته‪ ،‬افزایش‬ ‫نرخ سیمان در مقایسه با سایر کاالها چندان چشمگیر نبوده‬ ‫اس��ت‪ .‬البته برخی معتقدند‪ ،‬نباید قیمت‌ه��ا را محدود کرد‬ ‫و دس��ت تولیدکنندگان را ب��رای قیمت‌ه��ای پایین‌تر آزاد‬ ‫گذاشت‪.‬‬ ‫‹ ‹کارخانه‌ای زیر قیمت نمی‌فروشد‬ ‫‹ ‹ابالغیه سازمان حمایت‬ ‫به‌تازگ��ی عب��اس تاب��ش‪ ،‬رئی��س س��ازمان حمای��ت‬ ‫مصرف‌کنن��دگان و تولیدکنن��دگان در ابالغی��ه‌ای ب��ه‬ ‫س��ازمان‌های صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تان‌ها افزایش نرخ‬ ‫سیمان را اعالم کرد‪.‬‬ ‫در این ابالغیه عنوان شده که به‌دنبال پیگیری‌های انجمن‬ ‫صنف��ی کارفرمایان صنعت س��یمان در زمینه افزایش هزینه‌‬ ‫واحدهای تولیدی‪ ،‬در راس��تای نشس��ت‌های برگزار شده در‬ ‫م��دت اخی��ر در زمینه قیمت‌گذاری س��یمان‪ ،‬ای��ن ابالغیه‬ ‫به پیوس��ت تصوی��ر صورتجلس��ه هم‌اندیش��ی کارخانه‌های‬ ‫س��یمان در تاری��خ ‪ ۵‬تیر س��ال جاری درباره تعیین س��قف‬ ‫ن��رخ ف��روش در کارخان��ه س��یمان (فل��ه و پاکت��ی) ایفاد‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫‹ ‹افزایش ‪۳۷‬درصدی نرخ سیمان فله‬ ‫ب��ه گ��زارش بورس‌نی��وز‪ ،‬عبدالرضا‬ ‫ش��یخان‪ ،‬دبی��ر انجم��ن صنف��ی‬ ‫کارفرمای��ان صنع��ت س��یمان در‬ ‫این‌باره بیان کرد‪ :‬نرخ س��یمان فله‬ ‫‪۳۷‬درص��د افزای��ش داش��ته و این‬ ‫افزایش نرخ برای پوشش هزینه‌های‬ ‫تولید س��یمان در نیمه نخست سال‬ ‫کافی اس��ت‪ .‬وی اف��زود‪ :‬با توجه به افزای��ش هماهنگی بین‬ ‫ش��رکت‌های س��یمانی‪ ،‬این نرخ ازس��وی تمام کارخانجات‬ ‫سیمانی اعمال شده و دغدغه‌ای برای رقابت منفی و تخفیف‬ ‫ازس��وی بعضی شرکت‌ها وجود ندارد‪ .‬البته با توجه به انتقال‬ ‫سیمان از مناطق پرتولید به مناطق پرمصرف (برای نمونه از‬ ‫ه س��یمانی تخفیف نمی‌دهد‪ ،‬چراکه در‬ ‫نادر غفاری‪ :‬به هیچ عنوان کارخان ‌‬ ‫ش��رایط موجود و با افزای��ش هزینه‌های تولید‪ ،‬تخفی��ف توجیهی ندارد و‬ ‫انجمن سیمان حتی درخواست افزایش نرخ بیشتری دارد‬ ‫ش��هرهای مرکزی به اس��تان تهران)‪ ،‬شائبه تخفیف از سوی‬ ‫شرکت‌ها ایجاد ش��ده است‪ .‬شیخان تصریح کرد‪ :‬سیمان در‬ ‫سراس��ر کش��ور با نرخ مصوب عرضه خواهد شد و اگر برای‬ ‫نمونه سیمان از شهرهای مرکزی به تهران حمل شده‪ ،‬کرایه‬ ‫حمل موج��ب افزایش ن��رخ مصرف‌کننده نخواه��د بود‪ .‬اما‬ ‫تفاوت کرایه حمل منطقه‌ای با کرایه حمل به س��ایر مناطق‬ ‫کش��ور از س��ودآوری ش��رکت‌ها خواه��د کاس��ت‪ .‬بنابراین‬ ‫ش��رکت‌های س��یمانی که امکان عرضه محصول در منطقه‬ ‫خود را داش��ته باش��ند‪ ،‬نس��بت به س��ایر رقیب��ان از مزیت‬ ‫برخوردار هستند‪ .‬این موضوع مشکالت زیادی ایجاد نخواهد‬ ‫کرد‪ .‬ضمن اینکه کارگروه‌های منطقه‌ای انجمن س��یمان هم‬ ‫بسیار فعال هستند‪ .‬شیخان در ادامه با اشاره به طرح مسکن‬ ‫امید بر بازار س��یمان اظهار کرد‪ :‬هر طرحی در بازار مس��کن‬ ‫ازجمله طرح مسکن امید و طرح نوسازی بافت‌های فرسوده‪،‬‬ ‫می‌تواند تقاضای س��یمان داخلی را افزایش دهد و اثر اجرای‬ ‫چنین طرح‌هایی برای ش��رکت‌های س��یمانی مثبت خواهد‬ ‫بود‪ .‬این فعال صنعت س��یمان درباره تاثیر احتمالی افزایش‬ ‫س��رمایه از مح��ل تجدی��د ارزیابی دارایی‌های ش��رکت‌های‬ ‫س��یمانی گفت‪ :‬در ظاهر برخی ش��رکت‌ها تمایل به تجدید‬ ‫ارزیابی دارایی‌های خود دارند و این موضوع هم اتفاق مثبتی‬ ‫برای شرکت‌های سیمانی است‪.‬‬ ‫وی در پای��ان تصریح کرد‪ :‬آمارها نش��ان می‌دهد وضعیت‬ ‫تولید و تحویل س��یمان در ‪ ۳‬ماه نخست سال جاری نسبت‬ ‫به س��ال گذش��ته بهبود یافته و امیدواریم ای��ن روند تداوم‬ ‫یابد‪ .‬باوجود تحریم‌ها و مشکالت‪ ،‬صنعت سیمان چشم‌انداز‬ ‫روشنی پیش‌رو دارد‪.‬‬ ‫‪ 4‬روش ویژه تامین مالی در شرکت فوالد خوزستان‬ ‫س��طوح دسترسی به منابع مالی در بنگاه‌های تجاری‬ ‫به عوامل متعددی وابس��ته اس��ت‪ .‬امروز وجود سرمایه‬ ‫در گ��ردش و تامی��ن نقدینگی ش��رکت‌ها و واحدهای‬ ‫تولی��دی به‌عنوان نخس��تین مش��کل در ت��داوم تولید‬ ‫و توس��عه ش��رکت‌ها معرفی می‌ش��ود‪ .‬فقدان سیستم‬ ‫مناس��ب مالی‪ ،‬مشکالت ناشی از قوانین و مقررات‪ ،‬نیاز‬ ‫به وثایق س��نگین‪ ،‬وجود ریسک‌های گوناگون و نوسان‬ ‫در مولفه‌ه��ای اقتص��ادی ایران‪ ،‬بار مش��کالت را برای‬ ‫تامین مالی مناس��ب و به‌موقع ش��رکت‌ها افزایش داده‬ ‫است‪.‬‬ ‫صنع��ت فوالد را می‌توان یکی از هزینه‌برترین صنایع‬ ‫تولی��دی دانس��ت که در کنار س��ودآوری مناس��ب به‬ ‫تامین‌مالی بسیاری نیازمند است‪ .‬تامین مواد اولیه‪ ،‬نیاز‬ ‫به ابزارهای صنعتی‪ ،‬زمان دوره تولید‪ ،‬فروش محصوالت‬ ‫و درنهایت بازگش��ت سرمایه و سود‪ ،‬اثر قابل‌توجهی در‬ ‫طرح‌های توس��عه در این صنعت دارد و دسترس��ی به‬ ‫منابع مالی مناس��ب‪ ،‬نخس��تین حلقه از این زنجیره در‬ ‫تولید ارزش‌افزوده است‪.‬‬ ‫دس��تیابی به اعتب��ارات مناب��ع مال��ی در بنگاه‌های‬ ‫تولیدی‪ ،‬اقتصادی و تجاری به عوامل متعددی وابس��ته‬ ‫اس��ت‪ .‬دسترس��ی مناس��ب به اعتبارات کافی‪ ،‬یکی از‬ ‫مهم‌ترین پیش‌نیازها در راس��تای توس��عه شرکت‌های‬ ‫تولی��دی مادر و بنگاه‌های اقتصادی اس��ت‪.‬‬ ‫اعتبارات را می‌توان ش��ریان اصلی توس��عه‬ ‫صنعتی دانس��ت‪ .‬دسترس��ی به این شریان‬ ‫استفاده از‬ ‫اساسی در ایران با مش��کالت بسیار زیادی‬ ‫روش‌های تامین‬ ‫همراه است‪.‬‬ ‫برخی از اساس��ی‌ترین مش��کالت در این مالی به کمک‬ ‫اعتبار اسنادی‬ ‫زمینه عبارتند از‪:‬‬ ‫با توجه به‬ ‫• قوانی��ن متع��دد حوزه‌ه��ای بانک��ی و‬ ‫تمایل بنگاه‌های‬ ‫بروکراسی‌های شدید اداری‬ ‫• سطح حد اعتباری بنگاه‌های اقتصادی‬ ‫اقتصادی‪ ،‬از‬ ‫• تامین تضمین موردنظر بانک‌ها و برخی اقبال عمومی‬ ‫وثای��ق س��نگین مطالبه ش��ده از صاحبان و کارآیی الزم‬ ‫صنایع‬ ‫• نرخ پوش��ش ریس��ک در جذب سرمایه برخوردار نیست‪.‬‬ ‫فقدان ابزار‬ ‫خارجی‬ ‫مناسب برای‬ ‫• مشکالت در روابط بین بانک‌ها‬ ‫عالوه بر موارد یادشده‪ ،‬افزایش بدون وقفه پوشش نرخ ارز در‬ ‫و پیوسته نرخ ارز در سال‌های اخیر در کنار استفاده از منابع‬ ‫ضرورت نیاز بنگاه‌های اقتصادی برای جذب و تسهیالت ارزی‬ ‫س��رمایه و تامین نقدینگی‪ ،‬نرخ تامین‌مالی ازجمله یوزانس‬ ‫را برای کش��ور بس��یار گران‌تر کرده است‪،‬‬ ‫به‌نحوی‌که می‌توان گفت در ش��رایط مشابه نیز از مشکالت‬ ‫پیش‌روی‬ ‫و در مقایس��ه با سایر کشورهای جهان‪ ،‬نرخ‬ ‫بنگاه‌های‬ ‫یادشده بس��یار افزایش داشته و آثار منفی‬ ‫آن بر بنگاه‌های اقتصادی ایران غیرقابل‌انکار اقتصادی است‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹بازار سرمایه در نقش بازیگر تامین مالی‬ ‫بازاره��ای س��رمایه‌ای و کاالیی (مانند ب��ورس کاال)‬ ‫می‌توانند در ارائه اعتبارات الزم برای بنگاه‌های تولیدی‬ ‫نقش بس��یار مهم��ی را ایفا کنند‪ .‬این بازارها با ش��رط‬ ‫تس��هیل در قوانین و مقررات دس��ت‌وپا گیر موجود که‬ ‫در ص��دور مجوز مراجع ذی‌ربط مش��کالت متعددی را‬ ‫ایج��اد کرده‌ان��د‪ ،‬در تامی��ن منابع اثرگذاری بس��یاری‬ ‫دارن��د‪ .‬در این زمینه‪ ،‬توجه به م��وارد ذیل می‌تواند به‬ ‫اثرگ��ذاری بازارهای س��رمایه‌ای در بنگاه‌های اقتصادی‬ ‫کمک بیشتری کند‪:‬‬ ‫• ارائ��ه تس��هیالت در هن��گام مطالب��ه وثای��ق و‬ ‫ضمانتنامه‌ها‬ ‫• ایجاد نرخ‌های بهره منطقی‌تر (به‌ویژه درباره اجرای‬ ‫طرح‌های سرمایه‌ای)‬ ‫• در نظ��ر گرفت��ن م��دت بازپرداخ��ت اعتب��ارات و‬ ‫تس��هیالت‪ ،‬متناسب با بازه‌های زمانی اجرا و نیز میزان‬ ‫بازدهی طرح‌ها و‪...‬‬ ‫بدیهی است توجه به موارد یادشده می‌تواند بازارهای‬ ‫س��رمایه‌ای را به‌عنوان جایگزین قابل‌ات��کا برای تامین‬ ‫س��رمایه‌های در گردش در اجرای طرح‌های سرمایه‌ای‬ ‫بنگاه‌ه��ای اقتصادی و واحده��ای صنعتی معرفی کند؛‬ ‫البته رعایت اعتبارس��نجی‌های دقیق و معتبر نیز یکی‬ ‫از ش��رط‌های اصلی است که به‌موازات تامین‬ ‫مالی از طریق نظام بانکی باید انجام شود‪.‬‬ ‫‹ ‹مشکل محدودیت اعتبارات اسناد‬ ‫خارجی‬ ‫بدیهی اس��ت در ش��رایط کنونی‪ ،‬استفاده‬ ‫از مکانیس��م‌های اعتب��ار اس��ناد خارج��ی‬ ‫(‪ )LC‬ب��رای واردات م��واد‪ ،‬قطعات مصرفی‬ ‫یا س��رمایه‌ای با مسائل بسیاری درگیر است؛‬ ‫عالوه‌برای��ن تحریم نظام بانکی نیز به محدود‬ ‫شدن روابط کارگزاری‌های بانکی و بانک‌های‬ ‫بین‌المللی منجر شده است‪.‬‬ ‫در داخل کش��ور نیز اس��تفاده از روش‌های‬ ‫تامین مالی به کمک اعتبار اس��نادی با توجه‬ ‫به تمایل بنگاه‌ه��ای اقتصادی‪ ،‬اقبال عمومی‬ ‫و کارآی��ی الزم را ندارد‪ .‬فقدان ابزار مناس��ب‬ ‫برای پوش��ش ن��رخ ارز در اس��تفاده از منابع‬ ‫و تس��هیالت ارزی از جمل��ه یوزان��س نیز از‬ ‫مش��کالت پی��ش‌روی بنگاه‌ه��ای اقتصادی‬ ‫است‪.‬‬ ‫مهم‌تری��ن روش‌های تامین مالی ش��رکت‬ ‫فوالد خوزس��تان ب��رای برنامه‌های تولیدی و‬ ‫اجرای طرح‌های توسعه‌ای عبارتند از‪:‬‬ ‫• جذب تسهیالت سرمایه در گردش‬ ‫• استفاده از اهرم تامین مالی بدهی‬ ‫• پذیرش اعتبار اسنادی (در موارد محدود)‬ ‫• اخذ ضمانت (فروش محصوالت)‬ ‫در موارد یادش��ده چند مس��ئله حائز اهمیت اس��ت؛‬ ‫نخست آنکه وجود سرمایه در گردش یکی از مهم‌ترین‬ ‫بخش‌ه��ای تولی��د را در ب��ر می‌گیرد‪ .‬هم��واره کمبود‬ ‫نقدینگ��ی در واحده��ای تولی��دی به‌عن��وان یک��ی از‬ ‫بزرگ‌ترین معض�لات و چالش‌های واحدهای تجاری و‬ ‫تولیدی عنوان می‌شود‪.‬‬ ‫بدیهی اس��ت با کاهش ارزش ری��ال در برابر ارزهای‬ ‫خارجی‪ ،‬نی��از واحدهای تولیدی ب��ه نقدینگی افزایش‬ ‫می‌یابد‪ .‬این مهم در یکی دو س��ال گذش��ته به وضوح‬ ‫قابل مش��اهده اس��ت و افزایش چند براب��ری نرخ دالر‬ ‫در برابر ریال‪ ،‬به چند برابر ش��دن نیاز آنها به نقدینگی‬ ‫منتهی ش��ده اس��ت‪ .‬واحده��ای تولیدی ب��رای تهیه‬ ‫واردات م��واد اولیه و قطع��ات یدکی‪ ،‬نیازمند تامین ارز‬ ‫در زمان مناس��ب از س��وی بانک مرکزی هستند و اگر‬ ‫ارز آنه��ا به موقع و ب��ه اندازه مورد نیاز تامین نش��ود‪،‬‬ ‫ب��ا خطرات��ی نظیر توق��ف در تولی��د روب��ه‌رو خواهند‬ ‫شد‪.‬‬ ‫دوم آنک��ه پایی��ن بودن س��طح س��رمایه در گردش‪،‬‬ ‫ناش��ی از عوامل گوناگونی اس��ت ک��ه از وجوه درونی و‬ ‫بیرون��ی می‌توان به آن پرداخ��ت‪ .‬وجه درونی آن مانند‬ ‫نوع ترکیب‌بندی س��اختار جذب سرمایه و تامین مالی‬ ‫بنگاه‌ه��ای اقتصادی و وجه بیرونی آن ناش��ی از وجود‬ ‫نداش��تن نهادهای کارآم��د در راس��تای تامین مالی و‬ ‫موضوعات سرمایه‌ای است‪.‬‬ ‫از سوی دیگر‪ ،‬مش��کالت بی‌ثباتی اقتصادی‪ ،‬سرمایه‬ ‫در گردش واحدهای تولیدی را با خطر بسیاری روبه‌رو‬ ‫ک��رده و می‌کن��د‪ .‬افزایش ش��دید نرخ ارز‪ ،‬رش��د نرخ‬ ‫سوخت و حامل‌های انرژی و محدود شدن سازکارهای‬ ‫اعتبار اسنادی برای واردات کاالهای موردنیاز و محدود‬ ‫ش��دن س��امانه‌های پرداخ��ت در لحظ��ه ب��رای خرید‬ ‫به‌موق��ع اقالم مورد نی��از واحدهای صنعت��ی از جمله‬ ‫این خطرها هس��تند‪ .‬از جمله راهکارهایی که می‌توان‬ ‫برای رفع یا کاهش این مشکالت به آن پرداخت‪ ،‬ایجاد‬ ‫زیرس��اخت‌های الزم برای رفع مس��ائل ناشی از تحریم‬ ‫نظ��ام بانکی‪ ،‬معرفی ابزارهای مالی مناس��ب و مواردی‬ ‫از این نوع است‪.‬‬ ‫بدیهی است توجه به این مولفه‌ها می‌تواند در کاهش‬ ‫ریسک بانک‌ها و جلوگیری از تعویق در ارائه تسهیالت‬ ‫از سوی آنها اثر بسزایی داشته باشد‪.‬‬ ‫درباره افزایش قیمت‌های سیمان از‬ ‫حمای��ت‬ ‫س��ازمان‬ ‫س��وی‬ ‫مصرف‌کنن��دگان و تولیدکنندگان‪،‬‬ ‫ن��ادر غف��اری‪ ،‬معاون فن��ی و تولید‬ ‫انجم��ن صنف��ی کارفرمایان صنعت‬ ‫سیمان در گفت‌وگو با‬ ‫اظهار‬ ‫ک��رد‪ :‬نرخ‌ه��ای مصوب س��یمان را‬ ‫مدیران عامل کارخانه‌های سیمان مطرح کرده بودند‪ .