صفحه قبل

روزنامه صمت شماره ۱۳۳۵

صفحه بعد

روزنامه صمت شماره 1335

روزنامه صمت شماره 1335

‫اولین روزنامه سهامداری ایران (خبرنگاران و کارکنان)‬ ‫رشد ‪۴۴‬برابری هر سهم‬ ‫در ‪ ۱۰‬سال‬ ‫سه‌شنبه‬ ‫اول مرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 20‬ذی‌القعده ‪1440‬‬ ‫‪ 23‬ژوئیه ‪2019‬‬ ‫سال سی‌ویکم دوره جدید شماره ‪ 1335‬پیاپی ‪2653‬‬ ‫‪ 16‬صفحه قیمت‪ 2000 :‬تومان‬ ‫جایگاه بخش خصوصی‬ ‫در اقتصاد بدون نفت‬ ‫یادداشت‌های امروز‬ ‫نیاز صنایع‬ ‫فراتر از توان بانک‌ها‬ ‫تمرکز بر بازارهای منطقه‬ ‫و رشد معادن کوچک‬ ‫ممنوعیت؛ سیاستی‬ ‫اثربخش یا مشکل‌ساز؟‬ ‫گزارش‌های روز‬ ‫معادن کوچک‬ ‫پشتوانه صنعت کشور هستند‬ ‫گزارش‌های آماری مسکن‬ ‫تاریخ گذشته است؟‬ ‫رونق تولید قطعات‬ ‫در انتظار تامین نقدینگی‬ ‫‪http://Telegram.me/smtnews‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪5‬‬ ‫تالش عوامل پنهان برای گران کردن نرخ ارز‬ ‫دالر در حالی در یکی دو هفته گذشته بخشی از ارزش خود را از دست داد و به نرخ ‪ ۱۱‬هزار‬ ‫و ‪ ۱۰۰‬تومان رس��ید که در آخرین روز هفته گذش��ته دوباره روند افزایشی به خود گرفت و در‬ ‫روزهای گذش��ته از نرخ ‪ ۱۲‬هزار تومان هم باال رفت‪ .‬در مدت اخیر همواره تاکید می‌شود نرخ‬ ‫دالر ‪ ۱۲‬یا ‪ ۱۳‬هزار تومانی با واقعیت‌های اقتصادی مطابقت ندارد و نرخ‌های واقعی نیس��ت و‬ ‫آنچه به واقعیت اقتصاد نزدیک اس��ت و نرخ منطقی دالر به ش��مار می‌آید در محدوده ‪ ۸‬هزار‬ ‫تومان است‪ .‬از این رو‪ ،‬این انتظار ایجاد شد که در تداوم روند ریزشی قیمت‌ها‪ ،‬دالر به‌زودی به‬ ‫این محدوده قیمتی برس��د‪ .‬در شرایطی که به نظر می‌رسید دالر به سمت سطوح پایین‌تری‬ ‫در حرک��ت اس��ت‌‪ ،‬این روند تغییر کرد و نرخ این ارز با جهش دوب��اره به باالی ‪ ۱۲‬هزار تومان‬ ‫بازا‌ر‌ها با اهمال در ایمن‌سازی یک‌به‌یک می‌سوزند‬ ‫‪7‬‬ ‫رسید‪ .‬کارشناسان معتقدند برخی عوامل آشکار و پنهان باعث نوسان نرخ ارز در بازار می‌شوند‬ ‫و اجازه کاهش بیشتر قیمت‌ها را به ارز نمی‌دهند‪ .‬عده‌ای تقاضای فصلی به دلیل مسافرت‌های‬ ‫تابس��تانی را دلیل این رشد و نوس��ان عنوان می‌کنند و برخی ایجاد تنش از سوی دالالن بازار‬ ‫‪9‬‬ ‫ارز را باعث به وجود آمدن این تغییرات قیمتی در بازار می‌دانند‪.‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪13‬‬ ‫عملکرد فوالد خوزستان در ارزآوری و حمایت از بنگاه‌های اقتصادی شایسته قدردانی است‬ ‫به گ��زارش روابط عمومی فوالد خوزس��تان‪ ،‬دکتر‬ ‫خداداد غریب‌پور‪ ،‬معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫در این همایش اظهار کرد‪ :‬خوزس��تان نماد مقاومت‪،‬‬ ‫ایستادگی و متعلق به همه ایران است‪ ،‬به همین دلیل‬ ‫در هر کجا که باش��یم به این استان و مردمان شریف‬ ‫آن افتخار کرده و از هر فرصتی برای توس��عه صنعت‬ ‫آن استفاده خواهیم کرد‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫عکس‪:‬‬ ‫بازار خودرو نیازمند تولید مدل‌های جدید اس��ت تا در زمان‬ ‫ممنوعیت واردات رضایت مشتریان تامین شود‪ .‬پژو ‪ ۳۰۱‬یکی‬ ‫از خودروهایی است که اگر به تولید انبوه برسد‪ ،‬می‌تواند بخشی‬ ‫از نیاز بازار را پوش��ش دهد‪ .‬در همین حال برای بومی‌س��ازی‬ ‫قطع��ات‪ ،‬قالب‌ها باید آماده ش��وند و این منوط به تزریق منابع‬ ‫مالی است‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫در همایش روز ملی صنعت و معدن که یکش��نبه‪،‬‬ ‫‪ ۳۰‬تیر ‪ ۹۸‬در س��الن همایش‌های س��ازمان صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت خوزستان در اهواز برگزار شد‪ ،‬معاون‬ ‫وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت و رئی��س هیات عامل‬ ‫ایمی��درو‪ ،‬اقدامات ف��والد خوزس��تان را در ارزآوری‪،‬‬ ‫حمایت از بنگاه‌های اقتصادی و توجه به بومی‌س��ازی‬ ‫قطعات مورد نیاز شایسته قدردانی دانست‪.‬‬ ‫‪www.smtnews.ir -‬‬ ‫ریشه نوسان نرخ‌ در بازار ارز چیست‬ ‫سرمقاله‬ ‫(بخش پایانی)‬ ‫در مجمع عمومی عادی س��االنه صاحبان س��هام ش��رکت فوالد مبارکه اصفهان که با‬ ‫حضور اکثریت س��هامداران در سالن نگین سپاهانشهر برگزار شده بود‪ ،‬سهامداران ضمن‬ ‫تایی��د صورت‌های س��ال مالی منته��ی به ‪ ۹۷/۱۲/۲۹‬این ش��رکت‪ ،‬روزنامه‌های صمت و‬ ‫دنی��ای اقتص��اد و تعادل را به عنوان روزنامه رس��می کثیراالنتش��ار آگهی و اطالعیه‌های‬ ‫ش��رکت انتخاب و با تقس��یم س��ود ریالی برای هر س��هم موافقت کردند‪ .‬در این نشست‬ ‫همچنی��ن موافقت صاحبان س��هام فوالد مبارکه با پرداخت مابه‌التفاوت همسان‌س��ازی‬ ‫حقوق بازنشستگان فوالد مبارکه در مجمع عمومی ‪۱۵۰‬میلیارد تومان اعالم شد‪6 .‬‬
‫‪2‬‬ ‫سه‌شنبه‬ ‫اول مرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 20‬ذی‌القعده ‪1440‬‬ ‫‪ 23‬ژوئیه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1335‬‬ ‫پیاپی ‪2653‬‬ ‫خبر‬ ‫تجارت‬ ‫سرمقاله‬ ‫(بخش پایانی)‬ ‫رضا پدیدار‪ ،‬رئیس کمیسیون انرژی و‬ ‫محیط‌زیست اتاق تهران‬ ‫ل حاضر فشارهای خارجی در کنار وضعیت‬ ‫در حا ‌‬ ‫بو‌کار در داخل باعث بی‌رمق شدن‬ ‫نامناس��ب کس�� ‌‬ ‫تولید ش��ده و ت��ا زمانی که حاکمی��ت‪ ،‬فکری برای‬ ‫حمایت واقعی از تولیدکننده داخلی نکند‪ ،‬بعید است‬ ‫بتوانیم به‌گونه‌ای اصولی با خأل ناشی از تحریم نفت‬ ‫روبه‌رو ش��ویم‪ .‬در این راس��تا اتاق بازرگانی به‌عنوان‬ ‫پارلم��ان بخش خصوصی باید بی��ش از پیش درباره‬ ‫بو‌کار اطالع‌رسانی و بهبود وضعیت‬ ‫چالش‌های کس ‌‬ ‫فضای کس��ب‌وکار کش��ور را به مهم‌تری��ن مطالبه‬ ‫خ��ود از حاکمیت تبدیل کن��د؛ در غیر این صورت‬ ‫هدف «رها ش��دن از وابس��تگی به نف��ت» در پیچ و‬ ‫خ��م اقتصادی محقق نخواهد ش��د؛ چنانچه تاکنون‬ ‫نیز از کاهش وابس��تگی به نفت صحبت‌های زیادی‬ ‫ش��ده اما برنامه‌ها آنطور که باید عملی نش��ده است‪.‬‬ ‫در بررسی چرایی این نقصان می‌توان به تصدی‌گری‬ ‫دول��ت در اقتص��اد و توج��ه نکردن به ت��وان بخش‬ ‫خصوصی اش��اره کرد‪ .‬کاهش وابس��تگی به نفت از‬ ‫برنامه سوم توس��عه آغاز شد اما با فزونی درآمدهای‬ ‫نفتی در برنامه‌های چهارم و نیز ابتدای برنامه پنجم‬ ‫این موضوع فراموش ش��د و ب��ه بایگانی دولت رفت‪.‬‬ ‫در ادامه در قانون برنامه شش��م توس��عه‪ ،‬سهم ثابت‬ ‫ساالنه دس��ت‌کم ‪ ۳۰‬درصدی برای صندوق توسعه‬ ‫ملی و افزایش س��االنه ‪ ۲‬درصدی منابع آن از محل‬ ‫درآمده��ای صادرات نفت خ��ام و میعانات گازی در‬ ‫نظر گرفته ش��ده است‪ .‬براس��اس الزام برنامه ششم‬ ‫توس��عه باید س��هم نفت در بودجه ‪ ۲۵‬درصد باشد‬ ‫و بقی��ه هزینه‌های دولت از محل درآمدهای پایدار و‬ ‫قابل وصول تامین شود‪ .‬البته ناگفته نماند که برنامه‬ ‫بودجه سال ‪ ۱۳۹۷‬از مسیر منحرف شد و سهم نفت‬ ‫در بودجه از ‪ ۴۰‬درصد گذش��ت که سازمان برنامه و‬ ‫بودجه این وابس��تگی را بیش��تر از ‪ ۵۰‬درصد عنوان‬ ‫کرد‪ .‬گزارش دیوان محاسبات درباره میزان وابستگی‬ ‫بودجه به نفت نیز نش��ان می‌دهد که متوسط سهم‬ ‫مناب��ع حاص��ل از نفت در بودجه کل کش��ور حدود‬ ‫‪ ۳۵.۳‬درصد بود و ‪ ۶۴.۷‬درصد مربوط به سایر منابع‬ ‫مانند مالیات‪ ،‬گمرک و واگذاری‌های مالی است‪ .‬این‬ ‫وضعیت همواره ازس��وی پارلم��ان بخش خصوصی‬ ‫کشور رصد و در مقاطعی از زمان هشدارهای الزم و‬ ‫جدی به مقامات دولت داده ش��ده و مورد تاکید قرار‬ ‫گرفته اس��ت‪ .‬البته کاهش درآمدهای نفتی فرصتی‬ ‫ب��رای دولت اس��ت ت��ا بتواند از تم��ام ظرفیت‌های‬ ‫موج��ود در بخش خصوصی اس��تفاده کند‪ .‬آخرین‬ ‫مطالع��ات انجام ش��ده در کمیس��یون ان��رژی اتاق‬ ‫بازرگان��ی ته��ران حاکی از آن اس��ت ک��ه بیش از‬ ‫‪ ۷۵‬درص��د ظرفیت بخش خصوص��ی در حوزه‌های‬ ‫سازندگان‪ ،‬پیمانکاران‪ ،‬مشاوران‪ ،‬مهندسی و ساخت‬ ‫و نیرو خالی است و تنها کمتر از ‪ ۲۵‬درصد این توان‬ ‫ارزش��مند مورد بهره‌برداری قرار دارد‪ .‬با بهره‌گیری‬ ‫از این ظرفیت و هدایت درس��ت آن می‌توان ضمن‬ ‫استفاده از توان بخش خصوصی‪ ،‬وابستگی به منابع‬ ‫نفتی را کنار گذاشت و به استقالل اقتصادی درون‌زا‬ ‫دس��ت یافت‪ .‬در گزارش چشم‌انداز وضعیت نفت در‬ ‫س��ال ‪ ۲۰۴۰‬میالدی (‪ ۱۴۱۰‬خورش��یدی)‪ ،‬مرکز‬ ‫پژوهش‌های مجلس پیش‌بینی کرده که تولید نفت‬ ‫ما با روندی صعودی تا س��ال آین��ده میالدی به ‪۴‬‬ ‫میلیون بش��که و تا س��ال ‪ ۲۰۳۰‬می�لادی (‪۱۴۰۰‬‬ ‫خورش��یدی) به ‪ ۴.۴‬میلیون بش��که در روز برس��د‪.‬‬ ‫اما این برآوردها پیش از اجرایی ش��دن تحریم‌های‬ ‫جدید علیه صنعت نفت ایران انجام ش��ده و اکنون‬ ‫باتوج��ه به چالش‌های پی��ش رو‪ ،‬برخی تحلیل‌ها از‬ ‫کاهش ‪ ۷۰‬درصدی فروش نفت خبر می‌دهند‪ .‬یکی‬ ‫از اهداف بودجه امسال دولت درآمد ‪ ۱۴۲.۵‬میلیارد‬ ‫دالری در ازای فروش روزی ‪ ۱.۵‬میلیون بشکه نفت‬ ‫خ��ام و میعانات گازی بود ک��ه باتوجه به تحریم‌ها‪،‬‬ ‫دول��ت چاره‌ای جز بازنگ��ری در بودجه ندارد‪ .‬البته‬ ‫بای��د اذعان کرد ک��ه در بدبینانه‌ترین حالت فروش‬ ‫نفت به کمت��ر از ‪ ۵۰۰‬هزار بش��که در روز نخواهد‬ ‫رس��ید‪ .‬به هر حال باید توجه داشته باشیم که حتی‬ ‫اگر تحریمی هم در کار نباشد در سال‌های پیش رو‬ ‫جذب س��رمایه‌گذاری در حوزه نفت برای ما دشوار‬ ‫خواهد بود زیرا ضمن اینکه نگرانی‌های شرکت‌های‬ ‫خارجی از س��رمایه‌گذاری در فض��ای ناامن اقتصاد‬ ‫ای��ران ادام��ه خواهد داش��ت‪ ،‬توجه ب��ه انرژی‌های‬ ‫جایگزین و نیز س��رمایه‌گذاری روی نفت شیل روند‬ ‫صعودی خواهد گرفت؛ بنابراین با بازتعریف جایگاه‬ ‫بخش خصوص��ی در اقتصاد بدون نف��ت و طراحی‬ ‫مدل��ی جدی��د ب��رای بهره‌گی��ری از توانمندی‌ها و‬ ‫ظرفیت‌های این بخش از اقتصاد کش��ور می‌توان در‬ ‫فاز نخست به کس��ب ‪ ۵۰‬درصد از درآمدها امیدوار‬ ‫بوده و با تداوم منطقی در اقتصاد درون‌زای کش��ور‬ ‫تا س��ال ‪ ۱۴۰۴‬این س��هم را دست‌کم به ‪ ۷۵‬درصد‬ ‫نزدی��ک کرد‪ .‬در ای��ن صورت در ش��رایط تحریم و‬ ‫اقتص��اد بدون نف��ت می‌توان از ظرفی��ت توانمند و‬ ‫بالق��وه بخش خصوصی بهره گرفت و امید را در دل‬ ‫جوانان فعال و مستعد ایرانی تقویت کرد‪.‬‬ ‫موضوع فلسطین به نفع دنیای اسالم تمام خواهد شد‬ ‫رهبر معظم انقالب اسالمی اظهار کردند موضوع‬ ‫فلسطین قطعا به نفع مردم فلسطین و دنیای اسالم‬ ‫تمام خواهد شد‪ .‬به گزارش پایگاه اطالع‌رسانی دفتر‬ ‫مقام معظ��م رهبری‪ ،‬حضرت آی��ت‌اهلل خامنه‌ای‪،‬‬ ‫رهب��ر معظ��م انقالب اس�لامی صبح دوش��نبه در‬ ‫دیدار هیاتی عالی‌رتبه از جنبش مقاومت اس�لامی‬ ‫فلس��طین (حماس)‪ ،‬قضیه فلس��طین را قضیه اول‬ ‫و مهم‌تری��ن مس��ئله دنیای اس�لام دانس��تند و با‬ ‫تمجید از ایس��تادگی و مقاومت ش��گفت‌آور مردم‬ ‫فلس��طین و گروه‌ه��ای مقاوم��ت ازجمله حماس‪،‬‬ ‫تاکی��د کردند‪ :‬پی��روزی بدون مقاوم��ت و مبارزه‬ ‫به‌دس��ت نمی‌آید و ما براس��اس وعده تخلف‌ناپذیر‬ ‫اله��ی معتقدیم که موضوع فلس��طین قطعاً به نفع‬ ‫مردم فلسطین و دنیای اسالم‪ ،‬تمام خواهد شد‪ .‬در‬ ‫ابتدای این دیدار آقای صالح العاروری‪ ،‬نایب رئیس‬ ‫دفتر سیاس��ی حماس نامه آقای اس��ماعیل هنیه‪،‬‬ ‫رئیس دفتر سیاس��ی حماس را تقدیم رهبر معظم‬ ‫انقالب کرد‪ .‬حضرت آیت‌اهلل خامنه‌ای با قدردانی از‬ ‫مواضع بسیار خوب و مهم آقای اسماعیل هنیه در‬ ‫این نامه‪ ،‬گفتند‪ :‬حماس در قلب حرکت فلس��طین‬ ‫قرار دارد؛ همان‌گونه که فلس��طین در قلب حرکت‬ ‫دنیای اس�لام قرار گرفته اس��ت‪ .‬ایشان ایستادگی‬ ‫و مقاومت مردم غزه و س��اکنان س��احل غربی رود‬ ‫اردن را بش��ارت‌دهنده فتح و پی��روزی خواندند و‬ ‫افزودند‪ :‬خداوند به کس��انی ک��ه ثابت‌قدم در راه او‬ ‫ایستادگی کنند‪ ،‬وعده یاری و پیروزی داده است و‬ ‫البته تحقق این وعده الزاماتی دارد که از مهم‌ترین‬ ‫آنه��ا جهاد و مب��ارزه و تالش خس��تگی‌ناپذیر در‬ ‫ابعاد مختلف سیاس��ی‪ ،‬فرهنگی‪ ،‬فکری‪ ،‬اقتصادی‬ ‫و نظام��ی اس��ت‪ .‬رهب��ر معظم انقالب اس�لامی با‬ ‫تاکی��د بر اینکه جمهوری اس�لامی ایران در قضیه‬ ‫فلسطین با هیچ کشوری در دنیا رودربایستی ندارد‪،‬‬ ‫خاطرنشان کردند‪ :‬ما همواره دیدگاه خود را درباره‬ ‫فلس��طین به‌طور صریح و ش��فاف اعالم کرده‌ایم و‬ ‫حتی در عرصه بین‌المللی کشورهای دوست ما که‬ ‫در ای��ن زمینه با آنها اختالف‌نظ��ر داریم می‌دانند‬ ‫ک��ه جمهوری اس�لامی در قضیه فلس��طین کاملا‬ ‫جدی اس��ت‪ .‬حضرت آیت‌اهلل خامن��ه‌ای افزودند‪:‬‬ ‫یکی از علت‌های مهم دشمنی با جمهوری اسالمی‬ ‫ایران‪ ،‬موضوع فلس��طین است اما این دشمنی‌ها و‬ ‫فشارها موجب نخواهد شد که ایران از مواضع خود‬ ‫در موضوع فلس��طین کوتاه بیای��د‪ ،‬زیرا حمایت از‬ ‫فلسطین یک مسئله اعتقادی و دینی است‪ .‬ایشان‬ ‫تاکید کردند‪ :‬اگر دنیای اس�لام به صورت متحد بر‬ ‫موضوع فلسطین ایستادگی می‌کرد‪ ،‬اکنون شرایط‬ ‫بهتری داش��ت و دوری برخی کش��ورهای دنباله‌رو‬ ‫امریکا همچون س��عودی از موضوع فلس��طین یک‬ ‫حماقت بود زیرا اگر از فلسطین حمایت می‌کردند‪،‬‬ ‫می‌توانس��تند در مقابل امریکا‪ ،‬امتیاز بگیرند‪ .‬رهبر‬ ‫معظم انقالب اس�لامی با تاکید بر اینکه براس��اس‬ ‫سنت الهی‪ ،‬پیروزی مردم فلسطین و بازگشت این‬ ‫س��رزمین مقدس به دنیای اسالم‪ ،‬موضوع عجیب‬ ‫و غیرقاب��ل تحقق نیس��ت‪ ،‬گفتند‪ ۴۰ :‬س��ال قبل‬ ‫کس��ی باور نمی‌کرد در ایران که مرکز نفوذ و امید‬ ‫امریکایی‌ها بود‪ ،‬یک حکومت دینی بر سر کار بیاید‬ ‫و س��فارت اس��رائیل در تهران به سفارت فلسطین‬ ‫تبدیل ش��ود اما این موض��وع غیرقابل باور محقق‬ ‫شد؛ بنابراین تحقق موضوعاتی که در ظاهر عجیب‬ ‫به‌نظر می‌رسند‪ ،‬امکان‌پذیر است‪.‬‬ ‫حض��رت آیت‌اهلل خامن��ه‌ای افزودند‪ :‬اینکه آقای‬ ‫سیدحس��ن نص��راهلل می‌گوی��د من انش��اءاهلل در‬ ‫مس��جداالقصی نماز می‌خوانم‪ ،‬ب��رای ما یک امید‬ ‫کاملا عملی و قابل تحقق است‪.‬‬ ‫ایشان با تاکید بر اینکه یکی از الزامات تحقق این‬ ‫امید‪ ،‬همان مواضع مستحکم و ایستادگی است که‬ ‫آقای هنیه در نامه خود به آن اش��اره کرده اس��ت‪،‬‬ ‫گفتند‪ :‬اگر همه ما به وظایف خود عمل کنیم‪ ،‬وعده‬ ‫الهی قطعا محقق خواهد شد‪.‬‬ ‫رهب��ر معظم انقالب اس�لامی با اش��اره به طرح‬ ‫خیانت‌آمیز «معامله ق��رن» تاکید کردند‪ :‬هدف از‬ ‫این توطئه خطرناک‪ ،‬از بین بردن هویت فلسطینی‬ ‫در میان آحاد مردم و جوانان فلس��طینی اس��ت که‬ ‫باید با همین نقطه اصلی‪ ،‬مقابله کرد و نگذاشت که‬ ‫آنها با اس��تفاده از پول‪ ،‬هویت فلس��طینی را از بین‬ ‫ببرند‪ .‬حضرت آی��ت‌اهلل خامنه‌ای با تاکید بر اینکه‬ ‫مقابله با ای��ن طراحی نیازمن��د کارهای تبلیغاتی‬ ‫و فرهنگی و فکری اس��ت‪ ،‬افزودن��د‪ :‬یک راه دیگر‬ ‫مقابله با این توطئه این اس��ت که مردم فلس��طین‪،‬‬ ‫احساس پیشرفت کنند که این موضوع تا به‌حال به‬ ‫لطف خداوند اتفاق افتاده است‪ .‬ایشان خاطرنشان‬ ‫کردند‪ :‬در س��ال‌های نه‌چندان دور‪ ،‬فلسطینی‌ها با‬ ‫س��نگ مبارزه می‌کردند‪ ،‬اما امروز به‌جای س��نگ‪،‬‬ ‫مجهز به موشک‌های نقطه‌زن هستند و این‪ ،‬یعنی‬ ‫احساس پیشرفت‪.‬‬ ‫در ای��ن دی��دار آق��ای صال��ح الع��اروری‪ ،‬نایب‬ ‫رئی��س دفتر سیاس��ی حماس ضمن ابالغ س�لام‬ ‫و تحیات آقای اس��ماعیل هنیه و مردم فلس��طین‬ ‫خطاب به رهبر معظم انقالب اس�لامی تاکید کرد‪:‬‬ ‫همانگونه که جنابعالی اش��اره کردید‪ ،‬ما معتقدیم‬ ‫براس��اس وعده الهی قدس و فلس��طین از چنگال‬ ‫صهیونیس��ت‌ها آزاد خواهد ش��د و همه مجاهدان‬ ‫و ام��ت اس�لامی‪ ،‬در مس��جداالقصی نماز خواهند‬ ‫خوان��د‪ .‬صالح العاروری با اش��اره به دش��منی‌های‬ ‫امریکا و رژیم صهیونیس��تی با جمهوری اس�لامی‬ ‫و تحریم‌ها و تهدیدها‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬ما به‌عنوان‬ ‫حرکت مقاومت و جنبش حماس همبستگی خود‬ ‫را با جمهوری اسالمی ایران اعالم و تاکید می‌کنیم‬ ‫هرگون��ه اقدام خصمانه درب��اره ایران در واقع اقدام‬ ‫خصمانه ضد فلسطین و جریان مقاومت است و ما‬ ‫خود را در خط مقدم حمایت از ایران می‌دانیم‪.‬‬ ‫دالر ابزار جنگ اقتصادی امریکا شده است‬ ‫وزی��ر امور خارجه جمهوری اس�لامی ایران‪ ،‬دالر را‬ ‫ابزار جنگ اقتصادی امریکا علیه مردم عادی کشورها‬ ‫دانس��ت و گفت‪ :‬بسیاری از کش��ورها‪ ،‬حتی متحدان‬ ‫امریکا هم در حال کنار گذاشتن دالر از چرخه مبادالت‬ ‫خود هس��تند‪ .‬محمدجواد ظریف که هفته گذش��ته‬ ‫برای شرکت در نشس��ت شورای اقتصادی‪-‬اجتماعی‬ ‫سازمان ملل متحد به نیویورک سفر کرده بود‪ ،‬به‌دلیل‬ ‫محدودیت اعمال ش��ده ازسوی امریکا برای تردد وی‪،‬‬ ‫نتوانست به دفتر سی‌ان‌ان برای مصاحبه برود و همین‬ ‫مس��ئله باعث ش��د تا فرید زکریا به‌عنوان مجری این‬ ‫تلویزیون و درخواست‌کننده مصاحبه به محل اقامت‬ ‫س��فیر جمهوری اسالمی ایران در سازمان ملل متحد‬ ‫بیای��د و با وزیر امور خارج��ه گفت‌وگو کند‪ .‬به گزارش‬ ‫ایرنا‪ ،‬ظریف در مش��روح این گفت‌وگو که یکش��نبه از‬ ‫این ش��بکه خبری پخش شد‪ ،‬درباره درگیری نظامی‬ ‫امری��کا با ایران اظهار کرد‪ :‬ترامپ گفته به‌دنبال جنگ‬ ‫نظامی با ایران نیست اما درگیر یک جنگ اقتصادی با‬ ‫ایران است‪ .‬جنگ اقتصادی افتخارآمیز نیست چراکه‬ ‫در جنگ نظامی نیروهای نظامی مورد هدف هس��تند‬ ‫و شهروندان عادی آس��یب جانبی خواهند دید اما در‬ ‫جن��گ اقتصادی این ش��هروندان عادی هس��تند که‬ ‫هدف قرار می‌گیرند‪.‬‬ ‫‹ ‹به فروش نفت‌مان ادامه می‌دهیم‬ ‫وی درباره تحریم فروش نفت ایران هم گفت‪ :‬فروش‬ ‫تولی��دات نفت ما کاهش یافته ام��ا ما راه‌‌حل‌های این‬ ‫مش��کل را خواهی��م یافت و به ف��روش نفت‌مان ادامه‬ ‫خواهی��م داد‪ .‬وزی��ر امور خارجه جمهوری اس�لامی‬ ‫ای��ران به این پرس��ش ک��ه ح��وادث روی داده درباره‬ ‫نفتکش‌ها در خلیج فارس این‌گونه تداعی می‌کند که‬ ‫ایران به‌دنبال تنش است‪ ،‬پاسخ داد‪ :‬ما در خلیج‌فارس‬ ‫هس��تیم؛ ما ‪ ۱۵۰۰‬مایل خط ساحلی در خلیج‌فارس‬ ‫داریم‪ .‬امنیت این منطقه برای ما بس��یار اهمیت دارد و‬ ‫ایران همواره امنیت این منطقه را تامین کرده است‪.‬‬ ‫وی درب��اره محدودی��ت اعمال ش��ده ب��رای وی و‬ ‫کارکنان نمایندگی ایران ه��م گفت‪ :‬محدودیت‌های‬ ‫اعمال ش��ده برای کارکنان ما‪ ،‬نه درباره من که به‌طور‬ ‫معم��ول در همین ‪ 3‬نقطه تردد داش��ته‌ام‪ ،‬یک عمل‬ ‫غیرانسانی اس��ت‪ .‬فرزندان آنها نمی‌توانند به مدرسه‬ ‫بروند‪ .‬این خالف توافقنامه سازمان ملل متحد و کشور‬ ‫میزبان اس��ت‪ .‬مجری برنامه درب��اره اظهارات مایک‬ ‫پمپئو‪ ،‬وزیر خارج��ه امریکا درب��اره پذیرش هرگونه‬ ‫درخواست از تلویزیون ایران برای مصاحبه پرسید که‬ ‫ظریف گفت‪ :‬رس��انه‌های ایران تقاضاهای زیادی به او‬ ‫داده‌اند اما او آنها را رد کرده اس��ت؛ برخالف من که به‬ ‫درخواست رسانه‌های امریکایی پاسخ مثبت می‌دهم‪.‬‬ ‫وزیر امور خارجه در پاس��خ به این پرس��ش که ترامپ‬ ‫گفت��ه به‌دنبال تغییر نظ��ام در ایران نیس��ت‪ ،‬آیا باور‬ ‫می‌کنی��د‪ ،‬گفت‪ :‬من ترامپ را باور می‌کنم که به‌دنبال‬ ‫تغییر رژیم نیس��ت اما اطرافیان وی به‌دنبال این هدف‬ ‫هستند‪ .‬توصیه می‌کنم ترامپ به اطرافیانش نگاه کند‪.‬‬ ‫این اظهارات آنها ثبت شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹پی�روزی در براب�ر سیاس�ت‌های‬ ‫توسعه‌طلبانه‬ ‫همچنی��ن به گ��زارش ایس��نا‪ ،‬وزیر ام��ور خارجه‬ ‫کشورمان بامداد دوش��نبه هنگام ورود به نیکاراگوئه‬ ‫که مورد اس��تقبال همتای خود در این کشور امریکای‬ ‫التین قرار گرفت در جمع خبرنگاران در تشریح اهداف‬ ‫سفر خود گفت‪ :‬خوشحال هستم که به نیکاراگوئه سفر‬ ‫کرده‌ام و در ابتدا فرارسیدن چهلمین سالگرد پیروزی‬ ‫انقالب نیکاراگوئه را به مردم و دولت این کشور تبریک‬ ‫می‌گوی��م‪ .‬ظریف اظهار کرد‪ :‬در س��فر ب��ه نیکاراگوئه‬ ‫و دی��دار با مقامات این کش��ور درب��اره همکاری‌های‬ ‫گس��ترده دو کش��ور از موض��وع کش��اورزی گرفته تا‬ ‫فناوری‌های پیشرفته‪ ،‬گفت‌وگو و رایزنی می‌کنیم‪.‬‬ ‫اعطای ‪ ۱۰‬میلیون دالر ارز نیمایی به کارخانه چوب و کاغذ مازندران‬ ‫در نشس��تی با حضور معاون اول رئیس‌جمهوری مقرر شد بانک‬ ‫مرکزی ب��ا اولویت‪ ۱۰ ،‬میلیون دالر ارز م��ورد نیاز کارخانه چوب‬ ‫و کاغ��ذ مازندران را با ن��رخ نیمایی تامین کند تا براس��اس تعهد‬ ‫مدی��ران کارخان��ه‪ ،‬ظرفیت تولید ای��ن کارخانه تا ی��ک ماه آینده‬ ‫به‌ط��ور کامل فعال ش��ود‪ .‬به گ��زارش پایگاه اطالع‌رس��انی معاون‬ ‫اول رئیس جمهوری‪ ،‬اس��حاق جهانگیری در جلسه بررسی مسائل‬ ‫و مش��کالت کارخانه صنای��ع چوب و کاغذ مازن��دران‪ ،‬با تاکید بر‬ ‫اینک��ه رون��د تامین ارز و س��رمایه در گ��ردش ای��ن کارخانه باید‬ ‫تس��ریع ش��ود‪ ،‬از بانک مرکزی‪ ،‬وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‪،‬‬ ‫وزارت جهاد کش��اورزی و اس��تانداری مازندران خواست با جدیت‬ ‫برای حل مس��ائل این کارخانه وقت بگذارند ت��ا در یک ماه آینده‬ ‫ش��اهد فعال ش��دن ظرفیت کامل این واحد تولیدی و تامین کاغذ‬ ‫مورد نیاز مطبوعات کش��ور باش��یم‪ .‬وی با اش��اره به گزارش وزیر‬ ‫فرهنگ و ارش��اد اسالمی درباره آخرین وضعیت تامین کاغذ مورد‬ ‫دستور تشکیل وزارت بازرگانی پیگیری می‌شود‬ ‫مع��اون پارلمان��ی رئیس‌جمه��وری گف��ت‪:‬‬ ‫تش��کیل وزارت بازرگانی در اولویت کاری دولت‬ ‫و رئیس‌جمه��وری قرار دارد‪ .‬ب��ه گزارش روابط‬ ‫عمومی معاونت امور مجلس ریاس��ت جمهوری‪،‬‬ ‫حس��ینعلی امیری در نشست شورای معاونان و‬ ‫مدی��ران کل امور مجلس وزارتخانه‌ها و نهاد‌های‬ ‫گوناگ��ون که به میزبان��ی وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت در حاش��یه نمایش��گاه فرصت‌ه��ای‬ ‫س��اخت داخ��ل و رون��ق تولی��د برگزار ش��د‪ ،‬با‬ ‫اش��اره به تش��کیل وزارت بازرگانی‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫تش��کیل وزارت بازرگانی در اولویت کاری دولت‬ ‫و رئیس‌جمه��وری ق��رار دارد‪ .‬وی افزود‪ :‬پیش از‬ ‫این تش��کیل این وزارت با ارائه طرحی ازس��وی‬ ‫نماین��دگان در کمیس��یون اجتماع��ی مطرح و‬ ‫تصویب ش��د‪ .‬معاون پارلمانی رئیس‌جمهوری با‬ ‫اش��اره به اینکه انسجام در بخش بازرگانی وجود‬ ‫ندارد‪ ،‬توضیح داد‪ :‬بخش بازرگانی به‌طور پراکنده‬ ‫ازس��وی سازمان‌‌های گوناگون پیگیری می‌شود؛‬ ‫از همین رو نظام توزیع با مشکالت زیادی روبه‌رو‬ ‫شده است‪ .‬امیری ادامه داد‪ :‬من با رضا رحمانی‪،‬‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت صحبت کردم‪ .‬وی‬ ‫مخالف تش��کیل وزارت بازرگانی نیست و دستور‬ ‫رئیس‌جمهوری برای تش��کیل این وزارت به جد‬ ‫پیگیری می‌ش��ود؛ گرچه تعدادی از نمایندگان‬ ‫مجل��س‪ ،‬به‌دالیل کارشناس��ی و برخی به دالیل‬ ‫سیاسی مخالف این طرح هستند‪.‬‬ ‫عکس روز‬ ‫نیاز مطبوع��ات‪ ،‬تامین کاغذ را از مهم‌تری��ن نیازهای مطبوعات و‬ ‫نش��ریه‌های کشور برشمرد و با تاکید بر حمایت دولت از مطبوعات‬ ‫کشور‪ ،‬خواستار حل مسائل کارخانه صنایع چوب و کاغذ مازندران‬ ‫شد‪ .‬معاون اول رئیس‌جمهوری همچنین از وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت خواست برای حل مشکل تامین سرمایه در گردش کارخانه‬ ‫صنای��ع چوب و کاغذ مازندران‪ ،‬این موضوع را در دس��تور کار قرار‬ ‫دهد و تصمیم‌های الزم را در این زمینه اتخاذ کند‪.‬‬ ‫تضمین ‪ ۵۰‬درصد سود تسهیالت در مناطق مرزی ازسوی دولت‬ ‫وزیر کش��ور در نشس��ت فصلی توس��عه شرق و غرب‬ ‫گف��ت‪ :‬براس��اس مصوبات پیش��ین‪ ،‬دول��ت ‪۵۰‬درصد‬ ‫س��ود تس��هیالت برای کس��انی که در مناط��ق مرزی‬ ‫س��رمایه‌گذاری می‌کنند را تضمین ک��رده و همچنین‬ ‫‪ ۱۰۰‬درص��د ای��ن س��رمایه‌گذاری را دولت به‌واس��طه‬ ‫بیمه‌ه��ا تضمین می‌کند‪ .‬ب��ه گزارش ایلن��ا‪ ،‬عبدالرضا‬ ‫رحمانی‌فضلی در پایان نشست توسعه شرق و غرب که با‬ ‫حضور اس��تانداران استان‌های مرزی‪ ،‬رئیس کمیسیون‬ ‫امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی و‬ ‫مقامات مرزبانی کش��ور برگزار شد‪ ،‬در جمع خبرنگاران‬ ‫گفت‪ :‬نشست توسعه ش��رق و غرب مصوبه شورای‌عالی‬ ‫امنیت ملی است؛ مبتنی بر اینکه ما باید تمامی فعالیت‌ها‬ ‫و اقدام‌ها در مناطق مرزی اعم از اقدام‌های زیرساختی‪،‬‬ ‫عمرانی‪ ،‬توسعه‌ای‪ ،‬سرمایه‌گذاری‪ ،‬تولیدی و فرهنگی‪-‬‬ ‫اجتماع��ی را به‌گونه‌ای پیش ببریم ک��ه تضمین‌کننده‬ ‫امنی��ت در این مناطق باش��د‪ .‬وی ادام��ه داد‪ :‬موضوع و‬ ‫محور اصلی امنیت در این مناطق مردم هس��تند و تولید‬ ‫و اش��تغالی که به آنها ارائه می‌شود‪ .‬وی افزود‪ :‬ما در این‬ ‫جلسه که به‌طور تقریبی هر فصل یک بار برگزار می‌شود‬ ‫مجموع��ه‌ای از طرح‌ها‪ ،‬پروژه‌ها و پیش��نهادها را مطرح‬ ‫و پ��س از تایید رئیس‌جمهوری محت��رم اجرا می‌کنیم‪.‬‬ ‫وزیر کش��ور گفت‪ :‬در این جلس��ه نیز مقرر شد براساس‬ ‫مصوبات پیشین ‪ ۵۰‬درصد سود تسهیالت برای کسانی‬ ‫ک��ه در مناطق مرزی س��رمایه‌گذاری می‌کنند را دولت‬ ‫تضمین کند و همچنین ‪ ۱۰۰‬درصد این سرمایه‌گذاری‬ ‫را به‌واسطه بیمه‌ها تضمین‌کند‪.‬‬ ‫ویژه تر از خبر‬ ‫انتصاب رئیسان بنیاد مستضعفان‬ ‫و کمیته امداد امام خمینی(ره)‬ ‫عکس‪:‬؟؟؟؟؟‬ ‫عکس‪:‬‬ ‫مهر‬ ‫حضرت آیت‌اهلل خامنه‌ای‪ ،‬رهبر معظم انقالب اس�لامی در احکام جداگانه‌ای مهندس پرویز فتاح را به ریاس��ت‬ ‫بنیاد مس��تضعفان و آقای مرتضی بختیاری را به ریاست کمیته امداد امام خمینی (ره) منصوب کردند‪ .‬به گزارش‬ ‫پایگاه اطالع‌رس��انی دفتر مقام معظم رهبری‪ ،‬متن احکام رهبر معظم انقالب اس�لامی به این شرح است‪« :‬جناب‬ ‫آقای مهندس پرویز فتاح دام توفیقه با پایان گرفتن دور ‌ه مس��ئولیت جناب آقای مهندس س��عیدی‌کیا در بنیاد‬ ‫مستضعفان و با تقدیر و تشکر فراوان از مدیریت پرتالش و مبتکران ‌ه ایشان‪ ،‬جنابعالی را برای مدت ‪ 5‬سال به ریاست‬ ‫آن بنیاد و آقای س��عیدی‌کیا را به ریاس��ت هیات امنای آن منصوب می‌کنم‪ .‬اهم توصی ‪‎‬ه‌های اینجانب اوال اهتمام‬ ‫جامع مناطق محروم و‬ ‫به توانمندس��ازی تهیدس��تان و مصروف کردن این امانت ملی در جهت آبادانی و پیشرفت ِ‬ ‫ثانیا رعایت دقیق بندهای اقتصاد مقاومتی و ثالثا بکارگیری نیروهای جوان و متخصص و انقالبی و جریان‌س��ازی‬ ‫فعالیت جهادی در هم ‌ه بخش‌های این بنیاد اس��ت‪ .‬توفیقات ش��ما را از خداوند متعال مسألت می‌کنم‪« ».‬جناب‬ ‫آقای سیدمرتضی بختیاری دام توفیقه اکنون که جناب آقای مهندس فتاح به مسئولیت دیگری منصوب شده‌اند‪،‬‬ ‫به پیشنهاد هیات امنای محترم و با آگاهی از صالحیت‌های دینی و اخالقی و مدیریتی جنابعالی‪ ،‬شما را به ریاست‬ ‫کمیته امداد امام خمینی منصوب می‌کنم‪ .‬توجه به محورهای مذکور در حکم مدیریت آقای فتاح‪ ،‬توصیه حتمی‬ ‫اینجانب است‪ .‬تاکید می‌شود که دو محور توانمندسازی و ایجاد درآمد باثبات برای خانواده‌های تهیدست و رعایت‬ ‫کرامت و حرمت کمک‌ش��وندگان را در صدر اقدامات خویش قرار دهید‪ .‬بهره‌گرفتن از همکاری نیروهای جوان و‬ ‫مؤمن و انقالبی توصی ‌ه مؤکد دیگر اینجانب است‪».‬‬ ‫ایرنا‪ -‬آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز دوش��نبه‬ ‫خبر از درگذشت یوکیا آمانو مدیر کل این نهاد نظارتی‬ ‫س��ازمان ملل داد‪ .‬تارنمای آژانس با انتش��ار اطالعیه‬ ‫دبیرخان��ه این نهاد اعالم کرد یوکیا آمانو درگذش��ت‬ ‫و پرچم آژانس به حالت نیمه‌افراش��ته درخواهد آمد‪.‬‬ ‫کرنل فیروتا‪ ،‬دیپلم��ات رومانیایی و هماهنگ‌کننده‬ ‫ارشد سیاست‌گذاری آژانس پیش‌تر به‌عنوان جانشین‬ ‫موق��ت یوکیا آمانو معرفی ش��ده و قرار بود بخش��ی از‬ ‫مس��ئولیت‌های مدیرکل به وی واگذار ش��ود‪ .‬منابع‬ ‫دیپلماتیک در سازمان ملل متحد همچنین از رافائل‬ ‫گروس��ی عضو آرژانتینی آژانس به‌عنوان دیگر نامزد‬ ‫احتمالی جانشینی یوکیا آمانو نام برده‌اند‪.‬‬ ‫ایرنا‪ -‬رابرت اشلی‪ ،‬رئیس آژانس اطالعات دفاعی‬ ‫امریکا در واکنش به توقیف نفتکش انگلیسی در تنگه‬ ‫هرمز اعالم کرد ای��ران خواهان آغاز جنگ با امریکا یا‬ ‫متحدان این کشور نیست‪.‬‬ ‫مه�ر‪ -‬میخائی��ل اولیان��وف‪ ،‬نماینده روس��یه در‬ ‫س��ازمان‌های بین‌الملل��ی در وین با اش��اره به اصرار‬ ‫مقام‌ه��ای امریکای��ی برای منع غنی‌س��ازی اورانیوم‬ ‫ازس��وی ای��ران‪ ،‬گف��ت‪ :‬غنی‌س��ازی اورانی��وم حق‬ ‫انکارناپذیر همه اعضای پیمان ان‌پی‌تی است‪.‬‬ ‫ایس�نا‪ -‬دفتر جرم��ی هانت‪ ،‬وزیر ام��ور خارجه‬ ‫انگلیس اعالم کرد وی روز گذشته با هایکو ماس‪ ،‬وزیر‬ ‫امور خارجه آلمان و ژان ایو لودریان‪ ،‬وزیر امور خارجه‬ ‫فرانس��ه درباره توقیف نفتکش انگلیسی ازسوی ایران‬ ‫رایزنی کرده اس��ت‪ .‬همچنین این دفت��ر در بیانیه‌ای‬ ‫اع�لام کرد‪ :‬ه��ر دو وزیر با وزیر ام��ور خارجه [جرمی‬ ‫هان��ت] موافق بودند که تردد امن کش��تی‌ها در تنگه‬ ‫هرمز‪ ،‬ضمن خودداری از هرگونه گسترش تنش‪ ،‬یک‬ ‫اولویت مهم برای کشورهای اروپایی است‪.‬‬ ‫ایلنا‪ -‬س��رگئی ریابک��وف‪ ،‬مع��اون وزیر خارجه‬ ‫روس��یه گفت‪ :‬اس��تدالل ایران درباره نفتکش «استنا‬ ‫ایمپ��رو» قانع‌کننده‌ت��ر از اس��تدالل‌های مقام‌های‬ ‫جبل‌الط��ارق و بریتانی��ا هنگام توقی��ف یک نفتکش‬ ‫ایرانی در تنگه جبل‌الطارق بود‪.‬‬ ‫مهر‪ -‬نشس��ت اضط��راری لندن درب��اره نفتکش‬ ‫توقیف‌ش��ده انگلیس ازس��وی ایران‪ ،‬برگزار شد‪ .‬این‬ ‫سومین نشست اضطراری بود که لندن پس از توقیف‬ ‫ای��ن نفتکش در روز جمعه ازس��وی ایران برگزار کرد‪.‬‬ ‫نخستین نشست در این باره به ریاست ترزا می‌برگزار‬ ‫ش��ده بود‪ .‬انگلیس از تمامی کشتی‌هایش خواسته تا‬ ‫اطالع بعدی از تنگه هرمز عبور نکنند‪.‬‬ ‫ایسنا‪ -‬عادل الجبیر‪ ،‬وزیر مشاور عربستان در امور‬ ‫خارجه در واکنش به توقیف نفتکش انگلیسی ازسوی‬ ‫ایران در صفحه توییتر خود نوش��ت‪ :‬هرگونه آس��یب‬ ‫رس��اندن به آزادی کشتیرانی بین‌المللی نقض قوانین‬ ‫بین‌المللی به‌شمار می‌رود‪ .‬وی مدعی شد‪ :‬ایران بداند‬ ‫ک��ه رفتار آنها و نقض قوانین بین‌المللی از جمله هدف‬ ‫قرار دادن کش��تی‌های غیرنظام��ی و توقیف نفتکش‬ ‫انگلیس در خلیج (فارس) را نمی‌پذیریم‪.‬‬ ‫اداره کل اطالع‌رس�انی وزارت ام�ور خارجه‪ -‬وزیر‬ ‫امور خارجه در حساب کاربری خود در توییتر نوشت‪:‬‬ ‫جان بولتون می‌خواهد انگلیس را به باتالق بکش��اند؛‬ ‫خردورزی و دوراندیش��ی می‌تواند چنین توطئه‌هایی‬ ‫را خنثی کند‪ .‬محمدجواد ظریف در این توییت افزود‪:‬‬ ‫اش��تباه نکنید! جان بولتون که در فریب ترامپ برای‬ ‫ورود ب��ه «جنگ قرن» ناکام مانده و نگران فروپاش��ی‬ ‫«تیم ب»‌اس��ت‪ ،‬در حال ریختن زهر خود به انگلیس‬ ‫است؛ به این امید که این کشور را به باتالق بکشاند‪.‬‬ ‫ایس�نا‪ -‬اداره کشتیرانی پاناما با انتشار یک بیانیه‬ ‫اس��تفاده کش��تی‌ها از پرچم این کش��ور برای اعمال‬ ‫غیرقانونی را که موجب تهدید جان انسان‌ها می‌شود‪،‬‬ ‫محک��وم و تایید ک��رد نفتکش «ریاح» ک��ه به‌تازگی‬ ‫ازس��وی ای��ران در تنگه هرم��ز توقیف ش��ده بود‪ ،‬در‬ ‫حال حمل س��وخت قاچاق بوده اس��ت‪ .‬همچنین در‬ ‫این بیانیه آمده اس��ت‪ :‬آنهایی ک��ه قوانین‪ ،‬معاهدات‬ ‫و توافق‌ه��ای بین‌المللی را به‌وض��وح نقض می‌کنند‪،‬‬ ‫تحریم می‌شوند و احتمال لغو ثبت آنها وجود دارد‪.‬‬ ‫ایلن�ا‪ -‬وزارت خارج��ه قط��ر در بیانی��ه‌ای اعالم‬ ‫کرد‪ :‬دولت قطر با هوش��یاری تح��والت تازه در تنگه‬ ‫هرمز و اتفاق‌هایی که پیش از این خطوط کش��تیرانی‬ ‫منطقه‌ای و بین‌الملل��ی را تهدید کرد‪ ،‬دنبال می‌کند‬ ‫و بر ض��رورت پایان دادن به ای��ن اتفاق‌ها تاکید دارد‪.‬‬ ‫وزارت خارج��ه قط��ر اعالم ک��رد این کش��ور نگران‬ ‫اتفاق‌های تازه و خواهان خویش��تنداری همه طرف‌ها‬ ‫و حل مسائل با اس��تفاده از راه‌حل‌های مسالمت‌آمیز‬ ‫است‪.‬‬ ‫ایرن�ا‪ -‬لئونید ایواش��ف‪ ،‬رئیس مرک��ز مطالعات‬ ‫ژئوپلتیک روسیه گفت‪ :‬اقدام‌های امریکا و انگلیس در‬ ‫خلیج‌فارس و افزایش حضور نظامی این کشورها ثبات‬ ‫و امنیت منطقه را به خطر انداخته است‪.‬‬ ‫ایرن�ا‪ -‬کمیس��یون مرک��زی انتخاب��ات اوکراین‬ ‫اعالم کرد با ش��مارش ‪ ۳۰.۹‬درصد آرای اخذ ش��ده از‬ ‫صندوق‌ه��ای رای‌گیری‪ ،‬حزب خادم ملت به رهبری‬ ‫والدیمیر زلنسکی (رئیس‌جمهوری اوکراین) ‪۴۲.۱۵‬‬ ‫درصد آرا را به‌دست آورد‪.‬‬ ‫ایلن�ا‪ -‬اعضای جنبش عدم تعه��د در دومین روز‬ ‫نشس��ت خود در کاراکاس از امریکا خواس��تند فوری‬ ‫تحریم‌های مال��ی و اقتصادی علیه ونزوئال را لغو کند‪.‬‬ ‫ش��رکت‌کنندگان در ای��ن جنبش تاکی��د کردند که‬ ‫فقط ونزوئ�لا می‌تواند درباره سرنوش��ت آینده خود‬ ‫تصمیم‌گیری کند و براس��اس منش��ور سازمان ملل‬ ‫هیچ کشوری نمی‌تواند در امور این کشور مداخله کند‪.‬‬ ‫روی خط سیاست‬ ‫جایگاه بخش‬ ‫خصوصی در‬ ‫اقتصاد بدون نفت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬
‫سه‌شنبه‬ ‫اول مرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 20‬ذی‌القعده ‪1440‬‬ ‫‪ 23‬ژوئیه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1335‬‬ ‫پیاپی ‪2653‬‬ ‫رونق تولید قطعات‬ ‫در انتظار تامین نقدینگی‬ ‫گزارش‌های آماری‬ ‫مسکن‪ ،‬تاریخ گذشته‬ ‫است؟‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫از اداره کشور بدون تصویب الیحه بودجه ساالنه گزارش می‌دهد‬ ‫عبداهلل رضیان‪ /‬عضو هیات‌رئیسه‬ ‫کمیسیون صنایع و معادن مجلس‬ ‫امیر مهرزاد‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫ش��رایط امسال با سال‌های گذشته تفاوت کرده و مردم نیز در این‬ ‫زمینه باید تا حدی به دولت اعتماد کنند‪ .‬نتیجه بی‌اعتمادی به دولت‬ ‫کوچک ش��دن کیک اقتصادی کش��ور و وخیم‌تر شدن شرایط کنونی‬ ‫است‬ ‫مدیرعام��ل صن��دوق کارآفرین��ی امید کش��ور از تخصیص ‪ ۲‬هزار میلی��ارد تومان‬ ‫تسهیالت اشتغال روستایی از سوی این صندوق در سال جاری خبر داد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایس��نا‪ ،‬اصغر ن��وراهلل‌زاده‪ ،‬یکشنب��ه‌‌‪ ۳۰‬تیر در حاشی��ه بهره‌برداری از‬ ‫طرح‌های صندوق کارآفرینی امید در رفسنجان اظهار کرد‪ :‬هدف از سفر به رفسنجان‬ ‫گشایش طرح‌های این صندوق و پایش طرح‌های موردنظر است‪.‬‬ ‫تخصیص ‪ ۲۰۰۰‬میلیارد تومان برای اشتغال روستایی‬ ‫وی ب��ا بیان اینک��ه طرح‌های مورد حمایت م��ا به ظرفیت توسع��ه اشتغال کمک‬ ‫می‌کن��د‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬اولویت ما توسعه مناطق روستایی است و امس��ال با هماهنگی‬ ‫ب��ا وزارت ورزش و جوانان در‌صدد هس��تیم جوانان را بیشتر مورد حمایت قرار دهیم‪.‬‬ ‫حمایت از طرح‌هایی که سرمایه‌گذاری کم و اشتغال باالیی داشته باشند از اهداف ما‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫حمید حاج‌اسماعیلی‬ ‫سید عبدالوهاب سهل‌آبادی‬ ‫مدیرعام��ل صندوق کارآفرینی امید کشور خاطرنش��ان کرد‪ :‬برای استان کرمان در‬ ‫سال جاری ‪ ۱۱۰‬میلیارد تومان برای مشاغل روستایی در‌نظر گرفته شده است‪.‬‬ ‫ن��وراهلل‌زاده عنوان کرد‪ :‬سال گذشته یک هزار میلیارد تومان برای مشاغل روستایی‬ ‫در ک��ل کشور اختصاص یافت که امس��ال این مبلغ ب��ه ‪ ۲‬برابر افزایش یافته و ‪۲‬هزار‬ ‫میلیارد تومان برای اشتغال روستایی تسهیالت در‌نظر گرفته شده است‪.‬‬ ‫چه کسانی حق بیمه بیکاری را می‌پردازند؟‬ ‫ی��ک کارشناس اقتصاد از دول��ت خواست که اعتبار‬ ‫جداگان��ه‌ای برای تقویت مناب��ع صندوق بیمه بیکاری‬ ‫پیش‌بینی کند‪ .‬وی گفت‪ :‬در صورتی که صندوق بیمه‬ ‫بیکاری ت��وان پرداخت حق بیمه بیکاری به افراد بیکار‬ ‫ش��ده را نداشته باش��د نباید ‪ ۳‬درصد ح��ق بیمه‌های‬ ‫بیکاری را از حقوق و دریافتی آنها کسر کند‪.‬‬ ‫حمید نجف به ایس��نا گفت‪ :‬یک��ی از راه‌های تقویت‬ ‫صن��دوق بیمه بیک��اری این است که دول��ت به شکل‬ ‫جداگان��ه اعتبار ویژه‌ای را ب��رای این منظور اختصاص‬ ‫دهد یا در بودجه‌های ساالنه ردیف خاصی را پیش‌بینی‬ ‫کند ت��ا در مواقعی که کارگ��ران ناخواسته از کار بیکار‬ ‫شدند و در شرایط سخت زندگی قرار گرفتند‪ ،‬بتوانند از‬ ‫این کمک بهره‌مند شوند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه منابع صندوق بیمه بیکاری از محل‬ ‫‪ ۳‬درصد ح��ق بیمه‌های بیکاری اس��ت که به صندوق‬ ‫تامین‌اجتماعی واریز می‌ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬پیش از آنکه به‬ ‫منابع بیمه بیکاری فکر کنیم باید بدانیم که چه کسانی‬ ‫‪ ۳‬درص��د حق بیمه بیک��اری را واریز می‌کنند‪ .‬طبیعی‬ ‫است‌‌تعداد کس��انی که این ‪ ۳‬درص��د را از حقوق خود‬ ‫می‌پردازند بیشتر از ‪ ۲۶۰‬هزار نفری است که در آمارها‬ ‫اعالم می‌شود‪.‬‬ ‫ای��ن کارشن��اس اقتصاد ادامه داد‪ :‬ح��دود ‪ ۳۰‬تا ‪۴۰‬‬ ‫میلیون نفر از جمعیت کشور به صندوق تامین‌اجتماعی‬ ‫وابس��ته‌اند و حق بیمه‌های بازنشستگی یا درمان خود‬ ‫را ب��ه این صن��دوق واریز می‌کنند ام��ا متاسفانه منابع‬ ‫به شک��ل درست در این سازمان توزی��ع نمی‌شود و به‬ ‫دلی��ل اینکه هزینه‌های ج��اری این سازمان باال است و‬ ‫گ��اه حقوق‌های نجومی و کالن در حال پرداخت است‪،‬‬ ‫دول��ت مجبور است از برخی خدمات مثل بیمه بیکاری‬ ‫ی��ا خدمات درمانی بزند‪ .‬نجف گف��ت‪ :‬بر اساس برآورد‬ ‫انجام‌شده میانگین حقوق و دستمزد کارکنان شرکت‬ ‫نف��ت حدود ‪ ۱۸‬میلیون تومان است و سازمان مدیریت‬ ‫و برنامه‌ریزی کشور به عنوان متولی اصلی نظام حقوق‬ ‫و دستمزد نتوانسته در این زمینه به‌درستی عمل کند‪.‬‬ ‫از این رو‌‪ ،‬امروز شاهد هس��تیم ک��ه بخش‌هایی از نظام‬ ‫به سفره مناب��ع دسترسی بیشتری دارند و بخش‌هایی‬ ‫مثل آم��وزش و پرورش به نس��بت دسترسی به منابع‬ ‫مشکالت اساس��ی دارند و حقوق معلمان که مثل همه‬ ‫کشوره��ا باید باالتری��ن حقوق در مملک��ت باشد‪ ،‬در‬ ‫پایین‌ترین سطح قرار دارد‪.‬‬ ‫وی تصری��ح ک��رد‪ :‬وقت��ی هزینه‌ه��ای ج��اری به‬ ‫ن ب��اال باشد و بهداشت مالی در نظام‬ ‫شکل‌های گوناگو ‌‬ ‫جاری رعایت نشود و آن شرکت‌های زیرمجموعه شستا‬ ‫که قرار بود باری از روی دوش صندوق بازنشس��تگی و‬ ‫تامین‌اجتماع��ی بردارند خودشان بار اضافه می‌شوند و‬ ‫ب��ه لحاظ پرداختی در صندوق ک��م می‌آوریم‪ ،‬طبیعی‬ ‫اس��ت مجبور شویم از امتیازات حق بیمه‌های دریافتی‬ ‫‌های کالن تامین‌اجتماعی دیگر‬ ‫ک��م کنیم و با پرداخت ‌‌‬ ‫نوبت به حق بیمه‌ها نرسد‪.‬‬ ‫وی فلس��فه تشکیل بیمه تکمیل��ی را ناتوانی تامین‬ ‫اجتماعی در خدمات‌دهی درمانی مطلوب عنوان کرد و‬ ‫گفت‪ :‬امروز می‌بینیم که ‪ ۹۵‬درصد پول دارو و خدمات‬ ‫درمانی را باید خودمان بدهیم در حالی که سال به سال‬ ‫ب��ه هزینه دریافت بیمه اضافه می‌ش��ود اما از آن طرف‬ ‫تامین‌اجتماعی مبلغ ناچیزی بابت بیمه‌ها می‌پردازد‪.‬‬ ‫ای��ن کارشناس اقتصا ‌د بهتری��ن راه تقویت صندوق‬ ‫بیم��ه بیکاری را بهداشت مالی عن��وان کرد و گفت‪ :‬در‬ ‫ص��ورت رعایت بهداش��ت مالی ضم��ن صرفه‌جویی و‬ ‫کاه��ش هزینه‌های ج��اری و اصالح فس��اد ساختاری‬ ‫تو‌پاش‌ه��ا و ماندگاری‬ ‫و اداری‪ ،‬موج��ب کاهش ریخ ‌‬ ‫درآمدها در صندوق تامین‌اجتماعی و به دنبال آن بیمه‬ ‫بیکاری می‌شویم‪.‬‬ ‫دول��ت در شرایط��ی برای بهب��ود وضعیت‬ ‫بو‌کار در کشور‬ ‫بنگاه‌ه��ای تولی��دی و کس�� ‌‬ ‫به سیاست تس��هیالت بانک��ی روی‌آورده که‬ ‫می‌داند تس��هیالت به بنگاه‌ه��ای صنعتی به‬ ‫طور کلی ُمس��کنی زودگ��ذر است و در ادامه‬ ‫فعالیت‌ها‪ ،‬عوارض قابل‌توجهی دارد‪.‬‬ ‫ب��ا این ح��ال‪ ،‬شرایط اقتص��ادی کشور به‬ ‫گونه‌ای است که دول��ت اکنون ابزار متنوعی‬ ‫برای حمایت از واحدهای صنعتی ندارد‪.‬‬ ‫پس از مشکالت��ی که در فروش و بازگشت‬ ‫درآمده��ای نفت��ی ب��ه کش��ور ایج��اد ش��د‬ ‫صنعتگ��ران و کارخانه‌ها ت��وان خود را تا حد‬ ‫زیادی از دست دادند‪.‬‬ ‫امرو ‌ز نی��ز آنها بیش از ه��ر سیاستی نیاز‬ ‫ب��ه تزریق سرمایه دارند اما دولت تنها از ابزار‬ ‫تس��هیالت بهره می‌گیرد‪ .‬در این زمینه بازار‬ ‫سرمای��ه می‌تواند نق��ش قابل‌توجهی داشته‬ ‫باش��د‪ .‬دول��ت هم ب��رای اینکه از اب��زار بازار‬ ‫سرمایه استفاده کن��د برنامه‌ریزی‌هایی کرده‬ ‫ام��ا به نظ��ر می‌رس��د بازدهی برنام��ه دولت‬ ‫دیرتر از میزان نی��از صنایع به تزریق سرمایه‬ ‫است‪.‬‬ ‫در ای��ن زمین��ه باید شیوه‌های��ی د ‌ر پیش‬ ‫گرفته شود که سرعت استفاده از بازار سرمایه‬ ‫برای تزریق و تامین مالی نیاز صنایع افزایش‬ ‫یابد‪ .‬در صورتی که دولت بتواند با بهره‌گیری‬ ‫از ظرفیت‌ه��ای بازار سرمای��ه و صندوق‌های‬ ‫سرمایه‌گ��ذاری فعالی��ت بنگاه‌ه��ای تولیدی‬ ‫را تضمی��ن کند‪ ،‬می‌توانیم ب��ه بهبود شریط‬ ‫اقتصادی کشور نیز امیدوار باشیم‪.‬‬ ‫بانک‌ها در سال‌های گذشته نشان دادند که‬ ‫در بهترین حالت می‌توانند برخی از متغیرهای‬ ‫آسیب‌زننده به بخش تولید را ثابت نگه‌دارند‪.‬‬ ‫این در حالی است که بنگاه‌های تولیدی امروز‬ ‫بیش از هر زمانی نیاز به توسعه و رشد دارند و‬ ‫این موضوع فراتر از ابزار بانکی است‪.‬‬ ‫تا پایان سال ‪ ۲۷۰‬هزار‬ ‫شغل در بخش صنعت و‬ ‫معدن ایجاد می‌شود‬ ‫سخنگ��وی فراکس��یون تولی��د و اشتغ��ال‬ ‫مجلس شورای اسالم��ی از برنامه‌ریزی برای‬ ‫اشتغ��ال ‪ ۲۷۰‬ه��زار نفر در بخ��ش صنعت و‬ ‫معدن کشور تا پایان سال ‪ ۹۸‬خبر داد‪.