‬غفاری‬ ‫در ادام��ه توضیح داد‪ :‬این نرخ پس از برگزاری نشس��ت‌های‬ ‫کارشناسی بسیاری که از فروردین سال جاری آغاز شده بود‪،‬‬ ‫به تصویب رس��یده است‪ .‬این افزایش قیمت به دلیل افزایش‬ ‫هزینه‌های تولید است که درحقیقت کف نرخ فروش به‌شمار‬ ‫می‌رود و به‌طور معمول کارخانه‌ها زیر این قیمت س��یمان را‬ ‫نمی‌فروشند‪ .‬وی در ادامه افزود‪ :‬درحال‌حاضر کارخانه‌ای زیر‬ ‫قیم��ت محصول خود را نمی‌فروش��د‪ .‬موضوع این اس��ت که‬ ‫تولیدات به نسبت مصرف‪ ،‬توزیع نشده است‪ ،‬به عبارت دیگر‬ ‫کارخانه‌ها نس��بت به نیاز مناطق قرار ندارند و برخی مناطق‬ ‫نیاز بیش��تری به س��یمان دارند‪ .‬برای نمونه در اصفهان مازاد‬ ‫تولید س��یمان و در ته��ران کمبود آن وج��ود دارد‪ ،‬از این‌رو‬ ‫کارخانه‌دارهای اصفهان برای دپونشدن محصول‪ ،‬سیمان‌شان‬ ‫را به تهران می‌فروشند که به ناچار باید تخفیف‌هایی در زمینه‬ ‫هزینه حمل پرداخت کنند و این به معنای تخفیف در کاالی‬ ‫سیمان نیست‪.‬‬ ‫مع��اون فن��ی و تولید انجم��ن صنف��ی کارفرمایان صنعت‬ ‫س��یمان در ادامه خاطرنشان کرد‪ :‬در تهران ماهانه ‪ ۸۰۰‬هزار‬ ‫تن س��یمان مصرف می‌شود‪ ،‬درحالی‌که کارخانه‌های سیمان‬ ‫استان تهران حدود ‪ ۳۵۰‬هزار تن تولید ماهانه دارند‪ .‬بنابراین‬ ‫قرار اس��ت تهران از اصفهان و کاش��ان و سایر مناطق کشور‬ ‫سیمان وارد کند‪ ،‬ازاین‌رو فروشنده‌ها یارانه حمل می‌دهند تا‬ ‫محصول خود را به فروش برسانند‪ .‬غفاری تاکید کرد‪ :‬به هیچ‬ ‫عنوان کارخان ‌ه س��یمانی تخفیف نمی‌دهد‪ ،‬چراکه در شرایط‬ ‫موج��ود و با افزایش هزینه‌های تولید‪ ،‬تخفیف توجیهی ندارد‬ ‫و انجمن س��یمان حتی درخواس��ت افزایش نرخ بیشتری را‬ ‫دارد؛ چراکه با این روال افزایش��ی تورم مش��خص نیست که‬ ‫قیمت‌های هم‌اکنون نیز تا چه اندازه منطقی به‌نظر برس��ند‪.‬‬ ‫وی در پاس��خ به این پرس��ش که آیا بهتر نب��ود قیمت‌ها به‬ ‫شکل منطقه‌ای تعیین ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬از آنجاکه برخی مناطق‬ ‫نمی‌توانند پاس��خگوی نیاز خود باش��ند و برخی مناطق نیز‬ ‫ب��ا دپ��و روبه‌رو هس��تند‪ ،‬به ناچ��ار باید حمل انجام ش��ود و‬ ‫ازاین‌رو نمی‌ت��وان منطقه‌ای قیمت‌گذاری ک��رد‪ .‬درحالی‌که‬ ‫اگر هر منطقه فقط نیاز خود را پوش��ش می‌داد‪ ،‬می‌ش��د که‬ ‫قیمت‌گذاری منطقه‌ای کرد‪.‬‬ ‫مع��اون فن��ی و تولید انجم��ن صنف��ی کارفرمایان صنعت‬ ‫س��یمان در پایان تاکید ک��رد‪ :‬کارخانه‌ای محص��ول خود را‬ ‫ارزان‌تر نمی‌فروشد و البته حق فروش باالتر از نرخ مصوب را‬ ‫نیز ندارد و تنها برای حمل بار به خریدار تخفیف‌هایی درنظر‬ ‫گرفته شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹قیمت‌ها هم‌اکنون مناسب است‬ ‫همچنین حس��ن صباغی��ان بیدگل‪،‬‬ ‫کارشناس سیمان درباره قیمت‌های‬ ‫جدیدی ک��ه برای س��یمان مصوب‬ ‫ش��ده اس��ت‪ ،‬در گفت‌وگو با‬ ‫اظه��ار ک��رد‪ :‬قیمت‌ه��ای مص��وب‬ ‫موردتایی��د بیش��تر کارخان��ه‌داران‬ ‫س��یمان است و این نرخ‌ها هم‌اکنون‬ ‫قیمت‌های واقعی سیمان هستند و باید به این نرخ‌ها فروخته‬ ‫‌شوند‪ .‬صباغیان‌بیدگل در ادامه بیان کرد‪ :‬البته برخی واحدها‬ ‫می‌توانن��د تخفیف‌های��ی در زمینه هزینه‌ه��ای جانبی مانند‬ ‫هزینه حمل و‪ ...‬درنظر بگیرند‪ ،‬اما حق ندارند نرخ را بشکنند‬ ‫یا پایین‌تر بفروشند؛ این کار نوعی هنجارشکنی برای واحدها‬ ‫به‌ش��مار م��ی‌رود و وضعیت ب��ازار را از حالت تع��ادل خارج‬ ‫می‌کند‪ .‬برای نمونه در س��ال ‪ ۱۳۹۶‬برخی کارخانه‌ها سیمان‬ ‫را پایین‌تر از نرخ مصوب به فروش می‌رس��اندند و در این‌باره‬ ‫سایر کارخانه‌دارها و انجمن به این موضوع معترض بودند‪ .‬وی‬ ‫در پاس��خ به این پرس��ش که فروش زیر قیمت مصوب سبب‬ ‫زیان آنها نمی‌شد‪ ،‬گفت‪ :‬البته سود نمی‌بردند اما این کار را به‬ ‫بهانه بازگشت پول انجام می‌دادند‪.‬‬ ‫این کارش��ناس س��یمان در ادامه تاکید کرد‪ :‬به اعتقاد من‬ ‫قیمتی را که سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان‬ ‫ابالغ کرده است‪ ،‬نرخ مناسبی است و واحدهای صنعتی باید‬ ‫رعایت کنند‪.‬‬ ‫نشست صمیمی مدیرعامل گل‌گهر با وزیر ورزش و جوانان‬ ‫دکتر س��لطانی‌فر‪ ،‬وزیر ورزش و جوانان با مهندس مالرحمن‬ ‫مدیرعامل ش��رکت معدنی و صنعتی گل‌گه��ر دیدار و گفت‌وگو‬ ‫ک��رد‪ .‬در این دیدار که در مح��ل وزارت ورزش و جوانان برگزار‬ ‫ش��د‪ ،‬مهندس مالرحمن گزارش��ی از ورزش کارگ��ری و پایه و‬ ‫روند تجهیز و بهسازی ورزشگاه گل‌گهر و ورزشگاه امام علی(ع)‬ ‫س��یرجان ارائه کرد و از آمادگی کامل شرکت معدنی و صنعتی‬ ‫گل‌گهر و شهر سیرجان برای میزبانی در لیگ برتر فوتبال کشور‬ ‫خبر داد‪.‬‬ ‫دکتر س��لطانی‌فر نیز در این دیدار ضم��ن تبریک بابت صعود‬ ‫تی��م فوتبال گل‌گه��ر به لیگ برت��ر گفت‪ :‬س��رمایه‌گذاری‌های‬ ‫گل‌گه��ر در حوزه ورزش کارگ��ری‪ ،‬همگانی و حرفه‌ای و به‌ویژه‬ ‫پایه قابل تقدیر است‪.‬‬ ‫وی از مجموعه ورزش��ی گل‌گهر به‌عنوان نمونه‌ای کم‌نظیر در‬ ‫سطح کش��ور یاد کرد و افزود‪ :‬وزارت ورزش آمادگی کامل برای‬ ‫همراهی و همکاری با ش��رکت گل‌گهر در بحث تجهیز و توسعه‬ ‫زیرس��اخت‌های ورزشی و ورزشگاه امام علی(ع) سیرجان را دارد‬ ‫و اب��راز امیدواری کرد این ورزش��گاه نیز به ص��ورت کامل آماده‬ ‫میزبانی از تیم‌های لیگ برتری شود‪.‬‬
‫‪13‬‬ ‫چهار‌شنبه‬ ‫‪ 2‬مرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 21‬ذی‌القعده ‪1440‬‬ ‫‪ 24‬ژوئیه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1336‬‬ ‫پیاپی ‪2654‬‬ ‫راه و شهرسازی‬ ‫مسئوالن امیدوارند فرودگاه‌های غیراقتصادی و زیان‌ده با توسعه هوانوردی عمومی رونق بگیرد‬ ‫چشم امید به هواپیماهای کوچک‬ ‫علیم یارمحمدی‬ ‫عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی‬ ‫اکرم امینی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫بودجه به‌عنوان عاملی برای حفظ مدیریت‌های ستاد مرکزی استفاده‬ ‫می‌شود ‌؛ بدون اینکه به طرح جامع و تفصیلی فرودگاه‌ها توجه شود‬ ‫یا لزوم ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضا در فرودگاه مدنظر مدیران‬ ‫باشد‬ ‫اهواز و مش��هد از مهم‌ترین پروژه‌هایی است که نیازمند‬ ‫مشارکت بخش خصوصی است‪.‬‬ ‫‹ ‹لزوم تغییر در شیوه مدیریت فرودگاه‌ها‬ ‫معاون پیش��ین س��ازمان هواپیمایی کشوری معتقد‬ ‫اس��ت از جمله راهکارهایی ک��ه می‌تواند به درآمدزایی‬ ‫فرودگاه‌های کش��ورمان منجر ش��ود‪ ،‬تغییر در ش��یوه‬ ‫مدیریت آنهاست‪.‬‬ ‫علیرضا منظ��ری در گفت‌وگو با‬ ‫ب��ا تاکید بر‬ ‫اینک��ه اداره دولت��ی و متمرک��ز فرودگاه‌ه��ا در جهان‬ ‫کمرن��گ ش��ده و در ح��ال از بین رفتن اس��ت‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫نمی‌ت��وان از مدیریت دولتی و متمرک��ز‪ ،‬انتظار رونق و‬ ‫اقتصادی شدن فرودگاه‌ها را داشت‪.‬‬ ‫این کارشناس پیشکسوت صنعت هوانوردی توضیح‬ ‫داد‪ :‬درحال‌حاضر فرودگاه‌های ایران با یک ستاد مرکزی‬ ‫و تع��داد زیادی نیروی انس��انی اداره می‌ش��وند که این‬ ‫مس��ئله هزینه‌ه��ای روزانه س��نگینی به آنه��ا تحمیل‬ ‫می‌کند‪ .‬این مس��ئله موجب ش��ده مدیران فرودگاه‌ها‬ ‫ام��کان تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی درس��ت برای اداره‬ ‫مناسب و اقتصادی فرودگاه‌ها را نداشته باشند‪.‬‬ ‫ازس��وی دیگر مدیران فرودگاه‌ها‪ ،‬باتوجه به نداشتن‬ ‫اختی��ار کافی و ابتکار عمل در زمینه مدیریت فرودگاه‪،‬‬ ‫در ای��ن زمینه پاس��خگو نیس��تند‪ .‬درواقع ش��اهد این‬ ‫هس��تیم که مدیران فرودگاه‌های اس��تانی‪ ،‬برای اینکه‬ ‫مس��ئوالن باالتر را راض��ی به انجام برخ��ی پروژه‌های‬ ‫توسعه محلی و منطقه‌ای کنند‪ ،‬بیشتر وقت‌شان را برای‬ ‫توجیه مس��ئوالن صرف و از برنامه‌ریزی و ایده‌س��ازی‬ ‫برای فرودگاه تحت مدیریت خود غفلت می‌کنند‪.‬‬ ‫منظری معتقد است اداره دولتی و متمرکز فرودگاه‌ها‬ ‫موجب می‌ش��ود بودجه عمومی کش��ور‪ ،‬بیش��تر صرف‬ ‫هزینه‌های جاری و س��تادی ش��ود و بخش‌های مهم‌تر‬ ‫یعنی ایمن��ی و تجهیزات هوان��وردی از بودجه محروم‬ ‫شوند‪.‬‬ ‫او اف��زود‪ :‬درواقع بودجه به‌عن��وان عاملی برای حفظ‬ ‫مدیریت‌های ستاد مرکزی استفاده می‌شود‌؛ بدون اینکه‬ ‫به طرح جامع و تفصیلی فرودگاه‌ها توجه ش��ود یا لزوم‬ ‫ایجاد تع��ادل میان عرضه و تقاض��ا در فرودگاه مدنظر‬ ‫مدیران باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹غفلت از برون‌سپاری فرودگاه‌ها‬ ‫معاون پیش��ین س��ازمان هواپیمایی کشوری یکی از‬ ‫راهکارهای مرس��وم در دیگر کش��ورها برای اقتصادی‬ ‫ک��ردن فرودگاه‌ها را واگذاری آنه��ا به بخش خصوصی‬ ‫می‌دان��د‪ .‬او در ای��ن زمین��ه گف��ت‪ :‬درحال‌حاض��ر در‬ ‫بس��یاری کش��ورها‪ ،‬مالکیت فرودگاه‌ها از دست دولت‬ ‫خارج ش��ده و فرودگاه در اختی��ار مقامات محلی مانند‬ ‫اس��تانداری‌ها‪ ،‬ش��هرداری‌ها یا ش��وراهای ش��هر قرار‬ ‫گرفت��ه و آنها نیز مدیریت فرودگاه‌ها را به ش��رکت‌ها و‬ ‫موسس��ه‌های خصوصی یا عمومی غیردولتی تخصصی‬ ‫واگ��ذار کرده‌اند‪ .‬در بیش��تر موارد‪ ،‬ای��ن فرودگاه‌ها در‬ ‫قال��ب مش��ارکت عمومی‪-‬خصوص��ی اداره می‌ش��وند‬ ‫و سیاس��ت‌های خصوصی‌س��ازی درب��اره آنه��ا اعمال‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫منظری یادآور ش��د‪ :‬در این ش��یوه‪ ،‬دولت‌ها از محل‬ ‫درآمد حاص��ل از ارائه خدمات ناوبری هوایی یا س��ایر‬ ‫اعتبارات عمومی به فرودگاه‌ها در مس��ائلی مانند خرید‬ ‫و نصب تجهیزات ناوبری هوایی و افزایش ایمنی کمک‬ ‫می‌کنند‪.‬‬ ‫همان‌ط��ور که معاون پیش��ین س��ازمان هواپیمایی‬ ‫کشوری می‌گوید‪ ،‬واگذاری مدیریت فرودگاه‌ها از جمله‬ ‫راهکارهایی اس��ت که می‌تواند فرودگاه‌های بی‌تحرک‬ ‫و کم‌رونق کش��ور را وارد فاز س��وددهی کند‪ .‬در همین‬ ‫زمینه ‪ 2‬س��ال پیش پیشنهادی ازسوی مسئوالن وقت‬ ‫شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی کشور مطرح شد که‬ ‫به سرانجام نرسید‪.‬‬ ‫منظری معتقد اس��ت طرح ش��رکت فرودگاه‌ها برای‬ ‫واگ��ذاری فرودگاه‌ها به اس��تانداری‌ها و ش��هرداری‌ها‪،‬‬ ‫اگ��ر عملیاتی ش��ود‪ ،‬تحول��ی در زمینه ارائ��ه خدمات‬ ‫باکیفیت به مس��افران ایجاد خواهد شد زیرا با واگذاری‬ ‫فرودگاه‌ها به مقامات یا نهادهای استانی و محلی‪ ،‬امکان‬ ‫تصمیم‌گیری درس��ت و مبتنی بر شاخص‌های محلی و‬ ‫بومی ایجاد می‌شود‪.‬‬ ‫سیاوش امیرمکری‬ ‫علیرضا منظری‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل از‬ ‫تکمیل ادامه آزادراه همت تا کرج در ‪ ۳‬ماه آینده خبر داد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش فارس‪ ،‬خیراهلل خادمی در حاش��یه بازدید معاون‬ ‫اول رئیس‌جمهوری از پروژه ادامه آزادراه همت‪-‬کرج بیان کرد‪:‬‬ ‫‪ ۲‬ه��زار و ‪ ۲۱۷‬کیلومتر آزادراه داریم که زیر بار عبور ترافیک‬ ‫است‪ ۵ ،‬هزار کیلومتر آزادراه برای اجرا در دست مطالعه است‬ ‫و هزار و ‪ ۱۱۶‬کیلومتر آزادراه نیز در دستور کار داریم‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه قطعه یک آزادراه تهران‪-‬شمال در آینده‌ای‬ ‫نزدی��ک به بهره‌برداری می‌رس��د‪ ،‬ادامه داد‪ :‬س��اخت کنارگذر‬ ‫جنوبی تهران به طول ‪ ۱۵۸‬کیلومتر ‪ ۷۰‬درصد پیشرفت دارد و‬ ‫استان البرز و تهران را از گره ترافیکی نجات می‌دهد‪.‬‬ ‫خادمی اف��زود‪ :‬آزادراه همت تا کرج به طول ‪ ۱۴.۶‬کیلومتر‪،‬‬ ‫کنارگذر شرقی اصفهان به طول ‪ ۶۳‬کیلومتر‪ ،‬آزادراه خرم‌آباد‪-‬‬ ‫بروجرود به طول ‪ ۶۷‬کیلومتر با ‪ ۸۰‬درصد پیشرفت فیزیکی و‬ ‫قطعه ‪ ۴‬آزادراه ارومیه‪-‬تبریز از پروژه‌هایی اس��ت که در آینده‬ ‫نزدیک تکمیل می‌شود‪.‬‬ ‫به‌گفت��ه وی‪ ،‬در مجم��وع ‪ ۵۸۶‬کیلومتر آزادراه در آس��تانه‬ ‫بهره‌برداری اس��ت ک��ه ‪ ۲۶‬درصد به طول آزادراه‌های کش��ور‬ ‫چرا قطار تهران–آنکارا راه‌اندازی نمی‌شود؟‬ ‫گرچه قرار بود قطار مسافری تهران‪-‬آنکارا از‬ ‫ابتدای تیر امس��ال راه‌اندازی شود‪ ،‬اما همچنان‬ ‫زمان آغاز به‌کار این مسیر مشخص نیست‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا ‪ ۱۲‬خرداد امسال مدیرعامل‬ ‫ش��رکت راه‌آهن جمهوری اس�لامی ایران گفته‬ ‫بود راه‌اندازی قطار ته��ران‪-‬وان و تهران‪-‬آنکارا‬ ‫از اوایل تیر امس��ال و حرکت هفته‌ای یک قطار‬ ‫در این مس��یر قطعی شده اس��ت‪ 3 .‬تیر امسال‬ ‫قطار ته��ران‪-‬وان حرکت خ��ود را آغاز کرد اما‬ ‫قطار مسافری تهران‪-‬آنکارا هنوز تعیین تکلیف‬ ‫نشده است‪.‬‬ ‫براس��اس اطالعات ارائه‌ش��ده ازسوی شرکت‬ ‫حمل‌ونق��ل ریلی رجا‪ ،‬علت تعویق در راه‌اندازی‬ ‫قط��ار مس��افری تهران‪-‬آنکارا‪ ،‬بهس��ازی خط‬ ‫ازسوی طرف ترکیه‌ای است‪ ،‬چراکه از تهران تا‬ ‫وان مش��کلی در زمینه تردد وجود ندارد و قطار‬ ‫مس��افری نیز آماده است‪ ،‬اما طرف ترکیه‌ای در‬ ‫حال بهسازی خط از مس��یر وان تا آنکارا است‬ ‫و زمان دقیق آغاز به‌کار قطار مس��افری تهران‪-‬‬ ‫آنکارا مش��خص نیست‪ .‬قرار اس��ت هفته آینده‬ ‫مدیرعامل ش��رکت راه‌آهن به همراه مدیرعامل‬ ‫ش��رکت رجا به ترکیه س��فر و تکلیف این قطار‬ ‫را تعیین کنند‪.‬‬ ‫مس��یر حرکت قط��ار تهران‪-‬آن��کارا از تهران‬ ‫به س��مت تبریز‪ ،‬م��رز رازی‪ ،‬کاپی‌ک��وی (مرز‬ ‫ایران‪-‬ترکیه) و دریاچ��ه وان خواهد بود و پس‬ ‫از آن مس��افران با کش��تی به آن سوی دریاچه‬ ‫انتق��ال خواهن��د یافت و به‌وس��یله قطار طرف‬ ‫معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری تهران اعالم کرد‪ :‬پس از چند ماه پیگیری‬ ‫مستمر‪ ،‬بخشی از مشکل مالی مترو تهران برطرف شده و می‌توانیم امیدوار باشیم تا‬ ‫پایان امس��ال‪ ،‬خطوط ‪ ۶‬و ‪ ۷‬براساس برنامه تکمیل و ایستگاه‌های زیادی راه‌اندازی‬ ‫شود‪.‬‬ ‫وی ب��ا اش��اره به برخی انتقادها از عملکرد ای��ن معاونت گفت‪ :‬طرح زوج یا فرد‪،‬‬ ‫ترکیه‌ای به آنکارا می‌رسند‪ .‬قطارهای مسافری‬ ‫تهران‪-‬آن��کارا‪۴ ،‬تخت��ه خواه��د بود و ش��رایط‬ ‫این س��فر به‌گونه‌ای اس��ت که از تهران تا وان‪،‬‬ ‫قطاره��ای رج��ا و پس از عب��ور از دریاچه وان‪،‬‬ ‫قطارهای ترکیه‌ای مس��افران را به آنکارا منتقل‬ ‫می‌کنند‪.‬‬ ‫قیم��ت بلی��ت قط��ار درحال‌حاض��ر ب��رای‬ ‫بزرگس��االن ‪ ۷۶۲‬ه��زار و ‪ ۲۰۰‬توم��ان و برای‬ ‫خردس��االن ‪ ۴۵۴‬ه��زار و ‪ ۵۰۰‬توم��ان در نظر‬ ‫گرفته ش��ده ام��ا باتوجه ب��ه اینک��ه بلیت این‬ ‫قطار براس��اس قوانین بین‌الملل��ی راه‌آهن‌های‬ ‫خاورمیانه ‪ CMO‬و برمبنای یورو اس��ت‪ ،‬نرخ‬ ‫بلیت برای مس��افران براس��اس ن��رخ روز یورو‬ ‫محاسبه می‌شود و رقم ثابتی ندارد‪.‬‬ ‫کرج متصل می‌ش��ود‪ .‬خادمی تاکید کرد‪ :‬برای کاهش ترافیک‬ ‫عبوری به س��مت غرب باید اتصال‌ها برقرار ش��ود‪ .‬پروژه ادامه‬ ‫هم��ت تا کرج ‪ ۸۵‬درصد پیش��رفت دارد و تا ‪ 3‬م��اه آینده به‬ ‫بهره‌برداری می‌رسد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در بازدید اخیر رئیس س��ازمان برنامه و بودجه از‬ ‫آزادراه تهران‪-‬شمال و ادامه آزادراه همت تا کرج ‪ ۳۰۰‬میلیارد‬ ‫تومان اعتبار به قطعه یک آزادراه تهران‪-‬شمال و ‪ ۱۰۰‬میلیارد‬ ‫توم��ان به ادامه همت تا کرج اختصاص داده ش��د که از محل‬ ‫اسناد خزانه است‪ ،‬اما تملک زمین‌ها باید نقدی باشد‪.‬‬ ‫تکمیل ایستگاه قطار برقی هشتگرد تا شهریور ‪۹۸‬‬ ‫فرمان��ده ق��رارگاه س��ازندگی خاتم‌االنبیا گفت‪:‬‬ ‫ایس��تگاه قطار برقی شهر جدید هش��تگرد که به‬ ‫پیمانکاری قرارگاه خاتم در حال ساخت است‪ ،‬در‬ ‫صورت تامین اعتبار ازسوی دولت تا پایان شهریور‬ ‫تکمیل می‌شود‪.‬‬ ‫به گزارش فارس‪ ،‬سعید محمد در حاشیه بازدید‬ ‫مع��اون اول رئیس‌جمه��وری از پ��روژه خط‌آهن‬ ‫هشتگرد و ایستگاه قطار برقی شهر جدید هشتگرد‬ ‫اظهار ک��رد‪ :‬تکمیل بخش��ی از تجهیزات و بخش‬ ‫س��یگنالینگ و پله برق��ی و‪ ...‬نیازمند تامین منابع‬ ‫مالی است و در صورت تامین منابع پروژه تا پایان‬ ‫شهریور به پایان می‌رسد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬پیش‌بینی می‌شود با تکمیل این خط‬ ‫ریلی و ایس��تگاه وضعیت ش��هر جدید هشتگرد از‬ ‫قفل نوسازی حمل‌ونقل عمومی باز شد‬ ‫طرحی غیرکارآمد بود اما وقتی ما پس از یک سال کار کارشناسی‪ ،‬برای جایگزینی‬ ‫آن با طرح کنترل آلودگی هوا اقدام کردیم‪ ،‬برخی شروع به اعتراض کردند که چرا‬ ‫فقط به خودروس��واران فش��ار می‌آورید و برای حمل‌ونقل عمومی کاری نمی‌کنید؟‬ ‫هنوز یک ماه نگذشته‪ ،‬تالش‌های ما برای مترو هم به نتیجه رسید‪.‬‬ ‫پورس��یدآقایی افزود‪ :‬چند روز پیش هم قدمی مهم برای باز کردن قفل نوسازی‬ ‫نظر نرخ زمین و مسکن افزایشی باشد و این برای‬ ‫قشرهایی که ضعیف هستند مطلوب است‪.‬‬ ‫فرمان��ده ق��رارگاه س��ازندگی خاتم‌االنبیا گفت‪:‬‬ ‫‪ ۲۵۰‬هزار نفر س��فر ب��ا بهره‌ب��رداری از این خط‬ ‫مسافرگیری می‌شود‪.‬‬ ‫محمد با بی��ان اینکه در این پروژه تاکنون ‪۸۰۰‬‬ ‫میلی��ارد تومان هزینه ش��ده‪ ،‬گفت‪ :‬طول این خط‬ ‫ریل��ی ‪ ۲۶‬کیلومتر اس��ت که ‪ ۵‬کیلومت��ر آن زیر‬ ‫زمین و باقی آن روی زمین است‪ .‬مسیر این پروژه‬ ‫صعب‌العب��ور بود چون کارخانه‌ه��ا و معارض برق‪،‬‬ ‫آب و گاز داشتیم اما با همکاری کارفرما و قرارگاه‬ ‫پروژه رفع معارض ش��د‪ .‬فرمانده قرارگاه سازندگی‬ ‫خاتم‌االنبیا گف��ت‪ :‬برای تکمیل ای��ن پروژه ‪۱۶۰‬‬ ‫میلیارد تومان نیاز داریم‪.‬‬ ‫حمل‌ونقل عمومی برداش��تیم و ب��ا صندوق کارآفرینی امی��د تفاهمنامه‌ای ‪۱۲۵۰‬‬ ‫میلی��ارد تومانی امضا کردی��م تا پولی که از مردم بابت ط��رح ترافیک می‌گیریم و‬ ‫همچنین منابع دولتی‪ ۲ ،‬برابر شده و در قالب تسهیالت قرض‌الحسنه برای نوسازی‬ ‫و بهس��ازی اتوبوس��رانی و تاکسیرانی و توس��عه حمل‌ونقل پاک هزینه شود‪ .‬به این‬ ‫ترتیب امیدواریم امسال و سال بعد شاهد تحول خوبی در حمل‌ونقل عمومی باشیم‪.‬‬ ‫درحال‌حاض��ر ش��اهد رکود تورم��ی در بازار‬ ‫مسکن هستیم‪ .‬با کاهش میزان عرضه و کاهش‬ ‫تمایل س��رمایه‌گذاران به ساخت مسکن‪ ،‬تقاضا‬ ‫افزایش یافته و این مس��ئله به افزایش قیمت‌ها‬ ‫دامن زده اس��ت‪ .‬ازسوی دیگر س��وداگران بازار‬ ‫مس��کن ب��رای باال نگ��ه داش��تن نرخ‌ها تالش‬ ‫می‌کنند و بخشی از معامله‌ها ازسوی این افراد‬ ‫انجام می‌شود‪.‬‬ ‫کاه��ش تقاض��ا از جمله راه‌هایی اس��ت که‬ ‫می‌توان��د منج��ر ب��ه کاهش قیمت‌ه��ا خواهد‬ ‫ش��د‪ ،‬بر همین اس��اس به‌نظر می‌رس��د وزارت‬ ‫راه و شهرس��ازی به‌دنبال آن است که با کاهش‬ ‫تقاضای خرید‪ ،‬زمینه تثبیت و کاهش قیمت‌ها‬ ‫را فراهم کند‪.‬‬ ‫البته رویکرد وزارت راه و شهرسازی به‌عنوان‬ ‫سیاست‌گذار بازار مسکن نباید فقط معطوف به‬ ‫مدیریت شرایط فعلی باشد و در کنار برنامه‌های‬ ‫کوتاه‌مدت فعلی‪ ،‬بای��د برنامه‌های میان‌مدت و‬ ‫بلندمدت هم از همین حاال در دس��تور کار قرار‬ ‫گیرن��د چراکه در صورت افزایش عرضه و تولید‬ ‫مسکن‪ ،‬تقاضا کاهش می‌یابد و قیمت‌ها تعدیل‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬باتوجه به کمبود مسکن در کشور و‬ ‫تاثیر این مسئله بر نرخ‌ها‪ ،‬الزم است برنامه‌های‬ ‫مبتنی بر تولید دولت در زمینه مس��کن هرچه‬ ‫زودتر عملیاتی ش��ود‪ .‬طرح اقدام ملی مس��کن‬ ‫با هدف تولید ‪ ۴۰۰‬هزار واحد مس��کونی یکی‬ ‫از برنامه‌ه��ای مهم وزارت راه و شهرس��ازی در‬ ‫این زمینه اس��ت است که به‌دلیل ساخته شدن‬ ‫این خانه‌ها در زمین‌های دولتی‪ ،‬نرخ تمام شده‬ ‫آنها پایین خواهد بود‪ .‬این نوع س��رمایه‌گذاری‬ ‫در حوزه مس��کن می‌تواند بخش��ی از تقاضای‬ ‫مصرفی بازار را پاسخ دهد‪.‬‬ ‫همچنی��ن براس��اس برنامه‌ه��ای دول��ت‪،‬‬ ‫تس��هیالت س��اخت مس��کن حدود ‪ ۶۰‬درصد‬ ‫افزایش یافته که این تصمیم نیز می‌تواند ابزاری‬ ‫تشویقی برای سرمایه‌گذاران و انبوه‌سازان و در‬ ‫افزایش تولید مس��کن و تعادل‌بخش��ی به بازار‬ ‫موثر باشد‪.‬‬ ‫به هرح��ال باتوجه به اینکه دولت براس��اس‬ ‫اصول قانون اساس��ی مکلف ب��ه رفع نیاز مردم‬ ‫در حوزه سرپناه است‪ ،‬انتظار می‌رود برنامه‌های‬ ‫سیاس��ت‌گذاران برای تولید مس��کن و افزایش‬ ‫عرضه‪ ،‬هرچه زودتر اجرایی شود تا شاهد تاثیر‬ ‫آنها در بازار مسکن باشیم‪.‬‬ ‫وعده جدید درباره زمان‬ ‫بهره‌برداری از آزادراه‬ ‫تهران‪-‬شمال‬ ‫وزیر راه و شهرسازی‬ ‫گف��ت‪ :‬درحال‌حاضر‬ ‫‪۲۳۰۰‬کیلومتر آزادراه‬ ‫در کش��ور داریم که با‬ ‫ایج��اد ‪۱۱۰۰‬کیلومتر‬ ‫آزادراه دیگ��ر در‬ ‫مجموع ‪ ۵۰‬درصد به‬ ‫مسافت آزادراه‌های کشور اضافه خواهد شد‪ .‬به‬ ‫گزارش ایسنا‪ ،‬محمد اسالمی در حاشیه بازدید‬ ‫از آزادراه همت‪-‬کرج که روز گذش��ته با حضور‬ ‫معاون اول رئیس‌جمهوری برگزار شد‪ ،‬افزود‪ :‬در‬ ‫حال هماهنگی ب��ا وزارت نیرو به‌منظور انتقال‬ ‫دکل برق فش��ار قوی هس��تیم و در این زمینه‬ ‫اراده ما این اس��ت که این پروژه به‌طور رسمی‬ ‫در هفته دولت به بهره‌برداری برس��د‪ .‬وزیر راه و‬ ‫شهرس��ازی با تاکید بر اینکه پروژه یادش��ده از‬ ‫نظر مالی و فنی مشکلی ندارد‪ ،‬گفت‪ :‬فقط رفع‬ ‫موانع از لحاظ معارض به‌عنوان مس��ئله مطرح‬ ‫است که در حال برطرف کردن آن هستیم‪ .‬وی‬ ‫در ادامه به آزادراه کنارگذر جنوبی تهران اشاره‬ ‫ک��رد و گفت‪ :‬با ایج��اد آزادراه ‪ ۱۶۰‬کیلومتری‬ ‫کنارگذر جنوبی تهران ش��اهد اتصال آبیک به‬ ‫چرمشهر خواهیم بود و ترافیک زیادی را انتقال‬ ‫خواهی��م داد و رفت‌وآم��د بین ته��ران و البرز‬ ‫پوشش داده می‌شود‪ .‬امیدواریم این پروژه پیش‬ ‫از پایان س��ال به بهره‌برداری برس��د‪ .‬وزیر راه و‬ ‫شهرسازی خاطرنش��ان کرد‪ :‬قطعه یک آزادراه‬ ‫تهران‪-‬ش��مال نیز براس��اس برنامه زمان‌بندی‬ ‫شده در حال پیشرفت است و امیدواریم تا پیش‬ ‫از پایان تابستان امس��ال به بهره‌برداری برسد‪.‬‬ ‫مس��ئله‌ای که درباره این آزادراه مطرح اس��ت‬ ‫در حوزه تجهیزات‪ ،‬ایمنی و اس��تاندارد اس��ت‬ ‫و باتوجه به اینکه این اتوبان‪ ،‬اتوبانی هوش��مند‬ ‫به‌شمار می‌آید بدون تجهیزات مورد نظر‪ ،‬امکان‬ ‫بهره‌برداری وجود ندارد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫‪ ۵۸۶‬کیلومتر آزادراه در آستانه بهره‌برداری‬ ‫اضافه می‌کند‪ ۸ .‬هزار و ‪ ۱۰۰‬میلیارد تومان برای این آزادراه‌ها‬ ‫هزینه ش��ده و هزین��ه روی زمین ما ‪ ۲۰‬ه��زار میلیارد تومان‬ ‫اس��ت‪۳ .‬هزار و ‪ ۴۰۰‬میلیارد توم��ان برای تکمیل این پروژه‌ها‬ ‫نیاز داریم که س��هم دولت ‪ ۱۴۰۰‬میلیارد تومان و سهم بخش‬ ‫خصوصی ‪ ۲‬هزار میلیارد تومان است‪.‬‬ ‫وی بیان ک��رد‪ :‬پ��روژه آزادراه همت تا ک��رج به‌طول ‪۱۴.۶‬‬ ‫کیلومتر در ‪ ۳‬قطعه اجرا می‌شود که قطعه نخست به طول ‪۵.۵‬‬ ‫کیلومت��ر زیربار ترافیک رفته‪ ،‬قطعه دوم به طول ‪ ۴.۵‬کیلومتر‬ ‫در حال س��اخت است و قطعه سوم به جاده چالوس در شمال‬ ‫یادداشت‬ ‫از میان ‪ ۵۴‬فرودگاه کشور فقط فرودگاه امام خمینی‬ ‫سودده اس��ت و ‪ ۵۳‬فرودگاه دیگر یا زیان‌ده هستند یا‬ ‫درآم��د آنها به اندازه پوش��ش هزینه‌های آنهاس��ت؛ نه‬ ‫بیشتر‪.