‬‬ ‫غالمعل��ی جعف��رزاد ‌ه ایمن‌آبادی‌‌ب��ه ایرنا‬ ‫گفت‪ :‬در بخش صنعت و معدن برای تولید و‬ ‫اشتغال ‪ ۴‬برنامه تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام‪،‬‬ ‫تس��هیالت برنامه بازسازی و نوسازی‪ ،‬تامین‬ ‫سرمایه گ��ردش واحدها و توسعه خوشه‌های‬ ‫صنعت��ی و خدمات کلینیک��ی در دستور کار‬ ‫قرار دارد‪.‬‬ ‫به گفت��ه سخنگ��وی فراکس��یون تولید و‬ ‫اشتغ��ال مجلس ش��ورای اسالم��ی‪ ،‬اشتغال‬ ‫‪ ۱۳۰‬هزار نف��ر از طریق طرح‌های نیمه‌تمام‪،‬‬ ‫ح��دود ‪ ۵۱‬ه��زار و ‪ ۷۰۰‬نف��ر از طری��ق‬ ‫تس��هیالت برنام��ه بازسازی و نوس��ازی‪۸۷ ،‬‬ ‫ه��زار و ‪ ۵۰۰‬نفر از طری��ق تامین سرمایه در‬ ‫گردش واحده��ا‌‪ ،‬همچنین یک ه��زار نفر از‬ ‫طریق توسعه خوشه‌ه��ای صنعتی و خدمات‬ ‫کلینیکی تامین می‌شود و در مجموع اشتغال‬ ‫‪ ۲۷۰‬ه��زار نفر از طریق ای��ن برنامه‌ها تحقق‬ ‫می‌یابد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬مق��رر شده از محل منابع بانکی‬ ‫‪ ۱۰‬هزار میلیارد تومان تس��هیالت ریالی و از‬ ‫محل صندوق توسعه مل��ی ‪ ۱۰‬هزار میلیارد‬ ‫تومان تخصیص یابد‪ ،‬صندوق توسعه ملی این‬ ‫پ��ول را در اختیار بانک‌ها می‌گذارد و بانک‌ها‬ ‫معادل آن به متقاضیان تسهیالت می‌دهند‪.‬‬ ‫عضو کمیسیون برنامه‪ ،‬بودجه و محاسبات‬ ‫مجل��س ش��ورای اسالمی ی��ادآور ش��د‪ :‬در‬ ‫ای��ن زمینه مجموع کل تس��هیالت ‪ ۲۰‬هزار‬ ‫میلیارد تومان‪ ،‬یارانه سود تسهیالت یک‌هزار‬ ‫میلی��ارد تومان و کمک‌ه��ای فنی و اعتباری‬ ‫ح��دود ‪ ۵۰‬میلی��ارد توم��ان پیش‌بینی شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫جعف��رزاده ایمن‌آب��ادی اف��زود‪ :‬در ‪۱۰۰‬‬ ‫روز آغ��از س��ال و در قال��ب برنامه‌ه��ای‬ ‫تولی��د و اشتغ��ال از طریق بخ��ش صنعت و‬ ‫مع��دن ‪ ۳‬ه��زار و ‪ ۶۰۰‬متقاض��ی و ‪ ۴۲‬هزار‬ ‫میلی��ارد توم��ان مبل��غ تقاضا وج��ود داشت‬ ‫ک��ه فقط ‪ ۱۵‬م��ورد بررس��ی و تصویب شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫تا بتوانند به تحلیل یا اصالح آن بپردازند‪ .‬اکنون با توجه‬ ‫به تاخیری ک��ه در تحویل بودجه رخ داده زمان زیادی‬ ‫ب��رای بررسی وجود ندارد و ای��ن موضوع آسیب‌پذیری‬ ‫بودجه ساالنه را افزایش می‌دهد‪.‬‬ ‫سید عبدالوه��اب سهل‌آبادی‪ ،‬رئی��س خانه صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت در زمین��ه تحوی��ل دیرهنگام الیحه‬ ‫بودجه ساالنه به مجلس‪ ،‬به‬ ‫گفت‪ :‬هرچند که بر‬ ‫اساس قانون‪ ،‬دولت باید پیش از زمس��تان سال گذشته‬ ‫الیحه پیشنهادی بودجه را به مجلس تحویل می‌داد اما‬ ‫اتفاق‌هایی که امس��ال افتاده به نوع��ی دولت را مجبور‬ ‫به تاخی��ر کرده است‪ .‬عالوه‌بر این‪ ،‬نباید فراموش کنیم‬ ‫که هی��چ دولتی تاکنون الیحه بودجه ساالنه را به‌موقع‬ ‫تحویل مجلس نداده است‪.‬‬ ‫سهل‌آبادی با اشاره به شرایط اقتصادی سال گذشته‬ ‫توضیح داد‪ :‬زمانی که دولت الیحه بودجه سال ‪ ۹۷‬را به‬ ‫مجلس شورای اسالمی تقدیم می‌کرد مشکالت بزرگی‬ ‫در اقتص��اد کشور ایجاد شد‪ .‬دول��ت تصمیم گرفته بود‬ ‫ن��رخ بنزین را افزایش ده��د و مابه‌التفاوت افزایش نرخ‬ ‫بنزی��ن و حامل‌های انرژی را به عنوان تس��هیالت وارد‬ ‫بخ��ش صنعت کن��د‪ .‬این رقم در بودج��ه سال گذشته‬ ‫حدود ‪ ۱۸‬ه��زار میلیارد تومان بود ک��ه اگر به‌درستی‬ ‫شناسای��ی و پرداخت می‌شد بخشی از مشکالت کنونی‬ ‫در حوزه تولید برطرف شده بود‪ .‬با این حال‪ ،‬ارائه الیحه‬ ‫بودجه باعث شد دولت نتواند این سیاست را اعمال کند‬ ‫و کشور دچار آسیب‌های دیگری شد‪.‬‬ ‫رئی��س خان��ه صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت ب��ا تاکید بر‬ ‫شرای��ط جنگ اقتص��ادی توضی��ح داد‪ :‬عبارت «جنگ‬ ‫اقتصادی» معنایی خاص دارد و باید به تمام جوانب آن‬ ‫اندیشید‪ .‬در شرای��ط جنگ اقتصادی تحویل دیرهنگام‬ ‫الیح��ه پیشنهادی بودجه به مجل��س طبیعی است اما‬ ‫مشکالتی هم وجود دارد‪ .‬متاسفانه برخی از سیاست‌ها‌‬ ‫و شیوه‌نامه‌ه��ای ابالغ��ی که در بدتری��ن اوضاع‪ ،‬تولید‬ ‫تبدیل ب��ه یک��ی از بزرگ‌ترین بحران‌ها ش��د‪ ،‬اعتماد‬ ‫تولیدکننده ب��ه دولت را کاهش داد‪ .‬همچنین در ادامه‬ ‫این مس��یر افزایش تورم تا بیش از ‪ ۵۰‬درصد موضوعی‬ ‫بود که باعث شد برخی از مردم و سرمایه‌داران سرمایه‬ ‫خود را دست دولت و بانک‌ها ندهند‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬این شرایط ادامه یافت تا اینکه دولت‬ ‫تصمیم گرفت در جنگ اقتصادی مطابق با نیازهای این‬ ‫شرایط رفتار کند‪.‬‬ ‫ب��ر این مبنا‪ ،‬دولت باید با م��ردم شفاف حرف بزند و‬ ‫اوضاع کشور را توضیح ده��د‪ .‬امروز کشور در وضعیتی‬ ‫نیست که بتوان مانند سال‌های گذشته که هیچ تنشی‬ ‫وجود نداشت بودجه را ه��م به تصویب رساند‪ .‬طبیعی‬ ‫است که شرایط امسال با سال‌های گذشته تفاوت کرده‬ ‫و م��ردم نیز در این زمینه باید تا حدی به دولت اعتماد‬ ‫کنن��د‪ .‬نتیجه بی‌اعتمادی به دولت کوچک شدن کیک‬ ‫اقتصادی کشور و وخیم‌تر شدن شرایط کنونی است‪ .‬با‬ ‫ای��ن حال‪ ،‬دولت نیز نباید فراموش کند که بی‌اعتمادی‬ ‫نسبی مردم باعث شده تا بحران نقدینگی هنوز برطرف‬ ‫نش��ود‪ .‬بر این اس��اس‪ ،‬برنامه‌ریزی دول��ت برای جذب‬ ‫اعتماد مردم نیز باید دقیق‌تر و کارآتر باشد‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫نیاز صنایع‬ ‫فراتر از توان‬ ‫بانک‌ها‬ ‫چرا دولت هنوز بودجه کشور را تعیین نکرده است؟‬ ‫در حال��ی که م��اه چهارم سال ‪ ۹۸‬ب��ه پایان رسیده‬ ‫دول��ت هنوز برای تصویب بودج��ه ساالنه اقدام رسمی‬ ‫نک��رده است‪ .‬به‌تازگ��ی نیز محمدباق��ر نوبخت خبر از‬ ‫اصالح بودجه با نگرشی دوساله داد؛ خبری که تا‌کنون‬ ‫در اقتصاد ایران مطرح نشده بود‪ .‬رئیس سازمان برنامه‬ ‫و بودجه چندی‌پیش در این زمینه گفت‪ :‬الیحه بودجه‬ ‫س��ال آینده ب��ا نگرش دوسال��ه دوباره تنظی��م شده و‬ ‫به‌زودی به مجلس تقدیم می‌شود‪.‬‬ ‫نوبخت در ادامه خبری ک��ه مطرح شد بحثی درباره‬ ‫جزئیات بودجه امس��ال نک��رد و به ایرنا گف��ت درباره‬ ‫جزئی��ات پ��س از تحوی��ل بودجه به مجل��س شورای‬ ‫اسالمی توضیح خواهد داد‪ .‬بحث تحویل بودجه ساالنه‬ ‫کش��ور در شرایط��ی ت��ا چهارمین ماه س��ال ‪ ۹۸‬طول‬ ‫کشی��د که بر اس��اس قوانین موجود دول��ت باید تا آذر‬ ‫سال گذشته برنامه امس��ال را ب��ه مجلس ارائه می‌کرد‪.‬‬ ‫کارشناس��ان اقتصاد در این زمینه دیدگاه‌های متفاوتی‬ ‫دارن��د؛ برخ��ی از آنها معتقدند دول��ت نباید در یکی از‬ ‫سخت‌ترین سال‌های اقتصادی تدوین و تحویل بودجه‬ ‫را ب��ا این تاخیر انجام می‌داد و عده‌ای هم بر این باورند‬ ‫که دولت راهی جز تاخیر در اعالم برنامه بودجه نداشت‪.‬‬ ‫حمید حاج‌اسماعیلی‪ ،‬کارشناس اقتصاد در این زمینه‬ ‫به‬ ‫گفت‪ :‬متاسفان��ه دولت در ماه‌های گذشته با‬ ‫بحران‌ه��ای ج��دی اقتصادی روبه‌رو ش�� ‌د در حالی‌که‬ ‫بودجه کشور مشخص نشده بود‪ .‬به عبارت دیگر‪ ،‬دولت‬ ‫در ‪ ۴‬م��اه گذشته کشور را با تنخواه اداره کرده که این‬ ‫سیاست آسیب‌هایی را در ادامه به همراه خواهد داشت‪.‬‬ ‫وی با بیان اینک��ه تدوین برنامه بودجه ساالنه کشور‬ ‫عالوه‌بر اینکه باعث می‌ش��ود مردم از برنامه‌های دولت‬ ‫با‌خبر شوند‪ ،‬تا حد قابل‌توجهی تکلیف بخش خصوصی‬ ‫و فعالیت‌ه��ای اقتصادی را نی��ز روشن می‌کند‪ ،‬توضیح‬ ‫داد‪ :‬با این حال‪ ،‬دولت از شفاف کردن شرایط اقتصادی‬ ‫تاکنون کن��ار رفته و با ارائه نک��ردن الیحه پیشنهادی‬ ‫بودجه مشکالتی را در تصمیم‌گیری ایجاد کرده است‪.‬‬ ‫ن اقتصاد‬ ‫ای��ن تحلیلگر امور اقتصادی با اشاره به نوسا ‌‬ ‫کش��ور اف��زود‪ :‬در شرایطی که ن��رخ ارز‪ ،‬شیوه‌نامه‌های‬ ‫گوناگون و هزینه‌های تولید و خدمات پیوسته در کشور‬ ‫تغییر می‌کند و تولیدکننده نمی‌تواند برنامه میان‌مدت‬ ‫داشت��ه باشد‪ ،‬متاسفانه دولت ه��م این فضا را آشفته‌تر‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫اگ��ر الیحه پیشنهادی بودج��ه را به مجلس شورای‬ ‫اسالم��ی در زم��ان مق��رر ارائ��ه می‌ک��رد‪ ،‬بدون‌شک‬ ‫کارشناس��ان و فعاالن اقتصا ‌د نیز زمان مناسبی داشتند‬ ‫‪3‬‬ ‫توجه به ظرفیت‌های‬ ‫بی‌نظیر صنعت سنگ‬
‫‪4‬‬ ‫سه‌شنبه‬ ‫اول مرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 20‬ذی‌القعده ‪1440‬‬ ‫‪ 23‬ژوئیه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1335‬‬ ‫پیاپی ‪2653‬‬ ‫خودرو و قطعه‬ ‫تجارت‬ ‫در گفت‌وگوی‬ ‫خبر‬ ‫ایساکو با گذر‬ ‫از تحریم‌ها اول شد‬ ‫با فعاالن صنعت خودرو و قانون‌گذاران مطرح شد‬ ‫رونق تولید قطعات در انتظار تامین نقدینگی‬ ‫فاطمه امیر احمدی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫ب��ازار خودرو نیازمند تولی��د مدل‌های جدید است تا در‬ ‫زمان ممنوعیت واردات رضایت مش��تریان تامین شود‪ .‬پژو‬ ‫‪ ۳۰۱‬یکی از خودروهایی است که اگر به تولید انبوه برسد‪،‬‬ ‫می‌تواند بخشی از نیاز بازار را پوشش دهد‪ .‬تولید پژو ‪۳۰۱‬‬ ‫ب��ا همتی که برای تعمیق ساخت داخل در صنعت خودرو‬ ‫کش��ور ش��کل گرفته‪ ،‬به‌لحاظ دانش فنی از سوی نهادها‬ ‫و وزارتخانه‌ه��ای گوناگ��ون از جمل��ه وزارت دفاع و علوم‪،‬‬ ‫تحقیق��ات و فناوری تامین ش��ده‪ ،‬ام��ا واحدهای صنعتی‬ ‫تش��نه نقدینگی هستند‪ .‬برای بومی‌سازی قطعات‪ ،‬قالب‌ها‬ ‫باید آماده ش��وند و این منوط ب��ه تزریق منابع مالی است‪.‬‬ ‫سال گذشته ‪۱۱‬هزار میلیارد تومان تسهیالت برای صنعت‬ ‫خودرو مصوب شد که از این مبلغ‪۴ ،‬هزار میلیارد تومان آن‬ ‫پرداخت ش��ده‪ ،‬اما برای باقیمانده تسهیالت هنوز اقدامی‬ ‫انجام نشده است‪.‬‬ ‫‹ ‹آمادگی تولید شاسی بلند‬ ‫رضا هاشمی‬ ‫محمدحسین فرهنگی‬ ‫عبداهلل رضیان‬ ‫رض��ا هاش��می‪ ،‬عض��و انجم��ن قطعه‌سازان کش��ور در‬ ‫گفت‌وگو با‬ ‫گفت‪ :‬فعاالن صنعت قطعه پس از چند‬ ‫ده��ه فعالی��ت‪ ،‬توانایی این را دارند ک��ه بتوانند با طراحی‬ ‫پلتفرم��ی بوم��ی قطعات را تولی��د و تامین و هر چند سال‬ ‫یکبار خودرویی جدید تولید کنند‪.‬‬ ‫او اف��زود‪ :‬قطعه‌س��ازان روی قطع��ات‌«های‌ت��ک» هم‬ ‫می‌توانن��د ب��دون حض��ور و همک��اری خارجی‌ه��ا ورود‬ ‫کنن��د‪ .‬ای��ن همت ملی ب��دون حضور همتای��ان خارجی‬ ‫در نشس��ت‌های اخی��ری که قطعه‌س��ازان و خودروسازان‬ ‫داشتند‪ ،‬کاملا نمود داشت‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬در ص��ورت تامی��ن نقدینگی و پرداخت‬ ‫تس��هیالت‪ ،‬پژو ‪ ۳۰۱‬در کوتاه‌ترین زمان تولید انبوه شده‬ ‫و وارد ب��ازار می‌ش��ود‪ .‬در ادامه این مس��یر هم مدل‌هایی‬ ‫جدیدتر روی همین پلتفرم بومی‌سازی خواهند شد‪.‬‬ ‫عض��و هیات‌مدی��ره انجم��ن سازندگ��ان قطع��ات و‬ ‫مجموعه‌ه��ای خودروی��ی ب��ا بی��ان اینک��ه قطعه‌سازان‬ ‫آمادگی دارند در مس��یر جدید همکار کنند‪ ،‬گفت‪ :‬به این‬ ‫ترتی��ب می‌ت��وان روی تولید خودروهای ش��اسی‌بلند نیز‬ ‫سرمایه‌گذاری کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹تامین نقدینگی و بی‌نیازی کشور به خودرو‬ ‫هاشمی در پاسخ به این پرسش که با توجه به مشکالت‬ ‫مال��ی واحده��ای صنعت��ی‪ ،‬آی��ا قطع��ات از کیفیت الزم‬ ‫برخوردار هستند‪ ،‬گفت‪ :‬این خودرو با کیفیت مطلوب وارد‬ ‫بازار خواهد ش��د زیرا تمام سازندگان متوجه شده‌اند آن را‬ ‫بدون پش��تیبانی خارجی باید تولید کنند؛ بنابراین با تمام‬ ‫ت��وان ت�لاش می‌کنند قطعات با کیفی��ت را تولید کنند و‬ ‫تحویل خودروسازان دهند‪.‬‬ ‫او ادام��ه داد‪ :‬درباره مش��کالت بومی‌سازی قطعات تنها‬ ‫مس��ائل مالی مطرح است و بانک مرکزی متاسفانه در این‬ ‫زمین��ه کمکی به صنعت خودرو نمی‌کند و با مصوبه دولت‬ ‫مبنی بر اینکه ارزی باید در اختیار خودروسازان گذاش��ته‬ ‫ش��ود و آنها به جای مطالبات معوقه در اختیار قطعه‌سازان‬ ‫بگذارن��د‪ ،‬همراهی ن��دارد‪ .‬هم اکنون انجم��ن سازندگان‬ ‫عکس‪ :‬آیدا فریدی‬ ‫ش��رکت خدم��ات پ��س از ف��روش‬ ‫ایران‌خودرو(ایس��اکو) در س��ال «رون��ق تولید»‬ ‫با کس��ب باالتری��ن امتیاز در بین ش��رکت‌های‬ ‫ارائه‌دهن��ده خدمات‪ ،‬برای دهمین سال متوالی‬ ‫مقام نخست این حوزه را از آن خود کرد‪.‬‬ ‫به گزارش ایکوپ��رس‪ ،‬براساس نتایج ارزیابی‬ ‫ش��رکت بازرس��ی کیفیت و استان��دارد ایران از‬ ‫عملک��رد ش��رکت‌های خدمات پ��س از فروش‬ ‫خ��ودرو در س��ال ‪ ۹۷‬ش��رکت ایس��اکو ب��رای‬ ‫دهمین سال متوالی با کس��ب امتیاز ‪ ۸۲.۷۰‬که‬ ‫باالترین امتیاز کسب شده تا کنون در دوره‌های‬ ‫گوناگون ارزیابی بوده‪ ،‬در بین تمامی شرکت‌های‬ ‫خودروس��از از جمله تولیدکننده و عرضه‌کننده‪،‬‬ ‫مقام نخست را به خود اختصاص داد‪.‬‬ ‫سیدرضا حس��ینی‪ ،‬مدیرعامل ایس��اکو گفت‪:‬‬ ‫در این دوره از ارزیابی‌ها ‪ ۴۵‬ش��رکت خودرویی‬ ‫داخلی و خارجی و در مجموع ‪ ۲۰۴۰‬نمایندگی‬ ‫مج��از‪ ،‬مورد بررسی ش��رکت بازرسی کیفیت و‬ ‫استاندارد ایران قرار گرفت و ش��رکت ایس��اکو با‬ ‫برخ��ورداری از حدود ‪ ۸۰۰‬نمایندگی در سراسر‬ ‫کشور توانست در صدر شرکت‌های خدمات پس‬ ‫از فروش کشور قرار گیرد‪.‬‬ ‫وی در این‌باره افزود‪ :‬اﻣﺘﯿﺎز ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺲ‬ ‫از ﻓﺮوش ﺧﻮدروﻫﺎی ﺳﺒﮏ در کل کشور در این‬ ‫دوره‪ ،‬ﻣﻌﺎدل ‪ ۷۱‬بوده و ش��رکت ایساکو با کسب‬ ‫امتیاز ‪ ۸۲.۷۰‬حدود ‪ ۱۲‬امتیاز باالتر از خط معیار‬ ‫و از نظر آیین‌ﻧﺎﻣﻪ ﺍﺟﺮﺍیی ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺍﺯ ﺣﻘﻮﻕ‬ ‫ﻣﺼﺮﻑ‌ﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ در جایگاه «انطباق خیلی زیاد»‬ ‫قرار گرفته است‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل ایس��اکو ادام��ه داد‪ :‬س��ال ‪۹۷‬‬ ‫به‌دلیل مش��کالت ناش��ی از فشار تحریم‌ها یکی‬ ‫از بحرانی‌ترین سال‌های صنعت کش��ور بوده‪،‬اما‬ ‫شرکت ایساکو با هدف قرار دادن افزایش رضایت‬ ‫مش��تریان و تالش چند برابری‪ ،‬توانست در تمام‬ ‫ش��اخص‌های ارزیاب��ی موفق عمل کن��د و این‬ ‫موفقیت حتی در ش��اخص «تامین قطعات» نیز‬ ‫نمود پیدا کرد‪ ،‬به نحوی که امتیاز شرکت ایساکو‬ ‫در این حوزه به عدد ‪ ۹۰‬رسید‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه گفت‪ :‬این رش��د چش��مگیر در‬ ‫حال��ی به‌عنوان دست��اورد اخیر گ��روه صنعتی‬ ‫ایران‌خودرو ثبت ش��د که به‌دلیل سختگیرانه‌تر‬ ‫ش��دن معیارهای پایش و روند نظارت ش��رکت‬ ‫بازرسی نسبت به تمام دوره‌های ارزیابی‪ ،‬افزایش‬ ‫هر ص��دم امتیاز در حوزه‌های مختلفی همچون‬ ‫ارزیاب��ی نمایندگی‌ه��ا‪ ،‬ارزیاب��ی فرآینده��ای‬ ‫پذیرش تا ترخیص‪ ،‬فرآیند تامین قطعات و سایر‬ ‫حوزه‌ه��ا برای تمام بخش‌‌های ش��رکت بس��یار‬ ‫چالش‌برانگیز بود‪.‬‬ ‫حس��ینی همچنی��ن اف��زود‪ :‬وزارت صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تج��ارت‪ ،‬ارتق��ای درج��ه و کیفی��ت‬ ‫نمایندگی‌ه��ا را یک��ی از مبناه��ای ارزیابی قرار‬ ‫داده و اع�لام ک��رده بود در س��ال ‪ ۹۷‬دست‌کم‬ ‫‪۳۵‬درصد نمایندگی‌های ش��رکت‌های خدمات‬ ‫پس از فروش باید به رتبه یک ارتقا یابند؛ بر این‬ ‫اساس شرکت ایساکو به شکلی در شبکه خدمات‬ ‫پ��س از فروش ارتقا ایجاد ک��رد که ‪۵۲‬درصد از‬ ‫نمایندگی‌های این ش��رکت؛ یعنی بیش از ‪۳۵۰‬‬ ‫نمایندگی در سطح کش��ور‪ ،‬درحال‌حاضر دارای‬ ‫رتبه یک ارائه خدمات هستند‪.‬‬ ‫وی ای��ن موفقی��ت را دست��اورد رهنموده��ا‬ ‫و حمایت‌ه��ای هاش��م یک��ه‌زارع‪ ،‬مدیرعام��ل‬ ‫گ��روه صنعت��ی ایران‌خودرو و حاصل کوش��ش‬ ‫نمایندگی‌های مجاز و همکاران ش��رکت ایساکو‬ ‫دانس��ت و گف��ت‪ :‬بهره‌من��دی از فاکتورهای��ی‬ ‫همچون طرح پایش و ارتقای ش��بکه خدمات با‬ ‫بهره‌گی��ری از سامانه هوش تجاری(‪ ،)BI‬اجرای‬ ‫ط��رح عارضه‌یابی از نمایندگی‌ه��ای غیرممتاز‬ ‫با پذیرش ب��اال به‌منظور ارتق��ای ارائه خدمات‪،‬‬ ‫اج��رای ط��رح پیگی��ری مش��تریان(فالوآپ)‪،‬‬ ‫پایش و کاهش م��دت زمان پذیرش تا ترخیص‬ ‫خودرو؛ نظارت‪ ،‬کنت��رل و ترخیص خودروهای‬ ‫متوق��ف در نمایندگی‌ها(بی��ش از ‪ ۳‬روز) و‬ ‫توسع��ه نمایندگی‌های منتخ��ب ارائه خدمات‬ ‫خاص و بهبود سطح دسترسی مش��تریان به این‬ ‫نمایندگی‌ها از علل مهم دستیابی به این جایگاه‬ ‫بوده است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬پیگیری و عارضه‌یابی مراجعات‬ ‫تکراری خودروها به شبکه نمایندگی‌ها و کنترل‬ ‫کیفیت تعمیرات انجام ش��ده از دیگر علل رشد‬ ‫ش��رکت ایس��اکو در ارزیابی‌های یادش��ده بوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫حس��ینی در پای��ان گف��ت‪ :‬امیدواری��م ب��ا‬ ‫برنامه‌ریزی‌ه��ای انجام ش��ده در حوزه خدمات‬ ‫پ��س از ف��روش ایران‌‌خ��ودرو ک��ه آمیخت��ه به‬ ‫فناوری روز‪ ،‬خالقیت و نیازمند تالش و بالندگی‬ ‫همکاران اس��ت‪ ،‬بتوانیم کیفیت ارائه خدمات را‬ ‫به‌طور مس��تمر بهبود بخشیم و با توان مضاعفی‬ ‫که حاصل ‪ ۱۰‬سال موفقیت پیاپی است‪ ،‬بتوانیم‬ ‫به دستاورده��ای بزرگ‌تری در ح��وزه افزایش‬ ‫رضایت مشتریان دست یابیم‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫مسئولیت اجرایی با نهادها است و مجلس شورای اسالمی‬ ‫می‌توان��د موض��وع را پیگیری کند؛ بنابرای��ن باید از سوی‬ ‫وزارت امور اقتصاد و دارایی‪ ،‬بانک مرکزی و شورای پول و‬ ‫اعتبار موضوع پیگیری شود‪.‬‬ ‫درباره مش��کالت بومی‌س��ازی قطعات تنها مسائل مالی مطرح است‬ ‫و بان��ک مرکزی متاس��فانه در ای��ن زمینه کمکی ب��ه صنعت خودرو‬ ‫نمی‌کن��د و ب��ا مصوبه دول��ت مبنی بر اینک��ه ارزی بای��د در اختیار‬ ‫خودروس��ازان گذاشته شود و آنها آن را به جای مطالبات معوقه در‬ ‫اختیار قطعه‌س��ازان بگذارند‪ ،‬همراهی ندارد‪ .‬مشخص نیست چرا‬ ‫برخی نهادها در این زمینه کند عمل کرده و فرصت‌سوزی می‌کنند‬ ‫قطعات و مجموعه‌های خودرویی در حال پیگیری موضوع‬ ‫است‪ ،‬اما مشخص نیست چرا برخی نهادها کند عمل کرده‬ ‫و فرصت‌سوزی می‌کنند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬چند ماه از سال گذشته و همچنان بانک مرکزی‬ ‫از موض��وع پرداخ��ت ‪۷‬هزار میلی��ارد تومان(‪۸۴۴‬میلیون‬ ‫ی��ورو) طفره م��ی‌رود‪ .‬اگر این پول به‌دس��ت قطعه‌سازان‬ ‫برس��د‪ ،‬می‌توانند کش��ور را از خودرو بی‌نی��از کنند‪ .‬جای‬ ‫تعجب دارد به جای حمایت زمان‌کشی می‌شود‪.‬‬ ‫عضو انجمن قطعه‌سازان کش��ور با بیان اینکه تزریق این‬ ‫تس��هیالت موجب می‌شود صنعتگران مواد اولیه مورد نیاز‬ ‫را خری��داری کنن��د‪ ،‬گفت‪ :‬درحال‌حاض��ر تولیدکنندگان‬ ‫ب��ا چنگ و دن��دان به حف��ظ حیات واح��د صنعتی خود‬ ‫پرداخته‌ان��د‪ .‬اگر دولت به‌ویژه بانک مرکزی در این زمینه‬ ‫حمایت کند‪ ،‬به جامعه کمک کرده است‪.‬‬ ‫وی یادآور شد‪ :‬اگر زمان از دست برود چون بازار نیاز به‬ ‫خودرو و مدل‌های جدید دارد‪ ،‬ناگزیر به واردات هس��تیم‬ ‫و بای��د ‪ ۳‬براب��ر همین تس��هیالت را ب��رای واردات خودرو‬ ‫بپردازیم و این رویکرد نمی‌تواند عاقالنه باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹پرداخت تسهیالت در ‪۶‬ماه نخست‬ ‫هاش��می درباره نمایش��گاه‌های دائم��ی خودروسازان‬ ‫ه��م گفت‪ :‬قطعه‌س��ازان استقبال کرده‌ان��د و فقط بخش‬ ‫الکترونیک و برق خودرو است که سال آینده داخلی‌سازی‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹چرا بانک مرکزی تمکین نمی‌کند‬ ‫محمدحسین فرهنگی‪ ،‬عضو کمیسیون صنایع و معادن‬ ‫مجلس شورای اسالمی درباره پرداخت تسهیالت و تسریع‬ ‫تولی��د پ��ژو ‪ ۳۰۱‬به‬ ‫گفت‪ :‬در این‌باره بانک مرکزی‬ ‫باید پاسخگو باشد‪ .‬براساس ماده ‪ ۴۶‬قانون برنامه پنج‌ساله‬ ‫پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران باید ‪۴۰‬درصد منابع‬ ‫بانک‌ه��ا به صنعت و معدن اختصاص پی��دا کند‪۱۱ .‬هزار‬ ‫میلی��ارد تومان تس��هیالت در این ‪۴۰‬درص��د عدد زیادی‬ ‫نیس��ت و بانک مرکزی می‌تواند به این موضوع ورود و در‬ ‫این زمینه اقدام کند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬حال پرسش این است که با توجه اینکه بانک‬ ‫مرکزی مکلف به این امر است و قطعه‌سازی هم بخشی از‬ ‫صنعت خودرو است چرا تسهیالت را پرداخت نمی‌کند‪.‬‬ ‫فرهنگ��ی درب��اره اقدام‌های مجل��س در این‌باره گفت‪:‬‬ ‫در ادام��ه عب��داهلل رضی��ان از دیگر اعضای کمیس��یون‬ ‫صنای��ع و معادن مجلس ش��ورای اسالم��ی گفت‪ :‬موضوع‬ ‫تامی��ن نقدینگ��ی از سوی وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫با هماهنگی دولت پیگیری می‌ش��ود‪ .‬این موضوع باید در‬ ‫شورای اقتصادی سران قوا مطرح و پس از تصویب از سوی‬ ‫بانک مرکزی پرداخت شود‪.‬‬ ‫رضی��ان افزود‪ :‬اسفند ‪ ۹۷‬بخش��ی از این مبلغ پرداخت‬ ‫و مق��رر ش��د باقیمان��ده آن ه��م در ‪ ۶‬ماه نخس��ت سال‬ ‫جاری پرداخت ش��ود‪ .‬در آخرین نشس��تی که کمیسیون‬ ‫صنای��ع و مع��ادن با وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت داش��ت‬ ‫ای��ن پرسش مطرح ش��د که وضعیت پرداخت تس��هیالت‬ ‫چگون��ه است‪ .‬ضم��ن آنکه در همایش روز صنعت و معدن‬ ‫ه��م این موض��وع از سوی رحمانی‪ ،‬وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت در حض��ور رئی��س ک��ل بانک مرک��زی مطرح‬ ‫ش��د‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬درحال‌حاضر یکی از مش��کالتی که‬ ‫در صنع��ت قطعه داریم همین تامی��ن نقدینگی است که‬ ‫باید تامین شود‪ .‬این مسئله در دستور کار دولت و مجلس‬ ‫شورای اسالمی قرار دارد که بتوانیم با هماهنگی در ‪ ۶‬ماه‬ ‫نخس��ت این مش��کل را برطرف کنیم‪ .‬رضیان تاکید کرد‪:‬‬ ‫از ای��ن هفته موضوع دوباره از طریق کمیس��یون صنایع و‬ ‫معادن پیگیری می‌شود و منتظر هستیم تا ببینیم موضوع‬ ‫به کج��ا می‌رسد‪ .‬برای خودروهای جدید ش��رایط سخت‬ ‫است و پیگیر موضوع مالی آنها هستیم‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫امیرحس�ن کاکایی‪-‬عضو هیات‌علمی دانش�گاه علم و‬ ‫صنعت‪ :‬این روزها همه به‌دنبال این هستند که به تولید‌کننده‌ها‬ ‫کمک کنند تا بتوانند تولیدات خود را توسعه دهند‪ .‬در این راستا‪،‬‬ ‫یکی از مهم‌ترین کارهایی که باید انجام شود‪ ،‬تعمیق داخلی‌سازی‬ ‫است‪ .‬از وزارت دفاع گرفته که سال‌هاست در زمینه تحقیق‌وتوسعه‬ ‫و توسعه فناوری تجربه دارد تا مس��ئوالن سطوح گوناگون برخی‬ ‫سازمان‌ها که بعضی‌ها حتی نمی‌دانند فناوری چیست چه برسد‬ ‫به اینکه بخواهند آن را در این موقعیت خطیر توسعه دهند‪ ،‬تمامی‬ ‫اینه��ا می‌خواهند با زمان کوتاه و بودجه محدود‪ ،‬محصوالت را به‬ ‫تولید انبوه برسانند‪ .‬به‌طور خاص‪ ،‬صنعت خودرو‪ ،‬صنعتی است که‬ ‫توسعه فناوری در آن با رعایت اصول گوناگونی امکان‌پذیر است‪ .‬در‬ ‫این زمینه نخستین موضوعی که مطرح می‌شود‪ ،‬قابلیت اطمینان‬ ‫در تولید انبوه است‪ .‬توسعه چنین فناوری نه‌تنها نیازمند گام‌های‬ ‫علمی سنگینی است‪ ،‬بلکه باید آزمایش‌های بسیار گران‌قیمت و‬ ‫زمان‌بری انجام شود تا برخی طرح‌های توسعه‌ای قابلیت استفاده‬ ‫در صنع��ت خ��ودرو را پیدا کند‪ .‬البته تا زمان��ی که آزمایش‌های‬ ‫اولیه انجام ش��ود و به‌تولید انب��وه برسد برای ساخت با ثبات باید‬ ‫یک سلس��له تمهیدات اندیشیده ش��ده و امکانات سخت‌افزاری‪،‬‬ ‫نرم‌افزاری‪ ،‬مغزافزاری و سیس��تم‌افزاری فراه ‌م ش��ود تا محصول‬ ‫حاص��ل از فناوری مربوط قابلیت اطمینان داش��ته باش��د‪ .‬توجه‬ ‫نکردن به همین موضوع ساده‪ ،‬باعث ش��ده برخی از محصوالتی‬ ‫مانند سمند خیلی راضی باشند و عده‌ای نیز دائم با مشکل روبه‌رو‬ ‫ش��وند‪ .‬این هم��ان قابلیت اطمینان است ک��ه متاسفانه در ایران‬ ‫لزوم داشتن نقشه راه فناوری برای توسعه‬ ‫ب��ه نیازمندی‌های آن به اندازه کافی توجه نمی‌ش��ود‪.‬‬ ‫نکت��ه بع��دی اقتصادی ب��ودن توسعه فن��اوری است‪.‬‬ ‫موض��وع توسعه فن��اوری از منظر اقتصادی آنقدر مهم‬ ‫است که بزرگ��ان صنعت خودرو در جهان سال‌هاست‬ ‫همکاری در عین رقابت را سرلوحه برنامه‌های توسعه‌ای‬ ‫خود ق��رار داده‌اند‪ .‬به‌عنوان مثال‪ ،‬می‌توان به همکاری‬ ‫فیات‪-‬کرایس��لر‪-‬رنو و فورد‪-‬فولکس اشاره کرد که در‬ ‫ح��ال ش��کل‌گیری است‪ .‬ادغا ‌م در ده��ه ‪ ۸۰‬و ‪۹۰‬میالدی (‪ ۶۰‬و‬ ‫‪۷۰‬خورش��یدی) به‌ش��دت رونق گرف��ت و در دهه حاضر موضوع‬ ‫ابرادغام‌ها مط��رح است‪ .‬این موضوع فقط در سطح خودروسازان‬ ‫نیس��ت‪ ،‬بلکه سال‌هاست ادغام‌های بزرگ در زمینه قطعه‌سازی‬ ‫و فن��اوری رخ داده اس��ت و امروز می‌ت��وان به‌راحتی ادعا کرد که‬ ‫هیچ خودروسازی نیست که بدون همکاری قطعه‌سازان و فناوران‬ ‫ب��زرگ دنیا مانند دلفی‪ ،‬بوش‪ ،‬زیمنس و‪ ...‬خودرو تولید کند‪ ،‬چه‬ ‫برس��د به اینک��ه بخواهد صنعت خودرو خود را توسعه دهد‪ .‬حتی‬ ‫امروزه برخی فناوران مانند شرکت تسال روی دست خودروسازان‬ ‫بلند ش��ده‌اند‪ .‬جالب‌تر اینکه هیچ خودرویی را نمی‌شناسم که در‬ ‫یک کش��ور تولید ش��ود و تمام قطعات و فناوری‌های آن متعلق‬ ‫به آن کش��ور باش��د‪ .‬به‌عن��وان مثال‪ ،‬قطعه س��اده‌ای مانند رایانه‬ ‫خودرو ش��امل آی‌سی‌های��ی است که فقط در یک یا دو کش��ور‬ ‫جهان تولید می‌ش��وند و جمع کردن آن در کش��ورهای گوناگون‬ ‫انجام می‌ش��ود و نرم‌افزار آن متعلق به کش��ورهای دیگری است‪.‬‬ ‫بل��ه امروز توسعه فناوری در جهان به‌ویژه درباره خودروسازی در‬ ‫یک همکاری بین‌المللی و جهانی انجام می‌شود‪ .‬با این‬ ‫حال می‌بینیم ک��ه خودروسازان بزرگ باز هم به‌دلیل‬ ‫عملک��رد غیراقتصادی ناچار به اعالم ورشکس��تگی و‬ ‫ازسوی خودروسازان یا سرمایه‌گذاران بزرگ خریداری‬ ‫می‌ش��وند‪ .‬نمونه خیلی روش��ن آن ش��رکت کرایسلر‬ ‫اس��ت ک��ه پس از یک دهه همچنان ب��ا معضل روبه‌رو‬ ‫اس��ت‪ .‬ح��ال ما می‌خواهیم در زم��ان کوتاه روی پای‬ ‫خود بایس��تیم و چرخ پنچر ش��ده صنعت را دوباره تعمیر کرده و‬ ‫ب��ا سرع��ت راه بیفتیم‪ .‬آیا می‌توان بدون یک برنامه در سطح ملی‬ ‫چنی��ن حرکت��ی به‌نتیجه واقعی و ماندگار رسان��د؟ با چند مثال‬ ‫این موضوع را توضیح می‌دهم‪ .‬به‌عنوان مثال هم‌اکنون چندگروه‬ ‫گوناگون همزمان ادعا می‌کنند که روی ‪ ECU‬به نتایج معتبری‬ ‫رسیده‌اند‪ .‬اگر واقعا این موضوع درست باشد‪ ،‬معنای آن این است‬ ‫ک��ه صنع��ت خودرو موقتا کارش راه می‌افت��د‪ .‬اما از آنجا که برای‬ ‫تیراژهای موجود و آینده صنعت‪ ،‬امکان ندارد که همه این فناوران‬ ‫به هم از نظر اقتصادی موفق شوند‪ ،‬پس به‌طور قطع یک عده که‬ ‫علی‌القاع��ده نخبه و نوآور هم هس��تند‪،‬پس از یک مدت کوتاهی‬ ‫هنوز پولدار نشده‪ ،‬ورشکسته خواهند شد‪ .‬نتیجه آینده دوباره فرار‬ ‫مغزه��ا اس��ت‪ .‬پس وقتی همه با هم به یک سمت هجوم می‌برند‪،‬‬ ‫در کوتاه‌م��دت سود ظاهری می‌بریم(البته خودروساز و دولت که‬ ‫پز آن را می‌دهد) اما در عمل مغزهای ارزش��مند خود را همراه با‬ ‫ژن‌های برتر واقعی را در بلندمدت از دست می‌دهیم‪ .‬حال برعکس‬ ‫آن را تصور کنیم‪ .‬فرض کنیم که یک برنامه ملی داریم‪ .‬آنگاه نوابغ‬ ‫ما هر کدام در یک زمینه وارد بازی خواهند شد و حدود آن برای‬ ‫دو طرف مشخص است و این نخبگان تحت حمایت واقعی دولت‬ ‫قرار می‌گیرند‪ .‬در این حالت به جای آنکه چندگروه موازی منابع‬ ‫محدود خود را فقط بر ‪ ECU‬متمرکز کنند‪ ،‬می‌توانند کار تقسیم‬ ‫کرده و یکی روی ‪ ،TCU‬یکی روی ‪ ACU‬و دیگری روی حسگر‬ ‫اکسیژن و‪...‬کار کند‪ ،‬این یک کار عاقالنه در سطح ملی خواهد بود‬ ‫که ش��اید اگر آن باری تعالی ما را حمایت کند و توفیق دهد‪ ،‬در‬ ‫این دنیای رقابتی موفق شویم‪ .‬مثال بعدی برای نیاز به برنامه ملی‬ ‫توسعه فن��اوری‪ ،‬موضوع مواد اولیه‌ای مانند پلی‌اورتان و پلی‌یول‬ ‫به‌عن��وان ماده مبنای آن اس��ت‪ .‬اگر فقط مصارف خودروسازی از‬ ‫پلی‌اورتان را در نظر بگیریم‪ ،‬شاید هیچ‌گاه تولید پلی‌یول در ایران‬ ‫به‌صرف��ه نباش��د‪ .‬اما اگر دولت بررسی کن��د و واردات آن را که در‬ ‫صنایع گوناگونی از جمله صنایع خانگی استفاده گس��ترده دارد‪،‬‬ ‫بررس��ی کند‪ ،‬می‌توانیم به یک تیراژ اقتص��ادی برسیم‪ .‬براساس‬ ‫بررسی‌ه��ای انجام ش��ده در زمین��ه مواد گوناگ��ون به‌ویژه مواد‬ ‫افزودنی در عملیات ریخته‌گری‪ ،‬تزریق پالستیک و‪ ...‬که بس��یار‬ ‫فناور است‪ ،‬این موضوع مصداق پیدا می‌کند و داش��تن برنامه به‬ ‫معنای رعایت حداقل‌های یک حرکت بزرگ ملی است‪ .‬امیدوارم‬ ‫مس��ئوالن همان‌قدر که برای تبلیغات ارزش قائل هس��تند برای‬ ‫تفکر و برنامه‌ریزی و استفاده از تجربه‌های گذشتگان اهمیت قائل‬ ‫ش��وند و با حرکت‌های اصولی و راهبردی فکرشده‪ ،‬ضمن اهمیت‬ ‫دادن به موفقیت‌های کوتاه‌مدت و دریافت رای مردم تا پایان سال‪،‬‬ ‫موفقیت‌های واقعی و پایدار کشور را تضمین کنند‪.‬‬ ‫تامین مالی ‪۳۰۰‬میلیارد تومانی ایران خودرو از طریق بازار سرمایه‬ ‫معاون مالی گروه صنعتی ایران‌خودرو از تامین مالی این شرکت‬ ‫با روش انتشار اوراق رهنی خبر داد‪ .‬به گزارش ایکوپرس‪ ،‬ابوالفضل‬ ‫اسماعیل‌زاده با اشاره به میزان تامین مالی انجام شده ایران‌خودرو‬ ‫از طریق بازار سرمایه گفت‪ :‬این خودروساز در دو سال گذش��ته به‬ ‫می��زان ‪۱۰‬هزار و ‪۷۸‬میلی��ارد ریال از طریق دو ابزار تامین مالی از‬ ‫طریق بازار سرمایه تامین منابع کرده است‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬نخس��تین ابزار تامین مالی نوین استفاده شده ازسوی‬ ‫ش��رکت ایران‌خودرو در این بازه زمان��ی‪ ،‬اوراق مرابحه بوده که در‬ ‫سال ‪ ۹۶‬به حجم ‪۷‬هزار میلیارد ریال با نرخ سود ‪۱۸‬درصد ساالنه‬ ‫و با سررسید ‪ ۴‬ساله منتشر شد‪ ،‬این بار ایران‌خودرو از طریق انتشار‬ ‫اوراق رهن��ی حجمی معادل ‪۳‬ه��زار و ‪۷۸‬میلیارد ریال با نرخ سود‬ ‫‪۱۶‬درصد ساالنه و با سررسید ‪ ۲‬ساله منتشر کرد‪.‬‬ ‫اسماعیل‌زاده درباره لزوم استفاده از سازکار اوراق رهنی به‌عنوان‬ ‫ابزار تامین مالی گفت‪ :‬در انتشار اوراق رهنی‪ ،‬شرکت‌هایی که دارای‬ ‫مطالبات رهنی از مش��تریان خود هس��تند‪ ،‬می‌توانند با واگذاری‬ ‫مطالبات رهنی خود به نهاد واسط‪ ،‬تامین مالی کنند‪.‬‬ ‫وی تصری��ح کرد‪ :‬در این اوراق ایران‌خ��ودرو از طریق واگذاری‬ ‫‪۵۰‬هزار و ‪ ۴۵۷‬قرارداد از تسهیالت رهنی اعطایی به مشتریان خود‬ ‫به شرکت واسط مالی مهر یکم مطالبات خود را تبدیل به وجه نقد‬ ‫کرده و وجوه حاصل از انتشار در راستای تامین سرمایه در گردش‬ ‫استفاده خواهد شد‪ .‬معاون مالی گروه صنعتی ایران‌خودرو افزود‪:‬‬ ‫عالوه‌بر موضوع تامین مالی طراحی ابزارهای نوین و تعامل جدی‬ ‫ب��ا ب��ازار سرمایه به‌عنوان یکی از اصلی‌تری��ن منبع تامین وجه در‬ ‫تولی��د در دستورکار ایران‌خودرو قرار دارد تا از روش‌های گوناگون‬ ‫و متنوع و به‌تبع آن حفظ و گس��ترش فعالیت‌های این ش��رکت را‬ ‫به‌همراه داشته باشد‪.‬‬ ‫وی تبدی��ل مطالبات رهن��ی آینده به وجه نقد مورد استفاده در‬ ‫جریان تولید را از دیگر مزیت‌های این روش دانست و گفت‪ :‬شرکت‬ ‫ایران‌خودرو به‌عنوان پیش��روترین تولیدکنن��ده از این روش بهره‬ ‫می‌برد‪ .‬اسماعیل‌زاده اظهار کرد‪ :‬سرمایه‌گذاران می‌توانند از طریق‬ ‫مراجعه به تمامی شرکت‌های کارگزاری عضو بورس تهران نسبت‌به‬ ‫خرید اوراق اقدام کنند‪ .‬وی از بانک سپه به‌عنوان بانک ضامن اوراق‬ ‫ن��ام برد و گفت‪ :‬ضمانت اصل و سود این اوراق را این بانک بر‌عهده‬ ‫داشته و تضمین نقدشوندگی اوراق نیز ازسوی تامین سرمایه نوین‬ ‫و تامین سرمایه امید به‌عنوان بازارگردانان اوراق انجام شده است‪.‬‬ ‫اسماعیل‌زاده تصریح کرد‪ :‬ساختار این اوراق به‌گونه‌ای طراحی‬ ‫ش��ده که تمامی ریسک‌های مربوط به سرمایه‌گذاران پوشش داده‬ ‫شود‪ ،‬همچنین ایران‌خودرو به‌عنوان عامل وصول‪ ،‬مسئولیت وصول‬ ‫تمامی اقساط مربوط به تسهیالت رهنی اعطایی به مشتریان خود‬ ‫را برعهده خواهد داشت‪.‬‬
‫سه‌شنبه‬ ‫اول مرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 20‬ذی‌القعده ‪1440‬‬ ‫‪ 23‬ژوئیه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1335‬‬ ‫پیاپی ‪2653‬‬ ‫رشد ‪۴۴‬برابری‬ ‫هر سهم در ‪ ۱۰‬سال‬ ‫مشوق‌های صادراتی‬ ‫عملیاتی نمی‌شوند‬ ‫افزایش نرخ در پی‬ ‫تحوالت خاورمیانه‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫کارشناسان درباره اهمیت معادن کوچک مطرح کردند‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه‌ای‬ ‫موض��وع احیای معادن کوچک اواخ��ر سال ‪ ۱۳۹۶‬کلید‬ ‫خورد‪ .‬بر اساس آمار و اطالعات ‪ ۹۸.۳‬درصد معادن کش��ور‬ ‫کوچک‌مقیاس هس��تند که ‪ ۸۵‬درصد اشتغال و ‪ ۶۵‬درصد‬ ‫تولی��د را درب��ر می‌گیرند‪ .‬به این ترتیب با توجه به ش��رایط‬ ‫اقتص��ادی امروز‪ ،‬توجه به معادن کوچک می‌تواند به بهبود‬ ‫اوضاع کش��ور کمک کن��د‪ .‬چندی پیش وجیه‌اهلل جعفری‪،‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت تهیه و تولید م��واد معدنی ایران ضمن‬ ‫اع�لام اینک��ه امس��ال احی��ا‪ ،‬فعال‌سازی و توسع��ه معادن‬ ‫کوچک‌مقی��اس در چارچوب اجرای پروژه اقتصاد مقاومتی‬ ‫قرار دارد‪ ،‬به اهمیت این موضوع اش��اره کرد‪ .‬جعفری گفت‪:‬‬ ‫ای��ن معادن عالوه ب��ر تامین نیاز داخ��ل می‌توانند رویکرد‬ ‫بازارهای صادراتی نیز داش��ته باشند‪.‬‬ ‫درباره اهمیت‬ ‫معادن کوچک با کارشناسان معدن گفت‌وگو کرده است‪.‬‬ ‫‹ ‹خاک ایران گنج است‬ ‫محم��ود گوهرین‪ :‬امروز تعداد محصالن روس��تای انارک به ‪ ۲۰‬نفر‬ ‫هم نمی‌رس��د‪ .‬این مسئله وقتی نگران‌کننده می‌شود که بدانیم در‬ ‫ای��ن منطقه حدود ‪ ۵۰‬معدن کوچک وجود دارد که تمام آنها ظرفیت‬ ‫فعال ش��دن دارند و با کمی توجه می‌توانن��د رونق یابند و به رونق‬ ‫روستا هم کمک کنند‬ ‫درباره لزوم توجه به معادن کوچک و نقش آنها در رونق آن‬ ‫منطقه گفت‪ :‬در روستای انارک‪ ،‬زمانی ‪ ۳۰۰‬نفر به مدرسه‬ ‫می‌رفتند اما امروز تعداد محصالن این روستا به ‪ ۲۰‬نفر هم‬ ‫نمی‌رسد که نش��ان می‌دهد این منطق��ه از جمعیت خالی‬ ‫شده است‪ .‬این مسئله وقتی نگران‌کننده می‌شود که بدانیم‬ ‫در ای��ن منطقه از است��ان اصفهان حدود ‪ ۵۰‬معدن کوچک‬ ‫وجود دارد که تمام آنها ظرفیت فعال شدن دارند و با کمی‬ ‫توج��ه می‌توانند رونق پیدا کنن��د و به رونق این روستا هم‬ ‫کمک کنند‪ .‬گوهرین با اشاره به ظرفیت‌های معدنی استان‬ ‫اصفهان اظهار کرد‪ :‬معادن سرب‪ ،‬طال‪ ،‬مس و آهن می‌توانند‬ ‫در انارک فعال باشند اما به دلیل بی‌توجهی‌ها خیلی از این‬ ‫ل ش��د ‌ه و بی‌استف��اده مانده‌اند‪ .‬او در پاسخ به‬ ‫معادن تعطی ‌‬ ‫چرایی تعطیلی این معادن گفت‪ :‬به این دلیل که این معادن‬ ‫کوچ��ک بوده‌اند‪ ،‬ازنظر اقتص��ادی‌به‌صرفه نبودند اما امروز‬ ‫این‌گونه نیست‪ .‬انتظار ما این است که با حمایت‌های دولت‪،‬‬ ‫معادن کوچک مورد بازنگری قرار گیرند و فعال شوند‪.‬‬ ‫‹ ‹بهره‌برداری نامناسب‬ ‫صابر پرنی��ان‪ ،‬رئیس هیات مدیره و مدیرعامل ش��رکت‬ ‫شهرک‌های صنعتی استان تهران با بیان اینکه بیشتر معادن‬ ‫در کش��ور پراکنده هس��تند‪ ،‬به‬ ‫گف��ت‪ :‬اول انقالب‬ ‫یعن��ی سال‌ه��ای ‪ ۲۰۰ ،۵۷ -۵۸‬معدن داش��تیم‪ ،‬در حالی‬ ‫که امروز حدود ‪ ۱۰‬هزار پروانه اکتش��اف داریم که ش��امل‬ ‫عملکرد فوالد خوزستان در ارزآوری و حمایت از بنگاه‌های اقتصادی شایسته قدردانی است‬ ‫در همای��ش روز مل��ی صنعت و معدن که یکش��نبه‪ ۳۰ ،‬تی��ر ‪ ۹۸‬در سالن‬ ‫همایش‌های سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت خوزستان در اهواز برگزار ش��د‪،‬‬ ‫مع��اون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و رئیس هی��ات عامل ایمیدرو‪ ،‬اقدامات‬ ‫ف��والد خوزست��ان را در ارزآوری‪ ،‬حمای��ت از بنگاه‌های اقتص��ادی و توجه به‬ ‫بومی‌سازی قطعات مورد نیاز شایسته قدردانی دانست‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی ف��والد خوزستان‪ ،‬دکتر خداداد غریب‌پور‪ ،‬معاون‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت در ای��ن همایش اظهار ک��رد‪ :‬خوزستان نماد‬ ‫مقاوم��ت‪ ،‬ایس��تادگی و متعلق به هم��ه ایران است و به همین دلیل در هر کجا که باش��یم‬ ‫ب��ه این استان و مردمان ش��ریف آن افتخ��ار کرده و از هر فرصتی ب��رای توسعه صنعت آن‬ ‫ی مش��ترک با مدیرعامل ش��رکت‬ ‫کمک خواهیم کرد‪ .‬وی با اش��اره به برگزاری جلس��ه‌ها ‌‬ ‫فوالد خوزستان گفت‪ :‬در این جلس��ه به اتفاق آقای کش��انی‪ ،‬مدیرعامل زحمتکش فوالد‬ ‫خوزستان درباره سرمایه‌گذاری‌هایی که قرار است در این استان انجام شود‪ ،‬به نتایج مثبتی‬ ‫رسیده‌ایم؛ خوش��بختانه برای توسعه استان بیش از ‪۱۰‬ه��زار میلیارد تومان پروژه در نظر‬ ‫گرفته ش��ده است‪ .‬در ابتدا فوالد خوزستان با ظرفیت ‪ ۸/۱‬میلیون تن وارد مدار تولید ش��د‪.‬‬ ‫پس از جنگ ‪۲‬میلیون تن به ظرفیت آن افزوده ش��د و ظرفیتش به ‪ ۸/۳‬میلیون تن رسید؛‬ ‫در ط��رح توسعه آن نیز قرار اس��ت این ظرفیت به ‪ ۲/۵‬میلیون تن برسد‪.‬رئیس هیات عامل‬ ‫ایمی��درو تاکید کرد‪ :‬اقدام فوالد خوزستان در ارزآوری یک میلیارد دالری در این ش��رایط‬ ‫حس��اس برای کشور شایس��ته قدردانی است و در ‪ ۳‬ماه نخست سال نیز بیش از ‪ ۴۰‬درصد‬ ‫افزایش درآمد داش��ته است‪ .‬این آمار ب��ا زحمات کارکنان و برنامه‌ریزی‌های هیات‌مدیره و‬ ‫مدیرعامل این ش��رکت به وقوع پیوسته اس��ت‪ .‬غریب‌پور همچنین فوالد خوزستان را یک‬ ‫بنگاه مادر دانس��ت و در این زمینه گفت‪ :‬تالش این شرکت در ‪ ۳‬ماه نخست سال و توجه به‬ ‫زنجیره فوالد باعث رونق تولید در شرکت‌های فوالد اکسین‪ ،‬فوالد کاویان و نورد لوله شده‬ ‫است که این موضوع نقش این ش��رکت بزرگ را به‌عنوان بنگاه مادر در استان خوزستان به‬ ‫خوب��ی نمایان کرده و حمایتش از بنگاه‌های اقتصادی کوچک بی‌نظیر است‪ .‬وی افزود‪ :‬در‬ ‫این ‪ ۳‬واحد صنعتی ‪ ۴۷‬درصد رش��د داش��ته‌ایم؛ این یعنی فعالیت شرکت فوالد خوزستان‬ ‫با یک نگاه مادرانه به صنایع استان می‌نگرد؛ به این ترتیب ش��رکت فوالد اکس��ین که تولید‬ ‫آن ب��ه ی��ک میلیون تن هم نمی‌رسید‪ ،‬حاال حدود یک میلیون تن تولید دارد‪ .‬این نگاه ویژه‬ ‫فوالد خوزستان سبب شد مجوز ‪۲۰‬هزار تن تولید خارج از بورس نیز از سوی دولت به فوالد‬ ‫خوزستان داده ش��ود‪ .‬غریب‌پور اذعان کرد‪ :‬امیدوارم با درایت مدیرعامل و تالش کارکنان‬ ‫فوالد خوزستان‪ ،‬گروه ملی صنعتی فوالد ایران نیز مانند دیگر بنگاه‌های اقتصادی استان با‬ ‫این مدل و به‌وسیله فوالد خوزستان رونق بگیرد‪ .‬معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت درباره‬ ‫سایر فوالدسازها گفت‪ :‬این شرکت‌ها تا ‪ ۲‬ماه آینده‪ ،‬صادرات خود را پیش‌فروش کرده‌اند‪ .‬ما‬ ‫در شادگان طرح فوالدسازی داریم و در اندیمشک و اروند نیز شرکت فوالد خواهیم داشت‪.‬‬ ‫کار فوالد اندیمشک آغاز شده است و در اروند نیز به زودی فعالیت‌های اجرایی آغاز خواهد‬ ‫ش��د‪.‬غریب‌پور با اش��اره به ایفای نقش مس��ئولیت‌های اجتماعی از سوی فوالد خوزستان‬ ‫تصری��ح کرد‪ :‬همان‌گونه که استحضار دارید این ش��رکت ‪۲۸‬میلیارد تومان به سیل‌زدگان‬ ‫استان کمک کرد و در این زمینه پیش��تاز بود؛ فوالدسازان و ش��رکت‌های بزرگ صنعتی و‬ ‫معدنی در حادثه سیل اخیر بر اعطای ‪۱۰۰‬میلیارد تومان کمک مالی به سیل‌زدگان توافق‬ ‫کردند و فوالد خوزستان فراتر از مسئولیت‪ ،‬کمک‌رسانی کرد و وظیفه ملی خود را به‌خوبی‬ ‫انج��ام داد‪ .‬رئیس هیات عامل ایمیدرو در ادامه به اهمیت بومی‌سازی قطعات در ش��رایط‬ ‫فعلی‪ ،‬اشاره و اظهار کرد‪ :‬درحال‌حاضر نمایشگاه بومی‌سازی در تهران با حضور شرکت‌های‬ ‫بزرگ صنعتی و معدنی افتتاح ش��ده است؛ در استان نی��ز با محوریت فوالد خوزستان این‬ ‫نمایش��گاه برگزار خواهد شد‪ .‬وی خاطرنش��ان کرد‪ :‬عملکرد فوالد خوزستان در سال‌های‬ ‫گذش��ته و همچنین بومی‌سازی بس��یاری از قطعات و حمایت از صنایع داخلی از سوی این‬ ‫ش��رکت شایسته قدردانی است‪ .‬از این رو برگزاری نخستین نمایشگاه بومی‌سازی قطعات‪،‬‬ ‫تجهیزات و مواد گروه فوالد خوزستان که ‪ ۲۳‬تا ‪ ۲۵‬مرداد ‪ ۹۸‬در اهواز برگزار خواهد ش��د‪،‬‬ ‫ب��ه توسعه صنایع کوچک‪ ،‬تولیدکنندگان و تامین‌کنندگان داخلی کمک ش��ایانی خواهد‬ ‫ک��رد‪ .‬وی افزود‪ :‬صنایع استان همان‌گونه ک��ه در صنعت نفت و گاز توانایی‌های باالی خود‬ ‫را نش��ان داده‌اند‪ ،‬می‌توانند در این نمایش��گاه نیز از نیازهای صنعت فوالد استان آگاه شوند‬ ‫و از این فرصت استفاده حداکثری را ببرند‪ .‬خوش��بختانه فوالد خوزستان سامانه‌ای به این‬ ‫منظ��ور تهیه و قطعات و تجهیزات خود را برای اش��تراک‌گذاری با صنعتگران‬ ‫استانی به نمایش گذاش��ته است‪ ،‬سایر ش��رکت‌ها نیز با این مدل می‌توانند در‬ ‫ش��رایط سخت تحریم‌های بین‌المللی مانع وابستگی به خارج شوند و از طرف‬ ‫دیگر این نمایش��گاه‪ ،‬صنعتگران خوزستان را تقویت خواهد کرد‪ .‬رئیس هیات‬ ‫عامل ایمیدرو افزود‪ :‬اولویت نخس��ت م��ا بومی‌سازی و حمایت از فناوری‌های‬ ‫بومی است؛ درحال‌حاضر در ش��رکت فوالد اکس��ین به‌دنبال تولید لوله برای‬ ‫وزارت نف��ت هس��تیم و به مرور زمان تولید‌های داخلی نی��ز جا خواهند افتاد؛‬ ‫فوالد خوزستان این کار را آغاز کرده است؛ البته این کار به مقداری زمان نیاز دارد تا اعتماد‬ ‫الزم برای شرکت‌ها به وجود آید‪.