‬‬ ‫سال‌هاس��ت این س��خن را از مس��ئوالن شنیده‌ایم‬ ‫و وقتی از آنها پرس��یده‌ایم برنامه‌ش��ان ب��رای درآمدزا‬ ‫ک��ردن فرودگاه‌های زیان‌ده و س��ودده کردن بخش��ی‬ ‫دیگ��ر از فرودگاه‌ها چیس��ت‪ ،‬با پاس��خ‌های گوناگونی‬ ‫روبه‌رو ش��ده‌ایم که به‌نظر می‌رس��د هیچ ی��ک از آنها‬ ‫تاکنون عملیاتی نش��ده اس��ت؛ زی��را در هنوز بر همان‬ ‫پاش��نه می‌چرخد و همچنان خبری از تحول اقتصادی‬ ‫فرودگاه‌ها نیست‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش‬ ‫درآم��دزا ک��ردن فرودگاه‌های‬ ‫کوچک و کم‌رونق با تکیه بر هوانوردی عمومی ش��امل‬ ‫پروازهای آموزشی‪ ،‬تفریحی و خصوصی‪ ،‬از جدیدترین‬ ‫برنامه‌هایی اس��ت که مس��ئوالن ب��رای تغییر وضعیت‬ ‫اقتصادی فرودگاه‌ها و ایجاد تحول در آنها در دستور کار‬ ‫دارند‪.‬‬ ‫س��یاوش امیرمکری‪ ،‬مدیرعامل شرکت فرودگاه‌ها و‬ ‫ناوب��ری هوایی ایران با اع�لام این خبر به صمت گفت‪:‬‬ ‫در برخی فرودگاه‌های کم‌ترافیک کشور‪ ،‬تقاضای پرواز‬ ‫متناس��ب با زیرس��اخت و هزینه‌های فرودگاه نیس��ت‪،‬‬ ‫به همین دلیل ای��ن فرودگاه‌ها غیراقتصادی به‌ش��مار‬ ‫می‌روند‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬سیاس��ت جدید وزارت راه و شهرس��ازی‬ ‫و تالش ما در ش��رکت فرودگاه‌ه��ا و ناوبری هوایی این‬ ‫است که این نوع فرودگاه‌ها را با هوانوردی عمومی فعال‬ ‫کنیم؛ در همین زمینه‪ ،‬ماه گذش��ته تفاهمنامه تسهیل‬ ‫و توس��عه هوانوردی عمومی میان ش��رکت فرودگاه‌ها‪،‬‬ ‫معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری و س��ازمان‬ ‫هواپیمایی کشوری به امضا رسید‪ .‬این تفاهمنامه برای‬ ‫ه��ر دو طرف ماجرا یعنی ه��م هوانوردی عمومی و هم‬ ‫فرودگاه‌ها مفید خواهد بود‪.‬‬ ‫به‌گفت��ه امیرمک��ری واگ��ذاری امور اجرای��ی‪ ،‬ایجاد‬ ‫س��ازکار مق��ررات عملیات برای ش��بکه ایرتاکس��ی و‬ ‫کاه��ش هزینه‌ه��ای ناوب��ری و فرودگاه��ی هوانوردی‬ ‫عموم��ی از محورهای ای��ن تفاهمنامه ب��وده که رونق‬ ‫فرودگاه‌ه��ای محل��ی و کوچ��ک را به‌دنب��ال خواه��د‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران‬ ‫با اش��اره به برنامه‌ه��ای این ش��رکت در زمینه جذب‬ ‫سرمایه‌گذار بخش خصوصی برای ایجاد زیرساخت‌های‬ ‫فرودگاهی گفت‪ :‬تکمیل‪ ،‬توسعه و تجهیز زیرساخت‌های‬ ‫فرودگاه��ی به‌وی��ژه در بخش‌ه��ای زمین��ی‪ ،‬از جمله‬ ‫حوزه‌هایی است که تمایل به جذب سرمایه‌گذار در آنها‬ ‫داریم و از حضور سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در این‬ ‫عرصه حمایت می‌کنیم‪.‬‬ ‫به‌گفته او‪ ،‬درحال‌حاضر س��اخت فرودگاه‌های جدید‬ ‫اقدام ملی در‬ ‫حوزه مسکن‬ ‫زودتر‬ ‫کلید بخورد‬
‫‪14‬‬ ‫چهار‌شنبه‬ ‫‪ 2‬مرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 21‬ذی‌القعده ‪1440‬‬ ‫‪ 24‬ژوئیه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1336‬‬ ‫پیاپی ‪2654‬‬ ‫نفت و نیرو‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫گام بزرگ دولت برای صرفه‌جویی در هزینه‌ها‬ ‫خداحافظی با قبض کاغذی‬ ‫وزارت نی��رو ع��زم خ��ود را برای ح��ذف قبوض کاغذی‬ ‫جزم کرده و بر اس��اس طرحی که برای این منظور درنظر‬ ‫گرفته شده‪ ،‬مشترکان برق سراسر کشور از آغاز مهر‌ قبض‬ ‫کاغذی دریافت نخواهند کرد‪.‬‬ ‫دولت قصد دارد با حرکت مهره قبوض کاغذی به سمت‬ ‫الکترونیکی کردن‪ ،‬قدم بزرگی در صرفه‌جویی در هزینه‌ها‬ ‫بردارد‪.‬‬ ‫ای��ن مهم که با همکاری مردم محقق می‌ش��ود ‪۱۴۴۰‬‬ ‫میلی��ارد توم��ان صرفه‌جویی به همراه دارد و مش��ترکین‬ ‫می‌توانن��د با ارس��ال یک پیامک از ص��دور قبض کاغذی‬ ‫برق جلوگیری کنند‪.‬‬ ‫هوشمندس��ازی اس��تفاده از ابزارهای فناوری اطالعات‬ ‫برای تسهیل فعالیت‌هایی است که پیش از این به‌صورت‬ ‫سنتی و معمول انجام می‌شد‪.‬‬ ‫ب��ا اج��رای ط��رح هوشمندس��ازی‪ ،‬می‌توان کش��ور را‬ ‫ارزان اداره ک��رد ت��ا کارهای مردم با س��رعت و س��هولت‬ ‫بیشتری انجام شود‪ .‬از مزایای هوشمند‌سازی می‌توان به‬ ‫صرفه‌جوی��ی در هزینه‌ها‪ ،‬کاهش رفت‌وآمد و حتی حفظ‬ ‫محیط‌زیست اشاره کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹اجرای طرح ملی قبض سبز‬ ‫چن��دی اس��ت ح��ذف قب��وض کاغ��ذی در راس��تای‬ ‫سیاس��ت‌های دولت الکترونی��ک و جزو برنامه‌های وزارت‬ ‫نی��رو قرار گرفته و قرار اس��ت به مرور زمان قبض کاغذی‬ ‫حذف ش��ود و اطالعات قبض به صورت پیامک و از س��ایر‬ ‫درگاه‌ها مانند همراه برق و‪ ...‬به اطالع مشترک برسد‪.‬‬ ‫بر این اس��اس طرح ملی قبض س��بز ‪ ۱۹‬خرداد از سوی‬ ‫وزی��ر نی��رو رونمای��ی و فرآیند حذف قب��وض کاغذی در‬ ‫سراسر کشور به صورت رسمی آغاز شد‪.‬‬ ‫بر اس��اس طرح حذف قبوض کاغذی برق‪ ،‬به جای این‬ ‫قب��وض اطالعات مرب��وط به مصرف و صورتحس��اب برق‬ ‫مصرفی مش��ترکین به ص��ورت الکترونیکی در اختیار آنها‬ ‫قرار می‌گیرد‪ .‬پیش‌بینی میزان صرفه‌جویی ساالنه از محل‬ ‫ح��ذف کاغذ و س��ایر ملزومات مورد نیاز دس��ت‌کم ‪۱۵۰‬‬ ‫میلیارد تومان در کشور برآورد می‌شود‪ .‬درباره اقدامی که‬ ‫مش��ترکان برای حذف قبوض کاغذی برق خود باید انجام‬ ‫دهند‪ ،‬این‌گونه توضیح داده ش��ده که روش‌های متنوعی‬ ‫برای ثبت ش��ماره همراه مشترکین در سامانه‌های صدور‬ ‫قبض از س��وی شرکت‌های توزیع نیروی برق در استان‌ها‬ ‫اعالم شده است‪.‬‬ ‫همچنین همه مش��ترکان می‌توانند با ارس��ال کد *‪*۱‬‬ ‫شناس��ه قبض ‪ #‬ب��ه سرش��ماره ‪ ۲۰۰۰۱۵۲۱‬برای ثبت‬ ‫شماره همراه خود در سامانه صدور قبض کشور اقدام کند‪.‬‬ ‫این اقدام باید با شماره همراهی انجام شود که مسئولیت‬ ‫پرداخت صورتحس��اب برق را برعه��ده دارد یعنی مالک‪،‬‬ ‫مستاجر یا هر فرد دیگری که مسئولیت صورتحساب برق‬ ‫از سوی مالک به وی واگذار شده است‪.‬‬ ‫پ��س از آن راهنمای��ی الزم در قال��ب پیامک در اختیار‬ ‫مشترک قرار خواهد گرفت‪.‬‬ ‫پیش از این نیز حس��ین صبوری در این باره به ایس��نا‬ ‫توضیح داده بود‪ :‬مش��ترک باید ش��ماره شناسه خود را به‬ ‫همراه ‪ *۱‬به شماره ‪ ۱۰۰۰۱۵۲۱‬پیامک کند‪.‬‬ ‫چنانچه فردی هم مالک خانه نیس��ت و مس��تاجر است‪،‬‬ ‫بعد از آنکه از محل مورد نظر نقل مکان کرد‪ ،‬باید شناسه‬ ‫قبض به همراه ‪ *۲‬را به همان شماره پیامک کند تا فرآیند‬ ‫ارسال قبض آن شماره شناسه متوقف شود‪.‬‬ ‫س��پس شناس��ه قبض خانه جدید خود به همراه ‪ *۱‬را‬ ‫دوباره پیامک کند‪.‬‬ ‫اگر مشترکی چند قبض برق دارد می‌تواند شناسه همه‬ ‫را به صورت جداگانه به همراه ‪ *۱‬به شماره یادشده پیامک‬ ‫کند‪ .‬درحال‌حاضر برای حدود یک میلیون مش��ترک که‬ ‫شماره همراه آنها موجود است به صورت موازی هم قبض‬ ‫کاغذی و هم قبض به صورت پیامک ارسال می‌شود‪.‬‬ ‫‹ ‹دریافت اطالعات مشترکان برق تهران‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت توزیع نی��روی برق ته��ران بزرگ‬ ‫ب��ا بی��ان اینک��ه ح��ذف قب��وض کاغ��ذی در راس��تای‬ ‫سیاس��ت‌های دول��ت الکترونیک بوده و ج��زو برنامه‌های‬ ‫حس��ین صبوری‪ :‬درحال‌حاضر برای حدود یک میلیون مشترک که شماره‬ ‫همراه آنها موجود است به صورت موازی هم قبض کاغذی و هم قبض به‬ ‫صورت پیامک ارسال می‌شود‬ ‫وزارت نی��رو اس��ت‪ ،‬اظه��ار ک��رد‪ :‬وزارت نیرو ب��ا توجه با‬ ‫برنامه‌ریزی‌ه��ای انجام‌ش��ده درح��ال تدوین ش��رایط و‬ ‫ضوابط اجرایی اس��ت‪ ،‬البته هنوز چیزی به ما ابالغ نش��ده‬ ‫اما قرار اس��ت تا ‪ ۲‬یا ‪ ۳‬ماه آینده اطالعات مش��ترکین که‬ ‫ش��امل ش��ماره تلفن همراه و شناس��ه قبض آنها است را‬ ‫بگیریم‪.‬‬ ‫به گفته حسین صبوری‪ ،‬قبض به صورت پیامک و سایر‬ ‫درگاه‌ها مانند همراه برق و‪ ...‬به اطالع مش��ترک رسیده و‬ ‫مشترک می‌تواند قبض خود را پرداخت کند‪.‬‬ ‫این فرآیند جزو دس��تور کار جدی شرکت توزیع تهران‬ ‫بزرگ هم است و درحال برنامه‌ریزی‪ ،‬تهیه زیرساخت‌ها و‬ ‫گرفتن شماره تلفن همراه مشترکان هستیم‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت توزیع نیروی ب��رق تهران بزرگ در‬ ‫ادام��ه از ارس��ال پیام��ک اطالعات قبض ب��ه یک میلیون‬ ‫مش��ترک در ش��هر تهران خبر داد و افزود‪ :‬درحال‌حاضر‬ ‫برای حدود یک میلیون مش��ترک که ش��ماره همراه آنها‬ ‫موجود اس��ت ب��ه صورت موازی هم قب��ض کاغذی و هم‬ ‫قبض به صورت پیامک ارسال می‌شود‪.‬‬ ‫‹ ‹مشترکان فعال منتظر پاسخ نباشند‬ ‫البت��ه مش��ترکان نباید بالفاصله منتظر دریافت پاس��خ‬ ‫از طریق پیامک باش��ند‪ .‬پس از آنکه راس��تی‌آزمایی شد‪،‬‬ ‫ش��رکت مدیریت تولید‪ ،‬انتق��ال و توزیع نیروی برق ایران‬ ‫(توانیر) به مش��ترکانی که اطالعات آنها تایید ش��ده است‬ ‫پیامکی برای ادامه کار ارسال خواهد کرد‪.‬‬ ‫در این راس��تا‪ ،‬ه��ادی مدقق‪ ،‬مدی��رکل دفتر مدیریت‬ ‫مصرف و خدمات مش��ترکین توانیر در گفت‌وگو با ایس��نا‬ ‫ب��ا بیان اینکه ط��رح حذف قبض کاغذی برق حدود ‪ ۲‬ماه‬ ‫است که آغاز شده‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در این زمینه به مشترکان‬ ‫اطالع‌رس��انی می‌ش��ود‪ .‬برای مث��ال‪ ،‬همکارانی که برای‬ ‫بررس��ی کنتور برق مراجعه می‌کنند‪ ،‬مشترکان را در این‬ ‫زمینه راهنمایی کرده و اطالعات الزم را به آنها می‌دهند‪.‬‬ ‫وی ب��ه این پرس��ش که آخری��ن وضعیت حذف قبوض‬ ‫کاغذی برق در اس��تان‌های گوناگون چگونه اس��ت‪ ،‬پاسخ‬ ‫داد‪ :‬بیش از ‪ ۳۰‬ش��رکت توزیع در کش��ور وجود دارد که‬ ‫هرکدام در این زمینه پیشرفت‌های مختلفی داشته‌اند‪ .‬دو‬ ‫ش��رکت توزیع جنوب کرمان و سیس��تان و بلوچستان به‬ ‫طور کامل قبض کاغذی را حذف کرده‌اند و اطالعات قبض‬ ‫را به صورت الکترونیکی در اختیار مشترک قرار می‌دهند‪.‬‬ ‫ب��ه گفته مدی��رکل دفت��ر مدیریت مص��رف و خدمات‬ ‫مش��ترکین توانیر در مجموع اطالعات افزون‌بر ‪ ۶۰‬درصد‬ ‫مشترکان دریافت شده است‪.‬‬ ‫مدق��ق ب��ا تاکید بر اینکه تا پایان ش��هریور همه قبوض‬ ‫کاغ��ذی برق حذف خواهد ش��د‪ ،‬درب��اره وضعیت تهران‬ ‫توضی��ح داد‪ :‬از آنج��ا ک��ه بیش از ‪ ۴‬میلیون مش��ترک در‬ ‫تهران وجود دارد فرآیند دشوارتری است‪.‬‬ ‫با این حال‪ ،‬پایان شهریور همه قبوض کاغذی برق حذف‬ ‫می‌شوند‪.‬‬ ‫‹ ‹صرفه‌جویی ‪ ۱۴۴۰‬میلیارد تومانی‬ ‫پای��ان پاییز س��ال گذش��ته بود که محمدج��واد آذری‬ ‫جهرم��ی‪ ،‬وزیر فن��اوری ارتباط��ات و فن��اوری اطالعات‌‬ ‫از صرفه‌جوی��ی ‪ ۱۴۴۰‬میلیارد تومان��ی در صورت حذف‬ ‫قب��وض کاغ��ذی آب‪ ،‬ب��رق‪ ،‬گاز و تلفن خب��ر داد و گفت‪:‬‬ ‫ب��ا این صرفه‌جویی می‌توان کاره��ای بزرگی به نفع مردم‬ ‫انج��ام داد و ذه��ن مردم را باید نس��بت ب��ه هدر‌رفت این‬ ‫منابع حساس کرد‪.‬‬ ‫آمارها حاکی است‪ ۳۵ ،‬میلیون کنتور برق‪ ،‬حدود‌ ًهمین‬ ‫تع��داد کنتور آب و ‪ ۲۰‬کنت��ور گاز وجود دارد و برآوردها‬ ‫نش��ان می‌دهد ‪1440‬میلیارد تومان برای قبوض خدماتی‬ ‫هزینه می‌شو ‌د در حالی که به گفته آذری‌جهرمی‪ ،‬ظرفیت‬ ‫کامل دولت الکترونیکی فراهم است که تمام این قبوض را‬ ‫به صورت الکترونیکی صادر کند‪.‬‬
‫‪15‬‬ ‫چهار‌شنبه‬ ‫‪ 2‬مرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 21‬ذی‌القعده ‪1440‬‬ ‫‪ 24‬ژوئیه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1336‬‬ ‫پیاپی ‪2654‬‬ ‫اقتصاد و هنر‬ ‫گزارش‬ ‫هفتمین جش��نواره بین‌المللی «فیلم ش��هر» با معرفی‬ ‫برگزیدگان و نیز برگزاری آیین بزرگداشت علی نصیریان‪،‬‬ ‫بازیگر پیشکسوت سینما‪ ،‬تئاتر و تلویزیون به‌کار خود پایان‬ ‫داد‪.‬‬ ‫به‌گ��زارش خبرن��گار‬ ‫‪ ،‬آیی��ن پایان��ی هفتمین‬ ‫جش��نواره فیلم ش��هر عصر دوش��نبه ‪ ۳۱‬تیر در حالی با‬ ‫اجرای محمدرضا ش��هیدی‌فر در تاالر وحدت برگزار ش��د‬ ‫که با اس��تقبال اندک مخاطبان و هنرمندان از این رویداد‬ ‫همراه بود‪.‬‬ ‫در ابتدای این آیین‪ ،‬هاش��م میرزاخانی دبیر این رویداد‬ ‫هن��ری روی صحن��ه آمد و گفت‪ :‬م��ن از زحمات تک‌تک‬ ‫عزیزانی ک��ه در برگزاری این جش��نواره همراهی کردند‪،‬‬ ‫تش��کر می‌کنم یک تشکر هم باید از شهردار تهران داشته‬ ‫باش��م‪ .‬پردیس ملت حدود ‪ ۱۱‬س��ال از نبود پارکینگ در‬ ‫رنج بود اما به همت ش��هردار تهران و معاون عمرانی وی‪،‬‬ ‫پارکین��گ پردیس ملت‪ ،‬پارک ملت‪ ،‬بیمارس��تان ش��هید‬ ‫رجایی و‪ ...‬برای رفاه حال مردم ایجاد شده که جای تشکر‬ ‫دارد و ب��ه نمایندگی از همه از ایش��ان تش��کر می‌کنم و‬ ‫برایشان آرزوی توفیق دارم‪.‬‬ ‫‹ ‹حقیقت‌نمایی کنید‬ ‫سپس محسن هاشمی‌رفس��نجانی‪ ،‬رئیس شورای شهر‬ ‫ته��ران روی صحنه آم��د و گفت‪ :‬همانطور ک��ه می‌دانید‬ ‫اصوال جش��نواره‌های هنری به دو ش��کل برگزار می‌شود؛‬ ‫برخی جش��نواره‌ها مس��تقل از حاکمیت هستند و برخی‬ ‫حمای��ت بخش‌ه��ای از حاکمیت را دارند‪ .‬جش��نواره‌های‬ ‫مس��تقل کارشان به‌طور مستقل انجام می‌شود و نگاهی به‬ ‫س��ینمای مس��تقل دارند‪ ،‬اما اگر فرض کنیم جشنواره‌ای‬ ‫مانند جشنواره فیلم شهر‪ ،‬به‌طور برنامه‌ریزی شده بخشی‬ ‫از حمایت حاکمیت ش��هری را دارد و بخشی از حاکمیت‬ ‫ش��هری نسبت به آن حس��اس بوده و آن را رهبری کرده‪،‬‬ ‫باید وظایف مدیریت ش��هری را هم در نظر بگیرد تا بتواند‬ ‫اهداف مدیریت ش��هری را به نمایش بگذارد‪ .‬البته به این‬ ‫معنی نیس��ت که این‌گونه جش��نواره‌ها ب ‌ه اب��زار تبلیغاتی‬ ‫برای مدیران ش��هری تبدیل ش��وند و دلیلی ن��دارد مدام‬ ‫سفیدنمایی کنیم‪ ،‬اما سیاه‌نمایی هم درست نیست‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬الزم اس��ت ضمن نشان دادن مشکالت وخیم‬ ‫جامعه به واقعیت‌ها هم توجه کنیم به‌گونه‌ای که مش��کلی‬ ‫از جامعه برداش��ته شود و به س��مت وضعیت مناسب‌تری‬ ‫بروی��م؛ بنابراین باید حقیقت‌نمای��ی کنیم‪ .‬البته گاهی در‬ ‫فیلم‌ها پوچ‌گرایی می‌ش��ود که برای برخی جوانان مناسب‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫هاش��می با بیان اینکه جش��نواره فیلم شهر هم پس از‬ ‫گذش��ت ‪ 7‬دوره توانس��ته حالت پویاتری ب��ه خود بگیرد‪،‬‬ ‫عنوان کرد‪ :‬جشنواره‌ها روز به روز در حال افزایش هستند‬ ‫و گاه ب��ا بودجه‌های دولتی برگزار می‌ش��وند و با توجه به‬ ‫اینکه از بودجه‌های بیت‌المال استفاده می‌کنند باید مراقب‬ ‫باشیم که موازی‌کاری نشود و بودجه‌ها هدر نرود‪.‬‬ ‫رئیس ش��ورای شهر تهران با اش��اره به وجود مشکالت‬ ‫ابتدای دهه ‪ 70‬گفت‪ :‬در آن دوران‪ ،‬سینما وضعیت خوبی‬ ‫نداشت به‌طوری که با فیلم آدم برفی و روسری آبی مشکل‬ ‫داش��تند‪ ،‬در حالی که پدرم در خاطراتش نوش��ته بود که‬ ‫پ��درم و رهبر معظ��م انقالب اصال با آن فیلم‌ها مش��کلی‬ ‫نداشتند‪.‬‬ ‫‹ ‹بزرگداشت علی نصیریان‬ ‫در بخش دیگر از این آیین پایانی جش��نواره فیلم شهر‪،‬‬ ‫آیین بزرگداشت علی نصیریان برگزار شد‪ ،‬برای این بخش‬ ‫احمد مس��جدجامعی عضو شورای ش��هر و محمدحسین‬ ‫لطیفی کارگردان سینما و تلویزیون روی صحنه آمدند‪.‬‬ ‫مسجدجامعی در این بخش ضمن یادآوری حادثه میدان‬ ‫حسن‌آباد و آتش‌س��وزی اخیر در این میدان‪ ،‬توضیح داد‪:‬‬ ‫گوشه‌گوشه این شهر شناسنامه منحصر به فردی دارد که‬ ‫با جای دیگر آن متفاوت است‪.‬‬ ‫وی درب��اره علی نصیری��ان گفت‪ :‬او یک��ی از افتخارات‬ ‫سینما و کشور ایران است و ما به وجود او افتخار می‌کنیم‬ ‫و خوش��حالیم از نسلی هس��تیم که این عزیزان را دیدیم‪.‬‬ ‫ایشان به‌عنوان پدر سینمای ایران تنها حرف برای سینما‬ ‫ندارد‪ ،‬بلکه برای ش��هر هم حرف‌هایی دارد‪ .‬خوشحالم که‬ ‫به‌طور مکرر ش��اهد برگزاری بزرگداشت‌هایی برای ایشان‬ ‫هس��تیم‪ .‬تعه��د‪ ،‬وقت‌شناس��ی و‪ ...‬او مثال‌زدنی اس��ت و‬ ‫خوش��حالم در جشنواره فیلم شهر شاهد بزرگداشتی برای‬ ‫ایشان هستیم که نسلی را در کنار خود پرورش دادند‪.‬‬ ‫رسیده است‪.‬‬ ‫کتاب‌های صوت��ی ویژه بزرگس��االن و جوانان ‪91‬‬ ‫درص��د از کل ف��روش را به خود اختص��اص داده که‬ ‫با اینک��ه در تعداد عنوان‌های منتش��ر ش��ده افزایش‬ ‫محسوس��ی داشته اما فروش آن به‌طور تقریبی نسبت‬ ‫به سال‌های گذشته تغییری نکرده بود‪.‬‬ ‫ف��روش کتاب‌ه��ای صوت��ی منتش��ر ش��ده ب��رای‬ ‫از آیین پایانی هفتمین جشنواره فیلم شهر‬ ‫کار هنر بزرگنمایی نیست‬ ‫از ش��ورای ش��هر تهران‪ ،‬جش��نواره فیلم ش��هر و‪ ...‬تشکر‬ ‫می‌کنم‪.‬‬ ‫در ادامه این آیین‪ ،‬حناچی ش��هردار تهران عنوان کرد‪:‬‬ ‫بزرگداشت کس��انی که در فضای هنری زحمت می‌کشند‬ ‫حداقل کاری است که می‌شود انجام داد‪ .‬خداوند زیباست‬ ‫و زیبایی را دوس��ت دارد‪ .‬در این جشنواره‌ها موضوع‌هایی‬ ‫ک��ه به‌ط��ور طبیعی دیده نمی‌ش��وند و به چش��م ریزبین‬ ‫هنرمندان می‌آید‪ ،‬دیده می‌ش��وند و تشویق هنرمندان به‬ ‫تولید آثار در همه حوزه‌ها می‌انجامد‪ .‬اگر این جش��نواره‌ها‬ ‫نباش��ند انگی��زه هنرمن��دان در بخش‌ه��ای گوناگون کم‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬یکی دیگر از تاثیرات این جش��نواره تش��ویق‬ ‫ذوق زیبایی‌شناس��ی م��ردم اس��ت اینکه بتوانیم آس��تانه‬ ‫زیبایی‌شناس��ی م��ردم را باال ببریم ش��اید یکی از وظایف‬ ‫ما اس��ت‪ .‬توجه ب��ه ارزش‌ها و زیبایی‌ه��ای جامعه و قبح‬ ‫زشتی‌ها موضوعی است که به‌وسیله سینما می‌توان منتقل‬ ‫ک��رد هیچ‌وقت از ی��اد نمی‌برم که قب��ح دروغ را در فیلم‬ ‫«درباره الی» به خوبی دیدم‪.‬‬ ‫محس��ن هاشمی رفسنجانی‪ :‬الزم اس��ت ضمن نشان دادن مشکالت وخیم‬ ‫جامعه به واقعیت‌ها هم توجه کنیم به‌گونه‌ای که مشکلی از جامعه برداشته‬ ‫ش��ود و به س��مت وضعیت مناس��ب‌تری برویم؛ بنابراین باید حقیقت‌نمایی‬ ‫کنیم‬ ‫سپس محمدحس��ین لطیفی در س��خنانی عنوان کرد‪:‬‬ ‫باعث س��رور من اس��ت ک��ه در این صحن��ه در کنار علی‬ ‫نصیریان باش��م؛ مردی ک��ه گرچه در این س��ال‌ها با هم‬ ‫همکاری نداش��تیم ولی چیزهای زی��ادی از او یاد گرفتم‪.‬‬ ‫وقتی ما س��ر صحنه می‌رویم و علی نصیریان حضور دارد؛‬ ‫یعنی همه چیز جدی اس��ت من همیش��ه س��عی کردم از‬ ‫ایشان یاد بگیرم و واقعا حاال نمی‌توانم نعمت حضور ایشان‬ ‫را به معنای واقعی کلمه شکرگزار باشم‌‪.‬‬ ‫‹ ‹نقد نصیریان بر سخنرانی رئیس شورای شهر‬ ‫در ای��ن بخش علی نصیریان پش��ت تریبون قرار گرفت‬ ‫و اظهار کرد‪ :‬از ش��هرداری تهران و بخش فرهنگی هنری‬ ‫این سازمان و کسانی که این آیین را برگزار کردند‪ ،‬تشکر‬ ‫می‌کنم‪ .‬این کار خوبی اس��ت که از کس��انی که سال‌ها در‬ ‫این صحنه‌ها بازی کرده‌اند‪ ،‬قدردانی کنیم‪.‬‬ ‫وی در ادامه با بیان اینکه هر ش��هری باید قدری جنبه‬ ‫نمایشی داشته باشد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬نسل‌های پس از ما و نسل‬ ‫جوان بس��یار خوب کار می‌کند‪ .‬برای مثال سال گذشته با‬ ‫کارگردان فیلم اولی کار کردم که بس��یار خالقیت داشت‪،‬‬ ‫برخ�لاف آنچه آقای هاش��می گفت‪ ،‬کار هن��ر پروپاگاندا‬ ‫نیست و نمی‌تواند باش��د‪ .‬هنر ابزار پروپاگاندا نیست‪ .‬هنر‬ ‫استوار است بر خالقیت انسانی و خالقیت انسانی یک روند‬ ‫خودجوش و خدایی است چرا که خدا این خالقیت‌ها را در‬ ‫نهاد انسان قرار داده است‪.‬‬ ‫نصیری��ان عن��وان ک��رد‪ :‬در کش��ورهای دیگ��ر جهان‪،‬‬ ‫شهرداری‌ها به هنر کمک می‌کنند اما دخالتی در کار آنها‬ ‫ندارند‪ .‬خالقیت جای خ��ودش را دارد ولی حمایت مقوله‬ ‫دیگری است و نمی‌شود با این بهانه‌ها از هنر حمایت نکرد‪.‬‬ ‫ت کار‬ ‫وقتی وارد حیطه هنر می‌ش��ویم باید بگذاریم خالقی ‌‬ ‫خ��ود را انج��ام دهد با این وجود اگر م��ا قدری بازتر نگاه‬ ‫کنیم می‌توانیم به جوان‌ها میدان دهیم چراکه هنر به‌طور‬ ‫غیرمستقیم معرف کشور اس��ت‪ .‬به‌عنوان مثال‪ ،‬سینمای‬ ‫ایران در جهان مطرح اس��ت و این نشان می‌دهد ما نه‌تنها‬ ‫در گذشته‪ ،‬بلکه امروز هم صاحب خالقیت و هنر هستیم‪.‬‬ ‫من نه به جناح کار ندارم‪ ،‬اما در این چند وقت س��الن‌های‬ ‫خوب��ی برای عرصه هنر س��اخته ش��ده و از این جهت کار‬ ‫شهرداری جای قدردانی دارد‪.‬‬ ‫در ادامه آیین نکوداش��ت زنده‌یاد جمشید مشایخی که‬ ‫پیش‌تر اعالم ش��ده بود در بخش افتتاحیه برگزار می‌شود‪،‬‬ ‫اما در کنداکتور آن آیین جایی نیافت‪ ،‬برگزار شد‪.‬‬ ‫در این بخش هومن سیدی و علی نصیریان روی صحنه‬ ‫آمدند و از خانواده مش��ایخی قدردانی کردند در این بخش‬ ‫تنها سام مشایخی فرزند جمشید مشایخی حضور داشت‪.‬‬ ‫‹ ‹اهدای جوایز پویانمایی‬ ‫تندی��س بهترین جان‌بخش��ی در بخ��ش پویانمایی به‬ ‫مجتبی موسوی برای انیمیشن کوتاه «آقای گوزن» رسید‪.‬‬ ‫تندی��س بهترین کارگردانی این بخ��ش به صادق جوادی‬ ‫برای انیمیش��ن «روباه» اهدا ش��د‪ .‬تندی��س بهترین فیلم‬ ‫به بهرام عظیمی برای تهیه‌کنندگی «س��یم ششم» تعلق‬ ‫گرفت‪.‬‬ ‫‹ ‹برگزیدگان مستند‬ ‫‹ ‹جوایز بخش مسابقه بین‌الملل‬ ‫تندی��س پویانمای��ی کوت��اه و نیمه‌بلند ب��ه کارگردانان‬ ‫«فضای منفی» از کش��ور فرانسه اهدا شد‪ .‬تندیس بهترین‬ ‫کارگردانی فیلم کوتاه و نیمه‌بلند به «مردی در حال غرق‬ ‫ش��دن» از یونان رس��ید‪ .‬تندیس بهترین کارگردانی فیلم‬ ‫کوتاه و نیمه‌بلند مس��تند به مستند «بی‌نهایت پنجاه متر‬ ‫دورتر اس��ت» از لهس��تان و تندیس بهتری��ن کارگردانی‬ ‫مستند بلند به «میراث» از مکزیک رسید‪ .‬تندیس بهترین‬ ‫فیلم بلند به «پناهگاه انسان» از دانمارک اهدا شد‪ .‬تندیس‬ ‫بهترین کارگردانی فیلم س��ینمایی به «بی‌عشق» از کشور‬ ‫روس��یه تعلق گرفت‪ .‬تندیس بهترین فیلم بلند داس��تانی‬ ‫به «دزدان فروش��گاه» از کشور ژاپن اهدا شد‪ .‬جایزه ویژه‬ ‫هیات داوران به «غرش» از تایوان رسید‪.‬‬ ‫تندیس تحقیق و پژوهش بخش مس��تند به بابک بهداد‬ ‫ب��رای «بهارس��تان خانه ملت» رس��ید‪ .‬تندی��س بهترین‬ ‫دستاورد فنی و هنری به محسن حیدری و زهره احمدزاده‬ ‫برای تدوین مس��تند «مهین» اهدا ش��د‪ .‬تندیس بهترین‬ ‫کارگردانی مس��تند کوتاه و نیمه بلند به فاطمه ذوالفقاری‬ ‫برای مس��تند «فقدان» رسید‪ .‬تندیس بهترین کارگردانی‬ ‫مستند بلند به محمدحسین حیدری برای «مهین» تعلق‬ ‫گرف��ت‪ .‬تندیس بهترین مس��تند به مه��دی مطهر برای‬ ‫تهیه‌کنندگی «مهین» اهدا شد‪ .‬تندیس بهترین مستند با‬ ‫محوریت تهران‌شناسی به داوود اشرفی برای «قصه بلوار»‬ ‫تعلق گرفت‪.‬‬ ‫‹ ‹جوایز بخش فیلم‌های ویدئویی‬ ‫تندی��س بهترین فیلمنامه فیلم داس��تانی کوتاه و نیمه‬ ‫بلن��د به امین چادگان��ی برای فیلمنامه «برف تابس��تان»‬ ‫رسید‪ .‬تندیس بهترین دستاورد فنی و هنری این بخش به‬ ‫پویان شعله‌ور برای تدوین «مثل بچه آدم» رسید‪ .‬تندیس‬ ‫بهترین کارگردانی به آرمان خوانس��اریان برای کارگردانی‬ ‫«س��ایه فیل» تعلق گرفت‪ .‬تندی��س بهترین فیلم به مریم‬ ‫کوهکن و س��وگل ش��هابی برای تهیه‌کنندگی «تشریح»‬ ‫اهدا ش��د‪ .‬تندیس بهترین اثر با محوریت تهران‌شناسی و‬ ‫تهران‌نگاری به مجید اس��ماعیلی برای فیلم «تلخ» رسید‪.‬‬ ‫دیپلم افتخ��ار بهترین نقش‌آفرینی ای��ن بخش به فرانک‬ ‫کالنتر برای «فش��ار خ��ون» و دیپلم دیگ��ر این بخش به‬ ‫محمدرضا تک زارع برای فیلم «الل» رسید‪.‬‬ ‫‹ ‹جوایز فیلم‌های بلند سینمایی‬ ‫‹ ‹برگزیدگان سینمای کوتاه‬ ‫‹ ‹بزرگداشت مسعود رایگان و رویا تیموریان‬ ‫دیگر بزرگداش��ت این آیین به مس��عود رای��گان و رویا‬ ‫تیموری��ان اختص��اص داش��ت‪ .