‬‬ ‫در ادامه این همایش‪ ،‬رئیس سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت خوزستان اظهار کرد‪ :‬فوالد‬ ‫خوزستان در بخش صادرات و ورود مواد اولیه‪ ،‬نیاز به حمایت سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫دارد‪ .‬وی افزود‪ :‬اگر صادرات نبود‪ ،‬امکان داش��ت ش��رکت بزرگ��ی مانند فوالد خوزستان‬ ‫که ‪۱۲‬هزار تن اش��تغال مس��تقیم ایجاد کرده است‪ ،‬زمین‌گیر شود‪ .‬نظری در ادامه تاکید‬ ‫کرد‪ :‬در ش��رایط تحریم که واحد‌های صنعتی درگیر مشکالت هستند‪ ،‬این شرکت سرپای‬ ‫خود ایس��تاده و با قدرت به کار خود ادامه می‌دهد‪.‬رئیس سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫خوزست��ان با توصیه به همکاری تمام ش��رکت‌های صنعتی استان ب��رای جهش مناسب‬ ‫در زمین��ه تولی��د‪ ،‬اذعان ک��رد‪ :‬امروز خوزست��ان در بخش محصوالت فوالدی با اش��تغال‬ ‫مس��تقیم ‪۲۰‬هزار تن‪ ،‬یکی از استان‌های رتبه‌دار کش��ور است؛ ظرفیت تولید اسمی فوالد‬ ‫در خوزستان ‪۹‬میلی��ون تن است‪ .‬وی افزود‪ :‬سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت به‌عنوان یک‬ ‫سازمان تاثیرگذار در سطح کش��ور با دارا بودن نقش توسعه‌ای در صنایع استانی‪ ،‬شرکت‌ها‬ ‫را در برابر احتمال وقوع تهدیدهای جدی در آینده‪ ،‬حمایت می‌کند‪ .‬نظری با اشاره به تولید‬ ‫ف��والد خام در استان تاکید کرد‪ :‬تولید در استان باالتر از ظرفیت اسمی است و امیدواریم با‬ ‫استفاده از این ظرفیت تولید‪ ،‬به بخش‌های دیگر فوالدی نیز کمک‌رسانی شود‪ .‬وی با اشاره‬ ‫به موانع پیش روی شرکت‌های صنعتی افزود‪ :‬تاکنون ‪ ۲۵‬درصد ظرفیت واحدهای فوالدی‬ ‫ما به‌کار گرفته ش��ده است؛ در واقع ‪۷۵‬درصد ظرفیت واحد‌های فوالدی استان هنوز به‌کار‬ ‫گرفته نشده‌اند‪ .‬بخشی از مشکالت این واحدها از گذشته است که دولتی بوده‪‎‬اند و بخشی‬ ‫دیگر مربوط به مش��کالت ارزی است‪ .‬رئیس سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت خوزستان با‬ ‫اش��اره به نقش کلیدی استان در صنعت کشور خاطرنشان کرد‪ :‬ما به این استان دین داریم‬ ‫و معتقدی��م که خوزستان از موقعیت‌های ممت��ازی برخوردار است و خون تازه به رگ‌های‬ ‫کشور تزریق می‌کند‪ .‬با وجود انگیزه و سابقه درخشان معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪،‬‬ ‫از سازم��ان ایمیدرو و وزارتخانه انتظار م��ی‌رود که به کمک صنایع خوزستان بیاید‪ .‬وی در‬ ‫پایان سخنان خود با ابراز خرسندی از حضور در جمع تالش��گران عرصه تولید‪ ،‬روز صنعت‬ ‫و مع��دن را به تمام صنعتگ��ران استان تبریک گفت و با آرزوی سالمتی و بهروزی برای آنها‬ ‫افزود‪ :‬آینده بهتر مس��تلزم عزم و اراده همگانی است‪ .‬در ادامه‪ ،‬غالمرضا شریعتی‪ ،‬استاندار‬ ‫خوزستان اظهار کرد‪ :‬فوالد خوزستان با حمایت از زنجیره پایین‌دستی خود‪ ،‬کمک شایان‬ ‫ذک��ری به حی��ات صنعت فوالد در استان کرده است‪ .‬ش��ریعتی گفت‪ :‬همراهی و همکاری‬ ‫ش��رکت فوالد خوزستان برای راه‌اندازی و حرکت ش��رکت‌های زنجیره پایین‌دستی خود‬ ‫مانند نورد لوله‪ ،‬فوالد اکس��ین‪ ،‬کاویان و گروه ملی صنعتی فوالد ایران می‌تواند کمک قابل‬ ‫توجهی به صنعت استان کند و عملکرد ‪ ۳‬ماه نخست این شرکت در سال جاری گواه این امر‬ ‫است‪ .‬وی افزود‪ :‬صنعت و معدن در تولید‪ ،‬اشتغال‪ ،‬ایجاد ارزش افزوده‪ ،‬درآمدزایی‪ ،‬صادرات‬ ‫و سهم��ی ک��ه در تولید ناخالص ملی دارد‪ ،‬نقش بس��زایی در استان و کش��ور ایفا می‌کند‪.‬‬ ‫ش��ریعتی تاکی��د کرد‪ :‬در اقتصاد مقاومتی‪ ،‬با توجه به ذخای��ر غنی معدنی و امکانات بالقوه‌‬ ‫همچ��ون انرژی ف��راوان‪ ،‬دسترسی به آب‌های بین‌المللی و نی��روی تحصیلکرده‪ ،‬ضرورت‬ ‫ن رو باید به این بخش توجه بیشتری‬ ‫توجه به بخش صنعت و معدن را پررنگ کرده است‪ .‬از ای ‌‬ ‫شود‪ .‬استاندار خوزستان در پایان سخنان خود ابراز کرد‪ :‬با میدان‌داری بخش خصوصی در‬ ‫اقتصاد‪ ،‬پیش��نهادها و راهکارهای درست اتخاذ می‌شود و مسیر پیش رو بهتر و درست‌تر از‬ ‫گذشته سپری خواهد شد‪ .‬در بخش پایانی این همایش با حضور معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت‪ ،‬استاندار خوزستان‪ ،‬رئیس سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت خوزستان و مدیرعامل‬ ‫شرکت شهرک‌های استان‪ ،‬از محمد کشانی مدیرعامل فوالد خوزستان به‌عنوان مدیر عامل‬ ‫شرکت تولیدی برتر با اعطای تندیس و لوح تقدیر‪ ،‬قدردانی شد‪.‬‬ ‫معادن کوچک هم می‌شود‪ .‬رئیس هیات مدیره و مدیرعامل‬ ‫شرکت شهرک‌های صنعتی استان تهران با اشاره به اهمیت‬ ‫بهره‌برداری مناسب از معادن اظهار کرد‪ :‬مس��ئله‌ای که در‬ ‫کش��ور ما وج��ود دارد این است که مع��ادن کوچک خوب‬ ‫ی شوند‬ ‫بهره‌برداری نشده‌اند‪ .‬در نتیجه معادن باید سامانده ‌‬ ‫ت��ا بهره‌برداری مناسب اتفاق بیفت��د‪ .‬پرنیان با ابراز تاسف‬ ‫از اینک��ه خیل��ی خوب از ظرفیت مع��ادن کوچک استفاده‬ ‫نکرده‌ای��م‪ ،‬ادام��ه داد‪ :‬ما حدود ‪ ۷‬درصد عرصه سرزمینی را‬ ‫اکتشاف کرده‌ایم و هنوز راه طوالنی داریم تا بتوانیم معادن‬ ‫کوچک را شناسایی کنیم و از آنها بهره ببریم‪ .‬به‌عبارتی‌دیگر‬ ‫ما در این ‪ ۷‬درصد هم هنوز مانده‌ایم‪ ،‬درحالی‌که منابع‌مان‬ ‫جای کار زیادی دارند و باید با ظرفیت بسیار باال ارائه شوند‪.‬‬ ‫رئی��س هیات مدیره و مدیرعامل ش��رکت ش��هرک‌های‬ ‫صنعتی استان تهران با مقایس��ه و بررسی این ش��رایط در‬ ‫کشورهای پیشرفته گفت‪ :‬این در حالی است که کشورهای‬ ‫پیشرفته عالوه بر اینکه در سرزمین‌شان ‪ ۱۰۰‬درصد دست‬ ‫به اکتشاف زده‌اند پس از ‪ ۲۰‬سال دوباره دست به بازخوانی‬ ‫زده و اکتشافات جدید انجام می‌دهند‪ .‬او تاکید کرد‪ :‬ما هم‬ ‫بای��د ق��در منابع‌مان را بدانیم و از آنه��ا درست بهره‌برداری‬ ‫کنیم‪ .‬پرنیان با بیان اینکه معدن باید پشتوانه صنعت باشد‪،‬‬ ‫اظه��ار کرد‪ :‬معدن م��واد اولیه صنع��ت را تامین می‌کند و‬ ‫صنع��ت می‌توان��د آنها را ف��رآوری کند تا کااله��ا را به نرخ‬ ‫واقعی بفروش��یم‪ .‬در این شرایط باید بتوانیم معادن کوچک‬ ‫را راه بیندازیم و موجب رونق آنها شویم‪ .‬او در پاسخ به این‬ ‫پرس��ش که چ��ه راهکار و سیاستی برای فعال کردن معادن‬ ‫کوچک دارد‪ ،‬گفت‪ :‬دولت باید سیاست‌های تشویقی داشته‬ ‫باش��د و معادنی که درست بهره‌برداری نمی‌شوند و در حال‬ ‫تعطیل��ی هس��تند را خلع ید کند تا به کس��انی که اهلیت‬ ‫دارند واگذار ش��وند‪ .‬پرنیان تاکید کرد‪ :‬از این سیاست که‬ ‫دولت معادن را کنترل و مدیریت کند به‌ش��دت باید پرهیز‬ ‫کرد چراکه باعث می‌ش��ود معادن سال‌ها راکد باش��ند یا با‬ ‫ظرفیت بسیار پایین مورد بهره‌برداری قرار بگیرند‪ .‬درنتیجه‪،‬‬ ‫مسئله مهم اهمیت به معادن کوچک و مدیریت آنها از سوی‬ ‫بخش خصوصی است‪.‬‬ ‫منیر حضوری‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫محمود گوهرین‬ ‫صابر پرنیان‬ ‫یادداشت‬ ‫تمرکز بر‬ ‫بازارهای‬ ‫منطقه و رشد‬ ‫معادن کوچک‬ ‫معادن کوچک‪ ،‬پشتوانه صنعت کشور هستند‬ ‫محمود گوهرین‪ ،‬عضو هیات مدیره خانه معدن ایران در‬ ‫پاس��خ ب��ه این پرسش که چه باید ک��رد تا بخش خصوصی‬ ‫در معادن کوچک فعال ش��ود‪ ،‬به‬ ‫گفت‪ :‬باید تالش‬ ‫کرد راه کسانی که می‌توانند در این عرصه فعالیت کنند باز‬ ‫ش��ود و دراین‌بین به نقش‌آفرینی دولت نیاز داریم‪ .‬معدن و‬ ‫در مجم��وع‪ ،‬خاک ایران گنج است؛ دراین‌بین سرمایه‌داران‬ ‫را بای��د تش��ویق کنیم به‌جای اینکه پ��ول خود را به سمت‬ ‫ارز و سک��ه ببرند در معدن سرمایه‌گ��ذاری کنند‪ .‬گوهرین‬ ‫درباره اینکه خیلی‌ها قصد سرمایه‌گذاری در معدن دارند اما‬ ‫تصورش��ان این است که به سرمایه‌داران و بخش خصوصی‬ ‫بها داده نمی‌ش��ود‪ ،‬اذعان کرد‪ :‬معدنک��اری سرمایه زیادی‬ ‫می‌خواهد‪ .‬امروز یک بلدوزر دست‌کم ‪ ۴۰۰‬هزار دالر یعنی‬ ‫حدود ‪ ۵‬میلیارد تومان ارزش دارد که به پول ما رقم زیادی‬ ‫است؛ به‌این‌ترتیب برای کس��ی ک��ه بخواهد سرمایه‌گذاری‬ ‫کند مبلغ زیادی است‪ .‬او تاکید کرد‪ :‬دولت باید کمک کند‬ ‫و تسهیالتی را در اختیار بخش خصوصی قرار دهد تا بتواند‬ ‫هزین��ه تولید خود را به‌دس��ت آورد و به سود هم برسد‪ .‬در‬ ‫ای��ن روند اگ��ر فرض کنیم از بین ‪ ۵۰‬مع��دن کوچک‪۴۰ ،‬‬ ‫مورد فعال ش��وند و ‪ ۱۰‬مورد هم با شکس��ت روبه‌رو شوند‪،‬‬ ‫خیل��ی ب��رد کرده‌ایم‪ .‬عضو هیات مدی��ره خانه معدن ایران‬ ‫‪5‬‬ ‫‌مصطفی جهانی‬ ‫کارشناس معدن‬ ‫نخس��تین مس��ئله‌ای که باعث رش��د یک‬ ‫موض��وع می‌ش��ود ای��ن است ک��ه درد آن را‬ ‫شناسایی کنیم‪ .‬در حوزه معدن هم درد زیاد‬ ‫است که می‌توان به مسائلی مثل مالیات‪ ،‬بیمه‬ ‫و بازار اش��اره کرد و آنها را مورد بررسی قرار‬ ‫داد‪ .‬در این بین فعاالن معدنی مثل هر حوزه‬ ‫دیگری ب��رای ادامه فعالیت خ��ود به فروش‬ ‫وابسته هستند‪ .‬اگر آنها تولید و فروش نداشته‬ ‫باشند‪ ،‬نمی‌توانند قسط و وام‌شان را پرداخت‬ ‫کنند‪ .‬ام��روز به طور تقریبی تمام معادنی که‬ ‫ب��ه صنعت ساختم��ان برمی‌گردن��د از جمله‬ ‫معادن ش��ن و ماسه‪ ،‬سنگ الشه‪ ،‬سنگ‌های‬ ‫تزئین��ی و‪ ...‬حال و روز خوب��ی ندارند چراکه‬ ‫ساختمان‌سازی در کشور در حالت رکود قرار‬ ‫دارد‪ .‬ب��رای خروج از این وضعیت راهکارهای‬ ‫زیادی مطرح می‌ش��ود اما بیشتر آنها مسکن‬ ‫هس��تند‪ .‬به باور م��ن‪ ،‬راهکار اصل��ی‪ ،‬حلقه‬ ‫بازار است که باید روی آن کار کرد‪ .‬نخس��ت‬ ‫باید بازار جدید برای آنها کش��ف شود و دوم‬ ‫اینکه محصول جدید باید تولید شود‪ .‬به طور‬ ‫مثال بیش��ترین جایی ک��ه از سنگ مرمریت‬ ‫یا تراورتن استفاده می‌ش��ود‪ ،‬نمای ساختمان‬ ‫است اما کش��ورهای دیگر از این سنگ برای‬ ‫ساخ��ت آب نماه��ا‪ ،‬دکوراسی��ون داخل��ی و‬ ‫حتی تولید کاغ��ذ استفاده می‌کنند؛ بنابراین‬ ‫می‌بینی��م ک��ه این ن��وع سن��گ کاربردهای‬ ‫دیگری ه��م دارد‪ .‬به این ترتیب برای رش��د‬ ‫معادن کش��ور باید به بازارهای جدید خارجی‬ ‫و محص��والت جدید توجه ک��رد‪ .‬در این بین‬ ‫بهتری��ن و دم دست‌تری��ن ب��ازار مرب��وط به‬ ‫کش��ورهای همس��ایه مثل افغانستان و عراق‬ ‫است که باید بر آنها تمرکز کنیم‪.‬‬
‫‪6‬‬ ‫سه‌شنبه‬ ‫اول مرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 20‬ذی‌القعده ‪1440‬‬ ‫‪ 23‬ژوئیه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1335‬‬ ‫پیاپی ‪2653‬‬ ‫یادداشت‬ ‫رشد همزمان‬ ‫نرم‌افزاری و‬ ‫سخت‌افزاری‬ ‫معدن‬ ‫صنایع معدنی‬ ‫تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫رضایت سهامداران از عملکرد درخشان فوالد مبارکه اصفهان‬ ‫رشد ‪۴۴‬برابری هر سهم در ‪ ۱۰‬سال‬ ‫مصطفی غنیمتی‬ ‫کارشناس معدن‬ ‫با س��رمایه‌گذاری در زمینه توانمندی س��اختار‬ ‫نرم‌افزاری و سخت‌افزاری معدنی‪ ،‬می‌توان در زمره‬ ‫کشورهایصادرکنندهفناوریوماشین‌آالتمرتبط‬ ‫بامعدنکاریقرارگرفت‪.‬اینرشدمی‌توانددرارتقای‬ ‫فناوری‌ه��ای ن��و و ماش��ین‌آالت معدنی نیز اتفاق‬ ‫بیفتد که با کاهش هزینه‌های تولید مواد معدنی‬ ‫در داخ��ل‪ ،‬از توجی��ه اقتص��ادی باالیی برخوردار‬ ‫اس��توبه‌تدریجس��ببجذابیتس��رمایه‌گذاری‬ ‫در تولید س��خت‌افزاری صنایع معدنی در کش��ور‬ ‫می‌ش��ود‪.‬درادامهزنجیرهارزشس��رمایه‌گذاریو‬ ‫توانمندسازی ساختار صنعت معدنی کشور‪ ،‬پس از‬ ‫تولید محصوالت خام معدنی و ارزآوری حاصل از‬ ‫آن‪ ،‬جذابیت سرمایه‌گذاری در صنایع پایین‌دست‬ ‫افزای��ش می‌یابد‪ .‬این زنجیره‪ ،‬ش��امل محصوالت‬ ‫حاصل از فرآوری و تولید ش��مش و محصوالت با‬ ‫ارزش‌افزوده باالتر از خام‌فروشی می‌شود و در طول‬ ‫زنجیره‪،‬ارزشمحصوالتمس��تقیمازاس��تحصال‬ ‫افزای��ش می‌یاب��د‪ .‬با س��ودآوری محصوالت اولیه‬ ‫کاالهای معدنی‪ ،‬توان و جذابیت س��رمایه‌گذاری‬ ‫در تولید محصوالت با ارزش‌افزوده کامل‪ ،‬متکی به‬ ‫مواد اولیه استراتژیک قابل تولید در داخل می‌شود‬ ‫و به افزایش ارزآوری حاصل از صادرات کاالهای‬ ‫قابل عرضه به بازارهای مصرفی داخل و بین‌المللی‬ ‫می‌انجامد‪.‬درنهایت‪،‬ایناتفاقبهتوانمندیصنعت‬ ‫کشور می‌افزاید و سبب شکوفایی تولیدات صنعتی‬ ‫داخلی می‌شود‪ .‬با کامل شدن زنجیره ارزش تولید‬ ‫محصوالت خام تا تولید محصوالت با ارزش‌افزوده‬ ‫کامل و شکوفایی صنعتی کشور در سطح داخلی و‬ ‫بین‌المللی‪ ،‬توانمندی و رشد و شکوفایی اقتصادی‬ ‫کشور ناشی از ارزآوری محصوالت گوناگون قابل‬ ‫عرض��ه در بازاره��ای جهانی می‌ش��ود؛ اتفاقی که‬ ‫به کاهش وابس��تگی اقتصاد و صنعت کش��ور به‬ ‫منابع س��وخت فس��یلی منتهی می‌شود‪ .‬از طرفی‬ ‫کاهش حجم منابع تامین انرژی‌های فس��یلی در‬ ‫داخ��ل‪،‬کاه��ش رون��دنرخ فروش آنها وهمچنین‬ ‫معضالت زیست‌محیطی سبب می‌شود که کشور‬ ‫با س��رعت زیاد به س��مت منابع ارزآور چندگانه‪،‬‬ ‫کاه��شات��کاب��هفروشنفتخ��اموبهره‌گیریاز‬ ‫نفت در تولید محصوالت با ارزش‌افزوده باالتر در‬ ‫صنایع پایین‌دس��تی س��وق پیدا کند و اقتصاد در‬ ‫مسیر زنجیره ارزش پایدار برود‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫پاالیشگاه‌های‬ ‫آلومینای چین سهم خود‬ ‫را در بازار حفظ کردند‬ ‫سود سوزآور‪ ،‬یکی از مهم‌ترین مواد مصرفی‬ ‫در تولید آلومینا به‌شمار می‌رود‪ .‬میزان مصرف‬ ‫و تولی��د این محصول در چین در س��ال‌های‬ ‫گذش��ته ب��ا رش��د صنای��ع مصرف‌کننده آن‬ ‫ازجمله پاالیشگاه‌های آلومینا‪ ،‬روندی صعودی‬ ‫را طی کرده است‪ .‬با توجه به دورنمای تداوم‬ ‫رشد تولید آلومینا در چین‪ ،‬انتظار می‌رود که‬ ‫میزان رشد مصرف در این کشور ادامه داشته‬ ‫باش��د‪ .‬به گزارش فلزات آنالین‪ ،‬سود سوزآور‪،‬‬ ‫از مهم‌تری��ن مواد مصرف��ی در تولید آلومینا‬ ‫به‌شمار می‌رود‪ .‬این محصول حدود ‪۱۵‬درصد‬ ‫از هزینه‌های تولید آلومینا را به‌خود اختصاص‬ ‫می‌ده��د که آن را پس از بوکس��یت و انرژی‬ ‫در رده س��وم مهم‌تری��ن مولفه‌های هزینه‌ای‬ ‫در تولی��د و پاالی��ش آلومینا ق��رار می‌دهد‪.‬‬ ‫س��ود سوزآور (هیدروکس��ید سدیم) مصارف‬ ‫بسیار گس��ترده‌ای دارد‪ ،‬اما به‌جرات می‌توان‬ ‫گفت ک��ه بزرگ‌ترین صنع��ت مصرف‌کننده‬ ‫این محصول پاالیش��گاه‌های آلومینا هستند‪.‬‬ ‫میزان تولید و همچنین مصرف این محصول‬ ‫در چین روندی صعودی را طی کرده اس��ت؛‬ ‫به‌ط��وری که مق��دار تولی��د آن از حدود ‪۲۲‬‬ ‫میلیون تن در س��ال ‪ ۲۰۱۰‬میالدی (‪۱۳۸۹‬‬ ‫خورش��یدی) به بی��ش از ‪ ۳۴‬میلیون تن در‬ ‫سال گذشته (‪ )۲۰۱۸‬میالدی افزایش یافت‪.‬‬ ‫با توجه به خال��ص صادرات یک میلیون تنی‬ ‫چین در این دوره که میزان آن نیز ثابت بوده‪،‬‬ ‫مق��دار مصرف آن روندی مش��ابه با تولید آن‬ ‫را ط��ی کرده و از ح��دود ‪ ۲۱‬میلیون تن در‬ ‫سال ‪ ۲۰۱۰‬به حدود ‪ ۳۳‬میلیون تن در سال‬ ‫‪ ۲۰۱۸‬افزایش یافته اس��ت‪ .‬با درنظر گرفتن‬ ‫مقدار مصرف متوس��ط س��ود س��وزآور برای‬ ‫تولید آلومینا در چین در س��ال‌های متوالی‪،‬‬ ‫می‌توان مقدار مصرف س��ود س��وزآور ازسوی‬ ‫پاالیش��گاه‌های آلومینای چین را برآورد کرد‪.‬‬ ‫مقدار س��هم پاالیشگاه‌های آلومینا در مصرف‬ ‫کل س��ود س��وزآور در چین حدود ‪۱۱‬درصد‬ ‫ثابت باقی مانده است‪.‬‬ ‫بهروز راعی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫در مجمع عمومی عادی س��االنه صاحبان سهام شرکت‬ ‫فوالد مبارکه اصفهان که با حضور اکثریت س��هامداران در‬ ‫سالن نگین سپاهانشهر برگزار شده بود‪ ،‬سهامداران ضمن‬ ‫تایید صورت‌های س��ال مالی منتهی ب��ه ‪ ۹۷/۱۲/۲۹‬این‬ ‫ش��رکت‪ ،‬روزنامه‌های صمت و دنیای اقتصاد و تعادل را به‬ ‫عنوان روزنامه رس��می کثیراالنتشار آگهی و اطالعیه‌های‬ ‫شرکت انتخاب کردند و با تقسیم سود ریالی برای هر سهم‬ ‫موافقت کردند‪ .‬در این نشست همچنین موافقت صاحبان‬ ‫س��هام فوالد مبارکه با پرداخت مابه‌تفاوت همسان‌سازی‬ ‫حق��وق بازنشس��تگان ف��والد مبارک��ه در مجمع عمومی‬ ‫مه��م ‪۱۵۰‬میلیارد تومان اعالم ش��د‪ .‬مدیرعامل ش��رکت‬ ‫فوالدمبارک��ه اصفه��ان در مجمع عمومی عادی س��االنه‬ ‫صاحبان س��هام ش��رکت ف��والد مبارکه اصفه��ان گفت‪:‬‬ ‫ب��ا راه‌ان��دازی نورد گرم (‪ )۲‬ش��رکت ف��والد مبارکه‪ ،‬هم‬ ‫س��هامداران و هم بسیاری از صنایع کشور منتفع خواهند‬ ‫ش��د‪ .‬حمیدرضا عظیمیان با اشاره به سرمایه‌گذاری‌های‬ ‫متع��دد گروه فوالد مبارکه در تکمیل زنجیره تولید فوالد‬ ‫اف��زود‪ :‬تامین زنجیره تولید‪ ،‬ضام��ن حیات فوالد مبارکه‬ ‫و موج��ب ت��داوم تامین مواد اولیه صنایع کش��ور ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹ارزش س�هام ف�والد مبارک�ه ‪ ۴۴‬برابر ش�ده‬ ‫است‬ ‫تامین زنجیره‬ ‫تولید‪ ،‬ضامن‬ ‫حیات فوالد‬ ‫مبارکه بوده و‬ ‫موجب تداوم‬ ‫تامین مواد اولیه‬ ‫صنایع کشور‬ ‫شده است‬ ‫عظیمیان در نشس��ت مجمع عمومی عادی ساالنه دوره‬ ‫مال��ی منتهی به ‪ ۹۷/۱۲/۲۹‬ش��رکت فوالد مبارکه با ارائه‬ ‫گزارش��ی از عملکرد تولید و درآمد این ش��رکت در س��ال‬ ‫گذشته گفت‪ :‬نقش سهامداران خرد و کالن شرکت فوالد‬ ‫مبارک��ه در به بار نشس��تن پروژه‌های توس��عه‌ای و مبدل‬ ‫شدن شرکت فوالد مبارکه به بزرگ‌ترین شرکت بورسی به‬ ‫لحاظ ارزش بازار و بزرگ‌ترین فوالدساز کشور و خاورمیانه‬ ‫بسیار ارزشمند است‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬نتیجه اعتماد قابل تقدیر س��هامداران به‬ ‫خدمتگ��زاران خود در فوالد مبارکه این ش��ده که در ‪۱۰‬‬ ‫سال گذشته ارزش هر سهم فوالد مبارکه ‪ ۴۴‬برابر افزایش‬ ‫یافته اس��ت تا جایی که بنابرمستندات و آمارهای موجود‪،‬‬ ‫بازدهی سهام فوالد مبارکه در کوتاه و بلندمدت نسبت به‬ ‫س��رمایه‌گذاری در بازار سکه و طال از سوددهی و بازدهی‬ ‫باالتری برخوردار بوده است‪.‬‬ ‫عظیمی��ان گفت‪ :‬در طرح ش��هید خرازی فوالدمبارکه‬ ‫خط س��اخت نورد گرم ش��ماره‪ ۲‬دیده ش��ده اس��ت که‬ ‫متاسفانه تاکنون به دالیلی اجرا نشده است‪ .‬به دلیل اجرا‬ ‫نشدن این طرح شرکت فوالد مبارکه و سهامداران ساالنه‬ ‫از حدود ‪ ۲۵۰‬میلیون یورو درآمد محروم هس��تند که این‬ ‫امر می‌تواند با مشارکت و همدلی سهامداران محقق شود‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬منافع س��هامداران این شرکت حکم می‌کند‬ ‫که فوالد مبارکه مالک معدن باش��د و از نظر مواد اولیه در‬ ‫حاشیه امن قرار گیرد‪.‬‬ ‫عظیمیان‪ ،‬درباره وضعیت س��هم این ش��رکت در بازار‬ ‫ادامه داد‪ :‬س��هم ف��والد مبارکه از ب��ازار ‪۵۴.۵‬درصد بوده‬ ‫در موضوع س��ودآوری ش��رکت درآمدهای عملیاتی از ‪ ۲۰‬هزار به‬ ‫‪۳۰‬هزار میلیارد تومان رسیده است‪ .‬سود عملیاتی گروه از ‪۷۵‬هزار‬ ‫به ‪۱۵۰‬هزار میلیارد تومان رسیده است‬ ‫اس��ت‪ .‬در سال ‪ ۹۷‬فروش محصوالت فوالدی ‪ ۶‬میلیون و‬ ‫‪ ۷۱۵‬هزار تن بوده که حدود ‪ ۲۷۳‬هزار تن کمتر از س��ال‬ ‫‪ ۹۶‬اس��ت و دلیل آن به مهر س��ال گذشته مربوط می‌شود‬ ‫که در تحریم قرار گرفتیم‪ .‬بخش��ی از صادرات کم ش��د و‬ ‫ای��ن کاهش‌ه��ا را در تولید ایجاد کرد و فروش محصوالت‬ ‫به خارج از کش��ور انجام نش��د‪ .‬از لح��اظ ریاضی با اینکه‬ ‫‪ ۲۷۳‬هزار تن کمتر فروش داش��تیم اما فروش ما در سال‬ ‫‪۱۵۸ ،۹۶‬ه��زار میلی��ارد بوده که در س��ال ‪ ۹۷‬به بیش از‬ ‫‪ ۲۳‬هزار میلیارد رس��یده اس��ت‪ .‬در نتیجه ‪۴۸‬درصد رشد‬ ‫ریالی فروش را داش��تیم‪ .‬با اینکه حدود ‪۳۲‬درصد کاهش‬ ‫فروش در بخش صادرات داش��تیم اما با توجه به تغییرات‬ ‫در قیمت‌ها ‪۲‬درصد افزایش فروش در صادرات داشتیم‪.‬‬ ‫‹ ‹رصد دقیق مدیران شرکت نسبت به هزینه‌ها‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬در موضوع س��ودآوری شرکت درآمدهای‬ ‫عملیات��ی از ‪ ۲۰‬ه��زار به ‪۳۰‬هزار میلیارد تومان رس��یده‬ ‫اس��ت‪ .‬سود عملیاتی گروه از ‪۷۵‬هزار به ‪۱۵۰‬هزار میلیارد‬ ‫رس��یده اس��ت‪ .‬به‌طور معمول ش��رکت‌های وابسته سود‬ ‫ش��رکت اصلی را می‌خورن��د و فعالیت گروه پایین خواهد‬ ‫آمد‪ .‬در س��ال ‪ ۹۶‬س��ود خالص از ‪ ۲۲‬به ‪۳۶‬درصد رسید‪.‬‬ ‫ش��رکت‌های گروه ما تالش و کار خوبی را انجام می‌دهند‪.‬‬ ‫مدیران ش��رکت در فوالد مبارکه رصد دقیقی نس��بت به‬ ‫شرکت‌های گروه‪ ،‬هزینه‌ها و درآمدها داردند‪ .‬شرکت‌های‬ ‫گروه درواقع ارزش‌افزوده برای فوالد مبارکه می‌آورند‪.‬‬ ‫‹ ‹مشکالت افزایش نرخ الکترود گرافیتی‬ ‫عظیمیان درباره افزای��ش هزینه‌های تولید اظهار کرد‪:‬‬ ‫حاش��یه س��ود عملیاتی ش��رکت با ‪۲۰‬درص��د افزایش از‬ ‫‪ ۴۲‬به ‪۵۰‬درصد رس��یده اس��ت و حاشیه س��ود خالص با‬ ‫‪۳۷‬درصد رشد از ‪۳۸‬درصد به ‪۵۲‬درصد رسیده است‪ .‬ما با‬ ‫یک‌سری موارد مانند پایین نگه‌داشتن هزینه‌ها و استفاده‬ ‫از معافیت‌های مالیاتی س��ال گذشته‪ ،‬در افزایش سرمایه‬ ‫توانس��تیم بیش از ‪ ۵۰۰‬میلیارد تومان از معافیت مالیاتی‬ ‫استفاده کنیم‪ .‬در حوزه سودآوری جمع هزینه‌های ساخت‬ ‫‪۶۴‬درصد در س��ال ‪ ۹۷‬نس��بت به سال ‪ ۹۶‬افزایش داشته‬ ‫است‪ .‬این به خاطر افزایش نرخ سنگ‪ ،‬گندله‪ ،‬کنسانتره و‬ ‫هزینه بس��یار سربار الکترود گرافیتی بوده است‪ .‬متاسفانه‬ ‫از ابتدا تا انتهای سال ‪ ۹۷‬تغییرات نرخ الکترود از حدود ‪۵‬‬ ‫هزار یورو بر تن به حدود ‪ ۱۶‬تا ‪ ۱۷‬هزار یورو بر تن رسید‪.‬‬ ‫در مقطع��ی هزین��ه زیادی برای تامی��ن الکترود از خارج‬ ‫صرف کردیم اما ش��رکت س��عی کرد باوجود افزایش نرخ‬ ‫این کاالی استراتژیک‪ ،‬فعالیت متوقف نشود‪.‬‬ ‫وی درب��اره بازده��ی ف��والد مبارکه برای س��هامداران‬ ‫نکاتی را عنوان کرد و گفت‪ :‬بازدهی ش��رکت برای تمامی‬ ‫س��هامداران بس��یار خوب بوده اس��ت و در حوزه مدیریت‬ ‫دارایی و نحوه تامین مالی اگر نگاه کنیم گردش دارایی‌ها‬ ‫‪۶‬درصد افزایش داشته است‪ .‬در بازار به خاطر اینکه در تیر‬ ‫افزایش شدید نرخ ارز داشتیم باعث شد هیجان زیادی به‬ ‫بازار وارد ش��ود و ما مجبور شویم بخش زیادی از خریدها‬ ‫را نق��دی انجام دهیم‪ .‬ما هم با کس��انی که از آنها طلبکار‬ ‫یا به آنها بدهکار هس��تیم س��ال ‪ ۹۷‬را به خوبی پشت‌سر‬ ‫گذاشتیم‪.‬‬ ‫‹ ‹چالش‌های اساسی فوالد مبارکه‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ف��والد مبارکه درب��اره چالش‌های‬ ‫اساس��ی این ش��رکت گفت‪ :‬فوالد مبارکه مانند ‪۳۰‬س��ال‬ ‫گذش��ته اگر بتواند طرح‌های توس��عه را ب��ه کمک دولت‬ ‫و س��هامداران انج��ام دهد‪ ،‬خ��ود را در اوج حفظ خواهد‬ ‫ک��رد‪ .‬ف��والد مبارک��ه می‌توان��د برای کش��ور‪ ،‬م��ردم و‬ ‫سهامداران ارزش افزوده به‌وجود آورد‪ .‬تمامی فوالدسازان‬ ‫درحال‌حاضر با چالش تامین مواد اولیه روبه‌رو هستند که‬ ‫چالش اصلی به‌شمار می‌رود‪ .‬این موارد شامل سنگ آهن‪،‬‬ ‫کنسانتره‪ ،‬گندله و‪ ...‬می‌شود‪ .‬شاید کشور به دلیل فروش‬ ‫نداش��تن نفت و مشکالت ارزی دریچه صادرات را به روی‬ ‫همه باز کرده است‪ .‬این صادرات باعث شده که به ما کمتر‬ ‫خوراک داده ش��ود‪ .‬در جمع شورای معاونان به این نتیجه‬ ‫رس��یدیم که ما خود را به صورت مستقیم به معدن وصل‬ ‫کنیم‪ .‬ازاین‌رو به دنبال این هس��تیم که نقطه وابستگی و‬ ‫ضع��ف ف��والد مبارکه را حل کنیم‪ .‬ما ب��ه این جمع‌بندی‬ ‫رس��یدیم که در بخش‌های معدن سرمایه‌گذاری و خود را‬ ‫از این وابستگی رها کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹س�اخت ورق‌های جدید با ساخت بخش‬ ‫نورد گرم‬ ‫وی درباره ساخت ورق‌های جدید اظهار کرد‪ :‬نکته دومی‬ ‫که در راس پروژه‌ها قرار دارد این اس��ت که درحال‌حاضر‬ ‫ح��دود ‪ ۳‬تا ‪ ۵‬میلیون ت��ن از تولیدی که داریم به صورت‬ ‫خام‌فروش��ی به بازار عرضه می‌کنیم و از س��ال ‪ ۸۷‬فوالد‬ ‫مبارکه به دنبال س��اخت بخش نورد گرم بوده اس��ت‪ .‬به‬ ‫دلیل تحریم‌ها اروپایی‌ها ما را تنها گذاش��تند‪ .‬متاس��فانه‬ ‫بخش نورد گرم س��اخته نش��ده اس��ت و اگر فوالد مبارکه‬ ‫این بخش را بسازد‪ ،‬سبد محصوالتش کامل خواهد شد و‬ ‫می‌توان��د محصوالت جدید را عرضه کند‪ .‬ورق‌های جدید‬ ‫ب��ه ویژه برای وزارت نفت در بخش گاز و نفت و همچنین‬ ‫در بخش خودروسازی ورق‌هایی که برای کاپوت و سقف‬ ‫خودرو اس��تفاده می‌ش��ود را می‌توانی��م تامین کنیم‪ .‬این‬ ‫باعث می‌ش��ود که کشور از خروج میلیون‌ها ارز جلوگیری‬ ‫کند‪ .‬ش��رکتی در بورس باالتر از ما نیس��ت عظیمیان به‬ ‫بحث بورس و س��هام این شرکت چنین پرداخت‪ :‬شرکتی‬ ‫در ب��ورس از ما باالت��ر قرار ندارد و این مربوط به همراهی‬ ‫بخش‌های گوناگون اس��ت‪ ۵۵ .‬هزار میلیارد س��ود توزیع‬ ‫نشده به سرمایه شرکت اضافه شد و قدرت بزرگی را ایجاد‬ ‫کرد‪ .‬س��هام افراد بس��یار با ارزش اس��ت و عددها و رقم‌ها‬ ‫به‌طور کامل روش��ن اس��ت که مبارکه در ش��رایط بسیار‬ ‫خوبی قرار دارد‪ .‬مبارکه ‪۴۵‬درصد س��هامش ارزش افزوده‬ ‫داش��ته و در مقایس��ه با بازدهی ارز و سکه شرایط مبارکه‬ ‫بهتر بوده است‪ .‬کسی که سهام مبارکه خریده همواره سود‬ ‫بیشتری داشته است‪ .‬در ‪ ۱۰‬سال گذشته کسی که سهام‬ ‫مبارکه را داشته‪ ،‬ارزش آن ‪ ۴۴‬برابر شده است‪.‬‬ ‫در پایان خرداد ما بیش از ‪ ۲‬میلیون تن محصول تولید‬ ‫کردیم که نسبت به مدت مشابه در سال گذشته ‪ ۶‬درصد‬ ‫افزایش داش��ته اس��ت‪ .‬اطمینان می‌دهیم که در مجموعه‬ ‫فوالد مبارکه با وجود تمام مش��کالت افزایش تولید داریم‬ ‫و همی��ن فعالی��ت در بخش ریالی و ح��وزه فروش وجود‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹ذخیره ‪۳‬ساله الکترود گرافیتی‬ ‫وی در پای��ان گفت‪ :‬مجموع��ه مبارکه بیش از ‪ ۲۵‬هزار‬ ‫ت��ن الکترود گرافیتی نیاز دارد و ب��رای اینکه تولید ثابت‬ ‫باشد سازمان ایمیدرو دستور داده که ذخیره ‪۳‬ساله داشته‬ ‫باشیم‪ .‬شرکت‌های معدنی هرچه افزایش سرمایه دهند در‬ ‫آن ش��رکت می‌کنند و عالقه‌مندیم مبارکه در این زمینه‬ ‫حضور داشته باشد‪ .‬به عنوان نماینده هیات مدیره‪ ،‬شورای‬ ‫معاونان و مدیران در فوالد مبارکه به‌طور کامل و روش��ن‬ ‫عرض می‌کنم که اگر دشمن شدیدترین تحریم‌ها را اعمال‬ ‫کن��د‪ ،‬تالش می‌کنیم کمترین ضرر وارد ش��ود و همواره‬ ‫باعث اقتدار کشور باشیم‪.‬‬ ‫عظیمیان در پاس��خ به پرس��ش‌های سهامداران حاضر‬ ‫در نشس��ت مجمع عمومی ش��رکت ف��والد مبارکه گفت‪:‬‬ ‫توس��عه‌های ف��والد مبارکه هم��واره هدفمند ب��وده و بر‬ ‫اساس مطالعات بازار انجام شده و به‌طور قطع با اجرا و به‬ ‫بهره‌برداری رسیدن نورد گرم (‪ ،)۲‬کشور نه‌تنها از واردات‬ ‫ورق‌های خاص موردنیاز صنایع خودروسازی و انتقال گاز‬ ‫ترش و نفت و س��یاالت بی‌نیاز خواهد ش��د‪ ،‬بلکه می‌تواند‬ ‫با صادرات اینگونه محصوالت ارزآوری مناس��بی داش��ته‬ ‫باش��د‪ .‬به گفته وی‪ ،‬فوالد مبارک��ه در چارچوب مقررات‬ ‫و قوانین تعریف ش��ده نسبت به مسئولیت‌های اجتماعی‬ ‫متعه��د بوده و همواره به ویژه هنگام بروز بالیایی طبیعی‬ ‫و حوادث غیرمترقبه‪ ،‬با موافقت سهامداران ساالنه بودجه‬ ‫مشخصی را به این امر اختصاص می‌دهد و تالش کرده به‬ ‫موازات تولید و ایجاد ارزش افزوده اقتصادی در خلق ارزش‬ ‫مش��ترک با جامعه نیز ایفای نقش کند‪ .‬گفتنی است‪ ،‬در‬ ‫پایان این مجمع و بنا به تصویب س��هامداران مقرر شد به‬ ‫ازای هر سهم ‪۳۰۰‬ریال سود نقدی بین سهامداران توزیع‬ ‫ش��ود‪ .‬همچنین سود سهامداران حقیقی بر اساس جدول‬ ‫زمان‌بندی‪ ،‬از ابتدای شهریور از سوی شعب بانک تجارت‬ ‫پرداخت می‌شود‪.‬‬
‫سه‌شنبه‬ ‫اول مرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 20‬ذی‌القعده ‪1440‬‬ ‫‪ 23‬ژوئیه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1335‬‬ ‫پیاپی ‪2653‬‬ ‫باز ‌ار‌ها با اهمال‬ ‫در ایمن‌سازی‬ ‫یک‌به‌یک می‌سوزند‬ ‫تالش عوامل پنهان‬ ‫برای گران کردن‬ ‫نرخ ارز‬ ‫نمایشی ملی از انقالب‬ ‫معدنی تا بومی‌سازی‬ ‫صنعت خودرو‬ ‫ممنوعیت؛‬ ‫سیاستی‬ ‫اثربخش یا‬ ‫مشکل‌ساز؟‬ ‫تعویق بررسی طرح مهم دولت در مجلس‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه‌ای‬ ‫بررسی ط��رح تش��کیل وزارت بازرگانی ب��از هم از‬ ‫دستور کار مجلس خارج ش��د؛ اما این‌بار با درخواست‬ ‫خود دول��ت! این خبری است که عضو هیات رئیس��ه‬ ‫مجل��س در گفت‌وگ��و با یکی از رسانه‌ه��ا اعالم کرده‬ ‫است‪ .‬براساس خبرهایی که قبل از روز یکشنبه منتشر‬ ‫می‌ش��د‪ ،‬قرار بود موضوع تش��کیل وزارت بازرگانی در‬ ‫دستور کار این هفته مجلس قرار بگیرد و کمیس��یون‬ ‫اجتماع��ی ک��ه پیش‌تر کلی��ات این ط��رح را تصویب‬ ‫کرده ب��ود‪ ،‬جزئیات را بررسی کند و گ��زارش را ارائه‬ ‫دهد‪ ،‬اما آنطور که مس��عود رضایی‪ ،‬عضو کمیس��یون‬ ‫اجتماعی مجلس ب��ه‬ ‫گفت‪ ،‬نمایندگان فرصت‬ ‫نکردند به این موضوع رسیدگی کنند و به گفته وی از‬ ‫ابتدا قرار نبوده روز یکشنبه بررسی شود‪ .‬او ادامه داد‪:‬‬ ‫خبری درباره اینکه نماینده دولت درخواست داش��ته‬ ‫باش��د که بررس��ی را به تعویق بیندازی��م‪ ،‬ندارم و اگر‬ ‫هم اینطور باش��د به‌احتمال زیاد آن را به هیات رئیسه‬ ‫اع�لام کرده‌اند و به کمیس��یون موردی اعالم نش��ده‬ ‫است‪ .‬روز یکش��نبه موردی پیش آم��د که نمایندگان‬ ‫رفتند و فرصت نشد به موضوع تشکیل وزارت بازرگانی‬ ‫رسیدگی کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹دولت همچنان پیگیر است‬ ‫در همین باره‪ ،‬عضو هیات رئیس��ه مجلس با اش��اره‬ ‫ب��ه اینکه ط��رح تش��کیل وزارت بازرگان��ی دوباره از‬ ‫دستور کار مجلس خارج ش��ده‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬ما به‌دلیل‬ ‫درخواس��ت نماین��ده دول��ت‪ ،‬بررسی این ط��رح را از‬ ‫دستور ک��ار مجلس خ��ارج کردیم‪ .‬سیدامیرحس��ین‬ ‫قاضی‌زاده هاش��می در گفت‌وگو با فارس درباره زمان‬ ‫بررسی طرح تش��کیل وزارت بازرگانی در صحن علنی‬ ‫مجلس گف��ت‪ :‬دوباره این ط��رح از دستور کار صحن‬ ‫علنی مجلس خارج ش��ده است‪ .‬وی با تاکید بر اینکه‬ ‫دولت همچن��ان پیگیر تصویب طرح تش��کیل وزارت‬ ‫بازرگان��ی اس��ت و ی��ک روز می‌گوی��د در دستور کار‬ ‫مجل��س بگذاری��د و یک روز می‌گوی��د در دستور کار‬ ‫مجلس نگذارید‪ ،‬اف��زود‪ :‬نماینده دولت هفته پیش به‬ ‫ما گفتند که بررسی این طرح را در دستور کار مجلس‬ ‫قرار دهید و یکش��نبه دوباره نماین��ده دولت آمدند و‬ ‫گفتن��د اگر امکان دارد بررسی ای��ن طرح را دو هفته‬ ‫عقب بیندازند‪ .‬عضو هیات رئیسه مجلس تصریح کرد‪:‬‬ ‫آقایان گفتن��د اجازه بدهید ما دوب��اره روی آن کمی‬ ‫کار کنیم و ما هم به‌دلی��ل درخواست نماینده دولت‪،‬‬ ‫بررسی این طرح را از دستور کار مجلس خارج کردیم‪.‬‬ ‫قاضی‌زاده هاش��می تاکید کرد‪ :‬این طرح در واقع برای‬ ‫دولت است و دولت تصویب آن را پیگیری می‌کند‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪‌،‬آنطور که گفت و ش��نودها حاکی‬ ‫اس��ت‪ ،‬داستان تفکی��ک وزارت بازرگانی یک مس��ئله‬ ‫تاریخ��ی است و از س��ال ‪ ۱۲۸۵‬تاکنون حدود ‪ ۱۱‬بار‬ ‫این وزارتخانه‌ها ادغام یا تفکیک شده است‪ .‬این‌بار نیز‬ ‫طرح تشکیل وزارت بازرگانی ‪ ۸‬اسفند سال ‪ ۹۷‬به‌دلیل‬ ‫درخواست‌های مکرر حس��ن روحانی‪ ،‬رئیس‌جمهوری‬ ‫مبن��ی بر تش��کیل ای��ن وزارتخانه ازس��وی برخی از‬ ‫نمایندگان مجلس‪ ،‬تهیه و تقدیم هیات رئیسه مجلس‬ ‫ش��د که براساس طرح تهیه ش��ده از سوی نمایندگان‬ ‫مجلس ش��ورای اسالم��ی با تش��کیل وزارت بازرگانی‬ ‫تمام��ی وظایف و اختیارات بازرگان��ی از دو وزارتخانه‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و جهاد کشاورزی باید تفکیک‬ ‫ش��ود و در اختیار وزارت بازرگانی ق��رار گیرد‪ .‬این در‬ ‫حالی است که چنین وظایفی از سال ‪ ۱۳۹۰‬با انحالل‬ ‫وزارت بازرگانی در اختیار دو وزارتخانه صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫دولت همچنان پیگیر تصویب طرح تشکیل وزارت بازرگانی است و‬ ‫یک روز می‌گوید در دس��تور کار مجلس بگذارید و یک روز می‌گوید‬ ‫در دستور کار مجلس نگذارید‬ ‫و تجارت و جهاد کشاورزی قرار گرفته است‪.‬‬ ‫به‌تازگ��ی نیز حس��ینعلی امیری‪ ،‬مع��اون پارلمانی‬ ‫ریاست‌جمهوری در نشست شورای معاونان و مدیران‬ ‫کل ام��ور مجل��س وزارتخانه‌ها و نهاد‌ه��ای گوناگون‬ ‫اظهار کرد‪ :‬تش��کیل وزارت بازرگانی در اولویت دولت‬ ‫و رئیس‌جمه��وری ق��رار دارد‪ .‬او ادام��ه داد‪ :‬پی��ش از‬ ‫این تش��کیل ای��ن وزارتخانه با ارائ��ه طرحی از سوی‬ ‫نمایندگ��ان در کمیس��یون اجتماعی مطرح و تصویب‬ ‫ش��د‪ .‬معاون پارلمانی رئیس‌جمهوری با اشاره به اینکه‬ ‫در بخش بازرگانی انس��جام وجود ن��دارد‪ ،‬توضیح داد‪:‬‬ ‫بخ��ش بازرگان��ی به‌ط��ور پراکنده از س��وی نهاد‌های‬ ‫گوناگون پیگیری می‌ش��ود و از ای��ن رو نظام توزیع با‬ ‫مشکالت زیادی روبه‌رو شده است‪ .‬من با وزیر صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت صحبت کردم و ایشان مخالف تشکیل‬ ‫وزارت بازرگانی نیس��ت و دستور رئیس‌جمهوری برای‬ ‫تش��کیل این وزارت به جد پیگیری می‌ش��ود‪ ،‬اگرچه‬ ‫تع��دادی از نمایندگ��ان مجلس به‌دالیل کارش��ناسی‬ ‫و برخ��ی به‌دالیل سیاسی مخالف این طرح هس��تند‪.‬‬ ‫امیری از نمایندگ��ان پارلمانی نهادها و وزارتخانه‌های‬ ‫گوناگون خواست در ای��ن زمینه با نمایندگان مجلس‬ ‫مذاکره و با دالیل کارش��ناسی آنها را متقاعد کنند که‬ ‫تش��کیل وزارت بازرگانی در ش��رایطی که در آن قرار‬ ‫داریم برای کشور امری ضروری است‪.‬‬ ‫ای��ن اص��رار دولت و انک��ار برخی از مجلس��ی‌ها در‬ ‫حالی به کش و قوس طوالنی تبدیل شده که خروجی‬ ‫مش��خصی هم ندارد و مشخص نیست دولت چگونه با‬ ‫اطمینان از به نتیجه رسیدن آن می‌گوید و خانه ملت‬ ‫نیز ساز مخالفتش همچنان کوک است‪.‬‬ ‫‹ ‹سیاس�ت ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومان�ی دلی�ل اصل�ی‬ ‫مشکالت اقتصادی‬ ‫در همین راستا‪ ،‬برنامه تلویزیونی پایش که یکشنبه‬ ‫ش��ب از ش��بکه یک سیما پخش شد‪ ،‬بخشی از برنامه‬ ‫خود را به بررسی موضوع طرح تشکیل وزارت بازرگانی‬ ‫اختص��اص داد که با مهدی سروی کارش��ناس اقتصاد‬ ‫و علی‌اکبر کریمی عضو کمیس��یون اقتصادی مجلس‬ ‫شورای اسالمی برگزار شد‪.‬‬ ‫سروی در ابتدای این برنامه با اشاره به نتایج تشکیل‬ ‫وزارت بازرگان��ی اظهارکرد‪ :‬با تش��کیل این وزارتخانه‬ ‫عالوه بر از دست رفتن دستاوردهای ادغام‪ ،‬آثار منفی‬ ‫دیگری نیز بر اقتصاد تحمیل خواهد شد که بارمالی ‪۲‬‬ ‫هزار میلیارد تومانی‪ ،‬از دست رفتن ‪ ۲۵۰‬هزار فرصت‬ ‫ش��غلی و رها ش��دن دست‌کم ‪ ۶‬ماهه مدیریت بازار از‬ ‫جمله آنها است‪.‬‬ ‫این کارش��ناس اقتصاد به مشکالت اقتصادی پیش‬ ‫آمده در سال گذش��ته برای مردم اش��اره کرد و گفت‪:‬‬ ‫ریشه اصلی مشکالت اقتصادی سال گذشته مربوط به‬ ‫افزایش نرخ ارز ب��ود‪ .‬افزایش نرخ ارز به همراه اجرای‬ ‫سیاس��ت ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومان��ی باع��ث ایجاد مش��کالت‬ ‫فراوانی در روند تامین و توزیع کاالها شد‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬بررسی‌ها نشان می‌دهد به‌طور کلی‬ ‫‪ ۶‬چرخ��ه ایجاد فس��اد در روند تخصی��ص ارز ‪۴۲۰۰‬‬ ‫تومان��ی وجود دارد ک��ه هر کدام از آنه��ا باعث ایجاد‬ ‫مش��کالت فراوانی در نظام توزیعی محصوالت اساسی‬ ‫ش��ده است و دولت برای ساماندهی بازار باید اقدام به‬ ‫اصالح این سیاست خود کند‪ .‬اما بر خالف نظر بسیاری‬ ‫از کارشناسان‪ ،‬دولت ریشه اصلی حل مشکالت بازار را‬ ‫در نبود وزارت بازرگانی می‌داند‪ .‬رئیس‌جمهوری بارها‬ ‫خواستار تشکیل وزارت بازرگانی شده و مدعی هستند‬ ‫با تش��کیل وزارت بازرگانی مشکالت تنظیم بازار یک‬ ‫هفته‌ای برطرف می‌شود‪.‬‬ ‫سروی با اش��اره به‌دالیل ادغام بخ��ش بازرگانی در‬ ‫وزارتخانه‌های تولی��دی در سال ‪ ۱۳۹۰‬گفت‪ :‬مجلس‬ ‫هش��تم در سال ‪ ۹۰‬با توجه به نتایج بررسی‌های انجام‬ ‫ش��ده درباره مدل ادغام این وزارتخانه در کش��ورهای‬ ‫توسعه یافته و عملکرد وزارت بازرگانی در داخل کشور‪،‬‬ ‫تصمی��م به ادغ��ام وزارت بازرگان��ی در وزارتخانه‌های‬ ‫جهادکش��اورزی و صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت گرفت‪.‬‬ ‫ب��ا ادغام بخش بازرگان��ی در وزارتخانه‌ه��ای تولیدی‬ ‫دستاوردهای چشمگیری در بخش کشاورزی به‌دست‬ ‫آمد‪ .‬به‌عنوان مثال‪ ،‬کاه��ش ‪ ۵‬میلیارد دالری واردات‬ ‫غ��ذای اساسی‪ ،‬رش��د تولی��د محصوالت کش��اورزی‪،‬‬ ‫خودکفای��ی در تولید گندم و بهبود تراز منفی تجاری‬ ‫بخش کشاورزی از جمله این دستاوردها است‪.‬‬ ‫او تاکی��د کرد‪ :‬با تش��کیل وزارت بازرگانی عالوه بر‬ ‫از دس��ت رفتن دستاوردهای ادغام‪ ۳ ،‬اثر منفی نیز بر‬ ‫اقتصاد تحمیل خواهد ش��د که بارمالی ‪ ۲‬هزار میلیارد‬ ‫تومانی‪ ،‬از دست رفتن ‪ ۲۵۰‬هزار فرصت ش��غلی و رها‬ ‫ش��دن دست‌کم ‪ ۶‬ماه��ه مدیریت ب��ازار از جمله آنها‬ ‫اس��ت‪ .‬درحال‌حاضر بس��یاری از نمایندگان مجلس و‬ ‫تش��کل‌های تولیدی با تشکیل وزارت بازرگانی مخالف‬ ‫هس��تند و این موض��وع بارها در ‪ ۲‬سال گذش��ته در‬ ‫دستور کار مجلس قرار گرفته‪ ،‬اما رای نیاورده است‪.‬‬ ‫زهرا طهرانی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫محمدرضا انصاری‬ ‫یحیی آل‌اسحاق‬ ‫مسعود رضایی‬ ‫‹ ‹وحدت فرماندهی مقتدرانه‬ ‫یحیی آل‌اسح��اق‪ ،‬وزیر بازرگان��ی دولت سازندگی‬ ‫نیز معتقد است باید معیش��ت م��ردم در اولویت قرار‬ ‫بگیرد که خوش��بختانه ارز آن تامین است و کمبودی‬ ‫در این‌باره وج��ود ندارد‪ ،‬ضمن اینک��ه کاالهای مورد‬ ‫نیاز و اساسی مردم‪ ،‬تحریم نیس��تند‪ .‬او در گفت‌وگو با‬ ‫تصریح ک��رد‪ :‬درحال‌حاضر نظام تدبیر‪ ،‬تامین‪،‬‬ ‫توزیع‪ ،‬ذخیره‪ ،‬قیمت‌گذاری‪ ،‬نظارت و‪ ...‬نیاز به وحدت‬ ‫فرمانده��ی مقتدران��ه دارد ک��ه بتواند ام��ور جاری را‬ ‫سامانده��ی کن��د‪ .‬این در حالی است ک��ه دولت بارها‬ ‫اعالم کرده در این زمینه نیازمند یک بخش متمرکز و‬ ‫واحد است و باید وزارت بازرگانی مستقل ایجاد شود تا‬ ‫وزارتخانه‌ه��ا و سازمان‌های گوناگون‪ ،‬توپ را در زمین‬ ‫یکدیگر نیندازند‪.‬‬ ‫مهدی سروی‬ ‫سیدامیرحسین قاضی‌زاده هاشمی‬ ‫قیمت سیب‌زمینی تا ‪ ۱۵‬روز آینده کاهش می‌یابد‬ ‫رئیس سازم��ان حمایت مصرف‌کنندگ��ان و تولیدکنندگان‬ ‫با اش��اره به نوسان‌های قیمت سیب‌زمینی در بازار اظهارکرد‪:‬‬ ‫سیاس��ت اعمال عوارض ص��ادرات سیب‌زمینی در دستور کار‬ ‫است و براساس آمار تولید و برداشت‌‪ ،‬نرخ این محصول در ‪۱۵‬‬ ‫روز آینده کاهش می‌یابد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت‪ ،‬عباس تابش‬ ‫با اش��اره به نوسان‌ه��ای قیمتی سیب‌زمینی در ب��ازار گفت‪:‬‬ ‫سیاس��ت اعمال عوارض ص��ادرات سیب‌زمینی در دستور کار‬ ‫اس��ت و براساس آمار تولید و برداش��ت‌‪ ،‬نرخ این محصول در‬ ‫‪ ۱۵‬روز آین��ده کاهش می‌یابد‪ .‬وی تاکی��د کرد‪ :‬با این مصوبه‬ ‫که الزم‌االجراست‪ ،‬انتظار داریم بخش تولید این اقالم شرایط‬ ‫بهت��ری داش��ته و به لحاظ تولی��د و عرضه در بازار مش��کلی‬ ‫نداشته باشند‪.‬‬ ‫رئیس سازم��ان حمایت مصرف‌کنندگ��ان و تولیدکنندگان‬ ‫افزود‪ :‬نرخ نهایی مرغ براساس پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی‬ ‫و ب��ا توجه ب��ه نظر ستاد تنظیم بازار ‪ ۱۲‬ه��زار و ‪ ۹۰۰‬تومان‬ ‫اعالم ش��ده که بر همین مبنا نرخ مرغ زنده نیز ‪ ۸۵۵۰‬تومان‬ ‫تعیین شده است‪.‬‬ ‫وی با اشاره به دریافت گزارش تخلف گرانفروشی در عرضه‬ ‫م��رغ و تخم‌مرغ در سطح بازار گفت‪ :‬باتوجه به مصوبه موجود‬ ‫در ص��ورت احراز تخل��ف‪ ،‬بازرسان سازم��ان حمایت گزارش‬ ‫تخلف مربوط را تنظیم و برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی‬ ‫ارسال خواهند کرد‪ .‬تابش تصریح کرد‪ :‬واحدهای عرضه مکلف‬ ‫هس��تند فاکتور خرید و فروش خود را برای رسیدگی دقیق‌تر‬ ‫ب��ه بازرسان ارائه کنند‪ .‬معاون وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫اضاف��ه کرد‪ :‬همه کش��تارگاه‌ها مکلفند ن��رخ ‪ ۱۲‬هزار و ‪۹۰۰‬‬ ‫تومانی مرغ را روی بس��ته‌بندی‌های انجام شده اعمال کنند و‬ ‫در صورت اقدام غیر از ای��ن‪ ،‬با آنها برخورد قانونی الزم انجام‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫بسته پیشنهادی حمایت از صادرات با بودجه ‪ ۷‬هزار و ‪ ۸۰۰‬میلیارد ریالی‬ ‫نمایندگان بخش خصوصی در کمیسیون بازار پول و سرمایه‬ ‫ات��اق بازرگانی ته��ران درباره تامی��ن مالی بنگاه‌ه��ا به روش‬ ‫فکتورینگ به بحث و بررسی پرداختند و از مزیت‌ها و مشکالت‬ ‫و چالش‌های اجرای آن در اقتصاد ایران گفتند‪ .‬در این نشست‬ ‫بس��ته پیش��نهادی حمایت از صادرات نیز مطرح و مورد بحث‬ ‫قرار گرفت‪ .‬سومین نشس��ت کمیس��یون بازار پ��ول و سرمایه‬ ‫ات��اق بازرگانی ته��ران با بحث و بررسی پیرام��ون تامین مالی‬ ‫در ش��رایط رکود تورمی و همچنین بسته پیشنهادی حمایت‬ ‫از صادرات غیرنفتی در سال ‪ ،۹۸‬برگزار شد‪ .‬به گزارش روابط‬ ‫عموم��ی ات��اق بازرگانی تهران‪ ،‬در این نشس��ت مع��اون دفتر‬ ‫مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسالمی‪،‬‬ ‫ط��رح مطالعاتی این مرکز با موضوع امکان تامین مالی بنگاه‌ها‬ ‫در ش��رایط رکود تورمی را ارائه کرد‪ .