‬در ای��ن بخ��ش منوچهر‬ ‫شاهس��واری‪ ،‬میترا حجار و پیروز حناچی ش��هردار تهران‬ ‫روی صحنه آمدند و با اهدای یادبودی از مسعود رایگان و‬ ‫رویا تیموریان قدردانی کردند‪ .‬رویا تیموریان در این بخش‬ ‫گفت‪ :‬من به اندازه ‪ 40‬س��ال حرف دارم ولی فکر می‌کنم‬ ‫نمی‌شود آنها را با میکروفون گفت‪.‬‬ ‫امش��ب برای من باعث افتخار است امشب شب بزرگی‬ ‫بود چراکه نامم در کنار اس��تاد نصیریان قرار گرفت‌‪ .‬چون‬ ‫ش��هردار حضور دارد باید بگویم ما در یک ش��هر بزرگ و‬ ‫مش��کالت پیچیده زندگی می‌کنیم به‌عنوان یک شهروند‬ ‫دوس��ت دارم ی��ک کنت��رل و بازنگ��ری درب��اره وضعیت‬ ‫برخی هموطنان‌م��ان که در کنار خیابان هس��تند‪ ،‬انجام‬ ‫شود‪.‬‬ ‫رای��گان ه��م در ای��ن بخ��ش گف��ت‪ :‬مفتخ��رم ای��ن‬ ‫قدردان��ی در حض��ور انس��انی برگ��زار می‌ش��ود ک��ه ما‬ ‫دانش‌آموخته مدرس��ه‌ای هس��تیم که او مدیرش اس��ت‪.‬‬ ‫علی نعیمی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹تجلیل از خادمان شهر‬ ‫در بخش دیگر از این آیین از خادمین شهری تجلیل شد‪.‬‬ ‫در این بخش دکت��ر اوحدی‪ ،‬محمد مهدی طباطبایی‌نژاد‬ ‫و خان��م فخار روی صحنه آمدند‪ .‬محم��د عبدالرحیمی از‬ ‫پلیس راهور‪ ،‬رمضانعلی اس��ماعیلی پور از خدمات شهری‪،‬‬ ‫فخرالدی��ن گودرزی از آتش‌نش��انی تهران و مجید فتاحی‬ ‫از اورژان��س تهران از اف��رادی بودند که مورد قدردانی قرار‬ ‫گرفتند‪.‬‬ ‫دیپلم افتخار بخش فیلم ویدیویی به مریم بحرالعلومی و‬ ‫حامد قاسمی برای فیلمنامه «پاسیو» رسید‪ .‬بهترین بازیگر‬ ‫نقش زن به شیرین یزدان‌بخش برای بازی در «آکاردئون»‬ ‫تعل��ق گرفت‪ .‬بهتری��ن بازیگر نقش مرد ب��ه رضا بهبودی‬ ‫برای فیلم «آندرانیک» اهدا ش��د‪ .‬تندیس دستاورد فنی و‬ ‫هنری به ایمان کرمیان‪ ،‬حسن نجفی و علی فرشچی برای‬ ‫جلوه‌های ویژه «اینجا خانه من است» رسید‪ .‬دیپلم افتخار‬ ‫بهترین کارگردانی به خیراهلل تقیانی برای «اینجا خانه من‬ ‫اس��ت» تعلق گرفت‪ .‬در بخش بهترین فیلم هیات انتخاب‬ ‫هیچ فیلمی را شایسته تقدیر ندانست‪ .‬تندیس بهترین اثر‬ ‫از نگاه تهران‌شناس��ی به حمید نعمت‌اهلل به «بیا از گذشته‬ ‫حرف بزنیم» رسید‪.‬‬ ‫تندی��س بهتری��ن فیلمنام��ه ب��ه هومن س��یدی برای‬ ‫«مغزهای کوچک زنگ زده» اهدا شد‪ .‬هومن سیدی گفت‪:‬‬ ‫از هیات داوران که لطف کردند و من را شایسته این جایزه‬ ‫دانستند‪ ،‬تشکر می‌کنم‪.‬‬ ‫تندی��س بهترین بازیگر نقش زن ب��ه ژاله صامتی برای‬ ‫بازی در فیل��م «در وجه حامل» رس��ید‪ .‬تندیس بهترین‬ ‫بازیگ��ر مرد به نوی��د محمدزاده برای ب��ازی در «مغزهای‬ ‫کوچک زن��گ‌زده» تعلق گرف��ت‪ .‬دیپلم افتخ��ار بهترین‬ ‫دستاورد فنی و هنری به فرید ناصر فصیحی برای چهار راه‬ ‫استانبول اهدا شد‪ .‬تندیس بهترین دستاورد فنی و هنری‬ ‫به پیمان ش��ادمان‌فر برای فیلمبرداری «مغزهای کوچک‬ ‫زنگ زده» تعلق گرفت‪.‬‬ ‫تندی��س بهتری��ن کارگردان��ی به هومن س��یدی برای‬ ‫«مغزهای کوچک زنگ‌زده» اهدا شد‪ .‬تندیس بهترین فیلم‬ ‫به سعید سعدی برای تهیه‌کنندگی «مغزهای کوچک زنگ‬ ‫زده» اهدا شد‪ .‬تندیس بهترین اثر با محوریت تهران‌شناسی‬ ‫به مصطفی کیایی برای «چهارراه اس��تانبول» رسید‪ .‬پایان‬ ‫بخش این آیین اجرای زنده احسان خواجه‌امیری بود‪.‬‬ ‫علی نصیریان‪:‬‬ ‫کار هنر‬ ‫پروپاگاندا‬ ‫نیست و‬ ‫نمی‌تواند‬ ‫باشد‪ .‬هنر ابزار‬ ‫پروپاگاندا‬ ‫نیست‪ .‬هنر‬ ‫استوار است بر‬ ‫خالقیت انسانی‬ ‫و خالقیت‬ ‫انسانی یک‬ ‫روند خودجوش‬ ‫و خدایی است‬ ‫چراکه خدا این‬ ‫خالقیت‌ها را‬ ‫در نهاد انسان‬ ‫قرار داده است‬ ‫با گذش��ت یک هفته از اجرای طرح «تابس��تانه‬ ‫کت��اب ‪ ،»۹۸‬بی��ش از ‪۲۰۷‬هزار نس��خه کتاب در‬ ‫کتابفروشی‌های عضو طرح به فروش رسیده است‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬با اجرای طرح تابس��تانه کتاب‬ ‫‪ ۹۸‬در سراسر کشور تاکنون ‪۲۰۷‬هزار و ‪ ۸۹‬نسخه‬ ‫کتاب به مبلغ ‪۵‬میلیارد و ‪۸۴۵‬میلیون و ‪۴۷۷‬هزار‬ ‫و ‪ ۸۹‬تومان به فروش رسیده است‪.‬‬ ‫در ای��ن طرح اس��تان خراس��ان رض��وی با ‪۶۸‬‬ ‫کتابفروشی توانست با فروش ‪ ۲۸‬هزار و ‪۶۱۹‬نسخه‬ ‫ن بر اساس کتاب را‬ ‫کتاب‪ ،‬رتبه پرفروش‏‌ترین استا ‏‬ ‫به خود اختصاص دهد و اصفهان با ‪ ۷۹‬کتابفروشی‬ ‫و فروش ‪۲۷‬هزار و ‪ ۳۹۱‬نسخه کتاب در جایگاه دوم‬ ‫قرار گرفته است‪ .‬استان تهران نیز با ‪۹۵‬کتابفروشی‬ ‫و فروش ‪۲۳‬هزار و ‪ ۱۸۰‬نس��خه کت��اب در جایگاه‬ ‫ن براس��اس کتاب قرار‬ ‫س��وم پرفروش‏‌ترین اس��تا ‏‬ ‫گرفته است‪.‬‬ ‫همچنین استان‌های اصفهان‪ ،‬تهران و خراسان‬ ‫رض��وی تاکن��ون ج��زء پرفروش‌ترین اس��تان‌ها‬ ‫براس��اس مبلغ فروش در طرح تابستانه کتاب ‪۹۸‬‬ ‫شناخته شده‌اند‪.‬‬ ‫رکوردداری‬ ‫فیلم سیدی و آبیار‬ ‫در جشن خانه سینما‬ ‫با اعالم اسامی نامزدهای جشن خانه سینما‪ ،‬دو‬ ‫فیلم «شبی که ماه کامل شد» و «مغزهای کوچک‬ ‫زن��گ زده» ب��ا نام��زدی در ‪ 14‬بخ��ش‪ ،‬رکورددار‬ ‫نامزدی این دوره شدند‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬فیلم «ش��بی ک��ه ماه کامل‬ ‫ش��د» به کارگردان��ی نرگس آبی��ار در بخش‌های‬ ‫بهتری��ن فیلم‪ ،‬کارگردانی‪ ،‬نقش اول زن‪ ،‬نقش اول‬ ‫مرد‪ ،‬مکمل زن (دو بازیگ��ر)‪ ،‬مکمل مرد‪ ،‬طراحی‬ ‫صحنه‪ ،‬طراحی لباس‪ ،‬صداب��رداری‪ ،‬صداگذاری‪،‬‬ ‫چهره‌پ��ردازی‪ ،‬جلوه‌ه��ای بص��ری‪ ،‬میدان��ی و‬ ‫«مغزه��ای کوچک زنگ زده» به کارگردانی هومن‬ ‫س��یدی نیز در بخش‌ه��ای چون بهتری��ن فیلم‪،‬‬ ‫کارگردانی‪ ،‬فیلمنامه‪ ،‬نقش اول زن‪ ،‬نقش اول مرد‪،‬‬ ‫مکم��ل مرد (دو بار)‪ ،‬فیلمبرداری‪ ،‬تدوین‪ ،‬طراحی‬ ‫صحنه‪ ،‬طراحی لباس‪ ،‬صداب��رداری ‪،‬صداگذاری‪،‬‬ ‫جلوه‌های میدانی نامزد شدند‪.‬‬ ‫«تنگه ابوقریب» در ‪ 10‬بخش‪« ،‬سرخپوس��ت»‬ ‫و «متری ش��ش و نیم» در ‪ 9‬بخش ‪« ،‬آش��غالهای‬ ‫دوس��ت داش��تنی» در ‪ 5‬بخش ‪« ،‬س��رو زیر آب»‬ ‫و «عرق س��رد» در ‪ 4‬بخش نام��زد دریافت جایزه‬ ‫جش��ن خانه س��ینما هس��تند‪« .‬تختی» و «بمب‬ ‫یک عاش��قانه» در ‪ 3‬بخش‪« ،‬دارکوب»‪« ،‬ماهورا»‪،‬‬ ‫«قانون مورفی»‪« ،‬مارموز»‪« ،‬آخرین بار کی سحر‬ ‫دی��دی؟» در دو بخش‪« ،‬اتاق تاریک»‪« ،‬من دیوانه‬ ‫نیس��تم»‪« ،‬چراغ های ناتمام»‪« ،‬به دنیا آمدن» در‬ ‫یک بخش نامزد دریافت جایزه شدند‪.‬‬ ‫موافقت شورای ساخت‬ ‫با ‪ ۳‬فیلمنامه‬ ‫شورای صدور پروانه ساخت در نشست اخیر با ‪3‬‬ ‫فیلمنامه موافقت کرد‪ .‬به گزارش‬ ‫‪ ،‬فیلمنامه‬ ‫ه��ای«رو در رو» ب��ه تهیه‌کنندگی‪،‬کارگردان��ی‬ ‫و نویس��ندگی حس��ین ش��هابی‪«،‬جنوب از‬ ‫جنوب ش��رقی» به تهیه‌کنندگی محمد حس��ین‬ ‫قاس��می‪،‬کارگردانی مهران احمدی و نویسندگی‬ ‫حمید اکبری‌خامنه‌س��ر و «مردی از جنوب شهر»‬ ‫ب��ه تهیه‌کنندگی مه��دی احم��دی‪ ،‬کارگردانی‬ ‫مهشید افش��ارزاده و نویس��ندگی حسین مثقالی‬ ‫موافقت ش��ورای س��اخت س��ازمان س��ینمایی را‬ ‫دریافت کردند‪.‬‬ ‫فیلم اختتامیه «جشنواره‬ ‫ونیز» معرفی شد‬ ‫هفتاد‌وششمین جشنواره بین‌المللی فیلم ونیز با‬ ‫نمایش یک فیلم ایتالیایی‪-‬امریکایی به کارگردانی‬ ‫«جوزپ��ه کاپوتون��دی» به‌عنوان فیل��م اختتامیه‬ ‫به پایان می‌رس��د‪ .‬به گزارش ایس��نا‪ ،‬فیلم «‪The‬‬ ‫‪ »Burnt Orange Heresy‬ب��ا بازی «الیزابت‬ ‫دیبیک��ی»‪« ،‬کلیس بنگ»‪« ،‬دونالد ش��اترلند» و‬ ‫«می��ک جگ��ر» به‌عنوان یک��ی از فیلم‌های بخش‬ ‫غیررقابتی در روز پایانی جشنواره فیلم ونیز ‪۲۰۱۹‬‬ ‫و پ��س از آیین اعط��ای جوایز روی پ��رده می‌رود‪.‬‬ ‫همچنین براساس اعالم پیشین‪ ،‬فیلم «حقیقت»‬ ‫جدیدترین ساخته «هیرکازو کورئیدا»کارگردان‬ ‫مط��رح ژاپنی فیلم افتتاحیه جش��نواره فیلم ونیز‬ ‫امسال خواهد بود‪ .‬هفتاد و ششمین جشنواره فیلم‬ ‫ونیز‪ ،‬قدیمی‌ترین جشنواره سینمایی جهان از ‪۲۸‬‬ ‫اوت تا ‪ ۷‬سپتامبر (‪ ۶‬تا ‪ ۱۶‬شهریور) در ایتالیا برگزار‬ ‫می‌شود و امسال «پدرو آلمادوار» کارگردان مطرح‬ ‫اس��پانیایی و «جولی اندروز» بازیگر برنده اس��کار‬ ‫انگلیس��ی با دریافت ش��یر طالی افتخاری ونیز به‬ ‫پاس یک عمر دس��تاورد سینمایی مورد تقدیر قرار‬ ‫می‌گیرند‪.‬‬ ‫هفت هنر‬ ‫یک میلیارد‬ ‫دالر فروش‬ ‫کتاب‌های‬ ‫صوتی‬ ‫در امریکا‬ ‫گزارش جدید اتحادیه ناشران کتاب صوتی در امریکا‬ ‫نش��ان می‌دهد فروش کتاب‌های صوتی در امریکا در‬ ‫س��ال گذشته میالدی به مرز یک میلیارد دالر رسیده‬ ‫است‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایبنا به نق��ل از اکتوالیته‪،‬گزارش جدید‬ ‫اتحادیه ناش��ران کتاب‌های صوتی امریکا آش��کار کرد‬ ‫می��زان فروش کتاب‌ه��ای صوتی در امریکا در س��ال‬ ‫گذش��ت ‌ه میالدی ب��ه باالترین میزان ف��روش خود در‬ ‫سال‌های گذشته رسیده است‪.‬‬ ‫اطالعات��ی ک��ه ‪ 20‬ناش��ر از انتش��اراتی مانن��د‬ ‫هارپرکولینز‪ ،‬پنگوئن رندوم هاوس‪ ،‬سیمون اند شوستر‬ ‫و هچ��ت‪ ،‬در اختیار این اتحادی��ه قرار دادند‪ ،‬حاکی از‬ ‫آن است که فروش کتاب‌های صوتی در امریکا در سال‬ ‫گذش��ته میالدی به مرز یک میلیارد دالر رس��یده که‬ ‫‪ ۲۴.۵‬درصد نس��بت به س��ال ‪2017‬‬ ‫میالدی( ‪ 1396‬خورشیدی) افزایش‬ ‫داش��ته و تع��داد عناوی��ن کتاب‌های‬ ‫صوتی فروخته ش��ده نی��ز ‪ 27‬درصد‬ ‫رشد داشته است‪.‬‬ ‫در ای��ن گ��زارش همچنی��ن آمده‬ ‫محبوب‌ترین ژان��ر کتاب‌های صوتی‬ ‫در امریکا‪ ،‬کتاب‌های داس��تانی در همه انواع آن است‬ ‫که باالترین فروش را در این کش��ور به خود اختصاص‬ ‫داده‌اند‪.‬‬ ‫با این‌همه فروش کتب صوتی غیرداستانی نیز پایین‬ ‫نب��وده و ‪ 32‬درصد درآمد حاصل را به خود اختصاص‬ ‫داده‌ان��د‪ .‬کتاب‌ه��ای تاریخی‪ ،‬بیوگراف��ی‪ ،‬خاطرات و‬ ‫عناوین توسعه فردی از ژانرهای پرطرفدار غیرداستانی‬ ‫در این کشور به‌شمار می‌روند‪.‬‬ ‫داده‌های دیگر این گزارش نش��ان‬ ‫می‌ده��د تع��داد عناوی��ن کتاب‌های‬ ‫صوت��ی منتش��ر ش��ده در س��ال‬ ‫گذش��ته میالدی با رش��د ‪ 5‬درصدی‬ ‫نس��بت ب��ه س��ال ‪ 2017‬می�لادی‬ ‫(‪1396‬خورشیدی) به ‪ 44685‬عنوان‬ ‫ک��ودکان نی��ز با رش��د متعادل‌ت��ری ‪ 11‬درصد و ‪37‬‬ ‫درصد در تعداد عنوان‌های منتش��ر ش��ده رشد داشته‬ ‫است‪.‬‬ ‫آمارهای دیگر منتشر ش��ده توسط اتحادیه ناشران‬ ‫امری��کا نش��ان می‌دهد ک��ه گرایش مردم به س��مت‬ ‫کتاب‌های صوت��ی‪ ،‬کاهش فروش کتاب‌های دیجیتال‬ ‫را در این کش��ور به دنبال داش��ته؛ به طوری که سیر‬ ‫نزولی کاهش فروش کتب دیجیتال در این کش��ور از‬ ‫‪ 4‬س��ال پیش ش��روع شده و در س��ال جاری میالدی‬ ‫همچنان ادامه دارد‪.‬‬ ‫فروش کتاب‌های صوتی در ‪3‬ماه نخست سال‌جاری‬ ‫با افزایش ‪ 35‬درصدی نسبت به سال گذشته میالدی‬ ‫رقمی معادل ‪ 133‬میلیون دالر را نصیب ناش��ران این‬ ‫کتاب‌ها کرده است‪.‬‬ ‫آماری از طرح‬ ‫«تابستانه کتاب»‬