‬در این ارائه‪ ،‬علی روحانی‬ ‫به معرفی «فکتورینگ» به‌عن��وان یک طرح تامین مالی برای‬ ‫بنگاه‌ها پرداخت و آن را در راستای بهبود زیرساخت‌های تامین‬ ‫مالی در وضعیت رکود تورمی که اقتصاد کش��ور در آن به سر‬ ‫می‌برد‪ ،‬دانس��ت‪ .‬وی با بیان اینکه فکتورینگ‪ ،‬واگذاری اسناد‬ ‫دریافتنی‪ ،‬مانند قراردادهای پیمانکاری و تضامین قراردادی را‬ ‫امکان‌پذی��ر می‌کند‪ ،‬گفت‪ :‬در فکتورینگ قراردادهای پیمانکار‬ ‫به‌عنوان یک دارایی تعریف می‌ش��ود و دامنه دارایی‌های بنگاه‬ ‫توسعه می‌یابد‪ .‬روحانی با اشاره به اینکه موضوع فکتورینگ در‬ ‫قالب ماده ‪ ۸‬قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی ابالغ شده‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬در این روش‪ ،‬حس��اب‌های پرداختن��ی بنگاه مورد نظر‬ ‫فکتور می‌شود و با زنجیره این بنگاه تسویه اتفاق می‌افتد و نهاد‬ ‫فکتور برای وصول مطالبات فقط با یک فرد حقوقی باید تسویه‬ ‫کند‪ .‬در این نشس��ت همچنین‪ ،‬مدیر صدور بیمه‌نامه صندوق‬ ‫ضمان��ت صادرات ایران توضیحاتی درباره بس��ته پیش��نهادی‬ ‫حمای��ت از ص��ادرات غیرنفتی در س��ال ‪ ،۹۸‬ارائه داد‪ .‬مهدی‬ ‫یوسفی‌ن��ژاد‪ ،‬منابع پیش‌بینی ش��ده در قانون بودجه سال ‪۹۸‬‬ ‫کش��ور برای حمایت از صادرات غیرنفت��ی را به میزان ‪۷۸۰۰‬‬ ‫میلیارد ریال عنوان کرد و افزود‪ :‬سپرده‌گذاری ‪ ۲۰‬هزار میلیارد‬ ‫ری��ال در یک دوره دو ساله در بانک‌های عامل ازسوی صندوق‬ ‫توسع��ه ملی برای اعطای تس��هیالت صادرات��ی از دیگر منابع‬ ‫جمال رازقی‌جهرمی‬ ‫رئیس اتاق بازرگانی شیراز‬ ‫‹ ‹دولت تصدی‌گری را کم کند‬ ‫پارلم��ان بخ��ش خصوص��ی نی��ز به‌عن��وان بازوی‬ ‫مش��اوره‌ای ‪۳‬قوه‪ ،‬نظر مخالفی در این باره ندارد‪ .‬نایب‬ ‫رئیس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه رئیس مجلس‬ ‫از پارلمان بخ��ش خصوصی ایران نظرخواهی و رئیس‬ ‫ات��اق نیز دیدگ��اه جمعی ما را در نام��ه‌ای برای آقای‬ ‫الریجانی ارسال کرده است‪ ،‬گفت‪ :‬هرچند دیدگاه اتاق‬ ‫بازرگان��ی مبنی بر موافقت ب��ا تفکیک وزارت صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت است اما موضوع مه��م این است که‬ ‫وزارتخانه‌ه��ا بای��د تصدی‌گر خ��ود را کاهش دهند و‬ ‫خ��ود را کوچ��ک و سبک کنند تا ب��ا مدیریت درست‬ ‫بتوانند وظای��ف قانونی خود را انجام دهند‪ .‬محمدرضا‬ ‫انصاری در گفت‌وگو با‬ ‫تصریح کرد‪ :‬وزارتخانه‌ها‬ ‫درحال‌حاضر با بار سنگینی حرکت می‌کنند که شاید‬ ‫حت��ی با تفکیک هم اتفاق خاص��ی رخ ندهد‪ .‬این نظر‬ ‫جمعی اتاق اس��ت که البته در قالب یک نامه با تاکید‬ ‫بر کاهش تصدی‌گری دولت از سوی آقای ش��افعی به‬ ‫آقای الریجانی ارسال شده است‪.‬‬ ‫‪www.Tejaratdaily.com‬‬ ‫یادداشت‬ ‫پس از انکارو اصرار بسیار بر جدایی بازرگانی از صنعت و معدن رخ داد‬ ‫‪7‬‬ ‫حمایتی امس��ال بوده و نرخ سود این تسهیالت نیز ‪ ۱۱‬درصد‬ ‫در نظر گرفته ش��ده است‪ .‬وی با بیان اینکه براساس این بسته‬ ‫حمایتی‪ ،‬استفاده از تسهیالت ارزی صندوق توسعه ملی منوط‬ ‫به تبدیل نشدن ارز به ریال است‪ ،‬افزود‪ :‬در صورت افزایش نرخ‬ ‫ارز از زمان دریافت تسهیالت ارزی صندوق توسعه ملی تا زمان‬ ‫تسویه تسهیالت ازسوی واحدهای تولیدی و صادراتی‪ ،‬ریسک‬ ‫افزایش حداکثر ‪ ۱۵‬درصد ارز برعهده وام‌گیرنده خواهد بود‪.‬‬ ‫در ادامه این نشست‪ ،‬اعضای کمیسیون هر کدام به مزیت‌ها‬ ‫و مش��کالت استف��اده از فکتورینگ در تامین مالی و ش��رایط‬ ‫سخت اجرای آن در شرایط کنونی اقتصاد ایران پرداختند و از‬ ‫تجربه‌های مشابه مانند بازار بدهی یاد کردند‪.‬‬ ‫مش��کل عم��ده اقتصاد ما ک��ه سال‌هاست به آن‬ ‫انتقاده��ای زیادی وارد می‌ش��ود‪ ،‬دولتی بودن آن‬ ‫اس��ت؛ اینک��ه سیاست‌ها و تصمیم‌ه��ای این نهاد‬ ‫فعالیت‌ه��ای بخ��ش خصوص��ی را تحت‌تأثیر قرار‬ ‫می‌دهد و به‌طور مس��تقیم و غیرمستقیم مانعی در‬ ‫امر توسعه اقتصاد کشور به‌شمار می‌آید‪ .‬شوک ارزی‬ ‫سال گذشته ش��رایط ناامن و غیرقابل‌پیش‌بینی را‬ ‫برای فعاالن اقتصادی رقم زد و پیرو آن تصمیم‌های‬ ‫ی��ک ش��به و تع��دد بخش��نامه‌ها ک��ه مبتن��ی بر‬ ‫واقعیت‌های حاکم بر جامعه نبودند‪ ،‬تولید و صادرات‬ ‫را در سراش��یبی نزول قرار داد‪ .‬تحریم‌های بانکی و‬ ‫نفتی باعث افزایش فعالیت‌های داللی و واسطه‌گری‬ ‫بیش‌ازپیش شده که بانک مرکزی توانایی نظارت بر‬ ‫آنها را ندارد‪ .‬افزایش نیافتن نرخ ارز متناسب با نرخ‬ ‫تورم به‌طور دوره‌ای ش��وک‌هایی را به بازار ارز وارد‬ ‫کرده و بروز نااطمینانی به ثبات سیاسی و اقتصادی‬ ‫کشور باعث تش��دید رکود شده است‪ .‬در این میان‬ ‫بس��یاری از تولیدکنندگان و صادرکنندگان توانایی‬ ‫ادامه فعالیت را نداش��ته و وارد سراش��یب تعطیلی‬ ‫ش��دند‪ .‬دولت نیز برای خروج از بحران راهکارهایی‬ ‫ارائ��ه می‌دهد ک��ه باوجود قوانین و مقررات فعلی یا‬ ‫عملی نیست یا خود به ضد راهکار تبدیل می‌شود‪.‬‬ ‫ب��ا ش��روع بحران‌ه��ای ارزی و تحریم‌ها‪ ،‬دولت‬ ‫به‌منظ��ور تنظیم بازار داخل��ی و کنترل نرخ کاالها‬ ‫بخشنامه‌‌هایی مبنی بر ممنوعیت صادرات و واردات‬ ‫اع�لام کرد‪ .‬دستوراتی ک��ه تحت‌تأثیر سیاست نرخ‬ ‫دالر رسم��ی روند صادراتی را به چالش‌های زیادی‬ ‫روب��ه‌رو کرد‪ .‬نخس��ت سیاس��ت ممنوعیت واردات‬ ‫برخی از کاالها به‌ویژه در حوزه کشاورزی در دستور‬ ‫کار قرار گرفت تا از این طریق با تکیه‌بر توان داخلی‪،‬‬ ‫تولید رونق گیرد و ش��عار امس��ال محقق ش��ود‪ ،‬اما‬ ‫ای��ن موضوع مدنظر قرار نگرفت که زیرساخت‌های‬ ‫اساس��ی‪ ،‬مواد اولی��ه و هزینه‌های تولید محصوالت‬ ‫باید فراهم باشد تا سیاست ممنوعیت واردات منجر‬ ‫به حمایت از تولید ش��ود‪ .‬از سوی دیگر‪ ،‬کاالهایی‬ ‫در ابت��دای امر ج��ز این فهرست ق��رار گرفتند که‬ ‫تأمین‌کننده تولید یا خود کاالهای اساسی به‌شمار‬ ‫می‌رفتندک��ه اجرای آن به‌ش��دت نرخ و تقاضا را در‬ ‫داخل کش��ور افزایش و ب��ر قاچاق این کاالها افزود‪.‬‬ ‫این ممنوعیت‌ها در حالی اجرا شد که حتی فهرست‬ ‫جام��ع و یکپارچ��ه‌ای از کاالها و خدماتی که نمونه‬ ‫آن در کشور تولید می‌شود نیز تهیه نشده بود‪ .‬در‬ ‫کن��ار ممنوعیت‌ه��ای وارداتی‪ ،‬فهرس��ت کاالهای‬ ‫ممنوع‌الخ��روج نیز از سوی متولیان اعالم ش��د که‬ ‫عمده آنها مش��تمل بر محصوالت بخش کشاورزی‬ ‫اس��ت و به‌دلی��ل اختص��اص ارز دولتی ب��ه واردات‬ ‫کاالهای اساسی انجام ش��د و ب��ر بی‌ثباتی بازار ارز‬ ‫دامن زد و کش��اورزان را در میزان تولید و همچنین‬ ‫محصوالت انبارش��ده و ش��یوه نگهداری آنها دچار‬ ‫سردرگمی کرد‪ .‬از سوی دیگر‪ ،‬این مس��ئله باعث‬ ‫شد قاچاق این کاالها به کشورهای همسایه به‌شدت‬ ‫افزایش یابد‪ .‬تجربه سایر کشورها در این زمینه نشان‬ ‫می‌ده��د ممنوعیت صادرات می‌تواند روش مؤثری‬ ‫در کنترل و تنظیم بازار داخلی و به سود دهک‌های‬ ‫پایین جامعه باش��د به‌شرط آنکه فهرست کاالهای‬ ‫مش��مول با برنام��ه و الگوی مناس��ب و متناسب با‬ ‫مزیت‌های نس��بی کش��ور انتخاب شود‪ .‬با توجه به‬ ‫انتقاد بسیاری از فعاالن اقتصادی به این سیاست و‬ ‫به‌دنبال آن غیرفعال شدن برخی از بازارهای هدف‪،‬‬ ‫عوارض صادراتی جایگزین ممنوعیت صادراتی شد‪.‬‬ ‫خواسته‌ای که بس��یاری از فعاالن اقتصادی به‌دلیل‬ ‫از دست رفتن سهم رقابتی‌ش��ان در بازار پیگیر آن‬ ‫بودند‪ .‬هرچند این بخش��نامه هم باید با برنامه‌ریزی‬ ‫و انتخ��اب درست ن��وع کاال انجام ش��ود و پیش از‬ ‫اجرا باید به صادرکننده فرصت اعمال تغییرات داده‬ ‫ش��ود تا متحمل کمترین ضرر شوند؛ نظر تشکل‌ها‬ ‫و بخ��ش خصوصی نیز در ای��ن امر باید مدنظر قرار‬ ‫گیرد‪ .‬تغییر قانون و بخشنامه به‌دلیل تغییر مدیران‬ ‫ی��ا نقض یا باطل کردن سایر قوانین مدتی است در‬ ‫کشور به یک الگو تبدیل‌شده و متأسفانه هیچ‌کدام‬ ‫پش��توانه علمی اقتصادی ندارند‪ .‬اساسا اجرای این‬ ‫دو سیاس��ت همزمان باه��م بدون تعیین الگو و نوع‬ ‫کااله��ای هدف‪ ،‬باعث ایجاد آش��فتگی در داخل و‬ ‫از دس��ت دادن بازارهای هدف صادراتی می‌ش��ود‪.‬‬ ‫معض��ل ارزش‌گ��ذاری و هزینه‌ه��ای تولید برخی‬ ‫محصوالت که مشمول عوارض صادراتی می‌شوند‪،‬‬ ‫قدرت رقابت‌پذیری نس��بت به رقیبان را به‌ش��دت‬ ‫کاهش می‌دهد‪.‬‬ ‫به نظر می‌رسد در اجرای سیاست‌های اقتصادی‬ ‫کش��ور عرضه و تقاضا باید م�لاک تصمیم‌گیری‌ها‬ ‫قرار گیرد که خود مس��تلزم رص��د و پایش بنگاه‌ها‬ ‫و واحده��ای خصوصی در بازار به‌منظور ش��ناسایی‬ ‫میزان عرضه و تقاضا است‪.‬‬
‫‪8‬‬ ‫سه‌شنبه‬ ‫اول مرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 20‬ذی‌القعده ‪1440‬‬ ‫‪ 23‬ژوئیه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1335‬‬ ‫پیاپی ‪2653‬‬ ‫بازار و اصناف‬ ‫تجارت‬ ‫یادداشت‬ ‫فرصت تولید‬ ‫با افزایش نرخ‬ ‫مواد اولیه از‬ ‫دست می‌رود‬ ‫بهرام حوالی شهریاری‬ ‫عضو هیات مدیره اتحادیه تولید و‬ ‫صادرات نساجی و پوشاک ایران‬ ‫خبر‬ ‫‌ایده‌پردازان‬ ‫حامی اصلی نمایشگاه‬ ‫الکامپ ‪۲۰۱۹‬‬ ‫شرکت ایده‌پردازان برای دهمین سال متوالی‬ ‫در نمایشگ��اه الکامپ شرکت ک��رده است‪ .‬این‬ ‫شرک��ت هدف اصل��ی و همچنی��ن بزرگ‌ترین‬ ‫دستاورد خ��ود را از حضور در ای��ن نمایشگاه‪،‬‬ ‫ارتباط مستقیم با مخاطبان می‌داند‪ .‬به گزارش‬ ‫‪ ،‬نشس��ت خبری شرک��ت ایده‌پردازان‬ ‫ب��ا حضور وحی��د خس��روی مدیرعامل شرکت‬ ‫ایده‌پ��ردازان‪ ،‬ربیع��ی مدی��ر ‪ ،sms.ir‬س��االر‬ ‫نظری مدی��ر مارکتینگ ایده‌پ��ردازان و سعید‬ ‫خس��روی مدیر ‪ server.ir‬بار دیگر در الکامپ‬ ‫‪ ۹۸‬برگزار شد‪ .‬در ابتدای این نشس��ت‪ ،‬وحید‬ ‫خس��روی‪ ،‬مدیرعام��ل ایده‌پ��ردازان به معرفی‬ ‫شرکت پرداخ��ت و گفت‪ :‬چند بخ��ش داریم‌؛‬ ‫ای‌پ��ی‌ای بخش تولید محت��وا و آموزشی بوده‬ ‫و ‪ sms.ir‬سامان�� ‌ه ارس��ال پیام کوت��اه است و‬ ‫‪ server.ir‬ب��ه خدمات هاستین��گ و میزبانی‬ ‫وب می‌پردازد‪.‬وی اف��زود‪ :‬یکی از مشکالت در‬ ‫این‌ب��اره این اس��ت که س��رور و اس‌ام‌اس یک‬ ‫کلم��ه عام هس��تند که کار برندین��گ شدن را‬ ‫سخت می‌کند‪ .‬ربیع��ی مدیرعامل ‪ sms.ir‬در‬ ‫ادام��ه به معرفی چالش‌ه��ای موجود پرداخت‬ ‫وگفت‪ :‬پیامک سفید سامانه متفاوتی نسبت به‬ ‫سای��ر روش‌های ارسال پیام��ک بوده و رضایت‬ ‫مشت��ری‪ ،‬شرط اصل��ی ارسال آن اس��ت‪ ،‬این‬ ‫نرم‌افزار یک��ی از پروژه‌های ایده‌پ��ردازان است‬ ‫ک��ه اکن��ون ب��ه بزرگ‌تری��ن و قدرتمند‌ترین‬ ‫سامانه ارسال پی��ام کوتاه در ایران تبدیل شده‬ ‫اس��ت‪ .‬سعی��د خس��روی‪ ،‬نیز درب��اره فعالیت‬ ‫ای��ن شرکت گف��ت‪ :‬از دیگ��ر پروژه‌های موفق‬ ‫ایده‌پردازان می‌ت��وان به ‪ Server.ir‬اشاره کرد‬ ‫که به ارائه خدم��ات میزبانی وب‪ ،‬سرور‪ ،‬دامنه‬ ‫می‌پردازد‪ .‬وی درب��اره مشکالت افزود‪ :‬جدا از‬ ‫مسائل زیرساخت‪ ،‬موضوع موردبحث مربوط به‬ ‫تداخالت بین ای��ران و کشورهای دیگر است و‬ ‫دیگری سن‌ای‌تی در ایران است که ما همچنان‬ ‫رشد زی��ادی را در این زمین��ه می‌خواهیم‪ .‬در‬ ‫بخ��ش بعدی س��االر نظری‪ ،‬مدی��ر مارکتینگ‬ ‫ایده‌پردازان بیان کرد‪ :‬سال گذشته ایده‌پردازان‬ ‫ب��ا وجود شرای��ط اقتصادی بد جامع��ه در این‬ ‫زمینه استخدام زیادی داشت و امسال هم ادامه‬ ‫دارد اما مشکل ما متاسفانه نبود نیروی ماهر در‬ ‫مارکتینگ است‪.‬‬ ‫از وضعیت ایمنی در واحدهای صنفی‬ ‫بازا‌ر‌ها با اهمال در ایمن‌سازی یک‌به‌یک می‌سوزند‬ ‫مژده پورزکی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫خسرو ابراهیمی‌نیا‬ ‫بازه��م آتش به ج��ان بازاریان افت��اد و دل مردم شهر و‬ ‫کشور را لرزاند‪ .‬در همین تهران سال گذشته بیش از ‪۷۰۰‬‬ ‫آتش‌س��وزی در واحده��ای صنفی و انبار‌ه��ا بعد از ایجاد‬ ‫خسارت‪ ،‬ازسوی نیروهای شجاع آتش‌نشان خاموش شده‬ ‫است‪ .‬در یک ماه اخیر نیز دو خبر آتش‌سوزی در قزوین و‬ ‫بازار گل امام رضا در جاده خاوران در رسانه‌ها منتشر شد‪.‬‬ ‫بر این اساس‪ ،‬آتش‌سوزی گسترده در بازار گل امام رضای‬ ‫تهران در ‪ ۲۸‬تیر حدود ‪۳۰‬غرف ‌ه را بلعید و آتش‌سوزی یک‬ ‫مغازه در بازار قزوین در ‪3‬تیر‪ ،‬با تالش نیروهای آتش‌نشانی‬ ‫مهار و جلوی سرایت آن به مغازه‌های همجوار گرفته شد‪.‬‬ ‫ی بازار تبری��ز و پالسکوی تهران را هم از خاطر‬ ‫آتش‌س��وز ‌‬ ‫نمی‌بریم‪ .‬حاال آتش‌سوزی در میدان حسن‌آباد هم رخ داده‬ ‫است‪ .‬در بررسی‌ها علت اولیه آتش‌سوزی میدان حسن‌آباد‬ ‫تغییر کاربری دانس��ته ش��ده و درحال‌حاضر همه‌چیز در‬ ‫دادگ��اه افک��ار عمومی علی��ه اصناف و بی‌توجه��ی آنها به‬ ‫قوانین است‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش‬ ‫‪ ،‬گفته می‌شود که حادثه آتش‌سوزی‬ ‫در انب��ار ب��زرگ ابزار و یراق‌آالت در میدان حس��ن‌آباد در‬ ‫چهارشنبه گذشته به علت بی‌توجهی به ضوابط و مقررات‬ ‫ایمنی در دوره بهره‌برداری رخ داد و ایرنا در گزارشی به نقل‬ ‫از زه��را صدراعظم نوری رئیس کارگروه ایمنی و مدیریت‬ ‫بحران شورای شهر تهران نوشت‪ :‬با توجه به آمار و اطالعات‬ ‫سازم��ان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران‪ ،‬در‬ ‫س��ال گذشته این سازمان حدود ‪۷۳۶‬عملیات آتش‌نشانی‬ ‫در اماکن تجاری کسبی و انبارها داشته و این رقم ‪۱۲‬درصد‬ ‫از کل حریق‌های ساختمانی و اماکن است‪.‬‬ ‫‪۷۳۶‬عملیات آتش‌نشان��ی در اماکن تجاری و انبارهای‬ ‫تهران‪ ،‬آماری تلخ است که نمی‌توان نسبت به آن بی‌توجه‬ ‫ب��ود‪ .‬واقعیت این است که درصدی از واحد‌های تجاری ما‬ ‫در برخ��ی شهر‌ها در معرض خطر هس��تند و این نکته‌ای‬ ‫اس��ت که بار‌ها گفته شده و بعد از حادثه تلخ پالسکو ‪-‬که‬ ‫به‌نظ��ر می‌رسد نقطه‌عطفی در آگاهی جمعی نس��بت به‬ ‫اهمی��ت رعایت امینی در ایران است‪ -‬این گفته‌ها از عمق‬ ‫ج��ان پذیرفته می‌شود اما در عم��ل کارهای بزرگی انجام‬ ‫نمی‌شود‪.‬‬ ‫‹ ‹اتاق اصناف قدرت اجرایی ندارد‬ ‫امیر نجار شریف‬ ‫محمدمسعود چایچی‬ ‫نشس��ت ارتقای ایمنی محی��ط کار در واحدهای صنفی‬ ‫هرچند وقت یک بار در اتاق اصناف تهران برگزار می‌شود‪.‬‬ ‫نشس��تی ک��ه برگزار ش��دن آن بهتر از نش��دن آن است‪.‬‬ ‫آخرین‌بار هم ‪ ۳۰‬تیر اصناف خبر از برگزاری این نشس��ت‬ ‫داد و ب��ه این ترتیب می‌توان گفت که با حضور نایب‌رئیس‬ ‫دوم اتاق اصناف تهران‪ ،‬نشس��ت ارتقای ایمنی محیط کار‬ ‫در واحدهای صنفی برگزار شد‪.‬‬ ‫به گ��زارش پایگاه اطالع‌رسانی ات��اق اصناف تهران‪ ،‬در‬ ‫راست��ای افزای��ش ایمن��ی محیط کار واحده��ای صنفی‪،‬‬ ‫نشس��تی با حضور خس��رو ابراهیمی‪‎‬نی��ا‪ ،‬نایب‌رئیس دوم‬ ‫و مس��ئول آموزش اتاق اصناف تهران‪ ،‬رضازاده‪ ،‬مس��ئول‬ ‫ایمن��ی محیط (اچ‌اس‌ای) سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫است��ان تهران‪ ،‬محمد جعفرنی��ا‪ ،‬رئیس اداره اصناف و امور‬ ‫تشکل‌ها و دبیر کمیس��یون نظارت بر سازمان‌های صنفی‬ ‫است��ان تهران و جواد میرخان��ی‪ ،‬دبیر اجرایی اتاق اصناف‬ ‫یکشنبه ‪ ۳۰‬تیر ‪ ۹۸‬برگزار شد‪.‬‬ ‫در این نشس��ت‪ ،‬خس��رو ابراهیمی‌نی��ا‪ ،‬نایب رئیس اول‬ ‫اتاق اصناف تهران هدف از برگزاری این نشس��ت را اهتمام‬ ‫هیات‌رئیس��ه ات��اق در بح��ث افزایش ایمن��ی محیط کار‬ ‫برشم��رد و گفت‪ :‬به همین منظور قصد داریم با هماهنگی‬ ‫بخش اچ‌اس‌ای سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت کالس‌های‬ ‫آموزشی را در ‪ ۳‬رده با اولویت دادن به منطقه ‪ ۱۲‬یعنی بازار‬ ‫تهران راه‪‎‬اندازی کنیم‪.‬‬ ‫ابراهیمی‌نی��ا افزود‪ :‬باید این آموزش‌ها در قالب ‪ ۳‬سطح‬ ‫یعنی اچ‌اس‌ای عمومی برای واحدهای معمولی و کم‌خطر‬ ‫اچ‌اس‌ای و نیم��ه خط��ردار ب��رای واحده��ای در معرض‬ ‫خطرکمت��ر و سطح س��وم اچ‌اس‌ای خطردار با ساعت‌های‬ ‫موردنیاز ارائه شود تا همه افراد قبل از دریافت مجوز کسب‬ ‫این آموزش را دریافت کنند‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬ارائه آموزش‌های الزم به متقاضیان پروانه‬ ‫کسب یک نیاز اساسی برای تامین ایمنی افراد و واحدهای‬ ‫صنفی است که اتاق برای انجام بهینه آن تمام تالش خود‬ ‫را به‌کار می‌برد‪.‬‬ ‫در این نشس��ت پس از بحث و تبادل نظر درباره موضوع‬ ‫مربوط مقرر شده پیشنهادهای اتاق اصناف تهران در قالب‬ ‫کلی��ات و رئ��وس برنامه‌های مورد نظر ب��ه ایمنی سازمان‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت ارائه شود تا پس از بررسی و تامین‬ ‫پیش‌نیازه��ا و تصویب آن ب��رای مراحل اجرایی در اختیار‬ ‫اتاق اصناف گذاشته شود‪.‬‬ ‫ابراهیمی‌نیا در گفت‌وگویی با‬ ‫نیز اظهار کرد‪ :‬اتاق‬ ‫اصناف تهران برای ایمنی بازار تنها نقش نظارتی می‌تواند‬ ‫داشت��ه باشد و قدرت اجرایی ن��دارد‪ .‬درواقع بر اساس بند‬ ‫عکس‪ :‬آیدا فریدی‬ ‫افزای��ش ن��رخ ارز اگرچ��ه تهدیدهایی برای‬ ‫صنف و صنعت پوشاک داشت اما فرصت‌هایی‬ ‫را هم ایجاد کرد‪ .‬بر این اساس واردات پوشاک‬ ‫خارجی برای بازرگانان چندان به صرفه نیست‬ ‫و در ای��ن موقعی��ت‪ ،‬برندهای پوش��اک ایران‬ ‫فرصت حضور و عرضه محصوالت خود در بازار‬ ‫داخلی را به‌دست آورده‌اند‪ .‬با این حال نقدینگی‬ ‫تولیدکنندگان پوشاک به یک‌سوم رسیده است‬ ‫و نی��از به تامین نقدینگ��ی دارند‪ .‬مشکل دیگر‬ ‫افزای��ش نرخ مواد اولیه است‪ .‬افزایش نرخ دالر‬ ‫بی‌تردید بر نرخ م��واد اولیه تاثیر‌گذار است اما‬ ‫آنچ��ه شاهد هس��تیم اینکه م��واد اولیه تولید‬ ‫داخل افزایش نرخ بی‌روی��ه‌ای داشته‌اند و این‬ ‫افزایش بی��ش از آن چیزی است که بتوان آن‬ ‫را به افزایش نرخ دالر نس��بت داد‪ .‬در برخی از‬ ‫موارد‪ ،‬دفتر نساجی و پوشاک از تولیدکنندگان‬ ‫مواد اولیه‌ای که گرانفروش هستند هم حمایت‬ ‫می‌کند‪ .‬به عنوان نمونه نخ پنبه‌ای در جهان ‪۳‬‬ ‫دالر و ‪ ۱۰‬سن��ت است اما م��ا در ایران مجبور‬ ‫هستیم این نخ پنبه‌ای را از تولیدکننده ایرانی‬ ‫ب��ه نرخ ‪ ۴.۵‬دالر خری��داری کنیم‪ .‬این یکی از‬ ‫اعتراضات اس��ت؛ چراکه اگر قرار است با دیگر‬ ‫کشور‌ها رقابت کنیم باید در موضوع مواد اولیه‬ ‫در شرای��ط برابر با شرکت بنگالدشی یا چینی‬ ‫خرید کنیم‪ .‬پیش از این واردات نخ پنبه‌ای با‬ ‫ارز نیمایی انجام می‌شد اما حاال محدود شده و‬ ‫این اقدام موجب شده است که تولیدکنندگان‬ ‫نخ ایرانی ب��ازاری انحص��اری در دست داشته‬ ‫باشن��د‪ .‬ای��ن در حالی بود ک��ه واردات اگرچه‬ ‫اندک بود اما نرخ بازار را متعادل می‌کرد‪ .‬با این‬ ‫حال با این تصمیم به جای اینکه نرخ نخ ایرانی‬ ‫را پایی��ن بیاورند‪ ،‬نخ واردات��ی را گران کردند‪.‬‬ ‫بای��د توجه ک��رد که درپی برخورد مس��ئوالن‬ ‫با توزی��ع پوشاک قاچاق‪ ،‬حاال ای��ن برند‌ها در‬ ‫مراکز تج��اری ورود کرده‌ان��د و اگر مشکالت‬ ‫تولیدکنندگان کاهش یابد‪ ،‬فرصت خوبی برای‬ ‫عرضه پیش آمده است‪ .‬از این‌رو باید مشکالت‬ ‫تولید کاهش یابد‪.‬‬ ‫گزارش‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‪۷۳۶‬عملیات آتش‌نش��انی در اماکن تج��اری و انبارهای تهران‪ ،‬آماری‬ ‫تلخ است که نمی‌توان نسبت به آن بی‌توجه بود‪ .‬واقعیت این است که‬ ‫درصدی از واحد‌های تجاری ما در برخی شهر‌ها در معرض خطر هستند‬ ‫در برابر حریق‪ ،‬سیستم گرمایش‪ ،‬سرمایش و تهویه مطبوع‬ ‫و معاب��ر و دسترسی‌ها ازجمل��ه مهم‌ترین زیرساخت‌هایی‬ ‫هس��تند که ب��ه منظور ایمنی ب��ازار بای��د موردارزیابی و‬ ‫ایمن‌س��ازی قرار گیرند‪ .‬وی با توجه به حادثه آتش‌سوزی‬ ‫ب��ازار تبریز ادامه داد‪ :‬در دهه‌ه��ای گذشته به ایمن‌سازی‬ ‫بازار کمت��ر توجه شده و درحال‌حاضر ارتقای ایمنی آن با‬ ‫اهدافی چون کاهش سطح آسیب‌پذیری‪ ،‬ریس��ک‌پذیری‬ ‫و افزای��ش قابلیت سرویس‌ده��ی در دستورکار شهرداری‬ ‫ق��رار دارد‪ .‬وی ادام��ه داد‪ :‬سازمان آتش‌نشانی درحد توان‬ ‫تذکره��ای الزم را برای رفع نواقص ایمنی به کس��به داده‬ ‫و شه��رداری نیز در داخل و خارج بازار نس��بت به افزایش‬ ‫شیره��ای هیدران��ت اقدام می‌‌کند ت��ا درمواقع اضطراری‬ ‫امک��ان تامین آب م��ورد نیاز برای آتش‌نشانی در کمترین‬ ‫زم��ان وجود داشته باشد‪ .‬علی ضمیر با تاکید بر اینکه گاه‬ ‫وجود یک کپس��ول آتش‌نشانی از ی��ک حریق جلوگیری‬ ‫می‌کند‪ ،‬افزود‪ :‬برخی از این کپسول‌ها در واحدهای صنفی‬ ‫تاریخ مصرف‌شان گذشته است یا اینکه کپس��ول‌ها هنگام‬ ‫حادثه در دسترس نیس��تند که این نیازمند اصالح است تا‬ ‫از خطرات احتمالی جلوگیری شود‪ .‬با توجه به آنچه گفته‬ ‫ش��د‪ ،‬بازار‌های کل کشور و تخمی��ن میزان آسیب‌پذیری‬ ‫آنه��ا و روش‌های کاهش این احتم��ال باید بررسی و برای‬ ‫جل��ب مشارکت همگانی و حمای��ت جمعی اطالع‌رسانی‬ ‫شود‪.‬‬ ‫‹ ‹آسیب‌پذیری بافت‌های قدیمی‬ ‫دستور از رئیس جمهوری‬ ‫عل��ی ربیع��ی در توییتی اعالم کرد‪ :‬مقرر شد با همکاری علی‌اصغر مونس��ان رئی��س سازمان میراث‬ ‫فرهنگ��ی‪ ،‬صنای��ع دستی و گردشگری و پی��روز حناچی شهردار تهران بخش‌ه��ای آسیب‌دیده میدان‬ ‫حسن‌آباد در کوتاه‌ترین زمان ممکن ترمیم شود‪ .‬سخنگوی دولت در این توییت نوشت‪ :‬رئیس‌جمهوری‬ ‫درباره آتش‌سوزی میدان حس��ن‌آباد‪ ،‬بناهای تاریخی را بخشی از هویت ملی دانس��ت و شهرداران کل‬ ‫کشور را ملزم به مقاوم‌سازی این ابنیه با همکاری سازمان میراث‌فرهنگی کرد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایرنا‪ ،‬پیش‌تر معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع‌دستی و گردشگری‬ ‫است��ان تهران نیز گفته بود ک��ه رئیس‌جمهوری برای بازسازی آثار تخریب شده میدان حس��ن‌آباد در‬ ‫آتش‌س��وزی هفته گذشته ب��ه شهرداری دستور داده است‪ .‬محس��ن شیخ‌االسالمی بیان کرد‪ :‬بازسازی‬ ‫ای��ن محوطه دستور رئیس‌جمهوری است که از شه��رداری خواسته و بازسازی با مشارکت مالک انجام‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫ذیل ماده ‪ ۳۷‬قانون نظام صنفی‪ ،‬اتاق اصناف تهران باید بر‬ ‫اجرای م��اده ‪ ۱۷‬این قانون مبنی‌بر الزام واحدهای صنفی‬ ‫نسبت به رعایت موارد ایمنی‪ ،‬بهداشتی و‪ ...‬نظارت داشته‬ ‫باش��د و بر همین اس��اس رسیدگی ب��ه واحدهای صنفی‬ ‫مس��تقر در بازار بزرگ تهران به عنوان قلب تپنده اقتصاد‬ ‫کشور یکی از اولویت‌های اتاق است‪.‬‬ ‫وی بیان کرد‪ :‬در این راستا نشس��ت‌هایی با مس��ئوالن‬ ‫شهری داشتیم و نامه‌ای هم برای استاندار تهران نوشتیم‪.‬‬ ‫در ای��ن نام��ه از استان��دار تهران خواستیم ک��ه در زمینه‬ ‫ایمن‌سازی چاه‌های ب��ازار ورو ‌د کند‌؛ چرا‌که احتمال داده‬ ‫آب درون چ‌اه‌ها‬ ‫می‌ش��ود‌این چاه‌ها ریزش داشته باش ‌د یا ‌‌‌‬ ‫به علت بارندگی باال بزند‪.‬‬ ‫مس��ئول آموزش اتاق اصناف تهران ادامه داد‪ :‬همچنین‬ ‫از استان��دار‌ی خواسته‌ای��م کمک کند تا همه سرایدارها را‬ ‫در بح��ث ایمنی آموزش دهیم‪ .‬م��ا در اتاق اصناف تهران‪،‬‬ ‫زیرساخت‌ه��ای آموزشی را فراهم کرده‌ایم و این امکان را‬ ‫داریم که چنین آموزش‌هایی را ارائه دهیم‪ .‬سرایدار‌ها اگر‬ ‫ق یا وقوع‬ ‫آم��وزش اچ‌اس‌ای ببینند‪ ،‬در ص��ورت اتصالی بر ‌‬ ‫مشکلی برای کپس��ول گاز‪ ،‬می‌توانند از حوادث جلوگیری‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫نایب‌رئی��س‌دوم اتاق اصناف تهران افزود‪ :‬سرایدارها در‬ ‫بازار می‌توانند از سدمعبرها جلوگیری کرده و راه‌های فرار‬ ‫م��ردم هنگام خط��ر را بازکنند‪ .‬آتش‌نشان��ی نیز می‌تواند‬ ‫ن به آنها بدهد‪.‬‬ ‫آموزش‌های رایگا ‌‬ ‫‹ ‹خسارت به بیش از ‪ ۵‬واحد صنفی و یک انبار‬ ‫رئیس اتحادیه میخ‪ ،‬قفل و لوالی تهران گفت‪ :‬در حادثه‬ ‫آتش‌سوزی میدان حس��ن‌آباد یک انبار بزرگ و بیش از ‪۵‬‬ ‫واحد صنفی این اتحادیه دچار حریق و خسارت شده‌اند‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش پایگاه اطالع‌رسانی ات��اق اصناف ایران‪ ،‬امیر‬ ‫نجارشریفی افزود‪ :‬شامگاه پنج‌شنبه گذشته حریق در ضلع‬ ‫شم��ال غرب میدان حس��ن‌آباد رخ داد ک��ه باعث تخریب‬ ‫گسترده در این بخش از میدان شد‪ .‬بیشتر اعضای اتحادیه‬ ‫میخ‪ ،‬قفل و لوال در این محل مستقر هستند‪ .‬در این حادثه‬ ‫ی��ک انبار ‪ ۵۰۰‬تا ‪ ۶۰۰‬مترمربعی در طبقه دوم ساختمان‬ ‫تجاری و ‪ ۵‬واحد صنفی دچار آتش‌سوزی و آسیب شدند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه این آتش‌سوزی به نسبت گسترده بود‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬بنای میدان حس��ن‌آباد قدمت تاریخی دارد و‬ ‫در معرض تخریب قرار گرفته است و به همین لحاظ هنوز‬ ‫برآورد خس��ارتی در زمین��ه واحدهای صنفی آسیب دیده‬ ‫انجام نشده است‪.‬‬ ‫رئی��س اتحادیه می��خ‪ ،‬قفل و لوالی ته��ران اظهار کرد‪:‬‬ ‫بنای میدان حس��ن‌آباد با توجه ب��ه آنکه سقف شیروانی و‬ ‫تیرهای چوب��ی دارد‪ ،‬بیشترین آسیب را دیده و همچنین‬ ‫به دلیل اینکه از حجم باالی آب برای خاموش کردن آتش‬ ‫استفاده شده‪ ،‬همین حجم آب‪ ،‬در بخشی‌هایی از بنا سبب‬ ‫آسیب‌دیدگی سقف طبقه پایین نیز شده است‪.‬‬ ‫نج��ار شری��ف افزود‪ ۶۰۰ :‬واحد صنف��ی در رسته صنف‬ ‫میخ‪ ،‬قفل و لوال در تهران مشغول فعالیت هستند که بیشتر‬ ‫این اعضا در میدان حسن‌آباد به عنوان بورس لوازم میخ و‬ ‫قفل و لوال فعالیت می‌کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹ل�زوم ارزیابی میزان آس�یب‌پذیری بازارها‬ ‫در استان‌ها‬ ‫ب��ه خاطر داشت��ه باشیم‪ ،‬تنها بازار تهران نیس��ت که از‬ ‫نق��ص ایمن��ی رنج می‌برد‪ .‬ایرنا در گزارش��ی از فقر ایمنی‬ ‫در ب��ازار کاش��ان خبر داده و نوشته اس��ت‪ :‬بازار کاشان به‬ ‫عن��وان یکی از بناهای باشکوه در قل��ب این شهر تاریخی‬ ‫ب��ا برخ��ورداری از پیشینه‌ای چندصدسال��ه‪ ،‬در برابر بروز‬ ‫حادثه‌های احتمالی مانن��د آتش‌سوزی آسیب‌پذیر است‪.‬‬ ‫بر اس��اس این گزارش‪ ،‬مدیرعام��ل سازمان آتش‌نشانی و‬ ‫خدم��ات ایمنی شه��رداری کاشان گفت‪ :‬ب��ازار کاشان به‬ ‫علت قدمت و فرسودگی از شرایط ایمنی مناسبی برخوردار‬ ‫نیس��ت و از این‌رو در صورت بروز آتش‌سوزی یا حادثه‌ای‬ ‫دیگر‪ ،‬احتمال وارد شدن زیان‌های مالی و حتی آسیب‌های‬ ‫جانی دور از انتظار نیس��ت‪ .‬محمدمسعود چایچی تصریح‬ ‫ک��رد‪ :‬نامناسب ب��ودن وضعیت شبکه توزیع برق در راسته‬ ‫اصلی بازار و بازارچه‌ها‪ ،‬غیراستاندارد بودن شبکه برق‌کشی‬ ‫برخ��ی مغازه‌ها و واحدهای تجاری‪ ،‬استفاده از کنتورهای‬ ‫برق و روشنایی‌های پرنور و دارای حرارت باال در کنار مواد‬ ‫قابل اشتعال به‌ویژه منس��وجات و پوشاک وضعیت ناایمن‬ ‫ای��ن بازار ب��زرگ را در زمان حادثه‌ه��ای احتمالی تشدید‬ ‫می‌کند‪.‬‬ ‫وی ب��ا اشاره ب��ه حضور روزان��ه و رفت‌وآمد شهروندان‪،‬‬ ‫بازاریان و گردشگران افزود‪ :‬کمبود و نبود راه‌های خروجی‬ ‫و اضط��راری مناس��ب و ب��ه تع��داد کافی‪ ،‬نبود سیس��تم‬ ‫کش��ف‪ ،‬اعالم و آتش‌نشانی در بناه��ا‪ ،‬گذرگاه‌ها‪ ،‬داالن‌ها‬ ‫و تیمچه‌ها از دیگر مشکالت بازار تاریخی کاشان در زمان‬ ‫حادث��ه اس��ت‪ .‬قدس آنالین هم به نق��ل از معاون خدمات‬ ‫شه��ری شهرداری هم��دان آورده است‪ :‬همکاری کاسبان‬ ‫و مغ��ازه‌داران برای تامین ایمنی بازار ضروری است‪ .‬وحید‬ ‫علی‌ضمی��ر با اشاره به وضعی��ت ایمنی بازار همدان گفت‪:‬‬ ‫شبک��ه آبرسانی و جمع‌آوری فاض�لاب‪ ،‬شبکه گازرسانی‪،‬‬ ‫توزیع و مصرف ب��رق‪ ،‬شبکه مخابرات‪ ،‬تجهیزات حفاظت‬ ‫عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی گفت‪ :‬بافت‌های‬ ‫قدیمی که با استفاده از مصالح سنتی مانند چوب‪ ،‬سنگ و‬ ‫آج��ر ساخته شده‌اند در برابر آتش‌سوزی و هنگام خاموش‬ ‫کردن آتش بسیار آسیب‌پذیر هستند‪ .‬امیر ساعدی داریان‬ ‫در گفت‌وگو با مهر با اشاره به آتش‌سوزی میدان حسن‌آباد‬ ‫گف��ت‪ :‬برخی صحبت‌ها و بعضی حرف‌ها را آنقدر گفته‌ایم‬ ‫ک��ه دیگر برای خودمان ه��م تکراری شده است‪ .‬وی ادامه‬ ‫داد‪ :‬ی��ادم می‌آید بعد از ماج��رای پالسکو‪ ،‬ساختمان برق‬ ‫حرارت��ی خیابان ولیعصر و حتی بع��د از آتش‌سوزی بازار‬ ‫قدیم��ی تبریز که آتش به جان‌مان زد‪ ،‬هرجا دعوت شدیم‬ ‫از آتش گفتیم؛ از علم روز جهان‪ ،‬تاریخچه آتش‌سوزی‌های‬ ‫ب��زرگ دنی��ا‪ ،‬راهکارها‪ ،‬بایده��ا و نبایده��ا‪ .‬انتقاد کردیم‪،‬‬ ‫پیشنه��اد دادی��م و از خط انصاف هم خ��ارج نشدیم ولی‬ ‫کو گوش شنوا؟! خاطرم هس��ت بعد از پالسکو طرح پایش‬ ‫کم��ی و کیفی مناطق خطرساز مرکزی شهر تهران مطرح‬ ‫ش��د‪ .‬این است��اد دانشگاه با بیان اینک��ه بافت‌های قدیمی‬ ‫ک��ه با استفاده از مصال��ح سنتی مانند چوب‪ ،‬سنگ و آجر‬ ‫ساخته می‌شوند‪ ،‬عالوه بر آنکه در برابر آتش‌سوزی بس��یار‬ ‫ضربه‌پذیر هس��تند‪ ،‬هنگام اطفاء نیز بسیار آسیب‌پذیرند‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬برخالف مصالح جدید مانند بتن و فوالد که در برابر‬ ‫خیس‌شدگ��ی ناش��ی از آب هنگام خام��وش کردن آتش‬ ‫مقاومن��د‪ ،‬چوب و دیوارهای سنگی و آجری سنتی هنگام‬ ‫عملی��ات خاموش ک��ردن آتش در اثر افزای��ش آب دچار‬ ‫ازهم‌گس��یختگی ناشی از خیس‌شدگی می‌شوند و مالت‬ ‫دیوار شس��ته می‌شود‪ .‬ازای��ن‌رو آتش‌نشانی بافت قدیمی‬ ‫و سنتی بس��یار مشکل است‪ .‬نمون��ه آن را در آتش‌سوزی‬ ‫کلیس��ای نوتردام شاهد بودیم‪ .‬در آنجا نیز به‌خاطر نگرانی‬ ‫از فروریخت��ن دی��وار سنگی از کمترین میزان آب استفاده‬ ‫ش��د که این مس��ئله زمان خاموش کردن آتش را بس��یار‬ ‫افزای��ش داد‪ .‬وی افزود‪ :‬در شهرنشینی مدرن آتش‌سوزی‬ ‫پدیده‌ای است که هر سازه در طول عمر خود ممکن است‬ ‫آن را تجرب��ه کند‪ .‬بنابرای��ن الزم است تمامی ضوابط الزم‬ ‫در این زمینه رعایت شود که شامل تحلیل و طراحی سازه‬ ‫در براب��ر آتش‪ ،‬استفاده از پوشش‌های ضدآتش‪ ،‬آبفشان‌ها‬ ‫و آشکارسازه��ای دود است‪ .‬ع�لاوه بر آن مدیریت شهری‬ ‫نی��ز باید به لحاظ عرض معابر راه‌های ورود و خروج‪ ،‬تعداد‬ ‫ایستگاه‌های آتش‌نشانی و امکانات آنها مجهز شود‪ .‬ساعدی‬ ‫تاکی��د کرد‪ :‬در کالنشهرهایی مانند تهران‪ ،‬ساختمان‌های‬ ‫تج��اری فراوان‪ ،‬بازارها و بازارچه‌های متعددی وجود دارند‬ ‫ک��ه خط��ر بالقوه آنها را تهدید می‌کن��د‪ .‬ورود به آنها برای‬ ‫مقاوم‌س��ازی نیازمند آگاهی م��ردم‪ ،‬حمایت مجلس برای‬ ‫وض��ع قوانین مناس��ب‪ ،‬قوه قضایی��ه‪ ،‬شهرداری‌ها و نظام‬ ‫مهندسی است‪.‬‬ ‫‹ ‹سخن پایانی‬ ‫پیش‌ت��ر در گزارشی ب��ا عنوان «جن��اب استاندار اینجا‬ ‫خطرن��اک اس��ت! » به تفصی��ل درباره ایمن نب��ودن بازار‬ ‫تهران نوشتیم و بازهم می‌نویسیم تا زمانی که ایمن‌سازی‬ ‫واحد‌ه��ای صنفی و بازارهای سنتی ب��ه عنوان مطالبه‌ای‬ ‫عمومی از سوی مسئوالن امر پذیرفته شود‪.‬‬ ‫البته باید توجه داشت که برخی از مناطق بازار در دست‬ ‫بخش خصوصی است و تا زمانی که مالک نخواهد‪ ،‬نمی‌توان‬ ‫آن مح��ل را در برابر ح��وادث ایمن‌سازی کرد‪ .‬با این حال‬ ‫ایمنی حق کس��به و مشتریان آنان است‪ .‬یک نفر این حق‬ ‫را از آنها که زیر پا می‌گذارند‪ ،‬بستاند‪.‬‬ ‫فراوانی میوه در پی بارش‌های ابتدای سال‬ ‫به گفته نایب‌رئیس اتحادیه میوه و تره‌‌بار تهران امسال میوه‬ ‫در بازار فراوان است‪.‬‬ ‫اسماعی��ل مرادیان در گروهی تلگرام��ی به خبرنگار‬ ‫گفت‪ :‬به برکت باران‌های امسال میوه زیاد و قیمت‌ها روز به روز‬ ‫درحال کاهش است و امیدواریم که مردم عزیز از این نعمت‌ها‬ ‫بتوانند به طور احس��ن استف��اده کنند‪ .‬چراکه سال گذشته در‬ ‫تامین میوه مغازه‌ها مشکالت زیادی داشتیم و مصرف‌کنندگان‬ ‫نیز از نرخ می��وه در سال گذشته رضایت نداشتند‪ .‬با این حال‬ ‫امسال با فراوانی میوه روبه‌رو هستیم‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬در روزه��ای گذشت��ه با رشد ن��رخ سیب‌زمینی‬ ‫روب��ه‌رو بودیم که ای��ن موضوع بحث برانگیز ش��ده بود‪ .‬دلیل‬ ‫آن ای��ن بود که سیب‌زمینی اصفه��ان کیفیت مطلوبی نداشت‬ ‫و پاسخگ��وی ب��ازار نب��ود و در پی آن‪ ،‬سی��ب زمینی گرگان‬ ‫نی��ز پاسخگ��وی نیاز ب��ازار نش��د و عرضه آن کمت��ر از تقاضا‬ ‫بود‪.‬‬ ‫بای��د سیب‌زمین��ی کرمانشاه و لرستان به ب��ازار می‌آمد که‬ ‫کشاورزان به علت بارندگی مجبور شدند تا ‪ ۲‬ماه کشت را به تاخیر‬ ‫بیندازند‪.‬‬ ‫مرادی��ان ادامه داد‪ :‬در سال‌های گذشته سیب‌زمینی همدان‬ ‫عم��ده نیاز ب��ازار را پاسخ می‌داد و حتی ص��ادر هم می‌شد اما‬ ‫امس��ال کشاورزان همدانی هم ح��دود ‪ 8‬هفته کشت را عقب‬ ‫انداختن��د و همین موضوع باعث گران��ی سیب‌زمینی شد‪ .‬اما‬ ‫حاال نرخ سیب زمینی هم مناسب شده است و مردم می‌توانند‬ ‫بدون نگرانی خرید کنند‪.‬‬
‫‪9‬‬ ‫سه‌شنبه‬ ‫اول مرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 20‬ذی‌القعده ‪1440‬‬ ‫‪ 23‬ژوئیه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1335‬‬ ‫پیاپی ‪2653‬‬ ‫بازار مالی‬ ‫ریشه نوسان نرخ‌ در بازار ارز چیست‬ ‫تالش عوامل پنهان برای گران کردن نرخ ارز‬ ‫‹ ‹با محتکران ارز برخورد شود‬ ‫مهدی تقوی‪ ،‬کارشناس اقتصاد در این باره درگفت‌وگو‬ ‫با‬ ‫با بی��ان اینکه قیمت‌ها در مدت اخیر در حالی‬ ‫روند کاهشی به خود گرفته و از رقم‌های غیر‌منطقی ‪۱۹‬‬ ‫ه��زار تومان و ‪ ۱۵‬ه��زار تومان و‪ ...‬به ح��دود ‪ ۱۱‬یا ‪۱۲‬‬ ‫ه��زار تومان رسیده که این موض��وع را باید به فال نیک‬ ‫گرفت‪ ،‬افزود‪ :‬البته در مقاطعی هم که انتظار می‌رود روند‬ ‫کاهش��ی قیمت‌ها همچنان ادامه یابد و نرخ‌ها به سطوح‬ ‫پایین‌تری برس ‌د اما به یکباره بازار دچار نوسان می‌شود و‬ ‫روند افزایش��ی به خود می‌گیرد که در روزهای اخیر این‬ ‫شرایط را تا حدودی شاهد بودیم‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه برخی عوامل ب��ر این نوسان‌ها تاثیر‬ ‫می‌گذارند و اجازه تداوم روند کاهشی قیمت‌ها را به بازار‬ ‫نمی‌دهند‪ ،‬اف��زود‪ :‬فعالیت محتک��ران و دالالن از جمله‬ ‫فاکتورهایی است که باع��ث ایجاد چنین نوسان‌هایی در‬ ‫بازار می‌ش��ود؛ به این صورت ک��ه زمانی که نرخ ارز روند‬ ‫کاهش��ی می‌یابد‌‌‪ ،‬عده‌ای وارد بازار می‌ش��وند و اقدام به‬ ‫خری��د ارز می‌کنند و با نوسان‌گیری در بازار اجازه پایین‬ ‫آمدن قیمت‌ها را نمی‌دهند که باید با این افراد برخورد و‬ ‫جلوی فعالیت‌شان گرفته شود‪.‬‬ ‫او با بیان اینکه البته سیاست‌گذاری‌های بانک مرکزی‬ ‫در مدت اخیر برای کاهش فعالیت سفته‌بازان و محتکران‬ ‫ارز بس��یار خوب بوده است‪ ،‬گف��ت‪ :‬به نظرمی رسد برای‬ ‫کاه��ش این نوسان‌ه��ا در ب��ازار و پایین آمدن بیش��تر‬ ‫قیمت‌ها‪ ،‬دولت و بانک مرکزی باید به سیاست‌گذاری‌اش‬ ‫ارز ادامه ده��د و باز هم فض��ای سفته‌بازی را‬ ‫در ح��وزه ‌‌‬ ‫کم کنند‪ .‬تقوی در همین زمینه بر آرام ش��دن جو روانی‬ ‫حاک��م بر جامعه تاکید کرد وگفت‪ :‬مردم باید نس��بت به‬ ‫زهره محسنی‌شاد‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹سوءاستفاده سفته‌‌بازان از افت قیمت‌ها‬ ‫عکس‪ :‬آیدا فریدی‬ ‫دالر در حال��ی در یک��ی دو هفته گذش��ته بخش��ی از‬ ‫ارزش خ��ود را از دست داد و به کف نرخ ‪ ۱۱‬هزار و ‪۱۰۰‬‬ ‫تومان رسید که در آخرین روز هفته گذشته دوباره روند‬ ‫افزایش��ی به خود گرفت و در روزهای گذشته از نرخ ‪۱۲‬‬ ‫هزار تومان هم باال رفت‪.‬‬ ‫کارشناسان و فعاالن این حوزه معتقدند که منسجم‌تر‬ ‫ش��دن سیاست‌های پولی و ارزی بانک مرکزی‪ ،‬کم شدن‬ ‫تقاضای سفته‌بازی در بازار ارز‪ ،‬کاهش التهاب‌ها و تنش‌ها‬ ‫و‪ ...‬از عوام��ل اصلی ریزش قیمت‌ه��ا در بازار ارز بوده که‬ ‫ای��ن زمینه را ایجاد کرد تا در نهایت دالر به نزدیکی نرخ‬ ‫‪ ۱۰‬هزار تومان برسد‪.‬‬ ‫در م��دت اخیر همواره تاکید می‌ش��ود نرخ دالر ‪ ۱۲‬یا‬ ‫‪ ۱۳‬هزار تومانی با واقعیت‌های اقتصادی مطابقت ندارد و‬ ‫نرخ‌های واقعی نیس��ت و آنچه به واقعیت اقتصاد نزدیک‬ ‫است و نرخ منطقی دالر به شمار می‌آید دالر محدوده ‪۸‬‬ ‫هزار تومان است‪ .‬از این رو‪ ،‬این انتظار ایجاد ش��د که در‬ ‫تداوم روند ریزشی قیمت‌ها‪ ،‬دالر به‌زودی به این محدوده‬ ‫قیمتی برسد‪ .‬در ش��رایطی که ب��ه نظر می‌رسید دالر در‬ ‫سطوح پایین‌تری در حرکت است‌‪ ،‬این روند تغییر کرد و‬ ‫ن��رخ دالر با جهش دوباره به باالی ‪ ۱۲‬هزار تومان رسید‪.‬‬ ‫کارشناسان معتقدند برخی عوامل آشکار و پنهان هستند‬ ‫که باعث نوسان نرخ ارز در بازار می‌ش��وند و اجازه کاهش‬ ‫بیشتر قیمت‌ها را به ارز نمی‌دهند‪ .‬عده‌ای تقاضای فصلی‬ ‫به دلیل مسافرت‌های تابستانی را دلیل این رشد و نوسان‬ ‫عن��وان می‌کنند و برخی ایجاد تنش از سوی دالالن بازار‬ ‫ارز را باعث به وج��ود آمدن این تغییرات قیمتی در بازار‬ ‫می‌دانند‪.‬‬ ‫که در دالر اتفاق می‌افتد‪ .‬تقاضاهای موجود در بازار دیگر‬ ‫مثل گذشته ش��وک‌گونه نیس��ت و فقط نوسان‌هایی در‬ ‫محدوده کم ایجاد می‌کند‪.‬‬ ‫این کارش��ناس معتقد است برای کاهش این نوسان‌ها‬ ‫و ثبات بیش��تر قیمت‌ها در بازار ارز‪ ،‬اعمال سیاست‌های‬ ‫بانک مرکزی در راستای تک‌نرخی کردن ارز و کم کردن‬ ‫فاصل��ه نرخ آزاد و نیمایی باید تداوم یابد و این موضوعی‬ ‫است که می‌تواند به‌شدت در این زمینه اثر‌گذار باشد‪.‬‬ ‫ب��ه گفته رمضان‪ ،‬تا جایی ک��ه ممکن است این فاصله‬ ‫ن��رخ باید در ح��وزه ارز کاهش یابد ت��ا از این بابت دیگر‬ ‫فضایی برای سوداگری و رانت ایجاد نشود و در نهایت به‬ ‫کاهش نرخ‌ها کمک کند‪.‬‬ ‫فعالیت محتکران و دالالن از جمله فاکتورهایی است که باعث ایجاد‬ ‫چنین نوسان‌هایی در بازار می‌شود؛ به این صورت که زمانی که نرخ‬ ‫ارز رون��د کاهش��ی می‌یابد‌‌‪ ،‬عده‌ای وارد بازار می‌ش��وند و اقدام به‬ ‫خرید ارز می‌کنند‬ ‫آینده اطمینان داشته باشند و مطمئن باشند که نرخ ارز‬ ‫بیش از این افزایش نخواهد یافت و فضایی برای کس��ب‬ ‫س��ود در این بازار وجود ن��دارد‪ .‬به طور حتم با جو روانی‬ ‫که از این بابت ایجاد خواهد ش��د‪ ،‬کس��ی دیگر تمایل به‬ ‫سرمایه‌گذاری و سوداگری در بازار ارز نخواهد داش��ت و‬ ‫این موضوع��ی است که می‌تواند به ثبات قیمت‌ها کمک‬ ‫کند‪ .‬به گفته این کارش��ناس‪ ،‬مردم باید متوجه ریس��ک‬ ‫این بازار باش��ند و قبول کنند ک��ه سرمایه‌گذاری در این‬ ‫ب��ازار می‌توان��د باعث ضرر و زیان‌ش��ان ش��ود و دغدغه‬ ‫برای‌ش��ان ایجاد کند‪ .‬اگرچه در مدت اخیر هم بسیاری‬ ‫از افراد از کاهش نرخ‌ها دچار ضررهای هنگفتی شدند‪.‬‬ ‫ای��ن کارش��ناس در عین ح��ال به افزای��ش صادرات‬ ‫نفت و بیشتر ش��دن درآمدهای ارزی اشاره کرد و گفت‪:‬‬ ‫بی‌تردی��د اگر درآمدهای ارزی افزایش یابد‪ ،‬سبب ریزش‬ ‫بیش��تر قیمت‌ها خواهد ش��د و این نفعی است که هم به‬ ‫جامعه می‌رسد‪ ،‬هم به اقتصاد کشور‪ .‬به گفته تقوی‪ ،‬بانک‬ ‫مرکزی و سیاست‌گ��ذاران اقتصادی باید تالش کنند که‬ ‫عرضه‌وتقاضا را در بازار به تعادل برسانند چراکه این مهم‬ ‫بیشترین تاثیر را بر متعادل‌سازی قیمت‌ها خواهد داشت‪.‬‬ ‫‹ ‹افزایش تقاضای فصلی در بازار ارز‬ ‫فره��اد رمضان از دیگر کارش��ناسان اقتصاد نیز در این‬ ‫ب��اره در گفت‌وگو با‬ ‫با اش��اره به افت قیمت‌ها در‬ ‫هفته‌های گذش��ته و عوامل اثر‌گذار ب��ر نوسان‌های اخیر‬ ‫بازار ارز که زمینه رش��د نسبی قیمت‌ها را به وجود آورد‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬افت قیمت‌ها در ب��ازار ارز در مدت اخیر‪ ،‬به دلیل‬ ‫سیاست‌ه��ای مثبت بانک مرکزی بوده که باعث ش��د تا‬ ‫نوسان‌های قیمتی در این بازار به‌شدت کم شود و انگیزه‬ ‫سرمایه‌گذاری و سفته‌بازی را در این بازار کاهش دهد‪.‬‬ ‫او ب��ا بیان اینکه در ماه‌های اخی��ر فضای سفته‌بازی و‬ ‫داللی نس��بت به سال گذش��ته به‌ش��دت کاهش یافته و‬ ‫همی��ن موضوع اثر مثبتش را بر بازار ارز گذاش��ته است‪،‬‬ ‫یادآور ش��د‪ :‬در طول یک سال گذشته رفتار جامعه تغییر‬ ‫کرده و کسی برای کسب سود وارد این بازار نمی‌شود که‬ ‫این موضوع زمینه کم ش��دن عمق ب��ازار را فراهم کرده‬ ‫و دیگ��ر تقاضایی که باعث ش��وک قیمتی ش��ود در بازار‬ ‫وجود ندارد‪.‬‬ ‫او اف��زود‪ :‬ام��ا در روزهای اخیر با وجود روند کاهش��ی‬ ‫قیمت‌ها‪ ،‬ش��اهد نوسان‌های��ی در بازار هس��تیم که این‬ ‫موضوع زمینه رش��د دوب��اره قیمت‌ه��ا را فراهم کرد که‬ ‫ب��ه نظ��ر می‌رسد تقاضاه��ای موردی و فصل��ی از جمله‬ ‫فاکتورهای اثر‌گذار در ایجاد این ش��رایط باش��د؛ به این‬ ‫ص��ورت که زمانی که نرخ ارز کاهش می‌یابد‪ ،‬تقاضا برای‬ ‫خرید آن بیش��تر می‌شود و این موضوعی است که بر باال‬ ‫رفتن دوباره نرخ‌ها تاثیر می‌گ��ذارد‪ .‬بنابراین‪ ،‬با توجه به‬ ‫فصل مس��افرت‌ها‪ ،‬به نظرمی‌رسد یکی از عوامل اثر‌گذار‬ ‫در ب��اال رفتن قیمت‌ها در روزهای اخی��ر همین افزایش‬ ‫تقاضایی است که برای انجام مسافرت‌ها در بازار ارز ایجاد‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫ب��ه گفته رمضان‪ ،‬تجربه نش��ان داده که با پایین آمدن‬ ‫نرخ‌ها‪ ،‬افرادی که نیاز به ارز دارند‪ ،‬در این ش��رایط اقدام‬ ‫به خری��د می‌کنند و این موضوع ی��ک تقاضای جدید را‬ ‫در ب��ازار ایج��اد می‌کند که در نهایت باعث رش��د دوباره‬ ‫قیمت‌ها می‌شود‪ .‬اما در مجموع اگر بخواهیم این فاکتور‬ ‫را ب��ر روند قیمتی دالر در‌نظر بگیریم‪ ،‬باید تاکید کنم به‬ ‫دلیل کم ش��دن عمق بازار و کاه��ش فضای سفته‌بازی‪،‬‬ ‫تاثیرات این افزایش تقاضا همین تغییرات محدودی است‬ ‫همچنی��ن جواد صالحی‪ ،‬کارش��ناس اقتص��اد در این‬ ‫زمینه در گفت‌وگو با‬ ‫با اش��اره به روند نزولی نرخ‬ ‫ارز در هفته‌های گذشته‪ ،‬تزریق منجسم ارز از سوی بانک‬ ‫مرکزی‪ ،‬کم شدن حساسیت بازارها نسبت به تحریم‌ها و‬ ‫بی‌اعتنایی اقتصاد به تهدید‌های بیرونی‪ ،‬کنترل تقاضاها‬ ‫در ب��ازار ارز و ملزم کردن صادرکنندگان برای وارد کردن‬ ‫ارز صادرات��ی به چرخه اقتص��اد و‪ ...‬را عوامل موثر بر این‬ ‫روند دانس��ت و گفت‪ :‬این فاکتورها سبب شده تا نرخ ارز‬ ‫در م��دت اخی��ر روند نزولی به خود بگی��رد و از نرخ‌های‬ ‫باالی ‪ ۱۵‬ه��زار تومان به کانال قیمت��ی ‪ ۱۱‬هزار تومان‬ ‫برسد‪ .‬با توجه به این ش��رایط این انتظار وجود داشت که‬ ‫نرخ‌ه��ا باز هم پایین‌تر بیاید که این اتفاق رخ نداد و بازار‬ ‫بار دیگر دچار نوسان ش��د و ن��رخ دالر به باالی ‪ ۱۲‬هزار‬ ‫تومان صعود کرد‪.‬‬ ‫این کارشناس ورود تقاضای جدید به بازار در زمان افت‬ ‫قیمت‌ها و کم ش��دن عرضه ارز از سوی بانک مرکزی در‬ ‫این ش��رایط را از عوامل موثر بر این نوسان‌ها عنوان کرد‬ ‫و اف��زود‪ :‬تجربه همواره نش��ان داده که با افت قیمت‌ها و‬ ‫ب��ه ثبات رسیدن نرخ دالر ب��رای مدتی در یک محدوده‬ ‫قیمتی‪ ،‬دالالن و محتکران ارزی با سوءاستفاده از شرایط‪،‬‬ ‫دست به کار می‌ش��وند و برای خری��د اقدام می‌کنند که‬ ‫ای��ن حجم تقاض��ا در ب��ازار زمینه نوسان‌ه��ای ارزی را‬ ‫مس��بب می‌شود‪ .‬عالوه‌بر این‪ ،‬افرادی که نیاز ارزی دارند‬ ‫و برای مسافرت می‌خواهند اقدام کنند در این شرایط ارز‬ ‫هم مزید بر علت می‌شود‪.‬‬ ‫می‌خرند که این موضوع ‌‌‬ ‫ب��ه گفته صالحی‪ ،‬در حالی که بازار به این جمع‌بندی‬ ‫می‌خواه��د برسد که ن��رخ دالر دیگر باالت��ر از ‪ ۱۳‬هزار‬ ‫توم��ان نخواهد ب��ود و باید به مح��دوده پایین‌تر برسد‪‌،‬‬ ‫همین عوامل و تقاضاهای جدید بار دیگر زمینه تغییرات‬ ‫قیمتی را در بازار موجب می‌ش��ود‪ .‬این شرایط در حالی‬ ‫است که ب��ه دلیل تحریم و محدودیت‌ه��ای موجود در‬ ‫نق��ل و انتقال‌های پول‪ ،‬نمی‌توان ذخایر ارزی کش��ور را‬ ‫بی‌منط��ق وارد بازار و ب��ا تزریق زی��اد دالر‪ ،‬قیمت‌ها را‬ ‫کنترل کرد‪.‬‬ ‫ای��ن کارش��ناس معتقد است ب��رای ثبات ب��ازار ارز و‬ ‫کاهش نوسان‌های ارزی باید جو آرامی را از حیث مسائل‬ ‫اقتصادی و سیاسی در کش��ور ایج��اد کرد تا بی‌اعتمادی‬ ‫نس��بت به آینده‪ ،‬افراد را وادار به سرمایه‌گذاری در حوزه‬ ‫ارزی و سای��ر بازارهای ک��اذب نکند‪ .‬در این زمینه دولت‬ ‫بو‌کار را بهبود بخش��د و فضای روانی‬ ‫بای��د فضای کس�� ‌‬ ‫جامع��ه را به سمت آرامش هدایت کن��د تا بلکه این امر‬ ‫به ثبات قیمت‌ها در تمامی بازارها از جمله ارز بینجامد‪.‬‬ ‫مهدی تقوی‬ ‫فرهاد رمضان‬ ‫جواد صالحی‬ ‫باجه خبر‬ ‫‹ ‹ایج�اد تمای�ز در خدم�ات بانک�ی ب�ا اج�رای‬ ‫بانکداری دیجیتال‬ ‫معاون فناوری اطالعات بان��ک ایران‌زمین گفت‪ :‬از ‪ ۳‬سال‬ ‫پی��ش به دنب��ال ایج��اد زیرساخت‌های بانک��داری دیجیتال‬ ‫هس��تیم که امی��دوارم در سال ‪ ۱۴۰۰‬بتوانی��م آن را به طور‬ ‫کامل اجرا کنیم‪ .‬به گ��زارش روابط‌عمومی بانک ایران‌زمین‪،‬‬ ‫ی ب��ا بیان این نکته که بانک��داری سنتی دیگر‬ ‫فره��اد اینالوئ ‌‬ ‫پاسخگوی ش��رایط امروز کس��ب‌وکارها و مش��تریان نیست‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬در وضعیت بانکداری موجود ش��ما تمای��زی در ارائه‬ ‫خدم��ات از سوی بانک‌ها نمی‌بینی��د‪ ،‬در واقع این قابلیت در‬ ‫ای��ن سبک از بانکداری وجود ندارد‪ .‬وی افزود‪ :‬تمامی بانک‌ها‬ ‫به طور تقریبی مش��ابه یکدیگر هستند‪ .‬آنچه تفاوت دارد نوع‬ ‫خدمات‌دهی و سرویس‌دهی از سوی کاربران است‪ .‬بنابراین‪،‬‬ ‫شبکه بانکداری به جایگاهی رسیده که تمایزی بین خدمات‬ ‫ن��دارد‪ .‬از ای��ن رو‪ ،‬نیاز به تغییر و تحول در بانکداری کش��ور‬ ‫وج��ود دارد‪ .‬اینالوئی با اش��اره به این نکته ک��ه در بانکداری‬ ‫دیجیت��ال سرویس‌ها ش��خصی‌سازی می‌ش��ود و ب��ه افراد و‬ ‫گروه‌های گوناگ��ون خدمات متمایزی ارائه می‌ش��ود‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫در بانک��داری دیجیتال نیاز مش��تری در مرکز ق��رار دارد‪ .‬از‬ ‫ای��ن رو‪ ،‬بانک‌ها ب��ا ایجاد زیرساخت‌ه��ای الزم این امکان را‬ ‫برای ش��رکت‌های فناوری مال��ی فراهم می‌کنند که خدماتی‬ ‫متن��وع و متمایز برای مش��تریان خود فراه��م کنند‪ .‬وی در‬ ‫ادامه «بانکداری ب��از»‌‌را یکی از گرایش‌های جدید بانکداری‬ ‫دیجیتال در جهان دانس��ت و افزود‪ :‬حرکت بانک‌ها به سوی‬ ‫بانکداری باز به دلیل مسئله پیدایش و حضور کسب‌وکارهای‬ ‫دیجیتال ب��ه صورت مرسوم در جامعه است که باعث ش��ده‬ ‫تا بانک‌ها برای تغییر مدل زیر‌فش��ار ق��رار بگیرند و این نیاز‬ ‫وجود داش��ته باشد؛ در حقیقت مشتریان درخواست تغییرات‬ ‫در خدمات دارند و بانک‌ها به دنبال تغییر نیس��تند که باعث‬ ‫شده تا بانکداری باز بانک‌محور نباشد و بیشتر مشتری‌محور و‬ ‫با توجه به کسب‌وکارهای دیجیتال باشد‪ .‬این کارشناس بانک‌‬ ‫یکی از اش��تباه‌های خطرناک بانک‌ها را که در مدل بانکداری‬ ‫دیجیتال اصالح می‌ش��ود‪ ،‬تولید محصوالت به دلیل احساس‬ ‫نی��از بانک یا به ه��ر دلیلی که در عین حال مش��تری به آن‬ ‫نیازی ندارد دانس��ت و گفت‪ :‬در م��دل درست‪ ،‬محصول باید‬ ‫ب��ه دلیل نیازی که از سوی مش��تری وج��ود دارد و تقاضای‬ ‫مش��تریان از بانک ایجاد شود‪ .‬همین مس��ئله باعث می‌شود‬ ‫تا هزینه تولید محصول از سمت بانک برداش��ته شود و بانک‬ ‫‪ API‬را در اختیار کس��ب‌وکار فین‌تکی قرار دهد تا محصول‬ ‫از سوی کسب‌وکار ایجاد ش��ود و در عین حال بانک عالوه‌بر‬ ‫قرارگرفتن در بخش امن مالی و اعتباری توانسته تا درآمدی‬ ‫کس��ب کرده باش��د و بخش��ی از آن را با کسب‌وکار فین‌تکی‬ ‫ارائه‌دهنده تقس��یم کند که برای بانک مفید است‪ .‬اینالوئی با‬ ‫اش��اره به راه‌اندازی مرکز نوآوری بانک ایران‌زمین گفت‪ :‬وجه‬ ‫تمایز ای��ن مرکز با سایر مراکز اتص��ال آن به یک بانک تمام‬ ‫دیجیت��ال و ش��بکه بانکداری باز است زی��را فین‌تک در کنار‬ ‫بانک��داری دیجیتال مفهوم می‌یابد‪ .‬تم��ام مراکز استارت‌آپی‬ ‫نی��از به ی��ک بانک دیجیت��ال در کنار خود دارن��د تا بتوانند‬ ‫مشکالتی که در زمینه حوزه بانکی و مالی دارند را رفع کنند‪.‬‬ ‫درحال‌حاضر خدمات حوزه مالی در استارت‌آپ‌ها با مشکالت‬ ‫زیادی روبه‌رو است و مرکز ن��وآوری بانک ایران‌زمین در این‬ ‫زمینه تالش کرده با ارتباط با چند مرکز مشاوره مالی خدمات‬ ‫مناسبی را به استارت‌آپ‌ها ارائه دهد‪.‬‬ ‫‹ ‹بان�ک آین�ده‪ ،‬حامی کان�ون پ�رورش فکری‬ ‫کودکان و نوجوانان شد‬ ‫بانک آیند ‌ه با امضای تفاهمنامه مش��ترک همکاری‪ ،‬حامی‬ ‫کانون پ��رورش فکری کودکان و نوجوانان ش��د‪ .‬بانک آینده‬ ‫و کان��ون پرورش فکری کودکان و نوجوانان کش��ور‪ ،‬با هدف‬ ‫هم‌افزایی و بکارگیری حداکثر ظرفیت‌های مادی و معنوی در‬ ‫حوزه فعالیت‌های فرهنگی و هنری‪ ،‬ویژه کودکان و نوجوانان‪،‬‬ ‫سه‌شنبه‪ ۱۸ ،‬تی ‌ر جاری‪ ،‬همزمان با «روز ملی ادبیات کودک و‬ ‫نوجوان»‪ ،‬تفاهمنامه مشترک همکاری امضا کردند‪ .‬ساخت و‬ ‫بهره‌برداری از ‪ ۱۱‬مدرسه «مدارس امید آینده»‪ ،‬تکمیل یک‬ ‫مرکز ورزش��ی در مناطق کمتر‌برخوردار و توزیع حدود چند‬ ‫میلیون بس��ته نوشت‌افزار و کمک‌آموزشی میان دانش‌آموزان‬ ‫ای��ن مناطق‪ ،‬توجه ب��ه تامین نیازهای آموزش��ی‪ ،‬فرهنگی و‬ ‫اجتماع��ی کودک��ان و نوجوان��ان‪ ،‬تهیه و توزی��ع محصوالت‬ ‫فرهنگ��ی در زمین��ه آش��نایی کودک��ان ب��ا محیط‌زیس��ت‪،‬‬ ‫بهداشت محیط‪ ،‬تامین ده‌ها بسته وسایل موردنیاز و آموزش‬ ‫کمک‌های اولیه و ام��دادی و همچنین همکاری در برگزاری‬ ‫مسابقات و جشنواره‌های هنری و رویدادهای علمی‪ ،‬آموزشی‪،‬‬ ‫از مهم‌تری��ن رویکردهای بانک آینده در عمل به مس��ئولیت‬ ‫اجتماع��ی در سال‌های اخیر است‪ .‬بان��ک آیند ‌ه تالش کرده‬ ‫ت بخش عمده‌ای از فعالیت‌های خود در حوزه مس��ئولیت‬ ‫اس ‌‬ ‫اجتماعی را در مناطق گوناگون کشور‪ ،‬بر تواناسازی فرهنگی‬ ‫ن به‌عنوان آینده‌سازان کش��ور‪ ،‬معطوف و‬ ‫کودک��ان و نوجوانا ‌‬ ‫متمرکز کند‪.‬‬ ‫‹ ‹گشایش شعبه مجتمع قضایی صدر بانک ملی‬ ‫شعبه مجتمع قضایی صدر بانک ملی ایران به منظور تسهیل‬ ‫امور و ارائه خدمات مطلوب‌تر به هموطنان گشایش یافت‪ .‬به‬ ‫گزارش روابط‌‌عمومی بانک ملی ایران‪ ،‬مدیر امور شعب تهران‬ ‫بانک در آیین گشایش این شعبه که با حضور رئیس اداره امور‬ ‫شعب ش��مال تهران و سرپرست مجتمع قضایی صدر برگزار‬ ‫ش��د‪ ،‬با بیان اینکه خوشنامی و مشتری‌مداری از ویژگی‌های‬ ‫شاخص بانک ملی ایران است‪ ،‬گفت‪ :‬این بانک تالش کرده تا‬ ‫بیش��ترین خدمات را در کوتاه‌ترین زمان ممکن به مشتریان‬ ‫خود ارائه دهد و گشایش این شعبه در این مجتمع قضایی به‬ ‫دلی��ل همکاری مدیران و کارکنان این مجموعه است‪ .‬اصالن‬ ‫کریمی همراهی و همدلی مدیران مجتمع قضایی با کارکنان‬ ‫این واحد را مهم‌ترین راه موفقیت بانک در ارائه بهتر خدمات‬ ‫بانکی عنوان کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹روابط‌‌عمومی بانک س�په تندیس زرین سرآمدی‬ ‫گرفت‬ ‫اداره کل روابط‌‌عمومی بانک سپه در هش��تمین دوره آیین‬ ‫قدردان��ی از سرآمدان روابط‌‌عمومی ای��ران موفق به دریافت‬ ‫تندیس زرین سرآمدی ش��د‪ .‬به گ��زارش پایگاه اطالع‌رسانی‬ ‫بانک سپه‪ ،‬در لوح تقدی��ر تندیس زرین سرآمدی خطاب به‬ ‫غالمرضا اسکندری‪ ،‬رئیس اداره کل روابط‌‌عمومی بانک سپه‬ ‫آم��ده است‪« :‬تندیس زرین سرآم��دی به روابط‌‌عمومی بانک‬ ‫سپ��ه به دلیل تعهد ب��ه سرآمدی و طی مس��یر سرآمدی بر‬ ‫اساس مدل تخصصی‌‌ش��ده ‪ EFQM‬و کس��ب ‪ ۷۴۰‬امتیاز‬ ‫طبق آرای ممیزان و ارزیابان در هشتمین دوره آیین قدردانی‬ ‫از سرآم��دان روابط‌‌عمومی ایران در ‪ ۲۵‬تیر ‪ ۱۳۹۸‬و دریافت‬ ‫پنج ستاره‪ ،‬تقدیم می‌شود‪».‬‬ ‫‹ ‹برگ�زاری مجم�ع بان�ک پاس�ارگاد ب�ه زم�ان‬ ‫دیگری موکول شد‬ ‫مجم��ع عمومی ع��ادی ساالنه بان��ک پاسارگ��اد‪ ۳۰ ،‬تیر‬ ‫‪ ‌۱۳۹۸‬ب��ه دلیل ب��ه حد نصاب نرسیدن به می��زان دارندگان‬ ‫اکثریت سهام‪ ،‬در زمان دیگری برگزار خواهد شد‪ .‬به گزارش‬ ‫روابط‌‌عمومی بانک پاسارگاد‪ ،‬در مجمع عمومی عادی ساالنه‬ ‫سال مالی منتهی به ‪ ۱۳۹۷.۱۲.۲۹‬بانک پاسارگاد‪ ،‬دارندگان‬ ‫‪ ۴۱‬درص��د از سهام حضور یافتند ک��ه به دلیل به حد نصاب‬ ‫نرسیدن‪ ،‬برگزاری مجمع به زمان دیگری موکول شد‪ .‬در این‬ ‫جلس��ه مجید قاسمی‪ ،‬مدیرعامل بانک پاسارگاد ضمن اشاره‬ ‫به عملکرد موفق بانک در سال مالی گذش��ته‪ ،‬به پرسش‌های‬ ‫سهامداران پاسخ داد‪.‬‬ ‫یک کارش��ناس بازار سرمایه گفت‪ :‬شاخص‬ ‫ب��ورس و قیمت‌ها دیروز در ب��ازار سرمایه از‬ ‫رش��د خوبی برخوردار بود‪ .‬مهدی حاجی‌وند‬ ‫افزود‪ :‬ش��اخص بورس دی��روز ‪ ‌۳‬هزار و ‪۲۰۰‬‬ ‫واحد رش��د کرد ت��ا این فرضی��ه را که گفته‬ ‫می‌ش��د «کاهش ن��رخ ارز اثر منف��ی بر بازار‬ ‫سرمای��ه دارد و آغ��ازی ب��رای ریزش‌ه��ای‬ ‫ش��اخص ب��ورس اس��ت» را رد کن��د‪ .‬وی‬ ‫همچنی��ن درباره اثر نوسان‌ه��ای نرخ ارز در‬ ‫بازار سرمایه به رادیو اقتصاد گفت‪ :‬نوسان‌های‬ ‫ن��رخ ارز در بازار سرمایه اث��ر دوگانه‌ای دارد‪.‬‬ ‫این کارشناس بازار سرمایه گفت‪ :‬افزایش نرخ‬ ‫ارز برای شرکت‌های که صادرات‌محور هستند‬ ‫خبر بس��یار خوب و مسرت‌بخشی است‪ .‬وی‬ ‫در ادام��ه افزود‪ :‬افزایش نرخ ارز باعث رش��د‬ ‫ش��رکت‌های صادرات‌‌محور می‌شود و در عین‬ ‫حال اثر مثبتی بر شاخص کل بورس دارد‪.‬‬ ‫حاجی‌ون��د اظه��ار کرد‪ :‬نرخ ب��االی ارز در‬ ‫اقتصاد کش��ور همراه با ت��ورم است‪ .‬بنابراین‪،‬‬ ‫افزای��ش ریالی دارایی ش��رکت‌ها را به همراه‬ ‫دارد و باعث می‌شود سهامگران شود و پس از‬ ‫مدتی اثر خود را روی شاخص و بازار سرمایه‬ ‫بگذارد‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬اث��ر متقاب��ل کاهش ن��رخ ارز‬ ‫می‌تواند خبر خوبی برای بازار سرمایه باش��د‬ ‫از این جهت که خیلی از شرکت‌ها مواد اولیه‬ ‫مورد‌‌نیاز خود را از خ��ارج تامین می‌کنند‪ .‬از‬ ‫این رو‪ ،‬کاهش نرخ ارز می‌تواند خبر خوش��ی‬ ‫ب��رای این دست��ه از ش��رکت‌ها باش��د‪ .‬این‬ ‫کارشناس بازار سرمایه افزود‪ :‬کاهش نرخ ارز‬ ‫در رونق و سودآوری‪ ،‬کاهش هزینه تمام‌شده‬ ‫بنگاه‌ه��ا برای تولید محص��والت و خدمات و‬ ‫همین‌طور می‌تواند در کلیت اقتصاد کشور اثر‬ ‫ت بگذارد‪ .‬وی اظهار کرد‪ :‬وقتی صحبت از‬ ‫مثب ‌‬ ‫کاهش نرخ ارز می‌ش��ود خیلی نباید هراسان‬ ‫ب��ود‪ ،‬صف‌های ف��روش را در ب��ورس و بازار‬ ‫سرمایه تش��کیل داد و نگران این بود که افت‬ ‫نرخ ارز می‌تواند اثر کال منفی بر بازار سرمایه‬ ‫داشته باش��د‪ .‬حاجی‌وند گفت‪ :‬پس از کاهش‬ ‫چش��مگیر ‪ ۷‬هزار واحدی که بازار سرمایه در‬ ‫سه‌شنبه هفته پیش تجربه کرد‪ ،‬رشد ‪ ۳‬هزار‬ ‫و ‪ ۲۰۰‬واحدی شاخص بورس در روز گذشته‬ ‫اثر خود را بر سایر ش��اخص‌ها گذاشت و نرخ‬ ‫سهام بسیاری از شرکت‌ها دیروز مثبت بود‪.‬‬ ‫«صورت‌های مالی»‬ ‫سال ‪ ۹۷‬بانک صادرات‬ ‫تصویب شد‬ ‫مجمع عمومی عادی ساالنه بانک صادرات‬ ‫ای��ران ب��رای بررس��ی دوره مال��ی منتهی به‬ ‫‪ ۲۹‬اسفن��د ‪ ۱۳۹۷‬برگزار ش��د و صورت‌های‬ ‫مالی این بانک ب��ه تصویب رسید‪ .‬به گزارش‬ ‫روابط‌‌عموم��ی بانک صادرات ای��ران‪ ،‬مجمع‬ ‫عمومی ع��ادی ساالنه بانک ص��ادرات ایران‬ ‫برگزار شد و صورت‌های مالی سال منتهی به‬ ‫پایان ‪ ۲۹‬اسفند ‪ ۱۳۹۷‬شرکت بانک صادرات‬ ‫ایران‌(سهام��ی عام)‪ ،‬پ��س از استماع گزارش‬ ‫هیات‌مدیره‪ ،‬حسابرس و بازرس قانونی‪ ،‬مورد‬ ‫تایید حاضران در مجمع قرار گرفت و سازمان‬ ‫حس��ابرسی ب��ه مدت ی��ک سال ب��ه عنوان‬ ‫بازرس و حس��ابرس قانونی بان��ک و روزنامه‬ ‫کثیراالنتشار «اطالعات» برای درج آگهی‌های‬ ‫مرب��وط ب��ه مجامع عموم��ی برگزیده ش��د‪.‬‬ ‫همچنین با تصویب دارندگان بیشتر سهام این‬ ‫بانک‪ ،‬امیر یوسفیان و حمید تاجیک به عنوان‬ ‫اعضای جدید هیات‌مدیره و مصطفی رحیمی‬ ‫شهواری به عنوان عضو علی‌البدل هیات‌مدیره‬ ‫انتخاب ش��دند‪ .‬حجت‌اهلل صیدی‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫بانک صادرات در مجمع عمومی عادی ساالنه‬ ‫س��ال مالی منتهی به پایان اسفند ‪ ،۹۷‬ارزش‬ ‫بازار سهام این بانک در بازار سرمایه را ‪ ۷‬هزار‬ ‫و ‪ ۸۰۰‬میلی��ارد تومان عنوان ک��رد و گفت‪:‬‬ ‫تالش شده تا نقدشوندگی سهام بانک از زمان‬ ‫بازگش��ایی سهم در اسفند ‪ ۹۶‬تاکنون حفظ‬ ‫شود و در ادامه برنامه‌های سه‌گانه طرح‌ریزی‬ ‫ش��ده برای توسع��ه و رونق بان��ک‪ ۹ ،‬برنامه‬ ‫راهب��ردی با ق��درت در س��ال ‪ ۹۸‬در دستور‬ ‫کار قرار خواهد گرفت‪ .‬صیدی افزود‪ :‬افزایش‬ ‫سهم از ب��ازار‪ ،‬بهینه‌سازی مصرف‪ ،‬بکارگیری‬ ‫تمامی ظرفیت‌های طرح «طراوت» و معرفی‬ ‫محصوالت نوی��ن‪ ،‬ساماندهی و تعیین‌‌تکلیف‬ ‫مطالبات معوق‪ ،‬تداوم روند فروش اموال مازاد‬ ‫و دارایی‌ه��ای کم‌بازده‪ ،‬توسع��ه فعالیت‌های‬ ‫ارزی و ارتق��ای عملیات بانکداری بین‌المللی‪،‬‬ ‫افزای��ش به��ره‌وری در ش��عب و سرمایه‌های‬ ‫انس��انی‪ ،‬ارتقای نظ��ام راهبردی ش��رکتی و‬ ‫اثربخش��ی کمیته‌ه��ای آن و ورود به منطقه‬ ‫سودآوری در س��ال ‪ ۹۸‬جزو ‪ ۹‬اولویت کاری‬ ‫بانک برای دسترسی به اهداف بانک است‪.‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫شاخص بورس‬ ‫و قیمت‌ها بر مدار رشد‬
‫‪10‬‬ ‫سه‌شنبه‬ ‫اول مرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 20‬ذی‌القعده ‪1440‬‬ ‫‪ 23‬ژوئیه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1335‬‬ ‫پیاپی ‪2653‬‬ ‫نمایشگاه‬ ‫تجارت‬ ‫خبر‬ ‫نمایشگاه بین‌المللی‬ ‫صنعت عطر در چین‬ ‫برگزار شد‬ ‫نمایشگاه آروماتراپی تنها نمایشگاه حرفه‌ای‬ ‫است ک��ه کل زنجیره صنع��ت عطر در چین‬ ‫را نش��ان می‌دهد‪ .‬نمایشگاه آروماتراپی دارای‬ ‫بی��ش از ‪ ۱۰۰‬نوع محص��والت معطر و بیش‬ ‫از ‪۳۰‬برن�� ‌د بین‌الملل��ی از آلم��ان‪ ،‬فرانس��ه‪،‬‬ ‫ایاالت متحده‪ ،‬استرالیا‪ ،‬ایتالیا‪ ،‬ژاپن‪ ،‬سوریه‪،‬‬ ‫اردن‪ ،‬مصر‪ ،‬ماداگاسک��ار‪ ،‬بلغارستان‪ ،‬ترکیه‪،‬‬ ‫افریقای جنوب��ی‪ ،‬مراکش‪ ،‬سوریه النکا‪ ،‬هند‪،‬‬ ‫هنگ‌کن��گ‪ ،‬تای��وان و‪ ...‬است‪ .‬بی��ش از ‪۴۰‬‬ ‫درص��د برند‌های برتر در ای��ن رویداد حضور‬ ‫دارند‪.‬‬ ‫این رویداد شرکت‌های پزشکی و بهداشتی‪،‬‬ ‫ش��رکت‌های فرآوری مواد غذایی و نوشیدنی‪،‬‬ ‫باش��گاه‌ها‪ ،‬هتل‌ه��ای پرطرفدار‪ ،‬پزش��کان‪،‬‬ ‫سازمان‌ه��ای مدیری��ت بهداش��ت‪ ،‬معلم��ان‬ ‫آروماتراپ��ی و همچنین سازمان‌های رسانه‌ای‬ ‫فرهنگ��ی و ح��دود ‪ ۱۰‬ه��زار بازدیدکنن��ده‬ ‫تخصصی را شامل می‌شود‪.‬‬ ‫به گ��زارش‬ ‫‪ ،‬نمایش��گاه آروماتراپی‬ ‫کارش��ناسان صنع��ت آروماتراپ��ی از ایاالت‬ ‫متحده‪ ،‬هن��د‪ ،‬کره جنوب��ی‪ ،‬بریتانیا و چین‬ ‫را به نمایش��گاه برای به اش��تراک گذاش��تن‬ ‫محصوالت خود و دستاوردهای پژوهش��ی در‬ ‫این زمینه دعوت خواهد کرد‪.‬‬ ‫نمایشگاه آروماتراپی شامل ‪ 9‬بخش اصلی‪،‬‬ ‫ش��امل کش��ت گیاهان معطر و گردش��گری‪،‬‬ ‫تجهیزات و بس��ته‌ها‪ ،‬اسان��س و آروماتراپی‪،‬‬ ‫عط��ر و طعم‌ه��ای طبیع��ی و کارب��رد آن‪،‬‬ ‫محصوالت پاک‌کننده گیاهی گیاهی‪ ،‬مدیریت‬ ‫بهداش��ت و‪ ..‬است‪ .‬در طول نمایشگاه‪ ،‬بیش‬ ‫از ‪ ۵۰‬انجم��ن فعال در زمین��ه عطر و تولید‬ ‫محصوالت بهداش��تی نیز حضور دارند‪ .‬ضمن‬ ‫اینکه نشس��ت‌های ویژه‌ای از جمله نشس��ت‬ ‫سران کش��ورهای توسعه‌یافته صنایع معطر‪،‬‬ ‫همای��ش درب��اره محص��والت و فناوری‌های‬ ‫جدید و تعامل پیش��رفته بی��ن غرفه‌داران و‬ ‫بازدیدکنندگان برگزار می‌شود‪.‬‬ ‫نمایشگاه مشاغل‬ ‫و کارآفرینی در قوچان‬ ‫گشایش یافت‬ ‫همزمان با آغاز هفته ملی مهارت نمایشگاه‬ ‫مش��اغل و کارآفرین��ی فنی و حرف��ه‌‌ای روز‬ ‫یکش��نبه در محل نمایش��گاه‌های شهرداری‬ ‫قوچان گش��ایش یافت‪ .‬رئیس مرکز آموزش‬ ‫فنی و حرفه‌ای قوچان در حاش��یه این آیین‬ ‫به خبرنگاران گفت‪ :‬این نمایش��گاه شامل ‪۳۰‬‬ ‫غرفه است که مراکز آموزش فنی و حرفه زنان‬ ‫و مردان‪ ۹ ،‬آموزش��گاه فنی و حرفه‌ای و ‪۱۰‬‬ ‫مرکز مهارت‌آموزی در آن حضور دارند‪.‬‬ ‫سیدقاس��م موسوی ه��دف از برگزاری این‬ ‫نمایشگاه را معرفی مشاغل و حرفه‌های جدید‪،‬‬ ‫ارتقای مهارت‌های نو‪ ،‬شناسایی مشاغل مورد‬ ‫نیاز و اش��تغال پای��دار عنوان ک��رد و افزود‪:‬‬ ‫یکی از اهداف آین��ده فنی و حرفه‌ای قوچان‬ ‫برنامه‌های آموزش��ی براساس نیاز شهرستان‬ ‫است که به‌ط��ور تقاضامح��ور در دستور کار‬ ‫ق��رار دارد‪ .‬وی اظهارکرد‪ :‬در این نمایش��گاه‬ ‫دست‌ک��م ‪ ۱۰‬رش��ته جدید همچ��ون ربان‬ ‫برجسته‪ ،‬بافندگی دو‌‌میل‪ ،‬تعمیر دستگاه‌های‬ ‫صوتی‌وتصویری‪ ،‬تعمیرات گوشی تلفن همراه‬ ‫و‪ ...‬معرفی‌شده و قصد داریم در آینده نیز ‪۱۰‬‬ ‫حرفه جدید شناسایی و در جهت اشتغالزایی‬ ‫به مردم معرفی کنیم‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینک��ه ح��دود ‪ ۴۵‬درص��د‬ ‫حرفه‌آم��وزان این ش��هرستان مش��غول کار‬ ‫هس��تند‪ ،‬گف��ت‪ :‬در چند سال گذش��ته ‪۴۰‬‬ ‫درصد کارآموزان فنی و حرفه‌ای مدارک باالی‬ ‫لیس��انس داشته‌اند که نش��ان‌دهنده اهمیت‬ ‫مهارت‌آموزی در بین قشر تحصیلکرده است‪.‬‬ ‫فرمان��دار قوچ��ان نیز در ای��ن آیین گفت‪:‬‬ ‫برگ��زاری نمایش��گاه‌های فن��ی و حرفه‌ای با‬ ‫رویک��رد آم��وزش‪ ،‬معرف��ی ش��غل و معرفی‬ ‫بازار فروش به‌طورجامع در اش��تغالزایی تأثیر‬ ‫بس��زایی دارد‪ .‬ه��ادی رجایی‌نیا اف��زود‪ :‬این‬ ‫نمایش��گاه‌ها می‌تواند به‌عنوان تس��هیلگر در‬ ‫کنار معرفی ش��غل بازار فروش را هم معرفی‬ ‫کن��د ک��ه در ج��ذب متقاضی ایجاد ش��غل‬ ‫به‌طورآگاهانه تأثیرگذار خواهد بود‪.‬‬ ‫وی اظهارکرد‪ :‬دیدگ��اه مرکز آموزش فنی‬ ‫و حرف��ه‌ای در زمینه مهارت‌آم��وزی و ایجاد‬ ‫اش��تغال در ح��وزه توانمن��دی درون��ی بوده‬ ‫و هم��واره با اقدام‌های انجام‌ش��ده توانس��ته‬ ‫گام‌ه��ای خوبی در حوزه اش��تغال به‌ویژه در‬ ‫حوزه اقتصاد مقاومتی بردارد‪ .‬شهرستان ‪۱۸۰‬‬ ‫هزارنفری قوچان در ‪ ۱۳۷‬کیلومتری مش��هد‬ ‫قرار دارد‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫از نمایشگاه فرصت‌های ساخت داخل و رونق تولید گزارش می‌دهد‬ ‫نمایشی ملی از انقالب معدنی تا بومی‌سازی صنعت خودرو‬ ‫گروه تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫رضا رحمانی‬ ‫فرهاد دژپسند‬ ‫فرشاد مقیمی‬ ‫در نخس��تین روزه��ای تیر سال جاری باخبر ش��دیم‬ ‫سازمان گس��ترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) قصد‬ ‫برگزاری ی��ک رویداد نمایش��گاهی را دارد‪ .‬رویدادی با‬ ‫عن��وان «فرصت‌های ساخت داخ��ل و رونق تولید» که‬ ‫البته چندان هدف‌گذاری‌های آن برای ما مشخص نبود‪،‬‬ ‫ام��ا واقعیت این است که روی��داد ابتکاری ایدرو یکی از‬ ‫پر بازدیدترین و کاربردی‌ترین رویدادهای نمایش��گاهی‬ ‫بود که می‌توان برگزاری دوره نخست آن را کاملا موفق‬ ‫دانست‪.‬‬ ‫البت��ه همزمان��ی برگزاری این نمایش��گاه با رویداد پر‬ ‫مخاطبی مانند الکامپ نیز در جذب مخاطب و پربازدید‬ ‫شدن نمایشگاه رونق تولید بی‌تاثیر نبود‪ ،‬اما به هر حال‬ ‫با یک جمع‌بندی سرانگش��تی می‌توان گفت این رویداد‬ ‫با موفقیت برگزار شد‪.‬‬ ‫نمایش��گاه رونق تولید با هدف داخلی‌سازی نیازهای‬ ‫صنایع کش��ور ب��ا حضور وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫در سای��ت نمایش��گاه بین‌المللی تهران راه‌اندازی ش��د‬ ‫و در ط��ول ‪ ۴‬روز برگ��زاری چندین مقام ارش��د دولتی‬ ‫و غیردولت��ی از جمل��ه محم��ود واعظ��ی رئی��س دفتر‬ ‫رئیس‌جمهوری‪ ،‬دژپس��ند وزیر امور اقتصادی و دارایی‬ ‫و آذری‌جهرم��ی وزی��ر ارتباط��ات از آن بازدید کردند‪.‬‬ ‫از ک��م و کی��ف این رویداد و آثاری که داش��ته‪،‬‬ ‫گزارش می‌دهد‪.‬‬ ‫‹ ‹نمایش�گاه رون�ق تولی�د در مس�یر انقلاب‬ ‫معدنی‬ ‫گرو‌ه‌های ه��دف در نمایش��گاه «فرصت‌های ساخت‬ ‫داخ��ل و رون��ق تولید»‪ ،‬صنایع خ��ودرو و قطعات‪ ،‬لوازم‬ ‫خانگی‪ ،‬صنایع معدنی‪ ،‬مخابرات‪ ،‬نفت‪ ،‬گاز و پتروشیمی و‬ ‫صنایع دریایی تعریف شده بود؛ بنابراین بازدیدکنندگان‬ ‫آن نیز مسئوالن تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز در این زمینه‌ها‬ ‫بودند که برای آگاهی از توانمندی‌های احتمالی جوانان‬ ‫کشورمان سری به این رویداد زدند‪.‬‬ ‫در این مس��یر حضور خوب و موثر ش��رکت‌های فعال‬ ‫در ح��وزه معدن مانند فوالد هرمزگان‪ ،‬فوالد خوزستان‪،‬‬ ‫فوالد مبارکه اصفهان و‪ ...‬نش��ان داد حتی ش��رکت‌های‬ ‫بزرگ و نامدار معدنی هم برای باقی ماندن در بازار رقابت‬ ‫از ایده‌های جدید استقبال می‌کنند‪.‬‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در این زمینه به‬ ‫گف��ت‪ :‬مع��ادن یکی از بخش‌های اصلی صنعت کش��ور‬ ‫به‌ش��مار می‌روند‪ ،‬ازاین‌رو یک��ی از مهم‌ترین برنامه‌های‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت مرب��وط ب��ه ایجاد‬ ‫فض��ای مطلوب‌تر ب��رای فعالیت‌های ای��ن بخش است‪.‬‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت قص��د دارد با پردازش‬ ‫و در اولوی��ت ق��رار دادن موضوع‌هایی همچون نوسازی‪،‬‬ ‫ف و فعال‌سازی معادن کوچک تحولی در‬ ‫تجهیز‪ ،‬اکتش��ا ‌‬ ‫این بخش از صنعت به‌وجود آورد‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬برنام��ه ویژه‌ای برای تکمیل زنجیره‬ ‫فل��زات اساسی داریم که ب��ا عملیاتی‌سازی و پرداختن‬ ‫به آنها می‌توان امس��ال را سال «انقالب معدنی» نامید‪.‬‬ ‫به‌عبارت دیگر‪ ،‬معادن کش��ور به ق��دری ظرفیت دارند‬ ‫که با فراه��م‌آوردن زیرساخت‌های الزم برای این بخش‬ ‫می‌توانیم ش��اهد تحول قابل‌توجهی در صنعت و اقتصاد‬ ‫کشور باشیم‪.‬‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت افزود‪ :‬فراهم آوردن این‬ ‫ف‬ ‫زیرساخت‌ها در گرو رفع چالش‌های اصلی برای اکتشا ‌‬ ‫و همچنین تجهیز معادن است‪ .‬در حقیقت اکنون محور‬ ‫برنامه‌ه��ای وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت بخش معدن‬ ‫است و ب��ا پیگیری‌های بس��یار در انتظار تحقق انقالب‬ ‫معدنی هستیم‪.‬‬ ‫رحمانی تصریح کرد‪ :‬تسهیالت ویژه‌ای برای عملیاتی‬ ‫ش��دن این موضوع در نظ��ر گرفته‌ایم که درباره دامنه و‬ ‫وسعت این تس��هیالت می‌توان ب��ه حوزه‌هایی همچون‬ ‫الگوه��ای مدیریتی‪ ،‬خدمت بانکی و‪...‬اش��اره کرد‪ .‬عالوه‬ ‫بر اقدام‌های یادشده‪ ،‬کنس��رسیوم‌هایی برای تسهیل و‬ ‫تسریع این رویه تشکیل داده‌ایم‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه ب��ا اش��اره ب��ه حمایت‌ه��ای مالی این‬ ‫وزارتخان��ه گفت‪ :‬برای معادن کوچک حمایت‌های مالی‬ ‫معادن کش��ور به ق��دری ظرفی��ت دارند که ب��ا فراهم‌آوردن‬ ‫زیرس��اخت‌های الزم ب��رای این بخ��ش می‌توانیم ش��اهد تحول‬ ‫قابل‌توجهی در صنعت و اقتصاد کشور باشیم‬ ‫و تس��هیالت ویژه‌ای در نظر گرفته‌شده است و عالوه بر‬ ‫ای��ن موضوع‪ ،‬واحد‌های بزرگ نیز موظف به یاری‌رسانی‬ ‫به این بخش‌ها ش��ده‌اند‪ .‬در واقع تمامی بخش‌هایی که‬ ‫در ح��وزه مع��ادن سرمایه‌گذاری می‌کنن��د‪ ،‬به نرخ روز‬ ‫محص��والت خود را عرضه می‌کنن��د و واحد‌های بزرگ‬ ‫نیز موظف به خریداری آنها هستند‪.‬‬ ‫رحمان��ی در پای��ان تاکی��د ک��رد‪ :‬برگ��زاری چنین‬ ‫نمایش��گاهایی می‌توان��د به کاه��ش واردات و خودکفا‬ ‫ش��دن تولید داخلی کمک کن��د‪ .‬براساس سیاست‌های‬ ‫اتخاذشده‪ ،‬وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت کاربردی‌سازی‬ ‫و گسترش مباحثی همچون دولت الکترونیک و تکمیل‬ ‫سامانه‌ه��ای آنها را دنبال می‌کند؛ چراکه این امر سدی‬ ‫اس��ت در مقابل ران��ت و سوءاستفاده‌هایی که به‌واسطه‬ ‫ضعف‌های نظام‌مند به‌وجود آمده است‪.‬‬ ‫‹ ‹در هم�ه حوزه‌ه�ای مرتبط با خ�ودرو به‬ ‫داخلی‌سازی نیاز داریم‬ ‫حضور موث��ر سازندگان قطعات و لوازم یدکی خودرو‬ ‫نی��ز در نمایش��گاه «فرصت‌های ساخ��ت داخل و رونق‬ ‫تولید» چشمگیر بود‪ .‬معاون امور صنایع وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت در خالل برگزاری نمایشگاه رونق تولید‬ ‫به خبرنگار‬ ‫گفت‪ :‬در تمامی حوزه‌های الکتریکی‪،‬‬ ‫مکانیک��ی و قوای محرکه نیاز ب��ه داخلی‌سازی داریم و‬ ‫در این زمینه فهرستی از این قطعات تهیه ش��ده است‪.‬‬ ‫ابت��دا این نیاز را مش��خص کردیم و بین اینکه کدامیک‬ ‫مسئوالن درباره رویداد بزرگ ایدرو چه گفتند‬ ‫محمود واعظی‪:‬‬ ‫رئیس دفتر رئیس‌جمهوری‪ :‬برگزاری چنین نمایش��گاهی گامی ارزشمند در مسیر رونق‬ ‫تولی��د ملی است‪ .‬استفاده از ظرفیت و توان داخل��ی در ساخت داخل قطعات و تجهیزات‬ ‫مورد نیاز صنعت و بهره‌گیری از مراکز علمی و شرکت‌های دانش‌بنیان‪ ،‬گامی ارزشمند در‬ ‫صنعت کشور به‌شمار می‌رود‪ .‬برپایی این رویداد باید مستمر باشد که خود کمکی به ارتباط‬ ‫بهتر صنعت و دانشگاه است‪.‬‬ ‫منصور غالمی‪:‬‬ ‫وزیر علوم‪20 :‬میلیون دانش��جو در کش��ور در حال تحصیل هس��تند که می‌توانند در‬ ‫بازه زمانی کوتاه‌مدت در صنعت و حوزه‌های مربوط به آن به‌کار گرفته ش��وند‌‪ .‬در تمام‬ ‫استان‌ها و شهرستان‌های کشور مراکز علمی از پژوهشگاه تا پارک‌های فناوری برپا است‬ ‫که می‌توانند به بخش صنعت و تولید ورود کنند و کمک‌کننده باشند‪.‬‬ ‫محمدباقر عالی‪:‬‬ ‫رئیس هیات عامل ایدرو‪ :‬این نمایش��گاه نیازمحور و یکی از مهم‌ترین نوآوری‌های صنعتی‬ ‫وعلمی کشور در نیم قرن گذشته است‪ .‬امروز ایدرو وارد پنجاه و سومین سالگرد تاسیس‬ ‫خ��ود ش��ده است و برگزاری این نمایش��گاه به‌ط��ور ملی و استانی ساالن��ه ادامه خواهد‬ ‫یاف��ت‪ .‬نمایش��گاه فرصت‌های ساخت داخل و رونق تولید ق��رار است بیش از ‪ ۲‬هزار نیاز‬ ‫بخ��ش صنعت و معدن را جمع‌سپاری کند که در راستای اقتصاد مقاومتی و مقابله عملی‬ ‫با‌«بی‌هنری تحریم‌ها» است‪.‬‬ ‫مسعود برومند‪:‬‬ ‫معاون پژوهش��ی و فناوری وزیر علوم‪ ،‬تحقیق��ات و فناوری‪ :‬در مجموع این حرکت که‬ ‫نهاد‌های اجرایی‪ ،‬نمایش��گاه‌هایی برای معرفی نیازمندی‌ه��ا برگزار کنند‪ ،‬خوب است و‬ ‫در آین��ده ب��ه سمت ایجاد سامانه یکپارچه عرضه و تقاض��ا پیش خواهیم رفت که همه‬ ‫تولیدکنندگان و پژوهشگران‪ ،‬نیازمندی‌های کشور را به‌طور مرتب و دائمی ببینند‪.‬‬ ‫سیدمجید صدری‪:‬‬ ‫مدیرعامل شرکت مخابرات ایران‪ :‬رویکرد استفاده از تولید داخل و خرید محصوالت‬ ‫ایرانی‪ ،‬بر هرچه بهتر عمل کردن به ش��عار رهبر معظم انقالب‪ ،‬اثر‌گذار است‪ .‬امیدوارم‬ ‫این نمایشگاه بر اجرایی شدن این الگوی ملی تاثیرگذار باشد‪.‬‬ ‫صادق نجفی‪:‬‬ ‫مش��اور عالی و دستیار ویژه وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ :‬برگزاری این‌گونه نمایش��گاه‌ها‬ ‫برای داخلی‌سازی قطعات و ملزومات مورد نیاز در بخش‌های پتروشیمی‪ ،‬معدن‪ ،‬فوالد و‬ ‫خودرو‌سازی‪ ،‬ضرورت داش��ت تا به خودکفایی برسیم‪ .‬برخی نیاز‌ها مربوط به مواد اولیه‬ ‫و برخی نیاز‌ه��ا درباره قالب‌سازی است‪ ،‬برخی نیاز‌های الکترونیکی را هم استارت‌آپ‌ها‬ ‫انجام خواهند داد‪ .‬هر کس در هر جایگاهی قرار دارد‪ ،‬باید به‌ویژه در این شرایط تحریم در‬ ‫این راستا از هیچ کوششی دریغ نکند‪.‬‬ ‫حسین مهری‪:‬‬ ‫رئی��س هیات مدی��ره و مدیرعامل بانک صنعت و معدن‪ :‬برگزاری چنین نمایش��گاه‌هایی‬ ‫سبب بهره‌مندی تولیدکنندگ��ان از فرصت بکارگیری تجهیزات و قطعات ساخت داخل‬ ‫خواهد ش��د که با هزینه کمتر در داخل کش��ور تولید می‌شود‪ .‬استفاده از دانش و توان‬ ‫ش��رکت‌های دانش‌بنیان و نوآور‪ ،‬نقش بس��یار ارزنده‌ای در زنجیره تامین صنایع خواهد‬ ‫داشت و امکان آشنایی بیشتر کارآفرینان با مراکز تولید علم و فناوری را فراهم خواهد کرد‬ ‫دستیاب��ی سریع‌تر و کدامیک ارزبری بیش��تری دارند‪،‬‬ ‫انتخاب می‌کنیم‪.‬‬ ‫فرش��اد مقیمی تصریح کرد‪ :‬در این زمینه مش��کالت‬ ‫واحدها نیز شناسایی شده و این نکته در قراردادها آمده‬ ‫که اگر در آینده معافیتی در زمینه تحریم‌های ایجاد شد‪،‬‬ ‫روند ساخت قطعات ازسوی واحدها دچار تغییر نشود‪ .‬ما‬ ‫باید به موضوع اقتصاد تولید توجه ویژه‌ای داشته باشیم‬ ‫و اگر از نظر تیراژ به سطح مناسب نمی‌رسیم باید دولت‬ ‫حمایت کند‪.‬‬ ‫وی به فضای ایجاد ش��ده در نمایش��گاه «فرصت‌های‬ ‫ساخ��ت داخل و رونق تولید» نیز اش��اره ک��رد و افزود‪:‬‬ ‫نخستین دوره این نمایشگاه یک گام بلند بود تا نیازهای‬ ‫ما به خارج از کشور محدود شود‪ .‬در این نمایشگاه تعداد‬ ‫زی��ادی قرارداد بین خودروسازان و قطعه‌سازان منعقد و‬ ‫در سطوح عالی کشور نیز بازدیدهای مهمی انجام شد‪.‬‬ ‫‹ ‹رویک�رد بانک‌ه�ا به س�مت تولید حرکت‬ ‫می‌کند‬ ‫بانک‌های صنعت و معدن‪ ،‬پس��ت بانک و چند شرکت‬ ‫بیمه‌ای در نمایش��گاه رونق تولید حضور فعال داش��تند‪.‬‬ ‫برخی مدیران بانکی نیز در طول روزهای برگزاری از این‬ ‫روی��داد بازدید کردند و این یعنی در فضای بومی‌سازی‪،‬‬ ‫حمای��ت مالی و سرمایه‌گذاری در طرح‌های تولیدی نیز‬ ‫دور از دسترس نخواهد بود‪.‬‬ ‫در این زمینه‪ ،‬فرهاد دژپس��ند وزی��ر امور اقتصادی و‬ ‫دارای��ی در گفت‌وگ��وی اختصاصی با‬ ‫اظهارکرد‪:‬‬ ‫وظیف��ه اصل��ی بانک‌ها اعطای تس��هیالت به واحد‌های‬ ‫تولیدی و سنجش استحقاق آنهاس؛ ازاین‌رو وزارت امور‬ ‫اقتصادی و دارای��ی به‌عنوان نهاد ناظر در عملیات طرح‬ ‫«تأمین مالی مولد» بر عملکرد بانک‌ها نظارت می‌کند‪.‬‬ ‫دژپس��ند ادام��ه داد‪ :‬در حقیقت وزارت امور اقتصادی‬ ‫و دارای��ی به‌عن��وان عهده‌دار ریاس��ت مجامع بانک‌های‬ ‫دولت��ی‪ ،‬سعی در ترغیب و هدای��ت بانک‌ها دارد و امید‬ ‫می‌رود این طرح نیز به‌زودی به مرحله اجرا برسد‪.‬‬ ‫وزیر امور اقتصادی و دارایی اضافه کرد‪ :‬افزایش سرعت‬ ‫تس��هیالت‌دهی موجب سهولت انجام کار‌ها می‌شود و با‬ ‫نظارت بر تسهیالت اعطایی‪ ،‬کنترل بازار و اقتصاد کالن‬ ‫را در دست خواهیم گرفت‪.‬‬ ‫وی معتق��د اس��ت پروژه‌های در دست اجرا یا از پیش‬ ‫تعیین ش��ده با سازکار‌های نظارتی وزارت امور اقتصادی‬ ‫و دارایی و اجرایی ش��دن ط��رح «تأمین مالی مولد» به‬ ‫سرانجام می‌رسند و سامان‌دهی می‌شوند‪ .‬این وزارتخانه‬ ‫به‌طور جدی در حال پیگیری و نظارت بر چگونگی طی‬ ‫شدن مراحل آنها است‪.‬‬ ‫وزی��ر ام��ور اقتص��اد و دارای��ی درب��اره ای��ن پرسش‬ ‫خبرنگ��ار ما که اکن��ون این طرح در چه مرحله‌ای و چه‬ ‫فاصل��ه‌ای تا اجرایی ش��دن کامل ق��رار دارد‪ ،‬پاسخ داد‪:‬‬ ‫نشست‌های مس��تمری درباره جزئیات این طرح برگزار‬ ‫ش��ده و با مدیران بانک‌ه��ا و هیات‌مدیره‌ها چالش‌های‬ ‫آن را م��ورد بحث قرار داده‌ایم‪ .‬خوش��بختانه گام‌به‌گام‬ ‫وج��ه تکامل‌یافته‌ت��ری از آن را می‌بینیم‪ .‬دژپس��ند در‬ ‫پایان گفت‪ :‬واحد مولد مانند گذش��ته از تسهیالت‌دهی‬ ‫بانک‌ها بهره‌مند می‌ش��ود و این روالی پیوسته است اما‬ ‫برای عملیاتی شدن این طرح زمان دقیق و مشخصی را‬ ‫نمی‌توان اعالم کرد‪.‬‬ ‫گفتن��ی است در نمایش��گاه رونق تولید و فرصت‌های‬ ‫سرمایه‌گ��ذاری‪ ۲۱۰ ،‬ش��رکت ب��زرگ و فرادست��ی در‬ ‫حوزه‌ه��ای خ��ودرو و قطعات‪ ،‬ل��وازم خانگ��ی‪ ،‬صنایع‬ ‫معدن��ی فل��زی و غیرفلزی‪ ،‬مخاب��رات‪ ،‬صنایع دریایی و‬ ‫نف��ت‪ ،‬گاز و پتروش��یمی در فضایی به مس��احت حدود‬ ‫‪ ۱۱‬هزار مترمربع‪ ،‬کمبودها و نیازهای‌شان را به نمایش‬ ‫گذاش��ته و از صنعتگ��ران‪ ،‬دانش��گاهیان‪ ،‬کارگاه‌ه��ای‬ ‫کوچ��ک و استارت‌آپ‌ها دع��وت کردند تا برای رفع این‬ ‫نیازها پیشگام شوند‪.‬‬ ‫‪ ۹‬انجم��ن تخصص��ی صنایع و ‪ ۴‬صن��دوق حمایتی با‬ ‫ه��دف ارائه تس��هیالت به فعاالن ح��وزه نهضت ساخت‬ ‫داخل در نمایش��گاه «فرصت‌های ساخت داخل و رونق‬ ‫تولید»‪ ،‬حضور دارند‪.‬‬
‫‪11‬‬ ‫سه‌شنبه‬ ‫اول مرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 20‬ذی‌القعده ‪1440‬‬ ‫‪ 23‬ژوئیه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1335‬‬ ‫پیاپی ‪2653‬‬ ‫صنایع معدنی‬ ‫صادرکنندگان نیازمند انگیزه بیشتر برای صادرات‬ ‫مشوق‌های صادراتی عملیاتی نمی‌شوند‬ ‫سارا اصغری‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه‌ای‬ ‫صادرات‪ ،‬از بخش‌های اقتصاد هر کش��وری به‌شمار‬ ‫م��ی‌رود‪ ،‬به‌گون��ه‌ای ک��ه بس��یاری از کارشناس��ان‪،‬‬ ‫ص��ادرات را تنه��ا مس��یر توس��عه اقتص��اد می‌دانند‪،‬‬ ‫بنابرای��ن حمای��ت از ای��ن بخش ابزار مناس��بی برای‬ ‫رش��د به‌شمار می‌آید و از این‌رو است که دولت‌ها برای‬ ‫حمای��ت از صادرکنندگان مش��وق‌های الزم را درنظر‬ ‫می‌گیرند‪.‬‬ ‫با این ح��ال صادرکنندگان داخلی هم��واره از نبود‬ ‫مشوق‌های صادراتی گالیه دارند و معتقدند‪ ،‬اگر دولت‬ ‫مشوق‌های مستقیمی برای صادرات درنظر نمی‌گیرد‪،‬‬ ‫دست‌کم موانع صادراتی را حذف کند‪.‬‬ ‫‹ ‹مشوق تنها برای ‪20‬درصد اقتصاد‬ ‫تس��هیالتی که به برخی اختصاص داده می‌شود با یک‬ ‫تنفس دوس��اله بازپرداخت‌ش��ود یا مدت بازپرداخت‬ ‫طوالنی درنظر می‌گیرند‪.‬‬ ‫رئیس اتحادی��ه فخاران در ادامه تاکی��د کرد‪ :‬البته‬ ‫این تس��هیالت به همه نیز اختصاص داده نمی‌ش��ود‬ ‫درحالی‌ک��ه می‌توانند ب��رای تمام��ی صادرکنندگان‬ ‫چنی��ن امتیازاتی قائل ش��وند؛ چراکه این تس��هیالت‬ ‫می‌توان��د س��بب افزایش تولید و اش��تغال در کش��ور‬ ‫شود‪.‬‬ ‫منبع‌چ��ی در پاس��خ به این پرس��ش ک��ه دولت تا‬ ‫چ��ه ان��دازه از نمایش��گاه‌های بین‌الملل��ی در جهت‬ ‫صادرات بیش��تر حمایت می‌کند‪ ،‬گفت‪ :‬ش��رکت‌ها در‬ ‫نمایش��گاه‌ها به‌طور شخصی حاضر می‌شوند و حمایت‬ ‫خاصی از س��وی دولت در این راس��تا انجام نمی‌شود‪،‬‬ ‫درحالی‌که کشورهایی مانند ترکیه و چین برای حضور‬ ‫ش��رکت‌های تولیدکننده در نمایشگاه‌های بین‌المللی‪،‬‬ ‫تشویق‌ها و حمایت‌هایی را درنظر می‌گیرند‪.‬‬ ‫وی در پایان یادآور شد‪ :‬موضوع بسیار مهم در کشور‬ ‫ما این اس��ت که بخ��ش قابل‌توجه��ی از فعالیت‌های‬ ‫اقتصادی دولتی است و حدود ‪۲۰‬درصد اقتصاد کشور‬ ‫در دس��ت بخش خصوص��ی قرار دارد که ب��ا توجه به‬ ‫این موضوع نیز مشوق‌هایی برای این ‪۲۰‬درصد درنظر‬ ‫گرفته نمی‌شود‪.‬‬ ‫درحالی‌ک��ه بای��د برعکس این موض��وع روی دهد‬ ‫و ح��دود ‪ ۷۰‬تا ‪ ۸۰‬درص��د اقتص��اد را باید به بخش‬ ‫خصوصی س��پرد‪ .‬اگر بخش خصوصی کار را در دست‬ ‫بگیرد پیش��رفت قابل‌توجهی در اقتصاد شکل خواهد‬ ‫گرفت‪.‬‬ ‫‹ ‹به‌جای مشوق‪ ،‬معافیت مالیاتی بدهند‬ ‫همچنین درباره مشوق‌های صادراتی بهنام عزیززاده‪،‬‬ ‫رئیس انجمن تولیدکنندگان کاش��ی و سرامیک ایران‬ ‫در گفت‌وگو ب��ا‬ ‫اظهار کرد‪ :‬هیچ‌گونه مش��وق‬ ‫صادراتی برای صادرکنندگان درنظر گرفته نمی‌شود‪.‬‬ ‫البت��ه برخی قوانین از قب��ل وجود دارد‪ ،‬اما موضوع‬ ‫آن اس��ت که هیچ یک عملیاتی نش��ده اس��ت‪ .‬یعنی‬ ‫هی��چ فک��ری عملی ب��رای تش��ویق ص��ادرات وجود‬ ‫ندارد‪.‬‬ ‫عزی��ززاده در ادام��ه ب��ا توج��ه به ای��ن موضوع که‬ ‫مش��وق‌ها می‌تواند بهره گرفتن از برخی تس��هیالت و‬ ‫معافیت از برخی پرداخت‌ها باش��د‪ ،‬گفت‪ :‬مشوق‌های‬ ‫صادراتی بای��د در بخش‌هایی چون حم��ل‌و نقل یا با‬ ‫بخش‌هایی به ش��کل تهاتری انجام ش��ود‪ ،‬برای نمونه‬ ‫بس��یاری از واحدها به س��ازمان مالیاتی ی��ا به تامین‬ ‫اجتماعی بدهکار هس��تند‪ ،‬دولت می‌تواند مشوق‌های‬ ‫مرتضی منبع‌چی‬ ‫بهنام عزیززاده‬ ‫‹ ‹مشوق‌ها فراموش شده‌اند‬ ‫همچنین محمدعلی قنبری‪ ،‬رئیس اتحادیه شیشه و‬ ‫آینه عنوان کرد‪ :‬تا پیش از این مش��وق‌های صادراتی‬ ‫وجود داش��ت اما چندسالی است که در عمل مشوقی‬ ‫برای صادرات وجود ندارد‪.‬‬ ‫قنبری درباره شرکت در نمایشگاه‌های بین‌المللی و‬ ‫زمین��ه صادراتی آنها و حمایت دول��ت عنوان کرد‪ :‬دو‬ ‫نمایش��گاه بین‌المللی در زمینه شیشه وجود دارد که‬ ‫تولیدکنندگان ایرانی در آن شرکت می‌کنند‪.‬‬ ‫یک��ی از آنها در ایتالیا برگزار می‌ش��ود و دولت باید‬ ‫برای ش��رکت در این نمایشگاه‌ها برای تولیدکنندگان‬ ‫داخلی تسهیالتی درنظر بگیرد‪.‬‬ ‫محمدعلی قنبری‬ ‫بزرگ‌ترین شرکت لوله‌ساز جهان همچنان در بالتکلیفی مالیاتی‬ ‫مدیرعامل کارخانجات نورد و لوله صفا و نورد و پروفیل ساوه‬ ‫گفت‪ :‬به‌دلیل مش��کالتی که سر راه این واحدهای صنعتی قرار‬ ‫دارد‪ ،‬صادرات ای��ن کارخانجات همچنان بالتکلیف باقی مانده‬ ‫است‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬محمد رستمی‌صفا اظهار کرد‪ :‬کارخانجات‬ ‫نورد و لوله صفا و پروفیل ساوه به ترتیب با پیشینه‌ای افزون‌بر‬ ‫‪ ۲۰‬و ‪ ۴۶‬س��ال به عن��وان بزرگ‌ترین کارخانجات لوله‌س��ازی‬ ‫جهان از نظر تنوع در تولید انواع لوله و پروفیل به‌شمار می‌روند‬ ‫و نیاز افزون‌بر ‪۵۰‬درصد لوله‌های نفت و گاز‪ ،‬پتروشیمی و آب‬ ‫و فاضالب کشور را تامین می‌کنند‪.‬‬ ‫وی به برخی مش��کالت به‌وجود آمده در چند س��ال گذشته‬ ‫در کارخانج��ات نورد و لوله صفا اش��اره و اظهار کرد‪ :‬در طول‬ ‫سال‌های گذش��ته به علت اطالعات نادرس��تی که درباره این‬ ‫واحد تولیدی و صنعتی داده شده بود‪ ،‬برخی مشکالت و موانع‬ ‫گریبان‌گیر ش��رکت ش��د و کارخانه‌ای که زمینه اشتغال برای‬ ‫بیش از ‪ ۵‬هزار نفر را ایجاد کرده بود به یکباره با تعدیل نیروی‬ ‫اجباری روبه‌رو شد و هم‌اکنون با ‪ 2‬هزار نیروی انسانی فعالیت‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫رس��تمی‌صفا اظهار کرد‪ :‬در س��ایه حمایت‌های مس��ئوالن‬ ‫اجرایی و قضایی اس��تان و شهرس��تان بخشی از مشکالت این‬ ‫واحد تولیدی برطرف و در س��ال جاری ظرفیت ایجاد اشتغال‬ ‫برای هزار نفر فراهم شد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬یک��ی از بدهی‌ه��ای مع��وق ش��رکت مربوط به‬ ‫سازمان تامین اجتماعی بود که توانستیم مبلغ بدهی افزون‌بر‬ ‫‪۵۰‬میلیارد تومانی را پرداخت کنیم و درحال‌حاضر هیچ بدهی‬ ‫بابت سازمان تامین اجتماعی وجود ندارد‪.‬‬ ‫رستمی‌صفا درباره بدهی افزون‌بر ‪ ۵۰‬میلیارد تومانی دیگر به‬ ‫س��ازمان امور مالیاتی کشور به‌منظور بدهی‌های معوق مالیاتی‬ ‫گفت‪ :‬بدهی ش��رکت به امور مالیاتی نیز به‌‌طور نقدی پرداخت‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬متاسفانه س��ازمان امور مالیاتی موانع زیادی را بر‬ ‫سر راه این شرکت به دلیل معوقات مالیاتی ایجاد کرده که الزم‬ ‫است به‌گونه‌ای سازکار حمایتی و همکاری از سوی این سازمان‬ ‫با شرکت انجام شود‪.‬‬ ‫رس��تمی‌صفا به صادرات تولیدات ای��ن کارخانجات از حدود‬ ‫‪ ۳۵‬س��ال گذش��ته به کش��ورهای اروپایی و همجوار به ارزش‬ ‫س��االنه افزون‌بر ‪ ۲۰۰‬میلیون دالر اشاره کرد و افزود‪ :‬براساس‬ ‫بخش��نامه‌ها و ش��یوه‌نامه‌هایی که از س��وی دولت صادر شده‬ ‫است‪ ،‬باید ‪۱۰۰‬درصد جرایم مالیاتی این کارخانجات بخشیده‬ ‫ش��ود اما به دلیل تمکین نکردن از قانون‪ ،‬این جرایم بخشیده‬ ‫نشده و منجر به مسدود شدن حساب‌های بانکی و قرار گرفتن‬ ‫در لیس��ت س��یاه ش��ده و همین عامل مانع بزرگی بر سر راه‬ ‫صادرات این کارخانجات است؛ چراکه با مسدود شدن حساب‬ ‫بانکی مراودات مالی متاثر از صادرات با چالش روبه‌رو می‌شود‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به بخش��ودگی ‪۷۰‬درصدی جرایم مالیاتی این‬ ‫ش��رکت از طریق مصوبه کارگروه مفاسد اقتصادی اظهار کرد‪:‬‬ ‫ای��ن مصوبه قب��ل از مصوبه دولت مبنی بر بخش��ودگی کامل‬ ‫جرایم مصوب‌ش��ده بوده و بدین ترتیب امور مالیاتی ‪۳۰‬درصد‬ ‫مابق��ی جرای��م را مطالبه می‌کند درحالی‌که براس��اس مصوبه‬ ‫دولت باید تمامی جرایم بخشیده شود‪.