‫چهار‌شنبه‬ ‫کارتون‌روز‬ ‫‪ 2‬مرداد ‪ 21 - 1398‬ذی‌القعده ‪ 24 - 1440‬ژوئیه ‪ - 2019‬شماره ‪ - 1336‬پیاپی ‪2654‬‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫»‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی «‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫قائم مقام مدیرمسئول‪ :‬مسعود دهشور‬ ‫سردبیر‪:‬عاطفه خسروی‬ ‫تلفن‪ - 82190:‬نمابر‪ -88713730:‬پیامک‪ -300082190 :‬پیامگیر صوتی‪88105304:‬‬ ‫سازمان آگهی‌ها‪ - 88722732-3 :‬نمابرآگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان‌ها‪88724211 :‬‬ ‫تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه آزادگان شماره‪ -26‬کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫آگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫امور استان‌ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن‌مهر‬ ‫‪www.smtnews.ir‬‬ ‫‪info@smtnews.ir‬‬ ‫‪telegram.me/smtnewsinstagram.com/smtnewspaper‬‬ ‫‪tozi.smtnews@gmail.com‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه‌های غیردولتی‬ ‫ با ‪ 63‬امتیاز رتبه ‪2‬‬ ‫روزنامه‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه ‬ ‫در میان روزنامه های تخصصی مقام ‪1‬‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫در میان روزنامه های اقتصادی مقام ‪2‬‬ ‫مطبوعات‪ :‬تهرانی‌ها ‪ 20‬درصد بیشتر از دیگر شهرهای کشور و ‪ 30‬درصد بیشتر از برخی کشورهای اروپایی‬ ‫آب آشامیدنی مصرف می‌کنند‬ ‫حاشیه روز‬ ‫استمرار جشنواره تئاتر خیابانی مریوان موجب تکامل آن می‌شود‬ ‫وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی با ابراز خرسندی از رشد‬ ‫و گسترش جش��نواره تئاتر خیابانی مریوان‪ ،‬تاکید کرد‪:‬‬ ‫گس��ترش ابعاد داخلی و جهانی این روی��داد فرهنگی‪،‬‬ ‫مسئولیت ما را در قبال آن افزایش می‌دهد‪.‬‬ ‫به گ��زارش‬ ‫فاتح بادپروا‪ ،‬دبی��ر چهاردهمین‬ ‫جشنواره تئاتر خیابانی مریوان با همراهی شهرام کرمی‬ ‫مدیر اداره کل هنرهای نمایشی‪ ،‬منصور مرادی نماینده‬ ‫مریوان و سروآباد استان کردستان و جالل قلعه‌شاخانی‬ ‫مدیرکل فرهنگ و ارش��اد اسالمی اس��تان کردستان با‬ ‫س��یدعباس صالحی‪ ،‬وزیر فرهنگ و ارش��اد اس�لامی‪،‬‬ ‫دی��دار و گفت‌وگو کردن��د‪ .‬در این دی��دار که علی‌اصغر‬ ‫کاراندی��ش‪ ،‬مع��اون ام��ور مجل��س نی��ز در آن حضور‬ ‫داشت‪ ،‬حاضران خواس��تار حمایت‌های مادی و معنوی‬ ‫وزارت ارش��اد از جش��نواره تئاتر خیابانی مریوان شدند‪.‬‬ ‫س��یدعباس صالحی در این نشست تاکید کرد ایده‌های‬ ‫تازه می‌تواند باعث ارتقای جشنواره شود چراکه تکراری‬ ‫شدن برنامه‌های این رویداد به زیان آن خواهد بود‪ .‬وزیر‬ ‫فرهنگ و ارش��اد اس�لامی ابراز امیدواری کرد استمرار‬ ‫جش��نواره تئاتر خیابانی مریوان موجب تکامل آن شود‪.‬‬ ‫سپس منصور مرادی گفت‪ :‬توسعه همه‌جانبه کشور تنها‬ ‫محدود به توس��عه اقتصادی نیست بلکه فرهنگ نیز در‬ ‫این زمینه نقش مهمی دارد‪ .‬او با اشاره به اینکه جشنواره‬ ‫تئات��ر خیابانی مری��وان در منطقه صفر م��رزی برگزار‬ ‫می‌شود‪ ،‬افزود‪ :‬این موضوع نشانگر امنیت منطقه است‪.‬‬ ‫در ادامه جالل قلعه‌ش��اخانی در سخنانی به تاریخچه‬ ‫ش��کل‌گیری ای��ن جش��نواره پرداخ��ت و یادآور ش��د‪:‬‬ ‫جش��نواره تئاتر خیابانی مریوان در دل روس��تاها و برای‬ ‫التیام بخش��یدن به آالم مردم این منطقه در س��ال‌های‬ ‫بعد از جنگ تحمیلی ش��کل گرف��ت و به‌تدریج به دیگر‬ ‫شهرها و استان‌ها تسری پیدا کرد‪.‬‬ ‫سپس ش��هرام کرمی‪ ،‬جشنواره تئاتر خیابانی مریوان‬ ‫را یک��ی از معتبرترین رویداده��ای تئاتر خیابانی جهان‬ ‫دانست که از س��ال ‪ ۱۳۹۳‬در «آی‌تی‌آی» جهانی ثبت‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬کرمی توضیح داد‪ :‬امس��ال نسبت به سال‬ ‫گذشته جش��نواره بسیار وس��یع‌تر برگزار خواهد شد و‬ ‫این گستردگی بیشتر در بخش بین‌الملل نمود دارد‪.‬‬ ‫چهاردهمی��ن جش��نواره بین‌المللی تئات��ر خیابانی‬ ‫مریوان ب��ا دبیری فاتح بادپروا اول تا ‪ 5‬ش��هریور برگزار‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫دلزدگی مخاطب از نمایش‌های آیینی‪-‬سنتی‬ ‫کرد‪ :‬مشهد یکی از قطب‌های تئاتر و نمایش بعد از تهران‬ ‫اس��ت و اجراهای صحنه‌ای‪ ،‬خیابان��ی‪ ،‬جنگ و‪ ...‬زیادی‬ ‫دارد‪ ،‬ب��ا این وج��ود از حمایتی در این ح��وزه بهره‌مند‬ ‫نیس��ت‪ .‬او با بیان اینکه من معتق��دم عالوه بر حمایت از‬ ‫نمایش‌های آیینی‪ ،‬افراد کاردان و باتجربه باید به اجرای‬ ‫این گونه نمایش��ی بپردازند تا مورد اس��تقبال مردم قرار‬ ‫ی که یک نفر ش��ناخت و آگاهی کافی‬ ‫گیرد‪ ،‬افزود‪ :‬زمان ‌‬ ‫از آیین‌ها ندارد‪ ،‬به ای��ن تیپ کارها صدمه می‌زند‪ .‬برای‬ ‫اس��تقبال از نمایش‌های آیینی باید افراد باتجربه در این‬ ‫زمینه ش��ناخته ش��وند‪ ،‬اما کارهایی که پخته نباش��د و‬ ‫ش��ناخت و تجربه‌ای در آن وجود نداش��ته باشد‪ ،‬نه‌تنها‬ ‫اس��تقبالی به همراه نخواهد داشت بلکه موجب دلزدگی‬ ‫مخاطبان از نمایش‌های آیینی‪-‬سنتی می‌شود‪.‬‬ ‫جدول‬ ‫افقی‪:‬‬ ‫‪ -1‬کتابی نوشته سیدمحمدعلی جمال‌زاده ‪ -‬بلوز کشباف‬ ‫‪ -2‬مقابل یکدیگر ‪ -‬پیمان نظامی بلوک غرب ‪ -‬تنبل و بی‌عالقه به کار‬ ‫‪ -3‬از انواع استخدام ‪ -‬مجازات و عقوبت ‪ -‬گودی چانه‬ ‫‪ -4‬صدایی در موسیقی ‪ -‬واحد پول در میانمار ‪ -‬نادان ‪ -‬بدون استثنا‬ ‫‪ -5‬فریاد نوزادان ‪ -‬بخشی از کلید ‪ -‬ماه ورزشی در سال میالدی‬ ‫‪ -6‬خسارت ‪ -‬نوعی قایق‬ ‫‪ -7‬رنجور ‪ -‬رشته کوهی در افغانستان‬ ‫‪ -8‬س��از توخالی ‪ -‬اصل و ش��الوده ‪ -‬سمت و طرف ‪ -‬یک نوع گیاه که از‬ ‫آن اسانس عطر می‌گیرند‬ ‫‪ -9‬چرم براق رویه کفش ‪ -‬از کتاب‌های آسمانی‬ ‫‪ -10‬برقراری ارتباط ‪ -‬اندک و نامی برای خانم‌ها‬ ‫‪ -11‬همراه ضرب به معنی دش��نام ‪ -‬سیس��تم حکومتی غیردینی ‪ -‬گاه‬ ‫با منال می‌آید‬ ‫‪ -12‬کام دهان ‪ -‬هلهله تحسین ‪ -‬میوه کال ‪ -‬رشته باریک و بلند خیاطی‬ ‫‪ -13‬جوهر انسان ‪ -‬از رشته‌های شمشیربازی ‪ -‬نمو و سبز شدن گیاهان‬ ‫‪ -14‬اوج صوت ‪ -‬خانه چوبی کوچک ‪ -‬اتحادیه صنعتی‬ ‫‪ -15‬عهد و میثاق ‪ -‬خاموش کردن آتش‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫ج‬ ‫‪3‬‬ ‫ا‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪9‬‬ ‫ی‬ ‫م‬ ‫ر‬ ‫ه‬ ‫ا‬ ‫د‬ ‫ب‬ ‫د‬ ‫ا‬ ‫د‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬ ‫ز‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫ق‬ ‫د‬ ‫ه‬ ‫‪8‬‬ ‫‪10‬‬ ‫س‬ ‫و‬ ‫‪11‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪15‬‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫ر‬ ‫ل‬ ‫ی‬ ‫و‬ ‫ن‬ ‫ک‬ ‫م‬ ‫ب‬ ‫ت‬ ‫و‬ ‫ب‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫و‬ ‫و‬ ‫‪9‬‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ل‬ ‫م‬ ‫ز‬ ‫ع‬ ‫ع‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ن‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫ت‬ ‫ا‬ ‫ی‬ ‫ب‬ ‫م‬ ‫س‬ ‫م‬ ‫ج‬ ‫ن‬ ‫ب‬ ‫ی‬ ‫و‬ ‫و‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ل‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫خ‬ ‫و‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ز‬ ‫ه‬ ‫ی‬ ‫ه‬ ‫ی‬ ‫م‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫ل‬ ‫جواب جدول‬ ‫شماره‪190‬‬ ‫ه‬ ‫گ س‬ ‫ت‬ ‫ر‬ ‫ن‬ ‫ت‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫د‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫ر‬ ‫ه‬ ‫ل‬ ‫ش‬ ‫ن‬ ‫ک‬ ‫ت‬ ‫ت‬ ‫ت‬ ‫گ‬ ‫ی‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫ن‬ ‫ل‬ ‫ک‬ ‫س‬ ‫ک‬ ‫ز‬ ‫ش‬ ‫ر‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫ا‬ ‫د‬ ‫ز‬ ‫ر‬ ‫ی‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫گ‬ ‫ر‬ ‫ی‬ ‫ی‬ ‫ل‬ ‫ن‬ ‫گ‬ ‫و‬ ‫ل‬ ‫د‬ ‫ه‬ ‫ا‬ ‫ف‬ ‫ن‬ ‫ک‬ ‫ا‬ ‫ی‬ ‫ت‬ ‫‪1‬‬ ‫خ‬ ‫ش‬ ‫ر‬ ‫د‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫‪2‬‬ ‫م‬ ‫ر‬ ‫م‬ ‫د‬ ‫د‬ ‫ا‬ ‫ی‬ ‫د‬ ‫ب‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫و‬ ‫م‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫ش‬ ‫ت‬ ‫د‬ ‫ا‬ ‫ب‬ ‫و‬ ‫ز‬ ‫ل‬ ‫‪1‬‬ ‫ن‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫س‬ ‫و‬ ‫و‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫د‬ ‫ن‬ ‫د‬ ‫ه‬ ‫ز‬ ‫ر‬ ‫گ‬ ‫ل‬ ‫ی‬ ‫ی‬ ‫ت‬ ‫‪5‬‬ ‫و‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫جدول‌شماره‬ ‫‪191‬‬ ‫طراح جدول‪ :‬محمود کیمیایی‬ ‫‪8‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫برنامه نود نسبت به مطلب منتشر شده در یکی از روزنامه‌های روز‬ ‫دوشنبه هفته جاری واکنش نشان داد‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا بعد از تعطیلی یکباره برنامه تلویزیونی نود حاال بار‬ ‫دیگر این برنامه پرطرفدار بر س��ر زبان‌ها افتاد‪ .‬ماجرا از جایی شروع‬ ‫شد که گزارش��ی باعنوان «عادل و صداوسیما در چالش شفافیت»‬ ‫در یکی از نش��ریه‌ها منتشر شد‪ .‬این نشریه ادعاهایی درباره درآمد و‬ ‫دستمزد فردوسی‌پور‪ ،‬تهیه‌کننده و برنامه نود منتشر کرد‪.‬‬ ‫در بخش��ی از این گ��زارش آمده بود که برنامه نود دس��تمزدهای‬ ‫کالن��ی ازطریق نظرس��نجی پیامکی‪ ،‬س��ایت‪ ،‬اپلیکیش��ن و کانال‬ ‫تلگرام��ی دریافت کرده اس��ت‪ .‬این روزنامه در پای��ان گزارش خود‬ ‫عن��وان ک��رده که تالش آنها ب��رای دریافت پاس��خی از طرف عادل‬ ‫فردوسی‌پور بی‌نتیجه مانده است‪.‬‬ ‫بعد از گذشت چند ساعت سایت رسمی برنامه نود که مدیریت آن‬ ‫با عادل فردوس��ی‌پور است‪ ،‬در پاسخ به این ادعاها جوابیه‌ای منتشر‬ ‫کرده و آورده که این گزارش نادرس��ت‪ ،‬غیرمس��تدل و دور از انصاف‬ ‫است و فاصله زیادی با واقعیت دارد‪.‬‬ ‫متن کامل جوابیه س��ایت نود به این شرح است‪ :‬باتوجه به انتشار‬ ‫مطلبی درباره درآمدهای نظرس��نجی پیامکی‪ ،‬س��ایت‪ ،‬اپلیکیشن‬ ‫وکانال تلگرامی برنامه نود در یکی از نشریه‌های رسمی کشور مورخ‬ ‫‪ ۳۱‬تیر ‪ ،۱۳۹۸‬بیان چند نکته در راستای روشن شدن افکار عمومی‬ ‫ضروری است‪.‬‬ ‫اعداد و اطالعات مطرح شده در گزارش این نشریه باعنوان «عادل‬ ‫و صداوس��یما در چالش ش��فافیت»‪ ،‬نادرس��ت‪ ،‬غیرمستدل‪ ،‬دور از‬ ‫انصاف‪ ،‬اخالق و اصول کار رس��انه‌ای نگاشته شده‌اند‪ ،‬به همین دلیل‬ ‫نتیجه‌ای که نویس��نده مطلب درب��اره درآمدهای حاصل از برنامه و‬ ‫بسترهای مجازی آن گرفته‪ ،‬فاصله زیادی با واقعیت دارد‪.‬‬ ‫برنام��ه نود در تمام عم��ر فعالیت خود در مقاب��ل زیاده‌خواهی و‬ ‫پیش��نهادهای ناصواب برخی افراد و اسپانس��رها ایستادگی کرده و‬ ‫هرگز اجازه ورود س��رویس‌های ارزش افزوده و سوءاستفاده از مردم‬ ‫را ن��داده و حتی یک ریال از جیب مخاطبان ش��ریف نود درآمدزایی‬ ‫نکرده‌است‪ .‬از آنجا که ادعاهای مطرح شده در روزنامه فرهیختگان‬ ‫متوجه دو شرکت دیگری است که یکی مسئولیت اجرای نظرسنجی‬ ‫پیامکی و اپلیکیشن و دیگری مسئولیت سایت و کانال تلگرام برنامه‬ ‫نود را برعهده دارند‪ ،‬هر دو ش��رکت یادش��ده جوابیه‌ای در پاسخ به‬ ‫اطالعات و داده‌های نادرس��ت مطلب روزنامه فرهیختگان منتش��ر‬ ‫کرده‌اند که در سایت برنامه نود موجود است‪.‬‬ ‫از رس��انه‌های محترم و البته مس��تقل انتظار م��ی‌رود که اخالق‬ ‫حرفه‌ای را در درج‪ ،‬نش��ر و بازنش��ر مطالب رعایت کنند‪ .‬در صورت‬ ‫ادامه انتش��ار چنین مطالب نادرس��ت و ناروایی حق پاس��خگویی و‬ ‫پیگیری آن محفوظ خواهد بود‪.‬‬ ‫اتفاق روز‬ ‫اجرای یک برنامه‬ ‫در میان آشغال‌ها!‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫ر‬ ‫عمودی‪:‬‬ ‫‪-1‬از شهرهای قدیمی ترکیه با اماکن دیدنی ‪ -‬دوربین نجومی‬ ‫‪ -2‬خبری که رس��وا کند ‪ -‬عنصر ش��یمیایی فلزی با عدد اتمی ‪ -12‬از صنایع مهم‬ ‫دستی‬ ‫‪ -3‬گزارش��ی درباره یک رویداد ‪ -‬ایس��تگاه راه‌آهن ‪ -‬درختی در جنگل‌‌های شمال‬ ‫کشور ‪ -‬ایتالیای باستان‬ ‫‪ -4‬پل معروف راه‌آهن استان مازندران ‪ -‬بدون اطالع و آگاهی ‪ -‬خودمان‬ ‫‪ -5‬نوعی جلد کتاب و دفترچه ‪ -‬پیشوند نشانه فعل استمراری ‪ -‬گوشواره رایانه‬ ‫‪ -6‬امر به پیدا کردن ‪ -‬سبکی در موسیقی‬ ‫‪ -7‬رودی در اروپا ‪ -‬شکن کاغذ و پارچه ‪ -‬تودرتو‬ ‫‪ -8‬گاو بلند موی تبتی ‪ -‬پیوند و اتصال‬ ‫‪ -9‬نوه زاده ‪ -‬پسوند نسبت و آلودگی ‪ -‬دستگاه بافندگی‬ ‫‪ -10‬پایداری در دوستی ‪ -‬رفیق همدل‬ ‫‪ -11‬آزاد شده ‪ -‬اژدرمار ‪ -‬نقشه محل تصادف‬ ‫‪ -12‬سخن صریح ‪ -‬شهری در جنوب سوئیس ‪ -‬جهانگرد‬ ‫‪ -13‬از آحاد طول دستی ‪ -‬سبزه غده‌ای خوراکی ‪ -‬حرف فرار ‪ -‬از آتش به هوا خیزد‬ ‫‪ -14‬فرسوده شده ‪ -‬پاینده ‪ -‬خط‌کش مهندسی‬ ‫‪ -15‬اسراف در هزینه ‪ -‬واژه‌ای در مقام شگفتی‬ ‫پاسخ برنامه «نود» به یک ابهام‬ ‫برنامه «سالم صبح بخیر»‬ ‫به بهانه اهمیت دنیای بدون‬ ‫پالس��تیک صبح سه‌ش��نبه‬ ‫دک��ور متفاوتی داش��ت‪ .