‬‬ ‫این فعال اقتصادی گفت‪ :‬بخش��یده نش��دن جرایم منجر به‬ ‫مسدود شدن حساب‌های بانکی و تمدید نشدن کارت بازرگانی‬ ‫شده و این شرکت در لیست سیاه قرار گرفته است؛ به گونه‌ای‬ ‫که ص��ادرات کاالهای تولیدی کارخانجات ن��ورد و لوله صفا و‬ ‫پروفیل ساوه با مشکل روبه‌رو شده است‪.‬‬ ‫رس��تمی‌صفا از مس��ئوالن خواست‪ ،‬س��ازکار مناسبی برای‬ ‫برون‌رفت ش��رکت از این مش��کالت اتخاذ کنند ت��ا با تقویت‬ ‫صادرات زمینه رونق تولید و اشتغال بیشتر فراهم شود‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬به عنوان یک س��رمایه‌گذار و فعال اقتصادی در‬ ‫ایران پیش��نهاد می‌کنم عرضه دالر از طری��ق بانک مرکزی و‬ ‫با نرخ تعادلی انجام ش��ود تا با قطع ش��دن دس��ت واسطه‌ها و‬ ‫دالالن‪ ،‬از رش��د نرخ حبابی دالر جلوگیری شده و صنعتگران‬ ‫بتوانن��د از طری��ق بانک مرکزی نیازه��ای ارزی خود را تامین‬ ‫کنند و به صرافی‌ها روی نیاورند‪.‬‬ ‫سینا گلکاری‌حق‬ ‫فعال حوزه کاشی و سرامیک‬ ‫بزرگ‌تری��ن بازارهای صادرات کاش��ی و‬ ‫سرامیک ایران به دلیل مشکالت انتقال پول‬ ‫و تب��ادالت مالی‪ ،‬درحال‌حاضر کش��ورهایی‬ ‫همچ��ون ع��راق‪ ،‬افغانس��تان و پاکس��تان‬ ‫است‪.‬‬ ‫صادرات به این بازارها به وس��یله شخص‬ ‫واسط یا انتقال پول به صورت چمدانی انجام‬ ‫می‌‌ش��ود و خرید و فروش ب��رای تاجرهای‬ ‫ایرانی و عراقی امکان‌پذیر است‪.‬‬ ‫ب��ا توجه ب��ه اینک��ه ایران در فهرس��ت‬ ‫تحریم‌ه��ای امریکا قرار دارد‪ ،‬مس��یری که‬ ‫بتواند ای��ران را به کش��ورهای دیگر متصل‬ ‫کند‪ ،‬برای ص��ادرات ایران راهگش��ا خواهد‬ ‫بود‪ .‬درحقیقت گذر از عراق به سایر کشورها‬ ‫بهترین راه��کار برای ب��ازار صادراتی ایران‬ ‫به‌شمار می‌رود‪.‬‬ ‫از س��وی دیگر اگر کااله��ای ایرانی را در‬ ‫عراق با بسته‌بندی‌های جدید به کشورهای‬ ‫حاشیه خلیج‌فارس مانند امارات‪ ،‬عربستان‪،‬‬ ‫بحری��ن و کش��ورهایی ک��ه با ای��ران رابطه‬ ‫خوبی ندارند‪ ،‬ارائه کنیم‪ ،‬می‌توانیم صادرات‬ ‫مناس��بی داش��ته باش��یم‪ .‬البته در راستای‬ ‫ص��ادرات باید هزینه‌ه��ای حمل‌ونقل را نیز‬ ‫درنظر داشت‪.‬‬ ‫به‌طور معمول اگر بخواهیم نرخ حمل‌ونقل‬ ‫را درنظر بگیریم حدود ‪۲۰‬درصد نرخ کاشی‬ ‫و س��رامیک از مرکز یزد را ش��امل می‌شود‪،‬‬ ‫به عالوه اینکه اگر واحدی صادرات داش��ته‬ ‫باش��د‪ ،‬باید هزینه حمل‌ونقل به آن کشور را‬ ‫نیز برای آن درنظر گرفت‪.‬‬ ‫هزینه‌های س��وخت در کش��ورهای دیگر‬ ‫بیش��تر از ایران است‪ .‬از این‌رو باید راه‌آهنی‬ ‫باش��د که بتواند ایران را به عراق تا س��وریه‬ ‫متصل کند و دس��تیابی به این مس��یر برای‬ ‫کاشی و سرامیک ایران مهم به‌شمار می‌رود‪.‬‬ ‫از سویی نیز کاشی و سرامیک ایران برای‬ ‫کش��ورهای هدف با قیمت‌های مناسب‌تری‬ ‫تمام می‌شود‪.‬‬ ‫مشتریان این کش��ورها به طور معمول به‬ ‫دنبال ب��ازار باکیفیت و لوکس نیس��تند‪ ،‬به‬ ‫همین دلیل اگر مس��یر ریلی برای صادرات‬ ‫هموار ش��ود‪ ،‬تولید و ص��ادرات محصوالت‬ ‫ایرانی افزایش می‌یابد‪.‬‬ ‫اتص��ال ری��ل آه��ن ای��ران ب��ه س��وریه‬ ‫مزیت‌ه��ای بس��یاری دارد؛ چراک��ه ب��رای‬ ‫صادرات امنیت بیش��تری دارد و هزینه‌ها و‬ ‫میزان توقف و ایست‌های گمرکی را کاهش‬ ‫می‌دهد‪.‬‬ ‫تولید بتن بدون سیمان‬ ‫دستاورد شرکت‬ ‫دانش‌بنیان‬ ‫پژوهشگران یک شرکت دانش‌بنیان موفق‬ ‫ب��ه تولی��د بتن‌ها‌یی ب��دون س��یمان که در‬ ‫انحصار ‪ ۳‬کشور ازجمله امریکا بود‪ ،‬شدند‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش باش��گاه خبرن��گاران جوان‪،‬‬ ‫متخصصان کش��ور موفق به تولید بتن بدون‬ ‫استفاده از س��یمان ش��دند‪ .‬این فناوری در‬ ‫گذش��ته در انحصار آلمان‪ ،‬روس��یه و امریکا‬ ‫بود اما ش��رکت‌های دانش‌بنی��ان ایرانی این‬ ‫انحصار را شکس��تند و محصولی استراتژیک‬ ‫تولید کردند‪.‬‬ ‫فن��اوران ایرانی در ش��هرک س��نگ تاب‬ ‫قائمش��هر با بهره‌گیری از مواد پلیمری‪ ،‬مواد‬ ‫معدنی نیشابور و ماسه‪ ،‬توانستند بتنی بدون‬ ‫استفاده از سیمان را تولید کنند‪.‬‬ ‫میقایی‪ ،‬سرمایه‌گذار این پروژه اظهار کرد‪:‬‬ ‫بتن��ی که ما موفق به تولید آن ش��ده‌ایم در‬ ‫برابر ضربه مقاومت باالیی دارد‪ ،‬دارای قابلیت‬ ‫بازیافت اس��ت و به هیچ عنوان شکس��تگی‬ ‫ندارد‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به ضرورت توجه مس��ئوالن‬ ‫اس��تانی ادامه داد‪ :‬محصول ما در ‪ ۶‬اس��تان‬ ‫ارائه شده است اما در استان مازندران قابلیت‬ ‫اجرایی آن به‌وجود نیامد‪.‬‬ ‫موالی��ی تولید‌کنن��ده این بتن‌ه��ا گفت‪:‬‬ ‫درگذش��ته برای تولید بت��ن از کفپوش‌های‬ ‫اپوکس��ی استفاده می‌کردیم اما آنها مقاومت‬ ‫پایینی داشتند و ما توانستیم با فناوری آشنا‬ ‫شویم که مقاومت بسیار باالیی دارد‪.‬‬ ‫فقهای��ی‪ ،‬کارش��ناس عمران درب��اره این‬ ‫بتن‌ها گفت‪ :‬این بتن‌ها در برابر س��رما بسیار‬ ‫مقاوم است و تغییر حالت نمی‌دهد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫درب��اره مش��وق‌های صادراتی‪ ،‬مرتض��ی منبع‌چی‪،‬‬ ‫رئی��س اتحادیه فخ��اران در گفت‌وگو با‬ ‫اظهار‬ ‫کرد‪ :‬در زمینه مصالح ساختمانی مشوقی برای صادرات‬ ‫وجود ندارد‪ .‬البته گاهی دیده می‌ش��ود که مش��وق‌ها‬ ‫بیش��تر به صورت تس��هیالت بانکی به برخی واحدها‬ ‫اختصاص داده می‌شود‪.‬‬ ‫منبع‌چی با اشاره به این موضوع که بخش خصوصی‬ ‫مش��وقی برای صادرات دریافت نمی‌کند‪ ،‬خاطرنش��ان‬ ‫ک��رد‪ :‬اینک��ه الگ��وی تثبیت‌ش��ده برای مش��وق‌های‬ ‫صادراتی وجود داش��ته باش��د‪ ،‬از سوی نهاد خاصی به‬ ‫تصویب نرس��یده اس��ت و صادرکنندگان مشوق‌های‬ ‫خاصی دریافت نمی‌کنند‪.‬‬ ‫وی در ادامه با اش��اره به اینکه برخی تس��هیالت به‬ ‫ص��ادرات اختص��اص دارد اما براس��اس الگوی خاصی‬ ‫نیس��ت‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬این تسهیالت ممکن است بیشتر‬ ‫بانکی باش��د‪ ،‬برای نمونه صادرکنن��دگان از بهره‌های‬ ‫ی��ک رقمی ‪ ۹‬ت��ا ‪ ۱۰‬درصد برخوردار باش��ند یا بهره‬ ‫بهنام عزیززاده‪ :‬مش��وق صادراتی برای صادرکنندگان درنظر گرفته‬ ‫نمی‌ش��ود‪ .‬البته برخ��ی قوانین از قبل وجود داش��ته‪ ،‬ام��ا موضوع آن‬ ‫اس��ت که هیچ یک عملیاتی نشده است‪ .‬یعنی فکری عملی برای تشویق‬ ‫صادرات وجود ندارد‬ ‫تهاتری ب��رای صادرکنندگان در ای��ن بخش‌ها درنظر‬ ‫بگیرد یا اگر جرائمی به این سازمان‌ها دارند‪ ،‬بخشوده‬ ‫شود‪.‬‬ ‫وی در ادامه خاطرنش��ان ک��رد‌‪ :‬از آنجاکه نقدینگی‬ ‫دول��ت ضعیف اس��ت‪ ،‬بانک‌ه��ا نیز تس��هیالتی برای‬ ‫صادرات درنظر نمی‌گیرند و صادرات بدون مشوق انجام‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫رئیس انجمن تولیدکنندگان کاشی و سرامیک ایران‬ ‫همچنین در پاسخ به این پرسش که دولت تا چه اندازه‬ ‫از نمایش��گاه‌های بین‌المللی به عن��وان یکی از عوامل‬ ‫تاثیرگ��ذار در صادرات حمایت می‌کند‪ ،‬گفت‪ :‬حمایت‬ ‫توجیه دارد‪.‬‬ ‫باید تسهیالت در اختیار صادرکنندگان قرار بگیرد‪،‬‬ ‫دول��ت باید حمل‌ونقل را تس��هیل کن��د و هزینه‌های‬ ‫نمایش��گاه‌ها را برعهده بگیرد‪ .‬اما ما شاهد هستیم که‬ ‫در عمل حمایتی انجام نشده و حمایت‌های دولتی در‬ ‫حد شعار باقی مانده است‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫آیین رونمایی‬ ‫از ورق‬ ‫‪API‬‬ ‫محیط ترش‬ ‫در شرکت‬ ‫فوالد اکسین‬ ‫آیی��ن رونمایی از تولید ان��واع ورق‌های ‪API‬محیط‬ ‫ترش مورد مصرف در صنایع نفت و گاز با حضور خداداد‬ ‫غریب‌پ��ور معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و رئیس‬ ‫هیات عامل ایمیدرو در شرکت فوالد اکسین خوزستان‬ ‫برگزار شد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش ایرن��ا‪ ،‬امی��ن ابراهیم��ی مدیرعام��ل‬ ‫ش��رکت ف��والد اکس��ین خوزس��تان در ای��ن‬ ‫آیی��ن اظه��ار ک��رد‪ :‬تولی��د ان��واع ورق‌ه��ای ‪API‬‬ ‫محی��ط ترش مورد مصرف در صنای��ع نفت و گاز و به‬ ‫منظ��ور اجرای پروژه خط لوله انتقال نفت خام گوره به‬ ‫جاسک با ظرفیت انتقال روزانه یک میلیون بشکه انواع‬ ‫نفت خام س��بک‪ ،‬سنگین و فوق‌سنگین در این شرکت‬ ‫آغاز شده است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬ای��ن پروژه ‪ ۵۴‬ماه به ط��ول می‌انجامد و‬ ‫ما با همکاری فوالد خوزس��تان‪ ،‬شرکت لوله‌سازی اهواز‬ ‫و ف��والد مبارکه تعه��د تولید ‪ ۶۳‬هزار ت��ن ورق ‪API‬‬ ‫را برای مصرف در خطوط انتقال انرژی را پذیرفته‌ایم‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت فوالد اکسین خوزستان ادامه داد‪:‬‬ ‫کارفرمای این پروژه ش��رکت مهندس��ی و توسعه نفت‬ ‫ای��ران (متن) ب��وده و ‪ ۲‬میلی��ارد دالر روی این پروژه‬ ‫سرمایه‌گذاری شده است‪.‬‬ ‫وی بیان ک��رد‪ :‬این پروژه نیازمند خط لوله یک هزار‬ ‫و ‪ ۷۰۰‬کیلومتری و ‪ ۳۶۰‬هزار تن ورق ‪ API‬اس��ت که‬ ‫تولید این نوع ورق برای نخس��تین‌بار در این ش��رکت‬ ‫آغاز شد‪.‬‬ ‫ابراهیمی افزود‪ :‬فوالد اکس��ین خوزستان بزرگ‌ترین‬ ‫ش��رکت تولید‌کنن��ده انحصاری ورق‌ه��ای فوالدی در‬ ‫خاورمیانه و ش��مال افریقا اس��ت اما در سال‌های اخیر‬ ‫با نوس��انات زیادی همراه بوده است‪ .‬این شرکت از سال‬ ‫‪ ۸۲‬فعالی��ت خود را با ظرفیت تولید یک میلیون و ‪۵۰‬‬ ‫هزار ت��ن ورق فوالدی و س��رمایه‌گذاری ‪ ۲۵۰‬میلیون‬ ‫دالری آغ��از کرد تا بتواند به ارتباط بین صنعت و نفت‬ ‫کمک کند‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬تولی��د ورق در محیط ت��رش روزی برای‬ ‫ای��ران آرزو بود اما این امر با دانش بومی مهندس��ان و‬ ‫کارشناسان شرکت فوالد اکسین محقق شد‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬اکنون تمرکز خود را روی تولید ورق‌هایی‬ ‫گذاشته‌ایم که ارزش‌افزوده باالتری دارند و از فروردین‬ ‫تا اردیبهش��ت امس��ال ‪ ۹۷‬هزار تن ورق با ارزش‌افزوده‬ ‫باال تولید کرده‌ایم‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت فوالد اکسین خوزستان گفت‪ :‬این‬ ‫ش��رکت در تولید ورق‌های شیرین قابل در صنعت گاز‪،‬‬ ‫به یکی از ش��رکت‌های مطرح خاورمیانه تبدیل شده و‬ ‫به بلوغ رس��یده و محصوالت آن به کش��ورهای عمان‪،‬‬ ‫قطر‪،‬آذربایجان و عراق صادر می‌شود و اکنون نیز بستر‬ ‫مناسب برای توسعه صادرات ایجاد شده است‪.‬‬ ‫محمد کاش��انی مدیرعامل ش��رکت فوالد خوزستان‬ ‫نیز در این برنامه گفت‪ :‬توانمندی نیروهای انس��انی در‬ ‫ش��رکت فوالد اکسین به اثبات رس��یده و امید است با‬ ‫تولید ورق ‪ API‬بار دیگر شایس��تگی‌های خود را نشان‬ ‫دهند‪ .‬وی افزود‪ :‬شرکت‌های فوالد اکسین‪ ،‬فوالد کاویان‬ ‫و نورد لوله در سال ‪ ۹۸‬حدود ‪ ۴۶‬درصد نسبت به سال‬ ‫‪ ۹۷‬رشد داشته‌اند‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬فوالد خوزستان نیز‬ ‫پیش از اینکه به س��ودآوری بیندیشد به اشتغال پایدار‬ ‫روی آورده و هدف‌گذاری خود را در س��ال جاری روی‬ ‫تولید ‪۷.۲‬میلیون تن گذاشته است‪.‬‬ ‫ریل‌گذاری‬ ‫برای صادرات‬ ‫بیشتر‬
‫‪12‬‬ ‫سه‌شنبه‬ ‫اول مرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 20‬ذی‌القعده ‪1440‬‬ ‫‪ 23‬ژوئیه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1335‬‬ ‫پیاپی ‪2653‬‬ ‫نفت و نیرو‬ ‫تجارت‬ ‫سیزدهمین عرضه نفت‬ ‫در بورس انرژی‬ ‫خبر‬ ‫اطالعیه عرضه نفت خام س��بک ش��رکت‬ ‫ملی نفت ایران در رین��گ بین‌الملل بورس‬ ‫ان��رژی برای سه‌ش��نبه‪ ،‬اول م��رداد ‪۱۳۹۸‬‬ ‫منتشر شد‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬اطالعیه عرضه ‪ ۲‬میلیون‬ ‫بش��که نفت خام س��بک ش��رکت ملی نفت‬ ‫ای��ران در رینگ بین‌الملل ب��ورس انرژی با‬ ‫نرخ پایه ‪ ۶۱‬دالر و ‪ ۴۲‬سنت برای هر بشکه‬ ‫منتشر شد‪.‬‬ ‫این س��یزدهمین عرضه نفت خام س��بک‬ ‫در رین��گ بین‌الملل ب��ورس انرژی در دوره‬ ‫جدی��د و شش��مین عرض��ه در س��ال ‪۹۸‬‬ ‫اس��ت‪ .‬خریداران می‌توانن��د تا ‪ ۳‬ماه پس از‬ ‫انج��ام معامله محموله را تحوی��ل بگیرند و‬ ‫تحوی��ل محموله در س��ایر مناطق منوط به‬ ‫تایید ش��رکت مل��ی نفت ای��ران امکان‌پذیر‬ ‫است‪.‬‬ ‫بر اس��اس این گزارش‪ ،‬عرض��ه نفت خام‬ ‫در ب��ورس ان��رژی ایران در راس��تای تحقق‬ ‫سیاست‌های اقتصاد مقاومتی مبتنی‌بر ایجاد‬ ‫تن��وع در روش‌های فروش نفت و اس��تفاده‬ ‫از ظرفیت‌ه��ای بخش غیردولت��ی به‌منظور‬ ‫صادرات نفت‌خام در دستور کار قرار گرفته‬ ‫است‪.‬‬ ‫اتصال نیروگاه‬ ‫خورشیدی ‪ ۱۰‬مگاواتی‬ ‫الرستان به شبکه برق‬ ‫نی��روگاه خورش��یدی ‪ ۱۰‬مگاواتی منطقه‬ ‫کورده شهرستان الرس��تان استان فارس به‬ ‫شبکه سراسری برق کشور متصل شد‪.‬‬ ‫به گزارش پایگاه اطالع‌رسانی وزارت نیرو‪،‬‬ ‫این نیروگاه که از طریق فرآیند قرارداد خرید‬ ‫تضمینی برق تجدیدپذیر و با سرمایه‌گذاری‬ ‫بخ��ش غیردولتی از س��وی ش��رکت پارس‬ ‫انرژی تخت جمش��ید در زمینی به مساحت‬ ‫‪ ۲۰‬هکتار و با حجم س��رمایه‌گذاری حدود‬ ‫‪ ۱۲‬میلیون یورو س��اخته‌ ش��ده‪ ،‬ب��ا تزریق‬ ‫ساالنه ‪ ۱۶‬گیگاوات‌س��اعت انرژی به شبکه‬ ‫سراسری برق کشور پیوست‪.‬‬ ‫ب��ا بهره‌ب��رداری از این نیروگاه س��االنه‬ ‫از انتش��ار ‪ ۱۳‬ه��زار و ‪ ۷۱۲‬ت��ن آالین��ده‌‬ ‫زیس��ت‌محیطی جلوگیری می‌شود و در هر‬ ‫سال از مصرف ‪ ۴‬هزار و ‪ ۲۷۲‬مترمکعب آب‬ ‫کاسته خواهد شد‪.‬‬ ‫ای��ن نی��روگاه باع��ث صرفه‌جوی��ی‬ ‫س��االنه ‪ ۵.۶۴‬میلی��ون مترمکع��ب معادل‬ ‫گازطبیع��ی در فرآین��د تولید برق کش��ور‬ ‫می‌شود‪ .‬با اضافه شدن این نیروگاه به دیگر‬ ‫نیروگاه‌های خورشیدی استان فارس‪ ،‬اکنون‬ ‫ظرفیت تجمع��ی نیروگاه‌ه��ای تجدیدپذیر‬ ‫مگاوات��ی در این اس��تان ب��ه ‪ ۵۸.۶‬مگاوات‬ ‫رسیده است‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫جای خالی نفت ایران را هیچ کشوری نمی‌تواند پرکند‬ ‫دومین نشست مشترک با وزیران پیشین نفت‬ ‫درباره فروش نفت در دوران تحریم برگزار ش��د‪.‬‬ ‫بر اساس موارد یاد‌شده در این نشست مشخص‬ ‫ش��د راهکاره��ای کنونی ک��ه وزارت نفت برای‬ ‫فروش در دست دارد مورد تایید وزیران پیشین‬ ‫هم بود‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬بیژن زنگنه پس از نشس��ت با‬ ‫وزیران پیشین نفت که در این وزارتخانه برگزار‬ ‫ش��د‪ ،‬در جمع خبرنگاران در پاسخ به اینکه آیا‬ ‫روش‌های جدید فروش نف��ت در دوران تحریم‬ ‫نفت جمهوری اسالمی‬ ‫در این جلس��ه‌ با وزیرای ‌‌‬ ‫مطرح شده اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬درباره فروش نفت در‬ ‫دوران تحریم نیز در این جلس��ه صحبت ش��د و‬ ‫راهکارهای کنونی ک��ه وزارت نفت برای فروش‬ ‫در دس��ت دارد م��ورد تایید وزیران‌ ه��م بود‪ .‬او‬ ‫در بخش دیگری از صحبت‌هایش در پاس��خ به‬ ‫این پرس��ش که آیا عربستان و امارات می‌توانند‬ ‫جای خالی ایران را پرکنند‪ ،‬گفت‪ :‬هیچ کشوری‬ ‫نمی‌تواند جای خالی نفت ایران را پر‌کند اما این‬ ‫کشورها تولید خودشان را دارند‪.‬‬ ‫این عضو کابینه افزود‪ :‬در این جلس��ه آخرین‬ ‫وضعیت داخلی و بین‌المللی صنعت نفت بررسی‬ ‫و ن��کات خوبی نیز مطرح ش��د‪ ،‬البته همواره از‬ ‫پش��تیبانی این نخبگان صنعت نف��ت برخوردار‬ ‫بودیم و امیدواریم نتیجه این جلسه خیر و برکت‬ ‫به همراه داشته باشد و مردم آثار و برکات آن را‬ ‫در زندگی خود احساس کنند‪.‬‬ ‫وزیر نفت با اش��اره به اینکه این وزارتخانه در‬ ‫خ��ط مقدم جن��گ اقتصادی فعالی��ت می‌کند‪،‬‬ ‫اظه��ار کرد‪ :‬نظ��ام بانکی دومین نه��اد فعال در‬ ‫جنگ اقتصادی به ش��مار م��ی‌رود که البته پس‬ ‫از فروش نفت درآمد حاصل‌ به حس��اب ش��بکه‬ ‫بانکی واریز می‌شود که وزارت نفت در انتقال آن‬ ‫نیز بی‌تاثیر نخواهد بود و به طور قطع‌ هم نقش‬ ‫خواهد داشت‪.‬‬ ‫ای��ن عض��و کابینه دول��ت دوازدهم با اش��اره‬ ‫ب��ه اینک��ه از حض��ور تمام��ی نخب��گان به‌ویژه‬ ‫نخب��گان سیاس��ی برای کمک ب��ه صنعت نفت‬ ‫کش��ور اس��تقبال می‌کنیم‪ ،‬توضیح داد‪ :‬با وجود‬ ‫رخدادهای اخیر در زمینه توقیف نفتکش حامل‬ ‫محموله ایران‪ ،‬باید تاکید کرد که هنوز مشکلی‬ ‫وجود ندارد اما بای��د دقت الزم در این زمینه را‬ ‫داشته باشیم‪.‬‬ ‫زنگنه درباره اینس��تکس نیز گفت‪ :‬اطالعی از‬ ‫اتفاق‌ه��ای جدید در این زمینه ندارم اما به طور‬ ‫قطع‌ اینستکس با پول نفت اجرایی می‌شود‪ .‬این‬ ‫مقام مس��ئول همچنین درباره تش��کیل کمیته‬ ‫اوپ��ک و غیراوپک توضی��ح داد‪ :‬تمام تاکیدهای‬ ‫جمهوری اس�لامی ایران درباره بقای موجودیت‬ ‫اوپک در این اساس��نامه لحاظ شد و بازتاب پیدا‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫زنگنه با تاکید بر این مس��ئله که صنعت نفت‬ ‫ایران وضعیت حساسی دارد‪ ،‬گفت‪ :‬دشمن اصل‬ ‫حمله‌ه��ای خ��ود را متوجه صنع��ت نفت کرده‬ ‫اس��ت‪ ،‬البته در این بین فعالیت‌های مناس��بی‬ ‫انجام دادی��م و امیدواریم‌ نتیجه‌ آن وارد زندگی‬ ‫مردم ش��ود‪ .‬ام��ا باید به این مس��ئله توجه کرد‬ ‫که ش��رایط موجود شرایط سختی است و ما در‬ ‫ی��ک جنگ اقتصادی و در خط مقدم قرار داریم‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬بعد از نف��ت موضوع بانک مطرح‬ ‫اس��ت‌ زیرا‌‌ پولی که حاصل می‌شود باید تبدیل‬ ‫به کاالهای مورد نیاز کشور شود و قابلیت نقل و‬ ‫انتقال داش��ته باشد که در این زمینه نیز باز هم‬ ‫ما نقش داریم‪.‬‬ ‫وی در پاس��خ به این پرسش که آیا اتفاق‌های‬ ‫اخیر درباره نفت‌کش‌ه��ا تاثیری بر فروش نفت‬ ‫ایران دارد‪ ،‬پاسخ داد‪ :‬تاکنون تاثیری نداشته اما‬ ‫باید به این روال دقت داشته باشیم چراکه یکی‬ ‫از مس��ائل صنعت نفت موضوع نفتکش‌هاس��ت‬ ‫و م��ا در این مس��ئله محدودی��ت داریم چراکه‬ ‫امریکایی‌ه��ا ب��ا این دی��د قصد دارن��د برای ما‬ ‫محدودیت ایجاد کنن��د‪ .‬از این رو‪ ،‬ما باید روی‬ ‫این مسئله حساسیت ویژه‌ای داشته باشیم‪.‬‬ ‫وزیر نف��ت در بخش دیگ��ری از صحبت‌های‬ ‫خود درباره طرح الزام اس��تفاده از کارت سوخت‬ ‫ش��خصی از ‪ ۲۰‬مرداد گفت‪ :‬این طرح در تاریخ‬ ‫مقرر آغاز خواهد ش��د و به مرور‌‌تکمیل می‌شود‬ ‫و درب��اره ثبت‌نام‌های��ی ک��ه در گذش��ته برای‬ ‫حس��اب‌های بانکی انجام‌ش��ده باید بگویم که از‬ ‫همان ثبت‌نام‌ها اس��تفاده می‌کنیم و هیچ نیازی‬ ‫ب��ه مراجعه به پلیس ‪ ۱۰+‬نیس��ت و بر اس��اس‬ ‫همان ثبت‌نام و نش��انی که مشخص شده کارت‬ ‫سوخت را ارسال خواهیم کرد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬افرادی که کارت س��وخت ندارند‬ ‫برای مدت مح��دود بعد از تاریخ مقرر می‌توانند‬ ‫از کارت جایگاهداران اس��تفاده کنن ‌د و با توجه‬ ‫ب��ه اینک��ه درحال‌حاض��ر س��همیه‌بندی بنزین‬ ‫مطرح نیس��ت مش��کلی در این باره وجود ندارد‬ ‫و ای��ن طرح اکنون تنها با هدف انضباط دادن به‬ ‫سوخت و جمع‌آوری اطالعات است‪.‬‬ ‫‌در دریای پر‌تالطم بازار نفت چه می‌گذرد‬ ‫افزایش نرخ در پی تحوالت خاورمیانه‬ ‫گروه معدن‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫سید مهدی‬ ‫حسینی‪ :‬با توجه‬ ‫به اینکه مسائل‬ ‫سیاسی و امنیتی‬ ‫تاثیر مستقیمی‬ ‫بر بازار نفت‬ ‫می‌گذارد‪،‬‬ ‫اکنون شاهد‬ ‫نوسان‌های‬ ‫گوناگون در‬ ‫وضعیت بازار‬ ‫نفت هستیم‬ ‫گفت‌وگو‬ ‫اردیبهشت سال گذشت ‌ه امریکا در بهت و حیرت‬ ‫جه��ان از برنامه جام��ع اقدام مش��ترک‌(برجام)‬ ‫خارج ش��د و تحریم‌های یکجانبه‌ای را ضد ایران‬ ‫از صادرات نفت تا نفتکش‌ها‪ ،‬از سرمایه‌گذاری تا‬ ‫پتروشیمی اعمال کرد‪ .‬حاال یک سال و اندی از آن‬ ‫روزه��ا و تحریم دوباره صنعت نفت ایران در دهه‬ ‫‪ ۹۰‬می‌گ��ذرد‪ ،‬روزهایی که اگرچه س��ختی‌هایی‬ ‫با خود به همراه داش��ته اما س��بب نش��د چرخ‌های صنعت‬ ‫از حرکت بایس��تد‪ .‬علی‌محمد بس��اق‌زاده‪ ،‬مدیر طرح‌های‬ ‫ش��رکت ملی صنایع پتروشیمی در واکنش به ادعای برخی‬ ‫از کانال‌ه��ای خبری مبنی‌بر پربودن انبار پتروش��یمی‌ها و‬ ‫کاهش صادرات محصوالت‪ ،‬می‌گوید‪ :‬اگر فروش محصوالت‬ ‫پتروش��یمی ما تحت‌تاثیر تحریم قرار گرفته باشد‪ ،‬پس باید‬ ‫انبارهای‌مان پر باشد! هم‌اکنون انبارهای ما خالی است‪ ،‬پس‬ ‫فروش ما مشکل خاصی ندارد‪.‬‬ ‫€ €چه طرح‌هایی امسال در اولویت بهره‌برداری قرار‬ ‫دارند؟‬ ‫بر اس��اس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده تا پایان سال آینده‪،‬‬ ‫‪ ۱۸‬طرح به بهره‌برداری می‌رس��ند که از این تعداد‪۳ ،‬طرح‬ ‫متان��ول کاوه‪ ،‬ف��از یک پتروش��یمی بوش��هر و واحد الفین‬ ‫پتروش��یمی ایالم امس��ال گش��ایش می‌یابن��د و ‪ ۱۵‬طرح‬ ‫در روزهای گذش��ته ش��اهد نوس��ان‌های زیادی در‬ ‫قیم��ت نفت بودی��م اما آن‌طور که فات��ح بیرول‪ ،‬مدیر‬ ‫اجرایی آژانس بین‌المللی انرژی اعالم کرده بدون یک‬ ‫پیش��امد ژئوپلتیکی‪ ،‬کندی رش��د تقاضا برای نفت و‬ ‫تداوم اش��باع عرضه جهانی‪ ،‬روند رشد قیمت‌های نفت‬ ‫را محدود نگه‌خواهد داشت و مانع از افزایش چشمگیر‬ ‫آنها خواهد ش��د‪ .‬وی با بیان اینکه قیمت‌ها از س��وی‬ ‫بازار مش��خص می‌ش��وند و اگر بازار فعلی را مش��اهده‬ ‫کنیم‪ ،‬می‌بینی��م که تقاضا به ش��کل قابل‌مالحظه‌ای‬ ‫آهس��ته شده اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬میزان قابل‌توجهی نفت از‬ ‫سوی امریکا به بازار سرازیر شده است و تولید نفت در‬ ‫عراق‪ ،‬برزیل و لیبی نیز رشد می‌کند‪.‬‬ ‫آژان��س بین‌الملل��ی ان��رژی هم در گ��زارش ماهانه‬ ‫اخی��رش که هفته گذش��ته منتش��ر ش��د‪ ،‬اعالم کرد‬ ‫افزایش عرضه‪ ،‬باعث ایجاد اشباع جهانی شده و عرضه‬ ‫جهانی نفت در نیمه نخس��ت امسال میالدی به میزان‬ ‫‪ ۹۰۰‬هزار بش��که در روز از می��زان تقاضا فراتر رفته و‬ ‫در نتیجه روند بازیابی تعادل بازار نفت آهس��ته ش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬بر مبنای گزارش آژانس بین‌المللی انرژی‪ ،‬این‬ ‫مازاد عرضه به رشد چشمگیر ذخایر نفت در نیمه دوم‬ ‫سال گذشته میالدی که تولید همزمان با کندی تقاضا‬ ‫افزایش پیدا کرد‪ ،‬اضافه می‌ش��ود‪ .‬به نظر می‌رسد بازار‬ ‫فعال با مش��کل محدودیت عرضه روبه‌رو نیست و روند‬ ‫بازیابی تعادل بازار آهسته‌تر شده است‪.‬‬ ‫البته این در ش��رایطی است که بهای معامالت نفت‬ ‫روز جمعه در پی تحوالت جدید در خاورمیانه افزایش‬ ‫پی��دا ک��رد‪ .‬همچنی��ن تحت‌تاثیر دورنم��ای تقاضای‬ ‫کمتر و ادامه رش��د تولید نفت امریکا‪ ،‬کاهش هفتگی‬ ‫سنگینی را تجربه کرد به‌طوری‌ که قیمت‌های نفت در‬ ‫معامالت روز جمعه میان کاهش و افزایش در نوس��ان‬ ‫بودن��د و در ابتدای معامالت از ادع��ای امریکا مبنی‌بر‬ ‫اینکه پنجش��نبه یک پهپاد ایرانی را در نزدیکی تنگه‬ ‫هرم��ز هدف ق��رار داده و از بین ب��رده‪ ،‬حمایت یافته‬ ‫بودند ام��ا ایران چنین ادعایی را تکذیب کرد‪ .‬با وجود‬ ‫افزای��ش قیمت‌ه��ا در روز جمعه‪ ،‬نرخ نف��ت امریکا به‬ ‫دلیل نگرانی‌ها نس��بت به کندی رش��د تقاضا و بهبود‬ ‫روند رش��د تولی��د نفت امری��کا پس از وق��وع توفان‬ ‫گرمس��یری بَری‪ ،‬برای کل هفته به‌شدت کاهش پیدا‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫آورد‪.‬‬ ‫در این بین مدیر اجرای��ی آژانس بین‌المللی انرژی‪،‬‬ ‫پنجش��نبه گفت‪ :‬این آژانس پیش‌بینی خود از رش��د‬ ‫تقاض��ای جهانی برای نفت در س��ال جاری میالدی را‬ ‫از ‪ ۱.۲‬میلی��ون بش��که در روز به ‪ ۱.۱‬میلیون بش��که‬ ‫در روز کاهش می‌دهد و خاطرنش��ان کرد اگر اقتصاد‬ ‫جهانی به‌ویژه اقتصاد چین ضعیف‌تر شود‪ ،‬ممکن است‬ ‫ای��ن آژانس در نرخ‌های م��ورد پیش‌بینی خود دوباره‬ ‫تجدیدنظ��ر کن��د‪ .‬با این ح��ال‪ ،‬وی معتقد اس��ت که‬ ‫تصمی��م اخیر اوپک و متحدان��ش برای تمدید کاهش‬ ‫تولید نفت بایس��تی برای پایین بردن سطح ذخائر در‬ ‫اقتصادهای پیش��رفته تا پایان سال کافی باشد اما این‬ ‫محدودیت عرضه باید تا یک سال آینده ادامه پیدا کند‬ ‫تا بازار نفت به تعادل نزدیک شود‪.‬‬ ‫‹ ‹امریکا به خواسته خود نمی‌رسد‬ ‫آژان��س بین‌المللی ان��رژی اعالم کرد افزایش عرض��ه‪ ،‬باعث ایجاد‬ ‫اشباع جهانی شده و عرضه جهانی نفت در نیمه نخست امسال میالدی‬ ‫به میزان ‪ ۹۰۰‬هزار بش��که در روز از می��زان تقاضا فراتر رفته‌‪ ،‬در‬ ‫نتیجه روند بازیابی تعادل بازار نفت آهسته شده است‬ ‫‹ ‹بهای نفت در هفته‌ای که گذشت‬ ‫بهای معامالت آتی وس��ت‌تگزاس اینترمدیت امریکا‬ ‫‪ ۳۳‬س��نت یا ‪ ۰.۶‬درصد افزایش یافت و در ‪ ۵۵‬دالر و‬ ‫‪ ۶۳‬سنت در هر بشکه بسته شد و برای کل هفته ‪۷.۶‬‬ ‫درصد کاهش داش��ت که بزرگ‌ترین کاهش هفتگی از‬ ‫هفته منتهی به ‪ ۳۱‬مه ب��ود‪ .‬بهای معامالت آتی نفت‬ ‫برنت ‪ ۵۴‬س��نت یا ‪ ۰.۹‬درص��د افزایش پیدا کرد و در‬ ‫‪ ۶۲‬دالر و ‪ ۴۷‬سنت در هر بشکه بسته شد و برای کل‬ ‫هفته ‪ ۶.۴‬درصد کاهش داشت‪ .‬همچنین ایران پس از‬ ‫اینکه دونالد ترامپ‪ ،‬رئیس‌جمهوری امریکا‪ ،‬اعالم کرد‬ ‫یک ناو امریکایی پنجشنبه یک پهپاد که بسیار نزدیک‬ ‫ب��ه آن پرواز می‌کرده را هدف قرار داده اس��ت‪ ،‬چنین‬ ‫اتفاقی را تکذیب کرد‪.‬‬ ‫قیمت‌ه��ای نف��ت اوای��ل هفته گذش��ته ب��ه دلیل‬ ‫نش��انه‌های کاهش تنش‌ه��ا در خاورمیان��ه با کاهش‬ ‫روبه‌رو شده بودند‪.‬‬ ‫همچنی��ن آمارهایی که نش��ان دادن��د ذخایر نفت‬ ‫خام امری��کا کمتر از حد انتظار کاه��ش هفتگی پیدا‬ ‫کرده و فرآورده‌های نفتی این کشور رشد قابل‌توجهی‬ ‫داشته اس��ت‪ ،‬به عالوه بهبود تولید نفت منطقه خلیج‬ ‫مکزیک��وی امریکا پس از توف��ان بَری و انتظارات برای‬ ‫کندی رش��د تقاضا‪ ،‬همگی قیمت‌ه��ای نفت را پایین‬ ‫در همین زمینه‪ ،‬س��یدمهدی حس��ینی‪ ،‬کارشناس‬ ‫حوزه انرژی‌ به ایس��نا گفت‪ :‬به اعتقاد من‪ ،‬امریکایی‌ها‬ ‫هر آنچه را که می‌توانستند انجام دادند و در بخش‌های‬ ‫گوناگون��ی ایران را تحریم کردند که می‌توان به تامین‬ ‫بانکی‪ ،‬کش��تیرانی‪ ،‬کشتی‌سازی‪ ،‬تولید و فروش نفت‪،‬‬ ‫واردات و صادرات اش��اره کرد و به نظر می‌رس��د بیش‬ ‫از این دیگر توان کاری را نداش��ته باش��ند‪ .‬وی با بیان‬ ‫اینک��ه تحریم مقام��ات ایرانی به اعتق��اد من یک کار‬ ‫مسخره است‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬به طور قطع‌ ایران در مقابل‬ ‫تحریم‌های امریکا نه‌تنها مقاومت کرده بلکه توانس��ته‬ ‫در منطقه نیز در بین مردم نام نیکی را برجای بگذار‌د‪.‬‬ ‫این کارش��ناس‌حوزه انرژی با اشاره به تاثیر تحریم‌ها‬ ‫در بازار نفت گفت‪ :‬با توجه به اینکه مس��ائل سیاس��ی‬ ‫و امنیتی تاثیر مس��تقیمی را بر ب��ازار نفت می‌گذارد‪،‬‬ ‫اکنون شاهد نوسان‌های گوناگون در وضعیت بازار نفت‬ ‫هس��تیم‌ چرا‌که تغییر و تحوالت در مناطقی همچون‬ ‫تنگ��ه هرمز می‌تواند برای جه��ان نگرانی ایجاد کند و‬ ‫این نگرانی نقطه آغاز نوسان‌ها در بازار نفت است‪.‬‬ ‫حسینی تصریح کرد‪ :‬نمی‌توان تصور کرد منطقه‌ای‬ ‫مانن��د خلیج‌فارس که روزانه میلیون‌ها بش��که نفت از‬ ‫آن عبور می‌کند‪ ،‬تاثی��ری در بازار نفت نگذارد‌ چرا‌که‬ ‫بازار نفت به این منطقه بسیار حساس است و هر گونه‬ ‫تغیی��ر و تحول در این عرصه موجب تغییر در وضعیت‬ ‫بازار می‌شود‪.‬‬ ‫فروش پتروشیمی مشکل خاصی ندارد‬ ‫پتروش��یمی میاندوآب‪ ،‬کیمیای پارس خاورمیانه‪،‬‬ ‫ک��ود ش��یمیایی ل��ردگان‪ ،‬پاالیش��گاه بیدبلن��د‬ ‫خلیج‌ف��ارس‪ ،‬پتروکیمیای ابن‌س��ینا‪ ،‬متانول آرتا‬ ‫انرژی‪ ،‬پتروشیمی س��بالن‪ ،‬فاز اول ‪ ABS‬پلیمر‬ ‫پاد جم‪ ،‬پتروپاالیش کنگان‪ ،‬پاالیش��گاه پارسیان‬ ‫س��پهر‪ ،‬دی آریا پلیمر‪ ،‬پتروشیمی هنگام‪ ،‬پارس‬ ‫فن��ال و دی پلیم��ر آرین ت��ا پایان س��ال آینده‬ ‫راه‌اندازی خواهند شد‪ .‬شرکت ملی صنایع پتروشیمی برای‬ ‫اج��رای این طرح‌ها ب��ا تمام توان تالش می‌کن��د و به این‬ ‫منظور جلسه‌های گوناگون با وزیر نفت برگزار می‌شود‪.‬‬ ‫€ €بهره‌ب�رداری از این ‪ ۱۸‬طرح چه تاثیری در س�بد‬ ‫محصوالت پتروشیمی دارد؟‬ ‫با وارد س��رویس ش��دن ای��ن طرح‌ه��ا‪ ،‬عالوه‌‌ب��ر اینکه‬ ‫ظرفیت تولید برخی محصوالت در کش��ور افزایش می‌یابد‪،‬‬ ‫از واردات برخ��ی محص��والت نی��ز که به س��بد محصوالت‬ ‫صنعت پتروش��یمی ایران افزوده می‌شود‪ ،‬بی‌نیاز می‌شویم‪.‬‬ ‫هم‌اکنون بیش از ‪ ۶۰‬تا ‪ ۷۰‬نوع محصول گوناگون در صنعت‬ ‫پتروش��یمی داریم که با احتس��اب گریدها حدود ‪ ۳۰۰‬نوع‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫€ €نوسان‌های نرخ ارز چه تاثیری بر اجرای طرح‌های‬ ‫پتروشیمی و توسعه این صنعت دارد؟‬ ‫با توجه به ص��ادرات و درآمد ارزی صنعت پتروش��یمی‪،‬‬ ‫تغییر نرخ ارز تاثیر مس��تقیم بر س��وددهی پتروش��یمی‌ها‬ ‫دارد‪ ،‬در نتیجه با افزایش نرخ ارز‪ ،‬س��وددهی ش��رکت‌های‬ ‫پتروشیمی نیز باال خواهد رفت‪ .‬به همین علت عالقه‌مندی‬ ‫به خرید س��هام شرکت‌های پتروش��یمی در بورس باالست‪.‬‬ ‫بیش��تر ش��رکت‌های پتروش��یمی امس��ال در بورس رشد‬ ‫ل‬ ‫مناس��ب‌تری را تجرب��ه کردند‪ .‬از آنجا که ب��ه طور معمو ‌‬ ‫‪ ۷۰‬تا ‪ ۸۰‬درصد س��رمایه مورد نیاز طرح‌های پتروشیمی به‬ ‫صورت وام اس��ت که پس از تکمیل طرح‪ ،‬ش��رکت از محل‬ ‫صادرات محصوالت پتروشیمی بازپرداخت دارد‪ .‬بنابراین‪ ،‬با‬ ‫افزایش نرخ ارز‪ ،‬شرایط مالی این واحدها هم بهبود می‌یابد‪.‬‬ ‫€ €تحریم جدید امریکا تاثیری بر صنعت پتروشیمی‬ ‫داشته است؟‬ ‫تحری��م هزینه حمل‌ونقل‪ ،‬لجس��تیک و جابه‌جایی ارزی یا‬ ‫هزین��ه مواد مصرفی واحدها را ابت��دا حدود ‪ ۱۰‬تا ‪ ۱۵‬درصد‬ ‫افزای��ش می‌دهد که س��وددهی در ص��ادرات این محصوالت‬ ‫را کمت��ر می‌کند‪ .‬خوش��بختانه صنعت پتروش��یمی تاکنون‬ ‫مش��کل حادی درباره صادرات محصوالت نداش��ته اس��ت و‬ ‫صادرات تداوم دارد‪ .‬همچنین پس از اعمال تحریم‌های اولیه‬ ‫ش��وک‌هایی در زمینه صادرات محصوالت پتروش��یمی به ما‬ ‫وارد ش��د زیرا برای نمونه‪ ۷۰ ،‬درصد صادرات محصوالت ما با‬ ‫کش��تی اجاره‌ای انجام می‌شد‪ ،‬آن زمان ما کشتی نداشتی ‌م یا‬ ‫اینکه از بیمه کشتی اروپا یا امریکا استفاده می‌کردیم که پس‬ ‫از اعم��ال تحریم‌ها با حمایت مالی دولت از بیمه مرکزی این‬ ‫مشکل برطرف شد‪ .‬هم‌اکنون تعدادی کشتی با کیفیت برای‬ ‫صادرات محصوالت از سوی شرکت‌های پتروشیمی خریداری‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫�تحریم‌ه�ا چ�ه تاثی�ری ب�ر مش�تریان محصوالت‬ ‫پتروشیمی کشور دارد؟‬ ‫اگر فروش محصوالت پتروشیمی ما تحت‌تاثیر تحریم قرار‬ ‫گی��رد پس باید انبارهای‌مان پر‌باش��د‪ .‬هم‌اکنون انبارهای ما‬ ‫خالی اس��ت‪ ،‬پس فروش ما مش��کل خاصی ندارد‪ .‬محصوالت‬ ‫ت خام نیس��ت که موارد استفاده خاص‬ ‫پتروش��یمی مانند نف ‌‬ ‫در مقاصد خاص داش��ته باش��د‪ .‬این محصوالت به دلیل تنوع‬ ‫مصرف��ی ب��اال‪ ،‬در همه کش��ورها و در زمینه‌ه��ای گوناگون‬ ‫می‌تواند اس��تفاده شود‪ .‬پس پتروش��یمی صنعتی نیست که‬ ‫به‌س��ادگی تحت‌الشعاع تحریم قرار گیرد‪ .‬ممکن است فضای‬ ‫بازار مقداری تحت‌تاثیر تحریم قرار گیرد و به میزان کمی نرخ‬ ‫پایین بیاید ‪ ،‬اما این موضوع مقطعی است‪.‬‬ ‫€ €مش�کل خاص�ی درب�اره تحریم‌ه�ای صنع�ت‬ ‫پتروشیمی نیست؟‬ ‫هم‌اکنون مش��کل خاصی وجود ن��دارد‪ .‬اگر انبار هر کدام‬ ‫از مجتمع‌ها را ببینید‪ ،‬موجودی آنها روتین است‪ .‬بعضی از‬ ‫کانال‌های خبری در ش��بکه‌های اجتماعی مطلبی مبنی‌بر‬ ‫پربودن انبارهای ش��رکت صنایع پتروش��یمی خلیج‌فارس‬ ‫عنوان کرده بودند که اگر این موضوع صحت داش��ت به‌طور‬ ‫حتم سندی برای ادعای خود نشان می‌دادند‪ ،‬همان‌طور که‬ ‫تا اتفاق خاصی رخ می‌دهد س��ریع از آن عکس می‌گیرند و‬ ‫در شبکه‌های اجتماعی پخش می‌کنند‪ .‬بورس بهترین آینه‬ ‫پتروشیمی‌هاست‪.‬‬ ‫ش��ما ببینی��د عملکرد ب��ورس که در س��ایت آن به طور‬ ‫کامل نوش��ته شده‪ ،‬چگونه اس��ت‪ .‬بهره‌برداری از ‪ ۱۸‬طرح‬ ‫پتروش��یمی تا پایان سال ‪ ۹۹‬خود گواه این است که امریکا‬ ‫نمی‌تواند صنعت پتروش��یمی را به انزوا بکش��اند‪ .‬عملیات‬ ‫اجرایی فاز ‪ ۳‬پتروش��یمی پردیس در تحریم اول آغاز ش��د‪،‬‬ ‫تم��ام تجهی��زات در تحری��م اول خریداری و نصب ش��دند‬ ‫و دو س��ال پیش راه‌اندازی ش��د و س��ال گذش��ته گشایش‬ ‫یافت‪.‬‬ ‫اگر تحریم می‌توانست صنعت پتروشیمی ایران را به انزوا‬ ‫بکشاند‪ ،‬این طرح اجرایی نمی‌شد‪ .‬در تحریم اول‪ ،‬طرح‌ها و‬ ‫پروژه‌های گوناگون اجرا ش��د و تجربه‌های مفیدی ب ‌ه دست‬ ‫آمد تا در مسیر رشد و پیشرفت به غرب متکی نباشیم‪.‬‬ ‫منبع‪ :‬شانا‬
‫‪13‬‬ ‫سه‌شنبه‬ ‫اول مرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 20‬ذی‌القعده ‪1440‬‬ ‫‪ 23‬ژوئیه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1335‬‬ ‫پیاپی ‪2653‬‬ ‫راه و شهرسازی‬ ‫تردید در آمار رئیس‌جمهوری درباره میزان رشد اجاره‌بها‬ ‫گزارش‌های آماری مسکن‪ ،‬تاریخ گذشته است؟‬ ‫«براس��اس آمار وزارت راه و ش��هرسازی‪ ،‬در بخش‬ ‫مس��کن به‌طور متوس��ط در تهران می��زان اجاره‌بها‬ ‫‪۳۰‬درصد افزای��ش یافته که این رق��م امیدوارکننده‬ ‫اس��ت‪ .‬البته مطلوب نبوده ام��ا در عین حال با آمار و‬ ‫ارقامی که این روزها منتشر می‌شود‪ ،‬متفاوت است‪».‬‬ ‫این بخشی از سخنان رئیس‌جمهوری در نشست روز‬ ‫شنبه با مدیران ارش��د بخش مسکن کشور است که‬ ‫برخی کارش��ناسان و دست‌اندرکاران بازار مسکن به‬ ‫آن انتقاد دارند‪ .‬آنها می‌گویند گزارش‌های آماری که‬ ‫روحانی با تکیه بر آنها سخن گفته‪ ،‬قابل اتکا نیستند‬ ‫و منب��ع این ارق��ام و اعداد‪ ،‬وزارت راه و ش��هرسازی‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش‬ ‫باتوجه ب��ه افزای��ش بی‌رویه‬ ‫نرخ مس��کن در ماه‌های اخیر و به تب��ع آن‪ ،‬افزایش‬ ‫اجاره‌به��ا‪ ،‬اعالم رق��م ‪ ۳۰‬درصدی به‌عن��وان میزان‬ ‫افزای��ش اجاره‌بها ازسوی رئیس‌جمهوری‪ ،‬انتقادهایی‬ ‫را در میان کارش��ناسان حوزه مسکن به‌دنبال داشته‬ ‫است‪ .‬گرچه روحانی گفته مبنای آمار او‪ ،‬وزارت راه و‬ ‫شهرسازی است اما وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به‬ ‫پیگیری‬ ‫می‌گوید مبنای این آمار‪ ،‬گزارش‌های‬ ‫بانک مرکزی و مرکز آمار ایران است‪.‬‬ ‫محم��د اسالم��ی در پاسخ به ای��ن پرسش‬ ‫که «آمار ارائه ش��ده ازس��وی رئیس‌جمهوری مبنی‬ ‫ب��ر افزایش حداکث��ر ‪ ۳۰‬درص��دی اجاره‌بها در سال‬ ‫جاری درست نیس��ت و به‌نظر می‌رسد آمار اشتباه به‬ ‫روحانی داده ش��ده است» بیان کرد‪ :‬کسی حق ندارد‬ ‫به رئیس‌جمهوری گزارش اشتباه بدهد و مالک او در‬ ‫اعالم رقم‌ها‪ ،‬گزارش‌های آماری رسمی است‪.‬‬ ‫اسالمی افزود‪ :‬در کشور قیمت‌های گوناگونی برای‬ ‫اجاره خانه ارائه می‌ش��ود‪ .‬مبنای معاونت مس��کن و‬ ‫ساختم��ان وزارت راه و ش��هرسازی‪ ،‬اطالعات رسمی‬ ‫ثبت ش��ده در گزارش‌های مرکز آم��ار ایران و بانک‬ ‫مرکزی است‪ .‬براس��اس این داده‌ها‪ ،‬میانگین افزایش‬ ‫نرخ اجاره در ‪ ۳‬ماه نخس��ت امس��ال نسبت به دوره‬ ‫مشابه سال گذشته‪ ۳۰ ،‬درصد بوده است‪.‬‬ ‫‹ ‹داده‌های موجود دقیق نیست‬ ‫گرچه رئیس‌جمهوری بعد از اعالم رقم ‪ ۳۰‬درصدی‬ ‫به‌عنوان سقف افزایش اجاره‌بها در تهران و ش��هرهای‬ ‫بزرگ‪ ،‬از رسانه‌ها به‌دلیل انتش��ار ارقامی دیگر درباره‬ ‫افزایش اجاره‌بها انتقاد کرده‪ ،‬اما برخی کارش��ناسان‬ ‫نیز از سخنان او در این زمینه انتقاد می‌کنند‪.‬‬ ‫متوسط رش��د نرخ اجاره مس��کن در تهران و دیگر‬ ‫شهرهای بزرگ براساس آمار بانک مرکزی‪ ۳۰ ،‬درصد‬ ‫بوده و روحانی و وزیر راه و ش��هرسازی در این زمینه‬ ‫درست می‌گویند اما جدی‌ترین انتقاد دست‌اندرکاران‬ ‫حوزه مس��کن به این رقم آن است که ازسوی وزارت‬ ‫راه و ش��هرسازی استخراج نشده است‪ .‬آنها می‌گویند‬ ‫ای��ن نهاد به‌عنوان متولی اصلی بخش مس��کن‪ ،‬نظام‬ ‫آمارگیری دقیق و مس��تقلی ن��دارد و به گزارش‌های‬ ‫آماری تکیه می‌کند که چندان دقیق نیستند‪.‬‬ ‫برخ��ی کارش��ناسان می‌گویند همین مس��ئله که‬ ‫مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای‬ ‫حمل‌ونقل کش��ور از پایان یافت��ن بخش عمده‬ ‫عملی��ات عمرانی فاز یک آزادراه تهران‪-‬ش��مال‬ ‫خب��ر داد و گف��ت‪ :‬ب��ا تکمیل عملی��ات نصب‬ ‫تاسیس��ات و تجهیزات ایمنی‪ ،‬تا چند ماه آینده‬ ‫ش��اهد بهره‌ب��رداری از آزادراه تهران‪-‬ش��مال‬ ‫خواهیم بود‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش‬ ‫ب��ه نقل از پایگ��اه خبری‬ ‫وزارت راه و ش��هرسازی‪ ،‬خی��راهلل خادمی اظهار‬ ‫کرد‪ :‬طرح معماری و منظر راه که قرار بود برای‬ ‫نخس��تین بار در فاز یک آزادراه تهران‪-‬ش��مال‬ ‫اجرا شود‪ ،‬هم‌اکنون در مراحل نهایی قرار دارد و‬ ‫طراحی‌های چشم‌نوازی در حاشیه این بخش از‬ ‫آزادراه و ورودی تونل‌ها انجام شده است‪.‬‬ ‫خادمی با اش��اره به میزان پیش��رفت روسازی‬ ‫بتن��ی در فاز ی��ک آزادراه تهران‪-‬ش��مال گفت‪:‬‬ ‫فقط هزار متر از تکمی��ل روسازی بتنی در کل‬ ‫پروژه‪ ،‬آن هم به‌دلیل عبور تاسیسات باقی مانده‬ ‫و در سراسر ‪ ۳۲‬کیلومتر فاز یک آزادراه تهران‪-‬‬ ‫شمال‪ ،‬تمام سازه‌ها و ابنیه فنی شامل پل‪ ،‬تونل‬ ‫و دیوارهای حائل به‌عالوه روسازی بتنی تکمیل‬ ‫شده است‪ .‬بهره‌برداری از فاز یک آزادراه تهران‪-‬‬ ‫ش��مال به طول ‪ ۳۲‬کیلومت��ر باعث کاهش ‪۶۰‬‬ ‫کیلومتری مس��یر و ‪ ۲۰‬دقیق��ه‌ای زمان سفر تا‬ ‫سه‌راهی شهرستانک خواهد شد‪ .‬آزادراه تهران‪-‬‬ ‫ش��مال‪ ،‬پروژه بزرگ راهس��ازی در کشور است‬ ‫ک��ه در ‪ 4‬قطع��ه ‪ ۴۷ ،۲۱ ،۳۳‬و ‪ ۲۰‬کیلومتری‬ ‫شهر تهران را به شهرهای غربی استان مازندران‬ ‫متصل می‌کند‪.‬‬ ‫انتش��ار آم��ار ح��وزه مس��کن ازس��وی وزارت راه و‬ ‫ش��هرسازی متوق��ف ش��ده و این نهاد ب��ه آمار بانک‬ ‫مرک��زی و مرک��ز آمار تکی��ه می‌کند‪ ،‬قاب��ل انتقاد و‬ ‫از مش��کالت مه��م حوزه مس��کن اس��ت‪ .‬از صحبت‬ ‫کارشناسان در محافل تخصصی این‌گونه برمی‌آید که‬ ‫توقف انتش��ار آمار تحوالت بازار اجاره مسکن ازسوی‬ ‫وزارت راه و شهرسازی‪ ،‬یکی از عوامل اصلی فراگیری‬ ‫بحران اجاره‌بهاست زیرا اجاره‌نش��ین‌ها هیچ نشانه‌ای‬ ‫از افت‌وخیز بازار اجاره ندارند‪.‬‬ ‫آنه��ا می‌گوین��د آماری ک��ه بانک مرک��زی اعالم‬ ‫می‌کند‪ ،‬اجاره‌بها نیس��ت بلکه ش��اخص اجاره است‪.‬‬ ‫همچنین رقم‌های اعالم شده ازسوی این نهاد‪ ،‬مربوط‬ ‫به ش��هر تهران نیس��ت بلکه مربوط به استان تهران‬ ‫است؛ بنابراین نمی‌توان آم��ار بانک مرکزی را بیانگر‬ ‫میزان تغییر و تحول اجاره مس��کن در ش��هر تهران‬ ‫اعالم ک��رد‪ .‬باالتر بودن میزان افزای��ش اجاره بها در‬ ‫تهران و دیگر کالنش��هرها از ‪ ۳۰‬درصد اعالم ش��ده‬ ‫نیز نکته دیگری است که ازسوی برخی کارش��ناسان‬ ‫مطرح می‌شود‪.‬‬ ‫‹ ‹چ�را س�امانه ملی املاک و اس�کان راه‬ ‫نمی‌افتد؟‬ ‫یکی از کارش��ناسان اقتصاد مس��کن کش��ورمان با‬ ‫تایید آنچه در محافل تخصصی مسکن در واکنش به‬ ‫سخنان رئیس‌جمهوری درباره اجاره‌بها بیان می‌شود‪،‬‬ ‫تاکید می‌کند در ش��رایط فعلی‪ ،‬منبع آماری دقیقی‬ ‫در زمینه نرخ مسکن و اجاره‌بها نداریم‪.‬‬ ‫پاسخ به شبهه‌های ایمنی‬ ‫خط ‪ ۷‬مترو‬ ‫حس��ین عبداللهی در پاس��خ به‬ ‫گفت‪ :‬یکی‬ ‫از مش��کالت فعل��ی ما این اس��ت که منب��ع آماری‬ ‫درست��ی در زمینه نرخ مس��کن و اجاره‌به��ا نداریم‪.‬‬ ‫سامان��ه ملی امالک و اسکان کش��ور ک��ه قانون آن‬ ‫در س��ال ‪ ۹۴‬تصویب ش��د‪ ،‬هنوز ازس��وی وزارت راه‬ ‫و ش��هرسازی اجرا و راه‌اندازی نشده و همین مسئله‬ ‫موجب نبود آمار دقیق و قابل اتکا در این بخش شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫به‌گفته وی این مس��ئله موجب ش��ده چش��م‌انداز‬ ‫دقیقی از بازار مس��کن نداشته باشیم و نتوانیم عرضه‬ ‫و تقاض��ا یا وضعیت نرخ مس��کن و اجاره‌بها را در این‬ ‫بازار به‌درستی پیش‌بینی کنیم‪.‬‬ ‫عبداللهی ادامه داد‪ :‬همین نبود آمار رسمی ازسوی‬ ‫وزارت راه و ش��هرسازی موجب شده به آمارهایی که‬ ‫دقیق نیس��ت‪ ،‬متکی شویم‪ .‬آمارهای مرکز آمار به‌روز‬ ‫نیس��ت‪ .‬بانک مرکزی ه��م فقط آمار است��ان تهران‬ ‫را منتش��ر می‌کن��د که آن هم چندان دقیق نیس��ت‬ ‫زی��را از سامان��ه بنگاه‌های امالک استخراج می‌ش��ود‬ ‫که معامله‌ه��ای دستی و کاغذی در آن وارد نش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫این کارش��ناس اقتصاد مس��کن با بیان اینکه نبود‬ ‫ش��فافیت آم��اری در ح��وزه مس��کن‪ ،‬درحال‌حاضر‬ ‫مهم‌ترین مش��کل این حوزه برای تحلیل‪ ،‬پیش‌بینی‬ ‫و برنامه‌ری��زی اس��ت‪ ،‬اضاف��ه کرد‪ :‬اگ��ر وزارت راه و‬ ‫ش��هرسازی خواستار ساماندهی حوزه مسکن به‌ویژه‬ ‫در بازار خرید و اجاره است‪ ،‬در گام نخست باید بانک‬ ‫مدیرعامل مترو تهران به شبهه‌های ایجاد شده درباره ایمنی خط ‪ ۷‬مترو پاسخ داد‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬علی امام گفت‪ :‬تجهیزات ایستگاه‌های بخش شرقی خط ‪ ۷‬مترو از‬ ‫ایستگاه بسیج تا بریانک تکمیل شده و به‌زودی بخش شرقی خط ‪ ۷‬مترو نیز وارد مدار‬ ‫بهره‌برداری می‌ش��ود‪ .‬وی با بیان اینکه این روزها سخنان نادرستی درباره آماده نبودن‬ ‫خط ‪ ۷‬گفته می‌ش��ود‪ ،‬بیان کرد‪ :‬ایمنی و امنیت مس��افران را ف��دای بهره‌برداری‌های‬ ‫نمایش��ی نمی‌کنیم و تا زمانی که ش��رایط خط ایمن و استاندارد نباش��د‪ ،‬هیچ خطی از‬ ‫مترو را وارد مدار بهره‌برداری نخواهیم کرد‪ .‬وی با بیان اینکه خط ‪ ۷‬مترو می‌توانس��ت‬ ‫زودتر وارد مدار بهره‌برداری شود اما کمبود منابع مالی این مسئله را به تعویق انداخت‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬مدیریت پیشین شهری میلیاردها تومان بودجه را بدون برنامه‌ریزی به خط‬ ‫‪ ۶‬و ‪ ۷‬تزریق کرد‪ ،‬با این حال خط ‪ ۷‬در شرایط ناایمن بهره‌برداری شد و خط ‪ ۶‬هم همه‬ ‫کاره��ای عمرانی‌اش پیش رفت‪ ،‬با این حال از نظر تجهیزات آنقدر عقب است که حتی‬ ‫نمی‌توانس��تیم یک ایس��تگاه را به بهره‌برداری برسانیم‪ .‬امام با بیان اینکه چشم امید ما‬ ‫برای تکمیل خط ‪ ۷‬به اوراق مشارکت سال ‪ ۱۳۹۶‬بود اما یک سال بعد منابع آن به‌دست‬ ‫مت��رو رسید و بالفاصله بعد از تزریق بودجه‪ ،‬در مدت ‪ ۲‬ماه ‪ ۹‬کیلومتر را به بهره‌برداری‬ ‫رساندی��م‪ ،‬گف��ت‪ :‬برنامه ما این است که تا سال آینده تمامی ایس��تگاه‌های خط ‪ ۷‬را به‬ ‫ش��رط تامین بودجه وارد مدار بهره‌ب��رداری کنیم‪ .‬به‌گفته مدیرعامل مترو تهران‪ ،‬خط‬ ‫‪ ۷‬مت��رو سیگنالینگ نداش��ت؛ به‌گونه‌ای که در زمان بهره‌ب��رداری مجبور بودند برای‬ ‫پوش��ش این ضعف‪ ،‬فقط ‪ ۲‬قطار وارد ناوگان کنند که یک قطار در مسیر رفت و دیگری‬ ‫در مس��یر برگشت حرکت می‌کرد و روی ایس��تگاه‌ها افرادی با بی‌سیم حرکت قطار را‬ ‫به ایس��تگاه بعدی اطالع می‌دادند! همچنین هواکش‌ه��ای میان‌تونلی و هواسازهای‬ ‫ایس��تگاه‌ها فعال نبود که این مسئله به‌طور قطع در شرایط اضطراری مشکالتی ایجاد‬ ‫می‌کرد‪ .‬وی با بیان اینکه خط ‪ ۷‬مترو از ورزشگاه تختی آغاز می‌شود و به میدان صنعت‬ ‫می‌رسد‪ ،‬ادامه داد‪ :‬عمیق‌ترین ایس��تگاه این خط با ‪ ۴۷‬متر عمق‪ ،‬ایستگاه برج میالد و‬ ‫کم‌عمق‌ترین آن با ‪ ۱۴‬متر ایستگاه ورزشگاه تختی است‪ .‬مدیرعامل مترو تهران یادآور‬ ‫ش��د‪ :‬با بهره‌برداری ایمن از ‪ ۱۲.۵‬کیلومتر و ‪ ۸‬ایس��تگاه خط ‪ ۷‬مترو‪ ،‬ش��اهد افزایش ‪۶‬‬ ‫برابری مسافران بوده‌ایم‪ .‬وی با بیان اینکه براساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده ایستگاه‬ ‫بس��یج و مهدیه در مرداد به بهره‌برداری می‌رسد و بعد از آن هر ماه‪ ،‬یک ایس��تگاه وارد‬ ‫مدار بهره‌برداری خواهد شد‪ ،‬گفت‪ ۶ :‬ایستگاه برای سال ‪ ۱۳۹۹‬بهره‌برداری می‌شود و‬ ‫امیدواریم با تزریق به موقع بودجه بتوانیم این روند را ادامه دهیم‪.‬‬ ‫اطالعات��ی این حوزه را در قالب سامانه ملی امالک و‬ ‫اسکان کشور راه‌اندازی کند‪.‬‬ ‫او در واکن��ش ب��ه اعالم رق��م ‪ ۳۰‬درصدی از‌سوی‬ ‫رئیس‌جمه��وری درباره افزایش ن��رخ اجاره‌بها گفت‪:‬‬ ‫بررسی‌ه��ای میدان��ی و صحبت با اجاره‌نش��ین‌ها و‬ ‫بنگاه‌های معامله امالک نش��ان می‌دهد افزایش نرخ‬ ‫اجار ‌ه در بس��یاری از مناطق تهران بیشتر از این رقم‬ ‫بوده و اجاره‌بها در برخی محله‌ها از ‪ ۶۰‬تا ‪ ۱۰۰‬درصد‬ ‫افزایش یافته است‪.‬‬ ‫عبدالله��ی یادآور ش��د‪ :‬آم��ار اعالم‌ش��ده ازسوی‬ ‫رئیس‌جمهوری چندان دقیق به‌نظر نمی‌رسد و نباید‬ ‫به آنها اتکا کرد‪ .‬گزارش‌های مردمی نش��ان می‌دهد‬ ‫همچنان بسیاری از مردم برای اجاره مسکن با مشکل‬ ‫روبه‌رو هستند‪.‬‬ ‫‹ ‹عقب بودن مرکز آمار از بازار مسکن‬ ‫نای��ب رئی��س اتحادی��ه مش��اوران ام�لاک نی��ز‬ ‫گرچ��ه متوسط رش��د ‪ ۳۰‬درص��دی ب��رای اجاره‌بها‬ ‫را براس��اس گ��زارش آم��اری بانک مرک��زی و مرکز‬ ‫آم��ار درس��ت می‌دان��د اما تاکی��د می‌کن��د که این‬ ‫آم��ار‪ ،‬آم��ار قاب��ل اتکایی نیس��ت زیرا ب��رای بخش‬ ‫قابل‌توجه��ی از قراردادهای اجاره‪ ،‬کد رهگیری صادر‬ ‫نمی‌شود‪.‬‬ ‫حس��ام عقبایی به تس��نیم گفت‪ :‬آمار اعالم ش��ده‬ ‫ازس��وی مرک��ز آم��ار و بان��ک مرک��زی براساس کد‬ ‫رهگیری صادر ش��ده برای قرارداده��ای اجاره است‪،‬‬ ‫در حالی که برای بخ��ش قابل‌توجهی از قراردادهای‬ ‫اجاره‪ ،‬کد رهگیری صادر نمی‌شود‪.‬‬ ‫نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران امالک ادامه داد‪:‬‬ ‫مرکز آمار ایران ‪ ۳‬س��ال از آمار عقب است‪ ،‬به‌عنوان‬ ‫مث��ال درحال‌حاض��ر براس��اس آمار مرک��ز آمار ‪۲.۶‬‬ ‫میلیون واحد مسکونی خالی از سکنه در کشور داریم‬ ‫که ‪ ۵۰۰‬هزار واحد آن در تهران قرار دارند‪.‬‬ ‫‌ماشین‌خوابی؛ نتیجه فعالیت‬ ‫تاکسی‌های اینترنتی‬ ‫مع��اون حمل‌ونقل و ترافیک ش��هرداری تهران با تاکید ب��ر لزوم نظارت بر‬ ‫تاکس��ی‌های اینترنتی گفت‪ :‬مس��ئله اصلی این است که چه سازمانی باید بر‬ ‫این تاکسی‌ها نظارت کند و هنوز تفاهمی در زمینه نهاد نظارت‌کننده نداریم‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬محس��ن پورسیدآقایی افزود‪ :‬رانندگان این مسافربرهای‬ ‫اینترنتی بیمه نیستند و شرکتی که در آن مشغول فعالیت هستند‪ ،‬مسئولیتی‬ ‫در این زمینه نمی‌پذیرد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬از نظر ما تاکس��ی‌های اینترنتی باید مانند تاکس��ی‌ها معاینه‬ ‫فنی دریافت کنند‪ .‬تاکس��ی‌هایی که کمتر از ‪ ۱۰‬سال سن دارند باید سالی ‪2‬‬ ‫بار و تاکس��ی‌های که بیش از ‪ ۱۰‬سال دارند باید سالی ‪ ۴‬بار به مراکز معاینه‬ ‫فنی مراجعه کنند اما مس��افربرهای اینترنتی خ��ود را از انجام هرگونه معاینه‬ ‫فن��ی معاف می‌دانن��د‪ .‬پورسیدآقایی گفت‪ :‬در سال‌های اخیر عمر تاکس��ی‌ها‬ ‫کاه��ش یاف��ت و کالس خودرویی تاکس��ی‌ها ارتقا یافت‪ ،‬اما در ش��رکت‌های‬ ‫اینترنت��ی‪ ،‬خودروهایی با عمر ‪ ۱۸‬و ‪ ۲۰‬سال تردد می‌کنند و هرکس��ی با هر‬ ‫خودرویی می‌تواند در این شرکت‌ها فعال باشد‪ .‬او افزود‪ :‬در تاکسیرانی فعالیت‬ ‫پرای��د ممنوع اس��ت و پرایدهای باقیمانده در نوبت اسقاط هس��تند اما درصد‬ ‫زیادی از تاکس��ی‌های اینترنتی پراید هس��تند‪ .‬پورسیدآقای��ی با بیان اینکه با‬ ‫پدیده ماشین‌خوابی در تهران روبه‌رو هستیم‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬جوانانی را می‌بینیم‬ ‫ک��ه با کمک یکدیگر ماش��ین خریده و محله‌هایی را به‌عن��وان پاتوق در نظر‬ ‫گرفته و ماشین‌خوابی می‌کنند‪ .‬آنها جوانان شهرهای دیگر هستند که به‌دلیل‬ ‫یْآیند و محله‌های تهران بین آنها تقس��یم ش��ده و در‬ ‫نبود ش��غل به تهران م ‌‬ ‫خودروهای‌ش��ان می‌خوابند‪ .‬معاون حمل‌ونقل و ترافیک ش��هرداری تهران با‬ ‫بیان اینکه تهران بهش��ت بی‌قانونی است‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬سال گذش��ته مدیران‬ ‫دو شرکت مسافربری اینترنتی را دعوت و به آنها اعالم کردیم «ما می‌خواهیم‬ ‫به ش��ما کمک و فعالیت‌تان را آسان‌تر کنیم؛ به‌ش��رطی که بر خودروهای‌تان‬ ‫نظارت داش��ته باش��ید‪ ».‬با این حال به ما گفتند این افراد راننده هس��تند و‬ ‫تاکن��ون ش��رایط‌مان را قبول نکردن��د‪ .‬وی با بیان اینکه یکی از ش��رکت‌های‬ ‫مس��افربر اینترنتی ‪ ۶۰‬میلیارد تومان تخلف عوارض دارد اما مس��ئولیت آن را‬ ‫نمی‌پذیرد‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬دادستانی حکم داده که این خودروهای فعال باید‬ ‫معاینه فنی عادی داشته باشند‪.‬‬ ‫نبود آمار رسمی‬ ‫ازسوی وزارت‬ ‫راه و شهرسازی‬ ‫موجب شده به‬ ‫آمارهایی که‬ ‫دقیق نیست‪،‬‬ ‫متکی شویم‪.‬‬ ‫آمارهای‬ ‫مرکز آمار‬ ‫به‌روز نیست‬ ‫دستگیری ‪۲۷۶‬‬ ‫زمین‌خوار در کشور‬ ‫فرمانده یگان حفاظت وزارت راه و شهرسازی‬ ‫گفت‪ :‬در سطح کش��ور بیش از ‪ ۲۷۶‬زمین‌خوار‬ ‫شناسایی شده‌اند که حکم جلب آنها صادر شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫جواد خردمند در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد‪:‬‬ ‫بیش از ‪۱۰‬هزار پیام مردمی و گزارش مستند از‬ ‫تصرف و تعرض زمین‌های ملی به ما ارسال شده‬ ‫ب��ود ک��ه در ‪ ۹‬هزار و ‪ ۵۰۰‬م��ورد‪ ،‬وقوع تعرض‬ ‫و تص��رف زمین‌های ملی را ش��اهد بودیم و این‬ ‫زمین‌ه��ا ازسوی زمین‌خواران مورد سوءاستفاده‬ ‫قرار گرفته بود‪.‬‬ ‫خردمن��د گفت‪ :‬در ‪ ۸‬ه��زار و ‪ ۷۰۰‬مورد رفع‬ ‫تصرف و تعرض در زمین‌های ملی انجام شد تا ‪۴‬‬ ‫هزار و ‪ ۵۰۰‬هکتار زمین به چرخه ملی بازگردد‪.‬‬ ‫وی از توزی��ع ‪ ۶‬ه��زار و ‪ ۵۰۰‬اوراق قضایی بین‬ ‫متخلفان خبر داد‪ .‬فرمانده یگان حفاظت وزارت‬ ‫راه و شهرسازی از تشکیل ‪ ۲‬هزار و ‪ ۸۰۰‬پرونده‬ ‫زمین‌خ��واری و ارسال آن ب��ه دادگاه خبر داد و‬ ‫اظه��ار کرد‪ ۲ :‬هزار و ‪ ۵۰‬م��ورد اجرای حکم را‬ ‫در سطح کش��ور ش��اهد بودیم تا با صدور حکم‬ ‫قطع��ی ‪ ۴‬هزار و ‪ ۳۰۰‬هکت��ار از زمین‌های ملی‬ ‫برگشت بخورد‪.‬‬ ‫خردمن��د توضیح داد‪ ۳۶ :‬ه��زار نیروی یگان‬ ‫وی��ژه و ‪ ۲۳‬ه��زار و ‪ ۵۰۰‬نی��روی کمک��ی از‬ ‫پلیس امداد و پیش��گیری ناجا در این فعالیت‌ها‬ ‫هم��راه ما بودند تا بتوانیم ب��ه دغدغه‌های رهبر‬ ‫معظ��م انق�لاب و رئیس‌جمه��وری در برخورد‬ ‫ج��دی و قاطع ب��ا زمین‌خ��واران جام��ه عمل‬ ‫بپوشانیم‪.‬‬ ‫‪ -۱‬در سال‌ه��ای گذش��ته‪ ،‬ب��ا تراک��م‬ ‫‪۳۰۰‬درصد (‪ ۵‬طبقه)‪ ،‬هر جا نرخ هر مترمربع‬ ‫آپارتمان با یک مترمرب��ع زمین کلنگی برابر‬ ‫ب��ود‪ ،‬ساخت‌وساز رونق نس��بی داش��ت و به‬ ‫محض اینکه نس��بت نرخ زمی��ن به آپارتمان‬ ‫ب��اال می‌رف��ت‪ ،‬رک��ود ساخت‌وس��از ش��روع‬ ‫می‌شد‪.‬‬ ‫در آن زمان رکود تا جایی ادامه می‌یافت که‬ ‫یا نرخ زمین کاهش یابد یا رش��د آن متوقف‬ ‫ش��ود یا به‌دلیل کاهش عرضه‪ ،‬نرخ آپارتمان‬ ‫دوباره به نرخ زمین برسد‪.‬‬ ‫درحال‌حاضر نرخ زمین نسبت به آپارتمان‬ ‫بسیار باالتر رفته است‪ .‬این موضوع باعث شده‬ ‫ارزش فعلی بهای تمام‌ش��ده‪ ،‬واحد مسکونی‬ ‫بیشتر از نرخ واقعی باشد‪.‬‬ ‫‪ -۲‬یک بررسی سرانگش��تی نشان می‌دهد‬ ‫در مناطق و محله‌های گوناگون تهران‪ ،‬نسبت‬ ‫به گذش��ته زمین کلنگی بس��یار کمتر شده‬ ‫است‪ .‬متوس��ط عمر ساختمان‌ها نیز بس��یار‬ ‫کاهش یافته است‪.‬‬ ‫در نتیجه کمیابی زمین کلنگی در محله‌ها‬ ‫و مناطق گوناگون‪ ،‬نرخ زمین بسیار باال رفته‬ ‫و قاب��ل بازگش��ت هم نیس��ت‪ .‬مال��ک زمین‬ ‫کلنگ��ی می‌دان��د طالیی در دس��ت دارد که‬ ‫هرچه بماند و دیگر رقیبان بفروشند و بسازند‪،‬‬ ‫ارزش��ش باالتر هم خواهد رف��ت؛ بنابراین در‬ ‫محله‌های اشباع شده از نظر ساخت‌وساز‪ ،‬باید‬ ‫نرخ آپارتم��ان آنقدر باال برود که ساخت‌وساز‬ ‫در همان تراکم نیز صرفه داشته باشد‪.‬‬ ‫این کار دش��وار است چ��ون معدود زمین‬ ‫باقیمانده‪ ،‬به محض شروع رونق‪ ،‬دوباره نرخ را‬ ‫باال خواهند برد‪.‬‬ ‫‪ -۳‬هرچن��د به‌دلیل محلی ب��ودن تقاضای‬ ‫مس��کن‪ ،‬عرضه زمین در مکان‌ه��ای دیگر و‬ ‫اطراف شهر به‌راحتی تاثیرگذار نیست؛ با این‬ ‫ح��ال‪ ،‬عرضه زمین مجهز و دارای زیرساخت‪،‬‬ ‫توانایی اثرگذاری را دارد‪.‬‬ ‫زمی��ن مجه��ز یعن��ی اینکه به‌ط��ور کامل‬ ‫آماد ‌ه ش��ود و زیرساخت‌های کامل و خدمات‬ ‫و امکان��ات قاب��ل رقاب��ت با متوسط ش��هر و‬ ‫زیرساخت‌ه��ای نرم‌افزاری را داش��ته باش��د؛‬ ‫مس��ئله‌ای که از مس��کن مهر به بعد‪ ،‬به هیچ‬ ‫وج��ه به آن توجهی نش��د و در کش��ور فقط‬ ‫آپارتمان‌س��ازی بدون زیرساخ��ت و خدمات‬ ‫قابل‌رقابت انجام شد‪.‬‬ ‫در واق��ع ای��ن ش��هرسازی اس��ت که هم‬ ‫عام��ل ایجاد مش��کل است و ه��م راه‌حل؛ نه‬ ‫ساخت‌وس��از مس��کن‪ ،‬ارائ��ه زمی��ن مجانی‪،‬‬ ‫تسهیالت و موارد دیگر‪.‬‬ ‫فعالیت ‪ ۱.۵‬میلیون نفر‬ ‫در حوزه حمل‌ونقل‬ ‫معاون حمل‌ونق��ل وزیر راه و ش��هرسازی‬ ‫گف��ت‪ :‬بی��ش از ‪ ۱.۵‬میلی��ون نف��ر در حوزه‬ ‫حمل‌ونق��ل فعالیت دارند و ح��دود ‪ ۸‬درصد‬ ‫تولی��د ناخال��ص مل��ی در ح��وزه حمل‌ونقل‬ ‫است‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش‬ ‫ب��ه نق��ل از پایگ��اه‬ ‫خب��ری وزارت راه و ش��هرسازی‪ ،‬ش��هرام‬ ‫آدم‌ن��ژاد در دومین نشس��ت با تش��کل‌های‬ ‫حرف��ه‌ای و صنف��ی حمل‌ونقل‪ ،‬اظه��ار کرد‪:‬‬ ‫یک��ی از راهکارهای کاهش مش��کالت حوزه‬ ‫حمل‌ونقل‪ ،‬هماهنگی‌های میان‌بخشی مانند‬ ‫«حمل‌ونقل و سوخت» و «حمل‌ونقل و ارز»‬ ‫است‪.‬‬ ‫آدم‌ن��ژاد ب��ا تاکی��د ب��ر ل��زوم تمرک��ز بر‬ ‫هماهنگ‌س��ازی تش��کل‌های صنف��ی ب��ا‬ ‫ماموریت‌ه��ای آنه��ا‪ ،‬ادام��ه داد‪ :‬بای��د نظام‬ ‫کنترل��ی به‌گونه‌ای باش��د که ضم��ن کنترل‬ ‫دقیق‪ ،‬مانعی برای تح��رک حمل‌ونقل ایجاد‬ ‫نکند‪.‬‬ ‫معاون حمل‌ونق��ل وزیر راه و ش��هرسازی‬ ‫یادآور ش��د‪ :‬گرچه امکان شکل‌گیری قاچاق‬ ‫کاال در بخش حمل‌ونقل وجود دارد و نیاز به‬ ‫کنت��رل و نظارت دقیق و جدی در این بخش‬ ‫داری��م‪ ،‬اما نباید رون��د طبیعی حمل‌ونقل در‬ ‫جریان تجارت مخدوش شود‪.‬‬ ‫وی خواستار افزایش شدت برخورد با پدیده‬ ‫قاچاق ش��د و گفت‪ :‬وزارت راه و ش��هرسازی‬ ‫از گذش��ته ت��ا ام��روز هم��واره در زمین��ه‬ ‫مب��ارزه با قاچاق ک��اال و ارز ب��ا سازمان‌‌های‬ ‫ذی‌ربط همک��اری داش��ته و آمادگی خود را‬ ‫ب��رای همکاری بیش��تر در ای��ن زمینه اعالم‬ ‫می‌کند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫پایان ساخت فاز یک‬ ‫آزادراه تهران‪-‬شمال‬ ‫اکرم امینی‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه‌ای‬ ‫‹ ‹کس�ی ب�ه رئیس‌جمه�وری آم�ار غل�ط‬ ‫نمی‌دهد‬ ‫محمود اوالد‬ ‫اقتصاددان‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫س��امانه ملی امالک و اسکان کشور که قانون آن در سال ‪ ۹۴‬تصویب شد‪،‬‬ ‫هنوز ازس��وی وزارت راه و شهرس��ازی اج��را و راه‌اندازی نش��ده و همین‬ ‫مسئله موجب نبود آمار دقیق و قابل اتکا در این بخش شده است‬ ‫یادداشت‬ ‫چند نکته‬ ‫درباره‬ ‫بازار مسکن‬
‫‪14‬‬ ‫سه‌شنبه‬ ‫اول مرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 20‬ذی‌القعده ‪1440‬‬ ‫‪ 23‬ژوئیه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1335‬‬ ‫پیاپی ‪2653‬‬ ‫استان‌ها و شهرک‌های صنعتی‬ ‫تجارت‬ ‫در فستیوال نوآوری صنعت سنگ در اصفهان تاکید شد‬ ‫خبر‬ ‫واگذاری اراضی مناطق‬ ‫آزاد و ویژه اقتصادی‬ ‫تسهیل می‌شود‬ ‫توجه به ظرفیت‌های بی‌نظیر صنعت سنگ‬ ‫گروه استان‌ها‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫صنعت سنگ‬ ‫اصفهان یک‬ ‫رقیب جدی برای‬ ‫صنعت نساجی‬ ‫این استان است‬ ‫و درآمد‌های‬ ‫حاصل از‬ ‫صادرات‬ ‫سنگ می‌تواند‬ ‫جایگزین مناسبی‬ ‫برای درآمدهای‬ ‫نفتی باشد‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت ش��هرک‌های صنعتی اس��تان‬ ‫اصفهان در فستیوال نوآوری صنعت سنگ در اصفهان‬ ‫با اشاره بر ظرفیت‌های بی‌نظیر صنعت سنگ در کشور‬ ‫و اس��تان‪ ،‬بر ضرورت اولویت‌‌بخش��ی به این صنعت در‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت تاکید کرد‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫از استان اصفهان‪ ،‬محمدجواد بگی‬ ‫در فستیوال نوآوری صنعت سنگ که از سوی فن‌بازار‬ ‫منطقه‌ای اصفهان و با حمایت ش��رکت ش��هرک‌های‬ ‫صنعتی اس��تان و فن‌ب��ازار منطقه‌ای ای��ران در محل‬ ‫ش��هرک علمی و تحقیقات��ی اصفهان برگزار ش��د‪ ،‬با‬ ‫بیان ظرفیت‌های بی‌نظیر صنعت س��نگ این اس��تان‬ ‫در اشتغالزایی‪ ،‬ایجاد ارزش‌افزوده و همچنین ارزآوری‬ ‫تصری��ح ک��رد‪ :‬همان‌گونه ک��ه اصفهان ب��ا در اختیار‬ ‫داش��تن ‪ ۹‬ه��زار و ‪ ۶۰۰‬واحد صنعتی فع��ال‪ ،‬یکی از‬ ‫صنعتی‌ترین استان‌های کشور است‪ ،‬می‌تواند با توجه‬ ‫به ظرفیت‌های موجود نقش مهمی در صنعت س��نگ‬ ‫کشور داشته باش��د زیرا ‪ ۲۰‬درصد واحد‌های صنعتی‬ ‫و صنف��ی اس��تان اصفه��ان در حوزه س��نگ فعالیت‬ ‫می‌کنند‪.‬‬ ‫محمد‌ج��واد بگی با اش��اره به رتبه س��وم یا چهارم‬ ‫اصفهان در صادرات سنگ کشور در سال‌های گذشته‬ ‫تصری��ح کرد‪ :‬با توجه ب��ه ‪ ۲‬هزار و ‪ ۲۰۰‬واحد صنعتی‬ ‫که در اصفهان در حوزه سنگ فعالیت می‌کنند انتظار‬ ‫داریم در آینده به جایگاه بهتری در بازارهای منطقه‌ای‬ ‫و بین‌المللی دست یابیم‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت ش��هرک‌های صنعتی اس��تان‬ ‫اصفهان با اش��اره به درآمدهای میلیارد دالری صنعت‬ ‫س��نگ اصفهان در س��ال‌های گذش��ته‪ ،‬خاطر‌نش��ان‬ ‫ک��رد‪ :‬صنعت س��نگ اصفهان یک رقی��ب جدی برای‬ ‫صنعت نساجی این اس��تان است و درآمد‌های حاصل‬ ‫از ص��ادرات س��نگ می‌تواند جایگزین مناس��بی برای‬ ‫درآمدهای نفتی باشد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬اصلی‌ترین مش��کل صنعت سنگ محدود‬ ‫شدن ارتباطات کشورمان با کشورهای صاحب فناوری‬ ‫و فناوری دنیا است‪ .‬اگر حتی با دور زدن تحریم‌ها هم‬ ‫به فناوری این صنعت دسترسی پیدا کنیم این فناوری‬ ‫به‌شدت گران است و توان رقابت را از ما می‌گیرد‪.‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه‌ای‬ ‫رئیس س��ازمان ام��ور اراضی کش��ور گفت‪ :‬در‬ ‫دبیرخانه ش��ورای‌عالی هماهنگی تالش کرده‌ایم‬ ‫ب��ا توجه به نقش��ی که مناطق وی��ژه اقتصادی در‬ ‫فعالیت‌های تولیدی و اش��تغالزایی دارند ش��رایط‬ ‫الزم به‌وی��ژه واگذاری اراضی را تس��هیل کنیم‪ .‬به‬ ‫گزارش ایسنا‪ ،‬علیرضا اورنگی در بازدید از منطقه‬ ‫ویژه اقتص��ادی بیرجند به منظور تعیین‌تکلیف و‬ ‫بررسی مسائل و مشکالت تملک اراضی این منطقه‬ ‫افزود‪ :‬بر اس��اس م��اده ‪ ۴۵‬قانون رفع موانع تولید‬ ‫ب��رای ‪ ۵‬فعالیت از جمله مناط��ق ویژه اقتصادی‪،‬‬ ‫طرح‌ه��ای گردش��گری‪ ،‬ش��هرک‌های صنعتی‪،‬‬ ‫شهرک‌های کشاورزی و طرح‌های عمرانی دولت‪،‬‬ ‫قانون‌گذار اجازه داد بعد از بهره‌برداری سند آن از‬ ‫اراضی ملی و دولتی تفکیک و به س��رمایه‌گذاران‬ ‫واگذار ش��ود‪ .‬وی در زمینه تعیین‌تکلیف مس��ائل‬ ‫و مش��کالت تملک اراض��ی منطقه ویژه اقتصادی‬ ‫بیرجن��د بیان کرد‪ :‬برای این موضوع ‪ ۲‬الزام وجود‬ ‫دارد که از اختیارات من نیز خارج اس��ت‪ ،‬یا اینکه‬ ‫طرح جامع توس��عه را هر چه س��ریع‌تر به شورای‬ ‫پژوهش��ی دبیرخانه ارائه دهی��د و پس از تایید به‬ ‫کارگ��روه تخصصی برود‪ ،‬آنجا از طرح ش��ما دفاع‬ ‫خواه��م کرد‪ .‬رئیس س��ازمان امور اراضی کش��ور‬ ‫ادام��ه داد‪ :‬در ص��ورت تایید کمت��ر از یک ماه در‬ ‫هیات‌وزیران موضوع واگذاری سند به منطقه ویژه‬ ‫اقتصادی بیرجند مطرح می‌ش��ود و در این شرایط‬ ‫وزیر نیز مخالفتی نخواهد داشت‪ .‬وی با بیان اینکه‬ ‫با تصویب طرح جامع‪ ،‬مشکل سند این منطقه حل‬ ‫می‌شود‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬تالش ما نیز این است تا ‪ ۲۰‬روز‬ ‫آینده این موضوع اجرایی شود‪ .‬اورنگی یادآور شد‪:‬‬ ‫الزام دوم در صورتی اس��ت که تصویب طرح جامع‬ ‫زمان‌بر شده باشد این‌گونه می‌توان برای مناطقی‬ ‫که زیرس��اخت در آن تامین ش��ده‪ ،‬س��ند صادر‬ ‫کرد‪ .‬وی همچنین پیش��نهاد داد تا برای دریافت‬ ‫عوارض تغییر کاربری توافق‌هایی بین منطقه ویژه‬ ‫و منابع طبیعی و امور اراضی اس��تان شکل بگیرد‪،‬‬ ‫برای حقوق عرف��ی معارضان نیز همچون امالک‬ ‫کش��اورزی‪ ،‬با حداکثر مس��اعدت انجام شود تا نه‬ ‫حق دامدار تضعیف ش��ود و نه س��رمایه‌گذار دچار‬ ‫مشکل شود‪ .‬رئیس سازمان منطقه ویژه اقتصادی‬ ‫خراس��ان جنوب��ی ه��م گف��ت‪ :‬درحال‌حاضر ‪۴۴‬‬ ‫س��رمایه‌گذار در این منطقه فعالیت دارند و زمینه‬ ‫اش��تغال ‪ ۸۴۸‬نفر نیز فراهم ش��ده است‪ .‬مرتضی‬ ‫صف��دری‌زاده خواس��تار تعیین‌تکلی��ف اراض��ی‬ ‫منطقه ویژه اقتصادی و تهیه س��ند ش��د و افزود‪:‬‬ ‫در س��ال ‪ ۹۴‬محدوده مص��وب هیات‌وزیران برای‬ ‫منطق��ه ویژه اقتصادی ‪ ۴۵۰‬هکت��ار بود‪ ،‬البته در‬ ‫انتخاب مناطق اشتباهی رخ داده بود و قسمتی از‬ ‫شمال محدوده دارای تپه بوده و در عمل توجیهی‬ ‫ب��رای تامین زیرس��اخت نداش��ت‪ .‬وی بیان کرد‪:‬‬ ‫بنابراین‪ ،‬درخواس��ت اصالح محدوده و کسر ‪۱۹۷‬‬ ‫هکتار از محدوده ش��مالی و الحاق آن به محدوده‬ ‫جنوب��ی را ارائ��ه دادیم که با آن موافقت ش��د اما‬ ‫هنوز نقاط تعیین‌تکلیف نش��ده و اعطای س��ند با‬ ‫مش��کل روبه‌رو شده است‪ .‬رئیس سازمان منطقه‬ ‫ویژه اقتصادی خراس��ان جنوبی عنوان کرد‪ :‬برای‬ ‫تغیی��ر کاربری برخی نق��اط ‪ ۳۸۰‬میلیون تومان‬ ‫درخواست ش��ده است‪ ،‬همچنین معارضانی برای‬ ‫این اراضی اقدام کرده‌اند‪ .‬وی یادآور ش��د‪ :‬منطقه‬ ‫ویژه اقتصادی س��یرجان‪ ،‬کرمان و دوقارون بدون‬ ‫مشکل سند فعال هس��تند‪ ،‬این‌گونه سرمایه‌گذار‬ ‫وقتی می‌بیند برای دریافت س��ند در منطقه ویژه‬ ‫بیرجند با مش��کالتی روبه‌رو است‪ ،‬سرمایه خود را‬ ‫ب��ه مناطق ویژه دیگر می‌برد‪ .‬صفدری‌زاده از تهیه‬ ‫طرح جامع توس��عه منطقه ویژه از سوی دانشگاه‬ ‫بیرجند خبر داد و گفت‪ :‬در گذش��ته تصویب این‬ ‫طرح با موانعی رو‌به‌رو شده بود که اکنون برطرف‬ ‫ش��ده و به‌زودی برای ارائه آن اقدام خواهیم کرد‪.‬‬ ‫وی تاکی��د ک��رد‪ :‬با رفع مش��کل س��ند‪ ،‬می‌توان‬ ‫همزم��ان ب��ا دریافت پروان��ه بهره‌برداری س��ند‬ ‫مالکیت را هم برای س��رمایه‌گذار صادر کرد‪ .‬مدیر‬ ‫اداره امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی خراسان‬ ‫جنوب��ی هم گفت‪ :‬بر مبنای قانون‪ ،‬ابتدا باید تمام‬ ‫اراض��ی منطقه ویژه به بهره‌برداری برس��د تا طرح‬ ‫توسعه مجوز انجام داشته باشد‪ .‬عزیز باقری افزود‪:‬‬ ‫برای معارضان نیز ‪ ۳‬پیشنهاد داده شده و می‌توان‬ ‫عی��ن زمین یا معوض آن را ب��ه آنها واگذار کرد یا‬ ‫هزین��ه معادل آن را پرداخ��ت‪ .‬معاون حفاظت و‬ ‫امور اراض��ی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری‬ ‫خراس��ان جنوبی هم گفت‪ :‬ب��ا ایجاد منطقه ویژه‬ ‫و موقعی��ت خوبی که پیش آم��د‪ ،‬عده‌ای معارض‬ ‫ش��دند و قانون نیز اجازه معترض ش��دن حتی به‬ ‫زمین دارای س��ند مالکیت دولتی را می‌دهد‪ .‬علی‬ ‫باقرپور افزود‪ :‬از طرفی دامداران نیز حقوقی دارند‬ ‫که با این ش��رایط باید جبران ش��ود‪ ،‬مبلغ تغییر‬ ‫کاربری بدون تغییر تعداد دام و روز و تنها بر اساس‬ ‫ضریب متناس��ب با س��ال ‪ ۹۸‬محاسبه شده است‪.‬‬ ‫وی اظه��ار کرد‪ :‬اکن��ون نیز منطقه ویژه‪ ،‬اراضی را‬ ‫فنس‌کشی کرده و تا زمانی که انتقال قطعی نیست‬ ‫می‌توانند استفاده کنند‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫اصفهان با در اختیار داشتن ‪ ۹‬هزار و ‪ ۶۰۰‬واحد صنعتی فعال‪ ،‬یکی از‬ ‫صنعتی‌ترین اس��تان‌های کشور اس��ت و می‌تواند با توجه به ظرفیت‌های‬ ‫موجود نقش مهمی در صنعت س��نگ کش��ور داشته باشد زیرا ‪ ۲۰‬درصد‬ ‫واحد‌های صنعتی و صنفی این استان در حوزه سنگ فعالیت می‌کنند‬ ‫بگی با اش��اره به پیش��رفت فناوری‌ه��ای معدنی و‬ ‫صنعت��ی گفت‪ :‬مع��ادن ما هنوز به ص��ورت کوچک و‬ ‫ت‬ ‫س��نتی اداره می‌ش��ود و همین امر موج��ب هدر‌رف ‌‬ ‫مناب��ع و ایجاد مقدار زیادی از ضایعات ش��ده اس��ت‪.‬‬ ‫اگ��ر بخواهیم با کش��ورها و اس��تان‌های دیگر در این‬ ‫ح��وزه رقاب��ت کنیم نی��از داریم ت��ا با دسترس��ی به‬ ‫فناوری‌ه��ای نوین‪ ،‬ق��درت صنعتی خ��ود را افزایش‬ ‫دهیم‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه تصریح کرد‪ :‬باید عرضه محصوالت در‬ ‫بازارهای جهانی بر اس��اس اس��تانداردهای بین‌المللی‬ ‫انجام ش��ود تا بتوانی��م به جایگاه وی��ژه‌ای در صنعت‬ ‫س��نگ جهان دست یابیم و ش��اهد افزایش قابل‌توجه‬ ‫ایجاد ارزش‌افزوده‪ ،‬اش��تغالزایی و توس��عه درآمدهای‬ ‫ارزی کشور باشیم‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت ش��هرک‌های صنعتی اس��تان‬ ‫اصفهان خاطر‌نش��ان کرد‪ :‬همکاری و تعامل س��ازنده‬ ‫صنعتگ��ران در ش��هرک صنعتی محمودآب��اد اصفهان‬ ‫موجب تبدیل این شهرک صنعتی به یکی از قطب‌های‬ ‫صنعت س��نگ و یک بازار ایده‌‌آل و شاخص سنگ در‬ ‫ایران شده است‪.‬‬ ‫بگی اضافه کرد‪ :‬صنعتگران حوزه س��نگ‪ ،‬هیچ‌گونه‬ ‫کمک��ی از دولت دریافت نکرده و نمی‌کنند و همیاری‬ ‫و همکاری آنها موجب رش��د در برخی از شاخص‌های‬ ‫صنعتی شده است‪ .‬توس��عه صنعت سنگ اصفهان نیز‬ ‫در سایه حمایت‌های دولت نبوده و اتحاد میان فعاالن‬ ‫این حوزه منجر به پیشرفت شده است‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬باید به جایگاه ش��اخصی در صنعت‬ ‫سنگ منطقه و جهان برسیم تا بتوانیم درآمدهای این‬ ‫صنع��ت را جایگزین درآمدهای نفتی کنیم و توس��عه‬ ‫صنعت س��نگ نه‌تنها وضعیت اقتصاد‪ ،‬بلکه فرهنگ و‬ ‫هنر را نیز بهبود می‌بخشد‪.‬‬ ‫وی در پایان با بیان اینکه دانشگاهیان نوآوران عرصه‬ ‫تولید هس��تند‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬ب��دون تردید تعامل بخش‬ ‫صنعت با دانش��گاه و مراکز علمی و پژوهشی می‌تواند‬ ‫تاثیر ش��گرفی در کاهش ش��کاف تکنولوژیکی کشور‬ ‫با کش��ورهای صنعتی و توس��عه‌یافته و همچنین رفع‬ ‫چالش‌های بخش صنعت داشته باشد‪.‬‬ ‫در جلسه کمیسیون مالیات اتاق بازرگانی فارس مطرح شد‬ ‫پرداخت ‪ ۶۵‬درصد مالیات کشور از سوی تولیدکنندگان‬ ‫رئی��س اتاق بازرگانی فارس خاطرنش��ان ک��رد‪ ۶۵ :‬درصد‬ ‫مالیات کشور از سوی تولیدکنندگان پرداخت می‌شود‪.‬‬ ‫جمال رازقی در نخس��تین جلس��ه کمیسیون مالیات‪ ،‬کار و‬ ‫تامین‌‌اجتماعی اتاق بازرگانی استان با تاکید بر آموزش و همت‬ ‫اتاق بازرگانی بر این امر گفت‪ :‬امسال به‌درستی از سوی رهبر‬ ‫معظم انقالب به عنوان رونق تولید نام‌گذاری شده است‪ .‬وی با‬ ‫بیان اینکه در سال‌های متمادی اساس اقتصاد کشور روی پول‬ ‫نفت گذاشته شده است‪ ،‬افزود‪ :‬اساس بر رفاه گذاشته شده نه‬ ‫بر کار و تولید و ثروت‪ ،‬متاسفانه آمار نقدینگی در کشور دوباره‬ ‫باالتر رفته و هر چه این میزان نقدینگی بیشتر شود‪ ،‬مشکالت‬ ‫ما بیشتر خواهد شد‪ .‬رئیس اتاق بازرگانی استان فارس افزود‪:‬‬ ‫‪ ۱۶۴‬هزار میلیارد تومان مالیات کش��ور اس��ت که ‪ ۶۵‬درصد‬ ‫آن مالیات ارزش‌افزوده اس��ت‪ ،‬همین را با ضریب مالیاتی ‪۲۵‬‬ ‫درصد واحدهای فعاالن اقتصاد در کشور حساب کنید‪ ،‬رقمی‬ ‫بیش از ‪ ۱۰۰‬یا ‪ ۱۲۰‬هزار میلیارد تومان س��ود ندارد‪ .‬رازقی با‬ ‫بیان اینکه کل فعالیت‌های اقتصادی کشور بیشتر از ‪ ۱۱۰‬هزار‬ ‫میلیارد تومان س��ود ندارد‪ ،‬بیان کرد‪ :‬اگر همه فعاالن اقتصاد‬ ‫سودشان را بدهند‪ ،‬باز هم نظام بانکی ‪ ۴۰۰‬هزار میلیارد تومان‬ ‫بدهکار هس��تند‪ .‬وی با بیان اینکه ای��ن پول مثل بهمن روی‬ ‫ه��ر موضوع اقتصادی‪ ،‬خرابی به بار می‌آورد گفت‪ :‬فاجعه‌هایی‬ ‫که در دالر‪ ،‬مس��کن‪ ،‬س��که و‪ ...‬به وجود آمد ناش��ی از همین‬ ‫موضوع بود‪ .‬رازقی به ظرفیت کش��اورزی اس��تان فارس اشاره‬ ‫و تصریح کرد‪ :‬با توجه به خشکس��الی اخیر کشاورزی کشور و‬ ‫استان رو به نابودی است و برای حل این مسئله باید به رونق‬ ‫تولید که مورد فرمایش رهبری هم هس��ت‪ ،‬روی‌آورد و انتظار‬ ‫داریم از عزیزان که با همین ش��رایط موجود به تولیدکنندگان‬ ‫کمک کنند‪ .‬رئیس اتاق بازرگانی فارس خاطرنشان کرد‪ :‬آنچه‬ ‫می‌توان��د اش��تغال پایدار ایجاد کند‪ ،‬تولید اس��ت و تولید هم‬ ‫در کش��ور به‌ش��دت زیر فشار اس��ت‪ ،‬همه باید از ابزارهای در‬ ‫اختیارمان کمک بگیریم تا به تولیدکنندگان و صادر‌کنندگان‬ ‫اس��تان کمک کنیم تا تولید و اش��تغال پایدار در کشور ایجاد‬ ‫شود‪.‬‬ ‫همایش آشنایی با تکمیل اظهارنامه مالیاتی اصفهان‬ ‫رئی��س اتاق بازرگان��ی اصفهان گفت‪ :‬بهب��ود یک واحدی‬ ‫ش��اخص کسب‌و‌کار اس��تان اصفهان در بخش مالیاتی نشان‬ ‫از تغییر رویکرد اصالحی اداره کل مالیاتی نسبت به مودیان‬ ‫مالیاتی در استان اصفهان است‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫از استان اصفهان‪ ،‬مسعود گلشیرازی در‬ ‫همایش آشنایی با تکمیل اظهارنامه مالیاتی اصفهان تصریح‬ ‫کرد‪ :‬شاخص کسب‌و‌کار استان اصفهان در بخش مالیاتی در‬ ‫سال ‪ ۸.۲ ،۹۶‬و در سال ‪ ۹۷‬به ‪ ۷.۲‬رسید‪.‬‬ ‫وی تعام��ل اداره کل مالیاتی با مودی��ان را یکی از عوامل‬ ‫بهبود این شاخص عنوان کرد و گفت‪ :‬در ستاد تسهیل استان‬ ‫تعداد مراجعان در موضوع مالیاتی کاهش یافته است‪.‬‬ ‫گلش��یرازی تهیه بس��ته حمایت از تولید اداره کل مالیاتی‬ ‫اس��تان اصفهان را اقدام موثر در راس��تای بهبود خدمات به‬ ‫فع��االن اقتصاد عنوان کرد و گفت‪ :‬اتاق بازرگانی از نهاد‌های‬ ‫اجرایی که در راس��تای بهبود شاخص‌های کسب‌وکار تالش‬ ‫می‌کنند‪ ،‬قدردان است‌‪.‬‬ ‫وی ایج��اد جریان دان��ش مالیاتی نزد فع��االن اقتصاد را‬ ‫محور همکاری اتاق بازرگانی و امور مالیاتی اس��تان اصفهان‬ ‫برشمرد‪.‬‬ ‫بهروز مهدلو‪ ،‬مدیرکل امور مالیاتی اس��تان اصفهان در این‬ ‫همایش گفت‪ :‬هدف از برگزاری این همایش آشنایی فعاالن‬ ‫اقتص��اد با مالیات‪ ،‬انواع آن و نحوه تکمیل اظهارنامه اس��ت‪.‬‬ ‫تسلیت برای حادثه آتش‌سوزی‬ ‫استودیو انیمیشن کیوتو‬ ‫حی��در اس��کندرپور‪ ،‬ش��هردار ش��یراز‬ ‫در پیامی حادثه آتش‌س��وزی اس��تودیو‬ ‫انیمیش��ن کیوت��و که منجر به کش��ته و‬ ‫زخمی ش��دن تعدادی از ش��هروندان این‬ ‫ش��هر شد را به ش��هردار کیوتو و خانواده‬ ‫قربانیان این حادثه تسلیت گفت‪.‬‬ ‫به گ��زارش‬ ‫از ش��یراز‪ ،‬در متن‬ ‫پیام حیدر اسکندرپور آمده است‪ :‬همکار‬ ‫ارجمن��د جناب آقای دایس��اکو کادوکاوا‪،‬‬ ‫ش��هردار محترم کیوت��و و رئیس اتحادیه‬ ‫ش��هرهای تاریخ��ی خب��ر آتش‌س��وزی‬ ‫عمدی استودیو انیمیشن کیوتو که منجر‬ ‫ش��د به جان‌باختن ‪ ۳۴‬ش��هروند ژاپنی و‬ ‫جراحت شمار بیشتری از هموطنان شما‬ ‫که بیش��تر آنها جوانان آینده‌‌دار بودن ‌د را‬ ‫در پ��ی داش��ت عمیقا اینجان��ب را متاثر‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫متاسفانه این حادثه ناگوار برای جامعه‬ ‫هنری ژاپن نیز فقدان بزرگی به بار آورد‪.‬‬ ‫به نیابت از ش��هروندان شیراز و همچنین‬ ‫از جانب خودم مراتب همدردی و تسلیت‬ ‫خ��ود را به جنابعالی‪ ،‬خانواده و بس��تگان‬ ‫قربانیان این حادثه و شهروندان شهر زیبا‬ ‫و تاریخی کیوتو ابراز می‌نمایم‪ .‬از خداوند‬ ‫ب��زرگ ب��رای داغ‌دیدگان صب��ر‪ ،‬آرامش‬ ‫خاطر و قوت قلب خواس��تارم و امیدوارم‬ ‫شهر شما بتواند به‌زودی این ضایعه ناگوار‬ ‫را پشت‌سر گذارد‪.‬‬ ‫گفتن��ی اس��ت‪ ،‬ش��یراز در چارچ��وب‬ ‫اتحادی��ه ش��هرهای تاریخ��ی جهان که‬ ‫دبیرخان��ه آن در کیوت��و واق��ع ش��ده و‬ ‫ریاس��ت آن برعهده شهردار کیوتو است‪،‬‬ ‫روابط دوستانه‌ای با شهرداری کیوتو دارد‪.‬‬ ‫شهرداری شیراز در شهریور ‪ ۹۷‬موفق به‬ ‫کس��ب کرس��ی در هیات‌مدیره اتحادیه‬ ‫شهرهای تاریخی جهان شد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در س��ال ‪ ۹۶‬فقط ‪ ۲‬دوره آموزش��ی برای مودیان‬ ‫برگزار ش��د اما در س��ال ‪ ۹۷‬بیش از ‪ ۱۶‬دوره و در سال ‪۹۸‬‬ ‫برای برگزاری ‪ ۱۰۰‬دوره برنامه‌ریزی کردیم‪.‬‬ ‫وی از برگزاری ‪ ۲۰۰‬هزار س��اعت آم��وزش برای کارکنان‬ ‫اداره کل مالیات��ی اس��تان خبر داد و گف��ت‪ :‬همان‌گونه که‬ ‫فع��االن اقتصاد به عن��وان مودیان مالیاتی بای��د از قوانین و‬ ‫مقررات مالیاتی اطالع داش��ته باش��ند‪ ،‬کارکن��ان و ممیزان‬ ‫مالیاتی نی��ز باید اطالعات روزآم��د از فعالیت‌های اقتصادی‬ ‫داشته باشند‪.‬‬ ‫مهدل��و از بکارگیری توان اداره کل مالیاتی برای برخورد با‬ ‫فرار مالیاتی در استان اصفهان خبر داد و گفت‪ :‬مدیران مالی‬ ‫در واحدهای اقتصادی نس��بت به پرداخت مالیات حساسیت‬ ‫بیشتری داشته باشند‪.‬‬ ‫رضا برادران اصفهانی‪ ،‬رئیس کمیسیون حقوقی و پارلمانی‬ ‫اتاق بازرگانی اصفهان در این همایش با اش��اره به ماده ‪۲۷۴‬‬ ‫قانون مالیات‌های مس��تقیم گفت‪ :‬آش��نایی فعاالن اقتصاد با‬ ‫ابع��اد گوناگون قانون مالیات‌ها از جمله معافیت‌ها و مجازات‬ ‫می‌تواند به فرآیند مالیات در استان کمک کند‪.‬‬ ‫وی از بازرگان��ان خواس��ت که در فعالیت‌ه��ای اقتصادی‬ ‫خ��ود از کارت بازرگان��ی متعلق ب��ه خود اس��تفاده کنند و‬ ‫افزود‪ :‬اس��تفاده از کارت‌های بازرگانی سایر اشخاص مشمول‬ ‫مجازات می‌شود‪.‬‬ ‫تاثیر «برنامه راهبردی اصفهان ‪ »۱۴۰۵‬در زیست‌پذیری استان‬ ‫بهمن راعی‪ -‬ش��هردار اصفهان از تدوین شش��مین‬ ‫برنامه بلندمدت ش��هر اصفهان خبر داد و گفت‪ :‬این‬ ‫برنامه س��ومین برنام��ه راهبردی با عن��وان «برنامه‬ ‫راهبردی اصفهان ‪ »۱۴۰۵‬است که در چارچوب سند‬ ‫چش��م‌انداز ‪ ۲۰‬ساله ش��هر اصفهان در حال تنظیم و‬ ‫تدوین است‪.‬‬ ‫به گ��زارش‬ ‫از اس��تان اصفه��ان‪ ،‬قدرت‌اهلل‬ ‫نوروزی با اش��اره به اهمیت برنامه‌ریزی در سیس��تم‬ ‫مدیریت ش��هری و اداره شهر اظهار کرد‪ :‬برنامه‌ریزی‬ ‫به عنوان یک نگرش علمی به تعیین اهداف فرآیندها‪،‬‬ ‫تصمیم‌ه��ا و اتخاذ روش و انتخاب ابزارهای رس��یدن‬ ‫به آنها کمک می‌کند و به س��ازمان اجازه می‌دهد به‬ ‫ش��کل نظام‌مند و جامع با ارائه روش‌ها و سازکارهای‬ ‫مناسب رس��یدن به اهداف پیش‌بینی‌شده سازمان را‬ ‫آسان‌تر و امکان‌پذیرتر کند‪.‬‬ ‫ش��هردار اصفه��ان اف��زود‪ :‬ب��ا توج��ه ب��ه اهمیت‬ ‫برنامه‌ری��زی ب��رای س��ازمان‌های ب��زرگ همچ��ون‬ ‫ش��هرداری‪ ،‬برنام��ه راهب��ردی ب��ه عن��وان باالترین‬ ‫س��طح برنامه‌ریزی در ش��هرداری تعریف می‌شود که‬ ‫جهت‌گیری و مسیرهای بلندمدت دستیابی به اهداف‬ ‫راهبردی شهرداری اصفهان را تعیین می‌کند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه درحال‌حاضر ش��هرداری اصفهان‬ ‫شش��مین برنامه بلندمدت ش��هر اصفهان و سومین‬ ‫برنامه راهبردی را با عنوان «برنامه راهبردی اصفهان‬ ‫‪ »۱۴۰۵‬در دس��ت تهیه دارد که در چارچوب س��ند‬ ‫چش��م‌انداز ‪ ۲۰‬ساله ش��هر اصفهان در حال تنظیم و‬ ‫تدوین اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬این برنامه جهات گوناگون رشد‬ ‫و پیش��رفت را مش��خص خواهد ک��رد و نقش موثر و‬ ‫تعیین‌کنن��ده‌ای در راس��تای زیس��ت‌پذیری ش��هر‬ ‫اصفهان خواهد داشت‪.‬‬ ‫نوروزی افزود‪« :‬برنام��ه راهبردی اصفهان ‪»۱۴۰۵‬‬ ‫می‌تواند به عنوان یک گفتمان واحد و یکپارچه برای‬ ‫پیش��رفت شهر و ش��هرداری قرار گیرد‪ .‬این برنامه بر‬ ‫اس��اس تجربه‌ها‪ ،‬دستاوردها و نتایج برنامه‌های قبلی‬ ‫و مبتنی‌بر اصول علمی و اجرایی و با توجه به وظایف‬ ‫ش��هرداری‪ ،‬نیازهای شهر‪ ،‬ش��هروندان و شهرداری و‬ ‫عوامل محیطی و نگاه به افق آینده ترسیم خواهد شد‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکید ب��ر تدوین مش��ارکتی ای��ن برنامه‪،‬‬ ‫اف��زود‪ :‬در تدوین ای��ن برنامه تعامل درون‌س��ازمانی‬ ‫ش��امل همکاری همه معاونت‌ها‪ ،‬مناطق‪ ،‬سازمان‌ها و‬ ‫ش��رکت‌ها دیده خواهد ش��د تا در مرحله اجرا نیز به‬ ‫بهترین نحو ش��هرداری به س��مت اهداف تعیین‌شده‬ ‫حرک��ت کند‪ .‬از ای��ن رو‪ ،‬مهم‌ترین مزای��ای «برنامه‬ ‫راهب��ردی اصفهان ‪ »۱۴۰۵‬حرکت از بخش��ی‌نگری‬ ‫به س��مت نتیجه‌محوری است و سعی می‌شود برنامه‬ ‫عملیاتی آن بر مبنای نتایج مورد انتظار تدوین و اجرا‬ ‫شود‪ .‬عالوه‌بر این‪ ،‬از مهم‌ترین اصول «برنامه اصفهان‬ ‫‪ »۱۴۰۵‬سنجش‌پذیری آن خواهد بود تا بتوان میزان‬ ‫حرکت به س��وی اهداف در برنامه را مشخص کرده و‬ ‫مورد سنجش قرار داد‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬در فرآیند تدوین «برنامه راهبردی‬ ‫اصفهان ‪ »۱۴۰۵‬مش��ارکت در مدیریت ش��هری در‬ ‫باالترین س��طح خود انجام می‌ش��ود و شهروندان به‬ ‫عنوان یکی از اصلی‌ترین ذی‌نفعان در مراحل گوناگون‬ ‫برنامه‌ریزی مورد توجه قرار خواهند گرفت به گونه‌ای‬ ‫ک��ه این میزان تاثیرگ��ذاری در فرآیند برنامه‌ریزی و‬ ‫مدیریت شهری در باالترین س��طح خود به اندازه‌ای‬ ‫می‌رس��د که برنامه‌ریزان تنها اجراکننده تصمیم‌های‬ ‫م��ردم خواهند بود ک��ه فراتر از تقوی��ت تصمیم‌ها و‬ ‫معتبرسازی آنها با نیازها و نظرهای مردم است‪.‬‬