‬به‬ ‫گزارش ایسنا حسین کلهر‪،‬‬ ‫مجری «س�لام صبح بخیر»‬ ‫در حال��ی روز گذش��ته این‬ ‫برنام��ه را اجرا کرد که به‌دلیل یک��ی از موضوعات مورد بحث برنامه‪،‬‬ ‫فضای دکور را کیس��ه‪ ،‬بطری و دیگر زباله‌های پالستیکی فراگرفته‬ ‫بود‪ .‬او در این قس��مت میزبان ش��ینا انصاری‪ ،‬مدیر کل دفتر پایش‬ ‫فراگیر س��ازمان محیط‌زیست بود تا از او بپرس��د که آیا ما روزی در‬ ‫دریای پالس��تیک غرق می‌ش��ویم؟ برنامه تا پای��ان در همین فضا‬ ‫جریان داش��ت و در حرکت نمادین و اعتراضی به اس��تفاده بیش از‬ ‫اندازه از پالس��تیک‪ ،‬تمام مهمانان در انبوهی از زباله‌ها به گفت‌وگو‬ ‫با مجری��ان پرداختند‪ .‬برنامه صبحگاهی «س�لام صب��ح بخیر» به‬ ‫تهیه‌کنندگی ابوالفضل صفری شنبه تا پنجشنبه هر روز ساعت ‪ ۷‬تا‬ ‫‪ 9:30‬از شبکه ‪ 3‬سیما روی آنتن می‌رود‪.‬‬ ‫خاطرات مشاغل کتاب شد‬ ‫صابر ساده دو کتاب «دو زن» و «روزی روزگاری» را به‌دست ناشر سپرد‪.‬‬ ‫به گزارش هنرآنالین‪ ،‬صابر ساده‪ ،‬شاعر‪ ،‬نویسنده و پژوهشگر ادبی‪ ،‬با این توضیح‬ ‫که کتاب «دو زن» در انتش��ارات س��یب سرخ در مرحله انتش��ار قرار دارد گفت‪ :‬در‬ ‫این اثر به مقایس��ه تطبیقی جایگاه بی‌عدالتی اجتماعی در آثار فروغ فرخزاد و هرتا‬ ‫مولر پرداخته‌ام‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬دانش‌آموخته زبان و ادبیات فارس��ی هستم و این کتاب نتیجه پایان‌نامه‬ ‫کارشناسی ارشدم است که پرورانده شده و در قالب کتاب نشر خواهد یافت‪.‬‬ ‫ساده همچنین از نگارش کتاب «روزی روزگاری» خبر داد و اظهار کرد‪ :‬در این اثر‬ ‫با زبان داس��تانی و روایت‌گونه به بخشی از خاطرات دوران زندگی‌ام که مجبور بودم‬ ‫مش��اغلی داشته باشم‪ ،‬پرداخته‌ام‪ .‬این کتاب به سبک و سیاق دو اثر «ابن‌مشغله» و‬ ‫«ابوالمشاغل» نادر ابراهیمی نوشته شده است‪.‬‬ ‫او با این توضیح که کتاب «روزی روزگاری» نیز به‌زودی ازس��وی انتش��ارت سیب‬ ‫س��رخ منتشر خواهد ش��د‪ ،‬ادامه داد‪ :‬در این روایت‌ها س��عی داشتم اصل واقعیت و‬ ‫صداقت را حفظ کنم‪ .‬در پایان هر کدام از این داس��تان‌ها که به‌شکل خاطره‌گونه از‬ ‫مشاغل گوناگون است‪ ،‬نتیجه‌گیری آن اتفاق هنرمندانه یا بخش هنری نیز ارائه شده‬ ‫است‪ .‬ساده در نظر دارد مجموعه جدیدی از اشعار یا گزیده‌ای از شعرهایش را برای‬ ‫چاپ به نش��ر علم بس��پارد اما هنوز تصمیم نهایی را نگرفته که کدام اثر را به ناش��ر‬ ‫تحویل دهد‪ .‬او نگارش یک نمایش��نامه ابزورد با ‪ 2‬پرسوناژ با عنوان «اعترافات آدام‬ ‫دیوانه» در دست دارد‪ .‬همچنین نوشتن فیلمنامه‌ای را آغاز کرده است‪.‬‬ ‫مجموعه شعر «نازی‪-‬آباد» و مجموعه شعر «آژیر» از آثار انتشاریافته اوست‪.‬‬ ‫آثار ‪ ۳‬دانشجوی دختر ایرانی‬ ‫در نمایشگاه دانشگاه هاروارد‬ ‫آیین گش��ایش جش��نواره هنری اجتماعی سوآرت در دانش��گاه هاروارد باحضور‬ ‫جمعی از هنرمندان و دانش��گاهیان برگزار و منتخبان نخس��تین دوره این جشنواره‬ ‫ازسوی هیات داوران معرفی شدند‪ .‬به گزارش ایسنا پژمان تهوری‪ ،‬بنیان‌گذار گالری‬ ‫هنری تاچ و مدیر جشنواره سوآرت در تشریح اهداف این جشنواره‪ ،‬گفت‪ :‬شهروندان‬ ‫در هر موقعیت اجتماعی‪ ،‬با مشارکت در پروژه‌های مدنی‪ ،‬هنری و فرهنگی می‌توانند‬ ‫ش��کل جدی��دی از اجتماع را ایجاد کنن��د که در آن فاصله‌ها کمتر و پیوس��تگی و‬ ‫یکی‌ش��دن‌های بیش��تر ش��ود؛ به‌ویژه در جامعه متکث��ر ایران که به لح��اظ زبانی‪،‬‬ ‫قوم��ی‪ ،‬دینی و مذهب��ی از تنوع زیادی برخوردار اس��ت‪ .‬از این رو هدف س��وآرت‪،‬‬ ‫جلب مش��ارکت مدنی هنرمندان و مخاطبان‪ ،‬و تبدیل آن به یک سرمایه اجتماعی‪،‬‬ ‫برای ش��کل‌دهی به جامعه‌ای تحول یافته بود‪ Lauren Montague .‬مدیر مرکز‬ ‫مطالعات خاورمیانه دانش��گاه هاروارد نیز از دیگر س��خنرانان این آیین بود‪ .‬با اعالم‬ ‫اس��امی منتخبان‪ 3 ،‬تن از دانشجویان رشته نقاشی دانشکده هنر دانشگاه الزهرا به‬ ‫نام‌های فاطمه امانی‌راد‪ ،‬ندا عزیزی و فائزه حیاتی موفق ش��دند در بین ‪ ۳۰‬هنرمند‬ ‫نهایی قرار بگیرند و جواز حضور در نمایش��گاه بین‌المللی دانش��گاه هاروارد را کسب‬ ‫کنند‪ .‬آثار این هنرمندان برای مدت ‪ 3‬ماه در دانش��گاه هاروارد بخش خاورمیانه به‬ ‫نمای��ش درآمده و هم‌اکن��ون نیز روی دیوارهای این دانش��گاه‪ ،‬نمایش عمومی آثار‬ ‫ادامه دارد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫یک کارگردان نمایش‌های آیینی‪-‬سنتی معتقد است‬ ‫ع�لاوه بر حمایت از نمایش‌های آیین��ی‪ ،‬افراد کاردان و‬ ‫باتجرب��ه باید ب��ه اجرای ای��ن گونه نمایش��ی بپردازند‬ ‫تا مورد اس��تقبال م��ردم قرار گیرد‪ .‬زمان��ی‌که یک نفر‬ ‫ش��ناخت و آگاهی کاف��ی از آیین‌ها ن��دارد‪ ،‬به این تیپ‬ ‫کارها صدمه می‌زند و نه‌تنها استقبالی به همراه نخواهد‬ ‫داش��ت بلکه موجب دلزدگی مخاطب��ان از نمایش‌های‬ ‫آیینی‪-‬س��نتی می‌ش��ود‪ .‬به گزارش ایس��نا سید قاسم‬ ‫س��یدی‌مقدم با نمایش «هفت‌خوان رس��تم» در بخش‬ ‫آیین‌ها و بازی‌های نوزدهمین جش��نواره آیینی‪-‬سنتی‬ ‫حضور دارد‪.‬‬ ‫این کارگردان که از مش��هد در این جش��نواره شرکت‬ ‫کرده‪ ،‬درباره اس��تقبال م��ردم از نمایش‌های آیینی در‬ ‫مش��هد گفت‪ :‬اجرای ما نقالی ش��اهنامه است که جنبه‬ ‫نمایشی به خود گرفته و مردم از این نوع نمایش به‌خوبی‬ ‫اس��تقبال می‌کنند‪ .‬در ایام تابستان و نوروز شهرداری تا‬ ‫حدودی امکان اجرای این نوع نمایش‌ها را در بوستان‌ها‬ ‫یا آرامگاه‌ها فراهم می‌کند؛ اما به‌علت مش��کالت مالی و‬ ‫وضعیت بودجه در ارش��اد از ای��ن نوع نمایش‌ها حمایت‬ ‫نمی‌ش��ود و بیش��تر به حمایت از نمایش‌های صحنه‌ای‬ ‫می‌پردازند و ش��هرداری بیشتر متولی اجراهای میدانی‬ ‫و خیابانی اس��ت که آنها هم از نظر مالی دست‌وبال‌شان‬ ‫بسته است‪ .‬سیدی اضافه کرد‪ :‬یکی از متولیان اجراهای‬ ‫آیینی باید میراث فرهنگی باش��د و ما به‌طور مستقیم با‬ ‫این س��ازمان در ارتباط باش��یم اما بیشتر از نمایش‌های‬ ‫تکراری حمایت می‌کنند و نوآوری در کار نیست‪ .‬او بیان‬ ‫طرح‪ :‬حسین علیزاده‬ ‫محمد فاضلی‪ ،‬عضو هیات علمی دانشگاه شهید‬ ‫بهش�تی‪« :‬ش��دن» عنوان کتابی اس��ت به قلم میشل‬ ‫رابینس��ون اوباما‪ ،‬همس��ر باراک اوباما رئیس‌جمهوری‬ ‫پیش��ین امریکا که در آبان ‪( 1397‬نوامبر سال ‪)۲۰۱۸‬‬ ‫ازسوی انتشارات کراون منتشر شده است‪.‬‬ ‫کتاب در‌واقع بیان تجربه ش��خصی عمیق نویس��نده‬ ‫اس��ت؛ تجربه‌ای که به قول نویسنده از بزرگ شدن «با‬ ‫پدری علیل در خانه‌ای محقر‪ ...‬در محله‌ای فقیر‪ ...‬با عشق و موسیقی در شهری‬ ‫با تنوع نژادی» ش��روع و به آخرین روز ریاست جمهوری باراک اوباما و خروج از‬ ‫کاخ سفید ختم می‌شود‪.‬‬ ‫امریکا کش��وری با ‪ ۳۷۲‬میلیون نفر جمعیت اس��ت و در مقایس��ه با جمعیت‬ ‫‪ ۸۰‬میلیون نفری ایران‪ ۴.۶۵ ،‬برابر جمعیت بیش��تری دارد‪ .‬درس��ت اس��ت که‬ ‫زندگینامه همس��ر سیاهپوس��ت نخس��تین رئیس‌جمهوری سیاهپوست امریکا‪،‬‬ ‫با قلمی توانمند‪ ،‬فارغ‌التحصیل جامعه‌شناس��ی و حق��وق از یکی از معتبرترین‬ ‫دانش��گاه‌های امری��کا که خودش معتقد اس��ت «اگر تنها یک چی��ز در زندگی‬ ‫آموخته باشم‪ ،‬قدرت استفاده از کالم است» جذابیت‌های خاص خودش را دارد‪،‬‬ ‫ن را محصول‬ ‫اما «ش��دن» ابدا کتابی زرد و عوامانه نیس��ت که بتوان اقبال به آ ‌‬ ‫چنین ویژگی‌ای دانست‪.‬‬ ‫کتابی جدی درباره تجربه زیسته انسانی است که روایتی جذاب از سیاهپوست‬ ‫ب��ودن‪ ،‬مبارزه کردن با دش��واری‌ها و در نهایت صعود بر قله منزلت اجتماعی را‬ ‫روایت می‌کند‪ .‬این پرس��ش را می‌توان مطرح کرد که آیا جامعه ایران امروز این‬ ‫ظرفی��ت را دارد ک��ه باتوجه به جمعیتی که به‌ط��ور تقریبی یک‌پنجم جمعیت‬ ‫امریکاست‪ ،‬پذیرای انتشار کتابی باشد که به اندازه یک‌پنجم کتاب میشل اوباما‬ ‫فروش برود؟ بگذارید سوال را بیشتر باز کنم‪.‬‬ ‫خلق ش��خصیت‌ها محصولی اجتماعی و در ترکیب با توان ش��خصی آنهاست‪.‬‬ ‫فرآینده��ای چندگانه اقتصادی‪ ،‬اجتماعی و سیاس��ی اس��ت که ب��ه افراد اجازه‬ ‫می‌دهد به چهره‌هایی دوست‌داش��تنی یا جالب توجه تبدیل ش��وند‪ .‬آیا جامعه‬ ‫ایرانی تاکنون توانس��ته سیاس��تمداری خلق کند که در آن جایگاهی قرار گیرد‬ ‫که اثر قلمی‌اش برای میلیون‌ها ایرانی جذابیت خریداری شدن داشته باشد؟‬ ‫اگر فقط جمعیت را مبنای مقایس��ه ق��رار دهیم و برمبنای آن درباره ظرفیت‬ ‫اجتماعی رویارویی مردم و سیاسیون قضاوت کنیم‪ ،‬باید پرسید آیا سیاستمداری‬ ‫یا در حاشیه سیاستی (مانند همسر یک رئیس‌جمهوری) در جامعه ایرانی وجود‬ ‫دارد که کتابی بنویس��د که در ماه نخست انتشارش نزدیک به ‪ ۷۰۰‬هزار نسخه‬ ‫از آن فروش برود؟‬ ‫بخشی از جذابیت کتاب «شدن» از ‪ 3 ،2‬ویژگی زبانی و گفتمانی برمی‌خیزد‪.‬‬ ‫میش��ل اوباما فرزند خانواده‌ای سیاهپوس��ت‪ ،‬به نس��بت فقیر‪ ،‬س��اکن محله‌ای‬ ‫فقیرنشین و دارای تجربه‌ای غنی از زیست فقیرانه تا رسیدن به برترین دانشگاه‬ ‫امریکا و پس از آن زندگی مجلل در کاخ سفید و رویارویی با موقعیت‌هایی است‬ ‫که فقط برای شخصی در این جایگاه فراهم می‌شود‪.‬‬ ‫این‌ها جذاب هس��تند و نوش��تار کتاب که حتی در ترجمه فارس��ی نیز قوت‬ ‫خود را نش��ان می‌دهد‪ ،‬بر جذابیت‌ها می‌افزاید‪ ،‬اما چن��د چیز را نباید فراموش‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫اثر دانش��گاه برتر امریکایی را می‌توان در این کتاب مش��اهده کرد‪ .‬توان زبانی‬ ‫میش��ل اوباما ‪-‬فارغ‌التحصیل جامعه‌شناس��ی و حقوق از پرینستون و هاروارد‪-‬‬ ‫قابلیت نوش��تاری فوق‌الع��اده‌ای بروز داده که به‌طور حتم برای نویس��نده‌ای در‬ ‫سطح او و در صنعت نشر امریکا‪ ،‬ویراستاران خوبی را هم در کنار داشته است‪.‬‬ ‫پرس��ش این اس��ت که آیا دانش��گاه‌های ما نیز قادرند نویس��ندگانی در این‬ ‫س��طح که قادر باشند این‌گونه تجربه زیسته خود را به نوشتار بدل کنند تربیت‬ ‫کنند؟‬ ‫یادداشت‬ ‫منشور اخالق حرفه‌ای روزنامه‌نگاری در روزنامه‬ ‫تأمالتی درباره کتاب «شدن»‬ ‫اثر میشل رابینسون اوباما‬

آخرین شماره های روزنامه صمت

روزنامه صمت شماره 1356

روزنامه صمت شماره 1356

شماره : ۱۳۵۶
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۶/۰۳
روزنامه صمت شماره 1355

روزنامه صمت شماره 1355

شماره : ۱۳۵۵
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۶/۰۲
روزنامه صمت شماره 1354

روزنامه صمت شماره 1354

شماره : ۱۳۵۴
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۳۰
روزنامه صمت شماره 1353

روزنامه صمت شماره 1353

شماره : ۱۳۵۳
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۸
روزنامه صمت شماره 1352

روزنامه صمت شماره 1352

شماره : ۱۳۵۲
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۷
روزنامه صمت شماره 1351

روزنامه صمت شماره 1351

شماره : ۱۳۵۱
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۶
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!