‫‪15‬‬ ‫سه‌شنبه‬ ‫اول مرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 20‬ذی‌القعده ‪1440‬‬ ‫‪ 23‬ژوئیه ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1335‬‬ ‫پیاپی ‪2653‬‬ ‫اقتصاد و هنر‬ ‫ن در دوره سیزدهم‬ ‫حضور ‪ ۱۱۰‬داور در رشته‌های گوناگو ‌‬ ‫«جشنواره موسیقی جوان» حاصل یک کار ملی است‬ ‫به گفته عضو هیات داوران س��یزدهمین جش��نواره‬ ‫ملی موس��یقی جوان‪ ،‬این جشنواره یک رویداد پاک و‬ ‫معصوم است که هر کس به آن نرسد‪ ،‬باخته است‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬نشس��ت رس��انه‌ای س��یزدهمین‬ ‫جش��نواره ملی موس��یقی جوان و رونمایی از پوس��تر‬ ‫جش��نواره در دفتر موسیقی برگزار شد‪ .‬در این نشست‬ ‫خبری حس��ین علیزاده‪ ،‬حمیدرض��ا اردالن و مهرداد‬ ‫پاکباز از اعض��ای هیات داوران‪ ،‬هومان اس��عدی دبیر‬ ‫جش��نواره و علی ثابت‌نیا مدیرعامل انجمن موس��یقی‬ ‫ایران حضور داشتند‪.‬‬ ‫داد‪ .‬نوازندگانی در جشنواره بوده‌اند که در جهان نابغه‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫جش��نواره موس��یقی جوان جنبه تقلی��دی ندارد و‬ ‫به‌طور ناب از فرهنگ ما است‪ .‬جشنواره باید تبدیل به‬ ‫سازمانی جدا از همه چیز شود‪.‬‬ ‫این جش��نواره جوان‌ها را از روزمرگی و خطر اعتیاد‬ ‫و هزاران خطر دیگر درمی‌آورد‪ .‬جش��نواره باید بودجه‬ ‫زیادی داش��ته باشد و آینده این جوانان باید از مالیاتی‬ ‫که مردم پرداخت می‌کنند‪ ،‬تأمین شود‪.‬‬ ‫حسین علیزاده در پایان گفت‪ :‬اگر استعداد متوسط‪،‬‬ ‫اما پشتکار زیاد داشته باشید‪ ،‬می‌توانید هنرمند بزرگی‬ ‫ش��وید‪ .‬همه فکر می‌کنند امثال من نابغه هس��تند در‬ ‫صورتی که من فقط پشتکار داشتم‪.‬‬ ‫‹ ‹شرکت هنرمندان از تمام استان‌ها‬ ‫در ابتدای این نشست علی ثابت‌نیا‪ ،‬مدیرعامل انجمن‬ ‫موسیقی ایران ضمن تشکر از حضور اصحاب رسانه در‬ ‫نشس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬در این دوره ‪ ۱۱۰‬داور در رش��ته‌های‬ ‫گوناگون‌س��ازی و آوازی داریم‪ .‬خوش��بختانه از تمام‬ ‫استان‌های کشور تعدادی به مرحله نهایی سیزدهمین‬ ‫جش��نواره ملی موس��یقی جوان راه پیدا کردند‪ .‬تالش‬ ‫دبیرخانه و بخش پش��تیبانی جش��نواره این است که‬ ‫بتوانند خدم��ات رفاهی را به‌طور وی��ژه برای واجدین‬ ‫شرایط و به‌ویژه شرکت‌کنندگان شهرستانی تخصیص‬ ‫دهد‪.‬‬ ‫‹ ‹گستردگی و تنوع بخش‌های گوناگون‬ ‫در ادام��ه هوم��ان اس��عدی‪ ،‬دبیر جش��نواره ضمن‬ ‫خوش��امدگویی ب��ه اصحاب رس��انه‪ ،‬گفت‪ :‬س��تردگی‬ ‫و تن��وع بخش‌های گوناگ��ون در این دوره جش��نواره‬ ‫نسبت به سال‌های گذش��ته بسیار بیشتر شده است و‬ ‫به‌دنبال آن موفق شدیم هیات داوران را افزایش دهیم‬ ‫و در بخش‌هایی که تا به حال ش��رکت‌کنند ‌ه نداشتیم‪،‬‬ ‫شرکت‌کنند ‌ه داشته باشیم‪.‬‬ ‫ما در مکانیس��م داوری در مرحله نخس��ت در بیشتر‬ ‫بخش‌ها تدابیری اندیش��یده‌ایم که در آینده در همان‬ ‫بخش‌ه��ا هم این کار را انجام دهی��م‪ ،‬به این دلیل که‬ ‫گم��ان می‌کنم تدابیر اثرگذار و خوبی بود و داوران هم‬ ‫از آنها استقبال کردند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬نکته دیگر اینکه امسال آثار در قالب ویدئو‬ ‫برای ما ارس��ال ش��د تا ش��رکت‌کننده‌ها احراز هویت‬ ‫ش��وند‪ ،‬اما این آثار به‌طور صوتی و کدگذاری‌شده برای‬ ‫داوران پخش می‌ش��د و به جای نام ش��رکت‌کننده‌ها‪،‬‬ ‫کدها ق��رار می‌گرف��ت‪ .‬همچنی��ن امس��ال در بخش‬ ‫موسیقی دستگاهی نشست‌هایی با عنوان نقد و بررسی‬ ‫اجراه��ا در پای��ان همان روز برگزار می‌ش��ود و در این‬ ‫نشس��ت‌ها هیات داوران نظرها و پیشنهادهای خود را‬ ‫درباره اجراها بیان خواهند کرد‪ .‬این نشست‌ها می‌تواند‬ ‫بار آموزش باالیی برای ش��رکت‌کننده‌ها داشته باشد و‬ ‫امیدواری��م آغازی برای برگزاری کارگاه‌های آموزش��ی‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫اس��عدی همچنی��ن درب��اره س��طح کیف��ی‬ ‫ش��رکت‌کننده‌های ای��ن دوره و همچنی��ن پخش این‬ ‫اجراها از صداوس��یما‪ ،‬گفت‪ :‬در دوره‌های گذشته گروه‬ ‫س��نی «ج» اوضاع کیف��ی چندان خوبی نداش��ت‪ ،‬اما‬ ‫امس��ال در رده سنی «ج» اجراهای بسیار خوبی داریم‬ ‫و این موضوع نش��ان می‌دهد اس��تمرار جشنواره باعث‬ ‫پیشرفت این گروه سنی شده است‪.‬‬ ‫در بخش موس��یقی نواحی نیز ش��رکت‌کننده‌هایی‬ ‫در بخش س��ازهای داش��تیم‪ ،‬در حالی ک��ه اصال فکر‬ ‫م نوازنده داش��ته باشیم‪.‬‬ ‫نمی‌کردیم در این بخش‌ها ه ‌‬ ‫اگر همین روند پیش برود‪ ،‬رقم بودجه کنونی جشنواره‬ ‫در س��ال‌های آینده مشکل‌ساز خواهد بود‪ .‬ضمن اینکه‬ ‫‹ ‹جش�نواره موس�یقی ج�وان محل�ی برای‬ ‫تعمیر گوش‌ها است‬ ‫جش��نواره موس��یقی جوان یک رویداد مهم موسیقی است که کار‬ ‫بزرگی را رقم زده اس��ت‪ .‬طبیعتا پیش��رفت هر کاری نش��ان‌دهنده‬ ‫تداوم یک حرکت است‬ ‫در ای��ن ای��ام انتظار داریم صداوس��یما پوش��ش‌دهی‬ ‫مناس��بی از جشنواره موس��یقی جوان داشته و مسئله‬ ‫پخش این اجراها در قالب تصویر در برنامه‌های سازمان‬ ‫باش��د‪ .‬امیدواریم صداوسیما دست از لجاجت بردارد و‬ ‫این بار س��ازها را نش��ان دهد‪ .‬وقتی کودکی ‪ ۱۲‬ساله‬ ‫موسیقی سنتی منطقه خود را می‌نوازد‪ ،‬واقعا نمی‌دانم‬ ‫چه مشکلی دارد نوازندگی این کودک نشان داده شود‪.‬‬ ‫حتی م��ن در این باره با کمیس��یون فرهنگی مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی صحبت‌هایی کردم و امی��دوارم اگر‬ ‫می‌توانند این مشکل را حل کنند‪.‬‬ ‫در بخ��ش دیگری از این نشس��ت‪ ،‬حس��ین علیزاده‬ ‫عضو هیات داوران بخش موسیقی دستگاهی جشنواره‬ ‫عنوان ک��رد‪ :‬تمام اتفاق‌هایی مثبتی که در جش��نواره‬ ‫موس��یقی جوان رخ داده‪ ،‬نشان‌دهنده عزم هنرمندانی‬ ‫همچون هوم��ان اس��عدی و دیگر همکارانش اس��ت‪.‬‬ ‫انجمن موس��یقی ایران نیز هرچند مدیریت آن به‌طور‬ ‫مداوم در حال تغییر است‪ ،‬اما سیاست‌های خوب خود‬ ‫را ادامه داده است‪.‬‬ ‫جشنواره موس��یقی جوان حرمتی پیدا کرده که هر‬ ‫مدی��ری که در آن حضور پی��دا می‌کند‪ ،‬تالش خود را‬ ‫انجام می‌دهد تا راه جش��نواره را ادامه دهد‪ .‬یکی دیگر‬ ‫از افرادی که در انجمن موس��یقی ت�لاش کرده اتحاد‬ ‫خوبی را در این رویداد فراهم کند‪ ،‬علی ثابت‌نیا اس��ت‬ ‫و ما زمانی که در این ش��رایط به کار مشغول هستیم‪،‬‬ ‫واقعا خوشحالیم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬جشنواره موسیقی جوان یک رویداد مهم‬ ‫موس��یقی است که کار بزرگی را رقم زده است‪ .‬طبیعتا‬ ‫پیشرفت هر کاری نشان‌دهنده تداوم یک حرکت است‪.‬‬ ‫این جش��نواره یک رویداد پاک و معصوم اس��ت که هر‬ ‫کس به آن نرسد‪ ،‬باخته است‪ .‬متأسفانه در این نشست‬ ‫حتی یک نفر از س��ازمان صداوس��یما حضور ندارد که‬ ‫مس��ئولیتی برای موس��یقی داشته باش��د‪ .‬صداوسیما‬ ‫همیش��ه ن��گاه ضدفرهنگ��ی دارد و اص�لا توجهی به‬ ‫موسیقی و رویدادهایی چون جشنواره موسیقی جوان‬ ‫نمی‌کند و وای به حال مملکتی که صداوس��یمای آن‬ ‫درکی از موسیقی ندارد‪.‬‬ ‫این موسیقیدان تأکید کرد‪ :‬جشنواره موسیقی جوان‬ ‫حاصل یک کار ملی اس��ت‪ .‬توصیه‌ام به خانواده‌ها این‬ ‫است که از فرزند‌ان‌ش��ان سوءاستفاده نکنند‪ .‬بعضی از‬ ‫این کودکان پس از موفقیت در جش��نواره در ش��وها و‬ ‫فضای مجازی مورد س��وء اس��تفاده قرار می‌گیرند‪ .‬ما‬ ‫بای��د از والدین کودکان تعهد داش��ته باش��یم و بدانیم‬ ‫مس��ئولیت ش��رکت‌کنندگانی که در جش��نواره موفق‬ ‫می‌ش��وند‪ ،‬بیشتر است و باید بیشتر کار کنند‪ .‬کودکی‬ ‫که در س��نین پایین مطرح می‌ش��ود‪ ،‬در معرض خطر‬ ‫قرار می‌گیرد و دیگر کار را ادامه نمی‌دهد‪ .‬صداوس��یما‬ ‫ه��م از منظ��ری به این جش��نواره توج��ه می‌کند که‬ ‫مناس��ب نیست و به پیش��رفت این جوانان و نوجوانان‬ ‫ضربه می‌زند‪.‬‬ ‫م��ا باید در نظ��ر بگیریم آیا یک جوان به س��ن بلوغ‬ ‫رسیده که بخواهد برای خودش تصمیم بگیرد یا خیر‪.‬‬ ‫به نظر من جش��نواره با این موضوع جدید باید برخورد‬ ‫جدیدی داشته باشد‪ .‬اگر برنامه‌های تلویزیونی درست‬ ‫و س��المی داش��تیم‪ ،‬از کودکان در آن برنامه اس��تفاده‬ ‫می‌کردی��م‪ .‬م��ا نمی‌توانیم جلوی هیچ ش��رکت‌کننده‬ ‫ی��ا خان��واده‌ای را بگیری��م‪ ،‬ام��ا به‌طور قط��ع برخورد‬ ‫جش��نواره از این به بعد با این مس��ئله جدی‌تر خواهد‬ ‫بود‪.‬‬ ‫این آهنگساز تصریح کرد‪ :‬ما می‌خواهیم در جشنواره‬ ‫موس��یقی جوان به جامعه نشان دهیم که این کودکان‬ ‫کاری آس��مانی می‌کنند‪ .‬تمام کار جش��نواره در تمام‬ ‫این ‪ 13‬دوره را نمی‌توان فقط به یک خواننده نس��بت‬ ‫فیلم‌های جدید در راه اکران‬ ‫‪ ۳‬فیل��م جدید از چهارش��نبه ‪ ۲‬م��رداد به اکران‬ ‫تابس��تانی س��ینماها اضاف��ه می‌ش��ود‪ .‬ب��ه گزارش‬ ‫‪ ،‬از چهارش��نبه ‪۲‬م��رداد ‪ ۳‬فیلم تازه‌نفس به‬ ‫گردونه اکران خواهند پیوست تا در این تابستان گرم‬ ‫حال و هوای سینماها را تغییر دهند‪.‬‬ ‫در ای��ن میان‪ ،‬یک فیلم س��هم س��ینمای کودک‬ ‫اس��ت که با تعطیلی مدرسه‌ها می‌تواند گزینه خوب‬ ‫و مناس��بی برای اکران باش��د و دو فیلم دیگر نیز در‬ ‫زمره آثار ژانر اجتماعی هستند که اولی در جشنواره‬ ‫فیلم فجر به نمایش درآمد و مورد توجه مخاطبان و‬ ‫منتقدان واقع ش��د و دومی نیز با اما و اگرهای بسیار‬ ‫در جش��نواره جهانی فیلم فجر آن ه��م برای تعداد‬ ‫محدودی از مهمانان خارجی به نمایش گذاشته شد‪.‬‬ ‫‹ ‹قصرشیرین‬ ‫«قصرش��یرین» به کارگردانی سیدرضا میرکریمی‬ ‫که پس از فیلم «دختر» آن را ساخت‪ ،‬نوشته محسن‬ ‫قرایی و محمد داودی است‪ .‬این فیلم نخستین‌بار در‬ ‫س��ی و هفتمین جشنواره فیلم فجر اکران شد و نظر‬ ‫بسیاری از منتقدان و مخاطبان را به خود جلب کرد‪.‬‬ ‫قصه فیلم روایتی اس��ت از زندگ��ی جالل مرادی‬ ‫ک��ه در تصادفی خانواده‌ای را به قتل می‌رس��اند اما‬ ‫تصادف در دادگاه غیرعمد ش��ناخته می‌شود‪ .‬او پس‬ ‫از گذران��دن دوران حب��س‪ ،‬همس��ر و فرزندانش را‬ ‫ترک کرده و به شهر دیگری می‌رود‪ ،‬حاال پس از دو‬ ‫سال به ش��هرش باز می‌گردد چراکه همسرش دچار‬ ‫علی نعیمی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫مرگ مغزی ش��ده و او بای��د به وضعیت دو فرزندش‬ ‫سروسامانی بدهد‪.‬‬ ‫در ای��ن فیل��م حام��د به��داد‪ ،‬ژیال ش��اهی‪ ،‬یونا‬ ‫تدین‪ ،‬نیوش��ا علیپور ب��ه ایفای نق��ش می‌پردازند‪.‬‬ ‫«قصرشیرین» در بخش مسابقه اصلی جشنواره فیلم‬ ‫ش��انگهای عنوان بهترین فیلم‪ ،‬بهترین کارگردانی و‬ ‫بهتری��ن بازیگر م��رد را از آن خود کرد همچنین در‬ ‫س��ی‌وهفتمین جشنواره فیلم فجر در ‪ ۷‬بخش نامزد‬ ‫دریافت جایزه بود‪.‬‬ ‫‹ ‹سرکوب‬ ‫«س��رکوب» ب��ه کارگردان��ی رض��ا گ��وران و‬ ‫تهیه‌کنندگی حبیب اس��ماعیلی اس��ت‪ .‬گوران یک‬ ‫چهره تئاتری و «سرکوب» نخستین فیلم او در مقام‬ ‫کارگردان در سینماست‪ ،‬فیلمی که از ابتدا با حواشی‬ ‫بسیاری همراه بود‪ .‬پیش از این قرار بود سرکوب در‬ ‫سی‌وهفتمین جش��نواره فیلم فجر به نمایش درآید‪،‬‬ ‫اما به دالیلی در فهرس��ت هیات انتخاب قرار نگرفت‬ ‫حمیدرضا اردالن از اعض��ای هیات داوران در بخش‬ ‫موس��یقی نواحی جش��نواره نیز در این نشست گفت‪:‬‬ ‫نکت��ه حائز اهمی��ت اینجاس��ت که زن‌ه��ا در اجرای‬ ‫مقام‌های موس��یقی دقت بیش��تری دارند که در برخی‬ ‫مواقع این دقت حتی بیشتر از هنرمندان مرد است‪ .‬این‬ ‫نکته‌ای است که من در این دوره از جشنواره شاهد آن‬ ‫ب��ودم‪ .‬بحث دیگر مبادله فرهنگ‌ها در این رویداد ملی‬ ‫اس��ت‪ ،‬موضوعی که رس��انه ملی در اجرای آن ناموفق‬ ‫بوده و ما نش��انه افول این تب��ادل فرهنگ را می‌بینیم‪.‬‬ ‫جش��نواره موسیقی جوان به اعتقاد من ناب‌ترین محل‬ ‫برای تبادل فرهنگ‌ها بوده و این اتفاق از سوی جامعه‬ ‫موسیقی کشور هم جدی گرفته شده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬برگزاری جش��نواره موسیقی جوان باعث‬ ‫ش��ده بسیاری از سازهای مهجور موسیقی نواحی ما از‬ ‫حالت گوشه‌نش��ینی خارج شود و به معرفت شنیداری‬ ‫جامعه ما کمک قابل‌توجهی کند‪ .‬متأسفانه در شرایطی‬ ‫هس��تیم که مدیران م��ا به س��رمایه‌های معنوی خود‬ ‫توجهی ندارند‪.‬‬ ‫ب��ه اعتقاد م��ن‪ ،‬همین مدیران حتی یک موس��یقی‬ ‫مقام��ی هم نش��نیده‌اند‪ .‬زمانی که گ��وش یک مدیر با‬ ‫موس��یقی مقامی آش��نا باش��د‪ ،‬چه انتظاری می‌توان‬ ‫داش��ت؟ به اعتقاد من جشنواره موسیقی جوان محلی‬ ‫برای تعمیر گوش‌ها است‪.‬‬ ‫‹ ‹جش�نواره ملی موسیقی جوان مانند نفت‬ ‫یک سرمایه بزرگ است‬ ‫در پای��ان این نشس��ت‪ ،‬مهرداد پاکب��از‪ ،‬عضو هیات‬ ‫داوران بخش موس��یقی کالس��یک گفت‪ :‬فکر می‌کنم‬ ‫جش��نواره مل��ی موس��یقی ج��وان یک عنوان بس��یار‬ ‫مناس��ب و مانند نفت یک سرمایه بزرگ است که باید‬ ‫با هدف‌های خوب مورد توج��ه قرار گیرد؛ در غیر این‬ ‫صورت وارد ش��رایطی می‌ش��ود که تأثیرات مخرب آن‬ ‫بیش��تر از منفعت آن اس��ت‪ .‬زمانی که رویکرد درستی‬ ‫درباره گروه سنی «الف» دنبال نشود‪ ،‬ممکن است تأثیر‬ ‫جشنواره مخرب باشد‪.‬‬ ‫در پایان با حضور مس��ئوالن حاضر در این نشست از‬ ‫پوستر سیزدهمین دوره جشنواره ملی موسیقی جوان‬ ‫رونمایی شد‪.‬‬ ‫سیزدهمین دوره جش��نواره ملی موسیقی جوان با‬ ‫دبیری هومان اس��عدی و با مشارکت استادان موسیقی‬ ‫کش��ور ازس��وی انجمن موس��یقی ایران‪ ،‬ب��ا حمایت‬ ‫معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارش��اد اس�لامی‪،‬‬ ‫دفتر موس��یقی و با همکاری بنی��اد رودکی از ‪۵‬مرداد‬ ‫تا ‪5‬شهریور در تاالر رودکی تهران برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫برگزاری‬ ‫جشنواره‬ ‫موسیقی جوان‬ ‫باعث شده‬ ‫بسیاری از‬ ‫سازهای مهجور‬ ‫موسیقی نواحی‬ ‫ما از حالت‬ ‫گوشه‌نشینی‬ ‫خارج شود و‬ ‫به معرفت‬ ‫شنیداری‬ ‫جامعه ما کمک‬ ‫قابل‌توجهی کند‬ ‫س��ارا بهرامی برای‬ ‫ایف��ای نقش در فیلم‬ ‫سینمایی «دارکوب»‬ ‫ب��ه کارگردانی بهروز‬ ‫ش��عیبی‪ ،‬جای��زه‬ ‫بهتری��ن بازیگ��ر‬ ‫س��ومین دوره جوایز‬ ‫سینمایی گلدن‌گلوبال مالزی را دریافت کرد‪.‬‬ ‫به گ��زارش‬ ‫‪ ،‬این فیلم به کارگردانی‬ ‫بهروز ش��عیبی و تهیه‌کنندگی س��یدمحمود‬ ‫رض��وی در ‪ 6‬بخ��ش بهترین فیل��م‪ ،‬بهترین‬ ‫کارگ��ردان‪ ،‬بهترین بازیگر زن‪ ،‬بهترین بازیگر‬ ‫م��رد‪ ،‬بهترین بازیگ��ر مکم��ل زن و بهترین‬ ‫بازیگ��ر مکمل م��رد نامزد دریاف��ت جایزه از‬ ‫سومین دوره جوایز گلدن گلوبال مالزی شده‬ ‫بود که در آیین پایانی‪ ،‬س��ارا بهرامی توانست‬ ‫جایزه بهترین بازیگر زن را دریافت کند‪.‬‬ ‫این فیلم چن��د روز قبل نیز جایزه بهترین‬ ‫فیلم از نگاه منتقدان و خبرنگاران س��ینمایی‬ ‫را از جش��نواره زردآل��وی طالیی ارمنس��تان‬ ‫دریافت ک��رده بود‪ .‬عرضه بین‌المللی دارکوب‬ ‫برعهده موسسه هنر هفتم با مدیریت علیرضا‬ ‫شاهرخی است‪.‬‬ ‫مهناز افشار‪ ،‬سارا بهرامی‪ ،‬هادی حجازی‌فر‪،‬‬ ‫نگار عابدی و با حضور جمش��ید هاش��م‌پور و‬ ‫امین حیایی بازیگران «دارکوب» هستند‪.‬سال‬ ‫گذش��ته حامد بهداد برای بازی در فیلم «سد‬ ‫معبر» موفق به کس��ب جایزه بهترین بازیگر‬ ‫مرد از این جوایز سینمایی شده بود‪.‬‬ ‫اجرای نمایشی در رثای‬ ‫‪ ۳‬مرزبان ایرانی‬ ‫ای��وب آقاخانی نمای��ش «رگ» را با نگاهی‬ ‫تاریخی و ملی در رثای ‪ ۳‬مرزبان ایرانی هنگام‬ ‫اشغال ایران ازسوی متفقین به صحنه می‌برد‪.‬‬ ‫به گ��زارش‬ ‫‪ ،‬جدیدترین تولید گروه‬ ‫تئات��ر پوش��ه ب��ه کارگردانی ای��وب آقاخانی‬ ‫«رگ» ن��ام دارد و داس��تان ‪ ۳‬مرزبان ایرانی‬ ‫را روایت می‌کند ک��ه در زمان جنگ جهانی‬ ‫دوم در برابر هجوم نیروهای روس��ی به ایران‬ ‫مقاومت ک��رده و به مدت دو روز ارتش تا بن‬ ‫دندان مسلح روس را زمینگیر کردند‪.‬‬ ‫«رگ» که نگاهی به ی��ک واقعه تاریخی و‬ ‫ملی در ده��ه ‪ 20‬دارد‪ ،‬در راس��تای رویکرد‬ ‫همیش��گی گروه تئاتر پوش��ه به مصداق‌های‬ ‫اجتماعی و تفکر ناظر بر واقعیت‌های تاریخی‬ ‫و اجتماعی موثر در روزگار حال مخاطبان در‬ ‫مسیر تولید قرار گرفته است‪.‬‬ ‫این نمایش که ازسوی ایوب آقاخانی‪ ،‬فرهاد‬ ‫امینی و ویدا دانش��مند و براس��اس طرحی از‬ ‫آقاخانی نوش��ته ش��ده‪ ،‬همزمان با س��الگرد‬ ‫ش��هادت این ‪ ۳‬مرزبان‪ ،‬ش��هریور امسال در‬ ‫مجموعه تئاترشهر روی صحنه خواهد رفت‪.‬‬ ‫جشنواره فیلم کوتاه‬ ‫تهران حکم‌هایش‬ ‫صادر شد‬ ‫رشد تاسیس آموزشگاه‌های سینمایی در کشور‬ ‫و پس از آن نیز در س��ی و هفتمین جشنواره جهانی‬ ‫فیلم فجر در بخش بازار و فقط برای تعداد محدودی‬ ‫از مهمانان خارجی در بنیاد فارابی به نمایش گذاشته‬ ‫شد‪.‬‬ ‫در خالصه داس��تان این فیلم آمده است‪ :‬یه کاری‬ ‫کرد وفاداری بش��ه عادت همه‌مون حاال همه‌مون وفا‬ ‫داری��م اما اونی ک��ه بهش وفاداری��م خیلی وقته که‬ ‫مرده‪ ...‬باران کوثری‪ ،‬س��ارا بهرامی‪ ،‬پردیس احمدیه‪،‬‬ ‫الهام کردا‪ ،‬رویا افش��ار‪ ،‬جمش��ید هاشم‌پور و آرتین‬ ‫گلچین در «سرکوب» به ایفای نقش می‌پردازند‪.‬‬ ‫‹ ‹تپلی و من‬ ‫«تپل��ی و من» ب��ه کارگردانی حس��ین قناعت در‬ ‫سی و یکمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودک‬ ‫و نوج��وان به نمای��ش درآمد و نام��زد بهترین فیلم‬ ‫نوجوان‪ ،‬بهترین فیلمنامه و بهترین کارگردانی ش��د‬ ‫و پروانه زرین بهتری��ن بازیگر کودک و نوجوان را از‬ ‫آن خود کرد‪.‬‬ ‫در خالصه داس��تان این فیلم آمده است‪ :‬بچه؛ تو‬ ‫کی هس��تی؟ تو خونه من چه کار می‌کنی؟ وایس��ا‬ ‫ببینم‪ ...‬وایس��ا ببینم‪ »...‬حس��ن معجونی‪ ،‬س��امیار‬ ‫محمدی‪ ،‬میتراحجار‪ ،‬س��یروس گرجستانی‪ ،‬یوسف‬ ‫تیموری‪ ،‬نادر س��لیمانی‪ ،‬رامی��ن ناصرنصیر‪ ،‬مرتضی‬ ‫زارع‪ ،‬عب��اس محبوب‪ ،‬ش��یدا مودب‪ ،‬امید ش��هباز‬ ‫محمدی و کیان علی‌پناه بازیگران این فیلم سینمایی‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫دﻓﺘﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و داﻧﺶ ﺳﻴﻨﻤﺎی��ی سازمان‬ ‫سینمایی‪ ،‬ﻋﻤﻠﻜـﺮد آﻣﻮزﺷﮕﺎه آزاد سینمایی‬ ‫را از دﻳﺪﮔﺎه ﻛم��ی م��ورد بررسی ق��رار داد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش‬ ‫‪ ،‬در ای��ن مطالعه سعی‬ ‫شده به مس��ائلی همچون ﺟﻬـﺖﮔﻴـﺮیﻫـﺎ‪،‬‬ ‫ﺳﻴﺎﺳـﺖﮔﺬاریﻫﺎ و ﻧﻮآوریﻫﺎ پرداخته شود ﺗﺎ‬ ‫ﻣﺮﺟﻊ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻨﺎدی ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‌رﻳﺰان‬ ‫ودﺳﺖ‌اﻧـﺪرﻛﺎران ﺳـﻴﻨﻤﺎیﻛﺸـﻮر ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫تعداد آموزشگاه در سال‌های ‪ 96،95‬و ‪97‬‬ ‫به ترتی��ب ‪ 232 ،230‬و ‪ 282‬بوده که روند‬ ‫افزایشی داشته است‪.‬‬ ‫در این آموزشگاه ه��ا رشته‌هایی همچون‬ ‫بازیگ��ری‪ ،‬بازیگری کودک و نوجوان‪ ،‬گریم‪،‬‬ ‫گویندگی‪ ،‬دوبالژ‪ ،‬تدوین‪ ،‬فیلمنامه‌نویس��ی‪،‬‬ ‫کارگردان��ی‪ ،‬فیلمس��ازی‪ ،‬انیمیش��ن‪،‬‬ ‫تصویرب��رداری‪ ،‬عکاس��ی‪ ،‬صداب��رداری‪،‬‬ ‫صداگ��ذاری‪ ،‬طراحی صحن��ه و منشی‌گری‬ ‫صحنه تدریس شده است‪.‬‬ ‫بیشترین فراوان��ی دانش‌آموختگان زن در‬ ‫رشت��ه بازیگری با ‪ 743‬هنرج��و و کمترین‬ ‫فراوانی دانش‌آموختگان زن مربوط به رشته‬ ‫صداگذاری با یک هنرجو و رشته صدابرداری‬ ‫با فراوانی ‪ 10‬هنرجو در سال ‪ 97‬است‪.‬‬ ‫همچنین بیشترین فراوانی دانش‌آموختگان‬ ‫م��رد در رشته بازیگ��ری ب��ا ‪ 592‬هنرجو‪،‬‬ ‫کمتری��ن فراوانی دانش‌آموختگ��ان مرد در‬ ‫رشت��ه طراحی صحنه ب��ا فراوانی ‪ 6‬هنرجو‬ ‫بوده است‪.‬‬ ‫براساس ای��ن گزارش‪ ،‬تع��داد مجوزهای‬ ‫صادر شده برای این آموزشگاه در سال ‪،97‬‬ ‫‪ 13‬مجوز‪ ،‬تمدید مجوز ‪ 20‬مجوز و افزایش‬ ‫رشته ‪ 5‬مجوز بوده است‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت‪ ،‬آموزشگاه‌ه��ای سینمایی‬ ‫در شهرهای��ی همچون آذربایج��ان شرقی‪،‬‬ ‫آذربایجان غرب��ی‪ ،‬اردبیل‪ ،‬اصفه��ان‪ ،‬ایالم‪،‬‬ ‫البرز‪ ،‬بوشهر‪ ،‬تهران‪ ،‬چهارمحال و بختیاری‪،‬‬ ‫خراس��ان جنوبی‪ ،‬خراسانی رضوی‪ ،‬خراسان‬ ‫شمالی‪ ،‬خوزستان‪ ،‬زنجان‪ ،‬سمنان‪ ،‬سیستان‬ ‫و بلوچس��تان‪ ،‬فارس‪ ،‬قزوین‪ ،‬ق��م‪ ،‬کرمان‪،‬‬ ‫کرم��ان جن��وب‪ ،‬کردست��ان‪ ،‬کرمانش��اه‪،‬‬ ‫کهگیلوی��ه و بویراحم��د‪ ،‬گلس��تان‪ ،‬گیالن‪،‬‬ ‫لرست��ان‪ ،‬مازن��دران‪ ،‬مرک��زی‪ ،‬هرمزگ��ان‪،‬‬ ‫هم��دان و یزد فع��ال اس��ت‪ .‬در این میان‬ ‫بیشتری��ن فراوان��ی آموزشگاه‌ه��ا در ک��ل‬ ‫کش��ور مربوط ب��ه استان ته��ران با مجموع‬ ‫‪ 81‬آموزشگ��اه در کل استان است و پس از‬ ‫آن است��ان اصفهان با فراوانی ‪ 44‬آموزشگاه‪،‬‬ ‫خراس��ان رضوی با فراوان��ی ‪ 23‬آموزشگاه و‬ ‫استان ف��ارس ‪ 20‬آموزشگ��اه در رتبه های‬ ‫بعدی قرار دارند‪.‬‬ ‫حسین انتظامی‪ ،‬معاون وزیر و رئیس سازمان‬ ‫سینمایی وزارت فرهنگ وارشاداسالمی‪ ،‬طی‬ ‫حکمی دبیر و اعضای شورای سیاست‌گذاری‬ ‫سی‌وشش��مین جش��نواره بین‌الملل��ی فیلم‬ ‫کوت��اه ته��ران را منص��وب کرد‪ .‬ب��ه گزارش‬ ‫‪ ،‬س��یدصادق موس��وی به عنوان دبیر‬ ‫سی و شش��مین جش��نواره بین‌المللی فیلم‬ ‫کوتاه تهران منصوب شد‪.‬‬ ‫همچنی��ن علیرضا رض��اداد‪ ،‬س��یدصادق‬ ‫موسوی‪ ،‬مهدی جعفری‪ ،‬محمدرضا اصالنی‪،‬‬ ‫آیدا پناهنده‪ ،‬امید عبدالهی و الهام حسین‌زاده‬ ‫طی احکامی از سوی حسین انتظامی به‌عنوان‬ ‫اعضای شورای سیاست‌گذاری سی‌وششمین‬ ‫جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران منصوب‬ ‫شدند‪.‬‬ ‫امید عبدالهی و الهام حسین‌زاده با معرفی‬ ‫هیئت مدیره انجمن فیلم کوتاه ایران (ایسفا)‬ ‫در ش��ورای سیاست‌گذاری جش��نواره حضور‬ ‫دارند‪ .‬سی‌وششمین جشنواره بین‌المللی فیلم‬ ‫کوتاه تهران آبان س��ال‌جاری در تهران برگزار‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫هفت هنر‬ ‫سارا بهرامی بهترین‬ ‫بازیگر جوایز مالزی شد‬
‫سه‌شنبه‬ ‫کارتون‌روز‬ ‫اول مرداد ‪ 20 - 1398‬ذی‌القعده ‪ 23 - 1440‬ژوئیه ‪ - 2019‬شماره ‪ - 1335‬پیاپی ‪2653‬‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫»‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی «‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫قائم مقام مدیرمسئول‪ :‬مسعود دهشور‬ ‫سردبیر‪:‬عاطفه خسروی‬ ‫تلفن‪ - 82190:‬نمابر‪ -88713730:‬پیامک‪ -300082190 :‬پیامگیر صوتی‪88105304:‬‬ ‫سازمان آگهی‌ها‪ - 88722732-3 :‬نمابرآگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان‌ها‪88724211 :‬‬ ‫تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه آزادگان شماره‪ -26‬کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫آگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫امور استان‌ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن‌مهر‬ ‫‪www.smtnews.ir‬‬ ‫‪info@smtnews.ir‬‬ ‫‪telegram.me/smtnewsinstagram.com/smtnewspaper‬‬ ‫‪tozi.smtnews@gmail.com‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه‌های غیردولتی‬ ‫ با ‪ 63‬امتیاز رتبه ‪2‬‬ ‫روزنامه‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه ‬ ‫در میان روزنامه های تخصصی مقام ‪1‬‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫در میان روزنامه های اقتصادی مقام ‪2‬‬ ‫بدون شرح‬ ‫طرح‪ :‬حسین علیزاده‬ ‫یادداشت‬ ‫ضیافت تابستانه کتاب در راسته خیابان انقالب‬ ‫نمی‌کنیم‪ .‬این کتابفروشی تا دوشنبه‪ ۳۱ ،‬تیر یک‌سوم‬ ‫از ‪ 3‬میلی��ون اعتب��ار یارانه خود در ای��ن دوره از طرح را‬ ‫هزینه کرده است‪.‬‬ ‫عل��ی ُرک��اب‪ ،‬مدیر داخل��ی کتابفروش��ی نشر اسم‪،‬‬ ‫ب��ه میزان تخصی��ص اعتبار طرح‌ه��ای حمایتی اشاره‬ ‫می‌کند و معتقد اس��ت تخصیص یارانه باید متناسب با‬ ‫مت��راژ کتابفروشی‌ها باشد‪ .‬عالوه بر این از نظر او تقویت‬ ‫اطالع‌رسان��ی و توجه به ابزاره��ای متنوع‌تر از طراحی‬ ‫پوستر ضروری است‪.‬‬ ‫وی چن��دان با تخفیف و پرداخ��ت یارانه برای خرید‬ ‫کتاب موافق نیست؛ چراکه معتقد است این راهکار سهم‬ ‫کت��اب را در سبد هزینه‌ای خان��وار افزایش نمی‌دهد؛ با‬ ‫این حال‪ ،‬طرح‌های فصلی را به تخصیص بن‌کارت‌های‬ ‫الکترونیکی خرید کتاب ترجیح می‌دهد‪.‬‬ ‫کتابفروش��ی نش��ر مولی ک��ه یک��ی از قدیمی‌ترین‬ ‫کتابفروشی‌ه��ای خیاب��ان انق�لاب است نی��ز ازجمله‬ ‫کتابفروش��ی عضو طرح تابس��تانه ‪ ۹۸‬است‪ .‬حس��ین‬ ‫مفی��د‪ ،‬مدیر این نشر درباره وضعی��ت این کتابفروشی‬ ‫در ای��ن دوره از طرح می‌گوید‪ 8 :‬میلیون تومان اعتبار به‬ ‫کتابفروشی مولی اختصاص یافته و تا امروز بیش از ‪۱.۵‬‬ ‫جدول‬ ‫افقی‪:‬‬ ‫‪ -1‬دیپلمات و نویسنده انگلیسی کتاب‌های سفرنامه و حاجی بابای اصفهانی در‬ ‫قرن ‪ 19‬میالدی‪ -‬عالم فرشتگان‬ ‫‪ -2‬پشیمانی ‪ -‬دوستی برادرانه ‪ -‬موی بلند سر‬ ‫‪ -3‬آسیاب آشپزخانه ‪ -‬سمت راست لشکر ‪ -‬اشاره به نزدیک دارد‬ ‫‪ -4‬ناپسند ‪ -‬بوی خوش ‪ -‬نام اصلی خداوند در قرآن کریم ‪ -‬باال آمدن آب دریا‬ ‫‪ -5‬مرد مجرد ‪ -‬مرتعش ‪ -‬خانه باشکوه‬ ‫‪ -6‬نمد زیر زین ‪ -‬چون شود فکرش را خواهیم کرد‬ ‫‪ -7‬سرریز ‪ -‬النه زنبور‬ ‫‪ -8‬ضمیر مخاطب انگلیس��ی‪ -‬موی درهم و پیچیده ‪ -‬نماد الغری ‪ -‬صدایی در‬ ‫موسیقی‬ ‫‪ -9‬شهری در غرب استان آذربایجان‌غربی ‪ -‬شهادت دادن‬ ‫‪ -10‬زمین بی‌حاصل ‪ -‬دارای ایمان قوی‬ ‫‪ -11‬شیر حیوانات تازه‌زا ‪ -‬بسط و توسعه ‪ -‬برنج‌فروش‬ ‫‪ -12‬نور چشم ‪ -‬زبان کوچک سر حلق ‪ -‬احتیاج و درخواست ‪ -‬خسته ندارد‬ ‫‪ -13‬رود مرزی شمال شرقی کشورمان ‪ -‬پراکندگی و تفرق ‪ -‬به طور دائم‬ ‫‪ -14‬آغاز کار ‪ -‬توقف و آهستگی ‪ -‬دستبند زنانه‬ ‫‪ -15‬فرزند نتیجه ‪ -‬شاعر نامدار فرانسوی و صاحب اثر گل‌های رنج‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫د‬ ‫ا‬ ‫‪3‬‬ ‫ن‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ا‬ ‫ش‬ ‫ت‬ ‫ع‬ ‫ژ‬ ‫ا‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬ ‫و‬ ‫‪8‬‬ ‫ه‬ ‫‪10‬‬ ‫ا‬ ‫‪12‬‬ ‫ر‬ ‫‪9‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪15‬‬ ‫ر‬ ‫پ‬ ‫پ‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ق‬ ‫ر‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ق‬ ‫ت‬ ‫ا‬ ‫ب‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫ن‬ ‫س‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫ی‬ ‫س‬ ‫م‬ ‫ک‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫د‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫د‬ ‫ب‬ ‫‪4‬‬ ‫ا‬ ‫ل‬ ‫ی‬ ‫م‬ ‫و‬ ‫ن‬ ‫ه‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫ب‬ ‫ی‬ ‫ک‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫ت‬ ‫ر‬ ‫ع‬ ‫م‬ ‫ل‬ ‫ی‬ ‫ب‬ ‫ی‬ ‫ب‬ ‫س‬ ‫ل‬ ‫ب‬ ‫ی‬ ‫ض‬ ‫ا‬ ‫س‬ ‫ت‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫د‬ ‫و‬ ‫ر‬ ‫ه‬ ‫ق‬ ‫و‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫ل‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫د‬ ‫ر‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ز‬ ‫ف‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ش‬ ‫م‬ ‫ی‬ ‫ل‬ ‫د‬ ‫ن‬ ‫گ‬ ‫م‬ ‫ت‬ ‫ی‬ ‫س‬ ‫ن‬ ‫ر‬ ‫ش‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ن‬ ‫‪11‬‬ ‫جواب جدول‬ ‫شماره‪189‬‬ ‫ه‬ ‫ا‬ ‫س‬ ‫م‬ ‫ل‬ ‫ت‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫د‬ ‫ف‬ ‫ک‬ ‫ی‬ ‫ن‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫ق‬ ‫ا‬ ‫د‬ ‫ر‬ ‫‪12‬‬ ‫ا‬ ‫ف‬ ‫ی‬ ‫غ‬ ‫ن‬ ‫ز‬ ‫و‬ ‫ی‬ ‫ک‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫ه‬ ‫ا‬ ‫س‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ی‬ ‫د‬ ‫ک‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫ل‬ ‫م‬ ‫ک‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫ن‬ ‫ت‬ ‫ب‬ ‫ت‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫ی‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ه‬ ‫ب‬ ‫ب‬ ‫ت‬ ‫‪4‬‬ ‫ی‬ ‫ل‬ ‫ه‬ ‫ا‬ ‫‪5‬‬ ‫ز‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫‪2‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ل‬ ‫‪6‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫جدول‌شماره‬ ‫‪190‬‬ ‫طراح جدول‪ :‬محمود کیمیایی‬ ‫‪8‬‬ ‫م‬ ‫شبن��م جهانگیری‪ ،‬نخس��تین زن بازیگر‬ ‫تلویزیرن��ی ای��ران درگذشت‪ .‬ب��ه گزارش‬ ‫ایس��نا زبیده (شبنم) جهانگیری نخستین‬ ‫زن بازیگ��ر تلویزیونی در ایران و نویس��نده‬ ‫و روزنامه‌نگ��ار قدیمی در س��ن ‪ 78‬سالگی‬ ‫در ته��ران درگذش��ت‪ .‬او دخترخوان��ده‬ ‫قمرالمل��وک وزی��ری بود و کتاب��ش به نام‬ ‫«قمری که خورشید شد»‪ ،‬جامع‌ترین شناختنامه زندگی شخصی این‬ ‫خواننده است‪ .‬او که دانش‌آموخت��ه هنرستان ملی موسیقی بود‪ ،‬بیش‬ ‫از بازیگ��ری در زمینه روزنامه‌نگاری فعالی��ت داشت و کار مطبوعاتی را‬ ‫در کن��ار بازیگری در مجله‌هایی مانند موزی��ک ایران آغاز کرد و سپس‬ ‫در شمار نویس��ندگان نشریه «خواندنی‌ها» قرار گرفت که همکاری‌اش‬ ‫ب��ا این نشریه تا تعطیل��ی آن که چند ماه پس از انق�لاب ایران رخ داد‪،‬‬ ‫ادام��ه داشت‪ .‬از زبیده جهانگیری کتابی ه��م درباره نشریه خواندنی‌ها‬ ‫و سردبی��رش علی‌اصغ��ر امیرانی به نام «امیران��ی در آینه خواندنی‌ها»‬ ‫منتشر شده است‪ .‬او شاعر نیز بود و اشعارش را به نام شبنم می‌نوشت‪.‬‬ ‫از خودگذشتگی کارمندان ژاپنی و‬ ‫کارمندان ایرانی‬ ‫دکتر حس�ین تهرانی‪ ،‬کارش�ناس ارش�د توس�عه‬ ‫محصول در گروه تویوتا‪:‬‬ ‫چن��د وقت پیش آق��ای روحانی مطالب��ی از فداکاری و‬ ‫ک��ار رایگان کارمندان ژاپنی برای توسعه و پیشرفت کشور‬ ‫بعد از جن��گ جهانی دوم بیان کردند‪ .‬ک��ار کردن رایگان‬ ‫ن زمان بلکه هنوز هم در بسیاری‬ ‫کارمندان ژاپنی نه‌تنها آ ‌‬ ‫از شرکت‌های ژاپنی ام��ری معمول و متداول است و خود‬ ‫من نیز در شرکت کنونی شاهد آن هس��تم‪ .‬صحبت‌های آقای روحانی از این جهت‬ ‫درس��ت ب��ود اما ‪ 2‬نکت��ه مهم دیگر در این می��ان وجود دارد که آق��ای روحانی در‬ ‫سخنرانی خود به آن نپرداخت‪.‬‬ ‫‪ -۱‬کارمن��دان ژاپنی که حاضر می‌شوند به‌طور رایگ��ان کار کنند‪ ،‬هیچ مشکل و‬ ‫دغدغه‌ای در تامین نیازهای اولیه زندگی خود مانند تغذیه مناسب‪ ،‬مس��کن‪ ،‬درمان‬ ‫و‪ ...‬ندارن��د‪ .‬حت��ی در سطحی فرات��ر در تامین نیازهایی از قبی��ل تفریحات‪ ،‬سفر و‬ ‫فعالیت‌های جانبی و سرگرمی مشکل چندانی ندارند و این وضعیت کم و بیش برای‬ ‫همه کس��انی که کار می‌کنند جدا از رده شغل��ی و نوع شغل (معلم‪ ،‬راننده‪ ،‬کارمند‬ ‫س��اده‪ ،‬کارگر ساده‪ ،‬نظافتچی و‪ )...‬برق��رار است‪ ،‬در حالی که کارمند و کارگر ایرانی‬ ‫با فرض دریافت حقوق کامل خود‪ ،‬هنوز چندین ده متر زیر خط فقر قرار دارد و در‬ ‫تامین نیازهای اولیه و سرپناه خود نیز عاجز و درمانده است!! کارمند و کارگر ایرانی‬ ‫بای��د از صبح تا شب چند ج��ای گوناگون کار کند تا بتواند نیازهای حداقلی خود را‬ ‫تامین کند!! با این نگاه کارمندان و کارگران ایرانی از خودگذشتگی بیشتری نسبت‬ ‫به همتایان ژاپنی خود دارند که حاضر می‌شوند با این حقوق تحقیرآمیز که چندین‬ ‫برابر زیر خط فقر قرار دارد سر کار خود حاضر شوند!!‬ ‫‪ -۲‬اگ��ر کارمندان ژاپنی به این میزان حاضر به فداکاری می‌شوند‪ ،‬مدیران ژاپنی‬ ‫جلوت��ر از آنها و در خط مق��دم گذشت و ایثار قرار دارند! به‌ی��اد دارم که در بحران‬ ‫جهان��ی سال ‪1387‬خورشی��دی (‪ ،)۲۰۰۸‬به‌دلیل کاهش ف��روش شدید خودرو در‬ ‫جهان‪ ،‬بس��یاری از خطوط شرکت تویوتا تعطیل شدند و کارگران هر روز تنها برای‬ ‫نظاف��ت و تمیزکاری سر کار خود حاضر می‌شدند و در عمل کار چندانی برای انجام‬ ‫نداشتن��د‪ .‬در این زمان برای بق��ا و دوام شرکت‪ ،‬باید هزینه‌ها کاهش پیدا می‌کرد و‬ ‫مدیران شرکت در این زمینه پیشتازتر از کارمندان بودند‪.‬‬ ‫در طول مدت بح��ران‪ ،‬پاداش مدیران به‌طور کامل قطع شد اما پاداش کارمندان‬ ‫تغیی��ر چندان��ی نکرد! حقوق مدیران بین ‪ ۱۰‬تا ‪ 30‬درص��د کاهش یافت اما حقوق‬ ‫کارمن��دان تغییری نکرد و تنها اضافه‌کاری‌ها قطع شد‪ .‬در طول این مدت کارمندان‬ ‫فشاری روی خود احساس نکردند و مدیران شرکت از حقوق و مزایای خود گذشتند‬ ‫و ب��ا ک��ار و تالش و برنامه‌ریزی بیشتر توانس��تند شرک��ت را در آن شرایط بحرانی‬ ‫به‌خوبی مدیریت کنند‪.‬‬ ‫کاف��ی است آقای روحانی به نزدیک��ان و مدیران خود نگاهی بیندازد تا ببیند این‬ ‫مدیران چگونه زندگی بسیار اشرافی برای خود تدارک دیده‌اند که حتی آوازه جهانی‬ ‫هم پیدا کرده اس��ت! (انصافا ندیده و نشنیده‌ام که مدیران شرکت‌های بزرگ ژاپنی‬ ‫مانن��د تویوتا‪ ،‬سونی‪ ،‬پاناسونیک و‪ ...‬یک‌دهم این زندگی اشرافی و ثروت افس��انه‌ای‬ ‫را داشت��ه باشن��د)‪ .‬برای ای��ن مدیران زندگ��ی و سرنوشت زیردست��ان و کارمندان‬ ‫کوچک‌تری��ن اهمیتی ندارد و تنها به فکر اف��زودن ثروت خود با گذشت و فداکاری‬ ‫کارمندان و کارگران بینوا هستند!‬ ‫تمدید مهلت ارسال آثار به جشنواره «فردا»‬ ‫دبیرخانه جشنواره فیلم و عکس فناوری و صنعتی «فردا» مهلت ارسال آثار به پنجمین‬ ‫دوره این جشنواره را تا ‪ ۲۰‬مرداد امسال تمدید کرد‪.‬‬ ‫به گ��زارش‬ ‫به‌دلیل تماس‌های مکرر عالقه‌من��دان و متقاضیان شرکت در این‬ ‫دوره از جشن��واره فیل��م و عکس فناوری و صنعتی‪ ،‬مبنی ب��ر ایجاد فرصت و مجال بیشتر‬ ‫به‌منظ��ور ارسال به‌موقع آثار‪ ،‬دبیرخانه جشنواره مهلت ارسال آثار را که پیش از این پایان‬ ‫وقت اداری یکشنبه‪ ۳۰ ،‬تیر اعالم شده بود‪ ،‬تا ‪ ۳‬هفته دیگر تمدید کرد‪.‬‬ ‫براین اساس‪ ،‬عالقه‌مندان و متقاضیان شرکت در این رویداد هنری می‌توانند آثار فیلم و‬ ‫عکس خود را مطابق با مندرجات موجود در فراخوان و رعایت قوانین و مقررات وضع شده‬ ‫در آن و باتوجه به محورهای موضوعی طرح‌شده تا ‪ ۲۰‬مرداد ارسال کنند‪.‬‬ ‫پنجمین جشنواره فیلم و عکس فناوری و صنعتی «فردا» ‪ ۱۵‬تا ‪ ۱۷‬مهر امسال به دبیری‬ ‫بهزاد رشیدی برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫جشنواره‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5‬‬ ‫ا‬ ‫‪15‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪9‬‬ ‫د‬ ‫ن‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫خبر‬ ‫نخستین زن بازیگر تلویزیونی ایران‬ ‫درگذشت‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ه‬ ‫ب‬ ‫ل‬ ‫ش‬ ‫ا‬ ‫د‬ ‫ج‬ ‫م‬ ‫ب‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫‪15‬‬ ‫ش‬ ‫ع‬ ‫ا‬ ‫د‬ ‫ل‬ ‫ر‬ ‫‪1‬‬ ‫عمودی‪:‬‬ ‫‪ -1‬خطاب محترمانه ‪ -‬از یادگارهای جاودانه شیخ اجل سعدی شیرازی‬ ‫‪ -2‬دست تازی ‪ -‬یار اتللو ‪ -‬ضرورت و الزمه امری‬ ‫‪ -3‬قمر آسمانی ‪ -‬تیز و قاطع ‪ -‬کفیل ‪ -‬لوله اصلی تنفسی‬ ‫‪ -4‬بُعد چهارم در فیزیک ‪ -‬نمایش موزیکال ‪ -‬جفت ماده‬ ‫‪ -5‬دهمین خلیفه عباسی ‪ -‬طعم خوراکی‌ها ‪ -‬نوعی اسلحه کمری‬ ‫‪ -6‬رود کوچک ‪ -‬شماره مجهول‬ ‫‪ -7‬عالمت مفعول بی‌واسطه ‪ -‬پایان‌نامه تحصیلی ‪ -‬شرح و تفصیل خبر‬ ‫‪ -8‬بستنی آالسکا ‪ -‬کوه بلند زاگرس‬ ‫‪ -9‬از سرداران نامی افراسیاب ‪ -‬کالبد ‪ -‬آتش می‌گیرد‬ ‫‪ -10‬نقطه و خال ‪ -‬چرک بدن یا جامه‬ ‫‪ -11‬آلوچه جنگلی ‪ -‬بندری در استان هرمزگان ‪ -‬باطراوت‬ ‫‪ -12‬رن��ج و آزار ‪ -‬عنص��ر شیمیای��ی فلزی با ع��دد اتمی ‪ -72‬کرم حلقوی‬ ‫خونخوار‬ ‫‪ -13‬بزرگ و سرور ‪ -‬اندیشه و عقل ‪ -‬زادگاه حضرت ابراهیم(ع)‪ -‬پس��وند‬ ‫دارندگی‬ ‫‪ -14‬خوش‌منظر ‪ -‬سخن‌چین و فتنه‌گر ‪ -‬خاک آب‌دیده‬ ‫‪ -15‬دشت بی‌درخت ‪ -‬نقاشی ریزه‌کاری‬ ‫دکت�ر محمود س�ریع‌القلم‪ ،‬اس�تاد‬ ‫دانشگاه‪:‬‬ ‫چ��ه می‌ش��ود هنگام��ی ک��ه ف��ردی‬ ‫غیرمتخصص و بی‌تجربه در مصدر مدیریت‬ ‫قرار می‌گیرد؟‬ ‫با یک نگاه می‌توان ای��ن پیامدها را تصور‬ ‫کرد‪:‬‬ ‫ نمایش‪ ،‬ظاهرسازی و دروغ‌ه��ای پی‌درپی برای وارونه نشان دادن‬‫واقعیت‌ها‬ ‫ سقوط کارآمدی و هدر رفتن منابع‬‫ ب��ه حاشیه رفتن افراد متخصص و باتجربه و استفاده از زیرمجموعه‬‫بی‌تجربه و ناکارآمد‬ ‫ ل��ذت پنهان استفاده از امکانات مالی ازسوی افرادی ناشایس��ت که‬‫لیاقت جایگاه‌شان را ندارند‪.‬‬ ‫به‌ط��ور معمول افراد توانا ک��ه در چهارچوب اصولی مس��تحکم کار‬ ‫و زندگ��ی می‌کنند خودشان را تبلیغ نمی‌کنند زی��را نیازی به این کار‬ ‫ندارند‪ ...‬برای نمونه کارخانه بنز فقط شرایط خرید اتومبیل خود را تبلیغ‬ ‫می‌کن��د و دیگر نیازی به تبلیغ کیفی��ت و استحکام فرآورده‌اش ندارد‪،‬‬ ‫در حال��ی که ‪ ...‬بای��د تا آخرین روزهای عمر ‪ ...‬در حال دفاع کردن از این‬ ‫محصول بی‌کیفیت باشد تا شاید مورد توجه قرار گیرد‪.‬‬ ‫ی است ک��ه باسوادترین‌ها‪،‬‬ ‫جامع��ه سالم و جامع��ه اخالقی‪ ،‬جامعه‌ا ‌‬ ‫سیرترین‌ه��ا‪ ،‬متخصص‌ترین‌ها و بااصالت‌ترین‌ه��ا در آن بر مصدر امور‬ ‫باشن��د ت��ا حتی در خلوت نی��ز اصول و آداب اخالق��ی را رعایت کنند و‬ ‫این‌گون��ه برای جامعه الگو باشند‪ .‬یک روحانی برجس��ته‪ ،‬یک مهندس‬ ‫متبح��ر‪ ،‬یک نویس��نده موفق‪ ،‬ی��ک صنعتگر زبده و ی��ک سیاستمدار‬ ‫باه��وش نیازمند هیاهو‪ ،‬دروغگویی و تخریب دیگران نیس��ت تا پایدار‬ ‫بمان��د و این افراد ضعیف و نادان هس��تند که همواره باید نمایش دهند‬ ‫ی است‬ ‫ت��ا مورد توجه قرار گیرن��د و از هر آنچه در مخزن حیله‌های بشر ‌‬ ‫ب��رای حفظ خود بهره گیرند که این مخزن حیل��ه از ظاهر تا جمالت و‬ ‫رفتار را شامل می‌شود‪.‬‬ ‫ریشه اصلی تشدید بی‌اخالقی در سال‌های اخیر‪ ،‬کنار گذاشتن افراد‬ ‫ی است ک��ه سوابق روشن تخصصی‪،‬‬ ‫متخص��ص و رشد قارچ‌گونه افراد ‌‬ ‫علم��ی‪ ،‬اجرای��ی و تجربی ندارند‪ .‬اف��راد بزرگ هرگز دنب��ال کوتوله‌ها‬ ‫نمی‌رون��د و بزرگ��ی خود را با انتخاب افراد ب��زرگ در زیرمجموعه خود‬ ‫اثبات می‌کنند اما افراد درجه دو و ناتوان به‌دلیل نگرانی از ازدست دادن‬ ‫جایگ��اه مدیریتی‌شان همواره در پی افرادی ناتوان‌تر از خود هس��تند و‬ ‫نفرات رده‌ه��ای پایین‌تر نیز همین چرخه باطل را ادامه می‌دهند و این‬ ‫هم��ان پدیده‌ای اس��ت که استیو جابز از آن به‌عن��وان انفجار نادانی یاد‬ ‫می‌کرد و از آنجا که بس��یاری از مدیران کشور ما به‌واسطه ارتباطات در‬ ‫جایگاه خ��ود قرار گرفته‌اند مرتب در حال تبلی��غ‪ ،‬چاپلوسی و تخریب‬ ‫دیگران هستند‪ .‬وقتی ساختاری‪ ،‬اولویت را به افراد کم‌تجربه و کم‌دانش‬ ‫می‌ده��د به طور طبیعی باید انتظ��ار عملکردهای ضعیف‪ ،‬قضاوت‌های‬ ‫بی‌پایه‪ ،‬دان��ش محدود‪ ،‬تصمیم‌گی��ری اشتباه‪ ،‬سخنان نس��نجیده و‬ ‫پیامده��ای منفی آن را داشته باشد‪ .‬انتصاب یک سفیر که در طول عمر‬ ‫خود ‪ 2‬کتاب هم نخوانده به حقوق انس��ان‌های دیگر و مصلحت عمومی‬ ‫لطمه می‌زن��د و حریم‌های اجتماعی را مخدوش می‌کند‪ .‬تخصص پیدا‬ ‫کردن دست‌ک��م نتیجه ‪ 20‬سال زحمت است ام��ا پنهان ماندن پشت‬ ‫مواض��ع سیاسی برای دستیابی به پول‪ ،‬امکانات و ریاست چندان انرژی‬ ‫نمی‌خواهد‪.‬‬ ‫از دنیای مجازی‬ ‫تابس��تانه کت��اب ‪ ۹۸‬در ح��ال برگ��زاری اس��ت و‬ ‫کتابفروش��ان خیاب��ان انقالب باوج��ود همه مشکالت‬ ‫اقتصادی به تاثیرات مثبت آن امیدوارند‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫«تابس��تانه کت��اب ‪ »۹۸‬به‌عنوان‬ ‫یازدهمین دوره طرح‌های حمایتی موسسه خانه کتاب‬ ‫با شعار «کتاب همنشین دلنشین» از ‪ ۲۷‬تیر با اختالف‬ ‫دوروزه در زم��ان شروع به‌کار‪ ،‬بین تهران و شهرستان‌ها‬ ‫آغ��از شد‪ .‬راسته کتابفروشان خیاب��ان انقالب به‌عنوان‬ ‫اصلی‌تری��ن مرکز عرض��ه کتاب در ته��ران همزمان با‬ ‫برگزاری تابس��تانه کتاب حال و ه��وای دیگری به خود‬ ‫گرفت��ه که در این گزارش به تشری��ح گوشه‌هایی از آن‬ ‫می‌پردازیم‪.‬‬ ‫کتابفروش��ی تازه‌تاسیس نشر اس��م با نصب پوستر و‬ ‫البته استف��اده از تابلونوشته‌ای در ویترین به مخاطبان‬ ‫از آغ��از طرح تابس��تانه کتاب خبر می‌ده��د‪ .‬مشتریان‬ ‫ک��م و بیش از آغاز ط��رح باخبرند و آنها که نمی‌دانند‪ ،‬با‬ ‫راهنمایی مس��ئول فروش کد ملی خود را برای استفاده‬ ‫از طرح می‌گویند‪.‬‬ ‫به‌گفته مسئوالن این کتابفروشی‪ ،‬بعضی از مشتریان‬ ‫هم به‌محض اینکه می‌فهمند برای بهره‌مندی از یارانه به‬ ‫کد ملی نیاز است‪ ،‬ترجیح می‌دهند خرید عادی داشته‬ ‫باشند‪ .‬این اتفاق نشان می‌دهد طرح‌های فصلی هنوز به‬ ‫اندازه کافی در جامعه معرفی نشده‌اند و رسانه‌ها در این‬ ‫زمینه‪ ،‬حق مطلب را ادا نکرده‌اند‪.‬‬ ‫مس��ئول فروش کتابفروشی نشر اسم‪ ،‬درباره معرفی‬ ‫طرح تابس��تانه به مشتریان به ایبنا می‌گوید‪ :‬اگر حجم‬ ‫خرید کت��اب مشتریان زیاد باشد‪ ،‬ط��رح را به مشتری‬ ‫معرف��ی می‌کنیم اما اگر حج��م خرید قابل‌توجه نباشد‬ ‫به‌دلی��ل احتمال ازدح��ام جمعیت جل��وی پیشخوان‬ ‫و به‌منظ��ور تس��ریع در خدمت‌رسانی ط��رح را معرفی‬ ‫میلیون تومان از این اعتبار هزینه شده است‪.‬‬ ‫کتابفروشی مولی‪ ،‬عالوه‌بر نصب پوستر‪ ،‬معرفی طرح‬ ‫به مشت��ری را در دستور کار خود قرار داده است‪ .‬مفید‪،‬‬ ‫طرح‌های حمایتی موسس��ه خانه کتاب را در مقایسه با‬ ‫سایر شیوه‌های پرداخت یارانه سالم‌تر ارزیابی می‌کند‪.‬‬ ‫این ناشر درباره احتمال ادامه طرح به‌‌طور مشارکتی‬ ‫با موسس��ه خانه کتاب بیان کرد‪ :‬اگر اعتبار کتابفروشی‬ ‫مولی پیش از پایان طرح تمام شود‪ ،‬تمایلی برای برگزار‬ ‫کردن طرح به‌طور مشارکتی نداریم‪.‬‬ ‫حس��ین بختیاری‪ ،‬مدیر فروشگاه انتشارات مروارید‬ ‫ک��ه همواره از کتابفروشی‌های ثابت طرح‌های حمایتی‬ ‫است‪ ،‬گران��ی کاغذ و مشکالت اقتص��ادی را مهم‌ترین‬ ‫دلی��ل کاهش مشتری��ان طرح تابس��تانه ‪ ۹۸‬در تهران‬ ‫می‌داند‪.‬‬ ‫بختی��اری می‌گوید‪ :‬در وره‌های پیش به‌دلیل ازدحام‬ ‫مشتری مجبور می‌شدیم چند نیروی‌انسانی استخدام‬ ‫کنیم اما امسال نیازی به استخدام نیروی اضافه نبود‪.‬‬ ‫کتابفروش��ی مروارید برای جب��ران کمبود پوستر از‬ ‫پوستره��ای قدیمی و پوستر طرح پاییزه کتاب استفاده‬ ‫کرده است!‬ ‫اعتبار طرح تابس��تانه کتابفروشی مروارید ‪ 4‬میلیون‬ ‫توم��ان است و بختیاری با اطمینان می‌گوید‪ :‬اگر اعتبار‬ ‫کتابفروشی پی��ش از پایان طرح تم��ام شود‪ ،‬حاضریم‬ ‫به‌ط��ور مشارکتی طرح را با موسس��ه خانه کتاب ادامه‬ ‫بدهیم‪.‬‬ ‫تابس��تانه کتاب ‪ ۹۸‬با همه اما‌واگرها با تالش موسسه‬ ‫خانه کت��اب کلید خورد و باتوجه به می��زان استقبال و‬ ‫مشارک��ت ‪ ۶۰۵‬کتابفروش��ی از سراسر کش��ور به‌نظر‬ ‫می‌رسد ناشران و کتابفروش��ان باوجود همه مشکالت‬ ‫اقتصادی به تاثیرات مثبت طرح امیدوارند‪.‬‬ ‫انفجار نادانی‬ ‫ش�هریار وجدانی‪ ،‬روانشناس‪ :‬به‌طور حتم این تجربه‬ ‫را داشته‌اید که یک چالش یا مشکل در زندگی‪ ،‬برای شما‬ ‫عادی و قابل‌حل و برای دوست شما یک حادثه و شکست‬ ‫تلخ و غیرقابل جبران بوده است‪.‬‬ ‫در روانشناس��ی شخصیت‪ ،‬جولین راتر از مفهومی به نام‬ ‫منب��ع کنترل سخن می‌گوید‪ .‬منبع کنت��رل به‌طور ساده‪،‬‬ ‫نظ��ام باوری ما در برخورد با اتفاق‌ها و تجربه‌های زندگی و‬ ‫واکنشی است که به مس��ائل بیرونی و درونی‌مان داریم‪ .‬به‌طور قطع برخی اتفاق‌ها و‬ ‫جنبه‌های زندگی‪ ،‬خ��ارج از کنترل ماست‪ .‬باوجود اینکه نمی‌توانیم آنچه بر سرمان‬ ‫می‌آی��د و تجربه می‌کنیم را کنترل کنیم‪ ،‬نوع نگ��اه و واکنش ما به آن اتفاق‌ها‪ ،‬در‬ ‫حیطه قدرت و توانایی ماست و ما قادریم بر تجربه‌های خود تاثیر بگذاریم‪.‬‬ ‫یک��ی از روانشناس��ان مط��رح زمانه ما‪ ،‬آلب��رت الیس‪ ،‬جمله زیبای��ی در توصیف‬ ‫ای��ن مفه��وم دارد‪« :‬بهتری��ن دستاورد زندگی شم��ا زمانی است که ب��ه این نتیجه‬ ‫می‌رسی��د مشکالت شم��ا‪ ،‬از خودتان برمی‌خیزد! و دیگر مادرت��ان‪ ،‬محل زندگی یا‬ ‫سیاست‌مداران‌تان را بابت آن سرزنش نمی‌کنید‪ ...‬شما پی می‌برید که سرنوشت‌تان‬ ‫در‌دست خودتان است‪».‬‬ ‫شخصیت ما‪ ،‬تحت تاثیر محیط و وراثت و به‌ویژه تجربه‌های دوران کودکی‪ ،‬دارای‬ ‫ثب��ات و یکپارچگی قابل توجهی است‪ .‬با این وجود‪ ،‬زوایایی از شخصیت‪ ،‬به‌ویژه در‬ ‫دنیای امروز‪ ،‬در تعامل با تجربه‌های تازه به‌طور مداوم در حال تغییر است‪.‬‬ ‫براس��اس نظام باور درونی‪ ،‬م��ا انتظارهای ذهنی مشخصی را ب��رای خود تعریف‬ ‫می‌کنیم‪ ،‬اتفاق‌های بیرونی را در برابر آنها به محک می‌گذاریم‪ ،‬پاداش‌های احتمالی‬ ‫را پیش‌بینی می‌کنیم و حتی ارزش نس��بی آنها را م��ورد قضاوت قرار می‌دهیم‪ .‬اما‬ ‫نکت��ه اینجاس��ت که این فرآیند کام�لا شخصی و از همین رو نس��بی و قابل تغییر‬ ‫است‪.‬‬ ‫تشخی��ص اینکه منب��ع کنترل ما درونی است یا بیرونی‪ ،‬ب��رای برخی افراد آسان‬ ‫است و برای برخی‪ ،‬نیاز به کمک تخصصی روانشناسان دارد‪ .‬دست یافتن به توانایی‬ ‫تغیی��ر باورهای شناختی‪ ،‬مهارتی است که زیربنای یکی از رویکردهای روانشناختی‬ ‫در حوزه مشاوره و مداخالت روانشناسی است‪ .‬به‌طور کلی پژوهش‌ها نشان می‌دهد‬ ‫افرادی که منبع کنترل خود را درونی می‌کنند‪ ،‬در واقع زمام امور را به‌دست گرفته‬ ‫و خودکارآمدی بیشتر دارند و به‌طور معمول شادتر‪ ،‬موفق‌تر و سالمت‌تر هس��تند و‬ ‫آن دست��ه از اف��رادی که منبع کنترل خود را بیرون��ی کرده‌اند و دیگران را سرزنش‬ ‫می‌کنند‪ ،‬اغلب بی‌انگیزه‪ ،‬درمانده‪ ،‬ضعیف و ناتوان از ایجاد تغییر در زندگی هستند‪.‬‬ ‫بنابراین‪ ،‬دفعه بعد که در برابر یکی از چالش‌های زندگی خود قرار گرفتید‪ ،‬از خود‬ ‫بپرسی��د نگاه من به این اتفاق‪ ،‬چقدر در تغییر آن موثر است؟ شاید با دریافت چند‬ ‫راهنمایی کاربردی و علمی‪ ،‬آنقدرها هم قربانی سرنوشت نباشیم‪...‬‬ ‫آن سوی هر نگاه‬ ‫منشور اخالق حرفه‌ای روزنامه‌نگاری در روزنامه‬ ‫قربانی سرنوشت نباشیم‬

آخرین شماره های روزنامه صمت

روزنامه صمت شماره 1356

روزنامه صمت شماره 1356

شماره : ۱۳۵۶
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۶/۰۳
روزنامه صمت شماره 1355

روزنامه صمت شماره 1355

شماره : ۱۳۵۵
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۶/۰۲
روزنامه صمت شماره 1354

روزنامه صمت شماره 1354

شماره : ۱۳۵۴
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۳۰
روزنامه صمت شماره 1353

روزنامه صمت شماره 1353

شماره : ۱۳۵۳
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۸
روزنامه صمت شماره 1352

روزنامه صمت شماره 1352

شماره : ۱۳۵۲
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۷
روزنامه صمت شماره 1351

روزنامه صمت شماره 1351

شماره : ۱۳۵۱
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۶
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!